Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לקט באורי אגדות ממסכת עוקצין

בעריכת המכון לחקר האגדהג, יב

אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: עָתִיד הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְהַנְחִיל לְכָל צַדִּיק וְצַדִּיק שְׁלשׁ מֵאוֹת וַעֲשָׂרָה עוֹלָמוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר לְהַנִחִיל אהֲבֵי יֵשׁ וְאוצְרותֵיהֶם אֲמַלֵּא

...גם ירמוז להצלחת עולם העליון, על דרך אומרם ז"ל (סוף עוקצין) עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות, ודבר ידוע הוא שכל הדרגות יעודי שכר הטוב לצדיקים, יש כנגדם עונשי הרשעים, כאומרו (קהלת ז יד) גם זה לעומת זה עשה האלהים. וכשם שיש הדרגות השלש מאות ועשר יעודי הכשרים, כנגדם שלש מאות ועשר טינופי היסורין לעושי רשעה, ויקראו "קרי", ריק, שעולה בהם שלש מאות ועשר, והוא מאמר וזרעתם "לריק" במקום להנחיל אוהבי י"ש, יהיה לבחינת הרע ריק שהם כנגד מספר בקליפה. [מביא כי לעומת ש"י העולמות העומדים לשכר הצדיקים, ישנם גם אותו מספר - רי"ק - ייעודים של ייסורים לרשעים.]

(אור החיים ויקרא כו, טז)


ונראה כי זה שאמר ריב"ל, עתיד הקב"ה להנחיל לכל צדיק ש"י עולמות, פירושו כך, כי העולמות שינחיל הקב"ה לצדיק לעולם הבא אינו בדין, מי הקדימני ואשלם אמר ה' [איוב מ"א ג], רק במתנות חנם, וש"י ידוע פירושו מתנה, יובל ש"י למורא, ובפרט ש"י נחלה, וזהו כל העולמות שינחיל הקב"ה, יהיו במתנה, וזהו ש"י עולמות, כי העולמות יהיו במתנה...
...כי כל מה שאדם זוכה בעבודתו, ה' מוסיף לו שכר בתוספת ברכה, כי מדה טובה מרובה, ואם בחטא חמישתו יוסף עליו, מכ"ש בשכר שהקב"ה מוסיף חומש. ולכך כתיב [בראשית כ"ח כ"ב] עשר אעשרנו, בחומש, כי כך ברכתו של השם בתוספת חומש. והנה רמ"ח מצות עשה יש, ובכל מצוה קונה עולם אחד, כי כל מצוה עולם בפני עצמו, והנה אם תוסיף חומש לרמ"ח, דהיינו חומש מלגאו, שהוא חלק רביעית הימנו, הוא ס"ב, וצרף אותם לרמ"ח, עולה ש"י, וזהו ש"י עולמות שינחלו צדיקים שומרי מצות ה'...
ואמרינן בעירובין, כי העולם כולו בזרת תכן, והתורה גדולה מכל העולם שלשה אלפים ושני מאות, עיין שם בפ"ב דעירובין [דף כ"א ע"א], וא"כ נכלל בתורה שלשה אלפים וב' מאות עולמות, והם ל"ב נתיבות חכמה, כי כל נתיב כלול ממאה, כפל עשר פעמים עשר, והם ל"ב נתיבות חכמה, שהוא שלשה אלפים שני מאות שעורו, והוא נתיבות חכמה, אבל כבר אמרו חז"ל [ר"ה כא ע"ב] ותחסרהו מעט מאלהים, כי בנו"ן שערי בינה שער אחד לא תשיג שום בריה, וכן הדבר בל"ב נתיבות, כי נתיב אחד לא ישיג שום בריה, ועל זה נאמר [איוב כח ז] נתיב לא ידעו עיט ולא שזפתו עין איה, ונשארו שלשה אלפים ומאה, אם תחלק אותם ליו"ד צדיקים, כי הם בבחינות מתחלקות ליו"ד, יגיע לכל צדיק ש"י עולמות, וזהו המכוון בגמרא בש"י עולמות, לכל אחד חלק עשירית מבחינות התורה ונתיבות האמת.

(יערות דבש חלק שני - דרוש ד)


לא מצא הקדוש ב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום

[יש להסביר ע"פ האמור בפסחים קי ע"א: שלום לטובה מצטרף לרעה לא מצטרף, לענין הסכנה שבשתיית זוגות, שהשביעי (כנגד "שלום" שבברכת כהנים) מצטרף שלא יהיה זוג, ולא מצטרף לרעה - שאם שתה שמונה נחשב כאילו שתה שבעה. וזה כוונת המשנה: בכלי שתייה בדרך כלל אין ברכה אם הם זוגות, אלא סכנה, ואילו בשלום יש ברכה ואין סכנה.]

(דברי יחזקיהו ח"א, עמ' כו) לטקסט

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02-6521259
פקס 02-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US