Halacha Brura and Birur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

בס"ד


לציבור הלומדים שלום וברכה!
ב"ה אנו זוכים מידי שבוע להגיש בפני קהל לומדי התורה סוגיות ערוכות מתוך הבירורים המודפסים בגמרות שבהוצאת "מכון הלכה ברורה ובירור הלכה". אנו מצידנו משקיעים בכך עמל רב, ועל פי המדדים שברשותנו אנו שמחים להיווכח שיש ציבור גדול שללומדים שמכיר בתועלת שניתן להפיק משיעורים אלו. אנו שבעי רצון מכך שישנו קהל של מאות רבות של לומדים המעיינים בקביעות בסוגיות המופיעות באתר.

אמנם מטבע הדברים אין קשר ישיר בין הלומדים בדרך זו לבין מגיד השיעור. ואולם לקראת סיום מסכת שבת ותחילת לימוד מסכת עירובין אנו רוצים ליצור קשר מסוים ולשפר במידת האפשר את הרצאת הדברים. לשם כך אנו מבקשים שתואילו להקדיש מעט מזמנכם כדי להשיב על מספר שאלות, ומתשובותיכם נוכל ללמוד במה אפשר לשפר ולייעל את הלימוד באמצעות האתר.

בתודה מראש,

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


 1. באיזה תדירות אתה קורא את הסוגיות?
  (1) כל הסוגיות המתפרסמות (2) סוגיה אחת בשבוע (3) פחות מסוגיה בשבוע

 2. באיזה מסגרת אתה לומד דף יומי?
  (1) מגיד שיעור (2) לומד לבד (3) לומד בקבוצה
  (4) אחר:

 3. כיצד אתה מגדיר את סגנון הכתיבה?
  (1) קריא ומובן (2) קצר ובלתי מובן (3) ארוך ומסורבל מידי

 4. האם מתוך הסוגיות ניתן לעמוד על שיטת הלימוד של הלכה ברורה ובירור הלכה?
  (1) כן (2) במידה חלקית (3) לא

 5. האם היית מתעניין בשיעורי ווידאו?
  (1) כן (2) לא

 6. כיצד נודע לך על שירות הסוגיות ללומדי הדף היומי?

 7. האם אתה לומד בגמרות שבהוצאת המכון?
  כן לא

 8. הצעות נוספות לשיפור: