Halacha B'rura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

בס"ד

פרסומי מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מסכתות הש"ס
תקליטור "הלכה ברורה ובירור הלכה"
מפתח לרמב"ם
בירור הלכה לתלמידים
פרקי הדרכה בלימוד הגמרא
הזמנות


עד כה יצאו לאור עשרים ושבעה כרכים מתוך סדרה מתוכננת של שלושים וששה כרכים לפי הפרוט דלהלן:

קדשים

נזיקין

נשים

מועד

זרעים

חולין

בבא קמא

יבמות

שבת

ברכות

 

בבא מציעא

כתובות

פסחים

שביעית [משנה]

 

בבא בתרא

נדרים

ראש השנה

 

 

סנהדרין

סוטה

יומא

 

 

מכות

גיטין

סוכה

 

 

שבועות

קידושין

ביצה

 

 

עבודה זרה

 

תענית

 

 

הוריות

 

מגילה

 

 

 

 

מועד קטן

 

 

 

 

חגיגה

 מלבד כל אלו נמצאים תחת ידינו בשלבי הכנה מתקדמים מסכתות: עירובין, נזיר, בכורות, ערכין, ונדה.

בסוף כל כרך מובאת רשימת הנושאים שנידונו בבירור הלכה, ובכרכים החדשים גם מפתח נושאים אלפאביתי.

הספרים זוכים לתפוצה רבה בישיבות התיכוניות, בישיבות ההסדר ובישיבות גבוהות, בבית המדרש שעל יד אוניברסיטת בר אילן וישיבה אוניברסיטה (.Y.U) שבארה"ב. הספרים מתקבלים באהבה ובשמחה על ידי הלומדים היודעים את ערכו של הלימוד העיוני המחבר את הגמרא ומפרשיה עם הלכה ופוסקיה.

בסוף כל מסכת מצורף "גליון הש"ס" של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, שמכיל את ההערות שכתב בגליון הגמרא שלו. במקומות שהוא מציין לספרים אחרים, העתקנו את לשון אותו ספר לנוחות המעיינים. במסכת יבמות, כולל "גליון הש"ס" גם חידושים שהרב צבי יהודה זצ"ל העלה על הכתב בשנת תשל"ו (ניתן לראות כאן את צילום כתב היד); ותיקוני טעויות דפוס שתיקן הרב צבי יהודה בגליון ספרו, נדפסו במסכת שלנו כל אחד במקומו, בגליון המסכת והמפרשים, באות קטנה.

לאחרונה הננו עושים מאמץ לשדרג את דף הגמרא עצמו היוצא לאור בסדר חדש ומאיר עיניים, ועוד תיקננו את השיבושים שנפלו בדפוסי הגמרא בגלל הצנזורה הנוצרית. אלו מתוקנים על פי תלמוד בבלי, דפוס ונציה, שקדם לצנזורה. לרשימת התיקונים של שיבושי הצנזור ראה כאן.

חידוש נוסף הוא בשילוב של לקט ביאורים על דברי האגדה שבמסכת, כהשלמה לבירורי ההלכה שעל דברי ההלכה שבמסכת. ייחודו של הלקט הזה הוא הכללת דבריהם של מרן הראי"ה קוק זצ"ל ובנו מרן הרצי"ה קוק זצ"ל, חבריהם ותלמידיהם (אפשר לראות את לקט ביאורי האגדות באתר זה, ובינתיים אלה נערכו רק על מקצת מן המסכתות).

לרגל שנת השמיטה תשע"ה, הוצאנו את מסכת שביעית עם הלכה ברורה ובירור הלכה. הספר כולל ברורי הלכה על משניות מסכת שביעית, עם "לקט סוגיות" בענייני שביעית מכל תלמוד בבלי, בתוספת בירור הלכה, בתוספת מפתח נושאים.

תקליטור "הלכה ברורה ובירור הלכה"

לאחר מאמצים מרובים ובסייעתא דשמיא מוציא המכון תקליטור הכולל את ה"הלכה ברורה" ו"בירור הלכה" על המסכתות שכבר יצאו לאור כמפורט לעיל. התקליטור כולל גם את גליון הש"ס של הרב צבי יהודה זצ"ל ואת המפתח המפורט למירב הנושאים הנידונים בבירורי ההלכה, עם קישורים לבירורים עצמם.
בתקליטור יש מגוון אפשרויות חיפוש מלבד חיפוש פשוט בכלל החומר, כגון חיפוש בתוך כותרות העבודות בלבד וחיפוש במפתחות.
מיותר לציין את היתרונות הרבים שיש למשתמש בתקליטור שיכול למצוא במהירות כל נושא, לקבל מיד את החומר, ואף להעתיקו לקובץ.
ציבור אוהבי התורה, אשר יודע ומבין את החשיבות הגדולה שיש למפעל הזה הנקרא ע"י מרן הרב קוק זצ"ל "בניין התורה לדורות", מוזמן לרכוש את התקליטור במכון, בדרכים המפורטות למטה.
התקליטור כולל:
תלמוד בבלי - כל התלמוד
הלכה ברורה למסכתות: ברכות, שבת, פסחים, ראש השנה, סוכה, ביצה, מגילה, תענית, מועד קטן, חגיגה, כתובות, סוטה, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, מכות, שבועות, עבודה זרה.
בירור הלכה למסכתות: ברכות, שבת, פסחים, ראש השנה, סוכה, ביצה (צילום), תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, כתובות, סוטה, גיטין, קידושין (צילום), בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא (עד סוף פרק שלישי), סנהדרין (צילום), מכות, שבועות, עבודה זרה. יש מעל 6,000 בירורים.
גליון הש"ס לרצי"ה למסכתות: ברכות, שבת, ראש השנה, תענית, מגילה, חגיגה, כתובות, סוטה, גיטין, בבא מציעא, בבא בתרא, שבועות, עבודה זרה.
מפתח נושאים: למעלה מ 20,000 ערכים ותתי ערכים המקושרים לבירורים עצמם.

מפתח לרמב"ם

בד בבד עם ההתקדמות העיקרית בהוצאת התלמוד עם הלכה ברורה ובירור הלכה, הוציא המכון גם את המפתח המקיף ביותר לפירושים על הרמב"ם (שני כרכים של המפתח העיקרי, ושני כרכים של תוספות; באתר האינטרנט הורחב הספר והוא כולל מעל 500,000 מראה מקומות, מתוך כשלושת אלפים ושבע מאות ספרים). בסוף הספר ניתנת רשימת הספרים ומחבריהם, עם מיקום הספרים בספריות השונות.

בירור הלכה לתלמידים

פעולה נוספת המתפתחת והולכת היא של הכנת מערכי שיעור המתאימים להוראה לתלמידים בישיבות תיכוניות. מדיווחים מהשטח אנו למדים שיש מוסדות שמלמדים בהם לפי שיטה זו ונבחנים עליה בבחינות הבגרות.

במסגרת זו נתפרסמו הדברים בחוברות ובאתר האינטרנט שלנו ושל "מרכז ישיבות בני עקיבא". כמו כן מתקיימים ימי עיון והשתלמויות בשיתוף מורים ורמי"ם ממוסדות רבים ברחבי הארץ.

פרקי הדרכה בלימוד הגמרא

חוברת זו, מפרי עטו של הרב אביאל סליי, כוללת ליקוט מתוך דברי מרן הרב קוק זצ"ל בענין הדרך ללימוד גמרא, מחולק לפי נושאים, עם הערות.

חלקה השני של החוברת הוא "מפעל ההלכה ברורה ובירור הלכה בחזונו ובפועלו של מרן הרב קוק זצ"ל" - סקירה היסטורית של שורשיו של רעיון ההלכה ברורה ובירור הלכה, ודרך הגשמתו.

בחוברת עא עמודים (ירושלים, תשע"א). ניתן להשיג אותה במכון.


הזמנות

ניתן להזמין ספרים מהוצאת המכון:
* בפניה לטל' 02‎-6521259
* ת"ד 6275 מיקוד 91062 ירושלים

מחיר מסכת
85
ברכות
95 שבת
85
פסחים
85
יומא
75
סוכה
65
ראש השנה
75
ביצה
65 תענית
65
מגילה
70 מועד קטן
70 חגיגה
85
יבמות
85
כתובות
85
נדרים
85
סוטה
85
גיטין
85
קידושין
85
בבא קמא
85
בבא מציעא
85
בבא בתרא
ברור הלכה רק לשלושה פרקים ראשונים
85
סנהדרין
65
מכות
85 שבועות
85 עבודה זרה
85 הוריות
150 חולין - שני כרכים חדש!
500 תקליטור
30 מפתח לרמב"ם

המחירים נקובים בש"ח, ויכולים להשתנות בגין שינויי מטבע, ועלויות הדפסה ונייר.

דמי משלוח:
 
בארץ עד 2 ק"ג - 20 ש"ח
בארץ מעל 2 ק"ג - לפי מחירי הדואר
בחו"ל - דואר מהיר - $20

מכון הלכה ברורה
ת.ד. 6275
ירושלים 91062

פרטים נוספים בטלפון
02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US