Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

לתועלת המעיינים, הכננו מפתח זה עם הפניות לספרים אחדים שבאתר הספריה הלאומית.
אלו הם ספרים שכל עמוד מהם סרוק כקובץ נפרד (וגם כקובץ אחד גדול).
לחץ על מספר העמוד כדי לצפות (או להוריד) באותו עמוד שבספר.

אגרת הקודש, ר' אלעזר בן אלימלך מליזנסק, למברג תקמ"ה. אין בספר הנדפס מספרי עמודים
שער 2 - בענין אב"ד זעלחוב 3 4 5 6 - מכתב לר' זכריה מנדיל על סיגופים 7 8 - על פרשת ציצית 9

אור נערב, ר' משה קורדואירו, ויניציאה שמ"ז
שער ב - שיר של ר' משה בסולה ג - הקדמה ד - הקדמת המגיה ה - הקדמת המגיה ו - הקדמת המגיה ז - חלק א פרק א ח ט י - חלק ב פרק ב-ג יא יב יג יד טו - חלק א פרק ד-ה טז יז יח יט כ - חלק ג פרק א-ב כא כב כג כד כה - חלק ג פרק ד כו כז כח כט ל - חלק ד פרק ב לא - חלק ה פרק א לב לג לד לה - חלק ו פרק א לו לז לח לט מ - חלק ו פרק ג-ד מא מב מג מד מה מו - חלק ז, ביאורי הכינויים אב-אטר מז מח מט נ - חלק ז, חוטם-טפח נא נב נג נד נה נו חלק ז, תעודה-תשובה

גנת אגוז, ר' יוסף גיקטליה, על שמות ה', אותיות הא"ב, הנקודות ואסטרונומיה, האנווא, שע"ו. הרבה טעויות בסדר הדפים
לפני השער שער הסכמות ג - הקדמה ד - חלק א שער ההויה ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח - חלק א שער השם ושער הצבא-ות יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח - חלק ב כט י לא לב - חלק ב לב ע"ב, לז ע"א לח לט מ מ ע"ב, מג ע"א מד מה מו מו ע"ב, סו ע"א סז - חלק ג סח סט סט ע"ג, לג ע"א לד לה לו לו ע"ג, מא ע"א מב מג (השני) מד (השני) מד ע"ג, מז ע"א מח מט נ נא נב נג נד נה נו נו ע"ג, נה (השני) ע"א נח נח (השני) נט ס סא סב סג סד סד ע"ב, סו ע"א - חלק ג שער א סו ע"ג, ע ע"א עא עב עג עד עה - דברי המגיה

מגיד מישרים, ר' יוסף קארו, לובלין ת"ו
שער ג - הקדמת ר' יצחק בינגא ד - הקדמת ר' שלמה אלקבץ הקדמה הסכמות ה - בראשית ו ז ח ט - בראשית-לך לך י יא יב יג יד טו טז - תולדות יז יח יט כ כא כב כג - וישב כד כה כו כז כח כט ל לא - מקץ-ויגש לב לג לד לה לו לז לח - וארא לט מ מא מב מג מד מה - בשלח מו מז מח מט נ נא נב - משפטים-תרומה נג נד נה נו נז - כיתשא-ויקהל נח נט ס - ויקהל סא - ויקהל סב (מסומן נד) - ויקהל סג סד סה סו סז סח סט ע - צו עא - צו עב - צו עב ע"ג - צו, עז ע"א - תזריע (טעות בכריכת הדפים) עג ע"א - צו, עז ע"ג - תזריע עד - צו הע - פרשת צו-שמיני עו - שמיני עו ע"ג - שמיני, עח ע"א - תזריע-מצורע עח ע"ב

אור תורה, ר' דוב בער ממעזריטש, קארעץ תקס"ד, 158 עמ', 16.7 MB. אין בספר הנדפס מספרי עמודים
שער 2 - פ' בראשית 3 4 5 6 7 8 - פ' נח 9 10 11 - פ' לך לך 12 - פ' וירא 13 14 15 - פ' חיי שרה 16 - פ' תולדות 17 18 19 20 - פ' ויצא 21 22 - פ' וישלח 23 24 - פ' וישב 25 26 - פ' מקץ 27 28 - פ' ויגש 29 - פ' ויחי 30 31 32 - פ' שמות 33 34 35 36 - פ' וארא 37 38 39 40 - פ' בא 41 42 43 - פ' בשלח 44 45 - פ' יתרו 46 47 48 - פ' משפטים, תרומה, תצוה 49 - פ' כי תשא 50 51 - פ' ויקרא, צו 52 - פ' אחרי מות, קדושים 53 54 55 56 57 - פ' אמור, בהר 58 - פ' בחוקותי 59 60 - פ' נשוא 61 - פ' בהעלותך 62 63 - פ' שלח, קורח 64 - פ' חוקת 65 - פ' בלק 66 - פ' פינחס 67 68 - פ' מסעי 69 - פ' דברים, ואתחנן 70 - פ' עקב 71 72 73 - פ' ראה, שופטים 74 - פ' כי תצא 75 - פ' כי תבוא 76 77 78 79 80 - פ' נצבים, האזינו 81 82 - פ' וזאת הברכה, שיר השירים 83 84 85 86 87 88 - תהלים 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 - על פסוקים מלוקטים 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 - על אגדות חז"ל 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US