הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


םיאשונה חתפמל םירפסה תמישר

רפס לכל .הדגאבו הכלהב םיאשונה תוחתפמל תומוקמ יארמ וחקלנ םהמש םירפסה תומש ןלהל
.תולודג תוירפסב רפסה םוקימו ,םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ

הטיסרבינואבש תימואלה היירפסה - ל"הפס .ברה זכרמ תבישי - ר"המ :תוירפסה תומש ירוציק
.ןויצע רה תבישי - צ"ערה .ןליא רב תטיסרבינוא - א"ב .תירבעה

חתפמו רפסה שארב דחא חתפמ שי .אסשת םילשורי ,טפשמה רעש ןוכמ ,וק-ונ 'יס מ"וח לע ,ןמניו והילא השמ 'ר ,םהש ןבא
072 \ 6.4 \ ד צ"ערה ;א"סשת בא.ניו A565 א"ב ; 400פ ר"המ .םהיניב םייוניש המכ שי לבא םיהז םרקיעב ,רפסה ףוסב רחא

לש ןושארה דומעה רפסמל םה תוינפהה .אנשת םילשורי ,רבוקר םוחנ 'ר ,ב קלח ,טפשמה רצוא
וא.וקר
A934.016 א"ב ;S75A4494 ל"הפס .וירחא םיאבה םידומעה תא םג קודבל שיו ,רודמה
011 \ (0.5)8.3 \ ד צ"ערה ;ה"לשת

וא.ץכ A562.2 א"ב ; S 2°79A780 ל"הפס ;55פ ר"המ .חלשת םילשורי ,במר 'יס לע ,א"ח ,ץ"כ לישנא רשא 'ר ,תבשה רצוא
046 \ 6.2 \ ד צ"ערה ;ח"לשת

תורעה - הרהטה ינינפ סרטנוקל ןכות םג שי 200-207 'מעב] גסשת הנבי ,י'גנט ריפוא 'ר ,תיבה רוא
085 \ 8.271 \ ד צ"ערה ;ג"סשת וא.'גנט A563.3 א"ב ;S2003A2655 ל"הפס ;315פ ר"המ .[ףסוי ע"רל ,תיבה תרהט לע

A562.2 א"ב ; S85A875 ל"הפס ;57פ ר"המ .דמשת קרב ינב ,רגניזלש הירא םחנמ 'ר ,ררוב ,שלושמ ליא
080 \ 8.241 \ ד צ"ערה ;ד"משת יא.זלש

א"ב ; S2°2000A4400 ל"הפס ;400פ ר"המ .[ועש 'מע ילב] .סשת ב"ב ,ןרטש ריאמ בקעי 'ר ,בקעי ירמא
039 \ 8.11 \ ד צ"ערה ;ס"שת מא.רטש A565

;120פ ר"המ .[יתיבפלא חתפמ םג שי] הלשת םילשורי ,שיפסייו והילא 'ר ,םלשה םינימה תעברא
011 \ 8.245 \ ד צ"ערה ;ד"לשת רא.סיו A562.3 א"ב ; 75A5627 ל"הפס

צ"ערה ;ד"משת יב.ןהכ A562 א"ב ; S85A2381 ל"הפס ;95פ ר"המ .דמשת ב"ב ,ןהכ יבצ 'ר ,תועובשל חספ ןיב
035 \ 8.24 \ ד

ט"נשת צב.דיו A565 א"ב ; S2000A6399 ל"הפס ;405פ ר"המ .סשת ב"ב ,רדיו לאיחי 'ר ,טפשמבו קדצב

A562.4 א"ב ; S81A4361 ל"הפס ;95פ ר"המ .אמשת םילשורי ,ןייטשניבור לאפר 'ר ,חספ ,לאפר תכרב
015 \ 8.41 \ ד צ"ערה ;א"משת רב.בור

רב.אנט A565 א"ב ;S2°86A1419 ל"הפס ;405פ ר"המ ,מ"וח ,המלש תכרב

סרטנוק" ללוכ וניאש) אלר-הכר 'מעב טרופמה ןכותה יפ לע .אנשת םילשורי ,הינש הרודהמ ,ןורבלייה םחנמ 'ר ,דוחיה רבד
(טמשת 'המ) 018 \ 8.28 \ ד צ"ערה ;ט"משת בד.ליה A564 א"ב ; S92A929 ל"הפס ;510פ ר"המ .("םירויצ השמח

םילשורי ,הכלה תויעבל יגולונכט יעדמ ןוכמ תאצוה ,שיפסייו והילא 'ר ,ב קלח ,הכלהב למשחה
012 \ 8.216 \ ד צ"ערה ;ח"לשת שח.סיו A567 א"ב ; S78A2688 ל"הפס ;60פ ר"המ .אמשת

חתפמ םג שי] רפסה שארבש טרופמ ןכות יפ לע .דמשת םילשורי ,רלדא ןימינב 'ר ,םתכלהכ ןיאושינה
027 \ 8.28 \ ד צ"ערה ;ד"משת שנ.לדא A564 א"ב ; S85A982 ל"הפס ;520פ ר"המ .[יתיבפלא

א"ב ; S96A3978ל"הפס ;540פ ר"המ .ןכות פ"ע .ונשת םילשורי ,שאטופ יכדרמ 'ר ,הכלהב תולכתסה
040 \ 8.28 \ ד צ"ערה ;ו"נשת סה.טופ A411.76

םלוא ל"הפס ;460פ ר"המ .בנשת םילשורי ,לארשיל קוח תרדיסב ,הדוגיו לאכימ 'ר ,הדיבא תבשה
תודהי האירק

צ"ערה ; S2°89A2236 ל"הפס ;10פ ר"המ .טמשת םילשורי ,ןמטיג ןבואר והילא 'רו ןרטשנגרומ הירא דוד 'ר ,והילא ןורכז
036 \ 8.213 \ ד

;S74A2511 ל"הפס ;105פ ר"המ .דלשת םילשורי ,ץלעוו לארשי 'ר ,תבשב לחש חספ ברע יניד ,לארשיל קוח
ד"לשת קח.ץלו A562.4 א"ב

;S2001A9016 ל"הפס ;350פ ר"המ .[יתיבפלא חתפמ םג שי] אסשת םילשורי ,יסחנפ לאומש 'ר ,דסחו םייח
057 \ 8.279 \ ד צ"ערה ;א"סשת יח.חנפ A563.5 א"ב

.[סנכוה אלש יתיבפלא חתפמ םג שי] .סשת ב"ב ,ןהכ ןולא 'ר תכירעב ,יבר םייח 'ר ,םלשה ייחד ארקי
054 \ 8.279 \ ד צ"ערה ; S2000A1849 ל"הפס ;350פ ר"המ

;80פ ר"המ .דמשת י"נ ,סורג באז לאיתוקי 'ר ,ןיבוריע - א"ח ,ןיבוריעו תויושר תוכלה לע וב לכ
ד"משת לכ.ורג A562.2 א"ב ; S84A1415 ל"הפס

;57פ ר"המ .[ןכות פ"עו חתפמ פ"ע] סשת קרוי וינ ,קילג ףסוי 'ר ,הצקומ תוכלה לע םיספ תנותכ
074 \ 8.241 \ ד צ"ערה ;ס"שת תכ.ילג A562.2 א"ב ; S2001A7715 ל"הפס

; S90A4586 ל"הפס ;425פ ר"המ .ןשת םילשורי ,ב קלחו א קלח ,גרבדלוג הימחנ ןמלז 'ר ,טפשמה בל
018 \ 8.29 \ ד צ"ערה ;ן"שת בל.לוג A565 א"ב

ש"ארלו תוכלהה רוציקל ,םידומע ירופסמ ינש שי .גנשת ב"ב ,יקסנפטס המלש ףסוי 'ר ,ףסוי ישובל
םג שי] ש"ארל םידגב יאלכ תוכלה לש ןכותהו תוכלה רוציק לש ןכותה פ"ע .םידגב יאלכ תוכלה
S93A4546 ל"הפס ;340פ ר"המ .[תוכלהה רוציקל יתיבפלא חתפמ

ר"המ .המשת י"נ ,רדגיו המלש יתבש 'ר ,םירופיכה םויו בוט םויו תבשב האופר תוכלה לע תוכלה יטוקל = האופר תוכלה יטוקל
ו"משת קל.גיו A961 א"ב ; S87A158 ל"הפס ;65פ

S2°90A5670 ל"הפס ;305פ ר"המ .בסשת םילשורי ,הינש הרודהמ ,רדפנופ הדוהי ןועמש 'ר ,םימ יניעמ

א"ב ; S80A1920 ל"הפס ;725פ ר"המ .[יתיבפלא חתפמ םג שי] טלשת ןימינב די ,תישילש 'ודהמ ,אנהכ ןמלק 'ר ,ץראה תווצמ
(ס"שת 'דהמ) 062 \ 9.1 \ ד צ"ערה ;(ולשת 'דהמ) ו"לשת צמ.נהכ A563.8

חתפמ םג שי] .אסשת םילשורי ,תבחרומ הרודהמ ,רגניזלש והילא 'ר ,ותיבו שיא רנ תוצמ
011 \ 8.246 \ ד ;א"סשת צמ.זלש A562.3 א"ב ;(ח"נשת 'דהמ) S98A941 ל"הפס ;140פ ר"המ .[יתיבאפלא

.[יתיבאפלא חתפמ םג שי] .זנשת םילשורי ,תישילש הרודהמ ,יררה השמ 'ר ,םירופ ,שדוק יארקמ
(ד"נשת 'דהמ) ד"נשת קמ.ררה A562.3 א"ב ;(דנשת 'דהמ) S94A1989 ;140פ ר"המ

ר"המ .[יתיבלא חתפמו טרופמ ןכות םג שי] .אנשת קרוי וינ ,ינונבל השמ םהרבא 'ר ,תיבר תנשמ
א"נשת שמ.נבל A563.7 א"ב ; S92A4820 ל"הפס ;290פ

;435פ ר"המ .סשת םילשורי .ןושיד םייח שריה יבצ 'ר ,הבותכד ארפוש סרטנוק םע ,ברעה טפשמ
ס"שת שמ.שיד A565 א"ב ; S2000A1840

א"ב ; 435פ ר"המ .בסשת םימודק ,ךורע טפשמ ןוכמ ,הל-גל 'יס ,גרבדלוג הימחנ ןמלז 'ר ,ךורע טפשמ
ב"סשת שמ.לוג
A565

.[יתיבפלא חתפמ םג שי] ןכותה יפ לע .אסשת םילשורי ,רענניצ לאירבג 'ר ,דוחי תוכלה ,לאירבג יעטנ
א"סשת טנ.ניצ A564 א"ב ;510פ ר"המ

;440פ ר"המ .בסשת דודשא ,וכר-בפק 'יס ,םלשה טפשמה תוביתנ ןוכמ 'דהמ ,םלשה טפשמה תוביתנ
ב"סשת תנ.קעי A565 א"ב

;S71A3534 ל"הפס ;40פ ר"המ .המשת א"ת ,רנפוה ילתפנ 'ר ,(ז קלח) םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
ך"שת פס.פוה A562 א"ב

אלש יתיבפלא חתפמ םג שי] םיניינעה ןכות פ"ע .אמשת י"נ ,רפרודסנרב הידידי 'ר ,ןקה חוליש
S85A4373 ל"הפס ;340פ ר"המ .[וסנכוה

"ךוראה בוט לכש"ל בחרומה ןכותה פ"ע .אסשת ב"ב ,הינש הרודהמ ,הסעת לאירוצ 'ר ,בוט לכש
םג םימושר םשש רפסה ףוסבש יתיבפלאה חתפמב רזעיהל רשפא םיכורא םיפיעסב] (גנ-טל 'מעב)
ד"נשת כש.סעת
A563.7 א"ב ;S94A3260 ל"הפס ;340פ ר"המ .[ןטק ףיעסה ירפסמ

.ןאכ וא ןאכ ץחל - ישארה ףדל