ד"סב

"הכלה רורב" י"פע הארוהל תוכורע תויגוס :ךותמ היגוס תמגוד

 

הירוס לש הדמעמו "דיחי שוביכ"

ו ןויצ ב,ח - א,ח ןיטיג

 

 

 

היגוסה אובמ

דיחי שוביכ והמ

.I
תורשעמו תומורת ןינעל הירוס לש הדמעמ

.II
הזה ןמזב הירוסב בויחה רדג

.III

:םיחפסנ

תורוקמ ימוליצ

.I

תופמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היגוסה אובמ

תא יתתנ םכל יכ ,הב םתבשיו ץראה תא םתשרוהו" :'אנש ,הב בשיילו ץראה תא שובכל הרותב וניוטצנ
תא ביחרהל תורשפא הנשי ןכ ומכ .(ד ע"מ צ"מהסבו ,םש ן"במר ןייעו גנ ,גל רבדמב) ,"התוא תשרל ץראה
ןייעו דכ ,אי םירבד) ,'וכו "ןונבלהו רבדמה ןמ ,היהי םכל – וב םכלגר ףכ ךורדת רשא םוקמה לכ" :'שמכ ,י"א תולובג
םנמא .התשודקו י"א יניד לכ תא םג םילבקמ םיבחרומה י"א תולובג .(ח ,טי םש) ,"ךלובג תא 'ה ביחרי םאו" :'אנ ןכו .(םש ן"במר
שוביכ" לש רדג שבכנה חטשה לבקמ ,וללה םיאנתה לכ ואלמתה אל ןכא םאו ,םידחוימ םיאנתו םירדג םנשי ,ל"נה הבחרהה ישוביכל
.התשודקו י"א יניד לכ םילח ובש ,"םיבר שוביכ"מ לידבהל ."דיחי

םיאשונב תונושה תוטישה תא אצמת ןיטיג תכסמל הכלה רוריב יפ לע םיכורעה ןלהל םיאבומה םירבדב
.םהיניב םילדבהה תאו םינודנה

ץרא תולובג ךותב םירחא םיחטשב ףאו הירוסב ,הזה ןמזל םיעגונה םירבד וז היגוסמ קיסהל ןתינ ןכ ומכ
.לארשיל הנגה אבצ ידי לע שוביכה השענ רשאכ הל הצוחמו לארשי

,דועו הבוצ םרא ,םירהנ םרא תא דוד ישוביכ הניה ,םיאנתה לכ וב ואלמתנ אלש ,שוביכל העודיה המגודה
.(ג ,א תומורת ם"במר ןייעו ,ח"יפ א"יהד ,ח"פ ב לאומש ןייע) ,הירוס ץרא םשב ל"זח לצא םינוכמה

."דיחי שוביכ" גשומה םג אבומ ךכ ךותמו ,ונתייגוס הנד – דועו תיעיבשו רשעמ ,י"א בושיי :ןינעל הירוס לש הדמעמב
.רבד לכל י"א – םיבר לש שוביככ בשחנ שוביכה אהיש ךכל םיכרצנ םיאנת ולא ,םינושארה םינד הז גשומב

 

 

א

דיחי שוביכ והמ

י"שר תטיש

שוביכ" הניה הירוסש בתוכ (1 'סמ חפסנ ןייעו ,שוביכ ה"ד ,א ,זמ ןמקל י"שר ןייעו ,דיחי שוביכ ה"ד) י"שר
תמועל .הז שוביכב לארשי לכ ומע ויה אלש םושמ דיחיל בשחנו ,ךלמה דוד י"ע השבכנש םושמ ,"דיחי
שבכ דוד םלוא ,(ץראה תא וקליחש םדוק) לארשי לכ ךרוצל הושבכו ,םלוכ ומע ויה עשוהי שוביכ תאז
.וכרוצל קר

וירבדמ הלועה

ךא דיחי י"ע שבכנש וא ,לארשי לכ י"ע לעופב שבכנ :םירבדה ינשמ דחא וב ןיא רשאכ ארקנ "דיחי שוביכ"
."דיחי שוביכ" םה וישוביכ ךכלו ,ומצע ךרוצל קר השבכ ךא ,לארשי ךלמ היה םנמא דוד .לארשי לכ ךרוצל

ז"ע 'סמב י"שר

,דיחי שוביכל תבשחנ הירוסש ,י"שר בתוכ (2 'סמ חפסנ ןייעו אירוס ה"ד ב ,כ ףדב ספדנ א ,אכ) ז"ע 'סמב
ומע ויהש אלבו ,(שוביכ ה"ד םש 'סות י"ע – םימותו םירוא וא איבנ) רובדה י"פע אלש י"אל הרביח דודש םושמ
.לארשימ אובר םישיש

ךירצ לארשי םע לכ ןכאש ונייה .הריתסכ אלו (ןיטיג 'סמ) ןאכל המלשהכ וללה י"שר ירבד תא תוארל ןתינ
םג ,י"שר ןאכ ףיסומש יפכ וא .םעה רובע תאז השוע דיחיו שוביכל קקזנ תוחפל וא ,שוביכב ףתתשהל
,ל"נה לכ היה אל דודל םנמא .ךכל לארשי םע תמכסהכ הז ירה ,'ודכו איבנ י"ע – יקולא יוויצ י"פע תאז השוע דיחי רשאכ
.(אוביר םישישב צ"א לבא ,ןירדהנסה ומיכסה אלש םושמ רקיעהש י"שר תעד 'יפש י"שר בתכו ה"ד ,ף"יר יפדב ב ,ו ז"ע 'סמ ן"ר ןייעו)

.1
'סות תטיש

ךכל רחא םעט עמשמ (3 חפסנ ןייעו בקע פ"וס) ירפסבש ,י"שר ירבד לע םיריעמ (דיחי שוביכ ה"ד) 'סות
תא שבכ אל םילשוריל ךומס ירהש ,י"א לכ תא שבכ אל ןיידעש םושמ ,"דיחי שוביכ" םיארקנ דוד ישוביכש
דמלנ הז יאנתש ש"עו .(הירוס) אבוצ םראו םירהנ םרא שבוכו ךלוה התא ,תשבכ אל – ךלש (ןומרא) ארוטלפל ךומס" ,יסוביה
.(דכ ,אי םירבד) ,'וכו "םכלגר ףכ ךורדת רשא םוקמ לכ" :'ספהמ

:ריעהל שי

שבכש ךכב ,דוד לע תיללכ תרוקיב אלא ,"דיחי שוביכ" לע רבדמ וניא ל"נה ירפסהש ריבסהל ןתינ הרואכל
(ב ,אי ףד א ,ב הלח) ימלשוריהמ םנמא .(יסובי) ונומראל ךומס ,י"א שוביכ לכ תא םילשהש ינפל ל"וחב
תרוקבכ קר אלו ,(4 'סמ חפסנ ןייע) הלחב תבייח הניאו ,"דיחי שוביכ" איה הירוסש הביסה םג וזש עמשמ
.תיללכ

היה ז"יפל ירהש ,ל"נה רבסהל םיאתמ כ"כ אל 'ואכל "דיחי שוביכ" גשומהש 'סות 'יש לע ריעהל שי ןכ ומכ
ןתינ םנמא .ימלשוריהו ירפסכ אלש 'יפ י"שרש הביסה ןכא וז ילואו ."ונמז םדוק שוביכ" :ול אורקל יואר
לש ףקות שוביכה לביק ךכ םושמו ,הירוס תא ןמזה םדוק שבכ ןכא דודש ,'סות לע הז ישוק בשייל
אלש ףא ,הירוס תא כ"חא קרו ,י"א לכ תא םדוק שבוכ היה םא ךא .המואה תמכסהב אלש "דיחי שוביכ"
.ךכל םיכסמ לארשי םע ללכ יאדוש ןגוהכ ושוביכ היה ,ומע ופתתשנ לארשי לכ

.2
ן"במר

לאש אלו ,ומצע ןוצרב הירוס תא שבכ דודש בתוכ (5 'סמ חפסנ ןייעו דכ ,אי םירבד הרותל 'יפ) ן"במרה
.תורחא תוצרא כ"חא קרו םיממע העבש שובכל בייח היה לכ םדוקש םושמ ,ןירדהנס וא םימותו םירואב
."דיחי שוביכ" ארקנ ושוביכש ל"זח ורמא ,ןוכנה רדסב השע אלש ינפמו

וירבדמ הלועה

.רובידה י"פע אלו לארשי תמכסה אלל ומצע ךרוצל השבוכש ,י"שר ירבדכ ןכא איה "דיחי שוביכ" תרדגה
שבכו ,םימותו םירואב וא ןירדהנסב ךלמנ אל דודש הרק דציכ ריבסהל םיאב ימלשוריהו ירפסה םנמא
אלש ,ול םירומ ויה ןירדהנסב ךלמנ וליאש םושמ ירפסה הנוע כ"עו .י"א שוביכ םילשהש ינפל ל"וחב
ללכ תוחילשב וניאש ,"דיחי שוביכ" תויהל ושוביכ ךפה ןכלו .י"א שוביכ רומגיש ינפל ל"וחב שובכל
.(6 'סמ חפסנ ןייע) י"שר תא ןכ 'יפש ףיש ם"רהמ ןייעו .לארשי

.3
טופרהמ י"רה

ותרדגה "דיחי שוביכ"ש שרפמ (7 'סמ חפסנ ןייעו דיחי שוביכ ה"ד א ,אכ ז"ע 'סותב אבומ) טופרהמ י"רה
ש"ר ןייע) םיטפושה תפוקתב ושענש םישוביכ וא .השנמ ןב ריאי ןוגכ ,לארשימ דיחי שבוכש המ לכ
.ךכמ תוחפ וא םעהמ קלח י"ע אלו ,אובר םישיש – לארשי ללכ י"ע עצבתי לעופב שוביכהש ךירצש איה ותנוכ .(ץנאשמ

ותטיש לע תוישוקה

– י"א תולובג ךותבש קלח שבכ דיחי ותוא םא :ךשפנ הממ ,ותטיש לע םישקמ (7 'סמ חפסנ ןייע םש) 'סות
ןייע) ,םינושאר דוע ושקה הז ןיעכ .דיחי שוביכ יורק הז ירה ,אובר םישיש ומע שי 'יפא כ"א ,ל"וחמ קלח הז םאו .דיחי שוביכ הז ןיא ירה
.(דועו יריאמו א"בטיר

אל לעופבש תורמל ,ךכל םיכסמ לארשי םעש יאדוב כ"א י"יאמ קלח שבכ דיחיה םאש רמול 'סות תנוכ
אל אובר םישיש 'יפא כ"א ,ל"וחב םוקמ לע רבודמ םאו .דיחי שוביכ הז ןיא כ"או ,המחלמב ומע ופתתשנ
.(ליעל ןייעו) ירפסה י"פע (שוביכ ה"ד םש) 'סות ש"מכו ,י"א לכ תא שובכל ורמג אל ןיידע ירהש ,וליעוי

ךרוצל שוביכה םאש (ןיטיגב ןאכ) רבכ ןייצ ירהש ,י"שרל 'ישל השק הניא ליעלד 'סות תישוקש ריעהל שי
י"פע וא םעה ללכ תמכסה היהתש קר אלא ,שוביכה תמחלמב אובר םישיש ופתתשיש לעופב צ"א ,םיבר
.(םש ,ז"ע יריאמ ןייעו) ,דיחי ישוביכ םני ,םיטפושה תפוקתב 'וכו חבונו ריאי ישוביכש יאדו ךכלו .םימותו םירוא וא איבנ – רובידה

השענ רשאכ םיבר שוביכל בשחנ ץראל ץוחב שוביכ ןכאש רבוסש רמול ןתינ טופרהמ י"רה תטישל רשאב
.לארשי ץרא ךותבש שוביכל ךרצנ הזה יאנתהש םג ילואו ,לארשי לכ תעדמ

.4
ם"במרה תטיש

.5

וא ,לארשי ךלמ שבכש םוקמ ארקנ "םיבר שוביכ"ש בתוכ (8 'סמ חפסנ ןייע ג-ב 'לה א"פ תומורת) ם"במרה
ירה – י"א ךותב 'יפא ,םוקמ םמצעל ושבכש טבש וא החפשמ וא לארשימ דיחי לבא ,לארשי בור תעדמ איבנ
אהי ,וקלח שובכי טבשו טבש לכ רשאכש ידכ ,הושבכ אל ןיידעש י"פעא ,םיטבשל י"א לכ תא עשוהי קליח וז הביס ינפמו .דיחי שוביכ הז
י"פעו ,היה לארשי ךלמש פ"עא ,'ודכו אבוצ םרא ,םירהנ םרא :ןוגכ ,ל"וחב דוד שבכש תוצראהש ם"במרה ףיסומ ןכ ומכ .םיבר שוביכ הז
כ"חא קרו ןענכ ץרא לכ שבכ וליאו .םיממע העבש ץרא לכ תא שבכש םדוק םשבכש ינפמ ,רבד לכל י"א תלעמכ םה ןיא – תאז לודגה ד"ב
.רבד לכל י"אכ ושוביכ היה ,תורחא תוצרא שבוכו ףיסומ היה

וירבדמ הלועה

'יחבמ םנמא .ונמז םדוק שוביכדיחי שוביכ .א :םינוש םירדג ינש םנשי ם"במרה לש ותטיש יפל
.רבד לכל י"אכ םבישחהל ןתינ אל םהינשב ןכש ,הכלהל םיוש םה האצותה

י"ע תושבכנש ל"וחמ תוצראה לכש ,(9 'סמ חפסנ ןייעו ו ,ה) םיכלמ 'להב כ"שממ םג רתוי תראבתמ ותטיש
רחאל ןתוא ושבכיש דבלבו :יאנת םש ףיסומ ם"במרה ,םיבר שוביכל תובשחנ ,ד"ב י"פע לארשי ךלמ
,דיחי שוביכ :שוביכב םינוש םירדג ינש םנשיש הארנ ולא םירבדמ םג כ"א .י"א לש השוביכ תא ורמגיש
גשומה תאו ,ונמז םדוק שוביכ לע רבדמש ירפסה תא הפי תבשיימ ףא וז הטיש .ונמזב אלש שוביכו
ליעל ןייע) לארשי םע תמכסהב אוה ןיאש כ"ע אלא ,"ונמז םדוק" לע ללכ זמור וניא 'ואכלש "דיחי שוביכ"
לידבהל ,ךכב ךיראהש (ח"קס 'יס א"ח) "םהרבא רבד" 'יעו .םינוש םירדג ינש ולאש יאדו אלא ,('סות 'ישב
.ל"נה םיגשומה ינש ןיב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

תורשעמו תומורת ןינעל הירוס לש הדמעמ

הימש דיחי שוביכש רבוסה תעדל קר הז ירה ,י"אכ רשעמב תבייח הירוסש אתיירבה כ"שמש ראבתנ 'מגב
א ,זמ) ןמקל 'מגב ראובמ ןכו ,ןנברדמ קר אוה בויחה "שוביכ הימש ואל" םירבוסה תעדל םנמא ,שוביכ
.(1 'סמ חפסנ ןייע

"שוביכ הימש אל" ד"מכ ףא דימעהל ןתינ ירה ,"שוביכ הימש" ד"מכ אקוד 'מגה הדימעמ עודמ :לואשל שי
(10 'סמ חפסנ ןייע ד ,א תומורת) הנשמ ףסכה .ןנברדמ ונייה רשעמב תבייח הירוסש אתיירבה תא שרפלו
ץראכ רשעמב תבייח :אתיירבב ןושלהש םושמ ךכ דימעהל תבייח 'מגהש ריבסמ ,סוקרוק י"רהמה םשב
.י"א ןידכ אתירואדמ שממ אלא ,ןנברדמ קר תבייח ריבסהל רשפאמ וניא ,לארשי

הכלהה קספ

לכל י"א תגרדמב איה ןיאש ,"דיחי שוביכ" הירוס לש הנידש (10 'סמ חפסנ ןייע ג ,א תומורת) קספ ם"במרה
.םירפוס ירבדמ קר מ"ורתב תבייח הירוסש (10 'סמ חפסנ ןייע ד ,םש) כ"חא םג קספ ךכ ינפמו ,רבד

הימש ואל" דיחי שוביכ רמואה ירבדכ הכלההש (11 'סמ חפסנ ןייע א ,אכ ז"ע) 'מגה לע ססובמ הז קספ
.ש"יע ,"שוביכ

ןכו דיחי שוביכ איהש םירפוס ירבדמ קר תבייח הירוסש (12 'סמ חפסנ ןייע א ,אלש ד"וי) ע"ושה קספ ןכו
,אלש ש"יעו) ,תודש תרכשהו םיתב תריכמ ןינעל י"אכ הניד ןיא הירוסש (13 'סמ חפסנ ןייע ח ,אנק 'יס) קספ
.(12 'סמ חפסנ ןייע א"רגה רואבב ד"קס

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ג

הזה ןמזב הירוסב בויחה רדג

ןייע) אובל דיתעל השדק "הנושאר השודק" םאה הלאשב יולת ,הזה ןמזב הירוסב ןידהש רמול שי תוטשפב
שוביכש םירבוס םא ףא ,הזה ןמזב הירוסב תורשעמו תומורת בויחל םוקמ ןיא ןכ אל םאש ,(אי ,י הליגמ
.רומג שוביכל בשחנ דיחי

ךירצ הז יפל .י"אמ ולגשמ הלטב "הנושאר השודק"ש (13 'סמ חפסנ ןייע ה ,א תומורת 'לה) ם"במרה תעד
?ןושארה הבויחב הירוס הראשנ עודמ ררבל

"לארשי ץרא תוכלה"ב בותכש המ י"פע ,וז הישוק בשיימ (ד תוא א קרפ י קלח ) "רזעילא ץיצ" ת"וש לעב
תא ושבכש יאנומשח תיב יכלמ לש םשוביכל ףא הכלהל תובישח שיש ,(י 'יעס הלח בויח) רוטל תסחוימה
.הירוס

ןידכ ,הלטב אל זאמו ,הושבכו ורזח םהש העשב המוקמל הירוס תשודק הרזחש רמול ןתינ הז יפל
.שוביכ לש ךרדב התיה אלש ינפמ (ב ,ג הגיגחו םש ןייע) אובל דיתעל השדקש "הינש השודק"

?ולג רשאכ בוש הלטבתנ אל ,יאנומשח תיב יכלמ שוביכ י"ע השדחתנש השודקה עודמ השק ל"נה יפל

השודקש רמול ןתינ ,ולוכ םעה י"ע אלו דיחי י"ע השענש ,העמשמכ "דיחי שוביכ" הרדגהה יפלש ןכתי ןכא
,"דיחי שוביכ" לש ןינקה חכמ אלא ,תולגב לטבש ימואלה שוביכה חכמ הניאש ןויכ ,םלועמ הלטב אל וז
ידי לע התשענ אלש ןויכ ,הלטב אל הינש השודקש םעטה תא ,(םש) ם"במרה ריבסמש יפכ ,לטב וניא הזו
.שוביכ

 

 

 

םיחפסנ

א

תורוקמ ימוליצ

ךשמהב תורוקמה ופסותי ה"עב הינבב רתאה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב

תופמ