Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות
לרשימת הספרים

ללקט ביאורי אגדות על מסכת נזיר (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת נזיר
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 האומר אהא הוי נזיר וכו'עטרת חן ח"א עמ' קטז
ב ע"א01 האומר אהא הרי זה נזיראיתן האזרחי עמ' קח
ב ע"א01 האומר אהא הרי זה נזירדרכי חושן עמ' קמח [הלכה]
ב ע"א01 אהא הרי זה נזיראזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275
ב ע"א01 כינויי נזירות כנזירותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כ
ב ע"א02 האומר נזיק נזיח ורש"ישופרא דישראל (תשסו) עמ' רנח
ב ע"א03 הריני מסלסל וכו' הרי זה נזירבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' קט
ב ע"א03 הריני מסלסל וכו' הרי עלי צפורים וכו'תורת לוי יצחק עמ' כט {ובגמרא ג ע"א}
ב ע"א06 מכדי תנא בסדר נשים קאי וכו' יזיר עצמו מן הייןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נדרים א
ב ע"א06 מכדי תנא בסדר נשים קאי מאי טעמא תני נזיר וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קז, קיח
ב ע"א06 מאי טעמא תני נזיר וכו' דכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מייןשם דרך במדבר עמ' קצ
ב ע"א06 מאי טעמא תני נזיר וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ק {טעם שהקדימו מסכת נזיר למסכת סוטה}
ב ע"א09 וה"ק מי גרם לעבירה ייןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רמט
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן הייןחכמה ומוסר ח"ב עמ' רס, רסב
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'תורת העולה ח"ג פרק ע, עא
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'עירין קדישין השלם עמ' לג
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפה, תקפח
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה וכו', ותוס' ד"ה מ"טדברי ברוך ח"ב סי' כב אות ה
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' צט-קא
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג, פה, קפט
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןחכמה ומוסר ח"א עמ' תטו
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןעטרת חן ח"ב עמ' רכא
ב ע"א09 כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןשכר שכיר דברים שיחה לד אות א,ג
ב ע"א09 מי גרם לה לעבירה ייןתורת העולה (תשעה) עמ' תקפח
ב ע"א09 מי גרם לה לעבירה ייןתורת העולה ח"ג פרק עא
ב ע"א09 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמוישראל קדושים עמ' 3, 15, צדקת הצדיק סי' נח, אור זרוע לצדיק סי' ז (עמ' 30), מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 161), קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 21 (סי' ב)
ב ע"א09 שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמופרי צדיק ויגש אות ט, פקודי אות ו, פסח אות ל נשא אות ו, יא, יג
ב ע"א10 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מהייןערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' ער, ערב
ב ע"א10 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןדברי יואל פ' וארא דף רה ע"א
ב ע"א10 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תמ
ב ע"א10 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןזאת ליעקב בראשית עמ' שלג
ב ע"א10 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמויחל ישראל אבות ח"ב עמ' רסט
ב ע"א10 הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמן מן הייןמכתב מאליהו ח"ג עמ' 128, ח"ד עמ' 11
ב ע"א10 הרואה סוטה בקלקולהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' ריג, ריז
ב ע"א11 פתח בכינויין ומפרש ידות וכו'מגילת סמנים עמ' עט
ב ע"א15 מההוא דסליק ההוא מפרש ברישאלקוטי שיחות חי"ד עמ' 109
ב ע"א רש"י - ואומר לה בתי, הרבה יין עושה, הרבה שחוק עושהפרדס דבש פרק ל
ב ע"א רש"י - כשם שאוחז אדם בבית יד של כלי ומגביה את הכלי עצמו, כך זה כיון דאמר אהא או שאמר אהא נאה, הרי זה נזירתפארת צבי שמות עמ' ער
ב ע"א רש"י ד"ה מ"טאהל ישרים דף יט ע"ג
ב ע"א תוס' ד"ה נזירמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
ב ע"א מאירי ובהערות המו"ל - נזירות הוא חובת גבראלקוטי שיחות חל"ח עמ' 28
ב ע"ב03 הואיל ואתיין ליה מדרשא חביבין ליהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' ק
ב ע"ב04 תנא כי מתחיל מתחיל בעיקר קרבןאור חדש (הרטמן) פ"ה אות 390
ב ע"ב06 האומר אהא הרי זה נזיראזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מג עמ' 331
ב ע"ב06 האומר אהא הרי זה נזיראור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לג
ב ע"ב06 האומר אהא הרי זה נזיריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפו
ב ע"ב06 האומר אהה הרי זה נזיר וכו' כגון שהי' נזיר עובר לפניוהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פב
ב ע"ב07 אמרי בזמן שנזיר עובר לפניו, ורש"ירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רה
ב ע"ב07 והוא שנזיר עובר לפניואור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' לח
ב ע"ב08 לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות וכו'עטרת חן ח"א עמ' קטז
ב ע"ב14 מהו דתימא בעינן פיו ולבו שויןרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רו
ב ע"ב17 אנאה לפניו במצוות אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאהפני מנחם חנוכה עמ' שיד
ב ע"ב17 אנאה לפניו במצות וכו' אכתוב לפניו ספר תורה נאה ואכרכנו בשיראין נאיםאוצרות חיים שבת עמ' שמב
ב ע"ב17 אנאה לפניו במצותזבחי צדק (דיסקין) עמ' קיט
ב ע"ב17 אתנאה לפניו במצות אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאה וכו'אוצרות חיים - מצוות עמ' קמ
ב ע"ב17 אתנאה לפניו במצות אעשה סוכה נאה לולב נאה ציצית נאהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קכט
ב ע"ב17 התנאה לפניו במצוותבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' קמד
ב ע"ב17 ואנוהו אתנאה לפניו במצותילקוט הגרשוני ח"ב
ב ע"ב17 זה אלי ואנוהו אנאה לפניו במצות אעשה לפניו סוכה נאה לולב נאה ציצית נאהשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסח
ב ע"ב17 זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה לך ס"ת נאה וכו'ילקוט דברי חכמים שמות סי' קסט
ב ע"ב17 זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצותאור אברהם שמות עמ' קה
ב ע"ב17 זה אלי ואנוהו התנאה לפניודרכי הים דף א ע"א
ב ע"ב21 מילתא דעבירה ואמרינן ליה נאהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' רמ
ב ע"ב21 נזירות מילתא דעבירה וא"ל נאה כו' ותוס' ד"ה ואמאישם שלמה דף לד ע"ד, לה ע"ב
ב ע"ב21 נזירא מילתא דעבירה ואמרינן ליה נאה אין וכו' הני מילי גבי נזיר טמא וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות כב, כז
ב ע"ב רש"י ותוס' ד"ה ודילמאשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ב
ב ע"ב תוס' - נזיר טהור אית ביה מצוה ועבירהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות א
ב ע"ב תוס' ד"ה דקאמרזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
ב ע"ב תוס' ד"ה ואמאי - היושב בתענית חלום בשבת צריך לישב תענית לתעניתותורת העולה (תשעה) עמ' תקפח
ב ע"ב תוס' ד"ה ואמאי - מתענה תענית חלום בשבת, שיש לו מצוה לבטל החלום, אבל גם קצת עבירה עשה שהתענה בשבת, ועל כן צריך לישב בתענית למחרת השבת לכפר על שהתענה בשבתדברי יואל מועדים ח"ח עמ' כח
ב ע"ב תוס' ד"ה ואמאיתורת העולה ח"ג פרק עא
ב ע"ב ר"ן ד"ה מהואזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 275
ג ע"א01 לרבי אלעזר הקפר דאמר נזיר חוטא ה"מ גבי נזיר טמאשרתי ח"א עמ' קצ
ג ע"א02 נזיר חוטא הני מילי גבי נזיר טמא, ותוס'תקנת השבין סי' ה (עמ' 21)
ג ע"א05 נזיר טהור לא מיקרי חוטאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעח
ג ע"א13 הריני מכלכל ממאי דהדין כלכל שערו הואברכת חיים (מרנלנדר) דף מו ע"א
ג ע"ב15 אומר "ימין"הכתב והקבלה שמות פט"ו פסוק ו
ג ע"ב15 האומר ימין ה"ז שבועה וכו' דתניא מנין לאומר ימין שהוא שבועה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שז
ג ע"ב15 האומר ימין שהוא כך או שמאל שהוא כך הוי שבועהבינת יששכר (תשמח) עמ' רכה/רכח
ג ע"ב15 ימין שבועהאות היא לעולם ח"א דף קל ע"ד
ג ע"ב15 כל האומר ימין הוא שבועהפנים יפות על תהלים עמ' רעח
ג ע"ב18 מנין לאומר ימין שהיא שבועה שנאמר נשבע ה' בימינורנת יצחק ישעיה עמ' רמז
ג ע"ב21 האומר הריני נזיר מן החרצנים או מהתגלחתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז
ג ע"ב21 האומר הריני נזיר מן היין כל דקדוקי נזירות עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כ
ג ע"ב21 הנוזר מן החרצנים כל תורת נזיר עליועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ל
ג ע"ב21 הריני נזיר וכו' מן התגלחת ה"ז נזיר וכל דקדוקי נזירות עליולקוטי שיחות חל"ח עמ' 30
ג ע"ב21 הריני נזיר מן החרצנים וכו' הרי זה נזיראור אברהם על ספר המצוות עמ' תקח
ג ע"ב21 הריני נזיר מן החרצנים וכו' וכל דקדוקי נזירות עליופרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה צא
ג ע"ב21 הריני נזיר מן החרצנים וכו' לאסור יין מצוה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפט, תקצה
ג ע"ב21 הריני נזיר מן החרצנים וכו' לאסור יין מצוה וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ג ע"ב21 ובזרוע עוזו וכו'יציב פתגם על התורה עמ' קסז {אין עוז אלא שבועה}
ג ע"ב21 מחלוקת בנזיר מחרצןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נ
ג ע"ב21 נזר מחרצן אסור בכולהופנים מסבירות עמ' קצה
ג ע"ב24 פלוגתא דר"ש וחכמיםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק ד
ג ע"ב24 ר"ש אומר אינו חייב ע"ד שידור בכולםסוכת דוד (שירירו) דף מה ע"ב
ג ע"ב24 אינו נזיר עד שיזירדרכי שלום (מרגונאטו) דף לח ע"א
ג ע"ב28 ורבנן מ"ט אמר קרא 'מיין ושכר יזיר' וכו' מאי היא קדושתא ואבדלתא, הרי מושבע ועומד עליו מהר סיני אלא וכו'כתב סופר אגדות כאן
ג ע"ב29 הכתיב מיין ושכר יזיר ההוא מיבעי ליה וכו' שבועה שאשתה וכו'תשובה מיראה עמ' י, עב
ג ע"ב30 לאסור יין מצוה וכו' מאי היא קדושתא ואבדלתאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כט
ג ע"ב30 לאסור יין מצוה כיין הרשותכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תקז
ג ע"ב30 לאסור יין מצוה כיין הרשותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תיד
ג ע"ב30 לאסור יין מצוה כיין רשותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כג
ג ע"ב30 מיין ושכר יזיר, לאסור יין מצוה כרשות, מאי ניהו קידושא ואבדלתא מושבע ועומד מהר סיני הואמרפא לנפש בראשית עמ' קיב
ג ע"ב30 מיין ושכר ימיר, לאסור יין מצוה כיין רשותלחמי תודה דף ב ע"א
ג ע"ב30 נזיר אסור ביין מצוה כיין הרשותפנים מסבירות עמ' נ
ג ע"ב31 קדושתא ואבדלתא, ומיוחס לרש"י ד ע"א ד"ה והריגבורות אליהו סי' טז אות א
ג ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה לאסור יין מצוה ותוס' ד"ה מאי היאעין ימין (אלגזי) דף יז ע"ב
ג ע"ב תוס' - תורים ובני יונה בכלל צפריםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמג
ד ע"א01 הרי מושבע ועומד עליו מהר סיני, ומיוחס לרש"יפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קסא
ד ע"א01 והא מושבע ועומד מהר סיניסוכת דוד (שירירו) דף מה ע"ב-ע"ד
ד ע"א01 מושבע ועומד מהר סיניאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 4
ד ע"א01 מושבע ועומד מהר סינינחלת שמעון (אשכנזי) שלח עז
ד ע"א04 לאסור יין מצוה כיין הרשותמאורי שערים עמ' תלב
ד ע"א04 נזיר ביין של מצוהדברי הרב עמ' רפב
ד ע"א08 מה נזיר יין הוא דאיתסר וכו'טוב ירושלים ויקרא פ"י פסוק ט
ד ע"א10 אף גבי מקדש נמי יין הוא דליתסר וכו' דתניא וכו' ונכנס למקדש חייבתשובה מיראה עמ' יט
ד ע"א10 שתה שאר משקין המשכריןבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' לב
ד ע"א12 דבילה קעיליתתורת לוי יצחק עמ' לג
ד ע"א13 שתה דבשדרשות הרז"ה עמ' תתקסו
ד ע"א21 הריני כשמשון כבן מנוח וכו' הרי"ז נזיר שמשון ר"י אומר נזיר שמשון מותר ליטמא למתיםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רמ
ד ע"א22 כבעל דלילה הרי זה נזיר שמשוןישראל קדושים עמ' 31
ד ע"א22 הריני כבעל דלילהרנת יצחק יהושע עמ' שעה
ד ע"א29 לנזיר שמשוןזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנד
ד ע"א29 מה בין נזיר עולם לנזיר שמשוןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיג
ד ע"א29 מה בין נזיר עולם לנזיר שמשון שנזיר עולם מקיל שערו בתערתורי זהב (תשעג) עמ' ריט
ד ע"א29 נזיר עולם הכביד שערו מיקל בתער ומביא שלש בהמותזאת ליעקב במדבר עמ' לה
ד ע"א29 נזיר עולם הכביד שערו מקל בתערמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
ד ע"א29 נזיר עולם הכביד שערו מקל בתעררנת יצחק שמואל עמ' תיז
ד ע"א29 נזיר שמשוןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפא
ד ע"א30 הכביד שערו מיקל בתער, ומיוחס לרש"י ותוס'מאור מרדכי בראשית עמ' שכב, שכד
ד ע"א31 נזיר שמשון הכביד שערו אינו מיקל, ואם נטמא אינו מביא קרבןמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ו
ד ע"א33 נזיר שמשון אינו מביא קרבןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
ד ע"א35 הריני נזיר עולם וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ד ע"א מיוחס לרש"י - זכור את יוה"שלקוטי שיחות חל"א עמ' 99
ד ע"א מיוחס לרש"י - קידוש על היין מן התורהבן מלך - שבת עמ' שעד
ד ע"א מיוחס לרש"י ד"ה והרי - זוכריהו על היין בכניסתו וביציאתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צג (שכג) {בפסחים ליתא 'וביציאתו'}
ד ע"א מיוחס לרש"י ד"ה והרי - קידוש על היין הוא מדאורייתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' צב (שיז), צד (של), צז (שמא), צח
ד ע"א מיוחס לרש"י ד"ה והרי מושבע - קדוש על היין דאורייתאפרי צדיק לך לך אות ג
ד ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מושבעדרך עץ החיים (אלגזי) דף קלו ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה נזיר עולםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ר
ד ע"א תוס' ד"ה נזיר, מקל שערו ואינו מגלח כל שערורנת יצחק יהושע עמ' שמה
ד ע"א תוס' ד"ה שמשון, נזירותו מרחםרנת יצחק יהושע עמ' שמו, שמט
ד ע"א תוס' - מה בן נזיר דאדרבא כו'סוכת דוד (שירירו) דף מו ע"א
ד ע"א תוס' - נזיר עולם דוקא מיקל שערו אבל אינו מגלח כל שערורנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לט
ד ע"א תוס' ד"ה מאי היא - דנהי נמי דכתיב זכור ודרשינן זכרהו על היין אסמכתאפרי צדיק צו אות ז
ד ע"א תוס' ד"ה מאי היאתורה אור (באנדי) עמ' שעא
ד ע"א תוס' ד"ה מאי קידוש היום על היין מדרבנןייטב פנים ח"ב דף מא
ד ע"א תוס' ד"ה מאימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מב
ד ע"א תוס' ד"ה מאיס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' כט
ד ע"א תוס' ד"ה מאישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' עג אות ב
ד ע"א תוס' ד"ה מיין ושכר יזיר וד"ה לאסור יין מצוה כיין רשותשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ג
ד ע"א תוס' ד"ה נזיר עולם מיקל ולא מגלח לגמרירנת יצחק שופטים עמ' קס
ד ע"א תוס' ד"ה נזירהכתב והקבלה דברים פכ"א פסוק יב
ד ע"א תוס' ד"ה ר"שתשובה מיראה עמ' י
ד ע"א תוי"ט פ"א מ"ב - ואני אומר וכו' לא שפטו בסתירת דברי הרמב"ם וכו' שהרי לא נדר וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 68
ד ע"ב03 מותר לשמשון להיטמא למתיםפירוש המכבי שמואל עמ' רצו
ד ע"ב03 נזיר שמשון מותר להטמא למתיםעיוני הפטרה ח"ב עמ' 357
ד ע"ב03 נזיר שמשון מותר להיטמאהדרום כרך לג עמ' 100
ד ע"ב03 נזיר שמשון מותר לטמא למתיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ו
ד ע"ב03 נזיר שמשון מותר ליטמא למתיםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
ד ע"ב03 נזיר שמשון מותר ליטמא למתיםזאת ליעקב במדבר עמ' לד, לה
ד ע"ב03 נזיר שמשון מותר ליטמאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ל
ד ע"ב03 נזיר שמשון מטמא למתיםאמר יוסף דף קמח ע"א
ד ע"ב03 נזיר שמשוןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רכ, רלא, רסד
ד ע"ב03 ר"י אומר נזיר שמשון מותר לטמאות למתים ר"ש אומר לא אמר כלוםקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ה, ח
ד ע"ב03 ר"י אומר נזיר שמשון מותר וכו' ר"ש אומר וכו' לא אמר כלוםלקוטי שיחות חי"ח עמ' 67
ד ע"ב04 לטמא למתיםנפש הרב עמ' שה
ד ע"ב05 האומר הריני נזיר כשמשון לא אמר כלוםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצ
ד ע"ב05 האומר נזיר שמשון וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שמט
ד ע"ב05 האומר נזיר שמשון לא אמר כלום שלא מצינו בשמשון שיצא נזירות מפיו וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' מג
ד ע"ב05 ר' שמעון אומר האומר הריני נזיר שמשון לא אמר כלוםתורי זהב (תשעג) עמ' ריט
ד ע"ב05 ר"ש אומר האומר נזיר שמשון לא אמר כלום, ורא"ש וש"מרנת יצחק שופטים עמ' קסה, קעב
ד ע"ב13 המתפיס בבכוראור אברהם על ספר המצוות עמ' תנד {הוי כמתפיס בדבר הנדור}
ד ע"ב15 ור' שמעון סבר לה וכו' לא דכ"ע בעינן דבר הנידר ושאני גבי בכור וכו'מגילת סמנים עמ' קכה
ד ע"ב25 מנין לנולד לו בכור בתוך ביתו שמצוה עליו להקדישו שנאמר וכו'מכשירי מצוה עמ' פח
ד ע"ב25 מנין לנולד לו בכור וכו' שמצוה להקדישואור אברהם - מסכת מגילה עמ' שפז
ד ע"ב25 מנין לנולד לו בכורמפניני הרב עמ' רא
ד ע"ב26 מצוה להקדיש בכוריד דוד (אופנהיים) עמ' רי, רסה
ד ע"ב30 אמר שמעון הצדיק מימי כו'עינות מים דף מז ע"ב
ד ע"ב30 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רצא, רצג
ד ע"ב30 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחת וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' שג
ד ע"ב30 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' יז
ד ע"ב30 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד וכו' רועה הייתי לאבי בעירי וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות יב
ד ע"ב30 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד שבא אלי מן הדרום וכו'שרתי ח"א עמ' קצב
ד ע"ב30 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחר שבא אלי מן הדרום וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג, פה
ד ע"ב30 אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשםבית שלום מרדכי עמ' עא
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא זה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' קסג
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא פעם אחתאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קמא
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפו
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחד וכו'דעת תורה במדבר עמ' מ
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץישראל קדושים עמ' 3, פוקד עקרים סי' ד (עמ' 23), תקנת השבין סי' ו (עמ' 34)
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץפרי צדיק מטות אות א
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' סה
ד ע"ב30 מימי לא אכלתי אשם נזיר טמאמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' סח
ד ע"ב30 שמעון הצדיק לא אכל אשם נזיר מימיו רק נזיר אחד וכו'מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שה
ד ע"ב31 מעשה באדם שנדר בנזיר לש"ש משום שפחז עליו יצרוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפד
ד ע"ב31 מעשה באשם נזיר טמא של אותו בחור שפחז עליו יצרו וכו'שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ר
ד ע"ב31 מעשה דשמעון הצדיק בנזיר שבא מן הדרוםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' יט
ד ע"ב31 פעם אחת בא אדם נזיר מן הדרוםאמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' צא
ד ע"ב33 וקווצותיו סדורות לו תלתליםפני מנחם שבת הגדול עמ' לה, מא
ד ע"ב34 מה ראית לשחת שער נאה זהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שח
ד ע"ב36 הנזיר דשמעון הצדיק שהיה מתחיל יצרו לפתותופי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' נח
ד ע"ב36 הסלסול ביופי הוא ענף מגאוהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות יד
ד ע"ב36 הסלסול ביופי הוא ענף מגאותעצי חיים על התורה עמ' סה
ד ע"ב36 ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז יצרי עלישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקסז
ד ע"ב36 ופחז יצרי עלי וכו' מפני מה אתה מתגאה וכו'אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמד
ד ע"ב36 ופחז עליו יצרודברי שאול במדבר עמ' כ
ד ע"ב36 סלסול בשער מגרה היצה"רבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישב אות לח
ד ע"ב37 ריקה מפני מה אתה מתגאה בעולם שאינו שלךדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 274
ד ע"ב38 מתגאה בעולם שאינו שלךאור הרעיון עמ' ח
ד ע"ב41 כמותך ירבו נזירים בישראלתורת מנחם ח"ג עמ' 223
ד ע"ב43 והכתיב כי נזיר אלקים כו' התם מלאך הוא, ומהרש"ארנת יצחק שופטים עמ' קס, קסא, קסד
ד ע"ב43 ושמשון לאו נזיר הוה וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שמח
ד ע"ב43 ושמשון לאו נזיר הוא והכתיב כי נזיר אלהים יהיה הנער, ורש"י ותוס'ראשון לציון (תשעח) עמ' קטו
ד ע"ב43 ושמשון לאו נזיר הוא והכתיב כי נזיר אלהים יהיה הנער, ורש"י ותוס'ראשון לציון (תשסח) עמ' עא
ד ע"ב45 ומנלן דאיטמי למתיםילקוט הגרשוני ח"ב
ד ע"ב45 ומנלן דאיטמי למתיםפני יהושע (תשסא) עמ' קנ
ד ע"ב45 ומנלן דאיטמי למתים וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שעא
ד ע"ב45 מצינו בשמשון שנטמא למתים, ותוס'דרשות שמן רוקח עמ' תיז
ד ע"ב45 שמשון היה מיטמא למתיםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צא
ד ע"ב50 ודילמא גוססין שוינהו כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נג ע"ד, נד ע"א
ד ע"ב50 ודילמא גוססין שוינןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' סב ד"ה וי"ל
ד ע"ב50 ודילמא גוססין שוינןהאיר ממזרח משלי עמ' שא
ד ע"ב51 אבשלום נזיר עולם הוה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יד דף שו/שי ע"א
ד ע"ב51 אבשלום נזיר עולם היה וכו'באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' תעב
ד ע"ב51 אבשלום נזיר עולם היהגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק כ
ד ע"ב51 אבשלום נזיר עולם היההמאור שבתורה (שפירא) דברים עמ' מ
ד ע"ב51 אבשלום נזיר עולם היהשבילי פנחס (תשעב) עמ' רצו
ד ע"ב51 רבי אומר אבשלום וכו', ותוס' ד"ה אתדברי ברוך ח"ב סי' כב אות ו
ד ע"ב51 רבי אומר אבשלום נזיר עולם היהפני יהושע (תשסא) עמ' קנז
ד ע"ב מיוחס לרש"י - שמשון לאו נזיר הואתורת מנחם חמ"ד עמ' 73
ד ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ודילמא גרוי ותוס'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף נג ע"ד, נד ע"א
ד ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ושמשון - ס"ד דמלאך למנוח קאמר להזירוקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ח
ד ע"ב מיוחס לרש"י - ופחז יצרי, שמיהר להביאני לידי הרהוראשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רמד
ד ע"ב תוס' ד"ה שמשון - ס"ד דמקשן דלמנוח קאמר להזירקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ח
ד ע"ב תוס' ד"ה שמשון - שיזירנו לכשיולדרנת יצחק שופטים עמ' קסא, קסה
ד ע"ב מהרש"א - לא הזכיר רק איסור גילוח שנוסף על שאר נזירים וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' לח
ד ע"ב גרי"ז - התפסה בחטאת חלבוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קיב
ה ע"א01 רבי יליף ימים ימים מבתי ערי חומהרנת יצחק שמואל עמ' תיט
ה ע"א06 רבי הוא דאמר אין ימים פחותים משניםלקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' לז
ה ע"א07 אי ימים הוי ב' ימים או ב' שנים או ל' יוםדבר טוב עמ' מ
ה ע"א27 מאי איכא בין הוא לשאר אחוהימשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
ה ע"א33 ארבעים שנה ששאלו להן מלךפני יהושע (תשסא) עמ' קנז
ה ע"א33 לקץ מ' שנה ששאלו להם מלךרנת יצחק שמואל עמ' תכא
ה ע"א35 אין נזירות פחות משלושים יוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יד
ה ע"א35 סתם נזירות ל' יום וכו' שנאמר "קדוש יהיה" "יהיה" בגמטריא תלתין הוומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' קיא
ה ע"א35 סתם נזירות ל' יום מנהני מילי אמר רב מתנא אמר קרא קדוש יהיה יהיה בגמטריא תלתין הוודברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' צח
ה ע"א35 סתם נזירות ל' יוםמכשירי מצוה עמ' עב
ה ע"א35 סתם נזירות למ"ד יוםמהר"ם שיק במדבר עמ' מו
ה ע"א35 סתם נזירות שלושים יום "קדוש יהיה" יהי"ה בגימטריא שלושים הוובצור ירום ח"ט עמ' קנה הערה 6
ה ע"א35 סתם נזירות שלושים יום וכו' יהיה בגימטריא תלתין הוו וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קפז
ה ע"א35 סתם נזירות שלושים יוםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ימים בטבת יב
ה ע"א35 סתם נזירות שלשים יוםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' קלה
ה ע"א35 סתם נזירות שלשים יוםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב, כג
ה ע"א35 סתם נזירות שלשים יוםתורה בציון עמ' קמ
ה ע"א35 סתם נזירות שלשים יוםתורת העולה (תשעה) עמ' תקפז
ה ע"א35 סתם נזירות שלשים יוםתורת העולה ח"ג פרק עא
ה ע"א35 סתם נזירות ל' יום, קדוש יהי' ניט' תלתיןשים שלום עמ' רי
ה ע"א35 שלשים יום לנזירותאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפ
ה ע"א37 יהיה בגמטריא תלתין הווהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' ריג
ה ע"א37 יהיה בגמטריא תלתין הווהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רטו
ה ע"א37 ל' יום דנזירות נלמד מקרא קדוש יהיה יהיה בגימטריא תלתין הוואגרא דפרקא (תשסה) עמ' עב
ה ע"א37 קדוש יהיה יהיה בגימטריא ל'המאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' לא
ה ע"א מיוחס לרש"י ד"ה לקץ מ' שנהיחי המלך עמ' ב
ה ע"ב תוס' ד"ה ולרב מתנאבנין אפרים עמ' כז [הלכה]
ה ע"ב תוס' ד"ה ר"א הקפרדרכי שלום (מרגונאטו) דף עב ע"ב
ו ע"ב אין גידול שער פחות משלושיםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
ו ע"ב אין גידול שער פחות משלשים וכו' רבי יונתן אומר אינו צריך וכו'זכור לדוד עמ' קכ-קכא
ו ע"ב בעד ועד בכלל פליגיתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סז
ז ע"א04 אמר הריני נזיר אחת קטנהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה צא
ז ע"א04 האומר הריני נזיר אחת גדולה ואחת קטנהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כב
ז ע"א09 הריני נזיר מכאן עד מקום פלוני כו' נזיר כמנין הימים כו' יומי כו' דמפסקי מהדדיתורת מנחם חע"ב עמ' 13
ז ע"א15 וליהוי כל פרסה ופרסהשמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ג
ז ע"א19 מילתא דאית בה קיצותאזבחי צדק (דיסקין) עמ' רנ
ז ע"א24 ומובדלות וכו' לאו דמפסקי וכו' רבא אמר וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 544
ז ע"א24 שאני שערותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעא
ז ע"א26 יומא מפסקי מהדדיתורת מנחם חל"ח עמ' 281, 312
ז ע"א26 יומי וכו' מפסקי מהדדילקוטי שיחות ח"ח עמ' 57, חי"ג עמ' 282, חי"ד עמ' 22, ח"כ עמ' 321
ז ע"א26 יומי מיפסקי אהדדיס' ג' תמוז תשנד עמ' רט
ז ע"א26 יומי מיפסקי אהדדי, ורש"יתורת מנחם ח"ב עמ' 23, ח"ז עמ' 289
ז ע"א26 יומי מיפסקי מהדדי וכו'תורת מנחם חמ"א עמ' 160, חמ"ג עמ' 383
ז ע"א26 יומי מיפסקי מהדדיתורת מנחם חלק לא עמ' 221
ז ע"א27 יומא וליליא חד יומא הואדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' נז
ז ע"א27 יומא וליליא חד יומא הואדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' פח
ז ע"א27 ימים לא נחשבו מפסקי מהדדיחכמת התורה אמור עמ' שמד
ז ע"א27 יממא ולילה חד הואי ולעולם לא מפסקי מהדדימשיב צדק סי' פז (עמ' 51)
ז ע"א30 הריני נזיר ויום אחד הריני נזיר ושעה אחת הריני נזיר אחת ומחצה וכו'הר המוריה עמ' רנח
ז ע"א31 הריני נזיר אחת ומחצה הרי זה נזיר שתיםשיחת מלאכי השרת עמ' 104
ח ע"א01 הריני נזיר כשער ראשיזבחי צדק (דיסקין) עמ' רמט
ח ע"א01 הריני נזיר כשער ראשיעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא
ח ע"א23 פלוגתא דר"ש ור"י אי ספק נזירות להחמיר או להקלמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יז ע"ב
ח ע"א24 ספק נזירות להקלישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רפ
ח ע"א24 ספק נזירות להקלתורת העולה (תשעה) עמ' תקצה
ח ע"א24 שספק נזירות להקלתורת העולה ח"ג פרק עא
ח ע"א26 היכא דחייל הנזירות אזלינן לחומראמקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
ח ע"א32 רבי שמעון וכו' ספק נזירות להחמירימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כג
ח ע"ב הריני נזיר כמנין ימות החמה [מונה נזירות כמנין ימות החמה], א"ר יהודה מעשה היה וכיון שהשלים מת וכו' מי הוי השלמה כלל, ורש"י ד"ה מי הוי, בשני דרבי יהודה מי הוי איניש דחיי כולי האידברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' יא
ח ע"ב הן אחתהתרגשות הלב (תשסט) עמ' עח
ח ע"ב ת"ר הריני נזיר וכו' טטרגון ארבע וכו'טוב ירושלים שמות פל"ב פסוק א
ח ע"ב צריך שיהיו ארבעה כתלים ואם לאו אינה מטמאהחנן אלקים עמ' קלה
ט ע"א אמר הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבלה, ותוס'איש אמונים דף נג ע"א
ט ע"א הריני נזיר מן הגרוגרות ומן הדבילהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא
ט ע"א הריני נזיר מן הגרוגרות כו'עינות מים דף מח ע"ג
ט ע"א ר"מ אומר אין אדם מוציא דבריו לבטלהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לג
ט ע"א בית שמאי אומרים אין שאלה בהקדש ואין שאלה בנזירות וכו'לחמי תודה דף ב ע"ב
ט ע"א בית שמאי אומרים לטעמייהו דאמרי אין שאלה בהקדשפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלח
ט ע"א יש שאלה להקדשמצווה ועושה ח"ב עמ' שסו
ט ע"ב האומר הרי עלי מנחה להביא מן השעורים מביא מן החטיםהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר יח
ט ע"ב אמר רבא מתניתין קשיתיה וכו'הר המוריה עמ' רנא
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירה וכו' אומר הדלת הזה הריני נזירה וכו' כגון שהיתה פרה רבוצה לפניו ואמר כסבורה פרה זו וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירה בו'אור התורה (צמח צדק) במדבר עמ' תשצג, תתי
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירה וכו'ס' הזכרון לחתם סופר עמ' עג
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירהפני מנחם שמיני עמ' צח
י ע"א אמר אמרה פרה זו הריני נזירהפרי צדיק יתרו אות יא
י ע"א אמרה פרה הרי אני נזירהפרדס המלך (תשסט) אות תקנב
י ע"א אמרה פרה הריני נזירהשארית ישראל (וילדניק, תשסה) עמ' רלג
י ע"א אמרה פרהפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
י ע"א פרה זו וכו' הדלת וכו' ב"ש וכו' וב"ה וכו' אר"י וכו'תורת לוי יצחק עמ' לד
י ע"א מיוחס לרש"י ד"ה כסבורה פרה זו - מצינו מחשבה וכו' בלשון אמירהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י ע"א תוס' ד"ה פרה זו -ולא שהפרה עצמה מחשבת כן וכו' אלא כלומר בני אדם העוברים וכו' סבורים בלבם לומר כן וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כה
י ע"א תוס' ד"ה פרהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' קע*
יא ע"א01 מזגו לו את הכוס וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שנד, שנח
יא ע"א02 מעשה באשה אחת שהיתה שיכורהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מא
יא ע"א10 אם שיכור הוא ואמר הריני נזיר ממנו אינו נזיר וכו' סבר מייתין לי אחרינא ומצערן ליאור חדש (הרטמן) פ"א אות 778
יא ע"א15 האומר הריני נזיר ע"מ שאהיה שותה יין וכו' ריב"ל אמר חלוק היה ר"ש אף ברישא ורש"י ותוס'איש אמונים דף צד ע"א
יא ע"א15 הריני נזיר ע"מ שאהא שותה יין וכו', תוס'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקז
יא ע"א15 הריני נזיר ע"מ שאהא שותה ייןגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רצו
יא ע"א15 הריני נזיר ע"מ שאהא שותה יין, ותוס' ושטמ"קפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קכא
יא ע"א19 יודע אני שהנזיר אסור ביין אבל סבור הייתי שחכמים מתירים לי מפני שאין אני יכול להיות אלא בייןשרגא המאיר מועדים עמ' קיד
יא ע"א19 יודע אני שנזיר אסור ביין אבל סבור שמתירין לי שאיני יכול בלי ייןאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לז
יא ע"א19 סבור הייתימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קפב
יא ע"א19 סבור הייתיתשבי (תשסה) עמ' קפ שורש סבר
יא ע"א23 חלוק היההכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ה
יא ע"א מיוחס לרש"י ד"ה רבינא - שאר כסות ועונה, ובאר משהדברי איש דף ז ע"א
יא ע"א תוס' - אם אפשר לעשות שליח בנזירותאור אברהם במדבר עמ' ס
יא ע"א תוס' - תנאי בדבר שא"א לעשות ע"י שליחבנין אפרים עמ' סח, עד-עה [הלכה]
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי - אחרים יכולין להביא קרבנותיורנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכט
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי - איך מועיל תנאי בנדר הא אי אפשר לקיים ע"י שליחבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות י, וישלח אות כח
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי - איך מועיל תנאי בנדר ושבועהבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות לח
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי - אמאי מהני תנאי בנדר ושבועהייטב פנים ח"ב דף קצא
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי מתנה וכו'ברכת אבות עמ' פד
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי מתנהבאר בשדה עמ' רעו
יא ע"א תוס' ד"ה דהוי מתנהחמודי צבי בראשית עמ' תמב
יא ע"א תוס' ד"ה דהויאסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' רנט
יא ע"א תוס' ד"ה דהויפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרח
יא ע"א תוס' ד"ה האי ע"מ כחוץ דמישמחה לאיש (אלישר) דף קו ע"ד
יא ע"א תוס' ד"ה לרבנן - כאיסורו כך היתרותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קא(שלה)
יא ע"א תוס' ד"ה לרבנןאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פ
יא ע"א תוס' ד"ה לרבנןאבן ישראל על התורה עמ' נח
יא ע"ב הריני נזיר ועלי לגלח נזיר ושמע חברוקול שמואל (קונפורטי) דף לא ע"א
יא ע"ב ועלי לגלח נזירשיחות לספר בראשית עמ' שכב
יא ע"ב האומר הרי עלי לגלח נזיר חייב להביא קרבנותיועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כו
יא ע"ב האומר לשלוחו צאדרכי איש דף פד ע"ב
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' נ
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולםאיש צעיר דף כג ע"א
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם וכו'ברית שלום (תעח) דף לז ע"א
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רלד
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם ומת השליח אסור בכל הנשיםמרפא לנפש בראשית עמ' קעד, קעח, קפא {שמא יפגע באחותה ובקרוביה}
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשהמאכסניא של התורה סי' סג
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפו
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי וכו'יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קכא
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדשויקח אברהם דף יז ע"ג
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה אסור בכל הנשים שבעולם וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 170
יא ע"ב האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתםשפתי רננות דף כ"ה ע"ג-ע"ד
יא ע"ב העושה שליח לקדש לו אשהחכמת התורה נח עמ' רפ
יא ע"ב תוס' ד"ה אסור - שלח שליח לקדש לו אשה ומת, אסור בכל הנשים רק מדרבנן דמה"ת סמכינן ארובמרפא לנפש בראשית עמ' קעד
יב ע"א צא וקדש לי אשה סתם ורש"י ותוס'איש אמונים דף מט ע"ג
יב ע"א צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולםתפארת צבי בראשית עמ' שפג
יב ע"א צא וקדש לי אשהדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' תי ד"ה ואמר לי
יב ע"א צא וקדש לי אשה סתם ומת אסור בכל הנשים שבעולם, ותוס' ד"ה אסורבנין דוד (מייזלש) בראשית - חיי שרה אות נג, סד, עב
יב ע"א אסור בכל הנשים ותוס' ד"ה אסורתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קפג
יב ע"א אסור בכל הנשים שבעולםחקל יצחק (תשסג) עמ' צג
יב ע"א אסור בכל הנשים שבעולם, ותוס'אמרות ה' השלם ח"ב עמ' קפח
יב ע"א אסור בכל הנשים שבעולם וכו', ותוס' - אם זה מדאורייתאשפע חיים - נישואין עמ' סא
יב ע"א מת השליח אסור בכל הנשיםמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' תנג
יב ע"א חזקת שליח עושה שליחותודרישה מחיים דף קו ע"ד
יב ע"א אשה דלא ניידא בשוקא אשכח וכו' התם הדרא לניחותאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 174
יב ע"א מודה ר' יוחנן באשה פנויה שאין לה לא בת ולא בת בתרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קפו
יב ע"א כי משוי שליח במילתא דקיימא קמיה במילתא דלא קיימי קמיה לא וכו'מכשירי מצוה עמ' קכה
יב ע"א במילתא דלא קיימא קמיה לא משוי שליחחכמת התורה וישלח עמ' תקז
יב ע"א תוס' ד"ה אסוריד שלמה (עזרא) דף עט ע"ד
יב ע"א תוס' ד"ה אסורחיי נפש ח"א עמ' סט ע"ב
יב ע"א תוס' ד"ה אסורחיי נפש ח"ד עמ' שא
יב ע"א תוס' ד"ה אסור - ולר"ת דהנשים נאמנות לומר לא נתקדשתי וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 51
יב ע"א תוס' ד"ה באשה - מכל שבידו לאו כמחוסר מעשהזרע יעקב (ניניו) עמ' שעה
יב ע"א תוס' ד"ה באשהיד שלמה (עזרא) דף ס ע"ג
יב ע"א תוס' ד"ה בת וכו' נפשי' להספיקא וספק וכו'ספרי המגיד מקאזניץ עמ' קפב
יב ע"א תוס' ד"ה דהוי - גם בדיבור בעינן משפטי התנאיםבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות כז
יב ע"א תוס' ד"ה מ"טדרישה מחיים דף קו ע"ד
יב ע"א תוס' ד"ה מ"טארשות החיים עמ' רמט, שלו
יב ע"א תוס' ד"ה מ"טטבעות זהב ח"א דף לד ע"א, עה ע"א [הלכה]
יב ע"א תוס' ד"ה מאי טעמאאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' יט
יב ע"א תוס' ד"ה מאי טעמאאבן ישראל על התורה עמ' יג
יב ע"ב03 כל דאיהו לא מצי לקדשה שליח נמי לא מצי משויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קצה (קיב)
יב ע"ב03 כל דאיהו לא מצי עביד לא משוי שליחתנופה חיים דף קצט ע"ג (ירמיהו אות צב)
יב ע"ב03 כל מה דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליחדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קכו
יב ע"ב03 כל מה דאיהו לא מצי עביד לא מצי משוי שליחשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקלו
יב ע"ב03 כל מילתא דאיהו לא מצי עביד וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' שטו
יב ע"ב03 לא משוי איניש שליח אלא במילתא דמצי עבידתורת מנחם חע"ב עמ' 386
יב ע"ב03 לא משוי אינש שליח אלא במילתא דמצי עביד השתאלחמי תודה דף ל ע"ב
יב ע"ב03 לא משוי אינש שליח אלא במילתא דמצי עביד השתאדרכי חושן עמ' ד [הלכה] {לענין "שליחותייהו עבדינן" בב"ד}
יב ע"א03 כל מלתא דלא מצי עביד לא מצי משוי שליחמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' לח {מינוי שליח לפני חנוכה, להדליק בחנוכה}
יב ע"ב06 האומר לאפטרופוס וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש ט
יב ע"ב20 ודילמא אליבא דר"א דאמר מצי מפר כו'יד שלמה (עזרא) דף ס ע"ד
יב ע"ב36 הריני נזיר לכשיהיה לי בן וכו' הפילה אשתו אינו נזירמשך חכמה ויקרא פ' יב פס' ו
יב ע"ב36 הריני נזיר כשיהיה לי בן וכו' כשיהיה לי ולד וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יח ע"א
יב ע"ב36 נזיר כשיהיה לי בןפני מלך במדבר עמ' נא
יב ע"ב תוס' ד"ה הרי הןהכתב והקבלה במדבר פ"ט פסוק יד
יב ע"ב תוס' ד"ה טעמא - ניחא לאותובי גם מר' יונתןנשמת חיים (אבולעפיא) דף כ ע"ג
יג ע"א בעי בן רחומי מאביי הריני נזיר לכשיהיה לי בןדורות הראשונים כרך ו עמ' 12
יג ע"א הריני נזיר כשיהיה לי בןחכמת התורה לך לך עמ' תצו
יג ע"א רש"י ד"ה ג"מ לנזירותובריכות מים דף צא ע"ג
יד ע"א הריני נזיר שמשון וכו' לא אפשר לאיתשוליזאת ליעקב במדבר עמ' לו
יד ע"א כמשה בז' אדר מאי, ורא"ששפע חיים ח"ב עמ' נה
יד ע"א כמשה בז' באדרפני מלך במדבר עמ' נא
יד ע"א אמר כמשה בשבעה באדר מאי, ותוס'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 343, חכ"ד עמ' 178
יד ע"א אמר כמשה בשבעה באדראשר ליהודה עמ' עז
יד ע"א רא"ש - ז' באדר יום שמחהבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש ד אות ג
יד ע"א תוס' ד"ה אמר - ביום פטירת משרע"ה נדרו הרבה מישראל נזירותדברי יונה ח"א עמ' קיג
יד ע"ב נטמא ביום גידול שער וכו'זאת ליעקב במדבר עמ' לז
טו ע"א הריני נזיר לכשיהא לידרכי איש דף כז ע"ב
טו ע"ב שביעי עולה, שטמ"קבית מועד (גטיניו) דף י ע"ד
טו ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה אלאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתסא
טו ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ואח"כ ראתה פטורה מלעשות פסח שני דאכילת פסחים לא מעכבתייטב פנים ח"ב דף קעא
טז ע"א ורבי יוסי מכדי סבר מקצת היום ככולו וכו' דחזיא תלתא יומי סמוך לשקיעת החמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א, ירושלמי א
טז ע"א מי שאמר הריני נזיר מגלח יום שלשים ואחדיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפט
טז ע"א מי שאמר כו'בנין אפרים עמ' כז [הלכה]
טז ע"א רש"י ד"ה ואיבעית אימא, שלשה יומי בין השמשות סמוך לשקיעת החמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - סיום הש"ס א
טז ע"ב נזר בבית הקברותיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצא {טעון גילוח או לא}
טז ע"ב נזירות חלה עליו מיתלא תליא וקיימאאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' שצב
יז ע"א אין בין טמא שנזר לנזיר טהור וכו'יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצג
יז ע"א נזיר והוא בבית הקברות ותוס' וקרן אורהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה כט, עז
יז ע"א תוס' - נזיר המקבל נזירות בבית הקברות לוקהאור אברהם במדבר עמ' סג
יז ע"א תוס'בנין אפרים עמ' קיט [הלכה]
יז ע"א תוס' - דאמרי ליה לא תנזור והוא עומד בביה"ק ל"ל שהייהשיחות ר' ראובן עמ' קה
יז ע"ב שנכנס בשידה תיבהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
יח ע"א טהרת נזיר משמיני חיילא וכו'נר לצדיק במדבר עמ' ריא
יח ע"א וכיפר עליוזכרון טוב (צורף) דף כג ע"ג
יח ע"ב ליל ח' לאו מחוסר זמן הואאור אברהם ויקרא עמ' קעו
יח ע"ב מאימתי מתחיל למנות משיביא חטאתועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כה
יח ע"ב הביא חטאתו ולא הביא אשמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' מד
יח ע"ב אע"פ שלא הביא עולתומשנת חיים ויקרא עמ' רנט
יח ע"ב תוס' ד"ה איתזכור לדוד עמ' ט
יח ע"ב תוס' ד"ה אף על פילב חיים חלק א (סימן מח) דף סד ע"ג (קטע ראשון)
יט ע"א04 מאן תנא להא דתנו רבנן אשה שנדרה בנזיר וכו' רבי ישמעאל היא מאי קסבר וכו' ברבי אלעזר הקפר וכו'של"ה (תשנז) פרשת נשא אות כח
יט ע"א07 ר' ישמעאל היא, ותוס'משנת חיים ויקרא עמ' לג, רנט
יט ע"א10 ר' ישמעאל סבר לה כר' אלעזר הקפראמרי נועם (מועדים) תשובה יג [מבן המחבר]
יט ע"א11 א"ר אלעזר הקפר נזיר חוטא הוא על שציער עצמו מן הייןמנחת עני (תשעב) עמ' שג
יט ע"א12 וכפר עליו וכו' שציער עצמו מן הייןאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכו ע"ב
יט ע"א12 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו' המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קכט
יט ע"א12 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןדעת תורה ויקרא עמ' קכב, במדבר עמ' פו
יט ע"א12 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן היין וכו' המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' סח
יט ע"א12 וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' פד
יט ע"א12 וכפר עליו מאשר חטא על הנפשדרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' קעה-קעז
יט ע"א12 מה ת"ל וכפר עליו מאשר חטא על הנפש וכו' אלא שציער עצמו מן הייןאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קכג
יט ע"א13 אלא שציער עצמו מן הייןדברי שאול במדבר עמ' כז
יט ע"א13 וכי באיזו נפש חטא זה אלא שציער עצמו מן הייןמאמרי ר' ראובן עמ' צב
יט ע"א13 וכי באיזו נפש חטא זהילקוט הגרשוני ח"ב
יט ע"א13 וכי מה חטא עד שצריך כפרה וכו'שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קז
יט ע"א13 חטא - ציער עצמו מן הייןברכת משה דף נא ע"א
יט ע"א13 חטא וכו' שציער עצמו מן הייןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 31
יט ע"א13 חטא שציער עצמו מן הייןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שלא
יט ע"א14 ומה זה שלא ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג
יט ע"א14 מה זה שצער עצמו מן היין צריך כפרה המצער עצמו מכל דבר ודבר עאכו"כמי מרום ח"א עמ' יט
יט ע"א14 נזיר חוטא בשביל שציער עצמו מן הייןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף רנו
יט ע"א14 נזיר שציער את עצמו מן היין נקרא חוטאאם לבינה (פאפא) עמ' תרלח
יט ע"א14 נזיר שציער את עצמו מן היין נקרא חוטאערבי נחל (תשסט) שמות עמ' ל
יט ע"א14 על שציער עצמו מן הייןבאר שרים במדבר פ' נשא דרוש א אות א
יט ע"א14 ציער עצמו מייןכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' נה
יט ע"א14 ציער עצמו מן היין וכו' נקרא חוטאמכתב מאליהו ח"ד עמ' 268
יט ע"א14 שציער עצמו מן הייןכרם לשלמה עמ' 262
יט ע"א14 שציער עצמו מן הייןמחשבת מוסר ח"א עמ' תסג
יט ע"א14 שציער עצמו מן הייןס' העיקרים (מישור) עמ' נח
יט ע"א14 שציער עצמו מן הייןעיוני רש"י במדבר עמ' פז
יט ע"א15 המצער עצמו מכל דבר עאכ"ושערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר פב
יט ע"א15 נזיר נקרא חוטא על שציער עצמו מן הייןמהר"ם שיק שמות עמ' סד
יט ע"א15 נזיר נקרא חוטא שציער עצמו מן הייןזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפו
יט ע"א15 נזיר נקרא חוטאברכת אברהם (תשנד) עמ' קכח, קפא
יט ע"א15 נזיר נקרא חוטאדרשות הרא"ש דף עב ע"א דרוש עז
יט ע"א16 והא בנזיר טמא כתיב וכו' נזיר טהור נמי חוטא הוא והיינו טעמא דכתיב בנזיר טמא הואיל ושנה בחטאשל"ה (תשנז) פרשת נשא אות כב, כו
יט ע"א16 והא בנזיר טמא כתיבאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לח
יט ע"א16 והא האי קרא בנזיר טמא כתיב וכו' קסבר ר"א הקפר נזיר טהור נמי חוטא הוא וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' לג
יט ע"א18 נזיר טהור נמי חוטא הואשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תכא
יט ע"א18 נזיר טהור נמי חוטא הואתורת העולה (תשעה) עמ' תקצו
יט ע"א18 נזיר טהור נמי חוטא הואתורת העולה ח"ג פרק עא
יט ע"א18 קסבר ר' אלעזר הקפר נזיר טהור נמי חוטא הואאסופת מערכות במדבר עמ' פב
יט ע"א18 קסבר ר' אלעזר הקפר נזיר טהור נמי חוטא הואשרתי ח"א עמ' קצ
יט ע"א18 קסבר רבי אלעזר הקפר נזיר טהור נמי חוטא הואאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קי
יט ע"א20 מפני ששנה בחטאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעח
יט ע"א29 לא בו ביום שנאמר והימים הראשונים יפלויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצג
יט ע"א מיוחס לרש"י ד"ה לר"א הקפראמרי יצחק במדבר-דברים עמ' לח
יט ע"א תוס' ד"ה והיינוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' לג
יט ע"ב מי שנזיר נזירות הרבה והשלים נזירותו ואח"כ בא לא"יעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא, כז
יט ע"ב מי שנזר נזירות הרבה וכו' ואח"כ בא לארץ וכו'דורות הראשונים ספר זכרון עמ' 154
יט ע"ב בית שמאי אומרים נזיר שלשים יום וכו'זכור לדוד עמ' מב
יט ע"ב הילני המלכה שאמרה הריני נזיר אם ישוב בנה מן מלחמהמצווה ועושה ח"ב עמ' שסג
יט ע"ב מעשה בהילני המלכה שנדרה אם יבא בנה מהמלחמה תהי' נזירה שבע שניםכתר תורה (תשסז) עמ' נט
כ ע"א אמר רב הכל מודים במונה וכו' א"ל רב חמא וכו' אמרי במערבא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 130
כ ע"ב04 הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואניעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כא, כב, קיז, קכח
כ ע"ב04 מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואני ואני כולם נזיריםשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ש ס"ק כד
כ ע"ב04 מי שאמר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר ואנימגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קנט
כ ע"ב05 הותר הראשון הותרו כולםאור חדש על ציון דף ד ע"א
כ ע"ב06 הותר האחרון האחרון הותר וכולן אסוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
כ ע"ב11 הריני נזיר ואת ואמרה אמןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב
כ ע"ב11 הריני נזיר ואתהכתב והקבלה במדבר פ"ל פסוק יד
כ ע"ב16 וכמה כדי שאלת שלום כדי שאומר שלום תלמיד לרבנחל עדה עמ' רמח
כ ע"ב16 וכמה תוך כדי דיבור וכו' כדי שאומר שלום תלמיד לרבברית עולם (תשסט) עמ' קמ
כ ע"ב16 וכמה תוך כדי דיבור כדי שאלת שלום וכמה כדי שאלת שלום כדי שאומר שלום תלמיד לרבפני מנחם קרח עמ' קא, קטו
כ ע"ב16 תוך כדי דבור, כדי שאומר שלום תלמיד לרבאשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ד ברכת אברהם אות נג
כ ע"ב16 תוך כדי דיבור כדי שאילת תלמיד לרבשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תלט
כ ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודה - מכות ארבעים מן התורה אבל מכת מרדות בלי מנין אלא מכין עד שתצא נפשו או עד שמקבל עליודרכי התשובה עמ' קעה
כ ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודהנשמת כל חי חלק א (סימן יז) דף כ"א ע"ד (ד"ה תשובה)
כא ע"א האומר הריני נזיר ושמע חבירו ואמר אניאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' לג
כא ע"א תנא כי רוכלא ליחשיב וליזילדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1342
כא ע"א חשיב ומני כי רוכלאתפלה למשה (בנימין) עמ' רכ
כא ע"א ומאי אחרון דקתניפרי חיים (קנולר) פרשת שמות
כא ע"א מאי אחרון אמצעיהעמק דבר בראשית - קדמת העמק
כא ע"ב01 ורמינהי ידי נזירהדרכי איש דף נו ע"ד
כא ע"ב06 איבעיא להו בעל מיעקר עקרלב חיים חלק ב (סימן ח) דף ב ע"ד (ד"ה ויש)
כא ע"ב07 בעל מיגז גייזברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכט
כא ע"ב07 בעל מיגז גייזלקוטי שיחות חל"ג עמ' 187
כא ע"ב07 בעל מיעקר עקר או דלמא מיגז גייזלמדנות (תשנח) פ' מטות אות ק
כא ע"ב07 בעל מעקר עקר או מיגז גייזעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכב, קכה
כא ע"ב07 בעל מעקרמועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' רז
כא ע"ב28 חטאת שמתו בעליה תמותס' חסידים סי' תתשעא
כא ע"ב31 אי דלא היפר לה בעל פשיטאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכ
כא ע"ב35 סיפא איצטריך ליה, מיוחס לרש"י ד"ה אינהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיט
כא ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה לעולם - דסלקא דעתין דתספוג דנתכוונה לאיסורא, אם שתתה יין והפר לה בעלה ולא ידעה לוקהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כא ע"ב תוס' ד"ה - היכי כשהיפר לה הבעל אחר שנטמא ואחר ששתתה אפ"ה לוקה דהבעל רק מיגז גייזדרשות דבר צבי מועדים עמ' קיז
כא ע"ב תוס' ד"ה ואיגור אריה במדבר פ"ל הערה 37
כא ע"ב תוס' ד"ה לעולםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קטז, קיח
כא ע"ב רא"ש ד"ה האשה שנדרהמשנת חיים במדבר עמ' קט
כא ע"ב רא"ש סוד"ה האשהמשנת חיים ויקרא עמ' קצו
כב ע"א מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא מפני שציער עצמו מן היין וכו' המצער עצמו מכל דבר על אחת כמה וכמהדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' סח
כב ע"א מאשר חטא על הנפש וכי באיזו נפש חטא זה אלא מפני שציער עצמו מן הייןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' פד
כב ע"א אלא מפני שציער עצמו מן היין נקרא חוטאהרופא לשבורי לב במדבר עמ' עג
כב ע"א נדרה אשתו ובתו והתפייס אחר בנדרה והפר לה שלה מופר שלו קייםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קכ
כב ע"א בעל אין בידו לעקור אלא מכאן ולהבאפחד יצחק - יום הכפורים מאמר כג
כב ע"א ש"מ בעל מיגז גייז וכו'טוב ירושלים במדבר פ"ל פסוק ד
כב ע"א בעל מיגז גייזמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 183
כב ע"א ש"מ בעל מיגז גייזגור אריה במדבר פ"ל הערה 39
כב ע"א תוס' ד"ה מר זוטראגור אריה במדבר פ"ל הערה 37
כב ע"א תוס' ד"ה תא שמעלב חיים חלק ב (סימן ס) דף ב ע"ד (ד"ה רש)
כג ע"א01 ואת מאי וכו'דרשות הצל"ח השלם עמ' רצא
כג ע"א03 אשה שנדרה בנזיר וכו' ובעלה היפר לה והיא לא ידעהחכמת התורה מטות עמ' נו, צז
כג ע"א03 אשה שנדרה בנזיר ולא ידעה שהפר לה בעלה ושתתה יין צריכה סליחה וכפרהלחמי תודה דף רמז ע"ב
כג ע"א03 אשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה ועוברת על נדרה זו היא שצריכה כפרהגור אריה במדבר פ"ל אות טז, הערה 75
כג ע"א03 אשה שנדרה בנזירחקל יצחק (תשסג) עמ' תקמו
כג ע"א03 האשה שנדרה בנזיר והי' שותה יין וכו'דברי יונה ח"א עמ' מח
כג ע"א03 האשה שנדרה בנזיר והיתה שותה ביין וכו' הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר להלב המשפט ח"א שיעור יז [הלכה]
כג ע"א03 האשה שנדרה בנזיר וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סג
כג ע"א03 האשה שנדרה והפר בעלה וכו' צריכה סליחהאור יחזקאל - יראה ומוסר עמ' קכז
כג ע"א05 הפר בעלה ולא ידעה והיתה שותה ייןתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כג ע"א05 הפר לה בעלה והיא לא ידעה שהפר לה בעלה והיתה שותה בייןזאת ליעקב במדבר עמ' שי
כג ע"א05 הפר לה בעלה והיא לא ידעהדברי שאול במדבר עמ' רסו
כג ע"א05 הפר לה ולא ידעהלקוטי שיחות חל"א עמ' 251 {מי שעושה דבר מותר ומתכוון לאיסור - רצוי להודיע לו שמותר}
כג ע"א05 הפר לה בעלה ולא ידעהבאר בשדה עמ' קכו
כג ע"א05 נדרה בנזיר ושמע בעלההמאור הגדול (גר"א) עמ' שכ
כג ע"א07 אינה סופגת ארבעים רי"א תספוג מכת מרדותתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קטז
כג ע"א09 אישה הפרם וכו' וכשהי' ר"ע מגיע לפסוק זה היה בוכה וכו'דברי יואל פ' שמיני דף קפד ע"ב
כג ע"א09 אישה הפירם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדברערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 477
כג ע"א09 אישה הפירם וכו' וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנח ע"ב
כג ע"א09 אישה הפרם וגו' וכשהי' מגיע ר"ע לפסוק זה הי' בוכהחמודי צבי בראשית עמ' סב, סד, תמט, תקב
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה באישה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבראהל יעקב (שפירא) דף נז ע"א
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר, שהיא צריכה כפרה וסליחהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' צג
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדברשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות פב
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' מ
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעהבי חייא ח"ב עמ' רכז
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה וכו' ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ב סי' נה, מהד' ז סי' פה
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה במה הכתוב מדבר באשה שהפר לה בעלהפרדס דבש פרק יד
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה הכתוב מדבר וכו' וכו' המתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכו"כמרפא לנפש בראשית עמ' כט, שעו, שעט, שצא, תס-תסא, תסד, תסז
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' המתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכו"כדעת קדושים (תשנ) עמ' יא, עד
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' וכשהיה מגיע ר"ע לפסוק זה היה בוכהדרשות אל עמי דרוש כה
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה היה בוכהויאמר מרדכי - דרשות עמ' כב
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' וכשהיה ר"ע מגיע לפסוק זה היה בוכה וכו'תורת מהרי"ם במדבר עמ' קפא
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה וכו'של"ה (תשנז) - עשרה מאמרות אות קסה, רלא
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו' נתכוון לעלות בידו בשר טלה וכו'ברכת מרדכי ויקרא-דברים תנינא עמ' יח
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה וכו'חזון ברוך עמ' צא, צג
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לה ר"ע כי מטי להאי קרא בכיאהל יעקב (שפירא) דף נז ע"ג-ע"ד
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח לההאיר ממזרח - אבות עמ' קמח
כג ע"א09 אישה הפרם וה' יסלח להודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תג
כג ע"א09 אישה הפרם וכו' וכשהי' מגיע ר"ע אצל פסוק זה הי' בוכהדברי יואל פ' ויחי דף תקלז ע"ב
כג ע"א09 תספוג מכות מרדות וכו' ומה מי שנתכויןעולם אחד פרק ו, ז
כג ע"א10 אשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר וכו'להורות נתן במדבר עמ' רצט, ש
כג ע"א10 אשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה צריכה כפרהויואל משה מאמר ב סי' כב עמ' ריט
כג ע"א10 אשה שהפר לה בעלה ולא ידעה ועברה צריכה כפרהמגדל עוז (תשעח) עמ' תקכב
כג ע"א10 באשה שהפר לה בעלה הכתוב מדבר וכו'למחר אעתיר עמ' שו
כג ע"א10 באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדבר שצריכה כפרה וסליחהחמודי צבי שמות עמ' קסב, רסד, שפט
כג ע"א10 באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה הכתוב מדברבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 611
כג ע"א10 באשה שהפר לה בעלהעיונים במשלי עמ' שלז
כג ע"א10 במה הכתוב מדבר באשה שהפר לה בעלהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קלח
כג ע"א10 במה הכתוב מדבר באשה שנדרה בנזיר ושמע בעלה והפר לה והיא לא ידעה וכו'תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כה, כח
כג ע"א10 וה' יסלח לה באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה וכו' שצריכה כפרה וסליחה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' רמ, רצו, שו
כג ע"א10 וה' יסלח לה וכו' באשה שהפר לה בעלה והיא לא ידעה וכו'מחשבת מוסר ח"א עמ' תקלח, תקפא
כג ע"א10 וה' יסלח לה וכו' וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה היה בוכה ובו'דברי יואל פ' יתרו דף עד ע"א
כג ע"א10 שהפר לה בעלהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנח
כג ע"א12 וכשהיה מגיע ר"ע אצל פסוק זה היה בוכה וכו' על דבר זה ידוו הדוויםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קלח ד"ה בנזיר
כג ע"א12 וכשהיה מגיע רבי עקיבא אצל פסוק זה היה בוכה ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהשארית מנחם - מאמרים עמ' קמב
כג ע"א12 כשהגיע ר"ע למקרא זה בכה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה כו'בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' פנחס עמ' קצז
כג ע"א12 כשהגיע ר"ע לפסוק היה בוכהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א12 כשהי' מגיע ר"ע אצל פסוק זה הי' בוכה ומה וכו' ונשא עונו מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכ"ואור ישראל (תרס) דף סט ע"ב
כג ע"א12 כשהיה מגיע ר"ע לפסוק זה וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קכא
כג ע"א12 כשהיה ר"ע מגיע אצל פסוק זה היה בוכה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' שעג-שעד {למה דייקא ר"ע היה בוכה}
כג ע"א12 צריכה סליחהדברי שאול במדבר עמ' רסה {הטעם}
כג ע"א12 ר"ע בוכה, ומה המתכויןהמאור שבתורה (לסין)
כג ע"א13 ביקש לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהדרשות שמן רוקח עמ' קנ
כג ע"א13 דימה לאכול בשר חזיר ואכל וכו'פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשנח) עמ' קל
כג ע"א13 דימה לאכול בשר חזיר ואכל וכו'פירוש הרמ"ז על הקדמת הזוהר עמ' קלה
כג ע"א13 המבקש לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' תשא עמ' פט
כג ע"א13 המתכוון להעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה וכו'בי חייא ח"א עמ' קנו
כג ע"א13 המתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, חידושי הגרי"ז - אם חייב מכת מרדותבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ג אות א
כג ע"א13 המתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, צריך כפרהבאר שרים פרשת כי תצא דרוש ג אות א
כג ע"א13 ומה זה שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה לידו בשר טלה צריך כפרה וסליחה וכו' עאכ"וראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ד אות י
כג ע"א13 ומה מי שנתכוון להעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרהאהל יעקב (שפירא) דף נז ע"ג-ע"ד
כג ע"א13 ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה וכו'אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"ב עמ' לו
כג ע"א13 ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצג, ריב
כג ע"א13 ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תרכא, תשב
כג ע"א13 ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה המתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 611, 617
כג ע"א13 ומה מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו וכו'מכשירי מצוה עמ' מג
כג ע"א13 ומה מי שנתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה וסליחה המתכוין לבשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר עאכ"ותורת אביגדור ח"ד עמ' צה
כג ע"א13 כסבור שזה בשר חזיר ועלתה בשר טלהנטריקן (תשעד) עמ' עא {עושה פגם בנפש}
כג ע"א13 מה מי שמתכוון לעלות בידו וכו' ותוס'חלק יעקב (קנטור) דרוש יט
כג ע"א13 מה מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קיח פסוק ז
כג ע"א13 מי שהיה מתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהיורה חכימא (תשעא) עמ' פו
כג ע"א13 מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכו' טעון כפרהלקוטי שיחות חל"ה עמ' 182
כג ע"א13 מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמו
כג ע"א13 מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רסג
כג ע"א13 מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהתורה ודעת תשסה-תשסז עמ' כח
כג ע"א13 מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהפרדס מרדכי עמ' רח
כג ע"א13 מי שנתכוון לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לא
כג ע"א13 מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהפרי צדיק ויגש אות ח, פקודי אות ד
כג ע"א13 מי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידותקנת השבין סי' ה (עמ' 16), יא (עמ' 104), ס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ח (עמ' 159)
כג ע"א13 מי שנתכוין להעלות בידו בשר חזירנאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 131
כג ע"א13 מי שנתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחה וכו' חתיכה ספק של שומן ספק של חלב אמר קרא ונשא עוונושיחות חכמה ומוסר מאמר ה אות א
כג ע"א13 מי שנתכוין לעלות בידו בשר חזירנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 188
כג ע"א13 מי שרצה לאכול חזיר ועלה בידו בשר טלהאגודות אזוב מדברי דף כ ע"ב
כג ע"א13 נתכוון לאיסור ועלה בידו היתרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקמז
כג ע"א13 נתכוון לאכול בשר חזיר והעלה בידו בשר טלה צריך כפרהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שנו
כג ע"א13 נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהערבי נחל (תשסד) עמ' סז
כג ע"א13 נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' סג
כג ע"א13 נתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהתולדות שלמה - רות עמ' נט
כג ע"א13 נתכוון לעלות בידו בשר חזיר וכו'עיוני רש"י שמות ח"ב עמ' תכו
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה וסליחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א עמ' קמ
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה וישלח עמ' סז
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהחכמת התורה לך לך עמ' תרכח
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלה צריך כפרהחכמת התורה קדושים עמ' ערב
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה ואתחנן עמ' צו
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה ויצא עמ' תסז
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה מקץ עמ' תסא
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה נח עמ' קצה
כג ע"א13 נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו טלהחכמת התורה תולדות עמ' שפד
כג ע"א13 נתכוין לאכול חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרהחכמת התורה בראשית עמ' רצו, שיד, תקפט
כג ע"א13 נתכוין לבשר חזיר ועלתה בידו בשר טלהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קמב
כג ע"א13 נתכוין להעלות בשר חזיר והעלה טלהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 56
כג ע"א13 נתכוין לעלות בידו בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה טעון כפרה וסליחהמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קמו
כג ע"א18 ולא ידע ואשם וכו' על דבר זה ידוו הדווים, ותוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' לח
כג ע"א18 ולא ידע ואשם ונשא עונו וכו' על דבר זה ידוו הדוויםראשית חכמה (תשמד) - יראה פרק ד אות י
כג ע"א18 ונשא עונותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רלח (רלד) {אפילו בספק איסור בשוגג}
כג ע"א19 ומה מי שנתכוון לאכול בשר טלה ועלה בידו בשר חזיר כו'כוכבי אור (תשלד) עמ' קלט
כג ע"א19 ומה מי שנתכוין לעלות בידו בשר טלה וכו'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קטז, קכד
כג ע"א19 מי שמתכוון לעלות בידו בשר טלה ועלה בידו בשר חזירקניני קדם ח"ב עמ' 99
כג ע"א19 נתכוין לבשר טלהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רסד
כג ע"א23 איסי בן יהודה אומר ולא ידע ואשם ונשא עונו וכו' על דבר זה ידוו הדוויםתורת מהרי"ם במדבר עמ' קפג
כג ע"א30 התם הוא דבעיא כפרה וסליחה משום דמעיקרא לאיסורא איכוון וכו' הדא דאיכא איסורא וכו' דהיתרא לא תיבעי כפרה וסליחהשיחות חכמה ומוסר מאמר ט אות ה
כג ע"א30 צריכא דאי תני אישה הפרם ה"א התם הוא דבעי כפרה וסליחה משום דמעיקרא לאיסורא איכווןאהל יעקב (שפירא) דף נז ע"ג-ע"ד
כג ע"א40 ב' בני אדם צלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד לשום אכילה גסהשבט מישראל (פרידמן) ח"ג עמ' קפה, תנח
כג ע"א40 ב' בני אדם צלו פסחיהם א' אכלו אכילה דמצוה וכו'דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעב
כג ע"א40 ב' בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קצא
כג ע"א40 ב' בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם, וזה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלח
כג ע"א40 ב' בני אדם שצלו פסחיהןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמא
כג ע"א40 ב' שאכלו פסח ביחד זה נתכוין וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשכו
כג ע"א40 ב' שאכלו פסחיהם וכו'אוהב ישראל דף קיג ע"א
כג ע"א40 ב' שאכלו פסחיהם זה אכלו לשם אכילה גסה וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלא
כג ע"א40 ב' שצלו פסחיהן א' אכלו לשם מצוה כו'שער התפלה (תשמט) שער שועה פ"ד
כג ע"א40 ופושעים יכשלו בםאורות התשובה יד י
כג ע"א40 ופושעים יכשלו בםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קו
כג ע"א40 ופושעים יכשלו בםס' העיקרים (מישור) עמ' תו
כג ע"א40 ופושעים יכשלו בםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות כא
כג ע"א40 ישרים דרכי ה' צדיקים וכו' משל ללוט ושתי בנותיו עמו וכו' במה הכתוב מדבר באשה שהפר לה וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רט, רמו
כג ע"א40 ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קמו
כג ע"א40 ישרים דרכי ה' וכו' משל לשנים שאכלו פסחיהם זה שאכל לשם מצוה וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף כג, רמו
כג ע"א40 ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם וגו' משל לשני בנ"א שצלו פסחיהן וכו'עצי חיים על התורה עמ' שנד, תמב
כג ע"א40 ישרים דרכי ה׳ וכו׳כללי המצות (צפת תשנב) עמ' 23
כג ע"א40 ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם וכו' משל ללוט ושני בנותיו, הן נתכוונו לשם מצוה וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' סט
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםשם אליעזר דף מח ע"ד
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה' וכו' לשנים שצלו פסחיהן וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כז
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וכו' אלא משל ללוט ושתי בנותיו עמו וכו' הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםדברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' פה
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה' וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תיג
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה' משל לב' בני אדם שצלו את פסחיהםמקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מג ע"ד
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם כו' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'ייטב פנים ח"א דף צב, קג, ר, ח"ב עמ' עא, עד, צג, קג, קיד, קכא, קלו, קמח, קעא, רכ
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה'אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצב, תכא
כג ע"א40 כי ישרים דרכי ה'האיר ממזרח משלי עמ' כט
כג ע"א40 כי ישרים וכו' הן שנתכוונו לשם מצוה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' מז, רצו, שסד, תכד
כג ע"א40 לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה וכו' אכילה גסהתהלה לדוד (והרמן) י"ג עיקרים אות סא
כג ע"א40 לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'אמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' שכד
כג ע"א40 לשני בני אדם שצלו את פסחיהןרב שלום (אדלר) עמ' ערב
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' משל לב' שצלו פסחיהן וכו'מנחת יואל עמ' קעח
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בנ"א שעלו את פסחיהן וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רמב
כג ע"א40 מאי דכתיב וכו' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם וכו' משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תל
כג ע"א40 מאי דכתיב וכו' צדיקים ילכו וכו'עמק החכמה עמ' קיט, רסח
כג ע"א40 מאי דכתיב ופושעים יכשלו בםבאר שרים פרשת בא דרוש ד אות ב
כג ע"א40 מאי דכתיב ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו'שם דרך בראשית ח"א עמ' קעח
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ד' וגו' משל לשני ב"א וכו'חלק יעקב (קנטור) דרוש יב
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםנועם המוסר עמ' נה
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדרכי התשובה עמ' קמ
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' רנט
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וכו' משל לשני בני אדם שצלו וכו' האי רשע קרית ליה נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר, פסח מיהא קא עבידכתב סופר אגדות כאן
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל וכו'דעת תורה שמות עמ' ריד
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'פרי הארץ (ויטבסק) עמ' סז, פז
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה'בית אולפנא ח"ב עמ' קנג
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' לב, לד
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה'ילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קנד
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי ה'תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכב
כג ע"א40 מאי דכתיב כי ישרים דרכי וכו' משל לשני ב"א שצלו את פסחיהן וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לד
כג ע"א40 משל לב' בנ"א שצלו פסחיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' ק, רסד, שלא
כג ע"א40 משל לב' בנ"א שצלו פסחיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תרטו, תרמט
כג ע"א40 משל לב' בנ"א שצלו פסחיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' י
כג ע"א40 משל לב' בנ"א שצלו פסחיהםבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קסז, ריד, שסח
כג ע"א40 משל לב' בנ"א שצלו פסחיהן אחד אכלו לשם מצוה וכו'דעת קדושים (תשנ) עמ' יח
כג ע"א40 משל לב' בני אדם שצלו את פסהיהם א' אכלו לשום מצוההמוסר והדעת שמות-ויקרא עמ' קמז
כג ע"א40 משל לב' בני אדם שצלו את פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' שי
כג ע"א40 משל לב' בני אדם שצלו פסחיהן אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסהדברי אש (כץ) עמ' ז
כג ע"א40 משל לשני בני אדם וכו' פסח מיהא קא עבידדברי ברוך ח"ב סי' כב אות ז
כג ע"א40 משל לשני בני אדם וכו' רשע קרית ליהמנוחת אשר ח"ב דף כב ע"א
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"ב; +יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת צו דף קצג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער יז דף מד ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק ה דף עא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצו דף פה ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נה כ"ה שני דף ע ע"ד
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו׳ זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדברי אמונה שמות עמ' רצו
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהםנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 64
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קטו, קיט, קכז, קמא
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קי-קיא
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסהמצווה ועושה ח"א עמ' תלג
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסהלמטה יששכר עמ' קיד, תקז
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' מו
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשם מצוה ואחד אכלו לשם אכילה גסהכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' כא, קפב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשם מצוה וכו'שפתי מנחם - הל' תשובה עמ' קיב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן אחר אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה וכו'שרגא המאיר מועדים עמ' שפד
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות נו, מס' יומא אות קסח
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רפב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו' זה שאכלו לשום מצוה וצדיקים ילכו בם וכו'מחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' תכ (בהערה)
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'ארשות החיים עמ' מו
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' כב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנא (רמא) {למה נקטו זה באכילת פסח דוקא (וברוקח מביא זה על מצה)}
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהןעיוני הפטרה ח"ב עמ' 517
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהןעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רל-רלא
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהןפני מנחם מקץ עמ' שלג, שנג, ויגש עמ' שסו, בשלח עמ' פו, שבת הגדול עמ' לה, ערב פסח עמ' מו, אחרי מות-קדושים עמ' קכז, שלח עמ' פט, נישואין ושבע ברכות עמ' קא, קח, קעה, קפז
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה וכו'ברכות אבי דף סה ע"א, קיא ע"א
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם וזה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בםברית אברם עמ' תיח
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהם וכו'ס' העיקרים (מישור) עמ' רעה, תג, תיג
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהםאבן פינה עמ' 29
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהםויגד יעקב עמ' תריב
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהםרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 43
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהן אחד אכלו שם פסח וא' אכלו לשם אכילה גסהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קצג ע"א
כג ע"א40 משל לשני בני אדם שצלו פסחיהןבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רעז, ח"ב עמ' צו
כג ע"א40 משל לשנים שצלו פסחיהם וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' שי, שיב, ח"ב עמ' עא, צא
כג ע"א40 צדיקים ופושעים במצוות ה'שיחות לספר שמות עמ' תיא
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם וכו' משל לשנים שאכלו פסחיהם וכו'מדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' פה, צ
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל וכו'כתב סופר - דרשות עמ' לז
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל לבנ"א שלאו פסחיהםחיי נפש על ההגדה עמ' רפד
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהןשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' דש
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםאור יהל ח"א עמ' נז
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםבאר שרים בראשית פ' ויצא דרוש ז אות א
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בםנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קסח
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם ופושעים כו'ילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"א40 צדיקים ילכו בם משל לשנים שאכלו פסחיהםמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' עב
כג ע"א40 צדיקים ילכו בםדובר צדק עמ' 72
כג ע"א40 צדיקים ילכו בםהמאור שבתורה (לסין)
כג ע"א40 צדיקים ילכו בםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קנד
כג ע"א40 צדיקים ילכו בםפרי צדיק וילך אות יא
כג ע"א40 צדיקים ילכו וכו' ופושעים יכשלונאות דשא (שניאור) במדבר עמ' 76
כג ע"א40 שני אנשים אכלו קרבן פסח אחד אכל אותו לשם מצות אכילת קרבן פסח, והשני אכל אותו לשם תענוג וכו'בצור ירום ח"ט עמ' קלג
כג ע"א40 שני ב"א שאוכלין פסחיהן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תיד
כג ע"א40 שני בנ"א שצלו את פסחיהן וכו' זה שאכלו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם וזה שאוכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' נג, קעג
כג ע"א40 שני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו' זה שאכלו לשם מצוה וכו'מאור עינים (תשעט) עמ' תנז
כג ע"א40 שני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו' זה שאכלו לשם מצוה וכו'מאור עינים (תשנח) עמ' רעא
כג ע"א40 שני בני אדם שצלו את פסחיהם וכו'דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 22
כג ע"א40 שני בני אדם שצלו את פסחיהן א' אכלו לשם מצוה וא' אכלו לשם אכילה גסהעמק תפלה (תשסו) עמ' צז
כג ע"א40 שני בני אדם שצלו את פסחיהן אחד אכלו לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסה על זה נאמר וצדיקים ילכו בם ועל זה נאמר ופושעים יכשלו בםדרשות באר יצחק עמ' קפג
כג ע"א40 שנים שאכלו את הפסח א' אכל לשם אכילה גסה וכו'בני יששכר ח"א דף קי ע"ב, קמט ע"ב
כג ע"א40 שנים שאכלו את הפסח א' אכל לשם אכילת פסח וא' וכו'בית יעקב (תשסא) עמ' כ
כג ע"א40 שנים שאכלו את הפסחאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' מט
כג ע"א40 שנים שאכלו פסח אחד אחד לשם פסח ואחד לשם אכילה גסה וכו'שמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות כא
כג ע"א40 שנים שאכלו פסח זה אכלו לשם פסח וזה לשם אכילה גסה וכו'אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' שמט
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהם אחד אכלו לשום מצוה ואחד אכלו לשום אכילה גסה זה וכו'בינת ישראל (תשסו) דף מז ע"ב
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהם וכו'אורחות דוד עמ' כ
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהם זה אכלו לשום אכילה גסה וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רמד
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהםזכרון משלי עמ' קלז אות תנד
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהן וכו' ופושעים יכשלו בםאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' רפה
כג ע"א40 שנים שאכלו פסחיהן זה אכלו לשם מצוה על זה נאמר וצדיקים ילכו בם וזה אכלו לשם אכילה גסה ועל זה נאמר ופושעים יכשלו בםדברת שלמה (תשעא) עמ' רפה
כג ע"א40 שנים שעשו פסחיהםמזכרת אהבה עמ' 12
כג ע"א40 שנים שצלאו פסחיהם האחד אכלו לשם מצוה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תקנא
כג ע"א40 שנים שצלו את פסחיהם אחד אכלו לשם מצות ואחד אכלו לשם אכילה גסהאילת אהבים (אלקבץ, תשס) עמ' קיז
כג ע"א40 שנים שצלו את פסחיהם, ורש"יאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עד
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם אחד אכל לשם שמים ואחד לשם אכילה גסהביאורי הזוהר (ר' דובער) דף קסג ע"ב {זה שאכל לש"ש יפה לו וזה שאכל לשם אכילה גסה קשה לו}
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם אחד אכלו וכו'ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שצו, תד
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם אחד אכלו לשם אכילה גסה וכו'זרע קודש - מועדים עמ' לד
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם וכו' פסח מיהא קעבידפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תש
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' כו
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קע, קצב
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם זה אוכל לשם מצוה וזה אוכל לשם אכילה גסה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' כז
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם זה אכלו לשם מצוה וזה אכלו לשם אכילה גסהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפג, מקראי קדש (תשנג) עמ' פט, תמ
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם זה אכלו לשם שמים וזה אכלו לשם אכילה גסה וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות ג, יז, מו להגדה ש"פ, ליקוטים לפסח אות אות טו
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהם זה שאכלו לשם מצוה נא' צדיקים ילכו בם וכו'קדושת יו"ט ח"א דף קח ע"ג
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהםמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קמה
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהן וכו' זה שאכלו לשם פסח על זה נאמר צדיקים ילכו בם זה שאכלו לשם אכילה גסה נאמר ופושעים יכשלו בםדרכי אמונה דרך לט
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהן וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שסה
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהן וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' פא
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהן זה אוכל לשם מצוה וזה לשם אכילה גסהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ח
כג ע"א40 שנים שצלו פסחיהן זה אכלו לשום מצוה וזה אכלו לשום אכילה גסה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' מה לפסח
כג ע"א41 א' אכלו אכילה גסהכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' קמא
כג ע"א41 אחד אכל אכילה לשם גסהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריח
כג ע"א41 אחד אכל לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסהאור יהל ח"א עמ' קמז-קמח
כג ע"א41 אחד אכלו לשם אכילה גסהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שפג
כג ע"א41 אחד אכלו לשם מצוה ואחד לשם אכילה גסהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' נז
כג ע"א41 אכילה גסה בקרבן פסחפרחי כהונה (קצבורג) עמ' רל
כג ע"א41 אכילה גסהתורת מנחם חנ"ב עמ' 292
כג ע"א41 אכל מצה לשם אכילה גסה וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' שיב, תצח
כג ע"א41 בעינן אכילת פסח לשם מצוהדמשק אליעזר (רלב"ג) שמות פרק לד פסוק א בהערה
כג ע"א41 ואחד אכלו לשם אכילה גסהשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תמה, תמח, תעו
כג ע"א41 זה שאכל לשם מצוה צדיקים ילכו בם וכו' האי רשע קרית ליה וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קס, ח"ב עמ' שכג
כג ע"א41 זה שאכלו לשם פסח צדיקים ילכו בם וזה שאכלו לשם אכילה גסה ופושעים יכשלו בםדרשות שמן רוקח עמ' רמג
כג ע"א41 לשם מצוההכתב והקבלה בראשית פי"ט פסוק ל
כג ע"א42 אכלו לשם אכילה גסה רשע קרית ליהמרפא לנפש ח"ד סי' מח אות טז {הרי לא יצא כיון שלא התכוון למצוה ובזה נקרא רשע}
כג ע"א42 אמר ליה ר"ל האי רשע קרית ליה נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר, פסח מיהא קא עבידשל"ה (תשנז) - מס' יומא אות קעא בהגה"ה
כג ע"א42 אמר ליה ריש לקיש האי רשע קרית ליהבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שלד
כג ע"א42 האי רשע קרית ליהוזרח השמש על התורה עמ' שעו
כג ע"א42 וזה שאכלו לשום אכילה גסה ופושעים יכשלו בםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קנא {לרוקח מיירי שהמצוה עליו לטורח, ולא איירי כלל בשבע מלאכול}
כג ע"א42 זה שאכלו לשם אכילה גסהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנג
כג ע"א42 נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר פסח מיהא קא עבידחכמה ומוסר ח"א עמ' קפב
כג ע"א42 נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר פסח מיהא קא עבידנפש החיים (תשעז) עמ' קעב, רפד
כג ע"א42 נהי דלא קא עביד מצוה מן המובחר פסח מיהו עבידעצי חיים - מועדים עמ' פז, רפו, רצט*, שפו
כג ע"א42 רשע קרית ליה נהי דלא עביד מצוה מן המובחרשיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות יא
כג ע"א42 רשע קרית ליהדרכי נועם (הרנזון) דרוש ז דף יז ע"ב
כג ע"א42 רשע קרית ליהעשרה מאמרות (תשס) עמ' לד(יז)
כג ע"א43 משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו וכו'אוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' קצה
כג ע"א43 משל לשני בני אדם זה אשתו ואחותו עמו וזה אשתו ואחותו עמו לזה נזדמנה לו אשתו ולזה מדמנה לו אחותו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שסד
כג ע"א43 פסח מיהא עבידבכורי אברהם דף פז ע"ד
כג ע"א43 פסח מיהא קעבידאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קצ
כג ע"א43 פסח מיהא קעבידרנת יצחק יחזקאל עמ' רכח, דברי הימים עמ' קסט
כג ע"א43 מצוה מיהא קעבידרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כא
כג ע"א44 צדיקים ילכו בם לזה נזדמנה לו אשתותוכחת חיים (תר) חלק ג (סדר שמיני) דף יא ע"ב (ד"ה ממוצא)
כג ע"א44 צדיקים ילכו בם לזה נזדמנה לו אשתותוכחת חיים (תשלח) ויקרא-דברים עמ' לח
כג ע"א45 אלא משל ללוט ושתי בנותיו הם נתכוונו לשמה והוא נתכוין לעבירהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפג
כג ע"א45 זה לוט ושתי בנותיו הן לשם שמים נתכוונו נאמר עליהן צדיקים וגו', הוא פושעים יכשלו בםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כו פסוק ח
כג ע"א45 לוט ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' לו
כג ע"א45 לוט ושתי בנותיו עמוציץ השדה חנוכה עמ' יח
כג ע"א45 משל ללוט וכו' הן שנתכוונו לשם מצוה וכו' הוא שנתכוין לשם עבירה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' לד(טז), תקלד
כג ע"א45 משל ללוט ושתי בנותיו הן התכוונו למצוהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 196
כג ע"א45 משל ללוט ושתי בנותיו עמו הם שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםדודי נתן בראשית עמ' קמד
כג ע"א45 משל ללוט ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם וכו' והא מניס אנוס וכו'דברי יואל מועדים ח"א שבת שובה דף רלז ע"ב, רמד ע"א
כג ע"א45 משל ללוט ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםשיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' קיט
כג ע"א45 משל ללוט ושתי בנותיו עמו הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לשם עבירה ופושעים יכשלו בםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' עט
כג ע"א45 משל ללוט ושתי בנותיו עמו וכו'יציב פתגם - חנוכה-שבועות עמ' רמ
כג ע"א45 משל ללוט ושתי בנותיובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תסו, תסח
כג ע"א45 משל ללוט ושתי בנותיוולאשר אמר - תהלים עמ' קמה
כג ע"א46 בנות לוט לשם שמים נתכונופרי צדיק צו אות ז
כג ע"א46 בנות לוט לשם שמים נתכונותקנת השבין סי' טו (עמ' 146), דובר צדק עמ' 10, קדושת השבת סי' ה (עמ' 30)
כג ע"א46 בנות לוט נתכוונו לש"שדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תכב
כג ע"א46 בנות לוט נתכוונו לשם מצוהתורת יחיאל בראשית עמ' פט
כג ע"א46 הוא שנתכוין לשם עבירה ורא"ששיחות מוסר (תשסב) עמ' שמא
כג ע"א46 הן שנתכוונו לשם מצוה וכו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרטו
כג ע"א46 הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוון לעבירה ופושעים יכשלו בםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 55
כג ע"א46 הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בם הוא שנתכוין לעבירה ופושעים יכשלו בםבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 183, 686
כג ע"א46 הן שנתכוונו לשם מצוה וצדיקים ילכו בםשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תח
כג ע"א46 הן שנתכוונו לשם מצוה ישרים דרכי ה' וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"ב
כג ע"א46 הן שנתכוונו לשם מצוהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שסד
כג ע"א46 ופושעים יכשלו בם זה לוטחנן אלקים עמ' כ, כא
כג ע"א46 לוט נתכוין לעבירה דבקומה ידעחכמת התורה וירא עמ' תיט
כג ע"א46 נתכוונו לשם מצוהצמח צדקה עה"ת עמ' קפג
כג ע"א46 צדיקים ילכו בם אלו בנות לוטפרפרת משה ח"א עמ' פד
כג ע"א47 וישא לוט את עיניו אמר ר' יוחנן כל הפסוק ע"ש עבירהמאמרי שלמה ח"א עמ' ע
כג ע"א47 וישא לוט את עיניו כל הפסוק הזה ע"ש עבירה נאמר וכו'באר יוסף (תשמא) ח"א עמ' לג
כג ע"א47 וישא לוטאמרי יוסף בראשית דף נ ע"ב
כג ע"א47 כל הפסוק הזה לשם עבירה נאמר וכו'טוב ירושלים בראשית פי"ט פסוק לב
כג ע"א47 כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר וישא לוטלקוטי מאמרים עמ' 219, קומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 43 (סי' מה)
כג ע"א47 כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר וישא לוטפרי צדיק חקת אות ד
כג ע"א47 כל הפסוק הזה על שם עבירה נאמר וכו' וירא אותה שכם בן חמורבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 675
כג ע"א47 כל הפסוק כולו על שם עבירה נאמר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מא דף רמו ע"ג
כג ע"א47 כל הפסוק כולו על שם עבירה נאמרס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מא
כג ע"א47 לוט היה להוט אחר הערווהיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצא, שצד
כג ע"א47 נאמר וישא לוט ותשא אשת אדוניו וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' רכא
כג ע"א49 כי בעד אשה זונה עד כיכר לחם כי כלה משקהלקוטי מאמרים עמ' 225
כג ע"א50 והא מינס אניס וכו' דלפניא אחרינא לא איבעי למשתיעשרה מאמרות (תשס) עמ' תקלד
כג ע"א50 והא מינס אניס למה נקוד על וי"ו שבוקומהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קטז
כג ע"א50 למה נקוד על "ובקומה"דברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיב
כג ע"א50 למה נקוד על "ובקומה"דברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קעה
כג ע"א50 למה נקוד על וא"ו שבקומה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף רצח ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וירא דף כב ע"ב
כג ע"א50 למה נקוד על וי"ו "ובקומה" של בכירה לומר שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידעמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שפז
כג ע"א50 למה נקוד על וי"ו ובקומה וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' שיב-שיג
כג ע"א50 למה נקוד על וי"ו ובקומה של בכירה וכו'הר המוריה עמ' רמג
כג ע"א50 למה נקוד על וי"ו ובקומה של בכירה לומר שבשכבה לא ידע אבל בקומה ידעתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלג
כג ע"א50 נקוד על ו' ובקומהבך יברך ישראל (תשסח) עמ' יח
כג ע"א51 נפקא מינה דלפניא אחרינא לא איבעי למישתי חמראשפת אמת (הלוי) משלי פרק כו פסוק ח
כג ע"א51 מאי דהוה הוהברכת טוב עמ' ז
כג ע"א51 מלמד שלא הרגיש אלא בעמידתה של צעירהמאורי אור (אתרוג) פ"לד ה"ה עמ' שיט, תוספת אור הערה 13
כג ע"א52 דרש רבא מ"ד אח נפשע זה לוטצמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פז ע"ב
כג ע"א52 לא איבעי למישתי חמראדברי שאול בראשית עמ' קפה
כג ע"א52 לוט ידע מעשה בתו ולא נזהר בשניתשיחות לספר בראשית עמ' קיח
כג ע"א52 לפניא אחרינא לא איבעי ליה למשתי חמראעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 102
כג ע"א52 מ"ד אח נפשע מקרית עוז וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רו/רז ע"ב
כג ע"א מיוחס לרש"י - אישה הפרם, סליחה זו למהויואל משה מאמר ב סי' כב עמ' ריט
כג ע"א מיוחס לרש"י - הרי זו להוכיחה שלא תהא מזידהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כג ע"א מיוחס לרש"י במה הכתוב מדברתועפת ראם (גטיניו) דף קא ע"ב
כג ע"א מיוחס לרש"י ד"ה ואחד - או מחמת תאוה שאכלו ברעבוןייטב פנים ח"א דף קג, ח"ב עמ' צג, קג, קיד, קלו
כג ע"א מיוחס לרש"י ד"ה ואחד אכלו לשם אכילה גסה - או מחמת תאוה שאכלו ברעבוןרביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 44
כג ע"א מיוחס לרש"י ד"ה סופגתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיח
כג ע"א תוס' - אם ידעה אינה צריכה כפרהתיבת גמא (תשסז) עמ' ריז
כג ע"א תוס' בענין אכילה גסהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תרלג
כג ע"א תוס' ד"ה ללוט - אחר המבול גדרו בני נח את עצמםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' סה
כג ע"א תוס' ד"ה ללוטיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצא
כג ע"א תוס' ד"ה למה - לכך נקוד על וא"ו של ובקומהבהיֹת הבֹקר עמ' תה
כג ע"א תוס' ד"ה מהנזר הקדש ח"ב עמ' תסב
כג ע"א תוס' ד"ה על דבר הזה ידוו - ידו"ו ראשי התיבות ידע ואשם ונשאפני מנחם מטות-מסעי עמ' קצג
כג ע"א תוס' ד"ה פסח - ואומר ר"ת דתרי ענייני אכילות גסות ישדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכב ד"ה הבעל
כג ע"א תוס' ד"ה פסח (אכילה גסה של פסח) שאינו רעב לאכול לתיאבוןייטב פנים ח"א דף קג, ח"ב קיד, קלו, קעא
כג ע"א תוס' ד"ה פסח מיהא קעבידעינות מים דף ל ע"ד
כג ע"א תוס' ד"ה פסחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שצז*
כג ע"א תוס' ד"ה פסחתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קכד
כג ע"א פיה"מ, ומאיריתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קיז
כג ע"ב01 אח נפשע זה לוטתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קעב
כג ע"ב01 אח נפשע מקרית עוז וכו' זה לוט שפירש מאברהם וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' ק
כג ע"ב01 אח נפשע מקרית עוז זה לוט שפירש מאברהםאוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תכט
כג ע"ב01 אח נפשע מקרית עוז זה לוט שפירש מאברהםאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' פט, קסג
כג ע"ב01 אח נפשע מקרית עוז זה לוט שפירש מאברהםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיח
כג ע"ב01 אח נפשעהאיר ממזרח משלי עמ' רעז
כג ע"ב02 זה לוט שפירש מאברהםכרם לשלמה עמ' 223 {אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו}
כג ע"ב02 מדנים כבריח ארמוןמחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 162)
כג ע"ב03 שהטיל מדינים ורש"יאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות (תשסו) עמ' שכא
כג ע"ב05 מאי דכתיב לתאוה יבקש נפרד זה לוט וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף רצט ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"ב
כג ע"ב05 מאי דכתיב לתאוה יבקש נפרד וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' קכ
כג ע"ב06 לתאוה זה לוטאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רנז
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוט בכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות וכו'נזר הקדש ח"ב עמ' תסד
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוט וכו' שנתגלה קלונו בבתי כנסיות וכו'הר יראה מאמר סא, חסד חיים מאמר ה
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוט וכו'אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' צט
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוט שפרש מאברהםחנן אלקים עמ' כ
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוטאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' קפ
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוטאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קמט
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוטדברי יואל פ' וירא דף תא ע"א
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוטהאיר ממזרח משלי עמ' רסו
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוטס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קיד
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוטתורת הרא"ם עמ' צט
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוטתורת יחיאל בראשית עמ' קעט
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוט, ורש"י ותוס'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תיב
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זה לוט, תוס'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' נב
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרד זהו לוט שנפרד מאברהםשפת אמת (הלוי) משלי פרק כו פסוק ח
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרדכרם לשלמה עמ' 441, 371
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרדלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' נא
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרדמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
כג ע"ב06 לתאוה וכו' זה לוטכרם לשלמה עמ' 256
כג ע"ב06 לתאוה יבקש נפרדאמה של מלכות עמ' 36
כג ע"ב07 בכל תושיה יתגלע שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשותיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' שצב, שצג
כג ע"ב07 זה לוט וכו' שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' תכט
כג ע"ב07 נפרד זה לוטאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קמט {ויסע לוט מקדם שהוא נפרד תחילה}
כג ע"ב10 תמר זינתה זמרי זינה תמר זינתה ויצאו ממנהדובר צדק עמ' 80
כג ע"ב10 תמר זנתה וזימרי זינה תמר זנתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים, זימרי זינה נפלו כמה רבבות מישראלדעת תורה שמות עמ' רטז
כג ע"ב11 תמר זינתה ויצאו ממנה מלכים וגו'אור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקנ
כג ע"ב11 תמר זינתה ויצאו ממנה מלכיםעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רצא
כג ע"ב11 תמר זינתה יצאו ממנה מלכים ונביאיםחכמת התורה פנחס עמ' קסה
כג ע"ב11 תמר זינתה יצאו ממנה מלכים ונביאים זמרי זינה נפלו עליו כמה רבבותפלאות עדותיך ח"ב עמ' קפט
כג ע"ב11 תמר זינתה יצאו ממנה מלכים ונביאיםאוצרות חיים - תשובה ותיקונים עמ' ח
כג ע"ב11 תמר זינתה יצאו ממנה מלכיםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרנא
כג ע"ב11 תמר זינתה יצאו ממנה מלכיםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רעו
כג ע"ב11 תמר זינתה לש"ש יצאו ממנה מלכיםגנא דפלפלי עמ' פה
כג ע"ב11 תמר זנתה ויצאו ממנה מלכים זמרי זנה וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' רלב
כג ע"ב12 זמרי זנה נפלו כמה רבבות מישראלמגלה צפונות ח"ג פ' פנחס
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהחכמת התורה שלח עמ' תקלא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהטירת כסף דף קנג ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו' בין רגליה כרע נפל שכב וכו'פרדס המלך (תשסט) אות ריג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו' והא קא מתהניא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שצו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו' והא קמתהניא מעבירהשיחות מוסר (תשסב) עמ' רסד-רסה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו' והא קמתהנית מעבירהלבית יעקב דרוש ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' שצח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו' כמצוה שלא לשמהשרתי - קונטרס הנרות עמ' מג, נו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שכד ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' ק
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'אמירה נעימה (בלוך) עמ' ז, יז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'אמרי פנחס השלם - שער הענוה סי' לא, ליקוטים - שער פרשיות ומועדים סי' כב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'בני יששכר ח"א דף פב ע"א, פט ע"א, קמה ע"ג, ח"ב דף קלח ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תפז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'דברים נחמדים (תשסה) עמ' קכו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף קנג ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שג ד"ה ועד"ז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'האיר ממזרח משלי עמ' כח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' ק, קעח, ש
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'הצניעות והקדושה (תשסט) פכ"ב אות ז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף עט ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'חומת אנך משלי פרק ד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'חיי נפש ח"ו עמ' קלג, קעב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'חכמה ומוסר ח"ב עמ' שכז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 157
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'מכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתכב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'מרפא לשון עמ' מב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'פחד יצחק פסח מאמר נ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'שבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תקכג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'שיח דוד (תשסד) עמ' נב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'שיח דוד (תשסח) עמ' נח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'שפע חיים ח"ד עמ' יג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקפח, תרנו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא, עט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח) עמ' יא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' קמח, קצו, רמב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' ד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה של"שולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רל, שצא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 263-265
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לח עמ' 257
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"ב עמ' נג, קמט, פניני חסידות פ"ד אות נא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' אלא אימא כמצוה שלא לשמהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קצג, רי, שמג, ח"ב עמ' סב, קפג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' דכתיב תבורך מנשים יעל וכו'שארית מנחם - מאמרים עמ' קיא, רפח, סא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים וכו'בית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' ג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'בית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'ויברך דוד עמ' קסט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - תמורה א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שס דף קכג ע"ג; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יו/יז ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף ח ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"א; ידי משה (שנז) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' נח דף ע ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עב דף רי ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פ' כט דף קה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יא דף ח ע"ב, ופרק יד דף סב ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק ב סימן יז דף קיא ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ד דף סה ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו/יז ע"א; אהבת עולם (קושטא, תב) דף עו/עז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'ערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קפא, שמות עמ' רצד, ויקרא-במדבר עמ' שיג, שטז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו', מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאה וכו' שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ד עמ' קפד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה כו'קידש ידיד דף יב ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה שנאמר תבורך מנשים יעל אשת חבר הקניתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשצא, תתל, א'רפט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאבני יעקב עמ' סו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאבקת רוכל (אוחיון) ח"א דף כו ע"ב, כז ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאגרא דכלה ח"א עמ' קעז, רנז, ח"ב עמ' לד, קלה, רטו, ח"ג עמ' שסו, שצב, שצו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאהבת אמת דף ט ע"ג-ע"ד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאור יהל ח"א עמ' סט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאמרות חיים עמ' סו, עא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהאש דת (תשמח) עמ' כא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהבי חייא ח"א עמ' צג, רנח, ח"ב עמ' רל
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהבינת יששכר (תשמח) עמ' שע
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקרא עמ' צח, פ' תזריע עמ' קיב, פ' אמור עמ' קלז, פ' בהעלותך עמ' קסה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רצט, שכו, ח"ב עמ' פב, ח"ג עמ' קיא, שא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהברית אברם עמ' ה, של
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהגלגולי נשמות (תשסא) סי' י ס"ק ה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תלד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדברי יואל מועדים ח"ח עמ' כט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדברי יואל פ' אמור דף רפא ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדברי תורה (שפירא) מהד' א סי' כב בהערה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדעת תורה שמות עמ' רטז, ריח, ויקרא עמ' קפז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדרכי התשובה עמ' קמא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדרכי צדק עמ' שסח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהדרשות שמן רוקח עמ' שעח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההישר והטוב (תשסג) עמ' קלב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההמאור הגדול (גר"א) עמ' תתב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמההקשורים ליעקב (תשסא) עמ' פב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהויבא יוסף עמ' קכח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהויקרא יעבץ עמ' רי
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהזריזותא דאברהם עמ' רנו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהחיי נפש ח"ג עמ' קמג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהחיי נפש ח"ד עמ' נח, רכט, שעד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהחכמת התורה ויצא עמ' רסה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהיורה חכימא (תשעא) עמ' לט, קלה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהייטב פנים ח"א דף קעט, רמז, ח"ב עמ' יא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהילקוט עטרת צבי עמ' טו, ק
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהכתונת פסים (תשמה) פרשת אחרי טז ע"ד, אמור כב ע"ד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כב דף לו ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלב אריה פרשת עקב אות ידו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלבושי בדים סעיף קח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלהורות נתן במדבר עמ' רכב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלהורות נתן דברים עמ' קח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהלחמי תודה דף רנג ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמאור עינים (תשנח) עמ' רמג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמאור עינים (תשעה) עמ' תח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמאור עינים (תשעט) עמ' תיא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמאמץ כח (תשעה) עמ' מב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קסט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמגדל עוז (תשעח) עמ' רג, תקו, תקכא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' תח, פניני חסידות וארא יח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' לז, תנא, ח"ד עמ' קה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמרפא לנפש בראשית עמ' צח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמשנה למלך (תשסח) עמ' קיז, קעט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמשען המים דף יח ע"א, מ ע"ג, עב ע"ג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף לא ע"ד, ע ע"א, עד ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לז אות ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהנשמת אדם עמ' קמב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהס' המדות (דובנא, תשסו) שער בטחון אות ח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהס' העיקרים (מישור) עמ' תג, תיב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעולת שבת (אלמושנינו) עמ' פ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעטרת יהושע במדבר עמ' קפו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעטרת ישראל (באהפאלי) עמ' נב, קל
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעצי חיים - מועדים עמ' פז*
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהערבי נחל (תשסד) עמ' פ, שמו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעשרה למאה (תשיג) סי' נב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהעשרה מאמרות (תשס) עמ' ריג, ריט-רכ, תז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפרי חיים (קלוגר) עמ' סו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפרי צדיק פ' זכור אות יב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהפתח טוב עמ' ו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהקהלת יעקב (אבן ברוך) - קדש ישראל דרוש ג דף מא ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תסב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשארית יעקב (אלגזי) דף קכז סוף ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' תיז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשבילי פנחס (תשעג) עמ' תצד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשבילי פנחס עמ' תיד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשיחות לספר בראשית עמ' שפז, שיחות לספר במדבר עמ' רכד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות כ ס"ק ז, אות ק ס"ק רג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות כז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשל"ה (תשנז) פרשת כי תשא אות יז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשלשלת הקודש עמ' קצח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשם אליעזר דף יט ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשנות חיים (חזן) דף ריא ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהתולדות שלמה - רות עמ' קכז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהתורת אברהם עמ' עו, קנט, 412
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהתפארת צבי שמות עמ' עב, פה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהתפארת ראובן עמ' א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה, ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מט ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קלה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' קנג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאורות ונתיבות ח"ב שער ד פרק א אות לד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאלשיך על חמש מגילות עמ' צו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' מ, ח"ו עמ' קנה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאמרי אש (טאוב) עמ' ז, ח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאמרי יצחק בראשית עמ' רפז הערה נד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות ריא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאסופת מערכות בראשית ח"א עמ' שע, בראשית ח"ב עמ' קל
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהארשות החיים עמ' תקסב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מב, רנט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' שצב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תריד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' כז, כט, רמג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהבאר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רכה, שסא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקמ, דברים עמ' רב, יהושע-שמואל עמ' שמז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהבתורתו יהגה ח"א עמ' רו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' מד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהגנזי רמח"ל (פרידלנדר) פ' צה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מו, רמו, מועדים (תשנט) עמ' רמה, רנ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברי חנינא - רפואה עמ' קכו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' כב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' לו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברים אחדים (תקמח) דף כא ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברים אחדים (תשמו) עמ' עא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדברת שלמה (תשעא) עמ' שלו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדרכי האמונה עמ' תפז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדרכי ציון עמ' צח, קז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהדרשות הרז"ה עמ' תקעה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' עד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמההרופא לשבורי לב שמות עמ' תרל
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהולאשר אמר - תהלים עמ' שסה, תרפו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רעח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהזרע קודש - מועדים עמ' רנח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהחיי נפש ח"א עמ' רנז ע"א
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהחנן אלקים עמ' א, ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפב, שלג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ה, כרך ב ח"ב עמ' קס
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' פ, ריד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 97
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהלחם שלמה (הלוי, שנז) דף קכג ע"ב13
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 292
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמכתב מאליהו ח"ה עמ' 174
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' קכה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' תרעא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמסילות הנביאים שופטים עמ' קסב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמצווה ועושה ח"ב עמ' רפד, רפט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשיבת נפש עמ' רטו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רס, שו, שכב, שלו, תיב, תלג, תקל, תקלז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהמשמרת איתמר (תשסז) עמ' שב, שנה, שנח, שעד, שצ, תעח, תקב, תרטו, תרכג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהנועם אלימלך (תשסא) עמ' קלו, רפג, רצט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' נו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהנפש החיים (תשעז) עמ' קעה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהנתיבות עולם ח"ב עמ' מח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהעבודת יצחק בראשית עמ' מו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהעולם ברור פרק פב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' עה, שמות עמ' ל
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהפנקסי הראי"ה ח"א עמ' קפח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקעח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהפרי חיים (קנולר) פרשת שלח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהצדקת יוסף עמ' כג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שסח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהקריאה בקריה ח"א עמ' סז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהראש דוד (תקלו) דף פו ע"א, דברים אחדים (תקמח) דף כא ע"ב, חומת אנך (תקסא) ח"ד דף עט ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהרוח חיים (חיד"א) עמ' קצז-קצח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהרוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' לב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשארית יעקב (אלגזי) דף קכז סוף ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' רפ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשירת הפסח אות קכג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשם ישראל עמ' שיג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשמחת הנפש עמ' קסד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' ד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קלט
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' צו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כג, קעב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שסו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' יד
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תעו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשעורי דעת ספר ב עמ' צז
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שכח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קעא
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' קעט, תסט, תקלח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' ר, תקכב, תר
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשפתי מנחם - שבת תשובה עמ' מא, קסג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהשרגא המאיר על התורה עמ' ג
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהתאומי צביה עמ' רפה, רצב
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהתודת אהרן - אומר לציון עמ' נט, רלו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהתורת המצרף עמ' קעו
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהתורת חיים (קאסוב) עמ' רמ
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהתורת יחיאל במדבר עמ' צח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהתורת יחיאל בראשית עמ' לה
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמהתורת מנחם חלק לד עמ' 256
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה, רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' סח
כג ע"ב13 גדולה עבירה לשמה, רשב"אקריאה בקריה ח"א עמ' סז
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהאבן יהושע עמ' 41, 44
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהאודה ה' דף כא ע"א
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהאוזן שמואל דף יא ע"א
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהויחי עוד דף קלב ע"א
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהעיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 129
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' צה, רסט
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהאהבת עולם דף נט ע"ב
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהבית שלום מרדכי עמ' קטז, קל, קמז
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהבריכות מים דף עח ע"א-ע"ד
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' ריב
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמההטוב והתכלית - אמונה ודעת עמ' מ
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהמוסר המקרא והתלמוד עמ' קצא
כג ע"ב13 גדולה עברה לשמהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' פט
כג ע"ב13 טובה עברה לשמה ממצוה שלא לשמהידי משה (תשמו) קהלת עמ' קכה, רלו, שיז, שעח
כג ע"ב13 עבירה לשמה גדולה ממצוה שלא לשמהס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קלז
כג ע"ב13 עבירה לשמה וכו' נשים שבאוהלפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' עו-עז
כג ע"ב13 עבירה לשמהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ריז
כג ע"ב13 עבירה לשמהדורש טוב לשבת עמ' קעג
כג ע"ב13 עבירה לשמהויברך דוד עמ' קסט
כג ע"ב13 עבירה לשמהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' ט
כג ע"ב13 עבירה לשמהראש דוד (תקלו) דף פו ע"ד
כג ע"ב13 עבירה לשמהראש דוד (תשמו) עמ' שנא ע"א
כג ע"ב13 עבירה לשמהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסד
כג ע"ב13 עבירה לשמהתורי זהב (תשעג) עמ' תעג
כג ע"ב14 והאמר רב יהודה לעולם יעסוק אדם במצוה שלא לשמהאבן יהושע עמ' 55
כג ע"ב15 יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1689
כג ע"ב15 יעסוק בתורה ובמצוות שלא לשמה ומתוךישא מדברותיך - מגילה עמ' קצא
כג ע"ב15 לעולם ילמד שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהאשל חיים ח"א פתיחה עמ' 4
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם במצוה אפילו שלא לשמהתורי זהב (תשעג) עמ' רנה
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם במצות שלא לשמהתורת אביגדור ח"ד עמ' רצט
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה אפי' שלא לשמהמשען המים דף לא ע"א
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוה אפילו שלא לשמן וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קמז
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אע"פ שלא לשמה שמתוך כך בא לשמהדברי אש (כץ) עמ' שסא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהאורות ונתיבות ח"ה פרק יא אות יח
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קה, רכא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמןלקוטי שיחות ח"ג עמ' 781
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהעירין קדישין השלם עמ' תלט, תמ
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהמחשבת מוסר ח"ב עמ' רטז
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן וכו'נחלה לישראל (תשעא) עמ' קסח
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה שמתוך וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' תרב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תמח
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמהתולעת שני דף דף קעג ע"ד
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות, ורש"יאות לישועה דף קיג ע"ב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן וכו'גבורות אליהו סי' ק
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן וכו'זכור לדוד עמ' ח*
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן וכו', תוס'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרח {על מהרש"א הוריות י ע"ב}
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןשיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' קכח, ח"ב עמ' תעד
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריב, תיג, תקלג
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןטל חיים (פרידלנדר) עמ' קלג, קמז, קצז, רלז, רסב, רסד, רעז
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןאור ישרים (תשסב) עמ' רמא, רצא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא לשמןשביב אור עמ' קכג
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי׳ שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןדודי נתן בראשית עמ' שעח
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהדברי יונה ח"ב עמ' סב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהדעת תורה שמות עמ' ריג, ערב, ש, ויקרא עמ' קצה, במדבר עמ' קנח
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה, ותוס' - שאמרה תורה שיעסוק אדם וכו'נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קעט, ערה
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' צ
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' שמג
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואפי' שלא לשמה וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יד דף סב ע"ב; של"ה (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק הבל הבלים דף ב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר לג דף יו ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נב ע"ב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהחכמת התורה דברים עמ' שצו
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות שלא לשמהחכמת התורה תולדות עמ' תקכג
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוותדרשות הרא"ש דף לז ע"ב דרוש לה, דף עט ע"א דרוש פו
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אף על פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהתניא (תשעד) עמ' רעח
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפי' שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןנר ישראל חלק ב דף קד, חלק ג דף קלד
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמן שמתוך שלא לשמן בא לשמןמחשבת זקנים עמ' רלב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות אפילו שלא לשמןתורת אברהם עמ' 372, רב, 418, רי
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצוות שמתוך שלא לשמה בא לשמהאבן יהושע עמ' 20
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אע"פ שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קנ
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אע"פ שלא לשמהאמרי יקותיאל (תשסא) עמ' יט
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אפילו שלא לשמהאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק יב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות וכו' שמתוך שלא לשמן בא לשמןייטב פנים ח"א דף קל
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמה שמתוך כך בא לשמהאמרי יקותיאל (תשסג) עמ' יב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה שלא לשמהתשואות חן (תשסח) עמ' ד
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורהבינת יששכר (תשמח) עמ' שעא
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם בתורה, ורש"יאות לישועה דף קיג ע"ב
כג ע"ב15 לעולם יעסוק אדם שלא לשמה שמתוך שלא לשמה הוא בא לשמהאמרי משה (פינטו) ח"ב עמ' קמח, קנ
כג ע"ב15 לעולם יעסוק בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' קצז
כג ע"ב15 לעולם יעסוק בתורה ומצוות אף שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמהעטרת יהושע שמות עמ' קצה
כג ע"ב15 לעולם יעסוק בתורה ומצוות אפילו שלא לשמה וכו'לקחת מוסר ח"א עמ' תקטו
כג ע"ב15 לעולם יעסוק בתורה שלא לשמהמי באר (פסח) דף פג ע"ג, פד ע"ד
כג ע"ב15 לעולם יעסוק שלא לשמה שמתוך שלא לשמה יבוא לשמהבית אליהו מרדכי עמ' 62
כג ע"ב15 מותר לעסוק בתורה שלא לשמהחומת אנך יחזקאל פרק טו
כג ע"ב16 מתוך שלא לשמה בא לשמהאור חדש (הרטמן) פ"א אות 261
כג ע"ב16 מתוך שלא לשמה בא לשמהדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 192, 195
כג ע"ב16 מתוך שלא לשמה בא לשמהמאיר נתיבות ח"ג עמ' קעט
כג ע"ב16 מתוך שלא לשמה בא לשמהפרפרת משה ח"ב עמ' שמד, תפט, תצב
כג ע"ב16 מתוך שלא לשמה בא לשמה, תוס' ד"ה שמתוךקהלת יעקב חנוכה עמ' נא
כג ע"ב16 מתוך שלא לשמה, ותוס'פרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק ח, פרשת בלק פרק כג פסוק כט
כג ע"ב16 שלא לשמהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שלד
כג ע"ב16 שלא לשמהפרפרת התורה עמ' תקיח
כג ע"ב16 שמתוך שלא לשמה בא לשמהשיחות לספר במדבר עמ' רכא, רכג
כג ע"ב16 שמתוך שלא לשמן בא לשמןהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפא
כג ע"ב16 שמתוך שלא לשמן בא לשמןנפש החיים (תשעז) עמ' קסט, רח
כג ע"ב16 שמתוך שלא לשמן יבא לשמןלב אליהו (תשסה) בראשית עמ' פג
כג ע"ב17 אלא אימא כמצוה שלא לשמהבתורתו יהגה ח"א עמ' ריא
כג ע"ב17 אלא אימא כמצוה שלא לשמהפרי צדיק פ' זכור אות יב
כג ע"ב17 אלא אימא כמצוה שלא לשמהרסיסי לילה סי' כא (עמ' 26), מא (עמ' 74), תקנת השבין סי' ה (עמ' 117), *ט (עמ' 82-81), י (עמ' 78), טו (עמ' 158), דברי חלומות סי' כב (עמ' 193), דברי סופרים סי' לח (עמ' 44), לקוטי מאמרים עמ' 218, מחשבות חרוץ סי' ד (עמ' 15), דובר צדק עמ' 48
כג ע"ב17 אם עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהצמח צדקה עה"ת עמ' ק
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה וכו' כמצוה של"שגבורת יצחק אבות עמ' קצט
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה בהעלותך עמ' תמח
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה פנחס עמ' רצג
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה קורח עמ' רסג, תנג
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה וכו' כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים, ותוס'שפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קפ
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ו אות קפא
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמההמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קעו
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמההעמק דבר במדבר פ"טו פסוק מא, הרחב דבר פ"כא פסוק ל
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה בראשית עמ' מג, סז, סט, רמח
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה עקב עמ' שכה
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהחכמת התורה תולדות עמ' תקכג
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהמאורי אור (אתרוג) מלואים אות סה
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהפלאות עדותיך ח"ב עמ' קצב
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהצמח דוד (סקאליע) עמ' שנד, שצד, תקא, תקב
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהקהלת יעקב חנוכה עמ' ע, צד
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהקרן לדוד שמות עמ' רטו, ויקרא-במדבר עמ' סג
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשבט מישור עמ' קו
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשבט מישראל (קרמניץ) פרק פו פסוק יז
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' קכ
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמהשפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכו
כג ע"ב17 גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה, רש"י, מעשה דיעל וסיסרא וכו'לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקב, תקג, תקו, תקח
כג ע"ב17 כמצוה שלא לשמהטירת כסף דף קנג ע"ב {הסוגיה בהוריות חולקת וסוברת "ממצוה"}
כג ע"ב18 יעלפרפרת משה ח"ב עמ' רט {לשם שמים נתכוונה}
כג ע"ב18 יעל וכו' שבע בעילות בעל אותו רשעלקוטי מאמרים עמ' 159
כג ע"ב18 יעל מנשים באהל תבורךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רכא
כג ע"ב18 מעשה דיעללקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תעח {היה בגדר עבירה לשמה}
כג ע"ב18 מעשה דיעל אשת חבר הקניאגרא דכלה ח"א עמ' קעז, ח"ג עמ' שסו, שצו, תכו
כג ע"ב18 תבורך מנשים יעל וכו' שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעה וכו' כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםמגדל עוז (תשעח) עמ' קלא, רפג, שלג, שפח, שפט, שצב, תקצה
כג ע"ב19 מאן נשים באהל שרה רבקה רחל ולאהאוצרות חיים - אישים ח"ב עמ' נד
כג ע"ב19 מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל לאהעולם אחד פרק צא
כג ע"ב19 מאן נשים שבאוהל שרה רבקה רחל ולאהתורת מנחם ח"ד עמ' 319
כג ע"ב19 מאן נשים שבאוהל שרה רבקה רחל ולאהתורת מנחם חנ"ו עמ' 346
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך מאן אינון נשים באהל וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קנז דף פז ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו/לז ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף יז ע"א
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ודאהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפז
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאההרופא לשבורי לב שמות עמ' תרל
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאההרופא לשבורי לב במדבר עמ' תקז
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורך מאן נשים שבאהל שרה רבקה רחל ולאהפרי צדיק ראש השנה אות יג
כג ע"ב19 מנשים באהל תבורךהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' ק
כג ע"ב19 נשים באוהל מאן נינהובאר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תשמג
כג ע"ב20 בא עליה אותו רשע שבע פעמיםמשך חכמה הפטרת בשלח
כג ע"ב20 שבע בעילות בעל אותו רשע באותה שעהעיוני הפטרה ח"א עמ' 164
כג ע"ב20 שבע בעילות בעל אותו רשע באותו היוםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' כב דף לז ע"א
כג ע"ב20 שבע בעילות בעל וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 386
כג ע"ב23 והא קא מיתהני מעבירההעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כז פסוק ט
כג ע"ב23 והא קא מתהניא מבעילה דיליהלקוטי מאמרים עמ' 103, 161, מחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 172)
כג ע"ב23 והא קא מתהניא מבעילהמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תריח
כג ע"ב23 והא קא מתהניא מעבירה וכו'אור אברהם - מגילת אסתר עמ' קצה
כג ע"ב23 והא קמתהניא מעבירה אמר ר"י כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםמרפא לנפש בראשית עמ' קלו, קצו
כג ע"ב23 והא קמתהניא מעברהנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קעה
כג ע"ב24 טובה של הרשעים רעה היא אצל הצדיקיםחכמת התורה בא עמ' פח
כג ע"ב24 טובת רשעים רעה היא אצל הצדיקיםחכמת התורה ויצא עמ' תקצו
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםילקוט הגרשוני ח"ב
כג ע"ב24 טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםדעת תורה דברים ח"א עמ' קנג
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה הוא אצל הצדיקיםעצי חיים על התורה עמ' שעד
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםפנים יפות על תהלים עמ' קלב, קצח
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקיםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' יד
כג ע"ב24 טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקיםתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' תו, תי
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקים וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקד
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםלקוטי מאמרים עמ' 161, מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181), דובר צדק עמ' 112
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםפני מנחם ויצא עמ' קפח
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעים אינה אלא רעה אצל צדיקיםשמחת הנפש עמ' סג
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעים רעה היא אצל הצדיקיםלקט אמרי קודש - בראשית עמ' קלט
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים וכו'רביד יוסף (תשסא) ח"ב עמ' 20
כג ע"ב24 כל טובתן של רשעיםזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מא
כג ע"ב26 בשלמא רע לחיידברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קפד
כג ע"ב26 בשלמא רע לחיידברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קיח
כג ע"ב29 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפילו שלא לשמה וכו' שבשכר מ"ב קורבנות שהקריב בלק וכו'צמח דוד (סקאליע) עמ' תקנח
כג ע"ב29 לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפילו שלא לשמן וכו' שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותשבילי פנחס (תשעח) עמ' שעז
כג ע"ב29 לעולם יעסוק אדם וכו' שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רות, ותוס'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרחצ
כג ע"ב29 לעולם יעסוק וכו' שהרי בשכר שנים וארבעים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאת ממנו רות וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק א פסוק ב
כג ע"ב30 גדולה מצוה שלא לשמה שבשכר מ"ב מזבחות של בלק על ידי זה זכה ויצאה ממנו רותדרכי האמונה עמ' תקכא
כג ע"ב30 שמתוך שלא לשמן בא לשמן שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותטל חיים (פרידלנדר) עמ' רסה
כג ע"ב31 בזכות ארבעים ושניים קרבנותאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פט
כג ע"ב31 בשכר ארבעים ושתים קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שיז (פה) {קרבנות ענינם הודאה, ודוד הוא מבעלי הודאה}
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות בלק יצאה ממנו רותרנת יצחק משלי עמ' צ
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות וכו' רות בתו של עגלון מלך מואב היתהאש דת (תשמח) עמ' קיג, רלה
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות יצא ממנו שלמה וכו'פחד יצחק שבועות מאמר ו
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רצא
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק וכו' זכהשיחות לספר במדבר עמ' ס
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצאה ממנו רותיפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' רלא
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצתה רותפרי צדיק תולדות אות ב, אחרי מות אות ה
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק יצתה ממנו רותעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 197
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק רשעויואל משה מאמר ב סי' נ עמ' רנא
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלקס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' שצג, ח"ב עמ' ג
כג ע"ב31 בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק זכה ויצתה רותרסיסי לילה סי' מד (עמ' 86)
כג ע"ב31 בשכר הקרבנות שהקריב עגלון מלך מואב זכה ויצאה ממנו רותבת עין (תשסז) עמ' שלב {ועל ידה נתעלה ונתקן הקרבנות}
כג ע"ב31 מ"ב מזבחות שבנה בלק זכה ויצא ממנו רותדרכי האמונה עמ' תקכ
כג ע"ב31 קרבנותיהם של בלק ועגלוןפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' נו
כג ע"ב31 שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצאה ממנו רותהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' קפא
כג ע"ב31 שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצתה ממנו רותדמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 131
כג ע"ב31 שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצב
כג ע"ב31 שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלקגבורת יצחק אבות עמ' צג
כג ע"ב31 שבשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלקמעשה רקם (בר) מועדים עמ' 112
כג ע"ב32 זכה ויצא ממנו רותמאיר נתיבות ח"ב עמ' קסט
כג ע"ב33 מזרע בלקדרשות הרז"ה עמ' תתמח
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלון ועגלון בן בנו של בלק מלך מואבשבות יעקב (אבולפיה) עמ' שמג
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהגלגולי נשמות (תשסא) סי' א ס"ק טז
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 231
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקפג ד"ה ואמר
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 196
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלון מלך מואב היתהתהלה לדוד (והרמן) פרק צז פסוק י הערה ג
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלוןאור יקרות (לוריא, תרנט) דף לו ע"ב
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) הגדה של פסח עמ' קיט
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלוןאמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' פט
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלוןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 151
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלוןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמא
כג ע"ב33 רות בת בנו של עגלוןתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רסב {דברי שו"ת חיים שאל}
כג ע"ב33 רות בת של עגלוןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סי' יג דף טו ע"ב {גם ערפה}
כג ע"ב33 רות המואביה בת מלך מואב היתהשים שלום עמ' רז
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח אפי' שכר שיחה נאה וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קט
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאהלחם רב על סדור התפילה אות שצ
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהאור אברהם דברים עמ' עט
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהדעת תורה בראשית עמ' קעא
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריההגיוני עוזיאל ח"א עמ' 270, 280
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר כל בריהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שסא
כג ע"ב35 אין הקב"ה מקפח שכר שיחה נאה וכו'הגות לב עמ' 98
כג ע"ב35 הקב"ה אינו מקפח שכר כל בריהניבי זהב - מבוא עמ' א
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' כח
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפי׳ שכר שיחה נאהדודי נתן בראשית עמ' קמה
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שיחה נאהשבות יעקב (אבולפיה) עמ' לה
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה וכו' אפילו צעורי לא תצערינן כללמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שסח
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תש
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח אפילו שכר שיחה נאהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 248
כג ע"ב35 מנין שאין הקב"ה מקפח שכר אפילו משיחה נאה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נא דף ש ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סה דף קעא ע"ג
כג ע"ב35 שאין הקב"ה מקפח שכר כל בריהמחשבת מוסר ח"א עמ' רעא
כג ע"ב35 שכר שיחה נאה וכו' בכירה דקריתיה מואב וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רצו
כג ע"ב36 בכירה דקאמרה מואב וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלג-שלד
כג ע"ב36 קראה שמו שלא בצניעות לפיכך הותר לשלול ולבוז בז מהםאגרא דכלה ח"ג עמ' רט
כג ע"ב39 הצעירה קראה בן עמיפרפרת התורה עמ' סה
כג ע"ב39 הצעירה שקראו בן עמי לא מצערינןחכמת התורה בלק עמ' לט
כג ע"ב39 מצערינןחכמת התורה בלק עמ' לח {לבני מואב היו נראים מזויינים}
כג ע"ב43 בשכר לילה א' שהקדימה הגדולה זכתה והעמידה ג' מלכים קודם הצעירהאש דת (תשמח) עמ' רלו
כג ע"ב43 בשכר לילה א' שקדמתה בכירה לצעירהשיחות לספר דברים עמ' צ
כג ע"ב43 בשכר לילה אחד הקדימה ד' דורותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צג
כג ע"ב43 בשכר לילה אחד שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכות, ורש"ימחשבת מוסר ח"א עמ' ער
כג ע"ב43 בשכר שהקדימה הבכורה קדמה ד' דורותדולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרנח
כג ע"ב43 יקדים אדם לדבר מצוהשער החצר (תשעב) סי' עג
כג ע"ב43 יקדים לדבר מצוהכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 177
כג ע"ב43 יקדים לדבר מצוהקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' רמא
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם את עצמו לדבר מצוהתולדות שלמה - רות עמ' קכו
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה וכו'זכור לדוד עמ' לח
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' רנא
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשביל לילה א' שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורותחיי נפש ח"ד עמ' רנג, שעד
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר וכו'שכר שכיר בראשית שיחה ח {כיצד קורין למעשה ערוה מצוה}
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחד שהקדימתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק ז פסקה א עמ' עה {גודל החשיבות והשכר של הזריזות בעשיית המצוות}
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחד שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ד' דורות בישראל למלכותמסילת ישרים עמ' שו
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת וכו'מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רנ
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכו'של"ה (תשנז) - מס' יומא אות קסו
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמה בכירה לצעירה זכתה וקדמתה ארבעה דורות למלכותעדות ביוסף (איטינגא, תשסב) עמ' לו
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תח
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותדודי נתן בראשית עמ' קמד
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' קיד
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' פח
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהדעת תורה דברים ח"א עמ' פא
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהזאת ליעקב שמות עמ' קלב
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהחיי נפש ח"ג עמ' קמג, ר
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהניבי זהב עמ' נה
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהנתיבות עולם ח"א עמ' עד
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהנתיבות עולם ח"ב עמ' קפח
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 196, 248
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהפרפרת משה ח"א עמ' לה
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תפ
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהתניא (תשעד) עמ' תרמט
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, ומהרש"אבאר שרים פרשת בא דרוש ד אות ב
כג ע"ב43 לעולם יקדים אדם לדבר מצוהאבני יעקב עמ' סד
כג ע"ב43 לעולם ישכים אדם לדבר מצוה שבשכר לילה אחד וכו'שארית מנחם ח"ב עמ' ריג
כג ע"ב43 שבשכר לילה אחת שקדמה בכירה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רצו, תכד
כג ע"ב43 שבשכר לילה אחת שקדמתה בכירה לצעירה זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל למלכותהר המוריה עמ' קח
כג ע"ב44 שהקדימה עצמה לדבר מצוהתורת יחיאל בראשית עמ' קעח
כג ע"ב מיוחס לרש"י - כדי להתיש כוחו שתהא יכולה להורגופרדס המלך (תשסט) אות ריג
כג ע"ב מיוחס לרש"י - מואב - מאבי שבשמיםבך יברך ישראל (תשסח) עמ' טז
כג ע"ב מיוחס לרש"י - רעה הי' גבה שהטיל בה זוהמאפרדס המלך (תשסט) אות ריג
כג ע"ב מיוחס לרש"י - שאמרו לבעליהן לבא אל שפחתן ולא לשום מצוה נתכוונותורת אברהם עמ' 412
כג ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה אמרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שלד
כג ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה גדולה כו'בריכות מים דף עח ע"ב
כג ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה גדולה עבירהאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 263-268
כג ע"ב ש"מ ד"ה מנשיםאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 264
כג ע"ב תוס' - אין עמוני נכנס לעזרהיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קצ
כג ע"ב תוס' - אסור לעמוני ומואבי להכנס בעזרהחמדה יקרה במדבר עמ' קא
כג ע"ב תוס' - בלומד תורה לשם גאוהשירת דוד (תשסז) עמ' כג
כג ע"ב תוס' - בת בנו לאו דווקאעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 196
כג ע"ב תוס' - גר עמוני אסור בעזרהיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קעז
כג ע"ב תוס' - רות היתה קטנה כשנתגיירהאור אברהם - רות עמ' עד, קי, קלא, קסז
כג ע"ב תוס' ד"ה בת בנו - רות מזרעו של עגלון מלך מואב היתהדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 151, ח"ב עמ' 231
כג ע"ב תוס' ד"ה בתדרשות הרז"ה עמ' תתמח
כג ע"ב תוס' ד"ה בתרנת יצחק ה' מגילות עמ' סז, פז
כג ע"ב תוס' ד"ה ובכל תושיהמפניני הרב עמ' תכט
כג ע"ב תוס' ד"ה והא - אשה קרקע עולם היאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רע
כג ע"ב תוס' ד"ה והא - לא קשה לו תהרג ואל תעבור דקרקע עולם היתהתורת אברהם עמ' קנט
כג ע"ב תוס' ד"ה ומאן - דטובתן של רשעים רעה אצל צדיקיםהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' שט
כג ע"ב תוס' ד"ה ומאן - ומנשים היינו דכתי' נשיםבכורי אביב (ביק) מדרש בחידוש נביאים ראשונים אות א {השגה על מקום שמואל בפירושו}
כג ע"ב תוס' ד"ה ומאןאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 263,266,269
כג ע"ב תוס' ד"ה ומאןויקרא יעבץ עמ' רי
כג ע"ב תוס' ד"ה ומאןדרשות מהר"ם חביב עמ' קעב
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך - דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחריםהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' רצ
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך - דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחריםהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' רצה
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך - דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחרים והבא קאמר שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שםדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' עד
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך - דהתם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחרים והבא קאמר שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תיג
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך - התם מיירי שעוסק בתורה שלא לשמה לקפח אחרים והכא שלא לשמה להתגדר ולקנות שםמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תטו, ח"ב עמ' קלא
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך - כשלומד תורה להתגדר ולקנות שםייטב פנים ח"א דף קל
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך - להתגדר ולקנות שם - נח שלא נבראמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' לו, נג
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוך - שעוסק בתורה שלא לשמה להתגדר ולקנות שםתורת אברהם עמ' 414, 372
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוךאהבת עולם (תשס) עמ' שצט
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוךדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ו
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תטו
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוךויואל משה מאמר ב סי' קכג עמ' שלג
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' צז
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוךערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' קה
כג ע"ב תוס' ד"ה שמתוךתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שכג
כג ע"ב אורח מישורעיוני רש"י דברים ח"א עמ' עז
כג ע"ב ישרש יעקבאזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 266
כג ע"ב קרן אורה ד"ה גדולהאזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לה עמ' 257-258
כד ע"א האשה שנדרה בנזיר וכו' תצא ותרעה בעדר וכו' ואין טעונים לחםדרשות הצל"ח השלם עמ' רצ-רצג {רמז לעם ישראל שמסרב לשוב כאילו נדר נזירות}
כד ע"א תוס' ד"ה העולהמשנת חיים ויקרא עמ' רס
כד ע"ב במילתא דלא צריכא לא מקני להפני מלך במדבר עמ' סא
כד ע"ב כל מה שקנתה אשה קנה בעלהיציב פתגם - מילה-נישואין עמ' רג
כד ע"ב מה שקנתה אשה קנה בעלהשו"ת ר"י קצבי (תשעט) דרושי ר"י קצבי דרוש ג
כד ע"ב היו לו מעות סתומיםעולת חודש ח"ג מאמר רפג
כד ע"ב תוס' ד"ה ואין טעוניןמשנת חיים במדבר עמ' קח
כה ע"א הרי הוא אומר אשם הוא בהוייתו יהאמגילת סמנים עמ' עז
כה ע"א רש"י ולדות קדשים שיהיו לך מן הקדשיםגור אריה דברים פי"ב אות לג
כה ע"א תוס' ד"ה בנומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיא
כה ע"ב למה לי קרא, הילכתא גמירי לה כל שבחטאת מתהמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יח
כה ע"ב כל שאילו בחטאת מתה באשם רועהלקוטי שיחות חל"ז עמ' 147
כה ע"ב כל שבחטאת מתה באשם רועהגנת אגוז (תשעב) אות שמ
כה ע"ב תוס' ד"ה דתנןלב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נ"ה ע"ג (ד"ה וכן)
כה ע"ב תוס' ד"ה ר"ע אומרזכור לדוד עמ' קכא
כו ע"א אם מת יפלו כולן לנדבהמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יד-טו
כו ע"ב בהמה הרי היא כמפורשתשיח דוד (תשסד) עמ' סג
כו ע"ב בהמה הרי היא כמפורשתשיח דוד (תשסח) עמ' ע
כז ע"א לשם חטאת דםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' צז
כח ע"א נזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפרבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
כח ע"א נזרק עליה אחד מן הדמים אינו יכול להפרבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
כח ע"א בתגלחת הטומאה יפר, שהוא יכול לומר אי אפשי באשה מנוולתאור חדש (הרטמן) פ"א אות 851
כח ע"א אי אפשי באשה מנוולת, תוס'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות מא
כח ע"א וכיון דאית לה ניוולמאור מרדכי בראשית עמ' שכב
כח ע"א מאירי ושטמ"ק בשם ר' עזריאללקוטי שיחות חל"ב עמ' 7
כח ע"א תוס' ד"ה רבימאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף לא ע"א
כח ע"ב04 משום הפסד קדשיםשעת הכושר דף כז ע"ב
כח ע"ב18 אפשר בפיאה נכריתנחלת אבות (הכהן) סימן יג דף יט ע"א
כח ע"ב19 איש מדיר את בנו בנזיר וכו' לחנכופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרנט
כח ע"ב19 האב מדיר את בנו בנזיריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קפז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ל, רא
כח ע"ב19 האב מדיר את בנו בנזירמגדל עוז (תשעח) עמ' פו
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדירה את בניהתורי זהב (תשעג) עמ' רטז {אך יכולה למחות על בעלה}
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזיראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיג, קכא
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזירישרש יעקב (טננבוים) נשא אות ב
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה בנזירתורת מנחם חמ"ד עמ' 73, 201
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזירים שמחה עמ' תקה
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר וכו' כדי לחנכו במצוותאסופת מערכות במדבר עמ' עט
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר וכו'מכשירי מצוה עמ' לו
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר ולא האשהזריזותא דאברהם עמ' רעג
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר ולא האשהתורת העולה (תשעה) עמ' תקצו
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיראור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמג, רמה
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזירנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ד
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזירפרי צדיק נשא אות יד
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזירקומץ המנחה (צונץ) דרוש סז אות ח
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזירתורת העולה ח"ג פרק עא
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו ולא האשהאזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יז עמ' 289
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו כו', ומיוחס לרש"י ותוס'דרכי שלום (מרגונאטו) דף קכב ע"ב
כח ע"ב19 האיש מדיר בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזירראשון לציון (תשעח) עמ' קטז
כח ע"ב19 האיש מדיר בנו בנזיר ואין האשה מדרת בנה בנזירראשון לציון (תשסח) עמ' עא
כח ע"ב19 האיש מדיר בנו בנזירפני מלך במדבר עמ' סא
כח ע"ב19 האב מדיר את בנו בנזירדרכי נועם (הרנזון) דרוש כו
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו כו' ורש"יאמר יוסף דף קנא ע"ד
כח ע"ב19 האיש מדיר את בנו בנזיר, ור"א מן ההרגבורת יצחק שבועות עמ' רכא-רכב
כח ע"ב19 מדיר בנועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קכה {בנזירות שמשון}
כח ע"ב20 אין אישה מדרת בנה בנזירפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' טז
כח ע"ב20 ואין אשה מדירה בנה בנזיראמר יוסף דף קמז ע"ד
כח ע"ב30 ר' יוחנן אמר הלכה היא בנזיר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תפב ד"ה אך
כח ע"ב30 ר' יוחנן אמר הלכה היא בנזירזאת ליעקב במדבר עמ' שג
כח ע"ב31 הלכה היא בנזירטהרת יו"ט ח"י עמ' רפא
כח ע"ב31 רבי יוסי בר חנינא אמר ריש לקישדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
כח ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה וריב"י סברברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כב
כח ע"ב תוס' - חינוך הבנים הוי רק במצות עשהאור אברהם - תלמוד תורה עמ' יא
כח ע"ב תוס' - חינוך הוי גם לבנותאור אברהם במדבר עמ' קנז
כח ע"ב תוס' - חינוך הוי רק שיעשה מצוה ולא אפרושי מאיסוראאור אברהם במדבר עמ' קנז
כח ע"ב תוס' ד"ה בנו - בענין חינוד הבנים והבנותאור אברהם בראשית עמ' קצד
כח ע"ב תוס' ד"ה בנו - חינוך לא שייך אלא להזהירו לעשות ולקיים המצוהשפע חיים ח"ו עמ' סד
כח ע"ב תוס' ד"ה בנו וכו'ברכת אבות עמ' פח
כח ע"ב תוס' ד"ה בנולקוטי שיחות ח"ב עמ' 474
כח ע"ב תוס' ד"ה בנונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות א, ד
כח ע"ב תוס' ד"ה עד שיאכלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' יג אות ד
כט ע"א01 אמר ר"ל וכו'מגילת סמנים עמ' סז
כט ע"א01 כדי לחנכו וכו'קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' רפ
כט ע"א01 כדי לחנכו במצוותמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ע
כט ע"א01 כדי לחנכו במצותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צא
כט ע"א01 כדי לחנכו במצותמשנת חיים ויקרא עמ' רצט
כט ע"א01 כדי לחנכו במצותגור אריה בראשית פי"ז הערה 98
כט ע"א01 לחנכו במצוותמכמני עוזיאל עמ' תקנב
כט ע"א02 איש חייב לחנך בנו במצותחכמה ומוסר ח"א עמ' קסב
כט ע"א02 איש חייב לחנךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו
כט ע"א02 האב חייב לחנך את בנופרפרת אליעזר פרשת וירא פרק יח פסוק יט
כט ע"א02 האב חייב לחנך בנו במצוותמשך חכמה בראשית פ' יח פס' יט
כט ע"א02 האיש חייב לחנך את בנו ואין האשה חייבת לחנך את בנהדרש משה (קלנברג) ח"א דף סח
כט ע"א03 אין האשה חייבת לחנך את בנהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' רמא
כט ע"א03 אין האשה חייבת לחנך את בנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפג-קפד {בן שפחה כנענית מי חייב בחינוכו}
כט ע"א03 אין האשה חייבת לחנך את בנהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפד (סג) {כמה מקומות דמבואר להיפוך}
כט ע"א05 בנו אין בתו לא, בתו אינו חייב לחנכהמצוה ולב ח"ב עמ' 150
כט ע"א06 אינו חייב לחנך בתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קפד (סג) {רק בנזירות}
כט ע"א06 בנו חייב לחנכו בתו אינו חייב לחנכהגבורת יצחק שבועות עמ' רנח
כט ע"א06 בנו חייב לחנכו בתו אינו חייב לחנכהרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלא
כט ע"א06 חינוך בבתושירת הפסח אות פו
כט ע"א22 חינוך הבנים הוי מדרבנןאור אברהם - תלמוד תורה עמ' עח
כט ע"א22 חינוך מדרבנןהעמק דבר דברים פ"יא פסוק ב
כט ע"א22 חינוך מדרבנןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 61
כט ע"א22 חינוך מדרבנןמשך חכמה דברים פ' לא פס' יג
כט ע"א25 למ"ד כדי לחנכו והא מייתי חולין בעזרהמקראי קדש (תשנג) עמ' רכח
כט ע"א26 הא קא מייתי חולין בעזרהמשנת חיים במדבר עמ' מח
כט ע"א27 חולין בעזרה לאו דאורייתאמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
כט ע"א27 חולין בעזרה לאו דאורייתאמשנת חיים ויקרא עמ' קמו
כט ע"א27 חולין בעזרה לאו דאורייתאעצי חיים - מועדים עמ' שיח*
כט ע"א30 מליקה וכו' הא קאכיל נבילהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלז
כט ע"א31 הא קאכיל נבלהמשנת חיים במדבר עמ' צו
כט ע"א31 קסבר כר"י בר"י ותוס'בנין אפרים עמ' קצח [הלכה]
כט ע"א32 אין שחיטה לעוף מה"תחיי נפש ח"ג עמ' קנג
כט ע"א32 אין שחיטה לעוף מן התורהטירת כסף דף קכ ע"א
כט ע"א32 אין שחיטה לעוף מן התורהכתר תורה (תשסז) עמ' כה
כט ע"א35 בחטאת העוף הבא על הספקחקל יצחק (תשסג) עמ' תלט
כט ע"א35 חטאת העוף באה על הספקודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רב
כט ע"א35 חטאת העוף הבא על הספקדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנה
כט ע"א35 חטאת העוףאות היא לעולם ח"ב דף פט ע"ד
כט ע"א35 שהיא באה על הספקמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' ע
כט ע"א תוס' ד"ה ה"ג וסברמגילת סמנים עמ' סז
כט ע"א תוס' ד"ה משוםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עא
כט ע"א תוס' ד"ה קסברכתנות אור עמ' תעה
כט ע"ב01 אם אמרת בזכר שכן איסור אחדפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרנט
כט ע"ב01 תאמר בנקבה ששני איסורין וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף סא ע"ב
כט ע"ב14 דכו"ע הלכה היא בנזיר וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' שצח
כט ע"ב15 במופלא הסמוך לאישאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' צג
כט ע"ב15 מופלא הסמוך לאיש וכו'נועם אליעזר שמות דף סג ע"א
כט ע"ב15 מופלא הסמוך לאישתורת אברהם עמ' 266
כט ע"ב15 מופלא הסמוך לאישודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קנ
כט ע"ב33 מובטח אני בזה שמורה הלכה בישראלנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כח
כט ע"ב מיוחס לרש"י - אדם נעשה לאיש בהיותו בן י"ג שנהגור אריה בראשית פל"ג הערה 34, פל"ז הערה 149, שמות פי"ב הערה 493
כט ע"ב מיוחס לרש"י - איש הוי מבן י"ג שנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלה
כט ע"ב מיוחס לרש"י - בן י"ג מצינו שקראו הכתוב אישולאשר אמר בראשית-שמות עמ' רמט
כט ע"ב מיוחס לרש"י - בן י"ג משמעון ילויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' פט
כט ע"ב מיוחס לרש"י - דיליף משמעון ולוי דכתיב בהו איש חרבואסף המזכיר (מאזוז) מע' י - י"ג שנה
כט ע"ב מיוחס לרש"י - וגמירי וכו' בההיא שעתא בני י"ג שנה הוותורת מנחם חנ"ג עמ' 302
כט ע"ב מיוחס לרש"י - לא מצינו שיהא קרוי איש פחות מי"גמצווה ועושה ח"ב עמ' תקלד
כט ע"ב מיוחס לרש"י - לוי היה בן י"ג בשעה שלחם עם שכםמים רבים (פרנקל) פרשת וישלח אות ג
כט ע"ב מיוחס לרש"י - משמעון ולוי ילפינן גדלותיקרת דניאל בראשית-שמות עמ' קמד
כט ע"ב מיוחס לרש"י - שמעון ולוי בההיא שעתא בני י"ג שנה הוו והרוצה לחשוב יצא ויחשובמבשר טוב - ספר החיים עמ' קנח
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ור' יוסי - איש בן י"גמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' כו
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ור' יוסי - איש הוי מבן י"ג שנה וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתמו
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ור' יוסי - איש הוי' מבן יג שנה וכו' והרוצה לחשוב יצא ויחשוברשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כא עמ' 7
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ור' יוסי בר"י סברלקוטי שיחות ח"ה עמ' 421, 410, 150, ח"י עמ' 71, חט"ו עמ' 289
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ור' יוסיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרלה
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ור' יוסיפרדס מנחם עמ' מט
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ור"י בר"יפנינים על התורה ומועדים עמ' ל
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ורבי יוסיברכת אבות עמ' שלא
כט ע"ב מיוחס לרש"י ד׳׳ה ורבי יוסייחל ישראל אבות ח"ה עמ' שנח
ל ע"א האיש מגלח על נזירות אביו ואין אשה מגלחת על נזירות אביהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצז, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כו
ל ע"א הבן מגלח על קרבנות אביותורת העולה (תשעה) עמ' תקצז
ל ע"א הבן מגלח על קרבנות אביותורת העולה ח"ג פרק עא
ל ע"ב הריני נזיר ע"מ שאגלח על מעות אבאפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה קמז
ל ע"ב בן קם תחת אביומפניני הרב עמ' רסג
ל ע"ב בעי רבא בכור ופשוטשעת הכושר דף יז ע"ב
ל ע"ב ב"ש אומרים הקדש טעות הקדש וב"ה אומרים וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 837
ל ע"ב בית שמאי אומרים הקדש טעות הקדשנחל עדה עמ' תלא
ל ע"ב בית שמאי אומרים הקדש טעותפני מנחם נישואין ושבע ברכות עמ' קלח
ל ע"ב הקדש טעות בש"א הקדש ובית הלל אומרים אילו הקדיש וכו'יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שכ
ל ע"ב ב"ש סוברים הקדש טעות הוי הקדש וכו'ברית שלום (תעח) דף צח ע"ד
ל ע"ב ב"ש סוברים הקדש טעות הוי הקדש וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' תרלב
ל ע"ב הקדש טעות הוי הקדשאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' רסג
ל ע"ב הקדש טעות הוי הקדשנפש הרב עמ' רצח
ל ע"ב תוס' יו"טתורת יחיאל בראשית עמ' שצא
לא ע"א הקדש בטעות אינו הקדשלמטה יששכר עמ' רצז
לא ע"א הקדש בטעות אינו הקדששיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 411
לא ע"א הקדש בטעות חוזרתורת יחיאל בראשית עמ' רסג
לא ע"א הקדש בטעותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסט
לא ע"א הקדש טעות אינו הקדשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' רנח
לא ע"א שור שחור וכו' ב"ש וכו' וב"ה וכו' דינר וכו' הבית וכו'תורת לוי יצחק עמ' לו
לא ע"א שור שחור שיצא מביתי הקדש ויצא לבן וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מב ע"א
לא ע"א בית שמאי ילפי הקדש מתמורה ובית הלל פליגיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפד (שסט) {ב"ש ס"ל דקדושת התמורה היא קדושה מחודשת, וב"ה ס"ל דקדושתה נמשכת ובאה מהקדש הראשון}
לא ע"א תמורה בטעות הוי תמורהחכמת התורה תולדות עמ' תקעג-תקעד, תקפח
לא ע"א שיצא בראשון מיבעי ליההעמק דבר במדבר פ"י פסוק יד
לא ע"ב אוכמא וכו'תשובה מיראה עמ' כג
לא ע"ב אי מקדיש בעין רעה הוא מקדישדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1460
לא ע"ב אר"ח אוכמא למשבי' וכו' ורש"יברית שלום (תשסח) עמ' תרלד
לא ע"ב אר"ח אוכמא למשכי' וכו' ורש"יברית שלום (תעח) דף צח ע"ב
לא ע"ב תורא לרדיאתורת אליהו עמ' שכז
לא ע"ב מי שנדר בנזיר וכו' אמרו ב"ה לב"שדורות הראשונים כרך ד עמ' 836, 837
לא ע"ב ונשאל לחכםהכתב והקבלה דברים פי"ח פסוק יא
לא ע"ב על שמיני כו' שמא עשה כלום וכו'לקוטי שיחות חי"ב עמ' 121
לא ע"ב תוס' ד"ה א"ל כו'שעת הכושר דף כז ע"ב
לב ע"א נשאל לחכמים והתירוהו וכו' הקדש בטעות הוי הקדשפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עא
לב ע"א הקדש בטעותתורת יחיאל במדבר עמ' קצד
לב ע"א מי שנדר בנזיר והלך וכו' כשעלו נזירין מן הגולה וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 138
לב ע"ב01 וזו טעות טעה נחום המדי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 254, כרך ד עמ' 464
לב ע"ב02 כשעלו נזירים מן הגולהדבר יום ביומו - סדר היום
לב ע"ב02 כשעלו נזירים מן הגולה ומצאו ביהמ"ק חרב וכו'למדנות (תשנח) פ' נשא אות פח
לב ע"ב12 פותחין בתנאי נולדבית יוסף יו"ד סימן רכח דף רסז ע"א
לב ע"ב14 אמר רב יוסף אי הואי התם הוה אמינא להון הכתיב היכל ה' היכל ה' היכל ה' המה זה מקדש ראשון ומקדש שנידברי יואל מועדים ח"ד דף קמ ע"א
לב ע"ב15 היכל ה'טוב טעם בראשית עמ' קפב {ושלישי יעמוד לעולם}
לב ע"ב15 היכל ה'כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 24 {בית שלישי לא יחרב}
לב ע"ב15 היכל ה' היכל ה'רנת יצחק ישעיה עמ' שז
לב ע"ב15 היכל ה' וכו' זה מקדש ראשון ומקדש שניתהלה לדוד (והרמן) פרק מח פסוק י הערה טז-א
לב ע"ב15 היכל ה'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' שמח, ת, תקסב {בבית שני היו יודעים דיחרב הביהמ"ק מפני שלא תיקנו בשלימות עון ע"ז}
לב ע"ב17 ומקדש שני נהי דידעין להון דיחרוב וכו' אמר אביי ולא ידעין לאימתי וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קח
לב ע"ב17 נהי דידעין להון דיחרוב מי יודעין לאימתויואל משה מאמר א סי' ס עמ' עג, מאמר ב סי' קנו עמ' שסט
לב ע"ב21 היו מהלכין בדרך ואחד בא כנגדן ואמר אחד הריני נזיר שזה פלוני נזיריוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כח
לב ע"ב21 היו מהלכין בדרך והיה אחד בא כנגדןעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 50
לב ע"ב21 היו מהלכין בדרך וכו' אין נזירות אלא בהפלאהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
לב ע"ב22 הריני נזיר שזה פלוניבנין אפרים עמ' עה [הלכה] {תנאי בנזירות}
לב ע"ב27 ור"ט אומר אין אחד מהם נזיררנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רה
לד ע"א לא ניתנה נזירות אלא להפלאהעיוני רש"י במדבר עמ' פ
לד ע"א לא ניתנה נזירות אלא להפלאהרנת יצחק יהושע עמ' שלב
לד ע"א שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
לד ע"א שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
לד ע"א שלא נתנה נזירות אלא להפלאהזאת ליעקב במדבר עמ' רצג
לד ע"א ראו את הכוי ואמר אחד הריני נזיר שזו חיהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
לד ע"א שלשה מינין אסורין בנזיר וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 265, 270, כרך ד עמ' 549
לד ע"א שלשה מינין אסורים בנזירמי השלוח (תשסז) ח"א דף רסה
לד ע"א שלשה מינין אסורין בנזיר הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפןברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 132
לד ע"א ג' מינין אסורין בנזיר הטומאה והתגלחת והיוצא מן הגפןבן פורת יוסף (תשעא) עמ' קעה
לד ע"א מיוחס לרש"י - ספק נזירות להקלתורת העולה (תשעה) עמ' תקצה
לד ע"א מיוחס לרש"י - ספק נזירות להקלתורת העולה ח"ג פרק עא
לד ע"א01 משנה ראשונה אומרת עד שישתהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' פ
לד ע"ב02 אפי' שרה פתו ביין ויש בה כדי לצרף לכזית חייבברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סב
לד ע"ב02 רביעית ייןפרפרת משה ח"ב עמ' קעו
לד ע"ב04 וחייב על היין בפנ"ע ועל הענבים בפנ"ע, וקהילות יעקב סי' חפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה פ
לד ע"ב05 חרצנים וזגים, ותוס'עיוני רש"י במדבר עמ' פג
לד ע"ב10 ר' יוסי אומר שלא תטעההדרום כרך ל עמ' 111 {כיו"ב במנחות פי"א מ"ד}
לד ע"ב11 והפנימי ענבלגור אריה דברים פכ"ב הערה 40 {חרצן הוא הגרעין}
לד ע"ב26 מיין ושכר יזיר פרט מכל אשר יעשה מגפן היין כלל מחרצנים ועד זג חזר ופרטשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ל
לד ע"ב37 כל מקום שאתה מוצא פרט וכללחיים ביד סימן נו דף סט ע"א ד"ה ולא עוד
לה ע"ב תוס' ד"ה איכאשביתת שבת סי' א (עמ' 65)
לה ע"ב תוס' ד"ה דאיכאמנחה חדשה (חן טוב) פרשת וילך
לה ע"ב דאלו תרתין כללי ופרטי אי איכא פרטא דדמי ליה אפילו בחד צד מרבינן תרי פרטי וכללא וכו' בחד צד לא מרבינן וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות סג, סז
לה ע"ב א"ר אבהו אמר ר"יאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף נב-סז
לה ע"ב כל איסורין שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור חוץ מאיסורי נזיר שהרי אמרה תורה משרתחיי נפש ח"ג עמ' קמג
לו ע"א אין הכי נמיאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף נד ע"א בהגהה
לו ע"א תוס' ד"ה אמרנצח ישראל (הרטמן) עמ' רסב הערה 116, תצב הערה 98
לו ע"ב שריף ליה משרףהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק ט
לו ע"ב הנח לתרומת תבלין דרבנןתשובה מיראה עמ' יב, עג
לו ע"ב תוס' ד"ה וכזית - צירוף כזית בכדי אכילת פרסברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנה
לז ע"א06 היתר מצטרף לאיסורולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' סד
לז ע"א06 ממאי דהאי משרת להיתר מצטרף לאיסור הוא דאתא דילמא ליתן טעם כעיקר הוא דאתאנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף סט ע"ב
לז ע"א07 והאי משרת מבעי ליה ליתן טעם כעיקראגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף סג ע"א אות ז
לז ע"א08 מעיקרא קא קשיא ליהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף נב ע"ג, נז ע"א
לז ע"א13 טעם כעיקר וכו' וה"ה לערלה בשתיםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קצז
לז ע"א13 משרת ליתן טעם כעיקרמשך חכמה במדבר פ' לא פס' כא
לז ע"א22 הי ר"ע אילימא ר"ע דמתניתין וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 272
לז ע"א26 לאפוקי מת"ק דאמר עד שישתה רביעיתאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף ס ע"ד
לז ע"א36 אילימא דהאי לחודיה והאי שרי, ובהדי הדדי אסורמשך חכמה במדבר פ' לא פס' כא-ב
לז ע"א39 חידוש בבשר וחלב דאי תרו ליה כולי יומא בחלבא שרי בשיל ליה בשולי אסורמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קעב
לז ע"א תוס' - דילמא רע"ק לית לי' טעם כעיקראמירה נעימה (בלוך) עמ' קב
לז ע"א תוס' ד"ה וכי תימאאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף ס ע"ג
לז ע"א תוס' ד"ה טעםתורה אור (באנדי) עמ' שכא
לז ע"ב01 ילפינן מגעולי נכרים דטעם כעיקר דאורייתאמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רעא
לז ע"ב05 גיעולי עכו"ם חידוש הואדברי יואל פ' מטות דף קצב ע"ב
לז ע"ב07 נותן טעם לפגםערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' קצב, קצד {לינת לילה פוגם}
לז ע"ב15 טעם כעיקרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תא
לז ע"ב19 הו"ל נזיר וחטאת שני כתוביםדברים אחדים (תקמח) דף קנג/קצג ע"ב
לז ע"ב19 הו"ל נזיר וחטאת שני כתוביםדברים אחדים (תשמו) עמ' תעד
לז ע"ב26 ורבנן צריכיאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף סה ע"ד
לז ע"ב31 ור"ע אמר לך וכו' דחולין מקדשים לא גמרינןתשובה מיראה עמ' כו
לז ע"ב35 ורבנן אמרי לך חטאת להיתר מצטרף לאיסור, ורא"שגבורות אליהו סי' טו
לז ע"ב תוס' ד"ה מגיעולי נכרים - כאן יליף מבשר בחלב והתם מקצר לומר מגיעולי נכריםלחמי תודה דף טז ע"א
לח ע"א04 כל רביעית שבתורהאגודת אזוב (יעבץ) דרושים דף נב ע"א
לח ע"א04 רביעית של תורהמי רביעית סי' קנט סעיף יד סק"א [הלכה]
לח ע"א08 א"ר אלעזר עשר רביעיות הן ונקיט רב כהנאדורות הראשונים כרך א עמ' 267
לח ע"א09 ונקיט רב כהנא בידיה חמש סומקתא וחמש חיוורתא וכו'מגילת סמנים עמ' עד
לח ע"א09 עשר רביעיות הן חמש סומקתא וחמש חיוורתאאבן פינה עמ' 82
לח ע"א12 רביעית יין לנזירמשנת חיים במדבר עמ' צ
לח ע"א13 ארבע כוסות הללו צריך שיהא בהן כדי רביעיתוענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' צד*
לח ע"א תוס' ד"ה נזירמגילת סמנים עמ' עו
לח ע"א תוס' - מחטין וצנוריותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שעט
לח ע"א גרי"ז - בלילת מנחה בכלי אחדוענפיה ארזי אל (תשסו) על התורה ח"ב עמ' קב
לח ע"ב01 ואינו חייב עד שיאכל וכו' ת"ק לא מדמי להון וכו' ור"ע וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 265, 274
לח ע"ב01 עד שיאכל מן הענבים כזית ותוס' ד"ה ואינופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נ
לח ע"ב18 אמרו לו אל תשתה אל תשתה וכו'שערי תשובה (עם שערי חיים) שער ראשון מאמר ז
לח ע"ב20 אכל ענבים לחים ויבשים וכו' לוקה חמש אי הכי לילקי שש אחת על מכל אשר יעשהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות כט
לח ע"ב23 לא יחל דברוזאת ליעקב במדבר עמ' לה
לח ע"ב24 אי משום האי לאו שיורא הוא וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קכא
לח ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה דאיןגור אריה שמות פכ"ג הערה 117
לח ע"ב תוס' ד"ה ואינומשק ביתי סימן רפט דף קמ ע"א
לט ע"א02 אנא סברי לאו גמרא היא, ותוס' ד"ה אמר ר"פתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תמח
לט ע"א03 ולא ידענא, ותוס' ד"ה אמר ר"פתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רז
לט ע"א06 סתם נזירות ל' יום וכו'תורת העולה ח"ג פרק עא
לט ע"א07 גילח או שגילחוהו לסטים סותר ל' יוםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' יג
לט ע"א07 גילוח סותר שלושים יוםפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רע {לענין שמשון שדלילה גילחה אותו}
לט ע"א08 נזיר שגילחהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ה
לט ע"א10 מלתחת רביאור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' רכו {השערות הסמוך לגלגתא}
לט ע"א10 האי מזיא מלתחת רבי או מלעילאור התורה (צמח צדק) ויקרא עמ' תשצד
לט ע"א10 האי מזיא מלתחת רבי וכו'ס' המאמרים (רש"ב) תרסו עמ' תיג
לט ע"א10 האי מזיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד
לט ע"א15 מהא אינבא חיה דקאים בעיקבא דבינתא, ומיוחס לרש"י - דהוא מביצי כיניםבאמונה שלמה עמ' שה
לט ע"א תוס' ד"ה נזירארשות החיים עמ' קפג
לט ע"ב נזיר שגילחוהו ליסטיםארשות החיים עמ' קפד
לט ע"ב שגילחוהו לסטים ושיירו בו כדי לכוף וכו'הכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כז
לט ע"ב אין לי אלא תער תלשטירת כסף דף רכב ע"ד
לט ע"ב אין לי אלא תערארשות החיים עמ' ריט
לט ע"ב גילח בתער קם ליה בעשה ולא תעשהעיוני רש"י במדבר עמ' פד
לט ע"ב תוס' ד"ה וקים להוהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כז
לט ע"ב תוס' ד"ה כל שהוא וד"ה ת"ר אין לי אלאארשות החיים עמ' קפג
לט ע"ב תוס' ד"ה ת"למאור מרדכי בראשית עמ' שלא
לט ע"ב תוס' ד"ה ת"ר אין לי אלא תערפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה כח
לט ע"ב תוס' ד"ה ת"ר איןרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ר
מ ע"א אין למדין קל מחמור להחמיר עליודרשות הר"ן (מישור) עמ' נה, עד
מ ע"א ג' מגלחין ותגלחתן מצוהארשות החיים עמ' קפא, קפח
מ ע"א שלשה מגלחין ותגלחתן מצוה נזיר ומצורע ולויםדרכי התשובה עמ' קיד
מ ע"א שלשה מגלחיןאמרי יוסף ויקרא-במדבר דף כב ע"ג
מ ע"א שגילחו שלא בתערמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנ
מ ע"א סך נשאבנין אפרים עמ' ריב [הלכה]
מ ע"א מיוחס לרש"י ד"ה אלא כעין תערארשות החיים עמ' קפב
מ ע"א תוס' ד"ה ובתערהכתב והקבלה ויקרא פי"ט פסוק כז
מ ע"ב ואינו חייב עד שיקלטנו בתערארשות החיים עמ' ריד
מ ע"ב גילוח שיש בו השחתהברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' ריט {בפאת הראש אסור גם בלי השחתה}
מ ע"ב זקנו מה ת"לארשות החיים עמ' רד
מ ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה ואינו חייבארשות החיים עמ' קעט
מ ע"ב תוס' ד"ה הא כיצדארשות החיים עמ' קצח
מא ע"א עשה דוחה לא תעשהבנין שאול עמ' קעט
מא ע"א רש"י ד"ה ותו אי ס"דארשות החיים עמ' קעט ובהגהות
מא ע"א תוס' - שכן ישנו בשאלהייטב פנים ח"א דף עז
מא ע"ב משמע דהקפת כל הראש שמה הקפהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
מא ע"ב תוס' ד"ה ואי כתב רחמנאארשות החיים עמ' קנג, קנה
מב ע"א01 אמר מר וכולם שגילחו וכו' אמר רב אחא בריה דרב איקא וכו' מתקיף לה ר' יוסי בר' חנינא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 585
מב ע"א01 אמר מר וכולם שגילחו שלא בתער או ששיירו שתי שערות וכו'עטרת חן ח"ב עמ' קנב
מב ע"א04 זאת אומרת רובו ככולו מדאורייתא וכו'אשר ליהודה עמ' שכז
מב ע"א04 זאת אומרת רובו ככולו מדאורייתאתורה ודעת תשסח עמ' קמא
מב ע"א04 רובו ככולו דאורייתאאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיב
מב ע"א04 רובו ככולואמרות ה' השלם ח"ו עמ' פג
מב ע"א04 רובו ככולודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1831
מב ע"א04 רובו ככולוחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' רעו
מב ע"א04 רובו ככולומפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ל"ג בעומר ב
מב ע"א04 רובו ככולופלאות עדותיך ח"ב עמ' קלא
מב ע"א04 רובו ככולותורת מנחם חי"ח עמ' 52
מב ע"א04 רובו ככולותורת מנחם חמ"ח עמ' 72
מב ע"א04 רובו ככולותורת מנחם חס"ח עמ' 403
מב ע"א04 רובו ככולותורת מנחם חע"ב עמ' 364
מב ע"א04 רובו ככולותורת מנחם חע"ו עמ' 26
מב ע"א07 מתקיף לה ר' יוסי ב"ר חנינא וכו' מחכו עלה במערבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 429
מב ע"א15 בעי אביי נזיר שגילח ושייר שתי שערותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
מב ע"א16 גילח אחתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רמט
מב ע"א22 נזיר חופף ומפספס אבל לא סורקישראל קדושים עמ' 28
מב ע"א22 נזיר חופף ומפספס וכו' ר"י אומר וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 550
מב ע"א22 נזיר חופף ומפספסמאור מרדכי בראשית עמ' שכה
מב ע"א22 נזיר חופף ומפספסמקראי קדש (תשנג) עמ' רסג
מב ע"א26 כל הסורק להסיר נימין מדולדלות מתכויןרנת יצחק שופטים עמ' קצה
מב ע"א26 כל הסורק להסיר נימיןרנת יצחק יהושע עמ' שעו
מב ע"א27 מדולדלותלילה כיום יאיר (באום) עמ' 252 {'דילדול' - הרפיית חיבורו של דבר לשורשו}
מב ע"א35 נזיר שהיה שותה יין כל היום וכו' ופה"מ לרמב"םפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פו
מב ע"א35 נזיר שהיה שותה יין כל היום אינו חייב אלא אחת אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחת וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק שמו
מב ע"א35 נזיר שהיה שותה יין כל היוםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תקפג
מב ע"א36 אל תשתה אל תשתה חייב על כל אחת ואחתפנים מסבירות עמ' צד
מב ע"א36 אל תשתה אל תשתה לוקה על כל אחת ואחתשארית ישראל (תשעד) דרוש יג עמ' 216
מב ע"א36 אל תשתה והוא שותה אל תשתה והוא שותה לוקה על כל אחת ואחתשערי תשובה שער א אות ז
מב ע"א36 אמרו לו אל תשתה אל תשתה והוא שותה חייב על כל אחת ואחתשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות קכה
מב ע"א37 חייב על כל אחת ואחתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שכט
מב ע"א37 חייב על כל אחתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמא
מב ע"א41 אמרו לו אל תטמא אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחתיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצב
מב ע"ב10 כהן שהיה לו מת מונח על כתפו וכו'זאת ליעקב ויקרא עמ' קס
מב ע"ב12 ולא יחלל וכו' יצא זה שהוא מחולל ועומדלקוטי שיחות חי"א עמ' 348, חי"ט עמ' 395
מב ע"ב13 יצא זה שהוא מחולל ועומדלקוטי שיחות חל"ט עמ' 124
מב ע"ב18 בטומאה בחיבוריןעיוני רש"י במדבר עמ' תקנח
מב ע"ב19 טומאת חיבורין דאורייתאעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קו
מב ע"ב תוס' ד"ה א"ל רב יוסף וכו'ברכת אבות עמ' רח
מב ע"ב תוס' ד"ה בחבוריגור אריה במדבר פל"א הערה 78
מב ע"ב תוס' ד"ה וטומאה - טומאה בחיבורין רק לענין תרומה וקדשיםמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
מב ע"ב תוס' ד"ה מאיודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיג
מג ע"א01 כיון דאעיל ידיה אסתאבפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נה
מג ע"א01 כיון דעייל וכו'לחמי תודה דף טו ע"א {איך משכחת גבי נזיר לאו דטומאה ולאו דביאה בהדי הדדי, הא מכי עייל לבית הקברות נטמא}
מג ע"א11 שידה תיבה ומגדלדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שמז
מג ע"א14 נזיר הנכנס לבית גוססשארית ישראל (תשעד) דרוש ב עמ' 45
מג ע"א16 להחלו עד שעה שימותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסז
מג ע"א17 א"ר יוחנן משמעות דורשין איכא בינייהוהר המוריה עמ' רנ, רנא
מג ע"א20 במותם וכו' גוסס לאהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק יג
מג ע"א22 במותם אינו מטמא אבל מטמא בנגעים וכו'אמרות ה' השלם ח"ה עמ' נג
מג ע"א32 גוסס אינו מטמאאבן פינה עמ' 7
מג ע"א34 אתחולי הא איתחילמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריז
מג ע"א34 בגוסס איכא חילולברית יצחק דף יט ע"ב
מג ע"א תוס' ד"ה כגון שנכנס בשידהפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה עז
מג ע"ב01 נקטע ראשו של אביו אינו מטמא לו מ"ט אמר קרא לאביו וכו'מכשירי מצוה עמ' רמה
מג ע"ב01 נקטע ראשו של אביוברכת אבות עמ' קפח
מג ע"ב01 נקטע ראשומשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קעט
מג ע"ב02 אביו כשהוא שלם ולא כשהוא חסרחכמת התורה שמיני עמ' שכג-שכד
מג ע"ב02 לאביו בזמן שהוא שלם, לא בזמן שהוא חסרמשך חכמה ויקרא פ' כא פס' יא
מג ע"ב03 חסר אחת מן האברים בקרובים אסור לכהן ליטמאדרשות שמן רוקח עמ' קכז
מג ע"ב03 כהן מטמא לאביו רק כשהוא שלם ולא כשהוא חסרהדרש והעיון ויקרא מאמר רכו
מג ע"ב03 שלםאבן ישראל על התורה (תשסב) עמ' פו
מג ע"ב03 שלםאבן ישראל על התורה עמ' סב
מג ע"ב09 כל שהוא צווח ואין שומעין לו, ורש"י ותוס'אור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' קפח
מג ע"ב12 לה הוא מטמאשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' פז
מג ע"ב12 לה מטמא ואינו מטמא לאבריםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנח {אבר אינו ככל הגוף}
מג ע"ב22 נצל של מתאגרא דכלה ח"ב עמ' מג
מג ע"ב תוס' - ואף כי אין בה ביד חכמים לעקור ד"ת בקו"ע וכו'איש אמונים דף קא ע"ג
מג ע"ב תוס' ד"ה דהאי מ"מ וכו'כבוד לאיש דף מא ע"ג, מב ע"א
מג ע"ב תוס' ד"ה ר"י וכו'ברכת אבות עמ' קפז
מד ע"א13 איסור נזיר בטומאהפני מלך במדבר עמ' נג
מד ע"א14 חומר בטומאה ותגלחת שסותרין ויוצא מן הגפן אינו סותרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כג
מד ע"א15 שתה יין או גלח עצמו אינו סותר הנזירות ואם מת עליו מת סותר וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תקצב
מד ע"א17 היוצא מן הגפן לא הותר מכללו וטומאה ותגלחת הותרו מכללןלמדנות (תשנח) פ' תזריע אות סו
מד ע"א17 חומר ביוצא מן הגפן שלא הותר מכללויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצב
מד ע"א17 שהיוצא מן הגפן לא הותר מכללוארשות החיים עמ' רסז בהגהות
מד ע"א26 לאביו ולאמו לא יטמא אבל מטמא הוא למת מצוהגור אריה ויקרא פכ"א אות כא
מד ע"א38 עשה בה מגלח כמתגלחלמדנות (תשנח) פ' תזריע אות סה
מד ע"א39 למטמא ראש נזרובאר בשדה עמ' קו
מד ע"א43 קרי ביה לא יעבור הוא, וקרי ביה לא יעבור לאחרהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ה
מד ע"א43 קרי ביה לא יעבור הוא, וקרי ביה לא יעבור לאחרמאור מרדכי בראשית עמ' שכו
מד ע"ב תגלחת הטומאה וכו' זה טהרתו תלוי' בימיו וכו'לקוטי שיחות חל"ב עמ' 233
מד ע"ב תגלחת הטומאה כיצד היה מזה בשלישי וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 296
מד ע"ב תגלחת טומאה כיצדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כה
מד ע"ב מיוחס לרש"י - טהור ועומד משעת טבילה ראשונהבנין אפרים עמ' כב [הלכה]
מד ע"ב מיוחס לרש"י - מצורע אין צריך הערב שמשלחמי תודה דף קמה ע"א
מה ע"א04 ויקח משה את עצמות יוסף עמו במחיצתוחנן אלקים עמ' עד, מקראי קדש (תשנג) עמ' קלה
מה ע"א05 עמו - במחיצתואמה של מלכות עמ' 101
מה ע"א12 טומאתו בו לרבות מחוסר כפוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) סט
מה ע"א12 עוד טומאתו בו וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 80
מה ע"א13 תגלחת הטהרה כיצדאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכד
מה ע"א13 תגלחת הטהרה, ותוס'לב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נ"ה ע"א (ד"ה עוד)
מה ע"א13 תגלחת טהרה כיצדעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
מה ע"א14 שוחט את השלמים ומגלח עליהםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יז
מה ע"א14 שוחט את השלמיםכתר תורה (תשסז) עמ' סא {לר' יהודה שלמים ברישא כיון דמגלח עליהם, ולר' אלעזר מגלח על החטאת}, סב {ר"י סובר דנזיר הוא מצוה, להכי סובר שלמים קודם כיון דחטאתו לא על חטא אתיא}
מה ע"א18 רשב"ג אומר הביא ג' בהמות ולא פירש הראויים כו'דרכי נועם (הרנזון) דרוש כא
מה ע"א21 וגלח הנזיר פתח אהל מועד וכו' ר' יצחק אומר אינו צריך וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 187
מה ע"א21 וגלח הנזירהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"א24 או אינו אלא פתח אהל מועד ממש אמרת א"כ דרך בזיון הוארנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ל
מה ע"א24 או אינו אלא פתח אהל מועד ממשעיוני רש"י במדבר עמ' צ
מה ע"א25 אם כן דרך בזיון הואתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קלו {אסור מסברא}
מה ע"א25 מקום גילוח הנזירפני מלך במדבר עמ' סא
מה ע"א34 ולקח ונתןהכתב והקבלה דברים פכ"ד פסוק א
מה ע"א36 יצא זה שהוא מחוסר לקיחה הבאה ונתינה, ורא"שמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"ג דף יג ע"א
מה ע"א40 ולקח את שער ראש נזרו ונתן על האש, מקום שהיה מבשל שם היה מגלחתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ערה {השוואות ללימוד זה}
מה ע"א מיוחס לרש"י - יכול יגלח בעזרה, הרי זה דרך בזיוןתורה ודעת תשסח עמ' קפו
מה ע"א מיוחס לרש"י ד"ה ה"ג וטעונין פתח אה"מ אלא לשלמים בלבדרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ט
מה ע"ב05 הי' נוטל שער ראש נזרו ומשלח תחת הדודאור אברהם במדבר עמ' נז, נח {שער הנזיר צריך לשורפו}
מה ע"ב05 הי' נוטל שער ראש נזרו ומשלח תחת הדודתורת מנחם חמ"ו עמ' 273
מה ע"ב06 גילח במדינהפני מלך במדבר עמ' נו
מה ע"ב20 מזבח השלמים לרבות חטאת ואשםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"ב31 מפני שנעשה כמצותוהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"ב32 היה מבשל את השלמים או שולקן וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 569
מה ע"ב35 ומניפןפני מלך במדבר עמ' נח {תנופת אימורין בנזיר}
מה ע"ב35 ונותן על כפי הנזיר ומניפןמשנת חיים במדבר עמ' קג, קז
מה ע"ב תוס' ד"ה ולא במיהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"ב תוס' ד"ה ולאהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יח
מה ע"ב תוס' ד"ה רמ"א וד"ה מפנישמחה לאיש דף לד ע"א
מו ע"א רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר הנזיר לשתות ביין ולהטמא למתיםבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
מו ע"א רבי שמעון אומר כיון שנזרק עליו אחד מן הדמים הותר הנזיר לשתות ביין ולהטמא למתיםבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
מו ע"א אחר המעשים כולןהכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק כ
מו ע"א תנופה בנזיר מעכבתמשנת חיים ויקרא עמ' רפו
מו ע"א אחר התנופה הותר ביין וטומאהתורת העולה ח"ג פרק עא
מו ע"א רק אחרי התנופה הותר ביין וטומאהתורת העולה (תשעה) עמ' תקצד
מו ע"א תוס' ד"ה שעשורנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רא
מו ע"ב נזיר ממורט בית שמאי אומרים אין צריך להעביר תער על ראשויוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצו, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כט
מו ע"ב גילח על השלמים ונמצא פיסול וכו' והביא קרבנות אחרים להקריבן לשמן וכו'עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ט
מז ע"א17 כה"ג ונזיר אינם מטמאים לקרוביהן אבל מטמאים למת מצוה היו מהלכין בדרך וכו׳אור האורות עמ' קכא
מז ע"א17 כה"ג ונזיר וכו' בדרך ומצאו מת מצוה ר"א אומר יטמא הכה"גלקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקפח
מז ע"א17 כה"ג ונזיר וכו' היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה וכו' חכמים אומרים יטמא נזיר ולא כה"גמרפא לנפש בראשית עמ' רח
מז ע"א17 כה"ג ונזיר וכו' היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצווה, ורע"בחמודי צבי ויקרא עמ' קמו
מז ע"א17 כה"ג ונזיר וכו' היו מהלכין בדרך ופגעו במת מצוהחכמת התורה אמור עמ' ס
מז ע"א17 כה"ג ונזיר וכו' היו מהלכין בדרךמנחת מרדכי עמ' רסו
מז ע"א17 כהן גדול אינו נטמא לשבעה קרובים אבל נטמא למת מצוהפלאות עדותיך ח"א עמ' תצב
מז ע"א17 כהן גדול וכו' מיטמאין למת מצוההדרש והעיון ויקרא מאמר רלט {בדברי השפתי חכמים בפרשת אמור, שכהן גדול רק לאביו שהוא מת מצוה אבל לא לשאר מת מצוה}, רמ {איך משכחת שכ"ג יטמא למת מצוה, הרי כ"ג אינו יוצא מירושלים ובירושלים אי אפשר שלא יהי' קוברין למת}
מז ע"א17 כהן גדול וכו' נטמא למת מצוהפני מלך במדבר עמ' רמא
מז ע"א17 כהן גדול ונזיר אין מטמאין לקרוביהן וכו'באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' קא
מז ע"א17 כהן גדול ונזיר וכו' היו מהלכין בדרך וכו' יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולם ואל יטמא כהן שקדושתו קדושת עולםדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ח
מז ע"א17 כהן גדול ונזיר וכו' פגעו במת מצוה מחלוקת רבי אליעזר וחכמיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שט-שיא (סא) {חולקים מה עדיף, ריבוי הזמן או מעלה עצמותיה}
מז ע"א17 כהן גדול מטמא למת מצוהשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' צג, תעח
מז ע"א17 כהן ונזיר וכו' היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה, אמרו חכמים יטמא הנזירבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נח
מז ע"א17 נזיר וכה"ג וכו' מי מטמא למת מצוהרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רו
מז ע"א17 נזיר מיטמא למת מצוהפירוש המכבי שמואל עמ' רצז
מז ע"א17 נזיר מיטמא למת מצוהתורת העולה (תשעה) עמ' תקצג
מז ע"א18 היו מהלכין בדרך ומצאו מת מצוה רא"א יטמא כה"ג וכו' וחכ"א יטמא נזיר וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' לד
מז ע"א20 יטמא כהן גדול ואל יטמא נזירפני מנחם ויחי עמ' שפז, נשא עמ' מט
מז ע"א21 יטמא נזיר ואל יטמא כהןקומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ג
מז ע"א21 יטמא נזיריקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קלה {טומאת כהן חמורה מנזיר}
מז ע"א23 שהנזיר מביא קרבן על טומאתותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שט (ס) {קדושתו עצומה יותר ולכן פגם הטומאה שלו גדול יותר}
מז ע"א24 יטמא נזיר שאין קדושתו לעולםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קעו
מז ע"א24 יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקה
מז ע"א25 כהן גדול קדושתו קדושת עולםימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקצד
מז ע"א28 משוח בשמן המשחה ומרובה בגדים ותוס'שער יוסף (תקיז) דף קטו ע"א
מז ע"א28 משוח בשמן המשחה ומרובה בגדים משוח בשמן המשחה עדיף, רש"י ותוס'דברי יואל מועדים ח"ה עמ' רסה
מז ע"א תוס' ד"ה וכן - איך שייך מרובה בגדים בזמן שיש שמן המשחהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שו
מז ע"א תוס' ד"ה וכן כה"ג במתמפניני הרב עמ' סב
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוח - שהרי שימש זה תחתיוכסא שלמה (חכים) דף קנה ע"א
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחבגדי חמודות שמות פרק ל פסוק כה, לג
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' קכד
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שצז, שצח
מז ע"א תוס' ד"ה וכן משוחרנת יצחק משלי עמ' קיב
מז ע"א תוס' ד"ה וכןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תיב
מז ע"א תוס' ד"ה וכןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תא
מז ע"א תוי"ט פ"ז מ"א ד"ה יטמא נזיר - שאין האיש מדיר בנו כל עוד שאין הבן יודע וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 68
מז ע"ב10 משוח מלחמה וסגן איזה עדיףחכמת התורה קורח עמ' קסא
מז ע"ב12 סגן עדיף דחזי לעבודה, ותוס'רנת יצחק מלכים עמ' תלח, ישעיה עמ' תעב
מז ע"ב17 משוח מלחמה תלו ביה רביםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 87
מז ע"ב23 בר אטמויי אינוןבתורתו יהגה ח"ב עמ' שפו
מז ע"ב27 כה"ג שאינו מטמא לקרובים אינו דין שאינו מטמא לרחוקיםגור אריה ויקרא פכ"א הערה 160
מז ע"ב29 לאביו אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' כג
מז ע"ב29 לאביו אינו מטמא אבל מטמא למת מצוהאור אברהם דברים עמ' רכג
מז ע"ב29 לאביו אינו מטמא אבל מטמא למת מצוהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רנד
מז ע"ב29 לאביו פרט למת מצוהגור אריה ויקרא פכ"א הערה 66
מח ע"א01 לאמו למה ליגור אריה ויקרא פכ"א אות כא
מח ע"א02 במותם אינו מטמא, אבל מטמא הוא בנגעם ובזיבתםמשך חכמה במדבר פ' ו פס' ז
מח ע"א10 גזירה שוה אמו אמומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רפ
מח ע"א13 כה"ג אינו מטמא לנגעים ולזיבתם של אמופנים מסבירות עמ' קל
מח ע"א15 דתניא כל ימי הזירו וכו' ר' ישמעאל אומר אינו צריך וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 160
מח ע"א16 שומע אני אפילו נפש בהמה במשמע וכו'דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2041
מח ע"א20 בנפשות המטמאות בביאה וכו' אבל מיטמא למת מצוההכתב והקבלה במדבר פ"ו פסוק ו
מח ע"א22 נזיר מיטמא למת מצוהתורת העולה ח"ג פרק עא
מח ע"א23 כהן גדול מיטמא הוא למת מצוהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' סד
מח ע"א תוס' ד"ה או אינואמרות ה' השלם ח"א עמ' שמח, ח"ב עמ' רצה
מח ע"א תוס' - הלימודים דכ"ג אינו מטמא לאביו ולאמואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
מח ע"ב01 לאביו ולאמו וכו'אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תכד
מח ע"ב02 אבל מיטמא למת מצוהדולה ומשקה פורים עמ' רב {הכל חייבים בקבורת מת מצוה}
מח ע"ב17 הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו וכו'מגילת סמנים עמ' עד
מח ע"ב17 הרי שהיה הולך לשחוט את פסחו ולמול את בנו וכו'פתגמי אורייתא ח"ב עמ' שצט {קבורת מתים שקולה יותר מלשחוט פסחו ולמול בנו}
מח ע"ב17 הרי שהיה הולך לשחוט פסחו ולמול את בנו וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' קסד
מח ע"ב17 הרי שהלך לשחוט וכו'פתגמי אורייתא ח"א עמ' רכה {גמילות חסדים שקולה יותר מלשחוט פסחו ולמול בנו}
מח ע"ב20 לאחותו הוא דאינו מטמא הא למת מצוה מטמאשיחות חכמה ומוסר מאמר כה אות ג {למדנו שכה"ג ונזיר בערב פסח חייבים ליטמא למת מצוה ולבטל מצות ק"פ}
מח ע"ב20 לאחותו הוא דאינו מטמא הא למת מצוה מטמאהכתב והקבלה ויקרא פכ"א פסוק א {הבבלי ידרוש מ"לא יטמא בעמיו" (שרש"י לומד מזה היתר טומאה למת מצוה) שמות להיטמא למת נכרי}
מח ע"ב22 על כל נפשות מת לא יבא נפשות אילו הקרוביםברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קכז
מח ע"ב24 אם הי' כ"ג ונזירלחמי תודה דף קפז ע"א {ר' עקיבא סבר דלא אתי חד עשה ועקר תרי לאוין}
מח ע"ב24 אם הי' כ"ג ונזירמרפא לנפש בראשית עמ' נב {לר"ע אין עשה דוחה ב' לאוין}
מח ע"ב24 אם הי' כ"ג ונזירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' נד
מח ע"ב24 אם הי' כה"ג ונזיר לאחיו אינו מטמא אבל מטמא הוא למת מצוה וכו' מה לי כ"ג לחודי' ומ"ל נזיר וכ"ג ולרבי ישמעאל וכו'חמודי צבי במדבר-דברים עמ' רעז
מח ע"ב33 מה לי חד לאו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' קמח
מח ע"ב33 מה לי חד לאו מה לי תרי לאויןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שסט, תקג
מט ע"א לאביו ולאמו לא יטמאפרפרת אליעזר פרשת אמור פרק כא פסוק ב
מט ע"א הלימודים דכ"ג אינו מטמא לאביו ולאמו, ותוס'אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
מט ע"א דאי כתב אביו הוה אמינא וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קעא
מט ע"א אי כתיב לאמו הוה אמינא אמו ודאיתדברי שאול ויקרא עמ' קל
מט ע"ב רביעית דם מהמת מטמא באוהלברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' שיא-שיב, שיח
מט ע"ב על אלו הטומאות הנזיר מגלח על המת, ועל כזית מן המתכתנות אור עמ' קמח
מט ע"ב על אלו טומאות הנזיר מגלח וכו'אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנ
מט ע"ב על אלו טומאות וכו' ועל מלא תרווד רקב וכו'טוב ירושלים בראשית פ"ל פסוק כ
מט ע"ב מת מטמא בכזיתגור אריה ויקרא פי"א אות לא
מט ע"ב ועל כזית נצל ועל תרווד רקבדבר טוב עמ' רכב, תפה
מט ע"ב מת שנרקב מטמאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקב
מט ע"ב אחר פטירתו של ר"מ א"ל ר' יהודה לתלמידיו וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 772
נ ע"א א"ר יוסי יאמרו מאיר שכב יהודה כעס וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 785
נ ע"א רוב בניין ורוב מנייןאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנא
נ ע"א יש נצל לבהמהבאר בשדה עמ' שעט
נ ע"א מי אמרינן גמירי נצל דאתי מאדם וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלט
נ ע"ב תוס' ד"ה ת"שפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צד
נ ע"ב תוס' ד"ה ת"שצפיחית בדבש סי' לד דף פה ע"א
נא ע"א01 מת שנקבר ערום בארון של שיש וכו' זה מת שיש לו רקבחמודי צבי בראשית עמ' תקכב
נא ע"א05 אמר עולא אין רקב אלא הבא וכו' איתביה רבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 572
נא ע"א12 שני מתים שקברן זה עם זהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קצא
נא ע"א26 בעי רבי ירמיה רקב הבא מן העקב מהו כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנו
נא ע"א26 עקב, ותוס' ורא"שתורת מנחם חנ"א עמ' 144
נא ע"א26 רקב הבא מן העקב מהו, ותוס'לקוטי שיחות ח"ז עמ' 149, חי"ט עמ' 247
נא ע"א26 רקב הבא מן העקב מהו, ותוס'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שפו
נא ע"א26 רקב הבא מן העקבדעת תפלה עמ' תנד בהערה
נא ע"א26 רקב הבא מן העקבתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תנה
נא ע"א26 רקב הבא מהעקב, תוס' - העקב קרוב לירקבדברי יונה ח"א עמ' רמו {צפנת פענח - לכן אבות דר"נ פרק לא, אומר שעקב הוא כמלאך המוות}
נא ע"א35 עובר ירך אמו הלכך גופה הואברכת טוב עמ' קפו
נא ע"א35 עובר ירך אמוהרופא לשבורי לב שמות עמ' לו
נא ע"א35 עובר ירך אמותפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רס
נא ע"א תוס' - בעקבו של אדם יש בו עובי בשר שאין בו חיותתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תנה
נא ע"א תוס' - בעקבו של אדם יש בשר שאין בו חיותאהבת חיים (דייטש) עמ' שז
נא ע"א תוס' ד"ה רקב - בעקבו של אדם יש בשר מת שאינו מרגישדברי יונה ח"א עמ' כה, רמו, רצד
נא ע"א תוס' ד"ה רקב הבא מן העקבבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' רנג, תרפד, תרצז, שמות עמ' תכח, תרג, תשמח, במדבר עמ' תקעא, דברים עמ' קו, תשטז, תשצ
נא ע"א תוס' ד"ה רקב הבא מן העקבפני מלך בראשית עמ' קמג
נא ע"א תוס' ד"ה רקב הכא מן העקב - לפי שבעקבו של אדם יש בו עובי בשר שאין בו חיות וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנו
נא ע"א תוס' ד"ה רקביגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' שצט
נא ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מן העקב - כי קאמר דמלא תרווד רקב טמא היכא דאתי מכוליה מת מכלפי גוייה שלמעלה דעיקר הגוף הואמגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שנו
נא ע"ב נקטינן מת שטחנו אין לו רקב וכו' טחנו וחזר והרקיב מהו וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
נא ע"ב תוס' ד"ה מתמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמ
נא ע"ב מיוחס לרש"י - רובו ככולודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רפב
נא ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה בעי רבאפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שיג
נא ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה בעיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תריד
נב ע"א04 שיערו חכמים בכעדשהאור יצחק (ראדוויל, תשסה) עמ' רפז
נב ע"א16 אמר ר' יהודה ששה דברים ר"ע מטמא וחכמים מטהרים וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 368
נב ע"א16 ר' יהודה אומר ששה דברים ר"ע מטמא וחכמים מטהרין, וחזר בו ר' עקיבאפרדס דבש פרק נח, קכח
נב ע"א21 אין כאן שדרה ממת אחדפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צד
נב ע"א28 ומה הן ששה דברים שר"ע מטמא וחכמים מטהרין וכו'מגילת סמנים עמ' עו
נב ע"א34 שדרה וגולגלולת מב' מתיםעיוני רש"י במדבר עמ' שיז
נב ע"א מיוחס לרש"י - ורביעית דם הבא ממת אחדתועפת ראם (גטיניו) דף פב ע"ב
נב ע"ב02 סימן יחיד שהוא גילח ואחד וכו'מגילת סמנים עמ' עו
נב ע"ב10 ואבעית אימא כי קתני כל היכא דהדר וכו' דאמר ליה רבי לבר קפרא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 78, 127 הערה סה
נב ע"ב15 אם משמת חזר בו איני יודע וכו' הושחרו שיניו מפני תעניותיותורת מנחם חנ"ד עמ' 251, 253
נב ע"ב15 עד ימיו היה מטמא אם משמת חזר בו איני יודעפלאות עדותיך ח"א עמ' תיז
נב ע"ב15 ר' שמעון אומר עד ימיו וכו' הושחרו שיניו מפני תעניותיו, ותוס' ד"ה תנא - שאין דרך ארץ לדבר על רבו בלשון זה וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ו סי' ק
נב ע"ב15 ר"ש אומר וכו' אם משמת חזר בו איני יודע תנא הושחרו שיניו מפני תעניותיושיחות חכמה ומוסר מאמר יח אות ו
נב ע"ב15 ר"ש אומר עד ימיו היה מטמא אם משמת חזר בו איני יודע, תנא הושחרו שיניו מפני תעניותיו, ומיוחס לרש"י, ותוס'חכמה ומוסר ח"א עמ' תנז
נב ע"ב15 ר"ש וכו' הושחרו שיניו מפני תעניותיולקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
נב ע"ב16 הושחרו שיניו מפני תעניותיובצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נז הערה 30
נב ע"ב16 הושחרו שיניו בתעניתמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רסח
נב ע"ב16 הושחרו שיניו מפני התעניותמרפא לשון עמ' קמח, שה
נב ע"ב16 הושחרו שיניו מפני תעניתונתיבות עולם ח"ב עמ' פא
נב ע"ב17 בש"א רובע עצמות מן העצמים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 212
נב ע"ב19 מרוב בניין ורוב מניין - רש"יאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקנ
נב ע"ב20 אמר ר' יהושע יכולני לעשות דברי ב"ש ודברי ב"ה כאחדדורות הראשונים כרך א עמ' 289, כרך ב עמ' 564, כרך ג עמ' 215, 229
נב ע"ב תוס' ד"ה תנאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
נב ע"ב מיוחס לרש"י - וא"ת רביעית דם דלא מטמאתועפת ראם (גטיניו) דף פב ע"ב
נב ע"ב מיוחס לרש"י - רבי שמעון התענה משום שדיבר על רבי עקיבא בלשון גנאיפלאות עדותיך ח"א עמ' תיז
נג ע"א זקנים הראשונים מקצתן היו אומרים וכו'תשובה מיראה עמ' לג
נג ע"א זקנים הראשונים לענין רביעית דםעיוני רש"י במדבר עמ' שטז
נג ע"א אין דעת שלישית מכרעת ורש"יחנן אלקים עמ' רא
נג ע"א אין דעה שלישית מכרעתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רצב {אבל אמרו הלכה כדברי המכריע}
נג ע"א מפי שמועה אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי וכו'זכור לדוד עמ' סו
נג ע"א תוס' ד"ה בתר דשמעהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
נג ע"א מיוחס לרש"י ד"ה וב"ד, אמרתשובה מיראה עמ' לג
נג ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מכדיגור אריה שמות פכ"ג הערה 5
נג ע"א מיוחס לרש"י מכדי אין הכרעתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מד
נג ע"ב28 וכל אשר יגע על פני השדה וגו' זה המאהיל על פני המתתורה בציון עמ' רכד
נג ע"ב29 על פני השדה זה המאהיל על פני המתמבשרת ציון ח"ד עמ' שלז
נג ע"ב29 על פני השדה זה המאהיל על פני המתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פט
נג ע"ב29 על פני השדה זה המאהילרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רנח
נג ע"ב30 בחלל זה אברהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק טז
נג ע"ב31 חרב הוא כחללגור אריה במדבר פל"א הערה 79 {להטמא טומאת שבעה}
נג ע"ב31 חרב הרי הוא כחללמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
נג ע"ב31 חרב הרי הוא כחללערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' יב
נג ע"ב תוס' - אבי אבות הטומאהגור אריה במדבר פ"ה הערה 34
נג ע"ב תוס' ד"ה חרבאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קכח
נג ע"ב תוס' ד"ה חרבלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 204
נג ע"ב תוס' ד"ה חרב - ה"ה אי נמיטירת כסף דף קנט/קצט ע"ג
נד ע"א01 טומאה בוקעת ועולה עד לרקיעשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' תקעא
נד ע"א01 טומאה בוקעת עד לרקיע ויורדת עד לתהוםשמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קא
נד ע"א04 אבר הנתלש מן החי ואין בו להעלות ארוכהמשך חכמה במדבר פ' לא פס' יט
נד ע"א06 או בקבר אמר ר"ל זה קבר שלפני הדיבור ותוס' ד"ה או בקברחמודי צבי מועדים עמ' תקפו
נד ע"א06 או בקבר אמר ר"ל קבר שלפני הדיבורחמודי צבי שמות עמ' מג
נד ע"א06 או בקבר זה קבר שלפני הדיבורטהרת יו"ט חט"ז עמ' קצד
נד ע"א06 בקבר שלפני הדיבורגור אריה במדבר פ"ז הערה 57
נד ע"א06 זה קבר שלפני הדיבורמבשרת ציון ח"ד עמ' שכא
נד ע"א06 מן הדיבורצמח צדקה עה"ת עמ' רב
נד ע"א06 קבר זה קבר שלפני הדיבורקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' קמד
נד ע"א06 קבר שלפני הדיבורבאר שרים במדבר פ' חקת דרוש ב אות ג {קודם מתן תורה אין טומאת מת}
נד ע"א06 קבר שלפני הדיבורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעח
נד ע"א12 ומזה בשלישי ובשביעי וסותר איבעיא להו וכו'תשובה מיראה עמ' יא
נד ע"א20 הסככותהכתב והקבלה ויקרא פכ"ב פסוק ח
נד ע"א21 גולל ודופק אין הנזיר מגלח עליולהורות נתן במדבר עמ' ר
נד ע"א תוס' ד"ה או - קבר שלפני הדיבור מטמא לאחר הדיבורתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קצח(פג)
נד ע"א תוס' ד"ה או בקברבעקבי יעקב עמ' קסה
נד ע"א תוס' ד"ה או בקברחמודי צבי שמות עמ' מג
נד ע"א תוס' ד"ה או בקברנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ב אות ו, יב
נד ע"א תוס' ד"ה או בקברפרדס דבש פרק יט, כד
נד ע"א תוס' ד"ה או בקברשער יוסף (תקיז) דף צב ע"ד
נד ע"ב איבעיא להו ארץ עמים משום אוירא גזרו עליה או משום גושא ורש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' שלד
נד ע"ב ארץ העמים משום אוירא גזרולקוטי שיחות חל"ח עמ' 185
נד ע"ב ת"ש ומזה ב"ג וב"זפרפרת משה ח"א עמ' תקלה
נד ע"ב תוס' ד"ה ארץ העמים וכו' - מפני מתי המבולברית שלום (תעח) דף צא ע"ג
נד ע"ב תוס' ד"ה ארץ העמים וכו' - מפני מתי המבולברית שלום (תשסח) עמ' תקפד
נד ע"ב תוס' ד"ה ארץ העמים כו' - שלא יצא מהארץ לחו"לרנת יצחק שופטים עמ' קלו
נד ע"ב תוס' ד"ה ארץ - גזרו טומאה על ארץ העמים וכו'רנת יצחק יהושע עמ' שכג
נד ע"ב תוס' ד"ה ארץ העמיםנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
נד ע"ב תוס' ד"ה ארץויואל משה מאמר ב סי' צד עמ' רצח, סי' צו עמ' ש
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"ש - לא מתוקמא מתני' בכלי מתכות דא"כ הנזיר מגלח דחרב הרי הוא בחלל וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פה
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"ש וכו'פרפרת אליעזר פרשת פקודי פרק לט פסוק ג
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"שהעמק דבר במדבר פ"טז פסוק לג
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"שלקוטי שיחות חכ"ו עמ' 193
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"שפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תרמב
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"ש - תכשיטי כלי מתכות מיקרו בגדים וראיה מציץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שיא (תתכו) {צ"ע דהפסוק לא מיירי בציץ}
נד ע"ב תוס' ד"ה ת"ש - תכשיטי כלי מתכות מקרו בגדיםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שכא
נד ע"ב תוס' ד"ה תא שמענחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
נד ע"ב תוס' - גזרו טומאה על ארץ העמים כדי שלא יצאו לשםרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קב
נה ע"א הנכנס לארץ העמיםאהל ישרים דף כו ע"ב
נה ע"א שידה תיבהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' השמטות
נה ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מאי לאוברית שלום (תעח) דף פט ע"ד
נה ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מאי לאוברית שלום (תשסח) עמ' כח
נה ע"א תוס' ד"ה ואיב"א וכו'ברית שלום (תעח) דף צ ע"ד
נה ע"ב נזיר ספק מצורעבנין אפרים עמ' ריג [הלכה]
נה ע"ב נזיר שהיה טמא בספק ומוחלט בספק ותוס'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף עט ע"ד
נו ע"א תוס' ד"ה אוכלמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' שסד
נו ע"ב20 טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבין על ביאמ"קעיוני רש"י במדבר עמ' שטו
נו ע"ב20 כל טומאה מן המת שהנזיר מגלח עליה חייבים עליה על ביאת מקדשגור אריה במדבר פ"ה הערה 38
נו ע"ב22 טומאת מת שאין הנזיר מגלח עליו אין חייבין על ביאת מקדשמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' פו
נו ע"ב24 ור"א משום ר"י גמר להדברי חנינא - ת"ת עמ' מה
נו ע"ב41 כל שמעתתא דמתאמרי בבי תלתא וכו'מרפא לשון עמ' פה
נו ע"ב41 כל שמעתתא דמתאמרה בבי תלתא קדמאי ובתראי אמרינן, מציעאי לא אמרינןבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רנז
נו ע"ב41 כל שמעתתא וכו' מציעאי לא אמרינןככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א
נו ע"ב41 כל שמעתתא וכו' מציעאי לא אמרינןככר לאדן (תשנ) עמ' קיט
נו ע"ב42 בקדמאי ובתראי אמרינןאגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' קפ
נו ע"ב42 מציעאי לא אמרי'דבש לפי מע' א אות מ
נו ע"ב42 מציעאי לא אמרינןדבש לפי (תקסא) דף ז ע"ב, ככר לאדן (תקסא) דף קפח ע"א
נו ע"ב42 מציעאי לא אמרינןראש דוד (תקלו) דף קכא ע"ג
נו ע"ב42 מציעאי לא אמרינןראש דוד (תשמו) עמ' תס ע"א
נו ע"ב42 קדמאי ובתראי אמרינן מציעאי לא וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ערה
נו ע"ב42 קדמאי ובתראי אמרינןבתורתו יהגה (תשעב) עמ' ריט, רכא
נו ע"ב42 קמאי ובתראי אמרי'משק ביתי סימן רלה דף קי ע"ב
נו ע"ב42 קמאי ובתראי אמרינןשער יוסף (תקיז) דף נה ע"ג
נו ע"ב44 אמר וכו' מקובלני וכו'לקוטי שיחות חל"ו עמ' 185
נו ע"ב45 מן הזוגות הל"מאשל אברהם (שפירא) עמ' תשכא
נו ע"ב47 אמר ר"ע דנתי לפני רבי אליעזר וכו'פרדס דבש פרק קח
נו ע"ב49 שיטת ר"ע דנזיר מגלח על רביעית דםעיוני רש"י במדבר עמ' שטז, שיז
נו ע"ב50 אמר לי מה זה עקיבא אין דנין כאן מקל וחומר וכשבאתי והרציתי את הדברים לפני רבי יהושע אמר לי יפה אמרת אלא כן אמרו הלכהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות טו
נו ע"ב מיוחס לרש"י - סתם רבי יהושע הוא רבי יהושע בן חנניהגנא דפלפלי עמ' תלה
נו ע"ב מיוחס לרש"י ותוס' ד"ה ור' אליעזר - ר' יהושע סתמא דהיינו ר"י בן חנני'לקוטי שיחות חל"ט עמ' 182
נז ע"א02 אין דנים ק"ו מהלכהמשך חכמה דברים פ' יז פס' יא
נז ע"א02 אין דנין קל וחומר מהלכההקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קפח
נז ע"א02 ואין דנין ק"ו מהלכהזבחי צדק (דיסקין) עמ' נד
נז ע"א07 אמר א' לב' נזירים ראיתי אחד מכם שנטמא וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' שנד
נז ע"א07 ב' נזירים שאמר להם אחד כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"ג
נז ע"א07 ראיתי אחד מכם שנטמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצג
נז ע"א07 שני נזירים שאמר להם אחד וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 251, כרך ג עמ' 389
נז ע"א07 שני נזירים שאמר להן אחד ראיתי אחד מכם שנטמא וכו'למדנות (תשנח) פ' נשא אות פז
נז ע"א19 ספק טומאה ברה"י טמא וכו' ברה"ר טהורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תצב
נז ע"א21 כל ספק טומאה ברשות היחיד כגון דאיכא בי תרי וכו' ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהורבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קיט, קכ
נז ע"א21 כל ספק טומאה ברשות היחיד כגון דאיכא בי תרי וכו' ספק טומאה ברשות הרבים ספיקו טהורבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפא, קפג
נז ע"א22 תרי והוא הו"ל ספיקא טומאה ברה"רעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סט
נז ע"א23 הא תלתא הו"ל רשות הרביםתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצז
נז ע"א23 שלשה הוא רשות הרביםפנים מסבירות עמ' תלד
נז ע"א תוס' - חצי לוג הוא שיעור שתי נפשותעיוני רש"י במדבר עמ' שטז
נז ע"א תוס' ד"ה באומר - ויש לומר דלא גמירי מסוטה אלא דבר שאפשר להיות כסוטה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קצג ד"ה ואמנם
נז ע"ב01 דקתני איני יודעראש דוד (תקלו) דף נג ע"ב
נז ע"ב01 דקתני איני יודעראש דוד (תשמו) עמ' ריח ע"א
נז ע"ב02 מגלחין ומביאין ואמאי דילמא לאו טמאין אינון וקעביד הקפהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קכב
נז ע"ב02 מגלחין ומביאין ואמאי דילמא לאו טמאין אינון וקעביד הקפהבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' קפה
נז ע"ב04 הקפת כל הראש אם שמה הקפה אם לאומשך חכמה הפטרת אמור
נז ע"ב06 הקפת כל הראש שמה הקפהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עה
נז ע"ב06 הקפת כל הראש שמה הקפהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכב
נז ע"ב08 נזיר ספק שנטמאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רצד
נז ע"ב11 אמר רב הונא המקיף את הקטן הרי הוא חייב אמר ליה רב אדא בר אהבה וכו' תקברינהו חובה לבניהאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' קעז
נז ע"ב11 הגדול מצווה על הקפת הראש דקטןבני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' קפה
נז ע"ב11 הגדול מצווה שלא להקיף פאות הקטןאגרא דפרקא (תשסה) עמ' שסו
נז ע"ב11 המקיף את הקטן הרי הוא חייבבני יששכר ח"א דף קעב ע"ב
נז ע"ב11 המקיף את הקטן הרי הוא חייב, ותוס' ד"ה המקיףלהורות נתן ויקרא עמ' רס
נז ע"ב12 אמר ליה רב אדא בר אהבה לרב הונא וכו' תקברינון חובה לבניהאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' נד
נז ע"ב13 ודידך מאן מגלח להון וכו' כולהו שני דראב"א לא אקיים ליה זרעא לרב הונא, ותוס' ורא"שמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שע
נז ע"ב13 ודידך מאן מגלח להון וכו' לא אקיים ליה זרעא לרב הונא, ורא"שמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' ל
נז ע"ב14 חובה תקברינהו לבניהשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות כה
נז ע"ב14 חובה תקברינהו לבריהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיא
נז ע"ב14 כולהו שני דרב אדא בר אהבה לא אקיים ליה זרעא לרב הונאנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לה אות א
נז ע"ב14 תיקברנהו חובה לבניהראשית דעת (קורח) סי' לא
נז ע"ב15 לא איקיים זרעא לרב הונאטוב לב עמ' צה
נז ע"ב17 לא תקיפו פאת ראשכם וכו', תוס' ד"ה ורב אדא בר אהבהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות ב
נז ע"ב20 והני נשי הואיל וליתנהו בהשחתה ליתנהו נמי בהקפהמכשירי מצוה עמ' קמו
נז ע"ב22 אחד המקיף ואחד הניקףודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצו
נז ע"ב22 אחד המקיף ואחר הניקף במשמעחכמת התורה אמור עמ' כג
נז ע"ב תוס' - כשגגה שיצא מלפני השליטהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שכא
נז ע"ב תוס' ד"ה דקתני - משמעות לשון איני יודעתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רלח
נז ע"ב תוס' ד"ה דקתניתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רלח
נז ע"ב תוס' ד"ה ורב אדאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצה
נז ע"ב תוס' ד"ה ורבבית מועד (גטיניו) דף לט ע"א
נז ע"ב תוס' ד"ה ורבלהורות נתן ויקרא עמ' רס
נז ע"ב תוס' ד"ה ורבפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה מד
נז ע"ב תוס'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תיג-תיד
נז ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה א"ש באשה וקטן כו'יד שלמה (עזרא) דף יג ע"ד, יד ע"א
נח ע"א יכול אף נזיר מצורע כן ת"ל ראשומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שו
נח ע"א נזיר שנצטרע וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' טז
נח ע"א ומי כתיב, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 62
נח ע"א לא תלבש שעטנז הא גדילים תעשה לך מהםס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נה
נח ע"א תוס' - דעשה דמצורע הוה דחי לאו ועשהשארית יעקב (אלגזי) דף כג ע"א
נח ע"א תוס' - דעשה דמצורע הוה דחי לאו ועשהשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' סב
נח ע"א מיוחס לרש"י ד"ה ולמאןנחלת עזריאל (גרין) עמ' קמג
נח ע"א מיוחס לרש"י ד"ה מאי לאו ותוס' ד"ה אמר רבארנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכג, קלו
נח ע"ב למה לי זקנומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שה
נח ע"ב כהן מנזיר לא יליף שכן ישנו בשאלהמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שה
נח ע"ב אמר רב מיקל אדם וכו'לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 371
נח ע"ב מקל אדם כל גופו בתעררחמים לחיים דף כו ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה' סימן קלב)
נח ע"ב המעביר בית השחי או בית הערוה הרי זה לוקהדובר צדק עמ' 108
נח ע"ב המעביר בית השחי ובית הערוה וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קסו
נח ע"ב המעביר בית השחי לוקה וכו' מדרבנןחפץ יהונתן דברים פ"כב פסוק ה
נח ע"ב תוס' ד"ה הר"ף - לעשה דמצורע וכו' דסד"א עשה דצפרי מצורע לירחי ל"ת ועשהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 200
נט ע"א02 אסור להעביר שערשערי תשובה אגה"ת אות כד {אסור בתער בכל מקום בגוף ואפי' על זרועותיו לפי שדומה לתיקון הנשים אבל מותר להעבירו במספריים}
נט ע"א02 המעביר [שער] בית השחי ובית הערוהשערי תשובה שער ג אות ק
נט ע"א02 המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה משום "לא ילבש וגו'"שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר ק
נט ע"א02 המעביר בית השחי ובית הערוה לוקהמשך חכמה ויקרא פ' יט פס' כז
נט ע"א02 המעביר בית השחי וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"א עמ' לו
נט ע"א02 שלא יסיר שער הערוה כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קסא ע"ד
נט ע"א03 לא ילבשהעמק דבר דברים פ"כב פסוק ה
נט ע"א03 לא ילבששערי חיים (רוטר) ח"ב סי' צה
נט ע"א07 לת"ק דשער השחי דרבנןמקראי קדש (תשנג) עמ' שב
נט ע"א09 לא יהיה כלי גבר על אשהחפץ יהונתן דברים פ"כב פסוק ה
נט ע"א09 לא יהיה כלי גבר על אשהעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקעה, תקעו
נט ע"א09 לא יהיה כלי גבר על אשה, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' צב, קלח
נט ע"א09 לא יהיה כלי גבר על אשה, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' נח
נט ע"א14 ר"א בן יעקבגור אריה דברים פכ"ב אות ו {לדעתו העברת שער הוא מר"ת}
נט ע"א14 ראב"י אומר מנין וכו' שלא יתקן איש בתיקוני אשהס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' סח
נט ע"א15 לא תצא אשה בכלי זיין למלחמהפורים בציון עמ' עה
נט ע"א15 לא תצא אשה בכלי זייןישא מדברותיך - מגילה עמ' רעט
נט ע"א15 לא תצא אשה בכלי זייןפנים מסבירות עמ' תמ
נט ע"א15 לא תצא אשה בכלי זין למלחמהפנים מסבירות עמ' רפג, רצב
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה ת"ל לא יהיה כלי גבר על אשה, ורש"ירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' רסג
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה ת"ל לא יהיה כלי גבר על אשהדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שמט
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה ת"ל לא יהיה כלי גבררנת יצחק שופטים עמ' פט
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' יב
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמה תלמוד לומר לא יהיה כלי גבר על אשהבית ישראל (טויסיג) דברים עמ' פט
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זיין למלחמהדובר צדק עמ' 59
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זייןדרישה מחיים דרוש ה לנישואין דף קכה ע"ב
נט ע"א15 מנין שלא תצא אשה בכלי זין וכו'רנת יצחק יהושע עמ' רפג
נט ע"א16 בכלי זייןהכתב והקבלה במדבר פי"ט פסוק כא
נט ע"א16 כלי זין באשהפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סט, עה
נט ע"א17 ולא ילבש גבר שמלת אשה שלא יתקן איש בתיקוני אשהמכשירי מצוה עמ' סו
נט ע"א17 שלא יתקן איש בתיקוני אשהוזאת התורה עמ' מח
נט ע"א20 רבי יוחנן נשרו שערות בית שחיו מרוב זקנהחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרמ
נט ע"א21 ההוא דאיתחייב נגידאמאכסניא של התורה סי' כו
נט ע"א23 שבקוה דמן חבריא הואפני חיים (פלג'י) עמ' ריא ע"ב
נט ע"א25 מהו לגלח אמר ליה אסורנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יז אות א
נט ע"א26 גבול יש לו לשער בית השחימעינות האמונה (תשסב) עמ' ע {חיי עולם ח"ב פ"ב אות יג - הנפלאות שבזה}
נט ע"א27 מהו לחוך כו' אסור בבגדו כו' מותרשערי תשובה סה"י אות מא
נט ע"א תוס' ד"ה בעילקוטי שיחות חכ"ז עמ' 372
נט ע"א תוס' ד"ה ר' חייאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שכא
נט ע"א מיוחס לרש"י - הואיל ואינו נוגעלקוטי שיחות ח"ט עמ' 325
נט ע"א מיוחס לרש"י - איסור לא יהיה כלי גבר שע"י שלובשתם לא מכירים אותה ועלולה לבוא עי"ז לידי ניאוףאדבר בם עמ' קצ
נט ע"א מיוחס לרש"י - יעל הרגתו לסיסרא ביתדישא מדברותיך - מגילה עמ' רעט
נט ע"א מיוחס לרש"י ד"ה ת"ל לא יהיה כלי גבר כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף קס ע"ד
נט ע"א מיוחס לרש"י ד"ה תלמוד לומר - מיעלדברי שאול דברים עמ' קסט
נט ע"ב01 מת אחד מהם אר"י יבקשמים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"ג
נט ע"ב02 ואומר אם טמאלב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נ"ה ע"א (קטע ראשון)
נט ע"ב13 רבי שמעון בן זומאדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 8 {היה תלמידו של רבי יהושע}
נט ע"ב24 אלא לחדד בה את התלמידיםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' נג
נט ע"ב24 אלא לחדד בה את התלמידיםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תצט
נט ע"ב24 לא אמר ר' יהושע אלא לחדד בה את התלמידיםתפארת צבי שמות עמ' תקו
נט ע"ב24 לא אמר ר"י אלא לחדדאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' רכג
נט ע"ב25 מאי ליעביד ליה רבי יהושע לדקיה דלא ליסרוקול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רא
נט ע"ב נזיר שהיה טמא כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"ג
נט ע"ב תוס' ד"ה אמרהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"ו פסוק יז
נט ע"ב תוס' ד"ה אמרמשנת חיים במדבר עמ' קה
נט ע"ב מיוחס לרש"י - כדי לחדד בה את התלמידים כו' ואפי' יודע שאין בדבריו כלום לא ימנע מלשאול כל צרכותפארת צבי שמות עמ' תקו
ס ע"א והא בעי אשםהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק יב
ס ע"ב אי ודאי נזירלב חיים חלק א (סימן מ"א) דף נ"ה ע"א (קטע ראשון)
ס ע"ב מהו שיגלח תגלחת אחת ועולה לו לכאן ולכאןהעמק דבר שמות פ"ל פסוק יב
סא ע"א13 אין נזירות לגויודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקז
סא ע"א13 הגוים אין להם נזירות וכו' מנה"מ וכו', ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 26 ואילך
סא ע"א13 הגוים אין להם נזירותברך את אברהם דף כז ע"א
סא ע"א13 נשים ועבדים יש להם נזירותמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סז
סא ע"א13 עבד בנזירותכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 154
סא ע"א15 הפרת נדרי עבדוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ס
סא ע"א17 דבר אל בני ישראל ולא גויםלהורות נתן בראשית עמ' ח
סא ע"א20 כל מצוה שהאשה חייבת בה עבד חייב בהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה ט
סא ע"א21 שאני הכא דאמר קרא לאסר איסר על נפשושמחת מרדכי (גיפטר) עמ' צט
סא ע"א31 לאביו ולאמו לא יטמא במי שיש לו אב יצא גוי שאין לו אבשרגא המאיר על התורה עמ' לא
סא ע"א32 אין אבות לגוימאור ושמש (תשסט) עמ' פ
סא ע"א32 פרט לנכרי שאין לו אב למאי אין לו אבי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' סז
סא ע"א35 כי ירושה לעשו נתתינחלת דבש (ברייזכר) עמ' שכ
סא ע"א35 כי ירושה לעשומשנת חיים דברים עמ' כח
סא ע"א36 אין מצות כיבוד או"א בגוימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעט
סא ע"א36 במי שמוזהר על כיבוד אביולקוטי שיחות חל"ו עמ' 95
סא ע"א36 במי שמוזהר על כיבוד אביושערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות מא
סא ע"א36 בני נח פטורים ממצות כיבוד אבמאור מרדכי בראשית עמ' מא
סא ע"א36 גוי אינו מוזהר בכיבוד אב ואםרנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קעד, רל
סא ע"א36 גוי אינו מוזהר על כיבוד אבבנין שאול עמ' קנ
סא ע"א36 גוי אינו מוזהר על כיבוד אברנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לא
סא ע"א36 גוי אינו מוזהר על כיבוד אביוזאת ליעקב בראשית עמ' קיא
סא ע"א תוס' ד"ה דת"ר - שאם קבלו נזירות אינו כלום ומותרין לשתות ביין וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 29
סא ע"א תוס' ד"ה הניחאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קו
סא ע"ב01 אין הגוי נעשה טמא מתדברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נב, קא
סא ע"ב01 אין הגוי נעשה טמא מתויגד משה (גרין) מאמר יח ד"ה ובאור החיים
סא ע"ב01 אין הגוי נעשה טמא מתפרדס מרדכי עמ' תקלט
סא ע"ב01 אין הגוי נעשה טמא מתתפארת צבי במדבר עמ' רנא
סא ע"ב01 גוי אין לו טומאהכוזרי מאמר ג סי' מט
סא ע"ב01 גוי אין לו טומאהתורת מנחם חלק ל עמ' 176
סא ע"ב01 גוי לא מקבל טומאהעיוני רש"י במדבר עמ' תקס, תקסא
סא ע"ב01 יצא גוי שאין לו טומאה וכו' יצא זה שאין לו קהלתורת מנחם חע"ב עמ' 318
סא ע"ב01 יצא גוי שאין לו טומאה וכו' שאין לו קהלבית אלהים שער ב עמ' קצג
סא ע"ב01 יצא גוי שאין לו טומאהברכת טוב עמ' קלט
סא ע"ב01 יצא גוי שאין לו טומאהזאת ליעקב במדבר עמ' רו
סא ע"ב01 מנלן דגוי לאו בר טמויי הוא, תוס' ד"ה ואילודברי שאול במדבר עמ' ערב
סא ע"ב04 גוי אין לו קהלתורת מנחם חלק ל עמ' 175
סא ע"ב04 גוים אין להם 'קהל'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' מז (קסז) {על כן כשנתגייר הוי כקטן שנולד}
סא ע"ב04 יצא זה שאין לו קהלאור חדש (הרטמן) פ"א אות 605
סא ע"ב04 יצא זה שאין לו קהלבאר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 392
סא ע"ב04 קהל הוא דוקא בישראלס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' צג
סא ע"ב04 שאין לו קהללקוטי שיחות ח"ט עמ' 112
סא ע"ב07 וכל שאין לו טהרה אין לו טומאהטהרת יו"ט חי"ח עמ' ח
סא ע"ב07 יש לו טהרה יש לו טומאהמשנת חיים במדבר עמ' שפד
סא ע"ב07 כל דבר שיש לו טהרה יש לו טומאהדבר טוב עמ' קעא
סא ע"ב07 כל שיש לו טהרה יש לו טומאהעיוני הפטרה ח"ב עמ' 357
סא ע"ב12 כל שיש לו נחלה יש לו טומאהלהורות נתן בראשית עמ' ח
סא ע"ב13 גוי ליתיה בוהתנחלתם אותם לבניכם אחריכםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רסז-רסח {משמע דאינו קונה גוף לפירותיו, ולמעשה ידיו לא מקרי 'אותם'}
סא ע"ב25 מי כתיב נזיר עולם אימא וכו' הלכה היא בנדרלקוטי שיחות חל"ח עמ' 30
סא ע"ב תוס' ד"ה אי הכי עבדיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שג
סא ע"ב תוס' ד"ה אי - איצטריך קרא למעט גוי מנזירות משום דאיתרבי לנדריםדברי יואל פ' וירא דף שנו ע"ב
סא ע"ב תוס' ד"ה אי הכילהורות נתן בראשית עמ' ח
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחא - כ"ע אית ליה הך היקישא דהפלאה לבל יחלדרשות דבר צבי מועדים עמ' קיד
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחא - ער'ב שאינו ראוי לבא לכלל בל יחללקוטי שיחות חל"ח עמ' 27
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחא למ"דבנין שאול עמ' קנה
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחאאמרות ה' השלם ח"ה עמ' רצד
סא ע"ב תוס' ד"ה הניחאדגלי יהודה דרוש ב אות ג הגהה א
סא ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה כי ירושהבן פדהצור דף קיז ע"א
סא ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה כל שיש לו טהרה לאפוקי גויעיוני רש"י במדבר עמ' תקסב
סב ע"א03 הוקשו ערכין לנדריםאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקי, תקצ
סב ע"א03 ערכין הוקשו לנדריםאור אברהם ויקרא עמ' תיא
סב ע"א06 איש איש לרבות את העכו"ם שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רכב
סב ע"א06 איש איש לרבות נכרים שנודרים נדרים ונדבות כישראלמצווה ועושה ח"ב עמ' תח
סב ע"א06 איש איש לרבות עכו"ם שנודרים נדרים ונדבות כישראלשם יחזקאל עמ' שה
סב ע"א06 לרבות את העובדי כוכבים שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' ס
סב ע"א06 לרבות את העובדי כוכבים שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' יב
סב ע"א06 לרבות את העכו"ם שהן נודרים נדרים ונדבות כישראלנצח ישראל (הרטמן) עמ' פז הערה 113
סב ע"א06 נכרים נודרים נדרים ונדבות כישראלפרי נפש חיה ח"ב עמ' מב
סב ע"א06 עכו"ם נודרים נדריםברכת אבות עמ' ריח
סב ע"א09 מופלא הסמוך לאישפחד יצחק פסח מאמר טו
סב ע"א09 מופלא הסמוך לאישפחד יצחק שבועות מאמר מג
סב ע"א09 מופלא סמוך לאיש וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 193
סב ע"א09 מופלא סמוך לאישס' המאמרים (רש"ב) תרעט עמ' תקמו
סב ע"א09 מופלא סמוך לאישפרי חיים (קנולר) פרשת נח
סב ע"א12 מופלא סמוך לאיש דגוי דאורייתאפרשת דרכים (תשסה) עמ' עד
סב ע"א21 אלא כי יפליא דכתב רחמנא גבי נזירות למה לי וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 480
סב ע"א24 אביי אמר הוויין ידיםרנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רו
סב ע"א29 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהפרי צדיק נשא אות ו, וילך אות יח
סב ע"א29 שלא ניתנה נזירות אלא להפלאהתקנת השבין סי' ו (עמ' 31)
סב ע"א31 היתר נדרים פורחים באוירמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תתמא
סב ע"א תוס' ד"ה הניחאפרשת דרכים (תשנב) עמ' נב
סב ע"א תוס' ד"ה לאתנויימשק ביתי סימן רנב דף קיט ע"א
סב ע"ב07 יצא עבד שאין נפשו קנוי' לותורת מנחם חכ"ה עמ' 153
סב ע"ב07 יצא עבד שאין נפשו קנויה לומשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
סב ע"ב14 דאי לא אכיל ליה חליששמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רפב
סב ע"ב23 מה הטבה רשות אף הרעה רשות יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידופני מנחם מטות-מסעי עמ' רי, שבת תשובה עמ' רו
סב ע"ב24 יצא להרע לאחרים שאין הרשות בידופרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה צח
סב ע"ב25 עבר מכנגד פניודרכי איש דף כה ע"ב
סב ע"ב25 עבר מכנגד פניודרכי חושן עמ' שסח [הלכה]
סב ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה למה רבו ומ"ש התוס' ד"ה יצאשם שלמה דף י ע"א
סב ע"ב שיטה מקובצתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שלו
סג ע"א חזקת טמא טמאשם אליעזר דף פה ע"ד
סג ע"א וכי ימות מת "עליו" במחוורת לועיוני רש"י במדבר עמ' פה
סג ע"א טומאת התהום גמרא גמירי להפני מנחם שביעי של פסח עמ' נח
סג ע"ב אי זהו קבר התהוםגור אריה במדבר פ"ז הערה 49
סג ע"ב תוס' ד"ה צפהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קד
סד ע"א והנזרקין ספיקן טהור ורש"יצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קד
סד ע"א וכל דבר שמטמא מלמעלה כלמטה לאיתויי זב וזבהצבא אהרן - שבת תשובה עמ' קו
סד ע"א בטומאה בכלי וכלי צף על מיםחכמת התורה נח עמ' רפא
סד ע"א בעי ר"ח מת בכליאות היא לעולם ח"ב דף קמו ע"א
סד ע"א או דילמא האי אוכלא הוא ואת"ל דאוכלא הואתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלג {צ"ע מחולין קב ע"א דהוי משקה}
סד ע"ב והא מחוסר הערב שמש וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ע
סד ע"ב חסרון הערב שמש לא חשיב חסרון משום דשימשא ממילא ערבאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ער
סד ע"ב תוך מלאת לא תביאזבחי צדק (דיסקין) עמ' ר
סד ע"ב המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תבוסתו וכו'תורה בציון עמ' ריט
סד ע"ב המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתודודי נתן בראשית עמ' תקח
סד ע"ב המוצא מת בתחילה מושכב כדרכו נוטלו ואת תפוסתומבשרת ציון ח"ד עמ' שלד
סד ע"ב המוצא מת בתחילה מושכב כדרכותושע יאודה דף קמב ע"א
סד ע"ב המוצא מת וכו' נוטלו ואת תפוסתודרשות אבן ישראל עמ' קלג
סד ע"ב המוצא מת מושכב בדרךדברי שאול בראשית עמ' תקיז
סד ע"ב המוצא מת נוטלו ואת תפוסתו וכן שנים אבל שלשה הרי זה שכונת קברות וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רא
סד ע"ב המוציא מת מקבר נוטלו ואת תפיסתוחכמת התורה ויחי עמ' פח
סד ע"ב שכונת קברות רע"ב ותוס' יו"ט ותוספות חדשיםדברי שאול בראשית עמ' תקיז
סה ע"א04 נוטלו ואת תפוסתוהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"נ פסוק ב
סה ע"א04 נוטלו ואת תפוסתומאור מרדכי בראשית עמ' שפה, תד
סה ע"א04 נוטלו ואת תפוסתופני דוד (תקנב) דף לה ע"ד
סה ע"א05 מושכב פרט ליושבבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויחי אות טו
סה ע"א16 מעשה ברבי ישבב ובו' אמר לו ר' עקיבא כל שיגעת לריק יגעתפרדס דבש פרק קכח
סה ע"א16 מעשה ברבי ישבב וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לח אות יד
סה ע"א20 צריך ליטול תפוסה סביב הקברחכמת התורה ויגש עמ' שנג
סה ע"א21 ה"ד תפוסה אר"י א"ק ונשאתני ממצריםפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לב
סה ע"א21 היכי דמי תפוסה וכו' ונשאתני ממצרים טול עמי, וכמה שיעור תפוסה פירש רבי אליעזר נוטל עפר תיחוח וחופר בבתולה ג׳ אצבעותדודי נתן בראשית עמ' תקח
סה ע"א21 היכי דמי תפוסה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תתס
סה ע"א21 היכי דמי תפוסהדרשות הרז"ה עמ' לה
סה ע"א21 היכי דמי תפיסהדברי שלום (שרעבי, תשלו) חלק הדרוש עמ' קכב
סה ע"א21 היכי דמי תפיסהדברי שלום (שרעבי, תשנג) עמ' קצ
סה ע"א21 מת יש לו תפוסה מדכתיב ונשאתני ממצריםהעמק דבר בראשית פ"מז פסוק ל
סה ע"א22 ונשאתני ממצרים ממצרים טול עמיאור הישר בראשית דף סד ע"ב
סה ע"א22 ונשאתני ממצרים טול עמי מעפר מצריםאור חדש (זיטשיק, תשסח) דברים עמ' קסח
סה ע"א22 טול עמי מעפר מצרים, רע"בשארית ישראל (תשעד) דרוש עד עמ' 227
סה ע"א22 טול עמי מעפר מצרים, תוי"ט - לא נמצא שיעקב נקבר תחילה במצריםשארית ישראל (תשעד) דרוש יא עמ' 227
סה ע"א22 כמה שיעור תפוסהברכת אבות עמ' קצז
סה ע"א22 כמה, תוס'שארית ישראל (תשעד) דרוש יד עמ' 226
סה ע"א24 נוטל, רש"ישארית ישראל (תשעד) דרוש יד עמ' 226
סה ע"א תוס' ד"ה הוא דאמרמשכנות יעקב (נעים) דף פז ע"א
סה ע"ב09 כל ספק נגעים וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קסד
סה ע"ב09 כל ספק נגעים טהור משנזקק לטומאה ספקו טמאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 414-413
סה ע"ב10 ספק נגעים טהור וכו' מנא לןמשך חכמה ויקרא פ' יא פס' מז
סה ע"ב10 ספק נגעים להקל וכו' מנה"מ וכו' הואיל ופתח הכתוב בטהרה תחלהצמח צדקה עה"ת עמ' לט
סה ע"ב13 לטהרו או לטמאופרדס המלך (תשסט) אות תרנ {התורה אהדרית עליו לטהרו יותר מלטמאו}
סה ע"ב13 פתח הכתוב בטהרהמשנת חיים ויקרא עמ' שסט
סה ע"ב13 פתח הכתוב בטהרהרוח חיים (חיד"א) עמ' ב
סה ע"ב17 אם בהרת קדמה לשער לבן טמא וכו' ספק טמא ור' יהושע אמר כיההדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכז-קכח
סה ע"ב17 אם בהרת קדמה לשער לבן טמא וכו' ספק טמא ור' יהושע אמר כיההשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כג אות כו, לג
סה ע"ב17 אם בהרת קודמת לשער לבן וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' צג
סה ע"ב18 ספק אם בהרת קודם וכו'באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 424 {איירי בנזקק לטומאה}
סה ע"ב18 ספק בהרת קודם לשיער לבן חכמים מטמאין וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנז
סה ע"ב18 ספק טמא ור' יהושע אמר כיהה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
סה ע"ב19 ור' יהושע וכו' כיהה וטהר וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
סה ע"ב19 ורבי יהושע אמר כיהה, מה כיהה, אמר רבה כיהה וטהורבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 417-416
סה ע"ב19 מאי כהה כהה וטהורלקחת מוסר ח"א עמ' שפב
סה ע"ב19 מאי כיהה כיהה וטהרלקוטי שיחות חי"ב עמ' 64
סה ע"ב19 רבי יהושע קיהה וטהרטיול בפרדס ח"א עמ' תטז
סה ע"ב23 בז' דרכים בודקין את הזבדרכי נועם (הרנזון) דרוש טז
סה ע"ב32 ראייה שלישית של זבאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קט
סה ע"ב35 מחלוקת ר"א ורבנן אי דרשינן אתיןאמרות ה' השלם ח"א עמ' קכח, ח"ד עמ' סג
סה ע"ב36 רבנן לא דרשי אתמשק ביתי סימן נו דף כא ע"ב
סה ע"ב תוס' ד"ה ור' יהושע - ותימה דא"כ היינודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תעט ד"ה הנה
סה ע"ב תוס' ד"ה ורבי יהושע - מאי פריך ודילמא כהה וטמא, אם כן היינו חכמים וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שנז
סה ע"ב תוס' ד"ה ורבי יהושעדרשות חתם סופר ח"ג (תשיט) עמ' פט
סה ע"ב מיוחס לרש"י ד"ה שרגלים לדבר - שלא בא מחמת אונסו אלא מחמת זיבה ממשלקוטי שיחות חל"ז עמ' 42
סו ע"א01 ספק חזא ספק לא חזא אלא ודאי חזאמשך חכמה ויקרא פ' טו פס' יג
סו ע"א14 סבר רב פפא קמיה דרבא למימר איידי חולשא הוא דחזי א"ל רבא וכו'הר המוריה עמ' סא
סו ע"א25 אורחא דקרי למתיא בליליאמשך חכמה דברים פ' כג פס' יא
סו ע"א26 נזיר הי' שמואל וכו' שנאמר ומורה וכו'לקוטי שיחות חל"ח עמ' 31
סו ע"א26 נזיר הי' שמואל וכו'לקוטי שיחות חי"ח עמ' 63
סו ע"א26 נזיר הי' שמואל כדברי ר' נהוראיהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר פו
סו ע"א26 נזיר היה שמואל דברי רבי נהוראי וכו' גדול העונה אמן וכו' ת"ח מרבים שלום בעולם, ופיהמ"ש לרמב"םתורת מנחם חמ"ד עמ' 74, 105, 154, 193, 201, 214
סו ע"א26 נזיר היה שמואל דברי רבי נהוראיאמרי השכל עמ' 119
סו ע"א26 נזיר היה שמואל וכו' א"ר אלעזר א"ר חנינא תלמידי חכמים מרבין שלום בעולם וכו'לחמי תודה דף רלו ע"ב
סו ע"א26 נזיר היה שמואל וכו' וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שנו ע"ד
סו ע"א26 נזיר היה שמואל וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף יז ע"ד
סו ע"א26 נזיר היה שמואל וכו'עיני שמואל (ראבין) עמ' י
סו ע"א26 נזיר היה שמואל וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קכח ע"ב
סו ע"א26 נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיב, קיח
סו ע"א26 נזיר היה שמואל כדברי רבי נהוראי נאמר בשמשון מורה וכו' ונאמר בשמואל מורה, מה מורה האמור בשמשון נזיר וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רטו
סו ע"א26 נזיר היה שמואלאברהם את ידו ח"א דף כ ע"ד
סו ע"א26 נזיר היה שמואלאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרצו
סו ע"א26 נזיר היה שמואלאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רנג
סו ע"א26 נזיר היה שמואלדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קכז ד"ה ומורה
סו ע"א26 נזיר היה שמואלהדרום כרך יב עמ' 79
סו ע"א26 נזיר היה שמואלזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שפה
סו ע"א26 נזיר היה שמואלילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"א26 נזיר היה שמואלפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רצ
סו ע"א26 נזיר היה שמואלפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה נט
סו ע"א26 ר' נהוראי אומר נזיר היה שמואלפירוש המכבי שמואל עמ' א-ב
סו ע"א26 שמואל היה נזירגנת אגוז (תשעב) אות תקפב
סו ע"א26 שמואל נזיר עולם היהאמר יוסף דף קמז ע"ד
סו ע"א27 ומורהפרשיות בספרי הנביאים שמואל עמ' יז
סו ע"א27 ומורה לא יעלה על ראשו וכו' מורא בשר ודםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצא
סו ע"א27 ומורה לא יעלה על ראשו וכו' מורא בשר ודםדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 13
סו ע"א27 ומורה לא יעלה על ראשושערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ריג
סו ע"א27 כדברי ר' נהוראיתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' קלא
סו ע"א31 והלא אין מורא אלא של בשר ודם כו', ותוי"טתורת מנחם חמ"ד עמ' 78
סו ע"א31 והלא אין מורא אלא של בשר ודםמשך חכמה ויקרא פ' ד פס' ו
סו ע"א31 והלא אין מורה אלא של בשר ודםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' קכח ד"ה וכעת
סו ע"א32 והלא כבר נאמר ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני שכבר הי' עליו מורא של בשר ודםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקס
סו ע"א34 כבר היה עליו מורא בשר ודםמשך חכמה שמות הפטרת זכור, דברים פ' יז פס' טו
סו ע"א34 כבר היה עליו מורא של בשר ודםס' הבוטח ח"ב עמ' קעז
סו ע"א מהרש"א - דימה הברכות לגוליירין המתגרים במלחמה, לפי שמזונותיו של אדם קשין כקריעת ים סוףלחמי תודה דף רלו ע"ב
סו ע"ב01 חטוף ובריך וכו' גבורים נוצחים וכו' ת"ח מרבים שלוםמשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' מו {נחלקו אם מברך על השלמים או על הפתיתין; ע"ד צחות חטוף ובריך למנוע חלישות הדעת}
סו ע"ב01 חטוף ובריך וכו' גדול העונה אמן יותר מן המברך וא"ל רבי נהוראי וכו' תדע שהרי גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים נוצחין וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קיב, קיח
סו ע"ב01 חטוף ובריך וכו' והתניא ר"י אומר גדול העונה אמן וכו' שממהרין למברך תחילה וכו'לקוטי שיחות חל"ה עמ' 216
סו ע"ב01 חטוף ובריך וכו' והתניא רבי יוסי אומר גדול העונה אמן יותר מן המברך וכו' תנאי היא דתניא אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע אלא שממהרין למברך תחילה, רש"י ד"ה אלא שממהרין, ותוס' ד"ה חטוף וד"ה אחד המברךדברי תורה (שפירא) מהד' ד סי' מד
סו ע"ב01 חטוף ובריך וכו' תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רמא
סו ע"ב01 חטוף ובריך וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קנו, קס
סו ע"ב01 חטוף ובריך וכו'ואותו תעבוד עמ' קכג
סו ע"ב01 חטוף ובריך וכו'של"ה (תט) מ' תמיד דף רנה ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רעא ע"א
סו ע"ב01 חטוף ובריךאור אברהם - תלמוד תורה עמ' עד
סו ע"ב01 חטוף ובריךהדרום כרך לג עמ' 98
סו ע"ב02 והתניא וכו' גדול העונה אמן יותר מן המברך וכו' תנאי היא וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קפז
סו ע"ב02 מברך עדיף או עונה אמן עדיףתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעו (רלד) {אם ההתחלה עדיפא או ההשלמה}
סו ע"ב02 מברך עדיף כו' גדול העונה אמן כו'תורת מנחם ח"ב עמ' 256
סו ע"ב03 אמן וכו' גבורים נוצחיןלקוטי שיחות חל"ט עמ' 388
סו ע"ב03 גדול העונה אמן וכו' אלא שממהרין למברךחכמת התורה בהעלותך עמ' קסז
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברך וכו', ומהרש"אתורת מנחם - ס' המאמרים תשלח עמ' קעד-קעה, קפא-קפב
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךאור אברהם ברכות עמ' קכט, רפג
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךדברי יואל פ' ויחי דף תקכז ע"א
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךחכמת התורה ויצא עמ' קכ, תנג
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךלחמי תודה דף רי ע"ב
סו ע"ב03 גדול העונה אמן יותר מן המברךמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רלה
סו ע"ב03 גדול העונה אמן כו'ס' ג' תמוז תשנד עמ' שה
סו ע"ב03 גדול העונה אמן מהמברך, תדע וכו'מנחת יצחק בראשית-שמות עמ' רעח
סו ע"ב03 גדול העונה אמן מן המברך וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק א דף לו ע"ב; ברכת המזון (ונציה שסג) - פירוש ר' נתן שפירא דף יג ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער א דף ד ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תבא דף סג ע"א; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ד דף מב ע"א; של"ה (תט) מ' תמיד דף רנה ע"א; מאה שערים (שג) שער יא; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף סד ע"א, ודף פד ע"ד, ודף צד ע"א-ע"ב, ודף קצח ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף לה ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בשלח; זהר פרשת וילך דף רפה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצח דף פו ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף כא ע"א; שו"ת המבי"ט (שפט) סימן קיז וסימן קפ; מנחת נתן (שפא) דף ד ע"א
סו ע"ב03 גדול העונה אמןלקוטי מאמרים עמ' 224
סו ע"ב03 גדול העונה יותר מהמברךאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' יד, קסד
סו ע"ב03 גדול העונה יותר מהמברךודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ריד
סו ע"ב03 גדול העונה יותר מהמברך, ומאיריאור חדש (זיטשיק, תשסח) שמות עמ' רמ
סו ע"ב03 גדול העונה יותר מן המברךילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"ב03 העונה אמן וכו' וגבורים נוצחיןלקוטי שיחות חכ"ד עמ' 65
סו ע"ב05 גוליירים מתגרין במלחמה וגבורים מצחיןפני מנחם סוכות עמ' רלח
סו ע"ב06 אחד המברך ואחד העונה אמן, רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קסה
סו ע"ב06 אחד המברך ואחד העונה אמן במשמעאור אברהם - סידור התפילה עמ' יח
סו ע"ב06 אחד המברך ואחד העונה אמן במשמע אלא שממהרין למברך תחילה וכו'אוצרות חיים - סדר היום ח"ב עמ' קפו
סו ע"ב06 אחד המברך ואחר העונה אמן במשמע וכו'אור אברהם דברים עמ' תח
סו ע"ב06 ממהרין למברך ליתן שכרוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רנו
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולם וכו'מגילת סמנים עמ' ח
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולםאור הרעיון עמ' קלו
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולםטובך יביעו ח"א עמ' תח,תט
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולםילקוט הגרשוני ח"ב
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלום בעולםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 222
סו ע"ב07 ת"ח מרבים שלוםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכה
סו ע"ב07 ת"ח מרבין שלום בעולםקומץ המנחה (צונץ) דרוש קא אות ח
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם בו'תורת מנחם חס"ו עמ' 280
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקנב
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניךתורת מנחם חע"ד עמ' 297
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך אל תקרא בניך אלא בוניךכתונת פסים (תשעא) עמ' קסד
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך לימודי ה' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניךחיים שיש בהם על התורה תנינא עמ' תקפב
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' וגו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תקנו, תרנב
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' שלום בניךחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - נזיר א
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' לג
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קס
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםאורות עמ' עד-עה (כא); שמונה קבצים קובץ ב פסקא רפד {אלו ת"ח האמתיים הנלחמים נגד כל פירוד בכללות כנסת ישראל, כי אין להפריד את האומה האחדיית ולהוציא ממנה את הרשעים, אלו הנקראים "זרע בהמה" - חולין ה ע"ב}
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' סט
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםמאמר מרדכי - י"ג אלול עמ' רט
סו ע"ב07 תלמידי חכמים מרבים שלום בעולםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'קיח
סו ע"ב חדא"ג מהר"ל - בפי' המשל דעונה אמן הוא כגבורים נוצחיןלקוטי שיחות חל"ה עמ' 221
סו ע"ב מהרש"א - הברכות ועניית אמן הם הגולייירים והגבורים לנצח המלחמה כנגד המקטרגיםלקוטי שיחות חל"ה עמ' 219
סו ע"ב הגהות יעב"ץלקוטי שיחות חי"ח עמ' 65

מקורות לפני עריכה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב. כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן הייןמרפא בכנפיה ח"ב עמ' רעה
ג ע"ב בשכר מ"ב קרבנות שהקריב בלק הרשע זכה ויצא ממנו רותבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שצג
ג ע"ב תמר זינתה ויצאו ממנה מלכים ונביאיםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שצב
ד ע"ב אמר שמעון הצדיק מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא חוץ מאדם אחדואביטה ארחותיך עמ' קלט
ד ע"ב נדבה דנזירות משכחת לה כשמעון הצדיקבנתיבות שם עמ' תקלב
ה ע"א יהי' גמטרי' שלשים יום לנזירותבנתיבות שם עמ' תקסב
ז ע"א יטמא נזיר שאין קדושתו קדושת עולם ואל יטמא כהן שקדושתו קדושת עולםבית ישי (תשס) דרשות ח"ב עמ' שסה
יא. הריני נזיר על מנת שאהא שותה יין ומיטמא למתים, הרי זה נזיר ואסור בכולןקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 93
יב: כל מידי דאיהו לא מצא עביד שליח נמי לא מצי עבידתולדות ישראל עמ' קכט
כג ע"א צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם משל לשנים שצלו את פסחיהם וכו'בנתיבות שם עמ' סד
כג רשע קרית ליה וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף כו ע"ג-ע"ד
כג. בקימה ידעבן אברהם (תשעד) עמ' פא
כג. וה' יסלח לה, הכתיב מדבר במי שנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלהאגודת אזוב (תשעא) תור המעלה פרק ד פסוק יח
כג. ולא ידע ואשם ונשא עונו וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קטו ע"א-ע"ב
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'ברכת שמואל (תשעז) בלק עמ' תקלג
כג: גדולה עבירה לשמה וכו'בנין חיים עמ' ח"א עמ' לז, רכו, שכה, שלו, תמב, ח"ב עמ' רעד, שטו
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה וכו'נר לצדיק שמות עמ' מז
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה לשמהעזר מיהודה (תשפא) שמות עמ' פט, שלד
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו' והא קא מתהניא וכו'דרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 1264
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהמרפא בכנפיה ח"ג עמ' צא
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמהשערי אורה (ברגמן, תשעז) ח"א עמ' קמד, קעה
כג: גדולה עבירה לשמהדודאי יעקב עמ' שפא
כג: גדולה עבירה לשמהנר לצדיק ויקרא עמ' מט
כג: גדולה עבירה לשמהתולדות ישראל עמ' קנא
כג: כי ישרים דרכי ה' וכו' זהו שנים שצלו וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף ס ע"א-ע"ב
כג: מתוך שלא לשמה בא לשמהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 2014
כג: שהטיל מדינים ורש"יאהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות עמ' שפז
כג: תמר זנתה זמרי זינה, תמר זנתה יצאו ממנה מלכים ונביאים, זמרי זינה נפלו עליו כמה רבבות מישראלקול אריה (באקשט) ח"ב עמ' 83
לב: קודם החורבן כבר ידעו שיחרב הביתבנין חיים עמ' ח"ב עמ' רפ
לח. תוס' ד"ה דלית לי', לר"ש דס"ל כ"ש למלקות ל"ל קרא דמשרת להיתר מצטרף לאיסורבנין חיים עמ' ח"א עמ' שפ
מא. לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך מכאן דעשה דוחה לא תעשהאהבת שלום (סופר) עמ' קה
מז. כהן הדיוט ונזיר ובו' יטמא הנזיר שאין קדושתו קדושת עולם וכו'בנין חיים עמ' ח"ב עמ' שיד
מח: מה לי חד לאו מה לי תרי לאויןבנין חיים עמ' ח"ב עמ' ערה
נו: קטן לאו בר עונשיןתולדות ישראל עמ' רנד
נח. עשה דוחה לא תעשה ילפינן מתיבת ראשותולדות ישראל עמ' שלג
נט: נזיר שנצטרע ונתרפא מגלח וכו'אגודת ישראל (תרפג) דף קיז ע"ג-ע"ד
סא ע"א בן נח אינו מצווה בכיבוד אבהמאיר לארץ (לדרמן) בראשית ח"א עמ' קיב
סה: אמר קרא לטהרו או לטמאו הואיל ופתח בו הכתוב בטהרה תחילהאהבת שלום (סופר) עמ' קיב, קיז
סה: בשבעה דרכים בודקים את הזב, ואחד מהם הוא רוב האכילהנר לצדיק שמות עמ' נד
סו. חולשא הוא דחזי וכו' אין לך חולי גדול מזהדרשת שבת הגדול (מהר"ל) עמ' 1732

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US