Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

לקט באורי אגדות ממסכת שקלים

בעריכת המכון לחקר האגדהפרק ה משנה א

וסביביו נשערה מאד מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה

[עיין עוד לקט באורי אגדות יבמות קכא ע"ב]


פרק ו משנה ג

...במזרח, שער ניקנור, ושני פשפשין היו לו, אחד בימינו ואחד בשמאלו.

ובאמת שלשה בבות הם כנגד שלשה כתות: צדיקים, בינונים, רשעים, החוזרים בתשובה. וזהו היה ג' פתחים בהיכל, שער הגדול, וב' פשפשים היו לו בימינו ובשמאלו [שקלים פ"ו מ"ג]. והן ג' שערים לג' כיתות, והם תלת בבא, שהוא מלשון שער, כי הם ג' שערים לג' כיתות.
בבא קמא - בנגד הצדיקים. ולכך שנו שם [ב"ק נ ע"ב] אדם מועד לעולם בין שוגג בין מזיד וכו', מדבר בצדיקים, וסביביו נשערה מאד, הקב"ה מדקדק אפילו כחוט השערה, הן שוגג הן מזיד [יבמות קכא ע"ב]. והנה בבא מציעא מיירי מן בינונים הנוטים לכף זכות, דאמרינן [רה"ש יז ע"ב] ורב חסד, מטה כלפי חסד. וזהו פשפש בצד דרומי, דפונה לימין. והבינוני חייב לפשפש במעשיו איך נוטים, להימין או להשמאל ח"ו, ולכך נקרא פשפוש, והוא בבא מציעא. ולכך בינוני חלק רע וחלק טוב מחלקי הגוף שהוא כתנות אור אם באלף ואם בעין, ושנים אוחזים בו הטוב והרע, זה מושך לכאן וזה לכאן, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי ויחלוקו [ב"מ ב ע"א], כי הוא חצי לטוב וחצי לביש.
...אבל מס' ב"ב מסיים ברשעים החוזרים בתשובה. זהו פשפש הצפוני שרומז על יצר הרע, דכתיב [יואל ב כ] והצפוני ארחיק מעליכם. ובעלי תשובה, כל פמליא של מעלה מקטרגים מבלי לקבלו. רק הקב"ה חותר חתירה ומקבלו בסוד, לבל יוודע לבעלי תריסין לקטרג, ולכך נקרא צפוני, מלשון צפון, טמון באש ונסתר. ולכך נאמר על פשפש צפוני, זה השער סגור יהיה ולא יבא בו שום איש, אלהי ישראל בא בו [יחזקאל מד ב], הי הוא השער אשר הקב"ה כביכול בא בו להשיב שובבים ולקבל תשובתם, וזהו ב"ב.

(יערות דבש, חלק שני - דרוש טז)

בו המים מפכים ועתידין להיות יוצאין מתחת מפתן הבית

"נהר דינור נגד ונפק מן קדמוהי" (דניאל ז, י), מלמד הכבוד מוכן על מים רבים, שנ' (תהלים צג, ב) "נכון כסאך מאז מעולם אתה, נשאו נהרות ה'", ובכל מקום ששכינה שורה שם מים. "ומעין מבית ה' יצא" (יואל ד, יח). "הנחל היורד מן ההר" (דברים ט, כא), "ונהר יוצא מעדן" (בראשית ב, י), לפי "כי עמך מקור חיים באורך נראה אור". לכך יש לכל טהרה במקוה המים.

(רבי אלעזר מגרמייזא, סודי רזיי חלק ב הלכות הכסא)

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US