Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.

דקדוק ולשון
§אבי עזר, שלמה ב"ר אליעזר ליפמן הכהן פוזנא תקס"ב, על ענייני הדקדוק בפירוש אבן עזרא לתורה
§אבן ישראל, על דקדוק, סופר, יעקב יוסף ב"ר מאיר מיץ תקכ"ו
§אברהם אבן עזרא המדקדק, בכר, בנימין זאב, תל אביב, תרצא
אברהם הבבלי, ענייני דקדוק, בעריכת אדולף נויבויאר, פריז תרכ"ד, 24 עמ'
§אגרות נפלאות, בעניינים שוניםבעיקר ביאורי מלים, רבי יוסף תאומים, ניו יורק, 47 עמ', 3MB. מעמ' 42 - "תולדות יוסף" - תולדות המחבר. מעמ' 45 - מפתח נשאים אלפאביתי
§אגרת המליצה ומשפט לשון הקודש, מרגליות, יהודה ליב נאווידוואר תקנ"ו,על דרכי המליצה והשיר
אגרת הראשון, לחנך לנער בכתב ולשון, אוביבאך תקל"ט, 42 עמ', 8.8MB
אגרת שלמה, תבניות של אגרות ללימוד כתיבה, ר' שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב סגל מדסאו, ונזבעק תצ"ב, באידיש, 22.9MB, 84 עמ'. מעמ'46 - כתבי שלמה, תבניות אגרות בעברית. §ממקור אחר, אגרות ומכתבים ונוסחאות שטרות מסחר, בעברית ובאידיש, 82 עמ', 3MB
§אהל מועד, הרב שלמה בן אברהם, ויניציאה, שח, 239 עמ', 11MB, מלים נרדפות, ממקור אחר
§אהל מועד, ר' שלמה מאורבינו, 11MB, וויען תרמ"א, על שמות נרדפים בלשון הקודש לפי סדר א"ב, עם באור מכסה אהל מהרב יונה ווילהיימר, ממקור אחר, 14 MB, Ξממקור אחר, 15.8 MB
אוהל מועד, ר' שלמה בן אברהם, על מלים נרדפות, שח, 240 עמ'
§אהל משה, אהרן משה ב"ר צבי הירש זולקווא תקכ"ה, דקדוק והשגות על ספר צוהר התיבה, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, 5 עמ', 382KB, קטוע
§אהלי יהודה, ר' יהודה אריה מקארפינטראץ, 7MB, יעסניץ תע"ט, על דקדוק ושרשי המלות בלשון הקודש, ☼ממקור אחר, 57 דפים
אהלי שם, יצחק בער לוינזון, ורשה תרנד, 127 עמ', דקדוק
אוצר המלין, שטרן, תרכג
ჶאוצר השרשים, יהודה ליב בן זאב, על שרשי הלשון העברית, ווין תקס"ז-תקס"ח, חלק א, 198 עמ', 31MB, חלק ב, אותיות מ-ת, 266 עמ', 40.7MB, חלק ג, גרמנית-עברית, 120 עמ'17.6MB
אוצר השרשים, יהודה ליב בן זאב, תקע"ו
אוצר השרשים א, בן זאב, יהודה ליב, שרשי הלשון העברית והעתקתם מעברית לאשכנזית ומאשכנזית לעברית, ווין תקס"ז-תקס"ח
אוצר השרשים ב, בן זאב, יהודה ליב, שרשי הלשון העברית והעתקתם מעברית לאשכנזית ומאשכנזית לעברית, ווין תקס"ז-תקס"ח
אוצר השרשים ג, בן זאב, יהודה ליב, שרשי הלשון העברית והעתקתם מעברית לאשכנזית ומאשכנזית לעברית, ווין תקס"ז-תקס"ח
§אוצר השרשים הכללי-חלק ראשון, זיבנברגר, יצחק ב"ר דוד, ווארשא, תרו
§אוצר השרשים הכללי-חלק שני, זיבנברגר, יצחק ב"ר דוד, ווארשא, תרו
§אוצר השרשים הכללי-חלק שני, זיבנברגר, יצחק ב"ר דוד, ווארשא, תרכב
אוצר חכמת הלשון, מלון עברי, קספר לויאס, לייפציג תרע"ד, 41.1MB, 98 עמ',
אוצר לשון המקרא והמשנה, שמואל יוסף פין, ורשה תרמח, 584 עמ'
§אוצר לשון המקרא, מלון עברי וארמי לתנ"ך, אלכסנדר הרכבי, ניו יורק תרעח
§אוצר לשון הקודש, Pagnini, Sante, אנטוורפן ש"ל, ביאורים בלטינית למלים מהתנ"ך, בסדר א"ב, 399 עמ', 16MB
§אוצר לשון הקודש, בוכנער, אברהם ווארשא תק"צ
אוצר נרדפי לשון עברי, משה יצחק טדסקי, פדובה תרמ, 327 עמ'
אוצר שפת הקודש, מלון עברי-גרמני, מקס שטרן, וינה תרל"א, 145 עמ', 54MB
אור אסתר, באור למלים זרות בחז"ל, שמעון באנדי, דאכאו תקנב
§אור טוב, מודנה, יהודה אריה בן יצחק, אמשטרדם, תפו, 65 עמ', 1MB, ספר לימוד לנערים, ביאורי מלים עבריות באיטלקית באותיות עבריות, ממקור אחר
§אורות, בלשן זפינסקי, יעקב, נ.י., תשט, מחקרים לשוניים במקרא ובתלמוד, 54 עמ', 2MB
אורח סלולה, דוד אליעזר בורונוביץ, דקדוק, וילנא תרמג, 72 עמ'
§אותיות מחכימות, ר' אייזק בער גאלדין, 14MB, פינסק תרע"ג, על המלים בתנ"ך
—Ξמכתב להמחבר של אותיות מחכימות, ר' ברוך הלוי עפשטיין, על אותיות הא"ב (נדפס בסוף ספר אותיות מחכימות), פינסק, תרע"ג
אלף בית, ספר לימוד עברית, פ' שרגורודסקא, ת"א תרפח, 110 עמ', 16MB
§אלף המגן, פיינשטיין, ארי' ליב ב"ר בנימין מבריסק, ווארשא, תרס, דקדוק, עם ביאורי פסוקים ע"פ דקדוק
אם הילד, ר' יוסף בן אלחנן הלפרין, לוח הפעולות לפי דקדוק, פראג תס"ב, 22 עמ', 2.5MB
§אם למקרא, בידינגן, משה ישראל מיץ תקע"ו, דרכי המבטא וחקי הקריאה, ☼ממקור אחר
אם למקרא ולמסורת, כללי הקריאה הנכונה, כללי ניקוד, ר' ניסן שרוני, אשדוד תשעג, 574 עמ', 49MB
§אם למקרא ולמסורת, כללי הקריאה הנכונה בתפלה ובקריאת התורה, הרב ניסן שרוני, אשדוד, 5773
§אמרה צרופה, בענייני דקדוק, לקיים את המטא הספרדי, ר' משה ב"ר טרייטל, אמשטרדם, 5588
ארשת שפתים, ספר לימוד עברית, חזקיה רפוס, פפד"מ תקצ"ג, 22 עמ', 4.8MB
§אשתדלות עם שד"ל - חלק ראשון, על קדמות הנקודות והטעמים, יעקב בן מאיר בכרך, ווארשא, 5656
§אשתדלות עם שד"ל - חלק שני, יעקב בן מאיר בכרך, ווארשא, 5656
§באור שמות הנרדפים שבתנ"ך א, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרפד
§באור שמות הנרדפים שבתנ"ך ב, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרפו
§באור שמות הנרדפים שבתנ"ך ג, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרצב
בחדא מחתא, אברהם דב דובזעוויץ, קראקא תרמח, 20 עמ', מאמרים בענייני לשון
§ביטוי השגור בלשון בני אדם ומקורם בלשון חכמים בלישנא אחרינא וכיו"ב, מיזלס, אברהם, מאנטריאל, 7 עמ', 1MB
בנין שלמה, ר' שלמה זלמן כץ, פפד"מ תסח, דקדוק, בית האותיות - עמ' 10. בית התנועות - עמ' 19. בית השוא - עמ' 27. בית הדגש ורפה - עמ' 40. בית השמות - עמ' 45. בית שקל הקדש - עמ' 56. בית הפעלים - עמ' 75. בית הבניינים - עמ' 84. בית הכנויים - עמ' 98. בית המלות - עמ' 101. בית הכהנים - עמ' 104. עמ' 108 - בית הטעמים, ☼ממקור אחר, 108 דפים
§בנין שלמה, ר' שלמה זלמן כ"ץ, 8MB, פראנקפורט דמיין תפ"ד על דקדוק לשון הקודש
§גזע יהודה, יהודה ליב מקארפיטראנץ, אופנבך, תצ"ח, קיצור קונקורדנציה, עד "צנף", בלי שער, 25 עמ', 2MB
§גלות יהודה, ר' יהודה אריה ב"ר יצחק ממודינא, ונציה שעב
§גלות יהודה, ר' יהודה אריה ב"ר יצחק ממודינא, פאדובה, ת׳, ביאורי מלים קשות
§גלילי כסף, יוסף אבד"ק אסטראב, ווילנא, תרכ, על השרשים ושמות נרדפים
§גלת מים, אלטשולער, עזרא, פיעטרקוב, תרע, 407 עמ', 12MB, ספר לימוד ללימוד לשון הקודש
§גרסא דינוקא, אויערבאך, יצחק אייזיק, וילהרמשדורף, תעח, 76 עמ', 2MB, דקדוק לתלמידים
§גרסא דינקותא, ברוך בענדיט ב"ר מיכאל משה, ברסלויא, תקעד, 36 עמ', 1MB, כללי דקדוק עם תרגום לאידיש. מעמ' 24 - כללי דקדוק ששייכים לקריאת התורה. מעמ' 26 - דיני תפילין עם תרגום לאידיש.
§דבר טוב - מרפא לשון, סגל, אביגדור ב"ר שמחה גלונא פראג תקמ"ג, על דקדוק, 59 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§דברי אגור, יעקב ב"ר יצחק לבית לוי פינצו אשכנזי, ויניציאה שס"ה, דקדוק, 30 עמ', 1MB, ממקור אחר
§דברי אגרת, ויידנפלד, יצחק, סדילקוב, תקצ"ו, טפסי אגרות למטרות שונות ולמועדים שונים, 84 עמ', 2MB
§דברי יושר, ר' אברהם שואב, דקדוק, אמשטרדם, תקכ"ז
§דברים עתיקים, פירוש רס"ג לתשעים מלים, ואגרת המוסר לאריסטו, לייפצג, תרד
§דיקא נמי: דקדוק לתלמוד הבבלי ולתרגום אונקלוס, יצחק פרנק, ירושלים, 5760
§דעת קדושים, בנימין שמעון הלוי מאמסטרדם, לונדון, תקלג, על חכמת הדקדוק
§דקדוק אליהו, דקדוק, עם ביאור לביאור הרמב"םלמשנת "בית סאתים" בעירובין פ"ב, הגר"א, ווילנא והוראדנא, תקצ"ג, ☼ממקור אחר
§דקדוק אליהו, הגר"א, עם ביאור "לשון חדש" לרבי חיים הלל קרזעפיצקי, לודז, תרצ"ט, 75 עמ', 2MB, על דקדוק
§דקדוק ארמית בבלית, לויאס, ק., נ"י, תרצ
דקדוק לשון ארמית, חיים צבי לרנר, ורשה תרלה, 64 עמ'
§דקדוקי הטעמים, ר' אהרן בן משה בן אשר, לייפציג, תרלט, על דרכי המקרא ולשונו
דקדוקים, ארבעה חיבורים על חכמת הדקדוק - "מהלך שבילי הדעת", ר' משה קמחי, עם ביאור מר' אליהו המדקדק, "פתח דברי", מיוחס לאחד מחכמי הספרדים הקדמונים, "ספר צחות" ו"ספר מאזנים" לראב"ע, ונציה שו, §ממקור אחר
§דרך הקדש, אלכסנדר זיסקינד בן הדיין שמואל זנוויל קיטן תע"ז, על דקדוק, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§דרך חיים, ר' חיים ב"ר אריה ליב לעווענשטאם, דעסוי, 5572, על שמות נרדפים, תולדותיו, ושיר
§דרך שיח, אופנהיים, יהודא אריה ליוואי, פפד"מ, תנ"ג, דקדוק, 53 עמ', 2MB
§דרכי הלשון, כהנא, דובעריש בר"ש ווארשא תקפ"ב
דרכי הניקוד והנגינות, ר' משה בר יו"ט הנקדן, וילנא תקפז, 46 דפים, עם מבחר הפנינים, זאלקווא תקסה
§דרכי הניקוד והנגינות, משה הנקדן ווילנא תקפ"ב
§דרכי הניקוד והנגינות, משה הנקדן, הנובר, תרז
§דרכי התנועות וטעמי אמ"ת, ירמיהו פארקאש, ברוקלין, 5754
§דרכי לשון הקודש, קמחי, משה בן יוסף, פריז רפ, דקדוק עם סכום הפסוקים בתנ"ך, עם הקדמה בלטינית, ★ממקור אחר
§דרכי נועם, אלקלעי, יהודה בן שלמה חי, בלוגראדו, תקצט, 191 עמ', 36MB, דקדוק
§דרכי נועם ומרפא לשון, ר' משה בן חביב, על דקדוק, ויניציאה, שו, 50 עמ', 1MB. דף השער - בעמ' 3
§האוצר ח"א, ביאורי מלים, פין, שמואל יוסף, ווארשא, תרמח, 602 עמ', 92MB
§האותיות התגין והנקודות, ע"פ ס' ריש מלין לראי"ה קוק, 35 עמ', ממקור אחר, תשעז
§הדבור העברי ע"פ מקורי חז"ל, בלומברג, יונה דוב ב"ר יהודה, יפו, תרעד, ממקור אחר
§הדרת זקנים, די פאס, יצחק ב"ר משה ליוורנו תקי"ג, קיצור קונקורדנציה, ולוח ראשי תיבות, ≡ממקור אחר
§הכי קאמר, חשיבות הלשון הארמית, ומקומה בהלכה, זילבער, אריה בן משה, ברוקלין, 5772
§הליכות שבא, ר' אלמולי, שלמה, קושטא, רפ, כללים בניקוד השווא
§הליכות שבא, אלמולי, שלמה, ירושלים, תשה, 114 עמ', 3MB, דקדוק. מעמ' 81 - תולדות המחבר והספר, מאת חנוך ילין
§הלכה למשה ושירה חדשה, ר' אהרן משה מלבוב, פיורדא, תקל"א, בענייני דקדוק, 48 עמ', 2MB
המשביר - הערוך החדש, מלון לתלמודים ולתרגומים, ביאורי מלים בסדר א"ב, יוסף שונהק, ורשה תריח, ★ממקור אחר
המילואים - משביר החדש, ר' יוסף שיינהאק, ורשה תרכט, מילון
השדה הסמנטי של מלבושים בעברית המקראית, אולמן אריה, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה
§השפעת ספרותנו העתיקה על פתגמי העם - חלק ראשון, סאמעט, חיים שלמה, ורשה, תרצה
Ξזכר רב, ר' בנימין מוספיה, אמסטרדם, שצ"ה, שיר על הבריאה שבו כל שורש בעברית מופיע פעם אחת, 2 MB
§זכר רב, מוספיא, הספרדי, אלטונה, תקסז, 92 עמ', 3MB, שיר עם כל השרשים בתנ"ך
§זכר רב, מוספיה, בנימין, אורטה קייואי, תקצא
זכר רב, טעם זקנים, ר' בנימין מוספיא, אוסטרהא תקצה, 127 עמ', ביאורי שרשים, עם שפתי דעת, ר' נפתלי הירץ בר אברהם, על דקדוק
Ξזכר רב ומוסדות לשון, ר' בנימין מוספיה ור' יהודה פאראדיסטהאל, ווילנא, תרכ"ג, כנ"ל ודקדוק, 6.37 MB, ★ממקור אחר
§זכר רב, מוספיא, בנימין, פאדובה, תרלח, על שרשי לשון הקודש, ושמות נרדפים, עם תרגום לאיטלקית
§זכרון לראשונים וגם לאחרונים - ספר האגרון, ר' סעדיה גאון, פטרבורג, תרנב, 237 עמ', 12MB. מעמ' 134 - ספר הגלוי.
חוקי חיים, ר' יעקב חיים בן יהושע הכהן, דקדוק, ברלין תקנד, 42 דפים
§חותם תכנית, בדרשי, אברהם, אמשטרדם, תרכה, על השמות הנרדפים בתנ"ך, עם שיר "חרב המתהפכת" ועוד שירים, ☼ממקור אחר
חליפת אגרות, מכתבים בעברית ובאידיש, ללימוד הנערים, ורשה תר"י, 12MB
§חלקת הנקוד, רייכערסאהן, משה, ווילנא, תרכד, 169 עמ', 8MB, כללי הניקוד
חלקת השם - יד ושם, משה הכהן רייכרסון, דקדוק, וילנא תרמד, 176 עמ'
חנוך לנער, ספר ללימוד קריאה, ג'וליוס גאבל, בודפסט תרס"ד, 66 עמ', 8.6MB
§חקת התורה, רבי שמואל רוזנפלד, ווילנא, תרכ"ו, דקדוק, ודיוק בכתבי הקודש, 37 עמ', 2MB
§חשק שלמה, ר' שלמה פאפנהיים, 4MB, ברעסלא תקס"ב, על השרשים בלשון הקודש, 79 עמ'
§חשק שלמה - שרשים, פפנהים, שלמה - צוריאל, משה, בני ברק, 5777
§חשק שלמה, ר' יעקב לומברוזו, ביאורי מלים בתנ"ך בלאדינו, ויניציאה, שעז
Ξיאיר אור, מלבי"ם, ווארשא, תרנ"ב, מלים נרדפות, 7.3 MB
יאיר אור, ר' מלבים מאיר ליבוש, בנתיבות שמות ופעלים הנרדפים בלשוננו הקדושה, עם אפשרות חיפוש טקסט
§יאיר אור, מלבים, מאיר ליבוש, ווארשא, תרנב, על שמות נרדפים
§יבקש נרדף, אלעזר ב"ר יעקב יוסף הכהן [שכטר], באטאשאן, תרפט, שמות נרדפים ועוד
§יד חיים, שק, חיים ב"ר משה, פראג, תקי"ט, כללי דקדוק
§יד חרוזים, חפץ, גרשם בן משה, ויניציאה, תס, 151 עמ', 7MB, אוצר מלים לצורך הכנת חרוזים, עם כללי החרוזים, והספד, ושיר על תרי"ג מצוות, ☼ממקור אחר
§יד חרוזים, חפץ, גרשום ב"ר משה, ויניציאה, ת"ק, ממקור אחר
יד יוסף, שמות הנרדפים, עם ביאורים בגרמנית, יוסף הירשפלד, פפד"א תקפ"ח, 232 עמ', 47.6MB, ★ממקור אחר, 216 עמ'
§יד לשון, ר' שלמה די אוליווירה, דקדוק, קיצור ס' מרפא לשון לר' משה ן' חביב, אמשטרדם, 5449
יסוד לשון הקדש, ספר לימוד עברית, ר' יהודה אריה ליב בן צבי הירש, וילהרמסורף ת"פ, 46 עמ', 10MB
§יחוס העברי, גולדמן, יצחק, פיעטרקוב, על שפה העברית
§יידיש השפה הקדושה, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסד, ביטויים באידיש שמקורם בתנ"ך ובחז"ל
§יידיש השפה הקדושה - הוספות א, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסה
§יידיש השפה הקדושה - הוספות ב, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסח
§יידיש השפה הקדושה - הוספות ג, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשע
§יסוד הניקוד, ר' שלמה זלמן כ"ץ, 11MB, אמשטרדאם ת"צ, על דקדוק לשון הקודש, ☼ממקור אחר
§יסודי חכמת ההגיון, ר' מאיר יהודה ליבוש ווייסער , 4MB, ווארשא תר"ס על חכמת ההגיון ועניני דקדוק
§יערת הדבש, רחמים, יחזקאל יעקב, בומבי, תרנ, על השרשים בתנ"ך ובמשנה ובזוהר, אות א
יפה נוף, נוסחי שטרות ומליצות למכתבים, ונציה שלה, 46 דפים
§יריעות שלמה [ג"ח], ר' שלמה פאפנהיים, 30MB, דיהרנפורט תקמ"ד תקצ"א, תקע"א, 557 עמ', ביאור על שמות נרדפים. עמ' 30 - מפתח שמות. מעמ' 278 - חלק ב - שמות המתייחסים לדיבור ולקול ולשאר החושים. עמ' 432 - מפתח שמות. מעמ' 434 - חלק ג - באור שמות נרדפים המתייחסי למלאכה. עמ' 444 - מפתח שמות.
§יריעות שלמה חלק ב, ר' שלמה פאפנהיים, רדלהיים תקצ"א, ביאורי שמות נרדפים, 154 עמ', 12MB
§יריעות שלמה, שמות נרדפים, פפנהים, שלמה - צוריאל, משה, בני ברק, 5776
§כיצד מעריכין, באהמער, ישראל, ברלין, תרטו, דוגמאות מספר "ערך מלים"
§כללי דקדוק לשון עבר, קאלימאני, שמחה, ווילנא, תר
§כרמל, גרינבוים, יוסף, סיגט, תרס, ביאורי שמות נרדפים, פעלים ומלים, וכללי הדרשות ע"פ המלבי"ם
§כתב יושר, לעווענשטאם, מרדכי ב"ר אריה, ברסלויא, תקצח, דרך המליצה
§כתר כהונה, די לארה, דוד כהן, המבורג תכ"ט, ביאורי מלים שלא מופיעות בספר הערוך, אותיות א-י
ჶלבנון - גן נעול, ר' נפתלי הירץ ויזל, יסודות לשון הקדש, אמשטרדם תקכ"ה, בית ראשון, 125 עמ', 23.8MB, בית שני, 169 עמ', 35.8MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
לבנון א, ר' נפתלי הרץ בן יששכר בער וויזל, יסודות ושרשי לשון הקדש, ספר ראשון - "גן נעול", על שרש "חכם", עם "מבוא הגן", על שרש "אחר", ושרש מהמה, אמשטרדם תקכ"ה-תקכ"ו
לבנון ב, ר' נפתלי הרץ בן יששכר בער וויזל, יסודות ושרשי לשון הקדש, ספר ראשון - "גן נעול", על שרש "חכם", עם "מבוא הגן", על שרש "אחר", ושרש מהמה, אמשטרדם תקכ"ה-תקכ"ו
לבנון, נפתלי הירץ וסלי, תקפ"ט
Ξלבנון, נפתלי הירץ וויזל, ווינא, תקפ'ט
§להט החרב, פדר, טוביה, ווילנא, 5627
לוח הפעלים, מיכאל בן צבי יהונתן, פיורדא תקכח, 16 דפים
לוח הפעלים ומשקלי השמות, שווערין תקצ"ט, 52 עמ', 13.3MB
לוח הפעלים ומשקלי השמות, רפאל פורסנטל, ברסלאו תקפ"ו, 9.8MB, 42 עמ'
§לוחות בניני הפעלים עם משקלי השמות, יואל ברי"ל, ברלין, תקנד
§לוחות הפעלים, ברגמן, חיים פנחס, תל אביב, תרצח
לוית חן, דרכי לשון הקדש ומוסרים, ר' עמנואל ב"ר יקותיאל איש בניונטו, מנטובה שי"ז, 117 עמ', 19.1MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
לוית חן, בנונטו, עמנואל בן יקותיאל, דרכי לשון הקדש ומוסרים, מנטובה שי"ז, קח דפים
§לחם הבכורים, רבי שאול הכהן, ליוורנו, תר"ל, דקדוק, 335 עמ', 21MB, ☼ממקור אחר
לחם לפי הטף, מלון עברי-איטלקי, אהרן לוצאטו, וירונה תרט"ז, 564 עמ'
§לחם לפי הטף, משה ב"ר שלמה, ליק, תרכז, 16 עמ', 1MB, לימוד לשון לילדים, להבחין בין מלים דומות
לילדינו, ספר לימוד קריאה לילדים, מיכאל אברהם, פפד"מ תרצ"א, 48 עמ', 8.3MB
לילדינו, ספר לימוד קריאה לילדים, מיכאל אברהם, פפד"מ תרפ"ח, 7.4MB, 48 עמ'
§לפשרו של המונח "נחל איתן" לאור ההלכה, עמרם קהתי, תשסט
§לקוטי שושנים, ביאורי שמות נרדפים, מלוקט מספרי המלבי"ם, הער, שלמה זאב ב"ר מאיר, ווילנא, תרלד, 35 עמ', 2MB, ☼ממקור אחר
לקט יוסף, זוגות מלים שנשמעים שווה במשמעות שונה, ר' יוסף הירשפלד, תקפ"ה, 71 עמ'
לקיטת יוסף, מלים דומות עם משמעות שונה, עם תרגום לאידיש, יוסף הירשפלד, וינה תקפ"ה, 71 עמ'
§לקסיקון מלון תלמודי לאיטלקית, ר' בוקסדורף; יוחנן, באזל, ת
לקסיכון עברי-אנגלי, זליג ניומן
§לשון זה"ב שהוא מכתם לדוד, דוגמאות לאגרות, מארסאן, יוסף, אמשטרדם, תצד, 63 עמ', 2MB
§לשון זהב-חלק שני-חנוך לנער-מכתם לדוד, טפסים של איגרות שלום, אמשטרדם, תקג
§לשון חכמים-חוברת א, שמעון יהודה ליב ב"ר אברהם דוד מלאדז, פיעטרקוב, תרפו, ביאורי מלים קשות בדברי חז"ל, ועוד חידושים
§לשון חכמים-חוברת ב, שמעון יהודה ליב ב"ר אברהם דוד מלאדז, פיעטרקוב, תרפו
לשון חכמים, מלון, דוד לוי, פראג תרל"ה, 41.4MB, 99 עמ'
לשון למודים, ר' דוד בן שלמה אבן יחיא, חכמת הדקדוק, קושטאנטינה רס"ו, 60 דפים. עם "שקל הקדש" על מלאכת השיר, ר' שלמה אלמולי
לשון למודים, ר' דוד יחיא, על חכמת הדקדוק, קושטאנטינה רס"ו, 60 עמ', 10.6MB, §ממקור אחר, 118 עמ', 4MB
§לשון למודים, ר' דוד ב"ר שלמה ן יחיא, קושטא, ש"ב, דקדוק, ממקור אחר
לשון לימודים, רמח"ל, המליצה וחוקותיה, סדילקאב תקע, לשון
§לשון למודים, לוצאטו, משה חיים, הוראדנא, תקצו, חכמת המליצה
ממקור אחר, 112 עמ'
§לשון למודים, לוצאטו, משה חיים בן יעקב, ווארשא, תרנא
לשון למודים, דקדוק, דניאל פינק, ברלין תרפ"א, 255 עמ', 80.4MB
§מאזני לשון הקדש, אבן עזרא, אברהם בן מאיר, ויניציה, 5306
§מאזני לשון הקדש, היידנהיים, וואלף ב"ר שמשון, אופנבך, תקנ"א
§מאזנים - מאזני לשון הקודש, אבן עזרא, אברהם בן מאיר, אלטונה, תקל, ממקור אחר
§מאיר נתיב, גערמייזא, יהודה ליב ב"ר דובער, ווילנא, תקצ"ה, 347 עמ', 10MB, רשימת הפעלים והשמות בתנ"ך עם תרגום לגרמנית ולרוסית
§מאיר נתיב הלשון, פאלק, מאיר ב"ר גבריאל, אמשטרדם, תקעב, דקדוק, ועל הטעמים
Ξמבוא אל הנקוד האשורי או הבבלי, ר' שמחה פינסקער, ווין תרכ"ג, 89 עמ', 48.9 MB
מבוא אל הנקוד האשורי או הבבלי, שמחה פינסקר. עם ס' "יסוד מספר", לר"א אבן עזרא, וינה תרכ"ג, ☼ממקור אחר, 192 עמ'
§מבוא הלשון ארמית, ייטליש, יהודה ב"ר יונה, פראג, תרעג
§מבשר טוב, דקדוק, פדר, טוביה, מאהלוב, 5570
§מגלת ספר, הדרכה בעניין כתיבה ושירה, ויניציאה, שי"ב, 89 עמ', 2MB
§מגלת ספר, קרימונה שכ"ו, 86 עמ', 2MB, דוגמאות לאגרות, וכללי כתיבת שירה, ממקור אחר
מגן דוד, אלישע בן אברהם בן מתתיהו, הגנה על רד"ק מטענות האפוד ואחרים, קוסטאנטינה רע"ב, 26 דפים
מגן דוד, ר' אלישע בן אברהם בן מתתיהו, הגנה על הרד"ק מטענות האפוד וזולתו, קוסטאנטינה רע"ב,27 עמ', ★ממקור אחר, 60 עמ'
מגן דוד, דקדוק, דוד מוסקונה, וינה תרנ"א, 19.3MB, 65 עמ'. מעמ' 38 - סידור תפלה
מדרש מלים, מלון עברי-אנגלי, מיכאל יוספס, לונדון תקצ"ד, 137.9MB, 388 עמ'
מדרש מלים, מלון עברי-אידיש, 368 עמ', ר' אורי פייבש ב"ר אריטה ליב, דיהרנפורט תקל"ג, 85.9MB
§מדרש שם עבר, רזפינסקי, יעקב ב"ר מנחם, קובנה, תרפז, 87 עמ', 4MB, דקדוק
§מהלך שבילי הדעת, קמחי, משה בן יוסף, הגנו, רעט
§מהלך שבילי הדעת, ר' קמחי, משה, מנטובה, שכג, 128 עמ', 2MB, דקדוק, עם, עם ביאור מר' אליהו בחור
מהלך שבילי הדעת, ר' משה קמחי, שצ"א, דקדוק, 256 עמ'
§מהלך שבילי הדעת, קמחי, משה ב"ר יוסף, לבוב, תרכז
מורה דרך, מלון, וילנא תקפח
§מורה הלשון, ר' חיים צבי לערנער, דקדוק, 267 עמ', 11MB. מעמ' 160 - החלק המעשי. מעמ' 218 "ילקוט חצ"ל" - ביאורים בתנ"ך.מעמ' 238 - "ילקוט חצלנ"י" - הגהות על רש"י, ראב"ע, על מלות הגיון לרמב"ם, ועל ס' "יסודי המושכלות"
§מחברות מני קדם-מחברת ראשון, זלוטניק, יהודה ליב, יוהניסבורג, תשא, 15 עמ', 1MB, מתוך מלון לחרוזים
מחברת הערוך, ר' שלמה פרחון, כללי לשון העברית, חלק הדקדוק ומערכת השרשים שבתנ"ך, עם הגהות מר' זלמן בן גאטליב אבן כוכב טוב, עם מאמר על דקדוק לשון הקודש מר' שלמה יהודה רפפורט, פרסבורג תר"ד, ☼ממקור אחר
§מחברת הערוך-חלק ראשון, אבן פרחון, שלמה ב"ר אברהם, פרשבורג, תרד, חלק' הדקדוק
§מחברת הערוך-חלק שני, אבן פרחון, שלמה ב"ר אברהם, פרשבורג, תרד, חלק השרשים
מחברת מנחם
מחברת מנחם, ר' מנחם בן סרוק, בעריכת ר' צבי פיליפוואסקי, לונדון תריד, ὥממקור אחר, §ממקור אחר
מחקרי לשון, שלמה לויזון, וילנא תרט, 108 עמ'
מחקרים בלשון העברית, לאופר אשר, פרסומים שונים
מחקרים בלשון חכמים, בר אשר משה, אוסף מחקרים מכתבי עת
§מי מלא, ר' שמחה אריה הלוי מהרובשוב, ווארשא, תקצט, 100 עמ', 6MB, ביאורי שרשים
§מכלל יופי, מלך, שלמה אבן, קושטנדינה, שט, ממקור אחר
§מכלל יופי, רבי שלמה אבן-מלך, אמשטרדם, ת"ך, ביאורי מלים בתנ"ך, עם הערות על הנקודות והטעמים, עם הגהות לקט ושכחה לר' יעקב אבן דנה, ממקור אחר, 431 עמ', 39MB
§מכלל יופי, מלך, שלמה אבן, אמשטרדם, תמד
§מכלל יופי, אבן מלך, שלמה, וינה, תקעח, על התנ"ך, עם "לקט שכחה" לר' יעקב אבגדאנה
מכתב ללמד בני יהודה קסת הסופר, ר' נפתלי משכיל לאיתן, ורשה תרלב
מכתבי עברית, תבנית אגרות ומכתבים בעברית ובגרמנית, מאיר לעטעריס, וינה תרט"ז
מכתבי עברית, תבנית אגרות בעברית ובגרמנית, מאיר לטריס, וינה תרכ"ח, 53.3MB, 232 עמ'
מכתבי עברית, משה שמואל ניימאן, דוגמאות למכתבים, פראג תקפ"ז, 38.9MB, 172 עמ'
§מלון ארמי עברי לתרגומים ולארמית שבמקרא, מלמד, עזרא ציון, ירושלים, תשלה
מלון ארמי-אנגלי, מרקוס יאסטרוב, נ"י תשס"ג
מילון ארמי-עברי, הרב עזרא ציון מלמד, ירושלים תשנב
מלון השלם לשפות עברית ופולנית, יצחקאהרן ברנפלד, ברלין תרפ"ו, 440MB, 1159 עמ'
§מלון השתים, עדעלמאנן, מרדכי יצחק, ביאליסטאק, תרע, רשימת המלים בתנ"ך בעלות שתי אותיות, עם מראי מקומן, ממקור אחר, 36 עמ'
מלון חדש ושלם, עברי צרפתי, אברהם אלמליח, ירושלים תרפ"ה, 277.6MB, 873 עמ'
מילון לשון-לימודים, הרב יצחק פרנק, מילון ארמי - עברי - אנגלי לתלמוד הבבלי, המילון כולל הגדרות בעברית ובאנגלית למלים ולמונחים הארמיים שבתלמוד הבבלי (וכן למקצת מונחים עבריים
§מילון מלא ושלם יהודי־עברי, ביסקא, א. ל., ווארשא, תרפט
מלון עברי-גרמני, דוד קאסל, ברסלאו תרנ"א, 418 עמ'
מלון עברי-גרמני, משה מרגל, פוזגה תרס"ו, 885עמ'
מלון עברי-גרמני, לודוויג היינריך קאפף, לייפציג תרמ"א, 68.8MB, 186 עמ'
מלון עברי-גרמני, ירמיהו היינמן, לייפציג תקצ"ט, 44.2MB, 160 עמ'
מלון עברי-אנגלי, אביגיל לינדו, לונדון תר"ו, 87.5MB, 365 עמ'
מלון זרגוני-עברי, א"ל ביסקו, לונדון תרע"ג, 51.6MB, 262 עמ'
מלון עברי-ערבי, אברהם אלמליח, ירושלים תרפ"ט, 75MB, 418 עמ'
§מלים לאלוה, מינדן, יהודא ליב ברלין תק"כ, ביאורי מלים מהתנ"ך בסדר א"ב, 316 עמ', 20MB
ממקור אחר
§מליץ יושר, ר' מאיר ב"ר יעקב מק"ק רידן, אמשטרדם, תקל"ג, 127 עמ', 3MB, רשימת שרשים, ע"פ א"ב, עם ביאורים
מסלול בדקדוק לשון הקודש, קסלין, חיים בן נפתלי הירץ, המבורג תקמ"ח, 8 + 125 דפים
§מסלול בדקדוק לשון הקודש, קסלין, חיים בן נפתלי הירץ, המבורג, תקמח
§מסלול בדקדוק לשון הקודש, קעסלין, חיים ב"ר נפתלי הירץ מברלין, ווילנא, תקצט, לימוד דקדוק
§מסלול, ר' חיים קעסלין , 11MB, ווילנא - תרנ"ב על דקדוק לשון הקודש
§מספרות ימי הבינים, אלוני, נחמיה, ירושלים תש"ה, 105 עמ', 4MB, ענייני דקדוק, עם שרידים מפירוש הרס"ג ליחזקאל
מענה הלשון, מלון עברי-איטלקי, ר' חנניה כהן, תקעא
§מענה לשון, ר' יצחק עוזיאל, אמשטירדאם שפז, 16 עמ', 1MB, דקדוק, Ξממקור אחר, 1.13 MB
§מענה רך, פרידריכספעלד, דוד מברלין, אמשטרדם, תקסח, הגנה על ספר "אמרה צרופה", נגד ספר "דברי משרים", 13 עמ', 459KB, בענין מבטא ספרדי ואשכנזי
מעריך, מנחם די לונזאנו, תרי"ג, 135 עמ'
מעריך המערכות, המומר פיליפ ד' אקן, מילון עברי, פאריס שפ"ט, 300 עמ', ≡ממקור אחר, 273.6MB, 606 עמ', §ממקור אחר. על הספר ראה ישורון י עמ' תתיח
§מעריך המערכת, אליהו ברד"ח, וינה, תרכח, שרשי לשון הקודש שנמצאים בתנ"ך, עם תולדות מחבר מאת מאיר לעטעריס, ★ממקור אחר
§מערכה לקראת מערכה, סלוצקי, אפרים זלמן ב"ר נחום הלוי, ווילנא, תרלא, ביאורי מלים שמקורן בלשונות זרות, וביאורי עניינים בדברי חז"ל
§מערכת ההעתקות, ווארמאן, יהודה הלוי, אופן, תקצא, 136 עמ', 5MB, על מלים מושאלות למובנים שונים
מעשה אפוד, יצחק פרופיאט דוראן, וינה תרכה, דקדוק, עם הספד עם ר' אברהם יצחק הלוי מגירונה, ואגרות,ומכתב משד"ל על דקדוק
§
מעשה אפד, יצחק בן משה, וינה, תרכה, דקדוק, עם קריאה ללימוד תנ"ך
מפתח למלאכת שירי הקודש, מלון עברי-לטיני, הירנימוס אביאנוס, ליפסיא שפ"ז, 977 עמ',
מקראה לילדי בני ישראל, בן יהודה, אליעזר, ודוד ילין, ירושלם תרמ"ז, 40 עמ'
מקרי דרדקי, ר' פרץ טרבוט, נאפולי רמ"ח, קיצור ס' השרשים לרד"ק עם תרגום המלים לצרפתית, ערבית ואיטלקית, 80 עמ', 7.7 MB
מקרי דרדקי, [טרבוט, פרץ], השרשים שבמקרא, עם תרגום לאיטלקית ולערבית, ופירוש המלים מתוך פירושי רש"י ורד"ק, נאפולי? רמ"ח, 78 דפים
מרפא לשון, ביאורי מלים לועזיות ברש"י על תנ"ך ובתלמוד, בתוספות, בפירוש הרמב"ם, הר"ש והרא"ש, אודסה תרכה, 192 עמ'
מרכבת המשנה, אשר אנשל, מילון עברי-אידיש, קראקא רצ"ד, 89 עמ', 10.5 MB
§משכיות כסף, דפירה, שלמה בן משלם, אמשטרדם, תקכה, על השרשים, עם שירים ומכתבים מר' אברהם בדרשי ור' טודרוס הלוי
§משמעות האותיות, אותיות א-ב, מאיר שפריר, קרית אתא, 5781
משפט האורים, מלון עברי, עם תרגום המלים לרוסית וגרמנית, יהושע שטיינברג, וילנא תרעב, 877 עמ'
משפט הלשון, ר' נפתלי הירץ קלויזניק, וילנא תרלח, 64 עמ', דקדוק
משפטי הלשון העברית, אריה ליב גורדון, וילנא תרלד, 162 עמ'
§מתורגמן, ר' אליהו בחור, איזנא ש"א, 337 עמ', 13MB, ביאורי מלים בארמית, בסדר א"ב, ממקור אחר, 353 עמ', 25MB, ממקור אחר, 17MB, 347 עמ'
§נופת צופים, רבי יהודה בן יחיאל מסיר ליאון, וינה, תרכ"ד, על חכמת המליצה והדיבור, 213 עמ', 10MB. מעמ' 206 - כללים לפרש מאמרי אגדה, אהרן ילינק
§נחלת יוסף, רבי שמואל בן יוסף, ירושלים, תרנ"ז, כללי דקדוק, כללי התלמוד, דרשות וקבלה, רפואות ומנהגים, שירים וסליחות
נחלת יעקב, מלון עברי-הונגרי, חיים פולאק, בודאפסט תר"מ, 23.3MB, 50 עמ', אותיות א-ב
נחלת יעקב, מלון עברי-הונגרי, חיים פולאק, בודאפסט תר"מ, 22.8MB, 50 עמ', אותיות ב-ח
נחלת יעקב, מלון עברי-הונגרי, חיים פולאק, בודאפסט תר"מ, 23.3MB, 50 עמ', אותיות ח-י
נחלת יעקב, מלון עברי-הונגרי, חיים פולאק, בודאפסט תר"מ, 23.3MB, 50 עמ', אותיות י-מ
נחלת יעקב, מלון עברי-הונגרי, חיים פולאק, בודאפסט תר"מ, 23.2MB, 50 עמ', אותיות מ-נ
נחלת יעקב, מלון עברי-הונגרי, חיים פולאק, בודאפסט תר"מ, 23.6MB, 50 עמ', אותיות נ-ע
נחלת יעקב, מלון עברי-הונגרי, חיים פולאק, בודאפסט תר"מ, 23.3MB, 50 עמ', אותיות ע-ק
נטע הגפן, תזאורוס עברי-לטיני, ג'ין די פלנטביט, לודובי ת"ד, 1458 עמ'
§נסיונות אברהם, לוריא, אברהם ב"ר ניסן ווילנא תקפ"א, ענייני דקדוק ברש"י על נ"ך ועל התלמוד, עם חידת ראב"ע, 72 עמ', 6MB, ☼ממקור אחר
נר ישראל, ספר לימוד קריאה, יוסף ב' לוי, פפד"מ תרפ"ט, 5.1MB, 25 עמ'
§ספר דקדוק, קמחי, משה בן יוסף, פיזרו, רסח
§ספר דקדוק,   באזל רפ"ה
§ספר דקדוק קטן, משה אריה ווילנא והוראדנא תקצ"ג, ☼ממקור אחר, 34 דפים
§ספר דקדוק - מקנה אברהם, רבי אברהם דבלמש, ויניציאה, רפ"ג, 316 עמ', 33MB, ממקור אחר
ספר הבחור, ר' אליהו בן אשר, רומי רע"ט, 58 דפים
ספר הבחור, ר' אליהו בן אשר אשכנזי, על דקדוק, רומי רע"ט, 59 עמ', 6.3MB
§הבחור, ר' אליהו בחור הלוי אשכנזי, 3MB, מנטובה - שט"ז עניני דקדוק לשון הקודש
§ספר הבחור, ר' אליהו הלוי אשכנזי, ברלין תקכ"ז, 83 עמ', 4MB
§הבחור, רבי אליהו בחור הלוי אשכנזי, פראג, תקמ"ט
§ספר הגדרים, פרפיניאן, מנחם בן אברהם, שאלוניקי, שכז
ספר הגדרים - מכלל יופי, מנחם בן אברהם הפרפניאני, ביאורי מלים קשות, ברלין תקנ"ח, §ממקור אחר, Ξממקור אחר, 108 עמ'
Ξספר הגלוי, ר' יוסף קמחי, ברלין תרמ"ז, דקדוק, 7.78 MB, §ממקור אחר
ספר הגלוי, ר' קמחי יוסף, תשובות ר' יוסף קמחי להשגות רבנו תם על דונש בן לברט
ספר הדקדוק, ר'אליהו בחור, רצ"ב
ספר הדקדוק, ר'אליהו בחור, ש"ג, 672 עמ'
§ספר הדקדוק, שפירא, אהרן יעקב, ניו-יורק, תשיג
§ספר הדקדוק-חלק ב, שפירא, אהרן יעקב, ווארשא, תרפד
§ספר הדקדוק ח"א, נתנאל טראב מסלתון הכהן, ברוקלין, תשסג
§ספר הדקדוק ח"ב, נתנאל טראב מסלתון הכהן, ברוקלין, תשסג
ספר ההרכבה, ר' אליהו בחור, רפ"ה, 168 עמ'
§ספר ההרכבה, אליהו בחור הלוי, וינציאה, ש"ו, דקוק מלים זרות
ס' ההרכבה, ר' אליהו לוי, תקנג, על דקדוק, 63 דפים
§ספר הזכרונות, בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, פפד"מ, תרלה, דקדוק
§ספר המלואים או משביר החדש, שינהק, יוסף בן בנימין דב, ווארשא, תריח, 176 עמ', 9MB, ביאורי מלים בדברי חז"ל
ספר המלון, מלון עברי-אידיש, דוד הורביץ, אודסא תרנ"ט, 20MB
ספר המלון, מלון עברי-אידיש, דוד הורביץ, ורשה תרנ"ג, 23MB
§ספר המלים - ערוך הקצר, ר' יצחק דובער חאנעס, שיקגו תרע"ה, 189 עמ', 7MB, ביאורי המלים שנמצאים בחז"ל, עם תרגום לעברית ולאידיש
ספר הערוך, עם חיפוש ערכים
ספר הערוך, ר' נתן בן יחיאל, רומא רל"ה, 159 עמ', 41.4 MB
ספר הערוך, נתן בן יחיאל, ויניציאה רצ"א, 246 דפים
ספר הערוך, ר' נתן בן יחיאל, ונציה רצ"א. עמ' 29 - אות ב. עמ' 43 - אות ג. עמ' 60 - אות ד. עמ' 71 - אות ה. עמ' 76 - אות ו, ז. עמ' 82 - אות ח. עמ' 99 - אות ט. עמ' 107 - אות י. עמ' 110 - אות כ. עמ' 123 - אות ל. עמ' 128 - אות מ. עמ' 142 - אות נ. עמ' 150 - אות ס. עמ' 162 - אות ע. עמ' 173 - אות פ. עמ' 191 - אות צ. עמ' 197 - אות ק. עמ' 215 - אות ר. עמ' 223 - אות ש.עמ' 238 - אות ת. 247 עמ', 68.2 MB
§ספר הערוך, נתן בן יחיאל, ויניציאה, רצא
§ספר הערוך, נתן בן יחיאל, ויניציאה, שיב
ספר הערוך, שי"ב, 332 עמ'
הערוך, נתן בן יחיאל, ויניציאה שי"ג, 166 דפים
ספר הערוך, ר' נתן בן יחיאל, ונציה שי"ג, 166 עמ', 18.6 MB
§ספר הערוך, נתן בן יחיאל, בסיליאה, שנט
ספר הערוך, פראג תקצ"ה, עם מוסף הערוך ומערכי לשון לר' משה לנדא, ח"ד, אותיות ל-ס, 12.1MB
§ערוך, ר' נתן ב"ר יחיאל מרומא, פיזרו, רעז, 393 עמ', 26MB, עם מחיקות הצנזור
Ξהערוך ומוסף הערוך עם מערכי לשון - חלק א, נתן בן יחיאל מרומא
Ξהערוך ומוסף הערוך עם מערכי לשון - חלק ב, נתן בן יחיאל מרומא
Ξהערוך ומוסף הערוך עם מערכי לשון - חלק ג, נתן בן יחיאל מרומא
Ξהערוך ומוסף הערוך עם מערכי לשון - חלק ד, נתן בן יחיאל מרומא
Ξהערוך ומוסף הערוך עם מערכי לשון - חלק ה, נתן בן יחיאל מרומא
הערוך, תקע"ט
הערוך, תקע"ט
הערוך, תק"פ
הערוך, תקפ"ד,
הערוך, תקצ"ה
הערוך, תקצ"ה
הערוך, תרי"ז, 706 עמ'
הערוך עם מוסף הערוך והפלאה שבערכין, תרי"ז
הערוך, תרי"ז, 500 עמ'
§הערוך - חלק ראשון - אות א - י, נתן בן יחיאל מרומה, לעמבערג, 5617
§הערוך - חלק שני, תן בן יחיאל מרומה, לעמבערג, 5617
§ערוך השלם - אות א, נתן בן יחיאל, וויען, תרלח
§ערוך השלם - אות ב-ג, נתן בן יחיאל, וויען, תרלח
§ערוך השלם - אות ט-מ, נתן בן יחיאל, וויען, תרמה
§ערוך השלם - אות ל-נ, נתן בן יחיאל, וויען, תרמט
§ערוך השלם - אות נ-פ, נתן בן יחיאל, וויען, תרנ
§ערוך השלם - אות ס-פ, נתן בן יחיאל, וויען, תרנ, ממקור אחר
§ערוך השלם - אות צ-ר, נתן בן יחיאל, וויען, תרנא
§ערוך השלם - אות ש-ת, נתן בן יחיאל, וויען, תרנב, עם מפתחות לדברי חז"ל המובאים בערוך, ותיקונים לכרכים הקודמים
§ערוך השלם - השלמה - חין הערך, קאהוט, חנוך יהודה בן ישראל, וויען, 5652
§ערוך - מפתח, ר' נתן בן יחיאל, מרומה, וויען, תרנב
§ערוך ג, ר' נתן בן יחיאל, מרומה, וויען, תרמב
הערוך: חלק ראשון, הערוך, ר' נתן בר יחיאל, עם מוסף הערוך, לר' בנימין מוספיא, המעריך, לר' מנחם דילונזאנו, והפלאה שבערכין, לר' ישעיה ברלין, לובלין, תרנ"ד, 352 עמ'
—§חין הערך, קאהוט, חנוך יהודה בן ישראל, ניו יורק תרנב, 329 עמ', 14MB, השלמה לערוך השלם
—§מוסף הערוך, מוספיא, בנימין, אמשטרדם, תט"ו
הערוך, עם מוסף הערוך, ו"מערכי לשון", אותיות ב-ו, פראג תקעט
—§
הפלאה שבערכין, ברלין-פיק, ישעיה, ברסלויא, 5590, על ס' הערוך
—§הפלאה שבערכין - ביאור הערוך - חלק ראשון, ברלין, ישעיה בן יהודה, ברעסלויא, 5590
—§הפלאה שבערכין, על ס' הערוך, לר' ישעיה ברלין, עם הוספות מכ"י קדמונים מר' שמואל דוד לוצאטו, עם "חידושי מהרש"ה" לר' שמעון הורוויץ, וינה, תריט, —★ממקור אחר
—§ספר המעריך, די לונזאנו, מנחם ב"ר יהודה, לייפציג, תריג, על ס' הערוך
—§הגיון שלמה, ר' שלמה במברגר, מיינץ, תרלח, 71 עמ', 3MB, תיקונים לס' הערוך ע"פכתביד. מעמ' 55 - באורים לס' הערוך. מעמ' 61 - הוספות לס' "לימוד ערוך" על שבת וברכות
—§ערוך הקצר, ר' אליהו, קושטא, רעא, 127 עמ', 4MB, ממקור אחר
—§ערוך הקצר, קראקא, שנא
—§ערוך הקצר,   פראג תס"ז
—≡ערוך הקצור, ר' נתן מרומא, מתוקן ע"י מאיר קאהן ביסטריץ, פראג תרכ"ג, 230 עמ'
—§שריד בערכין, לינדערמאן, שמחה אברהם, טהרן, תרל, ביאורים על ספר הערוך, 82 עמ', 2MB
—§אגור, הוספות לס' הערוך, אבן-ג'אמע, שמואל בן יעקב, ברסלאו, 5648
§ערוך החדש - ערך חיים, פוטערניק, חיים ב"ר ישכר בעריש מבוקאווסק, בוקאווסק, תרע, ביאורי מלים
Ξספר הרקמה, ר' יונה אבן גנאח, פרנקפורט, תרט"ז, דקדוק, 16.8 MB
ספר הרקמה, ר' יונה אבן גנאח, בתרגום ר"י אבן תיבון, פרנקפורט תקצ"ו, 252 עמ', דקדוק
ספר הריקמה, ר' יונה אבן ג'נאח, ההדיר: קירכהיים רפאל בן שמעון
§הרקמה, ר' יונה מרון אבן גנאח, 13MB, פראנקפורט תרט"ז על עניני דקדוק בלשון הקודש, ☼ממקור אחר, 140 דפים
§ספר השם, ר' אברהם אבן עזרא,עם פירוש אור נגה, ג"ה ליפמן, פיורדא, תקצ"ד, 88 עמ', 4MB דקדוק, ★ממקור אחר, ☼ממקור אחר, Ξממקור אחר
ספר השרשים לרד"ק
ספר השרשים,ר' דוד קמחי, רומא ר"ל, 180 עמ', 51.7 MB
ספר השרשים, קמחי, דוד בן יוסף, רומא ר"ל בערך, 184 דפים
ספר השרשים, קמחי, דוד בן יוסף, נאפולי ר"ן, 143 דפים
ספר השרשים,ר' דוד קמחי, נאפולי ר"ן, 144 עמ', 29.1 MB
ספר השרשים, קמחי, דוד בן יוסף, נאפולי רנ"א, 168 דפים
ספר השרשים, ר' דוד קמחי, נאפולי רנ"א, 169 עמ', 21.6 MB, §ממקור אחר
§שרשים, ר' קמחי, דוד (רד"ק), קושטא, רעג
ספר השרשים, רד"ק, ונציה רפ"ט
§שרשים, ר' קמחי, דוד (רד"ק), ויניציאה, שו, ☼ממקור אחר, ונציה שו, 143 דפים
§שרשים, ר' קמחי, דוד (רד"ק), ויניציאה, שז
ספר השרשים עם נגזרים, רד"ק, ש"ח, 978 עמ'
ספר השרשים עם נגזרים, רד"ק, שכד, 256 עמ'
ספר השרשים, רד"ק, שכו
ספר השרשים, רד"ק, תרז, 475 עמ'
§ספר השרשים, קמחי, דוד, ברלין, תרז, ממקור אחר, ממקור אחר ממקור אחר
ספר השורשים, ר' קמחי דוד
§ספר השרשים, אבן ג'נאח, יונה, ברלין, תרנו
ספר השרשים, שפת אמת, יצחק סטנוב, ברלין תקמ"ז, 130 עמ'
ס' השרשים, יצחק סאטאנוב, ברלין תקמד, 29 דפים, מלון
§ספר השרשים - שפת אמת - חלק א, יצחק, ברלין, תקמז
§ספר השרשים - שפת אמת - חלק ראשון, סאטאנאוו, יצחק, פראג, תקסג
§ספר השרשים - שפת אמת - חלק שני, סאטאנאוו, יצחק, פראג, תקסג
§ספר השרשים - שפת אמת - חלק ג, יצחק, ברלין, תקמז
ספר התשבי, ר'אליהו בחור, שיז, 378 עמ'
§ספר זכרון, קמחי, יוסף ברבי יצחק (בן קמחי), ברלין, תרמח, 104 עמ', 4MB, ענייני דקדוק, Ξממקור אחר, 3.47 MB
§ספר מהלך, קמחי, משה, המבורג, תקמה, עם ביאור ר' אליהו בחור ופתיחת ר' בנימין כלבי
ספר מכלול, רד"ק, ש"ד, 538 עמ'
ספר מכלול, רד"ק, ש"ה, ☼ממקור אחר, ונציה שה, 69 דפים
ספר מכלול, רד"ק, קוסטנטינה, עם הגהות בלטינית בכ"י
ספר מכלול,רד"ק, ש', 196 עמ'
§מכלול-חלק ראשון, קמחי, דוד, ויניציאה, שה
§שרשים - מכלול - חלק שני, קמחי, דוד, ויניציאה, שה
ספר מכלול, רד"ק, שכו, 288 עמ'
§ספר מכלול, רד"ק, ליק, תרכב
§ספר ניקוד,   קראקא ת"ח
Ξספר צחות, ר' אברהם אבן עזרא, פיורדא, תקפ"ז, דקדוק, 10.2 MB, עם ביאור מר' גבריאל הירש ליפמאן, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר,7MB
§ספרי דקדוק, חיוג, יהודה, פפד"מ, תרד
ספרי דקדוק מראש המדקדקים ר' יהודה חיוג - אותיות הנח, פעלי הכפל, הנקוד, שתירגם ראב"ע מערבית לעברית, בעריכת יהודה ליב דוקעס, פפד"מ תרד, 204 עמ'
§ספרי החנוך לפתח תקוה, לוצקי, יוסף שלמה בן משה, אורטה קייואי, תקצא, 75 עמ', 3MB, ספר לימוד דקדוק לנערים
§עבודת מדע באוצר הלשון העברית, טורטשינר, נפתלי הירץ, ירושלים, תרצד
§עיטור סופרים, לבוב ?, 50 עמ', 3MB, נוסחים למכתבים. מעמ' 25 - נוסחי שטרות. מעמ' 33 - מליצות לחתונה ותארים. מעמ' 37 - מלאכת מחשבת - חכמת החשבון.
§עיטור סופרים, ר' משה בן ישראל, המבורג, תפא, הדרכה לכתיבת אגרות מתובלות בדברי חז"ל, עם חידושי תורה
§עיטור סופרים - חלק ראשון, הוראדנא, תקנז, 78 עמ', 4MB, ללמד איך לכתוב אגרות
§עין הקורא, ר' אליקים ב"ר אברהם מלונדון, ברלין תקס"ג, 16 עמ', 547KB
§על הראשונים ואחרונים, האדעס, יואל זוסמן, לונדון, תרפח, מקור הא"ב שלנו, אותיות אהו"י, נקודות, טעמים, דגשים, תגים, מסורה, סדר זמנים של ישראל, וכנסת הגדולה, ותולדות התלמוד
§על טהרת כתבי הקדש, וילנציק, שמואל בן זלמן, אודיסה, תרנה, קריאה לסופרים שיכתבו רק בלשון הקודש
§עמלים בתורה - א, על פעלים בתנ"ך, זילבערמאן, משה בן אברהם יוסף, מונסי, 5777
§עמלים בתורה - ב, זילבערמאן, משה בן אברהם יוסף, מונסי, 5777
§עמלים בתורה - ג, זילבערמאן, משה בן אברהם יוסף, מונסי, 5777
§ענף עץ עבות, גריסהאבר, ראובן, פיורדא, תקד, 112 עמ', 6MB, "עבותות אהבה" - ענייני דקדוק. מעמ' 101 - "עבותות חדשים" - הערות על סידורו של ר' זלמן הענא
§עץ חיים, רבי חיים ב"ר בצלאל אחי המהר"ל, ירושלים, תשל"ג, 55 עמ', 2MB, דקדוק
§עץ חיים, אוליורה, שלמה בן דוד, אמשטרדם, תמב, מלון עברי-ספרדי, עם "כתוב ארמית" - מלים ארמיות בתנ"ך עםתרגום, עם חשבון המטבעות והמדות
ערוגת הבשם,ר' שמואל בן אלחנן יעקב ארקיוולטי, דקדוק, ויניציאה שס"ב-שס"ג, 123 עמ', 23MB, §ממקור אחר, 8MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§ערוגת הבושם, ארקוולטי, שמואל, אמשטרדם, תצ, 218 עמ', 11 עמ', דקדוק, ממקור אחר
עין רואה, לימוד עברית, ש' הלל, מולהוס תרי"ח, 118 עמ', 26.2MB
ערוך החדש, גוסטף דלמן, מלון עברי-ארמי-גרמני, עם לוח ראשי תיבות, פפד"מ תרס"א, 230MB, 596 עמ'
§ערכי הכנויים, הלפרין, יחיאל ב"ר שלמה, סאטמאר, תרצט, שרשי לשון הקודש עם כינוייהם בסדר א"ב
§פי אריה, ר' די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק, ויניציאה, ת, ביאורי מלים עבריות באיטלקית, 28 עמ', 751KB, ממקור אחר
פי עוללים, ספר לימוד קריאה, פפד"מ תרנ"ט, 35 עמ', 6.5MB
§פרקי אליהו - פרק שירה, בכללים קצרים באותיות ובנקודות ובשאר דברים, ר'אליהו בן אשר אשכנזי, באזל רפ"ז, 194 עמ', 5MB, דקדוק, עם תרגום ללטינית
—§פרק שירה, בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, פפד"מ, תמ"ט, 47 עמ', 1MB, דקדוק
—§פרק אליהו - פרק שירה, בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, לבוב, 5543, 131 עמ', 6MB, עם פירוש "סוגה בשושנים", לר' אביגדור ב"ר אליהו. מעמ' 91 - שירים
§פרקי רבי אליה, בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, אלטונה, תקל, 49 עמ', 1MB, דקדוק וביאורי מלים
§פתח דברי, ויניציאה, שו, דקדוק
פתח שפת עבר, לימוד עברית לילדים, אברהם הכהן, וינה תר"ה, 12.6MB, 32 עמ'
פתשגן הכתב, ר' צבי הירש בן מאיר, מכתבים עם תרגום לאידיש, ללימוד נערים, פפד"א תקס"ב, 10.4MB,
§צוהר התיבה, שלמה הכהן, ברלין, תצג
§צוהר התיבה עם מכסה התיבה, הענא, שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב הכהן, הוראדנא, תקס"ה, 201 עמ', 11MB, דקדוק
צוהר התיבה, ר' שלמה האנאו, וילנא תקפ, 100 דפים
§צוהר התיבה, ר' שלמה זלמן הכהן, 10MB, לבוב תרמ"ה, על עניני דקדוק לשון הקודש
§צוהר התיבה החדש, שלמה הכהן, ווילנא, תרלג
—☼קורי עכביש, ר' שלמה זלמן הענא, פיורדא תקד, 34 דפים, הגנה על ספרו "צוהר התיבה", §ממקור אחר, 3MB, ממקור אחר
§צח שפתים, פולמר, שמעון לוי ב"ר אלעזר, זולקווא, תק"ע, 85 עמ', 4MB, דקדוק, קטוע בסופו
§צחות בדקדוק, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, ברלין, תקכט
§צחות המליצה, בוכנר,זאב וואלף, ברלין, תקע, דוגמאות לאגרות
צמח דוד, ר' דוד בן יצחק פומיס, ונציה שמ"ז, 302 עמ', מלון עברי-לטיני-איטלקי, §ממקור אחר, 598 עמ', 39MB, מלון עברי-לטיני-איטלקי, עם ביאורים קצרים בעברית. לאורך הספר יש שני מילונים - בכל עמצוד, הטור הימני הוא מלים עבריות, והטור השמאלי - מלים "נכריות". עד עמ' 70 - מפתח מלים איטלקיות. עמ' 70-123 - מפתח לפי מלים לטיניות
§צרוף שמות, גרינברג, שמואל הכהן, ברלין, תרפז, 9 עמ', 355KB, מחקרים בלשניים, על המלה "ברד", ועל "אם למקרא ואם למסורת"
§קהלת יעקב, רודריגיז מוריירא, יעקב, לונדון, תקל"ג, ביאורי מלים מהתנ"ך והתלמוד באנגלית וספרדית
§קובץ על יד, "אבן בוחן" לר' מנחם בר שלמה, ביאורי מלים בסדר א"ב, תרו, 65 עמ', 2MB
§קול קורא, לוי יצחק ב"ר משה, בראדי, תרלד, דקדוק
Ξקונטרס בדקדוק שפת עבר, [המחבר מתקופת הראשונים], ההדיר ר' שמואל אברהם פוזננסקי, ברלין, תרנ"ד, 55 עמ', 17.4 MB
§קנין אברהם, לונזנו, אברהם בן רפאל, זאלקווי, תפג, דקדוק
§קריאת התורה, קעסלין, חיים ב"ר נפתלי הירץ מברלין, ברלין, תקעד, 48 עמ', 2MB, על"אל תקרי" שבתלמוד, ועל "יש אם למקרא", ועוד מאמרים בש"ס המבוססים על יסודות הלשון, עם "באר רחובות"
קרית ספר, מרדכי אהרן גינזבורג, מכתבים בלשון הקודש, וילנא תקצה, 175 עמ'
ראשית דעת, ל"מ לויסאהן, תריח, ספר ללימוד קריאה
ראשית דעת, ספר לימוד קריאה, ל"מ לויזון, פולדא תר"ל, 43 עמ'
ראשית דעת, ספר לימוד קריאה, ל"מ לויזון, פולדא תרמ"ד, 8.3MB, 39 עמ'
ראשית הלמוד, משה שטינשניידר, ספר לימוד דקדוק לילדים, ברלין תר"ך, 106 עמ'
שבט סופר, אברהם מאפו, וינה תרמג, 152 עמ', כתיבת מכתבים
§שורש יהודה, ניימרק, יהודה ליב בן דוד, פרנקפורט דמיין, תנג, דקדוק, 88 עמ', 6MB
§שיגרא דלישנא, פתגמים ומקורותיהם, אברהם מייזעלס, מונטריאול 5771. הערות ותיקונים
§שיח יצחק, ר' יצחק בן שמואל, באזיליא, שפז, דקדוק
§שיח יצחק, ר' יצחק ברבי שמואל הלוי, באזיליא, 137 עמ', 6MB, דקדוק
§שיח יצחק, ר' יצחק ב"ר שמואל הלוי, פראג, שפז-ח, 120 עמ', 5MB, דקדוק
§שילוש לשונות, ר' סב מינסטר , 8MB, באזיליאה - ר"צ אוצר השרשים עם תרגום לרומית יונית וכשדית, 261 עמ'
§שכל טוב, ספר דקדוק לר' משה מפוסקיירא, ההדיר אברהם רפאל ב"ר יהודה מאיר, פפד"מ, תרפו
Ξשלשה ספרי דקדוק, ר' יהודה אבן חיוג, ליפזיג, תר"ל, 13.8MB, §ממקור אחר
§שער לימוד - מלמד שיח, לימוד דקדוק לנערים, ר' אליקים בן יעקב, לינעוויל, תקסו, 134 עמ', 5MB
§שערי בנימין, ר' בנימין זאב ב"ר דוד, זולקווא, 5512, 122 עמ', 10MB, מלים בסדר א"ב, עם מלים נרדפות להן, עם מקורותיהן
§שערי תורה, הענא, שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב הכהן, המבורג, תע"ח, 143 עמ', 6MB, על דקדוק. מעמ' 127 - "שערי זמרה" - על טעמי נגינה
שפה אחת, לקט בסדר א"ב של כל הפעלים במשנה, עם פירוש, המוכיח שהם בלשון המקרא, עם אמר "פתח האוהל" על מלים נרדפות, ר' חנניה אלחנן חי כהן, רגיו תקפ"ב, 3.4MB
§שפה אחת, שרשי לה"ק עם ביאורים ותרגום איטלקי, ריגייו תקע"ט, 119 עמ', 3MB.מעמ' 76 - "פתח האהל" - על מלים נרדפות, לר' אלחנן חנניה חי כהן
Ξשפה ברורה, ר' אברהם אבן עזרא, קושטנדינה ר"צ, 31 עמ', 8MB
שפה אחת, שרשי ופעלי המשנה, ר' חנניה כהן, תקעט
§שפה ברורה, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, פיורדא, תקצ"ט
שפה ברורה, ר' אברהם אבן עזרא, עם ביאור "מבין שפה" לגבריאל הירש ליפמאן, עם חידה מר"א בן עזרא
שפה ברורה, קלמן שולמן, וילנא תרח, 48 דפים, לשון הקודש
§שפה ברורה, ר' יעקב קאפיל ב"ר זאב וואלף, לבוב, תקמ"ו, 71 עמ', 4MB, מלון, כל מלה בלה"ק מתורגמת לגרמנית, צרפתית, איטלקית ולטינית, כולם באותיות עבריות. המלים מסודרות לפי נושאים ולא בסדר א"ב
§שפה ברורה, העכים, משה ב"ר חיים הכהן, פיורדא, תקנ, 80 עמ', 6MB, דקדוק, ☼ממקור אחר
§שפה לנאמנים, ר' יהודה ליב עדיל, לעמבערג, 65 עמ', 4MB, דקדוק
§שפה לנאמנים, ר' ברוך הלוי עפשטיין, ווארשא, תרנג, 23 עמ', 4MB, על חובת לימוד לשון הקודש, ובענין תרגום התורה לשפות אחרות, והאם ראוי לערב בלשון הקודש מלים משפות אחרות, ממקור אחר
שפת יתר - מהדורת וורשא, ר' אברהם אבן עזרא, הגנה על רס"ג מפני בקורתו של דונש בן לברט. ורשה 1895
שפת יתר - מהדורת פרנקפורט, ר' אברהם אבן עזרא, הגנת רב סעדיה גאון מביקורתו של דונש בן לברט
§שפת יתר, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, פרשבורג, 5490, דקדוק
שפת יתר, ר' אברהם אבן עזרא, פרסבורג תקצח, 47 עמ'
שפת יתר, ר' אברהם אבן עזרא, פפד"מ תרג
Ξשפת יתר, על דקדוק, וספר הצחוק, שירים, ר' אברהם אבן עזרא, ווארשא, תרנ"ה, §ממקור אחר
שפת יתר, ר' אברהם אבן עזרא, פרסבורג תקצ"ח, 47 עמ'
§שפתי כהן, כהן, משה, ג'רבה, תשיב, 186 עמ', 3MB, מלון עם ביאורי מלים ותרגומם לערבית-יהודית
§שפתי רננות, סטנוב, יצחק הלוי, ברלין, תקלג, 70 עמ', 5MB, דקדוק
שפתנו, על הרחבתה ותחיתה של הלשון העברית, בעריכת יוסף קלויזנר, ירושלים תרפ"ג, 32.2MB, 138 עמ'
§שרש ישע, ר' יצחק ב"ר צבי הירש, סדילקוב, 5593, 84 עמ', 15MB, מלות התנ"ך עם ביאורים בסדר א"ב, ממקור אחר
Ξשרשות כסף, ר' יוסף אבן כספי, על שרשי לשון הקודש, ערכים נבחרים, מתוך JQR 17(1907), שהם 19 עמ', 10.7 MB
שרשי לבנון, דקדוק, יצחק בר לוינזון, וילנא תרא, ממקור אחר
תלמוד לשון עברי, בן זאב, יהודה ליב, יסודות לשון הקדש, ברעסלא תקנ"ו
תלמוד לשון עברי, יהודה ליב בן זאב, יסודות לשון הקדש, ברעסלא תקנ"ו, 257 עמ', 31.7MB
תלמוד לשון עברי, יהודה ליב בן זאב, תק"צ, 488 עמ'
Ξתלמוד לשון עברי - שערי נעימה, יהודה ליב בן זאב - שלמה בן משה חלם, ווילנא, תק'צ
תלמוד לשון עברי, יהודה לייב בן זאב, וילנא תרלד. על הספר ראה לב העברי (תרפד) ח"א, דף ז ע"א
§תשבי, ר' בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, איזנא, שא, ממקור אחר, ממקור אחר
§תשבי, ר' בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, באזל, שסא, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 99 דפים
תשבי, ר' אליהו לוויטא, גרודנו תקסה, 66 דפים
§תשבי, בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, טשרנוביץ, תרטז
§תשבי, פאלאק, שרגא, וואטש, תרפז
—§הוספות לספר התשבי, אליהו התשבי, איזנא, שא
תשובות דונש, ר' דונש בן לברט, בעריכת צבי פיליפאווסקי, עם הכרעות רבינו תם לס' מחברת מנחם, לונדון תרטו, §ממקור אחר, ὥממקור אחר
תשובות דונש בן לברט לרב סעדיה גאון
תשובות דונש הלוי בן לברט על ר' סעדיה גאון, ברסלאו תרכו, 63 עמ'
§תשובות דונש הלוי בן לברט, שראטער, ראבערט, קראטאשין, תרכו
תשובות תלמידי מנחם ותלמידי דונש, וינה תרל
§תשובות תלמידי מנחם בן יעקב אבן סרוק, ותשובות תלמידי דונש, וינה, תרל

טעמי נגינה
§בינת מקרא, ר' מנשה בן יוסף מאיליא, הורדנא, תקעח, 58 עמ', 2MB, ביאורי פסוקים ע"פ טעמי המקרא, ממקור אחר, Ξממקור אחר, 37 עמ' מוקטנים, 451 KB, ≡ממקור אחר, תקעח, 47 עמ'
§דרכי הנסיגה, יצחק יוסף בן ציון, אמסטרדם, תקמ"ב, בענין נסיגת טעמים אחור מפני קירבת טעם אחר
היסוד המוסיקלי של הקריאה בתורה לפי טעמי המקרא : ניתוח סטרוקטוראלי והשוואתי - מאת מרדכי נאמן, עבודת דוקטורט מרדכי נאמן נובמבר 2012
ויבינו במקרא על טעמי המקרא
§טוב טעם, ר' אליהו בן אשר בחור, וויניסייה, רצח, כללי הניגנות והטעמים
§טנא, טעמים, נקודות, אותיות, דיוקים בטעמי המקרא, שרגא גוטמכר, חיפה, 5770, 74 עמ', 6MB
§טעם ודעת, גאנם, אליהו, סוסה, תרפו, על טעמי הנגינה, 129 עמ', 3MB
§טעמי אמ"ת בחרוזים, יוסף ב"ר קלונימוס, ברלין, תרמו
טעמי הטעמים, ר' יצחק בן יעקב הכהן, הסברים לטעמי הנגינה ע"פ סוד, ירושלים תר"פ, 4 עמ', 397KB
טעמי הטעמים, ר' יצחק בן יעקב, ירושלים? תרפ"-, 2 דפים. על הספר ראה קובץ מדעי היהדות, ספר ב, תרפ"ז, עמ' 179-180.
§טעמי הטעמים, יצחק ב"ר יעקב הכהן, ירושלים, תרפ, ביאורים לטעמי הנגינה ע"פ סוד
Ξטעמי המקרא, או "הוריית הקורא", על קריאת טעמי המקרא והמסורה, מאחד הראשונים, פאריס, שכ"ו, ד"צ ירושלים תשל"ח, 29 עמ', 22.5MB
§טעמי המקרא, ליקוטים ורמזים, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5775
§טעמי המקרא בהלכה ובאגדה, זלמן פישר, תל אביב , 5772
§טעמי המקרא בהלכה ובאגדה - תשעא, פישר, זלמן, 5772
§טעמי המקרא בהלכה ובאגדה - תשעג, פישר, זלמן, 5774
§טעמי המקרא בהלכה ובאגדה - תשעד-ה, פישר, זלמן, 5776
§טעמי תורה, ר' ישראל יצחק ב"ר חיים משה ווילנא תקפ"ב, על טעמי הנגינה, עם "טעם עליון" על מעלת התורה
§טעמי תורה, ר' אליעזר כהנא, על טעמי הנגינה, קריאת התורה וענייני מסורה, עם מכתב ר' שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, זולקווא, 5525
§מרי"ח ניחוח, אביחצירא, רן יוסף חיים מסעוד, עפולה, תשע, 127 עמ', 5MB, על טעמי המקרא בדרך סוד ורמז
§משפטי הטעמים, ר' וואלף היידענהיים, 3MB, רעדלהיים תקס"ח, על טעמי המקרא בכ"ד ספרי תנ"ך, עפ"י בעלי המסורה הקדמונים, ★ממקור אחר, 132 עמ'
§ספר היחש לכתב אשורי, בכרך, יעקב, ווארשא, תריד, על הנקודות והטעמים, ממקור אחר, ממקור אחר
פרשנות על פי טעמי המקרא, ר' בן גד דוד
§צלילי המקרא, נאמן, יהושע ל., תל אביב, תשטו, על המוסיקה של טעמי המקרא
§שער טעמי ג ספרים אמת, בן בלעם, יהודה ב"ר שמואל הספרדי, אמשטרדם, תריט, 26 עמ', 852KB, עם הוספות בעניין טעמי אמ"ת מאת גבריאל פאלק
§שערי זמרה, הענא, שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב הכהן, פיורדא, תקכ"ב, 89 עמ', 4MB, טעמי נגינה
§שערי זמרה הארוך, ר' שלמה זלמן ב"ר יהודה ליב כ"ץ, 5MB, ביאלאסטאק תקס"ו, על טעמי המקרא ונגינות
§שערי נעימה, ר' שלמה ב"ר משה מחעלמא, פפד"א, תקכ"ו, 32 עמ', 1MB, על טעמי אמ"ת
§תורת אמת, בער, יצחק ב"ר אריה יוסף, רדלהיים, תריג, על טעמי הנגינה בספרי תהלים, משלי ואיוב, ☼ממקור אחר

המסורה בתנ"ך
§אור בקר, פלונגיאן, מרדכי ב"ר שלמה, ווילנא, תרכט, הוכחות שנוסח התורה של המסורת היא הנכונה, 111 עמ', 7MB, ★ממקור אחר
§אכלה ואכלה, פרעסדארף, זלמן, הנובר, תרכד, 272 עמ', 19MB, מסורה גדולה. מעמ' 199 - גרמנית
§אם למסורת, ויטרבי, דוד חיים ב"ר עזריאל, מנטובה, 5508, על יתר וחסר וחילוף בס"ת
§אמרי שפר, ר' שמעון פרץ יפה, פיערטרקוב תרס"ט, על סימני המסורה של פרשיות התורה והחומשים ונ"ך, פירוש על "אחד מי יודע", ופלפולים מר' שלום אלחנן יפה, 63 עמ', 4MB
§דמשק אליעזר, ר' אליעזר מפינטשוב, על המסורה בתנ"ך, יעסניץ, תפג, ממקור אחר
§דרך המלך, ר' יחיאל מיכל ב"ר יהודה ליב מקאלווריע, שקלוב, תקנ"ח, ביאור למסורה בדרך דרוש, ממקור אחר
המסורה, ע"פ כתבי יד, כריסטיאן דוד גינצבורג, אותיות א-י, לונדון תר"מ, 768 עמ', ממקור אחר
המסורה, ע"פ כתבי יד, כריסטיאן דוד גינצבורג, אותיות כ-ת, לונדון תרמ"ג, 163.2MB, 842 עמ', ממקור אחר
המסורה, ע"פ כתבי יד, כריסטיאן דוד גינצבורג, כרך ג, תוספת, לונדון תרמ"ה, 81.2MB, 395 עמ', ממקור אחר
המסורה, ע"פ כתבי יד, כריסטיאן דוד גינצבורג, כרך ד, פירוש באנגלית, וינה תרנ"ז, 235.3MB, 548 עמ', ממקור אחר
המסורה, ע"פ כתבי יד, כריסטיאן דוד גינצבורג, כרך ד, וינה תרנ"ז, 548 עמ', כרך ה, כרך ו
§המסרה הגדולה, עם ביאורים בגרמנית, פרענסדארף, זלמן, הנובר, תרלו, 420 עמ', 35MB
§התורה והמסורה, שטערן, שמואל טוביה, חמ"ד, תשיב, בענין כתב אשורי, ניקוד וטעמי התורה
חיים לגופא, ר' חיים בן יעקב פלג'י, על אותיות התורה, אזמיר תרל"ד, 40 עמ', 7.5MB
§טעמי המסורה, ר' יעקב בן יצחק, אמשטרדם, תיא, כוונות קישור הפסוקים, עם פירוש על המסורה ועל חידת אבן עזרא
§טעמי מסורת, ר' יהודה ליב מייזלש חיים בעריש הכהן, אמשטרדאם, תפח, ביאור המסורה בדרך דרוש עם חידושי אגדות
§כתב התורה, טורטשינר, נפתלי הירץ, תל אביב ירושלים, תשג, הכתב שבו נכתבה התורה
מאורות נתן, ספיר יעקב, ההדיר: זר רפי, על הנוסחאות של כתר ארם צובה
§מאורות נתן, יעקב ספיר, ירושלים, תשמו, על שינו נוסח בתנ"ך כתר ארם צובה
§מאמר בקרי וכתיב, ראזינפעלד, שמואל בן בנימין וואלף, ווילנא, תרכו, ☼ממקור אחר, 26 דפים
§מאמר חקירה על הכתר היקר הנקרא כתר ארם צובה, נחמד, מאיר, ארם צובא, תרצג
מאמרים על כתר ארם צובה, ר' עופר יוסף
§מבוא המסורה, ר' יוסף קלונימוס קלמן, 6MB, ווארשא תרכ"ב, על מהות המסורה, מי הכינה וחקרה, עם ביאורי מלים נוטריקון ועוד, ☼ממקור אחר, 52 דפים
מבוא המסורה, ר' יוסף קלמן מקאסוויע
§מבוא המסורה, מהדו"ת, על המסורה גדולה ומסורה קטנה, יוסף קלמן מקאסוויע, ווארשא, תרמט
§מבין חידות, רבי יוסף ברבי דוד מעשווא, אמשטרדם, תקכ"ה, על ענייני המסורה, ☼ממקור אחר, 93 דפים
§מנחת כהן, ר' יוסף ב"ר שניאור הכהן קוריגשמי שנ"ח, 156 עמ', 4MB, רשימת מלים בתנ"ך בסדרא"ב אם הם מלאים או חסרים. מעמ' 26 - ענייני המסורה בסדר התורה
§מנחת כהן, תיקון סופרים, כהן, יוסף ב"ר שניאור, קושטנדיא, שנז
מנחת כהן, דקדוקי מלים בכתיבת ספר תורה, ר' יוסף הכהן, קיריגישמי שנ"ח, 163 עמ', 4 MB
§מסורת הברית, ר' דוד טעבלי, 3MB, האמבורג תע"ה, דרושים על המסורה
§מסורת הברית, טעבלי, דוד מפוזנא, פרעמישלא, תרנו, על המסורה על התורה וחמש מגילות
§מסורת הברית, ר' מאיר אנגיל, ביאורים למסורה, קראקא, שעט, 264 עמ', 12MB, קטוע בתחילתו ובסופו
§מסורת הברית הגדול, ר' מאיר אנגיל, ביאורים למסורה, מנטובה, שפב, 375 עמ', 24MB, ממקור אחר, 372 עמ', 50MB, ממקור אחר, חלק ראשון, 168 עמ', 22MB
מסורת המסורת, ר' אליהו בן אשר הלוי אשכנזי, על בעלי המסורות וסימנם בראשי תיבות ובנוטריקון, וויניסייה רצ"ח, 66 עמ', §ממקור אחר
מסורת המסורת, ר' אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, הסברים לדברי המסורה וסימניה בראשי תיבות ובנוטריקון, וויניצייה רצ"ח, פז עמ', עם "טוב טעם", בביאור הטעמים, לה עמ'
§מסורת המסורת, אליהו בחור, באזל, רצ"ט, על המסורה, עם שיר על מנין האותיות בתנ"ך
Ξמסורת המסורת, ר' אליהו המדקדק לויטא, על המסורה ודקדוק והניקוד, זולצבאך, תקי"א, 70 עמ', 11.2MB
§מסורת המסורת, בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, זולצבך, תקל"א, ממקור אחר
§מסורת המסורת, בחור, אליהו ב"ר אשר הלוי האשכנזי, לונדון, תרכז, על המסורה, עם ביאור ותרגום אנגלי, Ξממקור אחר, 157 עמ'
§מסורת הקריאה, שוסלוביץ, יהודא ליב ב"ר מרדכי משקלאוו, ווארשא, תרמו, כללי הדקדוק הנחוצים לקריאת התורה, עם המסורה על התורה
§מסורת התורה והנביאים, ר' פסח הכהן פינפער, 7MB, ווילנא - תרס"ו על מסורת התנ"ך
§מסורת סיג למקרא, כהנא, דוד, וינה, תרמב, הוכחות שהנוסח שלנו למקרא הוא הנכון, ביאורים על פיסקאות שבאמצע פסוקים, ביאורים פסוקים הנוגעים לתולדות ישראל
§מסורת סייג לתורה, ר' מאיר הלוי אבואלעפיאה, 9MB, פירינצי - תק"י על המסורה (חסרות ויתרות) בסדר א"ב, ממקור אחר, 192 עמ', 14MB, ★ממקור אחר, 180 עמ'
§מסורת סייג לתורה, אבולעפיא, מאיר ב"ר טודרוס הלוי (הרמ"ה), ברלין, תקכא, 103 עמ', 12MB, דיוקי נוסח לתורה
§משפחת סופרים, ראזענפעלד, שמואל ב"ר בנימין וואלף, ווילנא, תרמג, הבדל בין נוסח התנ"ך במסורה למובאות בתלמוד
§נביאי האמת וצדק, יצחקי, דוד בן יצחק, בני ברק, תשנה, על מסורת המקרא של ר' אהרן בן אשר, 102 עמ', 13MB
§סדר אברהם, אברהם אבלי ב"ר ירמיהו, פפד"א, תקיג, מסורה גדולה על התורה, עם השרשים לפי ס' השרשים לרד"ק
סדר אברהם, מסורה גדולה, ר' אברהם אבלי,פפד"א תקיב
§סייג לתורה, ר' אשר אנשיל ווירמש [רופא] , 4MB, פרנקפורט דמיין תקכ"ו, על המסורה, ועל הנקודות והטעמים, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 44 דפים
ספר מסרת, עם פירושים, ויניציאה שס"ז, כ דפים
ספר מסרות, רבי יוסף ברבי שמואל בן ריי, עם פירושים על ל"ה מסורות, עם הוכחות שלא השתנה דבר בתורה, ויניציאה שס"ז, 21 עמ',3.9MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, 41 עמ', 1MB
§עט סופר, קמחי, דוד (רד"ק), ליק, תרכד, על המסורה והטעמים, ☼ממקור אחר, 31 דפים, ★ממקור אחר, 62 עמ'
§עץ חיים, ברוין, ישראל חיים, ווייטצען, תרעב, 150 עמ', 9MB, על בראשית ושמות, בעיקר על דברי המסורה
§פירוש על המסורה, ר' יעקב בן יצחק, אמשטרדם, תי
§פירוש על המסורה, ר' יעקב בן יצחק, אמשטרדם, תסג
§פירוש על המסורה, ר' יהודה יצחק דרשין, האלי, תע"א, 24 עמ', 1MB, על המסורה על התורה
§פירוש על המסורה, ר' יעקב דוד ב"ר יצחק דרשין מצויזמר, לבוב, תקנו, 24 עמ', 1MB, על המסורה על התורה, ממקור אחר, 28 עמ', 1MB
§פענוח המסורה, ר' יוסף אליוביץ, אנטוורפםן, 702 עמ', 29MB, על המסורה של ספר תהלים
§צירופי האותיות, ר' ישראל זינגער, 5MB, תל אביב תרצ"א, על כ"ב אותיות התורה איך מרמזין על שם הוי"ה, ומורה על אחדותו ית', מיוסד על מאמר הזוהר דאורייתא כולא שמא דקוב"ה
קונטרס המסורת, ר' אהרן בן אשר, עם פירוש ריעק בן נסים לספר יצירה, טובינגן תרו
§קרית ספר, ר' אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, לבוב, תרסה, על חמש מגילות, הפטרות, חסרות ויתרות וגמטריאות, עםפ דרש ר' עקיבא על התגין והאותיות המשונות
ראש מילין, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, על האותיות
ראש מילין, קוק אברהם יצחק הכהן מהדורה בלתי מוגהת
§ראש מילין, קוק, אברהם יצחק הכהן, לונדון, תרעז
§רסיסי טל, בורנשטיין, אברהם בנציון, תל אביב, תשכב, על המסורה בחומש
§שילוב המסורות, ר' יקותיאל אריה קאמעלהאר, 5MB, ירושלים תשי"ט, דרושים על המסורה
§שער המסורה, ר' יוסף קלונימוס קלמן, 7MB, ווילנא תר"ל, על המסורה
§תורה שלמה - כט, כתב התורה ואותיותיה, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
§תורת יוסף, ר' יוסף יוזל, 18MB, ווילהרמשדארף תפ"ה, ביאורים על המסורה בדרך דרוש, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 101 דפים

אסטרונומיה וחכמת העיבור
§אופן הגלגלים, דיקמאן, יעקב קאפיל צבי אבד"ק פאלטשיא, לבוב, תרמט, אסטרונומיה, 76 עמ', 7MB
§אותות השמים, שלמה הכהן מטוליטולה, ווארשא, תרמו, אסטרונומיה
אותות השמים - נפילת כוכבי אש, ירידת אבני אלגביש, שריפת עולם ומלואה, חיים זליג סלונימסקי, אודיסא תרכח, 8 עמ'
§אמרי בינה, וידרשהיים, נתנאל ב"ר יצחק (זעליגמן), מיץ, תקפא, תקופות ומולדות
§ארבעה ברייתות על עניני קידוש החדש, ג' פרקים מפרקי דר"א עם ביאור הרד"ל, ברייתאט שמואל הקטן על ביאור שבילי המאורות, בריתא דמזלות עם ביאור מזלנות כסדרן, ברייתא דסוד העיבור עם ביאור, 109 עמ', 7MB, ב"ב תשכ"ח, מתוך ס'פועל ה'
§בן ישי, ינייסי, יהודה שלום, וינה, תקפז, 285 עמ', 7MB, חשבון תקופות ומולדותעם לוחות שנים, עם תרגום לאיטלקית
§דבר בעתו - חלק ראשון, מאיר קארניק, ברעסלויא, תקעז, 30 עמ', 2MB, על חשבון העיבור
§דברי יוסף א - תבואות השמש, שווארץ, יוסף, ירושלים, תרה, 160 עמ', 6MB, על אסטרונומיה
גרש ירחים, על תכונה, יוסף סאפאק, אודיסא תרלא
דברי ימי העיבור האחרונים, בורנשטיין ח.י
§דרכי חשבון הראייה, קארפ, צבי משה בן אביגדור שלמה, ירושלים, 5775
§הלוח העברי, לאדיגר (ליידיקער), אליעזר, נ"י, תשד
הלוח העברי, ר' יהודה איזנברג, עקרונות הלוח היהודי וחישוביו
§הערות מתמטיות על הלכות קדוש החודש, קלמן קליקשטיין, ניו יורק, 5738. חי' הרמב"ם בעמ' 58-66
§הקדמות לחכמת התכונה, טרכטינגוט, א., קרית ספר, 5774
§הקיצה לפקוד, צערנאמארדיק, יעקב אריה ליב ב"ר אברהם, ווילנא, תרע, 78 עמ', 4MB, אסטרונומיה וחשבון התקופות והעיבורים
§ויכתוב מרדכי - בענייני קידוש החודש, שווימער, מרדכי בן ישראל, ניו יורק, 5767
זמן המולד הממוצע ומקורותיו במשך הדורות
§חוט המשולש, בינה לעתים על העיבור, רבי שאול הכהן,עם ברית שלום על יו"ד וחו"מ, רבי שלום הכהן, שערי שלום - מוסרים על החושים, גרבה, 145 עמ', 8MB
§חוקי ממתקים, יהושע ב"ר אברהם ישראל, מעזיבוז, תקע"ח, 96 עמ', 3MB, פירוש על ספר העברונות עם תרגום לאידיש
§חז"ל באסטרונומיה המודרנית, אייזנבערג, מנחם מנדל, ירושלים, 5776
חידושי הלבנה, ר' יו"ט ליפמן הלר, אסטרונומיה, וילנא תרכו, 54 דפים
§חכמת המזלות, מינסטר, סבסטין, בזיליאה רפז, תקופות ומולדות, סדר עולם זוטא, קיצור סדר הקבלה לראב"ד, עם תרגום ללטינית
§חשבון מהלכות הכוכבים, רבי אברהם בר חייא הנשיא, ברצלונה, תש"ך
§חתם משה, חשבונות תקופות ומזלות ע"פ רמב"ם, הלכות קידוש החודש, הסגל, משה בן אברהם, קרית ספר, 5773
§יד חרוצים, רבי אברהם בן יצחק צהלון, ויניציאה, שנ"ה, תכונה, 35 עמ', 2MB, ממקור אחר
יד יצחק, קובץ בנושאי תכונה יהודית לזכר יצחק תפוחי, כרם ביבנה, תשסג
יודעי בינה, מאסף תורני לענייני קידוש החודש זמנים בהלכה ואסטרונומיה יהודית, כרם ביבנה, גל' א-ה
§יוסף בסדר, לוחות העיבור ועניני תכונה, יוסף ב"ר יצחק הכהן ס"ט, תוניס, תרנא
§יסוד עולם, יצחק ב"ר יוסף הישראלי, ברלין, 5537
§יסוד עולם א, רבי יצחק בן יוסף [תלמיד הרא"ש], ברלין, תר"ו
§יסוד עולם ב, רבי יצחק בן יוסף [תלמיד הרא"ש], ברלין, תר"ו
§יסוד עולם-חלק ראשון, יצחק ב"ר יוסף הישראלי, ברלין, תרח
§יסוד עולם-חלק שני, יצחק ב"ר יוסף הישראלי, תרו
יסוד עולם, ר' יצחק הישראלי, ברלין תרח
יסודי העיבור, חיים זליג סלונימסקי, ורשה תריג
יסודי העיבור, חיים זליג סלונימסקי, זיטאמיר תרכה, 50 עמ'
ישועה בישראל, ר' יהונתן בר יוסף, על הלכות קידוש החודש, פפד"מ תפ, 58 דפים
§ממקור אחר
§כוכב מיעקב, קארץ מאן, יעקב ב"ר אפרים מטיסמניץ, לבוב, תרכד, חשבונות לקידוש החודש, עם ביאורים לרמב"ם הלכות קידוש החודש
§כוכבא דשביט, ר' חיים זעליג בן יעקב סלונימסקי, ווילנא, תקצה, 69 עמ', 3MB, חכמת התכונה, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ★ממקור אחר
§כי היא חכמתכם, רוזנר, שלמה בן יהושע, ירושלם, תשס, על המולדות והתקופות
§כי היא חכמתכם ובינתכם, קביעת הלוח התקופות ומועדים, שלמה אפרים רויד, ירושלים, 5784
§כלי נחושת, אבן עזרא, קניגסברג, תר"ה,על כלי האצטרולב
§להגדיל תורה, בונימאוויץ, רפאל אריה בן חיים, אודיסה, תרנח, יסודות התקופות והמולדות
לוח השנה וקביעתו, עקביא אברהם אריה מתוך ספר המועדים ליו"ט לוינסקי
§לוחות העבור, ר' רפאל הלוי מהנובר, ליידן, תקטז,75 עמ', 5MB, עם מולדות, תקופות וליקוי השמש והירח. על הספר ראה כאן. ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§לוחות העיבור א, רבי רפאל הלוי מהאנאבר, ליידן-האנאבר, תקט"ז-י"ז
§לוחות העיבור ב, רבי רפאל הלוי מהאנאבר, ליידן-האנאבר, תקט"ז-י"ז
§מאור חדש, ר' מאיר חנוך הענוך ישעיעוויטש, ענייני תכונה וסוד העיבור, 141 עמ', 5MB, ורשה תרסב
§מאורות הסופר, מדברי חתם סופר על ענייני קידוש החמה והתקופה, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5769
§מאורי אור, ר' אהרן אזראד, אלג'יר, תרנג, 43 עמ', 1MB, סדר העיבור משנת תרנ"ה עד סוף העולם, עם "נבואת הילד" על ביאת המשיח, ממקור אחר, ממקור אחר
§מאמרי יעקב הברכרי מהעבור ומנין השנים - ירח למועדים, בכרך, יעקב בן משה, ווארשא, תרנג, 177 עמ', 12MB
§מאמרי יעקב הברכרי מהעבור ומנין השנים - עבור יחזקיהו המלך, בכרך, יעקב בן משה, ווארשא, תרנג, 103 עמ', 7MB
מאמרים על הלוח העברי, בורנשטיין ח.י, מתוך כתב העת "התקופה"
§מהלך הכוכבים [ד"ח], ר' ראובן סג"ל לאנדא, טשערנאוויץ, תרמב, תכונה, 349 עמ', 16MB
מוסדות תבל, אסטרונומיה, גיאומטריה והוכחות לקיום ה', דוד הכהן מפריזנהוין, וינה תק"פ, 188 עמ', §ממקור אחר
§מועד דוד, מילדולה, דוד ב"ר רפאל, אמשטרדם, 5500, תקופות ומולדות עם לוחות העיבור, 140 עמ', 4MB, ★ממקור אחר, 136 עמ'
§מועד מועדים, על כללי העיבור, לוחות לחישוב מולדות ותקופות, לוחות זריחה ושקיעה וצאה"כ למקומות שונים, לוח השוואת הלוחו העברי, הנוצרי והמוסלמי משנת 3761 עד 6000, עם ספר "נגד אפיון" של יוסיפוס, עם "בנין הורדוס", אגרת רב שרירא גאון, אגרת ר' אברהם פריזול בענין עשרת השבטים, ואגרת יהושע בן נון, לונדון, תרכח
§מחלקת רב סעדיה גאון ובן מאיר בקביעת שנות ד"א תרפ"ב-תרפ"ד, בארנשטיין, חיים יחיאל, ווארשא, תרסד, 181 עמ', 10MB, מתוך ספר היובל לנחום סוקולוב
§מטה מנשה, ר' מנשה ב"ר יחזקאל יונה גראסבערג , 2MB, ברלין - תרנ"ד בענין קידוש החודש עפ"י הראיה ועפ"י חשבון
§מסילות המאורות, ר' דוב בער ראקינשטיין, לעמבערג, תרנח, 167 עמ', 7MB, אסטרונומיה ומולדות
§מראה החודש, ר' הרב מרדכי אריה האבערמאן, 18MB, בראנסוויל - 1947, על הלכות קידוש החודש
נחמד ונעים, גנז, דוד בן שלמה, על חכמת התכונה וקדוש החודש ומדידות הכוכבים ומפת העולם, יעסניץ תק"ג, פב דפים, 20 עמ'
נחמד ונעים, על כללות חכמות התכונה וקדוש החודש ומדידות הכוכבים, ר' דוד גנז, יעסניץ תק"ג, 93 עמ', 21.3MB, §ממקור אחר, 165 עמ', 15MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§סוד העיבור ואגפיה, בארב, יצחק, דרוהוביטש, תרנז, ענייני מדע הנמצאים בתלמוד
§סלת נקיה, רבי מאיר מאזוז, בני ברק, תשמ"ג, 121 עמ', 4MB, כללי העיבור. מעמ' 68 - "פרפראות לחכמה" - ביאורים בענייני עיבור.
§ספר העולם, תכונה, אבן עזרא, ברהוהו, תרצ"ז, 20 עמ', 1MB
§ספר העבור להראב"ע - שער ראשון ושני, ראב"ע, ליק, תרלד
§ספר העבור, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, ליק, תרלד, ממקור אחר
§ספר העבור, אבן עזרא
ספר העבור, אברהם בר חייא
§ספר העבור, אברהם בר חייא הנשיא, לונדון, תרי"א, 139 עמ', 7MB
§ספר עברונות, בלין, אליעזר בן יעקב, ריווא דטרינטו, שכא, 56 עמ', 2MB, לחישוב תקופות ומולדות, עם חגי הגוים, ממקור אחר
§ספר העברונות, ר' בלין, אליעזר ב"ר יעקב, לובלין, שעה, 74 עמ', 3MB, לוח שנים ומולדות
§ספר עברונות, בלין, אליעזר ב"ר יעקב, פפד"א, תנא, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 84 דפים
§ספר עברונות, המלבורג, מאיר ב"ר נתן יהושע, אופנבך, תפב, ממקור אחר
§ספר העברונות, בלין, אליעזר ב"ר יעקב, זולקווא, תקסה, ממקור אחר
§ספר העברונות, ר' אליעזר בן יעקב בלין, קרקוב, תרמב, 53 עמ', 3MB, על תקופות ומולדות
§ספר העברונות, בלין, אליעזר בן יעקב, קראקא, תרמ"ב
§עברונות, זולקווא, תקל
§עולם ועד, ר' אליעזר פישל, 1MB, זאלקווא תר"ט על חשבון התקופות והמולדות
§עתים לבינה, רבי יוסף גינצבורג, ווארשא, תרמ"ז, 449 עמ', 25MB, על העברונות, ☼ממקור אחר
§עתים לדעת, פרענץ, ליב, אמשטרדם, תקעז, 28 עמ', 2MB, תקופות ומולדות
על השמינית, יסודות רעיוניים של הלוח העברי, לוינגר יעקב, תל אביב תשמ"ו, מהדורה מתוקנת לאינטרנט: תשס"ז
§פרשת המועדים, גרינברג, יעקב, ס. לואיס, תרפט, 53 עמ', 1MB, על קגביעת השנים והמועדים וסוד העיבור
§צורת הארץ, רבי אברהם בר חייא הנשיא, אופנבך, ת"ף, 135 עמ', 9MB, ממקור אחר
§קונטרס העברונות, אליעזר פישל ב"ר יצחק מסטריזוב, לבוב, תרט
§שארית יוסף, ר' יוסף בן שם טוב, שאלוניקי, רפא, 105 עמ', 3MB, חכמת העיבור, לוחות שנים, והלכות שחיטה בדרך שיר
§שארית יוסף, ר' יוסף ב"ר שם טוב, שאלוניקי, שכח, 265 עמ', 5MB, על מולדות ועיבורים. מעמ' 146 - סדר רעשים ומרעמים ורמזיהם. מעמ' 148 - ארחות חיים, לר"א הגדול. מעמ' 157 - לוחות ר"א זכות בלדינו. מעמ' 221 - כתב יד
§שארית יעקב, האבערמאן, משלם זלמן יעקב ב"ר מאיר, ווילנא, תרמד, בענייני תכונה, עם ביאור על פרקי דר"א פרקים ו-ח העוסקים בתכונה, ממקור אחר4MB
§שבילי דירחא, על סוגיות קידוש החודש, אברהם יעקב גולדמינץ, ירושלים, 5765, ממקור אחר
§שבילי דירחא, על סוגיות קידוש החודש, גולדמינץ, אברהם יעקב, ירושלים, 5774
שבילי דירחא, בענין קידוש החודש, מהדורה שניה, ר'אברהם יעקב גולדמינץ, ירושלים תשעד, 192 עמ', 3MB
§שבילי דרקיע, רבי אליהו הכהן העכים, פראג, תקמ"ה, 117 עמ', 6MB, אסטרונומיה, וגיאומטריה, ☼ממקור אחר
§שבילי דרקיע, ר' אליהו בן חיים, ווארשא, תרכג, 206 עמ', 12MB, גיאומטריה ואסטרונומיה, עם ביאור מר' ברוך שלמה לוינשטיין, עם "בית התפלה"
§שבילי דרקיע, רבי יהודה זאב ב"ר שלמה ריזב"ש, ווארשא, תרנ"ו, 23 עמ', 1MB, חשבון המולדות והתקופות
שבילי דרקיע, ר' ישראל ליפשיץ, על הלוח העברי, מתוך פירושו למשנה "תפארת ישראל"
שבילי דרקיע, ר' ליפשיץ ישראל, ההדיר: איזנברג יהודה, עיצוב: גרליץ זהבה
§תולדות השמים, סלאנימסקי, חים זעליג בן-יעקב, ווארשא, תקצח, 177 עמ', 7MB, חכמת התכונה, ☼ממקור אחר
תולדות השמים, חיים זליג סלונימסקי, תכונה, עם לוחות, זיטאמיר תרכו, 132 עמ'
§תורה שלמה - יג, סוד העיבור, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשנב
תכונת השמים, לוי, רפאל, עם לוחות השייכים לכל החשבונות, עם ביאורים מר' משה ב"ר יקותיאל מטיקטין, אמשטרדם תקט"ז, לח דפים
תכונת השמים,ר' רפאל לוי מהנובר, אמשטרדם תקט"ז, 41 עמ', 9.8MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, 81 עמ', 6MB, ממקור אחר, 84 עמ', 7MB ממקור אחר, 81 עמ', 4MB
§תכונת השמים,ר' רפאל לוי מהנובר, בסדר חדש 139 עמ', 5MB
§תפארת צבי, עלבינגער, צבי ב"ר אברהם יהודה, ווארשא, תרכ, על קביעות תקופות ומולדות, 90 עמ', 5MB
§תקון יששכר - עיבור שנים, רבי יששכר בן סוסאן, וינציה, של"ט, ד"צ ירושלים תשמח עם הוספות מכת"י המחבר ותולדות המחבר, 309 עמ', 16MB, חשבון התקופות, החדשים והמועדים, ולוח לכל שנה מסוגי השנים. מעמ' 142 - הקריאות התורה וההפטרות מכל השנה. מעמ' 189 - מקומות ההפסקות בקריאת התורה. מעמ' 201 - מנהגים בהפטרות. מעמ' 216 - לוח מולדות משנות של"ו-תפ"ד. מעמ' 255 - "פעולת יששכר" על התקופות

לוחות שנים
§אור היום, שפיטצער, חייא דוד ב"ר יוסף הלוי, ירושלים, תרפג, לוח לזמני עמוד השר, הנץ החמה וחצות, 16 עמ', 1MB
§אור עינים, עיבורי שנים והחדשים עד סוף האלף הששי, פונטאנילה, אברהם מיכאל בן שמואל חיים, רג'יו, 5582
אלה מועדי ה', לוח שנים משנת תקמ עד שנת ששת אלפים, ליוורנו תקמ
§ביאור לוח הכללי, גינצבורג, יוסף, ווארשא, תרמז, 36 עמ', 2MB, בלי הלוח עצמו, ממקור אחר
§בינה לעתים, זק, משה ב"ר מנחם נחום, ווילנא, תרלו, לוחות לזמני היום
§בינה לעתים, מילדולה, דוד לינעוייל תקס"ז, לוחות לקביעות החדשים והמועדים, 144עמ', 3MB
בן ישי, יהודה שלום ינייסי, חשבון העיתים עם לוחות תקופות ומולדות, וינה תקפ"ז
§דבר יום ביומו, קנאלער, חיים מפרעמישלא, נ.י., תשו, מנהגים, מאורעות ודרשות לכל ימות השנה
§דבר יום ביומו, קנאלער, חיים מפרעמישלא, פרעמישלא, תרצג
§חודש בחדשו - לוח תשע"ה, קינסטליכער, משה אלכסנדר זושא, בני ברק, 5775
§חודש בחדשו - לוח תשע"ו, קינסטליכער, משה אלכסנדר זושא, בני ברק, 5776
§חודש בחדשו - לוח תשע"ז, קינסטליכער, משה אלכסנדר זושא, בני ברק, 5776
§כהונת עולם, כהן, אברהם ב"ר אהרן מאוויראן, טשרנוביץ, תרכג, לוחות קביעות ומועדים
§לוח ביכורי יוסף - תשעו, קלר, חיים, ירושלים, 5776
§לוח ביכורי יוסף - תשעז, קלר, חיים, ירושלים, 5776
§לוח ביכורי יוסף - תשעח, קלר, חיים, ירושלים, 5776
§לוח ביכורי יוסף - תשעט, קלר, חיים, ירושלים, 5776
§לוח ביכורי יוסף - תשפ, קלר, חיים, ירושלים, 5776
§לוח ביכורי יוסף - תשפא, קלר, חיים, ירושלים, 5776
§לוח ביכורי יוסף - תשפב, קלר, חיים, ירושלים, 5776
§לוח דינים ומנהגים תשמ"ב - היכל שלמה, היכל שלמה - פיצ’ניק, אהרן בן נחום יהושע, ירושלים, 5742
§לוח המועדות השוים בעד כל האלף הששי לעולם
לוח המועדות השבים בכל האלף השישי, 11 עמ', 310 KB
§לוח הנץ, רבי נחום אריה צלינקר, ירושלים, תרפ"ד, לוח למאה שנה
§לוח העבור, ירושלים, תרנ, קביעות החדשים והמולדות לשנים תרנא-תרסא
לוח ירושלמי לשנת תרע"ג, ירושלם תרע"ב, 48 עמ'
לוח ירושלמי לשנת תרע"ג, מאת ישיבת זקני תלמידי חכמים הכללית, ירושלם תרע"ב, 27 עמ', 1.8MB
§לוח לכל שנה, וואונדערבאר, ראובן ב"ר יוסף, דעסויא, תריג, 21 עמ', 1MB, עם המועדים והצומות, מולדות ותקופות, וקריאת הפרשיות, עברית וגרמנית
§לוח שנת תקס"ה, וינה, תקסה
§לוח לשנת תקס"ו, וינה, תקסו
§לוח לשנת תקס"ז, וינה, תקסז
§לוח לשנת תקס"ח, וינה, תקסח
§לוח לשנת תקס"ט, וינה, תקסט
§לוח משנת תקפ"ו, ווילנא והוראדנא, תקפה
§לוח משנת תקפ"ז, ווילנא והוראדנא, תקפו
§לוח משנת תקפ"ח, ווילנא והוראדנא, תקפז
§לוח משנת תקפ"ט, ווילנא והוראדנא, תקפח
§לוח משנת תקפ"ט, פראנקפורט, תקפט
§לוח משנת תק"צ, ווילנא והוראדנא, תקפט
§לוח משנת תק"צ, פראנקפורט, תקצ
§לוח משנת תקצ"א, ווילנא והוראדנא, תקצ
§לוח משנת תקצ"א, פראנקפורט, תקצא
§לוח משנת תקצ"ב, פראנקפורט, תקצב
§לוח משנת תקצ"ב, ווילנא והוראדנא, תקצא
§לוח משנת תקצ"ג, ווילנא והוראדנא, תקצב
§לוח משנת תקצ"ג, פראנקפורט, תקצג
§לוח משנת תקצ"ד, פראנקפורט, תקצד
§לוח משנת תקצ"ד, ווילנא והוראדנא, תקצג
§לוח משנת תקצ"ה, ווילנא והוראדנא, תקצד
§לוח משנת תקצ"ה, פראנקפורט, תקצה
§לוח משנת תקצ"ו, פראנקפורט, תקצו
§לוח משנת תקצ"ו, ווילנא והוראדנא, תקצה
§לוח משנת תקצ"ז, ווילנא והוראדנא, תקצו
§לוח משנת תקצ"ז, פראנקפורט, תקצז
לוח משנת תקצז
לוח תקצז, וילנא תקצז
§לוח משנת תקצ"ח, פראנקפורט, תקצח
§לוח משנת תקצ"ח, ווילנא, תקצז
§לוח משנת תקצ"ט, ווילנא, תקצח
§לוח משנת ת"ר, ווילנא, תקצט
§לוח משנת ת"ר עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תקצט
§לוח משנת תר"א עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תר
§לוח משנת תר"א, ווילנא, תר
§לוח משנת תר"ב, ווילנא, תרא
§לוח משנת תר"ב עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרא
§לוח משנת תר"ג עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרב
§לוח משנת תר"ג, ווילנא, תרב
§לוח משנת תר"ד, ווילנא, תרג
§לוח משנת תר"ד עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרג
§לוח משנת תר"ה עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרד
§לוח משנת תר"ה, ווילנא, תרד
§לוח משנת תר"ו עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרד
§לוח משנת תר"ז עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרו
§לוח משנת תר"ז עם כל המועדים והצומות מולדות ותקופות, ווילנא, תרו
§לוח משנת תר"ח עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרז
§לוח משנת תר"ט עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרח
§לוח משנת תר"י עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרט
§לוח משנת תרי"א עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תרי
§לוח משנת תרי"ב עם כל המועדים והצומות, ווילנא, תריא
§לוח לשנת ה'תרל"ד, ווילנא, תרלג
§לוח לשנת ה'תרל"ה, ווילנא, תרלד
§לוח לשנת ה'תרל"ו, ווילנא, תרלה
§לוח לשנת ה'תרל"ז, ווילנא, תרלו
§לוח לשנת ה'תרל"ח, ווילנא, תרלז
§לוח לשנת ה'תרל"ט, ווילנא, תרלח
§לוח לשנת ה'תר"ם, ווילנא, תרלט
§לוח לשנת ה'תרמ"א, ווילנא, תרמ
§לוח לשנת ה'תרמ"ב, ווילנא, תרמא
§לוח לשנת ה'תרמ"ג, ווילנא, תרמב
§לוח משנת תרמ"ג, ווילנא, תרמב
§לוח לשנת ה'תרמ"ו, ווילנא, תרמה
§לוח לשנת ה'תרמ"ז, ווילנא, תרמו
§לוח לשנת ה'תרמ"ח, ווילנא, תרמז
§לוח לשנת ה'תרמ"ט, ווילנא, תרמח
§לוח לשנת ה'תר"ן, ווילנא, תרמט
§לוח לשנת ה'תרנ"א, ווילנא, תרנ
§לוח לשנת ה'תרנ"ב, ווילנא, תרנא
§לוח לשנת ה'תרנ"ד, ווילנא, תרנג
§לוח לשנת ה'תרנ"ד, ווילנא, תרנד
§לוח לשנת ה'תרנ"ה, ווילנא, תרנד
§לוח משנת תרנ"ה לפ"ק, װילנא, תרנד
§לוח ציון - טו"ב לישראל, לוח לשנים תרנ"ה-תר"ס, שלעז, צבי הירש, ברדיטשוב, תרנה, 54 עמ', 4MB, עם ברכת החמה, סדר הכוכבים, לוח לקורות העולם מזמן הבריאה, מאמר לחיזוק התורה, לוח ירידים, לוח מחירון מרכבות, דברי מוסר, קברי צדיקים בא"י
§לוח לשנת ה'תרנ"ו, ווילנא, תרנה
§לוח משנת תרנ"ו לפ"ק, װילנא, תרנה
§לוח משנת תרנ"ו, ווילנא, תרנה
§לוח משנת תרנ"ז, ווילנא, תרנו
§לוח לשנת ה'תרנ"ז, ווילנא, תרנו
§לוח לשנת ה'תרנ"ז, ווילנא, תרנו
§לוח לשנת ה'תרנ"ח, ווילנא, תרנז
§לוח משנת תרנ"ח לפ"ק, װילנא, תרנז
§לוח משנת תרנ"ח, ווילנא, תרנז
§לוח משנת תרנ"ט, ווילנא, תרנח
§לוח משנת תרנ"ט לפ"ק, װילנא, תרנח
§לוח לשנת ה'תרנ"ט, ווילנא, תרנח
§לוח לשנת ה'תר"ס, ווילנא, תרנט
§לוח משנת תר"ס, ווילנא, תרנט
§לוח משנת תרס"ב, ווילנא, תרסא
§לוח משנת תרס"ג, ווילנא, תרסב
§לוח משנת תרס"ג, ווילנא, תרסב
§לוח משנת תרס"ד, ווילנא, תרסג
§לוח משנת תרס"ה, ווילנא, תרסד
§לוח משנת תרס"ו, ווילנא, תרסה
§לוח משנת תרס"ז, ווילנא, תרסו
§לוח משנת תרס"ח, ווילנא, תרסז
§לוח משנת תרס"ט, ווילנא, תרסח
§לוח משנת עת"ר, ווילנא, תרסט
§לוח משנת תע"ר, ווילנא, תרסט
§לוח משנת תער"א, ווילנא, תרע
§לוח משנת תרע"א, ווילנא, תרע
§לוח משנת תער"ב, ווילנא, תרעא
§לוח משנת תער"ב, ווילנא, תרעא
§לוח משנת תרע"ג, ווילנא, תרעב
§לוח משנת תרע"ד, ווילנא, תרעג
§לוח משנת תרע"ה, ווילנא, תרעד
§לוח משנת תרע"ו, ווילנא, תרעה
§לוח משנת תרע"ו, ווילנא, תרעה
§לוח לשנת תרע"ז, פאלטאווא, תרעו
§לוח משנת תרע"ז, ווילנא, תרעו
§לוח עברי טייטש עם מנהגי בית הכנסת לשנת תרע"ט, ווילנא, תרעט, 32 עמ', 2MB
§לוח עברי טייטש עם מנהגי בית הכנסת לשנת תר"פ, ווילנא, תרעט, 27 עמ', 2MB
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תש"ל לפ"ק, נוא יארק, תשל
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשל"א לפ"ק, נוא יארק, תשלא
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשל"ב לפ"ק, נוא יארק, תשלב
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשל"ד לפ"ק, נוא יארק, תשלד
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשל"ח לפ"ק, נוא יארק, תשלח
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשמ"ב לפ"ק, נוא יארק, תשמב
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשמ"ד לפ"ק, נוא יארק, תשמד
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשמ"ה לפ"ק, נוא יארק, תשמה
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשמ"ו לפ"ק, נוא יארק, תשמו
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשמ"ז לפ"ק, נוא יארק, תשמז
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשמ"ח לפ"ק, נוא יארק, תשמח
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשמ"ט לפ"ק, נוא יארק, תשמט
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תש"ן לפ"ק, נוא יארק, תשנ
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשנ"א לפ"ק, נוא יארק, תשנא
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשנ"ב לפ"ק, נוא יארק, תשנב
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשנ"ג לפ"ק, נוא יארק, תשנג
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשנ"ד לפ"ק, נוא יארק, תשנד
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשנ"ה לפ"ק, נוא יארק, תשנה
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשנ"ו לפ"ק, נוא יארק, תשנו
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשנ"ז לפ"ק, נוא יארק, תשנז
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשנ"ט לפ"ק, נוא יארק, תשנט
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תש"ס לפ"ק, נוא יארק, תשס
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשס"א לפ"ק, נוא יארק, תשסא
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשס"ז לפ"ק, נוא יארק, תשסז
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשס"ח לפ"ק, נוא יארק, תשסח
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תשס"ט לפ"ק, נוא יארק, תשסט
§לוח מנהגי בית הכנסת לשנת תש"ע לפ"ק, נוא יארק, תשע
§לוח דבר בעתו - ה'תשנ"ה, בני ברק,
§לוח דבר בעתו - ה'תשנ"ו, בני ברק,
§לוח דבר בעתו - ה'תשנ"ז, בני ברק,
§לוח דבר בעתו - תשנ"ח, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשנח
§לוח דבר בעתו - ה'תשנ"ט, בני ברק,
§לוח דבר בעתו - ה'תש"ס, בני ברק,
§לוח דבר בעתו - תשס"ב - ימי האביב, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשסב
§לוח דבר בעתו - תשס"ג, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשסג
§לוח דבר בעתו - תשס"ד, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשסד
§לוח דבר בעתו - תשס"ה, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשסה
§לוח דבר בעתו - תשס"ו, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשסו
§לוח דבר בעתו - תשס"ז, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשסז
§לוח דבר בעתו - תשס"ח, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשסח
§לוח דבר בעתו - תשס"ט, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשסט, ממקור אחר
§לוח דבר בעתו - תש"ע, גמ"ח אחיעזר, בני ברק, תשע
§לוח דבר בעתו - תשע"א, בני ברק, תשעא
§לוח דינים ומנהגים תשמ"ב [לאשכנזים ולספרדים] הדפסה מיוחדת משנתון היכל שלמה, היכל שלמה - פיצ’ניק, אהרן בן נחום יהושע, ירושלים, תשמב
§לוח נחוץ, רבי נחום אריה צלינקר, ירושלים, ת"ש, לוח לארבע מאות שנה משנת ת"ר ואילך, 77 עמ', 3MB
לוח על כ"ח שנה, אופלטקה, רחמים יוסף חיים, לשנים תרנ"ז-תרפ"ה, עם ברכת החמה והדינים, מולדות ותקופות, ירושלם תרנ"ז, כג עמ'
לוח על כ"ח שנה, ר' רחמים יוסף חיים אופלטקה, עם ברכת החמה, ירושלם תרנ"ז, 17 עמ', 1.2MB
§לוח על כל אלף הששי, שרגא פיוול ב"ר משה, ירושלם, תרכז
§לוח על כל אלף הששי, שרגא פייוול ב"ר משה מהוראדנא, ירושלים, תרכז
§לוח על כל אלף הששי, ווארשא, תרמט
§לוח על ק"ן שנים, ווילנא, תרכד
§לוח של ס"ד שנים, וירונה, תקפו, 95 עמ', 1MB
§לוח הלוחות, זדק, יעקב, תל אביב, תשז, לשנים ש"ס-תת"ר
§לוח כתר תורה, פריעדמאן, צבי הירש, נ"י, תשד, ללימוד דף יומי מהתלמוד, לכל אדם תכנית אחרת
§לוח עולמי, ללימוד הלכה יומית, שטנצל, יונה, תל אביב, תשיד
§לוחות, לידא, דוד ב"ר אריה ליב, חמ"ד זיטומיר לבוב, 32 עמ', 1MB
§מכתב חוזר, לעווינשטיין, טוביה, חמ"ד, על שינוי לוח השנה האזרחי
§סדר זמנים, ר' גבריאל, חיא, מצפת, ויניציאה, תלה, לוחות שנים
§עדן עולמים - לוח נצחי ליהודים, לנוצרים ולמחמדנים, זאסניץ, יוסף יהודה ליב, ווארשא, תרמח, 53 עמ', 3MB,
§עיבור השנים משנת תרפ"ג עד סוף שנת תרצ"א, ר' שמעון ב"ר כליפה הכהן, ג'רבה, תרפג
§עיבור שנים, ר' סוסא, יששכר ב"ר מרדכי, ויניציאה, שלט, 215 עמ', 6MB, לוחות שנים, עם סימני קביעות שנים. מעמ' 62 - מנהגי ההשנה. מעמ' 109 - הפסקות הקריאות בפרשיות התורה. מעמ' 121 - מנהגי ההפטרות. מעמ' 136 - לוח מולדות. מעמ' 177 - פעולת יששכר על התקופות, ממקור אחר, ממקור אחר
§עמודי שיש, שיינמרן, שמואל יוסף, נ"י, תרס, 204 עמ', 20MB, לוח שנים משנת תקפז עד סוף, האלף השישי

ספרי יובל וזכרון
§אבן ציון, בני החבורה בישיבת כנסת ישראל חברון (עורכים), ירושלים, תשמז, ס' זכרון, "שערי ציון" - פסקים ותשובות מראשונים ואחרונים, "מצודת ציון" - שו"ת וחידושי מגדולי האחרונים וראשי הישיבות, "אלי ציון" - הספדים וחידושים של המנוח
אהל משה. הלכה, חידושי תורה, מחשבה. לז"נ הרב משה שניידער ז"ל. ניו יורק
§אור המאיר, קהל פרושים ירושלים, ירושלים, 252 עמ', 12MB, לזכר ר' מאיר רוזנבוים
§אורי ניסן, ס' זכרון לאורי ניסן גורארי, אנטווערפן, 5776
אחד היה אברהם, מאמרים בנושאים שונים לזכרו של אבי לימואי הי"ד, ירושלים
§איש ירושלים, ליום הולדת 80 של ר' נחמן גדליהו בן משולם פלטיאל ברודר, בעריכת ר' משה אוסטרובסקי, ירושלים, 5697
אלומת אור, ימים של חסד בלב כפר מימון; אסופת מאמרים בענייני המגילה ואירועי כפר מימון, לזכרו של דני אלדר, תשסו
§אמת ליעקב, ספר יובל ליעקב פריימאנן, ברלין, תרצז, 419 עמ', 22MB
אפיקי יהודה, ספר זכרון להרב יהודה גרשוני : קובץ מאמרים בענייני מלכות, משפט וחברה
§בית אהרן, לזכרון רבי אהרן ב"ר נחמן אדלר, בני ברק, תשסג, 574 עמ', 4MB, חידושים והספדים, ובתחילתו עד עמ' 140 - "אגרות הרמ"ה - כתאב אלרסאיל" - בעריכת ר' דוד צבי הילמן
§בית הלל, ספר יובל, ליובל השבעים של ר' הלל פוסק, בעריכת רבי אפרים טובנהויז, תל אביב, תשי"א, 177 עמ', 9MB. מעמ' 8 - תולדותיו. מעמ' 20 - מאמרי הערכה עליו. מעמ' 65 - מאמרי הלכה ואגדה. המאמרים בעמ' 35-37 החתומים א' יונה או א'ינאי הם מאת העורך, לפי מאמר זה
§בעקבי יעקב, ס' זכרון לר' יעקב עקיבא מאשינסקי, 5772
§ברית אברהם - ס' זכרון, פרנס, אברהם (לזכרו), ירושלים, 5753
§ברכה למנחם, ספר היובל לר' מנחם צבי אייכנשטיין, סט. לואיס, תשטו
§ברכת רפאל, ס' זכרון לר' רפאל בן ישראל גרין, לייקווד, 5772, 457 עמ', 7MB
§גבורות שמונים - א, מאמרי הלכה ואחדות ישראל, ס' זכרון לר' יוסף חיים זוננפלד, ירושלים, 5772
§גבורות שמונים - ב, ירושלים, 5772, 256 עמ', 3MB
§גבעת שאול, ס' יובל לר' שאול זילבר, מאמרים בהלכה ובחכמת ישראל, בעריכת רגנשברג, חיים דוד, שיקאגא ס. לואיס, תרצו, 179 עמ', 9MB
§הר המוריה, ס' יובל לר' אברהם האפפער, בודפשט, תרצ, 48 עמ', 2MB
§ובכל נפשך, ס' זכרון לרועי קליין, ירושלים, 5767
§וזאת ליהודה, זסלנסקי, אהרן יצחק, ירושלים, תשו, 100 עמ', 3MB, ס' יובל לר' יהודה ליב פישמן
זבד טוב, לכבוד ר' זבולון חרלפ, תשסח, 544 עמ'
§זכור לדוד - לע"נ הבחור דוד אבשלום אברהם, חידושי סוגיות, תשנו, 105 עמ', 5MB
§זכר יוסף, מאסף זכרותי לזכר ר' יוסף קרביצקי, בעריכת "רבי בנימין", ירושלים, תש, 134 עמ', 5MB
§זכר צדיק לברכה, הירש, שמעון עזריה בן שמואל (לזכרו), ירושלים, 5776
§זכרון יאה, מתוך ספר זכרון לר' יצחק אייזיק האנדלער, "רשמי יא"ה"
§זכרון יצחק, ס' זכרון לר' יצחק ניימן, תשובות, שיעורים וחידושים, מחכמים שונים, ירושלים תשנ"ט, 480 עמ', 17MB, ממקור אחר, 480 עמ', 15MB, ממקור אחר, 13.89MB
§זכרון לאברהם אליהו, מארקאן, יצחק דובער, פטרבורג ברלין, תרסט, 738 עמ', 35MB, ס' יובל לכבוד אברהם אליהו הרכבי, , ליובלו השבעים, מאמרים בחכמת ישראל. מעמ' 556 - לועזית, ↂממקור אחר
§זכרון מאיר, חידושים בהלכה ואגדה, לזכר מאיר ווייסמאן, ניו יורק, 5774, ממקור אחר
§זכרון עזרא, דברי תורה והספדים על ר' עזרא כהן, ירושלים, תשע
§זכרון שיר, ספר זכרון לר' רפאל שמואל יוסף אורלנציק, תלמידי ישיבת שער אליעזר קרעטשניף, רחובות, 5775, 162 עמ', 15MB
זר לגבורות, קובץ מחקרים במקרא, בידיעת הארץ, בלשון ובספרות התלמודית, בעריכת ב"צ לוריא, לגבורותיו של זלמן שז"ר, ירושלים תשל"ג
§חג היובל, מכתבי ברכה לרגל יובל 15 לבית הדפוס מוינעשטער פאבלישינג קאמפ., סט. לואיס תרפ"ו, 19 עמ', 892KB
§חכמה לשלמה, בעריכת חיים יהודה עהרענרייך, בערעגסאס תרצו, 237 עמ', 12MB, ס' יובל לכבוד ר' שלמה לייטנר
§חמדת ישראל, אלמליח, אברהם, ירושלים, תשו, 234 עמ', 12MB, קובץ לזכר ר' חיים חזקיה מדיני
§יאר יצחק, ס' זכרון לר' יצחק נתן לוי, בני ברק, 5778
§יאר יצחק ב, ס' זכרון לר' יצחק נתן לוי, בני ברק, 5780
יאר יצחק, עם מעט גנוזות
§יהודה יעלה - קובץ חידושי תורה לזכרו של ר' יהודה הכהן סקלי, אלחרר, אליהו בן אברהם, ירושלים, תשנ
§ימין אברהם, דברי הספד וקווים לדמותו של ר' אברהם ימין לכרייף, עם דברי תורה וכתבי יד עתיקים, ירושלים, 5765
יעלה הדס, נערות ונערותן - עיונים מקראיים : לזכרן של הדס ויעל בן סעדון, תשסה
§ישמח משה, לזכר ר' משה אומן, ירושלים, 5778
§כאיל תערג, ספר זכרון לר' אברהם יצחק לנאל, ירושלים, 5774, ממקור אחר
כבוד הרב, לכבוד הרי"ד סולובייציק, נ"י תשמד
§כבוד חכמים, מאמרים ליובלו של ר' דוב לבנטהל, פילדלפיה, תרצה
§כרם ישראל, לזכר ר' ישראל בן משה קליינר, ירושלים, 5777
כתבור בהרים, מחקרים בתורה שבעל פה מוגשים לפרופסור יוסף תבורי, עורך: צור שפיר, 463 עמודים, תשע"ג
כתונת יוסף, ס' זכרון לר' יוסף וינפסקי, תשסח, 640 עמ'
§לדוד צבי, דברי תןרה ומדע לכבוד יובל השבעים של ר' דוד צבי הופמן, בעריכת הילדסהיימר, מאיר, ברלין, תרעד, 751 עמ', 40MB
§לימודי דעת - ס' הזכרון לרמ"י לפקוביץ - ח"א, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5772
§לימודי דעת - ס' הזכרון לרמ"י לפקוביץ - ח"ב, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5772
§לימודי דעת - ס' הזכרון לרמ"י לפקוביץ - ח"ג, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5772
§לימודי דעת - ס' הזכרון לרמ"י לפקוביץ - ח"ד, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5772
§לימודי דעת - ס' הזכרון לרמ"י לפקוביץ - ח"ה, רשת הכוללים לטהרות, בני ברק, 5775
ליקוטי שושנים. קובץ מאמרים לזכרה של שושנה לסקר ז"ל
§לשלמה, ספר יובל לר' שלמה קרליבאך, דרשות ומאמרים בחכמת ישראל ובתולדות ישראל, שטערן, משה, ברלין, תרע, 619 עמ', 33MB
§מזכרת היובל, לכבוד יוסף צבי רימון, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצב, 38 עמ', 1MB
§מזכרת משה, ספר זכרון לר' משה דוד חסקלביץ, תורתו ותולדותיו, ירושלים, 5780
לראש יוסף. מחקרים בחכמת ישראל. תשורת הוקרה לרב יוסף קאפח. ירושלים
מכרמי שומרון, ספר היובל, ישיבת קרני שומרון, תשס
מצהר לצהר, נר זכרון לאורון ברגמן זללה"ה, תשמד
§מרגלית הים, ס' זכרון לר' יחיאל מיכל מרגלית, פתח תקוה, 5775
נהוראי א, לזכר ר' מאיר קוטלר, לייקווד תשמ, 654 עמ', 20.8MB. מעמ' 644 - מפתח מקורות - מהתלמוד
§נטעי אליהו - חלק ב, לזכר ר' אליהו לופיאן, ירושלים, 5766
§נפש לחבר, ס' זכרון ל יצחק ליפשיץ, ירושלים, 5697
§נר חיים - ספר הזכרון לרב חיים משה ראובן אלעזרי, אליעזרי, חיים משה ראובן, ירושלים, תשמו
נשמה של שבת, אוסף מאמרים תורניים לזכרו של הרב אליהו שלמה רענן, תשנט, חלקי
נשמת דורון, אסופת מאמרים לזכרו של דורון מהרטה הי"ד, ירושלים תשסט
§ספר הזכרון לב אריה, רוטמן, ברוך אריה ליב (לזכרו), בית שמש, 5778
ספר היובל לאלכסנדר מארכס, לכבוד אלכסנדר מארכס למלאת לו שבעים שנה, בהוצאת בית המדרש לרבנים באמריקה, בסיוע המוסד לזכרון אלכסנדר קאהוט, ניו יורק, תש"י
§ספר היובל לישראל אהרן הארי פישל, ירושלים, תרצה, 190 עמ', 7MB
§ספר היובל לכבוד שלמה אברהם רוזאניס, סאפיא, תרצג, 103 עמ', 5MB, בשפות שונות, וחלק קטן בעברית. מעמ' 45 - סקירת ספרו "דברי ימי ישראל בתוגרמה". מעמ' 75 - דברי הערכה ממשה דוד גאון. מעמ' 90 - מכתבי הערכה
§ספר היובל לכבוד חג יובל השבעים של פאר נדיבי ישראל , מ"הר ישראל אהרן הרי פישל הי"ו, ירושלים, תרצה
§ספר היובל לכבוד ר' משה אריה בלוך, בודפשט, תרסה, 404 עמ', 22MB
§ספר היובל לכבוד לוי גינצבורג, פילדלפיה, תשו, 443 עמ', 21MB
§ספר היובל לכבוד הרב ד"ר אליהו יונג, בעריכת כשר, מנחם מענדל, נ.י., תשכב, 484 עמ', 29MB
§ספר היובל לד"ר בנימין מנשה לוין, ירושלים, תש, 391 עמ', 20MB
§ספר היובל לכבוד פרופ' אלכסנדר מרכס, נ.י., תשג, 166 עמ', 7MB
§ספר היובל לכבוד ר' מאיר שפירא, בעריכת נדלר, שמואל, ווארשא, תרצ, 379 עמ', 19MB
§ספר יובל לר' מאיר שפירא, לודז, תרצ
§ספר היובל לר' משה אביגדור עמיאל, ירושלים, תשג, 259 עמ', 15MB
ספר יובל לכבוד שמואל קלמן מירסקי, נ"י תשיח, 577 עמ', 15.9MB
§ספר היובל לפרופ' שמואל קרויס, ירושלים, תרצז, 350 עמ', 16MB
§ספר היובל לר' יעקב רוזנהיים, פפד"א, תרצב, 633 עמ', 36MB
ספר היובל של אגודת הרבנים האורתודוכסים דארה"ב וקנדה למלאת 25 שנים להוסדה, נ"י תרפח, 219 עמ', 3.8MB
§ספר זכרון, ירושלים, תשג, 129 עמ', 6MB, לזכר ר' יצחק וינוגרד, ור' יוסף אליהו וינוגרד, כולל חידושיע תורה שלהם ושל תלמידיהם
§ספר זכרון אורי ניסן, משפחת גורארי, אנטווערפען, 5776
ספר זכרון לרב יצחק אייזק הלוי, אויערבך משה, אסופת מאמרים לזכר הרב יצחק אייזק הלוי
§ספר יובל לכבוד הרב שמואל קלמן מירסקי, ר' שמעון \דר. גרשון א. מירסקי\ברנשטיין \חורגין, ניו יורק תשי"ח
§ספר יובל מוגש לכבוד הרב פדרבוש, מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, ירושלים, תשכ
§ספר שמואל - זכרון להרב שמואל מוהליבר, ירושלם, תרפג
§עדות לישראל, ס' יובל לר' ישראל רוזנברג, בעריכת ר' זאלקא הכהן ראנד, ניו יורק תש"י, 308 עמ', 9MB
§עטרה שעטרה, ס' זכרון להדסה עטרה שיינין, אשדוד, 5774
עיון ומעש, אסופת מאמרים לזכרו של זבולון המר, ירושלים, תשנט
על דרך האבות. שלושים שנה למכללת יעקב הרצוג : קובץ מאמרים בנושאי תורה וחינוך
עלי עשור, דברי תורה מחקר וספרות, ליום העצמאות העשירי של מדינת ישראל, בעריכת רי"ל מימון, 159 עמ', 4.2MB
§עקבי אשר, בענין תפילה וברכות ועוד, בהלכה ובאגדה, ספר זיכרון ליעקב אשר גרנות, ירושלים, 5782
ציון לזכרון עולם, ספר יובל ליובל השבעים של ר' יצחק נוח מנהיימר, בעריכת מאיר קאהן ביסטריטץ, וינה תרכ"ד, 225 עמ', 55.8MB. עד עמ' 134 - גרמנית
§צרור החיים, ס' זכרון לר' חיים ברייש, ירושלים, 5773
§קובץ - לזכרו של הרב גדליה אונא ז"ל, ערוך בידי: רוזנטל, אליעזר שמשון, ירושלים, 5700
קובץ מאמרים מיום הלימוד לזכרו של רפאל גוילי, מועצה דתית רמת גן, תשסט
§קונטרס זכרון, חידושי תורה לע"נ חוה בילא גיטל רוז, בני ברק, תשלה, 82 עמ', 2MB, ⊠ממקור אחר
§שיחת חולין של תלמידי חכמים, לזכר דוד קראנגלאס, בולטימור, 5736
§שירת מרים, ס' זכרון לגב' עלא מרים פטרפרוינד, בעריכת מרדכי פטרפרוינד, ירושלים, 5774
§שמחת מרדכי, ס' זכרון מרדכי לר' שמואל, רבינוביץ, גמליאל הכהן, עורך, רחובות, 5776, 92 עמ', 11MB
§שמחת מרדכי, ס' זכרון למרדכי שמואל, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780, 95 עמ', 13MB
תא שמע, מחקרים במדעי היהדות לזכרו של ישראל מ' תא-שמע, עורך: אברהם (רמי) ריינר, 910 עמודים, תשעב
§תפארת בנים, ירושלים, תשנ, ספר זכרון לר' גמליאל רפפורט
§תפארת ישראל, עלבאגען, יצחק משה, ברלין, תרעא, 648 עמ', 34MB, ס' יובל לישראל לוי. מעמ' 208 - גרמנית

אנציקלופדיות וספרים המסודרים בסדר א"ב
§אבני זכרון, שפירא, יוסף, ברדיטשוב, תרס"א, מאמרי חז"ל בסדר א"ב
§אגרת הטיול, ר' חיים ב"ר בצלאל, אופנבך תע"ז, דברי אגדה כסדר א"ב, מחולק לארבעה חלקים - פשט, רמז, דרש וסוד
§אגרת הטיול, ר' חיים ב"ר בצלאל, מעזיבוז 5570
§אגרת הטיול, ר' חיים ב"ר בצלאל, ווארשא תרכ"ג, 47 עמ', 1MB
§אגרת הטיול, ר' חיים ב"ר בצלאל, ארם צובא, תרלב
§אגרת הטיול, רבי חיים ב"ר בצלאל אחי המהר"ל, לאדז, תרפ"ד
§אגרת הטיול, ר' חיים ב"ר בצלאל, בילגורייא, תרצב
§אגרת הטיול, רבי חיים ב"ר בצלאל אחי המהר"ל, עם פירוש טיול בפרדס, לרבי שלמה זלמן עהרנרייך, ירושלים, תשי"ז, 269 עמ', 18MB
§אהבת עולם אהבתיך, פרידמן, בנימין ממישקאלץ, מישקאלץ, תרצח, לקט דברי מוסר בסדר א"ב, 176 עמ', 10MB
§אוצר המשלים והפתגמים, טביוב, ישראל חיים, אודיסה, תרעט
§אוצר השמות אשר בכתבי הקודש, שמות אנשים, מקומות, עמים, צמחים וחיות, אותיות א-אתרים, ר' רוזנברג, ניו יורק תרע"ו, 147 עמ', 7MB
§אוצר השמות ב, אותיות ב-דת, ר' א"ח רוזנברג, ניו יורק תרע"ז, 142עמ', 7MB
§אוצר השמות-חלק שלישי, ה-ח, רוזנברג, אברהם חיים, נ"י, תרפג, על השמות שבכתבי הקודש
§אוצר השמות-חלק רביעי, ט-י, רוזנברג, אברהם חיים, נ"י, תרפג
§אוצר השמות ה, אותיות כ-לתך, ר' רוזנברג, ניו יורק תרע"ב, 137 עמ', 6MB
§אוצר השמות ו, אות מ, ר' רוזנברג, ניו יורק תרע"ז, 170 עמ', 7MB
§אוצר השמות ז, אות נ-ס, ר' רוזנברג, ניו יורק תרפ"א, 128 עמ', 5MB
§אוצר השמות-חלק שמיני, ע-פ, רוזנברג, אברהם חיים, נ"י, תרפג
§אוצר השמות-חלק תשיעי, צ-ר, רוזנברג, אברהם חיים, נ"י, תרפג
§אוצר השמות-חלק עשירי, ש-ת, רוזנברג, אברהם חיים, נ"י, תרפג
§אוצר התורה, אנציקלופדיה לענייני דרוש, על התורה, ר' שמריהו ליב הורוויץ, ניו יורק תרפ"ו, 412 עמ', 20MB. מעמ' 19 - מפתח נושאים אלפאביתי
§אוצר ישראל, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, ניו יורק, א, 1951, ב, 1951, ג, 1906, ד, 1906, ה, 1911, ו, 1906, ז, נא אמון-עברית, 327 עמ', 24MB, ניו יורק 1912, ὥממקור אחר ז, נא אמון-ערבית, 327 עמ', 21.2MB, ח, 1912, ט, 1913, י, 1913
§אוצר לשון חכמים, פערלא, קלמן אביגדור, ווארשא, תרס, פתגמי חז"ל עם השוואות לפתגמי הגויים, 333 עמ', 24MB
§אוצר מאמרי הלכה-כרך ראשון, חסידה, ישראל יצחק (יש"י), ירושלים, תשכ
§אוצר מאמרי הלכה-כרך שני, חסידה, ישראל יצחק (יש"י), ירושלים, תשכ
§אוצר מאמרי חז"ל, אייזנשטיין, יהודה דוד, נ.י., תרפט
§אוצר מאמרי חז"ל, בסדר אלפאביתי, ע"פ נושאים, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, ניו יורק תש"ז, 445 עמ', 16MB
§אוצר מאמרי תנ"ך, קונקורדנציה של מלים וביטויים, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, ניו יורק תרפ"ה, 519 עמ', 26MB
§אוצר מוסר ומדות, אייזנשטיין, יהודה דוד, נ.י., תשא, 160 עמ', 12MB, בסדר א"ב. עמ' 6-28 - מפתח מקורות לתורה. עמ' 29-40 - דוכגמאות לדרשות. מעמ' 152 - "לישנא דקרא" - דוגמאות ממליצות התנ"ך בדברי חז"ל
§אוצר מקור ישראל - חלק ראשון, ויספיש, ישראל משה, בני ברק, תשע, 126 עמ', 11MB, ליקוט עניינים נחמדים מש"ס ופוסקים, לפי א"ב
§אוצר מקור ישראל - חלק שני, ויספיש, ישראל משה, בני ברק, תשע
§אוצר מקור ישראל - חלק שלישי, ויספיש, ישראל משה, בני ברק, תשע
§אוצר מקור ישראל ח"א, ויספיש, ישראל משה, בני ברק, תשעא, 174 עמ', 10MB, עניינים שונים באגדה ובהלכה בסדר א"ב
§אוצר מקור ישראל ח"ב, ויספיש, ישראל משה, בני ברק, תשעא
§אוצר מקור ישראל ח"ג, ויספיש, ישראל משה, בני ברק, תשעא
§אוצר נחמד, גרייזמן, זאב יעקב ב"ר שמואל, פרעמישלא, תרלו, 76 עמ', 4MB, כללים בהלכה בסדר א-ב
§אוצרות רבי אייזיק חבר, ליקוטים מספריו לפי סדר א"ב, ודרשות שלו, בעריכת שלמה ווידן, ירושלים, תש"ן, 112 עמ', 6MB. עמ'12-25 - תולדותיו. מעמ'75 - דרשות
§אוצרות הרד"ק, קמחי, דוד בן יוסף - צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, 5776
§אוצרות רלב"ג, מפתח לספרי רלב"ג וביאורים בשיטתו, משה צוריאל, בני ברק, 5774
§אוצרות רמב"ן, משה בן נחמן (רמב"ן) - צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, 5776
§אוצרות רשב"ם, שמואל בן מאיר (רשב"ם) - צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, 5776
§אות לטובה, קונציו,יוסף, קיירי, שפז, 37 עמ', 1MB, מאמרי מוסר בסדר א"ב, ≡ממקור אחר, 36 עמ', 871 KB
אות ציון, ליקוטים בהלכה ובאגדה, בסדר א"ב, ר' בן ציון בלום, נ"י תשסג, עם מפתח נושאים אלפאביתי, 285 עמ', 2.40 MB
אות ציון, ליקוטים באגדה ובהלכה, לפיע סדר א"ב, אות א, ר' בן ציון בלום, נ"י תשסג, 285 עמ', 2.4MB. מעמ' 254 - מפתח נושאים
§אינציקלופדיה לתארי כבוד בישראל ב, אברהם אורנשטיין, תל אביב, תשכ"ד
§אינציקלופדיה לתארי כבוד בישראל ג, אברהם אורנשטיין, תל אביב, תשכ"ד
§אינציקלופדיה לתארי כבוד בישראל ד, אברהם אורנשטיין, תל אביב, תשכ"ד
§אלה הכתובים בשמות, בראכער, גדליה, פפד"מ, תרלו, 82 עמ', 5MB, קונקורדנציה לשמות עצם פרטיים בתנ"ך
§אלפא ביתא, קצנלנבויגן, משה ב"ר נחום, פפד"מ, תרטו, מפתח אלפאביתי לדברי חז"ל
§אמונת אומן, שטראהלי, משה חיים מסיגעט, בני ברק, תשיז, 94 עמ', 4MB, דברי מוסר לפי נושאים בסדר א"ב, עם תרגום לאידיש. מעמ' 67 - על התורה
§אנציקלופדיה לדרוש - לקוטי שמואל - חלק ראשון, ולר, שמואל יוסף שו"ב בקלעצק, פיעטרקוב, תרעד, לקט דברי דרוש
אנציקלופדיה רפואית הלכתית, שטינברגר אברהם, מבחר ערכים מקוצרים מתוך האנציקלופדיה
§אסם בשם, וייסמן חיות, מרדכי, וינה, תרעג, פתגמים ודברי חכמים בסדר א"ב, 89 עמ', 7MB, ממקור אחר
§שבחין אסדר, מראי מקומות לנושאים לפי סדר א"ב, טעפ, איתמר, מודיעין עילית, 204 עמ', 3MB
אספקלריא, אנציקלופדיה לנושאים במחשבת ישראל, ר' שמואל אברהם אדלר, שלושים כרכים
§אספקלריא - אות א, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ב, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ג, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ד, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ה, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ו, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ז, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ח, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ט, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות י, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות כ, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ל, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות מ, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות נ, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ס, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ע, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות פ, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות צ, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ק, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ר, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ש, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§אספקלריא - אות ת, אדלר, שמואל אברהם, ציריך, 5781
§באר ישראל, ר' ישראל פראנקפורטר, פריז תרצ"ז, 161 עמ', 6MB, דברי מחשבה כסדר א"ב
§באר שלמה מהדו"ת, צוקר, שלמה אבד"ק האלאס, קליינווארדיין, תרצג, 110 עמ', 7MB, ערכים באגדה כסדר א"ב
§בית ועד לחכמים, היימן, אהרן, לונדון, תרסב, מפתח לאגדות חז"ל
§בית ציון א, קאזאקאוו, חיים יחזקאל זאב, ברדיטשוב, תרנט, מפתח לתלמוד בבלי בהלכה ובאגדה, בסדר א"ב ובסדר המסכתות
§בית ציון ב, קאזאקאוו, חיים יחזקאל זאב, ברדיטשוב, תרנט
§בית ציון ג, קאזאקאוו, חיים יחזקאל זאב, ברדיטשוב, תרנט
§בית ציון ד, קאזאקאוו, חיים יחזקאל זאב, ברדיטשוב, תרנט
§בעלי אספות, אליעזר שאול, מנצ'סתר, תרנ, מאמרי הבבלי בסדר א"ב
§בקורת התלמוד, יעקב יחזקאל הלוי, וינה, תרכג, יסודות התורה שבע"פ, בסדר א"ב, אות א, 479 עמ', 31MB, ★ממקור אחר, §ממקור אחר
§דבק מאח, חמוי, אברהם, ליוורנו, תרלד, 261 עמ', 17MB, ענייני אגדה בסדר א"ב
דבש לפי, חיד"א, ח"ב מקונטריס מדב"ר קדמו"ת, בסדר א"ב, ליוורנו תקס"א, 121 עמ', 18.5MB. מעמ' 93 - "פה אחד" - פירוש על הגדה של פסח. מעמ' 110- "צנא דדובשא" - הגהות והשמטות לס' דבש לפי. מעמ' 112 - תוכן העניינים של "דבש לפי". מעמ' 116 - מפתח מקורות. מעמ' 120 - הגהות על הזהר
דבש לפי, חיד"א, ענייני אגדה לפי סדר א"ב, ליוורנו תקסא
דבש לפי, חיד"א, ליוורנו תקסא, עם "פה אחד" על ההגדה, 108 עמ'
§דודאי ראובן - אנתולוגיה תלמודית, מאמרים מהתלמוד מחולק לפי נושאים, ראובן גראדנר, כפר אדומים, 5780, 632 עמ'
§דרך סלולה, גולדברג, משה יהודה ליב, ווילנא, תרלט, ענייני מוסר בסדר א"ב
§היינו דאמרי אנשי, וייסברג, יצחק יעקב, ברדיטשוב, תרנד, 36 עמ', 873KB, רשימת פתגמים בסדר א"ב
§היכל לדברי חז"ל ופתגמיהם, בלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבא, ניו יורק, תשח
§הנותן בים דרך, רבי אברהם לייכטאג וואכסמאן, בודפסט, תרצ"ז, מפתח למאמרי חז"ל בהלכה ובאגדה, 161 עמ', 7MB
§הפתגם השנון א-ב, קובץ פתגמים, בני ברק, תשסט, 368 עמ', 6MB
§השלמות ותוספות לערכים באנציקלופדיה התלמודית, קוק, אברהם יצחק הכהן, ירושלים, 5776
§ואברהם זקן, ר' אברהם פאלאג'י, 9MB, אזמיר תרנ"ט, ערכי דרוש בסדר א"ב
§ויוסף אברהם, ר' אברהם פאלאג, 10MB, אזמיר תרמ"א, ערכים בסדר א"ב בענינים השייכים ליוסף הצדיק
§וילקט יוסף, ר' יוסף פינצי, בולגראדו, תרב, 199 עמ', 5MB, דברי אגדה לפי נושאים בסדר א"ב, מלוקטים מספרים שונים
§וימהר אברהם, ר' אברהם פאלאגי, 26MB, אזמיר תרמ"ד, ערכי דרוש בסדר א"ב
§וערך הכהן, ר' חיים הכהן, ג'רבה תרפח, 77עמ', 3MB, חידושי אגדה לפי נושאים בסדר א"ב
§זכור ליצחק ח"ד, באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרפז, 16 עמ, 1MB, ליקוטים בסדר א"ב, אותיות א-ד
§זכות אבות, ר' גרשון האגער, ניו יורק, תשט, 100 עמ', 4MB, מדות טובות ע"פ א"ב, עם "פתותי מנחה" על החינוך ומנחת חינוך
§זכרון אביר, ר' אריה רבינוביץ, ווילנא, תרעא, אנציקלופדיה לתלמוד
§זכרון אברהם, דזובאס, אברהם יצחק, פיעטרקוב, תרסד, 94 עמ', 3MB, דברי מוסר ע"פ נושאים בסדר א"ב, מלוקטים מחז"ל והראשונים
§זכרון אברהם, דזובאס, אברהם יצחק, פיעטרקוב תרפד, לקט מאמרי חז"ל בענייני מדות לפי סדר א"ב, 275 עמ', 8MB. עמ' 18-19 - תוכן העניינים
§זכרון תורת משה, פיגו, משה בן יוסף, פראג, שפג, 340 עמ', 61MB, מפתח מאמרי חז"ל בתלמודים ע"פ נושאים בסדר א"ב, ממקור אחר, 348 עמ', 39MB, ჶממקור אחר, ☼ממקור אחר
§חדושי התורה - לקט יוסף, חמאסניק, בנימין וואלף ב"ר דניאל, אופנבך, 5476, 157 עמ', 6MB, נושאים באגדה לפי סדר א"ב. מעמ' 148 - כללים בסוגיות התלמוד
§חדושי התורה - לקט יוסף, חמאסניק, בנימין וואלף ב"ר דניאל, קראקא, תרסד, 114 עמ', 6MB, כנ"ל בלי כללים בסוגיות התלמוד
§חופת אליהו רבה, די וידאש, אליהו ב"ר משה, זולקווא, תקפט, 39 עמ', 763KB, אוסף מימרות על פי מספרים, משלוש עד 15 חמש עשרה - "חמשה עשר דברים נאמרו ב..."
§חיים, חידושים בהלכה כסדר א-ב, שעשוע, יוסף שלום בן חיים, 5774
§חן טוב למרי נפש, חדאד, נסים ב"ר חנאני, ג'רב, תשו, 180 עמ', 8MB, מערכות בהלכה ובאגדה בסדר א"ב. עד עמ' 85 - תולדות המחבר ומשפחתו
§חפץ חיים, ר' חיים יצחק יאזעפסבערג, לעמבערג, תרנא, 215 עמ', 13MB, ערכים באגדה בסדר א"ב מתוך התלמוד עם ביאורים, אותיות א-ו. מעמ' 181 - תוכן הענינים
§טהרת המים, כללי התלמוד וחדושים בסדר א"ב, אברהם בן נחמן הכהן, שלוניקי, 5639
§יאיר מבין, בן נון, יוסף רפאל, ירושלים, תשמז, כללים, מערכות א-ח
§ילקוט אמרי נועם, יסודות בהרבה מקצועות התורה ע"פ א"ב, ראם, ישראל נועם בן שמואל אהרון, בני ברק, 5768
ילקוט חדש, ר' ישראל בן בנימין, לובלין ת"ח, 189 + 14 דפים
ילקוט חדש, מן הזוהר וזוהר חדש, ר' ישראל בן בנימין מבלזיץ, לובלין ת"ח, 204 עמ', 38.8 MB
§ילקוט חדש, ר' ישראל ב"ר בנימין מבעלזיץ לובלין ת"ח, אספת מדרשים ומאמרים בסדר א"ב
§ילקוט חדש, ר' ישראל בן בנימין, אמשטילרדם, תיט, 402 עמ', 27MB, לקט מקורות בענייני מחשבה בסדר א"ב
§ילקוט חדש, ר' ישראל ב"ר בנימין מבעלזיץ, פרשבורג, תריח, כנ"ל בתוספת "שכחת לקט", ★ממקור אחר, 248 עמ'
§ילקוט תשבי, פיעטרקוב, תרסד, מפתח לאגדות חז"ל בסדר א"ב
§ישמח חיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ד, ערכים בסדר א"ב, 77 עמ', 6MB
§כבודו מלא עולם, ענייני מחשבה בסדר א"ב, טייטלבוים, יואל בן ירמיהו, ניו יורק, 5769, 656 עמ', 11MB
§ככר זהב, רבי רבי כליפה הכהן מגרבה, גרבה, תשי"ב, 209 עמ', 12MB, נושאים באגדה בסדר א"ב
§כנסת חקקי ישרון, מרגלין, ישעיהו זאב ב"ר אברהם דוב, ווילנא, תרנא, מאמרי חז"ל לפי א"ב של שמות החכמים, אות א
§כרוב ממשח, ר' שלמה חזן, נא אמון, תרנה, 287 עמ', 9MB, ליקוטים בעניינים שונים בסדר א"ב
§לעשות רצונך, קרית ספר, 131 עמ', 3MB, דברי מוסר לפי נושאים בסדר א-ב
§לקט יוסף, גינצבורג, יוסף בן מרדכי, שאלוניקי, תסט
§לקט יוסף, ליקוטים באגדה לפי נושאים בסדר א"ב, גינצבורג, יוסף ב"ר מרדכי, המבורג ?, תמח, 123 עמ', 4MB
§לקט יוסף, ליקוטים באגדה לפי נושאים בסדר א"ב, גם מתוך ספר נחלת בנימין, ר' יוסף גינצבורג, קראקא, תרסד, 117 עמ', 5MB )בשער: חידושי התורה)
§לקט שמואל [דרוש שמואל], ר' שמואל פייווש כ"ץ כהנא, ויניציאה, תנד, 129 עמ', 6MB, ערכים באגדה לפי נושאים בסדר א"ב. מעמ' 88 - "דרוש שמואל" על התורה. חשוד כשבתאי - בית ישראל בפולין עמ' 55. ממקור אחר, 128 עמ', 22MB
§לקיטת יוסף, הירשפלד, יוזפא, וינה, תקפה, 78 עמ', 3MB, מפתח למלים דומות בתנ"ך (כגון אירא-עירא), עם תרגום לאידיש
§מבשרת ציון-חלק ראשון, יוסף ב"ר ישראל אהרן מקעשינוב, ווארשא, תרמב, מאמרי חז"ל בסדר א"ב, אות א
§מדבר קדמות, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), לבוב, תרכד, 130 עמ', 8MB, ענייני אגדה בסדר א"ב. מעמ' 117 - "אחר המדבר" - השמטות. מעמ' 127 - "שער הקדים" - תוכן העניינים
§מדבר קדמות, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ווארשא, תרנ, באורי מאמרי חז"ל בסדר א"ב
§מדבר קדמות, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ירושלים, תשיז
§מדרש המליצה העברית, אמרי חכמה ואמרי אינשי, אות א, זלוטניק, יהודה ליב, ירושלים, תרצח
§מדרש ישראל, גולדברגר, ישראל, סאיני, תרסז, מאמרים ממדרש תנחומא סדר א"ב, 191 עמ', 5MB. מעמ' 185 - חידושים על התלמוד
§מדרש מספר, ר' אליעזר זוסמן סופר, , פאקש תרע"ב, ילקוט מאמרים ומדרשים בענין יצורי הטבע ומופלאי אנשים, לפי סדר א"ב, אותיות א-ב, 205 עמ', 10MB, עם ביאור "מטה יהודה" לר' יהודה סופר,
מדרש תלפיות, ר' אליהו בן אברהם שלמה, קושטא ת"ף לערך, ס דפים, עד ערך "אפוד", ჶממקור אחר, 61 עמ',
מדרש תלפיות, ר' אליהו הכהן, אזמיר תצ"ו, ענייני קבלה ומחשבה ע"פ א"ב, עד אות כ, 220 עמ',25.2 MB, §ממקור אחר, 432 עמ', 52MB
מדרש תלפיות, ר' אליהו הכהן מאיזמיר, צרנוביץ תרכ, 246 דפים, ★ממקור אחר
§מדרש תלפיות, ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, לבוב תרל, 353 עמ', 49MB
§מדרש תלפיות, ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, ווארשא, תרלה, עניני אגדות לפי א"ב, אותיות א-כ, 561 עמ', 50MB
§מוסרי הלשם, מוסרים מבעל הלשם,לפי סדר א"ב, מכון משנת הגר"א, קרית ספר,
§מטבע שטבעו חכמים - ח"א, אותיות א-ז, נפלאות הבורא באספקלריא של תורה, בסדר א"ב, מייזעלס, אברהם בן דוד מרדכי ?, מאנטריאל, 5754
§מטבע שטבעו חכמים - ח"ב, אותיות ח-נ, מייזעלס, אברהם בן דוד מרדכי ?, מאנטריאל, 5754
§מטבע שטבעו חכמים - ח"ג, אותיות ס-ת, מייזעלס, אברהם בן דוד מרדכי ?, מאנטריאל, 5754
§מטעם המלך ח"ב, נא אמון תרס"ח, ערכי דרוש בסדר א"ב, 106 עמ', 4MB. מעמ' 100 - תוכן הענינים. מעמ' 105 - מפתח לפי סדר הפרשיות. ממקור אחר, רק עמוד א' בכל דף מצולם, 55 עמ', 1MB
§מטעם המלך ח"ה, עמרם, חיים בן שלמה, שאלוניקי, ערכי דרוש בסדר א"ב, תקפט, 198 עמ', 5MB
§מטעם המלך ח"ו, עמרם, חיים בן שלמה, שאלוניקי, ערכי דרוש בסדר א"ב, תקצה, 248 עמ',6MB
§מילין דרבנן, לעמבערג, תרכח, מפתח למאמרי חז"ל בסדר א"ב, עם ביאורים, 220 עמ', 10MB
§מלין דרבנן, ר' ישראל מ"ש מנ"ש, פפד"א, תקמא, ניבים ופתגמים בסדר א"ב עם ביאורים, 100 עמ', 8MB
§מלין דרבנן, ר' ישראל מ"ש מנ"ש, ווארשא, תרצא, ליקוטים
§מלין דרבנן, ר' ישראל מ"ש מנ"ש, יוהניסבורג,
§מעשה משה - ציונים בכל מאמרי הש"ס, ר' משה הלוי, בילוגראדו, תרלד, אוסף מאמרים בסדר א"ב, ממקור אחר
§מעשה תורה, ליפיץ, יצחק ב"ר מרדכי משעדליץ, ווארשא, תרעד, מספרים מאחד על אלף בתנ"ך ובחז"ל
§מפתח התלמוד-חלק ראשון, גוטמן, יחיאל מיכל הכהן, ווייטצען, תרסו, אנציקלופדיה לדברי התלמוד
§מפתח התלמוד-חלק שני, אדמה-אלה, גוטמן, יחיאל מיכל הכהן, בודאפעשט, תרעז
§מפתח התלמוד - כרך ג חלק א, אלקים-אפוטרופוס, גוטמן, יחיאל מיכל הכהן, ברסלוי, תרפה
§מפתח התלמוד - כרך ג חלק ב, אפון-אתרוג, גוטמן, יחיאל מיכל הכהן, ברסלוי, תרצ
§מפתח לאוצר האגדה - א, גרוס, משה דוד, וינה, תרצ, קובץ מאמר חז"ל
§מפתחות הדמשק, ריינעש, אליעזר ב"ר ישראל מפאלצק, ווארשא, תרנח, 130 עמ', 9MB, ביאורי מלים בסדר א"ב
§מרפא לעצם, פרחי, יצחק, בגדד, תרנב, 136 עמ', 5MB, דברי מוסר לפי נושאים בסדר א"ב. מעמ' 127 - ליקוטים
§מרפא לשון, ר' מנחם ב"ר שמעון מרדכי, שאלוניקי, תקצז, 171 עמ', 10MB, ביאורי מלים בסדר א"ב - דברים שחז"ל והפרשנים רמזו בכל מלה
§משל ומליצה-חלק ראשון, אות א, מחברת א, וייסמן חיות, מרדכי, טרנוב, תרכ, משלים של חז"ל, ואגדות חז"ל, עם פירושים בדרך שיר, ועוד מליצות, 28 עמ', 505KB, משלי חז"ל בסדר א"ב, עם ביאורים בצורת שיר
§משל ומליצה-חלק שני, אות א, מחברת ב, וייסמן חיות, מרדכי, וינה, תרכא, 29 עמ', 616KB
§משל ומליצה-חלק שלישי, אות א מחברת ג, וייסמן חיות, מרדכי, תרכב, 34 עמ', 858KB
§משל ומליצה-חלק רביעי, אות ב מחברת ד, וייסמן חיות, מרדכי, לבוב, תרכ,
§משל ומליצה-חלק חמישי, אות ג מחברת ה, וייסמן חיות, מרדכי, לבוב, תרכג, 31 עמ', 953KB
§משל ומליצה-חלק שישי, אות ד מחברת ו, וייסמן חיות, מרדכי, תרכד
משמרות כהונה, ר' חייא כהן די לארא, אמשטרדם תקיג, מפתחות לתלמוד בסדר א"ב, 84 דפים
§נועם המדות, ר' נתן עמרם, קניגסברג ?, תריז, דברי מוסר בסדר א"ב, 182 עמ', 6MB. עמ'4-8 - תוכן העניינים
§נחלת שמעוני-חלק ראשון, פייזר, שמעון ב"ר יהודה ליב מליסא, וואנזבעק, תפח, שמות האנשים בתנ"ך בסדר א"ב
§נחלת שמעוני-חלק שני, פייזר, שמעון ב"ר יהודה ליב מליסא, וואנזבעק, תפח, שמות התנאים והאמורים בסדר א"ב
ניבי תלמוד, רקובר נחום, אמרות, פתגמים ומטבעות לשון מתחום המשפט - ביאורם, הוראתם ושימושם
§נפש חיים, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, שלוניקי תר"ב, 524 עמ', 33MB, ענייני אגדה בסדר א"ב. מעמ' 495 - לוח תיקונים. מעמ'497 - תוכן העניינים. מעמ' 503 - מפתח מקורות
§נפש כל חי, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ד, ערכי אגדה בסדר א"ב, 129 עמ', 10MB. מעמ' 120 - הספד. מעמ' 123 - תוכן העניינים. מעמ' 125 - מפתח מקורות
§נתיב הישר, צבי הירש ב"ר ברוך, ווארשא, תרמ, מאמרים מהתלמוד בסדר א"ב, ממקור אחר
§סימנא דחיי, על אותיות הא-ב, פלג’י, חיים בן יעקב, ירושלים, 5746
§ספר האשל - לקוטי שושנים, ר' שבתי ליפשיטץ, דעברעצין, 172 עמ', 5MB, ליקוטים בהלכה ואגדה על נושאים בסדר א"ב
§ספר האשל - ליקוטי שושנים, ר' שבתי ליפשיץ, דעברעצין, תשח, 168 עמ', 12MB, ערכי אגדה בסדר א"ב
§ספר הזכרון, ר' יוסף טייב, תוניס, תרנב, 10 עמ', 889KB, נושאים בהלכה בסדר א"ב, קטוע
§ספר החיים, סרוסי, פרגאללה, ג'רבה, תרעד, פשטים וגימטריאות בסדר א"ב, 136 עמ', 4MB. מעמ' 119 - דרוש למעלת הצדיקים. מעמ' 126 - דרוש לתשובה ויראת ה'. מעמ' 133 - ליקוטים
§ספר הסימנים, תופעות שהן סימנים לדברים מסויים, בסדר א"ב, טייטלבוים, יואל בן ירמיהו, ניו יורק, 5775, 146 עמ', 2MB
§ספר הערכים, ריינעס, יצחק יעקב ב"ר שלמה נפתלי, נ.י., תרפו, על האדם והטבע, הדת והלאום, ישראל וא"י, לפי סדר א-ב, אותיות א-כ, 350 עמ', 21MB. מעמ' 339 - תוכן העניינים
§עדן מקדם, אלבאז, רפאל משה, פאס, תש, 249 עמ', 11MB, ענייני אגדה בסדר א"ב
§עטרת ישועה, ר' יואל ב"ר יהושע העשיל, ווילנא תקנ"ט, ליקוטים מחז"ל על נושאים שונים בסדר א"ב, 43 עמ', 2MB
§עיני מנחם, ראבין, מנחם מענדל, ירושלים, תרעג, מפתח לענייני הלכה בתלמוד, אות א
§עלינו לשבח, דברי תורה וסיפורים, בסדר א"ב, שלמה בן חמו, קרית גת, 5780
§עץ אפרים, תכלת, אפרים, ירושלים, תרע, 120 עמ', 6MB, חידושים בדברי אגדה לפי נושאים בסדר א"ב כפול. ח"ב מתחיל בעמ' 61. מעמ' 103 - דרשות. מעמ' 112 - הערות בהלכה
§ערך מלין, רפפורט, שלמה יהודה ליב הכהן, פראג, תריב, סדר א"ב של שמות עצם, ארצות ומקומות, כינויי כבוד וכתות, שבדברי חז"ל, ☼ממקור אחר, 282 עמ', ערכי אות א
§ערכי מדרש, בדברי תנאים ואמוראים, בסדר א"ב, בכר, בנימין זאב, תל אביב, תרפג, 348 עמ', 9MB. בסופו - לשון הרמב"ם בספרו משנה תורה. ממקור אחר
§פדויות יעקב, ר' יעקב ב"ר י"ל מקראסניפאלע, פפד"א, תקנ"ו, 66 עמ', 2MB, מפתח נושאים לשו"ע ולמפרשיו לפי סדר תשר"ק
§פחד יצחק חלק א אותיות א-ב, רבי יצחק לאמפרונטי, ויניציאה תק"י, 417 עמ', 49MB, ממקור אחר, 414 עמ', 72MB
§פחד יצחק אותיות ג-ד, רבי יצחק לאמפרונטי, ויניציאה תקי"ג, 219 עמ', 24MB, ממקור אחר, 219 עמ', 41MB
§פחד יצחק אותיות ה-חז, רבי יצחק לאמפרונטי, ויניציאה תקנ"ו, 223 עמ', 20MB, ממקור אחר, 223 עמ', 35MB
§פחד יצחק חלק ג אותיות חח-ט, רבי יצחק לאמפרונטי, ויניציאה תקנ"ח, 189 עמ', 20MB, ממקור אחר, 190 עמ', 32MB
§פחד יצחק חלק ד אותיות י-ל, רבי יצחק לאמפרונטי, ויניציאה, תקע"ג, 275 עמ', 27MB, ממקור אחר, 273 עמ', 42MB
§פחד יצחק חלק ה אות מ, רבי יצחק לאמפרונטי, ליוורנו תקצ"ט, 485 עמ', 49MB, ממקור אחר, 486 עמ', 76MB
§פחד יצחק חלק ו אות נ, רבי יצחק לאמפרונטי, ליק תרכ"ד, 205 עמ', 17MB
§פחד יצחק חלק ז אות ס, רבי יצחק לאמפרונטי, ליק תרכ"ו, 397 עמ', 34MB
§פחד יצחק חלק ח אות ע, רבי יצחק לאמפרונטי, ליק תרכ"ח, 351 עמ', 29MB
§פחד יצחק חלק ט אות פ, רבי יצחק לאמפרונטי, ליק תרל"א, 152 עמ', 12MB
פחד יצחק אות ע-פ, ר' יצחק למפרונטי, ליק תרכ"ח
§פחד יצחק חלק י אות צ-קי, רבי יצחק לאמפרונטי, ליק תרל"ד, 403 עמ', 33MB
§פחד יצחק חלק יא אותיות קי-ר, רבי יצחק לאמפרונטי, תרמ"ה, 305 עמ', 20MB
§פחד יצחק חלק יב אות ש, רבי יצחק לאמפרונטי, תרמ"ו, 662 עמ', 48MB
§פחד יצחק חלק יג אות ת, רבי יצחק לאמפרונטי, תרמ"ח, 371 עמ', 25MB
פחד יצחק, ר' יצחק למפרונטי, ליק תרכד-תרמז
§פחד יצחק אותיות א-ב, רבי יצחק לאמפרונטי, ירושלים תרצ"ו, 96 עמ', 9MB
§פחד יצחק אותיות ג-חז, עם מהדורא בתרא, רבי יצחק לאמפרונטי, ירושלים תרצ"ו, 527 עמ', 51MB
§פחד יצחק - מהדורא בתרא, אותיות א-ב, לאמפרונטי, יצחק, תל אביב, תרצה, 95 עמ', 11MB
פחד יצחק, ר' יצחק למפרונטי, ורשה תרמה, עם הערות "בית יואל", 12 + 256 עמ'
פי שנים, ר' עקיבא בער, לקוטים ממדרשים ומילקוט עפ"י סדר א"ב, זולצבאך תס"ב, 109 עמ', 24.6MB
פי שנים, שמעון עקיבא בר בן יוסף ור' יצחק זעליגמן בן מאיר, לקוטים ממדרשים ומילקוט עפ"י סדר א"ב, זולצבאך תס"ב, קח דפים
§ממקור אחר, 11MB, ממקור אחר, ממקור אחר
פלא יועץ
§פתגמי התלמוד, עדעלמאן, מרדכי יצחק, לאמזא, תרעב, עם תרגום לאידיש
§פתח האהל, ר' אברהם ב"ר יהודה ליב מפרעמישלא, זולצבך, תנ"א, 102 עמ', 7MB, לקט מקורות באגדה, ע"פ נושדאים בסדר א"ב
§פתח האהל, ר' אברהם ב"ר יהודה ליב מפרעמישלא, 9MB, פיעטרקוב תר"ע, ערכי דרוש בסדר א"ב, 195 עמ'. עמ' 117-124 - תוכן העניינים. מעמ' 125 - "פתח האהל", זולצבאך תנ"א, כללי התלמוד בסדר א"ב. עמ' 127-129 - תוכן הענינים.
§צדה לדרך, ר' משה בן חיים וורטמאן, ווארשא, תריח, 254 עמ', 8MB, לקרט מאמרי חז"ל לפי נושאים, בסדר א"ב
§צדה לדרך, ר' משה בן חיים וורטמאן, לבוב, תרלב, 122 עמ', 7MB
§צדקה לחיים, ר' חיים פאלאגי, אזמיר, תרלג, 105 עמ', 7MB, נושאים באגדה לפי סדר א"ב, עם מפתח מקורות
ציון לדרש, מפתח לאגדות התלמוד, ר' שרגא פייבש סגל פרנקל, קראטאשין תריח, נושאים בסדר א"ב
§ציון לדרש, פרנקל, שרגא פייבש ב"ר מתתיהו הלוי, פרעמישלא, תרלז, 303 עמ', 22MB, מפתח למאמרי חז"ל באגדה לפי נושאים בסדר א"ב
§ציוני שלום, ר' שלום נתנזון, זיטאמיר, תרסא, מאמרי חז"ל בסדר א"ב, עם פירוש "דברי שלום" , וקונטרס "עינוהי דפוריא" - דרשות
§צל המעלות, הורביץ, יהודה ב"ר מרדכי הלוי, קניגסברג תצ"ג, פתגמי מוסר בסדר א"ב, 47 עמ', 1MB. מעמ' 42 - 22 פתגמים לפי הא"ב
§צל המעלות, הורביץ, יהודה ב"ר מרדכי הלוי, פראג, תקנו, 30 עמ', 1MB, מוסר והנהגות טובות בסדר א"ב
§צל המעלות, הורביץ, יהודה ב"ר מרדכי הלוי, סיגט, תרסא, 49 עמ', 1MB. מעמ' 43 - מעשה מס' המעשיות. מעמ' 46 - חידוש על אסתר פ"ז פסוק ג
§קהלת משה, ר' משה סתהון, 29MB, ארם צובה תרל"ג, ערכי דרוש בסדר א"ב, אותיות א-ג, 660 עמ'. מעמ' 616 - תוכן העניינים
§קובץ יסודות וחקירות השלם, קשת, אחיקם, נתניה, תשסז
§קול צופיך, תורת הח"ן וחסידות בסדר א"ב, גרויז, יהושע שלמה, ישראל, 5764
§רוח נאמן [קונטרס השמות], ר' חיים אברהם מיראנדה, שאלוניקי, תקסג, 119 עמ', 5MB, מלים ע"פ א"ב ולכן אחד מושגים הקשורים עמו
רחמי האב, ר' יעקב קטינא, תיקוני המדות, עם צעטיל קטן, לבוב תרל
§רחמי האב, קטינא [גוטליב], יעקב, על תיקוני המדות, לפי סדר א"ב, עם "צעטיל קטן" לר' אלימלך מליזנסק, ועם "זכרון לבני ישראל" מר' יעקב חאגיז, ווארשא, תרלד, 61 עמ', 2MB, ממקור אחר, 61 עמ', 2MB. עמ' 3 - תוכן העניינים. מעמ' 36 - "הנהגות ישרות". מעמ' 41 - "צעטיל קטן" לר' אלימלך מליזנסק. מעמ' 44 - תפילת השב, לרבינו יונה, והנהגות טובות. מעמ' 48 - צוואת החתם סופר. מעמ' 50 - "זכרון לבני ישראל" - דברי מוסר מר' יעקב חאגיז, ☼ממקור אחר, 31 דפים
§רחמי האב, קטינא [גוטליב], יעקב, לונדון, תשכ, 64 עמ', 3MB, תיקוני מדות ומוסר בסדר א"ב
§רכ"ב בחור, בוכריץ, כמוס, ג'רבה, תרפג, מערכות באגדה בסדר א"ב. מעמ' 80 - סדר לימוד לתיקון כרת, 124 עמ', 4MB
שדי חמד אסיפת דינים חול המועד, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד אסיפת דינים חמץ ומצה, כללים ומערכות בהלכה, 1898, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד אסיפת דינים חמץ ומצה חלק א, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד אסיפת דינים חנוכה, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד אסיפת דינים חתן וכלה וחופה, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד אסיפת דינים יום הכיפורים, כללים ומערכות בהלכה, 1902, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד אסיפת דינים מילה, כללים ומערכות בהלכה, 1902, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד אסיפת דינים ראש השנה, כללים ומערכות בהלכה, 1902, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד באר בשדי חלק א, כללים ומערכות בהלכה, 1898, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד באר בשדי חלק ב, כללים ומערכות בהלכה, 1898, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד דברי חכמים, כללים ומערכות בהלכה, 1891, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד פאת השדה מערכות ב-ד, כללים ומערכות בהלכה, 1902, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד פאת השדה מערכת א, כללים ומערכות בהלכה, 1901, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד פאת השדה מערכת ה, כללים ומערכות בהלכה, 1902, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד קונטרס הכללים מערכות ג-ה, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד קונטרס הכללים מערכות ו-י, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד קונטרס הכללים מערכת א, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד קונטרס הכללים מערכת ב, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד קונטרס הכללים מערכת כ, כללים ומערכות בהלכה, 1896, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
שדי חמד קונטרס כללי הפוסקים, כללים ומערכות בהלכה, 1898, ווארשא, הרב חיים חזקיהו מדיני
§שדי חמד השלם - א, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד השלם - ב, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד השלם - ג, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד השלם - ד, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד השלם - ה, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד השלם - ו, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד השלם - ז, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד השלם - ח, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד השלם - ט, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, ניו יורק, תשכב
§שדי חמד - חלק ראשון, מדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אליה, ווארשא, תרנא
§שדי חמד - חלק ראשון, מדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אליה, ווארשא, תרנא
§שדי חמד מערכת אות א' ב' ג', מדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אליה, ווארשא, תרנו
§שדי חמד יבואר בו כללי הש"ס וכללי הפוסקים - חלק תשיעי - שאלות ותשובות דברי חכמים, מדיני, חיים חזקיאו בן רפאל אליהו, ווארשא, תרנז
§שדי חמד - חלק שנים עשר, מדיני, חיים חזקיאו בן רפאל אליהו, ווארשא, תרסב, מערכת ר"ה ויו"כ
§שדי חמד - אסיפת דינים - קונטרס המציצה והמלואים, מדיני, חיים חזקיאו בן רפאל אליהו, ווארשא, תרסב
§שדי חמד - דברי חכמים, מדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אליה, ווארשא, תרנא, ממקור אחר
§שדי חמד מערכת חמץ ומצה ומערכת חול המועד וחנוכה', מדיני, חיים חזקיהו בן רפאל אליה, ווארשא, תרנו
—§פקעת שדה, מדיני, חיים חזקיהו, ירושלים, תרס, 91 עמ', 5MB, הוספות לשדי חמד
§שיחות רבני התלמוד, שלזינגר, אברהם משה דוב הכהן, ירושלים, תרמ, 38 עמ', 1M, לקט מאמרים בענייני מוסר ודרך ארץ, מתלמוד בבלי וירושלמי, בסדר תשר"ק
§שכיות החמדה-חלק ראשון, ר' מיכאל דוד הכהן אבד"ק מרסיליא, מיינץ, תרלז, 213 עמ', 8MB, לקסיקון לשמות ומונחים מהתלמוד, בסדר א"ב
§שכיות החמדה-חלק שני, וואג, אליעזר ב"ר מנחם, מיינץ, תרלז, 126 עמ', 4MB, רשימת האנשים והנשים המוזכרים בתלמוד, ולוח רבותיו של רש"י ותלמידיו בעלי התוספות, בסדר א"ב
§שלחן המערכת ח"א, דינים לפי סדר א-ב, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5769
§שלחן המערכת ח"ב, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5770
§שמות הצדיקים, לבוב, 39 עמ', 1MB, רשימה של שמות הצדיקים שהיו מאז בריאת העולם. שמות התנאים ואמוראים מסודרים בסדר א"ב. מעמ' 38 - תפלה לומר אחרי הזכרת שמות הצדיקים
§שער הציון, קרעמער, חיים יעקב ב"ר צבי מאסמינא, ווילנא, תרלז, 72 עמ', 3MB, נושאים בהלכה בסדר א"ב, ולכל נושא מראי מקומות בתלמוד ובפוסקים. מעמ' 47 - "מחזה אברהם" לר' אברהם וולרשטיין, כנ"ל
§שער הציון, קרעמער, חיים יעקב ב"ר צבי מאסמינא, קלוזש, תרפח, 60 עמ', 3MB, נושאים בהלכה בסדר א"ב, ולכל נושא מראי מקומות בתלמוד ובפוסקים. מעמ' 37 - "מחזה אברהם" לר' אברהם וולרשטיין, כנ"ל
§שער הקדים, חזן, שלמה, אלכסנדריה, תרנה, 187 עמ', 9MB, ערכי אגדה בסדר א"ב. מעמ' 144 - "אותיות מחכימות" - מלים בסדר א"ב עם ביאורים והגדרות
§תומר דבורה - חלק ב' - מערכות על דרך הפרד"ס, בסדר א"ב, ונונו, תומר אברהם, ירושלים, 5778, 176 עמ', 3MB
§תוספות עזרא [כלל גדול], ר' אברהם עזרא ב"ר יעקב פינחס פוקס, לעמבערג, תרנג, 57 עמ', 3MB, ערכי הלכה בסדר א"ב, אותיות א-ג
§תורה וחיים, רבי חיים פאלאגי, שאלוניקי, תר"ו, 209 עמ', 12MB, נושאים באגדה בסדר א"ב. מעמ' 162 - דרשה. מעמ' 200 - מפתח מקורות. חסרים דפים פה-פו
§תורת האגדה, מאירי, מאיר, פאריס, תשטו, מאמרים בהשקפה לפי סדר א"ב, 302 עמ', 18MB. מעמ' 272 - מועדים. מעמ' 285 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 292 - מפתח לפי פרשיות התורה.
§תורתך שעשועי, בירורי הלכה בסדר א"ב, נתן רוטמן, בני ברק, 5780, 147 עמ'
§תפוחי זהב, גאלדמאן, יעקב, ווארשא, תרמז, 65 עמ', 2MB, הנאומים ןהניבים שבתנ"ך ובחז"ל, עם מכתבים ברוח הניבים, בנושאים של אהבה ואף וחמה
§תשב אנוש, שאלוניקי, תרכט, מוסר, 100 עמ', 3MB,לפי סדר א"ב, מחולק ללימוד לפי ימי החודש

רפואה ומדע
אגרת המוסר - מתוך קונטרס דברים עתיקים, אריסטו
§אגרת המוסר לאריסטוטלוס, ריװא דטרינטו, שכ
§אוצר החיים, צהלון, יעקב ב"ר יצחק, ויניציאה, תמג, 195 עמ', 26MB, על חכמת הרפואה, ממקור אחר
§אוצרות דתנו רבנן ברפואה - א, שמעון ואנונו, ירושלים, 5783
§אוצרות דתנו רבנן ברפואה - ב, שמעון ואנונו, ירושלים, 5783
§אוצרות דתנו רבנן ברפואה - ג, שמעון ואנונו, ירושלים, 5783
אוקלידוס, על חכמת המדידה, הזויות, הקוים המרבעים, המשלשים העגלות, תורגם ע"י ר' ברוך בן יעקב משקלאב, האג תק"מ, נא דפים
§אוקלידוס, אוקלידוס, האג, תקמ
§אור עולם, רבי יהודה ליב מרגליות, ווארשא, חכמת הטבע
§אור עולם קטן, יהודה ליב ב"ר משה אלטונה תקכ"ח, על מהות העולם, האדם וארבעת היסודות, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 67 דפים
אורחות חיים, מ' שטודענצקי, ורשה תריג, 318 עמ', על שמירת הבריאות
§אותות השמים, ענייני טבע, אבן תבון, שמואל בן יהודה, לונדון, 5627
§איל משולש, רבי אליהו ב"ר שלמה זלמן [הגר"א], ווילנא, תקצ"ד
איל משולש, הגר"א, על גיאומטריה, וילנא תקצ"ג, 62 עמ', ☼ממקור אחר
איל משולש, ר' אליהו מוילנא, על טריגונומטריה
§אילם, ר' יוסף שלמה רופא דילמדיגו, אמשטרדאם, שפט, 367 עמ', 20MB, חכמת התכונה ומתמתיקה, ממקור אחר, 364 עמ', 19MB, ממקור אחר, רק חלק "מעין חתום", 78 עמ', 5MB, §אילם, דילמידגו, יוסף שלמה, אדעסא, תרכד, 145 עמ', 7MB, מדע, ממקור אחר
§אמרי ישראל, ברגר, מאיר ב"ר יצחק שמחה, סאספאלא, תרעב, רפואות וסגולות
§בכורי הלמודיות, לעווינשטיין, שלמה ב"ר אברהם, ווארשא, תרכג, 38 עמ', 2MB, ביאורים לענייני חשבון בדברי רמב"ם, ר"א אבן עזרא והיש"ר מקאנדיה, עם ביאור סוגיה חשבונית בפסחים קט
§ברורי המדות, אליהו ב"ר משה גרשון מפינטשוב ברלין תקכ"ה, על חכמת הגיאומטריה, 122 עמ', 8MB
§ברורי מדות, חלק שני מספר מלאכת מחשבת, ר' אליהו בן משה גרשון, ברלין, תקכה, 122 עמ', 8MB, חכמת המדידה
§בריאטריה בהלכה, היבט רפואי, תזונתי והלכתי, רייזנר, אהרן - פלדמן, יצחק, מודיעין עילית, 5776
§גבורות ה', חלק רביעי מספר אילים, דילמידגו, יוסף שלמה, אדעסא, תרכז, 60 עמ', 3MB, על מדע
§גדול בנים לפי יסודות חכמת הרפואה, מאהל, משה, לעמבערג, תקפא, 198 עמ', 7MB
§דברי חכמים - ספורי חכמי יון, בן זאב, יהודה ליב מקראקא, ווילנא, תרכד, 119 עמ', 5MB, חכמי יוון
§דברי יוסף ה - תוצאות הארץ, ירושלים, תרה, 46 עמ', 2MB. כולל "חיתו ארץ" על החיות, "צמח האדמה" על הצמחים, "אבניה ברזל" על המחצבים, "מאמר העיתים" על עיתות השנה
Ξדודי ונכדי, ברכיה בר נטרונאי הנקדן, לונדון, תר'ע, 130 עמ'. עד עמ' 97 - תרגום אנגלי
§דרך ישרה, ברוך ב"ר יעקב משקלאב האג תקל"ט, הנהגות לשמירת הבריאות
§הדרת זקנים, אריסטו ווילנא תקע"ח
§הנהגת הדבר לפילוניו, קושטא, רע
השלום הנצחי, קנט עמנואל, ירושלים תרפ"ו 1926
§העגולות הרעיוניות, החכם הערבי אלבטליוסי, בתרגום ר' משה אבן תיבון, בודפשט, תרמ, 120 עמ', 7MB
§הרפואה בהלכה ובאגדה, כרמיאל, 5774
§הרפואה בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5778
התורה והחכמה, שנבר, מרדכי גומפל, לונדון תקל"א, פה עמ'
התורה והחכמה, ר' מרדכי גומפל שנבר, לונדון תקל"א, 49 עמ', 12MB
§התורה והחכמה, ר' מרדכי גומפל בן יהודא ליב, לונדן, תקלא, 93 עמ', 9MB, על לימוד מדע. בראשי העמודים כתןוב: התורה והחכמות, ☼ממקור אחר, ★ממקור אחר, 170 עמ'
§התפוח, אריסטו, פרנקפורט דאדרה, 5453
§זכרון יוסף, פיוואני, יוסף בן אייזק כהנא, פראג, תקנד, 59 עמ', 4MB, חכמת המדידה, ממקור אחר, ממקור אחר
§חבור המשיחה והתשבורת, ר' אברהם, ברלין, תרעב
§חבור המשיחה והתשבורת-חלק ראשון, גוטמן, יחיאל מיכל הכהן, ברלין, תרעג
§חבור המשיחה והתשבורת-חלק שני, אברהם ב"ר חייא הנשיא, ברלין, תרעג
חושב מחשבות, לימוד חשבון, ר' בנימין שלטון, קושטנדינה תצז
§חיי אריסטו והפילוסופיא שלו, מאדלינגער, שמואל הלוי, וויען, תרמג
חיים ללא עישון על פי התורה, ר' יחזקאל אסחייק, 168 עמ'
חיים בריאים כהלכה, ר' יחזקאל אסחייק, ב"ב תשעב, 222 עמ'
§חכמת המספר, לינדער, נחמן צבי, ווארשא, תרטו, 142 עמ', 5MB, חשבון ואלגברה
חכמת היד, עם חכמת הפרצוף, עם תרגום לאידיש, ר' אליהו גלינא, פפד"א תקל"ו, 4.9MB, 18עמ'
§חכמת היד, ר' אליהו משה גאליקו, ועוד, עם צוואת ר' יהודה החסיד, פראנקפורט דאדר, תקנט, 24 עמ', 1MB
חכמת היד, ר' משה גלנה, פפד"א תקסה
§חכמת היד, גאלינו, אליהו משה, קניגסברג, 31 עמ', 1MB, על חכמת היד והפרצוף, סימני השערות והגידים והצפרניים, מלוקט מהזוהר ומס' שושנת יעקב ומספרי שלמה המלך, עם תרגום לאידיש
§חכמת היד והפרצוף, ירושלים, תרכו
§חכמת הפרצוף, ביסקא, אהרן ליב, ווארשא, תרמח, מלוקט מדברי חכם גוי החוזה ברשמי הפנים
§חכמת השרשים, אולמאן, נפתלי הירץ, האג, תקמא
§חקות שמים, חלק שלישי מספר אילים, דילמידגו, יוסף שלמה, אדעסא, תרכז, 71 עמ', 3MB, על גיאומטריה
חריפתא דחכמתא - מפענח נעלמים, ר' יהושע אברהם מזיטומיר, מתמטיקה
§טביחת הבהמה,ע"פ המדע, ד"ר דעמבא, יצחק, ווילנא, תרנג
§יסודות הרפואה, לגידול בנים, פרעמישלא, תרעב
§יסודי חכמת השעור, סאלאנימסקי, חיים זעליג, זיטאמיר, תרכו, 204 עמ', 9MB, על חכמת החשבון, ☼ממקור אחר
§מקורי העושר-יסודי הכלכלה, מענדלין, ז.וו., אודיסה, תרנו
כבוד אלקים, ר' אברהם אבן מיגאש, פילוסופיה, קושטנדינה, 281 עמ', 16 MB, ≡ממקור אחר, 281 עמ', 16 MB
כל מלאכת הגיון לאריסטוטלו, אבן רשד, מחמד, ריווא דטרינטו, ש"ך, סח דפים, תירגם יעקב בן מכיר.
§כל מלאכת היגיון לארסטוטלו, ארסטוטלו, ריווא דטרינטו, שיט
§כליל החשבון, פריזנהויזן, דוד, ברלין, שיז, על חכמת החשבון
§לוח החיים, באכנער, חיים ב"ר בנימין זאב, ויניציאה, 5414, סגולות לרפואה וחידות, 8 עמ', 1MB
§לוח החיים, באכנער, חיים ב"ר בנימין זאב, פראג ?, 5429, הנהגות בשמירת בריאות
§לוחות המגבילים, לינדער, נחמן צבי מדובנא, קניגסברג, תריד, מספרים וזויות, 119 עמ', 6MB
§למודי הטבע, יובל, משה מרדכי, טשערנאוויץ, תקצו, חכמת הטבע
§למודי העיוני והמעשי בדרכי השחוק, על לימוד שחמט, רובינשטיין, אורי צבי, לעמבערג, תקסט, 46 עמ', 2MB
§למודי העיוני והמעשי, רובינשטיין, אורי צבי, לעמבערג, תקסט, על משחק השחמט
§מאזני צדק, פילוסופיה, שחיבר אלגזאלי, ותירגם לעברית ר' אברהם בן חסדאי, לייפציג, 5599
§מאמר אבוחאמד אלגזאלי, פילוסופיה, בתרגום ר' יצחק בר נתן הספרדי, בעריכת מלטער, צבי ד"ר, קראקא, תרנז, 120 עמ', 6MB
§מאמר התמוז, ביאור עבודת התמוז הבבלית, ד"ר ד' חוואלסון, בתרגום גורלאנד, חיים יונה בן יצחק אליהו, ליק, תרכד
§מדה ברורה-חלק ראשון, לנדא, ראובן ב"ר יצחק אבד"ק פאדיטארק, טשערנאוויטץ, תרמב, חכמת המדידה
§מדה ברורה-חלק שני, לנדא, ראובן ב"ר יצחק אבד"ק פאדיטארק, טשערנאוויטץ, תרמב
§מדה ברורה-חלק שלישי, לנדא, ראובן ב"ר יצחק אבד"ק פאדיטארק, טשערנאוויטץ, תרמב
§מהות הנפש, אבונצר הפלוסוף, פרשבורג, תרכה
§מזלות של אדם, על דרך התכונה, תכונותיו של מי שנולד באיזה מזל, לובלין, שי"ז,17 עמ', 1MB, ממקור אחר
§
מחלת השבתא, מזיא, א. ד"ר, ירושלים, תרע, על דלקת קרום המוח
§מלא כל הארץ כבודו ח"ב, על החכמה שבבריאה, צוריאל, משה, בני ברק, 5776
§מלאכת מחשבת, ר' אליהו ב"ר משה גרשון מפינטשוב זולקווא תקי"ח, 112 עמ', 9MB, מתמטיקה
§מלאכת מחשבת, ר' אליהו ב"ר משה גרשון מפינטשוב ברלין תקכ"ה, ממקור אחר
§
מלאכת מחשבת, מיוחס לרב אליהו בן משה גרשון מפינטשוב, ווארשא, תריז, חשבון
§מלאכת מחשבת, זולקווא, תרה, 87 עמ', 3MB, מתמטיקה
§מלאכת מחשבת, איידליץ, משה זרח, פראג, תקלה, 572 עמ', 18MB, על חכמת החשבון, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 147.1MB, 576 עמ', מתמתיקה
§מלאכת מחשבת החדש - חלק ראשון, בליינקיר, שלום בן משה ארי, בארדיטשוב, תקצד, חכמת החשבון
§מלאכת מחשבת החדש - חלק שני, בליינקיר, שלום בן משה ארי, בארדיטשוב, תקצד
§מלאכת מחשבת החדש - חלק שלישי, בליינקיר, שלום בן משה ארי, בארדיטשוב, תקצד
§מלאכת המספר - מלאכת מחשבת, על חכמת החשבון, מזרחי, אליה, לעמבערג, תקסט
§מעין גנים, ר' יוסף דילמדיגו, חשבון, אמשטרדם שפ"ח, 193 עמ', 6MB
§מעין גנים, דילמידגו, יוסף שלמה, אדעסא, תרכה, 94 עמ', 4MB, על חכמת החשבון, ממקור אחר, 93 עמ', 8MB
§מעין חתום, דילמידגו, יוסף שלמה, אדעסא, תרכח, חלק חמישי מספר אילים, 97 עמ', 6MB
§מערכת ספרי מסחר - סדרי הפשוטה והכפולה, לטבלא, יחזקל יעקב, ווילנא, תריט, 178 עמ', 5MB, ניהול ספרי חשבונות
§מעשה חושב, ר' לוי בן גרשום (רלב"ג), פפד"מ, תרסט, 253 עמ', 14MB, חכמת החשבון, ☼ממקור אחר, עם תרגום לגרמנית
§מעשה טוביה, רבי טוביה הרופא, קראקא, תרס"ח, ענייני מדע ורפואה, וסיפורי תועבות שבתי צבי, Ξממקור אחר, 305 עמ'
§מעשה טוביה-חלק ראשון, ר' טוביה הרופ, קץ, יסניץ, תפ, מדע ורפואה, 142 עמ', 14MB
§מעשה טוביה-חלק שני, ר' טוביה קץ, יסניץ, תפ
§מעשה טוביה-חלק שלישי, ר' טוביה קץ, יסניץ, תפ
Ξמפתח האלגיברה חדשה, אשר אנשעל וורמז, אופנבאך, תפ'ב, 45 עמ'
§מציאת הארץ החדשה, פרנקפורטר, משה, אלטונה, תקס"ז, 195 עמ', 6MB, תיאור גילוי אמריקה
§מקרא מול ארכיאולוגיה, לוי, דניאל משה - רוטשטיין, יוסף, ירושלים, 5771
§מראה הילדים, אוחנה, רפאל בן חיים,, ירושלים, תשלח, רפואות וסגולות
מראה הילדים, רפואות וסגולות, ר' רפאל אוחנה, תשמז, 222 עמ', 3.2MB
מראות אלהים, דנטה אליאגרי, רפואה, טריאסטי תרכט
§מרפא לעם, ח"א, תרגום מספרו הגרמני של פרידריך פוילצקי ווילנא והוראדנא תקצ"ד, 233 עמ', 18MB, רפואה
§מרפא לעם, ח"ב, פרידריך פוילצקי, ווילנא והוראדנא תר"ב, 217 עמ', 19MB. מעמ' 143 - "תמים דעות" - הלכות כישוף, דרכי האמורי, ניחוש, מעונן, התפתחות חכמת הרפואה מים חז"ל עד זמננו, לר' יהודה בצלאל עליאשברג, ממקור אחר, ח"ב בלי "תמים דעות", 142 עמ', 11MB
מרפא לעם, עצות לבריאות, פרידריך פוליצקי, תירגם לעברית יהודה בצלאל אליאשברג, וילנא תר"ב
§מרפא לעצם, ר' צג'יר בן בנימין עשוש, גרבה, תש"ח, רפואות, סגולות ופתרון חלומות
§משלי אריסטו, תירגם ר' יצחק עוזיאל, ירושלים, תשה
§משנת המדות, אברהם ב"ר חייא הנשיא, ברלין, תרכד, על גיאומטריה, ☼ממקור אחר, חיבור המשיחה והתשבורת
§נפלאים מעשיך, חמוי, אברהם שלום חי, ליוורנו, תרמא, שמות כל חי בסדר א"ב
§נפתלי אילה שלוחה, חכמת המספר, ר' נפתלי הירץ ב"ר ישעיה פיורדא תנ"ד, ממקור אחר
§סוד ישרים, די מודינא, יהודה אריה ב"ר יצחק, פראג, 5351, סגולות ורפואות, 26 עמ', 3MB
§סמי המות והרפואות כנגדם, מונטר, זיסמן, ירושלים, תשב
ס' אלים, ר' יוסף שלמה דלמדיגו, אמשטרדם שפט, מתמטיקה, אסטרונומיה
Ξספר האחד, ר' אברהם אבן עזרא, אודסה תרכ"ז, על המספרים 1-9, עם ביאור של שמחה פינסקר ומיכאל אבא גולדהרט, 73 עמ', 2.9 MB
§האחד, ר' אברהם אבן עזרא, על תשעת המספרים, עם ביאור מר' שמחה פינקסר, אודיסה, תרכ"ז, 77 עמ', 2MB
§ספר הברית, פנחס אליהו ב"ר מאיר מווילנא, ברין, 5559
§ספר הברית, פנחס אליהו ב"ר מאיר מווילנא, ברין, תקנז
§ספר הברית השלם, פנחס אליהו בן מאיר, ווילנא, תקעח, ☼ממקור אחר
§ספר הברית השלם, הורעביטס, פנחס אליהו, װארשא, תרכט
§ספר הברית השלם, פנחס אליהו בן מאיר, ווארשא, תרמט
§ספר הברית השלם, הורוויטס, פנחס אליהו, פיעטרקוב, תרסד
§ספר הברית ב - דברי אמת, ברין, תקנז
—☼כאור נוגה, ר' משה בר אליעזר פייביש קרנר, השגות על ס' הברית, ברסלוי תקעו, 64 עמ', תורה ומדע
§ספר הברית החדש, עוזיאל האנא מבוסטון, פיעטרקוב, תרע"א, רשמי מסע בסין, והוכחות שהיהודים שם הם מעשרת השבטים, 57 עמ', 5MB
§ספר היסודות, ר' יצחק ב"ר שלמה הישראלי, בתרגום הר"א חסדאי, דרוהוביטש, תר"ס, על חכמת הטבע
§ספר המדות-חלק ראשון, אריסטו, ברלין, תקנ
ספר המדות לאריסטוטליס, אריסטו, עם פירוש ר' איצק סטנאב, לעמבערג תרכ"ז
§מדות-חלק שני, אריסטו, ברלין, תקנ
ס' המדות לאריסטו, תירגם משה שולבוים, למברג תרלז, 148 עמ'
§ספר הסגולות, רבי ראובן בן אברהם מירושלים, מונקאטש, תרס"ו
ספר המספר, מזרחי, אליהו בן אברהם, חכמת החשבון, קוסטנטינא רצ"ג, 110 דפים
ספר המספר, ר' אליה המזרחי, קוסטנטינא רצ"ג, 110 עמ', 21.2MB, לימוד חשבון
§ספר המספר, ר' אברהם אבן עזרא, בעריכת ר' משה זילבערבערג, ברלין, תרנה, 83 עמ', 3MB
§ספר המספר, אבן עזרא, אברהם בן מאיר, פראנקפורט דמיין, תרנה
§ספר המספר, ר' אברהם אבן עזרא, זילברברג, משה, פפד"מ ברלין, תרנה
ס' העולמות - מעשה טוביה, ר' טוביה כץ, ונציה תסז, 158 דפים, מדע
§ספר הפרכוס, ר' האי ב"ר שרירא גאון, ירושלים, תרכה, 4 עמ', 187KB, פירוש רפפות - לימוד עתידות מפרכוסים של אברים מסוימים באדם
§ספר התפוח - משל הקדמוני, אריסטו, פרנקפורט דאדרה, תנג
§ספר התפוח, אריסטו ווילנא תקנ"ט
Ξספר התפוח, אריסטו בתרגום ר' אברהם בר חסדאי הלוי, למברג, תרל"ג על נצחיות הנפש, 1 MB
§תפוח, אריסטו, פרשבורג ווארשא ?
§ספר התפוח, אריסטו, פרשבורג
§תפוח, אריסטו, לבוב, תרלג
§ריח התפוח, ביאור על ס' התפוח, ר' אברהם מנחם ב"ר י"ד, ווארשא, תרמא, 66 עמ', 4MB
§ספר רפואות הגדול, רבי חיים שמחה ליינער, ווארשא, תרס"ח, 43 עמ', 2MB, ענייני רפואה.מעמ' 23 - "דרכי חיים" - פרק א, על אכילה ושתיה ע"פ התלמוד
ספרון המוסר לאפקטיטוס, אפיקטטוס, ההדיר: גולדשמידט דניאל
§עובר לסוחר, ר' פורט רפא, מנחם ציון כהן, ויניזיא, שפז, חכמת החשבון
עולם חדש, מעשים החדשים הנמצאים בזמנינו, לונדן תקמ"ט
עולם חדש, הדברים החדשים שבעולם, לונדן תקמ"ט, ז דפים
§עולם חדש - עולם הפוך, לונדון, תקמט, 16 עמ', 1MB, דברי מוסר לעבודת ה', ונגד המתבוללים
עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות, גוטליב אברהם
§פרפראות לחכמה, שכרללס, קאפל, וינה, תקעד, 66 עמ', 2MB, לימודי גיאומטריה, לבאר על פיהם דברים מוקשים בראשונים ואחרונים
§פתרון חלומות, אלמולי, שלמה, אמשטרדם, שצז
צפנת פענח, על מציאת אמריקה, ברדיטשב תקעז
צפנת פענח, יוסף שלייפרס, הורדנא תקפח, 80 דפים, חשבון
§צפנת פענח, שליפירז, יוסף ב"ר מנחם מענדל מהאראדישץ, ווארשא, תרכא, דרכי החשבון
§צפנת פענח, ר' יוסף שליפירז, 3MB, ווארשא [תרל"ה], לימוד דרכי החשבון, עם שאלות ובחינות
§צפנת פענח, שליפירז, יוסף בן מנחם מענדיל, ווילנא ;הוראדנא, תקפז, 86 עמ', 5MB, על דרכי החשבון
§קאנון הגדול, אבו עלי אלחסן אבן סיני, נאפולי, רנ"ב, 475 עמ', 80MB, מדע ורפואה. הספר מצולם שלא כסדרו - התחלתו בעמ' 120. עמ' 428 - תוכן עניינים לספר החמישי. עמ' 40 - תוכן עניינים של האותיות
§קבץ על יד, שעכטער, יעקב מאיר, ירושלים, תרעב, 56 עמ', 1MB, מלאכת הכפל
§קנה חכמה, דעליאטיץ, ניסן, ווילנא, תקפט, על אלגברה, ☼ממקור אחר
§קיצורי אבן רשד, אבן רשד, ריווא די טרענטו, שכ, פירוש על ספרו של אריסטו, ממקור אחר
§קצרת, מונטנר, זיסמאן, ירושלים, תש
ראשית למודים, ברוך לינדה, חכמות לימודיות וטבעיות, ברלין תקמ"ט, 172 עמ', 17.3MB, §ממקור אחר, 338 עמ', 9MB
§ראשית למודים, חלק שני, לינדא, ברוך ברי"ל, דעסוי, תקע, 189 עמ', 5MB, ★ממקור אחר
§ראשית למודים, לינדא, ברוך ברי"ל, קראקא, תקפ, מדע, 176 עמ', 10MB
§רוח חיים [ב"ח], ר' משה מרדכי יאוועל, 13MB, לעמבערג - תקצ"א על סדר הנהגת החיים ושמירת הבריאות
רופא הילדים, מ' שטודנצקי, ורשה תרלו, 142 עמ', על בריאות הילדים
§רפואה וחיים, פאלאג'י, חיים, ירושלים, תרסח, רפואות וסגולות
§רפואה וחיים מירושלים, מזרחי, אליהו אברהם, ירושלים, תרצא, רפואות וסגולות וקמיעות
§רפואה כהלכה, בניאל, לוי יצחק בן גלעד, ירושלים, 5775
§רפואות, נתן נטע מק"ק פלאס, יסניץ, 5482
§רפואות, לבוב ?,
§רפואות, משה בן מימון (הרמב"ם), לונדון, תרס
§רפואות הגדול, ליינער, חיים שמחה מראדזין, ווארשא, תרעב
§רפואות וסגולות, הלר, שמואל, ירושלים, תרסז
§רפואת העם, טיסאט, לבוב, תריא, רפואה בלי רופא
§שושנת יעקב, ר' יעקב ב"ר מרדכי מפולדא, אמשטרדם, 5466, 32 עמ', 2MB, חכמת שרטוטי היד וחכמת הפרצוף
§שושנת יעקב, ר' יעקב בן מרדכי, ליוורנו, תקנב, חכמת היד וחכמת הפרצוף
§שושנת יעקב, ר' יעקב ב"ר מרדכי מפולדא, טשערנאוויטץ, 78 עמ', 2MB, חכמת היד וחכמת הפרצוף וטבעי החדשים ואסטרולוגיה
§שמירת הבריאות, ווארשא, תרמה, 23 עמ', 1MB
§תוכחות מוסר, זאמושטס, דוד, ברסלויא, תקעט, 189 עמ', 6MB, תרגום ספר המדות של קאמפע, עם ביאור באידיש, קטוע בסופו
§תולדות אדם, משה בן אליהו גלינא, קושטא, רעה, חכמת הפרצוף ושרטוטי ידים
§תולדות אדם, גלינא, משה בן אליהו, קרמניא, שטז
תולדות אדם, סימני גוף האדם, המלמדים על אופיו, ר' משה גאלינא, 41 עמ', ≡ממקור אחר, 34 עמ', 1 MB
תולדות אדם, חכמת הכרת הפרצוף וחכמת שרטוטי ידין, ר' משה גלנה, אמשטרדם תי"ח
תולדות האדם, חכמת שרטוט היד והפרצוף, ר' משה גלנה, פפד"א תקנט
§תולדות הארץ, שיינהאק, יוסף בן בנימין דוב, ווארשא, תרא, 389 עמ', 18MB, ענייני מדע
תוספת להערבון, גבריאל יהודה ליכטנפלד, ורשה תרלה, 34 עמ', מתמתיקה
תירוץ חדש לקושיא עתיקה בעניין היחס שבין היקף המעגל לרוחבו
§תֻרכיה, גיאוגרפיה של האימפריה, אוירבך, פ, יפו, תרעא

גיאוגרפיה
אבן ספיר, מסעות, ר' יוסף ספיר, ליק תרלד
אבן ספיר, יעקב ספיר, ליק תרכו-תרלד, מסעות
§אבן ספיר א, רבי יעקב ספיר, ליק - מגנצנא, תרכ"ו-ל"ד, מסעות בארצות המזרח, 237 עמ', 12MB
§אבן ספיר ב, רבי יעקב ספיר, ליק - מגנצנא, תרכ"ו-ל"ד
§אגרת ארחות עולם, פריצול, אברהם בן מרדכי, ויניציאה, שמז
§אגרת ארחות עולם, פריצול, אברהם, פראג, תקנג, תיאור ארצות העולם, עם מכתב מקולומבוס על גילוי אמריקה וביאור המכתב, ממקור אחר
§אגרת ארחות עולם, פריצול, אברהם ב"ר מרדכי, קראקא, תקע, 58 עמ', 3MB, מצונזר בעמ' 54, ואחרי עמ' 17 חסרים 8 עמודים, ממקור אחר, 75 עמ', 4MB, חלק מהעמודים מצולמים פעמיים, כגון דף יד
§אוצר מסעות, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, 6MB, ניו יורק - 1926
§האדם עץ השדה, רובין שלמה ד"ר, נ.י., תרסד, 15 עמ', 335KB, צמחים שצומחים במקומות שונים
§טוב ארצות הברית, הורוויץ, אהרן יהודה ליב, ברלין, תרלד, 68 עמ', 3MB, גיאוגרפיה שלה, ועל חיי האמריקאים, ועל היהודים בה
§מסע מצרים, קעסטין, דובער, ווארשא, תרכא, קורות מסע נפוליון למצרים, עם מחזה הלבנון ומחזה ארץ פינלאנד
§מסעות משה, רבי משה בן מנחם מנדל טננבוים, טארנא, תרפ"ה, רשמי מסע
§מסעות של רבי בנימין, זולצבך, תקמ"ג
§מסעות של רבי בנימין,   ווארשא תר"ד
§מסעות של רבי בנימין, הערות-רבי מרדכי אדלר, לונדון, תרס"ז
§מסעות ר' בנימין, בנימין ב"ר יונה מטודילא, מונקאטש, תרנה
Ξמסעות ר' בנימין מטודילה, זיפרוני ,שמ"ג, 1.9MB, §ממקור אחר
Ξמסעות ר' בנימין מטודילה עם תרגום לאנגלית, לונדון, תרס"ז 9.15 MB
§מסעי ישראל, ישראל בן יוסף בנימין מפאלטישעני, ליק, תריט, על קהילות ישראל באסיא ובאפריקה, ☼ממקור אחר
§מסעי ישראל-בלשון אנגלית, ישראל בן יוסף בנימין מפאלטישעני, ליק, תריט
§מסעי ישראל-בלשון אשכנזית, ישראל בן יוסף בנימין מפאלטישעני, ליק, תריח
§מסעי ישראל-בלשון צרפתית, ישראל בן יוסף בנימין מפאלטישעני, ליק, תרטז
משא בערב, רומנלי, אהרן שמואל, המשא שחזיתי בגלילות מערב, בין ביהודים בין בערבאים, ברלין תקנ"ב, צב עמ'
משא בערב, ר' אהרן שמואל רומנלי, יומן מסעות, ברלין תקנ"ב, 50 עמ'
§משא בערב, רומנלי, אהרן שמואל, וינה תקצד
סבוב הרב פתחיה מרעגנשפורג, וחדושים ונסים ונפלאות שראה בארצות רבות, פראג שנ"ה, 11 עמ', 2MB
§סבוב ר' פתחיה, פתחיה מרעגנשבורג, זולקווא, תקלב
§סבוב ר' פתחיה, דובנא, תקנ"ה, 15 עמ', 940KB
סיבוב רבי פתחיה מרגנשבורג, ר' פתחיה מרגנשבורג, לונדון 1856 - ללא התרגום האנגלי
§סבוב ר' פתחיה-חלק ראשון, פתחיה מרעגנשבורג, ירושלים, תרסה
Ξסבוב ר' פתחיה מרעגנספורג ומסעות ר' יעקב ב"ר נתנאל, פרנקפורט, תרס"ה, 5.67 MB
§ספר המסעות בארץ קוקז ובמדינות אשר מעבר לקוקז וקצת מדינות אחרות בנגב רוסיא, טשארני, יוסף יהודה בן יעקב הלוי, ס"ט פטרבורג, תרמד, 357 עמ', 19MB
ספר מסעות של דוד הראובני, בעריכת דוד בברפלד, ברלין תרנ"ב, 30.8MB, 158 עמ'
§רומניה ואמיריקה, הורוויץ, אהרן יהודה ליב, ברלין, תרלד, 60 עמ', 3MB, מסעות ברומניה ובאמריקה, מצב היהודים שם, ואיך ללכת לשם
שבילי עולם, תיאורי ארצות ויושביהן, שמשון בלוך, תקפ"ב
§שבילי עולם חלק ב, בלוך, שמשון בן יצחק, זאלקווא, תקפב
§שבילי עולם, בלוך, שמשון הלוי, לבוב, תרכט

שיעורים וזמנים
§אותיות מחכימות, ר' יעקב גפן, ירושלים תרסו, סדר השתלשלות וקבלת תורה, ושמות התנאים והאמוראים, מדות ומשקלות, שיעורי תורה, וכללי הש"ס, 103 עמ', 6MB
§איפת צדק, קנייבסקי, יעקב ישראל, בני ברק, תשט, שיעורי תורה
§הידורי המידות, על שיעורי תורה, מרגולין, הדר יהודה, ירושלים, 5775
חזון איש - שמונה עשרה שעות, עם פרוש "פשר חזון", ר' ישראל רוטנברג, קרית ספר תשעב, 130 עמ', 2MB
מידות ומשקלות של תורה, ויס יעקב גרשון, ירושלים תשמ"ה
§מסכת הלכה למשה מסיני, שלמה רפאל יהודה ליאון טימפלו, אמשטרדם, 5494, בעניין שיעורים הלכה למשה מסיני, ≡ממקור אחר, 54 עמ'
ערך מילין, אנציקלופדיה למטבעות משקלות ומדות בספרות התלמודית, ר' חיים יעקב שעפטיל, ברדיטשב תרס"ז
§ערך מלין, ר' חיים יעקב שעפטיל, 10MB, ברדיטשוב - תרס"ז על ערכי השיעורים לכל שיעורי תורה בסדר א"ב

גמטריא וראשי תיבות
§אותיות מחכימות, בענין ששים רבוא אותיות לתורה, המאמר "אין מניחים תפילין אלא בשבת", רמזים בסכום הפסוקים בכל פרשה, גימטראות ונוטריקון, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5774, 198 עמ', 3MB
§בואו חשבון, ביאורי פסוקים ע"פ גימטריא, כלפון, אליהו בן חיים, נוף אילון, 5777, 181 עמ', 3MB
§גימטריא ונוטריקון, ר' חיים זאלב, טורונטו תש"י, ביאור יסודותיהם, 127 עמ', 2MB
§האותיות הקדושות, ליקוטים בענייני אותיות הא"ב, גימטריאות, ראשי תיבות וסופי תיבות, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5774
§הדר התורה, צוריאל, משה, בני ברק, תשעב, גימטריאות שחידש ר'עזרא קינוואלד, לפי סדר הפרשיות ומועדים, עם מבוא על חשיבות הגמטריאות
הנוטריקון, הסמנים והכנויים, היילפרין מאיר, pdf
§זבד בנימין, זעליגמן, בנימין וואלף ב"ר ראובן, קארלסרוא, תקמ"ג, 72 עמ', 3MB, רמזים באותיות הא"ב. מעמ' 23 - גמטריות של שמות הפרשיות. מעמ' 44 - חידושים על המועדים בדרך גמטריא, ממקור אחר
חות יאיר, פרפראות מיוסדים על מאמרי חז"ל נוטריקון ור"ת, נוטריקון של מלים - דרישת מלים לפי ראשי תיבותיהם, נוטריקון של מלים - דרישת מלים לפי ראשי תיבותיהם, ר' אברהם בר יחיאל כהן פורט, ויניציאה שפ"ח, 41 עמ', 7.4MB, §ממקור אחר, 78 עמ', 2MB, עד עמ' 9 - דפים מ"יפה תואר" על בראשית רבה"
§כתונת יוסף, יוסף יחזקאל, בומבי, תרמז, רשימת ראשי תיבות ופתרונם
§מלאה ברכת, קליין, עמנואל, בודפשט, תרצח, גימטריאות
§מדרש פליאה, ז"ק, ברוך יוסף ב"ר ישראל מקאברין, נ"י, תרפג, מאמרים וסודות בדרך חידוד ע"פ רמזים בגימטריא, 69 עמ', 1MB. מעמ' 39 - מגילת יוחסין של המחבר. מעמ'44 - ימי פטירה של צדיקים, לפי חדשי השנה. מעמ' 64 - ביאורים לרמזים בספרו בדרך גימטריא
§מספר הקדמי, שווארץ, מאיר, ירושלים, תשד, 18 עמ', 992KB, חישובי גמטריאות - "המספר הקדמי" של כל מספר. מעמ' 15 - דין כסא של אליהו בברית מילה
נופת צופים, גימטריאות וצירופים, ר' יצחק אלפואל, קושטא שמב.גימטריות וצירופים, קושטאנדינא שמ"ב, 46 דפים. דף 32-34 - פירוש להפטרת ויאמר לו יהונתן. דף 35-44 - דרשת הרמב"ן לפני המלך והשרים בסרקושטא, §ממקור אחר, חיים אלפואל, קושטא, שמב, גימטריאות ונוטריקון וצירופים. מעמ' 64 - פירוש על ההפטרה "מחר חודש". מעמ' 71 - דרשת הרמב"ן "תורת ה' תמימה". מעמ' 90 - שירים ונוטריקון מר' יצחק אלפואל. 105 עמ', 7MB, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 105 עמ', 5 MB
§ספר זכרון, ר' מרדכי צבי ב"ר בנימין, ברדיטשוב, תרסב, 29 עמ', 1MB, דברי מוסר, מסודרים לפי שמות אנשים, כל שם משמש כראשי תיבות של פתגם מוסרי
§פרפראות לחכמה, ר' אלימלך ב"ר זאב מפרעמישלא, פרעמישלא, תרמח, 35 עמ', 1MB, על התורה, גימטראיות של פסוקים עם מה שחזל דרשו מהם. מעמ' 16 - גמטריאות בנושאים שונים.
§שאל לך אות, מרגליות יפה, מרדכי בן ישראל דוד, פאקש, תרסז, 118 עמ', 5MB, של שמות אותיות הא"ב, ורמזים באותיות למסכתות התלמוד ולי"ג מדות של ר'ישמעאל ולימות המשיח
§ראשי תיבות, שטערן, אברהם יצחק ב"ר יונה, סיגט, תרפו, 278 עמ', 13MB
ראשי תבות, שטרן אברהם יצחק, 16,000 ראשי תיבות במקורות היהדות ופירושם
תעלומות סופרים, ויליאם צייטלין, פתרון ראשי תיבות של שמות סופרים, פפד"מ תרס"ה, 22 עמ', 3.6MB

גורלות
אורים ותומים, ספר גורלות, עם חכמת היד, סגולות ורפואות, דיהרן פארט תפ"ח, 56 דפים. עם "סידורא דסיהרא וספר העתידות"
אורים ותומים החדש, ספר גורלות, קושטא תרטו
§ילקוט הגורלות, ירושלים,30 עמ', 1MB, מתוך "ילקוט הגורלות השלם"
ספר גורלות, ר' סעדיה גאון, אמשטרדם תסא
ספר גורלות, ר' סעדיה גאון, לבוב תקנ
ספר גורלות, ר' סעדיה גאון, תקע
ספר גורלות, קושטנדינה תקפג
ספר הגורלות לאחיתופל, ירושלים תרכו
ספר הגורלות לאחיתופל, למברג תרל
ספר הגורלות לאחיתופל, ירושלים תרמו
ספר הגורלות לאחיתופל, ירושלים תרעב
ספר הגורלות מארץ ישראל, תל אביב תרצ--
ספר הגורלות, ר' אברהם אבן עזרא, ירושלים תרלב
קופלאס של פורים, עם ספר גורלות, ר' יהודה ירושלמי, קושטנדינה תקפד

חידות
§דברי האגרת, שטיינהארט, מענדל, רדלהיים, 5572, על היתרי הרפורמים, 31 עמ', 3MB
§דברי חכמים וחידותם, העקשיר, אפרים ב"ר שמואל זנוויל, ווארשא, ת"ר, חידות "היכי תמצא", 60 עמ', 2MB
דברי חכמים וחידותם, הקשר, אפרים בן שמואל זנויל, חידות בדרך היכי תימצי עם פתרונות, עם עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגאון מווילנא, וורשא ת"ר, ל דפים
§דברי חכמים וחידותם, העקשיר, אפרים בן שמואל זנוויל, ווארשא, תרכ, 42 עמ', 1MB, חידות בהלכה
§דברי חכמים וחידותם, רבי אפרים העקשיר מהמבורג, לובלין, תרמ"ג, חידות בהלכה
§חידות, ז"ק, ברוך יוסף ב"ר ישראל מקאברין, נ.י., תרפא, 21 עמ'. מעמ' 16 - באידיש
§חידות, גורדון, יצחק יעקב ב"ר אברהם ניסן, בודפשט, תרפד, על ענייני שחיטה ובדיקה
§חידות, גורדון, יצחק יעקב ב"ר אברהם ניסן, סאיני, תרפז, על או"ח ויו"ד
§חמדת צאן קדשים, ווייס, אהרן ב"ר כתריאל שלום, קליינווארדיין, תרצח, חידות והיכי תמצות
§מתורת צבי יוסף, חידות "היכי תמצא", הרב מנחם הכהן ריזיקאוו, ברוקלין, ניו יורק תרפ"ו, 253 עמ', 6 MB, ממקור אחר, 253 עמ', 6MB, ממקור אחר, 253 עמ', 6MB. עמ' 18-49 - השאלות, ὥממקור אחר 253 עמ', 5.6MB. מעמ' 189 - ח"ב - חידושים
§ספר חזון, ר' יעקב לנדו, זולקווא, 5364, חידות ופתרונן, 8 עמ', 1MB
§עולת יצחק, ר' יצחק ב"ר יהושע, פראג, שסו, דינים באורח חידות, ☼ממקור אחר, 52 דפים
§פרפראות לחכמה, דוקשנסקי, דב, קובנה, תרפט, 30 עמ', 671KB, חידות על פסוקי התורה
§שדה יצחק, ווידלר, יצחק ב"ר נתן נטע, ירושלים, תשג, 31 עמ', 1MB, שאלות ותשובות בדרך "היכי תמצא"
§שערי שלום, ר' שלום בן אליהו הכהן שיין, 3MB, רינא - תר"ע, מאסף בדרך היכי תמצא - שו"ת חידות ופתרונים בד' חלקי ש"ע
§שערי שלום, שיין, שלום הכהן, סלוצק, תרעב, 42 עמ', 1MB, חידות של היכי תמצא לארבעת חלקי שו"ע
§שערי שלום, שיין, שלום הכהן, קלוזש, תרפו, 91 עמ', 2MB, חידות של היכי תמצא לארבעת חלקי שו"ע
§תולדות מו"ה גרשון הלוי לעטעריס, לעטעריס, מאיר הלוי, וינה, תרכד, 36 עמ', 1MB. מעמ' 13 - "פשר דבר" - פתרון חידת ראב"ע, לר' גרשון לעטעריס
§תפארת מנחם, רבי מנחם מנדל הכהן ריזיקאוו, ווילנא, תרנ"ה, 69 עמ', 3MB, חידות. מעמ' 56 - חידושים שונים


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US