Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

תיקוני טעויות דפוס
בספרות התורנית
שיבושי צנזורה בתלמוד

לדף התיקונים הראשי

ברכות
שבת
פסחים
ראש השנה
יומא
סוכה
ביצה
תענית
מגילה
יבמות
כתובות
נדרים
סוטה
גיטין
קידושין
בבא קמא
בבא מציעא
בבא בתרא
סנהדרין
מכות
שבועות
עבודה זרה
זבחים - מאתר "גמרא סדורה"
הוריות
עדויות
אבות
מסכתות קטנות
חולין
במסכתות החדשות שבהוצאת מכון הלכה ברורה, היוצאים לאור על פי הוצאת "ש"ס וילנא החדש", מתוקנים שיבושי הצנזורה בגמרא, ברש"י ובתוספות, ומוחזרת הגירסה הנכונה שהופיעה בתלמוד דפוס ונציה רפ"ד (במהדורת "ש"ס וילנא החדש" בלי הלכה ברורה, נשארו שיבושי הצנזורה).

כאן ניתנת רשימת התיקונים, בתקווה שהוצאות אחרות ילכו בעקבותינו ויחזירו עטרה ליושנה. על תיקון שיבושי הצנזורה עי' י' שפיגל, עמודים בתולדות הספר העברי - הגהות ומגיהים, עמ' 584-588.

ברכות

ג ע"א גמ' - בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי... והגליתים - צ"ל בת קול שמנהמת כיונה ואומרת אוי שהחרבתי את ביתי ... והגליתי את בני
ג ע"א גמ' - ושואג כארי ואומר אוי לבנים שבעונותיהם החרבתי את ביתי... והגליתים - צ"ל ושואג כארי ואומר אוי שהחרבתי את ביתי... והגליתי את בני
ג ע"א רש"י ד"ה ושמר - והמתין כמו לא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד ע"ג - צ"ל ע"ז
ה ע"א גמ' (שורה ראשונה מהרחבות) - להורותם זה גמרא - צ"ל תלמוד
ה ע"א צד ימין רש"י ד"ה - זה גמרא - צ"ל תלמוד
ו ע"א רש"י ד"ה ולימלי עיניה מניה - לשון נתינה בעין קורהו בלשון גמרא לשון מלוי - צ"ל לשון נתינה בעין קורהו בלשון תלמוד לשון מלוי
ז ע"א גמ' - בקש שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים - צ"ל אומות העולם
ז ע"א גמ' באמצע - ההוא צדוקי דהוה בשבבותיה דרבי יהושע בן לוי - צ"ל ההוא מינא דהוה בשבבותיה דרבי יהושע בן לוי
ז ע"א רש"י ד"ה דעת בהמתו לא הוה ידע - במסכת ע"א - צ"ל ע"ז
ז ע"א תוס' ד"ה ההוא צדוקי - אף על גב דהצדוקים וכו' מורידין ולא מעלין... ואי גרסינן הכא עובד כוכבים ניחא דקאמר התם העובד כוכבים ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין - צ"ל ההוא מינא - אף על גב דהמינין והמסורות מורידין ולא מעלין... ואי גרסינן הכא גוי ניחא דקאמר התם גוים ורועי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין
ט ע"ב גמ' - אפילו לקראת מלכי עכו"ם שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עכו"ם - צ"ל אפילו לקראת מלכי אומות העולם שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם
י ע"א גמ' - שורה 2 מהשורות הבינונית - אמר לה ההוא צדוקי לברוריא - צ"ל אמר לה ההוא מינא לברוריא
י ע"א גמ' - שורה 6 מהשורות הבינונית - אמר ליה ההוא צדוקי לרבי אבהו - צ"ל אמר ליה ההוא מינא לרבי אבהו
יא ע"ב רש"י ד"ה אף לגמרא צריך לברך - שהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאה, גמרא היינו סברת טעמי משנה - צ"ל אף לתלמוד צריך לברך - שהוא עיקר התורה שממנו הוראה יוצאה, תלמוד היינו סברת טעמי משנה
יא ע"ב רש"י ד"ה לגמרא אין צריך לברך - צ"ל לתלמוד אין צריך לברך
יב ע"א רש"י ד"ה המינין - עכו"ם - צ"ל תלמידי ישו
יב ע"ב למטה רש"י ד"ה מינות - אותם ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל - צ"ל תלמידי הנוצרי ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל
יז ע"א גמ' - שורה אחרונה מהשורות הצרות - שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות יהי רצון מלפניך שתצילנו מידם - צ"ל שאור שבעיסה ושעבוד מלכיות יהי רצון מלפניך שתכניעם מלפנינו ומאחרינו
יז ע"א רש"י ד"ה בי רבנן - בית המדרש, ששם שונים משנה וגמרא - צ"ל ותלמוד
יז ע"ב גמ' למעלה - תלמיד שמקדיח תבשילו ברבים - צריך להוסיף כאן: כגון הנוצרי
יח ע"א תוס' ד"ה למחר - ואע"פ שהגמרא חולק עליו יש דברים שאנו מניחין הגמ' שלנו... וכמו ויחל שיש בגמ' (מגילה דף לא.) דבתענית - צ"ל ואע"פ שהתלמוד חולק עליו יש דברים שאנו מניחין התלמוד שלנו... וכמו ויחל שיש בתלמוד (מגילה דף לא.) דבתענית
יט ע"ב גמ' - באמצע - אפילו לקראת מלכי עכו"ם שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עכו"ם - צ"ל אפילו לקראת מלכי אומות העולם שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם
כ ע"א גמ' - כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא... אגלאי מילתא דכותית היא - צ"ל כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא גויה דהות לבישא... אגלאי מילתא דגויה היא
כ ע"א רש"י ד"ה הויות דרב ושמואל - שני רבותי מתקשין בהן בכל הגמרא - צ"ל התלמוד
כ ע"א תוס' ד"ה תליסר - ותליסר לאו דוקא אלא לשון הרגיל בגמ' - צ"ל בתלמוד
כא ע"ב תוס' ד"ה עד - אבל אין גמרא פסיקא ליה כי האי גוונא - צ"ל אבל אין תלמודא פסיקא ליה כי האי גוונא
כא ע"ב תוס' ד"ה עד - שמצוה לענות שזה לא מצינו לו עיקר בגמ' - צ"ל בתלמוד
כב ע"א גמ' - הזבים והמצורעים ובאין על נדות - צ"ל הזבים והמצורעים ובועלי נדות
כב ע"א גמ' - לשנות במשנה וגמרא ובהלכות ובאגדות - צ"ל לשנות במשנה ובתלמוד ובהלכות ובאגדות
כב ע"א גמ' - מציע הוא את המשנה ואינו מציע את הגמרא רבי נתן בן אבישלום אומר אף מציע את הגמרא - צ"ל מציע הוא את המשנה ואינו מציע את התלמוד רבי נתן בן אבישלום אומר אף מציע את התלמוד
כב ע"א גמ' - אמר מר מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא מסייע ליה לרבי אלעאי... ואינו מציע את הגמרא כתנאי מציע את המשנה ואינו מציע את הגמרא - אמר מר מציע את המשנה ואינו מציע את התלמוד מסייע ליה לרבי אלעאי... ואינו מציע את התלמוד כתנאי מציע את המשנה ואינו מציע את התלמוד
כב ע"ב תוס' ד"ה ונחזי - בהרבה מקומות גבי שאר תקנות לא פריך גמרא - צ"ל תלמודא
כג ע"א רש"י ד"ה בית הכסא קבוע - שיש בו צואה וכל בתי כסאות שבגמרא - צ"ל שבתלמוד
כד ע"ב תוס' ד"ה פסק - ורב אלפס פסק כרב הונא מדאקשי גמרא - צ"ל תלמודא
כה ע"ב גמ' - עכו"ם ערום אסור לקרות קריאת שמע כנגדו מאי איריא עכו"ם אפילו ישראל נמי ישראל פשיטא ליה דאסור אלא עכו"ם אצטריכא ליה - צ"ל גוי ערום אסור לקרות קריאת שמע כנגדו מאי איריא גוי אפילו ישראל נמי ישראל פשיטא ליה דאסור אלא גוי אצטריכא ליה
כה ע"ב תוס' ד"ה והרי לבו - פירש ר"י מדפריך גמרא - צ"ל תלמודא
כו ע"א תוס' ד"ה תפלת - והכי נמי בפ"ק דע"ג (ד' ד:) - צ"ל והכי נמי בפ"ק דע"ז (ד' ד:)
כח ע"ב גמ' שורה 4 מלמטה - ברכת הצדוקים ביבנה תקנוה - צ"ל ברכת המינין ביבנה תקנוה
כח ע"ב גמ' שורה אחרונה - כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת הצדוקים - צ"ל המינין
כח ע"ב רש"י ד"ה ביבנה תקנוה - לאחר זמן מרובה - צ"ל לאחר זמן מרובה קרוב לתרבותו של הנוצרי שלמד להפוך דברי אלהים חיים**
כט ע"א גמ' שורה 4 - בברכת הצדוקים מעלין אותו - צ"ל בברכת המינין מעלין אותו
כט ע"א תוס' ד"ה מפני - כדאמר [לקמן לא.] (עו"ג דף ח) שואל אדם צרכיו - צ"ל כדאמר [לקמן לא.] (ע"ז דף ח) שואל אדם צרכיו
כט ע"ב תוס' ד"ה הא - מיהו הירושלמי פליג אגמרא דידן בגבורות גשמים - צ"ל מיהו הירושלמי פליג אתלמודא דידן בגבורות גשמים
כט ע"ב תוס' ד"ה הא - ואפשר להיות שהגמרא שלנו לא חשש לפרשו - צ"ל ואפשר להיות שהתלמוד שלנו לא חשש לפרשו
לב ע"ב גמ' שורה 7 מלמטה - אבל למלכי עכו"ם פוסק - צ"ל אבל למלכי אומות העולם פוסק
לב ע"ב גמ' שורה 5 מלמטה - בא שר אחד ונתן לו שלום - צ"ל בא הגמון אחד ונתן לו שלום
לב ע"ב למטה רש"י ד"ה אבל למלכי עכו"ם - צ"ל אומות העולם
לג ע"א גמ' שורה 7 - מיד נתפייס אותו שר - צ"ל מיד נתפייס אותו הגמון
לג ע"א רש"י ד"ה ואחת - שור של ישראל שנגח שור של עכו"ם - צ"ל נכרי
לג ע"ב רש"י ד"ה מדותיו - אף בדברים שיש לשטן ולעכו"ם - צ"ל ולאומות העולם
לד ע"א תוס' ד"ה אמר פסוקא - מיהו מגונה הוי אך לשון הגמרא - צ"ל התלמוד
לה ע"א תוס' ד"ה אלא - וקרא דנסיב לעיל אסמכתא בעלמא והגמרא היה סבור - צ"ל וקרא דנסיב לעיל אסמכתא בעלמא והתלמוד היה סבור
לו ע"א תוס' ד"ה לא נטעי - וסבר גמ' כוותיה דשמואל - צ"ל וסבר תלמודא כוותיה דשמואל
לח ע"א תוס' ד"ה והא תנן - שפיר דמי מדנקט כל ומסיק הגמרא - צ"ל תלמודא
לח ע"ב תוס' ד"ה משכחת - מיירי ר' חייא בר אבא אף באותן דמשתנים לגריעותא מדפליג להו גמרא - צ"ל תלמוד
לט ע"א תוס' ד"ה בצר - וחולק על גמרא דידן כדמשמע הכא... שהירושלמי אינו חולק על הגמרא שלנו... וגמרא ירושל' היה סבור - צ"ל וחולק על תלמודא דידן כדמשמע הכא... שהירושלמי אינו חולק על תלמוד שלנו... ותלמוד ירושל' היה סבור
מא ע"א רש"י ד"ה פשיטא לא גרסינן עד מיתיבי - חדא שאין זו שיטת הגמרא - צ"ל התלמוד
מא ע"א תוס' ד"ה אבל - מודה לחכמים הואיל ולא פי' הגמ' - צ"ל התלמוד
מב ע"א תוס' שורה 9 - והלכך פת פוטרתן חוץ מן היין כדקאמר גמרא טעמא - צ"ל והלכך פת פוטרתן חוץ מן היין כדקאמר תלמודא טעמא
מה ע"ב תוס' ד"ה שאני - ועוד דמדמה ליה הגמרא לשנים - צ"ל ועוד דמדמה ליה תלמודא לשנים
מז ע"ב רש"י ד"ה שלא שמש תלמידי חכמים - הוא הגמרא - צ"ל התלמוד
מח ע"א תוס' ד"ה ולית הלכתא - משמע דקאי נמי ארבי יוחנן ולא נהירא שהרי אין דרך הגמרא - צ"ל התלמוד
מח ע"א תוס' ד"ה ולית הלכתא - ודיקא נמי שהרי מפסיק הגמרא בינתיים... והיה אומר ר"ת דאין הלכה כן לפי שחולק על הגמרא שלנו - צ"ל ודיקא נמי שהרי מפסיק התלמוד בינתיים... והיה אומר ר"ת דאין הלכה כן לפי שחולק על תלמוד שלנו
מח ע"ב תוס' ד"ה ברית - והגמרא לסימנא בעלמא נקטיה - צ"ל ותלמודא לסימנא בעלמא נקטיה
נ ע"ב תוס' ד"ה כמאן - ובפרק שני דביצה (ד' כא:) קאמר סתמא דגמ' - צ"ל דתלמודא
נא ע"ב גמ' - אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של עכו"ם - צ"ל גוים
נא ע"ב רש"י ד"ה אין מברכים על הנר ועל הבשמים של עכו"ם - צ"ל גוים
נב ע"ב גמ' למטה - הכא במסבת עובדי כוכבים עסקינן מפני שסתם מסבת עובדי כוכבים לע"ז היא... ולא על הבשמים של עכו"ם מפני שסתם מסבת עובדי כוכבים לע"ז - צ"ל הכא במסבת גוים עסקינן מפני שסתם מסבת גוים לע"ז היא... ולא על הבשמים של גוים מפני שסתם מסבת גוים לע"ז
נב ע"ב למטה רש"י ד"ה משום דלא שבת - ממלאכת עבירה שהעובד כוכבים עושה מלאכה - צ"ל ממלאכת עבירה שהגוי עושה מלאכה
נב ע"ב רש"י ד"ה במסבת עובדי כוכבים (שורה אחרונה) - צ"ל גוים
נג ע"א גמ' למטה - היה מהלך חוץ לכרך והריח ריח אם רוב עובדי כוכבים - צ"ל גוים
נג ע"א גמ' (שורה אחרונה) - היה מהלך בשוק של עכו"ם - צ"ל ע"ז
נד ע"א גמ' שורות 3-4 - מקום שנעקרה ממנו עכו"ם אומר ברוך שעקר עכו"ם מארצנו - צ"ל מקום שנעקרה ממנו ע"ז אומר ברוך שעקר ע"ז מארצנו
נד ע"א רש"י ד"ה משקלקלו הצדוקים - צ"ל המינים
נד ע"א רש"י ד"ה התקינו - להוציא מלב הצדוקים הכופרים בתחיית המתים - צ"ל להוציא מלב הכופרים בתחיית המתים
נד ע"א תוס' ד"ה שעקר עכו"ם מארצנו - בירושלמי מתני כשנעקרה עכו"ם מכל ארץ ישראל - צ"ל שעקר ע"ז מארצנו - בירושלמי מתני כשנעקרה ע"ז מכל ארץ ישראל
נד ע"ב תוס' ד"ה ארבעה - וגמרא נקט המצויין תחלה - צ"ל ותלמודא נקט המצויין תחלה
נו ע"ב גמ' - שורה 6 - שני גדודי רומי יעצו עליך רעה - צ"ל שני גדולי רומי יעצו עליך רעה
נו ע"ב גמ' - שורה אחרונה מהשורות הצרות - אמר ליה ההוא צדוקי לרבי ישמעאל - צ"ל אמר ליה ההוא מינא לרבי ישמעאל
נו ע"ב רש"י ד"ה גנבת - שנמשלו לכוכבים - צ"ל ישראל גנבת - שנמשלו לכוכבים
נז ע"ב גמ' למטה - מקום שנעקרה ממנו עבודת גלולים תנו רבנן... מקום שנעקרה ממנו עבודת כוכבים אומר ברוך שעקר עכו"ם מארצנו... מפני שרובה עובדי כוכבים - צ"ל מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה תנו רבנן... מקום שנעקרה ממנו עבודה זרה אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו... מפני שרובה גוים
נז ע"ב תוס' ד"ה הרואה מרקוליס (הראשון) - בתוספתא תנן במקום מרקוליס דהכא עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
נז ע"ב תוס' ד"ה הרואה מרקוליס (השני) - נקט מרקוליס יותר משאר עבודת כוכבים ונראה לי דא"צ לברך רק במקום שבונים עכו"ם... והוי כמגדל עכו"ם אבל לא על עכו"ם קבועה שם מקודם ובירושלמי יש נעקרה עכו"ם ממקום אחד... ובמקום שנעקרה אומר ברוך שעקר עכו"ם מן המקום הזה - צ"ל נקט מרקוליס יותר משאר ע"ז ונראה לי דא"צ לברך רק במקום שבונים ע"ז... והוי כמגדל ע"ז אבל לא על ע"ז קבועה שם מקודם ובירושלמי יש נעקרה ע"ז ממקום אחד... ובמקום שנעקרה אומר ברוך שעקר ע"ז מן המקום הזה
נח ע"א גמ' (למעלה) - אומר ברוך חכם הרזים אוכלוסי עובדי כוכבים - צ"ל אומות העולם
נח ע"א גמ' - שם חכמי עובדי כוכבים... מלכי עובדי כוכבים - צ"ל חכמי אומות העולם... מלכי אומות העולם
נח ע"א גמ' - אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי עובדי כוכבים - צ"ל אפילו לקראת מלכי אומות העולם שאם יזכה יבחין בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם
נח ע"א גמ' - אשכחיה ההוא צדוקי אמר ליה חצבי לנהרא... כי קא אוושא אמר ליה ההוא צדוקי... חלף גונדא תניינא כי קא אוושא אמר ליה ההוא צדוקי... אמר ליה ההוא צדוקי מנא לך הא... פתח רב ששת וקא מברך ליה אמר ליה ההוא צדוקי למאן דלא חזית ליה קא מברכת ומאי הוי עליה דההוא צדוקי - צ"ל אשכחיה ההוא מינא אמר ליה חצבי לנהרא... כי קא אוושא אמר ליה ההוא מינא... חלף גונדא תניינא כי קא אוושא אמר ליה ההוא מינא... אמר ליה ההוא מינא מנא לך הא... פתח רב ששת וקא מברך ליה אמר ליה ההוא מינא למאן דלא חזית ליה קא מברכת ומאי הוי עליה דההוא מינא
נח ע"א גמ' (מתחת לאמצע) - רבי שילא נגדיה לההוא גברא דבעל מצרית - צ"ל גויה
נח ע"ב גמ' - שורה 3 - בתי עובדי כוכבים - צ"ל בתי אומות העולם
נח ע"ב גמ' באמצע - קברי עובדי כוכבים אומר בושה אמכם וגו' - צ"ל קברי אומות העולם אומר בושה אמכם וגו'
נט ע"ב תוס' ד"ה הטוב (בסופו) - אבל לא מצינו כן בגמרא שלנו - צ"ל אבל לא מצינו כן בתלמוד שלנו
נט ע"ב תוס' ד"ה ור' יוחנן - וצ"ע בגמרא שלנו דלא אשכחן הטוב והמטיב - צ"ל וצ"ע בתלמוד שלנו דלא אשכחן הטוב והמטיב
ס ע"ב תוס' ד"ה אשר קדשנו, שורה 6 מלמטה - של ראש בלבד ומה שלא הזכיר הגמ' - צ"ל התלמוד
סא ע"א גמ' למטה - אחורי אשה ולא אחורי עכו"ם אחורי עכו"ם ולא אחורי בית הכנסת - צ"ל אחורי אשה ולא אחורי ע"ז אחורי ע"ז ולא אחורי בית הכנסת
סא ע"ב גמ' שורה 4 מסוף השורות הצרות - עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות - עקיבא אי אתה מתירא מפני מלכות הרשעה
סב ע"ב גמ' - שורה ראשונה מהשורות הרחבות - רבי אלעזר על לבית הכסא אתא ההוא פרסאה - צ"ל רומאה

שבת

ב. תוס' ד"ה יציאות - דדבר ההוה רגיל הש"ס לשנות.... דלא נקט הש"ס כסדר הפסוק - צ"ל דדבר ההוה רגיל התלמוד לשנות.... דלא נקט תלמודא כסדר הפסוק
ג. תוספות ד"ה בבא - מוקי לה בפ"ק דמס' עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
ג. תוספות ד"ה בעשותה - אבל הש"ס דריש לה - צ"ל אבל תלמודא דריש לה
ד: תוס' (מע"א) ד"ה ואמרינן - (שורה 2-3) דהא דקאמר הש"ס - צ"ל תלמודא
ד: תוס' ד"ה זרק - ומיהו להש"ס בסמוך - צ"ל לתלמודא
ה: תוס' ד"ה בשלמא - והש"ס דידן לא חשיב - צ"ל ותלמודא
ז: תוס' ד"ה ואם - מתרץ לה הש"ס - צ"ל התלמוד
ט: תוספות ד"ה בתספורת - דסתם לן הש"ס ורב אשי שהוא בתראה סידר את הש"ס...ואע"ג דהש"ס אי לאו דר' יהושע.... כיון דמסיק סתם הש"ס הכי משמע - צ"ל דסתם לן תלמודא ורב אשי שהוא בתראה סידר את התלמוד...ואע"ג דתלמודא אי לאו דר' יהושע.... כיון דמסיק סתם תלמודא הכי משמע
י: תוס' ד"ה שאני - אלא הש"ס הוא דמסיק - צ"ל תלמודא
יא. תוס' ד"ה ולא - למימרא דבני אדומים מעלי מפרסיים...והר"ר יעקב מקורביל מפרש דחברים היו משרתים מפרסיים - צ"ל למימרא דרומאי מעלי מפרסיים...והר"ר יעקב מקורביל מפרש דחברים היו כומרים מפרסיים
יב. תוס' ד"ה ושבתוכה - אלא שהש"ס מדקדק - צ"ל שהתלמוד
יד: רש"י ד"ה גזירה - כל הכשר שבש"ס לשון תיקון - צ"ל כל הכשר שבתלמוד לשון תיקון
טו: תוס' ד"ה ואאוירא - כר' שמעון דאמר קברי עכו"ם - צ"ל גוים
טז: תוספות ד"ה אף - דעו"ג לא מטמאו בזיבה... תורמין משל עו"ג על של כותים ומשל כותים על של עו"ג... וי"ל דצריכי דאי גזרו בעו"ג ה"א משום דאדוקי בעבודת כוכבים טפי... ושייכי טפי גבי ישראל מעובדי כוכבים אבל עכו"ם לא - צ"ל דגוים לא מטמאו בזיבה... תורמין משל גוים על של כותים ומשל כותים על של גוים... וי"ל דצריכי דאי גזרו בגוים ה"א משום דאדוקי בעבודה זרה טפי... ושייכי טפי גבי ישראל מגוים אבל גוים לא
יח: תוס' ד"ה (מ ע"א) והשתא - אלא הש"ס הוא דקאמר - צ"ל תלמודא
כא. תוס' ד"ה למאי- פשיטא ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
כב. רש"י ד"ה הלכה - כרב באיסורי בכוליה הש"ס - צ"ל תלמודא
כב: רש"י ד"ה ועומד (שורה 2 מלמטה) - אלא כן לשון הש"ס - צ"ל התלמוד
כג. רש"י ד"ה היו - בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה - צ"ל להגמון
כד. רש"י ד"ה המפטיר - ובימי פרסיים גזרו גזרה - צ"ל גזרו שמד
כה. תוס' ד"ה ולא (מדף קודם) - ודוחק למימר דהש"ס ניחא ליה ... אלא הש"ס מייתי משום דמינה - צ"ל ודוחק למימר דהתלמוד ניחא ליה ... אלא תלמודא מייתי משום דמינה
כה. תוס' ד"ה פגול - פיגול שבכל הש"ס - צ"ל התלמוד
כה. תוס' ד"ה כרת - צ"ל ובכולי הש"ס משמע - צ"ל תלמודא
כה: תוס' ד"ה גזירה - מדנקט סתמא דש"ס - צ"ל דתלמודא
כו: תוס' ד"ה השתא - דנראה לו להש"ס - צ"ל לתלמוד
כז. תוס' ד"ה הדר - היכי פריך הש"ס - צ"ל תלמודא
כט: רש"י ד"ה מפני נכרים - כגון פרסיים שהיה להם יום חג שאין מניחין אור אלא בבית עבודת אלילים שלהם. - צ"ל כגון פרסיים שהיה להם יום איד שאין מניחין אור אלא בבית עבודה זרה שלהם.
ל. שר ב"ו גוזר גזרה - צ"ל מלך ב"ו
ל. רש"י ד"ה לעילא - וכן לשון הש"ס - צ"ל התלמוד
לב. במברא דיתיב ביה עכו"ם אמר דילמא... שמואל לא עבר אלא במברא דאית ביה עכו"ם - צ"ל במברא דיתיב ביה גוי אמר דילמא... שמואל לא עבר אלא במברא דאית ביה גוי
לג. בעון גלוי עריות ועבודת כוכבים... בטמאכם אותה ובעבודת כוכבים כתיב - צ"ל בעון גלוי עריות ועבודה זרה... בטמאכם אותה ובעבודה זרה כתיב
לט: תוס' ד"ה אלא - דרך הש"ס מה שיכול - צ"ל התלמוד
לט: תוס' ד"ה והא - דס"ל להש"ס מדמחמיר - צ"ל לתלמוד
מ. רש"י ד"ה מאי תבעי - שיטה דהש"ס פרכא - צ"ל דתלמודא
מ. תוס' ד"ה הלכה - כהכרעה שבכל הש"ס - צ"ל התלמוד
מא. תוס' ד"ה רחץ - דהא בכולי הש"ס - צ"ל תלמודא
מא: תוס' ד"ה מידי - וכן בש"ס פנו מקום - צ"ל בתלמוד
מב: תוס' ד"ה אבל - מר עוקבא זבן יורה מעכו"ם - צ"ל מגוי
מג. תוס' ד"ה בעודן (הראשון) - פריך סתמא דהש"ס - צ"ל דתלמודא
מג: תוס' ד"ה רב אשי - אלא שסידר הש"ס - צ"ל התלמוד
מד. תוס' ד"ה (מדף קודם) דכ"ע (בסופו) - ולהכי חשיב הש"ס תיובתא.... בדצה ושלפה והש"ס לא ניחא ליה - צ"ל ולהכי חשיב תלמודא תיובתא.... בדצה ושלפה ותלמודא לא ניחא ליה
מה. רש"י ד"ה מקמי - ביום חגם אין מניחין - צ"ל ביום אידם אין מניחין
מה. תוספות ד"ה מקמי חברי בשבתא - שביום חג שלהם...סכנת גזירה שגזרו שלא להדליק - צ"ל שביום איד שלהם...סכנת שמד שגזרו שלא להדליק
מו: תוס' ד"ה כבתה - כן דרך הש"ס - צ"ל התלמוד
מז: תוס' ד"ה לימא - ובכמה מקומות בהש"ס - צ"ל בתלמוד
מז: תוס' ד"ה מפני - ונראה דלפי הש"ס שלנו יש לחלק... דהש"ס שלנו אוסר במחיצות של מים - צ"ל ונראה דלפי התלמוד שלנו יש לחלק... דתלמוד שלנו אוסר במחיצות של מים
מט. גזרה מלכות רומי הרשעה גזירה - צ"ל גזרו מלכות הרשעה שמד
מט. תוספות ד"ה כאלישע - בשעת גזירת המלכות כגון תפילין - צ"ל בשעת השמד
מט. תוספות ד"ה נטלם - בשעת גזרת המלכות אפי' על מצוה קלה... מתנהג כעובד כוכבים - צ"ל בשעת השמד אפי' על מצוה קלה... מתנהג כגוי
נד: תוס' ד"ה רב - והשתא פסק הש"ס למילתיה וקאמר בכולי (הש"ס) כל כה"ג זוגא - צ"ל והשתא פסק תלמודא למילתיה וקאמר בכולי (תלמודא) כל כה"ג זוגא
נה. תוס' ד"ה קצף - דאמר בפ"ק דמסכת ע"ג... ואההיא דמס' ע"ג קשה - צ"ל דאמר בפ"ק דמסכת ע"ז... ואההיא דמס' ע"ז קשה
נה: תוס' ד"ה מעבירם - הש"ס שלנו חולק - צ"ל תלמוד
נז. תוס' ד"ה השתא קשה- סבר הש"ס דקשה - צ"ל תלמודא
נח. תוס' ד"ה במאי - והשתא נמי ידע הש"ס - צ"ל תלמודא
נט. תוס' ד"ה (מדף קודם) אלא - (בסופו) דפליגי אש"ס שלנו - צ"ל אתלמוד
ס. שלפי הגזרה היו - צ"ל שלפי השמד היו
ס. רש"י ד"ה בזמן - בש"ס ירושלמי - צ"ל בתלמוד ירושלמי
ס. רש"י ד"ה שלפי הגזירה היו - בני אדם הנשמטים מן הגזירה היו - צ"ל שלפי השמד היו - בני אדם הנשמטים מן השמד היו
סג. לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד - צ"ל שיעבוד מלכויות
סג. והוה גמירנא לכוליה הש"ס - צ"ל תלמודא
סד: תוס' ד"ה ובלבד (השני) - כן הוא דרך הש"ס - צ"ל התלמוד
סה. תוס' ד"ה אמר (שורה 3) - שלא יחקה האפיקורסים - צ"ל המינים
סז: רש"י ד"ה דן - וחייב משום קורא בשם עבודת גלולים - צ"ל עבודה זרה
סט. מעם הארץ פרט למומר - צ"ל למשומד
עב. תוס' ד"ה כי - דדחי לה הש"ס בסוף - צ"ל תלמודא
עב: רש"י ד"ה דר' אמי - דאין חילוק חטאות לעכו"ם - צ"ל לע"ז
עב: תוס' ד"ה עד (שורה אחרונה) - שנשבה לבין העכו"ם - צ"ל הגוים
עג. (שורה 1) רישא בעכו"ם - צ"ל בע"ז
עה. רש"י ד"ה תסתיים - כל דבריו דברי ע"ז - צ"ל כל דבריו מינות
עו. תוס' ד"ה ואמר - שהש"ס מביאה בקוצר - צ"ל שהתלמוד
פ: רש"י ד"ה שנתות (השני) - ולא נאמר שיטת הש"ס כן - צ"ל התלמוד
פא: רש"י ד"ה חייב משום תולש - הבא על הכותית חייב משום נשג"ז - צ"ל הגויה
פב: תוס' ד"ה באבן - ובכל הש"ס משמע - צ"ל התלמוד
פג. רש"י ד"ה הן ולא היסטן - ולא כשאר היסיטות שבהש"ס - צ"ל שבתלמוד
פה. תוס' ד"ה דתנן - נראה להש"ס דכי היכי - צ"ל לתלמודא
פה: רש"י ד"ה בנוטה - גם בכל הש"ס לא שמעתי - צ"ל התלמוד
פו. תוס' ד"ה מנין - ולשנות במשנה ובש"ס - צ"ל ובתלמוד
פו: שכבת זרע של ישראל במעי כותית - צ"ל גויה
פו: עכו"ם דלא דאיגי במצות - צ"ל גוים
פו: רש"י ד"ה של ישראל במעי כותית מהו...דאילו דכותי אמרינן - צ"ל של ישראל במעי גויה מהו...דאילו דגוי אמרינן
פז. וישראל מומרים על אחת כמה וכמה - צ"ל משומדין
פז. רש"י ד"ה בן נכר - מומר שנתנכרו מעשיו - צ"ל משומד
פז. רש"י ד"ה התורה כולה - וישראל מומרים על אחת כמה וכמה - צ"ל משומדין
פז. תוס' ד"ה ומה (השני) - דאם מומר אסור בפסח - צ"ל משומד
*פח. שורה 3 מלמטה - ההוא צדוקי דחזייה לרבא - צ"ל מינא
פח: רש"י ד"ה עין גדי - לשון אחר לשון עכו"ם - צ"ל ע"ז
פט. (שורה 1) - עבודת גלולים - צ"ל עבודה זרה
פט. (שורה 3 מלמטה) - שנאה לעכו"ם - צ"ל לאומות העולם
פט. רש"י (שורה אחרונה) - שנאה לעכו"ם - צ"ל לאומות העולם
פט. תוס' ד"ה מדבר - שנגח שור של עובד כוכבים - צ"ל נכרי
פט: (שורה 2) - שנאה לעכו"ם - צ"ל לאומות העולם
צ: תוס' ד"ה שמצניעין - שראוי ליתן לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
צא: רש"י ד"ה אבל מליאה - לשון הש"ס לענין שבת - צ"ל תלמוד
צב. רש"י ד"ה שכן - בהש"ס ירושלמי - צ"ל בתלמוד ירושלמי
צב. תוס' ד"ה ורמי - קים ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
צה. תוס' ד"ה המכבד - הש"ס סבר כרבנן - צ"ל תלמודא
צז: תוס' ד"ה הרי - ולהכי קאמר הש"ס - צ"ל תלמודא
צח. תוס' ד"ה אטבעי - אין דרך הש"ס לומר אלא - צ"ל תלמוד
צח: תוס' ד"ה דל (שורה 2) - דמנא ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
צט. תוס' ד"ה מסייע - וכהנה רבות בהש"ס - צ"ל בתלמוד
צט: תוס' ד"ה ואמאי - ארבע אמות השנויות בכל הש"ס - צ"ל התלמוד
קא. תוס' ד"ה רבי - ע"י כחו כדמפרש הש"ס - צ"ל תלמודא
קד. (שורה אחרונה) - כיתות כיתות של עובדי כוכבים - צ"ל אומות העולם
קד. רש"י ד"ה עלויי - שכן דרך הש"ס - צ"ל התלמוד
קד. רש"י ד"ה סימנים - כגון אלו שבש"ס - צ"ל שבתלמוד
קד. רש"י ד"ה ומרזן - כל העובדי כוכבים וישראל - צ"ל כל האומות וישראל
קד. תוס' ד"ה א"ל - וחולק על הש"ס שלנו - צ"ל תלמוד
קד: אחרי המלים "ראיה מן השוטים" צריך להוסיף: בן סטדא בן פנדירא הוא אמר רב חסדא בעל סטדא בועל פנדירא בעל פפוס בן יהודה הוא אמו סטדא אמו מרים מגדלא נשיא הואי כדאמרי בפומבדיתא סטת דא מבעלה
קד: רש"י - לפני ד"ה אחד על האריג צריך להוסיף: בעל סטדה בועל פנדירה - ונקרא על שם בעל אמו אף על פי שהוא היה ממזר. [אפשר להוסיף כהגהה בצד ולציין שזה מדפוס ונציה]
קד: תוס' ד"ה בן סטדא - אחרי המלים אור"ת צריך להוסיף: דאין זה ישו הנוצרי
שם - בסוף התוס' צריך להוסיף: וישו היה בימי יהושע בן פרחיה כדמוכח בפ' בתרא דסוטה ולא כר' יהושע בן פרחיה שדחה לישו הנוצרי בשתי ידים ור' יהושע הוה קדים טובא לר' עקיבא. אמו מרים מגדלא נשיא היא - והא דקאמר בפ"ק דחגיגה רב ביבי הוה שכיח גבי מלאך המות כו' א"ל לשלוחיה זיל אייתי לי מרים מגדלה נשיא משמע שהיתה בימי רב ביבי מרים מגדלא נשיא אחרת היתה אי נמי מלאך המות היה מספר לרב ביבי מעשה שאירע כבר מזמן גדול
קה: תוס' ד"ה דתניא - משמע ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
קיב: תוס' ד"ה נפלוג - דהוה בכלל קושיית הש"ס - צ"ל התלמוד
קיג. תוס' ד"ה כלל - כדדייק הש"ס לעיל - צ"ל תלמודא
קיד. רש"י ד"ה בכל מקום - בכל הש"ס - צ"ל התלמוד
קיד. תוס' ד"ה ואפילו - בין מסכת לכוליה הש"ס - צ"ל תלמודא
קיד. תוס' ד"ה חלבי - והכי מפרש הש"ס - צ"ל תלמודא
קטז. בשורה 2 מלמטה, אחרי המלים בעו לסכוניה, צריך להוסיף: רבי מאיר הוה קרי ליה און גליון רבי יוחנן הוה קרי ליה עון גליון . [אפשר להוסיף כהגהה בצד ולציין שזה מדפוס ונציה]
קטז. רש"י ד"ה ספרי מינין - משרתים לעבודה זרה, וכתבו להן תורה - צ"ל ספרי מינין - משומדין לעבודה זרה, וכתבו להן תורה
קטז. רש"י ד"ה דבי אבידן - ספרים שכתבו להם המינין להתווכח - צ"ל ספרים שכתבו להם הגלחים להתווכח
קטז. רש"י (שורה אחרונה) לפני ד"ה פילוסופא צריך להוסיף: ר' מאיר קרי לספרי המינין און גליון לפי שהן קורים אותן אונגליא. [אפשר להוסיף כהגהה בצד ולציין שזה מדפוס ונציה]
קיח. תוס' ד"ה לפי - (שורה אחרונה) שלא נזכר בהדיא בש"ס שלנו - צ"ל בתלמוד
קיח: (שורה 6) ניצול משעבוד גליות - צ"ל משעבוד מלכיות
קכ. ולא משנה ולא גמרא - צ"ל תלמוד
קכו. תוס' ד"ה (מדף קודם) הכל - משום דהש"ס ידע דסבר - צ"ל דתלמודא
קכו. תוס' ד"ה ורבי - מדקאמר הש"ס בסמוך וכ"ת - צ"ל תלמודא
קכח. תוס' ד"ה ונתן - ודרך הש"ס לקצר ולומר... כן דרך הש"ס שאינו מביא עיקר הדרשה - צ"ל ודרך התלמוד לקצר ולומר... כן דרך התלמוד שאינו מביא עיקר הדרשה
קל. שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל... שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת גזרת המלכות, כגון עבודת כוכבים ומילה... שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת גזרת המלכות...שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל - צ"ל שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל... שמסרו ישראל עצמן עליהם למיתה בשעת השמד כגון עבודה זרה ומילה... שלא מסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת השמד...שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל
קל. רש"י ד"ה ובסכנה - שגזרו ארמאים על המילה - צ"ל גוים
קלה: רש"י (שורה אחרונה) - הש"ס פריך עלה - צ"ל תלמודא
קלז. ושניהם לא למדוה אלא מעבודת כוכבים רבי אליעזר סבר כעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים.... ושניהם לא למדוה אלא מעבודת כוכבים רבי אליעזר סבר כעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים אמר רחמנא לא תעביד - צ"ל ושניהם לא למדוה אלא מעבודה זרה רבי אליעזר סבר כעבודה זרה מה עבודה זרה.... ושניהם לא למדוה אלא מעבודה זרה רבי אליעזר סבר כעבודה זרה מה עבודה זרה אמר רחמנא לא תעביד
קלז. רש"י ד"ה ור' יהושע - עובד עבודת כוכבים - צ"ל עובד עבודה זרה
קלט. רש"י ד"ה בטלי אמגושי - יבטלו מסיתים ומדיחים המשניאים - צ"ל יבטלו המינין גלחים המשניאים
שם ד"ה סגיך - כל בדיליך אלו אותם - צ"ל כל בדיליך אלו המינין
קלט. רש"י ד"ה גזירפטי - נוגשי שוטרי עובדי כוכבים - צ"ל שוטרי מלכות
קמג: תוס' ד"ה ורבי (בסופו) - כן דרך הש"ס בכל מקום - צ"ל התלמוד
קמה: מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים מפני שאוכלין שקצים ורמשים... מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני - צ"ל מפני מה גוים מזוהמים מפני שאוכלין שקצים ורמשים... מפני מה גוים מזוהמין שלא עמדו על הר סיני
קמו. (שורה 2) עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני - צ"ל גוים
קמו. תוס' ד"ה מתיר - שסתם מגדל שבכל הש"ס - התלמוד
קמז: רש"י ד"ה כי מעבריתו - כשתביאו בגדי העובדי כוכבים - צ"ל הגוים
קמט. תוס' ד"ה ודיוקני - דבשויה לשם עבודת גלולים - צ"ל עבודה זרה
קמט: שבקש אותו רשע לעשות לאותו צדיק וכו' - במקום וכו' צ"ל נמשכה ערלתו ג' מאות אמה [אפשר להוסיף כהגהה בצד ולציין שזה מדפוס ונציה]
קנ. עכו"ם ערום אסור לקרות קרית שמע כנגדו מאי איריא עכו"ם... אבל עכו"ם כיון דכתיב - צ"ל נכרי ערום אסור לקרות קרית שמע כנגדו מאי איריא נכרי... אבל נכרי כיון דכתיב
קנ. רש"י ד"ה עכו"ם ערום - צ"ל גוי ערום
קנ. תוס' ד"ה ורבי - אמר ליה ההוא צדוקי לרבי יהושע - צ"ל מינא
קנב. גמ' - א"ל צדוקי ברחא קרחא - צ"ל א"ל מינאה ברחא קרחא
שם - ברוך המקום שמנעך מכולם - צ"ל ברוך המקום שמנעו לאותו האיש מכולם
קנב. רש"י ד"ה לבי אבידן - מקום העשוי להתווכח שם צדוקים ובייתוסים עם ישראל - צ"ל מקום העשוי להתווכח שם המינין והכומרים עם ישראל
קנב. רש"י ד"ה גוזא - וצדוקי היה - צ"ל ומין היה
קנב. רש"י ד"ה אמר ליה צדוקי ברחא - צ"ל אמר ליה מינא ברחא
קנב. רש"י ד"ה חזייה - צדוקי לרבי יהושע - צ"ל מינא
קנב: תוספות ד"ה עד - דהא הש"ס ערוך דרביעית דם... ואם הברייתא בהש"ס הוה פריך...ומיירי בהו הש"ס להראות לנו הדין - צ"ל דהא תלמוד ערוך דרביעית דם... ואם הברייתא בתלמוד הוה פריך...ומיירי בהו תלמודא להראות לנו הדין
קנג: רש"י ד"ה ותורם - שיש לו לב להתנדב בהש"ס ירושלמי - צ"ל בתלמוד ירושלמי
קנד. תוס' ד"ה ואמרי - כדאמר הש"ס בעלמא - צ"ל תלמודא
קנד. תוס' ד"ה בלאו (שורה 5 מלמטה) - אבל קשה דבכל הש"ס חשיב - צ"ל התלמוד
קנה: רש"י ד"ה חזיר - דארור יהודי שיגדל חזירים - צ"ל דארור אדם שיגדל חזירים
קנו. (שורה 5 מלמטה) הם יחתו ולא ישראל - צ"ל גוים יחתו ולא ישראל
קנו. רש"י ד"ה אפינקסיה - כאותן של סוחרים - צ"ל כאותן של גלחים
קנו: רש"י (שורה 2) ד"ה במערב - בהש"ס רבינו הלוי - צ"ל בתלמוד רבינו הלוי
קנו: תוס' ד"ה תרגמא (שורה 3 מלמטה) - דהכי קים ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא

פסחים

ב ע"א - תוס' ד"ה יכנס בכי טוב - היינו משום דאורחא דגמרא - צ"ל דתלמו'
ב ע"א - תוס' ד"ה והא קיימא לן - אומר ר"י דפשיטא ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא
ג ע"ב - תוס' ד"ה שמץ פסול - פירש רבינו חננאל דבר עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
ד ע"א - תוס' ד"ה אבא קיים - לאבי אבא אבא לכך פירש הגמרא - צ"ל התלמוד
ו ע"א - גמ' - לא לבית דירה אמרו מפני שמכניסין לתוכו ע"ג - צ"ל ע"ז
ו ע"א - רש"י ד"ה אף במקום שאמרו - להשכיר בפרק קמא דע"א - צ"ל דע"ז
ז ע"א - תוס' ד"ה בלבער - לשם יוצרנו ולא לשם ע"ג - צ"ל ע"ז
ט ע"א - גמ' - מי לא תנן מדורות העכו"ם טמאים - צ"ל הגוים
ט ע"א רש"י ד"ה מי לא תנן - מדורות העובדי כוכבים טמאין... והעכו"ם מטמאין במיתתן... דאמר קברי העובדי כוכבים - צ"ל מדורות הגוים טמאין... וגוים מטמאין במיתתן... דאמר קברי גוים
ט. רש"י ד"ה וכמה ישהה העכו"ם במדור - לכשיצא העכו"ם וירצה ישראל לדור בו צ"ל וכמה ישהה הגוי במדור - לכשיצא הגוי וירצה ישראל לדור בו
ט ע"א - רש"י ד"ה כדי, בסופו - אפילו קודם מירוח אסרו לאכול קבע בכולי גמרא - צ"ל תלמודא
ט ע"א - תוס' ד"ה כל מקום - מותרין ליכנס בבתי עובדי כוכבים... דאין מדורות העובדי כוכבים בחוצה לארץ - צ"ל מותרין ליכנס בבתי גוים... דאין מדורות הגוים בחוצה לארץ
ט ע"א - תוס' ד"ה ואם תמצא לומר - וא"ת והא מדורות העובדי כוכבים - צ"ל הגוים
יא ע"א - רש"י ד"ה כל - כל נר שבגמרא היינו הכלי - צ"ל שבתלמוד
יד ע"א - תוס' ד"ה דאיכא - כגון סתם יין כותים -צ"ל כגון סתם יינן
טז ע"ב - רש"י ד"ה איזה - שכן לשונו בכל הגמרא - צ"ל התלמוד
טז ע"ב - תוס' ד"ה ה"ג ר"ת - ואותה בריית' נשנית לפי מה שרצה הגמרא - צ"ל התלמוד
יט ע"ב - תוס' ד"ה ונימא - וא"ת מנא ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא
כא ע"ב - רש"י ד"ה להקדים נתינה דגר - שקיבל עליו שלא לעבוד עכו"ם - צ"ל עבודה זרה
כב ע"א - רש"י ד"ה אותו אתה משליך כו' כל איסורין - ונכבד [שכר] הכלב מן העובד כוכבים - צ"ל הגוי
כב ע"א - תוס' ד"ה ורבי שמעון - יתיב ההוא מרבנן פשיטא ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא
כב ע"ב - תוס' ד"ה ואבר - כדאמר בפ"ק דמסכת ע"ג - צ"ל ע"ז
כב ע"ב - תוס' ד"ה ואבר - דמה שמחזיק לו העכו"ם טובה - צ"ל הגוי
כה ע"ב רש"י ד"ה יהרג - אם אמר לו עו"ג - צ"ל גוי
כז ע"ב רש"י ד"ה ואפר הקדש - יש לה היתר אם שורפה עו"ג - צ"ל גוי
כז ע"ב - תוס' ד"ה חוץ - תימה לרשב"א תיהוי כעבודת גלולים - צ"ל כעבודה זרה
כז ע"ב - תוס' ד"ה חוץ - אם שורפה עו"ג דבטלה - צ"ל גוי
כח ע"ב רש"י ד"ה בן נכר - מי שנתנכרו מעשיו - צ"ל משומד שנתנכרו מעשיו
כח ע"ב תוס' ד"ה כל ערל - תימה גבי בן נכר שהוא מומר - צ"ל משומד
שם - וי"ל דאיצטריך להיכא דנשחט הפסח כשהיה מומר - צ"ל משומד
ל ע"א - תוס' ד"ה אמר - קסבר ר"א בן יעקב מין במינו בטל וסתמא דגמרא - צ"ל דתלמודא
לג ע"א - תוס' ד"ה תתן - ואם תאמר ובעל הגמרא - צ"ל התלמוד
לג ע"א - תוס' ד"ה תתן - יש לומר דפשיטא ליה לגמרא - צ"ל לתלמו'
לז ע"ב - רש"י ד"ה ותנא קמא - ברישא מהדר גמרא - צ"ל תלמודא
לח ע"ב - רש"י ד"ה וטעמא מאי - גמרא בעי לה - צ"ל תלמודא
לט ע"ב - רש"י ד"ה בית רובע - בית כור ובית סאה ובית רובע שבגמרא - צ"ל שבתלמוד
מ ע"ב - תוס' ד"ה אבל - סומכין על ספרים חיצונים ומניחין גמרא - צ"ל תלמוד
מא ע"ב - תוס' ד"ה אמר רבא - וכהנה רבות בגמרא - צ"ל בתלמוד
מג ע"א - תוס' ד"ה ההוא - ואור"י דפשיטא ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא
מה ע"א - תוס' ד"ה בשמעתין - וקשה מפ' כל הבשר וממסכת ע"ג - צ"ל ע"ז
מז ע"א - תוס' ד"ה ואי - וקשה לר"י לפירושו כיון דהגמרא אינה יודעת - צ"ל דהתלמוד אינו יודע
מט ע"ב - גמ' - ששונאין עמי הארץ לתלמיד חכם יותר משנאה ששונאין עובדי כוכבים - צ"ל אומות העולם
נט ע"ב - תוס' ד"ה ולא - ואיכא למימר דמשמע ליה למסדר הש"ס - צ"ל דמשמע ליה לתלמודא
ס ע"א - רש"י ד"ה או דילמא בשתי עבודות תנן - ואפילו לר' מאיר מיפסיל ומהדר גמרא - צ"ל תלמודא
סא ע"א - תוס' ד"ה שחטו למולין - דהא בכ"מ פשוט זה למסדר הש"ס - צ"ל פשוט זה לתלמוד
סא ע"ב - תוס' ד"ה כתב רחמנא - וי"ל דידע בעל הש"ס - צ"ל דידע התלמוד
סב ע"ב - תוס' ד"ה אילימא - דאכתי לא ידע גמרא - צ"ל תלמודא
סח ע"א - גמ' - כאן בישראל כאן בעכו"ם ועובדי כוכבים מאי בעו התם - צ"ל כאן בישראל כאן באומות העולם ואומות העולם מאי בעו התם
סט ע"א - רש"י ד"ה אלא ודאי - וכשהיה דן עליה עם ר' עקיבא שכח דבר זה מלמודו והכי נמי אמרינן בע"א - צ"ל וכשהיה דן עליה עם ר' עקיבא שכח דבר זה מתלמודו והכי נמי אמרינן בע"ז
עח ע"ב - תוס' ד"ה לימא ר' נתן היא כו' - הא פשוט בכולי גמרא - צ"ל תלמודא
פב ע"ב - רש"י ד"ה דקיימא לן דכל הני בשריפה - בכל הגמרא - צ"ל התלמוד
פד ע"א - תוס' ד"ה ולא מילה - אמר רבא פרק (אם לא הביא) (דף קלג.) וגמרא - צ"ל ותלמודא
פה ע"ב - תוס' ד"ה וכן לתפלה - משמע סוגיא דגמרא דהלכה כר' יהושע... משמע סתמא דגמרא - צ"ל משמע סוגיא דתלמודא דהלכה כר' יהושע... משמע סתמא דתלמודא
פז ע"ב - גמ' - שאינן יכולין לקבל גזרות אכזריות אדום - צ"ל גזרות אכזריות רומיים
פז ע"ב - רש"י ד"ה כהן בית אל - כומר לעכו"ם - צ"ל לע"ז
פט ע"א - תוס' ד"ה וניתי מותר פסח - דבזה לא היה טועה הגמרא - צ"ל התלמוד
צא ע"א - גמ' - לא שנו אלא בית האסורין דעכו"ם.... הא דאמרת בית האסורין דעכו"ם - צ"ל לא שנו אלא בית האסורין דגוים.... הא דאמרת בית האסורין דגוים
צא ע"א - תוס' ד"ה לא שנו אלא בבית האסורין של עכו"ם - כשחבשוהו ישראל אבל חבשוהו עכו"ם אין - צ"ל לא שנו אלא בבית האסורין של גוים - כשחבשוהו ישראל אבל חבשוהו גוים אין
צב ע"ב - תוס' ד"ה בודקין לעושי פסח - כדאמרי' במי שהוציאוהו (עירובין דף מז.) ובע"א - צ"ל ובע"ז
צז ע"ב - תוס' ד"ה כדרבי אושעיא - דאין זה סוגיית הגמרא - צ"ל התלמוד
צז ע"ב - תוס' ד"ה אלא - ואין ר"י יודע מנא ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא
צח ע"א - רש"י ד"ה ושמע מינה יש דחוי בדמים - כדפרישית בכמה מקומות בגמרא - צ"ל בתלמוד
ק ע"א - תוס' ד"ה אלא, בסופו - כדאמר בפ"ק דמסכת ע"ג - צ"ל ע"ז
ק ע"ב - תוס' ד"ה ידי קידוש - שלא יחלוק הירושלמי עם הש"ס - צ"ל תלמוד
קא ע"ב רשב"ם ד"ה ה"ג במתני' דבי רב הינק - שכן הוא שיטת הגמרא - צ"ל התלמוד
קא ע"ב - תוס' ד"ה אלא בדברים - לא גרסינן לשתות יין מדמדקדק הגמ' - צ"ל תלמודא
קב ע"ב - תוס' ד"ה מיתיבי - ודרך הש"ס להקשות - צ"ל התלמוד
קג ע"א - תוס' ד"ה רבה אמר - ואין צריך להפך משום זה דגמ' - צ"ל דהתלמוד
קג ע"א - תוס' ד"ה והלכתא כרבא - אביי דקיי"ל (ב"ק ד' עג.) בכולי גמרא - צ"ל תלמודא
קג ע"ב - רשב"ם ד"ה לית הלכתא - וקא מהדר גמרא - צ"ל תלמודא
קד ע"א - רשב"ם ד"ה ולית הלכתא כוותיה- גמרא קאמר ליה - צ"ל תלמודא
קד ע"א - רשב"ם ד"ה ר' מנחם בר רבי סימאי - ואמרינן במסכת ע"ג - צ"ל ע"ז
קד ע"ב - תוס' ד"ה כל הברכות - וכן יש בירושלמי דמגילה ובגמרא דידן - צ"ל ובתלמוד
קח ע"ב - רשב"ם ד"ה הכי גרסינן כמו שכתוב בספרים - ורבינו פי' שכך מקשה הגמ' - צ"ל התלמוד
קח ע"ב - שם - וברייתא קאמר לכל אחד ואחד ותירץ הגמ' - צ"ל התלמוד
קט ע"א - רשב"ם ד"ה אנשים בראוי להם ביין - גמ' קאמר לה - צ"ל תלמודא
קי ע"ב - רשב"ם ד"ה כל דקפיד - א"כ זוגות למה נזכרו בגמרא - צ"ל בתלמוד
קיא ע"א - רש"י ד"ה חיק קבל - מפי המורה הגמרא - צ"ל התלמוד
קיב ע"א - תוס' ד"ה צוה - ואין נראה שיהיה הגמרא - צ"ל תלמוד
קיג ע"ב - יהודי שאין לו אשה - צ"ל מי שאין לו אשה
קיד ע"א - רש"י ד"ה מטבל בחזרת - זהו לשון הגמרא - צ"ל התלמוד
קיד ע"ב - תוס' ד"ה זאת אומרת - והגמרא דחי דלעולם אין צריכות כוונה - צ"ל ותלמודא
קטו ע"א - תוס' ד"ה מתקיף - וסתמא דמסדר הש"ס - צ"ל וסתמא דתלמודא
קטו ע"ב - תוס' ד"ה כדי שיכיר - וההיא דאביי לא פי' הגמ' - צ"ל התלמוד
קטז ע"א - גמ' - מתחלה עובדי עבודת גלולים היו אבותינו - צ"ל עובדי עבודה זרה
קטז ע"א - תוס' ד"ה כולו צלי - ובפרקין ליתיה דרך הגמרא כן - צ"ל תלמוד
קיח ע"ב - רשב"ם ד"ה כשחלה רבי ישמעאל - בהרבה מקומות בש"ס מצינו ששלח לו... בפעם אחת ובש"ס סידרן במסכתות - צ"ל בהרבה מקומות בתלמוד מצינו ששלח לו... בפעם אחת ובתלמוד סידרן במסכתות
קיט ע"א - רשב"ם ד"ה משוי שלש מאות - לאו דוקא וכן כל שלש מאות שבש"ס - צ"ל שבתלמוד
קכ ע"א - תוס' ד"ה כל בן נכר - ונראה לפרש דמיירי בישראל מומר - צ"ל משומד
קכ ע"א - תוס' ד"ה כל בן נכר - ואף על גב דגמרא לא קאמר הכי - צ"ל דתלמו'

ראש השנה

תוספות דף ג ע"ב ד"ה שנת - לפי שהעכו"ם שוללים אותם עד שנת עשרים לדריוש - צ"ל שהאומות
ד. כאן בישראל כאן בעובדי כוכבים - צ"ל באומות
דף ד, א - בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים - צ"ל לאומות העולם
ד ע"א רש"י ד"ה כאן בישראל - אבל עובד כוכבים אם אין מטיבין - צ"ל גוי
תוספות דף ו ע"א ד"ה תנן - ומיהו אין לחוש אם הש"ס הולך ומיישב בכל ענין.- צ"ל התלמוד
רש"י דף ז ע"א ד"ה אבל מפני הדחק - שמפחידין שלא יגזרו נכרים מלישב בית דין - צ"ל שמפחידין שלא יגזרו שמד מלישב בית דין
תוספות דף ט ע"א ד"ה לאפוקי - ואנן קי"ל בכוליה הש"ס שמקדשין חדשים - צ"ל ואנן קי"ל בכולי תלמודא שמקדשין חדשים
תוספות דף טו ע"ב ד"ה בנות - ושיטתיה דהש"ס כוותיה בפ' כ"מ - צ"ל דתלמודא
יז ע"א - אבל המינין והמסורות והאפיקורסין - צ"ל אבל המינין והמסורות והמשומדים והאפיקורסין
רש"י דף יז ע"א - המינין - האנשים אשר הפכו דברי אלהים חיים לרעה.כגון צדוקים ובייתוסים. והמסורות - מלשינים, שמוסרים ממון ישראל ביד עובדי כוכבים.
צ"ל - המינין - תלמידי ישו הנוצרי אשר הפכו דברי אלהים חיים לרעה. והמסורות - מלשינים, שמוסרים ממון ישראל ביד הגוים.
יח: יש גזירת המלכות צום אין גזירת המלכות ואין שלום - צ"ל יש שמד צום אין שמד ואין שלום
יח: רש"י - יש גזירת המלכות צום- צ"ל יש שמד צום
רש"י דף יח ע"ב - שיש שלום - שאין יד העובדי כוכבים תקיפה על ישראל.צ"ל האומות
דף יח, ב - שגזרה מלכות יון גזירה שלא להזכיר שם שמים על פיהם - צ"ל שגזרה מלכות יון שמד שלא להזכיר שם שמים על פיהם
תוספות דף יח ע"ב ד"ה זה - קלקול חשבונות היו שם ופליג אש"ס דידן - צ"ל אתלמודא
דף יט, א - שגזרה המלכות גזירה על ישראל שלא יעסקו בתורה - צ"ל שגזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה
תוספות דף כא ע"א ד"ה לוי - ומפני הגזרה לא עשו יוה"כ בעשירי - צ"ל ומפני השמד
דף כב, א - משקלקלו הבייתוסים - התקינו - צ"ל המינים
רש"י כב ע"א - משקלקלו הבייתוסים - צ"ל המינין
דף כב, ב - מה קלקול קלקלו הביתוסים - צ"ל המינים [אבל במקומות האחרים, גם בדפוס ונציה כתוב "ביתוסים"]
דף כג, א - תלת פרוותא הויין, תרתי בי ארמאי וחדא דבי פרסאי. דבי ארמאי מסקן כסיתא- צ"ל תלת פרוותא הויין, תרתי בי רומאי וחדא דבי פרסאי. דבי רומאי מסקן כסיתא
דף כג, א - אוי להם לעובדי כוכבים שאין להם תקנה צ"ל לאומות
רש"י דף כג ע"א בסופו - אם באתי לנקות את העכו"ם משאר עונות צ"ל האומות
רש"י דף כה ע"א ד"ה זיל - ומורי פירש: שגזרו גזרה במקומו שלא יקדשו את החדש.- צ"ל ומורי פירש: שגזרו שמד במקומו שלא יקדשו את החדש.
דף לב, ב - מלכות זכרון ושופר של פורענות של עובדי כוכבים - צ"ל אומות העולם
לב ע"ב - בשעת גזרת המלכות שנו - צ"ל בשעת השמד שנו
לב: רש"י בשעת גזרת המלכות שנו - צ"ל בשעת השמד שנו
תוספות דף לב ע"ב - בשעת גזרת המלכות שנו - ואע"פ שבטלה גזרת המלכות - צ"ל בשעת השמד שנו - ואע"פ שבטל השמד


יומא

ב ע"א - תוס' ד"ה שבעת - לפני אידיהן של עובדי כוכבים ג' ימים ברפ"ק דמסכת ע"ג - צ"ל לפני אידיהן של גוים ג' ימים ברפ"ק דמסכת ע"ז
ג ע"ב - תוס' ד"ה דרביה - ואליבא דרבי יוחנן וטובא איכא בהש"ס - צ"ל בתלמוד
ד ע"א - תוס' ד"ה הזאה - ומנא ליה לגמרא דטעמא דרבי מאיר - צ"ל לתלמודא
ה ע"א - תוס' ד"ה איתקש - בתר דמיעט קרא מיבעיא ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
ז ע"א - תוס' ד"ה שנטמא - בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כה:) מקשה לה הש"ס - צ"ל תלמודא
ז ע"א - תוס' ד"ה אם (בעמוד ב) - אמאי קרי לחוץ למקומו פיגול ולחוץ לזמנו נותר דבכל הש"ס - צ"ל התלמוד
ז ע"א שם - אית דמפרשי פיגול חוץ לזמנו כמו פיגול שבכל הש"ס - צ"ל התלמוד
ח ע"א - תוס' ד"ה דכולי - אין נתלה אלא מגדף ועובד עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
יא ע"ב - תוס' ד"ה הכל - לי נראה לתרץ כולהו קשייתא דשפיר פריך הש"ס - צ"ל תלמודא
יג ע"א - תוס' ד"ה הלכה - וי"ל דאין הש"ס תופס זה בקשיא - צ"ל התלמוד
יג ע"א - שם - אבל הש"ס אינו חושש כי היכי דמהדר ליה - צ"ל התלמוד
יג ע"א - תוס' ד"ה דמגרש - על מנת שאכנס לבית הכנסת אלא שבעל הש"ס - צ"ל שבעל התלמוד
יג ע"א שם - עד מסקנא דמילתא כולה מדברי בעל הש"ס - צ"ל בעל התלמוד
יד ע"א - תוס' ד"ה מאי - וא"ת ומנא ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא
טו ע"ב - רש"י ד"ה תנן - ואין שיטה כזאת מצויה בגמרא - צ"ל בתלמוד
טז ע"א - אבני מזבח ששקצום מלכי עובדי כוכבים - צ"ל מלכי יון
טז ע"א רש"י ד"ה ששיקצום מלכי עובדי כוכבים - שהקטירו עליה לעבודת כוכבים - צ"ל ששיקצום מלכי יון - שהקטירו עליה לעבודה זרה
יט ע"ב - תוס' ד"ה מי - ולא איפשיטא אע"ג דבכמה דוכתי בש"ס - צ"ל בתלמוד
כו ע"א - תוס' ד"ה דתנן - אין נראה לפרש כן דא"כ ה"ל להש"ס לאקשויי - צ"ל לתלמודא
כו ע"ב - תוס' ד"ה ההוא - וא"כ איכא י"ז נ"ל דפשיטא ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
כו ע"ב - שם - דאמר לעיל אי משכחת תנא דאית ליה חמש משמע דהש"ס - צ"ל דתלמודא
כז ע"א - תוס' ד"ה תחלת - אין לתמוה שבכאן פי' דסתמא דהש"ס - צ"ל דתלמודא
כז ע"ב תוס' ד"ה איכא - שיש אחריה סידור שני גזירין ופסולה בזר ומתמה הגמ' - צ"ל תלמודא
כח ע"א - תוס' ד"ה יפיסו - מפני שהיא עבודת יום כו' כדלעיל אלא שהש"ס מאריך - צ"ל שהתלמוד
לז ע"ב - תוס' ד"ה אמר אביי - דאם כן הוה ליה לגמרא לדקדק - צ"ל לתלמודא
לח ע"א שורה 25 - שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך - צ"ל עבודה זרה
לח ע"א שורה 34 - שמא ילמוד אדם שאינו מהוגן וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך - צ"ל עבודה זרה
לט ע"ב - וכיון שנכנסו עובדי כוכבים להיכל יבשו - צ"ל גוים
מ, ב - אל תתנו מקום לצדוקים לרדות טעמא דאל תתנו מקום לצדוקים לרדות... ולשעירו לימין אמר להם אל תתנו מקום לצדוקים לרדות - צ"ל אל תתנו מקום למינין לרדות טעמא דאל תתנו מקום למינין לרדות... ולשעירו לימין אמר להם אל תתנו מקום למינין לרדות
מ ע"ב רש"י ד"ה אל תתנו מקום לצדוקים - תלמידים החולקים על התורה - צ"ל אל תתנו מקום למינין - לתלמידי ישו הנוצרי החולקים על התורה
מ ע"ב - תוס' ד"ה ועשהו - אין זה מדבריו אלא בעל הגמרא - צ"ל בעל התלמוד
מב ע"א - תוס' ד"ה שאני - דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסל בה... דכיון דהמום פוסל בה דבר ערוה ועבודת כוכבים פוסלין בה - צ"ל דבר ערוה ועבודה זרה פוסל בה... דכיון דהמום פוסל בה דבר ערוה ועבודה זרה פוסלין בה
מב ע"א - תוס' ד"ה שאני - וקשה לפי' דא"כ כל סתמי דהש"ס - צ"ל דתלמודא
מד ע"א - ופר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
מד, ב - ופר העלם דבר של צבור ושעירי עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
מד ע"ב תוס' ד"ה אתיא כפרה כפרה מיוה"כ - תימה לי בשלמא שעירי עבודת כוכבים כתיב בהן... וגמר מפר יוה"כ לפרישה דאף על גב דשעירי עבודת כוכבים דילפינן להו התם מדכתב החטאת בפר העלם ודרשינן מיניה שעירי עבודת כוכבים - צ"ל תימה לי בשלמא שעירי עבודה זרה כתיב בהן... וגמר מפר יוה"כ לפרישה דאף על גב דשעירי עבודה זרה דילפינן להו התם מדכתב החטאת בפר העלם ודרשינן מיניה שעירי עבודה זרה
מז, א - פעם אחת יצא וסיפר עם אדון אחד בשוק - צ"ל הגמון
מח ע"א - תוס' ד"ה מדפסיל (בע"ב) - מיהו בלא זה איכא טובא בהש"ס - צ"ל בתלמוד
מט ע"ב - תוס' ד"ה שאני - ואומר ר' יצחק דדרך הגמרא להקשות כן - צ"ל התלמוד
מט ע"ב - שם - דאי בעי מסר לה למנוול ומוכה שחין אלא לרווחא קאמר גמרא - צ"ל תלמודא
נ ע"א - פר העלם דבר של צבור ושעירי עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
נ ע"א - והלא פר העלם דבר של צבור ושעירי עבודת כוכבים וחגיגה - צ"ל עבודה זרה
נ ע"א - וכן שעירי עבודת כוכבים שאבדו - צ"ל עבודה זרה
נ ע"א תוס' ד"ה פר העלם של צבור ושעירי עבודת כוכבים - בכל דוכתא נקט פר לשון יחיד ושעירי עבודת כוכבים לשון רבים... דכל שבט ושבט מביא שעיר בעבודת כוכבים... למימר דאיירי נמי בפר שמביא צבור בעבודת כוכבים - צ"ל פר העלם של צבור ושעירי עבודה זרה - בכל דוכתא נקט פר לשון יחיד ושעירי עבודה זרה לשון רבים... דכל שבט ושבט מביא שעיר בעבודה זרה... למימר דאיירי נמי בפר שמביא צבור בעבודה זרה
נה ע"ב - תוס' ד"ה ונברור - לאו דוקא קאמר אלא אורחיה דגמרא - צ"ל דתלמודא
נו ע"א - תוס' ד"ה רבי מאיר - שמברר דבריו כההיא דכל המתלקט וחוזר בו הגמרא - צ"ל התלמוד
נו, ב - אמר ליה ההוא צדוקי - צ"ל מינא
נז ע"א רש"י ד"ה אני - שכתבו גזירות שגזרו על ישראל - צ"ל שכתבו גזירות שמד שגזרו על ישראל
נח ע"ב - רש"י ד"ה דרך (בסוף העמוד) - ואגב ריהטא דההיא גירסא נקיט לה בכולה הש"ס - צ"ל תלמודא
נט ע"ב - תוס' ד"ה והרי - דליכא למימר לא נהנין מדרבנן כמו לא נהנין שבהש"ס - צ"ל שבתלמוד
נט ע"ב - תוס' ד"ה והרי - וי"ל דגמרא דידן לא חשש אלא להביא פסוק - צ"ל דתלמוד דידן
ס ע"א - תוס' ד"ה חד - ונראה לי דאע"ג דעביד גמרא - צ"ל תלמודא
סא ע"ב - תוס' ד"ה נזיר - ובפ"ק דתמורה (דף יא:) איפכא וכהנה רבות בהש"ס - צ"ל בתלמוד
סב ע"א - תוס' ד"ה חד - מילי דא"כ מנא ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
סד ע"א - תוס' ד"ה ואידך, בסופו - דבהם אין לחוש בזה דלא נחת גמרא - צ"ל תלמודא
סד ע"ב - תוס' ד"ה ברייתא (שורה 5 מסופו) - דלא שמעינן ממתניתין מכל מקום הש"ס דדייק - צ"ל תלמודא
סו ע"א - תוס' ד"ה פירות (שורה 2 מסופו) - וכ"ש דניחא טפי דמקשה הש"ס בפשיטות - צ"ל תלמודא
סו ע"ב - שבטו של לוי לא עבד עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
סז ע"א - תוס' ד"ה וכולן (שורה 8) - ובכל מקום שמזכיר בגמרא עמוד הרחב - צ"ל בתלמוד
סז ע"א - תוס' ד"ה כמאן (שורה 5 מלמטה) - ורבי יוסי קתני לה ועל כן מתמה גמרא - צ"ל תלמודא
סז, ב - עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים - צ"ל עבודה זרה
סט ע"א - יתעוך עובדי כוכבים להחריב - צ"ל גוים
סט ע"א - תוס' ד"ה קשין - ליתסרו אפי' למוכרו לעובד כוכבים... לא ימכרנו לעובד כוכבים ולא יעשנו מרדעת... כדאמר במס' ע"ז (דף לב.) גבי נודות העובדי כוכבים - צ"ל ליתסרו אפי' למוכרו לגוי... לא ימכרנו לגוי ולא יעשנו מרדעת... כדאמר במס' ע"ז (דף לב.) גבי נודות הגוים
סט ע"ב - היינו יצרא דעבודת כוכבים - צ"ל דעבודה זרה
עא ע"ב - תוס' ד"ה ואימא, בסופו - דלא הוה מצי למיפרך ואימא קנבוס דקים ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא
עו ע"א - תוס' ד"ה הני - תימה לי דהכא קאמר סתמא דהש"ס דחמשה הויין ובסמוך פריך סתמא דהש"ס ואנן... הני ה' ענויין כנגד מי לאו סתמא דהש"ס קאמר לה אלא - צ"ל תימה לי דהכא קאמר סתמא דתלמודא דחמשה הויין ובסמוך פריך סתמא דתלמודא ואנן ... הני ה' ענויין כנגד מי לאו סתמא דתלמודא קאמר לה אלא
עז ע"א - תוס' ד"ה מניין - תימה לי אמאי איצטריך הש"ס - צ"ל תלמודא
עח ע"א - תוס' ד"ה מכאן - ודרשינן במסכת עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
עט ע"ב - תוס' ד"ה לא מפני - אין זה במשנה אלא גמרא פריך - צ"ל תלמודא
פב ע"ב - תוס' ד"ה מה - בביאת עכו"ם שאין ביאתו ביאה... אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים... שהמירה דתה ונשאת לעכו"ם וחזרה בתשובה והעכו"ם נתגייר... הני מילי בביאת ישראל אבל עכו"ם לא ולא נהירא לר"י בר מאיר דכיון דנאסרת לבעלה בביאת עכו"ם... האשה שנחבשה בידי עכו"ם על ידי נפשות... לפסול לכהונה פנויה שנבעלה לעכו"ם... דרחמנא אפקריה לזרעיה דעובד כוכבים... אלמא דאפי' גבי עכו"ם שייך נטמאה... מכלל דעכו"ם גופיה לא צריך קרא... ביאה שבעל בהיותו עכו"ם... מיתוקם קרא שפיר אפילו בעכו"ם... היינו בהיותו עכו"ם שהיא אסורה ליבעל לעכו"ם ותימה כיון דאיכא איסור מיתה בביאת עכו"ם - צ"ל בביאת גוי שאין ביאתו ביאה... אפקריה לזרעיה דגוי... שנשתמדה ונשאת לגוי וחזרה בתשובה והגוי נתגייר... הני מילי בביאת ישראל אבל גוי לא ולא נהירא לר"י בר מאיר דכיון דנאסרת לבעלה בביאת גוי... האשה שנחבשה בידי גוים על ידי נפשות... לפסול לכהונה פנויה שנבעלה לגוי... דרחמנא אפקריה לזרעיה דגוי... אלמא דאפי' גבי גוי שייך נטמאה... מכלל דגוי גופיה לא צריך קרא... ביאה שבעל בגיות... מיתוקם קרא שפיר אפילו בגוי... היינו בגיותו שהיא אסורה ליבעל לגוי ותימה כיון דאיכא איסור מיתה בביאת גוי
פג ע"א - תוס' ד"ה מר - בסדר תנאים ואמוראים כתב הלכתא כמר בר רב אשי בכולי הש"ס לבר ממיפך... דהלכתא כוותיה בכוליה הש"ס בר ממיפך... ואודיתא ובכולי הש"ס לא - צ"ל בסדר תנאים ואמוראים כתב הלכתא כמר בר רב אשי בכולי תלמודא לבר ממיפך... דהלכתא כוותיה בכוליה תלמודא בר ממיפך... ואודיתא ובכולי תלמודא לא
פה ע"א - תוס' ד"ה להחזיר - המחזיר אבידה לכותי - צ"ל לגוי
פה ע"א - תוס' ד"ה להחזיר - דמפרנסין עניי כותים עם עניי ישראל - צ"ל גוים
פה ע"א - תוס' ד"ה לא - אם רוב כותים כותי - צ"ל אם רוב גוים גוי
פו ע"א רש"י ד"ה באמור - באמור עליהם הנכרים שגלו ביניהן - צ"ל האומות
פו ע"א תוס' ד"ה חוץ - הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים - צ"ל לעבודה זרה
פז ע"א - [השורה הבינונית] כל המחטיא את הרבים כמעט אין מספיקין בידו - [למחוק את המלה "כמעט"]
פז ע"ב - תוס' ד"ה והאמר - ואע"פ שחולק על הש"ס שלנו - צ"ל תלמוד


סוכה

ד ע"א - תוס' ד"ה בית - אלא שדרך הש"ס לקצר משניות - צ"ל אלא שדרך התלמוד לקצר משניות
ד ע"ב - רש"י ד"ה באמצע הגג הוא דפליגי - הש"ס הדר ודייק - צ"ל תלמודא הדר ודייק
ה ע"ב - תוס' מהעמוד הקודם - חוץ מן המצנפת ומיהו בלשון גמ' - צ"ל תלמוד
ט ע"א - תוס' ד"ה מנין - אורחא דהש"ס לפרש דבריו דרך קשיא - צ"ל אורחא דתלמודא לפרש דבריו דרך קשיא
ט ע"ב רש"י ד"ה מאי - וכל לשון חבטה שבהש"ס לשון השפלה - צ"ל וכל לשון חבטה שבתלמוד לשון השפלה
ט ע"ב - תוס' ד"ה הא (בשורות הבינוניות) - והיינו דקאמר הש"ס מהו דתימא - צ"ל והיינו דקאמר תלמודא מהו דתימא
יא ע"א תוס' ד"ה דרב עמרם - מדדחיק גמרא בריש פרק שני דזבחים - צ"ל מדדחיק תלמודא בריש פרק שני דזבחים
יא ע"ב - תוס' ד"ה דברי - ואפשר שזה הוא הנזכר בכמה מקומות בש"ס - צ"ל ואפשר שזה הוא הנזכר בכמה מקומות בתלמוד
יג ע"א רש"י ד"ה והתניא - ובניחותא, לרבנן לא גרסינן, שאין זו לשון גמרא - צ"ל תלמוד
יג ע"א תוס' ד"ה ובהן שלשה גבעולין, בסופו - אלא שהגמרא קצרה - צ"ל אלא שהתלמוד קצרה
יד ע"א רש"י ד"ה משום - לפיכך נוהג הש"ס לומר גופא כדי לפרש - צ"ל לפיכך נוהג התלמוד לומר גופא כדי לפרש
יד ע"ב רש"י ד"ה בשעת הסכנה - שגזרו העובדי כוכבים גזרה על המצות - צ"ל שגזרו גוים שמד על המצות
טו ע"ב - תוס' ד"ה והא (שורה 3) - וקשה דאין זו סוגיא דהש"ס - צ"ל וקשה דאין זו סוגיא דתלמודא
יז ע"א רש"י ד"ה וכן חצר המוקפת אכסדרה - כל חצר שבהש"ס - צ"ל שבתלמוד
יז ע"א רש"י ד"ה וכן חצר המוקפת אכסדרה - בלשון אשכנז של איזה אומות - צ"ל בלשון אשכנז של מיני האומות
יח ע"א תוס' ד"ה אין בארובה - שדרך הגמרא לקצר משניות של סדר טהרות - צ"ל שדרך התלמוד לקצר משניות של סדר טהרות
כ ע"ב רש"י ד"ה ולפי דרכינו למדנו - כלומר, אף על פי שלא אמר לנו לשם לימוד - צ"ל תלמוד
כא ע"א רש"י ד"ה מפני קבר התהום - כל שם קבר התהום וטומאת התהום שבש"ס - צ"ל שבתלמוד
כא ע"א - תוס' ד"ה ירדו - אמר להם אל תתנו מקום לצדוקים - צ"ל למינים
כא ע"ב גמ' - מנין שאפילו שיחת תלמידי חכמים צריכה לימוד - צ"ל תלמוד
כא ע"ב רש"י ד"ה צריכה לימוד - צ"ל תלמוד
כג ע"א - תוס' ד"ה בפיל - לשון הש"ס משונה כאן - צ"ל לשון התלמוד משונה כאן
כד ע"א תוס' ד"ה רבי יהודה (שורה 3) - שאין הגמרא חושב עיקר טעם - צ"ל שאין התלמוד חושב עיקר טעם
כד ע"ב - תוס' ד"ה בכתיבה (סוף השורות הקצרות) - וי"ל דאורחא דהש"ס הכי בכל דוכתא - צ"ל וי"ל דאורחא דתלמודא הכי בכל דוכתא
כו ע"ב - תוס' ד"ה ולא (סוף השורות הקצרות) - ובהש"ס שלנו יש כעין מעשה זה - צ"ל ובתלמוד שלנו יש כעין מעשה זה
כו ע"ב - תוס' ד"ה ולא - והשתא אי הוה עובדא דהש"ס שלנו... אבל ההוא דהש"ס שלנו - צ"ל והשתא אי הוה עובדא דתלמוד שלנו... אבל ההוא דתלמוד שלנו
כז ע"א - תוס' ד"ה ואמרו - מייתי לה הש"ס כאילו משנתנו שנויה כך - צ"ל מייתי לה תלמודא כאילו משנתנו שנויה כך
כח ע"א גמ' - שלא הניח מקרא ומשנה גמרא - צ"ל שלא הניח מקרא ומשנה תלמוד
כח ע"א רש"י ד"ה גמרא - זו היא סברא... ואותו דיוק שבימי התנאים נקרא הש"ס - צ"ל תלמוד - זו היא סברא... ואותו דיוק שבימי התנאים נקרא תלמוד
כח ע"ב רש"י ד"ה ומשנן בסוכה - סובר למודו - צ"ל תלמודו
כח ע"ב רש"י ד"ה ותנוי - הש"ס - צ"ל התלמוד
כח ע"ב - תוס' ד"ה כאן (שורה 3) - דרך הש"ס להקשות ולתרץ כן - צ"ל דרך התלמוד להקשות ולתרץ כן
כח ע"ב - תוס' ד"ה ומשנן - לבאר טעם המשניות והיינו הש"ס - צ"ל לבאר טעם המשניות והיינו תלמוד
כט ע"א גמ' - בזמן שהחמה לוקה סימן רע לעובדי כוכבים לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל מפני שישראל מונין ללבנה ועובדי כוכבים לחמה - צ"ל בזמן שהחמה לוקה סימן רע לאומות העולם לבנה לוקה סימן רע לשונאיהם של ישראל מפני שישראל מונין ללבנה ואומות העולם לחמה
כט ע"א גמ' - עובדי כוכבים יחתו ואין ישראל יחתו - צ"ל גוים יחתו ואין ישראל יחתו
כט ע"א רש"י ד"ה אלהיה - כגון סמאל שהיה שר של עשו - צ"ל כגון סמאל שהוא שר של עשו
כט ע"ב רש"י ד"ה של אשירה - אילן שעובדין אותו עבודה זרה - צ"ל אילן שעובדין אותו גוים
ל ע"א גמ' - כי זבניתו אסא מעכו"ם לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינהו ויהבו לכו מאי טעמא סתם עובדי כוכבים גזלני ארעתא נינהו - צ"ל כי זבניתו אסא מגוים לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינהו ויהבו לכו מאי טעמא סתם גוים גזלני ארעתא נינהו
ל ע"א - רש"י ד"ה מאי טעמא סתם עכו"ם - צ"ל גוים
ל ע"א תוס' ד"ה כי יקריב - מכם ולא כולכם להוציא את המומר... אורחא דגמרא בהכי דמייתי מכם... אייתר ליה מכם להוציא את המומר - צ"ל מכם ולא כולכם להוציא את המשומד... אורחא דתלמודא בהכי דמייתי מכם... אייתר ליה מכם להוציא את המשומד
לג ע"א - תוס' ד"ה נקטם - בההיא דהפריש קרבן והמיר דת - צ"ל בההיא דהפריש קרבן ונשתמד
לז ע"א רש"י ד"ה מגדלי הושענא - אוגדי הלולבים, לשון גדילין, ולשון הש"ס - צ"ל תלמוד
לז ע"ב - תוס' ד"ה כדי (שורה 2 מלמטה) - דהתם איתא נמי בש"ס דידן - צ"ל דהתם איתא נמי בתלמוד** דידן
לח ע"ב - תוס' ד"ה מכאן שמצוה, בסופו - ולא מצינו מנהג זה בש"ס - צ"ל ולא מצינו מנהג זה בתלמוד
לט ע"ב - תוס' ד"ה בד"א (שורה 3 מהשורות הבינוניות) - ואם היה עובד כוכבים זה בחוצה לארץ - צ"ל ואם היה גוי זה בחוצה לארץ
מ ע"א רש"י ד"ה ה"ג - וטרחתי מנעורי בכל צידי שיטת הש"ס - צ"ל תלמוד
מא ע"ב - תוס' ד"ה הילך, בתחילתו - בשום מקום אין מדקדק הש"ס בלשונו - צ"ל בשום מקום אין מדקדק התלמוד בלשונו
מג ע"א תוס' ד"ה הא תקינו - כל שבעה בביתו כשחל בשבת יודע הגמרא - צ"ל התלמוד
מג ע"א תוס' ד"ה לא ידעינן - משום גזרה דהתם דזימנין דגזרו גזרה - צ"ל משום גזרה דהתם דזימנין דגזרו שמדא
מד ע"ב - תוס' ד"ה כאן - דאורחיה דהש"ס דמשתעי הכי - צ"ל דאורחיה דתלמודא דמשתעי הכי
מז ע"ב רש"י ד"ה טעונין קרבן - להביא עמהם שלמים, ובהש"ס ירושלמי - צ"ל ובתלמוד ירושלמי
נב ע"א - רש"י ד"ה נקדים וניזיל באורחא - נשכים בהשכמה קודם היום, השכמה קרי קדמותא בש"ס - צ"ל בתלמוד
נה ע"ב גמ' - אוי להם לעובדי כוכבים שאבדו ואין יודעין מה שאבדו - צ"ל אוי להם לאומות העולם שאבדו ואין יודעין מה שאבדו
נו ע"א גמ' - פר העלם דבר של צבור ושעירי עבודת כוכבים - צ"ל פר העלם דבר של צבור ושעירי עבודה זרה
נו ע"א רש"י ד"ה קייץ המזבח - כל מותרות השנויין בהש"ס - צ"ל בתלמוד
נו ע"ב גמ' - מעשה במרים בת בילגה שהמירה דתה... אלא למאן דאמר מרים בת בילגה שהמירה דתה - צ"ל מעשה במרים בת בילגה שנשתמדה... אלא למאן דאמר מרים בת בילגה שנשתמדה


ביצה

ב ע"ב רש"י ד"ה [והתניא וכו'] - והא דאמרינן בכולי הש"ס - צ"ל תלמודא
ד ע"ב גמ' (3 שורות מלמטה) - זמנין דגזרו המלכות גזרה ואתי לאקלקולי - צ"ל זמנין דגזרו שמדא ואתי לאקלקולי
ד ע"ב רש"י ד"ה דגזרי המלכות גזרה - צ"ל דגזרי שמדא
ו ע"א תוס' ד"ה וכי מה בין זה לעגל שנולד מן הטרפה - ויהיה מוכן כהאי גוונא וי"ל דקאמר גמרא - צ"ל תלמודא
ח ע"א תוס' ד"ה ואי איתא לכסייה כדרב יהודה - דלכתחילה לא ישחוט וכו' וכי פריך הש"ס - צ"ל תלמודא
ח ע"ב תוס' ד"ה סוף סוף יו"ט עשה ולא תעשה אלא אמר רבא וכו' - משמע דרבא לית ליה ההוא טעמא וי"ל דגמרא - צ"ל דתלמודא
יד ע"א רש"י ד"ה לכל דבר - ואפילו לקדרה, ועל כרחך כדרכה אמרי, ככל דרך שיטת הש"ס - צ"ל התלמוד
יז ע"ב תוס' ד"ה אמר רבא הלכתא כתנא דידן ואליבא דב"ה - אלא על המבושל מדקא מייתי סתמא דגמ' - צ"ל דתלמודא
יז ע"ב תוס' ד"ה אמר רבא הלכתא כתנא דידן ואליבא דב"ה - בין לאפות בין לבשל ומה שמביא הש"ס - צ"ל תלמודא
יח ע"ב תוס' ד"ה הדר ביה רבא מההיא - לכך נראה לי דקים ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא**
כ ע"ב גמ' - תלמוד לומר לכם לכם ולא לכותים - צ"ל לגוים
כ ע"ב תוס' ד"ה לכם ולא לנכרים - כדפי' בפ"ק (דף יב. בתוס' ד"ה השוחט) אלא נקט כותים - צ"ל גוים
כא ע"א גמ' שהרי אמרה תורה לכם ולא לעובדי כוכבים - צ"ל לגוים
כא ע"א רש"י ד"ה וטעמא מאי - סוגיא דגמרא - צ"ל דתלמודא
כא ע"א רש"י ד"ה ומשתתפים בה - שתוף קרי במבוי שחצירות הרבה פתוחין לו, וכל חצרות שבש"ס - צ"ל שבתלמוד
כא ע"ב גמ' - לכם ולא לעובדי כוכבים ומה ראית לרבות את הכלבים ולהוציא את העובדי כוכבים מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך ומוציא אני את העובדי כוכבים שאין מזונותן עליך - צ"ל לכם ולא לגוים ומה ראית לרבות את הכלבים ולהוציא את הגוים מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך ומוציא אני את הגוים שאין מזונותן עליך
כד ע"ב רש"י ד"ה ולערב אסורין בכדי שיעשו (שורה אחרונה) - ושמו רבי קלונימוס, ובקי בכל הש"ס - צ"ל התלמוד
כד ע"ב תוס' ד"ה ולערב אסורין בכדי שיעשו - וגם רבינו קלונימוס איש רומי בקי בכל הש"ס - צ"ל התלמוד
כו ע"א תוס' ד"ה תנו רבנן בכור תם שנפל לבור ה"ג - ולרבי יהודה נשיאה אית ליה מוקצה ולא פריך הש"ס כדפריך הש"ס - צ"ל ולרבי יהודה נשיאה אית ליה מוקצה ולא פריך תלמודא כדפריך תלמודא
כז ע"א תוס' ד"ה אלא ר' מאיר קנסא קא קניס - דקבעי התם בבכורות (דף כח: ושם) סתמא דש"ס - צ"ל דתלמודא
כח ע"א רש"י ד"ה מכלל דבשל עץ כו' - גמרא - צ"ל תלמודא
כח ע"ב רש"י ד"ה בלורית - דתנו רבנן כותי המסתפר מישראל כיון שהגיע לבלוריתו שומט את ידו מפני שהכותי כשהוא מסתפר - צ"ל דתנו רבנן גוי המסתפר מישראל כיון שהגיע לבלוריתו שומט את ידו מפני שהגוי כשהוא מסתפר
כט ע"ב תוס' ד"ה שמואל הלכה למעשה אתא לאשמועינן - ואע"ג דהלכה כרב באסורי מ"מ מדאמר סתמא דהש"ס - צ"ל דתלמודא**
לא ע"ב תוס' ד"ה והאמרת רישא אין מבקעין כלל - קסבר הש"ס - צ"ל תלמודא
לג ע"א תוס' ד"ה והלכתא יבשתא שרי רטיבא אסור - ודוחק הוא לומר דר"ש פליג אמאי דפסיק הש"ס - צ"ל תלמודא
לג ע"א תוס' ד"ה דרש רבא וכו' - אלא להסקה ודוחק הוא לומר דהש"ס - צ"ל דתלמודא
לד ע"ב גמ' - לימוד ערוך הוא בידינו - צ"ל תלמוד ערוך הוא בידינו
לו ע"ב תוס' ד"ה והא מצוה קא עביד - ויש ליישב דניחא ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
לח ע"ב רש"י ד"ה וטעמא מאי (3 שורות מלמטה) - הש"ס - צ"ל תלמודא
לח ע"ב תוס' ד"ה נהי דלר' יהודה לא בטיל לרבנן מבטל בטיל - מכאן נראה דהלכה כרבנן מין במינו בטיל שפיר דהא סתמה דהש"ס - צ"ל דתלמודא


תענית

ג ע"א - רשי ד"ה דמפיק ראשון ומעייל שמיני - משיב בעל הגמרא - צ"ל התלמוד
ז ע"א - רשי ד"ה למימרינהו לתרוייהו - מפי רבי, רשעי עובדי כוכבים אינן חיין - צ"ל מפי רבי, רשעי אומות העולם אינן חיין
ח ע"א שלמודו קשה עליו כברזל... שלמודו קשה עליו כברזל - צ"ל שתלמודו קשה עליו כברזל... שתלמודו קשה עליו כברזל
ח ע"א - רשי ד"ה שלמודו קשה עליו כברזל - שקלקל במשנה שהיא קודם לגמרא - צ"ל שתלמודו קשה עליו כברזל - שקלקל במשנה שהיא קודם לתלמוד
ח ע"ב - בימי רבי זירא גזור גזרה וגזור... ולכי בטיל הגזירה ליתביה - צ"ל בימי רבי זירא גזור שמדא וגזור... ולכי בטיל שמד ליתביה
ח ע"ב רשי ד"ה ניקבל עילוון - יומי תעניתא, דמשום קבלה מהני לן כתעניתא, וכי בטיל גזרה - צ"ל שמדא
ט ע"א - תוס' ד"ה עשר, בסופו - דהיינו עשו הרשע כלומר שיקחוהו העובדי כוכבים צ"ל דהיינו עשו הרשע כלומר שיקחוהו האומות
י ע"ב כל ששואלין אותו דבר הלכה בלמודו - צ"ל בתלמודו
יג ע"ב רשי ד"ה תשע עשרה - סתם תפלה קרי שמונה עשרה, דברכת ולמלשינים - צ"ל המינין
טז ע"א איכא בינייהו קברי עכו"ם - צ"ל איכא בינייהו קברי גוים
טז ע"א הר שיצא ממנו מורא לעובדי כוכבים - צ"ל הר שיצא ממנו מורא לאומות העולם
טז ע"א רשי ד"ה קברי עכו"ם - צ"ל גוים
טז ע"א רשי ד"ה מורא לעובדי כוכבים - הר סיני, מורא לעובדי כוכבים - צ"ל מורא לאומות העולם - הר סיני, מורא לאומות העולם
טז ע"א תוס' ד"ה הר - על שם שממנו יצא מורא לעובדי כוכבים במתן תורה... על שם שיש מורא לעובדי כוכבים על גדולתה ומתפחדים - צ"ל על שם שממנו יצא מורא לאומות העולם במתן תורה... על שם שיש מורא לאומות העולם על גדולתה ומתפחדים
יח ע"א - נגזרה גזירה על ישראל - צ"ל גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל
יח ע"א רשי ד"ה אי שמים - על אותם שגזרו עליהם גזרות קשות - צ"ל על בני אדום שגזרו עליהם גזרות קשות
יח ע"ב רשי ד"ה בלודקיא - ואמרו היהודים הרגוה וגזרו גזרה על שונאיהן של ישראל - צ"ל ואמרו היהודים הרגוה וגזרו שמד על שונאיהן של ישראל
יט ע"ב הלך נקדימון בן גוריון אצל אדון אחד... לגלג עליו אותו אדון - צ"ל הלך נקדימון בן גוריון אצל הגמון אחד... לגלג עליו אותו הגמון
כ ע"א עד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ... והותירו עד שיצא אדון מבית המרחץ... אמר לו האדון אילו לא נקדרה החמה - צ"ל עד שההגמון נכנס בשמחתו לבית המרחץ... והותירו עד שיצא הגמון מבית המרחץ... אמר לו ההגמון אילו לא נקדרה החמה
כא ע"ב תוס' ד"ה אמרו - שאם יהיה דבר על עובדי כוכבים - צ"ל שאם יהיה דבר על אומות העולם
כד ע"ב - דאיחייב נגדא בבי דינא דרבא משום דבעל כותית - צ"ל גויה
כד ע"ב רשי ד"ה בסכיני - לא מצינו לו נזיפה בכל הש"ס - צ"ל התלמוד
כו ע"ב רשי ד"ה ובטל התמיד - לפי שגזרה המלכות גזרה מלהקריב עוד - צ"ל לפי שגזרה מלכות הרשעה מלהקריב עוד
כו ע"ב - רשי ד"ה ורב נחמן - גמרא קא פסיק ומהדר סתמא - צ"ל תלמודא קא פסיק ומהדר סתמא
כז ע"א תוס' ד"ה אי - מדקא חזינן דהש"ס רוצה ללמוד מברך ממשרת - צ"ל מדקא חזינן דהתלמוד רוצה ללמוד מברך ממשרת
כז ע"א תוס' ד"ה אי - דכהן שהמיר דתו נושא כפיו וכשר לישא כפיו ולקרות בתורה כמו שלא המיר - צ"ל דכהן שנשתמד נושא כפיו וכשר לישא כפיו ולקרות בתורה כמו שלא נשתמד
כח ע"א פעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל... פעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל - צ"ל פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל... פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שמד על ישראל
כט ע"א - בא אדון אחד ועמד בבית המדרש... אדון זה מזומן לחיי העולם הבא - צ"ל בא הגמון אחד ועמד בבית המדרש... הגמון זה מזומן לחיי העולם הבא
ל ע"א תוס' ד"ה ואף על גב דקאמר הש"ס דבשר מליח מותר - צ"ל דקאמר תלמודא דבשר מליח מותר
לא ע"א - תוס' ד"ה מאי - נראה לומר דלא מוסיף יסיף ומיהא קבעי גמרא - צ"ל תלמוד

מגילה

ב. רש"י ד"ה הכי גרסינן - וקא מהדר גמרא - צ"ל וקא מהדר תלמודא
ב. רש"י ד"ה סתימתאה - בכמה מקומות בשם - בכמה מקומות בתלמוד
ב: תוס' ד"ה ועוד (בסופו) - וכדמסיק הש"ס - צ"ל וכדמסיק תלמודא
ג. רש"י ד"ה מהוה - אורחא דסוגיא דגמ' - צ"ל אורחא דסוגיא דתלמודא
ג. תוס' ד"ה חיישינין - דפריך ליה גמרא - צ"ל דפריך ליה תלמודא
ג. תוס' ד"ה וילן, ודרך הש"ס הוא לקצר - צ"ל ודרך תלמוד הוא לקצר
**ג: רש"י ד"ה עשרה בטלנין - צריך להוסיף אחרי המלים שם עשרה: מיד כועס שנאמר מדוע באתי ואין איש
ג: תוס' ד"ה כרך שישב - הו"ל להש"ס למתני צ"ל הו"ל לתלמודא למתנייה
ד. תוס' ד"ה פסק, בסופו - דכתיב ביה מפלה לעובדי כוכבים - צ"ל דכתיב ביה מפלה לאומות
ה. רש"י ד"ה וחגיגה - ובגמרא ירושלמי מפרש - צ"ל ובתלמוד ירושלמי מפרש
ו. תוס' ד"ה טראטריות - בתי עבודת כוכבים... לוועד של עובדי עבודת כוכבים צ"ל בתי עבודה זרה... לוועד שלהם
ז: גמרא לכם ולא לעובדי כוכבים - צ"ל לכם ולא לגוים
ט. רש"י ד"ה אעשה - פקרו האומרים - צ"ל פקרו המינין לומר
ט. תוס' ד"ה אלקים - שהיונים היו יודעים - צ"ל שהמינים היו יודעים
י. תוס' ד"ה דכולי - דהתם גמרא הוא דקאמר - צ"ל דהתם תלמודא הוא דקאמר
יא. גמרא שורה 23 (בערך) - בימי נבוכדנצר - צ"ל בימי איספיסיינוס קיסר
יא. גמרא שורה 23-24 (בערך) - בריתי אתם בימי פרסיים - צ"ל בריתי אתם בימי רומיים
יא. גמרא שורה 25 (בערך) - בריתי אתם בימי פרסיים - צ"ל בריתי אתם בימי רומיים
יא: רש"י ד"ה לא סליק - שהרי נטרד - צ"ל שהרי טרדו אשמדאי
יב: גמרא עובדי כוכבים שאוכלין ושותין - צ"ל אומות העולם שאוכלין ושותין
**יב: רש"י אחרי ד"ה מלמד - צריך להוסיף: ועשה לה זנב. יליף לה מעליה ולהלן הוא אומר וירם הטבח את השוק והעליה ואמר רבי יוחנן השוק והאליה מה להלן אליה אף כאן אליה
**יב: תוס' בסוף ד"ה שפרחה צריך להוסיף: ומאן דאמר נעשה לה זנב יליף עליה דכתיב הכא מעליה דכתיב גבי שמואל וירם הטבח את השוק והעליה ואמרינן זו האליה
יז: גמרא שורה 4 מלמטה דין מן הרשעים כלו הפושעים וכולל זדים עמהן - צ"ל דין מן הרשעים כלו המינין וכולל זדים עם המינין
יז: גמרא שורה 3 מלמטה וכיון שכלו הפושעים מתרוממת - צ"ל וכיון שכלו המינין מתרוממת
יז: רש"י ד"ה כלו הפושעים... ברכת הפושעים.... אלו הפושעים - צ"ל כלו המינין... ברכת המינין.... אלו המינין
כג. תוס' ד"ה כיון - אחר שנסדר הש"ס - צ"ל אחר שנסדר התלמוד
כה. גמרא שורה 8 מלמטה הבא על הכותית - צ"ל הבא על הגויה
כה. רש"י ד"ה האומר ומזרעך - לא תבא על הכותית - צ"ל לא תבא על הגויה
כה: גמרא שורה 12 מהרחבות - המערערין - צ"ל המינין
כה: גמרא מפני שהוא גנאי לעבודת כוכבים - צ"ל מפני שהוא גנאי לעבודה זרה
כה: גמרא בר מליצנותא דעבודת כוכבים - צ"ל בר מליצנותא דעבודה זרה
כה: גמרא למימר ליה לעובד כוכבים שקליה לעבודת כוכבים - צ"ל למימר ליה לגוי שקליה לעבודה זרה
כה: רש"י ד"ה פקרו המומרים - צ"ל פקרו המינין
כה: רש"י ד"ה למחראות - גבי עבודת כוכבים כתיב - צ"ל גבי עבודה זרה כתיב
כו: רש"י ד"ה ואפילו שונה - אפילו לא שימש תלמידי חכמים בהש"ס ובגמרא - צ"ל אפילו לא שימש תלמידי חכמים בתלמוד ובגמרא
כז. גמרא שורה 21 מהרחבות - שאני למוד שהלמוד מביא צ"ל שאני תלמוד שהתלמוד מביא
כח. גמרא שורה 7-8 מלמטה דלא אסתכלי בכותי... שותפות בהדי כותי צ"ל דלא אסתכלי בגוי... שותפות בהדי גוי
כח: רש"י ד"ה הי צנא - ללמוד שיבינוהו טעמי משנה צ"ל לתלמוד שיבינוהו טעמי משנה
**כט. גמרא שורה 19 אחרי המלים שלחתי בבלה צריך להוסיף: גלו לאדום ושכינה עמהן שנאמר מי זה בא מאדום חמוץ בגדים מבצרה זה הדור בלבושו וגו'
כט ע"א רש"י ד"ה ברביעית - ובש"ס ירושלמי גרסינן צ"ל ובתלמוד ירושלמי גרסינן
לא. תוס' ד"ה למחר - שהרי הש"ס אין אומר... אמרי שנה סדר הש"ס - צ"ל שהרי התלמוד אין אומר... אמרי שנה סדר התלמוד

יבמות

ב ע"א תוס' ד"ה אשת אחיו מאמו - וחולק על הש"ס שלנו דבמ"ק (ד' כח. ושם) אמרינן מנ' ועד ס' זו היא מיתת כרת ונוכל לומר לפי הש"ס - צ"ל וחולק על תלמוד שלנו דבמ"ק (ד' כח. ושם) אמרינן מנ' ועד ס' זו היא מיתת כרת ונוכל לומר לפי התלמוד
ג ע"א - תוס' בראש העמוד - בהדיא בריש נושאין על האנוסה (לקמן ד' צז.) מפרש הש"ס - צ"ל תלמודא
ג ע"ב תוס' ד"ה טעמא דכתב רחמנא - כדמשני לקמן אקושיא דרב אשי דעיקר דקדוק הש"ס - צ"ל התלמוד
ג ע"ב תוס' ד"ה לא תעשה שיש בו כרת מי דחי - לא פרכינן הכי ועוד דשביק הש"ס - צ"ל תלמודא
ד ע"א תוס' ד"ה אם כן לכתוב רחמנא - ואכוליה קרא קבעי למה לי דמשמע ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
ד ע"ב תוס' ד"ה ואפילו צמר לפשתים ופשתים לצמר - דבפ' במה מדליקין (ג"ז שם) קאמר הש"ס - צ"ל תלמודא
ה ע"ב תוס' ד"ה ומכולהו נמי שכן ישנן לפני הדיבור - ואיכא למיפרך על מילה ושאר קרבנות שכן תדיר ובש"ס - צ"ל ובתלמוד
ו ע"א - רש"י ד"ה וכי תימא שאני לאוי דשבת דחמירי - מחלל שבת כעובד עבודה זרה
ז ע"א תוס' ד"ה ומה עבודה שהיא חמורה ודוחה שבת רציחה דוחה אותה - כי היכי דלא מסיק אדעתיה הש"ס - צ"ל תלמודא
ז ע"ב תוס' ד"ה וראה קרי בו ביום וטבל - החיל מקודש הימנו שאין עובדי כוכבים - צ"ל גוים
ח ע"א תוס' ד"ה כי איצטריך קרא למיסר צרה - והא דפריך מאי שנא ערוה דלא צריכא קרא כו' גמרא - צ"ל תלמודא
ח ע"ב למטה תוס' ד"ה אין חייבין אלא על דבר שזדונו כרת - בפ"ק דכריתות (דף ב.) ולא בעבודת כוכבים - צ"ל בעבודה זרה
ט ע"א גמ' - ולא בעבודת כוכבים אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת ושגגתו חטאת... ובעבודת כוכבים יחיד נשיא ומשיח מביאין שעירה... ולא בעבודת כוכבים אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת צבור בעבודת כוכבים יליף... הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים מה עבודת כוכבים דבר שחייבין... יחיד ונשיא ומשיח בין בעבודת כוכבים ובין בשאר מצות צבור בעבודת כוכבים מנין... ושעיר לחטאת צבור בעבודת כוכבים הוא דמייתו - צ"ל ולא בעבודה זרה אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת ושגגתו חטאת... ובעבודה זרה יחיד נשיא ומשיח מביאין שעירה... ולא בעבודה זרה אלא על דבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת צבור בעבודה זרה יליף... הוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה מה עבודה זרה דבר שחייבין... יחיד ונשיא ומשיח בין בעבודה זרה ובין בשאר מצות צבור בעבודה זרה מנין... ושעיר לחטאת צבור בעבודה זרה הוא דמייתו
ט ע"א למעלה - רש"י ד"ה ולא בעבודת כוכבים - צ"ל בעבודה זרה
ט ע"א רש"י ד"ה [ולא בעבודת כוכבים] - קרבן עבודת כוכבים - צ"ל [ולא בעבודה זרה**] - קרבן עבודה זרה
ט ע"א רש"י ד"ה תורה אחת - בפר עבודת כוכבים תורה כל התורה במשמע הוקשה כל התורה לענין קרבן לעבודת כוכבים - צ"ל בפר עבודה זרה תורה כל התורה במשמע הוקשה כל התורה לענין קרבן לעבודה זרה
ט ע"א רש"י ד"ה מה עבודת כוכבים על דבר שזדונו כרת - צ"ל מה עבודה זרה על דבר שזדונו כרת
ט ע"א רש"י ד"ה אשכחן יחיד ונשיא ומשיח - ואם נפש אחת בעבודת כוכבים - צ"ל בעבודה זרה
ט ע"א רש"י ד"ה יליף מעיני מעיני - שאר מצות מעבודת כוכבים - צ"ל מעבודה זרה
ט ע"א רש"י ד"ה יכול נחלק בקרבנותיהם - אם עבדו בני עיר אחת עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
ט ע"א רש"י ד"ה בהוראה - שהורו ב"ד שהעבודת כוכבים - צ"ל שעבודה זרה
ט ע"א תוס' ד"ה בעבודת כוכבים אתיא מעיני מעיני - דכל מצות דכתיב בעבודת כוכבים איצטריך לכדדריש בספרי כל מצות זו עבודת כוכבים ששקולה כנגד כל המצות - צ"ל בעבודה זרה אתיא מעיני מעיני - דכל מצות דכתיב בעבודה זרה איצטריך לכדדריש בספרי כל מצות זו עבודה זרה ששקולה כנגד כל המצות
ט ע"א תוס' ד"ה מה עבודת כוכבים דבר שחייבים על זדונה כרת - וא"ת ואימא מה עבודת כוכבים שחייבים על זדונה... דקסבר מגדף היינו עובד עבודת כוכבים וה"נ לרבנן דלא גמרי מה עבודת כוכבים שיש בה לאו וכרת... משום דבעינן דומיא דעבודת כוכבים דאמר רחמנא... דלית בהו לאו כמו בעבודת כוכבים - צ"ל מה עבודה זרה דבר שחייבים על זדונה כרת - וא"ת ואימא מה עבודה זרה שחייבים על זדונה... דקסבר מגדף היינו עובד עבודה זרה וה"נ לרבנן דלא גמרי מה עבודה זרה שיש בה לאו וכרת... משום דבעינן דומיא דעבודה זרה דאמר רחמנא... דלית בהו לאו כמו בעבודה זרה
ט ע"א תוס' ד"ה ורבנן (השני) - לית להו כרת בפורק עול ומפר ברית ומגלה פנים אלא מוקמי ג' כריתות בעבוד' כוכבים - צ"ל בעבודה זרה
ט ע"א תוס' ד"ה והרי איסור מצוה ואיסור קדושה דפליגי ר"ע ורבנן - בכל דוכתי פשיטא ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
י ע"א תוס' ד"ה לרבי יהודה נמי משכחת לה דאי עבר ונסיב - וי"ל דלא סבר לה הש"ס - צ"ל תלמודא
יא ע"א תוס' ד"ה מאן אחין אחין הנולדים - אומר ר"י דנולדים קרי לאותן העתידין להולד בלשון הש"ס - צ"ל תלמוד
יא ע"א תוס' ד"ה רבי שמעון אומר ביאתה או חליצתה כו' (בסופו) - א"כ שפיר פטרה צרתה דמסתבר ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
יג ע"א תוס' ד"ה רב זביד אמר אין בנים בלא סימנים - וא"ת ומנין לו לגמרא - צ"ל לתלמוד
יג ע"ב - רש"י ד"ה וב"ה פוסלין - בבעילת חלל ונתין וממזר ועובד כוכבים - צ"ל וגוי
טו ע"ב - תוס' ד"ה מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת - וא"ת נילף במה הצד מאלמנה וכותי ועבד... נילף במה הצד או מאלמנה או מחלל כותי ועבד דכי פרכת מה לחלל שכן איסור כהונה כותי ועבד יוכיחו מה לכותי ועבד דלא תפסי בה קידושין חלל יוכיח וי"ל דר"י סבר לה כר"ע וסבר נמי דיש ממזר מכותי ועבד והשתא לא שייך למילף מכותי ועבד - צ"ל וא"ת נילף במה הצד מאלמנה וגוי ועבד... נילף במה הצד או מאלמנה או מחלל גוי ועבד דכי פרכת מה לחלל שכן איסור כהונה גוי ועבד יוכיחו מה לגוי ועבד דלא תפסי בה קידושין חלל יוכיח וי"ל דר"י סבר לה כר"ע וסבר נמי דיש ממזר מגוי ועבד והשתא לא שייך למילף מגוי ועבד
טז ע"א גמ' בסופו - מבין העובדי כוכבים טהורים - צ"ל הגוים
טז ע"א - רש"י ד"ה ומקבלים גרים מן הקרדויין כו' - שבאו עליהן עובדי כוכבים - צ"ל גוים
טז ע"א רש"י ד"ה טהורים - לפי שלא גזרו על כתמי עובדי כוכבים - צ"ל גוים
טז ע"א רש"י ד"ה וטועים - שהמירו דתם וגזרו על כתמיהם שאף על פי שחטאו שהמירו ישראלים הם - צ"ל שנשתמדו וגזרו על כתמיהם שאף על פי שחטאו** ישראלים הם
טז ע"א רש"י ד"ה מבין העובדי כוכבים - צ"ל הגוים
טז ע"א תוס' ד"ה עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית - במס' ידים ולא קתני לה התם אלא הש"ס וכו' משום דניחא ליה להש"ס דמשכחת טעמא - צ"ל במס' ידים ולא קתני לה התם אלא התלמוד וכו' משום דניחא ליה לתלמודא דמשכחת טעמא
טז ע"א תוס' ד"ה כל הכתמים הבאים מרקם טהורים - ועובדי כוכבים הדרים שם עובדי כוכבים גמורים ולא ישראל מומרים - צ"ל וגוים הדרים שם גוים גמורים ולא ישראל משומדים
טז ע"ב גמ' - קפסיק ותני מבין העובדי כוכבים ואפי' מן תרמוד... משום עבדי שלמה קסבר עובד כוכבים ועבד... בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל... בשעה שנכנסו עובדי כוכבים להיכל הכל נפנו... אמר רב יהודה א"ר אסי עובד כוכבים שקידש - צ"ל קפסיק ותני מבין הגוים ואפי' מן תרמוד... משום עבדי שלמה קסבר גוי ועבד... בשעה שנכנסו גוים להיכל... בשעה שנכנסו גוים להיכל הכל נפנו... אמר רב יהודה א"ר אסי גוי שקידש
טז ע"ב - רש"י ד"ה עבדי שלמה - ודרין שם בחזקת עובדי כוכבים וקסבר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל - צ"ל ודרין שם בחזקת גוים וקסבר גוי ועבד הבא על בת ישראל
טז ע"ב רש"י ד"ה משום בנות ירושלים - בחורבנה כשבאו עובדי כוכבים - צ"ל גוים
טז ע"ב רש"י ד"ה הומניא לפום נהרא - בהומניא יונים** הם - צ"ל גוים הם
טז ע"ב רש"י ד"ה מעשרת שבטים הוא - שנשאו עובדות כוכבים וקסבר דעובדת כוכבים שילדה מישראל -צ"ל שנשאו גויות וקסבר דגויה שילדה מישראל
טז ע"ב תוס' ד"ה אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן - סבר מן העובדי כוכבים טהורים... קסבר עובד כוכבים ועבד הבא על ישראלית... דהוי ממזר מעובד כוכבים ועבד... וא"כ אין ממזר מעובד כוכבים ועבד... מכל עריות שבתורה ולא מעובד כוכבים ועבד אע"ג דעובד כוכבים ועבד נמי... דסברה דיש ממזר מעובד כוכבים ועבד מ"מ... מוכח דלא באו עליהן עובד כוכבים... דבתר עובד כוכבים ועבד שדינן ליה... על כרחך סבר דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל - צ"ל סבר מן הגוים טהורים... קסבר גוי ועבד הבא על ישראלית... דהוי ממזר מגוי ועבד... וא"כ אין ממזר מגוי ועבד... מכל עריות שבתורה ולא מגוי ועבד אע"ג דגוי ועבד נמי... דסברה דיש ממזר מגוי ועבד מ"מ... מוכח דלא באו עליהן גוי... דבתר גוי ועבד שדינן ליה... על כרחך סבר דגוי ועבד הבא על בת ישראל
טז ע"ב תוס' ד"ה קסבר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר - סוגיא דהש"ס אזלא דר' יוחנן אית ליה עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל... סברה דהולד ממזר מעובד כוכבים ועבד... כר"ע דאמר עובד כוכבים ועבד... דלר"ע הוי ממזר מעובד כוכבים ועבד... בפ' אלמנה (לקמן סט:) דעובד כוכבים ועבד... אלא מעובד כוכבים אמאי הוי ממזר... ה"ה מעובד כוכבים א"נ מעובד כוכבים לא הוי ממזר אלא מדרבנן ובכל מקום מזכיר עובד כוכבים אגב עבד - צ"ל קסבר גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר - סוגיא דתלמודא אזלא דר' יוחנן אית ליה גוי ועבד הבא על בת ישראל... סברה דהולד ממזר מגוי ועבד... כר"ע דאמר גוי ועבד... דלר"ע הוי ממזר מגוי ועבד... בפ' אלמנה (לקמן סט:) דגוי ועבד... אלא מגוי אמאי הוי ממזר... ה"ה מגוי א"נ מגוי לא הוי ממזר אלא מדרבנן ובכל מקום מזכיר גוי אגב עבד
טז ע"ב תוס' ד"ה עובד כוכבים שקדש בזמן הזה חוששין לקידושין חיישינן כו' - פי' בקונטרס דקסבר עובדת כוכבים שילדה מישראל... ממי שיש לו מן השפחה ומן העובדת כוכבים... דולד שפחה ועובדת כוכבים כמותה... דהנהו משניות סברי דעובד כוכבים ועבד הבא... והולד ממזר מעובד כוכבים ועבד והוא הדין הבא על שפחה ועובדת כוכבים... לא משום שבאו על העובדות כוכבים... דאין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך... דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר - צ"ל גוי שקדש בזמן הזה חוששין לקידושין חיישינן כו' - פי' בקונטרס דקסבר גויה שילדה מישראל... ממי שיש לו מן השפחה ומן הנכרית... דולד שפחה ונכרית כמותה... דהנהו משניות סברי דגוי ועבד הבא... והולד ממזר מגוי ועבד והוא הדין הבא על שפחה ונכרית... לא משום שבאו על הגויות... דאין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך... דגוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר
יז ע"א גמ' - ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך... בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך... עד שעשאום עובדי כוכבים גמורים - צ"ל ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך... בן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך... עד שעשאום גוים גמורים
יז ע"א - רש"י ד"ה לפסול - שנטמעו עשרת השבטים בעובדות כוכבים - צ"ל בגויות
יז ע"א רש"י ד"ה אמר בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים - היה לו לומר כי העובדת כוכבים תסיר ש"מ דאי נמי יולדת בן לעבודת כוכבים... הילכך עובדי כוכבים גמורים הם - צ"ל אמר בנך הבא מישראלית קרוי בנך ואין בנך הבא מן הגויה - היה לו לומר כי הגויה תסיר ש"מ דאי נמי יולדת בן לעבודה זרה... הילכך גוים גמורים הם
יז ע"א רש"י ד"ה והאיכא בנות - שנשבו ונשאום עובדי כוכבים - צ"ל גוים
יז ע"א רש"י ד"ה ואמר רבינא - בן בתך הבא מן העובד כוכבים - צ"ל הגוי
יז ע"א - תוס' ד"ה ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה - דאי יולדת בן לעבודת כוכבים לאו בנך... מן הישראלית שאביו עובד כוכבים... שאין הזרע מתייחס אחר בנך אלא אחר העובדת כוכבים... לא פירשו כלום בעובד כוכבים הבא... דבן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך... דכיון דבא מן העובדת כוכבים אין קרוי בנך... ש"מ בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך - צ"ל ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה - דאי יולדת בן לעבודה זרה לאו בנך... מן הישראלית שאביו גוי... שאין הזרע מתייחס אחר בנך אלא אחר הגויה... לא פירשו כלום בגוי הבא... דבן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך... דכיון דבא מן הגויה אין קרוי בנך... ש"מ בן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך
יז ע"א תוס' ד"ה פסולי דמישן משום פסולי דתרמוד - ושמא בתרמוד היו רוב עובדי כוכבים - צ"ל גוים
יז ע"ב תוס' ד"ה אבל מחיים לא דאסור לבטל מצות יבמין - כדאמר בסמוך וי"ל דאע"פ שהש"ס - צ"ל שהתלמוד
כא ע"ב תוס' ד"ה אמימר אכשר כו' - דאין הלכה כאמימר דסוגיא דגמרא - צ"ל דתלמודא
כב ע"א גמ' - חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים... חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן העובדת כוכבים - צ"ל חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן הנכרית... חוץ ממי שיש לו בן מן השפחה ומן הנכרית
כב ע"א רש"י ד"ה מקדושה חמורה - שהעובדי כוכבים - צ"ל שהגוים
כב ע"א רש"י ד"ה מעידין לכתחלה - דרחמנא אפקריה לזרע מצרי - צ"ל דגוי
כב ע"א רש"י ד"ה שפחה ועובדת כוכבים - צ"ל ונכרית**
כב ע"א תוס' ד"ה ערוה לכל מסורה - לא אתי לאיחלופי דבתר אב שדי להו ומצרים... דבקורבת אב שהיו אסורין קודם לא שייך... אבל עריות שמצד אם שלא היו אסורות קודם יש לאסור - צ"ל לא אתי לאיחלופי דבתר אב שדי להו וגוים... דבקורבת אב שהיו אסורין בגיות** לא שייך... אבל עריות שמצד אם שלא היו אסורות בגיות** יש לאסור
כב ע"ב גמ' - חוץ ממי שיש לו אח מן השפחה ומן העובדת כוכבים - צ"ל הנכרית
כב ע"ב גמ' למטה - פרט לאחותו משפחה ועובדת כוכבים - צ"ל ונכרית
כב ע"ב רש"י ד"ה עובדת כוכבים - צ"ל נכרית
כב ע"ב רש"י ד"ה שאין אישות לאביך בה - בשפחה ועובדת כוכבים לא תפסי... עם הדומה לחמור ועובדת כוכבים - צ"ל בשפחה ונכרית לא תפסי... עם הדומה לחמור ונכרית
כג ע"א גמ' - אחותך היא לרבות אחותו משפחה ועובדת כוכבים... מי שיש לו אישות לאביך בה פרט לאחותו משפחה ועובדת כוכבים... שפחה ועובדת כוכבים הוה ליה לרבות... ורבנן למעוטי שפחה ועובדת כוכבים מנא להו... חד בשפחה וחד בעובדת כוכבים... אבל עובדת כוכבים דאית לה חייס אימא לא ואי אשמעינן עובדת כוכבים... אשכחן שפחה עובדת כוכבים מנא להו... ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה אמר רבינא ש"מ בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך... עובד כוכבי' ועבד הבא על בת ישראל - צ"ל אחותך היא לרבות אחותו משפחה ונכרית... מי שיש לו אישות לאביך בה פרט לאחותו משפחה ונכרית... שפחה ונכרית הוה ליה לרבות... ורבנן למעוטי שפחה ונכרית מנא להו... חד בשפחה וחד בנכרית... אבל נכרית דאית לה חייס אימא לא ואי אשמעינן נכרית... אשכחן שפחה נכרית מנא להו... ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה אמר רבינא ש"מ בן בתך הבא מן הגוי קרוי בנך... גוי ועבד הבא על בת ישראל
כג ע"א רש"י ד"ה שפחה אין לה חייס - דכתיב עם החמור (בראשית כב) ועובדת כוכבים - צ"ל ונכרית**
כג ע"א רש"י ד"ה כי יסיר את בנך - כי תסיר בת העובד כוכבים את בנך שתלד מאחרי אלמא בנך מן העובד כוכבים שילדה לו בתך קרוי בנך ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך - צ"ל כי תסיר בת הגוי את בנך שתלד מאחרי אלמא בנך מן הגוי שילדה לו בתך קרוי בנך ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך
כג ע"א רש"י ד"ה ש"מ - בבן שתלד בתך לעובד כוכבים אלמא בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי נמי בנך - צ"ל בבן שתלד בתך לגוי אלמא בן בתך הבא מן הגוי קרוי נמי בנך
כג ע"א רש"י ד"ה בשבעה אומות כתיב - ושאר עובדות כוכבים - צ"ל נכריות
כג ע"א רש"י ד"ה אלא לרבנן - ולמעוטי שאר אומות דאינן אדוקין בעבודת כוכבים כמותן... עובדי כוכבי' שבחו"ל לאו עובדי עבודת כוכבי' הן - צ"ל ולמעוטי שאר אומות דאינן אדוקין בעבודה זרה כמותן... גוים שבחו"ל לאו עובדי עבודה זרה הן
כג ע"א תוס' ד"ה ורבי יוסי ברבי יהודה חד בשפחה וחד בעובדת כוכבים - צ"ל בנכרית
כג ע"א תוס' ד"ה ואי אשמועינן עובדת כוכבים משום דלא שייכא במצות - לא הוה צריך להך צריכותא דעובדת כוכבים לא מפרש... דאיכא טעמא בעובדת כוכבי' ואיכא טעמא... והוה מוקמינן לה בעובדת כוכבים ואע"ג דטעמא דעובדת כוכבי' לא הוה אתא... כל דהו דלא הוי בעובדת כוכבים - צ"ל ואי אשמועינן נכרית משום דלא שייכא במצות - לא הוה צריך להך צריכותא דנכרית לא מפרש... דאיכא טעמא בנכרית ואיכא טעמא... והוה מוקמינן לה בנכרית ואע"ג דטעמא דנכרית לא הוה אתא... כל דהו דלא הוי בנכרית
כג ע"א תוס' ד"ה קסבר רבינא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר - דהוה שדינן בתר עובד כוכבים דאין ממזרות לעובד כוכבים... אין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה ואין חוששין לקדושיו דעובד כוכבים הוא... לויה שנתעברה מן העובד כוכבים בנה... דלאו בתר עובד כוכבים שדינן ליה ולשון מזהמין על שם עובדי כוכבים שהן מזוהמין - צ"ל קסבר רבינא גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר - דהוה שדינן בתר גוי דאין ממזרות לגוי... אין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך אלא בנה ואין חוששין לקדושיו דגוי הוא... לויה שנתעברה מן הגוי בנה... דלאו בתר גוי שדינן ליה ולשון מזהמין על שם גוים שהן מזוהמין
כג ע"א תוס' ד"ה ההוא בשבעה אומות כתיב - בכל אומות עובדי עבודת כוכבים הכא לא מוקמינן... הוה מוקמינן ליה נמי בכל אומות עובדי עבודת כוכבים לרבנן... ובכל האומות עובדי עבודת כוכבים איירי כמו ולא תחנם... כריתת ברית לשם עבודת כוכבים כדכתיב... איירי בכל אומות עובדי עבודת כוכבים כריתת ברית שאני - צ"ל בכל אומות הכא לא מוקמינן... הוה מוקמינן ליה נמי בכל אומות לרבנן... ובכל האומות איירי כמו ולא תחנם... כריתת ברית לשם עבודה זרה כדכתיב... איירי בכל אומות כריתת ברית שאני
כג ע"א תוס' ד"ה מאן תנא דפליג עליה דרבי יוסי בר' יהודה ר"ש היא - ולא קאמר חד בשפחה וחד בעובדת כוכבים - צ"ל בנכרית
כד ע"ב גמ' - הנטען על השפחה ונשתחררה או על העובדת כוכבים - צ"ל הנכרית
כה ע"ב גמ' - בי דינא דעובדי כוכבים דלא דייקי וקטלי - צ"ל בי דינא דאומות העולם דלא דייקי וקטלי
כה ע"ב גמ' למטה - מתני' היא הנטען משפחה ונשתחררה מעובדת כוכבים - צ"ל מנכרית
כז ע"ב תוס' ד"ה איתיביה רבי יוסי בר חנינא לרבי יוחנן - בריש פ' כיצד (דף יח.) מוקי לה סתמא דהש"ס - צ"ל דתלמודא
לג ע"ב תוס' ד"ה אמר ר' יוסי הבערה ללאו יצאה - מ"מ באיסור כולל סבירא ליה לגמרא - צ"ל לתלמודא
לד ע"ב למטה רש"י ד"ה צריכות להמתין - ואע"ג דסתם עובד' כוכבים - צ"ל גויה
לד ע"ב תוס' ד"ה ולא כמעשה ער ואונן דאילו התם שלא כדרכה - אמר עובד כוכבים הבא על אשתו שלא כדרכה... דישראל לא מיחייב ועובד כוכבי' מיחייב... בישראל ניחא דמחייב בעובד כוכבים מיתה דאזהרתן זו היא מיתתן - צ"ל אמר גוי הבא על אשתו שלא כדרכה... דישראל לא מיחייב וגוי מיחייב... בישראל ניחא דמחייב בגוי מיתה דאזהרתן זו היא מיתתן
לה ע"א רש"י ד"ה נפסלו מתרומה דבי נשייהו - כי תהיה אלמנה וגרושה למעוטי כותי - צ"ל גוי
לח ע"ב תוס' ד"ה בית הלל אומרים או שותות או לא נוטלות כו' - ולא נוטלות כתובה כתבו שם כמו שמגיה הש"ס - צ"ל התלמוד
לט ע"ב תוס' ד"ה אמר רב אין כופין (בסופו) - לעולם ידבק אדם בחליצה כאבא שאול וסתמא דגמרא - צ"ל דתלמודא
מב ע"א רש"י ד"ה ויפטור את יבמתו לשוק - שזה נזרע שלא בקדושה וסתם עובדת כוכבים - צ"ל גויה
מב ע"א תוס' ד"ה לזרעך אחריך - לקמן בפ' נושאין (דף ק:) דריש מהאי קרא דאזהר ליה רחמנא לאברהם לא תינסיב עובדת כוכבים - צ"ל גויה
מב ע"א תוס' ד"ה גר וגיורת - ודלא כאוסרים כשנשאה מקודם דלא יחזרו לסורם - צ"ל ודלא כאוסרים כשנשאה בגיות דלא יחזרו לסורם
מג ע"א תוס' ד"ה מאי היא דתנן - ע"כ אין הש"ס חושש בכך דהא לקמן בעי למימר דתנאי היא וי"ל דאין נראה להש"ס ששום תנא יחלוק - צ"ל ע"כ אין התלמוד חושש בכך דהא לקמן בעי למימר דתנאי היא וי"ל דאין נראה לתלמוד ששום תנא יחלוק
מד ע"ב גמ' למטה - אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן הכל מודים בעבד ועובד כוכבים - צ"ל וגוי
מד ע"ב תוס' ד"ה הכא נמי כיון דבא עליה עשאה זונה - אלא דוקא עובד כוכבים ועבד... אלמנות וגרושין לאתויי עובד כוכבים ועבד ולרבי עקיבא דמעובד כוכבים ועבד הוי ממזר... איצטריך לזונה מעובד כוכבים ועבד... דכהן הבא על הזונה עובדת כוכבים אינו לוקה ... ומיהו מעובד כוכבים ועבד אע"ג דהויא זונה - צ"ל אלא דוקא גוי ועבד... אלמנות וגרושין לאתויי גוי ועבד ולרבי עקיבא דמגוי ועבד הוי ממזר... איצטריך לזונה מגוי ועבד... דכהן הבא על הזונה גויה אינו לוקה ... ומיהו מגוי ועבד אע"ג דהויא זונה
מה ע"א גמ' - אבל הכא עובד כוכבים ועבד... מיתיבי עובד כוכבים ועבד הבא... וליה לא סבירא ליה בעובד כוכבים ועבד מודה דכי אתא רב דימי אמר רב יצחק בר אבודימי משום רבינו עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל... הוה חדא דאעברא מעובד כוכבים... ור' חנינא דאמרי עובד כוכבים ועבד הבא... ועיילי זקני דרום דאמרי עובד כוכבים ועבד... משום רבינו אמרו עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל... משום רבי שמעון מנין לעובד כוכבים ועבד הבא על הכהנת... יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להם אלמנות... לקמיה דרב אמר ליה עובד כוכבים ועבד - צ"ל אבל הכא גוי ועבד... מיתיבי גוי ועבד הבא... וליה לא סבירא ליה בגוי ועבד מודה דכי אתא רב דימי אמר רב יצחק בר אבודימי משום רבינו גוי ועבד הבא על בת ישראל... הוה חדא דאעברא מגוי... ור' חנינא דאמרי גוי ועבד הבא... ועיילי זקני דרום דאמרי גוי ועבד... משום רבינו אמרו גוי ועבד הבא על בת ישראל... משום רבי שמעון מנין לגוי ועבד הבא על הכהנת... יצאו גוי ועבד שאין להם אלמנות... לקמיה דרב אמר ליה גוי ועבד
מה ע"א - רש"י ד"ה חייבי לאוין דתפסי בהו קדושין - ועבד ועובד כוכבים לאו בני קדושין נינהו... ועובד כוכבים נמי ליתיה בכלל קדושין... דלא תפסי קדושין בעובדת כוכבים ועובד כוכבים נמי מצי - צ"ל ועבד וגוי לאו בני קדושין נינהו... וגוי נמי ליתיה בכלל קדושין... דלא תפסי קדושין בנכרית וגוי נמי מצי
מה ע"א רש"י ד"ה אין ממזר וכו' - כשמעון התימני סבירא ליה וקתני בעובד כוכבים - צ"ל בגוי
מה ע"א רש"י ד"ה אף על גב דקאמר רבי - אפילו הכי בעובד כוכבים - צ"ל בגוי
מה ע"א רש"י ד"ה זו שאיסורה שוה בכל - עובד כוכבים - צ"ל גוי
מה ע"א רש"י ד"ה שבנה פגום - דהא פשיטא בן העובדת כוכבים - צ"ל הגויה
מה ע"א רש"י ד"ה שפסלוה - ואם בא עליה עובד כוכבים - צ"ל גוי
מה ע"א רש"י ד"ה יצאו עובד כוכבים ועבד - צ"ל גוי
מה ע"א רש"י ד"ה דההוא דאתא - בן עובד כוכבים - צ"ל גוי
מה ע"א רש"י ד"ה לא הוה אזיל מקמיה - אותו בן העובד כוכבים - צ"ל הגוי
מה ע"א רש"י ד"ה בת מינך - בת ישראל מן העובד כוכבים - צ"ל הגוי
מה ע"א רש"י ד"ה מרא דשמעתא - דאמר עובד כוכבים - צ"ל גוי
מה ע"א תוס' ד"ה יצאו עובד כוכבים ועבד שאין לו אלמנות וגירושין בה - אית ליה לעיל דעובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל... אמאי הוי ממזר מעובד כוכבים - צ"ל יצאו גוי ועבד שאין לו אלמנות וגירושין בה - אית ליה לעיל דגוי ועבד הבא על בת ישראל... אמאי הוי ממזר מגוי
מה ע"ב גמ' - לאפוקי עובד כוכבים ועבד דלא תפסי בהו קדושין... והלכתא עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל... אטבלה לההיא עובדת כוכבים לשם אנתתא... בברתה עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל... הלוקח עבד מן העובד כוכבים וקדם וטבל - צ"ל לאפוקי גוי ועבד דלא תפסי בהו קדושין... והלכתא גוי ועבד הבא על בת ישראל... אטבלה לההיא גויה לשם אנתתא... בברתה גוי ועבד הבא על בת ישראל... הלוקח עבד מן הגוי וקדם וטבל
מה ע"ב רש"י ד"ה כגון דקדיש - בישראל הולד ממזר וכ"ש עובד כוכבים - צ"ל גוי
מה ע"ב רש"י ד"ה רב מרי בר רחל - מעובד כוכבים - צ"ל מגוי
מה ע"ב רש"י ד"ה יכילנא לאכשורי בה - סלקא לה לשם גירות דעובדת כוכבים - צ"ל דגויה
מה ע"ב תוס' ד"ה כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה - ושמואל גופיה אית ליה (לעיל עמוד א) דעובד כוכבים - צ"ל דגוי
מה ע"ב תוס' ד"ה אטבלה לההיא עובדת כוכבים - צ"ל גויה
מו ע"א גמ' - עובד כוכבים גופא לא קני ליה... לא שנו אלא בלוקח מן העובד כוכבים אבל עובד כוכבים גופיה קני... אטו עובד כוכבים לא קני ליה לישראל... משפחת גר זה העובד כוכבים... וחזא חמרא דישראל דמזגי עובדי כוכבים ושתו ישראל וחזא תורמוסין דשלקי עובדי כוכבים ואכלי ישראל... ועל תורמוסן משום בישולי עובדי כוכבים... וכיון דלא טביל עובד כוכבים הוא ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל... ועל תורמוסן משום בשולי עובדי כוכבים לפי שאינן בני תורה... כמות שהוא חי אין בו משום בשולי עובדי כוכבים והא תורמוס אינו נאכל כמות שהוא חי ויש בו משום בשולי עובדי כוכבים...לאכול בו את הפת אין בו משום בשולי עובדי כוכבים - צ"ל גוי גופא לא קני ליה... לא שנו אלא בלוקח מן הגוי אבל גוי גופיה קני... אטו גוי לא קני ליה לישראל... משפחת גר זה הגוי... וחזא חמרא דישראל דמזגי גוים ושתו ישראל וחזא תורמוסין דשלקי גוים ואכלי ישראל... ועל תורמוסן משום בישולי גוים... וכיון דלא טביל גוי הוא ואמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנן גוי ועבד הבא על בת ישראל... ועל תורמוסן משום בשולי גוים לפי שאינן בני תורה... כמות שהוא חי אין בו משום בשולי גוים והא תורמוס אינו נאכל כמות שהוא חי ויש בו משום בשולי גוים...לאכול בו את הפת אין בו משום בשולי גוים
מו ע"א רש"י ד"ה עובד כוכבים גופא לא קני - עובד כוכבים לא קנאו לגופו - גוי גופא לא קני - גוי לא קנאו לגופו
מו ע"א רש"י ד"ה הקדש חמץ ושחרור - עשה חמצו אפותיקי לעובד כוכבים... ערב הפסח פקע שיעבוד העובד כוכבים - צ"ל עשה חמצו אפותיקי לגוי... ערב הפסח פקע שיעבוד הגוי
מו ע"א רש"י ד"ה בבלוריא כו' לפניה אין - לפי שהן גרים והיא עובדת כוכבים והעובד כוכבים ישראל לא קני - צ"ל לפי שהן גרים והיא גויה וגוי ישראל לא קני
מו ע"א רש"י ד"ה אבל עובד כוכבים גופיה - עובד כוכבים שמכר עצמו לישראל - צ"ל אבל גוי גופיה - גוי שמכר עצמו לישראל
מו ע"א רש"י ד"ה אלא עובד כוכבים מי לא קני ליה לישראל - משפחת גר זה העובד כוכבים - צ"ל אלא גוי מי לא קני ליה לישראל - משפחת גר זה הגוי
מו ע"א רש"י ד"ה דיהבי זוזי לאינשי לכרגייהו - וקונין אותם לעבדים מהם ועובדי כוכבים - צ"ל וגוים
מו ע"א רש"י ד"ה לפי שאינם בני תורה - דאין בו משום בישולי עובדי כוכבים כדמפרש לקמן... שלא יזלזלו בבשולי עובדי כוכבים - צ"ל דאין בו משום בישולי גוים כדמפרש לקמן... שלא יזלזלו בבשולי גוים
מו ע"א תוס' ד"ה רבי יוחנן כאידך לישנא ס"ל - כמות שהוא חי דאין בו משום בישולי עובדי כוכבים... דחזי לאכילה ואפ"ה יש בו משום בישולי עובדי כוכבים - צ"ל כמות שהוא חי דאין בו משום בישולי גוים... דחזי לאכילה ואפ"ה יש בו משום בישולי גוים
מו ע"ב גמ' למטה - ת"ר מי שבא ואמר גר אני - צ"ל ת"ר גוי שבא ואמר גר אני
מו ע"ב תוס' ד"ה כי פליגי במל ולא טבל - פשיטא דלא אכיל בפסח דעובד כוכבים - צ"ל דגוי
מז ע"א גמ' באמצע - לדבריך עובד כוכבים אתה ואין עדות לעובד כוכבים - צ"ל לדבריך גוי אתה ואין עדות לגוי
מז ע"א רש"י ד"ה ואין עדות לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
מז ע"א רש"י ד"ה והלכתא כרב נחמן - דאמר לדבריו עובד כוכבים הוא ואין עדות לעובד כוכבים - צ"ל דאמר לדבריו גוי הוא ואין עדות לגוי
מז ע"א רש"י ד"ה לענין יכיר - דאין עדות לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
מז ע"א תוס' ד"ה במוחזק לך - דדוקא בדידעינן דהוה עובד כוכבים מעיקרא... גבי ההוא עובד כוכבים דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים - צ"ל דדוקא בדידעינן דהוה גוי מעיקרא... גבי ההוא גוי דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים
מז ע"א תוס' ד"ה נאמן אתה לפסול עצמך כו' - אם אשתו עובדת כוכבים ממה נפשך בניו פסולים... עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר... דקסבר ר"י עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר - צ"ל אם אשתו גויה ממה נפשך בניו פסולים... גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר... דקסבר ר"י גוי ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר
מז ע"א תוס' ד"ה כך נאמן אדם לומר זה בן גרושה - בפרק בתרא דקידושין ולשון הש"ס - צ"ל התלמוד
מז ע"א תוס' ד"ה ואין עדות לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
מז ע"א תוס' ד"ה והלכתא כוותיה דרב נחמן בר יצחק - דדוקא משום דאין עדות לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
מז ע"ב גמ' - אסיר לן עבודת כוכבים - צ"ל אסיר לן עבודה זרה
מז ע"ב גמ' - ישראל מומר קרינא ביה - צ"ל ישראל משומד קרינא ביה
מז ע"ב רש"י ד"ה ומודיעין אותו עון לקט שכחה ופאה - בן נח נהרג על פחות משוה פרוטה דעובד כוכבים - צ"ל דגוי
מז ע"ב רש"י ד"ה דאי הדר ביה - לקדמותו ואח"כ קדש בת ישראל מקודשת וצריכה גט דישראל מומר קידושיו קידושין דישראל הוא - צ"ל לגיותו ואח"כ קדש בת ישראל מקודשת וצריכה גט דישראל משומד** קידושיו קידושין דישראל רשע הוא
מז ע"ב רש"י ד"ה קס"ד - דהאי דאקיש שיחרור של עבד לגירות העובד כוכבים - צ"ל הגוי
מח ע"א גמ' - אחד גר ואחד לוקח עבד מן העובד כוכבים צריך לקבל... לוקח מן העובד כוכבים נמי אין צריך לקבל אלא לאו רבנן וש"מ דלוקח מן העובד כוכבים צריך לקבל - צ"ל אחד גר ואחד לוקח עבד מן הגוי צריך לקבל... לוקח מן הגוי נמי אין צריך לקבל אלא לאו רבנן וש"מ דלוקח מן הגוי צריך לקבל
מח ע"א רש"י ד"ה עבד איש ולא עבד אשה - האי איש אעובד כוכבים שמכרו קאי ולמעוטי בן איש וה"ק עבד שלקחת מן העובד כוכבים אתה מל בעל כרחו של עבד ואי אתה מל בן עובד כוכבים בעלמא - צ"ל האי איש אגוי שמכרו קאי ולמעוטי בן איש וה"ק עבד שלקחת מן הגוי אתה מל בעל כרחו של עבד ואי אתה מל בן גוי בעלמא
מח ע"א תוס' ד"ה אלא עבד איש אתה מל בעל כרחו (בסופו) - ולקמן קאמר הלוקח עבד מן העובד כוכבים - צ"ל הגוי
מח ע"ב גמ' - אביה ואמה זו עבודת כוכבים...הלוקח עבד מן העובד כוכבים ולא רצה למול מגלגל עמו עד י"ב חדש לא מל חוזר ומוכרו לעובדי כוכבים... וחזרו ומכרום לעובדי כוכבים כמאן כי האי תנא דתניא הלוקח עבד מן העובד כוכבים... חוזר ומוכרו לעובדי כוכבים... וילך ויאמר לחברו עובד כוכבים - צ"ל אביה ואמה זו עבודה זרה... הלוקח עבד מן הגוי ולא רצה למול מגלגל עמו עד י"ב חדש לא מל חוזר ומוכרו לגוים... וחזרו ומכרום לגוים כמאן כי האי תנא דתניא הלוקח עבד מן הגוי... חוזר ומוכרו לגוים... וילך ויאמר לחברו גוי
מח ע"ב רש"י ד"ה גר תושב - שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים... דמחלל את השבת כעובד עבודת כוכבים - צ"ל שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה... דמחלל את השבת כעובד עבודה זרה
מח ע"ב רש"י ד"ה הפסד טהרות - שמטמא את התרומות דעובד כוכבים - צ"ל דגוי
מח ע"ב רש"י ד"ה שלא קיימו ז' מצות - בעודן עובדי כוכבים - צ"ל גוים
מח ע"ב תוס' ד"ה רבי אליעזר אומר אביה כו' - דלר"ע צריכה שתכפור בעבודת כוכבים - צ"ל בעבודה זרה
מח ע"ב תוס' ד"ה זה גר תושב - פירש בקונטרס שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים ומחלל שבת כעובד עבודת כוכבים... אמרי' דעובד כוכבים ששבת חייב מיתה - צ"ל פירש בקונטרס שקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ומחלל שבת כעובד עבודה זרה... אמרי' דגוי ששבת חייב מיתה
מט ע"א תוס' ד"ה שמעון התימני אומר כו' והלכה כדבריו - אע"ג דאין למדין הלכה מפי גמרא... ולעיל (דף מה.) פסקינן דעובד כוכבים - צ"ל אע"ג דאין למדין הלכה מפי תלמוד... ולעיל (דף מה.) פסקינן דגוי
מט ע"ב - תוס' בראש העמוד - אר"ת דהוי כעובד כוכבים ועבד שאין בה קידושין... ואפי' למ"ד דהוי ממזר מעובד כוכבים ועבד... אית ליה לעיל (דף מה.) דעובד כוכבים ועבד... לשום תנא כיון דהוי כעובד כוכבים ועבד דלא תפסי... הוי ממזר מיבמה לשוק ומעובד כוכבים ועבד - צ"ל אר"ת דהוי כגוי ועבד שאין בה קידושין... ואפי' למ"ד דהוי ממזר מגוי ועבד... אית ליה לעיל (דף מה.) דגוי ועבד... לשום תנא כיון דהוי כגוי ועבד דלא תפסי... הוי ממזר מיבמה לשוק ומגוי ועבד
נ ע"א תוס' ד"ה משלו הוסיפו לו - והא דאמר בפ"ק דחגיגה (דף ד: ושם) גבי איתתא - צ"ל מרים
נא ע"ב תוס' ד"ה ביאה פסולה כמאמר - דאין אחר הגט כלום ועוד דלישנא דהש"ס - צ"ל דתלמודא
נג ע"ב גמ' למטה - אילימא כשאנסוהו עובדי כוכבים - צ"ל גוים
נג ע"ב - תוס' ד"ה שאנסוהו עובדי כוכבים ובא עליה - והאי שאנסוהו עובדי כוכבים ובא עליה דקאמר היינו שהביאוהו - צ"ל שאנסוהו גוים ובא עליה - והאי שאנסוהו גוים ובא עליה דקאמר היינו שהביאוהו
נג ע"ב תוס' ד"ה אין אונס לערוה שאין קישוי אלא לדעת - אלא איירי כשעובדי כוכבים - צ"ל כשגוים
נד ע"א גמ' למעלה - כגון שנתכוון לאשתו ותקפוהו עובדי כוכבים - צ"ל גוים
נד ע"א - תוס' בראש העמוד - ומפרש כגון דאנסוהו עובדי כוכבים והשתחוה לבהמה... ומשתחוה לעבודת כוכבים עושה מעשה הוא דליכא לאוקמה כשכפוהו עובדי כוכבים לעבודת כוכבים דאין זה משתחוה - צ"ל ומפרש כגון דאנסוהו גוים והשתחוה לבהמה... ומשתחוה לעבודה זרה עושה מעשה הוא דליכא לאוקמה כשכפוהו גוים לעבודה זרה דאין זה משתחוה
נו ע"ב רש"י ד"ה תאמר בקידושי עבירה שיש לו - ולבי מגמגם חדא דאין זה לשון הש"ס - צ"ל התלמוד
נז ע"א רש"י ד"ה למאן אי לר' יהודה כו' - הש"ס - צ"ל תלמודא
נז ע"א תוס' ד"ה והא בעא רבי יוחנן מר' אושעיא ולא פשיט ליה - ומיהו בקונטרס פי' דכולה סוגיא דהש"ס - צ"ל תלמודא
ס ע"ב גמ' - להם לרצון ולא לפורענות ולעובדי כוכבים - צ"ל ולאומות העולם
סא ע"א גמ' למעלה - קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל... אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם - צ"ל קברי גוים אינן מטמאין באהל... אתם קרויין אדם ואין אומות העולם קרויין אדם
סא ע"א רש"י ד"ה אנשי נינוה - עובדי כוכבים - צ"ל גוים
סא ע"א רש"י ד"ה אלא הגיורת והמשוחררת - דביאת עכו"ם - צ"ל גוי
סא ע"א תוס' ד"ה קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באהל - אפי' לרבנן דאמרי קברי עובדי כוכבים מטמאין באהל - צ"ל קברי גוים אינן מטמאין באהל - אפי' לרבנן דאמרי קברי גוים מטמאין באהל
סא ע"א תוס' ד"ה ואין העובדי כוכבים קרוים אדם - דרשינן דעכו"ם העוסק בתורה... דסך שמן המשחה לעכו"ם פטור ומשמע דטעמא משום דכתיב על בשר אדם ואין עובד כוכבים קרוי אדם... דעובדי כוכבים בכלל האדם נינהו... והא דפריך מהני קראי אע"ג דעובדי כוכבים נמי קרויין אדם... היכא דלא איירי אלא בעובדי כוכבים דוקא... דרשינן בברכות (דף סב:) אל תקרי אדם וכו' והא דכתיב והארץ... דיש קנין לעובדי כוכבים היינו בני אדם הראשון - צ"ל ואין אומות העולם קרוים אדם - דרשינן דגוי העוסק בתורה... דסך שמן המשחה לגוים פטור ומשמע דטעמא משום דכתיב על בשר אדם ואין גוי קרוי אדם... דגוים בכלל האדם נינהו... והא דפריך מהני קראי אע"ג דאומות העולם נמי קרויין אדם... היכא דלא איירי אלא בגוים דוקא... דרשינן בברכות (דף סב:) אל תקרי אדם אלא אדום גבי ההוא רומאה והא דכתיב והארץ... דיש קנין לגוי היינו בני אדם הראשון
סא ע"א תוס' ד"ה ממגע ומשא מי מעטינהו - וצריכים כהנים ליזהר מקברי עובדי כוכבים... בבתי עובדי כוכבים מותרים ליכנס כדתניא בתוספתא דאהלות מדורות העובדי כוכבים טמאים - צ"ל וצריכים כהנים ליזהר מקברי גוים... בבתי גוים מותרים ליכנס כדתניא בתוספתא דאהלות מדורות הגוים טמאים
סא ע"א תוס' ד"ה אין זונה אלא גיורת ומשוחררת - לפי שבאה מן העובדי כוכבים השטופים בזימה... חשמונאי גזרו דהבא על העובדת כוכבים חייב משום נשג"ז... ניחא דאעובדת כוכבים לא מחייב משום דכתיב לא יקח ולא יחלל ובעובדת כוכבים לא קרינן בה... פירוש בין זונה עובדת כוכבים בין זונה ישראלית - צ"ל לפי שבאה מן הגוים השטופים בזימה... חשמונאי גזרו דהבא על הגויה חייב משום נשג"ז... ניחא **דאגויה לא מחייב משום דכתיב לא יקח ולא יחלל ובגויה לא קרינן בה... פירוש בין זונה גויה בין זונה ישראלית
סא ע"ב רש"י ד"ה אלא גיורת - דנבעלה בנכריותה לעובדי כוכבים וכן משוחררת דעובד כוכבים ועבד - צ"ל דנבעלה בנכריותה לגוים וכן משוחררת דגוי ועבד
סב ע"א רש"י ד"ה בנכריותן - כדאמרינן בקדושין (דף יז:) עובד כוכבים - צ"ל גוי
סב ע"א גמ' - התורה כולה וישראל מומרים - צ"ל התורה כולה וישראל משומדים
סב ע"א גמ' - היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר... בהיותו עובד כוכבים ונתגייר רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה... א"ל בהיותן עובדי כוכבים אית להו חייס - צ"ל היו לו בנים בגיותו ונתגייר... בגיותו ונתגייר רבי יוחנן אמר אין לו בכור לנחלה... א"ל בגיותן אית להו חייס
סב ע"א תוס' ד"ה התורה כולה וישראל מומרים - צ"ל משומדים
סב ע"א תוס' ד"ה דלאו בני נחלה נינהו - כלומר נחלת בכורה אבל עובד כוכבים - צ"ל גוי
סג ע"ב גמ' - אשה רעה וכתובתה מרובה רבי אליעזר אומר אלו הצדוקים - צ"ל המינים
סד ע"א תוס' ד"ה יוציא ויתן כתובה (שורה ראשונה מהשורות הרחבות) - גט המעושה בישראל כשר בעובדי כוכבים - צ"ל בגוים
סו ע"ב רש"י ד"ה חמץ - עובד כוכבים שהלוה את ישראל... ומפקע ליה לשיעבודא דעובד כוכבים... שנתנו ישראל בביתו של עובד כוכבים דההוא - צ"ל נכרי שהלוה את ישראל... ומפקע ליה לשיעבודא דגוי... שנתנו ישראל בביתו של גוי דההוא
סח ע"א - תוס' בראש העמוד - אסמכתא הוא וכמה דרשות יש בגמרא - צ"ל בתלמוד
סח ע"א תוס' ד"ה אי בת כהן לישראל היא פסיל לה דהא קניה בהא הויה - הוה מוקמינן לאירוסין דפסלי וכן דרך הגמרא - צ"ל התלמוד
סח ע"ב גמ' למטה - עובד כוכבים ועבד לא ליפסלו הנך פסלי מדרבי ישמעאל דא"ר יוחנן משום רבי ישמעאל מנין לעובד כוכבים ועבד שבא על בת ישראל - צ"ל גוי ועבד לא ליפסלו הנך פסלי מדרבי ישמעאל דא"ר יוחנן משום רבי ישמעאל מנין לגוי ועבד שבא על בת ישראל
סח ע"ב - רש"י ד"ה אי הכי - אימא קרא דוקא בני קידושין נקט ועובד כוכבים ועבד... דקתני כותי היינו עובד כוכבים - צ"ל אימא קרא דוקא בני קידושין נקט וגוי ועבד... דקתני כותי היינו גוי
סח ע"ב רש"י ד"ה עבד כנעני - עובד כוכבים לית ליה קידושין... אבל עובד כוכבים דלית ליה קידושי כסף - צ"ל גוי לית ליה קידושין... אבל גוי דלית ליה קידושי כסף
סח ע"ב רש"י ד"ה מי שיש לו אלמנות וגירושין בה - מלחם אביה תאכל ולא מעובד כוכבים - צ"ל מגוי
סח ע"ב תוס' ד"ה כמאן כר' עקיבא דדריש ווין - דקאמר ר' יוחנן משום ר' ישמעאל מנין לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
סח ע"ב תוס' ד"ה עובד כוכבים ועבד דלאו בני הויה נינהו לא ליפסלו - נקט עובד כוכבים ועבד משום דאיירי בהו לעיל דקתני כותי דהיינו עובד כוכבים... דכל היכא דקתני כותי לאו בתורת עובד כוכבים נקיט... ר' יוחנן משום ר' ישמעאל דנקט עובד כוכבים ועבד אמאי לא נקט... דפשיטא ליה להש"ס דעיקר קרא... גבי עובד כוכבים ועבד השתא ממזר הוי... ופריך עובד כוכבים ועבד דלאו בני הויה נינהו - צ"ל גוי ועבד דלאו בני הויה נינהו לא ליפסלו - נקט גוי ועבד משום דאיירי בהו לעיל דקתני כותי דהיינו גוי... דכל היכא דקתני כותי לאו בתורת גוי נקיט... ר' יוחנן משום ר' ישמעאל דנקט גוי ועבד אמאי לא נקט... דפשיטא ליה לתלמודא דעיקר קרא... גבי גוי ועבד השתא ממזר הוי... ופריך גוי ועבד דלאו בני הויה נינהו
סח ע"ב תוס' ד"ה עובד כוכבים (השני) - צ"ל גוי
סט ע"א גמ' למעלה - מי שיש לו אלמנות וגירושין בה יצאו עובד כוכבים - צ"ל גוי
סט ע"א רש"י ד"ה אם כן - ולאשמועינן דזרע דעובד כוכבים ועבד לא פסיל... דלא מיפסלא בזרע עובד כוכבים ועבד... שאם אוכלת בשביל בנה ונבעלה לעובד כוכבים - צ"ל ולאשמועינן דזרע דגוי ועבד לא פסיל... דלא מיפסלא בזרע גוי ועבד... שאם אוכלת בשביל בנה ונבעלה לגוי
סט ע"א רש"י ד"ה ולרבי עקיבא דאמר אין קידושין תופסין - שתהא ביאתם פוסלת אפילו עובד כוכבים - צ"ל גוי
סט ע"א רש"י ד"ה אלמנה וגרושה - לאשמועינן עובד כוכבים - צ"ל גוי
סט ע"א תוס' ד"ה אם כן רבויי לויה וישראלית - ולאשמועינן דכי אית לה זרע נמי מן העובד כוכבים - צ"ל הגוי
סט ע"א תוס' ד"ה כי תהיה כי תבעל - דאמאי איצטריך קרא לרבי עקיבא לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
סט ע"ב גמ' - והלכה הבת ונישאת לעבד או לעובד כוכבים - צ"ל לנכרי
ע ע"א גמ' - בעובד כוכבים ועבד מודו דכי אתא רב דימי א"ר יצחק בר אבדימי משום רבינו עובד כוכבים ועבד הבא - צ"ל בגוי ועבד מודו דכי אתא רב דימי א"ר יצחק בר אבדימי משום רבינו גוי ועבד הבא
ע ע"א רש"י ד"ה כמאן כר"ע - מתניתין דקתני עובד כוכבים - צ"ל גוי
ע ע"א רש"י ד"ה משום רבינו - אפ"ה בעובד כוכבים ועבד מודה... עובד כוכבים לא תתחתן ועבד לא תהיה קדשה - צ"ל אפ"ה בגוי ועבד מודה... גוי לא תתחתן ועבד לא תהיה קדשה
ע ע"א תוס' ד"ה הערל - חולק על הש"ס שלנו דהתם פשיטא ליה דערלות שלא בזמנה לא הויא ערלות ואכיל בתרומה ובש"ס שלנו בעיא היא - צ"ל חולק על תלמוד שלנו דהתם פשיטא ליה דערלות שלא בזמנה לא הויא ערלות ואכיל בתרומה ובתלמוד שלנו בעיא היא
ע ע"ב תוס' ד"ה אלא לאפנויי - לאוקמי קרא בשכיר ותושב עובד כוכבים... תושב זה גר תושב שכיר זה העובד כוכבים וא"ת כיון דלעובד כוכבים לא איצטריך - צ"ל לאוקמי קרא בשכיר ותושב גוי... תושב זה גר תושב שכיר זה הגוי וא"ת כיון דלגוי לא איצטריך
ע ע"ב תוס' ד"ה אי מה פסח מילת זכריו ועבדיו מעכבתו כו' - ודריש אז יאכל בו העבד ואמר רבינו יצחק דגמ' - צ"ל דתלמודא
עא ע"א גמ' למעלה - המרת דת פוסלת ואין המרת דת פוסלת במעשר - צ"ל משמדות פוסלת ואין משמדות פוסלת במעשר
עא ע"א גמ' באמצע - מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים קונם שאני נהנה למולין מותר במולי עובדי כוכבים - צ"ל מותר בערלי ישראל ואסור במולי אומות העולם קונם שאני נהנה למולין מותר במולי אומות העולם
עא ע"א רש"י ד"ה המרת דת פוסלת - דאם המיר דתו ונתנכרו מעשיו - צ"ל משמדות פוסלת - דאם נשתמד ונתנכרו מעשיו
עא ע"א רש"י ד"ה בערלי ישראל - לא קרי להו ערלים ועובדי כוכבים - צ"ל וגוים
עא ע"א תוס' ד"ה בו המרת דת פוסלת כו' - בו המרת דת פוסלת וכן בכל הספרים... אין אוכל שהיה מומר בשעת עשיית פסח ובו דתושב ושכיר נמי שייך למדרש מיניה בו המרת דת פוסלת דבתושב ושכיר עובד כוכבים - צ"ל בו משמדות פוסלת כו' - בו משמדות פוסלת וכן בכל הספרים... אין אוכל שהיה משומד בשעת עשיית פסח ובו דתושב ושכיר נמי שייך למדרש מיניה בו משמדות פוסלת דבתושב ושכיר גוי
עא ע"א תוס' ד"ה ואין המרת דת פוסלת במעשר - גרסי' בכל הספרים ואין המרת דת פוסלת בתרומה - ואין משמדות פוסלת במעשר - גרסי' בכל הספרים ואין משמדות פוסלת בתרומה
עא ע"ב רש"י ד"ה הזאה אימת עבוד - לא שנו אלא ערל עובד כוכבים - צ"ל גוי
עב ע"א גמ' - מדקא נסיב לה הש"ס קרא - צ"ל מדקא נסיב לה תלמודא קרא
עב ע"א רש"י ד"ה בימי בן כוזיבא - שמשכום עובדי כוכבים - צ"ל גוים
עב ע"א רש"י ד"ה הוא סבר - סבר מדנסבי לה רבנן לימוד' - צ"ל תלמודא
עב ע"ב רש"י ד"ה ראיתי לבן פדת - רבי אלעזר סתם דמיירי בכל הש"ס - צ"ל התלמוד
עג ע"ב רש"י ד"ה איני יודע - לאו מפורש לכך נאמר לא תוכל והשתא פריך הש"ס - צ"ל תלמודא
עג ע"ב תוס' ד"ה שכן פנקעכ"ס - וכלי מצרף לקדש ולא לתרומה ומומרת - צ"ל ומשומדת
עו ע"א גמ' - דלמא מוליד בן ואזיל פלח לעבודת כוכבים וה"מ בהיותן עובדי כוכבים כי מגיירי...לאו מילתא היא בהיותן עובדי כוכבים לית להו חתנות - צ"ל דלמא מוליד בן ואזיל פלח לעבודה זרה וה"מ בגיותן כי מגיירי... לאו מילתא היא בגיותן לית להו חתנות
עו ע"א רש"י ד"ה כהן - ומשוחררת משום זונה שנבעלה מקודם - צ"ל ומשוחררת משום זונה שנבעלה בגיותה
עו ע"א רש"י ד"ה אטו התם - דקאסר רחמנא להתחתן בעובדי כוכבים... דלמא מוליד בר ופלח לעבודת כוכבים הלכך קרא בהיותם עובדי כוכבים כתיב - צ"ל דקאסר רחמנא להתחתן באומות העולם**... דלמא מוליד בר ופלח לעבודה זרה הלכך קרא בגיותם** כתיב
עו ע"א רש"י ד"ה אלא מעתה ממזר דבר אולודי הוא - ומדאורייתא אסור בעובדת כוכבים - צ"ל בגויה
עו ע"א רש"י ד"ה לאו מילתא היא דאמרי - דאוקימנא קרא בהיותם עובדי כוכבים דבהיותם עובדי כוכבים לית להו חתנות - צ"ל דאוקימנא קרא בגיותם דבגיותם** לית להו חתנות
עו ע"א תוס' ד"ה בהיותן עובדי כוכבים לית להו חתנות - צ"ל בגיותן לית להו חתנות
עז ע"א תוס' ד"ה רבי יוחנן אמר כשרה - מק"ו דאלמנה דעובד כוכבים - צ"ל דגוי
עז ע"ב תוס' ד"ה שכן יש בהן צד כרת - דקסבר דיש ממזר מעובד כוכבים - צ"ל מגוי
עח ע"א תוס' ד"ה הוה אמינא - וי"ל דקס"ד כיון שהורתו בנכרית - צ"ל בגיות
עח ע"ב גמ' - שנה ראשונה אמר להם שמא עובדי עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
עט ע"ב רש"י ד"ה חלקנו נתיר - הפקר בית דין היה הפקר - צ"ל הפקר בית דין הפקר
עט ע"ב תוס' ד"ה בימי ר' בקשו להתיר נתינים - דהפקר בית דין היה הפקר - צ"ל דהפקר בית דין הפקר
פ ע"ב תוס' ד"ה כיון דאיכא רשב"ג דאמר משתהי כו' - ואמר ר"י דמשמע ליה לגמרא - צ"ל לתלמוד
פא ע"א תוס' ד"ה נתערבו באחרות - לשמואל דאסר ספק ספיקא בעבודת כוכבים... ושמואל סבר כוותיה בחדא בעבודת כוכבים - צ"ל לשמואל דאסר ספק ספיקא בעבודה זרה... ושמואל סבר כוותיה בחדא בעבודה זרה
פא ע"ב תוס' ד"ה כולן ידלקו - כדקאמר לענין עבודת כוכבים בסוף כל הצלמים... ונראה דדוקא גבי עבודת כוכבים אית ליה הכי... בתנור שהסיקו בעצי עבודת כוכבים ואפה בו... ימכרו כולן לעובד כוכבים חוץ מדמי איסור שבו... אם ימכור לעובד כוכבים שמא יחזור וימכור לישראל... אע"ג דפת של עובד כוכבים אסור - צ"ל כדקאמר לענין עבודה זרה בסוף כל הצלמים... ונראה דדוקא גבי עבודה זרה אית ליה הכי... בתנור שהסיקו בעצי עבודה זרה ואפה בו... ימכרו כולן לגוי חוץ מדמי איסור שבו... אם ימכור לגוי שמא יחזור וימכור לישראל... אע"ג דפת של גוי אסור
פא ע"ב תוס' ד"ה רבי יוחנן אומר את שדרכו למנות שנינו - דהא איכא טובא טבעות וכוסות של עבודת כוכבים... ומיהו אמר ר"י דלפי הש"ס שלנו משמע - צ"ל דהא איכא טובא טבעות וכוסות של עבודה זרה... ומיהו אמר ר"י דלפי תלמוד שלנו משמע
פב ע"א תוס' ד"ה אלא לר' יוחנן מאי איכא למימר - מוקי לה הכא בלא רבייה וכן דרך הש"ס - צ"ל תלמודא
פב ע"ב תוס' ד"ה ירושה ראשונה ושניה יש להן כו' - ובפרק השוחט והמעלה (זבחים דף קז:) קאמר הש"ס - צ"ל תלמודא
פג ע"ב רש"י ד"ה מוקצה - שהקצהו ויחדו לתקרובת עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה**
פג ע"ב רש"י ד"ה נעבד - שהשתחוה לו ועשאו עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה**
פד ע"א תוס' ד"ה מאי איריא דתני נשא כו' - בשאר מקומות אין דרך הש"ס - צ"ל התלמוד
פו ע"ב רש"י ד"ה מפני מה קנסו לוים במעשר - דאמר בכמה דוכתין בהש"ס - צ"ל בתלמוד
פו ע"ב תוס' ד"ה מר סבר קנסא לעניים - ובהזרוע (חולין קלא:) ובפ"ב דכתובות (דף כו.) פריך הש"ס - צ"ל תלמודא
פח ע"א תוס' ד"ה ומה אם ירצה לומר מזיד הייתי - וא"ת והיכי מוכח הש"ס מדפטרי רבנן... ואר"י דשפיר מוכח דסבר הש"ס - צ"ל וא"ת והיכי מוכח תלמודא מדפטרי רבנן... ואר"י דשפיר מוכח דסבר תלמודא
פט ע"ב גמ' - ומדרבנן ירית לה בעל הפקר ב"ד היה הפקר דאמר ר' יצחק מנין שהפקר ב"ד היה הפקר - צ"ל ומדרבנן ירית לה בעל הפקר ב"ד הפקר דאמר ר' יצחק מנין שהפקר ב"ד הפקר
פט ע"ב רש"י ד"ה הפקר ב"ד היה הפקר - צ"ל הפקר ב"ד הפקר
פט ע"ב תוס' ד"ה משתגדיל ותבעל - משום דהוי הפקר ב"ד דהיה הפקר - צ"ל משום דהוי הפקר ב"ד הפקר
פט ע"ב תוס' ד"ה שהפקר ב"ד היה הפקר - צ"ל שהפקר ב"ד הפקר
צ ע"א תוס' ד"ה אזיל כהן ומקדש אשה כו' - דהפקר ב"ד היה הפקר - צ"ל דהפקר ב"ד הפקר
צ ע"ב רש"י ד"ה מיגדר מילתא - שהשיבן על ידי כן מעבודת כוכבים צ"ל מעבודה זרה
צ ע"ב רש"י ד"ה ואפקעינהו רבנן - דהפקר ב"ד היה הפקר - צ"ל דהפקר ב"ד הפקר
צ ע"ב רש"י ד"ה צריכה לכך - היתה עת צרה - צ"ל שעת השמד
צא ע"א למעלה רש"י ד"ה לויה שנשבית - וחיישינן שמא נבעלה לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
צא ע"א רש"י ד"ה או שנבעלה בעילת זנות - כגון לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
צא ע"ב תוס' ד"ה היה במזרח וכתב במערב - ושמא י"ל הא דנקט הגמרא - צ"ל תלמודא
צא ע"ב תוס' ד"ה תא שמע כנסה בגט קרח - גיטה בבית דין הבקיאין בדבר הרבה ואין הגמרא - צ"ל התלמוד
צב ע"א תוס' ד"ה אבל חכמים אומרים אין ממזר מיבמה - דבפרק הזורק (גיטין דף פ: ושם) בעי הש"ס - צ"ל תלמודא
צב ע"ב - תוס' בראש העמוד - ההיא סוגיא לא אתיא כסתמא דהש"ס - צ"ל דתלמודא
צב ע"ב תוס' ד"ה אמר רב מנין שאין קדושין תופסין ביבמה - דכרבנן סבירא ליה לרב מדמכשיר עובד כוכבים - צ"ל גוי
צב ע"ב - תוס' ד"ה נותן לה שני גט והותרה (בסופו) - לאוקמי הך מילתא בנשואי מזיד דלא איירי הגמרא - צ"ל תלמודא
צג ע"א תוס' ד"ה קנויה לך מעכשיו קנה - מצינו בהש"ס שלא היו קונין בכסף כדאמר בחזקת הבתים (ב"ב דף נד:) עובד כוכבים - צ"ל מצינו בתלמוד שלא היו קונין בכסף כדאמר בחזקת הבתים (ב"ב דף נד:) גוי
צו ע"ב גמ' - אם לא יהיה בית הכנסת זו עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
צז ע"ב גמ' - משכחת לה בעובד כוכבים הבא על בתו... משכחת לה בעובד כוכבים הבא על בת בתו... משכחת לה בעובד כוכבים הבא על בת בנו... משכחת לה בעובד כוכבים הבא על אמו... משכחת לה בעובד כוכבים הבא על אמו והוליד ממנה שתי בנות - צ"ל משכחת לה בגוי הבא על בתו... משכחת לה בגוי הבא על בת בתו... משכחת לה בגוי הבא על בת בנו... משכחת לה בגוי הבא על אמו... משכחת לה בגוי הבא על אמו והוליד ממנה שתי בנות
צז ע"ב רש"י ד"ה בת אחותך אני - בעובד כוכבים - צ"ל בגוי
צז ע"ב רש"י ד"ה ה"ג - בר הוא ואנא בת אחוה משכחת לה בעובד כוכבים - צ"ל בגוי
צז ע"ב רש"י ד"ה בתר אביו שדינן ליה דהא בני פלניא קרו להו - מן האב לגר דסתם עובדת כוכבים - צ"ל גויה
צז ע"ב רש"י ד"ה דאע"ג דתרוייהו לידתן בקדושה - דמידע ידעי דייבום מן האב הוא ועובד כוכבים - צ"ל וגוי
צז ע"ב למטה רש"י ד"ה לא חולצין ולא מייבמין - דזרע מצרי כבהמה - צ"ל דזרע גוי כבהמה
צז ע"ב תוס' ד"ה אח הוא ברי הוא - כל אלו המעשים לא משמיעין לך מידי אלא לתשובות הצדוקים - צ"ל המינין
צח ע"א גמ' למעלה - הא דאמור רבנן אין אב למצרי - צ"ל הא דאמור רבנן אין אב לגוי
צח ע"א גמ' - דנסבא כשהוא עובד כוכבים כשהוא עובד כוכבים מאי למימרא מהו דתימא ליגזור כשהוא עובד כוכבים... לא דנסבא כשהוא עובד כוכבים מאי למימרא מהו דתימא נגזור כשהוא עובד כוכבים אטו כשהוא גר - צ"ל דנסבא כשהוא גוי כשהוא גוי מאי למימרא מהו דתימא ליגזור כשהוא גוי... לא דנסבא כשהוא גוי מאי למימרא מהו דתימא נגזור כשהוא גוי אטו כשהוא גר
צח ע"א רש"י ד"ה הא דאמור רבנן אין אב למצרי - צ"ל לגוי
צח ע"א רש"י ד"ה כשהוא עובד כוכבים - צ"ל גוי
צח ע"א רש"י ד"ה נשא אחותו מן האם - שנולדה בהיותה עובדת כוכבים יוציא - צ"ל שנולדה בגיותה יוציא
צח ע"א רש"י ד"ה מן האב יקיים - שהכל יודעין דאין אב לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
צח ע"א תוס' ד"ה נשא אחותו מן האם יוציא - לאיחלופי בישראל ואפי' בנולדו בהיותם נכריות... הרי הוא כישראל גמור ומותר באחותו שנולדה בהיותה נכרית - צ"ל לאיחלופי בישראל ואפי' בנולדו בגיות... הרי הוא כישראל גמור ומותר באחותו שנולדה בגיות
צח ע"ב גמ' - לא דנסבה כשהוא עובד כוכבים מאי למימרא מהו דתימא ליגזור כשהוא עובד כוכבים אטו כשהוא גר - צ"ל לא דנסבה כשהוא גוי מאי למימרא מהו דתימא ליגזור כשהוא גוי אטו כשהוא גר
צח ע"ב רש"י ד"ה ומותר באשת אחיו - ואפי' מאמו שנולד בהיותו עובד כוכבים - צ"ל ואפי' מאמו שנולד בגיותו
צח ע"ב רש"י ד"ה נשא אשה ובתה - אגר דעלמא קאי שנשא בהיותו עובד כוכבים אשה ובתה - צ"ל אגר דעלמא קאי שנשא בגיותו אשה ובתה
צט ע"א גמ' - אחד גר ואחד עובד כוכבים הטבילן לשם עבדות ונזקקו זה לזה הרי כאן גר ועובד כוכבים... הרי כאן גר ועובד כוכבים ועבד וממזר... הרי כאן גר ועובד כוכבים ועבד וממזר וישראל מאי קמ"ל עובד כוכבים ועבד - צ"ל אחד גר ואחד גוי הטבילן לשם עבדות ונזקקו זה לזה הרי כאן גר וגוי... הרי כאן גר וגוי ועבד וממזר... הרי כאן גר וגוי ועבד וממזר וישראל מאי קמ"ל גוי ועבד
צט ע"א רש"י ד"ה אחד עובד כוכבים ואחר גר - דבנים שילדה בעודה תחת ידי העובד כוכבים המוכרה - צ"ל אחד גוי ואחר גר - דבנים שילדה בעודה תחת ידי הגוי המוכרה
ק ע"ב גמ' - הכי קאמר ליה לא תנסב עובדת כוכבים - צ"ל גויה
ק ע"ב רש"י ד"ה זרעך בתרה - האשה וילדיה עובדת כוכבים דכתיב כי יסיר את בנך... ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך - צ"ל האשה וילדיה גויה דכתיב כי יסיר את בנך... ואין בנך הבא מן הגויה קרוי בנך
קב ע"ב תוס' ד"ה ומי איכא כה"ג - וא"ת דבפ' בהמה המקשה (חולין ע. שם) שואל הש"ס - צ"ל התלמוד
קב ע"ב תוס' ד"ה בקב הקיטע - דלא גרע מסנדל דעבודת כוכבים - צ"ל דעבודה זרה
קג ע"ב גמ' - דלמא מדכר ליה שמא דעבודת כוכבים... עובדי כוכבים שלא עמדו בהר סיני - צ"ל דלמא מדכר ליה שמא דעבודה זרה... גוים שלא עמדו בהר סיני
קג ע"ב גמ' למטה - ואחד סנדל של עבודת כוכבים לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה כשרה של תקרובת עבודת כוכבים - צ"ל ואחד סנדל של עבודה זרה לא תחלוץ ואם חלצה חליצתה כשרה של תקרובת עבודה זרה
קג ע"ב למעלה רש"י ד"ה שמא דעבודת כוכבים - צ"ל דעבודה זרה
קג ע"ב למטה רש"י ד"ה של עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
קג ע"ב רש"י ד"ה חליצתה כשרה - ושל עבודת כוכבים נמי הואיל להילוכא עביד ומשמשי עבודת כוכבים לאו לשריפה קיימי - צ"ל ושל עבודה זרה נמי הואיל להילוכא עביד ומשמשי עבודה זרה לאו לשריפה קיימי
קג ע"ב רש"י ד"ה של תקרובת עבודת כוכבים - תקרובת עבודת כוכבים אין לה ביטול - צ"ל של תקרובת עבודה זרה - תקרובת עבודה זרה אין לה ביטול
קג ע"ב תוס' ד"ה סנדל של עבודת כוכבים לא תחלוץ - פי' בקונט' דמיירי בעבודת כוכבים של עובד כוכבים וקודם ביטול - צ"ל סנדל של עבודה זרה לא תחלוץ - פי' בקונט' דמיירי בעבודה זרה של גוי וקודם ביטול
קד ע"א - תוס' בראש העמוד - גבי שופר של עבודת כוכבים לא יתקע... פרק כסוי הדם (חולין פט. ושם) שופר של עבודת כוכבים לא יתקע בו ואם תקע לא יצא ומפרש התם משום דעבודת כוכבים כתותי מכתת שיעוריה וי"ל דהתם בעבודת כוכבים של ישראל... דאמר רבא לולב של עבודת כוכבים לא יטול... וא"ת אי בעבודת כוכבים של ישראל מאי קאמר... א"נ בעבודת כוכבים של עובד כוכבים שעבדה לדעת ישראל שטעונה שריפה וא"ת ובעבודת כוכבים דעובד כוכבים מכי אגבה... והא דנקט בסנדל של תקרובת עבודת כוכבים חליצתה פסולה הוה מצי למנקט סנדל עבודת כוכבים של ישראל אלא ניחא ליה למנקט כוליה מילתא בעבודת כוכבים של עובד כוכבים ור"ת מפרש דכולהו בעבודת כוכבים דעובד כוכבים... לפי שהיה עליו שם עבודת כוכבים אפילו אם תמצא לומר דשרי לכסות בעפר של עבודת כוכבים לכתחילה... ולא משני בדעובד כוכבים וקודם בטול... פ' כסוי הדם (חולין דף פט. ושם) דלולב של עבודת כוכבים אם נטל לא יצא איירי שהלולב בעצמו (של) עבודת כוכבים... וליפלוגי בשל עבודת כוכבים עצמה אלא אגב אורחיה אתא לאשמועינן דתקרובת עבודת כוכבים אינה בטילה עולמית... דקל של עבודת כוכבים שבטלו לולבו מהו - צ"ל גבי שופר של עבודה זרה לא יתקע... פרק כסוי הדם (חולין פט. ושם) שופר של עבודה זרה לא יתקע בו ואם תקע לא יצא ומפרש התם משום דעבודה זרה כתותי מכתת שיעוריה וי"ל דהתם בעבודה זרה של ישראל... דאמר רבא לולב של עבודה זרה לא יטול... וא"ת אי בעבודה זרה של ישראל מאי קאמר... א"נ בעבודה זרה של גוי שעבדה לדעת ישראל שטעונה שריפה וא"ת ובעבודה זרה דגוי מכי אגבה... והא דנקט בסנדל של תקרובת עבודה זרה חליצתה פסולה הוה מצי למנקט סנדל עבודה זרה של ישראל אלא ניחא ליה למנקט כוליה מילתא בעבודה זרה של גוי ור"ת מפרש דכולהו בעבודה זרה דגוי... לפי שהיה עליו שם עבודה זרה אפילו אם תמצא לומר דשרי לכסות בעפר של עבודה זרה לכתחילה... ולא משני בדגוי וקודם בטול... פ' כסוי הדם (חולין דף פט. ושם) דלולב של עבודה זרה אם נטל לא יצא איירי שהלולב בעצמו (של) עבודה זרה... וליפלוגי בשל עבודה זרה עצמה אלא אגב אורחיה אתא לאשמועינן דתקרובת עבודה זרה אינה בטילה עולמית... דקל של עבודה זרה שבטלו לולבו מהו
קד ע"א תוס' ד"ה מר סבר חליצה כתחלת דין דמיא - ואית קרא לשעבר אלא מנין שגומרין בלילה וכו' וגמרא - צ"ל ותלמוד
קה ע"ב תוס' ד"ה ובא מעשה לפני ר' עקיבא בבית האסורין - ולא בא אבראי ויש לומר דיודע הגמרא - צ"ל התלמוד
קח ע"א רש"י ד"ה ר' יהושע אומר זכאי במציאתה - והפקר בית דין היה הפקר - צ"ל והפקר בית דין הפקר
קט ע"ב תוס' ד"ה מהו דתימא אית ליה אגרא - שכלי זמר לא פסק מתוך ביתו וגם ספרי צדוקים - צ"ל מינים
קי ע"א רש"י ד"ה תינח דקדיש בכספא - דהפקר ב"ד היה הפקר - צ"ל דהפקר ב"ד הפקר
קיג ע"א גמ' - והתורם את שאינו שלו ועובד כוכבים - צ"ל ונכרי
קיג ע"א רש"י ד"ה ועובד כוכבים שתרם - צ"ל ונכרי שתרם
קיג ע"ב תוס' ד"ה יצתה זו שאין לה יד לגרש עצמה - כי יש סוגיות ומימרות הפוכות מהש"ס - צ"ל מתלמוד
קיד ע"א גמ' - עובד כוכבים שבא לכבות אין אומרים לו כבה... גבי עובד כוכבים דעושה על דעת ישראל מי שרי עובד כוכבים אדעתא דנפשיה עביד... יונק תינוק והולך מעובדת כוכבים - צ"ל נכרי שבא לכבות אין אומרים לו כבה... גבי נכרי דעושה על דעת ישראל מי שרי נכרי אדעתא דנפשיה עביד... יונק תינוק והולך מנכרית
קיד ע"א רש"י ד"ה עובד כוכבים אדעתא דנפשיה עביד - אפילו בלא ידיעת ישראל העובד כוכבים מתכוין להנאתו - צ"ל נכרי אדעתא דנפשיה עביד - אפילו בלא ידיעת ישראל הנכרי מתכוין להנאתו
קיד ע"א תוס' ד"ה אלא רבי יוחנן ספוקי מספקא ליה - והא דקאמר הש"ס - צ"ל תלמודא
קיד ע"א תוס' ד"ה שבת דאיסור סקילה גזור רבנן כו' - דהא אכתי לא פירש הש"ס - צ"ל התלמוד
קטו ע"א גמ' - ת"ש נפלו עלינו עובדי כוכבים - צ"ל גוים
קטו ע"א רש"י ד"ה נפלו עלינו עובדי כוכבים - צ"ל גוים
קטו ע"ב תוס' ד"ה וקאמרי סימנים (השני) - לא מהני וכל שכן עובד כוכבים - צ"ל גוי
קטז ע"א תוס' ד"ה וליהמנה מדרב המנונא - אמר ר"י דהלכתא כרב המנונא מדפריך סתמא דגמרא - צ"ל דתלמודא
קיז ע"ב תוס' ד"ה דלמא שאני התם דרגש לה צערה - אי נמי משוי אותם הגמרא - צ"ל התלמוד
קיט ע"א תוס' ד"ה מחוורתא מתני' ר"מ היא - בלוקח בהמה מניקה מן העובד כוכבים - צ"ל הגוי
קיט ע"ב תוס' ד"ה סיפא חזקה לשוק - משום דרוב עגלים נשחטים לעבודת כוכבים - צ"ל לעבודה זרה
קכא ע"ב גמ' - ובעובד כוכבים אם היה מתכוין אין עדותו עדות... ובעובד כוכבים אם היה מתכוין וכו'... מתניתין דקתני ובעובד כוכבים - צ"ל ובגוי אם היה מתכוין אין עדותו עדות... ובגוי אם היה מתכוין וכו'... מתניתין דקתני ובגוי
קכא ע"ב גמ' למטה - לכתחלה לא ההוא עובד כוכבים - צ"ל גוי
קכא ע"ב למטה רש"י ד"ה שמעה דביתהו - דההוא דאמר עובד כוכבים - צ"ל גוי
קכב ע"א גמ' למעלה - עובד כוכבים שהיה מוכר פירות... מעשה בישראל ועובד כוכבים שהלכו בדרך ובא עובד כוכבים ואמר... שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא עובד כוכבים אחד... שהיו מהלכין לכרכום ביתר ובא עובד כוכבים ואמר - צ"ל גוי שהיה מוכר פירות... מעשה בישראל וגוי שהלכו בדרך ובא גוי ואמר... שהיו מהלכין לאנטוכיא ובא גוי אחד... שהיו מהלכין לכרכום ביתר ובא גוי ואמר
קכב ע"א רש"י ד"ה לא אמר כלום - ואם היה עובד כוכבים זה בחוצה לארץ... לא נתכוין עובד כוכבים זה אלא לאיים - צ"ל ואם היה גוי זה בחוצה לארץ... לא נתכוין גוי זה אלא לאיים
קכב ע"ב גמ' למעלה - פונדקית עובדת כוכבים היתה ומסיחה... תני אבא בריה דרב מניומי בר חייא פונדקית עובדת כוכבים היתה - צ"ל פונדקית גויה היתה ומסיחה... תני אבא בריה דרב מניומי בר חייא פונדקית גויה היתה
קכב ע"ב תוס' ד"ה פונדקית עובדת כוכבים - צ"ל גויה

כתובות
דףמיקוםגירסת דפוס וילנאגירסת דפוס ונציה
ב, אתוס' ד"ה בתולהואין דרך הש"ס לדבר כןואין דרך התלמוד לדבר כן
ב, בתוס' ד"ה פשיטבכל הש"ס פריךבכל התלמוד פריך
ג, אתוס' ד"ה איכאסתמא הש"ס בריש השולחסתמא תלמוד בריש השולח
ג, בגמ' ש' 19וליעקריה גזירה עבידא דבטלה ותקנתא דרבנן מקמי גזירה לא עקרינןוליעקריה שמדא עבידא דבטלה ותקנתא דרבנן מקמי שמדא לא עקרינן
ג, בתוס' ד"ה ולדרושחוץ מעבודת כוכבים וג"עחוץ מעבודה זרה וג"ע
ג, בתוס' ד"ה ולדרושעל בעילת מצרי דרחמנא אפקיה לזרעיה דמצרי דכתיבעל בעילת גוי דרחמנא אפקיה לזרעיה דגוי דכתיב
ג, בתוס' ד"ה ולדרושלבת ישראל שהמירה ובא עליה עובד כוכבים לקיימה לאותו עובד כוכבים כשנתגייר דלא שייך למימר אחד לבעל ואחד לבועל בביאת מצרי דהויא כביאת בהמה ואין נראה לריב"ם דהא ע"י ביאת עובד כוכבים נאסרהלבת ישראל שנשתמדה ובא עליה גוי לקיימה לאותו גוי כשנתגייר דלא שייך למימר אחד לבעל ואחד לבועל בביאת גוי דהויא כביאת בהמה ואין נראה לריב"ם דהא ע"י ביאת גוי נאסרה
ג, בתוס' ד"ה ולדרושהאשה שנחבשה בין העובדי כוכבים אמרי'האשה שנחבשה בין הגוים אמרי'
ג, בתוס' ד"ה ולדרושלא חשיבא בעילת מצרי כבעילת בהמהלא חשיבא בעילת גוי כבעילת בהמה
ג, בתוס' ד"ה ולדרושבפ' הבא על יבמתו ביאת מצרי הויא ביאהבפ' הבא על יבמתו ביאת גוי הויא ביאה
ג, בתוס' ד"ה תקנהתקנה דרבנן מקמי גזרה לאתקנה דרבנן מקמי שמדא לא
ג, בתוס' ד"ה תקנהמקמי גזרה וכו'מקמי שמדא וכו'
ג, בתוס' ד"ה תקנהולהכי משני מקמי גזרה לא עקרינןולהכי משני מקמי שמדא לא עקרינן
ד, אתוס' סוף ד"ה אבל (השני)מדאמר הש"ס הכאמדאמר תלמודא הכא
ד, בתוס' ד"ה עד ומיירי בהן הש"ס לדרושומיירי בהן התלמוד לדרוש
ה, ברש"י ד"ה נכוות תחילההאי עובד כוכבים דחריךהאי גוי דחריך
ז, אתוס' ד"ה מתוךהוצאה לצורך נכרי נראה דאסור ומה שנהגו עתה להוציא לצורך נכרי היה נראההוצאה לצורך גוי נראה דאסור ומה שנהגו עתה להוציא לצורך גוי היה נראה
ז, ב תוס' ד"ה והא בועזהיתה נכרית אלאהיתה גויה אלא
י, אתוס' ד"ה אמרסתמא דהש"ס סברסתמא דתלמוד סבר
יא, אגמ' ש' 10מהו דתימא עובד כוכבים בהפקיראמהו דתימא גוי בהפקירא
יא, ארש"י ד"ה מהו דתימאמהו דתימא עובד כוכבים בהפקיראמהו דתימא גוי בהפקירא
יא, ארש"י ד"ה קמ"לדגבי עובד כוכבים קטןדגבי גוי קטן
יא, ארש"י ד"ה יכולין למחותלהיות כישראל מומרלהיות כישראל משומד
יא, ארש"י ד"ה שוב אינהכישראלית מומרת ליענשכישראלית משומדת ליענש
יא, אתוס' ד"ה מטביליןועוד דאכתי עובד כוכבים הואועוד דאכתי גוי הוא
יא, אתוס' ד"ה מטביליןמדרבנן עובד כוכבים דלא אתי לכללמדרבנן גוי דלא אתי לכלל
יא, אתוס' ד"ה מטביליןואע"ג דאכתי עובד כוכבים הואואע"ג דאכתי גוי הוא
יא, אתוס' ד"ה מטביליןמן התורה עובד כוכבים הואמן התורה גוי הוא
יא, אתוס' ד"ה מטביליןבפרק הערל עובדת כוכבים מעוברתבפרק הערל נכרית מעוברת
יא, אתוס' ד"ה מטביליןמן התורה ועובד כוכבים קטןמן התורה וגוי קטן
יא, אתוס' ד"ה מהו דתימאמהו דתימא עובד כוכבים בהפקיראמהו דתימא גוי בהפקירא
יא, אתוס' ד"ה מהו דתימאאבל גבי עובד כוכבים שאינואבל גבי גוי שאינו
יא, אתוס' ד"ה אביישהרי עובדת כוכבים גמורה היאשהרי גויה גמורה היא
יג, ב גמ' ש' 23אמרו לו רוב עובדי כוכבים פרוציםאמרו לו רוב גוים פרוצים
יג, בגמ' ש' 30דרוב עובדי כוכבים פרוציםדרוב גוים פרוצים
יג, ברש"י ד"ה דדבראורב העולם עובדי כוכבים הם ופוסלים אשה ... ובקדושין יצאו עובד כוכבים ועבד ורב העולם גוים הם ופוסלים אשה ... ובקדושין יצאו גוי ועבד
יג, ברש"י ד"ה לזו יש עדיםדנשבית לבין העובדי כוכבים והםדנשבית לבין הגוים והם
יג, ברש"י ד"ה מאי קאמררוב עובדי כוכבים פרוציםרוב גוים פרוצים
טו, אגמ' ש' 8 מלמטהתשעה כנענים ואחד ישראל... דרובא כנענים נינהו... תשעה ישראלים וכנעני אחד ביניהם דהוה ליה כנעני קבוע תשעה גוים ואחד ישראל... דרובא גוים נינהו... תשעה ישראלים וגוי אחד ביניהם דהוה ליה גוי קבוע
טו, ארש"י ד"ה אמרי דבי ר' ינאיבני אדם כנענים וישראליםבני אדם גוים וישראלים
טו, ארש"י ד"ה תיפוק ליהדרובא כנענים נינהודרובא גוים נינהו
טו, ארש"י ד"ה דהוה ליה כנענידהוה ליה כנעני קבועדהוה ליה גוי קבוע
טו, בגמ' ש' 1אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים אם רובאם רוב גוים גוי אם רוב
טו, בגמ' ש' 10אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים אם רובאם רוב גוים גוי אם רוב
טו, בגמ' ש' 17אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים אמר שמואל ולפקח עליו את הגל אינו כן אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים למאיאם רוב גוים גוי אמר שמואל ולפקח עליו את הגל אינו כן אם רוב גוים גוי למאי
טו, ברש"י ד"ה מצא בה תינוקשישראלים ועובדי כוכבים דריםשישראלים וגוים דרים
טו, ברש"י ד"ה אבל ליוחסין לאבת עובד כוכבים היאבת גוים היא
טו, ברש"י ד"ה אין הולכין וכו'בספק עובד כוכבים ספק ישראל ברוב עובדי כוכבים מפקחיןבספק גוי ספק ישראל ברוב גוים מפקחין
טו, ברש"י ד"ה ולעניין פיקוח נפשברוב עובדי כוכבים מפקחיןברוב גוים מפקחין
טו, ברש"י ד"ה למאי הלכתאלאו עובד כוכבים הוא... חשיב ליה עובד כוכביםלאו גוי הוא... חשיב ליה גוי
טו, ברש"י ד"ה להחזיר לו אבידההמחזיר אבידה לכנעני עליו... שהשוה מצרים לחשיבתןהמחזיר אבידה לגוי עליו... שהשוה גוים לחשיבתן
טו, ברש"י ד"ה לנזקיןלשור של כנעני פטור ושור של כנעני שנגחלשור של נכרי פטור ושור של נכרי שנגח
טו, ברש"י ד"ה לא צריכאכדין כנעני ואשמעינןכדין נכרי ואשמעינן
טו, ב תוס' ד"ה אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכביםאם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים למאיאם רוב גוים גוי למאי
טו, בתוס' ד"ה אם רוב עובדי כוכבים עובד כוכבים רוב עובדי כוכבים אפילו רוב גוים אפילו
טו, בתוס' ד"ה להחזיר לומפרנסין עניי עובדי כוכבים עםמפרנסין עניי גוים עם
טו, בתוס' ד"ה לא צריכאמחצה עובד כוכבים ומנגחמחצה גוי ומנגח
יט, אגמ' ש' 7אלא עבודת כוכבים וגילוי עריותאלא עבודה זרה וגילוי עריות
כא, בתוס' ד"ה האמרדדרך הש"ס להקשותדדרך התלמוד להקשות
כב, ארש"י ד"ה מתנ' נשביתילבין העובדי כוכביםלבין הגוים
כב, ארש"י ד"ה וטהורה אנישלא נבעלתי לעובד כוכביםשלא נבעלתי לגוי
כג, ארש"י ד"ה בשבויה הקילונבעלה לעובד כוכבים ונפסלהנבעלה לגוי ונפסלה
כג, ארש"י ד"ה ויש לי עדיםשלא נתייחדתי עם עובד כוכביםשלא נתייחדתי עם גוי
כד, אתוס' ד"ה אבל אינוגבי עובד כוכבים ועבדגבי גוי ועבד
כד, אתוס' ד"ה שלידפשיטא ליה להש"סדפשיטא ליה לתלמודא
כה, אתוס' ד"ה וכי סוגיית הש"ס אם לאסוגיית התלמוד אם לא
כה, בתוס' ד"ה הרי לדבריך כותי אתה ואין עדות לכותי ואין נאמןלדבריך גוי אתה ואין עדות לגוי ואין נאמן
כו, אתוס' ד"ה והאמרויש לומר דהש"ס ידעויש לומר דתלמודא ידע
כו, אתוס' ד"ה ואתאדפשיטא ליה להש"סדפשיטא ליה לתלמודא
כו, בבמשנה בידי עובדי כוכבים על ידיבידי גוים על ידי
כו, בגמ' ש' 22על עובדי כוכבים אבל יד עובדי כוכבים תקיפהעל אומות העולם אבל יד אומות העולם תקיפה
כו, בגמ' ש' אחרונהדיד עובדי כוכבים תקיפהדיד אומות העולם תקיפה
כו, ברש"י ד"ה אלא שידעל העובדי כוכבים ויראיםעל האומות ויראים
כו, בתוס' ד"ה על ידי ממוןעל העובדי כוכבים אבל יד העובדי כוכבים תקיפהעל אומות העולם אבל יד אומות העולם תקיפה
כו, בתוס' ד"ה על ידי ממוןבפונדקאות של עובדי כוכבים מפניבפונדקאות של גוים מפני
כו, בתוס' ד"ה על ידי ממוןשנחבשה ע"י עובדי כוכבים ע"י ממוןשנחבשה ע"י גוים ע"י ממון
כו, בתוס' ד"ה ועל ידי נפשותתיבעל להשר תחלהתיבעל להגמון תחלה
כז, אגמ' ש' 21על עובדי כוכבים כאן שיד עובדי כוכבים תקיפהעל אומות העולם כאן שיד אומות העולם תקיפה
כז, ארש"י ד"ה הורהנה של עובדי כוכבים בדיניהםשל גוים בדיניהם
כז, ארש"י ד"ה ואיכא דרמיליד עובדי כוכבים תקיפהליד האומות תקיפה
כז, בגמ' ש' 7 מלמטהלבין העובדי כוכבים יצאתילבין הגוים יצאתי
כז, בבמשנה שנכנסו עובדי כוכבים לירושליםשנכנסו גוים לירושלים
כח, אתוס' ד"ה ודלמאמפרש ש"ס הא דאין חולקיןמפרש תלמודא הא דאין חולקין
כח, אתוס' ד"ה ודלמאכדפריך הכא הש"ס וכן מפרש התם הש"ס דאין חולקיןכדפריך הכא תלמודא וכן מפרש התם תלמודא דאין חולקין
כח, בגמ' ש' 11 מלמטהוכולן אם היה עובד כוכבים ונתגיירוכולן אם היה גוי ונתגייר
כח, בגמ' ש' 7 מלמטהוכולם אם היה עובד כוכבים ונתגיירוכולם אם היה גוי ונתגייר
כח, בגמ' ש' 6 מלמטהכיון דעובד כוכבים הואכיון דגוי הוא
כח, ברש"י ד"ה אם היה עובד כוכבים ונתגייראם היה עובד כוכבים ונתגייר והעיד משנתגייר שראה את אלה בנכריותו אינואם היה גוי ונתגייר והעיד משנתגייר שראה את אלה בגויותו אינו
כט, אתוס' ד"ה אלו כמו הכא דבנכריותה לית לה קנס... ואזלה ואכלה בנכריותה וכןכמו הכא דבגויותה לית לה קנס... ואזלה ואכלה בגויותה וכן
כט, אתוס' ד"ה ועל הכותיתבהערל דבנכריותן אית להו... דא"כ עובדת כוכבים היא ועובדת כוכבים אין לה קנס... ואזלה ואכלה בנכריותה ועודבהערל דבגויותן אית להו... דא"כ גויה היא וגויה אין לה קנס... ואזלה ואכלה בגויותה ועוד
כט, אתוס' ד"ה ועל אשת אחיוומיהו בש"ס דידןומיהו בתלמוד דידן
כט, בתוס' ד"ה חילוליןהכל מודים בכותי ועבד הבא... אבל כותי ועבד וכו'... ולהכי לא מצי למימר דמודה בכותי ועבד ויש לומרהכל מודים בגוי ועבד הבא... אבל גוי ועבד וכו'... ולהכי לא מצי למימר דמודה בגוי ועבד ויש לומר
ל, בתוס' ד"ה דין ד' מיתותדחזינן כמה עבריינים ועובדי עבודת כוכבים שמתיםדחזינן כמה משומדים ועובדי עבודה זרה שמתים
ל, בתוס' ד"ה ואיופשיטא ליה להש"ס... ולכן פשיטא ליה להש"סופשיטא ליה לתלמודא... ולכן פשיטא ליה לתלמודא
לא, בתוס' סד"ה אלאוכן דרך הש"ס בכמהוכן דרך התלמוד בכמה
לב, אתוס' ד"ה אלמא, בתחילתומנא ליה להש"ס דלמאמנא ליה לתלמודא דלמא
לב, בתוס' סד"ה שכן (מהעמוד הקודם), בסופוולא חש הש"ס לפרשהולא חש התלמוד לפרשה
לג, בגמ' ש' 19 מלמטהוטבח לעבודת כוכבים גנבוטבח לעבודה זרה גנב
לג, ברש"י ד"ה וטבח בשבתוכן לעבודת כוכבים וכן לעבודה זרה
לג, ב תוס' ד"ה אילמלילא היה עבודת כוכבים ממש... שהצלם היה עבודת כוכבים מדקאמר לא היה עבודה זרה ממש... שהצלם היה עבודה זרה מדקאמר
לג, בתוס' ד"ה גנב אם ימכרנו לעובד כוכבים אין תופסאם ימכרנו לגוי אין תופס
לד, אגמ' שורה 2התינח עבודת כוכבים ושור הנסקלגמ' התינח עבודה זרה ושור הנסקל
שםגמ' שורה 25טובח לעבודת כוכבים כיון דשחטטובח לעבודה זרה כיון דשחט
שםרש"י ד"ה התינח התינח עבודת כוכביםהתינח עבודה זרה
שםרש"י ד"ה לא לוונותנו לעובדי כוכביםונותנו לגוים
שםרש"י ד"ה אשאראאעבודת כוכבים ואשור הנסקלאעבודה זרה ואשור הנסקל
שםרש"י ד"ה כיוןרבוצה לפני עבודת כוכביםרבוצה לפני עבודה זרה
שםרש"י ד"ה באומרלעבודת כוכבים אינו עובד לעבודת כוכביםלעבודה זרה אינו עובד לעבודה זרה
לה, אתוס' ד"ה רבאוסתמא דהש"ס דריש ליהוסתמא דתלמודא דריש ליה
לו ע"ברש"י ד"ה מעידשלא נבעלה לעובד כוכביםשלא נבעלה לגוי
לז ע"ארש"י ד"ה דיההלא דם כנענית כדם בהמההלא דם גויה כדם בהמה
שםרש"י ד"ה וצריכהלזרע הנזרע שלא בקדושהלזרע הגוים
שםתוס' ד"ה וסברלשמור עצמה מן העובדי כוכביםלשמור עצמה מן הגוים
לז ע"ברש"י ד"ה מיתות כגון עבודת כוכבים ושבתכגון עבודה זרה ושבת
שםתוס' ד"ה מיתותכגון עבודת כוכבים ושבתכגון עבודה זרה ושבת
שםשםקלות כגון עבודת כוכבים ושבתקלות כגון עבודה זרה ושבת
שםשם שורה 2 מהסוףקלות כגון עבודת כוכבים ושבתקלות כגון עבודה זרה ושבת
לח ע"אתוס' ד"ה הנידאינו מקפיד הש"סדאינו מקפיד התלמוד
לח ע"בתוס' ד"ה אימא (השני) ונראה דהש"ס קים ליהונראה דתלמודא קים ליה
לט ע"אתוס' ד"ה צערוכי לא ידע הש"סוכי לא ידע התלמוד
לט, אשםפשיטא ליה להש"ספשיטא ליה לתלמודא
מ ע"אתוס' ד"ה אחדאלא כן דרך הש"ס [פעמיים]אלא כן דרך התלמוד [פעמיים]
מ ע"ב תוס' ד"ה דאיואומר ר"י דאורחיה דהש"סואומר ר"י דאורחיה דתלמודא
מב ע"ברש"י ד"ה ת"לדנסיב לה הש"ס לפטוראדנסיב לה תלמודא לפטורא
שםרש"י ד"ה כגוןונסיב הש"ס מוכחשונסיב תלמודא מוכחש
מד ע"אתוס' ד"ה איןדבעיר שרובה עובד כוכביםדבעיר שרובה גוים
שםשםולא בשערי עובדי כוכביםולא בשערי גוים
שםשםדברוב עובדי כוכבים הוי שעריךדברוב גוים הוי שעריך
מד ע"ברש"י ד"ה מדתנידרחמנא אפקריה לזרעיה דמצרידרחמנא אפקריה לזרעיה דגוי
מה ע"אתוס' ד"ה אמרמשום דס"ד דהש"ס דמסבראמשום דס"ד דתלמודא דמסברא
מה ע"בגמ'ובעיר שרובה עובדי כוכבים סוקליןובעיר שרובה גוים סוקלין
שםשםהעובד עבודת כוכבים סוקלין אותוהעובד עבודה זרה סוקלין אותו
שםשםובעיר שרובה עובדי כוכבים סוקליןובעיר שרובה גוים סוקלין
שםשםשעריך ולא שערי עובדי כוכביםשעריך ולא שערי גוים
שםשםאשכחן עבודת כוכבים נערהאשכחן עבודה זרה נערה
שםרש"י ד"ה שעריךבעבודת כוכבים כתיבבעבודה זרה כתיב
שםרש"י ד"ה גמרמשעריך האמור בעבודת כוכביםמשעריך האמור בעבודה זרה
שםתוס' ד"ה על דהכא בעיר שרובה עובדי כוכביםדהכא בעיר שרובה גוים
שםשםוכשהיא רובה עובדי כוכביםוכשהיא רובה גוים
שםתוס' ד"ה סוקליןכדגמרינן לקמן מעבודת כוכביםכדגמרינן לקמן מעבודה זרה
שםתוס' ד"ה ר"ידלקמן בעי הש"ס אזהרהדלקמן בעי תלמודא אזהרה
מז ע"בתוס' בראש העמודואע"ג דדחי הש"ס לאואע"ג דדחי תלמודא לא
שםתוס' ד"ה שלאדבכמה מקומות בש"ס מצינודבכמה מקומות בתלמוד מצינו
שםתוס' ד"ה זימנין, שורה 2 מלמטהשלא תטמע בין העובדי כוכביםשלא תטמע בין הגוים
מח ע"ברש"י ד"ה לכתובתהוהשתא קא בעי הש"סוהשתא קא בעי תלמודא
נא ע"א תוס' ד"ה ממקרקעיוכה"ג מפליג הש"ס התםוכה"ג מפליג תלמודא התם
שםתוס' ד"ה מני, שורה ראשונה מהשורות הרחבותדפריך התם הש"ס גבי אשהדפריך התם תלמודא גבי אשה
שםתוס' ד"ה אתאןדרך הש"ס דמדקדק מרישאדרך התלמוד דמדקדק מרישא
נה ע"אתוס' ד"ה כתובודסתם קנין שבש"ס היינודסתם קנין שבתלמוד היינו
נו ע"ארש"י ד"ה והלכההש"ס קא פסיקתלמודא קא פסיק
נז ע"בתוס' ד"ה תיובתאסוגיא סתמא דהש"ס כוותיהסוגיא סתמא דתלמודא כוותיה
נט ע"ברש"י ד"ה חמץעשה חמצו אפותיקי לעובד כוכבים והגיע... מפקיעו משעבוד העובד כוכבים ונאסר בהנאה והא דתנן עובד כוכבים שהלוה עשה חמצו אפותיקי לגוי והגיע... מפקיעו משעבוד הגוי ונאסר בהנאה והא דתנן נכרי שהלוה
שםתוס' ד"ה שדהמשכן ליה עובד כוכבים ההוא ביתא אזל עובד כוכבים זבניה לרבא... במקום העובד כוכבים ולא רצה לדור... מידי אלא העובד כוכבים וא"ת משכן ליה גוי ההוא ביתא אזל גוי זבניה לרבא... במקום הגוי ולא רצה לדור... מידי אלא הגוי וא"ת
סב ע"אגמ' שורה 20ההוא ישראל ועובד כוכבים דהוו קאזלי... לא אימצי עובד כוכבים לסגויי...לא אימצי עובד כוכבים לסגויי בהדיה ההוא ישראל וגוי דהוו קאזלי... לא אימצי גוי לסגויי...לא אימצי גוי לסגויי בהדיה
סג ע"אתוס' ד"ה פוחתיןוהש"ס שלנו אין סובר כןותלמוד שלנו אין סובר כן
סג ע"בתוס' ד"ה אבל, שורה 5גט מעושה ביד עובדי כוכבים פסול שלא תהא אשה תולה עצמה ביד עובד כוכבים גט מעושה ביד גוים פסול שלא תהא אשה תולה עצמה ביד גוי
סו ע"ברש"י ד"ה שבתהללו לפי שיטת הש"סהללו לפי שיטת התלמוד
סח ע"אגמ' שורה 7כאילו עובד עבודת כוכבים, כתיב הכא השמר... מה להלן עבודת כוכבים אף כאן עבודת כוכבים כאילו עובד עבודה זרה כתיב הכא השמר... מה להלן עבודה זרה אף כאן עבודה זרה
סט ע"ברש"י ד"ה אמר כלסמך במשנתנו של הש"ססמך במשנתנו של התלמוד
ע ע"ברש"י ד"ה שארכדי שישמעו עובדי כוכביםכדי שישמעו גוים
עא ע"אתוס' ד"ה איכן דרך הש"ס שעושהכן דרך התלמוד שעושה
עד ע"אתוס' ד"ה דברי, שורה ראשונה מהשורות הרחבותפריך לעיל הש"ס ארבהפריך לעיל תלמודא ארבה
שםשם שורה 2 מלמטהובהך סברא מצריך הש"סובהך סברא מצריך תלמודא
עה ע"אתוס' ד"ה וחכמיםכדאמר סתמא דהש"ס בגמראכדאמר סתמא דתלמודא בגמרא
שםרש"י ד"ה ולציוןיאמרו העמים זהו מבני ציוןיאמרו הגוים זהו מבני ציון
עו ע"אתוס' ד"ה על, שורה 2והא דפריך הש"ס בהשואלוהא דפריך תלמודא בהשואל
עח ע"אתוס' ד"ה האשהמשמע ליה להש"סמשמע ליה לתלמודא
עח ע"אתוס' ד"ה איבעיא, שורה 8והא פריך בכולי הש"ס אטווהא פריך בכולי תלמודא אטו
שםשם, שורה 8 מלמטהאומר ר"ת שכן דרך הש"סאומר ר"ת שכן דרך התלמוד
פג ע"אתוס' ד"ה ואיןהמוכר עבדו לעובד כוכביםהמוכר עבדו לגוים
פד ע"בתוס' ד"ה והוא, שורה 2 מהסוףדבכולי הש"ס קיי"לדבכולי תלמודא קיי"ל
פה ע"אתוס' ד"ה מרענא, שורה 3דכל מרענא דבהש"סדכל מרענא דבתלמודא
פו ע"אגמ' שורה 29תולה מעותיו בעובד כוכבים הוהתולה מעותיו בגוי הוה
שםרש"י ד"ה תולהתולה מעותיו בעובד כוכבים הוה - מעות היה לו לפרוע ואומר של עובד כוכבים הם תולה מעותיו בגוי הוה - מעות היה לו לפרוע ואומר של גוי הם
שםתוס' ד"ה ההואההוא תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה - אין לפרש כשאמר לו זיל את זבין הוה תולה מעותיו בעובד כוכבים דא"כ כהוגן ההוא תולה מעותיו בגוי הוה - אין לפרש כשאמר לו זיל את זבין הוה תולה מעותיו בגוי דא"כ כהוגן
שםתוס' ד"ה אמר, שורה 5וי"מ דאתולה מעותיו בעובד כוכביםוי"מ דאתולה מעותיו בגוי
פז ע"א תוס' ד"ה מנכריודאי ס"ל להש"סודאי ס"ל לתלמודא
פח ע"א תוס' ד"ה ורבא, שורה 3 מלמטהנראה דסתם הש"ס קיי"לנראה דסתם תלמודא קיי"ל
פח ע"בתוס' ד"ה לאפוקיהיכא דמפרש לן הש"סהיכא דמפרש לן תלמוד
פט ע"ארש"י ד"ה מן הסכנהשגזרו עובדי כוכבים על המצותשגזרו גוים על המצות
שםתוס' ד"ה ש"מומדמסיק הכי סתמא דהש"סומדמסיק הכי סתמא דתלמודא
צ ע"ארש"י ד"ה כתובתהשכתב לה בהיותו עובד כוכביםשכתב לה בגיותו
שםתוס' ד"ה מידפשיטא ליה להש"סדפשיטא ליה לתלמודא
שםתוס' ד"ה שמע, שורה 11 מלמטהוהא דמתמה עלה הש"סוהא דמתמה עלה תלמודא
צד ע"אתוס' ד"ה שנמצאת, שורה 4 מלמטהדהוה מוקי לה בב"ח עובד כוכביםדהוה מוקי לה בב"ח גוי
שםשםשמותר לקבל שבועה מעובד כוכביםשמותר לקבל שבועה מגוי
שםשםשקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכביםשקבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה
צד ע"בתוס' ד"ה כתב, שורה 8 מלמטהמדמהדר הש"ס לאוקומא מילתיהמדמהדר תלמודא לאוקומא מילתיה
צה ע"אתוס' ד"ה התםהש"ס הוא דמתרץ התםתלמודא הוא דמתרץ התם
שםשםובכמה מקומות בש"ס דלאובכמה מקומות בתלמוד דלא
צו ע"א תוס' ד"ה אלמנה, שורה 5 מלמטהבכולי הש"ס הלכתא כמרבכולי תלמודא הלכתא כמר
צח ע"בתוס' ד"ה אמרששלח לשמעון לקבל מעותיו מן העובד כוכבים וטעה העובד כוכבים בחשבון ולא נמצא העכו"ם אח"כ נראה ליששלח לשמעון לקבל מעותיו מן הגוי וטעה הגוי בחשבון נראה לי
שםשםומוקים לה בהש"ס ירושלמי ומוקים לה בתלמוד ירושלמי
שםשםשאם גנב וגזל והטעה מה טיבו שאם גנב וגזל והטעה את הגוי מה טיבו
שםשםשאם היה רוצה היה מחזיר לעובד כוכבים כל מה שהטעהו שאם היה רוצה היה מחזיר לגוי כל מה שהטעהו
קב ע"אתוס' ד"ה אליבא, שורה אחרונהדבכמה דוכתי פליג אגמרא שלנו דבכמה דוכתי פליג אתלמוד שלנו
קב ע"בתוס' ד"ה ניתני שורה 6דמשמע ליה להש"סדמשמע ליה [לתלמודא]
קב ע"בתוס' ד"ה תאשכן דרך הש"ס משוםשכן דרך התלמוד משום
קו ע"בתוס' ד"ה תנאכי פריך הש"ס ואימאכי פריך תלמודא ואימא
קז ע"ברש"י ד"ה ירוקיחמץ בפסח וגיעולי עובדי כוכביםחמץ בפסח וגיעולי גוים
שםתוס' ד"ה ירוקיחמץ בפסח וגיעולי עובדי כוכביםחמץ בפסח וגיעולי גוים
קח ע"אתוס' בראש העמוד, שורה אחרונה מהשורות הבינוניותלהוציאה מיד העובד כוכביםלהוציאה מיד הגוי
שםשם, שורה שניה מהשורות הארוכותמציל של חבירו מיד העובדי כוכביםמציל של חבירו מיד הגוים
שםתוס' ד"ה הא, שורה 4 מלמטהעל כרחך פליג גמרא ירושלמיתעל כרחך פליג תלמוד ירושלמי
קח ע"בתוס' ד"ה אדמוןומההוא פיסקא פריך הש"סומההוא פיסקא פריך תלמודא
שםשםדהא סוגיא דגמרא דלא כוותיהדהא סוגיא דתלמודא דלא כוותיה
שםשםוסתמא דהש"ס כרבנןוסתמא דתלמודא כרבנן
שםתוס' ד"ה שמעשאינו יודע הגמראשאינו יודע התלמוד
קי ע"בגמרא שורה 49אפילו בעיר שרובה עובדי כוכביםאפילו בעיר שרובה גוים
שםשם שורה 52הדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכביםהדר בחו"ל כאילו עובד עבודה זרה
שםשם, שורה 2 מלמטההדר בחו"ל כאילו עובד עבודת כוכביםהדר בחו"ל כאילו עובד עבודה זרה
קיא ע"אגמרא שורה 10שהשביע הקדוש ברוך הוא את עובדי כוכביםשהשביע הקדוש ברוך הוא את אומות העולם
שםשם שורה 14ושלא יגלו הסוד לעובדי כוכביםושלא יגלו הסוד לאומות העולם
שםשם שורה 25אחיו נשא כותית ומתאחיו נשא גויה ומת
קיא ע"בגמרא שורה 12ההוא במרפה עצמו לעבודת כוכביםההוא במרפה עצמו לעבודה זרה
קיב ע"אגמרא שורה 13למי את מוציאה פירותייך לערביים הללולמי את מוציאה פירותייך לגוים הללו
שםשם שורה 28א"ל ההוא צדוקי לר' חנינאא"ל ההוא מינא לר' חנינא
שםשם, שורה 3 מלמטהההוא צדוקי עמא פזיזאההוא מינא עמא פזיזא

נדרים

ג ע"א ר"ן ד"ה לנדור נדר מאי עביד ליה - אבל בסמוך לבתר דפריש הש"ס - צ"ל תלמודא
ה ע"א ר"ן ד"ה והא מתניתין הימך קתני - כלומר דהש"ס - צ"ל דתלמודא
ז ע"ב ר"ן ד"ה ת"ח מנדה לעצמו ומפר לעצמו - היכי מקשי ליה הש"ס - צ"ל תלמודא
ט ע"ב ר"ן ד"ה ומתרצינן תני נדב - דקושטא דמילתא היא אבל הש"ס - צ"ל תלמודא
י ע"א תוס' ד"ה ה"ג דלא לימא קרבן ולימא קרבן דלמא אמר קרבן לה' ונימא קרבן לה' דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן - והאי טעמא שייך בכולהו [כמו] בנדרים כדאמר הש"ס - צ"ל תלמודא
יב ע"א ר"ן ד"ה דקאי בחד בשבת דמית ביה אבוה - בעיקרו קמתפיס ומשמע ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
יב ע"א ר"ן ד"ה ומשני דשמואל הכי אתמר - והך סוגיא קטיע היא דלא פירש הש"ס - צ"ל תלמודא
יב ע"א תוס' ד"ה והא נותר ופגול לאחר זריקת דמים הוא - ר"ת לא גרס פגול דהא זריקה לא מהני לפגול דלעולם הוה כקודם זריקה מיהו יש ליישבו אגב נותר נקט ליה הש"ס - צ"ל לתלמודא
יב ע"ב ר"ן ד"ה לה' לרבות דבר האסור - כלומר כיון דמצוה להקדישו כדמפרש הש"ס לקמן - צ"ל תלמודא
יג ע"א תוס' ד"ה רבי יהודה מתיר - משום דלא אמר בכ"ף וה"ה בלשון קונם בלא כ"ף דמותר טפי דלא עדיף מלשון קרבן עצמו וקונם בכל הש"ס - צ"ל התלמוד
יג ע"ב - רש"י ד"ה האומר חולין - שאני אוכל לך או כבשר חזיר שאוכל לך או כעבודת כוכבים - צ"ל כעבודה זרה
יג ע"ב ר"ן ד"ה באומר יאסר פי לדבורי - דבר שיש בו ממש הוא ודכותה בהש"ס - צ"ל בתלמודא
יג ע"ב ר"ן ד"ה האומר - במתפיס בשאר אסורי הנאה כעבודת כוכבים - צ"ל כעבודה זרה
יג ע"ב ר"ן ד"ה כבשר חזיר כעבודת כוכבים וכו' - כל מיני אסורין קתני אסורין באכילה כבשר חזיר ואסורין בהנאה כעבודת כוכבים ואסורין בהנאה שאין להם בטלה כעורות לבובין שהיו תקרובת לעבודת כוכבים שהיו נוקבין העור כנגד הלב והיו מוציאין אותו כשהוא חי וחמירי מעבודת כוכבים דנהי דעבודת כוכבים אית לה בטלה תקרובת עבודת כוכבים אין לה בטלה - צ"ל כבשר חזיר כעבודה זרה וכו' - כל מיני אסורין קתני אסורין באכילה כבשר חזיר ואסורין בהנאה כעבודה זרה ואסורין בהנאה שאין להם בטלה כעורות לבובין שהיו תקרובת לעבודה זרה שהיו נוקבין העור כנגד הלב והיו מוציאין אותו כשהוא חי וחמירי מעבודה זרה דנהי דעבודה זרה אית לה בטלה תקרובת עבודה זרה אין לה בטלה
יג: כבשר חזיר כעבודת כוכבים - צ"ל כעבודה זרה
יג: רא"ש ד"ה בעורות - ומקריבין אותו לעבודת כוכבים ותקרובת עבודת כוכבים צ"ל ומקריבין אותו לעבודה זרה ותקרובת עבודה זרה
יד ע"א - רש"י ד"ה היינו - איידי דבעא למיתני כבשר חזיר כעבודת כוכבים - צ"ל כעבודה זרה
יד ע"א - רש"י ד"ה ואי לא - היכא דאמר כבשר חזיר או כעבודת כוכבים - צ"ל כעבודה זרה
יד ע"א - רש"י ד"ה רבינא - אלו מותרין כחולין האומר כבשר חזיר כעבודת כוכבים - צ"ל כעבודה זרה
יד ע"א ר"ן ד"ה אלא רבי יהודה היא היינו רישא - על כרחין קרבן הוי אבל קאמר הש"ס - צ"ל תלמודא
יד ע"א ר"ן ד"ה אמר קרא כי ידור נדר וכו' עד שידור בדבר הנדור - נראה בעיני דהכי פירושו דסבירא להש"ס - צ"ל לתלמודא
יד ע"ב תוס' ד"ה איתמר קונם עיני בשינה היום - ושינה הוא שם דבר בלשון הש"ס - צ"ל תלמוד
יד. כבשר חזיר כעבודת כוכבים - צ"ל כעבודה זרה [פעמיים]
טו ע"א תוס' ד"ה רבינא אמר לעולם כדקתני - ועוד כ"ע סבירא להו כרבינא והא דדחיק הש"ס - צ"ל תלמודא
טז ע"ב ר"ן ד"ה על סיפא דאידך קתני - מנדר דאסור מדאורייתא ונקיט לה הש"ס - צ"ל תלמודא
יז ע"א ר"ן ד"ה לרב הונא אדתני אין שבועה - כל לפלוג וליתני בדידיה שבש"ס - צ"ל שבתלמוד
יח ע"ב - אם בשל עבודת כוכבים נדר - צ"ל עבודה זרה
יח ע"ב ר"ן ד"ה ומלמדין - אי פריש ואמר דבשל עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
יח ע"ב ר"ן ד"ה כיצד - ומשמע נמי של עבודת כוכבים כה"ג הוי סתם נדרים דהא אם פירש של שמים אסור ואם פירש של עבודת כוכבים מותר - צ"ל ומשמע נמי של עבודה זרה כה"ג הוי סתם נדרים דהא אם פירש של שמים אסור ואם פירש של עבודה זרה מותר
יח ע"ב רש"י ד"ה אסור (הראשון)- ואם על שם יין נסך של עבודת כוכבים וכבשר מליח דעבודת כוכבים - צ"ל ואם על שם יין נסך של עבודה זרה וכבשר מליח [דעבודה זרה]
יח ע"ב רש"י ד"ה אסור (השני) - דאם פי' ואמר לשם עבודת כוכבים נדרנא מותר.... ולא לשם עבודת כוכבים להחמיר ופירושן... ואם כיין נסך של עבודת כוכבים וכבשר מליח של עבודת כוכבים להקל - צ"ל דאם פי' ואמר לשם עבודה זרה נדרנא מותר.... ולא לשם עבודה זרה להחמיר ופירושן... ואם כיין נסך של עבודה זרה וכבשר מליח של עבודה זרה להקל
יח ע"ב תוס' ד"ה סתם - ואם של עבודת כוכבים נדר שפי' בשעת נדרו הרי עלי כבשר מליח של עבודת כוכבים דגם לעבודת כוכבים רגילות הוא למלוח.... של שמים ושל עבודת כוכבים ולא של חולין... דל' של שמים ושל עבוד' כוכבים לא משמע... כבשר מליח של עבודת כוכבים... ואם אמר נתכוין של עבודת כוכבים מותר.... כדאמר דנתכוון לשם עבודת כוכבים... אבל בשר מליח דעבודת כוכבים וכל שכן הני - צ"ל ואם של עבודה זרה נדר שפי' בשעת נדרו הרי עלי כבשר מליח של עבודה זרה דגם לעבודה זרה רגילות הוא למלוח.... של שמים ושל עבודה זרה ולא של חולין... דל' של שמים ושל עבודה זרה לא משמע... כבשר מליח של עבודה זרה... ואם אמר נתכוין של עבודה זרה מותר.... כדאמר דנתכוון לשם עבודה זרה... אבל בשר מליח דעבודה זרה וכל שכן הני
כ ע"א תוס' ד"ה אבל נזירות מרובה - הדעת נוטה דהלכה כר' יהודה דבפרק ב"ש (דף לד.) מייתי הש"ס - צ"ל תלמודא
כב ע"א - ר"ן ד"ה כל אדם - יהיה בעיניך כעובד עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
כב ע"א רש"י ד"ה כאילו בנה במה - לעבודת כוכבים - צ"ל לעבודה זרה
כג ע"ב תוס' ד"ה רבא אמר כגון שהתנה ושכח ממה התנה - והלכתא כרבא דקי"ל בכולי הש"ס דאביי ורבא הלכה כרבא.... דמסתמא דהש"ס משמע.... דרבא פליג אסתמא דהש"ס - צ"ל והלכתא כרבא דקי"ל בכולי תלמודא דאביי ורבא הלכה כרבא.... דמסתמא דתלמודא משמע.... דרבא פליג אסתמא דתלמודא
כה ע"א - דאסיקו שמא לעבודת כוכבים אלוה.... עבודת כוכבים איקרי אלוה - צ"ל דאסיקו שמא לעבודה זרה אלוה.... עבודה זרה איקרי אלוה
כה ע"א - תורה כולה משמע עבודת כוכבים, דתניא: חמורה עבודת כוכבים, שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולה ולישבע יתהון דמקיימיתון עבודת כוכבים ותורה כולה - צ"ל תורה כולה משמע עבודה זרה, דתניא: חמורה עבודה זרה, שכל הכופר בה כאילו מודה בתורה כולה ולישבע יתהון דמקיימיתון עבודה זרה ותורה כולה
כה ע"א ר"ן ד"ה א"ל פרעתיך - אלא ודאי מודה מקצת הוה והש"ס - צ"ל ותלמודא
כה ע"א ר"ן ד"ה דאי אסיקו שמא לעבודת כוכבים אלוה - כלומר ואע"פ שאינו במשמע הלשון הא דעתם על עבודת כוכבים - צ"ל דאי אסיקו שמא לעבודה זרה אלוה - כלומר ואע"פ שאינו במשמע הלשון הא דעתם על עבודה זרה
שם ר"ן ד"ה חמורה עבודת כוכבים - דכתיב בקרבן עבודת כוכבים - צ"ל חמורה עבודה זרה - דכתיב בקרבן עבודה זרה
כה ע"א רש"י ד"ה ולישבע להו הכי דמקיימיתו עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
כה ע"א רש"י ד"ה לא - דאינהו לא מצו לאסוקי לעבודת כוכבים שמא אלוה ולמפטר נפשייהו דהא עבודת כוכבים איקרי אלוה מעצמה - צ"ל דאינהו לא מצו לאסוקי לעבודה זרה שמא אלוה ולמפטר נפשייהו דהא עבודה זרה איקרי אלוה מעצמה
כה ע"א רש"י ד"ה לאפוקי - דאי אסיקו לה שמא לעבודת כוכבים - צ"ל לעבודה זרה
כה. רא"ש ד"ה חמורה עבודת כוכבים שכל הכופר בה וכו' - דכתיב בעבודת כוכבים - צ"ל חמורה עבודה זרה שכל הכופר בה וכו' - דכתיב בעבודה זרה
כז ע"א ר"ן ד"ה ולרב הונא מכדי אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא - דאסמכתא קניא קים ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
כח ע"ב תוס' ד"ה עולא אמר כיון שנקצצו שוב אין פודן - דמדלא פליג עליה שהרי שיטה דהש"ס - צ"ל דתלמודא
כח. ר"ן ד"ה במוכס - במלכי עובדי כוכבים - צ"ל במלכי האומות
שם - לענין שאם קנה אחד מכס - צ"ל לענין שאם קנה ישראל מכס
שם בסוף הדבור אחרי המלים "דדינא דמלכותא דינא": מיהו אין ממונה זה רשאי להכריח ישראל חבירו לפרוע לו את המכס אם לא מיראת המלכות דנהי דדינא דמלכותא דינא לא יהא אלא הלואתו, הא קיימא לן בפ' הגוזל דהפקעת הלואתו מותרת
כח. ר"ן ד"ה במוכס - וחמסנותא דמוכס - צ"ל וחמסנותא דמלכא
כח. רא"ש ד"ה והאמר שמואל - אחד שקנה המכס מאת המלך - צ"ל ישראל שקנה המכס מאת המלך
רא"ש ד"ה במוכס שאין לו - יש לו רשות להקונה לעשות - צ"ל יש לו רשות למלך לעשות
כח. תוס' ד"ה במוכס - אלא גזילה של מוכס עצמו ואע"ג דסבירא - צ"ל אלא גזילה דמלכותא ואע"ג דסבירא
שם, בסוף הדיבור, אחר המלה "שהיה ממזר": פסק מכאן יש לסמוך עכשו לישבע ע"י הערמת לבו כשרגיל לישבע שבועה למושל העיר שלא יברחו ממדינה או כיוצא בזה שיחשוב בלבו (מן) היום או שום תנאי אחר ובלבד שלא יסתור בפירוש מה שבלבו את מה שבפיו כמו אם מפרש לו המושל בהדיא לעולם ועתה אם יחשוב בלבו היום א"כ יסתור את מה שבפיו אלא יחשוב בלבו כל זמן שאין אני באימה תחת ממשלתך.
כט ע"ב תוס' ד"ה לבר פדא דאמר חוזרות וקדושות - וא"ת ועולא מי פליג אסתמא דהש"ס דסבירא ליה חוזרות וקדושות מדקאמר לעולם אלמא משמע חוזרות וי"ל דלאו היינו סתמא דהש"ס - צ"ל וא"ת ועולא מי פליג אסתמא דתלמודא דסבירא ליה חוזרות וקדושות מדקאמר לעולם אלמא משמע חוזרות וי"ל דלאו היינו סתמא דתלמודא
כט: ר"ן ד"ה פשיטא (שורה ראשונה מהשורות הארוכות) - דהא המקדש בשטר - צ"ל דהא תלמוד ממקדש בשטר
ל ע"א ר"ן (מראש העמוד) זו וא"צ לומר זו קתני כדאשכחן דכוותה בהש"ס - צ"ל בתלמודא
לא ע"א - מאי איריא בכותים? אפילו עובדי כוכבים נמי - צ"ל גוים
לא ע"א - עובדי כוכבים ההוא דעבדי עושין ואינם מצווין - צ"ל גוים
לא ע"א - רש"י ד"ה אלא - אבל עובדי כוכבים אע"פ שמשמרין שבת אינן מצווין - צ"ל גוים
לא ע"א - שאיני נהנה להן והן לי - יהנה לעובדי כוכבים - צ"ל לאומות
לא ע"א ר"ן ד"ה אפי' עובדי כוכבים נמי - כלומר ה"ל למתני אסור במקיימי השבת כדי שיהו בכלל כל העובדי כוכבים השובתים - צ"ל אפי' גוים נמי - כלומר ה"ל למתני אסור במקיימי השבת כדי שיהו בכלל כל הגוים השובתים
לא ע"א ר"ן ד"ה שאיני נהנה להם והם לי יהנה לעובדי כוכבים - ... כיון דאיכא תקנתא בעובדי כוכבים - צ"ל שאיני נהנה להם והם לי יהנה לאומות - ... כיון דאיכא תקנתא באומות
לא ע"א ר"ן ד"ה שאיני נהנה לזרע אברהם אסור בישראל ומותר בעובדי כוכבים - צ"ל באומות העולם
לא ע"א רש"י ד"ה אפי' עובדי כוכבים נמי - צ"ל גוים
לא ע"א רש"י ד"ה הא איכא ישמעאל - דזרע אברהם הוא והוא מן העובדי כוכבים - צ"ל האומות
לא ע"א רש"י ד"ה ולא כל - אינו נקרא זרע יצחק להכי מותר בעובדי כוכבים - צ"ל באומות
לא ע"א רש"י ד"ה ועובדי כוכבים עבדי אבל אינן מצווין - צ"ל וגוים
לא ע"א תוס' ד"ה אילימא ממקיימי שבת אפילו עובדי כוכבים נמי - פי' אם יש עובדי כוכבים אסור בהם וא"ת מאי קאמר הא סתם עובדי כוכבים אין דרכם... דא"כ העובדי כוכבים בכלל הכותים ויש מן העובדי כוכבים ששובתים בשבת ולהכי פריך אפילו עובדי כוכבים נמי - צ"ל אילימא ממקיימי שבת אפילו גוים נמי - פי' אם יש גוים אסור בהם וא"ת מאי קאמר הא סתם גוים אין דרכם... דא"כ הגוים בכלל הכותים ויש מן הגוים ששובתים בשבת ולהכי פריך אפילו גוים נמי
לא ע"ב - מותר בערלי ישראל ואסור במולי עובדי כוכבים, שאני נהנה למולים - אסור בערלי ישראל ומותר במולי עובדי כוכבים, שאין הערלה קרויה אלא לשם עובדי כוכבים - צ"ל מותר בערלי ישראל ואסור במולי אומות העולם שאני נהנה למולים - אסור בערלי ישראל ומותר במולי גוים שאין הערלה קרויה אלא לשם גוים
לא ע"ב ר"ן ד"ה מתניתין בזבינא מציעא ודשמואל בזבינא חריפא - תרוייהו מתהנו ונראה בעיני דגמרא - צ"ל דתלמודא
לא ע"ב ר"ן ד"ה שאני נהנה לערלים וכו' שאין הערלה קרויה אלא לשם העובדי כוכבים - צ"ל הגוים
לא ע"ב רש"י ד"ה ואסור במולי עובדי כוכבים - צ"ל אומות העולם
לא. [בוילנא נדפס בדף ל:] רא"ש ד"ה מאי איריא כותים אפילו עובדי כוכבים נמי - אם יש עובדי כוכבים - צ"ל מאי איריא כותים אפילו גוים נמי - אם יש גוים
לא. ואסור בעובדי כוכבים - צ"ל ואסור באומות
לא. ומותר בעובדי כוכבים - צ"ל ומותר באומות העולם
לא. רא"ש [בוילנא נדפס בדף ל:] ואסור בעובדי כוכבים - צ"ל באומות העולם
לא. רא"ש [בוילנא נדפס בדף ל:] ומותר בעובדי כוכבים - צ"ל באומות העולם
לא: רא"ש [בוילנא נדפס בדף ל:] ומותר במולי עובדי כוכבים - צ"ל אומות העולם
לד. ר"ן ד"ה תנן - דהא הש"ס זבינא דרמי על אפיה אמר - ת"ל דהא תלמוד זבינא דרמי על אפיה אמר
לח ע"ב - שאם ירצה הרי הוא מוכרה לעובדי כוכבים - צ"ל לגוים
לח ע"ב ר"ן ד"ה את עבדיו לפטומא עבידא ולמוכרה לעובדי כוכבים - צ"ל לגוים
לח ע"ב ר"ן ד"ה שאם ירצה הרי זה מוכרה לעובדי כוכבים - צ"ל לגוים
לח ע"ב רש"י ד"ה אלא בשנכסי - משיא לו את בתו ומשיב הש"ס - צ"ל התלמוד
לח ע"ב רש"י ד"ה מוכרה לעובדי כוכבים - צ"ל לגוים
לח: רא"ש [בוילנא נדפס בדף לח.] שאם ירצה מוכרה לעובדי כוכבים - צ"ל לגוים
לט ע"א רש"י ד"ה לפטומא עבידא - דטהורה לשחיטה וטמאה לעובד כוכבים - צ"ל לנכרי
לט ע"ב רש"י ד"ה ובכל - מפני שמשתחווין להם עובדי כוכבים - צ"ל אומות העולם
לט ע"ב רש"י ד"ה כעישורייתא דבי רבי - ומפרש בהש"ס ירושלמי - צ"ל בתלמוד ירושלמי
מב ע"ב ר"ן ד"ה ומהדרינן - כנ"ל פירושא דהאי שמעתא ולא ידענא אמאי נקט הש"ס - צ"ל תלמודא
מג ע"א ר"ן ד"ה אביי - ומצריכינא ליה ליהנות לעובדי כוכבים - צ"ל לאומות
מד ע"ב ר"ן ד"ה ופרכינן - שהיו יכולים לפטרו משום דהפקר ב"ד היה הפקר - [את המלה "היה" יש למחוק]
מד: רא"ש ד"ה ודלמא - משום דהפקר ב"ד היה הפקר - [את המלה "היה" יש למחוק]
מה ע"ב ר"ן ד"ה איכא - אי אמרת בשלמא קא נסיב לה ודכוותיה בהש"ס - צ"ל בתלמודא
מז ע"א - ר"ן ד"ה בעי רמי - שיכול למוכרו לעובדי כוכבים... שאין לך תופס את דמיו אלא עבודת כוכבים ושביעית - צ"ל שיכול למוכרו לגוים... שאין לך תופס את דמיו אלא עבודה זרה ושביעית
מז ע"א - תוס' ד"ה אמר - למכרה לעובד כוכבים אלמא דאסור... דאין לך דבר שתופס דמיו אלא עבודת כוכבים ושביעית -צ"ל למכרה לנכרי אלמא דאסור... דאין לך דבר שתופס דמיו אלא עבודה זרה ושביעית
מט ע"א תוס' ד"ה ודבר זה אסור לאומרו בפניהם - שמלעיגים עלינו ואומרין שאנו קובעים מילי דחוכא ואיטלולא בהש"ס - צ"ל בתלמוד
מט ע"ב אמר לי' ההוא צדוקי לרבי יהודה: פניך דומין - צ"ל אמר לי' ההוא מינא לרבי יהודה פניך דומין
נ ע"ב תוס' ד"ה אשתו של טורנוסרופוס - מה שרקקתי שאת כותית צ"ל - מה שרקקתי שאת גויה
נב ע"א ר"ן ד"ה וקשיא - אי אפשר לחילוק שיש בין מינו לשאינו מינו שישלימנו דהא הש"ס לרבנן חילוק דהיתר ואיסור עדיף להו (19 שורות מלמטה) - צ"ל תלמוד
נו ע"א תוס' ד"ה בבית לרבות היציע בבית לרבות העלייה - והכא לא חש הש"ס - צ"ל התלמוד
נז ע"ב תוס' ד"ה והכי - וכן גבי זבל של עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
נח ע"א תוס' ד"ה לא - ופריך בשלמא עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
נט ע"ב רש"י ד"ה תריץ כולה מתניתין ר' שמעון בן גמליאל קתני לה והכי קתני שרשב"ג אומר הגדל כו' - ולעולם אמרי' היתר שבהם להיכן הלך, וקא מהדר גמרא - צ"ל תלמודא
סב ע"ב - תוס' ד"ה עבדא - משועבד לכהנים של אותה עבודת כוכבים - צ"ל משועבד לכומרים של אותה עבודה זרה
סב ע"ב ר"ן ד"ה זבניה לבי נורא -שמציתין את האור בבית עבודת כוכבים שלהן - צ"ל עבודה זרה
שם ר"ן ד"ה רוב עצים להסקה ניתנו - ואינו כמוכרו לעבוד עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
סב ע"ב ר"ן ד"ה עבדא דנורא אנא - שהוא כהן לעובדי האש... ולא הוי כמודה בעבודת כוכבים... שרי ליה למימר הכי דהן סבורים לעבודת כוכבים - צ"ל שהוא כומר לעובדי האש... ולא הוי כמודה בעבודה זרה... שרי ליה למימר הכי דהן סבורים לעבודה זרה
סב ע"ב רש"י ד"ה עבדא דנורא - עבד של עבודת כוכבים פלונית אני ואיני רוצה ליתן מס, נורא שם עבודת כוכבים - צ"ל עבד של עבודה זרה פלונית אני ואיני רוצה ליתן מס, נורא שם עבודה זרה
רש"י ד"ה לפני עור - דאינהו קא עבדי מינה צורך עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
רש"י ד"ה להסקה ניתנו - וכמוכר להסקה דמי ולא לעבודת כוכבים - צ"ל לעבודה זרה
סב ע"ב תוס' ד"ה האיכא לפני עור - שיעשו צלמים או בנין לפני עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
סב ע"ב תוס' ד"ה רוב עצים להסקה - שאסור להלות מעות לצורך בנין עבודת כוכבים או לצורך תכשיטיה כ"ש למכור להם משמשין ודברי תיפלות כגון גביעים מחתות וספרים והמונע יצליח - צ"ל שאסור להלות מעות לצורך בנין עבודה זרה או לצורך תכשיטיה כ"ש למכור להם משמשין ודברי תיפלות כגון גביעים מחתות וספרים פסולין והמונע יצליח
סב: רא"ש ד"ה עבדא דנורא - עבודת כוכבים- צ"ל עבודה זרה
רא"ש ד"ה לצורבא - שהוא עבד של המשרתים העובדים עבודת כוכבים צ"ל - שהוא עבד של הכומרים העובדים עבודה זרה
רא"ש ד"ה לפני עור - דעובדי כוכבים מצווים על עבודת כוכבים ושמא יעשו ממנה צלמים ונויי עבודת כוכבים - צ"ל - דגוי מצווים על עבודה זרה ושמא יעשו ממנה צלמים ונויי עבודה זרה
סד ע"ב ר"ן ד"ה ועוד אמר ר' אליעזר פותחין בנולד - אע"ג דאפסקוה רבנן למלתיה דר"א ליכא למידק מאי ועוד אע"ג דדייק הש"ס - צ"ל תלמודא
סז ע"ב - ר"ן מראש העמוד - וכדסליק אדעתיה מעיקרא אלא דהש"ס - צ"ל דתלמודא
עא ע"א ר"ן ד"ה מנא ה"מ דארוס אחרון מפר נדרים שנראו לראשון - ומש"ה אמר מנה"מ דהאי מנא ה"מ לאו הש"ס - צ"ל תלמודא
עו ע"א ר"ן ד"ה ורבנן לא דרשי ק"ו -ונראה בעיני דמש"ה פריך הש"ס - צ"ל תלמודא
עו ע"א שם - מהך ברייתא טפי מק"ו דזרעים דאמר להם ר"א משום דלא קים להו להש"ס - צ"ל לתלמודא
עח ע"ב ר"ן ד"ה לא בשותק ע"מ לקיים - עלה דההיא ודכוותה אשכחן בהש"ס - צ"ל בתלמודא
עט ע"ב רש"י ד"ה חייל עלה - הש"ס הוא דקא פשיט - צ"ל תלמודא
עט ע"ב תוס' ד"ה אילימא - והר"מ פי' דהש"ס - צ"ל דתלמודא
פ ע"א תוס' ד"ה ור' יוסי ניוול דחד יומא לא שמיה ניוול - ברחיצה לא הוי ניוול דקים ליה להש"ס - צ"ל לתלמודא
פב ע"ב ר"ן בראש העמוד - הא מסיים בה דברי ר' יוסי אלא משום דחש הש"ס - צ"ל תלמודא
פו ע"ב ר"ן ד"ה חמץ - ישראל שעשה חמצו אפותיקי לעובד כוכבים ועבר עליו הפסח איסור חמץ מפקיע שעבוד העובד כוכבים ואסור בהנאה והא דתנן בפרק כל שעה (פסחים ל:) עובד כוכבים שהלוה את ישראל - צ"ל ישראל שעשה חמצו אפותיקי לגוי ועבר עליו הפסח איסור חמץ מפקיע שעבוד הגוי ואסור בהנאה והא דתנן בפרק כל שעה (פסחים ל:) נכרי שהלוה את ישראל
פו ע"ב רש"י ד"ה חמץ - ישראל שלוה מן העובד כוכבים ועשה (לו) חמצו אפותיקי לעובד כוכבים... ומפקע לשעבודא דעובד כוכבים מיניה וחייב לבערו - צ"ל ישראל שלוה מן הגוי ועשה (לו) חמצו אפותיקי לגוי... ומפקע לשעבודא דגוי מיניה וחייב לבערו.
פו ע"ב תוס' ד"ה חמץ - עשה חמצו אפותיקי לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
פו: רא"ש ד"ה חמץ - עשה חמצו אפותיקי לעובד כוכבים - צ"ל לגוי
פז ע"א - חוץ ממגדף, ועובד עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
פז ע"א ר"ן ד"ה והלכתא - תכ"ד כדבור דמי בר ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרש, ובפרק יש נוחלין לא חשיב אלא תרי בר מעבודת כוכבים וקדושין ולא פליגי דמגדף בכלל עובד עבודת כוכבים ומגרש בכלל מקדש דאיתקש יציאה להויה מגדף היינו שאם גדף וחוזר בו תכ"ד לא הויא חזרה ועובד עבודת כוכבים שאם אמר לעבודת כוכבים אלי אתה - צ"ל תכ"ד כדבור דמי בר ממגדף ועובד עבודה זרה ומקדש ומגרש, ובפרק יש נוחלין לא חשיב אלא תרי בר מעבודה זרה וקדושין ולא פליגי דמגדף בכלל עובד עבודה זרה ומגרש בכלל מקדש דאיתקש יציאה להויה מגדף היינו שאם גדף וחוזר בו תכ"ד לא הויא חזרה ועובד עבודה זרה שאם אמר לעבודה זרה אלי אתה
פז ע"א רש"י ד"ה ועובד עבודת כוכבים - האומר לעבודת כוכבים אלי אתה דאדבור לחודיה חייב - צ"ל ועובד עבודה זרה - האומר לעבודה זרה אלי אתה דאדבור לחודיה חייב
פז ע"א תוס' ד"ה מגדף ועובד עבודת כוכבים - צ"ל עבודה זרה
פז. רא"ש - מגדף ועובד עבודת כוכבים - צ"ל [עבודה זרה]
פט ע"ב תוס' ד"ה ההוא גברא דאמר תיאסר הנאת עלמא - כלומר כל הנאות שבעולם אי נסיבנא איתתא עד שאלמוד כל הש"ס - צ"ל התלמוד
פט ע"ב תוס' ד"ה רבי יהודה אומר אף המשיא בתו קטנה - ונכנסה לחופה וגירשה ועדיין היא קטנה או נערה נדריה קיימין וזו היא יתומה בחיי האב שבכל הש"ס - צ"ל התלמוד
צ ע"א ר"ן ד"ה ומי ידע הי קמא והי בתרא - הש"ס - צ"ל תלמודא
צ ע"א תוס' ד"ה דכתיב וחפרה הלבנה - פירש ה"ר אליעזר לא ידעתי לפרש היכי משמע ליה מהכא ונראה דלסימנא בעלמא נקטיה הש"ס - צ"ל תלמודא
צא ע"א ר"ן ד"ה ולענין הלכה - קיי"ל כרב המנונא דאשה שאמרה לבעלה גרשתני נאמנת דסוגיין בכוליה הש"ס - צ"ל תלמודא
צא ע"א תוס' ד"ה קסבר רב המנונא נהי דבביאה ידע - פסק ריצב"א דהלכה כרב המנונא דבכמה מקומות בהש"ס - צ"ל בתלמוד

סוטה

ד: כל אדם שיש בו גסות הרוח - כאילו עובד עבודת כוכבים צ"ל - עבודה זרה
ד: רש"י ד"ה במה - עבודת כוכבים צ"ל עבודה זרה
תוספות דף ט ע"א - ד"ה מנימין - וגמרא שלנו לא חש להזכיר לפי שלא היה כיבוש גמור - צ"ל ותלמוד
תוספות דף יח ע"ב - ד"ה אמרי - בפ' הזורק בגיטין (דף פ:) פליגי לישני דגמרא אי מתני' הוה תיובתא לרב המנונא - צ"ל דתלמודא
רש"י דף יט ע"א - לר' יאשיה דדריה - אמורא הוא ובדורו של ר"א בן פדת ועוד היה ר' יאשיה שהיה תנא בר פלוגתא דר' יונתן בכוליה גמרא - צ"ל תלמודא.
כא. דלמא שאני עובדי כוכבים, דלא מפקיד דינא עלייהו. צ"ל גוים
רש"י דף כב ע"א - ולא שימש תלמידי חכמים - ללמוד סברת הגמרא בטעמי המשנה - צ"ל סברת התלמוד
כו: ואלא למעוטי עובד כוכבים, והאמר רב המנונא: עובד כוכבים מקנין על ידו ופוסל בתרומה. צ"ל גוי (פעמיים)
שם מנין לעובד כוכבים ועבד שבאו על הכהנת ועל הלוייה ועל בת ישראל שפסלוה? שנאמר: ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יצאו עובד כוכבים ועבד שאין לו אלמנות וגירושין - צ"ל גוי (פעמיים)
שם רש"י ד"ה ופוסל - עובד כוכבים עבד - צ"ל גוי.
שם רש"י ד"ה ובת כהן - עובד כוכבים ועבד... עובד כוכבים אין לו - צ"ל גוי (פעמיים)
שם רש"י ד"ה מי שיש - יצא עובד כוכבים ועבד... אבל עובד כוכבים ועבד... דמקנין ע"י עובד כוכבים - צ"ל גוי (3 פעמים)
שם תוס' ד"ה אבל (השני) - יצא עובד ככוכבים - צ"ל גוי.
שם תוס' ד"ה יצא עובד כוכבים - צ"ל גוי.
שם - למעוטי ישראל הבא על עובדת כוכבים אשת עובד כוכבים... בעובדת כוכבים פטור - צ"ל גויה... גוי... בגוי
תוספות דף כז ע"א - ד"ה דומה - נשים שטוות פשתן משזר כך מפרש בגמרא א"י - צ"ל בתלמוד א"י
רש"י דף כט ע"ב - ובכל הספרים כתיב.... והרבה גמגומין ותשובות וביטול שיטת הגמרא יש בדבר... הצד השוה שבגמרא שבא ללמוד... ואין זו שיטה בכל הגמרא - צ"ל התלמוד, שבתלמוד, התלמוד
תוספות דף ל ע"א - ד"ה הא - וכי בזה היה טועה בעל הגמרא - צ"ל התלמוד
תוספות דף לב ע"ב ד"ה ורבי - וסתמא דגמרא נמי התם פריך תנא היכא קאי - צ"ל דתלמודא
שם - פריך סתמא דגמרא קריאת שמע דרבנן... אסמכתא בעלמא דאין שיטת הגמרא - צ"ל דתלמודא... התלמוד
לה: היאך למדו אומות של אותו הזמן תורה - צ"ל היאך למדו אומות העולם תורה
שם - שאם היו חוזרין בתשובה היו מקבלין אותן - צ"ל שאם חוזרין בתשובה מקבלין אותן
שם אף אותם הכותים אין להם תקנה אלא שריפה - צ"ל אף אומות העולם אין להם תקנה אלא שריפה
לה: רש"י ד"ה היאך למדו אומות העולם העתיקות תורה... שלא יהא פתחון פה לאותם האומות - צ"ל היאך למדו אומות העולם תורה... שלא יהא פתחון פה לאומות העולם
לז: והוליד בן, והלך לבין עובדי כוכבים ועבד עבודת כוכבים - צ"ל והוליד בן, והלך לבין אומות העולם ועבד עבודה זרה
שם רש"י ד"ה אלא - לבין עובדי כוכבים ועובד עבודת כוכבים - צ"ל לבין הגוים ועובד עבודה זרה
תוספות דף לח ע"א ד"ה קשיא - אלא לשון פי' הגמרא - צ"ל התלמוד
תוספות דף לט ע"א ד"ה כל - ועוד דמייתי גמרא קרא שאו ידיכם קדש - צ"ל תלמודא
תוספות דף לט ע"א ד"ה כי מהדר - בשאלתות פרשת ויקח קרח כהן שעבד עבודת כוכבים לא ישא את כפיו דגרע מהורג את הנפש דאמרינן בפ' אין עומדין (ברכות לב:) כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו ורבינו גרשום מאור הגולה השיב בתשובותיו דנושא כפיו וקורא ראשון בתורה דכיון דחזר בתשובה חוזר לקדושתו דתנן בסוף מסכת מנחות (דף קט.) אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח ה' בירושלים כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם והרי הן כבעלי מומין שחולקין ואוכלין וכשם שבעלי מומין נושאין את כפיהם וקורא ראשון בתורה ואף זה שאם לא תאמר כן נמצאת מרפה ידיהן של בעלי תשובה שיאמרו אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה וימנעו מעשות תשובה ואמר ר' יוחנן כל האומר מנשה אין לו חלק לעולם הבא מרפה ידיהן של בעלי תשובה ותנא דבי רבי ישמעאל הואיל והלך זה ונעשה כהן לאלילים - צ"ל כהן שנשתמד... שיאמרו בשמדותן אוי... ונעשה כומר לעבודה זרה
מב: ארבעה דברים שעובדי כוכבים עושין - צ"ל שאומות העולם
שם רש"י ד"ה אל ירך - שהעובדי כוכבים היו עושין - צ"ל שאומות העולם עושין
מד, א - אחר ובנית ביתך - זה גמ'. ד"א: הכן בחוץ מלאכתך - זה מקרא ומשנה, ועתדה בשדה לך - זה גמרא, אחר ובנית ביתך - אלו מעשים טובים. ר' אליעזר בנו של ר"י הגלילי אומר: הכן בחוץ מלאכתך - זה מקרא ומשנה וגמרא - צ"ל תלמוד (3 פעמים)
רש"י דף מד ע"א - גמרא - לתת סברא להבין בטעמי המשנה והלכה כדברי מי. - צ"ל תלמוד
מד: למעוטי עובדי כוכבים דלא ליתי עלייהו - צ"ל גוים
שם רש"י ד"ה כי פליגי - למעוטי עובדי כוכבים - צ"ל גוים
שם - לעיר שרובה עובדי כוכבים - צ"ל גוים
מה: לעיר שרובה עובדי כוכבים - צ"ל גוים
שם רש"י ד"ה פרט למצוי - שרובה עובדי כוכבים - צ"ל גוים
מו: בלורית ראה להן כאמוריים - צ"ל כגויים
מז. שדחפו לאחד מתלמידיו - צ"ל שדחפו לישו הנוצרי
א"ל אחד מתלמידיו - צ"ל אל
מז: משרבו מקבלי צדקה מן העובדי כוכבים - צ"ל הגוים
מח. שישראל שרויין בצער ועובדי כוכבים בנחת ושלוה - צ"ל ואומות העולם
מח: רש"י ד"ה שמעון וישמעאל - שהרגתם מלכות יון - צ"ל מלכות הרשעה
מט: רש"י, במקום שיש הגהה יד, במקום ההגהה במסורת הש"ס יש להכניס: והמלכות השולטת על העולם תהא למינות נמשכים אחר טעותו של ישו ותלמידיו נקראו מינים.

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US