הכלה רוריבו הרורב הכלה ןוכמ
Halacha Brura and Berur Halacha Institute


הדגאב םיאשונ חתפמ

חתפמב שומישה ןפוא

תויתואה תלבטב ץחלי (הלואג :ןוגכ) םיוסמ יתבשחמ אשונב םיקסועה תורוקמ אוצמל ןיינועמש ימ
חתפמה לש ץבוקה תא הלעת וז הציחל .(ג :ל"נה המגודב) הלימ התוא הליחתמ הבש תואה לע הטמלש
ישקמ םע וא רבכעה םע) הלילג י"ע ול בושחה אשונה תא אוצמל לכוי וכותבו ,תוא התואל ךיישש
.(Page up - Page down

טלבומ ישארה ךרעה .(תוגרד עברא) םיכרע-תת-תת-תתו ,םיכרע-תת-תת ,םיכרע-תת ,םיישאר םיכרע יפל םירדוסמ םיאשונה
ןמיסב תעיברהו ,<-<- ןמיסב תישילשה ,<- ןמיסב הליחתמ הינשה הגרדה .םודא עבצב העובצ ולש הנושארה הלמהש ךכב
.<-<-<-

- ותוא אוצמל ןכיה עדוי וניאו ,ול רכומ וניאש רפס םש ןייצמש ,חתפמב םוקמ הארמל עיגמש ימ
.תולודג תוירפסב םירפסה ימוקימו ,רפס לכ רובע םייפרגוילביב םיטרפ םינתינ םש ."םירפסה תמישר"ל הנפי

 

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל359 'מע ב"ח טפשמה רצוא דוד ,םהרדובא
תובא
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמה תליפתב ונענ וניתובא<-
;75 'מע ב"ח טפשמה רצוא
ה ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
ןתנ יברד תובא
ליגיבא
יתרמא ה"ד בצק ןמיס ריאי תווח ת"וש
המכחא
הנינע האובנ ירה ,הדשב ויהשכ ליגיבא םע דוד ירבד תא עדי (לאומש רפס תא רביחש) לאומש ךיא<-
שדוקה חורב עדי - היהש המ אל היהיש המ
'הנזמ התריכזב'<-
ה"ד טע ןמיס גי קלח רזעילא ץיצ ת"וש
אתלימ ןייעתסאו
אמש רוסיא םוש ןיא תורחא םישנב לבא רוסא הב קרש דמלל התניז התריכזב ליגיבאש ורמא<-<-
םש בותכל רתומש ןאכמו ,(זי ק"ס ש תכרעמ םינשוש יטוקיל) ערה רציל ררגיי המש תא ריכזמה
הלעב בדנש ת"סל ליעמ לע השא
ח"וא אמק ארודהמ הדוהיב עדונ ת"וש
רבד לעו ה"ד דכ ןמיס
,םישנב טיבהלמ רמשהל יואר המכ ריהזהל התריכזב הנזמ איהשו היפהפי התיהש ורפיס ל"זח<-<-
ונורכזב הלעתש תע לכב ותוא אמטל לוכי ערה ורצי מ"מ התוא האור וניאש ףאש
הקוש יוליג<-
טכ ןמיס ז קלח ז"בדר ת"וש תא התליג ךשוחב ריאהל ידכש וא ,הקוש תא התליג חורה - הקוש תא התלג תקדצ התוא ךיא<-<-
התוא םיאור םירחאש העדי אל איהו ,הקוש
הכ תוא ג רמאמ ולסכ שדוח רכששי ינב השא תוואתל היקנ ןושלב יוניכ אוה קוש יכ "הקוש התליג" ורמא<-<-
וכק ןמיס ח"בלרהמ ת"וש הדנ איהש הקולחב םתכה תא דודל תוארהל ידכ הקוש תא התלג איה<-<-
הלוגלג<-
אקת ןמיס המשל הרות ת"וש ךפהנש אלא רכז היהיש יואר היהו ליגיבאב לגלגתנ הנושאר האיבב האלב בקעי חינהש חורה<-<-
"ינודאל ךתחפש איבה רשא" בותכ ה"כפ 'א לאומשב ןכלו ,השא תביסב ןבלל דבעש ןועב השאל
והזו ןבל םע לגה תא השעש בקעימ הכשמנש זומרל 'י רסח לגיבא בתכנ תחא םעפ ןכלו ,רכז ןושלב
(ול המדקה י"כ םילוגלגה רעשב י"ראה) "לג יבא"
חלשיו 'פ בתכבש הרות ה"לש לוגלג) לבנ לש ןאצה לע רמש דוד ןכלו ליגיבאב לגלגתנ הנושאר האיבב האלב בקעי חינהש חורה<-<-
(י"רא) הזה ץוצינה תא תחקל ידכ (ןבל
תוא ב ןמיס ע"הא ו קלח רמוא עיבי ת"וש
ג
(תודלות 'פ אמוחנת שרדמ) הנחבה ישדח השולש לבנ תשא ליגיבאל ןיתמה דוד<-
'ה םש תרכזה<-
עיבי ת"וש ;חפ ןמיס ח"וא המלש םרכ
ת"וש ;ב תוא ול ןמיס ח"וא ה קלח רמוא
ןיועיו ה"ד ח ןמיס י קלח רזעילא ץיצ
הרוי (קאלופ) ןועמשמ םש ת"וש ;רפסב
דכ ןמיס ףוס העד
'א לאומש) "ךשפנ יחו 'ה יח" הרמא ירהש התודינב 'ה םש ריכזהל השאל רתומש ןאכמ החכוה<-<-
הדנ התיהש רמאנ ב"ע די הליגמבש ףא (וכ קוספ הכ קרפ
תרות ;ו תוא חפ ןמיס (ןרפש) ז"בר ת"וש
ד"קס חפ ןמיס (רפוס) םייח
ג הכלה ב קרפ ןירדהנס ימלשוריה ןושלכ םתכ קר הל היהש - הייחד<-<-<-
ח ןמיס ג קלח תעד הווחי ת"וש םתכ קר הל היהש וחדש שיו ,ורסא םימכח כ"חאש וחדש שי<-<-<-
אקת ןמיס המשל הרות ת"וש םוקממ תאזכ הלודג החנמ תאבהש ינפמ רכז ןושל "ינודאל ךתחפש איבה רשא" בתכנ טשפה יפל<-
שיא י"ע תויהל היואר םוקמל
התודינ<-
ח ןמיס ג קלח תעד הווחי ת"וש קרפ ןירדהנס ימלשורי) "הלילב םימתכ םיאור יכו" הל רמאש הממ השגרהב םד התארש החכוה<-<-
(ג הכלה ב
תרות ;ו תוא חפ ןמיס (ןרפש) ז"בר ת"וש
ד"קס חפ ןמיס (רפוס) םייח
ג הכלה ב קרפ ןירדהנס ימלשוריה ןושלכ םתכ קר הל היה<-<-
דודל החנמה תניתנ
ד"וי אנינת ארודהמ הדוהיב עדונ ת"וש
יתלבק ובתכמ ה"ד חנק ןמיס
- הלעב תעידי ילב השאמ לבקל רוסא ירה ,לבנ תעידי ילב ול הנתנש המ ליגיבאמ לביק דוד ךיא<-<-
,הרימש רכש וידבעלו ול עיגה יכ הנממ לביק דודו ,תווממ לבנ תא ליצהל ידכ תתל תיאשר התיה איה
ןרתוו היהו לבנ יבגל טעומ רבד הבשחנ הנתנש החנמה לכ ילואש דועו ,הלשמ הנתנ ילואש דועו
הנוצרכ תונתמ תתל תושר הל ןתנו ותשאל סחיב
ה"ד טק ןמיס תושדחה ל"ירהמ ת"וש
םהירבד ןכותבו
תתל הצור וניאו עשר הלעבשכ הקדצ תנתונש השאל המגוד<-<-
דוד ידבע ילגר תציחר<-
א"ע ע ףד תויתואה רעש ה"לש קוספ הכ קרפ א לאומש ג"בלר) הוונעכ קר אוה "ינודא ידבע ילגר ץוחרל" ליגיבא הרמאש המ<-<-
תוחפש ךרדב שיא שמשל השאל רתומש םשמ דומלל ןיאו (אמ
רמוא עיבי ת"וש ;בפק 'יס תובותכ יכדרמ
ב תוא טי ןמיס ד"וי ו קלח
"ינודא ידבע ילגר ץוחרל" ליגיבא הרמא ירהש תוחפש ךרדב שיא שמשל השאל רתומ<-<-
הילע אובל דוד ןוצר<-
טכ ןמיס ז קלח ז"בדר ת"וש רוסיא) הדנ התיהש םושמ קר ענמנו ,שיא תשא התיהשכ ליגיבא לע אובל הצר דודש ןכתי ךיא<-<-
הישודק ועיקפה םימכחו) ךלמל תרתומ ותשא תוכלמב דרומ היה לבנש ןויכש רבס - (רתוי לק
היה יאנתש וא ,לבנ לש שגליפ קר התיה ליגיבאש וא ,ךלמל םה תוכלמב דרומ יסכנ לכש ומכ (ערפמל
"יל יעמשה" רמאו) לבנ תא גורהיש רחא התוא תאשל קר ןווכתהש וא ,יאנתה םייקתנ אלו היאושינב
(הצורפ איה םא ןוחבל קר
י ןמיס ,ןהכ תרזע ת"וש חורב העדיש ינפמ ,דודמ דובכה תארי הל התיהש ףא דודל לעביהל הסונא רדגב התיה אל<-<-
וסייפל לכותש שדוקה
וכק ןמיס ח"בלרהמ ת"וש ודשחי המע דחיתי םאש עדיש דחוימבו ,ליגיבא לע אובל הצר דודש יאנגל ל"זח ושרד עודמ<-<-
הזש דועו ,"םימדב אובמ"ו "תאז היהת אלו" םיקוספה ןושלמ ודמל - םש ויהש םישנאה לכ ותוא
קר התאשל הצרש דועו ,הריבעהמ ותוא ליצה ה"בקה ףוסבלו הריבע תושעל בשח קרש דודל חבש
ידכ וגרוהל דוד הצרי אלש לבנ תא ליצהל ידכ הדנ איהש ול הרמא איהו לבנ תא גורהיש ירחא
לע אובל ידכש העדיש האובנ ךותמ היה הילע אובל ידכ הלעב תא גורהי אמש האריש הזו ,התאשל
הירוא הלעב תא גורהי עבש תב
הדיבא
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב האצומל הלוגס<-
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא לאומש ,ןובית ןבא
וניבא םהרבא
טי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינ שדוחב דלונ<-
ס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב 'ר ,יטנאלאג םהרבא
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו הדגא
ארגא
,טכ-חכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
בס
ילימ אלוליה יבד ארגא<-
אע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הקדצ אתינעתד ארגא<-
םדא
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ףסוי אלא "םדא" ןיא<-
טי קרפ ,ב ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב
גכ הרעה
'הדשה ץע םדאה יכ'<-
ןושארה םדא
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תירישע העשב אטח<-
חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םויב בוט םוי<-
אטוז ארדא
וכ ,זט ,ד ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םויב י"בשר התוא הליג<-
ח הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב השוריפ<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,ו"הא
61 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב 'וא'
זווא
ל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רייא ח"רב ותליכא וא זווא תטיחשב הנכס שיש דיסחה י"רמ הלבק<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא היפוטוא
69 'מע ב"ח טפשמה רצוא סולקנוא
*מ ,דל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב 'חמשי םיקידצ רוא'
33 'מע ב"ח טפשמה רצוא היסקודותרוא
182 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי תודחא
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהה תודיחא
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרה תורגיא
בויא
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב גחב ואטח ילוא רפכל גחה רחא ןברוק איבה<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ידייא'
(שדוחה) רייא
(ןמ :האר) ןמה תדרל לחה וב<-
דל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש ינפל םוי 'ל אוה - וב 'ו<-
דכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םילשורי תמוח וב הכנחנ ינש תיב תפוקתב - וב 'ז<-
ל הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב רימזאד םירופ - וב 'ח<-
א הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב לח םירצממ לארשי תאצ תנשב - וב ד"י<-
כ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמ קצב וב הלכ - וב ו"ט<-
די ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןמה וב תדרל לחה - וב ח"י<-
טמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב תרצע סורפ אוה - וב א"כ<-
ונ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב החמש םוי היה םדק ימיב - וב ז"כ<-
ב קרפ ,אכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ל הרעה
רוש ולזמ<-
לגוסמ<-
בכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב המכחל<-<-
בכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ףוגה תאופרל<-<-
זי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ומש רוקמ<-
זי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הרותב ומש<-<-
חי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב "ויז" הנוכמ<-<-
טי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ומעט <-<-<-
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ירמאד אכיא'
ןליא
(תועובשה גח :האר) תועובשה גחב םינודינ תונליא<-
טי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רייא שדוחב םיעיפומ תונליא ינצינ<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא ביידחמ סטאסיא
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייסיא
136 'מע ב"ח טפשמה רצוא םאלסיא
116 'מע ב"ח טפשמה רצוא השמ ,שילרסיא
םהיתוטישו םישיא
79 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמב<-
94 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתב<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירקת לא
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,רי'גלא
איבנה והילא
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר תרובקב לפיט<-
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמה תעב הנענ<-
ז ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב "תבש" י"בשרל ארק<-
38 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודימ ב"ל ,'ר ,ילילגה י"ר לש ונב רזעילא
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןפצילא
היובא ןב עשילא
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ונממ דמל ריאמ יבר<-
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא תחפשמ ,ץלכלא
ןודקומ רדנסכלא
י ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םלועה תומוא םע אסיספ ןב אהיבג ןיב וינפב חוכיו<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב 'ר ,בקעי ןב רזעלא
'ר ,עומש ןב רזעלא
א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר דימלת<-
'ר ,י"בשרב רזעלא
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ומוקמל האב אל הער היח<-
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םוי<-
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותרובק םוי<-
ה ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ורבק םוקמ<-
ומ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשרל הוש<-
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ותרובק םוקמ ,(איבנה לאומש יבא) הנקלא
339 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינאסקרקלא
38 'מע ב"ח טפשמה רצוא תרוסמל םא ;ארקמל םא
177 ,27 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימכח תנומא
94 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיארומא
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא היצאפיצנמא
ונ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב 'ךינפ הזחא קדצב ינא'
476 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוידפולקיצנא
156 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלודגה תסנכ ישנא
הרכסא
א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר ידימלת ותמ הב<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב תותימ לכמ השק התימ<-
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב (ול עיגמ ןח ןח) 'הייטמנ ןוירפא'
י"רא
ז הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב י"ראה ירחא תוריזג הנייהת אלש החטבה<-
נ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"ראה יבתכ<-
םינימה תעברא
דת-טפש 'מע םלשה םינימה תעברא
בר השעמו ,תוארפרפ ,םיזמר ,ל"זח תודגא טקל<-
'ה תירב ןורא
ב קרפ ,*הל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חכ ףיעס
ילע ימיב הבשנש םויה<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב 'םיקי אל רשא רורא'
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא סאיטסירא
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא היגולואיכרא
לארשי ץרא
וט הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב םיטבשל התקולח םויס תנש<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר<-
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ילשמ אשא'
135 'מע ב"ח טפשמה רצוא רושא
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,זנכשא
גורתא
איר-טר 'מע םלשה םינימה תעברא גורתאה תלעמו חבשב<-
115 'מע ב"ח טפשמה רצוא בטיה ראב
זי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב 'ותוא ןיכילומ ךליל הצור םדאש ךרדב'
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא יאנתסוב
'אשידק אניצוב'
חי קרפ ,ו ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה
י"בשר ארקנ ךכ<-
אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ימ ידי לע<-<-
ו ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ושוריפ<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונושל ירואיב
475 'מע ב"ח טפשמה רצוא תויפרגוילביב
112 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות הנשמ<-
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במר<-
125 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה<-
483 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוישיא תויפרגויב
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינש תיב ימי תורפסב הכלה ,ינש תיב
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירעש תיב
םעלב
חכ הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ןוילע תעד עדוי<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןקלבה תוצרא ינבר ,ןקלב
346 'מע ב"ח טפשמה רצוא והילא ,גזומא ןב
336 'מע ב"ח טפשמה רצוא דוד ,ןוירוג ןב
339 'מע ב"ח טפשמה רצוא אטוז ןב
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ימויס ינב'
ןימינב
ג הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותדיל םוי<-
180 ,62 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ריעה ילעב'
כ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ו"טב הלכ ,םירצמ קצב
75 'מע ב"ח טפשמה רצוא רזעילא ,ןמגרב
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא קחצי ,ראיורב
33 'מע ב"ח טפשמה רצוא גייושנורב
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ןוידרת ןב אנינח יבר לש ותבו ריאמ יבר תשא ,הירורב
םלועה תאירב
ה הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ודובכל אלא וארב אל ה"בקה ארבש המ לכ<-
חנ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ינש םויב וארבנ םיכאלמ<-
ג ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב הל תודע ינש חספ<-
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב הל םדוק הנש םייפלא ה"בקה ינפב הבותכ הרות<-
104 'מע ב"ח טפשמה רצוא רופיסה<-
77 'מע ב"ח טפשמה רצוא אתיירב
הלימ תירב
ד ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב התיה םוי הזיאב - קחצי לש<-
אי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינב ה"כב - בקעי ןב יול לש<-
הכרב
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(485 'מע) 315 'סמ םירואיב
ןיעה ןמ יומסש המב<-
ה הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב לכא אלו וניע התארש המ לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע <-
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ושאר לע תוכרב י"בשרל ול וחוני ,תוכרב
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םילחג יבג לע רשב'
גי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב עבש תבו דוד השעמ ,עבש תב
151 'מע ב"ח טפשמה רצוא (חישמ :םג האר) הלואג
חמ 'יס חספ לאפר תכרב ירשתב וא ןסינב היהת <-
חמ 'יס חספ לאפר תכרב םוי לכ תויהל הלוכי "הנשיחא" לש הלואג לבא ,"התיעב" לש הלואגב ונייה<-<-
חמ 'יס חספ לאפר תכרב םוי לכ תויהל הלוכי הלואגה תליחת לבא ,הלואגה ףוסב ונייה<-<-
ז הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיב הילע םימחר ררועל שי<-
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינואג
י ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םלועה תומוא םע וחוכיו ,אסיספ ןב אהיבג
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהרבא ,רניבמוג
י-ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב בלח שוג רפכ ,בלח שוג
(לארשי לע תוינערופ) תוריזג
ז הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב י"ראה ירחא הנייהת אלש החטבה<-
ז הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב י"ראה ירחא תוריזג הנייהת אלש החטבה<-
גנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב אזיימרוו<-
ח קרפ ,ב ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
ג ףיעס
ט"תו ח"ת<-
ג קרפ ,גנ ,ב ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
הרעה ח קרפ ,ז ,ב ףיעס ח קרפ ,ו ףיעס
א הרעה די קרפ ,וט
ו"נתת<-
וט הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב שדקמה תיב ןברוחכ תולוקש<-<-
ב ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב ו"קתת<-
ונ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םינוויה לש<-
לזג
ב ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא םידליה ךוניח לע עיפשמ - לוזג ןוממ<-
205 ,72 'מע ב"ח טפשמה רצוא היפארגואיג
הרעהו ,ז ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
א
וב םיעשר טפשמ ןמז המכ ,םונהיג
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב הדערב וליג
תוירטמיג
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב זי = יוא<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב השמ = קזח םימעפ 'ג<-
ז ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב יאחוי ןב ןועמש ןבר = תשקה<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םדא = ז"יו ח"כ<-
חס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב איבל ןועמש = (ללוכה םע) זפ םתכ<-
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב טמ = בוט בל<-
חי קרפ ,א הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה
השמ = (ו אלל) רמעב ג"ל<-
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא שוריג
קרפ ,ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חס הרעה חי
דרפס שוריג
תולג
זל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תולבויו תוטימש םיעבש לוטיב דגנכ הנש םיעבש התיה ןושאר תיב ירחא<-
(דרפס :האר) דרפס תולג<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא תחפשמ ,רנזלג
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,היצילג
אכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב יתימאה גנועה םוקמ ,ןדע ןג
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא ריהאק תזינג
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןותעג
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,הינמרג
97 'מע ב"ח טפשמה רצוא תואסרג
םשג
המ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב האופרל ליעומ - תועובשל חספ ןיב דרויה<-
*טכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םימשגל ןמיס - יאמשו ללה תרעמב םימ<-
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרובד
וט הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב בוט המ ותעב רבד
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימיה ירבד
זמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב רבדמב לארשי ילגד
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךלמה דוד
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמה תעב ללפתה<-
בי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב לארשיב ריבעהש זורכ<-
גי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב הנש ג"ל ךלמ<-
גי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב עבש תבו דוד השעמ<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תדמוע םלועל ץראהו אב רודו ךלוה רוד
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'תורומח ישרוד'
ב ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפבש רסומל ךירצ ,ןייד
ןיד
דכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םימש ןידמ הלצה חיטבה י"בשר<-
ח קרפ ,וכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
ב ףיעס זט קרפ ,וט הרעה וט קרפ ,ז ףיעס
זט הרעה זי קרפ ,ב הרעהו
ןיד ימי םה רמועה תריפס ימי<-
ה הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב הכרב השע אלו ויניע וארש המ לכ לע ןובשחו ןיד ןתיל םדא דיתע<-
ט הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ןברוחה םדוק הנש 'מ תושפנ יניד ונד אל<-
טי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םינידה לע לארשי ווטצנ יתמ<-
357 'מע ב"ח טפשמה רצוא ישיא ןיד
235 'מע ב"ח טפשמה רצוא יתד ןיד
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא רוישה ןיד
(ימרג :האר) ימרגד אניד
53 'מע ב"ח טפשמה רצוא רשוי יניד
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמה תעב הנענ ,לאינד
97 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתה לש םיסופד
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא בורה ךרד
123 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה לש וכרד
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'דומלתה יכרד'
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומיל יכרד
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנידמו תד
חספ לש הדגה
אל 'יס חספ לאפר תכרב "אינע אמחל אה" רואיב<-
גמ 'יס חספ לאפר תכרב 'וכו "ה"בקה איצוה אל וליאו" רואיב<-
המ ,בל 'יס חספ לאפר תכרב 'וכו "תוארל םדא בייח" רואיב<-
טע ,דמ ,גמ 'יס חספ לאפר תכרב "אוהה םויב ל"ת ח"רמ לוכי" רואיב<-
טע 'יס חספ לאפר תכרב 'וגו "הז רובעב"מו 'וגו "אוהה םויב"מ דומילה רואיב<-<-
חל 'יס חספ לאפר תכרב "חבושמ הז ירה םירצמ תאיציב רפסמה לכו" אסריגה רואיב<-
זפ 'יס חספ לאפר תכרב 'וכו "ןיבוסמ ויהש 'וכו רזעילא יברב השעמ"ב אישוקל בושי<-
טע ,אמ 'יס חספ לאפר תכרב לכ לש הריכז לע וא ו"ט לילב םירצמ תאיצי רופיס תווצמ לע החכוה איה ע"באר לש ארמימה םאה<-
הנשה
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהב ןויגה
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ביתכד אוה אדה'
(רמועב ג"ל תריפס :האר) דוהבש דוה
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,הירגנוה
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא סחנפ ,ץיברוה
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה תלחה
אלוליה
טכ-חכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ילימ אלוליה יבד ארגא<-
(סנה לעב ריאמ [יבר] :האר) סנה לעב ריאמ יברד<-
גי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשרד<-
גי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב הלמה שוריפ<-
חכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "הירבל אלוליה דיבע"<-
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתב הירוטסיה
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו הירוטסיה
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,לאפר ןושמש ,שריה
דכ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ דומיל י"ע הכוניח ,בוטה תרכה
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,טטשרבלה
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינש תיב ימי תורפסב הכלה
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא התוהמ ,הכלה
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא תולודג תוכלה
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוקוספ תוכלה
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא תובוצק תוכלה
קרפ ,*טכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
ט הרעה חי
םתרעמ ,יאמשו ללה
ןוממ דספה
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב וענומל הלוגס<-
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנידמל תד ןיב הדרפה
123 'מע ב"ח טפשמה רצוא הטשפה
אוה ךורב שודקה
א ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םויל םוימ םיקידצ לש םהיתונש אלממ<-
כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תרשה יכאלמ ינפב לארשי תא חבשמ<-
44 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתד הנצקה
42 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב הערכה ,הפקשה
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהה תולשלתשה
'ןויצל אבו'
זי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב "קירל עגינ אל ןעמל" הקספב ןווכל שי המ<-
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב 'הדערב וליגו'
הנ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב 'וכו 'בקעי יתירב תא יתרכזו'
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב 'לארשי םש ןחיו'
י ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב אסיספ ןב אהיבג חוכיו
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'דיגנ וציו'
זי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב 'וניאצאצו ונחנא היהנו'
ופ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב 'ולכי 'ה יבזועו'
גנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב הב ויהש תוריזג ,אזיימרו
הכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב 'ךתדלוי לגתו'
336 'מע ב"ח טפשמה רצוא תידוהי תוהז
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא רהוז
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רהוזה ירפס םה ולא<-
א הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ומשל םעטה<-
זכ הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב החמש השעי רהוזב קלח ול שיש לכ<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ימ ידי לעו הלגתנ יתמ<-
449 'מע ב"ח טפשמה רצוא טרבמוז
טי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ךכ ארקנ רייאש םעט ,ויז
דל הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב לאיתלאש ןב לבבורז
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא ד"בח
144 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרבח
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב הרבח<-
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו הרבח<-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןורבח
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא איירבח
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא ביידח
דעומה לוח
קרפ ,אי ,ג ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ב הרעה זט
מ"הוחכ - רמועה תריפס ימי<-
ט הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הועל קלח ול ןיא והזבמ<-
הלוח
די ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תולחמל דתועמ ץיק<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב תולחמ שולשו תואמ עשת שי<-
המוח
ב קרפ ,ה ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
וט ףיעס
וחירי תמוח תפקה<-
דכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ינש תיב תפוקתב רייאב 'זב הכנחנ םילשורי תמוח<-
הפוח
הכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ח"יב ןיאושינל ןמיס - הפוחל ח"י ןב<-
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תד שפוח
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא יעבט קוח
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'טפשמה תודוסי' קוח
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא תויחה ןוזח
'קזח'
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "השמ" הירטמיגב - "קזח" םימעפ שולש<-
ב ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב והיקזח
אטח
*ק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב קידצ ןב וניאש יממ רומח ושנוע - אטוחש קידצ ןב<-
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב תירישע העשב - ןושארה םדא אטח<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמב יח
רבקה טוביח
אפ 'מע א"ח תבשה רצוא רבקה טוביח הילע ןיא תבש תשודק הילע הכשמנש הליכא<-
207 'מע ב"ח טפשמה רצוא ץראה תביח
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשרב רזעלא יבר תואצמיה םוקמל האב אל ,הער היח
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינידו םיגהנמ יפוליח
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא קוליח
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא לבב ינבל י"א ינב ןיב םיקוליח
ךוניח
ב ק"ס םיטוקיל ז 'יס בקעי ירמא לוזג ןומממ עפשומ םידלי ךוניח<-
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ארסחמ ירוסיח'
30 'מע ב"ח טפשמה רצוא איבנו םכח
םכח
בצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב האב איה םניח לע וליפא םכח תללק<-
המכח
בכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב המכחל לגוסמ רייא שדוח<-
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב המכח תוביתנ ב"ל הרותב<-
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא לינול ימכח
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהיתוטישו םהיתודלות ,םימכח
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ש"נצכ ם"לח
םולח
זלק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(223 'מע)
ותועמשמ<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(220-223 'מע) זלק-הלק
וחונעיפ <-
ולק 'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(223 'מע)
םיעיפשמה םימרוג <-
וט הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב המייתסנ הנש וזיאב ,ץראה תקולח
135 'מע ב"ח טפשמה רצוא יברומח
ג ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב ררוצה ,יקצינלמח
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב התרובק םוקמ ,איבנה לאומש םא ,הנח
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא ישבחה ךונח
הכונח
חית-אית 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
הרז שאב הכונח רנ תקלדה<-
אפש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
םה שדוק וללה תורנה<-
פש-טעש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
הלודג העושת תישע לארשי ךמעלו<-
בת-ת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
הכונח רנ הז - םידגמ לכ וניחתפ לעו<-
טכת-וכת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
םנוממב םדי וטשפו<-
דפש-בפש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
םיטעמ דיב םיברו<-
ות-הת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
ןווי תוכלמ וז - םוהת ינפ לע ךשוח<-
זפש-הפש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
ךיתרות יקסוע דיב םידזו םיקידצ דיב םיעשרו םירוהט דיב םיאמט<-
כת-טית 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
םיטעמה לש םחוכ<-
ית-טת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
רוא הרותו הוצמ רנ יכ<-
חת-זת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
הכונח יאמ<-
בנת-טלת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
הכונחל ל"זח שרדמ<-
דת-גת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
לאמשב הכונח רנו ןימיב הזוזמ<-
אלת-לת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
ונימיב ןמשה ךפ סנ<-
זצש-וצש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
הכונח ןינע<-
חלת-בלת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
םיסינה לע תליפתל חקורה שוריפ<-
הכת-דכת 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
אסינ ימוסרפ<-
טצש-חצש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
אסינ ימוסרפ - היחי ותנומאב קידצ<-
צש-חפש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
"ץקמ" תשרפב הכונחל םיזמר<-
הצש-אצש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
רובב ףסוי ןינעו הכונח תורנב אניע אטלש<-
חעש-בעש 'מע ותיבו שיא רנ תוצמ
םימי הנומש ועבקנ עודמ ףסוי תיבה תיישוק לע תובושת<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר דימלת ,'ר ,יאניכח ןב אנינח
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ריאמ יבר ןתוח ,'ר ,ןוידרת ןב אנינח
דיסח
בי ,ב םיפיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב דיסח אוה תובאד ילימ םייקמה<-
םלועה תומוא ידיסח<-
יטוקל בכ ףיעס דל 'יס ךורע טפשמ
א ק"ס טפשמה
אבה םלועל םקלח<-
54 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינומדק םידיסח<-
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא תויגולואיכרא תוריפח
ב קרפ ,*הל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חכ ףיעס
ותריטפ םוי ,(ןהכה ילע ןב) ינפח
46 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקיקח
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתד הקיקח<-
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הרות דומילב הטיש) הריקח
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמב תואלקח
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא המזירח
זכ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב השירח ןמז םה רמועה תריפס ימי ,השירח
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא תויתוא ןובשח
185 ,31 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיאנומשח
ונ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םינוויה תוריזג ולטיב<-
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הפוקת תמיתח
עבט
טי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב וילא ףופכ וניא תווצמ םייקמה<-
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא םדאו עבט<-
הירבט
א קרפ ,זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
*אס הרעה
הב נ"העבמר תלוליה<-
94 'מע ב"ח טפשמה רצוא הירבט תבישי<-
באב ו"ט
זט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רבדמ יתמ ולכ וב<-
קרפ ,זט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
טמ הרעה חי
באב ו"טכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל<-
בוט
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "הרות אלא בוט ןיא"<-
ו קרפ ,י הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב
הרעה אי קרפ ,וכ הרעה ט קרפ ,דכ הרעה
ח
"ער ארקת לא בוט תויהמ"<-
ו קרפ ,י ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
דכ הרעה
"בוטב היה הבוט םויב"<-
331 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םונהיגל םיאפורבש בוט'<-
תמ תאמוט
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב שחנ לש ויטעב איה<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא ז"ט
סוטיט
נ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב השדחה ריעה תא שבכש ךיראתה<-
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו היגולונכט
םעט
ז-ו ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימי תולבא<-
ז קרפ ,ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
טי ףיעס
רייאב ד"יב ינש חספל<-
(ב"הב תינעת :האר) ב"הב תינעת<-
בי הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ןתח תינעת<-
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא תווצמה ימעט
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,לאירזע ,טוברט
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,הינאבליסנרט
38 'מע ב"ח טפשמה רצוא (לאעמשי'ר לש) תודימ ג"י
טייצרהאי
םימיוסמ םישיא לש טייצרהאי יכיראת<-
ב קרפ ,*הל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חכ ףיעס
ןהכה ילע ןב ינפח<-<-
קרפ ,*וט ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
גי ףיעס ב
ןונ ןב עשוהי<-<-
ומ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב גרובנטורמ מ"רהמ<-<-
(ונבר השמ :האר) השמ<-<-
ל ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב חלשותמ <-<-
ב קרפ ,*הל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חכ ףיעס
לודגה ןהכה ילע<-<-
ב קרפ ,*הל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חכ ףיעס
ןהכה ילע ןב סחניפ<-<-
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשרב רזעלא יבר<-<-
ב קרפ ,זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
גל ףיעס
סנה לעב ריאמ יבר<-<-
ג הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ונמא לחר<-<-
*זט ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב שאגימ י"ר<-<-
טכ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ף"יר<-<-
זי קרפ ,המ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
ח ףיעס
א"מר<-<-
דנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ל"חמר<-<-
זי קרפ,גמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ ,ג-א ףיעס חי קרפ ,ז ,א ףיעס
י"בשר<-<-
חמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב י"שר<-<-
ב קרפ ,גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
זנ ףיעס
איבנה לאומש<-<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הריצב) בי
158 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנבי
ב הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר תמשמ דלונ ,'ר ,אישנה הדוהי
א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר דימלת ,'ר ,הדוהי
ןונ ןב עשוהי
א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םידימלתה ראשמ רתוי השממ לביק<-
קרפ ,*וט ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
גי ףיעס ב
ותריטפ םוי<-
גי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ורבק םוקמ<-
גי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ויבא רבק<-<-
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר לש ודימלת ,'ר ,יסרגה עשוהי
61 'מע ב"ח טפשמה רצוא טפשוהי
ומ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב היורצ ןב באוי
136 'מע ב"ח טפשמה רצוא טפשמ ,ןווי
ונ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םתריזג ,םינווי
חי קרפ ,א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
טנ הרעה
אביקע יבר דימלת ,'ר ,רלדנסה ןנחוי
79 'מע ב"ח טפשמה רצוא לודג ןהכ ןנחוי
תדלוי
הכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ךתדלוי לגתו<-
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ןועמש יברכ ןב דלת םא לכ<-
םירופיכה םוי
קרפ ,טמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
א הרעה וט
םירופכה םויכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל<-
קרפ ,א הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב
טמ הרעה חי
וב לארשי תונב לוחמ<-
זי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םיינש תוחול וב ונתינ<-
זק 'מע א"ח תבשה רצוא גנועכ אוה יוניעה כ"הויב<-
(ןויס 'ב) סחוימה םוי
בל הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ומש רוקמ<-
ישימח םוי
ה ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןוצר םוי אוה<-
- וב ולוחיש םינש ,ןושאר םוי
גי ףיעס י קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"ל<-
הכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רייא ח"ר<-
ינש םוי
ה ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןוצר םוי אוה<-
69 'מע ב"ח טפשמה רצוא לאיזוע ןב ןתנוי
א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר דימלת ,'ר ,יסוי
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא סופיסוי
ףסוי
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ףסוי אלא "םדא" ןיא<-
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ףסוי לש ונורא<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא והיתתמ ןב ףסוי
טמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב והיזוע ןב םתוי
61 'מע ב"ח טפשמה רצוא לאקזחי
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ותרובק םוקמ ,'ר ,שיראפמ לאיחי
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה םושיי
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ןועמש יברכ ןב דלת םא לכ ,דלי
רמועה תריפס ימי
(תוריזג :האר) םהב ויהש ו"קתתו ו"נתת ,ט"תו ח"ת תורזג<-
ז הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב הלואגל םימחר םהב ררועל שי<-
בכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םהיתונוועמ םירצמ יאצוי ורהטנ םהב<-
ג ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הרותה תלבקל הנכה<-
זכ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הריצקו השירח ןמז<-
זט ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םילהתבש תולוק העבש דגנכ תועובשה תעבש<-
ח קרפ ,וכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
ב ףיעס זט קרפ ,וט הרעה וט קרפ ,ז ףיעס
זט הרעה זי קרפ ,ב הרעהו
ןיד ימי םה<-
ב ףיעס זט קרפ תועובשל חספ ןיב תונערופ ימי םה<-
קרפ ,אי ,ג ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ב הרעה זט
מ"הוח ימיכ<-
טי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ןסינ שדוחב דלונ ,בקעי
367 'מע ב"ח טפשמה רצוא בקעי תלחנ לעב ,'ר ,לקעי
קחצי
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמ תליפת ללפתה<-
ב קרפ ,טי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ד הרעה
חספב דלונ<-
ס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב 'ר ,אחפנ קחצי
םירצמ תאיצי
ומ 'יס חספ לאפר תכרב םירצמב ויה תולואג יגוס העברא<-
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ו"ט ליל דע םירצמ תוגועמ ולכא<-
א הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב תבשב רייא ד"י לח הנושארה הנשב<-
ול הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב רבדמב םעסמ<-
הרות ןתמ<-
דס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב םירצממ לארשי תאצל הנושאר הנשב<-<-
זי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמ תאיצימ לחה<-<-
םירצמ יאצוי<-
במ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םהימוממ ואפרתה<-<-
בכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םהיתונוועמ ורהטנ<-<-
זט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רבדמ יתמ וב ולכש םוי<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהה תוביצי
אכ-כ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ םידמול ויותיפ דגנ ,ערה רצי
75 'מע ב"ח טפשמה רצוא תכסמ ,אטח תארי
וכ הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה ,םימש תארי
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא טבנ ןב םעברי
םילשורי
דכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב התמוח תכונח ןמז<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר<-
91 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלת ,ימלשורי
ב קרפ ,ה ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
וט ףיעס
התמוח תפקה ,וחירי
דל הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב קדצוי ןב עושי
*אכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ,לאעמשי
38 'מע ב"ח טפשמה רצוא ולש תודימ ג"י<-
לארשי
טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס
דלונש ןטקכ ובשחנ הרות ןתמב םאה<-
הנוכמ לארשי תסנכ<-
א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב הלכ<-<-
א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב םחל<-<-
כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תרשה יכאלמ ינפב לארשי תא חבשמ ה"בקה<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא תומיאה
דובכ
ה הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב ודובכל אלא וארב אל ה"בקה ארבש המ לכ<-
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רודכ איה ץראהש העידיה ,ץראה רודכ
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,יתבש ,ןהכ
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינידמ חוכ
377 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'בקעימ בכוכ'
בא דוביכ
*אפ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "ךימי ןוכיראי ןעמל"<-
טי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב וילע וניווטצנ יתמ<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'דציכ'
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא תותיכ
הנופי ןב בלכ
זי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותרובק םוקמ<-
חל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תובא ירבק לע חטתשה<-
הלכ
א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב לארשי תסנכל יוניכ<-
גמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ןתחל תילט תנתונ איהש גהנמה םעט<-
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא (דומיל) הלכ
476 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירפס ,םיללכ
חע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םדאל םדאה בל ןכ םינפל םינפה םימכ
156 'מע ב"ח טפשמה רצוא הלודגה תסנכ
135 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןענכ
184 'מע ב"ח טפשמה רצוא םייח 'ר ,יסופכ
(םימיוסמ םירפכ) רפכ
י-ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב בלח שוג<-
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב קחצי 'ר תרובק םוקמ<-<-
קרפ ,ה הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חל הרעה חי
ונבו י"בשר תרובק םוקמ ,ןורימ<-
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אירבכע<-
ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ירופיצ<-
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא המזירכ
תרכ
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב הנממ לוצינ הלילה לכ דמולה<-
ו ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב תרכ ןוקית<-
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא יואחלא באתכ
111 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות הנשמ לש די יבתכ
475 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיינרות תע יבתכ
124 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה לש תע יבתכ<-
הל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב רפסה ,'זפ םתכ'
חס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ל"ז איבל ןועמש - ללוכה םע הירטמיגב<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיניטאל
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב טמ הירטמיג ,'בוט בל'
רמועב ג"ל
הרעהו די ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
ל
תומל אביקע יבר ידימלת וקספ וב<-
בי הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב םינידה תקתמה ןמז אוה<-
די ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ןמ וב תדרל לחה<-
כ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב ךכל זמר<-<-
י"בשרל רשקה<-
זי קרפ ,א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ ףיעס חי קרפ ,*ו ףיעס
י"בשר ךמסנ וב<-<-
ב ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב וב י"בשר תריטפל דומלתבו הרותב םיזמר<-<-
זכ הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב הלודג החמשו רוא לש םוי<-
חי קרפ ,א הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה
השמ הירטמיג = (ו אלל) רמעב ג"ל<-
ח-ג ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב וב ועריאש תוערואמ<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,בול
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב םיינש תירבה תוחול
זי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב רופכ םויב ונתינ<-
ב קרפ ,ט ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
אי ףיעס
ותלימ םוי ,בקעי ןב יול
םייול
64 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
וכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב חוליג וכרצוהש םעטה<-
וכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב םירוכבה לע הרפכ םה<-
טיק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םייונמה ראש םע ונמנ אל<-
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא הימכח ,לינול
םחל
בכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב "םיריבא םחל" ארקנ ןמ<-
א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב לארשי תסנכל יוניכ<-
ט ףיעס י 'יס בקעי ירמא תוינעל השק - ריואב יולתה<-
הנשמ םחל
חנ 'מע א"ח תבשה רצוא רכזל אלא ןמה סנ לע האדוה הניא<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיניטל
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא תובישי ,אטיל
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוכז דומיל
הרות דומיל
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תרכמ לוצינ הלילה לכ דמולה<-
וט הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םלועל הבוט איבמ ונמזב קוספ ארוקה<-
הל הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב םימעפ 'ד השמ י"ע<-
זי ,ד ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ול וכזי םהינבש םירוהה תליפת<-
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומיל יכרד<-
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'תוכלה יטוקיל'
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא לאומש ,אמריל
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'הלכד אנשיל'
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ותרובק םוקמ ,תומדקאה לעב ,'ר ,ץ"ש קחצי רב ריאמ
סנה לעב ,'ר ,ריאמ
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הירורב ותשא<-
*אס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הירבטב שרוד היה<-
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב היובא ןב עשילא דימלת<-
א קרפ ,א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
*אס הרעה
אביקע יבר דימלת<-
דס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר ידי לע ךמסנ<-<-
בס הרעה אקרפ תועובשל חספ ןיב "סנה לעב" ראותל םעטה<-
ב קרפ ,זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
גל ףיעס
ותריטפ םוי<-
א קרפ ,זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
*אס הרעה
רייאב ד"יב אלוליה<-<-
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םוקמ<-
א קרפ ,זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
גס הרעה
ותרובק םוקמ<-
דס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ונויצ לעש תסנכה תיב<-<-
דס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ונויצ לעמש ןינבל תודוסי תריפח תעב עריאש סנ<-<-
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ולש הקדצ תפוק<-
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ם"במרל) םשה שודיק רמאמ
123 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמל תואובמ
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתל תואובמ
לובמ
טל ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב תדרל לחה יתמ<-
הנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב וימיממ ץראה השבי יתמ<-
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמ דיגמ
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא שדקמה תליגמ
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא תינעת תליגמ
*א הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב התוא בתכ ימ<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהרבא ןגמ
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תדו הנידמ
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלה תנידמ
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרותה תנידמ
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה ,לארשי תנידמ
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא עדמ
37 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלה שרדמ
78 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלה ישרדמ
'הנתשנ המ'
בל 'יס חספ לאפר תכרב ותרימא םעט<-
ומ ,דל 'יס חספ לאפר תכרב זא סוכה תגיזמ םעט<-
דל 'יס חספ לאפר תכרב תוסוכ 'ד לע םילאוש ןיאש םעט<-
111 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות הנשמ לש תושדח תורודהמ
97 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתה לש תורודהמ
ומ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םוי ,גרובנטורמ ם"רהמ
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא היצאזינרדומ
רסומ
,גנ ,זמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב
טס הרעהו
ותחכותב ץוקת לאו סאמת לא ינב 'ה רסומ<-
52 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו רסומ<-
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא המחלמב<-
319 'מע ב"ח טפשמה רצוא האופרב<-
105 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרב טפשמו רסומ<-
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'וקיאדוי הרומ'
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיכובנ הרומ
463 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינוש םיגשומ
וט הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןברק וילע בירקמו שדח חבזמ הנוב ולאכ ונמזב קוספ ארוקה ,חבזמ
ריואה גזמ
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב תוכוסו חספ רחא הנתשמ<-
הזוזמ
ה ףיעס ופר 'יס בוט לכש הזוזמה ירוחא םשה תביתכ םעט<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש עומש םא היהו עמש תוישרפ תביתכ םעט<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש םימי ךיראהל התלוגס םעט<-
ב ףיעס הפר 'יס בוט לכש ןוציחה חפטב הניתנ םעט<-
א ףיעס הפר 'יס בוט לכש הזוזמה דוס<-
ב קרפ ,אכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ל הרעה
רוש - רייא שדוח לש ,לזמ
135 'מע ב"ח טפשמה רצוא חרזמה טפשמ ,חרזמ
לוחמ
קרפ ,א הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב
טמ הרעה חי
םירופכה םויב לארשי תונב לש<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןושלב םירקחמ
105 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות הנשמב םירקחמ
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמה לע םירקחמ
453 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םינינפה תזורחמ'
116 'מע ב"ח טפשמה רצוא ת"ושה בשחמ
הבשחמ
דכק-גכק 'מע הכלהב תולכתסה הבשחמה חכ תלודג<-
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו הבשחמ
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא הטימשה תבשחמ<-
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "בוט בל" לש הירטמיג ,טמ
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלה-אטמ
הבוט הדימ
גכ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב הרותל הנכה איה<-
חכ הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב תונערופ תדיממ הבורמ<-
ה קרפ ,א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
וט ףיעס
אבה םלועל םדאה תא האיבמ<-
זי ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב םינבה הב וכזיש הליפת<-
263 ,85 'מע ב"ח טפשמה רצוא הדימ דגנכ הדימ
טכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ה"בקה שינעמ ךכ<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינולימ
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארמימ
ןורימ
ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב דומלתבו איבנב תרכזנ ןכיה<-
קרפ ,ה הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
חל הרעה חי
ונבו י"בשר תרובק םוקמ<-
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ןפצילאו לאשימ
התימ
הרכסא<-
א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר ידימלת ותמ הב<-<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב תותימ לכמ השק התימ<-<-
ח ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב לואש ינב לש<-
(קידצ :האר) םיקידצ לש<-
חי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ולחה יתמ ,םירצמ תוכמ
78 'מע ב"ח טפשמה רצוא אתליכמ
םיכאלמ
חנ הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ינש םויב וארבנ<-
כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב םהינפב לארשי תא חבשמ ה"בקה<-
זס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב יאחוי רב ריש לש ,ןיחלמ
המחלמ
65 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
זי קרפ ,אמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
ד ףיעס
יעה תמחלמל האיצי ינפל תופסאתה<-
זי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב לארשי דגנ קלמע תמחלמ התיה יתמ<-
ךלמ
ו הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב םהיב ךלמ ימיב התיהש הרצ<-
ןמ
טס 'מע א"ח תבשה רצוא הכאלממ התיבשה רכינ היהיש ידכ היה ולושיבו ותייפא<-
הנק 'מע א"ח תבשה רצוא ןמה לע איצומה תכרב<-
ופק ,דפק 'מע א"ח תבשה רצוא ןמה דרי ט"ויב םאה<-
זצ 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ תצמ אל לבא תבש תדועס וב םיאצוי<-
בנ הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב תוינקדצ םישנ תוכזב דרי<-
המ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ןמה ילכואל אלא הרות הנתינ אל<-
ב קרפ ,בכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
א הרעהו ,די ,ג ףיעס זי קרפ ,מ ,זל ףיעס
תדרל לחה יתמ<-
בכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םירביאב עלבנ<-
חנ 'מע א"ח תבשה רצוא םישנל אלו םישנאל קר הבוטל היה ןמה סנ<-
בכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב "םיריבא םחל" ארקנ<-
דפק ,חנ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשב ול רכז תיישע<-
דפק 'מע א"ח תבשה רצוא אקוד תבש לילב םישוע סנל רכז<-<-
הפק ,חנ 'מע א"ח תבשה רצוא ןמל רכז הנשמ םחל<-<-
הפק 'מע א"ח תבשה רצוא ןמל רכז תפה תא םיסכמ<-<-
וס 'יס חספ לאפר תכרב אדיטשפ י"ע<-<-
הפ-דפ 'יס חספ לאפר תכרב תודועס 'ג י"ע<-<-
וס 'יס חספ לאפר תכרב ט"ויב<-<-
ו ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשרל יוניכ - השודק הרונמ
לארשי ינב ןיינמ
כ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב היה יתמ<-
כ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ונמנ ליג הזיאמ<-
57 'מע ב"ח טפשמה רצוא תווצמה ןיינמ
תכסמ
(תובא יקרפ :האר) תובא<-
גל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב אטוז ץרא ךרד<-
הטוס<-
ה ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םיפד ט"מ הב שי<-<-
ה ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב הדומיל<-<-
תועובש<-
ה ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םיפד ט"מ הב שי<-<-
ה ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הריפסה ימיב הדומיל<-<-
75 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמב תותכסמ
88 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתב תותכסמ
קרפ ,גנ ,ב ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
ב ףיעס ח
בלצה יעסמ
הרעמ
קרפ ,*ח הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
גמ הרעה חי
י"בשר אבחתה הבש<-
חי קרפ ,במ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
ו ףיעס
םשמ ותאצ םוי<-<-
קרפ ,*טכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
ט הרעה חי
יאמשו ללה לש<-
(קידצה ןועמש רבק :האר) קידצה ןועמש לש<-
'הריש רמול םישקבמ םתאו םיב םיעבוט ידי ישעמ'
ס 'מע ןויערה רוא חומשל םירחאמ עבות לבא םירצמה תעיבטב חמש וניא 'ה<-
הפי ;213-180 'מע (א"נשת) ה םיבחרמ
רפס ;ז תוא גכ השרפ הבר תומש לע ראות
80 'מע ל"שת ןליא רב תטיסרבינוא הנשה
ןב המלש 'רל ןיקשמ תכסמ שוריפ ;ךליאו
'רד יקרפל ל"דר שוריפ ;120 'מע םותיה
במ קרפ רזעילא
לארשי וא םירצמ םה "ידי ישעמ" םאה<-
ז תוא גכ השרפ הבר תומש לע ראות הפי ןתנוי 'ר וא ןנחוי 'ר םיסרוג םאה<-
הרות ;213-180 'מע (א"נשת) ה םיבחרמ
זכק-וכק תוא די תומש המלש
רחמה םוי ןיבל העיבטה תעש ןיב לדבה<-
'מע ל"שת ןליא רב תטיסרבינוא הנשה רפס
ךליאו 80
"אתחיתפ" תרדגה<-
ב"ע טל ןירדהנס ינושרגה טוקלי אתוחידב אוה םתרישב םירצמה תא גורהל וצרש שוריפה<-
גי 'מע ב שורד םיתעל הניב ורישיש הצר אל ןכלו םיעשר תתחשהב ץפח אל ה"בקה<-
;דכ קוספ די תומש זעול םעמ טוקלי
י תוכרב בקעי ןיע לע ןתיא תבהא
י תוכרב (ןייד) םימשב ירה ;טל ןירדהנסו
חרוק ירפס לע (קלאו) הנוהכ רתכ ;א"ע
(אדרויפ) הנויד הלע ;הנש תוא זיק
םתאס האלמתנ אל דועש ינפמ םירצמה תלפמ לע חמש אל ה"בקה<-
'מע חלשב תשרפ בתכבש הרות ב"ח ה"לש
חל
'ה תחטבהב הנומא ךותמ העיבטה ינפל הריש ורמאיש הצר ה"בקה<-
;חלשב תשרפ (לורק) החישא ךידוקיפב
ימעט ;חלשב תשרפ (לישעה) הרותה תכונח
ןימוחת ;פקת 'יס םיגהנמה ירוקמו םינידה
192 'מע ד
םיכאלמה תריש י"ע ותומי אלו הדימ דגנכ הדימ םירצמה ועבטיש הצר ה"בקה<-
הקספ חרוק תשרפ ירפס לע םדא תודלות
זיק
וחולש י"ע איהשכ אלו ומצע י"ע איה םיעשר תלפמשכ חמש ה"בקה<-
הקספ חרוק תשרפ ירפס לע ב"יצנה קמע
זיק
ןובאיתל םיעשר תלפמ לע אלו סיעכהל םיעשר תלפמ לע חמש ה"בקה<-
'מע םילשורי םויו תואמצעה םוי תוכלה
'מע י ןימוחת ;אמ 'יס ו"ח רמוא עיבי ;טעק
3 הרעה 266
תואמצעה םויב ללה רמול אל םעט הז<-
הכר 'יס ריאי תווח חספ לש יעיבשב "וררושי תויחהו" טויפ רמול אל םעט הז<-
צת 'יס בקעי קח ;ב"ע י ןיכרע רשיה רוא
א"שרהמ ;ג ק"ס צת 'יס ח"וא ז"ט ;ט ק"ס
יגהנמ ;ב"ע ט תוכרב תודגא ישודיח
ב"ח והילא תחנמ ;בע 'יס רנזיולק א"רהמ
תשרפ אתליכמ לע הנשמה תבכרמ ;וט 'יס
'יס הרורב הנשמ ;אתרישד אתכסמ חלשב
;ב"ע ט תוכרב טפשמל םייניע ;ז ק"ס צת
ירפ ;ב ףיעס צת 'יס ח"וא ןחלשה ךורע
ירייש ;ג ק"ס צת 'יס בהז תוצבשמ םידגמ
לעבש הרות ;צת 'יס ח"וא ,הלודגה תסנכ
,המלש הרות ;וטק-טק 'מע הכ ךרכ הפ
אכר-כר 'מע ,םיאולימ ,אב תשרפ
חספ לש םינורחאה םימיב םלש ללה םירמוא ןיאש םעט הז<-
חנ 'מע ןויערה רוא תונוכנ אל תופקשה ןאכמ םיחיכומש םיפלסמ שי<-
זי 'מע ב"ח שבד תורעי םיכאלמה כ"אשמ הרצמ ולצינש ינפמ הריש ורמא לארשי<-
ריאי תווח ;א"ע י תוכרב לע יכדרמ ךורב
;ב"ע טל ןירדהנס ינושרגה טוקלי ;הכר 'יס
תשרפ לע הרות יטוקיל ,וכלמ תועושי
תשרפ אתליכמ לע הנשמה תבכרמ ;חלשב
ןיע לע בקעי ןויע ;אתרישד אתכסמ חלשב
שאר ;ב"ע טל ןירדהנסו ב"ע ט תוכרב בקעי
בקעי ןיע לע ף"יר ;חלשב תשרפ ,דוד
ב"ע טל ןירדהנס
העיבטה תעשב אלו תרחמל קר הריש ורמא םיכאלמהו לארשי<-
ב"ע טל ןירדהנס תודגא ישודיח א"שרהמ ינימש םויב קר הריש ורמאש וא ,העיבטה תעשב אלו תרחמל קר הריש ורמא םיכאלמהו לארשי<-
הפ ;ב"ע טל ןירדהנס תודגא ישודיח ל"רהמ
חלשב תשרפ שודק
ולבס םהש ינפמ םירצמה תעיבט לע רישל םיאשר לארשי<-
213-180 'מע (א"נשת) ה םיבחרמ םיכאלמה אלו הריש ורמא לארשי עודמ<-
;וטק-טק 'מע הכ ךרכ הפ לעבש הרות
זכק-וכק תוא די תומש המלש הרות
לארשי םה 'ידי ישעמ'<-
אי-ז 'מע א"ח המחלמ בישמ םירצמ םה 'ידי ישעמ'<-
213-180 'מע (א"נשת) ה םיבחרמ הדגאל םינושה םישוריפה םוכיס<-
א"ע י תוכרב ח"לצ םיעשר תלפמ לע הריש םירמואש תוכרבב וירבדל ןאכ ןנחוי 'ר ירבד ןיב הריתס<-
213-180 'מע (א"נשת) ה םיבחרמ םיעשר תלפמ לע הריש םיחבשמה תורוקמל הריתס<-
וטק-טק 'מע הכ ךרכ הפ לעבש הרות םיעשר תלפמב חמש ה"בקהש זיק הקספ חרוק ירפסל הריתס<-
תסנכ ירייש ;ט ק"ס צת 'יס בקעי קח
צת 'יס ח"וא ,הלודגה
חספ לש יעיבשב "ונתחמש ןמז" תרימאמ ישוק<-
אי-ז 'מע א"ח המחלמ בישמ אובל דיתעה לע התיה לארשי תריש<-
'מע ל"שת ןליא רב תטיסרבינוא הנשה רפס
ךליאו 80
הרמימה ילעב תומש<-
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא י"א ינבל םישעמ
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמה ישרפמ
476 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוחתפמ
112 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות הנשמ לע<-
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרה לע<-
115 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךורע ןחלושה לע<-
הוצמ
זי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב לארשיל הנתינש הנושארה<-
ו הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ער רבד עדי אל הוצמ רמוש<-
ערוצמ
די ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ןמענ תערצ<-
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו תואיצמ
52 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןופצמ
םירצמ
חי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םהיתוכמ ולחה שדוח הזיאב<-
טי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב "ךילע םישא אל םירצמב יתמש רשא הלחמה לכ"<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר<-
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םלועה תאירבה ינפל הבותכ התיה ותשרפ ,ששוקמ
61 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמ
70 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתה ימכח לצא<-
ה ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב םיאמורה דגנ םילשוריב ,םידוהיה דרמ
הרמ
הרעהו זי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
טי
והסינ םשו טפשמו קח ול םש םש<-
טי הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב ורואיב<-<-
טי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב לארשי ינב םש ויה יתמ<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,וקורמ
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא לעבירמ
(םירמ ראב :האר) םירמ
ונבר השמ
61 'מע ב"ח טפשמה רצוא ותרות<-
50 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויתונקת<-
אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב השמד ןיזיפשוא<-
א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב וידימלת ראשמ רתוי עשוהיל לצא<-
חי קרפ ,ד הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
בנ הרעה
תוכלה תואמ 'ג וחכתשנ וילע לבאב<-
ד הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ןדמילו רזח זנק ןב לאינתע<-<-
דכ הרעה ט קרפ תועובשל חספ ןיב "םיקלאמ טעמ והרסחתו"<-
הרעהו ,בל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
הל
םימעפ 'ד לארשיל הרותה תא דמיל<-
ה קרפ ,אי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה
החנמה ןמזב תבשב רטפנ<-
אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "אשידק אניצוב" י"בשרל ארק<-
גמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ונורג ךותמ הרביד הניכש<-
וט הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ תנש<-
*גפ ,ו הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ישימחו ינשבו תבשב הרותב וארקיש ןקית<-
א הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמעב ג"ל - הירטמיגב "השמ"<-
א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב "יניסמ הרות לביק השמ"<-
זי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב שדחה שודיק לע עידוהל ,תואושמ
זל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םיקודצה ללגב ולטב<-
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרה לע םיגישמ
(הלואג :םג האר) חישמ
חמ 'יס חספ לאפר תכרב ותאיב תרוצ<-
חמ 'יס חספ לאפר תכרב חישמה תאיב לע רשבל םדוק אובי איבנה והילא םאה<-
טמ 'יס חספ לאפר תכרב וירחאל וא ק"מהיב ןינב םדוק אובי םאה<-
חמ 'יס חספ לאפר תכרב ט"ויו תבשב אובי םאה<-
חמ 'יס חספ לאפר תכרב ותאיב רחא גוגמו גוג תמתלמ<-
וינפל המדקהב זי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר תוכזב אובי<-
ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר תסנכ תיבב לתוכה תליפנ םע אובי<-
הס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ואובל היפיצ<-
ל הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב םקוה יתמ ,ןכשמ
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא ילשמ
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמ
גמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב דיחי ןושלב רמאנ ,(םירבד) הרות הנשמ
105 'מע ב"ח טפשמה רצוא (ם"במרל) הרות הנשמ
111 'מע ב"ח טפשמה רצוא ונונגס<-
105 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרב רסומו טפשמ
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא יעבט טפשמ
136 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינווי טפשמ
222 ,137, 130 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי תנידמ טפשמ
136 'מע ב"ח טפשמה רצוא ימלסומ טפשמ
ירבע טפשמ
123 'מע ב"ח טפשמה רצוא וללכב<-
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא לארשי תנידמב<-
132 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקיספב<-<-
130 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקיחתב<-<-
תמ
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ול ער ןמיס - תבש יאצומב<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ול הפי ןמיס - תבש ברעב<-
זט הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רבדמ יתמ וב ולכש םוי<-
חלשותמ
ל ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םוי<-
גמ הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב וייח תונש<-
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא תואתביתמ
הרות ןתמ
דס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב םירצממ לארשי תאצל הנושאר הנשב<-
זי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמ תאיצימ לחה<-
טפשמה ירואב אי ףיעס גל 'יס ךורע טפשמ
9 ק"ס
דלונש ןטקכ זא ובשחנ לארשי םאה<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיטבנ
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב וינב ינשו ,ומא הנח ,ויבא הנקלא ,איבנה לאומש תרובק םוקמ ,לאומס יבנ
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רייאב ח"כב םשל הילע<-
180 ,159 'מע ב"ח טפשמה רצוא תודיגנ
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב אוהיבאו בדנ
478 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוקירטונ
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא םזילאנימונ
זי הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותרובק םוקמ ,עשוהי יבא ןונ
111 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרות הנשמב תואחסונ
97 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתב תואחסונ
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרה לש םילכ יאשונ
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב וז םג שיא םוחנ
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר דימלת ,'ר ,הימחנ
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,בלסרבמ ןמחנ
שחנ
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ינומדקה שחנ לש ויטעב - תמ תאמוט<-
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ונב רזעלא יבר תרובק ינפל י"בשר תרעמ תא ףיקהש<-
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא הקיספל סיסבכ יוסינ
(שדוחה) ןסינ
ח קרפ ,א ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
זכ הרעה
ישילשה שדקמה תיב תכונח ןמז - חספ ירחא<-
וב ב"כ<-
ה ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב וחירי תא ףיקהל ולחה<-<-
ו ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב 'ה תשודק לע גארפב וגרהנ<-<-
ד ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב קחצי לומינ<-<-
וב ג"כ<-
ח ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ולתנו לואש ינב ותמוה<-<-
ט ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב בקעי ןב יול לומינ<-<-
י ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םלועה תומוא םע אסיספ ןב אהיבג חוכיו - וב ד"כ<-
טמ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ז"הג םימיב לח וניא - וב 'ל<-
טי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב בקעיו קחצי ,םהרבא וב ודלונ<-
גכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םוי םישלש וב שי דימת<-
ו ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשרל יוניכ ,שודק ץוצינ
248 'מע ב"ח טפשמה רצוא סואלוקינ
ז קרפ ,ל הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
מ הרעה
תחיבז ורואיב ,'תסכנ'
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא סנ
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
דס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב נ"העבמר ןויצ לעמש ןינבל תודוסי תריפח תעב עריאש<-
גכ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ם"במרל השענש<-
אכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשרל השענש<-
גס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב "םיסנב תדמולמ" - אסוד ןב אנינח יבר לש ותשא<-
זל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב סנה לעב ריאמ יבר<-
די ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב ותערצ ,ןמענ
רנ
*מ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "ךעדי םיעשר רנ"<-
געק-חסק 'מע דסחו םייח
המשנ ,חור ,שפנ ן"רנ
תומשנ
ונ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םייחה לע םימחר שקבל םינוילע תומלועב הנשה שארב תוטטושמ<-
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב תוביתנ ב"ל הרותב ,המכח תוביתנ
אבס
הכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "םינב ינב םינקז תרטע"<-
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיארובס
הלוגס
זל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב המשנה תראהל<-
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הרצמ לצניהל<-
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ןוממ דספהל<-
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הדיבא תאיצמל<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
סרטנוקבו ה"ד אי 'מע
לגרה תחמש שיגרהל<-
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
דוע ה"ד איק 'מע
תובצעמ לצניהל<-
177 'מע ב"ח טפשמה רצוא לדומ יכדרמ ,לגס
77 'מע ב"ח טפשמה רצוא םלוע רדס
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ןימחר רדס'
94 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיארומאו םיאנת רדס
346 ,192 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונלבוס
88 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתב תויגוס
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא תופלחומ תויגוס<-
(הלבק :םג האר) דוס
וכ ,זט ,ד ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םויב הרותה תודוס הליג י"בשר<-
נ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה ימי לש<-
הכוס
זכ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב אטחל האיבמ הניא הב הליכאה<-
תוכוס
אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ףסויד ןיזיפשוא<-
אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב השמד ןיזיפשוא<-
אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב וינפלש רמועב ג"ל לחש םויב לח ולש יעיבר םוי<-
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הריצב) ןוס
37 'מע ב"חטפשמה רצוא םירפוס
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא תירוס
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארדיס
29 'מע ב"ח טפשמה רצוא גייס
478 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוקירטונו םינמיס
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ש"נצכ ם"לח<-
*טכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םימשגל<-
הכ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב הפוחל ח"י ןב - (רמועב ג"ל) רייא ח"יב ןיאושינל<-
(ןמיס ,הרותה תאירק :האר) הרותה תאירקל<-
בל ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תובא יקרפ תרימא רוזחמ ליחתמ ןהבש תותבשל<-
ןיאושינל ער ןמיס<-
קרפ ,אמ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ל הרעה די
רמועה ימיב<-<-
ל הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב<-<-
91 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,המלש ,ויליריס
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,םהרבא ,ירדנכס
הנכס
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הנממ לצניהל הלוגס<-
קרפ ,חמ הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ל הרעה די
רמועה ימיב ןיאושינב<-
ל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב רייא ח"רב ותליכאב וא זווא תטיחשב ,םד תזקהב הנכס שיש דיסחה הדוהי יברמ הלבק<-
ו הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב שדוח שארב רפתסהל<-
החילס
בי הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ויתונווע תחילס םוי אוה יכ - ןתח תינעת ימעטמ דחא<-
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב "ךירבדכ יתחלס" רמאנ יתמ<-
רמועה תריפס
קרפ ,בכ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
הס הרעה חי קרפ ,זט ףיעס חי
דוהבש דוה - רמועב ג"ל תריפס<-
א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב הניב ירעש ט"מ דגנכ םוי ט"מ<-
112 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרל תווצמה רפס
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,דרפס
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיאנתה תורפס
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב הכלה ,ינש תיב ימי תורפס
78 'מע ב"ח טפשמה רצוא (הכלה ישרדמ) ירפס
י ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ןועמש יבר ירפס םתס<-
115 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךורע ןחלושה לע סוניכ ירפס
476 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיללכ ירפס
475 'מע ב"ח טפשמה רצוא שומיש ירפס
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא דחיה ךרס
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמ םתס
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארמגד אמתס
הרז הדובע
וכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב חוליג ןועטש ערוצמלו תמל המוד<-
וכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב "םיתמ יחבז" היורק<-
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא בהזה לגע
ג ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב םלועה תאירבל תודע אוה חספ ןברק ,תודע
בכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ולכאנ יתמ דע ,םירצממ ואיצוהש תוצמ תוגוע
(םלועה תאירב :םג האר) םלוע
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב לוגע אוה<-
גע הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב הדגא רחאש שידק לעו ארדיסד השודק לע םייקתמ אוה<-
אבה םלוע
חכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ןיאושינ תניחבב<-
ט הרעה י קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הועל קלח ול ןיא תודעומה תא הזבמה<-
א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ודלי וליאכ אבה םלועל ורבח איבמה<-
זל-ול ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב וב קלח םהל שי לארשי לכ<-
וט ,א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב וילא םדאה תא תואיבמ תובוט תודימ<-
שנוע
טכ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הדמ דגנכ הדמ שינעמ ה"בקה<-
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םימכח ידימלתב לוזלז לע<-
רפוסה ארזע
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב החנמה תעב הנענ<-
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(485 'מע) 315 'סמ םירואיב
ןיעה ןמ יומסש המב הכרב ,ןיע
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא תליהק ,ידג ןיע
י הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אירבכע רפכ ,אירבכע
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'בורה ךרד לע'
לודגה ןהכה ילע
ב קרפ ,*הל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חכ ףיעס
ותריטפ םוי<-
מ הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ןרהא ןב רמתיא לש וערזמ<-
ג-ב ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב םד תולילע
קלמע
זי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב לארשי דגנ קלמע תמחלמ התיה יתמ<-
339 'מע ב"ח טפשמה רצוא דוד ןב ןנע
טי קרפ ,ב ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב
גכ הרעה
הדשה ץע םדאה יכ ,ץע
,אביקע
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותרובקב לפיט איבנה והילא<-
בס ,גכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אביקע יבר לש ויתודמ תומורתמ תומורת ויתודמש רמא י"בשר<-
די ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב ףיסוה םידימלת השימח<-
ב הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אישנה הדוהי יבר דלונ רטפנשכ<-
(אביקע יבר ידימלת :האר) וידימלת<-
ג הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפו ותדיל תנש<-
תבש ברע
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ול הפי ןמיס - זא תמ<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךורע
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמה תכירע
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתה תכירע
בשע
דמ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הדשב יוצמ שדוח הזיא דע<-
79 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוכלמ יגורה הרשע
338 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיטבשה תרשע
ןוצר תע
חכ הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב ןכמ רחאל םג ךשמנ אוה ,ןוצר תעב היישעה תליחת םא<-
זנק ןב לאינתע
ד הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב השמ לבא ימיב וחכתשנש תוכלהה תא דמיל<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,סאפ
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא היגולוכיספאראפ
199 'מע ב"ח טפשמה רצוא היגוגאדפ
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב נ"העבמר ידי לע ,םייובש ןוידפ
180 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוישיא ןחלופ
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו הקיטילופ
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,ןילופ
233 ,57 'מע ב"ח טפשמה רצוא םזילאמרופ
(תוריזג :םג האר) תויונערופ
ב הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב םירצמה ןיב ימיב<-
קרפ ,ג-א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
ב ףיעס זט
רמועה תריפס ימיב<-
ג-א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיב ועריאש<-
תריטפ
(ןועמש יבר :האר) יאחוי רב ןועמש יבר<-
(א"מר :האר) א"מר<-
(אביקע יבר ידימלת :האר) אביקע יבר ידימלת<-
95 ,61 'מע ב"ח טפשמה רצוא היגולוליפ
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןוליפ
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו היפוסוליפ
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא סטרקוליפ
185 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,לאינד ,וטניפ
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,קסניפ
112 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרל תוינשמה שוריפ
םילמ ישוריפ
ח הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "ארדא"<-
ו ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב "אשידק אניצוב"<-
ד הרעה טי קרפ תועובשל חספ ןיב "הקאלאח"<-
חי קרפ ,ה הרעה די קרפ תועובשל חספ ןיב
גל הרעה
"יטומזמ"<-
ח קרפ ,טס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ ,טי הרעה
"סרפ"<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "הישות"<-
70 'מע ב"ח טפשמה רצוא ך"נת ישוריפ
,גיק ,וס ,ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ ףיעס ה קרפ
תועובשה גחב םינודינ ,ןליאה תוריפ
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא אקריפ
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא יובאב ןב יוקריפ
ד הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב םיוש (רמועב) ג"ל םירופ :ןמיס ,'שגלפ'
ה ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב ימורה ביצנה ,סורולפ
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא לופלפ
'ר ,ריאי ןב סחנפ
בי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר לש ונתוח וא ונתת<-
הכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ורבק םוקמ<-
ב קרפ ,*הל ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
חכ ףיעס
ותריטפ םוי ,ןהכה ילע ןב סחנפ
159 'מע ב"ח טפשמה רצוא להק יסקנפ
קוספ
וט הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םלועל הבוט איבמ ונמזב וארוקה<-
טע הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "ךקוספ יל קוספ"<-
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא םרפסמ ,םיקוספ
חספ
ב קרפ ,טי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ד הרעה
קחצי דלונ חספד 'א םויב<-
גכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב היתשו הליכא ירחא םדאה ךשמנ חספ ימיב<-
הכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב האובתה לע וב םינודינ<-
(ןברקה) ינש חספ
ו קרפ ,ב ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב
ט הרעה
והיקזח ימיב<-
ב ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב השמ ימיב<-
36 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהו היגולוכיספ
132 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה ,לארשי תנידמ תקיספ
זכ הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב לארשיל הנתינ הוצמה יתמ ,המודא הרפ
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,סנאבורפ
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישורפ
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םידגמ ירפ'
הלימ תעירפ
טי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב הב ווטצנ יתמ<-
תובא יקרפ
ה ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ארמג םהל ןיא<-
*י הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב םעטה<-<-
בי ,ב ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב דיסח ארקנ תובאד ילימ םייקמה<-
ב ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םהבש רסומה תא ךירצ ןייד<-
א ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב "תובא" םשל םעט<-
ה קרפ ,ג ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
אל ףיעס
םהלש יששה קרפה והמ<-
בכ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תווצמו הרות דומילל םיזרזמ<-
דכ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב בוטה תרכהל םיכנחמ<-
ב ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ןיקיזנ רדסמ<-
ד ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םהב םיאבומה םיאנתה רפסמ<-
ב ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ס"שב םמוקמ<-
ה-ג ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב םרואית<-
75 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמב םיקרפ
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא תונשרפ
70, 37 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמ לש וטושפ
37 'מע ב"ח טפשמה רצוא שרדו טשפ
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'אטישפ'
69 'מע ב"ח טפשמה רצוא אתטישפ
א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב "טחמ לש ודוחכ חתפ יל וחתפ" ,חתפ
405 'מע ב"ח טפשמה רצוא הוושה דצ
31 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיקודצ
זל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב שדוחה שודיק לע ועידוהש תואושמה תא ולטיב םללגב<-
קידצ
קרפ ,דל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
*מ הרעה חי
"חמשי םיקידצ רוא"<-
*ק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב קידצ וניאש יממ רומח ושנוע - אטוחש קידצ<-
א ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב םויל םוימ ויתונש אלממ ה"בקה<-
גמ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב שדקמה תיב תפירשל הלוקש ותתימ<-
חי קרפ ,א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
טנ הרעה
הקישנב תמ<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב רודה ןוועב ספתנ<-
גי הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ינש םוי תליחתבו ישימח םוי תליחתב שמשמ ,(בכוכה) קדצ
57 'מע ב"ח טפשמה רצוא טפשמו קדצ
144 'מע ב"ח טפשמה רצוא ילאיצוס קדצ
הקדצ
אע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב אתקדצ אתינעתד ארגא<-
ונ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "ךינפ הזחא קדצב ינא"<-
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב סנה לעב מ"ר תבוטל<-
ז הרעה וט קרפ תועובשל חספ ןיב הקדצ וז "ךיפ"<-
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרה תאווצ
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמב חמוצ
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתד תונויצ
ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ירופיצ רפכ ,ירופיצ
217 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינבלצ
204 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרוזנצ
בס הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב הנממ לצנהל הלוגס ,הרצ
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא ףסוי ,וראק
(רהוז :םג האר) הלבק
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ב"הב תינעתל הלבקה פ"ע םעט<-
חי קרפ ,ד ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וכ ףיעס חי קרפ ,זט ףיעס
ותריטפ םויב הרותה תודוס הליג י"בשר<-
נ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה ימי לש דוס<-
ארדסד השודק
גע הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב םלועה םייקתמ וילע<-
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הפ לעבש הרותה תומדק
58 'מע ב"ח טפשמה רצוא םישדק רדס ,םישדק
124 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה לש היצקיפידוק
476 'מע ב"ח טפשמה רצוא תויצנדרוקנוק
בס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב לוגע םלועהש רמא ,סוקינרפוק
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,אטשוק
שדוחה שודיק
זי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב וילע ועידוה ןהבש תואושמ<-
זל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םיקודצה ללגב ולטב תואושמה<-
זי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב הנושארה הוצמה - "םכל הזה שדוחה"<-
ו הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב וימיב ויהש תוריזג ,םהיב ךלמ ,לדנעוו רסיק
212 'מע ב"ח טפשמה רצוא הירסיק
ץיק
די ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תולחמל דתועמ<-
וט-די ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב תואופרב וב םיקסוע<-
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא רמוחו לק
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,גרבנזואלק
הללק
בצ הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב האב איה םניח לע וליפא םכח תללק<-
ה קרפ ,ג ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
אל ףיעס
תובאל והופריצ ,(תובא יקרפב ישש קרפ) 'הרות ןינק'
ריצק
זכ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב רמועה תריפס ימיב - ונמז<-
טנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ריצקה ימי ףוס ןמז<-
בנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םילשורימ םקוליס ,םיארק
ןברק
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב גחב ואטח ילוא רפכל גחה רחא ןברק איבה בויא<-
ל הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב רוש היה ןושארה ןברקה<-
חספ ןברק
ג ףיעס ז קרפ תועובשל חספ ןיב םלועה תאירבל תודע אוה<-
319 'מע ב"ח טפשמה רצוא איסא אנטרק
39 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'היב ירק'
הרותה תאירק
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הירחאל ןורחאו הינפל ןושארה ךרבמ היה הנשמה ןמזב<-
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ולכי םאה - ךרבל םיעצמאה וצר םא<-<-
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םיכרבמ ויה הנשמה ןמזב ףא ראבה תריש לע<-<-
טי הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םיכרבמ ויה הנשמה ןמזב ףא םיה תריש לע<-<-
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב םיכרבמ ויה הנשמה ןמזב ףא החכותה לע<-<-
*גפ ,ו הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב התוא ןקית השמ<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,ןילרק
תשק
הס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "יאחוי ןב ןועמש ןבר" הירטמיגב - "תשקה"<-
בל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר ימיב התארנ אל<-
הייאר
בכק-טיק 'מע הכלהב תולכתסה תוארה שוח תלודג<-
הנשה שאר
ונ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םייחה לע םימחר שקבל םינוילעה תומלועב וב תוטטושמ תומשנה<-
חכ 'מע א"ח תבשה רצוא תבשו דעומכ לוקש<-
תובית ישאר
כ הרעה ה קרפ תועובשל חספ ןיב תבש = ךימוחנת יברקב יפערש [בורב] <-
192 'מע ב"ח טפשמה רצוא קסמודר
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא תד תפידר
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'םיבור'
136 'מע ב"ח טפשמה רצוא טפשמ ,אמור
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא תור
ג ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב התריטפ ןמז ,ונמא לחר
ונ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב םייחה לע םימחר שקבל םינוילע תומלועב תומשנה תוטטושמ הנשה שארב ,םימחר
*זט ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םוי ,שאגימ י"ר
טכ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םוי ,ף"יר
95 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתב הילאיר
55 'מע ב"ח טפשמה רצוא םזילאיר
116 'מע ב"ח טפשמה רצוא א"מר
אס הרעה ב קרפ תועובשל חספ ןיב הנשהו ותריטפ ליג<-
זי קרפ ,המ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
ח ףיעס
ותריטפ םוי<-
ב קרפ ,ח ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
אס הרעה
ותרובק םוקמ<-
ח ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב ורבקל הילע<-<-
104 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במר
חנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ארזע ימימ הרות רפס אצמ<-
גכ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב םיב ול השענש סנ<-
ז הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ל"זחב רכזוה אלש הכלה איבמ וניא<-
זמר
ה הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אתיירואב יזימר אלד ידימ אכיל<-
ב ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב י"בשר תריטפל<-
כ הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב רמועב ג"לב תדרל לחה ןמהש<-
דנ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םוי ,ל"חמר
ן"ר
469 'מע ב"ח טפשמה רצוא ולש הרותה רפס<-
האופר
המ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב תועובשל חספ ןיב םידרויה םימשג י"ע<-
וטדי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב אפרתמ ופוג םג - שפנה תאופרב קסועה<-
בכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב הל לגוסמ רייא שדוח<-
במ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ואפרתנ םירצמ יאצוי<-
ה קרפ ,ומ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
טי הרעה
אתרצע דעו אחבידמ ינייקש והלוכ<-
בס ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב הילע רבדמ יתוקוחב תרטפה םויס<-
וט-די ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב ץיקב הב קוסיע<-
חמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ותריטפ םוי ,י"שר
עשר
'יס םויה תוליפת ראש - הכלה רפס
(443 'מע) 76 'סמ םירואיב
םונהיגב וניד<-
א הרעהו ז ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב תועובש דע חספמ - םנהיגב וטפשמ <-
*מ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב 'ךעדי םיעשר רנ'<-
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא לואש
ח ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב וינב תתימ<-
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא תותליאש
116 'מע ב"ח טפשמה רצוא תובושתו תולאש
תועובש
טי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב הרות הנתינ וב<-
ג הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב תרצע ארקנ עודמ<-
זכ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב חספל סחיב תרצע ינימשכ בשחנ<-
וס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב ןליאה תוריפל הנשה שאר אוה יכ וינפל הבושתב רוזחל ךירצ<-
וס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב וינפל יתוקוחב ןירוק ןכל<-<-
ד קרפ ,הכ ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
גיק ,וס ,ד הרעה
םהילע וב םינודינו ןליאה תוריפל הנשה שאר<-
תבש
זצ 'מע א"ח תבשה רצוא הוצמ תצמ אל לבא תבש תדועס ןמב םיאצוי<-
ה קרפ ,אי ףיעס ה קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה
ונבר השמ רטפנ החנמה ןמזב<-
ב ףיעס ג קרפ תועובשל חספ ןיב 'תובוהצה תוצמה תבש'<-
טי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב לארשיל הנתינ יתמ<-
גי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב ונממ םיכרבתמ םימיה תשש<-
המ 'מע א"ח תבשה רצוא ט"וי אלו ומצעמ האב תבש תשודק<-
גלר 'מע א"ח תבשה רצוא 'ד םוימ הליחתמ תבש תעפשה<-
ולר 'מע א"ח תבשה רצוא הבושת ימי תרשעמ הרומח תבש םאה<-
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךורע ןחלוש
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב טפוש
רוש
ב קרפ ,אכ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
ל הרעה
רייא שדוח לזמ אוה<-
ל הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ןושארה ןברקה היה<-
דמ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב תודשב םיבשע אצומ אוה שדוח הזיא דע<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרותה םויסב גרטקל הסנמ ,ןטש
205 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןויצ תביש
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהב תוטיש
79 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמב תוטיש
94 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתב תוטיש
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא םימכח תוטיש
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלתה תטיש
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה בוליש
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
אלק 'מע
קידצ לש ,הניש
34 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהב םייוניש
235 'מע ב"ח טפשמה רצוא ינבר טופיש
תבשב לחש חספ ברע יניד - לארשיל קוח
ביק 'מע
ןתליכא ,'םייריש'
הרותב התאירק ,ראבה תריש
טס הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הילע םיכרבמ ויה הנשמה ןמזב ףא<-
הרותב התאירק ,םיה תריש
טי הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הילע םיכרבמ ויה הנשמה ןמזב ףא<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא ך"ש
החכש
חי קרפ ,ד הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב
בנ הרעה
השמ לש ולבאב וחכתשנ תוכלה תואמ שולש<-
ד הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב זנק ןב לאינתע י"ע ודמלנו ורזח<-<-
הניכש
ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספ רחא םימי העבש דע התרטעב<-
גמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב השמ לש ונורג ךותמ הרביד<-
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא שנועו רכש
33 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,ףסוי אביקע ,רגניזלש
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא ךלמה המלש
50 'מע ב"ח טפשמה רצוא ויתונקת<-
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הרותה תריסמ תלשלש
קרפ ,*טכ הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב
ט הרעה חי
םתרעמ ,ללהו יאמש
איבנה לאומש
ב קרפ ,גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
זנ ףיעס
ותריטפ םוי<-
ב קרפ ,גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב
זנ ףיעס
ותרובק םוקמ<-
גמ ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב ורבקל היילע<-
62 'מע ב"ח טפשמה רצוא וינבו לאומש<-
50 'מע ב"ח טפשמה רצוא רבד רשע הנומש
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרל םיקרפ הנומש
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא םיקרפו תותכסמ תומש
החמש
גכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב ותתימ םויב חמש י"בשר<-
קרפ ,דל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
*מ הרעה חי
"חמשי םיקידצ רוא"<-
בכ הרעה זט קרפ תועובשל חספ ןיב השא תחיקל תחמשכ - תיב ותיינב<-
ונ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב החמש םוי היה םדק ימיב - רייאב ז"כ<-
תבשב<-
זל 'מע א"ח תבשה רצוא החמשה לע ווטצנ אל הרות ןתמ םדוק<-
הטימש
זל ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב תולבויו תוטימש םיעבש לוטיב דגנכ הנש םיעבש התיה לבב תולג<-
'ר ,יאחוי רב ןועמש
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וילע ורמאש תורמא<-
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ושאר לע תוכרב ןועמש יברל ול חוני<-<-
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
י"בשרכ ןב דלת תדלוי םא לכ<-<-
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
"םיחוכנ םירבד בישמ"<-<-
ח ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וינפב אלשו וינפב וילע ךומסל יאדכ<-<-
בנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
תוכלה םיפלא 'ג ושדחתנ ולבאב<-
ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ולש תסנכה תיב<-
קרפ ,ט הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וט הרעה חי

ושרדמ תיב<-
הירטמיג<-
הס הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
תשקה = יאחוי ןב ןועמש ןבר<-<-
ז ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
תבש = ללוכה םע יאחוי ןב ןועמש<-<-
ורבק לע תוחטתשה<-
אי הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
רדאב 'זב<-<-
חי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
רמועב ג"לב<-<-
דל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
תוינערופה ינפמ הנגה ותוכז<-
דכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
םימש ןידמ ליצה<-<-
בל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וימיב תשק התארנ אל<-<-
וייוניכ<-
חי קרפ ,ו ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
אי הרעה

"אשידק אניצוב"<-<-
ו ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ושוריפ<-<-<-
ז ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
"תבש"<-<-
בל ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
רמועב ג"לב ויחבש דומיל<-
קרפ ,*ח הרעה זי קרפ תועובשל חספ ןיב
גמ הרעה חי

אבחתה הב הרעמ<-
חי קרפ ,במ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
ו ףיעס

םשמ ותאצ םוי<-<-
ותחפשמ<-
אי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
רזעלא יבר - ונב<-<-
אי ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ריאי ןב סחנפ יבר - (ונתוח וא) ונתח<-<-
אכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ול השענש סנ<-
זי קרפ ,א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ ףיעס חי קרפ ,*ו ףיעס

רמועב ג"לב ךמסנ<-
דל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ודובכל תורנ תקלדה<-
ח הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
רביחש םירפס<-
י ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ןועמש יבר ירפס םתס<-
ט ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
י"בשר אוה דומלתב ןועמש יבר םתס<-
ט-ח הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ותרובקו ותריטפ<-
ג ,א ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ותריטפ תנש<-<-
זי קרפ ,גמ ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
הכ ,ג-א ףיעס חי קרפ ,ז ,א ףיעס

ותריטפ םוי<-<-
ב ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ארמגבו הרותב ךכל םיזמר<-<-<-
גכ ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ותתימ םויב חמש<-<-
וכ ,זט ,ד ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ותריטפ םויב "אטוז ארדא"ו הרותה תודוס הליג<-<-
א ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
וייח תונש<-
א ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
ותדיל תנש<-
*י ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
עשוהי יבר דימלת<-
זי ,*י ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב
אביקע יבר דימלת<-
בס ,גכ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב
אביקע יבר לש ויתודימ תומורתמ תומורת ויתודמ<-<-
חי קרפ ,א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ב הרעה

אביקע יבר ידימלת תתימ ירחא ורייתשנש םידימלתה תשמחמ<-<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב ינוסמעה ןועמש
ט ףיעס טי קרפ תועובשל חספ ןיב ורבק דיל הליפת ,קידצה ןועמש
ט ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב י"בשר אוה דומלתב ןועמש יבר םתס ,ןועמש
66 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארג ןב יעמש
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תדל האנש
הנש
ד קרפ ,ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
וס הרעה
"היתוללקו הנש הלכת ,היתוכרבו הנש לחת"<-
א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב הדגנכ רמועה תריפס ,הניב ירעש
145 'מע ב"ח טפשמה רצוא תמא תפש
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'ר ,ףסוי ,םימואת
החכות
קרפ ,גנ ,זמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב
טס הרעה ד
ותחכותב ץוקת לא<-
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא םהיתוטישו םימכח תודלות
481 'מע ב"ח טפשמה רצוא הינבר ,היסינות
77 'מע ב"ח טפשמה רצוא אתפסות
277 'מע ב"ח טפשמה רצוא תוישוח לע תועפות
הרות
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב "ובוזעת לא יתרות םכל יתתנ בוט חקל יכ"<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב "ךיפמ הזה הרותה רפס שומי אל"<-
ה הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב אתיירואב אזימר אלד ידימ אכיל<-
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב הרות אלא בוט ןיא<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרות תקזחה<-
הל הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב המכח תוביתנ ב"ל הב שי<-
זמ ףיעס ד קרפ תועובשל חספ ןיב "ךימי ךרואו ךייח איה יכ"<-
ג הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב םלועה תאירב םדוק הנש םייפלא ה"בקה ינפל הבותכ<-
המ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ןמה ילכואל אלא הנתינ אל<-
אמ הרעה א קרפ תועובשל חספ ןיב ןויסב הנתינ<-
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב (וחוכ תשתמ=) הישות תארקנ<-
(הרות ןתמ :האר) התלבק<-
ח הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב המימת 'ה תרות<-
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'הדובעו הרות'
28 'מע ב"ח טפשמה רצוא הפ לעבש הרותו בתכבש הרות
419 'מע ב"ח טפשמה רצוא הריחבה תרות
56 'מע ב"ח טפשמה רצוא טפשמה תרות
61 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמב<-
263 'מע ב"ח טפשמה רצוא שנועה תרות
61 'מע ב"ח טפשמה רצוא השמ תרות
'הישות'
זק הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב הרותה תארקנ ךכ<-
129 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה תייחת
219 'מע ב"ח טפשמה רצוא תיתד הקיחת
130 'מע ב"ח טפשמה רצוא ירבעה טפשמה ,לארשי תנידמ תקיחת
ד קרפ ,ד הרעה ד קרפ תועובשל חספ ןיב
וס הרעה
'היתוכרבו הנש לחת'
141 'מע ב"ח טפשמה רצוא היטרקואית
אל ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב הילא וסנכנ יתמ ,חנ תבית
114 'מע ב"ח טפשמה רצוא ןמית
229 'מע ב"ח טפשמה רצוא הב ינבר טופיש<-
71 'מע ב"ח טפשמה רצוא םירפוס ןוקית
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא דומלת
91 'מע ב"ח טפשמה רצוא ימלשורי דומלת
(אביקע [יבר] :םג האר) אביקע יבר ידימלת
טנ הרעה חי קרפ תועובשל חספ ןיב יסרגה עשוהי יבר<-
א קרפ ,א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
*אס הרעה
ריאמ 'ר<-
זי ,*י ףיעס חי קרפ תועובשל חספ ןיב יאחוי רב ןועמש יבר<-
ח קרפ ,א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
א הרעה
םיפסונ םידימלת<-
ח קרפ ,ב ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב
א ףיעס
תועובשל חספ ןיב ותמ<-
קרפ ,חי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב
ב הרעה חי
םימי ולאב<-<-
<-<-
חי הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב םימי המכ<-<-
ז-ו ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב םהילע תולבא<-
א הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ויה המכ<-
הרעהו ,א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב
א
ויה ימו ,ותמש ולא ירחא דימעה םידימלת המכ<-
א ףיעס ח קרפ תועובשל חספ ןיב הרכסאב ותמ<-
אי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םתרובקב ולפיט תוינקדצ םישנ<-
א הרעה ח קרפ תועובשל חספ ןיב םתתימ תביס<-
זי קרפ ,די ףיעס זי קרפ תועובשל חספ ןיב
ל הרעה
רמועב ג"לב תומלמ וקספ<-
אי ףיעס א קרפ תועובשל חספ ןיב םתרובקו םתריטפ תעש<-
גי ףיעס ב קרפ תועובשל חספ ןיב ןונ ןב עשוהי תרובק םוקמ ,חרס תנמת
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא (חתפב) םיאנת
30 'מע ב"ח טפשמה רצוא יאנכע לש ורונת
81 'מע ב"ח טפשמה רצוא 'אינת'
תרופסת
וכ הרעה אי קרפ תועובשל חספ ןיב תרופסת םייולה וכרצוהש םעטה<-
תינעת
ד ףיעס ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןברק םוקמב איה<-
זעק ,צ ,א 'מע א"ח תבשה רצוא 'וכו אתש אלוכ הנעתהש אניבר ירבדב<-
החנמ תליפת
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב הב ונענ לאינדו וניתובא<-
ע הרעה ו קרפ תועובשל חספ ןיב ןוצר תע איה<-
72 'מע ב"ח טפשמה רצוא הנשמב תלובקת
27 'מע ב"ח טפשמה רצוא הכלהב תופוקת
69 'מע ב"ח טפשמה רצוא ארקמה ימוגרת
ול ,ב הרעה ז קרפ תועובשל חספ ןיב ינש חספ רחאש םימי 'זב ,ןיחיתפ ןיערת
הבושת
א הרעה ג קרפ תועובשל חספ ןיב 'טחמ לש ודוחכ חתפ יל וחתפ'<-
116 'מע ב"ח טפשמה רצוא תובושת
99 'מע ב"ח טפשמה רצוא םינואגה לש<-
113 'מע ב"ח טפשמה רצוא ם"במרה לש<-