Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת ביצה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת ביצה
לשון הגמראמראה מקום הביאור
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"ט אסורהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רצה
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכלחיי נפש ח"ד עמ' סד, ע
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכל, בש"א שאור בכזית ובה"א וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקג
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכל, בש"א שאור בכזית וחמץ בככותבת ובה"א זה וזה בכזיתנועם אלימלך (תשסא) עמ' קסט
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"ט וכו'מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות נח
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"ט וכו' במאי עסקינן וכו' ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"ב
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעד
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"טמאורי שערים - דברי הלכה סימן יב
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"טנחלי מים (מלאח) עמ' רלז
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"טשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ס, צ
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביו"טתורת מנחם חלק לד עמ' 254
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביום טוב ב"ש אומרים תאכל וב"ה אומרים לא תאכל, ב"ש אומרים שאור בכזית וכו' וב"ה אומרים זה וזה בכזית כו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סז
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכלחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה א
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביום טוב וכו'כתנות אור (תשעג) פ' לרגלים אות א
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביום טוב וכו' שאור בכזית וחמץ בככותבתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מב ע"ד, מג ע"א
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביום טוב וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ק
ב ע"א01 ביצה שנולדה ביום טובתשבי (תשסה) עמ' לה שורש ביץ
ב ע"א ביצהתורת מנחם ח"יד עמ' 246 {מס' ביצה נקראת גם מס' יו"ט}
ב ע"א ביצהתורת מנחם ח"יד עמ' 246, 251 {הטעם שמס' ביצה לפני מס' ר"ה - ע"פ נגלה וע"פ חסידות}
ב ע"א04 ב"ש אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת וב"ה אומרים זה וזה בכזיתאמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבת חוהמ"פ
ב ע"א04 ב"ש אומרים שאור בכזית וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רכ
ב ע"א04 ב"ש אומרים שאור בכזיתטהרת יו"ט ח"י עמ' נה
ב ע"א04 בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת ובית הלל אומרים זה וזה בכזיתלחמי תודה דף קפד ע"א
ב ע"א04 בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ת
ב ע"א04 בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קט
ב ע"א04 בית שמאי אומרים שאור בכזיתדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסא
ב ע"א04 בש"א שאור בכזית וכו'עולם הפוך פרק עז
ב ע"א04 מחלוקת ב"ש וב"ה אם בל יראה בכזית או בככותבתכרם יהושע (ולרשטיין) דף יט ע"ב {מה נ"מ, הרי אין מלקות כי הוא לאו שאין בו מעשה ואיסור יש גם בחצי שיעור}
ב ע"א04 לב"ש חמץ בככותבתכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנח
ב ע"א04 שאור בכזיתהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק יט
ב ע"א05 השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים וכו' ובית הלל אומרים וכו'נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מג ע"א
ב ע"א06 בש"א יחפור בדקר ויכסה ובה"א לא ישחוט אא"כ וכו'הר המוריה עמ' קצט
ב ע"א06 בש"א יחפור בדקר ויכסה ובה"א לא ישחוט אלא א"כ הי' לו אפר מוכן מבעוד יוםחיי נפש ח"ו עמ' עג
ב ע"א09 ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסהדברי יואל פ' משפטים דף קיד ע"ב
ב ע"א10 אפר כירה מוכן הואישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' טז, ויקרא עמ' יב, במדבר עמ' יד
ב ע"א10 אפר כירה מוכן הואשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פ
ב ע"א10 אפר כירה מוכן הואשרגא המאיר מועדים עמ' קצא, רט
ב ע"א10 ואפר כירה מוכן הואמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רט, פניני חסידות וישב לט
ב ע"א10 שאפר כירה מובן הואמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלג
ב ע"א10 שאפר כירה מוכן הואאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מ
ב ע"א11 בתרנגולת העומדת לאכילה וכו' בתרנגולת העומדת לגדל ביציםדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' עו
ב ע"א11 בתרנגולת העומדת לאכילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעד
ב ע"א12 אוכלא דאפרת הואאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלח
ב ע"א12 אוכלא דאפרתשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רלא
ב ע"א14 טעמא דבית שמאי דאמרי תאכלדברים נחמדים (תשסה) עמ' נח
ב ע"א15 דלמא ב"ש לית להו מוקצה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לז
ב ע"א16 קא סלקא דעתין אפילו מאן דשרי וכו' מאי טעמייהו דבית שמאידברים נחמדים (תשסה) עמ' ס
ב ע"א16 קס"ד אפי' מאן דשרי במוקצה בנולד אסרתורת איש ח"א עמ' תמד
ב ע"א19 בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקיג
ב ע"א19 מאן דאית ליה מוקצה אית ליה נולדכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצא
ב ע"א22 בש"א מגביהין מעל השולחן עצמות וכו' ובה"א מסלקין ואר"נ אנו אין לנו אלא ב"ש כר"יחמודי צבי מועדים עמ' תקיג
ב ע"א24 אמר לך ר"נ גבי שבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
ב ע"א27 גבי שבת סתם לן תנא וכו'תורת איש ח"ב עמ' צז
ב ע"א רש"י ד"ה לא תאכלתורת איש ח"א עמ' תמב
ב ע"א תוס' - אמאי לא תני אוסרין ומתיריןויגד יעקב עמ' תרטו
ב ע"א תוס' - שאור בכזית, בבא זו לא שייך הכא מידילחמי תודה דף קצד ע"ב
ב ע"א תוס' ד"ה ביצהטוב ראיה
ב ע"א תוס' ד"ה ביצהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לז
ב ע"א תוס' ד"ה דתניטוב ראיה
ב ע"א תוס' ד"ה שאור - מייתי תלת מילי גבי יום טוב דבית הלל לחומרא וב"ש לקולאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סז
ב ע"א תוס'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
ב ע"א ר"ן ד"ה ואיכא - תרנגולת העומדת לגדל ביצים יצתה מתורת אוכל לגמריתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עג
ב ע"א רמב"ם - טבילות יתירות תוספת טהרהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תנה
ב ע"ב07 שבת דחמירא ולא אתי לזילזולי ביה סתם לן תנא כר"ש דמיקלעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 273
ב ע"ב07 שבת דחמירי סתים לן תנא כר"שויגד יעקב עמ' תריד
ב ע"ב07 מוקצה בשבת ויו"טאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כז אות א עמ' קה
ב ע"ב08 יו"ט דקיל קיי"ל כר"י דאית ליה מוקצהמקראי קדש (תשנג) עמ' תסו
ב ע"ב11 אדמיפלגי בביצה ליפלגו בתרנגולת וכו'לחמי תודה דף רא ע"א
ב ע"ב11 אדמפלגי בביצה לפלגו בתרנגולתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שכא
ב ע"ב14 וכי תימא כח דהתירא עדיף ונפלוג בתרווייהוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיז
ב ע"ב14 כח דהיתירא עדיףמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 288
ב ע"ב14 כח דהתירא עדיףשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 241
ב ע"ב14 כח דהתירא עדיף, ורש"י ד"ה דהתירא - להשמיענולקוטי שיחות חי"ג עמ' 108
ב ע"ב14 כחא דהיתירא עדיף, ורש"ימרפא לנפש בראשית עמ' שסג
ב ע"ב14 כחא דהיתרא עדיףס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
ב ע"ב14 כחא דהתיראאהל ישרים דף יט ע"א
ב ע"ב15 ונפלוג בתרוייהו וכו'הר המוריה עמ' כו
ב ע"ב18 לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה וביו"ט שחל להיות אחר השבתחיי נפש ח"ד עמ' סד
ב ע"ב20 ב"ה אמרו לא תאכל משום הכנה דרבהעצי חיים על התורה עמ' קנה
ב ע"ב20 ב"ש וב"ה פליגי בהכנה דרבהלחמי תודה דף קצד ע"ב
ב ע"ב20 הכנה דרבהרוח חיים (חיד"א) עמ' קצג
ב ע"ב20 הכנה דרבה וכו' והיה ביום השישיאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כב אות ב
ב ע"ב20 הכנה דרבהחיי שלמה עמ' רמג
ב ע"ב20 כל ביצה דמתיילד מאתמול גמרה להאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כז אות ב
ב ע"ב21 ורבה לטעמיה דאמר רבה מאי דכתיב והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו חול מבין לשבת וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ט
ב ע"ב21 דאמר רבה כו' חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט ואין יו"ט מכין לשבת כו', ורש"י ותוס' ורשב"אגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עג-עד
ב ע"ב22 הכנה דאורייתא דכתיב והיה ביום השישי והכינויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצג
ב ע"ב22 והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאוקריאה בקריה ח"ג עמ' קג
ב ע"ב22 והיה ביום השישי, ותוס'פרפרת התורה עמ' רעג
ב ע"ב22 והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו חול מכין לשבתמאור עינים (תשנח) עמ' רה
ב ע"ב22 והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו חול מכין לשבתמאור עינים (תשעט) עמ' שמ
ב ע"ב22 והיה ביום הששי והכינו חול מכין לשבת וכו'כרם טוביה עמ' רס
ב ע"ב22 מאי דכתיב והיה ביום הששי והכינו וגו' חול מכין לשבתדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 207
ב ע"ב23 והכינו את אשר יביאופרפרת משה ח"א עמ' תמד
ב ע"ב23 חול מכין לשבתאור אלימלך עמ' קסא
ב ע"ב23 חול מכין לשבת ואין יו"ט מכין לשבתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמג
ב ע"ב23 חול מכין לשבת ואין יו"ט מכין לשבתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצו
ב ע"ב23 חול מכין לשבת ואין יום טוב מכין לשבתלהורות נתן בראשית עמ' ל
ב ע"ב23 חול מכין לשבת ואין שבת מכינה ליו"טמרפא לנפש בראשית עמ' שצז
ב ע"ב23 חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט, ואין יו"ט מכין לשבת ואין שבת מכינה ליו"טלמדנות (תשנח) פ' בשלח אות לח
ב ע"ב23 חול מכין לשבת וחול מכין ליום טובהכנה דרבה (תשסט) עמ' ז
ב ע"ב23 חול מכין לשבת ויו"ט ואין יו"ט מכין לשבת ולא שבת ליו"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח
ב ע"ב23 חול מכין לשבת וליום טוב ואין יו"ט מכין לשבתדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קסז
ב ע"ב23 חול מכין לשבת וליום טוב ואין יו"ט מכין לשבתדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קעב
ב ע"ב23 חול מכין לשבת חול מכין ליו"טעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פז
ב ע"ב23 חול מכין לשבתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' פה
ב ע"ב23 חול מכין לשבתברכת דוד עמ' קיז
ב ע"ב23 חול מכין לשבתדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קפא
ב ע"ב23 חול מכין לשבתדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' סו
ב ע"ב23 חול מכין לשבתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לט
ב ע"ב23 חול מכין לשבתמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קל
ב ע"ב23 חול מכין לשבתסדורו של שבת דף קנח ע"ב
ב ע"ב23 חול מכין לשבתערבי נחל (תשסד) עמ' תקעו
ב ע"ב23 חול מכין לשבתפרדס המלך (תשסט) אות שנז
ב ע"ב23 חול מכין לשבת, ורש"יקהלת משה (תשסב) עמ' קנו, קנח
ב ע"ב23 יום הששי מכין הוא לשבתגור אריה שמות פט"ז אות כג, כז
ב ע"ב23 ילפינן הכנה מוהכינוויגד יעקב עמ' תרטז
ב ע"ב23 סעודת שבת צריכה הכנה בחולשיחות לספר ויקרא עמ' קא
ב ע"ב23 והכינו את אשר יביאו שסעודת שבת צריך הכנהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רעא, ויקרא-במדבר עמ' תלט
ב ע"ב23 והכינו, רש"י - היינו והזמינופתגמי אורייתא ח"א עמ' שז
ב ע"ב24 ואין יו"ט מכין לשבת וכו' ורש"י ויו"ט נמי קרוי שבת ובעי סעודתו הזמנה בחולגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לה
ב ע"ב24 אין יו"ט מכין לשבת ואין שבת מכינה ליו"ט ותוס'חיי נפש ח"ד עמ' סד, ע
ב ע"ב24 אין יו"ט מכין לשבת שנא' והיה ביום השישי והכינואגרא דכלה ח"א עמ' קלג
ב ע"ב24 איסור הכנה דרבה ביו"ט ובשבתבן מלך - שבת עמ' רג
ב ע"ב26 אם כן יום טוב בעלמא לשתרידברים נחמדים (תשסה) עמ' סד
ב ע"ב26 א"ל אביי אלא מעתה יו"ט דעלמא תישתריאור שרגא עמ' רצד
ב ע"ב29 השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק פז
ב ע"ב34 גזירה משום פירות הנושרין וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום ו דסוכות
ב ע"ב34 גזירה משום פירות הנושרין ותוס' ד"ה גזירהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, מקראי קדש (תשנג) עמ' תנב, תנה, תסא
ב ע"ב34 גזירה משום פירות הנושריןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קי, קעט
ב ע"ב34 פירות הנושריםבעקבי יעקב עמ' רו
ב ע"ב34 רב יוסף אומר גזירה משום פירות הנושריםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ס
ב ע"ב34 א"ר יוסף טעמא דב"ה גזירה משום פירות הנושרין וכו' כולה גזירה הוא ותוס' ד"ה גזירהחמודי צבי ויקרא עמ' רט
ב ע"ב35 פירות הנושרין טעמא מאי, גזירה שמא יעלה ויתלושכתר תורה (תשסז) עמ' רלו
ב ע"ב רש"י - אבל סעודת חול לא חשיבא ולא שייכא בהו הזמנהעצי חיים על התורה עמ' קנה
ב ע"ב רש"י - אין גוזרין גזירה לגזירהאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פו
ב ע"ב רש"י - אין גוזרין גזירה לגזירהאור אברהם ברכות עמ' רפז
ב ע"ב רש"י - אסור לאפות ביו"ט לצורך חולגור אריה שמות פי"ב הערה 291
ב ע"ב רש"י - גזירה לגזירה לא גזרו רבנןכתר תורה (תשסז) עמ' רמ
ב ע"ב רש"י - הכנה בעלמא אסור משבת לחולערבי נחל (תשסד) עמ' רג
ב ע"ב רש"י - והתניא, אין גוזרין גזירה לגזירה נפק"ל מהאי קרא וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שמז ע"ב, פ' בחוקותי דף שצג ע"ב
ב ע"ב רש"י - סעודת חול לא חשיבא ולא שייך בה הזמנהעצי חיים - מועדים עמ' רצז, שלח
ב ע"ב רש"י ד"ה גזירהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לג
ב ע"ב רש"י ד"ה דהתירא עדיףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשצג
ב ע"ב רש"י ד"ה והבינו - ואחשבא רחמנא לסעודת שבת וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 205
ב ע"ב רש"י ד"ה והכינולהורות נתן במדבר עמ' קפג
ב ע"ב רש"י ד"ה והכינו, אכילת שבת ויו"ט דהוי מצוה צריך הכנה משא"כ אכילת חולמרפא לנפש בראשית עמ' שלט, שצה, שצז
ב ע"ב רש"י ד"ה והכינו, סעודת שבת צריך הכנהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קע, רל, תפ
ב ע"ב רש"י ד"ה והתניא - גזירה לגזירהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסט
ב ע"ב רש"י ד"ה והתניאויקהל משה (וייס) עמ' רצב הערה ב [הלכה]
ב ע"ב רש"י ד"ה והתניא, ולא משמרת למשמרתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעו(סב) {מקורו}
ב ע"ב רש"י ד"ה ורבה לטעמיה - דיליף מהכא דמוקצה דאורייתאלחמי תודה דף קפו ע"ב, קצה ע"ב
ב ע"ב רש"י ד"ה לטעמיה רבה ס"ל מוקצה דאורייתאבשבילי התלמוד ח"א ביצה ג ע"ב
ב ע"ב רש"י ד"ה מאןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסג
ב ע"ב רש"י ד"ה רבה לטעמיהחיי נפש ח"ו עמ' מד
ב ע"ב רש"י ואין יו"ט - אבל סעודת חול לא חשיבא וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 99
ב ע"ב רש"י ובעה"מ - מחלוקת אם יו"ט מכין לעצמוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עו
ב ע"ב רש״י - כל דבר שבקדושה צריכה הכנהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כח
ב ע"ב תוס' - האם המן היה יורד ביו"טבאר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ה
ב ע"ב תוס' - כאן משמע שהמן לא הי' יורד ביו"ט בו'תורת מנחם חי"ד עמ' 247
ב ע"ב תוס' - משמע דביו"ט ירד המןמרפא לנפש בראשית עמ' כד
ב ע"ב תוס' ד"ה גבי שבתאהל ישרים דף ל ע"ד
ב ע"ב תוס' ד"ה גבי שבתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
ב ע"ב תוס' ד"ה הכי נמיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רעז
ב ע"ב תוס' ד"ה והי' - אם ירד המן ביו"טלקוטי שיחות חל"ו עמ' 77
ב ע"ב תוס' ד"ה והי' - ירידת המן ביו"טפחד יצחק שבת מאמר ג
ב ע"ב תוס' ד"ה והיה - אם ירד המן ביו"טעטרת ישועה (תשסד) אות י ליום א דפסח
ב ע"ב תוס' ד"ה והיה - יש מדרשים חלוקין אי ירד המן ביו"ט או לאשם יחזקאל עמ' תצב
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהאמרות ה' השלם ח"א עמ' צז
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קנח
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהחכמת התורה שלח עמ' תקיז
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לו
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהבעקבי יעקב עמ' קס
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסח
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהוזאת התורה עמ' ח
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהחכמת התורה אמור עמ' שצד, תכט
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמג
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהמשנת חיים שמות עמ' קכה
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רעא
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' תה
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רעא
ב ע"ב תוס' ד"ה והכינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רפז
ב ע"ב תוס' ד"ה ונפלוג - בכל מקום דקאמר כח דהתירא עדיף לפרוך הכיגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיז
ב ע"ב תוס' - בשבת לא הי' יורד מןדברי מנחם (היימליך) עמ' רפ {ואעפ"כ נותן השבת ברכה לעילא ותתא דכל מזונא בי' תליא}
ב ע"ב ר' חננאל - יו"ט קל לכן החמירו בובית שלום מרדכי עמ' רסט
ג ע"א01 היא גופה גזרה ואנו ניקום ונגזור גזרה לגזרה כולה חדא גזירה היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות ערב
ג ע"א01 היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרהזכור לדוד עמ' לג
ג ע"א02 אין גוזרים גזירה לגזירהלהורות נתן דברים עמ' צב
ג ע"א02 אין גוזרין גזרה לגזרהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 117
ג ע"א02 אין גזרה לגזרהחכמת התורה מקץ עמ' תיט, תכג
ג ע"א02 גזירה לגזירה כו' כולה חדא גזירה היאתורת מנחם חט"ז עמ' 331
ג ע"א03 גזירה משום משקין שזבוטהרת יו"ט ח"ז עמ' פב
ג ע"א03 ר' יצחק אמר גזרה משום משקין שזבוצוף דבש (לוין) מאמר ו
ג ע"א03 רב יצחק אמר משום משקין שזבוכתנות אור (תשעג) פ' לרגלים אות ב
ג ע"א08 אלא לר' יוסף ולר' יצחקדברים נחמדים (תשסה) עמ' סג
ג ע"א09 אמר לך ביצה אוכלא וכו'זכור לדוד עמ' לו
ג ע"א רש"י - גזירה שמא יעלה ויתלוש - מה"תמקראי קדש (תשנג) עמ' תנו
ג ע"א תוס' - פירות בעודו בכפו יבלענושערי אורה (מילר) ח"א עמ' פט
ג ע"א תוס' ד"ה גזירה - לפי שאדם מתאווה להם ובעודו בכפו יבלענותורת אביגדור ח"א עמ' יד
ג ע"א תוס' ד"ה גזירהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ג ע"א תוס' ד"ה גזירהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצ
ג ע"א תוס' ד"ה גזירהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רפט
ג ע"א תוס' ד"ה ר' יוחנןויואל משה מאמר ב סי' פב עמ' רפב
ג ע"א תוס' ד"ה רבי יוחנןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ג ע"ב08 אחד ביצה וכו'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת פנחס
ג ע"ב08 אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביו"ט אין מטלטלין אותה וכו' בשלמא לרבה דאמר משום הכנה הוי ספדא"ר וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיח
ג ע"ב09 ביצה שנולדה בשבתטוב ראיה
ג ע"ב12 וספיקא אסוראמאורי שערים עמ' שנג
ג ע"ב12 וספיקא אסורה וכו' ספיקא דרבנן הוא וכל ספיקא דרבנן לקולאחמודי צבי מועדים עמ' קנט, קפח
ג ע"ב12 וספיקה אסורה אמאי ספק דרבנן הואמקראי קדש (תשנג) עמ' שלד
ג ע"ב12 וספיקה אסורה נתערבה באלף כולן אסורותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצט
ג ע"ב12 ספיקא אסורה לרבה ניחא לח יוסף ורי יצחק קשיאמקראי קדש (תשנג) עמ' תצח
ג ע"ב14 בשלמא לרבה דאמר משום הכנה הויא ספיקא דאורייתא לחומראמקראי קדש (תשנג) עמ' תצו
ג ע"ב14 הוי ספיקא דאורייתא וכל ספיקא דאורייתא לחומראשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצה
ג ע"ב15 וכל ספיקא דאורייתא לחומראדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכז
ג ע"ב15 וכל ספיקא דאוריתא לחומראבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 378
ג ע"ב15 כל ספיקא דאורייתא לחומראשערי תשובה אגה"ת אות לא
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומרא ודרבנן לקולאאגרא דכלה ח"ג עמ' נב
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומראגנת אגוז (תשעב) אות שנז
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומראלקוטי שיחות ח"ז עמ' 71
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומראמשיבת נפש עמ' קפג
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומראערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלז {בכל מקום פלוגתא בדאורייתא הלך אחר המחמיר}
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומראתורת מנחם חכ"ד עמ' 155
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומראתורת מנחם חמ"ח עמ' 344
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומראתורת מנחם חנ"א עמ' 228
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומרא, וספיקא דרבנן לקולאפרדס המלך (תשסט) אות תרנ
ג ע"ב15 ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולאאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 291
ג ע"ב15 ספק דאורייתא לחומראמטר השמים - עמודי העולם עמ' שצט
ג ע"ב15 ספק דאורייתא לחומראחיי שלמה עמ' קי
ג ע"ב15 ספק דאורייתא לחומראמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קפ
ג ע"ב15 ספק דאורייתא לחומרא+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שצט
ג ע"ב15 ספקא דאורייתא לחומראגור אריה שמות פי"ט הערה 219
ג ע"ב17 ספיקא דרבנן לקולאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
ג ע"ב17 ספק דרבנן לקולאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 378
ג ע"ב17 ספק דרבנן לקולאנטריקן (תשעד) עמ' פג
ג ע"ב18 אמר ליה סיפא אתאן לספק טריפהזכור לדוד עמ' יא
ג ע"ב18 ביצת ספק טריפהמקראי קדש (תשנג) עמ' רצג
ג ע"ב20 דבר שלי"מאור שרגא עמ' רצה
ג ע"ב20 וביצה הוי דשיל"מעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ר
ג ע"ב20 ספק יו"ט ספק חולטוב ראיה
ג ע"ב21 דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילחיי נפש על ההגדה עמ' קמו
ג ע"ב21 דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילחנן אלקים עמ' סז
ג ע"ב21 דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילעירין קדישין השלם עמ' תקלא
ג ע"ב21 דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילשבח נעורים עמ' קנט
ג ע"ב21 דבר שיש לו מתירין לא בטילדברי יונה ח"א עמ' לב, פו
ג ע"ב21 דבר שיש לו מתירין לא בטלברכת אברהם (תשנד) עמ' נ
ג ע"ב21 דבר שיש לו מתיריןהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק יא
ג ע"ב21 דבר שיש לו מתיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
ג ע"ב21 דשיל"מ אפילו באלף לא בטילמקראי קדש (תשנג) עמ' קכח, תא
ג ע"ב22 אפילו באלף לא בטילתורת העולה (תשעה) עמ' תרסח
ג ע"ב22 אפילו באלף לא בטילתורת העולה ח"ג פרק פב
ג ע"ב24 ביצה חשובה ולא בטלה וכו' שדרכו לימנותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 25
ג ע"ב24 ביצה חשובה ולא בטלהדובר צדק עמ' 30
ג ע"ב24 דבר חשוב לא בטלרוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
ג ע"ב24 וכ"ת ביצה חשובה ולא בטלה הניחא למ"ד כל שדרכו לימנות וכו'נאוה תהלה עמ' ק
ג ע"ב25 ג' שיטות בענין דבר שבמניןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כב
ג ע"ב25 דבר שדרכו לימנות לא בטילבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצז
ג ע"ב25 כל שדרכו לימנות וכו' את שדרכו לימנותלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' ריד
ג ע"ב25 כל שדרכו לימנות שנינו או את שדרכו לימנות שנינולהורות נתן במדבר עמ' ג
ג ע"ב25 כל שדרכו למנות כו' את שדרכו למנות כו' דבר שבמנין כו' ורש"יתורת מנחם חלק מ עמ' 277
ג ע"ב25 כל שדרכו למנות לא בטלדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רעו, שיא
ג ע"ב25 כל שדרכו למנות שנינודברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רא
ג ע"ב26 כל שדרכו וכו' את שדרכו לימנותאור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' שפג
ג ע"ב26 את שדרכו לימנותשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פה
ג ע"ב25 כל שדרכו לימנות, את שדרכו לימנותתורת מנחם חי"א עמ' 274
ג ע"ב26 את שדרכו למנות וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ט
ג ע"ב26 את שדרכו למנות וכו'מקור חיים (תשסו) עמ' רמא
ג ע"ב25 כל שדרכו למנות שנינו וכו' את שדרכו למנוה שנינוס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קסז, קעא
ג ע"ב25 כל שדרכו למנות שנינו וכו' את שדרכו למנות שנינובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קסז, קעא
ג ע"ב26 את שדרכו למנותתורת מנחם חלק ס עמ' 296
ג ע"ב28 חבילות של כלאי הכרם שנתערבו, תוס' ד"התיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמז
ג ע"ב28 נתערבו באחרות וכו', ותוס' - קשה הא הוה איסור דרבנןתיבת גמא (תשסז) עמ' קכו
ג ע"ב36 רבי יוחנן אמר את שדרכו למנות שנינו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק עח
ג ע"ב36 רבי יוחנן אמר את שדרכו למנות שנינו ורבי שמעון בן לקיש אמר כל שדרכו למנות שנינושל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות יח, לג
ג ע"ב36 רבי יוחנן אמר את שדרכו למנות שנינו ורבי שמעון בן לקיש אמר כל שדרכו למנות שגינובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' א
ג ע"ב36 רי"א את שדרכו למנות שנינו וכו' ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' ד, ה, במדבר עמ' ד
ג ע"ב39 דבר שבמנין אינו בטללהורות נתן במדבר עמ' יט
ג ע"ב39 דבר שבמנין אינו בטלפניני יחזקאל עמ' קנו
ג ע"ב39 דבר שבמנין אף באלף לא בטלאור חדש על ציון דף סו ע"ב
ג ע"ב39 דבר שבמנין אפילו באלף לא בטילשפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק יח
ג ע"ב39 דבר שבמנין אפילו באלף לא בטילעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קלו
ג ע"ב39 דבר שבמנין אפילו באלף לא בטלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרנז
ג ע"ב39 דבר שבמנין אפילו באלף לא בטילשארית מנחם ח"א עמ' קט
ג ע"ב39 דבר שבמנין אפילו וכו' לא בטילס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קעא
ג ע"ב39 דבר שבמנין אפילו וכו' לא בטילבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קעא
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטילדברי יונה ח"א עמ' קעט
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטילכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קד
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטיללחמי תודה דף ס ע"ב
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטילמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מח
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטלויגד יעקב עמ' תקצה
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטלזכרון אליעזר עמ' קא
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטלעטרת ישועה (תשסד) אות קעו להגדה ש"פ
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטלתורת מנחם חי"א עמ' 274, חכ"ד עמ' 321
ג ע"ב39 דבר שבמנין לא בטל, ורש"יתורת מנחם חלק לג עמ' 462
ג ע"ב39 דבר שבמנין שאינה בטילהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קפה, קפז
ג ע"ב39 האי תנא תנא דליטרא קציעות הוא דאמר כל דבר שבמנין אפילו בדרבנן לא בטיל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפב
ג ע"ב39 כל דבר שבמנין אפילו בדרבנן לא בטילפרי צדיק פ' שקלים אות א
ג ע"ב39 כל דבר שבמנין וכו' לא בטיללקוטי שיחות ח"ו עמ' 6, חכ"ג עמ' 6
ג ע"ב42 ר"מ אומר ר' אליעזר אומר וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות ז
ג ע"ב רש"י - ביטול ברוב ילפינן מאחרי רבים להטותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' טו
ג ע"ב רש"י - דשיל"מ לא בטיל דעד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתרדברי יונה ח"א עמ' לב, שלד
ג ע"ב רש"י ד"ה אפילו - דשיל"מ לא בטיל הואיל ויש לו מתירין לאחר זמןבשבילי התלמוד ח"א ביצה ג ע"ב
ג ע"ב רש"י ד"ה אפילו באלף לא בטיל, ואע"ג דמדאורייתא חד בתרי בטילנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
ג ע"ב רש"י ד"ה אפילו באלףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לז
ג ע"ב רש"י ד"ה אפילותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' לז
ג ע"ב רש"י ד"ה ורבהחמודי צבי מועדים עמ' תקו
ג ע"ב רש"י ד"ה כל שדרכו למנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיט
ג ע"ב תוס' בגליוןמנחה חדשה (חן טוב) פ' אחרי
ג ע"ב תוס' ד"ה והיהנזר הקדש ח"א עמ' רה
ג ע"ב מרדכי סי' תרמ - דלא מיקרו דבר שיש לו מתירין דבר החוזר לאיסורו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קב ד"ה ובזה
ד ע"א01 לר"א ור' יהושע ליטרא קציעות בטלהפרשת דרכים (תשסה) דרך הקדש דרוש ו עמ' קיח {תוספות יבמות פב ע"ב הוכיחו מכאן שלדעתם תרומה בזה"ז דרבנן}
ד ע"א15 דבר שיש לו מתירין לא בטלחמודי צבי מועדים עמ' קנט
ד ע"א22 נשחטה תאכל היא ואמהחכמת התורה קורח עמ' רמב
ד ע"א24 אחרים אומרים משום רבי אליעזר ביצה תאכל וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעא
ד ע"א24 גוזמא בעלמאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קעג
ד ע"א24 גוזמא בעלמאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שכו {שקר בגוזמאות}
ד ע"א24 גוזמא קתניאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' טו
ד ע"א24 גוזמא קתניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות כא
ד ע"א31 איתמר שבת ויום טוב רב אמר נולדה בזה אסורה בזהתורת איש ח"א עמ' תמו
ד ע"א31 שבת ויו"ט נולדה בזה אסורה בזה או מותרתנחלי מים (מלאח) עמ' רלח
ד ע"א31 שבת ויו"ט רב אמר נולדה בזה אסורה בזה, ור' יוחנן אמר נולדה בזה מותרת בזהלחמי תודה דף קצד ע"א
ד ע"א32 בפלוגתא דשבת ויו"ט קדושה אחת או ב' קדושותמבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תפה
ד ע"א34 הכנה דרבהאם לבינה (פאפא) עמ' צה
ד ע"א34 הכנה דרבהערבי נחל (תשסד) עמ' רג
ד ע"א34 הכנה דרבהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ט
ד ע"א39 הלכה כר"י לגבי רבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנד
ד ע"א39 הלכה כריו"חגור אריה ויקרא פכ"א הערה 21
ד ע"א39 רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 367
ד ע"א39 רב ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנןדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רלא
ד ע"א39 רב ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנןדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רמז
ד ע"א39 רב ור' יוחנן קיימא לן הלכה כר' יוחנןכתר תורה (תשסז) עמ' כו
ד ע"א39 רב ורבי יוחנן הלכה ברבי יוחנןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
ד ע"א39 רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ה
ד ע"א39 רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסז, שי
ד ע"א44 זיל השתא ותא למחר דרב לא מוקי אמורא עלויה מיו"ט למחרבינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלב
ד ע"א44 רב ביו״ט לא העמיד מתורגמן דפירקא דרב הוראה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ב
ד ע"א44 רב לא אוקים אמורא מיו"ט לחבריהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
ד ע"א44 רב לא מוקי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלה
ד ע"א44 רב לא מותיבדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שנו
ד ע"א תוס' - מוקצה מחמת יום שעברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפא
ד ע"א תוס' ד"ה נימאחמודי צבי מועדים עמ' קסא
ד ע"א תוס' ד"ה נימאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ב, רב
ד ע"א צל"ח - חדש לא הוי דשיל"מהסכמות הראיה עמ' 64 = הסכמה לס' אמרי שפר
ד ע"ב01 איכו השתארוח חיים (חיד"א) עמ' קפג
ד ע"ב04 עצים שנשרו מן הדקלאמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
ד ע"ב04 עצים שנשרו מן הדקלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שלד, ח"ב עמ' שמא
ד ע"ב11 עצים שנפלו לתנור ביו"ט מרבה עליהן עצים ומבטלןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
ד ע"ב11 עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביו"ט מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיט
ד ע"ב11 עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביו"ט מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן וכו' והא קמבטל איסורא לכתחילה וכו' מקלא קלי איסוראפניני יחזקאל עמ' תקנד
ד ע"ב11 עצים שנשרו מן הדקל מותר להדליקןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רמו
ד ע"ב11 עצים שנשרו מן הדקל מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקןתיבת גמא (תשסז) עמ' קכג
ד ע"ב12 מרבה עליהם עצים מוכניםחלק יעקב (קנטור) דרוש ב
ד ע"ב12 מרבה עליהם עצים מוכנים, וקה"י סי' ג'פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קסה
ד ע"ב16 אין מבטלים איסור לכתחילהלבני ישראל עמ' טז
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחילה הני מילי בדאורייתא אבל בדרבנן מבטליןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנו
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחילהברכת אברהם (תשנד) עמ' ד
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחילהגנת אגוז (תשעב) אות תקמה
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחילהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכא
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחילהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרסה
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחילהתורת מנחם חי"ב עמ' 88
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחלהבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות סג
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחלהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קפ
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחלהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סט
ד ע"ב16 אין מבטלין איסור לכתחילהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ס
ד ע"ב16 אסור לבטל איסור לכתחילהמנחם ציון (תשסד) עמ' קנח
ד ע"ב17 בדרבנן מבטלין איסור לכתחילהכתר תורה (תשסז) עמ' קיז
ד ע"ב17 ולרב אשי דאמר כל דשיל"מ אפילו בדרבנן לא בטיל מאי איכא למימרשם אליעזר דף נב ע"א
ד ע"ב17 הא הוי דבר שיש לו מתיריןבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"ב
ד ע"ב21 ב' יו"ט של גליות כו' ב' יו"ט של ר"ה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תז
ד ע"ב24 ר' אסי מבדיל מיומא טבא לחבריה וכו'ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלג
ד ע"ב24 ר"א מבדיל מיומא טבא לחבריהמשיב צדק סי' ד (עמ' 5) {היה בקי בקידש החודש}
ד ע"ב24 ר"א מבדיל מיומא טבא לחבריהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קעז
ד ע"ב24 רב אסי מבדיל ומקדש מיומא טבא לחבריהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 44
ד ע"ב25 א"ר זירא כוותיה דרב אסי מסתברא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 179
ד ע"ב26 דהאידנא ידעינן בקביעא דירחא וכו'אחרית השנים עמ' צ
ד ע"ב29 אנו בקיאין בקביעא דירחא רק דשלחו מתם הזהרו במנהגבני יששכר ח"ב דף עט ע"ב
ד ע"ב29 אנחנו בקיאים בקביעות רק משום מנהג אבותינו דשלחו מתם וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלא
ד ע"ב29 השתא דידעינן בקביעא דירחא מ"ט עבדינן תרי יומא, משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידכם וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שסה ע"ב
ד ע"ב29 והשתא דידעינן בקביעא דירחא מ"ט כו' במנהג אבותיכם בידכם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קכז(כז), קכח(לב)
ד ע"ב29 והשתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי יומי משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נב
ד ע"ב29 והשתא דידעינן בקביעא דירחאמשך חכמה שמות פ' יב פס' א
ד ע"ב29 והשתא דידעינן בקביעא דירחאתורת יחיאל בראשית עמ' יט
ד ע"ב29 ידעינן בקביעא דירחא כו' הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםתורת מנחם חט"ז עמ' 326, חכ"ו עמ' 29
ד ע"ב30 אל תשנו ממנהג אבותיכם שמא יגזרו מלכות וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רטז {מהאר"י - להזהר במנהגים, שאם תצא מדת הדין ימליצו החכמים בעדנו}
ד ע"ב30 דשלחו מתם הזהרו מנהג אבותיכם בידיכםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 273, ח"ג עמ' 178
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכםגבורת יצחק שבועות עמ' ו
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיבםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רמה
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנג ע"ב
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לא
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם זימנין דגזרו המלכות גזירה ואתי לאקלקוליעצי חיים - מועדים עמ' קצז*
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכו
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' שיח
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ב
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםצמח צבי אגרת כז
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תלה
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםתורת מנחם חנ"ו עמ' 271
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידכםאורחות דוד עמ' פ
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידכםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תח
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם בידכםשפע טוב (טייטלבוים) עמ' צה
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכם גזירה דילמא אתי לקלקולאמשך חכמה שמות פ' יב פס' א
ד ע"ב30 הזהרו במנהג אבותיכםתורת יחיאל בראשית עמ' שצח
ד ע"ב30 יו"ט שני היה משום ספיקא דיומאישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לה, דברים עמ' פט
ד ע"ב30 יו"ט שני בחו"ל מנהג אבותינואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קמד
ד ע"ב30 מ"ט עבדינן תרי יומא משום וכו' הזהרו במנהג אבותיכם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' צה, ויקרא עמ' לו, דברים עמ' פט
ד ע"ב30 משום מנהג אבותינופעולת גבר עמ' קעה ד"ה בחודש {לכן עושים ב' ימים ר"ה בא"י}
ד ע"ב30 שלחו מתם הזהרו במנהגאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסז
ד ע"ב30 תקנת יום טוב שני בחוץ לארץאור אברהם - רות עמ' סב
ד ע"ב31 שני ימים טובים של ראש השנה כיומא אריכתא דמיאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מח
ד ע"ב31 ב' ימים דר"ה יומא אריכתאאור לשמים (תשסג) עמ' של
ד ע"ב31 ב' ימים טובים של ר"השמן ראש - ימים נוראים עמ' סב {יומא אריכתא}
ד ע"ב31 ב' ימים טובים של ר"ה וכו', רש"י - ודאי חוק קבוע להיות כיום ארוךשמועת יצחק - ר"ה אות ב
ד ע"ב31 ב' ימים טובים של ר"ה כיומא אריכתא דמיאמשמיע שלום עמ' קסה
ד ע"ב31 ב' ימים טובים של ר"ה כיומא אריכתא דמיאחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קסה
ד ע"ב31 ב' ימים טובים של ר"ה כיומא אריכתא דמייןמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמה
ד ע"ב31 ב' ימים דראש השנה כיומא אריכתא דמישם יחזקאל עמ' יד, כד, קסח
ד ע"ב31 ב' ימי ראש השנה הוא יומא אריכתא וקדושה אחתקב חיים עמ' סז
ד ע"ב31 ב' ימים של ר"ה קדושה אחת הםעטרת ישועה (תשסד) אות נח ליום ר"ה
ד ע"ב31 דגזרא המלכות גזירה ואתי לאקלקולימשיב צדק סי' לז (עמ' 22)
ד ע"ב31 דגזרא המלכות גזירה ואתי לאקלקוליפרי צדיק לחג השבועות אות כג
ד ע"ב31 זמנין דגזרו המלכות גזירה וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפה
ד ע"ב31 ראש השנה יומא אריכתאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תג
ד ע"ב31 ראש השנה כיומא אריכתא דמיאכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' יח
ד ע"ב31 שמא יחזור הדבר לקלקולוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קנג
ד ע"ב31 שני ימי ראש השנה הן קדושה אחת, וכיומא אריכתא דמייןויברך דוד עמ' יח
ד ע"ב31 שני ימים טובים של ר"ה וכו' נולדה בזה אסורה בזהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' נח
ד ע"ב31 שני ימים טובים של ראש השנה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קלא
ד ע"ב31 שני ימים של טובים ראש השנה נולדהלקוטי מאמרים עמ' 140
ד ע"ב31 שני ימים של ראש השנה כיומא אריכתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לו
ד ע"ב32 בראשונה היו מקבלין עדות החדש וכו' משחרב בית המקדש וכו' שיהו מקבלין עדות החדש כל היום וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריג, שמא
ד ע"ב32 בראשונה היו מקבלין עדות החודש וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' עב
ד ע"ב32 רב ושמואל דאמרי תרוייהו נולדה בזה אסור בזהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
ד ע"ב אוצה"ג בשם הרס"ג - לעולם מקדשים ע"פ החשבוןלקוטי שיחות ח"ט עמ' 475
ד ע"ב רש"י - איסור מלאכה מתחיל מהערבאור אברהם ויקרא עמ' שלב
ד ע"ב רש"י - בליל ר"ה היו אסורין במלאכהאור אברהם - תשובה עמ' רפח
ד ע"ב רש"י - היום מתקדש למפרע מהלילהאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלג
ד ע"ב רש"י - כשמקדשין את החודש ביום הרי הוא קדוש למפרע מהלילהאור אברהם ברכות עמ' רג
ד ע"ב רש"י - קידוש החודש חל למפרע מבערבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' כה
ד ע"ב רש"י ד"ה ועבדינן וכו' - חד יומא אריכתא שוינהוברית שלום (תשסח) עמ' תקג
ד ע"ב רש"י ד"ה ועבדינן וכו' - חד יומא אריכתא שוינהוברית שלום (תעח) דף עח ע"ד
ד ע"ב רש"י ד"ה לימאשמחה לאיש (אלישר) דף ז ע"ג
ד ע"ב רש"י ד"ה עד המנחה - שלשים וכו' גומרין אותו וכו' ממ"נ חד מנייהו חול וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 189
ד ע"ב תוס' - בדבר שעיקרו מדרבנן כגון מוקצה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 95
ד ע"ב תוס' ד"ה ותנןמאורי שערים עמ' שנו
ה ע"א01 נתקלקלו הלויים בשיר וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' לה
ה ע"א01 נתקלקלו לויים בשיראהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שכד, שכז
ה ע"א01 קבלת עדות החודשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נז ע"ג
ה ע"א02 ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשדברי יואל מועדים ח"ד דף קיא ע"ב
ה ע"א02 יום ל"א עושים אותו יו"ט מספקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלח
ה ע"א04 מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מותרתשער החצר (תשעב) סי' קצו
ה ע"א06 רבן יוחנן בן זכאי התקין שיהיו מקבלין עדות החודש כל היוםשער החצר (תשעב) סי' קצו
ה ע"א06 תקנת ריב"זימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפ {לכשיבנה ביהמ"ק ויבואו עדים}
ה ע"א14 דבר הנאסר במנין צריך מנין אחר להתירוחכמת התורה נח עמ' קצז, שמא, שמו, שעו, שפז, שצה, תז, תפב
ה ע"א14 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירואהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנא ע"ב
ה ע"א14 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוהמדרש והמעשה פרשת וארא {אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו אא"כ כו'}
ה ע"א14 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירומשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
ה ע"א14 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שנ
ה ע"א14 דבר שבמנין צריך מניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ע
ה ע"א14 דבר שנאסר במניןבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות עד {אע"ג שבטל הטעם לא בטלה הגזירה}
ה ע"א14 דבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירודבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ד
ה ע"א14 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירומשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קט {הוא מדאורייתא}
ה ע"א14 וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רא
ה ע"א14 כל דבר הנאסר במנין צריך מנין אחר להתירו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' טז
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירועזר מיהודה עמ' תפ
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו אר"י מנא אמינא לה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כא
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו וכו' מנא אמינא לה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"א
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו וכו'חמודי צבי שמות עמ' ריח
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קיח
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירודברי יואל פ' תרומה דף רי ע"א
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירולהורות נתן בראשית עמ' תסו
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוקרן לדוד בראשית עמ' עח
ה ע"א14 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירותפארת ראובן עמ' נא
ה ע"א14 כל דבר שבמנין, תוס'דרכי חושן עמ' רנה [הלכה]
ה ע"א14 צריך מנין אחר להתירוצמח צדקה עה"ת עמ' קעה
ה ע"א14 שנאסר במניןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שעא-שעב
ה ע"א16 שובו לכם לאהליכםלבני בנימין דף לא ע"ב
ה ע"א16 שובו לכם לאהליכםתורת יחיאל בראשית עמ' קסג
ה ע"א22 שיעלו פירות מע"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קג {איזה ב"ד יכול להתיר תקנה כזאת}
ה ע"א22 כדי לעטר שוקי ירושלים בפירותלקוטי מאמרים עמ' 166
ה ע"א22 מה טעם כדי לעטר שוקי ירושלים בפירותכתר תורה (תשסז) עמ' רלט
ה ע"א22 עיטור שוקי ירושלים בפירות שהראשונים תקנוהו ור' יוחנן בן זכאי ביטלה אחר החורבןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמא
ה ע"א23 כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי ובקש להפקירו לעניים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רפ
ה ע"א23 כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד, ורש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמ
ה ע"א23 כרם רבעי היה לר' אליעזר בקש להפקירו, ותוס' ד"ה כלחנן אלקים עמ' סג
ה ע"א23 כרם רבעי היה לרבי אליעזרדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קצט
ה ע"א רש"י - עד המנחה, גומרין אותו באיסורו כאשר הוזהרו עד המנחה ממלאכה כן נוהגין וגומרין אותו בקדושתודברי יואל מועדים ח"ד דף קיא ע"ב
ה ע"א רש"י ד"ה ונתקלקלו - לא היו אומרים בבוקר השיר של יו"ט מצד שברוב השנים אין העדים ממהרים לבואימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריד
ה ע"א תוס' - והא ר' יוסי בארץ ישראל הוה לאחר חורבן, ואם כן שתי קדושות הן ואמאי ביצה אסורהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנז
ה ע"א תוס' ד"ה הא לןשם שלמה דף ח ע"ב
ה ע"א תוס' ד"ה האויואל משה מאמר ב סי' מא עמ' רמב
ה ע"א תוס' ד"ה ונתקלקלומאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף לט ע"ב
ה ע"א תוס' ד"ה ונתקלקלומנחה חדשה (חן טוב) פרשת פנחס
ה ע"א תוס' ד"ה ונתקלקלומשנת חיים במדבר עמ' תקכ
ה ע"א תוס'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קלח
ה ע"ב01 א"ל תלמידיו רבי כבר נמנו עליך חבריך והתירוהוברית עולם (תשסט) עמ' קכח
ה ע"ב02 כבר נמנו עליך חבירך והתירוהוס' חסידים סי' טו
ה ע"ב02 כבר נמנו עליך חבריך והתירוהותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תסח {ראיית הב"ח דא"צ למחות כשאמרו חבר על רבו}
ה ע"ב04 מכדי וכו' צריך מנין אחר להתירו, ורש"י ותוס'בגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג, פרק לב פסוק ח
ה ע"ב04 מכדי כתיב, רש"י ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ש
ה ע"ב05 אל תגשו אל אשה, ורש"י ד"ה ש"מימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שדמ {ולכן אחר מתן תורה הי' צריך להתיר את זה במפורש ואמר שובו לכם לאהליכם}
ה ע"ב05 שלשת ימים אל תגשו אל אשהאשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' לז {לכן הוצרך לחזור ולהתיר דהוי דבר שבמנין וצריך מנין אחר להתירו}
ה ע"ב06 שובו לאהליכם התיר להם הזווגפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' יב, כג
ה ע"ב06 שובו לכם הו"א למצות עונה ולא להתיר דבר שבמניןחנן אלקים עמ' סז
ה ע"ב06 שובו לכם לאהליכםגור אריה שמות פכ"א הערה 16 {חזרו והותרו לנשותיהם}
ה ע"ב06 שובו לכם לאהליכםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1930 {הותרו נשותיהם לאחר מעמד הר סיני}
ה ע"ב06 שובו לכם לאהליכם התיר להם מצות פרישהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלו
ה ע"ב06 שובו לכם לאהליכם להתיר להם עונהשירת הפסח אות קלז
ה ע"ב06 שובו לכם לאהליכם למה לי ש"מ כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוחמודי צבי מועדים עמ' תרטו
ה ע"ב07 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו ותוס' ד"ה מכדיחנן אלקים עמ' סג, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' תלה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכד
ה ע"ב07 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוויגד יעקב עמ' תקסז
ה ע"ב07 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירונזר הקדש ח"ב עמ' לא, מא, פז
ה ע"ב07 דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, צל"חקהלת יעקב - אלול עמ' קכג
ה ע"ב07 דבר שבמנין צריך מנין להתירושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תד
ה ע"ב07 דבר שבמניןברכת אבות עמ' קיג
ה ע"ב07 דבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירואמרות ה' השלם ח"ה עמ' צה
ה ע"ב07 כל דבר שבמנין וכו'שני המאורות (תשסח) עמ' לא
ה ע"ב07 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר וכו'כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות א
ה ע"ב07 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירובישורון מלך ח"א עמ' שפה
ה ע"ב07 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירולחמי תודה דף קצב ע"א, רב ע"א, ריז ע"ב
ה ע"ב07 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסא
ה ע"ב07 כל דבר שבמניןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קצו
ה ע"ב07 צריך מנין אחר להתירו, ותוס'רנת יצחק דברי הימים עמ' לה
ה ע"ב07 ש"מ כל דבר שבמנין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכח
ה ע"ב07 ש"מ כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפח
ה ע"ב07 שמע מינה כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירומשך חכמה דברים פ' ה פס' כז
ה ע"ב08 וכי תימא למצוות עונה הוא דאתאאורות אלים דף יד ע"א
ה ע"ב08 וכי תימא למצות עונה ורש"יתועפת ראם (גטיניו) דף ד ע"ג
ה ע"ב08 מצות עונהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רב
ה ע"ב09 המה יעלו בהר להתיר דבר שבמניןחנן אלקים עמ' סז
ה ע"ב09 ת"ש במשוך היובלברכת אבות עמ' קכג
ה ע"ב10 אל ירעו אל מול ההר ההוא, ורש"ילקחת מוסר ח"א עמ' רנא
ה ע"ב10 מכדי כתיב גם הצאן והבקר, ורש"י ותוס'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנו ע"א
ה ע"ב10 מכדי כתיב גם הצאן וכו'טוב טעם שמות עמ' קכט
ה ע"ב22 אף מתקנת רבי יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה מאי טעמא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ד
ה ע"ב22 אף מתקנת רבי יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה מאי טעמא מהרה יבנה וכו' לכל מסורה וחיישינן שיטעותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעח
ה ע"ב22 אף מתקנת ריב"ז ביצה אסורה מהרה יבנה המקדשמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"ב
ה ע"ב23 חיישינן לשמא יבנהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יב
ה ע"ב23 מאי טעמא מהרה יבנה המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו וכו'ים שמחה עמ' תא
ה ע"ב23 מהרה יבנה המקדשימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' 13
ה ע"ב23 מהרה יבנה וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו לפסח {בנין לעתיד יהיה נגמר ביום ראשון של פסח}
ה ע"ב23 מהרה יבנה וכו'עטרת ישועה (תשסד) אות לב להגדה ש"פ {ביהמ"ק העתיד יוכל להיבנות גם ביו"ט}
ה ע"ב23 מהרה יבנה וכו'משנת חיים בראשית עמ' תקסד
ה ע"ב23 מהרה יבנה כו'משנת חיים שמות עמ' ש, שב
ה ע"ב26 קדושה אחת היאס' החיים (תשנג) עמ' קכח
ה ע"ב27 אי הכי עדות נמי לא נקבל וכו' אשתקד מי לא קבלנו עדות החדש כל היום כולו השתא נמי נקבלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריג, שמא, שמב
ה ע"ב30 התם עדות מסורה לבי"ד ביצה לכל מסורהחיי נפש על ההגדה עמ' נג
ה ע"ב30 עדות מסורה לבי"ד ביצה לכל מסורהויואל משה מאמר ג סי' ח עמ' תיא
ה ע"ב34 נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודששפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכו
ה ע"ב רש"י - מסורה לבית דין - אין נזקקין להם אלא בית דין וכו', לכל מסורה - ליד הכל היא באה וכו' וסומכין על מנהגןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעח
ה ע"ב רש"י - שהותרו בתשמישעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 96
ה ע"ב רש"י ד"ה וראי נמימכשירי מצוה עמ' נא
ה ע"ב רש"י ד"ה מהרה יבנה בהמ"ק - ותחזור תקנה ראשונה שלא לקבל עדות אלא עד המנחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמב
ה ע"ב רש"י ד"ה מי לא מודה, ותוס' ומהרש"אצבא אהרן - שבת תשובה עמ' יב
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי וכו'פרפרת אליעזר פרשת ויקרא פרק א פסוק א
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי כתיברנת יצחק ה' מגילות עמ' ט, כא
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי כתיברנת יצחק תהלים עמ' תפה
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדידברי ברוך ח"ב סי' יח אות ו, סי' כא אות ב
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמו, תתלח
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי, תוס' ד"ה מכדיחכמת התורה יתרו עמ' תקכז
ה ע"ב רש"י ד"ה ת"שחפץ יהונתן שמות פ"יט פסוק יג
ה ע"ב רש"י ד"ה ת"ש, מהכא במשוך היובלדברי טובה יהושע ח"א עמ' קצא פסוק ה
ה ע"ב רש"י ותוס' - אימתי נסתלקה שכינה מההררנת יצחק תענית עמ' קסב
ה ע"ב רש"י ותוס' - לא הותרו עד כ' אייר בשנה שניהחנן אלקים עמ' סו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכו
ה ע"ב רש"י ותוס' - עד אימת שרתה שכינה והיתה קדושה על הר סינירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיד, תנה, ח"ב עמ' נה, רטו
ה ע"ב פלוגתא דרש"י ותוס' אם קידוש הר סיני היה עד הקמת המשכןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ד, שמז
ה ע"ב תוס' ד"ה ובקשאחרית השנים עמ' פט
ה ע"ב תוס' ד"ה מיס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, ב (עמ' 75)
ה ע"ב תוס' ד"ה מכדי - לישראל לא קבע זמןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
ה ע"ב תוס' ד"ה מכדימקראי קדש (תשנג) עמ' קכט
ה ע"ב רא"ש ורשב"א ד"ה לכלבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק טו
ה ע"ב רשב"א - בני א"י בזה"ז אין עושין ר"ה אלא יום אחדגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז
ו ע"א01 מת ביו"ט ראשון יתעסקו בו עממים, וקוב"ש ס"ק כהפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פד
ו ע"א01 מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממיםמשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
ו ע"א01 יתעסקו בו עממיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצו
ו ע"א02 יו"ט שני יתעסקו בו ישראלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שט
ו ע"א02 מת ביו"ט שני יתעסקו בו ישראלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
ו ע"א04 פלוגתא דרבא ונהרדעי בב' י"ט של ר"ה אי הוו קדושה אחת או ב' קדושותגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ח
ו ע"א05 מאי דעתך דילמא מעברי ליה לאלול וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קצב
ו ע"א06 מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעוברערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 178
ו ע"א06 מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברפרי צדיק ראש השנה אות כז
ו ע"א06 מימות עזרא לא מצעו אלול מעוברמשיב טענה עמ' 169, 173, משיב צדק סי' ה (עמ' 5)
ו ע"א07 לא מצינו אלול מעוברצמח צדקה עה"ת עמ' קמב
ו ע"א07 לא מצינו אלול מעוברשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קעז
ו ע"א07 לא מצינו אלול מעוברשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעט
ו ע"א10 יום טוב שני לגבי מת כחול שויוה רבנןאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נה
ו ע"א11 כחול שויוה רבנןדברי חנינא - רפואה עמ' קנז
ו ע"א11 כחול שויוהו רבנןנפש הרב עמ' רמט
ו ע"א13 רבינא הוה יתיבאיש מבין ח"א דף קכד ע"א
ו ע"א24 אפרוח שנולד ביו"ט אסור מחמת מוקצהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 101
ו ע"א24 אפרוח שנולד ביו"טלקוטי דיבורים עמ' 152
ו ע"א24 אפרוח שנולד ביו"ט רב אמר אסור וכו' א"ל רב כהנא ורב אסי וכו' וכי מה בין זה וכו' לעגל שנולד מן הטריפה שתיק רבס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קכד, רמז
ו ע"א24 אפרוח שנולד ביו"טטוב ראיה
ו ע"א24 אפרוח שנולד ביום טוב כו' ושמואל ואיתימא ר' יוחנן אמר מותר, הואיל ומתיר עצמו בשחיטהכתר תורה (תשסז) עמ' רמב
ו ע"א24 אפרוח שנולד ביום טוב רב אמר אסורשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יג אות ד
ו ע"א24 אפרוח שנולד בקליפתו ביו"ט אסורכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' יג
ו ע"א33 שתיק רבס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' סח
ו ע"א33 שתיק רבבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' סח, רסב
ו ע"א33 שתיק רבדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קמ
ו ע"א33 שתיק רבדרך מצותיך (חב"ד) דף סט ע"ב
ו ע"א33 שתיק רבחיי שלמה עמ' רמז
ו ע"א33 שתיק רבטוב ראיה
ו ע"א33 שתיק רבימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כט
ו ע"א33 שתיק רבלקוטי שיחות חי"ב עמ' 67, חכ"ד עמ' 367
ו ע"א33 שתיק רבס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' ק, קסד
ו ע"א33 שתיק רבתורת חיים (ר' דובער) שמות דף קכט ע"ב, שנד ע"ב
ו ע"א רש"י - הנחת הדס על גבי מיטת המתמבשרת ציון ח"ג עמ' קלו
ו ע"א רש"י - עובר ירך אמואמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות לג
ו ע"א תוס' ד"ה אפרוח - היינו דאתרמי שנפתחו עיניו היום וכו'לחמי תודה דף קצג ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה הואיללחמי תודה דף קצג ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה והאידנא - והשתא בזמן הזה שאין חברי מותרטהרת יו"ט חי"ט עמ' סה
ו ע"א תוס' ד"ה והאידנאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמד
ו ע"א תוס' ד"ה והאידנאמקראי קדש (תשנג) עמ' תלה
ו ע"א תוס' ד"ה והאידנאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שיד
ו ע"א תוס' ד"ה וכימאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שא
ו ע"א מהרש"א - דבעינן זיי"ן מעל"עתיבת גמא (תשסז) עמ' רלד
ו ע"א מהרש"א - וכי מת בעיו"ט ביה"ש ביום ח' הבהמה מוקצהתיבת גמא (תשסז) עמ' קפד
ו ע"א מהרש"א תוס' ד"ה וכיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ב, רב
ו ע"ב מידי דחזי לאינשימשנת חיים בראשית עמ' קד
ו ע"ב מילתא דחזי לאינישבעקבי יעקב עמ' קכז
ו ע"ב כל השרץ השורץ וגו' לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהםברית שלום (תשסח) עמ' תרנד
ו ע"ב כל השרץ השורץ וגו' לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהםברית שלום (תעח) דף קב ע"ב
ו ע"ב לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפא
ו ע"ב מסורת הש"ס בשם הערוך - למיגר, פי' לחתוךחפץ יהונתן שמות פ"יט פסוק יג
ו ע"ב תוס' ד"ה ביציםנפש הרב עמ' רכט
ו ע"ב תוס' ד"ה השתא - היכי הוי מוכן לאדםלחמי תודה דף קצד ע"ב
ו ע"ב תוס' ד"ה השתאטוב ראיה
ז ע"א02 מעשה במקח טעות עם רב אמישיחות לספר בראשית עמ' קמט
ז ע"א04 דצריבןמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
ז ע"א04 דצריבןפירוש המכבי דברים עמ' שעד
ז ע"א04 משום דצריבןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שסה
ז ע"א07 יהבי ליה ביעי דספנא מארעא וכו'טוב טעם ויקרא עמ' סא
ז ע"א16 ומצא בה ביציםטוב ראיה
ז ע"א17 מעורה בגידיןספרי המגיד מקאזניץ עמ' רו
ז ע"א18 האוכל מנבלת עוף טהור וכו' ומן הגידין טהורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ז ע"א18 ומן הגידין ורש"י ומאיריברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב
ז ע"א18 מן שלל של ביציםגור אריה במדבר פל"א אות יד
ז ע"א24 אפושי טומאה הוא ואפושי טומאה מדרבנן לא מפשינןהר המוריה עמ' טז
ז ע"א24 אפושי טומאה הוא ואפושי טומאה מדרבנן לא מפשינןמגילת סמנים עמ' לד
ז ע"א24 אפושי טומאה הוא ואפושי טומאה מדרבנן לא מפשינןמכשירי מצוה עמ' קפח
ז ע"א31 כל שתשמישו ביום זה תרנגול כו'טהרת יו"ט חט"ז עמ' רנז, רסד
ז ע"א35 בדק בקינה של תרנגולים מערב יום טוב וכו'אור הצבי עמ' 319
ז ע"א40 ביעי דספנא מארעאדברי סופרים סי' כט (עמ' 23)
ז ע"א41 גמירי כל היכא דאיכא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
ז ע"א50 ביצי דספנא מארעארבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסט
ז ע"א רש"י ד"ה דצריבןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שטז
ז ע"א ר"ן ד"ה ודוקאיערי עם דבשי ח"ב עמ' פד
ז ע"ב01 דשמעה קליה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצג
ז ע"ב02 התרנגולת הולכת ס' בתיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסב
ז ע"ב02 ואי איכא נהרא לא עברא וכו'שערי שיש יהושע ח"א עמ' קמז
ז ע"ב09 תומא שחיקא סכנתא לגלויאעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכד
ז ע"ב10 ב"ש אומרים שאור בכזית מאי טעמייהו דב"ש וכו'לחמי תודה דף קצד ע"ב
ז ע"ב11 א"כ לכתוב רחמנא חמץ וכו'אמרי יוסף בראשית דף קעב ע"א
ז ע"ב11 בשאורהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק יט
ז ע"ב11 מ"ט דב"ש א"כ לכתוב רחמנא חמץ ולא בעי שאור ואנא אמינא ומה חמץ שאין חימוצו קשה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקד, תקיח, תקכא
ז ע"ב11 מה טעמא דב"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכו
ז ע"ב11 מחלוקת ב"ה וב"ש בשאור ובחמץטוב ראיה
ז ע"ב12 לא יאמר שאור, פני יהושע ד"ה מ"טדברי שאול ויקרא עמ' נט
ז ע"ב12 לכתוב חמץ ולא בעי שאורמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סו ע"א
ז ע"ב12 שאור וחמץפרפרת משה ח"א עמ' צג
ז ע"ב13 ומה חמץ שאין חמוצו קשה בכזית שאור שחמוצו קשה לא כל שכןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קמה
ז ע"ב16 דאי כתב רחמנא שאור הו"א משום דחמוצו קשה וכו', ואי כתב רחמנא חמץ משום דראוי לאכילה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קיד, קיז
ז ע"ב20 אבל שאור שאין ראוי לאכילה וכו'גבורות אליהו סי' טז אות ד
ז ע"ב22 ור"ז אומר זה וזה בכזיתמקראי קדש (תשנג) עמ' רלו
ז ע"ב22 פתח הכתוב בשאור וסיים בחמץ לומר לך זהו שאור זהו חמץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' יב ד"ה הנה
ז ע"ב23 חמץ ושאור חד חשיבימקראי קדש (תשנג) עמ' רכט
ז ע"ב23 לענין אכילה כו"ע לא פליגי דבכזיתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנ
ז ע"ב25 ובית הלל סברי ילפינן ביעור מאכילהמכשירי מצוה עמ' קסב
ז ע"ב27 ולא יראה לך חמץ כו' ולא יראה לך שאור - צריכותא וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' לב
ז ע"ב27 זה וזה בכזיתהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק יט
ז ע"ב27 חמץ בפסח שיעורו בכזיתלהורות נתן ויקרא עמ' קטו
ז ע"ב30 דיעבד אין לכתחילה לאטוב ראיה
ז ע"ב36 חפור שחוט וכסהטוב ראיה
ז ע"ב44 ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסה אמר רבי זריקא אמר ר"י והוא שיש לו דקר נעוץ מבעוד יום והא קא עביד כתישהשם אליעזר דף סז ע"א
ז ע"ב46 דעביד כתישהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רי
ז ע"ב46 והא עביד כתישהמקראי קדש (תשנג) עמ' תק
ז ע"ב תוס' ד"ה דאמר ר' זירא - למה לי צריכותא הא ידענא שפיר דחמץ בכזיתלחמי תודה דף קצד ע"ב
ז ע"ב חת"סודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמג
ח ע"א01 והא עביד גומא וכו', תוס' - דהוה מלאכה שאינה צריכה לגופהפאר יעקב ח"ד עמ' קלב
ח ע"א01 והא קא עביד גומא וכו' דא"ר אבא החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליהחמודי צבי מועדים עמ' תקח, תקיד, תקכא
ח ע"א01 והא קעביד גומא וכו' החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה ותוס' ד"ה ואינוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסז, תו-תז
ח ע"א02 החופר גומא בשבת פטור, ותוס' ד"ה ואינומקראי קדש (תשנג) עמ' תצד
ח ע"א02 החופר גומא ואינו צריך אלא לעפרהפרפרת משה ח"ב עמ' עט
ח ע"א03 שאפר כירה מוכן הואהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפא
ח ע"א04 אפר כירה מוכן הואדברים נחמדים (תשסה) עמ' נט
ח ע"א04 אפר כירה מוכן היא אפר כירה מאן דכר שמיה אמר רבה הכי קאמר ואפר כירה מוכן היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיז
ח ע"א04 ואפר כירה מוכן הואמנחת ישראל עמ' קיב, שמז, שמט
ח ע"א08 לצלות בו ביצהטוב ראיה
ח ע"א13 מכניס אדם מלא קופתו עפר וכו'כתנות אור (תשעג) פ' שמיני אות ה
ח ע"א13 מכניס אדם מלוא קופתו עפרמשך חכמה הפטרת במדבר
ח ע"א13 מכניס אדם מלוא קופתו עפרנחלי מים (מלאח) עמ' רמ
ח ע"א17 כוי אין מכסים את דמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סג
ח ע"א23 שמחת יום טובדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
ח ע"א תוס' ד"ה אמר רב יהודה - מוקצה אינו אסור לטלטל ביו"ט בשביל אוכל נפשלחמי תודה דף קצט ע"א
ח ע"א תוס' ד"ה הכילקחת מוסר ח"א עמ' פו
ח ע"א תוס' ד"ה וא"צחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תז
ח ע"א תוס' ד"ה ואינו צריךחמודי צבי מועדים עמ' תקח
ח ע"א תוס' ד"ה ואםמשק ביתי סימן קד דף לה ע"ב
ח ע"ב03 אפר כירה ומלא קופתו עפר ודקר נעוץ אינו מוכן כי אם לוודאיכתר תורה (תשסז) עמ' רמג
ח ע"ב07 ספק מאי טעמא דלמא עביד כתישהשם אליעזר דף מז ע"ב
ח ע"ב08 ודאי נמי נגזור וכו' ודאי כי קא עביד כתישה אתי עשה ודחי את ל"תמכשירי מצוה עמ' נא
ח ע"ב09 כי עביד כתישהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנא
ח ע"ב09 עשה דוחה לא תעשהנפש יוסף (תשעד) עמ' ל
ח ע"ב09 עשה דוחה ללאומשך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
ח ע"ב10 אימור דאמרי' עדל"ת כגון סדין בציצית דבעידנא דקמיעקר לאו קא מוקים לעשהשפוני טמוני חול (תשכג) עמ' קכא
ח ע"ב10 אימור דאמרינן עשה דוחה ל"ת כגון סדין בציצית דבעידנא דקמיעקר לאו קא מוקים לעשהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קד
ח ע"ב10 אימר דאמרינן אתי עשה ודחי את ל"ת כגון מילה בצרעת וכו'מכשירי מצוה עמ' מט
ח ע"ב10 אתי עשה ודחי את לא תעשה כגון וכו' א"נ סדין בציצית וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נה
ח ע"ב10 אתי עשה ודחי ל"תבנין שאול עמ' קמג
ח ע"ב12 בעידנא דקא מיעקר לאו מקיים לעשה דוחה העשה לא תעשהכתר תורה (תשסז) עמ' סד
ח ע"ב12 בעידנא דקא מעקר לאו קא מוקים לעשהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קצח
ח ע"ב12 דבעידנא דקא מעקר לאו קא מוקים לעשהאור אברהם ברכות עמ' קיט
ח ע"ב12 דבעידנא דקא מעקר לאו קא מקיים לעשהאור אברהם על ספר המצוות עמ' פז
ח ע"ב12 עשה דוחה ל"ת בעידנאדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קיח
ח ע"ב12 עשה דוחה ל"ת רק אי הוי בעידנאאור אברהם במדבר עמ' קנה
ח ע"ב12 עשה דוחה לא תעשה כשהוא בעידנאדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קא
ח ע"ב12 עשה דוחה לא תעשה כשהוא בעידנאדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קא
ח ע"ב13 בעידנא דעביד כתישה לא מקיים כיסוימקראי קדש (תשנג) עמ' רלח
ח ע"ב14 בהדי דכתיש קא מכסילחמי תודה דף קפז ע"א
ח ע"ב15 הא יו"ט הוה לי' עשה ול"ת וכו'חיי נפש ח"ו עמ' קע
ח ע"ב15 והא י"ט עשה ול"תשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' לא
ח ע"ב15 והא י"ט עשה ול"תשארית יעקב (אלגזי) דף ט ע"ד
ח ע"ב15 יו"ט עשה ול"ת הואטהרת יו"ט ח"י עמ' רפ
ח ע"ב15 סוף סוף יום טוב עשה ולא תעשה וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קמג
ח ע"ב16 אין עשה דוחה ל"ת ועשה דיו"טאור אברהם דברים עמ' רלג
ח ע"ב20 הכניס עפר לכסות בו דם ציפור אפור לכסות בו צואה, ורש"יכתר תורה (תשסז) עמ' רמג
ח ע"ב32 לא כוי בלבד אמרומקראי קדש (תשנג) עמ' תק
ח ע"ב תוס' - במס' שבת משמע דרבא לית ליה יו"ט עשה ולא תעשה ובביצה קאמר להיפךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסו
ח ע"ב תוס' - י"ט עשה ול"תתיבת גמא (תשסז) עמ' קכט
ח ע"ב תוס' - יו"ט עשה ול"ת וכו'אהבת דוד (תקנט) דף סט ע"ג
ח ע"ב תוס' ד"ה סוף סוף וכו' יו"ט עשה ול"תאהבת דוד (חיד"א) עמ' קכט ע"א
ח ע"ב תוס' ד"ה סוף סוףחמודי צבי שמות עמ' קב
ח ע"ב רי"ף - גרסינן בפסחים וכו' א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קכ
ח ע"ב פני יהושע - עשה דוחה ב' לאויןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקג
ט ע"א01 גלגל עיסה מערב יו"ט אבוה דשמואל אמר אין מפריש ממנה חלתה ביו"טלחמי תודה דף קצח ע"ב
ט ע"א04 לימא פליגא דשמואל אדאבוהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ג
ט ע"א05 חלת חוץ לארץ אוכל והולךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסה
ט ע"א05 חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפרישדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קה
ט ע"א05 חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריששל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לז
ט ע"א08 בש"א אין מוליכין את הסולם משובך לשובך וכו'חיי נפש ח"ו עמ' עג
ט ע"א09 אין מוליכין את הסולם וכו'לב חיים חלק ב (סימן קצ"ח) דף קכח ע"ד (ד"ה אלא)
ט ע"א09 הולכת סולם לשובך ביו״טמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' לט
ט ע"א11 אמר רב חנן בר אמי וכו' איני והא אמר רב יהודה אמר רבשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קמו
ט ע"א16 דברים שנאסרו מפני מראית עיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 18
ט ע"א16 כל מה שאסרו מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אפורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרעט
ט ע"א16 מקום שאסרו חכמים מפני מראית עיןחכמת התורה לך לך עמ' תקנה
ט ע"א רש"י ד"ה אוכל והולךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמב
ט ע"א רש"י ד"ה אוכל והולךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
ט ע"א תוס' ד"ה גלגלמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לז, קמב
ט ע"ב11 סולם ראינו והתרנוהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רמג
ט ע"ב11 סולם ראינו והתרנוהומשמרת איתמר (תשסז) עמ' שיח
ט ע"ב29 אלמא גבי שמחת יו"ט ב"ש לחומרא וב"ה לקולא (ורש"י ותוס')חיי נפש ח"ו עמ' עג
ט ע"ב29 משום שמחת יום טובדרשות הר"ן (מישור) עמ' קמז
ט ע"ב30 השוחט חיה ועוף ביו"ט וכו'תורת איש ח"א עמ' תמח
ט ע"ב33 אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטהדברים נחמדים (תשסה) עמ' סא
ט ע"ב36 אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא שרומקראי קדש (תשנג) עמ' תק
ט ע"ב תוס' ד"ה אלמא - גבי ביצה לא שייך שמחה שאין בה שמחת יו"ט כל כךלחמי תודה דף רא ע"א
ט ע"ב תוס' ד"ה אמר - הקשו על רש"י שפי' דמוחלפת השיטה היינו ההיא דתריסיןלחמי תודה דף קצו ע"ב
ט ע"ב תוס' ד"ה אמרמקראי קדש (תשנג) עמ' תצט, תק
ט ע"ב תוס' ד"ה אמר, בשם ר"תחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תז
י ע"א19 למזגאמקראי קדש (תשנג) עמ' תקא
י ע"א20 אין מסלקין את התריסין ביו"ט וב"ה מתירין וכו' אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטהלחמי תודה דף קצו ע"א
י ע"א20 בית שמאי אומרים אין מסלקין את התריסין ובית הלל מתירין, ותוס' (ט ע"ב) ד"ה אלמאכרם חמד (תשסו) עמ' קמח
י ע"א25 ב"ש אומרים לא יטול אא"כ מנענע מבעוד יום וב"ה אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל וכו'לחמי תודה דף קצה ע"א
י ע"א26 וב"ה אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל וכו' וכ"ת ב"ה לית לי' ברירה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסח
י ע"א26 לא יטול אא"כ נענעויגד יעקב עמ' תרטו
י ע"א26 לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד יוםדברים נחמדים (תשסה) עמ' סא
י ע"א36 רבא אמר לעולם למפרענאוה תהלה עמ' קכה
י ע"א רש"י ד"ה אף להחזירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנה
י ע"ב03 זימנין דמשתכחי כחושים ואתי לאמנועי משמחת יום טובפורים בציון עמ' שלב
י ע"ב05 זימן שחורים ומצא לבניםאור ישרים (תשסב) עמ' עג
י ע"ב05 זימן שחורים ומצא לבניםאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' קסט
י ע"ב05 זימן שחורים ומצא לבניםלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 631
י ע"ב05 זימן שחורים ומצא לבניםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשעא
י ע"ב05 זימן שחורים ומצא לבניםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רמא
י ע"ב05 זמן שחורים ומצא לבנים לבנים ומצא שחורים שנים ומצא שלשה אסוריםשם אליעזר דף נא ע"ד
י ע"ב06 זימן לבנים ומצא שחוריםמנחת קנאות עמ' צט
י ע"ב14 הני אזלו הנך אחריני נינהומקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
י ע"ב16 רוב וקרוב הולכין אחר הקרובבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות טז
י ע"ב17 כדאמר אביי בדף הכא נמי בדףאור לשמים (תשסג) עמ' ט
י ע"ב17 כדאמר אביי בדף וכו'לחמי תודה דף קצה ע"א
י ע"ב17 כדאמר אביי בדף הכא נמי בדף, מהרש"א - הקשה (בשם תוס' ישנים) אמאי לא אמר אביי למילתיה ארישא דמתניתיןלחמי תודה דף קצה ע"א
י ע"ב22 הניח מנה ומצא מאתים חולין ומע"ש מעורבין זה בזהמקראי קדש (תשנג) עמ' שנו
י ע"ב23 חולין ומעשר מעורביםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלד
י ע"ב רש"י ד"ה חולין - ונוטל היפה שבהן ואומר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רח ד"ה חולין
י ע"ב חתם סופר ד"ה חולין - כתב שיטה מקובצת דמיירי במטבע של שני מלכים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רח ד"ה חולין
יא ע"א08 אישתרבובי אישתרבובערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 17
יא ע"א14 גוזל המדדה בתוך חמישים אמהתורה בציון עמ' קנה
יא ע"א15 כל המדדה אין מדדה יותר מחמשים אמהלחמי תודה דף רמו ע"א
יא ע"א15 כל המדדה אינו מדדה יותר מנ' אמהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמב, ח"ו עמ' שנו, שסד
יא ע"א17 כל המדדה ורואה את קינה+מי השלוח (תשסז) ח"א דף קעה, ריט
יא ע"א19 אין נותנין את העור לפני הדורסןבשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
יא ע"א19 לקצב עליו בשרתשבי (תשסה) עמ' רמב שורש קצב א'
יא ע"א41 פשיטא יחיד ורבים כו'מראה הגדול ח"ב דף נט ע"א
יא ע"א42 מאי שנא חלבים מעורמקראי קדש (תשנג) עמ' תקא
יא ע"א רש"י - התם לא מוכחא מילתא שתהא שטיחתו לצורך עיבודבשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
יא ע"א תוס' ד"ה פשיטא - איך מייתי ראיה ממר עוקבא שהוא אמוראלחמי תודה דף רמו ע"א
יא ע"ב05 מולח כמה חתיכות אע"פ שאינו צריך אלא לחתיכה אחתמקראי קדש (תשנג) עמ' תקב
יא ע"ב10 מאי תריסין אמר עולא תריסי חנויות וכו', ורי"ף ור"ן ורמב"ם בפיהמ"שלחמי תודה דף קצו ע"א
יא ע"ב11 ג' דברים התירו סופן משום תחילתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסא-תרסב
יא ע"ב11 התירו סופן משום תחילתן משום שמחת יו"טחיי נפש ח"ב עמ' קיא
יא ע"ב25 אין שבות במקדשדרך חיים (תשע) פ"א הערה 229, פ"ד הערה 1108
יא ע"ב25 אין שבות במקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעג
יא ע"ב25 אין שבות במקדשלחמי תודה דף קפה ע"א
יא ע"ב25 אין שבות במקדשנחלי מים (מלאח) עמ' קל
יא ע"ב25 אין שבות במקדשעצי חיים על התורה עמ' רעז
יא ע"ב29 כטהרה שויוה רבנןלקוטי שיחות חל"ז עמ' 22, 20
יא ע"ב32 ב"ש במקום ב"ה אינו משנהפאר יעקב ח"ב עמ' תתפד
יא ע"ב רש"י ד"ה אף הפותח - דכל ימות הרגל אישתראי שלא לביישםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 21
יא ע"ב ר"ן - חלבין דלאו אוכלין גמורין יש בם משום מעבדמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפו
יב ע"א02 ב"ש אומרים אין מוציאין את הקטן ואת הלולבמקראי קדש (תשנג) עמ' תמח
יב ע"א02 ב"ש אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולבבי חייא ח"ב עמ' צו
יב ע"א02 ב"ש אומרים אין מוציאין לא את הקטןפתח טוב עמ' לא
יב ע"א02 בש"א אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ס"תתורה אור (באנדי) עמ' שעג
יב ע"א02 בש"א אין מוציאין לא את הקטן ותוס'ויגד יעקב עמ' תשג
יב ע"א03 אין מוציאין את הלולב מרה"י לרה"ר ביו"טשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעז
יב ע"א03 אין מוציאין את הקטן ואת הלולבכתנות אור (תשעג) פ' ויקהל אות ב {יבואר גם הרמב"ם}
יב ע"א03 אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב וכו'להורות נתן בראשית עמ' רסו
יב ע"א03 אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב וכו'+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנ
יב ע"א03 אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כח ע"א
יב ע"א03 לא את הקטןהכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק א
יב ע"א04 ולא את ס"ת לרה"ר וב"ה מתיריןפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כח
יב ע"א04 ולא את ספר תורה לרשות הרבים וב"ה מתיריןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צט
יב ע"א05 ב"ה מתירין להוציא הקטן ולולב וס"ת בידומקראי קדש (תשנג) עמ' רלח, שכד
יב ע"א05 ובית הלל מתיריןבי חייא ח"א עמ' רחצ
יב ע"א05 מוציאין את ספר תורהשערי תשובה שער ג אות צט
יב ע"א05 תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבדימימגילת סמנים עמ' טו
יב ע"א06 השוחט עולת נדבה ביו"ט לוקה מני ב"ש היא ותוס'מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ל ע"ב, סח ע"א, מהדו"ב ח"א דף נ ע"ב
יב ע"א06 השוחט עולת נדבה ביו"טמקראי קדש (תשנג) עמ' שצח, תמט
יב ע"א07 ב"ש לית להו מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורךחיי נפש על ההגדה עמ' רנז
יב ע"א08 פלוגתת ב"ש וב"ה - מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורךתורת מנחם חנ"א עמ' 137
יב ע"א09 הוצאה שלא לצורך ביו"טבן מלך - שבת עמ' קצז
יב ע"א10 מתוך שהותרה הוצאה לצורך וכו'שיחות לספר במדבר עמ' שא
יב ע"א10 בית הלל ס"ל מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורךלחמי תודה דף טז ע"ב
יב ע"א10 מתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש ביו"ט הותרה שלא לצורך אוכל נפששערי תשובה שער ג אות צט {ובלבד שהוא לצורך היום}
יב ע"א10 מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורךשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צט
יב ע"א10 מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תיא
יב ע"א10 מתוך שהותרה הוצאה לצורך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 174, 161
יב ע"א10 מתוך שהותרה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קא(שלו) {דכל הנאות הם תולדה דאכילה}
יב ע"א10 מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורךכתר תורה (תשסז) עמ' כו
יב ע"א10 מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך, ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חי"א עמ' 35
יב ע"א12 מתקיף לה רבה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמג ד"ה והנה רבה
יב ע"א14 אי איכא אסור הוצאה ביום טובגנא דפלפלי עמ' תעג
יב ע"א15 עירוב והוצאה ליום טובערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 160
יב ע"א17 אין עירוב הוצאה ליו"טלחמי תודה דף קמו ע"ב
יב ע"א17 אין ערוב הוצאה ליו"טציץ השדה ח"ד עמ' קפה, ריז
יב ע"א17 ביו"ט שרי מלאכת הוצאהגור אריה שמות פכ"ג הערה 67
יב ע"א25 המבשל גיד הגשה בחלב ביו"ט ואוכלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעט
יב ע"א רש"י - הא דקי"ל דבעינן צורך קצת אינו אלא מדרבנןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסז
יב ע"א רש"י ד"ה אלא, תוס' ד"ה ה"גתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפט
יב ע"א רש"י ד"ה ליפלגישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שעו
יב ע"א רש"י ותוס' - מחלוקת אי מן התורה לוקה בהוצאת אבניםתיבת גמא (תשסז) עמ' קח
יב ע"א תוס' - אי הבערה שלא לצורך כלל הותר מן התורה ביו"טתיבת גמא (תשסז) עמ' פא
יב ע"א תוס' - הוצאה מלאכה גרועאבני אש (אויש) מועדים עמ' כ
יב ע"א תוס' - מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך - במקום שיש צורך קצתתורת מנחם חי"ד עמ' 249
יב ע"א תוס' ד"ה ה"ג לרש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפה
יב ע"א תוס' ד"ה ה"ג רש"י - הוצאה הותרה שלא לצורך אבל צריך להיות צורך קצתדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תיא
יב ע"א תוס' ד"ה ה"גאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פט
יב ע"א תוס' ד"ה ה"גחמודי צבי שמות עמ' שסא
יב ע"א תוס' ד"ה ה"גלקוטי שיחות חי"א עמ' 37, חכ"ח עמ' 29
יב ע"א תוס' ד"ה ה"גמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
יב ע"א תוס' ד"ה ה"געולת חודש ח"ג מאמר שנד
יב ע"א תוס' ד"ה השוחטלהורות נתן ויקרא עמ' קלד
יב ע"א תוס' ד"ה השוחט - לא אמרינן כיון דאהדרי' אהדרי' לאיסורא קמאבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות כא
יב ע"א תוס' - בדבר המפורש בתורה להתיר לא אהדרי' לאיסורא קמאכרם יהושע (ולרשטיין) דף כג ע"א
יב ע"א תוס' ד"ה השוחטחמודי צבי שמות עמ' שס
יב ע"א תוס' ד"ה השוחטפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נג, סב
יב ע"א תוס' ד"ה דלמא - הוצאה מלאכה גרועהאבני אש (אויש) מועדים עמ' כ
יב ע"ב01 הבערה ובישול אינה משנהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רצב
יב ע"ב06 כי היכי דאמרי ב"ה מתוך אהוצאה אמרי בהבערהמקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
יב ע"ב08 מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורךחמודי צבי שמות עמ' שס
יב ע"ב08 מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורךלחמי תודה דף קצב ע"א
יב ע"ב10 ב"ש אומרים אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביו"ט וכו' ובית הלל מתיריןאחרית השנים עמ' מ
יב ע"ב10 ב"ש אומרים אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביו"ט וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' עו
יב ע"ב10 בש"א אין מוליכין חלות וכו' ורש"יאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנ ע"א
יב ע"ב12 מוליכין חלה ומתנות ביו"טדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכב
יב ע"ב16 לא אם אמרתםדברי שאול דברים עמ' קצה
יב ע"ב40 א"ל הכי א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסימגילת סמנים עמ' קכ
יב ע"ב40 אושפזיכניה דרבא בר רב חנן וכו' לא הוה בידיההר המוריה עמ' קמט
יב ע"ב41 איסורייתא דחרדלאשער החצר (תשעב) סי' שצו
יב ע"ב42 מוללין מלילותתשואות חן (תשסח) עמ' נד
יב ע"ב43 המולל מלילותתורת הרבי רבי זושא סי' פ
יב ע"ב43 קטניותתשבי (תשסה) עמ' רלה שורש קטנית
יב ע"ב רש"י ד"ה משום הבעירה וכו'בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ב
יב ע"ב תוס' ד"ה ה"נפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שה*
יב ע"ב תוס' ד"ה הכא - כיון שהיה בדעתו לאכלו היינו צורך יו"טבשבילי התלמוד ח"א עמ' נה-נו
יב ע"ב תוס' ד"ה הכאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצה/קצח
יג ע"א09 טבל - טבלאחיי שלמה עמ' קצד
יג ע"א10 מי שהיה לו חבילי תלתן וכו' הקדימו בשבליםפרפרת משה ח"ב עמ' רכא
יג ע"א18 תלתן טעם עצו ופריו שוה ורש"יכנסת מרדכי בראשית עמ' ט
יג ע"א18 תלתן טעם עצו ופריו שוהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' א
יג ע"א18 תלתן עצו ופריו שוהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעו
יג ע"א28 כותש למה לי לימא ליה כי היכי דיהבו לי יהיבנא לךיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פו
יג ע"א30 אמר רבא קנסא, רש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעא-קעד
יג ע"א רש"י ד"ה אלא מאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנט
יג ע"א רש"י ד"ה קנסא - על שהקדים וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכז
יג ע"א רש"י ד"ה קנסאאחרית השנים עמ' נה
יג ע"ב03 הא מדידה בעידרך חיים (תשע) פ"א הערה 1434 {לחכמים תרומת מעשר אינה נעשית באומד}
יג ע"ב05 ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשרפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קפו
יג ע"ב05 ונחשב לכם תרומתכם וכו' כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה וכו'של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ב, ו
יג ע"ב05 שתי תרומותמשיבת נפש עמ' רלא
יג ע"ב07 כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעה
יג ע"ב07 תרומה ניטלת באומדדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יח פסוק כא
יג ע"ב07 תרומה ניטלת במחשבהאור אברהם במדבר עמ' קצא
יג ע"ב07 תרומה ניטלת במחשבהעצי חיים על התורה עמ' שעב, שפב
יג ע"ב13 מעשר ראשון שהקדימו בשבלים פטור מת"גדרשות שבט הלוי ח"א עמ' קעא
יג ע"ב13 מעשר ראשון שהקדימו בשבלין פטור מתרומה גדולהאחרית השנים עמ' מו, נט
יג ע"ב20 התם לא אידגן הכא אידגן ותוס' ד"ה ומהמנחת מרדכי עמ' רצב
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' רפא
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהברית שלום (תעח) דף קלב ע"ד
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהברית שלום (תשסח) עמ' תתמט
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מט, נג, נד, במדבר עמ' יט
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 190
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהמאורי שערים עמ' קלד
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רפב
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהשיחות לספר שמות עמ' תז
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהתורת מנחם חל"ו עמ' 40
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהתורת מנחם חמ"ב עמ' 30
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהתורת מנחם חמ"ה עמ' 192
יג ע"ב38 מלאכת מחשבת אסרה תורהתורת מנחם חנ"ח עמ' 312, 359
יג ע"ב38 מלאכת מחשבתיין לבנון (תשסג) עמ' 92
יג ע"ב רש"י - מלאכת מחשבת למדין ממה שנסמכה שבת למלאכת המשכןויגד יעקב עמ' תשנ
יג ע"ב רש"י - משעה שנעשה דגן נתחייב בתרומה גדולהגור אריה במדבר פי"ח אות כה
יג ע"ב רש"י ד"ה אלאויקהל משה (וייס) עמ' א בפתיחה [הלכה]
יג ע"ב רש"י ד"ה ובמחשבה - נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחרנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
יד ע"א01 מחכו עלה במערבאס' חסידים סי' תתקעו {לא בלעג אלא מלשון לחכות, שצריך להמתין לפני שמדברים}
יד ע"א04 בית שמאי אומרים תבלין נדוכין במדוך של עץ והמלח בפך ובעץ הפרור וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנו
יד ע"א04 תבלין נדוכין במדוך וכו'הר המוריה עמ' קפא
יד ע"א04 לדוך תבלין במדוך של אבןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 163
יד ע"א06 תבלין נדוכין כדרכןהשיר והשבח ח"א עמ' כד
יד ע"א08 דכ"ע מיהא מלח בעיא שינוי מ"ט וכו' ג185, 162
יד ע"א11 כל התבלין מפיגין טעמן וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ה פסוק כו
יד ע"א11 כל התבלין מפיגין טעמן ומלחדובר צדק עמ' 185
יד ע"א תוס' ד"ה איכא - לא אמרינן ספיקא דרבנן לקולא אם נקיל מצד זה ויוצא ממנו חומרא מצר אחרדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רא
יד ע"א תוס' ד"ה איכא בינייהואחרית השנים עמ' יז
יד ע"ב01 הא לן הא לומקראי קדש (תשנג) עמ' תע {בני א"י אין כותשין במכתשת קטנה}
יד ע"ב08 בורר אוכל ואוכלמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' ריא
יד ע"ב08 בורר אוכל ואוכלמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קצ
יד ע"ב09 ב"ה שרו לברור הפסולת מתוך אוכל בידו ובקנוןמקראי קדש (תשנג) עמ' תנו
יד ע"ב13 פסולת מרובה על האוכל, תוס'ברכת אברהם (תשנד) עמ' פב
יד ע"ב16 נפיש בטרחארוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
יד ע"ב23 אין משלחים בי"ט אלא מנות והרמד"לכסא דוד (תקנד) דף מה ע"ג
יד ע"ב23 אין משלחין אלא מנותמנחת מרדכי עמ' קנו
יד ע"ב23 אין משלחין בי"ט אלא מנות והרמד"לכסא דוד (תשנ) עמ' קצא
יד ע"ב23 אין משלחין ביו"ט אלא מנות ורש"י ובמאיריפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קעא
יד ע"ב23 אין משלחין ביו"ט אלא מנותישא מדברותיך - מגילה עמ' שיז
יד ע"ב23 אין משלחין ביום טוב אלא מנותפורים בציון עמ' ש
יד ע"ב23 ב"ש אין משלחין ביו"ט אלא מנות וב"ה אומרים משלחיןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכג
יד ע"ב23 בית שמאי אומרים אין משלחין ביום טוב אלא מנותמשך חכמה שמות פ' כט פס' כו
יד ע"ב23 בית שמאי אומרים אין משלחין ביום טוב אלא מנות, ובית הלל אומרים משלחין בהמה חיה ועוף, בין חיין בין שחוטיןשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות יב
יד ע"ב23 בש"א אין משלחין ביו"ט אלא מנות ובה"א משלחין בהמה חיה ועוף וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תמב
יד ע"ב23 מחלוקת ב"ש וב"ה אם משלחין מנות ביו"ט וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' עז
יד ע"ב25 משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל לא תבואההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפג
יד ע"ב25 משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל לא תבואה, ורבי שמעון מתיר בתבואהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רב
יד ע"ב27 תני רב יחיאל ובלבד שלא יעשנו בשורה תנא אין שורה פחותה משלשה בני אדם בעי רב אשי תלתא גברי ותלתא מיני מאי תיקושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנח
יד ע"ב28 אין שורה פחות מג'תפלה למשה (בנימין) עמ' שכג, תיז
יד ע"ב28 אין שורה פחותה מג' בני אדםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שכו
יד ע"ב28 אין שורה פחותה מג' כנ"אמשיבת נפש עמ' פב
יד ע"ב28 אין שורה פחותה משלשה בני אדםמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' ס
יד ע"ב28 אין שורה פחותה משלשה בני אדםאור תורה השלם (מזריטש) סי' ס
יד ע"ב29 ג' בני אדםמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצג {מראית עין}
יד ע"ב34 משלחין כלים בין תפורים ותוס'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רסט
יד ע"ב41 כלאים למאי חזיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סד
יד ע"ב42 לא יעלה עליך אבל אתה יכול להציע תחתיך וכו'להורות נתן בראשית עמ' סא
יד ע"ב42 מן התורה אתה מציעו תחתיךיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עד
יד ע"ב42 עליך אי אתה מעלה אבל אתה יכול להציע תחתיך אבל אמרו חכמים וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שנד
יד ע"ב45 ואפילו עשר מצעות זו ע"ג זו ויש כלאים בתחתונה כו'שערי תשובה אגה"ת אות כג
יד ע"ב45 קהלא קדישא דירושליםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמט
יד ע"ב47 והאמר עולא מפני מה אמרו וילון טמאתורת איש ח"א עמ' תנב
יד ע"ב47 מפני מה אמרו וילון טמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלז
יד ע"ב תוס' ד"ה מפני - שאני פרוכת הואיל דמיכף כייפי עילוייה דארון הוי אוהלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שב
יד ע"ב תוס' ד"ה מפנימנחת מרדכי עמ' קפג
יד ע"ב בעל המאור ור"ןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 153
טו ע"א01 אלא בקשין שאין מחממים מותר, רש"יטירת כסף דף רמו/רמז ע"א
טו ע"א03 ערדלאין אין בהם משום כלאים וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קע"ג ע"א (יו"ד סי' ש"א אות ג' ד"ה ואען)
טו ע"א03 ערדלין אין בהם משום כלאיםרגל ישרה עמ' קפד
טו ע"א06 אין בהם משום כלאים לפי שאין דרך חמום בכךדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פט
טו ע"א16 אוסר בלבן מפני שצריך ביצת הגירהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפא
טו ע"א17 שצריך ביצת הגירמבשרת ציון ח"ג עמ' קכז {נעילת מנעלים שחורים}
טו ע"א22 רב ששת שרא וכו' לשדורי תפלין ביומא טבא א"ל אביי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצז
טו ע"א25 כל שניאותן בו בחול משלחין אותו ביוי'ט ובתוס' ד"ה הכי קאמרדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכג
טו ע"א26 תפילין הואיל ואתו לידן נימא בהו מילתאנטעי אשל בראשית עמ' רל
טו ע"א27 היה בא בדרך וכו' ל"ק הא דמנטרא הא דלא מנטראמאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצח
טו ע"א27 היה בא בדרך ושקעה עליו חמה ותפילין בראשו מניח ידו עליהם וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קעב
טו ע"א27 היה בא בדרך ותפילין בראשו וכו' מניח ידו עליהן וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לח
טו ע"א43 רוב ליסטים ישראל נינהולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קצד
טו ע"א43 רוב ליסטים ישראל נינהונצח ישראל (הרטמן) עמ' כ הערה 7
טו ע"א43 רוב גנבי ישראלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קסח
טו ע"א תוס' - נהי דשבת וי"ט לאו זמן תפילין מ"מ ליכא איסורא להניחןמקור חיים (תשסו) עמ' רג
טו ע"א תוס' ד"ה אלאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' סה
טו ע"א תוס' ד"ה אלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שיט
טו ע"א מאירי - שיטת הרמב"ם באיסור שעטנזלקוטי שיחות חל"ד עמ' 126
טו ע"ב01 יו"ט שחל בעה"שאיש מבין ח"א דף קכד ע"א
טו ע"ב01 יום טוב שחל להיות ערב שבת וכו' ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת וכו' זכרהו מאחר שבא להשכיחודברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' יג
טו ע"ב01 יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבתשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות סה
טו ע"ב01 לא יבשל בתחילה מיו"ט לשבת אבל מבשל הוא ליו"ט ואם הותיר הותיר לשבתגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עג
טו ע"ב01 לא יבשל וכו' ועושה תבשילדברי יואל פ' תולדות דף תקמח ע"ב
טו ע"ב04 ועושה תבשיל מעיו"ט וסומך עליו לשבת כו' מנה"מ כו', ורש"י וריטב"א ושיטת רבנו יהודה ב"ר ברכי'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רכא, רכד
טו ע"ב04 ועושה תבשיל מעיו"ט וסומך עליו לשבתפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קלב
טו ע"ב04 ועושה תבשיל מערב יו"ט וסומך עליו לשבת וכו' קל וחומר מיום טוב לחולשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רמ
טו ע"ב04 ועושה תבשיל מערב יו"ט וסומך עליו לשבת כו' זכרהו מאחר שבא להשכיחו כו', ורש"י וריטב"אגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סח
טו ע"ב04 עירוב תבשיליןהמאור הגדול (גר"א) עמ' קסה {מן התורה}
טו ע"ב04 עירוב תבשיליןבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 96-95, באר א הערה 110
טו ע"ב04 עירוב תבשיליןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כה
טו ע"ב04 ערוב תבשיליןתשבי (תשסה) עמ' רד שורש ערב
טו ע"ב06 ושוין בדג וביצה שעליו שהן שני תבשיליןפורים בציון עמ' שה
טו ע"ב07 אכלו או שאבד לא יבשלחנן אלקים עמ' רפ
טו ע"ב09 מנא הני מילי וכו' מכאן סמכו חכמים לערובי תבשילין מן התורהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ב, יתרו ג
טו ע"ב09 מנה"מ אמר שמואל וכו'תורת המצרף עמ' רסד
טו ע"ב09 מנה"מ דאמר שמואל אמר קראזאת ליעקב שמות עמ' שעז
טו ע"ב09 מנה"ממחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' קעה {סמך לעירובי תבשילין מן התורה}
טו ע"ב09 מפני מה תיקנו עירובי תבשילין וכו'מרפא לשון עמ' קו
טו ע"ב09 עירוב תבשילין משום גדרתורת יחיאל בראשית עמ' רמז {מעלת דברי סופרים}
טו ע"ב09 עירוב תבשיליןהתורה והעולם ח"ב עמ' מ {עניינו הכנה למצוה}
טו ע"ב09 רמז לעירובי תבשילין מה"תפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רפה
טו ע"ב10 זכור את יום השבת וכו' מאחר שבא להשכיחושפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' פד
טו ע"ב10 זכור את יום השבת זכרהו מאחר שבא להשכיחומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 287
טו ע"ב10 זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחודרש משה (קלנברג) ח"א דף סז
טו ע"ב10 זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ט עמ' מ
טו ע"ב10 זכור את יום השבתאגרות הראיה ח"ג צב
טו ע"ב10 זכור וכו' זכרהו מאחר שבא להשכיחונועם אליעזר שמות דף קפה ע"א
טו ע"ב10 זכור וכו' זכרהו מאחר שבא להשכיחולקוטי שיחות חט"ז עמ' 186
טו ע"ב11 זכור מאחר שבא להשכיחודעת שבת עמ' תט
טו ע"ב11 זכור מאחר שבא להשכיחו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכ, שלד, שצב
טו ע"ב11 זכרהו וכו' שיברור מנה יפה לשבתפוקד עקרים סי' 59
טו ע"ב11 זכרהו וכו' שיברור מנה יפה לשבתפרי צדיק נח אות ד, לך לך אות ח, פקודי אות ג
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחואש דת (תשמח) עמ' רפ
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחואור הישר בראשית דף נב ע"א
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 2
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחוגור אריה בראשית פ"ו הערה 86
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחודברי שאול שמות עמ' רט
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחוחכמת התורה ויצא עמ' תעו
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחוחכמת התורה נח עמ' יט, שנד
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחוחנן אלקים עמ' רכ
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רא
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 304
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחומאורי אליהו עמ' ו
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחומשך חכמה במדבר פ' טו פס' לט
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחוקדושת השבת סי' ב (עמ' 6)
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחושארית מנחם ח"א עמ' קז
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שכו
טו ע"ב11 זכרהו מכלל שבא להשכיחואור חדש למטיפים עמ' 31
טו ע"ב11 זכרהו מכלל שבא להשכיחואלומת יוסף דף יח ע"ב, מ ע"א
טו ע"ב11 כדי שיברור וכו'מרפא לנפש בראשית עמ' עד, רט {טעם עירוב תבשילין משום כבוד שבת שלא יאכל הכל ביו"ט}
טו ע"ב11 כדי שיברור מנה יפה לשבת וכו' אה"נ אלא גזירה שמא יפשע ורש"יחמודי צבי מועדים עמ' קיג
טו ע"ב11 כדי שיברור מנה יפה לשבת וכו' שיאמרו אין אופין מיו"ט כו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 185, חי"ז עמ' 458
טו ע"ב11 כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו"טקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפב
טו ע"ב11 מאי טעמא אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו"ט וכו'לחמי תודה דף קצז ע"א
טו ע"ב11 מחלוקת רבא ורב אשי, רבנו יהודה ב"ר ברכיה על הרי"ףגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עא
טו ע"ב11 ענין ערובי תבשילין לברר מה יפה לשבתמי מרום ח"ו עמ' קצא
טו ע"ב12 מנה יפה לשבתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שצח
טו ע"ב15 לרבא אפילו ביו"ט נמי גזירה שמא יפשעקרן לדוד דברים עמ' שט
טו ע"ב17 את אשר תאפו אפו וכו' מכאן שאין אופין אלא על האפויבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 73-72
טו ע"ב17 את אשר תאפו אפו שאין אופין אלא על האפויחנן אלקים עמ' רמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפא
טו ע"ב17 את אשר תאפו וכו' אלא על האפוי וכו' המבושללקוטי שיחות חט"ז עמ' 186
טו ע"ב18 אין אופין אלא על האפוי דכתיב את אשר תאפו אפו מכאן סמכו חכמים לע"ת מה"תמרפא לנפש בראשית עמ' רח
טו ע"ב18 אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכא
טו ע"ב18 אין אופין אלא על האפויפנים מסבירות עמ' מו
טו ע"ב19 מעשה בר' אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יו"טאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסז
טו ע"ב19 מעשה בר' אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו וכו' לוו עלי ואני פורעלחמי תודה דף סג ע"ב
טו ע"ב19 מעשה בר"א וכו' שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהזכור לדוד עמ' עג
טו ע"ב19 מעשה בר"א שהיה יושב ודורש וכו'אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שטו ע"ב
טו ע"ב19 מעשה בר"א שהיה יושב ודורש וכו'דברי נפתלי ח"ג עמ' ה
טו ע"ב19 מעשה בר"א שהיה יושב וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רפב
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר וכו'עוז לו בך מאמר ד אות ד-ו
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש וכו' רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושוגהכתב סופר אגדות כאן
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כו'כתנות אור (תשעג) פ' נצבים וילך (ראש השנה) אות ב
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שעח
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב וכו' אמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים וגו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצג
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב וכו' לכו אכלו משמנים וכו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קסד
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טובאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נח
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טובלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' מו
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב יצתה כת ראשונה אמר הללו בעלי פטסין כת שניה וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכז
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו וכו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רפו
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו וכו' יצתה כת ראשונה אמר הללו בעלי פטסין וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' רנ
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כלו בהלכות יום טובשל"ה (תט) מסכת שבועות דף קפו ע"ד; פורת יוסף (סאמיגה, שנ) דף קנא ע"א
טו ע"ב19 ר"א היה יושב ודורש כל היום כולוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נו
טו ע"ב19 ר"א היה יושב ודורשברכת אברהם (תשנד) עמ' קסט
טו ע"ב19 ר"א ישב ולמד תורה עם תלמידיו וכו' הגיע שעה ד' יצאו קצתן אמר הללו בעלי פטסין וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תפג
טו ע"ב19 ר"א שהיה יושב ודורשהמאור שבתורה (לסין)
טו ע"ב19 רבי אליעזר היה דורש כל היום בהלכות יו"טאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רסז
טו ע"ב20 שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יו"טאור אברהם במדבר עמ' קיב
טו ע"ב20 שהיה יושב ודורש כל היוםצמח צדקה עה"ת עמ' קמב-קמג
טו ע"ב20 תלמידים יצאו באמצע דרשתו של ר' אליעזר, ורש"י ד"ה התחילו פניהםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסא, ח"ו עמ' רנז
טו ע"ב21 הללו בעלי פטסין וכו' שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' יב
טו ע"ב21 הללו בעלי פטסיןפני מלך מועדים עמ' קכג
טו ע"ב21 ר"א הקפיד על התלמידים שיצאו לאכולמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רחצ
טו ע"ב23 אמר הללו בעלי מארהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קס
טו ע"ב23 התחילו כת שישית לצאת אמר הללו בעלי מארהאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' צא
טו ע"ב23 התחילו כת ששית וכו'שמחת הרגל (תקמב) ח"א דף כח ע"ב
טו ע"ב23 התחילו כת ששית וכו'שמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף כח ע"ב
טו ע"ב23 התחילו כת ששית לצאת אמר הללו בעלי מארהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסב ד"ה ריש
טו ע"ב24 נתן עיניו בתלמידיו והתחילו פניהן משתניןקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
טו ע"ב24 נתן עיניו בתלמידיו והתחילו פניהן משתנין, רד"לקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
טו ע"ב24 נתן עיניו בתלמידים וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' של
טו ע"ב25 בשעת פטירתן אמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנותפרי צדיק ראש השנה אות ו
טו ע"ב25 ועוסקין בחיי שעהמאיר בת עין (תשסו) עמ' 660
טו ע"ב25 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
טו ע"ב26 אבל מי שהיה לו להניח עירובי תבשילין ולא הניח פושע הואכתב סופר אגדות כאן
טו ע"ב26 ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדוננועטרת ישועה (תשסד) אות כט לשביעי ש"פ, אות כב לעיו"כ {נדרש על ר"ה}
טו ע"ב26 לכו אכלו וכו'ודברת בם (מרזל) עמ' 139 {לימוד השמחה ביום טוב מפסוקי נחמיה}
טו ע"ב27 אמר מר שמניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' פ
טו ע"ב27 אמר מר שמניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קלב
טו ע"ב27 כי חדות ה' היא מעוזכם וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קמח ע"א (דף תקס"ג ע"א ד"ה אלא)
טו ע"ב27 כי חדות ה' היא מעוזכםמכשירי מצוה עמ' ו
טו ע"ב27 כי חדות ה' היא מעוזכםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קמח ע"א [תקסג ע"א ד"ה אלא]
טו ע"ב28 והא שמחת יו"ט מצוה היא וכו' ר"י אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכםמכשירי מצוה עמ' ז
טו ע"ב29 סעודת יו"ט רשות או כולו לה' או כולו לכםתורת איש ח"ב עמ' תמז
טו ע"ב29 פלוגתא דר"א ור"י בשמחת יו"טאיש מבין ח"ב דף לד ע"ד
טו ע"ב29 ר"א אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ר"י אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכםברכת טוב עמ' שיב
טו ע"ב29 ר"א אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קלב
טו ע"ב29 ר"א אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' פ-פא
טו ע"ב29 ר"א אומר וכו'אברהם את ידו ח"א דף קנ ע"ג
טו ע"ב29 ר"א לטעמיה דאמר שמחת יו"ט רשות, ומאיריגבורת יצחק ימים נוראים עמ' נא
טו ע"ב29 רא"א אוכל ושותה או יושב ושונהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פג
טו ע"ב29 רא"א אין לו לאדם ביו"ט וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קמ
טו ע"ב29 רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה רבי יהושע אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכו, מס' סוכה אות לה
טו ע"ב29 רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסד ד"ה ועל
טו ע"ב29 רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ר' יהושע אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכם וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רמ
טו ע"ב29 רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רל
טו ע"ב30 או אוכל ושותה או יושב ושונהכתב סופר דרשות (תשל) עמ' ס
טו ע"ב30 או יושב ושונה או אוכל ושותהדברי שאול ויקרא עמ' צו, דברים עמ' קנט
טו ע"ב30 אין לו לאדם אלא או אוכל ושותה וכו'שבט מוסר עמ' כא
טו ע"ב30 אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונהתפלה למשה (בנימין) עמ' רלד
טו ע"ב30 אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה וכו' רי"א חלקוה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רנה, תצח
טו ע"ב30 אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה וכו' רי"א חלקוה וכו'ברית שלום (תעח) דף מ ע"ב
טו ע"ב30 אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לו
טו ע"ב30 אין לו לאדם ביו"טמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמג
טו ע"ב30 אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונהאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נו, נח
טו ע"ב30 ביו"ט וכו' אוכל ושותה או יושב ושונה וכו' חלקהו חציו לה' וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 27
טו ע"ב31 ושניהם מקרא אחר דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך, וכתוב אחר אומר עצרת תהיה לבםשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות ל
טו ע"ב31 חד מ"ד חציו לה' וחציו לכםלקחת מוסר ח"א עמ' תה, ח"ב עמ' פא, פט
טו ע"ב31 חלקהו חציו לאכילהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רז
טו ע"ב31 חלקהו חציו לד' וחציו לכםשארית מנחם ח"ד עמ' רעד
טו ע"ב31 חלקהו חציו לה' וחציו לכםילקוט דברי חכמים בראשית סי' תנג
טו ע"ב31 חלקהו חציו לה' וחציו לכםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' סט
טו ע"ב31 חלקהו חציו לה' וחציו לכםאמרי קדוש (תשסא) עמ' כד בהערה
טו ע"ב31 חלקהו חציו לה' וחציו לכםבנין שאול עמ' י
טו ע"ב31 חלקהו חציו לה' וחציו לכםחיים שיש בהם מועדים עמ' קמב, זמירות עמ' שלט
טו ע"ב31 חלקהו חציו לה' וחציו לכםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכז
טו ע"ב31 חלקהו חציו לה' וחציו לכםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רמט
טו ע"ב31 חלקהו חציו לה' וכו'שפתי רננות דף מא ע"ב
טו ע"ב31 חציו לד' וחציו לכם דהיינו אכילה ושתיהתורי זהב (תשעג) עמ' קיב
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכם ודהכל מודים בעצרתנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסד
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםאור תורה השלם (מזריטש) סי' קלג
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםאמרי נפתלי ח"א עמ' לב
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםאשל חיים ח"א עמ' קסג
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' לג, מה, ע
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות נה
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםדברים אחדים (תקמח) דף נ ע"א
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםדברים אחדים (תשמו) עמ' קעד
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרלט
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםויגד יעקב עמ' שג, שיא, שכט, שעב, שעג
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשמח
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכח
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנב {שבת ויו״ט}
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסב, ח"ב עמ' ל, לא, קב
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שד
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםתורת אליהו עמ' שטו
טו ע"ב31 חציו לה' וחציו לכםתורת חיים (קאסוב) עמ' קמח
טו ע"ב31 חציו לכםדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קצא
טו ע"ב31 חציומשמרת איתמר (תשסז) עמ' שטו
טו ע"ב31 לכםדרכי אמונה דרך כ עמ' נג {משמעותו - אכילה ושתייה}
טו ע"ב31 ביו"ט הוי חציו לה' וחציו לכםקהלת יעקב פורים עמ' רמז
טו ע"ב31 ביום טוב צריך להיות גם חציו לכםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' תח
טו ע"ב31 בכל יום טוב וכו' חציו להשם וחציו לכםפחד יצחק פורים ענין ח, כא, קונטרס רשימות כג
טו ע"ב32 וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכםאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנא
טו ע"ב32 כתוב אחד אומר וכו' הא כיצד ר"א סובר או כולו לה' או כולו לכם וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נט
טו ע"ב33 או כולו לה' או כולו לכםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' לה
טו ע"ב33 עצרת תהיה לכם, חציו לה' וחציו לכםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מט, קפב, שסד
טו ע"ב33 ר' אליעזר אומר או כולו לה' או כולו לכם, ר' יהושע אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפד
טו ע"ב33 ר"א סובר או כולו לה' או כולו לכם וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף יז ע"א
טו ע"ב33 ר"א סובר או כולו לה' או כולו לכםחמודי צבי בראשית עמ' קג
טו ע"ב33 רבי אליעזר סבר או כולו לה' או כולו לכם ורבי יהושע סבר חלקהו חציו לה' וחציו לכםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצט, שז
טו ע"ב33 רבי אליעזר סבר או כולו לה' או כולו לכםבצור ירום ח"א (תשסז) עמ' מז
טו ע"ב33 או כולו לד' או כולו לכם דברי ר"אהמדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
טו ע"ב34 ור' יהושע ס"ל חלקהו חציו לה' וחציו לכםדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקנב ע"א
טו ע"ב34 לאין נכון לי למי שלא הניח עירובי תבשיליןפתחי שערים ח"ב עמ' קפב
טו ע"ב34 מאי לאין נכוןטירת כסף דף רנא/רצא ע"ב
טו ע"ב34 מאי לאין נכון וכו' למי שלא הניח עירובי תבשיליןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפב אות ד
טו ע"ב34 מאי לאין נכון לו אמר רב חסדא למי שלא הניח עירובי תבשיליןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נב ד"ה בעזרא, עמ' רסב ד"ה ושלחו
טו ע"ב34 מאי לאין נכון לו אמר רב חסדא למי שלא הניח ערובי תבשיליןפרי צדיק במדבר אות ט
טו ע"ב34 מאי לאין נכון לו למי שלא הניח ע"ת, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שמג
טו ע"ב34 מאי לאין נכון לו למי שלא הניח עירובי תבשיליןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' ל
טו ע"ב34 מאי לאין נכון לו למי שלא הניח ערובי תבשילין וכו'כתנות אור (תשעג) פ' נצבים וילך (ראש השנה) אות ג
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי והאמינו בישנות ימין דף צה ע"ג-ע"ד
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תצא
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעאור תורה השלם (מזריטש) סי' תצא
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעברית שלום (תשסח) עמ' תקטז
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפב, ר
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק ו, אות ק ס"ק רמ
טו ע"ב37 אמר הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעזך ונקי עמ' ה, קלז, קמד
טו ע"ב37 אמר הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נ
טו ע"ב37 אמר הקב"ה לישראל בני לוו עלי כו' ואני פורעתורת מנחם ח"ז עמ' 355, ח"ט עמ' 126, חי"ח עמ' 287, חכ"ג עמ' 243
טו ע"ב37 אמר הקב"ה לישראל לוו עליאות לישועה דף לז ע"א, נט ע"ג
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי ואני פורעדגל מחנה יהודה עמ' שה
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי ואני פורעכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' צד
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעמלכי בקודש (תשסב) עמ' קנו
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמג
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעשבילי פנחס (תשעא) עמ' קסח
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע ותוס' ד"ה לוולישרים תהלה (תשסד) עמ' כח, נ
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קלו
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל בני לוי עלינחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ב
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל לוו עלי ואני פורעפתגמי אורייתא ח"א עמ' כח, קלט, קמא
טו ע"ב37 אמר להם הקב"ה לישראל לוו עלימאיר בת עין (ביקיאם) דף צא ע"א
טו ע"ב37 חדות ה'חומת אנך (תקסא) ח"ד דף קנז ע"ב {היא התורה דכתיב פקודי ה' ישרים}
טו ע"ב37 חדות ה'חומת אנך נחמיה אות ח {היא התורה}
טו ע"ב37 חדות ה' היא מעוזכם אמר הקב"ה לישראל לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יא, נז, סו, פב, קעב, רד, שלט, שפט, שצו, שצח, תמא, תמד, תקמא, תשסז, תתג, תתה, תתו, תתעט, א'שלד
טו ע"ב37 מאי חדות ה' היא מעוזכם אמר הקב"ה לוו עלי ואני פורעחוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לו ע"ב
טו ע"ב37 מאי כי חדות ה' היא מעוזכם וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קכז
טו ע"ב37 מאי כי חדות ה' היא מעזכם וכו' לוו עלי וקדשו קדושת היום, והאמינו בי ואני פורעכתב סופר אגדות כאן
טו ע"ב37 מאי כי חדות ה'פירושי ראשונים
טו ע"ב38 בני לוו וקדשו קדושת היום וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"א
טו ע"ב38 בני לוו עלי ואני פורעמנחת מחבת ח"א עמ' ריג
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היוםחלק יעקב (קנטור) דרוש כג
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום ואני פורעאמרי בינה (שיפמאן) עמ' פח
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעאהל נפתלי עמ' קה
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעאור הצבי עמ' 154
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כא, סו, שצ, תכ
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעעטרת יהושע שמות עמ' קפד
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעשדה יעקב עמ' כח
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו ואני פורעאור חדש למטיפים עמ' 30
טו ע"ב38 והאמינו בי ואני פורעכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשמז
טו ע"ב38 ולוו עלי ואני פורעגור אריה במדבר פ"כ הערה 40
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעפרפרת הפרשה פרשת פקודי פרק לט פסוק לג
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעילקוט דברי חכמים בראשית סי' לז, ויקרא סי' קיט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורענפש יוסף (תשעד) עמ' קס
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעשם אליעזר דף לא ע"א
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע וכו'דרכי צדק עמ' קסט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יח
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תנב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רל
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות מד
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך כ
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעבית יעקב (תשסא) עמ' כ, קמג
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעבני יששכר ח"א דף י ע"ג
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות יב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעברית אברם עמ' נא, תלד
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעגנת אגוז (תשעב) אות רסח
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כח
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעדברי חנינא - מזלות עמ' קפב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' שטז, שעד, ח"ב עמ' קעא, קצט, שמא
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעדבש לפי (תקסא) דף פא ע"ב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעדבש לפי מע' ש אות ט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפו
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעויגד יעקב עמ' תרמג
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעחקל יצחק (תשסג) עמ' שכו
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעילקוט אוהב ישראל עמ' צז
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמב, רמט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעכנסת מרדכי בראשית עמ' כב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פא
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' מא
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעכתונת פסים (תשעא) עמ' ח, לב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעלהורות נתן בראשית עמ' ל
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעלקט אמרי קודש - מועדים עמ' לא
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רעא
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמאיר בת עין (תשסו) עמ' 661
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קמ, קמו
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמכמני עוזיאל עמ' שז
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' פח
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמשיבת נפש עמ' קסב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קנה, רה
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קפד, רמ
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורענזר הקדש ח"א עמ' רה, ריב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעעטרת ישועה (תשסד) אות קמו להגדה ש"פ
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ח
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעפניני יחזקאל עמ' תרלט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעפתגמי אורייתא ח"ב עמ' סח, קז, רכו
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעצמח דוד (סקאליע) עמ' תקנא, תקנג
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעצפנת פענח (תשסו) עמ' רעד, שז, שלה, שצט, תכה
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעראה חיים ח"ב דף קו ע"ד [שעז ע"ב ד"ה ואפשר]
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות פח
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעתורי זהב (תשעג) עמ' שצ-שצא
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קלה, שטו, שמ
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעתורת השרף ממאגלניצא עמ' נא
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעתורת חיים (קאסוב) עמ' רכב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע, ותוס'אוהב ישראל דף שנז ע"ב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע, ותוס'אמרי פנחס השלם - שער השבת סי' עד
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע, ותוס'גנזי צדיקים (תשסב) עמ' פג, פד
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע, תוס'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שעג
טו ע"ב38 לוו עלי ואנכי פורע וכו'ראה חיים חלק ב דף ק"ו ע"ד (דף שע"ז ע"ב ד"ה ואפשר)
טו ע"ב38 לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק יג אות ב, יג, יד, טו
טו ע"ב38 לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות ח
טו ע"ב38 לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק כ אות לד
טו ע"ב38 לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק כב אות כז
טו ע"ב38 לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק כח אות מג
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' ואני פורעמוצל מהאש (הלברשטם) דף קצב, ריט ע"א
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' ואני פורעאור ישרים (תשסב) עמ' קנב
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' ואני פורעצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תטו, תסז, תקיא, תרכב, תרמח
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' ואני פורערנת יעקב עמ' נא, קמה, קמח, רסא, רצה, רחצ
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' ואני פורעשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רפו, רצב, ח"ב עמ' קכה-קכט
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' ואני פורע, ותוס'לקוטי שיחות חי"א עמ' 300, חט"ז עמ' 180, ח"כ עמ' 396
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' והאמינו בי ואני פורעעשרה מאמרות (תשס) עמ' שעב
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' והאמינו בי ואני פורעפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צג
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' והאמינו בי ואני פורעצלח רכב עמ' קמט
טו ע"ב38 לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעבטחון איש פ"ג אות ב
טו ע"ב38 לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעבן מלך - שבת עמ' מב, תקלז
טו ע"ב38 לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעעטרת יהושע ויקרא עמ' כט
טו ע"ב38 לוו עלי וקדשו קדושת היום וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לט
טו ע"ב38 לוו עלי וקדשו קדושת יום וכו' ואני פורעבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 494
טו ע"ב38 לוו עליאגודת אזוב (יעבץ) דף מא ע"א
טו ע"ב39 הרוצה שיצליחו נכסיו יטע בהן אדרמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קמז
טו ע"ב39 הרוצה שיצליחו נכסיו יטע בהן אדרצמח צדיק (תשסז) עמ' ריח, תקד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיווישב אברהם - שמו יצחק דף קב ע"ג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו וכו' דקיימא לדרי דרייהל אור עמ' שמב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 181
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו וכו'פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שלא {יקנה בית דירה שקיים לדור ודור, וזמנה בחודש אדר, כמש"כ שדה שיש בה אדר אינו נגזלת ואינה נחמסת}
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קצז ע"ב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר וכו' דקיימי לדרי דריהגות לב עמ' 73
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר וכו' ורש"י ד"ה יטעערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסא, שיב, תז, תכא, תכג, ויקרא-במדבר עמ' ו, דברים עמ' סא
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' כ
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר וכו'מנחת ישראל עמ' ר
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר שנאמר אדיר במרום ה׳פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכח {הרוצה שיתקימו נכסיו הרוחניים שרכש בלימוד התורה, יטע בהם אדר היינו שיחזור בלימודיו בחדש אדר}
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדראדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 10, 77
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדראור חדש (הרטמן) פ"ח אות 265
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 265
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרבת עין (תשסז) עמ' קסה
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רצא
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרויגד יעקב עמ' תה, תיא, תשלה, תשמ
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרמחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 44)
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר+מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנ, ח"ב דף רז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר, ורש"יפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רנז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדראוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדברי שמואל (תשיג) עמ' צח
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרחיים וחסד סי' תסו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשבילי פנחס (תשעא) עמ' רנ
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשבילי פנחס (תשעב) עמ' קצט
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו' אדרא כשמיה כדאמרי אינשי מאי אדרא דקיימא לדרי דרי וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' קנב, רלד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו' ואינה נגזלתברית שלום (תעח) דף טו ע"ב-ע"ג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו' ואינה נגזלתברית שלום (תשסח) עמ' צו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ריז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' עד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו לט"ו בשבט, סי' א, ג, לר"ח אדר
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רנד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' יא
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' כא, כב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' עו, פב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר כו'דברי שמואל (תשנח) עמ' קט
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' פד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר כו'פרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות א
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנ' אדיר במרום ה'יגל יעקב (תשנג) אחרי מות אות לג, ויקרא אות יא
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנא' אדיר במרום ה'רב טוב דף עה ע"ב, פה ע"ד, פו ע"א
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ד'שם אליעזר דף טו ע"א, כז ע"ב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' פד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה'מאור עינים (תשעה) עמ' תתפח
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר 'אדיר במרום ה'עטרת ישועה (תשסד) אות נ להגדה ש"פ, אות א, ג, ד לר"ח אדר
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ל
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה', ורש"יעקבי אבירים (תשסה) עמ' קיט
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדראגרת הטיול (תשעה) עמ' קסה
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדראוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ריח
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדראילנא דחיי (תשסז) עמ' קצו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרארז ישעיהו דף מז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרבאר שרים פרשת תרומה דרוש ב אות פ
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרבית יצחק (ויינברגר) עמ' שעה
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרבני יששכר ח"ב דף עז ע"ב, צט ע"ד, קל ע"ב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדברי אמונה שמות עמ' קעח
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' תו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 184
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדרש משה (קלנברג) ח"א דף סד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנט ד"ה ועל
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרטיול בפרדס ח"א עמ' ח, עד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדריגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תפט, ח"ב עמ' שצו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרים שמחה עמ' תנב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 112-113, 128
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קנט
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' א
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קכט
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרנר ישראל חלק ג דף קלג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרעמק תפלה (תשסו) עמ' עג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרעקבי אבירים (תשעא) עמ' ק
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרפרדס מנחם עמ' קמג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרצמח דוד (סקאליע) עמ' תקכט
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסד, תה, תיד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשארית יעקב (פאנעט) עמ' פב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשבילי פנחס עמ' קעט, רטו, רכ, שעט, תנח
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רטו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנ
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרתורת איש ח"ב עמ' קכ, קפט, קצג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, ורש"י ד"ה יטע - אילן חשוב, וד"ה שנאמר - אדר הוא לשון קיום וחוזקנחלה לישראל (תשעא) עמ' נג-נד
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, מהרש"א - יעשה בהן צדקהים שמחה עמ' תנב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיואחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כב אות ז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיוילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"ב39 הרוצה שיתקימודרכי איש דף כו ע"ב
טו ע"ב39 וא"ר יוחנן משום ר"א בר"ש וכו' תניא נמי הכי וכו'זכור לדוד עמ' עה
טו ע"ב39 יטע בהם אדרבית ישי - דרשות עמ' עג
טו ע"ב39 יטע בהן אדר וכו'כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ד, מה ע"ד
טו ע"ב39 יטע בהן אדר וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' קעה
טו ע"ב39 יטע בהן אדראהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קל
טו ע"ב39 יטע בהן אדרדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כד-כה
טו ע"ב39 יטע בהן אדרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנג
טו ע"ב39 יטע בהן אדריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שסב
טו ע"ב39 יטע בהן אדרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 132, 143, 149, 161
טו ע"ב39 יטע בהן אדרס' הבוטח ח"ב עמ' שפב
טו ע"ב39 יטע בהן אדרשומע תפלה ח"א עמ' רה
טו ע"ב40 אדיר ואדר - לשון קיום וחוזקישמח חיים (תשסה) מע' א אות יח
טו ע"ב40 אדר שנא' אדיר במרום ה'לקוטי שיחות חי"א עמ' 312, חכ"ו עמ' 432
טו ע"ב40 אדר שנאמר אדיר גו'תורת מנחם חכ"ב עמ' 85
טו ע"ב41 אדר - דקיים לדרי דריאבני השוהם (הורוויץ) דף ב ע"א
טו ע"ב41 שדה שיש בו אדר אינה נגזלת ואינה נחמסת ופירותיה משתמריןאמרי נועם (מועדים) סי' ה לר"ה אדר
טו ע"ב רש"י - מעוז - היינו שפורע לאדם הקפותיו בהוצאות שבתות וימים טוביםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות סא
טו ע"ב רש"י - עירוב תבשילין - דרבנןמעינות האמונה (תשסב) עמ' קצג
טו ע"ב רש"י ד"ה הללו - שהיה בית המדרש מתרוקן מאדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסב ד"ה ריש
טו ע"ב רש"י ד"ה התחילומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לג
טו ע"ב רש"י ד"ה ופירותיה - 'אדר' מין עשב חשוב, וזרעו מתערב עם הפירותאמרי נועם (מועדים) סי' ה לר"ח אדר
טו ע"ב רש"י ד"ה ופירותיהעקבי אבירים (תשעא) עמ' ק
טו ע"ב רש"י ד"ה יטע בהן אדר - אילן חשוב הואאמרי נועם (מועדים) סי' א לר"ח אדר
טו ע"ב רש"י ד"ה שיתקיימו - הרוצה שיתקיימו לו נכסיו - שלא יגזלו ממנואמרי נועם (מועדים) סי' א לר"ח אדר
טו ע"ב רש"י ד"ה שנאמר אדיר במרוםדברי חנינא - ת"ת עמ' יג
טו ע"ב תוס' - הא אמרינן עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותעטרת יהושע ויקרא עמ' כט
טו ע"ב תוס' - כאן אמרינן עשה שבתך חול וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצט
טו ע"ב תוס' - לוו עלי ואני פורע, הא אמרו עשה שבתך חול וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לח, רעד, שז, שלה, שצט, תכה
טו ע"ב תוס' - מעוז - היינו שפורע לאדם הקפותיו בהוצאות שבתות וימים טוביםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות סא
טו ע"ב תוס' ד"ה או - ומ"מ אמר להו אכלו משמנים ושתו ממתקים משום שמחת יום טובדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלב ד"ה ועיין
טו ע"ב תוס' ד"ה או אוכל ושותה וכו' ורש"י בד"ה עד מתי וכו'לשון ערומים דף כד ע"ב
טו ע"ב תוס' ד"ה לוו - והא אמרינן עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תטו, תקיא, תרכב, תרמח
טו ע"ב תוס' ד"ה לוו - והא אמרינן עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ומשני וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ח, יח, לב
טו ע"ב תוס' ד"ה לוו - והא דאמר עשה שבתך חול וכו'שם אליעזר דף לא ע"א
טו ע"ב תוס' ד"ה לוו - עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות הני מילי כשאין לו לפרועבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כא, סו, שצ, תכ
טו ע"ב תוס' ד"ה לוו - עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, הני מילי כשאין לו לפרוע כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נז, סו, פב, קעב, רד, רסח, שלט, שצו, שצח, תמא, תקמא, תרכד, תשסז, תתג, תתה, תתו, תתעט, א'שלד
טו ע"ב תוס' ד"ה לוופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקיג, תשפא
טו ע"ב תוס' ד"ה לוואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרכז
טו ע"ב תוס' ד"ה לוואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שיג
טו ע"ב תוס' ד"ה לוויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמט
טו ע"ב תוס' ד"ה לוולקחת מוסר ח"ב עמ' יא, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' כב
טו ע"ב תוס' ד"ה לוורנת יעקב עמ' קמז-קמח
טו ע"ב תוס' - עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותשרגא המאיר על התורה עמ' יג
טו ע"ב שטמ"ק - תענית בר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכב
טו ע"ב מהרש"א ד"ה בעלי - כיון דאכילתן היום מיד אחר ד' שעותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסב ד"ה ריש
טז ע"א01 הכל קצוב מתשרי חוץ מתשר"י וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ו ע"ד
טז ע"א01 כל מזונות האדם קצובים לו מר"הנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכה
טז ע"א01 כל מזונות של אדם קצובין לו מר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפו
טז ע"א01 כל מזונותיו וכו' איזהו חג שהחדש מתכסה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לח
טז ע"א01 כל מזונותיו וכו' והוצאת יו"טאור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תשכב
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובים לו מראש השנהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רמד
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובים לו מראש השנהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסב
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובים לומאיר בת עין (תשסו) עמ' 662
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובים מר"ה ועד ר"השמן ראש - ימים נוראים עמ' נב, נג, רס
טז ע"א01 כל מזונותיו קצוביםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רפד
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובין וכו' חוץ מהוצאות שבת וכו' שאם פחת פוחתין לו וכו'רנת יעקב עמ' נא, קג, קכז, קלב, קמה, קמח, רכב, רמה, רסא, רעז, רעח, רצו
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובין לו מר"ה וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' קפ, קפו
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובין לו מראש השנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רצה
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובין לו מראש השנהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לט, ק
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובין לו מראש השנהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קט
טז ע"א01 כל מזונותיו קצובין מר"הבאר ראי (רוזן) תורה סי' ד אות א
טז ע"א01 כל מזונותיו קצוביןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם וכו' חוץ מהוצאות שבת ויו"טמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רעא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' לז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' פט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים חוץ מהוצאות שבת ויו"ט וכו'מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' לד, פניני חסידות פקודי ח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים חוץ מהוצאות שבת ויום טובשירי משכיל כלל ח פרט א (עי"ש שי"ח) {ואמרו הראשונים, שבכלל זה הוצאות כל צרכי מצווה}
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאות שבת ויו"ט וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאות שבת ויום טוב שאם הוסיף מוסיפין לודברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקיג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאות שבתות ויו"ט וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רפג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאת שבת וימים טוביםדברי יואל פ' יתרו דף צג ע"א
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאת שבתות וי"ט וכו'מכשירי מצוה עמ' ו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' פז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' פט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' פח ע"א
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קטז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות בניו לת"תויגד יעקב עמ' תפ
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו כו' חוץ מהוצאת שבתות כו' לת"ת כו' אם הוסיף מוסיפין לותורת מנחם ח"ב עמ' 10, 15, ח"ג עמ' 87, 205, ח"ו עמ' 55, ח"ז עמ' 20, 335, חי"ח עמ' 146, 287, חי"ט עמ' 64, 257, חכ"ג עמ' 243
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו כו' חוץ מהוצאת שבתות כו', ורש"י ותוס',לקוטי שיחות ח"ט עמ' 375, חט"ז עמ' 180
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"השבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' תכח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו' ואם הוסיף מוסיפין לומבשר טוב - חנוכה עמ' קעד, קעה
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לו ע"א
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' מד, מה, מט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 27
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוה"כ חוץ וכו' ואם הוסיף מוסיפים לושדה יעקב עמ' ס, פח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוה"כאור חדש למטיפים עמ' 28
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוה"כשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוהכ"פשבילי פנחס (תשעו) עמ' תעח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוהכ"פמסילת ישרים עמ' תקעט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יום הכיפוריםשבילי פנחס (תשעה) עמ' קט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"האמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רכט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"העבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רטז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה חוץ וכו' ואכלו את חוקם וכו' לחם חוקילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלח, רפא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה חוץ מהוצאת שבתות ויו"ט והוצאת בניו לת"תלחם רב על סדור התפילה אות א' תשכ
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יו"כנזר הקדש ח"ג עמ' רי
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יוה"כ חוץ מהוצאות שבת ויו"ט והוצאות בניו לת"ת שאם פוחת פוחתין לו ואם מוסיף מוסיפין לועמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ט, י, יב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יוה"כאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קיב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יוה"כמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רי
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יוהכ"פ חוץ מהוצאת שבתות שאם פיחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לוברית אברם עמ' תקכד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"הדעת תפלה עמ' שכה
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"המרפא לשון עמ' קצג, שיג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"האיש מבין ח"ב דף לד ע"א
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הבישורון מלך ח"א עמ' שכג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קמט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' ב, צג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"המאיר בת עין (ביקיאם) דף צא ע"ג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה, ורש"י - ויש לו ליזהר מלעשות יציאה מרובה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קכב, שלג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ק
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהעזר מיהודה עמ' תח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכג, תקמה-תקמו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קלא ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ח ע"ב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'עצי חיים על התורה עמ' שלד*
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'שמחת הנפש עמ' קסז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 236
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צח*
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפוריםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' ה, נח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפוריםמסילות בלבבם (קוט) - מסילה כב אות קנט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים והוצאת בניו לתלמוד תורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' מב, רי, שלט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שע
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים וכו'עירין קדישין השלם עמ' יא, תרלז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות ויום טוב וכו' שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לופתגמי אורייתא ח"ב עמ' רלז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקכד ד"ה אמנם
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' צ {כאשר אדם צריך להוציא כסף עבור צדקה, אין לו לחשוש שמא לא ישאר לו ממה שקצבו לו מזונותיו בראש השנה, שכל זה אינו בכלל הקצבה}
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקכד, תקלג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש טז עמ' מא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה, רפב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהלקט אמרי קודש - דברים עמ' פה, ליקוטים עמ' נב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהפנים יפות על תהלים עמ' ד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהפרדס המלך (תשסט) אות תרד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהפרדס מנחם עמ' קלו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' פ, קפא, רלח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהתפארת צבי בראשית עמ' פה, תמא, תמח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לוהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' מא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תסט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' צא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לוספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 7), רסיסי לילה סי' לו (עמ' 61), נא (עמ' 112), קדושת השבת סי' ג (עמ' 11)
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לופרי צדיק משפטים אות ח, אמור אות ו, ראש השנה אות ה, ערב יוכ"פ אות א
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רכא, שיט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים מר"ה ועד ר"התפארת משה עמ' מח, רמג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קפח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים עליו מר"ה חוץ מהוצאות שויו"טאהבת דוד (וועגער) עמ' 15
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 187
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לומסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 28
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו וכו' חוץ מהוצאות שבת ויו"ט וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסח(לח), קסט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו וכו' חוץ מהוצאות שבתות והוצאות ימים טוביםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קנג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ה אות לד, לה, לו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו וכו'בית ישי - דרשות עמ' סז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו חוץ מהוצאת שבת ויו"טדברי יואל פ' וישב דף ער ע"ב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'מנחת ישראל עמ' עד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'שפע חיים ח"א עמ' פט, קא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד יוה"כ חוץ מהוצאת שבת ויו"טדעת תורה שמות עמ' קמז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד יוה"ככתר שם טוב (תשסד) סי' הוספות סי' קצא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד יוהכ"פ וכו' דכתיב ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רה
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד ר"ה חוץ מהוצאת שבתות וימים טוביםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קעו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה חוץ וכו'חיי נפש ח"ו עמ' ק, קה, רעז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה חוץ מהוצאת שבת והוצאת בניו לת"תבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה כו' חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יו"ט וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 166, חל"ו עמ' 127
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה כו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 124, 191
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד יוה"כיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קסג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד יוה"כעמוד העבודה (תשעג) דרוש האהבה והיראה ה, דרוש הבטחון טו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"הבטחון איש פי"ח אות ד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ער ר"ה וכו' ואם הוסיף מוסיפין לוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"האבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כה
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"הדברי אמונה שמות עמ' סב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"היושב אהלים עמ' עא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"המנחת יואל עמ' סז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"הפנים מסבירות עמ' פח, תטו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"הקהלת יעקב ראש השנה עמ' ערד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"התורת הרבי רבי זושא סי' צו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר״ה ועד ר״השם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קטז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו' חוץ מהוצאות שבתמגדנות אליעזר עמ' רמה, שכה, תמא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו'דובר שלום (תשסג) אות רלא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכיפוריםבעקבות מועדי ה' עמ' 130
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה חוץ מהוצאת שבתות וימים טוביםלחמי תודה דף קב ע"ב, קז ע"א, קכ ע"א, קלח ע"א
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה לבד מהוצאת בניו לתלמוד תורה ומהוצאת שבת ויו"טעטרת צבי (טאקסין) דף סו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה עד יום הכיפוריםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קכז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 59
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהחכמת התורה משפטים עמ' קסט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 77
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עז, עח, קעה
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהשופרא דישראל (תשסו) עמ' סה
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כח
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מרה"ש עד יוהכ"פ פו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף יב
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מתחילת השנהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנה
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לודרשות הצל"ח השלם עמ' תמט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין מר״ה לר״המאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שמ
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצוביןאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' קכט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדםרנת יצחק ה' מגילות עמ' רכא, רנ
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם, רש"י - כל מה שעתיד להשתכר בשנה זובטחון איש פי"ח אות ד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם, רש"י - כל מה שעתיד להשתכר בשנה שיהא נזון משם קצוב לו כך וכך ישתכר כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רי
טז ע"א01 כל מזונותיו של וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ג עמ' סח
טז ע"א01 כל פרנסתו של אדם קצובה לו מר"ה חוץ מהוצאת שבת ויו"ט והוצאת בניו לת"ת אם מוסיף יוסיפו לודברי יואל מועדים ח"ה עמ' ח
טז ע"א01 מזונוניו של אדם קצובין לו מראש השנהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 80
טז ע"א01 מזונות קצובים לך מן השמיםקריאה בקריה ח"א עמ' רנח
טז ע"א01 מזונותיו קצובים מר"הבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובות לו מר"העשרה למאה (תשסג) עמ' ח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובות מראש השנה חוץ מהוצאת שבת כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק ה, פרק קכז פסוק ב
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רצא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים וכו'תשובת השנה עמ' קי
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות שבת ויו"ט שאם פחת פוחתין לו כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות שבת ויו"טרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכז
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות שבתעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ז
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כג ע"ב
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ד, ה, מ, צג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רעג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"האוצר המאמרים (תשסג) עמ' עח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"העטרת ישועה (תשסד) אות כד ליום ר"ה
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' ריב
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הדרך מצותיך (חב"ד) דף קו ע"א
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הלב אריה פרשת נשא אות ג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 34
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קיא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מר"התהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' לד
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'עשרה למאה סי' ו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יוה"כהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרד
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנהדרכי אמונה דרך ס
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קעח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער תורת האדם סי' כג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהדורש טוב (פודור) עמ' 275
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקיט
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה, רש"ימאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לט
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לודברי יונה ח"א עמ' נז
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים לושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קסו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"טדרשות שמן רוקח עמ' תקמד
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים מר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנז, תרס
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים מר"הימי דוד (תשסז) עמ' פה
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים מראש השנהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' צג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצוביםס' הבוטח ח"ב עמ' קפח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצוביםפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק כט פסוק י, פרשת כי-תשא פרק לב פסוק לא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצוביםפרפרת הפרשה פרשת מקץ פרק מב פסוק א
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובים, רש"י - ויש ליזהר וכו'דברי יונה ח"א עמ' נו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות יד
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו וכו' להזהר מלעשות יציאה מרובהעלי שור ח"ב עמ' תריג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו חוץ מהוצאות שויו"טרנת יצחק תענית עמ' סב
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"הנתיבות אמונה - אמונה ובטחון עמ' קב, רטו, ריט, רלד, רמה
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו' חוץ מהוצאת שבתות וכו' ואם הוסיף מוסיפין לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעו, תקלה
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו' מאי קרא תקעו בחודש שופר וכו' איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה וכו'דרכי צדק עמ' קסט
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'אור אברהם בראשית עמ' כא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קנה
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'אמרי יחזקאל עמ' קסג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' נו, סז, עב, עז, קפא, קפב
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד ר"המדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"ה חוץ מהוצאת שבת ויו"ט והוצאת בניו לת"תאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות מט, נט, עו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"האורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות ו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"הכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' טז
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"השמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קצב
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"האור יחזקאל - ימים נוראים עמ' סד
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"השמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קיא, קצג, רנח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"התהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקצב, תתקכה, תתקלא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מר"התשואות חן (תשסח) עמ' קלו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהחכמת התורה פנחס עמ' שצא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו'דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שד
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' יב, רד
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכיפוריםחיים שיש בהם מועדים עמ' יג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טובפרי צדיק משפטים אות ח, אמור אות ו, בחוקותי אות י, ראש השנה אות ה, י, ערב יוכ"פ אות א
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנהשמלת אליעזר ח"א עמ' מו, מח, ח"ב עמ' קלו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהאגרא דכלה ח"ג עמ' רסא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהטיול בפרדס ח"ב עמ' תסב
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות יג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהעצי חיים - מועדים עמ' קמח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין לועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 106
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין מר"ה לר"המאורי שערים עמ' קפא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין מר"ה לר"השרגי טובא דרוש יג
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין מר"ה עד ר"הדעת שבת עמ' קמד בהערה
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין מר"השמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פ
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין מראש השנהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכה
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין מראש השנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נב אות ג, דרוש נו אות ב
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצוביןדרשות ר"י מסלוצק עמ' סא
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצוביןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קעג
טז ע"א01 מר"ה עד ר"הרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לא
טז ע"א01 פרנסתו של אדם קצובה לו מר"ה ועד ר"ה חוץ מהוצאת שבת וכו' שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לופניני יחזקאל עמ' תרל-תרמ, תנד-תנה
טז ע"א01 פרנסתו של האדם קצובה לו מראש השנהקריאה בקריה ח"ב עמ' קצח
טז ע"א02 בהוצאות שבת ויו"ט כל המוסיף מוסיפין לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קנו אות ד
טז ע"א02 הוצאות שבת וכו'אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסז {המכבד שבתות וימים טובים מזונותיו כפולים}
טז ע"א02 הוצאות שבתבעקבי יעקב עמ' קנד
טז ע"א02 הוצאות שבתדרכי החיים ח"ב עמ' שסט
טז ע"א02 חוץ מהוצאת שבת ויו"ט וכו' ואם הוסיף מוסיפין לובית יעקב (תשסא) עמ' כ, קכא, קלה, קנב, צא
טז ע"א02 חוץ מהוצאת שבת, ושטמ"קרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פו
טז ע"א02 חוץ מהצאות שבת ויו"טנשמת חיים (ברלין) עמ' עו
טז ע"א02 מה שמוציא אדם לשבת ויו"ט וללמד בניו כופלין לו מן השמיםנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות יב
טז ע"א03 הוצאות בניו לת"תתורת יחיאל בראשית עמ' קפה, קנג
טז ע"א03 הוצאת בניו לת"ת - אם פוחת פוחתין לו ואם מוסיף מוסיפין לואבן פינה עמ' 130
טז ע"א04 כל המוסיף מוסיפין לוחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 281, 362
טז ע"א04 אם הוסיף מוסיפין לופרי אהרן (פסין) עמ' 77 {מדוע לא נזכר מעשר, שבו נאמר "עשר בשביל שתתעשר"}
טז ע"א05 מאי קראה תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות ס
טז ע"א05 תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגגו איזהו חג שהחודש מתכסה זה ר"המגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שו, שכג, שמב, שעג
טז ע"א06 איזה חג שהחדש מתכסה בהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יא אות ב
טז ע"א06 איזה חג שהלבנה מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהעצי חיים - מועדים עמ' מח
טז ע"א06 איזהו חג שהחדש מכוסהדרשות לחם שלמה עמ' יח, לט
טז ע"א06 איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"התורת המצרף עמ' רלט
טז ע"א06 איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"העוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכא דף ע ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כה דף קמו/ז ע"ד; תמים דעים (שפב) סימן קפא
טז ע"א06 איזהו חג שהחדש מתכסה בו וכו'יהל אור עמ' רפה
טז ע"א06 איזהו חג שהחדש מתכסה בו זהו ר"הקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' דש
טז ע"א06 איזהו חג שהחדש מתכסה בושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רנא
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הכנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' טו
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הלקחת מוסר ח"ב עמ' נב, סב, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' נח, קי
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הקהלת יעקב ראש השנה עמ' תרא
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהלחמי תודה דף יא ע"ב, קי ע"ב
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בו זה ר"הקהלת יעקב - אלול עמ' ר, רנג
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בו זה ר"ה ורש"י ד"ה שהחדש, שהלבנה אינה נראיתנחלה לישראל (תשעא) עמ' צב, קעד
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח ד
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תסג
טז ע"א06 איזהו חג שהחודש מתכסה בוכרם יהושע (ולרשטיין) דף מא ע"ג
טז ע"א06 בכסה איזהו חג שהחודש מתכסה בודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כז ע"ב, ראש השנה השמטות דף תמה ע"א
טז ע"א06 בכסה ליום חגנו חודש שהלבנה מתכסה בה הוא ראש השנהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקטו
טז ע"א06 בכסה שהחודש מתכסה בויחי המלך עמ' ד
טז ע"א07 חג שהחודש מתכסה בו זה ראש השנהרסיסי לילה סי' נד (עמ' 140)
טז ע"א08 כי חוק לישראל הואילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א08 'כי חק לישראל הוא' 'חק' לישנא דמזוניעטרת ישועה (תשסד) אות ב לליל ר"ה קודם קידוש, אות ה ליום שמח"ת, ליקוטים סוף הספר אות ו
טז ע"א08 כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב וכו' הוא לשון מזונות וכו' ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעה וכו' הטריפני לחם חקי חקקריאה בקריה ח"ב עמ' רנ
טז ע"א08 כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקבכתב סופר אגדות כאן
טז ע"א08 כי חק לישראל חוק לישנא דמזונישם אליעזר דף ז ע"א, לב ע"א
טז ע"א09 האי חוק לישנא דמזוני הואויגד יעקב עמ' קמה, שעג, שפד
טז ע"א09 האי חק לישנא דמזוני הואשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלג
טז ע"א09 חוק הוא לישנא דמזונידברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נג
טז ע"א09 'חוק' הוא מזונותמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
טז ע"א09 חוק לישנא דמזונא הואתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פ, קפה, קפט, שג
טז ע"א09 חוק לישנא דמזוני הואדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פא, דש
טז ע"א09 חוק לישנא דמזוני הואגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' טז
טז ע"א09 חוק לישנא דמזוני הואדברי אש (כץ) עמ' שיז
טז ע"א09 חוק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רע
טז ע"א09 חוק לישנא דמזוניברכת טוב עמ' כה
טז ע"א09 חוק לישנא דמזונידברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קח ע"ב
טז ע"א09 חוק לישנא דמזוניולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קפח, רנו
טז ע"א09 חוק לישנא דמזוניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות מד
טז ע"א09 חוק לישנא דמזונישמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קכ, רג
טז ע"א09 חוק לישני דמזוניבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכ, קלד
טז ע"א09 חוק לשון חלוקת מזונותשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קסד
טז ע"א09 חוק לשון מזוניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעו
טז ע"א09 חק היינו מזונות כדכתיב הטריפני לחם חקיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפג
טז ע"א09 חק לישנא דמזונאשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שז
טז ע"א09 חק לישנא דמזונאטיול בפרדס ח"א עמ' קצב
טז ע"א09 חק לישנא דמזונאשרגא המאיר על התורה עמ' כג, שכו, תיז
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניאמרי יוסף בראשית דף קכו ע"ג
טז ע"א09 חק לישנא דמזונילב הארי עמ' לז
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני דכתיב הטריפני לחם חוקיבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קטז, קיח, קמא
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הוא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רו, ח"ד עמ' רלב, רסב, ח"ה עמ' מג, קצז
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואחיי נפש על ההגדה עמ' טו
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' צ, קיד
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואמטר השמים (תשנ) דברים עמ' פה
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קפב
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואמנחת יואל עמ' קעח
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קלא
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואעירין קדישין השלם עמ' שפב, תרמח
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואקהלת יעקב - אלול עמ' קג
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואשמן ראש - ימים נוראים עמ' טו, מ, עג
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמה
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רפד
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קלג, קעה
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיח
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני הואתהלה לדוד (והרמן) פרק פא פסוק ה הערה א
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניאבני אש (אויש) מועדים עמ' סה
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רפה
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניאמרי אש (טאוב) עמ' תיט, תכד
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור ג
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניבארות המים (תשסט) עמ' פח
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 154
טז ע"א09 חק לישנא דמזונידובר צדק (זילבר) עמ' קסה
טז ע"א09 חק לישנא דמזונידרכי אמונה דרך יט, כ, כג, כד, כז, לב, לד, מב, מד, מו, מח, מט, ס, עב, פ
טז ע"א09 חק לישנא דמזונימאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעח-רפ
טז ע"א09 חק לישנא דמזונימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רי, ריב, ריג
טז ע"א09 חק לישנא דמזונימשמרת איתמר (תשסז) עמ' שפד
טז ע"א09 חק לישנא דמזונימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלט
טז ע"א09 חק לישנא דמזונינחלי מים (מלאח) עמ' קסז
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריא
טז ע"א09 חק לישנא דמזוניעבודת עבודה (תשסד) עמ' קטו
טז ע"א09 חק לישנא דמזונישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שמח
טז ע"א09 חק לישנא דמזונישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קל
טז ע"א09 חק לישנא דמזונישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסא, תצה
טז ע"א09 חק לישני דמזוניאהבת חיים (דייטש) עמ' צז
טז ע"א09 חק לישני דמזונישרגא המאיר מועדים עמ' ה, ח, נד
טז ע"א09 חק לישני דמזוניתפארת צבי בראשית עמ' תמח
טז ע"א09 חק לישני דמזוניתפארת צבי ויקרא עמ' שפד
טז ע"א09 חק לשנא דמזונא הואתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רטו, רטז, קנה
טז ע"א09 חק לשנא דמזוניתורת חיים (קאסוב) עמ' קנב
טז ע"א09 חק לשני דמזוניבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ב בפתיחה
טז ע"א09 חק הוא לישנא דמזוניבת עין (תשסז) עמ' שעא
טז ע"א09 מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא דכתיב וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מד, ויקרא עמ' עד
טז ע"א09 מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא וכו' הטריפני לחם חקיעקבי אבירים (תשסה) עמ' שעא
טז ע"א09 מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הואברכת חיים (תשמה) ח"א עמ' 198, 127, 208, 202
טז ע"א09 מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הואנאות דשא (תשסח) עמ' קצה
טז ע"א09 מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריא
טז ע"א09 מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוניפרי צדיק ר"ח שבט אות ד
טז ע"א09 מאי משמע דחק לישנא דמזוני הואלבושי בדים סעיף קנז
טז ע"א09 מנלן ד'חוק' לישנא דמזונינר ישראל חלק ג דף מג
טז ע"א10 ואכלו את חוקםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כט
טז ע"א12 אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת היה מוצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו׳ אבל הלל מדה אחרת היתה בו וכו׳שם עולם (תשסו) עמ' לב
טז ע"א12 אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'דברי אש (כץ) עמ' שמט, שנז
טז ע"א12 אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתאילנא דחיי (תשסז) עמ' קצב
טז ע"א12 אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתטיול בפרדס ח"א עמ' קפד
טז ע"א12 אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמשכנות יעקב (נעים) דף קיז ע"ד
טז ע"א12 אמרו על שמאי שכל ימיו אכל לכבוד שבתכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ג-ע"ד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'משוש הארץ עמ' נז*
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקנו ד"ה ולפע"ד כשישראל
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לוהשיר והשבח ח"ב עמ' רמט
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו היו לשם שמים וכו' מחד בשביך לשבתאכתונת פסים (תשעא) עמ' עא, ר
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' הלל מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמיםבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סד, פ' תצא עמ' רלו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' מצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו' אבל הלל וכו' שכל מעשיו לשם שמים וכו' ברוך ה' יום יוםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'אם הבנים ח"ב דף צב ע"ד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'בית שלום מרדכי עמ' קצב
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ח
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'פחד יצחק פסח מאמר כו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'פחד יצחק שבת מאמר י
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן וכו', מהרש"אדרך אמונה ובטחון עמ' מ
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יב עמ' עב
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לו עמ' לז
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קצח
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תנו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבתדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תכ
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבתעצי חיים על התורה עמ' תיג
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אובל לכבוד שבת וכו' אבל הלל וכו' שכל מעשיו לשם שמים שנאמר 'ברוך ה' יום יום'כתב סופר אגדות כאן
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתחלקת יהושע עמ' קפט הערה קנח
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמגלה צפונות (תשעד) שמות עמ' תקסג
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתשם דרך שמות עמ' קמח
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שבל מעשיו לשם שמיםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' נא
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'אוצרות חיים שבת עמ' לו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמיםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות שפא
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שבל מעשיו לשם שמיםשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות ז
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לובן מלך - שבת עמ' שלד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קסד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' מניח את השניה ואוכל את הראשונהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תריז
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפה
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רמ
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'רנת יעקב עמ' רלג
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנו, אור תורה סי' תנו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה וכו'פאר יעקב ח"א עמ' יח, שפז, ח"ב עמ' תרמה, תרנב, תתה
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היה לו שכל מעשיו לש"שדובר צדק (זילבר) עמ' ח
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתבי חייא ח"א עמ' רלה, רלח, ח"ב עמ' נג, רכה
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת דברים דף קכ ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק טו דף רצ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רעד דף פז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פ' שמיני דף פג ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כג ע"ב
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קטז עמ' שנא
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתואותו תעבוד עמ' רנו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קלט
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו וכו' שבתלבני ישראל (הישן) דרוש ט
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לש"ש וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רלו ע"א
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבתאור הצבי עמ' 201
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו אכל לכבוד שבת וכו' אבל בית הלל מדה אחרת היתה לו ברוך ה' יום יוםפניני יחזקאל עמ' תרלט
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו הי' אוכל לכבוד שבתארז ישעיהו דף יד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה בוכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ג
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' כד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתשפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ג
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתתורת המצרף עמ' קמד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'ברך יצחק (ברכה) דרוש לפרשת תרומה
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנב
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו וכו'נזר הקדש ח"א עמ' ריג
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו היו לשם שמים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיב
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' א, טז
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו וכו'חיים שיש בהם זמירות עמ' צא
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמרפא לשון עמ' קו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, אבל הלל מדה אחרת היה בו שכל מעשיו היו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' דש, תשכב, תשסא, תשסב, תשעו, תשפב, תשפג, תתכט
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' סא, קד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקןדרשות מהר"ם חביב עמ' קנו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקןזאת ליעקב שמות עמ' שעח
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתנר ישראל חלק ג דף קכו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי וכו' הלל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שסד-שסה
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבתפעולת צדיק (בריש) דרוש יז
טז ע"א12 אמרו עלע על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קלז
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן וכו' כל מעשיו היו לשם שמים וכו'דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקיג
טז ע"א13 ב"ש אומר בהמה זו לשבתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסד
טז ע"א13 ב"ש היה אוכל כל השבוע לכבוד שבתכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שז
טז ע"א13 הי' אוכל לכבוד שבת ורש"יעיונים במשלי עמ' רסה, ערב
טז ע"א13 היה אוכל לכבוד שבתמשנת חיים דברים הקדמה ד
טז ע"א13 הכנות הלל ושמאי לשבתשיחות לספר ויקרא עמ' קא, שיחות לספר במדבר עמ' קכ
טז ע"א13 כל ימיו אוכל לכבוד שבתילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א13 כל ימיו אכל לכבוד שבתצמח דוד (סקאליע) עמ' תקכג
טז ע"א13 כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו' אומר זו לשבת וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 283
טז ע"א13 כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 50
טז ע"א13 כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'תורת מנחם חמ"ז עמ' 207
טז ע"א13 כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 278
טז ע"א13 כל ימיו הי' אוכל לכבודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכ
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדברות חיים (תשעה) עמ' יח, כט
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' זו לשבת וכו' מחד שיביך לשבתיךתהלה לדוד (והרמן) פרק יד פסוק ז הערה יד
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' פט
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמנחת יואל עמ' שיז, שכג
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתפרפרת התורה עמ' רעה
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכה
טז ע"א13 פלוגתת שמאי והלל בהכנה לשבתשרגא המאיר על התורה עמ' תרד
טז ע"א13 שמאי בא' בשבת אמר זו לשבתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קצח
טז ע"א13 שמאי הזקן אכל כל ימיו לש"שבנין שאול עמ' יד, טו
טז ע"א13 שמאי הזקן היה אוכל בכל יום לכבוד שבתמגדנות אליעזר עמ' נב
טז ע"א13 שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת והלל וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עט, פח
טז ע"א13 שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצז אות ג
טז ע"א13 שמאי הזקן היה אוכל לכבוד שבתאמרי אש (טאוב) עמ' רמט
טז ע"א13 שמאי הזקן היה קונה מאחד בשבת לשבתברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 179
טז ע"א13 שמאי הזקן וכו' מצא בהמה נאה אומר זו לשבת הלל אמר ברוך ה' יום יוםאמרי נועם (מועדים) סי' כט לשבועות [מבן המחבר], סי' יד לפר' החודש
טז ע"א13 שמאי הזקן כו' מצא בהמה נאה אומר זו לשבתעשרה מאמרות (תשס) עמ' [נז]
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמיםאורות ונתיבות ח"ה פרק ו אות נט-סד
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבתעטרת יהושע שמות עמ' קמג
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל וכו' אבל הלל הזקן וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' צז
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד השבת כיצד מצא בהמה נאה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות עה
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתאמרי יוסף בראשית דף ח ע"א
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדעת שבת עמ' נח, ריח, שנב, שסא, שסב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםברית אברם עמ' תקכד
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת אבל הלל וכו'זרע שמשון (תשסג) בשלח אות מב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן וכו' שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שסו, שצט
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן וכו'מכשירי מצוה עמ' פז
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקעג
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לוטל חיים (פרידלנדר) עמ' כב, רכד
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' הלל מדה אחרת היתה לוצפנת פענח (תשסו) עמ' פח, רא, ערב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' שנאמר ברוך ה' יום יוםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות נט
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמיםפרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלו
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לש"ש שנא' ברוך מ' יום יוםדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' לו ע"ב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כיצד מצא בהמה נאה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכו
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת וכו' שכל מעשיו לשם שמים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' תד
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתאמרי פנחס השלם - שער השבת סי' עה
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתבני יששכר ח"א דף לה ע"ב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' נד
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמצווה ועושה ח"ב עמ' רג
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' צט
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתפרי צדיק לך לך אות ח, תולדות אות ב, ויקהל אות ו
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתשביתת שבת סי' ה (עמ' 79)
טז ע"א13 שמאי הזקן שהיה אוכל כל ימיו לכבוד ש"קדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' מח
טז ע"א13 שמאי הזקן שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבתחכמת התורה יתרו עמ' תקנט
טז ע"א13 שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' ריג ע"א
טז ע"א13 שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתחכמת התורה בהעלותך עמ' עד
טז ע"א13 שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתחכמת התורה נשא עמ' רכו
טז ע"א13 שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתמנחם ציון (תשסד) עמ' רח
טז ע"א13 שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתעבודת יצחק בראשית עמ' קסח
טז ע"א13 שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתקהלת יעקב פורים עמ' שצז, תמג
טז ע"א13 שמאי והלל הכינו בחול לשבתמחברת הקודש (תשסה) עמ' עה
טז ע"א13 שמאי וכו' כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה וכו' אבל הלל וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 285, חי"א עמ' 290, חי"ב עמ' 249, ח"כ עמ' 202
טז ע"א13 שמאי כל יום לכבוד שבתעבודת הקודש (תשסד) עמ' רצג
טז ע"א13 שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדברות חיים (תשנ) ח"א עמ' יד
טז ע"א13 שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קצז, שכב
טז ע"א13 שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לש"שגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שכז, תרז
טז ע"א13 שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' הלל וכו' היה אומר ברוך ה' וכו'עטרת מנחם (תשסג) עמ' קצו
טז ע"א13 שמאי כל ימיו היו אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה וכו'עמק תפלה (תשסו) עמ' כו
טז ע"א13 שמאי כשמצא בהמה נאה אמר זו לשבת והלל היה אומר 'ברוך ה' יום יום'עטרת ישועה (תשסד) אות ט לשבת חוהמ"פ, אות לה לשבועות, אות יא ליום א דחנוכה
טז ע"א13 שמאי שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבתחכמת התורה בהר עמ' קז
טז ע"א14 מצא בהמה אחרת נאה הימנה אוכל הראשונה ומניח השניה על שבתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קסא
טז ע"א14 מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שפ
טז ע"א14 מצא בהמה נאה אומר זו לשבתבישורון מלך ח"ב עמ' כח
טז ע"א14 מצא בהמה נאה אומר זו לשבתתורת מנחם חנ"ח עמ' 359
טז ע"א14 מצא בהמה נאה אומר לשבתמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רלג
טז ע"א14 מצא בהמה נאה אמר זה לשבתמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רג
טז ע"א14 מצא בהמה נאה אמר זו לשבת וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קכז פסוק ב
טז ע"א14 מצא בהמה נאה וכו'שמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שה {אם נזדמן לך חפץ יפה תהא מטמינו לשבת}
טז ע"א14 מצא בהמה נאה שמאי הי' אומר זו לשבתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פט
טז ע"א14 שמאי הזקן מצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקכד {מכאן שאין שקר כששינה דעתו לאח"ז}
טז ע"א14 שמאי הזקן מצא בהמה נאה אומר זו לשבתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רנג
טז ע"א14 שמאי כשהיה מוצא נאה ממנה אוכל את הראשון ביום חוללהורות נתן ויקרא עמ' שנג {סבר שכיון שקנה אותו לשבת חלה עליו קדושת שבת}
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו כו'סדורו של שבת דף קמד ע"ד
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו שהיה אומר ברוך ה' יום יוםבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קכ
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו שכל מעשיו היו לש"שבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכז, קמב
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמיםשבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' ערה
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו שהיה אומר ברוך ה' יום יוםאור פני משה דף יז ע"א
טז ע"א16 אבל הלל מדה אחרת היתה בוחכמת התורה מקץ עמ' תב
טז ע"א16 אבל הלל מדה אחרת היתה לוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסא
טז ע"א16 אבל הלל מדה אחרת היתה לוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קסג
טז ע"א16 אבל הלל מדה אחרת היתהשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' ריט, רעא, ח"ב עמ' כו, סו, קטו, קיז-קכא, קכה, תח
טז ע"א16 הלל - ברוך ד' יום יוםנועם הברכה עמ' רלג
טז ע"א16 הלל הזקן וכו' כל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רכה
טז ע"א16 הלל הזקן וכו' שכל מעשיו לש"שהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלא
טז ע"א16 הלל הזקן וכו' שכל מעשיו לשם שמיםישראל קדושים עמ' *13-12, צדקת הצדיק סי' קב, דובר צדק עמ' 10, *52-51, 160, 165, תקנת השבין סי' י (עמ' 97, 101), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181), קדושת השבת סי' ב (עמ' 6)
טז ע"א16 הלל הזקן וכו' שכל מעשיו לשם שמיםפרי צדיק תולדות אות ב, ויחי אות ז, לט"ו בשבט אות ב, ויקהל אות ו
טז ע"א16 הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו' ברוך ה' יום יוםלב הארי עמ' קצד, תסט
טז ע"א16 הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו' מחד שביו לשבתיךמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לו
טז ע"א16 הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לש"ש וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תד
טז ע"א16 הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
טז ע"א16 הלל הזקן מדה אחרת היתה לוגור אריה שמות פ"כ אות טז
טז ע"א16 הלל הזקן מדה אחרת היתה לומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ג
טז ע"א16 הלל הזקן מדה אחרת היתה לו, ורש"י - בוטח שיזדמן לו נאה לשבתאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' מ
טז ע"א16 הלל היה אומר ברוך ה' יום יוםמנחם ציון (תשסד) עמ' רח
טז ע"א16 הלל היה אומר ברוך ה' יום יוםעמק תפלה (תשסו) עמ' קיג
טז ע"א16 הלל כל מעשיו היו לשם שמים, רש"י - שהיה בוטח שתזדמן לו נאה לשבת וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשסג, תשפד
טז ע"א16 הלל כל מעשיו לשם שמים+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קסג
טז ע"א16 הלל כל מעשיו לשם שמיםמשך חכמה שמות פ' כ פס' יח
טז ע"א16 הלל מדה אחרת בוחמדת ימים - שבת עמ' 40
טז ע"א16 הלל מדה אחרת היה בומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נד
טז ע"א16 הלל מדה אחרת היתה בו שכל מעשיו לשם שמיםחכמת התורה אמור עמ' שנח, שסד
טז ע"א16 הלל מדה אחרת היתה לודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קכב (הגה)
טז ע"א16 מדה אחרת היתה לו וכו' ברוך ה' יום יוםאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תרמג; יהל אור עמ' רמב
טז ע"א17 כל מעשיו לשם שמיםס' הבוטח ח"ב עמ' קכ
טז ע"א17 שכל מעשיו לשם שמים ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' סה, קמא
טז ע"א17 שכל מעשיו לשם שמיםלבני ישראל (הישן) דרוש ד
טז ע"א17 שכל מעשיו לשם שמים, ורש"יבית ישי - דרשות עמ' קה
טז ע"א18 ב"ש אומר מחד לשבת לשבת וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רטז {רמז לע' שנות האדם, וב"ש הזכירו תמיד יום המיתה, וב"ה הכניעו היצה"ר רק ע"י אהבת ה'; רמז נאה לע' השנים כנגד ז' הספירות}
טז ע"א18 ב"ש אומרים מחד בשבת לשבתיך וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםלהורות נתן בראשית עמ' ל, עה
טז ע"א18 ב"ש אומרים מחד בשבתא לשבת וב"ה אומרים ברוך ד' יום יוםמטר השמים - עמודי העולם עמ' שיב, תקלו
טז ע"א18 ב"ש אומרים מחד בשבתא לשבת וב"ה אומרים ברוך ד' יום יום+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שיב, תקלו
טז ע"א18 ב"ש אומרים מחד שביך לשבתיך וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםכנסת מרדכי בראשית עמ' קיז
טז ע"א18 ב"ש אומרים מחד שביך לשבתיך וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' קלב
טז ע"א18 ב"ש אומרים מחד שביך לשבתיךתפארת צבי ויקרא עמ' עד
טז ע"א18 ב"ש אומרים מחל שביך לשבתיך ובה"א ברוך ה' יום יום וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קי, בינת משה (תשסב) עמ' לג, לו
טז ע"א18 ב"ש ס"ל מחד שביך לשבתיך וב"ה ס"ל ברוך ד' יום יוםבית אהרן (פייבושביץ) פרשת וירא
טז ע"א18 ב"ש סברי מחד בשבתא לשבתא וב"ה סברי ברוך ד' יום יוםמוצל מהאש (הלברשטם) דף קא ע"א, קצא ע"א
טז ע"א18 בית שמאי אומרים מחד בשביך לשבתיך וב"ה אומרים ברוך ה' יום יום, ורש"יראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ב אות כה, פרק טו אות עו
טז ע"א18 בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיךאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רלד
טז ע"א18 בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיך ובית הלל אומרים ברוך ה' יום יוםלחמי תודה דף פ ע"א, קיג ע"ב
טז ע"א18 בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיךגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קלח
טז ע"א18 בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיךילקוט עטרת צבי עמ' יז
טז ע"א18 בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיךמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קל
טז ע"א18 ברוך ה' יום יוםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 85
טז ע"א18 ברוך ה' יום יוםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רכו
טז ע"א18 בש"א מחד בשביך לשבתיך ובה"א ברוך ה' יום יוםויגד יעקב עמ' קה, שטו, שצ, תקנו, תרנז, תרנח
טז ע"א18 בש"א מחד שביךוישב אברהם - שמו יצחק דף קב ע"ג
טז ע"א18 בש"א מחד שביך לשבתיך ובה"א ברוך ה' יום יוםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יא, סד, פד, ויקרא עמ' סו, סח, דברים עמ' צג
טז ע"א18 בש"א מחד שביך לשבתיךחיי נפש ח"ד עמ' רמח
טז ע"א18 מחלוקת ב"ש וב"השערי תודה ח"ב דף ז ע"ג-ע"ד, ח ע"א-ע"ד
טז ע"א18 שמאי אומר מחד בשבאבינת יששכר דף סג ע"ב
טז ע"א18 שמאי אמר מחד בשבתא לשבתא, והלל הי' אומר ברוך ה' יום יוםצמח צדיק (תשסז) עמ' פ, שג, תקיב
טז ע"א19 וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רלו
טז ע"א19 ובה"א ברוך ה' יום יוםחיי נפש ח"ד עמ' שכח
טז ע"א19 ובית הלל אומרים ברוך ה' יום יוםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 206
טז ע"א19 זכור מחד בשבתא לשבתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצג
טז ע"א19 זכור מחד שביך לשבתיךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רצט, שלז
טז ע"א19 זכור מחד שבך לשבתאגנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רא ע"ב, ריט ע"ב
טז ע"א19 זכרהו מאחד בשבתאמרי נפתלי ח"א עמ' לג, לו
טז ע"א19 זכרהו מחד בשבתא לשבתאדברי מנחם (היימליך) עמ' קפא
טז ע"א19 מחד בשבא לשבתאשער התפלה (תשמט) שער ניפול פל"א
טז ע"א19 מחד בשבא לשבתאסדורו של שבת דף קלח ע"א
טז ע"א19 מחד בשבאחכמת התורה אמור עמ' שס {מצוה להכין מיום א' לכבוד שבת}
טז ע"א19 מחד בשביך לשביךברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 179
טז ע"א19 מחד בשבת לשבתבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קמט
טז ע"א19 מחד בשבת לשבתיךערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ב
טז ע"א19 מחד בשבתא לשבתדברי שאול שמות עמ' קנט, קמב, שיז, ויקרא עמ' קפב
טז ע"א19 מחד בשבתא לשבתאאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' טו, קכה, קצד
טז ע"א19 מחד בשבתא לשבתאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא לב
טז ע"א19 מחד בשבתא לשבתאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שכה, שצח, תב
טז ע"א19 מחד בשבתא לשבתאשרגא המאיר על התורה עמ' תרד
טז ע"א19 מחד בשבתאתורת חיים (קאסוב) עמ' קכה
טז ע"א19 מחד בשבתך לשבתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפב
טז ע"א19 מחד בשבתך לשבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלג הערה 137
טז ע"א19 מחד לשבא וכו'שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' סח, של {נזדמן לך חפץ יפה תהא מזמינו לשבת}
טז ע"א19 מחד משבא לשבתאאהבת חיים (דייטש) עמ' רלו
טז ע"א19 מחד שביך לשביתך וכו'של"ה (תט) תורה שבכתב דף שלג ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעז דף צ ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף י ע"ד; רמב"ן פרשת יתרו; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יב דף ע ע"ג; לב אבות (הלוי, שכה) פרק א דף כב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רעג דף פז ע"ב
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קפד
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךדעת שבת עמ' נא, נח
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךדרך חיים (תשלה) עמ' פב
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 205-204
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךחקל יצחק (תשסג) עמ' רעה
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךטוב טעם בראשית עמ' מא, שמות עמ' רמו
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קפט, קצא
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךלקחת מוסר ח"א עמ' שנה
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךנטעי אשל בראשית עמ' שפב
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךפרי צדיק לט"ו בשבט אות ב, משפטים אות ו, בהעלותך אות א
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךקדושת השבת סי' ב (עמ' 6), שביתת שבת סי' ב (עמ' 72)
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רפט
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' נח
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קפז
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכא
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טז, צז
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רעה
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שנח
טז ע"א19 מחד שבת לשבתאגנת אגוז (תשעב) אות רנד
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו א"צ להודיעוחלק יעקב (קנטור) דרוש כד
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו אין צריך להודיע שנאמר ולא ידע משה כי קרן עור פניותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפג
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו אין צריך להודיעו שנאמר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו מיתבי לדעת כי אני ה' מקדשכם כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' לז
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו אין צריך להודיעומאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק א דף מה ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף עו ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף שבת פ'א דף ק ע"ד; של"ה (תט) שער האותיות דף סב ע"א בהגהה
טז ע"א22 ומשה לא ידע כי קרן עור פניו כו' הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעופרדס המלך (תשסט) אות שסה
טז ע"א23 א"ל הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע אותםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קסה, רמ
טז ע"א23 א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות ל
טז ע"א23 א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' י
טז ע"א23 אמר לו הקב"ה למשה וכו׳שמחת יוסף עמ' פו, פח
טז ע"א23 אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וארא, קרח ג
טז ע"א23 אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקצו, תקצט, תריב
טז ע"א23 אמר לו הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכד
טז ע"א23 לדעת כי אני ה' מקדשכםחכמת התורה וארא עמ' קז
טז ע"א23 לדעת כי אני ה׳ מקדישכם אמר משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלה {בנתינת מתנה יש שני רבדים - הזכירה והשמירה, ובזה מראים בני ישראל גודל חביבותם והערכתם של השבת שהיא יקרת ערך}
טז ע"א23 משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ל"ך והודיע"םפתגמי אורייתא ח"א עמ' טו, כה, קלט, קע, רמה
טז ע"א23 משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהפתגמי אורייתא ח"א עמ' טו, כה, לז, לט, קמט, קפט, רז, רלו, שו
טז ע"א23 מתנה - שבתפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רצד {השבת מתנה יקרה היא ועל האדם להחשיבה ולכבדה בתורה ובתפילה ולא באכילה ושתיה ובדברי הבאי}
טז ע"א23 מתנה טובה - שבתבאר ראי (רוזן) עבודה סי' יג אות ב
טז ע"א23 מתנה טובה יש בבית גנזיתורת המצרף עמ' יא
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזיחלקת יהושע עמ' ס הערה קעב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזימי מרום ח"ט עמ' רצו
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו'אורחות דוד עמ' רטו
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רפ
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהדברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רעג
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהחלק יעקב (קנטור) דרוש ג, י, כג
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהמי מרום ח"י עמ' עה
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותם וכו' מתן שכרה לא עבידא לאגלויישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנט, ר
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעםשבילי פנחס (תשעג) עמ' שמג
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראלתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תפז
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קנג
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראלמי מרום חי"ב עמ' סז
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקשה ליתנה לישראלדעת תורה שמות עמ' קמג, ויקרא עמ' ריב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' לך והודיע אותםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לח
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' מתן שכרה לא עבידו לגלוייערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סט, שמות עמ' רעח, שצא
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קא
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' טו
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רמז
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'לחמי תודה דף קלח ע"א, קמח ע"א, קנח ע"א, קע ע"א, קפ ע"ב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסב, שעב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שיח
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ומבקש אני ליתנה לישראלבן מלך - שבת עמ' ט, מט
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה לך והודיעם וכו' נשמה יתירה לא אודעינהומשנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רמ {הנשמה יתירה היא ניצוץ מהכתרים שקיבלנו בהר סיני, ובעגל פירקום, ולקחם מרע"ה, ובכל שבת מחזיר לכל א' ניצוץ, והיא הנשמה יתירה}
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה לך והודיעםזרע קודש - מועדים עמ' מב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עד
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהבארות המים (תשסב) עמ' נז
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהבני אתה עמ' קעד
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהדרך ה' השלם עמ' שכד - דרך לחיים ומראה דרך
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמ
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהלקחת מוסר ח"ב עמ' יח
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים א
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהמשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהנחלה לישראל (תשעא) עמ' מט
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהפנים יפות על תהלים עמ' קיח
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ה, לא, נו, נח, פח, קז, קכ, קנ, קצב, ריא, ריג, שכב, תז, תט, תנז
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהקדושת יצחק עמ' קנד
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקיט
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' פב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהשם יחזקאל עמ' תיח
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהתפארת צבי בראשית עמ' ע, עט
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהתפארת צבי שמות עמ' סה
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני רוצה ליתנה לישראלאבני אש (אויש) מועדים עמ' רה
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי לך והודיעםיושב אהלים עמ' כח
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזידרשות מהר"ם שיק עמ' מד
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזימסילות בלבבם (קוט) - מסילה יג אות צה
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיג
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעז
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טז
טז ע"א23 מתנה טובה יש ליחקל יצחק (תשסג) עמ' שכה
טז ע"א23 מתנה טובה כו' לך והודיעםסדורו של שבת דף קה ע"ג
טז ע"א23 מתנה טובה מבית גנזיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקצז
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיע לחבירוכתר תורה (תשסז) עמ' קסא {להודיע כמה שיווי המתנה}
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעוארז ישעיהו דף י
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעודברי יואל מועדים ח"ה עמ' יג
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעודרך ה' השלם עמ' שכח - דרך לחיים
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכה
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעוחכמת התורה פקודי עמ' נב
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעועצי חיים - מועדים עמ' ריא
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעותורת אביגדור ח"ב עמ' קעט
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו, ורש"יבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תא
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו וכו'קדושת לוי (תרצט) דף נה ע"א
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעואור הצבי עמ' 152
טז ע"א25 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעופנים יפות על תהלים עמ' רלב
טז ע"א25 הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו וכו' שבת מתנה דעבידא לגלויי מתן שכרה לא עבידה לגלויישפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תכ
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ד לעיו"כ בשעת כל נדרי
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1631
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמוהמוסר והדעת בראשית עמ' רלה
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמ
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמוכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ט
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמועלי שור ח"ב עמ' רעח
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמושם דרך במדבר עמ' שיא
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו, ורש"ישערי אורה (מילר) ח"א עמ' קז
טז ע"א25 הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמועטרת ישועה (תשסד) אות מג לסליחות לער"ה
טז ע"א25 הנותן פת לתינוקאהבת עולם דף עא-עב
טז ע"א25 צריך להודיע את אמו, ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כב
טז ע"א26 דעבידי לגלויימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמט
טז ע"א27 מתן שכרה לא עבידא לאיגלויידעת שבת עמ' רנח
טז ע"א30 המצות ניתנו בפרהסיאכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 169
טז ע"א30 המצות ניתנו לישראל בפרהסיא חוץ משבתקהלת יעקב סוכות עמ' קעה
טז ע"א30 המצות שנתן הקב"ה לישראלרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שכה; כתבי רבנו בחיי עמ' שצו-שצז
טז ע"א30 כל המצוות ניתנו בפהרסיא וכו' מתן שכרה לא אודעינהו וכו' נשמה יתירה לא אודעינהו וכו' כיון ששבת ווי אבדה נפשבן פורת יוסף (תשעא) עמ' י, קכג
טז ע"א30 כל המצוות ניתנו בפרהסיאמכתב מאליהו חלק ב עמ' 15
טז ע"א30 כל המצוות ניתנו בפרהסיא חוץ משבתחכמת התורה בראשית עמ' תפא, תקפז
טז ע"א30 כל המצוות ניתנו לישראל בפרהסיא חוץ משבתחכמת התורה בשלח עמ' תרסג, תרעב
טז ע"א30 כל המצוות נתן להם בפרהסיאאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' ריט
טז ע"א30 כל המצוות נתנו בפרהסיה חוץ משבת שניתנה בצנעהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 15
טז ע"א30 כל המצות נתן הקב"ה בפרהסיא חוץ משבתחכמת התורה משפטים עמ' ריח, שסה
טז ע"א30 כל המצות נתן הקב"ה בפרהסיאחכמת התורה ויקהל עמ' ד, ל, סא
טז ע"א30 כל המצות נתן להם בפרהסיא חוץ מן השבתכד הקמח (מישור) עמ' רסז, תסט
טז ע"א30 כל המצות שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ מן השבת שניתנה להם בצינעהכד הקמח (תשנו) עמ' קי, קפט
טז ע"א30 כל המצות שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא וכו'תורת המצרף עמ' רעא
טז ע"א30 כל המצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא וכו'אוצרות חיים שבת עמ' ט
טז ע"א30 כל התורה נתנה בפרהסיא חוץ משבת, מהרש"א ד"ה לא ליענשוחכמת התורה בהר עמ' לו
טז ע"א30 כל מצוה וכו' נתן להם בפרהסיא חוץ משבתכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שטז
טז ע"א30 כל מצוה נתן להם בפרהסיאילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א30 כל מצוה שנתן הקב"ה וכו'אור החיים שמות פרק לא פסוק טז
טז ע"א30 כל מצוה שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כב דף מ ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת ראה דף קסא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פקודי דף קפג ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלה ע"ב; תורה אור (יחייא, רצח) פרשת לג דף יב ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות מ דף מג ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג ש"א דף עו/ז; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף פב ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלו/ז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקהל דף קכא ע"ד; תנחומות אל (שלח) פרשת בראשית דף ג ע"ד; אהבת עולם (קושטא, תב) דף צב
טז ע"א30 כל מצוה שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ מן השבתתורי זהב (תשעג) עמ' קיד
טז ע"א30 כל מצוה שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצינעאלחמי תודה דף קלח ע"ב, ריד ע"א
טז ע"א30 כל מצוה שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעלםשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות פד בהגה"ה
טז ע"א30 כל מצוה שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא, שנאמר 'ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם'כתב סופר אגדות כאן
טז ע"א30 כל מצוה שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיאשם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קל
טז ע"א30 כל מצוות שנתן הקב"ה וכו'אור שרגא עמ' עד
טז ע"א30 כל מצוות שנתן הקב"ה לישראל נתן בפרהסיא חוץ מן השבתאמרי חמד ח"ב דף י ע"ב
טז ע"א30 כל מצוות שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצינעהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קנז, תסח
טז ע"א30 כל מצוות שנתן הקב"ה נתן בפרהסיא חוץ משבת שנתן בצנעא וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' תטז
טז ע"א30 כל מצוות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפהרסיא חוץ משבת וכו' נשמה יתירה לא אודעינהו, ורש"י ומהרש"אעקבי אבירים (תשסה) עמ' קנז
טז ע"א30 כל מצוות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 20
טז ע"א30 כל מצות וכו' נתן להם בפרהסיא חוץ משבתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תמה
טז ע"א30 כל מצות שנתן הקב"ה לישראל נתן בפרהסיא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 243
טז ע"א30 כל מצות שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבתדבר צבי - קדושת השבת עמ' קעה
טז ע"א30 כל מצות שנתן וכו'פחד יצחק שבת מאמר ד
טז ע"א30 כל מצות שנתן להם ה' לישראל נתן להם בפרהסיא וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קלז, קלט
טז ע"א30 כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת וכו' אי הכי לא לענשו נכרים עלה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכה
טז ע"א30 כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת וכו' נשמה יתידה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו' ווי אבדה נפששל"ה (תשנז) פרשת בשלח אות ב, ויק"פ אות י, יז
טז ע"א30 כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא וכו'הר המוריה עמ' רלד
טז ע"א30 כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעאאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
טז ע"א30 כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעולםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסז
טז ע"א30 כל מצות שנתן להם הקב״ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעאמאור עינים (תשנח) עמ' קלא
טז ע"א30 כל מצות שנתן להם הקב״ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעאמאור עינים (תשעט) עמ' רטו
טז ע"א30 שייף לי' מאותו המיןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכב
טז ע"א30 שייף ליה מאותו המין וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק לב
טז ע"א30 שייף ליה מאותו המין, ורש"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעג, והסכמת הגרי"י פישר אות יא {מכאן דבשביל אהבת ישראל הותר חנופה}
טז ע"א31 השבת ניתן בצינעאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קצו
טז ע"א31 השבת ניתנה בצינעאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנה
טז ע"א31 מצות שבת נתן להם בצנעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצב
טז ע"א31 נתן להם בצינעאטוב טעם שמות עמ' רמז
טז ע"א31 שבת - הודיעו רק לישראלמי מרום חי"ב עמ' מז
טז ע"א31 שבת ניתן להם בצינעאחכמת התורה בחוקותי עמ' קמו
טז ע"א31 שבת ניתנה בצנעאבני שלשים עמ' יג
טז ע"א31 שבת נתנה לישראל בצנעאפעולת גבר עמ' ח ד"ה וכן י"י
טז ע"א31 שבת שניתנה בצינעה לא ליענשו עכו"םגנת אגוז (תשעב) אות רנח
טז ע"א32 אי הכי לא לענשו נכרים עלה וכו'כתב סופר אגדות כאן
טז ע"א32 אי הכי לא לענשו נכרים עלהחכמת התורה וישלח עמ' תנא
טז ע"א32 אי הכי לא לענשו נכרים עלה, מהרש"אחכמת התורה כי תשא עמ' פז-פח
טז ע"א32 ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם וגו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קו
טז ע"א32 לא לענשו נכרים עלה, רש"י - ואנן אשכחן שחזר הקב"ה להענישן על התורה ועל המצות וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסח
טז ע"א33 ואי בעית אימא מתן שכרה נמי אודעינהו נשמה יתירה לא אודעינהופרי צדיק עקב אות ו, שופטים אות ז
טז ע"א33 מתן שכר שבת לא הודיעו לגוייםנזר הקדש ח"א עמ' ריג
טז ע"א33 מתן שכרה לא אודעינהומאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סז
טז ע"א33 מתן שכרה של שבת לא אודעינהוחכמת התורה בשלח עמ' קצא, תרנא, תרסא, תרסח, תרסט
טז ע"א33 מתן שכרה של שבת לא אורעינהולחמי תודה דף לב ע"ב
טז ע"א33 מתן שכרן לא אודעינהויערות דבש ח"ב עמ' קסח
טז ע"א33 שבת אודועי אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תצו ד"ה אמנם
טז ע"א33 שבת אודועי אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהותפארת צבי בראשית עמ' צא
טז ע"א33 שבת אודיענהו מתן שכרה לא אודיענהופנים יפות על תהלים עמ' קיח
טז ע"א33 שבת אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהו, ומהרש"אברכת השיר (צינץ) עמ' קצט, רצב
טז ע"א33 שבת מתן שכרה לא אודעינהוחכמת התורה כי תשא עמ' סח, צג, תכח
טז ע"א33 שכר שבת לא גילה הקב"ה לאומותיערי עם דבשי ח"א עמ' נד
טז ע"א34 מתנת הנשמה יתירה לא גילה הקב"ה לעכו"םמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תצח
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודיענהודעת שבת עמ' רצו, שלז בהערה, שנג
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודעינהושער התפלה (תשמט) שער ניפול פל"ו
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודעינהו וכו', ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תעו
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודעינהואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' פא
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודעינהובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקלו
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודעינהודבר צבי - קדושת השבת עמ' סו
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודעינהונטעי אשל בראשית עמ' שצג
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודעינהופתגמי אורייתא ח"א עמ' כו
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודעינהושפת אמת (רייז) סוכות עמ' רמח
טז ע"א35 בשבת נותן ה' נשמה יתירה לישראל ובמוצאי שבת נוטלה כמו שנאמר שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפשבית יצחק (ויינברגר) עמ' רלח
טז ע"א35 בשבת נשמה יתירה נתוספה לו לאדםהנפש החכמה סי' יג
טז ע"א35 בשבת נשמה יתירה שלוחה מלמעלה להתלבש באדםעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה יב
טז ע"א35 בשבת נתוספה נשמה יתירה באדםתורת העולה ח"ג פרק ה, מח
טז ע"א35 בשבת נתוספה נשמה יתירה באדם וכו' וינפש וי אבדה נפשתורת העולה (תשעה) עמ' דש, תלט
טז ע"א35 הקב"ה נותן לאדם בשבת נשמה יתירהדרך ה' השלם עמ' שכה - דרך לחיים
טז ע"א35 נפש יתירה בא לאדם בכל שבת ושבחדברי מנחם (היימליך) עמ' ע
טז ע"א35 נפש יתירה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ה סימן קמז
טז ע"א35 נפש יתירה יש לאדם בשבת ובמוצ"ש אבדה נפששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנא
טז ע"א35 נפש יתירה יש לאדם בשבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תל, תל הערה 49, 51, תרכה, תרכו הערה 99
טז ע"א35 נפש יתירה נתנה באדם בשבתתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' פו, קכד
טז ע"א35 נפש יתירה נתנה לאדם בשבתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 884
טז ע"א35 נשמה יתירהאבן ישראל (ברוין) ח"ב עמ' מו
טז ע"א35 נשמה יתירה בשבתמאורי שערים עמ' קעו
טז ע"א35 נשמה יתירה בשבתנשמת אדם עמ' כ
טז ע"א35 נשמה יתירה וכו' וי אבדה נפשעיוני רש"י במדבר עמ' תקכה
טז ע"א35 נשמה יתירה וכו' ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנה שנאמר שבת וינפש - כיון ששבת ווי אבדה נפשתורת חיים עה"ת עמ' קכו {וכיון שהנשמה חלושה מברכין על הבשמים, שאין הנשמה נהנית אלא מן הריח}
טז ע"א35 נשמה יתירה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' סא-סו, רלא
טז ע"א35 נשמה יתירהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1441
טז ע"א35 נשמה יתירהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קצו
טז ע"א35 נשמה יתירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנ
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"ידרך אמונה ובטחון עמ' פג
טז ע"א35 נשמה יתירה ומאיריהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלג, דברים עמ' רס
טז ע"א35 נשמה יתירה יש לו לאדם בשבתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסט
טז ע"א35 נשמה יתירה מגיעה בע"ש וניטלת במוצ"שלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ריח
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בע"ש וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"י אות פב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בע"ש ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנואוצר המאמרים (תשסא) עמ' לז, רסא
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בערב שבת וגו'חיים שיש בהם זמירות עמ' ע, קז, אבות עמ' תרנג
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קכה
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בערב שבתאור אברהם שמות עמ' ער
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בערב שבתנחלה לישראל (תשעא) עמ' יב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בערב שבתשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קמו, קצה, רמו
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בשבת, רש"י - שתאב לאכולדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' מה ע"ב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם וכו'קדושת לוי (תרצט) דף לו ע"ג
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"שכשלג ילבינו - מאמר רזא דשבת, ברכתא דשבתא
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"ש וכו' כיון ששבת ווי אבדה נפשדברי יואל פ' בהעלותך דף רמה ע"ב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"ש וכו', רש"י, ר"חלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלו, תנח, תפו
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"ש ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנו כיון ששבת ווי אבדה נפש, רש"י ור"חלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצד, תיז, תכג
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"שבי חייא ח"א עמ' רפו
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו' שנאמר שבת וי נפשבן מלך - שבת עמ' צג, קלב, רעד, רצא, תקכט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קצט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ריב, תיט, תכ
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שפו, תב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'לחמי תודה דף קכ ע"ב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'מזקנים אתבונן עמ' קעג
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצ"ש נוטלה הימנושארית מנחם ח"ב עמ' עב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנו וכו' ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 32
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כה אות א
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושם דרך בראשית ח"א עמ' פד, קנז
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו וכו'אוצרות חיים שבת עמ' קו
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושארית מנחם - מאמרים עמ' רכ
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושרתי ח"א עמ' יז
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רטו, רכו, רמט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקנט ע"ב, שמחת תורה דף תרלז ע"א
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושבילי פנחס (תשעט) עמ' טו, תקי
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושבילי פנחס (תשעח) עמ' קעא
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו וכו' כיון ששבת ווי אבדה נפשתפארת צבי שמות עמ' סד, קכג, רמה, תפה, תקכא
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אברה נפשדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו וכו' כיון ששבת ווי אברה נפששל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפה, מס' סוכה אות מה
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפשדברי יואל מועדים ח"ח עמ' עו
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרלב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ורש"יבני אתה עמ' קעג, קעד
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ורש"ירנת יצחק על נפש החיים (תשמג) עמ' צ
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת כו'מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' כח, אור תורה סי' קצט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת כו', ורש"יתורת מנחם חמ"א עמ' 116
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 133
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תל, תמב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' כב, קפב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ט עמ' כו
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתחכמה ומוסר ח"ב עמ' מט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתמבשרת ציון ח"ב עמ' ריט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 163
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתפורים בציון עמ' צט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתשם יחזקאל עמ' כד, קסא, תקסח
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רמ
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ורש"ירנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדםאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"א פסוק יז
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדםדרך ה' השלם עמ' מ - דרך לחיים, קסב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה בע"ש, ר"ח - כל שנבראו בעולם להתענג ביום השביעיעלי שור ח"ב עמ' תקסח
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה וכו' ע"שמכתב מאליהו ח"א עמ' 72, ח"ד עמ' 337
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה לאדם בע"ש וכו'מנחת יואל עמ' קמז
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה ע"ש עם חשיכה ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפשבאר שרים פרשת כי תשא דרוש ד אות א
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה ערב שבתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כד
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"הכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קטז
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה, ורש"יתורת איש ח"ב עמ' תסא
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"ש ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנושם דרך שמות עמ' לו
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם וכו'חיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' שסא-שסב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם ע״שנפש יוסף (תשעד) עמ' קח
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן וכו' ע"ש ולמוצ"ש נוטלים אותה וכו' ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ב, לו, סא
טז ע"א35 נשמה יתירה נותנין לו לאדם בשבת וכו'פרדס מרדכי עמ' רכט
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתן לישראל בשבת ורש"יאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רלח
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנה באדם ביום השבתדעת שבת עמ' עח, שסא
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנה לאדם בשבתדרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ק
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנה לכל אחד מישראלשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' נח
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנת באדם בשבתלהורות נתן בראשית עמ' מד
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנת בשבת כמו שנאמר וינפש וי אבדה נפששפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' סד, ריא, רלא
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנת לו לאדם בערב שבתעטרת יהושע ויקרא עמ' קסג
טז ע"א35 נשמה יתירה נתן באדם ערב שבתדברי שאול בראשית עמ' תקא
טז ע"א35 נשמה יתירה נתן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קיד ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת פרשת ויקהל דף ז ע"ב; של"ה (תט) שבת דף קלו ע"ב, וסוכה דף רמז ע"א, תורה שבכתב דף שלג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יב דף סא ע"א; דרש יעקב [?] פ' תשא דף לב ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פ' יא דף נא/צא ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נב ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קפג ע"ב
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחה ושמחה לאכוליגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שכא, שכה, שלא
טז ע"א35 נשמה יתירהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסה, תרמה
טז ע"א35 נשמה יתירהבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ב אות א
טז ע"א35 נשמה יתירהבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות א
טז ע"א35 נשמה יתירהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמג
טז ע"א35 נשמה יתירהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב
טז ע"א35 נשמה יתירהמנחם ציון (תשסד) עמ' יז
טז ע"א35 נשמה יתירהמשנת חיים בראשית עמ' כא
טז ע"א35 נשמה יתירהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות א
טז ע"א35 נשמה יתירהקשוטי כלה (תשסג) עמ' לב
טז ע"א35 נשמה יתירהשומע תפלה ח"ב עמ' רפו
טז ע"א35 נשמה יתירהתורת אליהו עמ' קעח
טז ע"א35 נשמה יתירהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמח(נו) {לאכול ולשתות לא אודעינהו}
טז ע"א35 נשמה יתירה, ורש"י - רוחב לב למנוחה ולשמחהאסופת מערכות ימים נוראים עמ' מג, פורים עמ' סח
טז ע"א35 נשמה יתירה, ורש"י - שתאב לאכול הרבהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' נט
טז ע"א35 נשמה יתירה, ורש"יעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ח
טז ע"א35 נשמה יתירה, ורש"ישבילי פנחס בראשית ח"ב עמ' ש
טז ע"א35 נשמה יתירה, ורש"ידולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קפח
טז ע"א35 נשמה יתירה, ורש"ירנת יצחק תענית עמ' רל-רלא
טז ע"א35 נשמה יתירה, ושטמ"קאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פב
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחה ולשמחהדבר צבי - קדושת השבת עמ' סו
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחהאהבת חיים (דייטש) עמ' קל
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 196
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחה ולשמחהמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות טז
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו'לב שלום בראשית עמ' עב
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליולקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תכא
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרוחה וכו'לב הארי עמ' רצה
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח לרוחה, ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליופתגמי אורייתא ח"א עמ' קל
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחה ושמחהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' י
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא ח
טז ע"א35 נשמה יתירה, רש"י - רוחב לב למנוחהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמג
טז ע"א35 נשמה יתרה בשבתמן הבאר עמ' 42
טז ע"א35 נשמה יתרה בשבתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 175
טז ע"א35 נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם בע"שעלי שור ח"א עמ' קצה
טז ע"א35 נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם ע"ש ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנולחם רב על סדור התפילה אות א' תטז
טז ע"א35 נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשנועם אלימלך (תשסא) עמ' קטז
טז ע"א35 נשמה יתרה נותן הקב"ה לאדם ובמוצאי שבת נוטלה הימנו וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תעו
טז ע"א35 נשמה יתרה ניתנת באדם בערב שבת ובמוצ"ש נוטלה הימנואמרי בינה (שיפמאן) עמ' פט
טז ע"א35 נשמה יתרה, הר"חעלי שור ח"א עמ' רעג
טז ע"א35 שבת מתוסף נשמה יתירהעירין קדישין השלם עמ' קמח
טז ע"א35 שתי נשמות שיש לאדם בשבתהנפש החכמה סי' יב
טז ע"א36 וביום השביעי שבת וינפש כיון ששבת וויי אבדה נפשלב אריה פרשת בחוקותי אות ז
טז ע"א36 וביום השביעי שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפשפתגמי אורייתא ח"א עמ' קיד
טז ע"א36 ווי אבדה נפשמטר השמים - עמודי העולם עמ' דש
טז ע"א36 ווי אבדה נפשמרפא לנפש בראשית עמ' רח
טז ע"א36 ווי אבדה נפשיושב אהלים עמ' צו
טז ע"א36 ווי אבדה נפש+מטר השמים - עמודי העולם עמ' דש
טז ע"א36 וי אבדה נפשאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' פד, קלא, קמב
טז ע"א36 וי אבדה נפשאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כב אות ג
טז ע"א36 וי אבדה נפשדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפא, רלז
טז ע"א36 וי אבדה נפשמחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 165)
טז ע"א36 וי אבדה נפשמתנת חיים שבת ור"ח עמ' נה, קנד
טז ע"א36 וי אבדה נפשפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קג
טז ע"א36 וי אבדה נפשקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות מה
טז ע"א36 וי אבדה נפששער המלך (תשנז) עמ' קפז
טז ע"א36 וינפש וי אבדה נפשדעת שבת עמ' רכא
טז ע"א36 וינפש וי אבדה נפשכור לזהב ח"ב
טז ע"א36 וינפש וי אבדה נפששארית מנחם ח"א עמ' עב, קז
טז ע"א36 וינפש וי אברה נפששרגא המאיר מועדים עמ' רמח
טז ע"א36 וינפש וי נפשכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פ' ק"ג
טז ע"א36 וינפש כיוון ששבת ווי אבדה נפשאוצר המאמרים (תשסא) עמ' כג
טז ע"א36 וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשעשרה מאמרות (תשס) עמ' ריד
טז ע"א36 וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות ע
טז ע"א36 וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשמצווה ועושה ח"ב עמ' ר
טז ע"א36 וינפש כיון ששבת וי אבדה נפששארית מנחם ח"ד עמ' רעא
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשאמרי יוסף בראשית דף ח ע"א
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשלב הארי עמ' רצה
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשעטרת יהושע ויקרא עמ' קנד, קסא
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשאהבת חיים (דייטש) עמ' קלא
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מח
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נח
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשדברי שאול בראשית עמ' שצג
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשדרשות מהר"ם שיק עמ' מד, קסו, תצד
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמב
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשלחמי תודה דף לו ע"א, קעו ע"א, רנז ע"ב
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כ
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשמהר"ם שיק שמות עמ' קלז
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - יתרו עמ' רב
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשמנחת יואל עמ' קמה, קמח
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשנועם אליעזר בראשית עמ' רב ע"ב
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשפניני יחזקאל עמ' תנח
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפשפתגמי אורייתא ח"ב עמ' לג, תכח, קמה, קנב, רע, תו
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נא
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קנד
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשבמסילה נעלה עמ' קכה
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' עא
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ח
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשדבר צבי - קדושת השבת עמ' קנט, ריא
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשדרך ה' השלם עמ' רסד - דרך לחיים
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשדרכי צדק עמ' שלג
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשהדרת אליהו דרוש ד סי' ג ד"ה אך
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קע, קצב
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשטהרת יו"ט ח"ז עמ' סז
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תמז
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נו
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשלקחת מוסר ח"א עמ' ח, שנו
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשמזקנים אתבונן עמ' קעג
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשמנחת ישראל עמ' צט, שג
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 182
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשעירין קדישין השלם עמ' תרלט
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצט ע"א
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשקהלת יעקב ראש השנה עמ' שסא
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפט
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפז
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רלג
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ג, רעו
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כד
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קיז, רנז, רעח, רפט
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלו
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעא
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שב
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תקד
טז ע"א36 נטילת הנשמה יתירה במוצ"שלקוטי שיחות חל"א עמ' 191
טז ע"א36 שבת וינפש ווי אבדה נפשפרי צדיק נח אות ה, וישב אות ו, ויגש אות ז, משפטים אות ו, תזריע אות ד, מצורע אות ד, י, במדבר אות ג, טז, ואתחנן אות יח, שופטים אות *ז, כי תצא אות ו, מוצאי יוכ"פ אות יא, האזינו אות י
טז ע"א36 שבת וינפש וי אבדה נפששארית מנחם ח"ב עמ' קמ
טז ע"א36 שבת וינפש וי אבדה נפשילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשאגרת הטיול (תשעה) עמ' פו, רעז, שיט
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשארז ישעיהו דף ט
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקמה, דברים עמ' תשל
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צג
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשהישר והטוב (תשסג) עמ' קיח
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשיגל יעקב (תשנג) כי תשא אות קנז
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשכתר שם טוב (תשסד) סי' שיט
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשמאור עינים (תשנח) עמ' קלב, שנד, שצז
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשמאור עינים (תשעט) עמ' ריז, תקפג, תרנא
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשנזר הקדש ח"א עמ' רט
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תו
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפששם יחזקאל עמ' תקסט
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשאמרי פנחס השלם - שער השבת סי' כא
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשבית יצחק (ויינברגר) עמ' רלח
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשדרשות שבט הלוי ח"א עמ' רמח
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רמו
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רעט, שצב
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ט, יז
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששת ווי אבדה נפשאור ישרים (תשסב) עמ' קנב
טז ע"א39 בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכ
טז ע"א39 בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קעח
טז ע"א39 בבלאי טפשאימהר"ם שיק בראשית עמ' כח
טז ע"א39 הני בבלאה טפשאה דאכלי נהמא בנהמארב טוב דף קנח ע"ג
טז ע"א39 הני בבלאה טפשאה דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש סוכות ח"א עמ' שיא
טז ע"א39 הני בבלאה טפשאי דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעג
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלו נהמא בנהמאבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמיני עמ' קו
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלו נהמא בנהמאפאר יעקב ח"ד עמ' פו
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בגהמאשדה יעקב עמ' כד
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאמרפא לנפש בראשית עמ' רסג
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאעטרת צבי (טאקסין) דף לט ע"א
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאאור ישרים (תשסב) עמ' קנב
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאגבורות אליהו סי' כו-כז
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאדרכי צדק עמ' תמ
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאהדרש והעיון דברים מאמר נט
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צח
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאחיי נפש ח"ג עמ' קלג
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאנועם אליעזר בראשית עמ' קפב ע"ב
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שכא
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאפרדס המלך (תשסט) אות ע
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאפתח טוב עמ' רעד
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נז
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעד
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' מו, פד
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנמהאטיול בפרדס ח"א עמ' שז, ח"ב עמ' רצא, שכב
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קעה
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאיאומר לציון (כהן) דף יז ע"א
טז ע"א39 הני בבלי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאגבורת יצחק סוכות עמ' קסג
טז ע"א39 הני טפשאי דאכלי נהמא בנהמאעיני שמואל (ראבין) עמ' לג
טז ע"א39 דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סד
טז ע"א39 הנהו בבלאי טפשאי דאכלי נהמי בנהמיעצי חיים על התורה עמ' קלא
טז ע"א44 אין מערבין בדייסא אלא מידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא ודייסא נמי לא מלפתא דאמר רבי זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב
טז ע"א רש"י - אוכלין הרבה בשב"קאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסו
טז ע"א רש"י - הנותן וכו' ומתוך כך ידעו אביו ואמו שהוא אוהבם ותרבה חיבה ורעות בישראלאמרות חיים עמ' רט
טז ע"א רש"י - מתוך כך ידעו אביו ואמו שאוהבםפרפרת התורה עמ' שי
טז ע"א רש"י - עיקר תענוג וטעם אכילה של שבת ויו"ט היא ע"י נשמה יתירהלחמי תודה דף קעו ע"א
טז ע"א רש"י - רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תי, תיח, תכב
טז ע"א רש"י ד"ה דאית ליה וכו'ברכת אבות עמ' סה
טז ע"א רש"י ד"ה לא - אנן אשכחן שחזר הקב"ה להעניש [העבו"ם] על התורה ועל המצותאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
טז ע"א רש"י ד"ה לא - נענשו על אי קבלהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ש
טז ע"א רש"י ד"ה לשם שמים - בוטח שתזדמן לו נאה לשבתשפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ג
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כה אות א
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעו, שמות עמ' תתריז
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרוחה ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב, קרח ג, ראה
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ולשמחהיגל יעקב (תשנג) בא אות מא, מד
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ושמחה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' טו
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב למנוחהישראל קדושים עמ' 12
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב למנוחהפרי צדיק וירא אות א, ויקהל אות ד
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירהבי חייא ח"ב עמ' נא
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירהלקוטי שיחות חל"א עמ' 193
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפג
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' א
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירהפחד יצחק שבת מאמר ג
טז ע"א רש"י ד"ה נשמהוזרח השמש על התורה עמ' קמח
טז ע"א רש"י ד"ה נשמהנחלת צבי (פאליי) עמ' שנג
טז ע"א רש"י ד"ה נשמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רסו
טז ע"א רש"י ד"ה נשמהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלח
טז ע"א רש"י נשמה יתירה - ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תרח
טז ע"א רש"י נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ושמחה וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' סד, צב, רכז, שמות ח"א עמ' שצב, שמות ח"ב וויקרא עמ' קצא, דברים עמ' רעג
טז ע"א תוס' ד"ה איזהו - דהוה ליה למימר שהלבנה מתכסהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קעד
טז ע"א תוס' ד"ה כל מזונותיו - וחדות היא תורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרכח, תשנג, דברים עמ' תתמב
טז ע"א תוס' ד"ה כלמכשירי מצוה עמ' ו
טז ע"א תוס' ד"ה איזהו, ושטמ"קבית ישי - דרשות עמ' רז
טז ע"א מהרש"א ד"ה לא ליענשו - היאך יענשו עכו"ם על השבת וכו' הא אמרינן עכו"ם ששבת וכו'שם משמעון (שפירא, תשכה) עמ' קל
טז ע"ב02 איבעיא להו כזית אחד לכלן או דלמא כזית לכל או"א ת"ש דאמר רבי אבא אמר רב ע"ת צריכין כזית בין לא' בין למאהשם אליעזר דף נב ע"א
טז ע"ב06 אכלו או שאבד לא יבשל עליו בתחילה שייר ממנו כל שהוא סומך עליו לשבתשם אליעזר דף נב ע"א
טז ע"ב12 אין לו שיעור למעלהאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סח
טז ע"ב18 מכריז רבי יעקב בר אידי מי שלא הניח ערובי תבשילין יבא ויסמוך על שליאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סז
טז ע"ב22 דהוה מסדר מתניתאדברי חנינא - ת"ת עמ' לד
טז ע"ב22 האי סמיא דלא הניח עירובי תבשיליןיערי עם דבשי ח"א עמ' כד
טז ע"ב22 ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא וכו' א"ל פושע את וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' מח
טז ע"ב22 ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא קמי דמר שמואל כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רמא
טז ע"ב22 ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל חזייה דהוה עציב וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סז
טז ע"ב22 ההוא סמיא דהוי מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל וכו' א"ל פושע את לכו"ע שרי לדידך אסורגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכא
טז ע"ב22 ההוא סמיא וכו' דלא אותיבי עירובי תבשילין וא"ל שמואל סמוך אדיריעצי חיים על התורה עמ' קצז
טז ע"ב22 ההוא סמיא כיון דשכח ב' פעמים קרי ליה פשיעהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ט
טז ע"ב22 ההוא סמיא שלא הניח עירובי תבשילין וכו'לחמי תודה דף קצז ע"ב
טז ע"ב22 ההוא סמיאהמאור שבתורה (לסין)
טז ע"ב23 האי סמיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פא
טז ע"ב23 א"ל אמאי עציבת א"ל דלא אותיבי ערובי תבשילין א"ל סמוך אדידי, לשנה וכו' א"ל פושע את וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קב
טז ע"ב27 א"ל פושע אתשארית יעקב (אלגזי, תשנא) עמ' שלב, תעד
טז ע"ב27 א"ל פושע אתאפוד בד דף קח ע"א
טז ע"ב27 א"ל פושע אתשארית יעקב (אלגזי) דף קב ע"ג, קמד ע"א
טז ע"ב27 א"ל פושע את לכולי עלמא שרי, לדידך אסורדעת תורה שמות עמ' רטז, במדבר עמ' קכח, דברים ח"ב עמ' קפג
טז ע"ב27 אמר ליה פושע את לכולי עלמא שרי לדידך אסורשם אליעזר דף מח ע"א, עג ע"א
טז ע"ב28 לכ"ע שרי לדידך אסוררוח חיים (חיד"א) עמ' ריט
טז ע"ב28 פושע את לכ"ע שרי לדידך אסורבמי התורה עמ' קנז
טז ע"ב28 פושע את לכולי עלמא שרי לדידך אסורשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נ
טז ע"ב28 פושע אתחכמה ומוסר ח"ב עמ' ע, רעז
טז ע"ב28 פושע אתחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנב {שתי עבירות מקרי פושע}
טז ע"ב35 אבעי להו הלכה כדברי רבי לקולאבריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
טז ע"ב רש"י - יו"ט של ראש השנה צריך להניח עירוב תבשיליןקרן לדוד דברים עמ' שיא
טז ע"ב רש"י ד"ה לדידך אסירצפיחית בדבש סי' מג דף קטז ע"א
טז ע"ב ר"ןפרפרת משה ח"א עמ' לח
יז ע"א02 יו"ט שחל להיות בשבת בש"א מתפלל שמונה כו' ובה"א מתפלל שבע וכו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כ, סא
יז ע"א02 יו"ט שחל להיות בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסד
יז ע"א02 יום טוב שחל להיות בשבת בית שמאי אומרים מתפלל שמונה ובית הלל אומרים מתפלל שבעבן מלך - שבת עמ' תז, תטז
יז ע"א02 יום טוב שחל להיות בשבת וכו' הלכה כרבי וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות כא
יז ע"א02 יום טוב שחל להיות בשבת וכו' שבת שחל להיות בר"ח וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' כז
יז ע"א02 יום טוב שחל להיות בשבת וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ע
יז ע"א02 יום טוב שחל להיות בשבתמפניני הרב עמ' קד
יז ע"א02 ת"רויקהל משה (וייס) עמ' נא ענף יב [הלכה]
יז ע"א06 מסיים בשל שבתמקראי קדש (תשנג) עמ' שי
יז ע"א08 ביו"ט אומרים מקדש ישראל והזמניםדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שסב
יז ע"א08 מקדש השבת וישראל והזמניםדרך ה' השלם עמ' שכה - דרך לחיים
יז ע"א08 מקדש השבת ולא מקדש ישראל והשבתמי מרום ח"ד עמ' קב
יז ע"א08 מקדש השבת ישראל והזמניםציץ השדה ח"ד עמ' כב, נו, רנא
יז ע"א08 בשבת אמרינן מקדש השבת וכו'אור אברהם ברכות עמ' קכו
יז ע"א08 מקדש השבת ישראל והזמניםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסה {"ישראל" בלי ו}
יז ע"א08 מקדש ישראל והזמניםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קע
יז ע"א08 מקדש ישראל והזמניםשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קסז, ריב
יז ע"א08 מקדש ישראל והזמניםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 137 {ישראל דקדשינן לזמנים}
יז ע"א08 מקדש ישראל והזמניםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפא {ישראל מקדשי להזמנים}
יז ע"א08 מקדש ישראל והזמניםמי מרום ח"ז עמ' ריא, ח"ט עמ' רס {ישראל קדשינהו לזמנים}
יז ע"א08 מקדש ישראל והזמניםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תנב
יז ע"א08 מקדש ישראל והזמניםאור אברהם במדבר עמ' לה
יז ע"א08 מקדש ישראל והזמנים, רש"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנד
יז ע"א08 תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמניםמנחת ישראל עמ' קה
יז ע"א08 תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמנים א"ל אטו שבת ישראל מקדשי ליה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' פב
יז ע"א08 תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמנים א"ל אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת מקדשא וקיימי וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' קעו
יז ע"א10 אטו שבת ישראל מקדשי וכו' שבת מקדשא וקיימאלקוטי שיחות ח"ח עמ' 52, חי"ב עמ' 111, חט"ז עמ' 189, 234, חי"ט עמ' 5
יז ע"א10 אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת מקדשא וקיימאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריא, תצ
יז ע"א10 אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת מקדשי וקיימאשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תכט
יז ע"א10 אטו שבת ישראל מקדשי ליה וכו' מקדשאפרי צדיק פורים אות ז, אמור אות יב, וילך אות כא
יז ע"א10 אטו שבת ישראל מקדשי ליה וכו' מקדשארסיסי לילה סי' נא (עמ' 115), דברי סופרים סי' לז (עמ' 35), קדושת השבת סי' ב (עמ' 5), לקוטי מאמרים עמ' 115, 137, דובר צדק עמ' 5, 51
יז ע"א10 שבת ישראל מקדשיתורת יחיאל בראשית עמ' יח
יז ע"א11 והא שבת מקדשא וקיימאמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ב-ג
יז ע"א11 מיקדשא וקיימאתורת חיים (ר' דובער) שמות דף רסד ע"א ואילך
יז ע"א11 מקדשא וקיימאתורת מנחם חל"ה עמ' 167, חל"ו עמ' 255, חל"ז עמ' 129, 194
יז ע"א11 מקדשא וקיימאתורת מנחם חמ"ז עמ' 77
יז ע"א11 קדושת שבת מקדשא וקיימאמרפא לנפש בראשית עמ' רח
יז ע"א11 קדושת שבת מתנה מה'גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' רב ע"א
יז ע"א11 קדושת שבת קבוע וקיימאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' כח
יז ע"א11 שבת מיקדשא וקיימאאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' פו
יז ע"א11 שבת מיקדשא וקיימאתורת מנחם ח"א עמ' 123, ח"ה עמ' 152, ח"ח עמ' 61, חי"ב עמ' 116, חי"ג עמ' 24, 65, חט"ו עמ' 15, חט"ז עמ' 342, חכ"ב עמ' 179, 199, חכ"ה עמ' 283
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימא אלא אימא מקדש השבת וישראל והזמנים, ורש"י ד"ה אטוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שלה
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימא וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קיט
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימא ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 205, חל"ט עמ' 191,117, חלק מ עמ' 337
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שיח, תתקלח, ויקרא עמ' שמז, תקה, במדבר עמ' תרעה, דברים עמ' תשעד
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שכו, שסא, שסג, שפא, תטו, תסא, תקלה, תקלז, תרד, תרנח, תרסז, מועדים עמ' עה, רלה-רלו, שלג
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רנח
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 80
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאלקוטי שיחות חל"ט עמ' 348
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק פו, צב
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאפרדס מרדכי עמ' תקעט
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאשמלת אליעזר ח"א עמ' שסז
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שלא
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חכ"ז עמ' 13, חכ"ח עמ' 77
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חלק ל עמ' 256
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חלק נ עמ' 127
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חמ"ב עמ' 17, חמ"ג עמ' 245,170
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חנ"ה עמ' 108
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חנ"ח עמ' 356, חנ"ט עמ' 29
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאמי מרום חי"ב עמ' קסט
יז ע"א11 שבת מקרשא וקיימאקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעט
יז ע"א11 שבת משמיא מקדשי לה וכו' ויו"ט ישראל מקדשידברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' קז ע"א
יז ע"א11 שבת משמיא מקדשי ליהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קב {אבל יום טוב ישראל מקדשי ליה}
יז ע"א11 שבת משמיא מקדשי ליהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לז
יז ע"א11 שבת משמיא מקדשי ליהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' ריג, ריח, רסה
יז ע"א11 שבת קביעא וקיימאבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רטז {ויו"ט ישראל הוא דמקדשי ליה בקביעא דירחא}
יז ע"א11 שבת קביעא וקיימאתפארת צבי בראשית עמ' מט {ביו"ט מברכים מקדש ישראל והזמנים ובשבת מקדש השבת}
יז ע"א11 שבת קביעא וקיימאתפארת צבי שמות עמ' רמו, תפט {ביו"ט מברכים מקדש ישראל והזמנים ובשבת מקדש השבת}
יז ע"א11 שבת קביעא וקיימאלהורות נתן דברים עמ' נג
יז ע"א11 שבת קביעא וקיימאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שכה
יז ע"א11 שבת קדושתו קביעא וקיימאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רלה
יז ע"א11 שבת קדישא וקיימאדעת שבת עמ' שמה
יז ע"א11 שבת קיימא ולא ישראל מקדשי ליהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ריט
יז ע"א13 שבת שחל להיות בר"ח או בחוש"מ במוספין מתחיל בשל שבת כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נט
יז ע"א26 אמר רבא מניח אדם עירובי תבשילין מיו"ט לחבירודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכד
יז ע"א26 אמר רבא מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחבריה ומתנהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 179
יז ע"א26 מניח אדם ע"תאיש מבין ח"א דף קכד ע"א
יז ע"א26 מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחבירו, ומתנהאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סט
יז ע"א31 אין אופין מיום טוב לחברושל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לז
יז ע"א31 אסור לבשל ולאפות מיום טוב ראשון ליום טוב שנישערי תשובה אגה"ת אות לו
יז ע"א31 באמת אמרו ממלאה אשה כל הקדירה בשר, ור"ןפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ג, ח"ב שאלה לב
יז ע"א32 מכין בהערמה מיו"ט לשבת ותוס'דולה ומשקה אלול ור"ה עמ' לט
יז ע"א32 ממלאה אשה כל הקדרה בשר אע"פ שא"צ אלא לחתיכה אחת וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 39
יז ע"א32 ממלאה אשה קדירה בשר ותנור פתלהורות נתן בראשית עמ' רג
יז ע"א32 ממלאה אשה קדירה בשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנא
יז ע"א32 ממלאה אשה קדרה בשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעד, רד, רה
יז ע"א35 לאפות אינו אופהמשנת חיים בראשית עמ' רל
יז ע"א36 אף ממלאה אשה תנור פת אע"פ שאינה צריכה אלא לככר אחד וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנט
יז ע"א36 ממלאה אשה כל התנור בפת מפני שהפת יפה בשעה שהתנור מלאשערי תשובה אגה"ת אות לו
יז ע"א36 ממלאה אשה כל התנור פת וכו'לחמי תודה דף קפו ע"א
יז ע"א36 ממלאה אשה כל התנור פת מפני שהפת נאפת יפה בזמן שהתנור מלאלקוטי שיחות חט"ו עמ' 116
יז ע"א36 ממלאה אשה כל התנור פתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בחקותי ט
יז ע"א36 ממלאה אשה כל התנור פת, ור"ן - רבוי בשיעוריןשעורי דעת ספר ב עמ' קכב
יז ע"א36 ממלאה אשה כלי התנור פת וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפז, ח"ד עמ' ערה
יז ע"א36 ממלאה אשה תנור פת וכו'פרדס מרדכי עמ' פג
יז ע"א36 ממלאה כל התנור פתפני מלך בראשית עמ' פג
יז ע"א36 רשב"א אומר ממלאה אשה כל התנור פת וכו'זכור לדוד עמ' כה
יז ע"א36 רשב"א אומר ממלאה אשה כל התנור פת מפני שהפת נאפה יפה וכו'מכשירי מצוה עמ' רמז
יז ע"א36 למלאות התנור ביו"ט בפת תאפה יותר יפהחכמת התורה אמור עמ' שצט
יז ע"א39 איבעיא להו מי שלא הניח עירובי תבשילין הוא נאסר וקמחו נאסר וכו', וגי' רש"י ותוס'לחמי תודה דף קצז ע"א
יז ע"א50 איבעיא להו עבר ואפה מאי וכו' (וברי"ף בשם רבינו ישעיה)לחמי תודה דף קצז ע"א
יז ע"א51 מי שלא הניח עירובי תבשילין וכו' מקנה קמחו לאחרים וכו'הר המוריה עמ' צט
יז ע"א51 עבר ואפה מאי וכו'רחמים לחיים דף ב ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ח)
יז ע"א51 עבר ואפה מאיאחרית השנים עמ' צב
יז ע"א51 עבר ואפהפרפרת משה ח"ב עמ' צד
יז ע"א רש"י - יום טוב ישראל מקדשי להאור אברהם שמות עמ' ערב
יז ע"א רש"י - שע"י קדושת ישראל נתקדשו הם [החדשים]עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 272
יז ע"א רש"י - שעל ידי קדושת ישראל נתקדשו הזמניםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 57
יז ע"א רש"י ד"ה אטו - על ידי קדושת ישראל נתקדשו הזמניםדורש טוב (פודור) עמ' 273
יז ע"א רש"י ד"ה אלא שבתבעקבי יעקב עמ' קנח
יז ע"א רש"י ד"ה מיום טוב לחברותורה אור (באנדי) עמ' שכט
יז ע"ב03 מי שהניח עירובי תבשילין הרי זה אופה ומבשל ומטמין וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סח
יז ע"ב05 ואם רצה לאכול את עירובו הרשות בידולקוטי שיחות חט"ז עמ' 183
יז ע"ב11 המערים חמור מהעושה במזידשיחות לספר בראשית עמ' רכ
יז ע"ב11 הערמה גריעא ממזיד וכו', ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' שנב
יז ע"ב11 שאני הערמה דאחמיר בהמאיר נתיבות ח"ג עמ' צז
יז ע"ב19 תנן המעשר פירותיו בשבת וכו'זכור לדוד עמ' ז
יז ע"ב25 איסורא דשבת שאניערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 163
יז ע"ב37 חל להיות אחר השבתאבן יהושע עמ' 103
יז ע"ב37 חל להיות אחר השבתטהרת יו"ט חי"ט עמ' רצב
יז ע"ב37 חל להיות אחר השבת בית שמאי אומרים וכו'גיא חזיון ח"ב דף נט ע"א
יז ע"ב38 ב"ש אומרים מטבילין את הכל לפני השבת וב"ה אומרים וכו'ויגד יעקב עמ' רב
יז ע"ב38 ב"ש אומרים מטבילין את הכל מלפני השבתמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"ב
יז ע"ב39 איסור טבילת הטמא ביו"ט, ר"מ פיהמ"שאור אברהם ויקרא עמ' קפג
יז ע"ב39 טבילת כליםישא מדברותיך - מגילה עמ' קב
יז ע"ב39 מטבילין כלים מלפני השבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעז
יז ע"ב40 ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קטו, שעח
יז ע"ב40 ושוין שמשיקין את המים וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' שכו, שכח
יז ע"ב40 ושוין שמשיקין את המים וכו', ורש"ידרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
יז ע"ב40 מים שנטמאו משיקן למי מקוהעבודת עבודה (תשסד) עמ' יז
יז ע"ב41 השקה לטהר מיםאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כב אות א
יז ע"ב41 משיקו במים וטהרמי מרום ח"ח עמ' ח
יז ע"ב41 משיקין מים למיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תקו
יז ע"ב41 שמשיקיןהכתב והקבלה בראשית פט"ו פסוק ב
יז ע"ב42 מטבילין מגב לגבתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמה - ר"נ בן סניור
יז ע"ב רש"י - סבור לעשות בהתר ואחדים לומדים ממנומאיר נתיבות ח"ג עמ' צז
יז ע"ב רש"י ד"ה ובית הלל אומרים - והא דנקט שבת וכו'טהרת יו"ט חי"ט עמ' ט
יז ע"ב רש"י ד"ה מלפני השבת סוגיא דטבילת כליםאור שרגא עמ' שט
יז ע"ב צל"ח רש"י ד"ה ובה"אלקוטי שיחות חל"ב עמ' 61-59
יח ע"א01 שמא יעביר ד"א ברשות הרביםויואל משה מאמר ג סי' יג עמ' תיז
יח ע"א01 גזירה שמא יעבירנו ברה"רמשק ביתי סימן קכז דף נו ע"א
יח ע"א04 התינח שבת ביום טוב מאי איכא למימר גזרו יום טוב אטו שבת וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלד
יח ע"א04 התינח שבת ביום טוב מאי איכא למימר גזרו יום טוב אטו שבתהר המוריה עמ' רמה
יח ע"א04 תינח שבת יו"ט גזירה יו"ט אטו שבתמקראי קדש (תשנג) עמ' תנה
יח ע"א11 מדלין בדלי טמא והוא טהוריד דוד (אופנהיים) עמ' נט
יח ע"א11 מדלין בדלי טמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ג
יח ע"א14 אין מטבילין ביו"טולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסח
יח ע"א14 אין מטבילין כלים ביו"טמקראי קדש (תשנג) עמ' תסא
יח ע"א16 מילתא דלא שכיחא לא גזרואהל ישרים מע' מ אות ד דף כו ע"ב {נאמר גם בענייני טומאה}
יח ע"א20 בולד הטומאה וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' ריב
יח ע"א20 ולד הטומאה (מדרבנן)תורת יחיאל בראשית עמ' שמח
יח ע"א23 כהנים זריזים הםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 795
יח ע"א24 נדה וכו' מערמת וטובלת בבגדיהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף א ע"א, ו ע"א
יח ע"א24 נדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיהמשך חכמה במדבר פ' יט פס' ו
יח ע"א33 גזרה שמא ישהא, רש"י - משהי להו עד יו"ט שהוא פנוי ואתי בהו בתוך כך לידי תקלה להשתמש בהן תרומהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצח
יח ע"א35 אמר רבא משום שנראה כמתקןגיא חזיון ח"ב דף ס ע"א
יח ע"א35 רבא אמר מפני שהוא כמתקן כליאבן יהושע עמ' 5
יח ע"א36 א"ה אדם נמימי רביעית סי' קנח סעיף יא סק"ח [הלכה]
יח ע"א36 דמיחזי כמתקןויקהל משה (וייס) עמ' רצא הערה א [הלכה]
יח ע"א37 אדם נראה כמיקרהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' סח
יח ע"א37 אדם נראה כמיקרטהרת יו"ט חי"ט עמ' רפה, רפז
יח ע"א37 אדם נראה כמיקרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לד
יח ע"א37 אדם נראה כמיקרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ג
יח ע"א רש"י - לגבי כהנים לא גזרו רבנן גזירותיהםויגד יעקב עמ' תשלו
יח ע"א רש"י ד"ה בולד הטומאהטהרת יו"ט חי"ח עמ' ריב
יח ע"א רש"י ותוס' ד"ה כלי שנטמאמכשירי מצוה עמ' ע
יח ע"א תוס' - יטלנה ברה"ר עצמה ד"אישא מדברותיך - מגילה עמ' צט
יח ע"א צל"ח רש"י ד"ה לא שכיחאלקוטי שיחות חל"ב עמ' 63
יח ע"ב פעמים שאדם בא מן השדה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רל
יח ע"ב משיקין המים במיםאור השמש (תשסח) עמ' קיג
יח ע"ב משיקין מיםתורי זהב (תשעג) עמ' מב
יח ע"ב תוס' - טבילה בזמנה מותר לטבול ביוה"כאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שיט
יח ע"ב תוס' - טבילה בזמנה מצוהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקסג
יח ע"ב תוס' ד"ה ושויןמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"ב
יח ע"ב תוס' ד"ה כל חייבי טבילות - דוקא הם שהיו עוסקין בטהרותטהרת יו"ט חי"ט עמ' קנ
יח ע"ב תוס' ד"ה כלמקראי קדש (תשנג) עמ' רט
יט ע"א07 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיוגור אריה שמות פט"ו הערה 200
יט ע"א07 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1424
יט ע"א07 מחשבתו ניכרת מתוך מעשיוחשבון הנפש (תשעה) עמ' קלט {אותה המחשבה הקודמת למעשה היינו הכוונה}
יט ע"א17 היה אוכל בחבורה זו ורוצה לאכול באחרת הרשות בידודרשות שבט הלוי ח"א עמ' קסא
יט ע"א18 בש"א מביאין שלמים ואין סומכין עליהםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קא
יט ע"א18 בש"א מביאין שלמים ואין סומכין עליהן וכו'דברי יואל פ' כי תשא דף שיב ע"א
יט ע"א18 פלוגתת בית שמאי ובית הלל בענין עולת ראיה אי קריבה ביו"טלחמי תודה דף רד ע"ב
יט ע"א18 מביאין שלמים ואין סומכין עליהםאור אברהם על ספר המצוות עמ' שפ
יט ע"א19 מביאין שלמים ועולות כו'כתנות אור (תשעג) פ' ויקרא אות ג
יט ע"א19 מחלוקת ב"ש וב"ה בסמיכהפני מלך ויקרא עמ' טז
יט ע"א19 מחלוקת ב"ש וב"ה בענין הקרבת עולות ושלמים ביו"ט וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 130
יט ע"א20 חגיגה דוחה יו"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
יט ע"א20 שלמי חגיגהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 25
יט ע"א21 דב"ש סברי וכו' עולת ראי' לאלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 79
יט ע"א21 וחגותם אותו חג לה', ותוס' ד"ה אמר עולאלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 29
יט ע"א22 אבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביום טוב וכו'אחרית השנים עמ' פב
יט ע"א22 אבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביום טובשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות לח
יט ע"א22 אין מקריבין נו"נ ביו"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריא
יט ע"א22 נדרים ונדבות אין קרבין ביו"טחיי נפש על ההגדה עמ' רעח {למ"ד משולחן גבוה קא זכו}
יט ע"א22 נדרים ונדבות אין קרבין ביו"טכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רמו {אע"פ שיש בהם מאכל הדיוט לבסוף}
יט ע"א22 נדרים ונדבות אין קריבין ביו"טלחמי תודה דף פג ע"א, קפט ע"א
יט ע"א רש"י ד"ה מידע ידע וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' ריב
יט ע"א צל"ח - מצות עשה באכילת קדשים קליםרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שמא
יט ע"ב01 נדרים ונדבות אין קריבין ביו"טמצווה ועושה ח"א עמ' סח
יט ע"ב02 אין מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבהמשך חכמה במדבר פ' כח פס' יז
יט ע"ב02 אין מביאין תודה בחג הפסח מפני חמץ שבוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תצו
יט ע"ב02 אין מביאין תודה וכו' אלא בחג הסוכותדעת קדושים (תשנ) עמ' קיז
יט ע"ב04 אין מביאין תודה בעצרת מפני שהוא יו"טמאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"א
יט ע"ב04 מביא אדם תודתו בחג הסוכותפנים מסבירות עמ' רעו
יט ע"ב10 ר"א בר"ש אומר מביא אדם תודתו בחג הסוכות ויוצא בה י"ח משום שמחה וכו'כבוד לאיש דף ז ע"ג-ע"ד
יט ע"ב11 ויוצא בה ידי חובתו משום שמחהכתב סופר אגדות כאן
יט ע"ב16 אין מביאין קדשים לבית הפסולכתב סופר אגדות כאן
יט ע"ב16 אין מביאין תודה בי"ד וכו' אין מביאין קדשים לבית הפסול ורש"ימאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"ב, ל ע"א, לא ע"א
יט ע"ב16 אין מביאין תודה בערב פסחקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רעד
יט ע"ב31 בל תאחר באיחר ג' רגלים כסידרןכרם טוביה עמ' תיג
יט ע"ב35 נדרים ונדבות קריבין ביום טובחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צה
יט ע"ב42 דבר שבחובה הוא כו'משנת חיים במדבר עמ' קא
יט ע"ב42 כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין ותוס' ד"ה נזירכבוד לאיש דף ז ע"ג-ע"ד
יט ע"ב43 בעא מיניה ר"ל האומר הרי עלי תודה ואצא בה י"ח וכו', רש"י ותוס' ורש"לאיש אמונים דף עז ע"ג, צג ע"ב
יט ע"ב44 הרי עלי תודה שאצא ידי חובת חגיגה אינו יוצאמקראי קדש (תשנג) עמ' צט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריב
יט ע"ב רש"י ד"ה כי פליגי למיקם עליה בבל תאחר, ופנ"יעיוני רש"י במדבר עמ' תקכו
יט ע"ב רש"י ד"ה כפ"ימנחה חדשה (חן טוב) פ' תשא
יט ע"ב מאירי - האיך יפרע חובו בדבר שזקוק להביאו מצד אחרגור אריה ויקרא פ"א הערה 132
כ ע"א02 ההוא גברא דאמר הבו לפלוני ד' מאה זוז ולינסב לברתיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות מד
כ ע"א02 ההוא גברא דאמר הבו ת' זוזי לפ' ולינסב ברתיקול שמואל (קונפורטי) דף ה ע"ב
כ ע"א02 ההוא גברא דאמר להו הבו לי' ד' מאות זוז לפלוני וכו'כתנות אור עמ' תקעד
כ ע"א02 ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי כו'מכמני אשר עמ' קא
כ ע"א02 ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי לפלוני ולנסיב ברתידברות חיים (תשעה) עמ' מג
כ ע"א02 ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ד' מאה זוזי לפלוני וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנג
כ ע"א02 ההוא גברא דאמר להו הוו ליה ד' מאות זוזי לפלני ולנסיב ברתיאבן יהושע עמ' 82
כ ע"א03 הבו ארבע מאות זוז לפלניא ויסוב בתיחכמת התורה תולדות עמ' תקסד, תקפג, תרמ
כ ע"א03 הבו ארבע מאות זוזי לפלניא וינסוב ברתא, מלחמות ה'חכמת התורה בחוקותי עמ' קב, קס
כ ע"א03 הבו ד' מאה זוזי וכו', וראב"דדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלא, רל
כ ע"א03 הבו ד' מאה זוזי לפלוני ולנסוב ברתידרשות מהר"ם בנעט עמ' כא, רל
כ ע"א03 הבו ליה ארבע מאה זוזי ולינסוב ברתיקומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ו {הוה ב' מתנות}
כ ע"א03 הבו ליה ארבעה מאה זוזי לפלוני ולנסיב ברתיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצח
כ ע"א03 ליתיב ת' זוז ולינסב ברתידברים אחדים (תקמח) דרוש טו דף פא ע"ב
כ ע"א04 ארבע מאה שקיל וברתיה אי בעי נסיב אי בעי לא נסיבתולדות הגר"א (תשס) עמ' ריג
כ ע"א04 ארבע מאה שקיל וברתיה אי בעי נסיב אי בעי לא נסיבמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' סז
כ ע"א07 אמר לנסוב ברתי והבו ליה ד' מאה זוזחכמת התורה בראשית עמ' קכג
כ ע"א13 ויעשה כמשפט כמשפט עולת נדבהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלז
כ ע"א13 ויעשה כמשפט כעולת נדבה לסמיכהתורת העולה (תשעה) עמ' תרלא
כ ע"א13 ויעשה כמשפט כעולת נדבה לסמיכהתורת העולה ח"ג פרק עו
כ ע"א13 ויעשה כמשפט עולת נדבה ורש"י ותוס'תועפת ראם (גטיניו) דף סד ע"א
כ ע"א13 ויקרב את העולה, ורש"י - עולת יום שמיני של מלואיםכרם חמד (תשסו) עמ' פז
כ ע"א13 ויקרב את העולהפרפרת משה ח"ב עמ' ל
כ ע"א13 כמשפט לימד על עולת חובה שטעונה סמיכהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקפג
כ ע"א14 לימד על עולת חובה שטעונה סמיכהגור אריה ויקרא פ"ט הערה 117
כ ע"א14 עולת חובה שטעונה סמיכהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעח
כ ע"א14 עולת חובה שטעונה סמיכהמשך חכמה ויקרא פ' ו פס' יח {ר"א חולק בתורת כהנים}
כ ע"א23 אלא אתיא מבינייא וכו'זכור לדוד עמ' יא
כ ע"א35 הלל הזקן, רש"י - שינה מפני השלוםפני חיים (פלג'י) עמ' לב ע"א
כ ע"א35 מעשה בהלל הזקן וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' צז, קב
כ ע"א35 מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו כו' שוב מעשה בתלמיד וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 28
כ ע"א35 מעשה בהלל שהביא עולתואגרות הנצי"ב מוולאזין עמ' י
כ ע"א38 ולזבחי שלמים הבאתיה, ורש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צג, צה, ח"ב עמ' טו
כ ע"א38 ולזבחי שלמים הבאתיה, ורש"י - מכאן שרשאי לשקר מפני השלוםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קסח
כ ע"א38 נקבה היאשיחות לספר במדבר עמ' רלג {הלל נזהר שלא לעורר מחלוקת}
כ ע"א41 והיה שם א' מתלמידי ב"ש ובבא בן בוטא שמו כו' גברה ידן של ב"ה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלט
כ ע"א41 והיה שם זקן אחד וכו'כתב סופר אגדות כאן
כ ע"א42 בבא בן בוטא הכריע כב"ה אף שהיה מב"ששיחות לספר במדבר עמ' רלג
כ ע"א42 מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא שמוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לט
כ ע"א רש"י - לשקר מפני השלוםתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' א {מהרש"ם ח"ז סי' קנב - לענין שקר שהוא עכשיו}
כ ע"א רש"י - כי יקריב משמע בנדבה דיבר הכתובגור אריה ויקרא פ"א הערה 125, 305
כ ע"א רש"י - שינה מפני השלוםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעב {שקר שהותר לענין העתיד}
כ ע"א רש"י ד"ה ויעשה - לכשירצה יקריבלקוטי שיחות חי"ב עמ' 1
כ ע"א רש"י ד"ה נזירלהורות נתן בראשית עמ' צז
כ ע"א תוס' ד"ה דלאמשנת חיים ויקרא עמ' לו
כ ע"א רש"י ותוס' ד"ה נזיר ואינו מגלחצמח צבי אגרת סה עמ' קע
כ ע"א תוס' ד"ה דלמאפרפרת משה ח"ב עמ' שעג
כ ע"א תוס' ד"ה למד - סמיכה בקרבן העםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כט
כ ע"א תוס' ד"ה למדכרם חמד (תשסו) עמ' פז
כ ע"א בעל המאורחכמת התורה מסעי עמ' קלד
כ ע"א מלחמות ה'חכמת התורה קורח עמ' שנ
כ ע"ב01 והביא כל צאן וכו'משנת חיים שמות עמ' קעב
כ ע"ב03 גברה ידן של ב"ה וכו' מעשה בתלמיד א' מתלמידי ב"ה כו'תורת מנחם חל"ז עמ' 44
כ ע"ב03 גברה ידן של ב"הפני מלך ויקרא עמ' טז
כ ע"ב07 מצאו תלמיד אחד מתלמידי ב"ש א"ל מה זו סמיכה א"ל מה זו שתיקה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רא
כ ע"ב08 אמר לו מה זו שתיקה וכו'כתב סופר אגדות כאן
כ ע"ב09 אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן וכו' איהו א"ל מה זו סמיכה וקא מהדר לי' מה זו שתיקהפאר יעקב ח"ג עמ' תצב
כ ע"ב09 אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן וכו'הר המוריה עמ' רנא
כ ע"ב10 האי צורבא מרבנן דא"ל חברי' מילתא לא ליהדר ליה מילתא טסי ממאי דאמר ליה חבריהדרש משה (קלנברג) ח"א דף לח
כ ע"ב10 האי צורבא מרבנן דאמר ליה חבריה מילתא לא להידר טפי ממאי דאמרלב שלום בראשית עמ' קעה
כ ע"ב10 האי צורבא מרבנן כו'ביאור הגר"א על משלי פרק כו פסוק ד
כ ע"ב10 צורבא מרבנן דאמר ליה חבריה מלתא, לא להדר ליההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרז
כ ע"ב20 חגיגה קבוע לה זמןבן מלך - שבת עמ' רנח
כ ע"ב26 והלא כבר נאמר לכם וכו'הר המוריה עמ' קט
כ ע"ב27 לכם ולא לגבוהמי מרום ח"י עמ' מב
כ ע"ב27 לכם ולא לגבוהפנים מסבירות עמ' פא
כ ע"ב27 מחלוקת ב"ש וב"ה חד אמר לכם ולא לגבוה וחד אמר לכם ולא לנכרייד דוד (אופנהיים) עמ' מח
כ ע"ב29 ולא לגויםבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות כא {הוצאה מרשות לרשות לצורך עכו"ם אסור ביו"ט}
כ ע"ב29 לכם ולא לנכריםמשנת חיים בראשית עמ' רל
כ ע"ב29 מה ת"ל לכם, לכם ולא לכותים לכם ולא לכלביםחמודי צבי שמות עמ' שס
כ ע"ב31 ומה במקום שכירתך סתומה כירת רבך פתוחהמשך חכמה שמות פ' יב פס' טז
כ ע"ב32 כירת רבך פתוחהאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מ
כ ע"ב33 שלא יהא שולחנך מלא וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 29
כ ע"ב33 שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקןפרי צדיק פורים אות ח
כ ע"ב35 אבא שאול ס"ל נדרים ונדבות קריבין ביו"טלחמי תודה דף פד ע"א
כ ע"ב35 נדרים ונדבות אי קריבין ביו"טעצי חיים על התורה עמ' שנא, שפ
כ ע"ב39 שמא ישההכתב סופר אגדות כאן
כ ע"ב43 איבעיא להו לדברי האומר נדרים ונדבות אין קרבין ביום טוב וכו' ותוס' ד"ה מאי בינייהושם דרך ויקרא עמ' שפג
כ ע"ב43 איבעיא להו לדברי האומר נדרים ונדבות אין קריבין ביו"ט עבר ושחט מאי וכו'לחמי תודה דף קצח ע"א
כ ע"ב44 עבר ושחט זורק את הדםמשנת חיים במדבר עמ' קעז
כ ע"ב44 עבר ושחט מאיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קיג
כ ע"ב44 עבר ושחט נדרים ונדבות ביו"טנחלי מים (מלאח) עמ' רמ
כ ע"ב44 עבר ושחטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סג
כ ע"ב50 כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן וכו' ואם זרק הורצהמאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נ ע"ב
כ ע"ב תוס' - בענין נדבות ביו"ט דכוונת הרשות בטל לכוונת המצוהמרפא לנפש בראשית עמ' שסח
כ ע"ב תוס' - מאי בינייהו כגון שנטמאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רסט
כ ע"ב תוס' ד"ה מאי בינייהו ובקוב"ש ס"ק נדפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סב
כ ע"ב תוס' ד"ה מאי בינייהועיוני רש"י במדבר עמ' רפד
כ ע"ב תוס' ד"ה מאי - אימורים ביו"ט דלא חזי שרי לאכול קודם הקטרה ובלילה חוזר לעכבבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ה
כ ע"ב תוס' ד"ה מאימשנת חיים ויקרא עמ' תעג
כ ע"ב תוס' רי"ד - עולת ראי' ששחטו לפני זמנוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קטו
כא ע"א06 בהמה חציה של נכרידבר יום ביומו - יז שבט
כא ע"א06 בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל וכו' אמר ליה עורבא פרח וכו' אני היום סמכוני באשישות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקכו
כא ע"א06 בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מהו לשחטה ביום טוב וכו'מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קלט
כא ע"א06 בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מהו לשחטה ביום טובכרם חמד (תשסו) עמ' י
כא ע"א06 בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מותר לשחטה ביו"ט וכו' אבל נדו"נ אסור לשחטן ביו"ט וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קצו, רא
כא ע"א06 חצי בהמה של ישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קטו
כא ע"א09 אמר ליה עורבא פרחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקב
כא ע"א09 עורבא פרחאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קמב
כא ע"א09 עורבא פרחאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסב
כא ע"א09 עורבא פרחדבש לפי (תקסא) דף נא ע"ב
כא ע"א09 עורבא פרחדבש לפי מע' ע אות כו
כא ע"א09 עורבא פרחכתב סופר אגדות כאן
כא ע"א09 עורבא פרחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסא
כא ע"א09 עורבא פרחתורת העולה (תשעה) עמ' שנג
כא ע"א09 עורבא פרחתורת העולה ח"ג פרק כא
כא ע"א12 אני היום סמכוני באשישותצמח צדקה עה"ת עמ' קמב
כא ע"א12 אני היום סמכוני באשישות וכו', ובעא מינאי מילתא דבעיא טעמאמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' ריח
כא ע"א12 אני היום סמכוני באשישות רפדוני בתפוחיםתורת אביגדור ח"ב עמ' קנז
כא ע"א12 סמכוני באשישות ובעא מינאי מלתא דבעיא טעמאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקב, תקיב-תקיד
כא ע"א16 אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטהברכת השיר (צינץ) עמ' פד
כא ע"א16 דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטהזכור לדוד עמ' קכד
כא ע"א17 נדרים ונדבות אסור לשחטן ביו"ט דכהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכונטעי אשל בראשית עמ' צג
כא ע"א18 כהנים כי קא זכו משולחן גבוהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תלא
כא ע"א18 כהנים כי קא זכו משלחן גבוה קא זכותפארת צבי במדבר עמ' רלד
כא ע"א18 כהנים כי קא זכו משלחן גבוהעת האוכל עמ' 236 (סי' ז)
כא ע"א18 כהנים משולחן גבוה קא זכואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' נה
כא ע"א18 כהנים משולחן גבוה קא זכוזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
כא ע"א18 כהנים משלחן גבוה זכואגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
כא ע"א18 כהנים משלחן גבוה זכואגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
כא ע"א18 כהנים משלחן גבוה קא זכועטרת ישועה (תשסד) אות יב לשבועות
כא ע"א18 כהנים משלחן גבוה קזכוחכמת התורה קורח עמ' תפ
כא ע"א18 כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו, ורש"י ותוס'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 319
כא ע"א18 משולחן גבוה קא זכותורת מנחם חכ"ז עמ' 71
כא ע"א18 משלחן גבוה קא זכודברי שמואל (תשנח) עמ' קכא
כא ע"א18 משלחן גבוה קא זכותורת מנחם חי"ב עמ' 54, חי"ח עמ' 274, חכ"ג עמ' 109
כא ע"א22 עיסה חציה של נכרי וחציה של ישראל וכו'זכור לדוד עמ' כה
כא ע"א22 עיסה חציה של נכרי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קכט, קמב
כא ע"א22 עיסה חציההכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
כא ע"א27 נאפית ביו"ט אף דכתיב לכם ולא לכלביםמקראי קדש (תשנג) עמ' תיח
כא ע"א27 עיסת הכלבים נאפית ביו"טמקראי קדש (תשנג) עמ' תכג
כא ע"א31 האופה מיו"ט לחול לרבה אינו לוקה הואיל ומיקלעי ליה אורחיםדבר צבי - קדושת השבת עמ' ח
כא ע"א33 הואיל אי מקלעי אורחיםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לז
כא ע"א33 הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה השתא נמי חזי ליהאגרת הטיול (תשעה) עמ' טז
כא ע"א33 הואיל ומקלעי אורחיםמזקנים אתבונן עמ' יח
כא ע"א35 אמרינן הואילדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
כא ע"א38 הני בי באגו וכו' אי יהבי ריפתא לינוקא ולא קפדצמח צדקה עה"ת עמ' ה
כא ע"א38 הני בני באגא וכו'כתנות אור (תשעג) פ' שמיני אות ו
כא ע"א40 ריפתא לינוקאפני מלך בראשית עמ' פג
כא ע"א42 מעשה בשמעון התימני שלא בא אמש לבית המדרש וכו'זכור לדוד עמ' סא
כא ע"א47 תמיהני אם לא יצא שכרכם כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' רעט
כא ע"א48 יצא שכרכם בהפסדכם וכו' לכם ולא לכלביםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עז*
כא ע"א49 והא חזי לכלבים וכו'לחמי תודה דף קצט ע"א
כא ע"א50 אך אשר יאכל לכל נפש וכו' אפי' נפש בהמהאור התורה (צמח צדק) שמות עמ' שי
כא ע"א50 יאכל לכל נפש יכול אפילו נפש בהמהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריח
כא ע"א51 לכל נפש אפילו לבהמהגור אריה שמות פי"ב אות מ
כא ע"א51 אפילו נפש בהמה במשמעקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסז
כא ע"א רש"י - אני היום, וחליתי מטורח הדרשה וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' ריח
כא ע"א רש"י - ר"ה פליג על ר"ח דאוסר עיסה חצי' של עכו"ם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנז
כא ע"א רש"י ד"ה אמשזכור לדוד עמ' סא
כא ע"א רש"י עיסת כלביםגור אריה שמות פי"ב הערה 286
כא ע"א רש"י ד"ה ואדם יוצא בה יד"ח בפסחעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכג
כא ע"א תוס' ד"ה אבל - אותו ממון זכה משולחן גבוהדברי יואל פ' תזריע דף רפג ע"ב
כא ע"א תוס' ד"ה עיסה - הא ממלאה אשה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנט
כא ע"א תוס' ד"ה עיסה - עיסה חציה של נכרים וחציה של ישראל אסור לאפותה ביו"ט ודוקא בכולו ישראל התירועצי חיים - מועדים עמ' שפג
כא ע"א תוס' ד"ה עיסהלחמי תודה דף קצח ע"ב
כא ע"א תוס' ד"ה עיסהזכור לדוד עמ' כה
כא ע"ב01 לכם ולא לכלבים וכו' ולא לגוים וכו'טוב ירושלים שמות פ"ב פסוק טז
כא ע"ב01 לכם ולא לכלבים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תנג
כא ע"ב01 לכם ולא לכלבים וכו'תורת העולה ח"ג פרק נ
כא ע"ב01 לכם ולא לכלביםחלקו של יוסף (אמאדו) דף כא ע"ד
כא ע"ב01 לכם ולא לכלביםלחמי תודה דף ר ע"א
כא ע"ב01 לכם ולא לכלביםמשיבת נפש עמ' קמ {אוכל נפש דבהמה}
כא ע"ב03 לכם ולא לגוייםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצד, שא, שיג, ח"ב עמ' קטו
כא ע"ב03 לכם ולא לגויםשמן ראש סוכות ח"א עמ' כח
כא ע"ב03 לכם ולא לנכריםעצי חיים על התורה עמ' ת
כא ע"ב05 מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך וכו'זכור לדוד עמ' נו
כא ע"ב17 אין מזמנין נכרי ביו"ט, חתם סופרפני מלך בראשית עמ' פב
כא ע"ב19 אין מזמנין נכרי לסעודת יו"ט רק לסעודת שבתגנא דפלפלי עמ' תעב
כא ע"ב20 שיורי כוסותרוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
כא ע"ב22 ולטלטלינהו אגב כסא מי לא אמר רבא מטלטלין כנונא אגב קטמיה, אף על גב דאיכא עליה שברי עציםשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות סח
כא ע"ב28 מרימר ומר זוטרא כי הוו מקלע להו נכרי ביו"ט אמרו ליה וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' לג
כא ע"ב30 ב"ש אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו אא"כ ראויין לשתיהבי חייא ח"א עמ' רחצ
כא ע"ב31 וב"ה מתיריןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח {לכל נפש לרבות רחיצה דהוי צורך לכל נפש}
כא ע"ב31 לא יחם חמין לרגליו אא"כ ראויין לשתיהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנ, תנב
כא ע"ב31 מותר לחמם מים לרחיצת רגלייםערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 183
כא ע"ב32 עושה מדורה ושיטה מקובצתככר לאדן (תקסא) דף קפג ע"ב-ע"ג
כא ע"ב32 עושה מדורהככר לאדן (תשנ) עמ' קיג
כא ע"ב35 ג' דברים ר' גמליאל מחמיר כבית שמאי וכו' אין זוקפין את המנורה ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רצ
כא ע"ב35 שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי וכו'הר המוריה עמ' רכב
כא ע"ב35 ג' דברים ר"ג החמיר כב"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלד
כא ע"ב37 אין אופין פתין גריצין אלא רקיקיןנטריקן (תשעד) עמ' קמז, קנא
כא ע"ב37 אין זוקפין את המנורהאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלד ע"א
כא ע"ב37 אין זוקפין את המנורה ביו"טלחמי תודה דף קצו ע"ב
כא ע"ב37 אין זוקפין את המנורהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסח
כא ע"ב37 ואין אופין פיתין גריצין וכו'טוב ירושלים בראשית פ"מ פסוק טז
כא ע"ב39 מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירים ע"ע ומקילין לכל בית ישראלתורת המצרף עמ' רסז
כא ע"ב39 מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירין על עצמם ומקילין לכל ישראלתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק א הערה ו
כא ע"ב39 מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירין על עצמן ומקילין לכל ישראלמרפא לשון עמ' קי
כא ע"ב39 מה נעשה לבית אביך שמחמירין על עצמם ומקילין לכל ישראליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמז
כא ע"ב39 מה נעשה לבית אביך שמחמירין על עצמןאהבת חיים (דייטש) עמ' שכב
כא ע"ב39 שהיו מחמירין על עצמן ומקילין לכל ישראלשרגא המאיר מועדים עמ' קנח
כא ע"ב40 חרריןנטריקן (תשעד) עמ' קמח-קמט {גירסת רש"י, חררין בב' רישי"ן שאופין על הגחלים}
כא ע"ב רש"י ד"ה שיורייד יצחק עמ' קפב ס"ק א-ב [הלכה]
כא ע"ב תוס' ד"ה לאמקראי קדש (תשנג) עמ' תנא
כב ע"א01 משום ר' יצחק אמרו אף צולין לו דג קטןהר המוריה עמ' רנ
כב ע"א19 ב"ש סברי יש בנין בכלים וב"ה סברי אין בנין בכלים ואין סתירה בכליםחיי נפש ח"ד עמ' רסב
כב ע"א19 יש בניין בכליםאבן יהושע עמ' 121
כב ע"א20 אין בנין וסתירה בכליםלחמי תודה דף קצו ע"ב
כב ע"א21 עולא איקלעויקהל משה (וייס) עמ' קיא ענף ז [הלכה]
כב ע"א22 קם שמעיה זקף לה לשרגאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצז
כב ע"א23 הנותן בשמן בנר חייב משום מבעירחנן אלקים עמ' רפ
כב ע"א23 הנותן שמן בנר בשבת חייבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תכ
כב ע"א23 הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר ומסתפק ממנו חייב משום מכבהפקודת אלעזר (תשסד) עמ' ריד
כב ע"א23 הנותן שמן בנר חייב משום מבעיראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' לח
כב ע"א23 הנותן שמן בנר חייב משום מבעירשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' צו, קיח
כב ע"א23 הנותן שמן בנר חייב משום מבעירשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צז
כב ע"א23 הנותן שמן בנר חייבוזאת התורה עמ' קל
כב ע"א23 נותן שמן בנר חייב משום מבעיררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צא
כב ע"א23 נותן שמן חייב משום מבעירמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' סז
כב ע"א24 אין ממעטין את השמן הנתון בנר הדלוק ביו"טשערי תשובה אגה"ת אות לז
כב ע"א24 המסתפק מן השמן שבנר חייב משום מכבהשם עולם (תשסו) עמ' מו
כב ע"א24 המסתפק משמן שבנר חייב משום מכבהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עג*
כב ע"א27 מהו לכבות את הנרלקוטי שיחות חי"א עמ' 349
כב ע"א29 לעשות לו מחיצה, רש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קנו
כב ע"א44 היכא דאיכא סכנה כגון רירא דיצא דמא דמעתא וקדחחא ותחלת אוכלאמגילת סמנים עמ' עג
כב ע"א48 איתיביה אין מכביןמקראי קדש (תשנג) עמ' תסח {משוי כחילת עין עם כבוי}
כב ע"א49 אמימר שרי למיכחל מגוי בשבת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 185, 180
כב ע"א50 אמימר כחל עינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכח
כב ע"א50 אמימר כחל עיניה מארמאה ביו"ט וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' פז
כב ע"א52 כל דבר שאין בו סכנה אומר לגוי ועושהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 159
כב ע"א55 מסייע אין בה ממששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קיט
כב ע"א55 מסייע אין בו ממשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצה
כב ע"א55 מסייע אין בו ממשס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' ריב
כב ע"א תוס' ד"ה איןשביתת שבת סי' ה (עמ' 81)
כב ע"א תוס' ד"ה ובית הללחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסח
כב ע"א תוס' ד"ה והמסתפקלהורות נתן ויקרא עמ' לה
כב ע"א תוס' ד"ה והמסתפק - אינו ר"ל שממהר כיבוי וכו' דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה קצת ומכסה אורו וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' ריד
כב ע"ב01 משא"כ בביצהפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שמט {שני ימי ר"ה נקראים יומא אריכתא לענין כמה דינים}
כב ע"ב15 איכא דאמרי א"ר ירמיה בר אבא אמר רב שאלית את רבי ביחוד וכו'מגילת סמנים עמ' יד
כב ע"ב16 רבינו הקדושפרי צדיק בראשית אות י, ר"ח אדר שני אות א, קדושים אות א, האזינו אות ז
כב ע"ב21 אף הוא אמר ג"ד וכו'קידש ידיד דף פג ע"ד
כב ע"ב21 אף הוא אמר שלשה דברים להקל וכו' ועושין גדי מקולס בלילי פסחיםהר המוריה עמ' רכב
כב ע"ב22 בשמים נקראים מוגמרעקבי אבירים (תשסה) עמ' פב
כב ע"ב22 רבן גמליאל ס"ל עושין גדי מקולס בלילי פסחים כדי שיהיה זכר לפסחבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנח
כב ע"ב23 אין מגמרין את הכליםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רו
כב ע"ב23 מוגמר אסור ביו"טמקראי קדש (תשנג) עמ' רלח, שכה
כב ע"ב25 אר"א בר צדוק פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית ר"ג וכו'הר המוריה עמ' רכב
כב ע"ב36 מהו לעשן א"ל אסור שמכבהמקראי קדש (תשנג) עמ' רלח
כב ע"ב רש"י - רבן גמליאל ס"ל עושין גדי מקולס בלילי פסחים כדי שיהיה זכר לפסחבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנח
כג ע"א20 תודוס איש רומי הנהיג לאכול גדיים מקולסים וכו'שירת הפסח אות קפא
כג ע"א21 גדי מקולס בליל פסחיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכא
כג ע"א22 אלמלי תודוס אתה גזרנו עליך נידוי שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ד אות ו
כג ע"א25 ג' דברים ראב"ע מתיר וכו'גנא דפלפלי עמ' רלו
כג ע"א25 שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים, פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה וכו'בצור ירום ח"א (תשסז) עמ' נג הערה 21
כג ע"א25 שלשה דברים ראב"ע מתירחנן אלקים עמ' רעד
כג ע"א25 ראב"ע מתיר וכו' פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' יב, טז
כג ע"א25 לשחוק פלפלים בריחים שלהןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 163
כג ע"א27 פרתו של ראב"ע היתה יוצאת ביו"ט ברצועה וכו'פעולת גבר עמ' ז ד"ה ואפשר
כג ע"א27 פרתו של ראב"ע יצאה ברצועה וכו'מפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"א אות יד
כג ע"א27 פרתו של רבי אליעזרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ערב, ח"ב עמ' קנה
כג ע"א29 אין מקרדין את הבהמה ביו"ט אבל מקרצפיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות סח
כג ע"א35 תליסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתאאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רפח
כג ע"א37 של שכנתו היתהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצט-רא
כג ע"א37 של שכנתואור אברהם ברכות עמ' קכח {אשה חייבת בשביתת בהמתה}
כג ע"א38 שלא מיחה בהםחכמת התורה וישלח עמ' תקכג
כג ע"א41 בפלוגתא אם מגרדין את הבהמה ביו"טפרפרת משה ח"ב עמ' שסו
כג ע"א47 דבר שאינו מתכוין מותרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קיא
כג ע"א תוס' - הבערה שלא לצורךבן מלך - שבת עמ' קצז
כג ע"א תוס' ד"ה עלמקראי קדש (תשנג) עמ' תנה, תסד
כג ע"א תוס' ד"ה עלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפז
כג ע"א תוס' ד"ה תליסרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
כג ע"א תוס' ד"ה תליסרחכמת התורה ויצא עמ' רנג
כג ע"א תוס' ד"ה תליסרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפ
כג ע"א תוס' - תיקנו שלא לעשר מעשר בהמהאור אברהם על ספר המצוות עמ' תמז
כג ע"א תוי"ט - שביתת עבדו ובהמתו ביום טובבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב עמ' תלד
כג ע"ב07 ואינה נגררת אלא על גבי כלים רבי יהודה אומר וכו'זכור לדוד עמ' כו
כג ע"ב08 כל הכלים אין נגררים חוץ מן העגלהחנן אלקים עמ' רג
כג ע"ב20 שהיא כובשתהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק נב
כג ע"ב20 מן העגלה שכובשתערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 103
כג ע"ב23 אין צדין דגים מן הביבריןמקראי קדש (תשנג) עמ' תס, תצא
כג ע"ב24 אבל צדין חיה ועוף מן הביברין וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' נה
כג ע"ב24 אבל צדין חיה ועוף מן הביברין וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף ט ע"ב
כג ע"ב רש"י - איסור קצירה ביו"ט הוא מה"תגור אריה שמות פי"ב הערה 280
כג ע"ב רש"י - אף דשחיטה ואפיה שרו צידה אסורהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנה
כג ע"ב רש"י ד"ה אין צדיןעיני יצחק דף מד ע"א
כג ע"ב רש"י ד"ה ואין - דגים אפשר להם בלא מזונות שהם אוכלים שרשי עשבים וקרקע וגדול אוכל את הקטןדובר צדק (זילבר) עמ' רנט
כג ע"ב רש"י ד"ה ואין נותנין לפני הדגים מזונות - דגים אפשר להם בלא מזונות שהם אוכלים שרשי עשבים וקרקע וגדול אוכל את הקטןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קג, תיב
כג ע"ב רש"י ותוס' ד"ה בביברמקראי קדש (תשנג) עמ' תצ
כג ע"ב רא"שאור שרגא עמ' שב
כג ע"ב ריטב"א - הי' מנהגם שלא לעשות מלאכה בר"ח ומנהג הראשונים הוא וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ק, רנ
כד ע"א11 בביבר מקורהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שעו
כד ע"א15 בציפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרותעין איה שבת פי"ג פסקא יא {"החירות היא השאיפה היותר עליונה בחיים, על כן היציאה מעבדות לחירות היא התכונה היותר פועלת בזכרון כללות הקודש בישראל וכו', החירות הנפשית הפנימית, שלא להכנע משום עול זר המונע את ההשלמה הנפשית, ראויה לקבוע את מקומה בחיי האדם הפרטי ובחיי האומה בכלל, לשאת ברמה את רגל הקודש, את אור התורה"}
כד ע"א15 בצפור דרור עסקינן, ורש"יקרן פני משה ח"א עמ' קמט
כד ע"א15 צפור דרוראמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמב {ט"ז יו"ד פב ס"ק ז מוכיח מכאן שהוא טהור}
כד ע"א16 למה נקרא שמה צפור דרור וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שסו
כד ע"א16 צפור דרור שאינה מקבלת מרותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 176
כד ע"א27 אר"י אמר שמואל הלכה כרשב"גמקראי קדש (תשנג) עמ' תצב
כד ע"א27 הלכה כרשב"גמשק ביתי סי' קנב דף סח ע"א
כד ע"א29 גמרא גמור זמורתא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
כד ע"א29 גמרא גמור זמורתא תהאאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קיג
כד ע"א29 גמרא גמור זמורתא תהאאורחות דוד עמ' עב
כד ע"א29 גמרא גמור זמורתא תהאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רצ
כד ע"א29 גמרא גמור זמורתא תהאמצווה ועושה ח"א עמ' תכה, תקמז
כד ע"א29 גמרא גמור זמורתא תהאעבודת עבודה (תשסד) עמ' קסה
כד ע"א29 גמרא גמור זמורתא תהאעיני שמואל (ראבין) עמ' ה
כד ע"א29 גמרא גמורפתח טוב עמ' רח
כד ע"א30 היכי דמי מחוסר צידה ותוס' ד"ה תניאמקראי קדש (תשנג) עמ' תצד
כד ע"א33 הללו באין לכלובן לערבזבחי צדק (דיסקין) עמ' כג
כד ע"א35 הצד יוני שובך ויוני עלייה חייבלחמי תודה דף קצה ע"ב
כד ע"א35 הצד יוני שובך ועליה וכו' חייבמקראי קדש (תשנג) עמ' תצ, תצא, תצג
כד ע"א38 כולהו נמי עבידי לרבוייהר המוריה עמ' רלח
כד ע"א38 כולהו נמי עבידי לרבוייתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכט
כד ע"א39 מצודות חיה ודגים לא יטולמקראי קדש (תשנג) עמ' תצו
כד ע"א40 ומעשה בנכרי אחד שהביא דגים לר"ג ואמר מותרין הן וכו'הר המוריה עמ' רכב
כד ע"א40 מעשה בנכרי אחד וכו' רב אמר וכו', וראשוניםדרכי חושן עמ' פד [הלכה]
כד ע"א45 ספק מוכן אסורלחמי תודה דף קצד ע"א, קצה ע"א
כד ע"א46 איכא דמתני לדרב יהודה א"ש אהא דתניא שוחטין מן הנגריןמקראי קדש (תשנג) עמ' תצז
כד ע"א46 הלכתא ספק מוכן אסורמקראי קדש (תשנג) עמ' תצ
כד ע"א רש"י ד"ה אמר ליהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכג
כד ע"א תוס' ד"ה בחזקתמנחה חדשה (חן טוב) פרשת ראה
כד ע"ב04 מצאן מקולקלות אסורמקראי קדש (תשנג) עמ' תצג
כד ע"ב19 אל ימנע עצמו מביהמד"רדברי חנינא - רפואה עמ' הקדמה
כד ע"ב19 אל ימנע שעה מבית המדרשמקראי קדש (תשנג) עמ' מט
כד ע"ב19 לעולם אל ימנע אדם עצמו מביה"מ אפילו שעה אחתחכמה ומוסר ח"ב עמ' שנ
כד ע"ב19 לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת לוי דלא הוה בי מדרשא לא הדר ביהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רי
כד ע"ב19 לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחתאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעד
כד ע"ב19 לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחתתפארת צבי שמות עמ' רסו
כד ע"ב19 לעולם אל ימנע אדם שעה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלב, שיב
כד ע"ב23 הדרי ביאור לשמים (תשסג) עמ' פ, רעז
כד ע"ב23 לוי דלא הוי בי מדרשא לא הדר ביהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רפ
כד ע"ב25 דגים מפולמים וכו׳מפעלות אלקים (תשנג) עמ' פא
כד ע"ב25 דגים מפולמיםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' סז
כד ע"ב26 פירות בני יומןיד דוד (אופנהיים) עמ' קסד, קצו {פירות הנושרין מן האילן ביו"ט אסורין משום מוקצה}
כד ע"ב26 פירות בני יומןמרפא לנפש בראשית עמ' קעז {אפשר להכיר פירות שנתלשו היום}
כד ע"ב32 אמר רב פפא הלכתא גוי שהביא דורון לישראל וכו'בני ישחק דף קלב ע"ד
כד ע"ב32 הלכתא נכרי שהביא דורוןמאורי שערים עמ' שנד
כד ע"ב רש"י ד"ה ולערב אסורין וכו' - ר' קלונימוסנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
כד ע"ב רש"י ותוס' ד"ה הבא בשביל כו' כד ע"א
כד ע"ב תוס' ד"ה איןמקראי קדש (תשנג) עמ' תנב
כד ע"ב תוס' ד"ה ולערבמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פה
כה ע"א01 חוץ לתחוםגור אריה דברים פט"ז הערה 19 {ביו"ט אסור לילך חוץ לאלפיים אמה}
כה ע"א06 אמר רב נחמן נפל חברין ברברבתאקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ט אות ג
כה ע"א06 רב נחמן קרי לרב חסדא חבריןמשך חכמה שמות פ' יב פס' ב
כה ע"א13 דרורמקראי קדש (תשנג) עמ' תצה {הוא עוף טמא}
כה ע"א26 הא בה הא באמהמקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
כה ע"א28 בהמה וכו' לא ישחוט אא"כ וכו' לאכול ממנה כזיתלקוטי שיחות חי"א עמ' 39
כה ע"א28 בהמה מסוכנת לא ישחוט אא"כ יש שהות ביום לאכול ממנה כזיתברכת השיר (צינץ) עמ' פד
כה ע"א28 בהמה מסוכנת לא ישחוט אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזיתזכור לדוד עמ' קכד
כה ע"א28 בהמה מסוכנת לא ישחוט וכו'לחמי תודה דף קצט ע"ב
כה ע"א28 בהמה מסוכנתאור שרגא עמ' שב
כה ע"א28 גינה הסמוכה לעיר וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ריא
כה ע"א31 הפשט וניתוח בעולהנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יא
כה ע"א34 בהמה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נכשרה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
כה ע"א34 בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת וכו', ורש"י ותוס' ד"ה בחזקתשבילי פנחס בראשית ח"ג עמ' קנ
כה ע"א34 בהמה בחייה בחזקת איסור עומדתוזאת התורה עמ' נו
כה ע"א רש"י - תחומין דרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסו
כה ע"א רש"י ד"ה ולאפוקי, תוס' ד"ה בחזקתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמ, שפ, ח"ב עמ' עו
כה ע"א רש"י - שחיטה היא רק תיקון אבר מן החיחיי נפש ח"ו עמ' עה
כה ע"א תוס' ד"ה בחזקת וכו'ברכת אבות עמ' סד
כה ע"א תוס' ד"ה בחזקתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לא, תקיח
כה ע"א תוס' ד"ה בחזקתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שסא
כה ע"ב01 אורח ארעא, ותוס'פרפרת משה ח"ב עמ' לג
כה ע"ב01 לא יאכל אדם וכו' כיוצא בו לא ישתה אדם כוסו בבת אחת וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קח
כה ע"ב01 לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו וכו'תורת אביגדור ח"א עמ' פג
כה ע"ב01 לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו ואם אכל ה"ז רעבתןאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' מג
כה ע"ב01 לא יאכל בצל מראשוהמאור שבתורה (לסין)
כה ע"ב03 לא ישתה כוסו בבת אחת ואם שתה ה"ז גרגרןראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ג אות ג, פרק ד אות יא
כה ע"ב05 דרך ארץ לשתות כוסו בב' פעמיםמרפא לנפש בראשית עמ' ריח
כה ע"ב05 השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן שנים דרך ארץ, שלשה מגסי הרוחאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קט
כה ע"ב05 השותה כוסו בבת אחתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שעא
כה ע"ב07 חצובה מקטע רגליהוןבית שלום מרדכי עמ' קצה
כה ע"ב07 חצובאנתיבות עולם ח"ב עמ' קמא {שיש לו היושר}
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיאמדבר קדש בראשית ח"א עמ' קנח
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא וכו' ורש"י ד"ה חצובאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' עד, קלח
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא וכו'לב אביגדור עמ' מב
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא תרמוסא מקטע רגליהון דשנאיהון של ישראלתורת אביגדור ח"ב עמ' ח
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיג
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיאברית שלום (תעח) דף טו ע"ב
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיאברית שלום (תשסח) עמ' צד, תקמד
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיאלחם רב על סדור התפילה אות קלג
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון וכו' אפילו כתורמוסאור חדש על ציון - דורש לציון דף ז ע"א, ח ע"א-ע"ב, ט ע"א
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהוןישועה ורחמים עמ' צו
כה ע"ב07 נטיעא מקטעא רגליהון דקצביא וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כה דף קמז ע"ד
כה ע"ב07 נטיעה וכו' ודבועלי נדות, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' עג
כה ע"ב07 נטיעה ונו' ודבועלי נדות, ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' סו
כה ע"ב07 נטיעה מקטע רגליהון דקצביא ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפג
כה ע"ב07 נטיעה מקטע רגליהון דקצביאעת האוכל עמ' 235 (סי' ה)
כה ע"ב07 נטיעה מקטע רגליהון וכו' ודבועלי נדות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצח
כה ע"ב07 נטיעה מקטעא דגליהון דקצבא ודבועלי נדותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפו הערה 37
כה ע"ב09 תורמוס מקטע רגליהון דרשיעייא, רש"י - ששולקין אותו ז' פעמים ונעשה מתוק כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקיג
כה ע"ב09 תורמוסא מקטע רגליהון דשנאיהוןתקנת השבין סי' טו (עמ' 147)
כה ע"ב09 תורמוסא מקטע רגליהון של שונאי ישראל ורש"יברית שלום (תעח) דף פה ע"א
כה ע"ב09 תורמסא מקטע רגליהון דשונאי ישראלנזר הקדש ח"א עמ' ריט
כה ע"ב09 תרמוסא מקטע רגליהון דרשיעיאמתוק לנפש (פרחי) עמ' קצד
כה ע"ב11 ויעבדו וכו' ויעזבו את ה' וכו' אפילו כתורמוס הזה וכו' לא עשאוני בנידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיט
כה ע"ב14 ויעזבו את ה' ולא עבדוהו אפילו בשותפותחכמת התורה כי תשא עמ' ער
כה ע"ב14 ולא עבדוהוקהלת יעקב פורים עמ' קכב {אפילו בשותפות}
כה ע"ב17 אמר הקב"ה אפילו כתורמוס הזה וכו' לא עשאוני בניאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קכט
כה ע"ב17 אמר הקב"ה הלואי עשאוני בני כתורמוס הזהמנחת אליהו (תשנט) עמ' יא
כה ע"ב17 אפי' כתורמוס הזה וכו' לא עשאוני בנייבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קפז
כה ע"ב17 אפילו כתורמוס הזהדבר יום ביומו - ט שבט
כה ע"ב17 אפילו כתורמוס הזה וכו'דרכי חיים פרק קמא משנה ו' (דף נב ע"ב)
כה ע"ב17 אפילו כתורמוס הזה שאוכלין בקנוח סעודה לא עשאוני בניקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעז אות א
כה ע"ב17 אפילו כתורמוס הזה שמבשלין אותו בקינוח סעודה לא עשאוני בניפתח טוב עמ' ד
כה ע"ב17 הלואי עשו אותי ישראל כתורמוסחכמת התורה ויקהל עמ' צה
כה ע"ב17 תורמס הזה מבשלין אותו שבע פעמיםחכמת התורה תולדות עמ' רלא
כה ע"ב20 הקב"ה נתן תורה לישראל מפני שהן עזין, רש"י - כרי להתיש כחםשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק עא
כה ע"ב20 התורה ניתנה לישראל מפני שהם עזיםאור יהל ח"א עמ' צז, קלו
כה ע"ב20 התורה ניתנה לישראל מפני שהם עזים שבאומותנועם המוסר עמ' פה
כה ע"ב20 התורה נתנה לישראל שהם עזיןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קלח
כה ע"ב20 ישראל זכו לתורה מפני שהן עזיןתורת יחיאל בראשית עמ' רח
כה ע"ב20 לא נתנה התורה לישראל אלא כדי לשבור עזותןחכמת התורה וארא עמ' תמז
כה ע"ב20 לא נתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזיםאור לשמים (תשסג) עמ' קלב
כה ע"ב20 לא נתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזיםברכת דוד עמ' עח
כה ע"ב20 לא נתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזין שבאומותמהר"ם שיק שמות עמ' מה
כה ע"ב20 לא נתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזין, ומהרש"אברכת השיר (צינץ) עמ' קנח, קנט
כה ע"ב20 למה ניתנה תורה לשראל מפני שהן עזיןמכתבי מרום עמ' יא
כה ע"ב20 לפי שהן עזין שבאומותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסז
כה ע"ב20 מ"מ מפני שהם עזיםדרך איש דף ב ע"א
כה ע"ב20 מ"מ ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הן וכו' והיינו דאמר רשב"ל ג' עזין הן ישראל באומות, ורש"י ומהרש"אבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעא
כה ע"ב20 מ"מ נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
כה ע"ב20 מפני מה וכו' שהן עזין וכו' שאלמלא נתנה תורה וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 349
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קפג-קצד
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראלדברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שמה
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל בשביל שהן עזיןדברי יואל פ' וישלח דף קסט ע"ב
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל וכו' ג' עזין הן וכו' ומהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנח, ח"ב עמ' רנה, רנו
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל וכו' ישראל הם עזים שבאומותנתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' צח, רעז
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל לפי שהן עזיןאודה ה' דף ו ע"א
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזים שבאומותנזר הקדש ח"א עמ' תקלו
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםאמרי השכל עמ' 46
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםברית אברם עמ' קנט, שיד
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםדברי אש (כץ) עמ' כא
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםזרע קודש - מועדים עמ' שכב
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קמב, קמט
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פ
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזין וכו'בית אולפנא ח"ו עמ' מה
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' פד
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפד
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' פ
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאוצר המאמרים (תשס) עמ' רצ
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רו
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדבר צבי - קדושת השבת עמ' קמז
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןלב אליהו (תשלב) עמ' עא
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קצא, ויקרא-דברים עמ' ריב
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןלחמי תודה פתיחה דף י ע"ב, גוף הספר דף פא ע"ב, צו ע"א, קלב ע"א, קעז ע"א, רכד ע"ב
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןמלכי בקודש (תשסב) עמ' קנה
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןפני יהושע (תשסא) עמ' פב
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ל
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןשרתי ח"א עמ' קעט
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןתורת מהרי"ם שמות עמ' מז, רה
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, ורש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' סד, יהושע-שמואל עמ' של, מלכים עמ' נא
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןבמי התורה עמ' קע
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןכתנות אור עמ' תרסז
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קד
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יז
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסו
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשמן ראש סוכות ח"א עמ' רעג
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזיןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' יד
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראלאהבת חיים (דייטש) עמ' קמג, רמח
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראלבית שלום מרדכי עמ' כ
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראלדרשות מהר"ם שיק עמ' קעג
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראלמגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
כה ע"ב20 מפני מה ניתנהמורשה - שיחות למועדים עמ' קפ
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישיראל מפני שהם עזיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 534-533, 537, 539, פ"ה הערה 2415
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלנר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' יד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קמז
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזים וכו' אלמלא לומדים בני ישראל את התורה לא יכלו אמה ולשון לעמוד נגד בני ישראל שהם עזים, רש"י - התורה מתיש כחםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' ריט
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםים שמחה עמ' שצג, תצו
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםצדקת יוסף עמ' קעז
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שצז הערה 38
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןבית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקרא עמ' ק, פ' במדבר עמ' קנג
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןמי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קפב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומותמהר"ם שיק ויקרא עמ' ו
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומותדרשות שמן רוקח עמ' שלו, תקו
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קס
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןדרכי ציון עמ' קיא
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין+מי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןמגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תנב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו' ג' עזין הם ישראל באומותרחמי הרב עמ' לא
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו' ג' עזין הן ישראל באומותס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רכא, רכד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו' ראויין הללו שתנתן להם דת אשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קכא ד"ה ואבאר
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו' שאלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםדעת תורה דברים ח"ב עמ' קפח
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' כח
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין ורש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' כז, נב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאור תורה השלם (מזריטש) סי' תנב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןארז ישעיהו דף עא
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צה
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צג
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ברכות א
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןלב אביגדור עמ' קסד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ריח
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןפרי נפש חיה ח"א עמ' כד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רח
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקצה
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ו
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןרנת יצחק תפלה לשבת עמ' נח
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןשארית מנחם - מאמרים עמ' קפז
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' צח, שמד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןתהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה ה, פרק קה פסוק לז הערה י, פרק קיט פסוק קסה הערה רעט
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, ומהרש"אאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קלב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, ורש"י ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קד, קה
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, ורש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רס
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, ורש"ידברי יואל פ' בהעלותך דף רסח ע"ב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שעזין הם וכו' ויש אומרים אף צלף באילנותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפד, תתקעב, א'לו, א'מב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שעזין הןבית מועד (רבא, שסה) דרוש כו לח"ה דף קמט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קלא ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מב דף רו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' שמיני דף קכב ע"א, ופרשת במדבר דף קמה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' פרק א דף לא ע"ד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלגבורות ה' עמ' שכח
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלמאיר בת עין (ביקיאם) דף צב ע"א
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלמשנת חיים במדבר הקדמה אות ב
כה ע"ב20 מפני שהם עזיםמאיר בת עין (תשסו) עמ' 663
כה ע"ב20 מפני שהן עזיםאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"א
כה ע"ב20 מפני שהן עזין וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' תיז, במדבר עמ' כז
כה ע"ב20 מפני שהן עזין וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רנא
כה ע"ב20 מפני שהן עזיןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תד
כה ע"ב20 מפני שישראל הם עזים שבאומות נתן להם התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפז הערה 55
כה ע"ב20 ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומות, ורש"י ומהרש"א ד"ה ראויןשם ישראל עמ' קעג
כה ע"ב20 ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדברי שאול דברים עמ' רצג
כה ע"ב20 ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןפירוש המכבי דברים עמ' שמו
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהם עזים וכו' שאלמלא לא נתנה תורה לישראל אין כל בריה יכולה לעמוד לפניהםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2091-2092
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1057
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומותקהלת יעקב שבועות עמ' שיז
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדרך חיים (תשלה) עמ' ריב, תרכח
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שלב, שמב
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןלקוטי מאמרים עמ' 125, 180, דובר צדק עמ' 179
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןמהר"ם שיק שמות עמ' פו
כה ע"ב21 מימינו אש דת דתיהם של אלו אשחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שיד
כה ע"ב21 מימינו אש דת למוגיא חזיון ח"א דף נב ע"א
כה ע"ב21 מימינו אש דת למו אמר הקב"ה ראויים הללו שתינתן להם דת של אשמחשבה למעשה - מועדים ומצוות עמ' מה
כה ע"ב21 מימינו אש דת למו אמר הקב"ה ראויין הללו שתנתן להם דת אש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכט ד"ה והן
כה ע"ב21 מימינו אש דת למו אמר הקב"ה ראויין הללו שתנתן להם דת אשפאר יעקב ח"ג עמ' קכט
כה ע"ב21 מימינו אש דת למו דתיהם של אלו אשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1702
כה ע"ב21 מימינו אש דת למו וכו' אלמלא נתנה תורה ישראל וכו' ישראל עזין שבאומות, ורש"ינתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' לח, קכח
כה ע"ב21 שהם עזין שבאומותחכמת התורה כי תשא עמ' רנה
כה ע"ב22 תנא משמה דרי"ש מימינו כו', ורש"י ד"ה שהן עזים כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יד דף כח ע"א
כה ע"ב22 אמר הקב"ה ראויין הללו שתנתן להם דת אש איכא דאמרי דתיהם של אלו אשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 245
כה ע"ב22 נתנה התורה לישראל דהם של אשחכמת התורה וישלח עמ' קמז
כה ע"ב22 ראויין הללו שתנתן להם דת מפני שהם עזים שבאומותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שכב, שמות עמ' רה, שלו, שצו, תיב, תכד, דברים עמ' נג, עא, פ, רכה, רמח
כה ע"ב22 ראוים אלו להנתן להם דת אשנאות דשא (תשסח) עמ' קמה
כה ע"ב22 ראוים הללו ליתן להם דת אשתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעח הערה 59
כה ע"ב22 ראוין הללו שתנתן להם דת אשקהלת יעקב שבועות עמ' שנז
כה ע"ב224 אלמלא נתנה תורה לישראל וכו' ישראל עזים שבאומותקניני קדם ח"ב עמ' 220
כה ע"ב23 איכא דאמרי דתיהם של אלו אש וכו' ויש אומדים אף צלף באילנותכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אש וכו' ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופותמבשר טוב - חנוכה עמ' רנט
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אשאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 408, פ"ד אות 466
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אשדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 889
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אשמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אשנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלה
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אשקהלת יעקב - אלול עמ' רכח
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אשתהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה ה, פרק קה פסוק לז הערה י, פרק קיט פסוק קסה הערה רעט
כה ע"ב23 דת אשעין איה ח"ב 375 {הלא כה דברי כאש}
כה ע"ב23 התורה נקראת דתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכב
כה ע"ב23 ישראל עזים כמו אשתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצו הערה 11, תתקכד הערה 20
כה ע"ב23 תורה נמשלה לאששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' טו, נב
כה ע"ב24 אלמלא לא ניתנה תורה לישראלדברי שאול דברים עמ' רצד
כה ע"ב24 אלמלא לא נתנה תורה לישראלנתיבות עולם ח"ב עמ' ר
כה ע"ב24 אלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולים לעמוד שהן עזיןשבט מישראל (קרמניץ) פרק כט פסוק א
כה ע"ב24 אלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמודשפת אמת (הלוי) משלי פרק ח פסוק יג
כה ע"ב24 אלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם כו', ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות כו'מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נז, וגוף הספר עמ' קפז
כה ע"ב24 אלמלא ניתנה תורה לישראל וכו' ג' עזין הן וכו'שבח נעורים עמ' פג, צה
כה ע"ב24 אלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולים לעמוד בפניהםאורחות דוד עמ' רכח
כה ע"ב24 אלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ד עמ' קד
כה ע"ב24 אלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיט
כה ע"ב24 אלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםדרשות שבט הלוי ח"א עמ' סג
כה ע"ב24 אלמלי ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון וכו'בית אלהים שער ב עמ' קכח
כה ע"ב24 שאלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםאבני השוהם (הורוויץ) דף ט ע"א
כה ע"ב24 שאלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםתהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה ה, פרק קה פסוק לז הערה י, פרק קיט פסוק קסה הערה רעט
כה ע"ב25 אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' כג
כה ע"ב26 ג' עזים הםדולה ומשקה פסח עמ' קנב
כה ע"ב26 ג' עזים הם וישראל עזים באומותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2118-2119
כה ע"ב26 ג' עזים הם וכו'דולה ומשקה - חנוכה עמ' רפג
כה ע"ב26 ג' עזים הם ישראל באומותשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קעא
כה ע"ב26 ג' עזים הםפרפרת הפרשה פרשת בא פרק יא פסוק ז
כה ע"ב26 ג' עזים הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2119, פ"ו הערה 352
כה ע"ב26 ג' עזין הם ישראל באומותחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תנט
כה ע"ב26 ג' עזין הם ישראל בין האומותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצו
כה ע"ב26 ג' עזין הם כלב בחיות וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכה
כה ע"ב26 ג' עזין הן וכו' כלב בחיותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפא
כה ע"ב26 ג' עזין הן וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפח
כה ע"ב26 ג' עזין הן וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קפז
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומות וכו'שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 440
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומות וכו'טוב ירושלים דברים פ"ז פסוק ו
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רכו, רצ
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות וכו'שרתי ח"א עמ' מח, חבר הקיני עמ' כב-כג
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותמנחת עני (תשעב) עמ' שעו
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותתהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה ה, פרק קג פסוק יג הערה יג
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רכ
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומותדברי יואל פ' וישלח דף קנה ע"א
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומותדורש טוב (פודור) עמ' 107
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומותדעת תורה בראשית עמ' קצו
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומותדרך מצותיך (חב"ד) דף יג ע"ב
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומותלנבוכי הדור עמ' 98 (סוף יד) {רגש הדת ורוח הקדושה הנשגב שבם צריך טיפול שמירה יתירה והתעלות מרובה}
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומותניבי זהב עמ' תסב
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומותרנת יצחק - פרק חלק עמ' קסז
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל באומות, ורש"יאורחות דוד עמ' רכח
כה ע"ב26 ג' עזין הן ישראל עזין שבאומותמאמרי שלמה ח"א עמ' קפו
כה ע"ב26 ג' עזין הןויגד יעקב עמ' תנ
כה ע"ב26 ג' עזין הן, ומהרש"אויואל משה מאמר א סי' קלו עמ' קמא
כה ע"ב26 ג' עזין וכו' ישראל עזין שבאומותמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כד
כה ע"ב26 ישראל הם העזים שבאומותלילה כיום יאיר (באום) עמ' 210
כה ע"ב26 ישראל הם העזים שבאומותגור אריה במדבר פל"א הערה 83
כה ע"ב26 ישראל הם עזין שבאומותמהר"ם שיק במדבר עמ' ט, יט
כה ע"ב26 ישראל נקראו עזיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לט, תלג
כה ע"ב26 ישראל נקראו עזיןנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות עה
כה ע"ב26 ישראל עזין הןמנחת אליהו (תשנט) עמ' סד, צא {לכן הגלה הקב"ה את ישראל למצרים שעי"ז יקבלו את התורה}
כה ע"ב26 ישראל עזים הםאדיר במרום ח"א פ' שג
כה ע"ב26 ישראל עזים הםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלח
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותשפת אמת - אלה מסעי עמ' 25
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רסח
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1338, 1345, פ"ב הערה 1064, פ"ד הערה 895, פ"ה הערה 2118
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותהתורה והעולם ח"ב עמ' קטו
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותמחשבת מוסר ח"ב עמ' קמו
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותנתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עג {כי יעמדו לו בנסיונות}
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותס' המאמרים (ריי"צ) תש"ז עמ' 196
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותעל ישראל גאותו עמ' עד
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומותפרי נפש חיה ח"ב עמ' רי
כה ע"ב26 ישראל עזין באומותכרם פתחיה גפן טז ענף חכמה א, יב
כה ע"ב26 ישראל עזין באומותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תטז, תקיט, תקנא
כה ע"ב26 ישראל עזין באומותתורת מנחם חנ"ז עמ' 315
כה ע"ב26 ישראל עזין הןעין איה שבת פ"א פסקא כ (עמ' 16)
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאוהב ישראל דף רמו ע"א
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאור הצבי עמ' 207, 254
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאור הצבי פתחא זעירא אות כג
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותבאר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שכא, שכב
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותמהר"ם שיק דברים עמ' קז
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומות הן ולכן ניתנה להם תורהושב ורפא לו עמ' קצו
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומות לפיכך ניתן להם תורהפאר יעקב ח"ב עמ' תרמא, תתלא, ח"ג עמ' צח, קכח, ריח
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' קסג
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאבן פינה עמ' 91
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 85
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מד, קמט, שלג
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות ג
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תס
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקיד
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שמג
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותזקן אהרן (פריד) עמ' רלו
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שטו
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיג
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכז
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותלקוטי שיחות חלק ל עמ' 62
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותמאיר נתיבות ח"ב עמ' קט
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותעקבי אבירים (תשסה) עמ' תיב
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותרנת יצחק יחזקאל עמ' נד, ישעיה עמ' פב
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכב
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותתפארת משה עמ' רכח
כה ע"ב26 מידת ישראל היא עזותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 343
כה ע"ב26 עז שבאומות ישראלפניני יחזקאל עמ' קסו
כה ע"ב26 עזים שבאומות ישראלראשית דעת (קורח) סי' יז
כה ע"ב26 עזין באומותתורת מנחם חנ"ג עמ' 140
כה ע"ב26 עזין באמותעת לעשות חלק א כלל י שאלה צז
כה ע"ב26 עזין שבאומות ישראלשם דרך שמות עמ' קלא
כה ע"ב26 עזין שבאומות ישראל וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תל
כה ע"ב26 עזין שבאומות ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפג
כה ע"ב26 עזן שבאומותאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קפב
כה ע"ב26 שלושה עזים הן עז בבהמותאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 201
כה ע"ב26 שלושה עזין הן ישראל עזין שבאומות כלב עז שבחיות, תרנגול עז שבעופותמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' עה
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 164, חלק ס עמ' 269
כה ע"ב26 שלשה עזים הם וכו' ישראל באומותדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' פ
כה ע"ב26 שלשה עזים הם וכו' עז בבהמה דקהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 147
כה ע"ב26 שלשה עזים הם וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' ק
כה ע"ב26 שלשה עזים הם ישראל באומותאור הרעיון עמ' שט
כה ע"ב26 שלשה עזים הם ישראל באומותנצח ישראל (הרטמן) עמ' שיח הערה 4, שמה, תקלג הערה 110
כה ע"ב26 שלשה עזים הם ישראל באומותפירוש המכבי דברים עמ' כח
כה ע"ב26 שלשה עזים הם ישראל באומותשם דרך דברים עמ' מ
כה ע"ב26 שלשה עזים הם ישראל באומות, ומהרש"א - עזותן היינו לעמוד על דבריהם ולא ישובו מפני כלשיחות חכמה ומוסר מאמר מח אות א
כה ע"ב26 שלשה עזים הם ישראל בין העמיםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר יא
כה ע"ב26 שלשה עזים הן ישראל באומותכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' סא
כה ע"ב26 שלשה עזין הם וכו' ישראל בין האומותתורת אביגדור ח"א עמ' פט
כה ע"ב26 שלשה עזין הם וכו' כלב בחיותמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקסז-תקסח {טעם שלא אמר נמר}
כה ע"ב26 שלשה עזין הם וכו' כלב בחיותדברי יואל מועדים ח"ו שושן פורים עמ' תקעג
כה ע"ב26 שלשה עזין הם כלב בחיותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קנב ע"ב
כה ע"ב26 שלשה עזין הן וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קעב
כה ע"ב26 שלשה עזין הן וכו'תורת העולה ח"ב פרק י
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות וכו'עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קלה
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות וכו'צלח רכב עמ' קצח
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שמה, שמו
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קמ
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותדרכי ציון עמ' קיא
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות כלב וכו' ויש אומרים אף צלף באילנותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' סד, קמב
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומותדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעט עמ' צח, דרוש קצט עמ' קפ
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצ ד"ה אבל, ח"ד עמ' תקסא ד"ה והנה
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומותקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' טו)
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל עזין באומות כלב בחיות וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קעז {וק' שישראל ביישנים וגומלי חסדים}
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל עזין שבאומותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שמג, תקסא, תשיז
כה ע"ב26 שלשה עזין הן כלב בחיותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלד
כה ע"ב26 שלשה עזין הןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לו פסוק לא
כה ע"ב26 שלשה עזין הןיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קד
כה ע"ב26 שלשה עזין הןילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב26 שלשה עזין הןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלב
כה ע"ב26 שלשה עזיןקשוטי כלה (תשסג) עמ' צג
כה ע"ב27 כלב עז שבחיותליהודים היתה אורה עמ' ב
כה ע"ב27 כלב עז שבחיותמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שח
כה ע"ב27 עז שבחיות הוא הכלבלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קיב
כה ע"ב28 אף עז בבהמה דקהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רלג
כה ע"ב28 וי"א אף צלף באילנותאור הצבי עמ' 122
כה ע"ב28 עז בבהמה דקהמסילות הנביאים שופטים עמ' תקח
כה ע"ב29 תנו רבנן וכו' איני והא שלח רבי יעקב בר אידי וכו'זכור לדוד עמ' עו
כה ע"ב30 זקן אחד היה בשכנותנו והיה יוצא בגלוקלי שלואור הצבי עמ' 282
כה ע"ב41 מכתפי להו בשבתא דרגלאכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב42 הבכור שנפל לבור וכו'עולם הפוך פרק נ
כה ע"ב42 בכור שנפל לבור וכו'שער החצר (תשעב) סי' שלח
כה ע"ב42 בכור שנפל לבור וכו'כתנות אור (תשעג) פ' לרגלים אות ג
כה ע"ב42 בכור שנפל לבור וכו' ר' שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מבעור יום אין זה מן המוכןלחמי תודה דף קצג ע"ב
כה ע"ב פירוש הכותב - התורמוס מר וע"י הבישול מתמתקחכמת התורה תולדות עמ' רלא
כה ע"ב רש"י - התורה מכנעת את הלבשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' פ
כה ע"ב רש"י - עזין, שקשים להינצחתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'לז
כה ע"ב רש"י - צלף לא ידעתי מהו עזות שלותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעב
כה ע"ב רש"י - שהן עזים - ונתנה להם תורה שיעסקו בה, והיא מתשת כחם ומכנעת לבםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'לו
כה ע"ב רש"י - שהן עזים, ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כוחם ומכנעת לבםפאר יעקב ח"ג עמ' קכט
כה ע"ב רש"י ד"ה שהן - ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כחם ומכנעת לבםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קמה
כה ע"ב רש"י ד"ה שהןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לט, שכב, שמות עמ' רה, שלו, דברים עמ' נג
כה ע"ב תוס' - שגגת לאו ג"כ צריך כפרהמרפא לנפש בראשית עמ' שמג
כה ע"ב תוס' ד"ה אורח - נענש כשוגגמעינות האמונה (תשסב) עמ' רנג
כו ע"א בכור שנפל לבור ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחטשער המלך (תשנז) עמ' יג
כו ע"א בכור שנולד בו מום ביום טוב אסור משום מוקצהכתר תורה (תשסז) עמ' רמב
כו ע"א רש"י - סתם ר' יהודה בש"ס הוא ר' יהודה בר אילעישם יחזקאל עמ' תסז
כו ע"א רש"י - סתם רבי יהודה הוא ר"י ב"ר אילעיגנא דפלפלי עמ' קמא, קסג
כו ע"ב15 בין שנולד בו מום מעיו"ט ובין שנולד בו מום ביו"ט חכמים אומרים אין זה מן המוכןהר המוריה עמ' קעג
כו ע"ב25 בעי מיניה רב הלל מרבא יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת וכו'לחמי תודה דף קצג ע"ב, קצה ע"א
כו ע"ב26 אי יש מוקצה לחצי שבת ורש"י ר"ה ואידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכה-רכו
כו ע"ב52 אזמין דעתיה עילויהמקראי קדש (תשנג) עמ' תס
כו ע"ב רש"י ד"ה וכי תימאמאורי שערים עמ' שנז
כו ע"ב רש"י - מתניתין מיירי בשאחזו ולא אחזומקראי קדש (תשנג) עמ' תנז
כז ע"א04 גמרו בידי אדם לא קא מבעיא לן, כי קא מבעיא לן גמרו בידי שמיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1372
כז ע"א15 ואגמרה לשמעתיה מפומיה דמרהדברי חנינא - ת"ת עמ' סו
כז ע"א17 אנא מסתברא אמריתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שצג - ר"צ עמר
כז ע"א19 אשלי רברביכד הקמח (מישור) עמ' יז
כז ע"א19 דתליא באשלי רברבישבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' שפא
כז ע"א20 אמר רבי משום קהלא קדישאישראל קדושים עמ' 5
כז ע"א21 רבי שמעון וחבריו אמר הלכה כרבי מאיר אמרו והא אינהו קשישי מניה טובא אלא בשיטת רבי מאיר אמרוהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רצב
כז ע"א תוס' ד"ה אלא ר"מנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
כז ע"ב01 כי הא דההוא גברא דאייתי בוכרא לקמיה דרבא אפניא דמעלי יומא טבא הוה יתיב רבא וקא חייף רישיה דלי עיניה וחזייה למומיהשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות יא
כז ע"ב02 אייתי בוכרא לקמיה ררבאטוב טעם דברים עמ' עט
כז ע"ב02 אייתי בוכרארבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שלו
כז ע"ב02 בוכרא לקמיה דרבאשערי תשובה שער ג אות קב, אגה"ת אות מב
כז ע"ב02 ההוא גברא דאיתי בוכרא קמי דרבא וכו'מנחת קנאות עמ' ל, לה
כז ע"ב03 אפניא דמעלי יומא טבא הוה יתיב רבא וקא חייף רישיה וכו'זכור לדוד עמ' פג
כז ע"ב09 את גרמת לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלג
כז ע"ב10 דגרמא אסור דתניאמשנת חיים ויקרא עמ' תה
כז ע"ב11 מום לא יהיה בו מנין שלא יגרום לו ע"י דבר אחר וכו' ת"ל בל מוםס' חסידים סי' תתקי
כז ע"ב12 מנין שלא יגרום לו כו'משנת חיים במדבר עמ' שכג
כז ע"ב12 מנין שלא יגרום לו ע"י דבר אחרויקרא יעבץ עמ' פט
כז ע"ב16 ומעשה ושאלו את ר' טרפון וכו' ונכנס לבית המדרש ושאלהר המוריה עמ' קמט
כז ע"ב17 חלה שנטמאה לא יזיזה ממקומהדברות חיים (תשעה) עמ' פ
כז ע"ב17 חלה שנטמאההכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק ג
כז ע"ב17 חלה שנטמאת ובהמה שמתה ובאו לפני ר"ט ואמר שלא יזיזם ממקומםשם אליעזר דף קכט ע"א
כז ע"ב17 חלה שנטמאת, רש"י - אסור להשליכה לכלביםחמודי צבי מועדים עמ' תקיד
כז ע"ב19 לימא תנןעולת חודש ח"ג מאמר שנב
כז ע"ב20 מחתכין את הנבילה לפני הכלביםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסו
כז ע"ב32 מה חלה דקדישאאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 439
כז ע"ב34 פלוגתא דאמוראי מתי מתיר ר' שמעון נבילה לפני הכלביםלחמי תודה דף קצג ע"א
כז ע"ב רש"י - אין מבערין קדשים טמאים מן העולם ביו"ט וכו' דרחמנא אחשבה להבערתן הלכך מלאכה היאדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רט
כז ע"ב רש"י - חלה שנטמאת - אין קדשים מתבערין ביו"ט דרחמנא אחשבי'עצי חיים על התורה עמ' קנה, שצג
כז ע"ב רש"י - חלה שנטמאת - רחמנא אחשביה להבערתועצי חיים - מועדים עמ' רפח, רצז, שיג, שלח
כז ע"ב רש"י - חלה שנטמאת - שאין קדשים טמאים מתבערים ביו"ט וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף יב ע"ב
כז ע"ב רש"י - מצוותי' אחשביהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסז
כז ע"ב רש"י - עיקר עשה דשריפת קדשים הוא שעת ביעורולחמי תודה דף קצא ע"ב
כז ע"ב רש"י - רחמנא אחשבה להבערתןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קפד
כז ע"ב רש"י - רחמנא אחשביה לביעור אפי' בלא מלאכה מכח המצוהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קב
כז ע"ב רש"י ד"ה אין פוסקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכג
כז ע"ב רש"י ד"ה חלה - דרחמנא אחשבה להבערתןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 11
כז ע"ב רש"י ד"ה חלה שנטמאהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רפב
כז ע"ב רש"י ד"ה חלה שנטמאת - אסור להאכיל חלה לכלבים דרחמנא אחשבה להבערתןשם אליעזר דף קכב ע"ד, קכג ע"א, קכז ע"ב, קכט ע"א
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהאחרית השנים עמ' מא
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהלקוטי שיחות חי"א עמ' 47
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהמנחת מרדכי עמ' קכא
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהמקראי קדש (תשנג) עמ' שכה
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפד, תפא*, ח"ג עמ' ריד
כז ע"ב רש"י ד"ה לא יהיהלהורות נתן בראשית עמ' קטו
כז ע"ב רש"י ר"ה חלהתשובה מיראה עמ' כב
כז ע"ב תוס' ד"ה ועלתשובה מיראה עמ' כב
כז ע"ב תוס' - צליית פסחים היכי דחיא יו"ט הא אית בי' צורך גבוה וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 194
כז ע"ב תוס' ד"ה ועל - הא דאין שורפין קדשים ביו"ט היינו משום טורח מלאכה, אבל הכא כשנותן החלה לכלבו אין כאן טורחלחמי תודה דף קצא ע"ב
כז ע"ב תוס' ד"ה ועל - תחת תבשילו הואיל ואית ביה נמי צורך גבוה בטל ליה צורך הדיוטעצי חיים - מועדים עמ' רז, שא
כז ע"ב תוס' ד"ה ועל - תרומה דצורך הדיוט וכו' ישרפנו ביו"ט וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 193
כז ע"ב תוס' ד"ה ועלבנין שאול עמ' קעט
כז ע"ב תוס' ד"ה ועלשיחות עבודת לוי סי' ט אות ב
כז ע"ב תוס' ד"ה ועלזכור לדוד עמ' פו
כז ע"ב תוס' ד"ה ועלמכשירי מצוה עמ' רמג
כז ע"ב תוס' ד"ה ועלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצה, ח"ג עמ' קפב
כז ע"ב תוס' ד"ה עלמקראי קדש (תשנג) עמ' תנח
כח ע"א01 שוקל בשר נגד הכליקרן פני משה ח"א עמ' טו
כח ע"א02 אין משגיחין בכף מאזניים כל עיקרנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנג
כח ע"א05 אסור לשקול בשר במיםשלטי הגבורים (תשע) עמ' שט
כח ע"א08 רבי חייא ורבי שמעון ברבי שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב כמאן לא כרבי יהודה ולא כרבנן וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קלא
כח ע"א17 הנהו שב בניתא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תכט
כח ע"א18 אמר רב פפא שדי גברא בינייהו וכו'הר המוריה עמ' רנב
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכיןתורת המצרף עמ' מא
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכין אלא משיאה על גבי חברתהשמלת אליעזר ח"א עמ' עה, ח"ב עמ' רלד
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכין ביו"ט אבל משיאה ע"ג חברתהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' עח
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכין ביו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נה
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכין וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תלה
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמט
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסח
כח ע"א19 אין משחיזין וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סז
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכין ביום טוב אבל משיאה על גבי חברתהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קלט
כח ע"א19 אין משחיזין את הסכין ביום טוב אבל משיאה על גבי חברתהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נד
כח ע"א20 אבל משיאה על גבי חברתהצלח רכב עמ' שא
כח ע"א32 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדיד דוד (אופנהיים) עמ' עו
כח ע"א32 רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפשראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כ
כח ע"א34 כל הני מילי מעליותא תדרשון משמיס' חסידים סי' תתקעה
כח ע"א34 כל כי הני מילי מעליותא תדרשון משמאיס' חסידים סי' תתקעה
כח ע"ב לכם לכל צרכיהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפח
כח ע"ב03 להעביר שמנוניתאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכב
כח ע"ב03 להעביר שמנוניתאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעב {מכאן שרשאי לשנות במקום שאין מורין כן}
כח ע"ב04 הלכה ואין מורין בןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 164
כח ע"ב04 הלכה ואין מורין כןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נה
כח ע"ב04 הלכה ואין מורין כןטהרת יו"ט חי"ח עמ' מג
כח ע"ב04 הלכה ואין מורין כןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 294
כח ע"ב05 והוה קא מעבר וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ד עמ' עט
כח ע"ב10 מהו להראות סכין לחכם, רי"ףילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסג
כח ע"ב16 אחד סכין שנפגמה וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
כח ע"ב17 אחד שפוד שנרצם באנו למחלוקת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 160-163
כח ע"ב21 הוא לבדו יעשה הוא ולא מכשיריויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצט
כח ע"ב21 הוא לבדו יעשה לכם וכו' ור"י אמר קרא לכם לכם לכל צרכיכםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קיד
כח ע"ב22 אמר קרא לכם לכם לכל צרכיכםזכור לדוד עמ' פו
כח ע"ב22 הוא ולא מכשיריוגנת אגוז (תשמט) עמ' פ
כח ע"ב22 הוא ולא מכשיריויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצד
כח ע"ב22 הוא ולא מכשיריומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לו
כח ע"ב22 ור' יהודה אמר קרא לכם לכם לכל צרכיכםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רעח ע"א
כח ע"ב לכם לכל צרכיכםצדקת יוסף עמ' קפא {גם "ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" - בזכות שמירת השבת העולם קיים וא"כ מותר לישראל לאכול מהכל והכל "לכם"}
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםברכות אבי דף נו ע"ב
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםאמרות ה' השלם ח"א עמ' פט
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתמט
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםויגד יעקב עמ' שג
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםזכרון אליעזר עמ' כט
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםכוונת הלב עמ' פט
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםלב דוד (תשסט) עמ' קו
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עא, עב, עה, קיד, קסב, קצב, ריב
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםמצווה ועושה ח"א עמ' תרה
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםנועם אליעזר שמות דף רפח ע"א
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קעו
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםצדקת יוסף עמ' קצה
כח ע"ב23 לכם לכל צרכיכםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רטו
כח ע"ב24 לכם ולא לנכריםנטריקן (תשעד) עמ' קנ
כח ע"ב40 מתניתא מלכתאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' קיג
כח ע"ב40 מתניתין ומתניתא רב מלכיא וכו' וסימניך מתניתין מלכתאמגילת סמנים עמ' נג
כח ע"ב40 מתניתין מלכתאס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שע, א'שעח
כח ע"ב40 מתניתין מלכתאבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שע, אלף שעח
כח ע"ב40 מתניתין מלכתאתורת חיים (ר' דובער) שמות דף ע ע"א, עב ע"א, רצא ע"ג
כח ע"ב תוס' ד"ה איכא בינייהומגילת סמנים עמ' נג
כח ע"ב תוס' ד"ה גריפתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמט
כט ע"א04 אומר אדם לחברו מלא לי כלי זה אבל לא במדה וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבת אות ע
כט ע"א04 אומר אדם לחנוני מלא לי כלי זההרי"ף פ' דף רצד ע"ב; כסף משנה הלכות יום טוב פרק ד דף רכה ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קנט ע"ג
כט ע"א07 אבא שאול בן בטנית וכו' כנסו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המדותנועם אלימלך (תשסא) עמ' רל
כט ע"א07 אבא שאול מוכר שמן היה והיו לו מדות הרבה וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנט
כט ע"א07 באבא שאול בן בטניתפרי חיים (קנולר) פרשת קדושים
כט ע"א07 היה מודד מערב יו"טאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רל
כט ע"א07 מעשה באבא שאול בן בטנית וכו' כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדותאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כ
כט ע"א07 מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו ונותנן ללקוחות מפני מצוי המרותתפארת צבי במדבר עמ' קעז
כט ע"א40 הוא כנס שלש מאות גרבי יין בלברורי המדות וכו'חיי שלמה עמ' רמז
כט ע"א40 הוא כנס שלש מאות גרבי יין וכו', ורש"י ד"ה לפני הגזברים, וד"ה אמרו להםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' כז-כח
כט ע"א40 הוא כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פד
כט ע"א40 כנס ש' גרבי יין מבירוצי המדותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 87
כט ע"א40 כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדות וכו' ממצוי המדותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נז ע"ב
כט ע"א41 הביאום לפני הגזברים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קלא ע"ד
כט ע"א43 אם אינו יודע ממי גזל יעשה צרכי רביםערבי נחל (תשסד) עמ' תתרסד
כט ע"א43 גזל וא"י למי גזל יעשה בהן צרכי רביםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלז
כט ע"א43 גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקלט
כט ע"א43 גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםמצווה ועושה ח"ב עמ' תרצה
כט ע"א43 גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםפאר יעקב ח"א עמ' נג
כט ע"א43 גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רב
כט ע"א43 גזל ואינו יורע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות נא
כט ע"א43 גזל וכו' יעשה צרכי רביםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תי, תפד, תקצד
כט ע"א43 יעשה בהן צרכי רביםגור אריה דברים פכ"ה הערה 100
כט ע"א43 יעשה צרכי רבים וכו'אורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסה {ותהיה הנאתו ממנו וכו' למי שגזל ממנו וגם לאחרים}
כט ע"א44 'אדבריה'אור אברהם (זוועהיל) עמ' קסו {הוא לשון הנהגה}
כט ע"א45 אבל קודר הוא קב או קביים ונותן לפני בהמתודבר טוב עמ' תפד
כט ע"א47 אמר אביי השתא דאמר שמואל אסור ותנא דבי שמואל מותר וכו'הר המוריה עמ' רמט
כט ע"א47 אמר אביי השתא דאמר שמואל אסור ותנא דבי שמואל מותר וכו'מגילת סמנים עמ' נ, סה
כט ע"א רש"י ד"ה א"ל אין אתם זקוקיםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רז ע"א
כט ע"א רש"י ד"ה לפני הגזבריםדרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קלא ע"ג
כט ע"א רש"י ד"ה לפני הגזבריםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רו ע"ג
כט ע"ב01 הלכה למעשהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלב
כט ע"ב10 שקילי טיבותיך ושדיא אחיזרידרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 62
כט ע"ב10 שקלה טיבותיה ושדיא אחזראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 888-887
כט ע"ב29 אסור להזכיר לחבירו בשבת סכום מידהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שו
כט ע"ב29 ובלבד שלא יזכיר לו סכום מידהדבר טוב עמ' תפב
כט ע"ב31 ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקחאגרות הראיה ח"ה עמ' י
כט ע"ב32 המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה וכו'בן מלך - שבת עמ' קפה
כט ע"ב תוס' ד"ה המביאחלקו של יוסף (אמאדו) דף כ ע"ג
ל ע"א20 אין מטפחין אין מספקין ואין מרקדין ביו"טפנים מסבירות עמ' קס
ל ע"א20 אין מטפחין ואין מספקין ואין מרקדיןמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות ח"א עמ' רסה
ל ע"א26 והא הני נשי וכו' ולא אמרינן להו ולא מידי אלא הנח להם לישראל וכו'זכור לדוד עמ' פא
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב יהיו שוגגיןפרפרת משה ח"ב עמ' נז
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידיםבית אלהים שער ב עמ' שג
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןברית עולם (תשסט) עמ' קלג
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןחיי נפש ח"ו עמ' ל
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזיריןעצי חיים על התורה עמ' תנד
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזיריןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכט
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין וכו' ואכלי ושתו עד שחשכה ולא אמרינן להו ולא מידישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ד, ה
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגיןחיי נפש ח"ב עמ' ו, רצו
ל ע"א28 הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין וכו'ס' חסידים סי' רסב
ל ע"א28 מוטב יהיו שוגגיםאור חדש על ציון דף ב ע"א
ל ע"א28 מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידיםמבשרת ציון ח"ב עמ' רי
ל ע"א28 מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רס
ל ע"א28 מוטב יהיו שוגגיןבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4, 6, 8
ל ע"א28 מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידיןשערי תשובה שער ג אות קצו
ל ע"א28 מוטב שיהיה שוגגין ולא מזידיןבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכו
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןשערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצו
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכד
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןבינה לעתים (תשנד) דרוש מז עמ' דש
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןדרשות הצל"ח השלם עמ' קפב, שכז
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלב
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןלהוגה דעות פ"ו ה"ז
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןמקראי קדש (תשנג) עמ' תעב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יא, רכא, רנד
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןפאר יעקב ח"ב עמ' תתלו
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןתורת מנחם חי"ד עמ' 131
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןתורת מנחם חנ"א עמ' 386
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןתורת מנחם חס"א עמ' 126
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 232
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידיםס' חסידים סי' לט
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידיןשם אליעזר דף כ ע"ג, מ ע"ד
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגיןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלג
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגיןחיי נפש ח"א עמ' לג, שמא ע"א
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגיןלב אליהו (תשסה) שמות עמ' נו
ל ע"א28 מוטב שיהיו שוגגיןנפש הרב עמ' רצד
ל ע"א31 אין אומרים באיסור דאוריתא מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןמי מרום ח"י עמ' כב
ל ע"א32 הנח להם לישראל גם בדאורייתאשמחה לאיש (אלישר) או"ח סי' ו דף יג ע"ד
ל ע"א33 דהא תוספת יום הכפורים דאורייתא הוא וכו'הר המוריה עמ' ריד, רסג
ל ע"א34 הני דאכלי ושתי בערב יוכ"פ חשכה ולא מחינא בהומשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כו
ל ע"א34 הני נשי דאכלן ושתייןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' קנב, שעח
ל ע"א34 הני נשי דאכלי עד שחשיכה מוטב יהיו שוגגיםמקראי קדש (תשנג) עמ' קסד
ל ע"א34 והא נשי דידן דאכלי ושתי עד אורתאצבא אהרן - שבת תשובה עמ' עג
ל ע"א34 תוס' יוה"כ דאורייתאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 57
ל ע"א34 תוספת יוה"כ דאורייתאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטו
ל ע"א רש"י - מטפחין - משום אבלישא מדברותיך - מגילה עמ' סג
ל ע"א תוס' - אין אנו בקיאין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קב
ל ע"א תוס' ד"ה דהאצבא אהרן - שבת תשובה עמ' סח
ל ע"א תוס' ד"ה דהאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנח
ל ע"א תוס' ד"ה דמליא בחצבהשמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"ד
ל ע"א תוס' ד"ה האנפש הרב עמ' קנד
ל ע"א תוס' ד"ה תנן וכו'לב חיים חלק ב (סימן ט) דף י ע"ד
ל ע"א תוס' ד"ה תנן - לדידן וכו'נפש הרב עמ' קעג
ל ע"א ר"ן (טז:)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' קנג
ל ע"א פני יהושע - נשים מצווין על תוספות יוה"כתיבת גמא (תשסז) עמ' קז
ל ע"א פני יהושע בענין נשים במ"ע שהזמ"גברכת אבות עמ' קסה
ל ע"א פני יהושע וצל"ח בנשים בתוספת יו"כתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפב, רפג
ל ע"ב03 דקא סתר אהלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכד
ל ע"ב10 ואם התנה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסה
ל ע"ב14 מותר השמן שבנר ושבקערה אסורשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יג אות ד
ל ע"ב16 יושב ומצפהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
ל ע"ב22 עצי סוכה אסורים בהנאה כל שבעהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיח
ל ע"ב22 עצי סוכה אסורין וכו', ותוס'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רצא
ל ע"ב25 כשם שחל שם שמים על החגיגה חל שם שמים על הסוכהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 142, 148, 158
ל ע"ב25 כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכהקרן לדוד דברים עמ' רפג
ל ע"ב25 מנין שכשם שחל שם שמים על החגיגה וכו'אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קעט
ל ע"ב25 שכשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 357
ל ע"ב31 סככה כהלכתה ועטרה בקרמים ובסדינין המצויירין וכו' אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון של חגשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות ה
ל ע"ב37 באומר איני בודל מהם כל בה"ש דלא חלה קדושה עלייהו אבל עצי סוכה דחלה קדושה עלייהו אתקצאי לשבעה, ורש"י ותוס'באר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' סא
ל ע"ב38 אבל עצי סוכה דחל קדושה עלייהופרפרת משה ח"ב עמ' קכד, קלז
ל ע"ב38 בעצי סוכה לא מהני תנאי, בעל המאור, רשב"אאור אברהם - תשובה עמ' תפה
ל ע"ב45 סוכה דלא מפסקי לילות מימים הוי כיומא אריכתאגנת אגוז (תשעב) אות תיד
ל ע"ב46 יומא אריכתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעא
ל ע"ב46 כל ימי חג הסוכות כחד יומא אריכתא דמיויברך דוד עמ' יח
ל ע"ב רש"י ד"ה לה' ור"ה על החגיגהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 350
ל ע"ב רש"י מטפחין יד על ידישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
ל ע"ב תוס' - דפנות העודפות על שיעור סוכה אינו בכלל האיסור ליהנות מעצי סוכהמרפא לנפש בראשית עמ' צו
ל ע"ב תוס' בשם ר"ת - בכדי הכשר סוכה אסור מן התורה להשתמש בעצי סוכהויגד יעקב עמ' שכ
ל ע"ב תוס' ד"ה אבל - היינו כגון בב' דפנות ושלישי אפי' טפחעצי חיים על התורה עמ' שנח
ל ע"ב רשב"א בדין סוכה ונוי סוכהברכת שלמה חו"מ עמ' ר [הלכה]
לא ע"א איזה הוא קרפףישא מדברותיך - מגילה עמ' ריא
לא ע"א תוס' ד"ה ור"יאיש מבין ח"א דף מז ע"ב
לא ע"א תוס' ד"ה מן - לא שייך עימור אלא במקום שגדילים שםבשבילי התלמוד ח"א שבת צו ע"ב
לא ע"ב בית שנפחתויקהל משה (וייס) עמ' רפ [הלכה]
לא ע"ב מודים חכמים לר' מאירתורת מנחם חל"ט עמ' 61
לא ע"ב תוס' ד"ה ונפחת - היכא דלא שייך למינקט דברי אותו התנא לא מיקרי סתםלחמי תודה דף רח ע"א
לא ע"ב תוס' ד"ה ונפחת - מוזכר הרמב"םמצווה ועושה ח"א עמ' תקנט
לב ע"א אין עושין פחמין וכו' פשיטא למאי חזי תני ר' חייא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 183, 182
לב ע"ב01 מתקן מנאדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות רט
לב ע"ב02 חותכה באור לשתי נרותצמח צדיק (תשסז) עמ' ג, רפו, דש, שצה
לב ע"ב03 מוחטין את הפתילה וכו' עתירי בבל יורדי גיהנם וכו' המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ריז {סמיכות ג' המימרות, ללמד זכות על עשירי בבל שלא הטיבו לשבתאי כדי להועיל לו}
לב ע"ב06 ששה דברים בפתילה וכו'לב חיים חלק ב (סימן קצד) דף קכ"ז ע"א (ד"ה תשובה)
לב ע"ב07 אין גודלין את הפתילות ביום טובשערי תשובה אגה"ת אות לז
לב ע"ב12 כי הא דשבתי בר מרינוס שאל מזוני כו'סוכת דוד (שירירו) דף קלב ע"ד
לב ע"ב12 עשירי בבל יורדי גיהנום הםלב אביגדור עמ' קנא
לב ע"ב12 עשירי בבל יורדי גיהנםבית שלום מרדכי עמ' נז
לב ע"ב12 עשירים שבבבל יורדים לגיהנוםתורת אליהו עמ' שצד
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גהינם הם וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט ע"ג (דף ל ע"ב ד"ה ובזה)
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גהינם הםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"ג
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גהנם הםראשית דעת (קורח) סי' נג אות יא
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גיהינום הם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנא
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גיהנום הם וכו' כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינופאר יעקב ח"ד עמ' קלח, קלט
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גיהנם הםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שמג
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גיהנם הםדרכי התשובה עמ' קנ
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גיהנם הםלדור ולדורות ח"א עמ' ר
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גיהנםאור חדש על ציון דף ח ע"ב
לב ע"ב12 עתירי בבל יורשי גיהנוםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2059
לב ע"ב12 עתירי בכל יורדי גיהנםביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק יז
לב ע"ב13 בעא מינייהו עיסקאברך את אברהם דף קמז ריש ע"ג
לב ע"ב13 בעא מנייהו עסקי ולא יהבוכתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמד
לב ע"ב13 בעא מנייהו עסקי ולא יהבוכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פט
לב ע"ב13 בר מרינוס וכו'סמיכה לחיים (סימן ה) דף כ"ו ע"ד (ד"ה וראיתי)
לב ע"ב13 מעשה בשבתאי בר מרינוסדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' לג
לב ע"ב13 שבתאי בר מרינוס אקלע לבבל בעא מינייהו עסקא ולא יהבי ליה וכו' כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"א וכו'+מטר השמים - עמודי העולם עמ' שכא
לב ע"ב13 שבתאי בר מרינוס אקלע לבבל בעא מינייהו עסקא ולא יהבי ליה וכו' כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"א וכו'מטר השמים - עמודי העולם עמ' שכא
לב ע"ב13 שבתאי בר מרינוס אקלע לבבלישועה ורחמים עמ' ו
לב ע"ב13 שבתי בר מרינוס וכו' מערב רב קאתוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסו ע"ד
לב ע"ב14 אמר הבו לי מיזן לא זייניה אמר הני מערב רב קאתושבט מישראל (קרמניץ) פרק מט פסוק ג
לב ע"ב15 הני מערב רב קאתו וכו' כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםלקחת מוסר ח"א עמ' תריד
לב ע"ב15 הני מערב רב קאתודברים אחדים (תקמח) דף פז ע"ד
לב ע"ב15 הני מערב רב קאתודברים אחדים (תשמו) עמ' שי
לב ע"ב16 המרחם בידוע שהוא מזרע אברהםאור הרעיון עמ' עב, קמט
לב ע"ב16 המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםפירוש המכבי שמות עמ' קנט-קס
לב ע"ב16 המרחם על הבריות וכו' וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 214, 17, 4
לב ע"ב16 המרחם על הבריות וכו' מזרעו של אברהםישראל קדושים עמ' 53, קדושת השבת סי' א (עמ' 2)
לב ע"ב16 המרחם על הבריותעמק המלך (תשסג) עמ' 392
לב ע"ב16 כל המרחם בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינונתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קעז
לב ע"ב16 כל המרחם בידוע שהוא מזרעו של אברהםהדרת אפרים ח"ב עמ' קעה
לב ע"ב16 כל המרחם הוא מזרעו של אברהםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שה
לב ע"ב16 כל המרחם וכו' מזרעו של אברהם אבינולקוטי שיחות חלק ל עמ' 66, 62
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינונטעי אשל בראשית עמ' קלב
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרע אברהם יצחק ויעקבגיא חזיון ח"ב דף מט ע"ב
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"א וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' ז
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"אבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שח, דברים עמ' ריד, תקסט
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"אלחם רב על סדור התפילה אות א' טז
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"אעצי חיים על התורה עמ' קלט
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםמפי ספרים וסופרים (תשעב) אבות פניני חסידות פ"ה אות לז
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינונועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צא ע"ד
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינוצניף מלוכה (רייז) עמ' סג
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' צח
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינואוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמח
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קלז
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינוברכת מועדיך לחיים ח"א דף ט ע"ב [ל ע"ב ד"ה ובזה]
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינודרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 104
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינוזך ונקי עמ' רה
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינולחמי תודה דף עז ע"א, קג ע"ב
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינולפרקים (תשסב) עמ' שה
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינומאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צ ע"ב
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 320
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מד
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםאור חדש למטיפים עמ' 48
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםנזר הקדש ח"ג עמ' קמו
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות וכו' וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינושיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 328 ,295 ,271
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' סד
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות ידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט ע"ג (דף ל' ע"ב ד"ה ובזה)
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריותהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלה
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' נ, רא, שלח
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריותשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' צב
לב ע"ב17 בידוע שהוא מזרע אברהםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קפז
לב ע"ב17 כל מי שאינו מרחםמשיבת נפש עמ' ל
לב ע"ב17 כל שאינו מרחם בידוע שאינו מזרע אברהם אבינוזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנד
לב ע"ב17 כל שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינוהגות לב עמ' 98
לב ע"ב17 שהוא מזרעו של א"אמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רג
לב ע"ב18 מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינוארוחת תמיד עמ' שנט ע"א ד"ה לבן
לב ע"ב18 מי שאינו מרחם על הבריות וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 287-288
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדוויגד יעקב עמ' תקכג
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדו וחייו אינם חייםמאמרי שלמה ח"א עמ' קצו
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדואבן פינה עמ' 113
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדואוהב שלום עמ' 13
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל פ' בהר דף שא ע"ב
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל פ' תצוה דף ערה ע"ב
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדויגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצג, ויקהל אות קסט
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכה
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחריםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיט
לב ע"ב20 המצפה לשולחן חבירו עולם חשך בעדוברית אברם עמ' תקצ
לב ע"ב20 המצפה לשולחן חבירו עולם חשך בעדושרגי טובא דרוש ט
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדודרשות דבר צבי עמ' קלג
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדוהישר והטוב (תשסג) עמ' קיג, קל
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תנט, ח"ב עמ' שפד
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל מועדים ח"ד דף ערה ע"ב
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל פ' וירא דף שעט ע"ב, פ' חיי שרה דף תפד ע"א, תקטז ע"א, פ' ויחי דף תצה ע"ב
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוויואל משה מאמר א סי' קנט עמ' קנז
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוחכמת התורה ויגש עמ' רמג
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוחכמת התורה וירא עמ' תקפג
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוקהלת יעקב חנוכה עמ' קמה
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעד
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחריםילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחריםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שכה
לב ע"ב20 המצפה לשלחן חברומקוה המים (שטעגר) עמ' קמא
לב ע"ב20 המצפה על שולחן אחרים עולם חשך בעדובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רה, דברים עמ' תרפב, תתרב
לב ע"ב20 המצפה על שלחן אחרים עולם חושך בעדוברכת השיר (צינץ) עמ' צט
לב ע"ב20 המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו וכו' אף חייו אינן חייםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יא, פה, פו, קנט, תקיב
לב ע"ב20 המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדואור חדש על ציון דף קכה ע"א
לב ע"ב20 המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדוקרן לדוד בראשית עמ' שצח, שמות עמ' רי, ויקרא-במדבר עמ' ת
לב ע"ב20 המצפה על שלחן אחריםשער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' יב, ח"ב עמ' רלו
לב ע"ב20 הסומך עצמו על שולחן אחרים העולם חשך בערומפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' פט
לב ע"ב20 הסמוך על שולחן אחריםשיחות לספר בראשית עמ' שצ
לב ע"ב20 כיון שנצרך לבריות עולם חשך בעדובמסילה נעלה עמ' רנז, שמב
לב ע"ב20 כיון שנצרך לבריות עולם חשך בעדושיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רכט
לב ע"ב20 כל המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדולחם רב על סדור התפילה אות תשנו
לב ע"ב20 כל המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שעד
לב ע"ב20 כל המצפה לשולחן חבירו עולם חשך בעדואמרי בינה (שיפמאן) עמ' ט
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחריםחכמת התורה קורח עמ' תפ
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדודרש משה (קלנברג) ח"א דף סא
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקע
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדובינה לעתים (תשנד) דרוש כד עמ' קעג
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תשג ע"ב
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוהמדרש והמעשה שמות פרשת תצוה
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קנב
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן חבירו עולם חשך בעדומאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צ ע"ב
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן חבירו עולם חשך בעדומאור עינים (פינטו, תג) ערובין פרק ח דף צ ע"ב
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן חברו עולם חשך בעדואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שלא
לב ע"ב20 כל המצפה על שולחן אחרים עולם חשך בעדוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעב, שמות עמ' שמ
לב ע"ב20 כל המצפה על שולחן אחרים עולם חשך בעדושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקט
לב ע"ב20 כל המצפה על שולחן חבירו עולם חשך בעדואהבת דוד (וועגער) עמ' 13
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדותהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה ז, פרק קמז פסוק ז הערה יג
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו וכו' אף חייו אינן חייםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שלב, שלד, שלה
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו וכו' ומי שיסורין מושלין בגופוכתב סופר אגדות כאן
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו וכי'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קי
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדואגרת הטיול (תשעה) עמ' רט
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדוברית שלום (תעח) דף ב ע"א
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדוברית שלום (תשסח) עמ' ז
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל פ' במדבר דף נה ע"א
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1529
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקכג ד"ה ואמרו, ח"ב עמ' תכג ד"ה ואני
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדופאר יעקב ח"ב עמ' תשלו, ח"ג עמ' מו
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בערולחמי תודה דף ח ע"א, פט ע"א
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן חבירו עולם חשך בעדותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' עח
לב ע"ב20 כל המצפה על שלחן חבירוישועה ורחמים עמ' קיא
לב ע"ב20 כשאדם מצפה לשולחן חבירו עולם חושך בעדושבט מישראל (קרמניץ) פרק קמו פסוק ח
לב ע"ב20 מי שמצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדובית יצחק (ויינברגר) עמ' שמו
לב ע"ב20 מי שנצרך לשלחן אחרים עולם חשך בעדוחכמת התורה בא עמ' קע
לב ע"ב21 עולם חשך בעדובינה לעתים (תשנד) דרוש יח עמ' קלט
לב ע"ב23 אף חייו אינן חייםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רז
לב ע"ב23 ג' חייהם אינם חיים וי"א מי שאין לו אלא חלוק אחדמנחת אליהו (תשנט) עמ' רטו
לב ע"ב23 ג' חייהם אינם חיים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקא
לב ע"ב23 ג' חייהם אינם חייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלח
לב ע"ב23 ג' חייהם אינם חייםזכר דוד על התורה עמ' ר
לב ע"ב23 ג' חייהם אינם חייםפרדס מרדכי עמ' קכא, קלה, קפו, רז, רטו, תצט, תרנח
לב ע"ב23 ג' חייהם אינם חייםתורת יחיאל בראשית עמ' שעח, שצח
לב ע"ב23 ג' חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ומי שאשתו מושלת עליו, ומי שיסורין מושלין בגופומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פז
לב ע"ב23 ג' חייהם אינן חיים המצפה לשלחן חבירו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות יג
לב ע"ב23 ג' חייהן אינם חיים המצפה לשולחן אחריםדרשות הצל"ח השלם עמ' שו
לב ע"ב23 ג' חייהן אינן חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירוחכמת שלמה (לוריא, שמב) מסכת ביצה דף י ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' כד דף יד ע"ד
לב ע"ב23 ג' חייהן אינן חיים וכו' מי שיסורין מושלין בגופושם יחזקאל עמ' תז
לב ע"ב23 ג׳ חייהם אינם חייםדברי חנינא - רפואה עמ' קטו
לב ע"ב23 ג' חייהם אינם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צב
לב ע"ב23 המצפה לשולחן חבירו חייו אינם חייםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יב
לב ע"ב23 המצפה לשולחן חברו חייו אינם חייםלחם רב על סדור התפילה אות תשנט, תתקלא
לב ע"ב23 המצפה לשלחן אחרים חייו אינן חייםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכא
לב ע"ב23 חייהן אינן חייםקריאה בקריה ח"א עמ' קנ {חיים בלי הנאה אינם חיים}
לב ע"ב23 כל המצפה לשולחן אחרים חייו אינם חייםלחם רב על סדור התפילה אות תתסא
לב ע"ב23 שלושה חייהם אינם חייםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רמב, שצא
לב ע"ב23 שלושה חייהן אינם חייםדברי סופרים סי' ו (עמ' 5)
לב ע"ב23 שלושה חייהן אינם חייםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1393
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיי'בינת יששכר דף כב ע"ב
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים אלו הן המצפה לשלחן חברו וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף י ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כד דף יד ע"ד
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן אחרים וכו'לב אביגדור עמ' קמט
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים וכו' המצפה לשלחן חבירוזרע שמשון (תשסג) ויגש אות יא
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים וכו' ומי שאשתו מושלת עליומשמיע שלום עמ' קצג
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים וכו' ומי שאשתו מושלת עליוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קצג
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים וכו' מי שאשתו מושלת בושבח נעורים עמ' רלה
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' שו
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חייםברכת חיים (תשמה) ח"ב עמ' 232
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חייםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צט
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חייםרב שלום (אדלר) עמ' רעח
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינן חייםמאורי אור (אתרוג) פ"כה ה"ה
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים המצפה לשולחן חבירו ומי שאשתו מושלת עליו ומי שיסורין מושלין בגופומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפ
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכד, קצג
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו וכו'פאר יעקב ח"א עמ' סב
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ומי שאשתו מושלת עליואור חדש (הרטמן) פ"א אות 1410
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן וכו' ומי שיסורין מושלין בגופודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 999
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים וכו' ויש אומרים אף מי שאין לו אלא חלוק אחדמבשר טוב - חנוכה עמ' קה
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים וכו' ומי שאשתו מושלת עליונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' י אות ג
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים וכו' מי שאשתו מושלת עליועזר מיהודה עמ' קנב
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חיים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמא
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חייםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלז
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינם חייםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' מו
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינן חיים המצפה לשלחן חברו ומי שאשתו מושלת עליו ומי שיסורין מושלין בגופודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 394
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינן חיים וכו' מי שיסורין שולטין בגופוברית שלום (תשסח) עמ' שכב
לב ע"ב23 שלשה חייהן אינן חיין מי שיסורים שולטין בגופוברית שלום (תעח) דף נ ע"ד
לב ע"ב24 מי שאשתו מושלת עליו חייו אינם חייםגור אריה דברים פכ"ה הערה 109
לב ע"ב24 מי שאשתו מושלת עליואור השמש (תשסח) עמ' יד
לב ע"ב24 מי שאשתו מושלת עליוקשוטי כלה (תשסג) עמ' עח
לב ע"ב24 מי שאשתו מושלתעולם הפוך פרק פא
לב ע"ב25 מי שיסורים מושלים בגופושער הבטחון עם "בתורתו יהגה" עמ' רנט
לב ע"ב25 מי שיסורים שולטין בגופו חייו אינם חייםנתיב התשובה עמ' נה
לב ע"ב25 מי שיסורין מושלין בגופו וכו'אמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ב פסוק ב מס' 1
לב ע"ב25 מי שיסורין מושלין בגופו חייו אינן חייםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' טז
לב ע"ב25 מי שיסורין מושלין בגופואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 263
לב ע"ב25 מי שיסורין מושלין בגופותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלד הערה 53
לב ע"ב25 מי שיסורין מושלין בו אין חייו חייםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 86, פ"ד הערה 448, פ"ו הערה 654, 672
לב ע"ב26 י"א אף מי שאין לו אלא חלוק אחד חייו אינם חייםס' חסידים סי' קעא
לב ע"ב26 מי שאין לו אלא חלוק א'דרישה מחיים דף מב ע"ד
לב ע"ב26 מי שאין לו אלא חלוק אחד חייו אינם חייםס' חסידים סי' קעא
לב ע"ב28 אין מקיפין שתי חביותשיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 351
לב ע"ב28 אין מקיפין שתי חביותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 379-378
לב ע"ב28 אין מקיפין שתי חביותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תז
לב ע"ב28 ואין מקיפין שתי חביותדרך חיים (תשלה) עמ' תו
לב ע"ב31 משום דקא מתקן מנאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכא
לב ע"ב42 בנין עראיתשבי (תשסה) עמ' רה שורש ערע
לב ע"ב42 בנין קבע אסרה תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצט
לב ע"ב42 וגזרו רבנן על בנין עראילקוטי שיחות ח"ו עמ' 166
לב ע"ב42 אהל עראי גזירה משום אהל קבעמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמח
לב ע"ב43 משום כבודו לא גזרו בה רבנןמגדנות אליעזר עמ' קפו
לב ע"ב רש"י - עולם חשך בעדו וכו' כלומר חשך פרוס לפניו, הכל עליו כחשךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קי
לב ע"ב רש"י ד"ה ואין גורפין - דמתקן מנא וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף יא ע"ג
לג ע"א11 חזרא ר"נ אסראהל ישרים דף ז ע"ג
לג ע"א29 ומגבבהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לב
לג ע"א30 וחכ"א מגבב משלפניו ומדליקחנן אלקים עמ' רי
לג ע"א31 אין מוציאיןויקהל משה (וייס) עמ' רג הערה יח [הלכה]
לג ע"א31 אין מוציאין את האור ביו"ט כו' דמולידמרפא לנפש בראשית עמ' תג
לג ע"א31 אין מוציאין את האור וכו' מן המיםמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
לג ע"א31 אין מוציאין את האור וכו' ולא מן המיםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף סא ע"ג
לג ע"א31 אין מוציאין את האור וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' רצב
לג ע"א31 אין מוציאין את האור כו' ולא מן המיםעשרה מאמרות (תשס) עמ' [תפג]
לג ע"א31 אין מוציאין את האור לא מן העצים וכו'שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 379
לג ע"א31 אין מוציאין את האורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ג
לג ע"א31 אין מוציאין את האורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיד
לג ע"א31 אין מוציאין האור ביו"ט, רש"י - משום דמולידמרפא לנפש בראשית עמ' תג
לג ע"א31 מוציאין את האור וכו' מן המיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלח
לג ע"ב01 אוכלי בהמה אין בהן משום תקון כליהר המוריה עמ' קעט
לג ע"ב05 קוטם להריח פטור לכלי חייבחנן אלקים עמ' רי
לג ע"ב13 תני חדאויקהל משה (וייס) עמ' רפא [הלכה]
לג ע"ב21 כי הוינן בי רב יהודה הוה מפשח לן, ותוס'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' קב
לג ע"ב21 ר"י אפשח אלותאמקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
לג ע"ב21 רב יהודה הוא מפשח ויהיב לן אלותא וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רצז
לג ע"ב37 במוסתקימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנז
לג ע"ב רש"י - ד"ה במוסתקי - מפי ר' שמואל המכונה חסיד שמעתיקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נט
לג ע"ב תוס' - אי ביום טוב יש נשמה יתירהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רמ
לג ע"ב תוס' - אם ביו"ט יש נשמה יתירהדברי יונה ח"א עמ' כד, שיט
לג ע"ב תוס' - בטעם שמריחין בשמים במוצאי שבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצב
לג ע"ב תוס' - בטעם שמריחין בשמים במוצאי שבתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טו
לג ע"ב תוס' - ביו"ט ליכא נשמה יתירהאור אברהם שמות עמ' רעא
לג ע"ב תוס' - למה אין מברכין על הבשמים במוצאי יו"טקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלב
לג ע"ב תוס' ד"ה כי - הקשו מדוע אין מברכין על בשמים ביו"ט שחל במוש"קאמרי נועם (מועדים) סי' ב ליו"ט שחל במוש"ק
לג ע"ב תוס' ד"ה כיויקהל משה (וייס) עמ' רפב [הלכה]
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן - ביו"ט ליכא נשמה יתירהשם יחזקאל עמ' כד
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן - הגיהנם שובת בשבתעזר מיהודה עמ' תיט
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן - למה אין מברכים על בשמים כשחל ליל יו"ט במוצ"שעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות י
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן - למה נמנעו כשחל יו"ט במ"ש מלהריח בשמים וכו' גם ביו"ט שובת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צו
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן - משום נפש יתירה שאבד וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תט-י
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן וכו' - משום אש גיהנם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכז
לג ע"ב תוס' - גיהנום ביו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצ
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינןבי חייא ח"א עמ' רפו
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינןדברי שאול בראשית עמ' תקב
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינןלהורות נתן בראשית עמ' לג
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' כה אות ד
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינןפרדס מנחם עמ' קכט
לג ע"ב תוס' ד"ה כילקוטי שיחות חל"א עמ' 191
לג ע"ב תוס' ד"ה כיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשצא
לד ע"א02 דרסה או טרפה בכותל וכו' ושהתה מעת לעת ושחטה כשירהמקראי קדש (תשנג) עמ' תצט
לד ע"א02 טרפה בכותלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעב
לד ע"א07 בהמה דאיתחזק בה ריעותא אסור לשוחטה ביו"טלחמי תודה דף ר ע"ב
לד ע"א07 מי מחזקינן רעותא ביום טובלבני ישראל עמ' יד
לד ע"א13 אחד מביא את האורמפניני הרב עמ' צה
לד ע"א16 כולן חייבים וכו' משום מבשל בקדירה חדשהמקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
לד ע"א18 אם נתן העצים והאחרון נתן אש האחרון חייבמשך חכמה ויקרא פ' יז פס' ז
לד ע"א31 מתקנין את הקונדספני מלך בראשית עמ' יג
לד ע"א36 אין מפצעין את הקנה לצלות בו מליחס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
לד ע"א37 אבל מפצעיןויקהל משה (וייס) עמ' ריז ענף ו, עמ' רלב [הלכה]
לד ע"א39 רא"א עומד אדם על המוקצהמקראי קדש (תשנג) עמ' קצח, תנו, תס
לד ע"א39 עומד אדם על המוקצהמנחת קנאות עמ' רמח
לד ע"א39 עומד אדם על המוקצהשלטי הגבורים (תשע) עמ' שסב {מוקצה - כל פרי שלא נגמרה מלאכתו}
לד ע"א תוס' ד"ה הכאמקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
לד ע"ב10 וקראת לשבת עונג קבעהמנחת מרדכי עמ' קכה
לד ע"ב10 וקראת לשבת ענגבני יששכר ח"א דף כג ע"ב
לד ע"ב14 מחלוקת רב נחמן ור' יוחנן אי שבת קובע למעשרלחמי תודה דף ר ע"ב
לד ע"ב14 שבת קובעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשטז
לד ע"ב14 שבת קובעת וכו' שלא נגמרה מלאכתואור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' רפא
לד ע"ב14 שבת קובעת למעשרויגד יעקב עמ' תריד
לד ע"ב14 שבת קובעת למעשרעצי חיים - מועדים עמ' פה, צז
לד ע"ב29 טבל מוכן הוא אצל שבתלחמי תודה דף קצז ע"א
לד ע"ב רש"י ד"ה ערב שבתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
לד ע"ב תוס' ד"ה ואומר מכאן אני נוטלבנין שאול עמ' ז
לה ע"א אר"י אחד שבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
לה ע"א מאירי - ליכא חיוב עונג ביו"טרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמה
לה ע"א מאירי וצל"ח - יו"ט אין בו חובת עונג ולכך אין קובע לאכילת עראיגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ט, יח
לה ע"א צל"ח - סעודת יו"ט משום שמחהשירת הפסח אות יט
לה ע"ב משילין פירות ביו"ט אבל לא בשבתויגד יעקב עמ' תרטז
לה ע"ב משילין פירות דרך ארובה ביו"טלחמי תודה דף רא ע"א
לה ע"ב משילין פירות דרך ארובה ביום טוב, ורש"ילב חיים חלק ג (סימן ס"ט) דף ע"ב ע"א (ד"ה תשובה)
לה ע"ב משירין וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רסט
לה ע"ב תנן משילין פירות דרך ארובה ביום טוב וכו'זכור לדוד עמ' ז
לה ע"ב התם דאיכא ביטול בית המרדש וכו'כתב סופר אגדות כאן
לו ע"א08 תנן משילין פירות וכו' לא שנו אלא באותו הגג וכו'תורת איש ח"ב עמ' צז
לו ע"א11 יום טוב דקיל ואתי לזלזולי ביהבן מלך - שבת עמ' רב
לו ע"א18 ומכסין את הפירות, ורש"ילב חיים חלק ג (סימן ס"ט) דף ע"ב ע"א (ד"ה תשובה)
לו ע"א25 נותנים כלי תחת הדלף בדלף הראויכתנות אור עמ' שעו
לו ע"א28 פורסין מחצלתויקהל משה (וייס) עמ' ז, מח הערה יט [הלכה]
לו ע"א28 פורסין מחצלת ע"ג כוורת דבורים וכו' מודה ר"ש בפס"רלקוטי שיחות חי"ד עמ' 17
לו ע"א רש"י ד"ה פורסין מחצלתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנז
לו ע"א שיטה מקובצתאהל ישרים דף כה ע"ב
לו ע"ב02 מהו דתימא במינו נצוד אסור שלא במינו נצוד מותר קמ"ללחמי תודה דף רכד ע"ב
לו ע"ב09 בי רחיא דאביי דלוף אתא לקמיה דרבה א"ל זיל עייליה לפוריך להתם דלהוי כגרף של רעי וכו'שבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קו
לו ע"ב20 כל שחייבין עליו משום שבותס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכא
לו ע"ב20 כל שחייבין עליו משום מצוה ורש"י ותוס'תושע יאודה דף צח ע"ג
לו ע"ב21 שבותדרשות הר"ן (מישור) עמ' קמח {כל שבות הוא מלאכה}
לו ע"ב22 ואלו הן משום שבות וכו' משום רשות וכו' והא מצוה קעבידמכשירי מצוה עמ' טז
לו ע"ב22 משום שבות וכו' רוכבין על גבי בהמהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' סו
לו ע"ב22 חייבין עליו ביו"ט וכו' ולא מקדשין ביו"טנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' לב אות א
לו ע"ב23 אילן ביו"טבעקבי יעקב עמ' רו
לו ע"ב23 אין עולין באילן ביום טובאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בראשית יב
לו ע"ב23 אין עולין באילן ואין שטין ע"פ המיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
לו ע"ב23 אין עולין באילן וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 326
לו ע"ב23 אין עולין באילןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסד
לו ע"ב23 אין רוכבין ע"ג בהמהבשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
לו ע"ב23 אין רוכבין על גבי בהמה ביו"טאור אברהם על ספר המצוות עמ' שפ
לו ע"ב23 אין רוכבין על גבי בהמהחקל יצחק (תשסג) עמ' צו
לו ע"ב24 אין מטפחין ביו"טישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
לו ע"ב24 ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין ביו"טאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלו
לו ע"ב24 ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדיןמכשירי מצוה עמ' טז
לו ע"ב24 ולא מטפחיןהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק טז
לו ע"ב24 ולא מטפחיןלקוטי שיחות ח"א עמ' 230
לו ע"ב24 לא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין ביו"טאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' פ
לו ע"ב24 לא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויקרא ג
לו ע"ב25 ואין מספקין ואין מרקדיןויגד יעקב עמ' ע
לו ע"ב25 אין מספקיןערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 129
לו ע"ב25 ואלו הן משום רשות לא דנין וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קע
לו ע"ב25 משום רשות לא דנין ורש"ימשיב צדק סי' יח (עמ' 12)
לו ע"ב26 אין דנים בשבתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כא
לו ע"ב26 אין דנין בשבת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שכו
לו ע"ב26 אין דניןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמח, ח"ו עמ' מח
לו ע"ב26 אין דניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לב
לו ע"ב26 אין מקדשיןויקהל משה (וייס) עמ' רצב אות ג והערה ב [הלכה]
לו ע"ב26 ולא מקדשין וכו'ברכת אבות עמ' סה
לו ע"ב26 לא דנים ולא מקדשים ולא חולציםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קח
לו ע"ב26 לא דניןמשנת חיים שמות עמ' קטז
לו ע"ב27 ואלו הן משום מצוה לא מקדישין כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ב
לו ע"ב27 אין מקדישין ביו"ט מדרבנןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' שעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז
לו ע"ב27 אין מקדישין וכו'ברכת אבות עמ' רפג
לו ע"ב27 אין מקדישיןמשנת חיים ויקרא עמ' יא
לו ע"ב28 אין מגביהין תרומות ומעשרות ביו"טלחמי תודה דף רח ע"א
לו ע"ב28 אין מגביהין תרומות ומעשרות בשבתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסח
לו ע"ב28 אין מגביהין תרומות ומעשרותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקיח
לו ע"ב28 אין מעשרין ביו"טס' חסידים סי' קנד
לו ע"ב29 ביו"ט אמרו ק"ו בשבתערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 174
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא או"נ בלבדלקוטי שיחות חי"א עמ' 35
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנו
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רלז ע"א
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדדברי יואל מועדים ח"ט עמ' סה
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדלחמי תודה דף קמז ע"א
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רסו
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדתורת הרבי רבי זושא סי' קיט
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדתורת מנחם חנ"ד עמ' 142
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת, ושטמ"קשמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"א
לו ע"ב30 אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפשמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמד
לו ע"ב30 ביו"ט הותרה מלאכה לצורך אוכל נפשבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נח
לו ע"ב31 אין עולין באילן גזירה שמא יתלושמקראי קדש (תשנג) עמ' תנא
לו ע"ב31 אין עולין לאילן ביו"ט שמא יתלושאמרי נועם (מועדים) סי' א לט"ו בשבט
לו ע"ב32 אין רוכבין ע"ג בהמה שמא יחתוך זמורהשבח נעורים עמ' צג
לו ע"ב32 אין רוכבין על גבי בהמה שמא יחתוך זמורהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנו, תסג
לו ע"ב32 אין רוכבין על גבי בהמה שמא יצא חוץ לתחוםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מז
לו ע"ב32 ולא רוכבין ע"ג בהמה גזירה שמא יחתוך זמורהמאורות האריז"ל עמ' קלו אות ב
לו ע"ב33 ש"מ תחומין דאורייתאדי השב דף לג ע"ב
לו ע"ב33 ש"מ תחומין דאורייתא וכו'נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
לו ע"ב34 גזירה שמא יחתוך זמורהנוה צדק דף ד ע"ד
לו ע"ב34 שמא יחתוך זמורהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רא
לו ע"ב37 גזירה שמא יתקן כלי שירשבט מישראל (פרידמן) ח"א עמ' קמ
לו ע"ב38 לא דנין וכו' ולא מיבמין שמא יכתובתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק טו הערה ו
לו ע"ב38 הא מצוה קעבידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכא
לו ע"ב רש"י - אסור לדון בשבת אפילו ליכא דעדיף מיניהגנת אגוז (תשעב) אות שכו
לו ע"ב רש"י - מטפחין בידישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
לו ע"ב תוס' ד"ה והא מצוה - מותר לדון בשבת אם לא איכא דעדיף מיניהגנת אגוז (תשעב) אות שכו
לו ע"ב תוס' ד"ה והא מצוהנוה צדק דף לא ע"ד
לו ע"ב תוס' ד"ה שופך ושונה - הא דשרי משום דהו"ל בגרף של רעילחמי תודה דף רכד ע"ב
לו ע"ב רא"ש - לא זכית אנא לאורייתא אלא בגין דחמית קדליה דר' מאיר מן אחורוידברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמב
לו ע"ב מאירי - החזקתי עצמי כלא יודעהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קנח
לז ע"א01 דאית ליה אשה ובנים ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שג
לז ע"א01 לא חולצין ולא מיבמיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמג
לז ע"א03 וכלהו גזירה משום שמא יכתובאיש מבין ח"ב דף לג ע"ב
לז ע"א03 וכלהו טעמא מאי גזרה שמא יכתוב וכו' גזרה משום מקח וממכרזכור לדוד עמ' כט
לז ע"א04 ואלו הן משום מצוה לא מקדישין וכו' גזרה משום מקח וממכרמכשירי מצוה עמ' פח
לז ע"א05 אסור להקדיש בשבת, מאירי - אבל הפקר מותראור אברהם ויקרא עמ' שנג, שנו
לז ע"א05 לא מקדישין ולא מעריכין וכו' ביו"ט ק"ו בשבת, מאיריאור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיז
לז ע"א06 גזירה דמו"מודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפד
לז ע"א29 בהמה וכלים הרי הן כרגלי הבעליםדברי יואל פ' בשלח דף תיז ע"ב
לז ע"א29 בהמה וכלים כרגלי הבעליםקרני אורה עמ' סה
לז ע"א29 הבהמה והכלים כרגלי הבעליםברכת מועדיך לחיים ח"א דף קיח ע"ד [תכד ע"א ד"ה עוד], קיט ע"א [תכד ע"ב ד"ה ומכאן] {בדרך מוסר}
לז ע"א29 הבהמה והכלים כרגלי הבעליםנטעי אשל בראשית עמ' תא
לז ע"א29 הבהמה והכלים כרגלי הבעליםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שנז
לז ע"א29 הבהמה והכלים כרגלי הבעליםתורת יחיאל במדבר עמ' קצא
לז ע"א29 כרגלי הבעליםאור חדש על ציון דף לא ע"א
לז ע"א33 האשה ששאלה מים ומלח כרגלי בעליםמקראי קדש (תשנג) עמ' תא
לז ע"א33 וכן האשה ששאלהעיני יצחק דף מו ע"ג
לז ע"א33 מים ומלח לא בטיל לגבי עיסהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
לז ע"א רש"י - תו לא מיפקד כולי האי וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 27
לז ע"א רש"י - תחילת הוצאה ע"י טלטולגבורת יצחק סוכות עמ' נה
לז ע"א רש"י ד"ה אין פוסקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכג
לז ע"א רש"י ד"ה אית ליהבעקבי יעקב עמ' קכא
לז ע"א רש"י ד"ה משום מקחלהורות נתן בראשית עמ' קיג
לז ע"א תוס' ד"ה ורמינהושמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"א
לז ע"א תוס' ד"ה ורמינהושער יוסף (תקיז) דף קי ע"ג
לז ע"ב04 המוסר בהמה לרועה הרי היא כרגלי הרועהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלה
לז ע"ב13 שנים ששאלו חלוקפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
לז ע"ב20 איתמר ב' שלקחו חביתתושע יאודה דף צו ע"א
לז ע"ב20 איתמר ב' שלקחו חביתדרכי הים דף קסב/קסג ע"ב
לז ע"ב21 בהמה של שני שותפיןכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קכו
לז ע"ב21 שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות וכו' שתיק רב וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כב
לז ע"ב21 שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפותמקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
לז ע"ב23 אין ברירהדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו עמ' נז, תשובות סי' ו עמ' תקפז
לז ע"ב23 אין ברירהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
לז ע"ב24 א"ל רב כהנא ור"א והרא"הדי השב דף לד ע"א
לז ע"ב24 אברים ינקי מהדדיבאר שרים פרשת משפטים דרוש ג אות ד
לז ע"ב24 בהמה ינקי תחומין מהדדישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' מח
לז ע"ב25 לאיסור מוקצה חששו לאיסור תחומין לא חששוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צ
לז ע"ב25 לאיסור מוקצה לא חששו, תוס'אמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
לז ע"ב27 המת בבית ולו פתחים הרבה, ורש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' רז
לז ע"ב35 אין ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן יש ברירהזמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תג
לז ע"ב35 בדרבנן יש ברירהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפז, תנז
לח ע"א כי סליק ר' אבא וכו' אחיכו עלי' וכו'דברי יואל פ' מצורע דף תמה ע"ב
לח ע"ב משה שפיר קאמרתעטרת יהושע במדבר עמ' קלז
לח ע"א01 אין ברירהחכמת התורה נח עמ' שסא
לח ע"א04 בדאורייתא אין ברירהעולת חודש ח"ג מאמר רכז
לח ע"א04 בדאורייתא אין ברירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנח, רס, רסב
לח ע"א04 בדאורייתא אין ברירהעצי חיים על התורה עמ' תסג
לח ע"א04 בדאורייתא אין ברירהפרפרת משה ח"ב עמ' קכד
לח ע"א04 בדאוריתא אין ברירה ובדרבנן יש ברירהחיי נפש ח"ב עמ' ג
לח ע"א04 במילי דאורייתא אין ברירהשארית מנחם ח"ב עמ' רנה
לח ע"א04 וכי לית ליה לרבי אושעיא ברירה בראורייתא אבל בדרבנן אית ליהגבורות אליהו סי' פב
לח ע"א05 בדרבנן יש ברירהמרפא לנפש בראשית עמ' רי
לח ע"א05 בדרבנן יש ברירהערבי נחל (תשסד) עמ' תסז, תע
לח ע"א06 הלכה כר' אושעיאחמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלט
לח ע"א20 אשה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכ
לח ע"א20 האשה ששאלה וכו' הרי אלו כרגלי שתיהןדברי יואל פ' כי תשא דף רעט ע"ב
לח ע"א20 האשה ששאלה מחבירתה תבלין מים ומלח לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהןדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפה
לח ע"א20 אשה ששאלה מחברתה מים ומלח וכו' העיסה כרגלי שתיםדברי יונה ח"א עמ' פו
לח ע"א20 כי סליק ר' אבא אמר וכו'מגילת סמנים עמ' קיט
לח ע"א20 כי סליק ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתקבל וכו'דברי יואל פ' נשא דף רב ע"ב
לח ע"א20 כי סליק ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבל, כי סליק אשכחי' וכו' אמר להו ר' אבא וכו' אחיכו עלי'שארית אהרן דף ק ע"א
לח ע"א20 כי סליק ר' אבא אמר יהא רעוא וכו'גיא חזיון ח"ב דף ה ע"ב
לח ע"א20 כי סליק ר' אבא אמר יהא רעווא דאימא מילתא דתתקבלאלה הדברים (ברודנא) עמ' 65
לח ע"א20 כי סליק ר' אבא אמר יהי רצון דאימא מילתא דתתקבללקט אמרי קודש - בראשית עמ' נה
לח ע"א20 כי סליק ר"א אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלשפע חיים ח"ב עמ' קג
לח ע"א20 כי סליק ר"א אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלעשרה מאמרות (תשס) עמ' קכג
לח ע"א20 כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלדרשות יעב"ץ עמ' שט, שיב
לח ע"א20 כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלכתב סופר אגדות כאן
לח ע"א20 כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעז
לח ע"א20 כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלשם אליעזר דף יט ע"ד
לח ע"א20 כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלאש דת (אסאד) עמ' רכ, שצג
לח ע"א20 כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא וכו'פרדס מנחם עמ' קכו
לח ע"א20 כי סליק רבי אבא וכו' נבלה בטלה בשחוטה וכו' שחוטה אינה בטלה בנבלהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות ה
לח ע"א20 כי סליק רבי אבא מבבל לא"י אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלדרשות דבר צבי עמ' קפד
לח ע"א20 ר' אבא אמר יה"ר דאימא מילתא דתתקבל וכו' אחיכו עליה וכו', הדור אחיכו עליה וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ריז {עי' בחת"ס וכת"ס; ר' אבא עלה לא"י מפני ששם לומדים יותר בעומק, והתפלל למילתא דתתקבל בא"י, אבל כלל עצמו בתפלתו (כפירש"י), והו"ל להתפלל כרנב"ה (ברכות כח:) שתפלתו בשתים, לכן הקפידו מן השמים עליו; להסביר איך צחקו חכמי א"י; הוראה שאפי' לא נענה יחזור ויתפלל}
לח ע"א20 ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שו
לח ע"א20 ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלדברי מנחם (היימליך) עמ' שעה
לח ע"א20 רבי אבא כי סליק מבבל לא"י אמר בא"י יהא רעווא דאימר מילתא דתתקבלנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רנב
לח ע"א21 דאימא מילתא דתתקבל, וחתם סופרשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנט
לח ע"א21 יה"ר דאימא מילתא דתתקבלחיי נפש ח"א עמ' שטז ע"ב
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל וכו' יפה עשו חכמים שחייכו עליךחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תד
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריא
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלזכרון יהודה (מונק) הקדמה עמ' 2-3
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלברית אברם עמ' תעד
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלדברי חנינא - ת"ת עמ' לא
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלחיי נפש ח"ו עמ' ל
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשפא
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ערב
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלתשובת אריה דף ג ע"א {כי עבר על עשה של יציאה מבבל לדעת ר' יהודה וחשש שאם יאמר דבר לא הגון יגרום לחרון אף}
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלפסקי הגר"א (למפרט) על או"ח בהקדמה עמ' 6, 10
לח ע"א21 יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלשדה יעקב עמ' פד
לח ע"א רש"י - אמאי כרגלי שתיהן, לבטל איסור תחומין דמים ומלח דזוטרי לגבי עיסה דנפישאדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפה
לח ע"א רש"י ד"ה דתתקבל - לחכמי המקום שלא אבושדברי מנחם (היימליך) עמ' שעה
לח ע"א תוס' - מים ומלח לא בטלי בעיסה דהוי כמין במינועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו
לח ע"א תוס' ד"ה ואמר ר' יוחנןנשמת חיים (ברלין) עמ' שעג
לח ע"א תוס' ד"ה ואמר רבי יוחנןנחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
לח ע"א תוס' ד"ה וליבטילשמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"א
לח ע"א תוס' ד"ה וליבטל - והא הוי דבר שיש לו מתיריןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכ
לח ע"א ר"ן - זה תלמיד חכם דמסיק שמעתתא אליבא דהלכתאדברי מנחם (היימליך) עמ' שעה
לח ע"ב01 הרי שנתערב לו קב חטין שלו בעשרה קבין חטין של חברו יאכל הלה וחדיהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב סי' יב
לח ע"ב01 הרי שנתערבה לו קב חטין וכו'מנחת מרדכי עמ' קפט
לח ע"ב02 אחיכו עליה אמר גולתייכו קא שקלי הדר אחיכו עליה וכו'פתחי שערים ח"א עמ' יט
לח ע"ב02 אחיכו עליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שז
לח ע"ב02 מחייכי עלהס' חסידים סי' תתקעו
לח ע"ב04 שפיר עבוד דאחיכו עליהמצווה ועושה ח"א עמ' סו
לח ע"ב05 חטין בשעוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
לח ע"ב06 מין בשאינו מינועירין קדישין השלם עמ' תקלב { מים ומלח בעיסה הוי מין במינו}
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתאהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריז ע"ב
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתחלקת יהושע עמ' ג הערה יב
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתפרי צדיק בשלח אות יג, פ' שקלים אות א, תרומה אות ז, תצוה אות א, ל"ג בעומר אות ד, ו
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתרסיסי לילה סי' כב (עמ' 28), מד (עמ' 86), תקנת השבין סי' טו (עמ' 148), צדקת הצדיק סי' עז, דברי סופרים סי' י (עמ' 8), לקוטי מאמרים עמ' 77, 94, דובר צדק עמ' 104, 158, שיחת מלאכי השרת עמ' 33, 63, קדושת השבת סי' ז (עמ' 48), אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 19, 24), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 115)
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתשם אליעזר דף יא ע"ב
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' טו, טז
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא ט
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתאשל חיים ח"א עמ' סז
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עז
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ט, קנג
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלב
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכא
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' כב
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סט
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רמח
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתברכת אבות עמ' רפו
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ערה
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' ריד
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רעז
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעג
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתחיי נפש ח"ג עמ' שב
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתחיי נפש ח"ד עמ' ק
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתלחמי תודה דף רכד ע"ב
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רסד
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 83 עמ' קכט
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתמצת שימורים (תשסא) עמ' מו
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתנחלי מים (מלאח) עמ' קצט
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 10
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתפתגמי אורייתא ח"א עמ' קנד
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתשארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 144
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ער
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרת, ורש"י - גדול הדורמצווה ועושה ח"א עמ' ק, קג
לח ע"ב09 משה שפיר קאמרת, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' תלז
לח ע"ב16 נבלה בטלה בשחוטה וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קנז
לח ע"ב16 נבלה בטלה בשחוטהבארות המים (תשסט) עמ' תנג
לח ע"ב23 איסורא בטיל ממונא לא בטילמכשירי מצוה עמ' קסד
לח ע"ב23 איסורא בטיל ממונא לא בטלמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קטו
לח ע"ב23 מי קא מדמית איסורא לממונא, איסורא בטיל ממונא לא בטילדברי יואל מועדים ח"ד דף קפח ע"ב
לח ע"ב24 ממון בעלים אינו בטילאבן פינה עמ' 116
לח ע"ב24 ממונא לא בטילפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נז
לח ע"ב24 ממונא לא בטילתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סה, קח
לח ע"ב24 ממונא לא בטליחקל יצחק (תשסג) עמ' שכ
לח ע"ב26 תבלין לטעמא עבידי וטעמא לא בטילשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסט
לח ע"ב רש"י - א"ל וכו' אבל ממונא לא בטיל מועט ברוב להיות קנוי ממון המועט לבעליו של מרובהדברי יואל מועדים ח"ד דף קפח ע"ב
לח ע"ב רש"י - 'משה' לשון שבועהבאר שרים פרשת תצוה דרוש ו אות ג
לח ע"ב תוס' - והא מים ומלח בעיסה הוי מבשא"מ ומין שאב"מ בדשיל"מ לא בטילדברי יונה ח"א עמ' פו
לט ע"א01 משום דהוי דשיל"מ, תוס'אמרי פנחס סי' שיח סעיף י [הלכה]
לט ע"א01 רב אשי אמר וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"א
לט ע"א02 דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטלשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קיג
לט ע"א06 מלח סדומית ומלח איסתרוקניתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' סב
לט ע"א10 הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכ"מתושע יאודה דף קלג ע"ב
לט ע"א10 הגחלת כרגלי הבעליםמנחת קנאות עמ' קא
לט ע"א11 גחלת של הקדשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסד
לט ע"א11 שלהבתחכמת התורה ויצא עמ' שצו {הטעם}
לט ע"א12 ושלהבת לא נהנין ולא מועלין וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמג
לט ע"א12 שלהבת של הקדש לא נהנין ולא מועליןמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ב
לט ע"א12 שלהבת של הקדש לא נהנין ולא מועליןרני ושמחי דף מ ע"א
לט ע"א12 שלהבת של הקדש לא נהנין ולא מועליןעיוני רש"י במדבר עמ' רסט
לט ע"א13 המוציא גחלת לרה"ר וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעט
לט ע"א13 המוציא שלהבת פטורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעח
לט ע"א14 חמישה דברים נאמרו בגחלתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעח
לט ע"א14 חמשה דברים נאמרו בגחלת וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קז
לט ע"א14 חמשה דברים נאמרו בגחלת וכו'מאיר בת עין (ביקיאם) דף צב ע"ד
לט ע"א14 נאמרו בגחלתמאיר בת עין (תשסו) עמ' 665
לט ע"א17 גחלת של עבודה זרה אסורה ושלהבת מותרתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כג ד"ה וי"ל
לט ע"א18 שלהבת של עבודה זרה מותרתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' מא
לט ע"א25 אביי אמר כגון דשייפיה מנא משחא ואתלי ביה נוראהר המוריה עמ' קכו
לט ע"א28 דאדייה אדוייהכתב והקבלה במדבר פי"ב פסוק א
לט ע"א30 ושל עולי בבל כרגלי הממלאאוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קעב
לט ע"א30 כרגלי הממלאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שעא
לט ע"א31 נהרות המושכיןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כג
לט ע"א34 הממלא מים לחברובנין אפרים עמ' ח [הלכה]
לט ע"א34 מחלוקת רב נחמן ורב ששת וכו'סמיכה לחיים (סימן י"א) דף פד ע"א (ד"ה ועלה), ודף צ"א ע"ג (ד"ה אך)
לט ע"א34 מילא ונתן לחבירו רב נחמן אמר כרגלי מי שנתמלאו וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 136
לט ע"א34 מילא ונתן לחבירופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ה
לט ע"א רש"י - שלהבת אין בה ממשדרשות באר יצחק עמ' צו
לט ע"א רש"י ד"ה סדומיתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' סג
לט ע"א רש"י ד"ה שלהבת אין בה ממשדרשות באר יצחק עמ' צו
לט ע"א תוס' - דבר הצריכה לדבר אחר הוי מין במינושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' יד
לט ע"א תוס' ד"ה הקדשתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמג
לט ע"א תוס' ד"ה ותיפוקחיי נפש ח"ג עמ' נח
לט ע"א תוס' ד"ה משום דהוי - מים ומלח לגבי עיסה הוי מב"משם אליעזר דף ס ע"ד
לט ע"א תוס' ד"ה משום דהוי וכו' דלא שייך דשיל"מ אלא במין במינונחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
לט ע"א רא"ש סי' יבדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
לט ע"ב05 אמצעתשבי (תשסה) עמ' קסד שורש מצע
לט ע"ב07 ואי אמרת בירא דשותפי הוא וכו' וסבר רב נחמן יש ברירהאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
לט ע"ב08 והתנן השותפים שנדרו הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר לרחוץ בבורכתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לד ע"ב
לט ע"ב25 מי שהיו פירותיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסו
לט ע"ב תוס' ד"ה הכאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
לט ע"ב תוס' ד"ה הכאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רס
**
מ ע"א01 לא יוליכו בידם מנותכתב סופר אגדות כאן
מ ע"א01 מי שזימן אצלו אורחים לא יוליכו בידם מנותמזל שעה דרשות דף קכב ע"ד
מ ע"א03 אתמר המפקיד פירות אצל חבירו רב אמר כרגלי מי וכו' עד כאן לא קאמר רבי התם וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנז
מ ע"א24 זכה להם ע"י אחרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
מ ע"א28 רב הונא תלמיד דרב הוה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יח
מ ע"א36 אין משקין ושוחטין את הבהמות המדבריות ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפט
מ ע"א36 אין משקין ושוחטין את המדבריות אבל משקין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' סז
מ ע"א36 אין משקין ושוחטין את המדבריות וכו' הלנות באפר כו' ל"ל למימר משקין וכו' משום סרכא דמשכא, ורש"י, רמב"ם ור"ןתורת מנחם חלק לד עמ' 251
מ ע"א36 אין משקין ושוחטין את המדבריות וכו', ומהרש"אתורת איש ח"ב עמ' צו
מ ע"א36 אין משקין ושוחטין את המדבריות כו', ורש"י - משום מוקצהתורת מנחם חי"ד עמ' 246, 247
מ ע"א36 אין משקין ושוחטין את המדבריותאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כז אות ד
מ ע"א36 אין משקין ושוחטין וכו' אבל משקין ושוחטין את הבייתותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קב
מ ע"א38 למה לי למימר משקין ושוחטין מילתא אגב אורחא קמ"ל דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום סירכא דמשכא, ורש"י - שתהא נוחה להפשיטה שהוא נדבק כו' בבשר, ובפיהמ"ש - כי ההשקאה כו' יתיר ריאתה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 246, 258,249
מ ע"א38 מילתא אגב אורחא קמ"ל דלישקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום סירכא דמשכא וכו'לחמי תודה דף ר ע"ב
מ ע"א39 דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום כו', ורש"י ד"ה משוםלקוטי שיחות חכ"ה עמ' 358, חכ"ו עמ' 391
מ ע"א39 דלשקי אינש בהמתו וכו' סדכא דמשכאאור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1942
מ ע"א39 תנו רבנן אלו הן מדבריות ואלו הן בייתות וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' צז
מ ע"א40 אלו הן מדבריות כו' כל שיוצאות כו' ונכנסות ברביעה ראשונה ואלו הן בייתות כו' רבי אומר אלו ואלו בייתות הן וכו'תורת מנחם ח"ד עמ' 254, חי"ד עמ' 246, 256
מ ע"א40 מדבריות כל שיוצאות בפסח ורועות באפרמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קנד
מ ע"א42 בייתות הן וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 359
מ ע"א44 בעא מיניה רבי שמעון בר רבי מרבי פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו וכו' ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א, מהד' ז סי' כב
מ ע"א44 ומי אית ליה לרבי מוקצהויגד יעקב עמ' תריד
מ ע"א45 פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו וכו' ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"א רש"י ד"ה ברביעה - במרחשוןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"א רש"י ד"ה ברביעה [ראשונה] - במרחשוןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א
מ ע"א רש"י ד"ה כרגלי הבעלים - דבר הנעשה לצרכו הו"ל איהו בעליםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מא
מ ע"א רש"י ד"ה פצעילי תמרה - תמרים שאין מתבשלות באילן לעולם וכו' וכונסין אותן לתוכן ומתבשלותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"א רש"י ד"ה פצעילי תמרה וד"ה אלא בגרוגרות וצמוקיןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א, מהד' ז סי' כב
מ ע"א מהרש"א - בהא דפריך הש"ס רבי אדרבי מפצעילי תמרה, למה לא משני דהך דפצעילי תמרה מיירי בשבתלחמי תודה דף ר ע"ב
מ ע"ב01 ה"נ כגרוגרות דמימקראי קדש (תשנג) עמ' תצב
מ ע"ב04 לדידי אין מוקצה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 257
מ ע"ב05 מדבריות הלנות באפר וכו' ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הןאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ק
מ ע"ב רש"י ד"ה אבע"א הניתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
מ ע"ב רש"י ד"ה אלא בגרוגרות וצמוקין - שהן מתחלה ראויין לאכילה והוא דחה אותן בידים וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"ב רש"י ד"ה ואב"א - מתני' לדבריהם דרבנן דאית להו מוקצה קאמר להוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב

מקורות לפני עריכה
ב ע"א מצה שנולדה ביו"ט ב"ש אומרים תיאכל, ורש"ישרי המאה ח"א עמ' 75
ב ע"ב הכנה דאורייתאהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש מ
ב. ביצה שנולדה ביו"ט בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכלייטב פנים ח"ב דף קצה
ב. השוחט ביום טוב מותר לכסות הדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פו {ולא כששוחט לחולה בשבת}
ב. רש"י ד"ה ביצה [לא תאכל] בו ביוםייטב פנים ח"ב דף קצה
ב. תוס' ד"ה ביצה אמאי לא תני אוסרין ומתיריןייטב פנים ח"ב דף קצה
ב: דכתיב והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאוייטב פנים ח"ב דף רכ
ב: ולפלוגי בתרנגולת להודיעך כוחן דב"ה וכו' וכי תימ' כח דהתירא עדיף וכו'ייטב פנים ח"ב דף קצו
ב: פירות הנושריםמאור ושמש (תשסט) עמ' שכג
ב: רש"י ד"ה דהתיר, [עדי'] טוב לנו להשמיע' כח דברי המתי' כו' ואינו ירא להתירייטב פנים ח"ב דף קצו
ב: רש"י ד"ה ואין יום טובתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז (שצט) {יום טוב בכלל שבת}
ב: תוס' ד"ה וכ"ת לכך כח דהתיר עדיף כשאדם מתיר וכו' צריך להביא ראיייטב פנים ח"ב דף קצו
ב: תוס' ד"ה ונפלוג [בתרוויי'] תיט' ובכ"ט דקא' כח דהתי' עדיף לפרוך הכיייטב פנים ח"ב דף קצו
ג. תוס' ד"ה גזירהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פד
ג: ספק דאורייתא לחומראתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' לז (קלב)
ד. רש"י ד"ה שבת [וי"ט] הסמוכין וה"ה לי"ט ושב'ייטב פנים ח"ב דף קצו
ד. שויו"ט נולדה בזה אסורה בזה וכו'ייטב פנים ח"ב דף קצו
ד. תוס' ד"ה נימא [קם' רב קדו' א' הן] תיט' לימא דקם' ב' קדושו' הן וכו'ייטב פנים ח"ב דף קצו
ד: אתמר ב' ימים טובים של ר"המועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלג
ד: ב' י"ט של גליות נולדה בזה מותרת בזהייטב פנים ח"א דף יב, מט
ד: מותר לבטל איסור דרבנן היכא דמיקלא קלי איסורא (ורא"ש)תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קעב {היכא דליכא כליון העצם רק כליון האיסור}
ד: רש"י - בטעם יום טוב שני של גליות הגם דאנן בקיאין בקביעי דירחאייטב פנים ח"א דף מט
ד: שני ימי ראש השנה הם יומא אריכתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עב
ד: שני ימי ראש השנה הם יומא אריכתאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עז {טעמו בדרך דרוש}
ה אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהנים אותו היום קו' ולמחר קו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף לח ע"ג
ה בטל טעם לא בטל דברהמדרש והמעשה פ' צו ח"א
ה ע"א כדי לעטר את שוקי ירושלים בפירותתורת חז"ל עמ' 84
ה ע"ב מכאן שהותרו בתשמיש המטהעיוני הפטרה ח"א עמ' 163
ה ע"ב מכאן שהותרו בתשמיש המטהעיוני פרשה (ריבלין) במדבר עמ' 189
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי כתיברנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכ
ה ע"ב רש"י ותוס' - ממתי הותר לבני ישראל לעלות בהר סיניגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיב
ה. התקינו שלא יהומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' מו
ה. מתקנת ריב"ז ואילך ביצה מותרתייטב פנים ח"א דף לב
ה. תוס' ד"ה ונתקלקלומועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלט
ה: אף מתקנת ריב"ז ביצה אסורה מ"ט מהרה יבנה המקדש ויאמ' אשתקד וכו'ייטב פנים ח"א דף לב
ה: רש"י ד"ה מי לא מורהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלד
ה: תוס' ד"ה מימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלה
ו. אפרוח שנולד ביום טוב, רב אמר אסור ושמואל כי אמר מותר וכו'ייטב פנים ח"ב דף קצה
ו. מימות עזרא ואילךמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלה
ו. רש"י ד"ה רילמא מעברי ליה ומהרש"אמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלו
ו. תוס' ד"ה והאידנא, בני בשכר אינן בני תורה ואתם בני תורה וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמד (תרד) {וכל שכן דאין לדמות אותנו לעבדים}
ו. תוס' ד"ה והאידנא, בני בשכר אינן בני תורה ואתם בני תורהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קסה (רצד)
ו: לאפרוח שלא נפתחו עיניו מיקרי עדיין שורץ על הארץתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פד (רצא)
ו: נהרדעי אמרי אף בביצהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלו
ז: שאור משום שחימוצו קשה אין ראוי לאכילה וחמץ שאין חימוצו קשה ראויילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קפא
ח תוס' ד"ה הכי (בענין אפר שאינו מצמיח)ייטב פנים ח"ב דף לד
י ע"ב תוס' ד"ה איכא חד דסעודב בינייהובית אברהם (שטיינר) עמ' קעח
יב ע"א ב"ש היא דאמרי לא אמרינן מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורךבית אברהם (שטיינר) עמ' קעה
יב ע"א תוס' ד"ה השוחטבית אברהם (שטיינר) עמ' קעו
יב. מותר להוציא קטן למולו וספר תורה לקרות בותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצד (תז) {כיון דהוי מצוה לכן הם הנאת ה'נפש'}
יב. מחלוקת ב"ש וב"ה אם מתוך שהותרה לצורך וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצח (תיט) {לטעמייהו בכריתות ז:}
יב. מתוך שהותרה לצורך אוכל נפש וכו'תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצט {אם מתיר גם דיבורים יתירים כשנהנה ממנו}
יב. מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצז (תיז) {היתר אוכל נפש מתפשט גם על 'תולדתו' דהיינו הנאה}
יב. תוס' ד"ה ה"ג, עכ"פ צורך קצתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רח {רק היכא דאם לא תתיר לו המלאכה עדיין יהיה נצרך לדבר ההוא}
יב. תוס' ד"ה השוחט (אהדריה לאיסורא קמא)ייטב פנים ח"א דף קיט, רלח
יב. תוס' ד"ה השוחטמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רצג
יב: מלאכה לצורך אכילת איסור לא מיקרי מלאכת אוכל נפשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצד {דאוכל האסור לא שמיה אוכל}
יב: מלאכה לצורך אכילת איסור, לא מיקרי מלאכת אוכל נפשתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קנח (תקלג) {דאיסור לא מיקרי אוכל}
יד: אין שורה פחותה משלשה בני אדםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רנד (תרל) {השוואות דשלשה הוא ענין ריבוי}
יד: אסור לכתוש במכתשת קטנה משום דאיכא עבדי דמזלזליתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמד (תרד, תרו) {ואנו טובים מעבדים}
יד: הבורר קטניות ביום טוב וכו', דלי מלא עדשים כו' עדשים לעשות מהן רסיסיםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמה {מותר לאכלם ביום טוב}
יד: פריצותא דעבדיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רמד (תרו) {השוואות במדות רעות של עבדים}
טו אכלו משמנים וכו' כי קדוש היום לאדונינוהמדרש והמעשה פ' אמור ח"ב
טו ע"ב האמינו עלי ואני פורעמשמרת איתמר (תשסה) עמ' תקע
טו ע"ב כל מזונותיו של אדם קצוביןאגרת על הבטחון (תשע) עמ' קלח
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעבית אברהם (שטיינר) עמ' קח
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעאגרת על הבטחון (תשע) עמ' נב
טו ע"ב לוו עלי ואני פורערשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת קעח עמ' 4
טו ע"ב מאירי - פורים וערב יוה"כ צריך קביעות סעודה בפת לד"ה פורים משום שמחה יתיראגבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רמא-רמב
טו ע"ב רש"י ר"ה הללו בעלי מארהשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קכה
טו. כשאין דרך חימום בכך לא חשיב לבישהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רלב (תקנח), רפה (תשכז) {השוואות דבכל העשיות שבכתוב בעינן שיעשה המעשה כדרך עשייתה}
טו: זכור את יום השבת, זכרהו מאחר שבא להשכיחותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' פז {על כן כששוחט לחולה בשבת אסור לכסות דמו}
טו: זכור כי שבא להשכיחו כי שיברור מנה יפהייטב פנים ח"א דף ע-עא, עג, ח"ב עמ' עד
טו: לוו עלי ואני פורעילקוט עבודת ישראל (תשסד) עמ' קא
טו: לוו עלי ואני פורעעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' רלג
טו: מהרש"א ד"ה בעלי, לר"א שמחת יום טוב 'מצוה' של רשותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפג (שסד)
טו: תוס' ד"ה לווילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קמז
טז ע"א אמר לו הקב"ה למשהבית אולפנא ח"א עמ' קלה
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתתפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קלט
טז ע"א הטריפני לחם חוקימשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצט
טז ע"א הלל הזקן מדה אחרת היתה לו, ורש"י - בוטח שיזדמן לו נאה לשבתאגרת על הבטחון (תשע) עמ' מ
טז ע"א הלל כל מעשיו לש"שמשנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' יג
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד יוה"כאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תכג
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם כו' וי אבדה נפשאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' ער
טז ע"א נשמה יתירה, ור"חשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קמ, קמא
טז ע"א נשמה יתרה וכו' באדם ערב שבתהסתרים באסתר עמ' 239
טז ע"א רש"י ד"ה לא לענשו נכרים עלהאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רסב הערה יט, עמ' תקמח הערה ח
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירהאמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' ער
טז ע"א שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשאפסי ארץ (תשנט) עמ' תקכח
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'עטרת יהושע דברים עמ' קיז
טז. בית הלל מדה אחרת היתה בםעבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו) עמ' סח
טז. בית שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' פה אות ד
טז. הוצאת שבת כל המוסיף מוסיפין לודרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צח אות ח
טז. הלל שכל מעשיו לש"ש ואמר ברוך ה' יום יוםבכורי אביב (ביק) יתרו אות ב {מה השמיעונו בתהלתו ודלא כמהרש"א}
טז. ווי אבדה נפשמאור ושמש (תשסט) עמ' שעט
טז. חוץ משבת שנתן להם בצינעאתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ל (קטו) {ע"כ גוי (שאין לו שייכות בדבר של צינעא) ששבת חייב מיתה}
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין בר"האבני שיש (שוורץ) עמ' נה
טז. כל מזונותיו של אדם קצוביןבית אולפנא ח"א עמ' פב
טז. מזונותיו ש"א קצובין לו מר"ה וכו' חק לישנא דמזוני דב' ואכלו את הקםייטב פנים ח"א דף יח, כ, סט, עו, קסא, קסו
טז. מזונותיו של אדם קצוביםדברי יונה ח"ב עמ' לו, ח
טז. מזונותיו של אדם קצובים וכו'דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ל אות ב, סי' צו אות ב
טז. נשמה יתירה (לאכול ולשתות) לא אודעינהותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עז (כא) {דאכילה ושתיה יהיה בקדושה זה אינו בעכו"ם}
טז. נשמה יתירה, ורש"יתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רפה (שסה) {עובדי כוכבים אין להם נשמה יתירה, דאין שייך אצלם עבודה בענין החומריי}
טז. רש"י - נשמה יתירה וכו' ואין נפשו קצה עליותורת אברהם עמ' 140, קסו
טז. רש"י ד"ה נשמה [יתירה] רוחב לב וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליוייטב פנים ח"ב דף קכז
טז. שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשייטב פנים ח"ב דף קכח
טז. שמאי הזקן הי' אוכלאבני שיש (שוורץ) עמ' מח
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'מאור ושמש (תשסט) עמ' תו
טז: חזיה דהוי עציבמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קל
יז ע"א מקדש ישראל והשבת והזמנים, וצל"חשערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קסט, קע
יז ע"ב שאני הערמה, ורש"ישערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רז
יז קדושת המועדים תלויה בישראלשיחות לספר שמות עמ' שנט
יז. בזמן שהפת מרובה בתנור הוא נאפה יפהמאור ושמש (תשסט) עמ' תקכט
יז. ממלא נחתום חבית של מיםמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לג
יז. רש"י ד"ה דלמקניתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז (שצט) {יום טוב בכלל שבת}
יז: בש"א מטבילין את הכל מלפני השבת ובה"א כלים מלפני השבת ואדם בשבתייטב פנים ח"א דף צא
יח. א"ה אדם נמימועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לה
יח. איסור טבילה בשבת משום שבותתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שמט (קפה-קפו)
יח. בגדים חוצצין לענין טבילהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שי {ואינם בטלים לגוף האדם}
יח. תוס' ד"ה גזירה יום טובתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז (שצט) {יום טוב בכלל שבת}
יט ע"ב רש"י ד"ה כי פליגירנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצג
יט. נדרים ונדבות אין קריבין ביו"טתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רצד {אסור לשחוט קרבן פסח בזמן תוספת יום טוב}
כ ולינסב ברתיקידש ידיד דף קלד ע"ג
כ ע"א ארבע מאות שקיל וברתיה אי בעי נסיבשרי המאה ח"ב עמ' 51
כ ע"א ההוא נברא דאמר הבו ק' זוזי לפ' ולינסיב ברתי וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף כח ע"ב
כ: לכם ולא לגויםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצט {אין לחלל יום טוב לאינם שומרי יום טוב}
כ: לכם ולא לעכו"םתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצט {מי שאינו מאמין דמותר לשחוט ביום טוב דינו בזה כגוי}
כא. כלבים מזונותן עליךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריד {אדם חייב לזון קנינו}
כא. מה בין בהמה חצי' דישראל לנדרי' ונדבות וכו' עורבא פרחבכורי אביב (ביק) בא אות ב {רמז כבר החילוק; ודיוק ל' רש"י "עורב הפורח" ולא פורח}
כא. משלחן גבוה קזכיתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמא {ע"כ חשיבא האכילה כאכילת המזבח}
כא. רש"י ד"ה כהנים משלחן גבוה קזכי, והוא הדין הבעלים בשאר בשר כעבד הנוטל פרס מרבותפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קמגסתירה בדברי רש"י, וראיות מש"ס -קמה
כא: אמר ליה אביי לרב יוסף וכו' הואיל וחזו להיסק גדולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכז-קכח {חולקים במידי דחזי רק לדבר דלא שכיח אם נקרא ראוי}
כא: הואיל וחזו להיסק גדולתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכו
כב. מהו לכבות את הנרמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לט
כב: ר"ן יב. ד"ה התם, שאין כאן כיבוי, שסופו מבעירתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעד (רכט) {היינו דהוא כיבוי שאינו מתקיים ולא חשיב כיבוי}
כג. אולודי ריחא ואור אסור בשבת ויום טובתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נא {וה"ה למשוח כהן גדול}
כד. הללו באין לבלובן לערב ומזונתן עליךתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' ריד {אדם חייב לזון קנינו}
כד: רש"י ד"ה ולערב אסוריןמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פה
כד: תוס' ד"ה ולערבמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פה
כה ע"ב ג' עזין הן ישראל באומות וכו'שיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 236
כה ע"ב ישראל עזין שבאומותרשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת נ עמ' 11
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש נה
כה ע"ב שיתוףפרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' לט
כה ע"ב שלשה עזים הם ישראל באומותאמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שט
כה ע"ב שלשה עזים ישראל שבאומות תרנגול שבעופות וכו'הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש יד
כה. יש שהות ביום לאכול ממנו כזיתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קפב (שסג) {אכילת רשות ובעינן כזית}
כה. רש"י ד"ה חוץ ומהרש"ל ומהרש"אמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פה
כה: אלמלא ניתנה לישראל לא היתה שום אומה ולשון מתקיימת מפניהםדרשות מהרא"ל (תשנט) סי' צג אות ו
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל, מפני שהן עזיןעל הגאולה ועל התמורה סי' ז עמ' לו
כה: רש"י ד"ה בכור גזה"ז אין נשחט בלא מוםייטב פנים ח"ב דף קכו
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' מג
כז: רש"י ד"ה חלהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' פז, קכז, ריא
כח ע"א אמרו על שמאי הזקן וכו'נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קנה, קנו
כח: הגהות מלא הרועים רש"י ד"ה הלכהתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנז (רפו) {דבר הנדרש מן התורה להיתר, אם חכמים יכולים לאסור}
כח: הוא לבדו יעשה לכם הוא ולא מכשיריוייטב פנים ח"ב דף קמג
ל: תוס' ד"ה עד שמיני מוקצה משום וכו' ז' וגם ביום וכו' וכו' הואיל ואתקצאיייטב פנים ח"ב דף קצו
לא: בית שהוא מלא פירות ונפחת וכו'ייטב פנים ח"ב דף קצז
לא: רש"י ד"ה נוטל [ממקו' הפחת] ולא א' מוקצה מחמת איסור הןייטב פנים ח"ב דף קצז
לא: רש"י ד"ה נוטלמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלה
לא: תוס' ד"ה ונפחתמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קלה
לא: תוס' ד"ה ונפתח לא אמרו אלא כשהמוקצ' אינו מסתלק מן העולםייטב פנים ח"ב דף קצז
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינואמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קנ הערה ד
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינושיחות הרב צבי יהודה בראשית עמ' 31 ,57 ,137 ,157 ,242
לב ע"ב שלשה חייהן אינם חייםאמרי יצחק בראשית עמ' קסד
לב. להזיע וקודם גזירהמועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' לט
לב: גודלין את הפתילותמאור ושמש (תשסט) עמ' עז
לב: המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדוייטב פנים ח"א דף קעח
לב: כל מצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדועל הגאולה ועל התמורה סי' פא עמ' קל
לב: רש"י ד"ה בנין עראי, שאינו מתקייםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' שעד (רכט) {השוואות לזה}
לג. מחלוקת אם חזי להיסק גדול מיקרי ראויתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קכז (תלג) {וזהו מחלוקת אביי ורב יוסף לעיל כא ע"ב}
לג: אולודי ריחא ואור אסור בשבת ויום טובתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' נא {וה"ה למשוח כהן גדול}
לה. יום טוב בכלל שבתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז (שצט)
לו: גזירה שמא יחתוך זמורהתורת אברהם עמ' עד
לז ע"ב איברים ינקי מהדדיהגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לח
לז ע"ב שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות וכו'מקוה מים (עזריאל) ח"ב דף מב ע"ג
לז. הבהמה והכלים כרגלי הבעליםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רמט (רנו) {מדריגת וערך האדם מתפשטת על כל חפציו}
לז. הבהמה והכלים כרגלי הבעליםתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רנב (רסח) {בחפצי הקדש}
לז. יום טוב בכלל שבתתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קטז (שצט)
לז. רש"י ד"ה משום מקח וממכר אסור מן המקרא דכתיב ממצוא חפצךייטב פנים ח"ב דף עב
לז. רש"י ותוס' ד"ה משום מקח וממכר, יש איסור 'ודבר דבר' ביום טובתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' קצח {צ"ע בספר רוקח}
לח ע"א כי סלק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלבית אברהם (שטיינר) עמ' קלז, קעז
לח: איסורא בטיל ממונא לא בטילעמק החכמה עמ' רלח
לח: הרי שנתערב לו קב חיטין בי' בי של חבירו יאכל הלה וחדי וכו'ייטב פנים ח"ב דף קלח
לט ע"א הקדש דלא בדילי אינשי מיניה, ורש"י ותוס' ד"ה הקדשמועדי ה' (נתנזון) חנוכה-פורים עמ' כג
לט ע"א נהרות המושכיןבית אולפנא ח"א עמ' ה
לט. ואי אמרת בירא דשותפי הוא אמאי מותרתפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' עדר (תרפד) {היחיד יש לו חלק בעלים במה ששייך אל הכלל}
מ ע"ב משקין ושוחטין את הביתיות וכו'רשימות (רמ"מ שניאורסון) חוברת כג עמ' 12 ואילך {ב' טעמים בזה, ובעבודה}
ב ע"א השוחט חיה ועוף ביו"ט בש"א וכו', ובה"א וכו' עפר מוכן מבעוד יום משען המים דף סד ע"ב
ב ע"ב ורש"י ד"ה ולא מן הקורה שנשברה ביו"טשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ב
ב: חול מכין לשבת באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רעד, שה
ג: דבר שבמנין אפילו באלף לא בטיל מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקסה
ד ע"א ותוס' ד"ה אלא בהכנה דרבה קמיפלגישמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ג
ה. ב' י"ט של ר"ה כיומא אריכתא שמנה לחמו (תרנז) ח"א דף ג ע"א = (תרסט) ח"א דף ז
ה: דבר שבמנין צריך מנין אחר באר מים חיים (תשנט) ח"א עמ' קכו
ו ע"א תוס' ד"ה מימות עזראשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ג
ו ע"ב רש"י ד"ה ביו"טשמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ג
ט תוס' ד"ה אין מוליכין כו' בריכות מים דף רנד ע"ב
טו ע"א תוס' ד"ה אלא בקשין וי"לדאה"נדשרי אפ'י ללבוש וכו' ע"ש משען המים דף לב ע"ג
טו. מחד בשבא לשבתא באר מים חיים (תשנט) ח"ג עמ' טו
טו: זכרהו מאחר שבא להשכיחו מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' מד
טז ע"א הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא הדרש והעיון ויקרא מאמר רצח אות ב
טז ע"א וי אבדה נפש דברי שלום (הלברשטם) עמ' מג
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפש מאור ושמש (תשנב) עמ' רסד
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, חוץ מהוצאת שבתות וכו' בצור ירום ח"ב עמ' קעב
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לב' שבת וכו' הלל מדה אחרת היתה בו וכו' מאור ושמש (תשנב) עמ' רפו
טז ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר אוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קיב
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ג
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רצו
טז. חוץ משבת שניתן להם בצינעא באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' תלה
טז. חוק - לישנא דמזוני מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קנט
טז. חק לישנא דמזוני הוא שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקצו
טז. חק לישנא דמזוני היא מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקכז
טז. כיון ששבת ווי אבדה נפש שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' רנז
טז. כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת באר מים חיים (תשנט) ח"ב עמ' תקצא
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוהכ"פ מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' מ, ח"ב עמ' שכט, ח"ג עמ' קנב, ח"ד עמ' רלח
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לן מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות וכו' תורה ודעת תשע-תשעא עמ' צז
טז. להאמין שיזמין לו פרנסתו - ברוך ה' יום יום מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' קנ
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה שם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נ
טז. מחד בשבא לשבתא באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רעז
טז. מחד שביך לשבתיך מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רמא
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' רעד
טז. נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו' כיון ששבת - וי אבדה נפש תורה ודעת תשע-תשעא עמ' ג
טז. רבינו חננאל - נשמה יתירה וכו' [כל שנבראו בעולם להתענג בהם ביום השביעי נבראו] תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' פה
טז. רש"י ד"ה לשם שמים - בוטח שתזדמן לו נאה לשבת תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' ג
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קכ
י ע"א רש"י ד"ה ולה פתחים הרבה וכו'שמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ג
יא רש"י ד"ה אין מוליכין כו' בריכות מים דף רנד ע"ב
יב ע"א לב"ש לא אמרינן ביו"ט מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורךיד דוד (אופנהיים) עמ' קז
יב ע"א תוס' ד"ה אלא מעתהשמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"ב
יב. רש"י ד"ה משום מבשל גיד תורה ודעת תשסה-תשסז עמ' קטו
יד: רע"ב - כלאים קשין שאין מחממין מותר לשכב עליהן משען המים דף לג ע"א
יד: פירוש המשניות לרמב"ם - היתר כלאים בבגדים שהם בתכלית הקושי משען המים דף לב ע"ב
יד ע"ב כלאים למאי חזיא ומהרש"א עשה דציצית אינו שוה בכל ע"ש משען המים דף לא ע"ד
יז ע"א הפת נאפית יפה בזמן שהפת מרובה בתנור מאור ושמש (תשנב) עמ' שפא
יז. יום טוב שחל להיות בשבת, בית שמאי אומרים מתפלל שמונה ואומר של שבת בפני עצמה ושל יום טוב בפני עצמה וכו' תורה ודעת תשע-תשעא עמ' י, רכז
יז. שבח מיקדשא וקיימא שם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' כד
יז: ושוין שמשיקין את המים מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' רמ
כ ע"ב נדרים ונדבות אין קרבין ביו"טחקל יצחק (תשסג) עמ' תלז
כ ע"ב עבר ושחט מאישמחה לאיש (אלישר) דף קב ע"ד
כ. ההוא גברא דאמר להו הבו לי' ד' מאה זוזי שם משמעון (שפירא, תשסז) עמ' נח
כא ע"א אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קטו
כא. בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מהו לשחטה ביום טוב שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שפב
כב ע"ב מבנאיו ערדסקאות של ברזל ומעשנין אותן מערב יום טוב ופוקקין נקביהן מערב יום טוב דברי שלום (הלברשטם) עמ' רמט
כב ע"ב תוס' ד"ה דנפישא בלישה הק' על רש"ישמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"א
כג ע"א רבי שמעון אמר דבר שאינו מתכוין מותר - לפי זה רוב עם ישראל זכאים בדינם שהרי רוב האנשים אינם חוטאים בכוונה להכעיס את ה' אלא רק כשוגגים או אנוסים תחת יד יצרם הרע בצור ירום ח"ח עמ' קנט
כג. והאמר רב ואמרי לה אמר רב יהודה אמר רב, תליסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתא תורה ודעת תשע-תשעא עמ' רסז
כד ע"ב רש"י - ובקי בכל הש"ס אוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה עמ' קמז, שנו
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל - מפני שהן עזין בצור ירום ח"ד עמ' כה הערה 21
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קמו
כה ע"ב שלושה עזין הן - ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות בצור ירום ח"ג עמ' קע
כה ע"ב שלושה עזין הןמכתם לדוד משלי עמ' צד
כה. שחטה בשדה לא יביאנה במוט באר מים חיים (תשנט) ח"ד עמ' קצז
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל, מפני שהן עזין שבאומות מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' שיד, ח"ד עמ' מו
כז: מחתכין את הנבילה לפני הכלבים שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' ת
כח: לכם - לכל צרכיכם מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' טז
כט ע"ב תוס' ד"ה שלא יזכיר לו סכום מדהשמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"ד
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו בצור ירום ח"ט עמ' קיח הערה 63
לב ע"ב שבתאי בר מרינוס אקלע לבבל, בעא מנייהו עסקא - ולא יהבו ליה מזוני מיזן - נמי לא זינוהו, אמר הני מערב רב קא אתו וכו' בצור ירום ח"ב עמ' רו
לב: המצפה לשלחן אחרים - חייו אינם חיים מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' תקנז
לב: כל המרחם על הבריות נחלת אבות (הכהן) סימן כג דף לז ע"א
לו: לא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין ביו"ט מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' ט
לז אין דני' בשבת כמו בחול שמנה לחמו (תרנז) ח"א דף י ע"ב = (תרסט) ח"א דף טו-טז
לז. הבהמה והכלים כרגלי הבעלים מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קמח
לח ע"א יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלמכתם לדוד משלי עמ' נ
לח ע"ב אחיכו עלה דברי שלום (הלברשטם) עמ' תשכז
מ למה איסור תחומין בי"ט כמו בשבת שמנה לחמו (תרנז) ח"א דף יא ע"ב = (תרסט) ח"א דף טו
מ ע"א משקין ושוחטין את הבייתיות משום סירכא דמשכא הדרש והעיון ויקרא מאמר סו
ב ע"א אוכלא דאיפרתהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קמט
ב ע"ב הכנה דרבהברכת שלום "שמעתי" מאמר רב
ב ע"ב הכנה דרבהברכת שלום מכתבים מאמר יח
ב. אוכלא דאיפרתהאיר ממזרח - אבות עמ' כא
ב. ביצה שנולדה ביו"ט ב"ש אוסרין וכו' תוס' ד"ה והיהבינת יששכר (תשמח) עמ' רנט
ג: דבר חשב אינו בטלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' מד
ג: ספיקא דרבנן לקולאבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רטו*
ג: רש"י ד"ה שיש לודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ט, רחצ
ד ע"ב אתמר שני ימים טובים של גליות וכו' אמר ר' זירא וכו' דהאידנא ידעינן וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 395
ד ע"ב מנהג אבותיכם בידכםבאר בשדה עמ' קסד
ד ע"ב נולדה בזה אסורה בזהדרשות מהר"ח אור זרוע סי' לג הערה 41 עמ' סג
ד ע"ב עצים שנשרו מן הדקלדברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' שפז ד"ה בגמרא
ד. לעולם ספק יו"ט ספק חול הו"ל דבר שיש לו מתיריןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ח, שלד
ד. רש"י ד"ה רב אשידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ח
ד: השתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי יומי משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מו
ד: מאי טעמא עבדינן ר"ה תרי יומיבני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' פג
ד: עצים שנשרו מן הדקל מרבה עצים מוכנים ומסיקןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' רחצ
ה ע"א ותניא כרם היה לו לר' אלעזר במזרח לוד וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 356
ה ע"א שובו לכם לאהליכםהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' קפא
ה ע"ב רבא אמר אף מתקנת ריב"ז ואילן ביצה אסורהדורות הראשונים כרך ג עמ' 126
ה: כרם היה לר"א במזרח לודהאיר ממזרח - אבות עמ' צז
ה: מאן חבריך ריב"זהאיר ממזרח - אבות עמ' צו
ו ע"א אמר רבא מת ביו"ט ראשון וכו' אמר רבינא והאידנא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 101
ו ע"ב מצא בה ביצים גמורותבאר בשדה עמ' שלט
ז ע"א האוכל מנבלת עוף טהורבאר בשדה עמ' שע
ז ע"ב אמר רב זריקא אמר רב יהודה והוא שיש דקר נעוץדורות הראשונים כרך ה עמ' 355 הערה נד
ח ע"א דרש מר זוטרא משמיה דמר זוטרא רבה וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 546 הערה קנט
ח ע"ב אמרי במערבא פליגי בה ר' יוסי בר חמא ור' זירא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 578
ט ע"א תרומת חו"ל אוכל ואח"כ מפרישדרשות מהר"ח אור זרוע סי' לח הערה 52 עמ' עד
ט ע"ב בני ר' חייא נפוק לקרייתא וכו' אינהו סבור וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 128
ט: כלום מעשה בא לידכם וכו'האיר ממזרח - אבות עמ' ע
טו ע"א האי נמטא גמדא דנרש שריא וכו' דביזרני אין בהם משום כלאים,אשל אברהם (בוטשאטש) סי' יא ס"ק ג ברכת אברהם אות נב
טו ע"ב אמר הקב"ה בני לוו עלי ואני פורעחסד ומשפט דף רפ ע"א
טו ע"ב הללו בני מארה נינהובתורתו יהגה ח"ב עמ' לג
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדראוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' יט
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדראמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שמ, שנו
טו ע"ב חדות ה' היא מעוזכם, רש"ידברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' יח ד"ה ובזה
טו ע"ב לוו עלי וכו' ואני פורעברכת שלום "שמעתי" מאמר קפז
טו ע"ב מנה"מ ר"ל אהיכא אסמכוה רבנןבית אולפנא ח"ב עמ' קל
טו ע"ב מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהבתורתו יהגה ח"ב עמ' פד
טו. בבלאה טיפשאההאיר ממזרח - אבות עמ' מו
טו. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהבנאות דשא (לייפר) עמ' סה
טו: אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' כא
טו: הלל בעלי מארההאיר ממזרח - אבות עמ' קה
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו וכו'בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' עג, קסג, רעג, רעה
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום הבני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מב, צד, קסו, קסז, רטז
טו: התחילו כת ששית לצאתהאיר ממזרח משלי עמ' פה
טו: חציו לה' וחציו לכםדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רט
טו: לאין נכון לו למי שלא הניח עירוב תבשיליןאמונת עתיך (וולפסון) ח"ג עמ' קח
טו: לוו עלי ואני פורעבינת יששכר (תשמח) עמ' קלד, שצב
טו: לוו עלי ואני פורעבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' לו
טז מחד שביך לשבתךאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' פו
טז ע"א חוץ מהוצאות שבת ויו"ט והוצאות בניו לת"תבתורתו יהגה ח"א עמ' מד, פד
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מר"האמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קצד
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהברכת שלום מכתבים מאמר כג
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזידברי אליעזר (וייזר) ח"ג עמ' מג ד"ה ובזה אפשר
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית ושבת שמהאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רמה
טז ע"ב אבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעאהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' שעה
טז ע"ב מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהאהל יעקב (תשעא) ח"ה עמ' פה
טז ע"ב ת"ש דאבוה דשמואל מערב אכולה נהרדעא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 227
טז. אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו אוכל לכבוד שבת וכו'בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קכג
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן מידה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יום וכו'בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' פג
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כיצד וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' שנז
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאדרושי מהר"ם בריסק עמ' קב
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תכב
טז. ורש"י נשמה יתירההאיר ממזרח - סליחות עמ' קלח
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"האמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רסא
טז. מחד שבת לשבתיךבנאות דשא (לייפר) עמ' ד
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתבנאות דשא (לייפר) עמ' קמח
טז. שמאי הזקןהאיר ממזרח - אבות עמ' רלד
י ע"א רש"י ד"ה בריכה יונים מפסיקים ללדת בטבת וכו'האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' טו
יא: רב אדא מערים ומלח גרמא גרמאדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תנב
יב ע"א דתנא תנא קמיה דר' יוחנן המבשל גיד הנשה וכו' א"ל פוק תני לברא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 226
יג ע"ב כיצד מנפח אמר רב אדא בר אהבה וכו' מחכו עליה במערבא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 429
יז ע"א אין מעדבין מיו"ט א' לחבירואמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קנ
יז ע"א מערמת אשה ומבשלת קדירה וכו'דרשות מהר"ח אור זרוע סי' כא הערה 71 עמ' לג
יז ע"א שבת שחל להיות בר"ח או בחולו של מועד ערבית ושחרית וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 163, 165
יז ע"א תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל וכו' אמר רב יוסף הלכה וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 5
יז ע"ב ומטבילין מגב לגבבית אולפנא ח"ב עמ' נח
יז: בה"א כלים מלפני השבת ואדם בשבת וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ריג
יז: תוס' ד"ה ובלבדדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תנב
יח. מהרש"א ד"ה שם רב ביבידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ריז
יט ע"א ב"ש אומרים מביאין שלמים ואין סומכים עליהם וכו' וב"ה אומריםדורות הראשונים תקופת המקרא עמ' 167, כרך ב עמ' 559, 561
יט ע"ב פשיטא דבר שבחובה וכו' ולהלן יתיב מרימר וקאמר להא שמעתא וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 66
יט. ומטבילין וכו', היה אוכל בחבורה זו וכו'דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קצג, רו
יט. תנאי שקלת מעלמאאמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' ריח
כ ע"א מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה וכו' ביו"ט וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 559, 561, כרך ג עמ' 315
כ ע"א ס"ל לב"ש דתכף לסמיכה שחיטהאמר יצחק דף ז ע"א
כ. אי אמר לנסיב והבו ליה אי נסיב שקיל, בראשוניםדרך השער (תשנו) עמ' כה
כ: אדבריההאיר ממזרח - אבות עמ' רמז
כ: ורש"י צאן קדר צאן המעולההאיר ממזרח - סליחות עמ' קל
כא ע"א בעו מיניה מרב הונא הני בני באגא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 449
כא ע"א והתניא מעשה בשמעון התימני שלא בא אמש לבית המדרש וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 814 הערה סא
כא ע"ב אדבדיה רב חסדא לרבנא עוקבא ודרש וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 124
כא ע"ב ורב הונא לטעמיה דאמר רב הונא וכו' משום ר' יצחק אמרו אף צולין וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 187
כא: בית אביך היו מחמירין על עצמןהאיר ממזרח - אבות עמ' נב
כב ע"א אמימר גופיה כחל עיניה וכו' א"ל רב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 70
כב ע"ב איבעי להו מהו לעשן רב ירמיה אמר וכו' רב הונא אמר וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 419
כב ע"ב שתחילתו מכבה וסופו מבעירדרשות מהר"ח אור זרוע סי' א הערה 43 עמ' ב
כג ע"א דרש רב גביהא מבי כתיל וכו' א"ל אמימר וכו' א"ל רב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 516
כג ע"ב אין צדין וכו' אבל צדין וכו' אמר ר' יוסף וכו' הלכה כרשב"ג וכו'דורות הראשונים כרך ד עמ' 863
כג. ורדינאההאיר ממזרח - אבות עמ' קכב
כד ע"א ביבר גדל ביבר קטןהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רו
כד ע"א דתנן ר' יהודה אומר הצד ציפור וכו' וחכמים אומרים וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 234
כד ע"א צפור דרור שאינה מקבלת מרותפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קיח
כד ע"א שדרה בבית כבשדהפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קיט
כד ע"ב מעשה בעכו"ם וכו' מותרין למאי וכו' אמר רב לעולם אל ימנע וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 21, 323
כד. למה נקרא שמה צפור דרורהאיר ממזרח משלי עמ' שצט
כה ע"א והתניא חיה שקננה בפרדס צריכה לזמן וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 357
כה ע"ב א"ל רב נחמן לחמא בר אדא שליח ציון וכו' אשכחי' לר' זריקא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 355
כה. מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאמרי משה (פודהורצר) עמ' מח
כה: ישראל עזין שבאומותהאיר ממזרח - רות עמ' קסו
כה: ישראל עזיןהאיר ממזרח - אבות עמ' פב
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןאוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קצח
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו' ג' עזין הם ישראל באומותדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' דש
כו ע"א בכור תם שנפל ר' יהודה הנשיא וכו' אמר לו ר' שמעון בן מנסיא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 58
כו ע"ב דרש רבה בר רב הונא נולד הוא וכו' א"ל רב נחמן אבא תני וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 415 הערה פט
כו. טעמי איסור טבילת כלים בשבתדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ריז
כו. תוס' ד"ה גזירהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ריח
כז ע"א ר' יהודה נשיאה הוה ליה ההוא בוכרא שדרי' לקמי' דרב אמי וכו' א"ל ר' זריקא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 371
כז ע"ב בהמה שמתה לא יזיזנה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 361, כרך ד עמ' 772
כז ע"ב לימא תנן סתמא דלא כר' שמעון וכו' תרגמא זעירי וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 129
כז. רש"י ד"ה אין מקח וממכר בשבת ויו"טהאיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' פו
כז: חלה שנטמאת לא יזיזה ממקומהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ריט, תו
כז: רש"י ד"ה חלהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' קא, ריט, תו
כח ע"א דתניא אין בין ירט לשבת אלא וכו' א"ל רבא לרב חסדא א"ל יהא רעוא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 480
כח ע"א ר' חייא ור' שמעון בר רבי שוקלין מנה כנגד מנה ביו"ט וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 387
כח ע"ב אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, דמכשירי אוכל נפש אסור, דהוא ולא מכשיריודברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' רט ד"ה ובדברו
כח ע"ב סימנך מתני' מלכאאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות רסז
כח. טבח אומן וכו'האיר ממזרח משלי עמ' שצ
כט ע"א אדבריה רבא למר שמואל ודרש מזמנין את העכו"ם בשבת וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 124
כט ע"א רש"י ד"ה תנא דבי שמואל וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 116
כט ע"א שלש מאות גרבי שמןהאיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קצג
כט ע"ב אין שונין קמח ביו"ט משום ר' פפייס ור' יהודה וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 192
כט. אדבריההאיר ממזרח - אבות עמ' רמז
ל. מוטב שיהיו שוגגיןהאיר ממזרח משלי עמ' שעז
לב ע"ב ג' חייהם אינם חיים מי שמצפה לש"ח ומי וכו'חסד ומשפט דף שנז ע"ד
לב ע"ב ג' חייהם אינם חייםפרק שירה עם "בתורתו יהגה" עמ' קכב
לב ע"ב המצפה על שלחן אחרים עולם חושך בעדואהל יעקב (תשעא) ח"א עמ' קעז, תעד
לב ע"ב ואמר רב נתן בר אבא אמר רב עתירי בבל וכו'דורות הראשונים כרך ו עמ' 104
לב ע"ב כל המצפה ע"ש אחרים עולם חשך בעדוחסד ומשפט דף רפ ע"ד
לב. מסיקין בין בכלים בין בשברי כליםאשר חנן עמ' קיט
לב: ג' חייהם אינם חיים ואלו הן וכו'בינת יששכר (תשמח) עמ' קיב
לב: ג' חייהם אינם חיים ובו'האיר ממזרח - אבות עמ' קב
לב: המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדוהאיר ממזרח משלי עמ' נט
לג: המצפה לשולחן חבירו עולם חשך בעדודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תקכט
לד ע"א מהו לשוחטה ביו"טבאר בשדה עמ' רסה
לד. אחד מביא את האור וכו'האיר ממזרח משלי עמ' תיא
לד: וקראת לשבת עונג בכל דהו הוי עונגבני יששכר (תשסח) ח"א עמ' עט
לד: תינוקות שטמנו תאנים מערב שבת ושכחו ולא עשרו למוצאי שבת לא יאכלו אלא אם כן עשרו וכו' דכתיב וקראת לשבת עונג קבעהבני יששכר (תשעז) ח"א עמ' נב
לה ע"א כי אתא רבין א"ר יוחנן וכו' לאפוקי מדהלל דתניא המעמר פירות וכו'דורות הראשונים כרך ב עמ' 559
לה ע"ב משילין פירות אתמר רב יהודה ור"נ חד תני וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 501
לו ע"א התינח בימות החמה דאיכא דבשהאיר ממזרח - חמש מגילות עמ' רעד
לו ע"א ת"ש פורסין וכו' א"ל רב עוקבא ממישן לרב אשי וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 589, כרך ו עמ' 267
לו ע"ב היכא דאיכא עדיף מיני' אינו מחויב לדוןאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קב
לו ע"ב כל שחייבין עליו משום שבות וכו' כל אלו ביו"ט וכו'דורות הראשונים כרך א עמ' 251
לו ע"ב לא צריכא דאית ליה אשה ובניםבתורתו יהגה ח"ב עמ' ת
לז ע"א אין מקדישין ואין מחרימיןבאר בשדה עמ' ער
לז ע"א ורמינהו משילין פירות דרך ארובה ביו"ט אבל לא בשבת וכו'דורות הראשונים כרך ג עמ' 388
לז. אין מקדישין וכו' משום מקח וממכר ורש"י ותוס'האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים עמ' פו
לז: שנים שלקחו בהמה בשותפות וכו'דרושי מהרא"ץ בריסק עמ' קסא
לח ע"א ורש"י יה"ר דאימא מילתא דתתקבל וכו' אמר להו גולתיכי שקליאמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קיב, שלא
לח ע"א כי סליק ר' אבא אמר יהא רעווא דאימא מילתא דתתקבלדברי אליעזר (וייזר) ח"א עמ' קע ד"ה ובזה אמרתי, ח"ג עמ' קל ד"ה ובזה אמרתי
לח ע"ב נתערב לו קב חיטיןבאר בשדה עמ' תקה
לח. בורר צרורות מגרנו של חבירו חייב לשלם דמי חטיןדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' יא
לח. יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלדרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קא
לח. יש ברירה או אין ברירהדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שב, שמג
לח. כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל וכו' וליבטל מים ומלח לגבי עיסה וכו'דרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' ד, י
לח: הרי שנתערב קב חיטין בי' קבין של חבירו יאכל הלה וחדידרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שנה
לח: מלח עם עיסה הוא מין במינודרושי מהר"ם בריסק עמ' צה
לח: מלח עם עיסה הוא מין במינודרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' שפא, תצו
לח: תוס' ד"ה וליבטלדרשות מהר"ם בריסק - מועדים עמ' תצו
מ ע"א רב חנא בר חנילאי תלא בשרא וכו' א"ל רב אשי לרב כהנא וכו'דורות הראשונים כרך ה עמ' 519
ב ע"ב רש"י ד"ה והתניאהעמק דבר בראשית הרחב דבר פ"כו פסוק ה
ב. ומודים שאם שחט שיחפור בדקרחכמת התורה ראה עמ' רלב
ב: רש"י ד"ה והתניאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרמג
ג: את שדרכו למנות שנינולקוטי אהבת ישראל עמ' קעב
ג: ביו"ט שחל להיות אחר השבת עסקינן ומשום הכנה וכו' חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט וכו'מקור ברוך (הגר) עמ' סו, שטו
ו: תוד"ה ביציםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרלו
ז ע"ב אי כתיב שאור ה"א משום דחימוצו קשההעמק דבר שמות פ"יב פסוק טו
ח ע"א משום שמחת יו"ט לשחוט ולא לכסייהחכמת התורה ראה עמ' רל
ט ע"ב ב"ש לקולא בשמחת יו"טחכמת התורה ראה עמ' רז
יג: המעמיד ערמה בשבת פטורנהרי אש מכתבים יט
טו ע"ב אמר רבא שיברור מנה יפה לשבת ורש"יזאת ליעקב בראשית עמ' לו
טו ע"ב את אשר תאפו אפוהעמק דבר שמות פ"טז פסוק כג
טו. כל מזונותיו של אדםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קנד
טו: ושלחו מנות לאין נכון לו, למי שלא הגיח עירוב תבשיליןמקור ברוך (הגר) עמ' קפא
טו: זכרהו מאחר שבא להשכיחוולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קפה, שצו
טו: לוו עלי ואני פורעולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרמ, תרמט
טו: תוס' ד"ה לוולקוטי אהבת ישראל עמ' פ, רפד, תנב, תעט
טז ע"א אבל הלל הזקן מרה אחרת היתה בוהעמק דבר דברים הרחב דבר פ"ה פסוק יב
טז ע"א אי הכי לא ליענשו נכרים עלהחכמת התורה עקב עמ' עז
טז ע"א חוק לישנא דמזוני הואחכמת התורה ואתחנן עמ' תנה
טז ע"א כל המצות נתנו לישראל בפרהסיאחכמת התורה ואתחנן עמ' תטז
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו'מטה אהרן (קרייזר) עמ' יא, קמו, קמט, קנו
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לוהעמק דבר במדבר הרחב דבר פ"כט פסוק ב
טז ע"א לא תחסר כל בו ואכלת ושבעתזאת ליעקב בראשית עמ' שפט
טז ע"א מזונותיו של ארם קצובין לו מר"החכמת התורה ראה עמ' קצט-ר
טז ע"א מתן שכרה לא עבידא לאגלוייהעמק דבר שמות פ"לא פסוק יג
טז ע"א ר"חזאת ליעקב במדבר עמ' רפא
טז ע"א רש"י ד"ה כל מזונותיומטה אהרן (קרייזר) עמ' קסג
טז ע"א רש"י ד"ה נשמהזאת ליעקב במדבר עמ' רפז
טז ע"א שבת אודועי מתן שכרה לא אודעינהוחכמת התורה עקב עמ' פד, צ, קט
טז ע"א שבת נתן להם בצנעאחכמת התורה שופטים עמ' קיז
טז ע"א שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתחכמת התורה ואתחנן עמ' תכב
טז ע"א תניא אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'זאת ליעקב בראשית עמ' לח
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' אבל הלל הזקן מרה אחרת היתה לו וכו' מחד שביך לשבתאלקוטי אהבת ישראל עמ' יג, ק, קלא, קסט
טז. בהמה נאה היה אומר זו לכבוד שבתולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תפ, תצז
טז. ביון ששבת וי אבדה נפשולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תצה
טז. ובית הלל אומרים ברוך ד' יום יוםמקור ברוך (הגר) עמ' סו
טז. חק לישנא דמזוניולאשר אמר - תהלים עמ' תרכט
טז. כל מזונותיו קצובין לו מראש השנהולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תרמט
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יוה"כלקוטי אהבת ישראל עמ' יז
טז. מתנה טובה ושבת שמהלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רנג, רנה
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קצ
טז. פליגי שמאי והלל, דשמאי סובר מחד שביך לשבתיךכתבי מא"ה עמ' ו
יז. שבת מקדשא וקיימאלב הארי - שער יחוד המעשה עמ' רצ
יז: ואדם בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שס
יז: תוס' רי"ד ד"ה חלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שסב
יח ע"א כהנים זריזין הםזאת ליעקב ויקרא עמ' קעה
יח ע"א ראב"ר י ע"א בדפי הרי"ףחכמת התורה ראה עמ' מה
יט מלאכת מחשבת אסרה תורהמקור ברוך (הגר) עמ' שה, שיד
כ ע"א הבו ליה לפלניא ארבע מאות זוזי ולנסוב ברתיהחכמת התורה ואתחנן עמ' מג
כ ע"א מעשה בהלל הזקן שהביא עולתוהעמק דבר ויקרא הרחב דבר פ"ג פסוק א
כ ע"א רש"י ד"ה ויעשהזאת ליעקב ויקרא עמ' טז
כ ע"ב תוס' ד"ה מ"בהעמק דבר במדבר פ"ו פסוק כ
כה ע"ב מימינו אש דת למו דהם עצמן של אשחכמת התורה ואתחנן עמ' שנט
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןהעמק דבר דברים פ"ו פסוק כ, פ"ז פסוק ז, פ"ט פסוק ו, פ"ט פסוק כז
כה ע"ב רש"י ד"ה נטיעהזאת ליעקב ויקרא עמ' קלז
כה ע"ב תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומותחכמת התורה ראה עמ' קיט, שנא
כה ע"ב תורה לישראל שהן עזין שבאומותחכמת התורה דברים עמ' קכ, קעד
כה: ג' עזין הןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תיב
כה: כלב הוא עז שבחיותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רח
כה: ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצו
כה: תורמוסא מקטע רגליהון דשונאיהון של ישראל וכו'לב הארי - שער יחוד המעשה עמ' קב
כח ע"א התירה התורה אוכל נפש ביו"טחכמת התורה ראה עמ' רלב
ל ע"ב הג"א ביצה פ"ד סי' גחכמת התורה ראה עמ' תכ
ל. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקצה
לב ע"ב המצפה לשלחן אחרים העולם חשך בעדוחכמת התורה ראה עמ' קצג
לב ע"ב המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוחכמת התורה דברים עמ' קמט
לב ע"ב המצפה לשלחן אחריםחכמת התורה ראה עמ' תיג
לב ע"ב כל המרחם על הבריותחכמת התורה דברים עמ' יא
לב: המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדולקוטי אהבת ישראל עמ' סב, שצה
לב: כל המצפה לשולחן של אחריםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קכז
לב: שלשה חייהן אינם חייםולאשר אמר - תהלים עמ' סו
לד. אין מלבנין את הרעפיםולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקיט
לז. אין מקדישיןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרמד
לח. בדאורייתא אין ברירהמקור ברוך (הגר) עמ' רמ
לח. יהי רצון דאימא מילתא דתתקבללקוטי אהבת ישראל עמ' סד
לט. תוס' - מאכל שמתקן חבירו הם מין אחדולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תלג
מ ע"א דגברא רבה הוא וטריד בשמעתתיהזאת ליעקב ויקרא עמ' ריט
מ ע"א רש"י ד"ה אלאזאת ליעקב ויקרא עמ' ריט
מ. אין משקין ושוחטין את המדבריותולאשר אמר בראשית-שמות עמ' עא
ב ע"א בש"א מגביהין מהשלחן עצמות וקליפין ובה"א מסלק הטבלאברכת חיים (מרנלנדר) דף נא ע"ב
ב ע"ב כל ביצה דמתילדא האידנא מאתמול גמרה להפני מנחם פורים עמ' קצט
ב. ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאכלאבני גזית עמ' 35
ב. שאור בכזית וחמץ בככותבתשנות חיים (חזן) דף ז ע"א
ב: כחא דהתירא עדיףאבן תושיה עמ' 33
ג ע"א אמר אביי היא גופאאות היא לעולם ח"א דף צב ע"א
ג: דבר שיש לו מתירין אפילו מדרבנן באלף לא בטילנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 100
ד ע"ב אתמר שני ימים טובים של ראש השנההדרום כרך כב עמ' 147
ד. תרומה בזה"ז דרבנןפרשת דרכים (תשנב) עמ' עט
ה דבר שבמנין צריך מנין אחרבתי כנסיות - בית האסופים דף ג ע"ד
ה ע"א וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוהדרום כרך כט עמ' 47
ה ע"א וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירופני מנחם יתרו עמ' צח, קיב, קיד, במדבר עמ' ו
ה ע"א תוס' ד"ה כל דבר שבמנין - משום דכתיב אל תגשו אל אשה וגו' דמשמע עולמיתפני מנחם יתרו עמ' צח, ק, קיב, במדבר עמ' יא
ה. כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירושנות חיים (חזן) דף קעז ע"ב
ה. תוס' ד"ה כל דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירושנות חיים (חזן) דף קעח ע"א
ה. תוס' ד"ה עבדי כתיב אם הצאן והבקר אל ירעושנות חיים (חזן) דף קעח ע"א
ה: אשתרי עדות אשתרי ביצהנחל עדה עמ' קע
ה: כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירונחל עדה עמ' תד
ו ע"א יו"ט שני לגבי מתהדרום כרך כג עמ' 27
ז ע"ב א"כ לכתוב רחמנא חמץהדרום כרך כה עמ' 25
ז ע"ב דאי כתב רחמנא שאור הוה אמינא משום דחימוצו קשהפני מנחם שבת הגדול עמ' לב
ז ע"ב והוא שיש לו דקר נעוץהדרום כרך י עמ' 131
ט ע"א אין מוליכין את הסולם משובך לשובך אכל מטהו מחלון לחלוןפני מנחם ויצא עמ' קעד
ט רש"י ד"ה שנשאאות היא לעולם ח"ב דף פה ע"ג
טו חציו לה' וחציו לכםדברים אחדים (תקמח) דף נ ע"א
טו ע"א ד"ש שרא להו לרבנן ורש"י ותוס'אות היא לעולם ח"ב דף קס ע"א
טו ע"ב דאמר קרא זכור את יום השבת לקדשוהדרום כרך כג עמ' 22
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרפני מנחם משפטים עמ' קלב, תרומה עמ' קנב
טו ע"ב זכרהו מאחר שבא להשכיחופני מנחם וירא עמ' פה, תולדות עמ' קמז, ויצא עמ' קפט, חנוכה עמ' דש, שביעי של פסח עמ' סט
טו ע"ב מאי לאין נכון לו למי שלא הניח ע"תדרשות חתם סופר (תרפט) ח"א דף ב ע"ג
טו ע"ב מאי לאין נכון לו למי שלא הניח עירוב תבשיליןדרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף שמה ע"א
טו ע"ב מעשה בר' אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו וכו' יצתה כת ראשונה וכו' וכו' התחילו כת ששית לצאת וכו'דרשות חתם סופר (תרפט) ח"ב דף רסח ע"א
טו: מניחים חיי עולם ועוסקים כחיי שעהנאות דשא (שניאור) דברים עמ' 200
טו: מעשה בר"א שהיה יושב ודורשבנין שלמה (בן אברהם) פרשת נצבים
טו: מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולושנות חיים (חזן) דף עב ע"א
טו: תוס' ד"ה או אוכל ושותה או יושב ושונהשנות חיים (חזן) דף עב ע"א
טו: תוס' ד"ה לוו עלי ואני פורעשנות חיים (חזן) דף עב ע"א
טו: תניא ר"א אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל וכו'אבן ישראל (ברוין) ח"א דף לה ע"א
טז ע"א ב"ש אומרים מחד שביו לשבתיך וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםפני מנחם לך לך עמ' נד, עב, חנוכה עמ' רמט, רחצ, נישואין ושבע ברכות עמ' קכא
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהפני מנחם בראשית עמ' כא, ר"ה עמ' קצב, שבת תשובה עמ' ר, עשרת ימי תשובה עמ' ריט
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש-השנה עד ראש-השנהמסילת ישרים עם שמחת מרדכי פרק כא פסקה ד עמ' רכ {בטחון בה' המסתייע בעובדה זו - מסיר את דאגת הלב המפריעה בהשגת החסידות}
טז ע"א מאי קרא תקעו בחודש שופראבני יעקב עמ' כ
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שכת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו וכו' כיון ששבת וי אבדה נפשפני מנחם בראשית עמ' ו, ז, בר מצוה עמ' נח
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליופני מנחם חנוכה עמ' רנט, ויקרא עמ' ו, שביעי של פסח עמ' סא, פינחס עמ' קעט, בר מצוה עמ' נח, נט
טז ע"א תוס' ד"ה איזהו חג שהחודש מתכסה בו - דהוה ליה למימר שהלבנה מתכסהפני מנחם ראה עמ' עג
טז. בש"א מחד שבת לשבתישמח משה (נאס) דף כג ע"א
טז. כיון ששבת, וי אבדה נפשנאות דשא (שניאור) שמות עמ' 79
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד ר"ה חוץ מהוצאת בניו לת"ת וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תסג, תסה
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה חוץ מהוצאות שבתות וימים טוביםשנות חיים (חזן) דף עב ע"א
טז. כל מצות שנתן הקב"ה לישראל נתן בפרהסיא חוץ משבת שניתן להם בצנעהיד יוסף (צרפתי, שעו) דף קפא ע"ג
טז. לבו פתוח לרווחה, יאכל וישתה ואין נפשו קצהנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 179
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתנאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 178
טז. שמאי הזקן כל מיו היה אוכל לכבוד שבת אבל הלל וכו'זרע שמשון (תקלח) בשלח
טז. תוס' ד"ה אם הוסיף מוסיפין לושנות חיים (חזן) דף עב ע"א
יא אין שבות במקדשאות היא לעולם ח"ב דף קמט ע"ב
יא ע"ב טומאת עם הארץ ברגל בטהרה שויוה רבנןפני מנחם וישלח עמ' רב, פסח עמ' מז
יג תוס' ד"ה מביאיןאות היא לעולם ח"ב דף צב ע"א
יד ע"ב משלחין כלים ביו"טאות היא לעולם ח"ב דף קס ע"א
יד: משלחין כלים וכו' שרא להו לרבנן לשדורי תפילין ביו"ט וכו'נפש יוסף (תשפא) עמ' תקעא
יד: תוס' ד"ה ה"קנפש יוסף (תשפא) עמ' תקעה
יז הוו טובלין במוצ"ש בחמיןאבן ישראל (ברוין) ח"א דף י
יט ע"א ת"ל יו"ט שחל בשבתאות היא לעולם ח"א דף לו ע"א
כב ע"ב ופוקקין נקביהן מערב יום טובפני מנחם תולדות עמ' קנב
כד ע"א גמרא גמור זמורתא תהאפני מנחם חנוכה עמ' ש
כה ע"א בהמה מסוכנת לא ישחוטהדרום כרך מא עמ' 11
כה ע"ב אפילו כתורמוס הזה לא עשאוני בניאהבת אמת דף לד ע"ג-ע"ד
כה ע"ב מהרש"א (ח"א) ד"ה מפני שהן עזין - ואמרינן ולא הביישן למדפני מנחם אמור עמ' קמח
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןפני מנחם חנוכה עמ' רעג, רעט, תצוה עמ' קנח, אמור עמ' קמח
כה ע"ב רש"י ד"ה שהן עזים - והיא מתשת כחם ומכנעת לכםפני מנחם חנוכה עמ' רעט
כה: אמר הקב"ה ראויין הללו שתנתן להם דת אשנחל עדה עמ' קסז
כה: ג' עזין הן ותוס'בתי כנסיות - בית האסופים דף כה ע"ג
כה: ישראל עזין שבאומותנפש יוסף (תשפא) עמ' תעב
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןנחל עדה עמ' לו
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשנות חיים (חזן) דף פז ע"א
כו: אתיליד ליה ארחי ליה אחזייה לחכם אשתרי ליהנחל עדה עמ' קעה
כז ע"ב וביום טוב שיולי קא משייל היכי הוה עובדאפני מנחם אמור עמ' קנד
כז ע"ב מנין שלא יגרום לו על ידי דבר אחרפני מנחם ויקהל-פקודי עמ' רמא, שבת הגדול עמ' לח, אמור עמ' קנד, קנו
כז ע"ב רש"י ד"ה חלה שנטמאההדרום כרך יח עמ' 181
כז: יתיב רבא וקא חייףאבן ישראל (ברוין) ח"א דף לה
כח ע"א אבל משיאה על גבי חברתהפני מנחם פסח עמ' נב
ל ע"ב מאי סמוך סמוך לדפנותהדרום כרך לב עמ' 21
ל. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןנפש יוסף (תשפא) עמ' שמ
ל: ואם התנה עליהן הכל לפי תנאונחל עדה עמ' תכו
לא אם בא חכם למזרח עירובי כו'מים קדושים (קריספין) דרשות דף נו ע"א
לב הני מערב רב קאתודברים אחדים (תקמח) דף פז ע"ד
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינופני מנחם לך לך עמ' סב, וירא עמ' פ, ק
לב רש"י ד"ה כובה קנקןאות היא לעולם ח"א דף ה ע"ב
לב: ג' חייהם אינם חיים המצפה לשלחן חבירו וכו'זרע שמשון (תקלח) ויגש
לב: המצפה לשולחן חבירו חייו אינם חייםנפש יוסף (תשפא) עמ' שכט
לב: כל המרחם על הבריות מזרעו של א"אנאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 178
לב: כל המרחם על הבריותנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קד, קיז, רכט, שג
לב: שלשה חייהם אינם חייםנתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' רנב
לד ע"ב שבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו ובין בדבר שלא נגמרה מלאכתופני מנחם במדבר עמ' טו
לה ע"א רש"י ותוס' ד"ה שנשרואות היא לעולם ח"ב דף פה ע"א
לח תוס' ד"ס ואמר ר'מים קדושים (קריספין) דרשות דף נה ע"ד
לט ע"א מים ומלח בטלין כין בעיסה בין בקדירהפני מנחם ערב פסח עמ' מג, מה
לט ע"א שלהבת של ע"זאות היא לעולם ח"ב דף כה ע"ג
לט. והמוציא גחלת ורש"יאות היא לעולם ח"ב דף ב ע"א
לט. שלהבת של הקדשאות היא לעולם ח"ב דף קכה ע"א
מ ע"א אלו הן מדבריותהדרום כרך כו עמ' 100
ב ע"א אוכלא דאפרתשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רנח
ב ע"ב הכנה בעלמא אסורערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קצא
ב ע"ב חול מכין לשבתערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' קלח
ב ע"ב לכם ולא לגבוהדרשות הרז"ה עמ' תקא
ב ע"ב מאי דכתיב והיה ביום הששי וכו'מאור מרדכי שמות עמ' קמד
ב. נק' בשם "יום טוב"תורת מנחם חס"ח עמ' 88
ב: והכינו את אשר יביאו חול מכין לשבת, ורש"ילמטה יששכר עמ' א, ב, קד
ב: כח דהתירא עדיףשערי חיים (רוטר) ח"ג בשער
ב: סעודת שבת צריכה הכנה אבל סעודת חול אין צריכה הכנה(רש"י ד"ה ואין יו"ט וכל')קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קמה
ב: רש"י ד"ה והכינונחלת עזריאל (גרין) עמ' סט
ב: תוס' ד"ה והי' ביום הששינחלת עזריאל (גרין) עמ' סד
ג ע"ב דבר שבמנין לא בטלתורת מנחם חס"ח עמ' 339
ג ע"ב דבר שבמניןתורת מנחם חס"ה עמ' 37
ג ע"ב כל שדרכו למנות וכו' את שדרכו למנותתורת מנחם - ס' המאמרים תשכו עמ' קכח
ג: וכל דבר שיש לו מתיריןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' פט
ג: ר"מ אומר ר' אליעזר אומרפרדס דבש פרק קכח
ד ע"א הכנה דרבהערבי נחל (תשסט) בראשית עמ' קצא
ד ע"א רא"ש - שיורי פתילה שכבודרשות אבן ישראל עמ' טז
ד ע"א רב ור' יוחנן הלכה כר"ידרשות הרז"ה עמ' תתנה
ד. הכנה דרבהלמטה יששכר עמ' ב
ד. הנך ביצים מיו"ט לשבתשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מח
ד: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סו
ד: יומא אריכתאלמטה יששכר עמ' רע
ה ע"א כרם רבעי היהדרשות הרז"ה עמ' תשעז
ה ע"א רבן יוחנן בן זכאי ביטל תקנת העלאת פירות לירושליםפלאות עדותיך ח"ב עמ' שכז
ה ע"א רבן יוחנן בן זכאי תיקן תקנות אחר החורבןפלאות עדותיך ח"ב עמ' שיג
ה ע"ב ביצה שנולדה בראשוןמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' יג
ה ע"ב תקנות רבן יוחנן זכר למקדשדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 350
ה: אמרו לו תלמידיו רבי כבר נמנו עליך חבריך והתירוהופרדס דבש פרק כה
ו ע"א מימות עזראמועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' טז
ו ע"א שתיק רבתורת מנחם - ס' המאמרים תשל עמ' שכו
ז ע"ב שאור שאינו ראוי לאכילהמאור מרדכי שמות עמ' קכה
ח. כוי אין שוחטין אותו ביו"ט, ואם שחטו אין מכסין את דמו וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רו
ח. תוס' ד"ה אמר ר"י לא שנושערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מח
ח: דלמא עביר כתישהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מג
ט ע"א מטהו מחלון לחלוןקדושת לוי (תשנח) עמ' קלג
ט ע"ב רש"י ד"ה לקרייתאדרשות הרז"ה עמ' פה
ט. מפני מראית העיןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' עד
טו יצתה כת ראשונה אמר הללו בעלי פטסין וכו' לכו אכלו משמניםתולדות נח ח"ד דרוש יב
טו ע"א נפש יתירה יש לאדם בשבת ובמוצ"ש אבדה נפששפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' רעט
טו ע"ב האמינו בי ואני פורעדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 326
טו ע"ב זכרהו וכו'ימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תמה
טו ע"ב חציו לה' וחציו לכםערבי נחל (תשסט) שמות עמ' קכד
טו ע"ב לוו עלי וכו' האמינו בי ואני פורעתורת מנחם ח"ע עמ' 131, 151, חע"ג עמ' 40
טו. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמיםלמטה יששכר עמ' נד
טו: אמר להם הקב"ה בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעפרדס דבש פרק סא
טו: גזירה שמא יפשעלמטה יששכר עמ' שפג
טו: ההוא סמיא דהוה עציב א"ל שמואל אמאי עציבת וכו'למטה יששכר עמ' שפג
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרלמטה יששכר עמ' תעד, תעח, תפ
טו: זכרהו מאחר שבא להשכיחו, ורש"ילמטה יששכר עמ' נד, תפו
טו: לוו עלי, בשבת, ואני פורע, בחולבית פרץ עמ' קלב
טז מזונותיו של אדם קצובות לו מראש השנה וכו'עשרה למאה (תשיג) סי' ו
טז מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הזרע יעקב (ניניו) עמ' ו
טז ע"א אמרו עליו על שמאי וכו' מצא בהמה נאהימלא פי תהלתך (תשעד) עמ' תמג
טז ע"א זו לשבתתורת מנחם חס"ח עמ' 263
טז ע"א חוק הוא לשון מזוןדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 414
טז ע"א חק לישנא דמזונימועדי ה' (טרנובסקי) ר"ה ויוה"כ עמ' יח
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפששפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' נה
טז ע"א כיון ששבת וי אבדה נפשקדושת לוי (תשנח) עמ' קסד
טז ע"א כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת כו' מניח את השני' ואוכל את הראשונהתורת מנחם ח"ע עמ' 291
טז ע"א כל מזונותיו קצוביםמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' לה
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםתורת מנחם - ס' המאמרים תשלג עמ' רכא-רכב
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםתורת מנחם חע"ב עמ' 376-375
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה חוץ מהוצאת שבתות וכו' בניו לתלמוד תורה וכו' ואם הוסיף מוסיפין לותורת מנחם ח"ע עמ' 152, חע"ג עמ' 102
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו, חוץ מהוצאות שבתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 326
טז ע"א מאי משמע רהאי חק לישנא דמזוני הוא וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"ב עמ' קמו(י)
טז ע"א מאי קרא תקעודרשות הרז"ה עמ' א'עד
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים חוץ מהוצאת בניו לת"תמורה צדק (פאם) עמ' קנט
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מר"המסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא) עמ' תרכג
טז ע"א ממאי דהאי חק לישנא דמזוני הואקדושת לוי (תשנח) עמ' תט
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' לך והודיע אותםמאור מרדכי שמות עמ' קצז
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם כו', ורש"יתורת מנחם חע"ו עמ' 174
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רלב
טז ע"א שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"א עמ' 440, ח"ב עמ' 380-379
טז ע"א תניא אמרו עליו על שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'דרשות אל עמי ח"ב דרוש ו
טז. חק לישנא דמזוני הואלמטה יששכר עמ' רפו, תכז
טז. כיון ששבת ווי אבדה נפשלמטה יששכר עמ' לג, עב
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה עד יום הכפוריםבית פרץ עמ' שלא
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה חוץ מהוצאות תלמוד תורה ויום טוב כי אם מוסיף מוסיפין לוהאשל ברמה (תשעב) עמ' רסו, ערה
טז. כל מזונותיו של אדםשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' ק, קנד
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהלמטה יששכר עמ' רעג
טז. מחד שביך לשבתיךלמטה יששכר עמ' ב, כג, כח, צט, תקכ, תקמא
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהלמטה יששכר עמ' רמג
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, ורש"ילמטה יששכר עמ' כ, נא, נד
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' כז
טז: בהוצאות שבתות וימים טובים אם פוחת פוחתין לו וכו'האשל ברמה (תשעב) עמ' שצ
טז: ההוא סמיא וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ב סי' קנו אות ו
יב. מתוך שהותרה וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ג
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורה וכו'קדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' שפח
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורהקדושת לוי (תשנח) עמ' רסט
יג ע"ב מלאכת מחשבתתורת מנחם ח"ע עמ' 273
יג. ב"ש וב"ה הלכה כבית הללהאשל ברמה (תשעב) עמ' קפב
יג. שמאי אמר מחד בשבתא לשבתאהאשל ברמה (תשעב) עמ' קפב
יד. במדוך של עץ וכו'שערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מג
יז ע"א אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת מקדשא וקיימא אלא אימא מקדש השבת ישראל והזמניםקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' רלג
יז ע"א מקדש השבת וישראל וראשי חדשיםקדושת לוי (תשנח) עמ' קסה
יז ע"א מקדשא וקיימאתורת מנחם חס"ט עמ' 86
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם ח"ע עמ' 8
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חס"ב עמ' 24, חס"ד עמ' 231, חס"ה עמ' 9
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חע"ד עמ' 102, 135, 163, חע"ה עמ' 278, חע"ז עמ' 271
יח. ביו"ט מטבילין אותו ביו"טשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נב
יח: הואיל ובשבת שרי ביוה"כ נמי שרישערי חיים (רוטר) ח"ג סי' סב
כ ע"א מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה ביום טובפלאות עדותיך ח"ב עמ' רלא, שנז
כ ע"א רש"י - מרוב ענוותנותו של הלל היה משנה מפני השלוםפלאות עדותיך ח"ב עמ' רלא, שנז
כ ע"ב מאירי - תלמידי בית הלל היה בידיהם להשיב, אלא ששתקו מחמת השלוםפלאות עדותיך ח"ב עמ' שנח
כ ע"ב מעשה בתלמיד מתלמידי בית הלל שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליהפלאות עדותיך ח"ב עמ' שנח
כא ע"א עורבא פרחאמרי רצון דרוש כו
כא ע"א עורבא פרח, ורש"יתורת מנחם חס"ו עמ' 252
כא ע"א עורבא פרח, ורש"יתורת מנחם חע"א עמ' 298
כב ע"א מסייע אין בו ממשמאור מרדכי בראשית עמ' של
כב. תוס' ד"ה והמסתפקשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' סז
כג ע"א בכל שנה היה רבי אלעזר בן עזריה מפריש שנים עשר אלף עגלים למעשרפלאות עדותיך ח"ב עמ' שיב
כג. סחופי כסא אשיראי ביו"ט אסורשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות י
כג: רש"י ד"ה ואין נותניןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' כט אות ד
כד. הצד אווזין ותרנגוליןשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' נד
כה ע"ב ישראל נקראו עזיםשפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' מא, תפג
כה ע"ב מפני שהן עזיןמסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב) עמ' קלה, שז
כה ע"ב שלשה עזים הם וכו'קדושת לוי (תשנח) עמ' תש, תשיב
כה ע"ב שלשה עזין הן וכו' אף עז בבהמה דקהקדושת לוי (תשסה) ח"א עמ' קמח
כה ע"ב תורה נמשלה לאששפת אמת (ברעזאן, תשעד) עמ' טז, נו
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןקול יעקב (טייטלבוים) עמ' סא
כו ע"ב רש"י - רחמנא אחשביה להבערתם דכתיב באש ישרף הלכך מלאכה היאדרשות אל עמי ח"ב דרוש יג
כח: רש"י ד"ה הלכהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ה
כח: שפוד שצלו בו בשרשערי חיים (רוטר) ח"ב סי' מו
כח: תוס' ד"ה גריפת תנורשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מח
כט ע"א יעשה בהן צרכי רביםערבי נחל (תשסט) דברים עמ' קפז
כט ע"ב רב פפי היה מדקדק במעשיופלאות עדותיך ח"א עמ' תקטו
ל ע"א מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידיםדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ה עמ' 19
ל ע"ב איני בודלמועדי ה' (טרנובסקי) סוכות עמ' טז
ל ע"ב מנין לעצי סוכה שאסורין כל שבעה שנאמר חג הסוכות שבעת ימים לה' וכו' שכשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכה וכו'תורת מנחם - ס' המאמרים תשלד עמ' לב-לה
ל: אין נוטלין עצים מן המוקצה אלא מן הסמוך להלמטה יששכר עמ' שסא
לא: א"ר זירא ביו"טשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' מח
לא: בית שהוא מלא פירותשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות יב
לב. ואין חותכין את הפתילהשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ג, סי' נב
לב: אין מקיפין שתי חביותנר לצדיק במדבר עמ' קיד
לג. ואין מלבנין את הרעפיםשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ג
לג: אין מוציאין את האורשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ה
לג: היכא ברעפים חדשים עסקינןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ב
לד ע"ב שבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו בין בדבר שלא נגמרה מלאכתותורת מנחם חס"ו עמ' 138
לד. שצריך לחסמןפרדס דבש פרק קכח
לד. תוס' ד"ה הכא בקצרה חדשה עסקינןשערי חיים (רוטר) ח"ג סי' נא אות ב
לה. כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוה דאימא מלתא דתתקבל וכו' אחיכו עליה כו' הדור אחיכו עליהקול יעקב (טייטלבוים) עמ' קסו
לו ע"ב אין בין יו"ט לשבתדרשות הרז"ה עמ' א'קעג
לו ע"ב אין מקדישין בשבת שהוא משום שבותערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' פה
לו ע"ב גזירת רבותינו שלא לנגן בשבת בכלי שירדרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג) ח"ב עמ' 346
לו. גזירה שמא יכתובלמטה יששכר עמ' סז
לו: גרף של רעישערי חיים (רוטר) ח"ב סי' מו
לו: לא מקדשין ולא חולצין וכו'למטה יששכר עמ' סז
לז ע"א הבהמה כו' כרגלי הבעליםתורת מנחם חס"ד עמ' 282
לח ע"א בדרבנן יש ברירהערבי נחל (תשסט) ויקרא עמ' כו, דברים עמ' שב
לח ע"א עלייתו של רבי אבא לארץ ישראל, ושחוקם של חכמים על דבריופלאות עדותיך ח"א עמ' שעא
לט. אתמר מילא (מים) ונתן לחבירו ר"ש אמר כרגלי הממלא ור"נ סבר כרגלי מי שנתמלאו לו, במאי קמיפלגי מ"ס בירא דהפקרא הוא ומ"ס בירא רשותפי הוא וכו' אלא רכו"ע בירא דהפקרא היא, אלא הכא במגביה מציאה לחבירו קא מיפלגי מ"ס קנה ומ"ס לא קנהנר לצדיק במדבר עמ' רפט
לט. רש"י - הלא ר"נ אית לי' המגביה מציאה לחבירו לא קנה, וכ' שצריך לשנות גי' הספרים וכו"ע סברי לא קנה חבירו, אלא פליגי אם קנה הוא בעצמו, ר"נ סבר דלא קנה המגביה דלאו דעתי' למקניא, ור"ש סבר דקנה המגביה תחלה ומידו קבלם זהנר לצדיק במדבר עמ' רפט
לט. תוס' - ועוד אומר ר"ת דיש לקיים גי' הספרים והכי פי', מ"ס המגביה מציאה לחברו קנה חבירו היינו ר"ש, ולכך קאמר כרגלי הממלא, דמאיזה טעם אמרי' המגביה מציאה לחברו קנה חברו דמגו דזכי לנפשי' זכי נמי לחברי', והואיל ואתי מכחו דין הוא שיהא כרגלי הממלא, ור"נ ס"ל לא קנה חברו וכו'נר לצדיק במדבר עמ' רפט
ב. מיא בעיבא מיבלע בליעי, רש"ידרכי האמונה עמ' סט
ב. תוס' - מיא בעיבא מיבלע בלועידרכי האמונה עמ' פ
ג ע"א היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרההרופא לשבורי לב במדבר עמ' פו
ג ע"ב וכל ספיקא דאורייתא לחומראהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ע
ד ע"א רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנןהרופא לשבורי לב במדבר עמ' צה
ה ע"ב מאי טעמא מהרה יבנה בית המקדשהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' מח
טו ע"ב טעם עירובי תבשילין כדי שיברור מנה יפה וכו'ויוסף ישראל עמ' מב
טו ע"ב כתיב עצרת לה' וכתיב עצרת תהיה לכם - חלקהוויוסף ישראל עמ' קמח, קעט
טו ע"ב שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעההרופא לשבורי לב בראשית עמ' רפה
טו. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהדרכי האמונה עמ' תקפב
טז ע"א אבל הלל הזקן מרה אחרת היתה לו שבל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםהרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעד
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתהרופא לשבורי לב שמות עמ' שפט
טז ע"א הלל מדה אחרת היתה בו שכל מעשיו היו לשם שמים וכו'זריזותא דאברהם עמ' רפו
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וער יום הכפורים וכו'הרופא לשבורי לב במדבר עמ' קעד
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש תשנה ועד יום הכפוריםהרופא לשבורי לב שמות עמ' רלג, רסו
טז ע"א שבל מעשיו לשם שמיםהרופא לשבורי לב ויקרא עמ' ריג
טז ע"ב השבת ניתנה לישראל בצנעהויוסף ישראל עמ' קנה
טז. אכלו נהמא בנהמאיקרת דניאל ויקרא-במדבר עמ' קג
טז. חק הוא לישנא דמזונאדרכי האמונה עמ' קכח, רכט
טז. מחד בשבתא לשבתאדרכי האמונה עמ' סב, רחצ
יא ע"ב בית שמאי במקום בית הלל אינה משנההרופא לשבורי לב בראשית עמ' תקמ
יב ע"א מתקיף לה רבה ממאי דב"ש וב"ה במתוך פליגי דלמא בעירוב והוצאה ליו"ט פליגי ורש"ייפה עינים (תשעב) עמ' קלא
יב ע"ב מי שאין לו ימרת גמילת חסדים בידוע שאינו מזרע אברהםמשנת לוי עמ' לב
יז. מקדש השבת וישראל והזמנים, אמר ליה אטו שבת ישראל מקדשי ליהדרכי האמונה עמ' קז, רטו
כד. רש"י ד"ה כצפור דרור ציפור דרור אינו בידי אדם אף שהוא בביתדרכי האמונה עמ' שצו, תריד
כה ע"א מפני מה ניתנה תורה לישראלמחנה ראובן ח"ב עמ' תה
כה ע"ב שלשה עזין הן ישראל באומותהרופא לשבורי לב בראשית עמ' תסג
כה ע"ב תורה ניתנה לישראל מפני שהם עזיםמחנה ראובן ח"א עמ' שעט
כה. בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לו במה נשחטהדרכי האמונה עמ' שלד
כה. רש"י ד"ה לאפוקי מחזקינן מאיסור לאיסור, היינו בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לו במה נשחטהדרכי האמונה עמ' שלד
לב ע"ב הסומך על שולחן אחדים עולם חשך בעדומחנה ראובן ח"ב עמ' כא
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינומשנת לוי עמ' סט
לב ע"ב כל שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינומחנה ראובן ח"ג עמ' קפב
לו ע"ב אין מרקדין ולא מטפחים ביום טובמחנה ראובן ח"ג עמ' תקיב
לח ע"ב משה שפיר קאמרתהרופא לשבורי לב שמות עמ' קג, קכא, רפו, תפ
פ"א מ"בהדרום כרך יז עמ' 142
פ"ד מ"זהדרום כרך יז עמ' 142

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US