Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד

לדף הראשי של המפתח לאגדות

ללקט ביאורי אגדות על מסכת ביצה (עם טקסט מלא של המקורות)

מסכת ביצה
ב ע"א ביצה שנולדה ביו"ט וכו' במאי עסקינן וכו' ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"ב
ב ע"א ביצה שנולדה ביום טוב... שאור בכזית וחמץ בככותבתנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מב ע"ד, מג ע"א
ב ע"א ב"ש אומרים שאור בכזיתטהרת יו"ט ח"י עמ' נה
ב ע"א השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים... ובית הלל אומרים... נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף מג ע"א
ב ע"א תוס' ד"ה ביצהטוב ראיה
ב ע"א תוס' ד"ה דתניטוב ראיה
ב ע"ב כח דהיתירא עדיףמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 288
ב ע"ב כח דהתירא עדיף שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 241
ב ע"ב הכנה דרבה רוח חיים (חיד"א) עמ' קצג
ב ע"ב חול מכין לשבת אור אלימלך עמ' קסא
ב ע"ב חול מכין לשבתדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' סו
ב ע"ב חול מכין לשבתסדורו של שבת דף קנח ע"ב
ב ע"ב רש"י ד"ה והתניא ויקהל משה (וייס) עמ' רצב הערה ב [הלכה]
ג ע"א גזירה משום משקין שזבוטהרת יו"ט ח"ז עמ' פב
ג ע"ב ספק יו"ט ספק חולטוב ראיה
ג ע"ב כל ספיקא דאורייתא לחומראשערי תשובה אגה"ת אות לא
ג ע"ב ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולאאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 291
ג ע"ב דבר חשוב לא בטל רוח חיים (חיד"א) עמ' רטו
ג ע"ב דבר שבמנין אף באלף לא בטלאור חדש על ציון דף סו ע"ב
ד ע"א חדש לא הוי דשיל"מהסכמות הראיה 64
ד ע"א ביצה שנולדה בשבתטוב ראיה
ד ע"א בפלוגתא דשבת ויו"ט קדושה אחת או ב' קדושות מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' תפה
ד ע"א זיל השתא ותא למחר דרב לא מוקי אמורא עלויה מיו"ט למחרבינה לעתים (תשנד) דרוש סד עמ' תלב
ד ע"א רב לא מותיבדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' שנו
ד ע"ב איכו השתא רוח חיים (חיד"א) עמ' קפג
ד ע"ב עצים שנשרו מן הדקלאמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
ד ע"ב מרבה עליהם עצים מוכנים חלק יעקב (קנטור) דרוש ב
ד ע"ב אין מבטלים איסור לכתחילהלבני ישראל עמ' טז
ד ע"ב והשתא דידעינן בקביעא דירחאמשך חכמה שמות פ' יב פס' א
ד ע"ב אנו בקיאין בקביעא דירחא רק דשלחו מתם הזהרו במנהגבני יששכר ח"ב דף עט ע"ב
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' רנג ע"ב
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם, גזירה דלימא אתי לקלקולאמשך חכמה שמות פ' יב פס' א
ד ע"ב ב' ימים טובים של ר"ה כיומא אריכתא דמיא משמיע שלום עמ' קסה
ד ע"ב ב' ימים טובים של ר"ה כיומא אריכתא דמיין מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קמה
ד ע"ב רב ושמואל דאמרי תרוייהו נולדה בזה אסור בזהמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
ה ע"א דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שנא ע"ב
ה ע"א כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו וכו' מנא אמינא לה וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"א
ה ע"א דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירומשך חכמה שמות פ' יט פס' יג
ה ע"א שנאסר במניןרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שעא-שעב
ה ע"א כל דבר שבמנין תוס' שם דרכי חושן עמ' רנה [הלכה]
ה ע"א כרם רבעי היה לרבי אליעזר דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' קצט
ה ע"א תוס' ד"ה ונתקלקלו מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף לט ע"ב
ה ע"ב וכי תימא למצוות עונה הוא דאתאאורות אלים דף יד ע"א
ה ע"ב מכדי כתיב גם הצאן והבקר, וברש"י ותוס' שם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנו ע"א
ה ע"ב שמע מינה כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירומשך חכמה דברים פ' ה פס' כז
ה ע"ב אף מתקנת ריב"ז ביצה אסורה מהרה יבנה המקדש מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף כא ע"ב
ה ע"ב קדושה אחת היא ס' החיים (תשנג) עמ' קכח
ו ע"א מת ביום טוב ראשון יתעסקו בו עממיםמשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
ו ע"א אפרוח שנולד ביו"טטוב ראיה
ו ע"א שתיק רבטוב ראיה
ו ע"א תוס' ד"ה וכי מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"ב דף שא
ו ע"ב תוס' ד"ה השתאטוב ראיה
ז ע"א דצריבןפירוש המכבי דברים עמ' שעד
ז ע"א ביצי דספנא מארעארבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' תסט
ז ע"א בדק בקינה של תרנגולים מערב יום טוב וכו'אור הצבי עמ' 319
ז ע"א ומצא בה ביציםטוב ראיה
ז ע"ב א"כ לכתוב רחמנא חמץ וכו' אמרי יוסף בראשית דף קעב ע"א
ז ע"ב לכתוב חמץ ולא בעי שאור מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף סו ע"א
ז ע"ב ב"ה וב"שטוב ראיה
ז ע"ב דיעבד אין לכתחילה לאטוב ראיה
ז ע"ב חפור שחוט וכסהטוב ראיה
ח ע"א לצלות בו ביצהטוב ראיה
ח ע"א מכניס אדם מלוא קופתו עפרמשך חכמה הפטרת במדבר
ח ע"א תוס' ד"ה סוף סוף וכו' יו"ט עשה ול"תאהבת דוד (חיד"א) עמ' קכט ע"א
ח ע"ב עשה דוחה ללאומשך חכמה ויקרא פ' כ פס' כא
ח ע"ב יו"ט עשה ול"ת הואטהרת יו"ט ח"י עמ' רפ
יב ע"א ולא את ספר תורה לרשות הרבים וב"ה מתירין שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צט
יב ע"א מוציאין את ספר תורה שערי תשובה שער ג אות צט
יב ע"א השוחט עולת נדבה ביו"ט לוקה מני ב"ש היא ובתוס' מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף ל ע"ב, סח ע"א, מהדו"ב ח"א דף נ ע"ב
יב ע"א מתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש ביו"ט הותרה שלא לצורך אוכל נפש ובלבד שהוא לצורך היוםשערי תשובה שער ג אות צט
יב ע"א מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורך שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר צט
יב ע"א תוס' ד"ה ה"געולת חודש ח"ג מאמר שנד
יב ע"ב בש"א אין מוליכין חלות וכו' וברש"י שם אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' קנ ע"א
יג ע"ב מעשר ראשון שהקדימו בשבלים פטור מת"גדרשות שבט הלוי עמ' קעא
יג ע"ב רש"י ד"ה אלא ויקהל משה (וייס) עמ' א בפתיחה [הלכה]
יד ע"ב נפיש בטרחא רוח חיים (חיד"א) עמ' קסד
יד ע"ב בית שמאי אומרים אין משלחין ביום טוב אלא מנותמשך חכמה שמות פ' כט פס' כו
יד ע"ב אין שורה פחותה משלשה בני אדם מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' ס
יד ע"ב קהלא קדישא דירושליםכל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמט
יד ע"ב ואפילו עשר מצעות זו ע"ג זו ויש כלאים בתחתונה כו'שערי תשובה אגה"ת אות כג
טו ע"א רב ששת שרא וכו' לשדורי תפלין ביומא טבא א"ל אביי וכו'מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצז
טו ע"א היה בא בדרך וכו' ל"ק הא דמנטרא הא דלא מנטרא מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף קצח
טו ע"ב09 מפני מה תיקנו עירובי תבשילין וכו'מרפא לשון עמ' קו
טו ע"ב10 'זכור את יום השבת' - זכרהו מאחר שבא להשכיחומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 287
טו ע"ב10 זכור את יום השבתאגרות הראיה ח"ג צב
טו ע"ב11 זכור מאחר שבא להשכיחהו דעת שבת עמ' תט
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחומאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 304
טו ע"ב11 זכרהו מאחר שבא להשכיחומשך חכמה במדבר פ' טו פס' לט
טו ע"ב11 זכרהו מכלל שבא להשכיחואור חדש למטיפים עמ' 31
טו ע"ב11 זכרהו מכלל שבא להשכיחואלומת יוסף דף יח ע"ב, מ ע"א
טו ע"ב11 ענין ערובי תבשילין לברר מה יפה לשבת מי מרום ח"ו עמ' קצא
טו ע"ב19 מעשה בר' אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יו"טאור לישרים (איידליץ, תשב) עמ' קסז
טו ע"ב19 מעשה בר"א שהיה יושב ודורש וכו' אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שטו ע"ב
טו ע"ב19 מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו וכו' מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות עמ' רפו
טו ע"ב19 ר"א שהיה יושב ודורשהמאור שבתורה (לסין)
טו ע"ב25 מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהמשך חכמה בראשית פ' נ פס' י
טו ע"ב30 אין לו לאדם אלא או אוכל ושותה וכו'שבט מוסר עמ' כא
טו ע"ב30 אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לו
טו ע"ב34 חלקהו חציו לה' וחציו לכם ילקוט דברי חכמים בראשית סי' תנג
טו ע"ב34 חלקהו חציו לה' וחציו לכם פרי הארץ (ויטבסק) עמ' סט
טו ע"ב37 א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי... ואני פורע מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תצא
טו ע"ב37 מאי כי חדות ה'פירושי ראשונים
טו ע"ב38 בני לוו עלי והקדישו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעאור הצבי עמ' 154
טו ע"ב38 בני לוו עלי ועשו קדושת היום חלק יעקב (קנטור) דרוש כג
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו ואני פורעאור חדש למטיפים עמ' 30
טו ע"ב38 בני לוו עלי וקדשו קדושת היום ואני פורעאמרי בינה (שיפמאן) עמ' פח
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע ילקוט דברי חכמים בראשית סי' לז, ויקרא סי' קיט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורע ובתוס' שם אוהב ישראל דף שנז ע"ב
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעבני יששכר ח"א דף י ע"ג
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעדבש לפי מע' ש אות ט
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעמכמני עוזיאל עמ' שז
טו ע"ב38 לוו עלי ואני פורעראשית חכמה (תשמד) - תוצא' חיים אות פח
טו ע"ב38 לוו עלי וכו' ואני פורע מוצל מהאש (הלברשטם) דף קצב, ריט ע"א
טו ע"ב38 לוו עליאגודת אזוב (יעבץ) דף מא ע"א
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' קצז ע"ב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' רז
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר דברי שמואל (תשיג) עמ' צח
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר חיים וחסד סי' תסו
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר כו' דברי שמואל (תשנח) עמ' קט
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנא' אדיר במרום ה'רב טוב דף עה ע"ב, פה ע"ד, פו ע"א
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרבני יששכר ח"ב דף עז ע"ב, צט ע"ד, קל ע"ב
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 112-113, 128
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדראדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 10, 77
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרנר ישראל חלק ג דף קלג
טו ע"ב39 הרוצה שיתקיימו נכסיוילקוט הגרשוני ח"א
טו ע"ב39 יטע בהן אדרדברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' כד-כה
טו ע"ב39 יטע בהן אדרכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 132, 143, 149, 161
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' לז
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוה"כאור חדש למטיפים עמ' 28
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוהכ"פמסילת ישרים עמ' תקעט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"האמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רכט
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"המרפא לשון עמ' קצג, שיג
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהפנים יפות על תהלים עמ' ד
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'שפע חיים ח"א עמ' פט, קא
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה לבד מהוצאת בניו לתלמוד תורה ומהוצאת שבת ויו"ט עטרת צבי (טאקסין) דף סו
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קוצבין ללו מראש השנהאוצר פתגמי חב"ד ח"א עמ' 59
טז ע"א01 כל מזונותיו של אדם קצובים עליו מר"ה חוץ מהוצאות שויו"טאהבת דוד (וועגער) עמ' 15
טז ע"א01 כל מזונותיו של וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ג עמ' סח
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובות לו מראש השנה וכו' עשרה למאה סי' ו
טז ע"א01 מזונותיו של אדם קצובין מר"ה עד ר"ה דעת שבת עמ' קמד בהערה
טז ע"א03 הוצאת בניו לת"ת - אם פוחת פוחתין לו ואם מוסיף מוסיפין לואבן פינה עמ' 130
טז ע"א06 איזה חג שהחודש מתכסה בוכרם יהושע (ולרשטיין) דף מא ע"ג
טז ע"א08 כי חוק לישראל הואילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א09 'חוק' הוא מזונותמשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כד
טז ע"א09 חק לישנא דמזוני אמרי יוסף בראשית דף קכו ע"ג
טז ע"א09 מנלן ד'חוק' לישנא דמזוני?נר ישראל חלק ג דף מג
טז ע"א12 אמרו על שמאי שכל ימיו אכל לכבוד שבתכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ג-ע"ד
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו' מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' רנו, אור תורה סי' תנו
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת חלקת יהושע עמ' קפט הערה קנח
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו... שבתלבני ישראל (הישן) דרוש ט
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבתאור הצבי עמ' 201
טז ע"א12 אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמרפא לשון עמ' קו
טז ע"א12 תניא אמרו עליו על שמאי הזקן, שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת נר ישראל חלק ג דף קכו
טז ע"א13 כל ימיו אוכל לכבוד שבתילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א13 כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדרושי רמ"ץ - דרושי רמ"ץ - פרי חיים דרוש ח
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד השבת כיצד מצא בהמה נאה וכו'ראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק טו אות עה
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת אמרי יוסף בראשית דף ח ע"א
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת דעת שבת עמ' נח, ריח, שנב, שסא, שסב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים פרי הארץ (ויטבסק) עמ' קלו
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לש"ש שנא' ברוך מ' יום יוםדברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' לו ע"ב
טז ע"א13 שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתבני יששכר ח"א דף לה ע"ב
טז ע"א13 שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' ריג ע"א
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו כו'סדורו של שבת דף קמד ע"ד
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו שהיה אומר ברוך ה' יום יוםבינה לעתים (תשנד) דרוש יד עמ' קכ
טז ע"א16 אבל הלל הזקן מידה אחרת הייתה בו, שהיה אומר ברוך ה' יום יוםאור פני משה דף יז ע"א
טז ע"א16 הלל, כל מעשיו לשם שמיםמשך חכמה שמות פ' כ פס' יח
טז ע"א18 ב"ש סברי מחד בשבתא לשבתא וב"ה סברי ברוך ד' יום יום מוצל מהאש (הלברשטם) דף קא ע"א, קצא ע"א
טז ע"א18 בית שמאי אומרים מחד בשביך לשבתיך וב"ה אומרים ברוך ה' יום יום, וברש"יראשית חכמה (תשמד) - קדושה פרק ב אות כה, פרק טו אות עו
טז ע"א18 ברוך ה' יום יוםאדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 85
טז ע"א19 זכור מחד שבך לשבתא גנזי ישראל (תשמו) ח"א עמ' רא ע"ב, ריט ע"ב
טז ע"א19 מחד בשבא לשבתאסדורו של שבת דף קלח ע"א
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיך דעת שבת עמ' נא, נח
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךדרך חיים (תשלה) עמ' פב
טז ע"א19 מחד שביך לשבתיךרבנו בחיי עה"ת ח"א עמ' נח
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו א"צ להודיעו חלק יעקב (קנטור) דרוש כד
טז ע"א21 דהנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו...קדושת לוי דף נה ע"א
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעואור הצבי עמ' 152
טז ע"א21 הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעופנים יפות על תהלים עמ' רלב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי חלקת יהושע עמ' ס הערה קעב
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה חלק יעקב (קנטור) דרוש ג, י, כג
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה מי מרום ח"י עמ' עה
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראלמי מרום חי"ב עמ' סז
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהמשך חכמה דברים פ' ה פס' טו
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהפנים יפות על תהלים עמ' קיח
טז ע"א23 מתנה טובה יש לי בבית גנזי מי מרום ח"ט עמ' רצו
טז ע"א23 מתנה טובה כו' לך והודיעםסדורו של שבת דף קה ע"ג
טז ע"א25 הנותן פת לתינוקאהבת עולם דף עא-עב
טז ע"א27 מתן שכרה לא עבידא לאיגלויי דעת שבת עמ' רנח
טז ע"א30 המצות שנתן הקב"ה לישראלרבנו בחיי עה"ת ח"ב עמ' שכה; כתבי רבנו בחיי עמ' שצו-ז
טז ע"א30 כל המצוות ניתנו בפרהסיא מכתב מאליהו חלק ב עמ' 15
טז ע"א30 כל מצוה נתן להם בפרהסיאילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א30 כל מצוות שנתן הקב"ה לישראל נתן בפרהסיא חוץ מן השבתאמרי חמד ח"ב דף י ע"ב
טז ע"א30 כל מצוות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיאמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 20
טז ע"א31 שבת - הודיעו רק לישראל מי מרום חי"ב עמ' מז
טז ע"א33 מתן שכרה לא אודעינהו מאיר עיני חכמים מהדו"ג ח"א דף סז
טז ע"א33 מתן שכרן לא אודעינהויערות דבש ח"ב עמ' קסח
טז ע"א33 שבת אודיעונהו מתן שכרה לא אודיעונהופנים יפות על תהלים עמ' קיח
טז ע"א34 נשמה יתירה לא אודיענהו דעת שבת עמ' רצו, שלז בהערה, שנג
טז ע"א35 נפש יתירה וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ה סימן קמז
טז ע"א35 נפש יתירה נתנה באדם בשבתתפארת ישראל (מהר"ל, הניג) עמ' פו, קכד
טז ע"א35 נשמה יתירה בשבתנשמת אדם עמ' כ
טז ע"א35 נשמה יתירה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' סא-סו, רלא
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בשבת (פירש"י שתאב לאכול)דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' מה ע"ב
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת כו' מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - לקוטי אמרים סי' כח, אור תורה סי' קצט
טז ע"א35 נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם...קדושת לוי דף לו ע"ג
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנה באדם ביום השבת דעת שבת עמ' עח, שסא
טז ע"א35 נשמה יתירה ניתנה לאדם בשבת דרשות מהר"ל (יד מרדכי) עמ' ק
טז ע"א35 נשמה יתרה בשבת מן הבאר עמ' 42
טז ע"א35 נשמה יתרה בשבתכתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 175
טז ע"א35 נשמה יתרה ניתנת באדם בערב שבת ובמוצ"ש נוטלה הימנואמרי בינה (שיפמאן) עמ' פט
טז ע"א36 וינפש - וי אבדה נפשכור לזהב ח"ב
טז ע"א36 וינפש וי אבדה נפש דעת שבת עמ' רכא
טז ע"א36 כיון ששבת וי אבדה נפשטהרת יו"ט ח"ז עמ' סז
טז ע"א36 כיון ששבת ווי אבדה נפש אמרי יוסף בראשית דף ח ע"א
טז ע"א36 שבת וינפש - וי אבדה נפשילקוט הגרשוני ח"א
טז ע"א36 שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשדרשות שבט הלוי עמ' רמח
טז ע"א37 שכל מעשיו לשם שמיםלבני ישראל (הישן) דרוש ד
טז ע"א39 הני בבלאה טפשאה דאכלי נהמא בנהמארב טוב דף קנח ע"ג
טז ע"א39 הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא עטרת צבי (טאקסין) דף לט ע"א
טז ע"ב ההוא סמיאהמאור שבתורה (לסין)
טז ע"ב לכ"ע שרי לדידך אסור רוח חיים (חיד"א) עמ' ריט
טז ע"ב אבעי להו הלכה כדברי רבי לקולא בריתי יצחק עירובין סי' ג ס"ק ב [הלכה]
טז בר"ןבנין אפרים עמ' קיח [הלכה]
יז ע"א02 ת"ר ויקהל משה (וייס) עמ' נא ענף יב [הלכה]
יז ע"א08 ישראל דקדשינן לזמניםמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 137
יז ע"א08 ישראל קדשינהו לזמנים מי מרום ח"ז עמ' ריא, ח"ט עמ' רס
יז ע"א11 והא שבת מקדשא וקיימאמשך חכמה ויקרא פ' כה פס' ב-ג
יז ע"א11 קדושת שבת מתנה מהא-ל הקדוש גנזי ישראל (תשמו) ח"ב עמ' רב ע"א
יז ע"א11 שבת מקדשא וקיימאדברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' רנח
יז ע"א11 שבת מקדשא וקימא מי מרום חי"ב עמ' קסט
יז ע"א11 שבת משמיא מקדשי לה... ויו"ט ישראל מקדשי דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה) עמ' קז ע"א
יז ע"א11 שבת קדישא וקיימא דעת שבת עמ' שמה
יז ע"א12 מקדש השבת ולא מקדש ישראל והשבת מי מרום ח"ד עמ' קב
יז ע"א31 אסור לבשל ולאפות מיום טוב ראשון ליום טוב שנישערי תשובה אגה"ת אות לו
יז ע"א36 ממלאה אשה כל התנור בפת מפני שהפת יפה בשעה שהתנור מלאשערי תשובה אגה"ת אות לו
יז ע"ב חל להיות אחר השבתאבן יהושע עמ' 103
יז ע"ב ב"ש אומרים מטבילין את הכל מלפני השבת מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"ב
יז ע"ב משיקו במים וטהר מי מרום ח"ח עמ' ח
יח ע"א נדה וכו' מערמת וטובלת בבגדיה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף א ע"א, ו ע"א
יח ע"א נדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיהמשך חכמה במדבר פ' יט פס' ו
יח ע"א רבא אמר מפני שהוא כמתקן כליאבן יהושע עמ' 5
יח ע"א דמיחזי כמתקן ויקהל משה (וייס) עמ' רצא הערה א [הלכה]
יח ע"א א"ה אדם נמי מי רביעית סי' קנח סעיף יא סק"ח [הלכה]
יח ע"ב תוס' ד"ה ושוין מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף מב ע"ב
יט ע"ב אין מביאים תודה בחג המצות מפני חמץ שבהמשך חכמה במדבר פ' כח פס' יז
יט ע"ב אין מביאין תודה בעצרת מפני שהוא יו"ט מאיר עיני חכמים מהדו"א ח"א דף יט ע"א
יט ע"ב אין מביאין תודה בי"ד וכו' אין מביאין קדשים לבית הפסול וברש"י מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"ב דף כז ע"ב, ל ע"א, לא ע"א
כ ע"א ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי כו' מכמני אשר עמ' קא
כ ע"א ההוא גברא דאמר להו הוו ליה ד' מאות זוזי לפלני ולנסיב ברתיאבן יהושע עמ' 82
כ ע"א עולת חובה גם כן אינה טעונה סמיכהמשך חכמה ויקרא פ' ו פס' יח
כ ע"א מעשה בהלל הזקן וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' צז, קב
כ ע"ב לכם ולא לגבוה מי מרום ח"י עמ' מב
כ ע"ב ומה במקום שכירתך סתומה כירת רבך פתוחהמשך חכמה שמות פ' יב פס' טז
כ ע"ב כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן וכו' ואם זרק הורצה מאיר עיני חכמים מהדו"ב ח"א דף נ ע"ב
כא ע"א עורבא פרחדבש לפי מע' ע אות כו
כא ע"א משלחן גבוה קא זכו דברי שמואל (תשנח) עמ' קכא
כא ע"א תמיהני אם לא יצא שכרכם כו'טהרת יו"ט ח"י עמ' רעט
כא ע"ב שיורי כוסות רוח חיים (חיד"א) עמ' קיד
כא ע"ב אין זוקפין את המנורה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' שלד ע"א
כא ע"ב מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירין על עצמן ומקילין לכל ישראלמרפא לשון עמ' קי
כא ע"ב ברש"י ד"ה שיורי יד יצחק עמ' קפב ס"ק א-ב [הלכה]
כב ע"א יש בניין בכליםאבן יהושע עמ' 121
כב ע"א עולא איקלע ויקהל משה (וייס) עמ' קיא ענף ז [הלכה]
כב ע"א אין ממעטין את השמן הנתון בנר הדלוק ביו"טשערי תשובה אגה"ת אות לז
כג ע"א גדי מקולס בליל פסחיםאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכא
כד ע"א גמרא גמור זמורתא וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' תקסו
כד ע"א מעשה בנכרי אחד וכו' רב אמר וכו' ראשונים שם דרכי חושן עמ' פד [הלכה]
כה ע"א רב נחמן קרי לרב חסדא חבריןמשך חכמה שמות פ' יב פס' ב
כה ע"א תוס' ד"ה בחזקתאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' לא, תקיח
כה ע"ב01 לא יאכל בצל מראשוהמאור שבתורה (לסין)
כה ע"ב03 לא ישתה כוסו בבת אחת ואם שתה ה"ז גרגרןראשית חכמה (תשמד) - דרך ארץ פרק ג אות ג, פרק ד אות יא
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון, אפילו כתורמוסאור חדש על ציון - דורש לציון דף ז ע"א, ח ע"א-ע"ב, ט ע"א
כה ע"ב07 חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא מדבר קדש בראשית ח"א עמ' קנח
כה ע"ב07 חצובא שש לו היושרנתיבות עולם ח"ב עמ' קמא
כה ע"ב19 תנא משמיה דר' מאיר מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםאמרי השכל עמ' 46
כה ע"ב20 התורה ניתנה לישראל מפני שהם עזים אור יהל ח"א עמ' צז, קלו
כה ע"ב20 למה ניתנה תורה לשראל, מפני שהן עזיןמכתבי מרום עמ' יא
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' קפג-קצד
כה ע"ב20 מפני מה ניתנה תורה לישראל - לפי שהן עזיןאודה ה' דף ו ע"א
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל נר מצוה (מכון מהר"ל) עמ' יד
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין מי השלוח (מישור) ח"ב עמ' קפב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש) - אור תורה סי' תנב
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלגבורות ה' עמ' שכח
כה ע"ב20 מפני מה נתנה תורה לישראלילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב20 מפני שהן עזיםאגודת אזוב (יעבץ) דף עד ע"א
כה ע"ב20 ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןפירוש המכבי דברים עמ' שמו
כה ע"ב20 נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדרך חיים (תשלה) עמ' ריב, תרכח
כה ע"ב23 דתיהם של אלו אשמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
כה ע"ב23 הלא כה דברי כאשעין איה ח"ב 375
כה ע"ב24 אלמלא לא נתנה תורה לישראלנתיבות עולם ח"ב עמ' ר
כה ע"ב24 אלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהם כו', ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות כו' מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות - פתיחה עמ' נז, וגוף הספר עמ' קפז
כה ע"ב24 אלמלא נתנה תורה לישראל, אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםדרשות שבט הלוי עמ' סג
כה ע"ב26 ישראל עזים הםאדיר במרום ח"א פ' שג
כה ע"ב26 ישראל עזים שבאומות שפת אמת - אלה מסעי עמ' 25
כה ע"ב26 ישראל עזין באומותכרם פתחיה גפן טז ענף חכמה א, יב
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומות אוהב ישראל דף רמו ע"א
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומות אור הצבי עמ' 207, 254
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומות אור הצבי פתחא זעירא אות כג
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאבן פינה עמ' 91
כה ע"ב26 ישראל עזין שבאומותאדרת אליהו (קוצין) ח"ג עמ' 85
כה ע"ב26 שלושה עזים הן, עז בבהמותאמרי השכל - צבי תפארה עמ' 201
כה ע"ב26 שלשה עזים הם, ישראל באומותאור הרעיון עמ' שט
כה ע"ב26 שלשה עזים הם, ישראל באומותפירוש המכבי דברים עמ' כח
כה ע"ב26 שלשה עזין הן ישראל באומות וכו' עטרת ישראל (באהפאלי) עמ' קלה
כה ע"ב26 שלשה עזין הןילקוט הגרשוני ח"א
כה ע"ב27 כלב עז שבחיות ליהודים היתה אורה עמ' ב
כה ע"ב28 וי"א אף צלף באילנותאור הצבי עמ' 122
כה ע"ב30 זקן אחד היה בשכנותנו והיה יוצא בגלוקלי שלואור הצבי עמ' 282
כז ע"ב שאייתי בוכרארבנו בחיי עה"ת ח"ג עמ' שלו
כז ע"ב בוכרא לקמיה דרבאשערי תשובה שער ג אות קב, אגה"ת אות מב
כז ע"ב לימא תנןעולת חודש ח"ג מאמר שנב
כז ע"ב רש"י ד"ה חלה שנטמאהאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' רפב
כח ע"ב והוה קא מעבר וכו'דברי שלום (יודייקין) חלק ד עמ' עט
כח ע"ב הלכה ואין מורין כןמאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 294
כח ע"ב לכם לכל צרכיכם ברכות אבי דף נו ע"ב
כח ע"ב ברי"ף מהו להראות סכין לחכםילקוט הגרשוני ח"ב עמ' קסג
כט ע"א כנס ש' גרבי יין מבירוצי המדותכתבי הרב נתן פרידלאנד ח"א עמ' 87
כט ע"א כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדות,... ממצוי המדותנועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף נז ע"ב
כט ע"א יעשה צרכי רבים... ותהיה הנאתו ממנו ...למי שגזל ממנו וגם לאחריםאורחות צדיקים שער תשובה עמ' קסה
ל ע"א מוטב יהיו שוגגיםאור חדש על ציון דף ב ע"א
ל ע"א מוטב שיהו שוגגין ואל יהו מזידיןשערי תשובה שער ג אות קצו
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין שערי תשובה (עם שערי חיים) שער שלישי מאמר קצו
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןאמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) עה"ת עמ' תקכד
ל ע"א מוטב שיהיו שוגין ואל יהיו מזידיןבינה לעתים (תשנד) דרוש מז עמ' דש
ל ע"א אין אומרים באסור דאוריתא מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןמי מרום ח"י עמ' כב
ל ע"א הני דאכלי ושתי בערב יוכ"פ חשכה ולא מחינא בהומשך חכמה ויקרא פ' כג פס' כו
ל ע"ב כשם שחל שם שמים על החגיגה חל שם שמיים על הסוכהמאורות נריה אלול ותשרי עמ' 142, 148, 158
ל ע"ב בדברי הרשב"א בדין סכה ונוי סכה ברכת שלמה חו"מ עמ' ר [הלכה]
לא ע"ב במשנה בית ויקהל משה (וייס) עמ' רפ [הלכה]
לב ע"ב07 אין גודלין את הפתילות ביום טובשערי תשובה אגה"ת אות לז
לב ע"ב12 עתירי בבל יורדי גיהנםאור חדש על ציון דף ח ע"ב
לב ע"ב16 המרחם בידוע שהוא מזרע אברהםאור הרעיון עמ' עב, קמט
לב ע"ב16 המרחם על הבריות - מזרעו של אברהםפירוש המכבי שמות עמ' קנט-קס
לב ע"ב16 כל המרחם - מזרעו של אברהםהדרת אפרים ח"ב עמ' קעה
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 328 ,295 ,271
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםאור חדש למטיפים עמ' 48
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריותהמאור שבתורה (לסין)
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריותמוסר המקרא והתלמוד עמ' קלה
לב ע"ב16 כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו נועם אלימלך (תקמח, תשלח) דף צא ע"ד
לב ע"ב18 מי שאינו מרחם על הבריות... שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 287-288
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים - עולם חשך בעדואוהב שלום עמ' 13
לב ע"ב20 המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדואבן פינה עמ' 113
לב ע"ב20 המצפה לשלחן אחריםילקוט הגרשוני ח"א
לב ע"ב20 המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדואור חדש על ציון דף קכה ע"א
לב ע"ב20 כל המצפה לשולחן חבירו עולם חשך בעדואמרי בינה (שיפמאן) עמ' ט
לב ע"ב20 כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדובינה לעתים (תשנד) דרוש כד עמ' קעג
לב ע"ב20 כל המצפה על שולחן חבירו עולם חשך בעדואהבת דוד (וועגער) עמ' 13
לב ע"ב21 עולם חשך בעדובינה לעתים (תשנד) דרוש יח עמ' קלט
לב ע"ב23 ג' חייהם אינן חיים המצפה לשלחן חבירו וכו'ראשית חכמה (תשמד) - חופת אליהו פרק ג אות יג
לב ע"ב23 ד' חייהם אינם וכו'דברי שלום (יודייקין) ח"ו סי' צב
לב ע"ב23 שלשה חייהם אינם חיים וכו' ומי שאשתו מושלת עליו משמיע שלום עמ' קצג
לב ע"ב28 אין מקיפין שתי חביות שיחות הרב צבי יהודה במדבר עמ' 351
לב ע"ב28 ואין מקיפין שתי חביותדרך חיים (תשלה) עמ' תו
לג ע"א אין מוציאין ויקהל משה (וייס) עמ' רג הערה יח [הלכה]
לג ע"א אין מוציאין את האור לא מן העצים... שיחות הרב צבי יהודה שמות עמ' 379
לג ע"א אין מוציאין את האור... מן המיםמשך חכמה שמות הפטרת שבת הגדול
לג ע"ב תני חדא ויקהל משה (וייס) עמ' רפא [הלכה]
לג ע"ב תוס' ד"ה כי ויקהל משה (וייס) עמ' רפב [הלכה]
לד ע"א מי מחזקינן רעותא ביום טובלבני ישראל עמ' יד
לד ע"א אם נתן העצים והאחרון נתן אש האחרון חייבמשך חכמה ויקרא פ' יז פס' ז
לד ע"א אבל מפצעין ויקהל משה (וייס) עמ' ריז ענף ו, עמ' רלב [הלכה]
לד ע"ב וקראת לשבת ענגבני יששכר ח"א דף כג ע"ב
לו ע"א פורסין מחצלת ויקהל משה (וייס) עמ' ז, מח הערה יט [הלכה]
לו ע"ב אין מקדשין ויקהל משה (וייס) עמ' רצב אות ג והערה ב [הלכה]
לו ע"ב אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד ילקוט דברי חכמים ויקרא סי' רנו
לז ע"א בהמה וכלים כרגלי הבעלים קרני אורה עמ' סה
לז ע"א כרגלי הבעליםאור חדש על ציון דף לא ע"א
לז ע"ב לאיסור מוקצה לא חששו (תוס')אמרי פנחס סי' שיח סעיף א [הלכה]
לח ע"א בדאורייתא אין ברירהעולת חודש ח"ג מאמר רכז
לח ע"א כי סליק ר' אבא אמר יהא רעווא דאימא מילתא דתתקבלאלה הדברים (ברודנא) עמ' 65
לח ע"א סי סליק ר"א אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלשפע חיים ח"ב עמ' קג
לח ע"ב משה שפיר קאמר אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"א עמ' ריז ע"ב
לח ע"ב משה שפיר קאמרת חלקת יהושע עמ' ג הערה יב
לח ע"ב משה שפיר קאמרתהתקופה הגדולה (תשלב) עמ' רעז
לח ע"ב ממון בעלים אינו בטילאבן פינה עמ' 116
לט ע"א משום דהוי דשיל"מ (תוס')אמרי פנחס סי' שיח סעיף י [הלכה]
לט ע"א שלהבת של הקדש לא נהנין ולא מועליןמשך חכמה במדבר פ' יז פס' ב
לט ע"א הממלא מים לחברובנין אפרים עמ' ח [הלכה]
לט ע"ב והתנן השותפים שנדרו הנאה זה מזה אסורים ליכנס לחצר לרחוץ בבור כתונת פסים (תשמה) פרשת בהעלותך לד ע"ב

מקורות לפני עריכה
ב ע"א אוכלא דאפרתשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רלא
ב ע"א אפר כירה מוכן הואשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פ
ב ע"א ביצה שנולדה ביו"טשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ס, צ
ב ע"א ביצה שנולדה ביו"ט אסורהדרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רצה
ב ע"א ביצה שנולדה ביום טוב בית שמאי אומרים תאכל ובית הלל אומרים לא תאכלחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה א
ב ע"א ביצה שנולדה ביום טוב וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ק
ב ע"א בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת ובית הלל אומרים זה וזה בכזיתלחמי תודה דף קפד ע"א
ב ע"א בש"א יחפור בדקר ויכסה ובה"א לא ישחוט אא"כ וכו' הר המוריה עמ' קצט
ב ע"א בש"א שאור בכזית וכו'עולם הפוך פרק עז
ב ע"א בתרנגולת העומדת לאכילה וכו' בתרנגולת העומדת לגדל ביציםדברי תורה (שפירא) מהד' ה סי' עו
ב ע"א ונפלוג בתרוייהו וכו'הר המוריה עמ' כו
ב ע"א לב"ש חמץ בככותבתכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנח
ב ע"א שאור בכזיתהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק יט
ב ע"א תוס' - שאור בכזית, הקשו דבבא זו לא שייך הכא מידילחמי תודה דף קצד ע"ב
ב ע"ב אדמילפגי בביצה ליפלגו בתרנגולת וכו'לחמי תודה דף רא ע"א
ב ע"ב ב"ש וב"ה פליגי בהכנה דרבהלחמי תודה דף קצד ע"ב
ב ע"ב ברש"י ד"ה ורבה לטעמיה, דיליף מהכא דמוקצה דאורייתאלחמי תודה דף קפו ע"ב, קצה ע"ב
ב ע"ב גזירה לגזירה, רש"י ד"ה והתניאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רסט
ב ע"ב גזירה משום פירות הנושריןזרע קודש (תשסה) על התורה עמ' קי, קעט
ב ע"ב חול מכין לשבתדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קפא
ב ע"ב חול מכין לשבת ואין יו"ט מכין לשבתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' קצו
ב ע"ב חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט, ואין יו"ט מכין לשבת ואין שבת מכינה ליו"טלמדנות (תשנח) פ' בשלח אות לח
ב ע"ב חול מכין לשבת וחול מכין ליום טובהכנה דרבה (תשסט) עמ' ז
ב ע"ב כח דהתירא עדיף (ורש"י ד"ה רהתירא - להשמיענו)לקוטי שיחות חי"ג עמ' 108
ב ע"ב מח' רש"י ובעה"מ אם יו"ט מכין לעצמוגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עו
ב ע"ב פירות הנושריםבעקבי יעקב עמ' רו
ב ע"ב ר' יוסף אומר גזירה משום פירות הנושריםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ס
ב ע"ב רש"י ד"ה גזירהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' לג
ב ע"ב רש"י ד"ה והבינו - ואחשבא רחמנא לסעודת שבת וכו'לקוטי שיחות ח"כ עמ' 205
ב ע"ב רש"י ד"ה מאןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' קסג
ב ע"ב רש"י ואין יו"ט - אבל סעודת חול לא חשיבא וכו'לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 99
ב ע"ב שבת דחמירא ולא אתי לזילזולי ביה סתם לן תנא כר"ש דמיקלעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 273
ב ע"ב תוד"ה והיהמשנת חיים שמות עמ' קכה
ב ע"ב תוד"ה והיהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רעא
ב ע"ב תוס' - כאן משמע שהמן לא הי' יורד ביו"ט בו'תורת מנחם חי"ד עמ' 247
ב ע"ב תוס' ד"ה "והיה"בעקבי יעקב עמ' קס
ב ע"ב תוס' ד"ה והי' - אם ירד המן ביו"טלקוטי שיחות חל"ו עמ' 77
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהחכמת התורה אמור עמ' שצד, תכט
ב ע"ב תוס' ד"ה והיהקהלת יעקב פסח ח"ב עמ' תה
ב ע"ב תוס' ד"ה והיה ביום הששיאמרות ה' השלם ח"א עמ' צז
ב ע"ב תוס' האם המן היה יורד ביו"טבאר שרים פרשת בשלח דרוש ג אות ה
ב"ש וב"הכרם יהושע (ולרשטיין) דף יט ע"ב
ב"ש ס"ל מחד שביך לשבתיך וב"ה ס"ל ברוך ד' יום יוםבית אהרן (פייבושביץ) פרשת וירא
ב. אוכלא דאפרת הואאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרלח
ב. אמר לך ר"נ גבי שבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
ב. אפר כירה מוכן הואישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' טז, ויקרא עמ' יב, במדבר עמ' יד
ב. אפר כירה מוכן הואשרגא המאיר מועדים עמ' קצא, רט
ב. ב"ש אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת וב"ה אומרים זה וזה בכזיתאמרי נועם (מועדים) סי' ז לשבת חוהמ"פ
ב. ב"ש אומרים שאור בכזית וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רכ
ב. ביצה שנולדה ביו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעד
ב. ביצה שנולדה ביו"טתורת מנחם חלק לד עמ' 254
ב. ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכלחיי נפש ח"ד עמ' סד, ע
ב. ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכל, בש"א שאור בכזית ובה"א וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקג
ב. ביצה שנולדה ביו"ט בש"א תאכל ובה"א לא תאכל, בש"א שאור בכזית, וחמץ בככותבת ובה"א זה וזה בכזיתנועם אלימלך (תשסא) עמ' קסט
ב. ביצה שנולדה ביום טובתשבי (תשסה) עמ' לה שורש ביץ
ב. ביצה שנולדה ביום טוב ב"ש אומרים תאכל וב"ה אומרים לא תאכל, ב"ש אומרים שאור בכזית וכו' וב"ה אומרים זה וזה בכזית כו'דברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סז
ב. בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ת
ב. בית שמאי אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קט
ב. בסוגיא דביצה שנולדה ביו"טמאורי שערים - דברי הלכה סימן יב
ב. גדר מוקצהאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כז אות א
ב. הטעם שמס' ביצה לפני מס' ר"ה - ע"פ נגלה וע"פ חסידות: יד 246, 251
ב. ויעשה כמשפט, כמשפט עולת נדבהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קלז
ב. ומודים שאם שחט שיחפור בדקר ויכסהדברי יואל פ' משפטים דף קיד ע"ב
ב. טבילות יתירות תוספת טהרה - רמב"ם אור אברהם על ספר המצוות עמ' תנה
ב. טעמא דבית שמאי דאמרי תאכלדברים נחמדים (תשסה) עמ' נח
ב. מס' ביצה נקראת גם מס' יו"ט:יד 246
ב. קאסלקאדעתין אפילו מאן דשרי וכו' מאי טעמייהו דבית שמאידברים נחמדים (תשסה) עמ' ס
ב. קס"ד אפי' מאן דשרי במוקצה בנולד אסרתורת איש ח"א עמ' תמד
ב. ר' יצחק אמר גזרה משום משקין שזבוצוף דבש (לוין) מאמר ו
ב. ר"ן ד"ה ואיכא, תרנגולת העומדת לגדל ביצים יצתה מתורת אוכל לגמריתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עג
ב. רש"י ד"ה לא תאכלתורת איש ח"א עמ' תמב
ב. רש"י ותוס' ד"ה נזיר ואינו מגלחצמח צבי אגרת סה
ב. שאפר בירה מובן הואמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קלג
ב. תוס'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
ב. תוס' אמאי לא תני אוסרין ומתיריןויגד יעקב עמ' תרטו
ב. תוס' ד"ה שאור - מייתי תלת מילי גבי יום טוב דבית הלל לחומרא וב"ש לקולאדברי יואל מועדים ח"ו כט שבט עמ' סז
ב: אין גוזרין גזירה לגזירה - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' פו
ב: אין גוזרין גזירה לגזירה - רש"יאור אברהם ברכות עמ' רפז
ב: אין יו"ט מכין לשבת ואין שבת מכינה ליו"ט ובתוס'חיי נפש ח"ד עמ' סד, ע
ב: אין יו"ט מכין לשבת שנא' והיה ביום השישי והכינואגרא דכלה ח"א עמ' קלג
ב: איסור הכנה דרבה ביו"ט ובשבתבן מלך - שבת עמ' רג
ב: אם כן יום טוב בעלמא לשתרידברים נחמדים (תשסה) עמ' סד
ב: אסור לאפות ביו"ט לצורך חולגור אריה שמות פי"ב הערה 291
ב: ארמפלגי בביצה לפלגו בתרנגולתשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שכא
ב: ב"ה אמרו לא תאכל משום הכנה דרבהעצי חיים על התורה עמ' קנה
ב: בש"א מגביהין מעל השולחן עצמות וכו' ובה"א מסלקין ואר"נ אנו אין לנו אלא ב"ש כר"יחמודי צבי מועדים עמ' תקיג
ב: בתרנגולת העומדת לאכילהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעד
ב: גבי שבת סתם לן תנא וכו'תורת איש ח"ב עמ' צז
ב: גזירה לגזירה לא גזרו רבנןכתר תורה (תשסז) עמ' רמ
ב: גזירה משום פירות הנושרין וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו ליום ו דסוכות
ב: גזירה משום פירות הנושרין ותוד"ה גזירהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיד, מקראי קדש (תשנג) עמ' תנב, תנה, תסא
ב: הכנה בעלמא אסור משבת לחולערבי נחל (תשסד) עמ' רג
ב: הכנה דאורייתא דכתיב והיה ביום השישי והכינויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמב, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קצג
ב: הכנה דרבה - והיה ביום השישיאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כב אות ב
ב: הכנה דרבהחיי שלמה עמ' רמג
ב: השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק פז
ב: והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאוקריאה בקריה ח"ג עמ' קג
ב: והיה ביום השישי, ותוס'פרפרת התורה עמ' רעג
ב: והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו חול מכין לשבתמאור עינים (תשנח) עמ' רה
ב: והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו חול מכין לשבתמאור עינים (תשעט) עמ' שמ
ב: והכינו את אשר יביאופרפרת משה ח"א עמ' תמד
ב: וכי תימא כח דהתירא עדיף ונפלוג בתרווייהוגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיז
ב: ורבה לטעמיה ראמר רבה מאי דכתיב והיה ביום הששי והבינו את אשר יביאו חול מבין לשבת וכו'של"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ט
ב: חול מכין לשבת - וברש"יקהלת משה (תשסב) עמ' קנו, קנח
ב: חול מכין לשבתאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' פה
ב: חול מכין לשבתברכת דוד עמ' קיז
ב: חול מכין לשבתלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לט
ב: חול מכין לשבתמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קל
ב: חול מכין לשבתערבי נחל (תשסד) עמ' תקעו
ב: חול מכין לשבת ויו"ט ואין יו"ט מכין לשבת ולא שבת ליו"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח
ב: חול מכין לשבת וליום טוב ואין יו"ט מכין לשבתדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קסז
ב: חול מכין לשבת וליום טוב ואין יו"ט מכין לשבתדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קעב
ב: חול מכין לשבת חול מכין ליו"טעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' פז
ב: חול מכין לשבתפרדס המלך (תשסט) אות שנז
ב: חולי מכין לשבת ואין יום טוב מכין לשבתלהורות נתן בראשית עמ' ל
ב: יו"ט דקיל קיי"ל כר"י דאית ליה מוקצהמקראי קדש (תשנג) עמ' תסו
ב: יום הששי מכין הוא לשבתגור אריה שמות פט"ז אות כג, כז
ב: ילפינן הכנה מוהכינוויגד יעקב עמ' תרטז
ב: לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה וביו"ט שחל להיות אחר השבתחיי נפש ח"ד עמ' סד
ב: מאי דכתיב והיה ביום הששי והכינו וגו' חול מכין לשבתדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 207
ב: סעודת שבת צריכה הכנה בחולשיחות לספר ויקרא עמ' קא
ב: עבר ושחט מאיברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט) ח"ב עמ' קיג
ב: ר' חננאל יו"ט קל לכן החמירו בובית שלום מרדכי עמ' רסט
ב: רש"י - והתניא, אין גוזרין גזירה לגזירה נפק"ל מהאי קרא וכו'דברי יואל פ' תזריע דף שמז ע"ב, פ' בחוקותי דף שצג ע"ב
ב: רש"י - אבל סעודת חול לא חשיבא ולא שייכא בהו הזמנהעצי חיים על התורה עמ' קנה
ב: רש"י - סעודת חול לא חשיבא ולא שייך בה הזמנהעצי חיים - מועדים עמ' רצז, שלח
ב: רש"י ד"ה דהתירא עדיףפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשצג
ב: רש"י ד"ה והכינולהורות נתן במדבר עמ' קפג
ב: רש"י ד"ה והכינו, סעודת שבת צריך הכנהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קע, רל, תפ
ב: רש"י ד"ה והתניא, ולא משמרת למשמרתתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רעו(סב) {מקורו}
ב: רש"י ד"ה לטעמיה רבה ס"ל מוקצה דאורייתאבשבילי התלמוד ח"א ביצה ג ע"ב
ב: רש״י - כל דבר שבקדושה צריכה הכנהשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' כח
ב: שבת דחמירי סתים לן תנא כר"שויגד יעקב עמ' תריד
ב: תוס' ד"ה גבי שבתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
ב: תוס' ד"ה הכי נמיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רעז
ב: תוס' ד"ה והי' ידידת המן ביו"טפחד יצחק שבת מאמר ג
ב: תוס' ד"ה והיה - יש מדרשים חלוקין אי ירד המן ביו"ט או לאשם יחזקאל עמ' תצב
ב: תוס' ד"ה והיהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסח
ב: תוס' ד"ה והיהוזאת התורה עמ' ח
ב: תוס' ד"ה והיהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמג
ב: תוס' ד"ה והיהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רעא
ב: תוס' ד"ה והיה נפתפהו אם ירר המן ביו"טעטרת ישועה (תשסד) אות י ליום א דפסח
ב: תוס' ד"ה והכינופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רפז
ב: תוס' ד"ה ונפלוג, בכל מקום דקאמר כח דהתירא עדיף לפרוך הכיגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיז
ברא כרעא דאבוהאמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות לג
בשבת נשמה יתירה נתוספה לו לאדםהנפש החכמה סי' יג
ג ע"א אלמלי תודום אתה גזרנו עליך נידוי שאתה מאכיל את ישראל קדשים בחוץבאר שרים פרשת כי תבא דרוש ד אות ו
ג ע"א אמר לך ביצה אוכלא וכו'זכור לדוד עמ' לו
ג ע"א גזירה לגזירה כו' כולה חדא גזירה היאתורת מנחם חט"ז עמ' 331
ג ע"א דאין גזרה לגזרהחכמת התורה מקץ עמ' תיט, תכג
ג ע"א היא גופה גזרה ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרהזכור לדוד עמ' לג
ג ע"א ויוסף הורד מצרימה שלט בהוןחכמת התורה מקץ עמ' תכז
ג ע"א מ"ד טעם כעיקר דאורייתאשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' ס
ג ע"א מרדכי סי' תרמ. עיין בגמ, בפ' כל שעה דלא מיקרו דבר שיש לו מתירין דבר החוזר לאיסורו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קב ד"ה ובזה
ג ע"א תוד"ה גזירהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רפט
ג ע"א תוספות ד"ה גזירה - לפי שאדם מתאווה להם ובעודו בכפו יבלענותורת אביגדור ח"א עמ' יד
ג ע"ב אחד ביצה וכו'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת פנחס
ג ע"ב אמר ליה סיפא אתאן לספק טריפהזכור לדוד עמ' יא
ג ע"ב אפילו באלף לא בטילתורת העולה (תשעה) עמ' תרסח
ג ע"ב את שדרכו וכו' כל שדרכו לימנות אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' שפג
ג ע"ב את שדרכו לימנותשבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' פה
ג ע"ב את שדרכו לימנות, וכל שדרכו לימנותתורת מנחם חי"א עמ' 274
ג ע"ב את שדרכו למנותתורת מנחם חלק ס עמ' 296
ג ע"ב את שדרכו למנות שנינו וכו' כל שדרכו למנוה שנינו ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קסז, קעא
ג ע"ב את שדרכו למנות שנינו וכו' כל שדרכו למנות שנינובשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קסז, קעא
ג ע"ב ביצה חשובה ולא בטלהדובר צדק עמ' 30
ג ע"ב ביצה חשובה ולא בטלה וכו' שדרכו לימנותלקוטי שיחות חי"ח עמ' 25
ג ע"ב דאמר רבה כו' חול מכין לשבת וחול מכין ליו"ט ואין יו"ט מכין לשבת כו', ורש"י ותוס' ורשב"אגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עג-עד
ג ע"ב דבר שבמנין אינו בטלפניני יחזקאל עמ' קנו
ג ע"ב דבר שבמנין אפילו וכו' לא בטיל ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' קעא
ג ע"ב דבר שבמנין אפילו וכו' לא בטילבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' קעא
ג ע"ב דבר שבמנין כו' את שדרכו למנות כו' כל שדרכו למנות כו' ורש"יתורת מנחם חלק מ עמ' 277
ג ע"ב דבר שבמנין לא בטיללחמי תודה דף ס ע"ב
ג ע"ב דבר שבמנין לא בטלתורת מנחם חי"א עמ' 274, חכ"ד עמ' 321
ג ע"ב דבר שבמנין לא בטל (ורש"י)תורת מנחם חלק לג עמ' 462
ג ע"ב דבר שיש לו מתיריןהכתב והקבלה דברים פכ"ב פסוק יא
ג ע"ב דבר שיש לו מתירין לא בטלברכת אברהם (תשנד) עמ' נ
ג ע"ב האי תנא תנא דליטרא קציעות הוא דאמר כל דבר שבמנין אפילו בדרבנן לא בטיל וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רפב
ג ע"ב ואין יו"ט מכין לשבת וכו' ורש"י ויו"ט נמי קרוי שבת ובעי סעודתו הזמנה בחולגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לה
ג ע"ב והכינו, היינו והזמינו [רש"י]פתגמי אורייתא ח"א עמ' שז
ג ע"ב וכ"ת ביצה חשובה ולא בטלה הניחא למ"ד כל שדרכו לימנות וכו'נאוה תהלה עמ' ק
ג ע"ב וכל ספיקא דאורייתא לחומראדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכז
ג ע"ב חבילות של כלאי הכרם שנתערבו, תוס' ד"התיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמז
ג ע"ב כל דבר שבמנין אפילו בדרבנן לא בטילפרי צדיק פ' שקלים אות א
ג ע"ב כל דבר שבמנין וכו' לא בטיללקוטי שיחות ח"ו עמ' 6, חכ"ג עמ' 6
ג ע"ב כל שדרכו לימנות וכו' את שדרכו לימנותלקוטי לוי יצחק הערות לזוהר ח"א עמ' ריד
ג ע"ב כל שדרכו למנות לא בטלדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' רעו, שיא
ג ע"ב סוגיא דדבר שלי"מאור שרגא עמ' רצה
ג ע"ב ספיקא דאורייתא לחומראלקוטי שיחות ח"ז עמ' 71
ג ע"ב ספיקא דאורייתא לחומראתורת מנחם חכ"ד עמ' 155
ג ע"ב ספיקא דאורייתא לחומראתורת מנחם חמ"ח עמ' 344
ג ע"ב ספיקא דאורייתא לחומראתורת מנחם חנ"א עמ' 228
ג ע"ב ספיקא דאורייתא לחומראמשיבת נפש עמ' קפג
ג ע"ב ספיקא דרבנן לקולאדרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
ג ע"ב רש"י ד"ה אפילותיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' לז
ג ע"ב תוס' בגליוןמנחה חדשה (חן טוב) פ' אחרי
ג. א"ר יוסף טעמא דב"ה גזירה משום פירות הנושרין וכו' כולה גזירה הוא ובתוס' ד"ה גזירהחמודי צבי ויקרא עמ' רט
ג. אין גוזרים גזירה לגזירהלהורות נתן דברים עמ' צב
ג. אין גוזרין גזרה לגזרהבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 117
ג. אלא לר' יוסף ולר' יצחקדברים נחמדים (תשסה) עמ' סג
ג. ברש"י גזירה שמא יעלה ויתלוש מה"תמקראי קדש (תשנג) עמ' תנו
ג. בשלמא לרבא דאמר משום הכנה הויא ספיקא דאורייתא לחומראמקראי קדש (תשנג) עמ' תצו
ג. בתוס' פירות בעודו בכפו יבלענושערי אורה (מילר) ח"א עמ' פט
ג. היא גופה גזרה ואנו ניקום ונגזור גזרה לגזרה כולה חדא גזירה היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות ערב
ג. כל שדרכו למנות שנינודברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' רא
ג. פירות הנושרין טעמא מאי, גזירה שמא יעלה ויתלושכתר תורה (תשסז) עמ' רלו
ג. תוס' ד"ה גזירהנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ג. תוס' ד"ה גזירהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רצ
ג. תוס' ד"ה ר' יוחנןויואל משה מאמר ב סי' פב עמ' רפב
ג. תוס' ד"ה רבי יוחנןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
ג: אחד ביצה שנולדה בשבת ואחד ביצה שנולדה ביו"ט אין מטלטלין אותה וכו' בשלמא לרבה דאמר משום הכנה הוי ספדא"ר וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיח
ג: אם כל שדרכו לימנות שנינו או את שדרכו לימנות שנינולהורות נתן במדבר עמ' ג
ג: אפילו באלף לא בטילתורת העולה ח"ג פרק פב
ג: את שדרכו למנות וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ט
ג: את שדרכו למנות וכו'מקור חיים (תשסו) עמ' רמא
ג: ביצת ספק טריפהמקראי קדש (תשנג) עמ' רצג
ג: בכל מקום פלוגתא בדאורייתא הלך אחר המחמירערבי נחל (תשסד) עמ' תתקלז
ג: בתרנגולת העומדת לגדל ביצים ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקיג
ג: ג' שיטות בענין דבר שבמניןמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כב
ג: דבר שבמנין אינו בטללהורות נתן במדבר עמ' יט
ג: דבר שבמנין אפילו באלף לא בטילעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קלו
ג: דבר שבמנין אפילו באלף לא בטלצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תרנז
ג: דבר שבמנין לא בטילדברי יונה עמ' קעט
ג: דבר שבמנין לא בטילכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' קד
ג: דבר שבמנין לא בטילמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מח
ג: דבר שבמנין לא בטלויגד יעקב עמ' תקצה
ג: דבר שבמנין לא בטלזכרון אליעזר עמ' קא
ג: דבר שבמנין לא בטלעטרת ישועה (תשסד) אות קעו להגדה ש"פ
ג: דבר שבמנין שאינה בטילהאבני אש (אויש) מועדים עמ' קפה, קפז
ג: דבר שדרכו לימנות לא בטילבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' קצז
ג: דבר שיש לו מתיריןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שלג
ג: דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילחיי נפש על ההגדה עמ' קמו
ג: דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילחנן אלקים עמ' סז
ג: דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילשבח נעורים עמ' קנט
ג: דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטילעירין קדישין השלם עמ' תקלא
ג: דבר שיש לו מתירין לא בטילדברי יונה עמ' לב, פו
ג: דשיל"מ אפילו באלף לא בטילמקראי קדש (תשנג) עמ' קכח, תא
ג: הוי ספיקא דאורייתא וכל ספיקא דאורייתא לחומראשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שצה
ג: וביצה הוי דשיל"מעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ר
ג: ובתוס' - נתערבו באחרות וכו' וקשה הא הוה איסור דרבנןתיבת גמא (תשסז) עמ' קכו
ג: והכינו את אשר יביאו שסעודת שבת צריך הכנהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רעא, ויקרא-במדבר עמ' תלט
ג: וכל ספיקא דאוריתא לחומראבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 378
ג: וספיקא אסוראמאורי שערים עמ' שנג
ג: וספיקא אסורה, ספיקא דרבנן הוא וכל ספיקא דרבנן לקולאחמודי צבי מועדים עמ' קנט, קפח
ג: וספיקה אסורה אמאי ספק דרבנן הואמקראי קדש (תשנג) עמ' שלד
ג: וספיקה אסורה נתערבה באלף כולן אסורותעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצט
ג: חול מכין לשבת ואין יו"ט מכין לשבתיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמג
ג: ספיקא אסורה לרבה ניחא לח יוסף ורי יצחק קשיאמקראי קדש (תשנג) עמ' תצח
ג: ספיקא דאורייתא לחומראגנת אגוז (תשעב) אות שנז
ג: ספיקא דאורייתא לחומרא ודרבנן לקולאאגרא דכלה ח"ג עמ' נב
ג: ספיקא דאורייתא לחומרא, וספיקא דרבנן לקולאפרדס המלך (תשסט) אות תרנ
ג: ספק דאורייתא לחומראחיי שלמה עמ' קי
ג: ספק דאורייתא לחומראמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קפ
ג: ספק דאורייתא לחומראמטר השמים (תשנז) עמ' שצט
ג: ספק דרבנן לקולאבאר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 378
ג: ספקא דאורייתא לחומראגור אריה שמות פי"ט הערה 219
ג: קיי"ל ספק דרבנן לקולאנטריקן (תשעד) עמ' פג
ג: ר"מ אומר ר' אליעזר אומר וכדנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות ז
ג: רבי יוחנן אמר את שדרכו למנות שנינו ורבי שמעון בן לקיש אמר כל שדרכו למנות שנינושל"ה (תשנז) פרשת במדבר אות יח, לג
ג: רבי יוחנן אמר: את שדרכו למנות שנינו, ורבי שמעון בן לקיש אמר: כל שדרכו למנות שגינובית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' א
ג: רי"א את שדרכו למנות שנינו וכו' ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' ד, ה, במדבר עמ' ד
ג: רש"י - ביטול ברוב ילפינן מאחרי רבים להטותשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' טו
ג: רש"י - דשיל"מ לא בטיל דעד שתאכלנו באיסור תאכלנו בהיתרדברי יונה עמ' לב, שלד
ג: רש"י ד"ה אפילו באלףתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לז
ג: רש"י ד"ה אפילו באלף לא בטיל, ואע"ג דמדאורייתא חד בתרי בטילנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
ג: רש"י ד"ה אפילו דשיל"מ לא בטיל הואיל ויש לו מתירין לאחר זמןבשבילי התלמוד ח"א ביצה ג ע"ב
ג: רש"י ד"ה ורבהחמודי צבי מועדים עמ' תקו
ג: רש"י ד"ה כל שדרכו למנותודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שיט
ג: תוס' ד"ה והיהנזר הקדש ח"א עמ' רה
ג: תוס' ובשבת לא הי' יורד מן, ואעפ"ב נותן השבת ברכה לעילא ותתא רכל מזונא בי' תלי'דברי מנחם (היימליך) עמ' רפ
ד דבר שבמנין אפילו באלף לא בטילשארית מנחם ח"א עמ' קט
ד ע"אמנחה חדשה (חן טוב) פרשת פנחס
ד ע"א גוזמא בעלמאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קעג
ד ע"א גוזמא בעלמאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' שכו {שקר בגוזמאות}
ד ע"א גוזמא קתניאמרי פנחס השלם - שער אמת ואמונה סי' טו
ד ע"א גוזמא קתניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות כא
ד ע"א רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנןמתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 367
ד ע"א שבת ויו"ט רב אמר נולדה בזה אסורה בזה, ור' יוחנן אמר נולדה בזה מותרת בזהלחמי תודה דף קצד ע"א
ד ע"א תוס' ד"ה נימאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ב, רב
ד ע"ב א"ר זירא כוותיה דרב אסי מסתברא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 179
ד ע"ב אוצה"ג בשם הרס"ג שלעולם מקדשים ע"פ החשבוןלקוטי שיחות ח"ט עמ' 475
ד ע"ב אין מבטלין איסור לכתחילהברכת אברהם (תשנד) עמ' ד
ד ע"ב אין מבטלין איסור לכתחילהדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכא
ד ע"ב אין מבטלין איסור לכתחילהתורת מנחם חי"ב עמ' 88
ד ע"ב אין מבטלין איסור לכתחלהבנין דוד (מייזלש) בראשית - מקץ אות סג
ד ע"ב איסור מלאכה מתחיל מהערב - רש"יאור אברהם ויקרא עמ' שלב
ד ע"ב אנחנו בקיאים בקביעות רק משום מנהג אבותינו דשלחו מתם וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תלא
ד ע"ב ב' יו"ט של גליות כו' ב' יו"ט של ר"ה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' תז
ד ע"ב ב' ימים טובים של ר"ה כיומא אריכתא דמיאחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קסה
ד ע"ב בראשונה היו מקבלין עדות החדש כל היום פעם אחת נשתהו העדים לבא ונתקלקלו הלוים בשיר התקינו וכו' משחרב בית המקדש וכו' שיהו מקבלין עדות החדש כל היום וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריג, שמא
ד ע"ב דגזרא המלכות גזירה ואתי לאקלקולימשיב צדק סי' לז (עמ' 22)
ד ע"ב דגזרא המלכות גזירה ואתי לאקלקוליפרי צדיק לחג השבועות אות כג
ד ע"ב דהאידנא ידעינן בקביעא דירחא וכו'אחרית השנים עמ' צ
ד ע"ב דשלחו מתם הזהרו מנהג אבותיכם בידיכםערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 273, ח"ג עמ' 178
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםלקט אמרי קודש - מועדים עמ' שיח
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםתורת מנחם חנ"ו עמ' 271
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם בידכםעשרה מאמרות (תשס) עמ' תח
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם בידכםשפע טוב (טייטלבוים) עמ' צה
ד ע"ב היום מתקדש למפרע מהלילה - רש"יאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' רלג
ד ע"ב והשתא דידעינן בקביעא דירחא מ"ט כו' במנהג אבותיכם בידכם כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קכז(כז), קכח(לב)
ד ע"ב ורש"י ד"ה לימאשמחה לאיש (אלישר) דף ז ע"ג
ד ע"ב ידעינן בקביעא רירחא כו' הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםתורת מנחם חט"ז עמ' 326, חכ"ו עמ' 29
ד ע"ב יו"ט שני בחו"ל מנהג אבותינואור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קמד
ד ע"ב עצים שנשרו מן הדקלתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שלד, ח"ב עמ' שמא
ד ע"ב עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביו"ט מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן וכו' והא קמבטל איסורא לכתחילה וכו' מקלא קלי איסוראפניני יחזקאל עמ' תקנד
ד ע"ב עצים שנשררמן הדקל מותר להדליקןכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רמו
ד ע"ב ר' אסי מבדיל מיומא טבא לחבריה, ובסוגיאברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלג
ד ע"ב רב אסי היה בקי בקדש החודשמשיב צדק סי' ד (עמ' 5)
ד ע"ב רב אשי מבדיל ומקדש מיומא טבא לחבריהערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 44
ד ע"ב רש"י ד"ה ועבדינן וכו' חד יומא אריכתא שוינהו (ר"ה)ברית שלום (תשסח) עמ' תקג
ד ע"ב רש"י ד"ה ועבדינן וכו' חד יומא אריכתא שוינהו (ר"ה)ברית שלום (תעח) דף עח ע"ד
ד ע"ב רש"י ד"ה עד המנחה - שלשים וכו' גומרין אותו וכו' ממ"נ חד מנייהו חול וכו'לקוטי שיחות ח"ט עמ' 189
ד ע"ב שמא יחזור הדבר לקלקולוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קנג
ד ע"ב שני ימים טובים של ר"ה וכו' נולדה בזה אסורה בזהתהלות ישראל (מג'לד) עמ' נח
ד ע"ב שני ימים של טובים ראש השנה נולדהלקוטי מאמרים עמ' 140
ד ע"ב תקנת יום טוב שני בחוץ לארץאור אברהם - רות עמ' סב
ד ע"ב תקנת ריב"ז לכשיבנה ביהמ"ק ויבואו עדיםימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רפ
ד רבי יוחנן אמר את שדרט למנות שנינו וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק עח
ד. איתמר שבת ויום סוב רב אמר נולדה בזה אסורה בזהתורת איש ח"א עמ' תמו
ד. בראשונה היו מקבלין עדות החודש וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' עב
ד. דבר שיש לו מתירין לא בטלחמודי צבי מועדים עמ' קנט
ד. הכנה דרבהערבי נחל (תשסד) עמ' רג
ד. הכנה דרבהשל"ה (תשנז) על הפרשיות - הקדמה אות ט
ד. הלכה כר"י לגבי רבעיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תקנד
ד. הלכה כריו"חגור אריה ויקרא פכ"א הערה 21
ד. כל ביצה דמתיילד מאתמול גמרה להאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כז אות ב
ד. מוקצה מחמת יום שעברודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רפא
ד. רב ביו״ט לא העמיד מתורגמן דפירקא דרב הוראה וכו'מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' ב
ד. רב ור' יוחנן הלכה כרבי יוחנןדרש משה (פינטו) שמות ח"א עמ' רמז
ד. רב ור' יוחנן קיימא לן הלכה כר' יוחנןכתר תורה (תשסז) עמ' כו
ד. רב ור' יוחנן, הלכה כרבי יוחנןדרש משה (פינטו) בראשית ח"ב עמ' רלא
ד. רב ורבי יוחנן הלכה ברבי יוחנןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות תסג
ד. רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנןשל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ה
ד. רב לא אוקים אמורא מיו"ט לחבריהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' סה
ד. רב לא מוקי וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רלה
ד. שני ימים של ראש השנה כיומא אריכתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' לו
ד. תוס' - בדבר שעיקרו מדרבנן כגון מוקצה וכו'אמרי דרוש (ניסנבוים) עמ' 95
ד. תוס' ד"ה נימאחמודי צבי מועדים עמ' קסא
ד. תניא אחרים אומרים משום רבי אליעזר ביצה תאכל וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות רעא
ד: אין מבטלין איסור לכתחילהתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרסה
ד: אין מבטלין איסור לכתחילה הני מילי בדאורייתא אבל בדרבנן מבטליןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רנו
ד: אין מבטלין איסור לכתחלהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קפ
ד: אין מבטלין איסור לכתחלהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' סט
ד: אין מבסלין איסור לכתחילהגנת אגוז (תשעב) אות תקמה
ד: אל תשנו ממנהג אבותיכם שמא גזרו מלכות וכו'משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רטז {מהאר"י להזהר במנהגים שאם תצא מדת הדין ח"ו ימליצו החכמים בעדנו }
ד: אמר רב מתנה עצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור ביו"ט מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקן וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קיט
ד: אסור לבטל איסור לכתחילהמנחם ציון (תשסד) עמ' קנח
ד: ב' ימים דר"ה יומא אריכתאאור לשמים (תשסג) עמ' של
ד: ב' ימים טובים של ר"ה וכו'. ברש"י, ודאי חוק קבוע להיות כיום ארוךשמועת יצחק - ר"ה אות ב
ד: ב' ימים של ר"ה קדושה אחת הםעטרת ישועה (תשסד) אות נח ליום ר"ה
ד: בליל ר"ה היו אטרין במלאכה - רש"יאור אברהם - תשובה עמ' רפח
ד: הזהרו במנהג אבותיכםתורת יחיאל בראשית עמ' שצח
ד: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' לא
ד: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' רכו
ד: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תלה
ד: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם זימנין דגזרו המלכות גזירה ואתי לאקלקוליעצי חיים - מועדים עמ' קצז*
ד: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםצמח צבי אגרת כז
ד: הזהרו במנהג אבותיכם בידכםאורחות דוד עמ' פ
ד: השתא דידעינן בקביעא דירחא מ"ט עבדינן תרי יומא, משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידכם וכו'דברי יואל מועדים ח"ד דף שסה ע"ב
ד: והשתא דירעינן בקביעא דירחאתורת יחיאל בראשית עמ' יט
ד: זמנין דגזרו המלכות גזירה וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפה
ד: יומא אריכתאשמן ראש - ימים נוראים עמ' סב
ד: כשמקדשין את החודש ביום הרי הוא קדוש למפרע מהלילה - רש"יאור אברהם ברכות עמ' רג
ד: מ"ט עבדינן תרי יומא משום וכו' הזהרו במנהג אבותיכם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' צה, ויקרא עמ' לו, דברים עמ' פט
ד: נתקלקלו הלווים בשיר וכו'יציב פתגם - ימים נוראים עמ' לה
ד: עצים שנפלו לתנור ביו"ט מרבה עליהן עצים ומבטלןעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
ד: עצים שנשרו מן הדקל מרבה עליהם עצים מוכנים ומסיקןתיבת גמא (תשסז) עמ' קכג
ד: קידוש החודש חל למפרע מבערב - רש"יאור אברהם - מסכת מגילה עמ' כה
ד: ראש השנה יומא אריכתאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תג
ד: ראש השנה כיומא אריכתא דמיאכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' יח
ד: שלחו מתם הזהרו במנהגאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסז
ד: שני ימי ראש השנה הן קדושה אחת, וכיומא אריכתא דמייןויברך דוד עמ' יח
ד: תוד"ה ותנןמאורי שערים עמ' שנו
ה אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד חברו אא"כ כו'המדרש והמעשה שמות פרשת וארא
ה וכי תימא למה עונה ורש"יתועפת ראם (גטיניו) דף ד ע"ג
ה ע"א ד"ה הא לןשם שלמה דף ח ע"ב
ה ע"א דבר הנאסר במנין צריך מנין אחר להתירוחכמת התורה נח עמ' קצז, שמא, שמו, שעו, שפז, שצה, תז, תפב
ה ע"א דבר שנאסר במנין אע"ג שבטל הטעם לא בטלה הגזירהבנין דוד (מייזלש) בראשית - וישלח אות עד
ה ע"א כדי לעטר שוקי ירושלים בפירותלקוטי מאמרים עמ' 166
ה ע"א כל דבר הנאסר במנין צריך מנין אחר להתירו וכו'חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' טז
ה ע"א כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוקרן לדוד בראשית עמ' עח
ה ע"א כל דבר שבמנין, צריך מנין אחר להתירואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' קיח
ה ע"א כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד בצד כפר טבי ובקש להפקירו לעניים וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רפ
ה ע"א כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר במזרח לוד, וברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קמ
ה ע"א עיטור שוקי ירושלים בפירות שהראשונים תקנוהו ור' יוחנן בן זכאי ביטלה אחר החורבןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמא
ה ע"א צריך מנין אחר להתירוצמח צדקה עה"ת עמ' קעה
ה ע"א רש"י ד"ה ונתקלקלו - לא היו אומרים בבוקר השיר של יו"ט מצד שברוב השנים אין העדים ממהרים לבואימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריד
ה ע"א תוד"ה ונתקלקלומשנת חיים במדבר עמ' תקכ
ה ע"א תוס' ד"ה ונתקלקלומנחה חדשה (חן טוב) פרשת פנחס
ה ע"ב א"ל תלמידיו רבי כבר נמנו עליך חבריך והתירוהוברית עולם (תשסט) עמ' קכח
ה ע"ב אי הכי עדות נמי לא נקבל מאי טעמא מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אשתקד מי לא קבלנו עדות החדש כל היום כולו השתא נמי נקבלימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ריג, שמא, שמב
ה ע"ב אף מתקנת רבי יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה מאי טעמא וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' ד
ה ע"ב דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, הצל"חקהלת יעקב - אלול עמ' קכג
ה ע"ב דבר שבמניןברכת אבות עמ' קיג
ה ע"ב דבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירואמרות ה' השלם ח"ה עמ' צה
ה ע"ב ודאי נמי נגזור וכו' ודאי כי קא עביר כתישה אתי עשה ודחי את ל"ת מכשירי מצוה עמ' נא
ה ע"ב חיישינן לשמא יבנהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יב
ה ע"ב כבר נמנו עליך חבירך והתירוהוס' חסידים סי' טו
ה ע"ב כבר נמנו עליך חבריך והתירוהותתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תסח {ראיית הב"ח דא"צ למחות כשאמרו חבר על רבו}
ה ע"ב כל דבר שבמנין וכו' מנלן ממשהשני המאורות (תשסח) עמ' לא
ה ע"ב כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירולחמי תודה דף קצב ע"א, רב ע"א, ריז ע"ב
ה ע"ב לפני מתן תורה אמר הקב"ה אל תגשו אל אשה ולכן אחר מתן תורה הי' צריך להתיר את זה במפורש ואמר שובו לכם לאהליכם, ורש"י ד"ה ש"מימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שדמ
ה ע"ב מהרה יבנה המקדשימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' 13
ה ע"ב מהרה יבנה וכו'משנת חיים בראשית עמ' תקסד
ה ע"ב מהרה יבנה כו'משנת חיים שמות עמ' ש, שב
ה ע"ב מכדי כתיב, רש"י ותוס'גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' ש
ה ע"ב צריך מנין אחר להתירו ובונוס'רנת יצחק דברי הימים עמ' לה
ה ע"ב קבלת עדות החודשלשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה דף נז ע"ג
ה ע"ב רש"י - שהותרו בתשמישעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 96
ה ע"ב רש"י ד"ה וראי נמימכשירי מצוה עמ' נא
ה ע"ב רש"י ד"ה מהרה יבנה בהמ"ק - ותחזור תקנה ראשונה שלא לקבל עדות אלא עד המנחהימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמב
ה ע"ב רש"י ד"ה מי לא מודה, ותוס' ובמהרש"אצבא אהרן - שבת תשובה עמ' יב
ה ע"ב רש"י ד"ה מי לא מודה, ותוס' ובמהרש"א+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' יב
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדידברי ברוך ח"ב סי' יח אות ו, סי' כא אות ב
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי כתיברנת יצחק ה' מגילות עמ' ט, כא
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי כתיברנת יצחק תהלים עמ' תפה
ה ע"ב רש"י ד"ה מכדי, תוס' ד"ה מכדיחכמת התורה יתרו עמ' תקכז
ה ע"ב רש"י ד"ה ת"שחפץ יהונתן שמות פ"יט פסוק יג
ה ע"ב רש"י ד"ה ת"ש, מהכא במשוך היובלדברי טובה יהושע ח"א עמ' קצא פסוק ה
ה ע"ב רש"י ותוס' אימתי נסתלקה שכינה מההררנת יצחק תענית עמ' קסב
ה ע"ב רש"י ותוס', עד אימת שרתה שכינה והיתה קדושה על הר סינירנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תיד, תנה, ח"ב עמ' נה, רטו
ה ע"ב רשב"א, רבני א"י בזה"ז אין עושין ר"ה אלא יום אחדגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ז
ה ע"ב ש"מ כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירותהלות ישראל (מג'לד) עמ' רפח
ה ע"ב שובו לאהליכם, התיר להם הזווגפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' יב, כג
ה ע"ב שובו לכם לאהליכם התיר להם מצות פרישהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שלו
ה ע"ב שובו לכם לאהליכם להתיר להם עונהשירת הפסח אות קלז
ה ע"ב ת"ש במשוך היובלברכת אבות עמ' קכג
ה ע"ב תוס' ד"ה ובקשאחרית השנים עמ' פט
ה ע"ב תוס' ד"ה מיס' הזכרונות (ר' צדוק) סי' ד, ב (עמ' 75)
ה שובו לכם לאהליכםלבני בנימין דף לא ע"ב
ה. ב' ימים דראש השנה כיומא אריכתא דמישם יחזקאל עמ' יד, כד, קסח
ה. דבר שבמנין צריך מניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ע
ה. דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוצמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שנ
ה. דבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירודבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ד
ה. ואם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודשדברי יואל מועדים ח"ד דף קיא ע"ב
ה. וכל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רא
ה. יום ל"א עושים אותו יו"ט מספקיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' רלח
ה. יתעסקו בו עממיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצו
ה. כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירודברי יואל פ' תרומה דף רי ע"א
ה. כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירולהורות נתן בראשית עמ' תסו
ה. כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירותפארת ראובן עמ' נא
ה. כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו וכו'חמודי צבי שמות עמ' ריח
ה. כרם רבעי היה לח אליעזר בקש להפקירו ותוד"ה כלחנן אלקים עמ' סג
ה. מה טעם כדי לעטר שוקי ירושלים בפירותכתר תורה (תשסז) עמ' רלט
ה. מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מותרתשער החצר (תשעב) סי' קצו
ה. נתקלקלו לויים בשיראהל משה (שיינרמן) פורים עמ' שכד, שכז
ה. עובר ירך אמואמת ליעקב (ניניו) מערכת ח אות לג
ה. רבן יוחנן בן זכאי התקין שיהיו מקבלין עדות החודש כל היוםשער החצר (תשעב) סי' קצו
ה. רש"י - עד המנחה, גומרין אותו באיסורו כאשר הוזהרו עד המנחה ממלאכה כן נוהגין וגומרין אותו בקדושתודברי יואל מועדים ח"ד דף קיא ע"ב
ה. שובו לכם לאהליכםתורת יחיאל בראשית עמ' קסג
ה. שובו לכם לאהליכם למה לי ש"מ כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוחמודי צבי מועדים עמ' תרטו
ה. תוד"ה מכדי לישראל לא קבע זמןישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קמ
ה. תוס' - לר' יוסי ראמר גבי שני ימים של ראש השנה, ביצה שנולדה בראשון אסורה בשני, והא ר' יוסי בארץ ישראל הוה לאחר חורבן, ואם כן שתי קדושות הן ואמאי ביצה אסורהדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' רנז
ה. תוס'ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קלח
ה. תוס' ד"ה האויואל משה מאמר ב סי' מא עמ' רמב
ה: אל ירעו אל מול ההר ההוא, וברש"ילקחת מוסר ח"א עמ' רנא
ה: אף מתקנת רבי יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה, מאי טעמא מהרה יבנה בית המקדש ויאמרו אישתקד מי לא אכלנו ביצה בי"ט שני, מסורה וחיישינן שיטעותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעח
ה: ב' ימי ראש השנה הוא יומא אריכתא וקדושה אחתקב חיים עמ' סז
ה: בדרבנן מבטלין איסור לכתחילהכתר תורה (תשסז) עמ' קיז
ה: ביהמ"ק העתיד יוכל להיבנות גם ביו"טעטרת ישועה (תשסד) אות לב להגדה ש"פ
ה: בנין לעתיד יהיה נגמר ביום ראשון של פסחאמרי נועם (מועדים) סי' ו לפסח
ה: בענין שהותרו נשותיהם לאחר מעמד הר סינידרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1930
ה: דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירוויגד יעקב עמ' תקסז
ה: דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירונזר הקדש ח"ב עמ' לא, מא, פז
ה: דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו ותוד"ה מכדיחנן אלקים עמ' סג, יוסף לקח כרך א ח"א עמ' תלה, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכד
ה: דבר שבמנין צריך מנין להתירושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תד
ה: המה יעלו בהר להתיר דבר שבמניןחנן אלקים עמ' סז
ה: התם עדות מסורה לבי"ד, ביצה לכל מסורהחיי נפש על ההגדה עמ' נג
ה: חזרו והותרו לנשותיהםגור אריה שמות פכ"א הערה 16
ה: כל דבר שבמניןשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' קצו
ה: כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירובישורון מלך ח"א עמ' שפה
ה: כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שסא
ה: לא הותרו עד כ' אייר בשנה שניה ברש"י ובתוס'חנן אלקים עמ' סו, מקראי קדש (תשנג) עמ' קכו
ה: מאי טעמא מהרה יבנה המקדש ויאמרו אשתקד מי לא אכלנו וכו'ים שמחה עמ' תא
ה: מכדי כולצריך מנין אחר להתירו, ורש"י ותוס'בגדי חמודות שמות פרק יט פסוק יג, פרק לב פסוק ח
ה: מכרי כתיב גם הצאן וכו'טוב טעם שמות עמ' קכט
ה: נוהגין אותו היום קודש ולמחר קודששפתי חיים - אמונה ובחירה ח"ב עמ' שכו
ה: ע"ש יו"ט שני היה משום ספיקא דיומאישמח ישראל (אלכסנדר) ויקרא עמ' לה, דברים עמ' פט
ה: עדות מסורה לבי"ד ביצה לכל מסורהויואל משה מאמר ג סי' ח עמ' תיא
ה: קדושה אחת היא+ספר החיים (תשנג) עמ' קכח
ה: רא"ש ורשב"א ד"ה לכלבגדי חמודות שמות פרק יט פסוק טו
ה: רש"י - מסורה לבית דין - אין נזקקין להם אלא בית דין וכו', לכל מסורה - ליד הכל היא באה וכו' וסומכין על מנהגןתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקעח
ה: רש"י ד"ה מכדיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשמו, תתלח
ה: רש"י ד"ה מכדי וכו'פרפרת אליעזר פרשת ויקרא פרק א פסוק א
ה: ש"מ כל דבר שבמנין וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכח
ה: שהותר להם מצות עונהאבני אש (אויש) מועדים עמ' רב
ה: שובו לכם הו"א למצות עונה ולא להתיר דבר שבמניןחנן אלקים עמ' סז
ה: תוד"ה מכדימקראי קדש (תשנג) עמ' קכט
ההוא גברא דאמר הבו ת' זוזי לפ' ולינסב ברתיקול שמואל (קונפורטי) דף ה ע"ב
הלל ושמאי, הכין בחול לשבתמחברת הקודש (תשסה) עמ' עה
ו זימן שחורים ומצא לבניםמערכות ישראל (גורדון) דרוש קץ כופרא עמ' 144-148
ו מאי דעתך דילמא מעברי ליה לאלול וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קצב
ו ע"א אפרוח שנולד ביו"ט אסור מחמת מוקצהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 101
ו ע"א אפרוח שנולד ביו"ט רב אמר אסור וכו' א"ל רב כהנא ורב אסי וכו' וכי מה בין זה וכו' לעגל שנולד מן הטריפה שתיק רבס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קכד, רמז
ו ע"א אפרוח שנולד בקליפתו ביו"ט אסורכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' יג
ו ע"א כחול שויוה רבנןדברי חנינא - רפואה עמ' קנז
ו ע"א לא מצינו אלול מעוברצמח צדקה עה"ת עמ' קמב
ו ע"א מהרש"א בתוס' ד"ה וכיתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' ב, רב
ו ע"א מידי דחזי לאינשימשנת חיים בראשית עמ' קד
ו ע"א מימות עזרא ואילך לא מצינו אלול מעוברערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 178
ו ע"א מימות עזרא לא מצינו אלול מעוברפרי צדיק ראש השנה אות כז
ו ע"א מימות עזרא לא מצעו אלול מעוברמשיב טענה עמ' 169, 173, משיב צדק סי' ה (עמ' 5)
ו ע"א פלוגתא דרבא ונהרדעי בב' י"ט של ר"ה אי הוו קדושה אחת או ב' קדושותגבורת יצחק ימים נוראים עמ' ח
ו ע"א רבינא הוה יתיבאיש מבין ח"א דף קכד ע"א
ו ע"א שתיק רב ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' סח
ו ע"א שתיק רב+תורת חיים (ר' דובער) שמות דף קכט ע"ב
ו ע"א שתיק רבבשעה שהקדימו תער"ב ח"א עמ' סח, רסב
ו ע"א שתיק רבדרך מצותיך (חב"ד) דף סט ע"ב
ו ע"א שתיק רבלקוטי שיחות חי"ב עמ' 67, חכ"ד עמ' 367
ו ע"א שתיק רבס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' ק, קסד
ו ע"א שתיק רבתורת חיים (ר' דובער) שמות דף קכט ע"ב, שנד ע"ב
ו ע"א שתיק רבימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כט
ו ע"א תוס' ד"ה אפרוח שנולד ביו"ט, היינו דאתרמי שנפתחו עיניו היום וכו'לחמי תודה דף קצג ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה הואיל ומתיר עצמו בשחיטה וכו'לחמי תודה דף קצג ע"א
ו ע"א תוס' ד"ה והאידנאימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמד
ו ע"א תוס' ד"ה והאידנא, והשתא בזמן הזה שאין חברי מותרטהרת יו"ט חי"ט עמ' סה
ו ע"ב במסורת הש"ס בשם הערוך למיגר, פי לחתוךחפץ יהונתן שמות פ"יט פסוק יג
ו ע"ב כל השרץ השורץ וגו' לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהםברית שלום (תשסח) עמ' תרנד
ו ע"ב כל השרץ השורץ וגו' לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהםברית שלום (תעח) דף קב ע"ב
ו ע"ב מילתא דחזי לאינישבעקבי יעקב עמ' קכז
ו ע"ב תוס' ד"ה השתא מוכן לאדם וכו', הקשו היכי הוי מוכן לארםלחמי תודה דף קצד ע"ב
ו. אפרוח שנולד ביום טוב כו', ושמואל ואיתימא ר' יוחנן אמר מותר, הואיל ומתיר עצמו בשחיטהכתר תורה (תשסז) עמ' רמב
ו. אפרוח שנולד ביום טוב רב אמר אסורשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יג אות ד
ו. הנחת הדס על גבי מיטת המתמבשרת ציון ח"ג עמ' קלו
ו. יו"ט שני יתעסקו בו ישראלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שט
ו. כחול שויוהו רבנןנפש הרב עמ' רמט
ו. לא מצינו אלול מעוברשמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קעז
ו. לא מצינו אלול מעוברשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' קעט
ו. מהרש"א - דבעינן זיי"ן מעל"עתיבת גמא (תשסז) עמ' רלד
ו. מהרש"א - ובי מה בעיו"ט ביה"ש ביום ח' הבהמה מוקצהתיבת גמא (תשסז) עמ' קפד
ו. שתיק רבדברי יואל מועדים ח"ח עמ' קמ
ו. שתיק רבחיי שלמה עמ' רמז
ו. תוד"ה והאידנאמקראי קדש (תשנג) עמ' תלה
ו. תוס' ד"ה והאידנאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שיד
ו: לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רפא
ו: תוד"ה ביציםנפש הרב עמ' רכט
ז ע"א אפושי טומאה הוא ואפושי טומאה מדרבנן לא מפשינןהר המוריה עמ' טז
ז ע"א אפושי טומאה הוא ואפושי טומאה מדרבנן לא מפשינןמגילת סמנים עמ' לד
ז ע"א אפושי טומאה הוא ואפושי טומאה מדרבנן לא מפשקמכשירי מצוה עמ' קפח
ז ע"א ביעי דספנא מארעאדברי סופרים סי' כט (עמ' 23)
ז ע"א בנדון אפרוה שנולד ביו"טלקוטי דיבורים עמ' 152
ז ע"א בשאורהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק יט
ז ע"א גמירי כל היכא דאיכא וכו'אילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' קיז
ז ע"א האוכל מנבלת עוף טהור וכו' ומן הגידין טהורברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' יט
ז ע"א הני ביעי דצריבןמצווה ועושה ח"א עמ' תקנד
ז ע"א רב ור' יוחנן הלכה כר' יוחנןאמרות ה' השלם ח"ו עמ' קסז, שי
ז ע"ב אין מבטלין איסור לכתחילהאמרות ה' השלם ח"ד עמ' ס
ז ע"ב ב"ש אומרים שאור בכוית, מאי טעמייהו דב"ש וכו'לחמי תודה דף קצד ע"ב
ז ע"ב דעביד כתישהאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רי
ז ע"ב הא הוי דבר שיש לו מתיריןבשבילי התלמוד ח"א שבת טז ע"ב
ז ע"ב ובית הלל סכרי ילפק ביעור מאכילה מכשירי מצוה עמ' קסב
ז ע"ב ולא יראה לך חמץ כו' ולא יראה לך שאור - צריכותא וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' לב
ז ע"ב זה וזה בכזיתהכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק יט
ז ע"ב לא יאמר שאור, פני יהושע ד"ה מ"טדברי שאול ויקרא עמ' נט
ז ע"ב פתח הכתוב בשאור וסיים בחמץ לומר לך זהו שאור זהו חמץדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' יב ד"ה הנה
ז ע"ב תומא שחיקא סכנתא לגלויאעשרה מאמרות (תשס) עמ' שכד
ז ע"ב תוס' ד"ה דאמר ר' זירא, הקשו למה לי צריכותא, הא ידענא שפיר דחמץ בכזיתלחמי תודה דף קצד ע"ב
ז. ומן הגידין ורש"י ומאיריברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' נב
ז. יהבי לי ביעי רספנא מארעא וכו'טוב טעם ויקרא עמ' סא
ז. מה טעמא דבשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קכו
ז. מן שלל של ביציםגור אריה במדבר פל"א אות יד
ז. מעורה בגידיןספרי המגיד מקאזניץ עמ' רו
ז. מעשה במקח טעות עם רב אמישיחות לספר בראשית עמ' קמט
ז. משום דצריבןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות שסה
ז. רש"י ד"ה דצריבןפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' שטז
ז: אבל שאור שאין ראוי לאכילה וכו'גבורות אליהו סי' טז אות ד
ז: דשמעה קליה וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שצג
ז: התרנגולת הולכת ם' בתיםאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תרסב
ז: ואי איכא נהרא לא עברא ואישערי שיש יהושע ח"א עמ' קמז
ז: והא עביד כתישהמקראי קדש (תשנג) עמ' תק
ז: ומה חמץ שאין חמוצו קשה בכזית, שאור שחמוצו קשה לא כל שכןשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות קמה
ז: ור"ז אומר זה וזה בכזיתמקראי קדש (תשנג) עמ' רלו
ז: חמץ בפסח שיעורו בכזיתלהורות נתן ויקרא עמ' קטו
ז: חמץ ושאור חד חשיבימקראי קדש (תשנג) עמ' רכט
ז: חת"סודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תמג
ז: לענין אכילה כו"ע לא פליגי דבכזיתעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנ
ז: מ"ט דב"ש א"כ לכתוב רחמנא חמץ ולא בעי שאור ואנא אמינא ומה חמץ שאין חימוצו קשה וכו'חמודי צבי מועדים עמ' תקד, תקיח, תקכא
ז: שאור וחמץפרפרת משה ח"א עמ' צג
ח והא י"ט עשה ול"תשארית יעקב (אלגזי) דף ט ע"ד
ח ע"א שאפר כירה מוכן הואהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפא
ח ע"א שמחת יום טוב דרשות הר"ן (תשסג) עמ' רס, תקיט
ח ע"א תוס' ד"ה אמר רב יהודה וכו', כתבו דמוקצה אינו אסור לטלטל ביו"ט בשביל אוכל נפשלחמי תודה דף קצט ע"א
ח ע"א תוס' ד"ה ואםמשק ביתי סימן קד דף לה ע"ב
ח ע"ב אימר דאמרינן אתי עשה ודחי את ל"ת כגון מילה בצרעת וכו'מכשירי מצוה עמ' מט
ח ע"ב אין עשה דוחה ל"ת ועשה דיו"טאור אברהם דברים עמ' רלג
ח ע"ב אתי עשה ודחי את לא תעשה כגון וכו' א"נ סדין בציצית וכו'ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' נה
ח ע"ב אתי עשה ודחי ל"תבנין שאול עמ' קמג
ח ע"ב בהרי דכתיש קא מכסילחמי תודה דף קפז ע"א
ח ע"ב כי עביד כתישהדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שנא
ח ע"ב סוף סוף יום טוב עשה ולא תעשה וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' קמג
ח ע"ב סוף סוף יום טוב עשה ולא תעשה וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קמג
ח ע"ב עשה דוחה ל"ת בעידנאדברי משה (שהם, תשמח) עמ' קיח
ח ע"ב עשה דוחה ל"ת רק אי הוי בעידנאאור אברהם במדבר עמ' קנה
ח ע"ב פני יהושע (עשה דוחה ב' לאוין)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תקג
ח ע"ב תוס' - במס' שבת משמע דרבא לית ליה יו"ט עשה ולא תעשה ובביצה קאמר להיפךקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסו
ח תוס' - יו"ט עשה ול"ת וכו'אהבת דוד (תקנט) דף סט ע"ג
ח תוס' י"ט עשה ול"ת וכו'אהבת דוד (תקנט) דף סט ע"ג
ח. אפר כירה מוכן היא אפר כירה מאן רכר שמיה אמר רבה הכי קאמר ואפר כירה מוכן היאשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קיז
ח. בשבת אמרינן מקדש השבת וכו'אור אברהם ברכות עמ' קכו
ח. דאפר כירה מוכן הואדברים נחמדים (תשסה) עמ' נט
ח. החופר גומא בשבת פטור ביו"ט מותר לכתחילה ותוד"ה ואינומקראי קדש (תשנג) עמ' תצד
ח. החופר גומא ואינו צריך אלא לעפרהפרפרת משה ח"ב עמ' עט
ח. והא עביד גומא וכו' דהוה מלאכה שאינה צריכה לגופהפאר יעקב ח"ד עמ' קלב
ח. והא קא עביר גומא וכו' דא"ר אבא החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליהחמודי צבי מועדים עמ' תקח, תקיד, תקכא
ח. תוס' ד"ה הכילקחת מוסר ח"א עמ' פו
ח. תוס' ד"ה ואינו צריךחמודי צבי מועדים עמ' תקח
ח. תני ר' זירא לא כוי בלבד אמרומקראי קדש (תשנג) עמ' תק
ח: אימור ראמרינן עשה רוחה ל"ת כגון סדין בציצית דבעידנא דקמיעקר לאו קא מוקים לעשהשפוני טמוני חול (תשנט) עמ' קד
ח: אפר כירה ומלא קופתו עפר ודקר נעוץ אינו מוכן כי אם לוודאיכתר תורה (תשסז) עמ' רמג
ח: בעידנא דעביד כתישה לא מקיים כיסוימקראי קדש (תשנג) עמ' רלח
ח: בעידנא דקא מיעקר לאו מקיים לעשה אזי דוחה העשה לא תעשהכתר תורה (תשסז) עמ' סד
ח: בעידנא דקא מעקר לאו קא מוקים לעשהאור אברהם - סידור התפילה עמ' קצח
ח: בפלוגתא דרש"י ותוס' אם קידוש הר סיני היה עד הקמת המשכןרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ד, שמז
ח: דבעידנא דקא מעקר לאו קא מוקים לעשהאור אברהם ברכות עמ' קיט
ח: דבעידנא דקא מעקר לאו קא מקיים לעשהאור אברהם על ספר המצוות עמ' פז
ח: הכניס עפר לכסות בו דם ציפור אפור לכסות בו צואה, ורש"יכתר תורה (תשסז) עמ' רמג
ח: כוי אין מכסים את דמועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סג
ח: עשה דוחה לא תעשה כשהוא בעידנאדברי משה (שהם, תשעג) עמ' קא
ח: עשה דוחה לא תעשה כשהוא בעידנאדברי משה (שהם, תשעט) עמ' קא
ח: רי"ף - גרסינן בפסחים וכו' א"ר אלעזר הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם וכו'שיחות ר' ראובן עמ' קכ
ח: תוס' - י"ט עשה ול"תתיבת גמא (תשסז) עמ' קכט
ח: תוס' ד"ה סוף סוףחמודי צבי שמות עמ' קב
ט ע"א אין מוליבין את הסולם וכו'לב חיים חלק ב (סימן קצ"ח) דף קכח ע"ד (ד"ה אלא)
ט ע"א גלגל עיסה מערב יו"ט אבוה דשמואל אמר אין מפריש ממנה חלתה ביו"טלחמי תודה דף קצח ע"ב
ט ע"א מקום שאסרו חכמים מפני מראית עיןחכמת התורה לך לך עמ' תקנה
ט ע"ב תוס' ד"ה אלמא גבי שמחת יו"ט, גבי ביצה לא שייך שמחה שאין בה שמחת יו"ט כל כךלחמי תודה דף רא ע"א
ט ע"ב תוס' ד"ה אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטה, הקשו על פירש"י שפי' דמוחלפת השיטה היינו ההיא דתריסיןלחמי תודה דף קצו ע"ב
ט. אמר רב חנן בר אמי... איני והא אמר רב יהודה אמר רבשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות קמו
ט. דבר שבמניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קט
ט. דברים שנאסרו מפני מראית עיןדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 18
ט. הולכת סולם לשובך ביו״טמאמר מרדכי - י״ג אלול עמ' לט
ט. חלת חוץ לארץ אוכל והולךולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' שסה
ט. חלת חוצה לארץ אובל והולך ואחר כך מפריששל"ה (תשנז) פרשת משפטים אות לז
ט. כל מה שאסרו מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אפורפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' תרעט
ט. לימא פליגא דשמואל אדאבוהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' טז אות ג
ט. ראמר שמואל חלת חוצה לארץ אוכל והולך ואחר כך מפרישדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קה
ט. רש"י ד"ה אוכל והולךמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יד
ט: אבל היכא דליכא דקר נעוץ לא שרומקראי קדש (תשנג) עמ' תק
ט: אמרינן דאמר ר' יוחנן מוחלפת השיטהדברים נחמדים (תשסה) עמ' סא
ט: השוחט חיה ועוף ביו"ט וכו'תורת איש ח"א עמ' תמח
ט: לוו עלי ואני פורעתורת חיים (קאסוב) עמ' רכב
ט: סולם ראינו והתרנוהמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רמג
ט: סולם ראינו והתרנוהומשמרת איתמר (תשסז) עמ' שיח
ט: תוד"ה אמרמקראי קדש (תשנג) עמ' תצט, תק
י ע"א אין מסלקין את התריסין ביו"ט וב"ה מתירין וכו', אמר ר' יוחנן מוחלפת השיטהלחמי תודה דף קצו ע"א
י ע"א ב"ש אומרים לא יטול אא"ב מנענע מבעוד יום, וב"ה אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל וכו'לחמי תודה דף קצה ע"א
י ע"א רבא אמר לעולם למפרענאוה תהלה עמ' קכה
י ע"ב א"ל אביי אלא מעתה יו"ט דעלמא תישתריאור שרגא עמ' רצד
י ע"ב הזהרו במנהג אבותיכםגבורת יצחק שבועות עמ' ו
י ע"ב הכנה והזמנהישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן עמ' 37
י ע"ב זימן לבנים ומצא שחוריםמנחת קנאות עמ' צט
י ע"ב זימן שחורים ומצא לבניםאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער הסיפורים סי' קסט
י ע"ב זימן שחורים ומצא לבניםלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים ג-ד עמ' 631
י ע"ב זימנין דמשתכחי כחושים ואתי לאמנועי משמחת יום טובפורים בציון עמ' שלב
י ע"ב חתם סופר ד"ה חולין. כתב שיטה מקובצת דמיירי במטבע של שני מלכים וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רח ד"ה חולין
י ע"ב כראמר אביי בדף וכו'לחמי תודה דף קצה ע"א
י ע"ב מהרש"א - על הא דמשני כדאמר אביי בדף הכא נמי בדף, הקשה (בשם תוס' ישנים) אמאי לא אמר אביי למילתיה ארישא דמתניתיןלחמי תודה דף קצה ע"א
י ע"ב רוב וקרוב הולכין אחר הקרובבנין דוד (מייזלש) בראשית - לך לך אות טז
י ע"ב רש"י ד"ה חולין. ונוטל היפה שבהן ואומר וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' רח ד"ה חולין
י. במתני' וב"ה אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל, ובגמ' וכ"ת ב"ה לית לי' ברירה וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' קסח
י. ומאי שנא מעור התם לא מוכחא מילתא דלמזגא בעימקראי קדש (תשנג) עמ' תקא
י. לא יטול אא"כ נענעויגד יעקב עמ' תרטו
י. לא יטול אלא אם כן נענע מבעוד יוםדברים נחמדים (תשסה) עמ' סא
י. רש"י ד"ה אף להחזירמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנה
י. תוד"ה אבל הכאמקראי קדש (תשנג) עמ' תק
י: אינן קשורים חולין ומעשר מעורביםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רלד
י: בדאמר אביי בדך הכא נמי בדךאור לשמים (תשסג) עמ' ט
י: בכמה מקומות הני אזלו הנך אחריני נינהומקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
י: הניח מנה ומצא מאתים חולין ומע"ש מעורבין זה בזהמקראי קדש (תשנג) עמ' שנו
י: זימן שחורים ומצא לבניםאור ישרים (תשסב) עמ' עג
י: זימן שחורים ומצא לבניםמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' תשעא
י: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשרתי ח"א עמ' ר
יא ע"א אין נותנין את העור לפני הדורסןבשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
יא ע"א אישתרבובי אישתרבובערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 17
יא ע"א כל המדדה אינו מדדה יותר מנ' אמהאמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמב, ח"ו עמ' שנו, שסד
יא ע"א כל המרדה אין מדדה יותר מחמשים אמהלחמי תודה דף רמו ע"א
יא ע"א תוס' ד"ה פשיטא דמותרין, הקשו איך מייתי ראיה ממרעוקבא שהוא אמוראלחמי תודה דף רמו ע"א
יא ע"ב אין שבות במקדשלחמי תודה דף קפה ע"א
יא ע"ב בטהרה שויוה רבנןלקוטי שיחות חל"ז עמ' 22, 20
יא ע"ב התירו סופן משום תחילתן משום שמחת יר"טחיי נפש ח"ב עמ' קיא
יא ע"ב מאי תריסין אמר עולא תריסי חנויות וכו' (וברי"ף ור"ן, ורמב"ם בפיהמ"ש)לחמי תודה דף קצו ע"א
יא ע"ב רש"י ד"ה אף הפותח - דבל ימות החול אישתראי שלא לביישםלקוטי שיחות חל"ז עמ' 21
יא פשיטא יחיד ורבים כו'מראה הגדול ח"ב דף נט ע"א
יא. גוזל המדדה בתוך חמישים אמהתורה בציון עמ' קנה
יא. כל דמדדה ורואה את קינהמי השלוח (תשסז) ח"א דף קעה, ריט
יא. לקצב עליו בשרתשבי (תשסה) עמ' רמב שורש קצב א'
יא. מאי שנא חלבים מעורמקראי קדש (תשנג) עמ' תקא
יא. רש"י - התם לא מוכחא מילתא שתהא שטיחתו לצורך עיבודבשבילי התלמוד ח"א עמ' מז-מט
יא: אין שבות במקדשדרך חיים (תשע) פ"א הערה 229, פ"ד הערה 1108
יא: אין שבות במקדשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעג
יא: אין שבות במקדשעצי חיים על התורה עמ' רעז
יא: אמר שמואל מולח כמה חתיכות אע"פ שאינו צריך אלא לחתיכה אחתמקראי קדש (תשנג) עמ' תקב
יא: ב"ש במקום ב"ה אינו משנהפאר יעקב ח"ב עמ' תתפד
יא: ברץ דחלבין דלאו אוכלין גמורין יש בם משום מעבדמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' קפו
יא: ג' דברים התירו סופן משום תחילתןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסא-תרסב
יב אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב כו'דרש אברהם (אשכנזי) ח"ב דף כח ע"א
יב ע"א אי איכא אסור הוצאה ביום טוב גנא דפלפלי עמ' תעג
יב ע"א אין עירוב הוצאה ליו"טלחמי תודה דף קמו ע"ב
יב ע"א אין ערוב הוצאה ליו"טציץ השדה ח"ד עמ' קפה, ריז
יב ע"א ב"ש אומרים אין מוציאין לא את הקטןפתח טוב עמ' לא
יב ע"א ב"ש אומרים אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולבבי חייא ח"ב עמ' צו
יב ע"א בית הלל ס"ל מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורךלחמי תודה דף טז ע"ב
יב ע"א ובית הלל מתיריןבי חייא ח"א עמ' רחצ
יב ע"א לא את הקטןהכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק א
יב ע"א מתוך שהותרה הוצאה לצורך וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 174, 161
יב ע"א מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך (בסוגיה ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חי"א עמ' 35
יב ע"א עירובי' והוצאה ליום טובערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 160
יב ע"א פלוגתת ב"ש וב"ה - מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורךתורת מנחם חנ"א עמ' 137
יב ע"א רש"י - הא דקי"ל דבעינן צורך קצת אינו אלא מדרבנןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קסז
יב ע"א רש"י ד"ה אלא, תוס' ד"ה ה"גתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפט
יב ע"א תוס' - מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך - במקום שיש צורך קצתתורת מנחם חי"ד עמ' 249
יב ע"א תוס' ד"ה ה"גאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פט
יב ע"א תוס' ד"ה ה"גלקוטי שיחות חי"א עמ' 37, חכ"ח עמ' 29
יב ע"א תוס' ד"ה ה"גמנחה חדשה (חן טוב) פרשת בשלח
יב ע"א תוס' ד"ה ה"ג לרש"יתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קפה
יב ע"א תוס' ד"ה השוחט, לא אמרינן כיון דאהדרי' אהדרי' לאיסורא קמאבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות כא
יב ע"א תני תנא קמיה דרבי יצחק בר אבדימימגילת סמנים עמ' טו
יב ע"ב א"ל הכי א"ר יהודה אמר שמואל הלכה כר' יוסימגילת סמנים עמ' קכ
יב ע"ב אושפזיכניה דרבא בר רב חנן וכו' לא הוה בידיההר המוריה עמ' קמט
יב ע"ב איסורייתא דחרדלאשער החצר (תשעב) סי' שצו
יב ע"ב ב"ש אומרים אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביו"ט וכו' ובית הלל מתיריןאחרית השנים עמ' מ
יב ע"ב הבערה ובישול אינה משנהשופרא דישראל (תשסו) עמ' רצב
יב ע"ב לא אם אמרתם בחלהדברי שאול דברים עמ' קצה
יב ע"ב מוליבין חלה ומתנות ביו"טדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכב
יב ע"ב מוללין מלילותתשואות חן (תשסח) עמ' נד
יב ע"ב מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורךלחמי תודה דף קצב ע"א
יב ע"ב רש"י ד"ה משום הבעירה וכו'בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ב
יב. אי הבערה שלא לצורך כלל הותר מן התורה ביו"טתיבת גמא (תשסז) עמ' פא
יב. אין מוציאין את הלולב מרה"י לרה"ר ביו"טשמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעז
יב. אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב וכו'להורות נתן בראשית עמ' רסו
יב. אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב וכו'מי השלוח (תשסז) ח"א דף רנ
יב. ב"ה מתירין להוציא הקטן ולולב וס"ת בידומקראי קדש (תשנג) עמ' רלח, שכד
יב. ב"ש אומרים אין מוציאין את הקטן ואת הלולבמקראי קדש (תשנג) עמ' תמח
יב. ב"ש לית לי מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורךחיי נפש על ההגדה עמ' רנז
יב. ביו"ט שדי מלאכת הוצאהגור אריה שמות פכ"ג הערה 67
יב. בש"א אין מוציאין לא את הקטן ובתוספותויגד יעקב עמ' תשג
יב. הוצאה מלאכה גרועאבני אש (אויש) מועדים עמ' כ
יב. הוצאה שלא לצורך ביו"טבן מלך - שבת עמ' קצז
יב. המבשל גיד הגשה בחלב ביו"ט ואוכלושמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תעט
יב. השוחט עולת נדבה ביו"טמקראי קדש (תשנג) עמ' שצח, תמט
יב. לר"י אית ליה מתוך בכל המלאכותמקראי קדש (תשנג) עמ' תנב
יב. מחלוקת רש"י ותוס' - בהוצאת אבנים אי מן התורה לוקהתיבת גמא (תשסז) עמ' קח
יב. מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמי שלא לצורךחמודי צבי שמות עמ' שס
יב. מתוך שהותרה וכו'תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קא(שלו) {דכל הנאות הם תולדה דאכילה}
יב. מתוך שהותרה לצורך הותרה נמי שלא לצורך כתר תורה (תשסז) עמ' כו
יב. רש"י ד"ה ליפלגישערים מצוינים בראשית-שמות עמ' שעו
יב. תוס' ד"ה ה"ג רש"י - הוצאה הותרה שלא לצורך אבל צריך להיות צורך קצתדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תיא
יב. תוס' ד"ה ה"גחמודי צבי שמות עמ' שסא
יב. תוס' ד"ה הכא נמימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצה/קצח
יב. תוס' ד"ה השוחט עולת נדבהחמודי צבי שמות עמ' שס
יב. תוספות - ד"ה רלמא הוצאה מלאכה גרועאבני אש (אויש) מועדים עמ' כ
יב: ב"ש אומרים אין מוליכין חלה ומתנות לכהן ביו"ט וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' עו
יב: המולל מלילותתורת הרבי רבי זושא סי' פ
יב: כי היכי דאמרי ב"ה מתוך אהוצאה אמרי בהבערהמקראי קדש (תשנג) עמ' רלט
יב: מתוך שהותרה הוצאה לצורך וכו'שיחות לספר במדבר עמ' שא
יב: קטניותתשבי (תשסה) עמ' רלה שורש קטנית
יב: תוס' ד"ה ה"נפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שה*
יב: תוס' ד"ה הבא כיון שהיה בדעתו לאכלו היינו צורך יו"טבשבילי התלמוד ח"א עמ' נה-נו
יג אין משלחים בי"ט אלא מנות והרמד"לכסא דוד (תקנד) דף מה ע"ג
יג ע"א רש"י ד"ה קנסאאחרית השנים עמ' נה
יג ע"במנחה חדשה (חן טוב) פ' קרח
יג ע"ב ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשרפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קפו
יג ע"ב ונחשב לכם תרומתכם בשתי תרומות הכתוב מדבר אחת תרומה גדולה ואחת תרומת מעשרפי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קפו
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסדה תורהברית שלום (תשסח) עמ' תתמט
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורהברית שלום (תעח) דף קלב ע"ד
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורהלקוטי שיחות ח"ז עמ' 190
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' רפב
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורהתורת מנחם חל"ו עמ' 40
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורהתורת מנחם חמ"ב עמ' 30
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורהתורת מנחם חמ"ה עמ' 192
יג ע"ב מלאכת מחשבת אסרה תורהתורת מנחם חנ"ח עמ' 312, 359
יג ע"ב מלאכת מחשבתיין לבנון (תשסג) עמ' 92
יג ע"ב מעשר ראשון שהקדימו בשבלין פטור מתרומה גדולהאחרית השנים עמ' מו, נט
יג ע"ב שתי תרומותמשיבת נפש עמ' רלא
יג ע"ב תרומה ניטלת במחשבהאור אברהם במדבר עמ' קצא
יג. אמר רבא קנסא - רש"יעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קעא-קעד
יג. טבל - טבלאחיי שלמה עמ' קצד
יג. כותש למה לי לימא ליה כי היכי דיהבו לי יהיבנא לךיוסף לקח כרך ב ח"א עמ' פה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' פו
יג. מי שהיה לו חבילי תלתן - הקדימו בשבליםפרפרת משה ח"ב עמ' רכא
יג. מתוך שהותרה הוצאה לצורך הותרה נמי שלא לצורךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' תיא
יג. רש"י ד"ה אלא מאימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנט
יג. רש"י ד"ה קנסא על שהקדים וכו'עיוני רש"י דברים ח"ב עמ' תשכז
יג. תוס' ד"ה השוחטלהורות נתן ויקרא עמ' קלד
יג. תלתן טעם עצו ופריו שוהיוסף לקח כרך א ח"א עמ' א
יג. תלתן טעם עצו ופריו שוה ורש"יכנסת מרדכי בראשית עמ' ט
יג. תלתן עצו ופריו שוהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שעו
יג: בכת משעה שנעשה רגן נתחייב בתרומה גדולהגור אריה במדבר פי"ח אות כה
יג: ונחשב לכם תרומתכם וכו' כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה וכו'של"ה (תשנז) פרשת תולדות אות ב, ו
יג: כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבהשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שעה
יג: לחכמים תרומת מעשר אינה נעשית באומדדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1434
יג: מלאכת מחשבת אסרה תורהישמח ישראל (אלכסנדר) שמות עמ' מט, נג, נד, במדבר עמ' יט
יג: מלאכת מחשבת אסרה תורהשיחות לספר שמות עמ' תז
יג: מלאכת מחשבת אסרה תורהמאורי שערים עמ' קלד
יג: רש"י ד"ה ובמחשבה, נותן עיניו בצד זה ואוכל בצד אחרנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ה, סי' מג אות ג
יג: רש"י מלאכת מחשבת למדין ממה שנסמכה שבת למלאכת המשכןויגד יעקב עמ' תשנ
יג: תרומה ניטלת באומרדמשק אליעזר (רלב"ג) במדבר פרק יח פסוק כא
יג: תרומה ניטלת במחשבהעצי חיים על התורה עמ' שעב, שפב
יד אין משלחין בי"ט אלא מנותכסא דוד (תקנד) דף מה ע"ג
יד אין משלחין בי"ט שלא מנות ומ"ש הרמ"דלכסא דוד (תשנ) עמ' קצא
יד ע"א דכ"ע מיהא מלח בעיא שינוי מ"ט וכו' ג185, 162
יד ע"א כל התבלין מפיגין טעמן וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ה פסוק כו
יד ע"א כל התבלין מפעין טעמן ומלחדובר צדק עמ' 185
יד ע"א מחייכי עלה במערבאס' חסידים סי' תתקעו
יד ע"א תבלין נדוכין במדוך וכו'הר המוריה עמ' קפא
יד ע"א תבלין נדוכין כדרכןהשיר והשבח ח"א עמ' כד
יד ע"א תוס' ד"ה איכא בינייהואחרית השנים עמ' יז
יד ע"ב אין משלחין ביום טוב אלא מנותפורים בציון עמ' ש
יד ע"ב אין שורה פחות מג'תפלה למשה (בנימין) עמ' שכג, תיז
יד ע"ב אין שורה פחותה מג' כנ"אמשיבת נפש עמ' פב
יד ע"ב אין שורה פחותה משלשה בני אדםאור תורה השלם (מזריטש) סי' ס
יד ע"ב ב"ש אין משלחין ביו"ט אלא מנות וב"ה אומרים משלחיןדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכג
יד ע"ב בבעל המאור ור"ןלקוטי שיחות חל"ו עמ' 153
יד ע"ב משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל לא תבואההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפג
יד ע"ב משלחין כלים בין תפורים ובתוס'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' רסט
יד ע"ב פסולת מרובה על האוכל, תוס'ברכת אברהם (תשנד) עמ' פב
יד ע"ב תנן בש"א אין משלחין ביו"ט אלא מנות ובה"א משלחין בהמה חיה ועוף וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תמב
יד. אין שורה פחותה מג' בני אדםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שכו
יד. בית שמאי אומרים תבלין נדובין במדוך של עץ והמלח בפך ובעץ הפרור וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנו
יד. בני א"י אין כותשין במכתשת קטנהמקראי קדש (תשנג) עמ' תע
יד. ג' בני אדם מראית עיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קצג
יד. כל מצות שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבתדבר צבי - קדושת השבת עמ' קעה
יד. מפני מה אמרו וילון טמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלז
יד. תוס' ד"ה איכא - הא דאמרינן ספיקא דרבנן לקולא, לא הוי כי אם היכא דהוי קולא בכל ענין, אבל אם נקיל מצד זה יוצא ממנו חומרא מצר אחר, בזה לא אמרינן כללא דספק דרבנן להקלדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רא
יד: אין משלחין ביו"ט אלא מנותישא מדברותיך - מגילה עמ' שיז
יד: ב"ה שרו לברור הפסולת מתוך אוכל בידו ובקנוןמקראי קדש (תשנג) עמ' תנו
יד: בית שמאי אומרים אין משלחין ביום טוב אלא מנות, ובית הלל אומרים משלחין בהמה חיה ועוף, בין חיין בין שחוטיןשל"ה (תשנז) - מס' מגילה אות יב
יד: והאמר עולא מפני מה אמרו וילון טמאתורת איש ח"א עמ' תנב
יד: כורר אוכל ואוכלמפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קצ
יד: כלאים למאי חזיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' סד
יד: לא יעלה עליך אבל אתה יכול להציע תחתיך וכו'להורות נתן בראשית עמ' סא
יד: מחלוקת ב"ש וב"ה אם משלחין מנות ביו"ט וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' עז
יד: מן התורה אתה מציעו תחתיךיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עד
יד: עליך אי אתה מעלה אבל אתה יכול להציע תחתיך אבל אמרו חכמינו וכו'חיי נפש ח"ד עמ' שנד
יד: תד"ה מפני דשאני פרוכת הואיל דמיכף כייפי עילוייה דארון הוי אוהלעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' שב
יד: תני רב יחיאל ובלבד שלא יעשנו בשורה תנא אין שורה פחותה משלשה בני אדם בעי רב אשי תלתא גברי ותלתא מיני מאי תיקושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שנח
טו בכל יום טוב וכו' חציו להשם וחציו לכםפחד יצחק פורים ענין ח, כא, קונטרס רשימות כג
טו הדחי לו כח ששית וכו'שמחת הרגל (תקמב) ח"א דף כח ע"ב
טו הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו', אדרא כשמיה כדאמרי אינשי מאי אדרא דקיימא לדרי דרי וכו'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' קנב, רלד
טו וינפש, וי אבדה נפששארית מנחם ח"א עמ' עב, קז
טו זכרהו מאתר שאתה בא להשכיחהושארית מנחם ח"א עמ' קז
טו חדות ה' היא התורה דכתיב פקודי ה' ישריםחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קנז ע"ב
טו חדות ה' היא התורה דכתיב פקודי ה' ישריםחומת אנך (תקסא) ח"ד דף קנז ע"ב
טו חלקהו, חציו לד' וחציו לכםשארית מנחם ח"ד עמ' רעד
טו חציו לה' וחציו לכםדברים אחדים (תקמח) דף נ ע"א
טו חציו לה' וחציו לכםדברים אחדים (תשמו) עמ' קעד
טו חציו לה' וחציו לכםאשל חיים ח"א עמ' קסג
טו יטע בהן אדר וכו'כסא דוד (תקנד) דף מה ע"ד
טו יטע בהן אדר וכו'כסא דוד (תשנ) עמ' קעה
טו יטע בהן אדר וכו'כסא דוד (תקנד) דף מב ע"ד, מה ע"ד
טו לוו עלי ואני פורעדבש לפי (תקסא) דף פא ע"ב
טו לוו עלי ואני פורעכנסת מרדכי שמות-ויקרא עמ' מא
טו לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעבטחון איש פ"ג אות ב
טו ע"א אוסר בלבן מפני שצריך ביצת הגירהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפא
טו ע"א במאירי בשיטת הרמב"ם באיסור שעטנזלקוטי שיחות חל"ד עמ' 126
טו ע"א הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשפע טוב (טייטלבוים) עמ' קנג
טו ע"א כל מזונותיו וכו' איזהו חג שהחדש מתכסה וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לח
טו ע"א כל שניאותן בו בחול משלחין אותו ביוי'ט ובתוד"ה הכי קאמרדברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכג
טו ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזידרשות מהר"ם שיק עמ' מד
טו ע"א נפש יתירה יש לאדם בשבת ובמוצ"ש אבדה נפששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' רנא
טו ע"א נשמה יתרה נותן הקב"ה לאדם ובמוצאי שבת נוטלה הימנו וכו'מאמץ כח (תשעה) עמ' תעו
טו ע"א ערדלאין אין בהם משום כלאים וכו'רוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קע"ג ע"א (יו"ד סי' ש"א אות ג' ד"ה ואען)
טו ע"א רא לטעמיה דאמר שמחת יו"ט רשות, ומאיריגבורת יצחק ימים נוראים עמ' נא
טו ע"א רוב ליסטים ישראל נינהולב אליהו (תשסה) ויקרא-דברים עמ' קצד
טו ע"א תוס' ד"ה אלאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' סה
טו ע"א תוס' ד"ה אלאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שיט
טו ע"ב א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעאור תורה השלם (מזריטש) סי' תצא
טו ע"ב א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעברית שלום (תעח) דף ב ע"ג
טו ע"ב א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעברית שלום (תשסח) עמ' תקטז
טו ע"ב אבל מי שהיה לו להניח עירובי תבשילין ולא הגיח פושע הואכתב סופר אגדות כאן
טו ע"ב אדיר ואדר - הוא לשון קיום וחוזקישמח חיים (תשסה) מע' א אות יח
טו ע"ב אדר שנא' אדיר במרום ה'לקוטי שיחות חי"א עמ' 312, חכ"ו עמ' 432
טו ע"ב אדר שנאמר אדיר גו'תורת מנחם חכ"ב עמ' 85
טו ע"ב או יושב ושונה או אוכל ושותהדברי שאול ויקרא עמ' צו, דברים עמ' קנט
טו ע"ב או כולו לה' או כולו לכםהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' לה
טו ע"ב אין לו לאדם בי"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונהתפלה למשה (בנימין) עמ' רלד
טו ע"ב אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה וכו' רי"א חלקוה וכו'ברית שלום (תשסח) עמ' רנה, תצח
טו ע"ב אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה וכו' רי"א חלקוה וכו'ברית שלום (תעח) דף מ ע"ב
טו ע"ב אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונהאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נו, נח
טו ע"ב אמר הללו בעלי מארהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קס
טו ע"ב אמר הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעזך ונקי עמ' ה, קלז, קמד
טו ע"ב אמר הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נ
טו ע"ב אמר הקב"ה לישראל בני לוו עלי כו' ואני פורעתורת מנחם ח"ז עמ' 355, ח"ט עמ' 126, חי"ח עמ' 287, חכ"ג עמ' 243
טו ע"ב אמר להם הקב"ה לישראל לוו עלי ואני פורעפתגמי אורייתא ח"א עמ' כח, קלט, קמא
טו ע"ב אמר להם הקב"ה לישראל, בני לוו עלי וקדשו קדושת היום, והאמינו בי ואני פורעאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קלו
טו ע"ב אמר מר שמניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קלב
טו ע"ב את אשר תאפו וכו' אלא על האפוי וכו' המבושללקוטי שיחות חט"ז עמ' 186
טו ע"ב ביו"ט הוי חציו לה' וחציו לכםקהלת יעקב פורים עמ' רמז
טו ע"ב ביו"ט וכו' אוכל ושותה או יושב ושונה וכו' חלקהו חציו לה' וכו'לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 27
טו ע"ב בני לוו עלי ואני פורעמנחת מחבת ח"א עמ' ריג
טו ע"ב בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעעטרת יהושע שמות עמ' קפד
טו ע"ב בפלוגתא דר"א ור"י בשמחת יו"טאיש מבין ח"ב דף לד ע"ד
טו ע"ב בשיטת רבנו יהודה ב"ר ברכיה על הרי"ף, בבי' מת' רבא ורב אשיגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עא
טו ע"ב בשעת פטירתן אמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנותפרי צדיק ראש השנה אות ו
טו ע"ב הוצאות שבתבעקבי יעקב עמ' קנד
טו ע"ב הללו בעלי פטסין וכו' שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' יב
טו ע"ב הרוצה שייתקימו נכסיו יטע בהן אדרבאר שרים פרשת תרומה דרוש ב אות פ
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו וכו' דקיימא לדרי דרי יהל אור עמ' שמב
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרמחשבות חרוץ סי' ז (עמ' 44)
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר, ורש"יפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' רנז
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדראוצרות חיים - אישים ח"א עמ' ריח
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' שנט ד"ה ועל
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרטיול בפרדס ח"א עמ' ח, עד
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרלקט אמרי קודש - ליקוטים עמ' נו
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'אוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ריז
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' עד
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו' ואינה נגזלתברית שלום (תשסח) עמ' צו
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו' ואינה נגזלתברית שלום (תעח) דף טו ע"ב-ע"ג
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'+דברי שמואל (תשנח) עמ' קט
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרעמק תפלה (תשסו) עמ' עג
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסד, תה, תיד
טו ע"ב התחילו כת שישית לצאת אמר הללו בעלי מארהאור חדש (זיטשיק, תשסח) בראשית עמ' צא
טו ע"ב התחילו כת ששית לצאת אמר הללו בעלי מארהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסב ד"ה ריש
טו ע"ב וא"ר יוחנן כו' הרוצה שיתקיימו נכסיו וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 181
טו ע"ב וא"ר יוחנן משום ר"א בר"ש וכו' תניא נמי הכי וכו'זכור לדוד עמ' עה
טו ע"ב ואר"י ואראב"ש הרוצה שיתקימודרכי איש דף כו ע"ב
טו ע"ב והא שמחת יו"ט מצוה היא וכו' ר"י אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכםמכשירי מצוה עמ' ז
טו ע"ב ועוסקין בחיי שעהמאיר בת עין (תשסו) עמ' 660
טו ע"ב ועושה תבשיל מעיו"ט וסומך עליו לשבת כו' מנה"מ כו' ורש"י ובריטב"א ובשיטת רבנו יהודה ב"ר ברכי'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רכא, רכד
טו ע"ב ועושה תבשיל מערב יו"ט וסומך עליו לשבת כו' זכרהו מאחר שבא להשכיחו כו', ורש"י וריטב"אגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סח
טו ע"ב ושוין בדג וביצה שעליו שהן שני תבשיליןפורים בציון עמ' שה
טו ע"ב זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחוחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ב מ"ט עמ' מ
טו ע"ב זכור וכו' זכרהו מאחר שבא להשכיחולקוטי שיחות חט"ז עמ' 186
טו ע"ב זכרהו וכו' שיברור מנה יפה לשבתפוקד עקרים סי' 59
טו ע"ב זכרהו וכו' שיברור מנה יפה לשבתפרי צדיק נח אות ד, לך לך אות ח, פקודי אות ג
טו ע"ב זכרהו מאחר שבא להשכיחודברי שאול שמות עמ' רט
טו ע"ב זכרהו מאחר שבא להשכיחוחכמת התורה ויצא עמ' תעו
טו ע"ב זכרהו מאחר שבא להשכיחוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רא
טו ע"ב זכרהו מאחר שבא להשכיחוקדושת השבת סי' ב (עמ' 6)
טו ע"ב זכרהו מאחר שבא להשכיחואור הישר בראשית דף נב ע"א
טו ע"ב זכרהו מאחר שבא להשכיחוחכמת התורה נח עמ' יט, שנד
טו ע"ב חלקהו חציו לה' וחציו לכםבנין שאול עמ' י
טו ע"ב חלקהו חצייו לה' וכו'שפתי רננות דף מא ע"ב
טו ע"ב חציו לה' וחציו לכםאור תורה השלם (מזריטש) סי' קלג
טו ע"ב חציו לה' וחציו לכםבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות נה
טו ע"ב חציו לה' וחציו לכםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרלט
טו ע"ב חציו לה' וחציו לכםתורת אליהו עמ' שטו
טו ע"ב חציו לה' וחציו לכם ודהכל מודים בעצרתנתיב התורה (סאלים) שמות עמ' רסד
טו ע"ב טעם עירוב תבשילין - כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו"טקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפב
טו ע"ב יו"ט שחל בעה"שאיש מבין ח"א דף קכד ע"א
טו ע"ב יום טוב שחל להיות ערב שבת וכו' ועושה תבשיל מערב יום טוב וסומך עליו לשבת וכו'. מנא הני מילי אמר שמואל דאמר קרא זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחודברי תורה (שפירא) מהד' ט סי' יג
טו ע"ב יטע בהם אדרבית ישי - דרשות עמ' עג
טו ע"ב יטע בהן אדרס' הבוטח ח"ב עמ' שפב
טו ע"ב כדי שיברור מנה יפה לשבת וכו' שיאמרו אין אופין מיו"ט כו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 185, חי"ז עמ' 458
טו ע"ב כולי עלמא מודים וכו' דבעינן נמי לכםדרכי אמונה דרך כ
טו ע"ב כי חדות ה' היא מעוזכםמכשירי מצוה עמ' ו
טו ע"ב כי חדות ה' היא מעוזכם וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק ב דף קמח ע"א (דף תקס"ג ע"א ד"ה אלא)
טו ע"ב כל מזונותיו ש"א קצובים לו מר"האיש מבין ח"ב דף לד ע"א
טו ע"ב כל מזונותיו של אדם קצוביןאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' קכט
טו ע"ב כתוב אחד אומר וכו' הא כיצד ר"א סובר או כולו לה' או כולו לכם וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נט
טו ע"ב לא יבשל בתחילה מיו"ט לשבת אבל מבשל הוא ליו"ט ואם הותיר הותיר לשבתגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' עג
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות מד
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעבית יעקב (תשסא) עמ' כ, קמג
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות יב
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעדברי חנינא - מזלות עמ' קפב
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' שטז, שעד, ח"ב עמ' קעא, קצט, שמא
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעלקט אמרי קודש - מועדים עמ' לא
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעמאיר בת עין (תשסו) עמ' 661
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ח
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעפניני יחזקאל עמ' תרלט
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעפתגמי אורייתא ח"ב עמ' סח, קז, רכו
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעתורת החסידים הראשונים (תשמא) עמ' קלה, שטו, שמ
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעתורת השרף ממאגלניצא עמ' נא
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעמשיבת נפש עמ' קסב
טו ע"ב לוו עלי ואני פורעראה חיים ח"ב דף קו ע"ד [שעז ע"ב ד"ה ואפשר]
טו ע"ב לוו עלי ואני פורע, ובתוס' שםאמרי פנחס השלם - שער השבת סי' עד
טו ע"ב לוו עלי ואנכי פורע וכו'ראה חיים חלק ב דף ק"ו ע"ד (דף שע"ז ע"ב ד"ה ואפשר)
טו ע"ב לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק יג אות ב, יג, יד, טו
טו ע"ב לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק יד אות ח
טו ע"ב לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק כב אות כז
טו ע"ב לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק כח אות מג
טו ע"ב לוו עלי והאמינו בי ואני פורעאורות ונתיבות ח"ה פרק כ אות לד
טו ע"ב לוו עלי וכו' ואני פורע (ותוד"ה לו)לקוטי שיחות חי"א עמ' 300, חט"ז עמ' 180, ח"כ עמ' 396
טו ע"ב לוו עלי וכו' והאמינו בי ואני פורעעשרה מאמרות (תשס) עמ' שעב
טו ע"ב לוו עלי וכו' והאמינו בי ואני פורעפי' הרמ"ז על הזוהר דברים (תשסה) עמ' צג
טו ע"ב לוו עלי וכו' והאמינו בי ואני פורעצלח רכב עמ' קמט
טו ע"ב לוו עלי וכר ואני פורעשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רפו, רצב, ח"ב עמ' קכה-קכט
טו ע"ב לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעעטרת יהושע ויקרא עמ' כט
טו ע"ב לוו עלי וקדשו קדושת היום וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' לט
טו ע"ב לרבא דס"ל כדי שיברור, אפילו ביו"ט נמי, ומשני גזירה שמא יפשעקרן לדוד דברים עמ' שט
טו ע"ב מאי טעמא תקנו רבנן עירובי תבשילין, אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו"ט וכו'לחמי תודה דף קצז ע"א
טו ע"ב מאי 'כי חרות ה' היא מעזכם', אמר רבי יוחנן משום דבי אליעזר ברבי שמעון אמר להם הקרוש בח־ך הוא לישראל בני, לוו עלי וקדשו קדושת היום, והאמינו בי ואני פורעכתב סופר אגדות כאן
טו ע"ב מאי לאין נכון וכו' למי שלא הניח עירובי תבשיליןבית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קפב אות ד
טו ע"ב מאי לאין נכון לו אמר רב חסדא למי שלא הניח עירובי תבשיליןדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' נב ד"ה בעזרא, עמ' רסב ד"ה ושלחו
טו ע"ב מאי לאין נכון לו אמר רב חסדא למי שלא הניח ערובי תבשיליןפרי צדיק במדבר אות ט
טו ע"ב מאי לאין נכון לו, למי שלא הניח ע"ת, ורש"ירנת יצחק משלי עמ' שמג
טו ע"ב מאי לאין נכון לו, למי שלא הניח עירובי תבשיליןלקט אמרי קודש - מועדים עמ' ל
טו ע"ב מהרש"א (חי' אגדות) ד"ה בעלי. כיון דאכילתן היום מיד אחר ר שעותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסב ד"ה ריש
טו ע"ב מזונותיו של אדם קצוביןמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' קעג
טו ע"ב מנא הני מילי וכו' מכאן סמכו חכמים לערובי תבשילין מן התורהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת תולדות ב, יתרו ג
טו ע"ב מנה"מ דאמר שמואל אמר קראזאת ליעקב שמות עמ' שעז
טו ע"ב מעשה בר' אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו וכו', לוו עלי ואני פורעלחמי תודה דף סג ע"ב
טו ע"ב מעשה בר"א וכו' שמניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעהזכור לדוד עמ' עג
טו ע"ב מעשה בר"א שהיה יושב וכו'מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רפב
טו ע"ב מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש וכו' רבי אליעזר אומר אין לו לארם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושוגהכתב סופר אגדות כאן
טו ע"ב מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום וכו'אוצרות חיים - לימוד תורה עמ' שעח
טו ע"ב מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב וכו' אמר להם לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים וגו'אוצרות חיים - אישים ח"א עמ' שצג
טו ע"ב מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טובאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' נח
טו ע"ב מצא בהמה נאה אומר לשבתמערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רלג
טו ע"ב עירוב תבשיליןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' כה
טו ע"ב עירוב תבשילין מן התורההמאור הגדול (גר"א) עמ' קסה
טו ע"ב פרנסתו של אדם קצובה לו מר"ה ועד ר"ה חוץ מהוצאת שבת וכו' שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לופניני יחזקאל עמ' תרל-תרמ, תנד-תנה
טו ע"ב ר"א אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ר"י אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכםברכת טוב עמ' שיב
טו ע"ב ר"א אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' קלב
טו ע"ב ר"א ישב ולמד תורה עם תלמידיו וכו' הגיע שעה ד' יצאו קצתן אמר הללו בעלי פטסין וכו'קרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תפג
טו ע"ב ר"א היה יושב ודורשברכת אברהם (תשנד) עמ' קסט
טו ע"ב רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונהדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסד ד"ה ועל
טו ע"ב רבי אליעזר היה דורש כל היום בהלכות יו"טאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' רסז
טו ע"ב רבי אליעזר סבר או כולו לה' או כולו לכםבצור ירום (תשסז) עמ' מז
טו ע"ב רוב גנבי ישראלשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קסח
טו ע"ב רש"י - מעוז - היינו שפורע לאדם הקפותיו בהוצאות שבתות וימים טוביםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות סא
טו ע"ב רש"י ד"ה הללו. שהיה בית המדרש מתרוקן מאדדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' שסב ד"ה ריש
טו ע"ב רש"י ד"ה לדידך אסירצפיחית בדבש סי' מג דף קטז ע"א
טו ע"ב רש"י ד"ה נשמהנחלת צבי (פאליי) עמ' שנג
טו ע"ב רש"י ד"ה שנאמר אדיר במרוםדברי חנינא - ת"ת עמ' יג
טו ע"ב שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יו"טאור אברהם במדבר עמ' קיב
טו ע"ב שהיה יושב ודורש כל היוםצמח צדקה עה"ת עמ' קמב-קמג
טו ע"ב ת"ר מעשה ברבי אליעזר וכו'עוז לו בך מאמר ד אות ד-ו
טו ע"ב ת"ר מעשה ברכי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טובלדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' מו
טו ע"ב תוס' - הא אמרינן עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותעטרת יהושע ויקרא עמ' כט
טו ע"ב תוס' - מעוז - היינו שפורע לאדם הקפותיו בהוצאות שבתות וימים טוביםישמח חיים (תשסה) מע' מ אות סא
טו ע"ב תוס' ד"ה או. ומ"מ אמר להו אכלו משמנים ושתו ממתקים משום שמחת יום טובדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקלב ד"ה ועיין
טו ע"ב תוס' ד"ה לוו לוו עלי ואני פורע, ואם תאמר והא אמרינן עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ומשני וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' ח, יח, לב
טו ע"ב תלמידים יצאו באמצע דרשתו של ר' אליעזר, ורש"י ד"ה התחילו פניהםאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תסא, ח"ו עמ' רנז
טו ע"ב תני וכו' כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'דרך חיים (לונזאנו) עמ' רכב
טו ערדילאין אין בהם משום כלאיםרוח חיים (פאלאג'י) ח"א דף קעג ע"א
טו ר"א אומר וכו'אברהם את ידו ח"א דף קנ ע"ג
טו תוס' ד"ה או אוכל ושותה וכו' ורש"י בד"ה עד מתי וכו'לשון ערומים דף כד ע"ב
טו. אין בהם משום כלאים לפי שאין דרך חמום בכךדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' פט
טו. אין לו לאדם ביו"טמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קמג
טו. אמר רבי אלעזר אין אופין אלא על האפוי ואין מבשלין אלא על המבושל מכאן סמכו חכמים לעירובי תבשילין מן התורהגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכא
טו. אמר רבי חמא בר חנינא הנותן מתנה לחבירו אין צריך להודיע, שנאמר ולא ידע משה כי קרן עור פניותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שפג
טו. ב"ש אומרים מחד שביך לשבתיךתפארת צבי ויקרא עמ' עד
טו. האי חוק לישנא דמזוני הואויגד יעקב עמ' קמה, שעג, שפד
טו. הוצאות בניו לת"תתורת יחיאל בראשית עמ' קפה, קנג
טו. היה בא בדרך ושקעה עליו חמה ותפילין בראשו מניח ידו עליהם וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קעב
טו. הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמוהמוסר והדעת בראשית עמ' רלה
טו. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאנועם אליעזר בראשית עמ' קפב ע"ב
טו. הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר וכו' דקיימי לדרי דריהגות לב עמ' 73
טו. כיון ששבת ווי אבדה נפשאהבת חיים (דייטש) עמ' קלא
טו. לוו עלי ואני פורעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנט
טו. מחד משבא לשבתאאהבת חיים (דייטש) עמ' רלו
טו. נעילת מנעלים שחוריםמבשרת ציון ח"ג עמ' קכז
טו. ערדלין אין בהם משום כלאיםרגל ישרה עמ' קפד
טו. רוב ליסטים ישראל נינהונצח ישראל (הרטמן) עמ' כ הערה 7
טו. שבת וינפש כיון ששת ווי אבדה נפשאור ישרים (תשסב) עמ' קנב
טו. שמאי הזקן וכו' מצא בהמה נאה אומר זו לשבת, הלל אמר ברוך אדנ"י יום יוםאמרי נועם (מועדים) סי' כט לשבועות [מבן המחבר], סי' יד לפר' החודש
טו. תוס' - נהי דשבת וי"ט לאו זמן תפילין מ"מ ליכא איסורא להניחןמקור חיים (תשסו) עמ' רג
טו. תענית בר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תקכב
טו. תפילין הואיל ואתו לידן נימא בהו מילתאנטעי אשל בראשית עמ' רל
טו: א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי והאמינו בישנות ימין דף צה ע"ג-ע"ד
טו: א"ל הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעמתנת חיים שבת ור"ח עמ' קפב, ר
טו: א"ל הקב"ה לישראל טי לוו עלי וקרשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ו ס"ק ו, אות ק ס"ק רמ
טו: א"ר יוחנן משום רבי אלעזר בר"ש אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וכו' ואני פורעמלכי בקודש (תשסב) עמ' קנו
טו: אדר - דקיים לדרי דריאבני השוהם (הורוויץ) דף ב ע"א
טו: או אוכל ושותה או יושב ושונהכתב סופר דרשות (תשל) עמ' ס
טו: אכלו או שאבד לא יבשלחנן אלקים עמ' רפ
טו: אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי ואני פורעדגל מחנה יהודה עמ' שה
טו: אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקמג
טו: אמר להם הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקידשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע ותוד"ה לוולישרים תהלה (תשסד) עמ' כח, נ
טו: אמר להם הקב"ה לישראל בני לוי עלינחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' כג אות ב
טו: אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל בני לוו עלי ואני פורעכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' צד
טו: אמר מר שמניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעהשבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' פ
טו: אמר רבא כדי שיברור מנה יפה לשבת וכו' אה"נ אלא גזירה שמא יפשע וברש"י חמודי צבי מועדים עמ' קיג
טו: אמר רבי יוחנן אמר להם הקב"ה לישראל לוו עלימאיר בת עין (ביקיאם) דף צא ע"א
טו: אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחר דרשו. כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך, וכתוב אחר אומר עצרת תהיה לבםשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות ל
טו: את אשר תאפו אפו וכו' מכאן שאין אופין אלא על האפויבאר הגולה (הרטמן) באר א הערה 73-72
טו: את אשר תאפו אפו שאין אופין אלא על האפויחנן אלקים עמ' רמה, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רפא
טו: ביום טוב צריך להיות גם חציו לכםדברי יואל מועדים ח"ז החודש עמ' תח
טו: בני לוו וקדשו קדושת היום וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"א
טו: בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעאהל נפתלי עמ' קה
טו: בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כא, סו, שצ, תכ
טו: בני לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעשדה יעקב עמ' כח
טו: בענין חציומשמרת איתמר (תשסז) עמ' שטו
טו: בשנתן עיניו בתלמידיו והתחילו פניהן משתנין - רד"לקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
טו: בתוס' דכאן אמרינן עשה שבתך חול וכו'אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצט
טו: דתניא, רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה. רבי יהושע אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכםשל"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכו, מס' סוכה אות לה
טו: האחין שחלקו לקוחות הןדמשק אליעזר (רלב"ג) בראשית פרק יח פסוק ו, תשובות סי' ו
טו: הללו בעלי פטסיןפני מלך מועדים עמ' קכג
טו: הפסוק 'ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדוננו', נדרש על ר"העטרת ישועה (תשסד) אות כט לשביעי ש"פ, אות כב לעיו"כ
טו: הרועה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרבית יצחק (ויינברגר) עמ' שעה
טו: הרוצה שיצליחו נכסיו יטע בהן אדרמראה יחזקאל (תשסד) עמ' קמז
טו: הרוצה שיצליחו נכסיו יטע בהן אדרצמח צדיק (תשסז) עמ' ריח, תקד
טו: הרוצה שיתקיימו נבסיו מה יעשה, יטע בהן אדרצמח דוד (סקאליע) עמ' תקכט
טו: הרוצה שיתקיימו נכנסיו יטע בהם אדר וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) - מאורן של ישראל ח"א עמ' כ
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיואחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כב אות ז
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרבת עין (תשסז) עמ' קסה
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרויגד יעקב עמ' תה, תיא, תשלה, תשמ
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' מג
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר וכו' וברש"י ד"ה יטעערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' רסא, שיב, תז, תכא, תכג, ויקרא-במדבר עמ' ו, דברים עמ' סא
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרברכת חיים ח"א עמ' 265
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רצא
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדרמי השלוח (תשסז) ח"א דף רנ, ח"ב דף רז
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדראגרת הטיול (תשעה) עמ' קסה
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדראילנא דחיי (תשסז) עמ' קצו
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדברי אמונה שמות עמ' קעח
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' תו
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרדרש משה (קלנברג) ח"א דף סד
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרים שמחה עמ' תנב
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרלקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה) עמ' קנט
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרמראה יחזקאל על התורה (תשס) עמ' קכט
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרעקבי אבירים (תשעא) עמ' ק
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשבילי פנחס עמ' קעט, רטו, רכ, שעט, תנח
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רטו
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רנ
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרתורת איש ח"ב עמ' קכ, קפט, קצג
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ו לט"ו בשבט, סי' א, ג, לר"ח אדר
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' רנד
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'לקט אמרים (שכטר) עמ' יא
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' כא, כב
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' עו, פב
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר ורש"י ד"ה יטע, אילן חשוב ובד"ה שנאמר, אדר והא לשון קיום וחוזקנחלה לישראל (תשעא) עמ' נג-נד
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר כו'אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' פד
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר כו'פרדס המלך (תשסט) רמזי פורים אות א
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנ' אדיר במרום ה'יגל יעקב (תשנג) אחרי מות אות לג, ויקרא אות יא
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' פד
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה'קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' ל
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר 'אדיר במרום ה"עטרת ישועה (תשסד) אות נ להגדה ש"פ, אות א, ג, ד לר"ח אדר
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרארז ישעיהו דף מז
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדריגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תפט, ח"ב עמ' שצו
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרשארית יעקב (פאנעט) עמ' פב
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, שנאמר אדיר במרום ה', ורש"יעקבי אבירים (תשסה) עמ' קיט
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו, יטע בהם אדראור חדש (הרטמן) פ"ח אות 265
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו, יטע בהן אדרדרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 184
טו: והאמינו בי ואני פורעכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשמז
טו: ולוו עלי ואני פורעגור אריה במדבר פ"כ הערה 40
טו: ועושה תבשיל מערב יו"ט וסומך עליו לשבת וכו' קל וחומר מיום טוב לחולשל"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רמ
טו: ור' יהושע ס"ל חלקהו חציו לה' וחציו לכםדברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקנב ע"א
טו: זכור את יום השבת וכו' מאחר שבא להשכיחושפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' פד
טו: זכור את יום השבת לקדשו זכרהו מאחר שבא להשכיחודרש משה (קלנברג) ח"א דף סז
טו: זכור וגו' זכרהו מאחר שבא להשכיחונועם אליעזר שמות דף קפה ע"א
טו: זכור מאחר שאתה בא להשכיחו וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' שכ, שלד, שצב
טו: זכרהו אמר שבאת להשכיחוחנן אלקים עמ' רכ
טו: זכרהו מאחר שבא להשכיחואור חדש (הרטמן) פ"ב אות 2
טו: זכרהו מאחר שבא להשכיחוגור אריה בראשית פ"ו הערה 86
טו: זכרהו מאחר שבא להשכיחומאורי אליהו עמ' ו
טו: זכרהו מאחר שבא להשכיחושמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שכו
טו: זכרהו מחד בשבתא לשבתאדברי מנחם (היימליך) עמ' קפא
טו: חד מ"ד שבמועדים חציו לה' וחציו לכםלקחת מוסר ח"א עמ' תה, ח"ב עמ' פא, פט
טו: חדות ה' היא מעוזכם אמר הקדוש ברוך הוא לישראל לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע וגו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יא, נז, סו, פב, קעב, רד, שלט, שפט, שצו, שצח, תמא, תמד, תקמא, תשסז, תתג, תתה, תתו, תתעט, א'שלד
טו: חלקהו חציו לאכילהשערי תלמוד תורה (תשמז) עמ' רז
טו: חלקהו חציו לה' וחציו לכםאמרי קדוש (תשסא) עמ' כד בהערה
טו: חלקהו חציו לה' וחציו לכםחיים שיש בהם מועדים עמ' קמב, זמירות עמ' שלט
טו: חלקהו חציו לה' וחציו לכםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכז
טו: חלקוהו חציו לה' וחציו לכםשפת אמת (רייז) סוכות עמ' רמט
טו: חציו לד' וחציו לכם דהיינו אכילה ושתיהתורי זהב (תשעג) עמ' קיב
טו: חציו לה' וחציו לכם+אמרי נפתלי עמ' לב
טו: חציו לה' וחציו לכםאמרי נפתלי ח"א עמ' לב
טו: חציו לה' וחציו לכםבנין דוד (טאוב) דרשות עמ' לג, מה, ע
טו: חציו לה' וחציו לכםויגד יעקב עמ' שג, שיא, שכט, שעב, שעג
טו: חציו לה' וחציו לכםמגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' קכח
טו: חציו לה' וחציו לכםמשנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסב, ח"ב עמ' ל, לא, קב
טו: חציו לה' וחציו לכםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שד
טו: חציו לה וחציו לכםתורת חיים (קאסוב) עמ' קמח
טו: חציו לה', או חציו לכםכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' תשמח
טו: יום טוב שחל להיות ערב שבת לא יבשל בתחלה מיום טוב לשבתשל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות סה
טו: יטע בהן אדראהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קל
טו: יטע בהן אדרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנג
טו: יטע בהן אדריפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שסב
טו: יטע בהן אדרשומע תפלה ח"א עמ' רה
טו: כל מזונותיו קצובין וכו' חוץ מהוצאות שבת וכו' שאם פחת פוחתין לו וכו'רנת יעקב עמ' נא, קג, קכז, קלב, קמה, קמח, רכב, רמה, רסא, רעז, רעח, רצו
טו: כשנתן עיניו בתלמידיו והתחילו פניהן משתניןקריאה בקריה ח"ב עמ' עח
טו: לא יבשל וכו' ועושה תבשילדברי יואל פ' תולדות דף תקמח ע"ב
טו: לאין נכון לי למי שלא הניח עירובי תבשיליןפתחי שערים ח"ב עמ' קפב
טו: לוו עלי ואני פורעאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תנב
טו: לוו עלי ואני פורעאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' רל
טו: לוו עלי ואני פורעאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) לך כ
טו: לוו עלי ואני פורעגנת אגוז (תשעב) אות רסח
טו: לוו עלי ואני פורעדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' כח
טו: לוו עלי ואני פורעודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפו
טו: לוו עלי ואני פורעויגד יעקב עמ' תרמג
טו: לוו עלי ואני פורעחקל יצחק (תשסג) עמ' שכו
טו: לוו עלי ואני פורעיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמב, רמט
טו: לוו עלי ואני פורעכנסת מרדכי בראשית עמ' כב
טו: לוו עלי ואני פורעכנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' פא
טו: לוו עלי ואני פורעכתונת פסים (תשעא) עמ' ח, לב
טו: לוו עלי ואני פורעלהורות נתן בראשית עמ' ל
טו: לוו עלי ואני פורעמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' רעא
טו: לוו עלי ואני פורעמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קמ, קמו
טו: לוו עלי ואני פורעמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' שעט
טו: לוו עלי ואני פורענזר הקדש ח"א עמ' רה, ריב
טו: לוו עלי ואני פורעתורי זהב (תשעג) עמ' שצ-שצא
טו: לוו עלי ואני פורע [ובתוס' שם]גנזי צדיקים (תשסב) עמ' פג, פד
טו: לוו עלי ואני פורע וכו'דרכי צדק עמ' קסט
טו: לוו עלי ואני פורע וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' יח
טו: לוו עלי ואני פורעאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קצט
טו: לוו עלי ואני פורעברית אברם עמ' נא, תלד
טו: לוו עלי ואני פורעילקוט אוהב ישראל עמ' צז
טו: לוו עלי ואני פורעמפי ספרים וסופרים ח"ב עמ' פח
טו: לוו עלי ואני פורעמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קנה, רה
טו: לוו עלי ואני פורעמשמרת איתמר (תשסז) עמ' קפד, רמ
טו: לוו עלי ואני פורעעטרת ישועה (תשסד) אות קמו להגדה ש"פ
טו: לוו עלי ואני פורעצמח דוד (סקאליע) עמ' תקנא, תקנג
טו: לוו עלי ואני פורעצפנת פענח (תשסו) עמ' רעד, שז, שלה, שצט, תכה
טו: לוו עלי ואני פורע, בתוס'תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' שעג
טו: לוו עלי וכו' ואני פורעצפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תטו, תסז, תקיא, תרכב, תרמח
טו: לוו עלי וכו' ואני פורערנת יעקב עמ' נא, קמה, קמח, רסא, רצה, רחצ
טו: לוו עלי וכי ואני פורעאור ישרים (תשסב) עמ' קנב
טו: לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורעבן מלך - שבת עמ' מב, תקלז
טו: לוו עלי וקדשו קדושת יום וכו' ואני פורעבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 494
טו: מאי כי חדות ה' היא מעוזכם וכו'דרך אמונה ובטחון עמ' קכז
טו: מהרש"א - הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר, דהיינו יעשה בהן צדקהים שמחה עמ' תנב
טו: מזונותיו של אדם קצובין לו מר"השמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קיא, קצג, רנח
טו: מנה יפה לשבתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שצח
טו: מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב וכו' לכו אכלו משמנים וכו'מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קסד
טו: מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו וכו' יצתה כת ראשונה, אמר הללו בעלי פטסין וכו'חיים שיש בהם אבות עמ' רנ
טו: מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כלו בהלכות יום טובשל"ה (תט) מסכת שבועות דף קפו ע"ד; פורת יוסף (סאמיגה, שנ) דף קנא ע"א
טו: נתן עיניו בתלמידים וכומשנת יוסף על התורה ח"א עמ' של
טו: סעודת יו"ט רשות או כולו לה' או כולו לכםתורת איש ח"ב עמ' תמז
טו: עירוב תבשיליןבאר הגולה (הרטמן) הקדמה 96-95, באר א הערה 110
טו: עצרת תהיה לכם, חציו לה' וחציו לכםכנסת יחזקאל (הכהן) עמ' מט, קפב, שסד
טו: ערוב תבשיליןתשבי (תשסה) עמ' רד שורש ערב
טו: ר' אליעזר אומר או כולו לה' או כולו לכם, ר' יהושע אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכםאור תורה (קאלמייר, תשסא) עמ' קפד
טו: ר"א אומר אין לו לאדם ביו"ט אלא או אוכל ושותה וכו'שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' פ-פא
טו: ר"א הקפיד על התלמידים שיצאו לאכולמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' רחצ
טו: ר"א סובר או כולו לה' או כולו לכם וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף יז ע"א
טו: ר"א סובר או כולו לה' או כולו לכםחמודי צבי בראשית עמ' קג
טו: רא"א אין לו לאדם ביו"ט וכו'מה שהיה הוא שיהיה עמ' קמ
טו: רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושוגה ר' יהושע אומר חלקהו חציו לה' וחציו לכם וכו'של"ה (תשנז) - שער האותיות אות ק ס"ק רמ
טו: רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונהעץ הדעת טוב (תשסח) סי' רל
טו: רבי אליעזר סבר או כולו לה' או כולו לכם ורבי יהושע סבר חלקהו חציו לה' וחציו לכםשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קצט, שז
טו: רמ"א אוכל ושותה או יושב ושונהישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פג
טו: רמז לעירובי תבשילין מה"תפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רפה
טו: רש"י ד"ה אור זו תורה לקדש את השבת בקרושה יתירה ובזה מקיים מצות ורצון המלךדברי מנחם (היימליך) עמ' קמא
טו: רש"י ד"ה ופידותיה - 'אדר' - מין עשב חשוב, וזרעו מתערב עם הפירותאמרי נועם (מועדים) סי' ה לר"ח אדר
טו: רש"י ד"ה ופירותיהעקבי אבירים (תשעא) עמ' ק
טו: רש"י ד"ה יטע - יטע בהן אדר - אילן חשוב הואאמרי נועם (מועדים) סי' א לר"ח אדר
טו: רש"י ד"ה שיתקיימו - הרוצה שיתקיימו לו נכסיו - שלא יגזלו ממנואמרי נועם (מועדים) סי' א לר"ח אדר
טו: שבת ויו״ט חציו לה' וחציו לכםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנב
טו: שבת וינפש, ביון ששבת וי אבדה נפשבית יצחק (ויינברגר) עמ' רלח
טו: שדה שיש בו אדר אינה נגזלת ואינה נחמסת ופירותיה משתמריןאמרי נועם (מועדים) סי' ה לר"ה אדר
טו: תוד"ה לוואור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שיג
טו: תוד"ה לוורנת יעקב עמ' קמז-קמח
טו: תוס' - לוו עלי ואני פורע, הא אמרו עשה שבתך חול וכו'צפנת פענח (תשסו) עמ' לח, רעד, שז, שלה, שצט, תכה
טו: תוס' ד"ה לוואוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תרכז
טו: תוס' ד"ה לוויפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמט
טו: תוס' ד"ה לוולקחת מוסר ח"ב עמ' יא, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' כב
טו: תוס' ד"ה לוו לוו עלי ואני פורע וקשה מהא דאמרינן עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות [ומשני] הני מילי כשאין לו לפרוע אלא א"כ יטול מהצדקה והכא איירי שיש לו משכנות כדי לפרוע ואין לו מעות לכך קאמר לוו עלי ואני פורעבן פורת יוסף (תשעא) עמ' כא, סו, שצ, תכ
טו: תוס' ד"ה לוו עליפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תקיג, תשפא
טו: תוס' ד"ה לוו עלי ואני פורע והא אמרינן עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תטו, תקיא, תרכב, תרמח
טו: תוס' ד"ה לוו, הכא אמרו לוו עלי ואני פורע, והא אמרו עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, ומשני דהני מילי דעשה שבתך חול, כשאין לו לפרוע כו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' נז, סו, פב, קעב, רד, רסח, שלט, שצו, שצח, תמא, תקמא, תרכד, תשסז, תתג, תתה, תתו, תתעט, א'שלד
טו: תנו רבנן מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כולו בהלכות יום טוב. יצהה כת ראשונה, אמר הללו בעלי פטסין. כת שניה וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבועות אות קכז
טז א"ל פושע אתשארית יעקב (אלגזי) דף קב ע"ג, קמד ע"א
טז א"ר שמעון בן יוחאי כל המצות שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ מן השבת שניתנה להם בצינעהכד הקמח (תשנו) עמ' קי, קפט
טז איזהו חג שהחדש מכוסהדרשות לחם שלמה עמ' יח, לט
טז אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמשכנות יעקב (נעים) דף קיז ע"ד
טז ברוך ה' יום יוםשערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' רכו
טז דא"ל פושע אתאפוד בד דף קח ע"א
טז הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעוארז ישעיהו דף י
טז הני בבלי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאגבורת יצחק סוכות עמ' קסג
טז התחילו כת ששית וכו'שמחת הרגל (תקמב) על ההגדה דף כח ע"ב
טז וביום השביעי שבת וינפש כיון ששבת וויי אבדה נפשלב אריה פרשת בחוקותי אות ז
טז וינפש, כיון ששבת וי אבדה נפששארית מנחם ח"ד עמ' רעא
טז חק לישנא דמזוניאוצר המאמרים (תשסג) עמ' רפה
טז כל מזונותיו קצוביןתפארת ישראל (שינקמן) עמ' לו
טז כל מזונותיו קצובין לו מר"ה וכו'שומע תפלה ח"ב עמ' קפ, קפו
טז כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קפה, רפב
טז כל פרנסתו של אדם קצובה לו מר"ה חוץ מהוצאת שבת ויו"ט והוצאת בניו לת"ת אם מוסיף יוסיפו לודברי יואל מועדים ח"ה עמ' ח
טז מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ד"האוצר המאמרים (תשסג) עמ' עח
טז מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו'אור יחזקאל - אמונה עמ' יב, רד
טז מזונותיו של אדם קצובין מר"ה לר"השרגי טובא דרוש יג
טז מחלוקת ב"ש וב"השערי תודה ח"ב דף ז ע"ג-ע"ד, ח ע"א-ע"ד
טז מעשר עשר כדי שתתעשרפרי אהרן (פסין) עמ' 77
טז נשמה יתירהשומע תפלה ח"ב עמ' רפו
טז נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ולמוצ"ש נוטלה הימנושארית מנחם ח"ב עמ' עב
טז ע"א אבל הלל מדה אחרת היתהשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' ריט, רעא, ח"ב עמ' כו, סו, קטו, קיז-קכא, קכה, תח
טז ע"א אבל הלל מדה אחרת היתה בוחכמת התורה מקץ עמ' תב
טז ע"א אי הכי לא לענשו נכרים עלהחכמת התורה וישלח עמ' תנא
טז ע"א אי הכי לא לענשו נכרים עלה וכו'כתב סופר אגדות כאן
טז ע"א אי הכי לא לענשו נכרים עלה, מהרש"אחכמת התורה כי תשא עמ' פז-פח
טז ע"א איזהו חג שהחדש מתכסה בו וכו' יהל אור עמ' רפה
טז ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בואמרי פנחס השלם - שער פרשיות ומועדים סי' תסג
טז ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הקהלת יעקב ראש השנה עמ' תרא
טז ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהלחמי תודה דף יא ע"ב, קי ע"ב
טז ע"א איזהו חג שהחודש מתכסה בו זה ר"ה קהלת יעקב - אלול עמ' ר, רנג
טז ע"א אין מערבין בדייסא אלא מידי דמלפת בעינן ופת לא מלפתא ודייסא נמי לא מלפתא דאמר רבי זירא הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב
טז ע"א אמר לו הקב"ה למשה וכו׳שמחת יוסף עמ' פו, פח
טז ע"א אמר לו הקב"ה למשה משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותםחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת וארא, קרח ג
טז ע"א אמר ר' שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"שבי חייא ח"א עמ' רפו
טז ע"א אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל מצוה שנתן להם הקרוש כייד הוא לישראל נתן להם בפרהסיא, חוץ משבת שנתן להם בצנעא, שנאמר 'ביני ובין בגי ישראל אות היא לעולם'כתב סופר אגדות כאן
טז ע"א אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבתטיול בפרדס ח"א עמ' קפד
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקןדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' סא, קד
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקןדרשות מהר"ם חביב עמ' קנו
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקןזאת ליעקב שמות עמ' שעח
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'אם הבנים ח"ב דף צב ע"ד
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תקנו ד"ה ולפע"ד כשישראל
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לוהשיר והשבח ח"ב עמ' רמט
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבח וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א דרוש יב עמ' עב
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"ב דרוש לו עמ' לז
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת כו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' תנו
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אובל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שבל מעשיו לשם שמיםאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' נא
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'אוצרות חיים - אישים ח"ו עמ' רפה
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'אוצרות חיים שבת עמ' לו
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו אכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אמר ה"ז לשבת מצא נאה הימנה אכל את הראשונה והניח את השניה, וכו' אבל בית הלל מדה אחרת היתה לו ברוך ה' יום יוםפניני יחזקאל עמ' תרלט
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן: כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'בית ישראל (טויסיג) דברים עמ' כד
טז ע"א אר"י משום רשב"י כל מצוות שנתן הקב"ה וכו'אור שרגא עמ' עד
טז ע"א בבלאי טפשאימהר"ם שיק בראשית עמ' כח
טז ע"א בהוצאות שבת ויו"ט כל המוסיף מוסיפין לוקומץ המנחה (צונץ) דרוש קנו אות ד
טז ע"א ביון ששבת וי אבדה נפשעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 182
טז ע"א ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם וגו'אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה עמ' קו
טז ע"א בית הלל, מרח אחרת בוחמדת ימים - שבת עמ' 40
טז ע"א בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיךמכתב מאליהו - מועדים ח"א עמ' קל
טז ע"א בית שמאי אומרים מחר שביך לשבתיך, ובית הלל אומרים ברוך ה' יום יוםלחמי תודה דף פ ע"א, קיג ע"ב
טז ע"א בכסה שהחודש מתכסה בויחי המלך עמ' ד
טז ע"א בל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהשופרא דישראל (תשסו) עמ' סה
טז ע"א ברש"י ד"ה נשמה יתירה רוחב לב למנוחהפרי צדיק וירא אות א, ויקהל אות ד
טז ע"א ברש"רעיקר תענוג וטעם אכילה של שבת ויו"ט היא ע"י נשמה יתירהלחמי תודה דף קעו ע"א
טז ע"א בשבת נתוספה נשמה יתירה באדם, וינפש - וי אבדה נפשתורת העולה (תשעה) עמ' דש, תלט
טז ע"א דמצוה להכין מיום א' לכבוד שבתחכמת התורה אמור עמ' שס
טז ע"א הגי בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנמהאטיול בפרדס ח"א עמ' שז, ח"ב עמ' רצא, שכב
טז ע"א הי' אוכל לכבוד שבת וברש"יעיונים במשלי עמ' רסה, ערב
טז ע"א היה אוכל לכב' שבתמשנת חיים דברים הקדמה ד
טז ע"א הכל קצוב מתשרי חוץ מתשר"י וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"ב ו ע"ד
טז ע"א הלל הזקן וכו' שכל מעשיו לשם שמיםישראל קדושים עמ' *13-12, צדקת הצדיק סי' קב, דובר צדק עמ' 10, *52-51, 160, 165, תקנת השבין סי' י (עמ' 97, 101), מחשבות חרוץ סי' כ (עמ' 181), קדושת השבת סי' ב (עמ' 6)
טז ע"א הלל הזקן וכו' שכל מעשיו לשם שמיםפרי צדיק תולדות אות ב, ויחי אות ז, לט"ו בשבט אות ב, ויקהל אות ו
טז ע"א הלל הזקן מרה אחרת היתה לו וברש"י בוטח שיזדמן לו נאה לשבתאגרת על הבטחון (תשסב) עמ' מ
טז ע"א הלל הי' אומר ברוך ה' יום יוםעמק תפלה (תשסו) עמ' קיג
טז ע"א הלל מדה אחרת היתה בו שכל מעשיו לשם שמיםחכמת התורה אמור עמ' שנח, שסד
טז ע"א הלל מדה אחרת היתה לודברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' קכב (הגה)
טז ע"א המצות ניתנו לישראל בפרהסיא חוץ משבתקהלת יעקב סוכות עמ' קעה
טז ע"א הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעודרך ה' השלם עמ' שכח - דרך לחיים
טז ע"א הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעוחכמת התורה פקודי עמ' נב
טז ע"א הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעותורת אביגדור ח"ב עמ' קעט
טז ע"א הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמוכנפי יונה (תשנח) ח"ד סי' ט
טז ע"א הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמושם דרך במדבר עמ' שיא
טז ע"א הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאפתח טוב עמ' רעד
טז ע"א הני טפשאי ראכלי נהמא בנהמאעיני שמואל (ראבין) עמ' לג
טז ע"א הקב"ה נותן לאדם בשבת נשמה יתירהדרך ה' השלם עמ' שכה - דרך לחיים
טז ע"א ואי בעית אימא מתן שכרה נמי אודעינהו נשמה יתירה לא אודעינהופרי צדיק עקב אות ו, שופטים אות ז
טז ע"א ואכלו את חוקםשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כט
טז ע"א וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' רלו
טז ע"א וביום השביעי שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפשפתגמי אורייתא ח"א עמ' קיד
טז ע"א וי אבדה נפשדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפא, רלז
טז ע"א וי אבדה נפשמחשבות חרוץ סי' יט (עמ' 165)
טז ע"א וי אבדה נפשפי' הרמ"ז על הזוהר ויקרא (תשסג) עמ' קג
טז ע"א וינפש וי נפשכנפי יונה (תשנח) ח"א סוף פ' ק"ג
טז ע"א וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשעשרה מאמרות (תשס) עמ' ריד
טז ע"א וינפש, כיון ששבת וי אבדה נפשזכות ישראל - עשר עטרות פרק ו אות ע
טז ע"א ורש"י נשמה יתירהעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ח
טז ע"א זכור ושמור בדיבור אחד נאמרופניני יחזקאל עמ' רנד
טז ע"א חג שהחודש מתכסה בו זה ראש השנהרסיסי לילה סי' נד (עמ' 140)
טז ע"א חוץ מהוצאת שבת ויו"ט וכו' ואם הוסיף מוסיפין לובית יעקב (תשסא) עמ' כ, קכא, קלה, קנב, צא
טז ע"א חוק לישנא דמזוניברכת טוב עמ' כה
טז ע"א 'חוק' לישנא דמזוניזכות ישראל - עשר עטרות פרק ה אות מד
טז ע"א חק היינו מזונות כדכתיב הטריפינו לחם חקיאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' קפג
טז ע"א חק לישנא דמזונאטיול בפרדס ח"א עמ' קצב
טז ע"א חק לישנא דמזונאשרגא המאיר על התורה עמ' כג, שכו, תיז
טז ע"א חק לישנא דמזוניאמרי אש (טאוב) עמ' תיט, תכד
טז ע"א חק לישנא דמזונידרכי אמונה דרך יט, כ, כג, כד, כז, לב, לד, מב, מד, מו, מח, מט, ס, עב, פ
טז ע"א חק לישנא דמזוני הואקהלת יעקב - אלול עמ' קג
טז ע"א חק לישנא דמזוני הואתהלה לדוד (והרמן) פרק פא פסוק ה הערה א
טז ע"א חק לישנא דמזוני הוא וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' רו, ח"ד עמ' רלב, רסב, ח"ה עמ' מג, קצז
טז ע"א חק לישנא דמזוניעבודת עבודה (תשסד) עמ' קטו
טז ע"א חק לישנא דמזונישפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסא, תצה
טז ע"א כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקבכתב סופר אגדות כאן
טז ע"א כיון ששבת אמרה וי אבדה נפשבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נח
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפש עטרת יהושע ויקרא עמ' קנד, קסא
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפשדברי שאול בראשית עמ' שצג
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפשדרשות מהר"ם שיק עמ' מד, קסו, תצד
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפשלחמי תודה דף לו ע"א, קעו ע"א, רנז ע"ב
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפשמהר"ם שיק שמות עמ' קלז
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפשפניני יחזקאל עמ' תנח
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפשפתגמי אורייתא ח"ב עמ' לג, תכח, קמה, קנב, רע, תו
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' נא
טז ע"א כיון ששבת וי אבדה נפשאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' קנד
טז ע"א כיון ששבת וי אבדה נפשבמסילה נעלה עמ' קכה
טז ע"א כיון ששבת וי אבדה נפשדרך ה' השלם עמ' רסד - דרך לחיים
טז ע"א כיון ששבת וי אבדה נפשהדרת אליהו דרוש ד סי' ג ד"ה אך
טז ע"א כיון ששבת וי אבדה נפשקהלת יעקב ראש השנה עמ' שסא
טז ע"א כל המצוות ניתנו בפרהסיא חוץ משבתחכמת התורה בראשית עמ' תפא, תקפז
טז ע"א כל המצוות ניתנו לישראל בפרהסיא חוץ משבתחכמת התורה בשלח עמ' תרסג, תרעב
טז ע"א כל המצות נתן הקב"ה בפרהסיאחכמת התורה ויקהל עמ' ד, ל, סא
טז ע"א כל המצות נתן הקב"ה בפרהסיא חוץ משבתחכמת התורה משפטים עמ' ריח, שסה
טז ע"א כל המצות שנתן להם הקב"ה לישראל, נתן להם בפרהסיא, חוץ משבת שנתן להם בצנעא וכו'אוצרות חיים שבת עמ' ט
טז ע"א כל התורה נתנה בפרהסיא חוץ משבת, מהרש"א ד"ה לא ליענשוחכמת התורה בהר עמ' לו
טז ע"א כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'תורת מנחם חמ"ב עמ' 50
טז ע"א כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'תורת מנחם חמ"ז עמ' 207
טז ע"א כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו' אומר זו לשבת וכו'תורת מנחם חנ"ז עמ' 283
טז ע"א כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 278
טז ע"א כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' זו לשבת וכו' מחד שיביך לשבתיךתהלה לדוד (והרמן) פרק יד פסוק ז הערה יד
טז ע"א כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' פט
טז ע"א כל מזונותיו וכו' והוצאת יו"ט אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' תשכב
טז ע"א כל מזונותיו קצובים לומאיר בת עין (תשסו) עמ' 662
טז ע"א כל מזונותיו של אדםרנת יצחק ה' מגילות עמ' רכא, רנ
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים וכו'כנפי יונה (תשנח) ח"ב סי' פט
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לוימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תסט
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לוספר הזכרונות (סוף דברי סופרים) סי' א (עמ' 7), רסיסי לילה סי' לו (עמ' 61), נא (עמ' 112), קדושת השבת סי' ג (עמ' 11)
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאת שבתות וי"ט וכו'מכשירי מצוה עמ' ו
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו כו' חוץ מהוצאת שבתות כו' (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות ח"ט עמ' 375, חט"ז עמ' 180
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו כו' חוץ מהוצאת שבתות כו' לת"ת כו' אם הוסיף מוסיפין לותורת מנחם ח"ב עמ' 10, 15, ח"ג עמ' 87, 205, ח"ו עמ' 55, ח"ז עמ' 20, 335, חי"ח עמ' 146, 287, חי"ט עמ' 64, 257, חכ"ג עמ' 243
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' ב, צג
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'תורת מנחם חלק לב עמ' 27
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה חוץ וכו' ואכלו את חוקם וכו' לחם חוקילקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רלח, רפא
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יוה"כמגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רי
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת ויקהל עמ' קמט
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהלקט אמרי קודש - דברים עמ' פה, ליקוטים עמ' נב
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רכג, תקמה-ו
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'תורת מנחם חמ"ח עמ' 236
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' צח*
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפוריםאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"ב עמ' ה, נח
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקכד ד"ה אמנם
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' רג
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים וכו'אוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שע
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות ויום טוב וכו' שאם פחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לופתגמי אורייתא ח"ב עמ' רלז
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' פ, קפא, רלח
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לופרי צדיק משפטים אות ח, אמור אות ו, ראש השנה אות ה, ערב יוכ"פ אות א
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים, חוץ מהוצאות שבת ויום טוב [ואמרו הראשונים, שבכלל זה הוצאות כל צרכי מציה]שירי משכיל כלל ח פרט א (עי"ש שי"ח)
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו וכו'אורות ונתיבות ח"ב שער א פרק ה אות לד, לה, לו
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו וכו'בית ישי - דרשות עמ' סז
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו וכו' חוץ מהוצאות שבת ויו"ט וכו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קסח(לח), קסט
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"האבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כה
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"הקהלת יעקב ראש השנה עמ' ערד
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד ר"ה חוץ מהוצאת שבתות וימים טוביםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קעו
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה כו'תורת מנחם חכ"ז עמ' 124, 191
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה כו' חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יו"ט וכו'תורת מנחם חל"ה עמ' 166, חל"ו עמ' 127
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ער ר"ה וכו' ואם הוסיף מוסיפין לוקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קלח
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהחכמת התורה משפטים עמ' קסט
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 77
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכיפוריםבעקבות מועדי ה' עמ' 130
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה חוץ מהוצאת שבתות וימים טוביםלחמי תודה דף קב ע"ב, קז ע"א, קכ ע"א, קלח ע"א
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' כח
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין מר״ה לר״המאמרי אדמו"ר הזקן הקצרים עמ' שמ
טז ע"א כל מזונותיו של אלם קצובין לו מראש השנהקדושת ציון (תשנד) ח"ב עמ' עז, עח, קעה
טז ע"א כל מזונותיו^של אדם קצובין לו מר"ה ועד יוה"ככתר שם טוב (תשסד) סי' הוספות סי' קצא
טז ע"א כל מזונתיו של אדם קצובין לודרשות הצל"ח השלם עמ' תמט
טז ע"א כל מזונתיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו'שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסא
טז ע"א כל מעשיו לשם שמיםס' הבוטח ח"ב עמ' קכ
טז ע"א כל מצוה וכו' נתן להם בפרהסיא חוץ משבתכתב סופר דרשות (תשמח) ח"א עמ' שטז
טז ע"א כל מצוה שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצינעאלחמי תודה דף קלח ע"ב, ריד ע"א
טז ע"א כל מצוות שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא, חוץ משבת שנתן להם בצינעהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קנז, תסח
טז ע"א כל מצוות שנתן הקב"ה נתן בפרהסיא חוץ משבת שנתן בצנעא וכו', רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' תטז
טז ע"א כל מצות וכו' נתן להם בפרהסיא חוץ משבתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תמה
טז ע"א כל מצות שנתן הקב"ה לישראל נתן בפרהסיא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 243
טז ע"א כל מצות שנתן להם ה' לישראל נתן להם בפרהסיא וכו'אדרת אליהו (הצרפתי) עמ' קלז, קלט
טז ע"א כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת וכו' אי הכי לא לענשו נכרים עלה וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכה
טז ע"א כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעא וכו'הר המוריה עמ' רלד
טז ע"א לדעת כי אני ה' מקדשכםחכמת התורה וארא עמ' קז
טז ע"א מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוניפרי צדיק ר"ח שבט אות ד
טז ע"א מאי משמע דחק לישנא דמזוני הואלבושי בדים סעיף קנז
טז ע"א מדה אחרת היתה לו וכו' ברוך ה' יום יום אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' תרמג; יהל אור עמ' רמב
טז ע"א מזונותיו ש"א קצובין לו חוץ מהוצאות שויו"טרנת יצחק תענית עמ' סב
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובי' לו מר"הס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא) עמ' קיא
טז ע"א מזונותיו של אדם קצוביםס' הבוטח ח"ב עמ' קפח
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים וכו'ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' רצא
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים וכו'תשובת השנה עמ' קי
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות שבתעם לבבי אשיחה - שבת ומועדים עמ' ז
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות שבת ויו"טרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשכז
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות שבת ויו"ט שאם פחת פוחתין לו כו'רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רח
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הדרך מצותיך (חב"ד) דף קו ע"א
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'ביאורי הזוהר (ר' דובער) דף כג ע"ב
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'התרגשות הלב (תשסט) עמ' רעג
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהאמרי פנחס השלם - ליקוטים - שער תורת האדם סי' כג
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהדורש טוב עמ' 275
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יוה"כהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרד
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנהדרכי אמונה דרך ס
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובים מר"הימי דוד (תשסז) עמ' פה
טז ע"א מזונותיו של אדם קצוביןדרשות ר"י מסלוצק עמ' סא
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ב אות יד
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לועיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 106
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'אור אברהם בראשית עמ' כא
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'אמרות ה' השלם ח"ו עמ' קנה
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'אמרי יחזקאל עמ' קסג
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'דברי חנינא - מזלות עמ' נו, סז, עב, עז, קפא, קפב
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"האורות ונתיבות ח"ה פרק טו אות ו
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"ה חוץ מהוצאת שבת ויו"ט והוצאת בניו לת"תאורות ונתיבות ח"ה פרק ב אות מט, נט, עו
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מר"התשואות חן (תשסח) עמ' קלו
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהטיול בפרדס ח"ב עמ' תסב
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד יום הכפורים חוץ מהוצאת שבתות והוצאת יום טובפרי צדיק משפטים אות ח, אמור אות ו, בחוקותי אות י, ראש השנה אות ה, י, ערב יוכ"פ אות א
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה ועד ראש השנהשמלת אליעזר ח"א עמ' מו, מח, ח"ב עמ' קלו
טז ע"א מזונותיו של אדם קצובין מראש השנהקומץ המנחה (צונץ) דרוש נב אות ג, דרוש נו אות ב
טז ע"א מחד בשבתא לשבתדברי שאול שמות עמ' קנט, קמב, שיז, ויקרא עמ' קפב
טז ע"א מחד בשבתא לשבתאשרגא המאיר על התורה עמ' תרד
טז ע"א מחד בשבתך לשבתקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רפב
טז ע"א מחד שביך לשבתיךקדושת השבת סי' ב (עמ' 6), שביתת שבת סי' ב (עמ' 72)
טז ע"א מחד שביך לשבתיךקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רפט
טז ע"א מחד שביך לשבתיךפרי צדיק לט"ו בשבט אות ב, משפטים אות ו, בהעלותך אות א
טז ע"א מחד שביך לשבתיךשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שנח
טז ע"א מצא בהמה אחרת נאה הימנה אוכל הראשונה ומניח השניה על שבתפתגמי אורייתא ח"ב עמ' קסא
טז ע"א מצא בהמה נאה אומר זו לשבתתורת מנחם חנ"ח עמ' 359
טז ע"א מצא בהמה נאה ב"ש הי' אומר זו לשבתשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' פט
טז ע"א משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהפתגמי אורייתא ח"א עמ' טו, כה, לז, לט, קמט, קפט, רז, רלו, שו
טז ע"א משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ל"ך והודיע"םפתגמי אורייתא ח"א עמ' טו, כה, קלט, קע, רמה
טז ע"א מתן שכרה של שבת לא אודעינהוחכמת התורה בשלח עמ' קצא, תרנא, תרסא, תרסח, תרסט
טז ע"א מתן שכרה של שבת לא אורעינהולחמי תודה דף לב ע"ב
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו'זכות ישראל - עשר עטרות פרק ז אות יב
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו'עיוני רש"י במדבר עמ' רפ
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהדרך ה' השלם עמ' שכד - דרך לחיים ומראה דרך
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהפתגמי אורייתא ח"ב עמ' ה, לא, נו, נח, פח, קז, קכ, קנ, קצב, ריא, ריג, שכב, תז, תט, תנז
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהשבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' פב
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'זרע קודש (תשסה) על התורה עמ' רמז
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'לחמי תודה דף קלח ע"א, קמח ע"א, קנח ע"א, קע ע"א, קפ ע"ב
טז ע"א נטילת הנשמה יתירה במוצ"שלקוטי שיחות חל"א עמ' 191
טז ע"א נשמה יתירהחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב
טז ע"א נשמה יתירהמשנת חיים בראשית עמ' כא
טז ע"א נשמה יתירהתורת אליהו עמ' קעח
טז ע"א נשמה יתירה וכר, וי אבדה נפשעיוני רש"י במדבר עמ' תקכה
טז ע"א נשמה יתירה ורש"ירנת יצחק תענית עמ' רל-רלא
טז ע"א נשמה יתירה ורש"י רוחב לב למנוחה ולשמחהאסופת מערכות ימים נוראים עמ' מג, פורים עמ' סח
טז ע"א נשמה יתירה לא אודעינהואור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' פא
טז ע"א נשמה יתירה לא אודעינהובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקלו
טז ע"א נשמה יתירה לא אודעינהופתגמי אורייתא ח"א עמ' כו
טז ע"א נשמה יתירה מגיעה בע"ש וניטלת במוצ"שלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ריח
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"הכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' קטז
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדםדרך ה' השלם עמ' מ - דרך לחיים, קסב
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בערב שבתאור אברהם שמות עמ' ער
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"ש וכו', רש"י, ר"חלקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלו, תנח, תפו
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"ש ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנו כיון ששבת ווי אבדה נפש, רש"י ור"חלקט שיחות מוסר ח"א עמ' קצד, תיז, תכג
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תל, תמב
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 163
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתפורים בציון עמ' צט
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'אור תורה השלם (מזריטש) סי' קצט
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' ריב, תיט, תכ
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'לחמי תודה דף קכ ע"ב
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'כתר שם טוב (תשסד) סי' שפו, תב
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנו וכו' ורש"יתורת מנחם חל"ט עמ' 32
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושם דרך בראשית ח"א עמ' פד, קנז
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו וכו'אוצרות חיים שבת עמ' קו
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ורש"ירנת יצחק על נפש החיים עמ' צ
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת כו', ורש"יתורת מנחם חמ"א עמ' 116
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ורש"ירנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעב
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה ע"ש עם חשיכה ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפשבאר שרים פרשת כי תשא דרוש ד אות א
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ברית עולם (אשכנזי, תשסא) ח"א עמ' 133
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושארית מנחם - מאמרים עמ' רכ
טז ע"א נשמה יתירה ניתן לישראל בשבת ורש"יאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' רלח
טז ע"א נשמה יתירה ניתנת לו לאדם בערב שבתעטרת יהושע ויקרא עמ' קסג
טז ע"א נשמה יתירה נתן באדם ערב שבתדברי שאול בראשית עמ' תקא
טז ע"א נשמה יתירה, ובשיטמ"ק שםאבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' פב
טז ע"א נשמה יתירה, ופירש"י שתאב לאכול הרבהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' נט
טז ע"א נשמה יתירה, רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו, רש"ילקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תכא
טז ע"א נשמה יתירה, רוחב לב למנוחה ולשמחה, ולהיות פתוח לרוחה, ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליו [רש"י]פתגמי אורייתא ח"א עמ' קל
טז ע"א נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם ע"ש ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנולחם רב על סדור התפילה אות א' תטז
טז ע"א פלוגתת שמאי והלל בהכנה לשבתשרגא המאיר על התורה עמ' תרד
טז ע"א רש"י - הנותן וכו' ומתוך כך ירעו אביו ואמו שהוא אוהבם ותרבה חיבה ורעות בישראלאמרות חיים עמ' רט
טז ע"א רש"י - נשמה יתירה - רוחב לב וכו' ויאבל וישתה ואין נפשו קצה עליועיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 196
טז ע"א רש"י ד"ה דאית ליה וכו'ברכת אבות עמ' סה
טז ע"א רש"י ד"ה כל מזונותיו של אדם. כל מה שעתיר להשתכר בשנה שיהא נזון משם קצוב לו כך וכך ישתכר כו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' רי
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירהבי חייא ח"ב עמ' נא
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירהלקוטי שיחות חל"א עמ' 193
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה רוחב לב למנוחהישראל קדושים עמ' 12
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה, רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעו, שמות עמ' תתריז
טז ע"א רש"י ד"ה נשמה יתירה, רוחב לב למנוחה ולשמחה ולהיות פתוח לרוחה ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליוחמשה מאמרות (תשסט) - תורת שבת פרשת בחקותי ב, קרח ג, ראה
טז ע"א רש"י נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ושמחה וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליואסופת מערכות בראשית ח"א עמ' סד, צב, רכז, שמות ח"א עמ' שצב, שמות ח"ב וויקרא עמ' קצא, דברים עמ' רעג
טז ע"א רשמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתקהלת יעקב פורים עמ' שצז, תמג
טז ע"א שבח ניתן להם בצינעאחכמת התורה בחוקותי עמ' קמו
טז ע"א שבת אודועי אודעינהו, מתן שכרה לא אודעינהודרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' תצו ד"ה אמנם
טז ע"א שבת וינפש ווי אבדה נפשפרי צדיק נח אות ה, וישב אות ו, ויגש אות ז, משפטים אות ו, תזריע אות ד, מצורע אות ד, י, במדבר אות ג, טז, ואתחנן אות יח, שופטים אות *ז, כי תצא אות ו, מוצאי יוכ"פ אות יא, האזינו אות י
טז ע"א שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשכתר שם טוב (תשסד) סי' שיט
טז ע"א שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפשבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' תתקמה, דברים עמ' תשל
טז ע"א שבת וינפש, כיון ששבת וי אבדה נפשאמרי פנחס השלם - שער השבת סי' כא
טז ע"א שבת מתן שכרה לא אודעינהוחכמת התורה כי תשא עמ' סח, צג, תכח
טז ע"א שייף לי' מאותו המיןתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכב
טז ע"א שייף ליה מאותו המין וכו'טוב ירושלים שמות פ"ל פסוק לב
טז ע"א שייף ליה מאותו המין, ורש"יתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעג, והסכמת הגרי"י פישר אות יא {מכאן דבשביל אהבת ישראל הותר חנופה}
טז ע"א שכל מעשיו לשם שמים ורש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' סה, קמא
טז ע"א שכל מעשיו לשם שמים, וברש"יבית ישי - דרשות עמ' קה
טז ע"א שמאי אומר מחד בשב[י]ך לשבתא, אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'. אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו, שכל מעשיו היו לשם שמים וכו'כתונת פסים (תשעא) עמ' עא, ר
טז ע"א שמאי הזקן אכל כל ימיו לש"שבנין שאול עמ' יד, טו
טז ע"א שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתקומץ המנחה (צונץ) דרוש קצז אות ג
טז ע"א שמאי הזקן היה אוכל לכבוד שבתאמרי אש (טאוב) עמ' רמט
טז ע"א שמאי הזקן כו' מצא בהמה נאה אומר זו לשבתעשרה מאמרות (תשס) עמ' [נז]
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו הי' אובל לכבוד שבתעטרת יהושע שמות עמ' קמג
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת ובו', אבל הלל מרה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמיםאורות ונתיבות ח"ה פרק ו אות נט-סד
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אובל וכו' אבל הלל הזקן וכו'+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צז
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל וכו' אבל הלל הזקן וכו'צבא אהרן - שבת תשובה עמ' צז
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבודאמרי פנחס השלם - שער השבת סי' עה
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתשביתת שבת סי' ה (עמ' 79)
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת אבל הלל וכו'זרע שמשון בשלח אות מב
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לוטל חיים (פרידלנדר) עמ' כב, רכד
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו', אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תקעג
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת וכו' שכל מעשיו לשם שמים, רש"ילקט שיחות מוסר ח"א עמ' תד
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתפרי צדיק לך לך אות ח, תולדות אות ב, ויקהל אות ו
טז ע"א שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שכת וכו' אבל הלל הזקן וכו'מכשירי מצוה עמ' פז
טז ע"א שמאי הזקן מצא בהמה נאה אומר זו לשבתתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רנג
טז ע"א שמאי הזקן מצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו'תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תקכד {מכאן שאין שקר כששינה דעתו לאח"ז}
טז ע"א שמאי הזקן שהיה אוכל כל ימיו לכבוד ש"קדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' מח
טז ע"א שמאי וכו' כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה וכו' אבל הלל וכו'לקוטי שיחות ח"א עמ' 285, חי"א עמ' 290, חי"ב עמ' 249, ח"כ עמ' 202
טז ע"א שמאי כל יום לכבוד שבתעבודת הקודש (תשסד) עמ' רצג
טז ע"א שמאי כל ימיו היו אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה וכו'עמק תפלה (תשסו) עמ' כו
טז ע"א שמאי מדה אחרת היתה לו שתיכף בא' בשבת אמר זו לשבתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קצח
טז ע"א שמאי שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבתחכמת התורה בהר עמ' קז
טז ע"א תוס' ד"ה כלמכשירי מצוה עמ' ו
טז ע"א תוס' ד"ה כל מזונותיו... וחדות היא תורה וכו'באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרכח, תשנג, דברים עמ' תתמב
טז ע"א תני רב חליפתיא אחוה דרבנאי חוזאה כל מזונותיו של אדם קצובות לונתיבות יצחק - ירח האיתנים עמ' צא
טז ע"א תניא אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'טוב ירושלים שמות פ"כ פסוק ח
טז ע"א תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבת וכו'ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קצח
טז ע"א תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אובל לכבוד שבת. מצא בהמה גאה אומר זו לשבת, מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל אח הראשונה, אבל הלל הזקן מרה אחרת היתה לו שבל מעשיו לשם שמים, שנאמר 'ברוד ה' יום יום'כתב סופר אגדות כאן
טז ע"א תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתבי חייא ח"א עמ' רלה, רלח, ח"ב עמ' נג, רכה
טז ע"א תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתואותו תעבוד עמ' רנו
טז ע"א תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמיםאוצרות חיים - אישים ח"ג עמ' פד
טז ע"אבריכות המעיין עמ' קנג
טז ע"ב בעובדא דההוא סמיא כיון דשכח ב' פעמים קרי ליה פשיעהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' ט
טז ע"ב גזירה שמאמשק ביתי סימן קכז דף נו/צו ע"א
טז ע"ב ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא וכו' א"ל פושע את וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' מח
טז ע"ב ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל, חזייה דהוה עציב וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סז
טז ע"ב ההוא סמיא שלא הניח עירובי תבשילין וכו'לחמי תודה דף קצז ע"ב
טז ע"ב הרוצה שיתקימו נכסיו יטע בהן אדר שנאמר אדיר במרום ה'מאור עינים (תשעה) עמ' תתפח
טז ע"ב חוץ מהצאות שבת ויו"טנשמת חיים (ברלין) עמ' עו
טז ע"ב חק לשני דמזוניבאר שרים במדבר פ' מטות דרוש ב בפתיחה
טז ע"ב יו"ט של ראש השנה צריך להניח עירוב תבשיליןקרן לדוד דברים עמ' שיא
טז ע"ב כי חדות ה' היא מעוזכםברכת מועדיך לחיים ח"ב דף קמח ע"א [תקסג ע"א ד"ה אלא]
טז ע"ב כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה חוץ מהוצאת שבתות ויו"ט והוצאת בניו לת"תלחם רב על סדור התפילה אות א' תשכ
טז ע"ב מזונוניו של אדם קצובין לו מראש השנהלקוטי דיבורים (תשנ) חלקים א-ב עמ' 80
טז ע"ב מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ס' המאמרים (רש"ב) תרנט עמ' ריב
טז ע"ב מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הס' המאמרים (ריי"צ) תשי"א עמ' 34
טז ע"ב מזונותיו של אדם קצובין לו מר"התהלות ישראל (קלוגר) עמ' תקצב, תתקכה, תתקלא
טז ע"ב מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ערד ר"הכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' טז
טז ע"ב מכריז רבי יעקב בר אידי מי שלא הניח ערובי תבשילין יבא ויסמוך על שליאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סז
טז ע"ב עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריותשרגא המאיר על התורה עמ' יג
טז ע"ב פושע את לכ"ע שרי לדידך אסורבמי התורה עמ' קנז
טז ע"ב קיימו כל התורה כולהתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעז
טז ע"ב רהוה מסדר מתניתאדברי חנינא - ת"ת עמ' לד
טז ע"ב תבשיל שמערב בו אין לו שיעור למעלהאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סח
טז ע"ב תוד"ה איזהו, ובשיטמ"קבית ישי - דרשות עמ' רז
טז שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשארז ישעיהו דף ט
טז שבת וינפש, וי אבדה נפש שארית מנחם ח"ב עמ' קמ
טז תניא אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'פחד יצחק שבת מאמר י
טז. א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעםדרך ה' (באום) ח"ד פ"ז אות ל
טז. א"ל הקב"ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל וכו'מאמרי שלמה ח"א עמ' י
טז. א"ל הקב"ה למשה, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע אותםעקבי אבירים (תשסה) עמ' קסה, רמ
טז. אבל הלל מדה אחרת היתה לוהֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' קסא
טז. אבל הלל מדה אחרת היתה לוהֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' קסג
טז. איזה חג שהחדש מתכסה בהאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יא אות ב
טז. איזה חג שהלבנה נתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהעצי חיים - מועדים עמ' מח
טז. איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"העוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכא דף ע ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כה דף קמו/ז ע"ד; תמים דעים (שפב) סימן קפא
טז. איזהו חג שהחדש מתכסה בו זהו ר"הקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' דש
טז. איזהו חג שהחודש מתכסה בואמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) נח ד
טז. איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הכנסת מרדכי - מועדים ח"א עמ' טו
טז. איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"הלקחת מוסר ח"ב עמ' נב, סב, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' נח, קי
טז. איזהו חג שהחודש מתכסה בו זה ר"ה ורש"י ד"ה שהחדש, שהלבנה אינה נראיתנחלה לישראל (תשעא) עמ' צב, קעד
טז. איזהו תג שהחדש מתכסה בושמן ראש סוכות ח"ב עמ' רנא
טז. אם נזדמן לך חפץ יפה תהא מטמינו לשבתשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' שה
טז. אמר לו הקב"ה למשה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע אותםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכד
טז. אמר לו הקב"ה למשה: משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותםשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תקצו, תקצט, תריב
טז. אמר עליו על שמאי הזקן שכל ימיו הי' אוכל לכבוד שבתארז ישעיהו דף יד
טז. אמר ר' יוחנן משום ר"ש בן יוחאי כל מצוה שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ מן השבתתורי זהב (תשעג) עמ' קיד
טז. אמר ר' יוחנן משום רשב"י כל מצות שנתן וכו'פחד יצחק שבת מאמר ד
טז. אמר ר"י משום רשב"י כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם כצנעאאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
טז. אמר ר"ש בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בע"ש, ולמוצ"ש נוטלין אותה הימנואוצר המאמרים (תשסא) עמ' לז, רסא
טז. אמר רבי אבהו מאי קראה תקעו בחרש שופר בכסה ליום חגנו, איזהו חג שהחרש מתכסה בו הוי אומר זה ראש השנהשל"ה (תשנז) - מס' ראש השנה אות ס
טז. אמר רבי תחליפא כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"המאיר בת עין (ביקיאם) דף צא ע"ג
טז. אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו הי' אוכל לכבוד שבתאילנא דחיי (תשסז) עמ' קצב
טז. אמרו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, היה מוצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו׳, אבל הלל מדה אחרת היתה בו וכו׳שם עולם (תשסו) עמ' לב
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'בית שלום מרדכי עמ' קצב
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' במהרש"אדרך אמונה ובטחון עמ' מ
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבתדברי יואל מועדים ח"ה עמ' תכ
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו הי' אוכל לכבוד שבתעצי חיים על התורה עמ' תיג
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש קטז עמ' שנא
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'מנחת עני (תשעב) עמ' רמ
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'רנת יעקב עמ' רלג
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו'קשוטי כלה ח"ט אות שפא
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה וכו'פאר יעקב ח"א עמ' יח, שפז, ח"ב עמ' תרמה, תרנב, תתה
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היה לו שכל מעשיו לש"שדובר צדק (זילבר) עמ' ח
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת דברים דף קכ ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק טו דף רצ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רעד דף פז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פ' שמיני דף פג ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כג ע"ב
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, מצא בהמה נאה אומר זו לשבת, מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תריז
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' כד
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה בוכרם יהושע (ולרשטיין) דף מה ע"ג
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנב
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מרה אחרת היתה לו וכו'נזר הקדש ח"א עמ' ריג
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו, שכל מעשיו היו לשם שמים וכו'צפנת פענח (תשעא) שמות עמ' תיב
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, אבל הלל מדה אחרת היה בו שכל מעשיו היו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' דש, תשכב, תשסא, תשסב, תשעו, תשפב, תשפג, תתכט
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, מצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו וכו'חיים שיש בהם זמירות עמ' צא
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן: כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מרה אחרת היתה לו וכו'בית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' קסד
טז. אמרו עליו על שמאי וכו' הלל וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' שסד-שסה
טז. אמרו עלע על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו'גבעת פנחס (ביליצר) עמ' קלז
טז. אמרו תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו', אבל הלל הזקן מרה אחרת היתה בו, כל מעשיו היו לשם שמים וכו'דברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקיג
טז. ב"ש אומר בהמה זו לשבתאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסד
טז. ב"ש אומר מחד לשבת לשבת, וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםמשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' רטז {רמז לע' שנות האדם, וב"ש הזכירו תמיד יום המיתה, וב"ה הכניעו היצה"ר רק ע"י אהבת ה'; רמז נאה לע' השנים כנגד ז' הספירות}
טז. ב"ש אומרים מחד בשבת לשבתיך וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםלהורות נתן בראשית עמ' ל, עה
טז. ב"ש אומרים מחד בשבתא לשבת וב"ה אומרים ברוך ד' יום יוםמטר השמים (תשנז) עמ' שיב, תקלו
טז. ב"ש אומרים מחד שביך לשבתיך וב"ה אומרים ברוך ה' יום יוםכנסת מרדכי בראשית עמ' קיז
טז. ב"ש אומרים מחד שביך לשבתיך וכו'זקן אהרן (פריד) עמ' קלב
טז. ב"ש אומרים מחל שביך לשבתיך ובה"א ברוך ה' יום יום וכו'קהלת משה (תשסב) עמ' קי, בינת משה (תשסב) עמ' לג, לו
טז. ב"ש היה אוכל כל השבוע לכבוד שבתכתב סופר על התורה (תשנה) עמ' שז
טז. בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקכ
טז. בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאמשנת יוסף - דרשות ח"א עמ' קעח
טז. ביאור ענין נשמה יתירה רש"ידרך אמונה ובטחון עמ' פג
טז. בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיךגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קלח
טז. בית שמאי אומרים מחד שביך לשבתיךילקוט עטרת צבי עמ' יז
טז. בכל שבת יש לכ"א נשמה יתירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנ
טז. בכסה, איזהו חג שהחודש מתכסה בודברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף כז ע"ב, ראש השנה השמטות דף תמה ע"א
טז. ברש"י ד"ה לא, נענשו על אי קבלהרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' ש
טז. בש"א מחד בשביך לשבתיך ובה"א ברוך ה' יום יוםויגד יעקב עמ' קה, שטו, שצ, תקנו, תרנז, תרנח
טז. בש"א מחד שביך לשבתיך ובה"א ברוך ה' יום יוםישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' יא, סד, פד, ויקרא עמ' סו, סח, דברים עמ' צג
טז. בש"א מחד שביך לשבתיךחיי נפש ח"ד עמ' רמח
טז. בשבת איכא נשמה יתירהיגל יעקב (תשעד) ח"ב עמ' קצו
טז. בשבת ניתנה לאדם נשמה יתירהדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1441
טז. בשבת נתוספה נשמה יתירה באדםתורת העולה ח"ג פרק ה, מח
טז. דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' סד
טז. דאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כה אות א
טז. דאמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר שבת וינפש, כיון ששבת ווי אברה נפששל"ה (תשנז) - מס' פסחים אות רפה, מס' סוכה אות מה
טז. דעבידי לגלויימשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רמט
טז. האי חק לישנא דמזוני הואשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רלג
טז. הוצאות שבתדרכי החיים ח"ב עמ' שסט
טז. הילל מדה אחרת היה בומעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' נד
טז. הכנות קלל ושמאי לשבתשיחות לספר ויקרא עמ' קא, שיחות לספר במדבר עמ' קכ
טז. הלל - ברוך ד' יום יוםנועם הברכה עמ' רלג
טז. הלל הזקן וכו' כל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רכה
טז. הלל הזקן וכו' שכל מעשיו לש"שהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלא
טז. הלל הזקן מדה אחרת היתה לוגור אריה שמות פ"כ אות טז
טז. הלל הזקן מדה אחרת היתה לו לו מחד שביו לשבתיךמאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לו
טז. הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםאגרת הטיול (תשעה) עמ' קס
טז. הלל הזקן מדה אחרת היתר, לו שכל מעשיו לש"ש וכו'שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תד
טז. הלל היה אומר ברוך ה' יום יוםמנחם ציון (תשסד) עמ' רח
טז. הלל כל מעשיו לשם שמיםמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קסג
טז. הלל כשהיה מוצא דבר נאה שומר אותו לשבת וכו'להורות נתן ויקרא עמ' שנג
טז. המכבד שבתות וימים טובים מזונותיו כפוליםאגרא דפרקא (תשסה) עמ' קסז
טז. המצות ניתנו בפרהסיאכללי המצות (צפת תשנב) עמ' 169
טז. הנהו בבלאי טפשאי דאכלי נהמי בנהמיעצי חיים על התורה עמ' קלא
טז. הנותן מתנה לחבירו אין צריך להודיעו שנאמר ומשה לא ידע כי קרן עור פניו. מיתבי לדעת כי אני ה' מקדשכם כו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' לז
טז. הנותן מתנה לחבירו אין צריך להודיעומאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק א דף מה ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף עו ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף שבת פ'א דף ק ע"ד; של"ה (תט) שער האותיות דף סב ע"א בהגהה
טז. הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעודברי יואל מועדים ח"ה עמ' יג
טז. הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעוחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קכה
טז. הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעועצי חיים - מועדים עמ' ריא
טז. הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו והא כתיב ומשה לא ידע כי קרן עור פניו כו'פרדס המלך (תשסט) אות שסה
טז. הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו. וברש"י שםבן מלך - חכמה ומוסר עמ' תא
טז. הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו, שבת מתנה דעבידא לגלויי מתן שכרה לא עבידה לגלויישפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תכ
טז. הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1631
טז. הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמוולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רמ
טז. הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמועלי שור ח"ב עמ' רעח
טז. הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו וכו'אמרי נועם (מועדים) סי' ד לעיו"כ בשעת כל נדרי
טז. הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו ורש"ישערי אורה (מילר) ח"א עמ' קז
טז. הנותן פת לתינוק צריר להודיע לאמועטרת ישועה (תשסד) אות מג לסליחות לער"ה
טז. הני בבלאה טפשאה דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש סוכות ח"א עמ' שיא
טז. הני בבלאה טפשאי דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעג
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלו נהמא בנהמאפאר יעקב ח"ד עמ' פו
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בגהמאשדה יעקב עמ' כד
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאאור ישרים (תשסב) עמ' קנב
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאגבורות אליהו סי' כו-כז
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאדרכי צדק עמ' תמ
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאהדרש והעיון דברים מאמר נט
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צח
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' שכא
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעד
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' מו, פד
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' נז
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאפרדס המלך (תשסט) אות ע
טז. הני בבלאי טפשאי וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' קעה
טז. הני בבלאי טפשאיאומר לציון (כהן) דף יז ע"א
טז. השבת ניתן בצינעאשפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים עמ' קצו
טז. השבת ניתנה בצינעאיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנה
טז. ובה"א ברוך ה' יום יוםחיי נפש ח"ד עמ' שכח
טז. ובית הלל אומרים ברוך ה' יום יוםדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 206
טז. ווי אבדה נפשמטר השמים (תשנז) עמ' דש
טז. וחקת הוא לישנא דמזוניבת עין (תשסז) עמ' שעא
טז. וי אבדה נפשאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' פד, קלא, קמב
טז. וי אבדה נפשאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' כב אות ג
טז. וי אבדה נפשמתנת חיים שבת ור"ח עמ' נה, קנד
טז. וי אבדה נפשקשוטי כלה ח"ח אות מה
טז. וי אבדה נפששער המלך (תשנז) עמ' קפז
טז. וינפש וי אברה נפששרגא המאיר מועדים עמ' רמח
טז. וינפש כיוון ששבת ווי אבדה נפשאוצר המאמרים (תשסא) עמ' כג
טז. וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשמצווה ועושה ח"ב עמ' ר
טז. זכור מחד שביך לשבתיךגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' רצט, שלז
טז. זכור, מחד בשבתא לשבתאשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצג
טז. זכרהו מאחד בשבת +אמרי נפתלי עמ' לג, לו
טז. זכרהו מאחד בשבתאמרי נפתלי ח"א עמ' לג, לו
טז. חוק הוא לישנא דמזונידברי יואל מועדים ח"ז פרה עמ' נג
טז. חוק לישנא דמזונא הואתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' פ, קפה, קפט, שג
טז. חוק לישנא דמזונידברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קח ע"ב
טז. חוק לישנא דמזוניולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קפח, רנו
טז. חוק לישנא דמזונישמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קכ, רג
טז. חוק לישנא דמזוני הואדברי אש (כץ) עמ' שיז
טז. חוק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רע
טז. חוק לישנא דמזוני הואגנזי ישראל (תשעד) מועדים עמ' טז
טז. חוק לישני דמזוניבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' קכ, קלד
טז. חוק לשון מזוניודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קעו
טז. חוק מלשון חלוקת מזונותשפתי חיים מועדים ח"א (תשנד) עמ' קסד
טז. חק הוא לישנא דמזוניאבני אש (אויש) מועדים עמ' סה
טז. חק לישנא דמזונא הואשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' שז
טז. חק לישנא דמזוניבארות המים (תשסט) עמ' פח
טז. חק לישנא דמזונידובר צדק (זילבר) עמ' קסה
טז. חק לישנא דמזונימאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' רעח-רפ
טז. חק לישנא דמזונימחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רי, ריב, ריג
טז. חק לישנא דמזונימשנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שלט
טז. חק לישנא דמזוניספרי המגיד מקאזניץ עמ' ריא
טז. חק לישנא דמזונישמן ראש (כץ) ח"ו עמ' שמח
טז. חק לישנא דמזונישמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' קל
טז. חק לישנא דמזוני דכתיב הטריפני לחם חוקיבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קטז, קיח, קמא
טז. חק לישנא דמזוני הואלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' צ, קיד
טז. חק לישנא דמזוני הואמטר השמים (תשנ) דברים עמ' פה
טז. חק לישנא דמזוני הואמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קפב
טז. חק לישנא דמזוני הואעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קלא
טז. חק לישנא דמזוני הואשמן ראש - ימים נוראים עמ' טו, מ, עג
טז. חק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תיח
טז. חק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמה
טז. חק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רפד
טז. חק לישנא דמזוני הואשמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קלג, קעה
טז. חק לישנא דמזוני הואעירין קדישין השלם עמ' שפב, תרמח
טז. חק לישנא דמזוניברכת חיים ח"ב עמ' 154
טז. חק לישנא דמזונימשמרת איתמר (תשסז) עמ' שפד
טז. חק לישנא ומזוני הואחיי נפש על ההגדה עמ' טו
טז. חק לישנא רמזוניאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) אמור ג
טז. חק לישני דמזוניאהבת חיים (דייטש) עמ' צז
טז. חק לישני דמזונישרגא המאיר מועדים עמ' ה, ח, נד
טז. חק לישני דמזוניתפארת צבי בראשית עמ' תמח
טז. חק לישני דמזוניתפארת צבי ויקרא עמ' שפד
טז. חק לשנא דמזונא הואתהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' רטו, רטז, קנה
טז. חק לשנא דמזוניתורת חיים (קאסוב) עמ' קנב
טז. כח מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד יוהכ"פ וכו' דכתיב ואכלו את חקם אשר נתן להם פרעהבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' רה
טז. 'כי חק לישראל הוא' 'חק' לישנא דמזוניעטרת ישועה (תשסד) אות ב לליל ר"ה קודם קידוש, אות ה ליום שמח"ת, ליקוטים סוף הספר אות ו
טז. כי חק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, ואכלו את חקם אשר נתן להם פתה, הטריפני לחם חקי - חק הוא לשון מזונותקריאה בקריה ח"ב עמ' רנ
טז. כיון שבא שבת נותן השי"ת נשמה יתירה לישראל, ובמועאי שבת נוטלה כמו שנאמר שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפשבית יצחק (ויינברגר) עמ' רלח
טז. כיון ששבת ווי אבדה נפשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שמב
טז. כיון ששבת ווי אבדה נפשמגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' כ
טז. כיון ששבת ווי אבדה נפשמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - יתרו עמ' רב
טז. כיון ששבת ווי אבדה נפשאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' מח
טז. כיון ששבת ווי אבדה נפשנועם אליעזר בראשית עמ' רב ע"ב
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשדבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' ח
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשדבר צבי - קדושת השבת עמ' קנט, ריא
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשדרכי צדק עמ' שלג
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' קע, קצב
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשישמח ישראל (אלכסנדר) דברים עמ' נו
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשלקחת מוסר ח"א עמ' ח, שנו
טז. כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' קלו
טז. כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' תעא
טז. כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שב
טז. כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תקד
טז. כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קפז
טז. כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רלג
טז. כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' ג, רעו
טז. כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כד
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשיגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תמז
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשעירין קדישין השלם עמ' תרלט
טז. כיון ששבת וי אבדה נפשצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קצט ע"א
טז. כיון ששבת, וי אבדה נפשמזקנים אתבונן עמ' קעג
טז. כיון ששבת, וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' קפט
טז. כל המוסיף, מוסיפין לוחמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות עמ' 281, 362
טז. כל המצוות ניתנו בפהרסיא וכו' מתן שכרה לא אודעינהו וכו' נשמה יתירה לא אודעינהו וכו' כיון ששבת ווי אבדה נפשבן פורת יוסף (תשעא) עמ' י, קכג
טז. כל המצוות נתן להם בפרהסיאאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' ריט
טז. כל המצוות נתנו בפרהסיה חוץ משבת שניתנה בצנעהמכתב מאליהו ח"ב עמ' 15
טז. כל המצות נתן להם בפרהסיא חוץ מן השבתכד הקמח (מישור) עמ' רסז, תסט
טז. כל הנותן מתנה לחבירו צריך להודיע לחבירו כמה שיווי המתנהכתר תורה (תשסז) עמ' קסא
טז. כל ימיו אכל לכבוד שבתצמח דוד (סקאליע) עמ' תקכג
טז. כל ימיו הי' אוכל לכבודמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכ
טז. כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתפרפרת התורה עמ' רעה
טז. כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' קכה
טז. כל מה שמוציא אדם לשבת ויו"ט וללמד בניו כופלין לו מן השמיםנחמד ונעים (תשסח) קונטרס אחרון אות יב
טז. כל מזונות של אדם קצובין לו מר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפו
טז. כל מזונותיו קצוביםשמן ראש (כץ) ח"ט ויקרא עמ' רפד
טז. כל מזונותיו קצובים לו מראש השנהשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רמד
טז. כל מזונותיו קצובים לו מראש השנהשמן ראש (כץ) פסח ח"ב עמ' רסב
טז. כל מזונותיו קצובים מר"ה ועד ר"השמן ראש - ימים נוראים עמ' נב, נג, רס
טז. כל מזונותיו קצובין לו מראש השגהשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' לט, ק
טז. כל מזונותיו קצובין לו מראש השנהשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' רצה
טז. כל מזונותיו קצובין לו מראש השנהשמן ראש סוכות ח"א עמ' קט
טז. כל מזונותיו קצובין מר"הבאר ראי (רוזן) תורה סי' ד אות א
טז. כל מזונותיו של אדם וכו' חוץ מהוצאות שבת ויו"טמשמרת איתמר (תשסה) עמ' רעא
טז. כל מזונותיו של אדם קצובות לו וכו'קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' קטז
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים חוץ מהוצאות שבת ויו"ט וכו'מפי ספרים וסופרים ח"א עמ' לד, פניני חסידות פקודי ח
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לוהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' מא
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לושמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' רכא, שיט
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסא) עמ' פז
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו'הֻידוֹת אהרן (תשסז) עמ' פט
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאות שבת ויו"ט וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמט
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאות שבת ויום טוב שאם הוסיף מוסיפין לודברי יואל מועדים ח"ו פורים עמ' תקיג
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאות שבתות ויו"ט וכו'יבין שמועה (לעוו) עמ' רפג
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו' חוץ מהוצאת שבת וימים טוביםדברי יואל פ' יתרו דף צג ע"א
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו וכו'נועם אליעזר בראשית עמ' פח ע"א
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו חוץ מהוצאות בניו לת"תויגד יעקב עמ' תפ
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו כור"ה עד יוה"כ, חוץ מהוצאות שבת ויו"ט והוצאות בניו לת"ת, שאם פוחת פוחתין לו ואם מוסיף מוסיפין לועמוד העבודה (תשעג) דרוש הבטחון ט, י, יב
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"הבישורון מלך ח"א עמ' שכג
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'דברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף לו ע"א
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'לקחת מוסר ח"ב עמ' מד, מה, מט
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו' ואם הוסיף מוסיפין לומבשר טוב - חנוכה עמ' קעד, קעה
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד יוה"בשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קג
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"העבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רטז
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וער יוה"כ חוץ וכו' ואם הוסיף מוסיפים לושדה יעקב עמ' ס, פח
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יו"כנזר הקדש ח"ג עמ' רי
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יוה"באורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' קיב
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד יוהכ"פ חוץ מהוצאת שבתות שאם פיחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לוברית אברם עמ' תקכד
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"הדעת תפלה עמ' שכה
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה, ורש"י: ויש לו ליזהר מלעשות יציאה מרובה וכו'חכמה ומוסר ח"א עמ' קכב, שלג
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש טז עמ' מא
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהתפארת צבי בראשית עמ' פה, תמא, תמח
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'שמחת הנפש עמ' קסז
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קלא ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ח ע"ב
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפוריםמסילות בלבבם - מסילה כב אות קנט
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפורים וכו'עירין קדישין השלם עמ' יא, תרלז
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכפוריםאבני אש (אויש) מועדים עמ' רצז
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תקכד, תקלג
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהפרדס המלך (תשסט) אות תרד
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים מר"ה ועד ר"התפארת משה עמ' מח, רמג
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים מראש השנה וכו'פרי נפש חיה ח"ב עמ' קפח
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין וכו'מכתב מאליהו ח"א עמ' 187
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו חוץ מהוצאת שבת ויו"טדברי יואל פ' וישב דף ער ע"ב
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד יוה"כיסוד האמונה (תשסז) ויכוח השואל והמשיב אות קסג
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"התורת הרבי רבי זושא סי' צו
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר״ה ועד ר״השם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קטז
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו'דובר שלום (תשסג) אות רלא
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מרה"ש עד יוהכ"פ פו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף יב
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מתחילת השנהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רנה
טז. כל מזונותיו של אדם קצרבין לו מר"ה עד יוה"כעמוד העבודה (תשעג) דרוש האהבה והיראה ה, דרוש הבטחון טו
טז. כל מזונותיו של ארם קעובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, חוץ מהוצאת שבתות והוצאת ימים טובים והוצאת בניו לתלמוד תורהבית יצחק (ויינברגר) עמ' מב, רי, שלט
טז. כל מזונותיו של ארם קצובים לו מראש השנה וכו'עצי חיים על התורה עמ' שלד*
טז. כל מצוה שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כב דף מ ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת ראה דף קסא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פקודי דף קפג ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלה ע"ב; תורה אור (יחייא, רצח) פרשת לג דף יב ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות מ דף מג ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג ש"א דף עו/ז; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף פב ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלו/ז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקהל דף קכא ע"ד; תנחומות אל (שלח) פרשת בראשית דף ג ע"ד; אהבת עולם (קושטא, תב) דף צב
טז. כל מצוה שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיאשם משמעון (שפירא) עמ' קל
טז. כל מצוה שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא, חוץ משבת שנתן להם בצנעא, שנאמר ביני ובין בני ישראל אות היא לעלםשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות פד בהגה"ה
טז. כל מצוות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפהרסיא, חוץ משבת וכו' נשמה יתירה לא אודעינהו, ורש"י ומהרש"אעקבי אבירים (תשסה) עמ' קנז
טז. כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת וכו' נשמה יתידה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפששל"ה (תשנז) פרשת בשלח אות ב, ויק"פ אות י, יז
טז. כל מצות שנתן להם הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא, חוץ משבת עונתן להם בצנעא, שנאמר ביני ובין כני ישראל אות היא לעולםדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסז
טז. כל מצות שנתן להם הקב״ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעאמאור עינים (תשנח) עמ' קלא
טז. כל מצות שנתן להם הקב״ה לישראל נתן להם בפרהסיא חוץ משבת שנתן להם בצנעאמאור עינים (תשעט) עמ' רטו
טז. כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מר"הלב אריה פרשת נשא אות ג
טז. מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא דכתיב וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מד, ויקרא עמ' עד
טז. מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הוא וכו' הטריפני לחם חקיעקבי אבירים (תשסה) עמ' שעא
טז. מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הואברכת חיים ח"א עמ' 198, 127, 208, 202
טז. מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני הואנאות דשא (תשסח) עמ' קצה
טז. מהרש"א, בד"ה לא ליענשו עו"ג וכו' הקשה היאך יענשו עכו"ם על השבת וכו' הא אמרינן עכו"ם ששבת וכו'שם משמעון (שפירא) עמ' קל
טז. מזונות קצובים לך מן השמיםקריאה בקריה ח"א עמ' רנח
טז. מזונותיהם קצובים מר"הבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 1
טז. מזונותיו של אדם קצובות לו מר"העשרה למאה (תשסג) עמ' ח
טז. מזונותיו של אדם קצובות מראש השנה חוץ מהוצאת שבת כו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק לז פסוק ה, פרק קכז פסוק ב
טז. מזונותיו של אדם קצוביםפרפרת אליעזר פרשת ויצא פרק כט פסוק י, פרשת כי-תשא פרק לב פסוק לא
טז. מזונותיו של אדם קצוביםפרפרת הפרשה פרשת מקץ פרק מב פסוק א
טז. מזונותיו של אדם קצובים לודברי יונה עמ' נז
טז. מזונותיו של אדם קצובים לושמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' קסו
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מר"התהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' לד
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה וכו'הישר והטוב (תשסג) עמ' ד, ה, מ, צג
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה עד ר"העטרת ישועה (תשסד) אות כד ליום ר"ה
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה - רש"ימאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לט
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהאור יחזקאל - תורה ודעת עמ' כח
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקיט
טז. מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהאביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' קעח
טז. מזונותיו של אדם קצובים מר"הודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רנז, תרס
טז. מזונותיו של אדם קצובים מר"ה חוץ מהוצאות שבת ויו"טדרשות שמן רוקח עמ' תקמד
טז. מזונותיו של אדם קצובים מראש השנהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' צג
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו וכו' להזהר מלעשות יציאה מרובהעלי שור ח"ב עמ' תריג
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מר"האור יחזקאל - ימים נוראים עמ' סד
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו' חוץ מהוצאת שבת ויו"ט והוצאת בניו לת"ת וכו' מאי קרא תקעו בחודש שופר וכו' איזהו חג שהחודש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה וכו'דרכי צדק עמ' קסט
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו' חוץ מהוצאת שבתות וכו' ואם הוסיף מוסיפין לומחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תעו, תקלה
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד ר"המדרגת האדם (תשסב) ח"א עמ' צח
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"השמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קצב
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהאגרא דכלה ח"ג עמ' רסא
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהס' המדות (דובנא, תשסו) שער שנאה אות יג
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנהעצי חיים - מועדים עמ' קמח
טז. מזונותיו של אדם קצובין מר"השמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' פ
טז. מזונותיו של אדם קצובין מראש השנהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכה
טז. מזונותיו של אדם קצונין לו מראש השנה ועד יום הכיפוריםחיים שיש בהם מועדים עמ' יג
טז. מחד בשביך לשביךברכת חיים ח"ב עמ' 179
טז. מחד בשבת לשבתבית ישראל (זידיטשוב, תשעה) עמ' קמט
טז. מחד בשבת לשבתיךערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' ב
טז. מחד בשבתאתורת חיים (קאסוב) עמ' קכה
טז. מחד בשבתא לשבתאאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' טו, קכה, קצד
טז. מחד בשבתא לשבתאאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בא לב
טז. מחד בשבתך לשבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תרלג הערה 137
טז. מחד שביך לשביתך וכו'של"ה (תט) תורה שבכתב דף שלג ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעז דף צ ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף י ע"ד; רמב"ן פרשת יתרו; עבודת הקודש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יב דף ע ע"ג; לב אבות (הלוי, שכה) פרק א דף כב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רעג דף פז ע"ב
טז. מחד שביך לשבתיךדרך חיים (תשע) משנת כל ישראל הערה 205-204
טז. מחד שביך לשבתיךחקל יצחק (תשסג) עמ' רעה
טז. מחד שביך לשבתיךלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קפט, קצא
טז. מחד שביך לשבתיךלקחת מוסר ח"א עמ' שנה
טז. מחד שביך לשבתיךנטעי אשל בראשית עמ' שפב
טז. מחד שביך לשבתיךשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - בראשית עמ' רכא
טז. מחד שביך לשבתיךשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טז, צז
טז. מחד שביך לשבתיךשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רעה
טז. מחד שביך לשבתיךשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קפז
טז. מחד שבת לשבתאגנת אגוז (תשעב) אות רנד
טז. מחר שביך לשבחיךטוב טעם בראשית עמ' מא, שמות עמ' רמו
טז. מצא בהמה נאה אומר זו לשבתבישורון מלך ח"ב עמ' כח
טז. מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת וכו'חמודי צבי מועדים עמ' שפ
טז. מצא בהמה נאה אמר זו לשבת וכו'שבט מישראל (קרמניץ) פרק קכז פסוק ב
טז. מצות שבת נתן להם בצנעהשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצב
טז. מתוך כך ידעו אביו ואמו שאוהבםפרפרת התורה עמ' שי
טז. מתן שכר שבת לא הודיעו לגוייםנזר הקדש ח"א עמ' ריג
טז. מתנה טובה - שבתבאר ראי (רוזן) עבודה סי' יג אות ב
טז. מתנה טובה יש ליחקל יצחק (תשסג) עמ' שכה
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזימשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' קיג
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזישמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טז
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזישמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' רעז
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי וכו'אורחות דוד עמ' רטו
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהאורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' עד
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהבארות המים (תשסב) עמ' נז
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהבני אתה עמ' קעד
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רמ
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהלקחת מוסר ח"ב עמ' יח
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהנחלה לישראל (תשעא) עמ' מט
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהקשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תקיט
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהשם יחזקאל עמ' תיח
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהתפארת צבי בראשית עמ' ע, עט
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהתפארת צבי שמות עמ' סה
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראלתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תפז
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיע אותם וכו' מתן שכרה לא עבידא לאגלויישבט מיהודה (גרינוולד) עמ' קנט, ר
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל, לך והודיע אותםהערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קנג
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קא
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' שסב, שעב
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' לך והודיע אותםדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' לח
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו' מתן שכרה לא עבידו לגלוייערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' סט, שמות עמ' רעח, שצא
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' שיח
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה לך והודיעם וכו' נשמה יתירה לא אודעינהו [לאוה"ע]משנת יוסף - אגדות ח"ב עמ' רמ {הנשמה יתירה היא ניצוץ מהכתרים שקיבלנו בהר סיני, ובעגל פירקום, ולקחם מרע"ה, ובכל שבת מחזיר לכל א' ניצוץ, והיא הנשמה יתירה}
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמהקדושת יצחק עמ' קנד
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושכת שמהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות בין המצרים א
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזימסילות בלבבם - מסילה יג אות צה
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני מבקשה ליתנה לישראלדעת תורה שמות עמ' קמג, ויקרא עמ' ריב
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ואני רוצה ליתנה לישראלאבני אש (אויש) מועדים עמ' רה
טז. מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, ומבקש אני ליתנה לישראלבן מלך - שבת עמ' ט, מט
טז. מתנת הנשמה יתירה לא גילה הקב"ה לעכו"םמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' תצח
טז. נזדמן לך חפץ יפה תהא מזמינו לשבתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' סח, של
טז. נפש יתירה בא לאדם בכל שבת ושבחדברי מנחם (היימליך) עמ' ע
טז. נפש יתירה יש לאדם בשבתתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תל, תל הערה 49, 51, תרכה, תרכו הערה 99
טז. נפש יתירה נתנה לאדם בשבתדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 884
טז. נשמה יתירהאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסה, תרמה
טז. נשמה יתירהבאר ראי (רוזן) עבודה סי' ב אות א
טז. נשמה יתירהבין המשפתים ויקרא פ' בהר אות א
טז. נשמה יתירהברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רמג
טז. נשמה יתירהתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' קמח(נו) {לאכול ולשתות לא אודעינהו}
טז. נשמה יתירה בשבתמאורי שערים עמ' קעו
טז. נשמה יתירה וכו' ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנה שנאמר שבת וינפש - כיון ששבת ווי אבדה נפשתורת חיים עה"ת עמ' קכו {וכיון שהנשמה חלושה מברכין על הבשמים, שאין הנשמה נהנית אלא מן הריח}
טז. נשמה יתירה ומאיריהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' שלג, דברים עמ' רס
טז. נשמה יתירה יש לו לאדם בשבתשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רסט
טז. נשמה יתירה לא אודועינהו וכו' ורש"יאהבת עולם (תשס) עמ' תעו
טז. נשמה יתירה לא אודעינהודבר צבי - קדושת השבת עמ' סו
טז. נשמה יתירה לא אודעינהונטעי אשל בראשית עמ' שצג
טז. נשמה יתירה לא אודעינהושפת אמת (רייז) סוכות עמ' רמח
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בערב שבתנחלה לישראל (תשעא) עמ' יב
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בערב שבת וגו'חיים שיש בהם זמירות עמ' ע, קז, אבות עמ' תרנג
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ע"ש וכו' כיון ששבת ווי אבדה נפשדברי יואל פ' בהעלותך דף רמה ע"ב
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתדברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' כב, קפב
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתדרשות הרא"ש (תשסו) ח"א דרוש ט עמ' כו
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתחכמה ומוסר ח"ב עמ' מט
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתמבשרת ציון ח"ב עמ' ריט
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתשם יחזקאל עמ' כד, קסא, תקסח
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבתשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רמ
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וברש"יבני אתה עמ' קעג, קעד
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'מזקנים אתבונן עמ' קעג
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת וכו' שנאמר שבת וי נפשבן מלך - שבת עמ' צג, קלב, רעד, רצא, תקכט
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושרתי ח"א עמ' יז
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפשתפארת צבי שמות עמ' סד, קכג, רמה, תפה, תקכא
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנושבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רטו, רכו, רמט
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו וכו'דברי יואל מועדים ח"ב שמיני עצרת תקנט ע"ב, שמחת תורה דף תרלז ע"א
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר שבת וינפש, כיון ששבת ווי אברה נפשדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסט
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר שבת וינפש, כיון ששבת ווי אבדה נפשדברי יואל מועדים ח"ח עמ' עו
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ערב שבת, ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו, שנאמר שבת וינפש כיון ששבת, ווי אבדה נפשחיים שיש בהם - דרשות ח"א עמ' תרלב
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה בארם בערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותהרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קכה
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה בע"ש, ר"ח - כל שנבראו בעולם להתענג ביום השביעיעלי שור ח"ב עמ' תקסח
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה וכו' ע"שמכתב מאליהו ח"א עמ' 72, ח"ד עמ' 337
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה ערב שבתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' כד
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה, וברש"יתורת איש ח"ב עמ' תסא
טז. נשמה יתירה נותן הקב״ה בארם וכו'חיים שיש בהם - הגדה של פסח עמ' שסא-שסב
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם בער"ש וכו'קשוטי כלה ח"י אות פב
טז. נשמה יתירה נותן הקדוש ברוך הוא באדם בערב שבתשפת אמת (רייז) סוכות עמ' קמו, קצה, רמו
טז. נשמה יתירה נותן וכו' ער"ש ולמוצ"ש נוטלים אותה וכו' ורש"יישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' ב, לו, סא
טז. נשמה יתירה ניתנה לכל אחד מישראלשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' נח
טז. נשמה יתירה ניתנת באדם בשבתלהורות נתן בראשית עמ' מד
טז. נשמה יתירה ניתנת בשבת כמו שנאמר וינפש וי אבדה נפששפת אמת (רייז) דברים ח"א עמ' סד, ריא, רלא
טז. נשמה יתירה נתן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קיד ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת פרשת ויקהל דף ז ע"ב; של"ה (תט) שבת דף קלו ע"ב, וסוכה דף רמז ע"א, תורה שבכתב דף שלג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יב דף סא ע"א; דרש יעקב [?] פ' תשא דף לב ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פ' יא דף נא/צא ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נב ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קפג ע"ב
טז. נשמה יתירה פירש רש"י רוחב לב למנוחה ושמחה לאכוליגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' שכא, שכה, שלא
טז. נשמה יתירהמנחם ציון (תשסד) עמ' יז
טז. נשמה יתירהפחד יצחק שבת קונטרס רשימות אות א
טז. נשמה יתירהקשוטי כלה (תשסג) עמ' לב
טז. נשמה יתירה, ורש"ידולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות עמ' קפח
טז. נשמה יתרה נותן הקב"דז באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשנועם אלימלך (תשסא) עמ' קטז
טז. נשמה יתרה נותן הקב"ה באדם בעש"קעלי שור ח"א עמ' קצה
טז. נתן לחם בצינעאטוב טעם שמות עמ' רמז
טז. עירוב תבשיליןתורת יחיאל בראשית עמ' רמז
טז. פי' הר"ח שם על נשמה יתרהעלי שור ח"א עמ' רעג
טז. פרנסתו של האדם קצובה לו מראש השנהקריאה בקריה ח"ב עמ' קצח
טז. צריך להודיע את אמו, ורש"ימבשר טוב - חנוכה - פתח דבר עמ' כב
טז. רש"י - הלל כל מעשיו היו לשם שמים, שהיה בוטח שתזדמן לו נאה לשבת וכו'תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשסג, תשפד
טז. רש"י - כל מזונותיו של אדם - כל מה שעתיד להשתכר בשנה זובטחון איש פי"ח אות ד
טז. רש"י - לא לענשו נכרים עלה ואגן אשכחן שחזר הקב"ה להענישן על התורה ועל המצות וכו'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קסח
טז. רש"י - מזונותיו של אדם קצובים ויש ליזהר וכו'דברי יונה עמ' נו
טז. רש"י - נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ושמחהבן פורת יוסף (תשעא) עמ' י
טז. רש"י - נשמה יתירה - רוחב לב למנוחהמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות נשא ח
טז. רש"י - נשמה יתירה רוחב לב למנוחהאהבת חיים (דייטש) עמ' קל
טז. רש"י - נשמה יתירה רוחב לב למנוחה ולשמחהדבר צבי - קדושת השבת עמ' סו
טז. רש"י - נשמה יתירה, רוחב לב למנוחהשמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קמג
טז. רש"י ד"ה לא - אנן אשכחן שחזר הקב"ה להעניש [העבו"ם] על התורה ועל המצותאמרי נועם (מועדים) תשובה ו [מבן המחבר]
טז. רש"י ד"ה נשמהוזרח השמש על התורה עמ' קמח
טז. רש"י ד"ה נשמהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' רסו
טז. רש"י ד"ה נשמהשערים מצוינים בראשית-שמות עמ' רלח
טז. רש"י ד"ה נשמה יתירה - רוחב לב למנוחה ושמחה וכו'מתנת חיים שבת ור"ח עמ' טו
טז. רש"י ד"ה נשמה יתירהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קפג
טז. רש"י ד"ה נשמה יתירהערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' א
טז. רש"י ד"ה נשמה יתירהפחד יצחק שבת מאמר ג
טז. רש"י ד"ה נשמה יתירה, רוחב לב למנוחה ולשמחהיגל יעקב (תשנג) בא אות מא, מד
טז. רש"י ד"ה נשמה יתירה, רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כה אות א
טז. רש"י נשמה יתירה... ויאכל וישתה ואין נפשו קצה עליושפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"ב עמ' תרח
טז. רש"י, אוכלין הרבה בשב"קאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' שסו
טז. רש"י: רוחב לב למנוחה ולשמחה וכו' ויאכל וישתה ואין נפשו קצהשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תי, תיח, תכב
טז. שאמר ית' למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה לך והודיעםזרע קודש - מועדים עמ' מב
טז. שב"ק מתנה טובה מבית גנזיאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תקצז
טז. שבשבת נשמה יתירה שלוחה מלמעלה להתלבש באדםעמוד העבודה (תשעג) דרוש הענוה יב
טז. עירוב תבשיליןהתורה והעולם ח"ב עמ' מ
טז. שמאי אומר מחד בשבאבינת יששכר דף סג ע"ב
טז. שתי נשמות שיש לאדם בשבתהנפש החכמה סי' יב
טז. שבת אודועי אודעינהו מתן שכרה לא אודעינהותפארת צבי בראשית עמ' צא
טז. שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשאגרת הטיול (תשעה) עמ' פו, רעז, שיט
טז. שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשהישר והטוב (תשסג) עמ' קיח
טז. שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשמאור עינים (תשנח) עמ' קלב, שנד, שצז
טז. שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשמאור עינים (תשעט) עמ' ריז, תקפג, תרנא
טז. שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשנזר הקדש ח"א עמ' רט
טז. שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' תו
טז. שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' ט, יז
טז. שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשיגל יעקב (תשנג) כי תשא אות קנז
טז. שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפששם יחזקאל עמ' תקסט
טז. שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשעבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רמו
טז. שבת וינפש כיון ששבת וי אבדה נפשעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רעט, שצב
טז. שבת מתוסף נשמה יתירהעירין קדישין השלם עמ' קמח
טז. שבת ניתנה בפרהסיאבני שלשים עמ' יג
טז. שבת שניתנה בצינעה לא ליענשו עכו"םגנת אגוז (תשעב) אות רנח
טז. שמאי אמר מחד בשבתא לשבתא, והלל הי' אומר ברוך ה' יום יוםצמח צדיק (תשסז) עמ' פ, שג, תקיב
טז. שמאי הזקן היה אוכל כל ימיו לכבוד שבת והלל וכו'ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' עט, פח
טז. שמאי הזקן היה קונה מאחד בשבת לשבתברכת חיים ח"ב עמ' 179
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמצווה ועושה ח"ב עמ' רג
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתעץ הדעת טוב (תשסח) סי' צט
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםברית אברם עמ' תקכד
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' הלל מרה אחרת היתה לוצפנת פענח (תשסו) עמ' פח, רא, ערב
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' שנאמר ברוך ה' יום יוםמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות תולדות נט
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת מצא בהמה נאה אומר זו לשבת מצא אחרת נאה הימנה מניח את השניה ואוכל את הראשונה אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים שנאמר ברוך ה' יום יוםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שסו, שצט
טז. שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, כיצד מצא בהמה נאה וכו'בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכו
טז. שמאי הזקן שהיה אוכל כל ימיו לכבוד שבתחכמת התורה יתרו עמ' תקנט
טז. שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמאורי אור (טשרנוביל, תשסא) עמ' נד
טז. שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתעבודת יצחק בראשית עמ' קסח
טז. שמאי היה אוכל כל ימיו לכבוד שבתמנחם ציון (תשסד) עמ' רח
טז. שמאי כל ימיו היה אובל לכבוד שבת וכו' הלל וכו' היה אומר ברוך ה' וכו'עטרת מנחם (תשסג) עמ' קצו
טז. שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת, אבל הלל הזקן מרה אחרת היתה לו שכל מעשיו לש"שגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שכז, תרז
טז. שמאי, כשמצא בהמה נאה אמר זו לשבת, והלל היה אומר 'ברוך ה' יום יום'עטרת ישועה (תשסד) אות ט לשבת חוהמ"פ, אות לה לשבועות, אות יא ליום א דחנוכה
טז. תוס' ד"ה איזהו, דהוה ליה למימר שהלבנה מתכסהנחלה לישראל (תשעא) עמ' קעד
טז. תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה עד ר"הבטחון איש פי"ח אות ד
טז. תניא אמרו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מרה אחרת היתה לו וכו'דברי אש (כץ) עמ' שמט, שנז
טז. תניא אמרו עליו על שמאי הזקן וכו'פחד יצחק פסח מאמר כו
טז. תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמאמר יחזקאל (קאזמיר) עמ' קלט
טז. תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה לו שבל מעשיו לשם שמיםשל"ה (תשנז) פרשת ויק"פ אות ז
טז. תניא אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו וכו' אבל הלל מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לש"ש וכו'דברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רלו ע"א
טז. תניא אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל מרה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים וכו'קרבן שבת (תשסח) עמ' א, טז
טז. תניא אמרו עליו על שמאי הזקן, כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת וכו' אבל הלל הזקן מידה אחרת היתה לובן מלך - שבת עמ' שלד
טז. תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגגו איזהו חג שהחודש מתכסה זה ר"המגן דוד (טאלנא, תשס) עמ' שו, שכג, שמב, שעג
טז: א"ל אמאי עציבת א"ל דלא אותיבי ערובי תבשילין א"ל סמוך אדידי, לשנה וכו' א"ל אמאי עציבת א"ל דלא אותיבי ערובי תבשילין א"ל פושע את וכו'דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קב
טז: א"ל פושע את, לכולי עלמא שרי, לדידך אסורדעת תורה שמות עמ' רטז, במדבר עמ' קכח, דברים ח"ב עמ' קפג
טז: אבל הלל הזקן מדה אחרת היתה בו שכל מעשיו היו לש"שבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכז, קמב
טז: ההוא סמיא דהוה מסדר מתניתא קמי דמר שמואל כו'כתר תורה (תשסז) עמ' רמא
טז: ההוא סמיא דהוי מסדר מתניתא קמיה דמר שמואל וכו' א"ל פושע את לכו"ע שרי לדידך אסורגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכא
טז: ההוא סמיא ובו' דלא אותיבי עירובי תבשילין וא"ל שמואל סמוך אדיריעצי חיים על התורה עמ' קצז
טז: ובדברי הר"ןפרפרת משה ח"א עמ' לח
טז: חוץ מהוצאת שבת ובשטמ"קרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' פו
טז: כיון ששבת וי אבדה נפשבנין משה (מייזליש) ח"א עמ' עא
טז: כיון ששבת וי אבדה נפששמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קיז, רנז, רעח, רפט
טז: כל מזונותיו של אדם קצובין לו וכו' חוץ מהוצאות שבתות והוצאות ימים טוביםחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' קנג
טז: כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"הדברי אמונה שמות עמ' סב
טז: כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה ועד יוה"כ, חוץ מהוצאת שבת ויו"טדעת תורה שמות עמ' קמז
טז: כל מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה עד יום הכיפוריםדרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קכז
טז: מזונותיו של אדם קצובין מר"ה לר"המאורי שערים עמ' קפא
טז: מחד בשבתא לשבתאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שכה, שצח, תב
טז: מר"ה עד ר"הרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' לא
טז: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה וכו'דבר צבי - קדושת השבת - בנין דוד עמ' טו
טז: פושע אתחכמה ומוסר ח"ב עמ' ע, רעז
טז: פושע את לכולי עלמא שרי לדידך אסורשמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נ
טז: שני עבירות מקרי פושעחקל יצחק (תשסג) עמ' תקנב
יז מניח אדם עי"חאיש מבין ח"א דף קכד ע"א
יז ע"א אטו ישראל שבת מקדשי וכו' שבת מקדשא וקיימאלקוטי שיחות ח"ח עמ' 52, חי"ב עמ' 111, חט"ז עמ' 189, 234, חי"ט עמ' 5
יז ע"א אטו שבת ישראל מקדשי ליה וכו' מקדשארסיסי לילה סי' נא (עמ' 115), דברי סופרים סי' לז (עמ' 35), קדושת השבת סי' ב (עמ' 5), לקוטי מאמרים עמ' 115, 137, דובר צדק עמ' 5, 51
יז ע"א אטו שבת ישראל מקדשי ליה וכו' מקדשאפרי צדיק פורים אות ז, אמור אות יב, וילך אות כא
יז ע"א איבעיא להו מי שלא הניח עירובי תבשילין הוא נאסר וקמחו נאסר וכו' (ובגי' רש"י ותוס')לחמי תודה דף קצז ע"א
יז ע"א איבעיא להו עבר ואפה מאי וכו' (וברי"ף בשם רבינו ישעיה)לחמי תודה דף קצז ע"א
יז ע"א אמר רבא מניח אדם עירובי תבשילין מיו"ט לחבירודברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכד
יז ע"א אמר רבא מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחבריה ומתנהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 179
יז ע"א אף ממלאה אשה תנור פת אע"פ שאינה צריכה אלא לככר אחד וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנט
יז ע"א במועדים חותמין מקדש ישראל והזמנים - רש"יאור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' תנד
יז ע"א בשבת חותמין מקדש השבת, וביר'ט מקדש ישראל והזמניםאור אברהם במדבר עמ' לה
יז ע"א יו"ט שחל להיות בשבת בש"א מתפלל שמונה כו' ובה"א מתפלל שבע וכו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כ, סא
יז ע"א יום טוב ישראל מקדשי להאור אברהם שמות עמ' ערב
יז ע"א יום טוב שחל להיות בשבת וכו' הלכה כרבי וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - נוסח התפלה אות כא
יז ע"א יום טוב שחל להיות בשבת וכו' שבת שחל להיות בר"ח וכו'מדבר קדמות (תשסח) עמ' כז
יז ע"א ישראל מקדשי להזמניםקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקפא
יז ע"א לאפות אינו אופהמשנת חיים בראשית עמ' רל
יז ע"א מי שלא הניח עירובי תבשילין וכו' מקנה קמחו לאחרים וכו'הר המוריה עמ' צט
יז ע"א מיקדשא וקיימא (תיווך ע"ז שישראל מקדשים)תורת חיים (ר' דובער) שמות דף רסד ע"א ואילך
יז ע"א ממלא אשה כל התנור פת ובר"ן - רבוי בשיעוריןשעורי דעת ספר ב עמ' קכב
יז ע"א ממלאה אשה כל הקדרה בשר אע"פ שא"צ אלא לקתיכה אחת וכו'לקוטי שיחות חי"א עמ' 39
יז ע"א ממלאה אשה כל התנור פת וכו'לחמי תודה דף קפו ע"א
יז ע"א ממלאה אשה כל התנור פת מפני שהפת נאפת יפה בזמן שהתנור מלאלקוטי שיחות חט"ו עמ' 116
יז ע"א ממלאה אשה כלי התנור פת וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' רפז, ח"ד עמ' ערה
יז ע"א מניח אדם עירובי תבשילין מיום טוב לחבירו, ומתנהאוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סט
יז ע"א מקדש השבת וישראל והזמניםדרך ה' השלם עמ' שכה - דרך לחיים
יז ע"א מקדש השבת ישראל והזמניםציץ השדה ח"ד עמ' כב, נו, רנא
יז ע"א מקדשא וקיימאתורת מנחם חל"ה עמ' 167, חל"ו עמ' 255, חל"ז עמ' 129, 194
יז ע"א מקדשא וקיימאתורת מנחם חמ"ז עמ' 77
יז ע"א עבר ואפה מאי וכו'רחמים לחיים דף ב ע"ד (שו"ת הרשב"א חלק ה סימן ח)
יז ע"א עבר ואפה מאיאחרית השנים עמ' צב
יז ע"א קדושת שבת קבוע וקיימאקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' כח
יז ע"א רש"י - שע"י קדושת ישראל נתקדשו הם [החדשים]עיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 272
יז ע"א רש"י - שעל ידי קדושת ישראל נתקדשו הזמניםעיוני פרשה (ריבלין) שמות עמ' 57
יז ע"א רש"י ד"ה "אלא שבת"בעקבי יעקב עמ' קנח
יז ע"א רש"י ד"ה אטו שעל ידי קדושת ישראל נתקדשו הזמניםדורש טוב עמ' 273
יז ע"א רשב"א אומר ממלאה אשה כל התנור פת וכו'זכור לדוד עמ' כה
יז ע"א רשב"א אומר ממלאה אשה כל התנור פת מפני שהפת נאפה יפה וכו'מכשירי מצוה עמ' רמז
יז ע"א שבת מיקדשא וקיימאאסופת מערכות שמות ח"ב וויקרא עמ' פו
יז ע"א שבת מיקדשא וקיימאתורת מנחם ח"א עמ' 123, ח"ה עמ' 152, ח"ח עמ' 61, חי"ב עמ' 116, חי"ג עמ' 24, 65, חט"ו עמ' 15, חט"ז עמ' 342, חכ"ב עמ' 179, 199, חכ"ה עמ' 283
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' שיח, תתקלח, ויקרא עמ' שמז, תקה, במדבר עמ' תרעה, דברים עמ' תשעד
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאלקוטי שיחות חל"ד עמ' 80
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאלקוטי שיחות חל"ט עמ' 348
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו פרק פו, צב
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאשמלת אליעזר ח"א עמ' שסז
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חכ"ז עמ' 13, חכ"ח עמ' 77
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חלק ל עמ' 256
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חלק נ עמ' 127
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חמ"ב עמ' 17, חמ"ג עמ' 245,170
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חנ"ה עמ' 108
יז ע"א שבת מקדשא וקיימאתורת מנחם חנ"ח עמ' 356, חנ"ט עמ' 29
יז ע"א שבת מקדשא וקיימא וכו'טל חיים (פרידלנדר) עמ' קיט
יז ע"א שבת מקדשא וקיימא ורש"יתורת מנחם חל"ח עמ' 205, חל"ט עמ' 191,117, חלק מ עמ' 337
יז ע"א שבת מקרשא וקיימאקדושת ציון (תשנד) ח"א עמ' קעט
יז ע"א שבת משמיא מקדשי ליה, אבל יום טוב ישראל מקדשי ליהדברי מנחם - מנחם ציון (תשסט) עמ' קב
יז ע"א שבת קיימא ולא ישראל מקדשי ליהלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ריט
יז ע"א שבת שחל להיות בר"ח או בחוש"מ במוספין מתחיל בשל שבת כו'גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נט
יז ע"א שמשיקיןהכתב והקבלה בראשית פט"ו פסוק ב
יז ע"א ת"ר יום טוב שחל להיות בשבת וכו'עטרת חן ח"ב עמ' ע
יז ע"א תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמנים א"ל אטו שבת ישראל מקדשי ליה כו'רנת יצחק - תפלה לימי המועדים עמ' פב
יז ע"ב איסור טבילת הטמא ביו"ט - ר"מ פיהמ"שאור אברהם ויקרא עמ' קפג
יז ע"ב איסורא דשבת שאניערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 163
יז ע"ב בצל"ח רש"י ד"ה ובה"אלקוטי שיחות חל"ב עמ' 61-59
יז ע"ב הערמה גריעא ממזיד וכו' וברש"ישיחות מוסר (תשסב) עמ' שנב
יז ע"ב ואם רצה לאכול את עירובו הרשות בידולקוטי שיחות חט"ז עמ' 183
יז ע"ב ושוין שמשיקין את המים וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' שכו, שכח
יז ע"ב מי שהניח עירובי תבשילין, הרי זה אופה ומבשל ומטמין וכו'אוצרות חיים מועדים ח"א עמ' סח
יז ע"ב רש"י - סבור לעשות בהתר ואחדים לומדים ממנומאיר נתיבות ח"ג עמ' צז
יז ע"ב רש"י ד"ה ובית הלל אומרים, והא דנקט שבת וכו'טהרת יו"ט חי"ט עמ' ט
יז ע"ב שאני הערמה דאחמיר בהמאיר נתיבות ח"ג עמ' צז
יז ע"ב תנן המעשר פירותיו בשבת וכו'זכור לדוד עמ' ז
יז ע"בבריכות המעיין עמ' נד
יז עב רש"י ד"ה מלפני השבת סוגיא דטבילת כליםאור שרגא עמ' שט
יז.ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסה
יז. אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת מקדשא וקיימאשבט מיהודה (גרינוולד) עמ' ריא, תצ
יז. אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת מקדשי וקיימאשפתי חיים מועדים ח"ג עמ' תכט
יז. אין אופין מיום טוב לחברושל"ה (תשנז) פרשת קדושים אות לז
יז. ביו"ט מברכים מקדש ישראל והזמנים ובשבת מקדש השבתתפארת צבי בראשית עמ' מט
יז. ביו"ט מברכים מקדש ישראל והזמנים ובשבת מקדש השבת דהיא קביעא וקיימאתפארת צבי שמות עמ' רמו, תפט
יז. במועדים אומרים מקדש ישראל והזמניםאור אברהם - תלמוד תורה עמ' תנב
יז. יו"ט שחל להיות בשבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קסד
יז. יום טוב שחל להיות בשבתמפניני הרב עמ' קד
יז. יום שחל להיות בשבת בית שמאי אומרים מתפלל שמונה ובית הלל אומרים מתפלל שבעבן מלך - שבת עמ' תז, תטז
יז. לא עשה עירוב תבשילין ועבר ואפהפרפרת משה ח"ב עמ' צד
יז. מטבילין כלים מלפני השבתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רעז
יז. ממלאה אשה כל התנור פתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בחקותי ט
יז. ממלאה אשה קדירה בשרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שנא
יז. ממלאה אשה קדירה בשר ותנור פתלהורות נתן בראשית עמ' רג
יז. ממלאה אשה קדרה בשרעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קעד, רד, רה
יז. ממלאה כל התנור פתפני מלך בראשית עמ' פג
יז. מסיים בשל שבתמקראי קדש (תשנג) עמ' שי
יז. מקדש ישראל והזמניםאור אברהם - מסכת מגילה עמ' קע
יז. מקדש ישראל והזמניםשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קסז, ריב
יז. שבת ישראל מקדשיתורת יחיאל בראשית עמ' יח
יז. שבת מקדשא וקיימאשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שלא
יז. שבת מקדשא וקיימא אלא אימא מקדש השבת וישראל והזמנים, וברש"י ד"ה אטוערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' שלה
יז. שבת מקדשא וקיימאגנזי ישראל (תשעד) על התורה עמ' שכו, שסא, שסג, שפא, תטו, תסא, תקלה, תקלז, תרד, תרנח, תרסז, מועדים עמ' עה, רלה-רלו, שלג
יז. שבת משמיא מקדשי ליהמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לז
יז. שבת משמיא מקדשי ליהמראה יחזקאל (תשסד) עמ' ריג, ריח, רסה
יז. שבת קביעא וקיימאלהורות נתן דברים עמ' נג
יז. שבת קביעא וקיימאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' שכה
יז. שבת קביעא וקיימא ויו"ט ישראל הוא דמקדשי ליה בקביעא דירחאבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רטז
יז. שבת קדושתו קביעא וקיימאשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"א עמ' רלה
יז. תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמנים א"ל אטו שבת ישראל מקדשי ליה והא שבת מקדשא וקיימי וכו'דובר צדק (זילבר) עמ' קעו
יז. תקנו בנוסח הברכה ביו"ט שאומרים מקדש ישראל והזמניםדברי יואל מועדים ח"ו זכור עמ' שסב
יז: ב"ש אומרים מטבילין את הכל לפני השבת וב"ה אומרים וכו'ויגד יעקב עמ' רב
יז: המערים חמור מהעושה במזידשיחות לספר בראשית עמ' רכ
יז: השקה לטהר מיםאחרי ראי (תשסד) סדרות סי' כב אות א
יז: ושוין שמשיקין את המים בכלי אבן לטהרןעבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קטו, שעח
יז: טכילת כלים דלהנאחדישא מדברותיך - מגילה עמ' קב
יז: מטבילין מגב לגבתפארת ציון (אבא שאול) עמ' רמה - ר"נ בן סניור
יז: משיקין מים למיםשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' תקו
יח ע"א אדם נראה כמיקרהקשורים ליעקב (תשסא) עמ' סח
יח ע"א אדם נראה כמיקרטהרת יו"ט חי"ט עמ' רפה, רפז
יח ע"א בולד הטומאה וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' ריב
יח ע"א בצל"ח רש"י ד"ה לא שכיחאלקוטי שיחות חל"ב עמ' 63
יח ע"א התינח שבת ביום טוב מאי איכא למימר גזרו יום טוב אטו שבת וכו'תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלד
יח ע"א התינח שבת ביום טוב מאי איכא למימר נזרו יום טוב אטו שבתהר המוריה עמ' רמה
יח ע"א רש"י ד"ה בולד הטומאהטהרת יו"ט חי"ח עמ' ריב
יח ע"א רש"י ותוס' ד"ה כלי שנטמאמכשירי מצוה עמ' ע
יח ע"ב חל להיות אחר השבתטהרת יו"ט חי"ט עמ' רצב
יח ע"ב טבילה בזמנה מותר לטבול ביוה"ב - תוס'אור אברהם - הגדה של פסח - קונטרס שואלין ודורשין עמ' שיט
יח ע"ב פעמים שאדם בא מן השדה וכו'מנחת מחבת ח"א עמ' רל
יח ע"ב תוס' ד"ה כל חייבי טבילות, דדוקא הם שהיו עוסקין בטהרותטהרת יו"ט חי"ט עמ' קנ
יח. אדם בראה כמיקרמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ג
יח. אין מטבילין ביו"טולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסח
יח. אין מטבילין כלים ביו"טמקראי קדש (תשנג) עמ' תסא
יח. גזירה שמא יעביר ד"א ברשות הרביםויואל משה מאמר ג סי' יג עמ' תיז
יח. גזרה שמא ישהא [אי שרית ליה לאטבולינהו ביו"ט משהי להו עד יו"ט שהוא פנוי ואתי בהו בתוך כך לידי תקלה להשתמש בהן תרומה, רש"י]שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רצח
יח. האי סמיאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' פא
יח. היה קרח חכם גדול ומטועני הארוןבית יצחק (ויינברגר) עמ' שג
יח. כהנים זריזים הםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 795
יח. מדלין בדלי טמאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ג
יח. מדלין בדלי טמא והוא טהוריד דוד (אופנהיים) עמ' נט
יח. רש"י לגבי כהנים לא גזרו רבנן גזירותיהםויגד יעקב עמ' תשלו
יח. תוס' יטלנה ברה"ר עצמה ד"אישא מדברותיך - מגילה עמ' צט
יח. תינח שבת יו"ט גזירה יו"ט אטו שבתמקראי קדש (תשנג) עמ' תנה
יח: ולד הטומאה (מדרבנן)תורת יחיאל בראשית עמ' שמח
יח: משיקין המים במיםאור השמש (תשסח) עמ' קיג
יח: משיקין מיםתורי זהב (תשעג) עמ' מב
יח: תוד"ה כלמקראי קדש (תשנג) עמ' רט
יח: טבילה בזמנה מצוה אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקסג
יט ב"מ ר"ל האו' הרי עלי תודה ואצא בה י"ח וכו' רש"י ותו' ורש"ל שםאיש אמונים דף עז ע"ג, צג ע"ב
יט בצל"ח, מצות עשה באכילת קדשים קליםרנת יצחק - הגדה של פסח עמ' שמא
יט כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין ותוס' ד"ה נזיר כבוד לאיש דף ז ע"ג-ע"ד
יט 'מחשבתו' ניכרת מתוך מעשיוחשבון הנפש (תשעה) עמ' קלט {אותה המחשבה הקודמת למעשה היינו הכוונה}
יט ע"א אבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביום טוב וכו'אחרית השנים עמ' פב
יט ע"א אין נודריץ נדרים ונדבות בשבתזכור לאברהם (וייס) פ' מטו"מ, ואתחנן
יט ע"א דב"ש סברי וכו' עולת ראי' לאלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 79
יט ע"א היה אוכל בחבורה זו ורוצה לאכול באחרת הרשות בידודרשות שבט הלוי עמ' קסא
יט ע"א וחגותם אותו חג לה' (ותוס' ד"ה אמר עולא)לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 29
יט ע"א מחלוקת ב"ש וב"ה בענין הקרבת עולות ושלמים ביו"ט וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 130
יט ע"א נדרים ונדבות אין קרבין ביו"ט אע"פ שיש בהם מאכל הדיוט לבסוףכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רמו
יט ע"א נדרים ונדבות אין קריבין ביו"טלחמי תודה דף פג ע"א, קפט ע"א
יט ע"א פלוגתת בית שמא ובית הלל בענין עולת ראיה אי קריבה ביו"טלחמי תודה דף רד ע"ב
יט ע"א רש"י ד"ה מידע ידע וכו'טהרת יו"ט חי"ח עמ' ריב
יט ע"א שלמי חגיגהלקוטי שיחות חכ"ח עמ' 25
יט ע"ב אין מביאין קדשים לבית הפסולכתב סופר אגדות כאן
יט ע"ב אין מביאין תודה בחג הפסח מפני חמץ שבוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תצו
יט ע"ב אין מביאין תודה בערב פסחקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רעד
יט ע"ב דבר שבחובה הוא כו'משנת חיים במדבר עמ' קא
יט ע"ב ויוצא בה ידי חובתו משום שמחהכתב סופר אגדות כאן
יט ע"ב נדרים ונדבות אין קריבין ביו"טמצווה ועושה ח"א עמ' סח
יט ע"ב ר"א בר"ש או' מביא אדם תודתו בחג הסוכות ויוצא בה י"ח משום שמחה וכו'כבוד לאיש דף ז ע"ג-ע"ד
יט ע"ב רש"י ד"ה כי פליגי למיקם עליה בבל תאחר, ופנ"י שםעיוני רש"י במדבר עמ' תקכו
יט ע"ב רש"י ד"ה כפ"ימנחה חדשה (חן טוב) פ' תשא
יט. אבל נדרים ונדבות דברי הכל אין קריבין ביום טובשל"ה (תשנז) - מס' תענית אות לח
יט. אין מקריבין נו"נ ביו"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריא
יט. בש"א מביאין שלמים ואין סומכין עליהםיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' קא
יט. מחלוקת ב"ש וב"ה בסמיכהפני מלך ויקרא עמ' טז
יט. מחשבתו ניכרת מתוך מעשיוגור אריה שמות פט"ו הערה 200
יט. מחשבתו ניכרת מתוך מעשיודרך חיים (תשע) פ"א הערה 1424
יט. נדרים ונדבות אין קרבין ביו"ט למד"א משולחן גבוה קא זכוחיי נפש על ההגדה עמ' רעח
יט: במאירי שהאיך יפרע חובו בדבר שזקוק להביאו מצד אחרגור אריה ויקרא פ"א הערה 132
יט: הרי עלי תודה שאצא ידי חובת חגיגה אינו יוצאמקראי קדש (תשנג) עמ' צט, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' ריב
יט: מביאין שלמים ואין סומכין עליהם אור אברהם על ספר המצוות עמ' שפ
יכ ע"א מתקיף לה רבה וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמג ד"ה והנה רבה
כ ויעשה כמשפט עולת נדבה ורש"י ותוס'תועפת ראם (גטיניו) דף סד ע"א
כ ליתיב ת' זוז ולינסב ברתידברים אחדים (תקמח) דרוש טו דף פא ע"ב
כ ע"א אין משחיזין את הסכין אלא משיאה על גבי חברתהשמלת אליעזר ח"א עמ' עה, ח"ב עמ' רלד
כ ע"א אלא אתיא מבינייא וכו'זכור לדוד עמ' יא
כ ע"א אמר לנסוב ברתי והבו ליה ד' מאה זוזחכמת התורה בראשית עמ' קכג
כ ע"א ארבע מאה שקיל וברתיה אי בעי נסיב אי בעי לא נסיבתולדות הגר"א (תשס) עמ' ריג
כ ע"א בית שמאי אומרים שאור בכזיתדברי ישראל (תשסח) ח"ב עמ' שסא
כ ע"א הבו ארבע מאות זוז לפלניא ויסוב בתיחכמת התורה תולדות עמ' תקסד, תקפג, תרמ
כ ע"א הבו ארבע מאות זוזי לפלניא וינסוב ברתא, רמב"ן במלחמותחכמת התורה בחוקותי עמ' קב, קס
כ ע"א הבו ד' מאה זוזי וכר, והמאורדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלא
כ ע"א הבו ד' מאה זוזי וכר, וראב"דדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלא, רל
כ ע"א הבו ד' מאה זוזי לפלוני ולנסוב ברתידרשות מהר"ם בנעט עמ' כא, רל
כ ע"א הבו ליה ארבע מאה זוזי ולינסוב ברתי הוה ב' מתנותקומץ המנחה (צונץ) דרוש קט אות ו
כ ע"א הבו ליה ארבעה מאה זוזי לפלוני ולנסיב ברתיהמעלות לשלמה (תשמז) עמ' רצח
כ ע"א ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ד' מאה זוזי לפלוני וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' רנג
כ ע"א הוכחת המהרש"ם דלא כהס"ח שבמג"א סי' קנ"ותתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' א
ך ע"א הלל הזקן ששינה מפני השלוםפני חיים (פלג'י) דף לב ע"א
כ ע"א והיה שם א' מתלמידי ב"ש ובבא בן בוטא שמו כו' גברה ידן של ב"ה כו'עשרה מאמרות (תשס) עמ' קלט
כ ע"א והיה שם זקן אחר וכו'כתב סופר אגדות כאן
כ ע"א ויעשה כמשפט כעולת נדבה לסמיכהתורת העולה (תשעה) עמ' תרלא
כ ע"א ולזבחי שלמים הבאתי ורש"יתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' צג, צה, ח"ב עמ' טו
כ ע"א ולזבחי שלמים הבאתי' ורש"י, מכאן שרשאי לשקר מפני השלוםתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קסח
כ ע"א לכם ולא לנכריםמשנת חיים בראשית עמ' רל
כ ע"א מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו כו' שוב מעשה בתלמיד וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 28
כ ע"א מעשה בתלמיד א' מתלמידי ב"ה כו' גברה ידן של ב"ה וכו'תורת מנחם חל"ז עמ' 44
כ ע"א רש"י ד"ה ויעשה - לכשירצה יקריבלקוטי שיחות חי"ב עמ' 1
כ ע"א שקר שהותר לענין העתידתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' קעב
כ ע"א תוד"ה דלאמשנת חיים ויקרא עמ' לו
כ ע"ב אבא שאול ס"ל נדרים ונדבות קריבין ביו"טלחמי תודה דף פד ע"א
כ ע"ב איבעיא להו לדברי האומר נדרים ונדבות אין קריבין ביו"ט עבר ושחט מאי וכו'לחמי תודה דף קצח ע"א
כ ע"ב אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן וכו'הר המוריה עמ' רנא
כ ע"ב אמר לו מה זו שתיקה וכו'כתב סופר אגדות כאן
כ ע"ב האי צורבא מרבנן כו'ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק כו פסוק ד
כ ע"ב הגחלת כרגלי הבעליםמנחת קנאות עמ' קא
כ ע"ב הוצאה מרשות לרשות לצורך עכו"ם אסור ביו"טבנין דוד (מייזלש) בראשית - ויצא אות כא
כ ע"ב והביא כל צאן וכו'משנת חיים שמות עמ' קעב
כ ע"ב והלא כבר נאמר לכם וכו'הר המוריה עמ' קט
כ ע"ב מצאו תלמיד אחד מתלמידי ב"ש א"ל מה זו סמיכה א"ל מה זו שתיקה וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' רא
כ ע"ב עבר ושחט זורק את הדםמשנת חיים במדבר עמ' קעז
כ ע"ב צורבא מרבנן דאמר ליה חבריה מלתא, לא להדר ליההמאור הגדול (גר"א) עמ' תרז
כ ע"ב שלא יהא שולחנך מלא וכו'לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 29
כ ע"ב שלא יהיה שולחנך מלא ושולחן רבך ריקןפרי צדיק פורים אות ח
כ ע"ב שמא ישההכתב סופר אגדות כאן
כ ע"ב תוס' ד"ה מאי בינייהועיוני רש"י במדבר עמ' רפד
כ ע"ב תוס' ד"ה מאי, אימורים ביו"ט דלא חזי שרי לאכול קודם הקטרה ובלילה חוזר לעכבבנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות ה
כ ע"ב תוס' סוד"ה מאימשנת חיים ויקרא עמ' תעג
כ ע"ב תוס' רי"ד - עולת ראי' ששחטו לפני זמנוימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קטו
כ. גברה ידן של ב"הפני מלך ויקרא עמ' טז
כ. ההוא גברא דאמר הבו לפלוני ד' מאה זוז ולינסב לברתיאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תולדות מד
כ. הלל נזהר שלא לעורר מחלוקתשיחות לספר במדבר עמ' רלג
כ. ויעשה כמשפט כעולת נדבה לסמיכהתורת העולה ח"ג פרק עו
כ. ויקריב את העולהפרפרת משה ח"ב עמ' ל
כ. כמשפט לימד על עולת חובה שטעונה סמיכהמכתם לדוד על התורה (תשעד) עמ' תקפג
כ. לימד על עולת חובה שטעונה סמיכהגור אריה ויקרא פ"ט הערה 117
כ. עבר ושחטמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' סג
כ. עולת חובה שטעונה סמיכהזבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קעח
כ. רש"י "כי יקתב" משמע בנדבה דיבר הכתובגור אריה ויקרא פ"א הערה 125, 305
כ. רש"י ד"ה נזירלהורות נתן בראשית עמ' צז
כ. תוס' ד"ה דלמאפרפרת משה ח"ב עמ' שעג
כ. תוס' ד"ה למד, סמיכה בקרבן העםרנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' כט
כ: אמר אביי הלכך האי צורבא מרבנן וכו' איהו א"ל מה זו סמיכה וקא מהדר לי' מה זו שתיקהפאר יעקב ח"ג עמ' תצב
כ: בש"א מביאין שלמים ואין סומכין עליהן וכו'דברי יואל פ' כי תשא דף שיב ע"א
כ: האי צורבא מרבנן דא"ל חברי' מילתא לא ליהדר ליה מילתא טסי ממאי דאמר ליה חבריהדרש משה (קלנברג) ח"א דף לח
כ: האי צורבא מרבנן כו'ביאור הגר"א על משלי פרק כו פסוק ד
כ: חגיגה דוחה יו"טעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לה
כ: חגיגה קבוע לה זמןבן מלך - שבת עמ' רנח
כ: מה ת"ל לכם, לכם ולא לכותים לכם ולא לכלביםחמודי צבי שמות עמ' שס
כ: מחלוקת ב"ש וב"ה לענין אוכל נפש ביו"ט, חד אמר לכם ולא לנכרי, וחד אמר לכם ולא לגבוהיד דוד (אופנהיים) עמ' מח
כ: נדרים ונדבות אי קריבין ביו"טעצי חיים על התורה עמ' שנא, שפ
כ: תוס' - מאי בינייהו כגון שנטמאשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' רסט
כא ע"א אך אשר יאכל לכל נפש וכו' אפי' נפש בהמה אור התורה (צמח צדק) שמות עמ' שי
כא ע"א אני היום סמכוני באשישות רפדוני בתפוחיםתורת אביגדור ח"ב עמ' קנז
כא ע"א אפילו נפש בהמה במשמעקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שסז
כא ע"א דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטהזכור לדוד עמ' קכד
כא ע"א הני בי באגו וכו' אי יהבי ריפתא לינוקא ולא קפדצמח צדקה עה"ת עמ' ה
כא ע"א והא חזי לכלבים וכו'לחמי תודה דף קצט ע"א
כא ע"א ומהבנין וכו'מנחה חדשה (חן טוב) פרשת נח
כא ע"א חצי בהמה של ישראלימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קטו
כא ע"א כהנים כי קא זכו משלחן גבוהעת האוכל עמ' 236 (סי' ז)
כא ע"א כהנים משולחן גבוה קא זכואמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' נה
כא ע"א כהנים משולחן גבוה קא זכוזכור לאברהם (וייס) פ' בהעלותך
כא ע"א כי קא זכו משולחן גבוה קא זכו (ורש"י ותוס')לקוטי שיחות חט"ז עמ' 319
כא ע"א לכם ולא לעכו"ם וכו' ולא לכלבים וכו'טוב ירושלים שמות פ"ב פסוק טז
כא ע"א מעשה בשמעון התימני שלא בא אמש לבית המדרש וכו'זכור לדוד עמ' סא
כא ע"א משולחן גבוה קא זכותורת מנחם חכ"ז עמ' 71
כא ע"א משלחן גבוה קא זכותורת מנחם חי"ב עמ' 54, חי"ח עמ' 274, חכ"ג עמ' 109
כא ע"א עורבא פדהכתב סופר אגדות כאן
כא ע"א עורבא פרחאמרות ה' השלם ח"ג עמ' רסב
כא ע"א עורבא פרחתורת העולה (תשעה) עמ' שנג
כא ע"א עיסה חציההכתב והקבלה שמות פי"ב פסוק טז
כא ע"א עיסה חציה של נכרי וחציה של ישראל וכו'זכור לדוד עמ' כה
כא ע"א ר"ה פליג על ר"ח דאוסר עיסה חצי' של עכו"ם וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנז
כא ע"א רש"י ד"ה אמשזכור לדוד עמ' סא
כא ע"א רש"י, רחמנא אחשבי' לביעור אפי' בלא מלאכה מכח המצוהכנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' קב
כא ע"א תוס' ד"ה עיסה חציה של עכום וכו'לחמי תודה דף קצח ע"ב
כא ע"א תוס' ד"ה עיסהזכור לדוד עמ' כה
כא ע"א תוס' ד"ה עיסה, עיסה חצי' של עכו"ם אסור והק' דהא ממלאה אשה וכו'כנסת יחזקאל (פאנעט) דרושים עמ' רנט
כא ע"ב אוכל נפש דבהמהמשיבת נפש עמ' קמ
כא ע"ב אין זוקפין את המנורה ביו"טלחמי תודה דף קצו ע"ב
כא ע"ב אין מזמנין נכרי לסעודת יו"ט רק לסעודת שבת גנא דפלפלי עמ' תעב
כא ע"ב אני היום סמכוני באשישותצמח צדקה עה"ת עמ' קמב
כא ע"ב ב"ש אומרים לא יחם אדם חמין לרגליו אא"כ ראויין לשתיהבי חייא ח"א עמ' רחצ
כא ע"ב ואין אופין פיתין גריצין וכו'טוב ירושלים בראשית פ"מ פסוק טז
כא ע"ב לכם ולא לכלביםלחמי תודה דף ר ע"א
כא ע"ב לכם ולא לכלבים וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' תנג
כא ע"ב לכם ולא לכלביםחלקו של יוסף (אמאדו) דף כא ע"ד
כא ע"ב מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירין על עצמם ומקילין לכל ישראלתהלה לדוד (והרמן) פרק קיח פסוק א הערה ו
כא ע"ב מרבה אני את הכלבים שמזונותן עליך וכו'זכור לדוד עמ' נו
כא ע"ב משלחן גבוה קא זכו+דברי שמואל (תשנח) עמ' קכא
כא ע"ב עושה מדורהככר לאדן (תשנ) עמ' קיג
כא ע"ב עושה מדורה ושיטה מקובצתככר לאדן (תקסא) דף קפג ע"ב
כא ע"ב עיסה חציה של נכרי וכו'צמח צדקה עה"ת עמ' קכט, קמב
כא ע"ב שלשה דברים רבן גמליאל מחמיר כדברי בית שמאי וכו'הר המוריה עמ' רכב
כא עורבא פרחדבש לפי (תקסא) דף נא ע"ב
כא עורבא פרחאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' קמב
כא עושה מדורה ושיטה מקובצת ככר לאדן (תקסא) דף קפג ע"ג
כא. א"ר הונא אני היום סמכוני באשישות וכו', ובעא מינאי מילתא דבעיא טעמאמטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' ריח
כא. אמר ליה עורבא פרחשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקב
כא. אמרינן הואילדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שי
כא. בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מהו לשחטה ביום טוב וכו' אמר ליה עורבא פרח וכו' אני היום סמכוני באשישות וכו'ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקכו
כא. בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מהו לשחטה ביום טוב וכו'מפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' קלט
כא. בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מותר לשחטה ביו"ט וכו' אבל נדו"נ אסור לשחטן ביו"ט וכו'חיי נפש ח"ד עמ' קצו, רא
כא. האופה מיו"ט לחול לרבה אינו לוקה הואיל ומיקלעי ליה אורחיםדבר צבי - קדושת השבת עמ' ח
כא. הואיל אי מקלעי אורחיםמעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' לז
כא. הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה השתא נמי חזי ליהאגרת הטיול (תשעה) עמ' טז
כא. הואיל ומקלעי אורחיםמזקנים אתבונן עמ' יח
כא. יצא שכרכם בהפסדכם וכו' לכם ולא לכלביםפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' עז*
כא. כהנים כי קא זכו משולחן גבוהשפתי חיים - מידות ועבודת ה' ח"א עמ' תלא
כא. כהנים כי קא זכו משלחן גבוה קא זכותפארת צבי במדבר עמ' רלד
כא. כהנים משלחן גבוה זכואגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
כא. כהנים משלחן גבוה זכואגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ט
כא. כהנים משלחן גבוה קא זכועטרת ישועה (תשסד) אות יב לשבועות
כא. נאפית ביו"ט אף דכתיב לכם ולא לכלביםמקראי קדש (תשנג) עמ' תיח
כא. נדרים ונדבות אפור לשחטן ביו"ט רכהנים כי קא זכו משולחן גבוה קא זכונטעי אשל בראשית עמ' צג
כא. סמכוני באשישות, ובעא מינאי מלתא דבעיא טעמאמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקב, תקיב-תקיד
כא. עורבא פרחפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' רסא
כא. עורבא פרחתורת העולה ח"ג פרק כא
כא. עיסת הכלבים נאפית ביו"טמקראי קדש (תשנג) עמ' תכג
כא. ריפתא לינוקאפני מלך בראשית עמ' פג
כא. רש"י - אני היום, וחליתי מטורח הדרשה וכו'מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות - תרומה עמ' ריח
כא. רש"י ד"ה ואדם יוצא בה יד"ח בפסחעיוני רש"י דברים ח"א עמ' תכג
כא. תוס' ד"ה אבל אותו ממון זכה משולחן גבוהדברי יואל פ' תזריע דף רפג ע"ב
כא. תוס' ד"ה עיסה, עיסה חציה של נכרים וחציה של ישראל אסור לאפותה ביו"ט ודוקא בכולו ישראל התירועצי חיים - מועדים עמ' שפג
כא: אין אופין פתין גריצין אלא רקיקיןנטריקן (תשעד) עמ' קמז, קנא
כא: אין זוקפין את היתירהחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסח
כא: אין מזמנין נכרי ביו"ט, חתם סופרפני מלך בראשית עמ' פב
כא: גירסת רש"י, חררין בב' רישי"ן שאופין על הגחליםנטריקן (תשעד) עמ' קמח
כא: הוא לבדו יעשה לכם, לכם ולא לגוייםיוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצד, שא, שיג, יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטו
כא: ולטלטלינהו אגב כסא, מי לא אמר רבא מטלטלין כנונא אגב קטמיה, אף על גב דאיכא עליה שברי עציםשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות סח
כא: יאכל לכל נפש, יכול אפילו נפש בהמהולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תריח
כא: לא יחם חמין לרגליו אא"כ ראויין לשתיהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנ, תנב
כא: לכל נפש אפילו לבהמהגור אריה שמות פי"ב אות מ
כא: לכל נפש לרבות רחיצה דהוי צורך לכל נפשעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רמח
כא: לכם ולא לגויםשמן ראש סוכות ח"א עמ' כח
כא: לכם ולא לכלבים וכו'תורת העולה ח"ג פרק נ
כא: לכם ולא לנכריםעצי חיים על התורה עמ' ת
כא: לכם לכל צרכיכםכוונת הלב עמ' פט
כא: מה נעשה לבית אביך שמחמירין על עצמם ומקילין לכל ישראליוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' עח, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רמז
כא: מה נעשה לבית אביך שמחמירין על עצמןאהבת חיים (דייטש) עמ' שכב
כא: רש"י עיסת כלביםגור אריה שמות פי"ב הערה 286
כא: שהיו מחמירין על עצמן ומקילין לכל ישראלשרגא המאיר מועדים עמ' קנח
כא: תוד"ה לאמקראי קדש (תשנג) עמ' תנא
כב או כולו לד' או כולו לכם דברי ר"אהמדרש והמעשה שמות פרשת יתרו
כב ע"א אין בנין וסתירה בכליםלחמי תודה דף קצו ע"ב
כב ע"א אמימר שרי למיכחל מגוי בשבת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 185, 180
כב ע"א היכא דאיכא סבנה כגון רירא דיצא דמא דמעתא וקדחחא ותחלת אוכלאמגילת סמנים עמ' עג
כב ע"א הנותן שמן בנר חייב משום מבעיראסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' לח
כב ע"א כל דבר שאין בו סכנה אומר לגוי ועושהערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 159
כב ע"א לעשות לו מחיצה, ברש"יס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' קנו
כב ע"א מהו לכבות את הנרלקוטי שיחות חי"א עמ' 349
כב ע"א מסייע אין בו ממשס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' ריב
כב ע"א משום ר' יצחק אמרו אף צולין לו דג קטןהר המוריה עמ' רנ
כב ע"א נותן שמן בנר חייב משום מבעיררנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' צא
כב ע"א שני ימי ר"ה נקראים יומא אריכתא לענין כמה דיניםפי' הרמ"ז על הזוהר במדבר (תשסד) עמ' שמט
כב ע"א תוס' ד"ה איןשביתת שבת סי' ה (עמ' 81)
כב ע"ב איבא דאמרי א"ר ירמיה בר אבא אמר רב שאלית את רבי ביחוד וכו'מגילת סמנים עמ' יד
כב ע"ב אין מגמרין את הכליםשארית ישראל (וילדניק, תשנח) עמ' רו
כב ע"ב אף הוא אמר שלשה דברים להקל וכו' ועושין גדי מקולס בלילי פסחיםהר המוריה עמ' רכב
כב ע"ב אר"א בר צדוק פעמים הרבה נכנסתי אחר אבא לבית ר"ג וכו'הר המוריה עמ' רכב
כב ע"ב למלאות התנור ביו"ט בפת תאפה יותר יפהחכמת התורה אמור עמ' שצט
כב ע"ב רבינו הקדושפרי צדיק בראשית אות י, ר"ח אדר שני אות א, קדושים אות א, האזינו אות ז
כב. אמימר כחל עינאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רכח
כב. אמימר כחל עיניה מארמאה ביו"ט וכו'קרבן מנחה (תשעד) עמ' פז
כב. ג' דברים ר"ג החמיר כב"שודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תלד
כב. המסתפק מן השמן שבנר חייב משום מכבהשם עולם (תשסו) עמ' מו
כב. המסתפק משמן שבנר חייב משום מכבהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' עג*
כב. הנותן בשמן בנר חייב משום מבעירחנן אלקים עמ' רפ
כב. הנותן שמן בנר בשבת חייבאור אברהם - מסכת מגילה עמ' תכ
כב. הנותן שמן בנר חייבוזאת התורה עמ' קל
כב. הנותן שמן בנר חייב משום מבעירשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' צז
כב. הנותן שמן בנר חייב משום מבעירשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' צו, קיח
כב. הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר ומסתפק ממנו חייב משום מכבהפקודת אלעזר (תשסד) עמ' ריד
כב. מוגמר אסור ביו"טמקראי קדש (תשנג) עמ' רלח, שכה
כב. מסייע אין בו ממשודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' רצה
כב. משוי כחילת עין עם כבוימקראי קדש (תשנג) עמ' תסח
כב. נותן שמן חייב משום מבעירמשנת יוסף - דרשות ח"ב עמ' סז
כב. קם שמעיה זקף לה לשרגאודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קצז
כב. שב"ש סברי יש בנין בכלים וב"ה סברי אין בנין בכלים ואין סתירה בכליםחיי נפש ח"ד עמ' רסב
כב. תוס' ד"ה ובית הללחקל יצחק (תשסג) עמ' תקסח
כב. תוס' ד"ה והמסתפק ממנו, אינו ר"ל שממהר כיבוי דלא הוי אלא גרם כיבוי וכו' אלא היינו טעמא הואיל דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה קצת ומכסה אורו וכו'פקודת אלעזר (תשסד) עמ' ריד
כב: בכור שנפל לבור ירד מימחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחטשער המלך (תשנז) עמ' יג
כב: בשמים נקראים מוגמרעקבי אבירים (תשסה) עמ' פב
כב: מהו לעשן א"ל אסור שמכבהמקראי קדש (תשנג) עמ' רלח
כב: רבן גמליאל ס"ל עושין גדי מקולס בלילי פסחים כדי שיהיה זכר לפסחבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנח
כב: רש"י - רבן גמליאל ס"ל עושין גדי מקולס בלילי פסחים כדי שיהיה זכר לפסחבן פורת יוסף (תשעא) עמ' תקנח
כב ע"ב אף הוא אמר ג"ד וכו'קידש ידיד דף פג ע"ד
כג ע"א אין מקרדין את הבהמה ביו"ט אבל מקרצפיןבנין דוד (מייזלש) בראשית - בראשית אות סח
כג ע"א ג' דברים ראב"ע מתיר וכו' גנא דפלפלי עמ' רלו
כג ע"א דבר שאינו מתכוין מותרקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' קיא
כג ע"א פרתו של רבי אליעזרתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ערב, ח"ב עמ' קנה
כג ע"א רש"י ד"ה אין צדיןעיני יצחק דף מד ע"א
כג ע"א שלא מיחה בהםחכמת התורה וישלח עמ' תקכג
כג ע"א שלושה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים, פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה וכו'בצור ירום (תשסז) עמ' נג הערה 21
כג ע"א תודוס איש רומי הנהיג לאכול גדיים מקולסים וכו'שירת הפסח אות קפא
כג ע"א תוס' ד"ה תליסרחכמת התורה ויצא עמ' רנג
כג ע"א תליסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה מעדריה כל שתא ושתאאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' רפח
כג ע"ב ואינה נגררת אלא על גבי כלים רבי יהודה אומר וכו'זכור לדוד עמ' כו
כג ע"ב רא"ש ריש פרק אין צדיןאור שרגא עמ' שב
כג ע"ב ריטב"א, הי' מנהגם שלא לעשות מלאכה בר"ח ומנהג הראשונים הוא וכו'רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ק, רנ
כג ע"ב רש"י ד"ה ואין נזתנין - לפני הדגים מזונות ואפילו למ"ד נפש בהמה במשמע וכו' אבל דגים אפשר להם בלא מזונות שהם אוכלים שרשי עשבים וקרקע וגדול אוכל את הקטןימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' קג, תיב
כג ע"ב שהיא כובשתהכתב והקבלה ויקרא פי"ג פסוק נב
כג. אשה חייבת בשביתת בהמתהאור אברהם ברכות עמ' קכח
כג. בפלוגתא אם מגרדין את הבהמה ביו"טפרפרת משה ח"ב עמ' שסו
כג. ברש"י ובתוד"ה בביברמקראי קדש (תשנג) עמ' תצ
כג. הבערה שלא לצורךבן מלך - שבת עמ' קצז
כג. מסייע אין בה ממששמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' קיט
כג. של שכנתו היתהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' קצט-רא
כג. שלשה דברים ראב"ע מתירחנן אלקים עמ' רעד
כג. תוד"ה עלמקראי קדש (תשנג) עמ' תנה, תסד
כג. תוס' ד"ה והמסתפקלהורות נתן ויקרא עמ' לה
כג. תוס' ד"ה עלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשפז
כג. תוס' ד"ה תליסרודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רעז
כג. תוס' ד"ה תליסרפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תרפ
כג: אין צדין דגים מן הביבריןמקראי קדש (תשנג) עמ' תס, תצא
כג: ברש"י אף דשחיטה ואפיה שרו צידה אסורהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנה
כג: כל הכלים נגררים חוץ מן העגלהחנן אלקים עמ' רג
כג: רש"י איסור קצירה ביו"ט הוא מה"תגור אריה שמות פי"ב הערה 280
כג: רש"י ד"ה ואין, דגים אפשר להם בלא מזונות שהם אוכלים שרשי עשבים וקרקע וגדול אוכל את הקטןדובר צדק (זילבר) עמ' רנט
כג: תיקנו שלא לעשר מעשר בהמה - תוס' אור אברהם על ספר המצוות עמ' תמז
כד ע"אאמרות ה' השלם ח"ד עמ' קמב
כד ע"א אבל צדין חיה ועוף מן הביברין וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תשסח) עמ' נה
כד ע"א אבל צדין חיה ועוף מן הביברין וכו' ורש"י ותוס'ברית שלום (תעח) דף ט ע"ב
כד ע"א בציפור דרור עסקינן לפי שאינה מקבלת מרותעין איה שבת פי"ג פסקא יא {"החירות היא השאיפה היותר עליונה בחיים, על כן היציאה מעבדות לחירות היא התכונה היותר פועלת בזכרון כללות הקודש בישראל וכו', החירות הנפשית הפנימית, שלא להכנע משום עול זר המונע את ההשלמה הנפשית, ראויה לקבוע את מקומה בחיי האדם הפרטי ובחיי האומה בכלל, לשאת ברמה את רגל הקודש, את אור התורה"}
כד ע"א בצפור דרור עסקינן, וברש"יקרן פני משה ח"א עמ' קמט
כד ע"א גמרא גמורפתח טוב עמ' רח
כד ע"א גמרא גמור זמודתא תהאלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רצ
כד ע"א גמרא גמור זמורתא תהאאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' קיג
כד ע"א גמרא גמור זמורתא תהאמצווה ועושה ח"א עמ' תכה, תקמז
כד ע"א גמרא גמור זמורתא תהאעיני שמואל (ראבין) עמ' ה
כד ע"א גמרא גמור זמורתא תהאעבודת עבודה (תשסד) עמ' קסה
כד ע"א הלכה כרשב"גמשק ביתי סי' קנב דף סח ע"א
כד ע"א הצד יוני שובך ויוני עלייה חייבלחמי תודה דף קצה ע"ב
כד ע"א ומעשה בנכרי אחד שהביא דגים לר"ג ואמר מותרין הן וכו'הר המוריה עמ' רכב
כד ע"א כולהו נמי עבידי לרבוייהר המוריה עמ' רלח
כד ע"א כולהו נמי עבידי לרבוייתפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכט
כד ע"א לוי דלא הוי בי מדרשא לא הדר ביהאור חדש (זיטשיק, תשסח) במדבר עמ' רפ
כד ע"א למה נקרא שמה צפור דרור וכו'אור אברהם ויקרא עמ' שסו
כד ע"א ספק מוכן אסורלחמי תודה דף קצד ע"א, קצה ע"א
כד ע"א צפור דרור שאינה מקבלת מרותעיוני פרשה (ריבלין) ויקרא עמ' 176
כד ע"א תוס' ד"ה בחזקתמנחה חדשה (חן טוב) פרשת ראה
כד ע"ב אל ימנע עצמו מביהמד"רדברי חנינא - רפואה עמ' הקדמה
כד ע"ב אמר רב פפא הלכתא גוי שהביא דורון לישראל וכו'בני ישחק דף קלב ע"ד
כד ע"ב דגים מפולמיםדרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' סז
כד ע"ב דגים מפולמים וכו׳מפעלות אלקים (תשנג) עמ' פא
כד ע"ב לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחתאוצרות חיים - לימוד תורה עמ' קעד
כד ע"ב לעולם אל ימנע אדם שעה וכו'שיחות מוסר (תשסב) עמ' רלב, שיב
כד ע"ב רש"י והתוס' ד"ה הבא בשביל כו' כד ע"א
כד. איכא דמתני לדרב יהודה א"ש מהא דתניא שוחטין מן הנגריןמקראי קדש (תשנג) עמ' תצז
כד. אר"י אמר שמואל הלכה כרשב"גמקראי קדש (תשנג) עמ' תצב
כד. בביבר מקורהזבחי צדק (דיסקין) עמ' שעו
כד. גמרא גמור זמורתא תהאאורחות דוד עמ' עב
כד. היכי דמי מחוסר צידה ותוד"ה תניאמקראי קדש (תשנג) עמ' תצד
כד. הלכתא ספק מוכן אסורמקראי קדש (תשנג) עמ' תצ
כד. הללו באין לכלובן לערבזבחי צדק (דיסקין) עמ' כג
כד. הצד יוני שובך ועליה וכו' חייבמקראי קדש (תשנג) עמ' תצ, תצא, תצג
כד. ומצודות חיה ודגים לא יטולמקראי קדש (תשנג) עמ' תצו
כד. רש"י ד"ה אמר ליהאגרת הטיול (תשעה) עמ' קכג
כד: אל ימנע שעה מבית המדרשמקראי קדש (תשנג) עמ' מט
כד: אמר רב לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת ראנא ולוי הוינן קמיה דרבי כי אמרה להאי שמעתא באורתא אמר מותרין באכילה בצפרא אמר מותרין לקבל אנא דהואי בי מדרשא הדרי בי לוי רלא הוה בי מררשא לא הדר ביהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רי
כד: אפילו מצאן מקולקלות אסורמקראי קדש (תשנג) עמ' תצג
כד: הדרי ביאור לשמים (תשסג) עמ' פ, רעז
כד: הלכתא נכרי שהביא דורוןמאורי שערים עמ' שנד
כד: לעולם אל ימנע אדם עצמו מביה"מ אפילו שעה אחתחכמה ומוסר ח"ב עמ' שנ
כד: לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחתתפארת צבי שמות עמ' רסו
כד: פירות הנושרין מן האילן ביו"ט אסורין משום מוקצהיד דוד (אופנהיים) עמ' קסד, קצו
כד: רש"י ד"ה ולערב אסורין כר ר' קלונימוס נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות א
כד: תוד"ה איןמקראי קדש (תשנג) עמ' תנב
כה אמר הקב"ה הלואי עשאוני בני כתורמוס הזהמנחת אליהו (תשנט) עמ' יא
כה אמר הקדוש ברוך הוא ראויין הללו שתנתן להם דת אש איכא דאמרי דתיהם של אלו אשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 245
כה אפי' כתורמוס הזה וכו' לא עשאוני בנייבית הלוי - דרוש (תשנו) עמ' קפז
כה השותה כוסו בבת אחתאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' שעא
כה טעם שהגלה הקב"ה את ישראל למצרים כדי שיקבלו את התורהמנחת אליהו (תשנט) עמ' סד, צא
כה ישראל עזים שבאומותהתורה והעולם ח"ב עמ' קטו
כה ישראל עזין שבאומות הן, ולכן ניתנה להם תורהושב ורפא לו עמ' קצו
כה מפני מה ניתנה תורה לישראלמגלה צפונות ח"ג פ' זאת הברכה
כה מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' פ
כה מפני מה ניתנה תורה לישראל, מפני שהן עזיןלב אליהו (תשלב) עמ' עא
כה ע"א אמר רב פפא שדי גברא בינייהו וכו'הר המוריה עמ' רנב
כה ע"א בהמה בחזקת איסור עומדת עד שיודע לך במה נכשרה וכו'שו"ת ר"י קצבי (תשעט) סי' ח
כה ע"א בהמה וכו' לא ישחוט אא"כ וכו' לאכול ממנה כזיתלקוטי שיחות חי"א עמ' 39
כה ע"א בהמה מסוכנת לא ישחוט אלא אם כן יש שהות ביום לאכול ממנה כזיתזכור לדוד עמ' קכד
כה ע"א בהמה מסוכנת לא ישחוט וכו'לחמי תודה דף קצט ע"ב
כה ע"א בהמה מסוכנתאור שרגא עמ' שב
כה ע"א כל כי הני מילי מעליותא תדרשון משמאיס' חסידים סי' תתקעה
כה ע"א רש"י ד"ה ולאפוקי, תוס' ד"ה בחזקתתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמ, שפ, ח"ב עמ' עו
כה ע"א שוקל בשר נגד הכליקרן פני משה ח"א עמ' טו
כה ע"א שלשה עזין הן, ישראל עזין באומות כלב בחיות וכו'נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קעז {וק' שישראל ביישנים וגומלי חסדים}
כה ע"א תוד"ה בחזקתדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' שסא
כה ע"א תוד"ה בחזקת וכו'ברכת אבות עמ' סד
כה ע"ב איכא ראמרי רתיהם של אלו אש, שאלמלא (לא) נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמור בפניהם. והיינו ראמר רבי שמעון בן לקיש שלשה עזיו הן ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות. ויש אומרים אף עז בבהמה רקה, ויש אומדים אף צלף באילנותכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב אלמלא לא ניתנה תורה לישראלדברי שאול דברים עמ' רצד
כה ע"ב אלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםחי' אגדות מהר"ם שיק אבות פ"ה מ"ד עמ' קד
כה ע"ב אלמלי ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון וכו'בית אלהים שער ב עמ' קכח
כה ע"ב אמר הקב"ה אפילו כתורמוס הזה וכו' לא עשאוני בניאוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א עמ' קכט
כה ע"ב אף עז בבהמה דקהבאר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רלג
כה ע"ב אפילו כתורמוס הזה וכו'דרכי חיים פרק קמא משנה ו' (דף נב ע"ב)
כה ע"ב אפילו כתורמוס הזה שמבשלין אותו בקינוח סעודה לא עשאוני בניפתח טוב עמ' ד
כה ע"ב ג' עזים הם ישראל באומותשמחת מרדכי ויקרא-דברים עמ' קעא
כה ע"ב ג' עזין הם בלב בחיות וכו'אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' שכה
כה ע"ב ג' עזין הן ישראל באומותדורש טוב עמ' 107
כה ע"ב ג' עזין הן ישראל באומותרנת יצחק - פרק חלק עמ' קסז
כה ע"ב ג' עזין הן ישראל באומות וכו'טוב ירושלים דברים פ"ז פסוק ו
כה ע"ב ג' עזין הן ישראל באומותניבי זהב עמ' תסב
כה ע"ב ג' עזין הן, ישראל באומותגנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רכ
כה ע"ב ג' עזין הן, ישראל באומותדרך מצותיך (חב"ד) דף יג ע"ב
כה ע"ב ג' עזין הן, ישראל באומותלנבוכי הדור עמ' 98 (סוף יד) {רגש הדת ורוח הקדושה הנשגב שבם צריך טיפול שמירה יתירה והתעלות מרובה}
כה ע"ב ג' עזין הן... כלב בחיותבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קפא
כה ע"ב ג' עזין הן: ישראל באומות...שיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 440
כה ע"ב דתורמס הזה מבשלין אותו שבע פעמיםחכמת התורה תולדות עמ' רלא
כה ע"ב דתיהם של אלו אשקהלת יעקב - אלול עמ' רכח
כה ע"ב הבכו' שנפל לבור וכו'עולם הפוך פרק נ
כה ע"ב הוא לבדו יעשה לכם וכו' ור"י אמר קרא לכם לכם לכל צרכיכםדרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קיד
כה ע"ב הלואי עשו אותי ישראל ככרמיזאחכמת התורה ויקהל עמ' צה
כה ע"ב הצובא מקטע רגליהון דרשיעיא תרמוסא מקטע רגליהון דשנאיהון של ישראלתורת אביגדור ח"ב עמ' ח
כה ע"ב השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן, שנים דרך ארץ, שלשה מגסי הרוחאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קט
כה ע"ב התורה נקראת דתדברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' שכב
כה ע"ב ויעבדו וכו' ויעזבו את ה' וכו' אפילו כתורמוס הזה וכו' לא עשאוני בנידרושי רבינו משה מאימראן ח"א עמ' שיט
כה ע"ב ויעזבו את ה' ולא עבדוהו אפילו בשותפותחכמת התורה כי תשא עמ' ער
כה ע"ב ולא עבדוהו אפילו בשותפותקהלת יעקב פורים עמ' קכב
כה ע"ב חצבא מקטע רגליהון דרשיעיאלחם רב על סדור התפילה אות קלג
כה ע"ב חצובא מקטע רגליהון דרשיעאברית שלום (תעח) דף טו ע"ב
כה ע"ב חצובא מקטע רגליהון דרשיעאברית שלום (תשסח) עמ' צד, תקמד
כה ע"ב חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא וכו' ורש"י ד"ה חצובאאמרות ה' השלם ח"ו עמ' עד, קלח
כה ע"ב חצובא מקטע רגליהוןישועה ורחמים עמ' צו
כה ע"ב ישראל נקראו עזיםשפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' לט, תלג
כה ע"ב ישראל עזים הםרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלח
כה ע"ב ישראל עזים שבאומותס' המאמרים (ריי"צ) תש"ז עמ' 196
כה ע"ב ישראל עזין באומותתורת מנחם חנ"ז עמ' 315
כה ע"ב ישראל עזין הןעין איה שבת פ"א פסקא כ (עמ' 16)
כה ע"ב ישראל עזין שבאומות ס' המאמרים (רש"ב) תרע עמ' קסג
כה ע"ב ישראל עזין שבאומותאור חדש (זיטשיק, תשסח) ויקרא עמ' מד, קמט, שלג
כה ע"ב ישראל עזין שבאומותאמרות ה' השלם ח"ג עמ' תס
כה ע"ב ישראל עזין שבאומותאפיקי יהודה (תשנט) עמ' תקיד
כה ע"ב ישראל עזין שבאומותלקוטי שיחות חלק ל עמ' 62
כה ע"ב ישראל עזין שבאומותמאיר נתיבות ח"ב עמ' קט
כה ע"ב ישראל עזין שבאומותרנת יצחק יחזקאל עמ' נד, ישעיה עמ' פב
כה ע"ב ישראל עזין שבאומותלהעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רכז
כה ע"ב לא יאכל אדם וכו' כיוצא בו לא ישתה אדם כוסו בבת אחת וכו'אוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' קח
כה ע"ב לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו וכו'תורת אביגדור ח"א עמ' פג
כה ע"ב לא יאכל אדם שום ובצל מראשו אלא מעליו, ואם אכל ה"ז רעבתןאוצרות חיים - תיקון סעודה עמ' מג
כה ע"ב לא נתנה התורה לישראל אלא כדי לשבור עזותןחכמת התורה וארא עמ' תמז
כה ע"ב לא נתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזין שבאומותמהר"ם שיק שמות עמ' מה
כה ע"ב מ"מ ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הן וכו', והיינו דאמר רשב"ל ג' עזיו הן ישראל באומות, ורש"י ומהרש"א שםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' רעא
כה ע"ב מימינו אש דת למו אמר הקב"ה ראויין הללו שתנתן להם דת אש וכו'דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תכט ד"ה והן
כה ע"ב מכתפי להו בשבתא ררגלאכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב מפני מה וכו' שהן עזין וכו' שאלמלא נתנה תורה וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 349
כה ע"ב מפני מה ניתנהמורשה - שיחות למועדים עמ' קפ
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראלדרשות מהר"ם שיק עמ' קעג
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל וכו' תנא דבי ר"י וכו' ג' עזין הן וכו' ובמהרש"אשבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' תנח, ח"ב עמ' רנה, רנו
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןהמאור הגדול (גר"א) עמ' תרפד
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עויןלחמי תודה פתיחה דף י ע"ב, גוף הספר דף פא ע"ב, צו ע"א, קלב ע"א, קעז ע"א, רכד ע"ב
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןלב אליהו (תשסה) שמות עמ' קצא, ויקרא-דברים עמ' ריב
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןתורת מהרי"ם שמות עמ' מז, רה
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, וברש"יבאר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' סד, יהושע-שמואל עמ' של, מלכים עמ' נא
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןבמי התורה עמ' קע
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראלמשנת חיים במדבר הקדמה אות ב
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזים וכו'כח מעשיו הגיד לעמו ח"א דף נב ע"ב
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיוכתב סופר אגדות כאן
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאוצרות חיים - מתן תורה וא"י עמ' כז, נב
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאור תורה השלם (מזריטש) סי' תנב
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' צה
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ברכות א
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןקרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' רח
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןרנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' ו
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןרנת יצחק תפלה לשבת עמ' נח
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו'מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' כח
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו' ג' עזין הן ישראל באומותס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב) עמ' רכא, רכד
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו' ראויין הללו שתנתן להם דת אשדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ד עמ' קכא ד"ה ואבאר
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' תקצה
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןשארית מנחם - מאמרים עמ' קפז
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' צח, שמד
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין', ובמהרש"אאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' קלב
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, וברש"יאילת אהבים (ברים, תשסז) עמ' רס
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, ורש"י ומהרש"אגבורת יצחק שבועות עמ' קד, קה
כה ע"ב מפני שהם עזיםמאיר בת עין (תשסו) עמ' 663
כה ע"ב מפני שהן עזיןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תד
כה ע"ב מפני שהן עזין וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רנא
כה ע"ב נטיעה מקטע רגליהון דקצביאעת האוכל עמ' 235 (סי' ה)
כה ע"ב נטיעה מקטע רגליהון דקצביא ותוס'שיחות מוסר (תשסב) עמ' קפג
כה ע"ב נטיעה מקטע רגליהון וכו' ודבועלי נדות וכו'אמרות ה' השלם ח"ד עמ' קצח
כה ע"ב ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומות, ופרש"י מהרש"א בח"א שם ד"ה ראויןשם ישראל עמ' קעג
כה ע"ב ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדברי שאול דברים עמ' רצג
כה ע"ב נתנה התורה לישראל דהם של אשחכמת התורה וישלח עמ' קמז
כה ע"ב נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומותקהלת יעקב שבועות עמ' שיז
כה ע"ב נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןיחל ישראל אבות ח"ה עמ' שלב, שמב
כה ע"ב נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןלקוטי מאמרים עמ' 125, 180, דובר צדק עמ' 179
כה ע"ב נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןמהר"ם שיק שמות עמ' פו
כה ע"ב עז בבהמה דקהמסילות הנביאים שופטים עמ' תקח
כה ע"ב עז שבאומות ישראלפניני יחזקאל עמ' קסו
כה ע"ב עזים שבאומות, ישראלראשית דעת (קורח) סי' יז
כה ע"ב עזין באומותתורת מנחם חנ"ג עמ' 140
כה ע"ב עזין באמותעת לעשות חלק א כלל י שאלה צז
כה ע"ב פירוש הכותב, דהתורמם מר וע"י הבישול מתמתקחכמת התורה תולדות עמ' רלא
כה ע"ב ראוין הללו שתנתן להם דת אשקהלת יעקב שבועות עמ' שנז
כה ע"ב שהם עזין שבאומותחכמת התורה כי תשא עמ' רנה
כה ע"ב שלשה עדן הן ישראל באומות וכו'תורת מנחם חנ"ח עמ' 164, חלק ס עמ' 269
כה ע"ב שלשה עזים הם, ואחד מהם ישראל בין העמיםברכת אליהו (עמאר) שמות פרשת תצוה מאמר יא
כה ע"ב שלשה עזים הן ישראל באומותכתבי הסבא מקלם (תשמד) עמ' סא
כה ע"ב שלשה עזים חם ישראל באומותשם דרך דברים עמ' מ
כה ע"ב שלשה עזין הם וכו' ישראל בין האומותתורת אביגדור ח"א עמ' פט
כה ע"ב שלשה עזין הןיחל ישראל אבות ח"ב עמ' קד
כה ע"ב שלשה עזין הן וכו'תורת העולה (תשעה) עמ' קעב
כה ע"ב שלשה עזין הן ישראל באומותדרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תצ ד"ה אבל, ח"ד עמ' תקסא ד"ה והנה
כה ע"ב שלשה עזין הן ישראל באומותקומץ המנחה (ר' צדוק) עמ' 3 (סי' טו)
כה ע"ב שלשה עזין הן ישראל באומות וכו'צלח רכב עמ' קצח
כה ע"ב שלשה עזין הןביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לו פסוק לא
כה ע"ב שלשה עזין הן, ישראל באומות, כלב בחיות, תרעול בעופות וכו'אוצרות חיים - עם ישראל והאומות עמ' שמה, שמו
כה ע"ב תורה נמשלה לאששפת אמת (ברעזאן, תשסח) עמ' טו, נב
כה ע"ב תורמוסא מקטע רגליהון דשנאיהוןתקנת השבין סי' טו (עמ' 147)
כה ע"ב תורמוסא מקטע רגליהון של שונאי ישראל ורש"יברית שלום (תעח) דף פה ע"א
כה ע"ב תנא מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וברש"ידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכד
כה ע"ב תנא משמיה דר' מאיר מפני מה נתנה תורה לישראל וכו'שפע חיים - נישואין עמ' קמז
כה ע"ב תנא משמיה דר"מ מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' קמד
כה ע"ב תנו רבנן וכו' איני והא שלח רבי יעקב בר אידי וכו'זכור לדוד עמ' עו
כה ע"ב תרמוסא מקטע רגליהון ררשיעיאמתוק לנפש (פרחי) עמ' קצד
כה. אמר רב נחמן נפל חברין ברברבתאקשוטי כלה ח"ט אות ג
כה. בהמה בחייה בחזקת איסור עומדתוזאת התורה עמ' נו
כה. ביו"ט אסור לילך חוץ לאלפיים אמהגור אריה דברים פט"ז הערה 19
כה. גינה הסמוכה לעיר וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' ריא
כה. דרור עוף טמאמקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
כה. דתיהם של אלו (ישראל) אשתהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה ה, פרק קה פסוק לז הערה י, פרק קיט פסוק קסה הערה רעט
כה. הא בה הא באמהמקראי קדש (תשנג) עמ' תצה
כה. הפשט וניתוח בעולהנחלת דבש מהדו"ק ח"ב סי' ח אות יא
כה. התורה נתנה לישראל שהם עזיןאהבת שלום (קוסוב, תשנח) עמ' קלח
כה. ישראל זכו לתורה מפני שהן עזיןתורת יחיאל בראשית עמ' רח
כה. מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןתהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה ה, פרק קה פסוק לז הערה י, פרק קיט פסוק קסה הערה רעט
כה. מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין, ורש" י שםדברי יואל פ' בהעלותך דף רסח ע"ב
כה. רש"י - צלף לא ידעתי מהו עזות שלותולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקעב
כה. שאלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםתהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה ה, פרק קה פסוק לז הערה י, פרק קיט פסוק קסה הערה רעט
כה. תורמוס מקטע רגליהון דרשיעייא, ששולקין אותו ז' פעמים ונעשה מתוק כו'פרדס המלך (תשסט) אות תקיג
כה. תחומץ דרבנןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסו
כה: אונס רחמנא פטריהרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' מח
כה: אורח ארעא, ותוס'פרפרת משה ח"ב עמ' לג
כה: אין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהםתהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' כג
כה: אין משגיחין בכף מאזניים כל עיקרנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' שנג
כה: אלא מפני שהן עזין וכו'המאור שבתורה (שפירא) בראשית עמ' תיז, במדבר עמ' כז
כה: אלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולים לעמוד שהן עזיןשבט מישראל (קרמניץ) פרק כט פסוק א
כה: אלמלא ניתנה תורה לישראל וכו' נ' עזין הן וכו'שבח נעורים עמ' פג, צה
כה: אלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולים לעמוד בפניהםאורחות דוד עמ' רכח
כה: אלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיט
כה: אמרו דתיהם של אלו אשנצח ישראל (הרטמן) עמ' תקלה
כה: אפילו כתורמוס הזה שאוכלין בקנוח סעודה לא עשאוני בניקומץ המנחה (צונץ) דרוש קעז אות א
כה: אר"ל ג' עזין הן, ישראל באומות, כלב בחיות וכו'אוצר המאמרים (תשס) עמ' רכו, רצ
כה: ג' עזים הםפרפרת הפרשה פרשת בא פרק יא פסוק ז
כה: ג' עזים הם וישראל עזים באומותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2118-2119
כה: ג' עזים הם וכו'דולה ומשקה - חנוכה עמ' רפג
כה: ג' עזים הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2119, פ"ו הערה 352
כה: ג' עזין הם - ישראל באומותחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' תנט
כה: ג' עזין הם ישראל בין האומותדעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רצו
כה: ג' עזין הןויגד יעקב עמ' תנ
כה: ג' עזין הן וכו'בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תפח
כה: ג' עזין הן וכו'נאות דשא (תשסח) עמ' קפז
כה: ג' עזין הן ישראל באומותדעת תורה בראשית עמ' קצו
כה: ג' עזין הן ישראל באומות וברש"יאורחות דוד עמ' רכח
כה: ג' עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותתהלה לדוד (והרמן) פרק פ פסוק יט הערה ה, פרק קג פסוק יג הערה יג
כה: ג' עזין הן, ומהרש"אויואל משה מאמר א סי' קלו עמ' קמא
כה: ג' עזין הן, ישראל באומותדברי יואל פ' וישלח דף קנה ע"א
כה: ג' עזין הן, ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותמנחת עני (תשעב) עמ' שעו
כה: ג' עזין הן: ישראל באומות כלב בחיות וכו'שרתי ח"א עמ' מח, חבר הקיני עמ' כב-כג
כה: ג' עזין הן: ישראל עזין שבאומותמאמרי שלמה ח"א עמ' קפו
כה: דתיהם של אלו אשאור חדש (הרטמן) פ"ג אות 408, פ"ד אות 466
כה: דתיהם של אלו אשדרך חיים (תשע) פ"ג הערה 889
כה: דתיהם של אלו אש וכו' ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופותמבשר טוב - חנוכה עמ' רנט
כה: החצובה מקטע רגליהוןבית שלום מרדכי עמ' קצה
כה: הצובא: מקטע רגליהון דרשיעיאאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' תיג
כה: הקב"ה נתן תורה לישראל כרי להתיש כחם מפני שהן עזיןשבט מישראל (קרמניץ) פרק קיט פסוק עא
כה: התורה מכנעת את הלבשפתי חיים מועדים ח"ב עמ' פ
כה: התורה ניתנה לישראל מפני שהם עזים שבאומותנועם המוסר עמ' פה
כה: חצובא מקטע רגליהון דרשיעיא וכו'לב אביגדור עמ' מב
כה: ישראל הם העזים שבאומותגור אריה במדבר פל"א הערה 83
כה: ישראל הם עדם כמו אשתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רצו הערה 11, תתקכד הערה 20
כה: ישראל נקראו עזיןנחמד ונעים (תשסח) לקוטי אמרים אות עה
כה: ישראל עוין שבאומותאחרי ראי (תשסד) זמנים סי' יט אות ג
כה: ישראל עזים שבאומותאוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רסח
כה: ישראל עזים שבאומותדרך חיים (תשע) פ"א הערה 1338, 1345, פ"ב הערה 1064, פ"ד הערה 895, פ"ה הערה 2118
כה: ישראל עזים שבאומותמחשבת מוסר ח"ב עמ' קמו
כה: ישראל עזים שבאומותעל ישראל גאותו עמ' עד
כה: ישראל עזים שבאומותפרי נפש חיה ח"ב עמ' רי
כה: ישראל עזין באומותמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תטז, תקיט, תקנא
כה: ישראל עזין שבאומותדברי יואל מועדים ח"ח עמ' שמג
כה: ישראל עזין שבאומותזקן אהרן (פריד) עמ' רלו
כה: ישראל עזין שבאומותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פד, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שיג
כה: ישראל עזין שבאומותשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רכב
כה: ישראל עזין שבאומות לפיכך ניתן להם תורהפאר יעקב ח"ב עמ' תרמא, תתלא, ח"ג עמ' צח, קכח, ריח
כה: ישראל עזין שבאומותעקבי אבירים (תשסה) עמ' תיב
כה: כלב עז שבחיותמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שח
כה: לא נתנה תודה לישראל אלא, מפני שהם עזיםאור לשמים (תשסג) עמ' קלב
כה: לא נתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזיםברכת דוד עמ' עח
כה: לכם לכל צרכיכםזכרון אליעזר עמ' כט
כה: לכם לכל צרכיכםנועם אליעזר שמות דף רפח ע"א
כה: לפי שהן עזין שבאומותולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' רסז
כה: מ"מ נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
כה: מ"מ נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאגלי טל (פרייל) מאמר שני פרק ו
כה: מידת ישראל היא עזותבאר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 343
כה: מימינו אש דת - דתיהם של אלו אשחיים שיש בהם - דרשות ח"ב עמ' שיד
כה: מימינו אש דת למו - אמרו דתיהם של אלו אשדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1702
כה: מימינו אש דת למו אמר הקב"ה ראויין הללו שתנתן להם דת אשפאר יעקב ח"ג עמ' קכט
כה: מפני מה ניתנה חורה לישראל בשביל שהן עזיןדברי יואל פ' וישלח דף קסט ע"ב
כה: מפני מה ניתנה חורה לישראל מפני שהן עזיןפני יהושע (תשסא) עמ' פב
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראלאהבת חיים (דייטש) עמ' קמג, רמח
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראלבית שלום מרדכי עמ' כ
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזיןאמרי קודש (קאמארנא, תשסג) עמ' פד
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםדברי אש (כץ) עמ' כא
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםזרע קודש - מועדים עמ' שכב
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזים שבאומותנזר הקדש ח"א עמ' תקלו
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםברית אברם עמ' קנט, שיד
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםקהלת דוד (טאלנא, תשסג) עמ' קמב, קמט
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןאוצר המאמרים (תשס) עמ' רצ
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןבנין משה (מייזליש) ח"ב עמ' רו
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןדבר צבי - קדושת השבת עמ' קמז
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןמלכי בקודש (תשסב) עמ' קנה
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןקובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' ל
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהן ענין וכו'שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' פ
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזיןשמן ראש (כץ) ז' אדר ופורים ח"ב עמ' יד
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' יז
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' תסו
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קד
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןשמן ראש סוכות ח"א עמ' רעג
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל? מפני שהן עזיןשרתי ח"א עמ' קעט
כה: מפני מה נתנה תורה לישיראל, מפני שהם עזיםדרך חיים (תשע) פ"ב הערה 534-533, 537, 539, פ"ה הערה 2415
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםים שמחה עמ' שצג, תצו
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםצדקת יוסף עמ' קעז
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםתפארת ישראל (הרטמן) עמ' שצז הערה 38
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןבך יברך ישראל (תשסח) עמ' קס
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןדרכי ציון עמ' קיא
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומותדרשות שמן רוקח עמ' שלו, תקו
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיןמי השלוח (תשסז) ח"ב דף קפב
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןהדרש והעיון במדבר ח"ב מאמר צג
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןלב אביגדור עמ' קסד
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןעמוד הימיני (קלינמן) עמ' ריח
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו', איכא דאמרי דתיהם של אלו אש, שאלמלא נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםדעת תורה דברים ח"ב עמ' קפח
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזין וכו', ג' עזין הם ישראל באומותרחמי הרב עמ' לא
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןארז ישעיהו דף עא
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהן עזיןפרי נפש חיה ח"א עמ' כד
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שעזין הןבית מועד (רבא, שסה) דרוש כו לח"ה דף קמט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קלא ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מב דף רו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' שמיני דף קכב ע"א, ופרשת במדבר דף קמה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' פרק א דף לא ע"ד
כה: מפני שישראל הם עזים שבאומות נתן להם התורהתפארת ישראל (הרטמן) עמ' תתקפז הערה 55
כה: נטיעא מקטעא רגליהון דקצביא וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כה דף קמז ע"ד
כה: נטיעה וכו' ודבועלי נדות, ורש"ישיח דוד (תשסח) עמ' עג
כה: נטיעה מקטעא דגליהון דקצבא ודבועלי נדותתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רפו הערה 37
כה: נתנה תורה לישראל מפני שהם עזיםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1057
כה: נתנה תורה לישראל מפני שהם עזים שנא' מימנו אש דת למו ראוים ליתן להם דת אש א"ד דתיהם של אלו אש שאלמלא לא נתנה תורה לישראל אין כל בריה יכולה לעמוד לפניהםדרך חיים (תשע) פ"ה הערה 2091-2092
כה: עדן שבאומותאהל משה (שיינרמן) המקדש והגלות עמ' קפב
כה: עז שבחיות הוא הכלבלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' קיב
כה: עזין שבאומות ישראלשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקפג
כה: עזין שבאומות ישראל וכו'מטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' תל
כה: ראויין הללו שתנתן להם דת מפני שהם עזים שבאומותערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' שכב, שמות עמ' רה, שלו, שצו, תיב, תכד, דברים עמ' נג, עא, פ, רכה, רמח
כה: ראוים אלו להנתן להם דת אשנאות דשא (תשסח) עמ' קמה
כה: ראוים הללו ליתן להם דת אשתפארת ישראל (הרטמן) עמ' רעח הערה 59
כה: רש"י - עזיו, שקשים להינצחתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'לז
כה: רש"י - שהן עזים - ונתנה להם תורה שיעסקו בה, והיא מתשת כחם ומכנעת לבםתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' א'לו
כה: רש"י - שהן עזים, ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כוחם ומכנעת לבםפאר יעקב ח"ג עמ' קכט
כה: רש"י ד"ה שהן - ונתנה להם תורה שיעסקו בה והיא מתשת כחם ומכנעת לבםמטר השמים (תשנב) ויקרא-במדבר עמ' קמה
כה: רש"י ד"ה שהןערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' לט, שכב, שמות עמ' רה, שלו, דברים עמ' נג
כה: שאלמלא (לא) נתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשון יכולין לעמוד בפניהםאבני השוהם (הורוויץ) דף ט ע"א
כה: שלושה עזין הן: ישראל עזין שבאומות, כלב עז שבחיות, תרנגול עז שבעופותמבשר טוב - ישועות אברהם עמ' עה
כה: שלשה עזים הם וכו'נזר הקדש ח"ג עמ' ק
כה: שלשה עזים הם וכו' ישראל באומותדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' פ
כה: שלשה עזים הם ישראל באומותנצח ישראל (הרטמן) עמ' שיח הערה 4, שמה, תקלג הערה 110
כה: שלשה עזין הם וכו' כלב בחיותדברי יואל מועדים ח"ו שושן פורים עמ' תקעג
כה: שלשה עזין הם וקא חשיב כלב בחיות וטעם שלא אמר נמרמי מנוחות (בירדוגו) עמ' תקסז-תקסח
כה: שלשה עזין הם כלב בחיותדברי יואל מועדים ח"א ראש השנה דף קנב ע"ב
כה: שלשה עזין הןשמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קלב
כה: שלשה עזין הן וכו'תורת העולה ח"ב פרק י
כה: שלשה עזין הן וכו' ישראל עזין שבאומותאור התורה (תאומים, תשנט) עמ' שמג, תקסא, תשיז
כה: שלשה עזין הן ישראל - באומות, כלב - בחיות, תרנגול - בעופותבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' קמ
כה: שלשה עזין הן ישראל באומותדרשות הרא"ש (תשסו) ח"ב דרוש קעט עמ' צח, דרוש קצט עמ' קפ
כה: שלשה עזין הן ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופותדרכי ציון עמ' קיא
כה: שלשה עזין הן, כלב בחיותשמן ראש (כץ) פסח ח"א עמ' רלד
כה: שלשה עזין הן: ישראל - באומות, כלב - בחיות, תרנגול - בעופות. ויש אומרים: אף עז בבהמה דקה. ויש אומרים: אף צלף באילנותבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' סד, קמב
כה: שלשה עזיןקשוטי כלה (תשסג) עמ' צג
כה: תורמסא מקטע רגליהוץ דשונאי ישראלנזר הקדש ח"א עמ' ריט
כה: תנא משמיה דרבי מאיר מפני מה נתנה תורה לישראלמאיר בת עין (ביקיאם) דף צב ע"א
כה: תנא משמיה דרבי מאיר מפני מה נתנה תורה לישראל, מפני שעזין הם וכו' שאלמלא לא נתנה תורה לישראל אין כל בריה יכולה לעמוד בפניהם, והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש ג' עזין הם, ישראל באומות כלב בחיות תרנגול בעופות, ויש אומרים אף עז בבהמה דקה ויש אומרים אף צלף באילנותתולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפד, תתקעב, א'לו, א'מב
כו ע"א בכור שנפל לבור וכו' ר' שמעון אומר כל שאין מומו ניכר מבעור יום אין זה מן המוכןלחמי תודה דף קצג ע"ב
כו ע"א רש"י סתם רבי יהודה הוא ר"י ב"ר אילעי גנא דפלפלי עמ' קמא, קסג
כו ע"ב אי יש מוקצה לחצי שבת וברש"י ר"ה ואידברי פנחס (דאוויד) ח"ב עמ' רכה-רכו
כו ע"ב בין שנולד בו מום מעיו"ט ובין שנולד בו מום ביו"ט חכמים אומרים אין זה מן המוכןהר המוריה עמ' קעג
כו ע"ב בעי מיניה רב הלל מרבא יש מוקצה לחצי שבת או אין מוקצה לחצי שבת וכו'לחמי תודה דף קצג ע"ב, קצה ע"א
כו ע"ב ברש"י עיקר עשה דשריפת קרשים הוא שעת ביעורולחמי תודה דף קצא ע"ב
כו ע"ב מאירי, כל ז' שכבשו וז' שחלקו הי' הארון הולך עמם במלחמותיהם וכו'רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קנא
כו. בכור שנולד בו מום ביום טוב אסור משום מוקצהכתר תורה (תשסז) עמ' רמב
כו. מעשה מחום איש גם זומטר השמים (תשנ) דברים עמ' תפג
כו. רש"י - סתם ר' יהודה בש"ס הוא ר' יהודה בר אילעישם יחזקאל עמ' תסז
כו: אזמין דעתיה עילויהמקראי קדש (תשנג) עמ' תס
כו: ברש"י מתניתין מיירי בשאחזו ולא אחזומקראי קדש (תשנג) עמ' תנז
כו: רש"י ד"ה וכי תימאמאורי שערים עמ' שנז
כז גמרו בידי אדם לא קא מבעיא לן, כי קא מבעיא לן גמרו בידי שמיםאור חדש (הרטמן) פ"א אות 1372
כז ע"א אמר רבי משום קהלא קדישאישראל קדושים עמ' 5
כז ע"א ואגמרה לשמעתיה מפומיה דמרהדברי חנינא - ת"ת עמ' סו
כז ע"ב אפניא דמעלי יומא טבא הוה יתיב רבא וקא חייף רישיה וכו'זכור לדוד עמ' פג
כז ע"ב דגרמא אסור דתניאמשנת חיים ויקרא עמ' תה
כז ע"ב ההוא גברא דאיתי בכורא קמי דרבא וכו'מנחת קנאות עמ' ל, לה
כז ע"ב ומעשה ושאלו את ר' טרפון וכו' ונכנס לבית המדרש ושאלהר המוריה עמ' קמט
כז ע"ב חלה שנטמאההכתב והקבלה שמות פל"ה פסוק ג
כז ע"ב מום לא יהיה בו, מנין שלא יגרום לו ע"י דבר אחר וכו' ת"ל בל מוםס' חסידים סי' תתקי
כז ע"ב מנין שלא יגרום לו כו'משנת חיים במדבר עמ' שכג
כז ע"ב מנין שלא יגרום לו ע"י דבר אחרויקרא יעבץ עמ' פט
כז ע"ב פלוגתא דאמוראי מתי מתיר ר' שמעון נבילה לפני הכלביםלחמי תודה דף קצג ע"א
כז ע"ב רש"י ד"ה חלה - דרחמנא אחשבה להבערתןלקוטי שיחות חל"ח עמ' 11
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהלקוטי שיחות חי"א עמ' 47
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהאחרית השנים עמ' מא
כז ע"ב רש"י מצוותי' אחשביהימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' רסז
כז ע"ב תוס' ד"ה ועל - תרומה דצורך הדיוט וכו' ישרפנו ביו"ט וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 193
כז ע"ב תוס' ד"ה ועלמכשירי מצוה עמ' רמג
כז ע"ב תוס' ד"ה ועל החלהשיחות עבודת לוי סי' ט אות ב
כז ע"ב תוס' ד"ה ועל החלה שנטמאתבנין שאול עמ' קעט
כז ע"ב תוס' ד"ה ועל החלה שנטמאת, הקשו על פירש"י רהא דאין שורפין קדשים ביו"ט היינו משום טורח מלאכה, אבל הכא כשנותן החלה לכלבו אין כאן טורחלחמי תודה דף קצא ע"ב
כז ע"ב תוס' ד"ה ועלזכור לדוד עמ' פו
כז ע"ב תוס' שם - צליית פסחים היכי דחיא יו"ט הא אית בי' צורך גבוה וכו'לקוטי שיחות חי"ט עמ' 194
כז. אנא מסתברא אמריתפארת ציון (אבא שאול) עמ' שצג - ר"צ עמר
כז. אשלי רברביכד הקמח (מישור) עמ' יז
כז. את גרמת לי'משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שלג
כז. רבי שמעון וחבריו אמר הלכה כרבי מאיר אמרו והא אינהו קשישי מניה טובא אלא בשיטת רבי מאיר אמרוהשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רצב
כז. רש"י ד"ה אין פוסקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכג
כז. רש"י ד"ה חלהמקראי קדש (תשנג) עמ' שכה
כז. תוד"ה עלמקראי קדש (תשנג) עמ' תנח
כז. תוס' ד"ה אלא ר"מנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לו אות יז
כז: אייתי בוכרא לקמיה ררבאטוב טעם דברים עמ' עט
כז: דתליא באשלי רברבישבט מישראל (פרידמן) עמ' שפא
כז: חלה שנטמאת אסור להשליכה לכלביםחמודי צבי מועדים עמ' תקיד
כז: כי הא דההוא גברא דאייתי בוכרא לקמיה דרבא אפניא דמעלי יומא טבא, הוה יתיב רבא וקא חייף רישיה, דלי עיניה וחזייה למומיהשל"ה (תשנז) - מס' שבת אות יא
כז: מה חלה דקדישאאור חדש (הרטמן) הקדמה אות 439
כז: מחתכין את הנבילה לפני הכלביםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' רסו
כז: רא"ש סו"ס צד, בשם הרי"ץ גאות, וחתנים וכו' לובשין לבנים ומתעטפין לבניםקשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' קעב
כז: רש"י - חלה שנטמאת, שאין קדשים טמאים מתבערים ביו"ט וכו'דברי יואל פ' ויקרא דף יב ע"ב
כז: רש"י - דאין מבערין קדשים טמאים מן העולם ביו"ט, ולא תימא רוקא שריפה וכו' אלא גזרת הכתוב היא שאין קדשים טמאים מתבערים ביו"ט, דרחמנא אחשבה להבערתן הלכך מלאכה היאדברי יואל מועדים ח"ח עמ' רט
כז: רש"י - חלה שנטמאת, וכו' אין קדשים מתבערין ביו"ט דרחמנא אחשבי'עצי חיים על התורה עמ' קנה, שצג
כז: רש"י - חלה שנטמאת, רחמנא אחשביה להבערתועצי חיים - מועדים עמ' רפח, רצז, שיג, שלח
כז: רש"י - רחמנא אחשבה להבערתןשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' קפד
כז: רש"י ד"ה חלהפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' רפד, תפא*, ח"ג עמ' ריד
כז: תוס' ד"ה ועלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' קצה, ח"ג עמ' קפב
כז: תוס' ד"ה ועל, תחת תבשילו הואיל ואית ביה נמי צורך גבוה בטל ליה צורך הדיוטעצי חיים - מועדים עמ' רז, שא
כח ע"א אבל משיאה על גבי חברתהצלח רכב עמ' שא
כח ע"א אין משחיזין את הסכין ביו"ט אבל משיאה ע"ג חברתהבאר יוסף (תשמא) ח"א עמ' עח
כח ע"א אין משחיזין את הסכין וכו'אמרות ה' השלם ח"א עמ' תלה
כח ע"א אסור לשקול בשר במיםשלטי הגבורים (תשע) עמ' שט
כח ע"א הנהו שב בניתא וכו'שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תכט
כח ע"א כל הני מילי מעליותא תדרשון משמיס' חסידים סי' תתקעה
כח ע"א רבי יהודה מתיר אף מכשירי אוכל נפשראשית בכורי משה חיים ח"א מאמר כ
כח ע"ב אחד סכין שנפגמה וכו'טוב ירושלים בראשית פמ"ט פסוק י
כח ע"ב אחד שפוד שנרצם ואחד סכין שעמדה באנו למחלוקת וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 160-163
כח ע"ב אמר קרא לכם לכם לכל צרכיכםזכור לדוד עמ' פו
כח ע"ב הוא ולא מכשיריוגנת אגוז (תשמט) עמ' פ
כח ע"ב הלכה ואין מורין בןערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 164
כח ע"ב הלכה ואין מורין כןטהרת יו"ט חי"ח עמ' מג
כח ע"ב להעביר שמנוניתאתתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' רכב
כח ע"ב להעביר שמנוניתאתתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' תעב {מכאן שרשאי לשנות במקום שאין מורין כן}
כח ע"ב לכם לכל צרכיכםאמרות ה' השלם ח"א עמ' פט
כח ע"ב לכם לכל צרכיכםהמאור הגדול (גר"א) עמ' תתמט
כח ע"ב לכם לכל צרכיכםלב דוד (תשסט) עמ' קו
כח ע"ב לכם לכל צרכיכםמצווה ועושה ח"א עמ' תרה
כח ע"ב לכם לכל צרכיכםעבודת עבודה (תשסד) עמ' קעו
כח ע"ב מתניתא מלכתאמאמרי אדמו"ר הזקן תקסג עמ' קיג
כח ע"ב מתניתין ומתניתא רב מלכיא וכו' וסימניך מתניתין מלכתאמגילת סמנים עמ' נג
כח ע"ב מתניתין מלכתא ס' המאמרים (רש"ב) תרעב עמ' א'שע, א'שעח
כח ע"ב מתניתין מלכתא+תורת חיים (ר' דובער) שמות דף ע ע"א, עב ע"א
כח ע"ב מתניתין מלכתאבשעה שהקדימו תער"ב ח"ג עמ' אלף שע, אלף שעח
כח ע"ב מתניתין מלכתאתורת חיים (ר' דובער) שמות דף ע ע"א, עב ע"א, רצא ע"ג
כח ע"ב קיים אברהם אבינו אפילו עירוב תבשיליןאבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סו
כח ע"ב תוס' ד"ה איכא בינייהומגילת סמנים עמ' נג
כח. אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדיד דוד (אופנהיים) עמ' עו
כח. אין משחיזין את הסכיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמט
כח. אין משחיזין את הסכיןשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קסח
כח. אין משחיזין את הסכין ביו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נה
כח. אין משחיזין וכו'מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד) עמ' סז
כח. לכם לכל צרכיהםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' תפח
כח. רבי חייא ורבי שמעון ברבי שוקלין מנה כנגד מנה ביום טוב כמאן לא כרבי יהודה ולא כרבנן וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות קלא
כח. שלשה עזים הם, עז בבהמה דקהדרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים) עמ' 147
כח. תוס' ד"ה גריפתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמט
כח: הוא ולא מכשיריויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצד
כח: הוא ולא מכשיריומאמרי הרמ"ע (תשסא) - מאמר צבאות ה' עמ' לו
כח: הוא לבדו יעשה הוא ולא מכשיריויוסף לקח כרך א ח"א עמ' רצט
כח: הלכה ואין מורין כןודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' נה
כח: ור' יהודה אמר קרא לכם לכם לכל צרכיכםדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רעח ע"א
כח: לכם ולא לנכריםנטריקן (תשעד) עמ' קנ
כח: לכם להיתר הנאהצדקת יוסף עמ' קפא
כח: לכם לכל צרכיכםויגד יעקב עמ' שג
כח: לכם לכל צרכיכםלקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' עא, עב, עה, קיד, קסב, קצב, ריב
כח: לכם לכל צרכיכםצדקת יוסף עמ' קצה
כח: לכם, לכל צורכיכםשמן ראש (כץ) חלקים א-ח - דברים עמ' רטו
כט ע"א אבא שאול מוכר שמן היה והיו לו מדות הרבה וכו'לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רנט
כט ע"א אבל קודר הוא קב או קביים ונותן לפני בהמתודבר טוב עמ' תפד
כט ע"א אמר אביי השתא דאמר שמואל אסור ותנא דבי שמואל מותר וכו'הר המוריה עמ' רמט
כט ע"א אמר אביי השתא דאמר שמואל אסור ותנא דבי שמואל מותר וכו'מגילת סמנים עמ' נ, סה
כט ע"א באבא שאול בן בטניםפרי חיים (קנולר) פרשת קדושים
כט ע"א גזל וא"י למי גזל יעשה בהן צרכי רביםגבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלז
כט ע"א גזל וכו' יעשה צרכי רביםמכתב מאליהו - מועדים ח"ב עמ' תי, תפד, תקצד
כט ע"א הוא כנס שלש מאות גרבי יין וכו', ורש"י ד"ה לפני הגזברים, וד"ה אמרו להםאמרות ה' השלם ח"ד עמ' כז-כח
כט ע"א היה מודד מערב יו"טאמרות ה' השלם ח"ו עמ' רל
כט ע"א מעשה באבא שאול בן בטנית וכו' כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדותאוצרות חיים - אישים ח"א עמ' כ
כט ע"א רש"י ד"ה לפני הגזבריםדרש אברהם (אשכנזי) ח"א דף קלא ע"ג
כט ע"א תוס' ד"ה המביאחלקו של יוסף (אמאדו) דף כ ע"ג
כט ע"ב הלכה למעשהעשרה מאמרות (תשס) עמ' קלב
כט ע"ב ובלבד שלא יזכיר לו סכום מידהדבר טוב עמ' תפב
כט ע"ב ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקחאגרות הראיה ח"ה עמ' י
כט ע"ב לולב היבש ותוס' ד"ה לולבאיש מבין ח"א דף ע ע"ד
כט. אבא שאול בן בטנית וכו' כנסו שלש מאות גרבי שמן ממצוי המדותנועם אלימלך (תשסא) עמ' רל
כט. 'אדבריה' הוא לשון הנהגהאור אברהם (זוועהיל) עמ' קסו
כט. אומר אדם לחנוני מלא לי כלי זההרי"ף פ' דף רצד ע"ב; כסף משנה הלכות יום טוב פרק ד דף רכה ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קנט ע"ג
כט. אומר ארם לחברו מלא לי בלי זה, אבל לא במדה וכו'של"ה (תשנז) - מס' שבת אות ע
כט. אם אינו יודע ממי גזל יעשה צורכי רביםערבי נחל (תשסד) עמ' תתרסד
כט. גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תקלט
כט. גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםמצווה ועושה ח"ב עמ' תרצה
כט. גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםפאר יעקב ח"א עמ' נג
כט. גזל ואינו יודע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםשמן ראש - ימים נוראים עמ' רב
כט. גזל ואינו יורע למי גזל יעשה בהם צרכי רביםשל"ה (תשנז) עשרה הלולים אות נא
כט. הביאום לפני הגזברים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קלא ע"ד
כט. יעשה בהן צרכי רביםגור אריה דברים פכ"ה הערה 100
כט. מעשה באבא שאול בן בטנית שהיה ממלא מדותיו ונותנן ללקוחות מפני מצוי המרותתפארת צבי במדבר עמ' קעז
כט. רש"י ד"ה א"ל חב' אין אתם זקוקיםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רז ע"א
כט. רש"י ד"ה לפני הגזבריםצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף רו ע"ג
כט. שקילי טיבותיך ושדיא אחיזרידרך חיים (תשע) סוף פ"ו הערה 62
כט. ת"ר הוא כנס שלש מאות גרבי יין בלברורי המדות וכו'חיי שלמה עמ' רמז
כט. ת"ר הוא כנס שלש מאות גרבי יין מברורי המדותישרש יעקב (אבולפיה) עמ' פד
כט: המביא כדי יין ממקום למקום לא יביאם בסל ובקופה וכו'בן מלך - שבת עמ' קפה
כט: שקלה טיבותיה ושדיא אחזראבאר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 888-887
ל מוטב יהיו שוגגיןבית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 4, 6, 8
ל מוטב שיהיו שוגגין ולא יהיו מזידיםס' חסידים סי' לט
ל ע"אשמחה לאיש (אלישר) דף יג ע"ג
ל ע"א דהא תוספת יום הכפורים דאורייתא הוא וכו'הר המוריה עמ' ריד, רסג
ל ע"א הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידיםבית אלהים שער ב עמ' שג
ל ע"א הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןברית עולם (תשסט) עמ' קלג
ל ע"א הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין וכו'ס' חסידים סי' רסב
ל ע"א הני נשי דאכלן משתייןתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' קנב, שעח
ל ע"א והא הני נשי וכו' ולא אמרינן להו ולא מידי אלא הנח להם לישראל וכו'זכור לדוד עמ' פא
ל ע"א והא נשי דידן דאכלי ושתי ע אורתא צבא אהרן - שבת תשובה עמ' עג
ל ע"א והא נשי דידן דאכלי ושתי עד אורתא+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' עג
ל ע"א מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רס
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגיןדרשות מהר"ם בנעט עמ' קלג
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגיןלב אליהו (תשסה) שמות עמ' נו
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןדרשות הצל"ח השלם עמ' קפב, שכז
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןלהוגה דעות פ"ו ה"ז
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןתורת מנחם חי"ד עמ' 131
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןתורת מנחם חנ"א עמ' 386
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןתורת מנחם חס"א עמ' 126
ל ע"א מוטב שיהיו שוגגין וכו'תורת מנחם חמ"ג עמ' 232
ל ע"א פני יהושע וצל"ח בנשים בתוספת יו"כתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רפב, רפג
ל ע"א ר"ן (טז:)תיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שמה, ח"ב עמ' קנג
ל ע"א תוד"ה דהא+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' סח
ל ע"א תוס' ד"ה דהאצבא אהרן - שבת תשובה עמ' סח
ל ע"א תוס' ד"ה דהאתיבת גמא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שנח
ל ע"א תוס' ד"ה תנן וכו'לב חיים חלק ב (סימן ט) דף י ע"ד
ל ע"א תוס' יוה"כ דאורייתאלקוטי שיחות חי"ט עמ' 57
ל ע"ב באומר איני בודל מהם כל בה"ש דלא חלה קדושה עלייהו אבל עצי סוכה דחלה קדושה עלייהו אתקצאי לשבעה, ורש"י ותוס' שםבאר יוסף (תשמא) ח"ג עמ' סא
ל ע"ב הנח להם לישראל, מוטב שיהיו שוגגיןחיי נפש ח"ב עמ' ו, רצו
ל ע"ב כשם שחל שם שמים על החגיגה, כך חל שם שמים על הסוכהקרן לדוד דברים עמ' רפג
ל ע"ב רש"י ד"ה לה' ור"ה על החגיגהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 350
ל ע"ב שכשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל שם שמים על הסוכהלקוטי שיחות חי"ט עמ' 357
ל עצי סוכה אסורין וכו', ותוס'מאורי אור (טייטלבוים) עמ' רצא
ל פנ"י - בענין נשים במ"ע שהזמ"גברכת אבות עמ' קסה
ל. אבל עצי סוכה דחל קדושה עלייהופרפרת משה ח"ב עמ' קכד, קלז
ל. דקא סתר אהלאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכד
ל. הנח להם לישראל מוטב יהיו שוגגיןפרפרת משה ח"ב עמ' נז
ל. הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזיריןעצי חיים על התורה עמ' תנד
ל. הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזיריןשל"ה (תשנז) תושבע"פ אות רכט
ל. הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין וכו' ואכלי ושתו עד שחשכה ולא אמרינן להו ולא מידישל"ה (תשנז) - תולדות אדם אות ד, ה
ל. יומא אריכתאמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קעא
ל. מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידיםמבשרת ציון ח"ב עמ' רי
ל. מוטב שיהיה שוגגין ולא מזידיןבוצינא דנהורא (תשסז) עמ' רכו
ל. מוטב שיהיו שוגגיןנפש הרב עמ' רצד
ל. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרלב
ל. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןמקראי קדש (תשנג) עמ' תעב, שבות יעקב (אבולפיה) עמ' יא, רכא, רנד
ל. מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןפאר יעקב ח"ב עמ' תתלו
ל. מוטב שיהיו שוגגיןחיי נפש ח"א עמ' לג, שמא ע"א
ל. נשים מצווין על תוספות יוה"בתיבת גמא (תשסז) עמ' קז
ל. תוד"ה האנפש הרב עמ' קנד
ל. תוד"ה תנן לדידןנפש הרב עמ' קעג
ל. תוס' אין אנו בקיאין וכו'ישא מדברותיך - מגילה עמ' קב
ל. תוספת יוה"כ דאורייתאיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קטו
ל: הני נשי דאכלי עד שחשיכה מוטב יהיו שוגגיםמקראי קדש (תשנג) עמ' קסד
ל: ואם התנה וכו'פרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקסה
ל: יושב ומצפהדרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצז
ל: כל ימי חג הסוכות כחד יומא אריכתא דמיויברך דוד עמ' יח
ל: מותר השמן שבנר ושבקערה אסורשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק יג אות ד
ל: סוכה דלא מפסקי לילות מימים הוי כיומא אריכתאגנת אגוז (תשעב) אות תיד
ל: סככה כהלכתה, ועטרה בקרמים ובסדינין המצויירין וכו' אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון של חגשל"ה (תשנז) - מס' סוכה אות ה
ל: עצי סוכה אסורים בהנאה כל שבעהיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קיח
ל: רש"י מטפחין יד על ידישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
ל: תוס' בשם ר"ת דבכדי הכשר סוכה אסור מן התורה להשתמש בעצי סוכהויגד יעקב עמ' שכ
ל: תוס' ד"ה אבל עצי סוכה מה חג לה' אף סוכה לה', היינו כגון בב' דפנות ושלישי אפי' טפחעצי חיים על התורה עמ' שנח
לא ע"א ותוס' ד"ה ור"יאיש מבין ח"א דף מז ע"ב
לא ע"ב מודים חכמים לר' מאירתורת מנחם חל"ט עמ' 61
לא ע"ב תוס' ד"ה ונפחת, היכא דלא שייך למינקט דברי אותו התנא לא מיקרי סתםלחמי תודה דף רח ע"א
לא ע"ב תוס' ד"ה ונפחת, מוזכר רבינו הרמב"ם ז"למצווה ועושה ח"א עמ' תקנט
לא. איזה הוא קרפףישא מדברותיך - מגילה עמ' ריא
לא. תוס' ד"ה מן לא שייך עימור אלא במקום שגדילים שםבשבילי התלמוד ח"א שבת צו ע"ב
לב ג' חייהם אינם חיים וי"א מי שאין לו אלא חלוק אחדמנחת אליהו (תשנט) עמ' רטו
לב המצפה לשולחם חבירו עולם חשך בעדושרגי טובא דרוש ט
לב המצפה לשלחן חברומקוה המים עמ' קמא
לב הני מערב רב קאתודברים אחדים (תקמח) דף פז ע"ד
לב הני מערב רב קאתודברים אחדים (תשמו) עמ' שי
לב כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוהמדרש והמעשה שמות פרשת תצוה
לב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינואוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמח
לב כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיםשארית מנחם ח"ג עמ' קמ
לב ע"א כל המרחם בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינונתיב התורה (סאלים) שמות עמ' קעז
לב ע"א פשיטא למאי חזי תני ר' חייא וכו'ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 183, 182
לב ע"ב אף חייו אינן חייםבאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רז
לב ע"ב בר מרינוס וכו'סמיכה לחיים (סימן ה) דף כ"ו ע"ד (ד"ה וראיתי)
לב ע"ב ג' חייהם אינם חייםזכר דוד על התורה עמ' ר
לב ע"ב ג' חייהן אינם חיים המצפה לשולחן אחריםדרשות הצל"ח השלם עמ' שו
לב ע"ב ג׳ חייהם אינם חייםדברי חנינא - רפואה עמ' קטו
לב ע"ב המצפה לשולחן חבירו חייו אינם חייםלהעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' יב
לב ע"ב המצפה לשולחן חברו חייו אינם חייםלחם רב על סדור התפילה אות תשנט, תתקלא
לב ע"ב המצפה לשלחן אחריםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' שכה
לב ע"ב המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוחכמת התורה ויגש עמ' רמג
לב ע"ב המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוחכמת התורה וירא עמ' תקפג
לב ע"ב המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' רעד
לב ע"ב המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בערוקהלת יעקב חנוכה עמ' קמה
לב ע"ב המצפה על שולחן אחרים עולם חשך בעדובאר משה (אפשטיין) שמות עמ' רה, דברים עמ' תרפב, תתרב
לב ע"ב המצפה על שלחן אחריםשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' יב, ח"ב עמ' רלו
לב ע"ב המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדוקרן לדוד בראשית עמ' שצח, שמות עמ' רי, ויקרא-במדבר עמ' ת
לב ע"ב המרחם על הבריותעמק המלך (תשסג) עמ' 392
לב ע"ב המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינומתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה עמ' 214, 17, 4
לב ע"ב המרחם על הבריות וכו' מזרעו של אברהםישראל קדושים עמ' 53, קדושת השבת סי' א (עמ' 2)
לב ע"ב הני מערב רב קאתומאמרי הראי"ה עמ' 60 {כי היסוד של הסימן של הערב-רב בנוי בדבר המדות הטהורות היסודיות של ישראל בכלל, וכמו שאמר דוד, על הנתינים והגבעונים, לא מזרע ישראל חמח, שלשח סימנים יש באומח זו רחמנים, בישנים, גומלי חסדים, כל מי שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו, ומכלל הן אתה שומע לאו, ביבמות ע"ט א, והמדות הקדושות הללו אינן בעיקרן תלויות בבחירה, כי הן בכלל המתנות היקרות והטובות שנתן הקב"ה לישראל בחסדו, וכלשון הירושלמי בקדושין פ"ד ה"א, על סוגיא דהרחקת הנתינים דהתם, שלש מתנות טובות נתן הקב"ה לישראל, רחמנין, ביישנין וגומלי חסדים, וכהא דביצה ל"ב ב' בעובדא דשבתאי בר מרינוס, דאמר, הני מערב רב קאתי, וכל המרחם על הבדיות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל שאינו מרחם על הבריות, בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו, ועיקר הסימן היסודי של הזוהר הוא כמ"ש בבראשית כ"ה ב' בעניני הסוגיא דערב רב שם, שהם אינם חוששים לטובת ישראל, והם נוטים לאומות העולם יותר מלישראל, אם יחזון לישראל בדוחקא מתרפין מינייהו, ואית לון רשו לשיזבא לון ולא בעאון, ומתרפין מאורייתא ומאלין דמשתדלין בה, למיעבד טב עם עכו"ם, ועוד סימן לערב רב, שהם מזלזלים בתלמידי חכמים, שע"ש כך נקראו 'ענקים' לגדיעותא, דמזלזלין לאלין דאתמר בהון 'ענקים לגרגרותיך', ובודאי כך הוא המדה של כל אלה ששונאים את האומה בכלל, וכופרים בסגולותיה, שהם מבזים את התורה ותלמידי חכמים ביסוד דרכם הרעה, מה שאין כן אלה המודים בסגולת האומה, אעפ"י שיחו עדיין רחוקים מקדושה בדרך אמת, מ"מ עלולים להכיר ולידע שהתורה היא נשמתן של ישראל, ומתפארים הם עכ"פ לפי מושגם "בספרותנו העתיקה" ומכבדים אותה, וממילא מכבדים הם ג"כ במדה ידועה את לומדיה, וכשמתנהגים עמהם בנחת כדאוי לדברי חכמים שבנחת נשמעים, הם ג"כ נכנעים מפני הדר קדושתה של התורה, מפני שסוף סוף אחדותן של ישראל מאירה בהם איזו הארה מקודשת, וחפצים הם תמיד לעבוד דוקא בעד הכלל, ולא להתרפות מלעזור לישראל בשעת דחקן"}
לב ע"ב ואמר רב נתן בר אבא אמר דב כל המצפה על שלחן אחדים עולם חשך בערו, שנאמר 'נרד הוא ללחם איה ירע כי נבון בידו יום חשך'. רב חסרא אמר אף חייו אינן חיים. תנו רבנן שלשה חייהן אינם חיים, ואלו הן המצפה לשלחן חבירו, ומי שאשתו מושלת עליו, ומי שיסורין מושלין בגופוכתב סופר אגדות כאן
לב ע"ב וגזרו רבנן על בנין עראילקוטי שיחות ח"ו עמ' 166
לב ע"ב כי הא דשכתי בר מרינוס שאל מזוני כו'סוכת דוד (שירירו) דף קלב ע"ד
לב ע"ב כיון שנצרך לבריות עולם חשך בעדובמסילה נעלה עמ' רנז, שמב
לב ע"ב כיון שנצרך לבריות עולם חשך בעדושיחות הר"ן (תשע) ח"א עמ' רכט
לב ע"ב כל המצפה לשולחן אחרים חייו אינם חייםלחם רב על סדור התפילה אות תתסא
לב ע"ב כל המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדולחם רב על סדור התפילה אות תשנו
לב ע"ב כל המצפה על שולחן אחרים עולם חשך בעדושבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' תקט
לב ע"ב כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשוך בעדוברית שלום (תעח) דף ב ע"א
לב ע"ב כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשוך בעדוברית שלום (תשסח) עמ' ז
לב ע"ב כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשוך בערולחמי תודה דף ח ע"א, פט ע"א
לב ע"ב כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדו וכו' אף חייו אינן חייםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שלב, שלד, שלה
לב ע"ב כל המצפה על שלחן חביתישועה ורחמים עמ' קיא
לב ע"ב כל המרחם וכו' מזרעו של אברהם אבינולקוטי שיחות חלק ל עמ' 66, 62
לב ע"ב כל המרחם על הבריות - בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות - בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינוצניף מלוכה (רייז) עמ' סג
לב ע"ב כל המרחם על הבריותשער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' צב
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"אבאר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שח, דברים עמ' ריד, תקסט
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"אלחם רב על סדור התפילה אות א' טז
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' קלז
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינוברכת מועדיך לחיים ח"א דף ט ע"ב [ל ע"ב ד"ה ובזה]
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינוזך ונקי עמ' רה
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינולחמי תודה דף עז ע"א, קג ע"ב
לב ע"ב כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינולפרקים (תשסב) עמ' שה
לב ע"ב כל המרחם על הבריות ושהוא מזרעו של אברהם אבינו וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט ע"ג (דף ל' ע"ב ד"ה ובזה)
לב ע"ב כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמיםקרן לדוד בראשית עמ' קל
לב ע"ב כל המרחם על הבריות, בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינושיחות הרב צבי יהודה דברים עמ' 320
לב ע"ב כל מי שאינו מרחםמשיבת נפש עמ' ל
לב ע"ב מי שאין לו אלא חלוק אחד חייו אינם חייםס' חסידים סי' קעא
לב ע"ב מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינוארוחת תמיד עמ' שנט ע"א ד"ה לבן
לב ע"ב מי שאשתו מושלתעולם הפוך פרק פא
לב ע"ב מי שיסורים מושלים בגופושער הבטחון עם "ובתורתו יהגה" עמ' רנט
לב ע"ב מי שנצרך לשלחן אחרים עולם חשך בעדוחכמת התורה בא עמ' קע
לב ע"ב משום דקא מתקן מנאס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכא
לב ע"ב עין יעקב - כל המצפה לשלחן חברו העולם חשך בעדואוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שלא
לב ע"ב עשירים שבבבל יורדים לגיהנוםתורת אליהו עמ' שצד
לב ע"ב עתירי בבל יורדי גהינם הםברכת מועדיך לחיים ח"א דף ט ע"ב [ל ע"ב ד"ה ובזה]
לב ע"ב עתירי בבל יורדי גהינם הם וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף ט ע"ג (דף ל ע"ב ד"ה ובזה)
לב ע"ב עתירי בבל יורדי גהנם הםראשית דעת (קורח) סי' נג אות יא
לב ע"ב עתירי בבל יורדי גיהנם הםאוצרות חיים - מעשה הצדקה עמ' שמג
לב ע"ב עתירי בבל יורדי גיהנם הםדרכי התשובה עמ' קנ
לב ע"ב עתירי בבל יורדי גיהנם הםלדור ולדורות ח"א עמ' ר
לב ע"ב עתירי בבל יורדי גיהנםביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן) פרק לא פסוק יז
לב ע"ב רש"י בד"ה ואין גורפין תנו' דמתקן מנא וכו'לשון ערומים לשונות הרא"ם דף יא ע"ג
לב ע"ב שבתאי בר מרינוס אקלע לבבלישועה ורחמים עמ' ו
לב ע"ב שלושה חייהן אינם חייםדברי סופרים סי' ו (עמ' 5)
לב ע"ב שלשה חייהם אינם חיים וכו' המצפה לשלחן חבירוזרע שמשון ויגש אות יא
לב ע"ב שלשה חייהם אינם חיים וכו' ומי שאשתו מושלת עליוחסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה) עמ' קצג
לב ע"ב שלשה חייהם אינם חייםרב שלום (אדלר) עמ' רעח
לב ע"ב שלשה חייהם אינן חייםמאורי אור (אתרוג) פ"כה ה"ה
לב ע"ב שלשה חייהן אינם חייםקהלת יעקב פסח ח"א עמ' מו
לב ע"ב שלשה חייהן אינם חיים המצפה לשולחן חבירו ומי שאשתו מושלת עליו ומי שיסורין מושלין בגופומגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' רפ
לב ע"ב שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו וכו'דרושי רבינו משה מאימראן ח"ב עמ' קכד, קצג
לב ע"ב שלשה חייהן אינם חיים וכו'אמרות ה' השלם ח"ג עמ' שמא
לב ע"ב שלשה חייהן אינן חיים מי שיסורין שולטין בגופוברית שלום (תשסח) עמ' שכב
לב ע"ב שלשה חייהן אינן חיין מי שיסורים שולטין בגופוברית שלום (תעח) דף נ ע"ד
לב ע"ב ששה דברים בפתילה וכו'לב חיים חלק ב (סימן קצד) דף קכ"ז ע"א (ד"ה תשובה)
לב שבתי בר מרינוס וכו'מערב רב קאתוצמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קסו ע"ד
לב שלושה חייהן אינם חייםדרך חיים (תשע) פ"ו הערה 1393
לב שלש' חייהם אינם חיי'בינת יששכר דף כב ע"ב
לב. בנין קבע אסרה תורהמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קצט
לב. בעצי סוכה לא מהני תנאי - בעל המאור, רשב"אאור אברהם - תשובה עמ' תפה
לב. המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל פ' בהר דף שא ע"ב
לב. המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל פ' תצוה דף ערה ע"ב
לב. המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל מועדים ח"ד דף ערה ע"ב
לב. חותכה באור לשתי נרותצמח צדיק (תשסז) עמ' ג, רפו, דש, שצה
לב. כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדופאר יעקב ח"ב עמ' תשלו, ח"ג עמ' מו
לב. כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם וכו'ישמח ישראל (אלכסנדר) בראשית עמ' מד
לב. כל שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינוהגות לב עמ' 98
לב. שהוא מזרעו של א"אמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רג
לב: אין מקיפין שתי חביותדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 379-378
לב: אין מקיפין שתי חביותרב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' תז
לב: בידוע שהוא מזרע אברהםאהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' קפז
לב: בנין עראיתשבי (תשסה) עמ' רה שורש ערע
לב: בעא מנייהו עסקי ולא יהבוכתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים עמ' פט
לב: ג' חייהם אינם חייםודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רלח
לב: ג' חייהם אינם חייםתורת יחיאל בראשית עמ' שעח, שצח
לב: ג' חייהם אינם חיים וכו'יפה תאר (תשעח) ח"ב עמ' תקא
לב: ג' חייהן אינן חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירוחכמת שלמה (לוריא, שמב) מסכת ביצה דף י ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' כד דף יד ע"ד
לב: ג' חייהן אינן חיים, ואחד מהם מי שיסורין מושלין בגופושם יחזקאל עמ' תז
לב: ג' מימרות רב נתן - מוחטין את הפתילה, עתירי בבל יורדי גיהנם, המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדומשנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ריז {סמיכות ג' המימרות, ללמד זכות על עשירי בבל שלא הטיבו לשבתאי כדי להועיל לו}
לב: גזירה שמא יעשה אהלמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמח
לב: המצפה לשולחן אחריםרמון פרץ (אריאל, תשסא) עמ' קיט
לב: המצפה לשולחן אחרים עולם חשוך בעדוויגד יעקב עמ' תקכג
לב: המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדויגל יעקב (תשנג) מקץ אות קצג, ויקהל אות קסט
לב: המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדופרדס יוסף (פצנובסקי) ח"א עמ' שכה
לב: המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדו וחייו אינם חייםמאמרי שלמה ח"א עמ' קצו
לב: המצפה לשולחן חבירו עולם חשך בעדוברית אברם עמ' תקצ
לב: המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדוהישר והטוב (תשסג) עמ' קיג, קל
לב: המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדודרשות דבר צבי עמ' קלג
לב: המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדויגל יעקב (תשעד) ח"א עמ' תנט, ח"ב עמ' שפד
לב: המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל פ' וירא דף שעט ע"ב, פ' חיי שרה דף תפד ע"א, תקטז ע"א, פ' ויחי דף תצה ע"ב
לב: המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדוויואל משה מאמר א סי' קנט עמ' קנז
לב: המצפה על שלחן אחרים עולם חשוך בעדו, אף חייו אינן חייםמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' יא, פה, פו, קנט, תקיב
לב: הסומך עצמו על שולחן אחרים העולם חשך בערומפי ספרים וסופרים ח"ג עמ' פט
לב: ולא יהיה ח"ו אשתו מושלת עליואור השמש (תשסח) עמ' יד
לב: חיים בלי הנאה אינם חיים - רש"יקריאה בקריה ח"א עמ' קנ
לב: חיים בלי הנאה אינם חייםקריאה בקריה ח"א עמ' קנ
לב: כל המצפה לשולחן אחרים עולם חשך בעדומלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' שעד
לב: כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדודרש משה (קלנברג) ח"א דף סא
לב: כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשוך בעדושמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' תקע
לב: כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל מועדים ח"ב שמחת תורה דף תשג ע"ב
לב: כל המצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדועמוד הימיני (קלינמן) עמ' קנב
לב: כל המצפה לשלחן חבירו העולם חשך בעדומאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צ ע"ב
לב: כל המצפה לשלחן חבירו עולם חשך בעדומאור עינים (פינטו, תג) ערובין פרק ח דף צ ע"ב
לב: כל המצפה על שולחן אחרים עולם חשך בעדוערוגת הבושם (תשעא) בראשית עמ' תעב, שמות עמ' שמ
לב: כל המצפה על שלחן אחדים, עולם חשך בעדו וכי'דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קי
לב: כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדואגרת הטיול (תשעה) עמ' רט
לב: כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדודברי יואל פ' במדבר דף נה ע"א
לב: כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדודרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1529
לב: כל המצפה על שלחן חבירו העולם חשוך בעדותהלה לדוד (סקאליע) ספרים ג-ד עמ' עח
לב: כל המרחם הוא מזרעו של אברהםיפה תאר (תשעח) ח"א עמ' שה
לב: כל המרחם על הבדיות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינונטעי אשל בראשית עמ' קלב
לב: כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"א וכו'דעת תורה דברים ח"ב עמ' ז
לב: כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אאע"העצי חיים על התורה עמ' קלט
לב: כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינודרושים וחומר לדרש (ניסנבוים) עמ' 104
לב: כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינובנין משה (מייזליש) ח"א עמ' צח
לב: כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינומאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צ ע"ב
לב: כל המרחם על הבריות וכו'כנסת מרדכי בראשית עמ' סד
לב: כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיםדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת מטות דף קמז ע"ג
לב: מי שאשתו מושלת עליו חייו אינם חייםגור אריה דברים פכ"ה הערה 109
לב: מי שאשתו מושלת עליוקשוטי כלה (תשסג) עמ' עח
לב: מי שיסורים שולטין בגופו חייו אינם חייםנתיב התשובה עמ' נה
לב: מי שיסורין מושלין בגופואור חדש (הרטמן) פ"ט אות 263
לב: מי שיסורין מושלין בגופותפארת ישראל (הרטמן) עמ' תשלד הערה 53
לב: מי שיסורין מושלין בגופו חייו אינן חייםהקשורים ליעקב (תשעח) עמ' טז
לב: מי שיסורין מושלין בו אין חייו חייםדרך חיים (תשע) פ"א הערה 86, פ"ד הערה 448, פ"ו הערה 654, 672
לב: מי שמצפה לשלחן אחרים עולם חשך בעדובית יצחק (ויינברגר) עמ' שמו
לב: מעשה בשבתאי בר מרינוסדולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' לג
לב: מתקן מנאדעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות רט
לב: עשירי בבל יורדי גיהנםבית שלום מרדכי עמ' נז
לב: עשירי בבל יורדי ניהנום הםלב אביגדור עמ' קנא
לב: עתירי בבל יורדי גהינם הםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"ג
לב: עתירי בבל יורדי גיהינום הם וכו'יפה תאר (תשעח) ח"א עמ' רנא
לב: עתירי בבל יורדי גיהנום הם וכו' כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינופאר יעקב ח"ד עמ' קלח, קלט
לב: עתירי בבל יורשי גיהנוםדרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2059
לב: עתירי בכל יורדי גיהנםביאור הגר"א על משלי פרק לא פסוק יז
לב: רש"י - עולם חשך בעדו וכו' כלומר חשך פרוס לפניו, הכל עליו כחשךדברי יואל מועדים ח"ט עמ' קי
לב: שבתאי בר מרינום אקלע לבבל בעא מינייהו עסקא ולא יהבי ליה וכו' כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של א"א וכו'מטר השמים (תשנז) עמ' שכא
לב: שלושה חייהם אינם חייםאהל שלמה (סגל) בראשית עמ' רמב, שצא
לב: שלשה חייהם אינם חייםולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' צט
לב: שלשה חייהם אינם חיים אלו הן המצפה לשלחן חברו וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף י ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כד דף יד ע"ד
לב: שלשה חייהם אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן אחרים וכו'לב אביגדור עמ' קמט
לב: שלשה חייהם אינם חיים וכו'מנחת אליהו (תשסא) עמ' שו
לב: שלשה חייהם אינם חיים וכו' מי שאשתו מושלת בושבח נעורים עמ' רלה
לב: שלשה חייהם אינם חייםברכת חיים ח"ב עמ' 232
לב: שלשה חייהן אינם חייםהמאור שבתורה (שפירא) שמות עמ' רלז
לב: שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו וכו'פאר יעקב ח"א עמ' סב
לב: שלשה חייהן אינם חיים ואלו הן וכו' ומי שיוסרין מושלין בגופודרך חיים (תשע) פ"ד הערה 999
לב: שלשה חייהן אינם חיים וכו' ויש אומרים אף מי שאין לו אלא חלוק אחרמבשר טוב - חנוכה עמ' קה
לב: שלשה חייהן אינם חיים וכו' ומי שאשתו מושלת עליונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' י אות ג
לב: שלשה חייהן אינם חיים, ואלו הן; המצפה לשלחן חבירו, ומי שאשתו מושלת עליו..אור חדש (הרטמן) פ"א אות 1410
לב: שלשה חייהן אינן חיים, המצפה לשלחן חברו, ומי שאשתו מושלת עליו, ומי שיסורין מושלין בגופודרך חיים (תשע) פ"ב הערה 394
לב: שפלות הסמוך על שולחן אחריםשיחות לספר בראשית עמ' שצ
לג ע"א אין מוציאין את האור וכו'שופרא דישראל (תשסו) עמ' רצב
לג ע"א אין מוציאין את האור וכו' ולא מן המיםביאורי הזוהר (ר' דובער) דף סא ע"ג
לג ע"א אין מוציאין את האור כו' ולא מן המיםעשרה מאמרות (תשס) עמ' [תפג]
לג ע"א ומגבבהכתב והקבלה במדבר פט"ו פסוק לב
לג ע"ב אוכלי בהמה אין בהן משום תקון כליהר המוריה עמ' קעט
לג ע"ב י"א אף מי שאין לו אלא חלוק אחד חייו אינם חייםס' חסידים סי' קעא
לג ע"ב כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדודרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקכג ד"ה ואמרו, ח"ב עמ' תכג ד"ה ואני
לג ע"ב רכא פר"א ורבץ פר"א וכו' כי רב יהודה הוא מפשח ויהיב לן אלותא וכו'לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' רצז
לג ע"ב תוד"ה פילקוטי שיחות חל"א עמ' 191
לג ע"ב תוס' - ביו"ט ליכא נשמה יתירהאור אברהם שמות עמ' רעא
לג ע"ב תוס' - למה אין מברכין על הבשמים במוצאי יו"טקרן לדוד מועדים (תשסח) עמ' שלב
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינןבי חייא ח"א עמ' רפו
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינןדברי שאול בראשית עמ' תקב
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן בי רב יהודה, למה נמנעו כשחל יו"ט במ"ש מלהריח בשמים וכו' אין שייך לפרושי טעמא משום אש גיהנם שמתחיל לשרוף ולהסריח ולכך מברכינן בכל מ"ש דעלמא וכשחל יו"ט במ"ש אז אין האש מתחיל לשרוף ולהסריח ולכך לא מברכינן דהא גם ביו"ט שובת וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' א סי' צו
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן, בא"ד, משום נפש יתירה שאבד וכו'באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תט-י
לג ע"ב תוס' ד"ה כי הוינן... משום אש גיהנם וכו'באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכז
לג רש"י - ד"ה במוסתקי, מפי ר' שמואל המכונה חסיד שמעתיקובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נט
לג. אין מוציאין את האורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ג
לג. אין מוציאין את האורמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קיד
לג. במוסתקי מיירימשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנז
לג. וחכ"א מגבב משלפניו ומדליקחנן אלקים עמ' רי
לג: אמר הבו לי מיזן לא זייניה אמר הני מערב רב קאתושבט מישראל (קרמניץ) פרק מט פסוק ג
לג: הני מערב רב קאתו וכו' כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםלקחת מוסר ח"א עמ' תריד
לג: חוזרות לדינם ביו"טודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצ
לג: כי הוינן בי רב יהודה הוה מיפשרו לן ותוס'משנת יוסף על התורה ח"א עמ' קא, ח"ב עמ' קב
לג: כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהםנזר הקדש ח"ג עמ' קמו
לג: כשאדם מצפה לשולחן חבירו עולם חושך בעדושבט מישראל (קרמניץ) פרק קמו פסוק ח
לג: קוטם לכלי חייב להריח פטורחנן אלקים עמ' רי
לג: ר"י אפשר אלותאמקראי קדש (תשנג) עמ' רעג
לג: תוס' - אי ביום טוב יש נשמה יתירהשמן ראש סוכות ח"ב עמ' רמ
לג: תוס' - אם ביו"ט יש נשמה יתירהדברי יונה עמ' כד, שיט
לג: תוס' - בטעם שמריחין בשמים במוצאי שבתשמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא עמ' שצב
לג: תוס' - בטעם שמריחין בשמים במוצאי שבתשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' טו
לג: תוס' ד"ה כי - הקשו מדוע אין מברכין על בשמים ביו"ט שחל במוש"קאמרי נועם (מועדים) סי' ב ליו"ט שחל במוש"ק
לג: תוס' ד"ה כיפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשצא
לג: תוס' ד"ה כי הוינן - ביו"ט ליכא נשמה יתירהשם יחזקאל עמ' כד
לג: תוס' ד"ה כי הוינןלהורות נתן בראשית עמ' לג
לג: תוס' ד"ה כי הוינן ההשו למה אין מברכים על בשמים כשחל ליל יו"ט במוצ"שעטרת ישועה (תשסד) ליקוטים סוף הספר אות י
לג: תוס' כי הוינןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' כה אות ד
לד ע"א אין מפצעין את הקנה לצלות בו מליחס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכב
לד ע"א בהמה דאיתחזק בה ריעותא אסור לשוחטה ביו"טלחמי תודה דף ר ע"ב
לד ע"ב טבל מוכן הוא אצל שבתלחמי תודה דף קצז ע"א
לד ע"ב מחלוקת רב נחמן ור' יוחנן אי שבת קובע למעשרלחמי תודה דף ר ע"ב
לד ע"ב עומד אני על המוכן ועל המוקצהמנחת קנאות עמ' רמח
לד ע"ב שבת קובעת וכו' שלא נגמרה מלאכתו אור התורה (צמח צדק) נ"ך עמ' רפא
לד ע"ב תוס' ד"ה ואומר מכאן אני נוטלבנין שאול עמ' ז
לד. אחד מביא את האורמפניני הרב עמ' צה
לד. דרסה או טרפה בכותל וכו' ושהתה מעת לעת ושחטה כשירהמקראי קדש (תשנג) עמ' תצט
לד. טריפה בכותלפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תעב
לד. כולן חייבים משום מבשל בקדירה חדשהמקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
לד. מתקנין את הקונדספני מלך בראשית עמ' יג
לד. רמ"א עומד אדם על המוקצהמקראי קדש (תשנג) עמ' קצח, תנו, תס
לד. תוד"ה הכאמקראי קדש (תשנג) עמ' רסט
לד: רש"י ד"ה ערב שבתתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
לד: שבת קובעפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' תשטז
לד: שבת קובעת למעשרויגד יעקב עמ' תריד
לד: שבת קובעת למעשרעצי חיים - מועדים עמ' פה, צז
לה מאירי וצל"ח, יו"ט אין בו חובת עונג ולכך אין קובע לאכילת עראיגבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' ט, יח
לה מאירי, ליכא חיוב עוע ביו"טרנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמה
לה ע"א בצל"ח, סעודת יו"ט משום שמחהשירת הפסח אות יט
לה ע"ב התם דאיכא ביטול בית המרדש וכו'כתב סופר אגדות כאן
לה ע"ב משילין פירות דרך ארובה ביו"טלחמי תודה דף רא ע"א
לה ע"ב משילין פירות דרך ארובה ביום טוב, ורש"ילב חיים חלק ג (סימן ס"ט) דף ע"ב ע"א (ד"ה תשובה)
לה ע"ב תנא משמה דר"יש מחינו כו' ופרש"י ד"ה שהן עזים כו'מערכי לב (חזן) ח"א דרוש יד דף כח ע"א
לה ע"ב תנן משילין פירות דרך ארובה ביום טוב וכו'זכור לדוד עמ' ז
לה. אר"י אחד שבת וכו'תורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
לה: משילין פירות ביו"ט אבל לא בשבתויגד יעקב עמ' תרטז
לה: משירין וכו'אור ישרים (תשסב) עמ' רסט
לה: נטיעה ונו' ודבועלי נדות. ורש"ישיח דוד (תשסד) עמ' סו
לו גזירה שמא יחתוך זמורהנוה צדק דף ד ע"ד
לו ע"א ומכסין את הפירות, ורש"ילב חיים חלק ג (סימן ס"ט) דף ע"ב ע"א (ד"ה תשובה)
לו ע"א פורסין מחצלת ע"ג כוורת דבורים וכו' מודה ר"ש בפס"רלקוטי שיחות חי"ד עמ' 17
לו ע"ב אילן ביו"טבעקבי יעקב עמ' רו
לו ע"ב אין בין יו"ט לשבת אלא או"נ בלבדלקוטי שיחות חי"א עמ' 35
לו ע"ב אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדלחמי תודה דף קמז ע"א
לו ע"ב אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדתורת מנחם חנ"ד עמ' 142
לו ע"ב אין דנים בשבתאור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו) עמ' כא
לו ע"ב אין דניןאמרות ה' השלם ח"ה עמ' קמח, ח"ו עמ' מח
לו ע"ב אין מגביהין תרומות ומעשרות ביו"טלחמי תודה דף רח ע"א
לו ע"ב אין מעשרין ביו"טס' חסידים סי' קנד
לו ע"ב אין מקדישיןמשנת חיים ויקרא עמ' יא
לו ע"ב אין מקדישין וכו'ברכת אבות עמ' רפג
לו ע"ב אין עולין באילן וכו'תורת מנחם חלק לד עמ' 326
לו ע"ב אין רוכבין ע"ג בהמהבשבילי התלמוד ח"א עמ' מט-נד
לו ע"ב ביו"ט הותרה מלאכה לצורך אוכל נפשבנין דוד (מייזלש) בראשית - תולדות אות נח
לו ע"ב ואלו הן משום רשות לא דנין וכו'ברית עולם (תשסט) עמ' קע
לו ע"ב ואלו הן משום שבות וכו' משום רשות וכו' והא מצוה קעבידמכשירי מצוה עמ' טז
לו ע"ב ולא מטפחיןהכתב והקבלה דברים פט"ז פסוק טז
לו ע"ב ולא מטפחיןלקוטי שיחות ח"א עמ' 230
לו ע"ב ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדיןמכשירי מצוה עמ' טז
לו ע"ב ולא מקדשין וכו'ברכת אבות עמ' סה
לו ע"ב כל שחייבין עליו משום שבותס' הזכרונות (אבוהב, תשעד) עמ' רכא
לו ע"ב לא דניןמשנת חיים שמות עמ' קטז
לו ע"ב לא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין ביו"טאור אברהם הלכות מגילה וחנוכה - הוספות חדשות עמ' פ
לו ע"ב מהו דתימא במינו נצוד אסור שלא במינו נצוד מותר קמ"ללחמי תודה דף רכד ע"ב
לו ע"ב משה שפיר קאמרתעטרת יהושע במדבר עמ' קלז
לו ע"ב משום רשות לא דנין וברש"ימשיב צדק סי' יח (עמ' 12)
לו ע"ב תוס' ד"ה שופך ושונה וכו', הא דשרי משום דהו"ל בגרף של רעילחמי תודה דף רכד ע"ב
לו תוס' ד"ה ורמינהושער יוסף (תקיז) דף קי ע"ג
לו. אין דניןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לב
לו. אין רוכבין על גבי בהמה שמא יחתוך זמורהמקראי קדש (תשנג) עמ' תנו, תסג
לו. הא מצוה קעבידמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכא
לו. יום טוב דקיל ואתי לזלזולי ביהבן מלך - שבת עמ' רב
לו. רש"י ד"ה פורסין מחצלתמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רנז
לו. תוס' פירוש מטפחיןישא מדברותיך - מגילה עמ' סג
לו. תנן משילין פירות וכו' לא שנו אלא באותו הגג וכו'תורת איש ח"ב עמ' צז
לו: אין בין יו"ט לשבח אלא אוכל נפש בלבדדברי יואל מועדים ח"ט עמ' סה
לו: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפשמחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקמד
לו: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדדברי יואל מועדים ח"ב סוכות דף רלז ע"א
לו: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדרב ייבי (תשסט) ח"א עמ' רסו
לו: אין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבדתורת הרבי רבי זושא סי' קיט
לו: אין דוכבין ע"ג בהמה שמא יחתוך זמורהשבח נעורים עמ' צג
לו: אין דנין בשבת וכו'גנת אגוז (תשעב) אות שכו
לו: אין מגביהין תרומות ומעשרותפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' תקיח
לו: אין מגביהין תרומות ומעשרות בשבתולאשר אמר ויקרא-דברים עמ' תרסח
לו: אין מטפחין כיו"טישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
לו: אין מקדישין ביו"ט מדרבנןיוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קכג, מקראי קדש (תשנג) עמ' שעח, עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לז
לו: אין עולין באילןאור גנוז (מוסקוביץ) עמ' קסד
לו: אין עולין באילן ביום טובאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) בראשית יב
לו: אין עולין באילן גזירה שמא יתלושמקראי קדש (תשנג) עמ' תנא
לו: אין עולין באילן ואין שטין ע"פ המיםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצג
לו: אין עולין לאילן ביו"ט שמא יתלושאמרי נועם (מועדים) סי' א לט"ו בשבט
לו: אין רוכבין על גבי בהמהחקל יצחק (תשסג) עמ' צו
לו: אין רוכבין על גבי בהמה ביו"טאור אברהם על ספר המצוות עמ' שפ
לו: אין רוכבין על גבי בהמה שמא יצא חוץ לתחוםשמן הטוב (תשסב) - דברי תורה אות מז
לו: בי רחיא דאביי דלוף אתא לקמיה דרבה, א"ל זיל עייליה לפוריך להתם דלהוי כגרף של רעי וכו'שבט מישראל (פרידמן) עמ' קו
לו: גזירה שמא יתקן כלי שירשבט מישראל (פרידמן) עמ' קמ
לו: ואין מספקין ואין מרקדיןויגד יעקב עמ' ע
לו: ואלו הן משום מצוה לא מקדישין כו'דרש משה (קלנברג) ח"ב דף ב
לו: ולא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדין ביו"טאור אברהם - מסכת מגילה עמ' שלו
לו: ולא רוכבין ע"ג בהמה גזירה שמא יחתוך זמורהמאורות האריז"ל עמ' קלו אות ב
לו: חייבין עליו ביו"ט וכו' ולא מקדשין ביו"טנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' לב אות א
לו: לא דנים ולא מקדשים ולא חולציםנפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס) עמ' קח
לו: לוו עלי ואני פורעפרפרת הפרשה פרשת פקודי פרק לט פסוק לג
לו: מאית החזקתי עצמי כלא יודעהמאור שבתורה (שפירא) במדבר עמ' קנח
לו: רש"י - אסור לדון בשבת אפילו ליכא דעדיף מיניהגנת אגוז (תשעב) אות שכו
לו: רש"י מטפחין בידישא מדברותיך - מגילה עמ' סב
לו: ש"מ תחומין דאורייתא וכו'נחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' א אות ד
לו: שמא יחתוך זמורהעיוני רש"י שמות ח"ב עמ' רא
לו: תוס' ד"ה והא מצוה - מותר לדון בשבת אם לא איכא דעדיף מיניהגנת אגוז (תשעב) אות שכו
לו: תוס' ד"ה והא מצוה קעבידנוה צדק דף לא ע"ד
לז איתמר ב' שלקחו חביתתושע יאודה דף צו ע"א
לז ע"א אסור להקדיש בשבת, אבל הפקר מותר - מאיריאור אברהם ויקרא עמ' שנג, שנו
לז ע"א דאית ליה אשה ובנים ורש"ירנת יצחק ה' מגילות עמ' שג
לז ע"א הבהמה והכלים כרגלי הבעלים, ובדרך מוסרברכת מועדיך לחיים ח"א דף קיח ע"ד [תכד ע"א ד"ה עוד], קיט ע"א [תכד ע"ב ד"ה ומכאן]
לז ע"א ואלו הן משום מצוה לא מקדישין וכו' גזרה משום מקח וממכרמכשירי מצוה עמ' פח
לז ע"א וכלהו גזירה משום שמא יכתובאיש מבין ח"ב דף לג ע"ב
לז ע"א וכלהו טעמא מאי גזרה שמא יכתוב וכו' גזרה משום מקח וממכרזכור לדוד עמ' כט
לז ע"א וכן האשה ששאלהעיני יצחק דף מו ע"ג
לז ע"א רש"י - תו לא מיפקד כולי האי וכו'לקוטי שיחות חלק ל עמ' 27
לז ע"א רש"י ד"ה "אית ליה"בעקבי יעקב עמ' קכא
לז ע"ב אברים ינקי מהדדיבאר שרים פרשת משפטים דרוש ג אות ד
לז ע"ב בהמה של שני שותפיןכנפי יונה (תשנח) ח"ג סי' קכו
לז ע"ב הבהמה והכלים ברגלי הבעלים וכו'ברכת מועדיך לחיים חלק א דף קי"ח ע"ד (דף תכד ע"א ד"ה עוד), ודף קי"ט ע"א (דף תכד ע"ב ד"ה ומכאן)
לז ע"ב כל שחייבין עליו משום מצוה ורש"י ותוס'תושע יאודה דף צח ע"ג
לז ע"ב לאיסור מוקצה חששו לאיסור תחומין לא חששוצבא אהרן - שבת תשובה עמ' צ
לז ע"ב לאיסור מוקצה חששו לאיסור תחומין לא חששו+צבא אהרן ירח האיתנים עמ' צ
לז ע"ב שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות רב אמר חבית מותרת ובהמה אסורה ושמואל אמר חבית נמי אסורה מאי קסבר רב אי קא סבר יש ברירה אפילו בהמה תשתרי ואי קסבר אין ברירה אפילו חבית נמי אסורה לעולם קסבר יש ברירה ושניא בהמה דקא ינקי תחומין מהדדי אמרי ליה רב כהנא ורב אסי לרב לאיסור מוקצה לא תששו לאיסור תחומין חששו שתיק רב וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ז סי' כב
לז ע"ב שנים ששאלו חלוקפרי חיים (קנולר) פרשת נשא
לז רש"י, תחילת הוצאה ע"י טלטולגבורת יצחק סוכות עמ' נה
לז. אף בדרבנן יש ברירהמקראי קדש (תשנג) עמ' רפז, תנז
לז. בהמה וכלים הרי הן כרגלי הבעליםדברי יואל פ' בשלח דף תיז ע"ב
לז. גזירה דמו"מודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שפד
לז. האשה ששאלה מים ומלח כרגלי בעליםמקראי קדש (תשנג) עמ' תא
לז. הבהמה והכלים כרגלי הבעליםנטעי אשל בראשית עמ' תא
לז. הבהמה והכלים כרגלי הבעליםשמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות עמ' שנז
לז. הבהמה והכלים כרגלי הבעליםתורת יחיאל במדבר עמ' קצא
לז. לא חולצין ולא מיבמיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רמג
לז. לא מקדישין ולא מעריכין וכו' ביו"ט ק"ו בשבת - מאירי אור אברהם על ספר המצוות עמ' תקיז
לז. מים ומלח לא בטיל לגבי עיסהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצז
לז. רש"י ד"ה אין פוסקיןמשנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שכג
לז. רש"י ד"ה משום מקחלהורות נתן בראשית עמ' קיג
לז: אין ברירהדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלב
לז: בהמה ינקי תחומין מהדדישמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' מח
לז: המוסר בהמה לרועה הרי היא כרגלי הרועהשמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קלה
לז: כי סליק ר' אבא וכו' אחיכו עלי' וכו'דברי יואל פ' מצורע דף תמה ע"ב
לז: שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפותמקראי קדש (תשנג) עמ' קצו
לח במילי דאורייתא אין ברירהשארית מנחם ח"ב עמ' רנה
לח ע"א אין ברירהחכמת התורה נח עמ' שסא
לח ע"א בי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא ראימא מילתא רתתקבלכתב סופר אגדות כאן
לח ע"א דאימא מילתא דתתקבל, ובחתם סופרשפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קנט
לח ע"א יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלדברי חנינא - ת"ת עמ' לא
לח ע"א כי סליק ר' אבא אמר וכו'מגילת סמנים עמ' קיט
לח ע"א כי סליק ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבל, כי סליק אשכחי' ובו' אמר להו ר' אבא ובו' אחיכו עלי'שארית אהרן דף ק ע"א
לח ע"א כי סליק ר' אבא אמר יהי רצון דאימר מילתא דתתקבללקט אמרי קודש - בראשית עמ' נה
לח ע"א כי סליק ר"א אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלעשרה מאמרות (תשס) עמ' קכג
לח ע"א כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלאש דת (אסאד) עמ' רכ, שצג
לח ע"א מחייכי עלה במערבאס' חסידים סי' תתקעו
לח ע"א ר' אבא אמר יהא רעוא דאימר מילתא דתתקבלאהל משה (פרהנד, תשסה) ח"א עמ' שו
לח ע"א רבי אבא כי סליק מבבל לא"י אמר בא"י יהא רעווא דאימר מילתא דתתקבלנתיבות יצחק חנוכה ופורים עמ' רנב
לח ע"א תוד"ה ואמר ר' יוחנןנשמת חיים (ברלין) עמ' שעג
לח ע"ב איסורא בטיל ממונא לא בטילמכשירי מצוה עמ' קסד
לח ע"ב בדאוריתא אין ברירה ובדרבנן יש ברירהחיי נפש ח"ב עמ' ג
לח ע"ב הרי שנתערב לו קב חטין שלו בעשרה קבין חטין של חברו יאכל הלה וחדיהגיונות אל עמי ח"א דרוש יב
לח ע"ב ורש"י 'משה', לשון שבועהבאר שרים פרשת תצוה דרוש ו אות ג
לח ע"ב משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' עז
לח ע"ב משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) ויקרא עמ' ט, קנג
לח ע"ב משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) שמות עמ' קכא
לח ע"ב משה שפיר קאמרתדברי ישראל (תשסח) ח"א עמ' ערה
לח ע"ב משה שפיר קאמרתלחמי תודה דף רכד ע"ב
לח ע"ב משה שפיר קאמרתפתגמי אורייתא ח"א עמ' קנד
לח ע"ב משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו לזורסיסי לילה סי' כב (עמ' 28), מד (עמ' 86), תקנת השבין סי' טו (עמ' 148), צדקת הצדיק סי' עז, דברי סופרים סי' י (עמ' 8), לקוטי מאמרים עמ' 77, 94, דובר צדק עמ' 104, 158, שיחת מלאכי השרת עמ' 33, 63, קדושת השבת סי' ז (עמ' 48), אור זרוע לצדיק סי' ו (עמ' 19, 24), מחשבות חרוץ סי' טו (עמ' 115)
לח ע"ב משה שפיר קאמרת מטלטלין מזו לזופרי צדיק בשלח אות יג, פ' שקלים אות א, תרומה אות ז, תצוה אות א, ל"ג בעומר אות ד, ו
לח ע"ב משה שפיר קאמרתברכת אבות עמ' רפו
לח ע"ב משה שפיר קאמרתהמאיר לארץ (שיינברג) עמ' ריד
לח ע"ב משה שפיר קאמרתשפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ער
לח ע"ב משה שפיר קאמרת, ופירש"י גדול הדורמצווה ועושה ח"א עמ' ק, קג
לח ע"ב משה שפיר קאמרת, רש"ידרשות מהר"ם חביב עמ' תלז
לח ע"ב שפיר עבוד דאחיכו עליהמצווה ועושה ח"א עמ' סו
לח ע"ב תבלין לטעמא עבידי וטעמא לא בטילשפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רסט
לח תוס' שםכנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה) פרשת תבא עמ' רפ
לח. אחיכו עליהודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' שז
לח. בדאורייתא אין ברירהעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רנח, רס, רסב
לח. בדאורייתא אין ברירהעצי חיים על התורה עמ' תסג
לח. בדאורייתא אין ברירהפרפרת משה ח"ב עמ' קכד
לח. בדרבנן יש ברירהערבי נחל (תשסד) עמ' תסז, תע
לח. בתו' מים ומלח לא בטלי בעיסה דהוי כמין במינועץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצו
לח. האשה ששאלה וכו' הרי אלו כרגלי שתיהןדברי יואל פ' כי תשא דף רעט ע"ב
לח. האשה ששאלה מחבירתה תבלין מים ומלח לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהןדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפה
לח. וכי ליח ליה לרבי אושעיא ברירה בראורייתא אבל בדרבנן אית ליהגבורות אליהו סי' פב
לח. וכן אשה ששאלה מחברתה תבלין ומים ומלח לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכ
לח. יה"ר דאימא מילתא דתתקבלחיי נפש ח"א עמ' שטז ע"ב
לח. יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלמים חיים (קרייסווירטה) עמ' תשפא
לח. יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבל וכו' יפה עשו חכמים שחייכו עליךחיים שיש בהם על התורה קמא עמ' תד
לח. יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלתשובת אריה דף ג ע"א {כי עבר על עשה של יציאה מבבל לדעת ר' יהודה וחשש שאם יאמר דבר לא הגון יגרום לחרון אף}
לח. יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלשדה יעקב עמ' פד
לח. יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלפסקי הגר"א (למפרט) על או"ח בהקדמה עמ' 6, 10
לח. יהא רעוא דאימה מילתא דתתקבלברית אברם עמ' תעד
לח. יהא רעוא דאימי מילתא דתתקבלתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' ערב
לח. כי סליק ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתקבל וכו'דברי יואל פ' נשא דף רב ע"ב
לח. כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלדרשות יעב"ץ עמ' שט, שיב
לח. כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלערוגת הבושם (תשעא) שמות עמ' קעז
לח. כי סליק רבי אבא מבבל לא"י אמר יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלדרשות דבר צבי עמ' קפד
לח. כי סליק רבי אבא... נבלה בטלה בשחוטה... שחוטה אינה בטלה בנבלהשל"ה (תשנז) ווי העמודים פרק כו אות ה
לח. מים ומלח בעיסה הוי מין במינועירין קדישין השלם עמ' תקלב
לח. ממונא לא בטליחקל יצחק (תשסג) עמ' שכ
לח. משה שפיר קאמרתמילי דשמיא - טעם לשבח הערה 83 עמ' קכט
לח. ר' אבא אמר יה"ר דאימא מילתא דתתקבל וכו' אחיכו עליה וכו', הדור אחיכו עליה וכו' משנת יוסף - אגדות ח"א עמ' ריז {עי' בחת"ס וכת"ס; ר' אבא עלה לא"י מפני ששם לומדים יותר בעומק. והתפלל למילתא רתתקבל בא"י. אבל כלל עצמו בתפלתו (כפירש"י), והו"ל להתפלל כרנב"ה (ברכות כח:) שתפלתו בשתים, לכן הקפידו מן השמים עליו; להסביר איך צחקו חכמי א"י; הוראה שאפי' לא נענה יחזור ויתפלל}
לח. ר' אבא אמר יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלדברי מנחם (היימליך) עמ' שעה
לח. ר"ן - זה תלמוד חכם דמסיק שמעתתא אליבא דהלכתאדברי מנחם (היימליך) עמ' שעה
לח. רש"י - אמאי כרגלי שתיהן, לבטל איסור תחומין דמים ומלח דזוטרי לגבי עיסה דנפישאדברי יואל מועדים ח"ו שקלים עמ' קפה
לח. שאור חטין בעיסת שעוריםעץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' סא
לח. תוס' ד"ה ואמר רבי יוחנןנחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' יא אות ז
לח. תוס' ד"ה וליבטל, והא הוי דבר שיש לו מתיריןגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קכ
לח: אחיכו עליה אמר גולתייכו קא שקלי הדר אחיכו עליה וכו'פתחי שערים ח"א עמ' יט
לח: איסורא בטיל ממונא לא בטלמנחת יצחק בראשית-שמות עמ' קטו
לח: אשה ששאלה מחברתה מים ומלח וכו' העיסה כרגלי שתיםדברי יונה עמ' פו
לח: ג' חייהן אינם חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו ומי שאשתו מושלת עליו, ומי שיסורין מושלין בגופומבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' פז
לח: יהא רעוא דאימא מילתא דתתקבלודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' ריא
לח: יהא רעוא דאימא מלתא דתתקבלזכרון יהודה (מונק) הקדמה עמ' 2-3
לח: כל המצפה על שלחן אחרים עולם חשך בעדותהלה לדוד (והרמן) פרק צ פסוק יד הערה ז, פרק קמז פסוק ז הערה יג
לח: מי קא מדמית איסורא לממונא, איסורא בטיל ממונא לא בטילדברי יואל מועדים ח"ד דף קפח ע"ב
לח: ממונא לא בטילתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' סה, קח
לח: משה שפיר קאמלתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"ב עמ' סט
לח: משה שפיר קאמרתאגרא דפרקא (תשסה) עמ' טו, טז
לח: משה שפיר קאמרתאמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג) תבא ט
לח: משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' כב
לח: משה שפיר קאמרתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקעג
לח: משה שפיר קאמרתמטר השמים (תשנ) דברים עמ' רסד
לח: משה שפיר קאמרתמצת שימורים (תשסא) עמ' מו
לח: משה שפיר קאמרתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ב עמ' 10
לח: משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) ח"ו עמ' רלב
לח: משה שפיר קאמרתבית ישראל (טויסיג) תנינא ח"ב עמ' רמח
לח: משה שפיר קאמרתחיי נפש ח"ד עמ' ק
לח: נבלה בטלה בשחוטהבארות המים (תשסט) עמ' תנג
לח: נבלה בטלה בשחוטה וכו'בארות המים (תשסב) עמ' קנז
לח: רש"י - א"ל, וכו' אבל ממונא לא בטיל מועט ברוב להיות קנוי ממון המועט לבעליו של מרובהדברי יואל מועדים ח"ד דף קפח ע"ב
לח: תוס' - הקשו והא מים ומלח בעיסה הוי מבשא"מ ומין שאב"מ בדשיל"מ לא בטילדברי יונה עמ' פו
לח: משה שפיר קאמרתאשל חיים ח"א עמ' סז
לט ע"א אביי אמר כגון דשייפיה מנא משחא ואתלי ביה נוראהר המוריה עמ' קכו
לט ע"א גחלת של עבודה זרה אסורה ושלהבת מותרתדרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' כג ד"ה וי"ל
לט ע"א דאדייה אדוייהכתב והקבלה במדבר פי"ב פסוק א
לט ע"א הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכ"מתושע יאודה דף קלג ע"ב
לט ע"א הטעם בשלהבתחכמת התורה ויצא עמ' שצו
לט ע"א ושלהבת [של הקדש] לא נהנין ולא מועלין וכו'תהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמג
לט ע"א מחלוקת רב נחמן ורב ששת וכו'סמיכה לחיים (סימן י"א) דף פד ע"א (ד"ה ועלה), ודף צ"א ע"ג (ד"ה אך)
לט ע"א מילא ונתן לחבירו רב נחמן אמר כרגלי מי שנתמלאו וכו'לקוטי שיחות חט"ז עמ' 136
לט ע"א נאמר בגחלתמאיר בת עין (תשסו) עמ' 665
לט ע"א נהרות המושכיןאגרות ר' יצחק אלחנן עמ' כג
לט ע"א רש"י - שלהבת אין בה ממשדרשות באר יצחק עמ' צו
לט ע"א רש"י ד"ה שלהבת אין בה ממשדרשות באר יצחק עמ' צו
לט ע"א שלהבת של קדש לא נהנין ולא מועליןעיוני רש"י במדבר עמ' רסט
לט ע"א תוס' ד"ה הקדשתהלות ישראל (מג'לד) עמ' קמג
לט ע"במנחה חדשה (חן טוב) פרשת פנחס
לט ע"ב תוד"ה הכאדגל יהודה (קאמינר, תשסח) עמ' רס
לט רש"י ד"ה דתתקבל לחכמי המקום שלא אבושדברי מנחם (היימליך) עמ' שעה
לט שלהבת של הקדש ל"נ ל"מרני ושמחי דף מ ע"א
לט. גחלת של הקדשמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קסד
לט. דבר שיש לו מתירין אפילו באלף לא בטלשמן ראש (כץ) חנוכה ח"א עמ' קיג
לט. המוציא שלהבת פטורודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעח
לט. חמישה דברים נאמרו בגחלתודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א-ח"ב עמ' קעח
לט. חמשה דברים נאמרו בגחלת וכו'יד דוד (אופנהיים) עמ' קז
לט. כרגלי הממלאמגן אברהם (טריסק, תשסו) עמ' שעא
לט. מלח סדומית ומלח איסתרוקניתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' סב
לט. רא"ש סי' יבדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
לט. רש"י ד"ה סדומיתפרדס יוסף (פצנובסקי) ח"ג עמ' סג
לט. שלהבת של עבודה זרה מותרתשמן ראש (כץ) חנוכה ח"ב עמ' מא
לט. תוס' - דבר הצריכה לדבר אחר הוי מין במינושמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' יד
לט. תוס' ד"ה משום דהוי וכו' דלא שייך דשיל"מ אלא במין במינונחלת דבש מהדו"ק ח"א סי' ו אות ב
לט. תנו רבנן חמשה דברים נאמרו בגחלת וכו'מאיר בת עין (ביקיאם) דף צב ע"ד
לט: אמצעתשבי (תשסה) עמ' קסד שורש מצע
לט: ואי אמרת בירא דשותפי הוא וכו' וסבר רב נחמן יש ברירהאהל נפתלי - זכרון יצחק עמ' רלה בהערה
לט: לא דנין וכו' ולא מיבמין שמא יכתובתהלה לדוד (והרמן) פרק צד פסוק טו הערה ו
לט: מי שהיו פירותיוודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קסו
לט: תוס' ד"ה הבאדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
מ ע"א בייתות הן וכו'לקוטי שיחות ח"ח עמ' 359
מ ע"א בעא מיניה רבי שמעון בר רבי מרבי, פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו, אמר ליה אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות וצמוקין בלבד וכו', ואיבעית אימא לדבריהם דרבנן קאמר להו, לדידי אין מוקצה, אלא לדידכו אודו לי מיהת היכא דיוצאות ורועות בפסח ונכנסות ברביעה ראשונה דבייתות הן, ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א, מהד' ז סי' כב
מ ע"א דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום כו' (ורש"י ר"ה משום)לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 358, חכ"ו עמ' 391
מ ע"א דלשקי אינש בהמתו וכו' סדכא דמשכא אור התורה (צמח צדק) בראשית עמ' 1942
מ ע"א דרב הונא תלמיד דרב הוה וכו'ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יח
מ ע"א לא יוליבו בידם מנותכתב סופר אגדות כאן
מ ע"א מהרש"א - בהא דפריך הש"ס רבי אדרבי מפצעילי תמרה, למה לא משני דהך דפצעילי תמרה מיירי בשבתלחמי תודה דף ר ע"ב
מ ע"א מילתא אגב אורחא קמ"ל דלישקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום סירכא דמשכא וכו'לחמי תודה דף ר ע"ב
מ ע"א פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו וכו' ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"א רש"י ד"ה בוביעה [ראשונה], במרחשוןדברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א
מ ע"א רש"י ד"ה בוביעה, במרחשוןחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"א רש"י ד"ה פצעילי תמרה, תמרים שאין מתבשלות באילן לעולם וכו' וכונסין אותן לתוכן ומתבשלותחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"א רש"י ד"ה פצעילי תמרה, תמרים שאין מתבשלות באילן לעולם, וגודרין אותן מהאילן ועושין להן חותלות הן כלי כפות תמרים וכונסין אותן לתוכן ומתבשלות. וד"ה אלא בגרוגרות וצמוקין, שהן מתחלה ראויין לאכילה והוא דחה אותן בידים וכו', אבל אלו לא דחה אותן בידים ואיכא דאכיל מינייהו הכי וכו'דברי תורה (שפירא) מהד' ג סי' א, מהד' ז סי' כב
מ ע"א תנו רבנן אלו הן מדבריות ואלו הן בייתות וכו'אוצרות חיים - ת"ח וצדיק עמ' צז
מ ע"ב מדבריות הלנות באפר וכו' ואמרו ליה רבנן לא מדבריות הןאוצרות חיים - מעלות התורה עמ' ק
מ ע"ב רש"י ד"ה אלא בגרוגרות וצמוקין, שהן מתחלה ראויין לאכילה והוא דחה אותן בידים וכר, אבל אלו לא דחה אותן בידים ואיכא דאכיל מינייהו הכי וכו'חמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"ב רש"י ד"ה ואב"א, מתני' לדבריהם דרבנן דאית להו מוקצה קאמר להוחמשה מאמרות (תשסט) - סמוכים לעד - ביצה ב
מ ע"ב רש"י ר"ה חלהתשובה מיראה עמ' כב
מ ע"ב תוס' ד"ה ועלתשובה מיראה עמ' כב
מ. אין משקין ושוחטין את הבהמות המדבריות ורש"ימים חיים (קרייסווירטה) עמ' רפט
מ. אין משקין ושוחטין את המדבריותאחרי ראי (תשסד) דרשות סי' כז אות ד
מ. אין משקין ושוחטין את המדבריות אבל משקין וכו'חיי נפש ח"ד עמ' סז
מ. אין משקין ושוחטין את המדבריות וכו' הלנות באפר כו' ל"ל למימר משקין וכו' משום סרכא דמשכא (ורש"י, רמב"ם ור"ן)תורת מנחם חלק לד עמ' 251
מ. אין משקין ושוחטין את המדבריות וכו' ובמהרש"אתורת איש ח"ב עמ' צו
מ. אין משקין ושוחטין את המדבריות כו' (ורש"י - משום מוקצה)תורת מנחם חי"ד עמ' 246, 247
מ. אתמר המפקיר פירות אצל חבירו רב אמר כרגלי מי שהפקירו אצלו ושמואל אמר כרגלי המפקיד. לימא רב ושמואל דאזרו לטעמייהו רתנן אם הכניס ברשות בעל החצר חייב רבי אומר לעולם אינו חייב ער שיקבל עליו בעל הבית לשמור... ער כאן לא קאמר רבי התם וכו'של"ה (תשנז) תושבע"פ אות שנז
מ. ומי אית ליה לרבי מוקצהויגד יעקב עמ' תריד
מ. זבה להם ע"י אחרדברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלא
מ. לדידי אין מוקצה וכו'תורת מנחם חי"ד עמ' 257
מ. למה לי למימר משקין ושוחטין מילתא אגב אורחא קמ"ל דלשקי אינש בהמתו והדר לשחוט משום סירכא דמשכא (ורש"י - שתהא נוחה להפשיטה שהוא נדבק כו' בבשר, ובפיהמ"ש - כי ההשקאה כו' יתיר ריאתה וכו')תורת מנחם חי"ד עמ' 246, 258,249
מ. רש"י ד"ה כרגלי הבעלים, דבר הנעשה לצרכו הו"ל איהו בעליםתפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מא
מ. שיעלו פירות מע"שמשנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קג
מ. ת"ר אלו הן מדבריות כו' כל שיוצאות כו' ונכנסות ברביעה ראשונה ואלו הן בייתות כו' ובאות ולנות בתוך התחום, רבי אומר אלו ואלו בייתות הן וכו'תורת מנחם ח"ד עמ' 254, חי"ד עמ' 246, 256
מ. תנן אין משקין ושוחטין וכו' אבל משקין ושוחטין את הבייתותגבעת פנחס (ביליצר) עמ' קב
מ: ה"נ כגרוגרות דמימקראי קדש (תשנג) עמ' תצב
מ: מדבריות כל שיוצאות בפסח ורועות באפרמשמרת איתמר (תשסה) עמ' קנד
מ: רש"י ד"ה אבע"א הניתורת הגאון רבי אלכסנדר משה עמ' רב
מ: רש"י ד"ה לא יהיהלהורות נתן בראשית עמ' קטו
פ"א מ"ג ואפר כירה מוכן הואמפי ספרים וסופרים ח"א עמ' רט, פניני חסידות וישב לט
פ"א מ"ד זימן שחורים ומצא לבניםלקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' רמא
פ"א מ"זערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 163
פ"ב מ"ג מים שנטמאו משיקן למי מקוהעבודת עבודה (תשסד) עמ' יז
פ"ב מ"ד עולת ראיה ביו"ט או בחול המועדשיחות לספר במדבר עמ' רלג
פ"ב מ"הערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 183
פ"ב מ"ו רע"ב, וחורי - עיסה גדולה הנאפית ע"ג נחליםנטריקן (תשעד) עמ' קמח, קמט
פ"ב מ"חערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 163
פ"ב מ"ח בתויו"ט שביתת עבדו ובהמתו ביום טובבאר שרים במדבר פ' מסעי דרוש ב אות ב
פ"ב מ"ח ראב"ע מתיר וכו' פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' יב, טז
פ"ב מ"יערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 103
פ"ג מ"ד בכור שנפל לבור וכו'שער החצר (תשעב) סי' שלח
פ"ג מ"ז אין משחיזין את הסכין ביום טוב, אבל משיאה על גבי חברתהבית ישראל (טויסיג) בראשית עמ' קלט
פ"ג מ"ז אין משחיזין את הסכין ביום טוב, אבל משיאה על גבי חברתהבית ישראל (טויסיג) תליתאה ח"א עמ' נד
פ"ד מ"דערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 182, 183
פ"ד מ"זשלטי הגבורים (תשע) עמ' שסב
פ"ד מ"ז מוציאין את האור וכו' מן המיםאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' קלח
פ"ה מ"בערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 129, ח"ג עמ' 174
פ"ה מ"ב לא מטפחין ולא מספקין ולא מרקדיןמפי ספרים וסופרים - פניני חסידות ויקרא ג
פ"ה מ"ב משוב שבות וכו' רוכבין על גבי בהמהאוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט) עמ' סו
תוס' - בדבר המפורש בתורה להתיר לא אהדרי' לאיסורא קמאכרם יהושע (ולרשטיין) דף כג ע"א
ב ע"א ביצה שנולדה ביו"טנחלי מים (מלאח) עמ' רלז
ב ע"א ביצה שנולדה ביום טוב וכו' כתנות אור (תשעג) פ' לרגלים אות א
ב ע"א שאפר כירה מוכן הוא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מ
ב ע"ב והיה ביום הששי והכינו, חול מכין לשבת וכו'כרם טוביה עמ' רס
ב ע"ב כחא דהיתרא עדיףס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' מג
ב. בש"א יחפור בדקר ויכסה ובה"א לא ישחוט אלא א"כ הי' לו אפר מוכן מבעוד יוםחיי נפש ח"ו עמ' עג
ב. דלמא ב"ש לית להו מוקצה וכו'מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לז
ב. מאן דאית ליה מוקצה אית ליה נולדכסף נבחר (מרגליות) עמ' רצא
ב. תוס' ד"ה ביצהמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לז
ב: ברש"י ד"ה רבה לטעימיהחיי נפש ח"ו עמ' מד
ב: חול מכין לשבת ואין שבת מכינה ליו"ט מרפא לנפש בראשית עמ' שצז
ב: כחא דהיתירא עדיף, ורש"י מרפא לנפש בראשית עמ' שסג
ב: רש"י ד"ה והכינו, אכילת שבת ויו"ט דהוי מצוה צריך הכנה משא"כ אכילת חול מרפא לנפש בראשית עמ' שלט, שצה, שצז
ב: תוס' - הקשה דמשמע דביו"ט ירד המן מרפא לנפש בראשית עמ' כד
ב: תוס' ד"ה והיה ביום השישיפרורים משלחן גבוה ח"ה שאלה לו
ב: תוס' ד"ה והיה ביום הששי וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' קנח
ג ע"א רב יצחק אמר משום משקין שזבו כתנות אור (תשעג) פ' לרגלים אות ב
ג: דבר שבמנין אפילו באלף לא בטיל שפת אמת (הלוי) משלי פרק ל פסוק יח
ד הזהרו במנהג אבותיכם בידיבם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רמה
ד ע"א שבת ויו"ט נולדה בזה אסורה בזה או מותרתנחלי מים (מלאח) עמ' רלח
ד ע"ב הזהרו במנהג אבותיכם בידיכםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ב
ד ע"ב והשתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי יומי משום דשלחו מתם הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נב
ד ע"ב שני ימים טובים של ראש השנה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קלא
ד. הכנה דרבה אם לבינה (פאפא) עמ' צה
ד: מרבה עליהם עצים מוכנים ובקה"י סי' ג'פרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קסה
ד: משום מנהג אבותינו עושים ב' ימים ר"ה בא"יפעולת גבר עמ' קעה ד"ה בחודש
ד: ר"א מבדיל מיומא טבא לחבריהפרורים משלחן גבוה ח"ד שאלה קעז
ה ע"ב כל דבר שבמנין צריך מנין אחר וכו' כתנות אור (תשעג) פ' יתרו אות א
ה. כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו, אר"י מנא אמינא לה וכו'חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' כא
ה: כיון שציוה להם שלשת ימים אל תגשו אל אשה הוצרך לחזור ולהתיר דהוי דבר שבמנין וצריך מנין אחר להתירו אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' לז
ו ע"א יום טוב שני לגבי מת כחול שויוה רבנן אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' נה
ו ע"א מת ביו"ט שני יתעסקו בו ישראלס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' קמב
ו. מת ביו"ט ראשון יתעסקו בו עממים ובקוב"ש ס"ק כ"הפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה פד
ז ע"א כל שתשמישו ביום זה תרנגול כו' טהרת יו"ט חט"ז עמ' רנז, רסד
ז ע"ב דאי כתב רחמנא שאור הו"א משום דחמוצו קשה וכו', ואי כתב רחמנא חמץ משום דראוי לאכילה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קיד, קיז
ח ע"א ואפר כירה מוכן הואמנחת ישראל עמ' קיב, שמז, שמט
ח ע"א מכנים אדם מלא קופתו עפר וכו' כתנות אור (תשעג) פ' שמיני אות ה
ח ע"א מכניס אדם מלוא קופתו עפרנחלי מים (מלאח) עמ' רמ
ח. ומורים שאם שחט שיחפור וכו' והא קעביר גומא, כד"ר אבא ראר"א החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה פטור עליה ותוס' ד"ה ואינוחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שסז, תו-תז
ח. תוס' ד"ה וא"צחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תז
ח: הא יו"ט חוה לי' עשה ול"ת ופו'חיי נפש ח"ו עמ' קע
ח: עשה דוחה לא תעשה נפש יוסף עמ' ל
ט ע"א הני בבלאי טפשאי דאכלו נהמא בנהמא בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמיני עמ' קו
ט. בש"א אין מוליכין אח הסולם משובך לשובך וכו'חיי נפש ח"ו עמ' עג
ט. רש"י ד"ה אובל והולךמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קמב
ט. תוס' ד"ה גלגלמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לז, קמב
ט: אלמא גבי שמחת יו"ט ב"ש לחומרא וב"ה לקולא (וברש"י ותוס')חיי נפש ח"ו עמ' עג
ט: משוס שמחת יום טוב דרשות הר"ן (מישור) עמ' קמז
ט: תוס' ד"ה אמר בשם ר"תחמודי צבי במדבר-דברים עמ' תז
טו אמר"י אמר הקב"ה לישראל לוו עליאות לישועה דף לז ע"א, נט ע"ג
טו חדות ה' היא התורהחומת אנך נחמיה אות ח
טו ע"א ר"א היה יושב ודורש כל היום כולוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' נו
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר וכו'מנחת ישראל עמ' ר
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' נז
טו ע"ב הרוצה שיתקיימו נכסיו יקנה בית דירה שקיים לדור ודור, וזמנה בחודש אדר, כסי שמסיים כגמרא שדה שיש בה אדר אינו נגזלת ואינה נחמפתפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שלא
טו ע"ב ואמר ר׳ יוחנן משום ר׳ אליעזר ר׳ שמעון הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר שנאמר אדיר במרום ה׳. הרוצה שיתקימו נכסיו הרוחניים שרכש יקנה בלימוד התורה, יטע בהם אדר היינו שיחזור בלימודיו בחדש אדרפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קכח
טו ע"ב וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קנא
טו ע"ב מאי לאין נכון מי שלא הניח ערובי תבשילין וכו' כתנות אור (תשעג) פ' נצבים וילך (ראש השנה) אות ג
טו ע"ב מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כו' כתנות אור (תשעג) פ' נצבים וילך (ראש השנה) אות ב
טו ע"ב תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הבפורים. באשר אדס צריך להוציא כסך עכור צדקה, אין לו לחשוש שמא לא ישאר לו ממה שקצבו לו מזונותיו בראש השנה שבל זה אינו בכלל הקצבהפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' צ
טו. היה בא בדרך ותפילין בראשו וכו' מניח ידו עליהן וכו'פרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה לח
טו. זכרהו מאחר שבא להשכיחו אש דת (תשמח) עמ' רפ
טו: אין אופין אלא על האפוי דכתיב את אשר תאפו אפו מכאן סמכו חכמים לע"ת מה"ת מרפא לנפש בראשית עמ' רח
טו: אין אופין אלא על האפויפנים מסבירות עמ' מו
טו: אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת תורת המצרף עמ' קמד
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו וישב אברהם דף קב ע"ג
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' ו
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרמנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' א
טו: הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדרפרדס מנחם עמ' קמג
טו: ועושה תבשיל מעיו"ט וסומך עליו לשבתפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה קלב
טו: חציו לכם דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קצא
טו: לוו עלי ואני פורע נפש יוסף עמ' קס
טו: לחד מ"ד טעם עירוב תבשילין משום כבוד שבת שלא יאכל הכל ביו"ט מרפא לנפש בראשית עמ' עד, רט
טו: לימוד השמחה ביום טוב מפסוקי נחמיה ודברת בם (מרזל) עמ' 139
טו: מאי חדות ה' היא מעוזכם אמר הקב"ה לוו עלי ואני פורע חוט המשולש (דיוואן) דרשות דף לו ע"ב
טו: מנה"מ אמר שמואל וכו' תורת המצרף עמ' רסד
טו: מעשה בר"א שהיה יושב ודורש וכו' דברי נפתלי ח"ג עמ' ה
טו: רש"י ד"ה התחילומים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לג
טז מחד בשבא לשבתא שער התפלה (תשמט) שער ניפול פל"א
טז נשמה יתירה לא אודעינהו שער התפלה (תשמט) שער ניפול פל"ו
טז ע"א אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' הלל מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם שמים בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סד, פ' תצא עמ' רלו
טז ע"א בית שמאי אומרים מחד שביו לשבתיך אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' רלד
טז ע"א בל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה וכו'מנחת ישראל עמ' עד
טז ע"א ווי שאבדה נפשיושב אהלים עמ' צו
טז ע"א ומהרש"א שבת אורעינהו מתן שכרה לא אודעינהו ברכת השיר (צינץ) עמ' קצט, רצב
טז ע"א חק לישנא דמזוני הואמנחת יואל עמ' קעח
טז ע"א כיון ששבת ווי אבדה נפשמנחת יואל עמ' קמה, קמח
טז ע"א כיון ששבת וי אבדה נפשמנחת ישראל עמ' צט, שג
טז ע"א כל ימיו היה אוכל לכבוד שבתמנחת יואל עמ' שיז, שכג
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ק
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"היושב אהלים עמ' עא
טז ע"א כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"המנחת יואל עמ' סז
טז ע"א מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוגי הואס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' ריא
טז ע"א מחד שביך לשבתיך אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' קפד
טז ע"א מעלת יקרת השבת מתנה יקרה הוא ועל האדם להחשיבה ולכבדה בתורה ובתפילה ולא באכילה ושתיה ובדברי הבאיפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רצד
טז ע"א מתנה טובה יש לי בבית גנזי לך והודיעםיושב אהלים עמ' כח
טז ע"א נשמה יתירה נותן הקב"ה לאדם בע"ש וכו'מנחת יואל עמ' קמז
טז ע"א שבת וינפש כיון ששבת ווי אבדה נפשדרושים ואגדות חתם סופר עמ' צג
טז ע"א תני' אמרו עליו על שמאי הזקן וכו' מצא בהמה נאה אומר זו לשבת וכו' אבל הלל וכו' שכל מעשיו לשם שמים וכו' ברוך ה' יום יוםדרושים ואגדות חתם סופר עמ' קכו
טז ע"א תניא נמי הכי לדעת בי אני ה׳ מקדישכם, אמר משה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם. בנתינת מתנה יש שני רבדים הזבידה, והשמירה, ובזה מראים בני ישראל גודל חביבותם והערכתם של השבת שהיא יקרת עדך היאפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רלה
טז ע"ב כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה חוץ מהוצאת שבת והוצאת בניו לת"ת בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וארא עמ' סד
טז עא חק לישנא דמזונינחלי מים (מלאח) עמ' קסז
טז. איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה תורת המצרף עמ' רלט
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת שפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ג
טז. אמרו עליו על שמאי שהי' אוכל כל ימיו לכבוד שבתפעולת צדיק (בריש) דרוש יז
טז. בכסה ליום חגינו חודש שהלבנה מתכסה בה הוא ראש השנהמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' תקטו
טז. בש"א מחד שביך וישב אברהם דף קב ע"ג
טז. הלל הזקן מדה אחרת היתה לומנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' ג
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמא מרפא לנפש בראשית עמ' רסג
טז. הני בבלאי טפשאי דאכלי נהמא בנהמאחיי נפש ח"ג עמ' קלג
טז. ווי אבדה נפש מרפא לנפש בראשית עמ' רח
טז. חוק לישנא דמזוני הוא דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' פא, דש
טז. כל המצות שנתן הקכ"ה לישראל נתן להם בפרהסיא וכו' תורת המצרף עמ' רעא
טז. כל מזונות האדם קצובים לו מר"הנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכה
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנהפרדס מנחם עמ' קלו
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה חוץחיי נפש ח"ו עמ' ק, קה, רעז
טז. כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"הפנים מסבירות עמ' פח, תטו
טז. כל מצוה שנתן הקב"ה וכו' אור החיים שמות פרק לא פסוק טז
טז. מזונותיו של אדם קצובין לו מראש השנה וכו' דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שד
טז. מצא בהמה נאה אמר זה לשבתמשיב נפש (גינצלר, תשסה) עמ' רג
טז. מתנה טובה יש בבית גנזי תורת המצרף עמ' יא
טז. מתנה סובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רעג
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדם ער"ש כשלג ילבינו - מאמר רזא דשבת, ברכתא דשבתא
טז. נשמה יתירה נותן הקב"ה באדםאמרי מאיר (מאירי) שמות פל"א פסוק יז
טז. נשמה יתירה נותן הקב״ה באדם ע״ש נפש יוסף עמ' קח
טז. נשמה יתירה נותנין לו לאדם בשבת וכו'פרדס מרדכי עמ' רכט
טז. רש"י ד"ה לשם שמים: לשם שמים, בוטח שתזדמן לו נאה לשבת שפת אמת (הלוי) משלי פרק כט פסוק ג
טז. שבת נתנה לישראל בצנעאפעולת גבר עמ' ח ד"ה וכן י"י
טז. שכל ימיו היה אוכל לכבוד שבת דברות חיים (תשעה) עמ' יח, כט
טז. שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת דברות חיים (תשנ) ח"א עמ' יד
טז. שמאי כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' קצז, שכב
י. בית שמאי אומרים אין מסלקין את התריסין, ובית הלל מתירין ותוס' ד"ה אלמא גבי שמחת יו"טכרם חמד (תשסו) עמ' קמח
י: שני ימים טובים של ראש השנה כיומא אריכתא דמי אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' מח
יא ע"ב אין שבות במקדשנחלי מים (מלאח) עמ' קל
יב ע"א אין מוציאין את הקטן ואת הלולב כתנות אור (תשעג) פ' ויקהל אות ב {יבואר גם הרמב"ם}
יב ע"א בש"א אין מוציאין לא את הקטן ולא את הלולב ולא את ס"תתורה אור (באנדי) עמ' שעג
יב. ולא את ס"ת לרה"ר וב"ה מתיריןפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה כח
יב. תוס' ד"ה השוחטפרורים משלחן גבוה ח"ב שאלה נג, סב
יג ע"ב התם לא אידגן הבא אידגן ותוס' ד"ה ומהמנחת מרדכי עמ' רצב
יד ע"ב אין משלחין אלא מנותמנחת מרדכי עמ' קנו
יד ע"ב משלחין יינות שמנים וסלתות וקטניות אבל לא תבואה, ורבי שמעון מתיר בתבואה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' רב
יד ע"ב תוס' ד"ה מפנימנחת מרדכי עמ' קפג
יד: אין משלחין ביו"ט אלא מנות וברש"י ובמאיריפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה קעא
יז ושוין שמשיקין את המים וכו', ורש"י דרכי נועם (הרנזון) דרוש כד
יז ע"א רש"י ד"ה מיום טוב לחברותורה אור (באנדי) עמ' שכט
יז ע"א תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והזמניםמנחת ישראל עמ' קה
יז. באמת אמרו ממלאה אשה כל הקדירה בשר ובר"ןפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ג, ח"ב שאלה לב
יז. מכין בהערמה מיו"ט לשבת ותוס' דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ ח"א עמ' לט
יז. ממלאה אשה תנור פת וכו'פרדס מרדכי עמ' פג
יז. קדושת שבת מקדשא וקיימא מרפא לנפש בראשית עמ' רח
יז. שבת מקדשא וקיימאפרדס מרדכי עמ' תקעט
יח: אדם נראה כמיקרמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' לד
יט ע"א מביאין שלמים ועולות כו' כתנות אור (תשעג) פ' ויקרא אות ג
יט ע"ב אין מביאין תודה וכו' אלא בחג הסוכות דעת קדושים (תשנ) עמ' קיז
יט ע"ב בל תאחר באיחר ג' רגלים כסיררןכרם טוביה עמ' תיג
יט. לכם ולא לגבוהפנים מסבירות עמ' פא
יט. נדרים ונדסות קריבין ביום טובחוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' צה
יט: מביא אדם תודתו בחג הסוכותפנים מסבירות עמ' רעו
כ ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי לפלוני ולנסיב ברתי דברות חיים (תשעה) עמ' מג
כ ע"א מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא שמוס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' לט
כ ע"ב כירת רבך פתוחה אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' מ
כ ע"ב עבר ושחט נדרים ונדבות ביו"טנחלי מים (מלאח) עמ' רמ
כ. ההוא גברא דאמר להו הבו לי' ד' מאות זוז לפלוני וכו'כתנות אור עמ' תקעד
כ. ויקרב את העולה, וברש"י עולת יום שמיני של מלואיםכרם חמד (תשסו) עמ' פז
כ. תוס' ד"ה למד על עולת חובה וכו'כרם חמד (תשסו) עמ' פז
כ: תוס' - בענין נדות ביו"ט דכוונת הרשות בטל לכוונת המצוה מרפא לנפש בראשית עמ' שסח
כ: תוס' ד"ה מאי בינייהו ובקוב"ש ס"ק נדפרורים משלחן גבוה ח"א שאלה סב
כא ע"א אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה ברכת השיר (צינץ) עמ' פד
כא ע"א הני בני באגא וכו' כתנות אור (תשעג) פ' שמיני אות ו
כא. בהמה חציה של נכרי וחציה של ישראל מהו לשחטה ביום טובכרם חמד (תשסו) עמ' י
כא: ג' דברים ר' גמליאל מחמיר כבית שמאי וכו' אין זוקפין את המנורה ותוס'כסף נבחר (מרגליות) עמ' רצ
כא: מה נעשה לבית אביך שהיו מחמירים ע"ע ומקילין לכל בית ישראל תורת המצרף עמ' רסז
כא: מרימר ומר זוטרא כי הוו מקלע להו נכרי ביו"ט, אמרו ליה וכו'כסף נבחר (מרגליות) עמ' לג
כג. פרתו של ראב"ע היתה יוצאת ביו"ט ברצועה וכו'פעולת גבר עמ' ז ד"ה ואפשר
כד: אפשר להכיר פירות שנתלשו היום מרפא לנפש בראשית עמ' קעז
כד: תוס' ד"ה ולערבמים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פה
כה ע"א בהמה מסוכנת לא ישחוט אא"כ יש שהות ביום לאכול ממנה כזית ברכת השיר (צינץ) עמ' פד
כה ע"א ישראל עזין שבאומותתפארת משה עמ' רכח
כה ע"ב ומהרש"א לא נתנה תורה לישראל אלא מפני שהם עזין ברכת השיר (צינץ) עמ' קנח, קנט
כה ע"ב ישראל הם עזין שבאומות מהר"ם שיק במדבר עמ' ט, יט
כה ע"ב ישראל עזים שבאומות, כי יעמדו לו בנסיונות נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' עג
כה ע"ב ישראל עזין שבאומות מהר"ם שיק דברים עמ' קז
כה ע"ב מפני מה ניתנה תורה לישראל וכו' ישראל הם עזים שבאומות נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' צח, רעז
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויקרא עמ' ק, פ' במדבר עמ' קנג
כה ע"ב מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזין שבאומות מהר"ם שיק ויקרא עמ' ו
כה ע"ב על הפסוק מימינו אש דת למו, ישראל עזין שבאומות, ואלמלא נתנה תורה ישראל וכו' ורש"י וכו' נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' לח, קכח
כה ע"ב תנא משמיא דר"מ מפגי מה נתנה תורה לישראל מפני שהם עזים. אלמלא לומדים בני ישראל את התורה לא יכלו אמה ולשון לעמוד נגד בני ישראל שהם עזים והתורה מתיש כחםפרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' ריט
כה.חיי נפש ח"ו עמ' עה
כה: אלמלא ניתנה תורה לישראל אין כל אומה ולשה יכוליז לעמוד שפת אמת (הלוי) משלי פרק ח פסוק יג
כה: ג' עזים הם דולה ומשקה פסח עמ' קנב
כה: ג' עזין וכו' ישראל עזין שבאומותמים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' כד
כה: דרך ארץ לשתות כוסו בב' פעמים מרפא לנפש בראשית עמ' ריח
כה: ישראל עזין שבאומות באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שכא, שכב
כה: ישראל עזין שבאומותחמודי צבי במדבר-דברים עמ' שטו
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' שמה
כה: מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שעזין הןכתנות אור עמ' תרסז
כה: תוס' - שגגת לאו ג"כ צריך כפרה מרפא לנפש בראשית עמ' שמג
כו ע"א בכור שנפל לבור וכו' כתנות אור (תשעג) פ' לרגלים אות ג
כז ע"ב רש"י ד"ה חלהמנחת מרדכי עמ' קכא
כז: חלה שנטמאה לא יזיזה ממקומה דברות חיים (תשעה) עמ' פ
כח. אין משחיזין את הסכין תורת המצרף עמ' מא
כט. אסור להזכיר לחבירו בשבת סכום מידהכסף נבחר (מרגליות) עמ' שו
ל ע"א תוס' ד"ה דמליא בחצבה שמחה לאיש (אלישר) דף קג ע"ד
ל ע"ב מנין שכשם שחל שם שמים על החגיגה וכו' אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קעט
ל. אין מטפחין אין מספקין ואין מרקדין ביו"טפנים מסבירות עמ' קס
ל. הנח להם לישראל מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידיןחיי נפש ח"ו עמ' ל
ל: תוס' - דפנות העודפות על שיעור סוכה אינו בכלל האיסור ליהנות מעצי סוכה מרפא לנפש בראשית עמ' צו
לב ע"א המצפה לשלחן אחרים חייו אינן חייםס' משלי בדברי חז"ל (תשכג) עמ' רכא
לב ע"ב בעא מנייהו עסקי ולא יהבו כתבי הסבא מקלם - ימים נוראים עמ' קמד
לב ע"ב המצפה על שלחן אחרים עולם חושך בעדו ברכת השיר (צינץ) עמ' צט
לב: ג' חייהם אינם חייםפרדס מרדכי עמ' קכא, קלה, קפו, רז, רטו, תצט, תרנח
לב: כל המרחם על הבריותנתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' נ, רא, שלח
לב: כל שאינו מרחם בידוע שאינו מזרע אברהם אבינו זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנד
לב: מי שיסורין מושלין בגופו ובו'אמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ב פסוק ב מס' 1
לג. אין מוציאין את האור ביו"ט כו' דמוליד מרפא לנפש בראשית עמ' תג
לג. אין מוציאין האור ביו"ט, רש"י - משום דמוליד מרפא לנפש בראשית עמ' תג
לג: תוס' ד"ה כי הוינאפרדס מנחם עמ' קכט
לד ע"ב וקראת לשבת עונג קבעהמנחת מרדכי עמ' קכה
לו. נותנים כלי תחת הדלף בדלף הראויכתנות אור עמ' שעו
לו: ברא"ש לא זכית אנא לאורייתא אלא בגין דחמית קדליה דר' מאיר מן אחורוי דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קמב
לו: כל שבות הוא מלאכה דרשות הר"ן (מישור) עמ' קמח
לז ע"ב אין בין יו"ט לשבת והר"ב בש"מ שמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"א
לז. תוס' ד"ה ורמינהי שמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"א
לז: אין ברירה בדאורייתא אבל בדרבנן יש ברירה זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' תג
לז: המת בבית ולו פתחים הרבה, וברש"יכסף נבחר (מרגליות) עמ' רז
לח ע"א תוס' ד"ה וליבטיל מים ומלח לגבי עיסה שמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"א
לח ע"ב הרי שנתערבה לו קב חטין וכו'מנחת מרדכי עמ' קפט
לח ע"ב משה שפיר קאמרתנחלי מים (מלאח) עמ' קצט
לח. בדרבנן יש ברירה מרפא לנפש בראשית עמ' רי
לח. הלכה כר' אושעיא [דבדאורייתא אין ברירה ובדרבנן יש ברירה]חמודי צבי במדבר-דברים עמ' קלט
לח. יהא רעווא ואימא מילתא דתתקבלחיי נפש ח"ו עמ' ל
לח. כי סליק רבי אבא אמר יהא רעוא וכו'פרדס מנחם עמ' קכו
לח: ממונא לא בטילפרורים משלחן גבוה ח"ג שאלה נז
לח: משה שפיר קאמרתחיי נפש ח"ג עמ' שב
לח: משה שפיר קאמרתשארית ישראל (תשעד) דרוש ח עמ' 144
לט ע"א ושל עולי בבל כרגלי הממלא אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' קעב
לט ע"א רב אשי אמר וכו' שמחה לאיש (אלישר) דף קד ע"א
לט. המוציא גחלת לרה"ר וכו'מנחת יצחק ויקרא-דברים עמ' רעט
לט. מילא ונתן לחבירופרורים משלחן גבוה ח"א שאלה ה
לט. תוס' ד"ה ותיפוקחיי נפש ח"ג עמ' נח

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US