Halacha Brura and Berur Halacha Institute
Index to Commentaries on Aggadot of the Talmud

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

מפתח זה נועד למעיינים באגדות התלמוד, ומחפשים פירושים על אגדה מסויימת.

המפתח כולל הפניות למעל שבע מאות ספרים של ראשונים ואחרונים. ההפניות מסודרות לפי דפי התלמוד, עם ציטוט לשון התלמוד שעליו יש הפניה, לפי סדר הופעתו בדף.

ההפניות הן גם למקומות שהמחברים פירשו את אגדות התלמוד, וגם למקומות שהמחברים הביאו את האגדות כדי ללמוד מהן רעיון כלשהו.

לגבי רוב הספרים, העתקנו את ההפניות ממפתחות-מובאות שנדפסו בסוף כל ספר. ספרים אלו מסומנים ברשימת הספרים בכוכבית *. חלק מהספרים הם על סדר התלמוד, ובאלו לא היה צורך שנציין את מספר העמוד בספר. חלק מהספרים המסומנים מופתחו על ידנו, דהיינו שעברנו על כל ספר מהם, ורשמנו היכן אותו ספר עוסק באגדה מסוימת. ספרים אלו מסומנים ברשימת הספרים בסימן §.

המספרים אחרי אותיות דף הגמרא הם מספרי השורות בתלמוד דפוס וילנא ובדפוסי הצילום ממנו.

ברבים מהמקורות שצוינו, נתבארו דברי אגדה מסוימת בשלמותם, אבל צייננו במפתח רק את המלים הראשונות שנתבארו. לכן מי שמחפש ביאור לשורה מסוימת, רצוי שיחפש גם במה שצויין לשורות הקודמות.

שולבו כאן גם הפניות לכמה ספרי הלכה. הפניות אלה מסומנות במלה "[הלכה]".

לקט ביאורי אגדות


נוסף על המפתח לביאורים על אגדות התלמוד, יש באתר זה גם לקט ביאורים על אגדות התלמוד, המובאים כלשונם מן המקורות, כפי שנדפסו במסכתות של הלכה ברורה ובירור הלכה (אלא שבמהדורת האינטרנט נוספו ביאורים).
מטרת הלקט היא שמי שלומד את המסכת, כשהוא עוסק בסוגיות הלכתיות, ילמד את הבירור הלכה, וכשהוא עוסק בסוגיות אגדתיות, ילמד את לקט ביאורי האגדות. שניהם משלימים זה את זה. כך יוכל להכיר את העומק ואת הרוחב שבהלכה ובאגדה, בלי להסתפק בלימוד שטחי.
אחד הדברים המייחדים לקט זה לעומת חיבורים דומים, הוא הכללת דברים מהראי"ה והרצי"ה, וכן הרב חרל"פ ושאר גדולי תורה שמוחרמים על ידי חלקים בציבור. המקורות הכלולים בלקט הם מגוונים: ראשונים ואחרונים, חסידות וקבלה, גימטריאות ומוסר. ציטוט לשון הגמרא המובא בראש הקטע של הביאור מוגבל בצורה מחושבת, רק אותן מלים שמתבארות באותו מאמר מחשבתי. בתוך המאמר, המלים מהאגדתא מובלטות בהדגשה, כדי שהלומד ישים לב למה מתייחס הביאור.
הלקט כולל את המסכתות דלהלן:
יומא
ביצה
תענית
מגילה
חגיגה
נדרים
סוטה
קידושין
מכות
הוריות


כמו כן, הוספנו לקט ביאורי אגדות על שאר מסכתות התלמוד, בעריכת המכון לחקר האגדה, של קהילת נצר-אריאל.

הלקט אינו חופף להפניות שבמפתח.

דרך השימוש במפתח

המעוניין במקורות על אגדה מסוימת, ילחץ על שם המסכת בטבלה שלמטה. כך הוא יגיע למפתח על אגדות אותה מסכת. בתוך אותו מפתח יוכל להגיע לדף המבוקש ע"י גלילה.

אם המעיין אינו יודע היכן למצוא את הספר שהמפתח מפנה אליו, או שאינו בטוח באיזו מהדורה השתמשנו, וכדומה, יוכל לפנות לרשימת הספרים, שבה רשמנו את שמות הספרים הכלולים במפתח ומיקומיהם בספריות גדולות.

 

 

מעשר
שני

מעשרות

תרומות

שביעית

כלאים

דמאי

פאה

ברכות

יומא

שקלים

פסחים

עירובין

שבת

ביכורים

ערלה

חלה

יבמות

חגיגה

מועד
קטן

מגילה

תענית

ראש
השנה

ביצה

סוכה

בבא
מציעא

בבא
קמא

קידושין

גיטין

סוטה

נזיר

נדרים

כתובות

הוריות

אבות

עבודה
זרה

עדויות

שבועות

מכות

סנהדרין

בבא
בתרא

מעילה

כריתות

תמורה

ערכין

בכורות

חולין

מנחות

זבחים

טהרות

פרה

נגעים

אהלות

כלים

קנים

מדות

תמיד

***

עוקצין

ידים

טבול
יום

זבים

מכשירין

נדה

מקואות
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US