Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

סוגיות בעיון ללימוד הדף היומי

כחלק מן השירות לציבור הלומדים אנו מגישים ללומדי הדף היומי שיעורים על סוגיות מתוך הדפים הנלמדים בימים אלו. השיעורים ערוכים מתוך הגמרות שבהוצאת המכון וכתובים בשפה השווה לכל נפש. הרוצה להרחיב ולהעמיק יותר בסוגיה - יעיין בבירור הלכה שנדפס בגמרא.

דרך עבודתנו היא לימוד הסוגיה ומתוך עיון בפשט הדברים הסקת המסקנות ההלכתיות. מובן שפעמים רבות תוך כדי העיון עולות כמה אפשרויות להבנת הדברים. במקרה כזה אנו מביאים את האפשרויות השונות תוך ציון הראשונים העיקריים שנוקטים בכל דעה, הנפקא-מינות ביניהם להלכה והראיות והקושיות העיקריות לכל שיטה. לסיום אנו משתדלים לברר מהי פסיקת ההלכה בעניין. להרחבה לגבי שיטת הלכה ברורה לחץ כאן.

רשימת השיעורים דלהלן היא שילוב של משאבי למידה שיצר מכון הלכה ברורה בכמה מסגרות:
א. שיעורי וידיאו על הדף היומי, על פי בירור הלכה, מפי ראש המכון, הרב אריה שטרן. השיעורים מתפרסמים באתר האינטרנט של "מכון מאיר", יחד עם אלפי שיעורים נוספים בכל מקצועות התורה.
ב. סיכומי סוגיות שכתב הרב אביאל סליי. סיכומים אלו ניתנים להורדה ולצפייה בשתי צורות, כדי שהלומד יוכל לבחור בצורה הנוחה לו: גירסת (word (rtf וגירסת html לצפייה מידיית על ידי הדפדפן.
ג. שיעורי וידיאו שניתנו על ידי רבני המכון במסגרת תכנית המצוינות בגמרא, שבשיתוף עם מרכז ישיבות בני עקיבא.
ד. מערכי שיעור לרמי"ם בשיטת "בירור הלכה" שבאתר שלנו, בצורת html, וחלקם גם בצורת word.
ה. "בירורי הלכה" בענייני פסח שנדפסו בהגדה של פסח "איילת השחר", מאת הרב יצחק דדון, בצורת html.
ו. "בירורי הלכה" בענייני חנוכה, בצורת html.

ציבור הלומדים נקרא להיות שותף במפעל זה ובמפעלים נוספים של המכון. ניתן לשלב תרומה באפשרויות הקדשה והנצחות שונות. למידע נוסף לחץ כאן.

מסכת בבא בתרא

ב היזק ראייה במסכת בבא בתרא
ב. הרב אביאל סליי, מבוא למסכת בבא בתרא וביאור המשנה הראשונה
ב. הרב אביאל סליי, הגבלות על הכלל "הכל כמנהג המדינה"
ב הרב אביאל סליי, חלוקת המקום והאבנים של כותל שבין שתי חצרות - חלק א
ב הרב אביאל סליי, חלוקת המקום והאבנים של כותל שבין שתי חצרות - חלק ב
ב הרב אהרון גניזי, ביאור המחלוקת בעניין היזק ראיה
ד הרב אהרון גניזי, חזקה ומחילה בהיזק ראיה
ד הרב ירון איתן, סתירת בית כנסת
ד הרב ירון איתן, שיפוץ בית כנסת בזמן שאינו בשימוש
ד: הרב אהרון גניזי , סוגיית מקיף וניקף
ד: הרב אהרון גניזי, הסיבה שמחייבים את הניקף לשלם עבור הגדר
ה. הרב ירון איתן, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו
ה. הרב ירון איתן, באיזו הלוואה אין אדם פורע תוך זמנו
ו. הרב אביאל סליי, "אחזיק להורדי - אחזיק לכשורי"
ו. הרב אביאל סליי, חזקת תשמישים - מה? כמה? ולמה?
ו. חזקת הבתים, חזקת תשמישין וחזקת נזיקין
ו: הרב אהרון גניזי, בניית מעקה לגג משום היזק ראיה
ו: הרב אהרון גניזי, אימתי יש היזק ראיה בגג?
ו רב ירון איתן, מניעת היזק ראיה בשתי חצרות שגובהן שונה - חלק א
ו הרב ירון איתן, מניעת היזק ראיה בשתי חצרות שגובהן שונה - חלק ב
ז הרב אביאל סליי, יורש שבונה כותל שמאפיל על דירתו של היורש השני
ז הרב אביאל סליי, היזק הנובע מהאפלה על חלון
ז הרב ירון איתן, אופן חלוקת המס בין תושבי העיר
ז: הרב ירון איתן, "רבנן לא צריכי נטירותא"
ז: שיטת הבחירות והממשל ע"פ ההלכה
ז: הבחירות ושיטת הממשל
ח: הרב אהרון גניזי, גבייה ושימוש בכספי קופה ותמחוי
ח: הרב אהרון גניזי, האם כופים על מצוות צדקה?
י: הרב אביאל סליי, האיסור לקבל צדקה מנכרים
יב דרכי החלוקה בשותפות
יג:-יד.הרב ירון איתן, הרווחים בספר התורה ובתנ"ך - חלק א
יג:-יד.הרב ירון איתן, הרווחים בספר התורה ובתנ"ך - חלק ב
יד הרב אהרן גניזי, כתיבת תנ"ך שלם
יד הרב אהרן גניזי, כתיבה וגלילה של כתבי הקודש
מז: מקח וממכר שלא ברצון
נד: גדרים בדינא דמלכותא
ס. י"ז בתמוז וימי בין המצרים
עו. מכירה וקניין של שטרות
פא. זכויות של הקונה אילנות בקרקע של חבירו
צב. אין הולכים בממון אחר הרוב
ק מיצר שהחזיקו בו רבים
קח. ענייני ירושה
קכב דין "יכיר" ונאמנות האב כלפי בניו
קכו דין ראוי בבכור ובבעל חוב
קמד מתנת שכיב מרע על כל הנכסים ועל מקצתם
קמט. המעשה של איסור גיורא
קסז דיני שטרות
קעה: לברור ההגדרה של שטר חוב

חשוב לנו לשמוע מה דעתך על סיכומי הסוגיות שלנו! למילוי דף משוב, לחץ כאן.

מותר להדפיס את הסוגיות ולהפיץ אותן, ובלבד שיצוין שהמקור הוא ממכון הלכה ברורה.


ארכיון הסוגיות

ברכות שבת עירובין פסחים
שקלים יומא סוכה ביצה
ראש השנה תענית מגילה מועד קטן
חגיגה יבמות כתובות נדרים
נזיר סוטה גיטין קידושין
בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין
מכות שבועות עבודה זרה הוריות
זבחים מנחות חולין בכורות
ערכין תמורה מעילה תמיד
נדה * * *

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US