Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

סוגיות בעיון ללימוד הדף היומי

כחלק מן השירות לציבור הלומדים אנו מגישים ללומדי הדף היומי שיעורים על סוגיות מתוך הדפים הנלמדים בימים אלו. השיעורים ערוכים מתוך הגמרות שבהוצאת המכון וכתובים בשפה השווה לכל נפש. הרוצה להרחיב ולהעמיק יותר בסוגיה - יעיין בבירור הלכה שנדפס בגמרא.

דרך עבודתנו היא לימוד הסוגיה ומתוך עיון בפשט הדברים הסקת המסקנות ההלכתיות. מובן שפעמים רבות תוך כדי העיון עולות כמה אפשרויות להבנת הדברים. במקרה כזה אנו מביאים את האפשרויות השונות תוך ציון הראשונים העיקריים שנוקטים בכל דעה, הנפקא-מינות ביניהם להלכה והראיות והקושיות העיקריות לכל שיטה. לסיום אנו משתדלים לברר מהי פסיקת ההלכה בעניין. להרחבה לגבי שיטת הלכה ברורה לחץ כאן.

רשימת השיעורים דלהלן היא שילוב של משאבי למידה שיצר מכון הלכה ברורה בכמה מסגרות:
א. שיעורי וידיאו על הדף היומי, על פי בירור הלכה, מפי ראש המכון, הרב אריה שטרן. השיעורים מתפרסמים באתר האינטרנט של "מכון מאיר", יחד עם אלפי שיעורים נוספים בכל מקצועות התורה.
ב. סיכומי סוגיות שכתב הרב אביאל סליי. סיכומים אלו ניתנים להורדה ולצפייה בשתי צורות, כדי שהלומד יוכל לבחור בצורה הנוחה לו: גירסת (word (rtf וגירסת html לצפייה מידיית על ידי הדפדפן.
ג. שיעורי וידיאו שניתנו על ידי רבני המכון במסגרת תכנית המצוינות בגמרא, שבשיתוף עם מרכז ישיבות בני עקיבא.
ד. מערכי שיעור לרמי"ם בשיטת "בירור הלכה" שבאתר שלנו, בצורת html, וחלקם גם בצורת word.
ה. "בירורי הלכה" בענייני פסח שנדפסו בהגדה של פסח "איילת השחר", מאת הרב יצחק דדון, בצורת html.
ו. "בירורי הלכה" בענייני חנוכה, בצורת html.
ז. "נקודה למחשבה בדף היומי", מאת הרב דוב קדרון, שמתפרסם בדף הפייסבוק של המכון.

מלבד המשאבים הנ"ל, העוסקים בצד הלכתי של הדף היומי, יש באתר זה משאבים העוסקים בצד של האגדתא של הדף, וגם הם מסודרים לפי דפי התלמוד: לקט ביאורים על אגדות התלמוד, וכן מפתח לביאורים על אגדות התלמוד.

ציבור הלומדים נקרא להיות שותף במפעל זה ובמפעלים נוספים של המכון. ניתן לשלב תרומה באפשרויות הקדשה והנצחות שונות. למידע נוסף לחץ כאן.

מסכת כתובות

ב. מדוע בתולה נישאת ליום הרביעי?
ז-חברכות אירוסין ונישואין
טז אימתי מסתמכים על הרוב להכשיר כשיש ספק
לא, להקם ליה בדרבה מיניה במיתה בכרת ובמלקות
מז כתב לה פירות כסות וכלים
מז חיוב המזונות לאישה בחיי בעלה ולאחר מותו
נד צורת התחייבות החתן בתוספת הכתובה
ס מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
סז. גביית הכתובה מהבעל
סח. החיוב למכור כלי תשמיש יקרים קודם שנוטל צדקה
עב חיוב כיסוי הראש לאישה
עד אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות
עה גדרי תנאים; ביאור הכלל שתלוי בשליחות ומתנה על מה שכתוב בתורה
עח נכסי מלוג שירשה האישה לפני ואחרי האירוסין
פה חיוב התשלומין של המוחל על שטר חוב שמכר
פה-פוהגדרת שטר חוב והלכותיו
פו פריעת בעל חוב מצוה
צג חלוקת שותפות כאשר חלקי השותפים אינם שווים
קא התחייבות בדבר שלא היה חייב מעולם
קא:-קב. התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
קי מצוות ישוב ארץ ישראל
קי: הכל מעלין לארץ ישראל

חשוב לנו לשמוע מה דעתך על סיכומי הסוגיות שלנו! למילוי דף משוב, לחץ כאן.

מותר להדפיס את הסוגיות ולהפיץ אותן, ובלבד שיצוין שהמקור הוא ממכון הלכה ברורה.


ארכיון הסוגיות

ברכות שבת עירובין פסחים
שקלים יומא סוכה ביצה
ראש השנה תענית מגילה מועד קטן
חגיגה יבמות כתובות נדרים
נזיר סוטה גיטין קידושין
בבא קמא בבא מציעא בבא בתרא סנהדרין
מכות שבועות עבודה זרה הוריות
זבחים מנחות חולין בכורות
ערכין תמורה כריתות מעילה
קנים תמיד מדות נדה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US