Halacha B'rura and Birur Halacha
Institute
Halachot of Pesach

הרורב הכלה ןוכמ
הכלה רוריבו


חספ תוכלהב הכלה ירוריב

םיתצמותמו םידבועמ םייתכלה םירוריב ץבוק
"הכלה רוריבו הרורב הכלה" םע דומלתה לש םלשה לעפמה ךותמ
ל"צז קוק ה"יארה ןרמ לש ודוסימ
(ןודד קחצי ברה תאמ "רחשה תלייא" חספ לש הדגהב וספדנ)

 

חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

א ןמיס

ץמח תקידב

ב ןמיס

חספ ברעב הכאלמ תיישע רוסיא

ג ןמיס

חספ ןברק רדס

ד ןמיס

יחבז םד ץמח לע טחשת אל

ה ןמיס

הרישע הצמ

ו ןמיס

חספ לילב הליכאהו שודיקה ןמז

ז ןמיס

תוסוכ עבראב היתשה בויח

ח ןמיס

הביסהה תבוח

ט ןמיס

ןושאר לוביטו ספרכ

י ןמיס

הסורפב ינע לש וכרד - ץחי

אי ןמיס

חבשב םייסמו תונגב ליחתמ

בי ןמיס

ןתרימאו תוישוק עברא

גי ןמיס

הרעקה תהבגהו ןחלושה תריקע

די ןמיס

רורמו הצמ חספ

וט ןמיס

הרומש הצמ לש בויחה

זט ןמיס

רדסה לילב םינטקה ךוניח

זי ןמיס

רורמל םירשכה תוקרי

חי ןמיס

ללהכ שדקמל רכז - ךרוכ תוצמ

טי ןמיס

רדסה ליל תדועסב הניש

כ ןמיס

ןמוקיפא תצמ

אכ ןמיס

לודגה ללהו ישימח סוכ

בכ ןמיס

הצמו חספה תליכא ןמז ףוס

גכ ןמיס

א ןמיס

חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

רבכ הליחתמ ץמח רועיב תוצמש רמאנ (א ,ו ףד) םיחספ תכסמב ארמגב
,ותווצמל רבכ ךיישש ןמזה והזש ,חספה ינפלש םוי םישלש לש הפוקתב
.חספה תוכלהב וב ןישרודו םילאושש ורמא ירהש

רומאה תמועלש ,םינושארה וניתובר ודמע הילע הלאש הנשי תאז םע
השמש ונדמל םש (א ,בל) הליגמ תכסמב תרחא היגוס הנשי ,וז היגוסב
חספ תוכלה םוי לש וניינעב ןישרודו םילאוש ויהיש לארשיל םהל ןקית
הוצמ ןיאש עמשמ ירה .גחב גח תוכלהו תרצעב תרצע תוכלה ,חספב
.ומצע גחל תמדוקה הפוקתב ולא תוכלהב קוסעל

ןיב קלחל ךירצש ,יריאמהו א"בשרה ,ן"רה ומכ ,םיצרתמש שי ךכ ךותמ
לכו ,ומצע גחה דע תוכלהב קוסעל בויח ןיא תמאבש רמולו תויגוסה
תיבב חספה תוכלהב לאושהש הז ןינעל קר אוה ,םיחספב היגוסב רמאנש
.ול תונעל םיכירצו ,"ןינעכ לאוש" ארקנ ןמז ותואב שרדמה

.הזה בויחה תא תונוש תורוצב םירידגמש םירחא םיקוליח וניצמ דוע
,ךכ לכ םדקומ ןמזב רבכ שורדל בויחהש ימלשוריה יפ לע םישרפמש שי
תא ררבלו דומלל םימכח ידימלת םיצבקתמ וב דעוה תיבב קר ונשי
.תוכלהה

תוכלהה ירקיעל עגונה ינויע דומיל ןיב קלחמ (טכת ח"וא) ףסוי תיבב
רוסאה תא עדיל תישעמ הרוצב תוכלהה לש דומיל ןיבל ,ןהישרשו
.רתומהו

ינפלמ םוי םישלש שורדלו לואשל בויחה תא ריכזמ וניא תמאב ם"במרה
היגוסה ינפמ תיחדנ םיחספ תכסמבש היגוסהש רבוסש ןכתיו ,חספה
,(טכת ח"וא) וזה הכלהה תאבומ תאז תמועל ע"ושב .הליגמ תכסמבש
חספל םדוק חספה תוכלהב םילאושש רבחמה בתוכו ,ןושל יונישב לבא
.םהב ןישרוד םגש בתוכ וניאו ,םוי םישלש

םינושארה וניתובר לש ץוריתה יפל ראובמ ,ונושלבש הז יונישל שורפה
לאושכ בשחנ לאושהש ,וז ךרדב תויגוסה ןיב הריתסה תא וריבסהש
שורדל בויחה םלואו ,חספה ינפלש םוי םישלש לש ןמזמ רבכ ןינעכ
.תוכלהה תא םייקל ךירצ רבכש ןמזב קר ליחתמ

ח"וא) ז"טה שדחמ ,חספה ינפלמ םוי םישלש םילאושש הזה ןידה לע
,תינוממ הכלשה ףא ךכל שיו ,םידימלתל דבעושמ בשחנ ברהש (א ,טכת
עודי ירהו ,םילעבב הלאשכ וז אהת ,םימי םתואב ץפח ונממ ולאשי םאש
הכאלמל ול דבעושמ ליאשמשכ םיסנוא לע םולשתמ רוטפ לאושהש
.תרחא

 

ב ןמיס

ץמח תקידב

םיקדוב רשע העבראל רוא" :םיחספ תכסמב הנושארה הנשמב ןידה רוקמ
."רנה רואל ץמחה תא

יפ לע הרותהמ התוצמ םאה ,הקידבה לש בויחה רדג לע םינד םינושארה
הוצמ וזש וא ."םכיתבמ רואש ותיבשת ןושארה םויב ךא" :בותכש המ
לטבל וא ,עודיה ץמחה תא רעבל אלא וניוטצנ אל הרותהמו ,ןנברדמ
.עודי וניאש ץמחה

(ג ,ב הצמו ץמח תוכלהב) בתוכש ם"במרה תטיש תיארנ וז הנורחא העדכ
ירבדמ ורוקמו ,םירפוס ירבדמ בויח וניה ץמחה רחא שפחל בויחהש
לוטיבב אתירואדמד ,ןנברדמ ץמח תקידבש (ב ,ד ףדב) תרמואה ארמגה
.יגס אמלעב

תוצמ םויק תא תרשפאמ הרותהש םירבוס ם"במרה לע םיקלוחה
המ לש רועיבהו הקידבה י"ע וא לוטיב י"ע ,םיכרד המכב ותיבשת
אלש ידכ ,ןפוא לכב הקידבה תא ובייח םימכחש ן"רה ראבמו ,אצמנש
אצוי הז שורפ יפל .םלש בלב לטבי אל אמש ,ודבל לוטיבה לע ךמתסי
קודבל וילע הבוח ,לטבל לוכי וניא רבכש ןמז רחאלו ,לטיב אל רשאכש
.הרותה ןמ

וירבדמו .הארי לבב רובעי אלש ידכ קודבל בייחש ,בתוכ הנשמה לע י"שר
לש הוצמה תא הזל רשקב ריכזמ וניא םלואו ,הרותה ןמ ובויחש עמשמ
.'הארי לב' רוסיאמ ענמהל ךרוצה תא קר אלא ,"ותיבשת"

םיבייחש וז ןוגכ ,תורחא תוכלהב םג וניצמ המוד בויחש ןייצל יואר
,םיעלותה ינפמ לכואה תא קודבל וא ,הטיחשה םדוק ןיכסה קודבל
.רוסיאמ ענמהל ליבשב םישועש הקידב לע םיכרבמש וניצמ אל םלואו
הועבקש םימכח תנקת חכמ ,ףסונ ןינע שי ץמח תקידבבש ,ונחרכ לעב
.תיבויח הוצמ רותב

,ןנברדמ וא אתירואדמ וניה הקידב בויח םא הלאשב ינורקעה ןוידה ןמ
לש םיבצמב (ונייה ה"ד ב ,ט) תופסותב ראובמכ יתכלה קוליח עבונ
םע .אלוקל ןנברד אקיפסו ארמוחל אתירואד אקיפסש עודי ירהש ,תוקפס
ץמח תקידבש בתוכה (י ,ב ם"במר) הנשמ דיגמה לש וירבדב וניצמ תאז
לכש םושמ ,ןנברדמ הבויח םא וליפא ,קפסב םירימחמש ךכב תדחוימ
ךירצ ןכלו ,ותיבב ץמח שי אמש קפסה לע ןקתנ הקידבה לש הרקיע
.תוקפס לש םיבצמב םג קודבלו רימחהל

 

ג ןמיס

חספ ברעב הכאלמ תיישע רוסיא

רבדה חספ ברעב םויה תוצח דעש ונדמל (א ,נ ףד) םיחספ תכסמב הנשמב
תוצח רחאלש עמשמו ,ואל םא הכאלמ םישוע םא םוקמה גהנמב יולת
.רומג רוסיא רדגב הז ירה

ןיד וניאש ורמא םש ,ימלשוריהמ רוסיאה רוקמ תא םיאיבמ תופסותה
,םה םיקיסמ הזמ .ברק -חספ ןברק -ךנברקו ,ךתכאלמב קוסע אהתש
ד"בארהו ן"במרה ,םרב .אתירואדמ וניה הז ןמזב הכאלמ רוסיאש
.ןנברדמ רוסיא אלא הז ןיא ימלשוריה תעדל םגש םיבתוכ

דורט היהי אלש ידכ ,רוסיאל רחא םעט םינתונה שי ,אסיג ךדיאמ
םעט .םוי ותואב וילע תולטומה תווצמה לכ תא תושעל חכשיו הכאלמב
ינפל םג הכאלמ תושעל אלש םיגהונש שי עודמ ,ריבסמה י"שר ואיבה הז
.תוצח

ןמזב רוסיאה ףקות לע הכלשה הרואכל שי ,ונאבהש םינושה םימעטל
ופקתב ראשנ רוסיאהש םיבתוכ תופסותה רבכ ,םלואו .חספ ןברק ןיאש
,םירחא םינושאר םלוא .רתיה ול ןיא בוש רסאנש ןויכש ,הזה ןמזב םג
דחוימ ןיד םוש ןיא תמאבש םיבתוכ ,טקלה ילבש לעבו רואמה לעב ומכ
.םיבוט םימי יברע רשאמ רתוי חספ ברעב

לוחב הכאלמ רוסיאל אוה הושש (ב ,הנ) ארמגב ונדמל רוסיאה רדג לע
.אלוק לש םידדצ המכ וב שי תאז לכבו .דעומה

תוצח רחא םישדח םידגב רופתל רוסאש בתוכה יכדרמל וניצמ ,לשמל ךכ
שי ןכאו ,הז רבדב רתיה וגהנש לע יכדרמה המתו .יוג י"ע וליפא
אלש ,יוג י"ע חספ ברעב תורתומ תוכאלמה לכש (חקורה) םיבתוכש
.דעומה לוחו ט"וי תותבשבכ

ןוקית לבא הרוסא השדח הריפתש בתוכה ,ףסוי תיבב אבומ רחא קוליח
איבמש הז קוליחש ,וירבדמ הלוע ףסונ שודיח םנמא .רתומ ןשי דגב לש
ברע לכב םג אלא ,חספ ברעב רוסיאה רדג תא ריבסהל ידכ קר וניא אוה
םימי יברעו תותבש יברעב גהונ רוסיא ותואש וירבדמ ראובמו .תבש
,ונמזב קר אלא ,רוסיאה ףקותב וניא חספ ברע לש ודוחיו ,םיבוט
ירה םירחא םידעומו תותבש יברעבו ,תוצחמ גהונ רוסיאה חספ ברעבש
.הלעמלו החנמה ןמ קר גהונ הז

רוסיאהש ,ורמא ארמגב םגש תמאבו ,םלוכ לע תלבוקמ הניא וז האושה
רשא ,א"מרה תטיש תא ריבסהל רשפא וז ךרדב .רתוי רומח חספ ברעב
רואה לעב עבקש רדג יפ לע הזו .יארע תכאלמ תושעל תבש ברע לכב לקימ
תכאלמ לבא ,העובק הכאלמ אלא החנמה ןמ תבש ברעב רוסאל ןיאש ,עורז
תוכלהב הזה רתיהה תא ריכזמ אוה ןיא תאז םע דחיו ,תרתומ יערא
.חספ ברעל תועגונה

י"ע חספ ברעב הכאלמ תושעל רתומ םא תועיד יתש תואבומ ומצע ע"ושב
.םישדח םניאש םידגב ןקתל רתומש וילע םכסומ םלואו ,יוג

 

ד ןמיס

חספ ןברק רדס

הרותה םג .חספ ןברק תברקה לש וז הוצמ םש לע ,גחה םש ארקנ ידכב אל
שנועב בירקמ וניאו וז הוצמ לטבמה לע הרימחה ,וז הוצמל הסחייתהב
לכו ,הרמאמכ הוצמה םייקל הכזנש םיוקמ דימת וניתוליפתב ונא .תרכ
תניחבב ,הכלהה דומילב ףאו הליפתב הריכזהל ונילע ,םיכוז ונניאש דוע
.ובירקמ וליאכ ןברק ינידב קסועה לכ

רמאנש ,תותיכ שלשב טחשנ חספהש ,ונדמל (א ,דס) םיחספב הנשמב
תכ הסנכנ ,לארשיו הדעו להק ,"לארשי תדע להק לכ ותוא וטחשו"
הליענה לע ארמגב וקלחנו .הרזעה תותלד ולעננ ,הרזעה האלמנ הנושאר
,ןנת ןילעונש אבר ירבדכ הכלהו ,םימש ידיב וא איה םדא ידיב םא ,וזה
.םדא ידיב ונייהו

ימ יפלכ םינושארה וקלחנו ,ללהה תא םיארוק חספה תטיחש ןמזב
םה חספה תא םיטחושה םעה לכש שרפמ י"שר .םירומא םירבדה
,םייולה לע לטומ האירקה בויחש םישרפמ תופסותה וליאו ,םיארוקש
אלא ,שדקמב ררושל םייולה לש ליגרה בויחב לולכ הז בויח םתעדלו
.ללהה יקרפ תא וררושיש ורמא חספ ברעבש

חספ ןברק אוה דחוימש י"שר תטיש תא ריבסמ ,קסירבמ ז"ירגה ישודיחב
תריש וניה ליגרה דחאה גוסה ,ןברקה לע הריש לש םיגוס ינש וב שיש
ןברקל תדחוימ הריש וניה ינשה גוסהו ,תונברקה לכ לע אוהו ,םייולה
ןילטונו ןהיחספ תא ןיטחוש לארשי רשפא" :(א ,זיק) ארמגה ןושלכו ,חספ
ןברק לע ללהה תרימא תא ולישמהש ירה ,"ללה םירמוא ןיאו ןהיבלול תא
.בלול תליטנ תעשב ותרימאל ,חספ

,דנ הכוס) י"שר שרפמו ,ועקתו ועירהו ועקת הטיחשהו האירקה ןמזב
םירבוסו םיקלוח תופסותה וליאו ,האירקה תליחתב םיעקותש (א
,"'ה ידבע וללה ה-יוללה" םהו ,ללהב רשא םיקרפה ישארב םג םיעקותש
קר ,תוקדוצ תוטישה יתשש ,חמש רוא לעב שדחמו ."ודוה"ו "יתבהא"
.ם"במרה תעדב קיידמ ךכו ,להקה בורב יולת רבדהש

 

ה ןמיס

יחבז םד ץמח לע טחשת אל

.ץמחה לע הטיחש לש הז רוסיאל הרותה הרמא חספה תא טחושה לע
ףא וא ,הרזעב ומע אצמנש ץמחל אקווד הנווכה םא ,ארמגב וקלחנו
רבודמש שרפמה ןנחוי יברכ הכלהו ,הרזעל ץוחמ ותושרב אצמנש ץמחל
.םינושארה וקלחנ ותעד שורפב ףא םלואו ,הרזעל ץוחמש ץמח לע

ךירצ ,הז רוסיא לע רובעיש ידכ ,ןנחוי יבר תעדל םגש םישרפמש שי
שיו .ימלשורימ היאר ךכל םיאיבמו ,םילשוריב ץמח ומע היהיש
לכב ותושרב אצמנה ץמח יפלכ ןנחוי יברל הרותה רוסיא תא םישרפמה
.םוקמ

תאו ,ץמחה לע (ןברקה םד) 'קרוזה' תא םג ללוכ בויחהש ראובמ ארמגב
םהמ דחא לצא ץמח אהיש רוסאש ,הרובחה ינב לכ תא ףאו ,ריטקמה
,הרובחה ינבמ דחאל ץמח שי םאש ,איה י"שר תעד .ןברקה תברקה תעשב
רשפא יאש רבוסו וילע קלוח ד"ירה לבא .רוסיאה לע םירבוע םלוכ
.ץמח םיקיזחמ םניאש ולא תא בייחל

םיחספ תכסמ תליחתב אבומ ץמחה לע חספה תטיחש רוסיא לש הז רדג
,חספ ברע לש םויה תוצחמ רבכ ץמח רוסיא שיש ךכל תוחכוהה תחאכ
,בתוכו (ח ,א הצמו ץמח) ויתוכלהב הז דומיל איבמ ם"במרה ףאו
יפמ ודמל ךכש ,םויה תוצחמ רשע העברא םויב ץמח לוכאל רוסאש
תטיחשל היוארש העשמ ונייה 'ץמח וילע לכאת אל' קוספהמ העומשה
תדחוימ ם"במרה לש וז הטיש .םויה יצח אוהו םייברעה ןיב אוהש חספה
האנהו הליכא רוסיא שי םא ,הלאשב תעגונ הנממ הלועה הנקסמהש ךכב
,(א ,חכ) ינש קרפב ארמגב םינד םנמא הז אשונבו .ונמזב אלש ץמחב
ץמחה לע רבוע הדוהי יבר תעד יפלש ,ןועמש יברו הדוהי יבר םש וקלחנו
ואל רוסיא ןיא ןועמש יבר תעדלו ,ונמז רחאל ןיבו ונמז ינפל ןיב ואלב
אוה קסופש ,ןיינעמ שודיח אצוי ,ל"נה ם"במרה ירבדמו .ונמז ךותב אלא
יברכו ,ןנברדמ אלא וניאש ונמז רחאל ץמח לש רוסיאה ןינעל ןועמש יברכ
אבר לש ותשרד י"פע הז רוסיאל ססבמו ,ונמז ינפל רוסיאה ןינעל הדוהי
ץמח ןידעו חספה תא טחשת אלש ,'יחבז םד ץמח לע טחשת אל' קוספהמ
.חספה תטיחשל היוארה העשב 'ץמח וילע לכאת אל' רמאנ דועו .םייק

 

ו ןמיס

הרישע הצמ

תחא הלאש .ארמגב תונוש תויגוס המכב תונודינה תולאש המכ ונינפל
תעגונ הינשה הלאשה ,םיצימחמ תוריפ ימ םא ,ינורקעה ןינעב תקסוע
רשפא םאה איה תישילש הלאש .חספה ימי לכב הרישע הצמב וגהנש גהנמל
רתומ םאה ,תיעיברהו .הרישע הצמב ןושאר הלילב הבוח ידי תאצל
.חספ ברעב הרישע הצמ לוכאל

שיקל שיר םשב האיבמ (א ,הל) םיחספב ארמגה ,הנושארה הלאשה יבגל
ימש םושמ תרכ הצומיח לע םיבייח ןיא ,שבדו ןמש ןייב השולינש הסיעש
אתיירבמ י"שר השקמ ,ולא שיקל שיר ירבד לע .םיצימחמ םניא תוריפ
,שבדו ןמש ןייב הסיע חספב ןישל ןיאש ורמא םש (א ,ול) איגוסה ךשמהב
תרהממש ינפמ דימ ףרשית של םא לאילמג ןבר תעדלש אלא ,דבלב וז אלו
ןאכמ הלועה ,שולי אל הליחתכלמש םימיכסמ םימכח םג םלואו ,ץימחהל
.םיצימחמ תוריפ ימש

.תוטיש יתשל הכלהה תלצפתמ םהמ ,םיצורית ינש םנשי וז אישוק לע
םניא תוריפ ימש רמול קר וירבדב ןווכתה שיקל שירש ,ץרתמ ומצע י"שר
לבא ,תרכ וילע םיבייחש רומג ץמח לש הגרדל דע הסיעה תא םיצימחמ
ןיאש ,השקונ ץמח לש הגרדל דע הסיעה תא םיצימחמש אוה םיכסמ
.תרכ וילע םיבייח

רשאכ .םינוש םיבצמ ינש ןיב קלחל שי ויפ לע ,םת וניבר ץרתמ ינש ץורית
רשאכ םלואו ,ללכ הצימחמ הסעה ןיא ,דבל תוריפ ימב הסיעה תא םישל
דוע אלו הצימחמש ירה םימב םיברועמש תוריפ ימב הסיעה תא םישל
.ץימחהל תרהממש אלא

םניא םא םגש ינפמ תוריפ ימב שולל רוסא י"שר יפלש ,ןכ םא ראובמ
אתיירבב ורמא םהילעו ,השקונ ץמחכ םיצימחמ םהירה ,ירמגל םיצימחמ
םת וניבר יפל ,תאז תמועל .ץימחהל תרהממ וזה הסיעהש ינפמ שולי אלש
ימב שולל רוסיא שי לבא ,דבל תוריפ ימב שולל רוסיא םוש ןיאש אצוי
,םיקסופה ירבדב תואבומ וללה תוטישה יתש .םימב םיברועמה תוריפ
םניא םמצעב תוריפ ימש העדכ םיטקונ ע"ושב רבחמהו ם"במרה רשאכ
,םיצימחמש הינשה העדכ םיטקונ א"מרהו ד"בארה וליאו ,ללכ םיצימחמ
.תוריפ ימב שולל אלש וגהנש םיבתוכ ןכלו

,ונירבד שירב ונאבהש הינשה הלאשה ןורתפל ונא םיעיגמ ןאכמ
ימי לכל הרישע הצמ תופאל םיגהונ ע"ושהו ם"במרה תעדב םיכלוההש
הצמ תופאל אלש דיפקהל םיליגר א"מרה תעדב םיכלוההש דועב ,חספה
.ץימחהל םירהממ תוריפ ימש ששחה ינפמ הרישע

הלילב הבוח ידי תאצל תורשפא הנשי םאה ,ונאבהש תישילשה הלאשבו
אבש ,"ינוע םחל" קוספה תא תשרוד (א ,ול) ארמגה ,הרישע הצמב ןושאר
םירבדה םיאבומ ימלשוריבו .שבדו ןמש ןייב השולינש הסיעל טרפ ,דמלל
וב אהי אלש ךירצ ,חספב ותבוח ידי םדא וב אצויש תיזכהש ,הבחרהב
.דבלב םימב הוצמ תצמ שולל שיו ,ללכב ןיקשמה לכש עמשמו ,ןיקשמ
ןיאש ילבבכ קסופ ם"במרהו ,ימלשוריל ילבבה ןיב תקולחמ שי ,הרואכלו
ימב השולינש לבא ,שבדו ןמש ןייב השולינש הצמב הבוח ידי םיאצוי
תשרופמ ארמגמ תושקהל שי ותטיש לעו .הבוח ידי םיאצוי םירחא תוריפ
םאו ,ץומיח ידיל םיאבה םירבדב קר הבוח ידי םיאצויש תעבוקה (א ,הל)
םיצימחמ םניאש תוריפ ימב השולינש הצמב הבוח ידי םיאצוי ךיא ןכ
ם"במרהש םיצרתמש שי ךכ ךותמ .(ד"בארהכ אלש אוה קספ ךכ ירהש)
רומאכ ולא ,םימ םע םיברועמה תוריפ ימב השולינש הסיעל ןווכתמ
לכמ ,הליחתכלמ םהב שולל רוסאש תורמלש אוה שודיחהו ,םיצימחמ
.ותבוח ידי וזה הצמב אצוי ,הסיעה הצימחה אלו של םא םוקמ

,םדבל תוריפ ימב השולינש הצמב הבוח ידי םיאצוי ןיאש קספנ ע"ושב
ןיב תקולחמ הנשי ,םימב םיברועמה תוריפ ימב השולינש הצמל רשאבו
.ינוע םחל תארקנ םאו ,הבוח ידי הב םיאצוי םא םינורחאה םיקסופה

תוריפ ימ ןיא םלועלש רבוסה ,י"שר תטיש יפל היגוסה תא ראבל שי דוע
הצמ טעמל וכרצוה םאש שרפל ןכ םא ךירצו ,רומג ץומיחב םיצימחמ
ידיל םיאבה םירבדב קר הבוח ידי םיאצויש ורמא רשאכש ןאכמ ,הרישע
םייוארה םיניממ הצמל תחקל דיפקהל ךירצש רמול ונווכתה ,ץומיח
.ןחודו זרוא ומכ ללכ ץימחהל םייואר םניאש םיניממ אלו ץימחהל

,חספ ברעב הרישע הצמ לוכאל רתומ םאה ,רומאכ איה תיעיברה הלאשה
.הלילב הבוח ידי הב םיאצויש הצמ לוכאל רוסיאה לח רבכש רחאל
היואר הניאש הרישע הצמ לע לח רוסיאה ןיאש םיבתוכ (ב ,טצ) תופסותה
השולינש הצמ לוכאל ליגר היה םת וניברש אבומ ףא ק"מסבו .הוצמל
ןכש ,דבלב תוריפ ימב השולינש הצמ וז התיהש רבתסמ םנמא .םיציבב
אתיירבב ונדמל רבכו ,ותושעל רוסאש הפאמ ןיכמ היהש חינהל השק
.םימ םע םיברועמה תוריפ ימב שולל רוסאש

 

ז ןמיס

חספ לילב הליכאהו שודיקה ןמז

דע חספ ברעב םדא לכאי אלש ונדמל (ב ,טצ) םיחספ יברע קרפב הנשמב
לילב רורמו הצמ תליכא לש ןמזהש תופסותה םיקיידמ ןאכמו ,ךשחתש
.ךשחתשמ אקווד ליחתמ חספ

רמאנ ויבגלו ,חספ ןברקל ושקוה רורמהו הצמהש אוה רבדה םעט
דועבמ אלו שממ הלילב ונייהד ,"הזה הלילב רשבה תא ולכאו" :הרותב
.תמדקומ העשב גחה תא לבקמ םא וליפא ,םוי

םג דיפקהל שי וז הטיש יפל םאה ,שודיקה יבגל תקולחמ וניצמ תאז םע
.םוי דועבמ שדקי אלש

לש סוכב קדקדל גהנמ ןיאש אבומ (ב ,ול ץמח רמאמ) ץ"בשרה ירבדב
תבש לכב ומכ םדקומ שדקל רשפאו ,םיבכוכה תאצ רחאל אהתש שודיקה
.רפוס םתחה םג בתוכ והומכ .שדוקה לע לוחמ םיפיסומש יפל גחו

שי שודיקה תא םגש ,בתוכו קלוח (ב ,גי הדגה תוכלה) ל"ירהמה לבא
העשב ןושארה לוביטה תיישעב לשכי אלש ידכ ,ךשחתשמ קר תושעל
ידכ האב תוקריה תליכא ירהש ,הלילב יוארה ןמזב אלו ,תמדקומ
:רמאנ הילע ,הדגהה תוצמ ללכב איה םתלאשו ,תוקוניתה ולאשיש
.ךינפל םיחנומ רורמו הצמש העשב -"הז רובעב"

ינפמ ,הלילב שודיקה תיישע תא בייחמ (זלק 'יס) ןשדה תמורת לעב םג
רדסב תועובקה תוסוכ עברא לש הנושאר סוכ איה שודיק לש סוכהש
(א"קס בעת ח"וא) ז"טה .ךשחתשמ אקווד תויהל הכירצ רומאכש ,הדגהה
יולת שודיק לש ןמזהש ןאכמו ,הדועס םוקמב אלא שודיק ןיאש ףיסומ
.הצמ תליכא לש ןמזב

דיסחה הדוהי וניבר ומכ ,הצמה תליכא ןמז יבגל םג םיקלוחש שי םנמא
חספל תבש ןיב לידבהל ןיאש רבוסש (א ,זכ) תוכרב תכסמל ויתופסותב
.םוי דועבמ הלילה תווצמ לכ תא םייקל רשפא ותעדלו ,גחה תפסות ןינעל

םינורחאה םיקסופבו .ךשחתש דע שדקי אלש ,ע"ושב קסופ השעמל הכלה
ידי אצי םאה ,םוי דועבמ שדיק םא ,דבעידב ןידה יבגל הלאשה הפסונ
תועדב ןבומכ היולת וז הלאש .שדקלו רוזחל ךירצ אמש וא ותבוח
'םייחה ףכ' רפסב בתוכ ,השעמל .םהימעטבו ליעל ונאבהש םינושארה
ול יואר תווצמה ראש ןינעל לבא ,לקהל תוכרב קפסש ןויכ ,רוזחי אלש
.ךשחתש רחא םתושעל רוזחיש

 

ח ןמיס

תוסוכ עבראב היתשה בויח

ךירצש תוסוכ עברא לש הוצמה יטרפב הנד (ב ,חק) םיחספ תכסמב ארמגה
םעפ לכב תותשל ךירצשו ,תחא תבב אלו ,הדגהה רדס יפל םתוא תותשל
הוצמה םאה :איהו םינושארה לצא הררועתנש הלאש .סוכ בור תוחפל
םלוכ תא איצויו דחא קר התשיש יד וא ,םיבוסמה לכ לע שממ תלטומ
.תבשב שודיקב םישועש ךרדכ

,םינושארה ןמ שי .ךכל רשקהב םישרופמ םירבד ורמאנ אל המצע ארמגב
ןיא ןהיפל ,תויאר המכ םיאיבמש (אלו ה"ד ב ,טצ םיחספ) תופסותב ומכ
.דחאו דחא לכל היתש בויח

םשב הדוהי בר רמאש הממ (.חק ףד) ארמגה ןמ היאר שי ,לשמל ךכ
בור התושש דבלבו ,אצי ותיב ינבלו וינבל ןייה ןמ הקשה םאש ,לאומש
ידי םיאצויו ,טעמ אלא םיתוש םניא תיבה ינב לכש ראובמ ירה .סוכ
ן"בביר םג םירבוס ולא םהירבדכ .רדסה ךרוע תיבה לעב י"ע םתבוח
שי ,םרב .שודיק לש ןידכ תוסוכ עברא ןידש םיעבוק רשא ,םחורי וניברו
התשי דחא לכש רימחהל יוארש ,הכלהל םיקיסמ םמצע תופסותהש ןייצל
וניא ,ןיי ול ןיאש ימש 'םייחה ףכ' רפסב בתוכ םהירבד יפ לעו ,רועישכ
תוסוכ עברא ויהיש ליבשב ,ןילטלטמ תריכמ ידכ דע ,ךכ לכ ץמאתהל ךירצ
.תיבה ינב לכל

ןידכ תוסוכ עברא ןיד ןיאש םירבוס םינושארה ןמ םיבר ,תאז תמועל
תוחדל ,םינפוא המכב םה םיריבסמ ,ליעל ונאבהש ארמגה ירבדו .שודיק
ארמגבש ,אוה דחא ץרית .ותעיסו תופסותה תטישל הנממ ה'יאר לכ
לעב הקשמ םתואו ,תווצמב םיבייח םניאש ,תיבב םינטקה לע רבודמ
,דחוימב הלודג סוכ לע ארמגב רבודמה ,ףסונ ץורית .'וכו תיבה
.בויחה רועישכ םלוכ ותשיש ידכ הב שיו ,תויעיבר המכו המכ הקיזחמש

תותשל םיבייח ,םישנ ןיבו םישנא ןיב םלוכש ם"במרה קסופ ,הכלהל
ןידה רקיעמש תורמלש ,ריעמ ירטיו רוזחמבו .תוסוכ עברא הזה הלילב
רתוי יואר םוקמ לכמ,םלוכל רועישכ הב שיש תחא סוכמ תותשל םילוכי
לש גהנמה תא םייקל ולכויש מ"ע ,םיבוסמהמ דחאו דחא לכל סוכ ונתיש
םיבייח ונחנא ךכיפל" תרימאל הדגהה רדסב םיעיגמשכ ,דיב סוכה תליטנ
.'וכו "תודוהל

 

ט ןמיס

הביסהה תבוח

אל לארשיבש ינע וליפאש ונדמל ,םיחספ יברע קרפ לש הנושארה הנשמב
ףיסומו .ןירוח ינב ךרדכ אוה הביסהה ןינעש י"שר שרפמו ,בסיש דע לכאי
ונלמגש ימל חבשל ררועתיש הדי לע זומרל הביסהה תילכתש יריאמה
שיש בתוכ גיהנמה רפסב .הנוגמו השק דובעשמ תוריחו הלואגב הבוט
ןאכמ ,"םעה תא םיקלא בסיו" קוספה לע ,שרדמה יפ לע הרותב ךמס ךכל
.הביסהב םיבייחש

תא םייקל ךירצ המכ דע איה הז ןינעב הררועתנש תיתכלהה הלאשה
םישנא לצא אל םג ,הביסהב תבשל תוליגר ןיאשכ וננמזב םג הביסהה
.הררש ילעבו םידבוכמ

הזה ןמזב ,םאתהב םתנקסמו ,וז הלאשל ושרדנ םינומדק המכ ,ןכאו
ןכ לע רתי .ן"בארו ה"יבארה םיבתוכ ךכ ,הביסה אלב וכרדכ םדא בשוי
אלא ,תוריח ךרדל המוד וניאש ינפמ ,בסהל רוסא ףאש ל"ירהמה ףיסומ
.בסהל םעה וגהנ השעמלש בתוכ ומצע ה"יבארה ,םנמא .םילוחה ךרדל

רבסהבו .דיחי תעדכ תיארנ ותעדש דע ,םיבר וילע וקלחנ תמאבו
התילכת םאה ,הביסהה תוצמ תרדגהב וקלחנש רמול הארנ םתקולחמ
ויהשכ ,רבעב גהנמה תא ריכזהל הניינעש וא ,תוריח ךרד לכאיש ידכ אוה
.תוריח ךרד רותב הביסהב םילכוא

יפלו .ע"ושב רבחמה תעד םג איה ךכו ,בסהל בייחש איה ם"במרה תעד
הביסה ךירצש לכש רוטה בתוכש ומכו ,אבוכיעל הוצמ וזש אצוי םתעד
וניאש בתוכ א"מרה לבא .בסיה אל םא דבעידב ףא ותבוח ידי אצוי וניא
.וילע ךומסל ה"יבארה אוה יאדכש םושמ ,הביסהב לוכאלו רוזחל ךירצ

,הצמה יבגל .ךירצ וניא רורמהו הביסה הכירצ הצמש ,ארמגב ונדמל הנהו
לש תיזלו הליחתב לכואש ןושארה תיזל הנווכהש תופסותה םישרפמ
הבוח ידי םיאצויש םירבוסה םיבר יפל םג תמכסומ וז העדו .ןמוקיפאה
תעדב א"רגה ראבמ לשמל ךכ .ןורחאב אקווד וא ןושארה תיזב רבכ
,ןושארה תיזכב איה הזה ןמזב הוצמה רקיעש רבוסש תורמלש ,ש"ארה
תיבה ןמזבש ינפמ ,ןורחאה תיזה תא לכואשכ םג בסהל ךירצ םוקמ לכמ
.חספ ןברק םע עבושה לע תלכאנה הצמה תליכאב הוצמה רקיע היה

ןושארה תיזכ תליכאב קר בסהל בייחש רבוסש הארנ ם"במרה תעדב
הז ירה בסיה םאש בתוכ הדועסה ךשמה יבגלו ,ותבוח ידי וב אצויש
לכואשכ םג בסהל ךירצש בתוכ ע"ושב ,םרב .ךירצ וניא ואל םאו חבושמ
.ןמוקיפאה לש ןורחאה תיזכה תא

שיו ,תודבעל רכזכ אבש םושמ ,הביסה ךירצ וניאש רמאנ רורמה יבגל
.רורמה םילכואשכ בסהל ןיאש ,רוסיא רדגב ףא הז ירהש םירבוסה
דצמש ,ךרוכה תליכאל רשקב םינושארה לצא ןויד וניצמ ,ךכל ףסונב
ונלכאיש םיבתוכ םיברו ,יואר הז ןיא רורמה דצמו בסהל יואר הצמה
הארנ םלואו .רורמה חכ לע רבוג הצמה לכש רמולכ ,הביסהב
בתוכ ךכ .רורמ תליכאב בסהל רוסיא שי םא הלאשל הרושק תקולחמהש
ינפמ אוהש הביסהב ךרוכ תליכאל םעטה תא ריבסמשכ ,ףסוי תיבב
.תבכעמ הניא רורמבו תבכעמ הצמ תליכאב הביסההש

,הביסה אלל הכירכה תא םילכואש ,טקלה ילבש רפסב אבומ תאז תמועל
ירה הצמל רשאבו ,רורמ תליכאב בסהל רוסיא שיש אוה רבוס הארנכו
ל"רהמה בתוכ תרחא ךרדבו .ןושארה תיזכה תליכאב ותבוח ידי אצי רבכ
ויהשכ שדקמל רכז איהש ,ךרוכ תליכאב בסהל יוארש ,'ה תורובג רפסב
םגו רורמהש טושפ הז ירהו ,תחא הכירכב רורמו הצמ חספ םילכוא
.הביסה ןועט יאדובש חספה רשבל םילפט הצמה

ושקיב ארמגבש תורמלו ,הביסה ךירצש ורמא תוסוכ עברא תוצמ לע םג
הכלהה הלבקתנ ,תונורחאה םיתשל תונושאר תוסוכ יתש ןיב קלחל
יריאמה םלואו ,התושש ןמזב בסימש הארנ תוטשפב .ןלוכב בסימש
ונייהד ,תוסוכה לע םירדוסמה םירבדה תא רמואשכ םג בסימש שדחמ
בתוכ רוטה ,םרב .ןוזמה תכרבו ללהה ,הדגהה תרימא ,שודיקה ןמזב
תוכרב תכסמב ארמגה לע ךמתסמו ,ןוזמה תכרב ןמזב בסהל ןיאש
ילוא ןתינ וירבד ךותמ .ךרבמש ןמזב בסי אלש הכלהה תא תעבוקה
,סוכה לע םירדוסמה םירבדה ראשב בסהל ךירצש אוה רבוסש ,קיידל
םיבתוכ ןכו ,התושש ןמזב קר בסהל ךירצש גהנמה לבקתנ רבכ םלוא
.ףסוי יכרבבו טקלה ילבש רפסב

 

י ןמיס

ןושאר לוביטו ספרכ

לבטמ וינפל ואיבה :הנשמה ןושלבו ,ספרכ םילכוא שודיקה רחאל
אל םגו ,םילבטמ המב ושרפ אלש ,וכרצ לכ ראובמ הז ןיאו .תרזחב
תוצמ םשל הדגהה תרימא רחא םילכוא התוא תרזחב לבטמ עודמ ראבתנ
.רורמ

יריאמה ריבסמו ,תסורחב ןושארה לוביטה ףאש אבומ םינואגה ירבדב
.וב םישענ הזה הלילב םילוביטה לכ ןכל הוצמ תסורחש ןויכ םתעדלש
,רורמה םע תסורחה תא םיאיבמש ךשמהב קר רכזומ המצע הנשמב םנמא
רקיעהש ינפמ ,שרופמב תאז ריכזהל ךרוצ ןיא הליחתבש ריבסמ ן"רה ךא
תא םיאיבמש םיריכזמ ךשמהבו ,לבטמש המב אלו לוביטה םצעב אוה
.הדגהה ינפל ןחלושהמ םקליס רבכש רחאל רורמה םע תסורחה

לוביטה היפל ,םת וניברו ם"בשר לש תרחא העד הנשי ,תאז תמועל
חקול ינש לוביטב קרו ,חלמ ימב וא ץמוחב אלא תסורחב וניא ןושארה
םאה תקולחמ הנשי וז הטיש לש הרואיבב .הנשמב ראובמכ תסורח
לבטל רוסאש הנווכהש וא םירחא ןיקשמב לבטל לוכיש הנווכה
.םדוקמ התחקל ןיאו רורמל התוצמ רקיעש ,תסורחב

קריה תא ןילבטמ ןיא היפל ,יריאמה האיבמש תפסונ העד הנשי הז דבלמ
,"לפטימ" ןבומב ,"לבטמ" הנשמה ןושל תא םישרפמו ,הקשמ םושב
,"הנתשנ המ" רדסב הישוקה ןושלמ וז העד לע השקמ ומצע יריאמה
,םלואו .שממ םילבטמש ןאכמו ,"םימעפ יתש הזה הלילה" םירמואשכ
תנווכמ הניא הישוקה ףאש שרפמ ,וזה הטישה תא קידצמש רוטיעה לעב
.תוקריה לש תוליכאה יתשל אלא ,לוביטה השעמל

תליכאב קסעתיש ,לפטמ ומכ לבטמו :בתוכ הנשמה שורפב ם"במרה ףא
,תסורחב קריה תא לבטמ השעמלש עמשמ םדוקמ ונושלמ םלואו ,תוקרי
תא בשייל קר הצור ושורפבש הארנ הז יפל .ויתוכלהב אוה בתוכ ךכו
רמול היה יוארש דועב ,תרזחב לבטמש תרמואה הנשמה ןושלב ישוקה
תליכאב קסעתמש רמול האב וז ןושלש בתוכ אוה ןכלו ,תסורחב לבטמש
.תסורחב םילבטמש םיכסמ אוה ףא השעמל לבא ,תוקריה

םאש ךכל הנווכהש י"שר שרפמו .תרזחב לבטמש תרמוא הנשמה ,רומאכ
םיבתוכ ךכ לעו ,לכואו תסורחב תרזחה תא לבטמ ,רחא קרי םש ןיא
ראש לכואשכ לבא ,תסורחב לבטמ ,תרזח לכוא רשאכ קרש תופסותה
.חלמ ימב וא תרזחב םליבטמ תרזחכ םיפירח םניאש תוקרי

ףיסוה ףסוי תיבבו ,ץמוחב וליבטמו ספרכה תא חקולש אבומ ע"ושב
ותקיספ תא קמנמו .ץמוחב לבטמ ,ןושאר לוביטב תרזח לכואשכ םגש
,השעמל .םילודג המכ םיקלוח תסורחבש דועב ,םידומ םלוכ הזבש
,תרמוא המצע ארמגהש ומכו ,ןושאר לוביטב רחא קרי תחקל לבוקמ
תליכא לע ךרבל ךירצ וניא םא הלאשהמ ענמהל ידכ םג ןכ תושעל יוארש
.ןושארה קריה תליכאב רבכ רורמ

 

אי ןמיס

הסורפב ינע לש וכרד - ץחי

שי ,המילש איהשכ תפה לע ךרבל רחבומה ןמ הוצמש ,ליגרה ןידה תמועל
םידומ לכהש (ב ,טל) תוכרב תכסמב ראובמכ דחוימ ןיד רדסה לילב
םחל - הצמה לע רמאנש המ םייקל ,עצובו המילש ךותב הסורפ חינמש
לע ךרבל ,ןואג יאה בר לש ונושלכ ,םלועה גהנמ דסונ הז יפ לעו .ינוע
.הסורפה

ינפלו ,םידי תליטנ ירחא קר עצובש ם"במרה בתוכ ,העיצבה ןמז יבגל
םינושאר הברה םיבתוכש ומכ אוה לבוקמה גהנמה לבא .איצומה ךרבמש
.ספרכה תליכא ירחא רבכ עצובש (דועו ה"יבאר ,גיהנמה ,ורודיסב י"שר)
לע אינע אמחל אה רמאיש ידכ ,םעט ךכל ונתנ םהרדובאבו וב לכ רפסבו
.הסורפ איהשכ הצמה

יתשל תפסותכ האב הסורפה הצמה םאה ,הלאשב םינושארה וקלחנו
וא ,םיגחהו תותבשה לכב ומכ הנשמ םחלל תוכרצנה תומלש תוצמ
ךכ ידכ דע ,הנשמ םחלב ךרוצה תא רטופש ,ךכ לכ לודג ןאכ שודיחהש
.הסורפה םע המלש תחא הצמ קר םיחקולש

ןואג םרמע בר םשב אבומ ןכו ,ם"בשרו י"שר םירבוס הנושארה העדכ
בר םשב אבומ ןכו ם"במרהו ף"ירה םירבוס הינשה העדכו .תאיג ץ"ירו
.לאננח וניברו ג"הב ,ןואג ארירש

,ןואג יאדוהי ברו ןואג הידעס בר לש ותעד איה ,תעצוממו תישילש העד
דועו המלש תחא הצמ לע םיכרבמ ובש לוחב לחש חספ ןיב םיניחבמ רשא
ידכ ,יצחו תוצמ יתש לע םיכרבמ ובש תבשב לחש חספ ןיבל ,הסורפ
תחקל הוצמ שישכ םג תבשב ולטבל ןיאש הנשמ םחלב בויחה תא םייקל
.הסורפ

תא םיכרבמ המ לעו ךיא ,הניה ךכל רשקב תינודינ רשא תפסונ הלאש
תועד הזב שיו ,איצומה תכרבו הצמ תליכא לע תכרב ונייהד ,תוכרבה
.תונוש

הנממו הסורפה לע תוכרבה יתש תא םיכרבמש םיבתוכ תופסותה
םיכרבמש ,םינואגה םשב ן"בארו ה"יבאר רפסב אבומ םתמועל .םילכוא
.המילשה לע תרמאנ הצמה תכרב ךא ,הסורפה לע איצומה

תכרב תאו ,המילשה לע איצומה םיכרבמש ,תופסותב תאבומ הכופה העד
תנווכמ אהת ,הצמל תדחוימה הכרבהש איה הרבסהו ,הסורפה לע הצמה
רחאל קר המלשהמ עצוב וז העד יפל .ינוע םחלכ איהש הסורפה הצמל
.ןהיתשמ לכואו הסורפה לע הצמה תכרב תא ךריבש

עצובש רבוס אוה רומאכ ךא ,תוצמ יתש חקולש ם"במרה בתוכ הכלהל
השעמל ףידעמ רשא ,א"רגה תטיש ןאכ איה תדחוימ .םידי לטנש רחאל קר
תוינע ךרד וז ןיאש בתוכו ,תוצמ יתש קר םיחקולש ם"במרה תטיש תא
רבכ השעמל ,םרב .הסורפה תא ףיסומ ןהילע ,תומלש תוצמ יתש ול שישכ
ינפל תיעצמאה תא םיעצובו תוצמ שלש םילטונש ,ע"ושכ לארשי בור וגהנ
.הדגהה תרימא

לכואו תוצמה לכ תא זחואש ע"ושב קספנ ,תוכרבה רדסל רשאב
אוה רקיעהש אצמנ םינורחאה םיקסופה ירבדבו ,הסורפהמו המלשהמ
.הסורפל הצמה תכרבו המלשה הצמל תנווכמ איצומה תכרבש העדכ

 

בי ןמיס

חבשב םייסמו תונגב ליחתמ

רדס לע הנשמה ירבד שורפב לאומשו בר וקלחנ (א ,זטק ףד) ארמגב
לש הקסיפב ליחתמש רמוא בר .חבשב םייסמו תונגב ליחתמש הדגהה
הניה הקסיפהש רמוא לאומשו ,"וניתובא ויה ז"ע ידבוע הליחתמ"
אלא .קוספל ימכ תקולחמ שי םינושארה ירבדבו ."ונייה םידבע"
דחא לכש איה םיארומאה תקולחמש רבתסמ אלש ,בתוכ א"בטירהש
,םהינש תא רמול ונגהנמ ,ןכ םאש .תונג לש דחא גוס קר רמול שיש רבוס
תקולחמהש ,א"בטירה ראבמ ןכלו .םיארומאה ןמ דחא ףא תעדכ וניא
ידבוע הליחתמ" לש הקסיפב םיליחתמ תחא העדל .םיליחתמ הזיאב הניה
םיליחתמ הינש העדלו ,הליחתב השעמל היהש ומכ ,"וניתובא ויה ז"ע
תא רמול שי םהינש תעדל ךא .סנ לש ופקות אוהש ,"ונייה םידבע" רמול
,"ונייה םידבע" קרפב ליחתהל הקספנ הכלההש םייסמ אוה .םיקרפה ינש
."וניתובא ויה ז"ע ידבוע הליחתמ" םירמוא הירחאו

,הליחתב "ונייה םידבע" קרפה תרימאש ,וב-לכ רפסב אבומ תרחא ךרדב
םיליחתמ המצע הדגהה תא וליאו ,תוקוניתה תלאשל הבושת רותב איה
."וניתובא ויה ז"ע ידבוע הליחתמ" קרפה תרימאב

ויה הליחתבש רפסמו ליחתמש בתוכה ,ם"במרה קספמ אצוי תרחא
םידבעש עידומו ליחתמ בושו ,לבהה רחא םיעוטו םירפוכ וניתובא
תא ולש הדגהה רדסב בתוכ ומצע אוה ףא םנמא .םירצמב הערפל ונייה
(ל"צז רשכ מ"רגה) 'המלש הדגה' לעב תעדלו ,גהנמה יפלו לבוקמה רדסה
ןווכתמ אוה תוכלהב וירבדבו .תועדה ןיב תקולחמ ןיאש רבוס ם"במרה
,ול הארנה גהנמה תא רוחבל לוכי דחא לכש ,םיגהנמה ינש תא איבהל
.רוביצב חוורש גהנמה תא איבמ ם"במרה הדגהה רדסבו

י"רה בתוכו .תשרופמ תוסחיתה ארמגב ןיא ,חבשב םייסל ךרוצה יבגל
תאז תמועל .דחא קרפב םצמטצמ וניא יללכ ןויערל איה הנווכהש לינולמ
.חבש רותב םייסל ךירצ םהב םיקרפה תא רידגהל םישקבמה םישרפמ שי
ךורב' תרימאב ךכו ,ןקתמה חבשה תא שי תונג לכלש בתוכ לאנברבאה
תונגה דגנכ חבש ירבד שי םינבה תעברא רופיסו 'לארשיל הרות ןתנש
ןוקית םושמ שי 'יבא דבוא ימרא' תשרדבו ,'ונייה םידבע' קרפב הנשיש
.'וניתובא ויה ז"ע ידבוע הליחתש' הדבועה תרכזהב תונגל

יקרפ תרימאב 'ה תא חבשל םיבייח ונאש חבשהש ,י"רה בתוכ םתמועל
רשא' תכרבל הנווכהש בתוכ טקלה ילבש רפסבו .הליכאה ינפלש ללהה
.'ונלאג

 

גי ןמיס

ןתרימאו תוישוק עברא

ןאכו ינש סוכ םיגזומש רדסה לע ונדמל (א ,זטק) םיחספ תכסמב הנשמב
םאו ,ותלאוש ותשא ,םכח ןב ול ןיא םאש ארמגב ראובמו ,לאוש ןבה
תוכלהב םיעדויש םימכח ידימלת ינש וליפאו ,ומצעל לאוש אוה ואל
.הזל הז ןילאוש חספה

הארשכו ,הבר ינפל בשוי היהש ייבא לע (ב ,וטק) ארמגב רפוסמ תאז םע
ינפל ןחלושה םירקועש רבדה רשפל דימ לאש ןחלושה תא םירקוע ויהש
הרואכל ראובמ ירה ."הנתשנ המ רמולמ ןתרטפ" :הבר ול רמאו ,הדועסה
רטפהל לוכי אלא ,אקווד עובקה חסונב תולאשה תרימאב חרכה ןיאש
הלאש התיה םאש תרמוא תאז .רחביש רחא חסונ לכב הלאשה בויחמ
.'וכו ונייה םידבע רמולו דימ ליחתהל םילוכי ,תרחא

לעב ,טקלה ילבש לעב ומכ םינושאר הברה לצא עיפומה הזה שורפה יפל
המ" חסונו ,ומצעמ ןבה לאשיש אוה בויחה רקיעש אצוי ,ד"ירהו חקורה
.הלאש םוש הלאשנ אלשכ קר ןקתנ "הנתשנ

תרטופ הניא ןחלושה תריקע לע הלאשש םיראבמ תופסותה ,םתמועל
ארמגב ורמאש לכו ,"הנתשנ המ" לש תוטרופמה תולאשה תא לואשלמ
,השע ךכ ייבא ףאו ,רחא חסונב תולאש ןתוא תא לואשל רשפאש אוה
.לאשו רמאש המ לכ תא טרפל ואר אלש אלא

םג וזש ןכתיו ,יריאמהו ן"באר ,ןואג הידעס בר םג םירבוס וז הטישכ
לאוש ןבה ןאכו ינשה סוכה תא ןיגזומש בתוכ רשא ם"במרה תטיש
ףידע הליחתכלמש ןיבהל ןתינ ןאכמ .'וכו "הנתשנ המ" ארוקה רמואו
לש עובקה חסונה תרימא לע רתוול ןיא ןפוא לכב םלואו ,לאשי ןבהש
תואסריג יפוליח וניצמ המ ינפמ ותטישב ןייעל שי ןיידעו ,"הנתשנ המ"
.ם"במרב וזה הכלהה חסונב

הנשמה חסונב .תונוש תואחסונו תועד שי ןמצע תולאשה יבגל םג
חסונב ךא .לוביטו ילצ ,רורמ ,הצמ לע תולאש עברא תועיפומ ונינפלש
ןמזבש םיבתוכ םינושארהו ,רורמה לע הלאשה תרכזנ אל ימלשוריה
אצוי הז יפל .ילצב יונישה לע ןילאוש ןיא ,חספ ןברק ונל ןיאשכ הזה
תטיש תיארנ ךכו ,לוביטה לעו הצמה לע תולאש יתש קר וראשנו ןכתיש
.ש"ארהו ף"ירה

וניצמ ,ןואג הידעס ברו ןואג םרמע בר םינואגה ירבדב ,אסיג ךדיאמ
שמח ויה הליחתכלמש ןכתי םהירבדלו ,הבסהה לע הלאש ופיסוהש
לכ ,שדקמה ןמזבש ראובמ א"רגהל סחוימה הדגהה שורפב ,םרב .תולאש
שורפבו ,רדסה לילב ךכ לע לואשל םוקמ היה אלו הביסהב התיה םתליכא
אלשכ ןברוחה רחא הבסהה לע הלאשה תא ופיסוהש ,בתוכ םדא ייחה
.תולאש עברא אלמל ןינע םהל היהו ,ילצה לע דוע לואשל םילוכי ויה

ילצה לע הלאשה תטמשה רחאלו ,תולאש שמח ריכזמו בתוכ ם"במרה
:הזה רדסבו ,תולאש עברא ולצא וראשנ ,ןברוחה רחאש הדגהה חסונב
דועב ,םידרפסה לצא לבוקמה רדסה והז .הבסהו רורמ ,הצמ ,לובט
הז רדסלו ,הבסהו לובט ,רורמ ,הצמ :רחא רדס לבקתנ םיזנכשאה לצאש
ןאכ וירבד ואבוהו) הדגהל ורואיבב ל"צז קוק ה"יארה ןרמ שרדנ
.(ש"ייע ,וניתדגהב

 

די ןמיס

הרעקה תהבגהו ןחלושה תריקע

וריכיש ידכ ןחלושה תא םירקועש ,ורמא (ב ,וטק) םיחספ ארמגב
,"הנתשנ המ" תרימא ינפל אוה וז הריקע לש הנמזו .ולאשיו תוקוניתה
ארמגה ךשמהב ."אינע אמחל אה" תרימא ינפל ףא ןכ ןישועש םירבוס שיו
וניבר םישרפמו .רורמהו הצמה תא היבגהל ךירצש אבר רמוא (ב ,זטק)
םימעטה תא רמואש ןמזב םהיבגהל איה הנווכהש ,ם"בשרו י"שר ,לאננח
.הנשמב לאילמג ןבר ירבדכ

,רמול איה אבר תנווכש ,םתכמה רפסב תאבומה העד הנשי ,תאז תמועל
םירקועש ארמגב ורמאש המל שורפ הזו ,רדסה תליחתב םהיבגיש
תופסותה לצא םג רכזנ הז שורפ .ולאשיו תוקוניתה ואריש ידכ ןחלושה
ןכלו ,לודג חרוט הזש ינפמ ןחלושה תא ןירקוע ןיא ונינמזבש ,םיבתוכה
.הרעקה תא היבגהל תאז םוקמב וגיהנה

רכיה תושעל ידכ הרעקה תהבגהב ןיאש ם"בשרה ןעוט םתמועל ,םרב
,גיהנמה תעדל ךא .םוקמהמ ירמגל הרעקה תא רוקעל ךירצו ,קיפסמ
הדועסה יכרצ לכש רחא ,הליעומ הניא הרעקה תריקע ףאש בתוכה
תא רוקעל ונינמזב םג ךרוצ שיש איה ותנקסמו ,ןחלושה לע םיראשנ
תנכהב תויהל הלוכי התיה רתויב הבוטה ךרדה ,ןבומכ .ומצע ןחלושה
יוצמ אלש המ ,תולקב םירקענ ולאו ,םיבוסמה ינפל םינטק תונחלוש
יתלב איה ותריקעש לודג ןחלושל ביבסמ תבשל םיליגרשכ וננמזב
.תירשפא

,'אינע אמחל אה' רמואש ןמזב ,תוצמה לש הרעקה היבגיש קסופ ע"ושב
ואריש ידכ ,לכא רבכ וליאכ ,ןחלושה ףוסב החינמו הריסמ כ"חאו
ריסהל ושכע וגהנ אלש ,בתוכ םהרבא ןגמה ,םלוא .ולאשיו תוקוניתה
םירבדהש םה םיעדוי ירהש ,תוקוניתל כ"כ רכיה ןיאש םושמ ,הרעקה תא
לעבש םיגהונש תצק שיש איבמ 'בקעי קח' לעב .הליכאל ונתינ אל הרעקבש
ךורעבו .םיריסמ ןיא השעמלש פ"עא ,הרעקה תא ריסהל רמוא תיבה
.םתריקע םוקמב אב הפמב תוצמה לש יוסיכהש קיסמ ןחלושה

:רמאנש המל רכז תישענ וזש םיריבסמה שי ,הרעקה תהבגה גהנמ יבגל
לש יוטיב הזש םיריבסמה שי ."םמכש לע םתולמשב תורורצ םתוראשמ"
םירמואש העשב םיבוסמה ינפל תוצמה גיצהל אוה יוארש ןכו ,החמש
.'אינע אמחל אה'

תקולחמו .הריזחמ יתמ ררבל שי ,הריסהלו הרעקה רוקעל םיגהונל
ינפל ,דימ הריזחמש ,םיבתוכ ל"ירהמהו חקורה לעב .רבדב שי םינושאר
םחל ,ינוע םחל ןהש תוצמה לע רמאנש המ םייקל ,הדגהה לכ תרימא
ןמזב וינפל תוצמה הנייהתש אוה יוארש ןאכמ .הברה םירבד וילע ןינועש
.הדגהה תאירק

םידי לטונש רחא קר הרעקה ריזחמש בתוכ רשא ,ש"ארה תעד איה תרחא
הריסמש ינפל הליחתב קר הצמה תא היבגמש ,אצוי ותעד יפלו ,הדועסל
םג הניה ,הצמה לע הברה םירבד תרימאש ,הלוע וירבדמו .ןחלושהמ
.וינפל הצמה ןיאשכ

הרעקה תא ריזחמש בתוכה 'עורז רואה' לעבל הנשי תעצוממ העד ,םרב
יפלו .לאילמג ןבר לש ותנשמ יפ לע רורמהו הצמה ימעט תא רמואש ינפל
תוצמ תא םגו ,הברה םירבד וילע םינועש רמאמה תא ךכב םייקמ וירבד
ההבגה לש הכרע לע .רורמלו הצמל םימעטה תא םירמואש ןמזב ,ההבגהה
רכז רורמה תאו תוריחל רכז הצמה תא תוארהל ןינע שיש דוע רמאנ וז
בובח םושמ לכהש ,ם"בשרה ירבדכ הארנ םלוכ ןיב הושה דצה ,דובעשל
.הוצמ

 

וט ןמיס

רורמו הצמ חספ

םיחספ תכסמב הנשמה ןמ חוקל ,לאילמג ןבר םשב הדגהב אבומה חסונה
.םירבדה רואיבב וקלחנש םישרפמל וניצמו (א ,זטק)

אצי אל ,ולאה םימעטה תא רמא אל םאש ךכל איה הנוכהש םיריבסמה שי
לינולמ י"רה :םיבתוכ ךכ .התומלשב הליכאה תווצמב ותבוח ידי
בבחל ידכ תווצמה ימעט תא רמול ךירצש םיריבסמ רשא ,ףסוי יקומינהו
הארנ ,הז דבלמ .םישרפמ דוע םיבתוכ םתומכו ,ןיבוסמה לע תווצמה תא
ןהב שיש תווצמ לע רבודמשכ דחוימב הבושח תווצמה ימעט תעידיש
.הוצמב םיקסועש חוכשל םילולע םימעטה תרכזה ילבו ,ףוגה תאנה

םימעטה תרימאש ,רמול לאילמג ןבר תנווכש םיריבסמה שי ,תאז תמועל
ילבש רפסב בתוכש ומכו .הדגהה תוצמל תכייש ,רורמו הצמ חספ לש
,הנתשנ המ לש תולאשל הבושתה תא המילשמ םתרימאש ריבסמה ,טקלה
.תדסוימ הדגהה תוצמ םתשלש לעו

ןיב הכלהל לדבה שיש ,בתוכ (ל"צז רגנילטע י"רהל) ןויצ ןינב ת"ושב
תוצמ וב תמייק אלו הליכאה תוצמ וב תמייקש ,ינש חספ יבגל םירואיבה
ןבר ירבד םישרפתמ הנושארה העדה יפלש ,ףיסוהל דוע הארנו .הדגה
טלחומה ןבומב אלו ,יוארכ הוצמה תא םייק אלש ,הז ןבומב לאילמג
,חכ הכוסל 'יח) א"בטירה םיבתוכ ךכ ןכאו .ירמגל ותבוח ידי אצי אלש
רבתסמ אלש ,ןויצ ןינבב ריבסמו .(םיחספב וניתייגוס לע) ן"רהו (א
.המויק תא ובכעי הוצמ בוביחל םיאבה םירבדהש

םישרפתמ לאילמג ןבר ירבדש הארנ הינשה העדה יפל ,תאז תמועל
רמא אלו הלילה לכ םירצמ תאיציב רפיס םא ףאש ,רומאל םטושפכ
.רקיעה תא רמא אלש יפל ,ותבוח ידי אצי אל ,ולא םירבד

חסונה תא בתוכ הדגהה רדסבש ם"במרה לצא וניצמ םירבדה רדס יבגל
תא םידקמ אוה ,הכלהה חסונב לבא .רורמו הצמ ,חספ -רכומה רדסב
תמאב יואר הליחתכלמש ,הארנ רבדה רבסה .הצמה םעטל רורמה םעט
היה ךכש ,הצמה םעט תרימא ינפל רורמה לש םעטה תרימא תא םידקהל
בתוכ ,הזה ןמזב לבא .ולאגנ כ"חא קרו םהייח תא וררמ םדוק -רדסה
רורמה ינפל ,אתירואדמ התוצמש הצמה תא םידקהל שי ,ל"ירהמה
.ןנברדמ ותוצמש

 

זט ןמיס

הרומש הצמ לש בויחה

םתרמשו" :הרותב בותכש המ יפ לע (א ,מ ףד) םיחספ תכסמב ןידה רוקמ
ךכ לע חתפתמו ,ץומיחמ הרימשל הנווכהש ארמגב ראובמו ."תוצמה תא
שי רשאכ הרימשב ךרוצ שיש רורב רשאכ ,םירמשמ יתמיאמ הלאשב ןויד
תעשמ הרימש לע ,תויורשפא יתש לע רבודמ המצע ארמגב .ץומיחמ ששח
.הריצק תעשמ הרימש לעו השיל

לש הוצמה םויקל הקיפסמש הרימש וז םא ארמגה תקפתסמ הנושארה לע
אלש םירכנ לש תוקצב לוכאל רתומש ונינש ירהש ,הרומש הצמ תליכא
ןהב התשענ אלש ינפמ הוצמה תא ןהב םייקל רשפא יא קרו ,וצימחה
הרימשב ךרוצ שיש ,קיסהל ארמגה תשקבמ ןאכמ .הוצמ םשל הרימש
םשל הרימש תישענש רורב היהיש ןפואב רתוי םדקומ בלשמ המשל
רוסיאה תא עונמל ליבשב תיחרכהה השילה תעשמ הרימשכ אלש ,הוצמ
.הרימשה לש הוצמל ידוחי יוטיב תנתונ הניאו

תעשמ רומשל ךרוצ ללכב םייק םא ארמגב ןויד שי הינשה תורשפאה לע
ינפמ ששח םוש ןיאשכ רומשל םעט ןיאש איה החנהה רשאכ ,הריצקה
,תותלל רתומ םא ,תמדוק הלאש םע ארמגב ןינעה רשקתמו .ץומיח
םשב תאבומה תועידה תחא יפל .הניחטה ינפל םיטיחה תא תורשל ונייהד
ןבומ אליממו רתוי םייקנ םתושעל ידכ םתותלל הוצמ תמאב שי ,אבר
.הריצקה תעשמ רבכ הוצמ םשל ץומיחה ינפמ םיטיחה תא רומשל ךרוצה

תא רומשל ךרוצה רבד לע ארמגב תטלחומ הערכה ןיא ,הכלהלו השעמל
.הוצמה הלח יתמאמו ,םיטיחה

םינואגה תפוקתב םלואו ,תותלל רתומש הכלהה הקספנ התיתלה ןינעב
.יוארכ םרמשל ועדי אלש ששחה ינפמ חספב םיטיחה תא תותל אלש ורזג
לכבו ,הריצקה תעשמ םרמושל ןינע שי םא הלאשה תמאב הרזח הז יפל
הוצמה תא םייקל שיו המוקממ הזז אל הכלההש םירבוס םיבר תאז
.וזה הרימשה תא תושעל

,וז הרימשב ךרוצ ןיאש םירבוס ,דועו ש"ארה ומכ םירחא ,אסיג ךדיאמ
םנמזב תכייש התיהש הניחט תעשמ הרימשה תא רקיעכ ודימעה המוקמבו
.םימ לש םייחירב םינחוט ויהשכ

תא רומשל יואר הליחתכלמש ,ע"ושב הכלהה תקיספ תנבומ וז ךרדב
תעשבו ,הניחט תעשמ םרמשיש יואר רשפא יא םאו ,הריצק תעשמ םיטיחה
.השילה תעשמ הוצמ םשל ורמושו ,קושה ןמ חמק חקיל ףא רתומ קחדה
תוחפל ,הריצק תעשמ הרומש הצמ לע דיפקהל םיבר וגהנ רבכ השעמל
.רדסה לילב םילכואש ןושארה תיזכב

 

זי ןמיס

רדסה לילב םינטקה ךוניח

ךוניחל וב השדקוה תדחוימ בל תמושתש ,הזה הלילה אוה דחוימ
תא םעימשהלו ,לואשל םתוא וררועיש םירבד וב וגיהנהשכ ,םינטק
.ולאוגו לארשי רוצב קזחתהל ודמלי ודי לעו ,םירצמ תאיצי רופיס

,םיאנת תקולחמ האיבמש (ב ,חק) םיחספ תכסמב הנושארל רכזנ הז ןינע
יבר וליאו ,תוקונית םג -תוסוכ עבראב םיבייח לכהש םירמוא םימכח
םיקלחמ הז םוקמבו ,ןייב תוקוניתל תלעות ןיאש םדגנכ ןעוט הדוהי
.ולאשיו ונשי אלש ידכ םיזוגאו תוילק םהל

םירבוסה שי .םינושארה ירבדב תונוש תועד וניצמ וז תקולחמ שורפב
םוקמ ןיאש הדוהי יבר רמא תאז לכבו ,ךוניחל עיגהש ןטק לע רבודמש
השגרה יכה ואלב ןיא ןטקלש םושמ תאזו ,תוסוכ עברא תוצמל ךוניחל
רבודמש םישרפמש םירחא שי תאז תמועל .ןיי תייתש ידי לע תוריח לש
ררועי ןייה םא הלאשב הניה תקולחמהו ,ךוניחל עיגה אלש ןטק לע ףא
תוסוכ עבראל ןיי ול םינתונש יאדוב ךוניחל עיגהשכ לבא .לואשל ותוא
.תווצמה לכ תא םייקל ותוא םיכנחמש ךרדכ

ןאכמו ,םיזוגאו תוילק םהל םיקלחמש הז תא קר ריכזמ ם"במרה
ונניא ןידעו ,ךוניחל ועיגה אלש תוקוניתל ןיי תתל ןינע ןיאש רבוסש
,בתוכ שדח ירפה לעב .ךוניחל ועיגהש םינטק יבגל יבגל ותעד יהמ םיעדוי
תאזו ,ןיי םהל תתל ךרוצ ןיא ךוניחל ועיגהש םינטק םג ם"במרה תעדלש
ריכזהש ךרדכ תוסוכ עבראב ןטק בויח ם"במרה ריכזה אלש הממ קייד
ע"ושב .ןטקל ןיי תייתשב תלעות ןיאש ינפמ הארנכ םעטהו ,הצמב ובויח
ועיגהש תוקוניתל ןיי תוסוכ ןתיל הוצמש שרופמב בתוכ ,תאז תמועל
תוילק תוקוניתל קלחל הוצמה תא םג הכלהל איבמ תאז םע דחיו ,ךוניחל
.ולאשיו יוניש ואריש ידכ םיזוגאו

תוצמ ןיפטוחש רמואה רזעילא יבר ירבד םיאבומ ארמגה ירבד ךשמהב
לע ורמאנ םישוריפ הברהו .ונשי אלש תוקוניתה ליבשב ,םיחספ ילילב
.וירבד

.הרעקה תא םהיבגמש ,ההבגה הנינע הפיטחהש ,דחא שורפב בתוכ י"שר
הרורב הנשמה לעב .ףטחב ןילכואש איה הנווכהש ריבסמ ינשה ושורפבו
ךרוצה םג לולכ ולא םירבדבש תורשפא הלעמ (ןויצה רעשב בעת 'יס)
םיקסעתמש ,ריבסמש יריאמה איבמ רחא שורפ .הדגהה תרימאב זרדזהל
גהנמל םיכיישו םיבורק ןיארנ וירבדו .הזמ הז הפיטח לש ךרדב הצמב
,אופיא ,הפיטחה תרטמ .תובר תוליהקב גוהנכ ,ןמוקיפאה תבינג לש
ם"בשרה לש שורפ וניצמ הז דבלמ .ונשי אלש ידכ תוקוניתה תא קיסעהל
אלש ידכ ,תוקוניתה דימ לכואה תא םיקלסמש ךכל הנווכהש ,ן"רהו
.ומדריו הליכאב וברי

תע עיגה רמא אל וימימש אביקע יבר לע וילע ורמאש ,ארמגב אבומ דוע
ארמגה .םירופכה םוי ברעו םיחספ יברעמ ץוח ,שרדמה תיבב דומעל
ליבשב םיחספ יברעב שרדמה תיבמ תאצל זרדזמ היהש הריבסמ
גואדל ידכ ותיבל רהממ היהש י"שר שרפמו .ונשי לש תוקוניתה
ידכ רהממ היהש ,םישרפמ םירחאו .הלילב אלו םויב ונשי תוקוניתהש
וליפא ,רחואמ דע תוכחל אלו ,םיבכוכה תאצ םע דימ רדסה תא ליחתהל
.ע"ושב בתכ ןכו ,הרות דומלת ליבשב אל

 

חי ןמיס

רורמל םירשכה תוקרי

,חספב רורמ תבוח ידי םיאצוי םהב תוקריה תא תטרפמ (א ,טל) הנשמה
תעד תאבומ ,םש ארמגב .רורמו ןישלוע ,אניבחרח ,אכמת ,תרזח :םהו
לבא ,םיפיסכמ וינפו ףרש ול שיש רמ קרילכ חקולש םירמואה םיאנת
.אסח איהש םישרפמו ,תרזחב הוצמש אבומ ךשמהב

ךרדבו ,ףידע הנשמב םדקומה לכש ה"יבארה בתוכ תויופידעה ירדס יבגל
תונוש תואסרג שי םירחאה יבגלו ,תרזח תחקל םיפידעמ עודמ ןבומ וז
םישרפמ ירבדמ קיידל ןתינ תאז םע .הירחאל םייונמה תוקריה רדסב
תרזחה לש הפדעהה לע .תורירמה יפל תופידעה רדס תא םיעבוקש םירחא
,ומצע רדסה לש תרגסמב תרזחה תא תוריכזמש תוינשמה ןמ דומלל ןתינ
הוצמש ורמאש המ ףסוי תיבה תעדל םלואו ,םיליגר ויה ךכש עמשמ
תורמל הבוח ידי הב םיאצויש אסיג ךדיאל תורוהל אלא אב אל ,תרזחב
.תוקיתמ הל שיש

תא םהל שיש תוקריה לכב הבוח ידי אצוי היפל ארמגב העד הנשי רומאכ
אל םיקסופה םלואו ,םיפיסכמ וינפו ףרש ונייה ,םירכזנה םינמיסה
קרו ,הנשמב תטרופמה המישרה תא ואיבה אלא וזה העדה תא וריכזה
אוה םגו ,רמ קרי ראש וא הנעל חקי םהמ דחא ול ןיא םאש בתוכ א"מרה
תמאבו .םירכזנה םינמיסה תא חקולש תוקריל ויהיש ךירצש ריכזמ וניא
ע"ושב רבחמה .םינמיסה לע דיפקהל ךירצש םיריעמ שדח ירפהו א"רגה
אוהש ראובמ םינורחאה םיקסופה ירבדבו ,תרזחב הוצמה רקיעש בתוכ
ארקנה קריהש דועב ,הסח וננושלבו ,"טאלאש" םנושלב ארקנה קריה
."אכמת" םשב הנשמב ארקנה אוה ,וננושלב תרזח

 

טי ןמיס

ללהכ שדקמל רכז - ךרוכ תוצמ

,ןלכואו תחא תבב ןכרוכ היהש ללה לע רמאנ (א ,וטק) ארמגבש אתיירבב
אבומ ןכו ,רורמהו הצמה םע חספה תא ךרוכ היה י"שר שוריפ יפלו
הצמ ךורכל ךירצ היה שדקמה ןמזב םג ם"במרה יפל םלואו .ימלשוריב
.חספ רשב אלל דבלב רורמו

וניצמו ,הכירכה תוצמ ןינעב ללהל םימכח ןיב תקולחמ שי המצע ארמגב
תווצמ םא הלאשב תאז םילות ארמגב רשאכ תקולחמל םירבסה המכ
שדקמה תיבש ןמזב גהנמה ןיב לדבה שיש ראבתמ םגו ,וז תא וז תולטבמ
לוכאל שיש איה ללה תעד ם"בשרה יפל .הזה ןמזב גהנמה ןיבל םייק היה
רורב הז יפלו ,דרפנב אקווד םימכח תעדלו ,הכירכב אקווד רורמו הצמ
רוזחלו דוחל דחא לכ לוכאל ךירצ םלוכ תבוח ידי תאצל הצור רשאכש
.הכירכה תא לוכאלו

םייק שדקמהש ןמזבש ,תופוקתה ןיב לדבה ןכא שי תופסותה יפל
םידומ םימכח םג ןכש ,הכירכב לכוא ,םלוכ תבוח ידי תאצל הצורשכ
ןמזב לבא ,'והולכאי םירורמו תוצמ לע' בותכש המ יפ לע ירשפא הזש
לש הוצמה תא םייקל רשפא יא בוש ,ןנברדמ קר איה רורמ תוצמשכ הזה
היה רשפא רורמל רשאבו .הכירכב הליכא ידי לע אתיירואדמ איהש הצמה
הוצמה רקיעש ללה יפל קר הז לבא ,הכירכב ךכ רחא ולכואלו ךישמהל
ןיאו ,הכירכב לוכאל הוצמ ןיאש םימכח יפל ןכ ןיאש המ ,הכירכב הליכאב
,םלוכ תבוח ידי תאצל ידכ ןכל .שדקמל רכז וזב הנקת אהתש הרבס
.ללהכ שדקמל רכז ךרוכ ךכ רחאו ,ודבל רורמה תא לכוא

שדקמה ןמז יבגלש ,תופוקתה ןיב לדבהה תא וניצמ ם"במרה תוכלהב ףא
םאש ףיסומ לבא ,םאתהב הכרב ךרבמו הכירכב לכואש בתוכ אוה
,תאז תמועל .הוצמ לכל תדרפנ הכרב ךרבמ ומצע ינפב דחא לכ םלכוא
דוחל רורמו דוחל הצמ לכוא הליחתכלמש בתוכ אוה הזה ןמזה יבגל
,ןכ םא ראובמ .הכרב אלב םלכואו רורמו הצמ ךרוכו רזוחו ,ונגהנמכ
וא םימכחכ ימכ הכלה העבקנ אל ןכש ,ארמגב רמאנש המ תא םייקמש
,םיכרדה יתשמ תחאב הבוח ידי תאצל רשפא שדקמה ןמזב ןכלו ,ללהכ
תא הליחת לוכאל דיפקהל שי הזה ןמזב לבא ,הכירכב אלשו הכירכב
םויקל סיסב םוש הזה ןמזב ןיא םימכח יפל ןכש ,דוחל רורמהו הצמה
.תופסותה תעדב ונרבסהש ומכו ,הכירכ לש גהנמה

הכירכה תא לבטמ םא הלאשב םיקסופב תקולחמ וניצמ הז לכ דבלמ
רבוס א"מרהש דועב ,לוביטה תא םיבייחמ ע"ושהו ם"במרהש ,תסורחב
שדקמל רכז הכירכה תא םילכוא םאש ,אוה ןינעה רואיבו .לובטל ןיאש
ןיאש ,תסורחב לוביט םע יאדוב הז ירה ,הכירכב קר לכוא היהש ללהכ
דוחל דחא לכ הליחתב םילכוא הזה ןמזבש ןויכ ,םרב .רחא ןמז הל
םע ךכ תושעלו רוזחל הוצמ ןיא בוש ,תסורחב רורמה תא רבכ םילבטמו
.הכירכה

תופירחה ןמ שוחל ןיא הכירכה תליכאבש רבסה וניצמ םינושארה ירבדב
שיש הכירכב אקוד ילואש רמול הארנ דוע .ותשילחמ רבכ הצמה ירהש
ומכ תורירמה תא ריאשהל רתוי יואר ,ןברוחל ןורכז לש יוטב התליכאב
.תסורחב הליבטהל אלו איהש

 

כ ןמיס

רדסה ליל תדועסב הניש

תליכאל הנגראתהש הרובח ןינעב םינד ,(א ,כק) םיחספ תכסמב הנשמב
לכואכ הארנ ,הנישה קספה ידי לעש ,לכאי אל בוש ונשי םאש ,חספ ןברק
אל ןלוכ ,ולכאי ןתצקמ ונשי" :הנשמה ןושל ךכו ,תורובח יתשב וחספ
"ולכאי

תעדל .הצמה תליכא יבגל הזה ןמזב םג גהונ הז ןיד םא םינושארה וקלחנ
תא לוכאל ליחתהש רחא םדרנ םאש ,ונינמזב םג הז ןיד גהונ ם"בשרה
ירהש ,קספהל תבשחנ הנישהש ינפמ לכאיו רוזחי אל ,הנורחאה הצמה
חיכומו .ולש םינידה לכ הילע םילחו ,איה חספה ןברקל רכז וז הצמ
ירחא םנמנתהש הברל עריאש השעמ האיבמש ארמגהמ ,וירבדכ ם"בשרה
היאר ואיבהו ,לוכאלו רוזחל ול רתומ םא םש ונדו ,הליכאה
ןברק ןיאשכ םג גהונ הז ןידש ארמגה תרבוסש ,חכומ ןאכמ .וניתנשממ
.יח ןברוחה רחא הבר ירהש ,חספ

,חספ ןברק ןינעל קר הנשמה לש ןידה גהונ תופסותה תעדל ,תאז תמועל
אבוהו ,חספב היה אל ללכש ,ארמגב ןודינו אבוהש השעמל םה םישרפמו
העדל םיכסמ ד"בארה םג ,ןכאו .תוינעת תוכלהל עגונה רחא ןינעל רשקב
תעדה חסיה ןינעל ,ארמגב אבוהש הברב השעמה תא אוה ריבסמו ,וז
הביסה וזש ד"בארה שדחמו ,ןשיש רחאל תינש ךרבל ךירצ םא ,הדועסב
רוסא ןכלו ,םישדקב לסופש תעדה חסיהל תבשחנ הנישהש ,הנשמבש ןידל
םוקמ לכמ .הליכאה עצמאב ןשיש רחאל חספה ןברק תא לוכאלו ךישמהל
,ףיסומ הוואלח ם"רהמו .הצמ תליכאל תכייש וז הכלה ןיאש ,איה ותעד
ורימחיש רבתסמ אל ,ארמוח רדגב אוה הניש קספה לש הזה ןידה לכש
.חספ ןברק תליכאב םירימחמש יפכ הצמ תליכאב

ןיחבמו ,הזה ןמזב םג גהונ הנשמה ןידש ם"בשרה תטישכ קסופ ם"במרה
ףיסומ דועו .םלוכ ונשיש הרובח ינב ןיבל םתצקמ ונשיש הרובח ינב ןיב
םגו .ללכ קספה הז ןיא ומנמנתנ קר םאש ,םלוכ ומדרנשכ םג ןיחבמו
ומנמנתנ םאש ,רמול וקדקד םינורחאהו .ם"במרה ירבדכ בתוכ ע"ושב
קר תכייש ,םונמנ יבגל הרמאנש אלוקהו ,קספה הז ירקימ ןידע ,םלוכ
.םלצא םג קספה הז ירה שממ ונשישכו .םתצקמ ומנמנתנשכ

ןמזל איה הנווכהש רמאנ רבכ ,קספהל הנישה תבשחנ וב ןמזה יבגל
רזוח ןמוקיפא תיזכ לכא אל ןידעו םדרנש ימ הז יפלו ,ןמוקיפאה רחאלש
םג קספה תבשחנ הנישהש הארנ ם"במרה ןושל תוטשפמ ,תאז םע .לכואו
,הז הלילב הדועסה לכש םיבתוכש שיו .ןמוקיפאה תא ןידע לכא אלשכ
תרסואו קספה תבשחנ הנישהש םירבוס ןכלו ,חספ ןברקכ תבשחנ
.הדועסה ךותב העש לכב םדרנש רחאל לוכאל ךישמהל

 

אכ ןמיס

ןמוקיפא תצמ

חספה רחא םיריטפמ ןיאש ,ונדמל (ב ,טיק) םיחספ תכסמב הנשמב
.ןמוקיפא הצמ רחא םיריטפמ ןיאש םיפיסומ ארמגבו .ןמוקיפא

וב אובי אלש ידכ ,עבושה לע לכאנ חספהש ן"במרה בתוכ םירבדה שורפב
,הלילה לכ וירחא לוכאל אלש ורזגו ופיסוה םימכח ןכלו ,םצע רובשל
רחא המיעטו הליכא לע ורזגו ,עבושה לע חספה תא לוכאל גאדיש ידכ
.חספ ןברקל רכזכ הצמה

ויפב הצמה םעט ראשיש ךירצש םייח תוחרוא רפסב אבומ רחא םעט
ורמא ,הלילה לכ רפסל הוצמש ןויכו ,םירצמ תאיצי רופיסב רפסמש ןמזב
.הלילה לכב הצמה רחא םולכ לכאי אלש

אלש ידכ ויפמ חספה םעט תא איצוהל רוסאש רואמה לעב בתוכ םתמועל
ןיא ,ללהה תרימא רחאש קסופ אוה ומעט יפלו .ללהה תא רמולמ חכשי
לבו הצמ לוכא םוק אלא ונל ןיא ונא" :םייסמו רבד םוש םועטל רוסיא
."ונל ןינמ הצמ לכאת לב לבא ,ץמח לכאת

רחאל לוכאל רוסיא ןיאש בתוכשכ ,רתוי לקימ ףא עורז רוא רפסב
.ןוזמה תכרב ךרבמש

הצמה םעט ראשיש ידכ ,הצמה רחא הליכא תרסואה העדכ קסופ ם"במרה
בתוכ ע"ושב םג .םיממ ץוח הלילה לכ םולכ םעוט וניאש שרפמו ,ויפב
.רוסיאה ףוסל ןמז עבוק וניא לבא ,ןמוקיפאה רחא םילכוא ןיאש
רחאל הליכאה תא רוסאל ןיאש שדחמ (אפש 'יס ח"וא) רזנ ינבא ת"ושבו
תוצח ינפל ןמוקיפא לוכאל ונא םירימחמשכ ןכל .הצמה תליכא ןמז ףוס
,תוצח דע ןמזה תא עבוקה הירזע ןב רזעלא יבר תעדל םיששוחש םושמ
הכלה םרב .תוצח רחא םירחא םירבד לוכאל רוסיא ןיא רבכ אליממ
ינפל ןמוקיפאה תא לוכאל ונייהד ,הז ןינעב רימחהל לבוקמ ,השעמל
הוצמה םעט ראשיש ידכ ,הלילה לכ ךשמב וירחא םולכ לוכאל אלו תוצח
.םירצמ תאיצי ןורכזבו רופיסב ונינע רקיעש הלילה לכ ויפב

 

בכ ןמיס

לודגה ללהו ישימח סוכ

תואסריג יפוליח וניצמ ,(א ,חיק) םיחספ תכסמב ארמגב םינושארה ירבדב
.תישימחהו תיעיברה סוכה םע ללהה תרימא לש רדסה ןינעב

סוכה לע ללהה יקלח לכ תא םירמוא תופסותו ם"בשרו י"שר תסריג יפל
ם"במרו ף"יר ,ח"רה תסריג יפל לבא .תישימח סוכ םיגזומ ןיאו ,תיעיברה
.תישימחה סוכה לע םירמוג לודגה ללהה תאש ןפואב ללהה תא םיקלחמ

יבר ירבדכ םיעיפומ וזה אסריגה םע ולאה םירבדהש ןייצל יואר םנמא
התומכ הכלה ןיאש םיבתוכ לבא ,אסריגה תא םימייקמש שי ןכל ,ןופרט
.תוסוכ עברא קר שיש תוטשפב תעבוקה ,הנשמ םתסכ אלא

ןופרט יברש העיבקל סיסב ןיאש םירבוסה ,ן"במרה ומכ ,םינושאר שי
תורשפאה תא עיצמ קר ןופרט יברש םה םישרפמ ןכלו ,הנשמה לע קלוח
תעד ןכו .הבוחכ אל ךא ,הוצמכ וליפא ילואו ,תושרכ תישימח סוכ חקיל
ימל רתיהכ אבומ הזש ,יכדרמה בתוכ ךכמ רתוי .ץ"בשרהו ד"בארה
.לודגה ללה רמואשכ ןכ השעיש ,תישימח סוכ ףיסוהל ךירצו הלוח אוהש

הבוח הניא וזש ףיסומ לבא ,תישימח סוכ גזומש ם"במרה קסופ הכלהל
תושר וזש וא הוצמ וז םא וירבדב ראבתה אלו ,תוסוכה תעברא לככ
ריכזמ וניאו ,תיעיבר סוכ לע לודגה ללה רמול שיש קסופ ע"ושב .הרומג
.ללכ תישימח סוכ

רשקב רקיעבו ,ללהה חסונל רשקב םג הזה ןינעה ןודינ םינושארה ירבדב
ךוללהי איה רישה תכרבש קסופ ף"ירה .ופוסב םירמואש רישה תכרבל
םלואו .(םידעומב רמול םיליגרש ללה) ירצמה ללה ירחא ורמואו ,'וכו
תישימח סוכ התוש םאש ,ןואג הידעס ברו תאיג ץ"ירה ומכ ,םירמואה שי
.וירחאל דע רישה תכרב תא םירחאמ ,לודגה ללה הילע רמואו

תכרב תא רמוא הז ןוגכבש ,בתוכה ןואג םרמע בר לש ותעד איה תרחא
ללה ירחאו ,תיעיבר סוכ תייתש ינפל ירצמה ללה רחא ,םיימעפ רישה
.תישימחה סוכה ינפל לודגה

'ךוללהי' רמואש בתוכ ,תישימח סוכ םיגזומש רבוס רומאכש ,ם"במרה
אלל לודגה ללה רמוא תישימחה סוכה לעו ,ירצמה ללה רחאל הכרב םע
תעדכ בתוכ ,תישימח סוכ םיגזומש רבוס וניאש ע"ושב םלואו .המיתח
ירצמה ללה םירמואש ,(ףסוי תיבב וירבד ואבוה) המארע ןב ריאמ יבר
םלוע דעו םלועמ" דע חבתשיו תמשנ ,לודגה ללה רמוא כ"חא המיתח ילב
לבא ,תואחסונ דוע שי הז ןינעב .םתוחו 'ךוללהי' רמאי זאו ,"ל-א התא
לש םיקרפה לכ תרימא ירחא קר רישה תכרבב םתוחש המכסה שי ןורקיעב
.ללהה

יפכו ,תישימח סוכ םג םייקל םישקבמל דוע םישרדנ םינורחאה םיקסופה
תא ךרביש אוה תישימח סוכ תייתש ריתמה רבדה הרורב הנשמב בתוכש
,ף"ירהו ם"במרה יפל לבא ,ע"ושה יפל ךכ ,לודגה ללה רחא קר רישה תכרב
ורמואש םגה ,לודגה ללה לע תישימח סוכ גיהנהל ,הוצמ ילואו רתומ
.הכרב אלל

תפסונ סוכ דימעהל וגהנש גהנמה תא ןייצלו ףיסוהל יואר הז ןינעב
ונאש זמרל ,'איבנה והילא לש סוכ' ותוא ןירוקו ןחלושה עצמאב
תא ונל חלשיו ונלאגי אוה ,םירצממ ת"ישה ונלאגש םשכש םינימאמ
הטישה לע םג תזמרמ וז סוכש רמול רשפאו ןכתי .ונרשבל איבנה והילא
ללה לע התוא םיגזומשו תישימחה סוכה תא תבייחמש םינומדקה לש
היוצמ הכרבה אהת הדיתעה הלואגבש רמול הצור ,הכרב אלל ףא לודגה
.םירצמ אללו לובג םוש ילב

 

גכ ןמיס

הצמו חספה תליכא ןמז ףוס

רתומה ןמזה יבגל םיאנת תקולחמ תאבומ (א ,כק) םיחספ תכסמ ףוסב
ךירצו ולכאל רוסא רבכש רתונ השענ יתמיאמו ,חספ ןברק תליכאל
,רחשה תולע דע וניה חספ ןברק תליכא ןמזש רבוס אביקע יבר .ופרשל
תשרפתמ ךכ .תוצח דע קר םילכואש רבוס הירזע ןב רזעלא יברו
ירבד יבגל תופסות המכ שי םינושארה ירבדב םלואו ,תוטשפב םתקולחמ
.םיאנתה

שי ןכאש (א ,ט תוכרבב י"שר) םיריבסמה שי הירזע ןב רזעלא יבר תעדב
רומג 'רתונ' ןיד רשבל ןיא ותעדל םג ,םלואו .תוצח תעשמ הליכא רוסיא
.תוצח תעשמ רתונכ והובישחה ןנברכ קרו ,רחשה דומע דע

ושוריפב ם"בשר) םיריבסמה שי אביקע יבר תעדב ,אסיג ךדיאמ
לבא ,הרותהמ אוה ,רחשה דומע דע לכואש ןידהש ,(ם"במרהו ,ונתייגוסל
ןיתמהל אלש ,הברה םירבד לע ורמאש ךרדכ תוצח דע לכאיש ורזג םימכח
םייקי אלו חכשי אמש ,הריבעה ןמ םדאה תא קיחרהל ידכ רחשה תולע דע
.ללכב הוצמה

תוכלשה שי ,חספ ןברק תליכא לש ןידב םיעגונה הישורפו וזה תקולחמל
,רמוא אבר ארמגב ןכאו .ןברקל השקוהש הצמה תליכא לש ןידה לע םג
ידי אצי אל ,הירזע ןב רזעלא יברל ,תוצח רחא הזה ןמזב הצמ לכואהש
.ותבוח

אוה טושפ ,הירזע ןב רזעלא יברכ הכלהה תא םיקסופ םאש רורב התעמ
הכלהה םיקסופ םא ,ךדיאמו .תוצח ינפל הצמה תליכא לע דיפקהל ךירצש
ל"זח תריזג םאה ,הלאשה תררועתמו .םירורב םירבדה ןיא ,אביקע יברכ
אמש וא ,הצמ תליכאל םג תכייש ,תוצח רחא לכאי אלש ןברקה רשב לע
.םישדקב קר ךיישה 'רתונ' רוסיא הילע ןיאש רחאמ ,הילע רוזגל הביס ןיא

(םחורי וניבר ,עורז רוא) םירבוסה שי .םינושארה וקלחנ וז הלאשב
(ל"ירהמה ומכ) םירבוסה שי םתמועל .הצמה לע הריזגה תא ליחהל ןיאש
.חספ ןברק תליכא ןידל הצמ תליכא לש ןידה תא תוושהל שי םלועלש
רהזהל שיש בתוכ וניא ,אביקע יברכ קסופש ם"במרה השעמל הכלה
ע"ושב םלואו .ןברקה תליכא לע בתוכש ךרדכ תוצח דע הצמה תליכאב
מ"מו .תוצח םדוק ולכאל ריהז אהיש בתוכו ,םיקלוחה תעדב בשחתמ
,םינורחאה םיקסופה םיפיסומו .תוצח רחא םג לכואש עמשמ דבעידב
.הכרב אלל כ"חא הנלכאיש ףידע ,תוצח רחא דע הצמ לכא אלש ימש

הרורב הכלה ןוכמ
6275 ד"ת םילשורי

םיפסונ םיטרפ
02-6521259 'לטב
02-6537516 סקפ

ם"ימרל רועיש יכרעמ | תונומת תירלג | תומכסה | תומורת | אמגוד | םימוסרפ | הטישה | עדימ | ישאר
עובשה תשרפ | םירוריבה יאשונ | ם"במרל חתפמ | הכונח תוכלה | חספ תוכלה | תילאוטריו הירפס
ונילא בותכ | סופד תויועט ינוקת | עדימ ירגאמ | תודגאל חתפמ | תוגצמ | ימוי ףד

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US