Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכהכדי להקל על המעיינים בבירור הלכה, הכננו מפתח אלפאביתי לנושאים שעוסק בהם בירור הלכה. המפתח כולל את בירור הלכה על המסכתות: ברכות, שביעית, שבת, פסחים, יומא, ר"ה, סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מו"ק, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, סוטה, גיטין, קידושין, ב"ק, ב"מ, סנהדרין, מכות, שבועות, ע"ז, הוריות, חולין.
במפתח יש כ-60,000 ערכים.

במהדורות החדשות של מסכתות בירור הלכה, נדפס מפתח הנושאים השייך לאותה מסכת בסוף הספר (במסכתות שבת, כתובות, בבא מציעא וחולין נדפס המפתח בצורה מקוצרת).

מבנה המפתח:
הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.
הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .
ערכי המשנה באים בשלוש דרגות היררכיות: לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

הציונים למסכתות ברכות, כתובות ועבודה זרה מקושרות לטקסט של בירורי ההלכה על מסכתות אלו, שנמצאים באתר "על התורה".

הוראות שימוש: לחץ על אחת מן האותיות שלפניך כדי להגיע לערכי המפתח המתחילים באותה אות:

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל


לחיפוש נושא בדף של אות מסוימת, יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש. בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.


דרך אחרת להגיע לנושא במפתח, היא בחיפוש מלה: הקלד את המלה בתיבה שלמטה והקלק על "Search".

הערה: המפתח בנוי בצורה זמנית, מאחר שעוד לא הוכנסו בו הבירורים לכל המסכתות של בירור הלכה. כשתסתיים הכנסת כל הערכים, בע"ה, יאוחדו ערכים כפולים, כמקובל.

מפתח זה יוצא לאור בזכות תרומותיהם הנדיבות של:

Allen and Louise Wolf, in honor of their parents z"l

הכותבים: הרב יצחק מילר והרב שמואל פישל
העורך: הרב ברוך כהנא

יעוץ: הרב ארי כהן

 

 

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US