Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.
מחשבה - ראשונים
אבן בחן, ר' קלונימוס בר' קלונימוס, נאפולי רמ"ט, 52 עמ', 4.1 MB, ממקור אחר
§אבן בוחן, ר' קלונימוס ב"ר קלונימוס, ויניציאה, שו, ממקור אחר
§אבן בוחן, ר' קלונימוס ב"ר קלונימוס, קרימונה, שיח, ממקור אחר
§אבן בוחן, קלונימוס ב"ר קלונימוס, זולצבך, תס"ה
אבן בוחן, ר'קלונימוס בן קלונימוס, קניגסברג תריט, 14 דפים
§אבן בחן, קלונימוס בן קלונימוס, למבערג, תרכה
§אבן בוחן, קלונימוס ב"ר קלונימוס, ירושלים, תרס
§אבן הבוחן, קלונימוס ב"ר קלונימוס, חמ"ד, תק"ו
אבקת רוכל, רבינו מכיר, שונצין רפו
§אבקת רוכל, על הגאולה ועוד, מנטובה, שיז
אבקת רוכל, רבינו מכיר, ונציה שכו
אבקת רוכל, ר' שר חסד מכיר בן יצחק, על שכר ועונש וג"ע וגיהנם, ויניציאה שכ"ו, 40 עמ', 4.3MB
אבקת רוכל, רבינו מכיר, ונציה שכז
אבקת רוכל, רבינו מכיר, אמשטרדם תעו
אבקת רוכל, רבינו מכיר, לבוב תקנב, §ממקור אחר, על המשיח, יום הדין, תחיית המתים, ח"ב מס' הנפש החכמה לר' משה דיליאון, ענייני הלכה למשה מסיני ויצירת האדם
אבקת רוכל, רבינו מכיר, נאוידוואהר תקנד
אבקת רוכל, רבינו מכיר, ועננגראב תקנה
אבקת רוכל, רבינו מכיר, זאלקווא תקנה
אבקת רוכל, רבינו מכיר, שקלאוו תקנה
אבקת רוכל, רבינו מכיר, שקלאוו תקפ?
§אבקת רוכל, ר' מכיר, ווארשא, תרל"ו
§אבקת רוכל, רבינו מכיר, לובלין, תרפז, 41 עמ', 1MB, על ימות המשיח, עולם הבא, הלכה למשה מסיני, רמ"ח אברים, וגמטריאות
§אבקת רוכל, רבינו מכיר, ירושלים, תרצ"א,על הגאולה, גן עדן וגיהנם ותחיית המתים, 57 עמ', 2MB
§אבקת רוכל, ר' מכיר, ירושלים, תרצט, על חבלי משיח, גוג ומגוג, נצחיות הנשמה, גיהנם, גן עדן ותחיית המתים, עם יסוד מורא, לר"א אבן עזרא
§אגרות הרשב"א, על לימוד פילוסופיה, עם אגרת הבדרשי על פילוסופיה, ווארשא, תרמ"ב
§אגרת אל תהי כאבותיך, ר' פריפוט דוראן, בענייני דת ואמונה, תשובת ר' שלמה בונפיד לנוצרים, תוכחה ובקשה מר' יצחק טרפון, מליצה לרשב"ש, תפלת אלף אלפין מר'יוסף בר ששת, אגרת הוויכוח לר' שם טוב בן פלקירא, קינה על החורבן לרשב"ץ, קינה על הרשב"א לר' יוסף ן' חייא, מעשה עוגה לר' יחיאל בן הרא"ש, קושטא של"ז, ממקור אחר
§אגרת בעלי חיים, ר' קלונימוס ב"ר קלונימוס, ברלין, תקכ"ב, משלי מוסר באורח שיחה בין בעלי חיים
§אגרת בעלי חיים, ווילנא, תקסב, חכמות אלוקיות, טבעיות ומוסר, שתירגם ר' קלונימוס מערבית, ☼ממקור אחר, 63 דפים
§אגרת בעלי חיים, קלונימוס, ווארשא, תר"ג
§אגרת בעלי חיים, קלונימוס, ווילנא, תרל"ד
§אגרת בעלי חיים, על תכונות בעלי חיים, תירגם מערבית ר' קלונימוס ב"ר קלונימוס, ווארשא, תרלט, עם ס'התפוח לאריסטו, 60 עמ', 3MB, ממקור אחר
Ξאגרת הויכוח, ר' שם טוב בן יוסף פלקירא, ווינא, תרל"ה, ויכוח בעד ונגד פילוסופיה, 1 MB
§אגרת הויכוח, ר' שם טוב אבן פלקירה, ווין, תרלה
אגרת הויכוח - בבאור ההסכמה שבין התורה והחכמה, ר' שם טוב אבן פלקירא
§אגרת המוסר, ר' שלמה אל עמי, ווילנא, תרלח
§אגרת הנחמה, מיימון הספרדי, ווארשא, תרע"ג
§אגרת הנחמה, מיימון הדיין, ירושלים, תש"ה
§אגרת הנחמה, רבנו מימון אבי הרמב"ם, ירושלים, 5779
אגרת הקדש, רמב"ן, בענין חבור האדם אל אשתו, רומי ש"ו, 17 עמ'
אגרת הקודש, רמב"ן, רומי שו
אגרת הקודש, רמב"ן, ש"ד, 30 עמ'
אגרת הקודש לרמב"ן, קראקא שנד
§אגרת הקדש, רמב"ן, שאלוניקי, שנה, ממקור אחר, ממקור אחר
אגרת הקודש, רמב"ן, אלטונא תקמט
§אגרת הקדש, רמב"ן, ברלין, תקנג, ჶממקור אחר, ממקור אחר
אגרת הרמב"ן, מנוקד
אגרת הרמב"ן עם ניקוד
אגרת הרמב"ן
איגרת הרמב"ן
אגרת הרמב"ן, עם תוכנת חיפוש
אגרת הרמב"ן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
§אגרת הרמב"ן, ווילנא, תקפ"א
אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, מיכאלאוויץ תרע
§אגרת הרמב"ן, וינה, תרפג
§אגרת הרמב"ן עם תרגום יידיש
אגרת הרמב"ן, עם ביאור באידיש "פתשגן הכתב", ועם ביאור "יד האמונה" באידיש, ר' ישכר דוב טייכנר, 37 עמ', 4.4MB
§אגרת הרמב"ן עם פירוש פתיחת האגרת, משה בן נחמן, בני ברק, תשסא
§אגרת הרמב"ן - נחם משה, משה בן נחמן - הסגל, משה בן אברהם, קרית ספר, 5777
—♔דרך מנוחה - פירוש לאגרת הרמב"ן, עם תוכנת חיפוש
—♔דרך מנוחה על אגרת הרמב"ן, ר' גדעון הרמן, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - קונטרסים
אגרת השבת, ר' אברהם אבן עזרא
§אגרת התשובה, יונה בן אברהם, קראקא, שמו
§אגרת התשובה, ר' גירונדי, יונה ב"ר אברהם, פראג, שנו
אגרת התשובה, ר' יונה מגרונדי, פפד"מ תע"ב, 7.7MB, 36 עמ'
§אגרת התשובה, לר יונה, עם פירוש "פתשגן הכתב משנה הלכות", מנשה קליין, ברוקלין, תשסד, ὥממקור אחר, 274 עמ', 2.5MB
§אגרת התשובה עם פירוש ראשון לציון, גירונדי, יונה בן אברהם - מילר, שמעון, פקש, 5672
אגרת התשובה לרבינו יונה עם ביאורים, ר' מנשה הקטן, 2.50MB
§אגרת התשובה, ר' שמעון מיללער, 4MB, ווייטצען תרע"א, עניני מוסר והדרכה, וגם חיזוק בשמירת המצות, מרבינו יונה החסיד מגירונדי ז"ל
§אגרת שמים לרום, ר' ידעיה בר אברהם הפניני, לובלין, שעד, 64 עמ', 3MB, ממקור אחר
§אוצר וכוחים, ר' יהודה דוד אייזענשטיין, 25MB, ניו יורק - 1922
Ξאור השם, ר' חסדאי קרשקש, פיררא, שט"ו, עיקרי היהדות, 11.4MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
אור ה', ר' קרשקש חסדאי, ההדיר: פישר שלמה, מהדורה מנוקדת, ירושלים תש"ן
אור ה'
§אור השם, רבי חסדאי ב"ר אברהם אבן-קרשקש, ירושלים, תש"ן
§אור השם, קרשקש, חסדאי בן אברהם, פרארה שטו
§אור ה', קרשקש, חסדאי ב"ר אברהם, ווילנא, תרסה
—§אור השם-מבוא, ד"ר א. שבייד, ירושלים, תשל"א
—♔אהבתו של ר' חסדאי קרשקש: מרכזיות רעיון האהבה במשנתו, שמיר אילון, עבודת מ"א
§אורח חיים, רא"ש, אישאר, רמה
אורחות חיים, הרא"ש
ארחות חיים לרא"ש
אורחות חיים להרא"ש
ארחות חיים
ארחות חיים, רא"ש, עם תוכנת חיפוש
ארחות חיים, רא"ש, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הנהגות
§אורחות חיים, ר' אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), נ"י, תשג
§ארחות חיים,רא"ש, ויניציאה, שלח
§ארחות חיים, ר' אשר ב"ר יחיאל (רא"ש), ירושלים,
§אורחות חיים, הרא"ש, מץ, תקכז, 12 עמ', 1MB
ארחות חיים, הא"ש, עם דרשה מבעל תוי"ט, ומאמר לעלת התשובה, מץ תקכ"ז, 18.9MB, 74 עמ', עם תרגום לאידיש
אורחות צדיקים, שלוניקי תקנ"א, ריט דפים. עם ס' "אורחות יושר" לר'יצחק בן אברהם מולכו
§אורחות חיים, רא"ש, פיורדא, תקנ"א
ארחות צדיקים, סלאוויטא תקנ"ג, פו דפים
§ארחות חיים, הרא"ש, לינעוייל תקס"ז, 14 עמ', 1MB
ארחות חיים, הא"ש, עם דרשה מבעל תוי"ט, ומאמר לעלת התשובה, תר"י, 15.5MB, 54 עמ'
§ארחות חיים, ר' אשר בן יחיאל (רא"ש), ניו יורק, תשג
ארחות חיים, לרא"ש, 10 עמ', 1.6MB, מתוך ספר גדול יותר. מעמ' 8 - אגרת הרמב"ן
§ארחות חיים, לרא"ש, עם ביאור "דרך ישרה - משנה הלכות", ר' מנשה קליין, ברוקלין, תשנט, ὥממקור אחר, 283 עמ', 1.7MB. מעמ' 234 - אגרת התשובה לר' יונה. ממקור אחר, 1.68MB
§ארחות חיים להרא"ש ז"ל עם ביאור, אשר בן יחיאל - שטרנבוך, משה בן אשר, ירושלים, תשנו
אורחות צדיקים
אורחות צדיקים
אורחות צדיקים, מעוצב
אורחות צדיקים
אורחות צדיקים, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
Ξאורחות צדיקים, דפוס ראשון, בכותרת "ספר המידות", פראג, שמ"א סימני הספר (תקציר הספר) תעתיק כתב היד של סימני הספר חלק מכתב יד של הסימנים
§ארחות צדיקים,   פראג שמ"א, ממקור אחר
§ארחות צדיקים, פפד"מ, תמז
אורחות צדיקים, עם תפילות, זולצבאך תמח
§אורחת צדיקים, אמשטרדם, תצה
אורחות צדיקים, עם תרגום לאידיש, אמשטרדם תצ"ה, 222 עמ', 68MB
אורחות צדיקים, שלוניקי תקנ"א. מעמ' 100 - ספר אורחות יושר, ר' יצחק מולכו, הלכות ומוסר. 224 עמ', 27.8 MB
אורחות צדיקים, סלאוויטא תקנ"ג
§אורחות צדיקים, פרנקפורט דאדר, תקנד
אורחות צדיקים, פולנאה תקסב
אורחות צדיקים, רוסיה תקע
אורחות צדיקים, סדילקוב תקצה
אורחות צדיקים, יוזעפאף תר
אורחות צדיקים, יוזעפאף תרד
אורחות צדיקים, זאלקווא תרח
§ארחות צדיקים-ספר המדות, ווילנא, תרח
§ארחות צדיקים, עם אגרת הרמב"ן, ווילנא, תרח
אורחות צדיקים, קניגסברג תריא
אורחות צדיקים, יוזעפאף תריא
אורחות צדיקים, וילנא תריג
אורחות צדיקים, קניגסברג תריח
אורחות צדיקים, קניגסברג תריט
אורחות צדיקים, פרסבורג תריט, §ממקור אחר
§ארחות צדיקים-ספר המדות, ווילנא, תרכ
אורחות צדיקים, למברג תרכ
אורחות צדיקים, למברג תרכב
אורחות צדיקים, למברג תרכד
אורחות צדיקים, למברג תרכז
אורחות צדיקים, ורשה תרלא
אורחות צדיקים, ורשה תרלד
אורחות צדיקים, למברג תרלד
אורחות צדיקים, לובלין תרלד
אורחות צדיקים, וילנה תרם
אורחות צדיקים, ורשה תרם
אורחות צדיקים, לבוב תרסה
אורחות צדיקים, וילנה תרעב
אורחות צדיקים, פשמישל תרפז
אורחות צדיקים, בלגוריי תרץ
אורחות צדיקים, קליבלנד תשו
§ארחות צדיקים, ירושלים, תשו
§ארחות צדיקים, נ"י, תשו
§ארחות צדיקים, ירושלים, תשיד
§ארחות צדיקים, ירושלים, תשיד
§ארחות צדיקים, ירושלים, תשכ
§ארחות צדיקים, מתורגם לאידיש, 64 עמ', 2MB, ד"צ נ"י תשכט
§אינסטיטוטיו, מכתבים מהרמב"ם ועוד עם תרגום ללטינית, בעריכת הגוי יוחנן בוקסדורף, באזל שפ"ט, 493 עמ', 15MB
Ξאמונה רמה, הראב"ד הראשון, 7.6MB, פרנקפורט, תרי"ב, ☼ממקור אחר, ὥממקור אחר
אמונה רמה, ר' אברהם בן דוד (ראב"ד), ההדיר: איזנברג יהודה, מבחר פרקים מתוך "אמונה רמה"
§האמונה הרמה, ר' אברהם בן דאוד הלוי מטוליטלא, ירושלם, תשכז
אמונות ודעות, ר' סעדיה גאון - מעוצב עם מחקרים
האמונות והדעות, ר' סעדיה גאון, קונשטאנטינא שכ"ב, 89 עמ', 14.8MB, §ממקור אחר, 5MB, 176 עמ', ממקור אחר, Ξממקור אחר, 6.4 MB
§אמונות והדעות, סעדיה גאון, אמשטרדם, ת׳
האמונות והדעות, רס"ג, אמשטרדם תז, 53 דפים
האמונות והדעות, רס"ג, עם פירושים שומר אמונה וחקר דעת, ברלין תקמ"ט, 114 עמ', 26.7MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
אמונות והדעות, סעדיה גאון, לייפציג, תריט
§אמונות והדעות, סעדיה גאון, לייפציג, תריט
Ξאמונות ודעות, ר' סעדיה גאון, לייפציג תרכ"ד, 92 עמ', 15.5 MB, §ממקור אחר
האמונות והדעות, רס"ג,לייפציג תרכד
§האמונות והדעות, סעדיה בן יוסף גאון‎, יוזעפאף, 5645
§אמונות והדעות, ר' סעדיה גאון, ווארשא, תרנד
§אמונות והדעות, רס"ג, עם הערות מאת בן ישראל, אשר (ד"ר), ירושלים, תשה
ארזי הלבנון, כולל מדרש כונן, האמונה והבטחון לרמב"ן, ספר הניקוד, סוד החשמל, מעין החכמה, פרקי היכלות, ונציה שסא
ארזי לבנון, עמ' 1-7 - מדרש כונן. עמ' 7-33, האמנה והבטחון מהרמב"ן. עמ' 33-40 - ס' הניקוד, ר' יוסף גיקטיליה. עמ' 41-42 - סוד החשמל, ר' יוסף גיקטיליה. עמ' 43-47 - פרקי היכלות. עמ' 47-48 - מעין החכמה. עמ' 48-50 - כללי מדרש רבה לר' אברהם עקרא, ויניציאה שס"א, 50 עמ', 7.1 MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, 101 עמ', 3MB, §ממקור אחר, §ממקור אחר
§באר לחי, יצחק בן טודרוס, ברלין, תרמד, דרוש נגד המגפה
Ξבחינת הדת, ר' אליהו דיל מדיגו, ווינא, תקצ"ג, היחס בין פילוסופיה לאמונה, 9 MB
בחינת הדת, ר' אליהו דילמדיגיו, עם פירוש מר' יצחק שמואל ריגיו, וינה תקצ"ג, 134 עמ'
§
בחינת הדת, ר' אליהו דיל מדיגו, ווין, תרלג
בחינת העולם, ר' ידעיה הפניני, שונצינו רמ"ה, 21 עמ', 1.8 MB
בחינת העולם, הפניני, ידעיה בן אברהם, שונצינו רמ"ה, 20 דפים
§בחינת עולם, ר' ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, ויניציאה, שו
§בחינת עולם, ר' ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, פירארה, שיב
§בחינת עולם, הפניני, ידעיה בן אברהם, מנטובה, 5316
בחינת עולם, ר' ידעיה הפניני ב"ר אברהם בדרש"י, מנטובה שי"ו, 50 עמ', 4.1MB
בחינת עולם, הפניני, ידעיה בן אברהם, מנטובה שי"ו, 48 דפים. דפים 45-48 - בקשת הממי"ן.
§בחינות עולם, הפניני, ידעיה בן אברהם, פראג, שנח
בחינות עולם - אגרת שמים לרום, ר' ידעיה בדרשי, לובלין שעד, 32 דפים
בחינת העולם, ר' ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, ליידן תי
בחינות עולם, עם בקשת הממין, ר' ידעיה הפניני, עם באור "צפנת פענח" באידיש, ברין תנ"ז, 26.2MB, 84 עמ',
§בחינת עולם - עץ הדעת, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, ויניציאה, תסד
§בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, ברלין תצ"ט
§בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, זולקווא, תקב
בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, זולקווא, תקד
בחינות עולם, ר' ידידיה בדרשי, דירפורט תקכו
§בחינות עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, פיורדא תקל, 90 עמ',3MB, ממקור אחר, תקל, 92 עמ', 3MB
בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, לבוב תקמט
§בחינת עולם, גאלאנטי משה ב"ר מרדכי, וינה, תקנא
§בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, וינה, תקנו
§בחינות עולם, ידעי׳ בן אברהם הבדרשי, עם בקשת הממין, ברין, תקנז, ჶממקור אחר, ממקור אחר
בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, פפד"א תקסג
§בחינות עולם, ר' ידעי' הפניני הבדרשי, תקסו
Ξבחינת עולם, ר' ידעיה הפניני, לונדון, תקס"ו על הנפש, 3.4 MB
§בחינות עולם, הפניני, ידעיה בן אברהם, ווילנא, תקעח
בחינות עולם, ר' ידעיהו בדרשי, ברלין תקצח, עם כתר מלכות
בחינות עולם, ר' ידעיה בדרשי, תקצח, 160 עמ'
§בחינת עולם, ורשה, תרה
§בחינת עולם, ידעיה בן אברהם הבדרש"י, װילנא, תרי
§בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, לבוב, תרטו
§בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, לבוב, תרטז
בחינות עולם, ר' ידעיה בדרשי, תרי"ז, 141 עמ'
§בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, זיטומיר, תריט
§בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, פרעמישלא, תרלב
בחינת עולם, ר' ידידיה בדרשי, קראקא תרלט, 60 דפים
§בחינת עולם, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, ווארשא, תרמו
§בחינת עולם עם בקשת המ"מין, ידעיה בר אברהם, ווארשא, תרמו
§בחינת עולם, רבינו ידעיה הפניני, עם פירוש חוק עולם, רבי נתן נטע לנדא, פודגורזה, תרס"ב
בחינת עולם, ר' ידעיה הפניני הבדרשי, ספר פילוסופי בסגנון פיוטי מחורז
§בחינות עולם, ר' ידעיה הפניני, עם פירוש מגדנות אליעזר, לר'אלעזר ליסר, 9 עמ', 6MB
—§כתר אהרן, אהרן ב"ר משה מראזפרשי-זאבלודא, פירוש על ס' בחינת עולם לר' ידעיה הפניני, זולקווא, תקמב, 52 עמ', 6MB
—§שירי הבחינה, לעווענשטאם, מרדכי, ברעסלויא, תקצב, 129 עמ', 3MB, שירים מיוסדים על מוסר השכל וביאור י"ג העיקרים, ע"פ ס' "בחינות עולם", עם "הגיון לבי" - התעוררות על הנפש ותקוות גואלנו
—§ילדי הזמן, על בחינות עולם, העכים, אהרן, פראג, 5546, 70 עמ', 6MB, ממקור אחר
—§עץ הדעת, שמשון מרפוגו, ויניציאה, תסד, ביאור על ס' בחינת עולם, ממקור אחר
—§בחינת עולם -מגדנות אלעזר, ר' ידעי' הפניני הבדרשי, ירושלם
—§בחינות עולם, עם פירוש "מגדנות אליעזר", סדילקוב תקצ"ד, 124 עמ', 6MB
—§בחינת עולם -מגדנות אלעזר -המזכיר, ר' ידעי' בן אברהם הבדרשי, ירושלם, תשיד
ביטול עיקרי דת הנוצרים, ר' חסדאי קרשקש - מעוצב Ξממקור אחר, הקלדה מודרנית, 27 עמ', 367 ק"ב
§בן המלך והנזיר, ר' חסדאי, אברהם, קושטא, רעח, ממקור אחר
§בן המלך והנזיר, מנטובה, שיז, ★ממקור אחר, 184 עמ',
§בן המלך והנזיר, ישראל בר אברהם, וואנזבעק תפ"ז
§בן המלך והנזיר, פ"פ דמיין, תקכט, ממקור אחר
§בן המלך והנזיר, ווארשא, תרמט
§בן המלך ונזיר, רבי אברהם הלוי ברבי חסדאי, ווארשא, תרס"ב
בן המלך והנזיר, ר' אברהם הלוי בן חסדאי
§בן המלך והנזיר, אברהם בן חסדאי, תל אביב, תשיא
§בן משלי, שמואל הנגיד, תל אביב, תשח, 547 עמ', 9MB, דברי חכמה בצורת משלים, עם הערות
§גאולה אחרונה, סעדיה גאון, נו יארק, תשד
גורן נכון - תקון מדות הנפש, רבי שלמה בן יודא גבירול, עם ספר מוסרי הפלוסופים, יודא בר שלמה הספרדי אל חריזי, וספר התפוח לארסטוטליס, ריווא דטרינטו שכ"ב, 50 עמ', §ממקור אחר
§גורן נכון [תקון מדות הנפש], ר' שלמה גבירול, 4MB, לינעוויל - תקס"ז עניני מוסר ותיקון המדות בחמשה חלקים
§גורן נכון - תיקון מדות הנפש, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, ליק, תריט
§גזרות תתנ"ו, אליעזר ב"ר נתן (ראב"ן), טשרנוביץ, תריז
§גן המשלים והחידות-חלק ראשון, אבולעפיא, טודרוס הלוי (אבי הרמ"ה), ירושלים, תרצב
§גן המשלים והחידות-חלק שני, אבולעפיא, טודרוס הלוי (אבי הרמ"ה), ירושלים, תרצד
§גן המשלים והחידות-חלק שלישי, אבולעפיא, טודרוס הלוי (אבי הרמ"ה), ירושלים, תרצז
§גן המשלים והחידות, אבולעפיא, טודרוס הלוי (אבי הרמ"ה), לונדון, תרפו
דברי חכמים וחידותם, ר' אפרים הקשר, עם אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, ורשה תר
דברים עתיקים, פתרון תשעים מלות לרס"ג, אגרת המוסר לאריסטו, לייפציג תרד, Ξ, ממקור אחר, 2.54 MB
§דרך טובים, מוסר אבות לבנים, של ר' יהודה אבן תבון, והרמב"ם, ומשלים מיוון ומהערבים, לונדון, תריב
דרשות הר"ן
דרשות רבינו נסים, קושטא רצ"ג, 84 עמ', 14.9MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§דרשות הר"ן, ר' נסים בן ראובן גירונדי, ויניציאה, שנו, ממקור אחר, ממקור אחר
§שנים עשר דרשות, ר' נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן), לבוב, תקנז
§דרשות, ר' נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן), ווארשא, תרלה, ὥממקור אחר
דרשות הר"ן, הר"ן - רבנו נסים
§שנים עשר דרושים להר"ן, ר' נסים בן ראובן גירונדי (הר"ן), ירושלים, תשיט
דרשה, רמב"ן, קושטא שמב
§דרשה - שדרש הרמב"ן לפני המלך והשרים בסרקושטא, רמב"ן, פראג, שנו, ჶממקור אחר
דרשה, רמב"ן, וילנא תקצו, ☼ממקור אחר, 18 דפים
דרשה, רמב"ן, ורשה תקצז, §ממקור אחר
§דרשת הרמב"ן, ר' משה בן נחמן (רמב"ן), זיטומיר, תרטז
דרשה, רמב"ן, קניגסברג תריח
דרשה, רמב"ן, ורשה תרלה
דרשת הרמב"ן על קהלת, פפד"ם תרעג, §ממקור אחר
האמונה והבטחון, 1842, וורשה, מיוחס לרמב"ן
האמונה והבטחון, ר' יעקב בן ששת גרונדי, מיוחס לרמב"ן, קארעץ תקמה
האמונה והבטחון, ר' יעקב בן ששת גרונדי, מיוחס לרמב"ן, ברדיטשוב תקעח
האמונה והבטחון, רמב"ן, ורשה תרב, §ממקור אחר
האמונה והבטחון, רמב"ן, ורשה תרלג
§האמונה והבטחון, רמב"ן, ווארשא, תרלז
Ξהגיון הנפש, ר' אברהם בר חייא, לייפציג, תרכ"ה מוסר בדרך פילוסופיה, 6.4 MB
§הגיון הנפש, ר' אברהם בר חייא, לייפצג, תרכה, 149 עמ', 6MB, ☼ממקור אחר
הגיון הנפש או ספר המוסר, ר' אברהם בר חייא
הדעות והמדות, מתוך כתבי הרלב"ג, ר' יחיאל מהריח, ורשה תרכה, 50 דפים
הנפש החכמה, ר' משה בן שם טוב, בזילאה שס"ח, 64 דפים
הנפש החכמה, ר' משה בן שם טוב די לאון, סודות ודינים, בזילאה שס"ח, 68 עמ', 12.2MB, §ממקור אחר, 126 עמ', 6MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§המספיק לעובדי השם, רבי אברהם בן הרמב"ם, תל אביב, תשמ"ט
§העולם הקטן, רבי יוסף אבן צדיק, ברסלאו, תרס"ג, על הבריאה ועל האדם, 105 עמ', 7MB
§הפדות והפורקן, רבי סעדיה גאון, הוצאת יעב"ץ, אלטונה, תקכ"ט. מעמ' 12 - אגרת תימן ומאמר תחיית המתים לרמב"ם, עם "מעשה נורא מפודוליה", 61 עמ', 3MB
§הפדות והפורקן, ר' סעדיה גאון, ברין, 5541, 12 עמ', 383KB, על הגאולה
§התחיה והפדות, ר' סעדיה גאון, סדילקוב, תקצ"ד, 20 עמ', 1MB, על תחיית המתים והגאולה. זה באתר, אבל בכונן יש ספר אחר
§התחיה והפדות, ר' סעדיה גאון, ווארשא, תרא, 27 עמ', 751KB, על תחיית המתים והגאולה. עמ' 24-27 כפולים ומיותרים
§התחיה והפדות, סעדיה גאון, ווארשא, תרלג
§התחיה והפדות, סעדיה גאון, פיעטרקוב, תרע
הרשות נתונה, ר' קרשקש חסדאי, ההדיר: איזנברג יהודה, פרקי בחירה וידיעה מתוך הספר "אור ה'"
ויכוח הרמב"ן, שטעטין תרכ, 26 עמ'
§ויכוח הרמב"ן ותולדות הרמב"ן, רבי ראובן מרגליות, לעמבערג, תרפ"ט
§ויכוח רבינו יחיאל מפאריז, ר' יחיאל בן יוסף, לבוב, תרפ"ח
§ויכוח רבינו יחיאל מפריס, ר' יחיאל מפריס, לבוב
§ויכוח רבינו יחיאל מפריס, ר' יחיאל מפריס, טהרן, תרלג
§ויכוח רבינו יחיאל מפריס, ר' יחיאל בן יוסף, טהארן, תרלג
§זבד טוב, חלק א - פרקי הצלחה לרמב"ם, חלק ב מעמ' 21 - זכרון לבני ישראל, לר' יעקב חאגיז, יוזעפאף, 5600, 34 עמ', 1MB
§חבור התשובה, מאירי, מנחם, נ"י, תשי
§חבור התשובה, רבי מנחם ב"ר שלמה המאירי, ירושלים, תשל"ו
§חבור יפה מהישועה, ר' נסים בן יעקב מקירואן, אמשטרדם, 5506
§חבור יפה מהישועה, ר' נסים בן יעקב מקירואן, לבוב, תרכ
§חבור יפה מהישועה, ר' נסים בן יעקב מקירואן, ווארשא, תרמא
§חבור יפה מהישועה, ר' נסים בן יעקב מקירואן, ווארשא, תקצז
§ספר מעשיות - חיבור יפה מהישועה, ר' ניסים ב"ר יעקב, ווארשא, תרמו, 86 עמ', 3MB
§ספר מעשיות - חיבור יפה מהישועה, ניסים גאון ב"ר יעקב, ווארשא, תרמו
חובת הלבבות
חובות הלבבות
חובות הלבבות
חובות הלבבות, מעוצב
חובות הלבבות, ר' בחיי, נאפולי רמ"ט, 153 עמ', 11.4 MB
חובות הלבבות, ר' בחיי בן יוסף אבן פקודה, נאפולי ר"ן, 151 דפים, תירגם מערבית ר' יהודה אבן תבון
§חובת הלבבות, רבינו בחיי, ויניציאה, שח, ממקור אחר
§חובות הלבבות, קושטא ש"י
§חובות הלבבות, מנטובה שי"ט, ממקור אחר
§חובות הלבבות, רבנו בחי, מתורגם ללאדינו, ר' צדוק ב"ר יוסף פורמון, קושטא ?, שכט, 280 עמ', 10MB
§חובת הלבבות - שער הבטחון, בחיי בן יוסף אבן פקודה, קראקא, שנג
§חובות הלבבות, בחיא הדיין בן יוסף, זולצבאך, תנא, ☼ממקור אחר, 94 דפים
חובות הלבבות, עם תרגום לאידיש, אמשטרדם תע"ו, 101.4MB, 338 עמ', §ממקור אחר
חובות הלבבות, באידיש, וילהרמסדורף תפ"ו, 78.2MB, 236 עמ'
חובות הלבבות, עם תרגום לאידיש, פירדא תקכ"ה, 115MB, 358 עמ'
חובות הלבבות, עם פירוש מרפא לנפש, נאווידוואהר תקמה
תורת חובת הלבבות, רבינו בחיי אבן פקודה, עם פירוש נאדר בקודש, הוראדנא תק"ן
§חובת הלבבות, בחיי בן יוסף אבן פקודה, למברג, תקנא
חובות הלבבות, עם פירוש מרפא לנפש, זסלב תקסז
חובות הלבבות, עם פירוש מרפא לנפש, ר' רפאל בן זכריה מענדל, זאלקווא תקסז, §ממקור אחר
§חובות הלבבות ע"פ טוב הלבנון, ישראל הלוי, ווין, 5569
§חובות הלבבות-חלק ג, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, סדילקוב, תקעט
חובות הלבבות, עם פירוש מרפא לנפש, סדילקוב תקפ
חובות הלבבות, ברסלאו תקצ"ו, עם ביאור ותרגום גרמני, 654 עמ'
חובות הלבבות, עם פירוש מרפא לנפש, למברג תר
§תורת חובות הלבבות, רבינו בחיי, לייפציג, 5606
חובות הלבבות, ר' בחיי בן יוסף אבן פקודה, זיטומיר תרח
§תורת חובת הלבבות - ח"ב, בחיי בן יוסף אבן פקודה, ווארשא, 5635
§חובות הלבבות-חלק א, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, יוזעפאף, תרו
§חובות הלבבות-חלק ב, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, יוזעפאף, תרו
§חובות הלבבות עם פירוש של מרפא לנפש-חלק שני, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, ווילנא, תרטו
חובות הלבבות, עם פירוש מרפא לנפש, למברג תרלד
חובות הלבבות, עם פירוש מרפא לנפש, פת לחם, טוב הלבנון, ורשה תרלה
§חובות הלבבות עם פירושים-חלק ראשון, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, ווילנא, תרסא
§חובות הלבבות עם פירושים-חלק שני, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, ווילנא, תרסא
§חובות הלבבות, אגוז, א. ד., נ"י, תרפה
§חובות הלבבות-תורת חובות הלבבות, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, נ"י, תרפט
תורת חובות הלבבות - שער הבחינה ושער עבודת האלקים, עם תרגום לאנגלית, ר' משה חיים חיימזון, נ"י תשב, 163 עמ', 30.7MB, §ממקור אחר, 162 עמ', 7MB
§חובות הלבבות - שער היחוד, עם ביאור "פחד יצחק", ר' יצחק ב"ר אהרן, ו"מנוח הלבבות", ר' מנוח הענדיל, ו"דרך הקודש", לר' חיים חייקא מזאמושט, פפד"א, 5534, 88 עמ', 8MB
§חובות הלבבות, 8MB, ירושלם - תשי"ד
§תורת חובת הלבבות, רבינו בחיי, תרגם ש' ירושלמי, ירושלים, תשל"ב
תורת חובות הלבבות, שער הכניעה, 74 עמ', 13.5 MB
תורת חובות הלבבות, שער עבודת האלקים, ושער הבחינה, עם תרגום לאנגלית, נ"י תש"ד, 100 עמ', 30.3 MB
§תורת חובת הלבבות, ר' בחיי בן יוסף אבן-בקודה, ורשה, תרלה
§תורת חובת הלבבות, ר' בחיי בן יוסף אבן-בקודה, ברלין, תרפב
חובת הלבבות, ר' בחיי אבן פקודה, צילום דפוס ורשה
§חובות הלבבות, בחיי בן יוסף פקודה, ונציה
§חובות הלבבות, אבן תבון, יהודה, ירושלים, תרפח
חובות הלבבות עם פירוש לב טוב - שער הבטחון, ר' פנחס יהודה ליברמן, 129 עמ', 4.4MB. מעמ' 120 - מעלת לימוד חובות הלבבות
חובות הלבבות - הקדמה, עם "מרפא לנפש"ופירוש באידיש, 52 עמ', 13.3MB
חובות הלבבות - שער היחוד, 27 עמ', 7MB
חובות הלבבות - שער הבחינה, 52 עמ', 13.6MB
חובות הלבבות - שער עבודת ה', 91 עמ', 23.7MB
חובות הלבבות - שער הבטחון, 93 עמ', 24.4MB
חובות הלבבות - שער אהבת ה', עם פירוש מרפא לנפש ועם תרגום לאידיש, 46 עמ', 14.1MB, ὥממקור אחר, 42 עמ', 10.9MB
חובות הלבבות - שער יחוד המעשה, עם פירוש מרפא לנפש ועם תרגום לאידיש, ὥממקור אחר, 51 עמ',
חובות הלבבות - שער הכניעה, עם פירוש מרפא לנפש ועם תרגום לאידיש, ὥממקור אחר, 36 עמ', 9.4MB
חובות הלבבות - שער התשובה, עם פירוש מרפא לנפש ועם תרגום לאידיש, ὥממקור אחר, 41 עמ', 10.8MB
חובות הלבבות - שער חשבון הנפש, עם פירוש מרפא לנפש ועם תרגום לאידיש, ὥממקור אחר, 80 עמ', 20.8MB
חובות הלבבות - שער הפרישות, עם פירוש מרפא לנפש ועם תרגום לאידיש, ὥממקור אחר, 42 עמ', 11.5MB
§חובת הלבבות שער חשבון הנפש, עם ביאור "אראנו בישע" מהאדמו"ר מויזניץ, ויזניץ, תשסה
—חובות הלבבות☼חיי לבבות, תיקוני נוסח בחובות הלבבות, יחיאל יהודה לווינזון, וינה תרלב
—§אור חיי לבבות, לוינסון, יחיאל יהודה, נ"י, תרמה,ביאורים על ס' חובות הלבבות, 16 עמ', 1MB
—§חיי לבבות-ב, לוינסון, יחיאל יהודה, נ"י, תרמה, ביאורים לחובות הלבבות
—§קצור חובת הלבבות, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, ויניציאה, 5415
—§קצור חובת הלבבות, בחיי ב"ר יוסף הספרדי, ווארשא, תר"ג
—§קצור חובת הלבבות, מנחם ב"ר אהרן בן זרח צרפתי, ירושלים, תרכה
—§קצור חובת הלבבות, מנחם ב"ר אהרן בן זרח, ירושלים, תרפט
—§שער התשובה מספר חובות הלבבות, בחיי בן יוסף, נ"י, תשיג, 72 עמ', 2MB, עם ביאור "מרפא לנש", וקיצור חובות הלבבות
—§לקט מאמרי חובת הלבבות, בחיי בן יוסף אבן פקודה, בני ברק, תשסב
—§הבוטח בה חסד יסובבנו - א, פלק, דוד בן יעקב יהודה, ירושלים, תשסט, 578 עמ', 27MB, על מצות הבטחון במשנת בעל חובות הלבבות
—§ועדים בספר חובות הלבבות שער הבטחון, תשע
—§חובות הלבבות שער עבודת האלקים, עם ביאור עומק הלב, זלמנוביץ יהונתן, מודיעין עילית, 5779
§חזות קשה, עראמה, יצחק, פפד"א, תקנב
§חי בן מקיץ, מיוחס לר"ש אבן גבירול או אבן עזרא, ווארשא, תרכג
חי בן מקיץ, ר' אברהם אבן עזרא, עם אגרת הרמב"ן, ואגרות מהרמבם, ברלין תקכז
§חי בן מקיץ, מיוחס לר"ש אבן גבירול או אבן עזרא, עם פירוש אבן ישראל, טאכנער, ישראל מדאבראמיל, פרעמישלא, תרפה
§חיי עולם, כולל: סוד התשובה, אגרת התשובה ושערי היראה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, מינכן, תשז
§חכמה ומוסר לרלב"ג, לקט מפירושיו לתנ"ך, לפי נושאים, מורסקי, אשר זעליג, מודיעין עילית, 5775
חכמת הנפש - לאחד קדוש קדמון, ר' שפירא צבי אלימלך
חכמת הנפש, ר' אליעזר מגרמייזא, למברג תרלו, עם ביאור ר' צבי אלימלך שפירא
חכמת הנפש, ר' אליעזר מגרמייזא, צפת תרעג, עם ביאור ר' צבי אלימלך שפירא
חכמת הנפש, ר' אליעזר מגרמייזא, מונקאטש תשג, עם ביאור ר' צבי אלימלך שפירא
חכמת הנפש, ר' אליעזר מגרמייזא, לאחד קדמון, על הנפש, עם ביאור מר' צבי אלימלך מדינוב, 157 עמ', 1.8MB. מעמ' 149 - מפתח נושאים, §ממקור אחר, 157 עמ', 1.8MB, ממקור אחר
§חמדה גנוזה, עדעלמאן, צבי הירש איש חן טוב, קניגסברג, תרטז, 176 עמ', 8MB. מאמר על הנפש לר' שלמה אבן גבירול; מכתב מהרמב"ם למר יוסף בן גאביר; אגרת השמד, לרמב"ם; שאלה ע"ד האנוסים, לר' סעדיה אבן דאנאן; מכתב מר' יוסף אבן עקנין לרמב"ם, ותשובתו; מכתבים מר' הלל מוירונה; מכתב ר' אנטולי לרמב"ם, ותשובתו; מאמר על סדר הדורות, לר' סעדיה אבן דאנאן; באורים מר' הלל מווירונה לרמב"ם; מאמרים מס' תגמולי הנפש; "מגילת סתרים" - מכתב הרמב"ם לר' יוסף אבן עקנין; מאמר במהות הנפש, לאבונצר אלפראבי. ☼ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, 99 עמ'
חשבון קץ הגאולה, לרמב"ן, עם הערות ר' אברהם אבא ורנר, נ"י תרסד, §ממקור אחר
§טעם זקנים, מלוקט ע"י אליעזר אשכנזי, פראנקפורט, תרט"ו. מנחת יהודה, לר' יהודה הלוי, נגד נשים. ויכוח תורני עם פילוסוף, לר' יצחק אבן פולקר. אמונת חכמים, לר'אברהם חיים ויטירבו, על אמונה. המוסר, צוואה, מר'יוסף כספי. תשובות רב האי גאון בענייני קבלה. בן דוד,לר' יהודה אריה מודינא, נגד אמונת הגלגולים. שאלה ותשובה לרא"ש בענין גלגולים. אגרת סניגוריה לרמב"ם, לר' אהרן בר משולם. אגרת סניגוריה לרמב"ם, לר' הלל החסר. שתי תשובות לרמב"ם. פיוט מר"א אבן עזרא
§יורה חטאים, ר' אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, אופנבך, 5477, וידוים ותפלות לשבים בתשובה, ענין חיבוט הקבר, וצוואת ר"י החסיד
§יורה חטאים, ר' אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא, פיורדא, תקנ"א
יורה חטאים, ר' אליעזר מגרמייזא, עם צוואת ר"י החסיד, פיורדא תקנ"א, 33.8MB, 144 עמ', עם תרגום לאידיש. מעמ'84 - ספר מרגניתא
§יורה חטאים, ר' אלעזר ב"ר יהודה מגרמיזא , לבוב, 5597
יסוד מורא וסוד תורה, ר' אברהם אבן עזרא
§יסוד מורא, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, המבורג, תק"ל
Ξיסוד מורא וסוד תורה, ר' אברהם אבן עזרא, על תרי"ג מצוות, תקצ"ג, §ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 46 דפים
§יסוד מורא, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, פפד"מ, תר
§יסוד מורא וסוד תורה, אבן עזרא, קושטא ר"צ-ירושלים, תש"ל
Ξיסוד מספר, ר' אברהם אבן עזרא, על שמות המספרים [חסרים 18 העמודים הראשונים], תרכ"ג
Ξיסודי התבונה ומגדל האמונה, ר' אברהם בר חייא, ברצלונה, תשי"ב מדעים, 5.67 MB
Ξיקוו המים, ר' שמואל אבן תבון, פרשבורג, תקצ"ז, על המים בפילוסופיה ובתורה, 9 MB, ☼ממקור אחר, 175 עמ', §ממקור אחר, ממקור אחר
ישועות משיחו, ר' יצחק אברבנאל, סדילקוב תקעב, 50 דפים
ישועות משיחו, ר' יצחק אברבנאל, אוסטרהא תקפ"ח, 116 עמ', 17.4MB
ישועות משיחו, ר' אברבנאל יצחק, ההדיר: איזנברג יהודה, עיצוב: גרליץ זהבה
Ξכבוד אלוקים, ר' יוסף ב"ר שם טוב, על מטרת החיים, פיררא, שט"ז
כד הקמח, ר' בחיי בן אשר, קושטנטינא רע"ה, 89 עמ', 40.5MB, §ממקור אחר
§כד הקמח, הרב בחיי בן אשר אבן חלאוה, ויניציאה, שו
כד הקמח, ר' בחיי בן אשר
כד הקמח, ר' בחיי, תקצ"ו, 200 עמ'
כד הקמח, ר' בחיי, סאדילקוב תקצז, 119 עמ'
§
כד הקמח, ר' בחיי ב"ר אשר, זיטומיר, תרלא
§כד הקמח, ר' בחיי ב"ר אשר, עם ביאור צפחת השמן, ר' חיים ברייט, לבוב, תרמ
§כד הקמח, ר' בחיי ב"ר אשר, עם ביאור צפחת השמן, ר' חיים ברייט, לבוב תרנ"ב
§כד הקמח-חלק א, בחיי ב"ר אשר, נ"י, תשכ
§כד הקמח-חלק ב, בחיי ב"ר אשר, נ"י, תשכ
Ξכלי נחושת, ר' אברהם אבן עזרא, על האסטרולאב, קעניגסבערג, תר"ה
כתב התנצלות, ר' ידעיה הפניני הבדרשי, ההדיר: איזנברג יהודה, תשובה על חרם הרשב"א על לומדי פילוסופיה
Ξכתב תמים, ר' משה תקו, על דברי רס"ג, מתוך אוצר נחמד מחברת ג, וינה תר"כ, ומתוך ערוגת הבושם, כרך א, 33 עמ', 2 MB
§כתר מלכות, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי שקלוב תקמ"ה
כתר מלכות, ר' שלמה אבן גבירול, עם תרגום לאידיש, וילנא תרל"ד, 42 עמ', 9.6MB
ליקוטים מרב האי גאון, פירוש על שם מ"ב, שער השמים ענין המרכבה, לר' יוסף גיקטיליא, ליקוטי שם טוב חרוזים, עם טעמי מצוות ע"פ הסוד, מאמר פלוני אלמוני סודות על עשר ספירות, תפלת ר' יעקב ישג"ובא ע"פ הסוד, ספר העיון לרב חומאי גאון סודות על ענין מציאות הש"י, סודות לר' יוסף גיקטיליא על מצות תפילין וציצית מזוזה שבת ודיניו ושעטנז, קונטרס הגאון רש"ט בן הגאון מפי הרשב"א לפי' סודות התורה מהרמבן, ווארשא תקנ"ח, 50 עמ', 8.6MB
ליקוטים מרב האי גאון, פירוש על שם מ"ב, שער השמים, ענין המרכבה, מיוחס למ' יוסף גיקטיליא, ליקוטי שם טוב חרוזים, כולל כמה מצות, וטעמם ע"פ הסוד, מאמר פלוני אלמוני סודות על עשר ספירות, תפלת ר' יעקב ישג"ובא תפלה ע'פ הסוד, ספר העיון לרב חומאי גאון, סודות על ענין מציאות הש"י, סודות להחכם מ' יוסף גיקטיליא ע"מ [=על מצות] תפילין וציצית מזוזה שבת ודיניו ושעטנז, קונטרס הגאון רש"ט בן הגאון מפי הרשב"א לפי' סודות התורה מהרמבן., ורשה תקנח
§ליקוטים מרב האי גאון, עם פירוש מר' ישראל מקוזניץ, פיעטרקוב תרעג, 112 עמ', 8MB
§מאמר במחויב המציאות, רבי יוסף בן יהודה תלמיד הרמב"ם, ברלין, תרל"ט
מאמר השכל, טעמי המצוות סדורים בסדור עשרת דברים, קרימונה שי"ז, 54 עמ', 10MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, 102 עמ', 6MB
§מאמר השכל, ר' אליעזר, ווין, תקעו
מאמר השכל, ביאור לפיוט "א-ל אלקים ה' דבר", ראב"ן, וינה תקע"ו, 33.6MB, 139 עמ'
§מאמר השכל, אליעזר ב"ר נתן (ראב"ן), רדלהיים, 5564
Ξמאמר במחויב המציאות, ר' יוסף בן יהודה, פילוסופיה, על בריאת העולם, ברלין, תרל"ט
§מאמר ר' יוסף בן יהודה תלמיד הרמב"ם, ר' משה הלוי, 2MB, ברלין תרל"ט
§מאמר ר' יוסף אבן עקנין, במחויב המציאות וחידוש העולם, בעריכת מאגנס, יהודה ליבוש, ברלין, תרסד
מאמר על ישמעאל, הרשב"א
§מאמר על ישמעאל, לרשב"א, תשובה להתקפות ישמעאלי אחד על היהדות, פערלס, י., ברסלויא, תרכג, 142 עמ', 8MB. עד עמ' 81 - הקדמה בגרמנית
מאמר על דרשות חז"ל, אברהם בן הרמב"ם
§מבחר המאמרים, נתן בר שמואל הרופא, עם אגרת השבת לראב"ע, ליוורנו, תקצ
מבחר הפנינים, ר' שלמה אבן גבירול, שונצינו רמ"ד, 60 עמ', 4.7 MB
מבחר הפנינים, אבן גבירול, שלמה בן יהודה, וניציאה, שו
§מבחר הפנינים, אבן גבירול, שלמה בן יהודה, וניציאה, שו
§מבחר הפנינים, אבן גבירול, הומבורג, תצט
מבחר הפנינים, ר"ש אבן גבירול, עם פירוש ועם תרגום לאידיש, הומבורג תצ"ט, 35MB, 110 עמ', ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
§מבחר הפנינים, אבן גבירול, שלמה
מבחר הפנינים, ר' שלמה אבן גבירול
מבחר הפנינים, ר' שלמה אבן גבירול, ברלין תרב
מבחר הפנינים, ר' שלמה אבן גבירול, זיטומיר תריח
§מבחר הפנינים, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, לונדון, תרנט
§מבחר הפנינים, ר' ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, קרימונה, שיח
§מבחר הפנינים, ברלין, תקיז
מבחר הפנינים, ר"ש אבן גבירול, עם פירוש ועם תרגום לאידיש, ברלין תקכ"ז, 33.1MB, 112 עמ'
מבחר הפנינים, ר"ש אבן גבירול, עם פירוש ועם תרגום לאידיש, נאווידוואהר תקנ"ד, 31.7MB, 110 עמ'
§מבחר הפנינים, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, זיטומיר, תרח
§מבחר הפנינים, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, לונדון, תריא
§מבחר הפנינים, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, אמשטרדם, תרמז
§מבחר הפנינים, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, פיעטרקוב, תרעא
§מבחר הפנינים, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, ווילנא, תרלה
§מבחר הפנינים, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, לבוב, תרלד
§מבחר הפנינים, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, בראדי, תרמא
§מבחר הפנינים, ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, ברלין, תרג
מבחר הפנינים - צילום דפוס ברלין, ר' שלמה בן גבירול, דפוס ברלין תרפ"ז
מבחר הפנינים , ידעיה הפניני הבדרשי
§כור לזהב, קיצור ספר מבחר הפנינים, צורף, שמואל הלוי, אופנבך, תעו
§כור לזהב, קיצור ספר מבחר הפנינים, צורף, שמואל סג"ל, ירושלים, תרמה
§מגלת המגלה, ר' אברהם הנשיא , 9MB, ברלין תרפ"ד בענין זמן הקץ וביאת המשיח
§מגלת המגלה, 9MB, ברלין תרפ"ד
Ξמגלת המגלה, ר' אברהם בר חייא הנשיא, אסטרולוגיה והיסטוריה, חישובי הקץ, ברלין, תרפ"ד
מגילת המגילה, ר' אברהם בר חייא
מגן אבות, דורן, שמעון בן צמח, ליורנו תקכג
Ξמגן אבות, רשב"ץ, ליוורנו, תקמ"ה, מדע וקבלה, 23.5 MB, ჶממקור אחר, 102 עמ', 42.8MB, "חלק אל-וה ממעל", "חלק שוסינו", "חלק יעקב", §ממקור אחר, 203 עמ', 23MB, ממקור אחר, 203 עמ', 36MB
מגן אבות, דורן, שמעון בן צמח, ליפסיא תרטו
§מגן אבות, דורן, שמעון בן צמח, ירושלים, תשסג, בענייני אמונות ודעות, עם "מלחמת מצוה" לרשב"ש
§מוסר אב, מכתב הרמב"ם לבנו, ומכתב ר' יהודה אבן תיבון לבנו, עם מאמרי חכמה לר' צווייפעל, אליעזר צבי הכהן, זיטומיר, תרכה
מוסר השכל, ר' האי גאון, ההדיר: שטיינשניידר משה
§מוסר השכל, האי בן שרירא, פאנו, רסג
מוסר השכל, ר' האי גאון, 70 עמ', 975 KB
§שירי מוסר השכל, האי ב"ר שרירא גאון, ווארשא, תקצ"ה
§מוסר השכל, ר' רב האי גאון, ברלין, תרכ, ממקור אחר
Ξמוסר השכל ושיר הקערה, ר' האי גאון ור' יוסף האזובי, ברלין, תר"כ, מוסר בדרך שיר, 1.08 MB
§שירי מוסר השכל, רב האי גאון, קראקא, תרמה
§מוסר השכל, ר' רב האי גאון, ווארשא, תרנג
Ξמוסר השכל, ר' האי גאון, וארשא, תרנ"ג, מוסר בדרך שיר, 2.25 MB
§שיר מוסר השכל, רב האי גאון, ווייס, א, וורשא, תרנג
§שירי מוסר השכל, רב האי ב"ר שרירא גאון, ווארשא, תרנה, 128 עמ', 3MB, עם תולדות המחבר לר' שלמה יהודה ליב רפפורט, והערות וביאורים על הספר. מעמ' 89 - "דברים ישרים", ביאורים אגדות בתלמוד ובמדרש, לר' משה יחזקאל פוגל
§שערי מוסר השכל עם משלי חכמים וחידותם, האי גאון, ירושלים, תרעב
§מוסרי הרא"ש, "ארחות חיים" לרא"ש, "צעטיל קטן" לר' אלימלך, "סדר היום" לר' שלום שכנא בר' אברהם המלאך עדעלין, תרצה
§מורה חטאים בדרך - ספר הכפרות, ר' אלעזר בן יהודה מגרמייזא, ויניציאה, שפ, דברי מוסר
§מטמוני מסתרים, חיים בראדי, קראקא, תרנ"ד, 99 עמ', 3MB. מכתב ר' יוסף בן תנחום הירושלמי לר' דוד נכד הרמב"ם. מחברת מס' המוסר לר' זכריה אלצהרי. שני שירים לר' סעדיה בר יוסף. הקדמת ר' יצחק אבוסהולה לפירושו על שיר השירים, ממקור אחר, 28 עמ', 1MB
§מלחמות ה', ר' אברהם בן הרמב"ם, ווילנא, תקפ"א
§מלחמות ה', אברהם ב"ר משה ב"ר מימון, הנובר, תר
§מלחמות השם, רלב"ג, 1MB, ריווא די טרינטו ש"כ, חקירות בעניני אמונה ויסודי הדת, על הישארות הנפש, נבואה, אחדות ה', השגחה פרטית, הגלגלים, ונצחיות החומר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר, 75 דפים, Ξממקור אחר, 19.7 MB
§מלחמות השם, רלב"ג, 13MB, לייפציג תרכ"ו
§מלחמות השם, רלב"ג, ברלין תרפ"ג, §ממקור אחר, 468 עמ', 12MB, Ξממקור אחר
מלחמת חובה, קושטנדינא ת"ע, 87 עמ', 12.5 MB. מעמ' 7 - ויכוח הרמב"ן. מעמ' 19 - ויכוח הרד"ק. מעמ' 25 - ספר הברית לר' יוסף קמחי. מעמ' 45 - סתירת אמונת הנוצרים, לרשב"ץ. מעמ' 75 - ספר רעמים ורעשים לאריז"ל - מה מרמזים רעם, רעש, קשת, וליקוי חמה ולבנה בזמנים שונים, §ממקור אחר, ממקור אחר
§מלחמת מצוה, דוראן, שלמה ב"ר שמעון, לייפציג, תרטז, על הצדק בדיני התורה ויופי האגדות
§מלחמת מצוה, רבי שלמה בן שמעון דוראן [רשב"ש], פיעטרקוב, תר"ע, סניגוריה לחכמי התלמוד, וטענות נגד הנצרות
מנורת המאור, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור מוסר, ממקור אחר
§מנורת המאור, רבי ישראל אלנקוה, ניו יורק, תרפ"ט-צ"ב
§מנורת המאור, רבי ישראל אלנקוה, ניו יורק, תרפ"ט-צ"ב
§מנורת המאור, רבי ישראל אלנקוה, ניו יורק, תרפ"ט-צ"ב
§מנורת המאור, רבי ישראל אלנקוה, ניו יורק, תרפ"ט-צ"ב
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק, ויניצײא, שד
מנורת המאור, ש"ד, 264 עמ'
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק הספרדי, מנטובה, שכ"ג
מנורת המאור, שכג, 232 עמ'
מנורת המאור, שעד
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק, ויניציאה, שפג
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, עם תרגום לאידיש, פפד"א תל"ג, 204.9MB, 596 עמ'
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק, אמשטרדם, תפא
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק, אמשטרדם, תפא
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק, אמשטרדם, תפא
מנורת המאור, תפב, 282 עמ'
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, עם תרגום לאידיש, אמשטרדם תפ"ב, 139.6MB, 602 עמ'
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, עם תרגום לאידיש, זולצבאך תצ"ט, 638 עמ', 282.1MB
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק הספרדי, אמשטרדם, תצט
מנורת המאור, תצ"ט, 576 עמ'
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, עם ביאור באידיש, זולצבך, תצ"ח, 594 עמ'
מנורת המאור, תק"נ, 576 עמ'
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, עם תרגום לאידיש, זולצבאך תק"נ, 474.6MB, 1178 עמ'
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, עם תרגום לאידיש, דיהרנפורט תקס"ח, 155.4MB, 460 עמ'
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק, פולנאה, תקעז
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, וילנא תרה, עם פירוש נפש יהודה, ותרגום לאידיש
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, קראטאשין תרה
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, ח"ב, קראטאשין תר"ח
מנורת המאור, חלק ראשון, רבינו יצחק אבוהב, עם פירוש "נפש יהודה", ר' משה פרנקפורט, עם פירוש באידיש, ווילנא תרכ"ה, 500 עמ'
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק הספרדי, ווילנא, תרלט
§מנורת המאור, אבוהב, יצחק הספרדי, ווילנא, תרמד
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, נר א-ג, עם ביאור "נפש יהודה", ותרגום לאידיש, וילנא תרמ"ד, 110.8MB, 328 עמ'
מנורת המאור, ר' יצחק אבוהב, נר ג כלל ו - נר ז, עם ביאור "נפש יהודה", ותרגום לאידיש, וילנא תרמ"ד, 332 עמ'
§מנורת המאור, ר' יצחק בן אברהם אבוהב, עם ביאור "נפש יהודה", ר' משה ב"ר שמעון, ירושלים, תשיג, 457 עמ', 36MB
מנורת המאור נר א, 89 עמ', עם ביאור נפש יהודה, וביאור באידיש, 14.6MB
מנורת המאור נר ב
מנורת המאור נר ג כללים א-ה
מנורת המאור נר ג כללים ו-י
מנורת המאור נר ד
מנורת המאור נר ה
מנורת המאור נר ו-ז, עם פירוש נפש יהודה ותרגום לאידיש, 59 עמ', 7.8MB
—§קצור מנורת המאור, פרנקפורט, משה, סדילקוב, תקצו
—§מנורת זהב, חמשה פרקים ממנורת המאור, אלנקאוה, ישראל ב"ר יוסף, ירושלים, תרכד
—§שבע פתילות, פרנקפורט, משה בן שמעון, אמשטרדם, תפא, דברי מוסר מלוקטים ממנורת המאור
§מנחת קנאות, רבי אבא מרי משה הירחי, פרסבורג, תקצ"ח, בענין לימוד פילוסופיה
מנחת קנאות, ר' אבא מרי משה הירחי, בענין לימוד פילוסופיה, פרסבורג תקצ"ח, 180 עמ'
§
מנחת קנאות, ר' יחיאל ברבי שמואל איש פיסא, ברלין, תרנ"ח, נגד אגרת התנצלות של ר' ידעיה הפניני
§מסכת חיבוט הקבר, סדר יום המיתה, ומה שסובל המת בקבר, 16 עמ', 1MB
§מעלות המדות, יחיאל ב"ר יקותיאל ב"ר בנימין הרופא, אופנבך, 5476, 112 עמ', 7MB
§מעלות המדות, יחיאל בן יקותיאל בן בנימין הרופא, קרימונה, שטז
§מעלות המדות, יחיאל ב"ר יקותיאל ב"ר בנימין הרופא, ווארשא, תרלו
§מעלות המדות, יחיאל ב"ר יקותיאל ב"ר בנימין הרופא, ווארשא, תרמז
§בית מדות - מעלות המדות, יחיאל בן יקותיאל, קושטא, רעא, ≡ממקור אחר, 144 עמ', 7 MB, ממקור אחר
§מעלות המדות, יחיאל ב"ר יקותיאל ב"ר בנימין הרופא, זיטומיר, תריא
§מעלות המדות, יחיאל בן יקותיאל בן בנימין, אוביבאך, תעו
§נזר הקדש, אפנהיים, שמעון ב"ר דוד מקרומוניא, אופן, תקצ"ב, תמצית ס' מעלות המדות
מעשי השם חלק א, 1871, ווארשא, הרב אליעזר אשכנזי בן רבי אליה הרופא
מעשי השם חלק ב, 1871, ווארשא, הרב אליעזר אשכנזי בן רבי אליה הרופא
מעשי ה', ר' אליעזר אשכנזי, ויניציאה שמ"ג, 205 עמ', 35.1MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§מעשי ה', ר' אשכנזי, אליעזר ב"ר אליהו הרופא, קראקא, שמד
מעשי ה', אשכנזי, אליעזר ב"ר אליהו הרופא, האג, תקלז, §ממקור אחר, §ממקור אחר
§מעשי ה', רבי אליעזר אשכנזי, ווארשא תרמ"ה, דרשות על מעשי בראשית, האבות, יציאת מצרים, וההגדה
מעשי ה', ר' אליעזר בן אליה הרופא אשכנזי, ורשה, תרלא
§מעשי ה' חלק א, ר' אליעזר בן אליה הרופא אשכנזי, ורשה, תרלא
§מעשי ה' חלק ב, ר' אליעזר בן אליה הרופא אשכנזי, ורשה, תרצג
§מעשי ה', רבי אליעזר אשכנזי, ווארשא
§מעשי ה', רבי אליעזר אשכנזי, ווארשא
מפעלות אלהים, ר' יצחק אברבנאל, בביאור חדוש העולם, ויניציא שנ"ב, 98 עמ', 20.7MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§מפעלות אלהים, ר' דן יצחק אבראבניאל, 8MB, לעמבערג תרכ"ג
§מפעלות אלקים, אברבנאל, דון יצחק, לבוב, תרכג
Ξמפעלות אלוקים, ר' יצחק אברבנאל, למברג, תרכ"ג, על בריאה יש מאין, נבואה ונסים, 13.8 MB
Ξמקור חיים, ר' שלמה אבן גבירול, תל אביב תש"י, פילוסופיה, 11.5 MB
§מקור חיים, ר' שלמה בן גבירול, תל אבוב, תשי
§מקור חיים, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, ירושלים, תרפו
§מקור חיים, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, פאריס, תריז
§מרגליות טובות, ר' יעקב צהלון, 4MB, ויניציאה תכ"ה, קיצור ס' "חובת הלבבות". בראשו תפלות שונות
מרפא לנפש, על השארת הנפש, מיוחס לבנו של רשב"ץ, קראטאשין תרכז, §ממקור אחר
משל הקדמוני, ר' יצחק סהולה, ברישה? רנ"א בערך, 87 עמ', 7.6 MB, §ממקור אחר
משל הקדמוני, אבן סהולא, יצחק בן שלמה, ויניציאה, שו
§משל הקדמוני, אבן סהולא, יצחק בן שלמה, ויניציאה, שו, 128 עמ', 7MB, מוסר בדרך משלים, ממקור אחר, ★ממקור אחר
משל הקדמוני, אבן סהולא, יצחק בן שלמה, פפד"א תקס
§משלי שועלים, ברכיה בן נטרונאי, מנטובה, 5317
§משלי שועלים, ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן, פראג, 5421
§משלי שועלים, ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן, ברלין, 5516
Ξמשלי שועלים, ר' ברכיה בר נטרונאי הנקדן, בגדאד, תרל"ד, 45 עמ', 8.3 MB
משלי שועלים, ר' ברכיה בן נטרונאי הנקדן
§משלי שועלים, ר' ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן, בגדד, תרלד, לימוד מוסר מבעלי חיים
§משלי שועלים, ר' ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן, ווארשא, תרלה
§משלות שועלים, נטרונאי, הנקדן, לבוב, תקסט
§משלי שועלים, ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן, ירושלים, תרפ
§משלי שועלים, ר' ברכיה בן נטרונאי הנקדן, ורשה, תרפט
§משלי שעלים, ברכיה ב"ר נטרונאי הנקדן, ירושלים, תשו
משמיע ישועה, ר' יצחק אברבנאל, שאלוניקי רפ"ו, 79 עמ', 33.4MB
משמיע ישועה, ר"י אברבנאל, שפ"ו, 156 עמ'
§משמיע ישועה, אברבנאל, דון יצחק, אמשטרדם, ת"ד
§משמיע ישועה, אברבנאל, דון יצחק, אופנבך, 5527, על הגאולה
§משמיע ישועה, אברבנאל, דון יצחק, הביא לבית דפוס ארון גולן, בני ברק, 5774
משמיע ישועה, ר' אברבנאל יצחק, עיצוב: גרליץ זהבה
§משפט הבחירה, בלוך, שרגא פייבוש, קראטאשין, תרלט, מאמר ב כלל ה' מתוך "אור השם" לר' חסדאי קרשקש
§סוד התשובה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, פרשבורג, עם דרשות מר' נתן מילר, ר' אברהם ליב שטרן, ור' שמואל ליב אבלאט
Ξספר אלים, מעין חתום, מעיין גנים, חוקות שמים, גבורות ה', ר' יוסף שלמה דלמדיגו, אמסטרדם, שפ"ט מדעים וקבלה, 16.4 MB
ספר האמונות, ר' שם טוב אבן שם טוב, נגד חכמת הפילוסופיה, פירארה שט"ז, 116 עמ', 23.5MB, ★ספר האמונות, ר' שם טוב בן שם טוב, שט"ז
Ξממקור אחר, §ממקור אחר, 231 עמ', 13MB, §ממקור אחר, 263 עמ'. מעמ' 232 - עם השגות ר' משה אלשקר, ממקור אחר, 231 עמ', 9MB, ממקור אחר, 233 עמ', 21MB, ממקור אחר, 231 עמ', 11MB
ס' האמונות, ר' שם טוב, פירארה שיג
—ჶהשגות על ספר האמונות, ר' משה אלאשקר, פירארא שי"ז, 17 עמ', 2.8MB, ⋧ממקור אחר, 16 דפים
, —☼ממקור אחר, 16 דפים, ממקור אחר, 33 עמ', 2MB
§ספר הגאולה, משה בן נחמן (רמב"ן), לונדון, תרסט
§ספר הגאולה, ר' משה בן נחמן (רמב"ן), ירושלים, תשיט
ספר ההשגות, משה בן יצחק אלשקר, ההדיר: איזנברג יהודה, ויכוח על לימוד פילוסופיה
Ξספר החיבור, ספר המצרף, ר' ברכיה בר נטרונאי הנקדן, לונדון, תרס"ב, מוסר, 6.83 MB
Ξספר היסודות, ר' יצחק הישראלי, דראהאביטש תר"ס, פילוסופיה, 8.68 MB
ספר היראה , ר' יונה גירונדי (רבנו יונה), מהדורת אינטרנט של ספר היראה. מבוסס על דפוס ווארשא תרל"א 1870
§ספר היראה, גירונדי, יונה, קושטא, שכה
ספר היראה, רביו יונה, עם אגרת התשובה ואגרת הרמב"ן, פפד"מ תעא
§ספר היראה, עם יסוד התשובה, קרבן התמיד ואגרת התשובה, לר' יונה, זיטומיר, תרח
§ספר היראה, רבינו יונה, עם תרגום לאידיש, לבוב, תריא, 100 עמ', 5MB
§ספר היראה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, פרשבורג, תריט
§ספר היראה עם תשובת מהרי, יונה בן אברהם,, ווילנא, תרכה
§ספר היראה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, ווארשא, תרלא
ספר היראה, ר' יונה גירונדי (רבנו יונה), דפוס וילנא 1927
§ספר היראה - מקור היראה, ר' יונה בן אברהם גירונדי, ירושלים, תשיט
ספר היראה, רבינו יונה, 60 עמ', 11.2MB, עם תרגום לאידיש. מעמ' 57 - מעשה נורא על הזכרת השם הנורא
ספר היראה, ר'יונה גירונדי, 235 עמ', 3 MB
§ספר היראה עם ביאור מקור היראה, זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, בני ברק, תשכט
—§אהל יוסף א, "כנפי יונה", רבי יוסף ברבי ישראל אשכנזי, ווילנא, תרכ"ה, על דינים בדרך מוסר, 99 עמ', 89MB, ביאורים על ספר היראה לר' יונה. עד עמ'32 - 4 "פתחים" והקדמה
—§אהל יוסף ב, "נחפה בכסף", רבי יוסף ברבי ישראל אשכנזי, ווילנא, תרכ"ה, 87 עמ', 9MB, ביאור על ס' היראה לר' יונה
—§אהל יוסף ג, "מצרף לכסף", רבי יוסף ברבי ישראל אשכנזי, ווילנא, תרכ"ה93 עמ', 9MB, בירורים בדינים שכתב ר' יונה בספר היראה. מעמ'52 - "עמק ברכה" - בירורים בדיני ברכות הנהנין
—☼אהל יוסף, על ס' היראה לר' יונה, ר' יוסף אשכנזי, וילנא תרכה, 8 + 264 עמ', הפירושים כנפי יונה, נחפה בכסף, מצרף לכסף
ספר הישר
ספר הישר, עם תוכנת חיפוש
ספר הישר, מוסר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
ספר הישר
§ספר הישר, מיוחס לרבינו תם, קושטנטינה, רפ, 80 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר
§ספר הישר, ר' זרחי' היונה, מיוחס לר"ת, קראקא, שמו, ממקור אחר, ממקור אחר
§ספר הישר, פראג, תכ
§ספר הישר, ר' זרחיה היוני, אמשטרדם, תסח
§ספר הישר, ר' זרחיה, זולצבאך, תקכב
ספר הישר, ר' זרחיה היווני, פולנאי תקנא
ספר הישר, ר' זרחיה היווני, תקפו
§ספר הישר המיוחס לרבינו תם, פפד"מ, תרי
§ספר הישר, ר' זרחיה היוני, ווארשא, תריא
ספר הישר, ר' זרחיה היווני, עם סיבוב ר' פתחיה, ליוורנו תרטז
§ספר הישר, מיוחס לרבינו תם
ספר הישר, ר' זרחיה היווני, ירושלים תרכד
§ספר הישר, מיוחס ליעקב ב"ר מאיר (רבינו תם), ווארשא, תרלה
Ξספר היראה, סוד התשובה, קרבן תענית, אגרת התשובה, דרשת הנשים, ר' יונה אבן גירונדי, אמסטרדם, שפ"ז, תשובה ומוסר, מנוקד, 4.84 MB
ספר הכוזרי, ר' יהודה הלוי
כוזרי, ר' יהודה הלוי, ההדיר: איזנברג יהודה, עיצוב: גרליץ זהבה, מהדורת אינטרנט של ספר הכוזרי בתרגום אבן תיבון
ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי
ספר הכוזרי
ספר הכוזרי, ריה"ל, בתרגום אבן תיבון, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הדרך לתורה, ממקור אחר
כוזרי
ספר הכוזרי, ר' יהודה הלוי, פאנו רס"ו, 63 עמ', 13.2MB
ספר הכוזרי, ר' יהודה הלוי, ונציה שז
ספר הכוזרי, עם פירוש קול יהודה, ונציה שנד, 299 דפים
ספר הכוזרי, עם פירוש קול יהודה, ונציה שנד, 299 דפים, §ממקור אחר
ספר הכוזרי, עם פירוש לר' יצחק הלוי, ברלין תקנ"ה, 106 עמ', 30.1MB
ספר הכוזרי, ר' יהודה בן שמואל הלוי, תרגום ר' יהודה בן שאול אבן תבון, עם פרוש ר' יצחק סטנוב, ברלין תקנ"ה, קד דפים
ס' הכוזרי, עם ביאור יצחק סטנוב, ברלין תקנה, 104 דפים
§ספר הכוזרי, יהודה ב"ר שמואל הלוי, ברלין, תקנה
§כוזרי, ר' יהודה ב"ר שמואל הלוי , וינה תקנ"ו
ס' הכוזרי, עם אוצר נחמד, וינה תקנו, 167 דפים
§ספר הכוזרי, ר' יהודה ב"ר שמואל הלוי, עם ביאור "אוצר נחמד", וינה, תקנו
§הכוזרי, יהודה הלוי ספרדי, סדילקאב, תקצג
§כוזרי, עם פירוש אוצר נחמד, סדילקוב תקצ"ד, 336 עמ', 33MB
ס' הכוזרי, עם פירוש ר' גדליה ברעכער, פראג תקצח
כוזרי, הנובר תקצ"ח, 127 עמ'
§כוזרי, עם שינויי נוסחאות, הנובר, תקצח
§כוזרי-חלק ראשון, עם פירוש מר' גדליה ברעכר, פראג, תקצח
§כוזרי-חלק שני, עם פירוש מר' גדליה ברעכר, פראג, תקצח
כוזרי, ר' יהודה ב"ר שמואל הלוי, עם פירוש ר' ישראל הלוי, לבוב תר
ספר הכוזרי, בתרגום יהודה אבן תיבון, בעריכת דוד קסל, לייפציג תרי"ג, 35 + 439 עמ', 179MB
כוזרי, ר' יהודה ב"ר שמואל הלוי, עם פירוש ר' ישראל הלוי, זולקווא תרטו
כוזרי, ר' יהודה ב"ר שמואל הלוי, פרסבורג תרכ
§הכוזרי, סלוצקי, דוד, ווארשא, תרכז
§ספר הכוזרי, יהודה ב"ר שמואל הלוי, לייפציג, תרכט
§הכוזרי [ע"פ קול יהודה ואוצר נחמד] מאמר א, רבי יהודה בן שמואל הלוי, ווארשא, תר"ם
§הכוזרי [ע"פ קול יהודה ואוצר נחמד] מאמר ב, רבי יהודה בן שמואל הלוי, ווארשא, תר"ם
§הכוזרי [ע"פ קול יהודה ואוצר נחמד] מאמר ג, רבי יהודה בן שמואל הלוי, ווארשא, תר"ם
§הכוזרי [ע"פ קול יהודה ואוצר נחמד] מאמר ד, רבי יהודה בן שמואל הלוי, ווארשא, תר"ם
§הכוזרי [ע"פ קול יהודה ואוצר נחמד] מאמר ה, רבי יהודה בן שמואל הלוי, ווארשא, תר"ם
§ספר הכוזרי, יהודה הלוי, ווארשא, תרם, עם "קול יהודה ו"אוצר נחמד"
§כוזרי, אבן תבון, יהודה, לייפציג, תרמז
§ספר הכוזרי-מאמר ראשון, יהודה ב"ר שמואל הלוי, ווארשא, תרעא
§ספר הכוזרי-מאמר שני, יהודה ב"ר שמואל הלוי, ווארשא, תרעא
§כוזרי, יהודה ב"ר שמואל הלוי, בואנוס איירס, תשג
חלום הלב - מאמרים על ספר הכוזרי, ישיבת יפו, תשעה
—§אשל אברהם - על הכוזרי ח"ב, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5777
—♔מתוהה למאמין - צורה ותוכן בספר הכוזרי, איזנברג יהודה
§ספר המאורות, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, בוקרשט, תרצב
Ξספר המבקש, ר' שם טוב בן יוסף פלקירא, האג, תקל"ח, בענין לימוד מדעים, 5.44 MB
§ספר המבקש, שם טוב בן פאלקירא, האג, תקל"ח
המבקש, ר' שם טוב אבן פלקירא
§המבקש, שם טוב בן פאלקירא, האג, תקלח
§ספר המוסר, ר' אפרים ממודינא, בהוצאת וויטקאווער, יוחנן מאלטונא, ליק, תרלא, ממקור אחר, 28 עמ', 1MB
§ספר המוסר - יורה דעה, כספי, יוסף, פרשבורג, תרסג
ספר המוסר, ר' יהודה כלץ, קושטא רצז
ספר המוסר, ר' יהודה כלץ, מנטובה ש"ך, 141 עמ', 26.9MB
ס' המוסר, ר'יהודה כלץ, מנטובה שכ, 140 עמ', §ממקור אחר
ספר המוסר, כלץ, יהודה בן שלמה, קראקא, שנח, ממקור אחר, §ממקור אחר
Ξספר המספר, ר' אברהם אבן עזרא, על מתמטיקה, פרנקפורט, תרנ"ה, 208 עמ'. מעמ' 82 - תרגום גרמני. 8.7 MB
ספר המספר, ר' אברהם אבן עזרא
Ξספר המעלות, ר' שם טוב בן יוסף פלקירא, ברלין, תרנ"ד, ענייני מוסר, 6.3 MB
§ספר המעלות, אבן פלקירא, שם טוב ב"ר יוסף, ברלין, תרנד
Ξספר הנפש, ר' שם טוב בן יוסף פלקירא, ורשה, תרפ"ד, על הנשמה, 1.48 MB
ספר הנפש, ר' שם טוב אבן פלקירא, קובץ
§ספר הנפש, אבן פלקירא, שם טוב ב"ר יוסף, לבוב, תרצה
§ספר הנפש, אבן פלקירא, שם טוב ב"ר יוסף, חמ"ד,
Ξספר העולם, ר' אברהם אבן עזרא, אסטרלוגיה, הומנא, תרצ"ז
Ξספר העיבור, ר' אברהם אבן עזרא, אסטרונומיה ולוח השנה, ליק, תרל"ד
ספר העיבור, ר' אברהם אבן עזרא, ליק 1874
ספר העיקרים, ר' יוסף אלבו - מעוצב
ספר העיקרים, ר' יוסף אלבו, שונצין רמ"ו, 110 עמ', 18.8 MB. עמ' 22 - מאמר שני. מעמ' 39 - מאמר שלישי.מעמ' 69 - מאמר רביעי
ספר העיקרים, אלבו, יוסף, ונציה רפ"א
§עקרים, ר' אלבו, יוסף, רימיני, רפב, ממקור אחר
§עקרים, ר' אלבו, יוסף, ויניציאה, שד, ★ממקור אחר
§עקרים, ר' אלבו, יוסף, לובלין, שנז
§עקרים, ר' אלבו, יוסף, ויניציאה, שעח
ממקור אחר
—§עץ שתול, ס' העיקרים לר' יוסף אלבו, עם ביאורים "שרשים" ו"ענפים" לר' גדליה בר שלמה, ויניציאה, שעח, 287 עמ', 24MB
ספר העיקרים, עם ביאור עץ שתול, לר' ליפשיץ, גדליה ב"ר שלמה
§ספר העיקרים, עם ביאור עץ שתול, לר' ליפשיץ, גדליה ב"ר שלמה, פפד"א, 5558, 197 עמ', 24MB
ספר העיקרים, עם ביאור עץ שתול, לר' ליפשיץ, גדליה ב"ר שלמה, סדילקוב תקצ"ו
ספר העיקרים , ר' יוסף אלבו
ספר העקרים, אלבו, יוסף, פרשבורג, תריג
§ספר העקרים, אלבו, יוסף, פרשבורג, תריג
ספר העקרים, אלבו, יוסף, למברג תרכא
ספר העקרים, אלבו, יוסף, למברג תרכו
§ספר העקרים, אלבו, יוסף, ווארשא, תרל
ספר העקרים, אלבו, יוסף, ווארשא, תרלז
—§נבחר מחרוץ, שיכתוב ספר העיקרים בלשון רחבה בסגנון שאלה ותשובה, אליהו ב"ר משה גרשון מפינטשוב, זולקווא, 5532, 150 עמ', 14MB, ☼ממקור אחר
—Ξאהל יעקב, ר' יעקב קאפלמן, פירוש על ספר העיקרים, פריבורג שמ"ד, 66 עמ', 7.1 MB, ჶממקור אחר, §ממקור אחר
—§אהל יעקב, יעקב קופלמן בן שמואל בונם, קראקא, שנט
§ספר העצמים, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, לונדון, תרסא, על ענייני הטבע ומה שאחר הטבע, על הנבואה ועל הגלגלים, עם מכתבים מר' יצחק אברבנאל, והערה מר' מנשה גרוסברג על ישוב א"י, עם שו"ת ופסקי הלכות מן הראשונים
Ξספר העצמים, ר' אברהם אבן עזרא, על נבואה ואסטרולוגיה, לונדון, תרס"א
ספר הקבלה, ר' אברהם בר שלמה
ספר הקבלה לראב"ד, ר' אברהם בן דוד (ראב"ד), מתוך סדר החכמים וקורות העתים, אוקספורד תרח"מ 1888
ספר הרוקח, ענייני חסידות, ר' אליעזר מגרמייזא, נ"י תשיד, 57 עמ', 1.3MB
ספר חיבור וספר המצרף, ר' ברכיה בן נטרונאי הנקדן
ספר חסידים
ספר חסידים, ר' יהודה החסיד, ע"פ נוסח כ"י אשר פארמה-עם הגהות ותיקונים ובאורים
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, בולוניא רצ"ח, 149 עמ', 9 MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§ספר החסידים, יהודה בן שמואל, בסיליאה, שמא, §ממקור אחר
ממקור אחר
ספר חסידים, קראקא שמא, ჶממקור אחר
ספר חסידים, רבינו יהודה החסיד, אמשטרדם תיא
ספר חסידים, רבינו יהודה החסיד, זולצבאך תמה
ספר חסידים, רבינו יהודה החסיד, פרנקפורט דמיין תע"ג, 68 עמ', 16.7MB
ס' חסידים, פפד"מ תעג, 65 דפים, §ממקור אחר
§חסידים, יהודה החסיד פפד"מ תפ"ד
ספר חסידים, פפד"מ תפ"ד, 310 עמ', 75.8MB, עם פירוש בעילום שם
ספר חסידים, רבינו יהודה החסיד, זולקווא תקלה
ספר חסידים, רבינו יהודה החסיד, זולקווא תקלו
ספר חסידים, רבינו יהודה החסיד, פאריצק תקעז
ספר החסידים, רבי יהודה החסיד, סדילקוב, תקפו
§ספר החסידים, רבי יהודה החסיד, סדילקוב, תקפו
ספר חסידים, רבינו יהודה החסיד, פולין תקצ-
ספר החסידים, רבי יהודה החסיד, סדילקוב, תקצב
ספר החסידים, רבי יהודה החסיד, סדילקוב, תקצג
ספר החסידים, רבי יהודה החסיד, פולין תר
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, למברג תריא
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, זיטומיר תרטז
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, זיטומיר תריז, עם ברית עולם
§ספר חסידים, יהודה החסיד, זיטומיר, תרטז, עפ פירוש ועם "ברית עולם" לחיד"א
ספר חסידים, יהודה החסיד, למברג תריח
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, פראג תרכ
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, למברג תרכד
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, לבוב תרכה
§חסידים, יהודה החסיד, לבוב, תרכה
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, ורשה תרכו
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, לבוב תרכז, עם ברית עולם
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, לבוב תרל, עם ברית עולם
ספר החסידים, יהודה החסיד, יוזעפאף, תרל
§ספר החסידים, יהודה החסיד, יוזעפאף, תרל
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, למברג תרלב
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, ורשה תרלד
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, תרלט
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, ורשה תרלט
§ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל, החסיד, ווארשא, תרס
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, ורשה תרס-
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, ורשה תרסב
ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, ורשה תרסט
§ספר חסידים, ר' יהודה בן שמואל החסיד, ניו יורק, תשיג
§ספר חסידים, יהודה החסיד, לבוב,
§ספר חסידים, ע"פ כ"י פארמא, עם פירוש משנת אברהם, ר' אברהם אהרן פרייס, עם צוואת ריה"ח עם פירושי רמ"א מאהלר, חלק א, סי' א-תר, טורונטו תש"ך, 431 עמ', 26 MB. מעמ' 382 - מפתח נושאים אלפאביתי למשנת אברהם. מעמ' 386 - מבוא של ר' יעקב פריימן למהד מקיצי נרדמים. מעמ' 396 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 402 - לוח השוואת סימנים מדפוס ברלין לדפוס בולוניא. מעמ'413 -מפתח מקורות. מעמ'426 - אנגלית. Ξממקור אחר, §חלק ב, סי' תרא-תתת, טורונטו תשכ"ה, 343 עמ', 20 MB. עמ' 6-8 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 303 - תוכן העניינים. מעמ' 320 - לוח השוואת סימנים מדפוס ברלין לדפוס בולוניא. מעמ'329 - מפתח מקורות. Ξממקור אחר, §חלק ג, סי' תתתא עד הסוף, טורונטו תשט"ו, 505 עמ', 30 MB. עמ' 5-10 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 489 - מפתח מקורות
—§יעלזו חסידים, רבי אליעזר פאפו, ירושלים, תרמ"ג, על ספר חסידים
—§לשון חסידים, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרנח, 102 עמ', 3MB, על ס' חסידים
—ჶמילי דחסידותא, ר' אברהם דוד מבוצץ, קאלאמא תרנ
—ჶמילי דחסידותא, ר' אברהם דוד מבוצץ, סיגעט תרע
—§מילי דחסידותא, רבי אברהם דוד מבוטשאטש, ירושלים, תשכ"ו, על ספר חסידים
—ὥתורת החסידים הראשונים - קיצור ספר חסידים, עם תרגום לאידיש, ירושלים תרצ, 70 עמ', 2.2MB
—§מילי דחסידותא, על צוואת ר' יהודה החסיד ועל ס' חסידים, אברהם דוד בן אשר מבוטשאטש, לייקווד, 5777
§ספר החסידים, משה ב"ר אליעזר הכהן, ווארשא, תרכו
§ספר חסידים תנינא, ר' משה הכהן, פיעטרקוב, תרע
ספר חסידים תנינא, ר' משה הכהן, ירושלים תרצ, עם הערות ותרגום לאידיש, 75 עמ', 2.3MB
ספר יוחסין, אחימעץ ברבי פלטיאל , מתוך:סדר החכמים וקורות העתים, אוקספורד תרח"מ, 1888
§סתירת אמונת הישמעאלים, מתוך ספר קשת ומגן, דוראן, שמעון ב"ר צמח (רשב"ץ), ברלין, תרמא
§עולם הקטן, אבן צדיק, יוסף, לייפציג, תריד
§עזר הדת, פולקר, יצחק, לונדון, תרסו, 150 עמ', 7MB, ענייני אמונת ישראל, פילוסופיה ואסטרולוגיה
§על עסק התורה, רבינו יחיאל אבי הרא"ש, לייקווד, תשע"ז, 32 עמ'
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, מינסק תקצ"ו
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, מינסק תקצו
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, ורשה תר
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, וילנא תרי
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, וילנא תרי
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, וילנא תרי, 24 עמ'
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, ורשה תריח
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, וילנא תריח
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, פירטה תריט
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, פירטה תריט
§עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, עם תרגום אשכנזי, מאזזענבאכער, ליפמאן ב"ר זלמן, פיורדא, תריט
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, תרכ
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, וילנא תרכב
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, וילנא תרכה
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, ארם צובה תרכו
עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן ואגרת הגר"א, ארם צובה תרכו
ממקור אחר, §ממקור אחר
§עלים לתרופה, אגרת הרמב"ן, אגרת הגר"א, ארחות חיים לרא"ש, וסגולה מר' יוסף חיים,ירושלים, תרסז, 28 עמ', 1MB
עמודי שש, כולל מדרש כונן, האמונה והבטחון לרמב"ן, ספר הניקוד, סוד החשמל, מעין החכמה, פרקי היכלות, לבוב תקמה
§פרדס, ר' ידעיה הפניני ב"ר אברהם הבדרשי, קושטא, רעו, 12 עמ', 1MB
§פרקים בהצלחה, שאלוניקי, שכז
§פתגמים, אבן עזרא, אברהם, לודז, תרפד
§צוואת ר' יהודה אבן תבון, אבן תבון, יהודה, ברלין, תריב
§צוואת ר' יהודה אבן תבון, וצוואת הרמ"בם, ומשלי חכמים, בערלין, תרב
§צוואת ר' יהודה החסיד, יהודה החסיד, ויניציאה, 5478
—§שבעים תמרים, רבי חיים שמעון דוב זיוואון, ווארשא, תר"ס, 185 עמ', 13MB, על צוואת ר' יהודה החסיד. מעמ' 162 - על מציצה במילה
—§יד אפרים, רבי אפרים ביליצר, תל אביב, תש"ל, על צוואת ר'יהודה החסיד, כללי הש"ס, ושו"ת, 382 עמ', 13MB
—§מקור חסד, על צוואת רבי יהודה החסיד, ר' ראובן מרגליות, עם מילי דחסידותא, צוואת ר' אברהם דוד ורמן, לעמבערג, תרפ"ח
§צורת העולם, אבן לטיף, יצחק בן אברהם, וינה, תרכ, 41 עמ', 2MB, על האמונה ויסודות היהדות במבט פילוסופי, ☼ממקור אחר
צרי היגון, שם טוב אבן פלקירא, ההדיר: לוסטיג מנשה
§צרי היגון, ר' שם טוב בן יוסף פלקירא, פראג, שעב, 40 עמ', 5MB, תנחומים לנפש, ממקור אחר
§צרי היגון, אבן פלקירא, שם טוב ב"ר יוסף, הענא, תע"ו, 56 עמ', 2MB
Ξקובץ חכמת ר' אברהם אבן עזרא, ווארשא, תרנ"דשירים ואגרות, 9.64 MB
§קונטרס גזרות תתנ"ו, ר' אליעזר ב"ר נתן (ראב"ן), לייפציג, תריד
Ξקשת ומגן, מלחמת מצוה, רשב"ץ ורשב"ש, ליוורנו תק"י, 5.18 MB
§קשת ומגן, ר' שמעון בן צמח דוראן, 4MB, ליוורנו תקכ"ג, נגד הדתות האחרות, 77 עמ'. מעמ'50 - השמטות מס' מגן אבות. מעמ' 53 - "מלחמת מצוה", ר' שלמה בר' שמעון דוראן, להגן על תורה שבעל פה
§ראש אמנה, ר' דן יצחק אבראבניאל, 2MB, קושטא רס"ה, 27 עמ', ממקור אחר, 38 עמ', Ξממקור אחר, 3.5 MB, ჶממקור אחר, 173 עמ', 34.2MB
§ראש אמנה, ר' דן יצחק אבראבניאל, ונציה ש"ה, 67 עמ', 3MB, ★ממקור אחר, 68 עמ'
ראש אמנה, ר' דן יצחק אבראבניאל, קרימונה שיז
§ראש אמנה, אברבנאל, יצחק בן יהודה, קרימונה, שיז
§ראש אמנה, אברבנאל, דון יצחק, אלטונה, תקי
ראש אמנה, ר' דן יצחק אבראבניאל, טראנאפול תקעג
ראש אמנה, ר' דן יצחק אבראבניאל, קניגסברג תרכא
ראש אמנה, ר' דן יצחק אבראבניאל, ורשה תרמא
§ראש אמנה, ר' יצחק אברבנאל, על שרשי האמונה, ווארשא, תרמא
ראש אמנה, ר' דן יצחק אבראבניאל, ורשה תרמד
Ξראשית חכמה, ר' שם טוב בן יוסף פלקירא, ברלין, תרס"במבוא למדע, 7.78MB, §ממקור אחר, ὥממקור אחר
§ר' משה הדרשן מנרבונה, אוסף דבריו המובאים בספרים שונים, אפשטיין, אברהם, וינה פרשבורג, תרנא
Ξרב פעלים, ר' יצחק אבן לטיף, למברג, תרמ"ה פילוסופיה, 7.55MB, §ממקור אחר
רוח חן, ר' יהודה אבן תיבון, ונציה שד, כט דפים
§רוח חן, אבן תבון, יהודה בן שאול, ויניציאה, שט
§רוח חן, ר' אבן תבון, יהודה, פראג, שנד
§רוח חן, אבן תבון, יהודה בן שאול, יעסניץ, תקד, ממקור אחר
רוח חן, ר' יהודה אבן תיבון, עם פירוש מר' ישראל הלוי, ורשה תקפו, 66 עמ'
רוח חן, ר' יהודה אבן תבון, עם פרוש של ר' ישראל [בן משה הלוי מזמושטש], ווארשא, תקפ"ו, 72 עמ'
רוח חן, בתרגום ר' יהודה אבן תיבון, עם פירוש מר' ישראל הלוי, טשרנוביץ תרטו, פילוסופיה, 64 עמ'
§רוח חן, אבן תבון, יהודה, ווארשא, תרכה
§רוח חן, אבן תבון, יהודה בן שאול, יוזעפאף, תרמ"ח
§רוח חן, אבן תבון, יהודה, ברלין, תרצא
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, ריווא דטרינטו שי"ט, 130 עמ', 20.6MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§שבילי אמונה, אלדבי, מאיר בן יצחק, אמשטרדאם, שפז
§שבילי אמונה, אלדבי, מאיר, אמשטרדם, תסז
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, נאוידוואר תקמ-
§שבילי אמונה, אלדבי, מאיר ב"ר יצחק, לבוב, תקסא
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, וילנא תקעח
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, פולין תקפא
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, לבוב תריט
§שבילי אמונה, אלדבי, מאיר ב"ר יצחק, לבוב, תריט
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, למברג תרכב
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, למברג תרכג
§שבילי אמונה, אלדבי, מאיר אבן בן יצחק, לעמבערג, תרכג
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, למברג תרכט
§שבילי אמונה, אלדבי, מאיר, ווארשא, תרלד
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, ורשה תרלה
שבילי אמונה, ר' מאיר אלדבי, ורשה תרלה
§שכל טוב-חלק שני, מכתבים מחכמי ספרד הראשונים, פפד"מ, תרו
§שלשה מאמרים, אבן תבון, שמואל ב"ר יהודה, ברלין, תרכט
§שם, אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר, פיורדא, תקצד
שני המאורות, מאמר היחוד לרמב"ם, ברלין תרז, ותשובות ר"א אבן עזרא על שלוש שאלות, עם אזרח רענן, תולדות הרמב"ם, ר' ישראל איסרל טויבר, פרסבורג תרכב, עם ס' האחד, לר"א אבן עזרא, עם תולדות הטבע
§
שנים עשר דרשות, שמואל יודא בן הרב מאיר קצנאילנבוגן, ויניציאה, שנד
Ξשקל הקדש יסוד היראה עם תרגום לאנגלית, ר' יוסף קמחי, לונדון, תרע"ט, מוסר, 7.1 MB
שער הגמול, רמב"ן
שער הגמול, רמב"ן, לבוב תרח
שער הגמול, רמב"ן, ורשה תרלז
שער הגמול, רמב"ן, זאלקווא תקנג
שער החשק, ר' יוחנן בן יצחק אלמנו, ליוורנו תק"ן, 65 עמ', 15.6MB, §ממקור אחר
Ξשער החשק, ר' יוחנן אלמנו, הקדמה פילוסופית לפירושו על שיר השירים, על מעלות שלמה המלך, הלברשטדט תר"כ, 47 עמ', 6.2MB, §ממקור אחר
§שער השמים, ר' גרשון ב"ר שלמה (אבי הרלב"ג), ויניציאה, שו, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§שער השמים, ר' גרשון ב"ר שלמה (אבי הרלב"ג), רדלהיים, תקסא, 181 עמ', 9MB, ★ממקור אחר, 166 עמ'
§שער השמים, רבינו גרשון ן, ווארשא, תרל"ז, ממקור אחר
§שער השמים, ר' גרשון ב"ר שלמה (אבי הרלב"ג), וינה, תרצא
§שער השמים, ר' גרשון ב"ר שלמה (אבי הרלב"ג), ירושלים
§שערי צדק, ר' לוי בן גרשום (רלב"ג), ירושלים, תרמד
שערי תשובה, עם תוכנת חיפוש
שערי תשובה, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
שערי תשובה
שערי התשובה, רבינו יונה, מוסר השכל במליצה לרב האיי גאון, ספר היראה לחסיד רבינו יונה גירונדי, פאנו רס"ו, 45 עמ', 8.1MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר
§שערי התשובה, ר' יונה בן אברהם גירונדי, פאנו, רס
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, קושטאנטינא רע"א, 40 עמ', 7.4MB
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, ונציה שד
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, קראקא שמא
§שערי תשובה, ר' גירונדי, יונה ב"ר אברהם, קראקא, שמא, ממקור אחר, ממקור אחר
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, זאלקווא תקלג
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, פולין תקע
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, זולצבאך תקמח
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, פולנאה תקנ
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, לבוב תקנז
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, זולקווא תקסז
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, פולנאה תקפ
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, הרובשוב תקפג
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, ורשה תקצז
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, וילנא תקצט
§שערי תשובה, גירונדי, יונה בן אברהם, ווילנא, תקצט
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, וילנא תרד
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, וילנא תרז
§שערי תשובה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, לבוב, תרז
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, ורשה תרח
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, לבוב תרח
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, וילנא תריב
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, וילנא תריז
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, לבוב תרטז
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, קניגסברג תריט
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, וילנא תרכ
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, למברג תרכד
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, ורשה תרלד
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, ורשה תרמ
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, לובלין תרסד
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, ורשה תרסז
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, וילנא תרעד
שערי תשובה, החסיד רבינו יונה, וייצן תרעו
§שערי תשובה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, ווילנא, תרפב
שערי תשובה, ר' יונה גירונדי, וילנא 1927
§שערי תשובה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, נ"י, תשג
§שערי תשובה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, ירושלים, תשא
§שערי תשובה, רבינו יונה, ירושלים, תשע"ג
§שערי תשובה - ליקוטי שערי תשובה, יונה בן אברהם, גרונדי - היילפרין, חיים נתן, ירושלים, 5775
§שערי תשובה - אור חדש, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, ווילנא, תרפח
§ארבע כתות - שערי תשובה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, ירושלים, תשיח
שערי תשובה, ר' יונה, ירושלים תשנט, 258 עמ', 2MB
§שערי תשובה, יונה בן אברהם, גרונדי, ירושלים, תשסד, עם ביאור "מאור השער", לר' אברהם בן שמשון רפאל ארלנגר
§שערי תשובה עם פירוש "הרוצה בתשובה", רוט, אליהו בן אהרן, בני ברק, 5756
—§עליות התשובה, ביאורים בס' שערי תשובה, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5776
§שערים לרבינו יונה, גירונדי, יונה ב"ר אברהם, ירושלים, תש, מלוקט מתור פירושיו למשלי ולאבות
שקל הקדש, ר' יוסף קמחי, פתגמים
§שקל הקדש, קמחי, יוסף ב"ר יצחק, לונדון, תרעט, 240 עמ', 9MB, פתגמי חכמה ומוסר. מעמ' 56 - "יסוד היראה". מעמ' 94 - מבוא באנגלית. מעמ' 112 - תרגום לאנגלית של "שקל הקודש". מעמ' 190 - תרגום לאנגלית של "יסוד היראה"
שקל הקודש, ר' יוסף קמחי, עיבוד של "מבחר הפנינים" לרבי שלמה אבן גבירול
§תגמולי הנפש, רבי הלל בן רבי אלעזר מוירונא, יק, 1871, 165 עמ', 9MB, מחשבת ישראל. מעמ' 95 - "פירוש הכ"ה הקדמות של מורה לר' הלל ז"ל" - על מורה נבוכים. מעמ' 120 - שלשה עניינים נוספים על ס' תגמולי הנפש
§תוכחת מוסר - ברכי נפשי, השיר שבראש "חובת הלבבות", ר' בחיי בן יוסף אבן פקודה, ברוקלין, תשסב, עם ביאור "יד אליעזר" לר' אליעזר פלטיאל רויטבלאט
תולדת אדם, שער הגמול, לרמב"ן, וקיצור מעבר יבוק, ברליין תקי, 60 עמ'
תורת ה' תמימה, דרשת הרמב"ן, ליפסיא תריג, §ממקור אחר
תורת ה' תמימה, דרשת הרמב"ן, וינה תרלג, §ממקור אחר
תורת ה' תמימה, דרשת הרמב"ן, פיעטרקוב תרעא
תורת הבריאה, ר' קרשקש חסדאי, ההדיר: איזנברג יהודה
§תורת היראה, ירושלים, 135 עמ', 3MB, אגרת הרמב"ן עם ביאורים. מעמ' 17 - קטעים מס' האמונה והבטחון לחזון איש, עם הערות. מעמ' 54 - ארחות חיים לרא"ש, עם פירוש. מעמ' 85 - "יסוד התשובה" לר' יונה גרונדי. מעמ' 89 - לוח יומי ללימוד מוסר. מעמ' 132 - קטע מצוואת ר' נפתלי אמשטרדם
§תורות הנפש, ר' שלמה זלמן ווייסבערג, על פילוסופיה, לאחד מהראשונים, מתורגם מערבית ע"י ר' יצחק ברוידא, 3MB, פאריז תרנ"ו, בענין הנפש והנשמה והמסתעף, Ξממקור אחר
תורת ה' תמימה, רמב"ן, תרי"ג, 40 עמ'
תורת ה' תמימה, רמב"ן, תרי"ג, 40 עמ'
§תחכמוני, חריזי, יהודה בן שלמה, קושטאנדינה, שלח, ממקור אחר
§תחכמוני, בן אלחריזי, יהודה בן שלמה, אמשטרדם, תפט
§תחכמוני, אלחריזי, יהודה ב"ר שלמה, וינה, תריד, ☼ממקור אחר
§תחכמוני, אלחריזי, יהודה ב"ר שלמה, פאריז, תריח
Ξתחכמוני, ר' יהודה אלחריזי, וארשא, תרנ"ט, 13 MB, §ממקור אחר
§תחכמוני, אלחריזי, יהודה ב"ר שלמה, לייפציג, תרפד
§תחכמוני, אלחריזי, יהודה ב"ר שלמה, לייפציג, תרפד
תחכמוני, ר' אלחריזי יהודה
§תם הכסף, כספי, יוסף, לונדון, תרעג, דרשות
§תעלומת חכמה - בחינת הדת, רבי יש"ר מקאנדיא, בסיליאה, שפ"ט
Ξתקון מדות הנפש, ר' שלמה אבן גבירול, מוסר, השוואה בין האדם לעולם, תכונות הנפש והחושים, תורגם מערבית ע"י ר"י אבן תיבון, ליק, תרי"ט
§תקון מדות הנפש, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, פרשבורג, תרנו
§תקון מדות הנפש, אבן גבירול, שלמה ב"ר יהודה הספרדי, ירושלים, תרמג
תיקון מידות הנפש, ר' שלמה בן גבירול
§תשובה מהחכם מאיש קאל, לפילוסוף אבן כספי, פערלעס, פרץ, מינכן, תרלט
§תשובות רב סעדיה גאון על שאלות חיוי הבלכי, שטען נגד התורה, בעריכת ר' שמואל אברהם פאזנאנסקי, ווארשא, תרעו, 38 עמ', 1MB
תשובות רד"ק לנוצריםמכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US