Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.
דרשות (כללי)
§אבי הנחל, ר' יהושע אייזיק שפירא , קעניגסבערג תרט"ו, דרשות, 205 עמ', 15MB
§אבל מצרים חלק א, דרושים והספדים, אהרן מנחם מענדל בהר"ן הכהן, קהיר, 41 עמ', 2MB
§אבל מצרים חלק ב, ר' אהרן מנחם מענדל בהר"ן הכהן, קהיר, 50 עמ', 2MB. חסרים דפים יג:, יט:, כ.
§אבן יהושע, ר' יהושע ב"ר ת"י, ווארשא, תרמ"ח, דרשות
§אבן ישפה, קצנלנבויגן, בנימין ישראל איסר הלוי, ווילנא, תרס"ח, דרשות
§אבן ישראל, ליפקין, ישראל מסאלאנט, ווארשא, תרמ"ג, 95 עמ', 8MB, דרשות. מעמ' 52 - "אגרת המוסר". מעמ' 58 - חידושי בתלמודובפוסקים. מעמ' 64 - "אבן בוחן", לר' שניאור זלמן בראברהם, דרשות. מעמ' 72- שו"ת. מעמ' 81 - דרשות. מעמ' 87 - שו"ת. מעמ' 90 - הדרן למסכת נזיר
§אבן פנה, רבי אליהו קלאצקין, פיעטרקוב, תרס"ז, דרשות, 191 עמ', 11MB
§אבן שהם, ר' משה בר יהודה מפינסק, דרשות, פאדגורזע, תרנט, 109 עמ', 8MB
§אברהם את ידו (ב"ח), ר' אברהם פאלאגי, אזמיר, תרמו, דרשות, 738 עמ', 44MB. מעמ'365 - מפתח נושאים אלפאביתי לחלק א. מעמ' 380 - מפתח מקורות לחלקא. מעמ' 389 - חלק ב. מעמ' 721 - מפתח נושאיםאלפאביתי לחלק ב. מעמ' 731 - מפתח מקורות לחלק ב
§אברהם במחזה, ר' יאושע אברהם קריספין, אזמיר, תרכט, דרשות והספדים, 319 עמ', 11MB.מעמ' 308- מפתח מקורות
§אגדת שמואל, ר' אריפול, שמואל ב"ר יצחק, ויניציאה, שלו, דרשות, 26 עמ', 1MB
§אגודת אזוב, ר' משה זאב ב"ר אליעזר, ביאליסטוק, 5584, דרשות והספדים, 202 עמ', 25MB, עם מפתח מקורות
§אדרת אליהו, ר' יחיאל מיכל ב"ר יהודה ליב מקאלווריע נאווידוואר תקס"ה, ליקוטים מס' הדרת אליהו, דרושים, 49 עמ', 2MB
§אדרת אליהו, רבינו בן אליהו, ויניציאה, שפב,144 עמ', 7MB, דרשות
§אדרת אליהו א, דרשות, ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרע"ז, 95 עמ', 4MB
§אדרת אליהו ב, ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרפ"ה, 111 עמ', 4MB
§אדרת אליהו ג, ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרצ"ג
אהבת דוד
§אהבת דוד, דרשות, ירושלמי, רפאל דוד, קושטנדינה, תקצ"ט, 25 עמ', ממקור אחר
אהבת דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד, ליוורנו תקנ"ט, צז דף. דפים פד-צ - "שפה אחת" על ההגדה.
אהבת דוד, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, דרושים, ליוורנו תקנ"ט, 99 עמ', 40.6MB
§אהבת דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, 5559, דרשות, 196 עמ', 26MB
§אהבת דוד, ר' שלום דוד אב"ד וועגער, ווילנא, תרלב, דרשות
§אהבת עולם, רבי שלמה אלגאזי, דיהרנפורט, תנ"ג, דרשות, 251עמ', 20MB, ממקור אחר
§אהבת ציון, לנדא, יחזקאל הלוי, פראג, 5587, דרשות והספדים, 59 עמ', 7MB, ממקור אחר
§אהבת ציון - חלק ראשון, לנדא, יחזקאל בן יהודה, סדילקאב, תקצד
§אהבת ציון, לנדא, יחזקאל הלוי, ווארשא, תרמ, דרשות, 39 עמ', 6MB. מעמ' 37 - מפתח מקורות
§אהל יהושע, הלר, יהושע ב"ר אהרן, ווילנא, תרמב, דרשות, 40 עמ', 3MB
§אהל יששכר, ליכטנשטיין, יששכר בער בר' ליב מקראטשין, אלטונה, 5586, דרשות, 60 עמ', 5MB. מעמ' 55 - חידושי סוגיות
§אהל רחל, סופר, שמחה בונם, וינה, תרפג, 161 עמ', 10MB, דרשות, חלק מספר גדול יותר
§אודה ה', גיראסי, דניאל, ויניציאה, תמ"ב, דרשות והספדים, 109 עמ', 8MB. דף לג ע"ב ודף מא: אינם קריאים
§אוהב שלום, אייזנער, אבוש, קולומיה, תרמ, דרשות, 60 עמ', 4MB
§אוזן שמואל, ר' שמואל אבילה, אמשטרדאם, תעה, דרשות, 153 עמ', 10MB, ממקור אחר
§אוצר דרשות, אייזנשטיין, יהודה דוד, נ"י, תרעט, לקט מספרי דרשות, 415 עמ', 38MB
§אוצר הדרוש וההטפה-חלק ראשון, רבינוביץ, שלום, נ"י, תרעח, 20 עמ', 915KB. עד עמ' 14 - אידיש
§אוצר הדרוש וההטפה-חלק שני, רבינוביץ, שלום, נ"י, תרעח, 18 עמ', 977KB. יד עמ' 13 - אידיש
§אוצר נחמד, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ו, דרשות, 32 עמ', 1MB
§אור החיים, שיטץ, חיים ב"ר יוזפא, פפד"מ, תרכג, דרשות, 59 עמ', 3MB
§אור הצבי, ר' צבי הירש ברל"ס, לובלין, תרלה, 331 עמ', 32MB, דרשות
§אור חדש למטיפים, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרע"ח, דרשות, 91עמ', 4MB
§אור לישרים, איידליץ, משה זרח, פראג, תקמה, דרשות, 200 עמ', 17MB, ממקור אחר, 204 עמ', 18MB
§אור לישרים, איידליץ, משה זרח, בודפשט, תשב, 233 עמ', 23MB, דרשות
§אור לישרים - דרשה על שובבי"ם,, ר' זרח איידליץ, נ"י תשמ"ה, 37 עמ',1MB, ממקור אחר, 37 עמ', 1MB
§אור לפני הדורשין, אייזנשטאט, בן ציון, נ"י, תרעו, דרשות, 80 עמ', 3MB
§אור פני משה, ר' משה בר אברהם מפלאנטש, אלטונא, תקנב, דרשות, 87 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר
§אור תורת משה, דרשות, באיוק, יהודה משה בן יעקב, ניו יורק, 5682
§אורות אלים, ר' אליהו פרענקל, מונקאטשס, תרנט, 77 עמ', 4MB, דרשות, ממקור אחר, 8 עמ', 1MB
§אות לטובה, סוביל, ישראל משה ב"ר חיים, פרעמישלא, תרל, דרשות
—§משפיל גאים, ווייניג, נפתלי, פרעמישלא, תרלג, 62 עמ', 2MB, נגד ספר "אות לטובה" מאת משה סובל. עד עמ' 26 - שירי תהלה למשה מונטיפיורי, וחידושים שונים
§אות לישועה, רבי רפאל פנחס יאושע די שיגורה, אזמיר, תרל"ה, דרשות, 353 עמ', 30MB, עם מפתח מקורות
§אות לישועה, די שיגורה, יאושע רפאל פנחס, אזמיר, 5636
§אחי וראש - ב, דרשות, חיים יהודה אברהם בן יהושע אברהם יהודה, אזמיר, 5611
§אחרית לאיש שלום, בלעיש, אברהם ב"ר שלום, ליוורנו, 5589, דרשות והספדים, 61 עמ', 6MB. מעמ' 54 - צרפתית
§אילת השחר, טייב, שמואל ב"ר אברהם, תוניס, תרמא, דרשות, 109 עמ', 9MB
§איש אמונים, ר' יעקב שאול אלישר, 19MB, ירושלים תרמ"ח, דרשות, 301 עמ', עם מפתח מקורות
§איש מבין-חלק א, יאושע שלמה המכונה מירקאדו ארדיט, אזמיר, תרמט, 327 עמ', 42MB, דרשות, עם מפתח מקורות
§איש מבין - ב, דרשות, ארדיט, יהושע שלמה בן חיים ניסים יעקב, אזמיר, 5665
§איש צעיר, ר' יוסף רפאל עוזיאל, 2MB, ירושלים תרל"ד, דרשות, 61 עמ', 4MB
§אלה הדברים אשר דבר משה, ברודנא, משה ליפמן ב"ר ישראל יצחק, פינסק, תרצח, דרשות
§אלומת יוסף, ר' יוסף אליהו פריד, 9MB, ניו יורק - 1909, דרשות
§אמונה ודעת, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, ווארשא, תרצט, דרשות לחיזוק האמונה
§אמרות טהורות, דרשות לשבת תשובה ולשהבת חוה"מ סוכות, נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי, לבוב, 5610
§אמרי אמת, אמאדו, יעקב, אזמיר, תרמא, 115 עמ', 13MB, דרשות. מעמ' 87 - ליקוטים על התורה ונ"ך. מעמ' 107 - הספד. עם מפתח מקורות
§אמרי בינה, שיפמאן, יהודה ליבוש, ירושלים, תרצא, דרשות, 152 עמ', 6MB. עמודים קו,קז חסרים בצילום
§אמרי בינה - דרושים עם דברי שלמה, אוירבאך, מאיר בן יצחק איציק, ורשה, 5693
§אמרי דעת, ר' דוד אהרן ווישניעוויטץ, ניו יורק תרע"ה, דרוש. מעמ' 18 - אידיש. מעמ' 27 - אנגלית. 35 עמ', 1MB
§אמרי דרוש, ניסנבוים, יצחק, ווארשא, תרפו
§אמרי השכל, דרשות, ר' יעקב ב"ר שלמה מאסטרין, עם ""צבי תפארה" מחותנו, בילגורייא, תרסט, 216 עמ', 20MB
§אמרי חמד [ב"ח], ר' מאיר ליווען , 7MB, ווילנא תרס"ב, דרשות
§אמרי יא"י, ר' אברהם יוסף יעקב גילערענטער, ירושלים, תרעג, דרושים, 193 עמ', 10MB
§אמרי יואב, ר' יואב בר ירמיהו ממטרסדורף, דרשות ושתי תשובות, לעמבערג, תרנה, 201 עמ', 13MB
§אמרי יושר, אייזנשטאט, מאיר ב"ר יהודה, אונגוואר, תרכד, דרשות
§אמרי יחזקאל החדש, גוטמן, מתתיהו יחזקאל ב"ר שלום, סאטמאר, תרצז, דרשות
§אמרי יצחק-חלק א, שווארץ, יצחק מאיר ב"ר נפתלי הכהן, סאטמאר, תרצ, דרשות למועדים
§אמרי יצחק-חלק ב, שווארץ, יצחק מאיר ב"ר נפתלי הכהן, סאטמאר, תרצ, דרשות למועדים
§אמרי יצחק-חלק ג, שווארץ, יצחק מאיר ב"ר נפתלי הכהן, סאטמאר, תרצד, דרשות לאירועים
§אמרי מאיר, טננבוים, מאיר, טארנא, תרפט, 154 עמ', 12MB, דרשות, עם מפתח מקורות בתחלתו
§אמרי משה, קלאס, משה מאיר, ווילנא, תרעז, דרשות
§אמרי משה, קלאס, משה מאיר, ווילנא, תרפג, 32 עמ', 1MB, דרשות, חלק מספר יותר גדול
§אמרי נועם, ר' יוסף יוזפא ציימאן, 1MB, סירקיוז תרע"ז, דרשות
אמרי נועם, ר' אברהם מגרידץ, דרשות, אורים ותומים, ולוחות, המבורג תרד
§אמרי נועם, רבי מתתיהו ציימאן, ניו יורק, תרע"ז, דרשות
§אמרי נעם, רבי הלל מפארטיש, ווילנא, תרל"ו, דרשות וענייני קבלה
§אמרי נעם, רבי שמואל זאב וואלף דוידזון, ירושלים, תרצ"ו, דרשות, 2 עמ', 1MB
§אמרי נעם, דרשות, פרחי, יצחק בן שלמה, ליוורנו, 5609, 54 עמ', 4MB
§אמרי פי, יצחק ב"ר יהודא אב"ד פראשניץ, פיעטרקוב, תרצ, דרשות
§אמרי פנחס, חודי, פנחס ב"ר ישראל דן, ווארשא, תרסה, דרשות
§אמרי פנחס, ר' פנחס סג"ל האמבער, ניו יורק, תשט, דרשות, 33 עמ', 4MB
§אמרי קדוש, אברהמי, יצחק, תוניס, תשיט, דרשות
§אמרי רצון, ר' מרדכי אליהו ראבינאוויטש, 5MB, ווילנא תר"ס, דרשות
§אמרי שפר, קיסלוב, אהרן משה ב"ר שמואל יוסף, תל אביב, תשיב, דרשות והספדים
§אמרי שפר, אליעזר ב"ר זאב, פאריצק, תקמ"ו, דרשות
§אפוד בד, פראנסייא, דוד, אזמיר, תרמד, 244 עמ', 28MB, דרשות. מעמ' 236 - מפתח מקורות
§אפי משה, ר' משה ישראל, ליוורנו, תקפח, דרשות, 95 עמ', 4MB, ממקור אחר
§אפיקי יהודה, עד"ל, יהודא ליב הלוי, אמשטרדם, 5587, דרשות והספדים
§אפיקי יהודה, עדל, יהודה ליב הלוי, לבוב, תקפט
ממקור אחר
§אפיקי יהודה ב"ח, ר' יהודה ליב עדיל, איידטקוהנען, תרלב
§אקים את יצחק, רבי יצחק מבגדד, בגדאד, תר"ע, דרשות ושו"ת
§ארזי הלבנון, קרקובסקי, מנחם מוילנה, ווילנא, תרצו, דרשות
§ארץ טוב, עלוש, אליהו באהי, ירושלים, תרנג, 35 עמ', 1MB, דרשות. מעמ' 21 - ליקוטים על התורה
§ארץ צבי, איישישקי, צבי אידל, ווילנא, תרסג, דרשות וביאורים
§ארץ צבי, רבי צבי הירש מוואדיסלאוו, דרשות, פראג תקמו, 137 עמ', 10MB
§ארץ צבי, רבי צבי הירש מוואדיסלאוו, דרשות, ורשה תרמד, 147 עמ', 10MB
§ארץ צבי, ר' צבי הירש במהרי"ל מוואיידסלוב, ירושלים, תרנג, 168 עמ', 11MB, הספד ומאמרי דרוש, עם מפתח מקורות
§ארצות השלום, ר' מאיר יהודה ליבוש ווייסער[הנודע בכינוי "מלבי"ם"], 6MB, קראטשין - תקצ"ט דרשות
§ארצות השלום, דרשות, מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכל, מונקאטש, תרנו
§אשביע לחם, מקיקץ בה"ר חדאד, ג'רבה, תשו, דרשות עם מעשיות ומשלים
§אשד הנחלים, ר' ר יוסף ב"ר נחמן נחמולי, 20MB, שאלוניקי - תקמ"ג, דרשות, 270 עמ', ממקור אחר
§אשל חיים-חלק ראשון, באלאיטי, חיים אפרים, טארנא, תרצה, דרשות והספדים
§באר יצחק, ר' יצחק יעקב טיקטינסקי, ניו יורק תרע"ט, 209 עמ', 10MB, דרושים
§באר יצחק, רבי יצחק שאנגי, שאלוניקי, תצ"ה, דרשות והספדים, ჶממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§באר לחי, רבי דוד רובין, ליוורנו, תרמ"ח, דרשות, 247 עמ', 15MB
§בגדי אהרן,ר' אהרן דרשן תאומים, פפד"מ, 5471, דרשות, 232 עמ', 31MB
§בגדי כהונה, ר' אהרן הכהן פרחיא, 29MB, שאלוניקי - תקי"ג דרשות, ממקור אחר, ממקור אחר
§בגדי שרד, ר' שרגא ראזענבערג, קליוולנד תש"ו, דרשות, 283 עמ', 8MB
בינה לעתים, פיגו, עזריה בן אפרים, וניציאה ת"ח, ר + 12 דפים
§בינה לעתים, פיגו, עזריה, ויניציאה, 5408, דרשות
§בינה לעתים - חלק ראשון, פיגו, עזריה, ברלין, תקנא
§בינה לעתים - חלק שני, פיגו, עזריה, ברלין, תקנא
בינה לעתים, ח"א, ר' עזריה פיגו, ברין תקנ"ט
§בינה לעיתים-חלק ראשון, פיגו, עזריה, ווארשא, תרמג
§בינה לעיתים-חלק שני, פיגו, עזריה, ווארשא, תרמג
§בינה לעתים, פיגו, עזריה, ווארשא, תרל
§בינת יששכר, רבי יששכר בער בלאך מהמבורג, פראג, תקמ"ה, דרשות, עם "דרך יחיד", דיני ברכת כהנים ופדיון הבן, ממקור אחר
§בינת יששכר, בלוך, ישכר בער מסעמניץ-מאטערסדארף, מיכאלעוויץ, תרפח, דרשות
§בית אהרן, אהרן זעליג ב"ר אליהו הכהן מפלונגיאן, ווילנא, תרסד, דרשות על פרשיות השנה ומועדים, עם חידושי הלכות
§בית אהרן, ר' אהרן בן גרשון, 289 עמ', 16MB, פיעטרקוב תרצ"א, דרשות, ממקור אחר
§בית אולפנא ד, ר' יעקב אבראהאם, ניו יורק תשי"ז, דרשות, 160 עמ', 7MB
§בית אולפנא ו, ר' יעקב אבראהאם, ניו יורק תשכ"א, דרשות, 160 עמ', 6MB
§בית אפרים, ניימאן, אפרים פישל, נ"י, תרפג, דרשות, עם הערות ספרותיות ותולדתיות
§בית דוד, ר' דוד טעביל ב"ר משה ממינסק, יוהניסבורג, 186 עמ', 27MB, דרשות. מעמ' 151 - שו"ת. מעמ' 175 - חידושים על מסכתות
§בית דוד, ר' דוד טעביל ב"ר משה ממינסק, ירושלים, תרסד, 157 עמ', 22MB, דרשות
§בית היין, ר' רפאל יצחק ישראל, אזמיר, תרלב, 300 עמ', 33MB, דרשות. מעמ' 295 - מזכרת גיטין. קטוע בסופו
§בית הלוי - דרוש, ר' יוסף דוב בן יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, וילנה, תרעא
§בית הלל, הילל ב"ר רפאל חופ"ק לאפיס, ווארשא, תרעא, דרשות
§בית המדרש, רבינוביץ, חיים, פאדגורזע אצל קראקא, תרסח, דרשות
§בית המדרש, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרפג, דרשות,עם "עומר מיהודה" על אגדות חז"ל
§בית יהודא, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרע, 31 עמ', 1MB, "בית היין", דרשות למילה ולפדיון הבן ולבר מצוה
§בית יעקב - דרושים, הרב יעקב רודערמאן, ניו יורק תרס"ח, 54 עמ', 2 MB
§בית יעקב, רודערמאן, יעקב, ווילנא, תרע
§בית יצחק, דנציג, יצחק ב"ר מנחם מאניש מסלאנים, ווילנא, תרכו, דרשות, ☼ממקור אחר, 104 עמ'
§בית ישראל, ר' שמריהו ליב הורוויץ, ניו יורק תר"צ, דרשות, 60 עמ', 2MB
§בית ישראל, ר' ישראל בנבנשת, 14MB, קושטאנדינה - תל"ח דרשות, ממקור אחר
§בית מאיר א, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ו, דרשות, 35 עמ', 1MB
§בית מאיר ב, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ב, 52 עמ', 3MB
§בית מאיר ג, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ג, 59 עמ', 1MB
§בית מועד, ר' מנחם רבא, ויניציאה שס"ה, נ' דרשות למועדים, נישואין, מילה, והספדים, 467 עמ', 21MB. עמ' 8-9 - תוכן העניינים. מעמ' 437 - תוכן מפורט. ממקור אחר, 463 עמ', 28MB
§בית מרדכי, ר' ליבשיץ ברוך מרדכי, 14MB, ווארשא תרמ"א, דרשות
§בית נאמן, ר' יצחק ביגה, 9MB, ויניציאה שפ"א, דרשות, ממקור אחר
§בית פגא, ר' שמעון זיוויטץ, ירושלים תרס"ד, דרשות, 210 עמ', 13MB
§בית פרץ, פרץ ב"ר משה מיושבי קלויז דק"ק בראד, זולקווא, 5513, דרשות
§בית שלמה, רבי שלמה בוכנר אב"ד פינטשוף, ירושלים, תרפ"ו, דרשות, 63 עמ', 4MB
§בכור יעקב, יעקב הכהן, ג'רבה, תרעב, דרשות
§בכורי יעקב, רבינוביץ, יעקב ב"ר אליעזר שמחה, לונדון, תרנט, 120 עמ', 6MB, דרשות
§בכורי נפתלי אמרי חיים, רבי אברהם נפתלי זאמלונג, פיעטרקוב, תרס"ח, דרשות עם פלפולי סוגיות
§בלשוני מלה, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרצ"ד, דרשות, 39 עמ', 2MB
§במועדו, ר' מנחם מענדל דוד חאדאראוו, ניו יורק תרצ"ז, דרשות, 159 עמ', 4MB
§בן אברהם, קריספין, יום טוב, אזמיר, תרלו, 287 עמ', 38MB, דרשות. מעמ' 278 - מפתח מקורות
§בן איש חיל חלק א, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרס"א-תר"ע, דרשות, 127 עמ', 18MB
§בן איש חיל חלק ב, רבי יוסף חיים מבגדד הבן איש חי, ירושלים, תרס"א-תר"ע
§בן יאיר, לבטון, חיים מרדכי, ירושלים, תרפו, דרשות
§בן שמואל, ר' שמואל די מדינה, 10MB, מנטובה שפ"ב, דרשות, ☼ממקור אחר, 125 דפים
§בני יוסף, ר' יוסף בר שלמה יחיאל, שאלוניקי, ת"פ, דרשות, 269 עמ', 10MB, ממקור אחר
§בני ישחק, ר' יצחק אקשוטי, ירושלים, תרמד, דרשות. מעמ' 230 - שו"ת. מעמ' 282 - קול שחל, לר' שבתי אקשוטי, דרשות. 427 עמ', 29MB
§בני לוי, אסולין, לוי ב"ר יוסף, תוניס, תרסד, דרשות
§בני מאיר, פאפו, דוד, ירושלים, תרעד, 140 עמ', 15MB, דרשות
§בני נפתלי, סופר, נפתלי ב"ר מרדכי אפרים (פישל), פרשבורג, תרכט, 101 עמ', 11MB, דרשות, עםמפתח מקורות בתחלתו. עד עמ' 21 - "בית אפרים" - חידושי סוגיות
§בנין דוד - דרשות, טאוב, דוד דוב בר, בני ברק, 5762
§בנין יוסף, ר' יוסף צוקער, 4MB, פיעטרקוב תר"ע, דרשות
§בנין שלמה - חשק שלמה, גורדון, שלמה מדורזגעניק, גראייעווא, תרסח, 39 עמ', 4MB, דרשות. מעמ' 31 - שו"ת
§ברית אברהם, ר' אברהם בושערה, ליוורנו, תקנא, 401 עמ', 21MB, דרשות, ממקור אחר
§ברית אליהו-חלק שני, קפלמן, קלמן אליהו במהר"ש אבד"ק טשענסטחוב, ווילנא, תרפז, 81 עמ', 10MB, דרשות
§ברית יעקב, פייתוסי, יעקב בה"ר אברהם, ליוורנו, 5560, 289 עמ', 35MB, דרשות. מעמ' 180 - שיטה מקובצת על סוטה, עם ביאור "יגל יעקב". מעמ' 201 - "יגל יעקב" על סוטה. מעמ' 224 - "יגל יעקב" - ליקוטים גאונים על מס' נדרים ונזיר. מעמ' 245 - ליקוטי מהר"א בן מוסא על נזיר. מעמ' 247 - "שערי צדק" - פירוש רלב"ג לי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן. מעמ' 250- קונטרס אחרון - חידושים שונים. מעמ' 268 - לוח טעויות והשמטות. מעמ'276 - פיוטים. מעמ' 278 - ליקוטים והשמטות
§ברכת כהנים, 9MB, אמשטרדאם תקפ"ח, דרשות
§ברכת משה, אלתר, משה ב"ר אברהם, פיעטרקוב, תרצג, דרשות
§בשמים ראש, אשכנזי, יצחק ב"ר אשר אנשיל, פפד"מ ?, 32 עמ', 5MB, דרשות. מעמ' 28 - הספדים
§בשרתי צדק, ר' משה בן אליעזר מורפצ'יק, אמשטרדם תמ"ו, דרשה, 16 עמ', 1MB
§בתי נפש, ר' יוסף קוטנפלאן, 8MB, וויען תקע"ה, דרשות
§גאון יעקב, בן טובים, יצחק אייזיק, ירושלים, תרסג, 41 עמ', 1MB, נאום בחנוכת שכונת "אהלי יעקב" בירושלים ובית כנסת "קהלת יעקב"
§גבול בני נפתלי, סופר, נפתלי, מונקאטש, תרלו, דרשות
§גבולת בנימין, רפפורט, בנימין בן שמחה, לבוב, דרשות תקמ"ט, 149 עמ', 18MB, ממקור אחר
§גביע יוסף, יוסף בן הרוש, סוסה, תרפז, דרשות
§גבעת פנחס, דעמביצער, פנחס אליהו, קראקא תרפה, דרשות והספדים
§גבעת פנחס, ר' פנחס אברהם פעריל, א, ברוקלין תשי"א, דרשות, 289 עמ', 9MB, ב, ברוקלין תשי"ד, ג, ניו יורק תשכ"א
§גחלי אש, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ח, דרשות, 47 עמ', 1MB
§גיא חזיון חלק א, רבי אברהם ב"ר פנחס וואכסמאן, סעיני-בילגוריי, תרפ"ח-תר"ץ, דרשות, 169 עמ', 9MB
§גיא חזיון חלק ב, רבי אברהם ב"ר פנחס וואכסמאן, סעיני-בילגוריי, תרפ"ח-תר"ץ
§גינת חמד, בילצקי, תנחום גרשון ב"ר נתן נטע ליב, בילגורייא, תרעד, דרשות, עם ענייני הלכה
§גרן שלמה, ר' שלמה צבי מארקוס, ברוקלין תרע"ב, דרשות וביאורים על התורה ומאמרי חז"ל, 43 עמ', 1MB. חסרים עמ' 23-24
§דביר הבית, מינץ, משה, וינה תקפ"ב, דרשה לחנוכת בית כנסת באובן,
§דבר בעתו, ר' אברהם נפתלי גאלאנטי, ניו יורק תרפ"ד, דרשות, 208 עמ', 5MB
§דבר בעתו, וואלדבערג, שמואל, לבוב, תרכו, דרשה ליום הולדת של הקיסר
§דבר בעתו, פלאטקין, יצחק אלחנן הנדל הכהן מקרעווא, פיעטרקוב, תרנט, דרשות, עם "סדר המערכה" על הדלקת הנרות במקדש
§דבר בעתו, לוין, אהרן, קראקא, תרנט, דרשה
§דבר בעתו, קליין, שלמה, סיגעט, 46 עמ', 2MB, דרשות על מועדים ומאורעות החיים
§דבר טוב, ר' יעקב יוסף הכהן טראב, 22MB, ירושלים, דרשות
§דבר יוסף, דרשות, ר' יוסף דאנון, שאלוניקי ת"ר, 57 עמ', 5MB
§דבר ליעקב, ר' יעקב הכהן פלעקסער, פלינפילד תרפ"ה, דרשות, 245 עמ', 9MB
§דבר שלום, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ג, 32 עמ', 1MB, דרשות
§דבר שמואל, ר' שמואל אליהו אלקין, סט. לואיס תרע"ד, דרשות, עם "יד אליהו" - הדרן למשנה, ותשובה בהלכה, 177 עמ', 6MB
§דבר שמואל, דרשות ומאמרים, מנדלסון, שמואל בן מנחם הלוי, קרוטושין, 5615
§דבר שמואל, שמואל ב"ר מנחם מענדל הלוי, קראטאשין ת"ר, דרשות ומאמרים
§דברי אליעזר, ר' אליעזר ליפא ווייסבלום, ניו יורק תרע"א, דרשות, 51 עמ', 2MB
§דברי אמת, ר' יוסף אשר עהרענבערג, 2MB, פשעמישל תרע"א, דרשות
§דברי ברוך, אשראוויץ, ברוך ב"ר שמריה, פאלטאווא, תרסט, 95 עמ', 6MB, דרשות
§דברי דבש א, שפייערס, דובער, לונדון, תרסא, 116 עמ', 4MB, דרשות
§דברי דוד, קצנלנבויגן, דוד טעבלי, ברלין, תרפח, 61 עמ', 6MB, דרשות על ענוה, תורה, יראה וקדושה, ועוד. מעמ' 54 - הוספות לספרו "מי נפתוח" על יבמות
§דברי דוד, שחור, דוד ב"ר יהושע העשל אב"ד באזיאר, הוראדנא, תרפג, 194 עמ', 12MB, דרשות. מעמ' 99 - על הציונות. מעמ' 172 - הספדים
§דברי דוד, יפה, צבי דוד, פאלטאווא, תרעד, דרשות
§דברי חיים, כהן, חיים אורי ב"ר בצלאל, ווילנא, תרמט, 94 עמ', 6MB, דרשות. מעמ' 60 - הספד. מעמ' 69 - "טעמיה דקרא" על התורה. מעמ' 77 - על התלמוד. מעמ' 86 - שו"ת [חסר בצילום דפים לזע"ב-לח ע"א].
§דברי חן, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ד, דרשות, 32 עמ', 1MB
§דברי חפץ א, חרל"פ, משה אריה ב"ר זאב, ווארשא, תרנו, 172 עמ', 13MB, דרשות
§דברי חפץ ב, חרל"פ, משה אריה ב"ר זאב, ווארשא, תרנו
§דברי חפץ, די טולידו, אהרן, שאלוניקי, 5558,דרשות, 392 עמ', 53MB, ממקור אחר
§דברי חשב, דרשות, בראדסקי, חיים שרגא, נ"י, תרסח, 133 עמ', 5MB. מעמ' 39 - אוסף מאמרי חז"ל בסדא א"ב עם תרגום לאנגלית. מעמ' 88 - תרגום דרשותיו לאנגלית
§דברי יהודה א, ר' יהודה ליב לאזעראוו, ניו יורק תר"ע, דרשות, 116 עמ', 5MB
§דברי יהודה ב, ר' יהודה ליב לאזעראוו, ניו יורק תר"ע, דרשות, 73 עמ', 3MB
§דברי יהודה ג, ר' יהודה ליב לאזעראוו, ניו יורק תר"ע
§דברי יהודה ג, ר' יהודה ליב לאזעראוו, נוי יורק תר"ע
דברי יוסף, יוסף בן מרדכי, ביאורי מדרשים, ויניציאה תע"ה, לב דפים
דברי יוסף, ר' יוסף ב"ר מרדכי הכהן, ויניציאה תע"ה, 34 עמ', 7.7MB, דרשות. מעמ' 29 - "לקט יוסף" - על פרשיות. מעמ' 30 - "עדות ביהוסף" - ליקוטים, §ממקור אחר, תעה, 62 עמ', 5MB, דרשות. מעמ' 53 - על התורה. מעמ' 55 - חידושי אגדות התלמוד, ממקור אחר, 2MB, 65 עמ', ממקור אחר, ממקור אחר
§דברי יחזקיהו ח"א, חזקיה ב"ר שבתי, ארם צובא, תרפא, 187 עמ', 10MB, דרשות. מעמ' 172 - חידושי סוגיות
§דברי יעקב, גערשטיין, יעקב, ברוקלין, תרצד, 75 עמ', 3MB, דרשות לבר מצוה ולארבע פרשיות ולהקמת מצבה, עם לוח לחמישים שנה
§דברי יעקב, טאוושונסקי, יעקב ב"ר שלמה מאסטרין, פיעטרקוב, תרעד, דרשות
§דברי יצחק, ר' יצחק אייזיק ראבינאוויץ, פיעטרקוב, תרע, דרשות, 212 עמ', 13MB. מעמ' 134 - "דברי חיים", ר'חיים שאוועל, דרשות. מעמ' 210 - תוכן העניינים
§דברי יצחק, ר' יצחק שמעלקי אבד"ק לבוב, פרעמישלא, תרנד, דרשה
§דברי יצחק, ר' יצחק בונין, ווילנא תרס"ח, דרשות, 180 עמ', 7MB
§דברי יצחק, ר' יצחק בונין, נ"י תרצ"א, דרשות, 183 עמ', 7MB
§דברי ירמיהו, פלענסבערג, חיים ירמיה ב"ר אברהם, ווילנא, תרנח, דרשות
§דברי ירמיהו, ר' ירמיהו לעוו , 3MB, סאטמאר תרצ"ד, דרשות שונות בפסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל
§דברי ישעיהו-חלק ראשון, חשין, ישעיהו, ירושלים, תשטז, דרשות לבר מצוה
§דברי מנחם, פרידמן, מנחם נחום רב בק"ק אטיצקאן, קראקא, תרעג, דרשות
§דברי מרדכי, גאלאנטי, מרדכי, ליוורנו, תרכ, דרשות
§דברי מרדכי [גדולת מרדכי], ר' מרדכי גלאנטי, 41MB, ליוורנו תר"כ, דרשות
§דברי משה, ר' משה ספעקטור, 7MB, בילגוריי תרצ"ב, 177 עמ', דרשות, ממקור אחר, 26 עמ', 1MB
דברי פני אריה, דרשות, ר' פנחס ליב פריעדען, וינה תריט. מדף צב - מפתח מקורות
§דברי פני אריה, ר' פנחס ליב פריעדען, 11MB, וויען תרי"ט, דרשות. מעמ' 184 - מפתח מקורות
§דברי רד"ך-חלק שני, בורשטיין, ראובן דוד הכהן, ווארשא, תרפז, דרשות
דברי שלום, ר' יצחק בכ"ר שמואל אדרבי, דרושים, שלוניקי ש"ם, §ממקור אחר, ממקור אחר
§דברי שלום, אדרבי, יצחק בן שמואל, וויניציאה, שמו, 336 עמ', 43MB, דרשות, ממקור אחר
§דברי שלום, פלדבוים, שלום בר' יעקב שמשון, אודיסה, תרסט, 196 עמ', 11MB, דרשות, עם "מעשה חושב", ביאורים על פסוקים ומאמרי חז"ל
§דברי שלמה, פרוכטר, שלמה ב"ר שמואל מתושבי סיטשעל, אויבערווישא, תרפז, דרשות בעניין חיוב האמונה, 40 עמ', 2MB
§דברי שלמה, טוקצינסקי, שלמה חיים הכהן, ירושלים, תרפח, דרשות
§דברי שלמה, ר' שלמה מאיראוויטץ, ניו יורק תרע"א,דרושים, 96 עמ', 2MB
§דברים אחדים, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, תקמ"ח, דרשות
§דברים אחדים, נאבעל, נחמיה צבי אבד"ק פפד"מ, פפד"מ, תרעג, דרשות ליוה"כ ולשמיני עצרת, 42 עמ', 2MB
§דברים ככתבם, ר' יהודה ליב גרויבארט, טורונטו תרצ"ב, דרשות
§דגלי יהודה, ר' יהודה ליב גארדין, ניו יורק תרס"ד, דרשות
§דובב שפתי ישנים-חלק א, טויבער, דוב ב"ר עזריאל זאב, ירושלים, תרס, 229 עמ', 22MB, דרשות
§דובב שפתי ישנים-חלק ב, טויבער, דוב ב"ר עזריאל זאב, ירושלים, תרס, 189 עמ', 18MB, דרשות
§דובב שפתי ישנים-חלק ג, טויבער, דוב ב"ר עזריאל זאב, ירושלים, תרס
§דובב שפתי ישנים-חלק ד, טויבער, דוב ב"ר עזריאל זאב, ירושלים, תרס
§דורש טוב, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ג, דרשות,32 עמ',1MB
§דורש טוב לעמו על המועדים, עם דרשות לשבת תשובה ושבת הגדול, שטרן, שמואל טוביה,, [ירושלים, תשסה
§דורש טוב לעמו, ר' מרדכי צבי שווארץ, לאנדאן, 1917, 304 עמ', דרושים
§דורש לציון, לנדא, יחזקאל הלוי, פראג, 5587
§דורש לציון - חלק ראשון, לנדא, יחזקאל בן יהודה, סדילקאב, תקצד
§דורש לציון, לנדא, יחזקאל הלוי, ווארשא, תרמ
§דורש לציון, רבי יחזקאל לנדא, ירושלים, תשנ"ה
§דורש לשבח, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק, תרעה, דרשות, 36 עמ', 1MB
§דיוקנו של יעקב, לוין, יהודה ליב ב"ר אברהם הלוי, לונדון, תרפח, 193 עמ', 16MB, דרשות
§דעת דברי חכמים, מישעל, זאב, ירושלים, תרפט, דרשות ומאמרים בביאור דברי חז"ל
§דעת יוסף, ר' יוסף משה לערמאן, נוי יורק תרצ"ח, דרשות, 104 עמ', 3MB
§דעת קדושים, כץ, רפאל ב"ר יקותיאל זיסקינד, אלטונה, 5557, דרושים בהלכה ובאגדה, 160 עמ', 9MB
דעת קדושים, ר' רפאל כץ, וילנא תרלט, §ממקור אחר, דרשות בהלכה ובאגדה - רק ההקדמה, 5 עמ'
§דרוש, ברעזניץ, מרדכי, מינץ, משה, אופן, 5574
§דרוש, רעהפיש, יעקב שמחה ב"ר משה אבד"ק קעמפנא, קראטאשין, 5599
§דרוש אור החיים, ר' ישראל ליפשיץ, הנובר דאנציג, 5590, חלק מספר תפארת ישראל על המשנה, 30 עמ', 1MB
§דרוש וקבל שכר, שיפמאן, יהודה ליב, ירושלים, תרנב, 31 עמ', 1MB, דרשה ליום חתונתו
§דרוש לתשובה, רבי אליהו הכהן האיתמרי, פיעטרקוב, תרצ"ו, 35 עמ', 2MB
§דרוש שערי עזרה, רבי יעקב עמדין, אלטונה, תקל"ו
§דרוש תפלת ישרים, רבי יעקב עמדין, אלטונא, תקל"ה
Ξדרוש ההספד ודרוש התוכחה, ר' שלמה זלמן מירקש, קיניגשבערג, תקכ"ט
§דרוש לחודש ניסן, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5764
§דרוש לחודש תשרי, יהושע מנחם אהרנברג, בני ברק, 5767
דרוש נאה, מהר"ל, שמ"ח, 60 עמ'
§דרושי הצל"ח, רבי יחזקאל לנדא, ווארשא, ד"צ ירושלים תשכ"ו, 161 עמ', 20MB. מעמ' 122 - "אהבת ציון" - דרשות. מעמ' 159 - מפתח מקורות
§דרושי חכמה ודעת, ר' מרדכי צבי שווארץ, 9MB, קליוולנד 1930, 191 עמ'
§דרושי יחזקאל, זינגר, יחזקאל ב"ר משה, ווילנא, תרסג
§דרושי רמ"ץ, ר' מאיר צבי וויטאמיר, 9MB, פרעמישלא תרמ"ז, דרשות
§דרושים וחמר לדרוש, ניסנבוים, יצחק מווארשא, ווילנא, תרסג
§דרושים ולקוטים מספר תורת חסד, יעבץ, יוסף הדורש, ארץ ישראל,
§דרושים יקרים, כץ, שבתי ב"ר מאיר (ש"ך), ווארשא, תרנד
§דרושים לבני ישראל, ליוואי, י"ל ב"ר ישראל מעיר וואלקאוויסק, נ"י ?, תרעו
§דרושים לכל חפציהם, דרשות לנישואין, מילה, פדיון הבן, בר מצוה ועוד, פיש, יעקב חזקיהו בן אהרן צבי אביגדור, ירושלים, 5774
§דרשות מהרל מפראג, עם הספד "זכר צדיק", ומבוא מר' משה שלמה כשר
דרושים לכל חפציהם, ר' יצחק אליהו לנדא, וילנא תרלא, 17 דפים, דרשות, §ממקור אחר
§דרושים לכל חפציהם, לנדא, יצחק אליהו, ווילנא, תרלו
§דרושים לכל חפציהם, תאומים, נתן פיטל בן שמואל פיבוש, קראקא, שסט
§דרושים נאים, יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), ווארשא, תרמ
דרוש נאה לשבת הגדול, מהר"ל, פרגא שמ"ט, 31 עמ', 6.7MB, ⋧ממקור אחר, 30 דפים, §ממקור אחר, 63 עמ', 2MB, §ממקור אחר, 60 עמ', 4MB
דרוש על התורה ועל העבודה, מהר"ל, פראג שנ"ג, 41 עמ', 8.5MB, ⋧ממקור אחר, מ דפים, §ממקור אחר, 80 עמ', 3MB. מעמ' 64 - דרוש על המצוות
§דרוש על התורה ועל העבודה, בשער השני: דרוש על התורה ועל המצוות, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), ווארשא, תקצו, 64 עמ', 5MB. מעמ' 50 - דרוש על המצוות
§דרוש על התורה ועל המצות, ר' יהודה ב"ר בצלאל ליוואי, 68 עמ', 3MB, לאדז. מעמ' 56 - דרוש על המצוות. ממקור אחר, 68 עמ', 3MB
§דרוש על התורה ועל המצות, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), לבוב, תרח, 46 עמ', 5MB. מעמ' 36 - דרוש על המצוות
§דרוש על התורה ועל המצוות, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), ווארשא, תרלא, ὥממקור אחר
דרוש נאה, לשבת שובה, תחילתו "האזינו השמים", מהר"ל, פראג שמ"ד, 9עמ', 2.5MB, ⋧ממקור אחר, 8 דפים
§דרוש נאה, לשבת שובה, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל (מהר"ל מפראג), ווארשא, תרא, 22 עמ', 1MB
§דרשות מהר"ל, דרוש על התורה והמצוות ודרוש לשבת תשובה, לונדון תשכ"ד, 91עמ', 5MB
§דרשות רבינו אברהם חריף, חריף, אברהם, קרית ספר, 5773
—§קונטרס הערות לדרשות רבינו אברהם חריף, גליברסון, אריה, קרית ספר, 5773
§דרישה מחיים, ר' נסים חיים משה מודעי, אזמיר, תרמה, דרשות
§דרישת הארי, ישראל איסר ב"ר זאב וואלף מוויניצא, יאסי, תרסח, דרשות, עם "שאגת הארי" על הלכות פסח
§דרך הנגב, ר' נסים גבאי, 4MB, שאלוניקי - תקנ"ז דרשות
§דרכי איש, ר' נסים שמואל יאודה [המכונה מירקאדו] ארוואץ , 16MB, ירושלים תרל"ה, דרשות
§דרכי בקודש, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ב, דרשות
§דרכי הי"ם, ר' רפאל יצחק מאייו, שאלוניקי, תקעג, דרשות והספדים
§דרכי יעקב, ר' יעקב הלוי גראסמאן, ברונקס תש"א, דרשות, 200 עמ', 5MB
§דרכי נועם, ר' שלום דוב בער הערינזאהן, 12MB, ווארשא תרל"ו, דרשות
§דרכי נועם, יאלעס, דוד אלימלך, מונקאטש, תרעד, 209 עמ', 15MB, דרשות
§דרכי ציון, בראטיסלאווא, תרפב, דרשות, 45 עמ', 1MB
דרכי שלום, דרשות למועדים, נישואין, ברית מילה, בר מצוה,פדיון הבן ועוד, ר' משה שלום סטול, ריגא תרץ, 291 עמ', 11MB.מעמ' 216 - הספדים. מעמ' 233 - תשובות מספרו "שם עולם" ח"ב. מעמ' 253 - "גדולת מרדכי" - חידושים מר' מרדכי רבינוביץ על הרמב"ם ועוד, §ממקור אחר, 12MB
§דרש דרש משה, רבי משה לייטער, ניו יורק, תשי"א, דרשות, 287 עמ', 12MB
§דרש דרש משה, וינברגר, משה, נ"י, תרעד, דרשות
§דרש יעקב, פיש, יעקב חזקיהו, ירושלים, תשע, דרשות לשמחות - תנאים, נישואין, שבע ברכות, מילה, פדיון הבן, מילה
§דרש משה-חלק ראשון, קאהלענבערג, משה ב"ר אברהם יהודה, בילגורייא, תרצה, דרשות
§דרש משה-חלק שני, קאהלענבערג, משה ב"ר אברהם יהודה, בילגורייא, תרצה
§דרשה, אורנשטיין, צבי הירש, לבוב, תרלה
§דרשה, איגר, זאבל, הנובר, תקצז
§דרשה, אונגוואר, תרכט
§דרשה, ר' חיות, יצחק ב"ר אברהם, פראג, שמט
§דרשה, לוין, צבי חנוך, בעדזין, תרפו
§דרשה לבר מצוה, הענקין, י. הושע, ריגא
§דרשה לבר מצוה, מוצקוביץ, שבתי ב"ר יעקב, ווילנא, תרעד
§דרשות, סאדין, יצחק, נ"י, תרעט
§דרשות, קורנפלד, משה, קיידאן, תרצג
§דרשות, זלוטניק, יהודה ליב, ווארשא, תרפ
§דרשות, הורביץ, משה ב"ר אהרן יהודה, ווילנא, תרע
§דרשות, לוין, בנימין ב"ר יעקב (הרבי"ל), ווילנא, תרעג
§דרשות, ניסנבוים, יצחק, ווילנא, תרסח
§דרשות אל עמי-חלק ראשון, עמיאל, משה אביגדור, ירושלים, תרצו
§דרשות אל עמי-חלק שלישי, עמיאל, משה אביגדור, ירושלים, תש
§דרשות אל עמי-חלק שני, עמיאל, משה אביגדור, אנטוורפן, תרפו
§דרשות בית היוצר, ראטה, יואל צבי אבד"ק הסט, מישקאלץ, תרצח
§בר מצוה דרשות, נ"י, תרעב
§דרשות גבר"י, ר' גבריאל כ"ץ, 4MB, פפד"א תקפ"ו, דרשות, ממקור אחר
§דרשות הבית יוסף, קארו, יוסף, נ"י, תשטו
§דרשות הרי"ם, רבי מרדכי יעקב האלינקין, ברדיטשוב, תרע"ג, דרשות, 57 עמ', 1MB
§דרשות הרא"ש, שאג, אברהם, ירושלים, תרסד
§דרשות הרמ"ה, ר' משה הורוויץ, 216 עמ', 15MB, ווילנא תרע"א
§דרשות הרפ"ם, ר' פנחס מיכאל, בהוצאת ר' אברהם אבא הלוי זיונס, 7MB, ברונקס תשי"ט, 209 עמ'
§דרשות וחדושי רמ"ג-חלק ראשון, גולדברגר, מיכאל, תרצב
§דרשות וחדושי רמ"ג-חלק שני, גולדברגר, מיכאל, תרצב
§דרשות ונאומים, ר' מרדכי דאקטאר, 10MB, ברונקס 1922
§דרשות חתם סופר-כרך שלישי, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), ירושלים, תשיט
§חתם סופר דרשות - כרך המפתחות, מכון חתם סופר (עורך), ירושלים, 5777
דרשות לאזכרות ולבתי אבלים, ר' יעקב יעקב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שונות
§דרשות לבר מצוה, זלמנוביץ, הר"מ, נ"י, תרצה, באידיש, אנגלית ועברית
§דרשות לרוח הזמן, מ. ז. מ., נ"י, תרעא
§דרשות מהחיים, ר' אהרן ראובן טשארני, 3MB, באיון 1933
§דרשות מהרא"ל, צינץ, אריה ליב, נ"י, תשטו
§דרשות מהרא"ל ח"ב, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), בני ברק, תשלב
§דרשות מהרא"ל ח"ג, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), פיטסבורג, תשיח
§דרשות מהר"ם, ר' משה שפירא , 28MB, פיעטרקוב תר"ס, דרשות
§דרשות מהר"ם שיק, שיק, משה, קלוזש
§דרשות מהרח"צ, שאטלאנד, חיים צבי הירש בר"י, פיעטרקוב
§דרשות מהרב צבי הירש ארליאנסקי, ר' הירש ארליאנסקי, 9MB, נוי יורק 1922
§דרשות מהרי"ח, קריקשטאנסקי, ישראל חיים, ווילנא, תרפד
§דרשות מהרי"ח, ר' ישראל חיים דייכעס, 14MB, לידעז תר"פ
§דרשות מהרצה"א, ר' הירש ארליאנסקי, 4MB, ניו יורק 1927
§דרשות מהר"ש, ר' שמריהו הלוי הורוויץ, 3MB, ניו יורק תרפ"א, 112 עמ'
§דרשות מרדכי, לעאנאראוויטש, מרדכי אבד"ק קעמעטשע, קעמעטשע, תרצ
§דרשות מתוך "חזון ישעיהו", ר' ישעיהו גלאזער, 1MB, ניו יורק 1926
§דרשות ר' ישראל סלנטר, ליפקין, ישראל מסאלאנט, ווילנא, תרעב, עם חידוטשים בש"ס ופוסקים, והדרן לתורה, למשנה ולש"ס, עם "אבן בוחן" - שו"ת ודרושים והדרן לר' שניאור זלמן אב"ד גולדנגן,
§דרשות רבי יוסף פינטו - א, פינטו, יוסף בן יעקב, ירושלים, תשסט
§דרשות רבי יוסף פינטו - ב, פינטו, יוסף בן יעקב, ירושלים, תשסט
§דרשות רבי יוסף פינטו - ג, פינטו, יוסף בן יעקב, ירושלים, תשסט
§דרשות רבינו יוסף מסלוצק, ר' יוסף פיימער, 7MB, ירושלם תשנ"ה
§דרשות שבט מוסר, ר' אליהו הכהן האתמרי, 6MB, קושטא תע"ב, דרשות
§דרשות שם טוב, שם טוב, מנחם, יאסי, תשח
§דרשותיו של מגיד, ר' מאריס אבעל, 2MB, ניו יורק 1953
§הגה אריה, הורביץ, אריה ליבוש ב"ר יצחק הלוי, דרוהוביטש, תרסד, דרשה בהלכה ובאגדה
§הגות לב, ניסנבוים, יצחק, ווילנא, תרעא, דרשות
§הגות לבי, יברקובסקי, יצחק, ביאליסטוק, תרע, דרשות, 85 עמ', 4MB, ממקור אחר
§הגיון יעקב, אביגור, יעקב, מכסיקו, תשכב, דרשות לשבתות ולמועדים
§הגיון לבי, צירלסאן, יהודה ליב, קישינוב, תרפט, דרשות
§הגיון לבי, ליכטנשטיין, צבי ב"ר אליעזר ליפמאן, ריגא, תרעא, 121 עמ', דרשות
§הגיון לדוד א, ישיבת עץ חיים, ירושלים, דרשות, 47 עמ', 1MB
§הגיון לדוד ב, ישיבת עץ חיים, ירושלים
§הגיונות הרמ"ה, ר' משה הורוויץ, וורשא תר"צ, דרשות לאומיות
§הגיונות יצחק, ר' יצחק בונין, ברוקלין תשי"ג, דרשות, 269 עמ', 7MB
§הגיוני חיים, ר' חיים אלתר טייבלום, ניו יורק תש"ד, דרשות
§הגיוני רמ"ק, ר' משה קליגער, נ"י תשכ"ו, דרשות, 60 עמ', 1MB
§הגיוני שמואל, ר' שמואל דוב מהרש"ק, רוטשעסר תרצ"ד, דרשות
§הד הזמן, ר' יעקב דוב גארדאן, ברונקס תש"ב, דרשות
§הדעה והדבור, ר' אברהם זאב לוי, ברוקלין תרצ"א, דרשות
§הדעה והדבור, סורוצקין, זלמן אב"ד דלוצקא, ווארשא, תרצז, דרשות
§הדעה והדבור - חלק ב, סורוצקין, זלמן בן בן ציון, ירושלים, 5722
§הדעה והדבור - חלק ג, סורוצקין, זלמן בן בן ציון, ירושלים, 5733
§הדר הכרמל-חלק ראשון, לוין, שלמה לימא ב"ר חיים נחמן יהודה, ווילנא, תרסט, 131 עמ', 8MB, דרשות. מעמ' 118 - ענייני הלכה, בגדרי תענית, שליח עושה שליחותו, מהפך בחררה, מצוה שלא לשמה
§הדר הכרמל ב, ר' שלמה לעווין, ברונקס תרצ"ב, דרשות, עם פלפולים, 191 עמ', 7MB
הדרת אליהו, ר' אליהו מבאטירקעס, פראג תקמ"ה, דרשות, 100 עמ', §ממקור אחר, 339 עמ', 27MB. מעמ' 330 - מפתח מקורות
§הדרת אליהו, דרשות, ר' אליהו מבאטירקעס, תקמ"ה, ד"צ נ"י תש"נ, 325 עמ', 20MB. מעמ' 312 - מפתח מקורות בסדר חדש במקום המפתח הישן, אבל הוא קטוע
§הדרת מלך, מלר, נטע יונה, קולומיה, תרמח, 21 עמ', 674KB, דרשה ליום הולדת הקיסר. מעמ' 17 - באידיש
§הדת והחיים, ר' אלעזר ראובן מושקין, שיקאגו תשט"ז, דרשות, 416 עמ', 12MB
§הוד יוסף, ארוואץ, יוסף, ירושלים, תרסה, 300 עמ', 17MB, דרשות. מעמ' 259 - שו"ת. מעמ' 285 - לקוטים על התלמוד ועוד
§הון רב חלק א, נחמיאש, רפאל אלעזר, שאלוניקי, 5537, דרשות, 389 עמ', 50MB
§הון רב חלק ב, ר' רפאל אלעזר נחמיאש, שלוניקי, תקלז, דרשות ושו"ת, 188 עמ', 15MB
§הון רב ח"א, נחמיאש, רפאל אלעזר, שאלוניקי, תקלז
§הון רב, נחמיאש, רפאל אלעזר, שאלוניקי, תקלז
§החזיון והתקון-חלק ראשון - חזיוני יעקב, ברייש, מרדכי יעקב ב"ר חיים, בילגורייא, תרצג, דרשות
§החיים והשלום, ר' חיים יחיאל אשרי, בלטימור תרפ"ג, דרשות, עם הערות מגדולי הראשונים, 71 עמ', 2MB
§היא שיחתי, יצחק אלימלך, קושטא, 5590, דרשות, 86 עמ', 5MB
§היהדות הלאומית, ניסנבוים, יצחק, ווארשא, תרפ, דרשות על היהדות ההיסטורית
§הילל בן שחר, הלל ב"ר זאב וואלף ווארשא תקס"ד, דרשות, עם הספדים על הגר"א, ר' שמשון אב"ד קניגסברג, ור' אלכסנדר מהורדנא, ממקור אחר
§הישר והטוב, פרידמן, צבי הירש ב"ר אהרן, מונקאטש, תרמ, דרשות, 275 עמ', 25MB. מעמ' 184 - חידושי סוגיות, §ממקור אחר, ר' צבי הירש בן אהרן, מונקאטש, תרמ, דרושים וחידושי סוגיות
הישר והטוב, ר' צבי הירש פרידמן, מונקאטש תרמ-תרמט
§הישר והטוב חלק שני, פרידמן, צבי הירש ב"ר אהרן, מונקאטש, תרמט, 83 עמ', 7MB
§המטיף, פיעסטון, גרשון, ווילנא, תרסד, דרשות למועדים
§המשא, ר' יעקב מאיר, ירושלים, תרסו, דרשה בחצר בית חולים משגב לדך
§הנואם העברי - שאלו שלום ירושלים חלק ראשון, דרשות ונאומים, ר' חנוך העניך טשרנופסקי, פיעטרקוב, תרצח, 141 עמ', 10MB
§הסתכלות הרמ"ה באמריקה, ר' הורוויץ, ניו יורק תרצ"ב, דרשות והספדים
§הרהורי לב רגש, ר' שמואל הורוויץ, ניו יורק תרפ"ח, דרשות, 79 עמ', 2MB
§השקפות הרמ"ה, ר' משה הורוויץ, ניו יורק תרצ"ד, 173 עמ', 4MB, דרשות
§וזאת ליהודה, ר' שלמה מיכאל, קראקא, תרמח, 74 עמ', 4MB, דרשות
§וזאת ליהודה, ר' יהודה בן דנאן, פאס, תש"ז, דרשות, 303 עמ', 22MB
§ויאמר יהודה, ר' יהודה חיים הכהן מסלתון, 9MB, קהיר תרצ"ח, דרשות
§ויגד יעקב-חלק ב, גרינוואלד, יעקב יחזקיהו מפאפא, נ"י, תשטז, דרשות לשבתות ולמועדים, והדרנים, עם "זכות אבות" על אבות
§ויחי עוד, רבי יחיאל חיים ויטירבו, ליוורנו תקצ"ט, 367 עמ', 29MB, דרשות. מעמ' 139 - על ס' שמות ודברים. מעמ' 195 - על שבת שקלים ושבת הגדול.מעמ' 211 - "מילי דאבות - על פרקי אבות. מעמ' 235 - "יקרא דשכבי" - הספדים. מעמ' 252 - דרשות. מעמ' 274 - שו"ת. מעמ' 353 - תוכן העיינים. מעמ' 355 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 367 עמ', 31MB
ויקהל משה, ר' משה זקן מאזוז, גרבה תרעו, דרשות, §ממקור אחר, 76 עמ', 4MB
§ויקהל משה, ר' משה אלפלס, ויניציאה, שנז, 423 עמ', 15MB, דרשות. מעמ' 404 - תוכן העניינים עם המאמרים המןובאים בכל דרוש. מעמ' 419 - מפתח מקורות לפסוקים. ჶממקור אחר, ☼ממקור אחר
§ויקח אברהם, קורקירי, אברהם, אזמיר, תרמב, 128 עמ', 14MB, דרשות. מעמ' 69 - על התורה. מעמ' 79 - על נ"ך. מעמ' 82 - ציונים על הרמב"ם. מעמ' 123 - מפתח מקורות
§ויקח עובדיהו ח"ב, הדאיה, עבדיה, ירושלים, תרצט, 114 עמ', 14MB, דרשות
§ויקרא יוסף, ר' יוסף אלפאנדארי, אזמיר, תרלז, 299 עמ', 20MB, דרשות. עד עמ' 74 - שו"ת
§זבחי תודה, ר' זאב וואלף הוכגילערנטער , 2MB, לבוב תר"ט, דרשות
§זכור לדוד, רייז, דוד, קולומיה, תרצו, דרושים והספדים
§זכותיה דאברהם [אברהם שנית], ר' אברהם פאלאגי, 15MB, אזמיר תר"נ, דרשות
§זכר אברהם, רבי אברהם דוב בער הלוי, ירושלים, דרשות, 27 עמ', 1MB
§זכר אברהם, קצנלסון, אברהם, ירושלים, דרשות
§זכר החיים [דרושי ר' חיים כהן], ר' חיים הכהן רפאפורט, 16MB, לעמבערג תרכ"ו, דרשות
§זכרון אהרן, כהן, אהרן בן צבי, ניו יורק, תשסז, על התורה
§זכרון אפרים, קאניטאפסקי, אפרים ב"ר שמעון, לובלין, תרסח, דרשות, עם ביאורים לאגדות רבה בר בר חנה, והספד
§זכרון טוב [ב"ח], ר' עזרא צורף [גאלדשטיין] , 15MB, לבוב סערדעהעלי תרל"ד, תרמ"א דרשות
§זכרון יוסף זאב, ר' יוסף זאב קויפמאן, ניו יורק תרפ"א, 111 עמ', 4MB, דרשות
§זכרון יחיאל, קיל, יחיאל, פרעמישלא, תרנד, דרשות, 34 עמ', 3MB
§זכרון יעקב, מירוויש, משה חיים חוב"ק קייפטאן, ירושלים, תרפד, דרשות לימים טובים
§זכרון יעקב, שפירא, יצחק בנציון, סלוצק, תרעג, דרשות איך לנהוג בין אדם לחברו ובין אדם למקום, 25 עמ', 1MB, על הזהירות, התורה, העבודה, צדקה, שמירת הלשון, שלום, והתקוה, ממקור אחר, 27 עמ', 2MB
§זכרון יעקב, גורדון, יעקב יליד שאקי, גראייעווא, תרסח, 46 עמ', 5MB, דרשות
§זכרון יעקב ויהודה, יאליש, יעקב צבי אבד"ק דינאב, מונקאטש, תרפח, דרשות
§זכרון משה, רבי משה משולם הלוי הורוויץ, קראקא, תרמ"ח, דרשות והספדים, 75 עמ', 6MB
§זכרון משה, דסוי, משה בן מיכאל, אמשטרדם, תקכה, דרשות
§זרע אברהם, אשכנזי, אברהם ב"ר מאיר מסעליב, ווילנא, תרמח, דרשות על השבתות והמועדים, והספדים
§זרע יעקב, ר' יעקב שאלתיאל בן יהודה ניניו, ירושלים, תרעב, 350 עמ', 22MB, דרשות על צדקה וא"י, הצדיקים, נשים צדקניות, לבר מצוה, מילה, שבת זכור, שבת תשובה, והספדים. מעמ' 223 - על ס' שמות. מעמ' 232 - על ס' מלכים. מעמ' 246 - חידושים על מאמרי רז"ל. מעמ' 260 - שו"ת
§זרע יצחק, גוטבלאט, יעקב ב"ר פנחס אריה, נ"י, תרעח, 21 עמ', 1MB, דרשות, עם תרגום באידיש
§זרע יצחק, ר' יעקב בן פינחס אריה גוטבלאט, ירושלים, תרצב, 33 עמ', 917KB, דרשות עם תרגום באידיש, מהדורה שניה
§זרע ישראל, דייטש, ישראל, גלייוויטץ, תרטו, 176 עמ', 10MB. דרשות. עד עמ' 132 - גרמנית. מעמ' 170 - שיר על יין ליום הפורים
§חבלי הנשמה ומוסר היהדות, שפעטמאן, יהושע, ווארשא, תרצח, דרשות
§חגים וזמנים, הורביץ, שמריהו ליב ב"ר דוב הלוי, נ"י, תרעח, דרשות למועדים, ומאמרים בענייני הזמן
§חדושי אברח, ריינהאלד, אבוש ראש הישיבה דק"ק טארנא, אנטוורפן, תרפג, דרשות
§חדושי מהר"ם צבי, ר' משה צבי משעדליץ (מהר"ם צבי), ווארשא, תרנא, 102 עמ', 11MB, על חולין. מעמ' 30 - על סוגיית ב"מ ב. מעמ' 40 - דרשות
§חומת הדת והאמונה, הלפרין, שלמה הלוי, פיעטרקוב, תרסו, דרשות לחיזוק הדת
§חוקי חיים, סופר, יעקב חיים ב"ר יצחק ברוך אליהו, ירושלים, תרעא, דרשות
§חות יאיר, קאליר, אלעזר ב"ר אלעזר, ווארשא, תרעב, דרשות
§חות יאיר החדש, רבי אלעזר קאליר אב"ד קעלין, פראג, תקנ"ב, דרשות והספדים
Ξחזון למועד,ר' מרדכי דוב איידלבערג, דרושים, ביאליסטאק, תרפ"ג
§חזון למועד, ר' אלעזר פלעקלש, 2MB, פראג תקפ"ד, דרשות
§חזון עובדיה, רבי מצליח יחיאל עובדיה, ליוורנו, תקצ"ג, דרשות, 187 עמ', 14MB
§חזיונות הרמ"ה, הורביץ, משה ב"ר אהרן יהודה, ווילנא, תרעג, דרשות לשבתות ולמועדים
§חיבת הקודש, עליאן, יקותיאל ליב, ווארשא, תרנט, דרשות
§חיבת הקדש, ר' גדליה סילברסטון, ירושלים, תרצז, 94 עמ', 3MB, דרשות והספדים
§חיים מירושלים, ר' חיים אברהם גאגין , 16MB, ירושלים תרמ"ב, דרשות
§חיים וחסד, דרשות, ר' עוזיאל אלחאיך, ליוורנו תרכ"ה, 286 עמ', 37MB
§חיים עד העולם, סופר, יעקב חיים ב"ר יצחק ברוך אליהו, ירושלים, תרפא, דרשות והדרנים
§חיים שיש בהם - דרשות חלק א, לברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה, הספד ויאהרצייט, גראס, יצחק שרגא בן משה חיים, ברוקלין, 5773
§חיים שיש בהם - דרשות חלק ב, נישואין, והכנסת ספר תורה, גראס, יצחק שרגא בן משה חיים, ברוקלין, 5773
חינוך בית יהודה, ר' יעקב צבי יולס, ורשה תרכט, 52 דפים, מחקרים על אגדות חז"ל ונס חנוכה, ממקור אחר, §ממקור אחר
§חינוך בצלאל, ר' יהושע בצלאל, ירושלים, תרמא, דרוש לחנוכת בית הכנסת בירושלים, עם "חנוכת הבית" מר' חיים אליעזר הויזדורף, תולדות בניית בית הכנסת
§חכמה מאין, אלגראנאטי, נסים יצחק, אזמיר, תרנב, 271 עמ', 32MB, דרשות. מעמ' 264 - מפתח מקורות
§חכמה עם נחלה - חלק שלישי, קליין, זאב צבי ב"ר זכריה, בילגורייא, תרצה, דרשות למועדים ולשבתות וחידושי הלכות
§חלק הדרוש, מנחם מן מק"ק מינסק, ירושלים, תרלה, דרשות
§חלק יעקב, בראווערמאן, יעקב ב"ר אלכסנדר זוסא יהודה, סאן פאולא, תרצח, דרשות, ושיחות בהלכה עם גדולי הדור
§חלק יעקב, ר' בנימין אליה ארענשטיין , 9MB, פיעטרקוב תרע"ד, דרשות
§חלק יעקב, ר' יעקב חי זריהן , 15MB, ירושלים תרס"ב, דרשות
§חלק יעקב א, ר' יעקב אביגדור, ניו יורק תש"י, 200 עמ', 7MB, דרשות ופלפולים, ממקור אחר, 196 עמ', 7MB
§חלק יעקב ב, ר' יעקב אביגדור, ניו יורק תש"י, 90 עמ', 3MB, מכתבים מחכמי ישראל על ספרו הקודם,ותשובותיו. מעמ' 69 - נאומים
§חלקו של יוסף, אמאדו, יוסף, אזמיר, תרמז, 184 עמ', 21MB, דרשות. מעמ' 97 - ליקוטים על התורה. מעמ' - 114 - על נ"ך, פרקי אבות, והגדה של פסח. מעמ' 120 - על שו"ע. מעמ' 162 - על הרמב"ם. מעמ' 163 - הספדים. מעמ' 181 - מפתח מקורות
§חלקם בחיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ד, הספדים ודרשות, 233 עמ', 20MB. מעמ' 230 - מפתח מקורות
§חמדת שלמה, רבי שלמה זלמן ליפשיץ אב"ד ווארשא, ווארשא, תר"ן, דרשות עם הגהות על אהע"ז
§חמודי אפרים - חלק ראשון, באלאיטי, חיים אפרים, גאלאנטא, תרפה, דרשות והספדים
§חמר להטפה, תמצית נאומים של ר' צבי הירש מאסליאנסקי, ח"ג, נ"י, תרפט
§חן וכבוד, ניניו, רחמים שאלתיאל יעקב, ירושלים, תרמד, 448 עמ', 29MB, דרשות. מעמ' 436 - מפתח נושאים ומפתח מקורות
§חסד אל, ר' חסדאי אלמושנינו, 6MB, ליוורנו תקפ"ו, דרושים על פסוקי תנ"ך ומאמרי חז"ל
§חסד ואמת חורי, דרשות מר' דוד הכהן ור' משה הכהן, ומר' י חיים ב"ר אברהם זקן חורי, גרבה, תרע"ו, 395 עמ', 36MB
§חסדי דוד, כהן, דוד, ג'רבה, תש, דרשות לשבת תשובה, שבת זכור, שבת הגדול, ושבת כלה, ושבת חנוכה, והספדים
§חצי יהונתן, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, פיעטרקוב, תרעד, דרשות עם מוסר והספדים
§חקל תפוחים, בארוף, מרדכי ב"ר ידידיה פסח, ווארשא, תרעב, דרשות, עם "כלל למד הקדשים" - על לימודי קדשים
§חתם סופר דרשות חלק א, רבי משה סופר, ניו יורק, תשכ"א
§חתם סופר דרשות חלק ב, רבי משה סופר, ניו יורק, תשכ"א
§טובי החיים, ר' חיים טוביה מליניק, ווארשא, תרעא, דרשות
טירת כסף, דרשות, ר' חיים אברהם גטיניו, שלוניקי תצו
§טל אורות, מרגליות, יהודה ליב, פפד"א, תקעא, דרשות, ממקור אחר
§טל תחיה, ר' יצחק אייזיק איש-שלום, דענווער תרפ"ב, דרשות ומאמרים
§י"ב דרשות לריב"א, מעסינג, יוסף ב"ר אהרן מגאסטין, קראטאשין, תרכא
§יגל יעקב, סופר, יעקב חיים ב"ר יצחק ברוך אליהו, ירושלים, תרסו, דרשות
§יד אהרן - דרשות לשבת הגדול, טויבר, אהרן בן יחיאל, הלוי, ירושלים, 5775
§יד אהרן, טויבער, אהרן הלוי, פרשבורג, תרכט, דרשות, עם דברי שמעתתא, וביאור על חד גדיא ועל "אחד מי יודע"
§יד אהרן, ר' אהרן הלוי טויבער, 13MB, ירושלים תשכ"ה דרשות
§יד הים-חלק שני, ירחמיאל מנחם, בילגורייא, תרפו, דרשות
§יד הלוי, ר' יוסף דוב לעווין, בריג'פורט תרנ"ח, דרשות, 144 עמ', 6MB, ממקור אחר
§יד הנהר, רבי דניאל הכהן נהר, אזמיר, תרכ"ג, דרשות, 261 עמ', 14MB
§יד ושם טוב, שיפמאן, דוד, ירושלים, דרשה לזכר ר' יצחק דוב הלוי במברגר, 103 עמ', 4MB
§יד יקותיאל, דעמביצער, יקותיאל זלמן ב"ר משה יעקב, קראקא, תרעב, דרשות
§יד משה, ר' משה אדרעי, 3MB, אמשטרדאם תקס"ט דרשות
§יד שלמה, ר' חיים שלמה ן' עזרא , 15MB, שאלוניקי תקפ"ו דרשות, ממקור אחר
§יוסיף דוד, רבי דוד מועטי, ליוורנו, תרט"ז, דרשות
§יוסף חן, נחמיאש, יוסף, תוניס, תרעה, דרשות
§יורה ומלקוש, רבי יוסף חיים קרא, ווילנא, תרמ"ד, דרשות והספדים
§יחיו דגן, ויטירבו, יחיאל חיים ב"ר מרדכי רפאל שמשון, ליוורנו, 5590, דרשות, 325 עמ', 27MB
§ייטב לב, חזן, חיים דוד ב"ר רפאל, אזמיר, תרכח, דרשות
§ילדי יוסף-חלק שני, ברבי, יוסף, ג'רבה, תרעד, דרשות לשבתות השנה
§ילקוט דוד, יפה, דוד טעבל, קראקא, תרנו, דרשות
§ילקוט דרושים, אייזנשטאט, יצחק בן משה יהודה, ירושלים, 5774
§ילקוט הדרוש א, ר' אליעזר ליפא ווייסבלום והרב שלום יצחק לעוויטאן, 12MB, ניו יורק - 1920
§ילקוט הדרוש ב, ר' אליעזר ליפא ווייסבלום והרב שלום יצחק לעוויטאן, 18MB, ניו יורק - 1925
§ילקוט פנינים, ראובן מרגליות, לבוב, תר"ץ, דרשות
§ילקוט שמואל, ר' שמואל מנחם הלוי פיין, דיטרויט תרצ"ה, דרשות לנישואין, בר מצוה והספדים
§ימי דוד, 3MB, שאלוניקי תר"ו דרשות, ממקור אחר
§ימין משה, קראניק, משה, ברסלויא, תקפד, דרשות וביאורים, עם "אבל יחיד" על ר' אברהם טיקטין, ☼ממקור אחר
§יסד המלך, סיד, ליאון ב"ר יעקב, אזמיר, תרכז, דרשות
§יסוד עולם, אלגבה, משה, שאלוניקי, תקטז, דרשות וחידושים
יערות דבש
יערות דבש, ח"א, ר' יהונתן אייבשיץ, קארלסרוא תקל"ט-תקמ"ב, 121 עמ', 33.6MB
יערות דבש, ח"ב, ר' יהונתן אייבשיץ, קארלסרוא תקל"ט-תקמ"ב, 121 עמ', 36.7MB
יערות דבש א, איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, קארלסרוא תקל"ט-תקמ"ב
יערות דבש ב, איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, קארלסרוא תקל"ט-תקמ"ב
§יערות דבש-חלק ראשון, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, לבוב, תקנח
§יערות דבש-חלק שני, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, לבוב, תקנט
§יערות דבש חלק א, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, יוזעפאף, תרכו
§יערות דבש חלק ב, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, יוזעפאף, תרכח
§יערות דבש, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, לובלין, תרנז
§יערות דבש - דרוש ג - פורים, מכון גם אני אודך - רבי יהונתן אייבשיץ, בני ברק, 5783
§יקרא דחיי, ר' אברהם אליעזר ליזר דמשק, אופיבאך, תקפג, דרשות
§יקרא דשכבי, ר' יוסף דוד, 17MB, שאלוניקי תקל"ד, דרשות, 469 עמ', ממקור אחר
§יקרה מפנינים, גילערנטער, יצחק, קראקא, תרפז, דרושים באגדה
§ירום משה, הר שושן, יצחק ב"ר יו"ט ליפמאן, ווילנא, תרמו, דרשה לכבוד משה מונטיפיורי ביום הגיעו למאה
§ירושלים הבנויה, ר' חיים יחיאל אשרי, ניו יורק תרפ"ד, דרשות ומאמרים, 87 עמ', 2MB
§יריעות שלמה, ר' שלמה זלמן בן שלום אולמאן, 3MB, מונקץ' תר"ע, 24 עמ', דרוש לחינוך בית ככנסת בהלכה ובאגדה. מעמ' 19 - "אמרי שפר" - חידושי מסכתות
§יריעות שלמה, רבי שלמה זלמן אולמן, ניו יורק, תש"מ,דרשות, 305 עמ', 17MB
§יריעות שלמה, ר' שלמה בן משלם, פרנקפורט דאדר, תצ, 72 עמ', 6MB, דרשות
§ישועה ורחמים, סופר, ישועה חויתה, גרבה, תשכב, דרשות
§ישועת ישראל, רבי ישראל ששון, ליוורנו, תרט"ז, דרשות, 73 עמ', 6MB
ישיר משה, דרשות, ר' רפאל משה פאלקון, שלוניקגי תקסז
§ישמח משה, ר' משה נ"ש [מניקלשבורג], אמשטרדאם, תקלא, דרשות והספדים
ישמח משה, ר' שבתי גאליפוליטי, אזמיר תרכב
§ישמח משה, גאליפוליטי, שבתי, אזמיר, תרכח, דרשות
§ישראל בעמים, ר' אליהו גארדאן, ווילנא תרע"ד, דרשות על ישראל בגולה
§כבוד הלבנון, בלייער, מנחם אב"ד טראיגאר, שפיטץ, תרסג, דרשות
§כבוד לאיש, ר' חיים משה אלישר, ירושלים, תרע, דרשות, עם הספדים עליו
§כבוד מלכים, באסעכעס. ברוך מו"צ דפה"ק גלינא, לבוב, תרס, דרשות לרגל יום הולדת שבעים של המלך פראנץ יוסף, עם ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§כוס ישועה ונחמה - חלק ראשון, פרידלאנד, נתן, ברסלויא, תריט, דרשות
§כוס ישועה ונחמה - שער השני - כוס ישועות, אמשטרדם קראטאשין, תריט
§כח מעשיו הגיד לעמו, אלחדאד, מסעוד הכהן, ירושלים, תרסו, דרשות, הספדים וחידושי תלמוד, עם "בן יכבד אב" - שו"ת וחידושים
§כי אתה אבינו, דרשה בענייני עבודת ה', רומפלר, אהרן צבי, ירושלים, תשסח, 79 עמ', 1MB
§כליל תפארת, ר' צבי הירש ב"ר מאיר בשביץ, ברסלויא, 5580, דרשות, ממקור אחר
§כנף רננים, בירדוגו, משה, ירושלים, תרצב, דרשות לשבתות ולמועדים
כסא דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד, ליוורנו תקנ"ד, קלד דפים. דפים קי-קיז - "גאולת עולם" על ההגדה.
כסא דוד, חיד"א, דרושים, ליוורנו תקנ"ד, 135 עמ', 61.5MB, §ממקור אחר, 268 עמ', 24MB
§כסא שלמה, ר' שלמה חכים , 22MB, שאלוניקי - תר"ז דרשות והספדים
§כסף נבחר, פינטו, יאשיהו בן יוסף, ויניציאה, שפא, 420 עמ', 60MB, דרשות
§כרם בנימין-חלק שני, בנימין מאיר, ווילנא, תרמה, דרשות
§כרם ישראל, בורנשטיין, ישראל, פיעטרקוב, תרפט, דרשות, עם "מקורות ישראל", תולדות המחבר אחרי מלחמת העולם הראשונה, ו"פרט ועוללות", ביאורים על פסוקים ומאמרי חז"ל
§כרם שלמה, פרינץ, שלמה דוב הכהן, בוסטון, דרשות לשבתות ולמועדים, תר"נ
§כתב סופר, סופר, אברהם שמואל בנימין, בודפשט, תשב, דרשות, עם חידושים על סוגיית ראוה מדברת, לר' יעקב עקיבא סופר
§לב יאושע, מוסאפייא, שלומיאל עובדיה יאושע ב"ר חיים, שאלוניקי, 5589, דרשות על מעלת השלום
§לב רגש, ר' שמואל הורוויץ, ברוקס תרפ"ב, דרשות
§לבוש יוסף על השמחות א, דרשות וחידושים, ישר, יוסף, ירושלים, תשעא, 554 עמ', 17MB
§לבוש יוסף על השמחות ב, ישר, יוסף, ירושלים, תשעא
§לבוש יוסף על השמחות ג, ישר, יוסף, ירושלים, תשעא, ממקור אחר
§לבוש יוסף על השמחות ד, ישר, יוסף, ירושלים, תשעא, ממקור אחר
§לבית דוד, לוין, יוסף מאיר ב"ר שמואל דוד, באלטימאר, תרעז, דרשות
§לדוד להזכיר, דרשו"ת ושו"ת, עם שירים, זאגורי, דוד, חמ"ד, תרנא
§לדרש אלקים, חמוי, אברהם, ליוורנו, תרלט, דרשות
§לחם ערב, רבי אברהם צבי ברודנא, ווארשא, תרע"ג, דרושים, 47 עמ', 3MB
§לעמנו ולדתנו, אלישביץ, אלכסנדר זושא ב"ר פנחס, ריגא, תרצד, דרשות
§לפרקים-חלק ראשון, וינברג, יחיאל יעקב, ווארשא, תרצו, נאומים
§לקוטי בית אפרים, סופר, נפתלי ב"ר מרדכי אפרים (פישל), מונקאטש, תרנב, דרשות והספדים וחידושים
§לקוטי יקותיאל-חלק ראשון, מלמוד, יקותיאל זוסיא הכהן, סאיני, תרצ, דרשות
§לקוטי שושנים, דרושים, ר' יעקב גערשטיין, ניו יורק, 1923
§לקוטי שושנים, לוינסון, אשר ניסן ב"ר יהודה ליב מבירז, ווילנא, תרלה, דרשות והדרנים
§לקט יוסף, ר' יוסף מאיר בן שמואל דוד לווין, ניו יורק, תרסו, דרשות, 90 עמ', 7MB
§לקט עני, אסבאג, דוד, מקנאס, תרצג, 141 עמ', 7MB, דרשות
§לשבת משה, 2MB, שאלוניקי - תע"ח דרשות
§לשון ערומים, ר' ברזלי יעבץ, 16MB, אזמיר תקי"ז, דרשות, 361 עמ'. מעמ' 166 - לקוטי רב"י מאביו ר' ברוך יעבץ. מעמ' 226 - על רא"ם על התורה. מעמ' 300 - על הרמב"ם, ממקור אחר, 359 עמ', 46MB, ממקור אחר, 163 עמ', 20MB, רק החלק הראשון
§מאיר עיני חכמים-חלק ב, מאיר יחיאל הלוי, ברוקלין, נו יארק, תשי, דרשות
§מאירת עינים, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ד, דרשות, 33 עמ' 1MB
§מאירת עינים-חלק שני, טריבוך, יחיאל מיכל, פראסקוראוו, תרעד, דרשות, 83 עמ', 5MB
§מאמץ כח, ר' משה אלמושנינו , 23MB, ויניציאה שמ"ח, דרשות, 473 עמ', ממקור אחר, 15MB, 471 עמ', ממקור אחר
§מאמר אסתר, באסקוויץ, זאב וואלף ב"ר שמואל הלוי, אופן, 5592, דרשות, 174 עמ', 13MB, ☼ממקור אחר
§מאסף דרושי-חלק ראשון, סגלוביץ, יעקב מאיר, ווילנא, תרעב, דרשות
§מאסף דרושי-חלק שני, סגלוביץ, יעקב מאיר, תרעג
§מבאר חיים, בוכמן, חיים יהודה ליב, ירושלם, תרע"ד, 167 עמ', 9MB, דרשות, ממקור אחר
§מגדל השן, גלאז, שמואל הכהן, זאלשטשיק, תרעא, 63 עמ', 2MB, דרשה. מעמ' 47 - "חשב המלך" - על דיני בית כנסת. מעמ' 56 - על דיני מזוזה
§מגיד משנה, ר' חיים יחיאל אשרי, ניו יורק תר"פ, 66 עמ', 2MB, דרשות באידיש, עם הערות בעברית, ממקור אחר, 66 עמ', 2MB
§מגן אברהם, ר' אברהם לאנייאדו, 18MB, ויניציאה שס"ג, דרשות, ממקור אחר
מדבר יהודה חלק ראשון, מודנה, יהודה אריה בן יצחק, דרשות, ויניציאה שס"ב, קד דפים
מדבר יהודה, חלק א, דרשות, ר' יהודה אריה מודינא, ויניציאה שס"ב, 105 עמ', 22.7MB, §ממקור אחר, 9MB, ממקור אחר
מדבר שור, קוק אברהם יצחק הכהן מהדורה בלתי מוגהת
מדבר שור, ר' אברהם יצחק הכהן קוק
מדרש אליהו, ר' אליהו בן אברהם שלמה, על מעלת פטירת הצדיקים, עם פירוש על מאמרי רז"ל ממגילת אסתר, אזמיר תקי"ט, סח דפים, ჶממקור אחר, 71 עמ', 33.4MB, §ממקור אחר, 139 עמ', 19MB, דרשות על מעלת צדיקים בפטירתם. מעמ' 113 - ביאור מאמרי חז"ל על מגילת אסתר, קטוע בסופו
§מדרש אליהו, ר' אליהו הכהן האתמרי, טשערנאוויץ תרכ"ד, 181 עמ', 10MB
§מדרש אליהו, ר' אליהו בן שלמה אברהם הכהן מאיזמיר, ורשה תרל"ח, 176 עמ', 11MB. מעמ' 166 - תוכן העניינים
מדרש האתמרי, דרשות, ר' אליהו בן אברהם שלמה הכהן, שאלוניקי תקפ"ד, 88 עמ', 29.9MB, ⋧ממקור אחר, פז דפים, §ממקור אחר, 167 עמ', 21MB,דרשות. מעמ' 161 - מפתח מקורות, ממקור אחר, 177 עמ', 21MB
מדרש האתמרי, דרשות, 1901, ווארשא, רבי אליהו בן אברהם שלמה הכהן האתמרי
§מדרש האתמרי, ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן, ווארשא, תרסא, דרושים, 303 עמ', 21MB, ממקור אחר, 305 עמ', 15MB
§מדרש שמעוני, דיסקין, שמעון משה, תל אביב, תרצט, 280 עמ', 16MB, דרושים
§מדרשות אליהו-חלק ראשון, גיטמאן, אליהו, לובלין, תרצב, 193 עמ', 12MB, דרשות
§מוסר התורה והיהדות, תמרת, אהרן שמואל, ווילנא, תרעב, דרשות
§מור דרור-חלק ראשון, ר' יעב"ץ הלוי הירש, דרשות, וינה, תרנב
§מור דרור-חלק שני, פרשבורג, תרנג
§מור דרור-חלק שלישי, פרשבורג, תרנג
§מור דרור-חלק רביעי, פאקש, תרנז
§מור דרור-חלק חמישי, וינה, תרנז
§מור דרור-חלק ששי, וינה, תרס
§מוריה-חלק א, גולדשמיד, ישראל הלוי, פפד"מ, תרנג, דרשות לשבת ומועדים
§מוריה-חלק ב, גולדשמיד, ישראל הלוי, פפד"מ, תרנג
§מוריה-חלק ג, גולדשמיד, ישראל הלוי, פפד"מ, תרנג
§מוריה-חלק ד, גולדשמיד, ישראל הלוי, פפד"מ, תרנג
§מזבח אבנים, ר' בנימין אליהו ארענשטיין , 11MB, ווארשא תרנ"ד, דרשות
§מחנה ראובן, תימצטית, ראובן, קזבלנקה, תרצד, דרשות
§מחצית השקל, קעלין, שמואל הלוי, קראקא, תרסו, דרשות למועדים
§מחשבה ולשון, אביגדור, יעקב, מכסיקו, תשיט, דרשות שבתות השנה
§מטה אהרן, ר' אהרן דוד הכהן זעלדנער, שיקגו תר"ע, 107 עמ', 4MB, דרשות. מעמ' 79 - חידושי סוגיות. מעמ' 101 - על יו"ש
§מטה יהודה-ספר א, לזרוב, יהודה ליב, נ"י, תרפא, דרשות
§מטה יהודה-ספר ד, לזרוב, יהודה ליב, נ"י, תרפא
§מטה יהודה-ספר ה, לזרוב, יהודה ליב, נ"י, תרפא
§מטה יהודה-ספר ו, לזרוב, יהודה ליב, נ"י, תרפא
§מטה יוסף ח"ב - חותם תכנית, רבי יוסף ב"ר יצחק אייזיק אב"ד קינישין, דרשות, 77 עמ', 4MB
§מטה יששכר, ברמן, יששכר סג"ל, פיורדא, תקנ"ב, 121 עמ', 20MB, דרשות, ממקור אחר, 121 עמ', 17MB
§מטה נפתלי-חלק ראשון, סופר, נפתלי ב"ר מרדכי אפרים (פישל), פרשבורג, תרכג, 252 עמ', 26MB, דרשות
§מטה נפתלי-חלק שני, סופר, נפתלי ב"ר מרדכי אפרים (פישל), פרשבורג, תרכה, 121 עמ', 12MB, דרשות
§מטה נפתלי ולקוטי בית אפרים, סופר, נפתלי ב"ר מרדכי אפרים (פישל), מונקאטש, תרמז, דרשות והספדים
§מטה שמעון-חלק א, הלפרין, שמעון, ווילנא, תרפג, דרשות עם דברי הלכה
§מטה שמעון-חלק ב, הלפרין, שמעון, ווילנא, תרפג
§מטעמי יצחק-חלק ראשון, קירשינפעלד, יצחק מאיר, תרפט, דרשות
§מטעמי יצחק-חלק שני, קירשינפעלד, יצחק מאיר, בילגורייא, תרפ
§מי גבא, ר' גדליה בן יחיאל היילפרין, ניו יורק, תרעד, דרשות, 85 עמ', 2MB. מעמ' 61 - "ליקוטי אמרים" - ליקוטים. מעמ' 80 - צוואת המחבר מבית משפט באמריקה ממקור אחר, 85 עמ', 2MB
§מיטב הגיוני היהדות, לעווינבוק, ראובן, פיעטרקוב, תרעד, דרשות
§מים חיים, הורביץ, חיים בן יהושע, דיהרן פארט, תנ, דרשות
§מים חיים שני, הורביץ, חיים ב"ר יהושע הלוי, דיהרנפורט, תסג, דרשות, ממקור אחר
§מים חיים, ר' חיים יחיאל אשרי, ניו יורק תרע"ט, 97 עמ' 3MB, דרשות באידיש עם הערבות בלה"ק, ממקור אחר
§מימי הדעת, ר' משה יעקב דעמביצר, 12MB, לבוב - תרכ"ו דרשות
§מיני מתיקה, פרחי, יצחק, ליוורנו, תרח, דרשות לשבת זכור, וליקוטים
§מלאה קטרת, סופר, אליעזר זוסמאן, פאקש, תרסג, דרשות והספדים
§מלון אורחים, וולפסון, יהושע פאלק זאב ב"ר יוסף צבי, דרוהוביטש, תרנו, דרשות
§מלכי יהודה, יהודה ב"ר משה ביגה, לובלין, 5376, דרשות, 74 עמ', 4MB, ממקור אחר, 72 עמ', 5MB
ממקור אחר, 72 עמ', 5MB
§מלמד זכות א, ר' אהרן ראובן טשארני, באיון תשי"ג, דרשות, 367 עמ', 10MB
§מלמד זכות ג, ר' אהרן ראובן טשארני, ניו יורק תשי"ח, 303 עמ', 6MB, דרשות
§מלל לאברהם, ר' אברהם סתהון, 23MB, ליוורנו תר"ג, דרשות
§מנוחה וחיים, מהצ'אר, מסיעד, ג'רבה, תשכב, דרשות והספדים
§מנורת בצלאל, ראנד, בצלאל דוד, פאדגורזע אצל קראקא, תרסה, דרשות
§מנחה בלולה בשמן [ו' חלקים], ר' נתן מיללער, 11MB, בודאפעסט תרפ"ז-פ"ט-תר"צ דרשות והספדים
§מנחם צבי, דייטש, צבי הירש ב"ר שמעון, ברסלויא, תרג, דרשות
§מנחם ציון, פאנעט, יחזקאל, לבוב, דרשות
§מנחם ציון, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת ר' מנחם מענדיל בן יוסף, בארטפעלד, תרסח, דרשות
§מנחת האומר עשירית האיפה, ר' שמעון זליג, 7MB, ווארשא תקס"ד, דרשות
§מנחת יהודה, ר' בנימין וואלף ב"ר יהודה לימא עלרן ברעצפעלד, 5MB, פיורדא תקס"א, דרשות שונות
§מנחת יעקב, גורדון, יעקב ב"ר יהודה ליב, צפת, תרעד, 233 עמ', 10MB, דרשות
§מנחת יעקב, פרידערמאן, זלמן יעקב ב"ר ברוך מרדכי, תרסא, דרשות לשבתות ומועדים, עם מאמר "שארית ישראל"
§מנחת כהן, רפפורט, מאיר הכהן, קראקא, תרעה, דרשה להכנסת ס"ת
§מנחת מרחשת, קנעלער, אהרן שמואל מליבאמלע, לובלין, תרסח, דרשות ומאמרים
§מנחת ערב, ר' אלעזר לעוו , 14MB, קאששא - תרע"א דרשות
§מנחת פתים - דברי מנחם, ר' מנחם מנדל שאהן, דרוהוביטש, תרנא, דרשות, עם "בית שמואל" - תולדות המחבר
§מעדנים, "מעדני מלך" - דרשות, קרעמער, אשר זעליג, בילגורייא, תרפו, 202 עמ', 12MB
§מעיל שמואל, כ"ץ, שמואל הלל הכהן בר׳ מרדכי נימפל, גראייעווא, תרע, 113 עמ', 9MB, דרשות. מדף מה - הספדים. מדף מח - הדרנים
§מעין חיים, חלק ב, דרשות, ר' דוב בער זאב וואלף ב"ר חיים מסערדניק, ווילנא, תרנ, 84 עמ', 10MB
§מעיני הישועה, וולפסון, יהושע פלק זאב בן יוסף צבי, לעמבערג, תרמז, דרשות, 176 עמ', 32MB
§מעלות לשלמה, לאנייאדו, רפאל שלמה, קושטא, 5535, דרשות, 397 עמ', 35MB
§מענה אליהו, באמבאך, אליהו ב"ר יהושע פנחס, דרוהוביטש, תרנז, דרשת בר מצוה
§מערכות ישראל, ר' אליהו גארדאן, ניו יורק תרפ"ו, 204 עמ', 6MB, דרשות והספדים
§מערכי אדם, קונטרס א, מאנוסזאהן, אברהם משה דוב ב"ר מאניש, לונדון, תרעא, 24 עמ', 1MB, דרשות
§מערכי אדם, מאנוסזאהן, אברהם משה דוב ב"ר מאניש, סאיני, תרפט, 178 עמ', 9MB, דרשות
§מערכי לב ח"א, ר' רפאל יוסף חזן, 22MB, שאלוניקי תקפ"א, דרשות, 343 עמ'. מעמ' 332 - מפתח מקורות. ממקור אחר
§מערכי לב ח"ב, ר' רפאל יוסף חזן, שאלוניקי תקפ"ב, דרשות, 315 עמ', 21MB. מעמ' 303 - מפתח מקורות
§מעשה המנורה, ישעיה ראובן אבד"ק סיווען מלפנים, קניגסברג, תרלט, דרשות, עם תיאור המעשים הטובים של מאיר רוטשילד בירושלים
§מעשה חשב, בראדסקי, חיים שרגא, נ"י, תרסז, דרשות
§מפתח בית דוד, ר' מנחם אפרים פישל, לבוב, תרכג, דרשות
§מצבת משה-חלק ראשון, ר' משה אשר ב"ר אברהם אריה, ירושלים, תרסח, דרשות לעורר לתוןרה, עבודה וגמ"ח ולתשובה
§מצח אהרן, וואלקין, אהרן ב"ר יעקב צבי, ווארשא, תרפח, דרשות
§מצח אהרן-חלק שני, וואלקין, אהרן ב"ר יעקב צבי, פינסק, תרפו, דרשות
§מצפה לנפש, סוקעניק, משה דוד, פיעטרקוב, תרסו, 142 עמ', 10MB, דרשות עם תרגום לאידיש
§מקוה ישראל, נאנגארה, ישראל, פרעסבורג, תרנ, דרשות, ≡ממקור אחר, 49 עמ'
§מקוה מים חלק א, עזריאל, אהרן, ירושלים, תרסב, 204 עמ', 26MB, דרשות
§מקוה מים חלק ב, עזריאל, אהרן, ירושלים, תרעב, 245 עמ', 18MB, דרשות, ולקוטים על תנ"ך וש"ס
§מקור חיים, כץ, חיים, לבוב, תרסז, דרשות
§מקור חיים, ר' חיים יחיאל אשרי, ניו יורק תרפ"א, 64 עמ', 1MB, דרשות באידיש עם הערות בלשון הקדש
§מראה האופנים, ר' ר רפאל שלמה מורדוך, 7MB, שאלוניקי תקפ"ז דרשות
§מראה הגדול [ב"ח], ר' רפאל אשכנזי, שאלוניקי תקפ"ט-תקצ"א, דרשות, 547 עמ', 44MB. מעמ' 331 - מפתח מקורות. מעמ' 338 - חלק ב. מעמ' 541 - מפתח מקורות
§מראה הגדול ח"ב, אשכנזי, רפאל בן יהודה, שאלוניקי, 5591
§משא אליעזר, דרשה של ר' אליעזר הלוי בוילנא בשנת תר"ו לכבוד משה מונטיפיורי, תירגם מגרמנית פין, שמואל יוסף, ווילנא, תרז
§משא יהודה, זלצר, יהודה ליב, ירושלים, תרעד, דרשות ומאמרים
§משאת בית הלוי, ר' לוי יצחק כהנא, 9MB, ניו יורק תרצ"ו, דרשות
§משאת נפשי, ר' מתתיהו גארדאן, וילנה, תרפג, 80 עמ', 2MB, דרשות
§משיח השם, מונטקיו, יוסף בן יצחק, שאלוניקי, תקמה, דרשות
משכיל לדוד, אוקס דוד, דרשות בהלכה לשבת שובה ולשבת הגדול, תרצ"ד-תשל"ה
§משכן משה, ר' יצחק קעניגסבערג, ניו יורק תרפ"ד, 78 עמ', 2MB, דרשות
משכנות יעקב, דרשות, ר' יעקב אבן נעים, שלוניקי תפא
§משמחי לב, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ה, 32 עמ', 748KB, דרשות
§משנת רבי אליעזר, טרילינגר, אליעזר יוסף יוזפא, פראנקפורט דאדר, תעז, דרשות, ביאור על התורה וליקוטים, 286 עמ', 18MB, ממקור אחר, 15MB, ממקור אחר
§משפט מחוקק, ראהאטין, שרגא פייביל, לבוב, תרנג, 156 עמ', 13MB, דרשות
§מתוק מדבש א, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ז, 46 עמ', 946KB, דרשות
§מתוק מדבש ב, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ז
§מתוק מדבש ג, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ח
§מתוק מדבש, צוקער, אליעזר, קליינווארדיין, תרצח, דרשות על שבהתות וימים טובים, וסיומים לסדרי המשנה
§מתנת יד - מחר חדש, ר' דניאל טירני, 3MB, פירינצי תקנ"ד דרשות, ממקור אחר,
§
נאה דורש, שיפמן, יהודה ליבוש, ירושלים, תרצג, דרשות
§נאה דורש, אייזנשטאט, בן ציון, נ"י, תרסו, דרשות
§נאה דורש, ר' גדליה סילווערסטאן, ירושלים תרצ"ח, 118 עמ', 2MB, דרשות
§נאומים, רבי יצחק מאיר לוין, ירושלים, תשי"ב
§נאות יעקב, ר' ישראל יעקב אלגאזי, 15MB, אזמיר תקכ"ז, דרשות
§נאות יעקב חלק א-ב, ר' ישראל יעקב בן יום טוב אלגאזי, 15MB, ורשה תרנ"ט
§נאמים לבר מצוה, אייזנשטאט, בן ציון, ברוקלין, תרפד
§נאמים לבר מצוה ולאביו, אייזנשטאט, בן ציון, נ"י, תרפד
§נהר פישון, אבוהב, יצחק, קושטאנטינה, רצח
§נהר פישון עם בקשות, יצחק אבוהב, קושטא, שה, דרשות
§נהר פישון, אבוהב, יצחק הספרדי, זולקווא, 5566, דרשות, 114 עמ', 9MB
נהר פישון, על התנ"ך ועל התלמוד. מעמ' 158 - בקשות, לר'יצחק אבוהב, 198 עמ', 12 MB, ≡ממקור אחר, 198 עמ', 12 MB
§נודע ביהודה, רבי יהודה בן דאנאן, פאס, תש"ז, דרשות, 245 עמ', 18MB
§נוה שלום, רבי שלמה יהודה אב"ד זגיערש, פיעטרקוב, תרצ"א, דרשות, 333 עמ', 12MB. מעמ' 281 - הדרן למס' מנחות. מעמ' 285 - חידושי סוגיות. לפני עמ'317 חסרים שני עמודים בצילום. מעמ' 318 - הדרן למס' נדה. מעמ' 330 - הספד
§נוית ברמה, איזרלרס, אברהם צבי ב"ר מאיר, וינה, תקע"ד, 89 עמ', 9MB, דרשות
§נופך משלי, האלתר, משה ב"ר אברהם, פיעטרקוב, תרפ, דרשות
§נחל אברהם, ר' אברהם משה שערשעווסקי, פורטלנד תרנ"ז, דרשות עם חידושי הלכה
§נחל יהודה, ליפשיץ, יהודה הלוי, קובנה, תרפ, דרשות
§נחלת דוד, דוד טעביל בן משה, ווילנא, תרמב, דרשות, 118 עמ', 10MB, עם "מצפה שאול" לר' שאול חיים הלוי - מוסר השכל מתוך הדרושים, ☼ממקור אחר
§נחלת יעקב [ב"ח], ר' יעקב הלוי הורוויץ, 7MB, ווילנא תר"מ, דרשות
§נחלת ראובן, רבי נחום ראובן היילפרין מריישא, קראקא, תרפ"ב, דרשות, 153 עמ', 14MB. מעמ' 134 - שו"ת
§נחמד למראה, ר' זאב דוב וויטענשטיין, קליוולנד תרס"ג, 68 עמ', 3MB, דרשות. מעמ' 64 - פלפול על התראת ספק
§נחמות ציון, ר'מנחם ציון, 7MB, פפא"מ תל"ז דרשות, ממקור אחר
§נטיעות אדר, רובינשטיין, אהרן דוד, ירושלים, תשכא, דרשות אגדה ופלפול על המועדים
§נטע שורק, טננבוים, שרגא צבי, מונקאטש, תרנח, דרשות, עם מפתח מקורות
§נטעי איתן-חלק ראשון, זקהיים, אברהם ב"ר משה נתן, ווארשא, תרסא, דרשות
§נטעי איתן-חלק שני, זקהיים, אברהם ב"ר משה נתן, ירושלים, תרפו
§נטעי איתן-חלק שלישי, זקהיים, אברהם ב"ר משה נתן, ירושלים, תרפז
§נטעי איתן-חלק רביעי, זקהיים, אברהם ב"ר משה נתן, ירושלים, תרצ
§נטעי איתן-חלק חמישי, זקהיים, אברהם ב"ר משה נתן, ירושלים, תרצא
§נטעי איתן-חלק שישי, זקהיים, אברהם ב"ר משה נתן, ירושלים, תרצג
§נטעי איתן-חלק שביעי, זקהיים, אברהם ב"ר משה נתן, ירושלים, תרצד
§נטפי נאומים, ר' יהודה לעווינזאהן, ניו יורק תש"ג, מאמרים כוללים ענייני הטפה ודרוש, 188 עמ', 4MB
§ניצוצי אור, ר' יעקב הורוויץ, ניו יורק תרצ"ו, 120 עמ', 3MB, דרשות
§נעימה קדושה, 3MB, זאלקווא - תקמ"ב דרשות
נפוצות יהודה, דרושים, מוסקטו, יהודה בן יוסף, ויניציאה שמ"ט, יד + רלט דפים, ჶממקור אחר, 253 עמ', 58.5MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, ממקור אחר
§נפוצות יהודה, ר' יהודה מוסקאט"ו, 22MB, ווארשא תרל"א, דרשות
נפלאות חדשות,דרושים, ר' נח ליפשיץ, הוראדנה תקנ"ז
§נפש אדוניה, שמעלצער, אדוניה, סאיני, תרצד, דרשות, עם חידושי סוגיות וחידושים בדיני מקואות
§נפש דוד ונפש חיה, פלקלס, אלעזר בן דוד, פראג, תקע"ב, דרשות, 15 עמ', 1MB
§נפש יהודה, רבי יהודה זאב ב"ר שלמה ריזב"ש, ווילנא, תרע"א, דרשות
§נר למאה [ב"ח], ר' אלטער משה אהרן הלוי לעווי, 13MB, פיעטרקוב תרע"ב, דרשות
§נר מערבי, עטיאה, מנחם, ירושלים, תרצב, דרשות, 251 עמ', 22MB
§נתיבות שלום, ר' עזרא הבבלי , 10MB, קושטאנדינא תק"ז, דרשות, ממקור אחר
§נתיבי עם - דרשות, עמרם אבורביע, רחובות אשקלון מיתר, 5777
§סעודת מצוה, ר' דניאל טירני, 14MB, ויניציאה תקנ"א דרשות, ממקור אחר, ממקור אחר
§ספר הדרשות, ר' שמריהו ליב הווויץ, 13MB, ניו יורק 1925
§ספר החיים והשלום - חלק ראשון, הדאיה, שלום ב"ר חיים, תרצז, דרשות
§ספר החיים והשלום - חלק שני, הדאיה, שלום ב"ר חיים, ירושלים, תרפו
§ספר הפליט, ברודא, זאב וואלף, ירושלים, תשיג, דרשות
§ספר הצקלון, ר' שמואל הלוי בלום, ניו יורק תרס"ד, 56 עמ', 1MB, דרשות
§ספר מאיר - זכרון ישעיה, ר' מאר בר ישעיה אבאוויץ, דרשות, ווילנא, תרעב
§ספר עזרא, טראב, עזרא הכהן, ירושלים, תרעג, 275 עמ', 37MB, דרשות. מעמ' 242 - שו"ת, ממקור אחר, 22MB
§משה עבד, דרשות, קורקידי, משה עבד, אזמיר, 5642, 235 עמ'. מעמ' 163 - ספר ההקדמות - ליקוטים כסדר א"ב
§עבודת ה', מענדילאוויץ, שניאור זלמן, ירושלים, תרמד, דרשות, עם ליקוטים ודברי מוסר
§עדות ביהוסף, קוקיס, יוסף ב"ר אליהו חיים, ווארשא, תרעג, דרשות
§עדות ביעקב, ר' יעקב מאיר שפילמאן , 12MB, לעמבערג תרל"ט, דרשות
§עדן בגן, ר' נתנאל ב"ר שנאר מזאמושטץ, בילגורייא, תרעא, דרשות
§עדן גנים, טריווש, הלל דוד ב"ר עוזר הכהן, ווארשא, תרנא, דרשות וביאורים
§עוז מלך, וינגוט, אפרים שלמה זלמן ב"ר מיכאל דוב, ווארשא, תרנז, דרשות
§עוללות אפרים, ר' לונטשיץ, שלמה אפרים ב"ר אהרן, לובלין, שנ, דרשות
§עולת חודש, ר' אלעזר ב"ר דוד פלקלש, פראג, 5545, 236 עמ', 10MB, דרשות. מעמ' 221 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 240 עמ', 8MB
§עולת החדש, דרשות, ר' חיים יעקב, פרעמישלא, תרלג
§עולת חודש, ספיר, סיני בן אלעזר, לעמבערג, תרי"ד, דרשות
§עולת שמואל, ר' שמואל באסקין, ניו יורק תשכ"ה, 292 עמ', 9MB, דרשות
§עונג יום טוב, ר' רפאל יו"ט ליפמאן היילפרין , 13MB, פיעטרקוב תרס"ו, דרשות
§עונג שבת, אלתר, משה ב"ר אברהם, פיעטרקוב, תרצד, דרשות
§עזרת ישראל, ליפסקי, ישראל ב"ר צבי הכהן, ביאליסטוק, תרצ, דרשות
§עטרת זהב, ר' אליעזר אדירים, סרטוגא תרע"ט, דרשות
§עטרת חכמים, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, ווילנא, תרעא, דרשות, עם פירוש על אקדמות
§עטרת צבי, חריף, צבי הירש, פיעטרקוב, תרסח, דרשות לשבת הגדול ולשבת תשובה, עם "תפארת צבי" - תולדות המחבר
§עטרת צבי, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, ווארשא, תרנח, דרשות
§עטרת שושנים, וואלדבערג, שמואל, לבוב, תריד, דרשה לכבוד הקיסר פרנץ יוסף
§עין ימין, ר' חיים יצחק אלגאזי, 5MB, שאלוניקי תקפ"ב, דרשות, ממקור אחר, ממקור אחר
§עינות מים, ר' עזרא מלכי , 17MB, שאלוניקי תקע"א, דרשות
§עינות מים, בודק, מנחם מענדל מלבוב, לבוב, תרטז, ביאורים בדברי חז"ל, בארבעה עשר דרשות
§עינות מים, ר' יוסף אלחנן ב"ר מאיר לבית הלוי מסייני, ווארשא, תרטז, דרשות, 86 עמ', 7MB, ממקור אחר, 90 עמ', 6MB, ☼ממקור אחר
עיר דוד, דרושים, ר' דוד במהור"ר אריה ליב לידא, אמשטירדאם תמ"ג, 15 עמ', 4.8MB
§עיר שושן, שטיין, אליעזר ליפמן, פרשבורג, תרט, דרשות עם שו"ת
עליית קיר קטנה, קוזין, לוי, ויניציאה שצ"ו-ת"ג
§עלים לדוגמא, ברעוודא, דוד, באלטימאר, תרעב, 24 עמ', 1MB, דרשות על חיי החברה והמשפחה
§עם מרדכי, עזראן, מרדכי, ירושלים, תרצג, דרשות
§עמוד הימיני, ר' אברהם ב"ר אשר אנשיל, מינסק תקע"א, 130 עמ', 9MB, דרשות, על יראה, תורה, עבודה, גמ"ח, ענוה, תשובה ומנוחת הצדיקים, ממקור אחר
§עמודי חיים, ר' חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ה, 333 עמ', 26MB, דרשות
§עמק השידים, ר' משה הלוי הורוויץ , 17MB, קארעץ תקע"ט, דרשות
§עמר נקא, עידאן, מכלוף, ג'רבה, תשט, דרושים, 194 עמ', 10MB
§ענף שלמה, ר' עזריאל נחמי' פלאקס, ניו יורק תרס"ו, 84 עמ', 3MB, דרשות
§עץ הדס, סטאווסקי, דובער, תל אביב, תרפו, דרשות
§עצי עדן, רבי יהודה ליב מרגליות, פרנקפורט דאודר, תקס"ב, 61 עמ', 6MB, דרשות, ממקור אחר, 60 עמ', 3MB, ☼ממקור אחר
§עצי עדן, מרגליות, יהודה ליב בן אשר זליג, פרנקפורט דאדאר, תקסב
§עצי עדן, מרגליות, י"ל, קניגסברג, תריח, דרשות
§עשרה למאה, צבי הירש ב"ר יהודה ליב מווידיסלב, ברלין, תקסא, דרשות
§עשרה למאה, ר' צבי הירש מוואדיסלאוו, זולקווא, תקס"א, 45 עמ', 3MB, דרשות §ממקור אחר
§עשרה למאה, ר' צבי הירש ב"ר יהודה ליב מווידיסלב, לבוב, תריח, 78 עמ', 3MB, דרשות
§עשרה למאה, ר' צבי הירש ב"ר יהודה ליב מווידיסלב, ווארשא, תרלד, 69 עמ', 2MB, דרשות
§עתרת יצחק, ר' יצחק סאוויצקי, לינן תרע"ז, 50 עמי', 1MB, דרשות
§פאר ישראל, ר' יעקב לעוויט, שיקגו תרצ"ב, 182 עמ', 7MB, דרשות
§פטר רחם, אבן נאים, רפאל חיים משה, ירושלים, תרעג, 264 עמ', 19MB, דרשות. מעמ' 195 - ליקוטים. מעמ' 203 - דרושלשבת הגדול. מעמ' 210 - ליקוטים
§פלגי מים, טננבוים, זאב וואלף, אופן, תרו, 184 עמ', 19MB, דרשות. ההסכמות וההקדמה - בעמ' 183-184
§פלגי מים, רבי שמעון אבקציץ, לאנדאן, תרס"ו, 124 עמ', 4MB, דרשות. מעמ' 65 - "אך טוב לישראל" - חידושי מסכתות. מעמ' 112- על התורה. מעמ' 120 - על נ"ך
§פני אהל מועד, ר' אברהם ענתיבי, 11MB, ירושלים תשי"ט דרשות
§פני אליהו, הארשאווסקי, אליהו, דרוהוביטש, תרמה, 192 עמ', 13KB, דרשות לשבת הגדול ולשבת תשובה. מעמ' 155 - חידושי סוגיות
§פני שאול, חדאד, אבא שאול, ג'רבה, תשח, 172 עמ', 8MB, דרשות לשבת תשובה, לראשי חדשים, לשבת זכור, שבת הגדול
§פני שלמה, ר' שלמה אמארילייו, 12MB, שאלוניקי תע"ז דרשות, ჶממקור אחר §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§פנינים יקרים א, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ה, 45 עמ', 1MB, דרשות
§פנינים יקרים ב, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ו, 44 עמ', 1MB, דרשות
§פנינים יקרים ג, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרע"ו, 52 עמ', 1MB, דרשות
§פנינים מספרות הדרוש, ר' שמריהו ליב הורוויץ, ברוקלין, 1937
§פעולת צדיק, ר' אליעזר בריש, פיעטרקוב תרפ"ט, 328 עמ', 20MB, דרשות
§פרדס הבינה [מטעי משה], ר' משה אהרנסאהן, 14MB, אמסטרדאם - תר"ב דרשות ע"ד הגיון ומחקר
§פרדס החכמה, ר' משה ב"ר אהרן מסלאנט, סדילקוב תקצ"ו, 213 עמ', 22MB, דרשות
§פרדס יחזקאל, גוטמן, מתתיהו יחזקאל ב"ר שלום, מארגהיטא, דרשות
§פרדס יחזקאל, גוטמן, מתתיהו יחזקאל ב"ר שלום, מארגהיטא, תרצז
§פרח לבנון א, בעריכת ר' אליעזר ליפא ווייסבלום, ניו יורק תרע"ח, 66 עמ', 2MB, דרשות מחכמים שונים
§פרח לבנון, ווייסבלום, אליעזר ליפא ב"ר ישראל חיים, ווארשא, תרפח, דרשות לשבתות ויו"ט, עם חידושים
§פרחי גנים, ר' משה אריה הכהן, קובנה, תרצא, 94 עמ', 5MB, דרשות
§פרי הגפן, ר' טובי' גפן, אטלנטא, 1995, 53 עמ', 2MB, דרשות, מלוקטות מתוך כתביו. עד עמ' 19 - לקט כתבים. מעמ' 49 - אנגלית
§פרי חיים, ר' חיים קנאללער, 14MB, פרעמישלא תרמ"ג, דרשות, 225 עמ'
§פרי יחזקאל, ר' משה שמעון זיוויטץ , 8MB, ירושלים תרס"ח, חומר לעניני דרוש, 207 עמ', עם קונטרס תקנת עגונה, ממקור אחר, 211 עמ'
§פרשת דרכים, רוזאניס, יהודה, ויניציאה, תקב, ממקור אחר
§פרשת דרכים, ר' יהודה רוזאניס, ורשה תרל"א
§פרשת דרכים, רוזנס, יהודה בן שמואל, ווארשא, 5641
פרשת דרכים, דרשות ודרושים, 1881, וורשה, ר' י-הודה רוזנס
§פרשת דרכים, רוזנס, יהודה בן שמואל, ירושלים, תשנב
§פרשת דרכים זוטא, רבי יעקב צבי יאליש, קראקא, תרמ"ה, 131 עמ', 7MB, דרשות. מעמ' 112 - "זכר צדיק לברכה" על המחבר
§פתח אליהו חלק א, רבי אליהו ילוז, ירושלים, תרנ"ו-צ"ב, 287 עמ', 15MB, דרשות, עם מפתח נושאים אלפאביתי
§פתח אליהו חלק ב, רבי אליהו ילוז, ירושלים, תרנ"ו-צ"ב, 343 עמ', 22MB, דרשות. מעמ' 110 - "דבר תורה" - על התורה. מעמ' 292 - "זמירות ישראל" על תהלים. מעמ' 340 - ליקוטים
§פתח הבית - גינת הביתן, טיקטין, אברהם, ווארשא, תרעו, 49 עמ', 3MB, דרשות. מעמ' 34 - דרשות מר' אלעזר הכהן אטב"ד סוכאטשוב. מעמ' 42- דרשה מר' דודב מיזלש
§פתחי עולם, גולדשטיין, מרדכי זאב ב"ר אריה דוב, ווילנא, תרמג, דרשות
§צבי וחמיד, הירש, צבי יחיאל סגל, מישקאלץ, תש, דרשות
§צבי תפארת, טאקסין, מנחם צבי ב"ר אריה, פיעטרקוב, תרסא, דרשות למועדים
§צבי תפארת, יפה, צבי דוד ב"ר בנימין, פיעטרקוב, תרע, 54 עמ', 3MB, דרשות.מעמ' 52 - חידושים על יבמות ועל כתובות
§תפארת צבי - דרשות, קארנמעהל, נחום צבי בן מרדכי, ירושלים, 5772
§צדה לדרך, ר' שלמה בצלאל צדיקאוו [למשפחת גליקמאן], 1MB, באלטימאר תרנ"ו, דרשות
§צדה לדרך, שלעזינגער, דוד, ברסלויא, תריא, דרשה בדברי הלכה ואגדה, 12 עמ', 490KB
§צוף דבש, לוין, בנימין דוד ב"ר שמשון רפאל הלוי, ווארשא, תרנט, דרשות
§צוף דבש, רבי יצחק פרחי, ליוורנו, תר"ט, 193 עמ', 9MB, דרשות. מעמ' 138 - פיוט. מעמ' 142 - "אמרי נועם" - על בראשית
צוף דבש, ר' יצחק פרחי, ליוורנו תרט
§צמח השדה, ר' נתן פריידער, 2MB, פרעשבורג תר"ח, דרשות שונות בביאור מקראות ומאמרי חז"ל, 109 עמ', ממקור אחר, 17MB, 107 עמ'
§צפנת פענח חדש, ר' יוסף ב"ר משה אשכנזי, פפד"א, תנד, 117 עמ', 8MB, דרשות, ჶממקור אחר, §ממקור אחר
§צפנת פענח חדש, ר' יוסף ב"ר משה אשכנזי, לבוב, תרנא, דרשות
§קהלת שמואל, ר' שמואל, 4MB, פיעטרקוב תרע"ד, דרשות
§קובץ נאומים, ר' מרדכי דאקטאר, 7MB, ניו יורק 1922
§קול אמר קרא א, רבי יוסף חיים קרא, ווילנא, תרנ"ה, דרשות
§קול אמר קרא ב, רבי יוסף חיים קרא, ווילנא, תרנ"ה
§קול אמר קרא ג, רבי יוסף חיים קרא, ווילנא, תרנ"ה
§קול אמר קרא ד, רבי יוסף חיים קרא, ווילנא, תרנ"ה
§קול אומר קרא-חלק ראשון, קרא, יוסף חיים ב"ר יצחק זעליג, ווילנא, תרנה
§קול אומר קרא-חלק שני, קרא, יוסף חיים ב"ר יצחק זעליג, ווילנא, תרנה
§קול אומר קרא-חלק שלישי, קרא, יוסף חיים ב"ר יצחק זעליג, ווילנא, תרנה
§קול אומר קרא-חלק רביעי, קרא, יוסף חיים ב"ר יצחק זעליג, ווילנא, תרנה
§קול אומר קרא-חלק חמישי, קרא, יוסף חיים ב"ר יצחק זעליג, ווילנא, תרנה
קול יהודה, דרשות, ר' חיים יהודה ישראל, שלוניקי תקצב. מעמ' 287 - שו"ת. מעמ' 299 - על התורה ונ"ך. מעמ' 386 - ליקוטים
§קול יעקב, ר' יעקב שאול, 18MB, אזמיר תק"כ, דרשות
§קול יעקב, מרגלית, יעקב קאפיל ב"ר צבי, ויניציאה, 5418, דרשות עם קינה על חכמי פולניה ההרוגים
§קול יעקב, מרגלית, יעקב קופל בן צבי, אמשטרדם, תסח, דרשות
§קול יעקב, ר' יעקב אביגדור, נאום לחנוכת בית כנסת, מכסיקו, תשטז, 41 עמ', 1MB
§קול צהלה, הורביץ, צדוק הלוי, ווילנא, תרעא, דרשות
§קול קהל ישראל, ירושלים תרפ"א, נאומים בכנס אגודת ישראל בבית המדרש בשבבתי מחסה שבירושלים, 21 עמ', 1MB
§קול שופר, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תר"צ, דרשות לימים נוראים ולכל ימות השנה, 44 עמ', 1MB
§קול שמחה, פאלטראוויץ, שמחה, ירושלים, תרעג, דרשות
§קולי יעקב, מאיר ב"ר יצחק מקופנהגן, המבורג, 5563, דרשות, ממקור אחר
§קטרת סמים-חלק ראשון, סאגאלאוויץ, יחיאל משה, פיעטרקוב, תרצ, 142 עמ', 9MB, דרשות
§קנה חכמה, ר' יהודה ליב פאחאוויצער, 5MB, פפד"א תמ"א, דרשות, ממקור אחר
§קניני קדם-חלק א, ניסנבוים, יצחק, ווארשא, תרצא, דרשות
§קניני קדם-חלק ב, ניסנבוים, יצחק, ווארשא, תרצא
§קרית מלך, סופר, שמחה, וינה, תרטו, דרשות בשלומו של הקיסר פרנץ יוס
§קרית ספר, חזקיהו ב"ר שבתי, ירושלים, תרנה, 20 עמ', 1MB, דרשה להכנסת ס"ת
§קרן הצבי, כהן, בן ציון ב"ר יעקב, ג'רבה, תרפד, דרשות, עם מעשיות ומשלים
§קרן יהושע, אפשטיין, יהושע ב"ר נחמן, ווארשא, תרנז, דרשות לשבת תשובה ושבת הגדול
§קרן לדוד, מעובדיה, מצליח יחיאל בן משה דוד, ליוורנו, תקצח, 159 עמ', 9MB, דרשות
§קשת יהונתן עם חצי יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, לבוב תקמ"ד, 64 עמ', 6MB, דרשות והספדים
§קשת יהונתן עם חצי יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, ווארשא, תרל"ג
§קשת יהונתן עם חצי יהונתן, רבי יהונתן אייבשיץ, פיעטרקוב, תרעד
§ראש אמיר, ליוון, מאיר ב"ר טוביה מקריזבורג, ווילנא, תרכט
§ראש אמיר, דרשות, ליון, מאיר בן טוביה, ירושלים, 5768
ראש דברי שיר, ר' שלמה יהודה ליב רפפורט, טהארן תרלז, דרשה
§ראש דוד, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), מנטובה, 5536, דרשות, 313 עמ', 50MB. מעמ' 307 - מפתח מקורות
§ראשון לציון-חלק ראשון, דרויאן, אליקום געציל אליעזר, ווילנא, תרעג, דרשות. מעמ' 56 - חידושי מסכתות והדרנים.
ראשית ביכורים, ר' חנוך בר אברהם, דרשות, פפד"מ תסח, 68 דפים, §ממקור אחר, 4MB, ממקור אחר
§ראשית בכורים-חלק ב, בורוכוב, דובער הכהן, ירושלים, תרצב, דרשות, 47 עמ', 2MB
ראשית דעת, דרושים חדשים על התורה ועל ההשגחה ועל התשובה, ר' משה בן יעקב אלבלדה, ויניציאה שמ"ג, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
§רב פנינים א, ברדוגו, רפאל בן מרדכי, קזבלנקה תשל, דרשות
§רגש אמרינו, באיארסקי, גרשון מאיר ב"ר אברהם, ווילנא, תרנח, דרשות, 168 עמ', 14MB
§רגש לב, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ו, דרשות, 43 עמ', 1MB
רווח והצלה, ר' שאלתיאל בן אברהם, ליורנו תקפז, 49 דפים, דרשות
§רוח יעקב, פארט, משה יעקב, נ"י, תרסה, דרשות, 39 עמ', 1MB. מעמ' 15 - באידיש
§רוח יעקב, 9MB, ליוורנו תרמ"א, דרשות
§רני ושמחי, צורייאנו, נסים רפאל יצחק, אזמיר, תרלט, דרשות, 328 עמ', 43MB
§שארית יעקב, ר' יעקב מאטאלון, 26MB, שאלוניקי שנ"ז, דרשות, ממקור אחר
§שארית יעקב א, רבי יעקב הכהן טראב -מסלתון, ירושלים, תר"ץ-צ"ב, 145 עמ', 17MB, דרשות
§שארית ישראל, רבי משה ברבי אליהו ישראל, שאלוניקי, תקע"ה, 75 עמ', 6MB, דרשות. מעמ' 68 - ליקוטים על התורה. בסופו מפתח מקורות, ממקור אחר, 70 עמ', 9MB
§שארית ישראל, קולמישקי, ישראל צבי, ווילנא, תרסד, 51 עמ', 3MB, דרשות. מעמ' 28 - הספדים. מעמ' 34 - "כבוד חופה" על שיטת הרמב"ם שחופה לא קונה. מעמ' 36 - "פליטת סופרים" - אוסף חידושים באגדה
§שבט מישור, פרייא, מאיר ליב, מיכאלעוויץ, תרצד, 17 עמ', 739KB, דרשות
§שבט מישור-חלק ב, פרייא, מאיר ליב, גראסווארדיין, תשג, 153 עמ', 6MB, דרשות. מעמ' 103 - "יפה לנר" - חידושי סוגיות והלכה בענייני חנוכה
§שבט מישור חוב' ג-ד, פרייא, מאיר ליב, טירנוי, תרצז, 48 עמ', 2MB, דרשות, כולל דרשות לסוכות ולשמחת תורה
§שביב המאיר, וועליטאווסקי, שלמה ב"ר יהושע דובער, ווילנא, תרסח, 179 עמ', 12MB, דרשות
§שביל הזהב, ר' ברוך הכהן קאהן, ניו יורק תרס"ג, 92 עמ', 3MB, דרשות. מעמ' 72 - מאמרים מלוקטים - ביאורי אגדות
§שבילי הרגש, ר' מתתיהו גורדון, ניו יורק תש"א, 112 עמ', 3MB, דרשות והגיונות
§שבעה קני מנורה, ר' בנימין מאיר ב"ר אלחנן, ברדיטשוב, תרנח, 129 עמ', 9MB, דרשות. בסוף הספר 3 עמודים השיכים אחרי עמ' 41
§שבתי יצחק ח"ד, דרשות, לרנר, יצחק שבתי בן אריה ליב, לייקווד, 5771
§שיח אליעזר, ר' אליעזר ראנין, 6MB, ווילנא תרס"ו, דרשות
§שיח יצחק, חבר, יצחק אייזיק ב"ר יעקב, ווילנא, תרעב, 88 עמ', 6MB, דרשות. מעמ' 78 - ליקוטים
§שיח יצחק, חבר, יצחק אייזיק ב"ר יעקב, קיידאן, תרצט, 206 עמ', 13MB, דרשות
§שכל טוב-חלק ראשון, אבוחצירא, דוד, ירושלים, תרפג, 254 עמ', 13MB, דרשות
§שכל טוב-חלק שני, אבוחצירא, דוד, ירושלים, תרפג, 273 עמ', 14MB, דרשות
§שלהבת אש, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפ"ז, 34 עמ',908KB, דרשות. מעמ' 25 - דברי מוסר בענייני מוות
§שלחן הטהור, חזן, שלמה, ירושלים, תרמו, 312 עמ', 43MB, דרשות והספדים
§שלמי יוסף, לוין, שלמה יוסף, בילגורייא, תרפו, 224 עמ', 12MB, דרשות. מעמ' 212 - הדרנים על קידושין וסדר קדשים
§שלשים דרושים, ר' אברהם יצחק דזובאס, פיעטרקוב, תרפב, על שבת הגדול ושבת תשובה
§שם טוב, דובינסקי, שמעון מרדכי ב"ר ישעיה, ווילנא, תרעג, 79 עמ', 5MB, דרשות. מעמ' 46 - על ב"ק
§שם עולם, ווראניק, מיכאל, ברסלויא, תרו, 63 עמ', 7MB, דרשות. מעמ' 55 - חידושי הלכה
§שמח לבי, ר' שלום משה חי גאגין, 17MB, ירושלים תרמ"ד, דרשות
§שמחה לאיש, שונשול, חיים, אזמיר, תרכ, 228 עמ', 28MB, דרשות, עם מפתח מקורות. מעמ' 205 - ליקוטים
§שמחת הגיון ג, ר' שמחה פאלטראוויץ, בופולו תרס"ג, 131 עמ', 4MB, דרשות. מעמ' 78 - "לקוטי חמד" - ליקוטים על התורה. מעמ' 87 - ליקוטי שושנים - על מסכתות. מעמ' 95 - הדרן על נדה. מעמ' 111 - באנגלית
§שמחת כהן - א, דרשות ושו"ת וענייני קבלה, אלחדאד, מסעוד בן דוד הכהן, ירושלים, 5681
§שמן אפרסמון, דרשות לבר מצוה, נישואין, מילה,חלאק ול"ג בעומר, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי, ירושלים, 5776
§שמן ראש, שאקי, רפאל אברהם, קושטא, תקצ"ט, 116 עמ', 11MB, דרשות. מעמ' 68 - על התורה ונ"ך. מעמ' 88 - חידושים על התלמוד ומדרשים. מעמ' 93 - "אהבת דוד" - דרשות מבנו ר' דוד. עםמפתח מקורות, ממקור אחר
§שמן תורק, ר' שלמה מיכאל נעכעס, פיעטרקוב, תרעו, 90 עמ', 4MB, דרשות. מעמ' 75 - דרוש למען הציונות, עם מחיקות בכתב יד
§שמנה לחמו א-ב, רבי אשר אנשיל, דעסא, תסא, 137 עמ', 11MB, דרשות. בעמ' 78 מתחיל חלק ב. ממקור אחר, ממקור אחר, 146 עמ', 9MB
§שמנה לחמו-חלק ראשון, אשר אנשיל בן יצחק, דעסא, תס, 76 עמ', 6MB, דרשות על שבת ומועדים
§שמנה לחמו-חלק שני, אשר אנשיל בן יצחק, דעסא, תס, 60 עמ', דרשות לפי זמני האדם
§שמנה לחמו א-ב, רבי אשר אנשיל ברבי יצחק, פודגורזה, תרנ"ז, 135 עמ', 8MB, דרשות. חלק ב מתחיל בעמ' 76. מפתח לכל חלק בסוף כל חלק
§שמנה לחמו א-ב, ר' אשר אנשיל, בילגורייא, תרע, 151 עמ', 9MB, דרשות. חלק ב מתחיל בעמ' 84. מפתח לח"א בסוף ח"א. בסוף ח"ב בספר המקורי אין מפתח (כנראה), והודבק כאן המפתח לח"ב של מהד' תרנ"ז, ולכן מספרי העמודים לא מתאימים
§שמעו מוסר, רבי שמעון בן כליפה הכהן, גרבה, תשי"ב, 41 עמ', 2MB, דרשות על התשובה
§שמשא דשמואל, בראמזאהן, שמואל יעקב ב"ר צבי הירש, גראיעווא, תרסג, 50 עמ', 2MB, דרשות על "המונע הלכה מפי תלמיד" ועל "אין מזל לישראל"
§שנות ימין ח"א, רבי מיכאל יעקב ישראל, אזמיר, תרט"ו, 391 עמ', 29MB, דרשות, עם מפתח מקורות
§שני אליהו, ר' אליהו ישראל, 17MB, ליוורנו תקס"ו דרשות, ממקור אחר
שני אליהו, ר' אליהו ישראל, ליורנו תקסו, 96 דפים
שני עפרים, ר' צבי הירש ברוד, פראג תקפה, 49 דפים, דרשות
§שנים עשר דרשות, ר' קצנלנבויגן, שמואל יהודה ב"ר מאיר מפאדווה, ויניציאה, שנד
§שנים עשר דרשות, קצנלנבויגן, שמואל יהודה ב"ר מאיר מפאדווה, לבוב, תקנח, 84 עמ', 8MB
§שנים עשר דרושים למהר"י מינץ, מינץ, יהודה (מהר"י), ירושלים, תשיט
§שער הדרושים [חמדת ימים], 4MB, הוראדנא תקס"ז, דרשות
§שער יוסף, ר' יוסף ווילדמאן חבר, 8MB, יוהאניסבורג תרי"ב, דרשות ע"ד מוסר, 133 עמ', 8MB
שערי שמים - שערי חכמה, ר' יחיאל מיכל סגל, פראג תלה, 104 דפים, דרשות
§שפת הנחל, ר' יהושע אייזיק שפירא, יוהניסבורג תרי"ט, דרשות לשבתות ומועדים, 185 עמ', 13MB
§שפתי רננות, רבי רחמים אריה אברהם ארייאש, אזמיר, תרכ"ב, 229 עמ', 15MB, דרשות. מעמ' 147 - ליקוטים לאהע"ז וחו"מ. מעמ' 160 -פיוטים. מעמ' 162 - "קול רנה" - דרשות. מעמ' 195 - ליקוטי הש"ס ופוסקים. עם מפתח נושאים ומפתח מקורות
§שרגי טובא, הוצאה שלישית, רבי אייזיק לייב ספיר, ווילנא, תרס"ט, 149 עמ', 10MB, דרשות
§שרגי נהורא, ספיר, יצחק יהודה, פתח תקוה, תרפז, 116 עמ', 5MB, דרשות. מעמ' 112 - חידושי הלכה
§שרגי נפישי, ספיר, יצחק יהודה ב"ר שרגא עזריה, ווילנא, תרסח, דרשות לימים נוראים ולמועדים, עם "ליקוי המאורות" - הספדים. חלק מהדרשות מופיעות גם בספרו ציון לנפש יקרה. שרגי נפישי א ע"א - ב ע"ב = ציון לנפש יקרה ט ע"א-יא ע"א. שרגי נפישי כו ע"ג-כז ע"א = ציון לנפש יקרה יא ע"א-יב ע"ב. שרגי נפישי נא ע"ג - נג ע"ג = ציון לנפש יקרה ו ע"ב-ט ע"א
שתי ידות, דרושים, ר' אברהם חזקוני, אמשטרדם, תפ"ו, 260 עמ'
§תאמי צביה, בלוך, צבי הירש ב"ר שמעון הכהן, קניגסברג, תרכא, 148 עמ', 14MB, מאמרי דרוש, ☼ממקור אחר
§תהלה לדוד חלק א, אמאדו, דוד, שאלוניקי, תקצ"ה, 356 עמ', 48MB, דרשות, עם מפתח מקורות. בין עמודים 333 ו-336 חסרים כמה עמודים
§תהלה לדוד חלק ב, אמאדו, דוד, שאלוניקי, תקפ"ג, 272 עמ', 33MB, דרשות, עם מפתח מקורות. מעמ' 262 - דרשות. בעמ' 272 מצולם דף קיג, שלא במקומו.
§תוכחת חיים, ר' משה יצחק בר' נח דרשן (קלעמער מגיד), ווילנא, תרנז, 136 עמ', 6MB, דרשות
תוכחת מגולה, ר' וואלף בר יוסף, דרשות, 176 עמ', 43.1MB. מעמ' 113 - בעברית, ועד אז בגרמנית
§תוכחת מגולה, ר' וואלף בר' יוסף, המבורג, 5544, 64 עמ', 1MB, דרשות, ממקור אחר, 62 עמ', 1MB
§תולדות בצלאל, ליעווקאווסקי, שמחה ב"ר בצלאל, אודיסה, תרנד, 62 עמ', 4MB, דרשות
§תולדות יצחק חלק א, ר' יצחק סאדין, ברוקלין תרפ"ד, 91 עמ', 1MB, דרשות
§תולדות נח, ר' נח ב"ר שמעון מלובראנץ, ווארשא, 5590, 163 עמ', 11MB, דרשות, ממקור אחר, 9MB
§תולדות נח, רבינוביץ, נח ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרמב, דרשות
§תולדות נח-חלק ב, רבינוביץ, נח ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרמט
§תולדות נח-חלק ג, רבינוביץ, נח ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרנח
§תולדות נח-חלק ד, רבינוביץ, נח ב"ר יחיאל מיכל, ווילנא, תרסב
תולדות נח, ר' נח רבינוביץ, וילנא תרמט, דרשות
תומר דבורה, דרשות, ר' מרדכי יצחק רבינוביץ, וילנא תרפט
§תועפת ראם-ספר ראשון, וויטקינד, אברהם משה מסעלוב, ווארשא, תרעג, דרשות
§תועפת ראם-ספר שני, וויטקינד, אברהם משה מסעלוב, קובה, תרפד
§תועפת ראם-ספר שלישי, וויטקינד, אברהם משה מסעלוב, פיעטרקוב, תרפח
§תועפת ראם-ספר רביעי, וויטקינד, אברהם משה מסעלוב, קיידאן, תרצג
§תורת חיים, תרשיש, חיים צבי, נ"י, תשא, 63 עמ', 1MB, דרשות ולמועדים ולאירועים שונים, הספדים והדרנים
§תורת חסד, ר' יעקב בן יהודה, ירושלים, תרנט, 146 עמ', 9MB, דרשות. מעמ' 117 - על התורה. מעמ' 136 - על שיר השירים
§תורת ישראל-חלק הדרשות, ווידעצקי, ישראל ירמיהו, ס. לואיס, תרפז, דרשות
§תושע יאודה, רבי יאודה בנבנשת, אזמיר, תרי"ט, 307 עמ', 23MB, עם מפתח מקורות
§תחית ישראל, ר' ישראל יעקב הכהן יפה, מנצ'סתר, תרפז, 224 עמ', 13MB. מעמ' 200 - "הדרת ישראל" - הדרנים על שבת, פסחים, כתובות, נשים
§תכלת מרדכי, בנעט, מרדכי, לבוב, תרנב, 112 עמ', 11MB, דרשות. עד עמ' 12 - תולדותיו. מעמ' 71 -81 - ליקוטים על פסוקים. מעמ' 93 - חידושי סוגיות
§תמר דבורה, רבינוביץ, מרדכי יצחק אייזיק, ריגא, תרפט, 317 עמ', 20MB, דרשות
§תנובות ברוך ה, ר' ברוך צבי מאשקאוויטש, ירושלים תשל"ב, 268 עמ', 13MB, דרשות, הספדים והדרן לש"ס
§תנובות שדי, שפירא, יצחק דוד, פיעטרקוב, תרצא, 229 עמ', 11MB, דרשות. עד עמ' 31 - "עץ אבות" - מגילת יוחסין של המחבר
§תנחומא בר יצחק, אסטראוו, תנחום ליב ב"ר יצחק, ירושלים, תרפח, 134 עמ', 5MB, דרשות
§תפוחי זהב, יודלביץ, אברהם אהרן, ווארשא, תרנו, 84 עמ', 5MB, דרשות, ჶממקור אחר
§תפוחי זהב, הלר, צבי הירש ב"ר אריה, פרעמישלא, תרלד, 82 עמ', 3MB, דרשות, ჶממקור אחר
§תפארת יצחק, ווליקובסקי, זאב וואלף ב"ר יצחק אייזיק, פיעטרקוב, תרסח, דרשות
§תפארת משה, בלאה, משה מדוקלא, פיעטרקוב, תרצח, דרשות לחיזוק הדת והתעוררות על הגאולה
§תפארת צבי זאב, ר' צבי זאב מזבאריז, לבוב, תרנו, דרשות
§תפלת ישרים, אמדן, יעקב בן צבי, אלטונא, תקלה, 56 עמ', 4MB, דרשה על מדת הענוה בשררה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US