Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

ספרי קודש שונים

מדור זה כולל ספרים שלא היה אפשר להכניס לאחד המדורים האחרים, אם מפני שנושא הספר הוא ייחודי, אם מפני שהספר מקיף כמה נושאים ושייך לכמה מדורים, אם מפני שמדובר בספר באידיש ובשפות אחרות.

לחיצה על שם הספר מורידה את הספר למחשב שלך בשלמות , בתבנית PDF, כצילומים www.hebrewbooks.org מאתר.
אי אפשר להוריד חלקים בלבד.

לחץ על אחת מן האותיות שלפניך כדי להגיע לשמות הספרים המתחילים באותה אות:

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל

שפות שונות

אב בדעת, מאמרים, ר' אברהם וינרוט, הוצאת "פלדהיים" (תשע"ז)
§אבות ובנים בכתבי הקודש, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשיד, 223 עמ', 5MB, על זוגות של אב ובן בתנ"ך
§אבי הנחל, מאמרים שונים, פרחי, אברהם בן דניאל, ירושלים, 5703, 105 עמ', 6MB
§אביעה חידות, חמוי, אברהם, ליוורנו, תרלט, ביאורי מאמרי חז"ל, סגולות, רפואות וגורלות
§אביר יוסף, על התורה ומועדים, ריינמאן, יעקב יוסף בן אריה ליב, לייקווד, 5768
§אבן הבוחן - חידוד התלמידים, יעקב ב"ר ישראל צבי, ווארשא, תרנ"ו, שאלות לחידוד. מעמ' 58 - חידושים שונים. מעמ' 106 - עם חידושים על מס' פסחים ורמב"ם הלכות חמץ ומצה, 111 עמ', 4MB
§אבן הבוחן, שאלות לחידוד, ר' יעקב בר ישראל צבי, ורשה תרס"א, 111עמ', 4MB
§אבן המאיר, שטיין, מאיר, מונקאטש, תרס"ז, תולדות חכמי הונגריה, עם דרשות וחידושים מאביו ר' פנחס, ו"שבט שמעון" על פרקי אבות מר' שמעון סידן
§אבן ישראל, ברוין, ישראל ברוך, מארגהיטא, תרצ"ח, דינים לפדיון הבן ובר מצוה, ודרשות
§אבן שלמה, ביאורים בענין לשון המקראות, שמות נרדפים, פתוחות וסתומות וטעמי המקרא, שיינברגר, שלמה זלמן בן משה, בית שמש, 5775
§אבן שתיה, חידושים שונים, וולסון, ברוך, ירושלים, 5692, 49 עמ', 2MB
§אבן תושיה, ווארשא, תרס"ח, חידושי הלכות ואגדות, 87 עמ', 5MB
§אבני גזית, גליק, יוסף זעליג, פיטסבורג, תרעב, אגדה, דרושים, חידודים, שירים ומשלים
§אבני זכרון, יואלסון, אליהו, ריגא, תש, חידושי סוגיות, 91 עמ', 6MB. מעמ' 39 - "אלו ואלו דברי אלקים חיים" - על גילוח פאות הראש והזקן, ר' אברהם יואלזון. מעמ' 60 - "אורה ושמחה" - על חנוכה
§אבני זכרון, שפירא, יוסף, תל אביב, תשח, מאמרי חז"ל והערות בסדר א"ב
§אבני זכרון - א-טו, העתקים של כתובות עתיקות באבני זכרון בירושלים, גראייבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, ירושלים, 5688
§אבני יעקב, טאיער, יעקב זאב ב"ר יוסף הלוי, ירושלים, תרצז, על פסוקים ומאמרי חז"ל, עם ביאור על קידוש לבנה
§אבני כיס,חידושים ומאמרים, וולף, פינחס בן אביעזרי, ירושלים, 5773
§אבני קדש, על תנ"ך, ש"ס ומדרשים, אביטבול, שאול ישועה, ירושלים, 5694
§אבני שהם, זילברמן, שאול משה, אנטוורפען, בלגיה, תשנא, 198 עמ', 20, חידושים סדר מועד, רמב"ם הלכות שבת, ל"ט מלאכות, ושו"ע הל' עירובין
§אבני שהם, פרץ, אברהם ב"ר יעקב, שאלוניקי, תרח, 250 עמ', 25MB, חידושים על התלמוד. מעמ' 90 - על הרמב"ם. מעמ' 121 - על שו"ע. מעמ' 200 - על התורה. מעמ' 209 - על נ"ך. מעמ' 223 - ליקוטים על התלמוד והספד. מעמ' 235 - מפתח מקורות
§אבני שיש, שווארץ, שלמה יודא, בודפשט, תרצ"ז, על התורה ומועדים, ועל סוגיית חזקה דהשתא, 64 עמ', 3MB
§אבני שיש, שטייגער, שמואל יהודה, מונקאטש, תרפ"ח, על תנ"ך, 368 עמ', 13MB. מעמ' 75 - על נוסחאות בתרגומי נ"ך. מעמ' 130 - על רש"י על התורה ונ"ך. מעמ' 137 - הערות רשב"ם על רש"י. מעמ' 139 - חידושים בשרשי לשון הקודש. מעמ' 170 - מלים חדשות בעברית כתרגום למלים בגרמנית. מעמ' 175 - צירופי אותיות - שרשים לפי סדר א"ב. מעמ' 213 - חידושי בתלמוד בבלי. מעמ' 264 - חידושי מסכתות מהדורא בתרא.מעמ' 274 -ליקוטים מהירושלמי. מעמ' 289- ליקוטים מהזוהר. מעמ'306 - רעיונות על ענייני העולם.
§אבני שיש, על התורה ותלמוד, מועדים ועניינים שונים, שווארץ, שלמה יעקב, קרית יואל, 5777
§אבנים יקרות, שאיא, אברהם משה, מאנסי, תשסו, 293 עמ', 12MB, חידושי סוגיות ודרושי אגדה
§אבקת רוכל-חלק ראשון, אוחיון, יוסף ב"ר מרדכי, קזבלנקה, תשח, פירושים על מדרשי פליאה, אגדות ותנ"ך
§אבקת רוכל-חלק שני, אוחיון, יוסף ב"ר מרדכי, קזבלנקה, תשח
§אברהם אזכור, ר' אברהם פאלאגי, אזמיר, תרמט, ערכי דרוש והלכה עפ"י סדר א"ב. אח"כ פי' על אותיות דר' עקיבא, מדרש תנחומא, תנא דבי אליהו, ומגילת תענית, 205 עמ', 14MB
§אברהם בכל, אברהם חי בן אמוזג, ירושלים, תרצא, 55 עמ', 3MB, חידושי ש"ס, שו"ת, וסיפורי נפלאות על ר' מאיר בעל הנס
§אגדות מרדכי, זילברר, מרדכי ב"ר אהרן, וינה, תרמג, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§אגדת שמואל, אריפול, שמואל, ויניצאה, שלה, 26 עמ', 2MB, ביאור על מדרש על "אשרי תמימי דרך". מעמ' 12 - "יעלת חן" על שיר השירים. מעמ' 15 - "לב חכם" על קהלת. מעמ' 18 - "ווי העמודים" על מדרש תנחומא פ' וירא. מעמ' 20 - "לוית חן" - על מדרש תהלים על הפסוק "חלקי ה'".
אגודה אחת, מאמרים, יעקב שמואל טרכטמן, אודסה תרל, 152 עמ'
§
אגודת ישראל - מטעמי ברוך, ישראל ברוך ב"ר יעקב שלמה מסאכטשאוו, פיעטרקוב, תרפ"ג, חידושים שונים, 272 עמ', 27 MB
§אגרא דהספידא, ר' אברהם אבלי הכהן זעעלנפריינד, מונקאטש, תרמו, הספדים, חידושים בהלכה ובאגדה, ושו"ת, 243 עמ', 10MB
§אגרות בנין של שמחה, אגרות ומאמרים, אברהם שמחה בן נחמן - הלפרין, ירחמיאל ישראל יצחק (עורך), בני ברק, 5775, 101 עמ', 5MB
§אגרות דרב חיים יוסף דוד אזולאי, אזולאי, חיים יוסף דוד, הונגריא, תרפז, 80 עמ', 3MB,מתוך "הצופה לחכמת ישראל" שנה יא - תרפז
§אגרות הרב חיד"א, אזולאי, חיים יוסף דוד, ליוורנו, תרכז
§אגרות הרחיד"א ושליחי ארץ ישראל, עם מבוא מר' נאכט, דוד, ירושלים תרצ"ז, 25 עמ', 1MB, השער חסר
§אגרות ורשימות קהלות יעקב ח"ב, דברי תורה ועניינים שונים, בני ברק, תשסד, עם אמרות משה ח"ג, לר' משה זכריה ברזם
§אגרות ורשימות קהלות יעקב ח"ג, ר' ישראל יעקב קנייבסקי, בדברי תורה ועניינים שונים, בני ברק, תשסו, 313 עמ', 12MB, עם עניינים מתוך ספרי "זכרון שאול" לר' שאול ברזם, ו"אמרות משה" ח"ד הערות בעניינים שונים, ר' משה זכריה ברזם
אגרות יש"ר אל אחד ממיודעיו, חקירות בעניינים שונים, וינה תקצ"ד, ר' יצחק שמואל ריגיו, ☼ממקור אחר
אגרות שד"ל, פרשימישל תרמב, 9 כרכים
§אגרות שי"ר, רפפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים, פרזעמישל, תרמה, 334 עמ', 79MB, אגרות לשד"ל, עם הערות מר' שזח"ה וא"א הרכבי, ☼ממקור אחר
§אגרות שלומים, תבנית אגרות וחרוזים, אויגשבורג רצ"ד
§אגרת דברי אמת, לעמבערג, תשג, 24 עמ', 1MB, לעורר למאבק על היהדות ולגדור פרצות תועים
אגרת צער בעלי חיים, אברהם בער גוטלובר, זיטומיר תרכח, 34 עמ', נגד ס' חקר דבר
§אגרת ר' ישראל משקלאב לבני משה ולעשרת השבטים, אמשטרדם, תקצד
§אגרתא דחדוותא, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסח, מכתבים ואגרות בעניני הלכה דרוש ומוסר
§אגרתא דחדוותא- חלק חמישי, גרוס, מרדכי, בת ים, תשנד, בענייני הלכה, דרוש ומוסר
§אגרתא דחדוותא - ה, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשע, מכתבים בענייני הלכה ומוסר
§אגרתא דחדוותא - ד, מכתבים בענייני דרוש, הלכה ומוסר, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5769
§אגרתא דחדוותא - ט, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5772
§אגרתא דחדוותא - יא, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5772
§אגרתא דחדוותא - יד, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5774
§אגרתא דחדוותא - יח, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775
§אגרתא דחדוותא - יט, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775
§אגרתא דחדוותא - כ, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775
§אגרתא דחדוותא - כא, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775
§אגרתא דחדוותא - כב, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775
§אגרתא דחדוותא - כד, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5776
§אגרתא דחדוותא - כו, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5776
§אדני נסי, דרוש על נס הצלתו, משה בן אהרן מנשה, לובלין, 5434
§אהבת אמת א, קוידער, שמואל ליב, פראג, תקפט, מאמרים באגדה ובשמעתתא, 110 עמ', 10MB
אהבת דוד, ר' שלום דוד מאירוביץ, וילנא תרלא, וחלק ב, נאום דוד, וילנא תרלו, דרשות
§אהוביו של מקום, עצות למי שזכה לבנים, קקון, יוסף (ארגון מפתח של בנים), 5775, 60עמ', 6MB
§אהל אברהם - (אהלי צדיקים), ליקוטים מר' אברהם אביש אב"ד פפד"מ, עם תולדותיו, עם מכתב מר"ח מצאנז לבארון רוטשילד,ניו יורק, תשכד
§אהל אברהם, ר' אברהם צבי בן אליעזר הכהן כ"ץ קארפלס, מונקץ, תרנט, שו"ת וחידושי סוגיות, "ותכתוב אסתר" - דרשות והספד, "דברי משה" על מסכת ביצה ועל סוגיית תרומת חמץ, 180 עמ', 17MB, §ממקור אחר
§אהל יוסף, ר' יוסף בן אברהם מולכו, שלוניקי, תקטז, על השו"ע, הרמב"ם וש"ס, 210 עמ', 15MB
אהל יעקב, ר'יעקב שפירא אבד"ק טיטשין, פפד"א תעט, חידושי אגדות וחידושים על יו"ד, §ממקור אחר, 160 עמ', 20MB
§אהל ישראל, זאב וואלף ב"ר ישראל הלוי, ירושלים, תרעד, חידושים, 16 עמ'
§אהל מועד, לעססער, אברהם יעקב גרשון ב"ר עזריאל מאיר, שיקאגא, תרנז, "בית המדרש" - דרשות, מעמ' 296 - "חידושי בית המדרש" - חידושי סוגיות, 367 עמ', 19MB, ממקור אחר, 369 עמ', 6MB
§אהל משה, ברלין, משה יעקב יהושע ב"ר יהודה ליב, ווילנא, תרלו, חידושי תורה בהלכה ובאגדה, 136 עמ', 13MB
§אהל משה, דרצ'ינסקי, שמואל אביגדור ב"ר משה הלוי, ירושלים, תרצט, 104 עמ', 5MB, הערות על שאגת אריה. מעמ' 41 - הערות על עמק יהושע. מעמ' 79 - הערות על מהרי"ט אלגזי. מעמ' 96 - על חליבה בשבת
§אהל משה, תאומים, משה אבד"ק האראדענקא, לבוב, תרנט, על יו"ד ועל התורה, עם מכתב מיקירי העיר ליסא לרבם ר' יעקב מליסא, ותולדותיו, ודרוש "אש דת" מר' דוד תאומים, 62 עמ', 6MB
§אהל משה-חלק ראשון, טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, לובלין, תרפט, מאמרים ודרשות
§אהל משה-חלק שלישי, טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, לובלין, תרצ
§אהל משה-חלק שני, טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, לובלין, תרצ
§אהל משה, רבי משה אליעזר דאנאטה, בארדיאב, תרצ"ה, ליקוטים על תנ"ך ומאמרי חז"ל, 145 עמ', 11MB
§אהליך יעקב, על שידוכין, שלום בית וחינוך ילדים. עם "את עמלינו", על בניםנושרים. עם "מלאכת ה'" על העסקים בחינוך, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5761
§אומר ודברים, בלום, שמואל הלוי, נ"י, תרפג, ביאורים למאמרי חז"ל
§אוסרי לגפן יא, שינפלד, יהודה, מגבעת עדה, ירושלים, תשסה, ביאורים על סדר הפרשיות והיארצייט, שיעורי הלכה ושו"ת, §ממקור אחר
§אוסרי לגפן יב - ב, שינפלד, יהודה, מגבעת עדה, ירושלים, תשסז, על ויקרא-במדבר-דברים, שיעורי שביעית, ב"ב ושו"ת, §ממקור אחר
§אוסרי לגפן יג - א, שינפלד, יהודה, מגבעת עדה, ירושלים, תשסט, בראשית ושמות, שיעורי ב"ק וב"ב ושו"ת, §ממקור אחר
§אוסרי לגפן חלק יד א, על סדר הפרשיות והיא"צ, תשרי-י"ב באדר, יודה שינפלד, ירושלים, 5770, 388 עמ', 5MB
§אוצר בית חדש, ענייני חנוכת הבית בהלכה ובאגדה, והלכות ברכת ההודאה על בית חדש, שלמה שיינמן, ירושלים, 5783, 75 עמ', 2MB
§אוצר בלום, ווייסהויז, אהרן צבי, לבוב, תרעג, ביאורים לאגדות חז"ל
§אוצר בלום, מינצברג, פנחס מנחם ישעי', ירושלים תרפ"ט, על רבי עקיבא, 135 עמ', 7MB
§אוצר החיים, ברונרוט, חיים מרדכי ב"ר נתן צבי, פיעטרקוב, תרצ, דרשות ומאמרים
§אוצר החיים, ישועה הלוי, ירושלים, תרסח, חידושים על תנ"ך, ש"ס ורמב"ם, שו"ע, הגדה של פסח, ומגילת אנטיוכוס
אוצר החיים - אלה המצוות, מורה דרך, ר' זרח קדיש, פראג תקצב, ספר לימוד לנערים
§אוצר החסד קרן שמואל, ברינקר, דב נתן, ירושלים, תש, 134 עמ', 3MB. "שם משמואל" - תולדות ר' שמואל מסלנט.מעמ' 37 - על אוצר החסד קרן שמואל - קרן גמ"ח לזכרו. מעמ' 93 - על שכונת "קרית שמואל" על שמו
§אוצר המכתבים, מגדולי הדור, לכבוד חברת דובבי שפתי ישנים בהוסיאטין, מונקץ', 5659
§אוצר המספרים, זעליגמאן, ישראל ב"ר חיים דוד, נ"י, תשב, המספרים שבתנ"ך ובחז"ל
§אוצר הפלאות, מערכות בענייני נפלאות הבריאה, עם "יוצר בראשית" על בריאת גולם, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5781
§אוצר הקונטרסים מריח ניחוח חלק א, בעניינים שונים, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5775
§אוצר הקונטרסים מריח ניחוח חלק ב, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5775
§אוצר הקונטרסים מריח ניחוח חלק ג, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5777
§אוצר הקונטרסים מריח ניחוח חלק ד, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5778
§אוצר הקונטרסים מריח ניחוח חלק ה, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5779
§אוצר הקונטרסים מריח ניחוח חלק ו, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5780
§אוצר הקונטרסים מריח ניחוח ח"ז, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5782
§אוצר הקונטרסים מריח ניחוח חלק ח, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5782
§אוצר השירים, החבורים והדרשות של הרב יוסף חיים, בן יעקב, אברהם, ירושלים, תשנד
§אוצר השמחה - חלק א, גדרי שמחה בהלכה ובאגדה, רפאל ראובן סטוהל, האליוואוד, פלורידא, 5780
§אוצר השמחה - חלק ב, גדרי שמחה בהלכה ובאגדה, רפאל ראובן סטוהל, האליוואוד, פלורידא, 5782
§אוצר חמדה - ח"א, אוצר ידיעות נפלאות, אליהו שלזינגר, בית שמש, 5778
§אוצר יד החיים, באב"ד, ישכר דוב אבד"ק בוסקא, לבוב, תרצד, 128 עמ', 12MB, חידושים בהלכה ובאגדה
אוצר לב, ר' יעקב ישראל סטל, ב"ב תשנז. "לב יהודה" - חדושים בעניינים שונים, "בואו חשבון" - הערות וחשבונות בדברי חז"ל, 130 עמ'
§אור גדול ליהודים, אמשטרדם, תקכח, תפילה ודרשה לרגל ביקור המלך בבית הכנסת הספרדי באמשטרדם, 30 עמ', 1MB
§אור האורות, ביאורים בפסוקים ובדברי חז"ל, גרוסמן, יוסף ישראל, מונסי, 5760
§אור הישר, הילמן, שמואל יצחק, ירושלים, תשטו, על בראשית, מכילתא וספרי
§אור הישר, וינר, שרגא צבי המכונה פייש הירש, וינה, תרמג, על התורה ומדרשים, וחידושי סוגיות, 65 עמ', 9MB
§אור הנשמות, נר נשמה בהלכה ובאגדה, אפרים ליפסקי, פתח תקווה, 5779
§אור הפלאות, ר' שמואל אפרים טיקטין ור' נתנאל קאופמאן, ניו יורק, תשיא, שאלות ותשובות לחדודי תורה ופתגמי חז"ל, 96 עמ', 3MB, §ממקור אחר, §ממקור אחר
§אור הקדושה, על שבת, פרשיות ומועדים, ותפלה בשנת השמיטה, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775, 72 עמ', 1MB
אור זרוע, ליקוט דברי ר' עקיבא, בגדד תרלד
§אור זרוע לצדיק, קיום מצות "ובו תדבק" ע"י דבקות בצדיקים, מודיעין עילית, 5777
§אור חדש, כהן צדק, יוסף מלבוב, לונדון, תרמא, ביאורים ביאורים למאמרי חז"ל ולפסוקים, 159 עמ', 7MB
§אור חיים עם לקוטי רח"מ - חלק שני, ר' חיים מיכל גרינברג, נ"י, תרעז, 50 עמ', 2MB, ליקוטי חידושים
§אור יהודה, חידושים בתנ"ך, ש"ס והלכה, מכון גם אני אודך - שמואל כהן, ירושלים, 5783
§אור יעקב, ירושלים, תרנט. ביאור אגדות רבב"ח מהגר"א ועוד גאונים; פירוש הגר"א על ספר יונה; מאמרים מהגמרא ומשאר ספרים; ענייני קבלה; מרגניתא טבא מר' נסים; לקט מספרי מוסר; מאמרים בשבח א"י; דרוש באידיש לר' חיים שלמה זילברמן, 56 עמ', 4MB
אור לישרים, יהושע שטיינברג, משלים, וילנא תרנו, 156 עמ'
§אור צדיקים, שאלוניקי, תקנט, ביאורים על התורה פרקי אבות ושיר השירים לר' יוסף קארו, תשובות מהרמ"ה, "עץ הדעת" - כללי ספק ספיקא לר"מ בן חביב
§אור צדיקים, שאלוניקי, תקנט
§אור צדיקים, שו"ת מהב"י, רמ"ה, ומהר"ם בן חביב, ווארשא, תרס"ב, 287 עמ', 16MB. דרשות ר' יוסף קארו על התורה. מעמ' 104 - על פרקי אבות. מעמ' 113 - על מדרש רבה. מעמ' 122 - שו"ת הרמ"ה. מעמ' 194 - "עץ הדעת" - מהר"ם ן' חביב, בענין ספק ספיקא
אור תורה, מאמר ביקורת, ר'יעקב שמואל טרכטמן, ורשה תרמא
אור תורה, ר' שמואל אלעזר, לובלין תלב
§אורות משה לאורחות חיים, על לימוד תורה, שמירת הגוף והנפש ע"פ הרמב"ם, ביאורים להלכות תשובה, משה רבפוגל, ישראל, 5777, 208 עמ', 9MB
§אורחות בן שלוש, מנהגים לקטן בן שלוש, עם הלכות פאת הראש, סיאני, שלום מאיר בן ניסים, ירושלים, 5775
§אורי וישעי - מועדים, סוגיות וליבון מושגים, ישעיהו, נריה, צפת, 5777
§אוריין תליתאי, "פרי דעה" על פרי מגדים, "פלפלא חריפתא" על התלמוד, "משיבת רגל" על תחומין ועירובין, פינגולד, אברהם אליהו בן דוד צבי, ווארשא, 5666
§אורייתא דבי מערבא, הערות, ציונים ופסקים מחכמי המערב, פרץ, יוסף שלמה בן דניאל, פתח תקוה, 5776
§אורייתא דמשה, אדלר, משה מישל הלוי, בערעגסאס, תרצט, ביאורים במאמרי חז"ל, וחידושי סוגיות
§אורייתא דרבי מאיר, על התורה ועל התלמוד, אגרות ומכתבים, אביחצירא, מאיר שלם, פתח תקוה, 5775
§אוריתא בגלותא, קליין, זאב צבי (ד"ר), בואנוס איירס, דרשות, מאמרים וחידושים
§אושפיזין, רוטנמר, שמואל, ירושלים, תשעא, על מנהג האושפיזין בסוכות. עם "ישראל בראשית" - נעיצת סוף התורה בתחלתה בשמחת תורה
§אושפיזין - ישראל בראשית, רוטנמר, שמואל, ירושלים, 5776
§אות אברהם, חידושים באגדה ובהלכה, ר' אברהם הלוי קעלנער, לייקווד, 5746, 141 עמ', 3MB
§אות לטובה, ר' יצחק עטייה, חידושים ושו"ת, ליוורנו, תקפג, 61 עמ', 8MB
§אות ציון, בלום, בנציון בן עמרם, ניו יארק, תשסג, ליקוטים בהלכה ובאגדה בסדר א"ב
§אז ישיר, ר' אברהם זעליג קראהן, תשנה, 61 עמ', 48MB, ביאורים בהלכה ובאגדה
§אז ישיר, על תורה ותפלה ושבת ומועדים, בהלכה ובאגדה, אידלמן, זלמן בן מרדכי, ירושלים, 5765
§אזור אליהו, על פרקי אבות וליקוטים, עם "הגדת אליהו, על ההגדה, עם "קרבן אליהו" על טעמי המצוות", ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן האיתמרי, שאלוניקי, תרו
§אזור אליהו, ר' אליהו מפולאב, על התורה ומועדים וליקוטים על נ"ך ומאמרי חז"ל, ורשה תרמ"ה, 336 עמ', 18MB
§אחד קדוש מדבר, לוין, חיים אברהם דובער, ירושלים תשיד, 15 עמ', 1MB, מכתבים מאב לבנו בדברי תורה וחיזוק לעבודת ה' וללימוד תורה, חלק באידיש
§אחות יהודה, פאלישץ, יהודה מפטרבורג-ירושלים, ירושלים, תרצא, דרשות וחידושים
§אחרית ירושלים, ראטהבערג, מרדכי, ברדיטשוב, תרסא, 114 עמ', 4MB, מחזה מסוף ימי שלטון ישראל בארץ
§איגרות סופרים, מכתבים מר"ע איגר, החתם סופר וצאצאיו, בחכמה ומוסר וסיפורים וויען, תרפט
§אילה שלוחה, שווארטץ, נפתלי הכהן אבד"ק מאד, גראסווארדיין, תשא, חידושי הלכה ואגדה
§אל תדיחנו, על המאמר "שבועת שוא דוחה מאה זכויות, חילול השם דוחה מאה תפילות" וכו', חנונו, אברהם, לייקווד, 5772, 403 עמ', 12MB
§אל תקרי הליכות אלא הלכות, ר' אליהו קאלעסניקער, ווארשא, תרעה, הערות והוספות לספרו "הליכות אליהו", 55 עמ', 4MB, הלכה
§אלומי יעקב, מונקאטש, תרסח, 18 עמ', 978KB, קריאה לגוים לקיים שבע מצוות
§אלון בכות, ר' לוי יצחק הארמעלין, בילגוריי, תרצט, הספדים, חידושים על מו"ק פ"ג ועל הלכות שמחות, ועל פסחים פ"א, ותשובות וחידושי הלכה ואגדה, 97 עמ', 7MB
§אלופי יהודא, על בראשית-שמות, וחידושי מסכתות, ר' יהודה ליב בן יצחק דוב בר סג"ל, ורשה, 5578, 28 עמ', 3MB
§אליהו הנביא אליהו התשבי אליהו הגלעדי, ענייני אליהו הנביא, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5782
§אליעזר ונפתלי, טראללער, יצחק, פראג, תרכז, 124 עמ', 6MB, סיפור. מעמ' 40 - "קדר ואמעלא" - סיפור. מעמ' 47 - גרמנית
§אלפא ביתא דרבי שלמה, ליקוטים מרש"י על התנך ועל התלמוד, יהודה דוד מלכא, בני ברק, 5783
§אם הבנים, חיים משה מצליח, אזמיר, תרל"ג, דרשות וחידושים על הרמב"ם
§אם הבנים - ב, מצליח, חיים משה בן יצחק, אזמיר, 5633
§אם לבינה, שיפמאן, אליעזר מאיר רב בניר-לוגאש, אויבערווישא, תרפו, 84 עמ', 7MB, דיני שו"ביחם שהיו במלחמה, דין מי שנכשל באיסור במלחמה, ברכות הנהנין על איסורים, דין מקוה במלחמה, דיני הפסק טהרה, קריאת בן ע"ש אביו ע"פ ערכאות. מעמ' 55 - חידושי סוגיות
§אמונים נאספו, פינק, דב (עורך), ברוקלין, תשסו, חידושי תורה ובירורי הלכה מחברי "חבורת אמונת ישראל", עם ילקוט פנינים על ימים נוראים וחג הסוכות
§אמונת אומן, כץ, אורי ב"ר יוסף, אמשטרדם, תק"צ, באורי מקראות ומאמרי חז"ל
§אמר יוסף, ר' יוסף אלקלעי, שאלוניקי תקצ"א על הרמב"ם, 335 עמ', 14MB. מעמ' 115 - שו"ת. מעמ' 130 - על התלמוד. מעמ' 205 - על ירושלמי. מעמ' 207 - "לקט יוסף" - על עין יעקב. מעמ' 212 - ליקוטים. מעמ' 217 - כללי התלמוד לפי סדר א"ב. מעמ' 248 - דרשות. מעמ' 277 - על התורה. מעמ' 309 - על נ"ך. מעמ' 318 - מפתח מקורות §ממקור אחר, 331 עמ', 43MB
§אמר יצחק, דרשות וחידושי מסכתות, אלבעלי, יצחק מאזמיר, אזמיר, 5653
אמר מ"ר, בירור הלכה על מנהג העולם להלוות בלי עדים, ר' מאיר רבינזון, ירושלים תרצ, 254 עמ', 12MB. מעמ' 44 - "אהל משה", שו"ת, ר' משה אהרן יצחק לובעצקי, ירושלים תרעב. מעמ' 67 - "תשובה בענין קריאת הכתובה", ר' נחמיה אב"ד ביאליסטוק. מעמ' 83 - "מנחת לחם עני" - שו"ת, ר'חנניא ליפא מייזליש, בענין שו"ב שהשיג גבול. מעמ' 129 - "משה מבחוריו", ר' משה זילברבלאט, פודגורזע תרנט. מעמ' 193 - "משה מבחוריו" מהדו"ב, ר' משה זילברבלאט, וילנא תרעב
§אמרות חיים, אליעזרי, חיים משה ראובן, מאמרים
§אמרות טהורות, וינטורה, מימון ב"ר יצחק, טריעסט, תרכ, לימוד עברית לנערים
§אמרות טהורות, מאדילס, אליעזר יקותיאל ב"ר יעקב, לבוב, תריח, בענין מחקר, הלכה, אגדה ומליצה
§אמרי אמת, היינעבאך, ליאו מרקוס, רדלהיים, תרי, 213 עמ', 8MB, פסוקים מהתנ"ך לפי נודשאים, עם תרגום לגרמנית
אמרי בינה, לתת ... לנער דעת ... ולתלמיד הגון בכל סדר ובכל רגל דבר בעתו להתחיל ולגומרה בפלפול וסברא ולחדד השכל ... והוא מלוקט מפי ספרים וסופרים גאוני ארץ, נאוידוואהר תקסו
§אמרי בינה - דמשק אליעזר, ר' אורי אליעזר ליפמן, ברסלויא, תרל, 100 עמ', 9MB, על התורה. מעמ' 47- חידושי מסכתות
§אמרי בינה - ספר שאלות ותשובות מוהר"ץ, חיות, צבי הירש, זאלקווא, תרט, 68 עמ', 9MB, על אגדות חז"ל, על מהות הירושלמי שהיה לראשונים, אגדות שאבדו, מחקרים על התרגומים, על רש"י תענית, בעניין בת קול
§אמרי בינה, "עושה פלא", "חדוד בדברי תורה", "חדוד במילי דעלמא", שו"ת ודרושים, יוסף חיים ב"ר אליהו, ירושלים
§אמרי בינה, משה אבד"ק הראדני, זולקווא, 5506, חידושים לפי סדר הפרשיות ומועדים, וחידושי מסכתות, 102 עמ', 4MB
§אמרי בינה, סנדלר, שלמה מקידאן, נ"י, תרעד, על דרשות חז"ל
§אמרי בינה, קצנלסון, שאול הכהן, לבוב, תרכז, חידושים בהלכה, באגדה ובבקורת
§אמרי ברוך, ר' ברוך בן-ציון בן נח חיים אייזנשטאט, ירושלים, תרסא, 62 עמ', 4MB, בהלכה ובאגדה
§אמרי טל, פעלנער, יוסף ב"ר אברהם ישעיה שו"ב בלאמזא, פיעטרקוב, תרעג, על פסוקים ומאמרי חז"ל
§אמרי יושר, דייכעס, ישראל חיים ב"ר אריה צבי, ווילנא, תרמז, 130 עמ', 14MB, הדרנים על התורה, על המשנה, על הש"ס, על סדר נזיקין ועל ב"מ. מעמ' 22 - דרשות לשבת תשובה, לכל נדרי ולחג הסוכות, לפרשיות ולמועדים
§אמרי יושר - עה"ת ועל מס' אבות, גרינימן, מאיר, בני ברק, תשסט, עם קונרס בדיני קימה והידור
§אמרי יחזקאל, בעניווש, יחזקאל שאול ב"ר ארי' ליב, ווילנא, תרסג, 53 עמ', 3MB. "שער הדרוש" - על התורה. מעמ' 22 - "שער המוסר" - דברי מוסר. מעמ' 28 - על נ"ך. מעמ' 33 - חידושי מסכתות.
§אמרי יעקב, צימרמן, יעקב הענך ב"ר יצחק מאיר, לונדון, תשד, על פסוקים ומאמרי חז"ל
§אמרי מרדכי, זילברר, מרדכי ב"ר אהרן, וינה, תרלו, על פסוקים ומאמרי חז"ל
§אמרי נועם, ר' אברהם מאיר ב"ר שאול הלוי, ווילנא, תרמח, 76 עמ', 8MB, מאמרים בעניייני אגדה והלכה
§אמרי נועם, ר' אברהם מגיד מישרים דק"ק גרידץ, המבורג, תרד, 207 עמ', 4MB, דרשות. מעמ' 89 - "אורים ותומים" - ספר גורלות, ע"פ אבני החושן. מעמ' 186 - לוחות שנים משנת תקפ"ז ואילך
§אמרי נועם, רוכטשרייבער, זיסקינד ב"ר דוב ארי', ווילנא, תרפו, דרשות וחידושים על התלמוד
§אמרי ספר, ר' אברהם מבראדי, שמות ספרי התנ"ך והמסכתות המדרשים וספרי הקבלה, עם ליקוטים, זולקווא, 5562, 28 עמ', 1MB
§אמרי ציון, שילדקרויט, בן ציון חיים ב"ר אהרן משה, ירושלים, תרסז, אוסף דרשות חז"ל
§אמרי שמואל א, אייזינבוד, שמואל קלונימוס מאינגוליעץ, ווארשא, תרעב, חידושי סוגיות ומסכתות
§אמרי שמואל ב, אייזינבוד, שמואל קלונימוס מאינגוליעץ, ווארשא, תרעב, על פסוקים ואגדות התלמוד ופרקי אבות
§אמרי שפר, ר' נפתלי ב"ר יוסף אשכנזי מצפת, ויניציאה, שסא, ביאור מאמרי חז"ל ופסוקים, 436 עמ', 11MB. מעמ' 424 - מפתח מקורות. מעמ' 428 - תוכן עניינים. ממקור אחר, 440 עמ', 23MB, ממקור אחר, 437 עמ', 25MB
§אמרי שפר, ר' יהושע יעקב ב"ר משה צבי, ווארשא, תרמד, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל ודברי מוסר
§אמרי שפר, יעלינעק, אהרן, וינה, תרמג, דרשות מחקריות ועיוניות
§אמרי שפר, פארינט, מאיר שלמה, סוסה, תרפד, דרשות, וחידושים על התנ"ך והתלמוד, ושו"ת
§אמרי שפר, רבינוביץ, שרגא פייטל מאיזבלן, ווילנא, תרפט, 194 עמ', 12MB, מאמרים ודרושים, והדרן על הש"ס
§אמת העברי, לוינסון, יחיאל יהודה, שיקאגא, תרלח, ביאורי אגדות חז"ל לפי בעל המאמר, עם הערות על ס' חובות הלבבות
§אמת ואמונה, ארובש, יצחק בן חנניה, ויניציאה, תלב, מנין המצוות, י"ג עיקרים, דיני תפלות ודיני שבת
§אמת ליעקב, פעקעטע, יעקב, מונקאטש, תרצ, דרשות ופלפולים
§אמת ליעקב - חלק א, על התורה ומועדים, מאמרים בהלכה ובאגדה, שיחות ר' יחזקאל לוינשטיין, והספדים, עבאדי, יעקב מאיר בן חיים, ירושלים, 5772
§אמת ליעקב - חלק ב, עבאדי, יעקב מאיר בן חיים, ירושלים, 5772
§אסופת מאמרי הלכה ומוסר בענייני בין הזמנים, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5776, ממקור אחר
§אסמי ברכה, גולדברג, אלעזר ב"ר אברהם, ווארשא, תרצט, 115 עמ', 4MB, ביאורים בהלכה ובאגדה
§אספות נתנו, חידושים, הגות ודרשות, קמנצקי, נתן בן יעקב, ירושלים, 5777
§אספות נתנו, חידושי תורה, הגות, ודרשות, נתן קמנצקי זצ"ל, ירושלים, 5777
§אספי קיץ, טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, בהלכה ובאגדה
§אספרה שמך לאחי, סיפור יציאת מצרים, משי זהב ישראל יצחק, ירושלים , 5764
§אעופה כיונה, חבורות על התלמוד, ועל התורה, ועניינים במוסר ובהלכה, דימטמן, יונה יוסף, מודיעין עילית, 5773
אפס דמים, התנצלות על עלילת הדם, יצחק בר לוינזון, וילנא תקצז
§אפריון, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, גאנצפריד, שלמה בן יוסף, ניו יורק, 5750
§אפריון ישראל - מועדים וחושן משפט, שיש, צבי יהודה בן שמואל, בני ברק, 5772
§אפריון עשיתי לי, גאנצפריד, שלמה, אונגוואר, תרכד, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§ארבע תקופות, גרשטנקורן, יצחק, בני ברק, תשיא, 248 עמ', 4MB.על גדולי ישראל מתקופת התנ"ך עד תקופת המשנה. מעמ' 190 - "הסבתא פרוסט" - תולדותיה. מעמ' 234 - "מכתב גלוי" לתושבי בני ברק - להצביע בעד הרשימה הדתית המאוחדת.
§ארוממך ה' - קטרת רקח, חידושים בעניינים שונים, עם "זמרו לה'" על פורים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§ארז ישעיהו, ר' יצחק ישעיהו, זיטומיר, תרעג, ביאורי פסוקים ודברי חז"ל, עם "הדרת שבת" - תרי"ג מצוות והלכות שבת בנוטריקון של "שבת", ו"עטרת הרגל" על החובה לטהר עצמו ברגל
§ארזי הלבנון, פאקש, תרעא, חידושי הלכה ואגדה מר' יעקב שלום סופר, ר' חיים סופר, ר' נפתלי סופר, ר' אליעזר זוסמן סופר ועוד. 12 עמ', קטוע
§ארח צדקה, יוסף בריל, ווילנא תרסד, 24 עמ', 1MB, לרגל ששים שנה לנישואי קלונימוס ויסוצקי
§ארחות הסופר, מדברי החתם סופר, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5767
§ארץ יהודה, ר' יהודה בן אברהם הכהן טאנוג'י, ליוורנו, תקנז, חידושי מסכתות, ועל הרמב"ם, טור, רש"י ורא"ם, 114 עמ', 21MB
§ארשת שפתינו-כרך שלישי, אותיות ח-כ, פעלדמאן, יעקב משה, נ"י, תשט
§ארשת שפתינו-כרך שני אותיות ו-ז, פעלדמאן, יעקב משה, נ"י, תשט, הפסוקים שבתפלה ובפרקי אבות, ופתגמים מן התנ"ך, עם ביאור, עם פתגמי חז"ל
§אש דוד - עניני המצוות, פיירסטון, דוד יהודה, מודיעין עילית, 5772
§אש דוד - פורים, בהלכה ובאגדה, ועל מגילת אסתר פרק א, פיירסטון, דוד יהודה, , 5775
§אש דת, שולמן, שמואל ברוך, ירושלים, תרצו, מאמרים
§אש תמיד - אשא עיני - הסנה בער באש, חידושים בעניינים שונים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§אשל אברהם, ניימרק, אברהם יעקב, תל אביב, תשכ, פירות גינוסר על ענינים שונים, נותרין ונושרין על מס' חולין, מנחת מרחשת על מנחת חינוך
§אשל אברהם, על אקדמות, ר' אהרן אשר וואלינעץ, ניו יורק תשט"ו, 160 עמ', 4MB. מעמ' 43 - "לקוטי אהרן" על רות. מעמ' 83 - "מנחת אשר" לכבוד מתן תורה, מאמרים ונאומים. מעמ' 137 - "מאמר אסתר" - מאמרים על כך ששבת היא יסוד אמונה, §ממקור אחר, 160 עמ', 4MB
§אשל אברהם - על ברכי - לאור יומם, חידושים בעניינים שונים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§אשל ברמה, סמאלינסקי, אפרים הלוי, ווארשא, תרנז, 60 עמ', 3MB, "ענף עץ אבות" - על אבות האומה, "פרי תואר" - על תארי הכבוד", "ענבי אפרים" - "פרח מטה לוי" - השגות על בעל הכתב והקבלה, וישוב השגות הראב"ד על הרמב"ם בענין עבודת הלויים
§אשר לשלמה, ברמן, מרדכי שלמה ב"ר יצחק, בני ברק, תשכב, ביאורים שונים
§אשר לשלמה, יפה, שלמה, אזמיר, תרלו, 154 עמ', 21MB, על הרמב"ם. מעמ' 73 - ליקוטים על התורה. מעמ' 76 - על שיר השירים. מעמ' 79 - דרשות. מעמ' 134 - ליקוטי בתר ליקוטי על התורה ועל נ"ך. מעמ' 146 - השמטות מחידושים לרמב"ם. עם מפתח מקורות
§אשר לשלמה, בהלכה ואגדה, סלמאן שלמה דורי, ירושלים, 5780
§אתרוג למינו - חלק האגדה, בענין אתרוג מורכב, עם קונטרס "ערבה באגדה", הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5778


§באור מדבר קדש, קדש שו"ב פה אגוסטאוו, נ"י, תרפט, על תנ"ך ועל התלמוד ומדרשים
§באורים כבדו השם, מאמרים בהלכה ובאגדה, בית כנסת מאורות, רכסים, 5777, 394 עמ', 25MB
§באחרית הימים, ארליאנסקי, מרדכי יוסף בן שאול דוב, ורשה, תרפז, הערות על בתנ"ך, בתלמוד ובספרי מדע
§באר הלוחות, אוישפיץ, יעקב, אופן, תקעז, ביאור על חמש לוחות עתיקות
§באר המועדים - פי הבאר, ענייני חודש אדר ופורים, בהלכה ובאגדה, אריאל קויתי, בני ברק, 5774
§באר חיים, חרלפ, חיים זבולון, ירושלים, תשנה, 114 עמ', 5MB, הלכה, דרוש ומכתבים
§באר חן, ר' נח ב"ר יעקב דוד, ירושלים, תשב, 16 עמ', 785KB, חידושים וביאורים באגדה
§באר יצחק, חידושי ש"ס ושו"ע, עם "שירת דבורה" - ביאור על הפטרת שבת שירה ושבת חנוכה, לר' חיים מרדכי רולר, יצחק יהודה אייזק ליב אבד"ק פרנזעשט, קלוזש, תרפה
§באר יצחק, יצחק אייזיק אבד"ק נאדי-אידא, פאקש, תרנח, על התורה ומועדים
§באר מים, קאפוסטא, יצחק מנחם ב"ר אברהם (אבראהמסון), לונדון, תרעז, על תנ"ך ועל אגדות חז"ל, 164 עמ', 13MB, §ממקור אחר
§באר משה, גרינברגר, משה, מיכאלעוויץ, תרצו, חידושי הלכה ואגדה
§באר משה, טריוואקס, משה חיים, ווארשא, תרסג, מאמרים
§בארות המים, ורטהים, יצחק, ירושלים, תשנח. "באר לחי רואי" על התורה ומועדים, "באר שבע" על תהלים, "באר הגוטלה" על מגילת אסתר, "באר רחובות" על הגדה של פסח"
§בגדי שש, גבאי, יוסף ב"ר שלום, קזבלנקה, תרפט, דרשות, ביאורי מאמרי חז"ל, ביאורים על התורה, ומנהגי שחיטה וטריפות
§בגדי שש, מונק, רפאל שלום שאול, ירושלם, תשלג, 179 עמ', 5MB, הלכה ואגדה ועניינים שונים
§בדידי הוי עובדא, פרקי זכרונות, סיפורים וחידושים, שמואל דוד הכהן פריעדמאן, ברוקלין, 5777, 814 עמ', 188MB
§בדידי הוי עובדא, סיפורים וזכרונות ודברים יקרים, פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפא, ברוקלין, 5777
§בדרכי אבות, הנהגת האבות בדברי תורה לפני מתן תורה, פעסין, אהרן יהושע, 5772
בואו חשבון חלק ב, ר' יעקב ישראל סטל, ירושלים תשנח. הערות וחשבונות בדברי חז"ל, 81 עמ'
§בחוקותי תלכו, בעניין הליכה בין שתי נשים והליכת אשה בין שני גברים, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
בחינת התלמידים, בלימוד תורה, משה אליעזר בלינסון, אדעסא תרלד
§בחינת התלמידים, שאלות ותשובות לבחון תלמידים בתורה, בלינסון, משה אליעזר ב"ר נחמן, אודיסה, תרלז, ☼ממקור אחר
§ביד משה-חלק שני, מאג'וז, משה זקן, ג'רבה, תרע, הגהות והערות, הלכות ותשובות, אגדות ודרשות
§ביכורי אליעזר, ריניץ, אליעזר זאב, ירושלים, תשסח, על ש"ס ופוסקים, על התורה ומועדים, 196 עמ', 6MB
§ביכורי יוסף חיים, עצות, הדרכות והלכות לעיוור, בן דוד, יוסף חיים, 5775
§ביכורי ראשית, שאמלויא, תרפו, חידושים בש"ס ופוסקים
§בין הזמנים - ובלכתך בדרך, שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם, תשסז, ידיעות מעניינות בקשר לימי בין הזמנים, לפרשיות השבוע של ימים אלו
§בין השורות, ביאורים על התלמוד וגדולי המפרשים ועיונים ביסודי מחשבה, רטנר, אברהם מאיר הכהן, ירושלים, 5783
§בינה ודעת - מועדים, אדלר, מנחם מנדל בן דוד גדליה, ירושלים, תשסב, בירורי הלכה ואגדה בענייני מועדים
§בינו שנות דור ודור, התבוננות באירועים האחרונים, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5744
§בינת אברהם - על התורה ומועדים, לייכטאג, אברהם ישכר בער, ברוקלין, 5771
§בינת זקנים, חידושים בהלכה ובאגדה, משפחת פרייל ושוורץ, ירושלים, תשסח, §
§ביעור טיט היון, ביסטריטץ, מאיר קאהן, פרעסבורג, תרמט, ביאור מאמרי חז"ל, בתגובה לי"ה שור
§ביקור חולים בהלכה ובאגדה, מורסקי, אשר זעליג, מודיעין עילית, 5768
§בירת מגדל עוז ברכות שמים, עמדן, יעקב, זיטומיר תרל"ד, מוסר וחידושי דינים באיסור והיתר, 346 עמ', 22MB
§בירת מגדל עוז, עמדן, יעקב, ברדיטשוב, תקצו, מוסר השכל, עם דיני איסור והיתר, 738 עמ', 39MB, §ממקור אחר
§בית אברהם, אברהם אבלי בן נפתלי, סדילקאב, תקצו, על יו"ד. מעמ' 38 - שו"ת. מעמ' 74 - קונטרס בהלכות חלב. מעמ' 82 - הגהות על שו"ת משאת בנימין. מעמ' 89 - על חו"מ. מעמ' 92 - חידושי מסכתות. מעמ' 95 - חידושים על יו"ד. מעמ' 98 - דרוש לשבת הגדול. מעמ' 101 - ליקוטים. מעמ' 109 - ליקוטים על התורה. מעמ' 119 - דרוש לר"ה. מעמ' 122 - ליקוטים ודרשות והספדים
§בית אברהם-חלק שני, רובינשטיין, אברהם מאיר ב"ר יעקב ראובן, פיעטרקוב, תרסז,97 עמ', 8MB, הדרן על המשנה. מעמ' 10 - הדרן על התלמוד. מעמ' 33 - דרשות למועדים. מעמ' 74 - הספדים
§בית אהרן, אהרן אבד"ק קויל, פיעטרקוב, תרצא, דרשות והספדים, חידושים על התורה, הנ"ך, ההגדה, ופרקי אבות, עם "דרך אניה", דרשות וחידושים מחותנו, ו"אהל אהרן" - תולדות המחברים
§בית אפרים, סופר, נפתלי ב"ר מרדכי אפרים (פישל), פרשבורג, תרלב, חסדי ה' שעשה לעמו הנלחמים מלחמות ה', עם הספדים
§בית אריה, הורביץ, אריה ליבוש ב"ר מאיר הלוי, זולקווא, 5594, שו"ת על או"ח, וחידושים על הש"ס
§בית דוד, אשכנזי, דוד טעבל ב"ר יעקב מק"ק אויסי, וילהרמשדורף, 5494, דרשות, חידושי הלכה, ומוסר, עם סגולות ורפואות, ★ממקור אחר, 108 עמ'
§בית האוצר - אמרי שפר - טל אורות, שו"ת, פלפולים, ופירושי פסוקים, חלפן, אברהם מתתיהו בן רפאל - שמואל אבא בן יוסף משה, אודסה, 5650, 165 עמ', 14MB
§בית הועד לעריכת כתבי רבותינו, בעריכת ר' יואל קטן, ירושלים, תשסג, 270 עמ', 7MB, מאמרים על הספר התורני - עריכה, ההדרה, כתיבה והגהה
בית הכנסת בהלכה, בהשקפה ובחנוך היהודי, קובץ עבודות ומאמרים של לומדי מכון עמיאל, תשס
§בית הלוי על קצת הלכות, סולובייטשיק, יוסף דובער, ווילנא, תרעא, 43 עמ', 3MB, חידושי סוגיות ובירורי הלכה
§בית המדרש, לבקוביץ, יעקב אברהם ב"ר אליהו, ווארשא, תרפו, לקט דברי חז"ל
§בית המדרש, מרדכי צבי ב"ר בנימין, פיעטרקוב, תרנח, שמות החכמים המוזכרים בתלמודים ובמדרשים
§בית המלך, אבן חסון, יוסף ב"ר אהרן, שאלוניקי, תקסד, על הרמב"ם, 245 עמ', 35MB. מעמ' 88 - שו"ת. מעמ' 107 - חידושים על התלמוד. מעמ' 113 - על התורה. מעמ' 141 - דרשות. מעמ' 166 - מפתח מקורות. מעמ' 173- "סוכת דוד" על הרמב"ם, לר' חיים שלמה פרננדיס. מעמ' 206 - ליקוטים. מעמ' 209 - דרשות. מעמ' 243 - מפתח מקורות, §ממקור אחר, 242 עמ', 20MB, §ממקור אחר, 245 עמ', 33MB, §ממקור אחר, 245 עמ', 29MB, ≡ממקור אחר, 248 עמ'
§בית הספר לבני ישראל - חלק חמישי, גרזובסקי, יהודה, ירושלם, תרנב
§בית הספר לבני ישראל, גרזובסקי, יהודה, ירושלם, תרנב, 156 עמ', 5MB, ספר לימוד לנערים
בית יהודה, קורות דת ישראל, הכתות והתקנות, יהודה בר לוינזון,וילנא תקצט
בית יהודה, ר' יהודה וינקלר, ביאורים מכתבים ושירים, וינה תרטז
בית יהודה וישראל, ר' ישראל לב, למברג תרכז
§בית יהודה וישראל, לעוו, ישראל ב"ר אריה יהודה, לבוב, תרכז, חידושי הלכה ואגדה
§בית יהודה וישראל, ניימאן, ישראל אב"ד קראקא, פיעטרקוב, תרצז,עניי מוסר, דרשות והדרנים
§בית יחזקאל - ענינים שונים, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשנה, חידושי סוגיות וחידושים על הרמב"ם
§בית יעקב, "תוספות מעשה רב" - ממעשי הגר"א, עם "מנחה טהורה" על משניות סדר טהרות ועוד מסכתות ברודא, ברוך ב"ר יעקב, ירושלים, תרמד
§בית יעקב, פעלדבויא, יעקב מרדכי, טשרנוביץ, תרמה, ביאורים ושירים
§בית ישראל, זוסמאן, ישראל ב"ר כתריאל, נ"י, תרפד, הלכה ודרוש, עם דיני תפילין באידיש
§בית ישראל, ירושלים, תרע,מאמרים שונים
§בית ישראל, ר' אריה ליב לעווין, ליברפול תר"צ, על כתובים ומאמרי חז"ל, על התורה והש"ס, 136 עמ', 4MB
§בית ישראל, חידושים, שו"ת ופלפולים, הארפענעס, מנחם נחום (עורך), ניו יורק, 5771
§בית לוי, ר' לוי בינענשטאק, ווארשא, תרמג, על רוב וחזקה, ועל עד אחד באיסורין, על מסכתות ועל פרי מגדים, חוות דעת וקצות החושן, 127 עמ', 9MB,§ממקור אחר, 167 עמ', 40MB
§בית מדרש, ריבלין, משה מ"מ דק"ק שקלאוו, עם "בית בנימין", לר' בנימין ריבלין, על מדרש רבה, ו"בית יצחק", חידושים מר' יצחק אייזיק,ווילנא, תרכא
§בית מרדכי, ר' מרדכי בן אשר למל הריס, ירושלים, תשך, על או"ח והערות שונות, 117 עמ', 10MB
§בית משה, קנאהל, משה, פיעטרקוב, תרפט, חידושים ומאמרים
§בית משולם, שו"ת וחידושים, אשכנזי, משולם זלמן, פיוטרקוב, 5765, עם "כבוד הבית" - תולדות המחבר, לר' צבי יחזקאל מיכלזון
§בית פנחס, חידושים בש"ס ופוסקים, מאמרים ושיחות, ר' פינחס מקארעץ, ר'חים מקראסנא, ור'שמואל מקאמינקא ועוד, בלגוריי תרפ"ו, 56 עמ', 2MB
§בית ציון א, ר' אלחנן בן-ציון הלוי קארפ, ברונקס תרפ"א, פלפולים ודרשות, 77 עמ', 3MB
§בית ציון ב', ר' אלחנן בן-ציון הלוי קארפ, ברונקס תרפ"א, פלפולים ודרשות, 42 עמ', 1MB
§בית שמואל ודוד, וינפלד, שמואל צבי הלוי מסטרופקוב, ירושלים, תשו, ליקוטים תורה ודינים שנשמרו על גליוני ספרים
§בית שמואל, קארטאפיל, שמואל זנוויל ב"ר צבי הירש, ברדיטשוב, תרס,חידושי תורה ומוסר
בכורי אביב, ר' אברהם ביק, לבוב תרלג, בינה במקרא על התורה, מדרש בחדוש על התנ"ך, עטור בכורים על הגמרא והרמב"ם
בכורי העתים החדשים, מאמרים ומחקרים, בעריכת יצחק שמואל ריגייו, וינה תר"ה
§בכורי יהודה חלק א, ר' יהודה ליב בן חיים דון יחיא, תר"ץ, לוצין, חידושים בש"ס ובפוסקים, תשובות ודרושים, 136 עמ', 8MB
§בכורי יהודה חלק ב, ר' יהודה ליב בן חיים דון יחיא, לוצין, תרץ
§בכורי יהודה, ר' יהודה דון יחייא, לוצין, תרצ, 130 עמ', 7MB, חידושי מסכתות, שו"ת ודרושים
§בכורי ישראל, ר' ישראל בר' צבי הכהן קילמיסקיץ, ווילנא, תרנד, 100 עמ', 6MB, חידושי סוגיות, וביאורים על התורה, §ממקור אחר
§בכורי משה חיים-חלק שני, טריוואקס, משה חיים, ווארשא, תרנד, 46 עמ', 3MB, ביאורים למאמרי חז"ל, עם מפתח מקורות
§בכורי ציון וענבי ציון, זקס, יהודה בן ציון ב"ר משה לוי, קובנה, תרפח, דרשות ופלפולים
בכורים, מאמרים ולוח שנה, לשנת תרכה, בעריכת נפתלי קלר, וינה תרכד
§בכורים לשנת תרכ"ה, קובץ מאמרים, וויען, תרכד
§בכל דרכיך דעהו, פרנקל, ברוך בנדיט ב"ר יצחק זאב מזגיערזש, לודז, תרפד, דברים הנחוצים לנוסעים בדרך, עם תפילת הדרך והלכותיה
במבט בוחן, ר' יהושע ענבל, נגד הפלג הירושלמי
§בן גרני, פאלק, גבריאל בן אייזק, אמסטרדם, תריא, 90 עמ', 2MB, כולל: "ספר הנמצא" לרמב"ם, "חידה נפלאה" מר"מ מנדלסון, פירוש על פרשת משפטים, לשד"ל, דרוש על בראשית ב יח-כא לר' יצחק שמואל ריגייו, "דברי חפץ" על על פעולת ר' שלמה מדובנא, פתרון חידת ראב"ע, תרגום אקדמות, שיר על ליקוי חמה, קינה על חורבן בהמ"ק
§בן זכאי, שפיטץ, יוחנן סג"ל אבד"ק טאב, פאקש, תרסח, 112 עמ', 14MB. מעמ' 7 - "מינקת רבקה" - ביאורים על התפלה. מעמ' 11 - דרשות למועדים. מעמ' 58 - ליקוטים. מעמ' 60 - הספדים. מעמ' 66 - על התורה. מעמ' 80 - על נ"ך. מעמ' 86 - חידושי סוגיות
בן זקונים, ר' חזקיה דוד אבולפיה, ליוורנ תקנג, יסוד עולם - כללי התלמוד, מזמור לדוד - שירים
§בן זקנים, ר' יעקב בריל, רב דק"ק קאיעטין, דרוהוביטש, תרמט, דברים בעניינים שונים, 106 עמ', 6MB. מעמ' 38 - הלכות בתלמוד מרב מתנה. מעמ' 48 - חידושי מסכתות. מעמ' 85 - הערות על ס' דורש לציון
§בן לוי, סגל, משה ב"ר מרדכי גימפל, ירושלים, תרי, 56 עמ', 4MB, עניני מוסר וקבלה, ביאורי מאמרי חז"ל
§בן מז"ה, זמור, משה, תוניס, תרנד, 17 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§בן מכבד אב ח"ב, אלחדאד, מסעוד הכהן, ירושלים, תרסו, 98 עמ', 11MB, על התורה. מעמ' 16 - על נ"ך. מעמ' 23 - על התלמוד. מעמ' 60 - שו"ת. מעמ' 67 - הגהות בכוונות. מעמ' 75 - מפתח מקורות לס' כח מעשיו
§בני אברהם, כלפון, משה הכהן, ירושלים, תרסה, דינים ומאמרים
§בני אברהם, ר' יהודה מערקער, קראקא, תרעט, דרשות על מועדים, וקונטרס יהודה יעלה, על סוגיות בסדר מועד, 73 עמ', 7MB
§בני אהרן, ישראל אהרן חו"פ באקטשעוויץ, לבוב, תרפו, לקט פנינים
§בני אשר, גולדמן, יעקב ב"ר אשר, יפו תל אביב, תרפד, חקירות בעניינים שונים
§בני בכרי ישראל, הנהגות מעשיות לבן תורה, שלמה משען, מקסיקו, 5782
§בני בנימין, הנהגות ר' בנימין רפפורט, וחידושי ואגדה והלכה שלו, והספד שלו בנו ר' משה רפפורט, אונגוואר, תרכו
§בני בנימין, רייך, יוסף בנימין חוב"ק העליטש, פרעמישלא, תרנג, על המועדים, על אגדות הש"ס, ומדרשים, ועל התורה
§בני גרשון, ליפשיץ, גרשון ב"ר זאב משאוול, ווילנא, תרסז, חידושי הלכה ואגדה
§בני גרשון, ליפשיץ, גרשון בן זאב, ווילנא, תרנט, חידושים בהלכה ובאגדה
Ξבני הנעורים, יהודה בן יונה ייטלש, פראג, תקפ'א, משלים, מכתמים, משלי מוסר, חידות ואמרי חכמה, 207 עמ'
§
בני חיי, 38 עמ', 4MB, על גיטין ועל הרמב"ם, קטע מתוך הספר
§בני משה, משה הכהן, ירושלים, תרסד, חידושים ופירושים
§בני שלמה, זוראפה, חיים דוד שלמה, ליוורנו, 5582, דרשות, ביאורים על רש"י על התורה, ושו"ת, עם "שיח משה" - דרשות מר' משה יעיש
§בני שלשים, על התורה, רוטנברג, יוסף בן צבי הלוי, בני ברק, 5739, 205 עמ', 11MB. מעמ' 92 - יד יוסף לשבת הגדול, דברי יוסף לשהת שובה, עדות ביהוסף לר"ה, יוה"כ והושענא רבה, וי
§בנין אריאל, מאמרים בענייני שבת, מועדים, תפלה, ברכות ושביעית, מילר, אריאל שמעון, אלעד, 5776
§בנין שאול, דרשות וחידושי תורה, שאול בן יצחק, הלוי, אב"ד הג, ירושלים, תשסה
§בנין שלמה, סיפורי התנ"ך בדרך קצרה, ר' יוסף גנאסיא, ג'רבה, תרפז
§בנין שלמה, סיפורי התנ"ך, סוסה
§בנין שלמה, ר' שלמה חזן ב"ר לאזי סופר, אמשטרדם, תקמ"ב, מילתא דבדיחותא לפורים, ביאור תפלת חנה וברכת המוציא
§בנין שמואל - אהל משה, טורעצקיא, שמואל ב"ר שמואל שו"ב, פיעטרקוב, תרסג, 158 עמ', 11MB, חידושים על אגדות התלמוד. מעמ' 68 - על תוספתא וירושלמי. מעמ' 78 - על מדרשים
§בנפלאותיך אשיחה, שלעז, צבי הירש, פאלטאווא, תרסט, נפלאות בתורת ה'
בנתיב המצוות – על מצוות וסוגי מצוות, ר' מיכאל אברהם
§בנתיבות הסופר, מדברי החתם סופר, מכון אוצרות הסופר, לונדון, 5768
§בעידן חדוותא, שו"ת ופלפולים, יפה שלזינגר, שמואל עקיבא, ניו יורק, 5775
§בעל פה, לוי, יצחק רב ומו"ץ נוה יעקב, ירושלים, תשב, תשובות ומאמרים
§בצדק תשפוט עמיתך, על החובה לדון לכף זכות, אבידן, משה בן ציון, ירושלים, 5774
בצל החכמה – עקרונות פילוסופיים, ומשמעויות מטא-הלכתיות של סוגיות שונות בהלכה, ר' מיכאל אברהם
§בצרור החיים חלק ב, אברהם מענדל פרידלאנד, נחלת הר חבד, תשסו, 302 עמ', 13MB, ביאורי סוגיות בהלכה ובאגדה
בקע לגולגלת (ליקוטים), ביאורים וליקוטים, 1884, ירושלים, ר' אליהו אלמליח
§בראשית במליצה העברית, זלוטניק, יהודה ליב, ירושלים, תרחצ, 53 עמ', 1MB, המלה "בראשית" בתנך ובחז"ל
§ברוך מבנים, אברהם זוסמאן שו"ב דפה לונדון, ווילנא, תרכט, אוסף פתגמים ודברי מוסר מהתלמוד, עם דיני "תרתי לריעותא" בריאה
§ברוך שאמר, ר' ברוך הלוי עפשטיין, תל אביב, תרץ, על התפלה, הגדה של פסח ופרקי אבות, 267 עמ', 10MB
§ברוך שנתן תורה, דרושים, חידושי סוגיות, מכתבים ותולדות, רייניטץ, נתן פייטל, קרית יואל, 5768, 316 עמ' 14MB
§ברית אברהם, ס'זכרון לאברהם פרנס, ירושלים, תשנא, 238 עמ', 8MB
§ברית אברהם, ר' אברהם בן מאיר אשכנזי, ורשה, תרמד, חידושי הלכות, שו"ת ודרושים, 160 עמ', 14MB, §ממקור אחר§ממקור אחר
§ברית הלוי, יחזקל שניור עלייש, מונטריאל, תשע, 43 עמ', 1MB, קריאה לבני חו"ל בא"י, מלכותו ש משה רבינו, על גזירת רבה שמא יעבירנו, על ההבדל בין מזבח לבמה, קיום מעשהז"ג ע"י אשה, כלי שהשתמש בו הדיוט, ועל מצוות תוכחה
ברית יצחק, על התורה, ר' דוד בונאן, ליוורנו, 1846, 94 עמ'. מעמ' 42 - ליקוטים על נ"ך. עמ' 47 - על ההגדה. מעמ' 48 - על משניות. מעמ' 55 - "די השב" - חידושי סוגיות. מעמ' 73 -חידושי מסכתות מר'יעקב קוריאל. מעמ' 81 - על הרמב"ם. §ברית שלום, עניינים שונים בהלכה ובאגדה, משפחות סופר ועדס, ירושלים, 5774
§בריתי שלום, מעלת השלום, גדרי מחלוקת לשם שמים, התנהגות בין אדם לחברו, גליק, אלעזר דוד בן ישראל, ירושלים, 5768
§ברך ה חילו', שטרן, ישראל בן בנימין שלמה, לונדון, תשמב, 13 עמ', 3MB, אוסף מכתבים מגדולי ישראל
§ברכה מציון, ר' ברוך בן ציון בן אלתר שמחה הכהן רפאפורט, זיטומיר, תרסב, שו"ת, ומפתח לפתחי תשובה על חו"מ, וחידושים על התורה ועל הש"ס, 152 עמ', 16MB
§ברכה משולשת, בעריכת ר' שלמה עהרליך מגריבאוו, כולל: טעימת יהונתן, לר' יונתן אייבשיץ, על התורה; ברכת יצחק, לר' יצחק הורוביץ; וספר על הלכות פסח, לר' אריה לייבוש ליפשיץ, ועוד, 77 עמ', 5MB בילגורייא, תרצה
§ברכה משולשת, "מנחה נעימה לישראל" - דרשות, "סימנים דרבנן" על הסימנים בתלמוד, "בית תפלה" - ביאורי תפלות, ביק, אברהם בן יעקב, ברטיסלבה, 5650
§ברכת אב, אבא ברוך הכהן מקאוונא, מינאפאליס, תרס, ביאורים באגדות חז"ל
§ברכת אברהם יצחק א, סיגעל, אברהם יצחק, שיקאגא, תרצא, מאמרים, דרושים וסיומים על התורה וש"ס
§ברכת אברהם יצחק ב, סיגעל, אברהם יצחק, שיקאגא, תרצא, חידושי תורה ודרושים
§ברכת אברהם יצחק ג, סיגעל, אברהם יצחק, שיקאגא, תשג, חידושי תורה ודרושים
§ברכת אברהם יצחק ג, סיגעל, אברהם יצחק, שיקאגא, תשג, מאמרים, דרושים וסיומים על התורה וש"ס
§ברכת אברהם על פרקי אבות ול"ג בעומר, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, תשעא
§ברכת אברהם - פרקי אבות ול"ג בעומר ופסח שני, אלברט, אברהם מרדכי בן יהודה אריה, אשדוד, 5774
§ברכת אברהם, מלינארציק, אברהם חיים דוב מלומזה, לומזה, תרצא, דרושים וביאורים בפסוקים ובאגדות חז"ל
§ברכת אברהם, ר' אברהם דוד מבוטשאטש, קולומיה, תרמח, 46 עמ', 2MB, הנהגות וביאורים
§ברכת אלישע - א, מאמרים בעיון, הלכה , חקר וביקורת, וויס, יצחק ישעיה בן רמ"י, בני ברק, 5776
§ברכת אלישע - א, וויס, יצחק ישעיה בן רמ"י, בני ברק, 5776
§ברכת אלישע - ב, וויס, יצחק ישעיה בן רמ"י, בני ברק, 5776
§ברכת אלישע - ג, וויס, יצחק ישעיה בן רמ"י, בני ברק, 5776
§ברכת אלישע - ד, מאמרים שונים, וויס, יצחק ישעיה בן רמ"י, בני ברק, 5777
§ברכת חיים - אכילת מצה ועל גיטין פ' מי שאחזו, קצבורג, יהונתן בן ישראל חיים, ירושלים, 5776
§ברכת חיים - שנים אוחזין וצרת ערוה, קצבורג, יהונתן בן ישראל חיים, ירושלים, 5777
§ברכת יוסף ח"ב, שפושניק, יוסף מלונדון, אודיסה, תרסב, 85 עמ', 3MB. מעמ' 18 - על יו"ד. מעמ' 28 - על התורה. מעמ' 59 - על אמונה
§ברכת יעקב, ר' יעקב קאפל קרויס, על מקראות ומאמרי חז"ל, 249 עמ', 16MB
§ברכת יצחק ב, ר' יצחק הורוויץ, ניו יורק תשט"ז, דרשות על התורה, וליקוטים על כתובים ומאמרי חז"ל, 946 עמ', 38MB
§ברכת כהנים ח"ב, ר' מנחם מענדל ב"ר ברוך בענדעט, ריגא, תש, 17 עמ', 690KB, ביאורי מאמרי חז"ל
§ברכת מרדכי - אלול וימים נוראים, הלכה ואגדה, אזרחי, ברוך מרדכי בן ישראל, ירושלים, 5773
§ברכת מרדכי - בין המצרים, הלכה ואגדה,אזרחי, ברוך מרדכי בן ישראל, ירושלים, 5773
§ברכת מרדכי - סוכות ושמחת תורה, הלכה ואגדה,אזרחי, ברוך מרדכי בן ישראל, ירושלים, 5773
§ברכת מרדכי - פורים, הלכה ואגדה,אזרחי, ברוך מרדכי בן ישראל, ירושלים, 5773
§ברכת מרדכי - פסח וספירת העומר, הלכה ואגדה,אזרחי, ברוך מרדכי בן ישראל, ירושלים, 5773
§ברכת מרדכי - שבועות ומתן תורה, הלכה ואגדה,אזרחי, ברוך מרדכי בן ישראל, ירושלים, 5773, 485 עמ', 11MB
§ברכת מרדכי - ג, עניינים שונים, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תשעז, 473 עמ'
§ברכת מרדכי - ד, עניינים שונים, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תשעח, 525 עמ'
§ברכת מרדכי - ה, עניינים שונים, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תש"פ, 376 עמ'
ברכת מרדכי - אלול, הלכה ואגדה, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשעג, 469 עמ', 2MB
§ברכת משה, וועכסלער, משה ב"ר ישראל, נ"י, תרסב, 37 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים ומאימרי חז"ל, גימטריות, וטעמי מנהגים
§ברכת משה, ר' משה נחום בן בנימין ירושלימסקי, לבוב, תרמו, שו"ת, עם משחת שמן הטוב,על מסכת שבת; יפה לבדיקה, על הל' שחיטה ובדיקות, 354 עמ', 30MB
§ברכת נחמן - חלה, עבודה זרה, נדה, יו"ד, תפילה, רוזן, נחמן יהודה בן יהושע, לייקווד, 5774
§ברכת פסח, מאמרי דעת ויראת ה', דרשות, וביאורים על הפרשיות ומועדים, קוקיס, פסח בן זאב, ירושלים, 5764
§ברכת שלום, עניינים שונים בהלכה ובאגדה, משפחות מזרחי וסופר, ירושלים, 5774
§בשבילי ההודאה, על מצוות ההודאה, קרבן תודה, ושירה, ליברמן, שמחה בונים בן ברכיה, צפת, 5758
§בשבילי החודש, על קידוש החודש וברכת החודש, ליברמן, שמחה בונים בן ברכיה, צפת, 5766
§בת דינא, ר' ברוך נחמן בן חיים דוב איידלמאן, ורשה, תרעד, שו"ת, ליקוטים על או"ח ויו"ד, ועל הש"ס, 164 עמ', 13MB
§בת ישראל, תפקיד האשה ע"פ התורה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5748
§בת עיני, ר' יששכר דוב בר בן אריה יהודה ליבוש מגזע צבי, חידושים על הש"ס והלכות נדה ושו"ת, עם חיבת הקודש על סדר קדשים, לר' יצחק אייזיק מזלוטשוב, נ"י תש"נ, 317 עמ', 29MB
§בת רבים, בן סמחון, רפאל יעקב, ג'רבה, תשטו, 356 עמ', 22MB, אסיפת דינים בדיני ממונות, לפי נושאים בסדר א"ב. מעמ' 166 - על התורה. מעמ' 185 - על נ"ך. מעמ' 190 - על אגדות התלמוד. מעמ' 213 - דרשות. מעמ' 268 - "סובר הרזים" - כללי חכמת הקבלה. מעמ' 300 - הערות על ס' "אוצרות חיים". מעמ' 350 - שירים

§גבורת יצחק - אלול ר"ה ויו"כ, בהלכה ואגדה, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסז, ועל רמב"ם הלכות תשובה
§גבורת יצחק - עניני שבועות, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסה, בהלכה ובאגדה
§גבורת יצחק - חנוכה ופורים, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסח, בהלכה ובאגדה, ועל רמב"ם הל' מגילה
§גביעי גביע הכסף, ריבלין, בנימין, ווארשא, תרנח, על תנ"ך, משנה ותלמוד. נדפס במהדורה חדשה בשנת תשעה
§גבעת פנחס, ביליצר, פנחס הלוי, סאיני, תרפה, 204 עמ', 30MB, על התורה ומועדים, וחידושים בש"ס
§גדולת אברהם, ר' אברהם, בילגורייא, תרפז, ביאורי מדרשי פליאה, וחידושי סוגיות, 49 עמ', 2MB
§גדולת מרדכי, דרשות וחידושים, איש שלום, מרדכי בן יעקב, מונסי, 5780, 34 עמ'
§גחלי אש, נגד השתתפות בבחירות,עם "משפט הבחירה", באותו ענין, מטה ההסברה של היהדות החרדית, ירושלים, 5766
§גיא חזיון, גרייבסקי, י א, ירושלים, תרצז, מליצות ופתגמים
§גינת נוי, על תנ"ך ועל מנהגים, ג'ינו ג'אן, בני ברק
§גירסא דינוקא אלימלך, אלימלך ב"ר יעקב יהודה ליב, פיעטרקוב, תרסח, חידושי תורה, 48 עמ', 3MB. מעמ' 4 - דרוש על ארבעת המינים. מעמ' 9 - דרוש לבר מצוה בענין תפילין. מעמ' 12 - חידושי מסכתות. מעמ' 31 - על יו"ד. מעמ' 37 - על תיבת גומא פ' משפטים. מעמ' 41 - שיר לכבוד שבת.
גל אבנים, מצבות בבית הקברות בטריאסט, טריאסט תריא, 71 עמ'
§גם אני אודך ח"א, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד., בני ברק, 219 עמ', 2MB, על התלמוד, ובירורי הלכה ועניינים שונים, עם תשובות מר"ח קנייבסקי בדיני גניזה וכבוד ספרים
§גם אני אודך ח"ב, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד, בני ברק, 196 עמ', 1MB
§גן ורדים, בהוצאת איגוד הרבנים דאמריקה, שיעורים בהלכה ובאגדה, ניו יורק, תשנה, 224 עמ', 6MB
§גן ירושלים - זמרת הארץ - כי ביצחק יקרא, באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרפח, שירים וזמירות ואגרות ועניינים הסטוריים מתוך כ"י
§גן ירושלים, ברודר, גדליה נחמן, ירושלים, תרנט, מאמרים
§גנזי אליהו, זינגער, אליהו, ניו יארק, תשנז, 350 עמ', 17MB, חידושים בהלכה ובאגדה, עם חידושים ממהרש"ם מברזן, וקונטרס "זכרון יעקב" לר' יעקב זינגר
§גנזי יוסף, בלוך, יוסף ב"ר אברהם, לבוב, תקנ"ב, דרשות על התורה, וחידושי מסכתות, §ממקור אחר נדפס במהדורה חדשה בשנת תש"ך ובשנת תש"ף
§גנזי יוסף, חידושים, דרשות, מכתבים ותעודות, דיין, יוסף, עפולה, 5776
§גנזי ישראל בס"ט פיטורבורג, חוב' ד, "פניני המליצות", אוסף דברי קדמונים מכ"י, דברי מליצה ומוסר השכל ס"ט פיטורבורג, רוסיה, תרכז
§גנזי נסתרות - חלקים א-ד, קובק, יוסף יצחק, באמבערג, תרכח, אוסף העתקות מכתבי יד
§גנזי שלום, חידושי תורה, הלכה, אגדה, קבלה, תפילות וסגולות, סאלם שלום זנדני, נתיבות, 5779
§גנזי שערי ציון, במברגר, בנציון, בני ברק, תשסג, הלכות והליכות מהחזו"א ועוד גדולים, עם חכמה ומוסר מגדולים
גנת אגוז, ר' אליעזר זלמן גריבסקי, ברלין תרמז, דרשות, הספד, חידושים, הדרן, §ממקור אחר
גנת אגוז, ר' אליעזר זלמן גריבסקי, ירושלים תרנ
גנת אגוז, ר' אליעזר גריבסקי
גנת אגוז, ביאורי הלכות ואגדות, שו"ת בענין דיחוי אצל מצוות, ביאורי מקראות, משלי מוסר, מליצות, א' אלעזר יקותיאל זינגר, למברג תרכד
§גנת ביתן המלך, מאמרים, סוייבר, שלמה, ג'קסון, ניו ג'רסי, 5779
§גפן אדרת, חלפן, אברהם מתתיהו ב"ר רפאל, ברדיטשוב, תרסג, דרשה, חידושים בהלכה ובאגדה, ופסקי הלכות

§דבר בעתו, יהושע העשיל, ווילנא, תרלח, מכתבים, מאמרים וביאורים, להגדיל תורה ויראת ה'
§דבר המלך, על ש"ס, עניינים, שות ותולדות, קרויזר, דב מאיר בן אליהו צבי, ירושלים, 5768
§דבר יחזקאל, הרב יחזקאל איישישקין, דיטרויט תרפ"א, דרשות וחידושים בהלכה, 86 עמ', 3MB
§דבר תורה, לעוויטאן, אליקום געציל מאיר ב"ר יצחק, ווארשא, תרעג, 70 עמ', 5MB, ביאורי מאמרי חז"ל ופסוקים, עם תרגום לאידיש
§דברי אפרים - מסכתות ביצה ושביעית וקנין כסף, טאוב, אפרים מנחם, בני ברק,
§דברי בצלאל, פאנעטה, חיים בצלאל, סאטמאר, תשג, 122 עמ', 8MB, על התורה, מועדים, וחידושי סוגיות
דברי דוד, ר' דוד טעביל רובין, על סוגית טעם כעיקר, וחידושים על ברכות ומו"ק, 1886, ווילנא
§דברי דוד האחרונים, דרשות ומאמרים, גינצבורג, דוד, פפד"מ, 154 עמ', 15MB
§דברי הברית, ג'רבה, תרעג, 384 עמ', 30MB, "ברית ותורה" על פסוקים ומאמרי חז"ל, לר' אברהם עלוש, ו"דברי משה" על פסוקים ומאמרי חז"ל
§דברי הפורים, פורים בהלכה ובאגדה, מכון דרכי התורה, ירושלים, 5776
§דברי חיים, זקש, חיים אריה ליב, נ"י, תשכב, פרקים בבעיות היהדות ודברי הלכה ואגדה
§דברי חיים, איידטקוהנען, תרלב, 102 עמ', 12MB, חידושי סוגיות ודרושים, מפתח בעמוד האחרון
§דברי חכמים, "דעת חכמה" ו"מקור חכמה", ר' יהודה לייב פוחאוויטשר, האמבורג, תנב, דינים עם דברי מוסר
§דברי חכמים א, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרעט, 35 עמ', 2MB, דברי חכמה ומדע ופתגמים, ומכתמים
§דברי חכמים ב - שיחה נאה, פתגמים ומכתמים, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרעט, 18 עמ', 1MB
§דברי חכמים וחידותם, ר' ישראל ב"ר אברהם, קושיות ופירושים שונים, יסניץ, 5486, 120 עמ', 6MB
§ממקור אחר, 126 עמ', 7MB
§דברי חכמים, אשכנזי, אליעזר מתוניס, מיץ, תרט, ספרים עתיקים, 118 עמ', 6MB. מעמ' 7 - מדרש ויושע. מעמ' 21 - פירוש ר"י קרא על איכה. מעמ' 27 - חיבור מהרמב"ם על חכמת העיבור. מעמ' 39 - המאמר בבחירה, לר' משה הנרבוני. מעמ' 43 - מכתב ר' שלמה אלורקי לדון שלמון הלוי על שהמיר את דתו. מעמ' 47 - עשה ר' דון שם טוב בר יצחק ארדוטיל. מעמ' 56 - יסודות המשכיל, לר' דוד בר יו"ט בן בילא. מעמ' 60 - מכתב הרמב"ם לר' יפת. מעמ' 61 - מכתב ר' אליהו מירושלים. [עמ' סב-סג חסרים בצילום]. מעמ' 62 - שו"ת בדבר לימוד החכמות. מעמ' 71 - שירים מר' משולם בר שלמה ועוד. מעמ' 83 - על מהרש"א פסחים ט. ☼ממקור אחר
§דברי חכמים, משה רוזנברג, זיטומיר, תרנא, 184 עמ', 16MB, מאמרי חז"ל בסדר א"ב. "שירי קודש" - סיפורי התנ"ך בדרך שיר. "תיקון סופרים" - הגהות על תנ"ך, תלמודים, תרגומים ומדרשים, ומסורה לתלמוד ירושלמי ולמדרשים
§דברי חכמים, לוין, שמואל זיסל בן משה חיים, פיעטרקוב, תרנב, 98 עמ', 5MB, סיפורי אגדות מהתלמוד ומהמדרש לילדים
§דברי חכמים, לקט חידושים, ר' ישראל בן אברהם, יעסניץ, תפו, 128 עמ', 6MB
§דברי חכמים, מישעל, וואלף (ד"ר), קראקא, תרסח, ביאור דברי חז"ל
§דברי חפץ, עדעלמאן, צבי הירש איש חן טוב, לונדון, תריג, 35 עמ', 1MB. מעמ' 10 - אגרת מר' יהודה אלחריזי לר' שמואל מארם צובה. מעמ' 13 - שיר מר' שלמה מזל טוב על שחוק האישקאק. מעמ' 14 - חרוזים מרלב"ג. מעמ' 15 - תשובת הרשב"א על מעמד הר סיני. מעמ' 18 - שירים לריה"ל. מע' 20 - מוסר נאה מר"מ די לוננאו. ועוד. מעמ' 22 - פיוט לפסח. מעמ' 26 - דשיר התלונה לר"ש בן גבירול. לעמ' 27 - דברי ריבות ושיר התלונה לר"ש בונפיד. מעמ' 30 - מאמר על הנפש לר"י אבן עקנין. עמ' 35 - התוכן
§דברי יהודה האחרונים, אייזלר, יהודה ליב, וינה פרשבורג, תרס, עניינים שונים
§דברי יהודה, ראקאנשטיין, יהודה המכונה ד"ר ליב כץ, וינה, תרכה, על הלכה ואגדה
§דברי יוסף ג, שווארץ, יוסף, ירושלים, תרכא, 506 עמ', 20MB. פרי תבואה - מקומות בא"י. מעמ' 148 - על ספר הישר. מעמ' 150 - פרדס - על התורה. מעמ' 239 - על נ"ך. מעמ' 264 - שמות נרדפים. מעמ' 297 - על התלמוד. מעמ' 341 - על מדרשים. מעמ' 349 - על התורה בדרך דרש ורמז. מעמ' 403 - על נ"ך. מעמ' 448 - על התלמוד. מעמ' 473 - על מדרשים. מעמ' 478 - על התורה ונ"ך והתלמוד בדרך סוד.
§דברי יוסף, הירש, יוסף, נ"י, תשטז, שו"ת, חידושים, והגהות על ס' דברי ישכר
§דברי יוסף, בכרך, יוסף ב"ר יעקב, ווילנא, תרלא, 45 עמ', 3MB, חידושי מסכתות. [חסרים בצילום עמ' 24-25[. מעמ' 31 - ליקוטים. ☼ממקור אחר
§דברי יוסף חלק ב, ברנד, יוסף זאב ב"ר גרשון, לבוב, תרעב, 56 עמ', 3MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§דברי יעקב - ביאורים בספרי האחרונים, קצות החושן, שב שמעתתא, חי' ר"ח הלוי, גרי"ז, חדות יעקב, ודברי ר' אברהם עדס, עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יצחק ח"א, תולדות יעקב על מסכתות, פני המלך על רמב"ם, תולדות יצחק על תנ"ך ואגדות, מורסיא, יצחק, ירושלים, 5755
§דברי יצחק ח"ב, מורסיא, יצחק, ירושלים, 5755
§דברי ישראל, גולמבא, ישראל ב"ר יצחק, תל אביב, תרפג, 23 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§דברי מוסר של חיד"ה, האשקאוויץ, חיים דוב, נ"י, תרפח, דרשות וחידושים במאמרי חז"ל
§דברי מנחם, סעמיאטציקי, מנחם מענדל מאסטרוב, ווארשא, תרצח, דרשות למועדים ועל הפרשיות, והספדים
§דברי משלם, בעהר, משלם פישל, פפד"מ, תרפו, 163 עמ', 7MB, על תנ"ך. מעמ' 25 - על המלים "שם" ו"שמה". מעמ' 31 - על התלמוד. מעמ' 82 - על "דברי ימי ישראל" לגרעץ, ועוד ענייני היסטוריה ומחקרים
§דברי נתן, הרב נתן נטע זובער, רוזעל תשל"ח, חידושי מסכתות, 126 עמ', 4MB. מעמ' 46 - ענין שבועת אמת. מעמ' 48 - על הירושלמי. מעמ' 69 - שו"ת. מעמ' 84 - ליקוטי מאמרי חז"ל. מעמ' 89 - על השאילתות. מעמ' 91 - על יו"ד. מעמ' 94 - דרשה לברית מילה. מעמ' 96 - על אריכות ימים. מעמ' 100 - ענין לדון חברו לכף זכות. מעמ' 103 - בענין כבוד אכסניא. מעמ' 107 - אנגלית
§דברי פנחס ח"ב, על התורה ועל התלמוד, דאוויד, מנחם פנחס, ירושלים, 5768
§דברי פנחס ח"ג, על התורה ומועדים ועניינים שונים, דאוויד, מנחם פנחס, ירושלים, 5773
§דברי צבי ב, כהנא, צבי הירש, לבוב, תרנז, 112 עמ', 9MB. מעמ' 9 - על התורה. מעמ' 37 - על התלמוד. מעמ' 70 - על אור החיים. מעמ' 74 - על יו"ד. מעמ' 101 - שו"ת. מעמ' 110 - הספד. סוף ההספד מצולם בעמ' 7-8
§דברי קהלת, בריסק, אשר ליב, ירושלים, תרסה, 116 עמ', 7MB, אוסף הקדמות מכחמישים ספרים עתיקים
דברי קהלת, ר' שלמה ליכטנשטיין, נאווידוואהר תקמה, ☼ממקור אחר, 83 דפים, §ממקור אחר, 182 עמ', 19MB. מעמ' 15 - עמ' הבכא - הספד על המחבר. מעמ' 41 - "אור פני משה" - על הרמב"ם בס' המצוות. מעמ' 57 - על רמב"ם במשנה תורה. מעמ' 81 - על שו"ע הל' טריפות. מעמ' 137 - השמטה לחידושי הרמב"ם. מעמ' 138 - השמטה מהל' טריפות. מעמ' 140 - "קהלת שלמה"- חידושי מסכתות, §ממקור אחר, 180 עמ', 17MB, §ממקור אחר, 158 עמ', 17MB, מעמ' 19 - "אור פני משה" על ס' המצוות לרמב"ם ועל משנה תורה. מעמ' 59 - על הל' טריפות בשו"ע. מעמ' 118 - "חכמת שלמה" - חידושי סוגיות.
§דברי רד"ך, ר' ראובן דוד בן יהושע הכהן בורשטין, ורשה, תרפז, 195 עמ', 9MB, הלכה ודרוש
§דברי שאול - עדות ביוסף - חלק ב, נתנזון, יוסף שאול הלוי, לבוב, תרלח, 102 עמ', 11MB, על חו"מ. מעמ' 37 - על אהע"ז. מעמ' 52 - על פסחים וליקוטים
§דברי שיח - הגרי"ש אליישיב, ענייני הלכה ואגדה, אלישיב, יוסף שלום - קנייבסקי, חיים, בני ברק, 5773, 48 עמ', 1MB
§דברי שיר ב, ראטה, שמואל יעקב, קליינווארדיין, תרפד, 136 עמ', 8MB, על מועדים. מעמ' 62 - על אבות. מעמ' 74 - על נ"ך. מעמ' 92 - על התלמוד. מעמ' 113 - ליקוטים. מעמ' 120- על התורה
§דברי שלום, אדרבי, יצחק ב"ר שמואל, ויניציאה, שמ"ו, דרשות, וקונטרס על אבות,תהלים וישעיהו
§דברי שלום, לעוויטאן, שלום יצחק ב"ר דוד בן ציון, בודפשט, תרפד, 57 עמ', 3MB, עניינים בהלכה ובאגדה, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§דברי שמעיה, דייטש, שמעיה שו"ב וש"ץ בק"ק שוראני, טירנוי, תרצג, 288 עמ', 16MB, על התורה. מעמ' 87 - על פרקי אבות. מעמ' 153 - ליקוטים על התורה. מעמ' 189 - דרושים ומאמרים. מעמ' 219 - על משניות.
§דברי שמריה'ו יצחק, על התורה וחגים, והדרנים, יעקב קליין . מכתביו של ר' שמרי' יצחק בלאך, מודיעין עילית, 5776
§דברי תורה, וורטמן, משה בן חיים, יוזעפאף, תריב
§דברי תורה, וורטמן, משה בן חיים, ראשון לציון, תשכט, מלוקטים מחז"ל, ראשונים ואחרונים,ואדמורי"ם
§דברים ואמרים באגדה ובהלכה, ר' זלמן שמואל שפירא, דענווער תשכ"ב
§דברים טובים, סאטמאר, תרצז, 16 עמ', 1MB,, הנהגות טובות מהרמ"פ, דברים מסידור אור הישר לר' מאיר פאפרש, מוסר נאה מס' תפלה למשה, וס' "רפואותץ הגוי'" לתלמיד רש"י
§דברים נחמדים, פרעמישלא, תרל, 26 עמ', 1MB, אגרת השבת לאבן עזרא, סדר כללות ותיקוני עליות העולמות מכתבי האר"י, סגולה למקשה ללדת מאר"י, ומנהגי מהרש"ל
דברים נחמדים, ר' צבי אלימלך שפירא, על משנה וגמרא, חידושים דינים, תנ"ך, רמב"ם הלכות יסוה"ת, ועל ס' דבש לפי, ועל פרקי אבות, ותשובות, 70 עמ', 1.5MB
§דברים נעימים, לוינסון, מנחם חיים ב"ר צבי הירש הלוי, ווארשא, תרנ, על תשובה וגאולה בהלכה ובאגדה
§דברים עתיקים - חלק א, לייפציג, תרד, פתרון תשעים מלים בודדות, לרס"ג, ואגרת המוסר הכלי לאריסטו
§דברים עתיקים - חלק ב, לייפציג, תרו, "שם הגדולים" - רשימת גדולי הראשונים וחיבוריהם, "קבוצת כסף" לר"י אבן כספי, "מלאכת שלמה" - דוגמאות מספרי ר"י אבן כספי עם ביאור, "שפת חכמים" - ביאור מלים פרסיות וערביות בתלמוד וכו' לר"א ילינק
§דגל יוסף, אלוני (דובאוו), זלמן יוסף, דובלין, תשט, חידושים בתורה ובמוסר
§דגל מחנה יהודה, פארבער, צבי הירש ב"ר יהודה ליב מלונדון, לונדון, תרפה, 44עמ', 3MB, תולדות ישראל, מאמרי גיאולוגיה, העתקת כתובות עתיקות, וביאורי פסוקים ואגדות חז"ל
§דגל מחנה ראובן רבי ראובן לאנדא, חידושי אגדה, טשרנוביץ תרמ"ד. מעמ' 76 - הספד. מעמ' 95 - מפתחות (יש בלבול בדפי המפתחות). 103 עמ', 4 MB, §ממקור אחר
§דגל נפתלי, ר' קלמן ליכטענשטיין, טשעלסי תשט"ז, קובץ חידושי תורה, 167 עמ', 4MB
§דובר ישרים - נישואין ופורים, ווייס, דוב, ירושלים, 5760
§דורש טוב, אבוחצירא, יעקב, ירושלים, תרמד, 325 עמ', 19MB, דרשות. מעמ' 167 - "שערי ארוכה" - רמזים על אלול בסדר א"ב, עם ביאורים
§דירת ארעי, חידושים בהלכה ובאגדה, פרייל, יעקב צבי, לייקווד, 5775, 36 עמ', 1MB
§דליות יחזקאל ה, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשסג, לימוד מוסר, והערות על ספרי מחשבה של ראשונים, צוואות הוריו, הספד
§דניאל איש חמודות, עניינים נפלאים בנושאים שונים, עם ליקוטים מס' מישרים מגיד, אלמקייס, מרדכי בן מימון, נתיבות, 5775, ממקור אחר
§דעת, ביאור פסוקים ומאמרי חז"ל שנאמר בהם "דעת", גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5770
§דעת יואל, קלופט, יואל, חיפה, תשנא, 499 עמ', 25MB, חידושים בסוגיות הש"ס ובשו"ע, מאמרים ודרשות
§דעת משה, רויזינבוים, משה ב"ר צבי הערש, ווארשא, תרעא, 64 עמ', 5MB. מעמ' 11 - על מסכתות. מעמ' 19 - על שו"ע. מעמ' 21 - דרוש. מעמ' 23 - על התורה. מעמ' 35- פתיחה לכבוד אביו בענייני קבלה
§דעת משפט - ד - קדימה וכפיה במצוות, ריסנר, יעקב בן אברהם, בני ברק, 5770
§הדקלרציה שקרא הרב מ' נוראק בשם המסורת והחרות בישיבת הפתיחה של קהלת ישראל במוסקבה, מוסקבה, תרעח, 14 עמ', 1MB, על המפלגה הדתית בבחירות לכנסיה היהודית ברוסיה
§דרושי מהרש"ם, מרגלין, ישעיהו יוסף, נ"י, תרפא, פלפולים ודרשות
§דרושים להגיד, ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרצ"א, דרשות, עם "אשכול ענבים" על מסכת תענית
§דרישת הזאב, ר' זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד פורילה, לבוב, תרנה, על התורה, על התלמוד ועל שו"ע
§דרך אמונה, פרידמן, דוב אריה, פילדלפיה, תרנט, דינים ומוסר לבני הנעורים
§דרך הנשר - חלק שני - תורת אמת, חידושי אגדה והלכה, על התורה ושו"ע ושו"ת, עם פירוש "מראה כהן" לר' אברהם יהודה שווארץ, סאטמאר, תרפח, 88 עמ', 5MB
דרך השכל, תקנות חברת עץ חיים, ונציה תקטז
§דרך השלום, דיקמאן, מרדכי, תרע, 33 עמ', 2MB, שיחה בין מלכים איך להגיע לשלום
§דרך חיים, דינים והנהגות טובות, מחולק לימי השבוע, ברדיוב, תרסח, 40 עמ', 1MB
§דרך חיים, חורי, חיים, ירושלים, תרסה, חידושים על תנ"ך ועל מסכתות
§דרך טובים, חנין, צבי הירש ב"ר זונדל משה, ווארשא, תרלד, 11 עמ', 1MB, הנהגות טובות
§דרך ישר, ספר לימוד לנערים לחנכם בדרכי ה', ר' אברהם אבעל מילידי קריסלאווע, ווארשא, תרסח, 12 עמ', 1MB
§דרך סלולה, צירלסאהן, יהודה ליב, פירולקי, תרסב, מאמרים ושירים
§דרך שלום, ר' שלום בן אשר איזראלסון, סט. לואיס, תרפו, שו"ת, הדרנים, וחידושים על הרמב"ם
§דרכה של תורה, פיניליש, צבי מנחם ב"ר שלמה, וינה, תרכג, סניגוריה לתורה שבע"פ ולמשנה, עם ביאורי מלים, וחשבון מולדות, וקביעת חג פסח
§דרכה של תורה, ורטהימר, שלמה אהרן ב"ר יעקב, ירושלים, תרנא, כללים בתלמוד ויסודות בהלכה ואגדה
§דרכי זקנים, ר' יוסף דב כהנא ליברמן, ברוקלין, תשסה, חידושים בהלכה ובאגדה
§דרכי חיים, זילברברג, חיים יעקב נפתלי ב"ר אברהם, פיעטרקוב, תרצא, 113 עמ', אגרת מוסר, פירוש התפלה וצוואה
§דרכי חיים, ניימאן, אפרים פישל, נ"י, תשח, 62 עמ', 2MB, מאמרים שונים. מעמ' 49 - על משפחתו
דרכי משה, מאמרים, דרך אמונה ודרך תשובה, ר' משה בעראנט, תרצז, עם סדר היחס של המחבר
§דרכים למשה, עמרמי, משה מרדכי הכהן ב"ר נח, תל אביב, תשכ, חידושי סוגיות, הדרנים, שו"ת ודרשות, 175 עמ', 9MB. מעמ' צ - הדרנים ודרשות
§דרשו משפט, פרינדנברג, סענדר ב"ר ברוך, ווארשא, תרנא, 29 עמ', 2MB. מעמ' 4 - תשובות בענייני יו"ד. מעמ' 14 - על התכלת. מעמ' 19 - "דרשו משפט" - על מכות דף ו. מעמ' 25 - על ב"ק.
§דרשות איגרות ותולדות רבי אריה ליבוש הלוי איש הורוויץ בעל שו"ת הרי בשמים, ירושלים, תשעא

§הא לכם חמשה ספרים (מסכת דרך ארץ - ספר הגן - זכרון תרועה - אורחות חיים להרא"ש - בינה לעתים(, לינעוויל, תקסז
§האבלות בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5777
§הארות חיים - עניינים חלק א, צימרמן, אהרן חיים, ירושלים, 5770
§האשה על פי תורת ישראל, טוקצינסקי, יחיאל מיכל, ירושלים, תרפ, 64 עמ', 1MB, תכונותיה, דיני נישואין, חיי הנישואין, זכויות האשה, צניעות, חיובה במצוות, נאמנותה, אישה בציבור
הבינני ואחיה - ושכנתי בתוכם, מאמרים, ר' אברהם צבי קלוגר, 580 עמ', 22MB, עם מפתח נושאים אלפאביתי
§הבכורים והראיון, שיפמן, דוד, ירושלים, תרלט, 88 עמ', 5MB. מעמ' 15 - "מבוא באר לחי רואי" - הערות על ס' "מבוא המשנה" ליעקב בריל. מעמ' 32 - "בני דוד כהנים" - הערות על ס' "עבודת הלוים" - ר' יהונתן על רי"ף על חולין. מעמ' 43 , "בשורה מוצאת" - הערות על קונטרס "בשורה בפי" לר' דוד טעבלי אפרתי. מעמ' 48 -"לדוד בשנותו את הטעם לשד"- הערות על ס' "טעם לשד" לשד"ל. מעמ' 75 - "הרואה את הנולד" - הערות לס' "תולדות רבנו זרחיה הלוי" מאת יעקב ריפמאן
§הגדולה והגאולה - שבת הגדול בהלכה ובאגדה, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק,
§הגיון דברי חכמים, מישל, וואלף (ד"ר), לבוב, תרעא, 209 עמ', 14MB, ביאורי פסוקים ומדרשי חז"ל. מעמ' 198 - "קונטרס הידיעה והבחירה"
§הגיון וצחות, ר' רפאל צבי עפשטיין, אטאווא תש"ג, ביאורים בתנ"ך ובחז"ל, דרשות, סיומים, מאמרים להטבת החינוך ולרעיון המזרחי, ומאמר על רב ושמואל, 212 עמ', 7MB
§הגיון ישעי, ר' ישעי קרלינסקי, ירושלים, תשנט, שו"ת, פלפולים, דרשות בהלכה ובאגדה, עם "תפארת בנים", הערות על שו"ע, ועל מסכתות ברכות, שבת ועירובין, 294 עמ', 9MB
§הגיונות, ר' משה שלמה כשר, ניו יורק, תשטו, על התורה, המועדים ופרקי אבות,233 עמ', 6MB, §ממקור אחר
§הגיוני ירוחם, ר' ירוחם זאב צכנוביץ, לומזה תרצ"ז, ביאורים בתנ"ך, ועל מאמרי חז"ל, ורעיונות לשבת וליו"ט
הדעה והבירור, בעניני "ממה נפשך", ו"תרתי דסתרי" והמסתעף, הרב פוגל
§הדר הכרמל, ר' מאיר בן מרדכי לרנר, לונדון, תשל, על תכונת המשנה ואמונתנו בתורה שבע"פ, עם שו"ת על או"ח, 457 עמ', 18MB
§הדר זקנים - מעשה אלפס, ר' בן ציון אלפס, ירושלים, תרצא, 61 עמ', 2MB, דברי מוסר בערבית ובאידיש. מעמ' 26 - זכרונותיו
§הדרן מסכתא, על סיום מסכת, עצמון, משה, בני ברק, 5777, 30 עמ'
§הדרת יוסף, ר' יוסף לייב קאפלאן, פיטסבורג תש"ב, חידושי מסכתות, על מדרש רבה, ועל התורה, 125 עמ', 3MB
§הדרת מרדכי, רוזנבלט, מרדכי, ווילנא, תרנט, 207 עמ', 20MB, הדרנים.מעמ' 74 - "משיבבדבר הלכה" - שו"ת. מעמ' 170 - חידושי מסכתות. מעמ' 181 - "בן מנחם" - דרשות. מעמ' 192 - הדרן למסכת מנחות
§הוד משה, ר' משה שאכעט, פורטלנד תרפ"ג, חידושי סוגיות ושו"ת, 71 עמ', 4MB
§הויות דאביי, על מועדים ועל התורה ועוד, שפירא, יוסף בן יצחק אלעזר, ירושלים, 5775, 96 עמ', 2MB
§הולך תמים ופועל צדק, ר' ישעיה בן מרדכי דיין, ליוורנו, תרי, תוכחות מוסר ושו"ת, 247 עמ', 9MB
§הולך תמים, ר' אברהם ב"ר ישעיה הדיין, ליוורנו, תרי, 282 עמ', 12MB, נושאים באגדה,לפי סדר א"ב. מעמ' 145 - "פועל צדק" - שו"ת.מעמ' 275 - "זכרון דברי אר"ץ" - תולדות היהודים בארם צובה
§הוספה לאגרת גלויה, שיף, אפרים שלמה זלמן ב"ר חיים צבי, נ"י, תש, 31 עמ', 1MB, מאמרים
§הטהרה בהלכה ואגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5781
היושר והברית, סיפורי התורה ומצוות לתלמידים, משה שמואל נוימן, וינה תקפ"א, 176 עמ'
§היחיד הצבורי, בריינער, נחום, ווארשא, תרצג, מאמרים
§היכי תמצא ואיפה תמצא - חיי הלוי בעניינים שונים, ר' יוחנן ואזנער, עם וקונטרס לב אליהו על פרשיות ויחי ושמות, הרה"ג אליהו שווארץ שליט"א, מאנטריאל, 5782
§היכל הקודש, תשע, חידושים במקרא, במשנה, בתלמוד, בראשוניםוןאחרונים, בהלכה ובאגדה, עצות בעבודת ה', פרפראות, גמטראות ודברי חידוד, §ממקור אחר, 521 עמ', 14MB
§היכל צמח, ר' צמח האפענבערג, ירושלים תשל"ד, דיני גיטין, חידושי סוגיות, מעמ' רו - חידושי מסכתות, מעמ' ריג - חידושים על הרמב"ם, 279 עמ', 17MB, בלי השער
היכלי דוד, ר' דוד כהן, ירושלים תשנג, 367 עמ', 23MB. מעמ' 8 - על יבמות. מעמ' 90 - שאלות בקיאות על יבמות, עם תשובות. מעמ' 116 - ח"ב. מעמ' 119 - מצות ישוב א"י. מעמ' 143 - ביאור מאמר הרב צבי יהודה קוק "למען דעת". מעמ' 151 - שביעית בזמן הזה. מעמ' 166 - עבר הירדן בהלכה. מעמ' 207 - ירושלים בהלכה. מעמ' 225 - טלטול בירושלים. מעמ' 238 - חלק ג. מעמ' 242 - קונטרס ר' אברהם נחום תוספאה על בראשית. מעמ' 258 - מאמרים על התורה ונ"ך. מעמ' 264 - ציונים לביאורים על הירושלמי. מעמ' 274 - ציונים לספרים שונים לפי נושאים כסדר הא"ב. מעמ'312 - ציונים בנושאים שונים. מעמ' 316 - עניינים שונים. מעמ' 353 - חידושי סוגיות
§הין צדק ותיקון המדות, ליפמן, אברהם בן אליעזר, ווילנא, תקנט, 37 עמ', 5MB, מבוסס על שמונה פרקים לרמב"ם
§הכתוב לחיים, ר' חיים בן יוסף שמואל גלרנטר, וינה, תרפא, דיני כתובה, עם חידושי הלכות ואגדות בעניין כתובה וחג המצות, עם "אור כי טוב" - חידושים בדברי חז"ל ובמקראות, ותשובה בענין עגונה, 44 עמ', 4MB
§הלבוש והקישוט מזווית יהודית, עבוד, אליהו בן מאיר, ירושלים, 5771
§הלבנון, מאסף ספרותי אורטודוכסי, בעריכת יהודה מרדכי עלבינגר, ורשה, תרעב
§הליכות קדם - שירים וזמירות - מחלקה ראשונה, פולק, גבריאל בן יצחק איזק, אמסטרדם, 5607
§הליכות קדם - מכתבים ולקוטים - מחלקה שניה, פולק, גבריאל בן יצחק איזק, אמסטרדם, 5607
§הליכות תו שין כף, חובב, מאיר, ירושלים, תשכ, 246 עמ', 6MB, דינים ומנהגים לשנת תש"ך. מעמ' 80 - דברי עיון וסקירות,
§הלך דבש, אליעזר יקותיאל מוידילס זינגר, לבוב, תרכה, 16 עמ', 673KB, משלים, מוסר, ביאורי פסוקים בספר משלי, וחידושי סוגיות
§הלכה אחרונה וקונטרס הראיות, אפשטיין, אריה ליב ב"ר מרדכי מקניגסברג, קניגסברג, 5519, על הלכות ק"ש. מעמ' 85 - ספר הפרדס על מצות ק"ש ומצוות שמירת שבת. ☼ממקור אחר
§המאור הגדול - א, על המשנה ועל הרמב"ם, עמדין, מאיר בן יעקב, ברוקלין, 5767
§המאור הגדול - ב, על התלמוד, על תורה, דרשות ושו"ת, עמדין, מאיר בן יעקב, ברוקלין, 5769
§המאיר כרך א, לקט עניינים שונים, משה צבי ב"ר ברוך אברהם, ירושלים,
§המבחן, טכורש, אלכסנדר סנדר גדליהו, ווארשא, תרס, ביאורי מאמרי חז"ל ופסוקים
§המדרש וההגיון, ר' אפרים בערמאן, ניו יורק תרצ"ב, דרשות ולמועדים ולמקצועות החים, עם הדרנים על סדרי המשנה, 158 עמ', 3MB
המור הטוב, קובץ מאמרים שנכתבו ע"י רבני ואברכי ישיבת "בית מוריה", תשסט
§המזכיר, ספר הסימנים על התלמוד והשו"ע, לעזור לזכור אותם, עם "מאמר המוסר", ר' שמואל יעקב בן יששכר בר רבינוביץ, וילנה, תרס, 112 עמ', 13MB
§המנגינה הזאת, על עשרה מיני נגינה ששימשו את דוד המלך, הרבט, חנן, ירושלים, 5774
§המסלות, עדלמן, שמחה ראובן, ווילנא, תרלה, 243 עמ', 15MB. "מסילת כל בני חלוף" - שינויים בנוסחאות הפסוקים המובאים בתלמוד מהמסורת. "מסילת אחדעשר כוכבים" - על תהלים מזמורים צ-ק. "עמק ברכה" - על תהלים סח. "מסילת שדה כובס" - ביאורים על מאמרי אגדה. מעמ' 3 - מפתח מקורות
§המצווה המיוחדת לדור, ציצית, אמונה, אהבת ישראל וגמ"ח, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5775, 50 עמ', 2MB. 15 עמודים של הסכמות, 15 על "אוצר הקונטרסים".
המצרף, ר' משה קוניץ, וינה תקפ, שו"ת על מאמרי חז"ל. על המחבר ראה
הן קול חדש, על חנוכת בית כנסת, ר' ישמעאל הכהן, מנטובא תקלב
הנהגות ותקנות מחברת עץ חיים, אמשטרדם תקטו
§הנהגות ישרות, ברדיטשוב, תקע"ז, 26 עמ', 1MB. מעמ' 13 - "הנהגות האדם" מר' אלימלך מליזנסק. מעמ' 16 - "זרובבל"
§הנותן אמרי שפר, פלייטונים, רעזניק, אברהם, דעווא, תרפט
§הנוטריקון, הסימנים, והכנוים, היילפרין, מאיר, ווילנה, תרעב
§הסלולרי מזווית יהודית, עבוד, אליהו בן מאיר, ירושלים, 5771
§הסעודה בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5780
§הספרות והתקשורת מזוית יהודית, עבוד, אליהו בן מאיר, ירושלים, 5774
העקוב למישור, דברי אמת נגד לשון הרע, ר' יצחק אייזיק טויבש, וינה תרלא
§הפותח והחותם, ר' בנימין גיטעלזאהן, קליוולנד תרנ"ח, דרשות בהלכה ובאגדה, 132 עמ', 3MB
§הפרדס - פרדס התורה ח"ב - זכור ליצחק ח"א, באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרפז, 186 עמ', 5MB, נושאים בהלכה ובאגדה בסדר א"ב. מעמ' 59 - מהדורא בתרא - בסדר א"ב נוסף. מעמ' 65 - זכרונות מספר "דור דור ודורשיו". מעמ' 76 - ליקוטים מספרים שונים. מעמ' 86 - חוזר לסדר א"ב מאות ח. מעמ' 99 - ליקוטים משו"ת ואגרות הרמב"ם דפוס ליפסיא. מעמ' 103 - חוזר לסדר א"ב מאות נ. מעמ' 125 - זכור ליצחק ח"ג - ליקוטים בסדר א"ב.
§הצבי והצדק, "צבי תפארת" - הלכה ושו"ת. פרי שלמה - דרשות למועדים. הגיוני ושרעפי - על בראשית ושמות. ר' צבי הירש דוכוביץ, גבעתיים, 5778
הצופה לבית ישראל, יצחק ערעטער, פראג ת"ר
הצופה לבית ישראל, מכתבים, אגרות ושירים מר' יצחק ערטער, וינה תרכד, 36.9MB, 173 עמ'
§הציבי ציונים, שלעז, בן ציון ב"ר שלמה, ירושלים, תרלב, 80 עמ', 3MB, "אילת השחר" - ביאור פסוקים ממגילת אסתר. מעמ' 48 - על עיר שספק אם מוקפת מימות יהושע. מעמ' 49 - "אבן שלמה" - ביאור פסוקים בתהלים. מעמ' 54 - על ברכות מז. מעמ' 55 - סולם יעקב וביאורים שונים
§הרואה ומבקר ספרי מחברי זמננו, פישמאן, נחמן יצחק הכהן, אופן, תקצט, 166 עמ', 8MB, ביקורת על ספרי ש"י רפפורט וש"ד לוצאטו
§הרהורי תשובה, בענייני תשובה וימים נוראים, גולד, דורון דוד בן שמואל יהושע, בני ברק, 5773
§הרי בשמים, ר' שכנא צבי מנעמירוב, ירושלים, תשט, חידושי הלכות ואגדות
§הרי בשמים, ר' שכנא צבי, ברדיטשוב, תרנז, על התורה, מועדים, חמש מגילות ופרקי אבות
§השבת אבדה, 73 עמ', 4MB. "חסרונות מספרי הש"ס" - קטעים שהצנזורה הנוצרית השמיטה מהתלמוד. מעמ' 15 - תשובות רד"ק לנוצרים. מעמ' 21 - ספר העיבור לר' אברהם בר' חייא הנשיא. מעמ' 36 - "השגחה והנהגה", גוטליב, דוב בעריש ב"ר יעקב, בילגורייא תרעג, יסודות באמונה, על השגחת ה' ועל הנסים
§השואל, שעבשאיע, אליעזר, קישינוב, תרנה, 45 עמ', 1MB, ביאורים על סתירות הכתובים ודברי חז"ל, ויכוחים עם בני דתות שונות
§השירה והנגון מזוית יהודית, עבוד, אליהו בן מאיר, ירושלים, 5774
§התורה והחכמה, יאלעש, זכריה ישעיה הכהן, ווילנא, תרעג, 547 עמ', 26MB, חידושי מסכתות, מאמרים בהלכה ובאגדה, דברי חכמה וביקורת, שירה ומדע, §ממקור אחר, 552 עמ', 26MB
§התורה והמדע, ר' יעקב בן יהודה לווינזון, 6MB, ניו יורק תרצ"ב, 270 עמ', §ממקור אחר, 270 עמ',6MB, §ממקור אחר, 270 עמ', 6MB. עמ' 4-5 - תוכן העניינים. מעמ' 11 - ענייני הלכה ושו"ת. מעמ' 110 - דרשות לפרשיות. מעמ' 140 - דרשות למועדים. מעמ' 211 - לעניינים שונים. מעמ' 218 - מאמרי מדע בענייני חכמת ישראל
§התורה והמלאכה, זקהיים, אברהם, ירושלים, תרפח, 32 עמ', 883KB, מעלת המלאכה, ודיני עובדים
§התורה והתלמוד - ספר ראשון, "פתיחה רבתי למשניות", גאלאמב, דוד ב"ר יהודה ליב, ברלין, תרפד, 841 עמ', 49MB, ביאורים בדברי חז"ל ע"פ ביאורי מלים
§התלמוד ומדעי התבל - נתיבות התלמוד, ר' יקותיאל אריה קאמעלהאר, לבוב, תרפח, 139 עמ', 8MB, על דרך לימוד תורה, ערך לימוד שאר חכמות, הלכה ופילוסופיה, ענפי המדעים, תשובות לתלונות נגד חז"ל, על האמונה, הסבוראים, קדושת התלמוד
§התנהגות הדרך, ר' מרדכי יצחק סמוט, 220 עמ', 7MB, דינים ומנהגים להולכים בדרך, לימוד בדרך, לוייה בדרך, נסיעות הצדיקים ונסיעות לצדיקים

§ואלה שמות, על שמות בני אדם, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5773
§ואם תאמר א-ד, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשנו, אוסף קושיות, לכל יום בשנה, רובן לפי עניינא דיומא
§ואם תאמר ה, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשסז
§ואם תאמר ו, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשעא
§ואמונתך בלילות, ביאור פסוקים שכתוב בהם "ויהי", ומטרת ירידת הנשמה לעולם הזה, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5770
§ואתם עדי, חובתנו ללמד לגוים את האמונה בה' ואת מצוותיהם, הלכות לבני נח, סידור תפילה לבני נוח, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5755
§ובמותם לא נפרדו, סוגיות בענייני מתים בהלכה, יעקב עקיבא סופר, באלטימאר, 5783
§ודבר דבר, פינק, דב, ברוקלין, תשסב, על תורה ומועדים
§ודבר הכהן, בישקוביץ, חיים נחמן ב"ר יעקב צבי הכהן, ביאליסטוק, תרצח, 52 עמ', 7MB, מאמרים
§ודברת בם א, סוגיות בהלכה ובאגדה, אביעד טרופ, ירושלים, 5766
§ודברת בם ב, אביעד טרופ, ירושלים, 5766
§ודברת בם ג, אביעד טרופ, ירושלים, 5768
§ודברת בם ד, אביעד טרופ, יעקב זילברליכט, ירושלים, 5767
§והמה בכתובים, ברלין, תרסט, 58 עמ', 2MB, העתקות מכתבי יד, מכתבים מר' יצחק הלוי על ס' "מצפה יקותיאל" ועל חדש בחו"ל ושל גוי, ר' משולם מטיסמניץ, ר' יהודה צבי מרגליות, ר' יעקב קצנלנבוגן )עמ' 23 - נגד ס' "בשמים ראש"(, ר' מרדכי בנט, מרדכי יאסט. בעמ' 29 - רשימת עמודים עם דברי מינות בספר "בשמים ראש"
§והנה רבקה יוצאת: עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן, הביא לדפוס: איתמר דגן, ירושלים, 5777
§וזאת ליהודה, אברהם אטלס, לבוב, תרלה, 27 עמ', 611KB, על מותו של מי שהוא מכנה "יהודה הוד", עם ביקורת על התנהגותו בחייו
§וזאת ליהודה, דנאן, יהודה, פאס, תשב, 296 עמ', 16MB, מאמרים. מעמ' 80 - על פרקי אבות. מעמ' 161 - על מדרש פליאה. מעמ' 166 - על הצדקה, ודרושים נוספים
§וזאת ליהודה, עיאש, יהודה, זולצבאך, תקלו, על פרקי אבות, ההגדהנ, רמב"ם, קינות, ביאורי תפלות, ביאורים על הרא"ם, על ס' המצוות לרמב"ם, ועל סדר העבודה "אתה כוננת", §ממקור אחר, §ממקור אחר, §ממקור אחר
§וזאת ליהודה - א, על התורה, חז"ל, זוהר, כתבי האר"י, שו"ע, ר' יהודה זאב לעבאוויטש, בני ברק, 5763, 474 עמ', 5MB
§ויאמר יעקב, גרוס, יעקב, מונקאטש, 16 עמ', 915KB, הדרן על יומא, דרוש לשבועות, פלפול בסוגיית שליחות, והדרן על קידושין
§ויאמר יעקב, זלקינד, יעקב מאיר, לונדון, תרעח, 198 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 20 - על נך. מעמ' 60 - על התלמוד. מעמ' 151 - על מדרשים. מעמ' 163 - על הרמב"ם. מעמ' 177 - על שו"ע יו"ד. מעמ' 193 - על התפלה
§ויבן שלמה, חידושי מסכתות, וחידושים על פרי מגדים, קום, חיים שלמה בן שמעון זימל, ברדיטשוב, 5659
§ויגד יעקב, גרינוואלד, יעקב יחזקיהו מפאפא, אנטוורפן, תשז, 391 עמ', 21MB, בהלכה ובאגדה
§ויגד לשאול, נחמייאש, שאול, תוניס, תרסט, חידושים וליקוטים
§וידעת היום, נגד השתתפות בבחירות, ירושלים, 5773
§ויכתב מרדכי-חלק ב, זאלצער, מרדכי ב"ר דוד הכהן, מונקאטש, תרחצ, 40 עמ', 2MB. מעמ' 5 - דרוש לחינוך הבנים. מעמ' 8 - דרוש לחנוכה. מעמ' 15 - דרוש לברית מילה ודרוש לנישואין. מעמ' 19 - על ספר שמות. מעמ' 34 - דרוש לשבת באידיש. מעמ' 39 - הדרן על מסכת שבועות
§וילקט יוסף, ליקוטים, פינצי, יוסף בן יצחק, בלוגראדו, 5602
§ויען שמואל, מרצייאנו, שמואל, ירושלים, תשיט, חידושי תנ"ך וש"ס
§ויעש אברהם, ר' אברהם זוסמאן בן יוסף אברהמס, וילנה, תרלא, 137 עמ', 8MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל.מעמ' 65 - תיקונים והוספות לספריו "ויוסף אברהם" "ימין משה". מעמ' 97 - תיקונים והוספות לספרו "בית אברהם". מעמ' 96 - "ברוכה אסתר" - ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל.מעמ' 122 - "חיי אברהם" - ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§ויצבר יוסף, צדיקא, יוסף אבד"ק קאסאן, מונקאטש, תרעה,104 עמ', 7MB, על בראשית. מעמ' 27 - על תהלים. מעמ' 58 - "שער קריאת שמע". מעמ' 75 - "שער התפלה". מעמ' 84 - "שער מאמרי חז"ל" - ביאורים על מאמרי חז"ל. מעמ' 94 - "שער הכולל" - ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§ויקהל משה, רובין, משה אהרן מק"ק סאטמאר, סאטמאר, תרצ, ביאורים ופירושים, דרושים על התורה ועל מדרשי חז"ל
§ויקהל משה - חלק א, שיעורים בענייני הלכה, קליין, משה שאול, בני ברק, 5771
§ויקהל משה - חלק ב, קליין, משה שאול, בני ברק, 5772
§ויקהל משה - חלק ג, קליין, משה שאול, בני ברק, 5774
§ויקרא יצחק, פאלאג'י, רחמים נסים יצחק, אזמיר, תרמד, 167 עמ', 19MB, על ויקרא-במדבר-דברים. מעמ' 34 - על חמש מגילות. מעמ'43 - על נ"ך. מעמ' 69 - דרשות. מעמ' 79 - על התורה. מעמ' 88 - על התלמוד. מעמ' 137 - על שו"ע. מעמ' 142 - נושאים באגדה בסדר א"ב
§וירא מנוחה כי טוב, הרהורים לבין הזמנים, 5767
§וישא יעקב, אלמליח, יעקב שמואל, ירושלים, תשטז, חידושים, דרושים, ביאורים פסוקים ומאמרי חז"ל
§ולא עוד אלא, ר' אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן האתמרי, אזמיר, תריג, 363 עמ', 22MB, על מקומות שנאמר "ולא עוד אלא" באגדות התלמוד והמדרשים, עם מפתח נושאים אלפאביתי
§ולקח אלעזר א, חידושים בהלכה ובאגדה, זומר, אלעזר הכהן, בני ברק, 5771, 98 עמ', 1MB
§ומקרב בימין, שאלות בענין קירוב רחוקים, זקוטינסקי, חיים אברהם, ניו יורק,
§ומקרב בימין ב, שאלות בענין קירוב רחוקים, זקוטינסקי, חיים אברהם, ניו יורק, 5775
§ועתה לשון תשובה, ביאור פסוקים ומאמרי חז"ל שיש בהם לשון "ועתה", גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5776
וקנה לך חבר, בית מדרש עטרת חכמים, על שו"ע, תנ"ך וש"ס, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
וקָנֶה לך חבר, עם תוכנת חיפוש
§וקנה לך חבר, כללי כתיבה ושבח מעלת הכתיבה, פרץ, יוסף, בני ברק, 5777
§ורצית שבח, על הנסיונות בעולם הזה ועל התשובה, טעפ, איתמר, מודיעין עילית, 59 עמ'
§ותאזרני שמחה, חידושים בהלכה ובאגדה, עם תולדות המחבר, שמחה ביק, ברוקלין, 5777

§זבד טוב, לבוב, 30 עמ', 1MB. מעמ' 4 - פרקי הצלחה לרמב"ם. מעמ' 17 - מר' יעקב חאגיז - דברים שצריך להקפיד עליהם
§זבח תודה, אויערבאך, יעקב, ירושלים, תרע, 137 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 77 - חלק ב - חידושים על התלמוד וליקוטים. מעמ' 113 - "פלפול חברים" - על סוגיית עבדי כמקרקעי
§זבחי תודה, פרבר, צבי הירש, לונדון, תשיז, ביאורים וחידושים על התורה, התפלה, פרקי אבות, קהלת, הגדה של פסח, וחקרי הלכה
§זבחי תודה, ר' שלמה זלמן ויטקובסקי, אלטונה, תרכח, 24 עמ', 1MB, לרגל הגיעו לגיל שבעים שנה, ביאורים על עניין זה
§זדים ביד עוסקי תורתך, חנוכה בהלכה ובאגדה, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5775
§זה השלחן- חסד ואמת חלק א-ב, ר' אליהו חי בן יוסף גיג', אלג'יר, תרמח, 836 עמ', 20MB, סדר צידוק הדין לפי מנהגי ק"ק אלגיר, סדר ארבע מיתות ב"ד. מעמ' 86 - חלק ב - הלכות מאו"ח ויו"ד. מעמ' 87-354 - שיבוש בצילום. מעמק' 675 - פיוטים. מעמ' 695 - "רוממות א-ל" - בקשות. מעמ' 717 - פסוקים לשמות אנשים. מעמ' 720 - דיני הסגיר - לעילוי נשמת המת. מעמ' 755 - "חסד ואמת" - סדר צידוק הדין - צילום חוזר של מה שיש בעמ'3-85.
§זהב פרוים, פיעטרקוב, תרמ, 195 עמ', 13MB, "אור עינים"לר' שלמה בן אברהם פניאל, על מעלת ישראל והשכר לעתיד, עם פירוש על ס' יצירה, וס' מלכיאל, ו"פרפראות לחכמה" ממהר"ם חגיז - ביאורי מדרשים, ჶממקור אחר, Ξממקור אחר
§זהב שחוט, שוחט, שבתי חיים, ברלין, תרעו, 75 עמ', 5MB. שאלה בענין גט, ביאור על "חד גדיא", על "אדיר במלוכה", ביאורי אגדות ומדרשים, חידושי מסכתות, הדרן לש"ס, חיבור סוף התורה לתחלתה, ובענין שלמה המלך
§זיו השמות - מקור השם מנחם מענדל, ווילהעלם, ישעיה זושא, ברוקלין, 5762
§זכור לאברהם, ר' אברהם בן אביגדור, קושטא, תקפז, 335 עמ', 16MB, חידושים על שו"ע. מעמ' 142 - חידושי ש"ס. מעמ' 254 - חידושים על הרמב"ם
§זכור לאברהם, אמרות, אלנדאף, אברהם בן חיים, ירושלים, 5752
§זכות אבות, ר' חיים יצחק מאיר ברודער, פיעטרקוב, תרפב, 81 עמ', 3MB, דרוש ופלפול
§זכותא דאברהם, לנדא, אברהם מטשעכאנאוו, ווארשא, תרנה, 111 עמ', 7MB, דרשות לשבת הגדול ולשבת שובה. מעמ' 51 - על התורה. מעמ'63 - על נ"ך. מעמ' 69 - על התלמוד. מעמ' 89 - על הרמב"ם, משנה, שו"ע, וש"ס
§זכותא דיעקב, מכתבי תורה, ענייני הלכה ואגדה, אדלשטיין, יעקב, אופקים, 5777
§זכר אברהם יצחק, ר' אברהם יצחק זעלמאנאוויטש, ירושלים, 74 עמ', 6MB, מאמרים בהלכה וחידושים לתלמוד
§זכר ישעיהו חלק א-ב, ר' זכריה ישעיהו בן מרדכי צבי הכהן יולס, וילנה, תרמב, 182 עמ', 9MB, על הרמב"ם ושו"ת, ☼ממקור אחר
§זכר צדיק, דרשות של ר' רפאל ב"ר יקותיאל זיסקינד כ"ץ, אלטונה, 5565, עם הספדים עליו ותולדותיו, ממקור אחר
§זכרו תורת משה, חידושים, ביאורים ופלפולים, ישיבה ומתיבתא תורת משה דרבינו יואל מסאטמאר, מאנטריאל, 5772
§זכרון אחיזה לעיר דוד, ר' דוד הכהן מווילנא, ירושלים, תרלח, 82 עמ', 3MB, "הקדמה מנפש דוד" - חידושים שונים, ובשבחם של ר' שלום הירש, ר' יוסף יוזל הירש, ור' שניאור זיסקינד הירש. מעמ' 62 - "פרטים דעיר דוד" - השלמה לקונטרס שלו מהשנה שעברה. מעמ' 65 - "פרטי מהעיר דוד"- חידושים שונים
§זכרון אליהו יצחק, ר' אליהו יצחק טויבעס, ניו יורק תרצ"ב, 56 עמ', 1MB, מאמרים מלוקטים מספרי החכמים. מעמ' 53 - אידיש
§זכרון אליהו, ר' אליהו יצחק טויבעס, נוי יורק תרפ"ח, 65 עמ', 2MB, מאמרים מלוקטים מדברי חכמים
§זכרון אלימלך, ר' יצחק אלימלך הכהן זינגער, פיעטרקוב, תרפט-תרצח, 561 עמ', 23MB, חידושים בהלכה ובאגדה
§זכרון אפרים - רבבות אפרים, מאמרים, פסקי הלכה ומכתבים, אפרים גרינבלט - מרדכי אלמקייס, נתיבות, 5775
§זכרון בנימין, שווארץ, יוסף הכהן, אראדעא, 5696, 36 עמ', 2MB, הספד על ר' בנימין פוקס. מעמ' 10 - "אמתחת בנימין" - חידושים מר' בנימין פוקס
§זכרון בספר ואבן ספיר, ר'יוסף ספיר שטיין, ברדיטשוב, תרנח, 96 עמ', 9MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§זכרון בספר, סינגר, יהושע העשיל ב"ר חנוך זונדיל ש"ץ, ווילנא, תרס, 166 עמ', 13MB, על תנ"ך. מעמ' 41 - על מסכתות. מעמ' 105 - הדרן על המשנה ועל עיןיעקב. מעמ' 111 - חלק ב, ביאורי מנהגים לפי סדר א"ב. מעמ' 118 - פרפראות לחכמה. מעמ' 125 - "שיחות קודש" של צדיקים, וליקוטים. מעמ' 159 - "ישוב ארץ ישראל"
§זכרון בספר-חלק ראשון, ווישניאק, אליעזר אלימלך ב"ר ישראל, ווילנא, תרסז, 73 עמ', 5MB. עד עמ' 20 - הספד. מעמ' 21 - "אלף אלפין" - שירעם אלף מלים המתחילות באלף. מעמ' 25 - חידושי מסכתות. מעמ' 56 - חידושי סוגיות ובירורי הלכה. מעמ' 71 "מאמר עירבוביא באה לעולם" - ויכוח בין התורה לפילוסופיה
§זכרון בספר-חלק שני, ווישניאק, אליעזר אלימלך ב"ר ישראל, ווילנא, תרסז, 71 עמ', 6MB, חידושי סוגיות. מעמ' 27 - "ליקוטי אמרים" - חידושי מסכתות. 51 - ביאורי מקראות ומדרשים. מעמ' 54 - בירורי הלכה וליקוטים
§זכרון דברים, יפה, משה דובער יליד טראשקון, ווילנא, תרנו, ביאורים לתורה ולחמש מגילות ולאגדות חז"ל, ורש"י על התורה, ותוכחת מוסר
§זכרון חיים, דברי תורה בהלכה ובאגדה ושיחות מוסר, לזכר ר' חיים שמעלצער, שיקאגו, 244 עמ', 3MB
§זכרון חיים, ר' חיים כ"ץ בכרך, ווילנא, תרמט, 85 עמ', 5MB, ביאורי מאמרי חז"ל
§זכרון יהודה, אייזנשטאט, מנחם ב"ר מאיר, אונגוואר, תרכז, 148 עמ', 7MB. מעמ' 23 - צוואות. מעמ' 30 - בהלכות אבלות, חידושים שונים, הנהגות. מעמ' 54 - דברי אגדה בענייני שבת. מעמ' 56 - הנהגות בימים טובים. מעמ'62 - דברי אגדה לזכר ליציאת מצרים ועל יום מתן תורתנו, הנהגות שונות, חידושים שונים
§זכרון יהודה, מהדורה שניה, אייזנשטאט, מנחם ב"ר מאיר, מונקאטש תרס, 147 עמ', 7MB
§זכרון יהושע-חלק שלישי, פיינבערג, יהושע ב"ר אברהם יצחק, זיטומיר, תרס, 57 עמ', 5MB, "פרי יהושע", חידושי מסכתות. מעמ' 14 - על אגדות התלמוד. מעמ'23 - על מדרש רבה. מעמ' 38 - ליקוטים. מעמ' 43 - על שו"ע. בעמ' 57 - שיר לפורים
§זכרון יוסף, קרויס, משה אהרן הכהן, סאיני, 5686, 30 עמ', 1MB, הספד על ר' יוסף ארלנגר. מעמ' 11 - בירורים בהלכות אבלות. מעמ' 21 - שאלה בענייניכשרות
§זכרון יעקב יוסף, רובינשטיין, יהושע יונתן, ירושלים, תרצב, סגולות ורפואות, דינים נחוצים, דרך החינוך, תפילת ר' ישמעאל כה"ג, וס' הפרכוס לר' האי גאון, גורל מר' יצחק מלעטעטשוב, וחכמת היד
§זכרון יעקב שני חלקים, פנט, יעקב אלימלך, ברוקלין, תשיג, על התורה ומועדים
§זכרון יעקב, האניג, אלעזר ב"ר יעקב דיין, גראסווארדיין, תשא, 18 עמ', 828KB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל. מעמ' 13 - אידיש
§זכרון יצחק חלק א-ב, ר' יצחק בן יוסף הוכגלרנטר, לבוב, תקפב, 186 עמ', 25MB, שו"ת. מעמ' 82 - מפתח מקורות. מעמ' 87 - חידושים מחתן המחבר. מעמ' 96 - על התורה.מעמ' 179 - על חמש מגילות
§זכרון יצחק, ר' אליהו יצחק טויבעס, ניו יורק תר"צ, 65 עמ', 2MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, מלוקט מספרי חכמים
§זכרון יקותיאל-חוברת א, לויטאס, יקותיאל זלמן הלוי אב"ד דלינקובה, קיידאן, תרצו, 19 עמ', 901KB, תולדות גדולי משפחתו, חידות תלמודיות, שירים ומליצות, מאמר לפ' זכור ופורים
§זכרון כבוד לעיר דוד, ר' דוד ב"ר אהרן הכהן מווילנא, ירושלים, תרלט. ביאורים בדברי חז"ל ודברי מוסר. מעמ' 41 - "צריך לפרט" רשימת צירופי מלים מהתנ"ך והתלמוד שהם בגימטריא תרל"ט
§זכרון לישראל, קליין, יצחק, סאטמאר, 5672, 60 עמ', 2MB, "דמעות ישראל" - הספד על אביו. מעמ' 11 - "שם ישראל" - תשובות וליקוטי אגדה. מעמ' 43 - "נחמות ישראל" - מכתבי תנחומים מרבנים על מות אביו
§זכרון למשה, שווארץ, יוסף הכהן, אראדעא, תרצח, חידושי הלכה ואגדה
§זכרון מאיר, שפירא, יהודה מאיר, נ"י, תשיד, חידושי תורה ושיחות חולין
§זכרון מאיר, שפירא, מאיר, ירושלים, תשיז, חידושים ופלפולים
זכרון מנחם, ר' מנחם מן קליין, ורשה תרלה, 64 דפים, על שבת ועירובין וברכות והדרנים, עם מדרש מנחם על חמש מגילות, וענייני מצוות מילה, ונבואת משה, וענייני תשובה
§זכרון משה אליהו, מגן, משה אליהו, ירושלים, תשג, 144 עמ', 8MB, בירורים בהלכו כבוד הבריות.מעמ' 48 - חידושי סוגיות. מעמ' 67 - על בבא בתרא. מעמ' 129 - חידושי מסכתות. מעמ' 139 - פרקי מחשבה
§זכרון משה, גולדשמיד, שלמה, ברלין, תרמה, 111 עמ', 4MB, פירוש על שמונה עשרה. מעמ' 29 - על פרשיות בתורה. מעמ'90 - דרוש על לימוד תורה. מעמ' 97- הספדים
§זכרון משה-חלק א, מאמאן, משה מרדכי, ירושלים, תרסח, 198 עמ', 11MB, ביאורי מאמרי חז"ל והספדים
§זכרון משה-חלק ג, ר' משה בן רפאל ישעיה אזולאי, ליוורנו, תקצח, 162 עמ', על אהע"ז וחו"מ. מעמ' 74 - מפתח לספרי החיד"א לתלמוד. מעמ' 120 - "מקום דוד" - מפתח לביאורים על הרמב"ם בספרי אחרונים, בעריכת החיד"א. מעמ'151 - "זכרון בספר" - השמטות לשלשת החלקים,§ממקור אחר, 164 עמ', 5MB
§זכרון שלמה, ר' שלמה ביעגלאייזען, פיעטרקוב, תרצג, 77 עמ', 2MB, חידושי סוגיות ודרשות. מעמ'28 - ליקוטי דינים. מעמ' 66 - תשובה מר'אליהו גוטמכר בענין נטילת ידים לנשיאת כפים ועל מחיצה בבית כנסת.מעמ' 74 - מכתב ר"א גוטמכר נגד הקמת בית ספר בצפת
§זכרון שמואל, ר' שמואל בן יהודה בראך, ברוקלין, תשנט, 526 עמ', 14MB, חידושים, מאמרים וליקוטים. עם "דרך ימה", פרידלנדר, יעקב מאיר צבי. "דברי מנחם", ברוך, מנחם,
§זכרון שמואל, על התורה וחידושי מסכתות, היינה, שמואל שמריהו בן יעקב, ברדיוב, 5684
§זקני מחנה יהודה, ר' יהודה אריה ליב בלאכעראוויטש, פיעטרקוב, תרצט, 207 עמ', 7MB. מעמ' 30 - "שרשרות זהב" ו"מעשי אבות" - יחוסי משפחתו ותולדות אבותיו. מעמ' 70 - על התורה. מעמ' 145 - על נ"ך. מעמ' 155 - על התלמוד. מעמ' 175 - דרוש "חנוך לנער" על חינוך ילדים. מעמ' 178 - הספדים על ר' מאיר שפירא, ר' חנוך צבי לבין. מעמ' 184 - "אבני מילואים" על התורה והתלמוד. מעמ' 191 - "גזע איתני עולם" - יוחסין של גדולי עולם
§זר צדק, קאטצבורג, דוד צבי, פרשבורג, תרלח, 85 עמ', 3MB, מאמרים בביאור מאמרי חז"ל ופסוקים. מעמ' 76 - "ספיחי צדק" - על ענייני פסח. מעמ' 80 - חידושי סוגיות
זרובבל, תשובה למיסיון, יצחק בער לוינזון, ורשה תרלו
§זרע אברהם, הירשל, אברהם זאב צבי בה"ר אלטר מאיר, נ"י, תרפז, על מדרשי פליאה, על הש"ס ועל התורה
§זרע יעקב, יעקב ב"ר חיים פייבוש הכהן, ווילנא, תקס"א, 64 עמ', 5MB, על שיר השירים. מעמ' 25 - חידושי מהר"ל מפראג על יו"ד. מעמ' 49 - "אמרי מועד" - פלפולים למועדים
§זרע יעקב, ר' יעקב הכהן, ג'רבה, תרצח, ביאורי פסוקים ומדרשים, ומעשיות, עם חידושים לכבוד האושפיזין
§זרע יצחק ח"א-ח"ב, ר' יצחק עטייה, ליוורנו, תקנג, 305 עמ', 22MB, על בראשית. מעמ' 122 - "יקרא דחיי" - הספדים. מעמ' 172 - "פלפלת של שהוא" - שו"ת וחידושים. מעמ' 207 - חידושים על מס' סוכה. מעמ' 218 - פרפראות למעלת התורה. מעמ' 226 - מפתח מקורות.מעמ'232 - חלק ב על שמות, עם מפתח מקורות
§זרע יצחק - חלק ראשון, עטייה, יצחק בן ישעיה, ליוורנו, 5553

§חבל מנשה, גרוסברג, מנשה ב"ר יחזקאל יונה מטרעסטונא, לונדון, תרס, רשימה של הלכות למשה מסיני, עם כללים עליהם
חבת אברהם, עם ס' ציצים ופרחים, אוצר תכשיטי כלה, ואמתחת הקטן, וקיצור ס' משא מלך, בילוגראדו תרכב
§חד וחלק ג"ח, ר' ברוך עסמאן, ווילנא זיטאמיר, תרמב-תרעא, 700 עמ', 49 MB, חידושי סוגיות, ע"פ אותיות "אסתר". מעמ' 125 - אות ת-ר. מעמ' 233 - שו"ת. מעמ' 373 - "פרפראות לחכמה" - דרשה לחנוכת בית כנסת. מעמ' 385 - תוכן הענינים. מעמ' 431 - דרשות. מעמ' 579 - חידושי מסכתות. מעמ' 637 - על התורה. מעמ' 682 - ליקוטים
§חד וחלק חלק ב, ר' ברוך ב"ר יעקב יוסף עסמאן, זיטאמיר, תרעא, 467 עמ', 64MB, שו"ת. מעמ' 140 - דרשות. מעמ' 288 - חידושי מסכתות. מעמ' 346 - על פרשיות התורה. מעמ' 391 - ליקוטים. מעמ' 410 - "פרפראות לחכמה" - דרשה לחנוכת בית כנסת. מעמ' 422 - תוכן העניינים
§חדושי הרמ"ל-חלק ג, ר' משה יהודה ליב מסאסוב, נ"י, תשיח, על תנ"ך, אגדות הש"ס, פרקי אבות, תפילות וזמירות, מנהגים ומכתבים
§חדושי יחיאל, ר' יחיאל אידל ליבשיץ, ווילנא, תרצב, דרשות על התורה, ימים נוראים, מועדים, הספדים והדרנים, עם "דבר הלכה" - חידושים על הש"ס, רמב"ם ושו"ע, 369 עמ', 26MB
§חדושי יצחק בן פנחס, קניגסברג, תריא, 120 עמ', 4MB, על התורה. מעמ' 33 - על נ"ך. מעמ' 48 - חידושי מסכתות. מעמ' 110- על פיוטים
§חדושי מהר"א, ר' אליעזר בן חיים אוירבאך, פיוטרקוב, תרפה, 272 עמ', 21MB, חידושי סוגיות, מחולק ע"פ ארבעת חלקי השו"ע. מעמ' 84 - שו"ת. מעמ' 152 - "מים חיים" - בירורי הלכה. מעמ' 223 - הגהות על דברי חיים ודברי משפט. מעמ' 233 - יחוס המחבר. מעמ' 236 - "מנחת שמואל" - על קונטרס "דלתות שער העיר" לר'גרשון העניך מראדזין - על יו"ד. מעמ' 269 - ליקוטים
§חדושי מהרי"א, אסאד, יהודה, ווייטצען, תרעב, חידושי הלכה ואגדה
§חדות יעקב, יעקב זאב אבד"ק סערעט, מארגהיטא, על בראשית, ועל מסכתות ושו"ת, עם "קב החן המרוח" על ס' בראשית וחידושי מסכתות, מנכדי ר' יעקב זאב
§חדר הורתי, פישמן, יהודה ליב הכהן, אודיסה, תרעב, חידושים על מאמרים בש"ס וברמב"ם, בהלכה ובאגדה ובהיסטוריה
חדר לתינוקות של בית רבן, ח' גולומב, וילנא תרמג, 40 עמ', לימוד עברית לילדים
§חוברת של קרן התורה של אגודת ישראל, וינה, תרפה
§חוברת שרידי תימן, ר' אברהם אלנדאף, ירושלים, תרפ"ח, 50 עמ', 2MB, תולדות ר' שלם שבזי משתא, תולדות ר' שלום שרעבי. מעמ' 14 - "אוצר ספרי תימן" - שמות הספרים והמחברים. מעמ' 33 - פיוטים מר' שלום שבזי, ותפלה מספר "המרגליות" מבנו ר' שמעון
§חובת הבחירה, חובה לבחור בבחירות ברשימה החרדית, 5774
§חוט המשולש, רייפמאן, יעקב, פראג, תריט, 59 עמ', 1MB, על ידיעות חז"ל בענייני לשון וגם לשונות זרות. מעמ' 23 - משלים בחז"ל. מעמ' 46 - הערות על ספר מבחר הפנינים
§חוכמת חיים, פנינים בחרוזים ע"פ ספרי ר' יוסף חיים בן אליהו, ירושלים, 5775, ממקור אחר
§חוקת הפסח, גאסנבויער, בן ציון ב"ר שמואל נחום הלוי, לבוב, תרסד, הלכות פסח, עם פירוש על ההגדה, ועוד חידושים
§חות יא"ר, רוזנפלד, יוסף אלעזר, פאקש, תרסט, דרשות וביאורים על תנ"ך וחז"ל ועל פרקי אבות ועל ענייני הספד ונישואין
§חזון יוסף ח"א, ההשכלה והדקדוק - דיוקים בנוסח התפילה, "מלך חיים" - על הנחת תפילין דר"ת, "חמדת יוסף" - על ס' חמדת ימים, יוסף חיים מזרחי, ירושלים, 5777
§חזון יחזקאל - על התנ"ך, תפלה ואגדה, אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, בני ברק, תשס"ט, 479 עמ', 2MB
§חזון ישעיהו, שור, ישעיה אבד"ק יאסי, סיגעט, תרסה, 27 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 13 - ליקוטים. מעמ' 19 - חידושים על הרמב"ם. מעמ' 23 - חידושים שונים
§חזון למועד, ר' מרדכי דוב בן יצחק איידלברג, ביאליסטוק, תרפג, 385 עמ', 14MB, שו"ת. מעמ' 47 - חזון למועד - "שער האורה" - לחיזוק התורה, "שער הרחמים" - על מיני פורענות שעברו עלינו, "שער הרצון" - דרשות לימים נוראים וימים טובים. מעמ' 94 - חזון למועד ח"ג, על מועדים, קדושת השבת וטהרת המשפחה ועוד. מעמ' 272 - מחלקה שניה - "התחיינה העצמות האלה" - דרשות
§חזיונות יוסף, ר' יוסף אביגדור קעסלער, ראקאוויי תשי"ד, 273 עמ', 9MB, מאמרים. מעמ' 115 - "ויצבור יוסף בר" - חידושים על הרמב"ם מר' זאב וולף טורבוביץ. מעמ' 149 - תשובה. מעמ' 158 - הספדים. מעמ' 182 - ביאורים על מדרשי פליאה. מעמ' 188 - חליפת מכתבים עם האדר"ת. מעמ' 202 - צבי לצדיק, לר' צבי טורבוביץ. מעמ' 242 - מכתב מוסרי מר' חיים גולדוויכט.מעמ' 246 - זכרונות. מעמ' 248 - "שאלתות דוואלוזין" - שאלות ששאל את ר' יוסף פיימר
§חי בשמירה, סגולות לשמירת הגוף והנפש, לוגאסי, יעקב ישראל, ירושלים, 5776
§חיבור הקטן, אפשטיין, אריה ליב ב"ר מרדכי מקניגסברג, קניגסברג, תקכ"ז, 67 עמ', 4MB, על מצוות ביקור חולים וגמילות חסד, ודיני אבלות. מעמ' 40 - תפילות לתיקון המגפה. מעמ' 42 - תפילות לתיקון קרי.מעמ' 50 - תפילת ר' ישמעאל כה"ג. מעמ' 52 - ס' אור השנים מהדו"ב. מעמ' 56 - סדר כניסה לבית הכנסת ע"פ הסוד
§חידושי איבר"א, ר' אברהם יוזפא בן אליהו לרמאן, ורשה, תרצד, 144 עמ', 6MB, שו"ת. מעמ' 54 - חי' על הרמב"ם. מעמ' 82 - על שו"ע. מעמ' 106 - דרשות
§חידושי מהרא"ך חלק א, ר' אלעזר בן זאב וולף כהן, ורשה, תרנח, 169 עמ', 14MB, על הרמב"ם. מעמ' 18 - על טומאה בגגין סמוכין. מעמ' 22 - על קריעה. מעמ' 23 - על יו"ד. מעמ' 85 - חידושי מסכתות. מעמ' 96 - חידושים. מעמ' 101 - "בית הגדול" - חידושים מר' מאיר הכהן. מעמ' 107 - שו"ת. מעמ' 111 - "ערוגות בושמי נרד" - חידושים מר' שלמה וולף פוצונובסקי. מעמ' 137 - תשובה מר' דוד דוב מייזלש. מעמ' 141 - פלפול בענייני חנוכה.מעמ' 143 - על ב"מ. מעמ' 145 - "עץ אבות" - מגילת יוחסין
§חידושי רצד"א, ר' צבי דוב אייזנער, ירושלים תשמ"ח, 314 עמ', 12MB, חידושי סוגיות, בירורי הלכה, חידושי מסכתות, עם "צנא דספרא" על התורה וביאורי אגדות
§חידושי תורה, ר' מאיר צבי הירש ב"ר נתן זאכמאן, מונקאטש, תרפט, 247 עמ', 12MB, על התורה, בראשית-שמות-ויקרא. מעמ' 107 - על תהלים. מעמ' 128 - על מסכת מגילה. מעמ' 133 - על מגילת אסתר. מעמ' 149 - על ההגדה. מעמ' 156 - על "הדק היטב היטב הדק". מעמ' 158 - על מאמר של השל"ה, על זמירות שבת, לחש, וליקוטים. מעמ' 163 - מתוך ס' "מאמר אין כל חדש". מעמ' 168 - "אמרי ישרה" - ביאור הזמר "איש חסיד היה". מעמ' 194 - "אמרי ישרה" - באידיש על "איש חסיד היה"
§חידושי תורה, נ"ך ואגדות מאת חכמי קאשטיליא, רבי יוסף ביבאס, עם "מראה עינים", לר' אליעזר בהלול, ו"מקוה המים", לר' שלמה טאפירו, ירושלים, 5777
§חידושים מר' דוד אופנהיים, קושטא, 5489, 14 עמ', 2MB, שאלה בדיני טריפות, וחידושים על ב"מ וב"ב, חלק מספר גדול
§חידות מני קדם, כץ, ברוך משה ב"ר צבי מנחם הכהן, פרעמישלא, תרנה, חידות, 16 עמ', 679KB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל ותפילות, בדרך שאלה ותשובה. קטוע בסופו
§חיי אברהם, ר' אברהם חיים וואלמאן, ברוקלין תרצ"ח, 150 עמ', 3MB, דרשות ומאמרים. מעמ' 66 - על התורה. מעמ' 103 - הדרנים. מעמ' 118 - הספדים
§חיי אדם לנערים, לונדון, ספר לימוד על דינים ומידות טובות, עם דרשה לבר מצוה
§חיי אריה, הורוויץ, אריה ליב בן ישראל סאלאנטער, ווילנא, תרסז, חידושים בהלכה ועל הש"ס
§חיי בנימין ח"א, פאזען, בנימין יחיאל, תשס"ז, 422 עמ', 3MB, מאמרים בהלכה ובאגדה
§חיי היהודי על פי התלמוד, סובאלסקי, יצחק ב"ר שמשון, ווארשא, תרנג, דברי חז"ל על חיי היהודי בכל התקופות ובכל המצבים
§חיי יוסף, דברי תורה, הרב יוסף חיים בלוי, אשקלון, 5776
§חיי משה - על ברכת המזון, עם חידושים בהלכה ובאגדה בעניני שמחות נישואין ומילה, ביק, משה צבי אריה, ברוקלין, 5771
§חיי נפש ח"ד, זלמנוביץ, ישראל אריה, ירושלים, תשלד, 495 עמ', 13MB, הדרנים ודרשות
§חיי נפש חלק ו, זלמנוביץ, ישראל אריה, בני ברק, תשמד, 464 עמ', 17MB, על התורה, דרשות, ושו"ת
§חיי עולם, פאריז תרלט, 61 עמ', 2MB. "מסע אליהו" - לר'אליהו מפיזארו, תיאור מסעו מונציה לפמגוסוטא. מעמ' 24 - תשובות רש"י, רגמ"ה ור"י טוב עלם. מעמ' 29 - ביאור על תפלות ר"ה, יוה"כ וסוכות. מעמ' 51 - "ספר הפעלים" - ביאורים לשרשים
§חיים וחסד, אלעזר חיים ב"ר יהודה החופ"ק שידלאווצי, פיעטרקוב, תרפז, חידושים על מועדים, על תנך, על אגדות התלמוד, ומדרשים
§חיים לישראל - חלק ב, על מועדים וש"ס, גרינברגר, ישראל, אלעד, 5774
§חירגא דיומ"א, ר' יוסף ממן, ביאורים על התנ"ך ומאמרי חז"ל. עם "תורה אור" - פסקים ותשובות, לר' רפאל ממן. עם "ניצוצי אור", תשובות וחידושים על תנ"ך וחז"ל, לר' יהושע בן רפאל עמרם ממן, ירושלים, תשלב
§חכמה ומנהגים של תלמודיים, אלטדורף ת"י, 155 עמ', 6MB, לקט מקורות בנושאם שונים מחז"ל, ראשונים ואחרונים, עם כותרות בלטינית
§חכמה עם נחלה, עמ' שנה-שעד, חלק מהספר, קליין, זאב צבי ב"ר זכריה, בואנוס איירס, תשה, 20 עמ', 1MB, חידושים באגדה ובהלכה
§חכמות נשים, חידושי תורה של נשים, שהובאו בחז"ל ובקדמונים, נתן רוטמן, בני ברק, 5780
§חכמת ידידיה חלק א-ג, ר' שאול ידידיה בן אברהם חיים שוחט, סט. לואיס, תרפג, 252 עמ', 12MB, שו"ת. מעמ' 103 - ח"ב - חידושי מסכתות. מעמ' 181 - ח"ג - על התורה. מעמ' 236 - דרשות והספדים
§חכמת שלמה ח"א, פיגה, שלמה, ברוקלין, תשסה, חידושי תורה ומאמרי מוסר,148 עמ', 3MB
§חכמת שלמה ח"ב, פיגה, שלמה, ברוקלין, תשסו, 341 עמ', 8MB, על התורה, ליקוטים, והספדים עליו
§חלק בנימין, קצונטאינה, תרעז, ספר לימוד לילדים
§חלק יעקב, ר' יצחק יעקב בן אהרן דוב, ווילנא, תרסה, שו"ת, דרושים מוחידושי סוגיות
§חלקנו עמהם, תועלת הצדיק לדורו, ע"י מעשיו, יסוריו ומיתתו, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5777
§חלקת השדה, ר' אליעזר חיים בן אברהם דייטש, פודגורזה, תרמז, 365 עמ', 34MB, שו"ת. מעמ' 66 - "דודאי השדה" - הלכות שמחות. מעמ' 198 - "צמח השדה" - דיני עגונה ועוד שו"ת. מעמ' 331 - "שיח השדה" על התורה ומועדים
§חלקת ראובן, ר' נחמן ראובן ב"ר אליהו, ווילנא, תרסז, 71 עמ', 4MB, באורי אגדות באידיש, שו"ת. מעמ' 37 - דרשה. מעמ' 39 - הספד. מעמ' 42 - שער אמונה. מעמ' 47 - שער התורה. מעמ' 56 - שער התפלה. מעמ' 60 - שער הבטחון
§חמדת אברהם עניינים שונים, חיים מרדכי הכהן דולני, גבעת זאב, 5779
§חמדת אברהם, חידושים שונים, חיים מרדכי הכהן דולני, גבעת זאב, 5780
§חמדת אברהם - מהדורא בתרא, מועדים, הלכה, ועל התורה, חיים מרדכי הכהן דולני, גבעת זאב, 5783, 451 עמ', 9MB
§חמדת יוסף חלק א, סרעבראלאוו, יוסף מסאקאלי פלך לאמזי, לובלין, תרפא, 30 עמ', 1MB, מאמרים בביאור פסוקים ומאמרי חז"ל
§חמדת יוסף חלק ב, סרעבראלאוו, יוסף מסאקאלי פלך לאמזי, לובלין, תרפג, 80 עמ', 4MB, מאמרי אגדה. מעמ' 51 - באידיש. מעמ' 69 - חידושי סוגיות
§חמדת יוסף, סרעבראלאוו, יוסף מסאקאלי פלך לאמזי, לובלין, תרפ, 24 עמ', 883KB, חידושי סוגיות. מעמ' 11 - אידיש. מעמ' 21 - מראי מקומות בדיני שליחות, יאוש ותנאי
§חנוך הבנים בדת היהדות, ר' אליעזר יוסף לפידות, ווילנא, תרסו, ספר לימוד לנערים באמונת היהדות והלכות
§חנינת דוד, ענייני הלכה ואגדה, ר' יוחנן תימסית, רמלה, 5773, 238 עמ', 38MB
§חנך לנער, חנניה אלחנן חי כהן, ויניציאה, תקסד, ספר לימוד לילדים
§חנוך לנער, חנניה אלחנן חי כהן, ליוורנו, תקצב, לקט מאמרי חז"ל ללימוד הנערים, עם תכנית לימוד לארבע שנים
§חנוך לנער, כהן, חנניה אלחנן חי, ליוורנו, תרב, ספר לימוד על מצוו לנערים
§חנך לנער חלק ב, כהן, חנניה אלחנן חי, ויניציאה, תקסד
§חנוך לנער, מינדילאוו, חיים, ווארשא, תרעב, 54 עמ', 2MB, דיני חנוך הבנים, דיני בר מצוה, ודיני תפילין. מעמ' 23 - דרוש לבר מצוה עם תרגום לפרסית. מעמ'50 - פלפול על ביעור חמץ
§חסד אברהם מנחם, גלנטי, אברהם מנחם, תל אביב, תשיד, ילקוט הלכות ואגדות
§חסד ישראל, פיש, ישראל ב"ר משה הלוי, לונדון, תרפ, ראשי וסופי תיבות "משה", וכל שורה בגימטריא תרי"ג
§חסד לאברהם-חלק ראשון, ברודנא, אברהם צבי ב"ר משה, ירושלים, תרפח, 68 עמ', 3MB, חידושי סוגיות, הדרנים, שו"ת ודרשות
§חסד לאברהם השני, ברודנא, אברהם צבי ב"ר משה, ירושלים, תרפח, 66 עמ', 3MB, הדרנים, חידושים על בבלי וירושלמי
§חסד לאברהם השלישי, ברודנא, אברהם צבי ב"ר משה, ירושלים, תרפח, 56 עמ', 2MB, חידושי מסכתות. מעמ' 29- "גנת אלימלך", ר' אלימלך ראבינשטיין, חידושי סוגיות, ירושלים תרצ"ב
§חסד לאברהם, כהן, אברהם, ג'רבה, תשב, חידושים על תנ"ך ומאמרי חז"ל, בסדר א"ב, ומוסרים
חסד לאברהם, ר' אברהם יששכר רבינוביץ, פיעטרקוב תרנז, על התורה, מועדים, תנ"ך ומאמר חז"ל
§חפש מטמונים, גולדברג, דוב בער, ברלין, תרה, תשובות מרש"י, אגרת ר' שרירא גאון, חידת "חי בן מקיץ" לראב"ע עם ביאור, משלי מוסר מהגאונים, שיר מהרי"צ גיאת, ☼ממקור אחר
חצים שנונים, שלמה מנדלקרן, וילנא תרכז, מכתמים
§חק וזכרון, בנין מנחם משה, ירושלים, תרפד, ליקוטים מהזוהר ומהאגדה והמוסר והאגדה
§חק עולם, הויכמאן, משה, ווארשא, תרסה, לימוד יומי, עם "יוסף לחק", "שש המערכת" וסמא דחיי"
§חק עולם, פיעטרקוב, תרפג, 73 עמ', 2MB, לימוד לכל יום כמו חק לישראל. מעמ' 42 - ענין מעשר הימים מהשל"ה. מעמ' 43 - ענייני צדקה ומעשר כספים. מעמ' 45 - "ברית עולם" סדר ברית מילה עם הלכותיה. מעמ' 56 - ענייני יאהרצייט. מעמ' 59 -"דרך ישרה" - תפלת הדרך וסגולות והנהגות לדרך. מעמ' 66 - סדר קידוש לבנה והנהגותיה
חרוזי מרגליות, רבי גבריאל זאב וולף מרגליות, ירושלים תרעב
§חרוזי מרגליות א, ר' גבריאל זאב מרגליות, ניו יורק תרע"ב, 283 עמ', 14MB, דרשות, עם הדרנים והספדים
§חרוזי מרגליות ב, ר' גבריאל זאב מרגליות, ניו יורק תרע"ט, 418 עמ', 14MB, דרשות, חידושי מסכתות והדרנים. חסרים 3 עמודים אחרונים מההקדמה, ודפים א ע"א-ב ע"ב, כא ע"א, כב ע"א. עמ' 129 ו130 התחלפו, וכל כל זוג עד 155-156. אחרי זה הסדר הוא 159, 157, 161, 158, 163, 160, וכו'
§חרוזי פנינים, אורנשטיין, יצחק ראובן הכהן, קראקא, תרנז, מאמרים
חרוזי פנינים, פנינים מדברי חז"ל, בעריכת ג'וליוס פורסט, לייפציג תרצ"ו, 67MB, 176 עמ'
§חשבון הנפש או חג היובל, ר' דוד שלמה סלאסטש, ירושלים, תרסג, רגשי לבבי ביום מלאות לי חמישים שנה
§חשבון העולם, ר' יהודא ארי' פאטאשניק, סינסינטי תשי"ב, 302 עמ', 9MB, מאמרים על יסודות היהדות. בעמ' 10-11 - מפתח לפי פרשיות התורה. מעמ' 247 - "קול יהודה" - חידושי סוגיות
§חשרת מים, ר' יעקב הירש בי"ח ב"ר משה אריה ליב, וינה, תקפ"ה, 109 עמ', 10MB, על התורה. מעמ' 41 - "פי הבאר" - דרשות ופלפולים
§חתן סופר, עהרנפעלד, שמואל ב"ר דוד צבי, אונגוואר, תרלד, 400 עמ', 51MB. מעמ' 3 - מפתח נושאים אלפביתי. מעמ' 5 - "בית אבות" - על יחוס משפחתו. מעמ' 13 "בניות ברמה" - פתיחה בדברי אגדה. מעמ' 101 - "שבע שיטות" - חידושי סוגיות. מעמ' 191- שער המקנה והקנין והשטרות. מעמ' 393 - מפתח מקורות

§טהרת הקודש, בליזורקע, תקסו, 258 עמ', 30MB, הנהגות ליום יום ולשבת ויו"ט, ודברי מוסר
§טוב וחסד, ג'רבה, תשב, לקט מוסרים ודינים
§טוב ויפה, ר' יהודה ליב מרגליות, פפד"א, תקל, בכמה חכמות ומליצות, על אחדות ה', כללי הדקדוק וענייני תפילה במליצה, ממקור אחר, ממקור אחר
§טוב סחרה (חלק שני), עניינים בהלכה ובאגדה, ר' גבריאל קרויס, מנשסתר אנגליא, 5773
§טוב טעם, דין, אברהם בן ישעיה, ירושלים, תשמד, 242 עמ', 14MB, טעמי תורה, מוסר ומעשיות, פירושים וחידושים
§טעם וריח טוב, פרידמאן,אהרן צבי ב"ר יעקב שלום, נ"י, תרלה, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, 36 עמ', 2MB
§טל אורות, חלפן, אברהם מתתיהו ב"ר רפאל, אודיסה, תרנ, שו"ת בהלכה ואגדה, וחידושי סוגיות, 67 עמ', 5MB
§טל אורות, א, רבי טוביה יהודה טביומי, תל אביב, תש"ח, 201 עמ', 8MB, מאמרים ומחקרים
§טל אורות, רבי טוביה יהודה טביומי, תל אביב, תש"ח
§טל אורות, ג, רבי טוביה יהודה טביומי, תל אביב, תש"ח, על דברי ימי ישראל ומאמרי חז"ל, עם "פולמוס פלביוס" על ספרי יוסיפוס, 193 עמ', 7MB
§טל חרמון, ר' פנחס שלום פאללאק, ניו יורק תשכ"א, 48 עמ', 2MB, חידושים בתנ"ך ובתלמוד
§טל לישראל, טביומי (גוטנטג), טוביה יהודה, ווארשא, תרפו, חידושי אגדה והלכה
§טל של תחיה, ר' דוד יעקב בן יחיאל מיכל אולשוואנג, סלוצק, תרע, באורי מאמרי חז"ל והשקפותיהם על החיים המוסריים והלאומיים, עם שו"ת
§טל תחיה, ר' ראובן מרגליות, ירושלים, תשי, על בתי הדין בא"י, רופאים ורפואות בתלמוד ודיני גר תושב
§טנא פירות העמל - מאבל ליום טוב, על בין המצרים, נחמה וגאולה, ימי הסליחות, עשי"ת, סוכות, ת"ת, תפלה, עבודת ה', ושבת שטיינמץ, זאב, פתח תקוה, 5776, 196 עמ', 4MB
§טעם זקנים, פ"פ דמיין, תרטו, קובץ חיבורים מכתבי יד בענייני אמונה, חכמה ומדע

§יבא הלוי, ר' יוסף בן אליהו הלוי, קושטא, תרכב, חידושי מסכתות וביאורים על התורה, עם הספד על המחבר לר' יוסף אלפנדרי
§יבורך גבר, בראנץ, מבורך, תוניס, תרנה, הלכות מצויות, עם מוסר השכל, ועל עבירת מוציא זרע לבטלה
§יגל יעקב, מכתבים בהלכה ובאגדה מרי"י קניבסקי ועוד גדולים לישראל תנחום דרדק, מודיעין עילית, תשסו, 452 עמ', 5MB, עם הערות "ישמח ישראל"
§יד אביגדור, מיללער, אביגדור - דרדק, ישראל תנחום, מודיעין עילית, תשע, 156 עמ', 7MB, שו"ת בעניני השקפה והלכה
§יד אבישלום, בלעיש, אברהם ב"ר שלום, ליוורנו, תקפ"ט, שו"ת, וחידושים על שו"ע, ודרשות
§יד אהרן, ר' אהרן צבי אשכנזי, שאלוניקי, תקצט, י"ד פיוטים, י"ד חידושים, י"ד משלים, ותיאור קברי צדיקים בא"י
§יד דוד, דברי אגדה והלכה, דוד טעבלי מוויטעבסק, לבוב, תרמ, מאמרים בהלכה ובאגדה
§יד דוד, דרשות וחידושים, עם "ילקוט דוד", אופנהיים, דוד בן אברהם, ירושלים, 5773, 335 עמ', 4MB. מעמ' 302 - מפתח מקורות
§יד מלאכי, אייזנשטאט, מיכאל ירמיהו, פיעטרקוב, תרסט, דרשות, ביאורי על התורה וחידושי ש"ס
§יד משה, שעחטמאן, משה דוד ב"ר יוסף חיים שלמה, ברדיטשוב, תרעג, נוטריקון של מלים, תוכחת מוסר, וחידות
§יד נאמן, ר' חיים אברהם מיראנדה, שאלוניקי, תקסד, חידושי מסכתות, שו"ת, השגות על ס' המעריך, דיני מילה, ופירוש השיר "בר יוחאי"
§יד נאמן, מירנדה, חיים אברהם, שאלוניקי, תקסד
§יד נתן, נתן דוד מבריסק, ירושלים, תרפז, ליקוטי תורה, עם ביאור חשבון ברכת החמה
§יד מרדכי, הריס, מרדכי, ירושלים, תשטו, 71 עמ', 3MB, הגהות על ספרים שונים
§יד רא"ם [ג"ח], ר' אהרן מענדיל הכהן, תל אביב, תשכ, על הנסיון לחדש את הסנהדרין, עם שו"ת, דיני קדושין ונישואין, וגיטין, דרשות, הספדים, מקורות על הקדיש, פירוש על פרקי אבות פרקים א-ב, 393 עמ', 3MB
§יד רא"ם, ר' אהרן מענדיל ב"ר נתן הכהן, תל אביב, תשכ, 18 עמ', 2MB
§יד שאול, ס' זכרון לר' שאול וינגורט, וינברג, יחיאל יעקב, תל אביב, תשיג, 442 עמ', 22MB, מאמרים
§ידות אפרים, ר' אפרים פישל ב"ר משה ישראל פעלדמאן, סיגעט, תרסח, דרשות וביאורים על התורה ועל תהלים ופרקי אבות, §ידות אפריםממקור אחר
§ידות אפרים, אפרים פישל בן משה ישראל, ירושלים, 5769
§ידי משה, קאהם, משה, ס. לואיס, תרפח, חידושים ומחקרים ובירורי ספקות בהלכה
§ידי משה, משה ב"ר יצחק, פראג, 5577, חידושים בתנ"ך בש"ס ובפוסקים, עם "שבע פליאות", 60 עמ', 2MB
§יהדות - שערי יצחק, זאלער, יצחק, בני ברק, תשכא, נושאים שונים, 410 עמ', 15MB
§יהודה ועוד לקרא, אופנהיים, דוד, לונדון, תשטו, ליקוטים מכתבי יד
§יהודית, סיפור על המסע לא"י, מונטפיורי, יהודית, לונדן, 5639
§יהל לנר ברוך, לנדא, יוסף, פפד"מ, תרעט, ביאור מאמרים קשים
§יהפכם לששון, על תעניות בשני ובחמישי על חורבן הבית, שריפת התורה וחילול השם, הרב ראובן מלך שווארץ, ניו יורק, 5780
§יובל שי, איגל, אליעזר אליהו הלוי, לבוב, תרט, תשובות לשאלות שאביו בחן אותן בהן. על הספר ראה לב העברי (תרפד) ח"א, דף סא ע"ב
§יום תוכחה, כץ, יהודה ב"ר יחזקאל מליסא, אלטונה, 5505, מאמרי מוסר ופלפולים
§יום תוכחה, כץ, יהודה בן יחזקאל, אלטונא, תקה
§יום תוכחה, כץ, יהודה בן יחזקאל, אלטונא, תקה
§יוסיף חיים, הארן, חיים ליפא ב"ר אליהו, ווארשא, תרנח, ביאורי מאמרי חז"ל ופסוקים, לחיזוק האמונה
§יוסף את אחיו, ר' יוסף פאלאגי, אזמיר, תרנו, אסיפת דינים בסדר א"ב עם דרשות
§יוסף לקח-חלק ראשון, בוכריץ, יוסף, ג'רבה, תשיא, על התורה והפטרות, וחידושים על תהלים ואגדה, 240 עמ', 11MB
§יוסף לקח-חלק שני, בוכריץ, יוסף, ג'רבה, תשיא, דרשות, מוסרים ודינים
§יורה דרך, ראזענטהאל, אליהו, סאיני, תרפה, ביאורי מאמרי חז"ל ופסוקים
§יורה חטאים, ר' אהרן אורלאווסקי, חידושים, ראשי תיבת ונוטריקון, חיבוט הקבר, צוואת ר"י החסיד, הלכות תשובה, עם דרך סעודה, ווארשא, תרלד
§יושבי ביתך - איש חי - ואשיחה בחקיך, חידושים בעניינים שונים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§יחי ראובן, ס' זכרון לרפאל ראובן אונגרישר, אוסף מדברי ראשונים ואחרונים, ירושלם, תשנג
§יחיד הצבורי, בריינער, נחום, ווארשא, תרצג, 56 עמ', 2MB, מאמרים
§יינה של תורה - ב, הנהגות ליום הולדת, ימי הזקנה, מעלות היסורין, הלכות ביקור חולים וצדקה, וחידושים שונים, רושנרוז, ליאור בן ניסן, בני ברק, 5776
§ילקוט אבנים-חלק ראשון, צבי הירש ב"ר ברוך מקאלשין, ירושלים, תרלה, לקט מדברי הגר"א ותלמידיו
§ילקוט אבנים, לקוטים מדברי הגר"א, צבי הירש ב"ר ברוך מקאלשין, ווארשא, תרנה
§ילקוט אליעזר, סופר, זוסמן אליעזר ב"ר מרדכי אפרים פישל, פרשבורג, תרכד, לקט מדברי חז"ל לפי סדר א"ב עם לקט פירושים, אותיות א-ל, ★ממקור אחר
§ילקוט אליעזר-חלק שני אותיות ל-צ, סופר, אליעזר זוסמאן, נ"י, תשיג, ליקוטים מחז"ל עם פירושים
§ילקוט אליעזר-חלק שלישי אותיות צ-ת, סופר, אליעזר זוסמאן, נ"י, תשיג, ליקוטים מחז"ל עם פירושים
§ילקוט ברוך דוב, על התנ"ך ועל מסכתות, ליכטנשטיין, ברוך דוב ב"ר יעקב, עם "בית מאיר" לר' מאיר צכנובר, על משניות ואגדות חז"ל, לונדון, תשא
§ילקוט דוד, חלפן, דוד הלוי, פרעמישלא, תרפז, ביאור מאמרים בתורה
§ילקוט דניאל, ר' דניאל פרוסטיץ שטיינשניידער, פרעסבורג, תרעג, 83 עמ', 4MB, ליקוטים וביאורים שונים
§ילקוט הגרשוני-חלק ראשון, שטערן, גרשון, פאקש, תרנד, ליקוטים בענין הלכה ואגדה, אותיות א-ט, 115 עמ', 13MB
§ילקוט הגרשוני-חלק שני, שטערן, גרשון, פאקש, תרנה, כנ"ל, אות ט-ע, 113 עמ', 12MB
§ילקוט הגרשוני-חלק שלישי, שטערן, גרשון, פאקש, תרנו, כנ"ל, אותיות ע-ת, 114 עמ', 12MB
§ילקוט הלוי, אסיא, רפאל הלוי, ליוורנו, תקל"ו, פשטים, ליקוטים מאמרים בתנ"ך, מעשיות מהזוהר, מבוא המשנה, כללי ההלכות, חידות ושירים, ★ממקור אחר, 258 עמ'
§ילקוט הרועה, ווייסביין, דובער ב"ר אפרים אריה, אודיסה, תרסג, ביאורי מאמרי חז"ל ופסוקים, וביאורים מהוויות העולם, 42 עמ', 2MB
§ילקוט חדש, ר' שמעון לייטער, ברוקלין תשט"ז, מאמרים שונים, 216 עמ', 5MB
§ילקוט יוסף, ר' יוסף חיים בן אליהו ילוז, ירושלים, תרצד, פסקי דינים בשם מהרי"ט אלגזי וסיפורים, עם תולדות ר' חיים בן עטר ותלמידיו, והערות על תולדות הישוב היהודי בטבריה
§ילקוט יוסף, ר' יוסף משה לערמאן, ניו יורק תרצ"ה, ליקוטים, 55 עמ', 1MB
§ילקוט יצחק, ר' ישראל שימחאוויטש, נוי יורק תרצ"ג, ליקוטים עם ביאורי פסוקים וגמרות, 421 עמ', 15MB
§ילקוט מאיר - ליקוטי משמחי לב, חלק ראשון, ר' מאיר בארנעט, מאמרי חכמה מתנ"ך וחז"ל לונדון, תרסט
§ילקוט מאיר-חלק ראשון, בארנעטט, מאיר ב"ר נחום, לונדון, תרסט, ליקוטים, 110 עמ', 6MB
§ילקוט מאיר-חלק שני, בארנעטט, מאיר ב"ר נחום, לונדון, תרסט
§ילקוט מאיר-חלק שלישי, בארנעטט, מאיר ב"ר נחום, לונדון, תרסט
§ילקוט מאיר-חלק רביעי, בארנעטט, מאיר ב"ר נחום, לונדון, תרסט
§ילקוט מאיר-חלק חמישי, בארנעטט, מאיר ב"ר נחום, לונדון, תרסט
§ילקוט מאיר-חלק שישי, בארנעטט, מאיר ב"ר נחום, לונדון, תרסט
§ילקוט מאיר-חלק שמיני, בארנעטט, מאיר ב"ר נחום, לונדון, תרסט
§ילקוט מלואים, ליפסקי, ישראל ב"ר צבי הכהן, ביאליסטוק, תרצ, תולדות הקדוש ר' ישראל פרידלנדר, הספדים על קדושי אב תרפ"ט, ועל לואיס מרשל, ביאורי תפלות ימים נוראים, ביאורי מנהגים, ודרשות לבר מצוה
ילקוט מלוא היד, ר' יהודה דוב בן אליעזר, למברג תרמב, על בראשית, ועל צורת בהמ"ק בס' יחזקאל ובמס' מדות, ועל חתם סופר סי' קסז, 38 דפים
§ילקוט מנחם, ביבער, מנחם מענדיל ב"ר אריה ליבוש, ווילנא, תרסג, לקט מכתבי יד, "מגן דוד" - סליחות לכ' וכ"ז סיון, "דברי שמואל", מכתב מרש"?ש הורוביץ, "מאורות נתן" - תולדות ר' נתן נטע כהנא, "ציון מנחם", - מצבת ר"מ מנדל אב"ד רובנו, "שלומת רשעים" - סיפור מר' ישראל היילפרין, "שיח יצחק" - מכתב ר' יצחק דוד אב"ד יוזלוויץ
§ילקוט נחמני-חלק ראשון, בריינער, נחום, ווארשא, תרצז, ליקוטים מאגדות חז"ל
§ילקוט נחמני-חלק שני, בריינער, נחום, ווארשא, תרצז
§ילקוט עברי, ר' ישראל יצחק עברי, ברוקלין תרצ"ט, פירושים בתנ"ך, אגדות חז"ל, מדרש רבה, ועל התפילות
§ילקוט רש"י, ר' שאול קליימן, קנזס סיטי תש"ב, אנתולוגיה מכתבי רש"י עם הערות
§ילקוט שערים מתורתו של הגר"א, לפי נושאים, ירושלים, תשיח, בעריכת ר' משה ימיני, 84 עמ', 4MB
§ילקוטי, לבסקי, אברהם, בונוס אייריס, תשו, 164 עמ',7MB, אוסף מאמרים בענייני מחקר, חגים, ביקורת על אישים ומפעלים ועוד
§ים שמחה, ח"א על התורה ומועדים, וח"ב על התלמוד ושו"ע, פריעד, ישראל משה בן יוסף חיים, לייקווד, 5767, 740 עמ', 13MB
§ימי שובבי"ם, הרב ראובן מלך שווארץ, ברוקלין, ניו יורק, תשפב
§ימין ושמאל, ר' יהודה ליב גרויבארט, טורונטו תרצ"ו, מאמרים בשאלות החיים בישראל ויחסינו עם העמים
ימין צדקי, יצחק בר לוינזון, ורשה תרמא, התנצלות בעד דתנו, נגד ס' "דרך סלולה" המיסיונרי, עם ס'אשכול הסופר
§יסוד האמונה, ברוך ב"ר אברהם מקאסוב, יוזעפאף, תרמד, על תנ"ך ועל רש"י על התורה, חידושי סוגיות, ומפתח לשערי קבלה וחסידות
§יסוד עולם, זכות, משה, אלטונא תרלד, 82 עמ', 3MB, מחזה עם הדמויות של אברהם, תרח ונחור ובני זמנם, עם מבוא בגרמנית
§ממקור אחר, 80 עמ', §ממקור אחר
יעיר אוזן, עין זוכר, חיד"א, ליוורנו תקנג, עם מדבר קדמות, 110 דפים
§יער אב שלום, אברהם שלום מפאדובה, פאדובה, תרטו, ציוני מצבות, עניינים שונים בחרוז ובהלכה
§יפאר ענוים, ראזאנפעלד, פנחס הלוי, פאלטאווא, תרעג, 15 עמ', 1MB, על חברת "הרמת קרן התורה" שבוורשא
§יפה נוף, ר' יהודה זארקו, ויניציאה, [שלה], כתבי מליצה ומכתבים בשביל עניים, עם תפלת הרמב"ן להולכים במדבר ויורדי הים, ותפלה מר"מ אלשקר ע"פ קבלה
§יפה נוף, ויניציאה, שמ, 188 עמ', 9MB, מכתתבי מליצה, תפלת הרמב"ן ליורדי ימים והולכי מדברות ע"פ הקבלה, עם תפלת ר' משה אלשקר, בקשות ושירים מהאריז"ל, עם סדר המלקות
§יפה נוף, פרנס, ישראל, לבוב, תרנא, בהלכות ובאגדות
יציאת מצרים, ר' יצחק אייזיק הלוי עפשטיין, וילנא תרלז, ושיעור קומה, ר' משה קורדווירו, ורשה תרמג, 188 עמ'
§יקר הערך, מעתוק עתוגי כהן, ג'רבה, תש, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל במערכות בסדר א"ב
§יקר וגדולה, בעניני ז' אדר ופורים, עם "איש לפי אכלו" בענייני פסח, עם "שבית שבי" בעניינים שונים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§יקרא דאורייתא, שמואל יששכר, לבוב, תרנז, חידושי אגדה, עם חידושים על או"ח, ועל מקור חיים הלכות פסח
ירושלים הבנויה, דברי חכמה, שירים, ביאורי פסוקים ועוד, מדברי חכמים שונים, זולקווא תרא
§ירח למועדים - חנוכה, הלכה ואגדה, אלשין, ירוחם, לייקווד, 5772
§ירחון להדרכה ב, התנועה להפצת תורה, ירושלים, תשלה, 15 עמ', 1MB, שיחות לחג השבועו ועל כיבוד אב ואם
§יריעות שלמה, שלמה ב"ר שמואל, ירושלים, תרסט, דרשות, מוסר ושירים
§יש לתמוה - יש ליישב, שאלות וחידות בעניינים שונים ווילהעלם, ישעיה זושא, ברוקלין,
ישא מדברתיך א, תחרות כתיבה לזכר שמשון אברהם יונגסטר
§ישועות יעקב אחרון, ר' יעקב בן ישראל צבי בורשטיין, ורשה, תרסא, פלפולים בענייני קידושין, שו"ת, ועל בראשית-שמות
§ישועות יעקב, אנהורי, יעקב, ליוורנו, תרז, ביאורים על מאמרי חז"ל, 61 עמ', 4MB
§ישועת אליהו, טייטעלבלאטט, יהושע אליהו ב"ר אהרן, ווארשא, תרס, ליקוטים מש"ס וראשונים, דינים והנהגות
ישועת ה', עלילות דם על ישראל, ורשה תרכב
§ישועת ישראל, רבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקב, ווארשא, תרסג, 90 עמ', 8MB, שו"ת, חידושים על מנחת חינוך ומשנה למלך. מעמ' 46 - הדרנים על סדר מועד, נשים, נזיקין, ר"ה ועל הש"ס. מעמ' 53 - "שארית ישראל" - חידושים בהלכה. מעמ' 84 - הספד
§ישועת צדיקים, ר' דוד אופנהיים ור' משה פרגר, איך שהצילו נפש מישראל, ווארשא, תרסה, 15 עמ', 1MB
§ישמח חיים, ברון, אריה ליב, ירושלים, תשמז, 207 עמ', 11MB, שו"ת, חידושי סוגיות, מאמרי מחשבה, דקדוקים על התורה, וחידושי אגדות
§ישמח ישראל, רבינוביץ, ישראל ב"ר שלמה יעקב, ווארשא, תרסט, על קושיות ביאור הגר"א ורע"א על שו"ע, על קושיות משנה למלך על הרמב"ם, וחידושים על הש"ס והרמב"ם
§ישמח לב, כולל לב אברהם, ירושלים, תשסט, מאמרים וחידושי תורה, 157 עמ', 6MB
§ישמח משה, על אגדות התלמוד, פלפולים ודרשות למועדים, טייטלבוים, משה בן צבי הירש, סיגט, תרס"ו
ישמח משה, ר' משה טייטלבוים, סיגעט תרסח, על אגדות התלמוד ופלפולים ודרשות למועדים
§ישמח משה, על אגדות התלמוד, פלפולים ודרשות למועדים, טייטלבוים, משה בן צבי הירש, ניו יורק, תש"ב
ישמח משה, ר' משה נאס, ליידן תקלא, ☼ממקור אחר, ביאורי פסוקים ודברי חז"ל, 36 דפים
§ישראל ואורייתא, ר' שמעון יעקב גליקסברג, דברי תורה, מדרש ורעיון, תל אביב, תשח, 147 עמ', 6MB
§ישראל ותורתו, איש שלום, יצחק אייזיק ב"ר יוסף, ווארשא, תרע, על שאלות העומדות ברומו של עולם
ישרש יעקב, ר' חיים אבולעפיא, אזמיר תפט, על אגדות התלמוד, עם באר לחי על התורה, לר' יצחק נסים ן' גאמיל, והשמטות למקראי קדש על או"ח, 187 דפים
§ישרש יעקב, רבינוביץ, שמואל יעקב, ברלין, תרפה, דרשות וחידושים

§כבוד אם, ליקוטים מספרי ר' יצחק קובו, בעריכת באדהב, יצחק ב"ר מיכאל, ירושלים, תרפח
§כבוד הבית, דילאטורי, הלל ב"ר שלמה יחיאל רפאל הכהן, טורינו, תקפו, על בנין בית הכנסת בטורינו
כבוד הלבנון, דוד לוונטל, ורשה תרכא, פתגמים
§כבוד התורה בארגאנטינא, מזל, יוסף שלמה, בילגורייא, תרפו, פירושים על פסוקים ומאמרי חז"ל
§כבוד חכמים, יהודה ליב ב"ר יוסף מפינסק, ויניציאה, 5460, ביאורים ודרשות, מלוקטים מספריו קנה חכמה, דרך חכמה, דעת חכמה ומקור חכמה
§כבוד חכמים, פוחוביצר, יהודה ליב בן יוסף, ויניציאה דפוס A. BRAGADIN, תס
§כבוד חכמים, פוחוביצר, יהודה ליב בן יוסף, ויניציאה דפוס A. BRAGADIN, תס
§כבוד חכמים, לנדא, יעקב ב"ר אלעזר סג"ל, לבוב, תרסח, על אגדות ומדרשי חז"ל
כבוד מלכים, שלמה תווינא, דרשה לכבוד המלכה ויקטוריה, כלכתה תרנז
כבוד מלכים, תרגום של ספר של פרנסוי פנלון, וילנא תריג
§כבש לעולה - יעלו בהר - לריח ניחח, בעניינים שונים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§כה לחי, חי הכהן, ג'רבה, תרעט, חידושים ורמזים
§כה לחי, פלעססנער, שלמה, ברסלויא, תרנז, על המשנה, בבלי וירושלמי, מדרשים
§כוכבי אור, אבאוויץ, מאיר ב"ר ישעיהו, ווילנא, תרפח, דרשות, ביאורי אגדות, והדרנים
§כוכבי אור, רוזנפלד, אלישע הלוי, לונדון, תשכ, 195 עמ', 19MB, דוגמאות מספרים שונים שלו
§כוכבי יצחק חלק א, ר' יצחק שטערנהעלל, ניו יורק, תשכט, חידושים ובירורי הלכות וליקוטים בשאלות העומדות על הפרק, עם "זכר דוד" על ירושלמי ברכות פ"א, 266 עמ', 19MB
§כוכבי יצחק חלק ב, ר' יצחק שטערנהעלל, ניו יורק, תשלב, חידושים ובירורי הלכות וליקוטים בשאלות העומדות על הפרק, עם "אהל רבקה" על ירושלמי ברכות פ"ב, 262 עמ', 21MB
§כוכבי יצחק חלק ג, ר' יצחק שטערנהעלל, ניו יורק, תשם, חידושים ובירורי הלכות וליקוטים בשאלות העומדות על הפרק, עם "זכר יהושע" על ירושלמי ברכות פ"ג, 289 עמ', 24MB
§כוס הישועות, צייאדה, ישועה, ג'רבה, תשו, "שערי ישועה" - חידושי תנ"ך ומאמרי חז"ל, "אור ישועה" - ליקוטי דינים, "עטרת ישועה" - חידושי מסכת תמורה, עם "עצי המערכה" - מוסרים וחידושי תנ"ך
§כוס נחומים, אש, נחום, פיעטרקוב, תרצג, מאמרים בשאלות הזמן, 175 עמ', 7MB
§כיור מאבן דר, ר' יעקב זאבן )?(, "חושן משפט" - התנצלות על היחס לגוים, מאמר "אבן העזר" בזכות האחדות, "אורח חיים" על תורה ועבודה, "יורה דעה" על הצורך להיות מעורב עם הבריות. מעמ' 28 - דרשות. 32 עמ', 2MB
§כל כתבי ר' יעקב ספיר הלוי, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצד, 37 עמ', 1MB, "כנף רננים" - שירים, ו"מגנזי ירושלים" = מכתבים
§כל כתבי רשבא"ש, ר' שמואל הורוויץ, ניו יורק תש"ח, דרוש, הלכה ושו"ת
§כל קבוצי קהל בודאי מודים, בענייני שירת הלל ושירת הים באגדה, ושירת הקרבן וחצוצרות בהלכה,, גארדין, צבי דוד, שיקגו, 5772, 50 עמ'
§כליות יזמרו לשמך, על תרומת כליות באגדה ובהלכה, יהודה ליב שטיין, ירושלים, 5780, 130 עמ', 2MB
§כללי תורה, שפירא, יוסף, תל אביב, תשג, חידושי הלכה ואגדה בסדר א"ב
§כללי תורה תנינא, שפירא, יוסף, תל אביב, תשח
§כמעט רגע, על תורת הזמן, נתן רוטמן, בני ברק, 5780
§כנוס הסתדרות תלמידי ישיבת "כנסת ישראל", קאוונא תרצז, 14 עמ', 1MB, נאומים שנישאו בכנוס ותקנות לתלמידים
§כנוס רבני א"י, בחורבת ר"י החסיד, ירושלים, תשה, 14 עמ', 1MB. תכנית הכינוס, עם תפילות שנאמרו בו, בתגובה לשואה
§כנסת בית יצחק, ירושלים, תשיט, קובץ חידושי תורה, 168 עמ', 11MB
§כנסת הרבנים האורתודאקסים באמריקה, ר' גבריאל זאב מרגליות, ניו יורק תר"פ, נאומים ומאמרים לרגל האספה, 128 עמ', 5MB
§כנסת יהודה, קובץ חידושי תורה, כולל "תוספות יו"ט", חוב' ד, תש"ן מנחם אב, ירושלים, 224 עמ', 8MB
§כנסת ישראל, ליפשיץ, גדליה ב"ר ישראל, ברסלויא, תקעח, חידושים על המשנה, ביאורים על פסוקים קשים, על סוגיות קשות, על י"ג מידות דר' ישמעאל, על תורת כהנים, על ספר יצירה, ჶממקור אחר
§כנסת ישראל, ראבינאוויץ, שאול פינחס, ווארשא, תרמז, 744 עמ', 60MB, דברי תורה ותיאורים על חובבי ציון ועוד
כנפי יונה, שבחי ברדיטשוב ואנשיה, ורשה תרלח
כנפי יונה, תוספת לכתב עת היונה, שניאור זקש, ברלין תרח
§כסא רחמים, ר' רחמים מאזוז, ירושלים, תרע, מוסר, דינים, ופירושים לפסוקים
§כסאות למשפט, אלקלעי, בן ציון, ירושלים, תרסג, הלכות פסוקות ודרשות
§כסף צרוף, צפירה, סעדיה בן יוסף, ירושלים, תרצא, דרשות, עם "מעין גנים" על שיר השירים, 251 עמ', 15MB
כפות זהב, ר' יוסף בר אשר הכהן, וילנא תקצו, הלכה ואגדה, 120 דפים, §ממקור אחר
§כפרת מלקות, דין חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתן, פאלי, אליהו בן נח, בני ברק, 5776
§כרם חמד חלק א, ר' שלמה בן יוסף אליעזר פריידש, וילנה, תרכז, חידושי ש"ס ועל אהע"ז וחו"מ, ☼ממקור אחר
§כרם חמד-חלק ראשון, הורביץ, יואל ב"ר שאול סג"ל, ירושלים, תרסג, חידושים ודרושים, ביאורי מקראות ומאמרי חז"ל
כרם חמד, מכתבים בענייני אמונה וחכמה, שמואל ליב גולדנברג, פרג תקצח
§כרם חמדה, "שערי רחמים" - על תהלים ותנ"ך, לר' רחמים הכהן, ו"כסא רחמים" - על תנ"ך ומאמרי חז"ל, ודרשות, לר' כלפאני הכהן, חיים הכהן, ג'רבה, תרעד, 392 עמ', 28MB
§כרם חמר מצוות חלק א, דרכי קיום מצוות, מרדכי רוטנברג, ירושלים, 5781, 320 עמ', 6MB
§כרם פתחיה, מענקין, פתחיה, ירושלים, תרצא, ביאורי מאמרי חז"ל עם פי אומריהם ותקופתם, עם "הלכות הכרם" ו"ברכת חתנים"
§כרם שלמה, קצין, שלמה ב"ר שאול, ירושלים, תרצח, 102 עמ', 6MB, חידושי מסכתות, שו"ת, דרשות, ועוד ענינים
§כרם שלמה, טובייאנה, שלמה בן דוד, ליוורנו, תקסו, 217 עמ', 12MB, על תנ"ך ועל התלמוד, ☼ממקור אחר
§כתב הדת, אברמוביץ, דוב בער, נ"י, תרס, ביאור מאמרי חז"ל ובתוכם על הדת והאמונה
§כתב יושר, תבנית אגרות ומליצות ללמד נערים, שלום הכהן, וינה, תקפ
§כתבי אחים, ראגזניצקי, ברוך מרדכי, ירושלים, תרצד, מכתבים בהלכה ובאגדה
§כתבי בית המדרש, חידושי תורה ופלפולים, אפפלבוים, שמריהו בן מרדכי, ברדיטשוב, 5672
§כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב וויינברג - חלק א, בעניני תלמוד ולהלכה, וינברג, יחיאל יעקב בן משה, סקרנטון, תשנח, 287 עמ', 13MB
§כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב וויינברג - חלק ב, וויינברג, יחיאל יעקב - שפירא, מלך, סקרנטון, תשסג
§כתבי הגאונים, מכתבים מהגר"א ובני דורו, פסק של ועד ארבע ארצות, ותולדות זאמושט ורבניה, הורוויץ, צבי הירש בן חיים אריה הלוי, פיוטרקוב, 5688, 145 עמ', 10MB
§כתבי רבי יחיאל וויינברג ח"ב - מתוקן, רבי יחיאל וויינברג, סקראנטן, תשסג
§כתבי המגיד מדובנא-חלק א, שטיינמן, אליעזר, תל אביב, תשיב, מסוגננים לפי זמננו
§כתבי המגיד מדובנא-חלק ב, שטיינמן, אליעזר, תל אביב, תשיג
§כתבי הרב א"נ עזריקם, רעזניק, אברהם, פאלטאװא, תרעג, מאמרים
§כתבי הרב א"נ עזריקם, רעזניק, אברהם, פאלטאװא, תרעג, 76 עמ', 3MB
§כתבי הרב ד"ר יוסף זליגר, זליגר, לאה, ירושלים, תרצ
§כתבי ישראל באמער, ישראל ב"ר יוסף, ווארשא, תרט, על האיסיים ומנהגים, עם הערות מספרו "העירוך החדש"
§כתבי מאסליאנסקי, ר' הירש מסלנסקי, ניו יורק תרפ"ט
§כתבי מהרי"ח, קאטצבורג, ישראל חיים, ווייטצען, תרעא, דברי אגדה למועדים, ועל התורה, וחידושי סוגיות
§כתבי מהרש"ג, גרויז, שמואל, ווייטצען, תרסג, 196 עמ', 14MB, חידושי סוגיות. מעמ' 41 - דברי אגדה. מעמ' 45 - "אור יוסף" - לקט דרשות חז"ל על סדר פסוקי הנ"ך.
כתבי קודש, מכתבים, שטרות, מליצות, ר' אברהם מנחם מנדל מאהר, למברג תריז
§כתבי רבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג ח"א, במברגר, יצחק דב בן שמחה, ניו יורק, תשנב, "יד משה" על ברכות, מועד, ואו"ח, "נחלי דבש" על הלכות חליצה, "לקוטי הלוי" - מנהגי וירצבורג, "זכרון אברהם" על או"ח, לר' אברהם בינג, "נשיא הלויים" - תולדות המחבר, 592 עמ', 47MB
§כתבי רבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג ח"ב, במברגר, יצחק דב בן שמחה, ניו יורק, תשסה, על מסכת חולין, בכורות, תמורה ונדה; הגהות על הטור: או"ח, יור"ד ואהע"ז; חידושים וביאורים על השו"ע: הלכות מקוואות; "זכרון אברהם": חידושים והגהות על שו"ע יו"ד, לרבי אברהם בינג, קורא באמת: על הש"ס; מכתבים ואגרות: מרבינו, מגדולי ישראל, 578 עמ', 41MB
§כתבי שמואל, וואלדבערג, שמואל ב"ר יואל, קראקא, תרסז, על תנ"ך, תרגומים, תלמוד בבלי וירושלמי
§כתבים נבחרים, בירנבוים, נתן, נ"י, תשח
§כתבים נבחרים, כץ, ישראל יצחק, נ"י, תרעז
§כתבים נבחרים, ר' אלעזר מאיר פרייל, עליזבט תרפ"ד
§כתונת יוסף, גבאי, יוסף ב"ר שלום, תוניס, תרפב, 91 עמ', 11MB, חידושים ומאמרים שונים. מעמ' 48 - על התורה. מעמ' 86 - חרוזים על סדר הפרשיות, פזמון לכבוד רשב"י, הספדים, ופיוט ליציאת מצרים
§כתר צבי, פאלטראויץ, שמחה ב"ר צבי, ירושלים, תרסו, חידושי תורה, דרושים למועדים ולשבתות
§כתר תורה, מאיר ב"ר לוי יצחק מבארדיטשוב מעזירוב תקס"ג, על מסכתות ורמב"ם ועל התורה
§כתר תורה, מאיר ב"ר לוי יצחק מבארדיטשוב, ווארשא, תרסו, על הרמב"ם, ש"ס והתורה

§לב אהרן, ר' אהרן ענגעל, באיון תרפ"ו, חרוזים, ראשי תיבות, גמטראות, פרפראות
§לב אריה, הורביץ, אריה ליב בן ישראל מנחם, בני ברק, תשסד, פסקי דין וחידושי סוגיות
§לב האריה, מאירוביץ, אהרן אריה, ריגא, תרפט, בענייני אמונה, וביאורים על פסוקים ומאמרי חז"ל
§לב האריה, יהודה אריה ממודינה, ווילנא, תרמה, לעזור לזכרון, עם תרי"ג מצוות ע"פ הרמב"ם
§לב חיים, ר' חיים טוביה מליניק, פיעטרקוב, תרנד, דרשות בהלכה ואגדה
§לב יוסף, ר' טובי' גפן, אטלנטא תשי"ח, מערכות, הדרנים, פלפולים לשבת הגדול, דרשות לשבתות ולמועדים, 121 עמ', 6MB
§לב צבי, יעלין, לימא ב"ר צבי, ווארשא, תרנו, מצוות הנוהגות בזה"ז, . מעמ' 12- פירוש על תהלים עג, ועל משפט שלמה, ועל אשת חיל. מעמ' 31 - פירוש על "אתה אחד" ועל "נודה לך". מעמ' 36 - דרשה להולדת שבעים. מעמ' 38 - הדרנים על ברכות ויבמות וקדושין, נדה, קדשים, טהרות, ב"ב, מכות. מעמ' 64 - דרשות ליו"כ באידיש ובלה"ק. מעמ' 69 - על נדה ל. מעמ' 75 - סיום השו"ע. מעמ' 77 - חידה לפורים. 79 עמ', 5MB
§לב שומע לשלמה - כרך שלישי, פסקי דין ומאמרים, שלמה דיכובסקי, ירושלים, 5783
§לבוש ישע חלק א, ר' ישעיהו בן אברהם אפשטיין, ירושלים, תש, שו"ת וחידושי מסכתות, וענינים שונים
§לבוש מלכות, ר' מרדכי בערנשטיין, לאדז, תרעב, על תנ"ך ועל אגדות, 67 עמ', 3MB
§לבי ובשרי ירננו, על ספירת העומר, תלמידי ר"ע, והילולת רשב"י, עם "גדיש או הקמה" ו"עלי שיח" - בעניינים שונים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§לבנימין אמר, שו"ת מר"ח קנייבסקי כסדר שו"ע, בבלי וירושלמי, ומדרשים, ובירורים בהנהגות החזון איש ורי"י קניבסקי, עם "משנת יוסף", - תשובות מר' יוסף ליברמן, גרינגרס, בנימין אברהם בן שמואל שמחה, בית שמש, 5774
§להיות את - בהלכה ואגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5776
§לוית חן, הרבנית חינה קוסובסקי, ניו יורק, תשסו, 116 עמ', 3MB, מצולם הפוך
§לחם אשר, ר' אשר אנשיל יהודה מיללער, סעאיני, תרפט, על התורה ומועדים, על נ"ך ועל אגדות התלמוד, והספדים, 231 עמ', 11MB
§לחם לפי הטף, ליקוטים בסדר א"ב, בוכבזא, יצחק חי, ג'רבה, תש
§לחם ממרחק, קליין, ראובן חיים, תשעא, 32 עמ', 8MB, האם יש לחלק בדאורייתא בין לכתחלה לבדיעבד, האם עשתה תורה סייג לדבריה, מחלוקת יוסף ואחיו בענין אבר מן החי, ודרוש לברכת החמה, ממקור אחר, 32 עמ', 1MB
§לחם שלמה, ר' שלמה הלוי, ויניציאה, שנז, על אגדות התלמוד, המדרש והזוהר, 447 עמ', 19MB, ממקור אחר, 446 עמ', 23MB. סדר הדפים מבולבל
§לחם תרומה, דרשה לפרשת תרומה, "מדות חכמים" - ענייני מוסר, "לב מדות" על י"ג מדות, "לחם מן השמים" על משניות זרעים ומועד אהרן ב"ר ישעי', פיורדא, 5541
§לחם תרומה, קרגלושקר, אהרן בן ישעיה, פיורדא, תקמא
§ליהודים היתה אורה ושמחה, קובץ מאמרים בעניני הלכה ואגדה, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5771, 196 עמ', 4MB
§ליחדך באהבה, קיום מצות קריאת שמע באהבה, שטיינהויז דוד, ירושלים, 5781
§לכו ונשובה, ענייני השעה באספקלריא של התורה, קלמנוביץ, ישראל יצחק - וינטרויב, ישראל אליה, בני ברק, 5774
§ללב עמי-חלק א, סינגער, אהרן יעקב ב"ר אברהם, לונדון, תרצט, מאמרים ורעיונות
§ללב עמי-חלק ב, סינגער, אהרן יעקב ב"ר אברהם, לונדון, תשטו, מאמרים מוסריים עם חידושי תורה והלכה
§לימודי ה', הלכות החגים והלכות שבת וברכות. מעמ' 39 -קשר גודל לחיד"א. מעמ' 66 - לדוד אמת לחיד"א, דיני סת"ם. מעמ' 96 - תורת השלמים, דיני קריאת התורה. מעמ' 103 - מורה באצבע. מעמ' 131 - צפורן שמיר. מעמ' 150 - תיקון סופרים. מעמ' 155 - מעמדות. מעמ' 214 - תהלים. מעמ' 284 - פתרון חלומות. מעמ' 296 פועל צדק - תרי"ג מצוות. 324 עמ', 16MB
§למודי היהדות, בונין, חיים יצחק, לודז, תרעז, ספר לימוד לנוער
לעשות מצוותיך – על אופני קיום ומעבר על מצוות, ר' מיכאל אברהם
§ליקוטי אמרים, מאמרים שונים, קונשטט, אלחנן משה, ירושלים, 5773
§ליקוטי מעשיות, ר' ישראל בן ששון, סיפורי צדיקים, ירושלים, תרסט, 21 עמ', 1MB
§לפשוטו של מקרא, גרינברג, שמואל הכהן, תל אביב, תשה, מחקרים פרשניים ובלשניים
§לקוטי דשא, ר' אהרן דוד שפירא, ניו יורק תרצ"א, 41 עמ', 1MB, ליקוטים שונים, ממקור אחר, 40 עמ', 2MB
§לקוטי חיים, על תורה,תפלה, רמב"ם, ספר חסידים, ועוד, הרב חיים יצחק דוד וייץ זצ"ל, ירושלים, 5780
§לקוטי יוסף, ר' שפילמאן, ניו יורק תרצ"ג, על תנ"ך ואגדות חז"ל, עם "זכרון דוד" - פלפולים מבן אחיו
§לקוטי יוסף, פראגער, יוסף חיים ב"ר אברהם ליבלי, ווארשא, תרסו, עלהתורה, עם חדושי מסכתות ומדרשים
§לקוטי יצחק צבי, ר' יצחק צבי פראנק, ניו יורק, 603 עמ', 25MB. ליקוטים שונים, עם הרבה קטעים באידיש. מעמ' 475 - ליקוטים בסדר א"ב. בהקלדת מכונת כתיבה.
§לקוטי יצחק, טויבעס, אליהו יצחק ב"ר נפתלי, נ"י, תרפג, ליקוטים שונים
§לקוטי לב אהרן, סטאשעווסקי, אהרן ב"ר מאיר, פיעטרקוב, תרע, ביאורים על פסוקים ועל מאמרי חז"ל, עם חידושי גפ"ת, והשמטות לס' יד אהרן על הטור
§לקוטי מישרים מגיד, ליקוטים מס' מישרים מגיד לר' יצחק צבי ברנפלד, בעריכת ר' רן יוסף חיים מסעוד בן משה אבוחצירא, עפולה, 5774, 151 עמ', 5MB
§לקוטי מהר"ם שיק, ר' ישראל שפירא, מונקאטש, תרעב, 72 עמ', 3MB
§לקוטי מוהר"ם, מאיר אב"ד סווערזענץ, ברלין, תעז, 38 עמ', 4MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, ☼ממקור אחר
§לקוטי מוהר"ם, ר' מאיר, קיידאן, תרצח, 119 עמ', 4MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§לקוטי מנהגים, בנעט, מאיר, סיגט, תרסה, מנהגים טובים של צדיקים, עם תפילות, ודינים נחוצים, 20 עמ', 1MB
§ליקוטי מנהגים, מנהגים טובים מצדיקים, שור, אלכסנדר סנדר חיים בן ישראל, סיגט, 5665
§לקוטי מנהגים, ר' אלכסנדר סנדר מפרעמיסלא, הנהגות צדיקים, עם "לקוטי ש"ם" לר' שמואל מרדכי בנעט, דינים שכיחים, עם "לקוטי מאיר" לר' מאיר בנעט, דינים נחוצים, סגולות ותפלות, 288 עמ', 18MB, ניו יורק, תשיט, §ממקור אחר, 188 עמ', 7MB
§לקוטי מנשה, מנחם מנשה, ירושלים, תרצז, דינים כמנהג הספרדים, עם תענית הציבור בשמירת הלשון, עם סליחות, ותפלת "יגל יעקב" לעיוה"כ, עם "שער החיים" על אגדות חז"ל
§לקוטי מרגליות, אראנסאן, טוביה בן אהרן, נ"י, תשיז, לקט מאמרי חז"ל
§לקוטי משמחי לב, בארנעטט, מאיר ב"ר נחום, לונדון, תרסג, 356 עמ', 20MB, ליקוטים שונים
§לקוטי צבי, צבי הירש סג"ל מראוונא, זיטומיר, תרכו, 94 עמ', 5MB, ביאורי פסוקים. מעמ' 39 - על פרקי אבות. מעמ' 56 - על אגדות התלמוד. מעמ' 79 - מליצות. ☼ממקור אחר
§לקוטי שושנים, הלברסברג, חיים ישעיהו הכהן, נ"י, תשיב, דינים שכיחים, לוח ברכות, עם קונטרס "הנהגת אדם" לרש"ז מוורשה ור' יצחק מוורקי, עם ליקוטי מוסר, 59 עמ', 6MB
§לקוטי שושנים, חידושים בהלכה ואגדה, ר' רפאל צבי עפשטיין, מונטריאל תרפ"ג
§לקוטי שושנים, שמשון ב"ר פסח מאוסטרופולי, חמ"ד, 32 עמ', 1MB
לקוטי שושנים, ר' מאיר בן לוי מזולקווא, וילנא תקצה, 54 דפים, ביאורי פסוקים וסוגיות
§לקוטי שלמה ספר האסיף, קלין, שלמה זלמן בן משה, תל אביב, תשמט, חידושי הלכה ואגדה, עם "עטרת שלמה" - ענייני עגונות, ו"רסיסי טל" - על התורה, לר' שמואל מנחם קליין
§לקוטי שמחה, ר' שמחה בונם שארפהארץ, ווארשא, תרצז, לקוטי הנהגות ומדות
§לקוטים על הרמב"ם ועל התלמוד ועל שו"ע, לא מסודר, ר' גבריאל פיינברג, מעמעל תרנ, 55 עמ', 4MB
§לקוטים יקרים, אריה ליב ב"ר יעקב ניסן מראדיווקע, תרסו, דרושים מלוקטים וסיפורים, 221 עמ', 12MB
§לקוטים מכתבי הרב חננאל ניפי, תשובה בענין גילוח בחוה"מ, והערות על ספרו "זכר צדיקים לברכה", ר' יוסף ירא, ברלין, תרסט, 17 עמ', 1MB
§לקוטים נפלאים, פישמאן, יואל אריה ליב מקאשטיקאויץ, ווילנא, תרנא, "אבני זכרון" - מלים מהתנ"ך ומהתלמוד בעלי שתי אותיות וביאוריהן, "אבני לקט" - פירושים על התורה, ועל שמות החדשים, "שלחן שבת" - הלכות שבת וכל דין רמוז בר"ת "שבת", "אלפי יהודה" - הגהות על הש"ס
לקח טוב, ר' אברהם יגל, עם צוואת הרמב"ם, וילנא תרלז, 36 דפים, ולפניו תולדות אליהו התשבי, ר' שלמה באבער, ליפסיא תרטו
§לקח טוב, יצחק נסים, בגדד, תרעב, תורה ומוסר לתלמידים
§לקט דברי תורה ואמונה, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5771
§לקט מבואות לספרי קבלה וספרי מוסר, צוריאל, משה יחיאל, בני ברק, תשע
§לקט עני, מרדכי צבי, בריסק, תרפט, ביאורי מאמרים בגמרא ובמדרש, וחידושים על שו"ע, 74 עמ', 4MB
§לקט שכחה ופאה, מאנזאן, דובעריש, ברדיטשוב, תרסב, 143 עמ', 10MB, על התורה. מעמ' ב43 - על פרקי אבות. מעמ' 50 - ביאורי מאמרי חז"ל
§לקסיקון הפולקלור העברי, גולנפול, עקיבא, קאונס, ניו יורק, תרצו
§לשד השמן - על פני המים, בעניינים שונים, עם "קול צפיך" - בענייני אלול וראש השנה, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§לשון חכמים, מאנדשיין, זעליג צבי, לבוב, תרכה, מאמרים שונים, 104 עמ', 7MB
§לשון צדק - על התורה ומועדים, היילברון, יעקב בן יצחק, , 5735
§לשעה ולדורות, ישר, ברוך, עכו, תשכ, דברי הגות לחגים ולשמחות משפחה, מסות על אישים בישראל, תשובות בהלכה ומחקרים
§לשעה ולדורות - חלק ראשון, שיחות מוסר,דברי חיזוק, ובירורי הלכה צוריאל, משה, בני ברק, תשעב
§לשעה ולדורות - חלק שני, צוריאל, משה, בני ברק, תשעב
§לתורת בני עליה - חלק ראשון, תורת רשב"י ור"א בנו, עם השוואות לתורת ר' עקיבא, הירשברג, עמנואל, דנציג, תרצד
§לתקופות הימים, רבינוביץ, שמואל יעקב, לונדון, תרעח, 245 עמ', 13MB, דרשות וחידושי סוגיות

§מאה מאמרי חכמה ושירי מדע, ר' יעקב ישעיה בר' יצחק, ווילנא והוראדנא תקצ"ד, חכמה ומוסר ומדות, 78 עמ', 2MB
§מאור הרשב"י, על רשב"י ול"ג בעומר, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5758
§מאור עינים-חלק א, ר' עזריה מן האדומים, מנטובה, שלג
§מאור עינים-חלק ב, ר' עזריה מן האדומים, מנטובה, שלג
מאור עינים, עזריה מן האדומים, מנטובה שלג, קול אלקים, הדרת זקנים, אמרי בינה, 188 דפים
מאור עינים, עזריה מן האדומים, מנטובה שלד, 390 עמ', §ממקור אחר, §ממקור אחר, 327 עמ', 12MB
מאור עינים, עזריה מן האדומים, ברלין תקנד
מאור עינים, עזריה מן האדומים, וינה תקפט-תקצ, ★ממקור אחר כרך א
מאור עינים, עזריה מן האדומים, וילנא תרכג-תרכו
§מאור עינים - כרך ראשון, עזריה מן האדומים, ווילנא, תרכג
§מאור עינים - כרך שני, עזריה מן האדומים, ווילנא, תרכו
§מאור עינים - כרך שני, עזריה מן האדומים, ווילנא, תרכו
§מאור עינים - כרך שלישי - מצרף לכסף, עזריה בן משה, װילנא, תרכה
§מאור עינים - כרך שלישי - מצרף לכסף, עזריה מן האדומים, ווילנא, תרכו
§מאור עינים, רבי עזריה מן האדומים, ווילנא, תרכ"ו, 519 עמ', 25MB. מעמ' 20 - קול אלקים. מעמ' 42 - "הדרת זקנים" על תרגום התורה בימי תלמי. מעמ' 90 - אמרי בינה. חסרים עמודים בין עמ' 90-91. מעמ' 286 - אמרי בינה - ימי עולם - על מנין השנים ליצירה. מעמ' 498 - תוכן העניינים. מעמ' 502 - השגת ר' משה פרונציאלי על "ימות עולם". מעמ' 507 - תשובה להשגה
מאור עינים, עזריה מן האדומים, עם מצרף לכסף, וילנא תרכו
מאור עינים, עזריה מן האדומים, ורשה תרנט
§מאור עינים-חלק ראשון, עזריה מן האדומים, וינה, תרפט, "קול אלקים" - על הרעשים שהיו בפירארה בשנת של"א
§מאור עינים-חלק שני, עזריה מן האדומים, וינה, תרפט, "הדרת זקנים" - על תרגום התורה ליוונית
§מאור עינים-חלק שלישי, עזריה מן האדומים, וינה, תרפט, "אמרי בינה" - ביאור אגדות חז"ל, ועל הכתות שהיו בבית שני, ועל פילון
§מאור עינים-חלק רביעי, עזריה מן האדומים, וינה, תרפט, "אמרי בינה" - על מדרשי חז"ל
§מאור עינים-חלק חמישי, עזריה מן האדומים, וינה, תרפט, "ימי עולם" - על מנייני השנים, צורת אותיות השומרונים, צורת השקל, ובגד כהונה
מאור עינים
§מאורי אליהו, גיטמאן, אליהו, ירושלים, תרצב, מאמרים, עם דברים מבנו ומנכדו, 16 עמ', 1MB
§מאזני צדק, צדוק ב"ר יהושע, ווילנא, תרמט, 30 עמ', 1MB, דרושים, פלפולים, והדרן על הש"ס
מאיר בת עין, ליקוט דברי ר' מאיר במשנה בתלמוד ובמדרש, בגדד תרכח
§מאיר בת עין, לקט מאמרי ר' מאיר בתלמוד ובמדרשים, ירושלים, תרנב, 134 עמ', 4MB
§מאיר בת עין, תוניס, תרנט, לקט מאמרים של ר' מאיר
מאיר בת עין, ליקוט דברי ר' מאיר במשנה בתלמוד ובמדרש, עם ילקוט דוד, ר' דוד ואקנין, צפת תרפב
§מאיר עיני חכמים-מהדורא תליתאי, מאיר יחיאל הלוי, ברוקלין, נו יארק, תשנג, על התורה ומועדים, וחידושי סוגיות
§מאירי הלכה, מאן, מאיר ב"ר יוסף אב"ד לעמזאל, ירושלים, חידושים מר' משה יהודה יהושע ליב דיסקין, פירושים על הקדיש, ועוד
§מאירת עיניים, דיוקים, פשטים וחידושים, מאמרים והרגשי מוסר, קלאר, יחזקאל בן ישעיה, ירושלם, 5774
§מאמר אסתר, משה דוד ב"ר נסים, ג'רבה, תשו, הגות לבי ותולדות ימיה של אשת המחבר אסתר, שירי חתונה ושירי תוגה, מכתבי חמה, ודרושים על מעלת נשות ישראל
§מאמר דבר תורה, לעוויטאן, אליקום געציל, תרסג, ביאור המאמר תורה מביאה לידי זהירות" ועוד ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§מאמר התורה והמצוות, ר' אברהם ליכטשטיין, ווילנא תק"פ, 44 עמ', 2MB, מפתח התלמוד והוראות, כללי התורה שבכתב ותורה שהע"פ, כללי רוב וחזקה, תולדות תנאים ואמוראים, כלליפסיקה. מעמ' 33 - "מאמר הנפש" על מהות הנפש
§מאמר מרדכי, זילברר, מרדכי ב"ר אהרן, וינה, תרמב, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§מאמר מרדכי, ליגאם, מרדכי ב"ר משה, ווילנא, תרעג, חידושים בהלכה ובאגדה, עם הדרנים על ברכות ועל זרעים
§מאמר מרדכי, פאהריללע, אפרים מרדכי, זאלעשטשיקי, תרעב, פלפולים, חידושי אגדה, ודרשות
§מאמר מרדכי, פירושי פסוקים ומאמרי חז"ל, רבי מרדכי חיים בהרי"ל סלאנים, ירושלים, 5711
§מאמר מרדכי ח"א - חידושים, על התורה וש"ס, קארנמעהל, מרדכי - קארנמעהל, נחום צבי בן מרדכי, בני ברק, 5771
§מאמרים ומכתבים - חלק א, ר' יצחק זעליג, ורשה, תרפו
§מאמרים ומכתבים - חלק ב, ר' יצחק זעליג, ורשה, תרפו
§מאמרים לזכרון ר' צבי פרץ חיות, וינה, תרצג
§מאשרים תועים ומתעים, בלאך, חיים, נויארק, תשיב, בענין מאכל הנעשה מעצמות חזיר, קטרוג הנאצים על המשפט היהודי, ואיך בא החתם סופר לרבנות בפרשבורג
§מבוא השערים, תולדות חייהם ותוכן ספריהם של תנאים, אמוראים, ראשונים ואחרונים, פויגעל, מרדכי צבי, ירושלים, 5743, 23 עמ'
§מבוא התלמוד, בלוך, חיים, ברלין, תריג, על התנאים והאמוראים ואחדות דבריהם
§מבית מאיר [ג"ח], ר' מאיר סטאלעוויץ, ווארשא -ירושלים, תרסט-תרעג תרצז, 513 עמ', 31MB, חידושי סוגיות, הדרנים ושו"ת, §ממקור אחר, 511 עמ', 32MB
§מגד תבואת שמש, פנינים בהלכה ואגדה מר' משה שמואל שפירא, בעריכת שמואל בן הלל רוטנברג,, ירושלים, 5776
§מגל האומר-חלק ראשון, ר' יעקב ב"ר משה הכהן, הומבורג, תקז, 88 עמ', 3MB, מכתבי מליצות
§מגלת נצחון, ר' יעקב גרשטיין, אגרת לנשיא ארה"ב וילסון, על הנצחון במלחמת העולם הראשונה, 9 עמ', נ"י תרע"ט, עם תרגום לאנגלית, 280KB
§מגנזי ישראל בפאריס, גאלדבלום, ישראל איסר בו משה, ווינא, תרנד, 79 עמ', 3MB. מעמ' 10 - "מאמר הדרבן" - ביאור מונחים פילוסופיים, מהות, כמות, איכות הויה, הפסד, עצם, מקרה ועוד. מעמ' 19 - "ריב התלמוד והפילוסופיה". מעמ' 23 - "מאמר השלשול" - מאת הפילוסוף אבן רשד. מעמ' 31 - מאמר מהרב המקובל ר' אליה בר בנימין, ביאור הפסוק "ויראו את אלקי ישראל". מעמ' 36 - מכתב מר' אליהו הבחור המדקדק. מעמ' 41 - מכתב על קורות היהודים בספרד. מעמ' 45 - הקדמת ר"א ממיץ לס' יראים. מעמ' 49 - "שער המשקלים" - דקדוק. מעמ' 53 - "שער המתג" - דקדוק. מעמ' 58 - מכתב לשזח"ה, תיאורי כתבי יד, ועוד מכתבים מתקופה זו, §ממקור אחר, 80 עמ', 3MB
§מדור דור, עניינים הדורשים תיקון במצב יהדות אמריקה, כגון צניעות וחינוך, ברוקלין, 5730, 137 עמ', 3MB
§מדרש בנימין, כתבי הרב פרופסור בנימין דה-פריס, ירושלים, 5779
מדרש בנימין, דה-פריס בנימין, מאמרים, ירושלים תשעט, מהדורה שניה, 386 עמ'
§מדרש דוד, ר' שלמה שפירא, מילווקי תשי"ב, 223 עמ', 7MB, דברים באגדה ובהלכה
§מדרש החיים, ר' חיים פישל עפשטיין, ניו יורק תרפ"ג, 232 עמ', 11MB, מאמרים על גוי ועל אדם
§מדרש חכמים, פאלער, סענדר ממעזריטש, ווארשא, תרנב, ביאור הדרשות מהמלה "את"
§מדרש שלמה-חלק א, ר' כליפה כהן, דרשות וחידושים, ג'רבה, תרפח
§מדרש שלמה-חלק ג, דרשות וחידושים, ג'רבה, תרפח
§מדרש שם ועבר, ר' אברהם אבריל עברלין, וילנה, 74 עמ', 7MB, שו"ת, דרושים, עם "ברית שלום" על השלום, ו"דם הברית" על איסור דם וענין הקרבנות
§מה לפנים ומה לאחור, אטלס, אלעזר, ווארשא, תרנח, על ספרים אחדים העוסקים הבשאלות הזמן
§מוכן ומזומן ח"א, בענייני הכנה למצוה בימות החול ושבת קודש, בינעטה, משה שמעון בן יעקב, מונסי, 5773, 412 עמ', 11MB
§מוסר אב, "אליעזר ונפתלי" - סיפור על שני כהנים אחים, תורגם מצרפתית ע"י מרדכי פיורנטינו, עם "ישיר ישראל" - משלי מוסר ושירים מאת ישראל קושטא, ליוורנו, תריג, 142 עמ', 2MB
§מועד חודש האביב, ענייני פסח בהלכה באגדה, ורטהיימר, יחיאל משה בן צבי, 5774
§מועדי יעקב - ראש השנה ויום הכיפורים, הלכה ואגדה, כוכב, יעקב, מודיעין עילית, 5776
מועדי ערב, על התנ"ך, על התלמוד, על מדרשים, וחידושים שונים, יעקב רייפמן, וילנא תרכג, 106 עמ'
§מועדי קדשיך, רבינוביץ, אלחנן יעקב דוד בן לוי, ירושלים, תשעא, על המועדים בהלכה ובאגדה
§מוצל מהאש, הלברשטם, אהרן, נ"י, תשטו, 258 עמ', 16MB, פירושים על התורה, דרשות, חידושים על התלמוד, רמזי מצוות במלים "ואלה המשפטים", וליקוטים
§מוקדם ומאוחר [ג"ח], ר' אריה ליב ברודא, לבוב, תרפ-תרפה-תרפו, 241 עמ', 11MB, דוגמאות שונות של דברים בתורה ובחז"ל שאינם לפי הסדר, קטוע בסופו
מורשתנו. עיוני מחקר במדעי היהדות והחינוך. רחובות
§מזכרת עמנואל, שייבער, אלכסנדר, בודפשט, תשז, קבוצת מאמרים לכבוד אברהם חיים לעף
§מזמור לתודה, ענייני הודאה והתבוננות בנסים, ליקוטים על תהלים מזמור קז, מן, שלמה בן אברהם, ירושלים, 5773, 148 עמ', 4MB
§מזרח שמש, סאלאמאן, שמעון מאיר, אנטוורפן, תרפב, בהלכה ובאגדה,109 עמ', 4MB
§מחברת תופת ועדן ומחברת פורים, מליצות ושירים, עמנואל בן שלמה, ברלין, 5538
§מחזה מול מחזה, ר' אייזיק מאיר דיק, ווארשא, תרכא, 51 עמ', 931KB, אוטוביוגרפיה. מעמ' 43 - על מגילת אסתר ועל מסכת מגילה
§מחנה דן, נחמייאש, דוד ב"ר אברהם, ירושלים, תרפז, 336 עמ', 40MB, על התורה. מעמ' 34 - על הרמב"ם. מעמ' 37 - על טור וב"י ושדו"ע. מעמ' 51 - על מצות פו"ר באגדה ובהלכה. מעמ' 65 - דיני ברכות אירוסין ונישואין. מעמ' 67 - קושיות ותירוצים. מעמ' 78 - חידושים ורמזים. מעמ' 92 - ביאורי מדרשים. מעמ' 100 - דרשות. מעמ' 117 - חידושי מסכתות. מעמ' 241 - ליקוטים - אוסף דינים בחושן משפט, בעיקר בדיני שטרות. מעמ' 329 - הספד. מעמ' 331- "מגן אברהם" - חידושים על בבא בתרא מר' אברהם נחמיאש
מחקרי היהדות, ר' שמואל דוד לוצאטו, ורשה תרעג
§מחקרים בספרות הגאונים, אפטוביצר, אביגדור, ירושלים, תשא, 168 עמ', 9MB
§מחשבות משה, באכנער, משה, קראקא, תרפה, 143 עמ', 9MB, על התורה. מעמ' 61- על נ"ך וההגדה ופרקי אבות. מעמ' 68 - חידושי מסכתות
§מטבע של אש, על חשבונות שבתורה, והשרשים, וגימטריאות, אברהם מייזעלס, מאנטריאל, 5782
§מטה אהרן, ר' שמעון זיוויטץ, פיטסבורג תר"ע, 220 עמ', 8MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל בדברי חידוד
§מטה יוסף, ר' יוסף בן יצחק יקואל, שלוניקי, תקמה, 147 עמ', 12MB, על התורה ועל רות ואיכה. מעמ' 55 - דרשות. מעמ' 98 - בירורי הלכה ושו"ת, ממקור אחר, 147 עמ', 10MB, ממקור אחר, 146 עמ', 18MB
§מטל השמים, ר' מרדכי בן אברהם דוב ליכטשטיין, בילגורי, תרצג, 62 עמ', 1MB, שו"ת בהלכות קריאת שמע. מעמ' 23 - "ספר המדות" - מדריך למדות וחינוך לבנים. מעמ' 49 - "אגרת לבני עמנו" - על הגאולה
§מטעי משה, ר' משה ב"ר אהרן, ירושלים, תרלח, 220 עמ', 15MB, דרשות. מעמ' 117 - חלק ב - שו"ת. מעמ' 193 - על שיר השירים. מעמ'215 - "חלקת יעקב" - על אגדה בברכות "סבי בבבל"
§מטעמי מגדני יעקב, ר' יעקב קאפיל סג"ל, אופיבאך, תעח, 81 עמ', 2MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, ממקור אחר, 80 עמ', 3MB
§מטעמי מגדני יעקב, יעקב קופל בן משה סגל, אמשטרדם, 5474
§מילי דאבות, כ"ץ, משה בן ישעיהו, נאווי דוואהר, תקמז, 20 עמ', 4MB, חידושים על פסוקים וחז"ל, ☼ממקור אחר
§מילי דאגדתא ושו"ת, ר' יעקב בן יעקב משה לורברבוים, מונקץ, תרסד, 64 עמ', 3MB. עד עמ' 22 - שו"ת מעמ' שו"ת - מילי דאגדתא על פסוקים ומדרשים ואגדות התלמוד
§מילי דבדיחותא, פעחמאן, צבי הירש ב"ר משה, ווארשא, קפח, 79 עמ', 5MB, ביאורים על פסוקים ומאמרי חז"ל, מלוקטים מספרים שונים
§מילי דפרק, חידושים בעניינים שונים, גארדין, צבי דוד, שיקגו, 5770
§מילי דרבנן, חומר דיני דרבנן שנוגעים לכמה דינים דאורייתא, קופמן, אהרן בן מרדכי, 5777
§מים חיים, אויערבאך, חיים, לונדון, תרצח, 38 עמ', 1MB, ביאורים בהלכה ובאגדה
§מימי הדעת, דעמביצער, משה יעקב, קראקא, תרנו, חידושי הלכות ואגדות
§מיני מתיקה, אלבאז, רפאל משה, פאס, תש, על התנ"ך ומאמרי חז"ל
מכילתא דרבנן ודבי רבנן, שו"ת, חידושים וליקוטים, אדעסא תרמו
§מכלים דבר, הילער, אברהם, פראג, תרי, 14 עמ', 842KB, קריאה להקים "רביניקום" לכינוס רבנים לקביעת הלכה, ולהכשיר מחנכים
§מכתב הראשון, רייניץ, יהושע ברוך, אונגוואר, תרלו, 214 עמ', 10MB, ביאורים באגדה ובהלכה. מעמ' 89 - "מכתב השני" - שו"ת. מעמ' 172 - "דברי רנ"ף" - שו"ת וחידושים, והספד
§מכתבי אליהו, ר' אליהו לערמאן, ברדיטשוב, תרנד, 113 עמ', 8MB, א - על תרי"ג מצוות, ב- דרושים על שמונה עשר מצוות, ג - טעמי גפ"ת על התורה ושלש עשרה מצות
§מכתבי מחקר ובקרת בשאלות הזמן ובחכמת ישראל העתיקה והחדשה - ספר ראשון, אלכסנדראוו, שמואל, ווילנא, תרסז, 85 עמ', 5MB, כולל מכתבים רבים לראי"ה קוק
§מכתבי מחקר ובקרת על דבר היהדות והרבנות בזמן האחרון, אלכסנדראוו, שמואל, ירושלים, תרצב
§מכתבי שפת קדש, באנדי, עמנואל, פראג, תריז, מכתבים, משלים ומליצות, נוסחי מצבות של אנשים מיוחדים, עם תולדות גדולי ישראל, ומסעות אנשים מפוארים
§מכתבים מחטבים, ברשינסקי, שלום ב"ר רפאל מרדכי, נ"י, תשיב, בהלכה ואגדה
§מכתם לדוד, הלר, יצחק ב"ר נחמן, ברדיטשוב, 5664, 48 עמ', 2MB, הספד על ר'דוד משה מטשארטקוב. מעמ'23 - תשובות
§מכתם לדוד, רבי חיים דוד חסאן, ליוורנו, תקנ"ב, על הרמב"ם, 251 עמ', 23MB. מעמ' 114 - "קדשי דוד", על מסכתות. מעמ' 162 - שו"ת. מעמ'213 - חידושי הריטב"א על מסכת מגילה. ☼ממקור אחר
§מלא חפנים, גייגר, אברהם, ברלין, תר, לקט מכתבי יד של ראשונים
מלאכי קדש, עם תפילות מהרמב"ן והשל"ה, ופירוש הבעש"ט על תהלים קז, ירושלים תרכב
§מלאכת השיר, תרכה, ליקוטים שונים מכתבי יד, בעריכת אברהם נאויבויאר, פראנקפורט דמיין
§מלאכת שלמה, טויסיק, שלמה זלמן, קראטאשין, תרלו, 20 עמ', 1MB, העתקות שונות מכתבי יד
מלך שלם, על הטור והרמב"ם, ר' שמואל שלם, שלוניקי תקכט
§מלך שלם חלק א, על הטור ועל הרמב"ם, שלם, שמואל, שאלוניקי, תקכט, 319 עמ', 38MB
§מלך שלם חלק א, שלם, שמואל, שאלוניקי, תקכט, 318 עמ', 40MB
§מלך שלם חלק א-ב, ר' שמואל בן עמנואל שלם, שלוניקי, תקכט
§מלכות יוסף, הדרנים ומאמרים על המועדים, וקונטרס "תועפות ראם" על סוגיות מזיקין, כהן, מאיר בן יוסף, ירושלים, 5777
§ממדבר קדמות עד ראש הפסגה, שרגאי, אליהו, [חיפה], תשסה, 66 עמ', 1MB, אוסף מאמרים
§ממלכת כהנים, ר' איציק ליב רוזנר, וינה, תרכח, 62 עמ', 1MB, מאמרים שונים. מע' 45 - על אגדות סבי דבי אתונא
§ממשל רב, לבוב, תרלה, 24 עמ', 800KB, הגנה על ר' צבי הירש אורנשטיין
מנוחה וקדושה, ר' ישראל יאיר מפוניבז', וילנא תרכד, תיקוני תפילה שתתקבל ברצון, פירושים על התפלה, סדר הלימוד לילדים ולנערים, פירושים על פסוקים ומאמרי חז"ל, 96 עמ'
§מנוחה שלמה, על הדיבור בנחת, ר' יהודה עדס. , בעריכת ר' יהושע אסטנבולי, ירושלים, 5767, 112 עמ', 1MB. מעמ' 29 - קונטרס "דברים שבכתב ודברים שבע"פ", על איסור אמירה בע"פ של דברים שבכתב ולהיפך. מעמ' 106 - דרשת הבר מצוה באותו עניןץ
§מנוחת שלום, באלקען, שלום הכהן, סאניק, תרצא, ביאורי פסוקים ומדרשים, עם חידושי גפ"ת, עם "ענף יוסף" - חידושיו מאביו
§מנורת זהב, קצנלנבויגן, בנימין, דיהרנפורט, תקל"ג, 202 עמ', 32MB, "אור חכמים" - על מסכתות. מעמ' 93 - שו"ת שמן רקח, לר' אלעזר מפילץ. עמוד השער בעמ' 202.
§מנורת זהב כלה, אלנקוה, ישראל ב"ר יוסף, ירושלים, תרכד, 148 עמ',8MB, על מצוות, דינים, ודרך ארץ
§מנחות יעקב סלת, ר' יעקב ב"ר משה, ווילמרשרדארף תצ"א, 112 עמ', 3MB, מכתבי מליצה, פתיחות לדרשות, דינים, תפלות וסגולות בסדר א"ב, Ξממקור אחר, ★ממקור אחר, 102 עמ', מצולם מהסוף להתחלה
—§מגל האומר, כץ, יעקב בן משה, הומבורג פר דר הא, תצז, הוצאה שניה של ס' מנחות יעקב סולת
§ממשתה היין, על גויותו ועבדותו של המן, על כבוד ותפארת בבגדי כהונה, ועל לבישת החושן בעת שאלה באורים ותומים, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תשעג, 149 עמ'
§מנו ועצרו, דברי אגדה בענין מתן תורה, פריד, משה יהודא, סאן פאולו, 5775
§מנחת אהרן, מילבסקי, אהרן ברמ"א, מאנטעווידעא, תשא, 116 עמ', 4MB, חידושי סוגיות. מעמ' 61 - תשובות
§מנחת דוד, בריינסקי, דוד ב"ר שמואל אהרן מביאליסטק, פיעטרקוב, תרסג, ביאורים במדרש רבה ובאגדות התלמוד, ועל פסוקים
§מנחת הערב, חידושים, ישיבה גדולה דלאס אנגאלס, לאס אנגאלס, 5780
§מנחת יהודה - זרעים, ליפקוביץ, מיכל יהודה בן משה דוד, בני ברק, תשסח, 649 עמ', 33MB, על סדר זרעים, עניינים בש"ס ומכתבי תורה, עם מפתח מקורות
§מנחת יהודה - מפתחות וקונטרס אחרון, עם קונטרס "טורי אבן, ירושלים, תרסו, 19 עמ', 1MB
§מנחת יעקב, ר' צבי יעקב גולדברג, נויורק תרפ"ו, 80 עמ', 2MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, ממקור אחר, 80 עמ', 2MB
§מנחת יצחק, ר' יצחק ב"ר ברכה הכהן, תוניס, תרסה, 11 עמ', 1MB, חידושים על התלמוד ועל התנ"ך
§מנחת יצחק, מאליר, יצחק ב"ר אליהו מסטאניסלב, זולקווא, תקסה, 64 עמ', 7MB, דרוש. מעמ' 40 - על יו"ד. מעמ' 41 - שאלה על יו"ד, ממקור אחר, 64 עמ', 7MB
§מנחת ישראל ואמונת ישראל, ישראל נתן אלטר ב"ר חיים יוסף, לבוב, תרלט, על פשטי ורמזי התורה, ועל תר"ך מצוות הנרמזות בעשרת הדברות, ורמ"ח מצוות הרמוזות במלים של ק"ש, ובמלה "שבת"
§מנחת ישראל, קיהן, ישראל מנחם, ירושלים, תשמה, 324 עמ', 19MB, חידושים על הש"ס, הדרנים ודרשות
§מנחת כהן, ר' יחיאל מיכל הכהן מפלאצק, קראקא, תרפח, ליקוטי אמרים על התורה ומועדים, 38 עמ', 1MB. מעמ' 28 - "מגיש המנחה" לר' משה הכהן, ליקוטים שונים
§מנחת כהן-חלק שלישי, ר' רחמים חי חויתה הכהן, ירושלים, תשיח, נושאים באגדה בסדר א"ב, 54 עמ', 3MB
§מנחת משה, שבתי, משה אליהו בן אברהם צבי, ירושלם, תשס, "תפלה למשה" - תפלות שהרמב"ן התקין והתפלל, "תורת משה" - כללים מלוקטים מתורת הרמב"ן
§מנחת נתן, אינפלד, נתן חיים, בני ברק, תשסז, ביאורים בעניינים שונים. עם "שיחות חיים" - בענייני אגדה ודרוש, "שיחו בכל נפלאותיו" - קובץ מעשים וחיזוק באמונת חכמים, "חנוך לנער" - יסודות בחינוך, "בין אדם לחברו" - התעוררות בעניינים אלו, ממקור אחר
מנחת עני, ר' סיני ספיר, ורשה תרז, 54 דפים, שו"ת, עם אבי הנחל, ר' יהושע אייזיק העליר,
§מנחת שמואל, ר' שמואל ב"ר יצחק אייזק משווערין, קופנהגן, 5577, 52 עמ', 2MB, על או"ח. מעמ' 10 - על מסכתות לא לפי הסדר. מעמ' 36 - על יו"ד. מעמ'38 - על אבות.מעמ' 44 - ליקוטים, §ממקור אחר, 54 עמ', 2MB
§מסכת נשים, חאמיצר, מרדכי, לייפציג, תרסב, 12 עמ', 1MB, אוסף מאמרי חז"ל בענייני נשים, עם ביאורים. מעמ' 5 - בגרמנית
§מסכתא דמהרי"ץ, מסורת הפסיקה בתימן ושיטת מהרי"ץ, צדוק, דוד בן מארי שלמה, מודיעין עילית, 5774
§מסלה ליהדות, ר' יעקב הכהן פלעקסער, ניו היווען תרפ"ח, הלכות ודברי חז"ל ללימוד בבית ספר, 200 עמ', 8MB
§מעגל החיים, דרשות ומאמרים, על האירועים במעגל החיים, יעקב יעקב, בני ברק, 5778
§מעדני מלך, על משחק השחמט, פאריס, תרכד, 103 עמ', 2MB. מעמ' 7 - שיר על משחק השחמט, ר' אברהם ב"ר מאיר אבן עזרא. מעמ' 11 - מליצה על השחמט מר' בן שניור אבן יחייא. מעמ' 15 - דברי מוסר והסבר על משחק השחמט, מאת לייב הולנדורסקי. מעמ' 37 - תרגום לצרפתית
§מעון אריה, צאזמיר, מנחם אריה, קראקא, תרנז, דרשות בהלכה ובאגדה
§מעט דבש, ששון, דוד, אוקספורד, תרפח, לקט מכתבי יד של ראשונים, 69 עמ', 3MB. מעמ' 17 - הלכתא גבראתא לר"ש הנגיד. מעמ' 21 - פסקי הריא"ז על כמה מסכתות. מעמ' 49 - פיוטים למילה
§מעט מים, ר' יהודא יצחק פרענקיל, ברוקלין, 156 עמ', 4MB. מעמ' 23 - על אגדות התלמוד וביאורי פסוקים. מעמ' 50 - דרוש באגדה. מעמ' 73 - על מסכת מגילה. מעמ' 102 - על מגילת אסתר. מעמ' 123 - לפרשת שירה. מעמ' 126 - לשבת הגדול. מעמ' 132 - מפתחות מקורות ונושאים
מעט מכל, באורי מקראות ודברי חז"ל בדרך מחקר, אהרן יששכר שיפרין, ורשה תרנג, 102 עמ'
§מעט צרי, ביאורים בפסוקים במדרשים ועל פרקי אבות, סופר, יצחק צבי, וינה, 5768
§מעיל קודש, מעבר הנפש ביציאתה עד הגעתה לגן עדן, עידן דיין, ירושלים, 5780
§מעיל קטן, קונשטט, שמואל בן אליעזר יחיאל, הערות בדיני אורח חיים וקדשים
§מעין אריה, ר' ארי' ליב ב"ר אברהם שלמה בינקאוויטץ, ווארשא, 90 עמ', 4MB, שו"ת. מעמ' 49 - קול התור נשמע בארצנו - על דיני שביעית. מעמ' 75 - על ברכות יד. מעמ' 77 - "תקנות חכמים" - תקנות פירארא שי"ד
§מעין גנים, דיינארד, דוד מנחם, ירושלים, תרפו, ביאורי מאמרי חז"ל, ומאמרים לכבוד הסנהדרין
§מעין גנים,ר' ראובן בן חנניה מזרחי, קושטא, תפא, 337 עמ', 18MB, חידושים שונים ופסקים. מעמ' 110 - דרושים. מעמ' 328 - ליקוטים, §ממקור אחר, בלי הדרושים, 109 עמ', 7MB, §ממקור אחר, 335 עמ', 24MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§מעיין הסופר - ג, מסורת הסופרים, בני ברק, תשעא, גנוזות ומאמרים במשנת החתם סופר ובית מדרשו
§מעין חיים חלק א, ר' דוב בר זאב וולף בן חיים ליבשיץ, וילנה, תרל, 65 עמ', 4MB, חידושי סוגיות. מעמ' 26 - שו"ת. מעמ' 52 - על יו"ד ושו"ת. מעמ' 59 - דרוש לשבת נחמו
§מעין חיים, ר' דוב בער זאב וואלף ב"ר חיים מסרעדניק, ווילנא, תרלד, 46 עמ', 4MB. מהדורה שניה של הספר שנדפס בתר"ל, בלי החידושים על יו"ד ואילך
§מעיני ישועה, ר' ישועה הכהן, תוניס, תרסו, 114 עמ', 7MB, חידושי מסכתות. מעמ' 32 - על שו"ע או"ח. מעמ' 63 - על יו"ד. מעמ' 87 - על חו"מ ואהע"ז. מעמ' 91- דרוש, חידושים על התורה, ושו"ת. מעמ' 97- דרשה "יצחק בנו". מעמ' 104 - על תנ"ך וליקוטים §ממקור אחר, 127 עמ', 7MB. מעמ' 116 - "מנחת יצחק", ר' יצחק הכהן, על ש"ס, פרקי אבות, ועל תנ"ך
§מענינא דיומא, ר' יעקב פרלמוטער, בלטימור תש"ד, 158 עמ', 3MB, לקט מקורות מהתנ"ך ומחז"ל בנושאים שונים
§מערכי שמואל, ברוד, שמואל מנחם, ווארשא, תרצא, 47 עמ', 1MB, חידושים בהלכה ואגדה
§מערכת אברהם, אברהם בן מודל, פיורדא, 5529, לימוד קריאה לנערים
§מערת המכפלה, טורש, דובערוש ב"ר אלכסנדר, ווארשא, תרמו, ביאורים על מאמרי חז"ל, עם ידיעות על טבע, והספדים על משה מונטיפיורי ועל ר' מתתיהו שטראשון ותולדותיהם
§מעשה אבות - כינוס לצדיקים, ירושלים, תרסא, פסק דין משנת תרכ"ו של אסיפת רבנים, מדור שני נגד בתי הספר החדשים, ומדור שלישי בענין בתי הספר לבנות
§מעשה נורא של הרוח, שנכנס בגוף אשה אחת בירושלים והוצאה, ירושלים, תרסד, 30 עמ', 781KB
§מעשה נסים, ר' נסים הכהן, תוניס, תרסז, 255 עמ', 31MB, חידושי מסכתות. מעמ' 51 - על אבות, כלה, מכילתא, ותורת כהנים. מעמ' 59 - על שו"ע. מעמ' 130 - על הרמב"ם. מעמ' 170 - על ס' התרומות. מעמ 204 - על ס' יראים. מעמ' 216 - על התורה. מעמ' 237 - על נ"ך.
§מעשה רוקח, קאדאנאוו, קלונימוס חיים ב"ר יהודה ליב, ווילנא, תרסב, 67 עמ', 4MB, על התפלה. מעמ' 11 - על התורה. מעמ' 22 - על נ"ך. מעמ' 39 - על משניות זרעים ועדויות. מעמ' 42 - על פרקי אבות. מעמ' 45 - הדרן על המשנה. מעמ' 47 - על אגדות התלמוד. מעמ'58 - על מדרש רבה. מעמ' 61 - תשובה בדין חדש
§מעשה שמשון, לוצאטו, משה חיים, תל אביב, תרפז, 63 עמ', 1MB, מחזה
§מעשי הגדולים, וילף, שלמה, ברוקלין, תשמט, 394 עמ', 17MB, מעשיות מהבבלי והירושלמי
§מפי אריה, חידושים שונים מר' אריה ליבוש הורוביץ. מעמ' 15 - "גויעת ארי" - הספד עליו. מעמ' 26 - "גבורות ארי" - קורותיו, לבוב. 36 עמ', 1MB
§מפיק מרגליות, הורביץ, דובער ב"ר צבי, ווילנא, תרנ, 96 עמ', 7MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, בסדר א"ב משולש. מעמ' 76 - "חוט המחריז" - חידושים לפי סדר א"ב
§מפקודיך אתבונן, מאמרים, בן-מאיר, יהושע, ירושלים, 5778
§מפתח החיים, מבט על הלידה שמלמד איך להתמודד עם אתגרי החיים, שטיינהויז, דוד, ירושלים, 5777
§מצא חיים, במדס, חיים ב"ר אורי, ווילנא, תרסו, מאמרים יקרים בביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, 96 עמ', 5MB
§מצבת דברים, ציסארסקי, אברהם חיים ב"ר יחיאל נתן, אודיסה, תרמח, דרשה לסיום המשנה, הספד על אביו, ומאמר על חשיבות כיבוד אב
§מצבת משה-חלק שני, ר' משה אשר ב"ר אברהם אריה, ירושלים, תרע, דרשות על פרשיות ועל ד' פרשיות, פירוש על חד גדיא, הדרן על ש"ס משנה, והספד
§מצות משה, דנציג, אברהם, פרשבורג, תרפא, 82 עמ', 4MB, קיצור ספר חרדים. מעמ' 6 - "פרקי המצוות".מעמ' 25 - מצות משה. מעמ' 48 - "שאגת אריה" - תוכחת מוסר. מעמ' 63 - "מאמרא מרדכי" - ליקוטים. מעמ' 80- "הנהגות טובות" מר' משה טייטלבוים
§מצמיח קרן ישועה, שו"ת, הנהגות, מאמרים מר' ישועה חי בן שושן, מרדכי אלמקייס, נתיבות, 5779
§מצרף לכסף, עזריה מן האדומים, עדינבורג, תריד, תשובות להשגות על ספרו מאור עינים - ימי עולם, ביאורים בענייני העיבור, ונגד הקראים, 209 עמ', 9MB
§מצרף לכסף, עזריה מן האדומים, ווילנא, תרכו, 171 עמ', 10MB
§מקבץ מאמרים, קרלינסקי, משה נתן, ירושלים, 5770
§מקדמוניות היהודים, ר' אברהם עפשטיין, מאמרים ומדרש תדשא, וינה, תרמז, 142 עמ', 6MB
§מקור חיים, שפירא, אלטר, טשרנוביץ, תרפו, על שבתות ומועדים, ליקוטים על הש"ס, ומגילת יוחסין של הרבה צדיקים
§מקורי ברוך, המבורגר, בנדיט ב"ר דוד, ברסלויא, תקצ, 24 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§מקיץ נרדמים, ר' מנחם מענדל חיים לנדא, פיעטרקוב, תרסד, 141 עמ', 8MB, על אסיפת רבנים בקראקא לחיזוק הדת ונגד עלילות הדם, ועל החובה לציית לממשלה, ועל חינוך הבנים לתורה והבנות, בשילוב חידושי תורה והלכה
§מקל יעקב, ר' יעקב בן מרדכי הכהן מסקין, ניו יורק, תשי, 191 עמ', 7MB, על מכות. מעמ' 83 - שו"ת וחידושים. מעמ'153 - חידושים שכבר נדפסו בירחונים. מעמ' 169 - דרשות
§מקנה אברהם, ר' אברהם שיראנו, שאלוניקי, תריח, 313 עמ', 23MB, חידושי דינים בסדר א"ב. מעמ'128 - כללי התלמוד בסדר א"ב
מר ואהלות, אסופת מאמרים מפרי עטם של מתיישבי דלב, טלמון, נריה וחרשה, תשסה
§מראה יחזקאל קטן, קינדליש, יחזקאל, פראג, 5455, 36 עמ', 2MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, לקט מתוך ספרו מראה יחזקאל. מעמ' 25 - תפילות שונות. מעמ' 34 - פרק שירה
§מראה יחזקאל קטן, קינדלש, יחזקאל, בערעגסאס, תרפג, בלי התפילות, עם הערות מר' אברהם יהודה שורץ, 40 עמ', 2MB
§מראה יחזקאל, ר' יחזקאל ב"ר מאיר, ווילנא, תרנה, דרושים וחידושים, 31 עמ', 930KB
§מראה יעקב, גוזמן, יעקב, פתח תקוה, תשטו, ביאורים לתנ"ך ולמאמרי חז"ל
§מראה כהן, אדלר, שמריה מנשה, (לונדון), תשיג, 248עמ', 28MB, על חרם דרבנו גרשום שלא לשאת שתי נשים. מעמ' 48- "אזהרה גדולה". מעמ' 52 - "מראה כהן" - גיוס נשים. מעמ' 103 - "גאולה חילונית"
§מראשית השנה, בענייני תשובה, אלול וירח האיתנים, גולד, דורון דוד בן שמואל יהושע, בני ברק, 5772
§מרבה עצה, ר' יהושע אייזיק בא"א יחיאל החונה בק"ק סלאנימא, וילנא תר"ל, 347 עמ', 22MB, על אגדות רבה בר בר חנה. מעמ' 155 - מרפא לשון, לר' רפאל מהמבורג, דברי מוסר. מעמ' 311 - "פני אריה" - חידושי הלכות ואגדות, לר'אריה מוואלקאוויסק
§מרגליות הים-חלק ראשון, מרגליות, יעקב משה, ווארשא, תרצג, חידושי אגדה, 213 עמ', 10MB, הגיונות בדברי אגדה
מרגליות התורה, ר' צבי הירש סגל, פאריצק תקמח, על התורה, שער חב"ד, שער החסד, שער הגבורה, שער הנהי"ם, ובראשו אומר השכחה, על התלמוד
§מרגניתא טבא, טשרנוביץ, תרכח, 30 עמ', 762KB, תנאים בין ה' לשכינה, לר' שלמה בן גבירול. מעמ' 8 - ביאור על אור החיים פ' אחרי מות, לר' מרדכי לעטניר. מעמ' 13 - מאמר מרמ"מ מרימינוב. מעמ' 19 - אזהרות מר'אלימלך מליזנסק. מעמ'26 - תפלת השב, לר' יונה
§מרגניתא טבא, הנהגות טובות, וואלינער, יהונתן משה דב, עם ביאורים "אבן ספיר", "אבן תרשיש", גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5774
§מריח ניחוח - אדמוני עם יפה עיניים וטוב רואי, ענייני דוד המלך, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5776
§מרפא ארכה, פהיליפס, אליעזר, נ"י, תרמא, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§מרפא לנפש, ר' מסעוד חי ברוך, אלכסנדריה, תרנט, 100 עמ', 5MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
מרפא לנפש, דברי מוסר, ארחות חיים, מדורי גיהנום, מעלת הצדקה, בעניין הזיווג, פירוש הפסוק "נחפשה דרכינו ונחקורה", ענייני חיבוט הקבר, ר' נתן בן שמואל, פירדא תעב
§מרפא לשון, ר' רפאל ארדיטי, שאלוניקי, תקפו, 101 עמ', 7MB, על מסכת שבועות. מעמ' 37 - על הרמב"ם. מעמ' 80 - דרשות
§משא יהודה, ר' יהודה ליב זעלצער, צפת תרע"ד, 127 עמ', 4MB, מאמרים, כולל מאמרים מהראי"ה קוק. מעמ' 115 - "פלפלת" על ב"ק כג
§משאת המלך, דיסקין, שמעון משה, ירושלים, תשסז, 230 עמ', 8MB, הערות על מנחת חינוך, ועל שו"ת רעק"א, ועל חי' רעק"א על הש"ס, עם מפתח מקורות
§משברי ים, שלאגער, יחיאל מיכל, סאיני, תרצה, 97 עמ', 5MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§משיב נפש, ר' מנחם מנדל יהודה ליב בן יואל שלום שרהיי, וילנה, תרסו, 192 עמ', 13MB. מעמ' 17 - "שער התורה והחכמה" - ידיעת חז"ל וגדולי הדורות בחכמת הרפואה. מעמ' 43 - "משיב נפש" - בעניני הלכה למשה מסיני. מעמ' 109 - חלק ב - "ברית שלום" בענייני מילה. עם מפתח למקורות
§משיבת נפש, עניינים שונים, ברוך מרדכי שפירא, בני ברק, תשפא, 381 עמ'
§משיח הרוחני, גרובער, יוסף, ירושלים, תרפח, 90 עמ', 4MB, רמזי מלים בראשי תיבותיהן
§משכיל לדוד, צבאח, דוד, תוניס, תרע, 184 עמ', 18MB, על התורה. מעמ' 52 - על הרא"ם על התורה. מעמ' 59 - על תהלים. מעמ' 77 - דרושים. מעמ' 87 - על ס' עץחיים. מעמ' 101 - על מסכתות. מעמ' 117 - על נ"ך. מעמ121 - ענייני הלכה, דיני טריפות. מעמ' 157 - דרוש על מהמגילה
§משל ומליצה, משה שטיינשניידר, ללמד את הנערים ללכת בדרכי מוסר וללמדם לשון הקודש, ברלין, תרכא
§משלחן הרמ"ח, מנין המצוות, וסיפורי חסידים ואמרותיהם, מרדכי חיים מסלונים - ריזל, דוד (עורך), ישראל, 5777, 159 עמ', 8MB
§משלי דרבנן, ר' זלמן שלמה ב"ר דוד כהן, גראס קאנישא, תרל, 83 עמ', 4MB, פתגמי חז"ל עם ביאור בגרמנית
§משלי חכמים, גולדמן, מ., נ"י, תרעב, 283 עמ', 7MB, פתגמי חז"ל עם ביאורים בלשון הקודש ובאנגלית
§משלי חכמינו, קאנטאראוויטץ, שמואל שבח בן זאב, ווילנא, תרנח, 66 עמ', 1MB, אוסף מכתמים וסיפורים מהתלמוד והמדרשים, ערוכים בחרוזים
§משלי קדמונים - היינו דאמרי אינשי, מהדורא תנינא, וייסברג, יצחק יעקב, ניעזין, תרס, 97 עמ', 3MB, פתגמי חז"ל עם ביאורים ומחקרים
§משמרות כהונה, די לארה, חייא הכהן, אמשטרדם, תקיג, 176 עמ', 7MB, מאמרים, משלים, תוכחת מוסר, גזרות, רשימת שמות אמוראים יוצאי דופן, רשימת טעויות דפוס בתלמוד, רשימת כללי התלמוד בסדר א"ב ובסדר התלמוד, ≡ממקור אחר, 176 עמ'
§משמרת הקדש, ר' משה מסטאנאב, זולקווא, 5500, 72 עמ', 8MB, הלכות לכל יום ולכל השנה, משולב בדברי מוסר
§משנה זכרון, סינגער, יהושע העשיל, ירושלים, תרעג, 216 עמ', 12MB, על התורה. מעמ' 56 - לנישואין ולברית, על חמש מגילות, הספד. מעמ'62 - על נ"ך. מעמ'74 - על התפלה. מעמ' 78 - דרשות. מעמ'85 - על מסכתות. מעמ'133 - ביאורי מנהגים. מעמ'141 - פרפראות. מעמ' 148 - על התורה ונ"ך ועל התפלה. מעמ' 159 - על מסכתות. מעמ'173 - ליקוטים בסדר א"ב ועוד
§משנה לחם, ברוך פנחס מסקאליע, נ"י, תשח, 78 עמ', 5MB. מעמ' 28 - על המשנה. מעמ' 44 - חידושים על התלמוד. עמ' 56 - "תורת חיים" על ברייתא דמלאכת המשכן. מעמ'64 - על אגדת בראשית. מעמ' 68 - על מדרש רבה. מעמ' 70 - על רמב"ם ושו"ע. מעמ' 72 - שו"ת
§משנת אליעזר - שני חלקים, ר' אליעזר סג"ל מישעל, דראהאביטש, תרסו-תרפד, 848 עמ', 69MB. מהדו"ת מצולמת לפני ח"א. מעמ' 13 - מהדו"ת - דרושי פלפול. מעמ' 207 - שו"ת. מעמ' 383 - דרושי אגדה. מעמ' 399 - "אבל אם" - הספד על אמו. מעמ' 421 - חלק א. מעמ' 441 - דרושים. מעמ' 603 - שו"ת. מעמ' 767 - דרושים
§משנת אליעזר ח"א, ר' אליעזר בן דוב הלוי מישל, דרוהוביץ, תרסו, 251 עמ', 21MB, קטוע בסופו
§משנת אליעזר מהדורא תנינא, ר' אליעזר בן דוב הלוי מישל, פולין, תרפד, 420 עמ', 35MB
משנת אליעזר, ר' אליעזר מישעל, דרוהובטיש תרסו, 251 עמ', 18.8MB, קטוע בסופו
§משנת ראב"י, מימרות של ר' אליעזר בן יעקב עם ביאור קב ונקי, רבין, יהודה, ירושלים, 5729
§משפט אריאל, ביאור על פיוטי שבת הגדול, הלכות הגעלת כלים, ועל קיצור דיני קרבן פסח, בדיל, אברהם ישעיהו, מנשסתר, 5780, 162 עמ', 2MB
§משפט הבחירה, נגד השתתפות בבחירות בא"י, פילאפף, מנשה, ירושלים, 5769
§משפט וצדקה - א, בענייני מעשר כספים וחו"מ, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5771
§משפטי ה', ר' שלמה אל-עמי, פיעטרקוב, תרעד, 16 עמ', 705KB, קינה על הגזירות על על ישראל בספרד ובפורטוגל, עם תיאור שפלותם הרוחנית, עם הערות מר' גרשון מאיר בויארסקי
§מתוקים מדבש - ימים נוראים, רעיונות על ימים נוראים, באנגלית, כולל צפון מיאמי, פלורידה. 76 עמ'.מעמ' 50 - ענייני הלכה. מעמ' 60 - על רמב"םהלכות תשובה
§מתנת הלויים, על התורה ומועדים, האראוויטץ, נתנאל בן יעקב משה, ירושלים, 5776
§מתק שפתים, פראנשיס, עמנואל, קראקא, תרנב, 105 עמ', 3MB, על דרכי השיר, עם ויכוחים על ערך הנשים, ונגד המקובלים המזוייפים, ונגד רבני דורו, שירים שונים, וקינות על חכמים שונים

§נאום דוד, חלק שני מספר אהבת דוד, מאירוביץ, שלום דוד ב"ר מאיר, ווילנא, תרלו, 79 עמ', 5MB, חיוב דרכי התשובה, חידושים מלוקטים, ביאורים בפרקי אבות, והספד על ר' אליהו שיק
§נגילה ונשמחה, חידושי סוגיות, ובענייני מוסר, הרמאן, אלחנן, גבעת זאב, 5776
§נדבות פי-חלק ראשון, רבינוביץ, יצחק במהוררי"ל, ברלין, תרכג, דרשות ופלפולים
§נדבות פי-חלק שני, רבינוביץ, יצחק במהוררי"ל, ברלין, תרל
נהורא דאליהו, ר' יעקב חיים סופר, דברי חיזוק, וחידושים בתורת הגר"א
§נהמת אריה, ר' אריה ליב בן אברהם שלמה בינקוביץ, ורשה, תרנא, 64 עמ', 4MB. הקדמה על השארת הנפש. מעמ' 9 - דרוש. מעמ' 20 - שו"ת. מעמ' 34 - על חולין. מעמ'ד 59 - על בכורות
§נועם אחים, "לולאות חכמה" - דרשות וחידושים, ר' מרדכי בן בנימין הלוי הוכמאן, וילנה, תרמג, עם "עולת נח", על התלמוד ועל או"ח ויו"ד, לאחיו ר' נח, 149 עמ', 22MB, ממקור אחר
§נועם התורה, תשעא,מוסרי השכל בפרשיות התורה, הלכות שבת הנחוצות, סיפורי צדיקים המחזקים, פתגמים מגדולי הדורות, ממקור אחר
§נוצר אדם, מנצור סתהון, אליעזר, טבריה, תרצ, יישור הנהגת האדם, 214 עמ', 10MB. מעמ' 16 - מאמרי מוסר בסדר א"ב. מעמ' 31 - רמב"ם הלכות דעות פ"ד. מעמ' 36 - לוחות מולדות וליקויים עם ביאורים. מעמ' 62 - סגולות החותם בט"ד זה"ג וא"ח. מעמ' 64 - ביאור בברכת כהנים. מעמ' 66 - חידושים שונים, על מדרשים ואגדות התלמוד. מעמ' 111 - על חו"מ. מעמ' 113 - ליקוטים. מעמ' 131 - ענייני חשבון. מעמ' 133 - ליקוטים. מעמ' 143 - מיני פירות וביאורם, לפי סדר א"ב. מעמ' 158 - ענייני בריאות. מעמ' 159 - תוכן העניינים. מעמ' 167 - הוספות - ליקוטים. מעמ' 188 - ענייני חשבון. מעמ' 192 - לוחות אסטרונומיים. מעמ' 198 - תולדות ר' חביב חיים דוד סתהון.מעמ' 200 - עוד לוחות. מעמ' 205 - ליקוטים. מעמ' 213 - תוכן העניינים של ההוספות
נחל משה, ר' משה קרינש, וילנא תרמו, 87 דפים, שו"ת וחידושים
§נחל עדן, גורדון, רפאל ב"ר שמשון, ווילנא, תרנז, חידושים בתלמודים ורמב"ם ובגר"א, וחידושים בענין קביעות החדשים, עם דרוש לשבת חנוכה ולפרשת בהעלותך, עם "סדרים נכונים" - הערות על סדר הדורות, 119 עמ', 9MB. מעמ' 8 - "נהר פישון" - חידושים שונים בש"ס ופוסקים. מעמ' 68 - נהר גיחון, על סדר עולם וענייני התקופות. מעמ' 98 - נהר חדקל - דרשה על חנוכה
§נחלי מים, ר' יעקב מאיר בן חיים פאדווא, ורשה, תרמג, על התלמודיעם, מדרש רבה והזוהר, דרשות ושו"ת
§נחלת בנימין - ספר זכרון לר' בנימין יעקב ברקאי, ירושלים, תשסה, 490 עמ', 13MB, שיעורים ושיחות מראשי ישיבות טעלז וסלובודקא
נחלת יהודה, ר' שלמה יהודה רפפורט, נר מצוה ותורה אור, קראקא תרכח, מחקרים, גם נגד ביקורת המקרא
§נחלת יעקב חלק א-ב, ר' יעקב בן יעקב משה לורברבוים, ברסלאו, תרט
§נחלת יעקב, לורברבוים, יעקב מליסא, נ"י, תשכא, על התורה ועל אגדות, והספדים, חידושי סוגיות, ותשובות, 210 עמ', 46MB
§נחלת יעקב, ר' זלמן יעקב פרידרמן, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, נ"י, תרעד, 295 עמ', 12MB, §ממקור אחר, 297 עמ', 10MB
נחלת יעקב, ר' יעקב בן אברהם מוילנא, וילנא תרלט, חידושי גפ"ת ופוסקים, הדרנים, הנהגת האדם במשך היום ע"פ ההלכה ומוסר
§נחלת יעקב, ר' יעקב יצחק זיכערמאן, ברוקלין תשכ"ו, על התורה ונ"ך, חידושי סוגיות, הלכה ואגדה, נוטריקון וגימטריאות
§נחלת יעקב, ר' שמואל רייניטץ, פאקש, תרעא, 19 עמ', 1MB, חידושים בהלכה ובאגדה
§נחלת צבי, ר' משולם פייש צבי גראס, ברוקלין תש"ה, על תנ"ך, תלמוד והזוהר
§נטע שעשועים, לאקס, נפתלי ב"ר יצחק מאויבערווישא, פעלשאווישא, תרסז, אמרי דעת לנוער
§נטעי אדם, בענייני זרעים, שבת ויו"ט, מועדים, סוגיות הש"ס, ובענין"יש אם למקרא ויש אם למסורת",אייזנשטיין, דוב מאיר, ירושלים, תשע"ב
§נטעי אד"ם, בענייני זרעים, שבת ומועדים, סוגיות ועניינים שונים, עם "יש אם למקרא ויש אם למסורת" - חילוקים בין המקרא למסורת, ר' דוב מאיר אייזנשטיין, ירושלים 5772
נטעי אדם, הרב דוב אייזנשטיין, חלק ב, על "יש אם למקרא ויש אם למסורת"
§ניבת נחום [ב"ח], ר' מנחם נחום פרייז, לאנדאן, תרמו, חידושים על התלמוד, על התורה, הפטרות ומדרשים
§ניצוצי ציון, שיעורים, חידושי תורה, דרשות ואמרי נועם,בלוי, בן ציון, ירושלים, 5770
§ניצוצין מאירין, פינק, דב, ברוקלין, תשסח, ליקוטי חידושים
§נס יהודה - זרע יצחק, מועדים, ברית מילה, פדיון הבן, אירוסין ונישואין, בר מצוה, שוב, ניסן יהודה ליב בן יצחק אליעזר, ירושלים, 5774
§נעם אליעזר, בן פורת, אליעזר, ירושלים, תשע, "אור משה" - דברי מחשבה מאבי המחבר, "תורת חיים" לסבו של המחבר על נדרים,רקידושין וחולין, "נועם אליעזר אהע"ז" - על קידושין פרק א ובענין הפרייה חוץ גופית
§נפלאות אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), פיעטרקוב, תרעא
§נפלאות אליהו, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), וילנה, תרלא
§נפלאות מתורת השי"ת-חלק ראשון, שליעז, צבי הירש, ווארשא, תרלט, רמזים בתנ"ך וביאורים על השופטים ומלכי יהודה וישראל, עם "כסות עינים" נגד ר"ע מן האדומים
§נפלאות מתורת השי"ת-חלק שני, שליעז, צבי הירש, ווארשא, תרלט
§נפלאים מעשיך, ירושלים, תרעב, מעשיות מלוקטות מספרי ר' יוסף חיים מבגדד, עם שיר "קערת כסף" לר' יוסף האזובי
§נפש יהודה, יהודה ליב ב"ר ישראל מזולקווא, זולקווא, תקמו, 115 עמ', 12MB, על מדרשים ופסוקים קשים, בעיקר במשלי, על התלמוד, על סמיכות משניות בין סדר לסדר, ועל המסורה
§נפש יהודה, יהודה ליב בן ישראל, לעמבערג, תקנו
§נצח יעקב, ברון, אריה ליב, ירושלים, תשנז, 212 עמ', 12MB, שו"ת, חידושי סוגיות, מאמרי מחשבה, דקדוקים על התורה, וחידושי אגדות
§נצח ישראל, שטרן, ישראל בן בנימין שלמה, לונדון, תשנא, 15 עמ', 5MB, אגרות מגדולי ישראל
§נצח ישראל-חלק ראשון, קוסובסקי, ישראל יעקב, ירושלים, תרצו, מאמרים בהלכה ובאגדה
§נצח ישראל-חלק שלישי, קוסובסקי, ישראל יעקב, ירושלים, תרצו
§נצח ישראל-חלק שני, קוסובסקי, ישראל יעקב, ירושלים, תרצו
§נקדות כסף, יצחק לאסט, פרשבורג, תרסג, הערות על ספר "עשרה כלי כסף", 26 עמ', 1MB
§נר חוה - פסח, בהלכה ובאגדה, ברמן, אוריאל בן שלמה אהרן, בני ברק, 5774
§נר חוה - ירח האיתנים, בהלכה ובהאגדה, ברמן, אוריאל בן שלמה אהרן, בני ברק, 5775
§נר לרגלי דבריך, "מעדני המועדים" על המועדים, "אנו עמלים והם עמלים" - חידושים, "ליקוטי מאמרים" - דברי מוסר מהקדמונים, נהוראי הלוי, ירושלים, 5780
נר לרגלי דברך, "מעדני המועדים" - חידושים והערות על המועדים, "אנו עמלים והם עמלים" - חידושים בדברי חז"ל, "ליקוטי מאמרים" - מוסרי השכל בנושאים שונים, ר' נהוראי הלוי, תשפ
§נר משה, סלאטקי, משה ב"ר יעקב, ירושלים, תרמב, הדברים הנגלים בזוהר, וסוד מר' שמשון, ומגילת שארנושי, ומכתב מבני משה, מעשיות מירושלים, סוד מ"ב מסעות מר"ש מאוסטרופולי, ושיר חדש לשבת ויו"ט
§נר שלום, פירושים בדברי חז"ל, נהוראי הלוי, ירושלים, 5782
§נשמת חיים, משאש, חיים, מכנאס, תשט, 289 עמ', 12MB, מעמ' 34 - על התורה. מעמ' 126 - על ההפטרות בסדר נ"ך. מעמ' 190 - על כתובים. מעמ' 219 - חידושי הלכה בסדר א"ב. מעמ' 280 - שירים
§נשמת חיים, ר' חיים בן דוד אבולעפיה, שלוניקי, תקסו, שו"ת, חידושים על סמ"ג, ודרשות, 358 עמ', 22MB. מעמ' 64 - על הסמ"ג. מעמ' 185 - ליקוטים. מעמ' 191 - דרשות
נשמת חיים, ר' חיים אבולעפיא, שלוניקי תקסא, שו"ת, ביאורים על סמ"ג, ודרשות
§נשמת חיים, אבולעפיה, חיים בן דוד, שאלוניקי, תקסו
§נשר שלמה, מאמרים שונים לכבוד ר' שלמה זלמן הרצוג, מאת ר' דוד גרוס, גראסווארדיין, 15 עמ', 1MB
§נתיבות אור חלק א-ב, ר' יעקב נתן נטע בן ברוך האנדלסמאן, וילנה, תרן, שו"ת, חידושים ודרשות
§נתיבות החיים, ר' יוסף אליהו וינוגרד, ירושלים, תרע, מאמרי דרוש
§נתיבות לב, ביאורי סוגיות בענין כוונה, דעת, ולשמה, יהודה ליב שטיין, ירושלים, 5780
§נתיבות שלום, ר' שלום צבי הלוי למפרט, תל אביב, תשכה, שו"ת, בירורי הלכה, וחידושי בתלמוד וברמב"ם
§נתיבות שלום, על תנ"ך וש"ס ודרשות, הלוי, שלום - הלוי, דוד, לוד, 5776
§נתן פריו - מקואות, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשלח, 200 עמ', 22MB, על מסכת מקואות. מעמ' 79 - על שו"ע הל' מקואות

סגולה, ר' יעקב ישראל סטל, ר' יעקב סטל, עיונים במנהג ובהלכה, מדרש ואגדה ופיוט, ירושלים תשעב. 164 עמ'
סדר הדורות הקצר, ר' שלמה בניזרי, סקירה כללית מבריאת העולם עד ימינו, ובאורים נרחבים על המשנה והתלמוד, כללי פסיקה, שיעורי תורה ועוד
§סדר ההערכה וההנהגה, החלטות ועד קהלת מנטובה לשנים תקז-תקי, מנטובה תקז, 16 עמ', 1MB
§סדר החגיגה לחברת נחלת השבים, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרצב, 31 עמ', 1MB
§סדר היום בהלכה ובאגדה, דוד שלום נקי, דימונה, 5780
§סדרת תורה ומדע - בנייה ומגורים - על מזוזות ביתך, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים,
§סוגיות בתורה - בא לכלל כעס בא לכלל טעות, קופרמן, יהודה בן אברהם שמחה, ירושלים, 5768
§סוגיות בתורה - נתעלמה ממנו הלכה, קופרמן, יהודה בן אברהם שמחה, ירושלים, 5768
§סוגיות הש"ס, ר' יוסף יעסל סגל מליסא, ברלין, תצו, 52 עמ', 7MB - הגהות הרא"ש על הר"ש על סדר זרעים, פירוש הרא"ש על משנת ערוגה, הקדמת הרמב"ם לסדר זרעים, מבוא התלמוד לר"ש הנגיד, קיצור כללי הגמרא, ביאור י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן, ביאור ל"ב מדות של ר"א בריה"ג, תוספות על הוריות וכריתות, ותוספות ישנים על הש"ס
§סוד הנפלים, סגולות ועצות למניעת נפלים, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5775
§סוד ישרים, מודנה, לאונה, ויניציאה, שנט, סגולות, רפואות וחידות
סודות ועקרונות הציור הרחליני, ר' פינחס דניאל רחלין, איך לבטא על הנייר, הבד או הקרטון את אשר מתרחש בנפש האומן
§סוכת רחמים, בעניינים שונים, נאעם, מרדכי, לונג ברנץ', 5773
§סלת מנחה בלולה, ר' מרדכי גומפל ב"ר יהודה ליב הלוי שנאבר, אלטונא, תקנז, 161 עמ', 4MB, על תנ"ך, ועל התלמוד. מעמ' 121 - על פרקי אבות, §ממקור אחר, 42 עמ', 1MB, רק החלק על פרקי אבות
§סערת אליהו, ר' אליהו מווילנא, ביאורי פסוקים ודברי חז"ל, הגיוני תורה על מות הגר"א, כתובים ע"י בנו אברהם, ווארשא, תרל"ז, 55 עמ', 2MB
§סערת אליהו, מהדורה מתוקנת, ר' אברהם בן הגר"א, 34 עמ', 1MB
§ספור מדברי ימי יותם אחז יחזקיהו, ראזנבלום, משה, ווילנא, תרע, לילדים, 14 עמ', 385KB
§ספורי ישורן, מרגליות, יצחק, ברלין, תרלז, סיפורים מלוקטים מספרי חז"ל, 353 עמ', 14MB
§ספיח קציר, ר' משה אליעזר הכהן קלארפעלד, ברדיטשוב, תרסב, 69 עמ', 3MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§ספיחים, הרצמן, חיים הלוי, ווילנא, תרעג, ביאורים לדברי חז"ל
ס' אריאל, קלמן שולמן, וילנא תרטז, 156 עמ', על המכתבים החצובים בהר סיני, על מקום עשרת השבטים, על בני הרכבים, תולדות א"י אחרי החורבן, כתובות עתיקות
§ספר הזהב, ר' אריה שאסטאק, דיטרויט תרפ"ז, 330 עמ',8MB, פנינים מדברי חז"ל לפי נושאים, ולכל מאמר תרגום לאידיש ולאנגלית
§ספר הזכירות, על מצוות הזכירה שבתורה, כהנא, מאיר, ירושלים, 5775
§ספר החזון, לנדא, יעקב ב"ר יהודה, חידות, עם פירוש "חידושי המראה" לר' בצלאל מאורלא, "מראה כהן" בענייני בשר וחלב ותערובות, לר' תנחום אהרן בר משולם זלמן, עם "חזה שמואל", חידושים שונים, ר' שמואל בן מהרא"י ווארשא, תרמז
§ספר החיים, מאמרים בענייני ספר תורה, ברייש, חיים, ירושלים, 5776
§ספר המאסף, סוקולוב, נחום, ווארשא, תרמז
ס' העוין, ר' משה קוניץ, וינה תקנו, 130 עמ', באורים למאמרי התלמוד וביאור לס' בחינת עולם
ס' הצבא, ר' זרחיה הלוי, עם באור הגר"א על משנת ערוגה, שקלוב תקסג, 12 דפים
§ספר זכרון, סופר, משה מפרשבורג, פרשבורג, תרל"ט, 58 עמ', 3MB, מוסרים, אגדות והלכות, עם סיפורים
§ספר מעשיות, הוסיאטין, תרסג, 30 עמ', 886KB, אוסף מעשיות מהתלמוד ומדרשים. מעמ' 20 - מעשיות אחרות
§ספר נטריקן, ר' יוסף תאומים, בילגורייא, תרע, 132 עמ', 7MB, דברי דרוש, ביאורי פסוקים ודברי חז"ל, ודברי מוסר
§ספר צב"א, ר' צבי הירש לעווין, מנשסטהר תרפ"ה, 273 עמ', 17MB, שו"ת. מעמ' 93 - חידושי מסכתות. מעמ' 110 - דרשות, וביאורים לתנ"ך ולמועדים. מעמ' 230 - על פרקי אבות ודרשות
§ספרות, ישראלאוויטש, נתן שמואל, קלוזש, תרפד, דברי תורה והשכלה, ומאמרים על שאלות הזמן
§ספר הברית - אגרת החיים והשלום, וויטקינד, אריה ליב, ווארשא, תרנח, 97 עמ', 4MB, מאמרים שונים
§ספר החזון, לנדא, יעקב ב"ר יהודה, חידות, עם פירוש "חידושי המראה" לר' בצלאל מאורלא, "מראה כהן" בענייני בשר וחלב ותערובות, לר' תנחום אהרן בר משולם זלמן, עם "חזה שמואל", חידושים שונים, ר' שמואל בן מהרא"י ווארשא, תרמז, §ממקור אחר
§ספר הרוחות, עמרם, נתן חיים, שאלוניקי, תריג, 54 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל. מעמ' 33 - "אגרת השונמית" - על אבישג סוכנת דוד
§ספר התקנות מאגודת כנסת ישראל, ווילנא, תרסח12 עמ', 1MB
ספר התקנות לחברת לינת הצדק ומשכיל אל דל, ירושלים תר"מ, 7 עמ', 404KB
ספר התקנות לחברת לינת הצדק ומשכיל אל דל, להחיש עזרה וסעד לחולי ישראל, ירושלים תרנ"ב, 5 עמ', 352KB
§ספרי מהרשא"ך, הגהות מהרשא"ך על המשנה, וחידושי מהרשא"ך על התלמוד ושו"ת, ר' שמעון אריה כהנא, ברוקלין, תשמו
§ספרת ציון, נ"י, תרנט, מאמרים שונים מסופרי ישראל באמריקה
§סתומים וחתומים, הברמן, אברהם מאיר, תל אביב, תשה, 76 עמ', חידות, 969KB
§סתירת זקנים, ברונרוט, חיים מרדכי ב"ר נתן צבי, ירושלים, תשח, יישוב סתירות בין מאמרי חז"ל בהלכה ובאגדה

§עד מתי תחרישו, קול קורא, ד"ר פ. מ-ר., ווילנא, תרסח, 18 עמ', 1MB, נגד השתתפות יהודים במהפכה בתרס"ה ברוסיה, §ממקור אחר, 18 עמ', 1MB
§עוד ינובון, דברי תורה מצאצאי משפחת הלפרין, כפר סבא, 5772
§עולם חסד יבנה - ט, רוזנברג, יששכר דוב בן חנוך, נתניה, 5777, 448 עמ', 11MB
עולת יצחק, על דברים רבה, עם "תולדות יצחק", שו"ת, ר' יצחק איזיק בן יקותיאל זלמן, שקלוב תקלג, 74 דפים
§עולת שמואל-חלק ראשון, זיבערטאנסקי, שמואל, ווילנא, תרסא, שו"ת, הדרנים, דרשות וחידושי סוגיות, עם "מנחת חנוך", מר' חנוך אייגש
§עולת שמואל-חלק שני, זיבערטאנסקי, שמואל, ווילנא, תרסא
§עומר, קובץ תורני-ספרותי, בעריכת ר' איסר פרנקל, תל אביב, 72 עמ', 2MB
עונג שבת, ר' דב הלל קניגסברגר, חידושים וביאורים בתור ובחז"ל, ברלין תרעד, 8 דפים
§עוקבא דמשיחא, שלום מבית לוי, בודפשט, תרפג, להסיר מכשולות ובעניינים העומדים ברומו של עולם, 26 עמ', 1MB
§עז מלך , עניינים, עם "אשירה עזו", על קהלת וחבקוק, חבה, נתנאל בן יהונתן, רכסים, 5775
§עטור הבכורים, הקדמה לספר כלשהו, 26 עמ', 2MB
§עטרה ליושנה, חידושים מתלמידים יוצאי רוסיה, ועד להצלת נדחי ישראל, ניו יורק, 5766
§עטרת זהב חוב' א, באדהב, יצחק בן מיכאל, ירושלים, תרנז, חידושים על בבלי, רמב"ם, ושו"ע ודרשות, 53 עמ', 3MB. כולל: "גדולי הארץ" - על הרמב"ם - לר' יצחק קובו. מסתיים בעמ' 19. "דגל מחנה" על הקדמת הרמב"ם למשנה ועל מחנה אפרים, ר' יצחק קובו. מסתים בעמ' 42. "דברי חזקיהו" - תשובה, ר' חזקיה יוסף קובו. כולם מודפסים במשולב על כל עמוד. עד עמ' 7 - תולדות המחברים
§עטרת זקנים, דברי תורה והדרכות, פישער, משה דוב, בני ברק, 5771, 39 עמ'
§עטרת יעקב, פרשבורג, תרלט, ביאורים על פסוקים ומאמרי חז"ל, עם דברי מוסר, ו"ברכת יהונתן" - על או"ח ומס' ברכות לר' יונתן אייבשיץ, עם "מקור הברכות" - דרוש בענייני ברכות
§עטרת יצחק, הלר, נחמן ב"ר יצחק, לבוב, תרסז, הטפה תורנית ולאומית
§עטרת צבי, לאס, צבי ב"ר משה, נ"י, תרסב, מאמרים וביאורים ודרושים באגדה, 81 עמ', 5MB, §ממקור אחר, 81 עמ', 3MB
§עטרת צבי, חיות, צבי הירש, זולקווא, תרא, נגד עלילת הדם, על מנהגים ותקנות חז"ל, שיטתו של הרמב"ם, מחקרים על התרגומים, ועל ברכת המצוות, ושו"ת
§עטרת צבי, ר' צבי הירש בן נפתלי הירץ אשכנזי, לבוב, תקסד, 125 עמ', 18MB, שו"ת, חידושי מסכתות, דרשות הספדים וחידושים על מדרשים
§עטרת צבי, ר' צבי הערצקא, ניו יורק, 526 עמ', 13MB, עם חידושים מרבנים אחרים
§עיון הפרשה - ספה"ע, שבועות, תלמוד תורה, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5775
§עין דוד, ר' שאול, ענייני מוסר, שקלוב, תקמ"ג, 79 עמ', 3MB. מעמ' 39 - ענייני דקדוק
§עין שמעון, ר' שמעון יצחק הלוי פינקעלשטיין, ניו יורק תרצ"ה, חידושי הלכה, ודרושים
§עין תרשיש חלק ג, ר' יהושע זליג בן ישעיה בינוש הלוי תרשיש, ירושלים, תרצח, 90 עמ', 8MB, על יו"ד. מעמ' 33 - על התלמוד. מעמ' 43 - על או"ח ואהע"ז. מעמ' 54 - על התורה. מעמ' 65 - דרשות. מעמ' 77 - חידושים על אגדות התלמוד והדרנים
§עין תרשיש [ג"ח], ר' יהושע זעליג תרשיש סג"ל, קובנה -ירושלים, תרצב תרצז-צח, 265 עמ', 12MB
§עיני ישראל - אדם עולם קטן, מאמרים, ר' ישראל טווערסקי, ברוקלין תרצ"ז, 337 עמ', 18MB
§עיר מקלט - קטע מסופו, ר' אפרים מאיר גד זיכלינסקי, דירנפורט, תן, 3 עמ'
§על הפרשה - חלק ד, תורה, מועדים והגדה של פסח, אהרן קופמן, אלעד, 5783
§על שלחן מלכים - א, חידושי תורה, גרינפעלד, בן ציון, ברוקלין, 5774
§עלי הגיון, קוקיס, יוסף ב"ר אליהו חיים, ווילנא, תרנו, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§עלים למבחן, חן טוב, צבי הירש המכונה איידלמאן, דאנציג, תרד,ביאורים באגדה ובהלכה, ממקור אחר, 88 עמ'
§עלים למבחן, אברהם אהרן ב"ר בנימין בונם, ווילנא, תרלב,פלפולים ודרשות, 47 עמ', 3MB
§עלים לתרופה, אמשטרדם, תקלח, לעורר לחתום על חומש מוגה
§עלים לתרופה, גאלדענוויזער, יעקב, וינה, תרכד, מכתבים, שירים וחידות
§עם השם, בירנבוים, נתן, תל אביב, תשח, 68 עמ', 2MB, מאמרים
§עם השם, ד"ר נתן בירנבוים, בני ברק, תשל"ז
§עם סגולה, עניינים שונים בהלכה ואגדה, סילבר, עקיבא משה בן יצחק אייזיק, קרית ספר, 5776
עמוד הימיני, ר' אברהם בר אשר אנשל, מינסק תקעא, 66 דפים, דרשות על התורה, יראה, עבודה, גמ"ח, ענוה, תשובה והספדים
§עמודי ארזים, מרגליות, ישעיה אשר זעליג, ירושלים, תרצב, 176 עמ', 7MB, סדרי הלימוד בישיבה, איסור לשבת רווק, נגד לבוש נכרי וגידול בלורית והסרת פאות
§עמודי אש, חידושים בעניינים שונים, אליאל שלמה כלפא, נתיבות, 5779
§עמודי עולם, באגדה ובהלכה, ר' שמואל ב"ר עזריאל, ברלין, תק"א, 98 עמ', 8MB. מעמ' 1 - עמוד התורה. מעמ' 30 - עמוד העבודה. מעמ' 42- עמוד גמ"ח. מעמ' 52 - חידושים על הש"ס. §ממקור אחר, ☼ממקור אחר, ≡ממקור אחר, קטוע, 14 עמ'
§עמודי שלמה, חידושי הלכה ואגדה, ברגמן, שלמה, ירושלים, 5772
§עניני יום ההולדת - והגדת לבנך, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים,
§ענינים שונים הנוגעים לתקופת הגאונים, פאזנאנסקי, שמואל אברהם, ווארשא, תרסט, 71עמ', 3MB, מאמר א - "הגאונים והירושלמי", מאמר ב בעמ' 46 - "אלופים או ראשי כלות"
ענף עץ אבות, ברוך שונפלד, אופן תרא, משלים, סיפורים ומליצות, בצורת שירים, 6 + 82 עמ'
§עץ החיים-חלק שני, טעבלי אפרתי, דוד, פרעמישלא, תרמא, 143 עמ', 14MB, חידושים בהלכה ובאגדה
§עץ יהודה, ר' יהודה בעהאק, ווילנא, תרמד-תרמה, 375 עמ', 25MB. "שמואל בדורו" - ביאורי פסוקים בספר שמואל. מעמ' 74 - "הכהנים הלויים" - ביאור מאמר חז"ל שהכהנים נקראו לויים. מעמ' 142 - "גמרא ותרגום" - האם בני נוח הקריבו עולותושלמים, וביאורי שמות הקרבנות.מעמ' 177 - "תוספת מילואים" - ביאורים לתרגום אונקלוס.
§עצת שמעון ח"א, בעניינים מועדים ונבואה, קלמן, שמעון ברוך, פתח תקוה, 5776
§עקב רב, בייראכאוויץ, עקיבא ב"ר יצחק אליהו, ווילנא, תרסג, הגנה על אגדות חז"ל, עם דרשות והדרן, וחידושים על חו"מ ועל גפ"ת
§עקבי הצאן, ברורי הלכה ואגדה בענייני שבת ומועדים, ומאמרים בשאלות הזמן, ר' עקיבא גלזנר, אנגליה, 5729
§עקבי חיים, רבי חיים יעקב בן משה גדליהו שולמאן, ווילנא, תרצ"ג, 84 עמ', 9MB, הדרנים, דרושים והספדים
§עקבי יוסף, חידושי תורה, לעפקאוויטש, יעקב יוסף - לעפקאוויטש, שלמה דוב, ברוקלין, 5774, 296 עמ', 9MB
§ערוגת הבושם, מאהר, אברהם מנחם מענדל, לבוב, תרח, לקט מדברי חז"ל עם ביאורים
§ערוגת הבושם, רייניץ, שמואל, פאקש, תרעא, על סוגית תוך זמנו, עם "נחלת יעקב" ו"ארזי הלבנון", 55 עמ', 3MB. הספר מסודר שלא כסדרו: ההסכמות מתחילות בעמ' 35. מעמ' 40 - חידושי סוגיות. עמ' 3-34 - "ארזי הלבנון" קטוע- חידושים בהלכה ובאגדה מבני משפחת החתם סופר
§ערך כסף, גטניו, חיים שמואל, ירושלים, תשסא, עניינים בהלכה ובאגדה במערכות כסדר א"ב, 374 עמ', 19MB
§עשה פלא-חלק ראשון, פרחי, יוסף שבתי, ליוורנו, תרצ, נס פורים, מגילת אנטיוכוס, מעשה יהודית, ומעשה כסא שלמה
§עשה פלא-חלק שני, פרחי, יוסף שבתי, ליוורנו, תרצ, 156 עמ', 7MB, מעשים ומוסר
§עשה פלא-חלק שלישי, פרחי, יוסף שבתי, ליוורנו, תרצ, מעשים קדמונים, עם מוסר
§עשר נטיעות, קעסטין, דוב בער ב"ר יעקב, ווארשא, תרכח, עניינים בהלכה ובאגדה
§עתים והזמנים ח"א, שבת, ר"ח, חנוכה ופורים, הרב יונתן בנימין בוכינגער, קרית יואל, 5778
§עתים והזמנים ח"ג, ביאורים בלשונות תפילה ובתלמוד, הרב יונתן בנימין בוכינגער, קרית יואל, 5782, 136 עמ', 4MB
§עתרת שלום ואמת - מחברת א, קוטנא, שלום ב"ר אהרן, פאקש, תרנד, 125 עמ', 8MB, חידושים ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, ודרשות
§עתרת שלום ואמת - מחברת ב, קוטנא, שלום ב"ר אהרן, פאקש, 226 עמ',12MB, חידושים ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, ודרשות ושו"ת

§פאת שדך - תפלה, מונק, שמואל דוד, ירושלים תשס"ח, 292 עמ', 2MB, "לקט שדך" - פירושים על תפילות ועל תהלים, "במסילה נעלה" - פסקים בענייני תפילה וקריאת התורה, "תפילה ברורה" - הערות והגהות על הסידור, ""משמרת הקורא" - דברים שהקורא צריך להיזהר בהם
§פדה את אברהם, רבי אברהם פאלאגי, אזמיר, תרנ"ט, 309 עמ', 25MB, דינים ע"פ נושאים בסדר א"ב. מעמ' 60 - דרשות. מעמ' 179 - ענייני אגדה בסדר א"ב. מעמ' 284 - מפתח מקורות ותוכן. מעמ' 290 - "שיירי יפה ללב" - השלמות לס' יפה ללב. מעמ' 304 - דרוש לפ' זכור
§פה אליהו-חלק שני, חמווי, אליהו, ארם צובא, תרעה, 290 עמ', 12MB, על התורה. מעמ' 44 - על נך. מעמ' 94 - על פרקי אבות. מעמ' 108 - על מאמרי חז"ל. מעמ' 159 - דרשות. מעמ' 182 - ענייני פסח.מעמ' 194- מוסר לתקיעת שופר.. מעמ' 207 - דרוש לר"ה. מעמ' 234 - הערות על שו"ע או"ח. מעמ' 279 - כללים
§פורס מפה, פרידמן, מרדכי בן ישראל יעקב, ברוקלין, תשנז, 232 עמ', 9MB, דרשות בר מצוה, ביאורים ברש"י על התורה, וביאורים שונים
§פירוש על עשר עטרות, של ר"ח ניסן, עם ביאורי אגדות, אברהם בן בנימין זאב בריסקר, פרנקפורט דאודר, תנח, 18 עמ', 2MB, §ממקור אחר, 25 עמ', 2MB
§פירות מפוזרין-חלק שני, יעקבסון, בנימין זאב, שטוקהולם, תשח, 102 עמ', 5MB, על לימוד תורה וחינוך. מעמ' 30 - שירים. מעמ' 37 - בירורי הלכה ודברי אגדה והיסטוריה
§פליטת סופרים, ר' יהושע השיל בן אלי זאב, וולאזין, תרכג, 20 עמ', 2MB, אוסף חידושים
פני משנה, חילופי אגרות בין ר' מנשה הקטן ור' פנחס מנחם מגור, 1.79MB
§פניני משמר הלוי, אקער, יוסף אליעזר בן צבי, ביתר עילית, תשעא, פניני תורה ומוסר
§פניני סוגיות תנינא, על שו"ת ר"ע איגר, החינוך, מנחת חינוך, סוגיות הש"ס ועוד, שורקין, יעקב משה בן ישראל משה, לייקווד, 5775
§פניני סוגיות תליתאי, שורקין, יעקב משה בן ישראל משה, לייקווד, 5777
§פניני רבנו האבי עזרי, שך, אלעזר מנחם מן (שולוזינגר, משה מרדכי בן יצחק - מביא לבית הדפוס), בני ברק, תשסב, דברי הספד, ועובדות יקרות, ופניני תורה
§פנינים יקרים, מרגליות, שלמה צבי, נ"י, תרפו, 46 עמ', 1MB, ביאורים בהלכה ובאגדה
§פנינים יקרים, ניימאן, שמעון בצלאל, ווארשא, תרפד, 146 עמ', 10MB, על התורה. מעמ' 73 - על נ"ך. מעמ' 83 - ביאורי אגדות התלמוד. מעמ' 99 - על פרקי אבות, מדרשים, זמירות שבת, ההגדה ועוד. מעמ' 104 - דרוש לר"ה וליקוטים. מעמ' 117 - דרושים וליקוטים
§פנינים יקרים, מהדורה שניה, רבי שמעון בצלאל ניימאן, בודאפעסט, תש"א, 159 עמ', 13MB
פנקס החברה עזרת ישראל, ירושלים תרמג
§פעולת צדיק לחיים - דבר בעתו, לוין, יהושע העשיל הלוי, ווילנא, תרלח, 35 עמ', 1MB, מכתבים ומאמרים בענינים שונים
§פעמי אברהם, טאפלער, אברהם, פרשבורג, תרנא, 76 עמ', 3MB, חידושי מסכתות. מעמ' 26 - על התורה. מעמ' 51 - על מועדים. מעמ' 61 - על התורה
§פרדס הארץ, חלק שלישי - לחם שלמה - דרשות על מועדים, הורוויץ, ישעיה בן אשר יחזקאל הלוי, ירושלם, תרצג, 118 עמ', 7MB. מעמ' 63 - חלק רביעי - "משא יחזקאל" - על התורה
§פרדס מרדכי, בערקאוויץ, מרדכי, ווילנא, תרסח, 194 עמ', 16MB, מאמר התורה, מאמר הארון, ומאמר השבת. מעמ' 170 - הארת השמ"ש - שו"ת. מעמ' 176 - מערכות, הרחבת דברים שבגוף הספר
§פרחי אהרן ב, ר' אהרן דוד בוראק, ניו יורק תשי"ד, 463 עמ', 18MB, מאמרים באגדה
§פרחי אהרן, דאברזינסקי, אהרן, פיעטרקוב, תרפח, 194 עמ', 10MB, מאמרים בדברי תורה ובחכמת ישראל ובמדעים. מעמ' 80 - אידיש. מעמ' 150- השמטות. מעמ' 152 - ספר הזכרון והספד על ר' מאיר דן רפאל מהאסראווע. מעמ' 161 - אנגלית. על חתומים שם ראה כאן
§פרחי חמד, לוין, מתתיהו בן מתתיהו, לונדון, תרס, 45 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§פרחי צפון, דברי תורה וחכמה, מליצה ושיר, ווילנא, 5601
§פרחים בהלכה ואגדה, ר' אהרן טאבענקין, אוקלנד תרפ"ג, 44 עמ', 974KB, חידושים בהלכה ובאגדה
§פרי דוד, רבי יוסף אהרן בן דוד דוב רבינוביץ, ווארשא, תרמ"ד-תר"ן, 59 עמ', 6MB, דרשה. מעמ' 20 - על התורה. מעמ' 44 - פתח דבר למהדורה החדשה. מעמ' 53 - "זכר לדוד" על פסחים
§פרי הארץ, על טו בשבט, בהלכה ורעיונות, סנדר, מאיר, ירושלים, 5775
§פרי חיים, ליבשיץ, דוב בער זאב וולף בן חיים, ירושלים, תשעא, "באר חיים" - על סידור התפלה, "רוח חיים" על קהלת, "מעיין חיים" - חידושי תורה
§פרי יעקב, חידושי הלכה ואגדה, שיר, יעקב פנחס, קרית ספר, 5774
§פרי יצחק, מאייער, יצחק, פאריס, תרל, 30 עמ', 1MB, על התורה. מעמ' 15 - על נ"ך.מעמ' 17 - על ש"ס. מעמ' 26 - על מדרשים
§פרי לבנון, ווייס, שמואל צבי, ירושלים, תשט, 222 עמ', 6MB, על מועדים. מעמ' 83 - על התורה. מעמ' 186 - "שבע שאילתות" - ביאור האגדה במגילה כז-כח. מעמ' 202 - הספד על ר' מאיר בר אילן.
§פרי מרדכי אברהם ח"ב, ראזענטהאל, מרדכי אברהם אבלי ב"ר טוביה, ווארשא, תרנה, 22 עמ', 1MB, חידושי סוגיות. מעמ' 4 - תשובה על זנות. מעמ' 14 - תשובה על טריפה. מעמ' 17 - "הלכה מבורת" - על היתר המכירה בשמיטה
§פרי עץ הדר, דרוש וסוגיות הש"ס, ציטראן, אברהם אליעזר בן זאב וואלף - ציטראן, משה, ברוקלין, 5767, 175 עמ', 4MB
§פרי עץ הדר, רבי אריה דוב וונדרובסקי, ווארשא, תרמ"ז, 120 עמ', 10MB, סיומים על הש"ס ועל תורה שבכתב, וביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§פרי עץ חיים, ר' חיים אביגדור, אמשטרדם תק"ב, 160 עמ', 13MB. עמ' 2-26 - שו"ת. מעמ' 27 - על הרמב"ם. מעמ'73 - על מסכתות. מעמ'83 - על אבות, ההגדה ומדרשים. מעמ' 85 - על שו"ת הרא"ש. מעמ' 88 - על הטור. מעמ' 98 - על הריב"ש, מהרי"ט ודברי ריבות. מעמ' 100 - על התורה. מעמ' 147 - על נ"ך. §ממקור אחר, 161 עמ', 14MB, §ממקור אחר, 159 עמ', 19MB, ჶממקור אחר, ≡ממקור אחר, 170 עמ', ☼ממקור אחר
§פרי עץ חיים, הורביץ, שאול חיים ב"ר אברהם הלוי, ירושלים, תרסד, 41 עמ', 5MB, חידושים בהלכה ובאגדה
§פרי עץ חיים, שיפמאן, יהודה ליבוש, ירושלים, תרצה, 216 עמ', 8MB, פירושים וחידושים על המועדים. מעמ' 78 - על אישי התנ"ך. מעמ' 162 - על נושאים שונים ביהדות
§פרי קדש, ר' צמח ב"ר נתן הלוי, תוניס, תרנא, 92 עמ', 3MB, חידושי מסכעתות. מעמ' 23 - חידושים שונים. מעמ' 43 - על פרקי אבות. מעמ' 48 - על תהלים. מעמ' 50 - רמזים שונים. מעמ' 64 - "כללים וידיעות" בענייני זמני הלכה ושיעורים וסדר הדורות. מעמ' 78 - סדר מלכי צרפת ותוניס. מעמ' 81- סיפורים על חכמי תוניס. מעמ' 87 - מילי דבדיחותא. מעמ' 88 - קינות ומצבות
§פרפראות לחכמה, זרקא, יוסף, תוניס, תרסד, 174 עמ', 22MB, כללי התלמוד בסדר א"ב. מעמ' 9 - כללי קל וחומר. מעמ' 70- "יוסף חי" - על הרמב"ם. מעמ' 97 - על טור או"ח, יו"ד ואהע"ז. מעמ' 135 - בהענין ספקא דארייתאלחומרא. מעמ' 139 - בענין קריאת חי עולמים. מעמ'141 - שו"ת. מעמ' 171 - דרוש לפרשת קורח
§פרפראות, קאצינאהע, מענדל, וינה, תרפו,19 עמ', 727KB, לקט חידושים ודברי צחות
§פרקי תורה ומוסר, ישיבת הרי יהודה, בית מאיר, 5774
§פרקים בהנהגת הבית היהודי, זאדה, דניאל י., ירושלים, 5772
§פרשנדתא, על חכמי צרפת מפרשי המקרא - ר' סעדיה על איוב, ר' מנחם בר חלבו, ר' יוסף קרא, רשב"ם, ר"ת, ר"י בכור שור, ור' עובדיה הספרדי, גייגר, אברהם, לייפציג, תרטז, 85 עמ', 3MB. מעמ' 54 - גרמנית
§פשר דבר, רייפמאן, יעקב, ווארשא, תרה, 108 עמ', 2MB, ביאורים על מאמרי חז"ל
§פתגמי אורייתא, לאנגער, אורי מקניהיטש, ברוקלין, תש, חידושים וביאורים, ושאלות נכבדות מחיי עמנו ופתרונן 96 עמ', 3MB
§פתח השער, חדאד, יצחק כמוס, תוניס, תרמח, 111 עמ', 4MB, תולדות הרמב"ם. מעמ' 29 - אגרת תימן. מעמ' 77 - "שיח יצחק" - על התורה. מעמ' 89 - "לשון למודים" - סיפור עיל ילד בעיר ספאקס ששונאי ישראל הכו אותו בשנת תרמ"ז
§פתחא זעירא, הורביץ, פנחס חיים ב"ר אברהם זאב וואלף, סוואליווע, תרעב, 52 עמ', 3MB, פתיחה לס' הפלאה בדברי אגדה, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל. עמ' 49-52 - דפים שצולמו לא במקומם
§פתחי חיים, גאנדמאן, חיים יצחק ב"ר יעקב אליעזר, ווארשא, תרסג, 70 עמ', 4MB, ביאורים בתפלה, ועל ההלל, הנהגות שראוי לעשות, ענייני צדקה. מעמ' 50 - "שער הדרוש" על חטא עץ הדעת. מעמ' 54- על התנ"ך
§פתחי שערים, לינטופ, פנחס ב"ר יהודה ליב הכהן, ווילנא, תרמא, 87 עמ', 5MB, דברי מוסר. מעמ' 40 - חלק ב - דרשות. מעמ' 73 - חידושים על חולין, קטוע בסופו, ჶממקור אחר, על הרמת קרן האמונה
§פתחי שערים, רבי פתחיה הארענבלאס, ווארשא תר"ע-בני ברק, תש"ן, 164 עמ', 21MB, "זמנים" - דיני האדם משעת ההריון עד גדילתו. מעמ' לב - דרשות לבר מצוה, לשבת הגדול ולשבהתתשובה. מעמ' עד - שו"ת

§צבא רב, על התורה ומועדים ופרקי אבות, ראזנבערג, אליעזר, מאנסי, 5771
§צבי וחמיד, ר' צבי הירש בן נחמיה רוזאנסקי, וילנה, תרעא, 98 עמ', 8MB, ענף א - שו"ת. מעמ' 26 - ענף ב - הלכות טריפות. מעמ' 48 - ענף ג - חידושי סוגיות. מעמ' 89 - חידושי מסכת ברכות. מעמ' 95 - ענין אבר מן החי §ממקור אחר, 50 עמ', 2MB, ענפים א-ב
§צבי חמד ד, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תרפ"ח, 71 עמ', 3MB, "כח מכתבי קדש", מכתבים מאביו, ח"א
§צבי חמד לח לט מ, ר' הירש פרידמאן, ברוקלין תש"כ, 74 עמ', 2MB, "משפטי עם דייני מדינת ישראל", א - "דיינא דחצצתא", ב - "והאמת אגיד", ג - "חרב הדין", נגד הראי"ה קוק והרבנות הראשית, ממקור אחר, 74 עמ', 2MB
צבי לצדיק, סניגוריה נגד מחרפי עם ישראל, אחד מני אלף המגן, משה אליעזר בלינסון, ליק תרכ
§צבי לבית יעקב, ר' הירש ראבינאוויץ, ברוקלין תשי"ח, 214 עמ', 6MB, דברי אגדה. מעמ' 128 - דברי הלכה
§צבי תפארה, חידושים, שו"ת ותולדות,רבי צבי אריה ביק, ברוקלין, 5778
§צדה לדרך, פינקרלי, יצחק בן משלם, ליוורנו תקכ, דינים וסגולות להולכי דרכים, עם סיפורי מעשיות, תפלות וסגולות ע"פ הקבלה, 159 עמ', 2MB. מעמ' 37 - תפלות לדרך. מעמ' 42 - דיני לויה, וסגולות לשמירה בדרך. מעמ' 55 - דיני תפלת הדרך, ותפלת הדרך. מעמ' 72 - תפלת הים. מעמ' 81 - סגולות למי שפורש לים. מעמ' 85 - דברי מוסר לדרך. מעמ' 97 - דיני לימוד תורה ותפלה, ונטילת ידים ואכילה בדרך, ועוד דינים הנוהגים בדרך. מעמ' 134 - בקשה לאליהו הנביא. מעמ' 142 - דיני קדיש וברכו - תפלות למי שהפסיד אותם בציבור. מעמ' 156 - ענייני דרך מהשל"ה
§צדה לדרך ותקון השלחן החדש, פיעטרקוב, תרפז, 53 עמ', 1MB, משניות ברכות. מעמ' 18 - "מאשר שמנה" - ביאורים למאמרי חז"ל מלוקטים מספרים שונים. מעמ' 46 - לחש לעין הרע, תפלת הדרך וברכת המזון
§צדק ושלום - נתיבות שלום, הדרכות ישרות, כהן, שלום, ג'רבה, תרפז
§צהר, ר' הירש ראבינזאהן, ניו יורק, 1902, 122 עמ', 3MB, שירים ומאמרים. מעמ' 70- אנגלית
צוואת הגאון רבנו נפתלי כץ, טהורן תרכז, עם הגדה עם פירושים, וס' נטע רבעי, ר' נטע רייכנברגר, פיורדא תרא, על שיעור מקוה ושיעורי מטבעות, וענייני הלכה ואגדה, וס' אורה לפורים, ר' אברהם קאפיל הכהן, וילנא תרל, על פורים
§ציון במשפט תפדה ח"ב, יהונתן, ציון הכהן, גרבה, תרצח, 204 עמ', 10MB, דזרשות. מעמ' 96 - מערכות באגדה בסדר א"ב. מעמ' 168 - על חמש מגילות
ציון למנחם, ר' מנחם מנדל בן שמואל קירשבוים, בעריכת ר' יהודה רובינשטיין, ניו יורק, תשכה, 521 עמ', 17.7MB, שו"ת, תקנות איך לנהוג באפר הנשרפים, הערות לספר יהושע-שופטים, "המפלפל", תולדות המחבר
§ציון לנפש יקרה, ספיר, יצחק יהודה ב"ר שרגא עזריה, ווילנא תרנג, 22 עמ', 904KB, הספד על אב"ד קוזניצא. מעמ' 10 - הדרן על המשנה. מעמ' 15 - דרשה לראש השנה וליוה"כ
§ציוני שלום, נתנזון, שלום ב"ר יעקב, זיטומיר, תרסא, 361 עמ', 25MB, לקט מאמרי חז"ל לפי סדר א"ב, עם ביאורים "דברי שלום". מצולם לא לפי הסדר, מעמ' 137 מתחיל צילומי תחילת הספר. מעמ' 340 - קונטרס "עינוהי דפוריא" - דרשות
§ציצים ופרחים מאמרים נבחרים, עניינים שונים, אברהם מייזעלס, מאנטריאל, 5778
§ציר נאמן, טרנופול, תקעה, לוח שנה לשנת תקעה, 102 עמ', 3MB, עם ליקוי המאורות לשנה זו. מעמ' 21 - מנהגי התפלה לכל שנה. מעמ' 34 - מנהגים פרטיים בתפלה לשנה זו במיוחד. מעמ' 44 - "לוח הלב" - דברי מוסר. מעמ' 63 - "בחינת הטבע" - תיאור סוגי בעלי החיים. מעמ' 91 - על המגנט. מעמ' 92 - "משלי מוסר". מעמ' 98 - חידות.
§צלעות הארון - ח"ב, על גיטין, מיגו, אחע"א, קנס, שויא אנפשיה, מצה שמורה, לייבוביץ, משה, 5774, 72 עמ'
§צמח השדה, ר' שמעון זיוויטץ, פיטסבורג תרצ"ח, 149 עמ', 4MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§צמח נעורים, רוזנטל, מנחם מנדל בן דוד בר, פראג, תרי"ח, 213 עמ', 5MB, שירים. מעמ' 31 - מחזה. מעמ' 39 - שיר על י"ג עיקרים. מעמ' 53 - מחזה, ועוד שירים, חלקם בגרמנית
§צנצנת מנחם, ר' מנחם מענדל, ברלין, תפ, 203 עמ', 21MB, ביאורים למאמרי חז"ל. מעמ' 200 - לחם מנחם - שו"ת
§צער בעלי חיים בהלכה ובאגדה, אשכולי, יצחק נחמן, אופקים, תשסב
צפנת פענח, ר' אברהם מנחם מפורט, לימוד איך לכתוב מכתבים, סביוניטה שטז
§צרור החיים, ר' חיים בן יהודה קצבי, ליוורנו, תרכט, 353 עמ', 20MB, חידושי מסכתות. מעמ' 137 - על פרקי אבות. מעמ' 157 - על הרמב"ם. מעמ' 161 - על שו"ע. מעמ' 210 - כללים. מעמ' 213 - "תוצאות חיים" - על רש"י ורא"ם על התורה. מעמ' 279 - דרשות. מעמ' 321 - "פרפראות לחכמה" על התורה
§צרור החיים, ר' ישעיהו ליברזון, ליקוטים, בילגורייא, תרפה
§צרור המור, שאפפנער, אברהם משיקאגא, נ"י, תרמז, 330 עמ', 12MB, חלק א - על משה מוטיפיורי, בהשוואה למשה רבינו. מעמ' 58 - חלק ב - מאמרי מחשבה, וביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל. מעמ' 132 - באנגלית. מעמ' 238 - בגרמנית
§צרי גלעד, ר' נח חיים ב"ר משה, ווארשא, תרעד, 38 עמ', 2MB, ביאורים למאמרי חז"ל

§ק"ז "אמרי אינשי" הנמצאות בתלמוד בבלי, עם ביאור בגרמנית, בלוך, חיים, ברסלויא, תרמה, 74 עמ', 1MB
§קבוצות כתבי אגדה א, ר' אברהם שטערן, מונטריאל תש"ז, 280 עמ', 9MB, ביאורי אגדות
§קבוצות כתבי אגדה ב, ר' אברהם שטערן, מונטריאל תש"ז
§קבוצת חכמים, ווארענהיים, וו., וינה, תרכא, 129 עמ', 7MB, מאמרים שונים, ☼ממקור אחר
§קבוצת קונטרסים, הערשענזאהן, יצחק, ירושלים, תשובות, פירוש רש"י על ברייתא דר' ישמעאל, שערי דיני ממונות ודיני שבועות לרב האי, כללי החיטה, ספר השם, ועוד
§קבלת שבת, שיר על מעלות השבת והלכות שבת, עם פירוש, חיות, מנחם מניש בן יצחק, לובלין, 5381, 16 עמ'
§קדושת אברהם - כרך א, זלמן הלוי אורי, לוס אנג'לס, תשס, 424 עמ', 19MB, שו"ת, מכתבים, חידושים, מאמרי מוסר וענייני חינוך
§קדושת אברהם - כרך ב, זלמן הלוי אורי, לוס אנג'לס, תשס, שו"ת ומכתבים, חידושים, מאמרי מוסר, וענייני חינוך
§קדושת יום טוב, ר' יום טוב ליפמאן בן אברהם שמואל היילפרין, וילנה, תרכו, שו"ת וחידושים על זבחים ומנחות, ☼ממקור אחר, 72 + 74 עמ'
§קדושת יוסף, ר' יוסף געלערנטער, פילדלפיא תשי"ד, 188 עמ', 6MB, ענייני קדושה וקדימה במצוות, ביאורי סוגיות, דרשות וחידושים לחגים ולפרשיות התורה
§קדשי יחזקאל חלק ב, יחזקאל הלוי, ברוקלין, נו יארק, תשנח, על התורה ומועדים, דרשות על שבת הגדול ושבת שובה, חידושי מסכתות ושו"ת
קהילות ישראל, חילופי אגרות בין ר' מנשה הקטן ור' יעקב ישראל קנייבסקי, 2.53MB
קהלת דוד, ר' דוד אצאפ, ורשה תרפט, 102 עמ', 4.8MB. "קהלת שפתי ישנים" - ליקוט דברי קדמונים. מעמ' 27 - "קדושת שבת" - דרשות לשבתות השנה. מעמ' 33 - "קהלת בירור הלכה" - על גניזת ס"ת קרוע. מעמ' 35 - "ויאמר דוד" - ליקוטים. מעמ' 47 - חלק ב - לקט חידושים עם ביאור "שביל דוד". מעמ' 77 - ח"ג - הספד. מעמ' 83 - ליקוטים. מעמ' 87 - "ויאמר דוד" חלק ב, §ממקור אחר, 102 עמ', 5MB
§קהלת חיים, ר' חיים פנחס לוריא, תל אביב, תשלד, 478 עמ', 22MB, "מגיני חיים" על או"ח, "משיב הלכה" - שו"ת
§קהלת יעקב, ר' יעקב בן אהרן ברוכין, וילנה, תרז, חידושים על זרעים ומועד, עם שו"ת, ☼ממקור אחר
§קהלת מוסר, משה מנדלסון, ברלין, תקי, דברי חכמה ומוסר, 16 עמ', 1MB
§קהלת מרדכי ב, ר' מרדכי יולין, ירושלים תשנ"ז, 320 עמ', 11MB, על התורה, עם שו"ת "תכלת מרדכי"
§קהלת משה חלק א-ב, ר' משה חיים בן גבריאל טריוואקס, ורשה, תרסב, חידושי מסכתות עם שו"ת
§קהלת משה, ר' משה ב"ר אברהם הכהן מטשודנוב, לבוב, תקנג, ליקוטים מר"ש מאוסטרופולי, ר"י אייבשיץ ור' יצחק הורוביץ, 74 עמ', 4MB
§קהלת משה, רבי משה הכהן מטשודנוב, לעמבערג, תרי"ח
קהלת משה על התנ"ך, ר' משה בן אברהם הכהן, עם ליקוטים מחכמים שונים, למברג תרלח
§קהלת משה, ר' משה ב"ר אברהם הכהן מטשודנוב, סוואליווע, תרע
§קהלת משה, רבי משה הכהן מטשודנוב, בודאפעשט, תרפ"ד
§קהלת שלמה, רבי שלמה שטענציל, פיעטרקוב, תרצ"ב, הלכה ואגדה וחסידות
§קובץ דברים נחמדים, הוסיאטין, תרסב, 33 עמ', 2MB, פירוש פיטום הקטורת לרד"ק, פירוש י"ג מידות לר' יעקב, תוספתא מתרגום לנ"ך, תשובת הרמב"ם לר' יוסף בן גאביר, מעשה נורא ממהרי"ל
קובץ ויכוחים, איגרת אל תהי כאבותיך, לאפודי, אגרת ר' שלמה בונפיר, מליצות ושירים, בעריכת אברהם גיגר, ברסלאו תרד, 68 עמ'
§קובץ חדושים בענינים שונים, שעיו, יצחק, מודיעין עילית, 5775
§קובץ מאמרי טוביה פרשל, פרשל, טוביה, לייקווד, 5774
§קובץ מאמרי טוביה פרשל - כרך ב', פרשל, טוביה, לייקווד, 5774
§קובץ מאמרים באגדה, לורבר, בן ציון, בני ברק, 5778
§קובץ מאמרים בענייני השעה, הרב יצחק שכטר, ירושלים, 5780
§קובץ מאמרים וענינים שונים, אלכסנדר זיסקינד ב"ר משה מיימון, ווילנא, תרנד, 140 עמ', 11MB, מאמרים במשנה ובתלמוד, בשו"ת ובתפילות ובפיוטים
§קובץ רז"ש, לזכר ר' זלמן שמעון דווארקין, נ"י, תשמ"ז, 263 עמ', 12MB, שו"ת וחידושי סוגיות
§קובץ שיחות ומאמרים - חורף תשע"ה-תשרי תשע"ו [חלק ו], על תורה ומועדים, דרמר, צבי פסח, מודיעין עילית, 5776
§קוי אור, מרגליות, ראובן, לבוב, תר"ף, 83 עמ', 4MB, מחקרים שונים
§קול אליהו, "ילקוט אבנים", ליקוטים מספרי הגר"א, פיעטרקוב, 72 עמ', 6MB
§קול אליהו, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), פיעטרקוב, תרסה, 162 עמ', 11MB, על התורה. מעמ' 58 - על נ"ך. מעמ' 73 - על התלמוד. מעמ' 102 - על ההגדה. מעמ' 109 - "מנחת חנוך" על יו"ד. מעמ' 153 - על מסכת עירובין
§קול אליהו, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), וילנה, תרצא, 95 עמ', 4MB, על תנ"ך, תלמוד וההגדה
§קול אריה, אריה ליב ב"ר שלום שכנא, ווילנא, תרלב, דרשות בענייני התפלה, פלפולים ושו"ת
§קול ברמה, אופינברג, אברהם, ווילנא, 5666, על הפרעות נגד היהודים, עם דרשות על התורה והספדים
§קול דודי, אלמגרבי, דוד הכהן, ג'רבה, תשיח, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§קול דודי, ביינאשעוויץ, יהושע הלוי, ווארשא, תרסא, מאמרי מדע וביקורת להבנת דברי חז"ל
§קול החיים, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרכח, ליקוטים מהזוהר ועוד למי שמגיע לשנת שבעים
קול החיים סימנא דחיי, למי שמגיע לגיל שבעים, וענייני קנה, הרב חיים פאלאג'י (החבי״ף), אזמיר, תר"ם, §ממקור אחר
§קול חתן, קליין, יצחק, סאטמאר, תרצז, 110 עמ', 4MB, "קול התורה" - פלפולים, "קול המטיף" - נאומים, "קול הדורש" - דרשות
§קול חתן וקול כלה, ענייני נישואין בהלכה ובאגדה, מתוך דברי חתם סופר ורעק"א, וצאצאיהם, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5755, 107 עמ', 4MB
§קול יהודה, ר' יהודא אריה פערלאוו, ברוקלין תש"ו, 264 עמ', 10MB, חידושים על התלמוד ועל הרמב"ם, והדרנים ודרושים, בלי סדר, בדרך דרוש
§קול יעקב, גוטקובסקי, יעקב, ירושלים, תשו, הערות על מפרשי התנ"ך והתלמוד, 136 עמ', 7MB, מאמרים תורניים בעניינים שונים
§קול מציון, רבינוביץ, אריה מרדכי, ירושלים, תרצ, נגד ס' כבוד ירושלים המבזה ת"ח מכולל פולין וישיבת שפת אמת, עם מכתבים מראי"ה קוק ורי"ח זוננפלד, 25 עמ', 1MB
§קול קורא, ביק, אברהם ב"ר יעקב, פרשבורג, 10 עמ', 1MB, הכרזה על פתיחת בית דפוס, ופתיחת כתב עת לדברי תורה, עם דוגמאות
§קול קורא לעדת עיר ווילנא, לרגל ציון מאתיים שנה ללידת הגר"א ווילנא, תרפ, 8 עמ', 1MB, קריאה להזכיר לציבור את גדולת הגר"א, ולתמוך בכולל על שמו, ובית יתומים ליתומים ההרוגים בפרעות
§קום ריב את ההרים, ר' חיים בלאך, ניו יורק, תשט, נגד פסק דין בענין ס' "היכל לדברי חז"ל"
§הקומץ, לייזנר, יהודה הלוי, פרעמישלא, תרמז, 16 עמ', 1MB, ביאורי מדרשים ופסוקים
§קומי אורי - נזירות, חולין בטהרה, ירושלים, 5776
§קוממיות לארצנו, צוריאל, משה, אוסף מאמרים, תשסט, ממקור אחר
§קונטרס תודה - הנותן ליעף כוח, ר' שלמה במברגר, פפד"מ, תרעז, 15 עמ', 1MB, חידושים שונים, עם תפילות לומר במקום קדיש וקדושה, ורשימת המזמורים שאומרים במועדים
§קונטרס הידיעה - א, אוסף ידיעות בעניינים שונים
§קונטרס הידיעה - ב, אוסף ידיעות בעניינים שונים
§קונטרס השמות, מירנדה, חיים אברהם, שאלוניקי, תקסג
§קונטרס נידונים ומראה מקומות, על מסכת חלה, דיני רבית, מסכת נדה, פסחים ושבת, ודיני קניינים, כולל נועם התורה, תל אביב, 5773, 42 עמ', 1MB
§קונטרס תיקון והשמטות לספר שערי ציון, עם חידושים מספר שארית ציון, שלעז, בן ציון ב"ר שלמה, ירושלים, תרמד, 50 עמ', 2MB. מעמ' 24 - שיר "שיבת ציון" על מעלת ירושלים [עמ' 28-29 כפולים], ומכתבים ושירים. מעמ' 37 - "כבוד מלך" על ביקור הקיסר פרנץ יוסף. מעמ' 39 - "דבר פלא" - על נסים שקרו בירושלים. מעמ' 43 - "קונטרס מוסר ודעת".
§קטלוג ירושלים של זהב - 7, קטלוג פריטי יודאיקה למכירה, בית המכירות ירושלים של זהב, ירושלים, 5776, 83 עמ', 13MB
§קטלוג ירושלים של זהב - 8, בית המכירות ירושלים של זהב, ירושלים, 5776
§קטלוג ירושלים של זהב - 9, בית המכירות ירושלים של זהב, ירושלים, 5776
§קטלוג ירושלים של זהב - 11, בית המכירות ירושלים של זהב, ירושלים, 5777
§קטלוג ירושלים של זהב - 13, בית המכירות ירושלים של זהב, ירושלים, 5777
קטעים מהגניזה, אוסף פרייר, בעריכת ריצ'ארד גוטהיל, נ"י תרפ"ז, 99.3MB, 389 עמ'
§קנאותיה דפנחס, ר' פנחס בר שמואל מוויסאקי, ברלין, תקמח, 165 עמ', 12MB, ביאורים על שירים לשבעת הימים, ביאור על מסכת כלה, דרושים לשבתות ולמועדים וביאורי הפטרות
§קנאותיה דפנחס, פינחס בן שמואל, מויסקי, ברלין, תקמח
§קנה בשם, שטרן, ישראל בן בנימין שלמה, לונדון, תשמט, 13 עמ', 4MB, אגרות מגדולי ישראל
קנקן חדש מלא ישן, אברהם יעקב פפרנא, על הספרות החדשה, וילנא תרכז, 8 + 82 עמ'
§קצור אזהרות ומוסרים ודינים, שהחזנים צריכים לקרוא פעמיים בחודש, 11 עמ', 1MB
§קצת מכתבי מוהר"ר דוד אברהם חי ור' יצחק רפאל אשכנזי, טורנוב תרצב, הערות לס' החינוך, קינה לימי המצרים, ושו"ת
§קרבן אהרן, מועטי, אהרן ב"ר אברהם, ליוורנו, תקלג. 142 עמ'. עמ' 4-25 - סדר לימוד לכל יום. עמ' 26-47 - סדר עבודת הקרבנות. עמ' 48-94 - על תנ"ך. עמ' 95-109 - ביאורי מאמרי חז"ל. עמ' 110-142 - דרשות.
§קרבן אהרן, מועטי אהרן, בני ברק, 5781, 211 עמ', 4MB
§קרבן חגיגה, גאלנטי, משה בן יהונתן, ויניציאה, תסג, 110 עמ', 12MB, דרשות לשלשה רגלים, חידושי הלכות, חידושים על מסכת חגיגה ועל הרמב"ם
קרבן חגיגה, ר' משה גלנטי, ונציה תסד, 56 דפים
§קרבן חגיגה, ר' משה גלאנטי, 6MB, ויניציאה תס"ד, דרשות לשלש רגלים, וחידושים על מס' חגיגה, ועל הרמב"ם
§קרבן מנחה, ר' יעקב ישראל חאגיז, אזמיר, תלה, דינים עם חידושים, 113 עמ', 6MB, ביאורים במאמרי חז"ל, בלי סדר. מעמ' 100 - תפילה. מעמ' 102 - מפתחות
§קרבן מנחה ח"א סי' א-קכא, חאגיז, משה בן ישראל יעקב, רכסים, 5776
§קרבן עני, אויערבאך, יעקב, ירושלים, תרסח, 147 עמ', 10MB, שער האמונה, שער הבטחון, דשער השלום, שער התשובה, שער היחוד, שדער הענוה, שער היראה, שער האהבה, שער העיקרים, שער התורה, דרשות, ושער הקדושה
§קרבני לחמי, פישער, שלמה, ירושלים, תרצג, 422 עמ', 30MB, עם "ייני עם חלבי", באורים בהלכה ובאגדה
§קרוא מקרא, פוליצינצקי, יוסף צבי, זיטאמיר, תרל"ד, 369 עמ', 14MB, עניינים כלליים בביאור המקרא
§קרית ארבע, רבי יצחק אקריש, ירושלים, תרל"ז, דרשות ושו"ת, עם ליקוטים והגהות על שו"ת מהרי"ט ומחנה אפרים, ჶממקור אחר
§קרית חנ"א, אזולאי, חנניה חביב, סוסה תרפ"ו, ביאורים למאמרי חז"ל
§קרית ספר, גינצבורג, מרדכי אהרן, ווארשא, תרמ"ג, מכתבים לסוחרים ומאמרים שונים
§קרית ספר, הורביץ, שמריהו ליב ב"ר דוב הלוי, נ"י, תרפח, על תקופות, גמטריאות ופרפראות לחכמה
§קרית ספר, מאיר ב"ר זאב, אודיסה, תרכד, ביאורי ראשי תיבות שבסידור ר"י עמדין, אמרי שפר , פרפראות
§קרן דוד, קופת קרן דוד, גרבה, תרע"ו, 197 עמ', 15MB, קובץ חוברות. מעמ' 10 - חוברת א' - פסקים וחידושים מר' משה זקן מאגוז. מעמ' 54 - חוברת ב - חידושים ורמזים מר' אברהם מאגוג. מעמ' 74 - "קול עני" מר' מרדכי עטייא, ענייני אגדה בסדר א"ב. מעמ' 96 - קול עני ח"ב, לר' מרדכי עטייא, ענייני הלכה בסדר א"ב. מעמ' 109 - "ראש פנה" לר' פראגי ור' שלמה אדמרי, חידושי דרשות בסדר א"ב. מעמ' 125 - חוב' ו - חידושי דרשות לר' פראגי בוכריץ. מעמ' 131 - "מענה רך" לר' כליפה הכהן, חדושי אגדה בסדר א"ב. מעמ' 186 - ליקוטים מס' נוכח השולחן. מעמ' 194 - "מקום זרע" - על שיעורי תורה.
§קרן דוד [ב], קופת קרן דוד ב, גרבה, תרע"ו, 37 עמ', 2MB. מעמ' 5 - ליקוטים מס' ערבי פסחים לר' שאול הכהן על ההגדה. מעמ' 10 - אזהרות לר' יהודה הלוי, עם פירוש. מעמ' 17 - חידושירשב"א על ב"ב פ"ג. מעמ' 21 - לקט חידושים מחכמים שונים
§קרן לדוד, ר' דוד הכהן, מקנאס, תשו, 246 עמ', 26MB. מעמ' 22 - חידושי מסכתות. מעמ' 115 - "ילקוט דוד באהל דוד" על הזוהר. מעמ' 202 - "בנפש דוד" - חידושים שונים בהלכה ובאגדה
§קרני ההוד, ר' טובי' גפן, אטלנטא תרצ"ה, פלפולים, הדרנים ודרשות
§קרני רא"ם, מישעל, אליעזר הלוי, פרעמישלא, תרמא, 211 עמ', 19MB. מעמ' 3 - על תוס' ב"ק קיג. מעמ' 33 - ענף אגדה, על התורה. מעמ' 45 - על אגדות מסכת ברכות. מעמ' 65 - "מטע אפרתי" - "נטעי שאול ודוד", על התלמוד. מעמ' 114 - דרוש. מעמ' 181 - "מרכבת המשנה" ומאמרים נוספים
§קשת ומגן, קריביצקי, דוד, ברדיטשוב, תרעא, ביקורת על "היסטוריה ישראלית" ליוסף קרלאוזנר, ונגד ביקורת המקרא, וביקורת על "אורות מאופל" לרוזנקרנץ המבאר את סודות ראב"ע בדרך חפשית קיצונה

ראבי"ה, השגות על ספרו של ליפמאן צונץ וש"י רפפורט, ר' אליקים בן יהודה המילזאהני, אופן תקצ"ז, 66 עמ', §ממקור אחר, 75 עמ', 7MB, §ממקור אחר, 80 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר, Ξממקור אחר
§ראוים הדברים למי שאמרום, פיורקא, אברהם מרדכי, ווארשא, תרמ, ביאורי מאמרי חז"ל ע"פ מצב המקום והזמן שנאמרו
§ראש הגבעה, ר' פנחס ב"ר יהודה מפאלצק, ווילנא, תק"פ, 92 עמ', 4MB, צוואה. מעמ' 40 - דרשות על ארבע פרשיות ועוד, קטוע בסופו
§ראש הגבעה, רבי פנחס ב"ר יהודה מפאלאצק, ירושלים, תרנ"ח, כנ"ל, 99 עמ'
§ראשי פרקים בתלמוד, ברוך, י"ל, ברלין, תרפד, ספר לימוד לתלמידים בתלמיד, 194 עמ'
§ראשי פרקים, עהרליך, א"ב, נ"י, תרמד, ספר לימוד תלמידים בתלמוד - ליקוטי הלכה וליקוטי אגדה, 187 עמ', 5MB
§ראשית בכורי משה חיים-חלק ראשון, טריוואקס, משה חיים, ווארשא, תרמח, אוסף מאמרים, 44 עמ', 3MB
§ראשית בכורים קודש הלולים, אוסף מאמרים ושירים עם הספד על אשתו, ר' משה גרשון אלנברג, וינה תרל"ט, 81 עמ', 1MB
§ראשית דוד, סלאסטש, דוד שלמה ב"ר יצחק, ווארשא, תרמא, חידושי סוגיות, 99 עמ', 11MB. מעמ' 42 - דרשות. ממקור אחר, 100 עמ'
ראשית תבואתה, אסופת מאמרים שיעור ב' תשס"ו, ישיבת הגולן, חיספין
§רב חסד, ר' אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה שטרן, ורנוב, תרצה, ענייני ברכות בהלכה ובאגדה, 116 עמ', 13MB. מעמ' 27 - "כתבי אש" - חילופי מכתבים בהלכה. מעמ' 52 - כתבי אש ח"ב. מעמ' 83 - "כתבי אש ח"ג" - שו"ת. בספר המקורי "רב חסד" נדפס בסוף אחרי "כתבי אש".
§רב פעלים, ר' יצחק בן פנחס, וילנא תרי"ז, מהדורא תניינא מספר "חידושי יצחק בן פנחס", 114 עמ', 3MB, על התורה. מעמ' 43 - על מסכתות. מעמ' 109 - על התפלה
רבות מחשבות, ר' משה דוד הופמן, וינה תרנג
§רבות מחשבות-ספר ראשון, הופמן, משה דוד, וינה, תרנג, מחקרים בתורה בחכמה, במקרא, בתלמוד ובמדרשים, 164 עמ', 9MB
§רבות מחשבות-ספר שני, הופמן, משה דוד, וינה, תרנג
§רבותינו שבגולה, אוסף מאמרים של רבנים בעקרבות מלחמת העולם הראשונה, בעריכת לייטער, נתן נטע, פרשבורג, תרעה, 87 עמ', 4MB
רבי אברהם אבן עזרא, קובץ חיבוריו, בעריכת דוד כהנא, ורשה תרפב
§רגשי הדת, צ'אהרי, שמואל בן אברהם, תל אביב, תרצח, ברורים בהלכה ובעיקרי האמונה, 55 עמ', 2MB
§רגשי יהודה, ר' יהודה זונדיל קאבלענץ, ניו יורק תרע"ה, מאמרים שונים, 62 עמ', 1MB
§רגשת חצריה - א, דברי תורה בהלכה ובאגדה למועדים, מפעל יום בחצריך, ירושלים, 5773
רואים בעיניים עצומות - ביכורי יוסף, עצות והלכות לעיוור, ר' יוסף חיים בן דוד, תשעו, 70 עמ',
§רוח אליהו, ר' אליהו משה בלוך, ניו דזשורזי, תשיד, 437 עמ', 13MB, "עדות נאמנה" - תולדות הגר"א, "רוח אליהו" - כללים בעבודת ה' מלוקטים מביאור הגר"א על משלי, ולקט ביאורים בענייני נגלה מכתבי הגר"א בנסתר, עם קונטרס זכרון לקדושי ישיבת קלצק
§רוח דעת ויראת ה', ראזענבאך, אהרן, רדלהיים, תקפ"א, דברי מוסר, 53 עמ', 1MB. מעמ' 24 - "מגיד חדשות" מאת ר'נפתלי הירץ וייזל, על יהודי קוצ'ין
רוח המשפט – על הסינתטי-אפריורי בתורת המשפט ההלכתית והכללית, ר' מיכאל אברהם
§רוח העת, ר' מרדכי אהרן קאפלאן, ניו יורק תר"פ, על בראשית ודרשות שונות
§רוח חדשה, רייפמאן, יעקב, פרשבורג, תרמה, חידושים על הירושלמי ועל הבבלי, 25 עמ', 1MB
§רוח חכמים, וויגאדער, מאיר יואל ב"ר יהודה ליב, ירושלים, תרצג, דברי חידודים, 82 עמ', 3MB
§רוח חכמים ח"א, ביאורי מאמרי חז"ל, ביאורי מקראות וביאורים ברש"י על התורה, משכיל לאיתן, נפתלי בן אברהם, ווילנא, 5672
§רוח חכמים ח"ב, משכיל לאיתן, נפתלי בן אברהם, ווילנא, 5672
§רוח יעקב, ר' יעקב הורוויץ, נ"י תרנ"ח, 73 עמ', 2MB
§רוח יעקב, ר' יעקב הורוויץ, ניו יורק תרצ"ו,אוסף מאמרים, 159 עמ', 4MB,
§רחשי לב, וולך, יוסף דניאל ב"ר שבתי, ווילנא, תרעב, 54 עמ', 2MB, ביאורי מאמרי חז"ל
§ריח ניחוח בהיכלו, הריח בהלכה ובאגדה, עמוס פורת, רעננה, 5781, 276 עמ', 9MB
§ריח שדה, ר' שמעון הכהן דוויך, 22MB, קושטא תצ"ח, על התורה (ס' בראשית), שו"ת, ועל מס' עבודה זרה, והגהות על ס' העיטור, ושו"ת, 225 עמ', ממקור אחר, 182 עמ', 8MB, ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§ריח שדה, דויך, שמעון בן שמואל, ירושלים, תשסד, על זמן בגט, עם שו"ת, חידושים על מס' ע"ז, דרושים על בראשית
§רמון גדיש, ר' אלכסנדר ב"ר אברהם הלוי, ברין, 5548, חידושים בהלכה ובאגדה, 100 עמ', 9MB
§רמזי דחכמתא, ז"ק, שמואל אריה ליב, ווארשא, תרצב, 160 עמ', 7MB, על התורה ונ"ך, על שבת וחגים, ליקוטים על ש"ס, ושאר ליקוטים
§רמזי תורה, ר' יעקב גדליהו הכהן מסיגעט, סיגט, תרלו, על בראשית. מעמ' 42 - ענייני אגדה בסדר א"ב. 96 עמ', 4MB
§רמזים וגמטריאות, רבי מתתיהו מנחם כהן, ירושלים, תרצ"ח, ביאורים בדרך רמז. מעמ' 24 - על אגדות מסכת ברכות וסנהדרין. מעמ' 28 - העתקה משבט מוסר ועוד ענייני תוכחה. מעמ' 39 - "כתר מלכות". 59 עמ', 2MB
§רמת שמואל, אג'ייני, שמואל, ירושלים, תרפז, 414 עמ', 21MB, על תנ"ך. מעמ' 155 - על אגדות התלמוד. מעמ' 245 - ליקוטים. מעמ'293 - על הרמב"ם. מעמ' 298 - על שו"ע. מעמ' 317 - על הזוהר. מעמ' 330 - ליקוטים בסדר א"ב. עמ' 385 - פרפראות וגמטריות. מעמ' 407 - "אלו מציאות" - שינויי לשון נדירים
§רעיא מהימנא, על מעלת משה רבינו, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה, עפולה, 5774
§רעים אהובים, מכתבים שקיבל ר' מרדכי סאוויצקי, סאוויצקי, יוסף, ליקוואוד, 5780
§רפואת הנפש-חלק ב, בנימין מאיר ב"ר אלחנן, ברדיטשוב, תרסו, דרשות, הספדים וחידושים, 45 עמ', 2MB
§רץ כצבי חלק א, ר' צבי רייזמן, לוס אנג'לס, תשסה, חידושים בהלכה ובאגדה, 549 עמ', 26MB
§רץ כצבי חלק ב, ר' צבי רייזמן, לוס אנג'לס, תשסה, חידושים בהלכה ובאגדה, 624 עמ', 28MB
§רצון יראים, ר' חיים ב"ר שמחה, ווילנא, תריט, 50 עמ', 2MB, אוסף מאמרים
§רשומות וזכרונות, יאפעט, משה יהודה, קובנה, תרפט, אוסףמאמרים, 37 עמ', 1MB
§רשימות קהלות יעקב, ר' יעקב ישראל קנייבסקי - חידושים, עם "זכרון שאול" לר' שאול ברזם - חידושים, עם "אמרות משה" לר' משה זכריה ברזם - הערות בספרי קהלות יעקב בני ברק, תשסח
§רשמי מחשבה ביציאת מצרים, , בני ברק, 5778

§שאג ישאג - בנאות דשא, בעניינים שונים, עם "דבש וחלב" בעניני פורים, דיין, נסים, בני ברק, 5776
§שאגת אריה, ר' אברהם אריה ראזען, הוסיאטן, 5665, 159 עמ', 7MB, הספד על ר' דוד משה מטשארטקוב, עם ביאור "באר אברהם" לר' מרדכי ראזען. מעמ' 78 - דרוש להכנסת ס"ת. מעמ' 144 - השמטות
§שאילות בידיעות כלליות, ידיעות בתורה לתלמידים, וילהלם, ישעיה זוסיא , ניו יורק , 5754, 41 עמ', 1MB
§שאר יוסף-חלק שני, כץ, מאיר יוסף ב"ר אברהם הכהן, ירושלים, תשה, 168 עמ', 10MB, על הרמב"ם. מעמ' 68 - חידושי סוגיות. מעמ' 77 - "עצמות יוסף" - על בראשית
§שאר יוסף-חלק חמישי, כץ, מאיר יוסף ב"ר אברהם הכהן, תל אביב, תשיח, 368 עמ', 26MB, על הרמב"ם. מעמ' 154 - חידושי מסכתות. מעמ' 161 - "עצמות יוסף" - על במדבר. מעמ' 362 - דרוש לתקיעת שופר
§שאר יוסף-חלק שישי, כץ, מאיר יוסף ב"ר אברהם הכהן, תל אביב, תשכג, 483 עמ', 34MB, על הרמב"ם. מעמ' 214 - חידושי סוגיות. מעמ' 229 - "עצמות יוסף" על בראשית מהדו"ת
§שאר יוסף-חלק שביעי, כץ, מאיר יוסף ב"ר אברהם הכהן, תל אביב, תשכו, 637 עמ', 43MB, על הרמב"ם. מעמ' 291 - על שו"ע. מעמ' 414 - על משניות. מעמ' 479 - "עצמות יוסף" על מועדים
§שאר יוסף-חלק שמיני, כץ, מאיר יוסף ב"ר אברהם הכהן, 482 עמ', 35MB, על הרמב"ם. מעמ' 19 - "עצמות יוסף" בראשית מהדורא תלתיאה. מעמ' 115 - "עצמות יוסף" שמות מהדורא תליתאה. מעמ' 195 - "עצמות יוסף" ויקרא מהדורא תליתאה. מעמ' 291 - "עצמות יוסף" על במדבר, מהדו"ת. מעמ' 371 - "עצמות יוסף" על דברים מהדו"ת.
§שארית אפרים, אפשטיין, אהרן סג"ל מפראג, סאטמאר, תרפח, 17 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§שארית יהודה, ר' יהודה אריה ב"ר ברוך, ירושלים, 29 עמ', 1MB, חידושים בדיני שחיטה. עמ' 14 - ביאור בסוגיית משלוח מנות. ועוד חידושי הלכה ואגדה
§שארית יעקב ב, רבי יעקב הכהן טראב -מסלתון, ירושלים, תר"ץ-צ"ב, 252 עמ', 22MB, מערכות בהלכה כסדר א"ב. מעמ' 104 - על רמב"ם בל' מלוה ולווה. מעמ' 162 - "מזכרת גיטין", ודיני גיטין, §ממקור אחר, 247 עמ', 18MB
§שארית יעקב, ר' יעקב יצחק בן מאיר ליבוש יוטס, לבוב, תרמח, 217 עמ', 27MB, שו"ת. מעמ' 95 - חידושים שונים, בעיקר על חו"מ. מעמ' 108 - על רי"ף ב"ק וב"מ. מעמ' 120 - על משניות סדר מועד ונשים. מעמ' 139 - חידושי מסכתות. מעמ' 155 - שו"ת וחידושים שונים. מעמ' 162 - "מקראי קודש" - על קריאות התורה במשך השנה. מעמ' 202 - לקט חידושים בדברי אגדה. מעמ'215 - הספד
§שארית לחיים, כתבים של הג"ר חיים דוב שטראך ותולדותיו, ניו יארק, 5780
§שארית נתן בנימין, לעבער, נתן בנימין הלוי (נטע וואלף), ווייטצען, תרעח, 210 עמ', 18MB, שו"ת. מעמ' 33 - חידושי על ע"ז. מעמ' 109 - חידושי סוגיות.
§שארית נתן, ר' נתן בן יעקב יהושע פאלק, ורשה, תרנז, 144 עמ', 13MB, שו"ת. מעמ' 59 - חידושי מסכתות. מעמ' 88 - דרשות. מעמ' 136 - הספד.
§שבט מישראל - א, הלכה ואגדה, פרידמן, ישראל, ירושלים, 5767, ממקור אחר
§שבט מישראל - ב, פרידמן, ישראל, ירושלים, 5773, ממקור אחר
§שביבי אגדה, ירושלמי, שמחה, ירושלים, תשנב, על אגדות חז"ל, 378 עמ', 8MB, ביאורים על אגדות חז"ל, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים
§שביל הצבי, פערבער, צבי הירש, לונדון, תרצו, 103 עמ', 6MB, על הפטרת פ' זכור, הפטרת אחרון של פסח. מעמ' 40 - על מגילת אסתר ושמחת פורים
§שביתת יום טוב, ר' יום טוב אלנקאוה, שלוניקי, תקמח, 329 עמ', 18MB, שו"ת. מעמ' 110- חידושי מסכתות. מעמ' 180 - על הרמב"ם. מעמ' 244 - על הטור. מעמ' 291 - דרשות. עם מפתח מקורות, ממקור אחר, 332 עמ', 90MB, ממקור אחר, 331 עמ', 41MB, ממקור אחר
§שבלים בודדות, דיינארד, אפרים, ירושלם, תרעה, אוסף מאמרים, שירים, קינות ושטרות
§שבע רצון, צינגער, יצחק, פאדגורזע אצל קראקא, תרסא, מאמרים, סיפורים, חידושים, וביאורי פסוקים
§שבעה חקירות, ר' ישמעאל חנינא ב"ר מרדכי, הוסיאטין, תרסד, 16 עמ', 534KB, על היחס לנוצרים - אפולוגטיקה
§שבעה משקין, נייאגאס, שמואל חיים בר' אברהם, פפד"מ, 5533, 60 עמ', 3MB, על פ' וישב. מעמ' 32 - דרשה לחתונה. מעמ' 47 - פירוש על משנה בדמאי פ"ה מ"ב ועל כלאים פ"ה מ"ה, ממקור אחר, 65 עמ', 4MB
§שדה הרי"ם, על סוגיות התלמוד, על שו"ע, וקונטרס בענייני חזקות וספקות, אלטר, יצחק מאיר, אשדוד, 5775
§שדה יהושע, ממן, יהושע בן רפאל, ירושלים, תשעא, על התנ"ך ודרשות
שדה צופים, מאמרים בחכמת ישראל, לבוב תרכ, ☼ממקור אחר, 100 עמ'
§שהם קברניט, ר' ישראל נחום בן משה קוורט, ניו יורק, תרצא, 161 עמ', 5MB, שו"ת בדרך "היכא תמצא". מעמ' 87 - "נר שמואל" - חידושי מסכתות, ממקור אחר, 161 עמ', 5MB
§שהשמחה במעונו, בהלכה ואגדה, קובץ, ירושלים, 5779
§שואלין ודורשין כרך ג חלק י - י"א, ר' צבי קויפמאן, ברוקלין, תשנא, 648 עמ', 22MB, שו"ת בדיני ק"ש, תפלה, אהבת ישראל ואהבת ה', תפילין, שבת, שמירת מחשבה, ענייני חברותא, ארצות רחוקות, מאכלות אסורות, והקפת הראש והזקן. מעמ' 187 - משלי החפץ חיים, מסודר לפי נושאים
§שובה ישראל, רבי יהושע כהן בישקוביץ, ירושלים, תש"מ, 223 עמ', 8MB, שו"ת, עם חילופי תשובות עם ר"ש קלוגר, רי"ש נתנזון, ר"י עטלינגר, ר"י ליפשיץ ועוד. מעמ' צה - "נחל יבוק" - חידושים ברמב"ם. מעמ' קעז - חידושי סוגיות. מעמ' קצט - בירורי עניינים מרא"י אורלנסקי
§שובע שמחות, רבי מנחם מנדל לעזער, פיעטרקוב, תרצ"ד, 223 עמ', 20MB, על התורה. מעמ' 85 - הספדים. מעמ' 99 - הדרן על הש"ס, ודרושים לשבת הגדול ולמועדים. מעמ' 159 - ליקוטים. מעמ' 162 - שו"ת
§שומר ישראל א, נחלת בני שמעון, ביתר עילית, 43 עמ', 2MB, על מצות הבטחון, כוונת מצות מזוזה, תפלת סניגוריה מס' כתר מלכות, תפלה על בנין בהמ"ק, ברכת יוצר אור, עם פרקים באנגלית
§שומר מצוה, חידושי סוגיות, עם "מריש בבירה", על התורה ומועדים, שולמאן, שמריה בן פנחס אלי', ניו יורק, 5758
§שופריה דיוסף, רבי יוסף בירדוגו, ירושלים, תשל"ג, 519 עמ', 21MB, שו"ת. מעמ' קצה - מאמרי מוסר. מעמ' רלו - אגרות. מעמ' רפט - ביאורים על חוק לישראל.
§שושן חוחים, קרמר, אשר זעליג, דרוהוביטש, תרנט, 78 עמ', 1MB, סיפור מוסר השכל בדרך שיר
§שושן עמק, טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, סאטמאר, תרפח, 16 עמ', 554KB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, וחידות
§שושני לקט, ר' צבי הירש ב"ר משה (פעכמאן), ווארשא, תרמב, 72 עמ', 3MB, על שיר השירים. מעמ' 19 - "מעשי ה'" - סיפורים מלוקטים מהזוהר, מעמ' המלך וממשנת חכמים ועוד
§שושני לקט, שפירא, אברהם מרדכי ב"ר יצחק דוד, פיעטרקוב, תרצא, 19 עמ', 935KB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§שושנת יעקב, בענייני מצוות ומועדים, עהרענפעלד, יעקב בן יצחק, לייקווד, 5775
§שושנת יעקב - גלות מצרים - א, עקשטיין, יעקב בן שלמה, 5777
שיבולים, ר' משה דוד הופמן, וינה תרלו, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, 15 עמ'
§שיח השדה - חלק ראשון, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשס, 135 עמ', 7MB, "ארחות חיים" לרא"ש, עם ביאור "השם אורחותיו"; "בשער המלך" על הקדמת הרמב"ם; "תשלום יפה עינים" על זרעים, טהרות, עדויות, תמיד, מדות וקנים ועוד; "מראה מקום" - ציונים למקורות שהובאו ברש"י ובתוס'; "ספר זכרון" - דברים המועילים לזכרון או מביאים לשכחה
§שיח השדה - חלק שני, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשלז, 175 עמ', 11MB, "יישוב הדעת" - על המקומות שכתב מהרש"א "ויש ליישב"; "פתשגן הכתב" - דיני כתובת קעקע; "קרני חגבים" - דגיני אכילת חגבים; "קונטרס הליקוטים" - עניינים שונים
§שיח יצחק, מני, אליהו סלימן, ירושלים, תרסב, 388 עמ', 21MB, מוסר, דינים ופירושים. מעמ' 368 - הספדים, לר' שמעון בן ציון בן נאים
§שיח יצחק, רבי חיים יצחק אהרן רפאפורט, ירושלים, תרנ"ד, 37 עמ', 1MB, ביאור על ירושלמי ברכות פ"ב בענין כוונה בתפלה. מעמ' 5 - דברים שב"ד של מעלה מקיל יותר מב"ד של מטה, ולהפך. מעמ' 7 - ביאור על תפלת נעילה של מיוה"כ. מעמ' 11 - בענין מירוק הבינונים בעוה"ב. מעמ' 18 "דגול מרבבה" - על שכר המצוות ועוד
§שיח יצחק, ווערנע, יצחק, סט לואיס, מיזורי, ארצות הברית, תרצ, שו"ת וחידושים בהלכה ובאגדה
§שיח מרדכי, זילברר, מרדכי ב"ר אהרן, וינה, תרמא, 65 עמ', 2MB, ביאורי מאמרי חז"ל
§שיחות ושמועות מני קדם, מהדורה שניה, ר' זאב יעבץ, לונדון, תרפז, 232 עמ', 7MB, ספר לימוד לנערים, על תולדות ישראל והיהדות
§שיחות חולין של תלמידי חכמים החדש, מאשקאוויטש, צבי, מארגהיטא, תשז, 60 עמ', 3MB, אוסף מאמרים ושיחות
§שיחות חכמים, רבי ראובן מרגליות, תל אביב, תרצ"ח, 39 עמ', 2MB, קובץ אמרות ופתגמים מחודדים
§שיחת חולין של תלמידי חכמים, שלעז, צבי ב"ר בן ציון מקארסין, לבוב, תרנא, אוסף מאמרים ושיחות
§שיחת חכמים, בלומנטל, אהרן שמחה, ירושלים, תרסג, 104 עמ', 3MB, אוסף משלים, פתגמים ומכתבים
§שיחת יצחק, על מקרא, מועדים ואגדות, דונסקי, יצחק, טורנטו, 5776
§שיעורי בית מדרש מרחב ח"א, נושאים שונים, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5778, 304 עמ', 4MB
§שיעורי ליל שבת - ר'בי יעקב אדלשטיין, אדלשטיין, יעקב, בני ברק, 5775
שיעורי ליל שבת - תשעו, שיחות בהלכה ובאגדה, ר' מרדכי בונם זלברברג, 189 עמ', 6MB
שיעורי ליל שבת - תשעז
שיעורי ליל שבת - תשעח
שיעורי ליל שבת - תשעט
§שיר המעלות לדוד, ר' דוד בן מנשה מקראקא, קרקוב, שלא, 48 עמ', 2MB, דרשות. מעמ' 15 - שו"ת. מעמ' 26 - אגרות. מעמ' 33 - כתב התנצלות לדרשנים - הקדמה לס' "משכיל לדוד", ודרשה, ממקור אחר, 31 עמ', 2MB
§שיר ושבחה, בענייני הלל והודאה ושירה, שלמה איבגי, ירושלים, 5781
§שירי דוד, ר' דוד ב"ר משה כהן, ליוורנו, תרמב, 312 עמ', 13MB, שיר על כללי הדקדוק עם ביאורים. מעמ' 61 - שיר על כללי העיבור עם, ע"פ ר' דוד ויטאל, ביאורים, עם לוחות. מעמ' 177 - ברכת החמה עם דיניה. מעמ' 183 - "דברי דוד" על התורה. מעמ' 262 - על חמש מגילות. מעמ' 274 - על נ"ך. מעמ' 288 - ביאורים על מאמרי חז"ל. מעמ' 294 - לוח טעויות
§שירי דוד, רבי דוד הכהן, בני ברק, תשמ"ג, 193 עמ', 7MB, כללי הדקדוק והעיבור וברכת החמה, צילום דפוס ת"ש. מעמ' 180 - הערות על הספר מר' מאיר מאזוז
§שירת מרים, ר' אריה זאב אלף, ניו יארק, תשסט, 198 עמ', 6MB, עניינים שונים בתלמוד וברמב"ם ובפוסקים, ובאגדה
§שירת מרים, על מרים הנביאה, יהודה טאוב, קרית אתא, 5779, 87 עמ', 5MB
שירת מרים, על מרים הנביאה, ר' יהודה טאוב, 87 עמ', 16MB
§שירת משה, סופר, משה מפרשבורג (חתם סופר), סאטמאר, תרסח, 76 עמ', 2MB, זמירות לשבת ולחגים ועוד. מעמ' 30 - "מנהגי חתם סופר" - שסידר ר' חזקיהו פייבל פלויט. מעמ' 48 - "צואת משה" - צוואת חת"ס עם תרגום לאידיש. מעמ' 57 - "אזהרות נחוצות" ותוספות על מנהגי החת"ס.מעמ' 67 - פסק ב"ד נגד הרפורמים
שירת עלמות, פרקי הגות והלכה, מכון לרבני ישובים, קרית ארבע חברון, תשסג-תשסד
§שכל טוב, ר' ברוך יוסף ז"ק, ברוקלין תש"א, 111 עמ', 2MB, פתגמים לפי נושאים בסדר א"ב, עם תרגום לאידיש. מעמ' 89 - מגילת יוחסין של המחבר. מעמ' 92 - ימי פטירה של אבותיו הצדיקים. מעמ' 94 - לוח שנה שבכל יום נרשם איזה צדיק נפטר בו
§שכר מצוה - ח"א, עניינים שיש עליהם שכר בעוה"ז, קנאפללער, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתלי, ניו יורק, 5760
§שלהבת אש, קצנלנבוגן, אהרן שלמה, ירושלים, תשסד, מאמרים ודרשות, §ממקור אחר
§שלוים מן הים, נעטטער, יעקב מרדכי, וינה, תרכ, 78 עמ', 3MB. "חצר הבית" - ענווה, שלום וצדקה, ובתוכו גם דרשות לשבת הגדול ולשבת שובה. מעמ' 53 - "בית החלוץ" - הקבלה בין המלכויות העתיקות למלכויות בימינו. מעמ' 70 - "שער השירים" - שירים
§שלום דוד, ר' דוד הכהן, תוניס, תרנה, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§שלום דוד ב, רבי דוד ב"ר משה הכהן מג, גרבה, תרע"ו, 171 עמ', 12MB, ענייני אגדה בסדר א"ב. מעמ' 130 - שו"ת. מעמ' 132 - קיצור ס' "מענה לשון" לר"י אלגזי - ביאורי כינויים. מעמ' 146 - ליקוטים ע"ד הנסתר
§שלום ואמת, יסקיריצקי, שלום ב"ר א"ז, פאלטאווא, תרע, 49 עמ', 2MB, ביאורי מאמרי חז"ל
§שלום על ישראל, בענין חובת מחאה,באלימות , קריאה לשלום בין הפלגים וויינפעלד, אברהם, מונסי, 5743
§שלוש הלצות, ר' יוסף זבאדה, עם הערות מר' ישראל דאווידזון, ניו יורק תרס"ד, 31 עמ', 764KB, "מאמרי הרופאים" נגד רופאים, "נדר אלמנה", ו"מדיני אשה" - על אשה רעה
§שלל זאב, עניינים שונים, קריינס, זאב שלמה בן זכריה ליב, ירושלים, 5779
§שלמא דרבי מאיר - מנחת אריה, חידושים שונים, אלמאש, מאיר - וויינער, אריה לייב, קרית יואל, 5776
§שלמה חדשה-חלק ראשון, סאבעל, שלמה, ירושלים, תשד, 32 עמ', 1MB, הערות במקרא, בהלכה ובאגדה
§שלמה חדשה-חלק שני, סאבעל, שלמה, ירושלים, תשד, 30 עמ', 1MB
§שלמי אהבה, מאמרים והערות על התורה ומועדים ומדרגות האדם, ועל התלמוד והלכה, אבשלום בסקין, ירושלים, 5778
§שלמי ברוך ח"ב, בענייני חושן משפט ומסכת מקואות, הופנר, ברוך שלום בן דניאל אליעזר, מודיעין עילית, 5774
§שלמי שמחה, יפה, אליהו, ירושלים, תשסז, מאמרי מוסר "הכון לקראת אלקיחך", "החזק במוסר", כפייה על מצוו וצדקה, דיני צדקה ומעשר כספים, ת"ת כנגד כולם, בטחון בה'
§שלמי שמחה - ב, יפה, מרדכי, ירושלים תשס"ח, 120 עמ', 2MB, "חובץת הבטחון" מבעל בית הלוי, "פירוש התפלה" מר"א בן הגר"א, הדרכה לבן ישיבה" מר' דב יפה, "מלוה ה' חונן דל" על מעלת הצדקה
§שלמי שמחה - ג, יפה, מרדכי, ירושלים תשס"ח, 224 עמ', 2MB, "חמשת קנייני חכמת התורה" לר' דב יפה, "מדיני תשלום שכר שכיר בזמנו", "ארבעים ימי רחמים ורצון", "שמונת ימי הלל והודאה"
§שלש כתובות הבאות כאחד, גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי, ירושלים, תרפ"ח, 21 עמ', 746KB, שתי כתובות שומרוניות וכתובת קראית, עם אגדות והערות על כתות אלו
§שלשה דורות, ר' נפתלי הירץ בוימעל, ניו יורק תשל"ו, 39 עמ', 1MB, חידושי תורה של ר' נחום בוימל, ר' יואל משה בוימל, ור' יהושע בוימל, עם תולדותיהם, שו"ת, חידושי סוגיות וביאורים על פסוקים, אמרות, ומכתבי הערכה - עמ' שע-תח מתוך ספר אחר
§שלשה ספרים נפתחים, היימליך, מנחם יוסף ב"ר נחום, מישקאלץ, תשב, "ראשית אמונה" - על מצות האמונה. מעמ' 23 - "שלשה מעידים"- זירוז בענין קדושת השבת. מעמ' 75 - "בן נחום" - חידושים על מסכת שבת. מעמ' 133 - הדרן על שבת
§שלשה ספרים נפתחים, "שלשה מעידים" - מאמרים על יראה ואהבה ומעין עולם הבאה, "מנחת יוסף" - על מועדים, "ראשית האמונה" - ענייני אמונה ובטחון, "דברי מנחם" על התורה ומועדים, "בן נחום" על מסכת שבת, "משיב נפש" - סוגיות הש"ס בסדר א"ב, שו"ת, "בני יונה" - בירורי הלכה, ר' מנחם יוסף היימליך, בעריכת אברהם בן ציון קרויז, ברוקלין, 5767, 479 עמ', 8MB
§שלושה ספרים נפתחים, שער נפתלי על האבודרהם, ר' נפתלי שוורץ, חילוקא דרבנן על סוגיית האומר לחנווני וחדש והואיל ואשתרי, ר' זאב וואלף בוסקוביץ, "יענו בקול" על תפילה בקול, פאקש, 5663
§שלשה שריגים, יואלסון, אברהם ב"ר אליהו, ריגא, תש, מאמרים
§שם אהרן, מאמרים בענייני הגאולה, פירוש על הודו וכגוונא, ואגרת ר' מרדכי מטשרנוביל, פרלוב, שלום בן ברוך מרדכי, ווארשא, 5680, ≡ממקור אחר
§שם אליעזר - חלק ראשון, פיש, אליעזר מביקסאד, נ"י, תשיד, על תנ"ך ופרקי אבות ודרשות
§שם אליעזר - חלק שני, פיש, אליעזר מביקסאד, נ"י, תשיד, על ש"ס ושו"ת
§שם ישראל, שלעזינגער, יוסף, פרשבורג, תרמ, 108 עמ', 2MB, פסוקים לשמות אנשים - לכל שם יש פסוק שמתחיל ומסים באותן אותיות כמו השם, עם רשימת צירופי אותיות שאין עבורם פסוקים
§שם משמואל, ריינעס, שמואל שלמה זלמן ב"ר צבי, ווארשא, תרכ, 70 עמ', 3MB, ביאורים למאמרי חז"ל, תפילות ופסוקים
§שם משמעון, סופר, יצחק ליב, דרוהוביטש, 5643, 31 עמ', 1MB, הספד על ר' שמעון סופר.מעמ' 12- חידושים בענין כלאי בכגדים
§שם משמעון, רבי שמעון בן אברהם מנשה, ירושלים, תרס"ז, 267 עמ', 22MB. מעמ' 116 - קונטרס בעניין ספק ספיקא. מעמ' 154 - דרשות
§שם עולם, הרצברג, ישראל יהושע, תל אביב, תשכד, 218 עמ', 19MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל, עם חידושי אגדות על מסכת כריתות
§שם עולם, רבי גבריאל זאב מרגליות, ווילנה, תרס"ה, 89 עמ', 7MB, הספדים והדרנים. מעמ' 60 - "ליקוטי אמרים" - חידושי סוגיות, הספדים וחידושים שונים
§שמו אברהם ח"א, פאלאג'י, אברהם, שאלוניקי, תרכז, 512 עמ', 63MB, מערכות באגדה בסדר א"ב
§שמו אברהם-חלק ב, פאלאג'י, אברהם, אזמיר, תרנו, 322 עמ', 38MB, על הפסיקתא - לקח טוב, ויקרא-דברים. מעמ' 154 - דרשות, עם מפתח עניינים
§שמו יוסף, אבן וואליד, יוסף, ירושלים, תרסז, 179 עמ', 12MB, חידושי מסכתות, בלי סדר. מעמ' 43 - בירורי הלכה. מעמ' 132 - על התורה. מעמ' 137 - על ההגדה. מעמ' 147 - דרשות לתפילין. מעמ' 172 - תוכן
§שמו יוסף, רבי יוסף בן וואליד, ירושלים, תשל"ו, 235 עמ', 14MB, אותו ספר בסדר חדש
שמחת הרגל, על רות ועל ההגדה, החיד"א, ליוורנו תקמב
§שמחת חיים, חאראש, חיים זאב ב"ר אשר שמואל, ריגא, תרצ, 217 עמ', 14MB, על התורה. מסי' יט עמ' 110 - דרשות שונות. מסי' כב עמ' 135 - הדרנים על הש"ס, ומסכתות שבת וקנים. מסי' כז עמ' 164 - הספדים
§שמחת כהן - ב, דרשות, שו"ת, וביאורים על "עץ חיים", אלחדאד, מסעוד בן דוד הכהן, ירושלים, 5681
§שמחת עולם, רבי חיים שבתי לאגו, שאלוניקי, תקס"א, 267 עמ', 24MB, חידושי מסכתות. מעמ' 52 - על הרמב"ם. מעמ' 165 - על טור ושו"ע. מעמ' 223 - שו"ת. מעמ' 232 - דרשות על התורה. עם מפתח מקורות
§שמירה טובה, באלל, חיים מאיר ב"ר מרדכי, נ"י, תרפה, 126 עמ', 4MB, רשימת המקומות שנזכרה "שמירה" בתורה, קריאה לשמור איסור גילוח זקן, ולתיקון מצב השחיטה, רשימת הלכות למשה מסיני, דרוש בענין גמ"ח, שמירה טובה, 126 עמ', 1.6MB
§שמן הראש, ר' ישעיה אשר בן שלום הכהן יולס, סטרי, תרצג, 114 עמ', 6MB, על התורה. מעמ' 38 - חידושי הלכה. מעמ' 80 - "שפתי שלום" - שו"ת ר' שלום הכהן. מעמ' 97 - "כתבי אחיעזר" - בירורי הלכה מר' אפרים אליעזר יולס
§שמן למאור, על תורה ומועדים, סלומון, שמעון בן משה אהרן, רכסים, 5774, 244 עמ', 4MB
§שמנה אשר, ר' אשר עזריאל ב"ר יצחק חנוך ממעזריטש, קראקא, תרפב, 31 עמ', 939KB, ביאורי פסוקים ואגדות חז"ל
§שמע יעקב, ר' יהושע יעקב ב"ר משה צבי, פיעטרקוב, תרסא, 123 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 50 - על נ"ך. מעמ' 58 - על התלמוד. מעמ' 97 - על פרקי אבות. מעמ' 108 - על הרמב"ם. מעמ' 111 - על שו"ע. מעמ' 115 - חידה, על ההגדה, ואזהרות
§שמע יעקב, ר' יעקב ב"ר צבי הירש מנאווארדאק, ליק, תרכ, 172 עמ', 20MB. "חלק יעקב" - חידושי סוגיות. מעמ' 20 - "אביר יעקב" - דרשות. מעמ' 112 - "אם יעקב" - הספדים. מעמ' 153 - "שארית יעקב" - על תנ"ך ואגדות
§שמע ישראל, וינקלר, מרדכי יהודה ליב ב"ר נפתלי הרץ, קליינווארדיין, תרפד, 180 עמ', 6MB, הלכות נחוצות, הדרכות ישרות, חידושים שונים, סגולות ותפילות
§שמע ישראל-חלק ראשון, סאמעט, ישראל חיים, קליינווארדיין, תרפד, 65 עמ', 3MB, הלכות שצריך להתחזק בהם. מעמ' 57 - חידושי אגדה
§שמע ישראל-חלק ב, סאמעט, ישראל חיים, נ"י, תשיט, הלכות נחוצות, הדרכות ישרות, סגולות ליראת שמים ולפרנסה, עם תריג מצוות, 144 עמ', 7MB
§שמרו משפט תנינא, ר'אברהם שלזינגר, ירושלים, 214 עמ', 6MB, חידושים שונים
שמרו משפט תנינא, ר'אברהם שלזינגר, ירושלים תשלח, 146 עמ', 1.9MB, חידושים שונים
§שנה טובה ומבורכת, ווילנא, תרסז, 37 עמ', 1MB, נוסח האמירות על הסימנים בליל ראש השנה. מעמ' 6 - סימנים ללימוד הפטרות, נביאים וכתובים לפי פרשת השבוע. מעמ' 11 - "חיי שלמה" - רשימת הפטרות לכל פרשה, בשנים שונות. מעמ' 25 - "בית רחל" - נוסח הדלקת נרות שבת וימים טובים, עם תפילות. מעמ' 34 - תפלה לאשה מעוברת
§שנות דור ודור תש"ס, דסלר, ראובן דוב בן נחום זאב, ירושלים, תשס, 514 עמ', 46MB, אסופת גנזים
§שנות דור ודור תשס"ד, דסלר, ראובן דוב בן נחום זאב, ירושלים, תשסד
§שנות דור ודור תשס"ח, דסלר, ראובן דוב בן נחום זאב, ירושלים, תשסח
§שני צמידים, ר' יהודה ליבוש, פרעמישלא, תרמ, "מחיר חלב" - חידושי הלכה, "מעט מים" - חידושי אגדה
§שנים אוחזין בטלית, ר' בנימין זאב ראזאף, ברוקלין תרפ"ט, 342 עמ', 12MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§שער בת רבים, פיעטרקוב, תרפב, 211 עמ', 7MB. "שער יעקב", ר' יעקב שור, שו"ת. "מעמ' 48 - "שלום ירושלים" לר' יהודה נח אב"ד בארנוב, על בהמ"ק וירושלים וא"י, והיתר המכירה בשביעית. מעמ' 178 - "שער יהונתן", לר' יהונתן אייבישיץ, שו"ת ופלפולים
שער הזקנים, אברהם בנימין המבורג, זולצבך תקל, דרשות ושו"ת
שער המלך, ר'אברהם אבלי, וילנא תרמא, 37 עמ', על חשיבות המלכות
§שער יהושע השלם, ממן, יהושע בן רפאל, ירושלים, תשעא, מושגים בהלכה ובאגדה בסדר אלפאביתי
שער פתחי לבנון, ר' שניאור פיבוש בן מנחם מניש, ליוורנו? תקי"ג-תקט"ו, 93 עמ', ענייני עיבור שנים, וצירופי אותיות לפי הימים בשנה. מעמ' 60 - ציטוט מספר ברית מנוחה, 12MB
§שער שושן, רבי שושן הכהן, תשמ"ח, 273 עמ', 22MB, חידושי תלמוד. מעמ' 81 - כללים וחידושי תנ"ך. מעמ' 84 - הספד. מעמ' 86 - "שפתי שושן" - שו"ת. מעמ' 183 - מערכות בסדר א"ב בהלכה ובאגדה. מעמ' 192 - "נכח השלחן" - על השו"ע. מעמ' 271 - ליקוטים
שערי אורה, ביאורי מאמרי חז"ל, ר' יצחק יעקב ריינס, וילנא תרמו, 108 דפים
§שערי בנימין - מאמרים, על שבת ומועדים ומעגלי החיים, שרעבי, בנימין בן ישעיהו, בני ברק, 5774
§שערי דיצה - א, פלפולים, שביבים על פורים, ועל נישואין, כץ, צבי יששכר דוב, ניו יורק, 5777
§שערי דיצה - ב, פלפולים, ודרשות לשהבת שובה, כץ, צבי יששכר דוב, ניו יורק, 5777
שערי התלמוד, ר'חנניה כהן, סוגיות מלוקטות מהתלמוד ללימוד התלמידים, תקעא
§שערי זבול, רבי לוי רייטער, בארדייב, תרפ"ה, 129 עמ', 5MB, ביאורים פסוקי ומאמרי חז"ל
§שערי יצחק, פלקסר, יצחק דוד, ירושלים, תשנט, 605 עמ', 40MB, דיני יו"ט שני, פרזים ומוקפים, בירורי הלכות, שו"ת ודרשות
שערי יצחק - טבת שבט אדר ה'תש"ע, שיעורים בהלכה ובאגדה, ר' יצחק רצאבי, 208עמ'
שערי יצחק - ניסן אייר סיון ה'תש"ע, ר' יצחק רצאבי
§שערי נחמה, ווייטצען, תרעו, 32 עמ', 1MB, תפלות, סיפורי גדולים באידיש. מעמ' 20 - "משמרת אליעזר" - הספד. מעמ' 25 - דברי אגדה
§שערי נחמה, דרשות והלכות לבתי אבלים, יעקב יעקב, בית שמש, 5783
§שערי נסים, חידושים ודרושים, נסים ב"ר שמעון שריקי, ירושלים, 5775
שערי צדק לזרע יצחק, תיאור הצרות שהיו בערי ארץ ישראל, עצות לשוב בתשובה, ועל הגאולה, ר' אביעזר בן יצחק, ירושלים תרג, ჶממקור אחר
§שערי ציון, ר' דוד טבלי בן בנימין זאב וולף, שקלאוו?, תעה, מאמרי מוסר, ענייני תפלה, וביאור על התורה ע"פ המסורה, 58 עמ', 4MB. מעמ' 8 - "משנת חסידים" - על משניות מסכת ברכות. ☼ממקור אחר
§שערי ציון, ר' יצחק בן-ציון בן שמעון איזאקסון, בלטימור, תרעח, 56 עמ', 1MB, חידושים בהלכה ובאגדה
§שערי רחמים, דינים והנהגות טובות, ענייני העבודה וברכות ותפילות, וביאורים על התפלה, מהגר"א, ר' חיים מוולוזס'ין, ר' אברהם דנציג, עם ביאור על תפילת י"ח לר' יונתן פראגר, בעריכת ר' אברהם צבי הירש בן נחום אליה קאצנלנבוגן, וילנה, תרלא, 61 עמ', 2MB, ממקור אחר, 60 עמ', 3MB
§שערי תורה, ר' זקן משה בן כמוס מעתוק מאזוז, ג'רבה, תרעג, 181 עמ', 16MB. "ויקרא משה" - על התלמוד. מעמ' 69 - "ויכתוב משה"- עניינים נפרדים. מעמ' 91 - "ויסמוך משה" - עניינים נפרדים על מסכתות ודינים נפרדים. מעמ' 103 - "וילקט משה" - ליקוטים. מעמ' 123 - "כתב משה" - חידושי הלכה בסדר א"ב. מעמ' 132 - "קרא משה" - חידושי אגדה בסדר א"ב - חסר עמ' א. מעמ' 153 - "דרש משה" ח"ב - דרשות.
§שעשועי אפרים, ר' חיים אפרים פישל קאנטערמאן, ניו אורלינס תרע"ז, 113 עמ', 4MB, על בראשית. מעמ' 53 - על מועדים. מעמ' 81 - ליקוטים. מעמ' 85 - יקרא דשכבי וקונטרס לשו"בים - דיני שחיטה ובדיקה. מעמ' 93 - אידיש ואנגלית
§שעשועי אפרים, קאנטערמאן, חיים אפרים פישל, ירושלים, תשע, על התורה ומועדים ודרשות
§שעשועי אפרים חלק שני, קאנטערמאן, חיים אפרים פישל ב"ר יצחק אייזיק, נוי ארלינס, תשיא, חידושים שונים, 72 עמ', 4MB
§שעשועי בני אדם -חלק חמישי, גליק, ראובן ב"ר נתן נטע, ירושלים, חידושי פלפול, עם "אמוני בני אדם" - מוסר ופסקי הלכה
§שעשועי בני אדם -חלק ששי, גליק, ראובן ב"ר נתן נטע, ירושלים, חידושי פלפול, עם "אמוני בני אדם" - מוסר ופסקי הלכה
§שעשועי יעקב - מועדי השנה, בהלכה ואגדה, סטפנסקי, יעקב, ליקוואוד, 5778
§שעשועי יעקב, מועדים בהלכה ובאגדה, רפאל ישראל יעקב כהן, קליבלנד, 5780, 376 עמ', 5MB
§שפע ימים, חידושים על התורה, מועדים ומאמרי חז"ל, אביקסיס יוחאי, חיפה, 5774, 325 עמ', 17MB
§שפת אמת, תאומים, משה, קולומיה, תרנג, 118 עמ', 5MB. עד עמ' 42 - הנהגות הקבורה. מעמ' 43 - שו"ת. מעמ' 54 - הספד על ר' שלום הלוי. מעמ' 64 - דרשה לשבת תשובה.מעמ' 73 - דרשה לשבת הגדול. מעמ' 84 - הגהות ממנו ומבנו. מעמ' 112 - צוואה, וחסרים עמודים בתחילתו
שפת הים, ר' יחיאל מיכל בר נתנאל, וילנא תרלה, שו"ת דרושים והספדים
§שפתי חכמים - מחברת ראשון, סאטמאר, תרצב, 34 עמ', 950KB, אוסף פתגמים וביאורים מחכמים שונים
§שפתי חן, ר' יחיאל זאמקאוו, ניו יורק תרע"ט, 173 עמ', 6MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§שפתי יעקב, כץ, אלכסנדר זיסקינד יעקב ב"ר אפרים גרשון, ווילנא, תרסו, 68 עמ', חידושי מסכתות, הדרנים, שו"ת, דרשות, ומוסרים
§שפתי כהנים, ר' שבתי בן אברהם אבלי הכהן רפאפורט, בילגורי, תרצו, 158 עמ', 11MB, שו"ת וחידושים. מעמ' 89 - "חידושי מהרא"ך" לר' אברהם אבלי הכהן רפפורט. מעמ' 91 - דרוש ואגדה
§שפתי מרדכי, זילברר, מרדכי ב"ר אהרן, וינה, תרלט, 119 עמ', 5MB, ביאורי מאמרי חז"ל
§שרי מאות, סעדון, פנחס, ליוורנו, תרנו, רמזים וחידושים, 144 עמ', 9MB. צורת הדפסה מיוחדת: הפסוק המובא בתחלת קטע הוא בעצם המשך של הקטע הקודם
§שרי צבי, אמשטרדם, תקכ"ח, 22 עמ', 1MB, ביאורי פסוקים ומאמרי חז"ל
§שרידים מהגניזה, מספריית דוד קויפמאן, בעריכת מאיר צבי וייס, בודפשט, תרפב, 98 עמ', 3MB, מכתבים ותשובות ופיוטים
§שרשרת זהב, גור אריה, שלמה, תל אביב, תשו, סיפורים ודברי תורה
§שש אנכי, אבנקציץ, שמעון, קזבלנקה, תרצז, 209 עמ', 10MB, דרשות. מעמ' 93 - חידושים על תנ"ך. מעמ' 135 - "רך וטוב" על אגדות התלמוד. מעמ' 150 - חידושי מסכתות. מעמ' 162 - חידושים על שו"ע
§שש משזר, ריכמן, רפאל יצחק, ירושלם, תשנג, שו"ת וחידושים מגדולי האחרונים בענייני קידושין ושמיטת כספים, וקונטרס על ארבעת המינים
§ששון ויקר - בעניני מחיית עמלק ופורים, ירושלים, תשסז, 77 עמ', 3MB, בהלכה ובאגדה
§ששון ויקר, חטאב, מעתוק, תוניס, תרפב, מוסרים ותוכחות, ביאורים על התורה ומעשיות
§ששים אלף, שיל, משה שמואל, פרשבורג, תרנא, 223 עמ', 10MB, ששים ביאורים על א' זעירא של "ויקרא". מעמ' 34 - חידושי מסכתות. מעמ' 59 - הרחבת הביאורים על א' זעירא. מעמ' 93 - על התורה
§שתי ידות ח"ב - יד חרוצים, ר' רפאל ויהושע מאמאן, ג'רבה, תשט, 122 עמ', 7MB, דרשות. מעמ' 64 - על התורה. מעמ' 77 - על נ"ך. מעמ' 83 - חידושי מסכתות

§תאמי צביה, עטילזאהן, ברוך ב"ר יונה, שיקאגא, תרנא, ביאורי אגדות ומדרשים
§תאומי צביה, שלז, צבי הירש בן בנציון, ירושלים, תרלג, 56 עמ', 2MB, בירור הלכה בענין תרנגולים. מעמ' 25 - פלפול בענין ספק ספיקא. מעמ' 52 - חידושי מסכתות
§תהלתו בפי, פרץ, יוסף בן יעקב, ירושלים, תשסט, על התורה, מו"מ בהלכה חידושים על אגדות חז"ל, מליצות והדרנים
§תואר פני שלמה, לנדסברג, שלמה זלמן ב"ר יוסף, קראטאשין, תרל, 75 עמ', 2MB, חידושים וביאורים ממנו ומאבותיו
§תוכחה מגולה, ר' מרדכי גומפל הלוי שנאבר, לונדון תקל"ד, 5 עמ', 203KB, נגד פרנסי הקהילה האשכנזית בלונדון
תולדות אברהם, ר' אברהם ברודא, על קידושין וכתובות, עם "כתונת יוסף" על התורה ודרשות, פיורדא תקכט, 61 דפים
§תולדות אדם, נוסחי מכתבים, פראנקפורט דמיין, 5496, 120 עמ'
§תולדות האדם, מדריך תורני ללימוד היסטוריה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, 5760
§תולדות יהודא, טאבענקין, משה אהרן ב"ר יהודא, סאיני, תרפו, 62 עמ', 1MB, חידושים בהלכה ובאגדה, בירורי הלכה, חידושי מסכתות
§תולדות יעקב יוסף בניו יארק, יוסף, יעקב, נ"י, תרמט, דרשות ושו"ת
§תולדות יעקב יוסף-חלק ב, בכרך, יוסף ב"ר יעקב, ווילנא, תרכח, חידושים על פוסקים ראשונים ואחרונים, ושו"ת
§תולדות יצחק, ר' יצחק גרינבלאט, פיעטרקוב תרפה, 82 עמ', 3MB, דברי מוסר והדרכה לבניו ללכת בדרך ה'. מעמ' 46 - "מהו תורה" - על דרכי הלימוד. מעמ' 50 - "נעם שיח" על ענייני תפלה
§תולדות קול אריה, חידושים מר' אברהם יהודה הכהן, עם תולדותיו ומנהגיו, שפיצר, דב, קליינווארדיין, ת"ש, 161 עמ', 12MB
§תועפות הרי"ם, קוסובסקי, יחיאל מיכל, ניו יורק, תשלח, על התורה, מועדים והספדים, 447 עמ', 16MB
§תורה אחת, חידושים בגדרי תורה שבע"פ וביאורי סוגיות והלכות, בארון, יואל צבי, בית שמש, 5774
§תורה וחיים, ר' ישועה שמעון חיים [ישמ"ח] עובדיה, ג'רבה, תשיב, 426 עמ', 26MB. מעמ' 19 - "צבא ימי" - אוטוביוגרפיה. מעמ' 55 - "אמונת חכמים" - על דרכי האגדות. מעמ' 69 - על התורה. מעמ' 193 - על נ"ך. מעמ' 218 - על אגדות התלמוד. מעמ' 224 - על פרקי אבות. מעמ' 235 - על ההגדה.מעמ' 240 - חקירה על גן עדן. מעמ' 241 - דרשות והספדים. מעמ' 324 - פסקים וכתבים. מעמ' 399 - מכתבי נחמה. מעמ' 408 - "מהלל-אל" - שירים ותפילות
§תורת אחים, חידושים, ממחנה "אחים", ניו יורק, 5765
§תורת בר נש, ר' כלב שלזינגר, פאקש, תרסד, על פסוקים ודרשות חז"ל עם חידושי הלכות
§תורת האפיקורס, גדר אפיקורס המבזה ת"ח, ישראל, 5778, 63 עמ'
§תורת הדרשה, גליקסברג, שמעון יעקב הלוי, תל אביב, תשח, 100 עמ', 3MB, כללים ומדות לדרכי הביטוי של הדרשה - אישיות הדורש, זמנה, מקומה, סגנונה, הניגון שלה, תנועות אברים, אימתא דצבורא, הכנה לה
§תורת הכבוד, גדרי כבוד בהלכה ובאגדה, רפאל ראובן סטוהל, האליוואוד, פלורידא, 5779
§תורת המעשה, חי תורה בשוק העבודה, פרידמן, אברהם, , 5777
§תורת הראשונים-חלק ראשון, רייכער, ישעיה, ווארשא, תרפו, 273 עמ', 8MB, ביאורי יסודות התורה שבכתב ושבע"פ
§תורת הראשונים-חלק שני, רייכער, ישעיה, סאיני, תרצו, 316 עמ', 16MB
§תורת חמד, ווייסמאנדל, חיים מיכאל דוב, נ"י, תשיח, חידושי הלכה ואגדה
§תורת ישראל וארצו, ר' יצחק אייזיק איש-שלום, ניו יורק תרצ"ח, 225 עמ', 5MB, מאמרים על התורה ומועדים וענייני היהדות
§תורת כהן, ר' אלכסנדר זיסקינד בן אברהם הכהן כהנא, ורשה, תרצט, 507 עמ', 20MB, על מדרש רבה על התורה. מעמ' 236 - על הפטרת שבת שובה. מעמ' 239 - על חמש מגילות. מעמ' 247 - על תהלים. מעמ' 254 - על הגדה של פסח. מעמ' 256 - על אגדות התלמוד. מעמ' 259 - על פרקי אבות. מעמ' 267 - ליקוטים. מעמ' 270- דרשות. מעמ' 317 - "אמרי חן" , לר' אברהם יחיאל מיכל כהנא, על התורה ומועדים. מעמ' 328 - חידושי מסכתות. מעמ' 459 - על יו"ד. מעמ' 475 - חידושים מבן המחבר ר' אברהם יחיאל מיכל כהנא. מעמ'479 - שו"ת. מעמ' 493 - "מראה כהן" - תולדות החמבר
§תורת משה נתן, ר' משה נתן נטע הלוי, מונקאטש, תרנו, 151 עמ', 14MB, דרשות על מועדים. מעמ' 45 - על בראשית-שמות. מעמ' 78 - על פרקי אבות. מעמ' 87 - ליקוטים לבר מצוה. מעמ' 92 - על תהלים. מעמ' 118 - מאמרים והספדים
תורת נתנאל, ר' נתנאל וייל, פיורדא תקנה, שו"ת ועל התורה
§תורתך שעשועי - ידיעות וחקירות בעניני נסתרות, על זוהר, קבלה, סגולות, שדים, כישוף, חלומות, נסים, הלכות בין הזמנים, נתן רוטמן, בני ברק, תשפא, 92 עמ'
§תושע יהודה, זילבערט, יהודה, ווילנא, תרסד, דרשות וחידושים על אגדות חז"ל
§תחזו בשולמית, ביאורים בהלכה ובאגדה, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5768
§תחכמון - כרך א, גוטהולד, זאב, ירושלים, תשע, 559 עמ', 18MB, אוסף מאמרים על ערכי היהדות
§תחכמון - כרך ב, גוטהולד, זאב, ירושלים, תשע, 431 עמ', 14MB
§תיק"ו, אליהו הנביא והבעיות הבלתי פתורות בתלמוד, פעסין, אהרן יהושע, ירושלים, 5766, ממקור אחר
§תלפיות, גוטמאכער, אליהו ב"ר שלמה מגריידיץ, ירושלים, 26 עמ', 1MB, תפלה לומר אחרי הלימוד לזכות נשמה, עם ביאור "עטרת זקנים". מעמ' 10 - "מוסדות התפלה" - מתוך ספרו "סוכת שלום". מעמ' 11 - "מדרגות תיקון הנשמות". מעמ' 12 - "אגרת הקודש" - לחיזוק לימוד התורה, ונגד לימודי חול
§תם דרך, קאמענשטשיק, צבי אליעזר ב"ר יהודה, ווארשא, תרסג, 115 עמ', 8MB, על התורה. מעמ' 44 - על אגדות התלמוד. מעמ' 60 - ביאורים על פירוש הרע"ב למשנה. מעמ' 67 - על מסכת נזיר. מעמ' 92 - על חולין
§תם ומועד, חיי ישו הנוצרי ע"פ אגדות התלמוד, ברסלאו, 5660
§תמידים כסדרם, גאלדענסאן, אברהם בער, ס. לואיס, 20 עמ', 1MB, חידושים על הרמב"ם ועל מסכתות
תמת ישרים, אהלי תם וכו', ונציה שפב
§תנועות לב רגש, ר' שמואל הורוויץ, ניו יורק תש"ג, 111 עמ', 2MB, מאמרים
§תעלומות מהחי, לקט מדברי חז"ל על תכונות בעלי חים והלקח הנלמד מהם, רושנרוז, ליאור בן ניסן, בני ברק, 5774
§תפארת אבות, ביאורים בהלכה ובאגדה, משפחות סופר ואבא שאול, ירושלים, 5767
§תפארת ישראל, ר' ישראל ב"ר אהרן אב"ד שקלאב, פפד"א, 5534, 133 עמ', 12MB, צוואה ע"פ או"ח סי' א. מעמ' 20 - "יפה עיניים" - ענייני פסח וההגדה, וחידושים שונים בהלכה ובאגדה. מעמ' 98 - "קישוט טוב - ישראל זוטא" - על התורה, §ממקור אחר, 91 עמ', 6MB, קטוע בסופו, ☼ממקור אחר
§תפארת למשה, רבי משה משולם הלוי הורוויץ, לעמבערג, תרכ"ג, 81 עמ', 7MB, על בראשית-שמות. מעמ' 42 - דרשה על צדקה. מעמ' 43 - ליקוטים. מעמ' 48 - דרשות. מעמ' 60 - חידושי סוגיות. מעמ' 68 - שו"ת
§תפארת מהרשי"ם, ר' ישעיהו יוסף בן נח מארגולין, סטו מרה, תרפו, 152 עמ', 10MB, שו"ת. מעמ' 71 - "חכמת ישעיהו" - חידושי סוגיות. מעמ' 105 - "עטרת יוסף" - דרשות
§תפארת צבי, ר' דוב צבי ב"ר עזריאל זעליג, פאלטאווא, תרסט, 150 עמ', 8MB, על אגדות מסכת ברכות. מעמ' 70 - דרשות. מעמ' 94 - חידושי סוגיות. מעמ' 115 - ביאורי אגדות מסכת ברכות. מעמ' 130 - "תשובה מאהבה" - הערה על ספרו
§תפארת צבי, ר' צבי הירש מייזליש, ניו יורק, תשנא, 12 עמ', 476KB, חידושים בהלכה ובאגדה
§תפארת רפאל, חידושי מסכתות ושו"ת, ביבאס, רפאל, פתח תקוה, 5775, 336 עמ', 7MB
§תפארת שבת, ר' וואלף תרצה'ס, אוהעל, תרכח, 180 עמ', 12MB, ביאורים באגדה לפי סדר הלכות הרמב"ם בספר המדע, משולב בדרושים שונים. עד עמ' 92 - "פני שבת" - על מעלת השבת, וחידושים שונים בהלכה ובאגדה
תפוחי זהב, טנא המליצה, קבוצת מכתבים, ללימוד לשון הקודש, יהושע וידמאן, טשרנוביץ תרמב
תפוחי זהב, נאומים וניבים, ומשל ומליצה ומכתבים, ר' יעק גולדמן, ורשה תרמז
§תקון אליעזר, אגדה על נישואין וברית מילה, עם "משנה התלמוד" על סוגיות שליחות, ר' ישעיה יונגרייז, סאיני, תרפח
§תקון יצחק, מלאך, יצחק שמשון, ליוורנו, תריא, 150 עמ', 6MB, יסודות האמונה וההלכה בצורה מסודרת. מעמ' 97 - לימודים מכל פרשה בתורה
§תקון סופרים, מילער, שמעון ב"ר נתן, 16 עמ', 894KB, לקט סיפורים מדברי חז"ל, עם ביאור באידיש
§תקופת השנה, תשעא, הלכות והליכות, סיפורים ודרשות על סדר השבתותוהמועדים, שמחות ואירועים, ממקור אחר
תקנות הנעשות משלוחי הקהילות באסיפה מטעם המלך, אופן תרכט, 68 עמ'
§תקנות הסנהדרין של נפוליאון, פאריס, תקעב, 68 עמ', 1MB, עברית וצרפתית. מעמ'64 - רשימת החברים, בצרפתית
§תקנות ותפלות, רבי שלמה צבי שיק, מונקאטש, תר"ן, 201 עמ', 10MB, מקור התקנות, התפלות והמנהגים מימות משה עד שנת ה'תר"ל. מעמ' 196 - מפתח נושאים בסדר א"ב
§תקנות חכמים, תקנות חכמי איטליה באסיפה בפירארא בשנת שי"ד, עם הערות מר' יצחק ברוך הלוי ור' שזח"ה, בראדי, תרלט, 15 עמ', 413KB
§ספר התקנות של קהלת מחזיקי הדת ושומרי שבת בלונדון, לונדון, תרנג, 28 עמ', 837KB. מעמ' 4 - אידיש. מעמ' 14 - מכתבי רבנים. מעמ' 15 - אנגלית
§תקנות חברא קדישא דגומלי חסדים בפרנקפורט דמיין, בגרמנית,עם רשימת שמות בעברית, פרנקפורט דמיין, תרנ, 48 עמ', 2MB
§תקנות דח"ק גמילות חסדים דק"ק אשכנזים באמשטרדם, אמשטרדם, תקעו, 21 עמ', 1MB
§תקנות לסדר הנהגת קהלות היהודים בגרמניה, בכרך, שמשון, אפען, תרכט, 67 עמ', 3MB
תקנות חברת פרי עץ חיים, ירושלים תרמה
§תקנות חכמי פאס, מורי מרדכי עמאר, ירושלים, 5780
§תקנות חכמי פאס חלק ב, מורי מרדכי עמאר, ירושלים, 5780
§תקנות מהחברא קדישא דמגדלי יתומים, פיורדא, תקעז
§תקנת המועדות, מועדים בהלכה ובאגדה, לנדו, יעקב, מודיעין עילית, 5775
§תקפו של נס א, רבי חביב חיים דוד סתהון, ירושלים, תרנ"ד-תרנ"ט, 179 עמ', 9MB, מעלותיו של ר' מאיר בעל הנס, וביאור למאמרים של ר' מאיר
§תקפו של נס ב, רבי חביב חיים דוד סתהון, ירושלים, תרנ"ד-תרנ"ט, 216 עמ', 11MB
§תשואות חן - יישר כח, ר' יהושע טשערווינסקי, ירושלים, תרפה, 92 עמ', 3MB, מאמרים שונים
§תשואות חן - יישר כח, ר' יהושע טשערווינסקי, ירושלים, תרפז, 125 עמ', 5MB, מאמרים
§תשועת ישראל, ר' מנשה בן ישראל, מתורגם ללשון הקודש ע"י ר' שמשון הלוי בלוך, ווילנא, תקע"ח, 76 עמ', 3MB, תשובה להאשמות שהואשמו בהן יהודים
§תשועת ישראל, בן ישראל, מנשה ב"ר יוסף, מתורגם ללשון הקודש ע"י ר' שמשון הלוי בלוך, ווארשא, תרד, 68 עמ', 2MB
§תשועת ישראל בידי יהודית, מחזה מאת פייטרו מאטאסטאסיו, מתורגם לעברית ע"י דוד פראנקו מינדיס, רדלהיים, תקסד, 72 עמ', 1MB. מעמ' 17-22 - מגילת יהודית בקצרה.
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US