Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי הלכה המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי הלכה שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU מן הספריה הלאומית. כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן. לספרים אלו יש להשתמש בדפדפן Explorer.
הסמל ⋧ משמעו ספר שניתן לצפות בו בתבנית METS מן הספריה הלאומית. הספרים לא ניתנים להורדה.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.

הלכה - אחרונים
כללי
§אב בדעת, מאמרים בהלכה, וינרוט, אברהם, ירושלים, 5774, 580 עמ', 34MB
§אב בחכמה, הרב אברהם אהרן יודעלאוויץ, ניו יורק תרפ"ז, 10 MB - חמשה פסקים, סד דפים
§אב בחכמה, הרב אברהם אהרן יודעלאוויץ, ניו יורק תרפ"ז, 10 MB - חמשה פסקים, סד דפים
§אב בחכמה, הרב אברהם אהרן יודעלאוויץ, ניו יורק תרפ"ז, 10 MB - חמשה פסקים, סד דפים
§אבן הטועים, ר' חיים בן נתן נטע נתנזון, אלטונה, תרן, על עשיית קפה ותה בשבת, על נוסח מוסף יוה"כ, ועל ס' עבודה תמה, 24 עמ', 2MB
§אבן העוזר, עוזר ב"ר מאיר, ווארשא, תרלח
§אבן עוזר, עוזר ב"ר מאיר, זולקווא, תקל
§אבן תקומה, ר' אהרן בן ישראל ברודא, 3MB, וילנה - תקע"ח על ש"ע ע"פ מסורת וסימנים
§אבני זכרון, ר' אהרן ישראל ברימאן, אמשטרדם תר"מ, הלכה, 35 עמ', 3MB. גנוב מספרו של ר’ אברהם ב"ר אשר ולרשטין: מאמר אברהם, קונטרס מחזה אברהם, פיורדא תקי"ז עמ’ קט-קטו, וספר שער הציון לר’ חיים יעקב מאסמינא, וילנא תרל"ז (המגיד, כט, תרמ"ה, עמ’ 192).
§אבני זכרון, מפתח להלכות מפוזרות בשו"ע, ברימאנן, אהרן ישראל, אמשטרדם, 5641
§אבני שש, בירורי הלכה, שפירא, יעקב שמשון בן משה, ביתר עילית, 5776, 220 עמ', 3MB
§אדרת אליהו, ישראל, אליהו בן משה, ליוורנו, תקפח
§אהבת דוד [ג"ח], ר' דוד דוב מייזליש, ווארשא, תרמד, פלפולים בהל' פסולי עדות, ספיקות ותקנת עגונות, 341עמ', 24MB
§אהל יעקב, רבי יעקב מנשה, שאלוניקי, תקצ"ב, 224 עמ', 13MB, דינים בסדר א"ב
§אהל יעקב - יחוד, הרחקה מן עריות ו"לא ילבש", סקוצילס, יעקב אהרן, ירושלים,
§אהל יעקב - כשרות לפסח וטבילת כלים, סקוצילס, יעקב אהרן, ירושלים, 5773
§אהלי יעקב, פרבשטיין, יעקב מאיר בן דניאל, ירושלים, תשסט, 603 עמ', 32MB, עניינים בהלכה
§אהלי שם - ובו עשרים סימנים על ענינים שונים, דרומי, שמעון בן ישראל אהרן, בני ברק, תשנח, 187 עמ', 9MB, עניינים בהלכה
§אומר לציון, ר' אהרן בן אלימלך פריד, אויהל, תרלב
§אוצר דין רובו ככולו, משדי, יואל רועי, מגדל העמק, תשעב, ממקור אחר
§אוצר דינים ומנהגים, אייזנשטיין, יהודה דוד, נ.י., תרצח
§אוצרות יוסף (ה' חלקים), ר' יוסף ענגיל, 25MB, וארשא ווינה - תרפ"ט תרפ"א-תרפ"ח חלק א' חידושים על יו"ד חלק ב' בענין שביעית בזמן הזה חלק ג' כולל תשובת עגונה חלק ד' כולל שמונה דרשות, ממקור אחר, 11MB
§אוצרות יוסף, ר' יוסף בן יהודה אנגל, וינה, תרפח
§אור בהיר, על הלכות מקוואות, עם "חמץ נוקשה", "חקור דבר" על דיני נישואין וגרות, "ישנה לשחיטה" על הלכות שחיטה, "מצה שמורה" על מצות מכונה, "הלכה למשה" על דיני שחיטה, גלזנר, משה שמואל, [צפת], תשסח, 376 עמ', 14MB
§אור ההלכה, יואל שילה, חולון, תשסו, הלכות תרו"מ, חלה, ערלה, כלאים, עירובין ומקואות, 78 עמ', 3MB
§אור המאיר, תולדות ר' בצמ"ח עוזיאל, ומאמרי הלכה ומחקר, ישיבת פורת יוסף-שערי ציון, ירושלים, תש"י, 270 עמ', 16MB
§אור משה - חלק ב, בירורי הלכה, כולל להוראה שע״י ישיבת אור ראובן, מאנסי, 5775, 76 עמ', 1MB
§אור עולם - נר רביעי, מרגליות, מאיר, אוסטרהא - פולנאה, תקנה, 80 עמ', 5MB
§אור עולם - נר רביעי - הדרך הטוב והישר, ר' מאיר בר צבי הירש מרגליות, אודיסה, תרנא, 71 עמ', 4MB, סימנים בראשי תיבות של סימני השו"ע עם רמזים לתוכן הסימנים. מעמ' 36 - יו"ד. מעמ' 52 - חו"מ. מעמ' 67 - אהע"ז
§אור שמחה חוברת א, ר' שאול שמחה בן יוסף שרגא פייבל מאלין, ביאליסטוק, תרפו, חידושי הלכות ושו"ת, 82 עמ', 3MB, ממקור אחר
אורח לצדיק, על מנהגי תימן, עם "עין לא תשורני", תשובות על ספר עין יצחק להרב יצחק יוסף, ר' ב' צברי, תשע, 548 עמ',
§אורחות אברהם, דיני גוי בבית ישראל, מודיעין עלית, 5772
§אורחות הבית, שטרנבוך, משה, תשמה, הלכות הבית היהודי ובין בעל לאשתו, 325 עמ', 14MB
§אוריין תליתאי, ר' אברהם אליהו בן דוד צבי פיינגולד, 11MB, ורשה - תרנ"ו, א - פרי דעה על פרי מגדים יורה דעה, ב - פלפולא חריפתא על סוגיות, ג - משיבת רגל - על הלכות עירובין, וסדר, הניקור באידיש
§אות היא לעולם ח"א, ר' רפאל פנחס יאושע די שיגורה, אזמיר, תרטז
§אות היא לעולם ח"ב, ר' רפאל פנחס יאושע די שיגורה, אזמיר, תרכה
§אות חיים ושלום, ר' חיים אלעזר שפירא, 26MB, ברגסס תרפ"א, ספר אור חיים על שולחן ערוך, אורח חיים] הלכות תפילין [עם הפנים ורמ"א], וספר אות שלום על [שולחן ערוך, יורה דעה הלכות מילה, ממקור אחר, 24MB
§אות לטובה, ר' אברהם בן ברוך הלוי סטפאנסקי, 8MB, ברדיטשוב - תרנ"ה קונטרס אחרון לספר טיב גיטין שחבר... ר' אפרים זלמן מרגליות ממקור אחר
אות ציון, ר' בן ציון בלום, ליקוטים בהלכה ובאגדה ע"פ א"ב, נ"י תשס"ג, 285 עמ', 2.4MB
§אותות השמים, ר' אריה ליב בן יהודה הלוי מסטריזוב, 16MB, זיטומיר - תקס"ה, החלק הראשון על ש"ע אה"ע ועל הלכות נדה
§אזן אהרן, ר' אהרן עזריאל המכונה רבנו, ירושלים, תרמו
§אחי וראש, אלטמן, שמשון בן שרגא צבי, 606 עמ', 3MB, בענין אין איסור חל על איסור, עם הערות מר' משה גרינוולד
§איש וביתו - תורת הבית היהודי, הלכות והליכות, כי טוב, אליהו, ירושלים, תשיז
§אלה המצות, ר' חיים משולם קויפמאן הכהן [אוטרמאן], פיעטרקוב, תרסו, על סוגיות הש"ס המבארים אופני המצות כהלכתן, 137 עמ', 10MB
§אלף המגן, שפירא, יצחק, זולקווא, 5492, על השו"ע
§אמירה דכיא, ר' מרדכי פעטעני, ניו יורק, תשל, חידושי אגדה והלכה, 272 עמ', 8MB
§אמרות אברהם - מצוות ומועדים א, כללי מצוות ודיני מועדים, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעד, 1085 עמ', 18MB
§אמרות אברהם - מצוות ומועדים ב, זיסקינד, אברהם משה בן יצחק, ירושלים, תשעה
§אמרות טהורות, ר' חיים אברהם בן משה ישראל, 24MB, ליוורנו - תקמ"ז ליוורנו, על טור יורה דעה הלכות נדרים ואה"ע הלכות אישות והלכות גיטין
§אמרי בינה חלק א, ר' מאיר בן יצחק איציק אוירבאך, ירושלים, תרלא, 346 עמ', 88MB, על או"ח, יו"ד ושו"ת. מעמ' 151 - יו"ד. מעמ' 304 - שו"ת, ממקור אחר, 346 עמ', 88MB
§אמרי בינה - חלק שני, אויערבאך, מאיר בן יצחק איצק, פיעטרקוב, תרס, 156 עמ', 20MB, על או"ח ויו"ד ושו"ת
§אמרי הלכה, ר' זלמן שמואל שפירא, דענווער תש"ך, חידושי הלכה
§אמרי ירוחם, ר' ירוחם אשר בן שלמה יעקב ווארהפטיג, ירושלים, תשיא, חידושי סוגיות, 185 עמ', 47MB
§אמרי ישראל, ר' מאיר הלוי לעוויטאן, ניו יורק תש"ג, חידושים, דרשות והדרנים, 149 עמ', 4MB
§אמרי משה, ר' משה בן שמואל סוקולובסקי, ורשה, תרפא
§אמרי נועם, ר' מרדכי דוב קליין, 12MB, וויען תרמ"ג, כללים בדיני קנינים, דיני פסח ויו"ט, דיני תנאים, דיני מצות, ודיני שליחות
§אמרי רג"ש, ר' גדליה בן מרדכי שמלקס, פיוטרקוב, תרצא, חידושי הלכה ושו"ת, 265 עמ', 13MB
§אסיפות דברי יואל, ר' יואל טייטלבוים, ברוקלין, תשסב, הוראות ופסקי הלכה, 422 עמ', 18MB
§אפר קדשים, ר' אפרים בערמאן, ניו יורק, 1971
§אפריון מעזר חלק ד, דיני אישים שונים, רוזנפלד, פנחס אליהו, מודיעין עילית, 5775, 72 עמ'
§אפריון שלמה, ר' שלמה זלמן ראם, 8MB, ווארשא - תרל"ו על הל' חלה ועניני תקנות
§ארח ישראל, בוגייסקי, ש., נ.י., תרפח, דיני ישראל ומנהגיו, בשילוב קורות ישראל
§ארח מישרים, ר' מנחם בן אברהם טריווש, מינץ, תרלח, פסקי הלכה, 216 עמ', 15MB
§אשד הנחלים, אייבשיץ, דוד שלמה, ליוורנו, 5581, על השו"ע ושו"ת
§אשר לדוד, ר' דוד בן שמואל מועטי, ליוורנו, תרלו, דינים ושו"ת, 125 עמ', 9MB, ממקור אחר, 126 עמ'
§אשריכם ישראל, בני ברק, תשסט, 128 עמ', 5MB, לכבוד חנוכת בית מדרש חדש, הלכות לאגף חדש של בית מדרש, הלכות בית המרחץ, הלכות טבילת כלים, הלכות בניית מקוה, דברי מחשבה על מקוה
§אתוון דאורייתא, ר' יוסף בן יהודה אנגל, לעמבערג, תרנא
§באורי ענינים - בענינים שונים, בירורי הלכה, גרבוז, אריה, ירושלים, 55 עמ', 1MB
§באר אליעזר חלק א, ר' אליעזר ליפמאן בן מיכאל נויזאץ, 16MB, שימלוי - תרס"ה חלק א: העתק מגליון ש"ע יורה דעה... אה"ע... חו"מ
§באר יעקב חלק א, רבי חיים יעקב קרויזהר, מונקאטש-ורנוב, תרפ"ז-צ"ב, הלכה ושו"ת על או"ח
§באר יעקב חלק ב, רבי חיים יעקב קרויזהר, מונקאטש-ורנוב, תרפ"ז-צ"ב
§באר יעקב חלק ג, רבי חיים יעקב קרויזהר, מונקאטש-ורנוב, תרפ"ז-צ"ב
§באר יעקב חלק ד, רבי חיים יעקב קרויזהר, מונקאטש-ורנוב, תרפ"ז-צ"ב
§באר יעקב חלק ה, רבי חיים יעקב קרויזהר, מונקאטש-ורנוב, תרפ"ז-צ"ב
§באר יעקב, ר' יעקב (יאקב) בן אברהם ברלין, פירט, תקכז
§באר יעקב, ר' יעקב בן דוד ווילנציק, 4MB, וילנה - תר"ם, על יו"ד וח"מ
§באר משה, ר' משה כלפון, נתיבות תשנ"ו, על השו"ע, 368 עמ', 25MB
§בגד תכלת, רבי דוד חיים יצחק הכהן טנוג, בני ברק, תשמ"ז, מערכות בהלכה בסדר א"ב, 194 עמ', 7MB
§בגדי יום טוב - א, ר' יום טוב בן יהושע אברהם קריספין, אזמיר, תרלד, חידושי הלכה ושו"ת, 273עמ', 69MB
§בגדי יום טוב - ב, ר' יום טוב בן יהושע אברהם קריספין, אזמיר, תרלד, 183 עמ', 43MB
§בגדי יום טוב חלק א, ר' יום טוב בן יהושע אברהם קריספין, אזמיר, תרלד, 256 עמ', 30MB
§בגדי שש, ר' שלמה בן שמואל שמאמה, 34MB, ליוורנו - תרכ"ו, על ארח חיים יורה דעה ואבן העזר
§בדק הבית, תוספות לבית יוסף, ר' יוסף קארו, ויניציאה, שסו, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 129 עמ', 9 MB
ב"ח
בחוקותי תלכו - בענין הליכה בין שתי נשים, ר' רן יוסף חיים מסעוד אבוחצירא, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר
ביכורי יוסף - דברי הלכה ואגדה הנוגעים לעיוור, ר' יוסף חיים בן דוד, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר
§בין אדם לחברו - הלכות והליכות, מקורות לחניך, משרד החנוך והתרבות, ירושלים, תשכז, 69 עמ', 2MB
§בין אדם לחברו - חלק ב - לא תקום ולא תטור, וינברגר, צבי בן נתן נטע זאב - חפץ, ברוך בן מרדכי, צפת 5763
§בינת נבנים, ר' ניסן ב"ר יעקב מרקל, פיעטרקוב, תרפז
§בירור הלכה - אה"ע חו"מ, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשמד
§בירור הלכה ב - יו"ד אה"ע חו"מ, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשנג
§בירור הלכה ג - על ד' חלקי שו"ע, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשנה
§בירור הלכה ד - על ד' חלקי שו"ע, זילבר, משה מנחם, בני ברק, תשנז
§בירור הלכה ה - על ד' חלקי שו"ע, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשנט
§בירור הלכה ו - על ד' חלקי שו"ע, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשסג
§בירור הלכה ז - על ד' חלקי שו"ע, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשסו
§בירור הלכה ח - על ד' חלקי שו"ע, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשסז
§בירור הלכה הקצר, זילבר, יחיאל אברהם, בני ברק, תשסה, פסקי דינים מתוך כל י"ב כרכי "בירור הלכה"
§בירור הלכתי בענין ההשקעות בימינו, ליברמן, חיים ברכה, בני ברק, תשעב
§בירורים בעניני שטרות וכתובה, אברהם מונסונייגו, בני ברק, תשסג
§בית אהרן, ר' אהרן בן יהושע אברהם קריספין, 38MB, אזמיר תרכ"ג, על סדר א"ח י"ד אה"ע על סדר אלפא ביתא
§בית דוד [ב"ח], ר' יצחק צבי מארגארעטן, פרעסבורג, תרו
§בית דוד חלק א-ב, ר' יוסף בן דוד בן שבתי משאלוניקי, 84MB, שלוניקי ת"ק, על ארבעה טורים, 1052 עמ', 44MB. מעמ' 305 - יו"ד. מעמ' 541 - אהע"ז. מעמ' 737 - חו"מ. עמ' 955 אינו שייך למקום הימצאו, והוא כפול לעמ' 1028, וחסר העמוד שצריך להיות שם.
§בית דוד חלק א, ר' יוסף בן דוד בן שבתי משאלוניקי, 68MB, שלוניקי ת"ק, 541 עמ', ד"צ ירושלים תשנ, ממקור אחר, 542 עמ', 69MB
§בית דוד ח"ב, אהע"ז וחו"מ, יוסף דוד, שאלוניקי, תק, 510 עמ', 70MB
§בית היוצ"ר - או"ח ויו"ד, ר' יואל צבי ב"ר שמעון ראטה
§בית היוצ"ר חלק א, ר' יואל צבי בן שמעון רוט, מונקץ, תרנו
§בית הילל, הילל ב"ר נפתלי הירץ ב"ר שמואל, דיהרנפורט תנ"א, על יו"ד ואהע"ז
§בית הראה, ר' שמואל בן דוד פלורנטין, 9MB, שלוניקי תקי"ח, על שלחן ערוך ורמב"ם, ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 180 עמ'
§בית ועד, ר' אברהם אהרן ברודא , 2MB, ווילנא - תקצ"ב בענין מצות העשויות בעמידה או בישיבה, וקונטרס על מידות ומשקלות, ממקור אחר
§בית חדש-חלק ראשון, סירקש, יואל, קניגסברג, תרכב, על טור או"ח, 97 עמ', 25MB
§בית חדש-חלק שני, סירקש, יואל, קניגסברג, תרכב, על טור או"ח, 209 עמ', 54MB
§בית חדש-חלק שלישי, סירקש, יואל, קניגסברג, תרכב, על טור יו"ד, 141 עמ', 37MB
§בית חדש-חלק רביעי, סירקש, יואל, קניגסברג, תרכב, על טור יו"ד, 167 עמ', 43MB
§בית חדש-חלק חמישי, סירקש, יואל, קניגסברג, תרכב, על טור אהע"ז, 135 עמ', 35MB
§בית חדש-חלק ששי, סירקש, יואל, קניגסברג, תרכב, על טור חו"מ, 128 עמ', 33MB
§בית חדש-חלק שביעי, סירקש, יואל, קניגסברג, תרכב, על טור חו"מ
§בית חשוב א, קפלן, שמואל ש"ץ ושו"ב בעיר מילייציץ, גראייעווא, תרעב, על הנהגת ש"ץ ושו"ב לשמים ולבריות
§בית חשוב ב, קפלן, שמואל ש"ץ ושו"ב בעיר מילייציץ, גראייעווא, תרעב
§בית יהודה, ר' יהודה בן יוסף לאנדא, לבוב - תקצ"א, על שו"ע וחידושי ש"ס, חלק א, 20MB, חלק ב, 8MB, חלק ג-ד, 4MB
בית יוסף
§בית יוסף חדש, דיני כותים וצדוקים, וצדוקים בזה"ז, ועוד, שלזינגר, עקיבא יוסף, ירושלים, 5765, 553 עמ', 8MB. עמ' 24-26 - תוכן העניינים. עמ' 27-33 - מפתח ההלכות לפי סדר ארבעה חלקי שו"ע
§בית יעקב א, ר' יעקב פלאנצגראבען, ניו יורק תש"ט, הבדלים בין דינים דאורייתא לדינים דרבנן, 146 עמ', 10MB
§בית יעקב ב, ר' יעקב פלאנצגראבען, ניו יורק תשי"ב, 144 עמ', 10MB
§בית יעקב ג, ר' יעקב פלאנצגראבען, ניו יורק תשכ"א, 160 עמ', 14MB
§בית יצחק, ר' יצחק אייזיק חבר ווילדמאן, ווילנא, תרעג, על דיני ברירה, 73 עמ', 4MB
§בית יצחק - ברירה, חבר, יצחק אייזיק בן יעקב, ירושלים, 5771
§בית יצחק - קבוע וספיקות, חבר, יצחק אייזיק בן יעקב, ירושלים, 5770
§בית ישראל, ר' ישראל חיים בן פייבל ברוין, פקש, תרס"א, בענייני או"ח ויו"ד, ובמיוחד בענין שריפת מתים, 26 עמ', 1MB, §ממקור אחר
§בית מרדכי, ר' מרדכי בן צבי גרודזנסקי, קידן, תרצב, על השו"ע, 172 עמ', 9MB
§בכור שאול - ילקוט עניני הלכה, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם, 86 עמ', 1MB, ב"ב תשסז,
§בכור שאול - ילקוט עניני הלכה, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם בן שאול, בני ברק, 5774
§בכורי יוסף, ר' יוסף זונדל בן חיים הוטנר, וילנה, תרלא
§בכורי יוסף, ר' יוסף זונדל בן חיים הוטנר, וילנה, תרלא
§בכורי יוסף - ח"א, בירורי הלכה, מדרש בכורי יוסף, ירושלים, תשנו, 191 עמ', 7MB,
§בכורי יוסף - ח"ב, ירושלים, תשנו
§בכורי יעקב, ר' יעקב חי בן ברוך זריהן, ירושלים, תרסו, על או"ח ויו"ד, 211 עמ', 15MB, ממקור אחר, תרסו, 213 עמ', 26MB
§בכל דרכיך דעהו תשכ"ו,שיעורי דינים למחנות הקיץ, עזרא: ארגון הנוער החרדי בא"י, תל אביב, תשכו
§בכל דרכיך דעהו תשכ"ז, עזרא: ארגון הנוער החרדי בא"י, תל אביב, תשכז
§בכל דרכיך דעהו תשכ"ט, עזרא: ארגון הנוער החרדי בא"י - פוזן, רפאל בנימין, תל אביב, תשכט
§במדבר באר שבע, דיני לא תתגודדו, פורמן, אברהם, באר שבע, 5757
במקהלות ברכו. מצות הקהל - הלכה והגות
בן איש חי
בן איש חי - הלכות, רבי יוסף חיים בן איש חי
בן איש חי
בן איש חי, ר' יוסף חיים מבגדד
§בן איש חי, יוסף חיים ב"ר אליהו, בגדד, תרעב
§בן איש חי, ר' יוסף חיים בן אליהו מבגדאד, ירושלים, תרצב
§בן פורת יוסף, רבי יוסף ב"ר יהודה קובו, שאלוניקי, תקנ"ז, על שו"ע, 272 עמ', 24MB, ממקור אחר
§בן פורת יוסף ג, ברבי, יוסף, ג'רבה, תרצב, חידושי הלכה בסדר א"ב
§בן שלמה, חזן, שלמה, אלכסנדריה, תרס, אסיפת דינים בסדר א"ב, עם "דבר אליהו" על סדר הגט ושמות גיטין, 227 עמ', 10MB. מעמ'35 - או"ח. מעמ'70 - אהע"ז. מעמ' 94 - חו"מ. מעמ' 112 - דבר אליהו - סדר הגט. מעמ'128 - דבר אליהו - שמות אנשים. מעמ' 168 - שמות נשים. עמ' 227 - על המציצה
§בני חיי, ר' חיים בן מנחם אלגאזי, 21MB, קושטא תע"ב, על ארבעה טורים, ממקור אחר, 463 עמ', 32MB. מעמ' 370 - ליקוטים. מעמ' 394 - על מסכת שבועות וסנהדרין. מעמ'426 - על מסכת גיטין. מעמ' 450 - על הרמב"ם. ממקור אחר
§בני שמואל, ר' שמואל בן יצחק חאיון, 515 עמ', 23MB, שלוניקי שע"ג, על חו"מ. מעמ' 227 - שו"ת. מעמ' 484 - על הל' יו"ט. מעמ' 499 - על הלכות תערובות סי' צח, ממקור אחר, 516 עמ', 37MB, ממקור אחר, 514 עמ', 43MB
§בנין אב א, בקשי-דורון, אליהו, ירושלים, תשסב, תשובות ומחקרים
§בנין אב ב, בקשי-דורון, אליהו, ירושלים, תשסב
§בנין אב ג, בקשי-דורון, אליהו, ירושלים, תשסב
§בנין אב ד, בקשי-דורון, אליהו, ירושלים, תשסב
§בנין אב ה, בקשי-דורון, אליהו, ירושלים, תשסט
§בנין אב - ברכת הפירות, אפית המצה, שביעית, מילה וגירות, שבת, ישיבת בנין אב, ירושלים, תשסט
§בנין אב - פסח, תערובות, חלה, ישיבת בנין אב, ירושלים, תשעא
§בנין אב - שבת, איסור והיתר, ישיבת בנין אב, ירושלים, תשסד
§בנין יהושע, ר' יהושע אלטר ווילדמאן, ווארשא, תרנח
§בנין יחזקאל, ר' יחזקאל בן משה סירקין, אודסה, תרמה, בענייני ציצית, עירוב, חלה, ספירת העומר, כתמים ועוד, 17 עמ', 1MB, ממקור אחר, 16 עמ'
§בנין צבי, ר' צבי הירש מייזליש, על שחיטת אשה, ובסוגיית טמא במוקדשים, ניו יורק תשנ"ט, 34 עמ', 2MB
§בצדק תשפוט, דיני אהע"ז וחו"מ, ודיני ב"ד בכלל, אשכנזי, צדוק, ציריך, 5770
§ברית הלוי חלק א-ב, ר' יעקב אשר בן משולם פייבל הלוי גראייבסקי, ירושלים, תרסג, בירורי הלכה, 140 עמ', 12MB
§ברית הלוי ב, גראייבסקי, יעקב אשר הלוי, ירושלים, תרעא" משפטי הכוונות" ועוד בירורי הלכה
§ברית הלוי - ח"ב, בירורי הלכה, עלייש, יחזקל שניור, מאנטריאל, 5774, 102 עמ', 1MB
§ברית יצחק, הרב יצחק יהודה ליב קאדושין, ניו יורק 1897, הלכות אירוסין, מילה, פדיון הבן, בר מצוה ודרשות, 60 עמודים - 1 MB
§ברך את אברהם, פריסקו, אברהם, שאלוניקי, תרכב, 263 עמ', 12MB, דינים מאו"ח ויו"ד
§ברכות מים, רבי משה מרדכי מיוחס, שאלוניקי, תקמ"ט, באורים כסדר השו"ע, 539 עמ', 163MB, ממקור אחר, 534 עמ', 71MB. מעמ' 105 - על יו"ד. מעמ' 187 - על אהע"ז. מעמ' 313 - על חו"מ. מעמ' 494 - ליקוטים על מסכתות. מעמ' 515 - מפתח מקורות
§ברכי יוסף יו"ד, אהע"ז וחו"מ, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו, 5534, 452 עמ', 41MB
§ברכי יוסף חלק ב, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, וינה תר"כ, 383 עמ', 48MB, על יורה דעה, אבן העזר וחו"מ. ממקור אחר, 383 עמ', 48MB
ברכת המשנה, ר' מנשה קליין, על ברכת אירוסין ונישואין וברכת המזון, ובסופו קיצור נחלת שבעה, נ"י תשנ"ו, 242 עמ', 2.5 MB
§ברכת התורה, וינברג, יצחק אייזיק בן ברוך משה אריאל, ירושלים, תשסח, 287 עמ', 2MB, דיני ברכת התורה ומצוות תלמוד תורה
§ברכת יהונתן, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, 13MB, ורשה תרס"ב, על שו"ע או"ח הלכות בציעת הפת, סעודה, ברכת הפירות, וברכת המזון, וחדושי יורה דעה ה' מליחה ובשר בחלב, עם הגהות וחדושים יעקב חיים זעליג גאלדשלאג
§ברכת יצחק - אבידה ומציאה, צדקה ומעשר כספים, לא תחמוד, ברכה, יצחק, ירושלים, 5773
§ברכת יצחק - הלכות ריבית ושמיטה ויובל, ברכה, יצחק, ירושלים,
§ברכת נחמן - מחיצות, תחומין, בב"ח ותערובות, רוזן, נחמן יהודה בן יהושע, לייקווד, 5773
§בת י"ב למצוות, הלכות והנהגות לבת מצוה, ורנר, שלמה ח., ירושלים, 5768
§בתי כהונה חלק א, ר' יצחק בן יהודה ליב הכהן רפאפורט, אזמיר, תצו, "בית דין" - שו"ת סי' א-כה, 261 עמ', 24MB
§בתי כהונה חלק ב, ר' יצחק בן יהודה ליב הכהן רפאפורט, אזמיר, תקיד, 222 עמ',19MB, "בית ועד"
§בתי כהונה חלק ג, ר' יצחק בן יהודה ליב הכהן רפאפורט, אזמיר, תצו, 181 עמ', 15MB, "בית דין" סי' א-מ
§בתי כהונה חלק ד, ר' יצחק בן יהודה ליב הכהן רפאפורט, אזמיר, תקיד, 220 עמ', 19MB, "בית אבות" - חידושי מסכתות. מעמ' 161 - "בית המדרש" - דרשות
גדול כבוד הבריות, רקובר נחום
§גידולי ציון חלק א, ר' יחיאל מיכל זאב בן אורי הורוויץ, ירושלים, תרע, פלפולים בהלכה, 85 עמ', 7MB
§גנזי אלימלך, רובינשטיין, אלימלך ב"ר נחמן הכהן, לובלין, תרסז, בענייני הלכה, עם שו"ת, וחידושי סוגיות, ודברי אגדה ותוכחה
§גנזי חיים, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"א
§גנזי חיים, ר' חיים פלאגי, ירושלים, תשלח, חידושי דינים לפי ,בסדר א"ב, 336 עמ', 36MB
§דביר דוד, רבי דוד דוב בער סוויראן, ניו יורק תש"ב, דברי הלכה, פלפולים והדרנים
§דבר אברהם חלק א, ר' אברהם דוב בן שלמה זלמן סנדר הכהן כהנא-שפירא, ורשה, תרסו
§דבר אברהם חלק א, ר' אברהם דוב בן שלמה זלמן סנדר הכהן כהנא-שפירא, ורשה, תרסו
§דבר אברהם חלק ב, ר' אברהם דוב בן שלמה זלמן סנדר הכהן כהנא-שפירא, ורשה, תשו
§דבר אברהם חלק ב, ר' אברהם דוב בן שלמה זלמן סנדר הכהן כהנא-שפירא, ורשה, תרסו
§דבר אברהם חלק ג, ר' אברהם דוב בן שלמה זלמן סנדר הכהן כהנא-שפירא, ורשה, תשו
§דבר אברהם חלק ג, ר' אברהם דוב בן שלמה זלמן סנדר הכהן כהנא-שפירא, ורשה, תרסו
דבר אברהם חלק ג, ר' אברהם דוב כהנא שפירא, 223 עמ', 14.3MB. מעמ' 144 - סימנים נוספים מתוך ירחונים. מעמ' 162 - מפתח מקורות לשלשת החלקים. מעמ' 197 - מפתח עניינים לשלשת החלקים
§דבר בעתו, ר' בנימין מנחם בן זבולון שווארצמאן, 1MB, ירושלים - תרצ"ד, על שיטת רש"י והרמב"ם, אם יש איסור דלפני עור היכא דלית ליה להעובר, ויכול להשיג האיסור ע"י אחרים, ושיטת הרא"ש שאסור לישראל למכור דבר איסור לנכרי כשהנכרי מוכר אח"כ לישראל אחר
§דבר הלכה, ר' שמריהו ליב הורוויץ, ניו יורק תרצ"ג, דיני אב ובן, 16 עמ', 1MB
דבר הלכה, ר' אליהו קלאצקין, לובלין תרפא, 217 עמ', 10.8MB, תקנות עגונות, וענייני הלכה, ענייני מקרא ואגדה ומאמרים. מעמ' 82 - מילואים - לובלין תרפג, §ממקור אחר
§דבר הלכה, ר' אלעזר בן משולם יששכר הלוי הורוויץ, 14MB, לבוב - תרכ"ג
§דבר הלכה, ר' אלעזר בן משולם יששכר הלוי] הורוויץ, 16MB, לבוב - תרכ"ג על ארבעה חלקי הש"ע
§דבר מרדכי, עמאר, מרדכי בן אברהם, ירושלים, תשסט, בענייני מין במינו אינו חוצץ, עשה דוחהלא תעשה, בתר מעיקרא
§דבר משה, הלכות נחוצות, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5738
§דברי אברהם, פרנקל, יחזקאל מהוסיאטין, קולומיה, תרנד, על דעת קדושים על יו"ד, עם "קונטרס השמות" על שמות גיטין
§דברי אמת ומשפט שלום, רבי יעקב עמדין, אלטונה, תקל"ו, פסק בריב בין קהלות אה"ו
§דברתי דברי, דינער, אליעזר הלוי, ירושלים, תשז, 104 עמ', 6MB, על או"ח, יו"ד ואהע"ז
§דברי חיים, ר' חיים בן ישראל דוד ברקוביץ, ורשה תרס"ג, על טוש"ע או"ח ועל טוש"ע יו"ד. ודינים וחידושים מתורת רבינו הגר"א בביאורו לש"ע או"ח הלכות פסח, ושו"ת שונות 51 עמ', 1MB, ממקור אחר, 2MB, 53 עמ'
§דברי חיים, על שו"ע, אויערבאך, יצחק איצק בן חיים, קרוטושין, 5611, עם "מים חיים" על או"ח ויו"ד מאביו
§דברי חכמים, רבי אריה זאב גינזברג, ניו יורק, תשמ"ו, על השו"ע, 325 עמ', 13MB
§דברי חנוך, ר' שאול בן שלמה הלוי לווין, 11MB, לבוב תרמ"ד
§דברי יהושע, הובערבאנד, אליהו יהושע, קראקא, תרצו, 40 עמ', 2MB, ליקוטי הלכות
§דברי יעקב - סת"ם וציצית, עדס, יעקב, ירושלים, תשע
§דברי יעקב - בעניני הלכה א, עדס, יעקב, 5776
§דברי יעקב - בעניני הלכה ב, עדס, יעקב, 5776
§דברי יעקב - בעניני הלכה ג, עדס, יעקב, 5776
§דברי יעקב - בעניני הלכה ד, עדס, יעקב, 5776
§דברי יששכר, ר' יששכר בריש אהרנפרייז, לבוב, תרנה, חידושי תורה ודיני מליחה ומילה, והלכות טוען ונטען, וחידושי סוגית, 106 עמ', 6MB
§דברי משה - נתן חיים, ר' משה בן אדרת, 6MB, אזמיר - תרנ"ב על ארבעה טורים
§דברי סופרים, רובינשטיין, שמואל משה, קובנה, תרצ, על תקנות חז"ל
§דברי סופרים, הרב משה ראזין, ברוקלין, ניו יורק תשט"ז, חקרי הלכה בעניינים שונים, 100 עמ', 5MB
§דברי שאול - עדות ביוסף-חלק א, נתנזון, יוסף שאול הלוי, לבוב, תרלח, 328 עמ', 34MB, על רמב"ם הלכות עדות. מעמ' 76 - על שו"ע חו"מ. מעמ' 115 - על אהע"ז. מעמ' 146 - על או"ח. מעמ' 272 - על מסכת נדה
§דגול מרבבה, ר' יחזקאל בן יהודה הלוי לאנדא, 23MB, פרג - תקנ"ד על שלחן ערוך, ממקור אחר
§דגול מרבבה, לנדא, יחזקאל הלוי, אונגוואר, תרכד
§דיני איטר, לפי פסקי אדמורי חב"ד, נחמנסון, יהודה, רחובות, תשע
§דינים המלוקטים מהפוסקים, אפשטיין, מרדכי יצחק הלוי, לונדון, תרפא
§דינים לנוער ולעם, שצ'רנסקי, מאיר, תל אביב, תשיז
§דמשק אליעזר, ר' אליעזר בן שם טוב פאפו, 6MB, ירושלים - תרנ"ב דינים מלוקטים על סדר א"ב
§דמשק אליעזר, רבי אליעזר ליפשיץ, נייויט, תק"ט, על יו"ד וחו"מ, 29 עמ', 3MB
§דעת קדושים, ר' דוד הכהן, ליוורנו, 5569, על או"ח, יו"ד ואהע"ז בסדר א"ב, 181 עמ', 18MB
§דעת קדושים, רבי דוד בן אהרן הכהן רפאפורט, ליוורנו, תקס"ט, הלכה בסדר א"ב
דרישה
דרך המלך, ר' אריאל פינקלדשטיין, דרך ס' תורת המלך בעניין הריגת גוי, נתיבות תשעא
§דרך חיים, ר' חיים ב"ר אפרים מאפטא, ווארשא, תקנ״ז, פלפולים בהלכה
דרך חיים, שלחן ערוך לעוברי דרכים, ותיקוני תפלות, דינים למועדים, דרשות, סגולות ורפואות, פרק שירה עם ביאור, פיוטים וסליחות ותקון, וחידושים על מסכת מגילה, חדושים על פרקי אבות ודרוש, חיים בן משה ליפשיץ, זולצבאך תס"ג, 98 עמ', 20.2MB.חשוד כשבתאי - בית ישראל בפולין עמ' 55. §ממקור אחר, 397 עמ', 21MB
§דרך ישראל - גרמא וכח כחו, טופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוי, בני ברק
§דרך ישראל - ליקוטים, תקיעת שופר, טבילת כלים, מזוזה, ייחוד, טופורוביץ, ישראל בן יחזקאל משה הלוי, בני ברק, 5772, 174 עמ', 3MB
§דרך עץ החיים, ר' חיים יצחק בן יהודה אלגאזי, 23MB, שלוניקי תקס"ד, 291 עמ'. עד דף צ, ב: חידושים על טור יורה דעה, אבן העזר וחושן משפט. דף צ, ב - קט, א: תשובות. דף קט, א - קיב, א: קונטריס [הכללים] ע"ס אלפא ביתא, ממקור אחר, ממקור אחר
§דרכי הוראה, ר' יהונתן עליאסבערג, ווילנא, תרמד,"קנה המדה" - על מידות ושיעורים, "דרכי הוראה" - ספקות והכרעות בדרך ההוראה
§דרכי ירוחם, ר' ירוחם אשר בן שלמה יעקב ווארהפטיג, ירושלים, תשטו, חידושים וביאורים בארבעת חלקי שו"ע, מעמ' 169 - חידושים על רמב"ם הלכות מעילה, 209 עמ', 45MB
דרכי משה
§דרכי משה, הרמ"א, זולצבאך, תנ"ב
§דרכי משה, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), פיורדא, תקכ
§דרכי משה השלם הארוך חלק א, ר' משה בן ישראל איסרלש - רמ"א, 19MB, ירושלים - תשל"ט
§דרכי משה השלם הארוך חלק ב, ר' משה בן ישראל איסרלש - רמ"א, 15MB, ירושלים - תשל"ט
§דרכי שלום, פוטאש, מרדכי בן שמעון, ירושלים, תשסז, 27 עמ', 1MB, הלכות ודברי חיזוק על איסור אונאת דברים
§דת ודין-חלק ראשון, פרידלנדר, יואל ב"ר מאיר, לונדון, תרעה, דינים ומנהגים, עם תרגום לאנגלית
§דת ודין-חלק שני, פרידלנדר, יואל ב"ר מאיר, לונדון, תרעה
§דת ודין-חלק שלישי, פרידלנדר, יואל ב"ר מאיר, לונדון, תרעו, 331 עמ', 16MB
§דת יהודית, עשוועגע, נתן ב"ר נפתלי הלוי, פפד"מ, תרנח, דינים והנהגות לנוער
§דת ישראל, ר' דובער אבראמאוויץ, הלכות נחוצות, ו"חיזוק אמונה" לעורר לקיום מצוות, נ"י תרס"ב, עם תרגום לאנגלית, 252 עמ', 10MB
§דת ישראל ומנהגיו, נ.י., 400 עמ', 15MB, דינים עם תרגום לאנגלית
§דת ישראל ומנהגיו, פרידלאנד, גארלד, ניו יארק, תשיב, 496 עמ', 20MB, דינים עם תרגום לאנגלית
§הגהות איגר רבינו עקיבא, איגר, עקיבא, טהרן, תרכט, על אהע"ז וחו"מ
§הדפוס בהלכה, כהנא, יצחק זאב, ירושלים, תשה, 42 עמ', 5MB
§הדרת קודש, פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, ירושלים, תשנו, פסקי וחקרי הלכה בענייני נישואין, מילה ופדיון הבן
ההגנה על צנעת הפרט, רקובר נחום, ספריית המשפט העברי
§הויות דאביי - חלק מספר "צבי לצדיק", בירורי הלכה, שפירא, יוסף בן יצחק אלעזר, ירושלים, 5772, 51 עמ', 1MB
§הולכי מדברות, טירני, מתתיה נסים, פירינצי, תקע, 166 עמ', 8MB. מעמ' 3 - "מדבר בקנאה" - שאלה על שוחט. מעמ' 31 - "מדבר במישור" - האם ש"ץ שהוליד ממזר יכול לחזור להיות ש"ץ. מעמ' 60 - "מדבר הגדול" - בענין עגונה. מעמ' 79 - "מדבר בערבה" - בענין עגונה. מעמ' 147 - "מדבר קדש" - שירים על הצלה שהיתה לו, ממקור אחר, 162 עמ', 4MB
§החפץ חיים, הלכות לפי סדר א"ב, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תר"מ, 211 עמ', 16MB. עמ' 211 - תוכן העניינים
§הט"ז הידוע - היתר מפורש בקרא, כהן, דוד בן צבי משה, ברוקלין, תשעא, על דברי הט"ז שחכמים לא יכולים לאסור דבר שהתורה מתירה בפירוש
§היכל הוראה ח"א, ברנסדורפר, משה בן מאיר, ירושלים, 5774
§היכל הוראה ח"ב, ברנסדורפר, משה בן מאיר, ירושלים, 5775
§היכל הוראה ח"ג, ברנסדורפר, משה בן מאיר, ירושלים, 5775
§הכל יודוך, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, תשסב, הלכות בענייני לידת בן ובת
הלבוש לאור ההלכה, ועד הרבנים להאדרת קדושת ישראל, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור קונטרסים, ממקור אחר, ממקור אחר
§הליכות אליהו, רבי אליהו פיינשטיין, ווילנא, תרצ"ב, על הרמב"ם, 211 עמ', 19MB. מעמ'67 - שו"ת וביאורים על אהע"ז. מעמ' 165 - שו"ת וביאורים בחו"מ
§הלכה כרבי אלעזר, פסקי הלכה מדברי ר"א שך, גנוט, שמואל ברוך, תשעא, 38 עמ', 2MB
§הלכה ערוכה - חרש שוטה וקטן, הכהן, אברהם צבי, בני ברק, 5772
§הלכות ברכות תלמוד תורה והלכות מלמדים, עם דרך החינוך וסדר הלימוד, ר' דוד תאומים, לבוב, תרנו
§הלכות הגר"א ומנהגיו, שטרנבוך, משה, ירושלים, תשנג
§הלכות והליכות לבין הזמנים, גנוט, שמואל ברוך, מודיעין עילית, תשעב, 38 עמ', 1MB
§הליכות זמן הביניים, הלכות והליכות לימי בין הזמנים, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5772
§הליכות חיים - הלכות לבחורי ישיבות, שרגא יהודה ויטמן, בני ברק, 5778
§הליכות שבט הלוי, הדרכות ופסקים מר' שמואל ואזנר, ואזנר, אברהם אליהו, נתניה, 5776
§הלכות הצלה, לחובשי "הצלה", שבת ומועדים, דיני חולה, ותפלה, גולדמינץ, אברהם יעקב, ירושלים, 5765
הלכות טהרת הריון ולידה, ר' אבישלום נייצר, בלי ההערות, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה, ממקור אחר
הלכות טהרת נישואין ואישות, ר' אליהו שלומי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור הלכה
המקדש שמו ברבים, על מצוות קידוש השם וחילול השם, ר' אפרים עובד, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
הנהגות אדם, ר' דוד אופנהיימר, 10.9MB, 36 עמ', הלכות דרך ארץ, עם ביאור באידיש
§הנהגת מהרש"ל, לוריא, שלמה בן יחיאל., ברוקלין,נ.י., תשמו, 16 עמ', 753KB, דינים
§הנקמה והנחמה, על נקימה ונטירה, מכון תורת האדם לאדם, צפת, 5765
§הסביבה בהלכה ובמחשבה א, ירושלים, תשסד, 170 עמ', 6MB
§הסביבה בהלכה ובמחשבה ג, ירושלים, תשסו
§הסביבה בהלכה ובמחשבה ד, ירושלים, תשסח
הסביבה בהלכה ובמחשבה. קובץ מאמרים. ירושלים
§הסירו מכשול מדרך עמי, ולדנברג, אליעזר יהודה, ירושלים, תשטז, על נישואין עם קראים, ופינוי העצמות מקבר הרמב"ם בטבריה
הצנע לכת, הרב דוד כוכב, חוברת העוסקת בענייני צניעות הלבוש.
הקיבוץ בהלכה, ר' רפאל אויערבך, ר' שמעון וייזר, ר' שמואל עמנואל, אסופת מאמרים
§התרשתא, ר' יחיאל מיכל גאלדמאש, קישינב תר"ס, 42 עמ', 1MB, בענין יין נסך ותפילין, ממקור אחר, 37 עמ', 2MB
והצדיקו את הצדיק, האמת על מסורת תימן הקדומה, ר' יוסף צדוק, בני ברק תשע, 230 עמ'
§וזאת ליהודה, ענייני סת"ם, נטילת ידים, אמירה לגוי, חול המועד, שריבר, שמעון שמואל, בני ברק, 5761
§ויאמר שמואל, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, תשסח, 424 עמ', 54MB, מאמרים בענייני הלכה
§ויברך יהודה - ב (תפילה וברכות), מועלם, יהודה (לזכרו), ירושלים, תשעד, 70 עמ', 2MB
§ויברך יהודה - ג (תפילה וברכות), מועלם, יהודה (לזכרו), ירושלים, תשעו
§ויהי בנסוע, הלכות למי שיוצא לדרך ולנופש, סופר, משה, אנטוורפן, 5770
§ויעל אליהו, ר' יהודה חיים הכהן מסלתון, קהיר, תרצח, 69 עמ', 2MB, ענייני הלכה בסדר א"ב. מעמ' 38 - הספד ודרשות על תשובה
§ויען אברהם, ר' אברהם בן חיים פאלאג'י, אזמיר, תרמו, 190 עמ', 12MB בירורי הלכה על ארבעת חלקי השו"ע. עם מפתח נושאים ומפתח מקורות, ממקור אחר, 185 עמ', 17MB, חסרים דפים פג-פח
§ויקרא יהושע, ר' יהושע בן אהרן הכהן פרחיה, 28MB, שלוניקי - תרמ"ב, חידושי דינים, שו"ת ודרושים
§ויקרא יהושע, ר' יהושע בן אהרן הכהן פרחיה, 28MB, שלוניקי - תרמ"ב, חידושי דינים, שו"ת ודרושים
ויקרא שמו בישראל, על איסור שימוש בשמות גוים, ירושלים תשל"ב, 73 עמ', 1MB
§ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשס, חובת אדם לשמור על בריאותו
§וראה בטוב, בירורים במשנתו ההלכתית של הראי"ה קוק, 5776
§זה השלחן, דבליצקי, שריה, בני ברק, תשיח, בענייני או"ח ויו"ד, והגהות על ס' חפץ חיים
§זהב מזוקק, ר' דוד הלוי, דירנפורט, תפ"ה, השמטות לחיבורו הט"ז על או"ח ויו"ד
§זכור לאברהם חלק א, רבי אברהם אלקלעי, שאלוניקי-מונקאטש, תקנ"ח, נושאים בהלכה לפי א"ב
§זכור לאברהם חלק ב, רבי אברהם אלקלעי, שאלוניקי-מונקאטש, תקנ"ח
§זכור לאברהם חלק ג, רבי אברהם אלקלעי, שאלוניקי-מונקאטש, תקנ"ח
§זכור לאברהם, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, שאלוניקי, 5578
§זכור לאברהם, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, שאלוניקי, 5578
§זכור לאברהם ח"א, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל , שאלוניקי, 5558
§זכור לאברהם ח"ב, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל , שאלוניקי, 5558
§זכור לאברהם ח"ב, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל , שאלוניקי, 5558
§זכור לאברהם-חלק ראשון, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, מונקאטש, תרנה, פסקי דינים בסדר א"ב
§זכור לאברהם-חלק שני, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, מונקאטש, תרנה, 174 עמ', 13MB
§זכור לאברהם-חלק שלישי, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, מונקאטש, תרנה
§זכור לאברהם - חלק ראשון, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, יוזעפאף, תר, דינים בסדר א"ב
§זכור לאברהם - חלק שני, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, יוזעפאף, תר
§זכור לאברהם - חלק שלישי, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, יוזעפאף, תר
§זכור לאברהם - חלק ראשון, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, זאלקווא, תרכח
§זכור לאברהם - חלק שני, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, זאלקווא, תרכח
§זכור לאברהם - חלק שלישי, אלקלעי, אברהם ב"ר שמואל, זאלקווא, תרכח
זכור לאברהם, ר' אברהם אלקלעי, זולקווא תרכ"ח
§זכור לאברהם, ר' אברהם מהודר, הלכה ודרוש, עם כתר נהורא, שיחות מאדמור"י בעלז תל אביב, תשי"ד
§זכרו תורת משה, דנציג, אברהם, ווארשא, תר״ה
§זכרון אפרים - רבבות אפרים, מאמרים, פסקי הלכה ומכתבים, אפרים גרינבלט, נתיבות, 5774
§זכרון דברים, ר' אהרן בן חיים אברהם הכהן פרחיה, 12MB, שלוניקי - תקי"ג, מראי מקומות על השו"ע, ממקור אחר
§זכרון יהודה, כשרות התרופות לפסח ולכל השנה, גרוס, שלום יהודה, ניו יורק, 5758
§זכרון ליהודה, ישגר, דניאל אברהם, ירושלים, תשסט, 238 עמ', 10MB, בענין עוסק במצוה אסור מן המצוה
ჶזכרון משה, ר' משה בן רפאל ישעיה אזולאי, קיצור פסקי דינים שהשמיט המחבר "משפט כתוב", ליוורנו [תר"י. צ"ל תק"ץ[, חלק א, 121 עמ', 21.2MB, חלק ב, 112 עמ', 19.3MB
§זכרון משה ח"ב, אזולאי, משה ב"ר רפאל ישעיה, ליוורנו, 5593, פסקי דינים מלוקט מספרי החיד"א, 222 עמ', 8MB
§זכרונות אליהו חלק א-ב, ר' אליהו בן סלימאן מאני, ירושלים תרצ"ו, אסיפת דינים על סדר אלף בית, על או"ח ויו"ד, 434 עמ', 14MB. מעמ' 5 - אילן משפחתי עם ביאורים. מעמ' 30 - תשובות על ספק בענין ברכות. מעמ' 54 - או"ח. מעמ' 207 - יו"ד. מעמ' 303 - "ברוך מבנים", לבן המחבר
§זכרונות אליהו חלק ב, ר' אליהו בן סלימאן מאני, 23MB, ירושלים - תרצ"ח, אסיפת דינים וחדוש על אבן העזר וחושן משפט
§זכרנו לחיים חלק א, רבי רפאל חיים בנימין פרץ, שאלוניקי, תרכ"ז, חידושי דינים בסדר א"ב
§זכרנו לחיים חלק ב, רבי רפאל חיים בנימין פרץ, שאלוניקי, תרל"ב
§זקן שמואל, ר' שמואל בן דניאל, 30MB, אזמיר תקט"ז, על טור וב"י, ממקור אחר, 374 עמ', 30MB. מעמ' 5 - או"ח. מעמ' 25 - יו"ד. מעמ' 41 -אהע"ז הל' גיטין. מעמ' 165 - חו"מ. ממקור אחר
§זרע אברהם, ראצקער, צבי זאב ב"ר א. י., קראקא, תרנא, 206 עמ', 27MB, דינים בנושאים שונים לפי סדר א"ב, אותיות א-ט
§חדושי אברח, ריינהאלד, אבוש ראש הישיבה דק"ק טארנא, קראקא, תרפד, חידושים על שו"ע
§חדושי דינים לרבני ירושלים הקדמונים, עם תקנות ד' ארצות, ירושלים, תרעד, 32 עמ', 1MB
§חדושי הגהות, ר' משה פערלמוטער, פיעטרקוב, תרעא, 206 עמ', 10MB, על או"ח. מעמ' 29 - על יו"ד. מעמ' 121 - על אהע"ז. מעמ' 143 - בדין בר מצרא. מעמ' 153 - על חו"מ
§חדושי הגרשוני, אשכנזי, גרשון, פפד"א, 5470, על שו"ע, ודרושים, 94 עמ', 5MB
§חידושי הגרשוני, ר' יהודה גרשון פיקהאלץ, קאלאמעא, תרנא, תע, 106 עמ', 7MB, כללי דינים בסדר א"ב, מבוסס על יד מלאכי כללי הדינים. מעמ' 91 - "אבל כבד" - הספד על ר' אליהו אב"ד דרוהוביטש, ממקור אחר, 99 עמ', 5MB
§חדושי הרשב"ש-שו"ע או"ח ויו"ד, ר' שלמה רוזנברג, נ.י., תשכא
§חדושי הרז"ה, ר' זאב וולף בן שמואל הלוי, ירושלים, תרמה, 53 עמ', 2MB, על או"ח. מעמ' 14 - על יו"ד. מעמ' 37 - על אהע"ז. עמ' 41 - על חו"מ. מעמ' 51 - חידושי סוגיות
§חדות יהושע, ר' יהושע טרייטיל בן יחיאל פישל הלוי, ורשה, תרנד, 159 עמ', 6MB, על או"ח. מעמ' 51 - על יו"ד. מעמ' 108 - "הברכי יהושע", ר' יהושע טרייטל הלוי, דיני עירובי חצרות. מעמ' 134 - על מסכת עירובין. מעמ' 145 - חידושי דינים בעירובין. מעמ' 156 - על מסכת נדרים
§חדרי מצות, רייך, יוסף חיים דוד מבענדין, פיעטרקוב, תרצב, 66 עמ', 4MB, על עשה דוחה ל"ת. מעמ' 59 - על מ"ע שהזמן גרמא
§חופת חתנים, מילדולה, רפאל, ווארשא, תרלה, 158 עמ', 6MB, עניין נישואין מהשידוכין עד החופה, קדושת הזיווג, דיני נדה ומקוואות, עם "אגרת הקודש" לרמב"ן
§חופת חתנים, מילדולה, רפאל בן חזקיה, ווארשא, תרלט
§חופת חתנים, מילדולה, רפאל, בודפשט, תרפב, דיני נישואין ודיני נדה ומקואות
§חופת חתנים, ר' רפאל מילדולה, ברוקלין, תשיב, 136 עמ', 95MB, דיני נישואין ודיני נדה ומקוה
§חוקי חיים, וינקלר, חיים צבי, מונקאטש, תרנז, דינים נחוצים
§חושן האפד, ר' דוד בן אברהם פיפאנו, 18MB, שלוניקי - תרנ"א
§חושן משפט - משפט היהודי ג, הרב יצחק יהודה ליב קאדושין, ניו יורק תרע"ז, הלכות ירושות נשואין וגירושין - אנגלית - 4 MB
§חותם של זהב, זיהוי חלזון התכלת, הורביץ, בנימין זאב בן דב הלוי, בני ברק, 5775
§חיבר לטהרה, ר' מרדכי דובער ב"ר משולם זושא יצחק טווערסקי, 12MB, ברדיטשוב - תרנ"ח, על שולחן ערוך הלכות נטילת ידים, ועל הלכות מקואות
§חיי אברהם, ר' אברהם בן רפאל כאלפון, 6MB, ליוורנו - תקפ"ו, כסדר א"ח וי"ד
§חיי אדם וחכמת אדם, דנציג, אברהם, ווארשא, תרצג
§חיי היהודי על פי השלחן ערוך - קיצור שו"ע, ר"ש גנצפריד, עם הוספו מר' ישראל קנוביץ, נ.י., תרפט
§חיי היהודי על פי השלחן ערוך, נ.י., תרפט
§חיי ישראל, אברמוביץ, מיכל ליב מווילנא, ריגא, תרעא, הלכות נחוצות, עם מאמרי הגדה לנערים
§חיי רפואה, הלכות לעוסקים בהצלת נפשות, גולדמינץ, אברהם יעקב, ירושלים, 5762
§חכם לב יקח מצוות - מצוות הלב, מצוות האמונה, היחוד, אהבה ויראה, לדון לכף זכות, ואהבת לרעך כמוך, ועוד, מכון במצוותיו חפץ מאד, ירושלים, 5776, 356 עמ', 5MB
§חכם לב יקח מצוות - תפילה, תלמוד תורה, מצוות צריכות כוונה, מכון במצוותיו חפץ מאד, ירושלים, 5770
§חלוקא דרבנן, ר' אברהם עזרא פוקס, 6MB, פרעמישלא תרס"ב, כללים בחילוקי הדינים שבין מצוה דאורייתא למצוה דרבנן בסדר א"ב
§חלק התורה, סטודיניעצקי, יוסף חיים יצחק ב"ר אברהם, פיעטרקוב, תרסט, 214 עמ', 15MB, בירורי הלכה
§חלקו של ידיד, ר' ידידיה שמואל בן יהודה טאריקה, 16MB, שלוניקי - תקס"ה, על הטור ומרן, ממקור אחר, ממקור אחר
§חלקת יוסף, ברקוביץ, יוסף ב"ר קלונימוס קלמן, בני ברק, תשיט, ענייני דיינים ועדות, רוב וספק, קנין וזכייה ושביעית
§חלקת שלמה, בענין לפני עיוור לא תתן מכשול, פאללאק, שלמה אלכסנדר בן שמואל, לייקווד, 5769
§חלת לחם, ר' יהושע השיל הכהן, 13MB, ניו יורק - תשנ"ח שו"ע
§חמדת משה, גאלאנבעק, משה אהרן ב"ר חיים ראובן, פיעטרקוב, תרצב, 36 עמ', 1MB, חיזוק הדת והאמונה, מעורר לשמירת דינים נחוצים
§חמדת ציון, פירר, בן ציון, תל אביב, תשטז, על רוב וחזקה, קידושין והפקעתם, עדות והזמה, הודאה והילך, מזבח ועבודה
§חמדת שאול, ר' שאול בן דוב שפירא, אודסה, תרסג, 170 עמ', 14MB, על או"ח. מעמ' 35 - על יו"ד. מעמ' 91 הערות על נודע ביהודה, חוות דעת ועל שו"ת מהרי"ט. מעמ' 94 - "שכיות החמדה" על או"ח - הערות על חמדת שאול. מעמ' 113 - על יו"ד. מעמ' 135 - "הארות השמש", ר' מישל שמואל שפירא, שו"ת
§חמש פרוטות הן, על ענייני פחות משווה פרוטה, סגל, נחמיה שלום בן יעקב משה, תפרח, 5772
§חן טוב, פרידמאן,אהרן צבי ב"ר יעקב שלום, נ"י, תרלה, בירורי הלכה, 36 עמ', 1MB
§חן משה, הלכות טיפול רפואי בהורים, גולדמינץ, אברהם יעקב, ירושלים, 5762
§חקר דין, רפפורט, יעקב דוב, אודיסה, תרמז, חקירות בדינים שונים
§חקר הלכה, רבי אלעזר קאליר אב"ד קעלין, וויען, תקצ"ח, בירורי הלכה - "חקירות", 177 עמ', 14MB, ממקור אחר, 175 עמ', 18MB. מעמ' 146 - חידושים מר' אלכסנדר זיסקינד קאליר. מעמ' 150 - חידושים מר' דוד העשיל הורויץ. מעמ' 161 - חידושים מר' משה סגל. מעמ' 167 - חידושי מסכתות, לר' אליעזר איש הורויץ
§חקרי לב חלק א-יב, ר' רפאל יוסף בן חיים חזן, שלוניקי, תקמז, 3789 עמ', 150MB. מעמ' 6 - או"ח. מעמ' 570 - יו"ד ח"א. מעמ' 1250 - יו"ד ח"ב. מעמ' 1564 - יו"ג ח"ג. מעמ' 1944 - חו"מ ח"א. מעמ' 2512 - חו"מ ח"ב. מעמ' 2868 - אהע"ז. מעמ' 3248 - מהדו"ב או"ח. מעמ' 3288 - מהדו"ב יו"ד. מעמ' 3371- מהדו"ב אהע"ז. מעמ' 3590 - מהדו"ב חו"מ. מעמ' 3768 - חו"מ סי' טו, קטוע - שחסר בעמ' 2385. מעמ' 3786 - חו"מ סי' ל-לד - קטוע
חקרי לב, ר' יוסף חזן, מהדורא בתרא, 526 עמ'
טהרה הריון ולידה כהלכה, עם תוכנת חיפוש
§טהרת יום טוב, ר' חנינא יום טוב ליפא דייטש, חלק א, 13MB, ניו יורק - תשל"ב חלק ב, 16MB, ניו יורק - תשל"ב, חלק ג, 13MB, ניו יורק - תשכ"ה, ממקור אחר, 27MB, ברוקלין - תשל"ד מקאוות, חלק ה, 11MB, ניו יורק - תשי"ג, חלק ו, 10MB, ניו יורק - תשי"ד, חלק ז, 10MB, ניו יורק - תשט"ו, ὥממקור אחר - ז, יסוד יוסף, 206 עמ', 9.3MB, חלק י, 20MB, ניו יורק - תשכ"ב, חלק יד, 17MB, ניו יורק - תשכ"ו, חלק טו, על או"ח סימן פה, 10MB, ניו יורק - 1966, חלק טז, 17MB, ניו יורק - תשכ"ז, חלק יח, 16MB, ניו יורק - תשכ"ט, חלק יט, 19MB, ניו יורק - תש"ל
§טוב החיים, ר' חיים בן דוב טור, וילנה תרל"ג, חידושים בעניני אורח חיים, יורה דעה ואה"ע וכמה מסכתות, 87 עמ', 7MB. מעמ' 7 - יו"ד. מעמ' 8 - או"ח. מעמ' 26 - יו"ד. מעמ' 37 - אהע"ז. מעמ'39 - חידושי מסכתות. מעמ' 44 - קונטרס עגונות. מעמ' 62 - חידודשי מסכתות. מעמ' 75 - ח"ב או"ח. מעמ' 77 - יו"ד.מעמ' 83 - השמטות ממקור אחר, 7MB, 87עמ'
טל ילדותך, ר' יוסף יצחק סילברמן, על הלכות דיינים, עדות, טוען ונטען, גיטין ועגונות, נדה ומקואות, והל' בל תשחית בשוע הרב, אלעד תשעא, 379 עמ'
§יד הים-חלק ראשון, ירחמיאל מנחם, בילגורייא, תרפו, על או"ח ויו"ד
§יד משה, קלאס, משה מאיר, ווילנא, תרפח, ענייני הלכה
§יד רמה, ר' משה צבי בן בנימין זאב וולף פוקס, אורדיאה מרה, תש, על השו"ע
§ידי כהן - חומר בקודש, חומרות וקולות, כהן, יוסף דוד, ביתר, תשעא, 169 עמ', 3MB
§ידי כהן - חומר בקודש, על חומרות וקולות בהלכה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר, 5773, 169 עמ', 3MB
§ידי כהן - חילוקי מנהגים, דינים ומנהגים לספרדי המתפל, לומד או מתארל עם בני אשכנז, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר, 5773, 125 עמ', 2MB
§ידי כהן - פסקא טבא, על דרך קביעת ההלכה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עלית, 5772, 176 עמ', 3MB, ממקור אחר, 176 עמ', 3MB
§ידי כהן - בכל דרכך, דיני הליכה בדרך ובאוטובוס, כהן, יוסף דוד, ביתר, תשעב, 141 עמ', 3MB
§ידי כהן - מעשה חושב, דיני מחשב ותקליטור, כהן, יוסף דוד, ביתר, תשעב, 158 עמ', 3MB
§ידי כהן - זה הקטן ח"ג, דיניקטן ביו"ד, אה"ע, חו"מ, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5774
§ידי כהן - כל המוסיף, על בל תוסיף ובל תגרע, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5773
§ידי כהן - חילוקי מנהגים, דינים לספרדי המתארח ומתפלל עם בני אשכנז, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5773
§ידי כהן - חמדת הלבבות, דיני לא תחמוד ולא תתאוה, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5774
§ידי כהן - נתיב לשבים - חלק א, הדרכה לבעלי תשובה, והיחס לחילונים, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5775
§ידי כהן - נתיב לשבים - חלק ב, כהן, יוסף דוד בן משה חיים, ביתר עילית, 5775
§יד"ך המלאה, הלכות שבת וריבית, לפקוביץ, יואל, ירושלים, 5768
§לב צדיק יהגה, תשובות לשאלות מבחני הרבנות, קינד, דניאל בן צבי אברהם, ירושלים, 5773
§יהודה מחוקקי, ר' יהודה אריה אלתר, חידושים בהלכה, נ"י תשנ"ו
ילדים כהלכה, הלכות הקשורות לילדים, ר' אבישלום מונייצר, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§ילקוט אברהם, ר' אברהם בן שבתי ליפשיץ, 51MB, מונקץ' - תרצ"א, חלק א - על ד' חלקי ש"ע, חלק ב - ויוסף אברהם, חלק ג - אברהם אזכור
ילקוט יוסף - קיצור שו"ע
ילקוט יוסף
§יסודות הבית וקדושתו, סילבר, יצחק אייזיק בן מנחם מנלי, ירושלים, תשס"ח, 144 עמ', 2MB, מצוות פו"ר, איסורי עריות, יחוד, צניעות, ערוה בשעת אמירת דברים שבקדושה, קדושת החיבור וטבילת עזרא, סיכומי הלכות בלשון קלה
§יפה ללב חלק א, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 34MB, אזמיר - תרל"ב, על הטור ועל שלחן ערוך א"ח סי' א-רמא
§יפה ללב חלק ב, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 20MB, אזמיר - תרל"ו, על... אורח חיים סימן א-תרצז
§יפה ללב חלק ג, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 26MB, אזמיר - תר"ם, על א"ח סימן א-תרצז, ויו"ד
§יפה ללב חלק ד, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 8MB, אזמיר - תרמ"ב, על אה"ע וחו"מ
§יפה ללב חלק ה, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 27MB, אזמיר - תרמ"ד, על אה"ע סי' קכט - שמות אנשים ונשים
§יפה ללב חלק ו, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 9MB, אזמיר - תרמ"ט, שירי שיריים מחלק או"ח ואהע"ז
§יפה ללב חלק ז, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 12MB, אזמיר - תרנ"ו, על ארבעת חלקי השלחן ערוך, שמות אנשים ונשים וסדר גיטין וחליצות
§יפה ללב [חלק ח'], ר' רחמים נסים יצחק פאלאגי, 1MB, אזמיר - תרנ"ו
§יפה ללב חלק ח, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 8MB, אזמיר - תרנ"ו, על קצת סימנים בשלחן ערוך
§יפה ללב חלק ט, ר' רחמים נסים יצחק בן חיים פאלאג'י, 6MB, אזמיר - תרס"ו, שמות הגטין
§יצחק ירנן, ר' יצחק בן אברהם הכהן ראוויץ, 8MB, לבוב - תרנ"ה, על ארבע חלקי הש"ע
§יצחק ירנן, ר' יצחק בר ישועה הכהן, פסקי דין באהע"ז וחו"מ, תוניס, תרסה. מעמ' 32 - "עט ספוד" - הספדים. מעמ' 40 - חידושים שונים. 46 עמ', 5MB
§יקב זאב, ר' שבתי זאב פרידמאן, ניו יורק תשי"א, חידושים בשו"ע ובעניינים שונים, 251 עמ', 12MB
§יקהיל שלמה, ר' שלמה בן נסים יוסף דוד קמחי, 20MB, אזמיר - תרכ"ה, על ארבע טורים
§יקהיל שלמה, ר' שלמה בן נסים יוסף דוד קמחי, 23MB, אזמיר - תרכ"ה
§יקח מצוות - מצוה בו יותר מבשלוחו, ארצי, יהודה בן עזרא, בני ברק, 5769
§יקח מצוות - מצוות עשה שמתן שכרה בצדה, ארצי, יהודה בן עזרא, בני ברק, 5770
§יקח מצוות - הוצאות ממון למצוות עשה ול"ת, ארצי, יהודה בן עזרא, בני ברק, 5770
§יקח מצוות - הידור מצוה, ארצי, יהודה בן עזרא, בני ברק, 5773
§ירון ושמח, הלכות תוכחה וחינוך קטן, ביתאן, ירון, בני ברק, 5775
§ירושה עולמית, וויטקין, נתן נטע אריה ב"ר אברהם, ירושלים, תרצח, דינים ומנהגים, עם קונטרס על טהרת המשפחה
ישוב משפט, קלוזש תרפ"ב, יא דפים
ישוב משפט, על הפרדת הקהילות בקלויזנברג, נגד קונטרס משפט צדק, קלוזש תרפ"ב, 13 עמ', 1 MB
ישועות חכמה, הוספת דינים על קצוש"ע, עם ביאור "חוסן ישועות", ר' חיים ישעיה הכהן, לובלין, ד"צ נ"י תשלד, 103 עמ', 7.7MB
§ישועות יעקב - יו"ד וחו"מ, ר' יצחק בן ראובן אלברג'לוני, 104MB, לבוב - תרכ"ג
§ישמ"ח לבב, ר' ישועה שמעון חיים בן מסעוד עובדיה, ג'רבה, תשיב, 284 עמ', 33MB, פסקים כסדר השו"ע
§ישרי לב, ר' חיים דוד בן רפאל יוסף חזן, אזמיר, תרל, פסקים וכללי כסדר השו"ע, עם הספד על המחבר ויחוסו
§פריו יתן, פרץ, יוסף בן מיכאל, פנמה, תשע, שיעורים באו"ח ויו"ד
§כבוד חכמים, ר' אליקום געציל הלוי איש הורוויץ, 4MB, ווילנא - תרס"ב בענין חייב אדם להקביל פני רבו ברגל
§כבוד חכמים, מיסר ליאון, דוד ב"ר יהודה, ברלין, תרנט, פסק בענין מחלוקת שהיתה ביוה"כ בין קהל הפורטוגזים לקהל הקסטליאנים
§כבוד מלכים, לנדא, משה צבי ב"ר שלום, קליינווארדיין, תרצד
§כופין אותו, בענין כפייה במצוות, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§כל כתבי הרב הענקין, רבי יוסף אליהו הענקין, ניו יורק, תשמ"א
§כל ספרי מהר"ץ חיות, רבי צבי הירש חיות, 527 עמ', 28MB. חסרים חלקים רבים מהספרהנדפס, ומה שנשאר מצולם לא לפי סדר הספר הנדפס. מעמ' 1- מבוא התלמוד. מעמ' 72 - עטרת צבי - רק המבוא. מעמ' 83 - דרכי ההוראה. מעמ' 156- "תורת נביאים" - "אלה המצוות". מעמ'362 - מנחת קנאות. מעמ' 425 - אמרי בינה.
כלילת יופי, על ס"ס, חזקה, מיגו, ר' אברהם יצחק לונטשיץ, רדלהיים תקע"ג, 154 עמ'
§כנסת אברהם, פרבשטין, אברהם יהודה, ירושלים, תשס, 261 עמ' 15MB, שיעורים בענייני מצוות ומועדים, עם מפתחות מקורות ונושאים
§כנסת יחזקאל א - אורח חיים יורה דעה, גרובנר, יחזקאל, ירושלים, תשסט, חקירות בהלכה
§כנסת יחזקאל ב - אורח חיים יורה דעה, גרובנר, יחזקאל, ירושלים, תשסו
§כנסת יחזקאל ג - אבן העזר חושן משפט, גרובנר, יחזקאל, ירושלים, תשסז
§כסא אליהו, ר' אליהו בן משה ישראל, שלוניקי תקע"א, על שולחן ערוך, 218 עמ', 16MB. מעמ' 206 - קונטרס אחרון. מעמ' 213 - ליקוטים
§כף החיים, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 57MB, שלוניקי תרי"ט, תוכחות מוסר ופסקי דינים
§כרם שלמה, הס, שלמה, מונקאטש, תרס, על או"ח, יו"ד ואהע"ז, שאלות לחידוד
§כרם שלמה, ר' שלמה בן יקותיאל קויפמאן האס, 3MB, מונקץ - תר"ס
§כתבי אש א, רבי אברהם שטערן, גאלאנטא, תרפ"ו-צ"א, הערות על ספר גפי אש, בענייני הלכה, 25 עמ', 3MB
§כתבי אש ב, רבי אברהם שטערן, גאלאנטא, תרפ"ו-צ"א, 33 עמ', 5MB
§כתבי אש ג, רבי אברהם שטערן, גאלאנטא, תרפ"ו-צ"א
§לא תנסו את ה' - תורה לא בשמים היא, איסור להימנע ממצוות כגון עלייה להר הבית עד שיהיה נס, ברנד, יצחק, עמנואל, 5775
§לאברהם למקנה, ר' אברהם שיראנו, שימלוי, תרלא, על הטור, ועל מסכת קידושין
§לאור ההלכה, זוין, שלמה יוסף, ירושלים, תשו
§לאור ההלכה, זוין, שלמה יוסף, תל אביב, תשיז
§לב הארי, רבי אריה לייב מקובצקי, ירושלים, תש"ן, על שו"ע, 249 עמ', 20MB
§לב מרפא, רבי רפאל מאיר פאניזי, ירושליםל, תרמ"ז, ערכים בסדר א"ב, שו"ת ודרשות
§לב שומע לשלמה א, פסקי דין ומאמרים, דיכובסקי, שלמה, ירושלים, 5774, 612 עמ', 8MB
§לב שומע לשלמה , דיכובסקי, שלמה, ירושלים, 5774, 591 עמ', 7MB
§לבושים, לובלין, שנ
§לבושים, קראקא, שנח
ჶלבוש, ר' מרדכי יפה, ויניציאה ש"פ, לבוש התכלת, 204 עמ', 57.7MB, לבוש עטרת זהב, 152 עמ', 38.1MB, לבוש הבוץ וארגמן, 89 עמ', 20.7MB, לבוש עיר שושן, 165 עמ', 50.3MB
§לבושים, ויניציאה, שפ
§לבוש הבוץ והארגמן, יפה, מרדכי, ברדיטשוב, תקעט
§לבוש החור עם פירוש אליהו זוטא, יפה, מרדכי, ברדיטשוב, תקעח
§לבוש מלכות, יפה, מרדכי, נ.י., תשכב
§לבוש, ר' מרדכי יפה, ברדיטשוב - תקע"ח, לבוש החור, 111MB, לבוש החור, 111MB, לבוש התכלת, 56MB, לבוש התכלת, 56MB, לבוש עטרת זהב, 156MB, לבוש עטרת זהב, 156MB, לבוש עיר שושן, 134MB, לבוש עיר שושן, 134MB
לבוש החור, ר' מרדכי יפה
§לבי במזרח, עליאש, יחזקאל, ירושלים, תשעב, 105 עמ', 5MB, בירורי הלכה. מעמ' צב - ענייני מחשבה. ממקור אחר, 107 עמ', 5MB
§לוח ההלכות והמנהגים, זלזניק, א, בית שמש, תשעא
§לוח ההלכות והמנהגים - תשע"ג, זלזניק, אליהו אשר, בית שמש, 5773
§לוח ההלכות והמנהגים - תשע"ד, זלזניק, אליהו אשר, בית שמש, 5774
§לוח ההלכות והמנהגים - תשע"ה, זלזניק, אליהו אשר, בית שמש, 5775
§ליצחק ריח חלק א-ב, ר' יצחק בן שמואל אבן-דאנאן, 50MB, ליוורנו תרס"ב
§לכבוד ולתפארת, מכון בית יעקב למורות (ירושלים), ירושלים, תשע, הלכות והנהגות לנהוג בצורה מכובדת,ולכבד אחרים, 102 עמ', 3MB
§לכל חפץ, מילי, אליעזר, ויניציאה, שיב, נוסחאות שטרות, תנאים, כתובות וגיטין, ממקור אחר, 1MB, ממקור אחר
§ללקוט שושנים - א, בחבוט, אליהו, ירושלים, תשסא, 377 עמ', 15MB, בירורי הלכות, או"ח-יו"ד
§ללקוט שושנים - ב, בחבוט, אליהו, ירושלים, תשסא, 390 עמ', 15MB, יו"ד-אהע"ז
§למגינים ולמסיירים, הלכות טיול והלכות צבא, ר' ברוך שליכטר, תל אביב, 58 עמ', 1MB
§למודי דת ומוסר, דינים בעברית ובצרפתית, ללימוד ילדים, ר' אליהו הלוי, מיץ, תקפ, 139 עמ', 3MB
§למכה מלכים, שטערנהעלל, יצחק, מונקאטש, תרצב, השגות על ספר "שלחן מלכים" על קיצור שו"ע, 26 עמ', 2MB
§לקוטי חבר בן חיים חלק א, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג, 136 עמ', 15MB. על ספר בראשית, רמב"ן על התורה, משניות וירושלמי סדר זרעים, מסכת ברכות, רמב"ם מדע וזמנים, טור ושו"ע או"ח עד סי' רמב, חיי אדם, אליה רבה עד סי' קכח, נודע ביהודה או"ח, חת"ס או"ח, יהודה יעלה או"ח, וחי' גפ"ת
§ליקוטי חבר בן חיים חלק ב, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק ג, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק ד, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק ה, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק ו, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק ז, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק ח, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק ט, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק י, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§ליקוטי חבר בן חיים חלק יא, רבי חזקיה פייבל פלויט אב"ד שוראן, פרעסבורג-מונקאטש-פאקש, תרל"ח-תרנ"ג
§לקוטי יקותיאל-חלק שני, מלמוד, יקותיאל זוסיא הכהן, סאיני, תרצ, ענייני הלכה
§לקוטי מאיר, בנט, מאיר בן שמואל מרדכי, בארדיאב, תרצ"ב, לקט דינים ומנהגים, סגולות ותפלות, 175 עמ', 12MB
לקוטי מנהגים, ר' אליעזר רוקח, ירושלים תשמג, 288 עמ', 17.5MB. מעמ' 19 - לקוטי ש"ם, ר' שמואל מרדכי בנעט, הלכות מאו"ח ויו"ד. מעמ'106 - לקוטי מאיר, דינים ומנהגים מאו"ח, עם סגולות ותפלות, ר' מאיר בנעט, ברדיוב תרצב
§לקוטי צבי, ר' צבי הירש בן יעקב יהושע הלוי הורוויץ, 19MB, זולקוה תרכ"ב, חדושי דינים
§לקוטי צבי, ר' צבי הירש בן יעקב יהושע הלוי הורוויץ, 25MB, זולקוה תרכ"ב
§לקוטי שושנים, הלברסברג, חיים ישעיהו הכהן, לובלין, תרלט, דינים שכיחים, ודיני ברכות לפי סדר א"ב של המאכלים
§לקוטים מספרי אפיקי יהודה, קיצורי דינים, ר' אשר ניסן מבירז, ווילנא, תרלה
§לקט הקמח - או"ח, ר' משה בן ישראל יעקב חאגיז, 17MB, אמשטרדם תס"ז, קיצור משאלות ותשובות על סדר הארבעה טורים
§לקט הקמח - יו"ד, ר' משה בן ישראל יעקב חאגיז, אמשטרדם, תסז
לקט הקמח, ר' משה חגיז, חדושי דינים ופסקי, המבורג תע"ט, 31.2MB, §ממקור אחר, 62MB, ממקור אחר
§לקט הקמח, ר' משה בן ישראל יעקב חאגיז, 17MB, ונדסבק תפ"ו, ממקור אחר
§לקט יוסף, ר' יוסף נסים בן חיים יעקב בורלא, ירושלים תר"ס, אסיפת הדינים, בסדר א"ב, 123 עמ', 4MB. מעמ' 103- השמטה בענין פדיון פטר חמור. מעמ' 111 - כללים מהפוסקים, כללי קי"ל, כללי מיגו. מעמ' 117 - מי נחשב מוחזק, ורשימת "הלכתא"
§לקט תשובה וצדקה, כהן, מנשה בן ציון, ירושלים, תשע, 649 עמ', 29MB, הלכות תשובה וצדקה
§לשד השמן, לוין, שמואל דוד ב"ר אברהם אליעזר הלוי, ווילנא, תרפט, 124 עמ', 15MB, פלפולים בהלכה כסדר ד' חלקי השו"ע. מעמ' 98 - מפתחות. מעמ' 109 - עם קונטרס "לקדושת המקדש" על כניסה למקום המקדש בזה"ז
§לשון חכמים חלק א, ר' ברוך יהודה בן בצלאל הלוי בראנדייס, 12MB, פרג תקע"ה, מלוקט מש"ע, ראשוני' ואחרוני' ושו"ת
§לשון חכמים חלק ב, ר' ברוך יהודה בן בצלאל הלוי בראנדייס, 4MB, פרג - תקע"ה, יורה דעה הלכות גמ"ח, קריעה, אונן, אבילות
§לשון למודים, ר' ברזילי בן ברוך יעבץ, 142MB, אזמיר תקט"ו, על הטור, 557 עמ'. מעמ'245 - יו"ד. מעמ'417 - חו"מ. מעמ'525 - מפתח מקורות. ממקור אחר
§מאיש לרעהו, יצחק מיכל שקופ, שיקגו, 5764, 435 עמ', 5MB, דיני בין אדם לחברו
מאהלי שלמה, קובץ חידושי תורה מראשי ולומדי הכולל לדיינות, תשס, באר שבע
§מאיבה לאהבה, צבי וינברגר, ברוך חפץ, צפת, 5772, 213 עמ', 4MB, שנאת חינם ואהבת חינם בהלכה ובמחשבה
§מאסף לכל המחנות חלק א, ר' יחיאל מיכל סג"ל גאלד, 28MB, מונקץ' תרצ"ז, על שולחן ערוך
§מאסף לכל המחנות חלק ב, ר' יחיאל מיכל סג"ל גאלד, 34MB, מונקץ' תרצ"ט
§מבשן אשיב א, ר' משה שמעון צוייבל, חורף תשסז, שיעורים בישיבת חכמי לובלין, 116 עמ', 4MB, בירורי הלכה
§מבשן אשיב ב, ר' משה שמעון צוייבל, קיץ תשסז, 117 עמ', 4MB, בירורי הלכה
§מבשן אשיב ג, ר' משה שמעון צוייבל, חורף תשסח, 110 עמ', 4MB
§מבשן אשיב ד, ר' משה שמעון צוייבל, קיץ תשסח, 117 עמ', 4MB
§מגדל עדר, רינעצקי, גדליהו ב"ר זאב משעדליץ, פיעטרקוב, תרסח, דינים לתלמידים
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון ל"ו שנת תשמ"ט, ירושלים, תשמט
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון מ - שנת תשנ"ג, ירושלים, תשנג
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון מ"ג - שנת תשנ"ה, ירושלים, תשנה
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון מ"ה שנת תשנ"ז, ירושלים, תשנז
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון מ"ו שנת תשנ"ח, ירושלים, תשנח
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון מ"ז - שנת תשנ"ט מעשר שני - שנת תש"ס מעשר עני, ירושלים, תשנט
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון מ"ח שנת תש"ס, ירושלים, תשס
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון נ - שנת תשס"א, ירושלים, תשסא
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון נ"א - שנת תשס"ב, ירושלים, תשסב
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון נ"ב - שנת תשס"ג, ירושלים, תשסג
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון נ"ג - שנת תשס"ד, ירושלים, תשסד
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון נ"ד - שנת תשס"ה, ירושלים, תשסה
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון נ"ו - שנת תשס"ז, ירושלים, תשסז
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון נ"ח - שנת תשס"ח, ירושלים, תשסח
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון נ"ט - שנת תשס"ט, ירושלים, תשסט
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון ס - שנת תש"ע, ירושלים, תשע
§מדריך הכשרות בד"ץ - לחג הפסח ולימות השנה - גליון סא - שנת תשע"א, ירושלים, תשעא
§מדרש רשב"י ח"ב, תשובות ופסקים, חקרי הלכה ומנהגים, משלם, מסעוד אשר בן אברהם, תל אביב, 5776, 392 עמ', 7MB
§מהר״ם שיק - כללים על לאוין שאין לוקין עליהם, משה שיק, ברוקלין,נ״י, 5770
§מור וקציעה, דוגמאות מחידושיו על יו"ד, אהע"ז וחו"מ, רבי יעקב עמדין, ניו יורק, תשכ"א, 65 עמ', 1MB. מעמ' 54 - הגהות על ספרו "תורת הקנאות". עד עמ' 16 - "קורות הבית" לר' א' שאולי, תיאור כתב היד ועוד סיפורים
מורה באצבע,, חיד"א, תקנג, 208 עמ'
§מורה באצבע, אזולאי, חיים יוסף דוד, שלוניקי, תריח
§מזבח אדמה, ר' רפאל מיוחס בן שמואל מיוחס, 23MB, שלוניקי - תקל"ז, חידושים על ארבעת חלקי שולחן ערוך וליקוטים
§מזקנים אתבונן, כ"ץ, בן ציון, תל אביב, תשכד, 167 עמ', 6MB, הערות בענייני הלכה
§מחנה אפרים, רבי אפרים נבון, קושטא, 5498
§מחנה אפרים א, רבי אפרים נבון, ווארשא, תרל"ח
§מחנה אפרים ב, רבי אפרים נבון, ווארשא, תרל"ח
—§הארות חיים, צימערמאן, אהרן חיים הלוי, נ.י., תשז, 18 עמ', 2MB, הערות על מחנה אפרים
§מחנה יהודה חלק א-ב, ר' יהודה גרשון בן ישראל יואל פיקהולץ, לבוב, תרמ, 353 עמ', 22MB, בירורי הלכה. מעמ' 226 - שו"ת מהרי"ג
§מחניך קדוש, ירושלים, תרצא, דיני צניעות
§מחשבות בעצה חלק א, ר' יעקב נתן בן יוסף ווייסמאן, ברדיטשוב, תרסב, 154 עמ', 7MB, עצות איך להקפיד על הלכות שונות
§מחשבות ישראל, וואלפיש, ישראל יעקב ב"ר ישעיה, ווארשא, תרס, 79 עמ', 11MB, בירורי הלכה ושו"ת. מעמ' 65 - חידושי סוגיות
§מחשבת מרדכי חלק ב, דיני קטן, גרינעס, מרדכי זאב בן משה, מישיגן 5771
§מטה אשר, בענייני רוב, קבוע וספק, וקריאת המגילה בפרוזים ובמוקפים, שרייבר, אשר זאב, ביתר עילית, תשע, 104 עמ', 2MB
§מטה לוי, בירורי הלכה, לוי, יהונתן בן יהודה, 5776
§מטה משה, ר' משה אב"ד פרעמשלא, קראקא, שנא, 424 עמ', 18MB, "עמוד התורה" על מעלת התורה,"עמוד העבודה" הלכות באורח חיים עם טעמים, "עמוד גמילות חסדים" - דיני צדקה וגמ"ח, הכנסת כלה, ביקור חולים והלויית המת ומילה ממקור אחר, 427 עמ', 27MB
§מטה משה, ר'משה מאט אב"ד פרעמשלא, ורשה תרל״ו
§מטה משה, משה אב"ד פרמעשלא, לונדון, תשיח
§מטעמי יצחק, רבי יצחק הלוי הורוויץ, פיעטרקוב, תרס"ה, שו"ת על או"ח, ועל ס' כרתי ופלתי, ועל הלכות דם ומליחה
מטרה המקדשת את האמצעים, רקובר נחום
§מי מעין, רבי מרדכי יוסף ווילדמאן, פיעטרקוב, תרע"א, חידושי הלכה וסוגיות, עם דרשות
§מימי שלמה, או"ח סי' א-תיז, רבי שלמה קמחי, ירושלים, תשמ"ו, 285 עמ', 19MB
§מימי שלמה, או"ח סי' תיח-תרצה ויו"ד, בשילוב ספרו יקהל שלמה, רבי שלמה קמחי, ירושלים, תשמ"ז, 417 עמ', 28MB
מל ולא פרע, ר' מנשה קליין, נ"י תשס"ב, 231 עמ', 1.6MB
§מלאכת חרש, ר' יהודה ליבש בן מ בר"ח, וינה, תרכד
§מלאכת מחשבת, גרינשפאן, נחמן שלמה ב"ר יעקב משה, לונדון, תשטו, בירורי הלכה
§מלאכת שמואל, אליעזרי, שמואל, תל אביב, תשכב, בירורי הלכה ותשובות, 287 עמ', 14MB. מעמ' 279 - תוכן עניינים
§מלחמות יהודה, ר' צבי יהודה בן מרדכי הלוי מאמלוק, 12MB, פיוטרקוב תרס"ח
§מלין דרבנן, שווארץ, פנחס, טאלטשווא, כללי דינים דרבנן
§מלכי בקדש, חיים הירשענזאהן, ארה"ב, תרע"ט
§ממעיני החושן - ג, שמיטה, חנוכה ובית כנסת, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5768
§ממעיני החושן - ד, פסח, ביעור מעשרות ושמיטה, קהילת קצות החושן, מודיעין עילית, 5768
§מנחם משיב, בירורי הלכות ותשובות, שלעזינגער, מנחם מענדל בן יודא אריה, ברוקלין, 5774
§מנחת אהרן, בירורי הלכות, פוקס, אהרן, ירושלים, 5775
§מנחת אפרים -סולת בלולה- חיי אריכי, ר' אפרים בן ברוך סטאניסלאבסקי, 34MB, פיוטרקוב תרס"ח, על שולחן ערוך הלכות שחיטה, ועל שמלה חדשה ותבואת שור; סולת בלולה - חידושים ותשובות בשולחן ערוך אורח חיים, יורה דעה ואבן העזר; חיי אריכי - הגהות ותקונים על ספרי סמא דחיי
§מנחת דוד, בירורי הלכה, רבי דוד רוזנברג, ניו יורק, תשל"ט, 320 עמ', 36MB
§מנחת דוד, חלק ג, רבי דוד רוזנברג, ניו יורק, תש"מ, עם "ויברך דוד" על ברכת שהחיינו, 189 עמ', 21MB
§מנחת דוד, רבי דוד רוזנברג, ניו יורק, תש"מ, 242 עמ', 26MB
§מנחת דוד, רבי דוד רוזנברג, ניו יורק, תש"נ, 458 עמ', 52MB
§מנחת הגרשוני, ר' גרשון האגער, ניו יורק תש"ט, 164 עמ', 9MB, בירורי הלכה. מעמ' 9-51 - "אותיות מחכימות" - מידות. מעמ'145 -"ברכת הבית" - תירוץ קושיות הט"ז על הב"ח. מעמ' 155 - "פתותי מנחה" על מנחת חינוך
§מנחת העומר, רבי שלמה אבוטבול, גרבה, תש"י, פסקים, 401 עמ', 37MB
§מנחת חג, בענין קטן ובר מצוה, מנחם גיאת, ירושלים, 5772
§מנחת יוסף חלק א, ר' חיים יוסף אריה בן משה אליעזר פרגר, 105MB, ורשה תרמ"ה, על השולחן ערוך ונושאי כליו
§מנחת יוסף חלק ב, ר' חיים יוסף אריה בן משה אליעזר פרגר, 104MB, ורשה תרמ"ה
§מנחת יוסף, בענייני הלכה והוראה, אסולין, יוסף חיים, ירושלים, 5775
§מנחת ישראל, ר' ישראל בן יעקב מודובסקי, ירושלים, תרץ, 140 עמ', 6MB, הלכות חלה, תרו"מ, אתרוג - אחרי חנטה, אבידה, אבר מן החי, הקפת הראש, מקואות, ועוד שאלות
§מנחת כהן, פימינטיל, אברהם כהן, אמשטרדם, תכ"ח, ממקור אחר
§מנחת כהן ח"ב, כהן, יוסף חיים בן יהודה, ירושלם, תרעא, 190 עמ', 12MB, קטוע בסופו וחסרים דפים קכט-קל, מערכות בהלכה בסדר א"ב
§מנחת עיון, על או"ח ויו"ד, מהדורה מתוקנת, רוטנברג, ישראל בן מרדכי, מודיעין עלית, 5774
§מנחת פתים השלם, על או"ח ויו"ד, אריק, מאיר ב"ר אהרן יהודה, קראקא, תרצח, 138 עמ', 17MB
§מנחת קנאות, חיות, צבי הירש, זאלקווא, תרי, ענייני הלכה, נגד הרפורמים
§מנחת שמואל ח"א,בירורי הלכה, כאשכראמן, שמואל, אטלאנטא, 5776
§מנחת שמואל ח"ב, כאשכראמן, שמואל, אטלאנטא, 5776
§מסגרת השלחן, הלברסברג, חיים ישעיהו הכהן, לובלין, תרמא, השלמות לקיצור שו"ע
מסירות נפש - הקרבת היחיד להצלת הרבים, רקובר נחום
§מספר בני ישראל, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמג, 48 עמ', 6MB, דיני ספירת בני ישראל
§מספר הסופר, חלק א, בירורי הלכה, רבי יצחק צבי סופר, ירושלים, תשכ"א, 309 עמ', 27MB
§מספר הסופר, חלק ב, בירורי הלכה, רבי יצחק צבי סופר, ירושלים תשל"א, 241 עמ', 21MB
§מעין גנים, ר' אליעזר בן שמואל, די אבילה, ליוורנו תקס"ו, על ארבעה טורים, 284 עמ', 22MB
§מעיין השילוח, שליחות וזכייה, הלכות קידושין ונישואין וכתובה, וידר, חיים משלם, רחובות, 5774
§מעיני הישועה, ר' יהשוע ב"ר מאיר הכהן, פיעטרקוב, תרעא, 68 עמ', 2MB, דינים נחוצים
מעשה אבות, פסק דין משנת תרכ"ו, ירושלים תרס"א, 116 עמ', 2.3MB
מעשה אבות, פסק דין משנת תרכ"ו, ירושלים תרס"א, 148 עמ' 2.2MB. מעמ' 113 - "קומי אורי", דברי חיזוק לעבודת ה', ר' שמואל בר עזריאל יחיאל רובין,
מעשה רב
§מעשה רב, הנהגות הגר"א, יששכר בער ב"ר תנחום, זולקווא, תקסח
§מעשה רב, ר' יששכר דב בר בן תנחום, ווילנא, תקצב, הנהגות של הגר"א
§מעשה רב, הגר"א, ורשה תרי״ח
§תוספת מעשה רב, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ירושלים, תרנו
§מעשה רקם, הערות וביאורים בהלכות צדקה ונזקי ממון ועניינים שונים, אברהם שטיינברג, באלא קינוויד, פענסילווינא, 5771
§מעשה רשת, האינטרנט בהלכה, ניר אביב, ירושלים, 5773
§מפתח ההלכות, צבי ב"ר אברהם יהושע, ווארשא, תרסז, על שו"ע
§מצוה ברה, יעקב הלפרט, בני ברק, תשע, 769 עמ', 2MB, כללים במצוות אמונה, מצוות הלבבות, ע"ז, חוקות הגוים,לא תחנם, נביא, מועדים, אישות ועריות, מאכלות אסורות, נזיקיןומשפטים, שופטים, חרות, "לא תאור"
§מצוות הבית ב, ר' יוסף דוד עפשטיין, 14MB, ברוקלין 1966
§מצות הלבבות, ליכטשטיין, מרדכי, בריסק, תרפד, 72 עמ', 8MB - דיני כוונה במצוות, אהבת ישראל, נקימה ונטירה, הלבנת פנים, ועוד. מעמ' 66 - הדפים הראשונים של הספר שצולמו שלא במקומם
§מצות המוסר, אפשטיין, יוסף דוד, נ"י, תשז, ערך ההלכה בענייני המוסר
§מצוות המוסר, ר' יוסף דוד עפשטיין, 5MB, ניו יורק 1948
§מצוות העומר הנוהגות בזמן הזה, שורץ, יואל בן אהרן, ירושלים, תשמז, 56 עמ', 7MB, דיני חדש, ספירת העומר, ואבלות ימי הספירה
§מצות השם-חלק ראשון, שטייף, יונתן, פיעטרקוב, תרצא, מצוות האמונה
§מצות השם-חלק שני, שטייף, יונתן, פיעטרקוב, תרצא, מצוות בין אדם לחברו
§מצוות חבילות, אדלר, יצחק אליהו, אופקים, תשסג, 196 עמ', 4MB, בדין אין עושין מצוות חבילות חבילות
§מצוות צריכות כוונה, אדלר, יצחק אליהו, אופקים, תשס, 292 עמ', 6MB, כללים ושיטות בענין כוונה במצוות
§מצות ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים, תרפד, 33 עמ', 5MB
מצפה יקתאל, השגות על ספר תורת יקותיאל מהרב מוה"ר רפאל הכהן, ר' עובדיה בן ברוך ]שאול בן צבי הירש לוין[, ברלין תקמ"ט, 50 עמ', 11.5MB, ⋧ממקור אחר, עובד"ב ... ברוך [לוין, שאול בן צבי הירש אבד"ק פפד"א], השגות על ספר תורת יקותיאל מר' רפאל הכהן אב"ד אה"ו,, 6 + 40 דפים
§ממקור אחר, ממקור אחר
§מקוה ישראל ה', פריינד, אברהם יהושע, ירושלים, תשכא, 214 עמ', 11MB, ענייני הלכה, עם חידושים מר' ישראל פריינד
§מקור ההלכות והדינים, ר' אברהם אפרן, 13MB, ווילנא תרס"א, מקור ההלכות שנזכרו בש"ס בבלי וירושלמי ומדרשי חז"ל
§מקור ההלכות והדינים, ר' אברהם בן יהושע השיל אפרן, 14MB, וילנה תרס"א
§מקורי וטעמי הדינים ומנהגים מהראשונים, גארטנהויז, אהרן ארי', נ.י., תשד
§מראה אליהו - ערבות במצוות, וינר, אליהו בן צבי דב, ירושלים, 5775
§מראה דבר א, בירורי הלכה בשאלות מצויות, הרט, אברהם, בני ברק, תשסד, ממקור אחר
§מראה דבר ב, הרט, אברהם, בני ברק, תשסו, ממקור אחר
§מראה דבר ג, הרט, אברהם, בני ברק, תשע, ממקור אחר
§מראה כהן, אדלר, שמריה מנשה הכהן, לונדון, "זכרון אלחנן צבי" ו"תורת הקנאות" - בירור הלכות ועניינים בתלמודים ובפוסקים
§משברי ים - גלגל החוזר, פיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהו, בני ברק, תשע, 496 עמ', 3MB, על הדין במקרים שיש "מעגל קסמים"
§משברי ים - גלגל החוזר ח"ב, פיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהו, בני ברק, 5774, 336 עמ', 4MB
§משברי ים - עשה דוחה לא תעשה, פיש, שמואל אהרן, בני ברק,
§משברי ים - קים ליה בדרבה מיניה, פיש, שמואל אהרן ?, בני ברק,
§משברי ים - בעניני איסור חל על איסור, פיש, שמואל אהרן, בני ברק, תשסה
§משברי ים - כללי המצוות, פיש, שמואל אהרן בן יעקב חזקיהו - גולדמן, מרדכי בן אהרן, בני ברק, 5773, 370 עמ', 5MB
§משחא דרבותא, ר' מסעוד רפאל אלפסי ר' שלמה אלפאסי ור' חיים אלפאסי, ליוורנו תקס"ה, על שולחן ערוך, 741 עמ', 47MB. מעמ' 8 - נמוקי ר' מסעוד אלפסי, או"ח. מעמ' 136 - יו"ד. מעמ' 195 - אהע"ז. מעמ' 309 - חו"מ. מעמ' 358 - נמוקי ר' שלמה אלפסי, או"ח. מעמ' 458 - יו"ד.מעמ' 489 - אהע"ז. מעמ' 572 - חו"מ. מעמ' 683 - נמוקי ר' חיים אלפסי, יו"ד. מעמ' 688 - חו"מ. מעמ' 704 - על או"ח. מעמ' 729 - לוח טעויות והשמטות. ממקור אחר, 738 עמ', 86MB
§משחת שמן ח"ב, קויפמן, חיים שאול, ירושלים, תשסז, 425 עמ', 25MB, על מועדים ועניינים שונים, עם מפתח נושאים ומפתח לתלמוד
§משטר ומדינה בישראל על פי התורה - ח"א, בר אילן, נפתלי צבי יהודה, ירושלים, 5773
§משטר ומדינה בישראל על פי התורה - ח"ב, בר אילן, נפתלי צבי יהודה, ירושלים, 5773
§משטר ומדינה בישראל על פי התורה - ח"ג, בר אילן, נפתלי צבי יהודה, ירושלים, 5773
§משטר ומדינה בישראל על פי התורה - ח"ד, בר אילן, נפתלי צבי יהודה, ירושלים, 5773
§משכיל לדוד - פסקים, כתבים, מאמרים, לאו, דוד ברוך ב"ר ישראל מאיר, מודיעין, תשסח, 800 עמ', 37MB, פסקי הלכה. מעמ' 781 - מאמרי אגדה
§משמחי לב - תלמוד תורה, עהרנפעלד (ליקוט), ירושלים, 5761, 126 עמ', 5MB
§משנת אברהם, הרב אברהם אהרן פרייס, טורונטו תש"ד, הלכה - בירורים בעניינים שונים, חלק א, MB 11, חלק ב, 13 MB
§משנת יהושע - מעוברת ויולדת ותורת הבת, חילו, יהושע בן ציון, ירושלים, תשעא
§משנת יהושע - שמחות שונות, חילו, יהושע בן ציון, ירושלים, תשעא
משפט כתוב, ר' אברהם בן ישראל פנסו, סאלוניקי תקנ"ח, על ארבעת חלקי שולחן ערוך, 116 עמ', 30.6MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§משנת יוסף - פגעי טכנולוגיה, דיני אייפונים ואינטרנט, יוסף - יצחק בן עובדיה - בן דוד, יהודה - עורך, ירושלים, 5776
§משפט עם הארץ, גרינשפאן, נחמן שלמה ב"ר יעקב משה, ירושלים, תשו, על דיני עם הארץ
§משפטי בני אדם - מערכת המעלה והגדולה, גליק, ראובן, ירושלים, תשד
§משפטי בני אדם-חלק שלישי, גליק, ראובן ב"ר נתן נטע, ירושלים, תשי, 181 עמ', 8MB, דיני כהנים ונזירים
§משפטי בני אדם-חלק רביעי, גליק, ראובן ב"ר נתן נטע, ירושלים, 235 עמ', 11MB, דינים של אישים שונים
§נאות מרדכי חט"ו, מלאכת לש בשבת, עם אהל המשפט על חו"מ, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775
§נאות מרדכי חי"ג, שביתת בהמתו בשבת ויו"ט, עם אהל המשפט על חו"מ, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775
§נאות מרדכי חי"ד, דיני קטן בשבת ובשאר איסורים, עם אהל המשפט על חו"מ, גרוס, מרדכי בן צדוק, בני ברק, 5775
§נבל עשור, בירורי הלכה, גאסנבויער, שמואל נחום ב"ר קהת הלוי, לבוב, תריד, ת, 120 עמ', 13MB, ממקור אחר, 110 עמ', 9MB
§נדחי ישראל, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, ווארשא, תרנד
§נדחי ישראל, כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדין, נ.י., תשיא
נדחי ישראל, ר' ישראל מאיר הכהן, עם הוספות מר' שלום יהודה גרוס, נ"י תשכ"ח, 291 עמ', 13.5MB
§נהורא דיעקב חלק א, ר' יעקב אהרן בן צבי הירש קופריץ, ורשה, תרנט, ביאורים בדיני יו"ד ואהע"ז, שו"ת וחידושי סוגיות, 90 עמ', 9MB
§נהורא דיעקב חלק ב, ר' יעקב אהרן בן צבי הירש קופריץ, ורשה, תרע, 168 עמ', 17MB, ביאורים באהע"ז סי' קיד עד הסוף, וחו"מ, חידושי סוגיות, הדרנים ודרושים
נהר מצרים
§נודע בשערים-חלק ראשון, מנדלבוים, ברוך, ירושלים, תרסד
§נוה שלום, ר' שלום הכהן שולאל, ליוורנו, תקסד, על השו"ע, על מסכת ע"ז, שו"ת וחידושים על הרמב"ם, ממקור אחר
§נזר השולחן, ביאורים על השו"ע, רייך, זרח, ניו יורק, תשע״ב
§נחלת יוסף, ר' מרדכי אליעזר הלוי עהרנגרובער, 17MB, ווראנוב תרצ"ג, כללים בהלכה וסוגיות הש"ס בסדר א"ב
§נחלת צבי א, ר' גדלי' פעלדער, טורונטו תשי"ט, 159 עמ', 5MB, על הלכות אימוץ וגיור
§נחלת שבעה, ר' שמואל בן דוד משה הלוי, 54MB, אמשטרדם - תכ"ז, על טור ושו"ע בעניני גיטין וקדושין, ותיקוני שטרות, ממקור אחר
§נחלת שבעה, שמואל ב"ר דוד משה הלוי, פיורדא, 5484
§נחלת שבעה, ר' שמואל בן דוד משה הלוי, 5MB, ורשה - תרמ"ד
§נחלת שבעה מהדו"ב, 4MB, [פפא"מ] - תמ"א על הל' גיטין וקידושין, סדר השמות, ותיקוני שטרות
§קצור נחלת שבעה, אונגוואר,
§נטעי גבריאל - תגלחת הילדים הולכתם לחדר וסעודת החומש, ציננער, גבריאל, ירושלים, תשסא
§נכח השלחן, ר' חיים מרדכי בן חלפון לבטון, 26MB, אזמיר - תרכ"ח
§נכח השלחן, ר' חיים מרדכי בן חלפון לבטון, 17MB, ירושלים - תשס"א
§נס להתנוסס, זילברשטין, יצחק בן דוד יוסף., ירושלים, תשנח, בירורי הלכה בענין מאורעות שנת תשנ"א, עם דברי התבוננות מר' יואל שוורץ
§נעם אליעזר - יו"ד א או"ח ב, בן פורת, אליעזר, ירושלים, תשסט
§נעם אמרי, בענייני מנהג ואיחוד מנהגים, מאיר נסים סגרון, צפת, 5775
§נעם מגדים חלק א, ר' משה בן זאב חאייטין, 21MB, ורשה - תרנ"ו, ההלכות והדינים המחודשים מפרי מגדים,ע"פ סימני השלחן ערוך
§נעם מגדים חלק ב, ר' משה בן זאב חאייטין, 24MB
§נפש כל חי, בירורי הלכה, בן רחמים, שלמה פנחס, ירושלים, 5775
§נצר מטעי, רבי נתן צבי פרידמן, תל אביב, תשי"ז, בירורי הלכה, ובראשו דף המתנגד להיתרים שבו, 187 עמ', 8MB
§נר המאיר חלק א, ר' מאיר בן ברוך הלוי גרינפלד, פקש, תרן, בענייני או"ח ויו"ד
§נר מערבי חלק א-ב, ר' יעקב מלכא, ירושלים תרץ, שו"ת עם חידושי דינים, עם קונטרס טרפיות ודרשות מר' מנחם עטייה, וקונטרס בענין בדיקת הראה מר' חיים ביבאס
§נר מצוה ח"א, ר' יהודה סיד, שאלוניקי תקע, 444 עמ', 35MB, ביאור הלאווים מחולקים לפי סוגיהם, ממקור אחר, 444 עמ', 57MB
נשמת אברהם על ארבעה חלקי שו"ע, ר' אברהם סופר אברהם
§נתיבי עם, מנהגי ירושלים ומנהגי בית אל, בירורי הלכות ותשובות, אבורביע, עמרם, 5774
§ספר הזכרונות, אבוהב, שמואל בן אברהם, פראג, תי
§ספר הזכרונות, רבי שמואל אבוהב, מונקאטש, תרס"ה, מנהגים ודינים בסדר המצוות
§ספר הזכרונות, אבוהב, שמואל, מונקאטש, תרעה, דינים השייכים לאו"ח וליו"ד
§ספר הזכרונות, ר' שמואל אבוהב, ניו יורק, תשלט, 132 עמ', 14MB, ענייני הלכה
§ספר היקר, ר' רפאל בן חיים מייזלש, 7MB, לבוב - תקנ"ה, על ש"ע א"ח ויו"ד, ממקור אחר, 82 עמ', 5MB
ספר הקהל. מצות הקהל - אסופת מאמרים
§ספר זכרון, ר' שפירא, יצחק ממעזריטש, קראקא, שנט, 150 עמ', 5MB, סיכום סימני שו"ע חו"מ במליצה,באופן שמספרו של כל סימן משמע מלה עם משמעות. מעמ' 47 - כנ"ל על או"ח. מעמ' 107 - כנ"ל על יו"ד. מעמ' 145 - כנ"ל על אהע"ז, בדילוגים על כמה סימנים
§ספר זכרון, שפירא, יצחק בן נח, קראקא, שצה, 152 עמ', 9MB, דינים בדרך שיר - על פי א"ב
עבודת הקודש, אזולאי, חיים יוסף דוד, ירושלם תר"א, 113 + קיא דפים
עבודת הקודש, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלם תר"א, 116 עמ', 13.8MB, §ממקור אחר
§עבודת הקדש, אזולאי, חיים יוסף דוד, ירושלים, תרז, ממקור אחר
§עבודת הקודש, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, פרעסבורג, 5620
§עבודת הקודש, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ווארשא, תרלד
§עבודת הקודש, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ירושלים, תשטז
§עבודת הקודש - מורה באצבע, חיד"א, עם פירוש "שערי הקודש" לר' יהושע הכהן מוולוז'ין, ווילנא, תרסז
§עוד יוסף חי, ר' יוסף חיים ב"ר אליהו, ירושלים, תשכא, פסקי הלכות
§עולת יצחק, ר' יצחק ב"ר יהושע, לבוב, תרכז
עטרת דבורה א, ר' לביא אוריאל, פסקי דין בענייני אבן העזר וחושן מפשט
עטרת דבורה ב, ר' לביא אוריאל, פסקי דין בענייני אבן העזר וחושן מפשט
§עיטור ברכה, הרב זלמן שמואל שפירא, דענווער תשכ"ד, ענייני הלכה, 176 עמודים - 5 MB
§עיטורי מצוות, עניינים במצוות, כולל עטרת שלמה, , 5771
§עיון הפרשה - מתוך גליונות א-י, מילה, פדיון הבן, בר מצוה ונישואין, הלל רוטמן; יעקב הילדסהיימר, ירושלים, 5775
§עיון הפרשה - בין אדם לחברו, צדקה וחסד, ואהרת לרעך כמוך, שמירת הלשון, כיבוד אב ואם, גניבה ונזק, מפעל עיון הפרשה, ירושלים, 5776, 380 עמ', 28MB
§עין טוביה, ר' טוביה בן יחיאל סגל, פיעטרקוב, תרעד, על יו"ד, אהע"ז וחו"מ
§עין יצחק - ח"א, כללי התלמוד והפוסקים, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5774
§עיקרי דינים, ר' דניאל בן משה דוד טירני, 65MB, סדילקוב תקצ"ה
§עיקרי דינים - עקרי הד"ט, ר' דניאל בן משה דוד טירני, 103MB, וילנה תרס"ד
§עיקרי דינים, הומינר, שמואל ב"ר מרדכי, ירושלים, תש, הלכות לשון הרע
§עקרי דינים, הומינר, שמואל ב"ר מרדכי, ירושלים, תשו, הלכות לשון הרע
§עיקרי דינים, הומינר, שמואל ב"ר מרדכי, ירושלים, תשיד, דיני לשון הרע
§עיקרי דינים, הומינר, שמואל ב"ר מרדכי, ירושלים, תשכ, הלכות לשון הרע
§עקרי הד"ט-חלק ראשון, טירני, דניאל ב"ר משה דוד, פירינצי, תקסו
§עקרי הד"ט-חלק שני, טירני, דניאל ב"ר משה דוד, פירינצי, תקסג
§עיר דוד, ר' דוד בן אהרן הכהן, ירושלים, תרמב, 82 עמ', 3MB, דינים מיו"ד. מעמ' 47 - דינים מחו"מ
§עלה לתרופה - עמק יהושע אחרון, ווילדמאן, יהושע אלתר, לעמבערג, תרסט, 16 עמ', 1MB, דינים נחוצים
§עלים לדוגמא, ר' מרדכי זאב גולדשטיין, ווילנא, תרמג, 28 עמ', 2MB, חידושים בהלכה
§עמודי כסף, ר' שבתי הכהן, ווארשא, תרמד, 113 עמ', 9MB, דיני נדה, עגונה וטריפות
עמק הבכא, על איסור תרגום תורה שבעל פה ללעז, ואיסור תפלה בבית ע"ז, ונושאים שונים בהלכה, ר' שמריה מנשה אדלר, קיידאן תרצ"ה, 381 עמ', 13.4MB. מעמ' 328 - מילואים, §ממקור אחר, 14MB
§עמק הלכה, ר' זאב וולף בן יהודה הלוי, 14MB, וילנה תר"ן
§עמק הלכה, ר' זאב וולף בן יהודה הלוי, 40MB, וילנה תר"ו, חידושי דינים בדרך שאלות ותשובות בארח חיים ויורה דעה
§עמק יהושע א, ממן, יהושע בן רפאל עמרם, ירושלים, תשעא, פסקי הלכות ותשובות
§עמק יהושע ב, ממן, יהושע בן רפאל עמרם, ירושלים, תשעא
§עמק יהושע ג, ממן, יהושע בן רפאל עמרם, ירושלים, תשעא
§עמק יהושע ה - שער יהושע א, ממן, יהושע בן רפאל עמרם, ירושלים, תשנז
§עמק יהושע ו - שער יהושע ג, ממן, יהושע בן רפאל עמרם, ירושלים, תשסא
§ענפי אר"ז א, ר' אליעזר זילבר, סינסינטי, 1960
§ענפי אר"ז ב, ר' אליעזר זילבר, סינסינטי, 1965
עקב רב, ר' יעקב מאמאלאק, ורשה תרמב, על ענייני רוב וחזקה, 181 עמ', 9.2MB, §ממקור אחר, 10MB
ערוך השולחן
ערוך השולחן
§ערך השלחן, ר' זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד פורילה, 23MB, לבוב תר"ן, חלק שני; על שולחן ערוך יורה דעה וחושן משפט
§ערך לחם, ר' יעקב בן אברהם קאסטרו, קושטא תע"ח, הגהות על השולחן ערוך, על ארבעה טורים, 266 עמ', 13MB, ממקור אחר, 267 עמ', 12MB
§פאת שדך - במסילה נעלה, מונק, שמואל דוד, ירושלים תשס"ט, 208 עמ', 1MB, אוסף הלכות מכל תחומי השו"ע
§פטור ועושה, בענין כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט, קוק, יהודה, בני ברק, 5775
§פי שנים, ר' רפאל חיים מרדכי סורנאגה ור' בנימין נבון, 34MB, שלוניקי תקס"ו, על ארבעה טורים, ובסופו דרושים, ממקור אחר
§פירושי לב איברא, ר' יוסף אליהו הענקין, ברוקלין תשי"ז, 176 עמ', 7MB, בירורי הלכה. מעמ' 88 - הספדים. מעמ' 93 - מאמרים בשאלות הזמן. מעמ' 126 - אידיש. מעמ' 155 - על זמן כניסת שבת ויציאת שבת. מעמ' 161 - שמות גיטין
§פני אריה, פיינזילבער, אריה הלוי מוואלקאוויסק, ווילנא, תרלג, 36 עמ', בירורי הלכה. מעמ' 23 - ביאורי אגדות. מעמ' 32 - "אבל משה" - הספד על בנו. מעמ' 35 - חידוש מבנו על סוף התורה, ממקור אחר, 37 עמ', 2MB, ≡ממקור אחר, 36 עמ'
§פני הבית, ר' אברהם בן יצחק ענתיבי, 26MB, ליוורנו תר"ט, על הטור ובית יוסף חושן משפט; ובית אב, על הרמב"ם
§פנים חדשות, ר' יצחק ישורון , 11MB, ויניציאה - תי"א ציונים ומראי מקומות לחידושי דינים הנמצאים בספרי הפוסקים הראשונים, ממקור אחר, 7MB, ממקור אחר
פניני הלכה, הרב אליעזר מלמד
§פניני הלכה, ר' אליעזר מלמד
§פסקי אליהו - ד חלקים, ר' אליהו בן משה צבי פוסק, סאיני, תרפח, 208 עמ', 9MB, בירורי הלכה. מעמ' 93 - חלק ב. מעמ' 127 - חלק ג. מעמ' 167 - חלק ד
§פסקי אליהו -חלק שני, פוסק, אליהו, סאיני, תרפט, "מי גר" ואבי יש" - חידושי דינים
פסקי אליהו, דינים לחולים, ר' אליהו בן משה צבי פוסק, סאיני, תרפח, 90 עמ', 5.5MB
פסקי דין מבית דין ירושלים בראשות הרב אברהם דב לוין, כרך ז
פסקי דין בבתי דין של הרבנות הראשית
פסקי דין רבניים בית דין ירושלים, ר' דב אברהם לוין
פסקי דין רבניים מועצה דתית ירושלים
פסקי דין רבניים מבית דין ירושלים, ר' לוין דב אברהם
§פסק דין הלכה למעשה, ר' יצחק רייטפארט, 1MB, ניו יורק תשס"ד
§פסק דין הלכה למעשה, ר' יצחק רייטפארט, 1MB, ניו יורק תשס"ד
§פסקי הגר"א חלק א, ר' אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 45MB, וילנה תרס"ב, לקוטי פסקים מביאורי הגר"א; עמודי אש - חדושים עפ"י שיטת הגר"א והאחרונים
§פסקי הגר"א, אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א), ווילנא, תרלה
§פסקי הלכות לבין הזמנים, סנדר, מאיר, תשע, ממקור אחר
§פסקי פרי מגדים, לאוואוט, אברהם דוד, נ.י., תשמ״ה
§פסקי תשובה חלק א-ג, ר' אברהם בן חנוך דוד פיוטרקובסקי, 15MB, פיוטרקוב תרצ"ג
§פסקים שפסקו אשלי רברבי, ר' משה בן יחיאל הכהן פורטו, 1MB, ונציה שס"ה
§פרי אשר, ר' אשר בן זאב גרוניס, תל אביב, תשו, 223 עמ', 5MB, בירורי הלכה. מעמ' 151 - הערות וחידושים. מעמ' 177 - ח"ב - דברי אגדה
§פרי הארץ, הרב אלעזר הכהן כהנאוו, ברוקלין, ניו יורק תשי"ט, מצוות התלויות בארץ, שבת, ודינא דמלכותא דינא - 3.6 MB, 239 עמ'
§פרי הארץ, הרב אלעזר הכהן כהנאוו, ברוקלין, ניו יורק תשי"ט, מצוות התלויות בארץ, שבת, ודינא דמלכותא דינא - 3.6 MB, 239 עמ'
§פרי הארץ, הרב אלעזר הכהן כהנאוו, ברוקלין, ניו יורק תשי"ט, מצוות התלויות בארץ, שבת, ודינא דמלכותא דינא - 3.6 MB, 239 עמ'
§פרי הדר, ר' אביגדור מרדכי ב"ר אברהם עזרא כץ, ווילנא, תרכח, 264 עמ', 20MB, הלכות שחיטות ובדיקות. מעמ' 67 - על אהע"ז. מעמ' 150 - על חו"מ. מעמ' 193 - על אהע"ז. מעמ' 249 - על חו"מ
§פרי החג, ר' אברהם ב"ר שלמה זלמן ברודא, אונגוואר, תרלא, 164 עמ', 19MB, על הלכות פסח. מעמ' 61 - על דיני תערובות. מעמ' 119 - שער הכולל - בירורי הלכה שונים. חסרים דפים ז-ח. דף כז מסומן בטעות כט, ודף כח מסומן בטעות ל, ואח"כ באים דפים כט-ל האמיתיים
§פרי מלכה, רבי שמואל אלימלך טוירק, ניו יורק, תשמ"א, 297 עמ', 24MB, בירורי הלכה. מעמ' 288 - מפתח מקורות
פרישה
§פרקי דינים, לכתות א-ד בבתי הספר העממיים, הולצברג, יצחק רפאל הלוי, ירושלים, תשז, 61 עמ', 1MB
§פרשת המלך, על פרשת הקהל, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5769
§פתח אברהם [כבוד מלכים], ר' אברהם עבר שפירא, 5MB, ווארשא - תרנ"ט בירור מש"ס ופוסקים בענין החיוב לכבד את המלך ולירא אותו
§פתח הבית, ר' אברהם בן שלום בלעיש, 14MB, ליוורנו - תר"ו, מפתחות בסדר א"ב על הטור ובית יוסף חו"מ; ספר פר"י עץ חיים, שו"ת וחידושים על הרמב"ם וארבעת הטורים; ספר עפרי"ה דאברהם, דרושים
§פתח הלכה משפט הנער - הלכות קטן, קיבוביץ, יחיאל מתתיהו, ירושלים, תשעא
§פתחא זוטא חלק א, ר' פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי הורוויץ, 15MB, לונדון תשי"ז
§פתחא זוטא חלק ד, ר' פינחס חיים בן אברהם זאב הלוי הורוויץ, 15MB, מונקץ' תרע"ב
§צוף דבש, ר' דוד בן שמואל מועטי, ליוורנו, תרלו, 128 עמ', 9MB, חידושי הלכה על ד' חלקי שו"ע. מעמ' 116 - ליקוטים. מעמ' 119 - הספד. מעמ' 125 - תשובה
§ציון לנפש, סילברברג, אלימלך יוסף, וועסט בלומפילד, מישיגאן, תשסח, בירורי הלכה
§צנתרות הזהב [שמחת עולם], ר' נפתלי הירץ ב"ר חיים צבי בערינשטיין , 8MB, זיטאמיר תרס"ה על הל' פסח, וחידושי הלכה לחלק יו"ד
§קבלה והלכה - נשמע קולם, אופן הפסיקה במחלוקת ביניהן, ללוש, שמעון, אלעד, 5776, 73 עמ', 6MB
§קהלת יעקב, לורברבוים, יעקב מליסא, קראקא, תרנד, על שו"ע אהע"ז, 116 עמ', 6MB. מעמ' 82 - על או"ח, הלכות בית הכנסת. מעמ' 87 - הלכות יו"ט
קהלת שלמה, דינים והנהגות, ר' שלמה זלמן לונדון, הנובר תק"צ, 13.6MB
§קובץ הלכות ולוח הזמנים למעונות הקיץ, ר' ישראל דוד הרפנס, תשנ"ו, 198 עמ', 6MB
§קובץ הלכות למעונות הקיץ, הארפענעס, ישראל דוד, ברוקלין, 5773
§קובץ הלכות - חושן משפט ורבית, כולל חושן משפט שיקאגו, שיקאגו, 5776
§קובץ כללים, בלוך, חיים יצחק הכהן, דזשורסי סיטי, תרצד, 10 עמ', 1MB, בדרכי הגזירות שגוזרים חכמים
§קובץ לקוטי דינים, ר' מנחם זאב גרינגלאז, נ.י., תשיא, עם דברי התעוררות מאדמורי חב"ד
§קובץ עיונים תפארת שמשון, בהלכות שבת ונדה, ברוקלין, 5776
קובץ קונטרסים, קונטרס כיסוי הדם, קונטרס דיני תפלת מנחה וערבית, ר' מנשה קליין, ירושלים תשסד, 2.7MB, §ממקור אחר, 6MB
§קונטרס א, הרב משה דובער ריבקין, ניו יורק תשט"ו, בענין שואל בשעת שאלה מתחייב, 13 עמודים, 1 MB
§קונטרס ב, הרב משה דובער ריבקין, ניו יורק תשי"ז, בגדר הפקר, 47 עמודים, 2 MB
§קונטרס ג, הרב משה דובער ריבקין, ניו יורק תשכ"ב, בגדר אינו ברשותו ויאוש בעבד ובקרקע, 16 עמודים, 1 MB
§קונטרס ד, הרב משה דובער ריבקין, ניו יורק תשט"ו, בענין חציצה, 32 עמודים, 1 MB
§קונטרס הטהרה, על הלכות נדה, חלה, תרו"מ, הדלקת נר, צליית כבד, עם "בית בישראל", הלכות הנצרכות בעת הקמת בית יהודי, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5772, 58 עמ'
§קונטרס היחיאלי-חלק ראשון, ירושלים, תרפח, הנהגות בית הכנסת, חינוך הבית, דיני מזוזה, מעקה, תרו"מ ודיני קבורה
§קונטרס היחיאלי-חלק שני, ירושלים, תרפח
§קונטרס היחיאלי-חלק שלישי, ירושלים, תרפח
§קונטרס המבאר, רבי מנחם מנדל וויינגורט, ווארשא, תרנ"ד, 57 עמ', 3MB, הגנה על חידושי הרי"ם מהשגות שבס' יד משה
§קונטרס מהגאון מוהר"ר ולק כ"ץ בעל הסמ"ע, זולקווא, תקצג, 28 עמ', 2MB, בענייני ריבית ועוד
§קונטרס מהגאון מוהר"י ולק כץ בעל הסמ"ע, בעניין איסורים שהציבור נכשל בהם, ברדיוב, תרפז
§קונטרס מיוחד, דברי תורה מרבני המזרחי, בועידתם ה-24, נ"י תש"א, 29 עמ', 1MB
§קמח סלת, ר' יהודה בן משה עלי, 34MB, שלוניקי - תקנ"ח, דינים מחודשים מלוקטים על סדר השלחן ערוך אורח חיים וחלק מיורה דעה, ממקור אחר
§קנה וקנמון, פאק, חנוך העניך, ברדיוב, תרצה, ענייני הלכה
קצור שולחן ערוך
קיצור שו"ע
קיצור שלחן ערוך
קיצור שולחן ערוך, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
קיצור שלחן ערוך, גאנצפריד שלמה, עם נספח בנושא מצוות התלויות בארץ
§קצור שלחן ערוך, גאנצפריד, שלמה, אונגוואר, תרכד
§קצור שלחן ערוך, גאנצפריד, שלמה, ווארשא, תרלד
§קצור שלחן ערוך, גאנצפריד, שלמה, לבוב, תרמד
§קצור שלחן ערוך השלם, גאנצפריד, שלמה, ווילנא, תרסב, עם פירושים "עמודי השלחן" לר' בנימין ישעיה הכהן, ו"מסגרת זהב" לר' משה איזרעל, ו"פאת השלחן" - הוספות מהמחבר
§קצור שלחן ערוך-חלק א, גאנצפריד, שלמה, לובלין, תרסה
§קצור שלחן ערוך-חלק ב, גאנצפריד, שלמה, לובלין, תרסה
§קצור שלחן ערוך עם פירוש מעדני שמואל, ר' שמואל בן שמחה בורשטין, 57MB, ורשה תר"ע
§קצור שלחן ערוך השלם, גאנצפריד, שלמה בן יוסף, ווילנא, תרעה, עם "פאת השלחן" - חידושי דינים
§קצור שלחן ערוך עם פירוש עיר דוד, ר' שלמה בן יוסף גאנצפריד, 41MB, ליפציג תרפ"ד
§קצור שלחן ערוך-חלק שני: עם עיר דוד, גאנצפריד, שלמה, לייפציג, תרפד
§קצור שלחן ערוך, גנצפריד, שלמה בן יוסף, לייפציג, תרפד
§קיצור שולחן ערוך, גאנצפריד, שלמה בן יוסף, פראנקפורט א"מ, תרפה, עם תרגום לגרמנית, ממקור אחר
קיצור שלחן ערוך, ר"ש גנצפריד, עם הערות ע"פ משנה ברורה, וע"פ "מסגרת השולחן" בשיטת שו"ע בעל התניא, והערות "דרכי הלכה" ע"פ פסקי הספרדים - האר"י, בן איש חי ור' מרדכי אליהו, ירושלים תשס, 736 עמ', 10.2MB. מעמ' 709 - ציורים לטלית ותפילין. מעמ' 716 - לוח זמני היום. מעמ' 724 - לוחות שנים
§קצור שלחן ערוך השלם עם פירושים מסגרת השלחן, לחם הפנים, ר' שלמה בן יוסף גאנצפריד, 142MB, ירושלים תש"ד
קיצור שו"ע סי' א-צז, עם מסגרת השלחן ולחם הפנים, ר' חים ישעיה הכהן, 247 עמ', 16.8MB
קיצור שו"ע סי' צח-רכא, עם מסגרת השלחן ולחם הפנים, ר' חים ישעיה הכהן, 200 עמ', 14.3MB
§קצור שלחן ערוך, גאנצפריד, שלמה, ירושלים, תשכ
§שערים המצוינים בהלכה, הרב שלמה זלמן ברוין, פירוש על קצש"ע, חלק א - סי' א-עא, ניו יורק תשי"א, 358 עמודים, 10 MB, חלק א - סי' א-עא, ניו יורק תשי"א, 358 עמודים, 10 MB, ὥממקור אחר א, סי' א-עא, 355 עמ', 3.2MB. עמ' 6-25 - מפתח נושאים, חלק ב - סי' עב-קו, ניו יורק תש"ט, 288 עמודים, 9 MB, חלק ב - סי' עב-קו, ניו יורק תש"ט, 288 עמודים, 9 MB, ὥממקור אחר ב, סי' עב-קו, 287 עמ', 2.7MB, חלק ג - סי' קז-קמב, ניו יורק תש"י, 271 עמודים, 8 MB, חלק ג - סי' קז-קמב, ניו יורק תש"י, 271 עמודים, 8 MB, ὥממקור אחר ג, סי' קז-קמב, עמ' 270, 1.9M, חלק ד - סי' קמג-רכא, ניו יורק תשי"ב, 324 עמ', 12 MB, חלק ד - סי' קמג-רכא, ניו יורק תשי"ב, 12 MB, ὥממקור אחר ד, סי' קמג-רכא, 324 עמ', 5.9MB
קיצור ש"ע ילקוט יוסף, ר' יצחק יוסף, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - הלכה
§ראשית מגדים, הרב אברהם יצחק הכהן האללאנדער, ברוקלין, ניו יורק תשי"ט, פלפולים ליישב ספקות הפמ"ג - 31 MB, ממקור אחר, 61MB
§רב ברכות, ר' יוסף חיים בן אליהו מבגדאד, ירושלים תשמ"ה, ענייני הלכה בסדר א"ב, 211 עמ', 10MB
רואים בעיניים עצומות, ר' יוסף חיים בן-דוד, עצות והדרכות והלכות הנחוצות לעיוור
§רוח חיים חלק א, או"ח ויו"ד, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרלו, 411 עמ', 45MB. מעמ' 225 - יו"ד. מעמ' 403 - השמטות. מעמ'406 - מפתח מקורות
§רוח חיים חלק ב, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 73MB, אזמיר תרל"ז, חידושי דינים כסדר ארבעה חלקי שולחן ערוך, אבן העזר וחושן משפט
§רכוש הים, ר' אהרן בן כתריאל שלום ווייס, 8MB, סטו מרה - תש"א, על שו"ע אורח חיים ויורה דעה
§רץ כצבי - חלק א', צבי רייזמאן, לוס אנג'לס, תשס"ה, הלכה ומחשבה, 549 עמ', 34MB
§רץ כצבי - חלק ב', צבי רייזמאן, לוס אנג'לס, תשס"ה
§שאלתות דשמואל, רויזנבלאט, שמואל מזאלישטשיק המתגורר כעת, טשערנוביץ, תרל, 12 עמ', 1MB, בענין גדר אורז ודוחן, ופשתן וקנבוס. מעמ' 9 - "פירושי דשמואל" על בראשית לה, יג
§שארית יהודה, ר' שמואל טאיטצק, שאלוניקי, שס, 167 עמ', 6MB,על בית יוסף יו"ד. מעמ' 69 - חידושים על תרומת הדשן, על הרשב"א, ועל סמ"ג. מעמ' 75 - על טור אהע"ז. מעמ' 90 - "פסקי מר שמואל" - שו"ת.מעמ' 125 - "פסקי הגאון מהרי"ט" - ר' יוסף טאיטאצאק. מעמ' 161 - פסק מר' שמואל. ממקור אחר, 168 עמ', 10MB
§שבט בנימין, ר' בנימין פונטרימולי, שלוניקי, תקפח, 362 עמ', 29MB, בירורי הלכה. מעמ' 336 - "קם שבט" - השמטות ותיקונים. מעמ' 342 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 350- מפתח מקורות
§שבט הלוי, ר' יעקב אשר בן משולם פייבל הלוי גראייבסקי, ירושלים, תרצח, 57 עמ', 3MB, בירורי הלכה
§שבט יששכר, על אהע"ז וחו"מ, פופוביץ, יששכר דוב, חיפה, 5764
§שבט מיהודה, רבי איסר יהודה אונטרמן, ירושלים, תשט"ו, בירורי הלכה
§שבט שמעון - א-ב, ר' שמעון בן יהודה סידון, וינה, תרמה, 189 עמ', 10MB, "בית אבל" על הלכות אבלות. מעמ' 84 - "בית משתה" - דיני נישואין, קידושין, חופה, ברכות אירוסין ונישואין, ופילגש. מעמ' 120 - "בית אבל" - הלכות יבום וחליצה.
§שביבי אש - אה"ע, ר' אברהם צבי בן שמואל יצחק שור, 33MB, ירושלים תרצ"ד
§שביבי אש חלק א, ר' אברהם צבי בן שמואל יצחק שור, 16MB, ירושלים תרצ"ה, חידושים ושו"ת על שלחן ערוך
§שבילי דאורייתא - א, כולל עיון דחסידי בעלזא, ירושלים, תשנג, בגדרי "כל קבוע כמחצה על מחצה", ובענייני רוב
§שבילי דוד חלק א, ר' דוד יהודה ליב בן אהרן זילברשטיין, 36MB, ירושלים תרכ"ב
§שבילי דוד חלק ב, ר' דוד יהודה ליב בן אהרן זילברשטיין, 38MB, ירושלים תרכ"ה
§שבילי דוד חלק ג, ר' דוד יהודה ליב בן אהרן זילברשטיין, 26MB, ירושלים תרל"ג
§שבילי דוד חלק ד, ר' דוד יהודה ליב בן אהרן זילברשטיין, 19MB, ירושלים תר"מ
§שדה יצחק, רבי יצחק ווידלר, ירושלים, תש"ה, 66 עמ', 2MB, שאלות ותשובות בדרך "היכי תמצא". מעמ' 34 - "קונטרס פליאה - מצאנוה בשדה יער" יל חלומות. מעמ' 40 - דרשות
§שואלין ודורשין כרך א חלק א, ר' צבי קויפמאן, שו"ת בדיני לשון הרע ורכילות וגמ"ח ומשכון,הלנת שכר שכיר, מעשר וחומש, ריבית וגזל ואונאה. מעמ' 431 - "דברות קודש" שנאספו מספרי החפץ חיים, ברוקלין, תשנא, 706 עמ', 23MB
§שיורי ברכה, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, 90MB, שלוניקי תקע"ד, על ארבעה חלקי שו"ע
§שיורי טהרה, רבי אברהם ב"ר נחמן הכהן, ירושלים, תשנ"ד, 371 עמ', 39MB, חידושי דינים בסדר א"ב, כולל ענייני אגדה
§שיעורי ליל שבת, שיעורי הלכה בנושאים אקטואליים, רוזין, דב בן קלונימוס קלמן, אלעד, 5775
§שיעורי ציון, נאה, אברהם חיים ב"ר מנחם מענדל, תל אביב, תשט
§שירת בן הלוי, הלוי, איתן יצחק, בני ברק, תשסז, שאלות ומחקרים בהלכה, 384 עמ', 19MB
§שירת הים, קראוס, מרדכי יהודה בן עקיבא, ירושלים, תשסח, בירורי הלכה בעניינים שונים
§שלהי דקייטא, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, חיפה, תשסא, הלכות בענייני קיץ ובין הזמנים, וקירוב רחוקים
§שלום בית, גומבינר, יצחק, ברוקלין, ניו יורק, תשמ"ח, 102 עמ', 3MB, פסקים ותשובות
§שלחן גבוה, מולכו, יוסף ב"ר אברהם, שאלוניקי, 5544, על שו"ע
§שלחן גבוה, מולכו, יוסף ב"ר אברהם, ירושלים, תרמד
§שלחן גבוה ח"א, מולכו, יוסף ב"ר אברהם, שאלוניקי, 5544
§שלחן גבוה ח"ב, מולכו, יוסף ב"ר אברהם, שאלוניקי, 5550
§שלחן הגבוה-כרך ראשון, שאפאטשניק, יוסף, לונדון, תרעו, או"ח, על המחבר ראה אסיף ח"ב עמ' 357-382
§שלחן הגבוה-כרך שני, שאפאטשניק, יוסף, לונדון, תרעו, או"ח
§שלחן הגבוה-כרך שלישי, שאפאטשניק, יוסף, לונדון, תרעו, הלכות תפלה, מזוזה, מעקה, וקימה בפני חכם
§שלחן הגבוה-כרך רביעי, שאפאטשניק, יוסף, לונדון, תרעו, הלכות שבת
§שלחן הגבוה-כרך חמישי, שאפאטשניק, יוסף, לונדון, תרעו, הלכות פסח
§שלחן הגבוה-כרך ששי, שאפאטשניק, יוסף, לונדון, תרעו, הלכות שחיטה וטריפות
§שלחן הטהור, פרדו, יוסף, בתוספת הגהות הרמ"א, לר' צבי הירש מפרמשלא, אמשטרדם, 5530, 198 עמ', 3MB, דינים מאו"ח ויו"ד
§שלחן טהור, פארדו, דוד, גאלאנטא, תרפד, 143עמ', 3MB
§שלחן טהור, פארדו, דוד, חמ"ד, 5550, על שו"ע או"ח ויו"ד, 179 עמ', 3MB
§שלחן הטהור וספר הליכות עולם, ר' אריה זאב חפץ, פיעטרקוב, תרע, הנהגות ודינים
§שלחן הטהור - זר זהב חלק א, ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקומרנא, 18MB, תל אביב תשכ"ג
§שלחן הטהור - זר זהב חלק ב, ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקומרנא, 16MB, תל אביב תשכ"ח
§שלחן הטהור המזוקק, פרדו, יוסף, ווילנא, תרלח, 189 עמ', 3MB, עם הגהות הרמ"א, והערות מר' אברהם ב"ר בנימין מווילנא
§שלחן הטהור המזוקק, פרדו, דוד, נ.י., תרעז, 215 עמ', 4MB, עם הגהות הרמ"א, והערות מר' אברהם ב"ר בנימין מווילנא, ועם מנהגי ישראל
§שלחן הטהור המזוקק, השלמות, ווילנא, תרלח, דינים נחוצים
§שלחן הטהור המזוקק, פארדו, יוסף, ירושלים, תשכ, קיצורי דינים מאו"ח ויו"ד
§שלחן המערכה, טונקעלאנג, ישראל מרדכי ב"ר זאב יוסף, ווארשא, תרמד, 235 עמ', 17MB, דינים בסדר א-ב
§שלחן המערכה - א, ר' ישראל מרדכי בן זאב יוסף טונקלאנג, ירושלים, תרצא, 96 עמ', 4MB, הלכות בסדר א-ב, חלקי
שלחן ערוך הרב
§שלחן חי-חלק ראשון, איידעלסבערג, חיים יעקב ב"ר ירמיה, לובלין, תרצג, 96 עמ', 5MB, על דברים האסורים משום סכנה
§שלחן חי-חלק שני, איידעלסבערג, חיים יעקב ב"ר ירמיה, ווארשא, תרצה, 49 עמ', 2MB
§שלחן ערוך, ר' יהודה אריה ב"ר יצחק ממודינא, וינה, תרכז, 149 עמ', 3MB, דיני ומנהגי ישראל, מתורגם מאיטלקית ע"י שלמה ראבין
§שלחן ערוך, לבנר, יעקב בנימין, ווילנא, תרסו, 66 עמ', 2MB, דיני ומנהגי ישראל, לתלמידים. עמ' 61-66 מצולמים לא במקומם
§שלחן ערוך קטן, גוטליב, מנחם ב"ר אליעזר, הנובר, תרנו, 232 עמ', 12MB, ע"פ פסקי הקיצור שו"ע, מכוון לתלמידים
§שלחן שלמה, ר' שלמה זלמן בן יהודה ליב מירקש, 11MB, פרנקפורט דאודר תקל"א, הלכה פסוקה כדרך הש"ע מתוך השלחן ערוך והרמ"א והאחרונים
§שלחנו של אברהם, ר' אברהם בן יצחק חי הכהן יצחקי, 27MB, ליוורנו תרכ"ה, על השלחן ערוך, 320 עמ'. מעמ' 186 - חו"מ. מעמ' 223 - שו"ת מצות כהונה
§שלמי משה - א, בירורי הלכה, שבות, משה בן אברהם, מקסיקו, 5770, 69 עמ', 1MB
§שלמי משה - ב, שבות, משה בן אברהם, מקסיקו, 5773
§שלמי צבור, אלגאזי, ישראל יעקב ב"ר יום טוב, שאלוניקי, תקנ, 703 עמ', 43MB, הלכות. מעמ' 341 - "שלמי יחיד", הלכותתפלה. מעמ' 386 - "שלמי חגיגה" - הלכות שבת ועוד
§שלמי שמחה - ו, איסור עשיית מלאכה ואכילה לפני הבדלה, צדקה ומעשר כספים, ו"אתה בחרתנו" - מפסח על מתן תורה, יפה, מרדכי, ירושלים, 5775
§שמונה עשר דבר, ר' מרדכי יוסף פרידמאן, 4MB, פיעטרקוב - תרע"ב י"ח ענינים בענין מצה של חדש
§שמוש חכמים, ר' משה ב"ר יעקב, ברדיטשוב תקע״ו, 30 עמ', 1MB, על או"ח ויו"ד, קטוע בסופו
§שמושה של תורה, ר' דוד בן שמאי פלדמאן, 8MB, לונדון תשי"א, באורים מעשיים וציורים להלכות שונות בארבעת חלקי השלחן ערוך, על סדר צוואת משמרת הקדש, לר' שמואל אבוהב; מאכלים המותרים והאסורים, ותשמישי קדושה, תפילין ומזוזות, עם מפתח נושאים, ὥממקור אחר, 238 עמ', 7.9MB
§שמירת הנפש, אויערבאך, ישראל מתתיהו, ארשיווא, תרפט, דיני זהירות מסכנה, 111 עמ', 3MB, עם ביאור "שמירה מעליא". מעמ'107 - ליקוטים
§שמן למאור - מאיר הלכה, ר' שמעון מאיר ב"ר אברהם דוד ביימאייל, ווילנא, תרסז, 89 עמ', 5MB, בירורי הלכה כסדר השו"ע ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות, ממקור אחר, 136 עמ', 7MB. מעמ' 89 - תשובת אריה, ר' אברהם אריה ליפשיץ, וילנא תרנז, שו"ת
§שמעתא עמיקתא - הלכות מצויות לבין הזמנים, בורגר, יוחנן דניאל בן זאב ישראל מרדכי, ירושלים, 5775
§שער טהרה, קאראסיק, דובער ב"ר יצחק אייזיק, ווילנא, תרנח, 31 עמ', 1MB, דיני יחוד, חופה ושבע ברכות, נדה, וסתות, ומליחה, נוסח תנאים ראשונים וכתובה דארכסא
§שער טהרה, קאראסיק, דובער ב"ר יצחק אייזיק, לונדון, תשיט, 53 עמ', 2MB
§שער לוי, פאלאנט, לוי, פיעטרקוב, תרעג, 228 עמ', 15MB, נושאים בהלכה בסדר א"ב, אותיות א-ד
§שערי ברירה [דברי שמואל], ר' שמואל ווייס, 10MB, פיעטרקוב תרע"א על דיני ברירה
§שערי הילולים, דיני המנהגי ה"חלאקה", מאנהייים, בן ציון, 5774
§שערי הלכה א, אפרתי, שמעון בן יקותיאל, ירושלים, תשכז, "שער הכלים", "הפסח כהלכתו"
§שערי המעלות, בלוך, משה אריה, וואטש, תרסח, 106 עמ', 6MB, מעלות קודש על התרומה, תרומה על חולין, אפר פרה ומי חאת על קודש, מעלות באבות הטומאה, ומעלות ביוחסין
§שערי חיים - חקי חיים, רבי אברהם חיים בורגל, גרבה, תשי"ב, 169 עמ', 18MB, על שו"ע יו"ד, אהע"ז וחו"מ
§שערי חיים, סופר, חיים אב"ד מונקאטש, אונגוואר, תרכט, חובת המחאה בעבריינים, דינו של מחלל שבת בפרהסיא, גודל עוון הכופרים
§שערי משה, ר' זקן משה בן כמוס מעתוק מאזוז, ג'רבה, תקעג, 283 עמ', 19MB. "ויאמר משה" - על שו"ע. מעמ' 67- "קול משה" - על שו"ע. מעמ' 127 - "וידבר משה" - על שו"ע. מעמ' 191 - "ויען משה" - על שו"ע.
§שערי עזיאל-חלק א, עוזיאל, בן ציון מאיר חי, ירושלים, תשד, דיני אפוטרופוס
§שערי עזיאל-חלק ב, עוזיאל, בן ציון מאיר חי, ירושלים, תשד, דיני יתום ואלמנה
§שערי תורת הבית, טשזנר, יהודה, ירושלים, תשסד,366 עמ', 15MB, הלכות המצויות בבית - כשרות המאכלים, מצוות התלויות בארץ, וכשרות הממון, צדקה, מזוזה, מעקה, מדות טובות, עם מפתח נושאים
§שערי תורת התקנות ח"א מחברת א, רבי משה אריה בלאך, וינה-פרמשילא-קראקא, תרל"ט-ס"א, 303 עמ', 15MB
§שערי תורת התקנות ח"א מחברת ב, רבי משה אריה בלאך, וינה-פרמשילא-קראקא, תרל"ט-ס"א, 297 עמ', 13MB
§שערי תורת התקנות ח"ב מחברת א, רבי משה אריה בלאך, וינה-פרמשילא-קראקא, תרל"ט-ס"א, 333 עמ', 13MB
§שערי תורת התקנות ח"ב מחברת ב, רבי משה אריה בלאך, וינה-פרמשילא-קראקא, תרל"ט-ס"א, 341 עמ', 13MB
§שערי תורת התקנות ח"ב מחברת ג, רבי משה אריה בלאך, וינה-פרמשילא-קראקא, תרל"ט-ס"א, 275 עמ', 11MB
§שערי תורת התקנות ח"ג, רבי משה אריה בלאך, וינה-פרמשילא-קראקא, תרל"ט-ס"א, 131 עמ', 5MB
שפת אמת, עם פירוש "מגן גבורים", על מחלוקת בעיר סטמר, סטמר תרפח, 95 עמ', 5.1MB, §ממקור אחר
שפת אמת, ר' מתתיה אבן טרני, בירורי הלכה, ליוורנו תקנז, 244 עמ'
§שפתי דעת - חלקים א-ב, משה יעקב חפוטא, אנסינו, 5765, 363 עמ', 24MB, בירורי הלכה
§שפתי דעת - חלק ג, משה יעקב חפוטא, לוס אנג'לס, 5773
שפתי כהן - יורה דעה
§שפתי כהן, כץ, שבתי ב"ר מאיר (ש"ך), אמשטרדם, תכ״ג
§שפתי שושנים, בחבוט, אליהו בן יהודה, ירושלים, תשנט, 432 עמ', 18MB, באיסור לומר דברים שבכתב בע"פ ולהיפך, עם ענייני אגדה על כך
§שרשי מיגו ופה שאסר, זעלצער, יואל בן פנחס אלימלך, ניו יורק, 5774
§תבואת שור, שור, אפרים בן נפתלי, לובלין, שעה, קיצור הבית יוסף
§תוספת ירושלים, ר' ישראל איסר בן מרדכי איסרלין, וילנה, תרלא, 128 עמ', 10MB, הלכות היוצאות מהתוספתא ומהירושלמי, לפי סדר שו"ע
§תורת אליעזר, ר' אליעזר בן דוד יהודה ניצברג, 14MB, וילנה תרפ"ה, על שלחן ערוך אורח חיים הלכות פסח, וקונטרס בדיני זכי' ושליחות
§תורת היולדת, זילברשטין, יצחק בן דוד יוסף., בני ברק, תשמז
§תורת הישן, הלכות הנוגעות לזמן השינה, עמותת משיב נפש, בני ברק, 5775
§תורת המצוה, ר' אליקום געציל הלוי איש הורוויץ, 7MB, ווארשא תרס"ח, על דיני תנאי קיום המצות שצריך האדם ליזהר בהם
§תורת התור, הלכות קדימה בתור, רוטנברג, שמואל, ירושלים, 5775
§תורת חיים, ישר, ברוך, תל אביב, תשכ, דיני ישראל לאב ולבן
§תורת חיים, ישר, ברוך, ירושלים, תשה, 92 עמ', 3MB, הלכות
§תורת חיים, ר' ברוך ישר, דיני ישראל ומנהגיו, ירושלים, תשז
§תורת חיים - הנהגות ופסקים ר' יוסף חיים זוננפלד, בעריכת ר' שלמה חנוך ורנר, ירושלים, 5771, 316 עמ', 7MB
§תורת חיים לאם ולבת, ישר, ברוך, ירושלים, תשז, 182 עמ', 5MB, הלכות
§תורת חיים לאם ולבת, מהדורה ח, ישר, ברוך בן דוד, תל אביב, תשכח, 157 עמ', 4MB
§תורת חיים למגינים ולמסיירים, ישר, ברוך, תל אביב, תשח, 58 עמ', 1MB, דינים למטיילים ולשומרים
§תורת חיים וחסד, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, תשסח, בירורי הלכה
§תורת חיים וחסד ח"ב, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, 5774
§תורת חיים וחסד ח"ג, שיעורי הלכה בהלכות המצויות, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק,
§תורת חיים וחסד - ד, רוט, אליעזר בן חיים דוב, בני ברק, 5776
§תיו יהושע - הנהגות אדם - הלכות דרך ארץ, בריסקין, יהושע ב"ר חיים ישראל, ווארשא, תרנה, 77 עמ', 6MB
§תמורת איל על ארבע חלקי שלחן ערוך, פעסין, אברהם יהודה ליב, ביתר עילית, תשעא
§תפארת אדם, ר' חיים אברהם בן דוד, שלוניקי, תרכג, 407עמ', 27MB, על שו"ע. מעמ' 353 - "זכרונות" - ציוני הלכות בסדר א"ב
§תפארת יהודה קלמן - ספר זכרון לר' יהודה קלמן מארלאוו, תדפיס מח"ב, תשסב, 228 עמ', 156MB, בירורי הלכה
§תפארת עזריאל, חייקין, מאיר חיים בן עזריאל, תשעא, 249 עמ', 10MB, שיעורים ותשובות בהלכה
§תרומת ציון, ר' בן-ציון בן אהרן פרלמאן, קובנה, תרפז, 48 עמ', 2MB, "מקוה טהרה" - על טבילה בשבת. מעמ' 36 - "שמן משחת קודש" - ענייני טומאה וטהרה בקשר לחנוכה
§תשובה כהלכה ב, אדלר, מנחם, ירושלים, תשסט, הלכה והנהגה לבעלי תשובה
§תשובת שאלה, איך צריך לשאול רב שאלות בהלכה, רפאל שטרן, גבעת שמואל, 5773, 72 עמ', 1MB
§תתן אמת ליעקב, פיש, יעקב חזקיהו בן אהרן צבי אביגדור, ירושלים, 5775
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US