Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

רשימת הספרים, אותיות ה-מ

זוהי רשימת הספרים שמהם ליקטנו את הפירושים למשנה תורה, שצוינו במפתח שלנו.

קיצורים שהשתמשנו בהם: או"ק - אולם קריאה. ד"צ - דפוס צילום. מה"ר - ספריית ישיבת מרכז הרב (ניתנים כאן מספרי המדפים שלאחר השינויים שנעשו בספרייה בשנת תש"ס, חוץ ממקום שצוין "ישן"). מוהר"ק - ספריית הרב מימון שבמוסד הרב קוק. ספה"ל - הספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית. ב"א - ספריית אוניברסיטת בר אילן. הרע"צ - ספריית ישיבת הר עציון. מכון משה"ע - ספרית המכון למשפט עברי שליד האוניברסיטה העברית. צילום במכה"ב - במכון הלכה ברורה, בקלסרים שיש בהם ריכוזי צילומים של מפרשי הרמב"ם. * - ספר שציונים ממנו הוכנסו ע"פ מפתח המובאות שנדפס באותו ספר. § - ספר שמופתח על ידינו. מיק"פ - מיקרופיש של מכון מקורות. פהשו"ת - פרוייקט השו"ת.

סדר הספרים הוא לפי א"ב אבסולוטי, ומתחשב גם ב-ה' הידיעה ובמלה "ספר", משום שגם בגוף המפתח שמות הספרים המצויינים בכל הלכה והלכה סודרו באופן ממוחשב לפי סדר א"ב אבסולוטי. הוספנו גם הפניות ע"פ שם הספר בלי ה' הידיעה ובלי המלה "ספר".

ספרים אחדים שברשימה נדפסו במהדורה חדשה, במספור עמודים אחר, לאחר שהוכנסו למפתח זה. כדי למנוע בלבול, צייננו בתוך סוגריים מרובעות שיש מהדורה חדשה של הספר, וכך ידע המעיין א) שהמפתח מפנה למספרי עמודים של המהדורה הישנה ולא של החדשה; ב) שכדאי שיבדוק גם את המהדורה החדשה, שאולי יש בה תיקונים או הוספות בעניין שהוא מחפש.

ספרים נפוצים לא צויין מיקומם בספריות. כמו כן, בחיבורים שנדפסו בתוך מהדורות שונות של הרמב"ם (המהדורה הנפוצה, מהד' פרדס, מהד' שולזינגר, או מהד' מכון חתם סופר), לא צויין מיקומם בספריות.


למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.


*האיר ממזרח, ר' דוד אברהם, ירושלים תשסד, על התורה. מה"ר ת185; ספה"ל 2004A3705; ב"א T278 אבר.הא

*האיר ממזרח על ההפטרות (תשסד), ר' דוד אברהם, ירושלים תשסד. מה"ר ת380; ספה"ל 2004A3705; ב"א T278 אבר.הא

*האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד), ר' דוד אברהם, ירושלים תשעד. ספה"ל 2017A1291

+*האיר ממזרח יהושע, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעז

*האיר ממזרח משלי, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעו. ספה"ל 2017A1293

*האיר ממזרח חמש מגילות, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעג. ספה"ל 2017A1290

*האיר ממזרח רות, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעא. ב"א T457 אבר.הא

*האיר ממזרח שיר השירים, ר' דוד אברהם, ירושלים תשע. ספה"ל 2015A12453; ב"א T447 אבר.הא

*האיר ממזרח אבות, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעה. ספה"ל 2017A1292

*האיר ממזרח הושענות, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעב. מה"ר מ595; ב"א A314.6 אבר.הא

*האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעב. מה"ר מ595; ב"א A314.6 אבר.הא תשעב[1]

*האיר ממזרח סליחות, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעב. ב"א A315.32 אבר.הא

+*האיר ממזרח פסחים, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעא

*האיר ממזרח כתובות, ר' דוד אברהם, ירושלים תשע. ב"א A584.032 אבר.הא

*האסופה המקראית, מנחם הרן, כרך א, ירושלים תשנו. המחבר מאמין בביקורת המקרא, אבל הציונים כאן הם לדיוניו ביחס ההלכה לתנ"ך. ספה"ל או"ק יהדות ט366.3, S97A2255; ב"א T111 הרן.אס

*הארת ירוחם קדושין ח"ב, ר' ירוחם פישל הרדט, נ"י תשכט, קלו דפים [בח"א אין מפתח]. מה"ר א115; ספה"ל 2°73A2955

§הארץ הטובה, ר' מרדכי הכהן, ירושלם תשמד, 256 עמ'. מה"ר א625; ב"א E132 הכה.אר

§הבית השני בתפארתו, ר' אלחנן אייבשיץ, ירושלים תשנו. מה"ר א625; ספה"ל 96A4330; ב"א T193.5 איב.בי

*הבן יקיר (לניאדו), ר' רפאל שלמה לניאדו, נ"י תשעו. מה"ר ת185; ספה"ל 2°2016A8438; ב"א A451 לני.בן

*הבנים תקח לך, ר' אלעזר דוד ויינברגר, לייקווד תשעג, תר עמ'. ספה"ל 2°2013A1600; ב"א A563.7 וינ.בנ

*הגאון הרוגאצ'ובי ותלמודו, ר' משה שלמה כשר, ירושלים תשיח, תשלד. ע"פ מפתח בסוף ס' משנת רבנו יוסף. מוהר"ק ים869; ספה"ל 58A3196; ב"א A509.2 רוז(כשר)

*הגדה של פסח שיח הגרי"ד, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשנה (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל 95A1856; ב"א A313 סול.שי

הגדת הרמב"ם, ר' צבי יצחק פרץ, נ"י תשעג, שנח עמ'. חי' הרמב"ם, "מאפילה לאורה" - עמ' קנז-שמח. ספה"ל 2013A6894; ב"א A313 פיד.הג

הגהות אליעזר, ר' אליעזר ארלוזורוב, פיעטרקוב תרסב, ד"צ נ"י תשנב. חי' הרמב"ם - בדפים נח-ס. מה"ר פ530; ספה"ל 23V9128 (תרסב), S92A5955 (תשנב); ב"א A564.1 מרג.טי(ארל)

הגהות הרמ"ך - ראה השגות הרמ"ך

הגהות חבר בן חיים, ר' חיים חזקיה פלויט, ברמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, בסוף כל כרך - השייך לאותו כרך (אבל מזמנים ב עד הפלאה, נדפס סוף כרך ג)

*הגהות לד"ה פתח אליהו (מהר"ש דובער), ר' שלום דובער מליובביטש, נ"י תשסח. מה"ר מ360; ספה"ל 2008A8414; ב"א A672 שנ(5)הג (מהד' תשמ"א)

*הגהות מהרי"ץ על שו"ע יו"ד, ר' יחיא צאלח, ירושלים תשמא, 61 + שפא עמ'. מה"ר מ145; ספה"ל 83A1965; ב"א A561 צלח.ספ

§הגהות מוהר"י קרט, ר' ישראל קערט, ב"ב תשכא. ספה"ל 2°77A2947; ב"א A584 קרט.הג להורדת הספר כולו

הגהות על ס' בני אהובה, ר' אברהם טיקטין, סו"ס גור אריה (למהרא"ל צונץ) על חולין, נ"י תשג, ד"צ ירושלים תשמז, ובס' בני אהובה מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסז. ספה"ל 2°88A2869; ב"א A531 איב.בנ תשס"ז להורדת הספר כולו - גור אריה

הגהות על שו"ע הל' פסח, ר' אברהם אבלי מו"צ קיאב, ברדיטשוב תקס. חי' הרמב"ם בח"ב דפים א-יח. ספה"ל 2°98A8495; ב"א A562.4 אבר.הג תקפ"ד להורדת הספר כולו

הגהות עמק המלך, ר' אברהם אביש אבד"ק פפד"מ, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים, על הפלאה עד טהרה - סוף טהרה, על קנין ומשפטים ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

הגהות ר"י ברלין, ר' ישעיהו ברלין, בתוך הרמב"ם הנפוץ, סוף מדע

הגהות ר' נחום טרעביטש, ברמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, סוף הכרך האחרון

הגהות רימ"א, ר' ישראל מתתיהו אוירבך, למברג תרנ. לא הוכנסו כל ההגהות והציונים. ב"א A562.2 אוי.נז; להורדת הספר כולו

הגהות רפ"מ אלטר, ר' פנחס מנחם אלטר, רמב"ם מהד' פורל [וראה גם להלן: בשולי הגליון]. מה"ר א420; צילום במכה"ב

§הגות והלכה, ר' נחמיה צבי נובל, ירושלים תשל, 218 עמ'. מה"ר כ225; ספה"ל 70A1191; ב"א A081 נוב.הג

הגות תשובה, ר' אריה מלכיאל קוטלר, לייקווד תשסא, קלו עמ'. ספה"ל 2001A11041; ב"א A531 קוט.הג

§הגיון, הוצאת אלומות, א - ירושלים תשמט, ב - תשנג. ספה"ל PA15734; ב"א 5070X

§הגיון יצחק, ר' יצחק אייזיק איש שלום (פרידמן), קיידן תרפז. מה"ר א535; מוהר"ק ש1538; ספה"ל 24V127; ב"א A455.1 פרי.הג להורדת הספר כולו

*הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א-ח"ב, ר' משה אביגדור עמיאל, ירושלים תרצו. ע"פ רשימת מראי המקומות שאחרי התוכן. ספה"ל 36A2611; ב"א A45 עמי.הג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§הגיוני הלכה, ר' יצחק מירסקי, [ח"א], ירושלים תשמט. מה"ר א630; ב"א A38 מיר.הג

§הגיוני משה, ר' משה בוצ'קו, ירושלים תשסב. מה"ר מ80; ספה"ל 2002A1066; ב"א A451 בוצ'.הג

§הגיוני עוזיאל, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ח"א, ירושלים תשנב. מה"ר מ80; ספה"ל 93A1848; ב"א A19 עזי.הג תשנ"ב

*הגיור - הלכה ומעשה, ר' מנחם פינקלשטיין, רמת גן תשנד, 433 עמ'. מה"ר פ330; ספה"ל 94A4554; ב"א A692 פינ.גי

§הד משה, ר' משה שוחט, נ"י תרפג. ספה"ל 46A1103; ב"א A584 שוח.הד; להורדת הספר כולו

*הדין האישי בישראל, מנשה שאוה, תל אביב תשסא. ספה"ל 2001A6224; ב"א E346.01 שוה.די תשנ"ב

§הדם הקדוש, לזכר ר' דוב מרדכי גלצר, ירושלים תשיז, 199 עמ'. ספה"ל 58A2323; ב"א E092 גלצ(דם)

§הדר איתמר, ר' נחום אליעזר רבינוביץ, ירושלים תשלב. ספה"ל 72A3885; ב"א A455.1 רבי.הד להורדת הספר כולו

§הדר דוד, ר' דוד הכהן, ירושלים תשמב, קכח עמ'. מוהר"ק ש3836; ב"א A455.1 כהן.הד

§הדר יוסף, ר' יוסף שיינין, אשדוד תשנח, רמא עמ'. מה"ר א535; ספה"ל 2°98A9616

*הדרום כרכים א-מב. מוהר"ק או"ק א א1902; ספה"ל PA 3880, או"ק יהדות ג 73; ב"א X443. המפתח בחוברת נפרדת, ירושלים תשלו

הדרך לתשובה, ר' משה שטרנבוך, ב"ב תשלח, תשנ, עמ' ז-פג. ספה"ל 78A3181; ב"א A53 שטר.דר

§הדרת אפרים, ר' כתריאל פישל טכורש, ח"א וח"ב, ת"א תשל-תשלד. מה"ר א335; מוהר"ק ש3229; ספה"ל 71A595; ב"א A455.1 טכו.הד להורדת הספר כולו

*הדרת זקנים, ר' אשר אנשיל יונגרייז. שבת, רכסים תשנו - ב"א A562.2 יונ.הד. סוכה, רכסים תשנג - מה"ר א45

§הדרת מלך (זילברברג), ר' אברהם בנימין זילברברג, פיטסבורג תשה, ד"צ נ"י תשמד. ספה"ל 2°49A565, S2°85A2906; ב"א A584.0291 זיל.אמ להורדת הספר כולו

§הדרת מלך (חב"ד), בהוצאת כולל אברכים שע"י מזכירות האדמו"ר מחב"ד, ניו יורק תשמה. ח"ג, וח"ד (לא כולל שיחת האדמו"ר בעמ' ט-כה). ספה"ל ‎PA 13664; להורדת הספר כולו ח"ג ח"ד

הדרת מלך (מילר), ר' משה יוסף הלוי מילר, ירושלים תשלב - ספה"ל 72A4044; ב"א A531 מיל.הד. מהדורה שניה עם מילואים, ירושלים תשמב, פח עמ', ספה"ל 82A2458 להורדת הספר כולו - תשמב

§הדרת מרדכי, ר' מרדכי רוזנבלט אב"ד אסמינא, וילנא תרנט. מה"ר ש75; ספה"ל 2°23V10901; ב"א A572 קצנ.זר

הדרת קודש, ר' אליהו חיים לרנר, הל' ביאת מקדש, בני ברק תשסה. ספה"ל 2008A3547; ב"א A531 לרנ.הד; להורדת הספר כולו

הדרת קודש, ר' אליהו חיים לרנר, הל' מעשה הקרבנות, בני ברק תשעא. מה"ר א445; ספה"ל 2013A742; ב"א A531 לרנ.הד; להורדת הספר כולו

הדרת קודש, ר' אליהו חיים לרנר, הלכות תמידין ומוספין, בני ברק תשעו. ב"א A531 לרנ.הד להורדת הספר כולו

*ההגנה על צנעת הפרט, ר' נחום רקובר, ירושלים תשסו. מה"ר פ460; ספה"ל אולם קריאה יהדות כ 211.5‎; ב"א A934.20858 רקו.הג

*ההלכה מקורותיה והתפתחותה, אפרים אלימלך אורבך, ירושלים תשמד, 405 עמ'. ספה"ל או"ק יהדות כ615, S2°84A2165; ב"א A811 אור.הל

*הוד יוסף, ר' יוסף חיים, מפתח במהד' אהבת שלום, ירושלים תשנא, 21 + שכט עמ'. ב"א A572 יוס.או

§הוד תהלה (חרל"פ), ר' אפרים אליעזר צבי חרל"פ, ורשה תרנט, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר א630; ספה"ל 23V8405; ב"א A562.3 חרל.הפ, חמש.ספ להורדת הספר כולו

*הון יוסף, ר' יוסף זאמירו, ליוורנו תקפח, ד"צ נ"י תשנב, תשנז. ספה"ל 2°55A1790, S2°98A9127; ב"א A571 זמר.קב; מכון משה"ע ט468.8

*הון רב, ר' רפאל אליעזר נחמיאש, שלוניקי. ח"א (תקלז), ד"צ נ"י תשנב - מוהר"ק א.ב. ד17; ספה"ל 2°92A5915. ח"ב (תקמד), ד"צ נ"י תשנא - ספה"ל 91A1183; ב"א A572 נחמ.הו; מיק"פ 661; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

§הוראות שעה, ר' יוסף צבי הלוי, ירושלים תרסט, ד"צ ירושלים תשמ, נ"י תשנג, קכח עמ'. מה"ר פ700; מוהר"ק ים2111; ספה"ל 34V1874; ב"א A563.8 ויל.קו להורדת הספר כולו

*הורה גבר (תקסב), ר' בצלאל רנשבורג, לפי דפי דפוס פראג תקסב. מה"ר עי259 מחסן; מוהר"ק ש1835; ספה"ל 2°55A1782; ב"ר A584.0491 רנש.הו [לוח השוואת דפים: דף ב ע"א במסכת = דף א ע"א בספר. דף ב ע"ב במסכת = דף ד ע"ג בספר. דף ג ע"א במסכת = דף ה ע"ג בספר. דף ג ע"ב במסכת = דף ז ע"א בספר. דף ד ע"א במסכת = דף ח ע"ב בספר. דף ה ע"א במסכת = דף יא ע"ג בספר. דף ה ע"ב במסכת = דף יג ע"ב בספר. דף ו ע"א במסכת = דף טו ע"ב בספר. דף ו ע"ב במסכת = דף יז ע"א בספר. דף ז ע"א במסכת = דף יט ע"א בספר. דף ח ע"א במסכת = דף כב ע"ב בספר. דף ח ע"ב במסכת = דף כד ע"ג בספר. דף ט ע"א במסכת = דף כה ע"ד בספר. דף ט ע"ב במסכת = דף כו ע"ד בספר. דף י ע"א במסכת = דף כט ע"א בספר. דף י ע"ב במסכת = דף לא ע"א בספר. דף יא ע"א במסכת = דף לב ע"ג בספר. דף יא ע"ב במסכת = דף לג ע"ב בספר. דף יב ע"א במסכת = דף לד ע"ב בספר. דף יב ע"ב במסכת = דף לד ע"ד בספר. דף יג ע"א במסכת = דף לו ע"א בספר. דף יג ע"ב במסכת = דף לז ע"ב בספר. דף יד ע"א במסכת = דף לז ע"ד בספר.] להורדת הספר כולו

*הורה גבר (תשסג), ר' בצלאל רנשבורג, מודיעין עלית תשסג. ספה"ל 2°2003A8207; ב"א A584.0491 רנש.הו

*החברה והשפעתה, ר' אברהם בהר"ן, ירושלים תשן, תשנא, 402 עמ'. מה"ר מ85; ספה"ל 92A3411; ב"א A930.1 בהר.חב

§החזקה במשפט העברי, ר' זרח ורהפטיג, ירושלים תשכד. מה"ר א540; ספה"ל 64A1764; ב"א A934.6043 ורה.הז

*החינוך בראי החק וההלכה, שמואל גליק, ירושלים תשס. כרך ב מתחיל בעמ' 379. מה"ר חק10; ספה"ל או"ק יהדות ר105.6; ב"א A07 גלי.חנ

*היכל המלך (חב"ד), תלמידי ישיבת תומכי תמימים, ניו יורק תשמו. ע"פ התוכן. ספה"ל 86A4435; ב"א A531 ישי.קב

§היכל התורה (פינצוק), בעריכת ר' יעקב פינצוק, חוב' א (מיר תרצה), חוב' ב (נוברדוק תרצט), חוב' ג (נוברדוק תרצט). נדפס גם בתוך: אוסף מתורת מיר, ב"ב תשנו. מה"ר כ250; ספה"ל 97A798; ב"א A584 אסף.מת

היכל מלך, ר' אברהם רפאל לב אריה, שלוניקי תקעד. מה"ר על163 מחסן; מוהר"ק פמ14; ספה"ל 2°23V7865 (דפוס צילום קטוע, ירושלים תשמ - מה"ר א455; ב"א A531 ארי.הי); מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

היכל צמח, ר' צמח האפנברג, ירושלים תשלד. חי' הרמב"ם (בשם "משנה ברורה") בעמ' ריג-רנג. מה"ר ש75; ספה"ל 2°82A3436; ב"א A564.1 הופ.הי; מכון משה"ע ט859

*היכלי שן, ר' שלום דובער הרנזון (גרינזון), ח"ב (ורשה תרמה) וח"ג (פיעטרקוב תרסה), ד"צ נ"י תשנא [בח"א אין מפתח]. מוהר"ק פ26; ספה"ל 2°92A4389; ב"א A572 גרי.הי להורדת הספר כולו (ח"א וח"ג)

*הירושה והצוואה במשה"ע (=במשפט העברי), יוסף ריבלין, ר"ג תשנט. ב"א A934.605 ריב.יר; מכון משה"ע ל58.92

*הישר והטוב, ר' צבי הירש פרידמן מליסקא, נ"י תשסג. כרך ב מתחיל בעמ' תיג. מה"ר א535; ספה"ל 2003A9179; ב"א A671.2 פרי.יש

§היתר חדר"ג באשה שנשתטית (תמרת), ר' אהרן שמואל תמרת, פיעטרקוב תרע.

§הכה"ג והסגן, ר' אברהם סאמונאוו, ריגא תרצא. נדפס גם בתוך: אוסף מתורת מיר, ב"ב תשנו. מה"ר כ250; ספה"ל 97A798; ב"א A584 אסף.מת להורדת הספר כולו

*הכנה דרבה, ר' משה גרינוולד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסט, 14 + קיא עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2009A1785; ב"א A43 גרי.הכ תשס"ט

*הכתב והקבלה, ר' יעקב צבי מקלנבורג, ברלין תרמ, ע"פ מפתח במהד' ר' הלל קופרמן, ירושלים תשנ [משום מה מהל' ע"ז עד הל' סנהדרין אין כלום במפתח]. גם ע"פ מפתח במהד' ר"מ צוריאל, ירושלים תשעה. מה"ר ת200; מוהר"ק ת1299, ת2808; ספה"ל 90A4467; ב"א T27 מקל.כת; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*הכתבים העבריים של בעל תקו"ז (=בעל תיקוני זוהר ורעיא מהימנא), בעריכת אפרים גוטליב, ירושלים תשסג. ספה"ל אוסף שלום 6231.11; ב"א או"ק A652.5 כתב.הע

*הל' ביה"ב (חב"ד) = הלכות בית הבחירה, ברוקלין תשמו, רמא עמ'. מה"ר א440; ספה"ל 2°86A5262; ב"א A53 שני.הל להורדת הספר כולו - מהד' תשסב (בעמוד אחר)

הל' יובל (שטרן), ר' יחיאל מיכל שטרן, ירושלים תשעה, רפה עמ'. ספה"ל 2015A7170; ב"א A531 שטר.הל

הליכות אליהו, ר' אליהו פיינשטיין, וילנא תרצב, ד"צ ברוקלין תשל(?). ספה"ל 2°70A2363; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו

*הליכות חיים יו"ט, ר' אליעזר רוט, ב"ב תשעא. ספה"ל 2013A10051; ב"א A562.3 רוט.הל; להורדת הספר כולו

*הליכות חיים, קידוש בשבת, ר' אליעזר רוט, בני ברק תשע, 37 + תתצה עמ'. ב"א A562.2 רוט.הל; להורדת הספר כולו

*הליכות יצחק עירובין, ר' יצחק ירוחם בורודיאנסקי, ירושלים תשסו. מה"ר א25; ב"א A584.022 בור.הל

*הליכות עולם (הלוי), ר' ישועה הלוי, מהד' פורטנוי, ירושלים תשנו, נח עמ'. ספה"ל 96A2755; ב"א A813 ישו.הל

הליכות עולם, ר' דובער אבד"ק קראלעוויץ, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - סוף אהבה, על זרעים עד טהרה - סוף טהרה, על קנין ומשפטים ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*הלכה למשה (אלבז), ר' רפאל משה אלבז, הוצאת מכון יד יקותיאל, ירושלים תשסט, 49 + תקנט עמ'. מה"ר ש75; ב"א A572 אלב.הל תשס"ט

הלכה למשה (אמריליו), ר' משה אמריליו, ח"א וח"ב, שלוניקי תקיב-תקיז, ד"צ נ"י תשנב. מוהר"ק פמ127; ספה"ל 2°23V7863, S2°92A5902; ב"א A531 אמר.הל; מכון משה"ע ח33; מהד' פרידברג [יצא בסדר חדש ירושלים תשסח - מה"ר א450, ב"א A531 אמר.הל]; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§הלכה למשה (קליג), ר' משה קליג מהרובשוב, ורשה תרנט, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר ש75; ספה"ל 2°92A3460; ב"א A572 קלו.הל להורדת הספר כולו

הלכה למשה מסיני - ראה מסכת הלכה למשה מסיני

*הלכה ערוכה, ר' אברהם צבי הכהן, מוקצה, ב"ב תשס. מה"ר פ60; ב"א A562.2 הכה.הל

*הלכה פסוקה ח"א (סי' א-ח), גם ברור הלכה שבסופו (במפתח שם צוינו הדפים כך: מה שבצד הקדמי של הדף צוין באותיות עבריות, ומה שבצד האחורי צוין במספרים), ח"ב (סי' ט-כז), ח"ג (סי' כח-כט), ח"ד (סי' ל-לא), והל' עדות ח"ג (סי' לב-לד) וח"ד. מה"ר פ410; ספה"ל או"ק יהדות כ147.5, S62A3929; ב"א A565 מכו.הל להורדת הספר כולו - ח"א

§הלכה רבה, ר' יעקב ליב קראך, ח"א, ח"ב וח"ג, ירושלים תשכה-תשכז. מה"ר א535; מוהר"ק ים2113; ספה"ל 2°65A1920 (ח"א); ב"א A2°584 קרו.הל

*הלכות היזק ראיה, ר' אברהם משה גרוסמן, ירושלים תשסו. מה"ר פ410; ב"א A565 גרו.הל

§הלכות והליכות, ר' נחום לאם, ירושלים תשנ, ריט עמ'. מה"ר א535; מוהר"ק ים7282; ספה"ל 90A3848; ב"א A508 לם.הלכ

*הלכות ומנהגי מהר"ש, ר' שלום מנוישטט, ירושלים תשנז. מה"ר ר190; ספה"ל 97A3805; ב"א A54 שלו.הל

*הלכות טומאת אוכלין (בוצק'), ר' משה יוסף בוצקובסקי, ב"ב תשמ. מה"ר א625; ספה"ל 83A4368; ב"א A584.068 בוצ.הל

*הלכות יום העצמאות ויום ירושלים, ר' נחום רקובר, ירושלים תשלג, שע עמ'; מהדורה שניה - תשמה, תח עמ' (אותו מספור עמודים, אבל עם תוספת). מה"ר פ580; ספה"ל 73A1529; ב"א (1)E394.26 הלכ.יו

§הלכות מדינה, ר' אליעזר ולדינברג, ח"א, ח"ב וח"ג, ירושלים תשיב-תשיג, ד"צ תשסו. מה"ר פ740; מוהר"ק או"ק ג פ131; ספה"ל 54A2909; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

§הלכות מסים במקורות העבריים, ר' יעקב בזק, ירושלים תשכד, 110 עמ'. ספה"ל 65A248; ב"א A933.62 בזק.הל

הלכות מקדש וקדשיו = הלכות מקדש וקדשיו להרמב"ם, עם פירוש "באר החיים", ר' חיים רז, עבודה, קרבנות והל' ערכין, קרית ספר תשסד [יצא בתחילה בשם "באר החיים", ירושלים תש"ס, ספה"ל 2°2005A6105]. מה"ר א440; ספה"ל 2006A1996

הלכות משיח לרמב"ם, ר' שלמה חיים אבינר, ירושלים תשסג. מה"ר א450; ספה"ל 2003A6920; ב"א A531 אבי.הל

הלכות עולם (קאראסיק), ר' דוב בער קאראסיק, זיטאמיר תרכח. חידושי הרמב"ם בסוף החידושים על כל מסכת: ברכות יז ע"ד, פסחים כה ע"ב-כז ע"ב, חולין נח ע"ד-נט ע"ד, נדה טו ע"ג-ע"ד (לפי דפי הספר). ספה"ל 2°23A10879 (חולין); להורדת הספר כולו

*הלכות קטנות, שו"ת, ר' יעקב חגיז, ונציה תסד, ח"א וח"ב. מפתח במהדורת ירושלים תשמא. כשכתוב סתם, הכוונה לח"א. מה"ר ש305; מוהר"ק פ191; ספה"ל 2°82A4247; ב"א A572 חגי.הל; פהשו"ת 97 להורדת הספר כולו

הלכות קידוש החודש (עקביא) = הלכות קה"ח לרמב"ם עם פירוש מספיק, א"א עקביא, ת"א תשטז. הפירוש לרמב"ם - עמ' 5-39 (רשמנו רק מקומות שהיו חידושים בפירושו). ספה"ל 56A1894; ב"א A53 עקב.הל

הלכות קידוש החודש (שולמן) = הלכות קה"ח לרמב"ם עם נושאי כליו עם ביאורים וחידושים, ר' שמריה שולמן, נ"י תשלח. עם קונטרס הערות מתמטיות, ר' אברהם קלונימוס קאליקשטיין, נ"י תשלח. חי' הרמב"ם בעמ' 58-66. ספה"ל 79A1162 להורדת הספר כולו

הלכות תשובה (בן שושן) = הלכות תשובה ושמונה פרקים להרמב"ם עם ביאורים מקורות והערות, ר' יצחק בן שושן, קרית ספר תשסג. מה"ר א415; ב"א A53 בן-שוש.תש

§הלכתא למשיחא, ר' יוסף אברהם הלר, נ"י תשנב. ספה"ל 92A5979, אוסף שלום 6711.4; ב"א A124 הלכ.למ

*המאור הגדול (גר"א), לקט מדברי הגר"א, בעריכת ר' יששכר דוב קרויזר, תשסד. ב"א A081 אלי.מא

המאור הגדול (יעבץ), ר' מאיר יעב"ץ, נ"י תשסז. חי' הרמב"ם בעמ' צה-שנב. ספה"ל 2008A1500; להורדת הספר כולו

המאיר לארץ, ר' מאיר סולובייציק, סלוצק תרעא, קב דפים. [בלי זרעים, כי הובא עיקרו בפרנקל]. ספה"ל 23V10772; ב"א A531 סול.מא; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*המדות לחקר ההלכה, ר' משה אביגדור עמיאל, ג' כרכים, ירושלים תרצט. כרך א - מדות א-י. כרך ב - מדות יא-יז. כרך ג - מדות יח-כג. מפתח בסוף כרך ג בד"צ ירושלים תשלג. מה"ר א560; מוהר"ק ים169; ספה"ל 39A518; ב"א A813 עמי.מד; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*המדרש והמעשה, ר' יחזקאל ליבשיץ, פיעטרקוב תרסא. מה"ר ת210; ספה"ל 23V6225; ב"א A451 ליב.מד; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*המוסר והמשפט בישראל, ר' שמעון פדרבוש, ירושלים תשח [מהדו' אחרת בסדר חדש, תשלט - 80A3672, ב"א A4 פדר.מו, אבל המפתח הוא לפי הפרקים והם כנראה לא השתנו]. ספה"ל 48A126; ב"א A4 פדר.מו; מכון משה"ע ל19.91 להורדת הספר כולו (תש"ד)

§המחשבה הפלילית, ר' מאיר מינקוביץ, נ"י תשכא, 144 עמ'. ספה"ל 63A400; ב"א A934.5 מינ.מח

*המלך חדריו, ר' אריאל פרג'ון, ירושלים תשע. ספה"ל 2012A7462; ב"א A077.3 פרג'.מל

§המנהיג, ראב"ן הירחי, מהדורת ר"י רפאל, ירושלים תשלח. מה"ר ר180; מוהר"ק או"ק ג פ177; ספה"ל 78A3265 ,S80A3644; ב"א A54 אבר.מנ

*המסורת בספרי הרמב"ם, ר' אליעזר צבי רבל, נ"י תשב, 28 עמ'. מוהר"ק תדפ1566; ספה"ל 43A1369; ב"א A530.1 רבל.מס

*המסחר במשפט העברי, ר' נחום רקובר, ירושלים תשמח, 276 עמ'. מה"ר פ460; מוהר"ק פ4893; ספה"ל 88A2116, או"ק יהדות כ 226.4; ב"א A938.01 רקו.מס

§המסלה שנה יא שבט-ניסן תשו. ספה"ל PA 316‎; להורדת הספר כולו

*המספיק לעובדי ה', ר' אברהם בן הרמב"ם, מהדו' דנה, רמת גן תשמט, 346 עמ'. הסימון הוא ע"פ עמודי כתב היד. מה"ר מ25; ספה"ל S89A2010, או"ק יהדות מ21; ב"א A410.1 אבר.מס להורדת הספר כולו

המעין, תשרי תשפ, עמ' 44-47 (ר' ראובן מרגליות, 'יגעתי ומצאתי'). ב"א X687

*המעלות לשלמה, ר' רפאל שלמה לניאדו, ירושלים תשמז, תקמד עמ' (עימוד שונה ממהד' קושטא תקלה). מה"ר מ80; ספה"ל 2°88A762; ב"א A45 לני.מע תשמז

*המעמד האישי בישראל, משה זילברג, ירושלים תשכה. ספה"ל 2000A564; ב"א E346.01 זיל.מע

*המעמד האישי של הקראים, מיכאל קורינלדי, ירושלים תשמד, 288 עמ'. ספה"ל 84A2667, או"ק יהדות ק-6 110; ב"א A63 קור.מע

§המעשה והמדרש, ר' ישעיהו יוסף מרגולין, ירושלים תרצז, ד"צ נ"י תשנב (עד עמ' קכז, לא כולל חלק "ענבי יוסף"). ספה"ל 2°55A648 (תרצז), S2°92A1815 (תשנב); ב"א T278 מרג.מע להורדת הספר כולו

§המקדש וקדשיו, ר' משה שלמה קלירס, ירושלים תשל, רצט עמ'. מה"ר א625; מוהר"ק או"ק ג ט37; ספה"ל 71A2073; ב"א A566.1 קלי.מק

*המקרא בראי מפרשיו, ס' זכרון לשרה יפת, ירושלים תשנד, 724 עמ'. ספה"ל 94A3634; ב"א T118 מקר.בר

§המשכן וכליו (בלו'), ר' ישראל חיים בלומנטל, ירושלים תשכה (נדפס סו"ס מעשה חושב). מה"ר א625; ספה"ל 65A784; ב"א A566.1 משכ.וכ להורדת הספר כולו

*המשפט העברי, ר' מנחם אלון, ירושלים תשלח. מוהר"ק או"ק ג פ148; ספה"ל 78A1738, או"ק יהדות כ 202; ב"א A934 אלו.מש; מכון משה"ע ל2

*הסתרים באסתר, ר' אברהם ריבלין, כרם ביבנה תשסב. ספה"ל 2002A2020; ב"א T487 ריב.סת

§העבודה ואשי ישראל (קמלהר), ר' יקותיאל אריה קמלהר, ירושלים תרצה. ספה"ל 36A539; ב"א A566.1 קמל.מא

§העובר בהלכה, ר' דוד ויסקוט ור' אליעזר אפרסמון, קרית ארבע תשנז. ספה"ל 97A4896; ב"א A561 אפר.עב

*העלם דבר, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, עם הערות "חקור דבר" לר' אליהו סעאדה, ב"ב תשסו. מה"ר א535

*העמק דבר, ר' נפתלי צבי יהודה מוולוז'ין, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. מפתח במהד' ירושלים תשנט. מה"ר ת65 (בראשית), ת90 (שמות), ת110 (ויקרא), ת125 (במדבר), ת135 (דברים); ספה"ל 99A376; ב"א T27 ברל.הע

*העמק שאלה = שאלתות עם פירוש העמק שאלה, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ירושלים תשח-תשיג. ח"א - בראשית ושמות. ח"ג - ויקרא. ח"ד - במדבר ודברים. המפתח בסוף כל חלק. מה"ר ר160; ספה"ל 2°86A1968; ב"א A52 אחא.שא

*העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס, ר' רפאל בנימין פוזן, ירושלים תשסד. מה"ר ת5; ספה"ל או"ק יהדות ט496; ב"א T24=922 פוז.עק

*הערות (ברנשטיין, תשעו), ר' יצחק אליהו ברנשטיין, הערות והארות וביאורים על ענינים בש"ס, ח"א-ח"ב, ירושלים תשעו. ספה"ל 2°2019A3438; ב"א A584 ברנ.הע תשע"ו

*הערות אברהם יעקב יצחקי, ר' זיידל אפשטיין, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים. ירושלים תשנו-תשנז. ספה"ל 97A941; ב"א A410.6 אפש.הע

*הערות ובאורים (אדלשטיין) בענייני טהרות, ר' ירחמיאל גרשון אדלשטיין, בני ברק תשעא. ספה"ל 2018A7655; ב"א A584 אדל.הע

*הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) = בעניינים שונים לפי סדר הרמב"ם, ר' ירחמיאל גרשון אדלשטיין, בני ברק תשעב. ב"א A531 אדל.הע

*הערות וחדושים (טויב), ר' ישראל טויב. תחומין ואו"ח, ב"ב תשמט - ספה"ל 89A437; ב"א A562.2 טוי.הע. עירובין, ר' ישראל טויב, ב"ב תשסד - מה"ר א25; ב"א A584.022 טוי.הע. מקואות, ב"ב תשנה - ספה"ל 2°95A5493; ב"א A563.3 טוי.הע

+*הערות וחדושים (טויב), ר' ישראל טויב, שבת, ב"ב תשע. להורדת הספר כולו

הערות מתמטיות = הערות מתמטיות על הל' קידוש החודש, ר' אברהם קלונימוס קאליקשטיין, נ"י תשלח. מוהר"ק ע105; ספה"ל 79A1162; ב"א A952.93 קלי.הע

הערות ר"י ליינר, ר' ירוחם ליינר מראדזין, רמב"ם מהדורת פרדס סוף טהרה

*הפלאות נדרים (תשעג), ר' יוסף לבית יעקב לוי, בעריכת ר' אשר אנשיל פרובטר, ירושלים תשעג, 18 + תקנא. מה"ר א95; ספה"ל 2°2014A13329; ב"א A584.033 יוס.הפ תשע"ג ; להורדת הספר כולו

הפלאת נדרים, ירושלים תשמג, חי' הרמב"ם לר' אליהו דוד רייכמן, עמ' קמז-רעג. מוהר"ק ש3795

הפלאת נזירות, ר' אליהו דוד רייכמן, ירושלים תשלז. חי' הרמב"ם, עמ' קיא-קסט. מוהר"ק ש3793; ספה"ל 2°77A3437; ב"א A584.034 בית.הפ

הפלאת ערכין, ר' אליהו דוד רייכמן, קרית גת תשנג, שע עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' רכט-שע. מוהר"ק ש3795; ספה"ל 2°93A2892; ב"א A584.055 ריכ.הפ

הפלאת שבועות, ר' אליהו דוד רייכמן, קרית גת תשמז. חי' הרמב"ם, בח"ב, מעמ' ריז. מה"ר א185; מוהר"ק ש3794; ספה"ל 2°81A3929

הפרדס - ראה ס' הפרדס

+*הצבי והצדק תנינא, ר' צבי אלימלך פאנעט, ב"ב תשנד.

*הצניעות והקדושה (תשסט), יצחק אייזיק רוזנבוים, מהדורא תליתאה, ירושלים תשסט, תקנב עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2009A6573

*הקדמת אמרי יוסף לס' ליקוטי תורה וש"ס, ר' יוסף מאיר וייס מספינקא, ירושלים תשנח. מה"ר מ280; ב"א A671.3 ויס.הק

*הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה, ר' שלמה פלדמן, ירושלים תשסב, 21 + קלו עמ'. מה"ר 385; ספה"ל 2002A4364; ב"א A584.06 פלד.דע

*הקשורים ליעקב (תשסא), ר' יעקב עמדן, ירושלים תשסא. מה"ר מ82; ב"א A45 אמד.קש

*הקשורים ליעקב (תשעח), ר' יעקב עמדין, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח, 19 + רנה עמ'. ספה"ל 2018A487; ב"א A45 אמד.קש תשע"ח

הר בשן, ר' שמעון בידרמן, ירושלים תשלג, קלט עמ'. מה"ר א430; ספה"ל 2°74A1208; ב"א A531 ביד.הר

הר המור, ר' רחמים נסים משה רבי, שלוניקי תקצה. מוהר"ק פמ185; ספה"ל 2°23V7934; ב"א A531 רבי.הר; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו

*הר המוריה (אדר"ת), ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, כולל אזני ירושלים, ילקוט דוד, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסו, 23 + שמח עמ'. ספה"ל 2011A7528; ב"א A572 רבי.של

הר המוריה (שץ), ר' מאיר יונה שץ, ורשה תרן. מה"ר א440; מוהר"ק פמ213; ב"א A531 ברנ.הר; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*הר המלך, בעריכת ר' ליפא קורצוייל, קרית מלאכי, ח"א-ח"ד, ע"פ מפתח סוף ח"ד, ח"ה-ח"ח ע"פ מפתח סוף ח"ח [חוץ מהמפתח למראה הפנים]. ח"ו עמ' מד-פז, וח"ז עמ' כז-רעח, הם רק העתקות מתוי"ט. מה"ר א455; מוהר"ק פמ413; ספה"ל 2°87A1886; ב"א A531 הר.מלך

*הר צבי, ר' צבי פסח פרנק, זרעים ח"א וח"ב, ירושלים תשנא. מה"ר פ720; מוהר"ק או"ק ג; ספה"ל 2°85A912

§הר"מ במז"ל - קובץ = הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי, בעריכת ר' יהודה לייב מימון, ירושלים תשטו, רסח עמ'. מוהר"ק א532; ספה"ל 55A474, או"ק יהדות כ 92; ב"א A176.09 ר"מ.במ

הרהורי תשובה, ר' מרדכי גיפטר, נ"י תשלז, תשמא, קל עמ'. ספה"ל 79A162; ב"א A53 גיפ.הר

הרועים בשושנים, ר' צבי הירש ברודא, ב"ב תשנ. חי' הרמב"ם בעמ' רנה-של. ספה"ל 90A2633; ב"א A823 ברו.רו

*הרי בשמים (בדרשי), ר' יצחק בדרשי, שלוניקי תקנג. ספה"ל 2°23V6110; ב"א T278 בדר.הר להורדת הספר כולו

*הרי בשמים (הורוביץ), ר' אריה ליבוש הורוביץ, ח"ה, ירושלים תשמד, 17 + קפו עמ'. מה"ר ש80; מוהר"ק פ1858; ספה"ל 2°84A2000; ב"א A572 הור.הר

*הרי יהודה, ר' יהודה משה יוסף, ח"א, ירושלים תשסד. ח"ב, ירושלים תשסט. המפתח בח"ב הוא רק על מקומות שבהם נתבארו דברי הרמב"ם בהרחבה. מה"ר ש80; ספה"ל 2°2005A2860; ב"א A572 יוס.הר

הרמב"ם - ראה גם: רמב"ם

§הרמב"ם - שמרנות (=הרמב"ם - שמרנות, מקוריות, מהפכנות), בעריכת אביעזר רביצקי, ירושלים תשסט, 294 עמ'. מה"ר חק10

§הרמב"ם (בנדיקט) = הרמב"ם ללא סטייה מן התלמוד, ר' בנימין זאב בנדיקט, ירושלים תשמב, תשמה, שח עמ'. מוהר"ק פמ440; ספה"ל 86A204; ב"א A176.09 בנד.רמ

הרמב"ם המבואר, ר' שלום דובער וולפא, ירושלים תשסד, כד עמ'. ספה"ל 2°2005A215

הרמב"ם המדויק, עם פירוש ר' יצחק שילת, מדע, אהבה, זרעים, עבודה-קרבנות, שופטים, מעלה אדומים תשסה. מה"ר א430; ספה"ל או"ק יהדות 2°כ94.27; ב"א A53 תשסד

הרמב"ם השלם, הל' שבת פרקים א-ד, מכון הרמב"ם השלם, קרית גת תשסז. מה"ר א420; ב"א A531 וול.רמ תשס"ז

*הרמב"ם והגאונים, ר"מ חבצלת, ירושלים תשכז, 222 עמ'. מוהר"ק פ4333; ספה"ל 68A2167; ב"א A53 חבצ.רמ

הרמב"ם והזוהר, ר' ראובן מרגליות, בתוך סיני לב-לג, ובתדפיס מיוחד, 53 עמ', ירושלים תשיג, ובתוך: ארבעה ספרים, נ"י תשנח, ובתוך "פנינים ומרגליות" (מה"ר א585). השמטות בסופו. מוהר"ק תדפ1030; ב"א A509.2 מרג.אר

הרמב"ם והלכותיו, ר' אדוניהו קראוס, ירושלים תשמו (על "מפי השמועה"). קד עמ'. ספה"ל 86A5286

*הרמב"ם ומכילתא דרשב"י, ר' מנחם מנדל כשר, ירושלים תשמ. מה"ר א470; ספה"ל 80A4452; ב"א A53 כשר.רמ

הרמב"ם ותורתו, ר' אדניהו הכהן קראוס, ירושלים תשמד. מה"ר א470; ספה"ל 84A1813; ב"א A531 קרא.רמ (ח"ב וח"ד)

§הרמב"ם חייו ומשנתו, מנשה דובשני, ת"א תשטו. מוהר"ק א.ש. פמ76; ספה"ל (55A3391)

*הרמב"ם כמחנך, ר' דב רפל, ירושלים תשנח. [לא הוכנסו ציונים לפרקים בלי הלכות]. ב"א A176.09 רפל.רמ; מכון משה"ע ח84.84

*הרמב"ם, המשיח בתימן והשמד, מנחם עקיבא פרידמן, ירושלים תשסב. ספה"ל 2002A3845; ב"א A176 פרי.רמ

*הררי קדם (תשס), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, בעריכת ר' מיכל זלמן שורקן, ירושלים תשס (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). מה"ר א630; ספה"ל 2°2000A732; ב"א A584 סול.הר

*הררי קדם שבת, ר' יוסף דוב סולובייציק, ירושלים תשעד, שלה עמ'. מה"ר א630; ב"א A584.021 סול.הר

§השבת לקדשו, ר' ישראל דושאוייץ, נ"י תשב. כולל קונט' השג יד, אור ישראל. מה"ר א630; ספה"ל 2°79A4189 להורדת הספר כולו

השג יד - ראה השבת לקדשו

השגות הרמ"ך, מהדורת ר' שמואל אטלס, ירושלים תשכט, ומהדורת ר' יעקב כהן ירושלים תשל (שבה יש גם על שופטים). מה"ר א410; מוהר"ק פמ297 (אטלס); ב"א A531 משה.הש

§השוואות בין דיני ישראל (=השוואות בין דיני ישראל ודיני ארצות הברית), ר' יצחק אייזיק אלון, ת"א תשכא. ספה"ל 61A1479; ב"א A934 אלו.הש

§השוחט והשחיטה בספרות הרבנות, ר' יקותיאל יהודה גרינוולד, נ"י תשטו, ד"צ אשדוד תשנח, 192 עמ'. ספה"ל 56A741; ב"א A563.12 גרי.שו להורדת הספר כולו

*השיב משה (תשעה), ר' משה טייטלבוים, נ"י תשעה. או"ח - סי' א-כא. יו"ד - סי' כב-נט. אהע"ז - סי' ס-עט. חו"מ - סי' פ-קט. ספה"ל 2°2015A4765; ב"א A572 טיט.הש תשע"ה

*השיר והשבח, ר' שניאור זלמן פרדס, בני ברק תשעא. ספה"ל 2012A10242; ב"א T278 פרד.שי

*השליחות וההרשאה במשפט העברי, ר' נחום רקובר, ירושלים תשלב, 448 עמ'. מה"ר פ460; מוהר"ק ים6036; ספה"ל 72A999, או"ק יהדות כ 226; ב"א A934.6029 רקו.של

השקפה לברכה, ר' יוסף צבי הלוי, ירושלים תרצ, ד"צ נ"י תשנח, רמג עמ'. מה"ר פ720; מוהר"ק פמ275; ספה"ל 53A1028; ב"א A563.8 הלו.הש להורדת הספר כולו

§התורה והמדינה, כרכים א-יא. מה"ר כ290; מוהר"ק או"ק א א41; ספה"ל או"ק יהדות ג 278.5 , PA1529; ב"א X474

§התורה והתלמוד, ר' דוד גולומב, ח"ד, סעאיני תרצב. בראש כל עמוד יש שני מספרים, ואנו צייננו את המספר התחתון. מה"ר א610; ספה"ל 24V1012; ב"א A814 גול.תו; להורדת הספר כולו

התעוררות תשובה, ר' שמעון סופר, רמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, סוף הכרך האחרון

*התעוררות תשובה (תשנב) ח"א וח"ג וח"ד, ר' שמעון סופר, תשנב.

§התקופה הגדולה (תשלב), ר' מנחם כשר, ירושלים תשלב. ספה"ל 73A967; ב"א A124 כשר.תק; להורדת הספר כולו (מהד' תשסא) ח"א ח"ב
[לוח השוואה למהד' תשסא]

*התקופה והגאולה (תשסה) = התקופה והגאולה במשנתו של הרבי מליובאוויטש, מהד' שניה, כפר חב"ד תשסה. מה"ר מ400 (תשנט)

*התרגשות הלב (תשסח), ר' יהושע צבי מיכל שפירא, ירושלים תשסח, 34 + רפג עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 0°2008A6016, אוסף שלום 1472.1; ב"א A410.3 שפי.הת תשס"ח*ואם תאמר, ר' דוד קאהן, נ"י תשמב, חלקים א-ד. מה"ר א535; ספה"ל 83A1294; ב"א A584 קהן.וא

§ואשיבה שופטיך, ר' צבי מקובסקי, ת"א תרצח, קכו עמ'. ספה"ל 42A93; ב"א A566 מקו.וא להורדת הספר כולו

ואתה ברחמיך הרבים, ר' אליעזר גינזבורג. הלכות מגילה - ברוקלין תשנב, 93 עמ'. ספה"ל 2°92A774; ב"א A531 גינ.וא. הל' תשובה, נ"י תשנב. ספה"ל 93A3146

*ואתה תחזה, ח"ג, ר' אביגדור אלבוים, ירושלים תשסז. ספה"ל 2000A3223; ב"א T278 אלב.וא (תשס)

ובהם נהגה, ר' יעקב בלידשטיין, באר שבע תשעז. ספה"ל או"ק יהדות כ95.52; ב"א A531 בלי.וב

§וגר זאב, ס' זכרון לר' זאב זליג וייס, לייקווד תשסה. מה"ר כ225; ספה"ל 2005A1286

*ודברת בם (מוסקוביץ), ר' ברוך מוסקוביץ, נ"י תשסט, תתסח עמ'. מה"ר ש85; ספה"ל 2°2009A7499; ב"א A572 מוס.וד

*ודברת בם (מרזל), ר' ברוך מרזל, חברון תשעח. ספה"ל 2017A12545

*ודרשת וחקרת (סוגיות), ר' אהרן יהודה גרוסמן, חידושי סוגיות כסדר התורה, ח"א (ח"א-ח"ב) - ירושלים תשנד. ח"ג - ירושלים תשנז. ח"ד - ירושלים תשסג. ח"ה (שני כרכים) - ירושלים תשסה. ח"ו - תשעב. ח"ז - תשעח. מה"ר ת185 (ח"ג-ח"ה); ספה"ל 2002A5064; ב"א T278 גרו.וד; להורדת הספר כולו ח"ג - תשנט ח"ד ח"ה כרך א ח"ה כרך ב

*ודרשת וחקרת (שו"ת), ר' אהרן יהודה גרוסמן, ח"א (ח"א-ח"ב) - ירושלים תשנו. ח"ג - ירושלים תשסא. ח"ד- תשסג. ח"ה - תשסח. ח"ו - תשעח. מה"ר ש85 (ח"ג); ספה"ל 96A5989; ב"א A572 גרו.וד; להורדת הספר כולו ח"א ח"ג ח"ד ח"ה

*והיה העולם, אהע"ז-חו"מ, ר' ברוך שרגא, ירושלים תשסג. כנראה יש טעות כללית במפתח שבסוף הספר, וצריך להוריד עמוד אחד מהמספר הרשום. חלקם תיקננו. מה"ר ש80; ספה"ל 2°2004A2532; ב"א A572 שרג.וה

§והריקותי לכם ברכה, ר' ישראל שטרן, אוסף כתבי יד, לונדון תשנב. ספה"ל 95A392 להורדת הספר כולו

*וזאת התורה, ר' משה רחמים שעיו, ירושלים תשסו, 37 + שמה עמ'. מה"ר ת185; ספה"ל 2008A8730; ב"א A451 שעי.וז

§וזאת ליהודה (זלצר), ר' יהודה ליב זלצר, ב"ב תשיט. מה"ר א535; מוהר"ק ש2164; ספה"ל 2°60A1433; ב"א A584 זלצ.וז להורדת הספר כולו

וזאת ליהודה (טאראב), ר' יהודה חיים טאראב מסלתון, קהיר תרצז, ד"צ נ"י תשסא [יצא במהד' חדשה, מכון טוב מצרים, ירושלים תשע]. חידושי הרמב"ם בעמ' רז-רט. ספה"ל 2°2001A3489; ב"א A572 מסל.וז; להורדת הספר כולו

וזאת ליהודה (עייאש), ר' יהודה עייאש, זולצבאך תקלו, ד"צ נ"י תשנב. חי' הרמב"ם במספור שני, דפים לג-לה [שולבו גם ב"לחם יהודה השלם", ירושלים תשמו, א460]. מוהר"ק ד23; ספה"ל 2°23V5905; ב"א A410.4 עיש.וז; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§וזאת ליהודה (פינטוך), ר' אברהם אלטר פינטוך, מעלה אדומים תשסג. בחלק מהמקומות (בעיקר עמ' נה-עב) מספרי ההלכות מצויינים בספר לפי מהד' ר"י קאפח (כנראה); במפתח שלנו הם צוינו לפי מספרי ההלכות הנהוגות. מה"ר א420; ב"א A531 פינ.וז

*וזאת ליהודה (קצין), ר' יהודה קצין, ירושלים תשמה. מה"ר ת90; ספה"ל 85A1810, אוסף שלום 1517; ב"א A451 קצי.וז

*וזרח השמש, ר' יצחק בן שושן, קרית ספר תשס. זה החלק של מוסר (באותה שנה יצא ספר אחר שלו באותו שם, והוא החלק של הלכה, שאין בו מפתח, ואינו כלול כאן). מה"ר ת185; ספה"ל 2001A3753; ב"א A451 בן-שו.וז

§וחי בהם, ס' זכרון לדורון זיסרמן, עינב תשסג, ומהדו"ב, תשסד. במהדו"ב נוספו עמ' א-יח אחרי עמ' 4, ויש שינויי מספור עמודים אחרי עמ' 400. מה"ר כ225; ספה"ל (2003A134); ב"א A129.3 אלפ.וח

*וטהרו הכהן, ר' עקיבא חנניה וייטצנר, על ענייני ריעותא וחזקה, לייקווד תשסז, רמה עמ'. מה"ר א250; ספה"ל 2008A3482

§ויאמר יעקב (גרוס), ר' יעקב גרוס, מונקאטש תש. ספה"ל 84A2115; להורדת הספר כולו

*ויאמר יעקב (זלקינד), ר' יעקב מאיר זלקינד, לונדון תרעח. חי' הרמב"ם בעמ' 161-175. ספה"ל 23V10535; ב"א A584 זלק.וי; להורדת הספר כולו

*ויאמר מרדכי, ר' מרדכי אליהו, דרשות, ירושלים תשע, תמז עמ'. מה"ר מ225; ב"א A45 אלי.וי

§ויאמר שמואל, ר' שמואל עלוש, ג'רבה תשכב. ספה"ל 78A1732 להורדת הספר כולו

*ויברך דוד, ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע, נ"י תשסז, 23 + רנח עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2007A2635

*ויגד יעקב (תשסח), ר' יעקב יחזקיהו גרינוולד, שני כרכים במספור עמודים אחד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסח, תתקסט עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2008A3352

ויגד משה (גרין), ר' משה גרין, מאנסי תשסד, קפח + 78 עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2004A4473; ב"א A410.3 גרי.וי תשס"ד

§ויגש יצחק, לזכר יצחק וגישה הופמן, ירושלים תשסו, קעז + 24 עמ'. ספה"ל 2008A8011; ב"א A088 הופ(ויג)

*ויואל משה, ר' יואל טייטלבוים. מפתח במהדו' נ"י תשמב, תנג עמ'. מוהר"ק פ2666; ספה"ל 82A3222; ב"א E041 טיט.וי

§ויוכח אמש, אל"ק, נ"י תשנב (השגות על אבי עזרי), 24 עמ'. ספה"ל 92A4254

§ויוסף שאול, ר' יוסף שאול אלישר, ירושלים תשב, פח דפים. מה"ר א535; מוהר"ק ים6424; ספה"ל 43A1380; ב"א A584 אלי.וי להורדת הספר כולו

*ויחי ויתן, ר' יחיאל חיים ויטירבו, לוורנו תרג, קמב דפים. מה"ר ת185; מוהר"ק ת1970; ספה"ל 2°22V4480; ב"א A451 ויט.וי; להורדת הספר כולו

*ויחי יעקב - צדקת ארץ, ר' אריה לייב ויידנפלד, הוצאת מוזיאון למורשת יהדות סוריא, נ"י תשעד. מה"ר פ330; ספה"ל 2°2016A9103; ב"א A563.7 ויז.וי

*ויחי עוד, ר' יחיאל חיים ויטירבו, ח"ב, לוורנו תקצט, קפב דפים. מה"ר מ80; מוהר"ק ד1486; ספה"ל 2°23V6394; ב"א A452 ויט.וי; להורדת הספר כולו

*ויטע אשל, ערכין, ר' שאול יוז'וק, ב"ב תשסה. ב"א A584.055 יוז'.וי

*ויטע אשל תמורה, ג' חלקים, ר' שאול יוז'וק, תשעה. ב"א A584.056 יוז'.וי

§ויעמידה ליעקב לחק, ר' אליאב שוחטמן, מהדו"ב, ירושלים תשנה. מה"ר פ740; ספה"ל 95A4121; ב"א E041 שוח.וי

*ויען אברהם, ר' אברהם פלג'י, אזמיר תרמו, ד"צ ירושלים תשן, צד דפים. מה"ר ש85; מוהר"ק פ4774; ספה"ל 2°90A5658; ב"א A572 פלג'.וי; מיק"פ 754 להורדת הספר כולו

*ויען יצחק, ר' יצחק בן שושן, קרית ספר תשסד. מה"ר ש85; ספה"ל 2°2005A1801

§ויצו יוסף, ר' יוסף צבי שרייבר (סופר), ירושלים תשנ. ספה"ל 2000A1559

ויקח אברהם, ר' אברהם קורקידי, אזמיר תרמב, ד"צ ירושלים תשמד, סג דפים. חי' הרמב"ם (בעיקר ציונים) מדף מ ואילך (ציוניו המחודשים הועתקו). גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר מ80; מוהר"ק ד2378; ספה"ל 2°85A1785; ב"א A45 קור.וי; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*ויקן יוסף, ר' יוסף בורגל, לוורנו תריב, ד"צ ירושלים תשן. מה"ר א87 מחסן; מוהר"ק פ285; ספה"ל 2°90A5386; ב"א A867 בור.וי

*ויקרא אברהם, ר' אברהם חיים אדאדי, ליוורנו תרכה, ד"צ ירושלים תשמג. מה"ר ש14 (מחסן); ספה"ל 2°85A1155; ב"א A572 אדד.וי; מכון משה"ע ט606 להורדת הספר כולו (תרמד)

*ויקרא יעבץ, ר' יעקב אבן צור, אשדוד תשסב. מה"ר מ82; ספה"ל 2002A8112; ב"א A45 צור.וי

*וישאל שאול, ר' שאול בראך, ירושלים תשנד. מה"ר ש85; ספה"ל 2°94A5839; ב"א A572 ברך.וי; להורדת הספר כולו או"ח-יו"ד אהע"ז-חו"מ

*וישב אברהם, ר' יהושע אברהם קריספין, אזמיר תרנג, ד"צ ירושלים תשנח. ספה"ל 2°98A8558; ב"א A867 קרי.וי להורדת הספר כולו

*וישב הים, ר' יעקב משה הלל, ח"א-ח"ב, ירושלים תשנד. מה"ר ש85; ספה"ל 2°94A1650; ב"א A572 הלל.וי

§וכתורה יעשה, ר' שלום קוטנא, ח"א - פאקש תרנז, ח"ב - פאקש תרנט (בשער "ממתנה נחליאל"). ב"א A564 קוט.וכ להורדת הספר כולו

*ולאשר אמר (תשמא), שו"ת, ר' אשר אנשיל כץ, נ"י תשמא. מה"ר ש85; מוהר"ק פ4791; ספה"ל 2°82A2363

*ולאשר אמר (תשעד), ר' אשר אנשיל כ"ץ, בראשית-שמות, ויקרא-דברים, עם: ויגד משה, ר' משה יהודה כץ, מכון מעדני מלך, וינה תשעד. ספה"ל 2015A1895; ב"א T278 כץ.ולא תשע"ד

*ולאשר אמר תהלים, ר' אשר אנשיל כץ, נ"י תשעה. ספה"ל 2016A8091; ב"א T417 כץ.ולא

*ונגש הכהן, ר' הלל דוד טריווש, וילנא תרמב, ד"צ נ"י תשמג, סה דפים. המפתח בראש הספר. מה"ר א535; מוהר"ק ש501; ספה"ל 2°83A807; ב"א A584 טרי.ונ להורדת הספר כולו

*ונתן לכהן, ר' נתן גשטטנר, סוף ס' תקפו כהן, ירושלים תשלג, עמ' קלג-קסא. ספה"ל 74A1188; ב"א A565 כץ.תקפ

ועזר מצריו, ר' ישראל יששכר דוב קליין, נ"י תשסד. מה"ר א415; ספה"ל 2004A8879

*וענפיה ארזי אל (תשסג), ר' אברהם גורביץ, בעניני הגדה של פסח ובעניני העומר והספירה, גייטסהעד תשסג. מה"ר מ222

*וענפיה ארזי אל (תשסו), ר' אברהם גורביץ, בענייני פסח, לייקווד תשסו. מה"ר א630; ספה"ל 2006A3046; ב"א A584 גור.וע תשס"ו להורדת הספר כולו

ושב הכהן, ר' רפאל זיסקינד הכהן, אלטונא תקנב, ד"צ ירושלים תשכח. חי' הרמב"ם בסוף "שאלת הכהנים תורה" שאחרי השו"ת, דפים מג-מה - מה"ר ש85; מוהר"ק פ3915; ספה"ל 2°69A14. וכן ע"פ מפתח במהדורת ב"ב תשמח - ספה"ל 2°90A4872; ב"א A572 כץ.ושב להורדת הספר כולו (תשמח)

*ושב ורפא לו, ר' רפאל יונה טיקוצ'ינסקי, ירוחם תשנב, תשנג, רפח עמ'. מה"ר מ515; ספה"ל 93A367, S98A45; ב"א A451 טיק.וש

ושבתה הארץ, ר' אברהם יחיאל רוזנבך, ירושלים תשסא. חי' הרמב"ם בעמ' קג-קמו. מה"ר פ710; ספה"ל 2000A3389; ב"א A563.8 רוז.וש

ושכנתי בתוכם, ר' אברהם משה רבינוביץ מסקאליע, על הלכות בית הבחירה, נ"י תשע. חי' הרמב"ם בעמ' כא-ריא. ספה"ל 2010A5377


ז' פרקים לרמב"ם, ר' ש"ז פינס, בלגוריי תרצה. מה"ר א435; ספה"ל 36A633 [נדפס שוב בתוך מהד' חדשה של פנס שלמה] להורדת הספר כולו

*זאת ליעקב גיטין, ר' שמואל יעקב בורנשטיין, תשנז. המפתח הוא רק על הל' גירושין. ספה"ל 2°91A1484 (תשנא); ב"א A584.036 בור.זא

*זאת ליעקב, על התורה, ר' שמואל יעקב בורנשטין, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, בני ברק תשסט-תשע. מה"ר ת90 (שמות); ב"א T278 בור.זא; להורדת הספר כולו - דברים

*זאת ליעקב קידושין, ר' שמואל יעקב בן יששכר דב בורנשטין, תשסט. ב"א A584.037 בור.זא

§זבד דוד, ר' דוד גלט, נ"י תשיט, 112 עמ'. ספה"ל 61A3069; ב"א A584 גלט.זב להורדת הספר כולו

§זבד טוב, ר' חיים דוב זוכובסקי, ירושלים תשיח (רשמנו את העמודים במספרים, אף שבעמודים בצד שמאל אין מספרים אלא אותיות). מה"ר א535; ספה"ל 2°73A2323; ב"א A584 זוכ.זב להורדת הספר כולו

§זבח השלמים, ר' משה גלנטי, פודגורזע תרנח, ד"צ נ"י תשלט. חי' הרמב"ם בדפים יב-יד מהחלק על הש"ס. מה"ר ת185; ספה"ל 22V4097 (תרנח), S79A4074 (תשלט); ב"א T278 גלנ.זב להורדת הספר כולו

*זבח טוב, על מסכת זבחים, ר' טוביה פינחס בן דוד, ביתר עילית תשעו. ספה"ל 2°2016A12745; ב"א A584.051 בן-דוד.זב; להורדת הספר כולו

*זבח יעקב, ר' יעקב ליברמן. פ' השוחט והמעלה (ירושלים תשסא, שלו עמ'), ופ' פרת חטאת (ירושלים תשסח). מה"ר א210; ספה"ל 2001A10618; ב"א A584.051 ליב.זב

זבח פסח (אייכנשטיין), ר' צבי הירש אייכנשטיין, תשסט. [בלי עמ' לח-מא]. על הל' קרבן פסח. ההלכות אינן לפי הסדר.

§זבח שלמה, ר' שלמה זאב גולינסקי, ח"א, ירושלים תשכג, קמט עמ'. ח"ב, ירושלים תשכז, רלה עמ'. ח"ג, ירושלים תשלג, קמב עמ'. ח"ד, ירושלים תשלח, ריא עמ'. מה"ר א335; ספה"ל 65A1486 (ח"א); ב"א A584 גול.זב (ח"א וח"ב)

*זבחי צדק (דיסקין), ר' יצחק זאב דיסקין, על התורה. חלק ראשון (כשכתוב סתם) - ירושלים תשס. תנינא - ירושלים תשסג. מה"ר ת185; ספה"ל 2°2000A7351 (תשנה), S95A5962 (תשנו); ב"א T278 דיס.זב (תשנו, תשס); להורדת הספר כולו ח"א תנינא

§זבחי ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק. לפי עמודים של מהדורת מוסד הרב קוק, ירושלים תשמה, נד עמ'. מה"ר כ1; מוהר"ק ים6968; ספה"ל 85A7207; ב"א A572 קוק.מש

*זבחי שלמה, ר' שלמה זלמן פרידמן, ב"ב תשמד. מה"ר א535; ספה"ל 2°85A1911; ב"א A584 פרי.זב

*זבחי תרועה, ר' יעקב וייל, ירושלים תשמב. מה"ר א40; ספה"ל 2°82A4697; ב"א A584.028 ויל.זב

זבחים שלמים, ר' אברהם אנקאווא, לוורנו תריח, ד"צ אשדוד תשנז, פה דפים. מוהר"ק מה205; ספה"ל 2°42A4; ב"א A531 אנק.זב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§זה השער = שערי תשובה עם פי' זה השער, מהדורה שלישית, ב"ב תשלז. מה"ר מ35; ב"א A412

§זה ינחמנו (שלנגר), ר' מנחם שלנגר, ירושלים תשמ, 80 עמ'. ספה"ל 80A3591

זהב הארץ, ר' יחיאל מאיר וינגורט, ב"ב תשנג. חי' הרמב"ם בעמ' כג-קצה. ספה"ל 2°97A291; ב"א A563.8 וינ.זה

*זהב התרומה, תרומות, ר' משה זאב איתן, בני ברק תשסז. מה"ר כ345; ספה"ל 2°2015A8642; ב"א A584.016 אית.זה; להורדת הספר כולו

*זהב התרומה, ביכורים, ר' משה זאב איתן, ב"ב תשסח, שיט עמ'. מה"ר כ345; ספה"ל 2°2015A1446; ב"א A584.0192 אית.זה; להורדת הספר כולו

*זהב התרומה - חלה, ר' משה זאב איתן, תשעד. ספה"ל 2015A144; ב"א A584.019 אית.זה

*זהב התרומה מ"ש (מעשר שני), ר' משה זאב איתן, ב"ב תשסט. ספה"ל 2°2015A1445; להורדת הספר כולו

§זהב טהור, ר' ברוך מזמושץ, זאלקווא תקלה, ד"צ נ"י תשמב. אין מספרי עמודים. 16 עמודים. ספה"ל R79A6975, R8°47A1344, S82A1842; ב"א A584 גלנ.קר

*זוהר הרקיע (תשסד), ר' שמעון דוראן, על אזהרות ר"ש בן גבירול, עם פירוש "זיו הזוהר", לר' דוד אברהם, ירושלים תשסד. מה"ר ר145; ספה"ל 2004A6476, או"ק יהדות צ. 487.8; ב"א A317.2 אבן-גב.אז

זיו משנה, ר' זאב וולף טורבוביץ, ורשה תרסד, ד"צ נ"י תשנב. מוהר"ק פמ139; ספה"ל 2°92A1787 ,2°23V7884; ב"א A572 טור.תפ; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§זיר יצחק, ר' יוסף זונדל מבירז, וילנא תרלו, ד"צ נ"י תשנב, 97 עמ'. כשכתוב ח"ב הכוונה למספור שני, שבא אחרי דף לד. מה"ר א535; ספה"ל 2°23V10584; ב"א A562 עבו.מג להורדת הספר כולו

*זית רענן, ר' משה יהודה ליב זילברברג, מהד' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשסא. מה"ר ש90; ספה"ל 2°2001A4954

*זך ונקי, ר' יוסף כנאפו, ירושלים תשסה. מה"ר מ85; ספה"ל 87A1761 (תשמז), אוסף שלום 1398.1 (תשמז); ב"א A410.4 כנפ.זך

זכור אהבת קדומים - ראה אהבת קדומים

§זכור זאת ליעקב, לזכר ר' יעקב פנחס כהן, ירושלים תשלא, תה עמ'. מה"ר כ233; ספה"ל 71A1936; ב"א A508.8 כהן(זכו)

זכור לאברהם (אביגדור), ר' אברהם אביגדור, קושטנדינה תקפ, ד"צ נ"י תשנב. חי' הרמב"ם בדפים קכח-קנח. השמטות בדף קנח. מה"ר פ59 מחסן; מוהר"ק פ4117; ספה"ל 2°92A5914; ב"א A572 אבר.זכ; מיק"פ 335; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*זכור לאברהם (וייס), ר' אברהם אביש וייס, ירושלים תשסד. מה"ר מ285; ספה"ל אוסף שלום 4923.1

§זכור לאברהם (יפהן), ס' זכרון לר' אברהם יפהן, ב"ב תשלב, קנו עמ'. ספה"ל 74A3091; ב"א A508.8 יפה(ספר)

*זכור לדוד, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, ירושלים תשסה. מה"ר א535; ב"א A813 רבי.זכ

*זכור ליצחק, ר' יצחק הררי, לוורנו תקעח, ד"צ נ"י תשמט [יצא בסדר חדש, ירושלים תשנג]. מה"ר ש95; ספה"ל 2°92A4381; ב"א A572 הרר.זכ; מיק"פ 516

*זכות היוצרים (=זכות היוצרים במקורות היהודיים), ר' נחום רקובר, ירושלים תשנא, 514 עמ'. מה"ר פ460; מוהר"ק פ4907; ספה"ל 91A1877, או"ק יהדות ב 186.1; ב"א A934.60482 רקו.זכ

זכות יצחק, ר' סאסי מעתוק הכהן יהונתן, ברכיה תשסו. חידושי הרמב"ם בעמ' שפט-תכט. ב"א A584.036 כהן.זכ

*זכות משה (תשסב), ר' רפאל משה בולה, מהד' ממרות, ירושלים תשסב. ב"א A565 בול.זכ

*זכות משה (תשסו), ר' רפאל משה בולה, מהד' שיח ישראל, ירושלים תשסו. מה"ר פ595

זכותא דאברהם (לנדא), ר' אברהם לנדא מטשעכנוב, ירושלים תשכה. חי' הרמב"ם בעמ' צג-צו. מוהר"ק ים4998, ח960; ספה"ל 2°65A538; ב"א A671.2 לנד.זכ; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§זכר אברהם יצחק, ר' אברהם יצחק זלמנוביץ, ירושלים תשלו. מה"ר א535; מוהר"ק פ5042

§זכר אליהו, ר' אליהו טייב, בתוך "מגנזי חכמי תונס", ב"ב תשמה, רפו עמ'. מה"ר ש95; ספה"ל 85A4863; ב"א A572 קבץ.מג

*זכר דוד (אנציקלופדיה), ר' דוד זכות מודינא, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסא. ע"פ מפתח ל"ספרי הלכה וע"פ מפתח אישים. כרך א - מאמר א עמ' א-תי. כרך ב - מאמר א עמ' תיא-תשיג, מאמר ב. כרך ג - מאמר ג עמ' א-תטז. כרך ד - מאמר ג עמ' תיז-תתי. מה"ר כ110; ספה"ל 2005A7019; ב"א A45 מוד.זכ

*זכר דוד על התורה, ר' דוד זכות מודינא, ירושלים תשסא, 38 + שיג עמ'. מה"ר ת185; ספה"ל 2005A7018; ב"א A451 מוד.זכ

§זכר טוב, ר' אפרים דוד לנדוי, ב"ב תשמ, קמב עמ'. מה"ר א535; ספה"ל 80A3434; ב"א A584 לנד.קו

*זכר יהודה, ר' יהודה ליב בטלן זלקינד, מהד' אהלי שם, כפר חב"ד תשנא. ספה"ל 2°91A3950; ב"א A572 זלק.זכ

*זכר יהוסף אהע"ז, ר' יוסף זכריה שטרן, ירושלים תשנד. ספה"ל 2°94A4486

*זכר יצחק (תשח), ר' יצחק יעקב רבינוביץ, ירושלים תשח. מה"ר ש95; מוהר"ק ים118; ספה"ל 2°49A928; מכון משה"ע ט818 להורדת הספר כולו

*זכר יצחק (תשן), ר' יצחק יעקב רבינוביץ, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשן. ספה"ל 2°92A1880; ב"א A572 רבי.זכ

זכר ישעיהו, ר' זכריה ישעיה יולש, וילנא תרמב, ד"צ נ"י תשנד. מה"ר על258 מחסן; מוהר"ק פמ134; ספה"ל 2°23V7890; ב"א A531 יול.זכ; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§זכר ליעקב, ר' יעקב אריה פרידמן, ירושלים תשכט, סד עמ'. מה"ר א535; מוהר"ק ש3322; ספה"ל 70A4063

*זכר צדיק, סוף ס' שאלת הכהנים תורה, בני ברק תשנ. ספה"ל 2°90A4867; ב"א A584.05 כץ.ספר

§זכר שלמה (זינגרביץ), לזכר ר' שלמה חנוך זינגרביץ, ב"ב תשסב. מה"ר א535; ב"א A584 זינ.זכ

*זכר שמואל, ר' שמואל גריינימן, שביעית, ב"ב תשסא. מה"ר א65, כ345; ספה"ל 2°2001A1979; ב"א A563.8 גרי.זכ

*זכר שמואל, ר' שמואל גריינימן, לקוטים בענייני תרו"מ - יחד עם שביעית, ב"ב תשסא. מה"ר כ345; ספה"ל 2°2001A1979; ב"א A563.8 גרי.זכ

*זכר שמואל, ר' שמואל גריינימן, חלה - יחד עם שביעית, ב"ב תשסא. מה"ר כ345; ספה"ל 2°2001A1979; ב"א A563.8 גרי.זכ

*זכר שמואל, ר' שמואל גריינימן, מעשר שני - יחד עם שביעית, ב"ב תשסא. מה"ר כ345; ספה"ל 2°2001A1979; ב"א A563.8 גרי.זכ

*זכר שמואל, ר' שמואל גריינימן, שבת, ב"ב תשסב. מה"ר א15; ב"א A584.021 גרי.זכ

*זכר שמואל, ר' שמואל גריינימן, עירובין, ב"ב תשסב (יש טעות בהרבה ציונים במפתח שם בהלכות עירובין). מה"ר א25; ספה"ל 2°2003A4156; ב"א A584.022 גרי.זכ

*זכר שמואל, ר' שמואל גריינימן, קידושין, ב"ב תשסג. ב"א A584.037 גרי.זכ

*זכר שמואל, ר' שמואל גריינימן, נגעים, או"ח, יו"ד, ב"ב תשסז.

*זכרון אהרן (קונטרס החזקות), ר' אליעזר בר' אריה ליב. הסימנים ע"פ מפתח במהד' לבוב תקצד. העמודים ע"פ מהד' תשמז. ספה"ל 2°87A3311; ב"א A584 אלע.זכ (תשכח) להורדת הספר כולו

*זכרון אליעזר, ר' אליעזר ברגר, פתח תקוה תשסב, שטז עמ'. מה"ר מ285; ספה"ל S2016A4551

*זכרון בנימין, ס' זכרון לזכר ר' בנימין בינוש קורלנסקי, ח"א-ח"ב, ת"א תשסט. ב"א A508.8 זכר.בנ; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*זכרון דברים (פרחיא), ר' אהרן פרחיא, שלוניקי תקיג, צ דפים. מה"ר פ59 מחסן; מוהר"ק פ1378; ספה"ל 23V9177; ב"א A561 פרח.זכ להורדת הספר כולו

§זכרון דברים (תשכז), ר' אלכסנדר סנדר מקמרנא, ירושלים תשכז. מה"ר מ285; מוהר"ק ח1083; ספה"ל 76A1551

*זכרון דברים (תשנט), ר' אלכסנדר סנדר סאפרין מקומרנא, ירושלים תשנט. מה"ר מ285; ספה"ל 2001A7145, אוסף שלום 4871.3; ב"א A671.1 אלכ.זכ

§זכרון הרב, לזכר רי"ד סולובייצ'יק, נ"י תשנד, 342 עמ'. מה"ר כ230; ספה"ל 2°95A4118; ב"א A508.8 סול (זכר) תשנ"ד

*זכרון זאב, ר' יהודה ברילמן, ירושלים תשנט, שלט עמ'. ספה"ל 99A3960; ב"א A584 ברי.זכ

§זכרון חי, ר' צבי יברוב, ב"ב תשמט, קלה עמ'. מה"ר א535; ספה"ל 89A3988; ב"א A584 יבר.זכ

§זכרון חיים (כהן), לזכר חיים בן עזרא כהן, ירושלים תשנ. מה"ר כ235; ב"א A508 זכר.חי

*זכרון יהודה (בן הרא"ש), ר' יהודה בן הרא"ש, ברלין תרו, מפתח בד"צ ירושלים תשלב. גם ע"פ מפתח במהד' מכון ירושלים, ירושלים תשסה. תשובות נוספות, חוקת התורה ווידוי - רק במהד' מכון ירושלים. מספרי העמודים - לפי מהד' מכון ירושלים. מה"ר ר210; מוהר"ק פ2328; ספה"ל 81A1414, או"ק יהדות כ156.27; ב"א A571 יהו.זכ להורדת הספר כולו

*זכרון יהודה (גרינואלד), ר' יהודה גרינואלד, נ"י תשסג, תסז עמ' [שונה ממהד' תרפג]. מה"ר א535; ב"א A584 גרי.זכ

*זכרון יהודה (לאש), ר' משה מנחם מנדל לאש, לבוב תרע, ד"צ ב"ב תשנ, 178 עמ'. ספה"ל 2°90A7740; ב"א 2°A584 לש.זכר; מכון משה"ע ו336.6 להורדת הספר כולו

§זכרון יהודה (מונק), יגדיל תורה, ר' יהודה ליבוש מונק, ורשה תרפט, ד"צ אשדוד תשנז. ספה"ל 2023V10696, 202002A3635; ב"א A584 מונ.יג; להורדת הספר כולו

*זכרון יהונתן, ר' יונתן אבלמן, וילנא תרסה, ד"צ ירושלים תשל, רמג דפים. מה"ר ש95; מוהר"ק פ1880; ספה"ל 2°23V9336; ב"א A572 אבל.זכ; מיק"פ 332; להורדת הספר כולו

§זכרון יהושע (הלוי), ר' יהושע פאליק מנחם הלוי. ח"א, לודז תרצ. ח"ב, לודז תרצא. ח"ג, לודז תרצד. ח"ז, לודז תרצז. ספה"ל 23V10817; ב"א A584 הלו.זכ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג ח"ז

§זכרון יהושע ולקט מנחם, ר' יהושע פאליק מנחם הלוי, לודז תרצו. ספה"ל 23V10817; ב"א A584 הלו.זכ; להורדת הספר כולו

*זכרון יהושע (ויסברוד), לזכר ר' יהושע יעקב ויסברוד, ח"א, ירושלים תשנה (במהד' תשנד אין מפתח). ח"ב, ירושלים תשסא - חי' הרמב"ם בעמ' יז-לט. מה"ר כ230; ספה"ל 94A5637 (תשנד)

*זכרון יוסף (יונה), ח"ב, ר' נפתלי יונה, ירושלים תשמד. המפתח הוא רק לקונ' בני יונה. מה"ר א335; ב"א A584 יונ.זכ

*זכרון יוסף (שטיינהרט), ר' יוסף משטיינהרט, מהד' ירושלים תשסה. מה"ר ש95; ב"א A572 שטי.זכ

§זכרון יחזקאל, ר' יחזקאל שרגא מייזליש, אוהעל תרצה, ד"צ ירושלים תשנד, נב עמ'. ספה"ל 47A1784; ב"א A584מיז.זכ; להורדת הספר כולו

זכרון יעקב (בנד'), ר' יעקב בנדטמן, וילנא תרלד, ד"צ ירושלים תשנו. חי' הרמב"ם בדפים סא-סד. מוהר"ק פ254; ספה"ל 2°23V9489; ב"א A572 בנד.זכ; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*זכרון יעקב (מרל), ר' שמואל גרשון מרל. ח"א, גייטסהד תשנא [המפתח שבספר אינו כולל "קונטרס בענין כהן שהרג את הנפש"] - מה"ר פ740; ספה"ל 91A2387; ב"א E041 מרל.זכ. ח"ב וח"ג, תשנח - ב"א E041 מרל.זכ

*זכרון יעקב (מרל), ר' שמואל גרשון מרל, ברכות, גייטסהד תשסב. ב"א A584.011 מרל.זכ

*זכרון יעקב ב"ק, ר' שמואל גרשון מרל, גייטסהד תשסה, רכב עמ'. מה"ר א145; ב"א A584.041 מרל.זכ

§זכרון יצחק (גולדשמיד), לזכר ר' יצחק צבי משה גולדשמיד, ב"ב תשלט. מה"ר כ230; ספה"ל (79A1367); ב"א A508.8 גול(זכר)

*זכרון יצחק (מחלמא, תקפב), ר' יצחק הוכגלרנטר אב"ד חלמא, ירושלים תקפב, ד"צ נ"י תשמג. ספה"ל 2°37A1394, S2°84A2176; להורדת הספר כולו

*זכרון יצחק (מחלמא, תשסד), ר' יצחק הוכגלרנטר אב"ד חלמא, נ"י תשסד. מה"ר ש95; ספה"ל 2005A805; ב"א A572 הוכ.זכ

§זכרון ישעיהו, ר' ישעיה חיים גרוסברג, ירושלים תרעג, 92 עמ'. מה"ר א535; ספה"ל 2°23V10466; ב"א A584 ישש.פת להורדת הספר כולו

*זכרון ליהודה, ר' דניאל אברהם ישגר, בענין עוסק במצוה פטור מהמצוה, ירושלים תשסט, רלח עמ'. מה"ר א535

זכרון מלך (א"ש), ר' נחום א"ש, פיעטרקוב תרצה. ספה"ל 49A45; צילום במכה"ב

זכרון מלך (צונץ), ר' אריה ליב צונץ, נ"י תשכב, תשמב. חי' הרמב"ם בעמ' יא-קח. ספה"ל 2°86A5291; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

§זכרון מנחם (קרייצר), ר' מנחם מנדל קרייצר מביאלה, ורשה תרצה, ד"צ ב"ב תשמה, 257 עמ'. מה"ר א535 להורדת הספר כולו

זכרון מנחם (מיארה), ר' שלמה זלמן מיארה, דימונה תשסד. מה"ר א460; ספה"ל 2005A4922; ב"א A531 מיא.זכ

זכרון משה (ברומר), ר' משה ברומר, הוסיאטין תרסו, ד"צ נ"י תשנב, קד דפים. חי' הרמב"ם בדפים צט-קא. מוהר"ק פ1928; ספה"ל 2°92A1871; ב"א A572 ברו.זכ, A572 פרש.וי להורדת הספר כולו

§זכרון משה (קרונז'ק), ר' משה דוד קרונזשעק, לומזה תרפו. מוהר"ק ש2788

§זכרון משה אליהו, ר' משה אליהו מגן, ירושלים תשג, קלב עמ'. מה"ר א535; מוהר"ק ים1008; ספה"ל 43A1124; ב"א A584 מגן.זכ להורדת הספר כולו

*זכרון משלי, ר' מאיר שלמה יהודה רבינוביץ, ירושלים תשמט. ספה"ל 89A4828, אוסף שלום 4555.6; ב"א A671.3 רבי.זכ

§זכרון נחום, ס' זכרון לר' נחום אליעזר מילר, ירושלים תשנט. מה"ר כ235

זכרון סופרים, ר' אליעזר ישראל מרדכי אפרים פישל סופר, ח"ב, טורונטו תשסד. חי' הרמב"ם בעמ' תרכג-תרלה. כל לשונו הובא במפתח, חוץ ממה שכפול. ספה"ל 2°2004A5715; ב"א A584 סופ.זכ; להורדת הספר כולו

§זכרון צבי מנחם, ר' צבי מנחם מייזליש, פרמישלא תרלג. מה"ר על86 מחסן; ספה"ל 2°23V9777; ב"א 2°A572 מיז.זכ; מכון משה"ע ט821.3 להורדת הספר כולו

§זכרון שלמה (ורנר), ס' זכרון לר' שלמה זאב ורנר, ירושלים תשלב, 56 + שפב עמ'. בעמ' רל-רמד יש ציונים להלכות שבעמ' קמט-רל, ואפשר למצוא את ההלכה לפי הציון. מה"ר ש167; ספה"ל 72A202; ב"א A508.8 ורנ(ורנ)

§זכרון שלמה (קליין), ר' שלמה זלמן קליין, באר שבע תשסד. מה"ר א535; ב"א A584 קלי.זכ

*זכרון שמואל, ר' שמואל רוזובסקי, ירושלים תשמה, תרסה עמ'. מה"ר א335; ספה"ל 2°85A5001; ב"א A584 רוז.זכ

*זכרון תרועה, ר' יצחק שילת (גרינשפן), ירושלים תשלה, טז + 712 עמ'. מהדורה שנייה עם הערות - תשנד. מוהר"ק ש3609; ספה"ל 94A4916, S75A5912; ב"א A584.028 שיל.זכ

*זמן חרותנו, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, אלון שבות תשסז, 168 עמ'. מה"ר מ222; ספה"ל 2007A8599; ב"א A382.1 סול.זמ

זמנים למלך, ר' שלמה קורח, בני ברק תשעה.

*זמנים לששון, ר' חיים יוסף דוב גרינעס, לייקווד תשף. מה"ר מ235; ספה"ל 2021A918; להורדת הספר כולו

*זמרת הארץ (רבינוביץ), ר' יחיאל מיכל רבינוביץ, ירושלים תשמט, תע עמ'. ספה"ל 2014A7976

זמרת י-ה (מאזוז), ר' מנחם מאזוז, סוף ספר מדרש שלמה, ת"א תשנג. חי' הרמב"ם בעמ' תפז-תצה. ב"א A081 מזו.מד

*זעקת דלות, מוניק זיסקינד גולדברג, מכון שכטר, ירושלים תשסו. ספה"ל אולם קריאה יהדות כ885‎; משה"ע ל48.55

*זקן אהרן (פריד), ר' אהרן פריד, מהד' פרנק, נ"י תשסט, שלט עמ'. מה"ר ת185; ספה"ל 2009A3900 להורדת הספר כולו

*זקן שמואל, ר' שמואל דניאל, אזמיר תקטז, ד"צ נ"י תשן, קפב דפים. מוהר"ק פ899, ספה"ל 2°91A836; ב"א A541 שמו.זק להורדת הספר כולו

§זר אהרן, ר' משה מרדכי קארפ, פורים, ב"ב תשמט. מה"ר א630; ספה"ל 89A3323

*זר זהב (מייזליש) בראשית ושמות, ר' צבי הירש מייזליש, נ"י תשכז, ד"צ ירושלים תשסח (בראשית בתוך שו"ת מקדשי השם ח"א, שמות בתוך שו"ת מקדשי השם ח"ב). מה"ר ש160; A572 מיז.מק תשס"ח. להורדת הספר כולו בראשית שמות

*זר זהב (פראג), ר' בנימין זאב פרג, ירושלים תשסח, ריד עמ'. מה"ר א535; ב"א A584 פרג.זר

*זרע אברהם (יצחקי), ר' אברהם יצחקי, או"ח ויו"ד (בכרך אחד - קושטא תצב, מוהר"ק פ372), אהע"ז וחו"מ (בכרך שני - אזמיר תצג, מוהר"ק פ478). ד"צ נ"י תשמט. מפתח נפרד לאהע"ז ולחו"מ. מה"ר ש95; ספה"ל 89A3540; ב"א A572 יצח.זר; מיק"פ 1014 להורדת הספר כולו

זרע אברהם (כטורזא), ר' אברהם כטורזא, לוורנו תקפא. חי' הרמב"ם בדפים סט-עט. מה"ר א64 מחסן; מוהר"ק ש334; ספה"ל 2°45A1462; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

זרע הארץ, ר' יוסף צבי הלוי, ירושלים תשא, רפה עמ'. כשכתוב סתם, הכוונה להל' כלאי זרעים. מה"ר פ720; ספה"ל 41A1776; ב"א A563.8 הלו.זר להורדת הספר כולו

זרע יצחק (חדאד), ר' יצחק חדאד, מהד' ירושלים תשסא. חי' הרמב"ם בעמ' קי-קכד - §. מה"ר ת25; ספה"ל 2001A7368; ב"א T271 חדא.קר

זרע יצחק (לומברוזו), ר' יצחק לומברוזו, תוניס תקכח. חי' הרמב"ם בסוף הספר, מספור שני, דפים א-כ. מספור הדפים משובש (מתוקן בצילום), אבל אנו צייננו את מספרי הדפים כפי שהם בדפוס [חידושים אחרים שלו לרמב"ם נדפסו בספר בני יוסף הנ"ל]. מוהר"ק ש918; ספה"ל R2°35V3834; ב"א A584 לומ.זר; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו

*זרע יצחק (עטייה), ר' יצחק עטייה, ח"א-ח"ב, לוורנו תקנג, ד"צ ירושלים תשלז. מה"ר ת193; ספה"ל 2°81A4234, S2°23V6272; ב"א A451 עטי.זר; להורדת הספר כולו

*זרעא דיוסף, ר' יוסף בורגיל, ליוורנו תרט, ד"צ נ"י תשנא, 307 עמ'. מה"ר על160 מחסן; מוהר"ק ש335; ספה"ל 2°92A3209; ב"א A584 בור.זר להורדת הספר כולו

זרעו של אברהם, ר' אברהם חג'אג', ח"ב, ירושלים תרמט, ד"צ נהריה תשמט. חי' הרמב"ם בדפים קח-קיא. מה"ר א335; מוהר"ק ש3953; ספה"ל 2°89A4639; להורדת הספר כולו

זרעו של יצחק, ר' יצחק צדיקא, תוניס תרנו. חי' הרמב"ם בדפים כב-כח. ב"א 2°A584 צדי.זר; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו


ח' פרקים לרמב"ם, ר' שלמה זלמן פינס, בלגוריי תרצח. ספה"ל 67A2641 [נדפס שוב בתוך מהד' חדשה של פנס שלמה]

*חבורי טהרה, ר' מרדכי אליהו סלושץ, ב"ב תשסב. מה"ר א225; ב"א A584.053 סלו.חב

חביון עוז, ר' עזריאל זליג ויינברג, ירושלים תשמ. מה"ר א460; ספה"ל 2°80A4184

חבל נחלתו, ר' יעקב צבי בלכר, הלכות תלמוד תורה, פלורידה תשעה. ספה"ל 2015A10736; ב"א A531 בלכ.חב; להורדת הספר כולו

חברה - ראה החברה

§חבש פאר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק. לפי עמודים של מהדורת מוסד הרב קוק, ירושלים תשמה. מה"ר כ1; מוהר"ק ים6966; ספה"ל 85A7197

*חגוי הסלע (הורוביץ), ר' יוסף יונה צבי הורוביץ, ב"ב תשלז. ספה"ל 2007A7662

חגוי הסלע (טאובה) הל' מלכים, ר' יונה טאובה, קרית ספר תשעה.

חגיגת שלמה, ר' שלמה מילר, פתח תקוה תשכט. ספה"ל 92A5935; הרע"צ ד/(3)3 / 053 +תמר

§חד וחלק, ר' ברוך עסמן, וילנא תרמב, ד"צ ירושלים תשל, נ"י תשנב. כשכתוב ח"א, הכוונה למספור הראשון של הדפים (אותיות א, ס). כשכתוב ח"ב, הכוונה למספור השני של הדפים (אותיות ת, ר). מה"ר א540; מוהר"ק ש2260; ספה"ל 2°24V1074; ב"א A584 אסמ.חד; להורדת הספר כולו

§חדוותא דשמעתתא, ר' יקותיאל אריה קמאלהר, ח"א-ח"ב, לבוב תרעב, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 36A105, S2°91A1658; ב"א A584 קמל.חד; להורדת הספר כולו

חדושי - ראה חי'

*חדושים ובאורים (גרי'), ר' חיים שאול גריינימן. או"ח - מוהר"ק פ4489. ברכות, חלה - מה"ר א5; ספה"ל 2°85A3441. זרעים ח"א וח"ב - מה"ר פ725. פאה ובכורים - ספה"ל 2°88A1478. שבת - מה"ר א15. סוכה - מוהר"ק ש3128. חגיגה, יומא, מגילה - מה"ר א65. כתובות - מה"ר א85. יבמות, נדרים, קידושין - מה"ר א130. נזיר וסוטה - S2°90A2145. גיטין - מה"ר א105. ב"ק - מה"ר א145. ב"מ ח"א וח"ב - מה"ר א160; ספה"ל 2°86A3265. ב"ב - מה"ר א170. סנהדרין - מה"ר א180; ספה"ל 2°84A1058 ,S2°85A5788. מכות וע"ז - S2°89A434. שבועות - מה"ר א185; ספה"ל 83A3235. זבחים, מעילה - מה"ר א245; ספה"ל 2°89A5238. הוריות, מנחות - מה"ר א345. חולין, ערכין, כריתות - מה"ר א245. בכורות ותמורה - מה"ר א235; ספה"ל 2°87A1841. כלים, אהלות, מקואות - מה"ר כ385; ספה"ל 2°87A1842. נגעים - S2°90A5657. מוהר"ק ש3128 (שבת, כתובות, גיטין, ב"מ, סנהדרין, הוריות, מנחות, חולין, ערכין, כריתות); ב"א 2°A584 גרי.חד

חדושים ובאורים (פינס), ר' אברהם פינס, ירושלים תשיב. ממרים, עבודה זרה - מה"ר א460; מוהר"ק פמ76; ספה"ל 54A3208. סנהדרין - מה"ר א450; מוהר"ק פמ129; ספה"ל 58A1761; ב"א A531 פינ.חד

§חדושים ובאורים (פישר), ר' שמואל חיים פישר, ירושלים תשסה, מד עמ'. מה"ר א540; ב"א A584 פיש.חד

*חדושים וביאורים (שניאורסון) = חדושים ובאורים על הש"ס ועל הרמב"ם, ר' מנחם מנדל שניאורסון, ח"א - ירושלים תשלט - §. ח"ב - כפר חב"ד תשמה. מה"ר א545; ספה"ל 2°79A3255; ב"א A584 שני.חד

חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה, ר' מנחם מנדל שניאורסון, נ"י תשעה. ב"א A531 שני.חד

§חדושים להרשב"א (תשכז), ר' שרגא פייבל רייזנמן, ב"ב תשכז.

*חדות הבושם, ר' משה גרינוולד, נדפס בתחלת ס' כתיבה לחיים, נ"י תשסה. מה"ר ש130; S2°97A4269

חדות יעקב, ר' יעקב בס מזאמושט, רדלהיים תקיא, ד"צ ירושלים תשמב, נ"י תשנג. חי' הרמב"ם בסוף הספר. מה"ר א66 מחסן; מוהר"ק ש1970; ספה"ל 2°83A914; ב"א A584 זמי.חד; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*חדרי בטן, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשנ, 57 + תלג עמ' . מה"ר ת185; ספה"ל 90A1954; ב"א A451 אזו.חד

*חדשים גם ישנים, ר' נריה גוטל, ירושלים תשסה. מה"ר חק10; ספה"ל או"ק יהדות 169.5; ב"א A19 קוק(גוט)

*חובות יהודה, ר' יהודה בן אלעזר, ירושלים תשנה, 597 עמ'. ספה"ל 95A3178, או"ק יהדות ס 163; ב"א או"ק A18 יהו.חו; מכון משה"ע י80.75

חובת גידולי הארץ, ר' יוסף צבי הלוי, ב"ב תשיג. מה"ר פ720; מוהר"ק פמ276; ספה"ל 57A78 להורדת הספר כולו

§חוות אליעזר, ר' אליעזר קלר, ירושלים תשיח, ק עמ'. מה"ר א540; מוהר"ק ים573; ספה"ל 58A268; ב"א A584 קלר.חו

§חוות בנימין, ר' שאול ישראלי, ירושלים תשנב, ח"א וח"ב. ח"ב מתחיל בעמ' רנט. ח"ג, ירושלים תשנח. מה"ר פ590; ספה"ל 2°92A3129, או"ק יהדות ת 107.422; ב"א A584 ישר.חו; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*חוות יאיר, ר' יאיר בכרך. הציונים לסימנים ע"פ המפתח במהדורת ירושלים תשמז - מה"ר ש105; פהשו"ת 100. הציונים לעמודים ע"פ מפתח במהד' מכון עקד ספרים, רמת גן תשנז - ספה"ל 97A3297; ב"א A572 בכר.חו להורדת הספר כולו (תרנו)

*חוזה דוד, ר' דוד חזן, אמשטרדם תפד, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר ת86 מחסן; מוהר"ק ת449; ספה"ל 2°92A3222; ב"א T417 חזן.חו להורדת הספר כולו

*חוט המשולש (דיוואן), ר' יהודה דיוואן, קושטא תצט, ד"צ נ"י תשנב, עא + לא דפים. מה"ר על9 מחסן; מוהר"ק פ667; ספה"ל 2°92A6320; ב"א A451 דיו.חו; מיק"פ 226 להורדת הספר כולו

§חוט המשולש - ברכי יוסף, ר' יוסף ליביאנקר, ח"א, ירושלים תרפט. ספה"ל 23A10651; ב"א A584 לוב.חו; להורדת הספר כולו

*חוט המשולש בשערים (תשנח), ר' אשר למל מגלוגא, ר' יחיאל מיכל מגלוגא, ור' משה מגלוגא, מהד' רייניץ, ירושלים תשנח. ספה"ל 99A1406; ב"א A451 חוט.המ תשנ"ח

*חוט המשולש בשערים (תשסד), ר' אשר למל מגלוגא, ר' יחיאל מיכל מגלוגא, ור' משה מגלוגא, בעריכת יעקב משה לעבאוויטש, נ"י תשסד, תקפא עמ'. מה"ר ת190; ספה"ל 2004A3797

*חוט של חסד (תרכה), ר' אליהו האיתמרי, אזמיר תרכה, ד"צ נ"י תשנו. ספה"ל 2°23A6099, 2°97A676; ב"א A451 אלי.חו; להורדת הספר כולו

חוט שני, ר' שמריהו יוסף נסים קרליץ, הל' שמיטה, ב"ב תשס. כרך א - פרקים א-ה. כרך ב - פרקים ו-י. על הל' תרומות - סוף כרך א. מה"ר פ710 (ח"א), א430 (ח"ב); ספה"ל 2000A3448; ב"א A563.8 קרל.חו

*חומת אנך (תקסא), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, פיסא תקסא. ב"אT17 אזו.חו תקסג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד

*חומת אש, ר' אהרן שילה. ע"ז וסוכה, ב"ב תשסב - מה"ר א340; ב"א A584.026 שיל.חו. שבועות, ב"ב תשסג - מה"ר א185; ב"א A584.046 שיל.חו. חולין, ב"ב תשסא - מה"ר א225; ספה"ל 2002A1388; ב"א A584.053 שיל.חו

§חוסן יוסף, ר' יוסף ענגל, נ"י תשה, סד דפים, עם המפתחות. ד"צ ב"ב תשנג [יצא בשנת תשלט בשם "שארית יוסף", ושם המו"ל טוען ש"חוסן יוסף" מלא שיבושים]. מה"ר א545; ספה"ל 2°93A2246; ב"א A584 אנג.חס; להורדת הספר כולו

*חוף ימים, ר' יחיאל מיכל חרל"פ, נ"י תשיז-תשכא. ח"א - מוהר"ק ש1375. ח"ב וח"ג - מה"ר א545 (המפתח לכל חלק, בסוף החלק). ספה"ל 2°57A1019; ב"א A584 חרל.חו; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב-ח"ג

חוק - ראה חק

חוקות הארץ, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, הלכות כלאים, בתוספת ביאורים של המכון תורה והארץ, אשקלון תשסו, שני כרכים. מה"ר א435; ספה"ל 2006A2117; ב"א A531 קוק.חק

§חוקות הדיינים, ר' אברהם טאזארטי, ח"א, ח"ב וח"ג. ירושלים תשל. רוב הציונים הם לפירוש שמרו משפט. מה"ר ר170; מוהר"ק או"ק ג פ144; ספה"ל 72A33; ב"א A54 טזר.חק

*חוקות החיים, ר' חיים פלג'י, אזמיר תרלג. מוהר"ק פ489; ספה"ל 2°23V9869; מיק"פ 774 להורדת הספר כולו

חוקי חיים (גאגין), ר' חיים אברהם גאגין, ירושלים תרג, ד"צ נ"י תשנא. חי' הרמב"ם בדפים קלב-קמב. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מוהר"ק ים4035; ספה"ל 2°91A1721, R2°35V3808; ב"א A572 גגי.חק; מכון משה"ע A572 גגי.חק; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב [רק חי' הרמב"ם] להורדת הספר כולו

§חוקי חיים (סופר), ר' יעקב סופר, ירושלים תרעא, ד"צ ירושלים תשלה, לז דפים. מוהר"ק ד496; ספה"ל 23V5748; ב"א A45 סופ.חק

§חוקי חיים (שו"ב), ר' יעקב שו"ב, ב"ב תשמט, לא עמ'. ספה"ל 89A3595; ב"א A531 שוב.עו

חוקת היום - ראה עבודת הכהן

חוקת הפסח, ר' יהודה גרשוני, נ"י תשטו. מה"ר א440; מוהר"ק או"ק ב א.ש. פמ25; ספה"ל 62A676; ב"א A531 גרש.חק; להורדת הספר כולו פרק א פרקים ב-י

חוקת הפרה, ר' משה מנחם רוזנר, ירושלים תשנג. ספה"ל 93A3202; ב"א A531 רוז.חק; להורדת הספר כולו

*חוקת יושר, ר' צבי הירש אייכנשטיין, הל' עיוה"כ, ירושלים תשסג, קכה עמ'. ספה"ל 2004A8526

§חוקת עולם, ר' שמואל טוביה שטרן, ח"א-ח"ב, ניו יורק תשי. מספור עמודים אחד בשני הכרכים; ח"ב מתחיל בעמ' 351. ספה"ל 50A1369; ב"א E342.02 שטר.חק (גם מהד' תשסה); להורדת הספר כולו חלק א חלק ב מהד' תשסד [לוח השוואה למהדו' תשסה]

*חותמי ברכה, ר' הלל ליכטנשטין, על שו"ת חתם סופר, נ"י תשמז. ספה"ל 89A14; ב"א A572 סופ.חת(ליכ); להורדת הספר כולו

*חזו"א = חזון איש, ר' אברהם ישעיה קרליץ. זרעים - מה"ר פ740; ב"א A563.8 קרל.חז. או"ח - מה"ר פ150; ב"א A562 קרל.חז. יו"ד - מה"ר פ320; ב"א A563 קרל.חז. אהע"ז - מה"ר פ470; ב"א 2°A564 קרל.חז. חו"מ - מה"ר פ370; ב"א 2°584 קרל.חז. קדשים (גם ע"פ מפתח מתוקן במהד' תשנא) - מה"ר א245; ב"א A584 קרל.חז. טהרות - מה"ר כ380; ב"א 2°A584 קרל.חז; להורדת הספר כולו אבן העזר נשים אורח חיים - מועד זרעים חשן משפט - ש"ס טהרות יורה דעה קדשים

חזו"א על הרמב"ם, מהדורה שנייה, ירושלים תשנב, 738 עמ'. מעמ' 733 - השמטות. ספה"ל 2°92A82,S80A3424; ב"א A531 קרל.חז; להורדת הספר כולו

*חזון ברוך, ר' יעקב טולידאנו, ירושלים תשנה. ספה"ל 96A392; ב"א A45 טול.חז

*חזון המקרא, ר' יששכר יעקבסון, ח"א וח"ב, ת"א תשיז. מה"ר ת380; ספה"ל (57A2841); ב"א A331 יעק.חז

§חזון יהושע, ר' יהושע לרר, ירושלים תשסו. מה"ר א350; ספה"ל 2007A561

*חזון יחזקאל, ר' יחזקאל אברמסקי, זרעים, נשים, נזיקין, קדשים, נדה (=נדה ומקואות). המפתח במהדורת ירושלים תשמו-תשנט (הוספות המופיעות רק במהדורה זו, צויינו כאן בלשון "החדש"). מה"ר כ430; מוהר"ק או"ק ג ש131; ספה"ל או"ק יהדות2°י 50, S2°86A5292; ב"א A831 אבר.חז; להורדת הספר כולו (זרעים)

חזון יעקב, ר' יעקב טאובר, ת"א תשכד. ב"א A531 טאו.חז; להורדת הספר כולו

חזון ישעיה, לזכר ר' ישעיה וייס, מודיעין עלית תשסו. חי' הרמב"ם בעמ' תנד-תסא. מה"ר א__; ספה"ל 2°2008A4858‎

חזון ישעיהו (שור), ר' ישעיה שור, סיגעט תרסה. חי' הרמב"ם בדפים י-יב. ספה"ל 23V13273; להורדת הספר כולו

*חזון לימים, ר' יונתן אבנר זקס, ח"א-ח"ב, ניו גרזי תשסח. מפתח לשני החלקים סוף ח"ב. מה"ר א35; ספה"ל 2008A3485; ב"א A313 זקס.הג

*חזון נחום זרעים, ר' אליעזר נחום, ירושלים תשנה-תשנט. ח"א (ברכות-פאה-דמאי), ח"ב (כלאים-שביעית-תרומות-מעשר), וח"ג (מעשר שני-חלה-ערלה-ביכורים). מה"ר כ345, כ350; ספה"ל 95A145; ב"א A584.01 נחו.חז; מכון משה"ע ג65.51

חזון שמים, ר' איתן צקוני, נתיבות תשנד, תשנז, תשסא. מה"ר פ670; ספה"ל 97A2706; ב"א A952.93 ציק.חז

חזיונות יוסף, ר' יוסף אביגדור קעסלער, ראקאוויי תשיד, 273 עמ'. חי' הרמב"ם (בכינוי "ויצבור יוסף בר" מתוך ספר זיו משנה שבכ"י, לר' זאב וולף טורבוביץ) - דפים נה-עב. ספה"ל 2°82A1102; להורדת הספר כולו

חזק יד, ר' שלמה ן' מובחר, אודסה תרכו, קיד דפים. מה"ר א460; ספה"ל 23V7899; ב"א A531 מוב.חז להורדת הספר כולו

*חזקה רבה, ר' יעקב ליב קראך, ליפסיאה תרפז-תרצו. או"ח - מה"ר פ170. יו"ד (ג' חלקים, ח"ב מתחיל בהלכה עד, ח"ג מתחיל בהלכה קפז) - מה"ר פ390. אהע"ז (ד' חלקים, ח"ב מתחיל בהלכה צה, ח"ג מתחיל בהלכה קעו, ח"ד מתחיל בהלכה רמט) - מה"ר פ550. חו"מ (ד' חלקים, ח"ב מתחיל בהלכה קכג, ח"ג מתחיל בהלכה רכא, ח"ד מתחיל בהלכה שלא) - מה"ר פ450. מוהר"ק ש978; ספה"ל 2°24V1134; ב"א 2°A584 קרו.חז; להורדת הספר כולו ב - יו"ד ג - יו"ד א - אה"ע ב - אה"ע ג- אה"ע ד- אה"ע א- חו"מ ב- חו"מ ג - חו"מ ד - חו"מ

*חזקת הבתים, ר' אברהם ארזי, ירושלים תשלב, 224 עמ'. מה"ר א175; ספה"ל 73A3978; ב"א A807 ארז.חז

*חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות, ירושלים תשמה, רי עמ'. מה"ר כ365; ספה"ל 2°87A2315; ב"א A42 שיק.חד

חי' אור שמח על הירושלמי, ירושלים תשנז. חי' הרמב"ם בעמ' 167-168. מה"ר א540

חי' איברא, ר' אברהם יוזפא לרמן, ורשה תרצז, ד"צ אשדוד תשנו. חי' הרמב"ם בעמ' 36-63. ספה"ל 37A178; ב"א A572 לרמ.חד להורדת הספר כולו

*חי' בן אריה, ר' ירחמיאל גרשון אדלשטיין. ח"א, פיעטרקוב תרע, ד"צ ירושלים תשלה, 197 עמ' - מוהר"ק ש2161; ספה"ל 23V10624; ב"א A584 אדל.חי. ח"ב, ב"ב תשמא - מה"ר א540; מוהר"ק פ4692; ספה"ל 81A52 להורדת הספר כולו - ח"א

*חי' בעל שרידי אש על הש"ס, מהד' שניה, ירושלים תשנו. ספה"ל 2°96A295, או"ק יהדות י276; ב"א A584 וינ.חד

§חי' בר נחמני, ר' דב נחמן הורביץ, פיעטרקוב תרעד, ד"צ נ"י תשנה, עא דפים. ספה"ל 2°98A3797; להורדת הספר כולו

חי' בר ריב"א - ראה בר ריב"א

חי' בתרא, [ר' חיים דב אלטוסקי], מגילה, ירושלים תשנא. חי' הרמב"ם בעמ' רצא-שכ. מה"ר א65

§חי' הגאון אדר"ת, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, ח"א, נ"י תשסג. כולל: תשובה מאהבה, תשובה ע"י יסורים, גפן אדרת (אוסף מאמריו בקבצי יגדיל תורה). מה"ר א545; ספה"ל 2°2003A5991; ב"א A584 רבי.חד

חי' הגר"א, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - סוף אהבה, על קנין, משפטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

*חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס, ב"ק, ירושלים תשסד. מה"ר א145; ב"א A584.041 סול.חד

*חי' הגר"ח ב"מ = חי' הגר"ח בסוגיות הש"ס, ב"מ, ירושלים תשנה. מה"ר א160; ספה"ל 2°96A1594; ב"א A584.042 סול.חד

*חי' הגר"ח החדש, ר' חיים סולובייצ'יק, מהד' מישור, ב"ב תשסח. מה"ר א545; ב"א A584 סול.חד תשס"ח

חי' הגר"י, ר' יעקב קנטרוביץ, ח"ב, ירושלים תשמ. חי' הרמב"ם בעמ' רעו-שע. מה"ר א340

חי' הגר"י וינוגרד ("תורת חיים"), ר' יצחק וינוגרד, ירושלים תשמה. חי' הרמב"ם בעמ' רנט-רעח. מה"ר א250; מוהר"ק ים6786; ספה"ל 2°86A3269; ב"א A584.05 וינ.תו

חי' הגר"מ הלוי, ר' משה הלוי סולובייצ'יק, נ"י תשן, קעא עמ'. מה"ר א460; מוהר"ק פמ461; ספה"ל 2°90A4722; ב"א A531 סול.חד

חי' הגר"מ והגרי"ד, ר' משה סולובייצ'יק ור' יוסף דב סולובייצ'יק, נ"י תשנג. גם ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא. מה"ר א440; ספה"ל (2°93A2216); ב"א A584 סול.חד

§חי' הגר"מ זמבה, ר' מנחם זמבה, בני ברק תשמ. מופתח עד סי' לא. מה"ר א545; ספה"ל 2°81A3425; ב"א A584 זמב.חד; מכון משה"ע ו350

*חי' הגרא"א דסלר, ר' אליהו אליעזר דסלר, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסה. מה"ר א345; ספה"ל 2°92A5909 (תשנב); ב"א A584 דסל.חד

*חי' הגרז"ס, ר' שלמה זלמן סנדר כהנא שפירא. קדשים, ירושלים תשמג - מה"ר א250; מוהר"ק ים6798; ספה"ל 2°84A1486. נשים, ירושלים תשנג - מה"ר א130; ב"א A584 כהנ.חד (קדשים ונשים)

*חי' הגרז"ר בנגיס, ר' זעליג ראובן בנגיס, ח"א וח"ב, ירושלים תשמד-תשנג. מה"ר א545; מוהר"ק ים6779 (ח"א); ספה"ל 2°85A2046; ב"א A584 בנג.חד

חי' הגרי"ז, ר' יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, ירושלים תשכג, תשנח, פב דפים. גם ע"פ מפתח (בחוברת נפרדת) [יש עליו: חי' בתרא, ירושלים תשנה. ב"א A531 אלט.חד]. מה"ר א460; מוהר"ק ים5984; ספה"ל 2°63A2908; ב"א 2°A531 סול.חד

*חי' הגרי"ח, ר' יעקב חנוך סנקביץ, ירושלים תשנב, שלא עמ'. ספה"ל 2°91A4663; ב"א A572 סנק.חד

*חי' הגרנ"ט, ר' נפתלי טרופ, מהדורת אורייתא, ירושלים תשמט. מה"ר א345; ספה"ל 2°89A4451; ב"א A584 טרו.חד

חי' החפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן, ירושלים תשמח. מלוקט מספריו (בלי שום תוספת) ביאור הלכה, שער הציון, ליקוטי הלכות, חפץ חיים, ואהבת חסד. המעיין יוכל למצוא את מקור הליקוט (וכך לא יזדקק לראות את ספר הליקוטים) כך: אם זה דבר הנוהג בזה"ז, יחפש בביאור הלכה (או שער הציון) בסימן בשו"ע השייך לאותה הלכה ברמב"ם. אם זה דבר שאינו נוהג בזה"ז, יחפש בליקוטי הלכות על הגמרא השייכת לאותה הלכה. דברים שלוקטו מאהבת חסד ומחפץ חיים, ציינו את מקורם במקומו. ספה"ל 2°88A2827

*חי' הלב, ר' אלתר חנוך הענאך לייבוביץ. בראשית-שמות, ירושלים תשנב - מה"ר ת190. ויקרא, ירושלים תשנו - מה"ר ת110; במדבר, תשנב. ספה"ל 93A4796; ב"א A410.6 ליב.חד

*חי' העילוי ממייצ'יט (תשלד), ר' שלמה פוליאצ'יק, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תשלד, רעב עמ' [שונה ממהד' נ"י תשז, 467 עמ' - מה"ר א540]. מה"ר א545; ב"א A584 פול.חד

*חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ), רבי שלמה פוליאצ'יק, מהדורה מחודשת, ירושלים תשפ. מה"ר א545; ב"א A584 פול.חד תש"ף

*חי' הר"ר שמעלקא, ר' שמעלקא הורוביץ מניקולסבורג, ירושלים תשנח. מה"ר א340; ב"א A584 הור.חד

חי' הראי"ה, ר' אברהם יצחק צימרמן, ירושלים תשמח. כרך א - מדע, קדושה, הפלאה, קרבנות. כרך ב - עבודה. מוהר"ק פמ385; ספה"ל 2°93A1001; ב"א A531 צימ.חד

*חי' הרז"ה, ר' זאב וולף אולסקר, מהד' זכרון אהרן ירושלים תשעג. ספה"ל 2014A13031

חי' הרי"ט, ר' יו"ט ליפמן אונגר, נ"י תשלט. מה"ר א545; ספה"ל 2°81A3458

*חי' הרי"ם, ר' יצחק מאיר אלטר, ב"ק, ב"ב, מהדו' רמ"צ אלטר, בית שמש תשנה, רח עמ'. מה"ר א200; ספה"ל 2°95A3273; ב"א A584 אלת.חד

*חי' הריטב"א ב"ב, מהד' בלוי, נ"י תשיד. מה"ר ר85; מוהר"ק או"ק ג; ב"א A581 יום.חד

חי' הריצ"ד, ר' יוסף צבי דינר, אמשטרדם תרפט, ד"צ ירושלים תשס. מה"ר א250; ספה"ל 81A4842; ב"א A584 דינ.חד; מכון משה"ע ו349; להורדת הספר כולו

§חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה (נדפס בסוף פי' הרמב"ם על מס' ר"ה), ר' יקותיאל אריה קמאלהר, ירושלים תשטו. ספה"ל 58A1317; ב"א A581 משה.חד; להורדת הספר כולו

§חי' חביבא, ר' ליבר קאהן, נ"י תרעו, ד"צ נ"י תשנג, ס עמ'. מה"ר א540; מוהר"ק ש2717; ספה"ל 94A1151; ב"א A563 קהן.חד

חי' חתם סופר, ברמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, בסוף כל כרך - השייך לאותו כרך

*חי' חתם סופר (תשעח) שבת, ח"א-ח"ג. מה"ר א15; ספה"ל 2°2017A709, או"ק אדלשטיין י224.9; להורדת הספר כולו

*חי' חתם סופר (תשפ) פסחים, ירושלים תשפ. מה"ר א30

חי' יחיאל, ר' יחיאל אידל ליבשיץ, וילנא תרצב. חי' הרמב"ם בח"א דפים ג ע"ד-טז ע"א (סימון ההלכה ברמב"ם מופיע שם בסוגריים אחרי החידוש). ספה"ל 36A799; ב"א A451 ליב.חד; צילום במכה"ב

*חי' יעקב, ר' יעקב הלוי גולדווסר, נ"י תשמז. מוהר"ק ש3822; ספה"ל 88A2347; ב"א A584 גול.חד

*חי' יפה לב, ר' יוסף פנחס לוינסון, ירושלים תשסג, 10 + שסז עמ'. המפתח הוא רק על חלק שני - עמ' קעט-שנז. מה"ר א5; ספה"ל 2°2003A6952; ב"א A584.011 לוי.חד

חי' ירוחם, ר' ירוחם ורהפטיג, ירושלים תשה, קפג עמ'. מה"ר א460; מוהר"ק פמ137, פמ201, ים122; ספה"ל 2°55A254; ב"א A531 ורה.חד

חי' ישועות יעקב - ראה ישועות יעקב

חי' כתב סופר, ר' שמואל בנימין סופר, על הרמב"ם, ברמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, בסוף כל כרך - השייך לאותו כרך

*חי' כתב סופר, ר' שמואל בנימין סופר, שבת, פסחים, ירושלים תשכט. ב"א A584.036 סופ.כת

*חי' כתב סופר, ר' שמואל בנימין סופר, ר"ה-מו"ק = ר"ה, סוכה, ביצה, מו"ק, ירושלים תשלב, קלט עמ'. ספה"ל 2°72A2497; ב"א A584 סופ.כת תשל"ב

*חי' כתב סופר, ר' שמואל בנימין סופר, כתובות, ירושלים תשלג, רכה עמ'. מה"ר א85; ספה"ל 2°73A2643; ב"א A584.032 סופ.כת.

*חי' כתב סופר, ר' שמואל בנימין סופר, נשים ח"א (יבמות, כתובות, ונזיר), ירושלים תשלג. ספה"ל 2°74A1495; ב"א A584 סופ.כת.

*חי' כתב סופר, ר' שמואל בנימין סופר, נשים ח"ב (גיטין וקידושין), ירושלים תשלה. ספה"ל 2°75A3848.

*חי' כתב סופר, ר' שמואל בנימין סופר, נזיקין, ירושלים תשלד. ספה"ל 2°75A3847.

*חי' כתב סופר, ר' שמואל בנימין סופר, קדשים = זבחים, מנחות, חולין, ערכין ונדה, ירושלים תשמ, שטז עמ'. מה"ר א245; מוהר"ק ש3777; ספה"ל 2°80A4667; ב"א A584 סופ.כת

*חי' מהר"ז בינגא, ר' זליגמן בינגא, ירושלם תשמה. מה"ר ר180

חי' מהר"ם פדואה, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים, על הפלאה וזרעים - סוף טהרה, על קנין, משפטים ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

*חי' מהר"ם שיק, ר' משה שיק. ברכות, זרעים, שבת, ירושלים תשסה, תנא עמ' - מה"ר א70; ספה"ל 2°2006A2830; ב"א A584.011 שיק.חד. פסחים, ירושלים תשלט - מה"ר א30. גיטין, ירושלים תשמא, תכא דפים - מה"ר א105; ב"א A584.036 שיק.חד. קדושין - ספה"ל 2°94A1047; ב"א A584.037 שיק.חד [יצאה אח"כ מהדורה חדשה]. ב"מ, ירושלים תשמד, רצז עמ' - מה"ר א160; ספה"ל 2°84A2340; ב"א A584.042 שיק.חד. סנהדרין (=סנהדרין ומכות), ירושלים תשמז - מה"ר א200; ספה"ל 2°87A3684. שבועות (=שבועות וע"ז), ירושלים תשנז, שלא עמ' - ספה"ל 2°99A7764; ב"א A584.046 שיק.חד; מכון משה"ע ו301.26. נדה (=נדה-טהרות), ירושלים תשסב, קעו עמ' - מה"ר א245; ב"א A584.067 שיק.חד. כל החלקים - מוהר"ק ים6543

חי' מהר"ם שפירא (=כתבי וחדושי מהר"ם שפירא), ר' מאיר שפירא, ב"ב תשנז. חי' הרמב"ם בח"ב עמ' קצה-רח. ספה"ל 2°96A5045; ב"א A572 שפי.כת

חי' מהר"ץ חיות, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים, על עבודה ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

חי' מהרא"ך, ר' אלעזר הכהן, וורשה תרנח, ד"צ ירושלים תשכט. חי' הרמב"ם בח"ב דפים א-ד. מה"ר פ235; מוהר"ק פ4351, פ4206; ספה"ל 69A3730; ב"א A561 אלע.חד; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*חי' מהרד"ם על סהמ"צ, ר' דובעריש מייזלש, ורשה תרלא. מפתח בד"צ ירושלים תשלו. צוינו כאן רק מקורות מחי' מהרד"ם; המפתח שם מציין גם מקורות מסהמ"צ עצמו. מוהר"ק פ4229; ספה"ל 2°76A2805

§חי' מהרי"א הכהן, ר' יוסף אלימלך כהנא, ירושלים תשכט, רלד עמ'. מה"ר א545; ספה"ל 2°75A5308

§חי' מהרי"א ציטרון, ר' ישראל אבא ציטרון, ת"א תרצ. מה"ר א540; מוהר"ק פ2253, ש1220; ספה"ל 23V10844; ב"א A584 ציט.חד; להורדת הספר כולו

*חי' מהרי"ץ, ר' יוסף צבי דושינסקי, פסחים, ירושלים תשנט, שפ עמ'. ספה"ל 2°99A202; ב"א A584 דוש.חד

חי' ופירושי מהרי"ק, ר' יוסף קולון, ירושלים תשל. חי' הרמב"ם בעמ' 167-190. מה"ר ת15. מהדורה שניה מתוקנת, ירושלים תשמד - ספה"ל 85A1307, או"ק יהדות כ 163.12; מוהר"ק ים6827; ב"א T278 קול.חד; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*חי' מהרצ"א הל' חנוכה, ר' צבי אלימלך שפירא, נ"י תשסב, שסט עמ'. ספה"ל 2002A9024, אוסף שלום 3437.4; ב"א A562.3 שפי.חד תשס"ב; להורדת הספר כולו

חי' מחנה אפרים, ר' אפרים נבון, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על הפלאה וזרעים - סוף זרעים, על עבודה וקרבנות וטהרה - סוף טהרה, על קנין - סוף משפטים, על עבדים, משפטים ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

*חי' מרן הגרי"מ, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, בעניינים שונים, ירושלים תשסט, רכו + 26 עמ'. מה"ר א340; ב"א A584 פינ.חד תשס"ט

*חי' משנה, ר' מנשה קליין, פסחים, נ"י תשנד. ב"א A584.023 קלי.חד; משה"ע ו694 להורדת הספר כולו

חי' עזיאל, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים תשע. ספה"ל 2011A3943; ב"א A531 עזי.חד

*חי' צמח צדק (חב"ד) ב"מ, ר' מנחם מנדל מלובביטש, כפר חב"ד תשמט. מה"ר א160

חי' ר' אפרים מרדכי, ר' אפרים מרדכי גינזבורג, נ"י תשסב, רז עמ'. מה"ר א460; ספה"ל 2°2002A5712; ב"א A531 גינ.חד

חי' ר' זלמן מוילנא, בתוך הרמב"ם הנפוץ, סוף זמנים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

חי' ר' חיים הלוי, ר' חיים סולובייצ'יק (יש לעיין גם בגליונות חזון איש, בסוף הספר, ובס' חדושי בתרא על הגר"ח - מה"ר א435, א460; ב"א A531 אלט.חד, ובמהדורה עם ביאורים, קרית ספר תשעד). גם ע"פ מפתח שבס' מפתח הבאורים. מה"ר א460; מהד' פרידברג להורדת הספר כולו - מהד' תשעד

*חי' ר' חנוך הענאך, ר' חנוך הענאך פישמן, לייקווד תשסח. מה"ר א200; ספה"ל 2°2009A1548; ב"א A584.044 פיש.חד

חי' ר' יהודה זרחיה, ר' יהודה זרחיה סגל, אשדוד תשעב. חי' הרמב"ם בעמ' מה-קפא. ספה"ל 2014A10882; ב"א A531 סגל.חד

חי' ר' יונתן אייבשיץ, רמב"ם מהדורת פרדס, על קדושה - סוף קדושה, על זרעים - סוף עבודה, על משפטים ושופטים - סוף שופטים [לקוח מחסדי יהונתן, ראה להלן]

*חי' ר' יונתן על ברכות, ר' יונתן אייבשיץ, ירושלים תשמו, קכג עמ'. מה"ר א5; ספה"ל 86A3564; ב"א A584.011 איב.חד

חי' ר' מאיר שמחה (תשלו), ר' מאיר שמחה מדוינסק, בעריכת ר' אברהם אזבנד, ויקליף תשלו, 168 עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' 167-168. ספה"ל 77A1072; ב"א A584 כהן.חד

*חי' ר' עזריאל, ר' עזריאל הילדסהיימר, ירושלים תשנב. ברכות-מועד - מה"ר א65. נשים ח"א (יבמות וכתובות), נשים ח"ב (נדרים עד קידושין) - מה"ר א130; מוהר"ק ים6791 (ח"א); ספה"ל 2°85A2550; ב"א A584 היל.חד (כולם)

*חי' ר' שלמה (תשמב), ר' שלמה היימן, מהדורה שניה ב"ב תשמב. מה"ר א345; ספה"ל 2°83A1431; ב"א A584 הימ.חד להורדת הספר כולו (תשכו)

*חי' ר' שלמה (תשסא), ר' שלמה היימן, ח"ג, בני ברק תשסא. ב"א A584 הימ.חד

*חי' ר' שלמה (תשסד), ר' שלמה היימן, בני ברק תשסד. רק התוספות שאין במהד' תשמב

*חי' ר' שמואל, ר' שמואל רוזובסקי. פסחים, ירושלים תשמו, קצג עמ' - מה"ר א35; ספה"ל 2°86A3479; ב"א A584.023 רוז.חד. ב"ק = ב"ק-סנהדרין, אשדוד תשנה, רעח עמ' - ב"א A584.041 רוז.חד. יבמות = יבמות-כתובות, אשדוד תשנד, שי עמ' - ב"א A584.03 רוז.חד. נדרים, אשדוד תשנח - ב"א A584.033 רוז.חד. גיטין = גיטין-קידושין, אשדוד תשמח, רב עמ' - ב"א A584.03 רוז.חד. ב"ב, אשדוד תשנא, רב עמ' - מה"ר א175; ספה"ל 92A6349; ב"א A584.043 רוז.חד (ראה גם שעורי ר' שמואל). כל הכרכים - מכון משה"ע ו492.2

*חי' ר"א גוטמכר, ר' אליהו גוטמכר. מועד = ברכות ומועד, ירושלים תשלט - מה"ר א65. נשים, ירושלים תשמ - מה"ר א130; ספה"ל 2°79A1035 (ב"ח); ב"א A584 גוט.חי. ב"ק-ע"ז (ב"ק, ב"מ, מכות, שבועות, ע"ז) - ב"א A584 גוט.חי. ב"ב, ירושלים תשסא - מה"ר א170

*חי' ר"י אלמידה, בתוך "שני המאורות הגדולים", קושטא תצט. מה"ר על150 מחסן; ספה"ל 2°91A818; ב"א A571 שני.המ; מיק"פ 1029 להורדת הספר

חי' ר"י באב"ד, ר' יוסף באב"ד, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים, על הפלאה וזרעים ועבודה וקרבנות וטהרה - סוף טהרה, על קנין ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

*חי' ר"י מנרבונה, ר' יצחק בן אברהם קרקושה, ירושלים תשמט, 20 + קנט עמ'. מה"ר ר105; ספה"ל 90A1819; ב"א A581 יצח.רב

*חי' ר"י נחמיה = שו"ת וחידושי ר' יוסף נחמיה, ר' יוסף נחמיה קורניצר, ב"ב תשמו, תלח עמ'. מה"ר א345; ספה"ל 2°86A4199; ב"א A572 קור.שא

חי' ר"י עמדין, ר' יעקב עמדין, בתוך הרמב"ם הנפוץ, סוף קרבנות

*חי' ר"מ מאימראן, ר' משה מאימראן, פסחים, ירושלים תשסב. ע"פ תוכן שבסוף הספר. מה"ר א30; ספה"ל 2°2005A8132; ב"א A584.023 מימ.חד

*חי' ר"מ מאימראן, ר' משה מאימראן, ר"ה-חגיגה (=ר"ה, מגילה, מו"ק וחגיגה), ירושלים תשסד. ע"פ תוכן שבסוף הספר. ספה"ל 2°2008A7763; ב"א A584.02 מימ.חד

*חי' ר"ש קלוגר. ברכות-עירובין - ב"א A584.011 קלו.חד. שבת, ירושלים תשסה, תכט עמ' - מה"ר א15; ב"א A584.021 קלו.חד. יומא, ירושלים תשסו, תקנג עמ' - מה"ר א40; ב"א A584.025 קלו.חד. ר"ה-מגילה - - מה"ר א65; ב"א A584.028 קלו.חד. סוכה, ירושלים תשסו, תקכז עמ' - מה"ר א45; ב"א A584.026 קלו.חד. כולם - ספה"ל 2°2006A2207

§חי' רח"א הכהן, ר' חיים אלטר ברקוביץ, סו"ס אור פני יהושע. מה"ר א545; מוהר"ק ש3424; ספה"ל 2°88A2390; ב"א A584 בוק.או

חי' רעק"א, ברמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, בסוף כל כרך - השייך לאותו כרך [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. על מדע ואהבה זהה לחי' רעק"א סוף רמב"ם מהדורת פרדס

חי' רעק"א (ליקוטים), דגל התורה תרפא, ובשו"ת רעק"א ירושלים תשז סי' א, ובנפרד, ירושלים תשכח [רק עבודה - קרבנות]. ספה"ל 2°69A141

חי' רעק"א (פרדס), ברמב"ם מהדורת פרדס, סוף כל כרך - השייך לאותו כרך [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

§חי' שי, ר' שמואל יצחק לנדא, ירושלים תשטז, עג דפים. מה"ר א545; ספה"ל 2°56A2528; ב"א A2°A572 לנד.חד להורדת הספר כולו

§חי' תורה בהל' גניבה (קפלן), ר' נתן קפלן, נ"י תשיט (שונה מ"תורת נתן").

*חיבור לטהרה (תשסו), ר' מרדכי דוב טוורסקי, מהד' רב"צ טוורסקי, נ"י תשסו. הל' מקואות - מה"ר פ300. הל' נט"י - מה"ר פ25; ספה"ל 2°2007A486 (שניהם); ב"א A562 טבר.חב (שניהם)

§חיבת הקודש, ר' אליהו קלאצקין, ירושלים תרפו. מה"ר א540; מוהר"ק פ1003; ספה"ל 23V9950; ב"א A584 קלצ.חב להורדת הספר - קטוע

§חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת, ר' יהודה ליב מימון, ירושלים תשיא (לא כולל עמ' סא-צח שהוא העתק קונטרס הסמיכה והשגות רלב"ח). מה"ר א540; ספה"ל 83A4357; ב"א A566 מימ.חד תשכז

§חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם, ר' אברהם מימון, ירושלים תשיז. מה"ר א540; מוהר"ק פמ74; ספה"ל 57A3378; ב"א A566 מימ.חד תשיז

*חידושין על התורה לרבנו תם, ההדיר ר' אברהם שושנה, ירושלים תשעז, 121 + תקפט עמ'. מה"ר ת40; ספה"ל או"ק יהדות ט570‎; ב"א T27 יעק.חד תשע"ז

חיובי אישות, ר' יהודה צבי כהן, אלעד [תשסז]. מה"ר א435; ב"א A564 כהן.חי

חיי אברהם (טייב), רבי אברהם טייב, ליוורנו תקפו. חי' הרמב'ם בדפים נו-סד, והשמטות בדף סט. ספה"ל 2°45A1483 להורדת הספר כולו

§חיי אברהם (צציק), ר' אברהם חיים צ'צ'יק ור' משה מרדכי שלזינגר, ב"ב תשמב. מה"ר א540; ספה"ל 82A2471; ב"א A584 שול.חי

*חיי אברהם (קובו), ר' רפאל חיים אברהם קובו, שלוניקי תקסד, ד"צ נ"י תשנג, עד דפים. מפתחות נפרדים לדרושים ולתשובות. מה"ר על177 מחסן; ספה"ל 2°93A1116; ב"א A572 קוב.חי להורדת הספר כולו

*חיי אריה, ר' חיים אריה ליבוש הלוי הורוויץ, קרקא תרן [שונה משל ר' אריה לייב הורוויץ, תרסז]. מה"ר ש105; מוהר"ק פ288; ספה"ל 2°23V9553; ב"א A572 הור.חי להורדת הספר כולו

*חיי דוד, ר' חיים דוד מינצר, חדרה תשס. מה"ר א175

*חיי וחמרא, ר' חיים פלאג'י, ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשסב. מה"ר פ630; ספה"ל 2°2002A9421; ב"א A33 פלג'.ספ תשס"ב

§חיי משה (ברודנא), ר' אברהם צבי ברודנא, ירושלים תרפג, כה דפים. מה"ר א545; מוהר"ק ים6421; ספה"ל 2°23V10432; ב"א A584 ברו.חי

*חיי נפש, ר' ישראל אריה זלמנוביץ, ירושלים תשיז. מפתח במהדו' תשמד. בראשית ח"א וח"ב - מה"ר ת65. ח"ג, ח"ו - מה"ר ת190. ח"ד - ספה"ל 83A53; ב"א T278 זלמ.חי; להורדת הספר כולו בראשית ח"ב חלק ו

*חיי נפש על הגש"פ, ר' ישראל אריה זלמנוביץ, ירושלים תשמז. מה"ר מ570; ספה"ל 87A1758; ב"א A313 זלמ.חי; להורדת הספר כולו

*חיי עולם, ר' רפאל משה בולה, קושטא תקיב, ד"צ ירושלים תשלח. מה"ר ת193; ספה"ל 2°79A139; ב"א A451 בול.חי; להורדת הספר כולו

*חיי עמרם, ר' עמרם אלבז, הוצאת מכון יד יקותיאל, ירושלים תשסט, 34 + שנח עמ'. מה"ר ש105; ב"א A572 אלב.חי

*חיים ביד, ר' חיים פלג'י, אזמיר תרלג, ד"צ ירושלים תשלז, נ"י תשנג, קלח דפים. מוהר"ק פ486; ספה"ל 2°93A1912; ב"א A572 פלג'.חי; מיק"פ 777, 459; פהשו"ת 147 להורדת הספר כולו

חיים ומלך, ר' חיים פלג'י, אזמיר תרלד, ד"צ ירושלים תשמ, נו דפים. גם ע"פ מפתח. מה"ר א121 מחסן; מוהר"ק ד1959; ספה"ל 2°22V4325 ,S2°80A4460; ב"א A531 פלג.חי; מכון משה"ע ח51.5; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*חיים ושלום, ר' חיים פלג'י, ח"א וח"ב, אזמיר תריז-תרלב, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר ש105; מוהר"ק פ2133; ספה"ל 2°80A3376; ב"א A572 פלג.חי; מיק"פ 771; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

§חיים זכו, ר' שי חיים, טבריה תשסא. מה"ר א540; ב"א A584 חיי.חי

*חיים לעולם, ר' חיים מודעי, ח"א-ח"ב, עם מימר חיים, ר' נסים חיים מודעי, אזמיר תרלח-תרלט, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר ש18 מחסן; מוהר"ק פ235; ספה"ל 2°92A1513; ב"א A572 מוד.חי; מכון משה"ע ט421; מיק"פ 634 להורדת הספר כולו

*חיים לראש, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תריב, ירושלים תשסד. יש ציונים לשתי המהדורות. מה"ר מ570; ספה"ל R8°23V1439, אוסף שלום R1333.1, 2°1333.9; ב"א A313 פלג.חי; להורדת הספר כולו (תריב)

*חיים מדבר, ר' חיים טולידו, שלוניקי תקעח, ד"צ נ"י תשנא, קמח דפים. מה"ר פ59 מחסן; מוהר"ק פ1958; ספה"ל 2°91A1215; ב"א A584 טול.חי; מכון משה"ע ט491; מיק"פ 621, 565 להורדת הספר כולו

*חיים שאל, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ח"א וח"ב, לוורנו תקנב. מה"ר ש105; מוהר"ק או"ק ג פ228; ספה"ל 86A5215; ב"א A572 אזו.חי (תרמו); פהשו"ת 117-118 להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם (גרוס) דרשות, חלק ראשון: ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה, הספד ויאהרצייט, ועוד; חלק שני: נישואין, שבע ברכות, הכנסת ספר תורה, ועוד, ר' יצחק שרגא גרוס, ברוקלין תשעג. ספה"ל 2013A7081; ב"א A455 גרו.חי תשעג

*חיים שיש בהם (גרוס) מועדים, ר' יצחק שרגא גרוס, ירושלים תשסא. ע"פ מפתח סו"ס חיים שיש בהם (גרוס) על אבות. ספה"ל 2000A3972; ב"א T278.08 גרו.חי; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם (גרוס) על אבות, ר' יצחק שרגא גרוס, נ"י תשסח, שני כרכים. כרך ב מתחיל בעמ' תלג. ספה"ל 2008A5445; ב"א A42 גרו.חי; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם (גרוס) על התורה תניינא, ר' יצחק שרגא גרוס, ירושלים תשסד. ע"פ מפתח סו"ס חיים שיש בהם (גרוס) על אבות. ספה"ל 2004A8246; ב"א T278.08 גרו.חי; להורדת הספר כולו

חיים שנים ישלם, ר' שמואל ויטאל ור' חיים ויטאל, ירושלים תשס, רפא עמ'. חידושי הרמב"ם בעמ' א-מ. גם ע"פ מפתח. מה"ר פ595; ספה"ל 2°2000A8212; ב"א A561 ויט.חי

*חיים תחלה (תשנג), ר' חיים פלג'י, מהד' "הוצאת הלויים", ירושלים תשנג. מספור עמודים נפרד לקונטרס "דרכיו למשה". מה"ר ת185; ספה"ל 93A4636; ב"א A45 פלג'.חי

*חיים תחלה (תשסא), ר' חיים פלג'י, מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשסא, 27 + עו עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל אוסף שלום 2°1333.9

חיל המלך, ר' חיים יעקב לוין, נדרים, ירושלים תשעה. עמ' שצח-תכז, מכתבי תורה - §. ב"א A531 לוי.חי תשע"ה

חיל המלך, ר' חיים יעקב לוין, ערכין, סיאטל תשד. קמא עמ', מוהר"ק פמ232; ספה"ל 2°58A1253; ב"א 2°A531 לוי.חי; להורדת הספר כולו

חיל המלך, ר' חיים יעקב לוין, שבועות, נ"י תשיג, ירושלים תשעה. ספה"ל 2°80A2479; ב"א 2°A531 לוי.חי

חיל המקדש, ר' חיים יעקב לוין, ירושלים תרצז, קטז עמ'. לפי סימנים. מה"ר א440; מוהר"ק פמ143; ספה"ל 2°40A1151; ב"א A584.05 לוי.חי

חינא וחסדא - ראה חנא וחסדא

*חינוך בית יהודה (תשעד), ר' יהודה ליב אב"ד פפערשי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעד. ב"א A572 יהו.חנ

*חינוך הבנים למצוות, ר' יהושע ישעיהו נויבירט, ירושלים תשנו, ס עמ'. מה"ר פ690; ספה"ל 96A3779; ב"א A561 נוי.חנ

*חיתו ארץ, ר' מנחם סליי, ירושלים תשמח. מה"ר כ335; ספה"ל 88A5052; ב"א A959 סלי.חי

*חכם צבי (תשעה), ר' צבי אשכנזי, מהד' מכון דובב מישרים, ירושלים תשעה. ספה"ל 2°2017A5787; ב"א A572 אשכ.חכ תשע"ה

חכמה ומוסר (זיו) ח"א-ח"ב, ר' שמחה זיסל זיו, ניו יורק תשיז. מה"ר מ515; ספה"ל °59A468; ב"א A410.6 זיו.חכ

*חכמת אליהו, ר' בצלאל דבורץ, ח"א-ח"ב-ח"ג, ירושלים תשלג-תשמג. מה"ר פ420; ספה"ל 2°73A2909; ב"א A565 דבר.חכ

§חכמת גרשון, ר' יהודה גרשוני, ירושלים תשנו. מה"ר א540; ספה"ל 97A793

*חכמת התורה, ר' שלמה קלוגר, פרשיות בראשית-שופטים. בראשית-ויחי, ירושלים תשנט - מה"ר ת65. שמות-משפטים - מה"ר ת90. ספה"ל 2000A4131; ב"א A451 קלו.חכ

§חלק יעקב (אביגדור), ר' יעקב אביגדור, נ"י תשי. כשכתוב סתם - הכוונה לחלק הפלפולים; יש גם מכתבי תהלה, איה סופר, תחיית יעקב, כל אחד במספור עמודים שונה. מה"ר א540; ספה"ל 74A223 [חלקו נדפס בפיעטרקוב תרפט, מוהר"ק ד1200]; ב"א A081 אבי.חל להורדת הספר כולו

חלק יעקב (אלבעלי), ר' יעקב אלבעלי, שלוניקי תקפז, ד"צ נ"י תשנא. חי' הרמב"ם בדפים צג-קיז. גם על פי מפתח לכל הספר. מוהר"ק פ4118; ספה"ל 2°91A1208; ב"א A584 אלב.חל; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*חלק יעקב (קנטור), ר' בנימין קנטור, פיעטרקוב תרעד. מה"ר מ90; מוהר"ק ד1461; ספה"ל 2°51A1855

*חלק לוי, ר' מנחם סגל פולק, נ"י תשסא (סדר שונה ממהד' מישקאלץ תרצד). מה"ר ש105; ספה"ל 2°2002A3230; ב"א A572 פול.חל תשסא

*חלק צדיק - לקוטי מהר"ם, ר' מנחם מנדל רובין מליסקה, בני ברק תשס, רמא + 34 עמ'. מה"ר מ287; ב"א A671.1 רוב.לק

*חלקו של יוסף (אמדו), ר' יוסף אמדו, אזמיר תרמו, צא דפים. מוהר"ק ד460-461; ספה"ל 2°23V5545; ב"א A45 אמד.אמ להורדת הספר כולו

חלקו של יוסף (זוס'), ר' יוסף זוסמנוביץ, קיידן תרפו, ד"צ נ"י תשנב. חי' הרמב"ם (כסדר) במספור שני (קראנו לו "ח"ב"), דפים א-סד. השמטות בדף סד ע"ג. מה"ר א425; ספה"ל 2°39A752, S2°92A3187; ב"א A584 זוס.חל; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

+*חלקינו בתורתך (שטרן), ר' ברוך שטרן, או"ח (תשנד) ומהדו"ב ח"א-ח"ב. מהדו"ב נדפס אח"כ כמהדו"ג

חלקת השדה, ר' יעקב אריה אריאל, ב"ב תשנא. חי' הרמב"ם בעמ' א-ריב. מה"ר א435; ספה"ל 94A1015

*חלקת יהושע, ר' יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא, ירושלים תשמט. מה"ר מ285; ספה"ל 83A1901; ב"א A671.3 רבי.חל (תשמו)

*חלקת יואב, ר' יואב יהושע וינגרטן מקינצק. המפתח במהדורת ב"ב תשמה (הוספות המופיעות רק במהדורה זו, צויינו כאן בלשון "החדש") [המפתח לא כולל מח"ב עמ' קפא-ריב]. מה"ר ש105; ספה"ל 2°85A6676; ב"א A584 וינ.חל; להורדת הספר כולו

§חלקת יוסף (ברקוביץ), ר' יוסף ברקוביץ, מהדו' ב"ב תשיט. מה"ר א545; מוהר"ק פ3458; ב"א 2°A584 ברק.חל להורדת הספר כולו

*חלקת יוסף (וייס), ר' יוסף וייס, ח"ב, ב"ב תשסא. מה"ר א540; ספה"ל 99A2931; ב"א A584 ויס.חל (ח"א)

§חלקת יצחק, ר' חיים יצחק זייבלד, ירושלים תשנז. מה"ר א540; ספה"ל 97A930; ב"א A584 זיב.חל

§חלקת לוי, ר' מנחם שיף, ת"א תשלח. מה"ר א350; ספה"ל 2°75A2804; ב"א A584 שיפ.חל

חלקת מאיר, ר' מאיר בן שמואל כהן, נ"י תשכד. ח"א - מדע, אהבה, זמנים, מו דפים. ח"ב - מאכלות אסורות, עה עמ'. מוהר"ק פמ384; ספה"ל 2°67A679; ב"א A531 כהן.חל (ח"א); להורדת הספר כולו מדע, אהבה, זמנים הלכות מאכלות אסורות

חלקת מרדכי, ר' אברהם מרדכי איזבי, ירושלים תשסח. חי' הרמב"ם בעמ' קטו-קסח. מה"ר א635; ב"א A562.3 איז.חל

*חלת לחם (תשנח), ר' שמחה יואל רובינשטיין, בעריכת ר' עזריאל טויבר, נ"י תשנח, רלג עמ'. ספה"ל 2°99A1334; ב"א A563.7 רוב.חל תשנ"ח

§חמדת אהרן, ר' אהרן קוגמן, ב"ב תשסו. מה"ר א545

*חמדת ימים, ר' יונתן אבנר זקס, ניו גרזי תשסו. מפתח סוף חזון לימים ח"ב. ספה"ל 2007A3893

§חמדת יעקב, ר' יעקב בוימן, לוס אנג'לס תשב, 232 עמ'. מה"ר א540; מוהר"ק ש2181; ספה"ל 45A492 להורדת הספר כולו

§חמדת ישראל, ר' מאיר דן פלאצקי, ח"א-ח"ב, פיעטרקוב תרפד-ז, ד"צ נ"י תשכה, ירושלים תשלח. מה"ר א270; ספה"ל 2°79A33 ,2°66A540; ב"א A584 פלו.חמ; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*חמדת שלמה, ר' שלמה זלמן מווארשא, בהוצאת מכון משנת רבי אהרן, לייקווד תשעח. מה"ר ש110; ספה"ל 2°2018A5097; ב"א A572 ליפ.חמ תשע"ח

*חמודי צבי, ר' צבי הירש יאיר, מהדר' ברנדווין, על התורה ומועדים, נ"י תשסז. בראשית - מה"ר ת67. שמות - מה"ר ת90. ויקרא - מה"ר ת110. ח"ב (במדבר-דברים) - מה"ר ת190; ב"א A451 יאי.חמ (כולם)

*חמודי ציון, ר' בן ציון וולפא, על פרק ערבי פסחים, ח"א וח"ב, ראשון לציון תשסו. מה"ר א30; ב"א A584.023 וול.חמ

*חמרא וחיי, ר' חיים בנבנשתי, ירושלים תשך, תשמח, תסז עמ'. מה"ר א180; ספה"ל 88A1252; ב"א A583 בנב.חמ

*חמש דרשות (תשלד), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשלד (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל 74A3051; ב"א או"ק A19 סול.חמ

*חמש דרשות (תשעב), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ת"א תשעב, 165 עמ'. ב"א A19 סול.חמ תשע"ב

*חמשה מאמרות, ר' חיים אליעזר שפירא, מהד' אור תורה מונקאטש, ירושלים תשסט, תרעב עמ'. מה"ר מ287; ספה"ל 2009A1641, אוסף שלום 1597.1; ב"א A671.3 שפי.חמ תשס"ט

*חן וכבוד, ר' רחמים שאלתיאל יעקב ניניו, ירושלים תרמד. ספה"ל R8°23V5862; ב"א A45 נינ.חן; להורדת הספר כולו

*חנא וחסדא, ר' יהושע שלמה ארדיט, ח"א [המפתח לא כולל "שאלה ותשובה", סוף ח"א], ח"ב, ח"ג, אזמיר תרכד-תרלט, ד"צ נ"י תשנב. מוהר"ק ש2529; ספה"ל 92A2019; ב"א A584.032 ארד.חנ; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

§חנוכת הבית, ר' אברהם חנוך קוטינר, ב"ב תשלד [יצא במהדורה שניה בתשסג, באותו מספור עמודים, בתוספת 20 עמודי הערות]. מה"ר א620; ספה"ל 2°74A3272; ב"א 2°A584.05 קוט.חנ

*חנן אלקים, ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). מה"ר ת193; ספה"ל 2°94A4776; ב"א A451 אבו.חנ תשנג

חנני אלקים, ר' אלחנן אהרמן, ירושלים תשנז, 175 עמ'. מה"ר א425; ספה"ל 97A2613

*חסד ומשפט, ר' שמואל חייא פונטרימולי, אזמיר תרעג. המפתח רק לדרושים, ולא לכלל הספר. מוהר"ק פ1291; ספה"ל 2°61A2553

§חסד יצחק, ר' יצחק נשר, ת"א תשלח, קלו עמ'. מה"ר א545; מוהר"ק פ4419; ספה"ל 2°78A1536; ב"א A584 נשר.חס

*חסד לאברהם (אלקלעי), ר' אברהם אלקלעי, ח"א = או"ח ויו"ד, ח"ב = אהע"ז וחו"מ, שלוניקי תקעג, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר ש17 מחסן; ספה"ל 2°92A1563 ,2°23V9421; ב"א A572 אלק.חס; מיק"פ 406 להורדת הספר כולו

§חסד לאברהם (טרוימן), ר' אברהם טרוימן, ברסלאו תרו. ספה"ל 23V10556

חסד לאברהם (תאומים), ר' אברהם תאומים, לבוב תרנח, ד"צ ירושלים תשכז. מה"ר ש110; מוהר"ק פ4102; ספה"ל 2°23V10083 ,S68A2608; ב"א A572 תאו.חס; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*חסדי דוד, ר' דוד פרדו, מהד' וגשל, ירושלים תשנד. כרכים ח-י הם ד"צ ממהדו' תשל-תשלז באותם מספרי עמודים; שאר הכרכים הם בסדר חדש. במפתח שבסוף כרך ט, הוכנסו בטעות להל' טומאת אוכלין הרבה ציונים השייכים להל' מאכלות אסורות. מה"ר כ420; ב"א A833 פרד.חס

*חסדי יהונתן, ר' יונתן אייבשיץ, ח"א וח"ב, פיעטרקוב תרנז, ד"צ ת"א תשמו (חלק מהדברים שם נדפסו בחי' ר' יונתן ברמב"ם מהדורת פרדס, שצויין לעיל). מה"ר א545; מוהר"ק ש3394; ספה"ל 2°23V10340, S87A2992; ב"א 2°A584 איב.חס; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§חפץ חיים, ר' ישראל מאיר הכהן. כשכתוב "כלל" סתם הכוונה להל' לשון הרע, ולא להל' רכילות; "ס"ק" מתייחס לבאר מים חיים, "ס'" מתייחס למקור חיים. ספה"ל 76A4442, או"ק יהדות; ב"א A411.772 הכה.חפ להורדת הספר כולו

*חפץ יהונתן, על תרגום יונתן, ר' חיים צבי פנט, ירושלים תשנא, קעד עמ'. מה"ר ת5; ספה"ל 92A1252; ב"א T24°922 פנט.חפ1 להורדת הספר כולו

חק המלך (כשכתוב סתם), ר' חנוך העניך קרלשטיין, ירושלים תשמג, קעח עמ'. מה"ר א460; ספה"ל 83A4721; ב"א A584 קרל.חק להורדת הספר כולו

§חק המלך יבמות (=יבמות וגיטין), ר' חנוך העניך קרלשטיין, אשדוד תשמו, 10 + רט עמ'. מה"ר א130; ספה"ל 2°86A3339; ב"א A584.03 קרל.חק

חק ומשפט, ר' יהודה גרשוני, ירושלים תשמו, שד עמ'. מה"ר א450; ספה"ל 88A1007

*חק לישראל, ערבות - ברוך כהנא, נזיקין - ר' אברהם שיינפלד, עשיית עושר ולא במשפט - ר' יהונתן בלס, השבת אבידה - ר' מיכאל ויגודה, ירושלים תשנב. שכירות ושאילה - ר' מיכאל ויגודה, ירושלים תשנח. שומרים - ברוך כהנא, ירושלים תשנט. שיתוף נכסים - ירושלים תשסט. נאמנות בנכסים - ר' ירון אונגר, ירושלים תשע. פגמים בחוזה, ירושלים תשעא. שליחות - ר' מיכאל ויגודה, ירושלים תשעה. מה"ר פ460; מוהר"ק פ4909 (ערבות, נזיקין); ספה"ל 92A1 (ערבות), 98A8810 (שכירות), S2009A3667 (שיתוף נכסים), 2010A12320 (נאמנות), S2012A5751 (פגמים), S2014A1386 (שליחות),S99A2614 (שומרים), S92A2648 (נזיקין), S92A2662 (השבת אבידה), S92A2663 (עשיית עושר), או"ק יהדות כ 226.5; ב"א A934 חק.ליש

חק נתן, ר' נתן בורג'יל, ליוורנו תקלו. חי' הרמב"ם בדפים רכא-רל. ספה"ל 2°54A2038; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

חקי - ראה חוקי

*חקל יצחק, ר' יצחק אייזיק וייס מספינקא, שו"ת, מפתח בד"צ נ"י תשנ. מה"ר ש110; ספה"ל 85A5060; ב"א A572 ויס.חק להורדת הספר כולו

*חקל יצחק עה"ת, ר' יצחק אייזיק וייס מספינקא, על התורה, שני כרכים, נ"י תשסג. כרך ב (עמ' ויקרא-דברים) מתחיל בעמ' שנא. מה"ר מ287; ספה"ל 2003A6832; ב"א A671.2 ויס.חק

*חקקי לב, ר' חיים פלג'י, ח"א וח"ב, שלוניקי תר-תרט. [בד"צ ירושלים תשלט ח"ב מחולק לכרך ב וכרך ג]. מה"ר ש110; מוהר"ק פ321; ספה"ל 2°79A781; ב"א A572 פלג'.חק; מיק"פ 773; להורדת הספר כולו חלק א (או"ח-אהע"ז) חלק ב כרך א (חו"מ סי' א-כד) חלק ב כרך ב (חו"מ סי' כד-סב)

§חקר יצחק, ר' יצחק אייזיק איש שלום (פרידמן), קיידן תרפט. מה"ר א540; מוהר"ק ש1423; ספה"ל 23V10825; ב"א A584 פרי.חק להורדת הספר כולו

§חקרי הלכה (ויין), ר' דב ברל ויין, ירושלים תשלז, 111 עמ'. מה"ר פ595; מוהר"ק פ4521; ספה"ל 77A124; ב"א A584 וין.חק

§חקרי הלכות (בוכמן), ר' יחיאל נתן באכמאן-שווימר, ח"ב, לונדון תשסו. מה"ר ש110

§חקרי הלכות (שומיאץ), ר' משה ניסן שומיאץ משכיל לאיתן, וילנא תרלה, סא דפים. סימנים ל-לב במספור דפים נפרד. מה"ר א89 מחסן; מוהר"ק ש2539 להורדת הספר כולו

חקרי הלכות מבית מאיר - ראה מבית מאיר

§חקרי זמנים, ר' אלתר הילביץ, ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ירושלים תשלו-תשנא. מה"ר א635; מוהר"ק פ4522, ים6263 (א-ב); ספה"ל 77A472; ב"א A38 היל.חק

*חקרי יהדות (פדרבוש), ר' שמעון פדרבוש, ירושלים תשכו [שונה ממהד' תרצה]. ספה"ל או"ק יהדות ה167.9; ב"א A081 פדר.חק

*חקרי לב (הימן), בראשית, ר' אריה לייב הימן, ירושלים תשסד. מה"ר ת65; ספה"ל 2005A1110; ב"א A451 הימ.חק

*חקרי לב (המאור), ר' רפאל יוסף חזן, מהד' המאור, ירושלים תשנח. מספרי החלקים (המסומנים במפתח זה) מציינים את הכרכים במהדורה זו (ולא את החלקים במהדורה המקורית). או"ח א-ב - פ150. יו"ד ב - פ295. יו"ד ג-ד - פ375. אהע"ז - פ540. חו"מ - פ420. מהדו"ב - פ595. כולם - ספה"ל 2°2000A1928; ב"א A561 חזן.חק

§חקרי לב (לווינבוק), ר' ראובן לווינבוק, פיעטרקוב תרעג, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר א620; ספה"ל 2°92A4512; ב"א A566 לוי.חק

*חקרי לב (שלוניקי), ר' רפאל יוסף חזן, שלוניקי תקמז-תקעז. או"ח (בד"צ ירושלים תשל, מחולק לכרך א [עד דף קלב] - מה"ר פ150, כרך ב - פ140). יו"ד ח"א (בד"צ תשל מחולק לכרך א [עד דף קנו] - מה"ר פ270, כרך ב - פ370). יו"ד ח"ב (על שו"ע יו"ד קכ-רלב, ושיורי או"ח, בעמוד ראשון כתוב "יו"ד ח"ג", בד"צ נקרא כרך ד) - מה"ר פ370. יו"ד ח"ג (על שו"ע יו"ד רלו-שצא, בד"צ תשל נקרא כרך ג, ומספרי הדפים שונים - כנראה כפול מהישן) - מה"ר פ370. אהע"ז - מה"ר פ540. חו"מ ח"א (בד"צ תשל מחולק לכרך א ו-ב) - מה"ר פ450. חו"מ ח"ב (בד"צ תשל נקרא כרך ג) - מה"ר פ450. כל הכרכים - מוהר"ק או"ק ג; ספה"ל 2°83A4607; ב"א A566 לוי.חק; מיק"פ 792 להורדת הספר כולו

*חרב פיפיות בידם, אלי הולצר, רמת גן תשסט. מה"ר חק10; ספה"ל 2009A4879; ב"א D642 הול.חר

חרות הפרט בגביית חוב = חרות הפרט בדרכי גביית חוב במשפט העברי, ר' מנחם אלון, ירושלים תשכד, טו + 297 עמ'. מוהר"ק או"ק ב א.ש. פ11; ספה"ל 64A3383; ב"א A934.6077 אלו.חר

§חשב האפוד, כלים, ר' אליעזר דוד פאל, מהדורה שניה, ירושלים תשנו. ספה"ל 2°97A827; ב"א A584.061 פל.חשב

*חשב סופר, ר' אברהם שמואל בנימין סופר, ירושלים תשנד (שונה ממהד' תשכז). ספה"ל 2°95A741; ב"א A572 סופ.חש

*חשבון הנפש, ר' מנחם מנדל ב"ר יהודה ליב לפין מסאסנוב, בעריכת ר' מרדכי שמואל אדלשטיין, ירושלים תשעה. ספה"ל 2016A1586; ב"א A410.3 לפי.חש

*חשבונות של מצוה, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, ירושלים תשסה. עם מאמריו שנדפסו ב"יגדיל תורה". ספה"ל 2°2005A8358; ב"א A51 רבי.חש

חשק שלמה, ר' שלמה הכהן מוילנא, בתוך הרמב"ם הנפוץ, סוף טהרה (הגהות ממנו על מדע ואהבה מעורבים בתוך ס' מעשה רב שם) [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

חשק שלמה - ראה גם: פירוש קדמון לספר הכוזרי

*חתם סופר על התורה (תשמט), ר' משה סופר, מכון דעת סופר, ירושלים תשמט. ספה"ל 90A1650; ב"א T278 סופ.חד

חתן סופר (כשכתוב סתם), ר' שמואל עהרנפלד, על הרמב"ם, ברמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, סוף הכרך האחרון. יש בו רק ציונים לספריו האחרים, והעתקנו אותם כאן

*חתן סופר, ר' שמואל עהרנפלד, או"ח, ירושלים תשכג. ח"א - מה"ר פ5. ח"ב - מה"ר פ15; ספה"ל 2°63A2065; ב"א A584 ארנ.חת

§חתן סופר, ר' שמואל עהרנפלד, חנוכה-פורים, נ"י תשמו. מה"ר א635; ספה"ל 86A948; ב"א A562.3 ארנ.חת

*חתן סופר, ר' שמואל עהרנפלד, קניינים ח"א-ח"ב, נ"י תשנ. ספה"ל 2°90A4871; ב"א 2°A584 ארנ.חת; מכון משה"ע ו320; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב


ט' פרקים לרמב"ם, ר' שלמה זלמן פינס, בלגוריי תרפח, קטז דפים. מה"ר א435; מוהר"ק פמ128; ספה"ל 42A233; ב"א A531 פינ.תש [נדפס אח"כ בתוך מהד' חדשה של פנס שלמה]

*טבעת החושן, ר' חיים פינחס שיינברג, על ספר קצות החושן ונתיבות המשפט. ע"פ מפתח בס' מפתחות חיים, ירושלים תשע (ב"א A081.03 שינ (הבל)). מה"ר 425; ספה"ל 68A381; ב"א A565 שינ.טב

טבעת המלך - ראה מאור ישראל

§טהור רעיונים, ר' יו"ט נעטל ברונשפיגל, ורשה תרנו. מה"ר א515; מוהר"ק ש928; ספה"ל 36A2270; ב"א A584 יום.טה

*טהרת אליהו, ר' אליהו אליעזר לבנון ויספיש, ירושלים תשסח, תקעו עמ'. מה"ר כ180

§טהרת הבית, ר' עובדיה יוסף, ח"א-ח"ב, ירושלים תשמח. מופתח ע"י ר' דוד שלם [לא צוינו מפרשי הרמב"ם]. גם ע"פ מפתח בסוף מהד' ___. מה"ר פ320; מוהר"ק פ4892 (ח"א); ספה"ל 88A2873; ב"א A563.3 יוס.טה

טהרת הכלים, ר' דוד ישעיהו בעדני, פרקים א-כב, ירושלים תשס-תשסט. מה"ר א445; ספה"ל 2°2002A153; ב"א A531 בעד.טה; להורדת הספר כולו פרקים א-ו פרקים ז-יב פרקים יג-יז פרקים יח-כב

*טהרת יו"ט, ר' יו"ט ליפא דייטש. ח"ג - מה"ר פ15. ח"י - מה"ר מ95. חט"ו - מה"ר פ10. חט"ז - מה"ר א12. חי"ח - מה"ר פ5. חי"ט - מה"ר פ60. ח"כ - מה"ר פ60. ספה"ל 72A3971; ב"א A562 דיט.טה; להורדת הספר כולו ג י טו טז יח יט

טהרת ישראל, ר' ישראל פייגנבוים, שנגהי תשו, לד דפים. מוהר"ק פמ63; ספה"ל 64A2509 להורדת הספר כולו

*טוב דעת, ר' זלמן רוטברג, בני ברק תשמו. מה"ר מ515; ספה"ל 88A1462; ב"א A410.6 רוט.טו

*טוב הארץ, ר' נתן שפירא, ירושלים תשסו, 76 + תריג + קי עמ'. כולל סוד מצות מילה, לר' נתן שפירא; קדושת הארץ, לר' משה וורטמן; ילקוט מאמרים על "טוב הארץ"; דרושי הרמ"ז, לר' משה זכות. ספה"ל 2006A5986, אוסף שלום 825.2; ב"א E041 שפי.טו

§טוב טעם, ר' מיכאל שלום וינקלר, קראקא תרסז, ד"צ נ"י תשכה (עם הוספות), תשנא. ספה"ל 61A2312 (תרסז), S2003A3573 (תשכה), S92A4085 (תשנא); ב"א A584 וינ.טו להורדת הספר כולו

*טוב טעם ודעת, ר' שלמה קלוגר, מה' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשסג. מה"ר ש115; ספה"ל 2°2003A5598; ב"א A572 קלו.טו תשסא

*טוב טעם ודעת, ר' שלמה קלוגר, מהדו"ג ח"ב, פודגורזע תרס, ד"צ ב"ב תשלט. מה"ר ש115; מוהר"ק פ4629; ספה"ל 2°79A3488

*טוב ירושלים, על רמב"ן על התורה, ר' פנחס יהודה ליברמן, ירושלים תשנה. מה"ר ת50; ספה"ל 84A2685; ב"א T273 ליב.טו

*טוב לב, על מגילת אסתר, ר' אהרן שלמה לאער, תשעה. ספה"ל 2015A5612; ב"א T487 לר.טוב תשע"ה

*טוב לישראל, ר"ש סאמון ור' אליהו חיון, הל' שחיטה, ירושלים תרכט. מה"ר פ230; ספה"ל 2°23V8745; ב"א R2°A563.1 חיו.טו להורדת הספר כולו

*טוב נהורך, ר' נאור אריה אוירבך, ירושלים תשס, 17 + קעט עמ'. מה"ר מ95; ספה"ל 2000A6447; ב"א A814 אוי.טו

*טוב עין (אוסטרובצא), ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, פתיחה לספר "אור תורה", מכון "גוילי יחזקאל", ב"ב תשסה. מה"ר מ217; ספה"ל 2004A10350; ב"א A671.2 הלש.טו

*טוב עין (חיד"א, תקנו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנו (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א RA1 אזו.שם תקלד

*טובים מאורות (שטינמן), ר' מאיר שטינמן, ב"ב תשסה, נ + ז עמ'. ב"א A584 טוב.מא

+טועמיה חיים זכו, ר' צבי יצחק פידל, מאנסי תשסה. להורדת הספר כולו

טורי אבן, ר' אלעזר רוקח, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - סוף אהבה, על הפלאה וזרעים ועבודה וקרבנות וטהרה - סוף טהרה, על שופטים - סוף שופטים (מתוך ס' ארבעה טורי אבן, לבוב תקמט- ספה"ל S84A269, להורדת הספר כולו ) [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

*טורי אבן המפואר, ר' אריה ליב ממיץ, מהד' מכון עקד ספרים. מגילה, ירושלים תשנו, שיג עמ' - ספה"ל 96A1772; ב"א A584.0291 ארי.טו. ר"ה - ב"א A584.028 ארי.טו. חגיגה - ב"א A584.0293 ארי.טו

*טיול בפרדס, ר' שלמה זלמן עהרנרייך, ניו יורק תשעה. ספה"ל 2016A5416; ב"א A867 ארנ.טי תשע"ה

*טירת כסף, ר' חיים אברהם גטיניו, שלוניקי תצו, ד"צ נ"י תשנ, שכ דפים. מה"ר ת70 מחסן; מוהר"ק ת858; ספה"ל 2°90A6771; ב"א A451 גטי.טי להורדת הספר כולו

*טל אורות (בר ג'ויא), ר' יוסף בר ג'ויא, שלוניקי תקנה, ד"צ ירושלים תשלו. מפתחות נפרדים לביאור על המרדכי ולתשובות - מה"ר ר40; מוהר"ק ש2635. גם מפתח למהדורת אור ודרך, ירושלים תשמז - ספה"ל 88A149; ב"א A562.2 גוי.טל; מכון משה"ע ז148.01; להורדת הספר כולו חלק א (תשמח) חלק ב (תשמח)

*טל אורות (טובול), ר' יחיא טובול. סוכה, ירושלים תשנג - ספה"ל 2°93A4516; ב"א A584.026 טוב.טל. חולין, ירושלים תשנא, 22 + קעה + 18 עמ' - מה"ר א220; ספה"ל 2°91A2087; ב"א A584.053 טוב.טל

*טל אורות (ר' שאול), ר' שאול בן דוד, ירושלים תשנו. ספה"ל 2°96A1836; ב"א A562.2 שאו.טל תשנו

*טל אמרתי, ר' זכריה טובי, ירושלים תשסו. מה"ר פ65; ספה"ל 2010A9778

*טל חיים (טל) ברכות, ר' שמואל טל, יד בנימין תשסז, תסג עמ'. ב"אA584 טל.טל להורדת הספר כולו - מהד' מתוקנת תשעד

*טל חיים (טל) בשר בחלב, ר' שמואל טל, יד בנימין תשעג, תקמו עמ'. ספה"ל 2014A5648; ב"א A563 טל.טל להורדת הספר כולו

*טל חיים (טל) הלכות פסח, ר' שמואל טל, ח"א, יד בנימין תשעז. ספה"ל 2018A12477; ב"א A562.4 טל.טל

*טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע), ר' שמואל טל, יד בנימין תשע, רסו עמ'. ספה"ל 2011A1579; ב"א A383 טל.טל

*טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה), מהדורה ג', ר' שמואל טל, יד בנימין תשעה, 311 עמ'. ספה"ל 2018A12470; ב"א A383 טל.טל תש"ע; להורדת הספר כולו

*טל חיים (טל) כללי הוראה, ר' שמואל טל, יד בנימין תשעד. ספה"ל 2016A7017; ב"א A501 טל.טל

*טל חיים (טל) פורים, ר' שמואל טל, שיחות לימי פורים, יד בנימין תשעו. ספה"ל 2016A7021; ב"א A384.3 טל.טל

*טל חיים (טל) פסח, ר' שמואל טל, יד בנימין תשעה, שלב עמ'. מה"ר מ222; ב"א A382.1 טל.טל

*טל חיים (טל) שבת ח"א-ח"ג (מפתח לח"א-ח"ב סוף ח"ב), ר' שמואל טל, נוה דקלים תשסה-תשעג. ח"א עד עמ' 102 - גם §. מה"ר א20; ספה"ל 2005A7230; ב"א A562.2 טל.טל ח"א ח"ב

*טל חיים (טל) תהלים, ר' שמואל טל, יד בנימין תשעד

§טל חיים (סגל), ר' חיים סגל, יפו תשכז, ד"צ נ"י תשמה, קל עמ'. מה"ר א550; מוהר"ק פ4410; ספה"ל 2°90A1324; ב"א A584 סגל.טל

*טל נתן, ר' נתן גשטטנר, ב"ב תשסז. מה"ר פ65; ב"א A562.2 גשט.טל

*טל תחיה, ר' חיים יהודה ישראל, קרית ספר תשסא, שנא עמ'. מה"ר פ65; ספה"ל 2°2001A3723; ב"א A562.2 יהו.טל

טעם ודעת, ר' יחיאל פישהוף, הל' טומאת מת, ב"ב תשסג. גם ע"פ מפתח. מה"ר א445; ב"א A53 פיש.טע להורדת הספר כולו

טעם ודעת, ר' יחיאל פישהוף, הל' פרה, בני ברק תשע. גם ע"פ מפתח. להורדת הספר כולו

טעם לשבח, [בעילום שם, חמ"ד], תשסג. חי' הרמב"ם בעמ' קצז-רלג. מה"ר א35

*טעם רבית, ר' יששכר שרייבר, מהדו"ב, ירושלים תשמד, תשמט. מה"ר פ290; ספה"ל 2°89A433; ב"א A563.7 שרי.טע


*יבא שילה, ר' ישעיה הורוויץ, ויניפעג תרפו, ד"צ אשדוד תשנח. ספה"ל 47A1639, S98A8770; ב"א A572 הור.יב;

§יבול היובלות, ישיבת ר' יצחק אלחנן, נ"י תשמו, 408 עמ'. מה"ר א550; ספה"ל 87A3932; ב"א A508.8 יבו.הי

*יבין שמועה (בירדוגו, תשסה), ר' יוסף בירדוגו, ירושלים תשסה-תשסט, קא עמ'. ב"א A584.046 ביר.יב

*יבין שמועה (בירדוגו, תשעח), ר' יוסף בירדוגו, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשעח. ספה"ל או"ק לאוספים מיוחדים ט128.5, 2°2018A14020; ב"א A584 ברד.יב תשע"ח

*יבין שמועה (לעוו), ר' אלעזר לעוו מפילץ, נ"י תשעד. ספה"ל 2015A2591; ב"א T278 אלע.יב תשעב

*יבין שמועה (מע"ש), ר' שמעון שרייבר, על מעשר שני, תשנז. מה"ר פ345; ספה"ל 2°98A1224

*יבין שמועה (תשעו), ר' שמעון דוראן, מכון שלמה אומן, תשעו. ספה"ל או"ק יהדות 131.22; ב"א A54 דור.יב

§יביע אומר (גרוברט), ר' יהודה ליב גרוברט, לודז תרצז. ספה"ל 38A490; ב"א T2778 גרו.יב

*יברך ישראל זבחים, ר' אברהם יונה בינשטוק, ירושלים תשסה. מה"ר א210

*יגיעת ערב, ר' אליעזר מנחם שך, פסחים, ב"ב תשסג, 14 + רמה עמ'. מה"ר א35; ספה"ל 2003A10510; ב"א A584.023 שך.יגי

*יגיעת ערב, ר' אליעזר מנחם שך, ב"מ, ב"ב תשסג. מה"ר א160; ספה"ל 2003A6877; ב"א A584.042 שך.יגי

*יגיעת ערב, ר' אליעזר מנחם שך, ב"ב ח"א-ח"ב, בני ברק תשסה. מה"ר א175; ב"א A584.043 שך.יגי

*יגל יעקב (תשנג) על התורה, ר' חיים מרדכי יעקב גוטליב, ברוקלין תשנג. ספה"ל ‎2°93A2087

*יד אברהם, כלים, ר' יחיאל דב טנזר, ירושלים תשעא. ספה"ל 2°2012A7301; ב"א A584.061 טנז.יד להורדת הספר כולו

*יד אברהם, אהלות, ר' יחיאל דב טנזר, ירושלים תשסב. מה"ר כ380; ספה"ל 2°2007A591; ב"א A584.062 טנז.יד

*יד אברהם, נגעים, ר' יחיאל דב טנזר, ירושלים תשסה. מה"ר כ380; ספה"ל 2°2006A7323; ב"א A584.063 טנז.יד

*יד אברהם, פרה, ר' יחיאל דב טנזר, ירושלים תשעג. ספה"ל 2°2013A13637; ב"א A584.064 טנז.יד

*יד אברהם, טהרות, ר' יחיאל דוב טנזר, ירושלים תשעד. ספה"ל 2°2015A7334 להורדת הספר כולו

*יד אברהם מקואות, ר' יחיאל דב טנזר, ירושלים תשעו. ספה"ל 2°2019A3550; להורדת הספר כולו

*יד אברהם מכשירין, ר' יחיאל דב טנזר, ירושלים תשעח. להורדת הספר כולו

*יד אהרן (נדבורנא), ר' אהרן אריה ליב ליפר מנדבורנא, ב"ב תשס. מה"ר מ287; ספה"ל 2000A736; אוסף שלום 3667.1; ב"א A671.2 ליפ.יד

יד איתן, ר' אברהם משכיל לאיתן, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים, על הפלאה עד טהרה - סוף טהרה, על קנין ומשפטים ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

*יד אליהו (בוקובזה), ר' אליהו בוקובזה, פריז תשנ. קיט + עד עמ'. סתמו - ח"א. כשכתוב "ח"ב" הכוונה לקונטרס פריה ורביה בגר. ספה"ל 91A3854

§יד אפרים (ביליצר), ר' אפרים ביליצר, ת"א תשל. מספורי עמודים שונים לפירוש על צוואת ריה"ח, "פותח שערים" (שונה מ"פותח מ"פותח שערים" של קרליבך), וחלק השו"ת. מה"ר א550; מוהר"ק פ4428; ספה"ל 70A3608; ב"א A572 ביל.יד להורדת הספר כולו

§יד בנימין ר"ה, מגילה, ר' בנימין אלישיב, ירושלים תשעט.

*יד דוד (אופנהיים), על התורה, ר' דוד אופנהיים, מכון נצח יעקב, ניו יורק תשעד. ספה"ל 2014A2548; ב"א T278 אופ.יד להורדת הספר כולו

§יד דוד (דהן), ר' יעקב דהן, ירושלים תשנג. מה"ר א550; ספה"ל 93A2995

יד דוד (לוריא), ר' דוד לוריא, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - סוף אהבה, על הפלאה וזרעים ועבודה וקרבנות וטהרה - סוף טהרה, על שופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

*יד דוד (קרלין) - פסקי הלכות, הלכות אישות, עם ביאור יד דוד, ר' דוד פרידמן מקרלין, ורשה תרנט, ח"א וח"ב. מפתח בסוף כל חלק. מה"ר א430; מוהר"ק או"ק ג פ193; ספה"ל 2°66A3024; ב"א 2°A564 פרי.פס; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§יד הלוי (לוין), ר' יוסף דב לוין, נ"י תשט. מספורי עמודים נפרדים לעיקר הספר, לחלק הדרושים ולתשובה למציע בענין עגונות. מה"ר א550; מוהר"ק ש1143; ספה"ל 50A184 להורדת הספר כולו

§יד הלוי (פלוונא), ר' ישכר דובעריש פטישמן מפלאוונא, פיעטרקוב תרסז, ד"צ נ"י תשנב, פ דפים. מה"ר א550; מוהר"ק ש1804; ספה"ל 2°92A6798; ב"א A584 פטי.יד להורדת הספר כולו

*יד הלוי (שכטר), ר' יצחק דב שכטר, זרעים, ירושלים תשסט, שלט עמ'. מה"ר כ345; ב"א A584.01 שכט.יד.

*יד הלוי (שכטר), ר' יצחק דב שכטר, תרומות, ירושלים תשסג. מה"ר כ345

*יד הלוי (שכטר), ר' יצחק דב שכטר, פסחים ויומא, ירושלים תשסו. מה"ר א70; ב"א A584.023 שכט.יד.

*יד הלוי (שכטר), ר' יצחק דב שכטר, קדשים (תמורה, כריתות ומעילה), ירושלים תשעב, תג עמ'. ספה"ל 2°2015A6359; ב"א A584.05 שכט.יד

*יד הלוי (שכטר), ר' יצחק דב שכטר, אהלות, ירושלים תשנט. מה"ר כ380; ספה"ל 2°99A4894; ב"א A584.062 שכט.יד

*יד הלוי (שכטר), ר' יצחק דב שכטר, נגעים, ירושלים תשסא, קסד + 21 עמ' . לפני ההקדמה, מאמר "בענין פריחה בכולו" - §. ספה"ל 2°2001A10759; ב"א A584.063 שכט.יד

יד המלך (לנדא), ר' אליעזר סגל לנדא, לבוב תקפו, ד"צ ירושלים תשן. תוספות, בסופו. הל' מלוה נדפס לפני הל' שלוחין. מה"ר א460; מוהר"ק פמ219; ספה"ל 2°90A215; ב"א A531 לנד.יד; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

יד המלך (פלומבו), ר' אליהו פלומבו, שלוניקי תקסד, ד"צ נ"י תשנא, קכא + לו דפים. מוהר"ק פמ58; ספה"ל 2°92A961 ,2°23V7922; ב"א A531 פלו.יד; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו

*יד הקטנה הל' תשובה, ע"פ מפתח במהד' עיון הדף, ירושלים תשסט. מה"ר א425; ספה"ל 95A3235; ב"א A51 גוט.יד; להורדת הספר כולו

יד ושם, ר' ישראל פייגנבוים, נ"י תשט. מה"ר א460; ב"א A531 פיג.יד; להורדת הספר כולו

*יד יהודה (אשכנזי), ר' יהודה אשכנזי, שלוניקי תקעו, ד"צ ירושלים תשמב, סז + מח דפים. מספורי דפים שונים, לפי המסכתות השונות. מה"ר א355; מוהר"ק ש1004; ספה"ל 2°87A1284; ב"א A584 אשכ.יד; להורדת הספר כולו

§יד יהודה (תרלד), [ר' פסח יהודה], וילנא תרלד. בספר אין מספרי העמודים, וצייננו מספרי עמודים של הקובץ באתר היברובוקס. ספה"ל 0= 42A850; להורדת הספר כולו

*יד יוסף (שטרן) ב"מ, ר' יוסף יוזפא שטרן, לייקווד תשס. מה"ר א160; ספה"ל 2020A10389; ב"א A584.042 שטר.יד

*יד יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין, נ"י תשנ. מה"ר מ515; ספה"ל 91A1752; ב"א A410.6 לוי.יד

*יד ימין, ר' מיכאל יעקב ישראל, אזמיר תריט, ד"צ נ"י תשנז, קצא דפים. מה"ר ש120; מוהר"ק פ483; ספה"ל 2°23V9684; ב"א A572 ישר.יד

יד יעבץ, ר' יעקב עמדין, רמב"ם מהד' פורל. מה"ר א425; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו - מעמ' 672

יד יצחק (הכהן), ר' יצחק צבי הכהן ארונובסקי, וילנא תרכז. דפים ג-כד. מוהר"ק פמ186; ספה"ל 2°23V10384; ב"א A531 ארו.יד; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו

*יד יצחק (זלזניק), ר' יצחק דוד זלזניק, בני ברק תשמט. מה"ר פ30; ספה"ל 89A3322; ב"א A562 זלז.יד

*יד יקותיאל, ר' אברהם יונה שוארץ, בתוך ס' ברכות מהר"ם, ירושלים תשמח. מה"ר ר170; ספה"ל 88A4600; ב"א A54 מאי.בר

יד ישראל, ר' ישראל אברהם אבא קריגר. ח"א, נ"י תשמו, ריג עמ', ספה"ל 2°86A148. ח"ב, נ"י תשמט, מה"ר א460

יד כהן, ר' דוד יהודה דויטש, ירושלים תשסא. מה"ר א415; ב"א A531 דוי.יד

*יד לגילת, יצחק דב גילת, ירושלים תשסב. ספה"ל או"ק יהדות כ692.1; ב"א A088 גיל.יד

*יד לרמב"ם, ר' אלחנן סמט, מעלה אדומים תשסו. ספה"ל 2007A1667; ב"א A531 סמט.יד

יד מלך (מן), ר' דוד יצחק מן, הל' חובל, כפר חסידים תשן, רצג עמ', גם ע"פ מפתח - מוהר"ק פמ392; ספה"ל 2°90A4870. הל' ממרים, ח"א (פרקים א-ה) וח"ב (פרקים ו-ז), ירושלים תשנז, גם ע"פ מפתח לשני החלקים (סוף ח"ב) - מה"ר א450 (ח"א); ספה"ל 2°97A4354; ב"א A531 מן.יד; מכון משה"ע ח100.1

*יד מרדכי (אלימלך), ר' מרדכי אלימלך, סוכה, ירושלים תשנה, 33 + רנג עמ'. ספה"ל 95A6180; ב"א A584.026 אלי.יד

*יד מרדכי (רוטנברג), ר' מרדכי רוטנברג, לייקווד תשמג, רפו עמ'. מה"ר ש120; ספה"ל 2°85A1248; ב"א A572 רוט.יד

*יד משה (אמריליו), ר' חיים משה אמריליו, שלוניקי תקיא, ד"צ נ"י תשנא, קסח דפים. צוין ע"פ הציונים שבס' ויקח אברהם. מוהר"ק א.ב. ד41; ספה"ל 2°92A4470; ב"א A45 אמר.יד; מיק"פ 417 להורדת הספר כולו

יד סופר (כשכתוב סתם), ר' משה סופר אב"ד ערלוי, ברמב"ם מהדורת מכון חתם סופר סוף הכרך האחרון

*יד סופר (כשיש מספר עמוד), ר' משה סופר אב"ד ערלוי, ירושלים תשמא. מה"ר ש120; ספה"ל 2°81A3445; ב"א A572 סופ.יד

יד פשוטה, ר' נחום אליעזר רבינוביץ. דעות, ירושלים תשמח - ספה"ל 87A3936. תשובה, מהדו' מורחבת תשמח - ספה"ל 87A3935. מדע - ירושלים תשן, ספה"ל 84A2332 וכן S90A5850. אהבה (כרך ב מתחיל בעמ' תקכא) - מה"ר א403; מוהר"ק פמ443. הל' שבת - ספה"ל 84A2332. זמנים. נשים ח"א-ח"ב - ספה"ל 84A2332. שמיטה. נזיקין, משפטים, שופטים. גם ע"פ מפתח סוף מדע וסוף אהבה. כל החלקים - מה"ר א403; ב"א A53 רבי.יד להורדת הספר כולו - תשובה

*יד רמה קדושין, ר' מאיר הלוי, מהד' שושנה, ירושלים תשנו. מה"ר ר65; ספה"ל 95A6260; ב"א A581 אבו.יד

*יד שלום (פרידמן) מועדים, ר' ישכר דוב פרידמן, נ"י תשעו. מפתח סוף ח"ב. ספה"ל 2016A5437; ב"א A38 פרי.יד

*יד שלום (פרידמן) על הגדה של פסח ושיר השירים, ר' ישכר דוב פרידמן, נ"י תשעו. ספה"ל 2016A5695; ב"א A313 פרי.יד

*יד שלמה (עזרא), ר' חיים שלמה אבן עזרא, שלוניקי תקפו; ד"צ נ"י תשנא. מה"ר מ19 מחסן; ספה"ל 2°92A3272; ב"א 2°A452 אבן-עז.יד להורדת הספר כולו

יד שלמה (פרידר), ר' שלמה הלל פרידר, ורשה תרלז, לח דפים. מוהר"ק פמ257; ספה"ל 2°23V7924; ב"א A531 פרי.יד; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב

*ידבר שלום, ר' שלום דוב בער וולפא, ח"א, ירושלים תשמז, ח"ב, קרית גת תשנא. מה"ר א460; ספה"ל 2°87A2113; ב"א A531 וול.יד

*ידו בכל, ר' אליהו הכהן האיתמרי, אזמיר תרכז, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°91A1131, אוסף שלום 4662; ב"א T278 אלי.יד להורדת הספר כולו

*ידות המשנה, ר' יהודה דניאל גליס, ירושלים תשסז. מה"ר פ10; ב"א A562.1 גלי.יד

+§ידות נדרים השלם, ר' יהודה יודל רוזנברג, ירושלים תשעה. מה"ר א95

ידי אליהו, ר' אליהו גליפפה, קושטנדינה תפח, ד"צ ירושלים תשנ, נ"י תשנ, דפים א-פה. גם ע"פ מפתח. מוהר"ק פמ183; ספה"ל 2°90A6896 ,S2°91A825 ,R2°35V3680; ב"א A531 גלי.יד; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*ידי משה (אלמושנינו), ר' משה אלמושנינו, קהלת, ב"ב תשמו. מה"ר ת335; ספה"ל 86A5049; ב"א T407 אלמ.יד

*ידי משה (בוצק'), ר' משה בוצקובצקי, ב"ב תשמג. ספה"ל 2°83A4547; ב"א A584 בוצ'.יד

*ידי משה (בוצק') זבחים-מנחות, ר' משה יוסף בוצקובסקי, ב"ב תשנו, קפח + 20 עמ'. מה"ר א245; ספה"ל 2°96A2061; ב"א A584.051 בוצ.יד

ידי משה (בוצק'), עבודה קרבנות, ר' משה יוסף בוצקובסקי, ירושלים תשנו (הוכנס לפי תוכן הענינים והמפתח). ספה"ל 2°96A2062

ידיו של משה, ר' משה פרישקו, שלוניקי תקעב, ד"צ אשדוד תשנז, ריא + קה דפים. חי' הרמב"ם בדפים צג-קכו. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מוהר"ק פ4119; 97A4855 ,S23V9897; ב"א A572 פרס.יד; מכון משה"ע ט497; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*יהגה האריה, ר' אריה פומרנצ'יק, פ"ת תשנט, קעט עמ'. מה"ר א335; ספה"ל 2°2002A3269; ב"א A584 פומ.יה

*יהדות בין דת למוסר, אברהם שגיא, ת"א תשנח. ספה"ל או"ק יהדות ס19.35; ב"א A411.7 שגי.יה

§יהל אור, ר' יהודה ליב בר יוסף הלוי, פיעטרקוב תרפח, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנו. ספה"ל 2°52A1392 (תרפח), S2°92A1678 (תשנא), S2°98A5410 (תשנו); ב"א A572 יהו.מנ; להורדת הספר כולו

יום הקדוש, ר' דוד קאהן, נ"י תשסט. חי' הרמב"ם בח"א, "קונטרס קן הנשר", עמ' א-קלג. ספה"ל 2009A9629; ב"א A383 קהן.יו

יום תרועה - ראה שמות בארץ

*יוסף אומץ, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנח (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א SA572 אזו.יו תקנח להורדת הספר כולו

§יוסף את אחיו, ר' יוסף פלאג'י, מהד' ר' צוריאל רבי, ירושלים תשסד. מה"ר א550; ספה"ל 2006A303

*יוסף בחירי, ר' מאיר בניהו, ירושלים תשנא. ספה"ל או"ק יהדות ק6 מס' 325; ב"א A509.2 קרו(בני)

יוסף חי, בתוך ס' פרפראות לחכמה ויוסף חי, ר' יוסף זרקא, תוניס תרסד. חי' הרמב"ם בדפים א-יד. ספה"ל 2°24V241; ב"א 2°A584 זרק.פר; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*יוסף לקח, ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). מה"ר ת193; ספה"ל 2°94A4776; ב"א T278 אבו.יו תשנג

§יורה חכימא (תשח), ר' אברהם אליהו מייזיס, פריז תשח, שד עמ'. מה"ר על15; ספה"ל 54A1028; ב"א A410.3 מיז.יו להורדת הספר כולו

*יורה חכימא (תשעא), ר' אברהם אליהו מייזיס, נ"י תשעא. ספה"ל 2011A10133; ב"א A410.3 מיז.יו

*יורו משפטיך ליעקב, ר' יעקב אבוחצירא, ירושלים תרמג. ע"פ מפתח במהד' תפארת יעקב, יבנה תשנ, ובמהד' ישיבת אביר יעקב, חברון תשסא. מה"ר ש120; מוהר"ק פ3644; ספה"ל 2°91A4731; ב"א A572 אבי.יו להורדת הספר כולו

§יושב אהלים, ר' אברהם ענתבי, ליוורנו תקפה, ד"צ נ"י תשנג [סדר חדש, ירושלים תשמז - ספה"ל 87A3023]. ספה"ל 2°45A1443, S2°93A3649; ב"א A451 ענת.יו להורדת הספר כולו

*יזרח אור (תשסט), ר' פנחס זליג שוורץ, מהד' מכון ממלכת כהנים, נ"י תשסט. מה"ר פ670; ספה"ל 2009A6518; ב"א A319.2 שור.יז

*יחוה דעת, ר' עובדיה יוסף, ח"א-ח"ו. מה"ר ש125; ספה"ל 87A3358; ב"א A572 יוס.יח

*יחי המלך, ר' שלמה דובער וולפא, נ"י תשנב, שכ עמ'. מה"ר א450; ספה"ל 92A4863; ב"א A531 וול.יח

*יחי ראובן (אונג'), ס' זכרון לר' רפאל ראובן אונגרישר, ירושלם תשנג, תקצב עמ'. ספה"ל 93A128; ב"א A508.8 אונ(ספר); להורדת הספר כולו

§יחי ראובן (זסלנסקי), ר' אהרן זסלנסקי, ירושלים תשכ. מוהר"ק ים3930; ספה"ל 60A534

§יחי ראובן (נאוי), ר' ראובן בן דוד נאוי, ירושלים תשמג. מה"ר א550; מוהר"ק ש4043; ספה"ל 83A4239; ב"א A813 נאו.יח

*יחל ישראל, אבות, ר' ישראל מאיר לאו, ח"א-ח"ו, ירושלים תשסה. מה"ר כ360; ב"א A42 לאו.יח

*יחל ישראל (תשנב), שו"ת, ר' ישראל מאיר לאו, ירושלים תשנב-תשסג, ח"א-ח"ג. כרך ב מתחיל בעמ' שט. מה"ר ש122; מוהר"ק פ5175; ספה"ל 2°93A1347; ב"א A584 לאו.יח

+*יחל ישראל (תשסג), ר' ישראל מאיר לאו, תשסג.

*יחנך בני, על עירובין, ר' משה שואוט, מקסיקו תשפא. להורדת הספר כולו

*יטב לב, ר' חיים דוד חזן, אזמיר תרכח, קכח דפים. מה"ר על91 מחסן; ספה"ל 2°23V5690; ב"א A45 חזן.יט להורדת הספר כולו

*יטב פנים, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, נ"י תשנא. ספה"ל 94A4450; ב"א A671.2 טיט.יי

*יין הטוב, ר' יצחק נסים, מהדורה שלישית, ירושלים תשסו. מה"ר ש115; ספה"ל 2°2006A7341; ב"א A572 נסי.יי תשס"ו

*יין המשמח, ר' אריה ליב צינץ, ע"פ מפתח במהד' מכון מהרא"ל צינץ, אשדוד תשסז. מה"ר פ295; ספה"ל 2°2007A4058 להורדת הספר כולו

יין מלכות (שניאורסון), ליקוט משיחות ר' מנחם מנדל שניאורסון, שני כרכים, כפר חב"ד תשמח-תשמט. ח"ב מתחיל בעמ' 307. ספה"ל 89A17; ב"א A531 שני.יי תשמח

יין מלכות - ראה גם תורת מנחם יין מלכות

יכהן פאר, ר' חנוך צבי לוין, ורשה תרצו, ד"צ ירושלים תשכה, פח דפים. חי' הרמב"ם בעמ' 46-55. מה"ר א250; מוהר"ק ש1366; ספה"ל 70A4387; ב"א 2°A584.05 לוי.יכ; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§יכין ובועז, ר' צמח דוראן, ח"א, מהד' מכון הכתב, ירושלים תשנב. מה"ר ר220; ספה"ל 92A6331; ב"א A571 דור.יכ תשנב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*ילקוט דברי אסף, ר' אלכסנדר סנדר פיירשטיין, תשסא. מה"ר מ95 מחסן; ספה"ל 2007A7289; ב"א A562 פוי.דב

ילקוט דוד - ראה הר המוריה

ילקוט יהודה (גינזבורג), ר' יהודה ליב גינזבורג, בראשית, ס"ט לואיס תרצו [סדר חדש - ירושלים תשלו]. חי' הרמב"ם בעמ' 38-54. ספה"ל 52A202; ב"א T278 גינ.יל; להורדת הספר כולו

ילקוט יוסף - ימים נוראים, ר' יצחק יוסף, ירושלים תשעה. חי' הרמב"ם בעמ' תקכד-תקסט.

*ילקוט מדרשי תימן ח"א וח"ב, בעריכת ר' אברהם יוסף ורטהיימר, ירושלים תשמח. מה"ר כ540; ספה"ל 88A2699, או"ק יהדות ל 70.2; ב"א A881 ילק.מד

ילקוט מפרשים (אור יקרות), ברמב"ם מהד' אור יקרות, ירושלים תשסז. ב"א A531 אור יקרות תשסז

*ילקוט עבודת ישראל (תשעא), לקט מדברי ר' ישראל הופשטיין מקוזניץ, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשעא. ספה"ל 2012A13252

*ילקוט עטרת צבי, לקט מכתבי ר' צבי הירש אייכנשטיין מזידיטשוב, בעריכת ר' יו"ט ליפא פרערויא, ניו יורק תשסא. מה"ר מ290; ספה"ל 2001A4528; ב"א A671.2 איכ.יל

*ילקוט שעורים (אלתר), ר' שאול אלתר, ב"ק, ירושלים תשנו. ספה"ל 95A5138; ב"א A584.041 אלת.יל

§ילקוט שעורים על מועדים, ר' בן ציון ראקאוו, ח"א, לונדון תשלח. מה"ר א635; ב"א A562 רקו.יל

*ים התלמוד (עדיל), רבי יהודה לייב הלוי עדיל, ירושלים תשעט. ספה"ל 2018A14714; ב"א A584 אדל.ים

*ים שמחה, ר' ישראל משה פריד, מהדו' שניה, לייקווד תשסז. מה"ר ת195; ספה"ל 2007A7270 להורדת הספר כולו

ימות המשיח, ר' יעקב גראס, מונקטש תרצז, טז עמ'. ספה"ל 50A1337; ב"א A53 גרו.ימ להורדת הספר כולו

*ימות המשיח בהלכה (תשסה), ר' אברהם יצחק ברוך גרליצקי, נ"י תשסה. מה"ר פ610; ספה"ל 2005A2161

*ימות המשיח בהלכה (תשעא), ר' אברהם יצחק ברוך גרליצקי, נ"י תשעא. ב"א A124 גרל.ימ

*ימי דוד, ר' יוסף דוד משלוניקי, מהד' גליק, נ"י תשסז. כולל ס' לחם הפנים על ההגדה, לאותו מחבר. מה"ר מ235; ספה"ל 2007A5406; ב"א A452 יוס.ימ תשס"ז

*ימי זכרון, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשמו (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל או"ק יהדות ס171.8; ב"א A19 סול.ימ

ימי שלמה, ר' שלמה קמחי, אזמיר תרלד, קפג דפים. השמטות בדף קסט. מה"ר א460; מוהר"ק פמ29; ספה"ל 2°23V7929; ב"א A531 קמח.ימ; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*ימים אחדים, ר' יוסף אזוביב, לוורנו תקן, קכט דפים. מה"ר מ230; מוהר"ק ד180; ספה"ל 2°23V6048; ב"א A45 אזו.ימ; להורדת הספר כולו

ימין המלך, ר' בנימין סורוצקין, נ"י תשלא, קלו עמ'. מה"ר א460; מוהר"ק פמ194; ספה"ל 2°73A2966; ב"א A531 סור.ימ

ימין משה, ר' אברהם ביק, נ"י תשסו. מה"ר א460; ספה"ל 2°2006A7442

*ימלא פי תהלתך, [ר' אהרן יהודה ליב שטיינמן], ח"א, ב"ב תשסג, וח"ב, ב"ב תשסה. מה"ר מ515; ספה"ל 2004A8139; ב"א A410.6 שטי.ימ

*ימצא חיים, ר' חיים ישכר דב גראס, נדפס עם ס' כתיבה לחיים, נ"י תשסה. מה"ר ש130; ספה"ל 2°97A4269

*יסוד האמונה (תשסז), ר' ברוך קאסובר, נערך ע"י יעקב אהרן אילאוויטש, ניו יורק תשסז, לד + תקמב + סג עמ'. מה"ר מ290; ספהלח S2007A5681, אוסף שלום 1216.6; ב"א A671.1 ברו.יס

יסוד הדעת, ר' אליהו בנימין ברסלר, הלכות דעות, ירושלים תשסו. גם על פי מפתח. ספה"ל 2018A5633; ב"א A531 ברס.יס

*יסוד ושורש העבודה, ר' אלכסנדר זיסקינד בר' משה, ירושלים תשמז. גם ע"פ מפתח במהד' שלמה שפר, בני ברק. מה"ר מ100; ספה"ל 87A3466, אוסף שלום 1299.1

*יסודות בדיני פקדון במשפט העברי, ר' מיכאל קורינלדי, עבודת דוקטוראט, ירושלים תשלב. ספה"ל 73A1234

*יסודי הדעת, ר' משה רוזינשטיין, ירושלים תשסב (עימוד שונה ממהד' תרצה, תשלט ותשמו). מה"ר מ515; ב"א A410.6 רוז.יס

*יסודי הצדקה, ר' מנחם כשדן, ירושלים תשסט, 633 עמ'. מה"ר פ330; ספה"ל 2009A4275; ב"א A411.777 כשד.יס

§יסודי ישורון, ר' גדליה פלדר, ח"ב, נ"י תשטז, מהדו"ת, סו"ס תניא רבתי ח"ב. מעמ' רסט יש רק במהדו"ת. מה"ר ר195 (מהדו"ת); ספה"ל 55A866 (מהדו"ק); ב"א A562 פלד.יס

*יעיר אזן, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנג (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א SA813 אזו.יע תקנג להורדת הספר כולו

יעלה הדס, ר' דוד סתהון (דבח), ירושלים תשלד, של עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' א-לב, סה-ע. ספה"ל 82A3093; ב"א A564 סתה.יע. על מדע נדפס באוצרות חכמי ארם צובה - מה"ר א410 אוצרות חכמי ארם צובה על ס' מדע

*יעלת חן, ר' אריה ליב צונץ, מהד' אי"ש בן מא"ה, נ"י תשנא. ספה"ל 91A3857; ב"א A572 צינ.יע

*יעקב לחק (סניגליא), ר' יעקב שמשון שבתי סניגליא, סו"ס שבת של מי, ירושלים תשכא. ע"פ מפתח בעמ' רצג. מה"ר א17; ספה"ל 2°61A1097 להורדת הספר כולו

*יערות דבש, ר' יונתן אייבשיץ, מהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשמד. מה"ר מ100; ספה"ל 2°84A1920, או"ק יהדות 2°מ 108.5; ב"א A45 איב.יע

*יערי עם דבשי, ר' דוד שלמה וועניק, לקט מספר יערות דבש, ח"א, ח"ג, ח"ד, לייקווד תשנט. ספה"ל 2°99A6759; ב"א A45 איב.יע

יפאר ענוים, ר' יצחק טוביאנה, ת"א תשמז. חי' הרמב"ם בעמ' מז-נב. מה"ר א550; ספה"ל 89A2347

*יפה נוף, ר' יצחק מזיא, ירושלים תשמו, 39 + שו עמ'. מה"ר ש125; מוהר"ק ים6785; ספה"ל 2°87A1608; ב"א A571 מזי.יפ

*יפה ענף על מדרש קהלת, ר' שמואל אשכנזי-יפה, בעריכת ר' יהודה הרשקוביץ, ירושלים תשעה. בפתיחה למפתח שם נאמר שהמפתח לא כולל מאמרים שהביא המחבר לראיה וכדומה או כמחלוקת בלי הוספת ביאור; ואם הביא המחבר מאמר אחד ופירשו כמה פעמים, צוין רק המקום העיקרי שבו האריך המחבר בפירוש המאמר; ומאמרים הנמצאים בתלמוד ונמצאים גם במדרש קהלת לא צוינו להם, כי הם מוזכרים כבר ביפה עינים שעל התלמוד; ומאמרים שפירשם המחבר בפירושיו למדרש או לירושלמי לא צוינו. ספה"ל 2°2015A4262

*יפה תואר (תשעח), ר' שמואל יפה, על בראשית רבה, מהד' זכרון אהרן, ירושלם תשעח. מה"ר כ510; ספה"ל 2°2019A2033; ב"א A882 יפה.יפ תשע"ח

יפלס נתיב - ראה נתיבות המשפט

יצחק ירנן, ר' אליקים גטיניו, שלוניקי תקמו, ד"צ נ"י תשנא, קלב דפים. במקום שהוא רק מפנה למקום אחר, העתקנו את ההפנייה. ספה"ל 2°92A4475 ,S2°23V7872; ב"א A531 גטי.יצ; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*יציב פתגם חנוכה (=חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, שבועות), ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשסב. מה"ר א635

*יציב פתגם על ההגדה, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על הגדה של פסח ועניני חג הפסח, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשסא, רמט עמ'. מה"ר מ575; ספה"ל 2001A9850; ב"א A313 הלב.יצ

+*יציב פתגם - ימים נוראים, ילקוט פרפראות מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על ימים נוראים, סוכות, ושמחת תורה, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשסד. מה"ר מ215

*יציב פתגם על התורה (תשס), ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס, רפו עמ'. מה"ר ת195; ספהל 2001A1973, אוסף שלום 4742.31; ב"א A671.3 הלב.יצ

+*יציב פתגם, ר' יקותיאל הלברשטאם, ילקוט פרפראות, נתניה תשסז.

*יציב פתגם - מילה-נישואין, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, ברית מילה, לידת הבת תפילין ובר מצוה נישואין, שבע ברכות עניני נשואין על סדר הפרשיות, הכנסת ספר תורה, סיום הש"ס, נתניה תשסו. מה"ר מ178; ב"א A671.3 הלב.יצ

יקב אפרים, ר' יעקב קאפל שוורץ, נ"י תשסד. מה"ר א460; ספה"ל 2°2004A4041

§יקב זאב, ר' שבתי זאב פרידמן, נ"י תשיא. מה"ר א550; מוהר"ק פ3308; ספה"ל 2°61A3054; ב"א A584 פרי.יק להורדת הספר כולו

יקהת עמים, ר' יונה טאובה, קרית ספר תשעא. ספה"ל 2013A14386; להורדת הספר כולו

*יקח מצוות, ר' יהודה ארצי, ב"ב תשסט, תקז עמ'. מה"ר א55; ב"א A565 ארצ.יק

*יקר הערך, ר' יצחק ארדיט, שלוניקי תקפג, ד"צ אשדוד תשנז. מה"ר א55 (מחסן); ספה"ל 2°97A4579; ב"א A584.055 ארד.יק להורדת הספר כולו

יקר מפז - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

יקר תפארת - ראה משפטי שמואל

*יקרא דשכבי (דוד), ר' יוסף דוד, שלוניקי תקלד, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°92A3269; ב"א A453 יוס.יק

§יראה ואהבה, על ס' יראים, ר' שמואל אהרן ור' מנחם מנדל ראבין, ירושלים תשמה. § עד עמ' רצו [משם ואילך לא כ"כ חשוב, רק ציונים ליראים, המפתח נשאר בכ"י של ר' שלמה]. מה"ר ר175; ספה"ל 2°85A5696; ב"א A51 אלי.יר תשמה

יראת שמים, ר' מאיר פירדא, דעסוי תקעח. חי' הרמב"ם בדפים מב-מח. ח"ב - §. מוהר"ק פמ310; ספה"ל 63A2194 להורדת הספר כולו

ירושלים במועדיה - חוה"מ, ר' אביגדור נבנצאל, ירושלים תשעא. חי' הרמב"ם בעמ' פז-קט. ספה"ל 2014A3373; ב"א A38 נבנ.יר

§ירושלים דדהבא, ר' בן ציון כץ, דרוהוביטש תרע, ד"צ נ"י תשנ. מה"ר א625; ספה"ל 92A3159; ב"א A566.1 כץ.ירו

*ירחי כלה, סוכה, ישיבת פוניבז', ב"ב תשסב. מה"ר א45; ב"א A584.026 ירח.כל

*יריעות שלמה (אוזאן), ר' שלמה אוזאן, תונס תרנא, קכ דפים. ב"א 2°A451 אוז.יר תרנ"א להורדת הספר כולו

*יריעות שלמה (אולמן) ח"א-ח"ב, ר' שלמה זלמן אולמן, נ"י תשסה. לפעמים מראה המקום הנכון הוא עמוד אחד אחרי זה שמצוין במפתח, מפני שהמפתח מציין את מספר העמוד שבו מתחילה הפיסקה שדנה ברמב"ם, ולפעמים המשך הפיסקה הוא בעמוד הבא. מה"ר א550; ספה"ל 2°2005A3388; ב"א A584 אול.יר

יריעות שלמה (פיינסילבר), ר' שלמה פיינסילבר, קיידן תרצא, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר א440; מוהר"ק פמ33; ספה"ל 2°92A966 ,2°36A322 להורדת הספר כולו

*ירך אברהם, ר' חיים אברהם אשטרושא, ח"א וח"ב, שלוניקי תקעה, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר ש125; ב"א A572 איש.יר; מיק"פ 359 להורדת הספר כולו

*ירך יעקב (פיתוסי), ר' יעקב פיתוסי, לוורנו תרב. מוהר"ק ת854; ספה"ל 2°23V6287 להורדת הספר כולו

*ישא איש, ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרנו, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק ים94; ספה"ל 2°92A4334; ב"א A572 אלי.יש; מיק"פ 398 להורדת הספר כולו

*ישא מדברותיך, פסחים, ר' דוב בער אפלבוים, ירושלים תשע, שפא עמ'. ספה"ל 2012A3321; ב"א A584.023 אפל.יש

*ישא מדברותיך, מגילה, ר' דוב בער אפלבוים, ירושלים תשע, שצה עמ'. ספה"ל 2012A3327; ב"א A584.0291 אפל.יש

*ישא מדברותיך, כתובות פ"א, ר' דוב בער אפלבוים, ירושלים תשסה. מה"ר א80; ב"א A584.032 אפל.יש.

*ישא מדברותיך, קדושין, ר' דוב בער אפלבוים, ירושלים תשסז. מה"ר א120; ב"א A584.037 אפל.יש

§ישב מצרף, ר' מיכאל שלום וינקלר, וייצן תרס. ספה"ל R8°23V9074; ב"א A564 וינ.יש להורדת הספר כולו

ישועה בישראל, ר' יונתן בר' יוסף, פפד"מ תפ. מוהר"ק פמ190. ד"צ בתוך פועל ה', ח"ב, ב"ב תשכח, תשנח - מה"ר פ670; ספה"ל 68A2319; ב"א A952.93 פעל.ה'; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*ישועות יעקב (=חדושי ישועות יעקב), ר' יעקב משולם אורנשטיין, מועד, נשים, נזיקין, קדשים, מהד' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנח. ספה"ל 2°98A6500; ב"א A584 אור.חד; מכון משה"ע ו296

*ישועות יעקב, חו"מ, ר' יעקב משולם אורנשטיין, למברג תרכג, ד"צ נ"י תשכ-, ירושלים תשלו (ע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425). ספה"ל 2°23A9063, 2°76A2354, 2°62A2266; ב"א 2°A564 אור.יש; להורדת הספר כולו

§ישועות יעקב (שו"ת, תרסו), ר' יעקב משולם אורנשטיין, פיעטרקוב תרסו. ע"פ מפתח בסוה"ס שנותן את כל מראי המקומות לפי סדר הדפים. מוהר"ק פ114; ספה"ל 57A913; ב"א A572 אור.יש להורדת הספר כולו

*ישועות יעקב (שו"ת, תשסח), ר' יעקב משולם אורנשטיין, סדר חדש, מהד' "גירסה שניה", ירושלים תשסח. מה"ר ש125; ספה"ל 2008A2585; ב"א A572 אור.יש תשס"ח

*ישועות ישראל, ר' ישראל יהושע טרונק, גם חלק החידושים, ורשה תרל, ד"צ ת"א תשלט, ב"ב תשם. (ע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425) . ספה"ל 2°81A954, 2°81A1018; ב"א A565 טרנ.יש

*ישועות כהן, ר' יהושע השל אדלר, שבת ולקוטים (זרעים-מועד) ב"ב תשסז. מה"ר א70; ב"א A562.2 אדל.יש

*ישועות כהן מקואות, ר' יהושע השל אדלר, בני ברק תשנז, פג דפים. ספה"ל 2°97A4694; ב"א A563.3 אדל.יש; להורדת הספר כולו

*ישועות כהן, ר' יהושע השל אדלר, עירובין, יו"ד, בני ברק תשס. מה"ר פ610; ספה"ל 2000A6769; ב"א A563 אדל.יש; להורדת הספר כולו עירובין יו"ד

*ישועות כהן, ר' יהושע השל אדלר, שביעית, ב"ב תשסא. מה"ר פ710; ב"א A563.8 אדל.יש; להורדת הספר כולו

*ישועות כהן, ר' יהושע השל אדלר, חלה (=חלה ותרו"מ), תשסא. מה"ר פ725, כ345; ב"א A563.7 אדל.יש להורדת הספר כולו

ישועות מלכו, ר' ישראל יהושע טרונק, פיעטרקוב תרפז, ד"צ ירושלים תשמח, תשנב. הגהות בדף נט. מה"ר א460; מוהר"ק או"ק ג פ356; ספה"ל 2°88A732 ,2°23V7886, S2°92A1193; ב"א A572 טרו.יש; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*ישועות משיחו, ר' יצחק אברבנאל, מהד' מכון מאורי ספרד, ב"ב תשנג, 21 + שז עמ'. ספה"ל 92A6297; ב"א A124 אבר.יש

§ישועות עוזו, ס' זכרון לר' עוזי קלכהיים, ירושלים תשנו. מה"ר כ243; ספה"ל 96A2553; ב"א A088 קלכ(ישו)

*ישועת משה, ר' יהושע משה אהרנסון, ח"א-ח"ב, ת"א תשלא. ח"ב נדפס סו"ס אגודת אזוב. ח"א - מה"ר ש125. ח"ב - מה"ר ש10. שניהם - ספה"ל 67A3341; ב"א A572 אהר.יש; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*ישורון, חלקים א-י, ע"פ מפתח בכרך ניסן תשסז. המפתח הוא רק למאמרים שעיקרם על הלכה זו, או שיש פירוש חדש מאחד הראשונים או האחרונים. ח"ב עמ' תב-תד - על הרמב"ם. ח"ד (תשרי תשנט) - §. ח"ו עמ' קיא-קטז - חידושים מר' חיים ויטאל. ח"י עמ' רמא-רסג, שע-שצא, שצו-שצח - על הרמב"ם. ח"כ - §. ספה"ל או"ק יהדות ג 137; ב"א A508 ישרון

*ישיר משה, ר' משה רפאל פלקון, שלוניקי תקסז, קיז דפים. מה"ר ת71 מחסן; ספה"ל 2°23V6292; ב"א A451 פלק.יש; להורדת הספר כולו

*ישמח אב, ר' אלחנן בראון, ירושלים תשנח, ט + ר עמ'. ספה"ל 2°98A6789; להורדת הספר כולו

*ישמח חיים, ר' חיים פאלאג'י, מהד' מכון "שובי נפשי" ירושלים תשסה, 59 + שא עמ'. מה"ר מ100; ספה"ל 2°2005A5355, אוסף שלום 2°1333.9

*ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד), ר' ישראל פרידמן מטשורטקוב, מהד' עזרת ישראל, ירושלים תשנד, רד עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 95A301; ב"א A671.2 פרי.יש; להורדת הספר כולו

*ישמח ישראל (ליטוין), ר' יוסף ליטוין, לונדון תשיח. ספה"ל 58A1692; ב"א A45 ליט.יש; מכון משה"ע י42; להורדת הספר כולו

ישמח ישראל (רבינוביץ), ר' ישראל רבינוביץ, ורשא תרסט, ד"צ ירושלים תשמו. חי' הרמב"ם בדפים כ-כג; על משנה למלך, בדפים יח-כ. מוהר"ק פ4154; ספה"ל 86A1839; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*ישמח לב, ר' שלום משה חי גאגין, ירושלים תרלח, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק ים91; ספה"ל 2°92A960; ב"א A572 גגי.יש להורדת הספר כולו

*ישמח משה (גאלופוליטי), ר' שבתי גאלופוליטי, אזמיר תרכח. ספה"ל 2°23V5618; ב"א 2°A45 גלי.יש להורדת הספר כולו

*ישמרו דעת, ר' דוד פוברסקי, ב"ב תשס, תעו עמ'. מה"ר מ515; ספה"ל 2000A2284; ב"א A410.1 פוב.יש

§ישראל והזמנים (פירר), ר' בן ציון פירר, ח"א-ח"ב, ת"א תשטז-תשיז. ספה"ל 56A686; ב"א A452 פיר.יש; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ישראל והזמנים (רוסוף), חודש אב, ר' דוד רוסוף, ירושלים תשע, 409 עמ'. מה"ר מ70; ספה"ל 2012A11335; ב"א A38 רוס.יש תשס"ט

*ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר, ר' דוד רוסוף. ב"א A38 רוס.יש תשע"ב

*ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן, ר' דוד רוסוף, ירושלים תשעז. ספה"ל 2017A6971; ב"א A382.1 רוס.יש

*ישראל והזמנים (רוסוף) סיון-תמוז, ר' דוד רוסוף, ירושלים תשסט, 348 עמ'. מה"ר פ143; ספה"ל 2012A11914; ב"א A38 רוס.יש

*ישראל והמקרא, ר' יהודה אליצור, רמת גן תשס. מה"ר ת385; ספה"ל או"ק יהדות ט220.3; ב"א D1 אלי.יש

*ישראל קדושים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפח, סז דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; מוהר"ק ח119; ב"א A671.2 הכה.יש להורדת הספר כולו

§ישרי לב, ר' אריה לייב בארון, נ"י תשלב. מה"ר א550; ספה"ל 2°73A2948; ב"א A584 ברו.יש להורדת הספר כולו

*ישרש יעקב (אבולפיה), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג, שנז עמ'. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). מה"ר א260; ספה"ל 2°94A4776; ב"א A888 אבו.יש תשנג

יתר הבז (תקמז), ר' נהוראי ג'רמון, לוורנו תקמז, ד"צ ירושלים תשמב. חי' הרמב"ם בדפים נא-סג. השמטות בדף סד. מה"ר א67 מחסן; מוהר"ק ש820; ספה"ל 2°83A1335; ב"א A584 ג'רמ.ית; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

יתר הבז (תשסח), ר' נהוראי גרמון, מהד' גנזי חכמי תונס, ב"ב תשסח, 48 + ריד עמ'. גם ע"פ מפתח. מה"ר א355; ב"א A584 ג'רמ.ית תשס"ח


*כבוד האדם = כבוד האדם וחרותו בדרכי ההוצאה לפועל, ר' מנחם אלון, ירושלים תשס, כז + 448 עמ'. מה"ר פ460; ספה"ל 2000A949, או"ק יהדות כ202.3; ב"א A934.6077 אלו.כב

§כבוד הלבנון, ר' זאב וולף נוסנבוים, דרוהוביטש תרסה, ד"צ נ"י תשנז. מה"ר א360; ספה"ל 2°52A1390, S2°98A2641; להורדת הספר כולו

§כבוד חכמים (הורוביץ), ר' אליקים געציל הורוביץ, וילנא תרסב, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר א555; מוהר"ק פ3595; ספה"ל 92A1241; ב"א A51 הור.תו להורדת הספר כולו

*כבוד חכמים - עטרת פז, כפר חב"ד תשמט. מה"ר כ245; ספה"ל 89A5365; ב"א A508.8 שני(כבו)

כבוד יום טוב, ר' יו"ט דאנון, שלוניקי תרו, קנה דפים. מוהר"ק פמ12; ספה"ל 2°23V7874; ב"א A531 דנו.כב; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*כבוד לאיש, ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרע. מה"ר ש245; מוהר"ק פ419; ספה"ל 2°23V9407; ב"א 2°A45 אלי.כב; להורדת הספר כולו - הגהות וציונים

כבוד מלכים, ר' זאב וולף לייטר, רמב"ם מהדורת שולזינגר סוף כרך ה. נדפס תחלה באוצר החיים שנה יד מחברת ח-ט; וכתדפיס, ברהובו תרצ"ח. צילום במכה"ב להורדת הספר כולו - הגהות וציונים

כבוד מלכים (מרגליות), ר' ראובן מרגליות, ירושלים תשעו. ספה"ל 2016A11466; ב"א A531 רבי.כב

§כבודה של תורה, א (תשמג), ג (תשמו). מה"ר א460 (ג); מוהר"ק א2986 (א-ד); ספה"ל 83A2052 (א-ה)

כגן עדנים, ר' כלפא גיג, ירושלים תשסא. חי' הרמב"ם בעמ' א-ריז. מה"ר ש130; ספה"ל 2°2001A6502; ב"א A572 גיג.כג

§כגן רוה, ר' כלפה גיג, ירושלים תשנב, 286 עמ'. ספה"ל 2°92A4795; ב"א A655 גיג'.כג

*כד הקמח, ר' בחיי, מהד' מישור, ב"ב תשנו, תרסא עמ' (שונה ממהד' מאור הרים באותה שנה). מה"ר מ20; ספה"ל 96A3595; ב"א A410.1 בחי.כד

*כדת נפש משיבת, ר' יעקב מאיר שכטר, ירושלים תשסח. מה"ר מ410; ב"א A673 שכט.כד

*כה תברכו, ר' חיים יהושע אלעזר חמצי, שלוניקי תרמא [סדר חדש, מהד' מורשה להנחיל, ירושלים תשנב - ספה"ל 92A969, וגם בו יש מפתח]. מוהר"ק פ3055; ספה"ל 53A470; מיק"פ 358 להורדת הספר כולו

*כהונת עולם, ר' משה הכהן, קושטא תק, ד"צ נ"י תשנ. מה"ר פ370; ספה"ל 90A4789; ב"א A572 כהן.כה להורדת הספר כולו

*כהונת רפאל, ר' רפאל קוק, ירושלים תשסא, תצ עמ'. מה"ר ש130; ספה"ל 2°2003A5564; ב"א A572 קוק.כה

*כהיום תמצאון, ר' שאול בראך, ירושלים תשמג. מה"ר ת395; ספה"ל 83A1898; ב"א T278 ברך.גב

*כובש הלבבות, נוגה רובין, ת"א תשעג, 374 עמ' (על ס' לב טוב, לר' יצחק בן אליקום מפוזנא). מה"ר חק18; ספה"ל 2014A316; ב"א A44 אדל.כו תשע"ג; להורדת הספר כולו - למנויים

§כוכב מיעקב (גרינברג), ר' יעקב סנדר גרינברג, ורשה תרצח. ספה"ל 2°52A7; להורדת הספר כולו

*כוכב מיעקב (וידנפלד), ר' יעקב וידנפלד, ירושלים תשנט. מה"ר ש130; ספה"ל 2°2000A6041; ב"א A572 ויד.כו; להורדת הספר כולו

*כוכבי בוקר, ר' מנחם מנדל שטרן, על ע"ז, באלטימור תשעו, 25 + תרפז עמ'. ספה"ל 2016A8281; ב"א A584.048 שטר.כו

*כוונת הלב, ר' הלל ליכטנשטין, על התורה ומועדים, מהדורה שלישית, נ"י תשסו. מה"ר מ290; ספה"ל 2°2006A6595

כח התשובה, ר' משה לייב שחור, ירושלים תשמג, רס עמ'. מה"ר א415; ספה"ל 85A3133; ב"א A531 שחו.כח

*כח מעשיו הגיד לעמו, ר' מסעוד אלחדד, ירושלים תרסו, ד"צ ירושלים תשנב. מה"ר מ103; ספה"ל 2°23V5526; ב"א A45 אלח.כח; להורדת הספר כולו

*כטל אמרתי, ר' יחיאל וידר, ב"ב תשסה. ב"א A584 ויד.כט

*כי בא מועד, ר' ישעיהו מרדכי בקשט, ירושלים תשסא. מה"ר א70; ספה"ל 2°2001A9375; ב"א A584.042 בקש.כי

כי היא חכמתכם, ר' שלמה רוזנר, ירושלים תשס, רסב עמ'. הציונים הם לפי ההלכות המצוינים בראש כל פרק [יש גם מהד' שניה תשסו, שב עמ', ספה"ל 2012A7994]. מה"ר א425; ספה"ל 2000A8196; ב"א A952.93 רוז.כי תש"ס להורדת הספר כולו

§כי שרית, לזכר מנחם ישראל גנץ, ירושלים תשמח. מה"ר א635; ספה"ל 89A3406

*כיצד מברכים, ר' אברהם צבי הכהן, ב"ב תשנט. מה"ר פ30; ב"א A37 הכה.כי

*כיצד מזמנין, ח"ב, ר' מרדכי יהודה בלייער, לונדון תשסז. מה"ר פ30; ספה"ל 2007A7268; ב"א A37 בלי.כי

*כך דרכו של תלמוד, ר' משה זילברג, ירושלים תשכב, 188 עמ'. מוהר"ק או"ק ב; ספה"ל 61A3217; ב"א A813 זיל.כך

*ככר לאדן (תקסא), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקסא, ד"צ תשלד (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל R8°24V937; ב"א A863 אזו.ככ; להורדת הספר כולו

ככר לאדן (תשנ), החיד"א, מהד' וידבסקי, ירושלים תשנ. נדפס יחד עם כסא דוד ח"ב. מה"ר מ230; ספה"ל 91A5290

*כל בו, מהד' ר' דוד אברהם, ח"ה-ח"ו, תשנ-תשסב. מה"ר ר175; ספה"ל או"ק יהדות כ99.5; ב"א A54 כלבו תשן

*כל נדרי, ר' יצחק אליהו שטסמן, ירושלים תשסח. מה"ר פ330; ספה"ל 2008A2550; ב"א A563.7 שטס.כל

§כל ספרי מהר"ץ חיות, שני כרכים במספור עמודים אחד. ח"ב מתחיל בעמ' תמו. ירושלים תשיח. מה"ר א555; מוהר"ק או"ק ג י46; ספה"ל 58A1674, או"ק יהדות ה 166.3; ב"א A081 חיו.כל; להורדת הספר - קטוע

*כלי טהור, ר' ישראל קניבסקי, ב"ב תשסז. מה"ר כ380; ב"א A584.061 קני.כל

§כלי שרת, ר' אברהם אבא רייזניק, גראייוא תרפו, ת"א תשיז (סי' עט-פא רק במהד' תשיז). מה"ר א555; מוהר"ק פ2320; ספה"ל 57A4273; ב"א A584 רזנ.כל

כלילא דוורדא, ר' חיים שאול גרינימן, ירושלים תשז, לו דפים. מוהר"ק ים6123; ספה"ל 57A1048; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו

§כלילת יופי, ר' אברהם יצחק לונטשיץ, רדלהיים תקעג. מה"ר א555; מוהר"ק פ641; ספה"ל 24V1111; ב"א RA813 לונ.כל

*כללא דרביתא, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשס, רנא עמ'. מה"ר פ295; ספה"ל 2°2000A4539; ב"א A563.7 קלו.כל תשס

§כללי המצוות (גיקטיליא), ר' יוסף ן' ג'יקטיליא, מהדו' בלוי, נ"י תשנב [יצא גם בצפת תשנב, ספה"ל 92A5200]. מה"ר ר190; ספה"ל 93A21; ב"א A51 שיט.הק

*כללי המצוות (תאומים), ר' צבי יהודה רבינוביץ תאומים. נדפס יחד עם מכשירי מצוה, מודיעין עילית תשסח. מה"ר ר145; ספה"ל 2008A7842; ב"א A51 רבי.מכ

§כללי קלב"מ (תשנא), ר' מיכאל וינון שילוני, ירושלים תשנא. מה"ר א555; ספה"ל 91A3969; ב"א A584 שיל.כל תשנ"א

*כללי קלב"מ (תשסז), ר' מיכאל וינון שילוני, מהד' שלישית מורחבת, ירושלים תשסז. מה"ר א555; ב"א A584 שיל.כל תשס"ז להורדת הספר כולו (מהד' תשסג)

*כמו השחר, ר' נתן נטע לנדא, פודגורזע תרסד, ד"צ נ"י תשנא, אונטרטר תשנב, נ"י תשנד, אשדוד תשנו. ספה"ל 2°92A1848; 2°93A1152 2°97A2844, 2°97A2844; ב"א A867 לנד.כמ להורדת הספר כולו

כנה"ג = כנסת הגדולה, ר' חיים בנבנשתי, לשונות הרמב"ם, לוורנו תיח, תקנא. מה"ר פ160; מוהר"ק פ735 (סוף או"ח); ב"א A541 בנב.כנ. ד"צ ירושלים תשל, סוף או"ח; ד"צ ירושלים תשלד סוף יו"ד ח"ד, ספריית מכון הלכה ברורה. בספרו לא נרשמו סימני ההלכות, רק סימני הפרקים וסימני הדפים והשורות ברמב"ם דפוס ונציא שלד. במקום שנרשמה הגהה על הלכה מאוחרת ברמב"ם ואח"כ הגהה על הלכה מאוחרת בכסף משנה, סימננו "כ"מ"; במקום שיש הגהות גם על רמב"ם וגם על כ"מ באותה הלכה, סימננו "גם כ"מ". להורדת הספר כולו (חידושי הרמב"ם מעמ' 242 ואילך)

§כנור דוד, לזכר ר' דוד אלימלך מילר, פ"ת תשמא (סו"ס עלי עשור). הרע"צ ד\(073\3)3

*כנסת אברהם, ר' אברהם יהודה פרבשטיין, ירושלים תשס, רכה עמ'. מה"ר א635; S2°2000A8311; ב"א A562.3 פרב.כנ; להורדת הספר כולו

כנסת הגדולה - ראה כנה"ג

*כנסת יחזקאל (הכהן), ר' יחזקאל הכהן רבינוביץ מראדומסק, מהד' מכון שארית כהן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל 2006A2657, אוסף שלום 3656.1; ב"א A671.2 רבי.כנ תשס"ה

*כנסת יחזקאל (פאנעט), ר' יחזקאל פאנעט, מהד' ר' נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. חלק אחד עה"ת, וחלק שני - דרשות. ה"ר מ290; ספה"ל 2005A7293

§כנסת יחזקאל (רחמים), ר' יחזקאל עזרא רחמים, ירושלים תשמב. מה"ר א555; ספה"ל 83A289; ב"א A584 יחז.כנ

§כנסת יעקב, ר' יעקב חיים סופר, סו"ס כנסת יחזקאל (רחמים), ירושלים תשמב. מה"ר א555; ספה"ל 83A289; ב"א A584 יחז.כנ

§כנסת ישראל (ששון), ר' ישראל ששון, ליוורנו תרטז. מה"ר ש22 (מחסן); ספה"ל 2°23V10079; ב"א A572 ששו.כנ

*כנסת מחקרים, ר' ישראל מ' תא-שמע, ירושלים תשסד. ספרד וח"ג. מה"ר חק15; ספה"ל או"ק יהדות כ10.47; ב"א A099 תא-שמע.כנ

*כנסת מרדכי בראשית, ר' מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, מכון כנסת מרדכי, תשנו. ספה"ל 2°96A3968

*כנסת מרדכי - מועדים ח"א-ח"ב, ר' מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, מכון "כנסת מרדכי", ת"א תשנה, תשנט. מה"ר מ290 (ח"ב); ספה"ל 2°95A3971, אוסף שלום 2°3522.1; ב"א A671.3 פרי.כנ (ח"ב)

*כנף איש יהודי, ר' משה אריאל, ב"ב תשנט. ספה"ל 99A897; ב"א A562.1 ארי.כנ

כנפי נשרים, ר' אברהם נשר, ירושלים תשלא, קסה + נב עמ'. מה"ר א460; מוהר"ק פמ418; ספה"ל 2°71A2850; ב"א A531 נשר.כנ

*כסא דוד (תקנד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנד (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל R2°69A2153 להורדת הספר כולו

*כסא דוד (תשנ), החיד"א, מהד' וידבסקי, ירושלים תשנ. לפעמים יש סטייה של עמוד אחד במפתח, ויש לחפש בעמוד שלפני העמוד המצויין במפתח. מה"ר מ235; ספה"ל 91A5290

*כסא המלך (מאזוז), ר' מאיר מאזוז, בני ברק תשעח. ספה"ל 2019A6233

*כסא רחמים (תקסג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקסג (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°24V938; ב"א A863 אזו.כס להורדת הספר כולו

*כסא רחמים (תשנ), החיד"א, מהד' וידבסקי, ירושלים תשנ, תשסג, שפו + ט + יב עמ'. מה"ר כ402; ספה"ל 91A5331

*כסא שלמה, ר' שלמה חכים, שלוניקי תרז, ד"צ נ"י תשסא. ספה"ל 2°23V5699, S2°2000A8603; ב"א A45 חכי.כס להורדת הספר כולו

כסף טהור (כהן), ר' רחמים כהן, על כסף משנה הלכות אבות הטומאה פ"ו הט"ז, מקסיקו סיטי תשעו. להורדת הספר כולו

*כסף נבחר, ר' אביעזרי זליג מרגליות, נ"י תשסג. מה"ר ת200; ספה"ל 2°97A4079 (תשנז); ב"א A451 מרג.כס (תשנז)

כפות תמרים - ראה שמות בארץ

§כפי אהרן (זסלנסקי), ר' אהרן זסלנסקי, ח"א (S58A1567), ותנינא (63A1646), ותליתאה (69A368). מה"ר א555; מוהר"ק או"ק ב א.ש. פ38 (ב-ג); ב"א A584 זסל.כפ

*כפי אהרן (עזריאל), ר' אהרן עזריאל, ח"א, ירושלים תרלד - מוהר"ק פ718. ח"ב, ירושלים תרמו - מה"ר ש130. ד"צ ירושלים תשמ. חי' הרמב"ם בח"ב דף קמג ע"ד-קמז ע"א כלולים במפתח. ספה"ל 2°81A2252; ב"א A572 עזר.כפ; מכון משה"ע פריימן ט107; מהד' פרידברג (רק חי' הרמב"ם); להורדת הספר כולו חלק א חלק ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*כפייה בגט, ר' שמואל צבי הירש גרטנר, ירושלים תשנח. ספה"ל 98A7756; ב"א A564 גרט.כפ; מכון משה"ע ל49.48

§כפתור ופרח (תשו), ר' אישתורי פרחי, עם פירוש פרחי ציון, ר' ירוחם פישל פרלא, ירושלים תשו, ד"צ תשמו. הציונים הם בעיקר לפירוש פרחי ציון. מה"ר ר175; מוהר"ק ים6979; ספה"ל 2°46A830; ב"א A563.8 פרח.כפ; להורדת הספר כולו

*כפתור ופרח (תשנט), ר' אישתורי פרחי, מהד' בית המדרש להלכה בהתיישבות, ירושלים תשנד-תשנט. מה"ר ר175; ספה"ל 2°99A8054; ב"א A563.8 פרח.כפ תשנד

*כצאן יוסף, ס' זכרון ליוסף פינסקי, ירושלים תשנ. מה"ר א135; ספה"ל 90A2241; ב"א A584 כצא.יו

כרוב ממשח, ר' שלמה אלפסי ור' חיים אלפסי, לוורנו תריט, ד"צ נ"י תשנב. חי' הרמב"ם של ר' שלמה אלפסי בדפים מג ע"ג-נ ע"ד, ושל ר' חיים אלפסי בדפים קיד-קכד. מה"ר א360; מוהר"ק ש3418; ספה"ל 2°92A6792 ,S2°23V10372; ב"א A584 אלפ.כר להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§כרם אברהם, ר' אברהם גולדשמידט, ירושלים תשמד. מה"ר א555; ספה"ל 2°85A76; ב"א A584.01 גול.כר

§כרם אפרים, ר' אלתר שטיגליץ, פיעטרקוב תרצו, ד"צ נ"י תשנד. מה"ר א555; ספה"ל 2°94A343

כרם הארץ, ר' יוסף צבי הלוי, ירושלים תשג, כב + רצו עמ'. מה"ר פ720; מוהר"ק פמ281; ספה"ל 57A80; ב"א A563.8 הלו.כר להורדת הספר כולו

§כרם היה לידידי, ר' ידידיה כהן, ירושלים תשנב. בכריכה כתוב גם: "עיונים בהלכה". מה"ר א555; מוהר"ק פ4911; ספה"ל 92A5266; ב"א A508 כהן.עי

§כרם חמד (הלפנד), ר' אברהם משה הלפנד, וילנא תרעא, כז + 23 עמ'. מוהר"ק ש2373; ספה"ל 24V802; ב"א A853 הלפ.כר להורדת הספר כולו

כרם חמד (פריידש), ר' שלמה פריידש, ח"א, וילנא תרכז, ד"צ נ"י תשנב. חי' הרמב"ם בדפים יא-יג. מוהר"ק פ3260; ספה"ל 23V10826; ב"א A561 פרי.כר; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*כרם חמד (תשסו), ר' אליעזר בר' יצחק אייזיק מוויאסקי ופינסק, מהד' דויטש, תשסו. מה"ר ת200; ספה"ל 2°2006A7773; ב"א T278 אלי.כר תשס"ו

*כרם יהושע (ולרשטיין), ר' יהושע העשל ולרשטיין, למברג תרנט, ד"צ נ"י תשלג. ספה"ל 2°38A1318, S2°73A2868; ב"א A452 ולר.כר; להורדת הספר כולו

§כרם יעקב, ר' יעקב חיים סופר, ירושלים תשמט, רפו עמ'. מה"ר א555; ספה"ל 89A2774; ב"א A584 סופ.כר

כרם נפתלי - ראה שדה נפתלי

*כרם מנחם, ר' מנחם מנדל והבה, לימא תשסו. מה"ר פ610; ספה"ל 2007A5691; ב"א A561 והב.כר

כרם ציון גל' ח, הוספה, ר' איסר זלמן מלצר. ספה"ל 36A2438; ב"א 479 X

§כרם ציון שביעית, ירושלים תשכה. צייננו "ח"א" ו"ח"ב" כדי להבחין בין המספור הראשון של הדפים למספור השני. מה"ר פ700; מוהר"ק או"ק ג פ159; ספה"ל 65A4002; ב"א A563.8 כרם.צי

*כרם שלמה (אהרמן), ר' אברהם יוסף אהרמן, יבמות, ב"ב תשמח, תקכב עמ'. הציונים הם לפי דפי המסכת, לא לפי עמודי הספר. מה"ר א80; ספה"ל 88A4837; ב"א A584.031 ארמ.כר

*כרם שלמה (אמריליו), ר' שלמה אמאריליו, שלוניקי תעט, ד"צ נ"י תשנ, כו + רכב דפים. מה"ר ש22 מחסן; מוהר"ק א.ב. פ162; ספה"ל 2°98A4870 ,S2°92A3216; ב"א A572 אמר.כר; מיק"פ 227 להורדת הספר כולו

כרם שלמה (עמאר), הל' שמיטה, ר' שלמה משה עמאר, בית עוזיאל תשסח. ספה"ל 2008A5858; ב"א A531 עמא.כר

*כרע רבץ, ר' יהודה לביא בן דוד, ירושלים תשנו. מה"ר פ610; ספה"ל 96A252; ב"א A37 בן-דוד.כר

כרעיה דאבוה, ר' ישעיהו יחיאל שלזינגר, לונדון תשסג. חי' הרמב"ם בעמ' קעט-קפח. מה"ר פ610; ספה"ל 2003A7657; ב"א A563.4 שלז.כר

*כרתי ופלתי, ר' יונתן אייבשיץ, ע"פ מפתח במהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסו. ציון שכתוב בסתם הוא ל"פלתי". במקום שהציון הוא ל"כרתי" כתבנו "כרתי". מה"ר פ265; ספה"ל 2°2007A6668; ב"א A563 איב.כר להורדת הספר כולו

*כשלג ילבינו, ר' שמחה ליב גרוסברד, ירושלים תשנא. ספה"ל 91A3638; ב"א T278 גרו.כש תשנא

§כשרות ארבעת המינים, ר' יחיאל מיכל שטרן, ירושלים תשנב, רכז עמ'. ספה"ל 92A5890; ב"א A562.3 שטר.כש

כתב - ראה הכתב

*כתב אמת, ר' רפאל כהן, ח"א-ח"ב-ח"ג, ב"ב תשסו. ב"אA410.6 כהן.כת

*כתב משה, ר' יעקב אשר פלדמן, ח"א (ירושלים תשמז) וח"ב (ירושלים תשנה). ספה"ל 2°89A3594; ב"א A584 פלד.כת

*כתב סופר, שו"ת, ר' אברהם שמואל בנימין סופר, פרסבורג תרלג-תרנד. או"ח, יו"ד, אהע"ז, חו"מ. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תש"ך, מהדורת מכון חתם סופר. או"ח ויו"ד - גם ע"פ מפתח במהד' תשעד, כולל התשובות החדשות שבמהד' תשעד. מה"ר ש130; מוהר"ק פ393; להורדת הספר כולו אורח חיים יורה דעה אבן העזר חושן משפט

*כתב סופר, שו"ת, אהע"ז, מהד' מכון חתם סופר, ירושלים תשפ. ספה"ל 2°2017A708 ח"א ח"ב

*כתב סופר, שו"ת, חו"מ, ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשעח. ספה"ל 2°2017A708; להורדת הספר כולו

*כתב סופר - ר' אברהם שמואל בנימין סופר, שו"ת החדשות, ירושלים תשמט. ב"א A572 סופ.חת תשמ"ט

כתב סופר - ראה גם חי' כתב סופר

*כתבי הסבא מקלם, ר' שמחה זיסל זיו, פנקס הקבלות, ב"ב תשמד. מה"ר מ515; ספה"ל 85A1811

*כתבי הסבא מקלם, ר' שמחה זיסל זיו, ימים נוראים, ב"ב תשנז. ספה"ל 97A4051; ב"א A410.6 זיו.כת

*כתבי הסבא מקלם, ר' שמחה זיסל זיו (ברוידא), חנוכה ופורים, בני ברק תשסא. מה"ר מ217; ב"א A410.6 זיו.כת

*כתבי העלוי מראקוב, ר' אברהם אליהו קפלן, ירושלים תשכג [מקביל בחלקו לס' דברי תלמוד]. ספה"ל 63A918; ב"א A584 קפל.כת

§כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א, ירושלים תשמ. מה"ר מ200; ספה"ל 80A3802; ב"א D611 פרי.כת

*כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים, ירושלים תשמב. מה"ר ר150; ספה"ל 81A5369, או"ק יהדות ג 48.1; ב"א A52 גנזי.ים

*כתבי מא"ה, ר' מרדכי אריה הורוויץ, ירושלים תשעט. ספה"ל 2020A35; ב"א A670.92 הור.כת

§כתבי מהר"ם איררה, ר' משה איררה, ירושלים תשסח. מה"ר פ610; ב"א A508 איר.כת

*כתבי משה זילברג, בעריכת ברכיהו ליפשיץ, ירושלים תשנח. ספה"ל 98A5767; ב"א A934 זיל.כת

*כתבי ערוך השולחן, ר' יחיאל מיכל אפשטיין, מהד' מכון אהלי ספר, ירושלים תשסז. המפתח הוא רק על חלק השו"ת. מה"ר ש130; ספה"ל 2°2007A6830

*כתבי פז, ר' אברהם יהושע גולדברג, ירושלים תשסג. מה"ר ת200; ספה"ל 2003A6939; ב"א A410.6 גול.כת

*כתבי קודש (פשעווארסק), ר' משה יצחק גווירצמן, ור' יעקב לייזר מפשעווארסק, ח"א וח"ב, אנטוורפן תשסד. מה"ר מ290; ספה"ל 2004A1586; ב"א A670.92 גבי.כת

כתבי ר' אייזיק, ר' אייזיק שוויי, נ"י תשן. חי' הרמב"ם בעמ' צז-קמ. ב"א A584 שוי.כת

*כתבי ר"י אבוהב, ר' יצחק אבוהב דה פונסקה, חכמי ריסיפי ואמשטרדאם, עם תקנות ופנקס ריסיפי, בעריכת ר' יוסף דוד וייטמן, מפעל תורת חכמי הולנד מכון ירושלים, חלק א, ירושלים תשסז. בכריכה: חכמי ריסיפי ואמשטרדם. מה"ר א540; ספה"ל 2007A5514, אוסף שלום 6346.91; ב"א A08 אבו.כת

§כתבים, ר' אהרן זסלנסקי, ח"א-ח"ב, ירושלים תשכד. מה"ר א555; מוהר"ק ים4445; ספה"ל 64A1713; ב"א A584 זסל.כת

כתונת יוסף, ר' יוסף יצחק מונטיקיו, שלוניקי תקכג, ד"צ נ"י תשנא, ע דפים. חי' הרמב"ם בדפים נ-נח. גם ע"פ מפתח לשאר הספר. מה"ר על49 מחסן; מוהר"ק פ4137; ספה"ל 2°91A2328 ,S2°23V9762; ב"א A572 מונ.כת; מיק"פ 636; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*כתונת פסים (תשמה), ר' יעקב יוסף מפולנאה, מהדו' ר' גדליה נגאל, ירושלים תשמה. מה"ר מ290; ספה"ל 86A159, אוסף שלום

*כתונת פסים (תשעא), ר' יעקב יוסף מפולנאה, ויקרא-במדבר, ירושלים תשעא, שע + קסב עמ'. ספה"ל אוסף שלום 2906.11; ב"א A671.1 יעק.כת תשע"א

*כתנות אור (אייזנשטט), ר' מאיר אייזנשטט, ירושלים תשנז. מה"ר ת200; ב"א A451 איז.מא

*כתנות אור (ורזיר, תשעג), ר' מאיר וארזיר, ירושלים תשעג. ב"א A584 שמו.הי

*כתר, מחקרים בכלכלה ומשפט על פי ההלכה, ר' שלמה אישון, ח"ו, קדומים תשסח. מה"ר כ245

§כתר אפרים, ר' כתריאל פישל טכורש, ת"א תשכז, תפא עמ'. מה"ר ש130; מוהר"ק פ3337; ספה"ל 67A3202; ב"א A572 טכו.כת

כתר המלך, ר' כתריאל אהרן נאטאן, ורשה תרנז, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר א460; מוהר"ק פמ230; ספה"ל 2°92A4231 ,S2°23V7916; ב"א A531 נתן.כת; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*כתר כהונה (ולק, תשנג), על ספרי במדבר, ר' צבי הירש ואלק, ירושלים תשנג. מה"ר כ495; ספה"ל 2°58A2209; ב"א A843 תשנ"ג

*כתר כהונה (ולק, תשסד), ר' צבי הירש ואלק, ירושלים תשסד. מה"ר א555; ספה"ל 2004A4637; ב"א A584 וול.כת

*כתר כהונה (כץ), ר' יצחק אברהם כץ, ירושלים תשנא. כרך ב מתחיל בעמ' רלה. ספה"ל 2°91A2889; ב"א A572 כצ.כתר

*כתר נהורא, ר' כתריאל דוד קאפלין, ירושלים תשסד. מה"ר א555

*כתר שם טוב, ר' ישראל בעל שם טוב, מהד' קה"ת, נ"י תשסד. מה"ר מ290; ספה"ל 2004A10149, אוסף שלום 3031.2; ב"א A671.1 ישר.כת תשס"ד

כתר תורה (קאדני), ר' לוי הקדוש מקאדני, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על אהבה - סוף אהבה, על זרעים, עבודה וטהרה - סוף טהרה, על שופטים - סוף שופטים. מהד' פרידברג

כתר תורה (תשיז), ר' מאיר בר' לוי יצחק מברדיטשוב, לונדון תשיז. חי' הרמב"ם בעמ' כב-מט. מה"ר א360; מוהר"ק ח1351; ספה"ל 58A3169; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*כתר תורה (תשסז), ר' מאיר מברדיטשוב, מהד' מכון בית אבות, נ"י תשסז, תשעב. החידושים על הרמב"ם (בעמ' נג-צז) כלולים במפתח. מה"ר א360; ספה"ל 2006A6589; ב"א A584 מאי.כת תשס"ז


§לא תשנא = ספר לימוד להלכות בין אדם לחבירו - כרך א, לא תשנא את אחיך בלבבך, ר' צבי ויינברגר, צפת תשנה. מה"ר פ570; ספה"ל 2°95A5488; ב"א A411.77 וינ.ספ תשנ"ה

*לאור ההלכה (תשסד), ר' שלמה יוסף זוין, מבשרת ציון תשסד. מה"ר א555; ב"א A508 זוי.לא

*לאסור איסר, ר' נתנאל יצחק דנינו, ירושלים תשסו. מה"ר א555; ב"א A563.7 דני.לא

*לב אביגדור, ר' אביגדור הכהן מיללער, ירושלים תשסב. מה"ר מ515; ספה"ל 2002A7410; ב"א A410.3 מיל.לב

*לב איש, ר' אריה לייב ריינמן, לייקווד תשסא. ספה"ל 2001A6278; ב"א A584 רינ.לב

*לב אליהו - חכמה ומוסר, ר' אליהו לאפיאן, מהדורה שניה, ירושלים תשלב. מה"ר מ515; ספה"ל 72A2185; ב"א A410.6 לופ.לב

*לב ארי (רביץ), ר' אריה ליב רביץ [ירושלים תשמה], 184 עמ'. [אין בו מפתח מקורות, אבל יש בו תוכן מפורט, ועל פיו הוכנסו הציונים; לא הבאתי מקומות שצוין שם רק הפרק בלי מספר ההלכה]. מה"ר א360; ספה"ל 85A5097

*לב אריה (בראד), ר' אריה יהודה מבראד, חולין, יוזעפאפף תרלח, ד"צ ירושלים תשכו, תשלה. הדפים הם דפי המסכת (ע"פ המפתח סוף ח"ב; יש גם מפתח בסוף ח"א, לפרק אלו טרפות, לפי דפי הספר, כנראה כפול למפתח שבסוף ח"ב). מה"ר א220; ספה"ל 2°76A1794 ,S2°66A1381 ,S2°55A3774; ב"א A584.053 ארי.לב

*לב אריה (בראד, תשסד), על חולין, ר' אריה יהודא מבראד, בני ברק תשסד. מה"ר א220

*לב אריה (גרוסנס), ר' אריב לייב גרוסנס, ח"ב, לונדון תשלג. ספה"ל 2°59A1001

*לב אריה (הורביץ), ר' אריה ליב הורביץ, ב"ב תשסד. מה"ר פ620; ספה"ל 2°2006A1424; ב"א A572 הור.לב

§לב אריה (קרלין), ר' אריה קרלין, ת"א תרצח, ד"צ נ"י תשנב, 24 + עא עמ'. מה"ר א555; מוהר"ק פ1790; ספה"ל 2°92A6798; ב"א A584 קרל.לב להורדת הספר כולו

*לב בנים, ר' יצחק בלעדי, ירושלים תשנה. ספה"ל 2°95A6303; ב"א A566 בלע.לב

לב דוד (בן לולו) = הלכות תשובה לרמב"ם עם באור לב דוד, ר' דוד בן לולו, אופקים תשסג. ביאור פשט הרמב"ם וסיכום דבריו, בלי חידושים. ספה"ל 2006A3922; ב"א A53 בן-לול.הל

§לב דוד (פלדמן), ר' דוד פלדמן, לונדון תשס. מה"ר ש135; ספה"ל 2001A2864; ב"א A572 פלד.לב

*לב דוד (תשסט), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסט. מה"ר מ105; ספה"ל 2009A5270, אוסף שלום 1269.4; ב"א A410.4 אזו.לב תשס"ט

*לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון, ר' ברוך אריה פישר, נ"י תשסז. ספה"ל 2007A2869

*לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה, ר' ברוך אריה פישר, תשעח. ספה"ל 2016A5459; ב"א A411.9 (תשעח)

*לב השבת, ר' יהודה לייב נחמנסון, רחובות תשסז. המפתח הוא רק למקורות שהובאו בגוף הספר, ולא לאלה שהוזכרו רק כמראה מקום. מה"ר פ65; ב"א A562.2 נחמ.לב

§לב חיים (מלינק), ר' חיים טוביה מלינק, ורשה תרסג [שונה מדרושים והדרנים, פיעטרקוב תרנד]. מה"ר א555; מוהר"ק ד799; ספה"ל 23V6239; ב"א A452 מלי.לב

*לב חיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, ח"א, ח"ב, ח"ג, שלוניקי תקפג - אזמיר תרכט-תרנ, ד"צ יהוד תשלו. מה"ר ש135 (ח"ג); מוהר"ק או"ק ג; ספה"ל 2°23V9870; ב"א A572 פלג.לב; מיק"פ 765-766; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

לב טהור, ר' אביגדור פרנס, ירושלים תשנו. על הלכות פרה, וגם ע"פ מפתח. כולל הרבה ממה שיש בס' דעת אברהם על פרה. מה"ר א250; ספה"ל 2°98A622; ב"א A531 פרנ.לב

§לב יוסף, ר' טוביה גפן, סט' לואיס תרפד, 239 עמ'. מה"ר א555; מוהר"ק ש2011; ספה"ל 57A1591

§לב ים, ר' יחיאל מיכל זילבר. גיטין, ירושלים תשנד - ספה"ל 93A4917; ב"א A584.036 זיל.לב. נדרים, ירושלים תשנד - 92A6454; ב"א A584.033 זיל.לב

*לב לדעת, זבחים, ר' אהרן מרדכי זוין, ב"ב תשעד. ב"א A584.051 זוי.לב תשע"ד

לב מבין, ר' בכור יצחק נבארו, שלוניקי תקעז, ד"צ נ"י תשנא. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר א460; מוהר"ק פמ146; ספה"ל 2°23V7911, S2°91A4861; ב"א A531 נבר.לב; מכון משה"ע ח44.56; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*לב מרפא, ר' רפאל מאיר פאניזיל, ירושלים תרמז, ד"צ ירושלים תשמה. מה"ר א555; מוהר"ק ים2051; ספה"ל 2°85A5774; ב"א 2°A867 פני.לב להורדת הספר כולו

*לב נתיבות, ר' שלמה זפרני, ירושלים תשנג, 254 עמ'. ספה"ל 93A4786; ב"א A565 זעפ.לב

*לב שלום, ר' שלום שבדרון, בראשית, ירושלים תשנט. ספה"ל 98A8328; אוסף שלום 8539.1; ב"א A410.6 שבד.לב

לב שלם, ר' שלמה שלם, אמשטרדם תקלד, ד"צ ירושלים תשלט. עיקרו ציונים; הועתקו ציוניו המחודשים. לא צויינו הלכות שבהן הוא רק מציין מקורות המצויינים כבר במפתח זה או במפתחות נפוצים אחרים. כשהוא מציין מספרי דפים בספר מסויים, הכוונה למהדורה שבה נדפס אותו ספר לפני תקלד. מה"ר על21 מחסן; מוהר"ק פמ8; ספה"ל 2°23V7945 ,S2°79A2888; ב"א A531 שלם.לב; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

לב שלמה (הלוי), ר' שלמה הלוי, שלוניקי תקסח, ד"צ נ"י תשנא, קסב דפים. חי' הרמב"ם בדפים קמד-קמט, קנז. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר ש מחסן; מוהר"ק פ141; ספה"ל 2°91A1132; ב"א A572 שלמ.לב; להורדת הספר כולו

*לב שלמה (חלמא), ר' שלמה מחלמא, ירושלים תשלב, תשסג, 17 + קצח עמ'. ספה"ל 2010A2394; ב"א A572 חלם.לב; להורדת הספר כולו

*לב שמח, ר' אברהם אליגרי, שלוניקי תקנג, ד"צ נ"י תשנ (השו"ת, לא ביאור ס' המצוות). מה"ר ש23 מחסן; מוהר"ק פ121; ספה"ל 2°92A4794; ב"א A572 אלי.לב; מיק"פ 241 להורדת הספר כולו

לבב דוד, ר' דוד מועטי, לוורנו תרכ. מוהר"ק פמ182; ספה"ל 2°40A184; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*לבוש מרדכי נשים (תשעה), ר' משה מרדכי אפשטיין, ירושלים תשעה, שפד עמ'. ספה"ל 2°2015A8740; ב"א A584.031 אפש.לב תשע"ה

*לבוש מרדכי ב"ק (תשעג), ר' משה מרדכי אפשטיין, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשעג, קנג עמ'. ספה"ל 2016A5747; ב"א A584.041 אפש.לב תשע"ג
[לוח השוואה למהדו"ק ומהדו"ת]

*לבוש מרדכי ב"מ-ב"ב (תשעד), מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשעד. מה"ר א200; ב"א A584.042 אפש.לב

*לבוש מרדכי קדשים (תשעו) - זבחים מנחות ומעילה, ר' משה מרדכי עפשטין, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשעו. מה"ר א250; ספה"ל 2°2016A10094

*לבוש צדק, ר' יצחק גבריאל הכהן, ירושלים תשסו, רלו עמ'. מה"ר א240; ב"א A563.3 כהן.לב

*לבושה של תורה, ר' פסח אליהו פאלק, חלק ב, ירושלים תשסז. מה"ר פ610; ב"א A411.76 פלק.לב

*לבושי בדים, ר' ידידיה טיאה וייל, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A4559; ב"א A452 ויל.לב

*לבושי יוסף, ר' יוסף שלמה סטפנסקי, ב"ב תשנג. מה"ר פ340; ספה"ל 93A4546; ב"א A563.7 סטפ.לב

*לבושי מרדכי, ר' מרדכי לייב וינקלר, מהד' פריינד, נ"י תשעא. ח"ד = מהדורא רביעאי. לקו"ת = לקוטי תשובות. ספה"ל 2°2014A10188; ב"א A572 וינ.לב; להורדת הספר כולו אורח חיים יורה דעה אבן העזר וחושן משפט רביעאי ליקוטים ומפתחות

§לבושי עז הל' תערובות, ר' עזריאל אוירבך, ירושלים תשפ.

*לבית יעקב, ר' יעקב יאסעף, ח"א, וילנא תרמח. המפתח הוא לפי סדר הדרושים. מה"ר מ515; ספה"ל 23V6189; ב"א A451 יוס.לב להורדת הספר כולו

§לבני בנימין, ר' אברהם שמואל דיסקין, ורשה תרל, ד"צ ירושלים תשנב, עו דפים. ספה"ל 2°2014A4945; ב"א A584 דיס.לב; להורדת הספר כולו

*לבני ישראל, ר' ישראל בנימין בענט פייוולזון, ב"ב תשנג. המפתח רק לעמ' א-עח. [ספר זה כולל גם ד"צ של מהד' גראייוא תרסח, שבו אין מפתח]. מה"ר מ235; ב"א A38 פיב.לב

לדוד ה' אורי וישעי, ר' שמואל סופר, הל' תשובה, בני ברק תשסה.

§לדוד עד עולם, ס' זכרון לדוד לנדאו, ירושלים תשכט. מה"ר כ245; ספה"ל 73A1988; ב"א A508.8 לנד(לדו)

לדופקי בתשובה, ר' אורי טיגר, הלכות תשובה, עם הערות ר' חיים קנייבסקי, ירושלים תשעו. ספה"ל 2017A8756; ב"א A531

*לדור ולדורות, ח"א-ח"ב-ח"ג, ר' יצחק נסים, יד הרב נסים, ירושלים תשעג, תשעז. ספה"ל 2013A2865; ב"א A081 נסי.לד

*לדעת חכמה ומוסר ח"א, ר' ישועה עטייה, עם קונטרס, "אלון בכות", קוים לדמותה של הרבנית צופיה עטייה, לר' נסים יעקב עטייה, תשנט. ספה"ל 99A1549; ב"א A410.3 עטי.לד

*לה' הארץ ומלואה, ר' משה אריאל. ח"א, ב"ב תשסב, שצח עמ'. ח"ב. ח"ג, ב"ב תשסח. מה"ר פ30; ספה"ל 2002A1428; ב"א A562 אבי.לש

*להוגה דעות, ר' חיים יצחק גרינבלט, על הלכות דעות, לונדון תשסז. גם ע"פ מפתח. מה"ר א415; ספה"ל 2008A300 להורדת הספר כולו

*להורות נתן, ר' נתן גשטטנר, אבות, ב"ב תשמה. מה"ר כ363; ספה"ל 85A6023; ב"א A42 גשט.לה

*להורות נתן, ר' נתן גשטטנר, מועדים ח"א-ח"ה, ב"ב תשמג-תשסח. מה"ר מ222 (ח"א), מ230 (ח"ב, ח"ד וח"ה); ספה"ל 2°83A3180; ב"א A452 גשט.לה; להורדת הספר כולו חלק ב חלק ג חלק ה

*להורות נתן, ר' נתן גשטטנר, שו"ת, בני ברק תשמ-תשמט. ח"א-חט"ו [בח"ד וח"ה יש במפתח רק פרקים ולא הלכות]. מה"ר ש135; ספה"ל 2°73A2898; ב"א 2°A572 גשט.לה; מכון משה"ע ט965; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד חלק ה חלק ו חלק ז חלק ח חלק ט חלק י חלק יא חלק יב חלק יג חלק יד חלק טו

*להורות נתן על התורה, ר' נתן גשטטנר, (עם מאור התורה, לר' מאיר חיים אונגר) [שונה מ"להורות נתן השלם על התורה", תשעב], ח"א - ירושלים תשכב, ח"ב - ב"ב תשלו - ספה"ל 2°62A2067. ח"ג (ויקרא), ב"ב תשנה - מה"ר ת115. במדבר - מה"ר ת130. דברים - מה"ר ת140; ב"א T278 אונ.מא (כולם)

*להעיר להורות ולהשכיל ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ר' יונתן שרגא דומב, ב"ב תשסט. מה"ר מ515; ב"א A410.6 דומ.לה

*לוח ארש, ר' יעקב עמדין, בעריכת ר' דוד יצחקי, טורונטו תשסא, 66 + תרטז עמ'. ספה"ל 2003A8186; ב"א A311.6 אמד.לו

*לוחות ושברי לוחות, ר' שמעון גרשון רבינוביץ, אלון שבות תשעג. מה"ר מ105; ספה"ל 2013A2625, אוסף שלום ‎8524.72‎; ב"א A19 רוז.לו תשע"ג

*לוית חן (ר' לוי בן אברהם), מהד' קרייסל, ירושלים תשסד. מה"ר קב25; ספה"ל או"ק יהדות סS126; ב"א או"ק A179 לוי.לו

לחם אבירים, ר' יעקב משה בן אברהם, ורשה תרנו, ד"צ נ"י תשנב, סד דפים. מוהר"ק פמ362; ספה"ל 92A2864 ,S2°23V7892; ב"א A572 טבי.אר; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*לחם בכורים, ר' דוד גדעון קורזון, ירושלים תשסח. מה"ר פ730; ב"א A563.7 קור.לח

לחם הפנים - ראה ימי דוד

*לחם התמיד, ר' יוסף יצחק האזנפלד, ירושלים תשסג. כולל ס' גביעי זהב. מה"ר א625; ב"א A566.1 הזנ.לח תשסג

§לחם חקי, ר' זאב הוברמן, נ"י תשמה. מה"ר א620; ספה"ל 2°85A5891; ב"א A563.8 הוב.לח

לחם יהודה, ר' יהודה עייאש, לוורנו תקה, קיח דפים [מהדורה מורחבת, ירושלים תשמו, מה"ר א460]. מה"ר א460; מוהר"ק פמ37; ספה"ל 2°23V7919; ב"א A531 עיא.לח; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§לחם מצה, ר' מרדכי צבי הורוביץ, לודז תרעא. מוהר"ק פ182; ספה"ל 52A145

*לחם רב (בוטון), ר' אברהם די בוטון, קראקא תרמה. מפתח בד"צ ירושלים תשמא. מה"ר ש305; מוהר"ק פ507; ספה"ל 2°69A227; ב"א A571 בוט.לח; מיק"פ 437 להורדת הספר כולו

*לחם רב (בוטון, תשעח), ר' אברהם די בוטון, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעח. ספה"ל או"ק יהדות כ169.25; ב"א A571 בוט.לח

*לחם רב (רוזנבוים), ר' משה מאנעס חיים סגל ליטש רוזנבוים, ירושלים תשלד, 23 + תתקכד עמ'. [המפתח אינו ממצה]. מה"ר מ585; ספה"ל 2°74A3531; ב"א A311.6 ליט.לח

*לחם שלמה (בולה), ר' שלמה בולה, שלוניקי תקנה, ד"צ תשנא. מפתח נפרד לקונטרס קנין אגב, קונטרס קנין סודר, קונטרס קנין מעות, קונטרס קנין חצר (חסר מפתח לקונטרס חזקת הבתים). מוהר"ק פ1093; ספה"ל 2°92A4228; ב"א A565 בול.לח; מכון משה"ע פריימן ו133 להורדת הספר כולו

לחם שלמה (לניאדו), ר' רפאל שלמה לניאדו, ירושלים תשמד. חידושי רמב"ם בעמ' 35-83. ספה"ל 85A915; ב"א A584 לני.לח; מכון משה"ע ו246.5 להורדת הספר כולו

*לחם שלמה (ערנרייך), ר' שלמה זלמן ערנרייך, או"ח, שאמלויא תרפד, ד"צ נ"י תשל. מה"ר ש135; ספה"ל 2°72A1165; ב"א 2°A572 ארנ.לח להורדת הספר כולו

*לחמי תודה (בסן), ר' ישעיהו בסן, ונציה תקא. מפתח בד"צ ירושלים תשמא. מה"ר ש305; ספה"ל 83A1052; ב"א A572 באר.בא להורדת הספר כולו

*לחמי תודה (הורביץ), ר' צבי הירש הורביץ, אופנבך תקעו, ד"צ אשדוד תשנו. ע"פ מפתח שבד"צ נ"י תשסו. מה"ר מ105; ספה"ל 2°2001A4953; ב"א A584 הור.לח להורדת הספר כולו

*לחקרי הלכות, ר' חיים הליר, ח"א וח"ב, ברלין תרצב, ד"צ ירושלים תשמו. המפתח לשני החלקים בסוף ח"ב. ח"ב מתחיל בסי' קצא. ח"א - גם §. מה"ר פ460; מוהר"ק פמ242; ספה"ל 23V9163; ב"א A565 הלר.לח; להורדת הספר כולו כרך א כרך ב

לי לישועה, ר' ישועה הלוי, ירושלים תרמד. חי' הרמב"ם בדפים קה-קח [נדפס גם ב"ספרי ר' ישועה הלוי" ח"ב עמ' 217-229]. מוהר"ק ים4064, ש1236; ספה"ל 22V2496; ב"א A584 ישו.לי; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*ליבא בעי, ר' שאול בראך, פאקש תרסה, ד"צ אשדוד תשנח. ספה"ל 2°98A8701; ב"א 2°A584 ברך.לי להורדת הספר כולו

*ליהודים היתה אורה, ר' יצחק פנחס גולדווסר, ב"ב תשנו. מה"ר מ230; ספה"ל 96A5050; ב"א A384.3 גול.לי

*לילה כיום יאיר (באום), ר' אברהם באום, ירושלים תשסו. מה"ר מ210; ספה"ל 2006A6551; ב"א A382.1 באו.לי

§לילה כיום יאיר (טננבוים), ר' יעקב טננבוים, ירושלים תשסא. נבדקו רק חידושי ההלכה, עמ' רטו-רנ. מה"ר מ560; ב"א A382.1 טננ.לי

*לישרים תהלה (תשסד), ר' יעקב יוסף מפולנאה, ר' אלימלך מליזענסק, ר' חיים חייקא מאמדור, ר' מרדכי מנעשכיז, בעריכת ר' משה חיים קליינמאן, מכון "ברכת יוסף", אשדוד תשסד. ספה"ל 2004A640, אוסף שלום 4071.2; ב"א A670.92 קלי.לי תשס"ד

*לכתך אחרי במדבר, ר' שלמה גוטל, ירושלים תשעא, 334 עמ'. ספהל S2011A12023; ב"א T299.4 גוט.לכ

*ללמוד על הכלל, ר' מנשה דוד ששון, ירושלים תשנב. ספה"ל 92A5116; ב"א A867 ששו.לל

ללשונות הרמב"ם, ר' אלתר הלוי הילביץ, ירושלים תשי. מה"ר א460; מוהר"ק ים6160; ספה"ל 50A450; ב"א A531 היל.לל להורדת הספר כולו

§למודי ה' (תקמז), ר' יהודה נגאר, לוורנו תקמז. מה"ר א91 מחסן; מוהר"ק ש616; ספה"ל 2°23V10753; ב"א A584 נגר.למ [לוח לצורך מציאת המקורות במהדורות האחרות: לימוד א - דף א.; לימוד יג - דף יא.; לימוד לב - דף כא.; לימוד נ - דף לא.; לימוד עא - דף מב:; לימוד פח - דף נא.; לימוד קיג - דף סא.; לימוד קלז - דף עא.; לימוד קסא - דף פא.; לימוד קצב - דף צא.; קונטרס למד מעניינו - דפים צט. עד קח:; דרוש - דפים קח-קיג]

*למודי ה' (תשפא), ר' יהודה נגאר, עם ספר חלקו של יהודה, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשפא. מה"ר א555; ספה"ל 2021A8218

*למחר אעתיר, ר' משה ברסלויער, ירושלים תשסז. מה"ר ת205; ספה"ל 2007A4869; ב"א T27 ברס.למ

*לפרקים (תשסב), ר' יחיאל יעקב ויינברג, מהד' ויינגוט, ירושלים תשסב. מה"ר מ515; ספה"ל 2002A7548; ב"א A45 וינ.לפ תשסב

*לקוטי אהבת ישראל, ר' מנחם מנדל הגר ור' יעקב הגר, ליקוטים מס' אהבת ישראל לר' ישראל מויזניצא, ירושלים תשעו, 18 + תקצה עמ'. ספה"ל 2018A9710, אוסף שלום 3914.111

§לקוטי האור, ר' אריה לייב דיין, לובלין תכז. אין מספרי העמודים בגוף הספר, ולכן כתבנו מספרי עמודים לפי עמודי קובץ ה"אקרובט" של אתר היברובוקס. ספה"ל R8°35V4596 להורדת הספר כולו

*לקוטי הגרי"ז, ר' זאב סולובייצ'יק, ח"ב, ירושלים תשנב. ספה"ל 87A1336

לקוטי חיים, ר' חיים יצחק דוד וייץ, ירושלים תשפ. חי' הרמב"ם בכרך א עמ' שלג-שנב. להורדת הספר כולו

*לקוטי לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, על תנ"ך וחז"ל, נ"י תשל-תשלג, תשמה. (ע"פ לספרי ר' לוי יצחק שניאורסון, כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז). ספה"ל 85A3878, אוסף שלום 4534; ב"א A652.5 שני.לק; להורדת הספר כולו

*לקוטי לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, על הזוהר, נ"י תשמה (ע"פ מפתח לספרי ר' לוי יצחק שניאורסון, כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז). ספה"ל 73A2883; ב"א A652.5 שני.לק; להורדת הספר כולו על זוהר בראשית על זוהר שמות-דברים

*לקוטי מאמרים, ר' צדוק הכהן (סוף ס' דברי סופרים). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לקוטי משלי, ר' חיים עוזר לייוואויץ, נ"י תשסח. מה"ר ת355; ספה"ל 2008A1360; ב"א T427 ליב.לק

§לקוטי סופר, ר' יוסף ליב סופר, ח"א-ח"ב, פאקש תרעג, ד"צ נ"י תשלה. מה"ר א270; ספה"ל 2°75A2557 ,2°39A758; ב"א 2°A51 סופ.לק; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

לקוטי רד"ל, ר' דוד לוריא, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

*לקוטי שיחות, ר' מנחם מנדל שניאורסון, חלקים א-לט. א-כד - ע"פ מפתח בחוברת נפרדת. כה-כט - ע"פ מפתח לכרכים א-כט. ל-לט - ע"פ מפתח בכל כרך. מה"ר מ380; מוהר"ק ח990; ספה"ל 70A1832; ב"א A672 שנ(7)לק להורדת הספר כולו בטקסט מלא

לקוטי שלמה, ר' שלמה קליין, פאקש תרנד. חי' הרמב"ם בדפים עח-פ. מוהר"ק ש1941; ספה"ל 36A1932; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

לקוטי שלמה - ספר האסיף, ר' שלמה זלמן קליין, ת"א תשמט, שטו + 12 עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' קסח-קסט. ספה"ל 2°89A4498; ב"א T278 קלי.לק; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו

*לקוטי שעורים (שטיין), ר' פסח יצחק שטיין, פסחים וב"ב, ירושלים תשמח (מפתח לפסחים וב"ב בסוף כתובות-גיטין; וגם §). ספה"ל 2°88A2069; הרעצ ג / 5 / 0766

*לקוטי שעורים (שטיין), ר' פסח יצחק שטיין, כתובות וגיטין, ירושלים תשמח.

*לקוטי שעורים (שטיין), ר' פסח יצחק שטיין, ב"ק-ב"מ, ירושלים תשנב. ספה"ל 2°2003A11035 (תשסא). להורדת הספר כולו (תשעג)

*לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא), ר' פסח יצחק שטיין, לייקווד תשסא. ספה"ל 2°2003A11035

+*לקוטי שעורים (שטיין) חולין-פסחים ח"ב (תשסז), ר' פסח יצחק שטיין, לייקווד תשסז. להורדת הספר כולו

+*לקוטי שעורים (שטיין) יבמות-כתובות, ר' פסח יצחק שטיין, לייקווד תשסז. להורדת הספר כולו

+*לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז), ר' פסח יצחק שטיין, לייקווד תשסז. להורדת הספר כולו

לקוטי שפת אמת, ר' יהודה אריה ליב אלתר, רמב"ם מהד' פורל. מה"ר א425; צילום במכה"ב

*לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו), ר' משה יהושע האגר מויזניץ, בני ברק תשסו, רנב + 29 עמ'. מה"ר מ290; ב"א A671.3 הגר.לק

*לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא), ר' מרדכי מטשרנוביל, ירושלים תשסא, רפח + 200 עמ'. מה"ר מ290; ב"א A671.2 מרד.לק

*לקוטי תורה (רש"ז), ר' שניאור זלמן מלאדי, נ"י תשנח. מה"ר מ355; ספה"ל 2°84A1687; ב"א A672 שנ(1)לת; להורדת הספר כולו

§לקוטים (פיינברג), [ר' גבריאל פיינברג], ממל [תרנו], נג עמ'. ספה"ל 58A905; להורדת הספר כולו

+*לקח המקרא, ר' נפתלי הופנר, ת"א תשסא. להורדת הספר כולו

*לקח טוב (תשפא), ר' יוסף ענגיל, בעריכת ר' צבי זאב פרידמן, מאנסי תשפא. מה"ר א555; ספה"ל 2021A7610

*לקחת מוסר, ר' ישראל זאב הורוויץ, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*לקט אמרי קודש (בעלז), אדמור"י בעלז, בראשית-דברים, מועדים, וליקוטים, ירושלים תשסז. מה"ר מ290; ספה"ל 2°2008A4472; ב"א A671 רינ.לק

*לקט אמרים (שכטר), רי"מ שכטר, בעריכת ר' בצלאל ברוך פרידמן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290

§לקט מנחם (תרעא), ר' יהושע פאליק, לודז תרעא. להורדת הספר כולו

לקט עני (שו"ב), ר' מרדכי צבי שו"ב סקליאר, ביאליסטוק תרצב. חי' הרמב"ם בדפים לז-מב. ספה"ל 53A1233

§לקט שבלים (תשמט), ר' שמעון בוקשפן, ירושלים תשמט. מה"ר א435; מוהר"ק פמ462; ספה"ל 89A3388 להורדת הספר כולו

*לקט שבלים (תשסד), ר' שמעון בוקשפן, ב"ב תשסד. סדר חדש. מה"ר א435; ב"א A531 בוק.לק

*לקט שיחות מוסר, ר' יצחק אייזיק שר, ח"א-ח"ב, ב"ב תשנג, תשנה, וח"ג, ב"ב תשסז. מה"ר מ515; ספה"ל 90A2123; ב"א A410.6 שר.לקט

*לקיחה תמה, ר' שמעון אדלר, ירושלים תשנד, שפז עמ'. ספה"ל 2°93A3679; ב"א A562.3 אדל.לק

לשד השמן (ירו'), ר' משה נחום ירושלימסקי, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים, על הפלאה עד טהרה - סוף טהרה, על קנין ומשפטים ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

§לשד השמן (שפרינץ), ר' שלמה דב שפרינץ, ורשה תרלט, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר א89 מחסן; מוהר"ק פ84; ספה"ל 2°92A4480; ב"א A572 שפר.לש להורדת הספר כולו

*לשון זהב, ר' דוד טעבלי שיף, מהד' לונדון תשנז. ב"א A584 שיף.לש

*לשון למודים, ר' ברזילי יעבץ, אזמיר תקטו, ד"צ אשדוד תשנז. מה"ר פ610; ספה"ל 2°23V10593; ב"א A584 יעב.לש להורדת הספר כולו

לשון ערומים, ר' ברזילי יעבץ, אזמיר תקיז, ד"צ נ"י תשנא. חי' הרמב"ם במספור שני, דפים א-כב. מוהר"ק ד29; ספה"ל 2°23V5746, S2°92A3290; ב"א A45 יעב.לש; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§לשנת השמיטה, ר' אהרן זסלנסקי, ירושלים תשלב, סד עמ'. מה"ר פ700; מוהר"ק ים6055, ים6061; ספה"ל 72A4065; ב"א A563.8 זסל.לש

לתשובת השנה, ר' ישראל יוסף רפפורט, ב"ב תשמו. ספה"ל 86A4579. מהדו' מורחבת, תשנג, כא + תצד עמ' - S93A3747; ב"א A531 רפפ.לת


§מאה שערים (הורוביץ), ר' יונתן סג"ל הורוביץ, נ"י תשמח. מה"ר א565; ב"א A584 גול.מא

*מאה שערים (קפשאלי), ר' אליהו קפשאלי, ירושלים תשסא. מה"ר פ330; ספה"ל 2001A3276; ב"א A411.73 קפש.מא

*מאור החיים, ר' מאיר חיים אונגר, ירושלים תשך. המפתח לא כולל את ההקדמה. ספה"ל 2°59A4653; הרע"צ ה\184\7 תמר להורדת הספר כולו

*מאור הקודש, ר' מאיר אריה לב, נזיר, ירושלים תשנא. ספה"ל 91A2052; להורדת הספר כולו

*מאור הקודש, ר' מאיר אריה לב, זבחים, ירושלים תשנה. מה"ר א210; ספה"ל 95A4042

*מאור הקודש, ר' מאיר אריה לב, מנחות ח"א, ירושלים תשנז. ב"א A584.052 לב.מאו

*מאור הקודש, ר' מאיר אריה לב, מנחות ח"ב (=מנחות סוגיות סת"ם, תמיד, מדות, קנים), ירושלים תשסב. מה"ר א250; ספה"ל 2003A6209; ב"א A584.05 לב.מאו

*מאור הקודש, ר' מאיר אריה לב, בכורות. מה"ר א230; ספה"ל 93A2740.

*מאור הקודש, ר' מאיר אריה לב, ערכין-כריתות, ירושלים תשס. ספה"ל 2001A5740; ב"א A584.055 לב.מאו.

*מאור הקודש, ר' מאיר אריה לב, תמורה, ירושלים תשמח. מה"ר א230; מוהר"ק ש3872; ב"א A584.056 לב.מאו להורדת הספר כולו

*מאור הקודש, ר' מאיר אריה לב, מעילה. מה"ר א230; ספה"ל 85A6060; ב"א A584.058 לב.מאו

מאור התורה - ראה להורות נתן

*מאור ושמש (תשנב), ר' קלונימוס קלמן אפשטיין, מהד' מכון אבן ישראל, ירושלים תשנב. ספה"ל 92A3912; ב"א A671.2 אפש.מא תשמח

+*מאור ושמש (תשסט), ר' קלונימוס קלמן אפשטיין, מהד' מכון אמרי שפר, נ"י תשסט

§מאור יהושע, ר' אברהם יהושע פריינד, ירושלים תשכז, צב עמ'. מה"ר ש140; ספה"ל 2°67A177

§מאור יעקב, ר' יעקב מאיר כהנא, ת"א תשכז. צט דפים. מה"ר א560 להורדת הספר כולו

מאור ישראל, ר' עובדיה יוסף, מדע-זמנים וקדושה, ירושלים תשסה. בשער ובראשי העמודים נקרא גם "טבעת המלך". מה"ר א460; ב"א A531 יוס.מא

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, פסחים, ירושלים תשנח. ספה"ל 2°98A7666; ב"א A584.023 מלר.מא

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, סוכה, ירושלים תשסה. מה"ר א45; ב"א A584.026 מלר.מא; להורדת הספר כולו

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, יבמות, ירושלים תשנד. מה"ר א80; ספה"ל 2°98A7663

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, כתובות, ירושלים תשסג. מה"ר א85; ב"א A584.032 מלר.מא; להורדת הספר כולו

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, נדרים, ירושלים תשסט. מה"ר א95; ב"א A584.033 מלר.מא

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, גיטין (=גיטין-סוטה), ירושלים תשנב. מה"ר א135; ספה"ל 2°98A7665

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, קדושין, ירושלים תשסז. מה"ר א115; להורדת הספר כולו

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, ב"ק, ירושלים תשנט. ספה"ל 2°2002A2224; ב"א A584.041 מלר.מא; מכון משה"ע ו1162

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, ב"מ, ירושלים תשסא. מה"ר א160; ב"א A584.042 מלר.מא להורדת הספר כולו

*מאור למלך, ר' יחזקאל מלר, ב"ב, ירושלים תשנו. ספה"ל 2°98A246; להורדת הספר כולו

*מאור למלך סנהדרין-מכות, ר' יחזקאל מלר, ירושלים תשעא. ב"א A584.044 מלר.מא להורדת הספר כולו

*מאור מרדכי, ר' מרדכי אברהם הרבסט, בב"ח ותערובות, ב"ב תשנב. מה"ר פ265; ספה"ל 93A2166; ב"א A563 הרב.מא

*מאור מרדכי, ר' מרדכי אברהם הרבסט, ב"מ (המפתח רק עד עמ' ר). מה"ר א160; ספה"ל 98A8099; ב"א A584.042 הרב.מא

*מאור מרדכי, ר' מרדכי אברהם הרבסט, ב"ב, ב"ב תשסג. מה"ר א175; ספה"ל 2003A5390; ב"א A584.043 הרב.מא

*מאור עינים (תשעט), ר' מנחם נחום מטשארנאביל, מכון ״דביר המאור", ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A3459; ב"א A671.1 מנח.מא תשע"ט

*מאור צבי (תשס), ר' צבי מאיר פרוסטקוב, ב"ב תשס. מספור עמוד שונה ממהד' תשסה. ב"א A584 פרו.מא

*מאור צבי (תשסה), ר' צבי מאיר פרוסטקוב, ב"ב תשסה. מה"ר א370

§מאור תורה (שנגהי) חוב' א (תשד), ב (תשו). נדפס גם בתוך: אוסף מתורת מיר, ב"ב תשנו. מה"ר כ250; ספה"ל 97A798; ב"א A584 אסף.מת

*מאורות האריז"ל, ילקוט מתורת האריז"ל, ירושלים תשנו, קלד + רצ עמ'. ספה"ל 96A1752; אוסף שלום 4555.64; ב"א A654.2 ויט.מא

*מאורות הדף היומי, ב"ב תשס. ח"ב (ביצה-יבמות), ח"ג (כתובות-נזיר), ח"ה (ב"ק-ב"מ), ח"ו (ב"ב), ח"ז-ח"ח. העמודים במפתח אינם העמוד שבו מוזכר הרמב"ם אלא העמוד הראשון של הסימן שבתוכו מוזכר הרמב"ם (בח"ב), או כל טווח העמודים של הסימן שבתוכו מוזכר הרמב"ם (בח"ו). המפתח אינו כולל את מפרשי הרמב"ם. בסוף ח"ד חסר המפתח, ובמקומו הודפס בטעות המפתח לח"ג. בח"א (על סוכה) אין מפתח. מה"ר כ; ספה"ל 2000A7126; ב"א X-6108

*מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא), ראי"ה קוק, ירושלים תשפא. מה"ר כ3; ספה"ל 2021A1307

§מאורות חיים תרומות, כולל ויז'ניץ בירושלים, ירושלים תשנה, ריח עמ'. מה"ר כ347; ספה"ל 96A5018; ב"א A584.016 מאו.חי

§מאורות נריה - ישראל במדינתו, ר' משה צבי נריה, קרית מלאכי תשנח. מה"ר מ200; ספה"ל 2004A5325; ב"א A088 נרי (מאו)

§מאורות נתן (הורוביץ), ר' יונתן סג"ל הורוביץ, נ"י תשמח. מה"ר א565; ב"א A584 גול.מא

*מאורי אור (אתרוג) = אבות דר' נתן עם הגהות הגר"א ופירוש מאורי אור, ר' מאיר זאב אתרוג, ב"ב תשסא. מה"ר כ355; ספה"ל אוסף שלום 13641.1; ב"א A423 אלי.מס תשסא

*מאורי אור (טיטלבוים), ר' יוסף חיים אדלר, ליקוט מספרי ר' משה טיטלבוים וצאצאיו, ח"א, נ"י תשסה. מה"ר מ295; ספה"ל 2005A1987; ב"א A671.2 מאו.או

*מאורי אש השלם, ר' שלמה זלמן אוירבך, ירושלים תשע. ספה"ל 2010A1417; ב"א A562.2 אוי.מא

*מאורי המועדים (=מאורי המועדים מבית בריסק), ר' משולם דוד סולובייצ'יק, מהדורה שניה, בעריכת ר' יצחק הוכברגר, ירושלים תשסה. מה"ר א635; ספה"ל 97A238 (תשנז); ב"א A584 סול.מא

מאורי התורה, על הלכות תלמוד תורה, ר' מרדכי רפאל נאטאן, ירושלים תשעה, עב' עמ'. ספה"ל 2020A7739

מאורי התשובה, ר' מרדכי רפאל נאטאן, ירושלים תשסח. מה"ר א415

*מאורי שערים, ר' אריה זאב גורביץ, בני ברק תשנה. מה"ר מ110; ספה"ל 2018A67

*מאזני צדק ח"א, ר' מנחם זכריה זילבר, מהדורה שניה, שני כרכים, ירושלים תשסז. כרך ב מתחיל בעמ' שלט. מה"ר ש140; ב"א A572 זיל.מא תשס"ז

*מאזניים למשפט, ר' צבי הירש קלישר, קראטאשין תרטו, ד"צ ירושלים תשעא (ע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425) . מה"ר פ430; ספה"ל 2°23A11385; ב"א 2°A565 קלי.מא; להורדת הספר כולו

*מאיר נתיבות, ר' מאיר חדש, בעריכת ר' ישעיהו כהן, ירושלים תשסה. ח"א - מועדים. ח"ב - על התורה, ירושלים תשסג, ת עמ' (מה"ר ת210). ח"ג - מידות. מפתח לכולם סוף ח"ג. מה"ר מ520; ספה"ל 94A6070; ב"א A410.6 חדש.מא

*מאיר נתיבים, ר' ירחמיאל יהודה מאיר מרגלית, ירושלים תשעה, תקלא עמ'. מה"ר א570; ב"א A584 מרג.מא תשע"ה

§מאיר עיני חכמים, ר' מאיר יחיאל הלשטיק מאוסטרובצה, נ"י תשי, תשמח. כשכתוב סתם הכוונה למהדו"ק, ובו ח"א - עניינים, ח"ב - דרושים (מוהר"ק ש1370). מהדו"ת, ח"א - חי' ש"ס, ח"ב - תשובות, ח"ג - על התורה (מוהר"ק ש1371). מה"ר א565; ספה"ל 2°89A2401; ב"א 2°A584 הלש.מא; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב מהדו"ת ח"א

§מאירי הלכה, ר' מאיר מאן, ח"א וח"ב, ירושלים תרנו. מוהר"ק פים5226; להורדת הספר כולו

*מאכסניא של התורה, ר' שמואל היבנר, ר' יקותיאל זלמן חיים היבנר, ור' משה היבנר, נ"י תשסט, רצז עמ'. מה"ר א565; ספה"ל 2°2009A1053

*מאמץ כח, ר' משה אלמושנינו, בעריכת שאול רגב, מכון אהבת שלום, ירושלים תשעה. ספה"ל 2015A6035; ב"א A54 אלמ.מא תשע"ה

*מאמר אסתר (בוסקוביץ, תשסב), ר' וואלף הלוי מבאסקוויץ, מהד' שמואל סטפנסקי, ירושלם תשסב, 11 + רסט עמ'. מה"ר מ110; ספה"ל 2°2002A1693; ב"א A45 בוס.מא תשס"ב

*מאמר אסתר (הורוויץ), ר' ישראל זאב הורוויץ, בתוך ס' לקחת מוסר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

מאמר המלך, ר' רפאל אברהם מצליח, שלוניקי תקסו. מה"ר א123 מחסן; מוהר"ק פמ60; ספה"ל 2°23V7907; ב"א A531 מצל.מא; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מאמר יחזקאל, ר' יחזקאל מקוזמיר, ח"א, מהד' מכון דברות ישראל, ירושלים תשסח. מה"ר מ295; ספה"ל אוסף שלום 3430.1; ב"א A671.2 טאו.מא תשס"ח

*מאמר מרדכי - ושבתה הארץ, ר' מרדכי אליהו, ירושלים תשסח. לפעמים מספר העמוד המצויין הוא שגוי וצריך לחפש בעמוד הקודם. מה"ר פ710; ב"א A563.8 אלי.מא

*מאמר מרדכי - י"ג באלול, ר' מרדכי אליהו, שיעורים שמסר ביום הילולת הבן איש חי. ב"א A081 אלי.מא

*מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת, ר' מרדכי אליהו, ח"א-ח"ב, ירושלים תשסט. מה"ר ש140; ב"א A572 אלי.מא

מאמר מרדכי (נסים), ר' מרדכי נסים, שלוניקי תרלד. חי' הרמב"ם בדפים סג-פ. מה"ר ר9 מחסן; מוהר"ק ש3347; ספה"ל 2°23V11090; ב"א 2°A584 מרד.מא; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח), ר' מרדכי פונפדר, מישקולץ תרצח, ד"צ ירושלים תשכו. מה"ר א565; מוהר"ק ש2586; ספה"ל 2°66A1174; ב"א A584 פונ.מא להורדת הספר כולו

*מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה), עימוד חדש, ירושלים תשסה, יט + שנד עמ'. מה"ר א565; ספה"ל 2°2005A989; ב"א A584 פונ.מא

§מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו), ר' מרדכי קרנמל, בלגורייא תרצו, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח. ספה"ל 2°37A637, S2°2002A3489; ב"א A584 קור.מא; להורדת הספר כולו

*מאמר מרדכי (קרנמל, תשסח), ר' נחום צבי קרנמל, מהדורת משפחת המחבר, ב"ב תשסח. במהדורה זו נדפס מח"א רק מה ששייך למס' שבת, וח"ב כולו. המפתח הוא רק לח"ב. מה"ר פ70; ספה"ל 2008A1697; ב"א A562.2 קרו.מא

*מאמר מרדכי (שוואב), ר' מרדכי מנחם שוואב, ח"א, לייקווד תשסא. ח"ב - לייקווד תשסב. חלק ג - לייקווד תשסג. מה"ר מ520 (ח"ג); ספה"ל 2001A11101; ב"א A410.6 שוב.קב

*מאמרי הרמ"ע מפאנו, מהד' ישמח לב, שלשה חלקים, ע"פ מפתח סוף ח"ג, ירושלים תשסא. כולל: מאמר צבאות ה', מאמר המילואים, מאמר תיקוני תשובה, מאמר ע"ב ידיעות, גלגולי נשמות. ספה"ל 97A774, אוסף שלום 550.2; ב"א A654.3 מאמרי

*מאמרי שלמה, ר' שלמה הרכבי, ירושלים תשסא. מה"ר מ520; ספה"ל 2001A10667; ב"א A410.6 הרכ.מא (תשנב)

מבוא התלמוד - נמצא בתוך ספרי מהר"ץ חיות

*מבוא למשנה תורה לרמב"ם, ר' יצחק טברסקי, ירושלים תשנא. מה"ר א465; ספה"ל 92A52, או"ק יהדות כ 93.66; ב"א A53 טבר.מב

§מבי"ט (רובינ') = ס' מבי"ט, ר' משולם רובינשטיין, קישקרש תרנו, ד"צ נ"י תשנב (רק חלק ההלכה - דפים ס-קמד). מה"ר א570; מוהר"ק ת432; ספה"ל 2°92A6094; ב"א A451 רוב.מב להורדת הספר כולו

§מבית מאיר = חקרי הלכות מבית מאיר, ר' מאיר סטלביץ, ח"ג, ירושלים תשא. מה"ר א545; מוהר"ק ים102; ב"א 2°A584 סטל.מב

*מבשר טוב - בין אדם לחברו, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשנא. ספה"ל 91A2512, אוסף שלום 4555.71; ב"א A671.3 רבי.מב.

*מבשר טוב - הילולא דצדיקיא, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשעא. ספה"ל 2011A6288; ב"א A67 רבי.מב תשע"א; להורדת הספר כולו

*מבשר טוב - הכרת הטוב, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשסה. מה"ר מ595.

*מבשר טוב - זכות נשים צדקניות, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשנט. מה"ר מ295; ספה"ל 2001A3598; ב"א A671.3 רבי.מנ.

*מבשר טוב - חנוכה (תשנה), ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשנה. מה"ר מ295; ספה"ל 95A3317; אוסף שלום 4555.63; ב"א A671.3 רבי.מב.

*מבשר טוב - חנוכה (תשעא), ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשעא - שונה מ-תשנה. ספה"ל אוסף שלום 4555.76; ב"א A671.3 רבי.מב תשע"א; להורדת הספר כולו חנוכה (תשעא)

*מבשר טוב - ימי הרחמים, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשנו. מה"ר מ295; ספה"ל 92A2448, אוסף שלום 4555.62.

*מבשר טוב יסודות עבודת ה', ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשע. ספה"ל 2011A6286; ב"א A671.3 רבי.מב תש"ע[1]; להורדת הספר כולו

*מבשר טוב - ישועות אברהם, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשנט. מה"ר מ295; ב"א A671.3 רבי.מב

*מבשר טוב - כח תשובת ישראל, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשסט, 14 + רלד + 36 עמ'. מה"ר מ295; ב"א A411.716 רבי.מב .

*מבשר טוב - נצחיות המקדש, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשסט, 44 + רד + מד עמ'. מה"ר מ298; ב"א A671.3 רבי.מב

*מבשר טוב - ס' החיים, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשסו. מה"ר מ295.

*מבשר טוב עקבתא דמשיחא, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשע.ב"א A124 רבי.מב; להורדת הספר כולו

*מבשר טוב פסח, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשעא. ב"א A382.1 רבי.מב; להורדת הספר כולו

*מבשר טוב - קדושת ישראל, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשסט, 13 + 45 + קפח + 52 עמ' (הציונים עם מספרים הם לעמודי "מאמר פתיחה", והציונים עם האותיות הם לעמודי עיקר הספר). מה"ר מ295; ב"א A411.76 רבי.מב.

*מבשר טוב - שולחנו של אדם, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשסט, 14 + שיט + 66 עמ'. מה"ר מ295; ב"א A671.3 רבי.מב.

*מבשר טוב - תיקון המדות, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשסט. מה"ר מ295; ספה"ל 2011A6285; ב"א A671.3 רבי.מב תשס"ט[2]

*מבשר טוב קדשים, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשמד. מה"ר א245; ספה"ל 2°85A5852; ב"א A584.05 רבי.מב

*מגד יהודה, ר' יהודה משולם דוב פאלאטשעק, ח"א, נ"י תשנד. מכון משה"ע ט1365 להורדת הספר כולו

*מגד שמים, ר' גיורא דרקסלר, ירושלים תשסג. מה"ר פ290; ב"א A563.7 דרק.מג

מגדל חננאל, ר' חננאל חביף, שלוניקי תקעט. חי' הרמב"ם בדפים לו-נג. ספה"ל 2°23V5687; ב"א A45 חבי.מג; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מגדל עז (תשעח), ר' יעקב ישראל עמדין, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח. מה"ר מ630; ספה"ל 2018A9267; ב"א A311.6 אמד.בי תשע"ח

מגדל צופים, ר' גדליה אקסלרוד, ח"א, חיפה תשנה - חי' הרמב"ם בסי' סא-סט. ח"ג - חי' הרמב"ם בסי' נז-עח (רוב הסימנים). ח"ד - חי' הרמב"ם בסי' נד-פ. ח"ה - חי' הרמב"ם בסי' סא-קי (רוב הסימנים). מה"ר ש140; ספה"ל 2°95A4593; ב"א A572 אקס.מג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ג ח"ד ח"ה

*מגדנות אליעזר, ר' אליעזר צוקר, נ"י תשס. ספה"ל 2°2000A3653; ב"א A451 צוק.מג

מגדנות נתן, ר' אליהו חי בורג'יל, לוורנו תקלו (סוף חק נתן). חי' הרמב"ם בדפים מג-מד (בחלק שעל ב"מ), ובדף רצא-רצב. מה"ר א66 (מחסן); ספה"ל 2°54A2038; ב"א A584.046 גבר.עי. להורדת הספר כולו

*מגולה לגאולה, ר' אלתר אליהו פרידמן, נ"י תשנב, 366 עמ'. ספה"ל 92A1170; ב"א A672 מגו.לג

§מגיא ההריגה, ר' שמעון אפרתי, ירושלים תשכא, קלא עמ'. מוהר"ק ים1377; ספה"ל 61A2133; ב"א A572 אפר.מג להורדת הספר כולו

*מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשנד), ר' דוב בעריש מביאלה, ירושלים תשנד. מפתח נפרד לחלק תורה ומועדים ולחי' ש"ס. מוהר"ק ים7392; ספה"ל 2°94A2966

*מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד), ר' דוב בעריש מביאלה, ירושלים תשסד. שונה ממהד' תשנד. מה"ר מ295; ספה"ל 2006A1591

מגיד הרקיע, ר' משה הסגל, מהדו' שניה, קרית ספר תשסב. חי' הרמב"ם בעמ' 175-584. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר פ675; ספה"ל 93A4124; ב"א A952.93 הסג.מג

*מגידות (תשמ), שו"ת, ר' יוסף תאומים, נ"י תשמ. מה"ר ש140; מוהר"ק פ4741; ספה"ל 2°81A3564; ב"א A572 תאו.שא להורדת הספר כולו

*מגידות (תשעג), שו"ת, ר' יוסף תאומים, עם פירוש מגד יהודה, נ"י תשעג. שני כרכים, במספור סימנים אחד (כרך ב מתחיל בסי' קיז), ומספור עמודים נפרד לכל כרך. מה"ר ש140; ספה"ל 2°2014A1483; ב"א A572 תאו.שא תשעג

*מגילת סמנים, ר' אליהו דוד ראבינוביץ תאומים, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסו, 21 + קלב + קלח עמ'. ספה"ל 2008A7872; ב"א A811 רבי.מג תשס"ו

*מגילת ספר, לאוין ועשין, ר' בנימין קאזיס, קושטנדינא תקי, ד"צ ב"ב תשמו (ח"א), קעב + קב דפים. מוהר"ק פ1478; ספה"ל 2°87A3362; ב"א A512 קזס.מג להורדת הספר כולו

*מגיני שלמה, ר' יהושע מקראקא, מהד' מכון עקד ספרים, ירושלים תשסה. מה"ר א365; ספה"ל 2°2005A4542

§מגל ח"ז, ח"י, חי"ג. ב"א X3898

*מגן אבות (מהריט"ץ), על אבות דרבי נתן, ר' יום טוב צהלון, בעריכת ר' מאיר זאב אתרוג, ב"ב תשעה. ב"א A423 צהל.מג

*מגן אברהם (טריסק), ר' אברהם טברסקי מטריסק, ירושלים תשסו. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' תפה. מה"ר מ295; ב"א A671.2 טבר.מג

§מגן בעדי, ר' שאול מטלוב עבאדי, נ"י תשל, 319 עמ'. מה"ר א570; ספה"ל 71A3366; ב"א A584 עבד.מג

*מגן גבורים (או"ח), ר' יוסף שאול נתנזון ור' מרדכי זאב איטינגא, לבוב תקצד, זולקווא תקצט, ד"צ נ"י תשכט. קונ' תקון סופרים - אחרי סי' לו. מה"ר פ5; ספה"ל 2°23V8379, S2°69A3550; ב"א A562 איט.מג [יצא במהד' חדשה תשס"ד, ב"א A562 איט.מג, בעימוד חדש, ועם אותו מפתח שהוא לפי סימן וס"ק]; להורדת הספר כולו סי' א-נז סי' נח-רלט

*מגן גבורים (אשטרושא), ר' דניאל אשטרושא, שלוניקי תקיד, ד"צ נ"י תשנא, קמח + כג דפים. מה"ר על175; מוהר"ק פ521; ספה"ל 2°92A3757; ב"א A572 איש.מג; מיק"פ 242 להורדת הספר כולו

§מגן צבי, על קדושת הארץ, ר' צבי מגנצא, ירושלים תשלט. מה"ר א570; מוהר"ק ג פ153; ספה"ל 83A3942; ב"א E041 מגנ.מג

מגן שאול (חנניה), ר' חנניה שאול, שלוניקי תקז, ד"צ נ"י תשנא. חי' הרמב"ם במספור שני בדפים א-כג. כשכתוב ח"ב, הכוונה לחידושי בנו, ר' יעקב שאול, בדפים כד-לח. מה"ר על155 מחסן; ספה"ל 2°91A1233; ב"א A572 שאו.מג; מיק"פ 243; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מגן שאול (קצנ'), ר' שאול קצנלנבוגן, ירושלים תשמט, 20 + רצח עמ'. מה"ר ש140; ספה"ל 2°90A1894; ב"א A572 קצנ.שא להורדת הספר כולו

*מגנזי הגר"ח, ר' חיים סולובייצ'יק, יוהניסבורג תשמט. מה"ר א570; ספה"ל 89A2393; ב"א A584 סול.מג

*מדבר יהודה, ר' יהודה אריה ממודינא, מהדורת "מישור", ארץ ישראל-ניו יורק תשסב, נא + תנו עמ'. מה"ר מ110; ב"א A45 מוד.מד

*מדבר קדמות (תקנג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנג. נדפס יחד עם ספרו יעיר אוזן. (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א SA813 אזו.יע להורדת הספר כולו

*מדבר קדמות (תשסח), החיד"א, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסח. מה"ר מ110; ספה"ל אוסף שלום 1275.1; ב"א A655 אזו.מד תשס"ח

*מדבר קדש מועדים ח"א, הרב שר שלום מבעלז, ירושלים תשלה. מה"ר מ298

*מדבר שור, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשנט. מה"ר מ110; ספה"ל 99A3564; אוסף שלום 1490.24; ב"א A45 קוק.מד

*מדה טובה ח"א-ח"ב, ח"ג (בראשית-שמות תשסו), ח"ד (ויקרא-במדבר-דברים תשסו), ר' גבריאל חזות ור' מיכאל אברהם, כפר חסידים תשסח. מה"ר ת215; ספה"ל 2005A7298; ב"א A813 חזו.מד

מדות ודעות = משנה תורה הלכות דעות עם ביאור מדות ודעות, ר' שמריהו ליב הורביץ, תל אביב תרצב. ספה"ל 23V4453; ב"א A53 הור.מד; להורדת הספר כולו

מדות לחקר ההלכה - ראה המדות לחקר ההלכה

מדע - ראה ס' המדע

*מדרגת האדם, ר' יוסף יוזל הורביץ, ירושלים תשסב. מה"ר מ520; ספה"ל אוסף שלום 4971; ב"א A410.6 הור.מד

*מדרכי הכרם, ר' מרדכי גרינברג, ג' חלקים, יבנה תשעה. ספה"ל 2015A4314; ב"א A19 גרי.מד

§מדרכי משה, ר' משה מרדכי מורגנשטרן, ורשה תרצה, ד"צ ת"א תשכג, פלפולים (לא החלק על התורה), יב דפים. ספה"ל 36A779; ב"א A671.2 מור.מד

*מדרש האיתמרי, ר' אליהו האיתמרי, שלוניקי תקפד. ספה"ל 2°67A2801 להורדת הספר כולו

*מדרש החיים (אפשטיין), ר' חיים פישל אפשטיין, נ"י תרפג. מה"ר מ110; ספה"ל 23V5549; ב"א A451 אפש.מד; להורדת הספר כולו

*מה ה' אלקיך שואל מעמך, ר' יצחק זאב יוזעף, מודיעין עלית תשע. ספה"ל 2016A12997; ב"א A410.3 יוז.מה

*מהלכי משפט, ר' אברהם שיראזי, ח"א - נתניה תשסט, ס + 643 עמ'. ח"ב - תשעא. ח"ג - תשעג. ח"ד - תשעה. מה"ר פ430; ספה"ל 2010A6005; ב"א A572 שיר.מה

*מהר"ם שיק על התורה. בראשית, ירושלים תשנ - מה"ר ת70. שמות, ירושלים תשנא - מה"ר ת95. ויקרא - ספה"ל 2°90A2159. במדבר ודברים - ב"א T278 שיק.מה

*מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו), ר' משה שיק, מהד' מאירות, נ"י תשעו. ספה"ל 2°2016A5624; ב"א A51 שיק.מה תשעו

*מהרי"ט אלגזי, על הלכות בכורות לרמב"ן, ר' יום טוב אלגזי, מהד' אוירבך-שדמי, ירושלים תשנג [הופיע תחלה בשם "הלכות יום טוב"]. החלוקה ע"פ "אות" מופיעה גם במהד' ש"ס וילנא, אחרי מס' בכורות, אבל החלוקה ע"פ "או"ק" מופיעה רק במהד' זו. מה"ר ר180; ספה"ל 2°93A1519; ב"א 2°A54 משה.הל. גם ע"פ מפתח בתוך חדושי בתרא על בכורות, מה"ר א230

*מודעא ואונס, קובץ מקורות בעניין מודעא ואונס, ברוקלין תשמז. ב"א A565 חיי.מו

*מוסר דרך - אפיקי חיים, ר' מנחם צבי גולדבאום, ירושלים תשסח, תקיט עמ'. מה"ר ת160

§מוסר המקרא והתלמוד, ר' שלמה זלמן פינס, מהדורה שניה, ירושלים תשלז. מה"ר מ110; ספה"ל 78A825; ב"א A4 פינ.מו תשל"ז
[לוח השוואה למהד' תשח]

מוסר השכל, ר' יחזקאל פייביל, ורשה תריז, לובלין תרסא, תרעא, תרפד, ירושלים תשלג. מה"ר א415; מוהר"ק פמ168; ספה"ל 23V4328; ב"א A53 יחז.מו; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

מוסר ודעת, ר' שלמה זאב מגיד, וילנא תרכח, ד"צ נ"י תשנג, 150 עמ'. מה"ר א415; מוהר"ק פמ86; ספה"ל 22V13281; ב"א A531 מגי.מו; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*מועדי ה' (נתנזון) = דברי שאול מועדים, ר' יוסף שאול נתנזון, ירושלים תשנד. ר"ה (=ר"ה ושבת שובה), סוכות, יו"כ (=יום כיפור ועבודת יוה"כ), יו"ט (=יו"ט וחוה"מ), חנוכה (=חנוכה, פורים וד' פרשיות). ספה"ל 93A5105; ב"א A562.3 נתנ.מו

*מועדי ה' (טרנובסקי) פסח-שבועות (פסח, ספירת העומר ושבועות), וסוכות, ר' אריאל גרשון טרנובסקי, ירושלים תשסז. מה"ר א635; ב"א A562 טרנ.מו

*מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים, ר' אריאל גרשון טרנובסקי, ירושלם תשסח. מה"ר א635; ב"א A562.3 טרנ.מו

*מועדי הרב, שיעורי ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, בעריכת ר' שלמה זאב פיק, רמת גן תשסג. מה"ר א635; ספה"ל 2003A9690; ב"א A562 סול.מו

*מועדי ישראל (גורן), ר' שלמה גורן, ירושלים תשמז. מה"ר א635; ספה"ל 93A4724 (תשנג); ב"א A38 גרן.מו

*מועדי ישראל (שוורץ) פסח, ר' ישראל שוורץ, ירושלים תשסב. מה"ר א635; ב"א A562.4 שור.מו

*מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ר' יוסף תבורי, ירושלים תשנה. ספה"ל או"ק יהדות י18.4; ב"א A38 תבו.מו

*מועדים וזמנים, ר' משה שטרנבוך, ח' חלקים. מפתח במהדורת בני ברק תשמב. בחלק ח יש מספור אחד של סימנים, הערות על חלקים א-ה (רשמנו אותם כאן בסתם); ומספור שני להערות לחלק ו (רשמנו אותם כאן "הערות לח"ו סימן פלוני"). מה"ר א635; מוהר"ק או"ק ג פ201; ספה"ל 83A639; ב"א A584 שטר.מו; להורדת הספר כולו חלק א חלק ג חלק ו

*מוצל מאש (אלפנדרי), ר' יעקב אלפנדרי, מהד' רנ"ח סופר, ירושלים תשנח. ספה"ל 2°98A911; ב"א A572 אלפ.מצ; מכון משה"ע ט440.1

*מוצל מהאש (הלברשטם), ר' אהרן הלברשטם, נ"י תשטו. המפתח אינו ממצה. מה"ר מ295; ספה"ל 2°58A1625; ב"א A671.7 הלב.מצ; להורדת הספר כולו

§מור דרור, קונטרס אחרון, ר' מרדכי דייטש, פראג תצח, ד"צ נ"י תשנג [יצא בסדר חדש נ"י תשסד. השוואת דפים: חלק א - כתובות - עמ' כז. ב"מ - עמ' עו. ב"ק - עמ' קא. חולין - עמ' קכב. שבועות - עמ' קמה. חלק ב - סי' א - עמ' קנז. סי' ט - עמ' קסח. סי' טז - עמ' קעט. סי' כב - עמ' קפח. סי' לד - עמ' קצח. סי' מג - עמ' רי. סי' נו - עמ' רכא. סי' עז - עמ' רלא]. ספה"ל 94A2442; ב"א A584 דיט.מו להורדת הספר כולו

*מוריה (ברויאר), ר' יצחק ברויאר, ירושלים תשמב. ספה"ל 82A4612; ב"א או"ק A19 ברו.צי תשמ"ב

*מוריה שנים א-י. ע"פ מפתח בשנה יא גל' א. מוהר"ק או"ק א; ספה"ל או"ק יהדות ג184; ב"א או"ק יהדות 5ב

§מוריה, שנה ד גל' ה עמ' מב-מו, שנה ו גל' ז עמ' יב-יח, שנה ח גל' ח עמ' יד-ל. גל' צז (צז-צח) [חוץ מעמ' י-כט שהוא שלום ירושלים על שביעית], צט (צט-ק), קא (קא-קב), קג (קג-קד), קה (קה-קו), קז (קז-קח), קט (קט-קי), קיא (קיא-קיב), קיג (קיג-קיד), קנד (קנד-קנו), קנז (קנז-קנח), גל' קסא (קסא-קסב), קסה (קסה-קסו), קסט (קסט-קע), קעא (קעא-קעב), קעה (קעה-קעו), קעט (קעט-קפ), גל' קפא (=קפא-קפב), קפה (=קפה-קפו), קפז, קפט (=קפט-קצ), קצא, קצג (=קצג-קצו), קצז, קצט (=קצט-ר), רג (=רג-רד), רה (רה-רו), רז (רז-רח), גל' רט (=רט-רי), גל' ריג (ריג-ריד), רטו (=רטו-רטז), ריז (=ריז-ריח), ריט (=ריט-רכ), רכו (=רכו-רכח), רלא (=רלא-רלב), גל' רלג (=רלג-רלה), רלו (=רלו-רלז), רלח (=רלח-רמ) [חוץ מעמ' כג-כח, הגהות על הרמב"ם, שיופיעו בספר של רד"צ רוטשטיין], גל' רמא (=רמא-רמב) [בלי עמ' לד-לה, לח-לט, מב-מג, מו-מז, נ-נא, נד-נה, נח-נט, סב-סג], גל' רמג (=רמג-רמד)

*מורשה - שיחות למועדים, ר' אברהם אלקנה כהנא-שפירא, ירושלים תשסח. מה"ר מ235; ב"א A452 שפי.מו

§מורשה חי"א.

*מזבח אבנים (אורנשטיין), ר' בנימין אליהו אורנשטיין (קנטור), ורשה תרנד, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק ד38; ספה"ל 2°92A3743; ב"א A572 אור.חל להורדת הספר כולו

§מזבח חדש, ר' דוד אלכסנדר הלטרכט בר' נח מליסא, ברסלויא תריט, ד"צ נ"י תשנג, קה דפים. (שם נרשם בטעות פעמיים דף לה ופעמיים דף קג; במפתח כאן צויינו המקורות לפי מספרי הדפים האמיתיים, היינו לד ואח"כ לה, קב ואח"כ קג). מה"ר א570; מוהר"ק פ2267; ספה"ל 2°93A219; ב"א A566.1 הלט.מג להורדת הספר כולו

§מזכרת, לזכר ר' יצחק אייזיק הרצוג, ירושלים תשכב. מה"ר כ255; ספה"ל או"ק יהדות ה80.3, 62A1340; ב"א A508.8 הרצ (מזכ)

§מזכרת אהבה, ר' יחיאל מיכל לייטער ור' יעקב געליר, חידושי סוגיות, לבוב תרמב, 70 עמ'. אין בספר מספרי עמודים, וצייננו לפי מספרי העמודים בצילום של היברובוקס. [מהדורה עם עימוד חדש, זכרון יעקב תשמז, קיח עמ' - ספה"ל 87A1220, 90A5642, ב"א A584 ליט.מז] להורדת הספר כולו

§מזכרת חיים, ר' חיים מדניק, ירושלים תשכב. מה"ר א570; מוהר"ק ש2947; מוהר"ק 62A677; ב"א A584 מדנ.מז

§מזכרת למשה, ס' זכרון למשה חיים אפרתי, ירושלים תשלה. מה"ר כ250; ספה"ל 76A145; ב"א A508.8 אפר(קרי)

מזל שעה, ר' שלמה הכהן, שלוניקי תקעב, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר א123 מחסן; מוהר"ק פמ57; ספה"ל 2°23V7946, S2°92A4525; ב"א A531 שלמ.מז; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§מזרח שמש, על מהרי"ל, ר' משה מישל שמואל שפירא, קיידן תרצב, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר ר180; ספה"ל 2°89A2600; ב"א A563.7 שפי.תב

*מחובר לטהור, ר' אליהו חיים מייזלס, חדרה תשסט, רמג עמ'. מה"ר כ385; ספה"ל 2010A4434; ב"א A584.061 מיז.מח

*מחושקים כסף, ר' בנבנישתי גטיניו, שלוניקי תרי. ספה"ל 2°23V6123; ב"א A451 גטי.מח להורדת הספר כולו

*מחזה אברהם (בוטון), ר' אברהם די בוטון, שלוניקי תקנה, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר על166 מחסן; מיק"פ 438; מוהר"ק פ608, פ1956; ספה"ל 2°92A3211

*מחזה אברהם (בוטשאטש), ר' אברהם דוד מבוטשאטש, מהד' סטרולוביץ, לייקוד תשסה. כרך א, על התורה - מה"ר ת215. כרך ב, על נ"ך (מתחיל בעמ' שכה), כולל ס' חוזה דוד, ס' חזון למועד וס' נשמת חיים - מה"ר ת395; ספה"ל 2005A4278

*מחזה עיניים, וספר גיא חזיון, ר' אליקים געציל לוויטאן, מהדורה חדשה, ירושלם תשס. ספה"ל 2001A1940; ב"א A410.3 לוי.מח תש"ס

§מחזה עליון, ר' יצחק סנדר, נ"י תשמז, 25 + שכו עמ' [נדפס בתשכ"ח בשם "בית שרגא"; יש מהדורה חדשה מ-תשסו]. ספה"ל 88A5250; ב"א A122 סנד.מח

*מחזיק ברכה, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשנו. מה"ר פ160; ספה"ל 2°96A980; ב"א A561 אזו.מח

*מחלל שבת בפרהסיא, מוטי ארד, נ"י-ירושלים תשסט, כב + 531 עמ'. מה"ר חק20; ספה"ל או"ק יהדות עא170‎; ב"א A681.7 ארד.מח

*מחנה אפרים, ר' אפרים נבון, דיני רבית. ע"פ מפתח במהד' כולל זכרון יעקב, נ"י תשסה. מה"ר פ290; ספה"ל 2005A788

*מחנה דוד (בונאן), ר' דוד בונאן, ירושלים תרמט. ספה"ל R2°23V10409; ב"א A584 בונ.מח; להורדת הספר כולו

מחנה דן, ר' דוד נחמיאס, ירושלים תרפז. חי' הרמב"ם בדפים טז-יח. מה"ר א92 (מחסן); ספה"ל 2°23V10757; ב"א 2°A584 נחמ.מח; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*מחנה חיים, ר' חיים סופר, ירושלים תשכג, ח' חלקים, רצג דפים. מפתח בסוף כל חלק. מה"ר ש140; מוהר"ק או"ק ג פ284; ספה"ל 2°63A895; ב"א A572 סופ.מח; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*מחנה יהודה (אשכנזי), ר' יהודה אשכנזי, שלוניקי תקנג, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר פ38 מחסן; מוהר"ק פ970; ספה"ל 2°92A3194; ב"א A565 אשכ.מח להורדת הספר כולו

§מחנה יהודה (חסמן), ר' יהודה ליב חסמן, ת"א תשכב, תשנח, רלח עמ'. מה"ר א570; ספה"ל 65A680; ב"א A584 חסמ.מח

מחנה יהודה (קצין), ר' יהודה קצין, ח"ב, ירושלים תשיט, קי עמ'. מוהר"ק ים6233; ספה"ל 61A2656; ב"א A452 ענת.פנ; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב. סדר חדש, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשמט - ספה"ל 2°89A4224. על מדע נדפס באוצרות חכמי ארם צובה - מה"ר א410 לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו אוצרות חכמי ארם צובה על ס' מדע

*מחנה יוסף, ר' חנניה יוסף אייזנבך, שבת, ירושלים תשס, שו עמ'. מה"ר א17; ספה"ל 2°2000A5737; ב"א או"ק יהדות B13.

*מחנה יוסף, ר' חנניה יוסף אייזנבך, פסחים, כפר חב"ד תשלה, קיז עמ'. מוהר"ק ש3771; ספה"ל 2°75A6538; ב"א A584.023 איז.מח

*מחנה יוסף, ר' חנניה יוסף אייזנבך, ציצית, ירושלים תשלט, קכג עמ'. מוהר"ק פ4680; ב"א A562.1 איז.מח

*מחנה יוסף, ר' חנניה יוסף אייזנבך, סוטה, ירושלים תשמו. מה"ר א100

*מחנה יוסף, ר' חנניה יוסף אייזנבך, ח"ג, ירושלים תשמא, קטז עמ'. מה"ר א420; ספה"ל 2°82A2165; ב"א A531 איז.מח

*מחנה יוסף (תשעב), ר' חנניה יוסף אייזנבך, על הרמב"ם, ירושלים תשעב. ספה"ל 2°2013A10968; ב"א A531 איז.מח תשע"ב; להורדת הספר כולו

מחנה ישראל (אליהו), סו"ס קול אליהו, לוורנו תקסז, ד"צ ירושלים תשנא. חי' הרמב"ם של ר' משה ישראל, בדפים קג-קטז. על הפלאה, זרעים, עבודה, קרבנות וטהרה נדפס בטעות אחרי שופטים. גם חי' ר' אליהו ישראל, שם סי' נט-סה, עא, עד-עט (דפים צח-קא). מה"ר ש38 מחסן; ב"א A572 ישר.קו; מכון משה"ע ט448.1; מהד' פרידברג. מהדורה חדשה, תשנט - ב"א A531 ישר.מח תשנט; להורדת הספר כולו מהד' תקסז מהד' תשנט לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מחנה לויה (תקעט), ר' יהודה הלוי, על הל' שמחות למהר"ם, לוורנו תקעט-תקפח, ד"ת אשדוד תשנז,ירושלים תשנח. מה"ר ר180; ספה"ל 2°99A2770, S2°98A6013, S2°92A6314; ב"א A54 מאי.הל להורדת הספר כולו

*מחנה לויה (תשעד), הלכות שמחות למהר"ם מרוטנבורג, מהד' מכון המאור, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A8569; ב"א A54 מאי.הל

*מחקרי ארץ, ר' משה רחמים שעיו, ח"א-ח"ח, ירושלים תשסח-תשפ. מה"ר ש140; ב"א A572 שעי.מח

*מחקרי משפט, כרכים א-ה. ספה"ל PA12911; ב"א X5594

*מחקרים בהגות יהודית, בעריכת משה אידל ושרה וילנסקי, ירושלים תשמט. ספה"ל או"ק יהדות ס1.85; ב"א A108 מחק.בה

מחקרים ביהדות - ראה ס' יובל לדוד קוטלר

*מחקרים במשפט העברי, ר' זרח ורהפטיג, ירושלים תשמה, 296 עמ'. מה"ר פ620; מוהר"ק פ4906; ספה"ל 85A5699, או"ק יהדות כ 215; ב"א A934 ורה.מח; מכון משה"ע ל14.3

§מחקרים במשפט התלמודי, ר' מאיר מינקוביץ, ירושלים תשטז. ספה"ל 56A814 להורדת הספר כולו

*מחשבה למעשה (על התפלה), ר' יהודה בוטרמן, פ"ת תשסט, שפט עמ'. מה"ר מ630; ספה"ל 2010A7328; ב"א A309 בוט.מח

*מחשבה למעשה מועדים ומצוות, ר' יהודה בוטרמן, ירושלים תשסט. ב"א A38 בוט.מח

*מחשבות חרוץ, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעב, צט דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; מוהר"ק ח281; ב"א A671.2 הכה.מח להורדת הספר כולו

§מחשבות יעקב, ר' יעקב קאפל הופמן, פיעטרקוב תרצז. ספה"ל 38A735

§מחשבות משה, ר' משה בוכנר, קראקא תרפה. מה"ר א370; ספה"ל 42A1332; ב"א T278 בוכ.מח להורדת הספר כולו

*מחשבות על דמוקרטיה יהודית, בעריכת ר' בנימין פורת, ירושלים תשע. ספה"ל 2010A6223; ב"א A932.18 מחש.על

§מחשבת בצלאל, ר' בצלאל רוזנברג, לידז תרפו, 84 עמ'. ספה"ל 36A1944; ב"א A081 רוז.מח

§מחשבת הקודש, ר' אברהם מרדכי הרשברג, ח"א-ח"ב, סט לואיס תשז [מהדו"ק נדפס בלובלין תרצז]. בח"א פעמיים סומן דף סב, וקראנו לראשון "סב (הראשון)" ולשני "סב (השני)". בח"ב דף מו מסומן בטעות דף מז, וקראנו לו "דף מו"; דף סו לא נדפס. מה"ר א615; ספה"ל 2°57A632; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*מחשבת זקנים, ר' אליעזר מנחם מן שך, ב"ב תשסז. מה"ר מ115; ספה"ל 2006A7637; ב"א A410.6 שך.מחש

*מחשבת חיים, ר' משה חיים שמרלר, או"ח, ירושלים תשנט. מה"ר ש140; ספה"ל 2°99A6516; ב"א A572 שמר.מח

*מחשבת מוסר, ר' אליעזר מנחם שך, ח"א-ח"ג, ב"ב תשסג-תשסו. מה"ר מ520; ספה"ל 2003A3749; ב"א A410.6 שך.מחש

*מטבע הברכות (שטרן), ר' ברוך שטרן, ירושלים תשנא, 17 + קמב עמ'. ב"א A37 שטר.מט

מטבע הברכות - ר' גם בתוך ספרי מהר"ץ חיות

*מטה אהרן, ר' משה אהרן רוזנטל, פסחים, בני ברק תשסח. במפתח לפעמים מספר העמוד גדול באחד מהעמוד האמיתי. ב"א A584.023 רוז.מט

*מטה אהרן, ר' משה אהרן רוזנטל, ר"ה (כולל קונ' ראש היום), ב"ב תשסג. מה"ר א40; ב"א A584.028 רוז.מט

*מטה אהרן, ר' משה אהרן רוזנטל, בבא בתרא, בני ברק תשמח. ספה"ל 2°88A3763

*מטה אהרן, ר' משה אהרן רוזנטל, שבועות, ב"ב תשסא, שנ עמ'. מה"ר א185; ספה"ל 2°2001A9484; ב"א A584.046 רוז.מט

*מטה אהרן, ר' משה אהרן רוזנטל, הל' יו"ט, ב"ב תשנו. ב"א A562.3 רוז.מט

*מטה אהרן (הלוי), ר' אהרן הלוי, שלוניקי תקעט-תקפ, ד"צ אשדוד תשנז, שכא דפים. ספה"ל 2°24V1073; ב"א A867 אהר.מט

*מטה אהרן (לוין), ר' אהרן לוין, פודגורזע תרסה. סדר חדש סו"ס ברכת אהרן, ירושלים תשנח (ע"פ המפתח שם). מה"ר א5; ספה"ל 2°36A2851; ב"א A584.011 לוי.בר

*מטה אהרן (קרייזר), ר' אהרן גדליה קרייזר, ליקווד תשעב. ספה"ל 2°2012A12649; ב"א A584 קרי.מט

מטה אפרים, ר' אפרים ארדיט, שלוניקי תקנא, ד"צ אשדוד תשנז. כשכתוב "ח"ב" הכוונה לחדושים מבן אחיו של המחבר, מספור דפים שני, דפים א-לה. מוהר"ק פמ135; ספה"ל 2°23V7864; ב"א A531 ארד.מט; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

מטה אשר, ר' אשר שלם, שלוניקי תקח, ד"צ נ"י תשנ. חי' הרמב"ם בדפים סד-צח. גם ע"פ מפתח לכל הספר. ספה"ל 2°90A6928 ,S2°23V10046; ב"א A572 שלם.מט; מיק"פ 240; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מטה יוסף (נזיר), ר' יוסף הלוי נזיר, מהד' מכון טוב מצרים, ירושלים תשעא. [אין במפתח שום מקור בהלכות שבת - חשוד כטעות]. מה"ר ש140; ב"א A572 יוס.מט

*מטה יוסף (צלר), ר' יוסף צלר, ב"ב פ"א, בני ברק תשנז. ספה"ל 98A7945; ב"א A584.043 טלר.מט

*מטה יחיאל, ר' אליעזר שלזינגר, כלאים, ב"ב תשס, שמו עמ'. מה"ר כ347; ספה"ל 2000A7511 [שונה ממהד' תשמג, עם שצ עמ', ב"א A584 שלז.מט, שאין לו מפתח]

*מטה יששכר, ר' יששכר ברמן סגל פרנקל, נתניה תשמה, 48 + רסה עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 2°85A5826, אוסף שלום 2°1974.1; ב"א A452 פרנ.מט

*מטה מנשה, ר' מנשה מטלוב סתהון, ירושלים תשסז. כולל ספרו "כנסיה לשם שמים". מה"ר ש140; ספה"ל 2°2007A7877; ב"א A572 סתה.מט להורדת הספר כולו

§מטה שמעון (הלפרין), ר' שמעון הילפרין, ח"ג, ירושלים תרצ. מה"ר ש140; ספה"ל 23A5654; ב"א A45 הלפ.מט; להורדת הספר כולו

*מטומאה לקדושה, ר' יחזקאל שרגא ליכטנשטין, ת"א תשסז. ספה"ל אוסף שלום 6248.51; ב"א A563.5 ליכ.מט

*מטעמים לאבי, ר' יעקב וייס, ירושלים תשנה. ספה"ל 95A2386; ב"א A563.7 ויס.מט

*מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות, ויקרא-במדבר, נ"י תשנ-תשנג. ספה"ל 90A5364; ב"א T278 זיל.מט תש"ן

*מטר השמים (תשנז), ר' מאיר טודרוס זילבר, על תורה, עבודה (תפלה), וגמילות חסדים, נ"י תשנז, תרפו עמ'. ספה"ל 2°2017A13288, 98A1112; ; ב"א A410.3 זיל.מט

*מטרה המקדשת את האמצעים, ר' נחום רקובר, ירושלים תשס. מה"ר פ460; ספה"ל או"ק יהדות כ213; ב"א A934 רקו.מט

*מי באר (אופנהיימר), ר' בער אופנהיימר, וינה תקפט, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°92A3761; ב"א A572 אופ.מי; להורדת הספר כולו

§מי באר (יעקבזון), ר' חיים יעקבזון, חנוכה, תשנז. מה"ר א635

*מי באר (פישר) ערבי פסחים, ר' מאיר יהודה פישר, ב"ב תשמט. ספה"ל 2°89A3077; ב"א A584.023 פיש.מי

§מי באר (פסח), ר' אברהם יוסף פסח, נ"י תשד. להורדת הספר כולו

*מי הדעת עוקצין, ר' ידידיה מרגולין, ירושלים תשסח, 8 + רנא עמ'. מה"ר כ385

§מי החג, ר' גרשון חנוך הניך פישמן, ירושלים תשיב (יצא לאור בד"צ עם מפתח, ירושלים תשנט). מה"ר א560; מוהר"ק ים282; ספה"ל 2°67A175; ב"א A584 פיש.שמ

*מי הים, ר' יחיאל מאיר ליפשיץ, עמנואל תשנד. מה"ר מ298; ספה"ל 2°94A4090 (תשנד), S95A614 (תשנה - מי הים השלם); ב"א A671.2 ליפ.מי (תשנה, תשנח)

*מי השלוח (איזביצא), ר' מרדכי יוסף מאיזיביצא, ב"ב תשנה. מה"ר מ295; ספה"ל 95A3529, אוסף שלום 3557.1; ב"א A671.2 לינ.מי

§מי השלוח (זס'), ר' אהרן זסלנסקי, ירושלים תשכה, רכג עמ'. מה"ר א250; מוהר"ק או"ק ב א.ש. פ39; ספה"ל 70A298; ב"א A572 זסל.מי

*מי השלוח (רובינשטין), ר' שמחה יואל הכהן רובינשטין, עם הוספות מר' משה צבי ברוך בוחבוט, אלעד תשסג. מה"ר פ300; ב"א A563.3 רוב.מי

*מי טהרה, ר' יוסף דב וינטר, ירושלים תשנד. ספה"ל 94A5322; ב"א A584.064 וינ.מי

*מי יהודה, ר' יהודה אלטמן, מהד' סרולוביץ, שני כרכים, ב"ב תשסד. מה"ר ש145; ב"א A572 אלט.מי

*מי ימצא, סוכה, ר' משה יוסף שורש, ירושלים תשסד. מה"ר א45; ספה"ל או"ק יהדות ק-S91.5 2

*מי מנוחות (בירדוגו), ר' רפאל בירדוגו, ירושלים תשסט. מה"ר ת215; ב"א A451 ברד.מי

*מי נדה, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשנז. מה"ר א240 (ח"א-ח"ב), פ300 (ח"ג); ספה"ל 2°97A2828; ב"א A584.061 קלו.מי; מכון משה"ע ו304

*מיטב הארץ, ר' יהושע ויצמן, מעלות תשע. ספה"ל 2010A11685; ב"א A584 ויצ.מי; משה"ע ג152.106

§מילי דאבות - עניני קדושין, ר' אהרן וידר, ירושלים תשסה. מעמ' לג - צבא אהרן על חג השבועות. ספה"ל 2007A272; ב"א A584.037 מלי.דא

§מילי דאורייתא, ר' אפרים סטרול, ירושלים תשמב. מה"ר א570; ספה"ל 85A274 (תשמד); ב"א A584 סטר.מי

מילי דמרדכי, ר' מרדכי יהודה ליב זקש, ירושלים תשס. מה"ר א465; ספה"ל 2003A2042; ב"א A531 זקש.מל

*מילי דנזיקין (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשנט. מה"ר א145; ספה"ל 2°99A7254; ב"א A584.041 קלו.מל

*מילי דעזרא, ר' עזרא דוויק הכהן, בואנוס איירס תשסו. המפתח הוא רק על הלכות שבת. מה"ר א15

§מילי דקדושין, ר' יוסף רביץ, ירושלים תשסט, 37 + תמ עמ'. ב"א A584.037 רבי.מל

§מילי דשטרות, ר' דוב כהן, ירושלים תשמט. מה"ר א570

*מילי דשמיא, ר' אלעזר אזכרי, מהד' ר' שמעון בן חמו, ירושלים תשסח, 7 + 10 + ר + 103 עמ'. מה"ר מ25; ספה"ל 2009A6622; ב"א A410.1 אזכ.מל

*מילי דתכשיט, ר' יעקב לורץ, ירושלים תשסט, 19 + תח עמ'. מה"ר א22; ספה"ל 2010A9988; ב"א A584.021 לור.מל

§מים אדירים, ר' מרדכי סאוויצקי, נ"י תשיא, צ דפים. מה"ר א565; מוהר"ק ש3004; ספה"ל 2°54A78; ב"א A584 סוי.מי להורדת הספר כולו

מים חיים (כשכתוב סתם), ר' חזקיה די סילוה, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - סוף אהבה, על הפלאה - סוף הפלאה, על ערכין וזרעים - סוף קרבנות, על עבודה וקרבנות וטהרה - סוף טהרה, על הל' מכירה וזכייה - אחרי הל' זכייה, על קנין משפטים ושופטים - סוף שופטים. [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין] עם השלמות מדפוס אמשטרדם, ד"צ ירושלים תשמה. מה"ר א365; ב"א A584 סיל.מי; להורדת הספר כולו

*מים חיים (קרייזוירטה), ר' חיים קרייזוירטה, אנטוורפן תשעה. ספה"ל 2019A10868; ב"א A509.2 קרי(נוס)

*מים חיים (רפפורט, תשעז), ר' חיים רפפורט, ירושלים תשעז, תב + מה + ס עמ'. מה"ר ש145; ב"א A572 רפפ.מי תשע"ז

*מים חיים (שמולביץ) מקואות, ר' חיים לייב שמואלביץ, ירושלים תשסט. ספה"ל 2010A3860; ב"א A584.06 שמו.מי

*מים טהורים, ר' יהודה ליב עדל, מהד' קופמן, ירושלים תשסח. מה"ר כ380; ספה"ל 2008A9443; ב"א A584.06 אדל.מי תשסח

*מים מדליו (טאגער), ר' שלמה יהודה טאגער, ירושלים תשלט, קצט עמ'. מה"ר א445; מוהר"ק פמ420; ספה"ל 79A2060; ב"א A562 טגר.מי

§מים מדליו (ליפשיץ) תשנה. ב"א X5258

*מים עמוקים, פסחים, ר' רפאל שפירא, חיפה תשנט. המפתח הוא רק לרמב"ם הל' חמץ. מה"ר א37; ספה"ל 99A178; ב"א A584.023 שפי.מי

מים עמוקים - ראה שו"ת ר"א מזרחי, שו"ת ראנ"ח

*מים קדושים, ר' משה יהושע מרדכי קרישפין, שלוניקי תריב, ד"צ נ"י תשנב, נט + סו דפים. מפתחות נפרדים לתשובות ולדרושים. מה"ר ש145; מוהר"ק פ3034; ספה"ל 2°92A5912; ב"א A572 קרי.מי; מכון משה"ע ט494.75; להורדת הספר כולו (חלק התשובות))

*מים ראשונים (רבינ'), ר' מרדכי רבינוביץ, ירושלים תשמח. מה"ר ר180; ספה"ל 88A4675; ב"א A562 רבי.מי

*מים רבים (פרנקל) בראשית, ר' מרדכי פרנקל, בלטימור תשסד. מה"ר ת70; ספה"ל 2005A274

*מים שאובים, ר' שמואל אליעזר פרידמן, נ"י תשנה. ספה"ל 95A4078; ב"א A584.033 פרי.מי [יצא במהדורה שניה, תשסח, מה"ר א95, באותו עימוד]

*מים שאל, ר' משה מרדכי יוסף בר מיוחס, שלוניקי תקנט. כולל מים ראשונים, חי' הרמב"ם, באותו מספור דפים. מה"ר על179 מחסן; ספה"ל 2°23V9774; ב"א A572 מיו.מי; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מימיני מיכאל, ר' יהודה ברילמן, ירושלים תשנה, רו עמ'. ספה"ל 2000A6133; ב"א A584 ברל.מי

*מיסטיקה ומשיחיות, ר' אריה מורגנשטרן, ירושלים תשנט. ספה"ל או"ק יהדות ס40.94; ב"א A124 מור.מי

מירא דכיא, ר' מרדכי קאראבליו, לוורנו תקנב, ד"צ ירושלים תשמב, רכד דפים. חי' הרמב"ם בדפים רכב-רכד. מה"ר א365; מוהר"ק ש385; ספה"ל 2°85A1260; ב"א A584 קרב.מי; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§מישור הערבה, חברי מדרש מנחת ירושלים, ירושלים תשסב. מה"ר פ740; ב"א A563.8 מיש.הע

מכלול גל' טו עמ' 67-94, גל' יח עמ' 57-66, גל' כג (כג-כד). ספה"ל PA16368; ב"א או"ק יהדות B13

*מכמני אשר, ר' אשר רוזנבוים, ת"א תשכג. מה"ר מ115; ספה"ל 63A2007; ב"א A888 רוז.מכ

§מכמני עוזיאל (תרצט), ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים תרצט. ספה"ל 40A219; ב"א A081 עזי.מכ; להורדת הספר כולו

*מכשירי מצוה, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מודיעין עילית תשסח. מה"ר ר145; ספה"ל 2008A7842; ב"א A51 רבי.מכ

§מכתב לחזקיהו, ר' חיים חזקיהו מדיני, חלק החידושים, אזמיר תרכו (נדפס בסוף סט שדי חמד). מה"ר כ120; מוהר"ק פ240; ספה"ל 76A1449; ב"א A503 מדי.שד להורדת הספר כולו

§מכתב מאליהו (גריידץ), ר' אליהו מגריידץ, ירושלים תשנ, קלה + קצג עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 90A3064; ב"א A563.5 גוט.ספ

*מכתב מאליהו (דסלר), ר' אליהו דסלר, ח"א-ח"ה, לונדון תשטו-תשנז. מה"ר מ520; ספה"ל 55A981; ב"א A410.6 דסל.מכ

*מכתב מאליהו, ר' אליהו דסלר, מועדים, בני ברק תשסט. ח"א - אלול ור"ה. ח"ב - תשובה-יו"כ-סוכות. מה"ר מ520; ספה"ל 2009A9308; ב"א A410.6 דסל.מכ תשס"ט

מכתב סופר, ברמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, בסוף כל כרך - השייך לאותו כרך (אבל ממדע עד הפלאה, בסוף כרך ג)

§מכתבי תורה (אלתר, תשכז), ר' אברהם מרדכי אלתר מגור, תל אביב תשכז. מה"ר מ340; ספה"ל 76A8133; ב"א A572 אלת.מכ

*מכתבי תורה (אלתר, תשנז), ר' אברהם מרדכי אלתר, ת"א תשנז, שח עמ'. ספה"ל 97A1686, אוסף שלום 4553.13; ב"א A572 אלת.מכ תשנ"ז

מכתם לדוד (חסן), ר' דוד חיים שמואל חסאן, לוורנו תקנב. מה"ר א123 מחסן; מוהר"ק פמ38; ספה"ל 2°54A3421; ב"א A531 חסן.מכ; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מכתם לדוד (פרדו), ר' דוד פרדו, שלוניקי תקלב, ד"צ ירושלים תשנ. יש מפתח נפרד לכל חלק מחלקי השו"ע, אבל מספור הדפים הוא רצוף לכל החלקים. מה"ר ש145; מוהר"ק או"ק ג פ263; ספה"ל 90A1381; ב"א A572 פרד.מכ; מיק"פ 105; פהשו"ת 116

+*מכתם לדוד משלי, ר' דוד שפרבר

*מלא העומר על חמש מגילות (תשסח), ר' אריה ליב צינץ, מונרו תשסח, תצט עמ'. מה"ר ת350

מלאכת חשב, ר' חביב אורי אבן צור, ירושלים תשנט, קפט עמ'. מכיל חידושים על סדר הרמב"ם, לא כולם על הרמב"ם, ובאלו אין סימן פרק והלכה. צייננו כל מקום שמופיע הרמב"ם בראש קטע, גם בקטעים שבתוך בסימנים. מה"ר א465; ספה"ל 2°2000A2319; ב"א 2°A531 צור.מל

§מלאכת יו"ט, ר' משה סוקולובסקי, ת"א תשלט, קפב עמ'. [סדר שונה ממהד' בריסק תרצו ופתח תקוה תשטז]. מה"ר א635; ספה"ל 80A3478; ב"א A562.3 סוק.מל תשכ"ו

§מלאכת מחשבת, ר' נחמן שלמה גרינשפן, לונדון תשטו. מה"ר א565; מוהר"ק פ2999; ספה"ל 2°57A2739; ב"א A584 גרי.מל [מהדו' שניה עם הוספות, ירושלים תשנב S2°92A1735]

מלאכת שלמה (חכים), ר' שלמה חכים, שלוניקי תרכג. השמטות בדף צג. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר א123 מחסן; מוהר"ק פמ383; ספה"ל 2°23V7881; ב"א A531 חכי.מל; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

מלאכת שלמה (מילר), ר' שלמה מילר, פ"ת תשכז (כרוך עם ס' ישמח משה). מה"ר א425; מוהר"ק פמ309; ב"א A563.6 ישמ.מש

*מלאכת שלמה (קמחי), ר' שלמה קמחי, חלק התשובות, וחלק החידושים ("השיטה"), שלוניקי תרכב, לט + קנט דפים. מה"ר א69 מחסן; מוהר"ק פ238; ספה"ל 2°23V10863; ב"א A584 קמח.מל להורדת הספר כולו

§מלאכת שמואל, ר' שמואל אליעזרי, ת"א תשכב, רעח עמ'. מוהר"ק פ2776; ספה"ל 63A20; ב"א A584 אלי.מל להורדת הספר כולו

*מלבושי יו"ט, ר' יו"ט ליפמן הכהן, ח"א וח"ב, וילנא תרמא-תרנב, ד"צ נ"י תשכא-ט, ירושלים תשנא. ח"א - גם §. מה"ר ש145; מוהר"ק או"ק ג פ296; ספה"ל 91A4722 ,61A1081; ב"א A572 כהן.מל להורדת הספר כולו

*מלואי אבן, ר' חיים פינחס שיינברג, על ספר אבני מילואים ושו"ת אבני מילואים, ירושלים תשלד. ע"פ מפתח בס' מפתחות חיים, ירושלים תשע (ב"א A081.03 שינ (הבל)). מה"ר פ550; ספה"ל 2°75A3768; ב"א A564 שינ.מל (אהע"ז), A584 שינ.מל (שו"ת)

*מלואי שלמה, ר' שלמה לורנץ, ירושלים תשסד. מה"ר א560; ב"א A584 לור.מל

§מלחמות ה' (ר' יעקב בן ראובן), ר' יעקב בן ראובן, ההדיר ר' יהודה רוזנטל, ירושלים תשכג. מה"ר מ25; ספה"ל או"ק יהדות ס81.3; ב"א A133.1 יעק.מל

§מלחמות יהודה, ר' מרדכי יהודה לובארט, נ"י תשיא. מה"ר א615; ספה"ל 2°52A1232; ב"א A584 לוב.מל להורדת הספר כולו

§מלחמת יהושע, ר' יהושע יצחק בלסקי, נ"י תשכה. מה"ר א465; ספה"ל 2°82A1094 להורדת הספר כולו

§מלילות ח"א, המכון לרבני יישובים, קרית ארבע, תשנח. ספה"ל PA19918; ב"א X5953

מלך ביפיו, ר' צבי קפלן, ירושלים תשסא. מה"ר א450; ב"א A531 קפל.מל

*מלך ישראל, ר' גרשון גרמן, ת"א תשסג. יש גם מפתח למפרשי הרמב"ם, אבל כנראה כולם צוינו גם בתוך המפתח לרמב"ם. מה"ר פ460; ספה"ל 2003A10346; ב"א E322.1 גרמ.מל

מלך שלם, ר' שמואל שלם, שלוניקי תקכט, ד"צ נ"י תשנא, קפט + פד דפים. חי' הרמב"ם בדפים פו-קמב. גם על פי מפתח לכל הספר (שני מפתחות נפרדים). מה"ר פ62 מחסן; ספה"ל 2°92A965 ,S2°23V10047; ב"א A541 שלם.מל; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§מלכות בית דוד, ר' דוד אלכסנדר מלינובסקי, ירושלים תשטו. מה"ר א560; מוהר"ק ים5902; ספה"ל 56A514; ב"א A566 מלי.מל [מהדו' שניה בסדר אחר, ב"ב תשמה - S85A5278]

*מלכות יהודה וישראל, ר' יהודה זולדן, אור עציון תשסב. מה"ר פ740; ספה"ל 2003A4481; ב"א A561 זול.מל

*מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א-ח"ב, ר' חיים הירשנזון, בעריכת דוד זוהר, ירושלים תשסז-תשעג. מה"ר חק20; ספה"ל 2008A1661; ב"א A567 היר.מל תשס"ז

מלכי בקדש (מלכי), ר' עזרא מלכי, שלוניקי תקט, ד"צ נ"י תשנ, כד + קס דפים. קרבן פסח - דף מו-עז. שופר - דף עח-פא. שביתת עשור - דף פא-פה. לולב - דף פה-קב. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר פ9 מחסן; מוהר"ק פ1830; ספה"ל 2°82A4080; ב"א A562.4 מלכ.מל; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מלכי יהודה, ר' יהודה ביג'ה, נ"י תשע. ספה"ל 2010A7586; ב"א A451 ביג.מל

*ממעין ההלכה, ר' אברהם ארזי, ירושלים תשכז. מה"ר א180; ספה"ל 67A2617; ב"א A807 ארז.ממ

ממעמקים - ראה שו"ת ממעמקים

*מן הסערה, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשסד. מה"ר מ115; ספה"ל 2004A7053; ב"א A563.501 סול.מן

*מנהג אשכנז הקדמון, ר' ישראל תא-שמע, ירושלים תשנב, 359 עמ' [בתשנד יצאה מהד' מתוקנת]. מה"ר מחסן חק; ספה"ל או"ק יהדות כ 133.85, S92A5199; ב"א A32 תא-שמע.מנ

*מנהגי מצרים, ר' יו"ט ישראל, ירושלים תשנ. מה"ר פ620; ספה"ל 90A4699

מנהיג - ראה המנהיג

מנוחה - ראה ס' המנוחה

§מנוחה וקדושה (זס'), ר' אהרן זסלנסקי, ירושלים תשיב, עט עמ'. מה"ר א570; מוהר"ק ים979; ספה"ל 54A924; ב"א A572 זסל.מנ

מנוחת אליהו, ר' אליהו קווינט. ח"א - מה"ר א565; צילום במכה"ב. ח"ג, נ"י תשלב - ספה"ל 2°73A2954

§מנוחת אשר ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל יונגרייז, סיגעט תרלו, ד"צ ירושלים תשסג [נדפס גם בנ"י תשכג, ושם הפתיחות ו"דברי חכמה ומוסר" בעימוד חדש, ושאר הספר בצילום]. בח"ב - מספור דפים כפול לפתיחה ולגוף הספר. כשכתוב סתם הכוונה לגוף הספר. ספה"ל 2°41A1193; ב"א A584 יונ.מנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§מנוחת משה, ר' משה נתן נטע יונגרייז, מונקאטש תרסה. ספה"ל 2°48A324; ב"א A584יונ.מנ; להורדת הספר כולו

*מנות הלוי, ר' שלמה אלקבץ, מהד' פרידמן, נ"י תשנו, תשנח. מה"ר ת345; ספה"ל 98A1986; אוסף שלום 413.4; ב"א T487 אלק.מנ

§מנחה בלולה, ר' אברהם מאיר אשכנזי, וילנא תרמא, כז דפים. ספה"ל 49A1227; להורדת הספר כולו

*מנחה חדשה (חן טוב), ר' גרשון חן טוב, ורשה תרלד, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר ת70; מוהר"ק ש1523; ספה"ל 2°92A1785; ב"א A572 קרי.אה להורדת הספר כולו

§מנחה חדשה (פאפרש), ר' יוסף פאפרש, ח"א בראשית-שמות, וח"ב (המשך שמות), ברודי תרצד, ד"צ נ"י תשכז. מה"ר א275; ב"א 2°A51 פופ.מנ ח"א ח"ב

*מנחה טהורה, ר' חיים אברהם גאגין, שלוניקי תקפה, ד"צ ירושלים תשנד. דף סט מסומן בטעות סז, דף ע מסומן בטעות סח, דף פז מסומן בטעות פה, דף קג מסומן בטעות קד. מה"ר א52 מחסן; ספה"ל 2°94A1198 ,S2°39A371; ב"א A584.052 גגי.מנ להורדת הספר כולו

§מנחה לאיש, ס' יובל לר' אברהם ישעיהו דולגין, ירושלים תשנא. מה"ר כ255; ספה"ל או"ק יהדות ה 49.8; ב"א A508.8 דול(ספר)

*מנחה לאהרן (וולף), ר' דניאל וולף, אלון שבות תשסו. מה"ר א135

*מנחם שלמה, ר' מנחם שלמה גארדין, שטעטין תרכ, ד"צ ירושלים תשמב, תשמו. כשכתוב סימן סתם, הכוונה לחידושים בראש הספר. ה"ליקוטים" וחידושיו לתוספתא צויינו במפורש. מה"ר א235; מוהר"ק ש1830; ספה"ל 2°83A1267; ב"א A584.057 על.מסכ להורדת הספר כולו

*מנחת אברהם (גרבוז), ר' אברהם נח גרבוז, זבחים ח"ב-ח"ג, ב"ב תשנט-תשס. מה"ר א210; ב"א A584.051 גרב.שע

*מנחת אברהם (גרבוז), ר' אברהם נח גרבוז, מנחות, ב"ב תשנז. ספה"ל 97A2037; ב"א A584.052 גרב.שע.

*מנחת אברהם (גרבוז), ר' אברהם נח גרבוז, תו"כ = על תורת כהנים, ירושלים תשמו. מה"ר כ490; ספה"ל 97A2784; ב"א A842 גרב.מנ

*מנחת אברהם (שפירא), ר' אברהם אלקנה כהנא שפירא, ח"א (ירושלים תשנ, שפח עמ') וח"ב, וח"ג. מה"ר א560; מוהר"ק ים6912; ספה"ל 2°90A5373; ב"א A584 שפי.מנ

*מנחת אהרן (בריסק), ר' אהרן מבריסק, נאוידוואר תקנב, צא + כג דפים. מה"ר א43 מחסן; מוהר"ק ש435; ספה"ל 2°23V11186; ב"א A584.044 אהר.מנ

§מנחת אהרן (קאפח), ר' אהרן קאפח, ירושלים תשסז. הספר מפנה למספרי הלכות ע"פ נוסח תימני, אבל כאן אנו מציינים לפי המספור המקובל. מה"ר א570; ספה"ל או"ק יהדות ק-4 60.57.5; ב"א A321 קאפ.מנ

*מנחת אהרן (רוט), ר' אהרן רוט, ביכורים, ב"ב תשסד. מה"ר כ347

*מנחת אהרן (רוט), ר' אהרן רוט, שבת, ב"ב תשסו. מה"ר א22; ב"א A584.021 רוט.מנ

*מנחת אהרן (רוט, תשסא), ר' אהרן רוט, על הרמב"ם, תשסא. ב"א A531 רוט.מנ

*מנחת אהרן (תשפ), ר' דוד פארדו, תשפ. מה"ר פ160

*מנחת איש (וייס) שבת פ"א, ר' אלטר ישראל שמעון וייס, ירושלים תשסט. ספה"ל 2012A7574; ב"א A584.021 ויס.מנ

*מנחת איש (שפירא, תשסג), ר' אברהם ישעיה שפירא, דיני ריבית, ב"ב תשסג, תס עמ'. מה"ר פ290; ספה"ל 2010A4049

*מנחת איש (שפירא, תשסח), ר' אברהם ישעיהו שפירא, הל' שבת, חלק ההלכות וחלק הבאורים, ב"ב תשסח. מה"ר פ73; ספה"ל 2010A4438; ב"א A562.2 שפי.מנ

§מנחת אליהו (קוליץ), ר' יצחק קוליץ, ח"א, ח"ב וח"ג, ירושלים תשטו-תשמט. מה"ר א565; מוהר"ק ים272 (ח"א), פ4613 (ב-ג); ספה"ל 2°58A2376; ב"א 2°A584 קול.מנ [יצא לאור עם מפתח (תשסו) - מה"ר א565, ב"א A584 קול.מנ]

*מנחת אליהו (שטיינברג), ר' אליהו משה שטיינברג, נ"י תשע. ספה"ל 2010A898; ב"א T278 שטי.מנ

*מנחת אליהו (תשנט), ר' אליהו הכהן מאיזמיר , קרית יואל תשנט, שעז עמ'. ספה"ל 99A4925; ב"א A45 אלי.מנ תשנ"ט

§מנחת אלימלך, ר' אלימלך וינטר, ח"א, ב"ב תשמז, רסב עמ'. מה"ר א560; ספה"ל 2°88A4856; ב"א A584 וינ.מנ

*מנחת אפרים, ר' נחמן אפרים מנשה פלברבוים, בית שמש תשסא. יש הרבה טעויות במפתח שם, ותוקנו אצלנו. מה"ר פ570; ספה"ל 2002A3068; ב"א A563 פלב.מנ [יש מהדורה שניה עם הוספות, תשסז, מה"ר פ570]

*מנחת אריאל, ר' מתתיהו זאב שציגל, מנחות, קרית ספר תשנו. מה"ר א215; ספה"ל 2°96A6095; ב"א A584.052 שצי.מנ

*מנחת אשר, ר' אשר זעליג וייס, בבא בתרא, פסחים, ב"ק, שבת (מת"ה - מאמר מחשבתי), נתניה תשמז. מה"ר א170 (ב"ב); ספה"ל 2°88A270; ב"א A584.043 ויס.מנ (ב"ב) [יש מהדורה חדשה על ב"ב, תשס, ב"א A584.043, בלי מפתח]

*מנחת בכורים (מיוחס), ר' מיוחס ב"ר שמואל, שלוניקי תקיב, ד"צ ירושלים תשמב. מה"ר א69 מחסן; מוהר"ק ש827; ספה"ל 2°23V10706, S2°83A1452; ב"א A584 מיו.מנ להורדת הספר כולו

*מנחת בנימין, על רמב"ם עבודה-קרבנות, ר' בנימין גרוסברד, מהדורה ב, בני ברק תשעה. על פי התוכן. ספה"ל 2°2015A1568; ב"א A531 גרו.מנ תשעג; להורדת הספר כולו

*מנחת בצלאל (תשלז), ר' בצלאל יצחק בלידשטיין, בני ברק תשלז. מה"ר ר140; מוהר"ק פ4472; ספה"ל 2°77A1950; ב"א A51 בלי.מנ

*מנחת ברוך, ר' ברוך בר' שמואל מאיר לבסקי, ורשה תרנו, ד"צ ירושלים תשלד, תשמא, קלז דפים. מה"ר ש150; מוהר"ק פ4519; ספה"ל 81A3562; ב"א A572 לבס.מנ; להורדת הספר כולו

*מנחת הלוי מו"ק, ר' חנניה סגל, ירושלים תשסא. מה"ר א50; ספה"ל 2001A6617; ב"א A584.0292 סגל.מנ

*מנחת חזקיה, ר' חזקיה צבי קנר, מנחות, ירושלים תשנו. מה"ר א215; ספה"ל 2°96A1634

*מנחת חזקיה, ר' חזקיה צבי קנר, אהלות, ירושלים תשנט. מה"ר כ380; ב"א A584.062 קנר.מז

*מנחת חיים (שוויד) ריבית, ר' מרדכי יעקב שוויד, ב' חלקים במספור עמודים אחד, נ"י תשעח. ספה"ל 2018A5194; ב"א A563.7 שוי.מנ

*מנחת חיים (שוויד), ר' מרדכי יעקב שוויד, ג' חלקים, נ"י תשעד. ספה"ל 2014A7161; ב"א A584 שוי.מנ

*מנחת חינוך, ר' יוסף באב"ד, מהדו' מכון ירושלים, ח"א-ח"ב-ח"ג. גם ע"פ המפתח (לדפוס הנפוץ) בחוברת נפרדת. מה"ר ר140; ב"א A584 באב.מנ

מנחת חן (תשמב), ר' נח אייזיק אהלבוים, הל' תשובה, בני ברק תשמב, הוצאה שניה תשסא. ב"א A531 אלב.מנ תשסא

*מנחת חן (אהלבוים, שו"ת), ר' נח איזיק אהלבוים, שו"ת, בני ברק תשסא, תשעא, קצב עמ'. ספה"ל 2°2001A11145; ב"א A531 אלב.מנ

מנחת יהודה (אידלמן), ר' יהודה אידלמן, ברוקלין תשמו. חי' הרמב"ם בעמ' מח-נ. ספה"ל 2°87A1179; ב"א A584 אדל.מנ; צילום במכה"ב [יצא במהדו' מתוקנת בתשנא, S2°92A2245]

§מנחת יהודה (בוים), ר' דוד יהודה בוים, מונקאטש תרע"ב. דף כז מצויין כג בטעות, דף כח מצויין כד בטעות, דף כט מצויין כג בטעות, דף ל מצויין כד בטעות. ספה"ל 49A1133=2; להורדת הספר כולו

§מנחת יהודה (הירשפלד), ר' יהודה אריה הירשפלד, ירושלים תרסב, לא עמ'. ספה"ל 57A1278 להורדת הספר כולו

§מנחת יהודה (לפק'), ר' מיכל יהודה לפקוביץ, שביעית, ב"ב תשמה, צו עמ'. מה"ר א710; ספה"ל 86A2874; ב"א A563.8 לפק.מנ

*מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים, ר' מיכל יהודה לפקוביץ, ב"ב תשסח. מה"ר כ347; ב"א A584.01 לפק.מנ להורדת הספר כולו

*מנחת יהודה (פתיה), ר' יהודה פתיה, ירושלים תשמה, תשן, 256 עמ'. מה"ר ת220; ספה"ל 85A5836; ב"א T278 פתי.מנ

*מנחת יהודה וירושלים, ר' יהודה קעלער, ברוקלין תשנא, 172 עמ' (מילואים לספר זה סו"ס הל' בית הבחירה, קעלער, ברוקלין תשנא, ב"א A531 קלר.מנ - §). מה"ר א440; ספה"ל 92A1307; ב"א A53 שני.הל

*מנחת יואל, ר' יואל היימליך, נ"י תשנח, כ + שפח + כד עמ'. מה"ר ת220; ספה"ל 2°99A4810

*מנחת יוסף, ר' יוסף אקער, ח"א-ח"ב, ירושלים תשס. ספה"ל 2°2000A5097-5099; ב"א A584 אקר.מנ

*מנחת יצחק (וייס) עה"ת, ר' יצחק יעקב וייס, ח"א (בראשית-שמות), וח"ב (ויקרא-במדבר-דברים), ירושלים תשסב. מה"ר ת220; ב"א T278 ויס.מנ

*מנחת יצחק (וייס) שו"ת, ר' יצחק יעקב וייס, ירושלים תשנ, תשע. ע"פ מפתח "מערכת המנחה", במהד' תשעד. לקוטי תשובות - ירושלים תשנו, תשעד. מה"ר ש155; ספה"ל 2°90A3077, 2°2013A13534, 2°96A5235 (ליקוטי תשובות); ב"א A572 ויס.מנ

§מנחת יצחק (שטרק), ר' יצחק נתן שטרק, פיוטרקוב תרעא, ד"צ נ"י תשנ?, 48 עמ'. ספה"ל 53A1185, S2°2002A1404; ב"א A584.011 הכה.בר; להורדת הספר כולו

*מנחת ישראל, ר' ישראל מנחם קיהן, על תורה ומועדים, ירושלים תשמג, שסו עמ' [שונה ממהד' תשמה - חידושי ש"ס, הדרנים ודרשות]. מה"ר ת220; ב"א A451 קיה.מנ תשמ"ג

*מנחת כהן (יוסף חיים), ר' יוסף חיים כהן, ח"א וח"ב, ירושלים תרעא. ע"פ מפתח לשני החלקים בח"ב דף קלא. מספור עמודים אחד בשני החלקים, ח"ב מתחיל בדף מג. ספה"ל R2°24V1108; ב"א A867 כהן.מנ; להורדת הספר כולו (ח"ב)

§מנחת כהן (כץ), ר' דוד כ"ץ, ח"א וח"ב, מונקטש תרמה, ד"צ נ"י תשמ. מה"ר א570; ספה"ל 53A1198, S81A3469; ב"א T278 כץ.מנ להורדת הספר כולו (ח"ב)

*מנחת כהן (פימינטל), ר' אברהם פימנטל, משמרת השבת, מהד' סקוירא תשנו - מה"ר פ73; ספה"ל 97A329; ב"א A562.2 פימ.מנ. מבוא השמש, מהד' שפיצר, ירושלים תשס - מה"ר פ675; ספה"ל 2000A4178; ב"א A952.93 פימ.מנ. ס' התערובות, עם ביאור שמן המנחה, לר' יחזקאל שפיצר, ירושלים תשסב - מה"ר פ265

§מנחת מאיר, ר' מאיר בלומנפלד, נ"י תשח. מה"ר א565; מוהר"ק פ1313; ספה"ל 49A1077; ב"א A584 בלו.מנ להורדת הספר כולו (ח"ב)

*מנחת מחבת, ר' מרדכי משולם זלמן באב"ד, ירושלים תשן. חי' הרמב"ם בעמ' קצג-רמח אינם כלולים במפתח, ונרשמו כאן כסדר. ספה"ל 2°90A1916; ב"א A584 באב.מנ

*מנחת מרדכי (קרטמן), ר' אביגדור מרדכי קרטמן, ב"ב תשלט. ספה"ל 2°81A3568; ב"א A584 קרט.מנ

§מנחת מרדכי (תשז), ר' מרדכי שרייבמן, ת"א תשז. כולל קונטרס תשובות ר' מיכאל מיריינא בסוה"ס. ספה"ל 60A445; ב"א A563 שרי.מנ

*מנחת משה (גולדברג), ר' משה בנימין גולדברג, חלק א, ירושלים תשמז. ספה"ל 88A5596; ב"א A51 גול.מנ

*מנחת משה (ירושלימסקי), ר' משה נחום ירושלימסקי, ח"א וח"ב, ירושלים תשסו. מה"ר ש155; ספה"ל 2°2006A2820; ב"א A572 ירו.מנ תשס"ו

§מנחת משה (קרויס), ר' משה בונם קרויס, ירושלים תשלו. ספה"ל 76A1434

*מנחת משה (שיינברגר), ר' משה שיינברגר, שבת, ירושלים תשמט. ספה"ל 2°89A2585

§מנחת נתנאל, ר' נתנאל וייל, בלגורייא תרצו [יצא לאור אח"כ בתוך חי' קרבן נתנאל על הש"ס, תשס]. מה"ר א365; ספה"ל 2°38A495; ב"א A584 ויל.מנ

*מנחת סולת (תשעט), ר' דוד צבי זעהמאן, מכון ירושלים, ירושלים תשעט. מה"ר ר130; ספה"ל 2°2019A15600; ב"א A51 זעה.מנ

*מנחת עני (זינצהיים), ר' דוד זינצהיים, ח"א וח"ב, ירושלים תשלד. מה"ר א560; מוהר"ק ש3524; ספה"ל 2°84A2693; ב"א A584 זינ.מנ

§מנחת עני (תקמ), ר' יוסף שלמה זלמן מפרשבורג, פראג תקמ. בספר עצמו חסר דף ה. ספה"ל מיקרופילם FI708; להורדת הספר כולו

§מנחת עני (תקמז), ר' יוסף שלמה שלוסברג מפרשבורג, פיורדא תקמז. ספה"ל 23V10579; ב"א A584 יוס.מנ; להורדת הספר כולו

§מנחת פתים (ארנטרוי), ר' חנוך ארנטרוי (עהרנטרייא), ח"א מינכן תרפח, ד"צ ירושלים תשכח, ח"ב ירושלים תשמד. מה"ר א570; מוהר"ק ש3178; ספה"ל 86A2713 (ח"ב); ב"א A584 ארנ.מנ להורדת הספר כולו - חלק א

מנחת פתים (כץ), ר' פנחס כץ, ב"ב תשנט. חי' הרמב"ם בעמ' שסו-שסח. ב"א A452 כץ.מנח

*מנחת צבי (וידר), ר' צבי מנחם וידר, ירושלים תשסה. מה"ר פ685; ספה"ל 2005A3673; ב"א A563.4 ויד.מנ

*מנחת צבי (שפיץ), ר' צבי שפיץ, ח"א-ח"ב-ח"ג, ירושלים תשמז-תשנא. מפתח לכל החלקים בסוף ח"ג. מה"ר פ430 (ח"ב); ספה"ל 2°91A1367; ב"א A565 שפי.מנ

מנחת צמח - משנה ברורה, ר' צמח האפענברג, נ"י תשכו. שונה מחידושי "משנה ברורה" שבספרו היכל צמח. ב"א A572 הופ.מנ; להורדת הספר כולו

*מנחת קנאות, ר' שלמה אבן אדרת, מהד' מכון מסורת ישראל, ירושלים תשס. מה"ר ר220; ספה"ל 2001A8207; ב"א A571 אדר.שא

מנחת קנאות (מהר"ץ חיות) - נמצא בתוך ספרי מהר"ץ חיות

*מנחת שי חלה, ר' שלמה יהודה הירש, ירושלים תשנד, רנה עמ'. ספה"ל 2°94A5956; ב"א A563.8 פיר.מנ

*מנחת שי (שריקי) ח"א, ר' יוסף שריקי, על מלאכות שבת ח"א וקונטרס שבת לה' על דיני שביעית, בית אל תשסח, שפט עמ'. מה"ר פ73 להורדת הספר כולו

*מנחת שלמה (אוירבך), ר' שלמה זלמן אוירבך, ח"א (ירושלים תשמו), ח"ב וח"ג, ירושלים תשנט (מפתח לח"ב וח"ג - סוף ח"ג; שם יש גם מפתח לח"א, אבל הכנסנו את ח"א ע"פ המפתח שבסוף ח"א). מה"ר ש155; ספה"ל 2°86A1508; ב"א A572 אוי.מנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*מנחת שלמה תנינא, ר' שלמה זלמן אוירבך, הוצאת בני המחבר, ירושלים תשס. מה"ר ש155; ספה"ל 2°2000A4533; ב"א A572 אוי.מנ תשס להורדת הספר כולו

*מנחת שלמה שביעית, ר' שלמה זלמן אוירבך, ירושלים תשסח. מה"ר כ347; ב"א A584.015 אוי.מנ

§מנחת שלמה (לוין), ר' שלמה יצחק לוין, ניו יורק תשכג. מה"ר ש150; ספה"ל 2°82A175 להורדת הספר כולו

*מנחת שמואל (פלורנטין), ר' שמואל פלורנטין, שאלוניקי תקלו, קלה דפים, ד"צ נ"י תשנג. ב"א A451 פלו.מנ

*מנפת צוף, ר' יונתן בלס, נוה צוף תשסו. מה"ר מ35; ספה"ל 2006A7207

*מס' גיטין (ארזי), ר' אברהם ארזי, ירושלים תשלח, 292 עמ'. ספה"ל 78A3561; ב"א A807 ארז.מס

*מסה ומריבה, ר' אלכסנדר פפיין הופין, ירושלים תשמה, 399 עמ'. מה"ר מ120; ספה"ל 2°85A7010; ב"א C1 אלכ.מס

§מסוא משה, ר' משה סוויד, ירושלים תשכז. מה"ר א570; ספה"ל 67A3648; ב"א RA572 סוי.מס להורדת הספר כולו

*מסורה, בעריכת ר' מנחם גנק ור' צבי שכטר. המפתח הוא למאמרי ר' יוסף דוב סולובייצ'יק שם (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל PA15777; ב"א X5106

מסורת - ראה המסורת

*מסורת הניקור, דיני ניקור, לונדון תשמו, 244 עמ'. ספה"ל 86A5264; ב"א A563.1 מסר.הנ; להורדת הספר כולו

מסחר - ראה המסחר

*מסילות בלבבם, ר' יוסף צבי קוט, ראשון לציון תשסב, קפה + פג עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל 2005A4667; ב"א A671 קוט.מס

*מסילות הנביאים, יהושע, ר' בנימין אייזנברגר, נ"י תשסח. מה"ר ת275; ספה"ל 2008A3449; ב"א T317 איז.מס

*מסילות הנביאים, שופטים, ר' בנימין אייזנברגר, ניו יורק תשע. מה"ר ת275; ספה"ל 2014A1462; ב"א T327 איז.מס

*מסילות חיים בחינוך, ח"א-ח"ב, ר' חיים פרידלנדר, בני ברק תשנב-תשעא. ספה"ל 92A5517; ב"א A077 פרי.מס

*מסירות נפש, ר' נחום רקובר, ירושלים תשס. ספה"ל או"ק יהדות כ212; ב"א A934 רקו.מס

§מסכת הלכה למשה מסיני, ר' שלמה רפאל יהודה ליאון טמפלו, אמשטרדם תצד, ד"צ תשמב, יח דפים. בבית עקד ספרים נקרא "הלכה למשה מסיני". מה"ר א205; ספה"ל 83A153; ב"א A584.04 ברו.חד להורדת הספר כולו

*מסכת כתובות (ארזי), ר' אברהם ארזי, פירוש על מס' כתובות, ת"א תשמח. ספה"ל 89A163; ב"א A584.032 ארז.מס

*מעגלי זהות יהודית (=מעגלי זהות יהודית בספרות ההלכתית), צבי זוהר ואבי שגיא, ת"א תשס. ספה"ל 2001A2664; ב"א A501 זהר.מע

*מעגלי צדק (פאנעט) במדבר, ר' מנחם מנדל פאנעט, מהד' מכון מראה יחזקאל, ב"ב תשסח, שמד עמ'. מה"ר ת130

מעדני ארץ, ר' שלמה זלמן אוירבך, כלאים ומתנות עניים, ירושלים תשסג (גם ע"פ מפתח). מה"ר א435; ב"א A531 אוי.מע תשסג

מעדני ארץ, ר' שלמה זלמן אוירבך, שביעית, ירושלים תשד, ד"צ תשלב (ע"פ מפתח; כשכתוב ע"א - פירושו ע"א או ע"ב). מה"ר פ700; ספה"ל 72A1812. להורדת הספר כולו

*מעדני ארץ שביעית (תשסח), ר' שלמה זלמן אוירבך, מהד' אוצרות שלמה, ירושלים תשסח (שונה ממהד' זהב הארץ מאותה שנה על מסכת שביעית). מה"ר כ345; ב"א A563.8 אוי.מע תשס"ח

מעדני ארץ, ר' שלמה זלמן אוירבך, תרומות, ירושלים תשיב, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר א430; ספה"ל 2°92A2351 ,45A513; מוהר"ק או"ק ג פ158. להורדת הספר כולו

*מעדני ארץ תרומות (תשעד), ר' שלמה זלמן אוירבך, מהד' אוצרות שלמה, ירושלם תשעד. ספה"ח 2°2014A524; ב"א A531 אוי.מע

*מעדני אשר על עניני נישואין, ר' אשר אנשיל קליין, ירושלים תשס. מה"ר מ178; ספה"ל 2002A8479; ב"א A455 קלי.מע

*מעדני ביאורים, ר' עדן פנחס גולדמן, לייקווד תשסט, רו עמ'. מה"ר א465; ספה"ל 2009A1238 להורדת הספר כולו

§מעדני מלך (תשמח), בני ברק תשמח. ספה"ל 89A37; מכון משה"ע ח121

§מעדני שמואל, ר' שמואל טרוביץ, ח"א, ראשון לציון תשמו, רסב עמ'. מה"ר א560; ספה"ל 2°86A33791; ב"א A584 טרו.מע

*מעולמם של חכמים, ר' אפרים אלימלך אורבך, ירושלים תשמז, תשסב, 635 עמ'. ספה"ל או"ק יהדות ס 38.2, S88A2629; ב"א A808 אור.מע

מעט צרי, ר' יצחק יהודה מקוטנא, בתוך ס' ישועות מלכו, פיעטרקוב תרפז, ד"צ ירושלים תשמח. מה"ר א460; מוהר"ק או"ק ג פ356; ספה"ל 2°92A1193 ,2°88A732 ,2°23V7886; ב"א A572 טרו.יש, ב"א A531 טרו.יש לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מעיל צדקה (הכהן, תשסו), ר' אליהו הכהן, מהד' קופרמן, ירושלים תשסו. ב"א A411.777 אלי.מע

*מעיל צדקה (לנדסופר), ר' יונה לנדסופר, פראג תקיז, ד"צ ירושלים תשכח, פב דפים. מפתח בד"צ ירושלים תשמג. מה"ר ש160; מוהר"ק פ176; ספה"ל 85A1315; ב"א A572 לנד.שא להורדת הספר כולו

*מעיל צדקה (תשעח), ר' יונה לנדסופר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח. ספה"ל 2018A9262; ב"א A572 לנד.מע תשע"ח

*מעיל שמואל (סימנס), ר' שמואל סימנס, ירושלים תשנז. ספה"ל 97A1905=2; ב"א A563.3 סימ.מע

מעיל שמואל (פלורנטין), ר' חיים שמואל פלורנטין, שלוניקי תפה, ד"צ נ"י תשנ. חי' הרמב"ם בסוף הספר, מספור שני, דפים א-מ. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר ש160; מוהר"ק פ4122; ספה"ל 2°92A3302; ב"א A572 פלו.מע; מכון משה"ע ט397; מיק"פ 244 להורדת הספר כולו

§מעין גנים (מזרחי), ר' ראובן מזרחי, קושטנדינה תפא, ד"צ אשדוד תשמח, נ"י תשנב. בתחילת הספר אחרי כל חידוש של המחבר, יש תשובה של ר' יעקב ששון על דבריו. לא מיפתחנו את חלק הדרושים על התורה (דפים עד-קסב). ספה"ל 2°98A8498; ב"א A572 מזר.מע; להורדת הספר כולו

*מעין החכמה, ר' נח חיים צבי, מהד' ועד ושב הכהן, ירושלים תשסא. מה"ר א275

*מעין חיים, ר' מיכאל זריהן, ח"א-ח"ה, נתניה תשנד. ח"א גם על פי §. מה שכתוב סתם הוא ח"א. מה"ר פ160 (ח"א וח"ה); ספה"ל 85A4865; ב"א A562 זרי.מע

*מעין חתום, ר' משה פיליפ, פתח תקוה תשסח. מה"ר א260; ספה"ל 2008A8729; ב"א A88 פיל.מע

*מעין נצח, ר' אליעזר פישהוף, ח"א-ח"ב, ב"ב תשנט. המפתח אינו כולל את חלק "שונה פרקו". מה"ר א615; ספה"ל 99A3273; ב"א A566.1 פיש.מע

*מעינות האמונה, ר' אליעזר פרסמן, מהדורה שניה, ב"ב תשסב. מה"ר כ390; ב"א A12 פרס.מע

*מעיני החכמה, ר' אריה לייב צינץ, ח"א (שנים אוחזין), מהד' מכון מהרא"ל צינץ, אשדוד תשסב. מהדורה זו מסודרת לפי אותיות שונות מאלו שבמהדורות הקודמות. המפתח אינו כולל איזכורי הרמב"ם בהערות. מה"ר א160; ספה"ל 2°2003A510

מעיני המים, ר' משה מרדכי שטעגר, שני כרכים, ב"ב תשנ, תרצו עמ'. כרך ב מתחיל בהל' תרומות. ספה"ל 97A1890 ,S93A3321; ב"א A531 שטג.מע

*מעיני התורה, ח"א-ח"ג, ר' נסים יעקב עטייה, ירושלים תשנז-תשסג. מה"ר פ620; ספה"ל 2°96A6040; ב"א A584 עטי.מע

*מעיני מים, מקואות, ר' שמעון יהודה פונפדר, מכון ירושלים, ירושלים תשנ, 15 + 502 עמ'. מה"ר פ305; ספה"ל 2°90A5670; ב"א A563.3 פונ.מע

*מעליות א-כ, ע"פ מפתח סוף מעליות כ. המפתח מציין רק להלכות שנתבארו בהרחבה. ב"א X4285

§מעלין בקודש גל' ח (אדר תשסד). ספה"ל PA 20442; ב"א X-6107; הרע"צ פ / 6 / 464

*מעמד האשה, ר' מנחם אלון, ת"א תשסה. ספה"ל או"ק יהדות תס353; ב"א A934.60134 אלו.מע

*מענה אליהו, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, ירושלים תשסג. מה"ר ש160; ספה"ל 2004A8795; ב"א A572 רבי.מע

§מענה לשון, ר' אברהם חפוטא, ח"א, ירושלים תשלו. ספה"ל 2°77A2777; ב"א A572 חפו.מע; מכון משה"ע ט1004

§מערכות חיים, ר' חיים צבי שפירא, ב"ב תשלט. מה"ר א560; מוהר"ק ש3772; ספה"ל 2°79A2961; ב"א A584 שפי.מע

*מערכות ישראל (גורדון), ר' אליהו גורדון, נ"י תרפו. ע"פ המקורות המצוינים בתוכן. ספה"ל 23V5611; ב"א A45 גור.מע; להורדת הספר כולו

*מערכי לב (חזן), ר' רפאל יוסף חזן, ח"א שלוניקי תקפא, ח"ב תקפב, ד"צ נ"י תשנג. מוהר"ק ד174; ספה"ל 2°93A1598; ב"א A45 חזן.מע; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*מערכי לב (לב), ר' זאב לב, ירושלים תשנו. ספה"ל 96A2344; ב"א A562.2 לב.מער

§מערכי לב (צירלזון), ר' יהודה ליב צירלזון, קישינוב תרצב, ד"צ ירושלים תשלא, תקכב עמ'. מה"ר ש160; מוהר"ק פ2278; ספה"ל 71A3904; ב"א A572 ציר.מע להורדת הספר כולו

*מערכי לב (שוואב) מועדים, ר' משה שוואב, חלקים א-ב-ג, ב"ב תשמא-תשמה. מפתח סוף ח"ג. מה"ר מ520; ספה"ל 82A4180; ב"א A410.6 שוב.מע

*מעשה אברהם, ר' נסים אברהם אשכנזי, אזמיר תרטו, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר פ מחסן; מוהר"ק פ2996; ספה"ל 2°91A1660; ב"א A572 אשכ.מע; מכון משה"ע ט598.8 להורדת הספר כולו

*מעשה איש, ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרנב. מה"ר ש160; מוהר"ק פ444, ים254; ספה"ל 2°23V9403; ב"א A572 אלי.מע; מיק"פ 397 להורדת הספר כולו

§מעשה בצלאל, ר' בצלאל לוריא, על פסקי רקנטי, פיעטרקוב תרנד, ד"צ תשלח [בד"צ חסר דף ל ע"א]. מה"ר ר190; ב"א A54 רקנ.רק; מיק"פ 732

*מעשה הבא בעבירה, ר' אליאב שוחטמן, ירושלים תשמא, 351 עמ'. מוהר"ק ים6715; ספה"ל 81A2019; ב"א A934.6022 שוח.מע

§מעשה חושב (ריקי), ר' עמנואל חי ריקי, ירושלים תשכד. [מספור עמודים שונה ממהדו' ונציה ופרמישלא; לוח לשם שימוש במהדורות האחרות: פרק א - עמ' לה-לז; פרק ב - עמ' לח-נג; פרק ג - עמ' נד-סו; פרק ד - עמ' סז-עח; פרק ה - עמ' עט-צג; פרק ו - עמ' צד-קה; פרק ז - עמ' קו-קכג; פרק ח - עמ' קכד-קלד]. מה"ר א625; ספה"ל 65A1068; ב"א A566.1 משכ.וכ להורדת הספר כולו (תקב)

מעשה חייא (אמסלם), ר' יחייא אסמלם, ירושלים תשסד. חידושי הרמב"ם בעמ' 34-38. מה"ר א565; ספה"ל 2°2010A7974

מעשה חייא (תשנז), ר' חייא רופא, מהד' מכון הכתב, ירושלים תשנז. חי' הרמב"ם בעמ' 166-171. ספה"ל 97A2150; ב"א A583 חיא.מע; להורדת הספר כולו

מעשה נסים (הכהן), ר' נסים הכהן, תוניס תרסז. חי' הרמב"ם בדפים סד-פד. מוהר"ק ש3421; ספה"ל 2°51A587; ב"א A584 כהן.מע; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מעשה נסים (ממרסיי), ר' נסים בן משה ממרסיי, ירושלים תשס, 515 עמ'. מה"ר מ25; ספה"ל או"ק יהדות ט593.7; ב"א T27 נסי.מע תשס

מעשה רב, ר' בצלאל הכהן מוילנא, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים, על הפלאה עד טהרה - חלק סוף טהרה, חלק סוף שופטים, על קנין משפטים ושופטים - סוף שופטים, בשתי מהדורות [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

*מעשה רוקח (ר"א רוקח), על התורה, ר' אליעזר רוקח, מונקאטש תשב. ספה"ל 72A4129; להורדת הספר כולו

מעשה רקח, ר' מסעוד חי רקח, ונציה תקב-תרכג, ד"צ ירושלים תשלו. מדע-זמנים - מה"ר א420. נשים-קדושה - מה"ר א430. הפלאה-טהרה - מה"ר א465. נזיקין-קנין, ת"א תשכד - מה"ר א450 [יצא בעימוד חדש, תשעב - ב"א A531 רקח.מע]. מוהר"ק פמ17; ספה"ל 76A2519; ב"א 2°A531 רקח.מע; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו מדע-אהבה זמנים נשים-קדושה הפלאה-טהרה נזיקין-קנין לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§מעשה רקם (אוטרמן), ר' חיים משולם קופמן אוטרמן, סו"ס פתח האהל, ורשה תרסב, ירושלים תשט. מה"ר א590; ב"א A584.062 אוט.פת להורדת הספר כולו

*מעשה רקם (בר), ר' קלמן בר, אנטוורפן תשסב, 275 עמ'. מה"ר מ235; ספה"ל 2003A5812; ב"א A452 בר.מעש

*מעשה רק"ם (קורייאט), ר' יצחק קורייאט, פיזא תקסו, ד"צ ירושלים תשמב. ספה"ל 2°83A1340; ב"א A584 קור.מע; להורדת הספר כולו

§מעשה שבת, ר' משה בנימין טומאשוב, נ"י תשב, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°2002A1395; ב"א A562.2 קבץ.או; להורדת הספר כולו

מעשי למלך (ברזלי), ר' שמשון ישעיהו ברזלי, על חופת חתנים לשעה"מ, ב"ב תשעא. ב"א A531 נונ.שע(ברז) תשע"א

מעשי למלך (זילברשטיין), ר' ישעיהו זילברשטיין, וייטצען תרעג. גם ע"פ מפתח בד"צ נ"י תשלג. מה"ר א440; ספה"ל 2°41A1581; ב"א A531 זיל.מע; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז), ח"א-ח"ב, מהד' "כולל מעשי למלך", ירושלים תשעז. ב"א A531 זיל.מע

מעשי למלך (קריספין), ר' אברהם קריספין, סו"ס וישקול אברהם, ירושלים תשעב. החידושים אינם מסודרים. ב"א A584.015 קרי.וי

*מפי בעלי לשונות, ר' שרגא אברמסון, ירושלים תשמח, 382 עמ'. מה"ר דקדוק; מוהר"ק ים7056; ספה"ל 89A1205, או"ק יהדות ז 50; ב"א B407.2 אבר.מפ

*מפי כהן, ר' ישעיהו כהן, נגעים, ב"ב תשנט. מה"ר כ380; ספה"ל 2000A2210; ב"א A584.063 כהן.מפ

*מפי כהן, ר' ישעיהו כהן, זבים, ב"ב תשסא. מה"ר כ385; ספה"ל 2001A8212; ב"א A584.069 כהן.מפ

*מפי ספרים וסופרים (תשסח), ר' אליעזר דוד פרידמן, לונדון תשסח. ח"א-ח"ב - על התורה. ח"ג - על מועדים ופרקי אבות. "פניני חסידות" - בתוך החלקים הנ"ל, בשולי העמוד. מה"ר מ298; ב"א A671 פרי.מפ

*מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז). חלק א- בראשית. ב - שמות. ג - ויקרא במדבר. ה - דברים. לונדון תשעז, תשעט. ספה"ל 2019A2346 (תשעט); ב"א A671 פרי.מפ תשעז

*מפניני הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי ר' צבי שכטר, מהד' תשסה. ע"פ מפתח בסו"ס דברי הרב. מה"ר כ255 (תשסא); ספה"ל 2001A9912 (תשסא); ב"א A321 סול(שכט) תשס"א (תשסא)

*מפעלות אלקים, ר' יצחק אברבנאל, ירושלים תשנג, תשנט, מהד' מכון אוצר הפוסקים, 12 + תמב עמ'. מה"ר מ25; ספה"ל 93A5044; ב"א A181 מפעלות

*מפענח צפונות, ר' מנחם מנדל כשר, ירושלים תשלו. מה"ר א560; מוהר"ק או"ק ג ש188; ספה"ל 2°59A3487; ב"א A501 כשר.מפ

*מפרות האילן על המועדים, בעריכת ר' אריה א' פרימר, רמת גן תשסד. ספה"ל או"ק יהדות י18.2; ב"א A38 מפר.הא

מפתח הבאורים, ירושלים תשמג.

מצא חן, ר' אליהו חאקו, אזמיר תריא. חי' הרמב"ם בדפים א-לח. מוהר"ק פמ316; ספה"ל 23V7415; מהד' פרידברג [יצא בעימוד חדש, תשעא, ב"א A531 חאק.מצ] להורדת הספר כולו

§מצודת בן ציון, ר' בנציון אוליבנשטיין, פיעטרקוב תרסז, ד"צ נ"י תשנ. בספר חסר דף ע. ספה"ל 2°91A833; ב"א A584 אול.מצ; להורדת הספר כולו

*מצודת דוד (שפרבר), על המשנה, ר' דוד שפרבר, ירושלים תשסד. המפתח הוא רק עד עמ' תקמד. מה"ר כ395; ספה"ל 2°2004A7107; ב"א A823 שפר.מצ

מצוה, מצוות - ראה ס' מצוה, סהמ"צ

*מצווה ועושה, ר' שמואל דוד פרידמן, הוצאה עשירית, ח"א-ח"ב, נ"י תשעה. מה"ר א275; ב"א A51 פרי.מצ תשע"ה; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§מצוות זמניות, ר' ישראל בר יוסף מטוליטולה, נ"י תשמד. מה"ר ר185; ספה"ל 85A7024; ב"א A54 אשר.ספ

מצור דבש (צימרינג), ר' דוד צימרינג, ירושלים תשנג. חי' הרמב"ם בעמ' שסא-שסה. ספה"ל 97A1873; ב"א T27 צימ.מצ

*מצור דבש (שטיינהויז), ר' דוב זאב שטיינהויז, ירושלים תשנח, תח עמ'. ספה"ל 2000A4208; ב"א A410.6 שטי.מצ

*מצות ביקור חולים, ר' יעקב מאיר פרבשטיין, ירושלים תשסח. ב"א A563.7 פרב.מצ

מצות ה' ברה, ר' בצלאל נאור (נדפס בסוף ס' מאמר על ישמעאל, לרשב"א), נ"י תשסח. חי' רמב"ם מעמ' 16-71. מה"ר מ20; ספה"ל 2009A637; ב"א A134 אדר.מא תשס"ח

§מצות ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשל, תשלט, תשמה, ריא עמ'. מה"ר כ1; מוהר"ק או"ק ג פ123; ספה"ל 85A7197; ב"א A584 קוק.מצ

*מציאות קטן, ראי"ה קוק, בית אל תשעח. מה"ר כ1; ספה"ל אוסף שלום *1490.243; ב"א A19 קוק.מצ

*מציון אורה, ר' אלעזר זאב רז, ח"א, ירושלים תשסז. מה"ר ש160; ב"א A572 רז.מצי

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, שבת, פסחים וסוכה, ירושלים תשסג. מה"ר א70.

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, פסחים, תשנה (שונה ממהד' תשסג).

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, יבמות, ירושלים תשסב.

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, נדרים-גיטין, ירושלים תשסד.

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, גיטין, ירושלים תשנג (בספר כלול גם מקואות אבל המפתח אינו כולל מקואות). ספה"ל 2°92A6130; ב"א A584.036 טול.מצ.

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, ב"ק, ירושלים תשסא. ספה"ל 2°2003A8060; ב"א A584.041 טול.מצ

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, ב"מ, ירושלים תשנט. ספה"ל 2°2003A8061.

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, ב"ב, ירושלים תשסג.

*מצעדי גבר, ר' גבריאל טולידאנו, סנהדרין וקדושין, ירושלים תשסד.

+*מקבציאל (מזוז, תשסט), ר' שלמה מזוז, בני ברק תשסט.

§מקדם לביתאל, ר' שלמה חיים אבינר, ח"א, ירושלים תשן, 286 עמ'. מה"ר ש160; ספה"ל 90A2899; ב"א A572 אבי.מק; מכון משה"ע ז568.76

מקדש - ראה גם המקדש

*מקדש דוד, ר' דוד רפפורט, פיעטרקוב-בלגוריי תרפח-תרצב, ע"פ מפתח במהד' אור אלחנן, ירושלים תשמו. מספור סימנים אחד בכל הספר. קדשים ח"א - עד סי' כ, ח"ב - עד סי' לח, טהרות - עד סי' נד, זרעים - מסי' נה. קונטרס בעניני קדשים - אחרי סי' לח. מה"ר א625; מוהר"ק ש3064 (קדשים ב), ש3127 (קדשים א, טהרות, זרעים); ספה"ל 2°87A1234; ב"א A584 רפו.מק; להורדת הספר כולו חלק א-ב חלק ג-ד

*מקדש דוד זרעים, ר' דוד רפפורט. ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשסה, ששם הסימנים הארוכים מחולקים לסימנים קצרים. מה"ר כ347; ב"א A584 רפפ.מק

*מקדש דוד קדשים, מהד' ר' מיכאל יחיאל עליאש, ירושלים תשנו. כולל ציונים להערות מנחת מרדכי. מה"ר א625; ספה"ל 96A137; ב"א A584 רפו.מק תשנ"ו

*מקדש דוד טהרות (תשסז), ר' דוד רפפורט, עם נתיבי דעת, ר' אלעזר זכריש, ב"ב תשסז. מה"ר א625; ב"א A584 רפו.מק תשס"ז

*מקדש דוד החדש, ר' דוד רפפורט, מהד' מכון המאור, ירושלים תשסט. קדשים ח"א-ח"ב - מה"ר א625. טהרות, יח + יב + תקפט + רע עמ' - מה"ר כ395; ספה"ל A584 רפפ.מק תשסט (הכל)

*מקדש דוד ב"ב, ר' דוד רפפורט, ב"ב תשס, תלד עמ'. מה"ר א175; ספה"ל 2000A4218; ב"א A584.043 רפפ.מק

מקדש הקודש, ר' יצחק גולדשטוף, הל' בית הבחירה (ירושלים תשנד) וכלי המקדש (תשנט). מה"ר א440; ספה"ל 2°96A142; ב"א A531 גול.מק

מקדש הקודש (תשסח), ר' יצחק גולדשטוף, מהדורה שניה על הלכות בית הבחירה, ירושלים תשסח. מה"ר א440; ב"א A531 גול.מק תשס"ח

מקדש יחזקאל, ר' יחזקאל הוטער, בני ברק תשמז, קב עמ'. ספה"ל 2°88A22; ב"א A531 רוט.מק

*מקדשי השם, ר' צבי הירש מייזליש, נ"י תשכז, ד"צ ירושלים תשסח. ע"פ מפתח לשלשת החלקים במהד' תשסח. מה"ר ש160; ספה"ל 2°60A1566; ב"א A572 מיז.מק. להורדת הספר כולו חלק א חלק ב ח"א וח"ג

*מקודש החודש, ר' פנחס מאיר רוזנבוים, ב"ב תשסה. מה"ר פ675; ב"א A952.93 רוז.מק

§מקוה המים, ר' משה מרדכי שטעגר, ת"א תשמט, קמז עמ'. ספה"ל 89A2828; להורדת הספר כולו

*מקוה ישראל (נג'ארה), ר' ישראל נג'ארה, רמת גן תשסד. מה"ר מ125; ספה"ל או"ק יהדות מS107; ב"א A45 נגר.מק

מקום דוד, החיד"א, בתוך זכרון משה, ר' משה בן רפאל ישעיה אזולאי, חלק ג, ליוורנו תקצח, 162 עמ'. חי' הרמב"ם בדפים סא-עו. רובו ציונים לספרים אחרים. ב"א S A561 אזו.זכ ת"ר; להורדת הספר כולו

*מקור ברוך (גינ', תשמו), ר' נחום ברוך גינצבורג, קיידן תרפח. מפתח בד"צ ירושלים תשמו (עמ' 123-151 שנוספו בד"צ, ואינם כלולים במפתח - §). מה"ר א615; מוהר"ק פמ46; ספה"ל 2°64A3365; ב"א 2°A584 גינ.מק; להורדת הספר כולו

*מקור ברוך (גינ', תשסא), ר' נחום ברוך גינצבורג, ירושלים תשסא. מה"ר א615; ספה"ל 2°2001A10622

*מקור ברוך (הגר), ר' ברוך הגר, תשנח. ב"א A671.3 הגר.מק

§מקור ברוך (ערמן), ר' ברוך ערמן, ירושלים תרפח, מ דפים. מה"ר א570; מוהר"ק ים148; ספה"ל 47A1144; ב"א A584 ארמ.מק; להורדת הספר כולו

*מקור ברוך (פייתוס), ר' ברוך פייתוס, לוורנו תקן, שכו דפים. מוהר"ק ת757; ספה"ל 2°23V6243; ב"א A451 פית.מק; להורדת הספר כולו

*מקור הברכה (מרגליות), ר' ראובן מרגליות, מהד' בית מוריה, באר שבע תשסד. ספה"ל 2004A8562; ב"א A37 מרג.מק

*מקור הברכה (קרויס), ר' גבריאל קרויס, לונדון תשמו, קכח עמ' (שונה ממהד' תשלז, מה"ר פ30). מה"ר פ20; ספה"ל 87A1340; ב"א A37 קרו.מק תשמו [יצאה גם מהדורה שלישית, תשנה - ב"א A37 קרו.מק תשנה]

*מקור הברכה (שטרן), ר' ברוך שטרן, הל' שבת, חלה ונדה, ירושלים תשנה. ב"א A584 שטר.מק

*מקור חיים, ר' יעקב מליסא, מהד' ירושלים תשנב. ספה"ל 92A2452; מכון משה"ע ז352.2

מקור חיים (הלוי, תשמו) ח"ה, ר' חיים דוד הלוי, ירושלים תשמו. חי' הרמב"ם בעמ' 508-515.

§מקור חסד = ס' חסידים עם פירוש מקור חסד, ר' ראובן מרגליות, ירושלים תשיז, תריא עמ'. כולל ציונים מפירוש החיד"א. מה"ר מ15; ספה"ל 70A3009; ב"א A414 תשי"ז

*מקור ישראל, ר' ישראל יעקב בורלא, ירושלים תרמב. מה"ר על56 מחסן; מוהר"ק פ338, ים268; ספה"ל 2°56A2765; ב"א 2°A572 בור.מק; מכון משה"ע פריימן ט133; להורדת הספר כולו

מקורות לפסקי הרמב"ם, ר' אברהם יצחק ברומברג, ירושלים תשז. נוספות מעמ' צ. מה"ר א465; מוהר"ק פמ291; ספה"ל 47A558; ב"א A531 ברו.מק להורדת הספר כולו

*מקורות לתולדות החינוך בישראל ח"ו, ר' שמחה אסף, בעריכת שמואל גליק, ירושלים תשסט, 396 עמ'. מה"ר חק22; ספה"ל או"ק יהדות Sר 105; ב"א A079 אסף.מק

מקורי הרמב"ם לרש"ש, ר' שמואל שטראשון, ירושלים תשיז. מה"ר א465; מוהר"ק פמ72; ספה"ל 73A2706; ב"א A531 שטר.מק; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§מקנת חיים, ר' חיים אברהם יאמניק, ירושלים תשנא. כולל קונטרס "חזקת חיים" מעמ' קפ. ב"א A565 ימנ.מק

§מקנת כסף, ר' ישראל בונם שרייבר, ב"ב תשמה. מה"ר א560; ספה"ל 2°85A7476

*מקצוע בתורה, ר' אריה ליב צינץ, ע"פ מפתח במהד' מכון ספרי מהרא"ל צינץ, אשדוד תשסו. מה"ר פ430; ספה"ל 2°2008A7261; ב"א A565 צינ.מק תשס"ו להורדת הספר כולו (תשי)

*מקרא קודש (ידיד), ר' אליהו ידיד, ירושלים תשנה [המפתח בלי מספרי הלכות], 295 עמ'. מה"ר ת395; ספה"ל 95A3527; ב"א T108.1 ידי.מק

§מקראי קדש (גרודזינסקי), ר' צבי הירש גרודזינסקי, נ"י תרצו, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר פ2; ספה"ל 92A1984; ב"א A33 גרו.מק להורדת הספר כולו

מקראי קדש (תפט), ר' חיים אבולפיה, אזמיר תפט, ד"צ ב"ב תשמו (בחלקם כפולים לחידושיו בס' עץ חיים). מוהר"ק פ1409; ספה"ל 87A1936; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו

*מקראי קדש (תשנג), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). ספה"ל 2°94A4776; ב"א A38 אבו.מק תשנג

*מר קשישא, ר' יאיר חיים בכרך, ירושלים תשמג, תשנג, 42 + רנז עמ'. מה"ר כ80; ספה"ל 2°94A4645; ב"א A867 בבר.מר; מכון משה"ע ג154.67

*מראה איש, ר' אהרן ישעיה בלוי, יו"ד. ח"א, ירושלים תשלד - מה"ר פ390. ח"ב, ירושלים תשמח - מה"ר א565; ב"א A584 בלו.מר

*מראה אש, ר' מרדכי סאויצקי, ח"א-ח"ב, נ"י תשטז-תשכד. מה"ר כ460; מוהר"ק ש3005; ספה"ל 58A1034; ב"א A853 סוי.מר

*מראה הגדול, ר' רפאל אשכנזי, ח"א וח"ב, שלוניקי תקפט-תקצא. מה"ר מ48 מחסן; מוהר"ק ד188 (ח"ב); ספה"ל 2°95A1961 ,2°23V6476; ב"א A45 אשכ.מר להורדת הספר כולו

§מראה החודש, ר' מרדכי אריה הברמן, נ"י תשז. מה"ר א420; מוהר"ק פמ181; ספה"ל 58A3246 להורדת הספר כולו

מראה הנוגה, ר' רפאל אשכנזי, שלוניקי תקצב, ד"צ אשדוד תשנז. במקום שהוא רק מפנה למקום אחר, העתקנו את ההפנייה. מוהר"ק פמ365; ספה"ל 2°23V7866; ב"א A531 אשכ.מר; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מראה הפנים, ר' משה מרגלית, על הירושלמי. ע"פ מפתח בהר המלך ח"ו עמ' ח-מג [רק על מדע, אהבה, שבת, עירובין, ש"ע, יו"ט, עבודה, קרבנות, שופטים]

*מראה יחזקאל, ר' יחזקאל פאנעט, שני כרכים, מהד' גרינפלד, נ"י תשסד. מה"ר מ298; ב"א A671.2 פנט.מר

מראה יחזקאל - ראה גם שארית ציון

*מראה כהן זבחים, ר' יהודה כהן, מהד' פלדמן, ירושלים תשסז. מה"ר א210; ב"א A584.051 יהו.מר

מראה עיני הכהן, ר' צבי הירש הכהן, ברסלא תקעו, ד"צ נ"י תשנג. חי' הרמב"ם בח"ב דפים עד-פח. ספה"ל 2°93A174; ב"א A451 כץ.מרא להורדת הספר כולו

*מראות הים, ר' יצחק משה אנסבכר, רחובות תשעז. ספה"ל 2017A12504; ב"א A531 אנס.מר

*מראות הצובאות (תקע), ר' משה זאב יעבץ, הורדנא תקע, ד"צ ירושלים תשמה. מה"ר מחסן פ51; ספה"ל 2°85A7009; ב"א A584 משה.מר; מכון מש"ע ו333 להורדת הספר כולו

*מראות הצובאות (תשסז), ר' משה זאב יעבץ, מהד' שור, ב"ב תשסז. מה"ר פ510; ב"א A564 משה.מר תשס"ז

*מראות טהורות (וולפסון), ר' דניאל קלמן וולפסון, נגעים, ירושלים תשנח. ספה"ל 2°98A4386; להורדת הספר כולו

*מראות ישרים סוכה, ר' יחיה טובול, מהדורה ב, ירושלים תשסג, רנב עמ'. יצא במהדורא קמא בשם 'טל אורות'. ב"א A584.026 טוב.מר תשס"ג

*מראות ישרים יבמות, ר' יחיה טובול, ירושלים תשסג. מה"ר א80; ספה"ל 2°2004A8257; ב"א A584.031 טוב.מר

מראות צובאות (בלכמן), ר' צבי אריה בלכמן, ירושלים תשעז. להורדת הספר כולו

מראי מקומות (חב"ד), מהדו"ב, נ"י תשמה. עם כרך מילואים, נ"י תשנג. מה"ר א465; ספה"ל 85A6042 (תשמה), S89A1224 (תשמח); ב"א A531 מרא.מק

מראי מקומות (עמר) = מראי מקומות על הרמב"ם, הלכות כלי המקדש, הל' ביאת מקדש (לפי מספרי עמודים של קובץ PDF), הל' איסורי מזבח, ר' חננאל עמר, הוצאת בית מדרש גבוה לכהנים, ביתר תשפ-תשפא. להורדת הספר כולו כלי המקדש ביאת מקדש איסורי מזבח

*מראית העין (תשכ), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכ, קמ דפים. חי' הרמב"ם בדפים קכז-קכט. מה"ר א260; מוהר"ק ים180; ספה"ל 60A3196; ב"א A886 אזו.מר תש"ך

*מראש מקדם, ר' משה דוד לנדא, ירושלים תשסט

*מרבה חיים, ר' גבריאל חיים צבי נויפלד, ירושלים תשסו. מה"ר ש160

§מרגליות הים סנהדרין, ר' ראובן מרגליות, ירושלים תשיח, תשלז, תשנו. מה"ר א180; ספה"ל 96A4418; ב"א A584.044 מרג.מר. להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

מרגניתא דרבי מאיר, ר' מאיר שפירא, נ"י תשכז. חי' הרמב"ם בעמ' קד-קלג. מה"ר א365; מוהר"ק ש3672; ספה"ל 2°75A6458; ב"א A584 שפי.מר

*מרדכי השלם פסחים, מהד' ר' יהושע הורביץ, ירושלים תשסח. מה"ר ר20; ספה"ל או"ק יהדות י 212.3; ב"א A54 מרד.מר

*מרדכי השלם ר"ה (=ר"ה, יומא וסוכה), מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשמט. מה"ר ר30; ספה"ל י 212.4; A54 מרד.מר

*מרדכי השלם ב"ק, ירושלים תשנב. מה"ר ר75; ספה"ל או"ק יהדות י 212.6 , S92A6697; ב"א A54 מרד.מר

*מרומי גלים, ר' מרדכי סאויצקי, נ"י תשמא (בשער גם: בריכת המלך ח"ג). ספה"ל 2°83A125; ב"א A511 סוי.בר

*מרחשת, ר' חנוך העניך אייגש, מהדו' ירושלים תשמט, עם ח"ג מכ"י. מה"ר א560 (ח"א-ח"ב); ספה"ל 2°89A2559; ב"א 2°A584 איג.מר להורדת הספר כולו (תרצא)

מרכבת המלך, ר' ישראל מאיר פניאל, סו"ס ביאורי שמעתתות, ב"ב תשסג. חי' הרמב"ם בעמ' רמז-שפו. ב"א A584 פני.בא; להורדת הספר כולו

מרכבת המשנה, ר' שלמה מחעלמא. מהדו"ק = דפוס פפד"א תקיא. מהדו"ב = דפוס שלוניקי תקמב (שתי המהדורות נדפסו יחד בסדר חדש - נ"י תשח, בכל כרך שתי המהדורות). מדע-זמנים - מה"ר א415. נשים-קדושה - מה"ר א430. זרעים-טהרה - מה"ר א465. נזיקין-שופטים - מה"ר א450; ב"א A531 חלם.מר (כולם); מהד' פרידברג; מדע-זמנים, נשים-קדושה מדע-טהרות מהדו' פפד"א לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

מרכה"מ אלפ' = מרכבת המשנה, ר' אהרן אלפנדרי, אזמיר תקטו, ד"צ נ"י תשנא, קכב דפים. השמטות בסופו. בדפוס לא נרשמו סימני ההלכות, רק סימני הפרקים וסימני הדפים והשורות ברמב"ם דפוס ונציא שלד (בצילום רשמנו את מספרי ההלכות). במקום שהחידוש מתייחס למגיד משנה, או כ"מ, או לח"מ, וכו', סימננו את שם המפרש בסוגריים; במקום שיש חידושים גם על רמב"ם וגם על כ"מ (לדוגמה) באותה הלכה, סימננו "גם כ"מ". מוהר"ק פמ18, פמ148; ספה"ל 2°91A1197; ב"א A531 אלפ.מר; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§מרכבת יוסף, ר' יוסף שלופר, ורשה תרנח, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°23A11214, 2°92A4519; ב"א A584 שלו.מר; להורדת הספר כולו

§מרפא לנפש (זילבר), ר' רפאל זילבר, או"ח, ח"ג, נ"י תשכז.

§מרפא לנפש, ר' רפאל זילבר, חי' סוגיות, נ"י תשלט, 400 עמ'. ספה"ל 2°81A3936; להורדת הספר כולו

*מרפא לנפש בראשית, ר' רפאל זילבר, נ"י תשנה, תקמח עמ'. מה"ר ת70; ספה"ל 2°96A6096

מרפא לשון (ארדיט), ר' רפאל ארדיט, שלוניקי תקפו, ד"צ נ"י תשנב, מט דפים. חי' הרמב"ם בדפים יז-לט. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר א185; מוהר"ק ש3381; ספה"ל 2°92A2453; ב"א A584.046 גלב.נה; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*מרפא לשון (המבורג), ר' רפאל הכהן מהמבורג, מהדו' ב"ב תשמז. מה"ר מ125; ספה"ל 87A1142

משא בני קהת, ר' שמאי קהת הכהן גראס, ירושלים תשמב. השמטות מעמ' רג. מה"ר א465; ספה"ל 2°82A4708; ב"א A531 גרו.מש

*משא חיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ ירושלים תשמא, סט דפים. מה"ר פ740; ספה"ל 2°23V11821, אוסף שלום; ב"א A565 פלג'.מש להורדת הספר כולו

§משא יד, ר' יעקב דוד אילן, על התורה, ח"א, ירושלים תשס. מה"ר ת225; ב"א A451 איל.מש

§משארית יעקב, ר' יעקב ראובן הופמן, ירושלים תשלה, פב עמ'. ספה"ל 76A727; ב"א A531 הופ.מש

משאת אברהם, הל' תשובה, ר' אברהם ישראל דיין, ירושלים תשעו. ספה"ל 2015A12606 להורדת הספר כולו

*משאת בנימין (תשסו), ר' בנימין אהרן סולניק, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסו. ספה"ל או"ק יהדות כ171.6‎; ב"א A571 סול.מש

§משאת גרשון, ס' זכרון לר' גרשון פרוש, ירושלים תשסד. מה"ר כ255

משאת המלך (אדרי), ר' שאול אדרי, ירושלים תשעב, שנה עמ'. אלו ביאורים קצרים, כמעט בלי חידושים. ספה"ל 2012A8726;ב"א A531 אדר.מש

משאת המלך, ר' שמעון משה דיסקין. כשכתוב סתם הכוונה למהדורת ב"ב תשכד, סט דפים - מה"ר א450; מוהר"ק פמ209; ספה"ל 2°63A4076; ב"א A531 דיס.מש. ח"א - מה"ר א425. ח"ב - מה"ר א435. ח"ג - מה"ר א445. ח"ד - מה"ר א460 (ארבעתם, ירושלים תשמט, ע"פ מפתח; מספור הסימנים אחד לארבעת החלקים; במפתח שבח"א יש הפניות לסימנים שבחלקים אחרים, והם חוזרים במפתח שבאותו חלק [אבל במפתח שבח"ב הרבה לא חוזרים]); ספה"ל 89A3261 (כולם); ב"א A531 דיס.מש (כולם); להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג ח"ד

*משאת המלך מועדים, ר' שמעון משה דיסקין, ירושלים תשסד. מה"ר א635; ב"א A562.3 דיס.מש

*משאת המלך (תשסז), ר' שמעון משה דיסקין, הערות על מנחת חינוך, ועל שו"ת רעק"א, ועל חי' רעק"א על הש"ס, ירושלים תשסז. ב"א A51 דיס.מש; להורדת הספר כולו

*משאת השבת, ר' ישראל עזריאל, בני ברק תשע. ספה"ל 2010A13367

§משאת כפי, ר' אהרן זסלנסקי, ירושלים תשלא, עב עמ'. מה"ר א250; מוהר"ק ים6026; ספה"ל 71A3846; ב"א A584 זסל.מש

*משאת מרדכי, ר' מרדכי שמואל סעמיאטיצקי, ב"ק, ירושלים תשסב. מה"ר א145; ב"א A584.041 סמי.מש

*משאת מרדכי, ר' מרדכי שמואל סעמיאטיצקי, מגילה, ירושלים תשמג, קסח עמ' (המפתח אינו כולל איזכורי הרמב"ם בסוגיות שבמקומם). מה"ר א55; ספה"ל 2°83A1518; ב"א A584.0291 סמי.מש

*משאת מרדכי, ר' מרדכי שמואל סעמיאטיצקי, מכות, ירושלים תשסח (עמ' קמה-קנד - §). מה"ר א185; ב"א A584.045 סמי.מש

משאת משה (חברוני), ר' משה חברוני. חי' הרמב"ם במשאת משה קדשים, בסוף הספר, דף כג-לד, ירושלים תשמד. מה"ר א250; ספה"ל 85A155

*משאת משה (חברוני) פסחים, ר' משה חברוני, ירושלים תשל, רנ דפים. מה"ר א37 (מהד' מכון ירושלים, תשעט, לפי אותם סימנים, בעימוד שונה); ספה"ל 2°70A3479; ב"א A584.023 חבר.מש תש"ל

*משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב), ר' אברהם משה חברוני, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשעב, 14 + תקפד עמ'. ספה"ל 2°2012A9318; ב"א A584.037 חבר.מש תשע"ב

משב יעקב, ר' יעקב זוכובסקי, ח"א, ב"ב תשנ, קנז עמ'. ח"ב, ב"ב תשנז, קמד עמ'. עמ' קלה-קמא - §. ספה"ל 2°90A3322

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, שופטים, ירושלים תשס. מה"ר ת275; ספה"ל 2003A4523; ב"א T327 ויס.מש

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, שמואל א ושמואל ב. מה"ר ת280; ספה"ל 2003A6605; ב"א T337 ויס.מש

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, מלכים א, ירושלים תשסח. מה"ר ת285; ב"א T347 ויס.מש

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, ישעיהו ח"א וח"ב, ירושלים תשעט. מה"ר ת290

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, ירמיהו, ירושלים תשפא. ב"א T367 ויס.מש

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, יונה, ירושלים תשסז. ב"א T385 ויס.מש

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, אסתר, ירושלים תשעג, 269 עמ'. מה"ר ת350; ב"א T487 ויס.מש

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, דניאל, ירושלים תשעב. מה"ר ת365; ב"א T490.7 ויס.מש

*משבצות זהב, ר' שבתי שפטיל וייס, עזרא (עזרא ונחמיה), ירושלים תשעה. מה"ר ת365; ב"א T491 ויס.מש

*משברי ים, ר' שמואל אהרן פיש, על אחע"א, ב"ב תשסה, תרפו עמ'. מה"ר א570; ספה"ל 2005A7775; ב"א A584 פיש.מש תשס"ה; להורדת הספר כולו

*משברי ים, ר' שמואל אהרן פיש, על חזקה, ב"ב תשסח. מה"ר א570; ב"א A584 פיש.מש (תשסח)

*משברי ים, ר' שמואל אהרן פיש, על עדל"ת, ב"ב תשסג, תרפד עמ'. מה"ר א275; ספה"ל 2005A1618; ב"א A584 פיש.מש; להורדת הספר כולו

*משברי ים, ר' שמואל אהרן פיש, על קלב"מ, בני ברק תשסא, שיד עמ'. מה"ר א570; ספה"ל 2001A7567; ב"א A584.032 פיש.מש; להורדת הספר כולו

משה ידבר (תקפז), ר' משה ישראל, שלוניקי תקפז, ד"צ נ"י תשנא, צב דפים. חי' הרמב"ם בדפים עט-פט. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר ש27 מחסן; מוהר"ק פ557; ספה"ל 2°92A3236 ,2°23V9688; ב"א A572 ישר.מש; מכון משה"ע פרימן ט88 להורדת הספר כולו

*משה ידבר (תשעו), ר' משה ישראל, מכון שלמה אומן, שעלבים תשעו. ספה"ל 2017A12476; ב"א A572 ישר.מש; להורדת הספר כולו

§משה מבחוריו, ר' משה זילברבלאט, פאדגורזע תרנט, ד"צ נ"י תשנה. [מהדורא בתרא, וילנא תרעב, הם אותם סימנים כבח"א בשינויים קלים, ולא מיפתחנו אותו]. ספה"ל 2°2002A2262; ב"א A572 זיל.מש; להורדת הספר כולו

*משובב נתיבות, ר' אריה לייב הכהן, מהד' מצגר, ירושלים תשנז. מה"ר פ450 (תשס); ספה"ל 97A3611; ב"א A565 הלר.קצ (תשנח); מכון משה"ע ז270.43

*משוש הארץ, ר' יהושע ויצמן, מעלות תשסה. מה"ר א635; ספה"ל 2005A7472; ב"א A38 ויצ.מש

משחת אהרן (פרץ, תשסד), ר' אהרן פרץ, נתיבות תשסד. חי' הרמב"ם בח"א עמ' תקנט-תקס. מה"ר א370; ספה"ל אוסף שלום 1488.2; ב"א A584 פרץ.מש

*משיב דבר, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, מהד' ירושלים תשנג. מה"ר ש160; ספה"ל 2°93A3106; ב"א A572 ברל.מש; פהשו"ת 157 להורדת הספר כולו (תשי)

*משיב טענה, ר' צדוק הכהן (סוף ספר הזכרונות), תל אביב תשטז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ב"א A51 הכה.ספ

§משיב מלחמה (תשמג), ר' שלמה גורן, ח"א-ח"ב-ח"ג, ירושלים תשמג-תשמו. מה"ר ש160; מוהר"ק פ4838 (א-ב); ספה"ל 84A2005; ב"א A935.5 גרן.מש

*משיב מלחמה (תשעט), ר' שלמה גורן, ח"ב-ח"ג, מהדורה מחודשת הוצאת "האידרא רבה", ירושלים תשעט. מה"ר פ657

*משיב נבונים, ר' נחמן יחיאל מיכל שטיינמץ, נ"י תשסח, רעא עמ'. מה"ר ש160; ספה"ל 2°2009A230; ב"א A572 שטי.מש תשס"ח

*משיב משפט, ר' עובדיה יוסף טולידאנו, ירושלים תשעב-תשעז. ספה"ל 2°2012A7934

משיב נפש (גרוס), ר' מנחם גרוס, ח"א - ירושלים תשסט. ח"ב, ירושלים תשעב, קעד עמ'. ח"ג, ירושלים תשעג (לא כולל את "אש תמיד" - ס' זכרון). ספה"ל 2°2010A428; ב"א A531 גרו.מש

משיב נפש (שפירא), ר' שלום צבי שפירא, ב"ב תשמו. מה"ר א415; ספה"ל 86A4380. מהד' מורחבת, תשנד - ב"א A531 שפי.מש

*משיב נפש (שרהיי), ר' מנחם מנדל יהודה ליב שערהייא, וילנא תרסו, ד"צ נ"י תשנב (במפתח מסומנים רק ע"א וע"ב). מוהר"ק פ2522; ספה"ל 2°92A1751; ב"א A563.6 שרה.מש; להורדת הספר כולו

*משיב צדק, ר' צדוק הכהן (סוף ס' שיחת מלאכי השרת), ב"ב תשכז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ב"א A781.1 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*משיבת נפש, ר' יוחנן לוריא, ירושלים תשנג, 36 + שיא עמ'. מה"ר ת45; ספה"ל 94A4544; ב"א T27 לור.מש

*משך חכמה, ר' מאיר שמחה מדווינסק, מהד' קופרמן. מה"ר ת225; ספה"ל 92A1884; ב"א T278 כהן.מש להורדת הספר כולו

§משכיל לאיתן, ר' אברהם משכיל לאיתן, וילנא תקעח [עד דף יב ע"א]. מוהר"ק ש3461; ספה"ל R8°23V10748; ב"א A584 משכ.מש

*משכיל לדוד (לאו, תשעז), ר' דוד ברוך לאו, ח"א-ח"ב, בני ברק תשעז. ספה"ל 2017A10979

§משכיל ליהודה, ס' זכרון לר' יהודה הרכבי, ב"ב תשמו. מה"ר כ255; ספה"ל 87A1186

*משכן אהרן, ר' אהרן שטיין, ירושלים תשמג. מה"ר א365; ספה"ל 2°84A1278; ב"א A584 שטי.מש

§משכן בצלאל, ר' בצלאל הכהן, ח"א, ירושלים תשיח, ד"צ ירושלים תשנד. מה"ר א465; מוהר"ק פמ22; ספה"ל 2°59A2580; ב"א A531 כהן.מש להורדת הספר כולו

§משכן שילה, ר' שילה רפאל, ירושלים תשנו. מה"ר א570; ספה"ל 95A6634; ב"א A508 רפא.מש

*משכנות אפרים, ר' אפרים נחום בורודיאנסקי, שבת, ירושלים תשסג, שח עמ'. מהד' שניה מתוקנת - תשעד. מה"ר א17; ספה"ל 2°2003A1547; ב"א A584.021 בור.מש; להורדת הספר כולו

*משכנות הרועים כתובות, ר' שלמה קרביץ, ח"ב וח"ג, ירושלים תשמז-תשנב. מה"ר א85; ספה"ל 2°87A1624; ב"א A584.032 קרב.מש; מכון משה"ע ו4.1 (ח"ג)

*משכנות הרועים (היבנר), ר' יחיאל מיכל היבנר, לבוב תרכה, ד"צ נ"י תשמח. ב"א A572 היב.מש; הרע"צ ה / 5 / 158

§משכנות ידידיה, ר' ידידיה גרוסברג, ירושלים תשמז. מה"ר א570; ספה"ל (88A3668); ב"א A584 גרו.מש

*משכנות יעקב (נעים), ר' יעקב ן' נעים, שלוניקי תפא, ד"צ נ"י תשנו, רכז דפים. ספה"ל 2°97A1311; ב"א A451 נעי.מש להורדת הספר כולו

§משכנות לאביר יעקב, ר' הלל משה מעשיל גלבשטיין, ירושלים תשלב (עימוד שונה ממהד' תרמא). ח"א - "טוב ארץ צבי". ח"ב - "טהרת הקודש". ח"ג - "אור לישרים". מה"ר א615; ספה"ל 2°75A3683; ב"א 2°A566.1 גלב.מש

משלחן מלכים פסח, לזכר ר' אליעזר פלצ'ינסקי, ירושלים תשסח. חי' הרמב"ם בעמ' תרפה-תרצו. מה"ר כ255; ספה"ל 2008A6117; ב"א A562.4 פלצ(משל)

§משמר הלוי, ר' משה מרדכי שולזינגר, ב"ב תשלא. קמג עמ'. מה"ר א565; ספה"ל 2°71A795; ב"א 2°A584 שול.מש

*משמרת איתמר (תשסה), ר' איתמר מקסיקוואלי, שני כרכים, ירושלים תשסה. עימוד שונה ממהד' תרל. מה"ר מ298; ספה"ל אוסף שלום 3334.1; ב"א A671.2 אית.מש

*משמרת איתמר (תשסז), ר' איתמר בר ישראל מקאנסקיוואלי, ירושלם תשסז. שונה ממהד' תשסה. מה"ר מ298; ספה"ל 2008A2421

*משמרת הטהרה, כלים, ר' שמואל מנחם רבינוביץ (רבינוביקי), נ"י תשס, רסז עמ'. מה"ר א250; ספה"ל 2°2000A3452; ב"א A584.061 רבי.מש

*משמרת חיים, ר' חיים פינחס שיינברג, ביאורים ותירוצים בענינים שונים, ח"א - ירושלים תשלה, קכח עמ', ח"ב - תשמב, קפ עמ', ד"צ תשמה, וח"ג. ע"פ מפתח בס' מפתחות חיים, ירושלים תשע (ב"א A081.03 שינ (הבל)). ח"א וח"ב גם §. מה"ר א570; מוהר"ק פ4461 (ח"א); ספה"ל 92A1053; ב"א A584 שינ.מש

*משנה הלכות, שו"ת, ר' מנשה קליין, ח"ב, מהדורה שניה, נ"י תשלח, ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ו, ח"ז, ח"ח, ח"ט, ח"י, מהדו"ת או"ח (=חי"א, אלא שבמהד' תשסט השתנו מספרי עמודים ונשארו רק מספרי הסימנים), יו"ד (=יו"ד, אהע"ז, חו"מ), ח"ג (=חי"ג) וח"ד, נ"י תשנב. מה"ר ש170; מוהר"ק פ3947; ספה"ל 2°93A1446 (מהדו"ת); ב"א A572 קלי.מש; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד חלק ה חלק ו, חלק ז חלק ח חלק ט חלק י חלק יא חלק יב חלק יג חלק יד

§משנה הלכות על הלכות גדולות, ר' מנשה קליין, יבמות (ע"פ מפתח), כתובות, נדרים (=נדרים-נזיר), גיטין (ע"פ מפתח), קדושין (ע"פ מפתח), נדה (ע"פ מפתח), ניו יורק. בכתובות, מדף קמט ואילך נדפס אח"כ כשו"ת משנה הלכות ח"א. על נדרים-נזיר הוכנס כאן גם לפי מפתח בסוף הספר, לפי סימנים, וגם במיפתוח שלנו. מה"ר ר150; ספה"ל 2°61A108; ב"א A52 קיר.הל; להורדת הספר כולו גיטין יבמות כתובות נדה

§משנה התלמוד, ר' ישעיה יונגרייז. ח"ב, ס' וואראל תרעה. ח"ג, סעאיני תרפח (נדפס עם ס' תיקון אליעזר, ולא כתוב בשער "ח"ג"). מה"ר א570; ספה"ל 2°36A554 (ח"ב); ב"א 2°584 יונ.מש (ח"ב), A45 יונ.תק (ח"ג) [ח"א, תרעג - מוהר"ק ש1002, אין במה"ר, לא הוכנס] להורדת הספר כולו - ח"ב

*משנה יפה, ר"י פרידקין, זרעים ומועד, ברדיטשוב תרעג, ד"צ נ"י תשנח. מה"ר על28 מחסן; מוהר"ק ש2637; ספה"ל 57A2427; ב"א A823 פרי.מש להורדת הספר כולו

§משנה ישרה, ר' יחזקאל שרגא כהנא, ירושלים תשלג, קמב עמ'. מה"ר מ125; ספה"ל 73A3819; ב"א A081 כהנ.מש

משנה כסף (כולי), ס' המדע, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשעט. גם ע"פ המפתח, שמסודר לפי דפי כתב ביד, המסומנים במהד' אהבת שלום בצידי העמודים. ספה"ל 2020A1637

משנה כסף (כולי), ר' יעקב כולי, הל' תלמוד תורה, ירושלים תשעז, 24 + צג עמ'. מה"ר מ425; ספה"ל 2017A8974; ב"א A531 כול.מש

משנה כסף (שירירו), ר' דוד שירירו, שלוניקי תקעז, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר א415; מוהר"ק פמ172; ספה"ל 2°92A6793 ,2°45A1492; ב"א A531 שיר.מש; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

משנה לדוד, ר' דוד צבי פרלמן, ירושלים תשלח, עב עמ'. ספה"ל 78A3407

משנה לחם (רבינוביץ - סקאליע), ר' ברוך פינחס רבינוביץ מסקאליע, נ"י תשח. חי' הרמב"ם בדף לה. ספה"ל 2°99A5788; להורדת הספר כולו

משנה לחם (תשסח), ר' יחיאל מיכל בן פתחיה, מיברוב, מהדורה מתוקנת, מאנסי תשסח. חי' הרמב"ם - בעמ' קלא-קמד. גם ע"פ הציונים לרמב"ם שבתוכן "כלי הרואים". מה"ר א370; ספה"ל 2008A9368; ב"א A584 יחי.מש; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח), ר' אלעזר וייסבלום מריישא, בעריכת איסר אלימלך פירסט, מונטריאול תשסח. מה"ר מ298; ספה"ל 2009A61; ב"א A671.2 ויס.מש תשס"ח

משנה למלך אחרון, ר' מרדכי לוריא, ירושלים תרסה, ד"צ נ"י תשנא, מו דפים. עם הערות האדר"ת בראש הספר. מוהר"ק פמ326; ספה"ל 2°92A1818 ,S23V7895; ב"א A531 לור.מש; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו

*משנה ראשונה = משנה ראשונה בתלמודם של תנאים אחרונים, ר' דוד הנשקה, רמת גן תשנז. ספה"ל או"ק יהדות י7.8; ב"א A814 הנש.מש

*משנה שכיר, ר' יששכר טייכטל, או"ח ח"ב, ויו"ד, ואהע"ז-חו"מ, ירושלים תשמז-תשנו. מה"ר ש170; מוהר"ק ים6783; ספה"ל 2°88A4846 (או"ח), S2°91A3992 (יו"ד), S2°96A4670 (אהע"ז-חו"מ); ב"א 2°A572 טיכ.מש או"ח וחי' סוגיות ח"ב אהע"ז וחו"מ ואו"ח

*משנה שלמה, ר' שלמה גראס, ירושלים תשנא, 24 + תסב עמ'. מוהר"ק פ4088; ספה"ל 2°92A80; ב"א A572 גרו.מש

משנה תורה עם חדושים ובאורים, ר' מנחם מנדל שניאורסון, מדע, ירושלים תשסה, 431 עמ'. מה"ר א420; ב"א A531 משנת מנחם

*משנת אברהם, על ס' חסידים, ר' אברהם פרייס, ח"א-ח"ב-ח"ג, טורונטו תשטו. מה"ר ר170; ספה"ל 2°56A1081; ב"א 2°A414 תשט"ו; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*משנת אברהם על הסמ"ג, ר' אברהם אהרן פרייס, ח"ב-ח"ג, נ"י תשמה (בחלק א אין מפתח), ח"ד. מה"ר ר135; ספה"ל 2°73A3638; ב"א A512 פרי.מש; להורדת הספר כולו חלק ב חלק ד

*משנת אברהם (פרייס, תשד), ר' אברהם אהרן פרייס, ח"א-ח"ב, נ"י תשד-תשי. ספה"ל 2°50A761; ב"א A584 פרי.מש; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

משנת איש, ר' ישי אדרי, על הל' מגילה, ירושלים תשסח.

§משנת אליעזר (קונשטט), ר' אליעזר יחיאל קונשטט, ירושלים תשמז. מה"ר א570; ספה"ל 87A2661; ב"א A584 קונ.מש

§משנת אליעזר (רבינ'), ר' אליעזר רבינוביץ, ירושלים תשכב. מה"ר א565; מוהר"ק פ2116; ספה"ל 2°62A1828; ב"א 2°A572 רבי.מש

משנת הדעת, ר' אליעזר רבינוביץ, בית שמש תשסז. מה"ר א445; A531 רבי.מש תשס"ז להורדת הספר כולו

*משנת המדינה, ר' שלמה גורן, ירושלים תשנט. ספה"ל 99A1374; ב"א E322.1 גרן.מש; מכון משה"ע ל73.29

*משנת השמיטה, ר' אביעד אשואל, קרית אונו תשסא, קסד עמ'. מה"ר א435; ספה"ל 2001A6019; ב"א A563.8 אשו.מש

*משנת חיים, ר' חיים מאיר שטיינברג. בראשית, ב"ב תשסה - מה"ר ת70. שמות, ב"ב תשסד - מה"ר ת95. ויקרא, ב"ב תשסו - מה"ר ת115. במדבר, ב"ב תשסז - מה"ר ת130. דברים, ב"ב תשסח, תקצד עמ' - מה"ר ת225; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, פסחים ח"ב, בני ברק תשעג. ספה"ל 2014A2792; ב"א A584.023 שטי.מש; להורדת הספר כולו

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, יומא, בני ברק תשעד. ספה"ל 2014A2629; להורדת הספר כולו

משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, תענית, ב"ב תשכט. חי' הרמב"ם בדפים סח-עז. מה"ר א57; ספה"ל 2°69A3379; ב"א 2°A584.029 ששי.מש

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, עירובין, ב"ב תשנב - ספה"ל 2°92A3975; ב"א 2°A584.022 שטי.מש.

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, חגיגה, ב"ב תשלד (המפתח רק להל' חגיגה) - ספה"ל 2°74A2114; ב"א 2°A584.0293 שטי.מש; מכון משה"ע ו433.

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, קדושין, בני ברק תשעד. ספה"ל 2019A5363; להורדת הספר כולו

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, זבחים, ב"ב תשנד - ספה"ל 2°94A264.

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, מנחות, בני ברק תשעד. ספה"ל 2015A6719; להורדת הספר כולו

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, חולין, ב"ב תשסב - מה"ר א220; ב"א 2°A584.053 שטי.מש.

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, בכורות, בני ברק תשעה. ספה"ל 2015A10176; להורדת הספר כולו

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, ערכין, בני ברק תשעה. ספה"ל 2016A9752; להורדת הספר כולו

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, נדה, ב"ב תשס - מה"ר א240; ספה"ל 2°2001A2952; ב"א A584.067 שטי.מש

*משנת חיים, ר' חיים מאיר יחיאל שטיינברג, הל' פסח, בני ברק תשעו, 522 עמ'. ספה"ל 2017A9361; להורדת הספר כולו

משנת יהודה, ר' יהודה צארום, ב"ב תשנט. חי' הרמב"ם בשתי סדרות: ח"א (עמ' א-רפב) וח"ב (עמ' רפג-תכט), בעיקר על הל' שבת. גם ע"פ מפתח (ההפניות מהמפתח הן לשתי הסדרות של הל' שבת). מה"ר א420; ספה"ל 2°99A6685; ב"א A531 צרו.מש להורדת הספר כולו

*משנת יוסף דרשות ח"א-ח"ב-ח"ג, ר' יוסף ליברמן, דרשות ומאמרים, ירושלים תשנח. ספה"ל 98A4776; ב"א A410.3 ליב.מש

*משנת יוסף על התורה והמועדים, ר' יוסף ליברמן, ירושלם תשעד. מה"ר ת225; ספה"ל 2016A9639; ב"א T278 ליב.מש

*משנת יוסף שביעית, ר' יוסף ליברמן, ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ירושלים תשכד, תשלט, תשמו. מה"ר כ350; מוהר"ק ים470; ספה"ל 2°80A3421, או"ק יהדות 2°י 36.8; ב"א A821 ליב.מש

*משנת יעבץ, ר' בצלאל ז'ולטי, שמיטה, ירושלים תשמז. גם ע"פ מפתח בסוף אותו ספר, להל' שמיטה בשאר ספרי משנת יעבץ. ספה"ל 2°87A1770

משנת יעקב, ר' יעקב ניסן רוזנטל, ירושלים תשמא-תשמט, מדע-אהבה, מדע (תשסב) (= מדע-אהבה, מהד' מתוקנת, תשסב; כולל מה שנוסף במפתח בעמ' סב-סג לעומת המפתח במהדורה הראשונה, ומה שבמפתח בעמ' סו-סז, עב-עג; עמ' שעח-תסט - שווה למה שנדפס בכרכים האחרים כהשמטות ומילואים למדע ואהבה), זמנים ח"א וח"ב, נשים ח"א וח"ב, קדושה, הפלאה, זרעים ח"א וח"ב (בזרעים ח"ב יש הערה במפתח שלפעמים יש בו טעות של עמוד אחד או שנים), עבודה, קרבנות וטהרה (כולל חי' על הוריות - בעמ' קכה-קמג; במפתח שם נאמר שלפעמים ציון הדף שגוי וצריך להוסיף או להפחית עמוד או שנים), נזיקין, קנין (בלי המפתח של מובאות משנת יעקב עצמו), משפטים. גם ע"פ מפתח. מה"ר א420 (מדע-אהבה וזמנים), א430 (קדושה-זרעים), א445 (עבודה), א450 (נזיקין וקנין ומשפטים), א465 (קרבנות וטהרה); מוהר"ק פמ410 (נשים ח"ב); ספה"ל 2°86A1794; ב"א 2°A531 רוז.מש; להורדת הספר כולו זמנים ב קדושה זרעים א זרעים ב עבודה קרבנות טהרה נזיקין קנין משפטים

משנת יצחק (בתוך ס' בדבר מלך ח"ב), ר' יצחק רייטפרט. מה"ר א425; ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד

*משנת ירושלים, ר' מנשה נתנאל שוויי, ירושלים תשנה. מה"ר א625; ב"א A566.1 שוי.מש

*משנת ישראל, ר' ישראל וינמן, במצוות שבין אדם לחברו ושמירת הלשון, קרית ספר תשסט, 15 + תנה עמ'. מה"ר פ630; ספה"ל 2°2009A7463; ב"א A411.77 וינ.מש

משנת כהן מקואות, ר' אברהם ישעיהו כהן, לייקווד תשע. ספה"ל 2010A4074; ב"א A531 כהן.מש להורדת הספר כולו

*משנת משה, ר' משה בלוי, שבת, ב"ב תשנז. ספה"ל 2°96A5236; ב"א A584.021

*משנת משה, ר' משה בלוי, כתובות, תשנו. מה"ר א85; ספה"ל 2°95A6005; ב"א A584.032 בלו.מש

*משנת משה, ר' משה בלוי, מכות, ב"ב תשמה, קלו עמ'. מה"ר א185; ספה"ל 2°85A7160

*משנת משה, ר' משה בלוי, ביצה. ספה"ל 2°90A5709

*משנת משה, ר' משה בלוי, מו"ק, חגיגה, תענית, מגילה, סנהדרין. ספה"ל 2°89A3231

*משנת משה, ר' משה בלוי, ר"ה. מה"ר א40; ספה"ל 2°92A2350

*משנת משה, ר' משה בלוי, קידושין. מה"ר א120; ספה"ל 2°94A901; מוהר"ק ש3596

משנת נחום, ר' נחום ולדינברג. על הל' אישות. פרקים א-ג - סו"ס אבן יעקב, לרא"י ולדינברג, ירושלים תשכב - מה"ר פ350. פרקים ד-ה - סו"ס ציץ אליעזר ח"ז. מה"ר ש210; ב"א A563.5 ולד.אב להורדת הספר כולו

*משנת עזר, ר' יהודה דרעי, ח"א-ח"ב, ירושלים תשנח. מה"ר ש165; ספה"ל 98A8318; ב"א A564 דרע.מש

*משנת פקוח נפש, ר' יוסף אריה לורינץ, ב"ב תשסג. מה"ר פ665; ספה"ל 2°2004A507; ב"א A561 לור.מש

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, שכנים, ירושלים תשלה, תשמא, תשנז. מה"ר א450; מוהר"ק פמ379; ספה"ל 2°75A7291 ,S2°81A5288; ב"א 2°A531 קוט.מש.

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, זרעים = זרעים וטהרות, ירושלים תשמו. מה"ר א565; ספה"ל 2°87A3532; ב"א 2°A584 קוט.מש.

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, שבת = שבת-חולין. ב"א 2°A584.021; להורדת הספר כולו

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, יבמות, ירושלים תשנג. ספה"ל 2°93A1000; ב"א 2°A584.031 קוט.מש; להורדת הספר כולו

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, כתובות, תשסה. ספה"ל 2°2005A3194; ב"א 2°A584.032 קוט.מש.

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, נדרים, תשנט. ב"א 2°A584 קוט.מש; להורדת הספר כולו

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, גיטין, ירושלים תשנג. מה"ר א105; ספה"ל 2°93A2390; להורדת הספר כולו

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, קדושין, ירושלים תשס. מה"ר א115; להורדת הספר כולו

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, ב"ק, ירושלים תשנז. מה"ר א145; ספה"ל 2°97A2511; ב"א 2°A584.041 קוט.מש.

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, ב"מ-ב"ב, לייקווד תשסב. מה"ר א205; ספה"ל 2°2002A1682.

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, קדשים, ירושלים תשן. מה"ר א245; ספה"ל 2°87A3532; ב"א 2°A584 קוט.מש; להורדת הספר כולו

*משנת ר' אהרן, ר' אהרן קוטלר, שו"ת, ח"א וח"ב, ירושלים תשמה (מפתח לשני החלקים סוף ח"ב; חלק ב מתחיל בסי' מז). מה"ר ש170; מוהר"ק ים6781; ב"א 2°A572 קוט.מש; להורדת הספר כולו שו"ת חלק א שו"ת חלק ב

*משנת ר' אהרן, מאמרים (תשמח), ר' אהרן קוטלר, ח"א (הופיע תחלה לבד ב-תשמד) וח"ב, ירושלים תשמח, וח"ג-ח"ד. מה"ר מ520 (ח"ג-ח"ד); מוהר"ק או"ק ג (ח"א); ספה"ל 89A2018; ב"א A410.6 קוט.מש

+*משנת רבי אהרן, ר' אהרן קוטלר, מאמרים (תשסב) ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד

משנת ראשונים (בארי), ר' ישראל בארי, ירושלים תשי, ד"צ כרם דיבנה תשנג. ח"א - בית הבחירה, כלי המקדש. ח"ב - ביאת מקדש. ח"ג - איסורי מזבח. ברורי הלכות (אחרי הל' איסורי מזבח) - §. מה"ר א440 (ח"א); מוהר"ק מה25; ספה"ל 93A3108 ,S57A487; ב"א A531 באר.מש

משנת ראשונים (הירשפלד), ר' ברוך חיים הירשפלד, ויקליף תשנב. תפד עמ'. גם ע"פ מפתח. ספה"ל 92A4693; ב"א A531 היר.מש

*משנת רבנו, ר' אלעזר מנחם מן שך, ב"ב תשסו. כולל "אוסרי לגפן", ר' איסר זלמן ברגמן, בסוף הספר. מה"ר א370; ספה"ל 2008A2832; ב"א A584 שך.משנ

*משנת רבנו יוסף = משנת רבנו יוסף הרוגאצ'ובי, ר' משה שלמה כשר, ירושלים תשלו. מה"ר א570; מוהר"ק ים6359; ספה"ל 76A3263

משנת שמחה, ר' שמחה רוזנברג, ברוקלין תשמג, ח"ג, קט עמ'. ספה"ל 2°84A1261; ב"א A531 רוז.מש

*משנתו העיונית של הרמ"א, יונה בן ששון, ירושלים תשמד. ספה"ל או"ק יהדות ס158.6; ב"א A18 בן-ששו.מש

§משנתו הפילוסופית של הרמב"ם, דב רפל, ירושלים תשלו. מוהר"ק ר705; ספה"ל (76A1786); ב"א A176.09 רפל.מש להורדת הספר כולו

*משען המים, ר' משולם זלמן הכהן, פיורדא תקעא, ד"צ נ"י תשמז. ע"פ מפתח בד"צ נ"י. ספה"ל 22V4540 (תקעא), S2°88A3536 (תשמז), ב"א A452 כהן.מש

*משפט איש תשטז, תשיז, תשיח-תשיט, ר' יוסף שלום אלישיב, פסקי דין שנלקטו מפסקי דין של בית הדין הגדול, הוצאת מכון הרב אלישיב, ירושלים תשעו, תשעח, תשעט. ב"א ספרייה למשפטים - משפט עברי-קומה עליונה מ7 אלי

משפט המלוכה, ר' יהודה גרשוני, נ"י תשי, ד"צ ירושלים תשדמ (עם הוספות), תיא עמ'. מה"ר א450; ספה"ל 51A1937; ב"א A531 גרש.מש להורדת הספר כולו

§משפט המלחמה, ר' שמריהו אריאלי, ירושלים תשלב, קעה עמ' [יצאה מהד' מתוקנת בתשס"ה בשם משמרת אריאל]. מה"ר פ740; ספה"ל 72A13; ב"א A935.5 ארי.מש

§משפט הצבא בישראל, ר' אלתר דוד רגנשבורג, ירושלים תשט, קסו עמ'. מה"ר פ740; ספה"ל 55A2832; ב"א A935.5 רגנ.מש

*משפט הקנין, ר' עובדיה יוסף טולידאנו, ג' כרכים, ירושלים תשסח. מה"ר _435; ספה"ל 2009A3664; ב"א A565 טול.מש

*משפט כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצז, תשכו, תשמה. מה"ר כ1, ש170; מוהר"ק ים5998; ספה"ל 85A7207; ב"א A572 קוק.מש; פהשו"ת 184-187 להורדת הספר כולו

§משפט עם הארץ, רנ"ש גרינשפאן, ירושלים תשו, עה עמ'. מה"ר א570; ספה"ל 46A1744; ב"א A814 גרי.מש

*משפט צדק, ר' מאיר מלמד, ח"ג, שלוניקי תקנט, ד"צ נ"י תשנ. מוהר"ק פ522; ספה"ל 90A5128; ב"א A572 מלמ.מש להורדת הספר כולו

*משפט שלמה (אלבוים), ר' שלמה אהלבוים, הל' עדות, ת"א תשסג. מה"ר פ435; ב"א A565 אלב.מש

*משפט שלמה (זפרני, תשנה), ר' שלמה זעפרני, נזיקין ושכנים, ירושלים תשנה. מה"ר פ435; ספה"ל 95A5497; ב"א A565 זעפ.מש להורדת הספר כולו

+*משפט שלמה (זפרני) ח"ד, ר' שלמה זפרני, ירושלים תשס. להורדת הספר כולו

*משפטי אמת, ר' אברהם משה הלפרין, ירושלים תשנד. ספה"ל 94A4295; ב"א A565 הלפ.מש; מכון משה"ע ז938

§משפטי ארץ, מכון משפטי ארץ, ח"א (תשסב), ח"ב (תשסה), וח"ג (תשע). מה"ר קבצים; ספה"ל 2003A7929; ב"א A934 משפ.אר

*משפטי דרבנן, ר' יעקב ריסנר, פ"ת תשנב. ספה"ל 92A336; ב"א A584 ריס.מש

*משפטי הלוי, ר' הלל יצחק הלוי, ח"א (תשנ"ח) וח"ב (תשס"א), ב"ב. מה"ר ש170; ספה"ל 98A4210; ב"א A565 הלו.מש

משפטי המלך, ר' אברהם דן סורוקה, לייקווד תשעה. ספה"ל 2015A969; ב"א A531 סור.מש

*משפטי התנאים, ר' יוסף יצחק האזנפלד, ירושלים תשסח, שד עמ'. מה"ר א570; ב"א A584 הזנ.מש

§משפטי ישראל, דיני נזיקין, פסגות תשסג. מה"ר קבצים; ב"א A565 גרי.מש

*משפטי עזיאל, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים תשז-תשכד, תשנה-תשסה. ע"פ מפתח בס' חי' עזיאל. ח"א - או"ח ויו"ד - תרצה, תשנה. ח"ב - מהדו"ת ח"ב - יו"ד כרך א, ירושלים תשטו, תשנח. ח"ג - מהדו"ת ח"א - או"ח ירושלים תשז, תשנט. ח"ד - חו"מ (בשער: חלק ג) - תשס [נדפס תחילה בשנת תש, עימוד אחר]. ח"ה - אהע"ז - (בשער: חלק ב) - תרצח, תשסב. ח"ו - מהדו"ת ח"ג - יו"ד כרך ב - תשיב, תשסג. ח"ז - מהדו"ת אהע"ז - תשסה. ח"ח - או"ח מהדו"ג - תשסא. ח"ט - תשסד. ספה"ל 2°95A979, 2°50A52; ב"א A572 עזי.מש

*משפטי שאול - ארץ ומדינה, ר' שאול ישראלי, ירושלים תשפ. גם §.

*משפטי שאול - פסקי דין, ר' שאול ישראלי, ירושלים תשנו, שנ עמ'. מה"ר פ560; ב"א A572 ישר.מש

*משפטי שבועות, ר' האי גאון, מהד' ר' דוד דומב, ב"ב תשסב. מה"ר ר150; ב"א A52 האי.מש

*משפטי שכנים, ר' אליעזר שמחה וייס, ב"ב תשנז, קצב עמ'. מה"ר פ435; ספה"ל 97A4767; ב"א A565 ויס.מש

*משפטי שלמה, ר' שלמה שמשון קרליץ, ח"א (ב"ב תשסג) וח"ב (ב"ב תשסט, קסג עמ'). מה"ר פ435; ב"א A572 קרל.מש

משפטי שמואל, כולל יקר תפארת לר' דוד אבן זמרא, עם הרחבת הערות רש"ב ורנר (מעבר להערותיו במהדו' ירושלים תשה, מה"ר א410; מוהר"ק או"ק ב; בהל' שלוחין יש רק ממהדורה זו), ירושלים תשן, 34 + רסא עמ'. מוהר"ק פמ411; ספה"ל 2°90A5231; ב"א A53 ורנ.יק

משפטי שמואל (קלעי), ר' שמואל קלעי, ונציה שנט, ד"צ ירושלים תשל. חי' הרמב"ם בסי' יז. ספה"ל 2°71A1742; ב"א A571 קלע.מש

§משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א-ח"ב, ר' שמואל יעקב רבינוביץ, וילנא תרעד, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°47A183, S2°92A4469; ב"א A584 רבי.מש; להורדת הספר כולו

*משפטים ישרים (חסון), ר' שלמה חסון ור' שמואל גאון, שלוניקי תצב, ד"צ נ"י תשנא, צד + קיט דפים. מה"ר על149 מחסן; מוהר"ק פ252; ספה"ל 2°91A1129; ב"א A572 חסו.מש להורדת הספר כולו

§משפטים לישראל, ר' יעקב משולם גינזבורג, ירושלים תשטז, שפו עמ'. מה"ר פ435; מוהר"ק ים743; ספה"ל 56A2996; ב"א A565 גינ.מש להורדת הספר כולו (עד עמ' ק)

*משק ביתי, ר' שמואל קרישפין, שלוניקי תקצג, ד"צ אשדוד תשנח. ספה"ל 2°98A7356; ב"א A867 קרי.מש להורדת הספר כולו

משרת משה (נבר), ר' שמחה שמואל נבר אבד"ק סטופצי, קניגסברג תריח. מה"ר א123 מחסן; מוהר"ק פמ218; ספה"ל 2°23V7910; ב"א A531 נבר.מש; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

משרת משה (עטייה), ר' יצחק עטייה, לוורנו תקפא, ד"צ אשדוד תשנח, קיח דפים. מה"ר על162 מחסן; מוהר"ק פמ7; מהד' פרידברג. על ס' מדע - נדפס גם באוצרות חכמי ארם צובה - מה"ר א410; ספה"ל 2°23V7918; ב"א A531 עטי.מש; מכון משה"ע ח33.28; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה אוצרות חכמי ארם צובה על ס' מדע

מתוקים מדבש, על ימים נוראים, כולל צפון מיאמי, פלורידה [תשעט], 76 עמ'. חי' הרמב"ם, מר' יעקב צבי בלכר, על הל' תשובה - עמ' יא-כו. להורדת הספר כולו

*מתנות באדם, ההדיר יעקב בוקסנבוים, ת"א תשמג. מה"ר ר215; ספה"ל או"ק יהדות כ169.11; ב"א A571 מתנ.בא

*מתנת חיים, ר' מתתיהו חיים סלומון, קנינים, ירושלים תשסד. מה"ר מ125; ספה"ל 2006A7936; ב"א A42 סלו.מת.

*מתנת חיים, ר' מתתיהו חיים סלומון, ימים נוראים (=אלול וימים נוראים), ירושלים תשסה. מה"ר מ215; ספה"ל 2004A7875 (תשסד).

*מתנת חיים מאמרים ח"א-ח"ב, ר' מתתיהו חיים סלומון, ירושלם תשנט, תשסו, תשעב. מה"ר מ215; ספה"ל 2006A7243; ב"א A410.6 סלו.מת

*מתנת חיים מועדים, ר' מתתיהו חיים סלומון, מהדורה חדשה ומתוקנת, ירושלם תשנח. ב"א A410.6 סלו.מת תשנ"ח

*מתנת חיים שבת ור"ח, ר' מתתיהו חיים סלומון, ליקוואוד תשעב. ספה"ל 2009A10095 (תשסט); ב"א A381 סלו.מת

*מתנת חלקו, ר' משה מנחם רוזנר, ירושלים תשנב. ספה"ל 92A3689

*מתנת כהונה בכורות, כולל אברכי פוניבז', ב"ב תשמט. ספה"ל 89A2765; ב"א A584.054 כול.מת

מתת מלך, ר' יחיאל מתתיהו דייביס, ירושלים תשכח. ספה"ל 2°2003A7454 להורדת הספר כולו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US