Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

רשימת הספרים, אותיות ק-ת

זוהי רשימת הספרים שמהם ליקטנו את הפירושים למשנה תורה, שצוינו במפתח שלנו.

קיצורים שהשתמשנו בהם: או"ק - אולם קריאה. ד"צ - דפוס צילום. מה"ר - ספריית ישיבת מרכז הרב (ניתנים כאן מספרי המדפים שלאחר השינויים שנעשו בספרייה בשנת תש"ס, חוץ ממקום שצוין "ישן"). מוהר"ק - ספריית הרב מימון שבמוסד הרב קוק. ספה"ל - הספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית. ב"א - ספריית אוניברסיטת בר אילן. הרע"צ - ספריית ישיבת הר עציון. מכון משה"ע - ספרית המכון למשפט עברי שליד האוניברסיטה העברית. צילום במכה"ב - במכון הלכה ברורה, בקלסרים שיש בהם ריכוזי צילומים של מפרשי הרמב"ם. * - ספר שציונים ממנו הוכנסו ע"פ מפתח המובאות שנדפס באותו ספר. § - ספר שמופתח על ידינו. מיק"פ - מיקרופיש של מכון מקורות. פהשו"ת - פרוייקט השו"ת.

סדר הספרים הוא לפי א"ב אבסולוטי, ומתחשב גם ב-ה' הידיעה ובמלה "ספר", משום שגם בגוף המפתח שמות הספרים המצויינים בכל הלכה והלכה סודרו באופן ממוחשב לפי סדר א"ב אבסולוטי. הוספנו גם הפניות ע"פ שם הספר בלי ה' הידיעה ובלי המלה "ספר".

ספרים אחדים שברשימה נדפסו במהדורה חדשה, במספור עמודים אחר, לאחר שהוכנסו למפתח זה. כדי למנוע בלבול, צייננו בתוך סוגריים מרובעות שיש מהדורה חדשה של הספר, וכך ידע המעיין א) שהמפתח מפנה למספרי עמודים של המהדורה הישנה ולא של החדשה; ב) שכדאי שיבדוק גם את המהדורה החדשה, שאולי יש בה תיקונים או הוספות בעניין שהוא מחפש.

ספרים נפוצים לא צויין מיקומם בספריות. כמו כן, בחיבורים שנדפסו בתוך מהדורות שונות של הרמב"ם (המהדורה הנפוצה, מהד' פרדס, מהד' שולזינגר, או מהד' מכון חתם סופר), לא צויין מיקומם בספריות.


למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.


*קבא דקשייתא (מנדלבוים), עם קבא דיישובא, ב"ב תשנט. ספה"ל 99A547; ב"א A584 מנד.קב

*קבא דתירוצא, ר' נתן גשטטנר, ב"ב תשנד. מה"ר א585; ספה"ל 94A5668; ב"א A584 וינ.קב

§קבוצי אפרים שנה א חוב' א, בעריכת ר' אפרים לנדא, יאסי תרעד. להורדת הספר כולו

*קביעת רגע המוות (תשסח), אסופת מאמרים, בעריכת ר' מרדכי הלפרין, ירושלים תשסח. מה"ר פ665; ספה"ל 2008A5782; ב"א A961 הלפ.קב תשס"ח

קדוש החודש (גליצ') = קדוש החודש להרמב"ם, ר' מנחם מנדל גליצנשטיין, מעלה אפרים תשנג, 364 עמ'. ספה"ל 94A814; ב"א A531 גלי.קד

קדושת החודש (שטרן), ר' שמואל טוביה שטרן, ירושלים תשנט. חי' הרמב"ם בעמ' א-קעג. גם עמ' ריט-רנז - §. מה"ר א425; ב"א A53 שטר.קד [יש מהדו"ת בתוך כתבי השבי"ט, תשסה, בעימוד שונה - מה"ר א70; ספה"ל 2°2007A8869]

§קדושת הר, ר' צבי זשרקובסקי, נ"י תשלב, רנג עמ'. מה"ר א620; ספה"ל 2°73A2921

*קדושת השבת, ר' צדוק הכהן (תחלת פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*קדושת יו"ט (אלגזי), ר' יו"ט אלגזי, ירושלים תרג, ד"צ ירושלים תשכט, צב דפים. מה"ר א585; מוהר"ק ים4040; ספה"ל 69A3554; ב"א A531 אלג.קד; מהד' פרידברג [יש ד"צ ירושלים תשסד, ב"א A531 אלג.קד, עם הערות על הספר; יש מהדורה עם עימוד חדש, תשעז, ב"א A531 אלג.קד]; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*קדושת יו"ט (טייטלבוים), ר' חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, סיגט תרסה, נ"י תשל. מה"ר מ310; ב"א A671.2 טיט.קד

*קדושת יצחק, ר' לוי יצחק לייפר, ירושלים תשעא, 17 + שעד עמ'. ספה"ל 2013A2889; ב"א A671.3 ליפ.קד

*קדושת עינים (תשמו), ר' אהרן טויסיג, ב"ב תשמו. מה"ר מ150; ספה"ל 86A5530; ב"א A411.76 טוי.קד

*קדושת עיניים (תשעא), ר' אהרן טויסיג, ב"ב תשעא. שונה ממהד' תשמו. מה"ר מ150; ספה"ל 2013A1807; ב"א A411.76 טוי.קד תשע"א

*קדושת ציון (תשנד), ח"א-ח"ב, ר' בן ציון הלברשטאם, מהדורא חדשה נ"י תשנד. מה"ר מ310

§קדשי הגבול, ר' נחמן שלמה גרינשפן, לונדון תרצ, ד"צ נ"י תשנג (בד"צ חסרים עמ' 40-41). ספה"ל 2°93A173; ב"א A853 דיכ.יל להורדת הספר כולו

*קדשי יהושע, ר' אליהו יהושע גלדצלר, ה' כרכים, ירושלים תשנט. מה"ר א615; ב"א 2°A566.1 גלד.קד

§קדשי יחזקאל, ר' יחזקאל ב"ר מאיר מאוסטרובצה, סו"ס מאיר עיני חכמים ח"א, נ"י תשי. מה"ר א565; מוהר"ק ש1370; ספה"ל 2°89A2401; ב"א A584 הלש.מא להורדת הספר כולו

*קדשי שעה (יעקבוביץ), ר' משה יהודה יעקבוביץ, ירושלים תשסה. המפתח אינו כולל את "קונטרס דרך החיים". מה"ר א250; ספה"ל 2007A2985

*קדשי שעה (פישמן), ר' גרשון הניך פישמן, ירושלים תשסז. מה"ר א590

*קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים, ר' אהרן נחלון, ירושלים תשסא. מה"ר פ460; ספה"ל 2001A6620; ב"א A52 נחל.קה

*קהל יהודה, ר' חיים יהודה אשכנזי, שלוניקי תקפה, ד"צ נ"י תשנב. יש מיספורי דפים שונים לחי' השו"ע וחי' הש"ס. מה"ר פ37 מחסן; ספה"ל 2°92A1600; ב"א A563 אשכ.קה להורדת הספר כולו

*קהלות יעקב, ר' יעקב ישראל קנייבסקי. המפתח בחוברת נפרדת, ב"ב תשמג. ברכות, זרעים - מה"ר א5. שביעית - מה"ר פ700. שבת, עירובין, ביצה - מה"ר א75. פסחים, סוכה - מה"ר א45. יבמות - מה"ר א80. נדרים, סוטה - מה"ר א95. ב"ק, ב"ב - מה"ר א150. ב"מ - מה"ר א165. גיטין, סנהדרין - מה"ר א110. שבועות, מכות, ע"ז - מה"ר א205. זבחים, מנחות - מה"ר א250. נזיר, הוריות - מה"ר א390. טהרות - מה"ר כ380. לקוטים - מה"ר א585. יומא - מה"ר א40. מוהר"ק או"ק ג ש194; ב"א A584 קני.קה (חלקם פוליו)

קהלת יעקב (אלבעלי), ר' יעקב אלבעלי, שלוניקי תקלט, ד"צ נ"י תשנא, עב דפים. מה"ר א125 מחסן; מוהר"ק פמ367; ספה"ל 2°91A1213 ,23V7856; ב"א A531 אלב.קה; מיק"פ 250; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

+*קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין), ר' ישראל יעקב אלגזי, ירושלים תשעא. להורדת הספר כולו תוספת דרבנן

*קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי), ר' ישראל יעקב אלגזי, מהדו' שלוניקי תקנב, ריב דפים. מה"ר על148 מחסן; מוהר"ק פ4414; ב"א A501 אלג.קה [לוח התאמת סימנים לדפים במהד' שלוניקי, לשם התמצאות במהדורות אחרות: תוספת דרבנן אות א - דף ב.; אות ב - דף טו.; אות ג - דף טז:; אות ד - דף טז:.; אות ה - דף יז:; אות ח - דף לה::; אות מ - דף נב:; אות ע - דף פ:.; אות ש - דף צט.; לשון חכמים - דפים קיח:.-קלז; לשון בני אדם - דפים קלח-קפג; מדות חכמים - דפים קפד-רח] להורדת הספר כולו (תקמו)

*קהלת יעקב (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, ראש השנה, ירושלים תשסב. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, עשי"ת, אלול, יוה"כ. מה"ר מ218; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, סוכות, ירושלים תשסד, תקה עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, חנוכה. מה"ר מ235; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, שקלים-זכור-פורים. ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, פסח, ירושלים תשסז. מה"ר מ210; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

§קהלת שלמה, ר' שלמה שטנציל, פיעטרקוב תרצב, ד"צ ת"א תשלג, 130 עמ'. מה"ר א585; ספה"ל 74A1325; ב"א A867 שטנ.קה

קובץ, ר' נחום טרעביטש, וינה תקצה. נדפס בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - סוף אהבה; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

קובץ ביאורים (שפירא) = קובץ ביאורים על הרמב"ם, ר' שלום צבי שפירא, נשים, קדושה, הפלאה, נזיקין, קנין, משפטים, שופטים, ב"ב תשס. מה"ר א430; ב"א A531 שפי.קב. על הל' עבדים ומלכים יש גם מהדו"ק, ב"ב תשנ, הל' עבדים ומלכים - ספה"ל 2°90A5667. מהדורת תש"ס כוללת הל' עבדים מהדו"ת והל' מלכים מהדו"ת

*קובץ המועדים, לקט מתוך חוברות מוריה, בעריכת ר' יוסף בוקסבוים, ר"ה-יו"כ, חנוכה-פורים (=חנוכה-פורים-תענית), פסח-שבועות חלקים א-ד (מפתח בסוף חלק ד שנקרא "ספירת העומר-שבועות"). ירושלים תשסב-תשסד. מה"ר א640; ב"א A562.3 בוק.קב

*קובץ הערות (תשסג), ר' אלחנן וסרמן, ירושלים תשסג. מה"ר א80

קובץ הערות על אבי עזרי, ר' ראובן בנימינסון, ת"א תשמז, 127 עמ'. מה"ר א425; מוהר"ק פמ444; ספה"ל 83A1936, S87A90; ב"א A531 שך.אב(בינ)

*קובץ השמיטה (=קובץ בענייני השמיטה), בעריכת ר' יוסף בוקסבוים, ירושלים תשסא. מה"ר פ720; ב"א A563.8 בוק.קב

§קובץ זכרון (קוסובסקי) = קובץ זכרון לזכר הרב ר' דוד שלמה קוסובסקי שחור זצ"ל, ת"א תשלא, קצ עמ'. מה"ר א585; ספה"ל 70A4937; ב"א A508.8 קוס-שח(קבץ)

§קובץ חי' תורה (במגל"ט) = קובץ חי' תורה ופרפראות לחכמה של בית המדרש - בית הספר הגבוה לטכנולוגיה ג (תמוז תשנב). ב"א X4446

§קובץ חי' תורה (לודז'), לודז' תרצו. נדפס גם בתוך: אוסף מתורת מיר, ב"ב תשנו. מה"ר כ250; ספה"ל 97A798; ב"א A584 אסף.מת

*קובץ חי' תורה (סול'), ר"מ הלוי ורי"ד הלוי סולובייצ'יק, ירושלים תשמד. מה"ר א585; ספה"ל 85A82; ב"א A584 סול.קב

*קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א, ירושלים תשס. ח"ב, ירושלים תשסא, תשסו. מה"ר מחסן; ספה"ל 2002A2049, S2010A9416; ב"א A682 וסר.קב

קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון), ר' אלכסנדר זיסקינד מימון, וילנא תרנד. חידושי הרמב"ם בדפים לט-נו. ספה"ל 23V10712 להורדת הספר כולו - ח"ב

קובץ מודעא ואונס - ראה מודעא ואונס

§קובץ ספרי סת"ם, חלק א. כולל: כתרי אותיות התפילין, ברוך שאמר, אלפא ביתא. ירושלים תשל. מה"ר ר190; ספה"ל 70A3695; ב"א A54 קבץ.ספ

קובץ על יד, ר' אהרן זסלנסקי, ירושלים תשטז, ג' חלקים. מה"ר א470; מוהר"ק או"ק ב א.ש. פמ23; ספה"ל 58A1566; ב"א A531 זסל.קו להורדת הספר כולו - ח"ב

קובץ רשימות - ראה רשימות

*קובץ שיחות (וכטפויגל), ר' נתן מאיר וכטפויגל, ח"א (תשמז), ח"א (תשע) - מהדורה מתוקנת, ח"ב (תשעג), אלול-ימים נוראים (תשנט), ח"ד (תשנט), ח"ה (תשסב), ח"ו (תשסד), ח"ז, לייקווד תשסז. מה"ר מ310, מ525; ספה"ל 87A3025; ב"א A410.6 וכט.קב

*קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה), ר' נתן מאיר וכטפויגל, לייקווד תשעה. ספה"ל 2015A7947; ב"א A410.6 וכט.קב

§קובץ שעורי תורה, ח"ב (=ח"ב וח"ג בכרך אחד), ועד להרבצת תורה, ירושלים תשלה. מה"ר כ235; ב"א A584 קבץ.שע

קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן), ר' יוסף שלמה כהנמן, בני ברק תשמט. חי' הרמב"ם בעמ' ע-עה. ספה"ל 90A1192; להורדת הספר כולו

*קול אליהו (תשסו), ר' אליהו ישראל, מהד' מכון טוב מצרים, ירושלים תשסו. מה"ר ש215; ב"א A572 ישר.קו תשס"ו

*קול אריה (שוורץ, תרסד), ר' אברהם יהודה הכהן שוורץ, שאמלויא תרסד, ד"צ ירושלים תשכב, נ"י תשכז, תשלז. מה"ר ש215; ספה"ל 2°69A3152; ב"א 2°A572 שור.קו להורדת הספר כולו

*קול אריה (שוורץ, תשסד), ר' אברהם יהודה הכהן שוורץ, נ"י תשסד (שני כרכים; כרך ב [אהע"ז-חו"מ] מתחיל בעמ' שלג). מה"ר ש215; ספה"ל 2°2004A4962; ב"א 2°A572 שור.קו

*קול אריה (שוורץ, תשעא), ר' אברהם יהודה שוורץ, מהד' מכון ממלכת כהנים, נ"י תשעא. מה"ר ש215; ספה"ל 2°2012A5849; ב"א A572 שור.קו

קול בן לוי, ר' רפאל בן אליהו הלוי, קושטנדינה תפז, ד"צ ירושלים תשמג. חי' הרמב"ם בדפים ו-כח. גם ע"פ מפתח לכל הספר. גם ע"פ מהד' מכון משנת רבי אהרן, לייקווד תשסג. מה"ר ש215 (תשסג), על159 מחסן (תפז); מוהר"ק פ4213; ספה"ל 2°84A1665 (תפז), S(2°2003A8625) (תשסג); ב"א A531 רפא.קול; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו תפז תשסג לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*קול גדול ולא יסף, ר' יוחנן סילמן, ירושלים תשנט. ספה"ל או"ק יהדות כ10.42; ב"א A19 סיל.קו

קול דודי (תשף), ר' דוד פראנד, על סדר הרמב"ם, לונדון תשפ.
להורדת הספר כולו

*קול דודי, ר' דוד פראנד, ר"ה, ב"ב תשנ. ספה"ל 2°90A4937; ב"א 2°A584.028 פרנ.קו.

*קול דודי, ר' דוד פראנד, סוטה, לונדון תשעה. ספה"ל 2°2015A5596; ב"א 2°A584.035 פרנ.קו;
להורדת הספר כולו

*קול דודי, ר' דוד פראנד, שבועות, לונדון תשסד. מה"ר א185; ספה"ל 2°2004A7436; ב"א A584.046 פרנ.קו.

*קול דודי, ר' דוד פראנד, כריתות, ראשון לציון תשלד. מה"ר א235; ב"א 2°A584.057 פרנ.קו.

*קול דודי, ר' דוד פראנד, מקואות, ב"ב תשמג. מה"ר כ385; ספה"ל 2°85A3186; ב"א 2°A584.066 פרנ.קו

*קול הנבואה, ר' דוד כהן, ירושלים תשל, תשסב, 18 + שנג עמ'. מה"ר מ150; סה"ל 70A3113, אוסף שלום 1490.97; ב"א A19 כהן.קו

*קול חיל, ר' יוסף לוי כצנשטיין, נ"י תשמד, קי עמ'. מה"ר א390; ספה"ל 2°85A1858; ב"א A584 כצנ.קו

§קול יהודה (גרשוני), ר' יהודה גרשוני, ירושלים תשנ. מה"ר א585; מוהר"ק פ5084; ספה"ל 90A2128; ב"א A508 גרש.קו; מכון משה"ע ז571.1

*קול יהודה (ישראל), ר' חיים יהודה ישראל, שלוניקי תקצב. ספה"ל 2°45A1444; ב"א A45 ישר.קו

§קול יהודה (פרלוב), ר' יהודא אריה פערלאוו, ברוקלין תשו. ביאוריו בהלכות הרמב"ם הם בדרך דרוש. ספה"ל 68A2862 להורדת הספר כולו - ח"ב

*קול יעקב (טייטלבוים), ר' אברהם יעקב טייטלבוים, נ"י תשעג, שלט עמ'. ספה"ל 2013A11494; ב"א A45 טיט.קו

*קול יעקב (פישר), ר' יעקב יחיאל פישר, תשנג. ספה"ל 2°93A2245; ב"א A584.026 פיש.קו

קול יעקב (שאול), ר' יעקב שאול, אזמיר תקכ. חי' הרמב"ם בדפים כה-נז. כשכתוב ח"ב - הכוונה לחידושי אחיו ר' גרשון, מספור שני, דפים י-יג. מוהר"ק ד1994; ספה"ל 2°23V6041; ב"א A45 שאו.קו; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§קול ישראל שנה ב (תרפב) חוב' ב. ב"א XR-1719

*קול מבשר (ראטה), ר' משולם ראטה. ח"א, ירושלים תשטז, רלו עמ' - §. ח"ב, חיפה תשכב, ירושלים תשלג - ע"פ מפתח. מה"ר ש215; מוהר"ק פ4194; ספה"ל 2°55A3876; ב"א A572 רט.קול; פהשו"ת 193

*קול מבשר (תשפ), ר' משולם ראטה, ירושלים תשפ.

§קול צופיך, ר' יהודה גרשוני, ירושלים תשמ, תקכח עמ'. מה"ר א585; מוהר"ק פ5152; ספה"ל 80A4408; ב"א A567 גרש.קו

קול רנה וישועה (תשסט), ר' ישועה עבאדי, ירושלים תשסט. חידושי הרמב"ם בעמ' רסב-רסד, לר' ישעיהו דבח. הוספנו מראי מקום למהד' ליוורנו תריג. מה"ר ת245; ב"א A451 עבד.קו תשס"ט

*קול שמואל (קונפורטי), ר' שמואל קונפורטי, שלוניקי תקמו, ד"צ נ"י תשנ, קיז דפים. מה"ר ת76 מחסן; מוהר"ק ד1526; ספה"ל 2°90A3418; ב"א A451 קונ.קו להורדת הספר כולו

*קומץ המנחה (צונץ), ר' אריה ליב צונץ, מהד' הוועד להוצאת ספרי הגאון מפלאצק, נ"י תשסג. מה"ר ת245; ספה"ל 2004A3170

*קומץ המנחה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרצט. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

קונטרס באורים וברורים = קונטרס באורים וברורים בהלכות שביעית, ר' משה דיין, קרית ספר תשסח, רב עמ'. מה"ר א435; ב"א A563.8 דין.קו

§קונטרס בענין גרות והטפת דם ברית, ר' אפרים זלמן שטרנבוך, בני ברק תשלז. ספה"ל 80A1026

§קונטרס הגדול - איסורי הנאה (=כרך א), ר' מרדכי פרידמן, ורשה תרנד. ב"א A584 פרי.קו להורדת הספר כולו - ח"ב

*קונטרס הספקות, ר' יהודה כהנא העליר, מהד' אגוד מחברים, ירושלים תשמח - מה"ר א575. וכן בסוף תקפו כהן, מהד' ביטון, ירושלים תשסא - מה"ר פ455; ב"א A565 כץ.תקפ תשסא

*קונטרס הספקות (מהד' וולפא), ר' יהודה כהנא, מהד' וולפא, מהדורה שניה, ירושלים תשסט, תרח עמ'. מה"ר א575; ב"א A565 יהו.קו

*קונטרס העבודה (רש"ב), ר' שלום דוב בער שניאורסון, נ"י תשסב, ירושלים תשעה. ע"פ מפתח בחוברת נפרדת. ספה"ל 2015A12133; ב"א A672 שנ(5)עב תשכ"ג

*קונטרס הראיות לריא"ז, ר' ישעיה אחרון, סנהדרין, ירושלים תשנד - מה"ר ר90. שבועות, ירושלים תשנו - מה"ר ר95; ספה"ל 64A2433; ב"א A581 טרנ.פס

*קונטרס הרב - קו"א הל' הפקר, מתוך שו"ע בעל התניא עם ביאורים מר' שלמה סגל, כפר חב"ד תשסז. המפתח הוא רק לדברי קו"א ולא לביאורים ולא לחלק השני (עמ' צט-קסד). מה"ר א110; ספה"ל 2007A4454

*קונטרס השביעית (קלמנוביץ), רשימות שיעורים - אהלי ישועה, על מס' שביעית פ"ז-פ"ח, ר' ישראל יצחק קלמנוביץ, ב"ב תשסב. מה"ר כ347

§קונטרס חי' תורה (טרכטמן), ר' בנימין טרכטמן, בני ברק תשכו. מה"ר א595

*קונטרס על ענין שבת החתונה, ר' אליעזר סופינו, ירושלים תשסז. מה"ר ש215; ספה"ל 2007A7175; ב"א A564 סופ.על

קונטרס קידוש השם (תשעז), על הל' יסודי התורה, ר' ירוחם פרלמן, ירושלים תשעז. הופיע בעבר בתוך ספרו: אור גדול. ספה"ל 2017A8461; ב"א A129.3 פרל.קד תשעז

קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ, ר' יוסף יצחק קלמנסון, נ"י תשנג. חי' הרמב"ם ב"קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם" שבסופו.

קונטרס שמירת נפש, סוף ס' עבודת מלך על ע"ז, ר' מתתיה זאב שטיגל, ב"ב תשסג. חי' הרמב"ם בעמ' טו-לו. מה"ר א190; ספה"ל 2003A6997; ב"א A584.058 שטי.עב

קונטרסי רשימות לב - ראה רשימות לב

*קונטרסי שעורים, ר' ישראל זאב גוסטמן, כתובות, ירושלים תשסט. המפתח (בכל המסכתות) נותן את מספרי העמודים הזוגיים במספרים ואת האי-זוגיים באותיות, וכך העתקנו בדרך כלל; כשהלכה אחת מבוארת בכמה "אותיות" באותו קונטרס, המפתח נותן את מספר העמוד רק לאיזכור הראשון, ולאיזכורים הבאים ניתנים רק "אותיות"; בחלק מהמקורות כתבנו את מספר העמוד "ואח"כ אותיות" וכו', ובחלק כתבנו את מספר הקונטרס, האותיות ומספר העמוד של האיזכור הראשון; לכן יש לשים לב שגם כשכתוב מספר עמוד ייתכן שההלכה מוזכרת גם בעמודים נוספים ויש לחפש לפי האותיות המצויינות; בקונטרס א כל שיעור מתחיל באות חדשה ולכן כתבנו גם את מספר השיעור. מה"ר א85.

*קונטרסי שעורים, ר' ישראל זאב גוסטמן, נדרים, ירושלים תשנז. מה"ר א95; ספה"ל 2°97A287; ב"א A584.033 גוס.קו.

*קונטרסי שעורים, ר' ישראל זאב גוסטמן, גיטין, ירושלים תשסא, 474 עמ'. מה"ר א105; ספה"ל 2°2002A4886; ב"א A584.036 גוס.קו; להורדת הספר כולו

*קונטרסי שעורים, ר' ישראל זאב גוסטמן, קדושין, ירושלים תשנב. מה"ר א115; ספה"ל 2°92A4793; ב"א A584.037 גוס.קו.

*קונטרסי שעורים, ר' ישראל זאב גוסטמן, ב"ק, תשנו. ב"א A584.041 גוס.קו; להורדת הספר כולו

*קונטרסי שעורים, ר' ישראל זאב גוסטמן, ב"מ, ירושלים תשנב. מה"ר א165; ספה"ל 2°92A3295; ב"א A584.042 גוס.קו.

*קונטרסי שעורים, ר' ישראל זאב גוסטמן, ב"ב, ירושלים תשסה. מה"ר א170; ב"א A584.043 גוס.קו

*קונטרסים (רייטפרט), ר' יצחק רייטפארט, נ"י תשט. ע"פ מפתח שבסוף בדבר מלך ח"ח (רק לעבודה, קרבנות וטהרה). ספה"ל 81A3579

*קידש ידיד, ר' ידידיה שמואל טריאקה, שלוניקי תקעב, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 2°23V6555 (תקעב), S2°98A2057 (תשנד); ב"א A452 טרי.קד. להורדת הספר כולו - ח"ב

*קיצור סמ"ג, ר' אברהם בר' אפרים, ירושלים תשסה. מה"ר ר135; ב"א A512 קצור

§קמח סולת, ר' משה חדאד, בתוך "מגנזי חכמי תונס", ב"ב תשמה. מה"ר ש95; ספה"ל 85A4863; ב"א A572 קבץ.מג

§קנה המדה, ר' ברוך משקלאוו, שקלאוו תקן, יז דפים. ספה"ל 35V1769; ב"א A951 ברו.קנ להורדת הספר כולו

קנה חכמה, ר' חנוך כהן, ירושלים תשסא, שצ עמ'. גם ע"פ מפתח. מה"ר א425; ספה"ל 2004A2332

§קנין תורה בשמעתתא, ר' אברהם דוד הורוויץ, שטרסבורג תשלא-תשלג [יצא גם במהדורה שנייה עם הוספות ותיקונים, ירושלים תשמו]. בראשית - מה"ר ת75. שמות - מה"ר ת105. ויקרא - מה"ר ת120. במדבר - מה"ר ת130. דברים - מה"ר ת145; ספה"ל 86A4717; ב"א T278 הור.קנ

+§קסת הסופר (תשעו), ר' אהרן מרכוס, ירושלים תשעו.

*קרבן אהרן, ר' אהרן ן' חיים, ונציא שסט-שעא, ד"צ ירושלים תשמו. מה"ר כ485; מוהר"ק ד11; ספה"ל 2°87A252; ב"א A842 חיי.קר; מיק"פ 123; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*קרבן אליצור, ר' מנצור מרזוק, שלוניקי תקלז, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנז, קצו + ח דפים. ספה"ל 2°97A4382 ,S2°91A1892; ב"א A584.048 מרז.קר להורדת הספר כולו

קרבן אשה, ר' אליהו שמאע, לוורנו תקפא. חידושי הרמב"ם - דפים עג-צו (על ס' מדע - נדפס גם באוצרות חכמי ארם צובה, מה"ר א410). מה"ר על168 מחסן; מוהר"ק פמ248; ספה"ל 2°23V10055; ב"א A572 שמע.קר; מהד' פרידברג [יש גם מהדורה מתוקנת בסדר חדש, ירושלים תשמה - מה"ר א590; ספה"ל 2°86A1178; ב"א A572 שמע.קר]; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה אוצרות חכמי ארם צובה על ס' מדע

§קרבן אשר, ר' אשר אנשיל יהודה מילר, חיפה תשכא, שנב עמ'. מה"ר א585; ספה"ל 61A1900; ב"א A888 מיל.קר להורדת הספר כולו

*קרבן מנחה (תשעד), ר' יעקב חאגיז, מהד' זכרון אהרן, בתוך "ספרי רבנו יעקב חאגיז", ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A13630; ב"א A867 חגי.קר

§קרבן משה, ר' משה זאב פרידמן, יפו תשמו. מה"ר א590; ספה"ל 2°86A5351

*קרבן פסח, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסד. מה"ר פ110; ספה"ל 2°2004A5778; ב"א A562.4 קלו.קר

*קרבן ציון, ר' בן ציון הכהן, נ"י תשנו. ספה"ל 2°97A1217; ב"א A584.056 כהן.קר

*קרבן שבת, ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 24 + ריט + צ עמ'. מה"ר מ150; ספה"ל אוסף שלום 915.2; ב"א A656 בצל.קר

§קרבן שמואל, ר' אברהם שמואל צבי זילברשטיין, נ"י תשד, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר א615; ספה"ל 45A870 ,S2°92A786; ב"א A572 אוצ.הש להורדת הספר כולו

*קריאה בקריה, חלקים א-ג, ר' משה סמסונוביץ, ירושלים - קרית ספר תשסג. מה"ר מ525; ספה"ל 2008A4740; ב"א A410.6 סמס.קר

*קרית ארבע (אקריש), ר' יצחק אקריש, ירושלים תרלו, ד"צ אשדוד תשנח, קצו דפים. ב"א A45 אקר.קר; הרע"צ ל / 1.2 / 011; משה"ע ט607.3 להורדת הספר כולו

*קרית אריאל, ר' אפרים אריאל בוקוולד, ב"ב תשנח, שמב עמ'. מה"ר פ80; ספה"ל 2°98A6543; ב"א A562.2 בוק.קר

קרית מלך (כשכתוב סתם), ר' שמריהו יוסף חיים קנייבסקי, ב"ב תשמג. מה"ר א470; ספה"ל 78A2270; ב"א A531 קני.קר; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

§קרית מלך (חב"ד), קרית גת תשמו. מה"ר א470

קרית מלך רב (תקיא), ר' יהודה נבון, קושטנדינה תקיא-תקכה, ד"צ ירושלים תשמב. ח"א - שבת, חמץ, אישות, גירושין, מכירה. ח"ב - שבועות, נדרים, שקלים, זכייה, מלוה, עדות, שכירות. מוהר"ק פמ206; ספה"ל 2°23V7909 ,S2°82A4262; ב"א A531 נבו.קר; מכון משה"ע ח39; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*קרית מלך רב (תשסו), מהד' מכון משנת רבי אהרן, לייקווד תשסו. מה"ר א470; ספה"ל 2°2007A181

*קרית ספר (למאירי), ר' מנחם המאירי, מהד' הירשלר, ירושלים תשטז. מה"ר ר190; מוהר"ק או"ק ג ש43; ספה"ל 56A2451; ב"א A54 מאי.קר

קרן אור (חורב), ר' משה חורב, בני ברק תשמז. חי' הרמב"ם בעמ' קצח-ריב. ספה"ל 89A3263; ב"א A584 חור.קר

*קרן אורה מנחות (תשסח), ר' יצחק מקרלין, מהד' רודנסקי, ירושלים תשסח. מה"ר א215

*קרן הצבי, על מנחת חינוך, חלקים א-ב, ר' ירדן צבי שטרן. מה"ר ר140; ב"א A51 שטר.קר

*קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה, ר' ירדן צבי שטרן, תשפ. להורדת הספר כולו

*קרן לדוד מועדים, ר' אליעזר דוד גרינואלד, מהד' מכון אמרות טהורות, ב' כרכים במספור אחד, נ"י תשסח. מה"ר מ310

*קרן לדוד, ר' אליעזר דוד גרינוולד, על התורה ב"ב תשסז. ע"פ מפתח לכולם סוף דברים. בראשית - מה"ר ת75. שמות - מה"ר ת105. ויקרא-במדבר - מה"ר ת240. דברים - מה"ר ת145

*קרן פני משה, ר' משה גרינעס. ח"א, נ"י תשמח. מה"ר ת55; ספה"ל 2°89A307. ח"ב, גליוני הרמב"ם בעמ' רסא-שיג (בלי מפתח) - ב"א T273 גרי.קר להורדת הספר כולו(ח"א)

§קרנות המזבח, ר' אברהם שמואל צבי זילברשטיין, בלגורייא תרפז, ד"צ נ"י תשנט. בדף כ נדפס בטעות "יט"; אנו צייננו "כ". בדפים קסה-קפג נדפסו מספרי הדפים בצד האחורי של הדף, ובכל זאת צייננו ע"א-ע"ב-ע"ג-ע"ד כאילו שסומנו הדפים במקום הנכון - בצד הקדמי של הדף. מה"ר א615; ספה"ל 37A211; ב"א A584 זיל.קר להורדת הספר כולו

*קרני ראם (ירמוש), ס' זכרון לאפרים מרדכי ירמוש, לייקווד תשסה. מה"ר כ280; ספה"ל (2005A5080); ב"א A508.8 ירמ(קרנ)

*קשוטי כלה (גרינפלד), ר' ברוך חנה גרינפלד, ח"ה, ח"ח-ח"ט (נ"י תשסד), ח"י (נ"י תשסח), חי"א (נ"י תשסט), חי"ב. מה"ר מ178; ספה"ל 93A2596

*קשוטי כלה (תשסג), ר' נתן נטע משינאווא, אשדוד תשסג. מה"ר מ310; ספה"ל 2003A8659, אוסף שלום 3090; ב"א A671.1 נתן.קש*ר' נסים גאון - חמשה ספרים, ר' שרגא אברמסון, ירושלים תשכה. מה"ר ר155; ספה"ל 65A2882; ב"א A52 נסי.חמ

§ר"י קארו - קובץ, ירושלים תשכט, שסח עמ'. מוהר"ק ים4580, א1558; ספה"ל 69A610; ב"א A509.2 קרו(רפא)

*ר"י ששפורטש וספר תשובותיו, נח עמינח, ת"א תשנה, 452 עמ'. ספה"ל 96A2555; ב"א A571 ששפ(עמי); מכון משה"ע ט129.4

*ראבי"ה - תשובות, ר"א בן יואל הלוי, מהד' ר"ש דבליצקי, ב"ב תשמט, רלח עמ'. יש רק מפתח להגהמ"י. ספה"ל 89A2610; ב"א A571 אלי.ספ

*ראה חיים, ר' חיים פלג'י, ח"א-ח"ב, שלוניקי תרכ-תרכד. ע"פ מפתח במהד' שובי נפשי, ירושלים תשס (מספרי דפים - לפי דפוס שלוניקי, מספרי העמודים - לפי מהד' שובי נפשי). מה"ר ת250; ספה"ל 2°23V6290 (מהד' תרכ), S2°2001A1058 (מהד' תשס); ב"א A451 פלג.רא; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ראש אליהו, ר' אליהו כץ, ג' כרכים, ב"ב תשסח. מה"ר ש220; ב"א A572 כץ.ראש

§ראש ברזל, ר' עזריאל הורוביץ, ירושלים תשכט, 18 + קסב עמ'. מה"ר א585; ב"א A572 הור.רא

*ראש דברך, ר' יצחק שילת, ירושלים תשנו, תל עמ'. ספה"ל 97A931; ב"א A584.011 שיל.רא

*ראש דוד (מנטובה), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, מנטובה תקלו. מה"ר ת250; מוהר"ק ת2469; ספה"ל R2°23V6086 להורדת הספר כולו

*ראש דוד (תשמו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, נ"י תשמו. מה"ר ת250; ספה"ל 86A5211; ב"א A451 אזו.רא תשמ"ו

ראש יוסף (אישקאפה) או"ח, ר' יוסף אישקאפה, אזמיר תיח, ד"צ נ"י תשמט. חי' הרמב"ם בדפים ב-ה, צו-צז, קב-קג, קז. מה"ר פ140; ספה"ל 2°89A5349; ב"א A541 איש.רא; מיק"פ 644 להורדת הספר כולו

§ראש יוסף (כולל), ע"י כולל ראש יוסף, ב"ב תשמו. מה"ר א250; ספה"ל PA14326

ראש פינה, ר' אברהם שמואל פפנהיים, ב"ב תשמה. מה"ר א430; ספה"ל 2°85A10498; ב"א A531 פפנ.רא [יש מהדורה חדשה, תשסא, ב"א A531 פפנ.רא] להורדת הספר כולו

ראשון לציון, ר' חיים בן עטר, קושטא תקי, ירושלים תרעה, ד"צ ירושלים תשכח, תשמב, תשמה. חי' הרמב"ם בדפים קיט-קכ (במהד' קושטא). מוהר"ק או"ק ב א.ב. ש96; ספה"ל 2°86A1205; ב"א A584 אבן-עט.רא (תרעה); מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*ראשון לציון על נ"ך (תשסח), ר' חיים בן עטר, מהד' המכון להוצאת ספרי האור החיים, ב"ב תשסח. מה"ר ת385; ב"א T17 אבן-עט.רא תשס"ח

*ראשון לציון (תשעח), ר' חיים בן עטר, עם ביאור אור לציון ומלואים לציון, מכון להוצאת ספרי אור החיים הקדוש. ב"א T17 אבן-עט.רא תשע"ח

*ראשי בשמים (רבין), ר' שמואל אהרן ראבין, ב"ב תשנז. ספה"ל 97A2646; ב"א A803 רבי.רא; מכון משה"ע ג155.7

*ראשית בכורי משה חיים, ר' משה חיים טריוואקס, ח"א, ורשה תרמח. ספה"ל 23V10557; ב"א A888 טרי.בכ; להורדת הספר כולו

*ראשית בכורים, ר' אברהם וינברג, פיעטרקוב תרצ, ד"צ ת"א תשכא [עם הוספות], ירושלים תשמו. מה"ר א230; מוהר"ק ש2620; ספה"ל 2°87A1476; ב"א A584.054 וינ.רא [יצא בעימוד חדש, תשסו, ב"א A584.054, בלי מפתח] להורדת הספר כולו

§ראשית דוד, ר' דוד סלאסטש, ורשה תרמא. מא דפים. מה"ר א96 מחסן; ספה"ל 23V5896; ב"א A584 סלו.רא

*ראשית דעת (קורח), ר' שלמה קורח, ב"ב תשעב, 16 + תיז + מא עמ'. ספה"ל 2012A5173

*רב ברכות (בן שושן), ר' יצחק בן שושן, ראשון לציון תשנב, רעח עמ'. ספה"ל 92A6473; ב"א A37 בן-שוש.רב

§רב ברכות (רי"ח), ר' יוסף חיים, מהדו' ירושלים תשכב, תשמה, קצח עמ'. [לוח השוואת דפים, לצורך השוואה עם מהדורות אחרות: מע' ב - עמ' ל. מע' ג - עמ' לט. מע' ה - עמ' מה. מע' ז - עמ' נג. מע' ט - עמ' נח. מע' כ - עמ' ע. מע' ל - עמ' פא. מע' מ - עמ' צט. מע' ס - עמ' קז. מע' פ - עמ' קלב. מע' ר - עמ' קלט. מע' ש - עמ' קנא. מע' ת - עמ' קעא]. ספה"ל 86A193; ב"א A867 יוס.רב; להורדת הספר כולו

*רב טוב, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, למברג תרמט, ד"צ ניו יורק תשלג. מה"ר מ310; ספה"ל 73A3113 ,42A116

§רב טובך, ר' ברוך מאיר מנצ'ל, למברג תרלא. במקור אין מספרי דפים. ספה"ל R0°2007A5088 להורדת הספר כולו

*רב ייבי (תשסט), ר' יעקב יוסף מאוסטראה, ירושלים תשסט. ספה"ל 2011A7761, אוסף שלום 4583.11; ב"א A671.1 יעק.רב תשס"ט

*רב שלום (אדלר), ר' שלום אדלר, מה' מכון בני משה, ירושלים תשסה. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' רפז. מה"ר ת250; ב"א T278 אדל.רב

§רבבות אפרים (גרינבלט), ר' אפרים גרינבלט, ח"א, ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ז, ממפיס תשלה-תשנח. מה"ר ש220; ספה"ל 2°75A6309; ב"א A572 גרי.רב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ג חלק ד חלק ה חלק ז

*רבבות אפרים (מזוז), ר' אפרים זאב מזוז, ירושלים תשסג. שני חלקים, ח"א הוא עד סי' יא. בסוף כל חלק - מפתח מקורות לשני החלקים. מה"ר א165; ב"א A584.042 מזו.רב

*רבוי נשים בישראל, ר' מרדכי עקיבא פרידמן, ירושלים תשמו. ספה"ל 87A246, או"ק יהדות כ 238; ב"א A76 פרי.רב

§רביד הזהב (אברך), ר' זאב וולף אברך, ורשה תרנח, ד"צ ירושלים תשמב. ספה"ל 83A1039, 2°93A221; ב"א A572 אבר.רב; להורדת הספר כולו

*רביד הזהב (ברדא) ח"ב, ר' דוד ברדא, טבריה תשסח. חי' הרמב"ם בעמ' שסט-שעה. מה"ר ש220; ב"א A572 ברד.רב

*רביד יוסף (תשסא), ר' אהרן יוסף טמפלר, פיעטקרוב תרצב, ד"צ ירושלים תשסא. מה"ר מ310; ספה"ל 2°2004A1563

*רוב דגן (הלוי) ח"א, ר' יצחק הלוי, שלוניקי תרכב, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק פ146; ספה"ל 2°92A4523. ח"ג, ירושלים תרלט - מוהר"ק ים4265; ב"א A572 יצח.רב (שניהם)

§רווחא שמעתתא, ר' שמואל אליעזר רולניק, ירושלים תשנ-תשנד. ח"א וח"ב (מספורי העמודים השונים). מה"ר א590; ספה"ל 2°90A203; ב"א 2°A584 רול.רו

רוח אליהו, ר' אליהו חאקו, שלוניקי תקנב, ד"צ ירושלים תשנב, נ"י תשסא. חי' הרמב"ם בדפים כח-לט. מוהר"ק ש1167; ספה"ל 2°83A1394; ב"א A584 חקו.רו; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*רוח חיים (חיד"א), מהד' בני ברק תשמה, שה עמ'. מה"ר מ155; ספה"ל 2°85A6300; ב"א A452 אזו.רו [מהדו' שניה תשנ, S91A5336]

*רוח חיים (פאלאג'י) או"ח-יו"ד, אהע"ז-חו"מ, ר' חיים פאלאג'י, אזמיר תרלו, ד"צ ירושלים תשלח, אשדוד תשנז. מה"ר פ640; ספה"ל 2°98A315; ב"א A561 פלג.רו; להורדת הספר כולו או"ח-יו"ד אהע"ז-חו"מ

*רוח יעקב (בן שבת, תרמא), ר' יעקב ן' שבת, לוורנו תרמא, ד"צ נ"י תשנ, סג דפים. מה"ר מ155; מוהר"ק ד33; ספה"ל 2°90A5945; ב"א A45 בן-שבת.רו להורדת הספר כולו

*רוח יעקב (בן שבת, תשסז), ר' יעקב בן שבת, מהדורה מחודשת, ירושלים תשסז. מה"ר מ155; ב"א A45 בן-שבת.רו תשס"ז

*רוח יעקב (שלם), ר' יעקב שלם, סו"ס לב שמח, שלוניקי תקנג, ד"צ נ"י תשנ. מוהר"ק פ121; ספה"ל 2°92A4794; ב"א A572 אלי.לב; מיק"פ 241 להורדת הספר כולו

*רוח נכון, ר' יעקב מאיר לנגסנר, לייקווד תשסז. מה"ר מ155; ספה"ל 2007A6938; ב"א A411.798 לנג.רו

רועים - ראה הרועים

§רחובות יצחק, ר' יצחק גולדברג, ירושלים תרצא. מה"ר א585; ספה"ל 23V10450; ב"א A584 גול.רח להורדת הספר כולו

*רחמי הרב - שבט הלוי, מוסר והתעוררות מלוקט מספרי ר' שמואל ואזנר, בעריכת יעקב פרץ הלוי, בני ברק תשעה. ב"א A410.3 ווז.רח

*רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה, ר' חיים פלאג'י, וילנא תרמד. ב"א A571 אדר.שא

*רחש לבב, ר' חיים שמואל בירנבוים, ירושלים תשיט. ספה"ל 2°59A2611; ב"א A572 ביר.רח; להורדת הספר כולו

*ריח דודאים, ר' צבי אלימלך שפירא, נ"י תשסב. ספה"ל 2002A2700; ב"א A584.029 שפי.רי להורדת הספר כולו

*ריח השדה (חביב), ר' יעקב חביב, ירושלים תשסג. מה"ר ש220

§ריח שדה, ר' שמעון דויק הכהן, קושטנדינה תצח, ד"צ נ"י תשנא. כשכתוב סתם, הכוונה למספור הדפים הראשון; מספורי דפים שונים יש לחי' למס' ע"ז, ולדרושים. מה"ר ש39 מחסן; מוהר"ק פ144; ספה"ל 2°91A1210; ב"א A564 דוי.רי להורדת הספר כולו

ריצבש"י - ראה סופר המלך

*רישומי דברים, ר' צבי הירש שפירא, הקדמה לשו"ת צבי תפארת, מהד' אור מקדם, נ"י תשסח, קלה עמ'. מה"ר מ155; ספה"ל 2008A2767

*רלב"ג על התורה, ר' לוי בן גרשון, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תשס. מה"ר ת50; ספה"ל 97A1663 (בראשית); ב"א T27 לוי.פר

רמב"ם - ראה גם: הרמב"ם

רמב"ם המאיר, מכון הנשר הגדול. הל' יסוה"ת, ש"ע, עיוה"כ, ק"פ, ירושלים תשסז. גם ע"פ מפתח. מה"ר א425; ספה"ל RL 2009A2028 (ש"ע ועיוה"כ), S2009A4557 (ק"פ); ב"א A531 זיל.המ

רמב"ם הערוך, ר' יעקב פרץ בלומינג. מדע-אהבה, נ"י תשסד - מה"ר א420. זמנים, נשים, קדושה - מה"ר א425. הפלאה, זרעים - מה"ר א435. קרבנות, טהרה. ספה"ל 2002A7197; ב"א A531 בלו.רמ

רמב"ם לעם, מוסד הרב קוק. מה"ר א405; ב"א A53

*רמז הרומז (תשסח), ר' משה זכות, מהד' מכון קול בטחה, בטחה תשסח, 17 + שכג עמ'. ב"א A655 זכו.רמ

*רמזי רש"י, יבמות ח"ב, ר' דוד סיגל, קרית ספר [תשסח]. מה"ר א95

§רמת רחל, ר' אליעזר יהודה ולדינברג. נדפס יחד עם ציץ אליעזר ח"ח. מה"ר ש210; ספה"ל 2°84A1952; ב"א 2°A572 ולד.צי להורדת הספר כולו

רמת שמואל (אג'ייני), ר' שמואל אג'ייני, ירושלים תרפז [יש גם מהדורה חדשה - ירושלים תשסא]. חי' הרמב"ם בדפים קמה-קמז. ספה"ל 22V2454; ב"א T27 אג'י.רמ; להורדת הספר כולו

§רמת שמואל (ברודנא), ר' אברהם צבי ברודנא, סו"ס חיי משה, ירושלים תרפג. מה"ר א545; מוהר"ק ים6421; ספה"ל 2°23V10432; ב"א A45 ברו.רמ

*רני ושמחי, ר' נסים רפאל יצחק צורייאני, אזמיר תרלד. ב"א A45 צור.רנ; להורדת הספר כולו

*רנת יעקב, ר' נחום אייזנשטיין, לייקווד תשסח, תכט עמ'. מה"ר מ600; ספה"ל 2008A3426

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, יהושע (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ספה"ל (89A4826); ב"א T317 סור.רנ. להורדת הספר כולו

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, שופטים (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ספה"ל (91A4376) (תשנא); ב"א T327 סור.רנ. להורדת הספר כולו

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, שמואל (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים; מספרי העמודים אינם לפי מהד' תשנב). ספה"ל (94A2977) (תשנג). להורדת הספר כולו

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מלכים (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ספה"ל (91A4385) (תשנ); ב"א T347 סור.רנ. להורדת הספר כולו

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ישעיהו-ירמיהו. ספה"ל 98A4327; ב"א T357 סור.רנ.

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, יחזקאל-תרי עשר. ספה"ל 98A4328; ב"א T377 סור.רנ.

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, תהלים, ויקליף תשנו. מה"ר ת320; ספה"ל 97A3064.

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, משלי (=משלי, איוב, דניאל, עזרא ונחמיה). ספה"ל 99A2406; ב"א T407 סור.רנ.

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, חמש מגילות, ירושלים תשסא. מה"ר ת350; ספה"ל 2001A3827; ב"א T407 סור.רנ.

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, דברי הימים. מה"ר ת370; ספה"ל 2003A9265; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק - הגדה של פסח, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מהדורה חדשה, ליקווד תשסט. ספה"ל 2007A2335 (תשסז); ב"א A313 סור.רנ; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק עה"ת (על התורה), ר' אברהם יצחק סורוצקין, ח"א (בראשית-שמות) וח"ב (ויקרא-במדבר-דברים), ירושלים תשנה. ספה"ל 94A5321

*רנת יצחק עה"ת תנינא, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ח"א (=בראשית-שמות), וח"ב (ויקרא-במדבר-דברים), ירושלים תשסא. מה"ר ת250; ספה"ל 2001A1501; ב"א T278 סור.רנ תשסא

*רנת יצחק תליתאה, על התורה, ר' אברהם יצחק סורוצקין, לייקווד תשעב. ספה"ל 2013A5704; ב"א T278 סור.רנ תשע"ב

*רנת יצחק תפלה, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ירושלים תשסח. מה"ר מ640; ספה"ל 2008A3355; ב"א A311.6 סור.רנ; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק - תפלה לימי המועדים, ר' אברהם יצחק סורוצקין, תשעא. ספה"ל 2013A5652; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק תפלה לשבת, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ירושלים תשסט, 12 + רנח עמ'. מה"ר מ640; ספה"ל 2009A6060; ב"א A311.6 סור.רנ תשס"ט; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק תענית, על מסכת תענית, ויקליף תשעג, שכה עמ'. ספה"ל 2013A4715; ב"א A584.029 סור.רנ

*רנת יצחק פ' חלק, ויקליף תשעג, תקפח עמ'. ספה"ל 2013A4853; ב"א A584.044 סור.רנ תשע"ג

*רנת יצחק על נפש החיים, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ויקליף תשעב, 16 + תפח עמ'. ספה"ל 2013A5113; ב"א A655 חיי.נפ

*רסיסי טל (ינקלביץ), ר' יצחק יעקב ינקלביץ, לייקווד תשעה. ספה"ל 2°2015A13610; ב"א A562.2 ינק.רס

*רסיסי טל (עמיטל), ר' יהודה עמיטל, ח"א וח"ב, אלון שבות תשסה. מה"ר א585; ספה"ל 2006A297; ב"א A584 עמי.רס להורדת הספר כולו, ח"א

*רסיסי לילה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסג, ק דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1423; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

*רפואה והלכה וכוונות התורה (שילת), ר' יצחק שילת, ירושלים תשעד. מה"ר פ665; ספה"ל 2014A894; ב"א A961 שיל.רפ

*רץ כצבי (תשסג), ר' צבי ריזמן, לוס אנג'לס תשסג. מה"ר פ640; ספה"ל 2003A1734; ב"א A584 ריז.רץ

*רץ כצבי על חדשי השנה, ר' צבי רייזמן, ירושלים תשסה. יש טעות כללית במפתח שם - עד עמ' ל (בערך) צריך לנכות שני עמודים מהעמוד המצויין במפתח, ומעמ' קי (בערך) עד עמ' רל (בערך) צריך להוסיף שני עמודים על העמוד המצויין (משם ואילך מספרי העמודים נכונים). במפתח שלנו צייננו את מספרי העמודים הנכונים. מה"ר מ240; ספה"ל (2006A1173); ב"א A38 ריז.רץ להורדת הספר כולו

*רשימות (שניאורסון), ר' מנחם מנדל שניאורסון, קונטרסים א-קפז, ניו יורק תשסד. ע"פ מפתח בקונטרס "מפתח ענינים לרשימות כ"ק אדמו"ר מנחם מנדל" (נ"י תשסא). ספה"ל PA18356; ב"א A672 שנ(7)או תשס"ח

*רשימות לב, ר' יצחק הוטנר, בעריכת ר' ליב ראובן רוטא, נ"י תשסח. מה"ר א390; ספה"ל 2°2009A417; ב"א A584 הוט.רש תשס"ח

*רשימות לב - שיעורים מס' סוכה, רבי יצחק הוטנר, בעריכת ליב ראובן רוטא, ברוקלין תשסו, נו עמ'. ספה"ל 2°2005A8524

*רשימות שעורים (קלמנוביץ), ר' ישראל יצחק קלמנוביץ. שבועות, שני כרכים, ב"ב תשסד (כרך ב מתחיל בעמ' רג) - מה"ר א185. פ' כיצד מברכין, ב"ב תשסו - מה"ר א5

*רשימות שעורים (קלמנסון) = קובץ רשימות שיעורים, ר' יוסף יצחק קלמנסון, פסחים, ברוקלין תשמח. מה"ר א35; ספה"ל 2°89A2479

*רשימות שעורים (ריד"ס), ר' יוסף דוב סולובייצ׳יק, ברכות, בעריכת ר' צבי יוסף רייכמן ור' משה נחמיה רייכמן, נ"י תשעב, תרד עמ'. מה"ר א7; ספה"ל 2°2012A13799; ב"א A584.011 סול.רש; להורדת הספר כולו

*רשימות שעורים (ריד"ס), ר' יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, סוכה, נ"י תשמט. מה"ר א45; ספה"ל 2°90A5224 ,S2°89A5239; ב"א A584.026 סול.רש. להורדת הספר כולו

*רשימות שעורים (ריד"ס), ר' יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, יבמות, נ"י תשעא. ספה"ל 2°2012A525; ב"א A584.031 סול.רש; להורדת הספר כולו

*רשימות שעורים (ריד"ס), ר' יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ב"ק (כולל ח"א וח"ב במספור עמודים אחד), נ"י תשסה. מה"ר א150; ב"א A584.041 סול.רש (ב"ק ח"א בלבד, נ"י תשס - ספה"ל 2°S2000A6879); להורדת הספר כולו

*רשימות שעורים (ריד"ס), ר' יוסף דוב הלוי סולובייצ׳יק, בבא מציעא, בעריכת ר' צבי יוסף רייכמן ור' משה נחמיה רייכמן, תשעו. מה"ר א165; ספה"ל 2°2017A1309; ב"א A584.042 סול.רש

*רשימות שעורים (ריד"ס), ר' יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, שבועות = שבועות-נדרים, נ"י תשנג - מה"ר א390; ספה"ל 2°92A6684; ב"א A584 סול.רש. שבועות ח"ב - ספה"ל 2°92A6684; ב"א A584 סול.רש להורדת הספר כולו*שאגת אריה, ר' אריה ליב ממץ. ע"פ מפתח במהדורת מכון חתם סופר, ירושלים תשלג. כולל את תשובותיו הדשות שנדפסו שם. מה"ר א600; מוהר"ק או"ק ג פ271; ב"א A572 ארי.שא; להורדת הספר כולו שאגת אריה החדשות

*שאגת אריה (תשע), ר' אריה יהודה ליב בן שמואל צבי הירש, סוף שו"ת וחידושי מהר"י הלוי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשע. ע"פ מפתח בסוף אסיפת גאונים (תשע). ספה"ל או"ק יהדות כ173.91‎; ב"א A572 יצח.שא תש"ע

*שאו מנחה, ר' יהודה לייב גינז, ירושלים תשסח. מה"ר א595; ספה"ל 2004A9062; ב"א T278 גינ.שא

*שאול בחיר ה', ר' אליהו ידיד, ירושלים תשסד. מה"ר ת280; ספה"ל 2004A8398; ב"א T192 ידי.שא

*שאילת יעבץ, ר' יעקב עמדין, ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשעו. מה"ר ש225

*שאילת משה, ר' משה שאול קליין, שערי טהרה - בענייני וסתות, ב"ב תשסז. מה"ר פ305; ב"א A563.3 קלי.שא

*שאל האיש, ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרסט, ד"צ נ"י תשנא, קכה דפים. מוהר"ק פ419; ספה"ל 2°92A3821; ב"א A572 אלי.שא; מיק"פ 396 להורדת הספר כולו

*שאלו שלום ירושלים (פלאצקי), ר' מאיר דן פלאצקי, בלגורייא תרע, ע"פ מפתח בד"צ נ"י תשנא. ספה"ל R4°24V787, S91A4702; ב"א A854 פלו.שא; להורדת הספר כולו

§שאלו שלום ירושלים (תשמה), בעריכת יואל בריס, הוצאת תנועת עזרא, תשמה. ספה"ל או"ק יהדות גר 788.26?, 86A1653; ב"א E114 שאל.של

*שאלת הכהנים תורה, ר' רפאל זיסקינד הכהן, בני ברק תשנ. ספה"ל 2°90A4867; ב"א A584.05 כץ.ספר

*שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד), ר' יצחק קוסובסקי-שחור, ב"ב תשנד. ספה"ל 95A4876

*שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו), ר' יצחק קוסובסקי-שחור, מהד' שניה, ב"ב תשסו. ספה"ל 2007A1996; ב"א A572 קוס.שא

§שאלת שלום (רבינ'), ר' שלום דוד רבינוביץ, וילנא תרסד, ד"צ ירושלים תשמג. כולל ס' שושנים לדוד, שנדפס מדף סג ואילך. מה"ר א595; ספה"ל 83A2585; ב"א A584 רבי.שא להורדת הספר כולו

שאר יוסף, ר' מאיר יוסף כץ, ירושלים תשה-תשכו, ז חלקים. ח"ח, ת"א תשמא - חי' רמב"ם בעמ' ג-טו. מה"ר א470; ספה"ל 44A734 (חלקים א-ב); מוהר"ק ים582 (חלקים א-ג), פמ305 (ח"ו); ב"א A531 כץ.שא; להורדת הספר כולו חלק ב חלק ה חלק ו חלק ז חלק ח

*שארית אהרן, ר' אהרן פלברמן, נ"י תשעב. מה"ר מ315

§שארית יהודה (בלום), ר' יהודה צבי בלוהם, ירושלים תשלג. מה"ר ש225; ספה"ל 2°74A499; ב"א A572 בלו.שא להורדת הספר כולו

*שארית יהודה (דינוביץ), ר' יהודה ליב מ"מ דינוביץ, אחיו של בעל התניא, נ"י תשסט, תשי עמ'. מה"ר ש225; ספה"ל 2009A5020 להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*שארית יוסף (תשמד), ר' יוסף בר' מרדכי גרשון כץ, מהדו' ר' אשר זיו, נ"י תשמד, 42 + שכה עמ'. כשמצוין מספר הערה, יש לחפש גם בטקסט ליד מספר הערה זו. מה"ר ש225; ספה"ל 84A2117; ב"א A571 יוס.שא

*שארית יוסף (תשסז), ר' יוסף בר' מרדכי גרשון כץ, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסז. מה"ר ש225; ספה"ל 2007A7168; ב"א A571 יוס.שא תשס"ז

*שארית יעקב (אלגזי), ר' ישראל יעקב אלגזי, סדר חדש, ירושלים תשנא, כרכים ב-ג (כרך א הוא שמע יעקב). כרך ג מתחיל בעמ' שמח. בסוגריים ניתנים מספרי הדפים בדפוס קושטא תקיא (מוהר"ק ת2631, ח"ג). ספה"ל 91A2360; ב"א A451 אלג.שא; להורדת הספר כולו ויקרא במדבר דברים [לוח השוואה למהד' תקיא]

שארית יעקב (ביבאס), ר' יעקב ביבאס, ירושלים תרמ. חי' הרמב"ם בדפים ס-סג. ספה"ל 71A749; ב"א A584 ביב.שא; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

שארית יעקב (טראב), ר' יעקב יוסף טראב מסלתון, ח"ב, ירושלים תרצב, ד"צ נ"י תשנד. חי' הרמב"ם בדפים מח-עו. מה"ר ש225; ספה"ל 94A994; ב"א A572 טרב.שא; להורדת הספר כולו

§שארית יעקב (מוסקוביץ), ר' ישראל יעקב מוסקוביץ, לונדון תשיז. מה"ר א595; ספה"ל 87A2876

*שארית יעקב (רוטבלום), ר' יעקב קופל רוטבלום, ח"א-ח"ב, פיעטרקוב תרסה, ד"צ נ"י תשנב. במפתח (שממנו הועתק לכאן) כתבו "ע"א" כשהכוונה ל- ע"א או ע"ב, וכתבו "ע"ב" כשהכוונה ל- ע"ג או ע"ד. ספה"ל 2°92A5911; ב"א A584 רוט.שא; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

§שארית ישראל (מינצברג), ר' ישראל מינצברג, ירושלים תשכג. כולל קונטרס "שליחות בתרומה" ו"היתר עגונה" שנדפסו בעבר בנפרד. מה"ר ש225; ב"א 2°A572 מינ.שא; להורדת הספר כולו

*שארית ישראל (שלוניקי), ר' משה ישראל, שלוניקי תקעה, ד"צ נ"י תשנא, לו דפים. מה"ר ש27 מחסן; מוהר"ק פ557; ספה"ל 2°92A3236; ב"א A572 ישר.מש; להורדת הספר כולו

§שארית ישראל (שציפנסקי), ר' ישראל שציפנסקי, נ"י תשנז. מה"ר א595; ספה"ל 98A7799; ב"א A081 שצי.שא

*שארית ישראל (תשעד), ר' משה ישראל (השני), בעריכת יצחק אדרת, תשעד, 299 עמ'. ב"א A45 ישר.שא תשעד;
להורדת הספר כולו

שארית ישראל - ראה גם: ספרי המגיד מקאזניץ

§שארית כלב, ר' כלב הקר, ירושלים תשמב. מה"ר א600; ספה"ל 2°82A2745; ב"א A584 הקר.שא; להורדת הספר כולו

*שארית מנחם, ר' שמואל יעקב רובינשטיין, בראשית, שמות, ויקרא-במדבר, דברים, מועדים. פריז תשיד. מה"ר ת255 (ח"ב), ת145 (ח"ג); ספה"ל 55A575; ב"א A451 רוב.שא; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*שארית מנחם - מאמרים, ר' שמואל יעקב רובינשטיין, בני ברק תשעב, שצו עמ'. ספה"ל 2013A8311; ב"א A451 רוב.שא

שארית נתן (לוברט), ר' נתן לוברט, ירושלים תשנד, תשנו, חי' הרמב"ם בעמ' רסג-שא. מהדורה שניה - אשדוד תשעג. חי' הרמב"ם מעמ' רעא-שה. ספה"ל 95A6527 (תשנו), 2014A10892 (תשעג); ב"א T278 לוב.שא תשנד, תשנו

§שארית נתן (פולק), ר' נתן פולק, ורשה תרנז, ד"צ נ"י תשנ, עב דפים. מה"ר על144 מחסן; מוהר"ק פ711; ספה"ל 2°91A1024 ,2°37A180; ב"א A572 נתן.שא

§שארית נתן בנימין, ר' נתן בנימין לעבער, ויצן תרעח. עמ' קיד-קיט כרוכים לא לפי הסדר, אבל אין טעות במספור העמודים ולכן צייננו כאן למספרי העמודים כפי שנדפסו. עמ' קמב-קמג מסומנים בטעות קנב-קנג; עמ' קמז מסומן בטעות קלז; עמ' קנא מסומן בטעות קסא; עמ' קפג מסומן בטעות קפא; אנו צייננו כאן למספרי העמודים האמיתיים. [יש מהדורה חדשה, תשנז]. ספה"ל 49A609; ב"א A584 ליב.שא

§שארית ציון (פאנעט), ר' יחזקאל פאנעט, דעעש תרנד. בשער כתוב שהוא חלק שני מספר מראה יחזקאל [יש מהדורה חדשה, תשנה]. ספה"ל 55A3747; ב"א A671.2 פנט.מר

*שב שמעתתא, ר' אריה ליב הכהן, ע"פ מפתח במהדורת לאפיאן, ירושלים תשמו. מה"ר א593; מוהר"ק או"ק ג ש17; ב"א A584 ארי.שב להורדת הספר כולו

*שב שמעתתא (תשנא), עם "פירושא דשמעתא", ר' יעקב רבינוביץ תאומים, ירושלים תשנא, תרפג + 70 עמ'. ספה"ל 91A2740; ב"א A584 ארי.שב תשנ"א [2]

§שבועת המשנה, בני ברק תשכה, סד עמ'. מה"ר א185; ב"א A584 שבו.המ

*שבות יהודה (שו"ת), ר' יהודה אלבז, הוצאת מכון יד יקותיאל, ירושלים תשסח, 36 + שעו עמ'. מה"ר ש290; ב"א A572 אלב.שב תשס"ח

*שבות יהודה (תנ"ך), ר' יהודה אלבז, על תנ"ך ודרשות, הוצאת מכון יד יקותיאל, ירושלים תשסח, 30 + תקסט עמ'. מה"ר ת400; ב"א T17 אלב.שב תשס"ח

*שבות יעקב (אבולפיה), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל) [משום מה חסרים ציונים להל' גניבה; חשש שעורך המפתח הכניסם להל' גזילה בטעות]. מה"ר א265; ספה"ל 2°93A302; ב"א A888 אבו.שב

*שבות יצחק בדיני פרוזבול, ר' יצחק דרזי, ירושלים תשסח, פו + יא עמ'. מה"ר פ720; ב"א A563.8 דרז.קב

§שבט אפרים, ר' אפרים ואלד, סאטמאר תרפז. ספה"ל 57A782; ב"א T278 ולד.שב

§שבט בנימין (טרכטמן), ר' בנימין טרכטמן, מישיוואקי תרץ. מה"ר א595; ספה"ל 54A3190; ב"א A584 טרכ.שב; להורדת הספר כולו

*שבט בנימין (טרנובסקי), ר' אריאל גרשון טרנובסקי, ירושלים תשסז.

*שבט בנימין (פונט'), ר' בנימין פונטרימולי, שלוניקי תקפד, ד"צ נ"י תשנא, קעח דפים. מוהר"ק פ3023; ספה"ל 2°92A3289; ב"א A565 פונ.שב; מיק"פ 585; להורדת הספר כולו

§שבט הלוי (גרייבסקי), ר' יעקב אשר גרייבסקי, ירושלים תרצח, ד"צ ירושלים תשנא. נדפס אח"כ בס' ברית הלוי השלם, תשנז. ספה"ל 2°38A1602; ב"א A572 אור.מה להורדת הספר כולו

*שבט הלוי (ווזנר), ר' שמואל ווזנר. ח"א (או"ח), ח"ב (יו"ד), ח"ג, ח"ד, ח"ה (גם קונטרס המצוות), ח"ו (גם קונטרס הקדשים), ח"ז, ח"ח, ח"ט, ח"י. מה"ר ש230; מוהר"ק או"ק ג פ331; ספה"ל 2°70A3309; ב"א 2°A572 ווז.שב; מכון משה"ע ט955; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד חלק ה חלק ו חלק ז חלק ח חלק ט חלק י

§שבט מיהודה (אונטרמן), ר' איסר יהודה אונטרמן. ח"א (מהדורא קמא ותנינא), ירושלים תשמד, תקג עמ' - מה"ר א595; ב"א A584 אונ.שב. ח"ב - מה"ר ש230. ח"ג, ירושלים תשנד. מוהר"ק או"ק ג פ238; ספה"ל 83A4755 (א-ג); ב"א A572 אונ.שב (ח"ב-ח"ג)

*שבט מיהודה (גרינוולד), ר' יהודה גרינוולד, נ"י תשסה. מה"ר ת255; ספה"ל 2005A3425; ב"א T278 גרי.שב (תשסא)

*שבט מישראל (תשעא), ר' יעקב ישראל ב"ר צבי הירש הלוי, על תהלים, נ"י תשעא. ב"א A417 יעק.שב תשע"א

§שבט מנשה (גרוסברג), ר' מנשה גרוסברג, ברלין תרנו, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2002A1852; ב"א A572 אוצ.שא תשנג; להורדת הספר כולו

שבט סופר, ר' שמחה בונם סופר, רמב"ם מהדורת מכון חתם סופר, סוף הכרך האחרון. יש בו רק ציונים לספריו האחרים, והעתקנו אותם כאן

*שבט סופר (תשמו), ר' שמחה בונם סופר, ירושלים תשמו, רעז עמ'. ספה"ל 2°87A3517; ב"א A584 סופ.שב

*שבט סופר - שערי שמחה, על התורה ומועדים, ר' שמחה בונים סופר, ירושלים תשסו. ספה"ל 2008A6239; ב"א T278 סופ.שע

§שבי בנימין, ר' בנימין פליישר, נ"י תרצד, ד"צ נ"י תשנד. מה"ר א600; ספה"ל 2°52A1114; ב"א A572 אוצ.שא, A572 פלי.שב להורדת הספר כולו

*שבי ציון, ר' בן ציון נשר, ירושלים תשמה. מה"ר ש230; ספה"ל 2°85A5072; ב"א A572 נשר.שב

*שביבי אור, ר' אברהם אליעזר קוויאט, קדושין, נ"י תשסז. מה"ר א120; ספה"ל 2007A8144.

*שביבי אור, ר' אברהם אליעזר קוויאט, ב"ב, ברוקלין תשסא, קח עמ'. ב"א A584.043 קוי.קב

שביבי אור, הל' תשובה, שלום צבי שפירא, בני ברק תשם, קז עמ'. ספה"ל 2002A10256

*שבייה ופדות בחברה היהודית = שבייה ופדות בחברה היהודית בארצות הים התיכון, אליעזר בשן, רמת גן תשמ, 335 עמ'. ספה"ל או"ק יהדות ק-3 563, 80A3507; ב"א (D5)56 בשן.שב

שבילי אשר, ר' אשר רוזנבוים, ת"א תשך. מוהר"ק פמ290; ספה"ל 60A1053; ב"א A531 רוז.שב

*שבילי דחזקה, ר' דניאל רייבין, ירושלים תשנה, רי + 32 עמ'. ספה"ל 2°96A549; ב"א A584 ריב.שב

שבילי חיים (פינקלשטיין), ר' חיים פינקלשטיין, ירושלים תשנז. חידושי הרמב"ם בעמ' רה. ספה"ל 99A893; ב"א T278 פינ.שב

*שבילי פנחס, רבי פנחס פרידמאן, לקוטי מאמרים שנכתבו ב"קוראי עונג" עם השלמות, ירושלים תשעב-תשפ. כל כרך נדפס בשנה שאחרי שנכתבו ב"קוראי עונג". כאן מצויינים הכרכים לפי שנת הדפוס. ספה"ל 2°2009A407; ב"א A451 פרי.לק

*שבילים במחשבת החסידות, ר' משה שלמה כשר, ירושלים תשלח, קנב עמ'. ע"פ מפתח סו"ס שערי החסידות, ר' משה שלמה כשר (ירושלים תשמא, מה"ר מ60). מה"ר מ315; ספה"ל 78A1156; ב"א A671 כשר.שב תשל"ח להורדת הספר כולו

*שביעי קדש, ר' ישראל אליהו וינטראוב, ב"ב תשס. מה"ר פ720; ב"א A563.8 וינ.שב

*שביתת השבת, ר' יצחק מאלצאן, מהד' יעקבזון, ב"ב תשסא, רי + קט עמ'. מה"ר פ85; ספה"ל 2001A10359; ב"א A562.2 מלצ.שב

שביתת יו"ט, ר' יו"ט אלנקווה, שלוניקי תקמח. חי' הרמב"ם בדפים פט-קכ. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר ש230; מוהר"ק פ4208; ספה"ל 2°23V9415; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*שביתת שבת, ר' צדוק הכהן (בתחלת פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

שבעה כוכבי לכת, ר' דובעריש טורש, ורשה תרפז, קעט עמ'. מוהר"ק פמ299; ספה"ל 23V7883; ב"א A53 טור.שב; להורדת הספר כולו

שבעה פרקים - ראה ז' פרקים

§שבעים שנה לרבנות הראשית = הרבנות הראשית לישראל - שבעים שנה לייסודה, בעריכת ר' איתמר ורהפטיג, ירושלעם תשסב. מה"ר פ740; ספה"ל או"ק יהדות ת107.405; ב"א E296 רבנ.הר

*שברי לוחות, ר' שמחה עמנואל, ירושלים תשסז. המפתח הוא רק להגהות מיימוניות - אזכורי ספרי בעלי התוספות שאינם בידינו. מה"ר חק30; ספה"ל או"ק יהדות י 10.1; ב"א A019 עמנ.שב

שבת אחים (כץ, תקצג), ר' נחמן כץ, וילנא תקצג. חי' הרמב"ם בדפים לו-לז, "נחל יבק". ספה"ל 23V10645; להורדת הספר כולו

שבת הארץ, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצז. מהדו' מכון התורה והארץ, ירושלים תשנד. מבוא - §. מה"ר כ1, פ700; מוהר"ק ים6971; ספה"ל 93A3386; ב"א A563.8 קוק.שב; להורדת הספר כולו(תר"ע)

שבת הארץ, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ח"ג, תשסח. מה"ר פ720

*שבת ומועד בשביעית, ר' ישעיהו הדרי, ירושלים תשמו, 415 עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 86A4539; ב"א A563.801 הדר.שב תשמ"ו

*שבת ומועדי קדשיך (תשסב), ר' בנימין יחיאל איכל [כצ"ל] גרוסמן, ירושלים תשסב [שונה ממהד' תשסד]. מה"ר מ150; ספה"ל 2002A3388; ב"א A38 גרו.שב (תשסב)

*שבת ומועדי קדשיך (תשסד), ר' בנימין יחיאל איכל [כצ"ל] גרוסמן, ירושלים תשסד. (שונה ממהד' תשסב). מה"ר מ240; ספה"ל 2004A5536; ב"א A38 גרו.שב (תשסב)

§שדה אברהם, ר' אברהם פלחוביץ מלומזא, פיעטרקוב תרסב. מה"ר א555; ספה"ל 23V10814; להורדת הספר כולו

*שדה אלחנן, ר' אלחנן היילפרין, ירושלים תשס. מה"ר ש235; ספה"ל (2°2000A3936); ב"א A572 היל.שד

*שדה הארץ, ר' אברהם מיוחס, ח"א וח"ב - שלוניקי תקמד-תקמח, וח"ג - לוורנו תקמח, ד"צ ירושלים תשן. כשכתוב בלי דף, הכוונה לח"ג, חי' הרמב"ם בדפים קמו-קנז. ח"א, ח"ב - מוהר"ק או"ק ב א.ב. פ212. ח"ג - מה"ר ש48 מחסן, על133 מחסן; מוהר"ק פמ247; ספה"ל 2°90A6760; ב"א A451 מיו.שד; מיק"פ 645 (ח"ג); מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§שדה יצחק, ר' יצחק רודניק, לונדון תשכא. מה"ר א600; ספה"ל 2°92A1707

שדה מרגליות, ר' שואל דוד מרגליות, ירושלים תשנו. חי' הרמב"ם בעמ' רכא-רלב. מה"ר ש235

§שדה נפתלי, ר' נפתלי הרץ מאיר הלפרין, ירושלים תרצח (כולל ס' כרם נפתלי). מה"ר א640; ספה"ל 38A897; ב"א A45 הלפ.שד

*שדה שמואל, ר' שמואל אביטן, שבועות-ע"ז-נדה, ירושלים תשסא. מה"ר א395; להורדת הספר כולו

*שדה שמואל, ר' שמואל אביטן, שביעית, ירושלים תשסא, מה"ר כ350; ספה"ל 2°2001A4978

שהם וישפה, ר' דוד אורטנברג, ח"א, ברדיטשוב תרמח - מוהר"ק פ2202; ספה"ל 63A1949; צילום במכה"ב. ח"ב, ברדיטשוב תרסב, כט דפים - ספה"ל 90A4553; ב"א A531 אור.שה (ח"א-ח"ב). יצא בירושלים תשמד עם תהלה לדוד (דלהלן), שני החלקים משולבים; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*שו"ע הרב, ר' שניאור זלמן מלאדי, ע"פ מפתח בס' "מפתח ענינים פסוקים ומארז"ל... לשו"ע אדמור הזקן, פסקי הסדור ושו"ת שלו", נ"י תשסט. מה"ר כ70; ספה"ל 85A6278; ב"א A561 שני.של

*שו"ת אדמו"ר הזקן, ר' שניאור זלמן מלאדי, נ"י תשמח, 494 עמ'. מה"ר ש265; ספה"ל 89A297; ב"א A572 שני.שא

*שו"ת אור שמח, ר' מאיר שמחה הכהן, ירושלים תשמא [המפתח כנראה לא כולל נו"כ הרמב"ם]. ההוספות במהד' תשנח (עמ' קסז-קעג) - §. מה"ר ש15; מוהר"ק ים6568; ספה"ל 2°89A332; ב"א A572 כהן.או

*שו"ת בית יוסף (תשסב), ר' יוסף קארו, מהד' שיח ישראל, ירושלים תשסב. מה"ר ש40; ב"א A571 קרו.שא

*שו"ת בית יוסף (תשעז), ר' יוסף קארו, דיני נשים, בעריכת ר' שמואל אביטן, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A2586; ב"א A571 קרו.בי תשע"ז

*שו"ת בית מאיר, ר' מאיר פוזנר, ירושלים תשלו, רלא עמ'. גם עם ההוספות אחרי עמ' ריח, שבמהד' תשנה. מה"ר ש40; ספה"ל 76A3268; ב"א A572 פוז.בי

שו"ת גאוני פדוואה - ראה שו"ת מהר"י מינץ, שו"ת מהר"ם פדוואה, שו"ת מהרשי"ק, נחלת יעקב (היילפרין)

*שו"ת הב"ח החדשות (תשע), ר' יואל סירקיס, מהד' זכרון אהרן, ע"פ מפתח בסוף אסיפת גאונים (תשע). ב"א A571 יוא.בי או"ק

*שו"ת הב"ח הישנות (תשע), ר' יואל סירקיס, מהד' זכרון אהרן, ע"פ מפתח בסוף אסיפת גאונים (תשע). ב"א A571 יוא.בי או"ק

*שו"ת הגאונים בתראי (תשע), מהד' זכרון אהרן, ע"פ מפתח בסוף אסיפת גאונים (תשע).

§שו"ת המאור וזכרון בספר, בעריכת ר' מאיר אמסל, נ"י תשכז. ספה"ל 68A2211; ב"א A508.8 מאו(אמס)

*שו"ת המבי"ט (תשעה), ר' משה מטראני, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעה. מה"ר ש280; ספה"ל 2018A9269

*שו"ת הר"ן, מפתח בד"צ ירושלים תשלב. ספה"ל 81A1414; ב"א A571 נסי.שא

*שו"ת הרא"ש, מהדו' יודלוב, ירושלים תשנד. מה"ר ר205; ב"א A571 אשר.שא

*שו"ת הרב הראשי, ר' מרדכי אליהו, ירושלים תשסט. מה"ר ש80; ב"א A572 אלי.רב תשס"ט

*שו"ת הרדב"ז, ר' דוד בן זמרא, ורשה תרמ"ב, ד"צ ירושלים תשלב. המפתח בחוברת נפרדת [מקורות שבעת החלקים בדפוסים ישנים: ח"א - מדפוס ונציה תקט, ח"א. ח"ב - מדפוס ונציה תקט, ח"ב. ח"ג - מדפוס פיורדא תקמא, שנקרא בשער ח"ג, והסימנים בסוגריים הם הסימנים של דפוס פיורדא. ח"ד - מדפוס ליוורנו תיב, והסימנים בסוגריים הם הסימנים של דפוס ליוורנו. ח"ה - ממה שנדפס בסוף דפוס ונציה תקט ח"א (מדף קט, סי' א-עה) וח"ב (מדף מז, סי' עו-שיח). ח"ו - מדפוס ליוורנו תקעח, שנקרא בשער ח"ה. ח"ז - מדפוס ליוורנו תקפח, "דברי דוד"]. מה"ר ר205; ספה"ל 72A374=2, או"ק יהדות 2°כ 169.01; ב"א 2°A571 זמר.שא; פהשו"ת 61-54; להורדת הספר כולו חלקים א-ג חלקים ד-ז לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*שו"ת הרדב"ז, ר' דוד בן זמרא, ח"ח - "שו"ת רדב"ז מכ"י", ירושלים תשלה, תשלח, קצב עמ'. ספה"ל 2°75A3395, או"ק יהדות 2°כ 169.02 להורדת הספר כולו

*שו"ת הריב"ד (פרידמן), ר' ליב פרידמן, או"ח ויו"ד, ירושלים תשנא. מה"ר ש270; ספה"ל 2°91A2279; ב"א A572 פרי.שא

שו"ת הריב"ד (קאפח), ר' יוסף קאפח, תשובות כסדר הרמב"ם, ירושלים תשסט, 84 + רכג עמ'. מה"ר ש275; ספה"ל או"ק יהדות כ 185.5

*שו"ת הרד"ך, ר' דוד הכהן מקורפו, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסח. מה"ר ש265; ספה"ל 2°2008A6150; ב"א A571 דוד.תש תשס"ח

*שו"ת הריב"ש, ר' יצחק בר ששת, כולל התשובות ה"מיוחסות", מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשנג. כרך ב מתחיל בעמ' תסג. קונטרס בענין זכיה באיסור הנאה, לר' ישראל חיים דייכעש - § (לא נכנס למפתח שם). מה"ר ר210; ספה"ל 2°93A3104, או"ק יהדות 2°כ 156.8; ב"א A571 יצח.שא; פהשו"ת 25

§שו"ת הריטב"א, ר' יו"ט בן אברהם אלשבילי, ירושלים תשיט, תשנב. מה"ר ר210; מוהר"ק או"ק ג פ75; ספה"ל 58A3942, או"ק יהדות כ 156.6; ב"א A571 יום.שא; פהשו"ת 21

*שו"ת הרמ"ז, ר' משה זכותא, ונציה תקכא, סב דפים. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשמג. עם הוספות ע"פ מפתח במהד' קול בטחה, בטחה תשנג, לפי מספרי עמודים במהדורה ההיא. מה"ר ש280; ספה"ל 85A3125 (תשמג), S93A3198 (תשנג); ב"א A572 זכו.שא (תשנג); פהשו"ת 99

*שו"ת הרמ"ע השלם, ר' מנחם עזריה מפאנו, מהד' מכון ישמח לב, ירושלים תשסז. מה"ר ש280; ספה"ל או"ק יהדות כ 172; ב"א A572 מנח.שא תשס"ז

*שו"ת הרשב"א, ע"פ מפתח במהד' מכון ירושלים. ח"א-ח"ב-ח"ג, גם ע"פ מפתח במהד' תפארת התורה, ירושלים תשמט. שו"ת חדשות מכ"י - רק במהד' מכון ירושלים. מספרי עמודים - לפי מהד' מכון ירושלים. מה"ר ר220; ב"א A571 אדר.שא; פהשו"ת 11-18

*שו"ת הרשב"א ח"ט מכ"י, מהד' מכון מסורת ישראל, ירושלים תשס. מה"ר ר220; ספה"ל 2001A8207; ב"א A571 אדר.שא תש"ס

§שו"ת השבי"ט, ר' שמואל טוביה שטרן, ח"א, ירושלים תשל [שונה ממהד' תשסה]. מה"ר ש230; ב"א A572 שטר.שב

*שו"ת וחי' ר"מ פישלס, ר' מאיר פישלס, ירושלים תשסג. מה"ר ש280; ספה"ל 2004A738; ב"א A572 פיש.שא

*שו"ת וחי' ר"ע קורניצר, ר' עקיבא קורניצר, ב"ב תשמז. ב"א A572 קור.שא

*שו"ת מהר"ח אור זרוע, ליפסיא תרך. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשלב. מה"ר ר210; ספה"ל 60A1489; ב"א A571 אור.או להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"ח אור זרוע (אביטן), ר' חיים אור זרוע, מהד' אביטן, ירושלים תשסב. מה"ר ר215; ספה"ל או"ק יהדות 2°כ158.2; ב"א A571 אור.או

*שו"ת מהר"י בי רב (תשמח), ר' יעקב בי רב, ירושלים תשמח, 24 + רמח עמ'. מה"ר ר210; מוהר"ק או"ק ג פ222; ספה"ל 2°88A779, או"ק יהדות 2°כ 168.3; ב"א A571 ביר.שא; פהשו"ת 53 להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"י בי רב (תשעט), ר' יעקב בי רב, מהד' זכרון אהרן ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A10360

*שו"ת מהר"י וייל, ר' יעקב וייל, ירושלים תשמח, רכב עמ'. רשמנו רק את הסימנים; במפתח שם רשומים גם העמודים למהדורה זו. ספה"ל 2°88A723, או"ק יהדות 2°כ 164.6; ב"א A571 ויל.שא; פהשו"ת 40 להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"י וייל (דומב), ח"א, ר' יעקב וייל, מהד' דומב, ירושלים תשסא. מה"ר ר210; ב"א A571 ויל.שא

*שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב), ר' יעקב לבית לוי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעב. מה"ר ש275; ספה"ל 2°2013A7267; ב"א A572 יעק.שא

*שו"ת מהר"י מינץ (תשעד), ר' יהודה מינץ, בתוך "שו"ת גאוני פדוואה", מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעד. ספה"ל או"ק יהדות כ169.8‎; ב"א A571 מינ.שא

*שו"ת מהר"ם אלשיך (תשעא), מהד' מכון הכתב, ירושלים תשעא, 37 + תצה עמ'. מה"ר א280; ספה"ל 2°2011A10824; ב"א A571 אלש.שא תשע"א

*שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח), ר' משה ן' אל אשקר, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעח. ספה"ל או"ק יהדות כ163.27; ב"א A571 אלש.שא תשע"ח

*שו"ת מהר"ם בן חביב, ר' משה בן חביב, מהד' חכמת שלמה, ירושלים תשס. מה"ר ש280; ב"א A572 חבי.שא

*שו"ת מהר"ם גלנטי (תשעח), ר' משה גלנטי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעח. ספה"ל 2018A9268; ב"א A571 גלנ.שא תשע"ח

*שו"ת מהר"ם די בוטון, אזמיר תמ, קלט דפים. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשמג. מה"ר ש280; ספה"ל 85A3125; ב"א A572 בוט.שא; מיק"פ 608 להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"ם מינץ, ר' משה מינץ, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשנא. מה"ר ר215; ספה"ל 92A1885, או"ק יהדות כ 164; ב"א A571 מינ.תש

*שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה), מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשעה. מה"ר ר190; ספה"ל או"ק יהדות כ157.41‎; ב"א A571 מאי.שא תשע"ד

*שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד), ר' מאיר קצנאילנבוגן, בתוך "שו"ת גאוני פדוואה", מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעד. ספה"ל או"ק יהדות כ169.8‎; ב"א A571 מינ.שא

שו"ת מהר"ץ - נמצא בתוך ספרי מהר"ץ חיות

*שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח), ר' שלמה לבית הלוי, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח. מה"ר ש290; ספה"ל 2018A9272

*שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות, ר' רפאל שלמה לאניאדו, ירושלים תשנז. ב"א A572 לני.שא

*שו"ת מהר"ש לובלין, ברוקלין תשמח. מה"ר ש290

*שו"ת מהרא"י מזינקוויץ, ר' אברהם יצחק סויבלמן, ירושלים תשסה. מה"ר ש265; ספה"ל 2005A8155; ב"א A572 סוב.שא

*שו"ת מהרח"ש (תשסג), ר' חיים שבתי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסג. מה"ר ש255; ב"א A572 חיי.תו תשסג

*שו"ת מהרי"ל, ר' יעקב סגל מולין, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשם, 46 + שצ עמ'. ספה"ל 80A829, או"ק יהדות כ 164.15; ב"א A571 מול.שא תש"ם

*שו"ת מהרי"ל החדשות, ר' יעקב סגל מולין, מכון ירושלים, ירושלים תשלז. מה"ר ר210; ב"א A571 מול.מה

*שו"ת מהרי"ף (תשנט), ר' יעקב פראג'י, מהד' מכון טוב מצרים, ירושלים תשנט, 30 + תמו עמ'. ספה"ל 2000A68; ב"א A572 פרג'.שא

*שו"ת מהרי"ק, ר' יוסף קולון, מהדורת אורייתא, ירושלים תשמח, 33 + תקצד עמ'. מה"ר ר210; ספה"ל או"ק יהדות 2°כ 163.1, S2°89A432; ב"א A571 קול.שא; פהשו"ת 44-45

*שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא), ירושלים תשמא. מה"ר ש270; ספה"ל 2°81A1009; ב"א A571 צהל.שא

*שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו), מהד' זכרון אהרן-מכון ירושלים, ירושלים תשעו. מה"ר ש275; ב"א A571 צהל.שא תשע"ו

*שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו), מהד' זכרון אהרן-מכון ירושלים, ירושלים תשעו. מה"ר ש275; ב"א A571 צהל.שא תשע"ו

*שו"ת מהרלב"ח, ר' לוי בן חביב, ע"פ מפתח במהד' קרן רא"ם, ירושלים תשסח, 18 + תש עמ'. מה"ר ש280; ב"א A571 חבי.רל תשס"ח

*שו"ת מהרש"ך, ר' שלמה הכהן, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעא. ספה"ל או"ק יהדות כ172.51‎; ב"א A571 שלמ.שא

*שו"ת מהרש"ל, ר' שלמה לוריא, ע"פ מפתח במהד' יחדיו, ירושלים תשנג. מה"ר ש290; ספה"ל 2°93A685; ב"א A571 לור.שא; פהשו"ת 75

*שו"ת מהרש"ל (תשעט), מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעט. מה"ר ש290; ספה"ל 2019A10357

*שו"ת מהרש"ם, ר' שלום מרדכי שבדרון, ט' חלקים. ע"פ מפתח בס' פתחי מהרש"ם. מה"ר ש295; ספה"ל 2°92A2944; ב"א A572 שבד.שא; פהשו"ת 170-176; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד-ה חלק ו חלק ז

*שו"ת מהרשי"ק, ר' שמואל יהודה קצנאילנבוגן, בתוך "שו"ת גאוני פדוואה", מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעד. ספה"ל או"ק יהדות כ169.8‎; ב"א A571 מינ.שא

§שו"ת ממעמקים, ר' אפרים אשרי. ח"א, נ"י תשיט - מה"ר ש145. ח"ג, נ"י תשכט, כולל אמרי אפרים - מה"ר א195; ספה"ל 60A1062; ב"א A572 אשר.ממ

*שו"ת מן השמים, ר' יעקב ממרויש, ירושלים תשלב. מה"ר ר210; ספה"ל 89A18; ב"א A571 יעק.מן; פהשו"ת 34 להורדת הספר כולו

שו"ת מר"ם יהודה - ראה שם אליעזר

שו"ת צמח צדק (חב"ד) - ראה צמח צדק (חב"ד) - שו"ת

*שו"ת ר"א בן ארחא, ר' אליעזר בן ארחא, ירושלים תשלח, 25 + קפט עמ'. מה"ר ש265; ב"א A572 ארח.שא להורדת הספר כולו

*שו"ת ר"א מזרחי, ח"א - ירושלים תרצח, מה"ר ר205; ב"א A571 מזר.שא. ח"ב - בתוך מים עמוקים, מה"ר ש25 מחסן; ב"א A571 מזר.מי. מפתח במהדורת ירושלים תשמד, ספה"ל 84A1827; מיק"פ 1033; פהשו"ת 48 להורדת הספר כולו(ח"א)

*שו"ת ר"ב רנשבורג, רבנו בצלאל רנשבורג, ירושלים תשמ, רפו עמ'. מוהר"ק ים6517; ספה"ל 80A4253; ב"א A572 רנש.שא

*שו"ת ר"ג אשכנזי, ר' גבריאל אשכנזי, ח"א, ירושלים תשמה, כ + 263 עמ'. מה"ר ש265; ספה"ל 85A7496; ב"א A572 אשכ.שא(1) להורדת הספר כולו

*שו"ת ר"ח כפוסי, ר' חיים כפוסי, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשעא. מה"ר ש280; ספה"ל או"ק יהדות כ158.15; ב"א A571 כפו.שא

*שו"ת ר"י אבן עזרא, ר' יוסף בן יצחק אבן עזרא, ירושלים תשמט. מה"ר ש275; ספה"ל 89A4049, או"ק יהדות כ 168.53; ב"א A571 אבן-עז.שא; מכון משה"ע ט287

*שו"ת ר"י אלגזי, ר' יצחק אלגזי, ירושלים תשמב, 17 + רעז עמ'. מה"ר ש270; מוהר"ק ים6769; ספה"ל 2°82A2364; ב"א A572 אלג.שא

*שו"ת ר"י בן עטר, או"ח-יו"ד, ירושלים תשמט, קסז עמ'. מה"ר ש270; ב"א A572 אבן-עט.שא

*שו"ת ר"י בסן (תצז), ר' יחיאל באסן, קושטא תצז, ד"צ ירושלים תשל, תשמב. מה"ר ש270; מוהר"ק פ1963; ספה"ל 2°82A3428; ב"א A572 בסן.שא; מיק"פ 1019 להורדת הספר כולו

*שו"ת ר"י בסן (תשסו), ר' יחיאל באסן, מהד' מכון הכתב, ירושלים תשסו. מה"ר ש275; ספה"ל 2°2007A4054; ב"א A572 בסן.שא תשס"ו

*שו"ת ר"י מילר, ר' יהודה מילר, ירושלים תשמד, תשנג. מה"ר ש270; ב"א A572 מיל.שא

*שו"ת ר"י מליריאה, ר' יהוסף מליריאה, ירושלים תשמח, תכב עמ'. מה"ר ש270; ספה"ל 88A5651, או"ק יהדות כ 168.95

*שו"ת ר"י מסלוצק, ר' יוסף פימר מסלוצק, ירושלים תשמא, תשס. עמ' שמג-שעא (נוספו במהד' תשס) - §. מה"ר ש270; ספה"ל 2°81A3284; ב"א A572 פימ.שא

*שו"ת ר"י מפוזנא, ר' יצחק מפוזנא, ירושלים תשמב, 32 + תח עמ'. מה"ר ש270; ספה"ל 2°82A2463; ב"א A572 יצח.בא להורדת הספר כולו

*שו"ת ר"י קצבי, ר' יוסף קצבי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעט עם ליקוטים, ודרושים של המחבר ושל ר"ח אלפנדרי. ספה"ל 2019A6766

*שו"ת ר"מ גאויזון, ר' מאיר גאויזון, ירושלים תשמה. מה"ר ש280; ספה"ל 2°85A6678; ב"א A571 גוי.שא

*שו"ת ר"מ פרובינצאלו, ירושלים תשמח. מפתח לשני החלקים בסוף ח"ב. מה"ר ש280; ספה"ל 2°90A5669; ב"א A571 פרו.רב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*שו"ת ר"נ טרייביטש, ר' נחום טריביטש, ירושלים תשמט, ר עמ'. מה"ר ש285; ספה"ל 2°90A1911

*שו"ת ר"ע דאיינה, ח"א, ת"א תשלז, וח"ב, ת"א תשלט. ספה"ל 77A3039; ב"א A571 דינ.שא; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*שו"ת ר"ש איגר, ר' שלמה איגר, ירושלים תשמג-תשמה. ח"א - או"ח ויו"ד. ח"ב - אהע"ז וחו"מ. מה"ר ש290; ספה"ל 2°83A3237; ב"א A572 איג.שא; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*שו"ת ר' אשטרוק אבן שנג'י, ירושלים תשמב. מה"ר ש265; ב"א A572 שנג.שא להורדת הספר כולו

*שו"ת ר' בצלאל אשכנזי, מהד' בוחבוט, ירושלים תשנד. ספה"ל 2°94A4067; ב"א A571 אשכ.שא

*שו"ת ר' יעקב לבית הלוי, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעב. ספה"ל 2018A9272; ב"א A572 יעק.שא

*שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע), מהד' זכרון אהרן, ע"פ מפתח בסוף אסיפת גאונים (תשע). ב"א A572 יצח.שא

*שו"ת ר' יצחק הלוי מקושטא, ירושלים תשעא, קעו + טז עמ'. מה"ר א270; ספה"ל 2°2011A7215; ב"א A572 יצח.שא; להורדת הספר כולו

*שו"ת ר' משולם איגרא, ורשה תרמה. מפתח בד"צ ירושלים תשכח. מה"ר ש280; מוהר"ק פ257; ספה"ל 2°68A864; ב"א A572 איג.שא; להורדת הספר כולו

§שו"ת רא"מ פינגרהוט, ר' אברהם משה פינגרהוט, ירושלים תשכד, רפט עמ'. ספה"ל 64A1694; ב"א A572 פינ.שא

*שו"ת ראנ"ח, ר' אליהו בן חיים, ח"א - ירושלים תשך, מה"ר ש265; ספה"ל 60A1374; ב"א A571 חיי.שא. ח"ב, מים עמוקים, מה"ר ש25 מחסן; ב"א A571 מזר.מי; פהשו"ת 82; להורדת הספר כולו (ח"א)

*שו"ת ראנ"ח (תשעד), ר' אליהו ן' חיים, ח"א וח"ב (מים עמוקים), מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעד. ב"א A571 חיי.מי (מים עמוקים)

*שו"ת רי"ט וייל, ר' ידידיה טיאה וייל, ירושלים תשמג. מה"ר ש270; ספה"ל 2°83A4770 להורדת הספר כולו

*שו"ת רשב"ש, ר' שלמה בן שמעון דוראן, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשנח. ספה"ל 2°2000A889; ב"א A571 דור.שא

שו"ת - ראה גם ס' השו"ת

*שואל ומשיב, ר' יוסף שאול נתנזון, ח"ז, ירושלים תשנה. ספה"ל 2°95A5947; ב"א A572 נתנ.שו

שובי נפשי, ר' הלל בן יהודה קופרמן, הלכות תשובה, ירושלים תשעא, רסב עמ'. ספה"ל 2015A9276; ב"א A53 קופ.רמ להורדת הספר כולו

*שובע שמחות, ר' מנחם מנדל לזר אב"ד סטריזוב, מהד' מכון אבני זכרון, ירושלים תשסא, תרז עמ'. מה"ר א120; ב"א A584.037 לזר.שב

§שולי האדרת, גיטין, ר' משה הרשלר, סוף חי' הרמב"ן על גיטין, ירושלים תשנה. ספה"ל או"ק יהדות י179; ב"א A581 משה.חד תש"ל

שולי הגליון, ר' פנחס מנחם אלתר, ירושלים תשעב. חי' הרמב"ם בעמ' יג-רכה (נדפסו גם ברמב"ם מהד' אור יקרות, ירושלים תשסז, ב"א A531 אור יקרות [בשינויים מסוימים], ובפרוייקט השו"ת; וראה לעיל, הגהות רפ"מ אלתר, שגם שם נדפסו בשינויים). ספה"ל 2017A4372; ב"א A531 אלת.שו

*שולי המעיל, מעילה, ר' אברהם שמואל פפנהיים, ב"ב תשסא. המפתח הוא רק לחי' ר"ח הלוי והגרי"ז. מה"ר א230; ספה"ל 2002A780

*שומע ומשמיע, ר' מיכאל מנחם שילוני, ירושלים תשסו. מה"ר א600; ב"א A584 שיל.שו

§שומר אמת, ר' מאיר שצ'יגל, שביעית, ב"ב תשמו. מה"ר א445; ספה"ל 86A3442; ב"א A584.015 שצי.שו

שומר מצוה, ר' שמריהו שולמן, נ"י תשנח. חי' הרמב"ם בעמ' רו-ריא. ספה"ל 2°99A2366; ב"א A584 שול.שו; צילום במכה"ב

§שומרי משפט (צ'כנוב) ח"א-ח"ב-ח"ג, ירושלים תשמב-תשמג. הדפסה שנייה תשמט. מה"ר פ445 (ח"א); ספה"ל 83A4154 (ח"א-ח"ב)

*שופרא דישראל, ר' ישראל שפירא, ירושלים תשסז. מה"ר מ315; ספה"ל 2007A6466; ב"א A671.3 שפי.שו

*שופרא דשטרא, ר' יעקב יוסף ריינמן, ליקווד תשמב. מה"ר א595; ספה"ל 82A3002; ב"א A565 רינ.שו

§שופריה דיעקב (מערך), ר' יעקב מעארך, לוורנו תקנב, ד"צ תשמב (עד דף כד). מוהר"ק ש3464; ספה"ל 83A6; ב"א A655 יפה.פנ; צילום דפים כה-לה במכה"ב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

שורות העומר, ר' עמור אביטבול, ירושלים תשנב. חי' הרמב"ם בעמ' רכא-רכד. ספה"ל 92A6467; מכון משה"ע ב146.1

*שושן עדות, ר' זאב וולף בוסקוביץ, פאקש תרסג, ד"צ ב"ב תשנב. ספה"ל 2°93A341; ב"א A821 בוס.שו להורדת הספר כולו

§שושנת העמקים (גנק), ר' מנחם דוב גנק, סו"ס גן שושנים, נ"י תשנב, תשנה. מה"ר א520; ספה"ל 93A1451; ב"א A562 גנק.גן

*שושנת העמקים (תאומים), ר' יוסף תאומים, מהד' מישור, תשסה. ב"א A584 תאו.שו

*שושנת יעקב (הורוויץ), ר' מנחם מנדל הורוויץ, למברג תקצח-תרכג, ד"צ נ"י תשנא. (ע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425). ספה"ל 2°59A40, 2°92A1392; (כרך א) להורדת הספר כולו

§שושנת יעקב (רפפורט), ר' יעקב מרדכי רפפורט, ירושלים תשמד. מה"ר א395; ספה"ל 2°85A77; ב"א A584 רפו.שו

שושנת ישראל (קנר) בין המצרים, ר' מרדכי יהודה קנר, טורונטו תשעד. חי' הרמב"ם בעמ' קכז-רח, בשם "צום ישראל". ספה"ל 2015A10567; ב"א A562.3 קנר.שו

*שחר אהללך, ר' אריאל אדרי, ירושלים תשסח, רכג עמ'. ספה"ל 2008A9300; ב"א A319.7 אדר.שח

§שחר אורך, לזכר שחר ארנן, חדרה תשס. מה"ר כ285

§שי כהן, ר' אליהו יוסף שאר ישוב כהן, ירושלים תשנז. מה"ר א600; ספה"ל 2°97A4730; ב"א A108.1 כהן.שי

§שי למלך (מלר), ר' אלימלך מלר, ירושלים תשכג, קסב עמ' [שונה ממהד' תשנד עם רכה עמ']. מה"ר א600; ספה"ל 2°63A208; ב"א 2°A584 מלר.שי להורדת הספר כולו

§שי למלך, חב"ד, תשמה. מה"ר א470; ספה"ל 85A3472; ב"א A531 שי.למל

*שיבת ציון (לנדא), ר' שמואל לנדא, סדילקוב תקצד. גם ע"פ מפתח בסוף מהד' בלום, ירושלים תשנא. מה"ר מ10 מחסן (תקצד), ש175 (תשנא); מוהר"ק ש74; ספה"ל 2°59A383; פהשו"ת 132

§שיבת ציון (תשס), ר' אברהם סלוצקי, מהד' תשס. מה"ר מ205; ספה"ל 2002A10000; ב"א E041 שיב.צי תש"ס

*שיורי ברכה, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, שלוניקי תקעד, ד"צ נ"י תשלט (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°23V10337; ב"א A561 אזו.שי להורדת הספר כולו

*שיח אפרים, ר' יצחק ליבוביץ, בני ברק תשנא. ספה"ל 91A5317; ב"א A565 ליב.שי

*שיח דוד (תשסד), ר' אלעזר אלימלך שטרן, לונדון תשסד. מה"ר ת400; ספה"ל 2004A3774

*שיח דוד (תשסח), על התנ"ך, ר' אלעזר אלימלך שטרן, מהדורה שניה, לונדון תשסח. ב"א T27 שטר.שי להורדת הספר כולו - ח"ב

*שיח השדה (פרומר), ר' אריה צבי פרומר, פיעטרקוב תרעג, ד"צ ב"ב תשנ. מה"ר א600; ספה"ל 2°90A4895; ב"א A572 פרו.אר

§שיח השדה (קניבסקי) ח"ב, ר' שי"ח קנייבסקי, ב"ב תשלז. מכיל: ישוב הדעת (עמ' ג-נח), פתשגן הכתב (עמ' נט-קי), קרני חגבים (עמ' קיא-קמ), קונטרס הליקוטים (עמ' קמא-קעו). מה"ר א595; ב"א A508 קני.שי. [מהד' מתוקנת: תשמד - ספה"ל 85A2568, תשנג - ספה"ל 94A4843]

שיח התורה, ר' חיים קניבסקי, ב"ב תשסז. חי' הרמב"ם בעמ' שכח-שנג. מה"ר א335; ב"א A584 קני.שי תשס"ז

*שיח יוסף, ר' יוסף רוט, ח"ב, ב"ב תשנב. ספה"ל 91A2584

*שיח יוסף, ר' יוסף רוט, נדה (=ח"א), תשנא. ספה"ל 91A2584; ב"א A584.067 רוט.שי

*שיח יצחק (וייס), ר' יצחק וייס, ירושלים תשעח. ספה"ל 2°2018A8637; ב"א A572 ויס.שי תשעח

*שיח יצחק (חיות, תשעו), ר' יצחק חיות, חיפה תשעו. ספה"ל 2016A11201

*שיח יצחק (פרידמן, תשנז), ר' יצחק פרידמן, בתוך ס' אהלי יעקב ח"ב, ירושלים תשנז. ספה"ל אוסף שלום 3910.1‎; ב"א A671.3 פרי.אה

*שיח ערב, ר' יוסף חיים שניאור קוטלר, שבת-חגיגה, לייקווד תשעב, רלח עמ'. ספה"ל 2°2015A4709; ב"א A584.02 קוט.שי

*שיח ערב, ר' יוסף חיים שניאור קוטלר, פסחים, לייקווד תשסו. מה"ר א30; ספה"ל 2°2006A2086; ב"א A584.023 קוט.שי

*שיח ערב, ר' יוסף חיים שניאור קוטלר, קידושין, לייקווד תשעה. ספה"ל 2°2015A1155; ב"א A584.037 קוט.שי

*שיח ערב, ר' יוסף חיים שניאור קוטלר, סנהדרין, לייקווד תשסז. מה"ר א180; ספה"ל 2°2007A7131; ב"א A584.044 קוט.שי

*שיח ערב, ר' יוסף חיים שניאור קוטלר, קדשים, לייקווד תשסו. מה"ר א245; ספה"ל 2°2006A2088; ב"א A584.05 קוט.שי

שיח תפלה, ירושלים תשנט. חידושי הרמב"ם לר' מרדכי הענא, ר"ש איגר, והאדר"ת, בעמ' שכג-שסה. מה"ר פ15; ספה"ל 99A5905; ב"א A37 שיח.תפ

*שיחות הר"ן, המפואר, ר' נחמן מברסלב, נ"י תשעא. ספה"ל 2011A10070, אוסף שלום 4314.2; ב"אA673 נחמ.שי תש"ע

*שיחות חכמה ומוסר, ר' דוד קראנגלס, ירושלים תשנח. כרך ב מתחיל במאמר לג. ספה"ל 98A8196; ב"א A410.6 קרו.שי

*שיחות חכמים (מרגליות), ר' ראובן מרגליות, מהד' בית מוריה, באר שבע תשסט. מה"ר מ160; ספה"ל 2012A12619; ב"א A789.7 מרג.שי תשס"ט

*שיחות לספר בראשית, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים. ע"פ מפתח בסוף שיחות לספר דברים. מה"ר ת80; ספה"ל 90A374; ב"א A451 נבנ.שי

*שיחות לספר במדבר, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים. ע"פ מפתח בסוף שיחות לספר דברים. מה"ר ת130; ספה"ל 90A374

*שיחות לספר דברים, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים תשסב. מה"ר ת145; ספה"ל 90A374

*שיחות לספר ויקרא, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים. ע"פ מפתח בסוף שיחות לספר דברים. מה"ר ת120; ספה"ל 90A374; ב"א A451 נבנ.שי

*שיחות לספר שמות, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים. ע"פ מפתח בסוף שיחות לספר דברים. מה"ר ת105; ספה"ל 90A374; ב"א A451 נבנ.שי

*שיחות מוסר, ר' חיים שמולביץ, ח"א (תשלא), ח"ב (תשלב), ח"ג (תשלג), ירושלים תשמ. גם ע"פ מהד' תשסב. מה"ר מ527; ספה"ל 80A3414; ב"א A410.6 שמו.שי

*שיחות עבודת לוי, ר' יעקב יצחק רודרמן, בלטימור תשעח. ספה"ח 2018A5182; ב"א A410.6 רוד.שי; להורדת הספר כולו

*שיחות ר' צבי יהודה, ר' צבי יהודה קוק, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, ירושלים תשנח-תשסה. מה"ר כ6; ספה"ל 93A2017 (שמות); ב"א T278 קוק.שי

*שיחות ר' ראובן, ר' רפאל ראובן גרוזובסקי, נ"י תשסז. מה"ר מ527; ב"א A45 גרו.שי תשס"ז

*שיחת דקלים, ר' יוסף בן דוד קאפח, בעריכת אורי מלמד, ירושלים תשסה, 127 עמ'. מה"ר מ160; ספה"ל 2005A6811, אוסף שלום 883.1‎; ב"א A650.2 קאפ.שי

*שיחת חולין, ר' אמיתי בן דוד, ירושלים תשנה, תשנו, 24 + תקפב עמ' [במפתח יש ציונים גם לציורים]. מה"ר א220; ספה"ל 2°96A3970 ,S2°95A1121; ב"א A584.053 בן-דוד.שי להורדת הספר כולו

*שיחת מלאכי השרת, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפז, נב דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח26; ב"א A671.2 הכה.שי; להורדת הספר כולו

שיירי כנה"ג, ר' חיים בנבנישתי, לשונות הרמב"ם, קושטא תפג, לוורנו תקנג, ד"צ ב"ב תשמ. מה"ר פ170; מוהר"ק פ735; ספה"ל 2°81A2878; ב"א A541 בנב.שי. שם לא נרשמו סימני ההלכות, רק סימני הפרקים וסימני הדפים והשורות ברמב"ם דפוס ונציה שלד. בעותק שבספריית מכון הלכה ברורה, רשומים סימני ההלכות

*שים שלום, ר' שמואל משה גולד, נ"י תשסט. ספה"ל 2009A58; ב"א A410.3 גול.שי

שימוש - ראה שמוש

§שיר למעלות גל' ד. ישיבת הסדר מעלות יעקב, תשסב. ספה"ל PA 21737; ב"א X6586

*שירת דוד (תשסג), ר' דוד הקשר, ירושלים תשסג, תעט עמ'. מה"ר א165; ספה"ל 2002A8604; ב"א A584.042 הקש.שי

*שירת דוד (תשסז), ר' דוד הקשר, מאמרים, ירושלים תשסז. מה"ר ת257; ספה"ל 2008A8495; ב"א A410.6 הקש.שי תשס"ז

*שירת דוד יבמות קידושין, ר' דוד הקשר, ירושלים תשעב. ספה"ל 2012A3644; ב"א A584.031; להורדת הספר כולו

*שירת דוד כתובות, ר' דוד הקשר, ירושלים תשעא. ספה"ל 2011A1876; ב"א A584.032 הקש.שי; להורדת הספר כולו

*שירת דוד ב"מ, ר' דוד הקשר, ירושלים תשסג, 13 + תעט עמ'. ספה"ל 2002A8604; ב"א A584.042 הקש.שי תשס"ג; להורדת הספר כולו

+*שירת דוד (שיינין), ר' דוד שיינין, ירושלים תשסא

*שירת הים, ר' מרדכי יהודה קראוס, ירוחם תשסח, שפג עמ'. מה"ר פ650; ב"א A572 קרא.שי

*שירת הלויים פסחים, ר' ידידיה ולפסון, ב"ב תשסח, על שלשה פרקים ראשונים. מה"ר א30; ב"א A584.023 וול.שי

*שירת הפסח, ר' אברהם קורח, ח"א-ח"ב, ב"ב תשסח. ח"ב מתחיל מסי' קטו. מה"ר מ222; ב"א A313 קרח.שי

*שכר שכיר, סוגיות, ר' יששכר מאיר, ח"א - נתיבות תשנב. ח"ב - נתיבות תשסד. ספה"ל 2°92A6302; ב"א A584 מאי.שכ

*של"ה = שני לוחות הברית, ר' ישעיהו הורוביץ, ח"א-ח"ד, מהדו' מכון יד רמה, חיפה תשנב-תשסו. מה"ר מ160; ספה"ל 2°92A2464, אוסף שלום; ב"א 2°A657.1 (תשנב)

*שלוח הקן, ר' ידידיה ברנסדורפר, נ"י תשמא, רמח עמ'. מה"ר פ340; ספה"ל 85A4373; ב"א A563.7 ברנ.של

§שלום בחילך, ר' אלימלך אהרן פדר, נ"י תשנב. מה"ר א600; ספה"ל 2°93A1604; ב"א A584 פדר.של

שלום בניך, ר' אליהו דב רייכמן, קרית גת תשנז. על הלכות תשובה. חי' הרמב"ם בחלק ב, אחרי עמ' שנד, במספור עמודים חדש.

*שלום ירושלים, ר' נחום טרייביטש, ירושלים תשם. מה"ר כ455; מוהר"ק ים6569; ספה"ל 2°80A3648; ב"א A853 טרי.של

שלחן המלך, ר' יוסף אבן עזרא, אזמיר תרכד. גם ע"פ מפתח לחלק חי' הרמב"ם ולחלק הדרושים. מה"ר א470; מוהר"ק פמ19; ספה"ל 2°23V7891; ב"א A531 אבן-עז.של; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

שלחן - ראה ס' השלחן

*שלטון החוק בישראל, ר' נחום רקובר, ירושלים תשמט, 240 עמ'. מה"ר פ460; ספה"ל 89A5313, או"ק יהדות כ 226.2; ב"א A934.011 רקו.של

*שלטי הגבורים, ר' אברהם הרופא משער אריה, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשע. מה"ר א620; ספה"ל 2°2010A3167; ב"א A566.1 פור.של

שליחות - ראה השליחות

שלל דוד, ר' דוד מועטי, לוורנו תרי, פה דפים. דפים א-סא [בדרך כלל לא סומנו שם מספרי ההלכות, והן מסומנות בעותק שבמוהר"ק; הל' שכירות נדפס אחרי הל' שאלה; בדפים כה-כו נדפס מה שכבר נדפס בדפים כג-כד]. מוהר"ק פמ263; ב"א A531 מוע.של; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*שלמי יוסף, כולל פוניבז', שבת, ב"ב תשסא. מה"ר א15; ב"א A584.021 כול.של.

*שלמי יוסף, כולל פוניבז', סוכה, ב"ב תשמד. מה"ר א47; ספה"ל 2°96A5506; ב"א A584.026 כול.של. סוכה

*שלמי יוסף, כולל פוניבז', נזיר, ב"ב תשנג. ספה"ל 93A1900; ב"א A584.034 כול.של.

*שלמי יוסף, כולל פוניבז', זבחים, ח"א-ח"ב, ב"ב תשנז. ב"א A584.051 כול.של; מכון משה"ע ו817.

*שלמי יוסף, כולל פוניבז', מנחות, ב"ב תשנח (נרשם שם בראש המפתחות שהמפתח אינו שלם). המפתח הוא לחלק א;לחלק ב אין מפתח. מה"ר א105 (ח"א), א215 (ח"ב); ספה"ל 2°98A6589; ב"א A584.052 כול.של.

*שלמי יוסף, כולל פוניבז', נדה, ב"ב תשנז. מה"ר א240; ספה"ל 2°97A4731; ב"א A584.067 כול.של; להורדת הספר כולו נדה א נדה ב

+*שלמי יוסף, כולל פוניבז', ר"ה.

*שלמי יוסף, כולל פוניבז', יומא, ב"ב תשעא. ב"א A584.025 כול.של

+*שלמי יוסף, כולל פוניבז', בכורות.

§שלמי יוסף (גליק), ר' יוסף גליק, עיונים בהלכות תשובה, ירושלים תשסא. להורדת הספר כולו

שלמי ירוחם, ר' ירוחם ורהפטיג, ירושלים תשא, קעח עמ'. מה"ר א440; מוהר"ק פמ143; ספה"ל 2°40A1230; ב"א A531 ורה.של; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*שלמי מנחם - מוקצה, ר' מנחם שימל, ירושלים תשסו. ב"א A562.2 שימ.של

*שלמי מנחם - עירובין, ר' מנחם שימל, ירושלים תשסא, רפ עמ'. מה"ר א25; ספה"ל 2001A1992; ב"א A584.022 שימ.של

*שלמי מנחם - שכנים ושכירות פועלים, ר' מנחם שימל, ירושלים תשעג, רעט עמ'. ספה"ל ‎2013A9540‎; ב"א A565 שימ.של תשע"ג

שלמי מרדכי, ר' מרדכי זאב מובשוביץ, תלמוד תורה - ת"א תשכה, ספה"ל 2°68A2314. יסודי התורה, דעות - ת"א תשלג, מה"ר א415; מוהר"ק פמ179; ספה"ל 2°73A2908; ב"א A531 מוב.של (כולם)

*שלמי משה, ר' משה שבות, מקסיקו תשנז. ספה"ל 98A9640; ב"א A584.044 שבו.של

שלמי נזיר, ר' שלמה רוזנפלד, ירושלים תשסח. גם ע"פ מפתח. המפתח אינו כולל ביאורים בהל' נזירות שלא במקומם. מה"ר א435; ב"א A563.7 רוז.של

*שלמי ניסן, ר' ניסן שלמה קפלן, פ' כיצד מברכין, לפי מהד' תשסא ולפי מהד' תשסה [ממהד' תשסה חסר מהמפתח מעמ' שמה ואילך]. ב"א A584.011 קפל.של [במהד' תשנח אין מפתח]; להורדת הספר כולו

+*שלמי ניסן פ' הבונה, ר' ניסן שלמה קפלן, ירושלים תשס. להורדת הספר כולו

*שלמי ניסן, ר' ניסן שלמה קפלן, פ' האורג, ירושלים תשסא. מה"ר א23; ספה"ל 2002A505; ב"א A584.021 קפל.של; להורדת הספר כולו

*שלמי ניסן, ר' ניסן שלמה קפלן, קושר ומתיר, על פרק ואלו קשרים, ירושלים תשסב. מה"ר א23; ספה"ל 2002A5144; ב"א A584.021 קפל.של; להורדת הספר כולו

§שלמי שמחה, ר' שמחה עלברג. ח"א, נ"י תשכד - מה"ר א640. ח"ה, נ"י תשנא - מה"ר א615; ספה"ל 2°64A1668; ב"א A584 אלב.של; להורדת הספר כולו ח"א ח"ה

*שלמי שמעון (קדשים), ר' שמעון ביטון, זבחים-מנחות-חולין, ירושלים תשנו. ספה"ל 2°96A455; ב"א A584.05 ביט.של להורדת הספר כולו

*שלמי שמעון (תשמו), ר' שמעון ביטון, ב"ב תשמו. מה"ר א600; ספה"ל 2°86A1493

שלמי תודה, ר' שלמה דאנה, תונס תרעח, ד"צ ירושלים תשנא. חי' הרמב"ם במיספור שני, דפים כט-ל. מוהר"ק ש2875; ספה"ל 2°92A3224; ב"א A584 דנא.של; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

שלשה ספרים נפתחים - ראה דברי מנחם

§שלשה עשר עלי השושנה, ר' עדין שטיינזלץ, ירושלים תשנח. מה"ר מ405; ספה"ל 98A8210, אוסף שלום 4739.1; ב"א A655.7 שטי.של

§שלשה שריגים (קרמר), ר' אברהם יוסף קרמר, וילנא תרלד. ספנה"ל S62A2;ב"א A584 קרמ.של; להורדת הספר כולו

*שם אהרן חנוכה, ר' אהרן קרויס, נ"י תשסז, קצב עמ'. מה"ר מ217; ספה"ל 2007A299; ב"א A384.1 קרו.שם תשס"ז

*שם אליעזר, ר' אליעזר פיש, נ"י תשמג. כולל גם את: בני משה, ר' חיים משה פיש (מדף צא עד דף קל); וכן את: שו"ת מר"ם יהודה, ר' מרדכי יהודה לעוו (מדף קלא ואילך). ספה"ל 2°84A2353; ב"א A451 פיש.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, בראשית ח"א-ח"ב, ירושלים תשנט. מה"ר ת80; ספה"ל 2002A6524; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, שמות, ויקרא, ירושלים תשסא. ספה"ל 98A8885 (בראשית-ויקרא); ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, במדבר, ירושלים תשסד. מה"ר ת130; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, דברים. מה"ר ת145; ספה"ל 98A8885

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, פסחים, תשסג. ב"א A584.023 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, יומא (=יומא, סוכה ומגילה), תשסג. ב"א A584.02 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, מגילה (=מגילה-פורים), תשסא. ב"א A584.0291 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, כתובות, ירושלים תשסח. מה"ר א85; ב"א A584.032 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, סנהדרין-מכות, ירושלים תשסה. מה"ר א205

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, הישר והטוב, ירושלים תשסד. מה"ר מ165; ספה"ל 2007A3131; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, כתר תורה, ירושלים תשסז. מה"ר מ165; ספה"ל 2008A2597; ב"א A410.6 ברו.שם תשס"ז

שם הבדלח, ר' משה אהרן קריסטל, הל' טומאת מת, פרה, וטומאת צרעת, נ"י תשפ. להורדת הספר כולו

*שם הגדולים, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקלד (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 22V9549; ב"א RA01 אזו.שם להורדת הספר כולו

שם טוב = משנה תורה לרמב"ם עם פירוש בעל שם טוב, ר' חיים כסאר [יש גם מהדורה יחד עם גוף הרמב"ם]. מדע-זמנים - מה"ר א425. נשים-זרעים - מה"ר א435. הפלאה-טהרה - מה"ר א445; ספה"ל 89A32 (כולם); ב"א A53 תשמב (כולם). השלמה = קונטרס השלמה לספר שם טוב, כרוך עם ספרו על התורה, ר' חיים כסאר, ירושלים תשמד - מה"ר ת245; ספה"ל 85A1815

שם יוסף (אליקים), ר' חיים יוסף אליקים, שלוניקי תקכט, ד"צ נ"י תשנב. הל' נדרים נדפס לפני הל' אישות. מה"ר א125 מחסן; מוהר"ק פמ142; ספה"ל 2°92A481 ,S2°23V7858; ב"א A531 אלי.שם; מכון משה"ע ח44.3; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

שם יוסף (מועטי), ר' יוסף מועטי, ירושלים תרלט. חי' הרמב"ם בדפים פא-קד. גם ע"פ מפתח לח"א וח"ב. מה"ר פ65 מחסן; מוהר"ק ים4008; ספה"ל 2°23V9765; ב"א A584 מוע.שם; מיק"פ 635 להורדת הספר כולו

*שם יוסף (מועטי, תשעז), ר' יוסף מועטי, חיפה תשעז. להורדת הספר הכולו

*שם יחזקאל בראשית-שמות, ר' משה יחזקאל שרגא גולדנברג, נ"י תשסח. מה"ר ת255; ספה"ל 2008A391

*שם ישראל, ר' משה ישראל פלדמן. על התורה ואגדה, ירושלים תשנג - מה"ר ת255; ספה"ל 2°94A205; ב"א T278 פלד.שמ. שו"ת, ירושלים תשסו - מה"ר ש240; ספה"ל 2°2009A5678

§שם מרדכי, ר' מרדכי שמואל הוכמן, ירושלים תשסד. מה"ר ר190; ב"א A581 הוכ.שם

§שם משמואל, ע"פ חיפוש המלה "רמב"ם" בתקליטור התורני (מהד' תשס"ז). מה"ר מ318; ספה"ל 49A559, אוסף שלום 4557; ב"א A671.2 בור.שם

§שם משמעון (סטרליץ), ר' שמעון סטרליץ, ירושלים תשכב. מה"ר כ350; מוהר"ק ש2041; ספה"ל 61A3063; ב"א A584 סטר.שם

*שם משמעון (פולק), ר' שמעון פולק, ח"א וח"ב, ירושלים תשנג. ב"א A572 פול.שמ

§שם משמעון (פירסט), ר' שמעון פירסט, ח"א וח"ב, נ"י תשכו-תשכח. כולל אוצרות שם משמעון (מעמ' ריט ואילך בח"א, ומעמ' רלא ואילך בח"ב). מה"ר א595; ספה"ל 67A3427 (ח"א)

§שם משמעון (שטרן), ר' שמעון שטערין, למברג תרל. בדף מז נדפס בטעות "לו", ואנחנו מציינים כאן לפי המספר האמיתי. ספה"ל 23V10937

*שם משמעון (שפירא), ר' אלטר שפירא, ירושלים תשכה-תשל. מה"ר מ315; ב"א A671.7 שפי.שם

§שם משמריה, ר' שמריה שטיקלר, ירושלים תשכח, שיח עמ'. מה"ר א595; מוהר"ק ש3216; ספה"ל 69A2115; ב"א A584 שטי.שם

*שם עולם (רבין), ר' שמואל אהרן ראבין, ח"א וח"ב, ירושלים תשלח. מפתח לשני החלקים סוף ח"ב. מה"ר ש240; ספה"ל 2°78A2634 (ח"א); ב"א A572 רבי.שם; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*שם עולם (תשסו), ר' ישראל מאיר הכהן, מהד' זיכרמן וזליגמן, ירושלים תשסו. מה"ר מ155; ב"א A410.3 הכה.שם תשס"ו

*שם שלמה (ארדיט), ר' יצחק ור' שלמה ארדיט, סו"ס יקר הערך, שלוניקי תקפג, ד"צ אשדוד תשנז. מה"ר א55 (מחסן); ספה"ל 2°97A4579; ב"א A584.055 ארד.יק להורדת הספר כולו

שם שלמה - ראה גם פני שלמה

*שמו יצחק, ר' יצחק קרישפין, אזמיר תרנג, ד"צ ירושלים תשנח. ספה"ל 2°98A8558; ב"א A867 קרי.וי

*שמו משה, ר' משה פרדו, אזמיר תרלד, ד"צ נ"י תשנג. מוהר"ק פ245; ספה"ל 2°93A1908; ב"א A572 פרד.שמ; להורדת הספר כולו

שמונה פרקים - ראה ח' פרקים

§שמועות דוד, ר' דוד שמעיה וין, ירושלים תשכח. מה"ר א595; ספה"ל 68A2638; ב"א A584 וין.שמ

*שמועות משה, ר' משה שמעון מירניק, ירושלים תשסו. מה"ר א415; ספה"ל 2009A7792

שמועת חיים, ר' חיים יוז'וקץ, יומא, ח"א וח"ב, ב"ב תשנה. מה"ר א42; ספה"ל 94A3842; ב"א A584.025 יוז'.שמ [מהד' שניה S99A1232]

שמועת חיים, ר' חיים יוז'וקץ, ערכין, ח"א-ח"ב, ב"ב תשסא. מה"ר א230

*שמועת יצחק, ר' ישראל יצחק מווארקא, בני ברק תשסו, תכא עמ'. מה"ר מ318; ב"א A671.2 יצח.שמ

§שמוש חכמים, ח"א, ח"ב, ח"ג. מוהר"ק ים822; ספה"ל 55A762; ב"א X2332

*שמות בארץ (תשנט), ר' משה ן' חביב (יום תרועה, תוספת יום הכיפורים, כפות תמרים), ירושלים תשנט. מה"ר א75; ספה"ל 2°99A2768; ב"א A584.02 חבי.שמ

*שמחה לאיש (אבא שאול), ר' יצחק אפרים אבא שאול, ירושלים תשסא. מה"ר ש240; ספה"ל 2°2000A7267

*שמחה לאיש (אלישר), ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרמח, ד"צ נ"י תשנא, קכד דפים. מוהר"ק ים440; ספה"ל 2°92A4332; ב"א A572 אלי.שמ; מיק"פ 399; להורדת הספר כולו

*שמחה לאיש (שונשול), ר' חיים שונשול, אזמיר תרך. ספה"ל 23A6043°2; ב"א A45 שונ.של; להורדת הספר כולו

§שמחת החג, ר' גרשון חנוך העניך פישמן, בלגוריי תרצז (יצא לאור בד"צ עם מפתח, ירושלים תשנט). מוהר"ק ש1131; ספה"ל 2°38A4960; ב"א A584 פיש.שמ; להורדת הספר כולו

§שמחת הלוי, ר' שמחה הלוי, נ"י תשכז. מה"ר א600; ספה"ל 2°76A4877; ב"א A584 לוי.שמ להורדת הספר כולו

*שמחת הרגל, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקמב (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל R8°23V1222; ב"א RA313 אזו.שמ, RA38 אזו.שמ; להורדת הספר כולו על רות על ההגדה

§שמחת חיים (אמסלם), ר' חיים אמסלם, ירושלים תשנח [הגעתי עד עמ' לא].

*שמחת יהודה, ר' חיים יהודה אליעזר, שלוניקי תקסה, ד"צ נ"י תשנא, קצח דפים. מה"ר על167 מחסן; ספה"ל 2°92A4464; ב"א A572 חיי.שמ; מיק"פ 558 להורדת הספר כולו

*שמחת יו"ט (אלגזי), ר' יו"ט אלגזי, שלוניקי תקנד, ד"צ ירושלים תשל, רמו דפים. עם הוספות ע"פ המפתח במהד' תשסז. קונ' טובת הנאה - נדפס במהד' תשסז עמ' תרעו-תשב (=ספר נאות יעקב סי' ד). מה"ר ש240; מוהר"ק פ351; ספה"ל 2°71A1633; ב"א A572 אלג.שמ; מיק"פ 368; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*שמחת יוסף, ר' יוסף שלום יונה, ירושלים תשנט, קלח עמ'. מה"ר מ165; ספה"ל 2015A5443; ב"א A411.798 יונ.שמ

§שמחת מלך, ר' נח שמחה פאקס, פילדלפיה תשמח. מה"ר א470; ספה"ל 89A91; ב"א A531 פוק.שמ

*שמחת מרדכי (גיפטר), ר' מרדכי גיפטר, ליקוואוד תשעג, כג + תפט עמ'. ספה"ל 2014A3399; ב"א A410.6 גיפ.שמ

שמחת עולם (לגו), ר' חיים שבתי לגו, שלוניקי תקסב. ספה"ל 2°23V10650; מכון משה"ע ח62.73; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*שמחת עולם (הרבסט), ר' שמחה מאיר הרבסט. ח"א, ירושלים תשנב - ספה"ל 89A4279; ב"א A563.3 הרב.שמ. ח"ב, ירושלים תשסב, גם חי' הרמב"ם בעמ' שיב-שמה (שאינם כלולים במפתח) - מה"ר פ650; ספה"ל 2°93A1070

*שמחת תורה, ר' שמחה שטטנר, ברכות-דמאי (ברכות, פאה, דמאי), ירושלים תשסב. שביעית-ביכורים (שביעית, מעשרות, חלה, ערלה, ביכורים), ירושלים תשנד. כלאים-מ"ש (כלאים, תרומות, מעש"ש). מה"ר כ455; ספה"ל 95A4442; ב"א A853 שטט.שמ

*שמחתי באומרים לי, ר' יוסף חיים הברמן, אלעד תשסז. מה"ר א470; ב"א A531 הבר.שמ

§שמירה טובה, ר' חיים מאיר באלל, נ"י תרפה, ד"צ נ"י תשמד. מה"ר א595; ספה"ל 85A3104; ב"א A563.2 גרו.אנ

*שמירת הבריאות לרמב"ם, ר' יו"ט צהלון, נוה צוף תשסא. מה"ר א425; ספה"ל 2002A26; ב"א A961 צהל.שמ

שמירת נפש, ר' מתתיהו זאב שטיגל, ב"ב תשסז. מה"ר פ650; ב"א A563.7 שטי.שמ

§שמלה שניה (=שמלת בנימין ח"ב), ר' בנימין זאב כץ רפוורט, וין תקס. ספה"ל 53A1454; להורדת הספר כולו

*שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים, ר' פרץ טוביה דייטש, בני ברק תשסב. ספה"ל 2004A214

*שמן הטוב (תשסב), ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג, בעריכת ר' אברהם שמחה בונם חיים מיכלזאהן, מהד' "נר למאור", ברוקלין תשסב, שפד עמ'. מה"ר מ318; ספה"ל 2002A4802; ב"א A671.1 הור (מיכ)

*שמן הטוב (תשפ) על ביצה, ר' יעקב הרופא, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשפ. המפתח רק למפרשי הרמב"ם שאינם על הדף

*שמן המור, ר' מרדכי רוביו, לוורנו תקנג, ד"צ נ"י תשנא, קעד דפים. מוהר"ק פ248; ספה"ל 2°98A5647 ,S2°91A1652; ב"א A572 רוב.שמ להורדת הספר כולו

שמן המשחה (בן שמעון), ר' מרדכי חזקיה בן שמעון, ח"א, ב"ב תשנה. חי' הרמב"ם בעמ' רכו-רמ. ספה"ל 96A5692; ב"א A561 בן-שמ.שמ

§שמן המשחה (קושטא), ר' שמואל ב"ר משה חיים מקושטא, קושטנדינה תר, קלו דפים. מה"ר על176 מחסן; מוהר"ק פ4124; ספה"ל 2°23V7948; ב"א A531 שמו.שמ; מיק"פ 579; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

שמן הקדש, ר' שמעון מורדכוביץ, נ"י תשכג, קצב עמ'. מה"ר א440; ספה"ל 2°67A678; ב"א A531 מור.שמ להורדת הספר כולו

*שמן למאור (אנגלרד), ר' שלמה מיכאל אנגלרד, ירושלים תשסח, שנב עמ'. מה"ר א595

§שמן למאור (ביימאייל), ר' שמעון מאיר ביימאייל, ווילנא תרסז, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°93A221; ב"א A584 הול.תפ; להורדת הספר כולו

*שמן למאור (מלכי), ר' עזרא מלכי, קושטא תקטו, ד"צ נ"י תשנא, קא + ח דפים. מה"ר על109 מחסן; מוהר"ק ש390; ספה"ל 2°91A1661-2; ב"א A584.042 מלכ.שמ להורדת הספר כולו

*שמן ראש (כץ) ימים נוראים, ר' אשר אנשיל כ"ץ, ניו יורק תשסח, תרסא עמ'. ספה"ל 2009A70; ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כ"ץ, ח"ד, נ"י תשמט. ספה"ל 92A357

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כץ, ח"ו, נ"י תשסה. מה"ר מ255; ספה"ל 92A357

*שמן ראש, ח"א-ח"ח בראשית, ויקרא, דברים, ר' אשר אנשיל כץ. ספה"ל 92A357; ב"א T278 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כ"ץ, ח"ט בראשית, במדבר, דברים, נ"י תשסט. ספה"ל 92A357

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כץ, ח"י, נ"י תשסז. בראשית - מה"ר ת80. שמות - מה"ר ת105. ויקרא - מה"ר ת120. במדבר - מה"ר ת130. דברים - מה"ר ת145; ספה"ל 92A357 (כולם)

*שמן ראש חנוכה, ח"א וח"ב, ר' אשר אנשיל כץ, נ"י תשסז. ספה"ל 2007A336; ב"א A384.1 כץ.שמן

*שמן ראש סוכות, ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל כץ, נ"י תשעא-תשעו. ספה"ל 2019A7436; ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש פסח, ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל כץ. ספה"ל 2011A11113; ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים, ר' אשר אנשיל כץ, ח"א-ח"ב, נ"י תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל 2008A5004; ב"א T278 כץ.שמן

*שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות, ר' אשר אנשיל כץ, נ"י תשעב. ספה"ל 2012A9574

*שמן רקח, ר' אלעזר מינץ, ח"א, נאווידואהר תקמח. מה"ר ש49 מחסן; מוהר"ק ש84; מיק"פ 393; ב"א 2°A572 אלע.שמ להורדת הספר כולו

*שמע אברהם, ר' אברהם פלג'י, שלוניקי תרי, ד"צ ירושלים תשן. מה"ר ש240; מוהר"ק פ3022; ספה"ל 2°90A6766; ב"א A572 פלג.שמ; מיק"פ 758; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*שמע יעקב (אלגזי), ר' יעקב אלגזי, מהד' ירושלים תשנא. בסוגריים ניתנים מספרי הדפים בדפוס קושטא תקה (מוהר"ק ת2631). ספה"ל 91A2360; ב"א A451 אלג.שמ; להורדת הספר כולו בראשית (תשנ"א) שמות (תשנ"א) שמות (תק"ה) [לוח השוואה למהד' קושטא]

*שמע יעקב (זיידא), ר' שלמה יעקב זיידא איכנשטין, ניו יורק תשסז, רנב עמ'. מה"ר מ318; ספה"ל S2007A5823

*שמע שלמה (תווינא), ר' שלמה תווינא על קהלת, אור יהודה תשעב. ספה"ל אוסף שלום 1772; ב"א T477 תוי.שמ

*שמעתתא דבי רב, ס' זכרון לר' דב בערל אייזנשטיין, ב"ב תשסו, תשי עמ'. מה"ר כ287; ב"א A584.043 שמע.דב

*שמר את הדבר, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים. נדפס יחד עם מכשירי מצוה, מודיעין עילית תשסח. מה"ר א275; ספה"ל 2008A7842; ב"א A51 רבי.מכ

*שמרו משפט, ר' שלמה זעפרני, ח"א-ח"ב, ירושלים תשסח. מה"ר פ455; ספה"ל 2004A9893; ב"א A565 זעפ.שמ

שמרו משפט - ראה גם: חוקות הדיינים

§שמש ומגן, ר' שלום משאש, ח"א, ירושלים תשמו. מה"ר ש240; ספה"ל 2°90A5539

*שמש מרפא, ר' שמשון רפאל הירש, ירושלים תשנב, 26 + שפח עמ'. מה"ר ש240; ספה"ל או"ק יהדות כ180.6°2; ב"א A572 היר.שמ

§שנה בשנה תשמז. ספה"ל PA 4490, או"ק יהדות ג276; ב"א X535

שנויי נוסחאות (אור יקרות), ברמב"ם מהד' אור יקרות, ירושלים תשסז. ב"א A531 אור יקרות תשסז

*שנות חיים (אויסאיבל), ר' חיים אויסאיבל, מקואות, ת"א תשסט, נ + תשי עמ'. מה"ר פ305; ב"א A584.066 אוס.שנ

*שנות חיים (אויסאיבל), ר' חיים אויסאיבל, נדה, ת"א תשעה. ספה"ל 2°2019A8146 ; ב"א A563.3 אוס.שנ

*שנות חיים (אויסאיבל), ר' חיים אויסאיבל, נזקי שכנים, ת"א תשסב, פא + שמ עמ'. מה"ר פ455; ספה"ל 2°2002A6348; ב"א A565 אוס.שנ.

*שנות חיים (אויסאיבל), ר' חיים אויסאיבל, רבית, ת"א תשס. מה"ר פ295; ספה"ל 2°2000A2396; ב"א A563.7 אוס.שנ.

*שנות חיים (אויסאיבל), ר' חיים אויסאיבל, תקנת עגונות, ת"א תשעג, נג + תרכח עמ'. ספה"ל 2°2015A10168; ב"א A564 אוס.שנ תשע"ג

*שנות חיים (חזן), ר' חיים חזן, ונציה תנג, ד"צ נ"י תשנא, רלב דפים. ספה"ל 2°91A1713; ב"א A451 חזן.שנ להורדת הספר כולו

§שנות חיים (מיל'), ר' חיים מיליקובסקי, ירושלים תשכג, תשכה, סד עמ'. מה"ר א185; מוהר"ק ח1464; ספה"ל 66A262; ב"א A671.3 קלי.אמ

*שנות חיים (קיצע, תשמב), ר' חיים קיצע, נ"י תשמב. מפתח נפרד לחי' הש"ס ולחי' התורה. אין ציונים לרמב"ם עצמו, רק לנו"כ מסוימים. ספה"ל 2°83A200; ב"א A584 קיצ.שנ; להורדת הספר כולו חי' הש"ס חי' התורה

*שנות חיים (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסד. מה"ר ש240; ספה"ל 2°2004A5863; ב"א A572 קלו.שנ

*שנות חיים (קליין), ר' חיים ראובן קליין, למברג תרלא. מפתח בד"צ ירושלים תשמה. מה"ר ר190; מוהר"ק ים6780; ספה"ל 2°85A3208; ב"א 2°A54 ירח.תו להורדת הספר כולו

*שנות ימין, ר' מיכאל יעקב ישראל, ח"ב, אזמיר תרכו. מוהר"ק ד468; ספה"ל 2°23V6209; ב"א A45 ישר.שנ

*שני אליהו, ר' אליהו ישראל, ליוורנו תקסו. מה"ר על94 מחסן; מוהר"ק ד208; ספה"ל 2°23V6404; ב"א A45 ישר.שנ להורדת הספר כולו

*שני המאורות (תשסח), ר' צבי הירש מקאמינקא ור' שמואל קאמינקער, ירושלים תשסח. מה"ר מ318; ספה"ל אוסף שלום 3179.1; ב"א A671.1 צבי.שנ

*שני המטות, ר' נפתלי הלוי, וינה תרמד, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°93A4450; ב"א A563.7 הלו.שנ להורדת הספר כולו

שני לוחות הברית - ראה של"ה

*שני שבילין, ר' דניאל רייבין, ירושלים תשס. מה"ר א600; ספה"ל 2°2000A5048; ב"א A584 ריב.שנ

*שנתון המשפט העברי, כרכים א-כ. מפתח לכרכים א-י בחוברת נפרדת, ירושלים תשמח. מפתח לכרכים יא-כ - בכרך כא. מה"ר קבצים; מוהר"ק א1990 (א-ד); ספה"ל PA 9938, או"ק יהדות כ 197; ב"א X3225

§שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א, ירושלים תשמז. ב"א X4886

*שעור ליום השבת, ר' מרדכי מילר, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A3648; ב"א A451 מיל.שע

*שעורי אבני עזר, ר' יהודה דרעי, ח"א-ח"ב, ירושלים תשנו (שונה מס' אבני עזר, ירושלים תשן). מה"ר פ540; ספה"ל 2°96A2761; ב"א A584 דרע.שע

*שעורי דעת, ר' יוסף יהודה לייב בלוך, ח"א-ח"ב, ירושלים תשלו. מה"ר מ527; ספה"ל 76A1050; ב"א A410.6 בלו.שע

§שעורי הגדה, ר' משה יואל ולקין, נ"י תשלט, קכח עמ'. מוהר"ק י1460; ספה"ל 79A2482; ב"א A313 ולק.שע

*שעורי הגר"א וסרמן, חולין, ר' אלחנן וסרמן, מהד' ר' יצחק אליהו ברנשטין, ירושלים תשסב, קפט עמ'. כולל שעורי הגר"ד רפפורט. מה"ר א225; ספה"ל 2002A3513; ב"א A584.053 וסר.שע

*שעורי הגרב"ד, ר' ברוך דב פוברסקי, פסחים, ב"ב תשנז. מה"ר א35; ספה"ל 97A4076. פסחים א פסחים ג

+*שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת, ר' ברוך דוב פוברסקי, בני ברק תשסג. להורדת הספר כולו

+*שעורי הגרב"ד ב"ק ח"ב (דפים כג-לה ופרק מרובה), ר' ברוך דוב פוברסקי, בני ברק תשסז. להורדת הספר כולו

*שעורי הגרב"ד, ר' ברוך דב פוברסקי, ב"מ. ב"א A584.042 פוב.שע.

+*שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א (פרקים א-ד), ר' ברוך דוב פוברסקי, ב"ב תשסז. להורדת הספר כולו

*שעורי הגרב"ד, ר' ברוך דב פוברסקי, סנהדרין ח"ב (=פרק בן סורר ומורה ופרק הנשרפין), ב"ב תשסא. מה"ר א180; ב"א A584.044 פוב.שע. סנהדרין ב

*שעורי הגרב"ד, ר' ברוך דב פוברסקי, זבחים ח"א-ח"ב, ב"ב תשסה. מה"ר א210; ב"א A584.051 פוב.שע; להורדת הספר כולו זבחים ב

*שעורי הגרד"ש, ר' דב שוורצמן, ב"ק ומכות, ירושלים תשסו. מה"ר א205; ב"א A584.041 שור.שע

*שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ, ר' יוסף דוב סולייביצ'יק, מהדורה שניה, ירושלים תשסה. מה"ר א40; ב"א A314.5 סול.קו

*שעורי הגרי"ד תפילין = ענייני תפילין, כתיבת סת"ם וציצית, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשסד. מה"ר א595; ספה"ל 2004A5741; ב"א A561 סול.שע תשסד

§שעורי הלכה, ר' יהודה ליב בלוך, ת"א תשיח, ד"צ תשנה. מה"ר א600; ספה"ל 2°95A6021 ,S2°59A413; ב"א A584 בלו.שע

*שעורי הרב (תשנד), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ניו ג'רסי תשנד (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל 94B3858

*שעורי הרב, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, גיטין ח"א, בעריכת ר' נועם גורדון, ירושלים תשסז [שונה ממהד' תשס]. מה"ר א110; ספה"ל 2007A6075; ב"א A584.036 סול.שע

*שעורי הרב שחיטה-תערובות (=שחיטה, מליחה, בשר בחלב ותערובות), ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, בעריכת אליקים קניגסברג, נ"י תשסה, 11 + שעז עמ'. מה"ר פ280; ספה"ל 2006A263; ב"א A563 סול.שע

*שעורי הרב חלה (=מסכת חלה ומצוות התלויות בארץ), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשסג. מה"ר א435; ספה"ל 2004A673; ב"א A584.019 סול.שע

*שעורי הרב - אבלות ותשעה באב = שעורי הרב על ענייני אבלות ותשעה באב, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשס (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל 2000A3749; ב"א A563.5 סול.שע

*שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק מירושלים, ירושלים תשסט, תקעא עמ'. מה"ר א120; ב"א A584.051 סול.שע

§שעורי חנוכה (עדס), ר' יהודה עדס, ירושלים תשסא. מה"ר פ140; ב"א A562.3 עדס.שע

*שעורי יומא (=קונטרס שעורי יומא), ר' ישעיה יחיאל שלזינגר, מנטשסטר תשנד. ספה"ל 94A4838

*שעורי מבשר טוב שבת, ר' בן ציון רבינוביץ, תשנה. ספה"ל 2°99A2442; ב"א A562.2 רבי.שע

*שעורי מבשר טוב פסחים ח"א-ח"ב, ר' בצלאל שמחה מנחם בנציון רבינוביץ, ירושלים תשנה-תשנח. ספה"ל 2°99A2442; ב"א A584 רבי.שע

שעורי מורנו הגאון ר"א ברמן - ראה שעורי עיון התלמוד

*שעורי מנחות מהגרי"ד, רבי יוסף דוב הלוי סאלאווייציק, ח"א (פרק ראשון - שלישי [עד דף לד]), ח"ב (פרק שלישי [מדף לד ע"ב] - פרק רביעי), ח"ג (פרק חמישי - פרק שביעי). ירושלים תשעג-תשעו. ספה"ל 2013A9552; ב"א A584.052 סול.שע תשע"ג

שעורי מנחת אברהם - ראה מנחת אברהם

*שעורי מקדש דוד פסחים וחולין, ר' דוד רפפורט, ירושלים תשסד. מה"ר א395; ב"א A584.023 רפפ.שע

*שעורי מרן הגר"י מפוניבז, יבמות וקידושין וב"מ, ירושלים תשנט. מה"ר א395; ב"א A584.03 רבי.שע

*שעורי עיון התלמוד, ר' אבא ברמן, יבמות, קרית ספר [תשסו]. מה"ר א80; ספה"ל 2°2001A1758; ב"א A584.031.

*שעורי עיון התלמוד, ר' אבא ברמן, כתובות, ירושלים תשנו. ספה"ל 2°96A4738; ב"א A584.032 ברמ.עי

*שעורי עיון התלמוד, ר' אבא ברמן, נדרים, קרית ספר תשסח. מה"ר א95; ב"א A584.033 ברמ.עי .

*שעורי עיון התלמוד, ר' אבא ברמן, גיטין ("שעורי מורנו הגאון רא"ב"), תשמט. מפתח לגיטין סוף ב"ב. ספה"ל 2°90A231; ב"א A584.036 ברמ.שע.

*שעורי עיון התלמוד, ר' אבא ברמן, ב"מ, ירושלים תשסו. מה"ר א165; ב"א A584.042 ברמ.עי.

*שעורי עיון התלמוד, ר' אבא ברמן, ב"ב, ב"ב תשנד, קסא עמ'. מה"ר א170; ספה"ל 2°94A1200; ב"א A584.043 ברמ.עי.

*שעורי עיון התלמוד, ר' אבא ברמן, קדשים, ירושלים תשנב. מה"ר א210; ספה"ל 2°92A954; מכון משה"ע ו1027

§שעורי עץ ארז שבת, ר' אברהם יחיאל סגל דייטש, מעלה אדומים תשסז, קעב עמ'. מה"ר א22; ב"א A584.021 דיט.שע

*שעורי ר' אלחנן, ר' אלחנן וסרמן, ב"מ (=ב"מ וב"ב), ב"ב תשנח. מה"ר א205; ספה"ל 98A4989; ב"א A584.043 וסר.שע

*שעורי ר' אליהו מאיר, יבמות, ר' אליהו מאיר בלוך, נ"י תשנג. ספה"ל 2°93A2084; ב"א A584.031 בלו.שע להורדת הספר כולו

*שעורי ר' בנימין ביינוש, ר' בנימין ביינוש פינקל, ירושלים תשנז. ספה"ל 2°98A195; ב"א A584 פינ.שע

*שעורי ר' חיים פנחס, ר' חיים פנחס שיינברג. נדרים - מה"ר א205. גיטין, ירושלים תשנח - מה"ר א110; ספה"ל 98A2327; ב"א A584.036 שינ.שע. קדושין, ירושלים תשנז - מה"ר א120; ספה"ל 97A3437; ב"א A584.037 שינ.שע. ב"מ, ירושלים תשנח - ספה"ל 99A471; ב"א A584.042 שינ.שע. מכות - מה"ר א205. פסחים, כתובות, ב"ק וב"ב - הוכנסו ע"פ המפתח שבמהד' ירושלים תשסה, שבו נדפסו שוב 9 המסכתות (אותם מספרי שיעורים, עם תיקונים) - מה"ר א395; ב"א A584 שינ.שע

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, חגיגה, ירושלים תשסט, רנ + 55 עמ' - מה"ר א50; ב"א A584.0293 פינ.שע.

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, סוטה, ירושלים תשסח - מה"ר א100; ב"א A584.035 פינ.שע.

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, ב"ק ח"ב (פ' כיצד הרגל), ירושלים תשסט, רפ + 36 עמ' - מה"ר א150; ב"א A584.041 פינ.שע.

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, סנהדרין, ירושלים תשסז - ב"א A584.044 פינ.שע.

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, זבחים פ"א, ירושלים תשסט, קצב + 37 עמ' - מה"ר א210; ב"א A584.051 פינ.שע.

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, כלים ח"א, ירושלים תשסח. ח"ב, ירושלים תשסח, רפז + 54 עמ'. ח"ג, ירושלים תשסט. מה"ר כ380-385; ב"א A584.061 פינ.שע

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, מקואות, ירושלים תשסח, רעה + 31 עמ' - מה"ר כ385; ב"א A584.066 פינ.שע

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, שבת פ"א, ירושלים תשעג, קכח עמ'. ב"א A584.021 פינ.שע

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, שבועות, ירושלים תשעא, תי + 60 עמ'. ב"א A584.046 פינ.שע

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, בכורות, ירושלים תשע, תעז + 121 עמ'. ב"א A584.054 פינ.שע

*שעורי ר' יחיאל מיכל, ר' יחיאל מיכל פיינשטיין, מנחות פ"ג, מנחות פ"ג ח"ב, מנחות פ"ד, מנחות פ"ה, מנחות פ"ו ירושלים תשע-תשעג. ב"א A584.052 פינ.שע

*שעורי ר' משולם דוד, ר' משולם דוד סולובייצ'יק, זבחים ח"א (דפים ב-כה), ירושלים תשסז, וח"ב, ירושלים תשסח, וח"ג, ירושלים תשסז. מה"ר א210; ספה"ל 2013A137; ב"א A584.051 סול.שע; להורדת הספר כולו זבחים א זבחים ב

*שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א. מה"ר א215; ספה"ל 2015A5; ב"א A584.052 סול.שע תשע"ג

*שעורי ר' משולם דוד, ר' משולם דוד סולובייצ'יק, ערכין, ירושלים תשסד. מה"ר א230; ב"א A584.055 סול.שע; להורדת הספר כולו

*שעורי ר' שלמה, ר' שלמה היימן, על נשים, נזיקין, חולין ועוד, לייקווד תשסח. מה"ר א395; ספה"ל 2°2007A8454; ב"א A584 הימ.שע

*שעורי ר' שמואל, ר' שמואל רוזובסקי. יבמות, ב"ב תשנה - ספה"ל 94A; ב"א A584.0314905. גיטין, ירושלים תשמט, תו עמ' - מה"ר א110; ספה"ל 88A4924; ב"א A584.036 רוז.שע. קידושין - מה"ר א120. ב"מ ח"א, אשדוד תשנב-תשנז (ח"ב זהה למהד' הישנה) - ב"ר A584.042 רוז.שע. ב"מ ח"ב, בני ברק תשנב - מה"ר א165; ספה"ל 92A173. ב"ב ח"א וח"ב, אשדוד תשנג - ספה"ל 92A6349; ב"א A584.043 רוז.שע. מכות (תשמד) - מה"ר א185 (יש גם מהדורה מורחבת תשנו, בעימוד שונה); מוהר"ק ש3857; ספה"ל 84A2763; ב"א A584.045 רוז.שע (ראה גם חי' ר' שמואל). סנהדרין ח"א, אשדוד תשסז - מה"ר א180; ב"א A584.044 רוז.שע. מכות (תשנו), מהד' תשנו - ב"א A584.045 רוז.שע

*שעורי ר"א ליכטנשטין, ר' אהרן ליכטנשטין. פ' השואל, אלון שבות תשסג - ב"א A584.042 ליכ.שע. ב"ב פ"ג, אלון שבות תשסד - מה"ר א175; ב"א A584.043 ליכ.שע. זבחים, אלון שבות תשנט - מה"ר א210; ספה"ל 2000A8871; ב"א A584.051 ליכ.שע. טהרות, מהדורה שניה, אלון שבות תשנח - מה"ר כ156; ספה"ל 98A1482; ב"א A584.065 ליכ.שע. דינא דגרמי, אלון שבות תשס, 232 עמ' - ספה"ל 2001A1520; ב"א A565 ליכ.שע. פסחים, אלון שבות תשסו - מה"ר א35; ספה"ל 2009A6372; ב"א A584.023 ליכ.שע. גיטין, אלון שבות תשסט, 441 עמ' - מה"ר א110; ספה"ל 2009A6384

*שעורי ר"ח הלוי ב"ק-ב"ב (=ב"ק, ב"מ, ב"ב), ר' חיים סולובייצ'יק, ירושלים תשנח, קנד עמ'. מה"ר א180; ספה"ל 2°98A5588; ב"א A584.04 סול.שע

*שעורי ראשי ישיבות ליטא, בעריכת ר' אברהם פורמן, ירושלים תשסט, 16 + תכה עמ'. מה"ר א395; ספה"ל 2009A3833; ב"א A584 פור.שע

שעורי רבנו אבי עזרי כתובות, ר' אליעזר שך, ב"ב תשסה. חי' הרמב"ם בעמ' ש-שעח. ב"א A584.032 שך.שעו

שעורי שבט הלוי הל' שביעית, ר' שמואל ואזנר, ב"ב תשסח, שצו עמ'. מה"ר פ720; ב"א A531 ווז.שע

*שעורים בהגדות חז"ל מגילה, ר' אברהם וינברג, ב"ב תשנג. ספה"ל 2°93A1606; ב"א A886 שעו.בה

*שעורים בהלכה (לובין) שבת, ר' מנחם מנדל לובין, ב"ב תשסט, תמו עמ'. ב"א A562.2 לוב.שע

שעורים על הרמב"ם הל' דעות, ר' אביגדור מילר, עם פירוש "תורת אביגדור", ב"ב תשסח, עו עמ'. מה"ר א415; ב"א A531 מיל.תו

*שעורים לזכר אבא מרי ז"ל (תשמג), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ח"א-ח"ב, ירושלים תשמג-תשמה. מה"ר א595; ספה"ל 85A29 (ח"א), S2003A29 (ח"ב); ב"א A584 סול.שע תשמג

*שעורים לזכר אבא מרי (תשסג), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ח"א-ח"ב, ירושלים תשסג. ספה"ל 2003A29; ב"א A584 סול.שע תשסג

*שעורים של הריד"ס על גיטין = שיעורי הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק למסכת גיטין מפי השמועה, תשסא (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל (2003A5546); ב"א A584.036 סול.שע

§שעלי דעת גל' ג, ז (תש"נ). ב"א או"ק יהדות B13

§שער דלתי הלבנון, ר' יהודה נח בראוור, ירושלים תרפח, ד"צ נ"י תשנה. נדפס בעימוד חדש בתוך "יבנה המקדש" גל' 215/17 עמ' 3-19. הציונים הם ע"פ החלוקה הפנימית שב"יבנה המקדש". מה"ר חוברות ש31; ספה"ל 34V1859, S2°2002A1542; ב"א A566.1 ברו.שע להורדת הספר כולו

*שער דעה (אביטן), ר' ישראל איסר, מהד' אביטן, ירושלים תשסה. מה"ר פ290; ב"א A565 ישר.שע תשס"ה

*שער דעה (איסר), ר' ישראל איסר, נדפס עם שער משפט, מהד' אביטן, ירושלים תשסה. מה"ר פ455; ב"א A565 ישר.שע

*שער החיים (בשארי) הל' נדרים, ר' זכריה בשארי, ירושלים תשסז. מה"ר פ330; ב"א A563.7 בשא.שע להורדת הספר כולו

*שער החיים (בשארי) הל' רבית, ר' זכריה בשארי, מודיעין עילית תשסה. מה"ר פ290 (תשסד); ספה"ל 2005A8454; ב"א A563.7 בשא.שע

*שער החצר, ר' דוד בר' שמעון, ירושלים תרכב, ד"צ ירושלים תשמ, אשדוד תשנז, רג + כח דפים. מה"ר מ205; ספה"ל 2°82A2251; ב"א E041 בן-שמ.שע

*שער המים, ר' מרדכי יוסף מיוחס, שלוניקי תקכח, ד"צ אשדוד תשנז. מה"ר פ230; מוהר"ק פ1329; ספה"ל 2°23V8770; ב"א A563.2 מיח.שע; מיק"פ 251 להורדת הספר כולו

*שער המלך, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשנד, ד"צ מתוקן תשעא. כולל ציונים לטעם המלך ומעשה חושב. מה"ר א470; ספה"ל 2°88A3532; ב"א A531 נונ.שע; מהד' פרידברג [מהדורה בעימוד אחר, של ר"ד ביטון, תשנו - ספה"ל 2°96A1638] להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה טבלת השוואת מספרי דפים בדפוסי שער המלך

*שער המלך (שושן), ר' עמוס שושן, ירושלים תשסה. מה"ר א470; ב"א A531 שוש.שע

§שער המלך על תהלים יום ג, ר' מאיר בלומנפלד, ניו יורק תשלו. מה"ר ת320; ספה"ל 67A1252; ב"א T417 בלו.שע

שער יהודה, ר' יהודה אלגזי, שלוניקי תקסה, ד"צ נ"י תשנא, קסז דפים. חי' הרמב"ם בדפים א-קכז. גם ע"פ מפתח לשאר הספר (שני מפתחות נפרדים). מה"ר עי9 מחסן; מוהר"ק פמ129; ספה"ל 2°92A3294; ב"א A531 אלג.שע; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*שער יהושע, ר' יהושע בנבנשתי, ח"א וח"ב, ירושלים תשמב-תשנב. מה"ר ש245; מוהר"ק ים6896 (ח"א); ספה"ל 2°82A4875; ב"א A571 בנב.שע

*שער יוסף, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקיז. ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח, וע"פ מפתח במהד' תשנ. ספה"ל 2°23V11058; ב"א RA584.0491 אזו.שע להורדת הספר כולו - תקיז

*שער משפט, ר' ישראל איסר, ע"פ מפתח במהד' אביטן, ירושלים תשסה. מה"ר פ455; ב"א A565 ישר.שע להורדת הספר כולו

§שער נפתלי, ר' נפתלי הירץ תאומים, סו"ס אוריין תליתאי (תאומים), לבוב תרמ, קז + ל דפים. מוהר"ק פ1876; ספה"ל 2°23V10085; ב"א A572 תאו.או להורדת הספר כולו

§שער ראובן (כץ), ר' ראובן כץ, ירושלים תשיב. ספה"ל 55A639; ב"א A081 כץ.שער; להורדת הספר כולו

§שער שושן, ר' שושן כהן, נתיבות תשמח, 16 + רנו עמ'. ספה"ל 2°90A1958; ב"א A584 כהן.שער

*שערי אור - שעבודים, ר' רפאל אביטן, ירושלים תשנג, תשעח. מה"ר א600; ספה"ל 2°2000A5175 (תשנג)

שערי אורה (ברגמן, תשכט), ר' מאיר צבי ברגמן, ב"ב תשכט, קמו עמ'. מה"ר א420; ב"א A531 ברג.שע

*שערי אורה (ברגמן, תשסא), ר' מאיר צבי ברגמן, ח"א-ח"ב, על התורה, ירושלים תשסא. ב"א T278 ברג.שע (מהד' תשנח)

*שערי אורה (מילר), ר' אביגדור מילר, ח"א-ח"ב, נ"י תשסג-תשסו. מה"ר מ165; ספה"ל 2003A5681; ב"א A410.6 מיל.שע להורדת הספר כולו, ח"ב

§שערי אלימלך, ר' אלימלך רובינשטיין, ח"א, ירושלים תרצג, נח עמ'. ספה"ל 23A10897, אוסף שלום 4502; ב"א A584 רוב.שע; להורדת הספר כולו

*שערי בינה (תשעט), ר' יואב בר ירמיה, על שערי שבועות, עם הערות "קנות בינה", ר' יוסף קליין, מכון זכרון אהרן, נ"י תשעט. ספה"ל 2°2019A8453; ב"א A565 יצח.שע תשע"ט

*שערי ברכה, ר' חיים זאב אוירבך, על פ' כיצד מברכין, ירושלים תשסא, שפה עמ'. מה"ר א7; ספה"ל 2°2002A407; ב"א A584.011 אוי.שע

*שערי דעה (ליטוין, תשעב), ר' חיים יהודה ליב ליטוין מסאסניצא, ירושלים תשעב

שערי דעה (סופר), ר' שבתי סופר, נ"י תרנו, ד"צ תשנד. ספה"ל 2°23V4450, S94A5775; ב"א A531 סופ.שע; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*שערי דעת (פלדמן), ר' שלמה פלדמן, ח"א (ירושלים תשסא) וח"ב (ירושלים תשסה). מה"ר כ385; ספה"ל 2001A1466, S2002A3016; ב"א A584.06 פלד.שע

*שערי דרכים, ר' מרדכי גולדשטיין, עירובין, ירושלים תשסא, שמו עמ'. מה"ר א27; ספה"ל 2°2003A10955; ב"א A584.022 גול.שע

*שערי היכל יומא (=מסכת יומא עם שערי היכל), ר' עזריה אריאל, מכון המקדש, ירושלים תשסו. ספה"ל 2°2006A6783; ב"א A584.025 שער.הי

*שערי היכל זבחים (=מסכת זבחים עם שערי היכל), ר' עזריה אריאל, מכון המקדש, ירושלים תשעא. ב"א A584.051 שער.הי

*שערי הישיבה, ח"א-ח"ב, תשסז. מה"ר מ165; ב"א A078.1 דסל.שע

*שערי המקדש, ר' אברהם קורח, ב"ב תשסט. מה"ר א620; ב"א A566.1 קרח.שע

*שערי זבולון הל' שבת (או"ח ח"ב), ואו"ח ח"ג, ר' זבולון שוב, ירושלים תשסז. מה"ר פ85; ספה"ל 2004A8598

*שערי זבולון יו"ד, ר' זבולון שוב, ירושלים תשנח. ספה"ל 98A8360

§שערי זיו, ר' ישעיהו זאב וינוגרד, ח"א-ח"ב-ח"ג, ירושלים תשז-תשיח. מה"ר א600; ספה"ל 2°55A2235; ב"א 2°A584 וינ.שע; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*שערי זמנים, ר' דוד העבער, בלטימור תשסח, קצז עמ'. מה"ר פ675; ספה"ל 2009A1218; ב"א A952.93 הבר.שע

*שערי חיים (ס' המקח), ר' חנניה יצחק מיכאל אריה, על ס' המקח, שלוניקי תקעד, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח, קסט דפים. מה"ר ר33 מחסן; ספה"ל 2°92A3803 ,S2°23V7729; ב"א A52 האי.מק(ארי) להורדת הספר כולו

*שערי חיים (שיגורה), ר' נסים חיים רפאל אהרן די שיגורה, שלוניקי תקסז, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח, קנו דפים. מה"ר פ68 מחסן; מוהר"ק פ3042; ספה"ל 2°92A469; ב"א A563.4 שגו.שע להורדת הספר כולו

*שערי חיים (שמולביץ), ר' חיים שמולביץ. גיטין, ירושלים תשמט, ריח עמ' - ספה"ל 2°89A4624. קידושין, ירושלים תשמט, ר עמ' - מה"ר א115; ספה"ל 89A3265; מכון משה"ע ו459.4. כתובות, ירושלים תשסח - מה"ר א85; ב"א A584 שמו.שע (גיטין וקידושין וכתובות); להורדת הספר כולו כתובות

*שערי חכמה - שב שמעתתא, ר' אלעזר רוקח, ס' וואראהל תרסז, ד"צ נ"י תשכא. מה"ר א600; ספה"ל 2°55A1785; ב"א A813 אלע.שע תרס"ז להורדת הספר כולו

*שערי טהר, ר' שמואל וולק, נ"י תשיט-תשכו. ח"א - מוהר"ק פמ196 [לוח עזר לח"א: שער א, סי' א - עמ' 6. סי' ב - עמ' 15. סי' ה - עמ' 34. סי' ו - עמ' 42. סי' ז - עמ' 53. סי' ח - עמ' 57. שער ב, סי' א - עמ' 89. סי' ה - עמ' 118. סי' ז - עמ' 133. סי' ח - עמ' 136. סי' י - עמ' 153. שער ג, סי' א - עמ' 166. סי' יג - עמ' 232. סי' יד - עמ' 241. סי' טז - עמ' 258. סי' יט - עמ' 293. סי' כב - עמ' 312. שער ד, סי' א - עמ' 324. סי' ג - עמ' 353. סי' ה - עמ' 373. סי' ו - עמ' 386]. ח"ב-ח"ג-ח"ד - מה"ר א445. ח"ה-ח"ח - מה"ר א470. המפתח סוף שערי טוהר ח"ח הוא גם על ח"ז, כי יש מספור סימנים אחד בשניהם, עד סי' עה זה ח"ז. מאמר "הוכיח סופו על תחלתו", שמתחיל בח"ח מאחורי השער ונגמר אחרי המפתחות - §. כל החלקים - ספה"ל 2°61A289; ב"א A531 וול.שע (א-ב); להורדת הספר כולו א ב ג ד ה ו ז

*שערי יעקב, ר' יעקב חנוך יוסף בירנצויג. או"ח, ירושלים תשסב, תקמד עמ' - מה"ר פ170; ספה"ל 2003A8298; ב"א A562 ביר.שע. תפלה, ירושלים תשסד - מה"ר פ40; ספה"ל 2003A8298

§שערי יצחק (תשיז), ר' יצחק דוד פלקסר, ירושלים תשיז, תשנט. מופתח עד עמ' שד (בלי "קונ' פרזים ומוקפים" כי זה יצא במהדורה מתוקנת, תשלט). מה"ר א640; ספה"ל 2°59A1129; ב"א A584 פלק.שע להורדת הספר כולו

*שערי ישועה, ר' ישועה ידיע זיין שבאבו, ירושלים תשמח, 22 + קנז + 13 עמ'. מה"ר ש245; מוהר"ק ים6782; ספה"ל 2°90A1965; ב"א A572 שבב.שע להורדת הספר כולו

*שערי ישר, ר' שמעון יהודה שקאפ, ורשה תרפח. ע"פ מפתח במהד' יעקבזון תשעג. חלוקת הפרקים לאותיות מקורה במהד' יעקבזון. גם ע"פ מפתח בס' מפתח לביאורים בדברי הרמב"ם. מה"ר א600; ספה"ל 91A1592; ב"א A584 שקו.שע חלק א חלק ב

*שערי ישר (מהד' אסייג), ר' שמעון יהודה שקאפ, שער א-ב, שער ג-ד, שער ה, שער ו-ז, בעריכת ר' דניאל מאיר אסייג, ירושלים תשע-תשעו. מה"ר א600; ספה"ל 2011A5943 (כרך א); ב"א A584 שקו.שע תש"ע

*שערי לימוד (לוריא), ר' יצחק מתתיהו לוריא, ח"א, בענייני שליחות וקניינים, ירושלים תשכד.

§שערי לימוד (לוריא), ר' יצחק מתתיהו לוריא, ח"ג, ירושלים תשלח. מה"ר א600; ספה"ל 2°64A2684; ב"א A584 לור.שע

§שערי מאיר, ר' מאיר קפלן, ירושלים תשלח. מה"ר א600; ספה"ל 2°79A3875; ב"א A584 קפל.שע [שונה משערי מאיר על התורה, ב"א T278 קפל.שע]

*שערי מוקצה, ר' שאול כץ, לייקווד תשסז. מה"ר פ85; ספה"ל 2°2006A7381; ב"א A562.2 כץ.שער

*שערי נשואין, ר' משה פרייס, ב"ב תשנט, תלב עמ'. מה"ר פ520; ספה"ל 2°2000A2123; ב"א A564 פרי.שע

*שערי עזרא (בצרי), ר' עזרא בצרי, ח"א, ירושלים תשלח. מה"ר ש245; מוהר"ק פ4582; ספה"ל 2°85A1170; ב"א A572 בצר.שע להורדת הספר כולו

שערי עזרא (עבאדי), ר' עזרא עבאדי (שעיו), ירושלים תשכב. חי' הרמב"ם בעמ' יט-כו. מוהר"ק פ3094

§שערי צדק ח"ג, כנס הי"א לדיני ממונות, קרית אונו תשסב. מה"ר קבצים; ספה"ל 2001A5912; ב"א A565.08 ערו.שע

§שערי ציון (כהן), ר' בן ציון כהן, בודפשט תרצח, ד"צ נ"י תשיא. [חסר במהד' תשיא עמ' יג-יד בהסכמות, אולי נמצא במהד' תרצח]. גם ע"פ מהד' תשסה. מה"ר א600; ספה"ל 2°50A256 (תרצח), S2005A786 (תשסה) להורדת הספר כולו

§שערי קדוש ה', ר' רחמים משה שעיו, ירושלים תשנא, 28 + שדמ + 9 עמ'. ספה"ל 91A2088; ב"א A563.7 שעי.שע

*שערי שאול, ר' שאול ישראלי. שבת, ירושלים תשע, רעו עמ' - מה"ר א22; ב"א A584.021 ישר.שע. פסחים, ירושלים תשסה (ציון העמוד הוא רק לפעם הראשונה שבו מופיע המקור בסימן מסוים) - מה"ר א35; ספה"ל 2005A3874; ב"א A584.023 ישר.שע. ב"ק, ירושלים תשסח - מה"ר א150; ספה"ל 2008A1367; ב"א A584.041 ישר.שע

*שערי שיש יהושע ח"א, ר' יהודה נפתלי שמידט, ירושלים תשסט. מה"ר ת275; ב"א T317 שמי.שע

שערי שלמה (אכלופי), ס' זכרון לר' שלמה אכלופי, ירושלים תשסה. חי' הרמב"ם בעמ' תקיב-תקטו. מה"ר כ285; ספה"ל 2005A3022, אוסף שלום 6478.812; ב"א A088 אכל(אכל)

*שערי שמואל, ר' שמואל אביטן, ירושלים תשמט. מה"ר א600; ספה"ל 2°89A2646; ב"א A584 אבי.שע

*שערי שמחה (סופר), ר' שמחה בונם סופר, על התורה, ירושלים תשסו. ספה"ל 2008A6239; ב"א T278 סופ.שע

§שערי שמחה (רפיש), ר' יעקב שמחה רפיש מקעמפנא, ורשה תרלח, ד"צ נ"י תשנא. כשכתוב מספר דף סתם, הכוונה לגוף הספר ולא לדרוש שבתחלתו. מה"ר א600; ספה"ל 2°92A3227 ,2°23V11387; ב"א 2°A563 רפי.שע [שונה משו"ת שערי שמחה, בלגוריי תרעא, ב"א A572 רפי.שע] להורדת הספר כולו

§שערי שמים, ר' מנחם ריזיקוב, ח"ה, נ"י תרצז. [נאמר שם שחלק זה, חי' הרמב"ם, נדפס בשם "תרביצא", ברלין תרכב]. [יש שם הגהות רבות לרמב"ם ולמפרשיו, ולא צוינו כאן כי נראה שתוקנו בדפוסינו]. מה"ר ש245; מוהר"ק פ423; ספה"ל 2°37A1878; ב"א A572 ריז.שע; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§שערי תודה, ר' מרדכי עפשטיין, ח"א - וילנא תרע, ד"צ נ"י תשנב. ח"ב - וילנא תרעה. מה"ר א600; ספה"ל 2°92A470; ב"א 2°A584 אפש.שע; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§שערי תורה (לעוו), ר' בנימין וולף לעוו. ח"א, וינה תקפא, ד"צ נ"י תשלה. ח"ב כרכים א-ב, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשסד-תשסה. ח"ג, תרלב. מה"ר א600; ספה"ל 2°23V9160 (תקפא), S2°2004A9866 (תשסד); ב"א A584 לב.שע; להורדת הספר כולו ח"א ח"ג

*שערי תורה (לעוו, תשסח), ר' בנימין וולף לעוו, ח"א כרכים א-ב, ירושלים תשסח. מה"ר פ455; ספה"ל 2°2007A8566; ב"א A565 לב.שער תשס"ז

*שערי תורה (לעוו, תשעב), ח"ג כרכים א-ב, ר' בנימין וולף לעוו, מכון ירושלים תשעב. ספה"ל 2°2011A11592; ב"א A565 לב.שער

*שערי תורה (שו"ת תשסה), ר' בנימין וולף לעוו, ירושלים תשסה. שונה משערי תורה חולין ושו"ת (תשמט). מה"ר ש245

*שערי תורה (לעוו), ר' בנימין וולף לעוו, על מס' חולין, ושו"ת, מהד' נ"י תשמט (שונה מהנדפס בווינה ובאוהל). מה"ר ש245; ספה"ל 2°89A2242 להורדת הספר כולו

*שערי תורה (לעוו), עדות, ר' בנימין וולף לעוו, ח"א-ח"ב, ירושלים תשנב. (בשער ובכריכה מסומן "ח"ד" אבל אנו מכנים אותו "עדות" מפני שהוא מחולק לשני כרכים). מה"ר א600; ספה"ל 2°89A3168; ב"א A565 לב.שער

*שערי תורה (תשעה), ר' בנימין וולף לעוו, חידושי סוגיות, שו"ת, וסוגיות ודרושים, מכון ירושלים, ירושלים תשעה. ספה"ל 2°2015A8818; ב"א A584 לב.שער תשע"ה

*שערי תורת בבל, ר' זאב וולף רבינוביץ, ירושלים תשכא, 549 עמ'. מה"ר א395; ספה"ל 61A1894; ב"א A584 רבי.שע

§שערי תורת התקנות, ר' משה אריה בלוך, וינה תרלט-תרסו, ד"צ ירושלים תשלא. ח"א מח' (=מחברת) א-ב, ח"ב מח' א-ג, וח"ג. מה"ר א595; ספה"ל 72A1728 ,24V419; ב"א A819 בלו.שע; להורדת הספר כולו ח"א מחברת א ח"א מחברת ב ח"ב מחברת א ח"ב מחברת ב ח"ב מחברת ג ח"ג

*שערים בקבוע, ר' בניהו עטייה, ירושלים תשסג. מה"ר פ650; ספה"ל 2005A189; ב"א A565 עטי.שע

*שעשוע התלמידים, ר' שמואל יצחקי, שלוניקי תקנז, ד"צ נ"י תשנא, קמד דפים. מה"ר פ49 מחסן; ספה"ל 2°23V11473; ב"א A565 מוד.שע להורדת הספר כולו

*שעשועי תורה (תשנג), ר' יוסף מרדכי שוורצמן, לייקווד תשנג. ספה"ל 95A1955; ב"א A584 שור.שע

*שעשועי תורה, ר' יוסף מרדכי שוורצמן, שבת, לייקווד תשסט, 38 + תצב עמ'. מה"ר א22; ספה"ל 2006A1229

*שעשועי תורה, ר' יוסף מרדכי שוורצמן, נדה, לייקווד תשסד. [שונה מהנדפס ב-תשנג]. מה"ר א240; ספה"ל 2004A3095; ב"א A584.067 שור.שע

*שעת הכושר, ר' שלמה הכהן, שלוניקי תקעט, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנז, קכג דפים. מה"ר ת77 מחסן; מוהר"ק ד1513; ספה"ל 2°92A4522; ב"א A451 שלמ.שע להורדת הספר כולו

*שפוני טמוני חול (תשכג), בתוך "שלשת ספרי התכלת", ר' גרשון חנוך ליינר, ירושלים תשכג. מה"ר א595; מוהר"ק פ3605. המפתח במהד' ירושלים תשמג (בשם "שלשה ספרים נפתחים"), ספה"ל 84A698; ב"א A562.1 לינ.של

*שפוני טמוני חול (תשנט), ר' גרשון חנוך ליינר, בני ברק תשנט. כולל עין התכלת, פתיל תכלת. ב"א A562.1 לינ.של תשנ"ט

*שפע חיים, ר' יקותיאל הלברשטם מצאנז, ח"א, ח"ב, וח"ד; מכתבי תורה, ח"ו, נתניה תשנה. מה"ר מ408; מוהר"ק ח1583 (א-ב); ספה"ל 2°87A88 (ח"ב)

*שפע חיים - דרשות מתשמ"ב, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשסז. מה"ר מ408; ב"א A671.3 הלב.שפ תשס"ז

*שפע חיים - דרשות מתשמ"ג, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשסח. מה"ר מ408; ספה"ל אוסף שלום 3771.11; ב"א A671.3 הלב.שפ תשס"ח

*שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח), ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, מהד' חדשה, נתניה תשסח. ע"פ מפתח בח"ג לשלשה חלקים. מה"ר מ408

*שפע חיים - נישואין, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשס, שז עמ'. מה"ר מ178; ספה"ל 2005A125; ב"א A671.3 הלב.שפ תש"ס

*שפע טוב (טייטלבוים), לקט מדברי ר' משה טייטלבוים ור' יקותיאל יהודה טייטלבוים, בעריכת ישראל יום טוב ליפא פרערויא, ניו יורק תשסד, תכז + עח עמ'. מה"ר מ320; ספה"ל 2004A1011, אוסף שלום 4788.5; ב"א A671.2 טיט.שפ

*שפת אמת (ברעזאן, תשסח), ר' משולם שרגא פייבוש הילפרין מברעזאן, מכון שפת אמת, ירושלים תשסח. מה"ר מ320; ב"א A671.2 היל.שפ

שפת אמת (על הרמב"ם), ר' אלתר מגור, סוף שפת אמת על פסחים, ורשה תרפה. מה"ר א75; מוהר"ק או"ק ג ש184; ב"א A584 אלת.שפ

*שפת אמת על התורה, ר' יהודה אריה ליב אלתר מגור, מהד' אור עציון, תשס-תשסג. מה"ר מ335; ספה"ל 99A7660; ב"א A671.2 אלת.שפ תשס

*שפת אמת על התלמוד (=על הש"ס), ר' יהודה אריה ליב אלתר מגור, מהדו' מיר, ירושלים תשנו. ב"א A584 אלת.שפ תשנו

§שפת אמת ליקוטים, ר' יהודה אריה ליב אלתר מגור, מהד' אור עציון, תשעא. לא מיפתחנו את חידושיו על תיקוני זוהר. ספה"ל אוסף שלום 4551.15; ב"א A671.2 אלת.שפ

שפת הים (הרשקוביץ), ר' יצחק מנחם הרשקוביץ, פתח תקוה תשעה. ב"א A531 הרש.שפ;
להורדת הספר כולו

*שפת הים (זכריש), ר' ישראל מאיר זכריש, בני ברק תשסג. מה"ר פ170

*שפת הים (מיו), ר' רפאל יצחק מיו, שלוניקי תקעח, ד"צ נ"י תשנא, קצד דפים. מוהר"ק פ136; ספה"ל 2°92A951; ב"א A572 מיו.שפ להורדת הספר כולו

שפת מלך, ר' שלמה קורח, ב"ב תשנח. מה"ר א415; ספה"ל 2°98A9654; ב"א A531 קרח.שפ

*שפתי דעת, ר' משה יעקב חפוטא, ח"א וח"ג, ירושלים-לוס אנגלס תשסה. מה"ר ש250 (ח"ג); ספה"ל 2°2006A2305; ב"א A572 חפו.שפ

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, מועדים, ג' חלקים, מפתח סוף ח"ג, ב"ב תשנה. מה"ר מ215 (ח"א), מ48 (ח"ב), מ240 (ח"ג); ב"א A410.6 פרי.שפ.

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, אמונה ובחירה, ב' חלקים, ב"ב תשס. מה"ר מ165; ב"א A125 פרי.שפ

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, מדות ועבודת ה', ב' חלקים, בני ברק תשסה. מה"ר מ165; ב"א A125 פרי.שפ

§שפתי ישנים (כהניו), ר' משה נחמיה כהניו, ירושלים תשכח. מה"ר כ285; ספה"ל 72A3742; ב"א A43 כהנ.שפ

שפתי מלך, ר' משה יעקב קנר, מדע-אהבה-עבודה, ירושלים תשסח, של עמ'. מה"ר א470; ספה"ל 2°2008A5349; ב"א A531 קנר.שפ

שפתי מנחם, ר' מנחם מנדל שנעעבלג, הל' תשובה, נ"י תשסז, רנה עמ'. גם ע"פ מפתח. מה"ר א425; ספה"ל 2008A8930; ב"א A411.716 שנב.שפ

*שפתי מנחם - שבת תשובה, ר' מנחם מנדל שנעבלאג, נ"י תשסז, רעח עמ'. מה"ר מ212; ספה"ל 2008A8998; ב"א A411.716 שנב.שפ

§שפתי ראם, ר' אליהו מרדכי מזאה, נ"י תרצד, מח דפים. ספה"ל 38A887; להורדת הספר כולו

*שפתי רננות (אריאש), ר' רחמים אריה אברהם אריאש, אזמיר תרכב. ספה"ל R2°23V5558; ב"א 2°A45 ארי.שפ להורדת הספר כולו

§שפתי רננות (מיכלדורף), ר' יששכר דוב אב"ד מיכלדורף, פרסבורג תרו. ספה"ל 23V10629; ב"א A584 ישש.שפ; להורדת הספר כולו

§שפתי שושן, ר' שושן כהן, נתיבות תשמח, רנו עמ'. ספה"ל 2°90A1958; ב"א A584 כהן.שער; מכון משה"ע ט909.4

שפתי שושנים, ר' יעקב מאיר יאבלאנקא, בלגוריי תרצו. חי' הרמב"ם בדפים מג-מד. מוהר"ק פ4139; ספה"ל 2°37A51 להורדת הספר כולו

שקל הקדש (קניבסקי), ר' חיים קניבסקי, בני ברק תשנז. מה"ר א425; ספה"ל 98A8252; ב"א A531 קני.שק; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*שרגא בטהרה, ר' שמואל דוד פרידמן, נ"י תשנה. ספה"ל 95A5567; ב"א A572 פרי.שר; להורדת הספר כולו

*שרגא המאיר על התורה, ר' שרגא פייוויש שנעעבאלג, לונדון תשסג, תשיח עמ'. ספה"ל 2003A6666; ב"א T278 שנב.שר תשס"ג

*שרי המאה, ר' יהודה ליב מימון, ירושלים תשנא. מוהר"ק ים4582; ספה"ל 91A1853; ב"א A509.2 מימ.שר

*שרידי אש, ר' יחיאל יעקב ויינברג, מהד' הוועד להוצאת כתבי הגאון ר' י"י ויינברג, ירושלים תשנט. מה"ר ש250; ספה"ל 99A2955; ב"א A572 וינ.שר

*שרידי יהודה, ר' יהודה אשכנזי, שלוניקי תקצא. מוהר"ק ד188, ד305; ספה"ל 2°71A4176; להורדת הספר כולו

§שרידים גל' י, יב, יד, יז. ספה"ל PA 12921, אולם קריאה עתונות, 4/1; ב"א או"ק יהדות B13

*שררה שהיא עבדות ח"א-ח"ב, ר' משה דוד מכבי לוונטהל, ירושלים תשעז-תשעט. ספה"ל 2007A1826; ב"א D721 לונ.שר

שרשי הים, ר' יצחק מיו, שלוניקי תקעה, ד"צ ירושלים תשנא, נ"י תשנב. ח"א - מדע-זמנים. ח"ב - נשים-טהרה. מה"ר א125 מחסן. ח"ג - נזיקין-שופטים - מוהר"ק פמ145 [חסרים בעותק של ספריית מוסד הרב קוק דפים בהל' שאלה ועוד]; ספה"ל 2°92A362 ,S2°92A31 ,2°23V79011; ב"א A531 מיו.שר; מכון משה"ע ח44.4; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*שרשים במועדות, ר' אברהם ישראל פרויליך, ירושלים תשסא, שלב עמ'. מה"ר א640; ספה"ל 2°2001A9772; ב"א A562.3 פרו.שר

*שתי הלחם, ר' משה חגיז, ונזבק תצג, פרמישלא תרנח. מפתח בד"צ ירושלים תשמא. מה"ר ש305; מוהר"ק פ4563; ספה"ל 23V9606 ,S83A1052; ב"א A572 באר.בא; פהשו"ת 108 להורדת הספר כולו*תא חזי, ר' דוד חזן, בית שמש תשסה. מה"ר פ320; ב"א A563.3 חזן.תא

*תאומי צביה, דרשות המגיד מווילנא, ר' זלמן זאב בן יחזקאל פיבל, "מעוני אריות" - הספדים על חכמי חו"ל, "הררי נמרים" - הספדים על חכמי ארץ ישראל, ר' זלמן זאב ב"ר יחזקאל פייוויל, מו"ץ דווילנא, ב"ב תשסו, תב עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2006A4454; ב"א A45 זלמ.תא תשס"ו

*תאיר נרי, ר' נסים רפאל יצחק צורייאנוו, אזמיר תרלה, קיז דפים. מה"ר על66 מחסן; מוהר"ק פ2575; ספה"ל 2°23V9911; ב"א A572 צור.תא להורדת הספר כולו

*תאריך ישראל, ר' ישראל טאפלין, לייקווד תשנט. מה"ר פ675; ספה"ל 2°2000A1741; ב"א A952.93 טפל.תא

§תבואות שמש, ר' משה מישל שמואל שפירא, קיידן תרצב, ד"צ נ"י, בסו"ס מזרח שמש. מה"ר ר180; ספה"ל 2°89A2600; ב"א A563.7 שפי.תב

*תבואת יוסף, ר' יוסף שלמה סטפנסקי, ירושלים תשנו. מה"ר פ725; ספה"ל 96A4357; ב"א A563.8 סטפ.תב

תבואת יקב (בלעיש), ר' אברהם בלעיש, לוורנו תקפ. חי' הרמב"ם בדפים נח-סד. מה"ר ת78 מחסן; ספה"ל 2°23V10424; ב"א T278 בלע.תב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§תבואת יקב (פרידמן), ר' שבתאי זאב פרידמן, ת"א תשטז, קעב עמ'. ספה"ל 2°56A2746; ב"א A584 פרי.תב; להורדת הספר כולו

*תבואת ישראל, ר' ישראל שלמה קרויזר, תרומה וערלה, מודיעין עילית תשסח. מה"ר כ351; ב"א A584.016 קרו.תב

תבואת שמש, ר' מאיר מגלונא, ברלין תקמז, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר א125 מחסן; מוהר"ק פמ41; ספה"ל 2°23V7925, S2°92A4468; ב"א A531 מאי.תב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§תבונה (ליפקין), בעריכת ר' ישראל ליפקין מסלנט, ממל תרכ-תרכא, ד"צ נ"י תשכה. ספה"ל 67A1582 ,23V7503; ב"א X1864

תבונה (קרש'), ר' יצחק אייזיק קרשילציקוב. ח"ב הוא בעמ' קיא-קל (במהד' ירושלים). פלטאווא תרפו, ספה"ל 2°23V7930. ירושלים תשלו - מה"ר א470; מוהר"ק פמ350; ספה"ל 77A47; ב"א A531 קרס.תב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*תגמולי הנפש, ר' הלל בן שמואל מוירונה, ירושלים תשמא. מה"ר מ35; ספה"ל או"ק יהדות ס124.1, וכן 81A4772; ב"א A179 הלל.תג

*תהלה לדוד (אורט'), ר' דוד אורטינבורג, ברדיטשוב תרמח. כרך א - או"ח. כרך ב - יו"ד, אהע"ז וחו"מ. מפתח במהד' ירושלים תשנג (סדר חדש). ספה"ל 94A1257; ב"א A561 אור.תה; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*תהלה לדוד (אמאדו), ר' דוד אמאדו, ח"א וח"ב, שלוניקי תקפג-תקצה. ספה"ל 2°23A6377; ב"א A45 אמד.תה; להורדת הספר כולו

*תהלה לדוד (והרמן) על תהלים, ר' אברהם דוד אבדק"ק בוטשאטש, עם הערות "חסדי דוד", רבי יואל מאשקאוויטש, ירושלים תשמג. מה"ר ת320; ספה"ל 83A1047; ב"א T417 אבר.חס (תשלד)

§תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה, ר' יעקב וילנציק, וילנא תרל, ד"צ נ"י תשנה, לד דפים. ספה"ל 23A1555, S2°95A4986; להורדת הספר כולו

*תהלה לדוד (מוספיה), ר' אברהם חי מוספיה, ליוורנו תרכז. ספה"ל 42A1283; ב"א T417 מוס.תה; להורדת הספר כולו

*תהלה לדוד (מן) או"ח, ר' דוד יצחק מן, כפר חסידים תשסב. מה"ר א605; ב"א A562 מן.תהל

*תהלה לדוד (מן) יו"ד, ר' דוד יצחק מן, כפר חסידים תשסז.

*תהלה לדוד (מן) אהע"ז, ר' דוד יצחק מן, כפר חסידים תשסד. מה"ר פ550; ב"א A564 מן.תהל

*תהלה לדוד (מן) קדשים, ר' דוד יצחק מן, כפר חסידים תשעב. ספה"ל 2°2016A5387; ב"א A584 מן.תהל; להורדת הספר כולו

*תהלה לדוד (סקאליע), ר' דוד יצחק אייזיק מסקאליע, ספרים א-ב, ספרים ג-ד, וספר ה, נ"י תשסב. מה"ר ת320; ספה"ל 2001A93

*תהלות ישראל (מג'לד), ר' יצחק מג'לד, בעריכת ר' שלמה שאשה, מכון "אהבת שלום", ירושלים תשעב, 27 + שע עמ'. ספה"ל 2012A8996; ב"א T417 יצח.תה תשע"ב

*תהלות ישראל (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, מהד' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנז. שלשה כרכים. כרך ב מתחיל בעמ' תקז. כרך ג מתחיל בעמ' תתריז. מה"ר ת320; ספה"ל 97A2792

תהלות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

§תהלתו בפי, ר' יוסף פרץ, מהדורה שנייה, ירושלים תשסט. מה"ר ת260; ספה"ל 2009A2038; ב"א A584 פרץ.תה

*תודת אהרן, ר' אהרן פריד, נ"י תשסה. כולל קונטרס הפתיחה לספר אומר לציון. מה"ר מ170; ספה"ל 2005A4915; ב"א A45 פרי.תו להורדת הספר כולו

*תוכחת חיים בראשית, ר' חיים פאלאג'י, ירושלים תשלח. מה"ר ת80; S79A1936; ב"א A451 פלג'.תו תשל"ח

*תולדות אדם, ר' יחזקאל פייויל, על ר' זלמן מוולוזין, מהדו' מאורות הגליל, ירושלים תשמז. עד עמ' קיד - §. מוהר"ק ה2076; ספה"ל 88A964; ב"א A509.2 שלמ(יחז)

*תולדות אהרן משה, ר' אהרן משה מחוסט, אלעד תשס, ריד עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל 2°2001A5531; ב"א A671.3 ליפ.תו

*תולדות הגר"א, ר' יהודה ליב מימון, ירושלים תשס, שיא עמ'. מה"ר בי60; ספה"ל 2000A1519, אוסף שלום 6484.55; ב"א A509.2 אלי(מימ) תש"ס

§תולדות ההלכה, ר' חיים טשרנוביץ, ח"ב, מהד' שנייה, נ"י תשה. ח"ג, נ"י תשג, תשיג. ספה"ל 37A56; ב"א A509 צרנ.תו

*תולדות הכתובה בישראל, ר' אריה ליב אפשטיין, נ"י תשיד, 216 עמ' (ע"פ רשימת הביאורים שבסוה"ס). ספה"ל 55A3541, או"ק יהדות כ 235; ב"א A934.6016 אפש.תו להורדת הספר כולו

*תולדות יעקב (וורשנא), ר' עובדיה וורשנא, שלוניקי תקטז. צוין ע"פ הציונים שבס' ויקח אברהם, וגם ע"פ מפתח קצר בסוף הספר. מוהר"ק ת765; ספה"ל 2°23V6155; ב"א A451 ורש.תו; להורדת הספר כולו

*תולדות יעקב (מאהלר), ר' יעקב אריה מאהלר, מכון ירושלים, ירושלים תשעב, 42 + שעב עמ'. ספה"ל 42A1699; ב"א A584 מלר.תו תשע"ב

*תולדות יעקב יוסף (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, ירושלים תשעא. ספה"ל 2011A5033, אוסף שלום 2905.5

§תולדות יצחק (הורוביץ), ר' יצחק הורוביץ, למברג תרכד, ד"צ נ"י תשנב. דף נט מסומן בטעות דף ס, דף ס מסומן בטעות דף נט, ואנו מציינים למספר הדף האמיתי. ספה"ל 23V9554; ב"א A572 זלב.עט; מכון משה"ע ט765.85

*תולדות יצחק (פחימא) חולין, ר' ישראל אריה פחימא, ירושלים תשסב. באר התלמוד (קונטרס שיעורי באר התלמוד שבסוה"ס), שאינו כלול במפתח - §. ספה"ל 2°2002A9414; ב"א A584.053 פחי.תו

§תולדות יצחק (שור), ר' יצחק אייזיק שור, למברג תרלה, ד"צ נ"י תשנג. מה"ר א610; ספה"ל 37A1305; ב"א A584 שור.תו להורדת הספר כולו

*תולדות יצחק (שושן), ר' יצחק בן שושן, ח"א וח"ב, מהדורה שניה ב"ב תשמט. מה"ר ש255; מוהר"ק פ2759 (ח"א); ספה"ל 89A2490; ב"א A531 בנש.תו

*תולדות שלמה - רות, ר' שלמה קלוגר, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשעב, תלו עמ'. ספה"ל 2012A8035; ב"א T457 קלו.תו תשע"ב

§תולדות שם, ר' שמואל מיכל רבינוביץ, וילנא תרסז. מה"ר א605; ספה"ל 2°23V10889; ב"א A584 רבי.תו

*תולעת שני, ר' אברהם פינסו, שלוניקי תקסה, ד"צ נ"י תשנב, קצו דפים. מה"ר ת78 מחסן; מוהר"ק ד462; ספה"ל 2°92A6317; ב"א A451 פנס.תו להורדת הספר כולו

תומים - ראה גם: אורים ותומים

*תומים קיצור תקפו כהן, ר' יונתן אייבשיץ, סוף תקפו כהן, מהד' ביטון, ירושלים תשסא. מה"ר פ455; ב"א A565 כץ.תקפ תשסא

§תומר דבורה (בן הרוש), ר' שמואל בן הרוש, ירושלים תשמה. מה"ר א610; ספה"ל 85A6226

*תוספות אהרן, ר' אליהו לוי, עירובין, ב"ב תשלג, תשנב. ספה"ל 2°92A3499; ב"א A584.022 לוי.תו

תוספות להגהות מיימוניות, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע ואהבה - סוף זמנים, על הפלאה וזרעים - סוף טהרה, על משפטים ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

*תוספת יו"ט (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשנט. מה"ר פ140; ספה"ל 2°99A7339; ב"א A562.3 קלו.תו

תוספת יום הכיפורים - ראה שמות בארץ

*תוספתא כפשוטה, ר' שאול ליברמן. בכל סדר מספור דפים אחיד, ומחולק לכמה כרכים. זרעים, ח"א (ברכות-תרומות) - עמ' 480-1, ח"ב (שביעית-ביכורים) - עמ' 855-481 (מפתח סוף ח"ב). מועד, ח"א (שבת-עירובין) - עמ' 470-1, ח"ב (פסחים-סוכה) - עמ' 910-471, ח"ג (ביצה-חגיגה) - עמ' 1341-911 (מפתח סוף ח"ג). נשים, ח"א (יבמות-כתובות) - עמ' 392-1, ח"ב (נדרים-נזירות) - עמ' 598-393, ח"ג (סוטה-קידושין) - עמ' 993-899 (מפתח לח"א וח"ב סוף ח"ב, מפתח לח"ג סוף ח"ג). נזיקין, ח"א (ב"ק-ב"מ) - עמ' 1-326 (מפתח לח"א סוף ח"א), ח"ב (ב"ב) - מעמ' 327. מה"ר כ425; מוהר"ק או"ק ג ש100; ספה"ל 93A1084; ב"א A833 ליב.תוס

*תועפות ראם (באר), ר' אליעזר משה באר, ירושלים תשעז. ספה"ל 2°2017A14251; ב"א A531 באר.תו

*תועפות ראם (מחפוד) ח"א-ח"ב, ר' איתמר מחפוד, אשדוד תשסב. ספה"ל 2017A5170

*תועפת ראם (גטיניו), ר' אליקים גטיניו, אזמיר תקכז, ד"צ נ"י תשנא, קיא דפים. מה"ר ת45 מחסן; מוהר"ק ת947; ספה"ל 2°91A1140; ב"א T271 גטנ.תו להורדת הספר כולו

*תוצאות חיים (תשסה), ר' מנחם זמבה, מהד' באר יצחק, טלזסטון תשסה. מה"ר א22; ב"א A562.2 זמב.תו

*תורה אור (באנדי), ר' שמואל באנדי, סו"ס תורי זהב, מגנצא תרלה. ע"פ מפתח בסופו, עם הוספות מתוך המפתח שבד"צ ירושלים תשסג. מה"ר ת350; ספה"ל 22V6029; אוסף שלום 1753; ב"א T447 שיר.תו

§תורה אור (שנגהי), לע"נ ר' אברהם יצחק ישראל גרבוז, שנגהי תשו. נדפס גם בתוך: אוסף מתורת מיר, ב"ב תשנו. מה"ר כ250; ספה"ל 97A798; ב"א A584 אסף.מת

תורה ודעת (דרוק), ר' זלמן דרוק, ירושלים תשנט, קמח עמ'. ספה"ל 99A7200; ב"א A531 דרו.תו

*תורה ודעת (מינצברג), אוגדן גליונות של מכון קהל עדת ירושלים, ר' לייב מינצברג. תשסה-תשסו - ירושלים תשסז. כרך ג - תשסח. כרך ה - תשע-תשעא. מה"ר קבצים; ב"א X 6716; להורדת הספר כולו תשסה-תשסו תשסח תשע-תשעא

תורה והמדינה - ראה התורה והמדינה

§תורה ומדע (וולף), ר' יוסף אברהם וואלף, נ"י תשח, 64 עמ'. ספה"ל 47A488 להורדת הספר כולו

*תורה ותעודה, ר' יהודה שביב, קרית ארבע תשסז. מה"ר מ179; ספה"ל 2007A5030; ב"א A077.3 שבי.תו

§תורה לדעת, ר' מתתיהו ומשה מרדכי בלום. ח"ג - נ"י תשמה. ח"ו (מועדים "וביום שמחתכם ובמועדיכם") - נ"י תשנא. מה"ר א640; ספה"ל 84A1490; ב"א T278 בלו.תו

§תורה לישראל, ר' חיים צימרמן, ירושלים תשלח. ספה"ל 78A1901; ב"א A508 צימ.תו

*תורה לשמה (תשעג), ר' יוסף חיים מבגדד, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשעג, 92 + תרפח עמ' . ב"א A572 יוס.תו תשע"ג

*תורה מציון, בעריכת ר' יעקב אורנשטיין, ירושלים תרמו-תרסה. ספה"ל PA16270 ,PA8525; ב"א X1064; מכון משה"ע נ985. שנה ב (תרנו) חוב' א - § - מה"ר על131 מחסן; להורדת הספר כולו כרך 3 מס' 1 ניסן 5657 כרך 3 מס' 2 תמוז 5657 כרך 3 מס' 3 תשרי 5658 כרך 3 מס' 4 טבת 5658 כרך 4 מס' 4 5665 כרך 5 מס' 1 5659 כרך 5 מס' 2 5659 כרך 5 מס' 3 5660 כרך 6 מס' 1-2 5661 כרך 6 מס' 3 5661 כרך 6 מס' 4 5661 כרך 7 מס' 1 5661 כרך 7 מס' 1-2 5662 כרך 7 מס' 4 5662 כרך 8 מס' 1 5662 כרך 8 מס' 2 5662 כרך 8 מס' 3-4 5663

§תורה שלמה בראשית ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ג2 (מה"ר כ565), שמות ח"ח (שמות), ח"ט (וארא), ח"י (כולל חי"א, ששניהם באותו מספור עמודים - בוא), חי"ב (בוא - חלקים ח-יב ע"פ מפתח)), חי"ח, חי"ט (מה"ר כ570); ספה"ל 93A2525. אסתר, ירושלים תשנד - מופתח ע"י ר' משה קפלן. מה"ר כ575; מוהר"ק או"ק ג ת1; ספה"ל 94A1216; ב"א T27 כשר.תו; להורדת הספר כולו חלק ג חלק י וי"א

*תורה תמימה, ר' ברוך אפשטיין. מפתח בתוך "קובץ מפתחות", ר' אברהם בנדא, ירושלים תשמד. ב"א T27 אפש.תו; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*תורת אביגדור, ר' אביגדור מילר, ח"א-ח"ד, ב"ב תשסג-תשסט. מה"ר מ527; ספה"ל 2016A12807; ב"א A410.3 מיל.תו

*תורת אברהם, ר' אברהם גרודזינסקי, ב"ב תשלח. ספה"ל 78A832; ב"א A410.6 גרו.תו

*תורת איש, ר' יצחק שלמה אונגר, ח"א וח"ב (=תנינא), ב"ב תשסז. מה"ר ת260; ספה"ל 2015A3896; ב"א T278 אונ.תו

*תורת איש לוי, ר' ברל אברהם ויטמן, בענייני חזקה, ירושלים תשעז. ספה"ל 2°2020A10552

*תורת איש לוי, ר' ברל אברהם ויטמן, שוה כסף ככסף, תשעא. ספה"ל 2°2021A822

*תורת איש לוי, ר' ברל אברהם ויטמן, שעבוד, ירושלים תשעח. ספה"ל 2°2021A823

*תורת אמך, ר' אליהו מאיר ליפשיץ, ח"א-ח"ב, מעלה אדומים תשע. מה"ר א10; ספה"ל 2010A5275; ב"א A584.011 ליפ.תו

*תורת אמת (שפו), ר' אהרן ששון, ונציה שפו, ד"צ ירושלים תשל, תשמה. מה"ר ש255; מוהר"ק פ417; ספה"ל 2°85A99; ב"א A572 ששו.תו; פהשו"ת 87 להורדת הספר כולו

*תורת אמת (תשסו), ר' אהרן ששון, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסו. מה"ר ש235; ב"א A572 ששו.תו תשס"ו

תורת בן נח, ר' אפרים ביליצר, ירושלים תשסו. מה"ר א450; ב"א A531 ביל.תו

*תורת גיטין, ר' יעקב מליסא, ע"פ מפתח במהד' מכון ירושלים, ירושלים תשסג. תשובות ר"נ רביבו ורי"א אופנהימר בסוה"ס (שאינן כלולות במפתח) - §. ספה"ל או"ק יהדות 2°כ237.8; ב"א A564 יעק.תו תשס"ג להורדת הספר כולו

§תורת דניאל, ר' דניאל מלניצקי, ת"א תרצה. מה"ר א610; ספה"ל 36A82; ב"א A572 מלנ.תו להורדת הספר כולו

תורת האוהל (תשח), ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג, ירושלים תשח, 244 עמ'. מה"ר א450; מוהר"ק פמ237; ספה"ל 2°62A1743; ב"א A531 הרצ.תו להורדת הספר כולו

§תורת האוהל (תשנג), ר' יצחק אייזיק הרצוג, מהד' קצנלנבוגן, ירושלים תשנג, תקיב עמ'. מה"ר א450; ספה"ל 93A2311; ב"א A531 הרצ.תו תשנג

*תורת האשם, ר' מנשה אייכנשטיין, מהד' נכדי המחבר, ירושלים תשסד. בסופו "שבט מנשה" (במיספור נפרד) - §. מה"ר א400

*תורת הבית (אלבוים) ח"א, ר' אביגדור אלבוים, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס ואתה תחזה ח"ה. ספה"ל 92A5291; ב"א A566.1 אלב.תו

*תורת הבית (רשב"א), הרשב"א, ע"פ מפתח במהד' ישיבת תורה לשמה, ירושלים תשלז. הציונים לפי דפי הדפוס הנפוץ, יוזפוף תרמג וצילומיו. ח"א - בתים א-ג. ח"ב - בתים ד-ו. ח"ג - בית ז. מה"ר ר195; ספה"ל 2°63A1677, או"ק יהדות 2°כ 112; ב"א A54 אדר.תו; להורדת הספר כולו

*תורת הבמה, ר' בנימין י' פוס, ירושלים תשסו, 21 + תמה עמ'. מה"ר א620; ב"א A566.1 פוס.תו

*תורת הג"ר אלכסנדר משה (=תורת הגאון רבי אלכסנדר משה), ר' אלכסנדר משה לפידות, לייקווד תשסו. מה"ר ש255; ספה"ל 2°2006A909; ב"א A081 לפי.תו תשס"ו

*תורת ההרהור, ר' נתנאל חיים, בני ברק תשסח. מה"ר פ650; ב"א A411.76 נתנ.תו

*תורת החוף ימים, ר' יחיאל מיכל חרל"פ, ירושלים תשמה. מה"ר א610; ספה"ל 86A3482

*תורת החוף ימים - שפתי חיים, ר' יחיאל מיכל חרל"פ, ירושלים תשמח. מה"ר א610; ספה"ל 88A4916; ב"א A584 חרל.תו

*תורת החסידים הראשונים (תשמח), כולל לקוטי מהר"ם השלם, ר' מנחם מנדל מליסקא, ותפארת בנים אבותם - דברים מצאצאיו, בני ברק תשמח. ספה"ל אוסף שלום 3393.2; ב"א A671.1 רוב.תו

§תורת הלוי, ר' מרדכי פרום, ירושלים תשיב, תשמח. מה"ר ר130; מוהר"ק ים722; ספה"ל 2°53A1968, או"ק יהדות 2°כ 116; ב"א 2°A51 פרו.תו

תורת הלוי - ראה גם: גבורת יהודה

§תורת המדינה, הרב שלמה גורן, ירושלים תשנו, 475 עמ'. מה"ר פ745; ספה"ל 96A1765; ב"א E322.1 גרן.תו

§תורת המועדים (תשכד), ר' שלמה גורן, ת"א תשכד. מה"ר א640; מוהר"ק או"ק ג פ116; ספה"ל 64A819, או"ק יהדות ר 18.3; ב"א A38 גרן.תו תשכד

*תורת המועדים (תשנו), ר' שלמה גורן, ירושלים תשנו. ספה"ל 96A4833; ב"א A38 גרן.תו

*תורת המלאכות, ר' משה שמואל לייטנר, ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ז, וח"ח, ירושלים תשנח-תשעא. מה"ר פ90; ספה"ל 2°98A7681; ב"א A562.2 ליט.תו; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג ח"ד ח"ה ח"ז

תורת המלך (אריאלי), ר' גרשון אריאלי, ירושלים תשיח. מה"ר א450; ספה"ל 59A886. ירושלים תשמד, מוהר"ק פמ441; ב"א A53 ארי.תו (שניהם)

*תורת המלך (צדוק), ר' נתנאל צדוק, ב"ב תשסט, 14 + תשעא עמ'. כולל ס' פרשת מלך באותו מספור עמודים. מה"ר א450; ב"א A566 צדו.תו

*תורת המלך (שפירא), ר' יצחק שפירא ור' יוסף אליצור, ח"א וח"ב, יצהר תשע-תשעז. מה"ר א610; ספה"ל 2010A5523; ב"א A934.50252 שפי.תו

*תורת המנחה (רוקח), ר' משה רוקח, ירושלים תשעג, 17 + רמד עמ'. ב"א A566.1 רוק.תו; להורדת הספר כולו

§תורת המצוה, ר' אליקים געציל הורוביץ, ורשה תרסח, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר א610; ספה"ל 92A1241 ,S23V8277; ב"א A51 הור.תו להורדת הספר כולו

*תורת המצוות באמונת ישראל, ר' גרשון אפל, ירושלים תשנ. ספה"ל 90A6320; ב"א A51 אפל.תו

*תורת המצרף, ר' משה צבי ראטה, על התורה ומועדים, נ"י תשמט, שנ עמ'

*תורת המקרא, ר' שלמה גורן, ירושלים תשנו. מה"ר ת260; ספה"ל 95A6135; ב"א A451 גרן.תו

*תורת המשפט, ר' יועזר אריאל, ח"א, קרית ארבע תשנז, 473 עמ'. ספה"ל 97A2169; ב"א A572 ארי.תו

*תורת הנזיקין, ר' מאיר סיטרוק, תשסג. המפתח לא מציין את כל איזכורי הרמב"ם שבספר. מה"ר פ455

תורת הנזיר, ר' יצחק הוטנר, קובנה תרצב, ד"צ נ"י תשכה, ירושלים תשמ, קלז עמ'. מה"ר א435; מוהר"ק פמ191; ספה"ל 2°23V7876; ב"א A531 קוט.תו להורדת הספר כולו

*תורת העולה, ר' משה איסרלש, הוצאת ישיבת חידושי הרי"ם, תל אביב תשנב. מה"ר מ175; ספה"ל 2°92A6343, או"ק יהדות י227.6; ב"א A566.1 איס.תו תשנ"ב

*תורת הפילוסופיה, ר' שלמה גורן, ירושלים תשנח. מה"ר מ170; ספה"ל 98A1416; ב"א A19 גרן.תו

*תורת הקודש, ר' מרדכי אילן, ח"א מהדו"ת תשמב, ח"ב (מעמ' רעג ואילך של ח"ב מופיע רק במהדורה שניה תשמה), וח"ג, תשנג. המפתח לשלושת החלקים - בסוף ח"ג. ח"א וח"ב גם §. מה"ר א620; מוהר"ק פ4581; ב"א 2°A584.05 איל.תו להורדת הספר כולו - חלק א (תשט)

תורת הקנאות, ר' שמואל אליעזר רולניק, נ"י תשכד, ירושלים תשנ, קפ עמ'. מוהר"ק פמ416; ספה"ל 2°90A3403 ,S89A4212

*תורת הקנינים, ר' אהרן רובינפלד, ח"א-ח"ב, ירושלים תשנב-תשסב. מה"ר פ455 (ח"ב); ספה"ל 2°92A2761; ב"א A565 רוב.תו (ח"א) להורדת הספר כולו - חלק א

תורת הקרבנות, ר' יוסף צבי הלוי, ירושלים תשיט. מה"ר א615; מוהר"ק פמ260; ספה"ל 2°59A5024; ב"א A531 הלו.תו

תורת הרא"ם - חי' הרא"ם, אלכסנדר סענדר מרגליות, למברג תרנ"ח. חי' הרמב"ם בדף מא. להורדת הספר כולו

תורת השביעית, ר' יוסף צבי הלוי, ת"א תשי, תריט עמ'. מה"ר פ700; מוהר"ק או"ק ג פ165; ספה"ל 57A77; ב"א A563.8 הלו.תו להורדת הספר כולו

תורת השביעית - ראה תורת שביעית

*תורת השבת, ר' יוסף כהן, ירושלים תשסו. ב"א A562.2 כהן.תו

§תורת השבת והמועד, ר' שלמה גורן, ירושלים תשמב, 602 עמ'. מה"ר א640; ספה"ל 82A4964; ב"א A38 גרן.תו

§תורת השליחות, ר' אוריאל יצחק הראל, ירושלים תשנא. מה"ר א605; ספה"ל 2°91A1881; ב"א A565 הרא.תו

תורת השמיטה והפרוזבול, ר' יוסף צבי הלוי, סו"ס תורת השביעית, ת"א תשי. מה"ר פ700; מוהר"ק או"ק ג פ165; ספה"ל 57A77; ב"א A563.8 הלו.תו להורדת הספר כולו

*תורת השרף ממאגלניצא, ר' חיים מאיר יחיאל שפירא, בעריכת מרדכי אריה ברגר, קרית צאנז נתניה תשעב, תכה עמ'. ספה"ל 2012A1022, אוסף שלום 4078.2; ב"א A671.2 שפי.תו

תורת זאב - ראה בזך לבונה

§תורת זרעים, ר' אריה פומרנצ'יק, תרצח, תש [בד"צ תשלז - מספור עמודים שונה]. מה"ר כ350; ב"א 2°A584.01 פומ.תו

*תורת חז"ל תורה מן השמים, ר' חיים שימל, ירושלים תשסד. מה"ר כ340; ספה"ל 2005A766; ב"א A811 שימ.תו

§תורת חיים (ליבוביץ), ר' חיים ליבוביץ, ורשה תרצח, ד"צ נ"י תשכד, תשנד. מה"ר א610; ספה"ל 82A1169; להורדת הספר כולו

*תורת חיים (ליבוביץ, תשסט), ר' חיים ליבוביץ, מהדורה שניה, ליקווד תשסט. ספה"ל 2012A5098 להורדת הספר כולו

*תורת חיים (מהרח"ש), ר' חיים שבתי, ח"ג, שלוניקי תפב, ד"צ ירושלים תשנ. מה"ר ש255; מוהר"ק פ1943; ספה"ל 2°90A4732; ב"א A572 חיי.תו; להורדת הספר כולו

*תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א וח"ב, ר' דובער מליובביטש, אדמו"ר האמצעי, נ"י תשסג. מה"ר מ360; ספה"ל 2°2004A4595 להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*תורת חיים (שור), ר' אברהם חיים שור, ב"ק. מפתח במהד' מאור הרים, ירושלים תשנז. ספה"ל 97A4172; ב"א A583 שור.תו

*תורת חיים (תשסג), ר' חיים שבתי, ח"א-ח"ג, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסג [מהד' מתוקנת - תשעו]. מפתח בסוף כרך ד - שו"ת מהרח"ש. מה"ר ש255; ב"א A572 חיי.תו תשסג

*תורת חיים עה"ת, ר' אברהם חיים שור, בעריכת ר' בנימין שפיגל, לייקווד תשסז. מה"ר ת260; ספה"ל 2007A5688; ב"א T278 שור.תו

תורת חיים - ראה גם: חי' הגר"י, עץ חיים

*תורת חיים וחסד, ר' אליעזר רוט, ב"ב תשסח. מה"ר פ650; ב"א A572 רוט.תו להורדת הספר כולו

*תורת חסד (פרחיא), ר' חסדאי הכהן פרחיא, שלוניקי תפג, ד"צ נ"י תשנ, קצט דפים. מה"ר ש51 מחסן; מוהר"ק פ228; ספה"ל 2°92A3202; ב"א A572 פרח.תו להורדת הספר כולו

*תורת יחיאל (וילנסקי), ר' יחיאל וילנסקי, ירושלים תשסג, שפט + 38 עמ'. מה"ר א605; ספה"ל 2°2002A9410; ב"א A584 ויל.תו

*תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית, ר' עקיבא יוסף שלזינגר, ירושלים תשלא. ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר, ירושלים תשנה. ספה"ל 71A1534

*תורת יצחק, ר' יצחק רייטפארט, ח"א, נ"י תשנה, וח"ב, נ"י תשנז. גם ע"פ מפתח שבסוף בדבר מלך ח"ח (רק לעבודה וקרבנות). ספה"ל 2°97A322; ב"א A584 ריט.תו

*תורת יקותיאל (בירדוגו), ר' יקותיאל בירדוגו, ירושלים תשעא. ספה"ל 2°2011A8397

§תורת ירוחם, ר' ירוחם זאב צ'כנוביץ, ח"א, ח"ב, ח"ג, נ"י תשטז. מה"ר א605; ספה"ל 2°49A1247; ב"א A584 צכנ.תו; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§תורת ישראל (פייגנבוים), ר' ישראל פייגנבוים, [ח"א?], ב"ב [?]. מה"ר א400

*תורת ישראל (פרוכטהנדלר), ר' ישראל איסר פרוכטהנדלר, ירושלים תשנז, 12 + שח עמ'. ספה"ל 2003A2314

*תורת כסף וחליפין, ר' יצחק אדלר, נ"י תשסח, קצד עמ'. מה"ר א610; ספה"ל 2009A17

*תורת לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, נ"י תשלא, תשמה, תשסד (ע"פ מפתח בספר "תורת לוי יצחק - לקוטי לוי יצחק - מפתחות", כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז). ספה"ל 75A5483 (תשלא), 85A7553 (תשמה); ב"א A672 שני.תו (תשמה)

§תורת לויים, ר' יוסף סגל, ח"א, נ"י תשח, סט דפים. מה"ר א620; מוהר"ק פ2817; ספה"ל 2°55A1230; ב"א A566.1 סגל.תו

§תורת מהרא"ל, ר' אריה לייב צינץ, ב"ב תשמו. מה"ר א610; ספה"ל 86A3286

*תורת מהרי"ם, ר' ישראל משה דושינסקא. בראשית, ירושלים תשסט. במדבר, ירושלים תשסה. מה"ר ת130 (במדבר); ספה"ל 2°2017A10266; ב"א A451 דוש.תו; להורדת הספר כולו בראשית במדבר

§תורת מיכאל, ר' מיכאל אליעזר פארשלגר, ירושלים תשכז, ד"צ נ"י תשנג. מה"ר א605; ספה"ל 2°93A291 ,S2°67A7561; ב"א 2°A584 פור.תו להורדת הספר כולו

*תורת מלאכת המבשל, כולל עיון דחסידי בעלזא, ירושלים תשע, שפח + ל עמ'. מה"ר פ90; ב"א A562.2 ריז.תו

*תורת מנחם, ר' מנחם מנדל שניאורסון, התוועדויות, חלקים א-מ, מא-מד, מה-נז, נח-סא, סב-עג. חלקים א-כו - ע"פ כרך מפתחות. חלקים כז-כח ע"פ מפתח סוף כרך כח. חלקים כט-לד ע"פ מפתח לכרכים כז-מ. חלקים לה-לז ע"פ מפתח סוף כרך לז. חלקים לח-מ ע"פ מפתח סוף כרך מ. חלקים מא-מד ע"פ מפתח סוף חמ"ד. חלקים מה-מז ע"פ מפתח סוף כרך מז. חלקים מח-נ ע"פ מפתח סוף כרך נ. חלקים נא-נג ע"פ מפתח סוף כרך נג. חלקים נד-נז ע"פ מפתח סוף כרך נז. חלקים נח-סא ע"פ מפתח סוף חס"א. חלקים סב-סה - ע"פ מפתח סוף חלק סה. חלקים סו-סט - ע"פ מפתח סוף חלק סט. חלקים ע-עג - ע"פ מפתח סוף חלק עג. מה"ר מ397; ספה"ל 93A3118; ב"א A672 שנ(7)תו תשנ"ג ; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד חלק ה חלק ו חלק ז חלק ח חלק ט חלק י חלק יא חלק יב חלק יג חלק יד חלק טו חלק טז חלק יז חלק יח חלק יט חלק כ חלק כא חלק כב חלק כג חלק כד חלק כה חלק כו חלק כז חלק כח חלק כט חלק ל חלק לא חלק לב חלק לג חלק לד חלק לה חלק לו חלק לז חלק לח חלק לט חלק מ חלק מא חלק מב חלק מג חלק מד חלק מה חלק מו חלק מז חלק מח חלק מט חלק נ חלק נא בטקסט מלא

תורת מנחם - יין מלכות, ליקוט משיחות ר' מנחם מנדל שניאורסון, ג' כרכים, נ"י תשעו. ספה"ל 2017A5542; ב"א A531 שני.תו תשעו

*תורת משה (אלמושנינו), דרשות, ר' משה אלמושנינו, בעריכת שאול רגב, מכון אהבת שלום, ירושלים תשעט. מה"ר מ175; ספה"ל 2019A15429; ב"א A45 אלמ.תו תשעט

*תורת משה (אלשיך), ר' משה אלשיך, מהדו' מכון לב שמח, ירושלים תשנ. ב"א T27 אלש.תו

תורת משה (צונצין), ר' משה צונצין, סוף ס' גולל אור, אזמיר תצו. דפים א-ח. מוהר"ק ק490; ספה"ל 42A340; ב"א A654 ביק.גו;מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

תורת נביאים - נמצא בתוך ספרי מהר"ץ חיות

תורת נזיר (מוטאל), ר' אברהם מוטאל, שלוניקי תקפא, צא דפים. חי' הרמב"ם בדפים ע-עב. מוהר"ק ש620; ספה"ל 2°23V11170; ב"א A584.034 מוט.תו; מיק"פ 576 להורדת הספר כולו

§תורת נתן, ר' נתן קפלן, ח"ב, נ"י תשיט. ספה"ל 95A4451 להורדת הספר כולו

*תורת פדיון שבויים, ר' מאיר סיטרוק, ירושלים תשסד. מה"ר פ365; ב"א A563.7 סיט.תו

§תורת ציון, ר' א' שלמה מטולוטשין וצאצאיו, ירושלים תשנה. מה"ר כ290; ספה"ל 95A2248

§תורת ראובן, ר' ראובן פופקא, נ"י תש. מה"ר א610; ספה"ל 57A113

*תורת ראשי הישיבות יבמות, ירושלים תשעב, יב + תתיט עמ'. מה"ר א82; ספה"ל 2013A7696; ב"א A584.031 תור.רא להורדת הספר כולו

*תורת ראשי הישיבות גיטין, מודיעין עילית תשעג, יד + תתקכא עמ'. ספה"ל 2013A7697 להורדת הספר כולו

*תורת ראשי הישיבות קידושין, ח"א וח"ב, מודיעין עילית תשעא. ספה"ל 2013A7685; ב"א A584.037 תור.רא; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*תורת ראשי הישיבות ב"ק, מודיעין עילית תשעג, יח + תתקצז עמ'. מה"ר א150; ספה"ל 2013A7694; ב"א A584.041 תור.רא להורדת הספר כולו

*תורת ראשי הישיבות ב"מ, מודיעין עילית תשעד, כ+ תתקפו עמ'. מה"ר א165; ב"א A584.042 תור.רא להורדת הספר כולו

*תורת ראשי הישיבות סנהדרין, מודיעין עילית תשעב, טז + תתעח עמ'. מה"ר א180; ספה"ל 2013A7699; ב"א A584.044 תור.רא להורדת הספר כולו

*תורת ראשי הישיבות מכות, תשע. ספה"ל 2013A7711; ב"א A584.045 תור.רא להורדת הספר כולו

*תורת רבית (סיטרוק), ר' מאיר סיטרוק, ירושלים תשסב.

§תורת רפאל, ר' רפאל שפירא, או"ח ח"א (הל' תפלה, ק"ש וברכות) וח"ב (הל' שבת ויו"ט), ירושלים תשג, ד"צ ירושלים תשכח. ח"ג, ירושלים תשמא, כולל "שארית שם" בסוה"ס. מה"ר א605; ספה"ל 2°68A1229; ב"א A562 שפי.תו

*תורת שביעית (סור'), ר' אברהם יצחק סורוצקין, ב"ב תשמז. מה"ר פ720; ספה"ל 2°87A1115

*תורת שלום (רש"ב), ר' שלום דוב בער שניאורסון, נ"י תשיז. ע"פ מפתח בחוברת נפרדת. ספה"ל 62A308; ב"א A672 שנ(5)תור

§תורתו של ר"מ, ר' מאיר בר' יוסף, סו"ס בנין שלמה, ביאליסטוק תרצו, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר א515; ספה"ל 2°83A4543; ב"א A584 רבי.בנ

*תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א, ר' אהרן איינהורן, סקווירא תשסא. מה"ר א22; ספה"ל 2001A11129; ב"א A584.021 אינ.תו

*תושע יאודה, ר' יהודה בנבנשתי, אזמיר תריט. ספה"ל 2°23V5588; ב"א A45 בנב.תו; להורדת הספר כולו

§תחומין א-יט, כא-כב. מה"ר חוברות; מוהר"ק או"ק א; ספה"ל PA11718; ב"א X2360

§תחית ישראל, ר' ישראל יעקב יפה, מנשסטר תרפז, רטז עמ'. מה"ר מ175; מוהר"ק ד1184; ספה"ל 23V5753; ב"א A45 יפה.תח

*תיבת גומא (ורשנר), ר' יוסף תאומים, בעריכת וולף וורשנר, מודיעין עלית תשעא. ספה"ל 2014A6821; ב"א T278 תאו.תב תשע"א

*תיבת גומא (זכרון אהרן), ר' יוסף תאומים, מהד' זכרון אהרן, ב"ב תשעא. ספה"ל 2013A7269; ב"א T278 תאו.תב

*תיבת גומא (זלזניק), על חי' ר"ח הלוי הל' שבת פי"ד ה"א, ר' ישכר איסר זלזניק, ירושלים תשע. ב"א A531 סול.חד תש"ע

*תיבת גומא (תשסז), ר' יוסף תאומים, מהד' מישור, ב"ב תשסז. מה"ר ת260; ספה"ל 2008A2241

תירוש ויצהר, ר' צבי יחזקאל מיכלזון, בלגוריי תרצז, ד"צ נ"י תשכה, תשנד, אשדוד תשנו. חי' הרמב"ם בתפארת בנים, לר' צבי הירש ברלין, סי' נז. ספה"ל 2°38A456 (תרצז), S2°66A3195 (תשכה), S2°97A2842 (תשנו); ב"א A572 מיכ.תי; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*תכונת השמים (קלר), ר' יוסף יצחק קלר, נ"י תשמח. ספה"ל 88A3601; ב"א A531 קלר.תכ

§תכלת בציצית בימינו, ר' יעקב ליינר, ת"א תשיד. מה"ר פ10; ספה"ל 55A3631; ב"א A562.1 לינ.תכ

§תכלת מרדכי (קלצקי), ר' מרדכי קלצקי-מלצר, וילנא תרמט, 164 עמ'. מה"ר א605; ספה"ל 2°66A749 [שונה משו"ת תכלת מרדכי, נ"י תרפח, ב"א A572 קלצ.תכ]

§תכריך מרדכי, ר' מרדכי שלפוברסקי, ירושלים תשל, 20 + קלג עמ'. מה"ר א605; ב"א A584 שלפ.תכ

*תלמי השדה, ר' שמואל זעפרני, ירושלים תשסז. מה"ר פ720; ספה"ל 2008A1527; ב"א A563.8 זעפ.תל

§תלפיות ו חוב' א-ב, חוב' ג (ג-ד), ושנה ח, ניו יורק. מה"ר חוברות; ספה"ל או"ק יהדות ג 279; ב"א X459

*תמורות במעמד האשה במשפט העברי, אלימלך וסטריך, ירושלים תשסב, 377 עמ'. ספה"ל 2003A3882; ב"א A934.60134 וסט.תמ; מכון משה"ע ל47.04

תמר שלמה, ר' שלמה מילר, פתח תקוה תשכט, צב עמ'. ב"א A531 מיל.צמ

§תנובת ציון, ר' בן ציון רוזנטל, שיקגו תשכב. מה"ר א605; ספה"ל 2°65A1473; ב"א A584 רוז.תנ; להורדת הספר כולו

*תנופה חיים, ר' חיים פלג'י, אזמיר תרל, ד"צ ירושלים תשמד, שכ דפים. מה"ר ת400; מוהר"ק ד2381; ספה"ל 2°84A765; ב"א T17 פלג'.תנ

§תנופת זהב, ר' יעקב בוימן, ירושלים תשכו. מה"ר א610; מוהר"ק ש3196; ספה"ל 69A433; ב"א A584 בוי.תנ להורדת הספר כולו

§תניא רבתי, ר' יחיאל הרופא, עם פרי ישורון, ר' גדליה פלדר, ח"א - נ"י תשלז, וח"ב - נ"י תשמ. מה"ר ר195; ספה"ל 76A3504 (ח"א); ב"א A54 יחי.תנ

§תפארת אבות (סופר), לרגל נישואי ר' יצחק סופר, ירושלים תשסז. מה"ר א610; ספה"ל 2007A4463 להורדת הספר כולו

*תפארת אברהם ב"ק, ר' אברהם רובין, נ"י תשסח, רלד עמ'. מה"ר א150; ספה"ל 2°2008A4857; ב"א A584.041 רוב.תפ

*תפארת אדם (שלפוברסקי), ר' מיכל דב שלפוברסקי, ירושלים תשע. ב"א A410.6 שלפ.תפ

§תפארת אהרן, ר' אהרן זינגר, ירושלים תשיח. מה"ר א605; ספה"ל 2°58A2315 להורדת הספר כולו

§תפארת אריה, ר' יהודה אריה ליב פרנקל, ירושלים תשסז. ספה"ל 2°2018A8328; ב"א A584 פרנ.תפ; להורדת הספר כולו

§תפארת בחורים, פאה, ר' משה הילדסהיימר, ירושלים תשפ.

§תפארת בחורים (תשסה), [בעילום שם], מהדורה רביעית, בני ברק תשסה, קלג עמ'. ב"א A411.76 תפא.בח

§תפארת חיים (שאכעט), ר' אברהם חיים שאכעט, סו"ס בית ידידיה ח"ב, פיעטרקוב תרסז, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר ש40; מוהר"ק פ2456; ספה"ל 2°92A5843; ב"א A584 לוי.אה להורדת הספר כולו

תפארת חיים (שוורץ), ר' אלכסנדר חיים שוורץ, נ"י תשנג. חי' הרמב"ם בעמ' רטו-רכב. ספה"ל 2°93A688; ב"א A584 שור.תפ; צילום במכה"ב

§תפארת יהונתן (תרצד), ר' יונתן אייבשיץ אב"ד לאשיץ, ירושלים תרצד. מה"ר א610; ספה"ל 38A176; ב"א A572 איב.תפ תרצד להורדת הספר כולו

*תפארת יוסף (אנגל), לקט מספרי ר' יוסף אנגל, בעריכת ר' צבי זאב פרידמן. המספר בסוגריים אחרי מספר העמוד - הוא מספר ההערה. בראשית, מונסי תשסד - מה"ר ת80; ספה"ל 2004A2014, אוסף שלום 1599.1. שמות ח"א-ח"ב, מונסי תשסז - מה"ר ת105; ב"א T278 אנג.תפ

§תפארת יוסף (פרסבורגר), ר' יוסף פרסבורגר, ירושלים תשיט. כולל קונ' בית דוד. מה"ר א605; ספה"ל 2°59A2678; ב"א A584 פרס.תפ להורדת הספר כולו

*תפארת ישראל, מהר"ל מפראג, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשס. מה"ר מ185; ב"א A18 יהו.תפ

§תפארת למשה, ר' יצחק סנדר, נ"י תשלא, רסה עמ'. מה"ר א640; ספה"ל 92A3000; ב"א A566 סנד.תפ

תפארת מנחם, ר' מנחם מנדל פמארנר, למברג תרלה, ד"צ נ"י תשנא, נב דפים (הל' אישות פרקים א-ו) + כד דפים (פרקים ז והלאה). מוהר"ק פמ259; ספה"ל 2°92A3274 ,2°23V7949; ב"א A584 בוי.נט; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*תפארת משה, ר' משה יהודה לייב פרייער, ירושלים תשסח, רצג עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל 2009A1577; ב"א T278 פרי.תפ

§תפארת נתן, ר' נתן סגל הורוביץ, נ"י תשסה. מה"ר א445; ספה"ל 2005A4846; ב"א A382.2 הור.תפ

*תפארת צבי (ספינקא), ר' שמואל צבי מספינקא, בראשית, שני כרכים (כרך א - עד עמ' תקכו), שמות, ויקרא, במדבר, נ"י תשסד-תשסו. מה"ר מ325 (שמות); ספה"ל 2°2002A10010; ב"א A671.3 הור.תפ

*תפארת צבי (רוזנטל), ר' צבי רוזנטל, מועדים, בני ברק תשנו. ספה"ל 96A3820; ב"א A562.3 רוז.תפ תשנ"ו

*תפארת צבי (שפילמן), ר' מרדכי שפילמן, ח"א-ח"ו, נ"י תשמא-תשסג. ב"א A652 שפי.תפ

*תפארת צבי (תשס), ר' צדוק הכהן רבינוביץ מלובלין, על יו"ד, ח"א-ח"ב, ירושלים תשס. מה"ר פ280 (ח"א), פ300 (ח"ב); ספה"ל 2°2000A7348; ב"א A563 הכה.תפ תש"ס

*תפארת ציון (אבא שאול), הספדים על ר' בן ציון אבא שאול, ירושלים תשס, תקלח עמ'. מה"ר כ295; ספה"ל 2°2000A5432; ב"א A509.2 אבא(תפא)

§תפארת ציון (קואינקה), ר' בן ציון אברהם קואינקה, ירושלים תשלא. מה"ר א610; ספה"ל 71A4123; ב"א A867 קוא.תפ

*תפארת ציון (ריבקין), ר' משה דובר ריבקין, נ"י תשלה. ספה"ל 2°75A6252; ב"א A584 ריב.תפ להורדת הספר כולו

§תפארת ציון (שנידמן), ב"ב תשב, ד"צ סו"ס גוילין נצולין, ר' יעקב שנידמן, ב"ב תשנה. מה"ר א520; ספה"ל 94A5323; ב"א A584 שני.גו

*תפארת ראובן, ר' ראובן כץ מאברזאבזא, ירושלים תשנט. מה"ר ת265; ב"א A671.1 כץ.תפא

*תפיסת יד, ר' יצחק דוד וייסמן, סוכה, מהדורה שניה, ירושלים תשסז. במהדורה זו יש גם קונטרס על קניינים, שאינו כלול במפתח. מה"ר א45; ספה"ל 2007A2880

*תפלה למשה (בנימין), ר' משה בנימין מבבל, ביאור התפלות שבמקרא, בעריכת שאול רגב, מכון אהבת שלום, ירושלים תשעט, 68 + תקי עמ'. ספה"ל 2018A14032, אוסף שלום 1224.11; ב"א T182.31 משה.תפ

*תפלת דוד (אדר"ת), ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסד, 23 + רסד עמ'. מה"ר מ645; ספה"ל 2011A9510; ב"א A311.6 רבי.תפ תשס"ד

*תקון סופרים (רשב"ש) = תקון סופרים והלכות שטרות, ר' שמעון בן התשב"ץ, ירושלים תשסא. מה"ר כ195; ב"א A565 דור.תק תשסא

תקוני טעויות, בתוך הרמב"ם הנפוץ, סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]

§תקות אהרן, ר' יעקב אורלינסקי, ירושלים תרעג. מוהר"ק ים1896; ב"א A572 אור.תק להורדת הספר כולו

*תקנת השבים, ר' נחום רקובר, ירושלים תשסז. מה"ר פ460; ספה"ל או"ק יהדות כ 225; ב"א A934.503 רקו.תק

*תקנת השבין, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרפו, רכג עמ'. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; מוהר"ק ח611; ספה"ל 2002A4675, אוסף שלום 3625.4; ב"א A671.2 הכה.תק להורדת הספר כולו

תקנת עזרא, ר' עזרא אלטשולר, קיידן תרצא, ד"צ נ"י תשנב, 168 עמ'. מוהר"ק פמ39, פמ141; ספה"ל 2°49A1417 ,S2°92A3313; ב"א A531 אלט.תק; מהד' פרידברג

*תקפו כהן, ר' שבתי כהן, מהד' ביטון, ירושלים תשסא. מה"ר פ455; ב"א A565 כץ.תקפ תשסא

§תקפו של רפאל, ר' רפאל קצין, ירושלים תשלט, פג עמ'. מה"ר פ455; מוהר"ק ש3711; ספה"ל 80A3797; ב"א A565 קצי.תק

תרומות - ראה ס' התרומות

*תרומות חיים, מכון הליכות הארץ, אשדוד תשע. על סי' שלא, סעיפים א-סה. לא כולל ציונים למעדני ארץ ודרך אמונה. מה"ר פ730; ב"א A563.8 הלכ.תר

*תרומת הגורן, ר' שלמה גורן, ח"א וח"ב, ירושלים תשסה. מה"ר ש260; ספה"ל 2005A5852; ב"א A572 גרן.תר

*תרומת הדשן, ר' ישראל איסרלין, מהדו' אביטן, ירושלים תשנא. מה"ר ר210; ספה"ל או"ק יהדות כ 164.8; ב"א A571 איס.תר; פהשו"ת 41-42

*תרומת הכרי, ר' יהודה הכהן הלר, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשנז. ספה"ל 2°97A4790; ב"א A565 יהו.תר

§תרחם ציון, ר' בן ציון כהן, ירושלים תשנט, שכא עמ'. מה"ר ש260; ספה"ל 2000A3690; ב"א A37 כהן.תר

*תשבי, ר' אליהו בחור, מהד' מכון הרב מצליח, ב"ב תשסה. מה"ר כ330; ספה"ל 2006A5390; ב"א B43 אלי.תש תשס"ה

*תשואות חן (תשסח), ר' גדליהו מליניץ, מהד' מכון זרע אברהם, ירושלים תשסח. מה"ר ת265; ב"א A671.1 גדל.תש

תשובה - ראה ס' התשובה

§תשובה בענין קריאת הכתובה, ר' נחמיה אב"ד ביאליסטוק, וינה תריט, ד"צ נ"י תשנה. ספה"ל 23V9815 (תריט), S2°2002A2262 (תשנה) חלק א

*תשובה מאהבה (כשכתוב סתם), ר' אליעזר פלקלש, ח"א וח"ב, פראג תקסט-תקעה. מה"ר ש260; מוהר"ק או"ק ג; ספה"ל 2°23V9876; ב"א 2°A572 פלק.תש; פהשו"ת 131; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

תשובה מאהבה (ברזל), ר' אברהם יצחק ברזל, זכרון יעקב תשמב, תשמה, שסב עמ'. מה"ר א415; ספה"ל 2°86A1058; ב"א A531 ברז.תש

תשובה מיראה, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, ברמב"ם מהדורת שולזינגר, סוף שופטים. מהד' פרידברג; צילום במכה"ב [מהדורה ראשונה קצרה - ירושלים תרמו, ספה"ל 23V7935; נדפס באופן חלקי בחי' הגאון אדר"ת עמ' רד-רז (עם שינויים קלים)]; להורדת הספר כולו מהד' תרמו מהד' שולזינגר לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*תשובה מיראה (תשסו), ר' אליהו דוד ראבינוביץ תאומים, סוף ס' מגילת סמנים, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסו, 21 + קלב + קלח עמ'. ספה"ל 2008A7872; ב"א A811 רבי.מג תשס"ו

*תשובה שלמה, ר' חיים פישל אפשטיין. חלק א - או"ח-יו"ד, פיוטרקוב תרע"ד. חלק ב - אהע"ז-חו"מ, ומהדו"ת או"ח-יו"ד, ס"ט לואיס תשא. ספה"ל 2°23V9435; ב"א A572 אפש.תש חלק א חלק ב

*תשובות הגאון מרוגאטשוב, ר' יוסף רוזין, ירושלים תשכז. ספה"ל 67A675; ב"א A572 רוז.תש

*תשובות הגאונים החדשות, מהדו' עמנואל, ירושלים תשנה, נא + 368 עמ'. ספה"ל 96A162; ב"א A52 עמנ.תש

§תשובות הראב"ד = תשובות ופסקים, מהד' ר' יוסף קאפח, ירושלים תשכד, רפד עמ'. ספה"ל 64A2768; ב"א A571 אבר.תש

*תשובות הרי"ד, ר' ישעיהו הזקן דיטראני, ירושלים תשכז, תקצה עמ'. מה"ר ר210; ספה"ל או"ק יהדות כ154, 67A3741; ב"א A571 טרנ.תש להורדת הספר כולו

*תשובות וחי' מעשי למלך או"ח, ר' ישעיה זילברשטיין, נ"י תשעא. מה"ר ש170; ספה"ל 2°2011A12407; ב"א A572 זיל.תש

*תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים, ר' יוסף מטראני, ירושלים תשלח, שיב עמ'. גם קונטרס "צורת הבית" שאינו כלול במפתח. מה"ר ש275; ב"א A571 טרנ.שא

§תשובות יהודה, ר' יהודה לייב גארדין, וילנא תרסח, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°52A1757; ב"א A572 גור.דב; להורדת הספר כולו

*תשובות מהר"ם מרוטנבורג וחבריו, בעריכת שמחה עמנואל, ירושלים תשעב. מה"ר ר190; ספה"ל או"ק יהדות כ157.3‎; ב"א A571 מאי.שא תשע"ב

*תשובות ר"א בן הרמב"ם, מהד' פריימן, ירושלים תרצח. מה"ר ר205; מוהר"ק או"ק ג פ70; ב"א A571 אבר.תש

*תשובות ר"י אלחנן, ר' יצחק אלחנן ספקטור, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשע. מה"ר ש270; ב"א A572 ספק.תש

*תשובות ר"י הזקן = תשובות ר' יצחק בן שמואל מדמפייר, בעריכת פנחס רוט ואברהם ריינר, ירושלים תשפ. מה"ר ר210; ספה"ל או"ק יהדות כ390; ב"א A571 יצח.תש תש"ף

§תשובות ר' איסר יהודה, ר' איסר יהודה מאלין, ירושלים תשכו. עריכה של ס' עזרת יהודה. עמ' 1-24- בין התוכן להקדמת המחבר. ספה"ל 2°66A3033; ב"א A572 מלי.תש תשכ"ו; להורדת הספר כולו

*תשובות ר' אליעזר, ר' אליעזר גורדון, ליקווד תשעא, שני כרכים, מהדורה שניה תשעז. כרך ב מתחיל בעמ' תא. מה"ר ת265; ספה"ל 2°2017A9216; ב"א A572 גור.תש תשע"א

*תשובות ר' יעקב מליסא, ב"ב תשכט. מוהר"ק או"ק ג פ277; ספה"ל 2°69A3599; ב"א A572 יעק.תש; מיק"פ 719 [ד"צ תשסז עם הוספות - מה"ר ש270]

§תשובות ראב"י אב"ד, ירושלים תשכב. מה"ר ר205; ספה"ל או"ק יהדות כ 150.34, 62A1192; ב"א A571 אבר.שא

*תשובות רי"ח זוננפלד, ר' יוסף חיים זוננפלד, ירושלים תשסב, רצה עמ'. מה"ר ש270; ספה"ל 2°2003A3963; ב"א A572 זונ.תש

§תשובת אריה, ר' אברהם אריה ליפשיץ, וילנא תרנז, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 23A9728; ב"א A572 ליפ.תש; להורדת הספר כולו

תשובת בנימין, ר' בנימין בן דוד, ב"ב תשסג. מה"ר א415; ספה"ל 2005A3405; ב"א A53 בן-דו.תש

תשובת המלך, ר' שמואל ברוך גנוט, תשעא. להורדת הספר כולו

*תשורת שי, ר' שלמה יהודה טאבאק, מהד' ר' יהושע טאבאק, נ"י תשע. ספה"ל 2°2010A7557; ב"א A572 טבק.תש

תשעה פרקים - ראה ט' פרקים

*תתן אמת ליעקב (תשסד), ר' יעקב חזקיהו פיש, ירושלים תשסד. "ח"ב" = אוסף ספרים, שבסופו. מה"ר מ175; ספה"ל 2004A2268; ב"א A411.773 פיש.תת

*תתן אמת ליעקב (תשעה), ר' יעקב חזקיהו פיש, מהדורה שישית, ירושלים תשעה. ב"א A411.773 פיש.תת (תשעה); להורדת הספר כולו

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US