Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות א

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.אב (ראה גם: בן; בת; כיבוד אב)
->בן שירש קרקע מבית אמו - האם הפירות לאב כתובות מו: ציון ה זכות האב בפירות של נכסי הקטנים
->בן שנחבל וקיבל קרקע כתשלום - האם הפירות לאב כתובות מו: ציון ה זכות האב בפירות של נכסי הקטנים
->האם חוששים לזרע האב (ראה: חוששים לזרע האב)
->האם יכול לשבת עם בנו בבית דין סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->האם עולים שניהם למנין הדיינים סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->->בשעת המשא ומתן סנהדרין מ. ציון נ הנידון מלמד זכות על עצמו
->הכאת אביו הרשע או קללתו מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->המבייש עני בן טובים - האם משלם בושת לעני או לאביו ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות
->המדיר את בנו בהנאה בחייו ובמותו - חיוב הבן לתת חלקו בירושה לבניו ולאחיו נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות במודר הנאה
->הנותן כל נכסיו לבניו - חיובם לזון אותו ואת אשתו כתובות נ. ציון א מזונות האיש והאשה כשכתב כל נכסיו לבניו
->התרת נדר בפתח של כבודו (ראה: פתח)
->זכות אב בתשלום על חבלת אחר בבתו (ראה: בת)
->זכותו במה שזכה בו בנו
->->בדמי חבלה שקיבל הבן ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->בכסף שהרוויח הבן בסחורה ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->במציאה של בן ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->->אם סמוך על שולחנו או לא ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->->בבן קטן או גדול ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->במתנה שקיבל הבן ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->בשכר עבודה שקיבל הבן ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->זכותו במציאה או במתנה של בתו (ראה: בת)
->זכותו במציאת בנו
->->סמוך על שולחן אביו או לא כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->->קטן או גדול כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->זכותו במתנה שקיבל בנו
->->סמוך על שולחן אביו או לא כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->->קטן או גדול כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->חובתו בחינוך ילדיו (ראה: חינוך)
->חיובו ללמד את בנו תורה (ראה: תלמוד תורה)
->כיבודו (ראה: כיבוד אב ואם)
->מזונות אביו ואמו העניים או פרנסת בניו - מה קודם כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->מי שגנב מאביו (ראה: ארבעה וחמישה; גביית חוב; השבת גזילה; כפל)
->מעשי ידיו של בן הסמוך על שלחן אביו - שלו או של האב ב"ק פז: ציון א זכויות האב
->מקלל אביו - האם נחשב מעשה ולוקה ב"מ צ: ציון נ חסימה בקול
->נאמנותו על בנו
->->אסופי שמישהו טוען שהוא בנו קידושין עג: ציון א גדרי הנאמנות של אב ואם על אסופי
->->יצא עם אשתו למדינת הים - נאמנותו על כשרות הבנים שנולדו לו שם קידושין עט: ציון ג הבא ממדינת הים צריך להביא ראיה
->->לומר שבן פלוני הוא הבכור קידושין סג: ציון ח נאמנות האב להעיד על גיל בניו; קידושין עד. ציון ג נאמנות אב ואם על הבכור; קידושין עח: ציון ד נאמנות האב לפסול את בנו
->->לומר שבנו בן גרושה קידושין עח: ציון ד נאמנות האב לפסול את בנו
->->לומר שבנו ממזר קידושין סג: ציון ח נאמנות האב להעיד על גיל בניו; קידושין עח: ציון ד נאמנות האב לפסול
->->נאמנות אדם לומר "זה בני" או "יש לי בנים" קידושין סד. ציון ה נאמנות הבעל ליבום - לאסור ולהתיר
->->על גיל בנו, לענין יבום וחליצה, נדרים, ערכין, חרמים, הקדש ועונשים קידושין סג: ציון ח נאמנות האב להעיד על גיל בניו
->נאמנותו על קידושי בתו הקטנה וגרושיה קידושין סג: ציון ו נאמנות האב על בתו והאשה על עצמה; קידושין סד. ציון א נאמנות האב על קידושי בתו וגרושיה
->שאסר על בנו את נכסיו אם יעשה מלאכה והבן עשה מלאכה קלה נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->שאסר על בנו את נכסיו אם לא יעסוק בתורה
->->האם מותר לאב למלא לו מים משלו (משל האב) נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->->האם מותר לאב לעשות לבן מלאכות קלות נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->->האם מותר לאב לקנות לבן דברים בשוק נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->->->אם האב אדם חשוב נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->שאסר על עצמו הנאה מבנו כדי שהבן יהיה פנוי ללימוד תורה
->->האם מותר לאב לקחת מבנו נכסים שאינם גורמים לביטול תורה נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->->האם מותר לבן למלא לו מים משלו (משל בן) נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->->האם מותר לבן לעשות לאב מלאכות קלות נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->->האם מותר לבן לקנות לאב דברים בשוק נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->->->אם הוא אדם חשוב נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->שחבל בבתו (ראה: בת)
אב (החודש) (ראה גם: בין המצרים)
->אירוסין בלי סעודה יבמות מג. ציון ו משנכנס אב ממעטים בשמחה
->בנין ונטיעה, של שמחה ושאינו של שמחה יבמות מג. ציון ו משנכנס אב ממעטים בשמחה
->מיעוט שמחה - בכל חודש אב או רק בחלקו תענית כט. ציון א התדיינות עם גוי באב ובאדר
->משא ומתן
->->בזה"ז, שהוא נחוץ לפרנסה יבמות מג. ציון ו משנכנס אב ממעטים בשמחה
->->של שמחה ושאינו של שמחה יבמות מג. ציון ו משנכנס אב ממעטים בשמחה
->נישואין בלי סעודה אם לא קיים פרייה ורבייה יבמות מג. ציון ו משנכנס אב ממעטים בשמחה
->עד מתי יש להימנע מלדון עם גוי בחודש אב תענית כט. ציון א התדיינות עם גוי באב ובאדר
->->הימנעות מכך מי"ז בתמוז ואילך תענית כט. ציון א התדיינות עם גוי באב ובאדר
אב בית דין
->ביטול בית המדרש על אב בית דין שמת
->->יום אחד או כל שבעה מו"ק כב: ציון ק ביטול בית המדרש בפטירת אדם גדול
->->אמירת דברי תורה בבית האבל, בחול או בשבת מו"ק כג. ציון א אמירת שמועה ואגדה בבית האבל
->חיוב קימה בפניו קידושין לג: ציון ח גדרי קימה מפני נשיא, אב בית דין וחכם
אב ואם
->המקללם (ראה: מקלל אביו)
->ביזוי אב ואם של רשע ע"י קריאתו "רשע בן רשע" סנהדרין נב. לפני ציון א חלול כבוד האב ע"י בן או בת שסרחו
אבות מלאכות (ראה: מלאכה)
אבות נזיקין
->נזק הנלמד משני אבות ב"צד השווה" - האם פטור בפטורים שלהם ב"ק ו. ציון ב אבנו, סכינו ומשאו
אביב
->עיבור השנה על איחור האביב סנהדרין יב: ציון י עיבור השנה מפני התקופה
->->האם מעברים מפני זה בלבד סנהדרין יב: ציון י עיבור השנה מפני התקופה
אבידה (ראה גם: השבת אבידה)
->גט שאבד (ראה: גט שאבד)
->החושב לקנות מציאה שבחצר המשתמרת שלו ב"ק סה. לפני ציון א קנין גניבה בגגו חצירו וקרפיפו
->המגביה מציאה לחבירו - האם קנה חבירו ב"ק עט. ציון ו גנב שנתן לכהן, לבעל חוב או לשומר
->השבתה (ראה: מציאה)
->חיוב ההשבה (ראה: השבת אבידה)
->חיוב שומר למכור פקדון שמתקלקל - האם הוא מדין השבת אבידה ב"מ לח. ציון א פסקה ז מוכרים פקדון שהולך ונפסד
->מי שמצא כסף - חייב באונס כתובות לד: ציון ה זכות היורשים בבהמה ששאל אביהם
->שומר אבידה (ראה: שומר אבידה)
->שימוש בה ב"מ פב: ציון ב השימוש במשכון על ידי המלוה
->של גוי
->->האם מותר להחזירה לגוי ב"ק קיג: ציון ד אבידת גוי
->->->כדי לקדש את השם ב"ק קיג: ציון ד אבידת גוי
->->האם מותר ליטלה ב"ק קיג: ציון ד אבידת גוי
->->->בגוי מעם הגדור בדרכי הדתות ב"ק קיג: ציון ד אבידת גוי
->->חובת החזרתה למנוע חילול השם ב"ק קיג: ציון ד אבידת גוי
אבידה מדעת
->במכנשתא דבי דרי ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->במניח באשפה העשויה להיפנותב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->במניח בכותל מחציו ולחוץ ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת; ב"מ כה: ציון נ פסקה א מצא בכותל חדש
->במניח פרתו ברפת בלי דלתות ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->במשליך כיסו ברשות הרבים ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->בפיקח שקידש שוטָה יבמות קיב: ציון מ קידושי שוטֶה ושוטָה
->האם זכה מטעם יאוש או כי חכמים הפקירום ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->האם מותר ליטלה כהפקר או רק פטור מלהכריז ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->השולח את בנו הקטן לחנווני עם צלוחית ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
אביה (מלך ישראל)
->השהה את מתי אויביו ג' ימים כדי שלא יזוהו יבמות קכ. ציון ד זיהוי מת לאחר שחלפו שלשה ימים
אבל, אבלות
->אבל שבא אל מקום האבלים האחרים אחרי שהתחילו באבלות
->->האם הוא מונה עמהם שבעה ושלושים או מתחיל למנות לבדו
->->->אם בא ממקום קרוב או ממקום רחוק מו"ק כא: ציון מ אבל שמצטרף לאבלים בתוך שבעה
->->->אם בא בשלושת הימים הראשונים או אחריהם מו"ק כא: ציון מ אבל שמצטרף לאבלים בתוך שבעה
->->->אם האחרים נמצאים במקום המיתה או במקום הקבורה או במקום אחר מו"ק כא: ציון מ אבל שמצטרף לאבלים בתוך שבעה
->->->אם גדול הבית נמצא עם האחרים או לא מו"ק כא: ציון מ אבל שמצטרף לאבלים בתוך שבעה
->->->אם האבל התחיל למנות לעצמו לפני שבא אל האחרים מו"ק כא: ציון מ אבל שמצטרף לאבלים בתוך שבעה
->->->אם האבל שמע על מיתת קרובו לפני שהגיע אליהם מו"ק כא: ציון מ אבל שמצטרף לאבלים בתוך שבעה
->->->אם גדול הבית הוא זה שבא אל האחרים מו"ק כא: ציון מ אבל שמצטרף לאבלים בתוך שבעה
->->->אם גדול הבית אינו שם מפני שהלך לבית הקברות (לצורך הקבורה או לצורך הספד) או הלך למקום אחר לצורך עצמו מו"ק כב. ציון א גדול הבית שהלך לבית הקברות
->->אם גדול הבית הוא זה שמת מו"ק כב. ציון א גדול הבית שהלך לבית הקברות
->אבל שבא אל מקום האבלים האחרים ביום השביעי לאבלותם
->->האם הוא מונה עמהם שבעה ושלושים או מתחיל למנות לבדו
->->->אם היו שם עדיין מנחמים או לא מו"ק כב. ציון ד אבל שמצטרף לאבלים ביום השביעי
->->->אם יצאו האבלים מהבית ועתידים לחזור מו"ק כב. ציון ד אבל שמצטרף לאבלים ביום השביעי
->->->אם האבלים או המנחמים ננערו לעמוד ולא עמדו מו"ק כב. ציון ד אבל שמצטרף לאבלים ביום השביעי
->אבלות בעל על אשתו - מהתורה או מדרבנן יבמות כב: ציון ב היטמאות כהן לאשתו מדאורייתא או מדרבנן
->אבלות שבצנעה למי שנקבר קרובו ברגל תענית כט: ציון ז תשעה באב שחל בשבת או ביום ראשון
->איסור לבישת בגדים מכובסים באבלות שלושים תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->אירוסין - האם מותר לאבל לארס או לשדך אשה
->->תוך שבעה או תוך שלושים מו"ק כג. ציון ג פרק ב נישואין ואירוסין לאבל
->->עם סעודה או בלי סעודה מו"ק כג. ציון ג פרק ב נישואין ואירוסין לאבל
->איש ואשתו שאחד מהם אבל
->->אכילתם בקערה אחת כתובות ד: ציון ב עניני קירבה בין איש ואשתו כשאחד מהם אכל
->->חיבוק ונישוק כתובות ד: ציון ב עניני קירבה בין איש ואשתו כשאחד מהם אכל
->->מזיגת הכוס, הצעת המיטה והרחצת פניו ידיו ורגליו ע"י אשתו כתובות ד: ציון ב עניני קירבה בין איש ואשתו כשאחד מהם אכל
->->שינתם במיטה אחת כתובות ד: ציון ב עניני קירבה בין איש ואשתו כשאחד מהם אכל
->אמירת "שב"
->->אבל שעמד בפני נשיא או בפני סתם אדם - האם מותר או אסור לומר לו "שב", או שאין צורך בכך מו"ק כז: ציון ז אמירה לאבל ולחולה שישבו
->אמירת "שבו יקרים שבו" במעמדות ומושבות מו"ק כז: ציון ז אמירה לאבל ולחולה שישבו
->אריס - אבל שהוא אריס או חוכר בשדה של אחר
->->האם מותר לו לעשות את מלאכתו מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->האם מותר לו לשכור אחרים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->אריס או חוכר בשדה של אבל
->->האם מותר לו לעשות את מלאכתו כדרכו
->->->אם התחיל בעבודתו לפני האבלות או לא התחיל מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->->בקרקע או בדברים אחרים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->האם מותר לאבל למסור את שדהו לחוכר בימי האבל מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->באונן
->->האם אונן חייב לנהוג דיני אבלות לפני הקבורה - רחיצה, כפיית המיטה, חליצת הסנדל, תשמיש המיטה, תגלחת מו"ק כז. ציון ב מאימתי חלה האבלות
->בארון של מת שמועבר ממקום למקום
->->האם עומדים עליו בשורה והאם אומרים עליו ברכת אבלים מו"ק כה. ציון נ ארון העובר ממקום למקום
->->->לפני שבעה או אחרי שבעה מו"ק כה. ציון נ ארון העובר ממקום למקום
->->->אם הגוף או השלד קיימים או לא מו"ק כה. ציון נ ארון העובר ממקום למקום
->->->במקום שקברו אותו אחרי שהועבר או שנקבר במקום הראשון גם אם עוד לא נקבר במקום השני מו"ק כה. ציון נ ארון העובר ממקום למקום
->בחול המועד
->->האם נוהגת בו אבלות מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->אמירת ברכת אבלים בו - ברחבת העיר או בבית או התוספת בברכת המזון מו"ק כז. ציון ס ברכת אבלים וניחום אבלים במועד
->בחנוכה ופורים
->->האם אבל חייב לנהוג אבלות בהם
->->->ביום הראשון לאבלות או בשאר הימים מו"ק כד: ציון ו פסקה ב חגים שמפסיקים את האבלות
->ביום טוב שני של גלויות כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->אם הוא יום המיתה והקבורה כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->ביום טוב שני של גלויות
->->מי שקבר את מתו ברגל לפני יום טוב שני
->->->האם יום טוב שני עולה למנין שבעה מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->->האם נוהגים בו דברים שבצנעה או שאר דיני אבלות מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->אם נפטר ונקבר ביום טוב שני
->->->האם יש אבלות מהתורה מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->->האם נוהגים בו בדיני אבלות מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->->האם קורע על מתו מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->->ממתי מתחילים שבעת ימי האבלות מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק א, ג חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->ביום טוב
->->האם נוהגים בו דברי אבלות שבצינעא מו"ק כד. ציון ב פסקה ז אבלות בשבת
->ביטול בית המדרש על חכם או אב בית דין או נשיא שמתו
->->האם בתי המדרש בטלים יום אחד או כל שבעה מו"ק כב: ציון ק ביטול בית המדרש בפטירת אדם גדול
->->אלו בתי מדרש שמחוץ לעיר בטלים כשמת נשיא מו"ק כב: ציון ק ביטול בית המדרש בפטירת אדם גדול
->->האם מותר לומר דברי תורה בבית האבל
->->->בחול או בשבת מו"ק כג. ציון א אמירת שמועה ואגדה בבית האבל
->בכהן גדול
->->האם האיסור לצאת אחר מיטת קרוביו הוא מהתורה או מדרבנן סנהדרין יח. ציון ג כהן גדול אונן שאינו יוצא אחר המיטה
->בלי ידיעה
->->אבל שאינו יודע על אבלותו - האם מותר להזמינו לסעודת שמחה מו"ק כב: ציון ד פרק ז השתתפות אבל בסעודות שמחה
->במלך
->->האם הוא חייב או רשאי לנהוג דיני אבלות, כגון לצאת אחר מיטת קרובו סנהדרין כ. ציון א חיוב המלך בדיני אבילות
->->האם הוא חייב בכפיית המיטה סנהדרין כ. ציון ג כפיית המיטה במלך אבל
->->->בשעת סעודת הבראה סנהדרין כ. ציון ג כפיית המיטה במלך אבל
->ברגל, בדברים שבצנעה כתובות ד. ציון ד אבלות בדברים שבצנעה במועד
->->בחתן כתובות ד. ציון ד אבלות בדברים שבצנעה במועד
->->ייחוד עם אשתו כתובות ד. ציון ד אבלות בדברים שבצנעה במועד
->->->בחתן כתובות ד. ציון ד אבלות בדברים שבצנעה במועד
->->לבוש של חג כתובות ד. ציון ד אבלות בדברים שבצנעה במועד
->->לימוד תורה כתובות ד. ציון ד אבלות בדברים שבצנעה במועד
->->תשמיש המיטה כתובות ד. ציון ד אבלות בדברים שבצנעה במועד
->ברכת האבל שבברכה הרביעית של ברכת המזון ברכות מו: ציון א הברכה הרביעית בבית האבל
->->להיכן חוזרים בסיום התוספת ברכות מו: ציון ב להיכן חוזר הממשיך בסעודה לאחר הזימון
->->נוסח הברכה ברכות מו: ציון א הברכה הרביעית בבית האבל
->->הדין בימינו ברכות מו: ציון א הברכה הרביעית בבית האבל
->ברכת האבלים שבברכת המזון
->->בזמן הזה כתובות ח: ציון א צירוף האבל למנין ולזימון
->->בעשרה או באבל שאכל לבדו כתובות ח: ציון א צירוף האבל למנין ולזימון
->בשמים - הבאת בשמים או מוגמר לבית שהמת בו או לבית שהאבל יושב בו לבד או לבית שהאבל יושב בו עם המנחמים מו"ק כז. ציון ל מוגמר ובשמים בבית האבל
->בתוך שנים עשר חודש על אביו או אמו - השתתפות בסעודת סיום מסכת שבת קיח: ציון ח סעודת סיום מסכת
->גוסס שעברו שלושה ימים אחרי גסיסתו - האם יש להתאבל עליו גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->גזיזת צפורניים
->->האם מותרת לאבל מו"ק יז: ציון ס גזיזת צפורנים במועד
->->->בתוך שבעה או בתוך שלושים מו"ק יח. ציון א גזיזת צפורנים לאבל
->->->בכלי או ביד או בשיניים או ע"י גוי או ע"י ישראל אחר מו"ק יח. ציון א גזיזת צפורנים לאבל
->->->בגזיזה כדי שיוכל למול מו"ק יח. ציון א גזיזת צפורנים לאבל
->->->באשה אבלה שצריכה לטבול טבילת מצוה מו"ק יח. ציון א גזיזת צפורנים לאבל
->גיהוץ
->->תוך שלושים, בבבל או בא"י מו"ק טו. ציון ר כיבוס לאבל
->->האם גיהוץ הוא החלקת בגד ע"י אבן או כיבוס עם חומרי כביסה מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->->לבישת בגד מגוהץ
->->->אם הונח תחת מכבש או לא הונח מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->->->בבגד פשתן או בגדים אחרים מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->->->באבל על אביו ואמו או על קרוב אחר מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->->->בזמן הזה מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->גילוח
->->בחול המועד, אם האבלות הסתיימה לפני הרגל מו"ק יז: ציון ח גילוח במועד לכהני המשמר
->->גילוח השפם כשהוא מעכב את האכילה
->->->בתוך שבעה או בתוך שלושים מו"ק יח. ציון ג גילוח השפם בחול המועד ובאבלות
->דבר האבד - עשיית מלאכה בדבר האבד
->->בצנעה או בפרהסיה מו"ק יא: ציון ד מלאכת דבר האבד באבל כשאין מי שיעשה
->->אם אין מי שיעשה עבורו או שיש מי שמוכן לעשותה בחינם או בשכר מו"ק יא: ציון ד מלאכת דבר האבד באבל כשאין מי שיעשה
->->בהפסד מרובה מו"ק יא: ציון ד מלאכת דבר האבד באבל כשאין מי שיעשה
->->באבל שהוא עני מו"ק יא: ציון ד מלאכת דבר האבד באבל כשאין מי שיעשה
->האם חובה להודיע לאדם על מות אביו ואמו או שאר קרוביו פסחים ד. ציון א שמועה רעה
->האם נוהגים אבלות על עבד או שפחה או על תלמיד ברכות טז: ציון ד אבלות על עבדים
->הודעת המיתה
->->האם חובה להודיע לאדם על מות קרובו או שאסור להודיע מו"ק כ: ציון ב הודעת שמועה רעה
->->האם מותר לשקר כדי להעלים את הידיעה שמת
->->->בפטירת אב ואם או שאר קרובים או אדם גדול מו"ק כ: ציון ב הודעת שמועה רעה
->היפוך זיתים של אבל לשם הפקת שמן מו"ק יא: ציון א סיום הפקת שמן במועד
->הלכה כמיקל באבל (ראה: כללי פסיקה)
->הסבה בראש
->->בכל זמן האבלות או רק בסעודה שמשקים בה עשר כוסות מו"ק כח: ציון ג האבל מיסב בראש
->הספד, קינות, קדיש או לבישת שחורים בלי עדות שמת יבמות קכא: ציון ג שמע מן הנשים שפלוני מת
->הקדמת חתן ושושביניו לפני אבל ומנחמיו ביציאה מבית הכנסת כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->בשבת כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->הקדמת ניחום אבלים או הבראתם לפני משתה חתן וכלה
->->אם אין פרנסה לשניהם כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->הקרובים גם לחתן ולכלה וגם לאבל - האם רשאים לאכול בבית החתן במקום להברות את האבל כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->השקיית שדה של אבל על ידי אחרים
->->כל שדותיו או חלקם מו"ק יא: ציון ב הרבצה במים בשדה של אבל
->->שדה הבעל או בית השלחין או שדה לבן לפני הזריעה או שדה זרוע מו"ק יא: ציון ב הרבצה במים בשדה של אבל
->->השקייה גמורה או מועטת מו"ק יא: ציון ב הרבצה במים בשדה של אבל
->זמן תחילתה
->->ב"סתימת הגולל" - סגירת הקבר או הארון או הקמת מצבה מו"ק כז. ציון ב מאימתי חלה האבלות
->->ממתי חייב לחלוץ את נעליו מו"ק כז. ציון ב מאימתי חלה האבלות
->זריעה בשדה של אבל
->->מה מותר לזרוע ובאלו שדות מו"ק יא: לפני ציון ד זריעת שדהו של אבל
->->האם מותר לזרוע עבורו שדה ניר או שדה העומדת לפשתן משום דבר האבד
->חיובה - מהתורה או מדרבנן מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->באבלות שבעה או באבלות שלושים מו"ק יד: אחרי ציון ב חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->->ביום ראשון, אם נקבר ביום המיתה או רק אחר כך מו"ק כא. ציון ח פרק ד הנחת תפילין לאבל
->חליצת כתף על מות אביו ואמו
->->כתף אחת או שתי כתפיים מו"ק כב: ציון א חיוב חליצה לאבל על אביו ואמו
->->אם האבל הוא גדול בתורה מו"ק כב: ציון א חיוב חליצה לאבל על אביו ואמו
->->בזמן הזה מו"ק כב: ציון א חיוב חליצה לאבל על אביו ואמו
->חליצת נעל באבל על אביו ואמו בהליכה לקבורה מו"ק כב: ציון א חיוב חליצה לאבל על אביו ואמו
->חמר - אבל שבהמתו (או ספינתו) מוחכרת ביד חמר (או ספן)
->->האם מותר לחוכר לעבוד כדרכו מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->->אם השכיר לו את הבהמה (או הספינה) לפני האבלות לזמן קצוב ולא נשלמה עדיין תקופת השכר מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->האם מותר להתחיל בחכירה בימי האבלות עצמם מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->חמר - אבל שהוא חמר (מוביל סחורה)
->->האם מותר לו לחכור או לשכור בהמה מאחרים ולעסוק במלאכתו מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->->אם הוא מוחכר או מושכר אצל אחרים לחודש או חודשיים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->האם מותר לו לשכור אחרים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->הצעת המיטה, מזיגת הכוס, חיבוק, נישוק, גיהוץ ותספורת כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->הקדמת החופה לפני הקבורה כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->הקדמת ימי המשתה לפני ימי האבלות כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->השמחה בימי המשתה כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->התייחדות כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->ממתי מונים את שלושים ימי האבלות כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->צירוף ימי המשתה למנין שבעה כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->שמירתם ביום ובלילה, בימי המשתה והאבלות כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->תשמיש המיטה כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->->בעילת מצוה כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->חתן שמת אביו - מתי נוהג אבלות מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק ב חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->יציאה מביתו
->->בשלשת הימים הראשונים או בשבעת הימים הראשונים או בארבעת השבועות הראשונים מו"ק כג. ציון ב יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->בחול ובשבת מו"ק כג. ציון ב יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->לבית הכנסת מו"ק כג. ציון ב יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->->בתשעה באב, בשלושת הימים הראשונים ואחריהם, בליל תשעה באב או ביומו מו"ק כא: ציון ב פרק ה יציאת אבל לבית אבל אחר ולבית הקברות
->->לבית של אבל אחר מו"ק כג. ציון ב יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->->כדי לנחמו או כדי להתנחם בעצמו מו"ק כא: ציון ב פרק א-ג יציאת אבל לבית אבל אחר ולבית הקברות
->->->בשלושת הימים הראשונים ואחריהם מו"ק כא: ציון ב פרק א-ג יציאת אבל לבית אבל אחר ולבית הקברות
->->לישון בביתו או למילת בנו או למול תינוק אחר או לגמילת חסד או למצוה אחרת מו"ק כג. ציון ב יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->ביום או בלילה מו"ק כג. ציון ב יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->אם אין מנין בבית האבל מו"ק כג. ציון ב יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->לבית הקברות
->->->בשלושת הימים הראשונים ואחריהם מו"ק כא: ציון ב פרק ד יציאת אבל לבית אבל אחר ולבית הקברות
->->->אם יש מספיק קוברים או אין מו"ק כא: ציון ב פרק ד יציאת אבל לבית אבל אחר ולבית הקברות
->->->בזמן הזה מו"ק כא: ציון ב פרק ד יציאת אבל לבית אבל אחר ולבית הקברות
->ישיבתו
->->האם חייב לשבת על מיטתו הכפויה או על הקרקע מו"ק כא. ציון ב אופן ישיבת האבל ושכיבתו
->->->ביום הראשון או בשאר השבעה מו"ק כא. ציון ב אופן ישיבת האבל ושכיבתו
->->האם רשאי לשבת על כרים וכסתות או על ספסל נמוך מו"ק כא. ציון ב אופן ישיבת האבל ושכיבתו
->->->בשעת אכילה מו"ק כא. ציון ב אופן ישיבת האבל ושכיבתו
->כוס של ברכת האבל, במודר הנאה (ראה: מודר הנאה)
->כיבוס ותספורת לאשה אחרי השבעה כתובות ד. ציון ג תכשיטים של כלה בימי אבלותה
->כיבוס
->->תוך שבעה או תוך שלושים מו"ק טו. ציון ר כיבוס לאבל
->->במים או בנתר וחול מו"ק טו. ציון ר כיבוס לאבל
->->במטרה ללבוש רק לאחר מכן מו"ק טו. ציון ר כיבוס לאבל
->->ע"י אדם אחר בשביל האבל מו"ק טו. ציון ר כיבוס לאבל
->->האם מותר לאבל ללבוש בגדים שכובסו לפני כן מו"ק טו. ציון ר כיבוס לאבל
->כפיית המיטה (ראה: כפיית המיטה)
->כפיית המיטה ועטיפת הראש תענית ל. אחרי ציון א מנהגי אבלות והנחת תפילין בתשעה באב
->ליוויו
->->האם מותר לכהן לעבור דרך בית הפרס אחרי אבל או אחרי הציבור המלווים אותו ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->לימוד תורה
->->ביום הראשון ובשאר שבעת הימים מו"ק כא. ציון ד לימוד תורה לאבל
->->דברים שאינם משמחים והלכות אבלות ודברים המעוררים לתשובה מו"ק כא. ציון ד לימוד תורה לאבל
->->במקום שאינו רגיל מו"ק כא. ציון ד לימוד תורה לאבל
->->בהרהור מו"ק כא. ציון ד לימוד תורה לאבל
->->באבל שלהוט ללמוד תורה מו"ק כא. ציון ד לימוד תורה לאבל
->->באבל שרבים צריכים ללמוד ממנו מו"ק יא: ציון ה אבל שהוא אומן לרבים והגיע הרגל; מו"ק כא. ציון ד לימוד תורה לאבל
->->אמירת דברי תורה בבית האבל
->->->ע"י האבל או המנחמים מו"ק כג. ציון א אמירת שמועה ואגדה בבית האבל
->לימוד תורה
->->האם מותר להורות הוראה או לדון דין תענית ל. ציון ב לימוד תורה בתשעה באב
->->מה מותר ללמוד תענית ל. ציון ב לימוד תורה בתשעה באב
->ליקוט עצמות - אבלות במלקט עצמות
->->של אביו ואמו או שאר קרובים מו"ק ח. ציון ג אבלות בליקוט עצמות
->->האם צריך להתאבל עד הקבורה אם אינו נקבר באותו יום מו"ק ח. ציון ג אבלות בליקוט עצמות
->->האם חלים עליו כל דיני אבלות אחרי הקבורה (כולל כפיית המיטה) מו"ק ח. ציון ג אבלות בליקוט עצמות
->מלאכה (עשייתה)
->->בשלושת הימים הראשונים ואחריהם מו"ק כא: ציון א איסור מלאכה לאבל
->->בצינעא או בפרהסיא מו"ק כא: ציון א איסור מלאכה לאבל
->->אם הוא עני או אינו עני מו"ק כא: ציון א איסור מלאכה לאבל
->->ביום או בלילה מו"ק כא: ציון א איסור מלאכה לאבל
->->באשה או באיש מו"ק כא: ציון א איסור מלאכה לאבל
->->עשיית מלאכתו של האבל ע"י אחרים אם קבר את מתו לפני הרגל או בתחילתו או בתוך הרגל
->->->בדבר האבד או שאינו אבד מו"ק כ. ציון א עשיית מלאכה לאבל שקבר מתו ברגל
->->->בבית האבל או בבית אחר מו"ק כ. ציון א עשיית מלאכה לאבל שקבר מתו ברגל
->->->עשייתה לאחר הרגל מו"ק כ. ציון א עשיית מלאכה לאבל שקבר מתו ברגל
->->מיעוט במלאכה המותרת באבל על אביו ואמו
->->->במלאכת דבר האבד או בסחורה מו"ק כב. ציון ח מיעוט בעסק לאבל
->->->בשבעה או בשלושים מו"ק כב. ציון ח מיעוט בעסק לאבל
->->אבל שקיבל עבודה לחודש או לחודשיים - האם מותר להמשיך בה ע"י אחרים מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->->->בדבר האבד או בדבר שאינו אבד מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->->מלאכת אבל שהוא שכיר יום - האם מותר לעשותה על ידי אחרים
->->->במקומו או בעיר אחרת שאין יודעים שם שהוא אבל מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->->->בעבודה בקרקע או במטלטלין מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->->->במלאכת דבר האבד מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->מנין הימים של שבעה ושלשים
->->באבל שאינו הולך לבית הקברות
->->->אם קוברים את המת בעיר אחרת או באותה עיר מו"ק כב. ציון ג תחילת האבלות לרחוקים ממקום הקבורה
->->->אם ישראלים קוברים אותו או גוים קוברים אותו (כי מת בערב יו"ט) מו"ק כב. ציון ג תחילת האבלות לרחוקים ממקום הקבורה
->->->אם גדול הבית הלך לקבורה או לא מו"ק כב. ציון ג תחילת האבלות לרחוקים ממקום הקבורה
->->->אם היה בעיר אחרת ולא התעסק בכלל עם המת מו"ק כב. ציון ג תחילת האבלות לרחוקים ממקום הקבורה
->->אם רק גדול הבית הלך לבית הקברות
->->->האם מונה עם האחרים או רק משנסתם הגולל מו"ק כב. ציון א גדול הבית שהלך לבית הקברות
->->->האם האחרים מונים משעה שהלך או משנסתם הגולל מו"ק כב. ציון א גדול הבית שהלך לבית הקברות
->מקצת היום ככולו (ראה: מקצת היום ככולו, באבלות)
->מת שאין לו קרובים - ישיבת עשרה בני אדם במקומו שבעה ימי אבלות שבת קנב. ציון ב המנהג במת שאין לו אבלים
->->התקבצות שאר העם שבת קנב. ציון ב המנהג במת שאין לו אבלים
->->ניחומם שבת קנב. ציון ב המנהג במת שאין לו אבלים
->->עשרה קבועים שמתבטלים ממלאכתם שבת קנב. ציון ב המנהג במת שאין לו אבלים
->ניחומו (ראה גם: ניחום אבלים)
->->האם מותר לכהן אבל לעבור אחר הציבור בדרך טמאה כשבאים לנחמו ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->נישואין ע"י האבל (ראה: נישואין)
->נשיא - האם פטור מלעמוד בפני נשיא מו"ק כז: ציון ו עמידת האבל בפני הנשיא; מו"ק כז: ציון ז אמירה לאבל ולחולה שישבו
->סחורה - ע"י אבל שהולך בדרך
->->תוך שבעה או לאחר שבעה מו"ק כז. ציון א סחורה לאבל ההולך ממקום למקום
->->על אביו ואמו או על קרוב אחר מו"ק כז. ציון א סחורה לאבל ההולך ממקום למקום
->->אם יצא לדרך לפני תחלת האבלות או אחריה מו"ק כז. ציון א סחורה לאבל ההולך ממקום למקום
->->בדברים שהם חיי נפש או בדברים אחרים מו"ק כז. ציון א סחורה לאבל ההולך ממקום למקום
->סיכת שמן מו"ק טו: ציון ד איסור רחיצה וסיכה לאבל
->->סיכה שאינה לתענוג מו"ק טו: ציון ד איסור רחיצה וסיכה לאבל
->סירוק ע"י אבל
->->בשבעה ימים ראשונים או בשלושים יום ראשונים מו"ק יד: ציון מ פרק ב איסור תספורת לאבל
->סעודת הבראה (ראה: הבראה)
->סעודת שמחה - השתתפות האבל בה
->->בסעודת מריעות או בסעודת נישואין של יתום ויתומה או של אדם אחר או בסעודת קדשים או מעשר שני או קידוש החודש או ברית מילה או פדיון הבן מו"ק כב: ציון ד השתתפות אבל בסעודות שמחה
->->באבל על אביו ואמו או על קרובים אחרים מו"ק כב: ציון ד השתתפות אבל בסעודות שמחה
->->תוך שלושים או תוך י"ב חודש מו"ק כב: ציון ד השתתפות אבל בסעודות שמחה
->->תוך ביתו או מחוץ לביתו מו"ק כב: ציון ד השתתפות אבל בסעודות שמחה
->->השתתפות בשמחה בלי אכילה מו"ק כב: ציון ד השתתפות אבל בסעודות שמחה
->->אכילה עם המשמשים מו"ק כב: ציון ד השתתפות אבל בסעודות שמחה
->עטיפת הראש (ראה: עטיפת הראש)
->על אחותו הנשואה
->->שהיא אחותו מאביו ומאמו או רק מאביו או רק מאמו מו"ק כ: ציון ז אבלות על אחות נשואה
->->מדאורייתא או מדרבנן מו"ק כ: ציון ז אבלות על אחות נשואה
->על אשתו - האם הבעל חייב באבלות מהתורה מו"ק כ: ציון ז אבלות הבעל על אשתו
->על מי שנולד בן שמונה חדשים ומת
->->אם מת בתוך שלושים יום או לאחר שלושים או לאחר עשרים שנה שבת קלה. ציון ו פרק ג סוגית נפלים בהלכה
->->אם נגמרו שערותיו וציפורניו או לא נגמרו שבת קלה. ציון ו פרק ג סוגית נפלים בהלכה
->על מי שנולד בן תשעה חודשים ומת שבת קלה. ציון ו פרק ג סוגית נפלים בהלכה
->->תשעה חודשים גמורים או מקוטעים שבת קלה. ציון ו פרק ג סוגית נפלים בהלכה
->על מי שנולד לשבעה חודשים מקוטעים ומת שבת קלה. ציון ו פרק ג סוגית נפלים בהלכה
->על נפל שספק לכמה נולד, ומת
->->אם מת ביום השלושים שבת קלה. ציון ו פרק ג סוגית נפלים בהלכה
->->אם מת בתוך שלושים יום שבת קלה. ציון ו פרק א, ג סוגית נפלים בהלכה
->->אם מת מחמת חולי או מתאונה שבת קלה. ציון ו פרק א, ג סוגית נפלים בהלכה
->->אם נגמרו שערותיו וציפורניו או לא נגמרו שבת קלה. ציון ו פרק ג סוגית נפלים בהלכה
->על נשיא שמת - ביטול בתי הכנסת עליו
->->האם בכל זאת קוראים בהם בתורה בשבת או בשני וחמישי מו"ק כב: ציון ק פרק ג ביטול בית המדרש בפטירת אדם גדול
->->האם מתפללים את שאר התפלה ביחידות או בציבור בבית האבל מו"ק כב: ציון ק פרק ג ביטול בית המדרש בפטירת אדם גדול
->על קרוב של קרובו שמת
->->בפני קרובו או שלא בפניו מו"ק כ: ציון ח השתתפות באבלות עם קרובים שמתאבלים עליהם
->->במקום אחר בבית קרובו או בבית אחר או בעיר אחרת מו"ק כ: ציון ח השתתפות באבלות עם קרובים שמתאבלים עליהם
->->אם הקירבה שביניהם היא בדרגה שמחייבת להתאבל רק מדרבנן או קירבה רק ע"י קידושין מו"ק כ: ציון ח השתתפות באבלות עם קרובים שמתאבלים עליהם
->->בזמן הזה מו"ק כ: ציון ח השתתפות באבלות עם קרובים שמתאבלים עליהם
->על רבו - דיני האבלות שהתלמיד חייב לנהוג מו"ק כה: ציון א אבלות על רבו
->על תינוק שמת ביומו השלושים מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק ב חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן; מו"ק כ. ציון ד שמועה קרובה ורחוקה
->ערב שבת
->->מאיזו שעה זוקפים את המיטות מו"ק כז. ציון ג זקיפת המיטה בערב שבת
->->עד מתי נוהגים שאר דיני אבלות מו"ק כז. ציון ג זקיפת המיטה בערב שבת
->עשיית מלאכה ע"י בניו הסמוכים על שלחנו ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו
->פועל (ראה: אבלות, מלאכה)
->צורך רבים - האם דוחה איסור אבלות
->->אם האבל הוא ספר או בלן או נחתום או מי שמלמד תורה שהרבים צריכים אותו מו"ק יא: ציון ה אבל שהוא אומן לרבים והגיע הרגל
->צירופו לברכת האבלים, שבשורה או שברחבה כתובות ח: ציון א צירוף האבל למנין ולזימון
->צירופו לזימון
->->בסעודה הראשונה כתובות ח: ציון א צירוף האבל למנין ולזימון
->->של שלושה או של עשרה כתובות ח: ציון א צירוף האבל למנין ולזימון
->קבלן
->->אבל שהוא קבלן בשדה של אחר
->->->האם מותר לו לעבוד בה מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->->האם מותר לו לשכור אחרים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->->בקבלן שאין לו חלק בפירות מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->קבלן בשדה של אבל
->->->האם מותר לו לעשות את מלאכתו כדרכו מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות; מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->->בקבלן שאין לו חלק בפירות מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->האם מותר לאבל למסור לאחר מלאכה בקבלנות
->->->בשדה או בבנין או במטלטלין מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->->בצנעה או במקום מפורסם מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->->בביתו או מחוצה לו מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->->בתחום העיר או מחוץ לתחום מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->->אם האבלות חלה בשבת או ביו"ט או בחול המועד מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->->בשדה מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->->אם נבנה באיסור - האם מותר להיכנס אליו ולהשתמש בו, והדין באדם חשוב מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->קורע על מתו בעמידה סנהדרין כ. ציון א חיוב המלך בדיני אבילות
->קטן שמת לו מת - האם נוהג אבלות
->->בקטן שהגיע לחינוך או לא הגיע לחינוך מו"ק יד: ציון א קריעה ואבלות לקטן
->ראש השנה
->->האם אבלות נוהגת במת שנקבר ביום השני של ר"ה מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->האם היום השני של ר"ה עולה למנין שבעה מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->->אם מת ונקבר ביום שני של ר"ה או שנקבר ביום ראשון של ר"ה על ידי גוים מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->רגל
->->האם נוהג האבל ברגל באיסורים שנוהגים בהם בימי השלושים מו"ק כ. ציון ב אבלות שלושים כשקובר את מתו ברגל
->->הפסקת חיובי אבלות בבוא רגל למי שקרובו מת לפני החג
->->->בפסח, סוכות, ראש השנה, יום כיפור, שבועות, חנוכה ופורים מו"ק כד: ציון ו החגים המפסיקים את האבלות
->->->אבלות שבעה או שלושים מו"ק כד: ציון ו החגים המפסיקים את האבלות
->->->תספורת או שאלת שלום או כניסה לבית שמחה או שינוי מקום או תיקון קריעה מו"ק כד: ציון ו החגים המפסיקים את האבלות
->->->בחגי תשרי הרצופים מו"ק כד: ציון ו החגים המפסיקים את האבלות
->->->האם מותר לאבל בערב הרגל מבעוד יום להתרחץ או להסתפר או לכבס או לנעול סנדל או שאסור עד הלילה או גם בתוך הרגל ולאחריו מו"ק יט: ציון ו הפסקת אבלות בערב הרגל
->->->כשהרגל מפסיק את השלושים - ממתי מותר לאבל להסתפר, להתגלח, לכבס ולהתרחץ מו"ק יט: ציון ו הפסקת אבלות בערב הרגל
->->->הפסקת השבעה אם נהג אבלות לפני הרגל או לא מו"ק כ. ציון ג אימתי הרגל מבטל את השבעה
->->->הפסקת השבעה אם לא נהג אבלות לפני הרגל במזיד או בשוגג או באונס מו"ק כ. ציון ג אימתי הרגל מבטל את השבעה
->->מי ששמע שמועה קרובה בשבת שהיא ערב הרגל - האם הרגל מבטל את השבעה מו"ק יט. ציון ג שבת עולה למנין שבעה באבלות
->->מת שנקבר לפני סוכות או בתוך סוכות - האם שמיני עצרת נחשב לשבעה ימים במנין השלושים או רק ליום אחד מו"ק כ. ציון ב אבלות שלושים כשקובר את מתו ברגל
->רחיצה - איזו רחיצה אסורה תענית יג. ציון א איסור הרחיצה בתשעה באב
->->סיכה ורחיצה להעביר את הזוהמה תענית ל. ציון ב איסור סיכה בתשעה באב
->רחיצה
->->כל גופו או פניו וידיו ורגליו מו"ק טו: ציון ד איסור רחיצה וסיכה לאבל
->->בחמין או בצונן מו"ק טו: ציון ד איסור רחיצה וסיכה לאבל
->->באסטניס מו"ק טו: ציון ד איסור רחיצה וסיכה לאבל
->->->ביום ראשון או בלילה ראשון מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק א חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->->רחיצה שאינה לתענוג, ביום הראשון או בשאר ימים מו"ק טו: ציון ד איסור רחיצה וסיכה לאבל
->->מנהג לא לרחוץ כל שלושים יום מו"ק טו: ציון ד איסור רחיצה וסיכה לאבל
->רציפות השבעה - האם שבעת ימי האבלות צריכים להיות רצופים
->->מי שהחל לנהוג אבלות ובתוך השבעה אמרו לו שקרובו לא מת והפסיק את אבלותו ואחר כך התברר שקרובו אכן מת - האם הימים שישב בתחילה עולים לו ומשלים את הימים החסרים מו"ק כ. ציון ג אימתי הרגל מבטל את השבעה
->שאילת שלום ע"י האבל
->->אמירת "צפרא טבא" או "שלום עליכם" או "לך לשלום" וכדומה מו"ק כא: ציון ג שאילת שלום לאבל
->->לשאול אחר מה שלומו מו"ק כא: ציון ג שאילת שלום לאבל
->->תוך שלושים ולאחר שלושים מו"ק כא: ציון ג שאילת שלום לאבל
->->בזמן הזה מו"ק כא: ציון ג שאילת שלום לאבל
->שבעת ימי האבלות - מהתורה או מדרבנן כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->דין היום הראשון כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->שבת
->->האם מברכים ברכת אבלים בה מו"ק יט. ציון ג שבת עולה למנין שבעה באבלות
->->איזו אבלות אסור לנהוג בה מו"ק כג. ציון ב פרק ה יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->האם חובה לנהוג בה אבלות בשבת או שפטור אבל רשאי או שאסור
->->->בנעילת הסנדל, תשמיש המטה, רחיצה, עטיפת הראש, פריעת הראש, כפיית המטה, לבישת בגד קרוע, לימוד תורה, עלייה לתורה, שאילת שלום, לבישת בגדי חול מו"ק כד. ציון ב אבלות בשבת
->->בביתו (כשיש שם אחרים או אין שם) או חוץ לביתו מו"ק כד. ציון ב אבלות בשבת
->->יום השביעי לאבלות שחל בשבת - האם נוהגים בה דברים שבצנעה כל היום מו"ק יט. ציון ג שבת עולה למנין שבעה באבלות
->->האם שבת עולה למנין ימי האבלות (שבעה ושלושים) אם היא היום הראשון מו"ק יט. ציון ג שבת עולה למנין שבעה באבלות
->->מי ששמע שמועה קרובה בשבת ובמוצאי שבת נעשתה רחוקה מו"ק יט. ציון ג שבת עולה למנין שבעה באבלות
->שותפים שאירע אבל לאחד מהם
->->מתי מותר לשותפו להמשיך במלאכה
->->->בשותפות בחנות או בממון או שותפות במלאכה כגון עבודה בבהמות של השותפים או בהמה מוחכרת או מושכרת מו"ק יא: ציון ל שותפים שאחד מהם אבל
->->->עבודה בפרהסיה או בצנעה מו"ק יא: ציון ל שותפים שאחד מהם אבל
->->->בשלושת הימים הראשונים או בשאר ימי השבעה מו"ק יא: ציון ל שותפים שאחד מהם אבל
->->->באדם חשוב מו"ק יא: ציון ל שותפים שאחד מהם אבל
->->->בהפסד מרובה מו"ק יא: ציון ל שותפים שאחד מהם אבל
->->->בדבר האבד מו"ק יא: ציון ל שותפים שאחד מהם אבל
->->האם האבל חייב לשלם לשותפו על ההפסד של ימי האבלות מו"ק יא: ציון ל שותפים שאחד מהם אבל
->שינה
->->האם צריך לישון על המיטה הכפויה מו"ק כא. ציון ב אופן ישיבת האבל ושכיבתו
->->האם מותר לישון על כרים וכסתות מו"ק כא. ציון ב אופן ישיבת האבל ושכיבתו
->->האם בזמן הזה חייב לישון על הקרקע מו"ק כא. ציון ב אופן ישיבת האבל ושכיבתו
->שינוי מקום ישיבת האבל
->->בביתו או בבית הכנסת או בבית המדרש מו"ק כג. ציון ב פרק ה יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->בשבת או בחול מו"ק כג. ציון ב פרק ה יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->כמה צריך להתרחק ממקומו הקודם מו"ק כג. ציון ב פרק ה יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->בחסיד מפורסם מו"ק כג. ציון ב פרק ה יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->עד מתי הוא חייב בכך אם קרובו מת לפני ראש השנה מו"ק כד: ציון ו פסקה ג חגים שמפסיקים את האבלות
->שכיר יום של אבל - האם מותר לו לעשות מלאכה עבור האבל
->->בביתו של האבל או בעיר אחרת שאין יודעים שם שהוא אבל מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->->בצנעה או בפרהסיה מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->->עבודה בקרקע או במטלטלין מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->->עבודה שנמסרה לפני האבלות או בימי האבלות מו"ק יא: ציון ט שכירי יום ופועלים באבלות
->שמועה קרובה ורחוקה (ראה: שמועה)
->שמיני עצרת
->->מת שנקבר לפני סוכות או בתוך סוכות - האם שמיני עצרת נחשב לשבעה ימים במנין השלושים או רק ליום אחד מו"ק כ. ציון ב אבלות שלושים כשקובר את מתו ברגל
->תכפוהו אבליו - היתר כיבוס ותספורת
->->בשתי אבלויות או בשלש מו"ק יז: ציון י תספורת וכיבוס למי שתכפוהו אבליו
->->באדם שאירע לו אחד מהדברים שבגללם מותר להתגלח בחול המועד מו"ק יז: ציון י תספורת וכיבוס למי שתכפוהו אבליו
->תכשיטים לאשה נשואה אבלה
->->בכלה כתובות ד. ציון ג תכשיטים של כלה בימי אבלותה
->->בשבעה כתובות ד. ציון ג תכשיטים של כלה בימי אבלותה
->->בשלושים ימי האבלות כתובות ד. ציון ג תכשיטים של כלה בימי אבלותה
->->בשנים עשר חודש כתובות ד. ציון ג תכשיטים של כלה בימי אבלותה
->תלמיד חכם - אבל פטור מלעמוד בפניו מו"ק כז: ציון ו עמידת האבל בפני הנשיא
->תספורת מו"ק יח. ציון א גזיזת צפורנים לאבל
->->האם אסורה מהתורה או מדרבנן
->->->בשבעה ימים ראשונים או בשלושים יום ראשונים מו"ק יד: ציון מ פרק א איסור תספורת לאבל
->->באשה אבלה מו"ק יד: ציון מ איסור תספורת לאבל
->->האם הלכה כדברי המיקל בהלכות תספורת מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל
->->באבל על אביו ואמו
->->->עד שיגערו בו חבריו או עד י"ב חודש או מעט אחרי שלושים יום או עד שיהיה מנוול וראוי שיגערו בו חבריו או ששים יום או שלשה חדשים מו"ק כב: ציון ג תספורת לאבל
->->->האם גערה מתירה ביום שלושים עצמו או לפני ששים יום מו"ק כב: ציון ג תספורת לאבל
->->->אם פגע בו רגל תוך שלושים או לאחר שלושים מו"ק כב: ציון ג תספורת לאבל
->תספורת
->->באשה אבלה לאחר שבעה תענית כו: ציון ב איסור כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו תשעה באב
->->כל שבעה או כל שלושים תענית כו: ציון ב איסור כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו תשעה באב
->תפילין - איסור הנחתן
->->ביום הראשון וביום השני ובשאר הימים מו"ק כא. ציון ח הנחת תפילין לאבל
->->מהתורה או מדרבנן מו"ק כא. ציון ח הנחת תפילין לאבל
->->אם באו פנים חדשות מו"ק כא. ציון ח הנחת תפילין לאבל
->->ביום הקבורה או ביום השמועה שאינו יום המיתה מו"ק כא. ציון ח הנחת תפילין לאבל
->תקנה לשתות עשר כוסות בסעודת האבל, לכתחילה ובדיעבד כתובות ח: ציון ג שתיית יין בבית האבל
->תשלומין לה
->->מי שלא נהג אבלות שבעה - האם צריך להשלימה
->->->תוך כמה זמן מו"ק כ. ציון ג אימתי הרגל מבטל את השבעה
->->->אם נהג אבלות בחלק מהימים מו"ק כ. ציון ג אימתי הרגל מבטל את השבעה
->->->אם לא נהג באבלות משום שהיה אנוס כגון שהיה חולה מו"ק כ. ציון ג אימתי הרגל מבטל את השבעה
אבן, אבנים
->אבן תקומה (ראה: יציאת האשה)
->הוצאת אבנים גדולות משדהו בשביעית שביעית פ"ג מ"ט ציון ו אבני כתף באות מכל מקום
->->אם אין בשדה אבנים אחרות שביעית פ"ג מ"ט ציון ו אבני כתף באות מכל מקום
->->לצורך בניית גדר שביעית פ"ג מ"ט ציון ו אבני כתף באות מכל מקום
->->שיעור גודל האבנים שביעית פ"ג מ"ט ציון ו אבני כתף באות מכל מקום
->הוצאתן מגדר בשביעית
->->אם היא גבוהה עשרה טפחים או פחות שביעית פ"ג מ"ו ציון א נטילת אבנים מגדר בשביעית
->->אם התחיל להוציא ממנה אבנים לפני שביעית שביעית פ"ג מ"ו ציון ב התחיל ליטול אבנים
->->אם יש בה עשר אבנים גדולות או אין שביעית פ"ג מ"ו ציון א נטילת אבנים מגדר בשביעית
->->בהשארת טפח סמוך לקרקע שביעית פ"ג מ"ו ציון א נטילת אבנים מגדר בשביעית
->->הוצאת אבנים קטנות או גדולות שביעית פ"ג מ"ו ציון א נטילת אבנים מגדר בשביעית
->->מגדר שבשדה חברו שביעית פ"ג מ"ו ציון ב נטילת אבנים משדה חברו
->חציבתה וריבועה - האם הן בכלל מלאכת בונה שבת קב: ציון ה המסתת את האבן
->חציבתן בשביעית
->->אם הוא מתכוון לתקן את השדה או לא שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->->->אם עיקר כוונתו לאבנים וגם מתכוון לתיקון השדה שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->->אם התחיל לחצוב לפני שביעית שביעית פ"ג מ"ו ציון ב התחיל ליטול אבנים לפני השביעית
->->אם משאיר טפח בארץ או לא שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית; שביעית פ"ג מ"ו ציון א פרק ג נטילת אבנים מגדר בשביעית
->->כשיעור שלוש מורביות או יותר שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->->ממחצב שבשדה חברו שביעית פ"ג מ"ו ציון ב נטילת אבנים משדה חברו
->->מסלע שהיה מכוסה עפר שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->->->אם היה מגולה כשיעור שלוש מורביות שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->->->אם יש בסלע כשיעור שלוש מורביות שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->->->אם כבר חצב ממנו לפני שביעית שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->->מסלע שכבר חצב ממנו לפני שביעית או שלא חצב שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב
->->->אם האבנים שחצב כבר אינן בשדה שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->->->אם הסלע היה מכוסה בעפר או לא שביעית פ"ג מ"ה ציון כ פתיחת מחצב בשביעית
->טלטול אבנים לבית הכסא בשבת (ראה: בית הכיסא)
->טלטולה בשבת (ראה: מוקצה)
->כותל וכדומה שנפל לרשות אדם אחר או לרשות הרבים - האם בעל הכותל חייב לפנות את האבנים, אם הפקירן ב"מ קיז: ציון ח חיוב בעל כותל לפנות אבניו שנפלו לחצר חבירו
->ליקוטן משדה (ראה: ניקוי שדה)
->נטילת אבנים קטנות משדה בשביעית ע"י האריס שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->->אבנים מאותה שדה או משדה אחרת שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->->אריס שמקבל דבר קצוב מהיבול שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->->אריס שמקבל חלק יחסי מהיבול שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->נטילת אבנים קטנות משדה ע"י קבלן בנייה שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->->אם הוא מפורסם כקבלן או אינו מפורסם שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->->לבניית גדר בשדה שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->נטילת אבנים קטנות משדהו לבניית גדר בסמוך שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק ז תיקוני גיאיות
->נטילתן משדה חברו, הסמוכות לרשות הרבים - מצד גזל שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק ז תיקוני גיאיות
->סיקולן משדה בשביעית שביעית פ"ג מ"ז ציון ד סיקול שדה בשביעית
->->אם הוא משאיר את האבנים התחתונות שביעית פ"ג מ"ז ציון ד סיקול שדה בשביעית
->->אם הן גורמות למכשול שביעית פ"ג מ"ז ציון ד סיקול שדה בשביעית
->->אם יש תחתיהן סלע או קש שביעית פ"ג מ"ז ציון ד סיקול שדה בשביעית
->->->אם יש סלע או קש רק תחת מקצתן שביעית פ"ג מ"ז ציון ד סיקול שדה בשביעית
->->אם כוונתו לתיקון השדה או לשימוש באבנים שביעית פ"ג מ"ז ציון ד סיקול שדה בשביעית
->->תלושות או מחוברות שביעית פ"ג מ"ז ציון ד סיקול שדה בשביעית
->עושי מלאכה באבנים והאבן הזיקה
->->בשלב מוקדם, באופן ישיר ע"י עושה המלאכה או באופן עקיף ב"מ קיח: ציון י חיוב עושי המלאכה בנזק שאירע בשעת מלאכתם
->->לאחר שהונחה בשורת הבנין - האם כולם חייבים או רק האחרון ב"מ קיח: ציון י חיוב עושי המלאכה בנזק שאירע בשעת מלאכתם
->->->אם אחד הניח אותה בשורת הבנין או כולם יחד הניחוה ב"מ קיח: ציון י חיוב עושי המלאכה בנזק שאירע בשעת מלאכתם
->->->אם עבדו בשכירות או בקבלנות ב"מ קיח: ציון י חיוב עושי המלאכה בנזק שאירע בשעת מלאכתם
->על חבית בשבת (ראה: בסיס)
->פינוי אבנים שהיו מכוסות והתגלו שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה או שהתגלו
->->גדולות או קטנות שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה או שהתגלו
->פינוי אבנים שזיעזעתן המחרישה שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה או שהתגלו
->->אבנים שבעומק הקרקע או שעל פני השדה שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה
->->אבנים שהן חלק מהשדה או שאינן שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה או שהתגלו
->->גדולות או קטנות שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה או שהתגלו
->->שזיעזעתן בשביעית או לפני שביעית שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה או שהתגלו
->פינוי אבנים שראויות להתגלות ע"י המחרישה שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה
->פינוי אבנים שראויות שתזעזע אותן המחרישה שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה
->->אבנים שבעומק הקרקע שביעית פ"ג מ"ז ציון ג נטילת אבנים שזעזעתן המחרשה או שהתגלו
אבן משכית
->הטיה וישיבה על רצפת אבנים מגילה כב: ציון ג איסור השתחוויה על אבן משכית
->השתחוואה על קרקע בלי רצפת אבנים מגילה כב: ציון ג איסור השתחוויה על אבן משכית
->השתחוואה על רצפת אבנים בלא פישוט ידיים ורגליים מגילה כב: ציון ג איסור השתחוויה על אבן משכית
אבנו סכינו ומשאו
->שנפלו ברוח מצויה מראש הגג והזיקו לאחר נפילתם ב"ק ו. ציון ב אבנו, סכינו ומשאו שנפלו מהגג והזיקו
אבנט
->של כה"ג כל השנה - פשתן עם שלשה מיני צמר ומעשה רוקם יומא יב: ציון ג אבנטו של כהן הדיוט
->->צורת הרקימה יומא יב: ציון ג אבנטו של כהן הדיוט
->של כהן הדיוט
->->האם הוא כלאים יומא יב: ציון א כיצד מתחנך לעבודה הכהן המחליף; יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->->האם יש בו צמר או רק פשתן יומא יב: ציון ג אבנטו של כהן הדיוט
->->האם יש בו שלשה מינים של צמר או מין אחד יומא יב: ציון ג אבנטו של כהן הדיוט
->->צורת הרקימה יומא יב: ציון ג אבנטו של כהן הדיוט
->של כהן הדיוט ביוה"כ - האם הוא כלאים יומא לב. ציון ג העבודות ביום הכיפורים שכשרות רק בכהן גדול
אבנר
->האם מותר היה ליואב להרוג את אבנר מדין רודף סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
אבק ריבית
->אם תפס אותה הלווה מהמלווה - האם מוציאים מידו
->->אם תפס כהחזר הריבית ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->אם תפס כסף שקיבל מהמלווה בהלוואה חדשה ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->באבק ריבית של משכנתא או של מכר באסמכתא ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בריבית מוקדמת או מאוחרת ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->האם הלווה עובר באיסור ב"מ עה: ציון ג פסקה יב האיסורים שנאמרו בריבית
->האם המלווה חייב להחזירו לצאת ידי שמים ב"מ סד: ציון א פסקאות א, ה מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->אם נשאר בידו דבר מסוים או לא נשאר ב"מ סא: ציון י אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->אם פסקו במפורש לשלם אבק ריבית ב"מ סא: ציון י אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בדבר שרק נראה כריבית ב"מ סא: ציון י אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->במלוה המעביד עבדים של הלווה ב"מ סא: ציון י אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בריבית מוקדמת או מאוחרת ב"מ סא: ציון י אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בריבית של אכילת פירות משכנתא ב"מ סא: ציון י אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
אבר
->אמירה לנכרי לצורך חולה שאין בו סכנה באבר אחד כשאין סכנה לאבר ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
->חילול שבת כדי להציל אבר מסכנה כשאין סכנת נפשות
->->באמירה לנכרי ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
->->בשבות ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
אבר מדולדל
->בבהמה, ונשחטה הבהמה
->->האם האבר אסור באכילה, מדאורייתא או מדרבנן חולין עג: ציון א אֵבר המדולדל לעניין טומאה ולעניין איסור אכילה; חולין צג: ציון א ביצי זכר שנותקו במקצת
->->->האם מותר לתתו לבן נוח חולין עג: ציון א אֵבר המדולדל לעניין טומאה ולעניין איסור אכילה
->->האם האבר מטמא כנבילה חולין עג: ציון א אֵבר המדולדל לעניין טומאה ולעניין איסור אכילה
->אם נשברה עצם בבהמה - האם האבר נאסר כאבר מדולדל חולין עז. ציון ד עצם שבורה המכוסה בבשר שיש בו פגמים
->->אם רובה מכוסה בבשר חולין עז. ציון ד עצם שבורה המכוסה בבשר שיש בו פגמים
->->->אם הבשר היה פגום ונתרפא חולין עז. ציון ד פרק ד עצם שבורה המכוסה בבשר שיש בו פגמים
->->->אם הבשר מפוזר במקומות שונות חולין עז. ציון ד עצם שבורה המכוסה בבשר שיש בו פגמים
->->->אם הבשר מרודד או לח חולין עז. ציון ד עצם שבורה המכוסה בבשר שיש בו פגמים
->->->אם הבשר ניקב, עם חיסרון או בלי חיסרון חולין עז. ציון ד עצם שבורה המכוסה בבשר שיש בו פגמים
->->->אם הבשר נקלף, נסדק או ניטל השליש התחתון שלו חולין עז. ציון ד עצם שבורה המכוסה בבשר שיש בו פגמים
->->->אם הבשר נרקב חולין עז. ציון ד עצם שבורה המכוסה בבשר שיש בו פגמים
אבר מן החי - איסורו (ראה גם: אבר מדולדל)
->אבר שנשמט חולין צג: ציון א ביצי זכר שנותקו במקצת
->אם הפריד את הבשר מן העצמות
->->ואכל כזית בשר - האם חייב משום אבר מן החי או משום בשר מן החי חולין קג: ציון א צירוף חצאי זיתים לשיעור כזית באבר מן החי
->->ואכל פחות מכזית בשר חולין קג: ציון א צירוף חצאי זיתים לשיעור כזית באבר מן החי
->בדגים ובחגבים שבת צ: אחרי ציון ב אכילת דגים וחגבים כשהם חיים
->ביצי זכר שנעקרו ממקומן, שניתקו גידיהן אך עדיין נשארו בפנים, או שנמעכו - האם אסורים מן הדין או ממנהג חולין צג: ציון א ביצי זכר שנותקו במקצת
->בשר שפרש מבהמה בין שחיטתה למיתתה
->->בבהמה טהורה ששחט גוי חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->בבהמה טהורה ששחט ישראל חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->->אם נמצאה בה טריפה חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->->אם נפסלה בשחיטתה חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->בבהמה טמאה ששחט ישראל חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->בבהמה של ישראל או של גוי חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->לגוי חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->->אם ישראל חתך בשביל עצמו חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->->בבני המעיים של בהמה שנשחטה כראוי חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->->בזמן שהיא מפרכסת חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->->בריאה של בהמה שנשחטה כראוי חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->->'לפני עיוור' במכירתו לגוי חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->לישראל חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->האוכל אבר מן החי ובשר מן החי - האם חייב שתיים חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->האוכל אבר מן החי מן הטריפה - האם חייב שתיים חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->->אם היא טריפה מלידתה או שנטרפה בנטילתו חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->->האוכל חֵלב מן החי מן הטרפה, האם חייב שלוש חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->האם איסורו חל משעת הלידה או משעת תלישת האבר חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->האם הוא נחשב בריה חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
->->אם אין בו כזית חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
->חזקת איסור של בהמה בחייה - האם היא מטעם איסור אבר מן החי או משום שאינה זבוחה ביצה כה. ציון ח חזקת איסור של בהמה בחייה
->חיוב על כזית מתוך אבר שלם חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
->חֵלב מן החי חולין קג. ציון א החיוב על חֵלב מן החי
->->בכליה עם החלב שעליה ובחלב בפני עצמו חולין קג. ציון א החיוב על חֵלב מן החי
->כיסוד לאיסור תולעת שנוצרה בבהמה חולין סז: ציון ד תולעים הנמצאות בבהמות ובדגים
->לבני נח (ראה: בן נח)
->מי חלב חולין קיד. ציון א בישול בשר עם מי חלב
->ציפור שלמה חולין קב: ציון א האוכל ציפור טהורה בחייה ובמותה
->->בחייה - בכל שהוא או בכזית חולין קב: ציון א האוכל ציפור טהורה בחייה ובמותה
->צירוף הגידים והעצמות לשיעור כזית חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
->שאין בו גידים ועצמות חולין קג. ציון א החיוב על חֵלב מן החי
->שאין בו עצם חולין קכח: ציון ו טומאת אבר מן החי
->->חֵלב, לשון, כליה בחלבה חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->שיש בו עצם ואכל חלק מבשרו חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->של בעלי חיים טמאים
->->איסורו חולין קא: ציון ב אסור אבר מן החי בטהורים ולא בטמאים
->->האם נחשב בריה חולין קא: ציון ב אסור אבר מן החי בטהורים ולא בטמאים
->->תערובתה - האם צריך ששים גם כנגד העצמות והגידים חולין קא: ציון ב אסור אבר מן החי בטהורים ולא בטמאים
->שנחלק לשניים - צירוף שני החלקים לכזית חולין קג: ציון א צירוף חצאי זיתים לשיעור כזית באבר מן החי
->->אם אכלם בזה אחר זה חולין קג: ציון א צירוף חצאי זיתים לשיעור כזית באבר מן החי
->->->אם נחלק בתוך בפיו ובלעו לחצאים חולין קג: ציון א צירוף חצאי זיתים לשיעור כזית באבר מן החי
->->->אם נחלק מחוץ לפיו ואכל כ"א בפני עצמו חולין קג: ציון א צירוף חצאי זיתים לשיעור כזית באבר מן החי
->->אם יש באכילתו כזית מן בשר חולין קג: ציון א צירוף חצאי זיתים לשיעור כזית באבר מן החי
->->אם שם את שני החלקים ביחד בפיו חולין קג: ציון א צירוף חצאי זיתים לשיעור כזית באבר מן החי
אבר מן החי של אדם - טומאתו
->באבר מדולדל חולין קכט: ציון א טומאת אבר מאדם חי לעומת אבר מאדם מת
->->אחרי מותו - האם האבר המדולדל מטמא מדין אבר מן החי חולין קכט: ציון א טומאת אבר מאדם חי לעומת אבר מאדם מת
->בשר ועצם כשעורה הפורשים מן האבר - האם מטמאים חולין קכט: ציון א טומאת אבר מאדם חי לעומת אבר מאדם מת
אבר מן החי של בהמה - טומאתו
->אבר מדולדל בבהמה שמתה - האם הוא מטמא משום אבר מן החי חולין קכז: ציון א הכשר לטומאה באיבר או בשר מדולדלים
->טומאתו כנבילה חולין קכח: ציון ו טומאת אבר מן החי
->->אבר שהגוף יכול לייצר אחר במקומו חולין קכח: ציון ו טומאת אבר מן החי
->->אם אין בו בשר או אין בו גידים או אין בו עצמות חולין קכח: ציון ו טומאת אבר מן החי
->->->אם כך טבע ברייתו חולין קכח: ציון ו טומאת אבר מן החי
->->בשר הפורש מהאבר חולין קכח: ציון ו טומאת אבר מן החי
->->כליה, ניב שפתיים, עצם הארכובה, או לשון חולין קכח: ציון ו טומאת אבר מן החי
אברהם אבינו
->אסור בכל נשי ישראל יבמות כב. ציון ד הפסק בשניות לעריות שהוסיף רבי חייא
->הנודר מבני אברהם - האם מותר בגרים נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->הנודר מזרע אברהם - במי הוא אסור
->->בגוים נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->->בגרים ובמומרים נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->->בישראל נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
אברויי אילנא בשביעית
->פעולה שמביאה השבחה יותר מהגידול הטבעי שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->פעולה שמביאה תועלת רק אחרי זמן רב שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->פעולה שרק מונעת הפסד שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->->אם הפעולה היא בגוף האילן או לא שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
אברים (העלאתם למזבח) (ראה גם: הקטרת חלבים ואברים)
->העלאת אברי התמיד (ראה: תמיד)
->העלאת אברי פר
->->האם מנתחים כל נתח לחלקים או שמחזיקים כמה כהנים יחד יומא כו: ציון ד העלאת אברי הפר למזבח
->->העלאת הקרביים, הסולת והיין, ע"י שלשה כהנים כל אחד - מחלקים לחלקים או שכמה כהנים מחזיקים בכלי אחד יומא כו: ציון ד העלאת אברי הפר למזבח
->->מספר הכהנים יומא כו: ציון ד העלאת אברי הפר למזבח
->->סדר העלאתם - האם הוא כמו בכבש יומא כו: ציון ד העלאת אברי הפר למזבח
->הקטרתם (ראה: הקטרת אברים)
אגב (ראה: קנין אגב)
אגד יד
->המוציא חפץ בידו לרה"ר בשבת שבת צב. ציון א המוציא פירות בידו לרה"ר
אגד כלי
->המוציא בשבת קופה מלאה חפצים ולא הוציא את כל הקופה שבת צא: ציון ג אגד כלי - צרוף דברים ע"י הכלי
->המוציא בשבת כמה מינים בכלי - כמה חטאות הוא חייב שבת צ. ציון ה המוציא כמה דברים בבת אחת בכלי או ביד
->לענין ביכורים ולענין שבת מכות יט. ציון ב בכורים שמקצת בפנים ומקצתן בחוץ
אגוזים
->האם יש דין ערלה בקליפות אגוזים ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן
אגלאי מילתא למפרע
->המגלה דעתו שהסכים למעשה שעשה אחר בממונו - האם המעשה מועיל למפרע
->->הבדל בין דבר מצוה לדבר אחר ב"מ כב. ציון ב הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות
->->לענין הפרשת תרומה, אבידה, גזל, ועירוב ב"מ כב. ציון ב הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות
אגרת
->משלוח איגרת ע"י גוי לפני שבת
->->אם יש דואר בעיר שבת יט. ציון ג משלוח אגרות לפני השבת
->->בערב שבת או ביום אחר בשבוע שבת יט. ציון ג משלוח אגרות לפני השבת
אגרת ביקורת (ראה גם: הכרזה)
->בדבר שבית דין מכריז עליו ואינו חייב להכריז עליו כתובות ק: ציון ד דיינים שטעו בשומה, כשהכריזו וכשלא הכריזו
אגרת של רשות
->כתיבתה בחול המועד מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
אגרת שלום
->כתיבת אגרת שלום בחול המועד
->->כדרכו או בשינוי מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
אדומי (ראה גם: מצרי)
->אלו הנמצאים בזמן הזה באדום יבמות עו: ציון א גר עמוני, מואבי, מצרי ואדומי - בזמן הזה
->גוי שבא בזמן הזה וטוען בוודאות שהוא אדומי יבמות עו: ציון א גר עמוני, מואבי, מצרי ואדומי - בזמן הזה
->הרומאים (איטלקים) יבמות עו: ציון א גר עמוני, מואבי, מצרי ואדומי - בזמן הזה
אדם בהול על ממונו
->לענין הליכה במים ביוה"כ לשמור פירותיו יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
אדם גדול
->חובת הציות לאדם גדול פסחים פו: אחרי ציון ב מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול; פסחים פו: ציון ב "כל מה שיאמר בעל הבית עשה"
אדם המזיק
->באונס ב"ק כו. ציון ב אדם המזיק באונס; ב"ק מח. ציון ח נזקי אדם המזיק ברשותו
->->אם הגביה את החפץ ואח"כ הזיקו ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->->אם הזיק לאדם שנכנס לחצירו שלא בידיעתו ב"ק מח. ציון ח נזקי אדם המזיק ברשותו
->->אם הזיק מדעת או בגרמא ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->->אם נהנה מהחפץ ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->->אם נפל מהגג ברוח שאינה מצויה כלל ב"ק כו. ציון ב אדם המזיק באונס
->->באונס גמור ב"ק מח. ציון ח נזקי אדם המזיק ברשותו; ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->הזורק חץ על כלי וקודם שפגע, שברו אחר - מי חייב ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא או בתר תבר מנא
->הזורק כלי מהגג ובא אחר ושברו - מי חייב ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא או בתר תבר מנא
->החובל באדם (ראה: חובל)
->המזיק בשנתו למי שבא לישון לידו אחרי שישן כבר ב"ק כו. ציון ב אדם המזיק באונס
->המזיק למי שנכנס לחצירו שלא ברשות ב"ק מח. ציון ח נזקי אדם המזיק ברשותו
->המפקיד דינר זהב לשמירה ואמר "הזהר בו, של כסף הוא" והזיק לו - האם משלם זהב או כסף ב"ק סב. ציון ח המזיק ולא ידוע מה הזיק
->המשליך ארגז של אחר לנהר ויש עדים שהיו בו מרגליות ב"ק סב. ציון ח המזיק ולא ידוע מה הזיק
->הנתקל בחפץ המונח בדרך ושברו ב"ק כז. ציון נ אחריות עוברי דרך בהיתקלות בדרכים
->->אם הדרך היה מלא חביות ב"ק כז. ציון נ אחריות עוברי דרך בהיתקלות בדרכים
->->אם החפץ הונח ברשות והיה חושך ב"ק כז. ציון נ אחריות עוברי דרך בהיתקלות בדרכים
->העוצר בהליכתו לכתף או לפוש וגרם בכך נזק ב"ק לב. ציון א היה בעל חבית ראשון ועמד לכתף
->הרץ בערב שבת והזיק שלא בכוונה ב"ק לב. ציון ט הרץ לכבוד שבת והזיק
->->אם רץ בזמן בין השמשות לקבל את השבת ב"ק לב. ציון ט הרץ לכבוד שבת והזיק
->->אם רץ לפני ביה"ש להכנת צרכי שבת ב"ק לב. ציון ט הרץ לכבוד שבת והזיק
->הרץ כדי לקיים מצוה והזיק שלא בכוונה ב"ק לב. ציון ט הרץ לכבוד שבת והזיק
->שנים ההולכים זה אחר זה ועמד הראשון ונשבר כלי של השני בכלי של הראשון אבל השני היה יכול לעבור מהצד - האם הראשון חייב ב"ק לב. אחרי ציון ו חיובו של העומד כשניתן לעבור מהצד
->שנים שהזיקו זה לזה
->->אם היו ברשות או שלא ברשות ב"ק מח. ציון ח נזקי אדם המזיק ברשותו
->->בשנים שרצו ברה"ר והזיקו זה את זה ב"ק מח. ציון ח נזקי אדם המזיק ברשותו
אדם חשוב (ראה גם: תלמיד חכם)
->חובתו להחמיר גם בדברים מותרים שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->רחיצתו במרחץ בשביעית (ראה: מרחץ)
אדם חשוב
->אכילתו בישולי גוים ע"ז לז: ציון ז פרק יג איסור בישולי גוים
->בית שנבנה באיסור בימי אבלו או בשבת וביו"ט - האם מותר לאדם חשוב להיכנס אליו ולהשתמש בו מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->בקניית בהמה ע"י רכיבה ב"מ ח: ציון ד פסקה ג קנין בהמה ע"י רכיבה
->האם מותר לו ליפול על פניו מגילה כב: ציון ו נפילת אפים באדם חשוב
->->ביחיד או בציבור מגילה כב: ציון ו נפילת אפים באדם חשוב
->->כשהוא מתפלל לשם כל הציבור או לעצמו מגילה כב: ציון ו נפילת אפים באדם חשוב
->האם צריך את ההסכמה של אדם חשוב לקביעת מנהג בעיר חדשה ב"מ פג: ציון ב דרכי קביעת המנהג בעיר חדשה
->הסכמתו לקבל היא כנתינה קידושין ז. ציון ג נתנה היא ואמר הוא; קידושין ז. ציון ד דין ערב ואדם חשוב בממונות
->הסתפרותו בידי גוי ע"ז כט. ציון ב איסור תספורת בידי גוי
->השתתפותו במשתה של גוי לאחר י"ב חודש מהנישואין ע"ז ח. ציון ז האיסור להשתתף במשתה של גוים
->->אם לא אמר בפירוש שמזמינו מחמת ההלולא ע"ז ח. ציון ז האיסור להשתתף במשתה של גוים
->->מן הדין או ממידת חסידות ע"ז ח. ציון ז האיסור להשתתף במשתה של גוים
->התרפאותו מגוי ע"ז כז. ציון ו פרק ד התרפאות מגוי
->חומרה מיוחדת בו לענין קניית תבואה במקום היוקר ע"י שישלם עכשו ויקבל את התבואה לאחר זמן לפי המחיר במקום הזול ב"מ עג. ציון ג פסקה ד נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->חיובו לרוץ כשעובר תחת אשרה ע"ז מח: ציון א מעבר תחת אשרה ודרך בית עבודה זרה
->לענין קנייה במקום היוקר ע"מ לקבל לאחר זמן לפי המחיר במקום הזול (שמשם היא תובא) ב"מ עג. ציון ג נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->מלאכת דבר האבד או קצירה בחול המועד בא"ח מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->עדותו לטובת גוי נגד ישראל בערכאות של גוים ב"ק קיג: ציון ס פסקה ד עדות לטובת גוי בערכאות
->->אם בוודאי תתקבל כעדות של שניים ב"ק קיג: ציון ס פסקה ד עדות לטובת גוי בערכאות
->->נידויו אם העיד ב"ק קיג: ציון ס פסקה ד עדות לטובת גוי בערכאות
->קבלתו מתנה מגוי ביום אידו ע"ז ו: ציון ה קבלת דורון מגוי ביום אידו
->שותפים שאירע אבל לאחד מהם - מתי מותר לשותפו להמשיך במלאכה אם הוא א"ח מו"ק יא: ציון ל שותפים שאחד מהם אבל
אדם כשר
->האם חובה או מצוה לקרוע על מיתתו
->->במי שנכח בשעת מותו או במי שלא נכח מו"ק כה. ציון ה קריעה על אדם כשר
->->מי נחשב אדם כשר מו"ק כה. ציון ה קריעה על אדם כשר
->->האם תלמיד חכם חייב לקרוע עליו מו"ק כה. ציון ה קריעה על אדם כשר
אדם עשוי שלא להשביע את עצמו
->האם בריא יכול לטעון כך סנהדרין כט: ציון ד אדם עשוי שלא להשביע את בניו
->לענין הודאה בשעת מיתה סנהדרין כט: ציון ד אדם עשוי שלא להשביע את בניו
->האם בית דין טוען כך למי שהודה סנהדרין כט. ציון ס האם טוענים לאדם לבטל הודאתו
->לענין הודאה שבאה כנגד תביעה או שלא כנגד תביעה סנהדרין כט. ציון ד טענות שמבטלות את ההודאה
->לענין הודאה בפני התובע סנהדרין כט. ציון ד טענות שמבטלות את ההודאה
->האם הטוען כך חייב להישבע על טענתו סנהדרין כט. ציון ד טענות שמבטלות את ההודאה
->האם שכיב מרע יכול לטעון כך סנהדרין כט. ציון ד טענות שמבטלות את ההודאה; סנהדרין כט: ציון ד אדם עשוי שלא להשביע את בניו
אדמה (ראה: עפר)
אדר
->אם קראו ארבע פרשיות באדר א - קריאתן שוב באדר ב מגילה ו: ציון א ימי הפורים שבאדר ראשון
->ברכת החודש - באיזה אדר צריך להזכיר בפירוש נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->האם ב"ד יכול לקבוע אם אדר ב' יהיה מלא או חסר ר"ה יט: אחרי ציון ב יציאת שלוחים על אדר שני
->האם באדר ראשון כותבים אדר ראשון או סתם
->->בשטר או בגט נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->->לכתחילה ובדיעבד נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->האם באדר שני כותבים אדר שני או סתם
->->בשטר או בגט נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->->לכתחילה ובדיעבד נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->האם צריך לשלוח שלוחים להודיע שאדר ב' חסר או מלא, או להודיע שנתעברה השנה או מפני פורים ר"ה יט: אחרי ציון ב יציאת שלוחים על אדר שני
->הנודר 'עד סוף אדר' או 'עד ראש אדר' (ראה: נדר המוגבל בזמן)
->השוכר בית עד חודש אדר - האם הוא עד אדר ראשון או אדר שני ב"מ קב. ציון כ המשכיר בית לשנה ונתעברה השנה
->השתדלות לדון עם גוי באדר תענית כט. ציון א התדיינות עם גוי באב ובאדר
->יאהרצייט - באיזה אדר עושים אותו נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->->בשנה הראשונה ובשנים אח"כ נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->יום י"ד וט"ו באדר ראשון
->->האם הם אסורים בהספד ותענית מגילה ו: ציון א ימי הפורים שבאדר ראשון
->->האם עושים בהם משתה ושמחה מגילה ו: ציון א ימי הפורים שבאדר ראשון
->כתיבת אדר בשטר - אדר ראשון או שני נדרים סג. ציון ד הנודר 'עד ראש אדר' או 'עד סוף אדר'
->מרבים בו בשמחה - בכל חודש אדר או רק בחלקו תענית כט. ציון א התדיינות עם גוי באב ובאדר
->שני תובעים ולאחד שטר שכתוב בו אדר סתם ולאחד שטר שכתוב בו אדר שני - מי קודם נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
אדרכתא (שטר שמאפשר למלוה לטרוף מנכסי הלווה)
->אם הלווה פרע את חובו וקרעו את השטר - האם צריך להקנות מחדש את הקרקע ב"מ טז: ציון ב קנינו של המלוה בנכסים שנתקבלו לפרעון
->אם כתבו אדרכתא ולא מצאו נכסים לנתבע ב"ק קיב: ציון ח פסקה ג עיכובים בתשלום לאחר קיום השטר
->כתיבתו על נכסי חייב שחויב לשלם
->->אם אמר "אין לי במה לפרוע" ב"ק קיב: ציון ח פסקה ג עיכובים בתשלום לאחר קיום השטר
->->אם אמר "איני מוכן לפרוע" ב"ק קיב: ציון ח פסקה ג עיכובים בתשלום לאחר קיום השטר
->->אם הוא בעיר ואינו בא ושותק ב"ק קיב: ציון ח פסקה ג עיכובים בתשלום לאחר קיום השטר
->->אם הוא מנסה להרוויח זמן ב"ק קיב: ציון ח פסקה ג עיכובים בתשלום
->שאבד ונמצא - מדוע מחזירים אותו למלווה ב"מ טז: ציון ב קנינו של המלוה בנכסים שנתקבלו לפרעון
'אהבה רבה'
->האם האומר אותה פטור מלברך ברכת התורה ברכות יא: ציון ג ברכת אהבת עולם כברכת התורה
->->אם לא למד מיד לאחריה, ורק קרא ק"ש ברכות יא: ציון ג ברכת אהבת עולם כברכת התורה
אהדריה לאיסורא קמא
->במבשל לגוי או לבהמה ביו"ט ביצה יב. ציון א (עמ' סה) מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
אוב
->האם יש ממש במעשיו סנהדרין סה. ציון א מעשה אוב וידעוני
->המעשים שהעושה אותם חייב סנהדרין סה. ציון א מעשה אוב וידעוני
->דינו בהשוואה לדין דורש אל המתים סנהדרין סה: ציון ה דורש אל המתים
->בשוגג - האם חייב חטאת סנהדרין סה. ציון ד חיוב קרבן בדבר שאין בו מעשה
אודיתא
->בהקנאת פיקדון שאינו ביד הנפקד גיטין יג: ציון א פרק ג קנין במעמד שלושתן
אוהב (ראה גם: דיין)
->פסול דיין לדון את אוהבו
->->הגדרת אוהב סנהדרין כט. ציון א האוהב והשונא פסולים לדין
->->הדין בדיעבד סנהדרין כט. ציון א האוהב והשונא פסולים לדין
אוהל (ראה: טומאה, טומאת אוהל)
אוהל (בשבת וביו"ט)
->אם אינו צריך את האויר שתחתיו ביצה לג. ציון א סידור כלים וכיוצא בהם בשינוי
->אם יש מחיצות או אין מחיצות ביצה לג. ציון א סידור כלים וכיוצא בהם בשינוי
->הנחת ביצה על כלי חלול או על שתי ביצים ביצה לג. ציון א סידור כלים וכיוצא בהם בשינוי
->הנחת חבית או ככר או ספר אחד על גבי שניים ביצה לג. ציון א סידור כלים וכיוצא בהם בשינוי
->הנחת מיטה או שולחן על רגליהם ביצה לג. ציון א סידור כלים וכיוצא בהם בשינוי
->הנחת קדירה על אבנים או על כירה ביצה לג. ציון א סידור כלים וכיוצא בהם בשינוי
->עשייתו ע"י סידור עצים למדורה ביו"ט ביצה לב: ציון נ סידור עצים למדורה ביום טוב
->עשייתו ע"י צידוד אבנים לבית הכסא ביצה לב: ציון מ צידוד אבנים של בית הכסא בשבת וביום טוב
אוהל (בשבת)
->במלבוש שבת קלח: ציון ב דין כובע בשבת
->בסודר (או בכפיפה מצרית) שמסנן בו משקה, ומגביה את הסודר מעל קרקעית הכלי טפח שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->גג ללא מחיצות שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->->אם משתשמים באוויר שתחת הגג שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->->שעשוי לצל או להגן מפני הגשם שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->גג עם שתי מחיצות בלבד שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->הושבת מיטה מחוברת ועומדת על רגליה שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם אין המיטה נטויה ועומדת שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם אינו מתכוון להאהיל שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם יש לה מחיצות שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->->אם משתמשים באוויר שמתחת למיטה שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->->מיטה נמוכה או מיטה גבוהה שישנים תחתיה שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->הנחת ספר על שני ספרים עומדים שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל; שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->העמדת כלי שאינו עשוי לשימוש מתחתיו שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->העמדת כלי שעשוי ועומד שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->העמדת שולחן על רגליו שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם הוא עומד לשימוש תחתיו שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל; שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->->אם יש לו מחיצות שבת קלח. ציון ג פרק ב גג ומחיצות באהל עראי
->כילת חתנים או טלית כפולה שאין בגגה טפח אבל יש בשיפועה טפח שבת קלח. ציון ג פרק ד גג ומחיצות באהל עראי
->כיסוי כלי שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->->אם הוא מטלטל את הכלי ממקום למקום לפני שמכסה אותו שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->->אם הכלי מלא ואין בראשו אוויר טפח שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->->בכלי רחב מאוד שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->->כיסוי חלק מהכלי שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->->כיסוי ע"י בגד או כיסוי שאינו בגד שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->מחיצות ללא גג
->->אם המחיצה פרוסה טפח מבעוד יום שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->->מחיצה לצניעות שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->->מחיצה שמועילה להתיר שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->->נטיית טלית כפולה שהיו עליה חוטים שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->נטיית גוד שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם אינו מתכוון להאהיל שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם הוא תלוי בחוטים שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->->אם יש צורך באוויר שתחתיו שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->מתיחה ע"י אדם אחד או ע"י שניים ויותר שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->נטיית וילון
->->אם הוא תלוי בקביעות במקום או שהוא מחובר לקורות שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->->אם כרך עליו חוטים או שהווילון היה פרוס מבעוד יום טפח שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->->תלייתו לפני הפתח שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->נטיית כילה שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל; שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->->אם אין בגגה טפח או יש בגגה טפח שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->->אם אינו מתכוון להאהיל שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם היא תלויה בחוטים שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->->אם יש לה גג או אין לה שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->->כילה רגילה (שעומדת על ארבע רגלים) או כילת חתנים (שעומדת על שתי רגלים) שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->->מה שמתוקן לכך או שאינו מתוקן לכך שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->->מהתורה ומדרבנן שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->->מתיחה ע"י אדם אחד או ע"י שנים ויותר שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->נטיית פרוכת שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->->אם היא תלויה בחוטים שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->->לשם מחיצה או לשם צל שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->->ע"י אדם אחד או ע"י שניים ויותר שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->->קטנה או גדולה שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
->סידור חביות זו על זו או אחת ע"ג שתיים שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->עשיית דופן שלישי או רביעי לסוכה שבת קלח. ציון ג פרק ג גג ומחיצות באהל עראי
->פקיקת מאור לצורך רשות או לצורך מצווה שבת קנז: ציון א קשירה לצורך מצוה
->פריסת טלית
->->אם כרכו על הטלית חוט בערב שבת כדי למשוך לפרוס את הטלית
->->אם שיירו מערב שבת טפח פרוס שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->->בפריסה של טפח או של פחות מטפח שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->->האם זה אהל קבע ואסור מהתורה או אהל עראי ואסור מדרבנן שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->->על ארבעה יתדות או בין שני כתלים שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->פתיחת כסא מפוצל שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->פתיחת כסא מתקפל שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם הוא עשוי לשימוש תחתיו שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->שאינו עומד להתקיים
->->אם אין בגג האוהל טפח שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->->אם יש בגג האוהל טפח - האם זה אהל קבע ואסור מהתורה או אהל עראי ואסור מדרבנן שבת קלח. ציון ג פרק א גג ומחיצות באהל עראי
->תליית משמרת שבת קלח. ציון א איסור תליית משמרת; שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->->אם הוא עומד לשימוש תחתיו שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
אווז הבר
->האם הוא מין טהור ב"ק נה. ציון ב אווז עם אווז הבר
אוכל
->זריקת מאכל או משקה ברכות נ: ציון ו זריקת פת ושאר מיני מאכל
אוכל נפש - לקיחתו כמשכון (ראה: משכון)
אוכל נפש (עשיית מלאכה ביו"ט לצורך אוכל נפש)
->אם אינו משתמש בגוף המלאכה לאוכל נפש אלא בסילוק המלאכה, כגון כיבוי בקעת ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->אם היה אפשר לעשות מערב יום טוב ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->->האם אסור לעשותו ביום טוב מהתורה או מדרבנן ביצה כג: ציון ה פסקה א צידה ביום טוב
->אם ייתכן שלא יוכל להשתמש במה שעשה, כגון שוחט ספק טריפה ביצה לד. ציון ד שחיטת עוף ובהמה "נפולות" ביום טוב
->הכנת מאכלים שיש טירחה רבה בבישולם ביצה לד. ציון ז הסרת שיער, נוצות וקוצים מאוכלים ביום טוב
->מלאכות שלא הותרו, כגון קצירה, צידה, דישה, טחינה ביצה כג: ציון ה פסקה א צידה ביום טוב
'אוכלי שום'
->הנודר מאוכלי שום - במי הוא אסור
->->בישראל נדרים לא. ציון א הנודר משובתי שבת או מאוכלי שום
->->בכותים נדרים לא. ציון א הנודר משובתי שבת או מאוכלי שום
->->->בכותים בזה"ז נדרים לא. ציון א הנודר משובתי שבת או מאוכלי שום
אולם (שבבית המקדש)
->האם היה פרוץ במילואו לצד מזרח ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->קדושתו - כמו ההיכל או כמו בין האולם ולמזבח יומא מג: ציון ב מקום עמידת הממרס והנחת המחתה
->->לענין ביצוע עבודות שטעונות היכל יומא מד. ציון א קדושת ההיכל והאולם - קדושה אחת או שתים
->->לענין העמדת המנורה והשולחן באולם יומא מד. ציון א קדושת ההיכל והאולם
->->לענין חובת פרישה בשעת הקטרה ביוה"כ יומא מד. ציון א קדושת ההיכל והאולם
->->לענין עונש על כניסה לתוכו בביאה ריקנית יומא מד. ציון א קדושת ההיכל והאולם
->->לענין שאין שוחטים בו יומא מד. ציון א קדושת ההיכל והאולם - קדושה אחת או שתים
אומד למיתה
->נחבל שאמדוהו שימות והוקל מצבו ואח"כ החמיר מצבו ומת
->->האם המכה חייב סנהדרין עח. ציון מ אמדוהו למיתה והקל ושוב מת
->->האם יש צורך באומד שני סנהדרין עח. ציון מ אמדוהו למיתה והקל ושוב מת
אומד למלקות (ראה: מלקות)
אומד לנזק
->המזיק ע"י חפץ שאינו ראוי להזיק - האם הוא חייב
->->אם אמדו שהחפץ יכול להזיק נזק מסוים והזיקו יותר ב"ק צא. ציון ז אומד לנזיקין
->->אם החפץ אבד והחובל טוען שלא היה בו כדי להזיק ב"ק צא. ציון ז אומד לנזיקין
->->בחובל או בממון המזיק ב"ק צא. ציון ז אומד לנזיקין
->->האם העדים עושים את האומד או בית הדין ב"ק צא. ציון ז אומד לנזיקין
אומדנא
->הסתמכות עליו
->->באומדן חזק מאוד שבועות מו: ציון ז פרק א נחבל הנוטל בלא שבועה
->->בדיני ממונות או בדיני נפשות שבועות מו: ציון ז פרק א נחבל הנוטל בלא שבועה
->ספק באומדנא נדרים כא: ציון א לשונות מסופקים בנדרי זרוזין במקח וממכר
אומן
->אחריותו על החפץ
->->אחרי שאמר לבעליו "טול את שלך" או לפני כן ב"מ מט. ציון ז אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->->האם הוא שומר שכר
->->->אם בעל החפץ הקדים ושילם את שכרו ב"מ פ: ציון ה כל האומנים שומרי שכר
->->->אם האומן מודיע שגמר ואינו שומר יותר ב"מ פ: ציון ה כל האומנים שומרי שכר
->->->במלאכה הנעשית בבית האומן או בביתו של בעל החפץ ב"מ פ: ציון ה כל האומנים שומרי שכר
->->->בקבלן או בשכיר יום ב"מ פ: ציון ה כל האומנים שומרי שכר
->אם משך בעל הבית את כלי האומנות - האם יכולים לחזור בהם מעיסקת המלאכה ב"מ מח. אחרי ציון ה תוקף הקנין כשמושך כל אומנות מהאומן
->בעלי אומנות שהסכימו ביניהם שאם אחד מפסיד ישלמו לו את הפסדו
->->האם ההסכם צריך להיות פה אחד ב"ק קטז: ציון ג תוקף התנאים של בעלי מלאכה
->->האם ההסכם צריך קנין ב"ק קטז: ציון ג תוקף התנאים של בעלי מלאכה
->האם בעל הבית יכול לעכב אצלו את הכלים עד סיום המלאכה, בשכיר או בקבלן ב"מ מח. אחרי ציון ה תוקף הקנין כשמושך כל אומנות מהאומן
->האם הוא קונה בשבח כלי, לענין שהמעכב שכרו של קבלן עובר בבל תלין ב"מ קיב. ציון ד איסור "בל תלין" בקבלן
->התובע את שכרו (ראה: שבועת הנשבעים ונוטלים, שכיר)
->חזקה שאומן לא מרע אומנותו, לענין טעימת תערובת איסור ביצה לח: ציון א פסקה ד ביטול ברוב
->כלי שניתן לאומן לעשותו
->->ואבד באונס ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
->->והזיק לו ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
->מתי הכלי שביד אומן נחשב משכון קידושין מח. ציון ז אומן שקידש בכלי שבידו
->שצבע צמר בשיירי צבע - כמה ישלם לו בעל הצמר ב"ק ק: ציון א פסקה ב אומן ששינה
->->אם הוא שוה יותר מאילו צבעו כראוי או פחות ב"ק ק: ציון א פסקה ב אומן ששינה
->ששינה במלאכתו מדעת בעל הבית (כגון שצבע את הצמר בצבע אחר משביקש בעה"ב)
->->האם יכול להשאירו בידו ולשלם בעדו ב"ק ק: ציון א אומן ששינה
->->כמה משלם ב"ק ק: ציון א אומן ששינה במלאכתו מדעת בעל הבית
->->->אם בעה"ב התכוון להשתמש בצמר לסחורה או לשימוש אישי ב"ק ק: ציון א אומן ששינה
->->->אם התכוון לקנות או לא התכוון ב"ק ק: ציון א אומן ששינה במלאכתו מדעת בעל הבית
->->->בשינוי החוזר או שאינו חוזר ב"ק ק: ציון א אומן ששינה במלאכתו מדעת בעל הבית
->->->האם בעה"ב חייב לקחתו חזרה, אם ערכו ירד מחמת השינוי או לא ב"ק ק: ציון א אומן ששינה
->->->האם חייב לשלם את השבח שהיה אילו לא שינה ב"ק ק: ציון א אומן ששינה במלאכתו מדעת בעל הבית
->->->האם חייב מטעם קנס או משום שקונה בשינוי ב"ק ק: ציון א אומן ששינה במלאכתו מדעת בעל הבית
->->->האם מקבל את השבח (עליית ערכו של הצמר בגלל הצביעה) ב"ק ק: ציון א אומן ששינה
->->->האם מקבל את עלות החומרים (עצים להרתחה וסממני הצבע) ב"ק ק: ציון א אומן ששינה
->->->האם מקבל כפועל בטל או כשכר פועל העושה זאת ב"ק ק: ציון א אומן ששינה
אומן קונה בשבח כלי
->באומן העושה בחינם ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
->האם קונה את כל הכלי או רק את השבח ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
->לענין שבח שאשה עושה במלאכתה עבור בעלה נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->לענין שיוכל לקדש בו אשה ושייפטר אם הזיקו ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
->לפני שקיבל את שכרו או אחרי שקיבל ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
אומר מותר
->ברוצח ובכל התורה מכות ז: ציון ב "אומר מותר"
אונא (של הריאה) - טריפות בה
->אונות מחוברות חולין מז: ציון ה ריאה שאין לה חיתוך אונות
->->אם בפנים יש סמפון לכל אונא חולין מז: ציון ה פרק ה ריאה שאין לה חיתוך אונות
->->אם יש ביניהן היכר אבל לא סדק גמור חולין מז: ציון ה פרק ב ריאה שאין לה חיתוך אונות
->->->היכר בשיעור של עלה הדס חולין מז: ציון ה פרק ג ריאה שאין לה חיתוך אונות
->->אם יש ביניהן הפרדה בשיעור של עלה הדס חולין מז: ציון ה פרק ג ריאה שאין לה חיתוך אונות
->->->אם רק שתי אונות מחוברות חולין מז: ציון ה פרק ג ריאה שאין לה חיתוך אונות
->->->בראשן, באמצען או בסופן חולין מז: ציון ה פרק ג ריאה שאין לה חיתוך אונות
->->אם יש סירכות מזו לזו כסדרן ואין היכר ביניהן חולין מז: ציון ה פרק ד ריאה שאין לה חיתוך אונות
->->בכבש צעיר חולין מז: ציון ה פרק ו ריאה שאין לה חיתוך אונות
->אם האונא האמצעית הימנית גדולה יותר מהאונא התחתונה חולין מז. ציון ג פרק ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->אם האונא השמאלית העליונה גדולה מהימנית העליונה חולין מז. ציון ג פרק ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->אם יש אונא יתירה חולין מז. ציון ג פרק א חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->בגב הריאה (כלפי הצלעות) חולין מז. ציון ג פרק ה, יא חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם היא יותר קטנה מעלה הדס חולין מז. ציון ג פרק יב חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם היא רק נוטה לגב חולין מז. ציון ג פרק יא חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם יש שם גבשושית שאינה בצורת אונא חולין מז. ציון ג פרק יא חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->בפני הריאה (בצד שכלפי הקרקע בחיי הבהמה) חולין מז. ציון ג פרק ה חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם אין לה כיס חולין מז. ציון ג פרק ו חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם היא ארוכה וצרה חולין מז. ציון ג פרק ו חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם היא גדולה חולין מז. ציון ג פרק ו חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם היא הפוכה מכיוונה הרגיל חולין מז. ציון ג פרק ו חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם היא משוכה מהאונות הרבה חולין מז. ציון ג פרק ז חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם העינוניתא מפוצלת לשניים חולין מז. ציון ג פרק ח חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם יש שתי עינוניות חולין מז. ציון ג פרק ח חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->בצד שמאל חולין מז. ציון ג פרק ז חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->ליד האומות חולין מז. ציון ג פרק ז חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->עינוניתא דוורדא חולין מז. ציון ג פרק ה-ו חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->שלא במקום הרגיל של העינוניתא חולין מז. ציון ג פרק ז חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->בצד התחתון של האומא, בשיפוליה חולין מז. ציון ג פרק יג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->יותר מעשר אונות חולין מז. ציון ג פרק ד חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->על גבי האונא הימנית העליונה חולין מז. ציון ג פרק יד חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->שאינה בשורת האונות חולין מז. ציון ג פרק ד-ה חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->אם מראה האונות של ימין הוא כשל שמאל, או להיפך חולין מז. ציון ג פרק ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->הדבוקה בגרגרת חולין מו: ציון ל פרק יא אונות הסרוכות זו לזו
->מבנה האונות חולין מו: ציון ל פרק א אונות הסרוכות זו לזו
->ריאה שחסרה בה אונא חולין מז. ציון ג פרק ב חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->השלמת החסר ע"י אונא שנוספה בסוף האומא חולין מז. ציון ג פרק יג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->השלמת החסר ע"י עינוניתא דוורדא חולין מז. ציון ג פרק י חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם העינוניתא בצד ימין או בצד שמאל חולין מז. ציון ג פרק י חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->->אם חסרה אונא בצד ימין או בצד שמאל חולין מז. ציון ג פרק י חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->שאין לה סמפון בפנים חולין מז: ציון ה פרק ה ריאה שאין לה חיתוך אונות
->שהתפצלה לשתיים והן מחוברות בשורשן כעובי אצבע חולין מז. ציון ג פרק ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->שינוי במספר האונות
->->ארבע מצד ימין ואחת בשמאל חולין מז. ציון ג פרק ב-ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->ארבע מצד שמאל ואחת בימין חולין מז. ציון ג פרק ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->שלוש בצד ימין וארבע בשמאל חולין מז. ציון ג פרק ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->->שלוש בצד שמאל ושתיים בימין חולין מז. ציון ג פרק ב-ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->שיש בה סדק חולין מז. ציון ג פרק ב חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->שקטנה מעלה הדס חולין מז. ציון ג פרק ב חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
אונאה
->אם המאנה אמר מראש שיש אונאה או שאמר את סכום האונאה ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->אם ידע המתאנה מראש על האונאה - האם האונאה חוזרת והאם בטל המקח
->->אם הודיע מראש בפני עדים שבדעתו לתבוע אח"כ את האונאה או לא הודיע ב"מ נ: ציון ד עד מתי יכול לחזור בו או לתבוע את האונאה
->->עד כדי שיראה לתגר או לקרובו או אח"כ ב"מ נ: ציון ד עד מתי יכול לחזור בו או לתבוע את האונאה
->בבהמה
->->באונאת הקונה או באונאת המוכר ב"מ נח: לפני ציון ח אונאה במטלטלין שמוכנים לשלם עבורם יותר משווים
->->עד כדי דמיה או יותר מזה ב"מ נח: לפני ציון ח אונאה במטלטלין שמוכנים לשלם עבורם יותר משווים
->בבית כנסת שנמכר ב"מ נו. ציון ו פסקה ב דברים שאין בהם אונאה
->בבעל הבית המוכר את כליו במחיר גבוה
->->אם בעל הבית מכר לשליח של הקונה ב"מ נא. ציון א אין אונאה כשקונה שלא בדרך מסחר
->->אם בעל הבית מכר ע"י שליח ב"מ נא. ציון א אין אונאה כשקונה שלא בדרך מסחר
->->אם ידע הקונה שהמוכר הוא בעה"ב או לא ידע ב"מ נא. ציון א אין אונאה כשקונה שלא בדרך מסחר
->->בשתות או ביותר משתות ב"מ נא. ציון א אין אונאה כשקונה שלא בדרך מסחר
->בבעל הבית המוכר את כליו במחיר זול מדי ב"מ נא. ציון א אין אונאה כשקונה שלא בדרך מסחר
->בבעל הבית הקונה ביוקר חפצים מתגר ב"מ נא. ציון א אין אונאה כשקונה שלא בדרך מסחר
->בגר ב"מ נט: ציון ב אונאת גר
->בהבטחה לשלם יותר מהמקובל עבור עבודה או חפץ ב"ק קטז. ציון ב טענת משטה
->בהקדש ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->אם האונאה היא במחיר או בכמות ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->->אם עבר הזמן כדי שיראה לתגר ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->באונאה יותר מחצי או בחצי בדיוק ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->בחילול הקדש שלא בדרך מכר ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->->ביותר משתות - האם המקח מתבטל ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->האם המאנה לוקה ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->->האם מותר להונות במכירתו ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->בזרעים שנזרעו בקרקע
->->אם התחייב לזרוע את שדה חברו וזרע פחות זרעים מהראוי ב"מ נו: ציון ד דין אונאה בחיטים שזרעם בקרקע
->->אם מוכר את הקרקע עם הזרעים או מוכר את הזרעים בלבד ב"מ נו: ציון ד דין אונאה בחיטים שזרעם בקרקע
->->בטעות במחיר או בטעות בכמות ב"מ נו: ציון ד דין אונאה בחיטים שזרעם בקרקע
->בטעות במידה או במשקל או במנין
->->אם אמר המוכר "הילך שק זה שיש בו סאה" או "הילך סאה" ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->->אם המאנה יכול להשלים או אינו יכול ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->->אם טעה המוכר במדידה או אם הטעה את הקונה ביודעין ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->->בזרעים שנזרעו בקרקע ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->->בחלוקת קרקע או במכירת קרקע ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->->במטלטלין ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->->בפחות משתות או ביותר משתות ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->->בקרקע ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->->האם כל המקח בטל או רק האונאה חוזרת או שצריך להשלים את ההפרש ב"מ נו: ציון ג הטועה במידה, במשקל ובמנין
->בכספי צדקה ב"מ נו. ציון ו פסקה ב דברים שאין בהם אונאה
->במטבע חסרה
->->אם נפחתה פחות משתות ב"מ נ. ציון א פסקה ג מחילה באונאה פחות משתות
->->->האם מותר להשתמש בה ב"מ נ. ציון א פסקה ג מחילה באונאה פחות משתות
->->עד מתי יכול המתאנה לחזור ולתבוע את האונאה
->->->בעיר או בכפר או במקום שאין שולחני ב"מ נב. ציון ב הגבולות בזכות התביעה על האונאה במטבע
->->->עד כדי שיראה לשולחני או עד ערב שבת או יותר ב"מ נב. ציון ב הגבולות בזכות התביעה על האונאה במטבע
->->שיעור האונאה - שתות או אחד חלקי שנים עשר ב"מ נב. ציון א אונאה במטבע
->->->אם הוציאו את המטבעות במשקל ב"מ נב. ציון א אונאה במטבע
->->->האם בפחות מזה יש מחילה ב"מ נב. ציון א אונאה במטבע
->במכירה בחליפין
->->אם מראש הקפיד על הכמות או לא הקפיד ב"מ מז. ציון א אונאה בחליפין
->->במחליף כלים בכלים או פירות בפירות ב"מ מז. ציון א אונאה בחליפין
->במרגלית
->->באונאת הקונה או באונאת המוכר ב"מ נח: לפני ציון ח אונאה במטלטלין שמוכנים לשלם עבורם יותר משווים
->->עד כדי דמיה או יותר מזה ב"מ נח: לפני ציון ח אונאה במטלטלין שמוכנים לשלם עבורם יותר משווים
->בנושא ונותן באמנה (המוכר מודיע לקונה כמה הוא מרויח) ב"מ נא: ציון ב הנושא ונותן באמנה
->->אם במחיר הקנייה בלבד בלי הרווח היה שיעור אונאה ב"מ נא: ציון ב הנושא ונותן באמנה
->->בקונה עשרה דברים יחד בעשרה דינרים ומוכר את הטובים שבהם ביותר מדינר ב"מ נא: ציון ב הנושא ונותן באמנה
->בסוס וסייף במלחמה, שאדם מוכן לשלם עבורם יותר מערכם בגלל הסכנה ב"מ נח: לפני ציון ח אונאה במטלטלין שמוכנים לשלם עבורם יותר משווים
->בספר תורה
->->באונאת הקונה או באונאת המוכר ב"מ נח: לפני ציון ח אונאה במטלטלין שמוכנים לשלם עבורם יותר משווים
->->עד כדי דמיו או יותר מזה ב"מ נח: לפני ציון ח אונאה במטלטלין שמוכנים לשלם עבורם יותר משווים
->בקונה שהחפץ שווה לו יותר משוויו האמיתי קידושין ח. ציון ב הערכת חפץ ביותר משוויו
->בקנייה משליח כתובות צט: ציון ז טעות הדיינים בשומה
->בקרקע
->->ביותר מחצי כתובות צח. ציון ו אלמנה שמכרה קרקע לכתובתה בפחות או ביותר משוויה; כתובות צט: ציון ח דינים שהכריזו וטעו בשומה ביותר מחצי
->->בקנייה מבית דין או מהדיוט כתובות צט: ציון ז טעות הדיינים בשומה
->->בקרקע של יתומים, שמכרו אפוטרופוס או בית דין כתובות צט: ציון ז טעות הדיינים בשומה; כתובות צט: ציון ח דינים שהכריזו וטעו בשומה ביותר מחצי
->->->אם הקונה נתאנה או היתומים נתאנו כתובות צט: ציון ז טעות הדיינים בשומה
->בקרקע, בעבד ובשטר
->->אם עבר הזמן כדי שיראה לתגר ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->באונאה במחיר או בכמות ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->->באונאה יותר מחצי או בחצי בדיוק ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->ביותר משתות - האם המקח מתבטל ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->האם המאנה לוקה ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->->האם מותר להונות במכירתםב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->בשתות
->->אם מכר שווה חמש בשש או קנה שווה שבע בשש (שתות מעות או שתות מקח מלבר) ב"מ מט: ציון ה אונאה בשתות
->->אם מכר שווה שש בשבע או קנה שווה שש בחמש (שתות מקח) ב"מ מט: ציון ה אונאה בשתות
->->בטעות בין שיעור זה לזה (כגון שווה ששים בחמישים ואחד) ב"מ מט: ציון ה אונאה בשתות
->->האם המתאנה יכול לדרוש ביטול המקח ב"מ נ: ציון ג החזרת הכסף באונאה של שתות
->בתלוש ולבסוף חיברו ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->האם מותר להונות פחות משתות גיטין מה. ציון ט פדיון ספרים, תפילין ומזוזות מהגויים
->התנאי "על מנת שאין לך עלי אונאה" מכות ג: ציון ו המתנה שלא תשמט שביעית
->יותר משתות והמתאנה מוכן לקיים את המקח - האם המאנה יכול לדרוש את ביטולו
->->אם המתאנה דורש את ההפרש חזרה או מוחל עליו ב"מ נ: ציון ב ביטול המקח באונאה יתירה על שתות
->->אם עבר זמן כדי שיראה לתגר ב"מ נ: ציון ב ביטול המקח באונאה יתירה על שתות
->מוכר שהתאנה - האם יכול לחזור בו
->->אם התייקר החפץ ב"מ נ: אחרי ציון ד זכותו של המוכר לחזור בו לעולם
->->אם מכר בזול מאוד מעבר למה שהדעת טועה ב"מ נ: אחרי ציון ד זכותו של המוכר לחזור בו לעולם
->->אם נודע לו על האונאה ושתק ב"מ נ: אחרי ציון ד זכותו של המוכר לחזור בו לעולם
->->במכירת חפץ שאין בו ייחוד ב"מ נ: אחרי ציון ד זכותו של המוכר לחזור בו לעולם
->סחורה שנמכרה בלי למדוד אותה - האם המאנה חייב להחזיר את סכום האונאה, אם ראה הקונה את הסחורה כשקנה או לא ראה ב"מ מז. ציון א פסקה ב דין אונאה בקנין מעות כשאין ידוע מנינם
->עד מתי יכול לחזור ולתבוע את האונאה
->->בסחורה שלא הכל בקיאים בה כגון ספרים ואבנים טובות ב"מ נב. ציון ב הגבולות בזכות התביעה על האונאה במטבע
->->כדי שיראה לתגר או לקרובו - האם אח"כ המאנה חייב לקבל חזרה מה שנתן (ולהחזיר מה שקיבל בתמורה), מעיקר הדין או ממידת חסידות ב"מ נב: ציון ג מטבע שנפחת ואינו יוצא בהוצאה
->'על מנת שאין בו אונאה' - האם המקח בטל, באונאה שתות או פחות משתות ב"מ נא. ציון ד פסקה ה האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->->אם המאנה אמר מראש שיש אונאה או שאמר את סכום האונאה ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->->אם המאנה עשה את התנאי או המתאנה ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->->אם התנו שימחל לו (מיד או כשידע על האונאה) או שלא יתחייב ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->->ביותר משתות - האם המקח בטל ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->->האם הוא מתיר להונות ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->->האם הוא פוטר מהחזרת האונאה ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->פחות משתות
->->האם המתאנה זכאי לתבוע את ההפרש לפני שהראה לתגר או לקרובו ב"מ נ. ציון א מחילה באונאה פחות משתות
->->האם מותר להונות פחות משתות
->->->אם הצד השני יודע את המחיר האמיתי או לא יודע ב"מ נ. ציון א מחילה באונאה פחות משתות
->->->באונאה פחות משוה פרוטה ב"מ נ. ציון א מחילה באונאה פחות משתות
->פחות משתות, בקטן כתובות סח: ציון ב פרק ח זכות הבת בנדוניה לאחר שמת אביה ובגרה או נישאה
->קונה שנתן מטבעות במספר לא ידוע - האם המאנה חייב להחזיר את סכום האונאה, אם נקט לשון מכר או לשון חליפין ב"מ מז. ציון א דין אונאה בקנין מעות כשאין ידוע מנינם
->שיעורה (בסכום אבסולוטי, שפחות ממנה פטור מלהחזיר)
->->אם כל המקח הוא מעה או איסר ב"מ נה. ציון ט אונאה בפרוטה
->->באונאה פחות משו"פ יותר משתות - האם יש ביטול מקח ב"מ נה. ציון ט אונאה בפרוטה
->->פרוטה, מעה או איסר ב"מ נה. ציון ט אונאה בפרוטה
אונאת דברים
->האם המאנה לוקה, מלקות דאורייתא או מכת מרדות ב"מ נח: ציון ח חיוב מלקות על אונאת דברים
->כלפי גר ב"מ נט: ציון ב אונאת גר
->כלפי יהודי שאינו ירא ה' ב"מ נט. ציון ב היתרים לאונאת דברים
->כלפי מי שהתחיל להונות אותו ב"מ נט. ציון ב היתרים לאונאת דברים
->כלפי מי שמזלזל בכבוד עצמו ב"מ נט. ציון ב היתרים לאונאת דברים
אונן
->איסור כה"ג לאכול קדשים כשהוא אונן יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->בביכורים (ראה: ביכורים)
->במעשר שני (ראה: מעשר שני)
->במת שמצאוהו אחרי יאוש מו"ק ח. ציון ג אבלות בליקוט עצמות
->בתשמיש המיטה, מהתורה ומדרבנן כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->->לבעילת מצוה, כגון חתן וכלה שמת קרובם ביום חתונתם כתובות ד. ציון א חתן וכלה שמתו להם קרובים ביום חתונתם
->האם אונן חייב בסוכה סוכה סוכה כה: ציון ד אבל חייב בסוכה
->האם אנינות היא מהתורה או מדרבנן מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק א חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->->בלילה שאחרי יום המיתה והקבורה מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק א חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->האם בסוף אנינותו צריך לטבול לפני שאוכל קרבן פסח חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->האם הוא אסור או מותר או חייב בתשמיש המטה
->->בחול ובשבת מו"ק כג: אחרי ציון ב אונן בתשמיש המטה
->האם הוא אסור באכילת בשר ובשתיית יין ברכות יז: ציון ג אונן פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
->האם הוא חייב להשלים תפילה שלא התפלל כשהיה אונן ברכות כו. ציון י תשלומין למי שלא התפלל
->האם הוא חייב לנהוג דיני אבלות לפני הקבורה - רחיצה, כפיית המיטה, חליצת הסנדל, תשמיש המיטה, תגלחת מו"ק כז. ציון ב מאימתי חלה האבלות
->האם הוא יכול להביא קרבנות אביו שמת באנינותו פסחים צח. ציון א הפריש פסחו ומת, מתי וכיצד יביאנו בנו?
->האם הלכה כדברי המיקל באונן מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל
->האם יש דין אונן בקרובים מלבד הבן ברכות יז: ציון ג אונן פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
->האם יש דין אונן בשבת או ביו"ט ברכות יז: ציון ג אונן פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
->האם יש תשלומין למי שפטור מתפילה מחמת אנינותו סוכה כה. ציון ב העוסק במצוה פטור מן המצוה
->האם כה"ג אונן יכול לבחור מי שיקריב במקומו ב"ק קי. ציון ה זכותו של כהן גדול
->האם מותר לאלה שאינם אוננים לאכול את הבשר של הקרבן שלו פסחים עו: ציון ו דברים הבאים בטומאה
->המלקט עצמות אביו ואמו (ושאר קרוביו) - האם נחשב אונן לענין איסור אכילת בשר ושתיית יין וקדשים ולפוטרו מכל המצוות עד הקבורה מו"ק ח. ציון ג אבלות בליקוט עצמות
->חיובו בטבילה לענין אכילת קדשים פסחים צב. ציון ג טבילת ערל ישראל שמל
->חיובו בטבילה לקודש
->->האם טעון גם הערב שמש חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->כהן שנעשה אונן - האם רשאי לצאת מהמקדש או אסור או חייב יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->->אם היה מקריב - האם צריך להפסיק יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->->->האם אסור לצאת עד שתיגמר העבודה שעסק בה יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->כשרות כה"ג לעבוד בבהמ"ק כשהוא אונן
->->איסור דרבנן להקריב כל היום או סמוך לשקיעה יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->->אם היה מקריב ומת קרובו
->->->האם צריך להפסיק, מדאורייתא או מדרבנן יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->->->האם רשאי להפסיק יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->->->האם רשאי להתחיל עבודה חדשה יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->->->חובתו להישאר במקדש עד שאחר יגמור את העבודה יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->מאלו מצוות הוא פטור ברכות יז: ציון ג אונן פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
->->האם הוא רשאי להחמיר על עצמו ברכות יז: ציון ג אונן פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
->מצבים שבהם נפסקת האנינות (כגון נמסר המת לכתפים כשהמת בבית האסורים) ברכות יז: ציון ג פסקה ה אונן פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
אונֶס (חוסר רצון)
->אונס שאינו גמור, בשבועה לעשות ובשבועה לא לעשות נדרים כז. ציון א נדרי אונסין
->אשת איש שנאנסה - איסורה לבועל אם נתגרשה או מת הבעל סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->->אם כנס אותה - האם צריך להוציאה סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->->מהתורה או מדרבנן סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->באדם המזיק (ראה: אדם המזיק)
->בגט
->->אונס בידי שמים או בידי אדם כתובות ב: ציון א אונס בגיטין
->->אונס שכיח או שאינו שכיח כתובות ב: ציון א אונס בגיטין
->->תנאי שהתקיים באונס או תנאי שלא התקיים באונס כתובות ב: ציון א אונס בגיטין
->בנדר (ראה: נדרי אונסין)
->בשבועה (ראה: שבועת אונסין)
->התחייבות על תנאי, והתנאי התקיים מחמת אונס - האם נחשב שהתקיים נדרים כז. ציון ב טענת אונס בהתחייבות על תנאי
->->אם זה לפטור את המתחייב או אדם אחר נדרים כז. ציון ב טענת אונס בהתחייבות על תנאי
->חיוב באונס בלוקח כלי מאומן כדי לבקרו נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->אם החזיר למקום שלקח משם ולא לידי האומן נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->אם קצץ את דמיו או לא נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->בזבינא חריפא או שאינו חריפא נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->מדין קונה או מדין שואל נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->חיוב באונס בלוקח כלי מתגר לשגר לבית חמיו ע"מ שאם יקבלנו ישלם מחיר מלא, ואם לא, ישלם טובת הנאה נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->אם החזיר למקום שלקח משם ולא לידי התגר נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->אם קצץ את דמיו או לא נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->בהליכה ובחזרה נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->בזבינא חריפא או שאינו חריפא נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->מדין קונה או מדין שואל נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->חיוב באונס בספסר שלוקח כלי כדי למכור נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->אם הוא משמש כשליח בלבד נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->אם החזיר למקום שלקח משם ולא לידי הבעלים נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->אם קונה בעצמו ורוצה למכור ברווח נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->אם קצץ את דמיו או לא נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->בהליכה ובחזרה נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->בזבינא חריפא או שאינו חריפא נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->->מדין קונה או מדין שואל נדרים לא: ציון ג חיוב הלוקח באונס כשהמיקח עדיין לא נגמר
->מודעא עליו (ראה: מודעא)
->מי שאנסוהו להראות ממון חברו (ראה: מסור)
->מכירה שנעשתה בכפיית המוכר - תוקפו בדיעבד סנהדרין כה: ציון י החמסן - האיסור והפסול
->מכר באונס - תוקפו (ראה גם: סיקריקון)
->->אם הקונה שילם את כל השווי או רק את חלקו גיטין נח: ציון ד פרק א תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->מתנה באונס - תוקפה גיטין נח: ציון ד פרק א תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->תנאי בקידושין שלא התקיים מחמת אונס כתובות ב: ציון א אונס בגיטין
אונֵס ומפתה - כללי
->איסור קרובתה של האנוסה לאונס (ראה: עריות)
->אנוסת אביו יבמות י. בלי ציון המקדש אישה האסורה לו באיסור לאו
->דרך הבירור אם נבעלה באונס או בפיתוי כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->->בעיר או בשדה כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->->לענין קנס, צער, בושת ופגם כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->->תחילתה באונס וסופה ברצון - האם נחשב כאונס כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->->->בשתי ביאות שהראשונה היתה באונס והשניה ברצון כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->האם יש לאנוסה כתובה כתובות לט: ציון ג תשלום כתובה כשמת האונס או כשגירשה מרצונה
->->אם הודה שאנס כתובות לט: ציון ג תשלום כתובה כשמת האונס או כשגירשה מרצונה
->->אם נאנסה כדרכה או שלא כדרכה כתובות לט: ציון ג תשלום כתובה כשמת האונס או כשגירשה מרצונה
->->בזמן הזה כתובות לט: ציון ג תשלום כתובה כשמת האונס או כשגירשה מרצונה
->->מהתורה או מדרבנן כתובות לט: ציון ג תשלום כתובה כשמת האונס או כשגירשה מרצונה
->פיתוי קטנה - אונס הוא או רצון כתובות מ. ציון ב המפתה יתומה או נערה שהתארסה והתגרשה
אונס ומפתה - חיוב בושת ופגם
->אם הבת בגרה - למי התשלומים כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->->אם בגרה לפני העמדה לדין כתובות לח: ציון א חיוב קנס כשהנערה מתה
->אם הבת מתה קודם העמדה לדין כתובות לח: ציון א חיוב קנס כשהנערה מתה
->אם הבת נישאה - למי התשלומים כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->אם המפותה מחלה למפתה כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->אם מת האב - למי התשלומים כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->->אם מת האב ואח"כ מתה הבת לפני שעמדה בדין - האם האחים יורשים את התשלומים כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->->אם מת האב לפני שעמדה בדין - האם בושת ופגם של עצמה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->במי שיצא עליה שם רע, כגון ששניים העידו שתבעה אותם לזנות כתובות לו: ציון ב היוצאת משום שם רע אין לה קנס
->במפתה יתומה כתובות מ. ציון ב המפתה יתומה או נערה שהתארסה והתגרשה
->בנערה שנתארסה ונתאלמנה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->->האם הם של עצמה או של אביה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->בנערה שנתארסה ונתגרשה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->->במפתה כתובות מ. ציון ב המפתה יתומה או נערה שהתארסה והתגרשה
->->האם הם של עצמה או של אביה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->בקטנה שנתארסה ונתגרשה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->->האם הם של עצמה או של אביה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->התחשבות בחשיבות האשה לענין אמדן הפגם כתובות מ: ציון ד שומת הפגם
->מי שהודה שאנס או פיתה - האם נפטר כתובות מא. ציון א הודאה בנזק של חבלה ופגם
->סך הבושת, אם הוא אדם מכובד או קל ב"ק פו. אחרי ציון ה דרכי השומה לתשלום בושת
אונס ומפתה - חיוב לשאתה
->אם האב ממאן
->->אם הסכים אחרי העמדה לדין וכנָסָה הבועל - האם חייב קנס כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->בבוגרת - האם הבועל חייב קנס כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->אם הודה שאנס כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->אם היא אסורה על האונס כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->אם היא אסורה לו מדרבנן
->->->אם נאסרה לו אחרי שנשא אותה או לפני כן כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->->האם אסור לשאתה, ואם כנס האם חייב לגרשה כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->אם היא אסורה משום נדר כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->->אם כנס וגירש ואז הדיר אותה כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->אם היתה אסורה לו בשעת האונס והותרה אח"כ כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->אם היתה מותרת לו בשעת האונס ואח"כ נאסרה ושוב הותרה כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->אם נשא אותה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה - האם הוא רשאי לגרשה כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->האם האונס נאמן לומר שמצא בה ערות דבר ונתיר לו לגרשה כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->אם היא ממאנת כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->אם באו עליה כמה אנשים שלא כדרכה וביררה אחד מהם - האם יכולה לחזור בה ולבחור אחר כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->אם האב רוצה שתינשא כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->->אם אחרי העמדה לדין חזר בו האב מהסכמתו שתינשא כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->->אם האונס והמפתה רוצה כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->->באונס או במפתה כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->->בבוגרת כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->->חיוב קנס כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->אם הוא חוזרת בה כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->->ביתומה כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->אם היא מסכימה להתגרש כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->אם כנס את המפותה וגרשה - מה גובה בכתובתה כתובות לט: ציון א חיובי המפתה כשכונס את הנערה
->->בבוגרת, נערה או קטנה כתובות לט: ציון א חיובי המפתה כשכונס את הנערה
->אם מיאן המפתה בשעת העמדה לדין וחייבוהו לשלם ואח"כ הסכים לכנוס - האם נפטר מהקנס כתובות לט: ציון ב מפותה ואנוסה הממאנות להינשא
->אם נשא את האנוסה ואח"כ גירש אותה - חיובו במלקות מכות טו. ציון א לאו שקדמו עשה, ולאו שניתק לעשה
->בביאה שלא כדרכה כתובות מ: לפני ציון ד אונס ומפתה בביאה שלא כדרכה
->בזמן הזה - האם כופים לשאתה כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->->ע"י נידוי כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->במפתה - חיוב או מצוה או רשות כתובות לט: ציון א חיובי המפתה כשכונס את הנערה
->בקטנה
->->באונס או במפתה כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->->מצווה לכונסה כשתגדל כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->האם די שיקדשנה כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->מצוה לשאת אותה יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה ועל הגויה
->חיוב שאר כסות ועונה כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
אונס ומפתה - חיוב קנס
->אם הבת או האב מחלו על התשלומים כתובות מא: ציון ה תשלומי אונס ומפתה
->אם הבת בגרה - למי הקנס כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת; כתובות מד: ציון א הקנס של מוציא שם רע ביתומה ובנערה שמתה או שבגרה
->->אם בגרה לפני העמדה לדין כתובות לח: ציון א חיוב קנס כשהנערה מתה
->אם הבת התארסה לפני עמידה בדין - למי הקנס כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->אם הבת טוענת שהבועל אנס אותה והבועל טוען שפיתה אותה - חיוב שבועת מודה במקצת כתובות מא: ציון ה תשלומי אונס ומפתה
->אם הבת מתה לפני גמר דין כתובות מד: ציון א הקנס של מוציא שם רע ביתומה ובנערה שמתה או שבגרה
->אם הבת מתה לפני העמדה לדין כתובות לח: ציון א חיוב קנס כשהנערה מתה
->->אם היתה יתומה בשעת הביאה כתובות לח: ציון א חיוב קנס כשהנערה מתה
->->אם תפס - האם מוציאים מידו כתובות לח: ציון א חיוב קנס כשהנערה מתה
->אם הבת נישאה - למי הקנס כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->אם הודה הבועל, בפני האב או בפני הבת כתובות מא: ציון ה תשלומי אונס ומפתה
->אם מת האב - למי הקנס כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->->אם אח"כ מתה הבת לפני העמידה בדין - האם האחים יורשים את הקנס כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->->אם מת אחרי התביעה לפני גמר הדין כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->->אם מת אחרי עמידה בדין כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת; כתובות מב. ציון א קרבן שבועה על תביעת קנס
->->אם מת לפני התביעה כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת
->באיילונית כתובות לה: ציון א קנס בממאנת ובאיילונית
->בביאה שלא כדרכה כתובות לה: ציון א קנס בממאנת ובאיילונית; כתובות מ: לפני ציון ד אונס ומפתה בביאה שלא כדרכה; כתובות מ: לפני ציון ד אונס ומפתה בביאה שלא כדרכה
->->אם בא עליה פעמיים שלא כדרכה - האם הוא חייב שני קנסות כתובות מ: לפני ציון ד אונס ומפתה בביאה שלא כדרכה
->->אם בא עליה שלא כדרכה ואח"כ כדרכה - האם הוא חייב שני קנסות כתובות מ: לפני ציון ד אונס ומפתה בביאה שלא כדרכה
->בבתולה מהנישואין כתובות לו: ציון ד פטור מקנס בשבויה
->->אם יש עדים שהיא בתולה כתובות לו: ציון ד פטור מקנס בשבויה
->בגויה כתובות כט. ציון א חיוב קנס על האונס והמפתה חייבי לאוין וכריתות
->בגיורת שנתגיירה לפני גיל שלוש כתובות כט. ציון א חיוב קנס על האונס והמפתה חייבי לאוין וכריתות
->בהכנסת חלק מהאבר בכל היקף הגיד יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->בהעראה יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->בחייבי כריתות כתובות כט. ציון א חיוב קנס על האונס והמפתה חייבי לאוין וכריתות; כתובות ל. ציון א חיוב תשלומים כשיש חיוב כרת
->בחייבי לאוין כתובות כט. ציון א חיוב קנס על האונס והמפתה חייבי לאוין וכריתות
->->האם הוא חייב מלקות כתובות כט. ציון א חיוב קנס על האונס והמפתה חייבי לאוין וכריתות
->בחרשת ושוטה כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->->אם הבועל טוען שהיתה בעולה כשאנס אותה כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->בכה"ג שפיתה בתולה וגירש אותה יבמות נט: ציון ו פיתה אישה האסורה לו וכנסה
->בכותית כתובות כט. ציון א חיוב קנס על האונס והמפתה חייבי לאוין וכריתות
->במוכת עץ כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->במי שיצא עליה שם רע, כגון ששניים העידו שתבעה אותם לזנות כתובות לו: ציון ב היוצאת משום שם רע אין לה קנס
->->אם הבועל מודה שהיתה בתולה כתובות לו: ציון ב היוצאת משום שם רע אין לה קנס
->->אם מצאו דם אחרי האונס כתובות לו: ציון ב היוצאת משום שם רע אין לה קנס
->->אם תבעה רק אדם אחד כתובות לו: ציון ב היוצאת משום שם רע אין לה קנס
->בממאנת
->->אחרי המיאון כתובות לה: ציון א קנס בממאנת ובאיילונית
->->אם בעלה או אחר אנס אותה לפני המיאון כתובות לה: ציון א קנס בממאנת ובאיילונית
->->אם יש עדים שלא נבעלה ע"י בעלה כתובות לה: ציון א קנס בממאנת ובאיילונית
->במפותה שאסורה עליו וכנסה וגרשה - האם הוא חייב קנס כתובות לט: ציון א חיובי המפתה כשכונס את הנערה
->->אם מיאנה כתובות לט: ציון א חיובי המפתה כשכונס את הנערה
->->בכהן גדול שאסור במפותת עצמו כתובות לט: ציון א חיובי המפתה כשכונס את הנערה
->במפתה אישה האסורה לו ונשאהּ יבמות נט: ציון ו פיתה אישה האסורה לו וכנסה
->במפתה יתומה כתובות מ. ציון ב המפתה יתומה או נערה שהתארסה והתגרשה
->->ביתומה קטנה כתובות מ. ציון ב המפתה יתומה או נערה שהתארסה והתגרשה
->->->אם הגיעה לעונת הפעוטות כתובות מ. ציון ב המפתה יתומה או נערה שהתארסה והתגרשה
->במפתה נערה שהתארסה והתגרשה כתובות מ. ציון ב המפתה יתומה או נערה שהתארסה והתגרשה
->בנערה שנתארסה ונתאלמנה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->->האם הקנס ובושת ופגם של עצמה או של אביה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->בנערה שנתארסה ונתגרשה כתובות מא: ציון ו תשלומי אונס ומפתה לאב, ליורשיו ולבת; כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->->האם הקנס ובושת ופגם של עצמה או של אביה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->בנתינה (גבעונית) כתובות כט. ציון א חיוב קנס על האונס והמפתה חייבי לאוין וכריתות
->בקטנה כתובות כט. ציון ג קנס בקטנה; כתובות לה: ציון א קנס בממאנת ובאיילונית
->בקטנה שנתארסה ונתגרשה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->->האם הקנס ובושת ופגם של עצמה או של אביה כתובות לח. ציון ג קנס בנערה שנתארסה ונתגרשה
->בשבויה כתובות לו: ציון ד פטור מקנס בשבויה
->->אם עד אחד מעיד שהיא בתולה כתובות לו: ציון ד פטור מקנס בשבויה
->->אם שני עדים מעידים שהיא בתולה כתובות לו: ציון ד פטור מקנס בשבויה
->בשפחה שנשתחררה כתובות לו: ציון ד פטור מקנס בשבויה
->->אם ידוע שהיא בתולה כתובות לו: ציון ד פטור מקנס בשבויה
->מאה או מאתיים זוז כתובות לט: ציון א חיובי המפתה כשכונס את הנערה
->מי יכול לתבוע את התשלומים - הבת, האב או שניהם כתובות מא: ציון ה תשלומי אונס ומפתה
->שמיטת הקנס בשביעית גיטין יח. ציון ג מאימתי השביעית משמטת את הכתובה
->->אם זקפו כמלווה גיטין יח. ציון ג מאימתי השביעית משמטת את הכתובה
אונס ומפתה - חיוב תשלום צער
->בקטנה מפותה כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->האם האב זוכה בו כתובות מא: ציון ה תשלומי אונס ומפתה
->חיוב האונס לשלם צער ב"ק נח: ציון א כיצד שמין את הנזק
->->משלם צער לאב ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו ובבנותיו
->על צער ביאה הראשונה כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->על צער פיסוק רגלים כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->->באונס בעולה כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->על צער שיש בביאת אונס יותר מביאה ברצון כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
אופה
->האם אפייה כבישול לענין בישולי גוים ע"ז לז: ציון ז פרק ב, ה איסור בישולי גוים
אופה (ביו"ט)
->אפייה בתנור גדול
->->אם יש לו הרבה אוכלים או מעט ביצה לד. ציון י אין אופים בפורני חדשה
->->אם יש לו תנור קטן או אין לו ביצה לד. ציון י אין אופים בפורני חדשה
->אפייה בתנור חדש שיש חשש שייפחת ויופסד הלחם ביצה לד. ציון ד שחיטת עוף ובהמה "נפולות" ביום טוב; ביצה לד. ציון י אין אופים בפורני חדשה
->->אם הסיק אותו לפני יום טוב ביצה לד. ציון י אין אופים בפורני חדשה
->גיבול טיט לסתימת תנור
->->מאפר ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
->->מעפר שסימן אותו או ריכך אותו מערב יום טוב ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
->גריפת תנור
->->אם היא נחוצה לאפייה או שאינה נחוצה ביצה לב: ציון ו גריפת תנור ביום טוב
->->אם היה יכול לעשות לפני יום טוב ביצה לב: ציון ו גריפת תנור ביום טוב
->->אם לא היה יכול לעשות לפני יו"ט כי נפל אריח ביו"ט או שיש חשש שיחרך אם יעשה בערב יו"ט ביצה לב: ציון ו גריפת תנור ביום טוב
->החלקת האפר או העפר בתנור, אם היא נחוצה לאפייה או לא ביצה לב: ציון ו גריפת תנור ביום טוב
->הרקדת קמח
->->אם נפל לקמח (ביו"ט או בערב יו"ט) אבן או קיסם - הוצאתו ביד או ע"י הרקדה ביצה כט: ציון א הרקדת קמח ביום טוב
->->בשינוי (גדול או קטן) או כדרכו ביצה כט: ציון א הרקדת קמח ביום טוב
->->הרקדה ראשונה או שנייה ביצה כט: ציון א הרקדת קמח ביום טוב
->סתימת פי תנור בטיט או באפר יבש או מגובל ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
->תנור וכיריים חדשים
->->הסקה ואפייה בהם ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
->->טלטולם ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
->->צינונם ע"י מים קרים אחרי הסקתם ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
->->->אם הוסקו בערב יום טוב או רק ביום טוב ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
->->->אם לא יוכל לאפות בהם בלי לצננם ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
אופה (בשבת)
->המדביק פת בתנור ואח"כ רדה אותה (ראה גם: רדיית פת) שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->נתינת פת בתנור עם חשיכה בערב שבת שבת יח: ציון ו השהיית צלי על האש
אוצר (של תבואה)
->הזזת התבואה בשבת ע"י רגליו בכניסתו וביציאתו שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->פינויו בשבת (ראה גם: שבת, העברת פירות) שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->אם התחיל לפנות מבעוד יום שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->ארבע או חמש קופות או יותר שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->האם מותר לאחד לפנות עבור אחרים שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->האם עדיף לפנות בקופות גדולות או קטנות שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->לצורך אדם חשוב שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->לצורך דבר הרשות שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->לצורך מצווה כגון אורחים או משום ביטול בית המדרש שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->עבור אדם אחד שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
->->פינוי כל האוצר, אם יחיד מפנה או רבים מפנים שבת קכו: ציון ד פינוי אוצר בשבת
אוצר בית דין
->חלוקת פירות שביעית ע"י ב"ד שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
אוקומי אילנא בשביעית
->זמירה לשם אוקומי אילנא שביעית פ"ב מ"ד ציון א מלאכות שהותרו בנטיעות עד ראש השנה
->פעולה למניעת נזק טבעי כללי שביעית פ"ב מ"ד ציון א מלאכות שהותרו בנטיעות עד ראש השנה
->שנעשה בגוף האילן שביעית פ"ב מ"ד ציון א מלאכות שהותרו בנטיעות עד ראש השנה
אורג (בשבת)
->בשפת בגד שנקרע שבת קה. ציון ז האורג על הגס, על האימרא והשפה
->האורג חוט אחד והשלים בו את הבגד שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->->בהשלמת סוף היריעה שאינו סוף הבגד שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->המדקדק על אריג - האם הוא בכלל אורג שבת קג. ציון ב החיוב במכה בקורנס על הסדן
->השובט על האריג - משום מה הוא חייב שבת קג. ציון ב החיוב במכה בקורנס על הסדן
->על הגס ועל האימרא - גדרו שבת קה. ציון ז האורג על הגס, על האימרא והשפה
->שיעור החיוב שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->->איסור בפחות מהשיעור שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->->באורג לסימון או לחיזוק או לנוי שבת קה. ציון ז האורג על הגס, על האימרא והשפה
->->באורג על הגס ועל האימרא שבת קה. ציון ז האורג על הגס, על האימרא והשפה
->->בשפת הבגד שבת קה. ציון ז האורג על הגס, על האימרא והשפה
->->בתוספת על אריג שבת קה. ציון ז האורג על הגס, על האימרא והשפה
->->בתחילת הבגד שבת קה. ציון ז האורג על הגס, על האימרא והשפה
אורז
->איזו ברכה ראשונה ואחרונה מברכים עליו
->->באורז שלם או מעוך ברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->->באורז שמעורב עם דבר אחר ברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->->בכוסס אורז ברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->->האם מברכים עליו "בורא מיני מזונות" ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
->->המברך לאחריו ברכת המזון - האם יצא בדיעבד ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
->האם הוא נחשב חמץ בפסח ברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->השלב הקובע בו את שנת המעשר ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
אורז בשביעית
->השקייתו וערבוב העפר בשביעית שביעית פ"ב מ"י ציון ו מלאכות באורז בשביעית
->->באורז של שביעית שביעית פ"ב מ"י ציון ו מלאכות באורז בשביעית
->->->כדי שיהיה מוכן בשביעית שביעית פ"ב מ"י ציון ו מלאכות באורז בשביעית
->->באורז של שישית שנכנס לשביעית שביעית פ"ב מ"י ציון ו מלאכות באורז בשביעית
->חיתוך העלים או הענפים שלו שביעית פ"ב מ"י ציון ו מלאכות באורז בשביעית
->קטימת השבלים, ביד או בכלי שביעית פ"ב מ"י ציון ו מלאכות באורז בשביעית
אורח
->האם מותר לו לתת ממנתו לאחרים חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->->אם יש מזון רב בסעודה חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->->לאורח אחר חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->->לעבדו או לשמשו של בעל הבית חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->->מצד דרך ארץ או מצד איסור גזל חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->->משאריות המאכלים לאחר שסיימו לאכול חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->->נתינת דבר משל עצמו חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->->פרי חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->האם מנתו נחשבת שלו ויכול לקדש בה אישה חולין צד. ציון ח נתינת האורח ממנתו לאחרים
->זוכה רק באוכל שהוא אוכל נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->חובתו לציית לבעל הבית פסחים פו: ציון ב "כל מה שיאמר בעל הבית עשה"
אורים ותומים
->אב ב"ד שואל אף לענינים פרטיים יומא עא: ציון ג מי שואל באורים ותומים ועל מה
->דרך התשובה
->->בליטת האותיות - האם היא לפי סדרן בתשובה יומא עג: ציון א דרך התשובה באורים ותומים
->->האם האותיות מצטרפות יומא עג: ציון א דרך התשובה באורים ותומים
->->->חיבורן ע"י שמכוון ברוה"ק יומא עג: ציון א דרך התשובה באורים ותומים
->->האם שומע קול יומא עג: ציון א דרך התשובה באורים ותומים
->השואל שני דברים בבת אחת
->->אם הוצרך לשניהם יומא עג. ציון ה שאלה באורים ותומים על שני דברים בבת אחת
->->->שנחוצים לו בדחיפות יומא עג. ציון ה שאלה באורים ותומים על שני דברים בבת אחת
->->->ששניהם תלויים זה בזה יומא עג. ציון ה שאלה באורים ותומים על שני דברים בבת אחת
->->אם לא הוצרך לשניהם יומא עג. ציון ה שאלה באורים ותומים על שני דברים בבת אחת
->->->האם יכול לשאול שוב את השאלה השניה מיד יומא עג. ציון ה שאלה באורים ותומים על שני דברים בבת אחת
->->->האם משיבים לו על השני או בכלל לא יומא עג. ציון ה שאלה באורים ותומים על שני דברים בבת אחת
->מלך שואל אף לעניינים פרטיים יומא עא: ציון ג מי שואל באורים ותומים ועל מה
->משוח מלחמה - האם שואלים אותו יומא עג. לפני ציון א שאלה באורים ותומים למשוח מלחמה
->->בארבעה בגדים או שמונה בגדים יומא עג. לפני ציון א שאלה באורים ותומים למשוח מלחמה
->->האם הוא מסייע לכה"ג כשנשאלים לו יומא עג. לפני ציון א שאלה באורים ותומים למשוח מלחמה
->פני הכהן - כלפי השם שבחושן או כלפי הארון יומא עג. ציון א צורת העמידה כששואלים באורים ותומים
->פני השואל - כלפי פני הכהן או אחוריו יומא עג. ציון א צורת העמידה כששואלים באורים ותומים
->שאלה בעזרה - הוצאת הארון לעזרה יומא עג. ציון א צורת העמידה כששואלים באורים ותומים
->שאלה בקול נמוך יומא עג. ציון ג באיזה קול שואלים באורים ותומים
->->שהכהן לא ישמע או שרק הכהן ישמע יומא עג. ציון ג באיזה קול שואלים באורים ותומים
->->שהשואל ישמע או לא ישמע יומא עג. ציון ג באיזה קול שואלים באורים ותומים
->שאלה בקול רם או בהרהור יומא עג. ציון ג באיזה קול שואלים באורים ותומים
->שאלה ע"י הדיוט בדבר שהציבור צריך לו יומא עא: ציון ג מי שואל באורים ותומים ועל מה
->->בשאלה הלכתית יומא עא: ציון ג מי שואל באורים ותומים ועל מה
אותו ואת בנו
->אם אחת הבהמות היא עגלה ערופה חולין פא: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בעריפת עגלה
->->ונערפה או נשחטה חולין פא: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בעריפת עגלה
->אם הראשונה נשחטה באופן שנפלה סכין מידו חולין לא. ציון ג סכין שנפלה ושחטה מאליה
->אם חרש, שוטה וקטן שחטו אחת - האם מותר לשחוט את האחרת חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת חרש, שוטה ואילם; חולין פו. ציון ב איסור "אותו ואת בנו" בשחיטת חרש, שוטה וקטן
->אם לא ידוע בוודאות שזו אמו של הוולד חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים
->->אם הוולד כרוך אחריה חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים
->->לענין איסור ולענין מלקות חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים
->אם נחר או עיקר אחת או שנתנבלה - האם מותר לשחוט את השנייה חולין פא: ציון ב איסור "אותו ואת בנו" בשחיטה פסולה
->אם שחט אחת - האם מותר לנחור או לעקר את השנייה חולין פא: ציון ב איסור "אותו ואת בנו" בשחיטה פסולה
->->מדאורייתא או מדרבנן חולין פא: ציון ב איסור "אותו ואת בנו" בשחיטה פסולה
->אם שני אנשים קנו את שתיהן באותו יום - מי זכאי לשחוט חולין פב. ציון ד שניים שקנו בהמה ואמה או ולדה באותו יום
->->אם האחר שחט קודם - האם הוא נקרא זריז חולין פב. ציון ד שניים שקנו בהמה ואמה או ולדה באותו יום
->->->אם קנו מאדם אחד או שני אנשים חולין פב. ציון ד שניים שקנו בהמה ואמה או ולדה באותו יום
->->->האם הוא חייב לשלם לבעל זכות הקדימה חולין פב. ציון ד שניים שקנו בהמה ואמה או ולדה באותו יום
->->->לפני שבאו לב"ד או אחרי כן חולין פב. ציון ד שניים שקנו בהמה ואמה או ולדה באותו יום
->->אם קנו מאדם אחד או שני אנשים חולין פב. ציון ד שניים שקנו בהמה ואמה או ולדה באותו יום
->->אם קנו מיהודי או מגוי חולין פב. ציון ד שניים שקנו בהמה ואמה או ולדה באותו יום
->בהמה שנשחטה באיסור זה - האם בשרה מותר חולין עח. בלי ציון בשר בהמה שנשחטה באיסור "אותו ואת בנו"
->->אם נשחטה בשוגג או במזיד חולין עח. בלי ציון בשר בהמה שנשחטה באיסור "אותו ואת בנו"
->->האם בשר הבהמה הראשונה אסור חולין עח. בלי ציון בשר בהמה שנשחטה באיסור "אותו ואת בנו"
->->לשוחט או לאחרים חולין עח. בלי ציון בשר בהמה שנשחטה באיסור "אותו ואת בנו"
->->מדאורייתא או מדרבנן חולין עח. בלי ציון בשר בהמה שנשחטה באיסור "אותו ואת בנו"
->בזכרים סנהדרין פ. ציון ג פרה שנגחה וילדה
->בשחיטת בהמת כלאיים עם אמו חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים; חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->->ולד של כבש ועז נקבה חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->->ולד של צבי ועז נקבה חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->->ולד של תייש וצביה חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->->->אם הוולד נראה כתייש או כצבי חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->->->מדאורייתא או מדרבנן חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->->ולד של תיש וכבשה חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->בשחיטת בהמת כלאיים עם בנה חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->->בת של צבי ועז נקבה עם בנה חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->->בת של תיש וצבייה עם בנה חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים
->בשחיטת זכר ובנו חולין עה: ציון ב בהמה שאביה או אמה בן פקועה; חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים; חולין עט. ציון א חוששים לזרע האב בדין כלאיים
->->אם לא ידוע מי האב חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים
->->->אם הוולד כרוך אחרי זכר מסוים חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים
->->לענין איסור ולענין מלקות חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים
->בשעיר המשתלח שאמו נשחטה ביום הכיפורים לפני שילוחו חולין פא: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בעריפת עגלה
->האם מותר לומר שהאיסור הוא מטעם רחמים ברכות לג: ציון ג האומר "על קן ציפור יגיעו רחמך"
->האם מצוות קרבן פסח דוחה איסור זה ברכות לג: ציון ג האומר "על קן ציפור יגיעו רחמך"
->המוכר בהמה אחרי שמכר את אמה או את ולדה - חיובו להודיע לקונה השני על כך
->->אם מכר אחד לחתן ואחד לכלה חולין פג. ציון ו המוכר בהמה לחתן ואת אמה או ולדה לכלה
->->->בימים שונים חולין פג. ציון ו המוכר בהמה לחתן ואת אמה או ולדה לכלה
->->בזמנים שנהוג לעשות סעודות גדולות חולין פג. ציון ד פרק א המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם אינו יודע בוודאות שהראשון קנה כדי לשחוט באותו יום חולין פג. ציון ד פרק ד המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם הקונה השני לא אמר שבדעתו לשחוט חולין פג. ציון ד פרק א המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם הקונה השני קנה בחפזון בסוף היום כך שניכר שכוונתו לשחוט היום חולין פג. ציון ד פרקים ה-ו המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם לא הודיע - האם עובר ב"לפני עיוור" חולין פג. ציון ד פרק א המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם לא הודיע והקונה השני רצה לשחוט - האם זה מקח טעות חולין פג. ציון ד פרק ד המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם מכר את הראשונה יום קודם חולין פג. ציון ד פרקים ה-ו המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם מכר את שתיהן יומיים לפני יו"ט חולין פג. ציון ד פרק ז המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->בערב יו"ט אחרון של סוכות, אחרי החורבן חולין פג. ציון ד פרק ג המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->בערב יום הכיפורים חולין פג. ציון ד פרקים ב, ו המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->בערב פסח או בערב שבועות, אחרי החורבן חולין פג. ציון ד פרק ג המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->חובת הקונה לשאול חולין פג. ציון ד פרק ד המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->חיוב מדאורייתא או מדרבנן חולין פג. ציון ד פרק א המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->כל השנה חולין פג. ציון ד פרק ד המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם הוא יודע בוודאות שהראשון קנה כדי לשחוט באותו יום חולין פג. ציון ד פרק ד המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->אם לא הודיע והקונה רצה לשחוט - האם זה מקח טעות חולין פג. ציון ד פרק ד המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->->->חובת הקונה לשאול חולין פג. ציון ד פרק ד המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->העלאתם מבור שנפלו לתוכו ביו"ט ביצה לז. ציון ג אותו ואת בנו שנפלו לבור ביום טוב
->השוחט בהמה ואת בתה ואת בת בתה באותו יום - האם לוקה פעמיים
->->אם התרו בו רק פעם אחת חולין פב. ציון ה השוחט בהמה ושני בניה או בתה ובת בתה
->->->אם שחט את בתה ואת בת בתה בבת אחת חולין פב. ציון ה השוחט בהמה ושני בניה או בתה ובת בתה
->השוחט בהמה ואת שני בניה באותו יום - האם לוקה פעמיים
->->אם התרו בו רק פעם אחת חולין פב. ציון ה השוחט בהמה ושני בניה או בתה ובת בתה
->->->אם שחט את שני בניה בבת אחת חולין פב. ציון ה השוחט בהמה ושני בניה או בתה ובת בתה
->התחשבות לעניין זה בזרע האב או האם ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->נאמנות גוי מסיח לפי תומו לענין זה קידושין סו. ציון ג נאמנות עד אחד על אשת איש שזינתה
->שעיר המשתלח שנשחטה אמו ביוה"כ לחולה - האם מותר לדחותו מהצוק יומא סג: ציון ד פסול מחוסר זמן בשעיר המשתלח
אזוב (ראה גם: סיאה)
->מספר הגבעולין הדרושים על כל קלח לאגודת אזוב סוכה יג. ציון ו אגודת אזוב ושייריו
->מספר הקלחים שצריך לכתחילה ובדיעבד לאגודת אזוב סוכה יג. ציון ו אגודת אזוב ושייריו
->קדושת שביעית בו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
אזכרה (ראה: שם ה')
אח
->החיוב לכבד אח גדול
->->אח גדול מן האב או מן האם כתובות קג. ציון ל פרק ג המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->->אם האב מחל על כבוד האח הגדול כתובות קג. ציון ל פרקים א-ב המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->->בחיי האב או לאחר מותו כתובות קג. ציון ל פרקים א-ב המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->->הגדול שבאחים או כל אח שהוא גדול ביחס לצעירים ממנו כתובות קג. ציון ל המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->->מהתורה או מדרבנן כתובות קג. ציון ל פרקים א-ב המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->החיוב לכבד אחות גדולה כתובות קג. ציון ל פרק ג המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
אחות אשתו (ראה גם: עריות)
->אחות יבמתו כאחות אשתו בגלל הזיקה (ראה: זיקה)
->נאמנות עד אחד על מות אשה, להתיר לבעלה לשאת את אחותה יבמות קיח: ציון ט פרק ג עדויות על מיתה שאין האשה והאיש נאמנים עליהן
->->אם הוא מעיד שמתו אשתו וגיסו - להתיר לייבם את אחות אשתו יבמות צד. לפני ציון ג עד אחד אינו נאמן להתיר אחות אשה
->->לכתחילה ובדיעבד יבמות צד. לפני ציון ג עד אחד אינו נאמן להתיר אחות אשה
אחזוקי אינשי בגנבי
->א שטוען שהכלי שביד ב נקנה ממי שגנבו מ-א ב"ק קיד: ציון ז פסקה ד המכיר כליו ביד אחר
אחזקת ילדים
->בן של גרושה - אצל האם או אצל האב
->->אחרי גיל שש, אם האב מסרב לפרנסו אם לא יגור עמו כתובות קב: ציון ז פרק ב בת אצל אמה
->->לאחר שנגמל עד גיל שש כתובות קב: ציון ז פרק ב בת אצל אמה
->בת אצל אמה
->->אם היא רוצה להיות עם האב או עם קרוביו כתובות קב: ציון ז פרק א בת אצל אמה
->->אם נראה לבית דין שיותר טוב לבת להיות אצל האב וקרוביו כתובות קב: ציון ז פרק א בת אצל אמה
->->בגרושה או באלמנה כתובות קב: ציון ז פרק א בת אצל אמה
->->בת גדולה או קטנה כתובות קב: ציון ז פרק א בת אצל אמה
אחיזת עיניים
->האם אסורה מהתורה או מדרבנן סנהדרין סז. ציון ח כישוף, אחיזת עיניים ומעשה שדים
->האם לוקים עליה סנהדרין סז. ציון ח כישוף, אחיזת עיניים ומעשה שדים
אחריות (על מכר שנטרף מהקונה)
->בטריפה ע"י נגזל (ראה: גזל)
->במכר (ראה גם: מכר)
->בעל שקיבל אחריות לכתובה רק על מטלטלין (ראה: מיטלטלין)
->בשטר חוב שאבד (ראה: שטר חוב)
->זכות הקונה לגבות מ"נכסים משועבדים", לגבי הקרן או השבח ב"מ טו. ציון ה חישובי הגבייה של הלוקח מהמוכר
->לווה שמכר שדה באחריות ובא המלווה לטרוף - חיובו לטעון בשביל הקונה ב"ק ח: ציון י טענת המוכר כנגד בע"ח
->מוכר שהתנה שיתן עידית באחריות והיתה לו עידי עידית ונטרפה הקרקע שמכר אבל נשטפה העידי עידית או הפכה לזיבורית - האם יכול לתת לקונה בינונית
->->אם התנה בפירוש שלא ישלם מעידי עידית או לא ב"מ סו: אחרי ציון ג המתנה לתת עידית ויש לו עידי עידית
->->אם נשטפה גם העידית האם יכול לתת זיבורית ב"מ סו: אחרי ציון ג המתנה לתת עידית ויש לו עידי עידית
->שליח שנתמנה לקנות קרקע באחריות וקנה בלי אחריות - האם המכר קיים ב"מ עד: ציון א פסקה א האחריות על קנין של שליח כשהוזל השער
אחריות טעות סופר
->במי שקנה מאדם קרקע שהכניסה לו אשתו בכתובתה וכדומה ואח"כ קנה מהאשה גיטין נח: ציון א לקח מן האיש וחזר ולקח מהאשה
->בשטר חוב שלא נכתב בו שעבוד נכסים ב"מ קד. ציון ז פסקה א אריס שהוביר את הקרקע
->->אם ידוע שהמלווה והלווה לא הזכירו אחריות בשעת ההלוואה ב"מ יד. ציון א אחריות טעות סופר
->בשטר מכר שנכתב מתוך אונס גיטין נח. ציון א פרק ב נגזל שמכר את הגזילה לגזלן או לאחר
->->כשהמוכר אינו מקבל כסף גיטין נח. ציון א פרק ב נגזל שמכר את הגזילה לגזלן או לאחר
->לגבי השבח ב"מ יד: ציון ט פסקה ב המוכר שדה ונמצאת שאינה שלו
אטד
->קדושת שביעית בו שביעית פ"ז מ"ה ציון ד דיני שביעית בלולבים של עצים
אי עביד לא מהני
->באיסור דרבנן ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->כיסוד לחובת מלווה להחזיר ריבית ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->מכר שיש בו איסור - האם המקח קיים
->->אם המכירה אסורה מצד עצמה או רק בגלל הזמן ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->באיסור ריבית (הפוסק על פירות לפני שיצא השער) ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->באיסור שבועה (נשבע שלא ימכור) ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->באיסור שבת ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
איבה - התרת איסור מחשש איבה
->אם יש סכנה של שנאה ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->באיסור מהתורה או מדרבנן ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->גביית חוב מגוי מדמי עבודה זרה או יין נסך ע"ז סד. ציון ד גביית חוב מדמי עבודה זרה ויין נסך
->הורדת מין, אפיקורס ומסור ע"ז כו: ציון א פרקים ד-ה הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->הצלת גוי ממיתה ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->השתתפות במשתה של גוי ע"ז ח. ציון ז האיסור להשתתף במשתה של גוים
->חיוב פריקה בבהמת גוי משום איבה ב"מ לב: ציון א פסקה ג חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->יילוד גויה ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->מו"מ עם גוי ביום אידם בא"י ע"ז ז: ציון ב איסורי יום אידם בגולה ובזמן הזה
->מילת גוי לשם רפואה ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->קבלת מתנה מגוי ביום אידו ע"ז ו: ציון ה קבלת דורון מגוי ביום אידו
->ריפוי גוי ע"ז כו: אחרי ציון ב ריפוי גוי
->רפואה לגויה כדי שתתעבר ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
איבוד לדעת
->האם חובה להציל את המתאבד כתובות סז: ציון ה פרק ב עשיר שאינו רוצה להתפרנס מנכסיו
איבוק
->בתוספת שביעית (ראה: תוספת שביעית)
איגרת (ראה: אגרת)
אידי הגוים
->הלוואה לגוים ומהם לפני אידם ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->->בריבית ובלא ריבית ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->השאלה לגוים ושאילה מהם לפני אידם ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->יום הלידה של המלך - האם אסורים שלושה ימים לפניו ע"ז ח. ציון ד מה הם אידיהם של גוים
->יום ראשון - האם נחשב יום אידם מחמת הנוצרים ע"ז ח. ציון ד מה הם אידיהם של גוים
->יום תגלחת
->->האם אסור גם בשנים הבאות ע"ז ח. ציון ד מה הם אידיהם של גוים
->->האם אסורים שלושה ימים לפניו ע"ז ח. ציון ד מה הם אידיהם של גוים
->->של המלך או של כל אדם ע"ז ח. ציון ד מה הם אידיהם של גוים
->לגבי בני העיירות הקרובות המשועבדות לעיר של המלך אם גם הן מקריבות מפני המנהג או הכבוד ע"ז ח. ציון ד מה הם אידיהם של גוים
->מו"מ עמהם בא"י כשיש חשש איבה וכשפרנסתנו תלויה בהם ע"ז ז: ציון ב איסורי יום אידם בגולה
->מו"מ עמהם בחו"ל ע"ז ז: ציון ב איסורי יום אידם בגולה ובזמן הזה
->->ביום אידם או לפני אידם ע"ז ז: ציון ב איסורי יום אידם בגולה ובזמן הזה
->מכירה לגוי לפני אידם
->->אם יש להם דבר כיוצא בו ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->->דבר המתקיים ודבר שאינו מתקיים ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->->דבר שאינו ראוי לתקרובת ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->עבר ונשא ונתן עמהם לפני אידם או ביום אידם - האם מה שבידו נאסר בהנאה ע"ז ו: ציון א עבר ונשא ונתן עם גוים ביום אידם ולפניו
->קבלת מתנה מגוי ביום אידם
->->באדם חשוב ע"ז ו: ציון ה קבלת דורון מגוי ביום אידו
->->בגוי שידוע שעובד ע"ז או שאין ידוע ע"ז ו: ציון ה קבלת דורון מגוי ביום אידו
->->האם המתנה מותרת בהנאה ע"ז ו: ציון ה קבלת דורון מגוי ביום אידו
->->האם מותר משום איבה ע"ז ו: ציון ה קבלת דורון מגוי ביום אידו
->קבלת מתנה מגוי לפני אידם ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->קנייה ביריד המתחיל ביום אידם - מה אסור בימים אח"כ ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה
->קנייה ביריד של גוים ביום אידם ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->->אם מוכרים בו בזול ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->קנייה מגוי לפני אידם, דבר המתקיים ושאינו מתקיים ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
איום
->על סוטה (ראה: סוטה)
->על עדי ממונות סנהדרין לז. ציון ד מאיימין על עדי נפשות
->->נוסח האיום סנהדרין כט. ציון ט סדר בדיקת העדים בדיני ממונות
->על עדי נפשות סוטה ז. ציון ה העלאת הסוטה לבית הדין הגדול בירושלים והאיום עליה
->->מתי מאיימים סנהדרין לז. ציון ד מאיימין על עדי נפשות
->->מה נוסח האיום סנהדרין לז. ציון ד מאיימין על עדי נפשות
איחוי
->איזה תיקון קרע נקרא "איחוי" מו"ק כו: ציון א מהו איחוי אלכסנדרי
איטר (שמאלי)
->איך ינהג בנטילת לולב, לכתחילה ובדיעבד סוכה לז: ציון ד סדר נטילת ארבעת המינים
->בחליצה (ראה: חליצה)
->כהן שהוא איטר רגל פסול לעבודה יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->מניח תפילין בימין של כל אדם יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->מניח תפילין בשמאלו חולין צא: ציון א הספק בעוף שאינו ככל העופות, וכן כל כיוצא בזה
איילונית
->איסורה לכהן מטעם זונה יבמות סא. ציון י הזונה האסורה לכהן
->אם אכל הבעל מהקרן של נכסי מלוג שלא כדין - האם הוא חייב לשלם לה כתובות ק: ציון ט ממאנת, שניה ואילונית אין להם פירות
->אם הביאה סימני איילונית והגיעה לגיל עשרים ולא הביאה שתי שערות - האם נעשית בוגרת למפרע יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->->אם באו סימני איילונית לפני גיל י"ב או אחריו יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->->לענין מלקות או קרבן על איסור, קנין, מיאון או עדות יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית
->->מגיל שתים עשרה או שתים עשרה וחצי יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->->->האם נחשבת נערה מגיל י"ב עד י"ב וחצי יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->->משעה שהביאה סימני איילונית יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->אם לא הכיר בה הבעל - האם הוא חייב לה את בלאות בגדיה
->->אם בילה אותם כדין או שלא כדין כתובות קא. ציון ד תשלום על בלאות לממאנת ולאילונית
->->בלאות של נכסי מלוג או של נכסי צאן ברזל כתובות קא. ציון ד תשלום על בלאות לממאנת ולאילונית
->->להחזיר בלאות קיימים או לשלם על בלאות שאינם קיימים כתובות קא. ציון ד תשלום על בלאות לממאנת ולאילונית
->->לשלם על בלאות שנגנבו או אבדו כתובות קא. ציון ד תשלום על בלאות לממאנת ולאילונית
->אם לא הכיר בה הבעל - האם מקבלת תוספת כתובה כתובות קא. ציון ו נשים שמפסידות את הכתובה ולא את התוספת
->אשה שלא ראתה וסת כל ימיה - האם נחשבת איילונית יבמות פ: ציון כ סימני איילונית
->אשה שעברו עליה רוב שנותיה ולא הביאה שערות - האם נעשית בוגרת למפרע יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->->לענין מלקות או קרבן על איסור, קנין, מיאון או עדות יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית
->->מגיל שתים עשרה או שתים עשרה וחצי יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->->->האם נחשבת נערה מגיל י"ב עד י"ב וחצי יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->אשת איש שנמצאה איילונית - האם היא יוצאת בלי גט גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->->אם נמצאה ספק אילונית גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->המגרש אשה כי היא איילונית - אסור להחזירה (ראה גם: גירושין) יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->->אם נמצאה רק ספק איילונית יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->טענת בתולים באיילונית כתובות לו. ציון ד טענת בתולים בסומא ובאיילונית
->כשבעלה מגרש אותה - חיובו לשלם לה פירות נכסי מלוג שאכל כתובות ק: ציון ט ממאנת, שניה ואילונית אין להם פירות
->->בפירות שליקט ועודם בעין כתובות ק: ציון ט ממאנת, שניה ואילונית אין להם פירות
->סימניה יבמות פ: ציון כ סימני איילונית
->->'אין לה שיפולי מעיים כנשים' יבמות פ: ציון כ סימני איילונית
->->אם יש לה רק סימן אחד יבמות פ: ציון כ סימני איילונית
->->->היא ודאי איילונית או ספק יבמות פ: ציון כ סימני איילונית
->->'מתקשה בשעת תשמיש' יבמות פ: ציון כ סימני איילונית
->קנס אונס ומפתה באיילונית כתובות לה: ציון א קנס בממאנת ובאיילונית
->שהיא אמה עבריה - יציאתה לחירות קידושין ד. ציון ו יציאת אמה איילונית לחירות
->שהיא סוטה - האם משקים אותה סוטה כו. ציון ג דיני סוטה באשה שאינה ראויה ללדת
->->אם יש לבעלה אשה אחרת הראויה ללדת סוטה כו. ציון ג דיני סוטה באשה שאינה ראויה ללדת
->->אם יש לבעלה אשה אחרת ובנים סוטה כו. ציון ג דיני סוטה באשה שאינה ראויה ללדת
->שנפלה לייבום והיא ערווה ליבם - דין צרתה יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה
->->אם נודע שהיא איילונית רק אחרי מות הבעל יבמות יב. אחרי ציון ג פרק ב אישה שנתקדשה
->שנשבתה - האם חייב בעלה לפדותה כתובות ק: ציון ט ממאנת, שניה ואילונית אין להם פירות
->שנתקדשה והבעל לא ידע שהיא איילונית - האם מקודשת יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה
->->אם גילה דעתו שמקפיד על כך יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->->אם גם נשא אותה יבמות יב. אחרי ציון ג פרק ד-ה אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->->אם לא הקפיד כשנודע לו יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->->אם מת תוך זמן קצר יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->->אם נודע רק אחרי מות הבעל יבמות יב. אחרי ציון ג פרק ב אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->->אם נמצאה רק ספק איילונית יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->->אם נשאהּ כשהיתה גדולה או כשהיתה קטנה יבמות יב. אחרי ציון ג פרקים ג, ה אישה שנתקדשה
->->מהתורה או מדרבנן יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->->מקבלת תוספת כתובה יבמות סה. ציון ב אשה שלא ילדה במשך עשר שנים לכמה בעלים
איִל
->האם עדיף שופר של איל שאינו כפוף או שופר אחר כפוף ר"ה כו. ציון ב השופרות הכשרים והפסולים
אילם
->מי שנשתתק ורמז שיכתבו ויתנו גט לאשתו - האם צריך לבדוק אם הוא שוטה גיטין ע: ציון ט פרק א בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->אם נשתתק מתוך בריאות או מתוך חולי גיטין ע: ציון ט פרק ב בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->שלוש בדיקות או בדיקה אחת גיטין ע: ציון ט פרק ב בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->מי שציווה שיכתבו ויתנו גט לאשתו ונשתתק - האם צריך לבדוק אם הוא שוטה גיטין ע: ציון ט פרק ג בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->אם היה בריא כשציווה או היה חולה גיטין ע: ציון ט פרק ג בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->מספר השאלות בבדיקה גיטין ע: ציון ט פרק ג בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->נושאי השאלות בבדיקה גיטין ע: ציון ט פרק ג בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->->דברים של ימות החמה בימות הגשמים ולהיפך גיטין ע: ציון ט פרק ה בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->->על פירות או על בגדים גיטין ע: ציון ט פרק ה בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->סדר השאלות בבדיקה גיטין ע: ציון ט פרק ג בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->->->בין שאלות שתשובתן 'לאו' לשאלות שתשובתם 'הן' גיטין ע: ציון ט פרק ד, ה בדיקת מי שנשתתק לצורך כתיבת גט
->שהביא גט וכתב "בפני נכתב ובפני נחתם" גיטין ט. ציון ג אילם כשליח גט
->ששומע ואינו מדבר מלידה
->->שגירש אשה ברמיזה - האם הגירושין חלים גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->->אם גירש יבמה שנפלה לו מאחיו הבריא גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->->האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->שמכר ברמיזה - האם המכר תקף, במטלטלין ובקרקע גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->->האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->שנתן ברמיזה - האם המתנה תקפה, במטלטלין ובקרקע גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->->האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->שקידש אשה ברמיזה - האם הקידושין חלים גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->->האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->ששחט - האם שחיטתו כשרה חולין ב. ציון ב פרק ג שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->האם מותר לו לשחוט לכתחילה חולין ב. ציון ב פרק ג שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->->אם אדם אחר (ששוחט לעצמו או שאינו שוחט) מברך חולין ב. ציון ב פרק ג שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->->אם היה מומחה ונשתתק, או לא חולין ב. ציון ב פרק ג שחיטת חרש, שוטה ואילם
אילן
->'בל תשחית' בקציצת אילן (ראה: בל תשחית)
->האם הולכים אחרי הנוף או אחרי העיקר ב"מ קיח: ציון מ פסקה א ירק שבין גינה עליונה לבין גינה תחתונה; ב"מ קיח: ציון נ אילן היוצא מהגזע ומהשרשים
->האם פירות האילן חייבים במעשר מדאורייתא ברכות לו. ציון כ מעשרות וערלה בקפריסין שבצלף
->הנטוע סמוך למיצר שבין שדות של שני אנשים או על המיצר
->->האם אחד רשאי לקצוץ את הענפים הנוטים לשדהו אם גזעו בשדה האחר ב"מ קז. ציון ו פסקה ד-ו אילן העומד על המיצר
->->למי שייכים פירות האילן
->->->האם הולכים לפי מקום הגזע או מקום הענפים או מקום השרשים ב"מ קז. ציון ו אילן העומד על המיצר
->->->מדאורייתא או מתקנת יהושע או מכוח מנהג ב"מ קז. ציון ו אילן העומד על המיצר
->נהר ששטף עצי זית של ראובן והגיעו לשדה של שמעון - מה זכותו של כל אחד מהם בזיתים ובעצים ב"מ ק: ציון ז שטף נהר זיתיו ונתנם בשדה חברו
->->בארץ ישראל או בחוץ לארץ ב"מ ק: ציון ז שטף נהר זיתיו ונתנם בשדה חברו
->עלייה עליו (ראה: בשבת מחובר, שימוש)
->שבתחום עיר המקלט ונופו נוטה לחוץ או להיפך מכות יב. ציון ע נופו ועיקרו של אילן למעשרות ולמקלט
->שימוש בצידי צדדים של אילן בשבת שבת קנה. ציון א איסור השימוש בצידי האילן בשבת
->של ראובן הנטוע בקרקע של שמעון ויצאו ענפים מהגזע או מן השרשים - של מי הם ב"מ קיח: ציון נ אילן היוצא מהגזע ומהשרשים
->שנפל לרה"ר (ראה: כותל ואילן)
->שעיקרו בתוך ירושלים ונופו נוטה לחוץ או להיפך מכות יב. ציון ע נופו ועיקרו של אילן למעשרות ולמקלט
->->פדיון מעשר שני תחתיו מכות יב. ציון ע נופו ועיקרו של אילן למעשרות ולמקלט
->->אכילת מעשר שני תחתיו מכות יב. ציון ע נופו ועיקרו של אילן למעשרות ולמקלט
אילן בשביעית
->השבחתו (ראה: אברויי אילנא)
->חרישה בשדה אילן בתוספת שביעית (ראה: תוספת שביעית)
->צעיר (ראה: נטיעה)
->קיומו (ראה: אוקומי אילנא)
->שנשבר - קשירתו שביעית פ"ד מ"ו ציון ל קשירת אילן שנפשח
->->באופן שהוא יכול להתחבר מחדש שביעית פ"ד מ"ו ציון ל קשירת אילן שנפשח
->->בשינוי שביעית פ"ד מ"ו ציון ל קשירת אילן שנפשח
->->בתוספת שביעית שביעית פ"ב מ"ב ציון י פרק ז מלאכות שהותרו בערב שביעית עד ראש השנה
->->כדי להציל אותו או כדי להציל את פירותיו שביעית פ"ד מ"ו ציון ל קשירת אילן שנפשח
->->כדי למנוע שבירת ענפים שביעית פ"ד מ"ו ציון ל קשירת אילן שנפשח
אילן של עבודה זרה (ראה גם: אשרה; מחובר)
->שגידעו ופיסלו לשם ע"ז
->->אם גידעו ופיסלו כדי לעבוד את העיקר - האם נאסר כל האילן ע"ז מח. ציון א הדינים השונים באילן של עבודה זרה
->->אם השתחווה לו או לא ע"ז נד: ציון א האיסור בקרקע שחופר בה לשם עבודה זרה
->->האם התוספת אסורה אם עוד לא השתחווה ע"ז מח. ציון א הדינים השונים באילן של עבודה זרה
->שהעמיד תחתיו ע"ז
->->האם האילן נאסר ע"ז מח. ציון א הדינים השונים באילן של עבודה זרה
->->האם האילן ניתר בנטילת הע"ז ע"ז מח. ציון א הדינים השונים באילן של עבודה זרה
->שכמרים של ע"ז יושבים תחתיו ואין טועמים מפירותיו - האם זה סימן שזו אשרה ע"ז מח. ציון ז הסימנים המוכיחים שאילן הוא של עבודה זרה
->שנטעו ולבסוף עבדו ע"ז מח. ציון א הדינים השונים באילן של עבודה זרה
->->אם גדל מאליו ואח"כ נעבד ע"ז מה: ציון א אילן שנטעו ולבסוף עבדו
->->אם זרע גרעין או נטע שתיל ע"ז מה: ציון א אילן שנטעו ולבסוף עבדו
->->גזע האילן ע"ז מה: ציון א אילן שנטעו ולבסוף עבדו
->->גידולים שנוספו לאחר שנעבד ע"ז מה: ציון א אילן שנטעו ולבסוף עבדו
->שנטעו לשם ע"ז ונעשה רק כדי לשמש את הע"ז ע"ז מח. ציון א הדינים השונים באילן של עבודה זרה
אילפס
->'קונם היורד לאילפס'
->->האם מותר בדבר שנכנס לקדירה אחרי האילפס נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->->האם מותר בדבר שנמצא עדיין בקדירה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->'קונם הנעשה באילפס' - האם מותר בדבר שגמר עשייתו באילפס או בקדירה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
אימוץ (ראה: חורג)
אימורים (של קרבן)
->איסור אכילת אימורי קדשים שנטמאו פסחים כד: ציון ג איסור אכילת קדשים שנטמאו
->האם מקטירים את חֵלב הדקין ואת חֵלב הקיבה חולין מט: ציון ג פרק א הגדרים של החלבים האסורים
'אימתי'
->מתי משמעותה לחלוק ומתי לפרש ע"ז יג: ציון ו האיסור למכור לגוי דברים המיוחדים לעבודה זרה
אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
->אם אינו עושה מעשה גמור בשל חברו יבמות פג. ציון א אין אדם אוסר דבר שאינו שלו - בכלאיים
->באיסור דאורייתא או דרבנן יבמות פג. ציון א אין אדם אוסר דבר שאינו שלו - בכלאיים
->באיסור שתלוי גם במחשבה או ברצון יבמות פג. ציון א אין אדם אוסר דבר שאינו שלו - בכלאיים
->בכלאיים יבמות פג. ציון א אין אדם אוסר דבר שאינו שלו - בכלאיים
->האם אדם יכול לאסור דבר שאינו שלו ע"ז נב: אחרי ציון ד האיסור להשתמש במשמשי עבודה זרה
->->אם עשה מעשה ע"ז נב: אחרי ציון ד האיסור להשתמש במשמשי עבודה זרה לצורך המקדש
->האם אדם יכול לאסור דבר של חברו
->->איסור התלוי בכוונה או שאינו תלוי בכוונה חולין מ. ציון ד פרק א האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->אם הוא אוהבו חולין מ. ציון ד פרק ב האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->אם מעשהו מחייב אותו בתשלום חולין מ. ציון ד פרק ב האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->אם עשה בו מעשה (כגון שחיטה) חולין מ. ציון ד פרק א, ה האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->->מעשה גמור או מעשה כלשהו חולין מ. ציון ד פרק ד האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->באיסורי אכילה או הנאה חולין מ. ציון ד פרק א, ג, ז האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->בדבר האסור משום מראית עין חולין מ. ציון ד פרק ח האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->בעבודה זרה (ראה: עבודה זרה)
->->דבר של הפקר חולין מ. ציון ד פרק ה האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->דבר של רבים חולין מ. ציון ד פרק ה האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->דבר של שותפים חולין מ. ציון ד פרק ו, ז האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->המערב איסור בתבשיל של חברו חולין מ. ציון ד פרק א האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->השוחט בהמת חברו לשם קרבן וכדומה חולין מ. ציון ד פרק ג, ח האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->ישראל או גוי חולין מ. ציון ד פרק א, ג האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->מדאורייתא או מדרבנן חולין מ. ציון ד פרק א, ט האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
אין אדם חוטא ולא לו
->לענין הצורך בהכרת האיש והאשה בחליצה יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
אין אדם מוציא דבריו לבטלה
->הנודר בלשון שאין לו תוקף - האם חל עליו נדר ע"פ כוונתו המשוערת גיטין לט. ציון א המקדיש את עצמו
->->אם מוכח ביותר שהתכוון לנדור גיטין לט. ציון א המקדיש את עצמו
אין אדם משים עצמו רשע
->אם יש עד אחד המרשיעו סנהדרין ט: ציון ג מרשיע עצמו ועד אחד עמו
->במי שמוחזק ישראל ואומר שאינו ישראל יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->בעדים שחתומים על שטר וטוענים שחתימתם פסולה
->->אם אמרו שהיו אנוסים באונס ממון כתובות יח: ציון א נאמנות עדים לפסולת חתימתם בשטר
->->אם אמרו שהיו משחקים בקוביה כתובות יח: ציון א נאמנות עדים לפסולת חתימתם בשטר
->->אם אמרו שהיו קרובים כתובות יח: ציון א נאמנות עדים לפסולת חתימתם בשטר
->מי שמשים את עצמו רשע ע"י עדותו - האם הוא פוסל את כל העדות סנהדרין ט: ציון ב פלגינן דיבורא
אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות
->במי שבא על שפחתו (ראה: שפחה)
->בנושא אשה והתברר שהיא איילונית יבמות יב. אחרי ציון ג אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית
->הבא על פנויה - האם מניחים שהתכוון לקדשה יבמות כב. ציון י בנו מנכרית ומשפחה
->->אם זו גרושתו יבמות כב. ציון י בנו מנכרית ומשפחה
->המקדש על תנאי ונשאהּ סתם - הנחה שמחל על תנאו כי אאעבב"ז יבמות יב. אחרי ציון ג פרק ד-ה אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית; יבמות כב. ציון י בנו מנכרית ומשפחה
אין איסור חל על איסור
->באיסור כולל שאינו מוסיף חולין קא. ציון א גיד הנשה של נבלה, עולה או שור הנסקל
->באיסור כולל, שיותר חפצים נאסרו על אותו אדם יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->->אם החפצים הנוספים נאסרו באיסור משם אחר יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->->אם נאסרו חפצים נוספים בכוח ולא בפועל יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->באיסור מוסיף, שהחפץ נאסר על יותר אנשים יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->->אם הוא קל מהאיסור הראשון יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->->אם נאסר על יותר אנשים משם אחר יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->->אם נאסרו אנשים נוספים בכוח ולא בפועל יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->באיסור נבילה מכות טז: ציון ט ריסק תשעה נמלים והביא אחד חי
->באשת איש שנעשתה חמותו או להיפך סנהדרין פא. ציון ג עבר עבירה שנתחייב עליה שתי מיתות
->בבשר נבלה או חֵלב שנתבשלו עם חָלב חולין קיג: ציון ח בשר נבלה או חֵלב שנתבשלו עם חלב
->בדיני תרומה סנהדרין פג. ציון ו כהן טמא שאכל תרומה
->במצת טבל פסחים לה: ציון ו מצה של טבל
->בשני חיובי מיתה שעל השני יש מיתה חמורה יותר סנהדרין פא. ציון ג עבר עבירה שנתחייב עליה שתי מיתות
->האם אבר מן החי נחשב איסור מוסיף חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->האם איסור טרפה חל על איסור אבר מן חי משום איסור כולל חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->האם האיסור השני תלוי ועומד וחל אם פוקע האיסור הראשון יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->קבורת העובר על האיסור באופן שלא חל האיסור השני יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->->אצל הנסקלים והנשרפים יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
->->אצל מי שעבר על שני איסורים יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
'אין ברירה' (ראה: ברירה)
אין לוקה ומשלם
->במוציא שם רע מכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->בעד זומם מכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->מדוע בלאו הניתן בתשלומין משלם ואינו לוקה ב"מ סא. ציון ב דין מלקות בעושק שכר שכיר
->מדוע עושק שכר שכיר לוקה ומשלם ב"מ סא. ציון ב דין מלקות בעושק שכר שכיר
אין מזהירים מן הדין
->בקל וחומר שהוא גילוי מלתא בעלמא יבמות סח. ציון ד אישה שנבעלה לפסול לעניין תרומה וכהונה
אין מעבירים על המצוות
->אם הקהל הביאו לעזרה פר העלם דבר לפני פר כהן משיח הוריות יב: ציון פ פר הכהן המשיח קודם לחטאת הקהל
->כשיש מצוה אחת והשאלה איך לעשות אותה יומא נח: ציון ו אין מעבירין על המצוות
->כשיש שתי מצוות והשאלה איזו לעשות ראשונה יומא נח: ציון ו אין מעבירין על המצוות
אין מערבים שמחה בשמחה
->אם הזדמנו שתי שמחות בלי תכנון מראש מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->בשמחות מהתורה או בשמחות מדרבנן מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->האם אסור מהתורה מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->נישואין ואירוסין וסעודותיהן ברגל מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->נישואין בפורים מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->סעודת ברית מילה או פדיון הבן ברגל מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->עירוב חתונות מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
אין סומכין על הנס
->הכנת המערכה השלישית במזבח שמא יצטרכו להוסיף למערכה הגדולה יומא מה. ציון ג מערכה שלישית שבכל יום
אין עד נעשה דיין
->אם ראה ביום או בלילה סנהדרין עח. ציון ה טריפה שהרג
->בדברים דרבנן גיטין לג. ציון א החתימה בפרוזבול
->בעד שהעיד, בדיני נפשות ר"ה כו. ציון א עד הרואה אם יכול לדון - בדיני נפשות
->בעד שלא העיד
->->בדיני ממונות ר"ה כה: ציון ד לא תהיה שמיעה גדולה מראיה - בדיינים
->->בדיני נפשות ר"ה כה: ציון ד לא תהיה שמיעה גדולה מראיה - בדיינים; ר"ה כו. ציון א עד הרואה אם יכול לדון - בדיני נפשות
->האם עד יכול לעלות למנין הדיינים בדיני ממונות סנהדרין לג: ציון ז לימוד זכות או חובה ע"י העדים
אין עונשין מן הדין
->מתי עונשין מן הדין מכות ה: ציון ג כאשר זמם ולא כאשר עשה
אין עושים מצוות חבילות חבילות
->אם המצוות צריכות שני מעשים, או שדי במעשה אחד סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בהבאת שני אנשים או חפצים בהם מתקיימים המצווה למקום אחד סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בהוצאת שני ספרי תורה מהארון בבת אחת סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בהזאת מי פרה אדומה על כמה אנשים וכלים כאחד סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בהשקאת שתי סוטות (ראה: סוטה)
->בכהן המטהר שני מצורעים סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->אם שני כהנים מטהרים סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בכיסוי הדם של כמה עופות בבת אחת סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->במילת שני תינוקות (ראה: מילה)
->במצוות התלויות בזמן והגיע הזמן סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->במצוות שבגופו או במצוות שיכול לעשות ע"י שליח סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->במצוות שהן חובה או שהן רשות סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בעריפת שתי עגלות בבית דין אחד סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->אם שני דיינים עורפים סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בקיום מתנות לאביונים ע"י משלוח מנות לעני סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->ברציעת שני עבדים בבת אחת
->->בשני בתי דין סמוכים זה לזה סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->של אדון אחד בבית דין אחד סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->של שני אדונים בבית דין אחד סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בשחיטת כמה בהמות בבת אחת ובברכה אחת סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->בשני בני אדם העושים במקום אחד מצוה המוטלת על כל אחד, כגון הנחת תפילין סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->האם האיסור מהתורה או מדרבנן סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->הידור בעשיית מצוה בחפץ שנעשתה בה מצוה אחרת סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
אין שבות במקדש
->בדבר שאין לצורך המקדש וקדשיו ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->בדבר שנאסר מחשש שיעשה איסור בעתיד ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->בהחזרת רטיה על מכה
->->לצורך דבר במקדש שאינו עבודה ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->->לצורך הכהן עצמו ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->->לצורך עבודה ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->בהכאה באצבע צרדה ביצה לו: ציון ח אין שטין ואין מספקין בשבת ויום טוב
->האם גוזרים גזירות במקדש, בשבת או בדברים אחרים יומא נט. ציון ד מעילה בדמים היוצאים לנחל קדרון
->האם כל שבות מותרת במקדש פסחים סה: ציון ה אלו דברים בפסח דוחין את השבת
->לא נאמר בירושלים מחוץ למקדש ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->לענין צירוף העששיות לטבילת כה"ג ביוה"כ יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
'איני יודע אם נתחייבתי'
->חייב לצאת ידי שמים ב"מ לז. ציון א פסקה ג המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->לווה האומר שאינו יודע אם לווה בכלל ב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->->האם חייב לצאת ידי שמים ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->האם מועילה תפיסה ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
איסור
->האם אדם אוסר דבר שאינו שלו ע"י מעשה ע"ז נח: ציון ג מים של רבים שנתלשו ונעבדו לעבודה זרה
->שהתייבש כעץ - האם הותר ע"ז סז. ציון ג נותן טעם לפגם
איסור דרבנן
->מי שאנסוהו לעבור עליו - האם חייב למסור את נפשו סנהדרין עד. ציון ו מצוה קלה
איסור הנאה; איסורי הנאה
->אם הסיק תנור בעצי איסור וגרף הכל או הצטנן התנור ואח"כ הסיק בעצי היתר ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->->אם בישל בו תבשיל בקדרה ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->->בתנור חדש או ישן ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->->לכתחלה ובדיעבד ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->->מדאורייתא או מדרבנן ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->אפיית פת בעצים שאסורים בהנאה פסחים כו: ציון ד שבח עצים בפת
->->האם יש לפת היתר על ידי הולכת דמים לים המלח פסחים כו: ציון ד שבח עצים בפת
->גזלן או שומר שהחפץ נאסר ברשותם בהנאה ב"ק מה. ציון א החזרת שור שנגמר דינו להסקל
->דבר שנעשה בעזרת איסור הנאה והוליך הנאתו לים המלח
->->בעבודה זרה ובשאר איסורי הנאה ע"ז מט: ציון א גדרי התקנה שיוליך הנאתו לים המלח
->->האם הדבר עצמו מותר או רק תערובתו ע"ז מט: ציון א גדרי התקנה שיוליך הנאתו לים המלח
->->האם מותר באכילה ע"ז מט: ציון א גדרי התקנה שיוליך הנאתו לים המלח
->->כמה צריך להוליך לים המלח - דמי איסור ההנאה או כל דמיו ע"ז מט: ציון א גדרי התקנה שיוליך הנאתו לים המלח
->האם ארבעת המינים שאסורים בהנאה פסולים לנטילת לולב סוכה לד: ציון ז אתרוג של ערלה
->האם יש מלקות על הנאה מהם פסחים כד: ציון ד הנאה שלא כדרכה באיסורי הנאה; פסחים כד: ציון ו הנאה ש'לא כדרכה' בכלאי הכרם ובבשר בחלב
->האם מה שנאמר בתורה בלשון איסור אכילה, כולל גם איסור הנאה יבמות עג. ציון ז אונן באכילת מ"ש
->->באיסור זמני יבמות עג. ציון ז אונן באכילת מעשר שני
->הגדרת ההנאה האסורה פסחים כד: ציון ד הנאה שלא כדרכה באיסורי הנאה
->ההיתר בהנאה שלא כדרכה פסחים כד: ציון ד הנאה שלא כדרכה באיסורי הנאה ; פסחים כו. ציון ב הנאה מצילו של הקדש
->הנאה מהם הבאה לאדם בעל כרחו ב"פסיק רישיה" פסחים כו. ציון א הנאה הבאה לאדם בעל כרחו
->הנאה מתערובתו ע"י מכירתה לגוי חוץ מדמי האיסור
->->אם יש חשש שהגוי ימכור את התערובת לישראל ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם
->->ביין נסך ובאיסורים אחרים ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->הנאה שלא כדרכה מהם, מדרבנן או מדאורייתא נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->הנשרפים - האם מותר לבערם בדרכים אחרות שבת כה. ציון א מצות השריפה בתרומה טמאה
->חילופי איסורי הנאה (ראה: חילופי איסור)
->טלטולם ביום חול ביצה ב. ציון א פסקה ד איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->כלים שונים שנצרפו בעצי איסור, והשימוש בהם פסחים כז. ציון ב כלים שנצרפו בעצי איסור
->כתיבת גט על איסור הנאה גיטין כ. ציון ד פרק א גט שנכתב על איסורי הנאה
->->באיסור הנאה הטעון שריפה גיטין כ. ציון ד פרק ב, ג גט שנכתב על איסורי הנאה
->->באיסור מהתורה ובאיסור דרבנן גיטין כ. ציון ד פרק ב, ג גט שנכתב על איסורי הנאה
->->בגט שסופר כותב בתשלום כך שהבעל חוסך תשלום על הנייר גיטין כ. ציון ד פרק א גט שנכתב על איסורי הנאה
->->במקום שמצווה לגרש ובמקום שאין מצווה גיטין כ. ציון ד פרק א גט שנכתב על איסורי הנאה
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין כ. ציון ד פרק א גט שנכתב על איסורי הנאה
->מאכל של גוי שבדרך כלל מערבים בו יין - מכירתו חוץ מדמי היין ע"ז לח: ציון ח פרק ג האיסור של מאכלי גוים הכבושים עם יין
->מכירת דבר חוץ מדמי עבודה זרה שבו ע"ז מט: ציון א גדרי התקנה שיוליך הנאתו לים המלח
->פת שנאפתה בגחלים אסורים בהנאה כגון ערלה, כלאי הכרם, חמץ בפסח, עבודה זרה ועוד - האם היא מותרת פסחים כז. ציון ד פת שנאפתה על ידי גחלי איסור
->פת שנאפתה בתנור שהסיקו בקליפי ערלה או בעצי עבודה זרה או בחמץ בפסח, וגרפו - האם מותרת פסחים עה. ציון ב תנור שהסיקו בקליפי ערלה וגרפו
->פת שנאפתה על גחלים של איסורי הנאה ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->פת שנאפתה על עצים האסורים בהנאה והאבוקה כנגדו ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->->אם היו עצי היתר עם עצי האיסור ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->קבלת שכר על עבודה באיסורי הנאה (ראה: שכר)
->שאינו חשוב - האם תערובתו אוסרת בכלשהו ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->באכילה או בהנאה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->בחמץ בפסח ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->בלח בלח או יבש ביבש ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->שהוא דבר שבמניין - תערובתו בכלשהו אסורה בהנאה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם
->->אם האיסור עומד בחשיבותו או שנימוח ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->בשר בחלב
->->->חתיכת בשר חשובה שנאסרה מחלב והתערבה באחרות ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם
->->->כמות חשובה של חלב שנאסרה מבשר והתערבה בחלב אחר ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->הציפור המשולחת של מצורע לפני שילוחה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם
->->חתיכה הראויה להתכבד מבהמה האסורה בהנאה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->->מפטר חמור ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->עגלה ערופה חיה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->פטר חמור חי ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->שור הנסקל חי ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->שיער נזיר
->->->אם ארג ממנו צורה חשובה בבגד ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->->גיזות חשובות ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->->שיער שאפשר לעשות ממנו כלי נאה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->שטר קידושין שנכתב על איסור הנאה (ראה: קידושין)
->שימוש בדמי איסורי הנאה קידושין נו: ציון א קידושין ושאר תשמיש בדמי איסור הנאה
->שישראל מכר לגוי והגוי מכרם לגוי אחר קודם שפרע לישראל - האם הדמים מותרים
->->אם האיסור עדיין ביד הגוי ע"ז סב: ציון ד גדרים בחליפי איסורים אימתי נאסרים
->->בהפסד מרובה ע"ז סב: ציון ד גדרים בחליפי איסורים אימתי נאסרים
->->למוכר או לאדם אחר ע"ז סב: ציון ד גדרים בחליפי איסורים אימתי נאסרים
->תערובת איסור ע"ז (יי"נ, ע"ז ועורות לבובים) שאינו חשוב - אסורה בהנאה במשהו ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->בלח בלח או יבש ביבש ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->בשאינו מינו ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->תערובתו במינו - האם אסורה בהנאה ע"ז עג: ציון א תערובת של איסור בהיתר - מין במינו
->->בדבר חשוב ע"ז עג: ציון א תערובת של איסור בהיתר - מין במינו
איסורי ביאה (ראה גם: כהן; עריות; פסולי קהל)
->איסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->->אם אין לו בנים מהאשה הראשונה יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->->אם הוא אדם מפורסם יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->->->מי שהתירו לו מאה רבנים לשאת שנייה יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->->->תלמיד חכם יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->->אם הוא ת"ח שהוא מפורסם יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->->אם הראשונה מתה או שגירשה יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->->אם השנייה זקנה ולא יכולה ללדת יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->->בזמננו שיש דואר יבמות לז: ציון ב האיסור לשאת אשה שנייה במדינה אחרת
->אשה שנבעלה למי שאסור לה בלאו - האם הוולד פגום יבמות סח. ציון ד אישה שנבעלה לפסול
->האם האיסור חל גם על האשה סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->האם מותר לקדש אישה האסורה לו, בלי ביאה יבמות י. בלי ציון המקדש אישה האסורה לו באיסור לאו
->->באשה האסורה באיסור לאו או באיסור כרת יבמות י. בלי ציון המקדש אישה האסורה לו באיסור לאו
->->באשה האסורה לכהן יבמות י. בלי ציון המקדש אישה האסורה לו באיסור לאו
->->באשה שנאסרה בתורה בלשון "קיחה" יבמות י. בלי ציון המקדש אישה האסורה לו באיסור לאו
->->מהתורה או מדרבנן יבמות י. בלי ציון המקדש אישה האסורה לו באיסור לאו
->מלקות על ביאה בלי קידושין יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->באלמנה לכה"ג יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
איסטמא
->איסור כלאים בו שבת נז: ציון ה אין באיסטמא משום כלאים
->האם הוא מקבל טומאת מת, טומאת נגעים או טומאת שרץ שבת נז. ציון ו אין איסטמא נטמאת בנגעים
->->באיסטמא שעשוי ממיני צבעונים שבת נז. ציון ו אין איסטמא נטמאת בנגעים
->האם מותר לאשה לצאת בו בשבת שבת נז. אחרי ציון ו איסור יציאה באיסטמא
->הגדרתו שבת נז: ציון ה אין באיסטמא משום כלאים
איסטניס
->האם הוא פטור מסוכה סוכה כו. ציון ט המצטער פטור מן הסוכה
->האם הוא צריך להתענות בערב פסח כדי שיאכל את המצה בתיאבון פסחים קח. ציון א תענית בערב פסח
->רשאי לרחוץ גם כשהוא אבל מו"ק טו: ציון ד פרק ב איסור רחיצה וסיכה לאבל
איספרגוס (ראה: כרוב)
איצטבא (שלפני העמודים)
->האם היא כרמלית, רה"ר או מקום פטור שבת ז. ציון ב איצטבא ובין העמודים
->->אם היא גבוהה שלשה טפחים או פחות שבת ז. ציון ב איצטבא ובין העמודים
->->אם היא רחבה ארבעה טפחים או פחות שבת ז. ציון ב איצטבא ובין העמודים
אירוסין
->באבל - האם מותר לו לארס או לשדך אשה
->->תוך שבעה או תוך שלושים מו"ק כג. ציון ג פרק ב נישואין ואירוסין לאבל
->->עם סעודה או בלי סעודה מו"ק כג. ציון ג פרק ב נישואין ואירוסין לאבל
->בחול המועד
->->האם מותר לארס בו אשה מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->->האם מותר לעשות בו סעודת אירוסין מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->->האם מותר להחזיר בו את גרושתו מן האירוסין מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->האם סעודת אירוסין נחשבת סעודת מצוה לכל אדם או רק לארוס פסחים מט. ציון ב [ג] היוצא מביתו ונזכר שלא ביער
->האם צריך עשרה אנשים לברכת אירוסין מגילה כג: ציון י ברכת חתנים בעשרה
->מה נחשב סעודת אירוסין פסחים מט. ציון ב [ג] היוצא מביתו ונזכר שלא ביער
אכילה
->א המכניס פירותיו לחצר של ב בלי רשות ובהמת ב הוזקה מאכילתם - האם א חייב
->->אם ב אינו שם או שהסתלק משם בידיעת א ב"ק מז: ציון ד בהמה שניזוקה ע"י אכילת פירות
->->בדיני אדם או בדיני שמים ב"ק מז: ציון ד בהמה שניזוקה ע"י אכילת פירות
->האם אכילה ע"י הדחק נחשבת אכילה
->->לענין המוציא לפרה בשבת מאכל של גמל שראוי לה רק ע"י הדחק שבת עו. ציון ב המוציא לפרות מאכל גמלים בכמות קטנה; שבת עו: ציון א שיעור מאכלים וצרופם במלאכת הוצאה
->->לעניין נזיקין שבת עו. ציון ב המוציא לפרות מאכל גמלים בכמות קטנה
->האם בקיום מצוות אכילה הולכים אחר הנאת גרון או הנאת מעיים חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->החובה לבדוק עצמו לפני האכילה וצורת הבדיקה ברכות כג: ציון ו לא יאכל אדם עד שיבדוק עצמו יפה
->מצוות עשה של אכילה שאכל שלא כדרכה - האם יצא יומא פ: ציון ו זר שאכל תרומה שלא כדרך הרגילה
->סתם אכילה בתורה - האם היא בכל שהוא או בכזית ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
אכילה ביום הכיפורים (איסור אכילה ושתייה בו)
->אכילה (של דבר ראוי) שלא כדרכה - חייב או פטור יומא פא: ציון ה הכוסס פלפלים וזנגביל ביום הכיפורים
->->באכילת בשר חי יומא פ: ציון ה האוכל ביום הכיפורים שלא כדרך אכילה
->אכילה גסה
->->אחרי שכבר שבע ולא נהנה מהאכילה יומא פ: ציון ה האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים
->->->אם שבע ממאכלים שאין חיוב עליהם יומא פ: ציון ה האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים
->->אם נפשו קצה ממנה יומא פ: ציון ה האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים
->->באוכל בליל יוה"כ כשהוא שבע מסעודה המפסקת יומא פ: ציון ה האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים
->->במאכל טעים שגם אדם שבע נהנה ממנו, אם קץ באכילתו או לא יומא פ: ציון ה האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים
->->מותר או פטור אבל אסור יומא פ: ציון ה האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים
->->מכת מרדות עליה יומא פ: ציון ה האוכל אכילה גסה ביום הכיפורים
->השותה חומץ בו ברכות מ: ציון ז כיצד מברכים על החומץ
->חולה שאוכל או שותה בו - האם צריך לברך ברכה ראשונה או אחרונה ברכות מה. ציון ו זימון וברכה על אכילת איסור
->חומץ - חייב או פטור, מותר או אסור יומא פא: ציון י שתיית חומץ ביום הכיפורים
->->אם גומע מעט מעט יומא פא: ציון י שתיית חומץ ביום הכיפורים
->->אם תיבלו בו אוכל יומא פא: ציון י שתיית חומץ ביום הכיפורים
->->הרבה או מעט יומא פא: ציון י שתיית חומץ ביום הכיפורים
->->מזוג או חי (שמבעבע כשנשפך לארץ) יומא פא: ציון י שתיית חומץ ביום הכיפורים
->לולבי גפנים יומא פא: ציון ז האוכל עלים של אילנות ביום הכיפורים
->->אם לבלבו אחרי ר"ה או לפניו יומא פא: ציון ז האוכל עלים של אילנות ביום הכיפורים
->->בא"י או בחו"ל יומא פא: ציון ז האוכל עלים של אילנות ביום הכיפורים
->מאכלים ומשקים שאינם ראויים
->->האם לוקה מכת מרדות יומא פא. ציון ד מאכלים ומשקים שאינם ראויים - ביום הכיפורים
->->האם מותרים לכתחילה
->->->בחומץ ובפלפלים (אם פולט או לא) יומא פא. ציון ד מאכלים ומשקים שאינם ראויים - ביום הכיפורים
->->->דברים שאינם ראויים כמות שהם אך ראויים לתיבול יומא פא. ציון ד מאכלים ומשקים שאינם ראויים
->->->כשיעור או פחות מכשיעור יומא פא. ציון ד מאכלים ומשקים שאינם ראויים - ביום הכיפורים
->->->פלפלים וזנגביל או קנמון יומא פא. ציון ד מאכלים ומשקים שאינם ראויים - ביום הכיפורים
->מדידת השיעור שחייבים על אכילתו
->->האם מלח על בשר מצטרף לשיעור
->->->אם אוכל מלח אחרי הבשר בפ"ע יומא פ: ציון ג צירוף הטפל למאכל לשיעור המחייב ביום הכיפורים
->->->אם אוכל מלח בכמות גדולה יותר מהרגיל יומא פ: ציון ג צירוף הטפל למאכל לשיעור המחייב ביום הכיפורים
->->האם ציר על ירק מצטרף - האם נחשב אוכל או משקה
->->->המשקה היוצא מהירק יומא פ: ציון ג צירוף הטפל למאכל לשיעור המחייב ביום הכיפורים
->->->המשקה שטובלים בו את הירק יומא פ: ציון ג צירוף הטפל למאכל לשיעור המחייב ביום הכיפורים
->->צירוף משקה שמטבילים בו אוכל יומא פ: ציון ג צירוף הטפל למאכל לשיעור המחייב ביום הכיפורים
->עלי קנים, עלי ירקות, עלי גפנים ועלי שאר אילנות יומא פא: ציון ז האוכל עלים של אילנות ביום הכיפורים
->פלפלים וזנגביל יומא פא: ציון ה הכוסס פלפלים וזנגביל ביום הכיפורים
->->זנגביל יבש או רטוב יומא פא: ציון ה הכוסס פלפלים וזנגביל ביום הכיפורים
->->פלפלים רטובים או יבשים יומא פא: ציון ה הכוסס פלפלים וזנגביל ביום הכיפורים
->שיעור השתייה שחייבים עליו פסחים קז. ציון ב שתיית יין הקידוש
->שיעור השתייה שחייבים עליו
->->מלוא לוגמיו או מצד אחד יומא פ. ציון ד שיעור השתייה שחייבים עליו ביום הכיפורים
->->פחות מרביעית, פחות מחצי רביעית, יותר מרביעית, רביעית ממש או כביצה יומא פ. ציון ד שיעור השתייה שחייבים עליו ביום הכיפורים
->שיעור ככותבת שחייבים על אכילתו
->->האם היא יותר מכביצה או מעט פחות יומא עט: ציון ב שיעור ככותבת שחייבים על אכילתו
->->->כביצה עם קליפה או בלי קליפה יומא עט: ציון ב שיעור ככותבת שחייבים על אכילתו ביום הכיפורים
->->התחשבות בחלל שבין הפרי לגרעין יומא עט: ציון ב שיעור ככותבת שחייבים על אכילתו
->->כגודל הגרעין לבד יומא עט: ציון ב שיעור ככותבת שחייבים על אכילתו ביום הכיפורים
->->כותבת גסה או גרעין גס או עם גרעין קטן יומא עט: ציון ב שיעור ככותבת שחייבים על אכילתו
->->עם הגרעין או בלי הגרעין או עם שני גרעינים יומא עט: ציון ב שיעור ככותבת שחייבים על אכילתו
אכילה גסה (ראה גם: אכילה ביום הכיפורים)
->באיסורים - האם פטור עליה יומא פ: ציון ה האוכל ביום הכיפורים שלא כדרך אכילה
אכילת קדשים
->האם צריך לאכלם בצלי ובחרדל חולין קלב: ציון ח אכילת מתנות הכהונה כדרך המלכים
->מצוות אכילת קרבן יומא לט. אחרי ציון ג נטילת חלק בלחם הפנים ומצות אכילתו
אכסנאי
->בתשמיש המטה (ראה: תשמיש המיטה)
->לא יאכל ביצה יומא יח: ציון א התנהגותו של אכסנאי
->->אם אשתו עמו יומא יח: ציון א התנהגותו של אכסנאי
->->האם זה איסור ממש יומא יח: ציון א התנהגותו של אכסנאי
->->חיה או מבושלת יומא יח: ציון א התנהגותו של אכסנאי
->לא יישן בטלית של בעה"ב
->->אם אכל ביצה או לא אכל יומא יח: ציון א התנהגותו של אכסנאי
->->אם אשתו עמו יומא יח: ציון א התנהגותו של אכסנאי
->->האם זה איסור ממש יומא יח: ציון א התנהגותו של אכסנאי
אלונטית - אלונתית (תערובת יין ישן עם יין אפרסמון)
->הכנתו בשבת שבת קמ. ציון ד מערבים בשביל אכילה ולא בשביל רפואה
->של גוי או של ישראל ביד גוי, לענין יי"נ וסתם יינם ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
אליהו הנביא
->האם הוראתו בהר הכרמל היתה ע"פ הדיבור ממש סנהדרין פט. ציון ט גדרי המצוה לשמוע בקול הנביא
->האם היה כהן יבמות סא. ציון א טומאת מת בגוים ובקבריהם
->האם נגע בבן האשה הצרפית כשהחיה אותו יבמות סא. ציון א טומאת מת בגוים ובקבריהם
->כשנעשה מלאך - האם קידושיו עם אשתו פוקעים יבמות מט: אחרי ציון א מי שקידושיו אינם תופסים
אליעזר
->מעשהו בבחירת רבקה - האם נחשב ניחוש שאסור סנהדרין סה: ציון ח איסור ניחוש
אלל (ראה: טומאת אוכלין)
אַלָם
->אדם אלים שנתבע בדין - האם עליו להביא ראיה מחשש שעדי התובע מפחדים להעיד, או שדי שידאג שעדי התובע יעידו לטובתו או שיאמרו שאינם יודעים ב"מ לט: ציון ו חובת הראיה באדם אלים
->->אם אינו ידוע כאלם אבל עדי התובע מפחדים להעיד ב"מ לט: ציון ו חובת הראיה באדם אלים
->->אם התובע טוען שהוא אחיו של האלם ודורש חלק בירושה, או בשאר תביעות ב"מ לט: ציון ו חובת הראיה באדם אלים
->->אם יש הוכחה שהעדים מפחדים להעיד או שאין הוכחה לכך אלא שהתובע אומר כך ב"מ לט: ציון ו חובת הראיה באדם אלים
->האם מותר לתפוס משכון מלווה אלים המסרב לפרוע ב"מ קיג. ציון ג כפית הלווה לפרוע את חובו
->כל דאלים גבר (ראה: כל דאלים גבר)
->מכירת מטבע שנפחתה לאדם אלים ב"מ נב. ציון ו מכירת מטבע שנפחת
אלמנה
->איסורה לגדל כלב ע"ז כב: ציון ג אלמנה לא תגדל כלב
->אם היתומים רוצים לסלקה מבגדיה ע"י תשלום שוויים כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->אם מכרה מנכסי בעלה למזונותיה או לכתובתה בלי רשות בית דין או היתומים - האם המכר קיים
->->אם שׁמה בבית דין של הדיוטות כתובות צח. ציון ב אלמנה שמכרה מנכסי בעלה לעצמה
->->אם שׁמה בינה לבין עצמה כתובות צח. ציון ב אלמנה שמכרה מנכסי בעלה לעצמה
->בגידול בהמות חוץ מכלב ע"ז כב: ציון ג אלמנה לא תגדל כלב
->גביית כתובתה (ראה: כתובה)
->האיסור לגור בביתה ע"ז כב: ציון ד אסור לדור בבית אלמנה ובחצר ביתה
->->אם אוכל משלה (בתשלום או בחינם) או משלו ע"ז כב: ציון ד אסור לדור בבית אלמנה
->->אם אינו מתייחד עמה ע"ז כב: ציון ד אסור לדור בבית אלמנה ובחצר ביתה
->->בתלמיד חכם ובאדם אחר ע"ז כב: ציון ד אסור לדור בבית אלמנה ובחצר ביתה
->->דירה בקביעות בחצרה ע"ז כב: ציון ד אסור לדור בבית אלמנה ובחצר ביתה
->->התאכסנות ארעית בביתה ע"ז כב: ציון ד אסור לדור בבית אלמנה ובחצר ביתה
->האם יורשי הבעל זכאים במציאתה כתובות צו. ציון א מי זכאי במציאת האלמנה
->המוכרת שלא בבית דין מנכסי בעלה - חיובה להישבע כתובות צח. ציון ה שבועה באלמנה שמוכרת שלא בבית דין
->->אם מוכרת לצורך מזונותיה או לצורך כתובתה כתובות צח. ציון ה שבועה באלמנה שמוכרת שלא בבית דין
->->לכתחילה ובדיעבד כתובות צח. ציון ה שבועה באלמנה שמוכרת שלא בבית דין
->->לפני המכירה או אחריה כתובות צח. ציון ה שבועה באלמנה שמוכרת שלא בבית דין
->זכותה לדיור
->->אם בית הבעל צר וקטן - חובת היורשים לשכור לה בית אחר כתובות קג. ציון ח פרק א דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->אם בית הבעל רעוע
->->->אם שיפצה אותו - האם מותר לה לדור בו כתובות קג. ציון ח פרק ד דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->->האם מותר לה לשפצו כתובות קג. ציון ח פרק ד דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->אם היורשים רוצים לתת לה בית אחר מפני שלא נוח להם לגור עמה כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->->אם בית המוריש צר וקטן כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->->אם הבעל הוריש שני בתים או יותר כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->->אם היא יכולה לגור בבית אביה כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->->לתת לה בית צר וקטן או בית לפי כבודה כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->אם לא היה לבעלה בית - האם היורשים צריכים לשכור בית הראוי גם לה כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה; כתובות קג. ציון ח פרק א דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->אם נפל הבית של בעלה - האם היא רשאית לבנותו כתובות קג. ציון ח פרק ד דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->אם נפל הבית של בעלה - האם היורשים חייבים לשכור לה בית אחר כתובות קג. ציון ח פרקים א-ב דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->->לפי כבודו שגדול מכבודה, או לפי כבודה כתובות קג. ציון ח פרק ב דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->אם נפל הבית של בעלה - האם היורשים צריכים לבנותו כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה; כתובות קג. ציון ח פרקים א-ב דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->->אם הבעל ייעד את הבית למגוריה כתובות קג. ציון ח פרק א דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->->אם נפל רק המדור שלה כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה; כתובות קג. ציון ח פרק א דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->אם נפל הבית של בעלה והיורשים בנוהו מחדש - האם יש לה זכות לגור בו כתובות קג. ציון ח פרק ג דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->->בבית בעלה
->->->אם הבית גדול מאד כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->->אם הבעל הוריש שני בתים או יותר כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->האם בית הבעל בחזקת האלמנה או בחזקת היורשים כתובות קג. ציון ח פרק ד דירת האלמנה בבית רעוע וכשהבית נפל
->זכותה למזונות (ראה: מזונות אלמנה)
->זכותה לרפואה (ראה: רפואה)
->לקיחת משכון ממנה (ראה: משכון)
->מותר הבלאות - לאלמנה או ליורשים כתובות סה: ציון ג אלמנה שהותירה מזונות ובלאות
->מי זכאי במעשה ידיה
->->במקום שנהוג שהיתומים חייבים לזון אותה כתובות צה: ציון ב מי זכאי במעשה ידי האלמנה
->->במקום שנהוג שהיתומים יכולים לתת לה את כתובתה ולסלקה ממזונותיה כתובות צה: ציון ב מי זכאי במעשה ידי האלמנה
->->->אם הם נותנים לה מזונות כתובות צה: ציון ב מי זכאי במעשה ידי האלמנה
->מי חייב בקבורתה - יורשי בעלה או יורשיה או צדקה כתובות צה: ציון ט מי חייב בקבורת האלמנה
->->אם בעלה הניח רק מטלטלין כתובות צה: ציון ט מי חייב בקבורת האלמנה
->->אם השאירה ירושה או לא השאירה כתובות צה: ציון ט מי חייב בקבורת האלמנה
->->אם נשבעה לפני מותה שלא קיבלה את כתובתה או לא נשבעה כתובות צה: ציון ט מי חייב בקבורת האלמנה
->מכירתה מנכסי היתומים כפרעון כתובתה
->->אם מכרה שלא בפני ב"ד - האם מועיל בדיעבד ב"מ לא: ציון ט מפרקים שותפות בפני בי"ד
->->אם עשתה שומה בפני ב"ד הדיוטות או מומחים ב"מ לא: ציון ט מפרקים שותפות בפני בי"ד
->->לעצמה ב"מ כח: ציון ט פסקה ב דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->משקים שהיו אצלה - חשש שהתגלו ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים
->קרקע של בעלה שנמכרה למזונותיה או לכתובתה - על מי מוטלת האחריות של המכר
->->אם האלמנה מכרה או בית דין מכר כתובות צז. ציון ב אחריות קרקע שנמכרה ע"י האלמנה או בית דין
->->אם הקרקע נטרפה מהלוקח ע"י מלוה או שנמצאה גזולה כתובות צז. ציון ב אחריות קרקע שנמכרה ע"י האלמנה או בית דין
אלמנת עיסה
->אלמנתו של בן של כהן שנשא ספק גרושה כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->אשה שהיתה נשואה במשפחה שהתערבו בה ספקי חללים כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->האם בתה מותרת לכהן כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->האם מותרת לכהן, לכתחילה ובדיעבד כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
אֵם
->אסופי שאשה טוענת שהוא בנה קידושין עג: ציון א גדרי הנאמנות של אב ואם על אסופי
->נאמנותה להכיר בבן הבכור בין הבנים קידושין עד. ציון ג נאמנות אב ואם על הבכור
->הבא על אמו - האם הוא חייב גם משום אשת איש סנהדרין נג. ציון מ הבא על אמו האם חייב משום אשת אביו
->שאסרה על בנה את נכסיה אם לא יעסוק בתורה - האם מותר לה לקנות לו דברים בשוק נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->שנדרה הנאה מבנה כדי שיהיה פנוי ללימוד תורה - האם מותר לו לקנות לה דברים בשוק נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
אמה (ראש הגוויה)
->נגיעה בה לפני נטילת ידים של שחרית ולאחריה שבת קח: ציון ט איסור נגיעה ביד
אמה עבריה (ראה גם: יעוד)
->אדון שמחל על גרעונה - האם צריכה גם גט שחרור קידושין טז. ציון ג הרב שמחל על גרעונו אם גרעונו מחול
->את מי כופים לפדותה - את אביה או שאר בני המשפחה קידושין יח. ציון ה אמה עבריה נפדית בכפייה
->באילו תנאים מותר לאדם למכור את בתו לאמה עבריה מגילה כז. ציון ב מכירת ספר תורה
->דמי הענקה שלה - למי קידושין טז: ציון ג הענקה באמה עבריה
->האם גופה קנוי לאדון קידושין טז. ציון ג הרב שמחל על גרעונו אם גרעונו מחול
->האם האב חייב לפדותה בכסף מכירתה קידושין יח. ציון ה אמה עבריה נפדית בכפייה
->האם מותר לאב למוכרה לאביו (סבה) קידושין יח: ציון ג מכירת אמה לקרובים
->יציאתה לחירות אם היא איילונית קידושין ד. ציון ו יציאת אמה איילונית לחירות
->מי כותב את שטר המכירה - האב או האדון קידושין טז. ציון א שטר שקונים בו עבד עברי ואמה
->מכירת בת לשפחות
->->אחרי אישות או אחרי יעוד קידושין יח. ציון ט מכירה לשפחות אחר אישות ואחר יעוד
->->אחרי שפחות קידושין יח. ציון ז אמה נמכרת וחוזרת ונמכרת
->מציאתה - למי כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->קנין כסף בה - בכמה קידושין יב. ציון א קנין כסף באמה ובעבד עברי - בכמה?
אמירה לגבוה כמסירה להדיוט
->בהקדש על תנאי כגון "הרי עלי תודה שאצא בה ידי חגיגה" ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
אמירה לגוי (באיסורים חוץ משבת)
->באיסורי לאוין מלבד שבת (חסימת בהמה, מלאכת חוה"מ, כלאים ואכילת נבילה) ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->באיסורים מלבד איסורי שבת ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->האם היא אסורה שבת קנ. ציון ד האיסור של אמירה לנכרי
->->לעשות דבר אסור בשביל עצמו ולא בשביל ישראל שבת קנ. ציון ד האיסור של אמירה לנכרי
->לתת בהמה לנכרי להרביע בכלאים סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->לקרוע בגדי כהונה יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->שיזרע לישראל כלאי זרעים סנהדרין נו: לפני ציון א אם בן נח מצווה על הסירוס
->שיחסום פרת ישראל וידוש בה סנהדרין נו: לפני ציון א אם בן נח מצווה על הסירוס
->שיסרס בהמה של ישראל סנהדרין נו: לפני ציון א אם בן נח מצווה על הסירוס
->שירכיב לישראל אילנות בכלאים סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
אמירה לגוי (בשבת)
->איסור הנאה ממלאכת גוי בלי אמירה לו ב"מ צ: ציון א בהמה שנסתרסה על ידי גוי
->איסורה - מהתורה או מדרבנן שבת קנ. ציון ד האיסור של אמירה לנכרי
->אם יש שיטפון - רמיזת "כל המציל אינו מפסיד" שבת קכא. ציון ב אמירה לנכרי בכיבוי דליקה
->באיסור דרבנן שבת קכא. ציון ב אמירה לנכרי בכיבוי דליקה
->באיסור לאו סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->->בלאו שאין בו סקילה סנהדרין נו: לפני ציון א אם בן נח מצווה על הסירוס
->באיסורי שבת ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->בטיפול במת (ראה: מת)
->בין השמשות שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->במקום הפסד ממון - לטלטל סחורה כדי שלא תינזק מהגשם שבת קנג. ציון ב פרק ג מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->לומר לגוי "כל המציל אינו מפסיד" שבת קנג. ציון ב פרק ג מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->דבר שאסור לומר לגוי לעשות - האם מותר לרמוז לו לעשותו שבת קנ. ציון א גדרים ברמיזה שמותרת בשבת
->->לומר לו שקר לו (לישראל) שבת קנ. ציון א גדרים ברמיזה שמותרת בשבת
->האם היא נחשבת כשבות שאין בו מעשה שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->הנאה מדבר שנעשה ע"י גוי באיסור שבת (ראה: מלאכת גוי)
->חבית שהתערערה והיין הולך לאיבוד - רמיזה לגוי שיציל את היין שבת קכא. ציון ב אמירה לנכרי בכיבוי דליקה
->להעלות בהמה שנפלה לאמת מים שבת קכח: ציון ג דרך הטיפול בבהמה שנפלה לאמת מים
->ליילד בהמה שבת קכח: ציון ט יילוד וסיעוד בהמה ביום טוב ובשבת
->לכבות דליקה, ברמיזה "כל המכבה אינו מפסיד" או "אם תכבה לא תפסיד" שבת קכא. ציון ב אמירה לנכרי בכיבוי דליקה
->לעשות דבר אסור בשביל עצמו ולא בשביל ישראל שבת קנ. ציון ד האיסור של אמירה לנכרי
->לעשות דבר שאסור מהתורה או שאסור מדרבנן שבת קנ. ציון ד האיסור של אמירה לנכרי
->לעשות מלאכה לישראל בחפצי ישראל או בחפצי הגוי שבת קנ. ציון ד האיסור של אמירה לנכרי
->לצורך חולה שאין בו סכנה, בחולה בכל גופו או רק באבר אחד ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
->לצורך מצוה ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->לשאול גוי בחול מדוע לא עשה דבר פלוני בשבת, ומתוך כך יבין ויעשה את הפעולה בשבת הבאה שבת קנ. ציון א גדרים ברמיזה שמותרת בשבת
->מי שהחשיך בדרך ומציאה בידו - האם מותר לתת אותה לגוי להוליכה בשבילו שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->רמיזה לגוי בשבת לעשות מלאכה לאחר השבת שבת קנ. ציון א גדרים ברמיזה שמותרת בשבת
->שיוליך את מעותיו שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->אם החשיך בדרך ומעותיו עמו שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->->נתינת המעות בשבת עצמה או מבעוד יום שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->אם יצא במזיד עם מעותיו ושכח אחר כך שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->אם שכח ויצא עם מעותיו סמוך לחשיכה או בשבת עצמה שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
אמן
->אחרי ברכת "בונה ירושלים" - האם צריך לענות בלחש או בקול רם או בקול רגיל
->->באדם שמברך לעצמו או בקבוצה שמזמנים יחד ברכות מה: ציון י אמירת "אמן" אחרי ברכת בונה ירושלים
->אחרי ברכת עצמו
->->מתי צריך לענות ומתי אסור ברכות מה: ציון ט העונה "אמן" אחר ברכות עצמו
->->ב"בונה ירושלים", "ישתבח", "גאל ישראל", "המברך את עמו ישראל בשלום", "יהללוך" ברכות מה: ציון ט העונה "אמן" אחר ברכות עצמו
->אין להמשיך בתפלה עד שיכלה אמן מפי הציבור סוטה לט: ציון ב החובה להמתין בהכרזה, בעניית 'אמן' ובברכה; סוטה לט: ציון ח המתנת הקורא בתורה לעניית 'אמן'
->אמן חטופה וקטופה ויתומה, קצרה וארוכה ברכות מז. ציון ו פרטי ההלכות של ענית "אמן"
->במקדש - האם עונים אמן או "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"
->->בברכת כהנים או בברכות שבתפילה או בברכות בתפילת תענית או בשאר ברכות ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->->בבית ראשון או בבית שני ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->האם בלי עניית אמן יצא המברך ידי חובה ברכות מז. ציון ה אין הבוצע טועם עד שיענו על ברכתו
->האם העונה אמן גדול מהמברך ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->האם העונה אמן גדול מהמברך חולין פז. ציון ה פרק ג החוטף מצווה מחברו
->האם מותר לענות "אמן" על ברכה שאינו חייב בה ברכות נג: ציון ט חיוב ענית "אמן" על ברכות
->האם מותר לענותו פעמיים ללא צורך ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->האם עדיף לברך או לענות "אמן" ברכות נג: ציון י ברכה או ענית "אמן" - מה עדיף
->האם עונים "אמן" אחרי ברכת קטן ברכות נג: ציון כ ענית "אמן" אחרי ברכת התינוקות
->->בברכות ההפטרה או בקדיש ברכות נג: ציון כ ענית "אמן" אחרי ברכת התינוקות
->->אחרי ברכת ילד שמתלמד ברכות נא: ציון י ענית "אמן" אחר ברכת כותי וברכת גוי
->האם עונים "אמן" על ברכת גוי או כותי ברכות נא: ציון י ענית "אמן" אחר ברכת כותי וברכת גוי
->->אם שמע את כל הברכה או לא שמע את כולה ברכות נא: ציון י ענית "אמן" אחר ברכת כותי וברכת גוי
->->לפני שגזרו על הכותים להיות כגויים או אחרי כן ברכות נא: ציון י ענית "אמן" אחר ברכת כותי וברכת גוי
->האם עונים אמן אחרי ברכת הגומל ברכות נד: ציון ג נוסח ברכת הגומל
->האם עניית "אמן" היא רשות או חובה ברכות נג: ציון ט חיוב ענית "אמן" על ברכות
->->בברכת הנהנין או בברכת המצוות ברכות נג: ציון ט חיוב ענית "אמן" על ברכות
->החובה להמתין בענייתו עד סוף הברכה סוטה לט: ציון ב החובה להמתין בהכרזה, בעניית 'אמן' ובברכה; סוטה לט: ציון ח המתנת הקורא בתורה לעניית 'אמן'
->העונה אמן אחר ברכת חבירו שלא התכוון להוציאו - האם יצא ברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
->חובת הבוצע להמתין מלטעום עד שיענו אחריו אמן ברכות מז. ציון ה אין הבוצע טועם עד שיענו על ברכתו
->יחיד שמוצא את הציבור מתפללים ומתחיל להתפלל - האם הוא צריך לכוון בתפילתו כדי שיגמור ויענה "אמן" על ברכת "האל הקדוש" ו"שומע תפלה" ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->מה מתוך הברכה צריך לשמוע כדי שיוכל לענות "אמן" ברכות נג: ציון ט חיוב ענית "אמן" על ברכות
->משמעותו ברכות נד: ציון ג נוסח ברכת הגומל
->ענייתו אם לא שמע את הברכה אבל שמע שהציבור עונה ברכות מז. ציון ו פרטי ההלכות של ענית "אמן"
->ענייתו בין "גאל ישראל" לתפילה ברכות יד: ציון ב הנחת טלית ותפילין בין קריאת שמע לתפילה
->ענייתו במרחץ, בבית הפנימי או האמצעי שבת י. ציון י האיסור לומר דברים שבקדושה במרחץ
->ענייתו ע"י מי שנמצא בביתו אם יש טינוף בינו לבית הכנסת סוטה לח: ציון ח העם שמאחורי הכהנים
אמנה
->איסור אונאה אם המוכר מודיע לקונה כמה הוא מרויח ב"מ נא: ציון ב הנושא ונותן באמנה
->->אם במחיר הקנייה בלבד בלי הרווח היה שיעור אונאה ב"מ נא: ציון ב הנושא ונותן באמנה
->->בקונה עשרה דברים יחד בעשרה דינרים ומוכר את הטובים ביותר מדינר ב"מ נא: ציון ב הנושא ונותן באמנה
אמנון ותמר (סיפור המעשה בנ"ך)
->האיסור לתרגם אותו מגילה כה: ציון א קריאת מעשה דוד ואמנון
->האם מותר לקוראו מגילה כה: ציון א קריאת מעשה דוד ואמנון
'אמת ואמונה'
->מי שלא אמרו - האם יצא ידי חובת הברכה וידי חובת ק"ש ברכות יב. ציון ה הקפדה על אמירת ברכת "אמת ויציב"
->שינוי נוסחו
->->מי ששינה - האם יצא ידי חובת הברכה וידי חובת ק"ש ברכות יב. ציון ה הקפדה על אמירת ברכת "אמת ויציב"
->->האם מותר לשנות ברכות יד: אחרי ציון א שינויים בנוסח ברכת "אמת ואמונה"
->->האם המשנה ממשיך כרגיל "מי כמוכה" עד "והשכיבנו" ברכות יד: אחרי ציון א שינויים בנוסח ברכת "אמת ואמונה"
'אמת ויציב'
->האם מותר להפסיק בין "אמת" ל"יציב" ברכות יג. ציון ד בין "ויאמר" ל"אמת ויציב" לא יפסיק
->האם מותר להפסיק בין "ויאמר" לבינו ברכות יג. ציון ד בין "ויאמר" ל"אמת ויציב" לא יפסיק; ברכות יד: ציון א נוסח הסיום בקריאת שמע באמירת "אמת"
->המסופק אם אמרו - האם צריך לחזור ולאומרו ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה; ברכות לג. ציון נ ברכה שאינה צריכה
->->אם הוא יודע שקרא ק"ש ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->מי שלא אמרו או שאמרו בנוסח שונה - האם יצא ידי חובת הברכה וידי חובת ק"ש ברכות יב. ציון ה הקפדה על אמירת ברכת "אמת ויציב"
אמת מים
->איסור לזרוע תוך ארבע אמות לידה ב"מ קז: ציון ב צידי אמת המים והנהר
->חפירתה בשביעית שביעית פ"ג מ"ג ציון ה פרק ב הוספה על האשפתות כשמעמיק בקרקע או מגביה; שביעית פ"ג מ"י ציון ח בניית גדר בשביעית
->למי זכות קדימה בהשקייה ממימיה
->->כל דאלים גבר גיטין ס: ציון א פרק א, ה סדר ההשקאה ממי נהר
->->לבעל הבור הקרוב לה גיטין ס: ציון א פרק א, ה סדר ההשקאה ממי נהר
->->->אם הבור קדם לאמה או להפך גיטין ס: ציון א פרק א, ה סדר ההשקאה ממי נהר
->->->אם הנהר מושך בו על פי הלוכו גיטין ס: ציון א פרק א, ה סדר ההשקאה ממי נהר
אמתלא (ראה גם: אשת איש)
->האם מועילה אמתלא נגד חזקה כתובות כב. ציון נ פרק א אמרה 'טמאה אני' ונתנה אמתלא לדבריה
->עד אחד באיסורין שהתקבלה עדותו בבית דין - האם אמתלא מועילה כתובות כב. ציון נ פרק א אמרה 'טמאה אני' ונתנה אמתלא לדבריה
אנדרוגינוס
->במשכב זכור - האם חייבים סקילה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->->בביאתו במקום נקבותו או במקום זכרותו יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל
->האם הוא מברך על מצווה שהוא מקיים מספק שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->האם יכול להוציא בן מינו בתקיעת שופר ר"ה כט. ציון ג החייבים בתקיעת שופר לעצמם, ולהוציא אחרים
->האם מברכים על מילתו ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->האם מברכים על מילתו סוכה מז. ציון א מצות הישיבה בסוכה ביום שמיני עצרת
->האם מוציא את עצמו בתקיעת שופר יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->האם מותר לו לשאת אשה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->->חשש "נשים המסוללות" יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->האם מילתו דוחה שבת שבת קלה. ציון א מילת אנדרוגינוס בשבת
->הגדרתו כספק או כבריה ר"ה כט. ציון ג החייבים בתקיעת שופר לעצמם, ולהוציא אחרים
->הגדרתו
->->ברייה בפני עצמה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->->יש שהוא זכר, יש נקבה ויש שהוא ברייה בפני עצמה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס
->->ספק זכר ספק נקבה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->->ספק זכר ספק נקבה ספק ברייה בפני עצמה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל
->->תערובת של זכר ונקבה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->חיוב אשתו בייבום יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->חיובו במצוות פרייה ורבייה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->חליצתו ליבמתו יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->כהן אנדרוגינוס - האם מאכיל את אשתו בתרומה או בקדשים קלים יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס
->כהן אנדרוגינוס שנבעל ע"י פסול במקום זכרותו - האם נפסל יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס
->->אם גם הבועל אנדרוגינוס יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->לענין בכורה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->לענין קרבן שזכר ונקבה כשרים בו יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->שנישא לכהן - האם אוכל בתרומה יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->שקיבל קידושין יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->->חייבים עליו כרת משני מקומות יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
אנומלין (תערובת יין, דבש ופלפלים)
->הכנתו בשבת שבת קמ. ציון ד מערבים בשביל אכילה ולא בשביל רפואה
->->באיזו כמות שבת קמ. ציון ד מערבים בשביל אכילה ולא בשביל רפואה
->->בנענוע הכלי עד שיתערבו או בטריפה באצבע או בכף שבת קמ. ציון ד מערבים בשביל אכילה ולא בשביל רפואה
->->בשינוי, כגון שנותן את הדבש והפלפל תחילה ואחר כך נותן את היין שבת קמ. ציון ד מערבים בשביל אכילה ולא בשביל רפואה
->סינונו שבת קמ. ציון ד מערבים בשביל אכילה ולא בשביל רפואה
אנוסה (ראה: אונס ומפתה)
אנטיכי
->הגדרתו שבת מא. אחרי ציון ג דין מוליאר ואנטיכי
->מזיגת מים ממנו לתוך יין בשבת שבת מא. אחרי ציון ג דין מוליאר ואנטיכי
->שתייה ממים שחוממו בו בשבת שבת מא. אחרי ציון ג דין מוליאר ואנטיכי
אנינות (ראה: אונן)
אנשי משמר
->איסורם בתספורת ובכיבוס תענית יז. ציון ה תספורת וכיבוס לאנשי משמר ואנשי מעמד
->מי הם - כהנים שעובדים באותו שבוע במקדש או ישראלים שנמצאים בירושלים במעמדות תענית כז: בלי ציון מי מתענה במעמדות
->שמתענים ואינם משלימים כשעוסקים בעבודתם - האם הם מתפללים תפילת תענית תענית יא: ציון ו תענית שעות
אסופי (תינוק שנמצא מושלך)
->היתר ממזרים, נתינים, שתוקי ואסופי לבוא זה בזה קידושין עד. ציון ט הפסולים לבוא בקהל מותרים זה בזה
->מתי הוא נדון כספק ממזר קידושין עג. ציון ה תינוק שנמצא מושלך מתי נדון כאסופי
->שאיש או אשה טוענים שהוא בנם קידושין עג: ציון א גדרי הנאמנות על אסופי
אסותא (ראה: התעטשות)
אסטניס (ראה: איסטניס)
אסימון
->חילול מעשר שני עליו
->->אם אין עליו צורה ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר; ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->אם יש עליו צורה פגומה ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר
->קניית מטלטלין או מטבע טוב על ידו
->->אם אין עליו צורה ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר; ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->אם אינו יוצא או יוצא בדוחק ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר
->->אם יש עליו צורה פגומה ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר
->->עם צורה לא חשובה או עם צורה שבורה ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר
אסכרה
->התרעה עליה
->->האם ומתי מתריעים תענית יט: ציון א מתריעים על אסכרה
->->תענית או זעקה תענית יט: ציון א מתריעים על אסכרה
אסמכתא (הסמכת דין דרבנן על פסוק)
->'משום שנאמר' - האם זה לשון אסמכתא יומא יא. ציון ב חיוב מזוזה בשערים
אסמכתא (התחייבות בלי גמירת דעת)
->אם אמר שהוא מקנה "מעכשו"
->->אם בשעת האמירה מסר משהו בפועל או לא ב"מ סו. ציון ד אסמכתא בקנין 'מעכשיו'
->->בקנין שבא להתפיס זכויותיו ב"ד או בקניינים אחרים ב"מ סו. ציון ד אסמכתא בקנין 'מעכשיו'
->אם בידו לקיים את התנאי או אין בידו או שזה קצת בידו ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->אם הגזים להתחייב מעבר להפסד שגרם או לא הגזים ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->אם עשה קנין בב"ד חשוב בלי לומר "מעכשו" ב"מ סו. ציון ד אסמכתא בקנין 'מעכשיו'
->->בקנין שבא להתפיס זכויותיו ב"ד ב"מ סו. ציון ד אסמכתא בקנין 'מעכשיו'
->אם עשה קנין בלי "מעכשו"
->->אם החזיק בגוף הדבר הנקנה או עשה קנין שלא בגוף הדבר ב"מ סו. ציון ד אסמכתא בקנין 'מעכשיו'
->->בקנין סודר ובשאר דרכי הקניין ב"מ סו. ציון ד אסמכתא בקנין 'מעכשיו'
->->בקרקע או במטלטלין ב"מ סו. ציון ד אסמכתא בקנין 'מעכשיו'
->באריס הכותב "אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא" או "אשלם אלף זוז" ב"מ קד. ציון ז פסקה א, ג אריס שהוביר את הקרקע
->בב"ד חשוב נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->אם עשה קנין מעכשו בב"ד חשוב או לא עשה נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->ב"ד החשוב ביותר באותה עיר נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->ב"ד המומחה לרבים נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->ב"ד סמוכים בא"י נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->בדברים שקשורים לב"ד כגון התפסת זכויות לב"ד נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->דיינים שבקיאים בדיני אסמכתא נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->שיש בו ת"ח מפורסם נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->בהתחייבויות הדדיות מותנות ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->בהתחייבות לצדקה ב"מ קד: ציון ג פסקה ב תנאי שיש בו אסמכתא - האם בטל כולו
->בהתחייבות שהמנהג לקיימה ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->במוכר שדה על תנאי שיוכל לחזור ולקנותו ב"מ סז. ציון ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם אמר את התנאי בלשון שאלה והשליח השיב לו "אתה והקונה קרובים" ב"מ סז. ציון ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם הקונה אמר לשליח לקנות מאדם פלוני או לא ב"מ סז. ציון ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם עשה את התנאי עם הקונה או עם שליח של הקונה ב"מ סז. ציון ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->במחילה
->->אם כנגד מחילה זו התחייב כלפיו הנמחל לתת לו דבר בדרך אסמכתא ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->->בדבר שתפס כדי לעשות קנין ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->->במחילה על משכון ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->->->אם מישכנו בשעת הלוואתו או לאחר הלוואתו ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->->במחילה על ערבון ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->->במחילה על קרקע או על מטלטלין ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->במחילה מותנית נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->בנכרי פסחים ל: ציון ח ישראל שהרהין חמצו אצל נכרי
->בקנין מעכשו נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->האם קנין סודר הוא מעכשו נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->->->אם עשה תנאי לעתיד שמגלה שאינו רוצה שיחול מעכשו נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->בקרקע או במטלטלין נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->בתנאים בשידוכין נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא בבית דין חשוב
->גדרה (בדיני ממונות) סנהדרין כד. ציון ב קבלת קרובים ופסולים לדין ולעדות
->האם יש דין אסמכתא בהסכמה בין הצדדים להעברת בעלות של המשכון פסחים ל: ציון ח ישראל שהרהין חמצו אצל נכרי
->המתחייב למכור את שדהו לפלוני אם ימכור ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד ומכר לשני
->המתפיס זכויותיו בב"ד ואומר "אם לא אחזור עד יום פלוני ייבטלו זכויותי" נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא
->הקונה נכס בדרך אסמכתא ותפס - האם חייב להחזיר ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->התחייבות מותנית שיש בחלקה אסמכתא - האם היא בטלה לגמרי או בטלה בחלקה או קיימת כולה ב"מ קד: ציון ג תנאי שיש בו אסמכתא - האם בטל כולו
->->מי שמתחייב בבת אחת התחייבות שיש אסמכתא והתחייבות שאין בה ב"מ קד: ציון ג תנאי שיש בו אסמכתא - האם בטל כולו
->לווה שאמר למלווה "אם לא אפרע תוך שלוש שנים השדה שלך"
->->אם אמר "מעכשו" או לא אמר ב"מ סה: ציון ז פסקה ג מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->->אם הקפיד למשכן דוקא קרקע מסויימת ב"מ סו: ציון ב הלווה על משכון ומקפיד בדמים או בקרקע
->->אם הקפיד שההלוואה תהיה כשווי הקרקע או לא ב"מ סו: ציון ב הלווה על משכון ומקפיד בדמים או בקרקע
->->אם השדה שווה יותר מסכום ההלוואה או לא ב"מ סו. ציון ד גדר אסמכתא כשהקנין יתר על המעות
->->אם כשמוכר את חפציו מקפיד לקבל את שוויים או לא ב"מ סו: ציון ב הלווה על משכון ומקפיד בדמים או בקרקע
->->אם מקפיד שלא למכור את קרקעותיו או לא ב"מ סו: ציון ב הלווה על משכון ומקפיד בדמים או בקרקע
->לווה שאמר למלווה "לא יהיה לך פרעון אלא משדה זו ואם לא תגבה תוך שלש שנים תהיה כולה שלך" - האם השדה נעשית אפותיקי ב"מ סו: ציון ג אפותיקי באסמכתא
->->אם אמר רק "אם לא אפרע תוך שלש שנים תוכל לגבות רק משדה זו" ב"מ סו: ציון ג אפותיקי באסמכתא
->->אם אמר רק "אם לא תגבה ממנה תוך שלש שנים תהיה כל השדה שלך" ב"מ סו: ציון ג אפותיקי באסמכתא
->מדרבנן ומדאורייתא ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->משחק בקוביה - האם הוא אסמכתא שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה
->->האם הוא אסור שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה
->שליח שקיבל כסף לקנות סחורה במקום הזול ולמכור במקום היוקר או לקנות סחורה בשעת הזול ולא קנה ב"מ עג: ציון ח שליח שקיבל עליו לקנות או למכור ולא עשה
->->אם התנו שאם לא יקנה ישלם לו או לא התנו ב"מ עג: ציון ח שליח שקיבל עליו לקנות או למכור ולא עשה
->תנאי שאם לא יפרע לווה עד זמן מסוים תיקנה שדהו למלווה נדרים כז. ציון ב קנין אסמכתא
אסקופה (בשבת)
->של בית, שדלת נסגרת באמצעה - טלטול ממנה לרה"י או לרה"ר שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->אם יש עליה קורה ברוחב ארבעה שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->אם יש עליה שתי קורות וביניהם פחות משלושה שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->של מבוי, שאין בה לחי וקורה - טלטול בה וממנה
->->אם גבוהה שלשה טפחים מרה"ר או פחות שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->אם דלת נסגרת באמצעה שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->אם היא רחבה ארבעה או פחות שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->שפתוחה לרה"ר או לכרמלית שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->של מבוי, שחציה מקורה - טלטול בה וממנה
->->אם גבוהה עשרה שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->אם גבוהה שלשה טפחים מרה"ר או פחות שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->אם הפתח (שבאמצעה או שמחוצה לה) פתוח או נעול שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->אם חלק ממנה בולט חוץ ממחיצות המבוי שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->->אם יש בה לחי או קורה שבת ט. ציון א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
אסרו חג
->האם יש להרבות באכילה ושתיה בוסוכה מה: ציון א מנהג אכילה ושתיה באסרו חג
->האם מותר להתענות בו סוכה מה: ציון א מנהג אכילה ושתיה באסרו חג
->הספד ותענית למחרת הרגל חגיגה יח. אחרי ציון ב הספד ותענית לאחר שבועות
אסתר
->ביאת אחשורוש
->->מדוע לא מסרה את נפשה מצד גילוי עריות סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->->מדוע נחשבה פרהסיא סנהדרין עד. ציון ה בפרהסיא יהרג ואל יעבור
אפוד
->איסור הזחת החושן מעל האפוד (ראה: חושן)
->כתיבת שמות השבטים על אבני האפוד
->->איך כותבים 'יוסף', 'בנימין' ו'זבולון' סוטה לו. ציון א כתיבת שמות השבטים באבני האפוד
->->מספר האותיות וחלוקתן בין שתי האבנים סוטה לו. ציון א כתיבת שמות השבטים באבני האפוד
->->סדרם סוטה לו. ציון א כתיבת שמות השבטים באבני האפוד
אפוטרופוס
->אב שמינה אפוטרופוס לבנו הגדול
->->זכות הבן לאסור את כניסתו של האפוטרופוס לקרקעות כתובות ע. אחרי ציון ב מקח וממכר בקטן שיש לו אפוטרופוס
->->זכות הבן להוציא את הנכסים מידו כתובות ע. אחרי ציון ב מקח וממכר בקטן שיש לו אפוטרופוס
->אם אבד רכוש היתומים או ניזוק - האם הוא חייב לשלם
->->אם אבד בגלל פשיעתו גיטין נב: ציון ו פרק ה-ו שבועה באפוטרופוס
->->אם מינהו בית דין או האב גיטין נב: ציון ו פרק ה-ו שבועה באפוטרופוס
->->בגניבה ואבידה גיטין נב: ציון ו פרק ה-ו שבועה באפוטרופוס
->אם אבי היתומים מינה אשה, עבד או קטן בחייו לשאת ולתת בנכסיו - האם מותר לבית דין לעשותם אפוטרופוס לאחר מותו גיטין נב. ציון ס פרק ב אין ממנים לאפוטרופוס נשים, עבדים וקטנים
->אם אבי היתומים מינה אשה, עבד או קטן כאפוטרופוס והם מפסידים ליתומים גיטין נב. ציון ס פרק ב אין ממנים לאפוטרופוס נשים, עבדים וקטנים
->גבייה ממנו על נגיחה שנעשתה לפני מינויו ב"ק לט: ציון ב העמדת אפוטרופוס לתם לגבות מגופו
->דרך חלוקתו את נכסי היתומים קידושין מב. ציון ד חלוקת נכסי יתומים על ידי אפוטרופוס
->האם הוא יכול להפריש מעשר בהמה מבהמות היתומים, מבהמות שיאכלו או שיניחו גיטין נב. ציון א תרומות ומעשרות על ידי אפוטרופוס
->האם הוא יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות היתומים גיטין נב. ציון א תרומות ומעשרות על ידי אפוטרופוס
->->אם נתמנה על ידי בית דין או על ידי האב גיטין נב. ציון א תרומות ומעשרות על ידי אפוטרופוס
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין נב. ציון א תרומות ומעשרות על ידי אפוטרופוס
->->מן התורה או מתקנת חכמים גיטין נב. ציון א תרומות ומעשרות על ידי אפוטרופוס
->->פירות שהוא רוצה למכור גיטין נב. ציון א תרומות ומעשרות על ידי אפוטרופוס
->->פירות שיאכלו ופירות שיניחו גיטין נב. ציון א תרומות ומעשרות על ידי אפוטרופוס
->האם הוא יכול לשחרר עבד של היתומים (ראה: עבד כנעני)
->האם מותר לו להתעסק בחלוקת הירושה ביניהם גיטין נב. ציון ט פרק א, ה כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->->העמדת אפוטרופוס לכל אחד מהם גיטין נב. ציון ט פרק א, ה כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->האם מותר לו ללכת לדין עבור היתומים גיטין נב. ציון ט פרק א,ד,ה כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->->אם אדם אחר תבע אותם גיטין נב. ציון ט פרק א,ד,ה כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->->->אם נתחייב - האם פסק הדין תקף גיטין נב. ציון ט פרק א,ד,ה כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->->אם נתמנה על ידי בית דין או על ידי האב גיטין נב. ציון ט כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->->אם קיבל רשות מבית דין לדון בדבר מסויים, והפסיד גיטין נב. ציון ט כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->->אם תבע עבורם והפסיד - האם יכולים לדחות לכשיגדלו גיטין נב. ציון ט פרק א,ד,ה כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->->האם מותר לו לתת שוחד מכספי היתומים כדי שיזכו גיטין נב. ציון ט פרק א כוחו של אפוטרופוס לחוב על מנת לזכות
->האם מותר לו למכור עבד של היתומים ולקנות שדה, או להיפך גיטין נב. ציון כ קניית שדות ועבדים ומכירתם - ע"י אפוטרופוס
->האם ממנים עם הארץ לאפוטרופוס על נכסי יתומים פסחים מט: ציון ג מינוי עם הארץ לאפוטרופוס
->העמדת אפוטרופוס לשור תם ב"ק לט: ציון ב העמדת אפוטרופוס לתם לגבות מגופו
->הקנאת מטלטלין ליתומים אגב קרקע שמוקנית לאפוטרופוס קידושין כז. ציון ז שדה לאחד ומטלטלין לאחר
->חיובו להישבע
->->אם הוא כופר בכל שבועות מח: ציון ח פרק ב שיעור הטענה והכפירה בשבועת השותפים וכיוצא בה
->->על טענת ספק, אם כבר נפרדו שבועות מה. ציון ס פרק א השותפים והאריסים שחלקו אינם יכולים להשביע
->כשמסיים את תפקידו
->->האם הוא צריך להישבע שלא נטל מנכסיהם גיטין נב. ציון נ דרך מסירת הנכסים ליתומים שגדלו; גיטין נב: ציון ו פרק ב, ג, ו שבועה באפוטרופוס
->->->אם בית דין פטר אותו מלהישבע גיטין נב: ציון ו פרק ב, ג, ו שבועה באפוטרופוס
->->->אם טוענים נגדו טענת ברי גיטין נב: ציון ו פרק ד, ו שבועה באפוטרופוס
->->->אם יש לו רווח מהרכוש גיטין נב: ציון ו פרק ד, ו שבועה באפוטרופוס
->->->אם מינהו בית דין או האב גיטין נב. ציון נ דרך מסירת הנכסים ליתומים שגדלו; גיטין נב: ציון ו פרק ב, ג, ו שבועה באפוטרופוס
->->->אם מינוהו היתומים עצמם גיטין נב. ציון נ דרך מסירת הנכסים ליתומים שגדלו
->->->אם נתמנה מאליו או מתוך קירבתו ליתומים גיטין נב: ציון ו פרק ב, ג, ו שבועה באפוטרופוס
->->->אם סילקו אותו מפני שגרם הפסד גיטין נב: ציון ו פרק ד, ו שבועה באפוטרופוס
->->האם הוא צריך להישבע שלא פשע בשמירת הנכסים גיטין נב: ציון ו פרק ה-ו שבועה באפוטרופוס
->->->אם יודעים על אובדן חלק מהרכוש או אין יודעים גיטין נב: ציון ו פרק ה-ו שבועה באפוטרופוס
->->->אם מינהו בית דין או האב גיטין נב: ציון ו פרק ה-ו שבועה באפוטרופוס
->->האם הוא צריך לתת דין וחשבון ליתומים גיטין נב. ציון נ דרך מסירת הנכסים ליתומים שגדלו
->מי שהחזיק שלש שנים בנכסי קטן וטוען שהאפוטרופוס מכר לו ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->מינוי אפוטרופוס לטפל בנכסיו של שבוי
->->אם הקרוב מסכים או מתנגד ב"מ לח: ציון ב נכסי שבויים
->->אם קרובו הוא קטן (ויש קרובים אחרים או אין) ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קטן לנכסי שבוי
->מינוי אשה כאפוטרופוס
->->אשה שידוע שהיא נושאת ונותנת היטב גיטין נב. ציון ס פרק א אין ממנים לאפוטרופוס נשים, עבדים וקטנים
->->אשת המת גיטין נב. ציון ס פרק א אין ממנים לאפוטרופוס נשים, עבדים וקטנים
->מינוי עם הארץ כאפוטרופוס גיטין נב. ציון ס פרק א אין ממנים לאפוטרופוס נשים, עבדים וקטנים
->->אם אינו חשוד על העבירות והוא בחזקת כשרות גיטין נב. ציון ס פרק א אין ממנים לאפוטרופוס נשים, עבדים וקטנים
->מינוי קרוב כאפוטרופוס לנכסי קטן
->->אם הקרוב אדם נאמן ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->בקרקע, במטלטלין או במעות ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->כתיבת שטר על מינוי הקרוב ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->על שור שבעליו במדינת הים או של יתומים והשור המית אדם - חיובו בכופר ב"ק מ. ציון ב כופר בשור שנתמנה לו אפוטרופוס
->צירוף מה שנגח ברשותו עם נגיחותיו קודם, לענין העדאה ב"ק לט: ציון ב העמדת אפוטרופוס לתם
->שגורם הפסד לנכסי היתומים - האם מסלקים אותו גיטין נב: ציון ה אפוטרופוס שמפסיד
->->אם אין עדים על כך אלא יש חשש לכך גיטין נב: ציון ה אפוטרופוס שמפסיד
->->אם מינהו בית דין או האב גיטין נב: ציון ה אפוטרופוס שמפסיד
->שור שהועד בפני האפוטרופוס
->->האם גובים מהיתומים או מהאפוטרופוס ב"ק לט. ציון ה גבית תשלומי נזיקין מהאפוטרופין
->->וחזר לבעלים - האם חוזר לתמותו ב"ק לט. ציון ג שור שהועד; ב"ק מ: ציון ב שינוי רשות
->שפשע בשמירתו על שור - האם חייב לשלם ב"ק לט. ציון ה גבית תשלומי נזיקין מהאפוטרופין; ב"ק מ. ציון ב כופר בשור שנתמנה לו אפוטרופוס
->שתפס בשביל חוב שמישהו חייב ליתומים ב"מ י. ציון א התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
->תוקף הקניין של קטן שיש לו אפוטרופוס (ראה: קטן)
אפונה
->מה קובע בה לענין שביעית ולענין מעשר - השרשה או לקיטה או עשיית תרמיל או גמר פרי שביעית פ"ב מ"ח ציון א הזמן הקובע למעשרות ולשביעית בפול המצרי ואפונים
->->אם זרע אותה לזרע או לירק שביעית פ"ב מ"ח ציון א הזמן הקובע למעשרות ולשביעית
אפותיקי
->אם לווה עשה את שדהו אפותיקי מפורש - "לא יהא לך פרעון אלא משדה זו"
->->אם מכר אותה ונשארו בידו נכסים בני חורין - האם המלווה יכול לגבות מהלקוח גיטין מא. ציון ג פרק ג העושה שדהו אפותיקי
->->אם מכר אותה לעולם - האם המכר בטל גיטין מא. ציון ג פרק ג העושה שדהו אפותיקי
->->האם הוא יכול לתת למלווה כסף או קרקע אחרת במקומה גיטין מא. ציון ג פרק ג העושה שדהו אפותיקי
->->האם המלווה יכול לגבות מקרקע אחרת גיטין מא. ציון ג פרק ג העושה שדהו אפותיקי
->אם לווה עשה את שדהו אפותיקי סתם
->->האם הוא יכול לתת למלווה קרקע אחרת גיטין מא. ציון ג פרק א העושה שדהו אפותיקי
->->האם המלווה יכול לגבות מקרקע אחרת גיטין מא. ציון ג פרק א העושה שדהו אפותיקי
->->->אם היא זיבורית והמלווה רוצה לגבות מבינונית גיטין מא. ציון ג פרק א העושה שדהו אפותיקי
->אם לווה עשה את שדהו אפותיקי סתם ומכר אותו
->->האם המלווה יכול לגבותה מהקונה גיטין מא. ציון ג פרק ב העושה שדהו אפותיקי
->->->אם יש ללווה שדות בני חורין גיטין מא. ציון ג פרק ב העושה שדהו אפותיקי
->->->אם מכר הלווה את שאר שדותיו אח"כ גיטין מא. ציון ג פרק ב העושה שדהו אפותיקי
->->אם מכר אותה לעולם - האם המכר בטל גיטין מא. ציון ג פרק ב העושה שדהו אפותיקי
->גביית מלוה מיתומים ממה שהשביחו נכסי הלווה באפותיקי ב"מ קי. אחרי ציון ג בעל חוב גובה מהשבח שאצל היתומים
->->שבח שהיתומים השביחו בו - האם מחזיר להם את השבח בכסף או בקרקע ב"מ קי: ציון ג חלקם של היתומים בשבח, בקרקע או בדמים
->לווה שאמר למלווה "לא יהיה לך פרעון אלא משדה זו ואם לא תגבה תוך שלש שנים תהיה כולה שלך" - האם השדה נעשית אפותיקי למרות האסמכתא ב"מ סו: ציון ג אפותיקי באסמכתא
->->אם אמר רק "אם לא אפרע תוך שלוש שנים תוכל לגבות רק משדה זו" ב"מ סו: ציון ג אפותיקי באסמכתא
->->אם אמר רק "אם לא תגבה ממנה תוך שלש שנים תהיה כל השדה שלך" ב"מ סו: ציון ג אפותיקי באסמכתא
->סילוק המלוה ממנו ע"י תשלום כסף
->->ע"י הלווהב"מ קי: ציון ג חלקם של היתומים בשבח, בקרקע או בדמים
->->ע"י יורשי הלווה ב"מ קי: ציון ג חלקם של היתומים בשבח, בקרקע או בדמים
->->ע"י לקוחות שקנו מהלווה ב"מ יד: ציון ז פסקה ה-ו בעל חוב גובה את השבח מהלקוחות; ב"מ קי: ציון ג חלקם של היתומים בשבח, בקרקע או בדמים
->שור או עבד שעשאם אפותיקי - האם המלוה גובה אותם
->->במלוה בשטר או במלוה בעל פה ב"ק יא: ציון ז שור ועבד שעשאום אפותיקי
->->מיתומים או ממקבלי מתנה ב"ק יא: ציון ז שור ועבד שעשאום אפותיקי
->שמכר הלווה והמלווה גובה מהלקוחות - האם הוא גובה שבח שהשביח הקרקע בינתיים ב"מ יד: ציון ז פסקה ה-ו בעל חוב גובה את השבח מהלקוחות
->->אם הקרן בלבד מכסה את סכום החוב ב"מ יד: ציון ז פסקה ה-ו בעל חוב גובה את השבח מהלקוחות
->->האם חייב המלווה להחזיר ללקוחות את הוצאותיהם ב"מ יד: ציון ז פסקה ה-ו בעל חוב גובה את השבח מהלקוחות
אפייה (ראה: אופה)
'אפילו...'
->'אפילו כך וכך' - האם זה כולל גם יותר מזה או פחות כתובות צט: ציון ח דינים שהכריזו וטעו בשומה ביותר מחצי
אפיקומן
->איסור אכילה אחר מצה אחרונה בזמן הזה (אפיקומן)
->->עד מתי אסור פסחים קיט: ציון ב איסור אכילה לאחר הפסח ודין מצה אחרונה
->->שתיה אחריה פסחים קיז: ציון ד שתיה בין הכוסות
אפיקורס
->גדרו
->->הכופר בתורה, בנבואה, בתחיית המתים, בביאת המשיח או בתורה שבע"פ ע"ז כו: ציון א פרק ב הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->->המבזה את חברו בפני ת"ח ע"ז כו: ציון א פרק ב הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->->המבזה ת"ח ע"ז כו: ציון א פרק ב הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->האם מותר ללמוד לחש מאפיקורוס
->->לימוד כדי לעשות שבת עה. ציון ב האיסור ללמוד ממין וממכשף
->->לימוד כדי להבין ולהורות שבת עה. ציון ב האיסור ללמוד ממין וממכשף
->הריגתו ע"ז כו: ציון א פרק ב הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->מורידים ואין מעלים (ראה: מורידים ואין מעלים)
אפקעינהו רבנן לקידושין
->באשה שנחטפה (ראה: קידושין)
->בהתרת עגונה יבמות קיח. ציון ב היתר אכילת תרומה לאשה שהעידה צרתה שמת בעלה
->->ע"פ עד אחד יבמות פח. ציון ה גדר ההיתר באשת איש על פי עד אחד; יבמות קיז. ציון ז קרובות הפסולות להעיד לאישה שמת בעלה
אפר
->טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->אם הוא צריך את האפר או לא ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->אם המחתה מלאכתה להיתר או לאיסור ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->באפר שהוסק בשבת או לפני שבת ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->במחתה מכוסה או מגולה ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->במחתה שיש בה לבונה שהוקצתה ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->האם מותר מטעם גרף של רעי ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->האם צריך לנער את האפר או את שברי העצים ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->טלטולו ביו"ט ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב
->->אם הוא עדיין חם עד שאפשר לצלות בו ביצה ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב
->->אם הוסק ביו"ט או בערב יו"ט ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב
->->->אם הוסק מערב יו"ט ע"ד להשתמש באפר ונגמר היסקו ביו"ט ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב
->->האם נחשב נולד או מוקצה ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב
->->שימוש בו לכיסוי הדם ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב
->סוג האפר שנותנים על ראש חתן תענית טו. לפני ציון ב סדר התכנסות הציבור בתעניות
->של חמץ ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
->של עבודה זרה ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
אפר פרה אדומה
->האם הוא נחשב הקדש ביצה לו: ציון [ח] פסקה ה דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->האם יש בו מעילה, מדרבנן או מדאורייתא ביצה לו: ציון [ח] פסקה ה דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->האם נתינתו נחשבת מקדיש ביצה לו: ציון [ח] פסקה ה דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->המקדש בו אשה ביצה לו: ציון [ח] פסקה ה דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->העברתו מעל מים
->->על הירדן או שאר נהרות חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס; חגיגה כג. ציון ב העברת אפר חטאת ומי חטאת בנהרות וברכיבה
->->בספינה או בדרך אחרת כגון זריקה חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס; חגיגה כג. ציון ב העברת אפר חטאת ומי חטאת בנהרות וברכיבה
->כלי שיש לו חזקת טהרה לאפר פרה - האם מציל אוכלים, משקים, כלי חרס, כלי שטף ובגדים, מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
->נתינתו לתוך מים בשבת ביצה לו: ציון [ח] פסקה ה דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->שלא נפל ישירות למים אלא רק מכוח האדם סנהדרין עז: ציון ה קידוש מי חטאת מכוחו
אפרוח
->האם מותר לאוכלו
->->אם לא נפתחו עיניו ביצה ו: ציון [ב] אפרוח שנולד בחול
->->אם עוד לא גדלו כנפיו ביצה ו: ציון [ב] אפרוח שנולד בחול
->->אם עוד לא יצא לאויר העולם ביצה ו: ציון [ב] אפרוח שנולד בחול
->שנולד ביו"ט
->->האם מותר באכילה ביו"ט ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->->האם מותר בשבת שלאחרי יו"ט ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->שנולד בשבת לפני יו"ט - האם מותר באכילה ביו"ט ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
אפרושי מאיסורא (ראה גם: הפרשה מאיסור)
->לענין מכירת איסור לגוי כשיש חשש שימכור לישראל ע"ז כא. ציון ז לפני דלפני עיור
אפרסמון (ראה: שמן אפרסמון)
אפשר לצמצם
->בדבר שנעשה בידי אדם או בידי שמים סוטה מה: ציון ג חלל שנמצא במרחק שווה בין שתי ערים
->האם אפשר לצמצם במה שהוא בידי אדם סוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
אצטגנינות
->האם מותר לעסוק בה סנהדרין סה: ציון ז איסור מעונן
->האם מותר לכוון את דרכו ע"פ דברי העוסקים בה סנהדרין סה: ציון ז איסור מעונן
->האם מותר ללכת נגד המזל ולסמוך על הנס סנהדרין סה: ציון ז איסור מעונן
אצטדין
->שור האיצטדין
->->האם נעשה מועד בד' פעמים ב"ק כד: ציון ד המשסה כלבו של חבירו; ב"ק לט. ציון ד שור האיצטדין
->->שהרג אדם ב"ק כד: ציון ד המשסה כלבו של חבירו
ארבא (ראה: כל דאלים גבר)
ארבה
->התרעה או צעקה או תענית עליה
->->האם גובאי נחשב כמכה מהלכת תענית יט: ציון ג מתריעים על גובאי וחגב
->->על ארבה, חסיל, חגב או גובאי תענית יט: ציון ג מתריעים על גובאי וחגב
->->על כמה מתריעים תענית יט: ציון ג מתריעים על גובאי וחגב
ארבע אמות (הקנין)
->אם הוא עמד או היה מהלך ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->אם החפץ היה שם תחילה או שהאדם היה שם תחילה ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->אם לא אמר "יקנו לי ארבע אמותיי" ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות; ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->בגניבה ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->בחפץ הפקר ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->בחצר של אדם שלישי בימות החמה ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->בחצר של המקנה ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->במכר או במתנה ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->במציאה ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->->אם נפל עליה ב"מ י. ציון ו הקונה בקנין אחד מהו שיקנה באחר
->במציאה גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים
->במתנה גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים
->בקידושין ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->בקניית גט ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות; ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->->במצב שגם הבעל יכול לשומרו ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->בקניית מציאה או מתנה ע"י קטנה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->ברשות הרבים או בסימטא או בצידי רה"ר ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->ברשות הרבים או בסמטא או בצידי רשות הרבים גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים
->בשדה הפקר ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->בשטח שבבעלות המדינה ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->המניח כסף קידושין בארבע אמותיה של אשה - האם היא מקודשת גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים
->מי שהניח גט בארבע אמותיה של אשתו - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים; גיטין עח. ציון כ הזורק קידושין לרשות הרבים
->->אם גם הבעל בתוך ארבע אמות גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->->אם נכנס לשם אח"כ גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->אם היא יכולה לשמור על הגט או שאינה יכולה לשמור גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים
->->אם הניח מחוץ לארבע אמותיה והיא התקרבה לגט אח"כ גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->ברשות הרבים או בסמטא גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים; גיטין עח: ציון ז היתה ידה עשויה כקטפרס
->->מהתורה או מדרבנן גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים
ארבע כוסות
->ביין של שביעית, לפני זמן הביעור או לאחריו ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->האם הכוס השנייה צריכה ברכה אחרונה ברכות מב. ציון ט הברכה שמברכים על יין שמלווה לסעודה
->האם חייב אב לחנך את בנו הקטן לשתותם פסחים קח: ציון ה חיוב קטן בארבע כוסות
->->בקטן שלא הגיע לגיל חינוך פסחים קח: ציון ה חיוב קטן בארבע כוסות
->האם יוצאים ביין לבן, לכתחילה ובדיעבד פסחים קח: אחרי ציון ג יין אדום לארבע כוסות
->האם יש חובה, מצוה או רשות לשתות כוס חמישי פסחים קיח. ציון ג כוס חמישית והלל הגדול
->האם יש לברך ברכת "בורא פרי הגפן" או ברכה אחרונה על כל כוס מארבע כוסות של ליל הסדר פסחים קט: בלי ציון ברכות הנהנין על ארבע כוסות
->האם כל המסובין יוצאים ידי חובה בשתיית אחד מהמסובין פסחים קח: אחרי ציון ג חיוב השתיה לכל אחד ואחד
->האם מותר לשתות יין או שאר משקים ביניהם ולאחריהם פסחים קיז: ציון ד שתיה בין הכוסות
->האם עני חייב אף למכור את מלבושיו וסעודותיו לשם כך פסחים צט: ציון ד מצות ארבע כוסות לעני
->האם צריך לברך על כל כוס וכוס פסחים קב. בלי ציון הפסק בסעודה לתפילה
->->"בורא פרי הגפן" או ברכה אחרונה פסחים קט: בלי ציון ברכות הנהנין על ארבע כוסות
->השותה אותם בבת אחת - האם יצא ידי חובה פסחים קח: ציון ב ארבע כוסות בבת אחת
->השותה אותם בזה אחר זה שלא על סדר ההגדה - האם יצא ידי חובה פסחים קח: ציון ב ארבע כוסות בבת אחת
->השיעור שחייבים לשתות מהם פסחים קח: ציון ג שיעור כוס מארבע כוסות
->->מכוס הקידוש ומשאר הכוסות פסחים קז. ציון ב שתיית יין הקידוש
->מתי מוזגים את הכוס השני פסחים קטז. ציון ה זמן מזיגת כוס שני
ארבע פרשיות (ראה גם: פרשת החודש וכו')
->אם קראו אותן באדר א, האם יש לקוראן שוב באדר ב מגילה ו: ציון א ימי הפורים שבאדר ראשון
ארבעה וחמישה (ראה גם: טביחה ומכירה)
->אם גנב או טבח בשבת (ראה: קם ליה בדרבה מיניה)
->אם הגנב הגביה ברשות בעלים וטבח או מכר שם ב"ק עט. ציון ד גנב וטבח או מכר ברשות הבעלים
->אם העידו עדים שגנב ואח"כ הודה שטבח ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים וטבחו
->->אם גנב משותפים וטבח והודה לאחד מהם ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים וטבחו
->אם הקדיש את הבהמה ואח"כ טבחה או מכרה ב"ק עד: ציון ו גנב והקדיש ואח"כ טבח ומכר
->->אם הקדישהּ לבדק הבית או למזבח ב"ק עד: ציון ו גנב והקדיש ואח"כ טבח ומכר
->אם טבח או מכר אחרי שעמד בדין וחויב כפל ב"ק סח: ציון ח גמר דין בגנב; ב"ק ע. ציון י (נדפס בדף עא:) הגונב מאביו לענין תשלומי ארבעה וחמשה
->->אם אמר לו ב"ד "צא תן לו" או "חייב אתה ליתן לו" ב"ק סח: ציון ח גמר דין בגנב; ב"ק ע. ציון י (נדפס בדף עא:) הגונב מאביו לענין תשלומי ארבעה וחמשה
->אם טבח או מכר ונמצאת טריפה ב"ק ע. ציון מ גנב שטבח ונמצאת טריפה; ב"ק עא. ציון ג שליח שטבח בשבת
->->אם היה ידוע לפני השחיטה שהבהמה טריפה ב"ק ע. ציון מ גנב שטבח ונמצאת טריפה
->אם טבח ביום הכיפורים
->->ולא התרו בו ב"ק עא. ציון א גנב וטבח ביום הכפורים
->->ע"י שליח ב"ק עא. ציון ג שליח שטבח בשבת מדעתו
->אם טבח ומתחילת השחיטה התכוון לע"ז ב"ק עא. אחרי ציון א תשלומי ארבעה וחמשה כשטובח לע"ז
->אם טבח חולין בעזרה ב"ק ע. ציון נ (נדפס בדף עב.) גנב השוחט חולין בעזרה
->אם טבח ע"י מי שאינו בר שליחות ב"ק עא. ציון ד שליחות לטביחה ומכירה
->אם טבח שחיטה שאינה ראויה ב"ק ע. ציון מ גנב שטבח ונמצאת טריפה; ב"ק ע. ציון נ (נדפס בדף עב.) גנב השוחט חולין בעזרה
->אם מכר אחרי שעשה שינוי בבהמה ב"ק עח: ציון כ גנב קטע ומכר
->אם מכר באופן שהמכירה תחול לאחר ל' יום והוכר הגנב בתוך ל' ב"ק סח. ציון א תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר לזמן
->אם מכר בקנין כסף שתקף רק מדאורייתא ב"ק עח: ציון ל גנב ושלח סבלונות
->אם מכר בקנין שתקף רק מדרבנן או בהקפה ב"ק עח: ציון ל גנב והקיף
->אם מכר בשבת באופן שעשה בכך מלאכה ונפטר מטעם קם ליה בדרבה מיניה
->->האם המכירה חלה ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->->האם חייב דו"ה כדי לצאת ידי שמים ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->אם מכר בתוך רשות הנגנב והקונה הוציאהּ למקום שמשיכה קונה בו - האם הגנב חייב כפל ודו"ה ב"ק עט. ציון ד גנב וטבח או מכר ברשות הבעלים
->אם מכר ושייר במכירה
->->חוץ ממלאכתה, מעוברה, מקרנה או מגיזותיה ב"ק עח: ציון י ספק שיור במכירה
->->חלק שאינו ניתר בשחיטה כגון הגיזות או העור ב"ק עח: ציון ג שיור במכירת הבהמה הגנובה
->אם מכר לזמן מוגבל ב"ק סח. ציון א תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר לזמן
->אם מכר לפני יאוש ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->אם נתן לאשתו הארוסה או הנשואה - האם נחשב כמכר ב"ק עח: ציון ל גנב ושלח סבלונות
->אם שלוחו טבח בשבת ב"ק ע. ציון מ גנב שטבח ונמצאת טריפה; ב"ק עא. ציון ג שליח שטבח בשבת מדעתו
->->אם אמר לשליח לטבוח בשבת ב"ק עא. ציון ג שליח שטבח בשבת מדעתו
->אם שני עדים מעידים שגנב בהמה ושנים אחרים מעידים שטבח ב"ק ע: ציון א דבר ולא חצי דבר
->בגונב בהמה מאביו וטבח או מכר - האם חייב לשלם ארבעה וחמשה לאחיו
->->אם אמר לו ב"ד "צא תן לו" או "חייב אתה ליתן לו" ב"ק ע. ציון י (נדפס בדף עא:) הגונב מאביו
->->אם טבח לפני שמת אביו או אחרי שמת אביו ב"ק ע. ציון י (נדפס בדף עא:) הגונב מאביו
->->אם עמד בדין על הטביחה לפני מיתת האב או לא ב"ק ע. ציון י (נדפס בדף עא:) הגונב מאביו
->בגונב קרבן שהבעלים חייבים באחריותו וטבח או מכר ב"ק עו. ציון א הגונב הקדש מבית הבעלים
->בכוי ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->בכלאים הבא מרחל ומגדי ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->בכלאים הבא מתיש וצבייה ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->בעז ב"ק סז: ציון ז תשלומי ארבעה וחמשה בשה; ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->האם גנב נמכר כעבד כדי להחזיר תשלומי דו"ה קידושין יח. ציון ב אם אדם נמכר בכפילו
->חישוב תשלומי ארבעה וחמשה
->->אם השמינהּ או הכחישהּ בידים ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->->לפי ערכה בשעת הטביחה או בשעת העמדה בדין ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה
->עדי טביחה ומכירה שהוזמו (ראה: עדים זוממין)
->פטור מארבעה וחמישה מפני שקנאה בשינוי
->->אם גנב טלה ונעשה איל ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->->אם הגנב הכחיש את בהמהּ או השמינהּ בידים ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->שואל שטבח בדרך גניבה את הבהמה ששאל (ראה: שואל)
->שומר שור והמית ונגמר דינו לסקילה ואחֵר גנבוֹ וטבחוֹ - האם חייב לשומר דו"ה מצד שעכשו לא יוכל לומר "הרי שלך לפניך" ב"ק צח: אחרי ציון א פסקה ג דבר הגורם לממון
->שותפים שגנבו ואחד טבח או מכר שלא לדעת חברו ב"ק עח: ציון ט שותפים שגנבו וטבחו
ארבעים
->פסיקת הלכה לפני גיל ארבעים (ראה: פסיקת הלכה)
ארבעת המינים
->אם חסר אחד מארבעת המינים, האם נוטלים את שאר המינים, והאם מברכים עליהם, ביום הראשון ובשאר הימים סוכה לד: ציון ג ארבעת המינים מעכבים זה את זה
->אם נטל את הלולב בשמאל ואת האתרוג בימין - האם יצא סוכה לז: ציון ד סדר נטילת ארבעת המינים
->אתרוג (ראה: אתרוג)
->באיזו צורה יש לאגדם יחד סוכה לג: ציון ה צורת הקשר בארבעת המינים
->בירושלים - האם ניטלו כל שבעה ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->במקדש
->->ביום הראשון ובשאר הימיםסוכה מא. ציון ב דינה של ירושלים וההבדלים בין יום ראשון לשאר הימים
->->נטילתם מיום שני ואילך בשבת סוכה מא. ציון ב דינה של ירושלים וההבדלים בין יום ראשון לשאר הימים
->->שאולים, מיום שני ואילך סוכה מא. ציון ב דינה של ירושלים וההבדלים בין יום ראשון לשאר הימים
->במתנה על מנת להחזיר
->->ביום הראשון - האם הנותן יכול לצאת בו ידי חובה כשהוא מקבלו בחזרה סוכה מו: ציון ג הקנאת הלולב לקטן
->->בנתינה לקטן סוכה מא: ציון ג לולב הניתן כמתנה על מנת להחזיר
->->האם אפשר להקנותם לקטן במעמ"ל סוכה מא: ציון ג לולב הניתן כמתנה על מנת להחזיר
->->האם המקבל רשאי לתת אותם לאחרים סוכה מא: ציון ג לולב הניתן כמתנה על מנת להחזיר
->->כיצד יש להחזירם סוכה מא: ציון ג לולב הניתן כמתנה על מנת להחזיר
->->מתי התנאי מחייב סוכה מא: ציון ג לולב הניתן כמתנה על מנת להחזיר
->->מתי צריך להחזירם סוכה מא: ציון ג לולב הניתן כמתנה על מנת להחזיר
->ברכתם
->->האם אפשר לברך יותר מפעם ביום סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב; סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->מיום שני ואילך סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->בשבת
->->ביום ראשון של סוכות בזמן המקדש ר"ה כט: ציון ה פסקה ב תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->->מדוע לא תיקנו ליטול במקום שיש ב"ד ר"ה כט: ציון ו פסקה א תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->גודל הטפחים שבשיעורי ההדס, הערבה והלולב סוכה לב: ציון א אורך הלולב, ההדס והערבה
->האם חובה או מצוה להפסיק סעודה כדי לקיים מצות לולב
->->אם יש עוד שהות ביום לקיימה סוכה לח. ציון א מתי מפסיקים בסעודה למצות לולב
->->ביום הראשון או בשאר ימי החג סוכה לח. ציון א מתי מפסיקים בסעודה למצות לולב
->האם יוצאים ביו"ט ראשון באלו שקונים מקופת הציבור סוכה מו: ציון ג הקנאת הלולב לקטן
->האם יש איסור בל תוסיף בהוספה על המנין של כל אחד מארבעת המינים, או בהוספת מין אחר, והאם המוסיף פוסל סוכה לד: ציון א כמה נוטל מארבעת המינים
->האם יש לאגדם דווקא בדבר הראוי לאכילה סוכה לג: ציון ה צורת הקשר בארבעת המינים
->האם מותר לטלטלם בשבת סוכה מב. ציון ה טלטול הלולב לנשים בשבת ובחג
->האם מותר ליטול את האתרוג עם הלולב ביד אחת, או לאוגדם באגד אחד, לכתחילה ובדיעבד סוכה לד: אחרי ציון ב נטילת לולב ואתרוג ביד אחת
->האם מותר ליטול פסולים או מין הדומה להם כשאין כשרים, בברכה או בלי ברכה סוכה לא. ציון ה נטילת מין אחר במקום האתרוג
->->בשעת הדחק סוכה לא: לפני ציון א הנטילה בשעת הדחק
->האם עלי לולב, הדס או ערבה הנמצאים בין המינים האחרים חוצצים סוכה לז: ציון א עלי ארבעת המינים בחציצה
->האם צריך כוונה בזמן נטילתם מגילה יז. ציון ז כוונה בקריאת המגילה
->האם צריך כוונה בנטילתם סוכה מב. ציון א המוציא לולב ביו"ט ראשון שחל בשבת
->הברכה - 'על נטילת לולב' או 'נטילתו של הלולב' סוטה לט. ציון ד הברכה שמברכים לפני ברכת כהנים
->הגזולים ר"ה כח. ציון ה התוקע בשופר הגזול
->הדס (ראה: הדס)
->המודר הנאה מחברו האם הוא יוצא בלולבו ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->->ביום הראשון ובשאר ימי החג ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->הנענועים
->->בשעת נטילת הלולב לברכה, או רק בהלל סוכה לז: ציון ה נענוע הלולב
->->מתי צריך לכסכס את העלים סוכה לז: אחרי ציון ה הולכה והבאה של הלולב בשעת הנענוע
->->היכן מנענעים בהלל סוכה לז: ציון ה נענוע הלולב
->->כמה פעמים מנענעים לכל רוח סוכה לז: אחרי ציון ה הולכה והבאה של הלולב בשעת הנענוע
->->לאלו רוחות מנענעים סוכה לז: אחרי ציון ה הולכה והבאה של הלולב בשעת הנענוע
->הפסקת לימוד תורה כדי ליטלם שבת יא. ציון ז מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה
->הקונה אותם מגוי - האם רשאי לקצוץ אותם בעצמו סוכה ל. ציון ג חשש גזל בארבעת המינים
->התנהגות בהם אחרי שעבר זמן מצותם מגילה כו: ציון ה תשמישי מצוה נזרקים
->חינוך קטן בהם
->->האם האב חייב לקנותם לו לעצמו סוכה מב. ציון ז מצות חינוך בלולב
->->ע"י שהקטן נוטל לולב שאול סוכה מו: ציון ג הקנאת הלולב לקטן
->->מיום שני ואילך סוכה מב. ציון ז מצות חינוך בלולב
->->ממתי חייב אדם לחנך את בנו בהם סוכה מב. ציון ז מצות חינוך בלולב
->חציצה בנטילתם
->->אם משהו כרוך עליהם סוכה לז. ציון א חציצה בנטילת לולב
->->אם יש על ידו טבעות או תפילין סוכה לז. ציון א חציצה בנטילת לולב
->->אם עלי לולב, הדס או ערבה נמצאים בין המינים האחרים סוכה לז: ציון א עלי ארבעת המינים בחציצה
->->הפסול סוכה מב. ציון ד לקיחה ע"י דבר אחר
->יחור של אתרוג שהורכב בעץ לימון, לענין נטילה בסוכות סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->לולב (ראה: לולב)
->מנהג אנשי ירושלים להחזיקם בכל מקום שהולכים - האם זו הנהגה לרבים או רק למדקדקים במצוות סוכה מא: ציון ט מנהג של אנשי ירושלים בנטילת לולב
->נטילתם ע"י סודר
->->אם כרך את הסודר על ידו יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
->->אם עשה מהסודר בית יד יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
->נטילתם בירושלים מיום שני ואילך - מדאורייתא או מדרבנן סוכה מא. ציון ב דינה של ירושלים וההבדלים בין יום ראשון לשאר הימים
->נטילתם דרך גדילתם
->->באתרוג סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->->האם מאוזן נקרא דרך גדילתו סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->->בשעת הנענועים סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->->נטלם שלא כדרך גדילתם - האם יצא סוכה לז: ציון ד סדר נטילת ארבעת המינים; סוכה מב. ציון ב הפיכת הלולב מיד ימין ליד שמאל
->נטילתם כל אחד בפני עצמו - האם מותר, והאם וכיצד מברכים סוכה לד: ציון ג ארבעת המינים מעכבים זה את זה
->נטילתם ע"י איטר, לכתחילה ובדיעבד סוכה לז: ציון ד סדר נטילת ארבעת המינים
->נטילתם ע"י דבר אחר (שאינו מינו) יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
->נטלו באמצעות כלי - האם יצא סוכה מב. ציון ד לקיחה ע"י דבר אחר
->נטלם כשסודר כרוך על ידו סוכה לז. ציון א חציצה בנטילת לולב
->ערבה (ראה: ערבה)
->שאול, גזול, חסר, יבש ומנומר, מיום שני ואילך סוכה כט: ציון ה פסולי הלולב מהיום השני ואילך
->->גזול במקדש ומחוצה לו - נטילתו בברכה או בלי ברכה סוכה ל. ציון א לולב הגזול (מצוה הבאה בעבירה)
->שאסורים באכילה - האם הם פסולים סוכה לה: ציון א אתרוג של תרומה טמאה
->שאסורים בהנאה - האם הם פסולים סוכה לד: ציון ז אתרוג של ערלה
->שהחיינו
->->ביום טוב שני סוכה מו. ציון א ברכת שהחיינו בלולב; סוכה מו. ציון ג ברכת "שהחיינו" בסוכה ובחג
->->בשעת נטילת לולב סוכה מו. ציון א ברכת שהחיינו בלולב
->->בשעת עשיית הלולב סוכה מו. ציון א ברכת שהחיינו בלולב; סוכה מו. ציון ג ברכת "שהחיינו" בסוכה ובחג
->->אם כבר אמר שהחיינו בקידוש סוכה מו. ציון ג ברכת "שהחיינו" בסוכה ובחג
->שימוש בהם
->->להריח הושענא מגילה כו: ציון ה תשמישי מצוה נזרקים
->->לאכול אתרוג מגילה כו: ציון ה תשמישי מצוה נזרקים
->של הפקר - האם יוצאים בהם ביום הראשוןסוכה כז: ציון ב סוכה שאולה, סוכת השותפים וסוכת הפקר
->של ע"ז - האם יוצאים בהם, ביום הראשון או בשאר הימים, לכתחילה ובדיעבד סוכה לא: ציון א לולב של אשרה ושל עבודה זרה
->של עבודה זרה, ביום הראשון ובשאר ימי החג ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->שניים שנטלו אותם יחד - האם יצאו ידי חובה שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
->שניתנו לקטן - האם אפשר לצאת בהם ביו"ט ראשון סוכה מו: ציון ג הקנאת הלולב לקטן
->->אם נתנו לו ע"מ להחזיר סוכה מו: ציון ג הקנאת הלולב לקטן
->שפסולים מדרבנן, בשעת הסכנה סוכה יד: לפני ציון א גזירה דרבנן משעת הדחק
->שפסולים משום 'הדר' (ראה: הדר)
ארון הברית
->איסור הסרת הבדים ממנו
->->אם מסירם לגמרי או רק מרפה אותם יומא עב. ציון ב האיסור להסיר את הבדים מהארון
->->אם מסיר רק בד אחד יומא עב. ציון ב האיסור להסיר את הבדים מהארון
->->האם יש לאו על ההסרה יומא עב. ציון ב האיסור להסיר את הבדים מהארון
->->הסרה לצורך תיקון יומא עב. ציון ב האיסור להסיר את הבדים מהארון
->האיסור להסתכל בו יומא נד. בלי ציון האיסור להסתכל בארון ובכלי המקדש
->נשיאתו בזמן שהמשכן בא"י חולין כד. ציון ג פסול שנים בלויים
->נשיאתו בכתף דוקא - האם נוהגת לדורות סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
->->האם לויים כשרים לשאת סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
->->על מי מוטלת המצוה סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
ארוסה
->האם יש לה כתובה מצד תנאי בית דין אם לא כתב לה כתובה כתובות מג: ציון ד גבייה ממשועבדים לכתובת ארוסה ולאחר שנישאה; כתובות פט: כתובת ארוסה
->->אם תפסה נכסים בשביל כתובתה - האם מוציאים מידה כתובות פט: כתובת ארוסה
->->באלמנה או בגרושה כתובות פט: כתובת ארוסה
->->בזמן הזה כתובות פט: כתובת ארוסה
->->האם היא גובה ממשועבדים כתובות פט: כתובת ארוסה
ארור
->דבר שחכמים גזרו בו "ארור" ואדם רוצה לקבל ע"ע את הקללה ב"ק פב: ציון ס איסור גידול חזירים
אריה
->גידולו כשהוא קשור ב"ק פג. ציון ג איסור גידול כלב
->מכירתו לגוי
->->אריה הראוי למלאכה ע"ז טז. ציון ד מכירה לגוים של ארי ודוב שאינם מזיקים
->->אריה שלם או שבור ע"ז טז. ציון ד מכירה לגוים של ארי ודוב שאינם מזיקים
אריס (ראה גם: חכירה; נוטע)
->אבל שהוא אריס בשדה של אחר
->->האם מותר לו לעשות את מלאכתו מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->האם מותר לו לשכור אחרים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->אופן קצירתו במקום שאין מנהג - לקצור או לעקור או לחרוש אחריו ב"מ קג. ציון ס חלוקת אריס ובעל הבית במקום שאין מנהג
->אם בסוף זמן האריסות יש בשדה זרעים או ירקות או פירות האילן שלא נגמרו או שנגמרו ולא הגיע יום השוק - האם הוא מקבל חלק בהם ב"מ קט. ציון ד השומא למקבל השדה כשהגיע זמנו לצאת
->->אם יצא מהשדה קודם סוף זמנו ב"מ קט. ציון ד השומא למקבל השדה כשהגיע זמנו לצאת
->אם היתה מכת מדינה של ארבה או שדפון - האם מנכה מאחוז היבול שצריך לתת לבעל השדה ב"מ קג: ציון י מכת מדינה בקבלנות
->אם השדה הוציאה יבול מועט בלבד - האם האריס חייב להמשיך לטפל בה או לזרוע אותה פעם שנייה
->->אם הוא מוכן לקנות מהשוק עבור בעל השדה פירות בכמות שהיתה השדה אמודה לעשות ב"מ קה. ציון ה המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->אם הוציאה סאה או סאתים חוץ מן ההוצאות (של האריס או של בעל השדה) או יותר ב"מ קה. ציון ה המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->אם לא כתב בשטר האריסות "ואעמיד כרי לפניך" ב"מ קה. ציון ה המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->אם קיבל עליו לעבוד בתקיעת כף או בשבועה או בקנין ב"מ קה. ציון ה המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->בשדה גדולה או קטנה ב"מ קה. ציון ה המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->אם השלטון גבה מאריס בקרקע את כל המס עבור הקרקע
->->האם האריס יכול לגבותו מבעל השדה ב"ק קיג: ציון כ תשלום מס שדות עבור חבירו
->->האם זה גזל, במקום שמותר לו לעשות כך לפי דין המלכות או שאסור ב"ק קיג: ציון כ תשלום מס שדות עבור חבירו
->אריס בשדה של אבל
->->האם מותר לו לעשות את מלאכתו כדרכו
->->->אם התחיל בעבודתו לפני האבלות או לא התחיל מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->->בקרקע או בדברים אחרים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->בכרם - האם הוא מקבל חלק בזמורות, אם עבד בזמירה או לא ב"מ עג. ציון ט ביאור דברי שמואל להנהו דשבשי שבשא
->בשדה - האם הוא מקבל חלק באילנות
->->אם התנה האריס שיקבל חלק ושתק בעל השדה ב"מ קג: ציון ד נטילת אילנות בחכירת שדה
->->אם התנו שיקבל אחוז גבוה או נמוך מהמקובל מיבול השדה ב"מ קג: ציון ד נטילת אילנות בחכירת שדה
->->במקום שנהגו שהוא מקבל או שנהגו שאינו מקבל ב"מ קג: ציון ד נטילת אילנות בחכירת שדה
->->האם הוא מקבל חלק מהעץ אם התייבש וקצצוהו ב"מ קג: ציון ד נטילת אילנות בחכירת שדה
->בשדה שלחין ויבש המעין או בשדה אילן ויבש האילן - האם מנכה מאחוז היבול שצריך לתת לבעל השדה
->->אם אמר בפירוש "חכור לי שדה שלחין" או לא ב"מ קג: ציון י מכת מדינה בקבלנות
->->אם אפשר לתקן את הנזק ע"י טורח ב"מ קג: ציון י מכת מדינה בקבלנות
->->אם התייבש גם הנהר הגדול או לא ב"מ קג: ציון י מכת מדינה בקבלנות
->האומר לאריסו שאם ישקה את השדה יותר מהמקובל יתן לו חלק בתבואה יותר מהמקובל וירד גשם ולא היה צורך בהשקאה גיטין עד: ציון ב פרק א 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->האם הוא יכול להפריש תרומות ומעשרות מפירות בעל השדה גיטין נב. ציון ד תרומת אריסין
->->אם הפריש מחלקו בפירות גיטין נב. ציון ד תרומת אריסין
->->אם עיכב אותו בעל השדה לפני שהפריש גיטין נב. ציון ד תרומת אריסין
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין נב. ציון ד תרומת אריסין
->האם הוא מקבל חלק בקורות השקמה, אם קיבל לשבע שנים או פחות ב"מ קט. ציון א זריעת פשתן בחכירות ובקבלנות לשנים מועטות
->האם הוא מקבל חלק בשבח השקמה ב"מ קט. ציון ד השומא למקבל השדה כשהגיע זמנו לצאת
->האם מותר להלוות לו סאה בסאה
->->בזמן שעדיין יכול לסלק את האריס או אח"כ ב"מ עד: ציון ב הלואת סאה בסאה לאריס
->->במקום שנהוג שהאריס נותן את הזרע או שבעל השדה נותן ב"מ עד: ציון ב הלואת סאה בסאה לאריס
->->האם האריס חייב להחזיר את הלוואה גם אם הקרקע לא הוציאה פירות ב"מ עד: ציון ב הלואת סאה בסאה לאריס
->האם מותר לו לזרוע פשתן, בשדה שקיבל באריסות לשנים מועטות או מרובות ב"מ קט. ציון א זריעת פשתן בחכירות ובקבלנות לשנים מועטות
->האם מותר לו לקחת מעט מפירות השדה שאינם מחלקו סנהדרין כו: ציון ט גניבת אריס אינה פוסלתו לעדות
->הורדתו לטפל בנכסיו של שבוי ב"מ לח: ציון ב נכסי שבויים
->->אם חזר השבוי - האם מי שטיפל בנכסיו מקבל פירות כמו אריס ב"מ לח: ציון ב נכסי שבויים
->זכותו לחזור בו מאריסותו באמצע הזמן ב"מ קה. ציון ה פסקאות א, ד המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->אם קיבל עליו בתקיעת כף או בשבועה או בקנין לעבוד ב"מ קה. ציון ה פסקאות א, ד המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->בדבר האבד ב"מ קה. ציון ה פסקאות א, ד המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->חיובו להישבע לאריס אחר בעת החלוקה (ראה: שותף)
->חלוקת התבן, הקש וזמורות הגפן במקום שאין מנהג ב"מ קג. ציון ס חלוקת אריס ובעל הבית במקום שאין מנהג
->חֶלקו בפירות - האם שייך לו עוד כשהם מחוברים ב"מ כב. ציון ב פסקה א הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות; ב"מ כב. אחרי ציון ב אכילת פירות שהביא האריס
->מקום שנהגו שהוא חורש אחרי הקצירה ואינו מנכש והאריס ניכש - האם חייב לחרוש (בעצמו או עם בעל השדה) ב"מ קג: ציון ב ניכוש במקום חרישה
->->אם אמר לבעל השדה (בשעת הניכוש או בשעת קבלת השדה) שהוא מנכש כדי שלא יצטרך לחרוש, או לא אמר ב"מ קג: ציון ב ניכוש במקום חרישה
->נטילתו אבנים קטנות מהשדה בשביעית (ראה: אבנים)
->עצים שגדלו מאליהם בשדה - האם האריס מקבל חלק בפירותיהם או בדמי עציהם או כשיעור התבואה שהיתה צומחת באותו שטח ב"מ קט. ציון י עצים שגדלו מאליהם אצל המקבל
->->אם אפשר לעוקרם ולנטוע אותם בקרקע אחרת או אי אפשר ב"מ קט. ציון י עצים שגדלו מאליהם אצל המקבל
->->אם הוא טוען שהיה זורע דבר אחר במקומם או שהיה נוטע עצים במקומם ב"מ קט. ציון י עצים שגדלו מאליהם אצל המקבל
->->אם העצים מכחישים את הקרקע יותר מהמין שהתנו שהוא יזרע או לא ב"מ קט. ציון י עצים שגדלו מאליהם אצל המקבל
->עשייתו גדר בין השדה שקיבל לשדה אחר בשביעית שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->קניית פירות מאריס (או קבלתם במתנה) - חשש שהם גנובים
->->אם הוא מביא מהבית או מהשדה ב"ק קיט. ציון א קבלת פירות מאריס
->->אם הוא מביא מהמחובר או מהתלוש ב"ק קיט. ציון א קבלת פירות מאריס
->->אם ידוע שלא חלקו עדיין או ידוע שחלקו או שאין ידוע ב"ק קיט. ציון א קבלת פירות מאריס
->שהוביר את השדה - כמה חייב לשלם לבעליה
->->אם כתב "אם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי" ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->->->האם חייב לשלם כמה שהשדה היה ראוי לעשות או על הנזק שנפחת השדה כיון שלא עיבד אותה, במקום שרגילים לכתוב "אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא" או שאין רגילים, אם התחיל בעבודה או לא התחיל ב"מ קד: ציון ג תנאי שיש בו אסמכתא - האם בטל כולו
->->אם כתב "אם אוביר ולא אעביד אשלם במיטבא" - האם חייב לשלם כפי שהשדה היתה ראויה להצמיח ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע; ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->->->אם התחייב כך בעל פה ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->->->מהתורה או מדרבנן ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->->אם לא כתב כלל ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע; ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא; ב"מ קה. ציון ה פסקה ד המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->->אם המנהג בכל המקומות לכתוב "אשלם במיטבא" או ברוב המקומות או רק במקצת המקומות ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->->->אם כתב תנאים אחרים בשטר או לא כתב שום תנאי ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->->אם קצב סכום נמוך ב"מ קד: ציון ג גדרים באסמכתא
->->האם חייב לשלם מעידית ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->->הכמות שהקרקע היתה ראויה להצמיח או על הנזק שניזקה הקרקע מחמת הוברתה ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->שהתנה עמו בעל השדה שיזרע מין אחד - האם מותר לו לזרוע מין אחר
->->אם המין האחר גרוע יותר (אם הוא משלם במין זה או במין הראשון שהוא קונה מהשוק) או משובח יותר ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->אם המין האחר מכחיש יותר את הקרקע או מכחיש פחות או מכחיש באותה מידה ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->אם התנו שיזרע שומשום וזרע חיטה - כמה מקבל בעל הקרקע
->->->אם החיטים שצמחו היו שוות ערך לשומשים שהיו ראויים לצמוח או יותר מהם או פחות ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->->->האם לכתחילה מותר לאריס לזרוע שלא כמוסכם ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->->->האם מנכים מחלקו של בעל הקרקע מה שהקרקע היתה מכחישה אילו נזרעה שומשמים ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->->בא"י או בבבל ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->שינוי מתבואה לקטנית או להיפך ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->שזרע ולא צמח דבר - האם צריך לשלם כמה ששדה זו ראויה להצמיח ב"מ קו: ציון א פסקה ב-ג החיוב לזרוע כמה פעמים
->->אם זרע מין אחר מהמוסכם והיתה מכת מדינה (שגם שדות אחרות לקו) ב"מ קו. ציון א פסקאות ב-ג החוכר ששינה וארעה מכת מדינה
->->אם זרע פעם שניה או שלישית ולא צמחה או לא זרע ב"מ קו: ציון א פסקה ב-ג החיוב לזרוע כמה פעמים
->->בשדה שידוע שהיא פוריה או שאין ידוע ב"מ קו: ציון א פסקה ב-ג החיוב לזרוע כמה פעמים
->שזרע וצמח ואֲכָלָה חגב - האם צריך לשלם כמה ששדה זו ראויה להצמיח ב"מ קו: ציון א פסקה ב-ג החיוב לזרוע כמה פעמים
->שטוען "למחצה ירדתי" ובעל השדה טוען "לשליש הורדתיו" מי צריך להביא ראיה, במקום שיש מנהג כמה מקבל האריס ב"מ פג. ציון ז תוקפו של מנהג המדינה בשכירות פועלים
->שלקח מעט מפירות השדה שאינם מחלקו - האם פסול לעדות סנהדרין כו: ציון ט גניבת אריס אינה פוסלתו לעדות
->->במי שאין לו שום חלק בפירות סנהדרין כו: ציון ט גניבת אריס אינה פוסלתו לעדות
->שמת - זכות יורשיו להמשיך באריסות ב"מ קד: ציון ח פסקה ה המקבל עיסקא ומת
->->אם יש כמה יורשים או רק יורש אחד ב"מ קט. ציון ל זכויות הבנים באריסות ובשותפות
->->האם יורשיו מקבלים חלק בשבח ב"מ קט. ציון ל זכויות הבנים באריסות ובשותפות
->שמתעסק בסחורה של בעל הקרקע בתור עיסקא - כמה צריך לתת לו למנוע איסור ריבית ב"מ סט. ציון ד פסקה ב דין שותפים ואריס בעיסקא
->->אם השתתף עם בעל הקרקע בסחורה ב"מ סט. ציון ד פסקה ב דין שותפים ואריס בעיסקא
->->אם לא היה צריך לטרוח הרבה בעיסקא כגון שיש לו עסק אחר ב"מ סט. ציון ד פסקה ב דין שותפים ואריס בעיסקא
->שנתן למישהו פירות מהשדה - האם מותר לאכלם ב"מ כב. ציון ב פסקה א הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות; ב"מ כב. אחרי ציון ב אכילת פירות שהביא האריס
->->אם אמר בעל הבית בפירוש שהוא מסכים ב"מ כב. אחרי ציון ב אכילת פירות שהביא האריס
->->אם אמר לו בעל השדה אח"כ "כלך אצל יפות" או לא ב"מ כב. ציון ב פסקה א הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות; ב"מ כב. אחרי ציון ב אכילת פירות שהביא האריס
->->בתלמיד חכם שיש להניח שבעל הבית מוכן שיאכל משלו ב"מ כב. אחרי ציון ב אכילת פירות שהביא האריס
->שקיבל על עצמו להשקות שדה וירד גשם - האם מפסיד משכרו ב"מ עו: ציון כ השוכר פועלים ונמצא שאין צורך בעבודתם
ארנונא
->האם בהמת ארנונא (מס למלך הנכרי) פטורה מבכורה פסחים ו. ציון א בכורה בבהמת ארנונא
->האם מותר לעבוד את האדמה בשביעית כדי לשלם מס הארנונא סנהדרין כו. ציון א ההיתר לעבוד בשביעית משום ארנונא
->האם עיסת ארנונא (מס למלך הנכרי) פטורה מהפרשת חלה פסחים ו. ציון ב עיסת ארנונא
ארס
->בהמה שאכלה ארס חולין נח: ציון ט בהמה שאסורה משום סכנת נפשות לאוכלה
->->אם הארס התעכל בגופה חולין נח: ציון ט בהמה שאסורה משום סכנת נפשות לאוכלה
ארץ ישראל
->איסור יציאה מארץ ישראל קידושין לא: ציון ג איסור יציאה מארץ ישראל
->->ההיתר לצאת לקיום מצוות אחדות ולצורך פרנסה קידושין לא: ציון ג איסור יציאה מארץ ישראל
->אם יש דבר או שאר מכה מהלכת בא"י - האם מתענים בחו"ל תענית כא: ציון ב מתענים בחוץ לארץ על דבר שבארץ ישראל
->גבולותיה (ראה גם: אשקלון; עכו)
->->הרצועה שבין עכו לכזיב גיטין ז: ציון ב גבולות ארץ ישראל
->->השטח שמצפון לעכו ושמצפון מזרח לעכו גיטין ז: ציון ב גבולות ארץ ישראל
->->חצי האי סיני גיטין ז: ציון ב גבולות ארץ ישראל
->->טורי אמנום - זיהויו גיטין ז: ציון ב גבולות ארץ ישראל
->->נחל מצרים - הנילוס, ואדי אל עריש או השיחור גיטין ז: ציון ב גבולות ארץ ישראל
->גוי שקנה קרקע בה מישראל ומכרה לישראל אחר - האם הראשון יכול לטעון שהמקח בטל גיטין מז. ציון ג פרק ד גדרי קנין של גוי בא"י
->גידול בהמה גסה בא"י (ראה: בהמה גסה)
->גידול בהמה דקה בא"י (ראה: בהמה דקה)
->גידול חיה דקה (כלב, חתול או קוף) בארץ ישראל ב"ק פ. ציון ז איסור גידול חיה דקה
->גרימת טומאה לחולין שבארץ ישראל (ראה גם: טומאה) סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->דין בר מצרא בקונה בא"י לשם בנייה, ובר מצרא רוצה לקנותה לזריעה או לנטיעה (אילן פרי או סרק) ב"מ קח: ציון ת מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->האם הדינים שמשום ישוב א"י נוהגים גם בזה"ז ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בא"י
->האם יושביה נחשבים ככל ישראל
->->לענין ברכה על נס ברכות נד. ציון ט ברכה שמברכים על הנס
->->לענין קרבן על שגגת הקהל ברכות נד. ציון ט ברכה שמברכים על הנס
->האם יש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע ממצוות התלויות בארץ (ראה גם: תרומות ומעשרות) גיטין כג: ציון ב גוי שתרם תרומה משלו; גיטין מז. ציון ב חיוב ביכורים במוכר שדהו לגוי; גיטין מז. ציון ג פרק ב, ו גדרי קנין של גוי בא"י
->->בזמן שהחיוב מדרבנן כגון בזמן הזה או שביעית בסוריא גיטין מז. ציון ג גדרי קנין של גוי בא"י
->->לענין ישראל שקנה משדה של גוי פירות שלא נגמרו מלאכתן וגמרן גיטין מז. ציון ג פרק ו גדרי קנין של גוי בא"י
->->לענין ישראל שקנה פירות משדה של גוי גיטין מז. ציון ב חיוב ביכורים במוכר שדהו לגוי
->->לענין ישראל שקנה שדה מגוי גיטין מז. ציון ג פרק ו גדרי קנין של גוי בא"י
->->לענין ישראל שקנה שדה עם פירות מגוי גיטין מז. ציון ב חיוב ביכורים במוכר שדהו לגוי
->האם יש קנין לגוי בארץ ישראל לחפור בה בורות או לבנות עליה גיטין מז. ציון ג פרק ד גדרי קנין של גוי בא"י
->->בזמן שהיובל נוהג ובזמן שאינו נוהג גיטין מז. ציון ג פרק ד גדרי קנין של גוי בא"י
->האם יש קנין לגוי בארץ ישראל
->->להפקיע מאיסור כלאים ע"ז סג: ציון ד האיסור לעדור בכלאים של גוי
->->להפקיע מתרומות ומעשרות ע"ז סג: ציון ד האיסור לעדור בכלאים של גוי
->האם כיבושה נחשב מלחמת מצוה לדורות סוטה מד: ציון ג גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות
->האם קדושה ראשונה בטלה כשגלו מהארץ גיטין ח. ציון ו פרק ג כיבוש יחיד
->האם קדושתה קיימת בזמן הזה מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->הבדל בינה לבבל לענין חוכר או אריס שהתנו עם בעל השדה שיזרעו מין מסוים ורוצים לזרוע מין אחר ב"מ קו: ציון ח פסקה ה שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->הגדרת גר תושב לענין ישיבתו בא"י ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->החיוב לשרש אחרי ע"ז בא"י ע"ז מה: ציון ג חובת העקירה של עבודה זרה וקריאתה בשם גנאי
->היחס שבין גבולות עולי מצרים לגבולות עולי בבל גיטין ז: ציון ב פרק א גבולות ארץ ישראל; גיטין ח. ציון ג המוכר עבדו לעכו
->המוכר בית בארץ ישראל לגוי - האם הדמים אסורים גיטין מד. ציון ו המוכר ביתו לעובד כוכבים
->המוכר עבד מא"י לחו"ל (ראה: עבד כנעני - קנס על מכירתו לחו"ל)
->הנודר לעלות לארץ ישראל והזדמנה לו אפשרות לעלות
->->האם חייב לעלות מיד ב"ק פ. ציון ה נדר לקנות בית ולשאת אשה
->->האם עובר על "בל תאחר" בכל יום שאינו עולה ב"ק פ. ציון ה נדר לקנות בית ולשאת אשה
->הנודר לקנות בית בא"י - המתנה עד שימצא את הראוי ב"ק פ. ציון ה נדר לקנות בית ולשאת אשה
->הפלגה בספינה לארץ ישראל בשבת או כמה ימים לפני שבת שבת יט. ציון ו האיסור להפליג בספינה בערב שבת
->השכרת בית בא"י לשלשה גוים יחד - שכונה ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->בזמן הזה ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->במקום שאין ישראל דרים בו ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->בתים שאינם סמוכים זה לזה ברצף ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->לאדם אחד בשלושה בתים ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->לשלושה בני אדם בבית אחד ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->השכרת בית לגוי בא"י בימינו שיש שלטון יהודי ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->זכות אדון לכוף את עבדו לעלות לארץ ישראל כתובות קי: ציון ה פרק א הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->->בעבד עברי או בעבד כנעני שמל וטבל כתובות קי: ציון ה פרק א הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->זכות בן זוג לכוף את בן זוגו לעלות לארץ ישראל
->->אם בני הזוג התנו ביניהם שלא לעלות - האם בית הדין כופה לעלות כתובות קי: ציון ד פרק ו הכל מעלין לארץ ישראל
->->אם האשה רוצה לעלות בלי לקבל גט כתובות קי: ציון ד פרק ו הכל מעלין לארץ ישראל
->->אם הבעל רוצה לעלות לבדו לפני שגירש כתובות קי: ציון ד פרק ו הכל מעלין לארץ ישראל
->->בזמן שאין יישוב בארץ כתובות קי: ציון ד פרקים ד-ה הכל מעלין לארץ ישראל
->->בזמן שבית המקדש קיים או בזמן הזה כתובות קי: ציון ד פרקים א-ג הכל מעלין לארץ ישראל
->->בזמן שיש סכנה בדרכים כתובות קי: ציון ד פרקים ד-ה הכל מעלין לארץ ישראל
->->במקום שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל כתובות קי: ציון ד פרק א-ג הכל מעלין לארץ ישראל
->->->במקום שכבשה מדינת ישראל בזמן הזה כתובות קי: ציון ד פרק א-ג הכל מעלין לארץ ישראל
->->הבעל או האשה כתובות קי: ציון ד פרק א-ג הכל מעלין לארץ ישראל
->->זכות הבעל לכפותה לקבל גט בלא כתובה כתובות קי: ציון ד פרק ו הכל מעלין לארץ ישראל
->->כפייה ע"י בית דין כתובות קי: ציון ד פרק ו הכל מעלין לארץ ישראל
->->כפייה על הגט והכתובה אחרי שבית דין לא הצליח לכפות על בן הזוג לעלות כתובות קי: ציון ד פרק ו הכל מעלין לארץ ישראל
->->כפיית הבעל לגרש אם האשה רוצה לעלות כתובות קי: ציון ד פרק ו הכל מעלין לארץ ישראל
->זכות עבד לעלות לארץ ישראל נגד רצון האדון כתובות קי: ציון ה פרק א הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->->בעבד עברי או בעבד כנעני שמל וטבל כתובות קי: ציון ה פרק א הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->חלקי ארץ ישראל שבתוך גבולות ההבטחה שהם כיבוש יחיד ודינם כסוריא גיטין ח. ציון ג המוכר עבדו לעכו
->יציאה ממנה
->->ללמוד תורה ולשאת אשה ולמצוות אחרות ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן
->->->אם דעתו לחזור או לא ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->לסחורה ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->יציאה ממנה בחול המועד
->->בבהמה או במכונית מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->יציאה ממנה לפרנסה או להרווחה או לטיול מו"ק יד. ציון ה גילוח במועד למי שבא ממדינת הים
->כיבוד אב ואם ועליה לארץ ישראל - מה קודם קידושין לא: אחרי ציון א כיבוד הורים שנטרפה דעתם
->כיבוש יחיד (ראה: כיבוש יחיד)
->כפיית בית דין לעלות לארץ ישראל כתובות קי: ציון ד פרק ו הכל מעלין לארץ ישראל
->כתישת תבואה בה ביו"ט ביצה יד: ציון א כתישת תבואה ביום טוב
->מכירת דבר מחובר לקרקע בא"י לגוי ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->->בתנאי שיקוץ ע"ז כ: ציון ז מכירת קרקע בתנאי שיקוץ ומכירת בהמה בתנאי שישחט
->->->אם המוכר אינו רואה שהגוי קוצץ ע"ז כ: ציון ז מכירת קרקע בתנאי שיקוץ ומכירת בהמה בתנאי שישחט
->->מדאורייתא או מדרבנן ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->מכירת קרקע לגוי בא"י
->->בזמן שהארץ בשליטת גויים ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->->במקום שאין קדושת הארץ ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->->מכירת קרקע בחזרה לגוי שמכרהּ לו ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->->עובד ע"ז או שאינו עובד ע"ז ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->מלחמת יהושע לכיבוש ארץ ישראל - מלחמת מצוה סנהדרין טז. אחרי ציון ד סדר היציאה למלחמה
->מצוות ישיבת ארץ ישראל
->->אחרי החורבן, מהתורה או מדרבנן כתובות קי: ציון ד פרקים א, ה הכל מעלין לארץ ישראל
->->במקום שכבשו עולי מצרים ולא כבשו עולי בבל כתובות קי: ציון ד פרקים א-ב הכל מעלין לארץ ישראל
->->->במקום שכבשה מדינת ישראל בזמן הזה כתובות קי: ציון ד פרקים א-ב הכל מעלין לארץ ישראל
->->האם אשה חייבת כתובות קי: ציון ד פרק ג הכל מעלין לארץ ישראל
->נהר ששטף עצי זית של ראובן והגיעו לשדה של שמעון בארץ ישראל - מה זכותו של כל אחד מהם בזיתים ובעצים ב"מ ק: ציון ז שטף נהר זיתיו ונתנם בשדה חברו
->נוטע (מי שתפקידו לנטוע אילנות בשדה של אחר ומקבל חלק בשבח) - האם הוא רשאי להסתלק מעבודתו תוך הזמן שנקבע אם הוא רוצה לעלות לא"י ב"מ קט: ציון א נוטע שמסתלק קודם זמנו
->עבד שברח לארץ ישראל
->->אם האדון רוצה למוכרו כתובות קי: ציון ה פרקים א-ב הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->->->אם אינו מוצא קונה כתובות קי: ציון ה פרקים א-ב הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->->הסגרתו לאדון לחו"ל כתובות קי: ציון ה פרקים א-ב הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->->כפיית האדון לשחררו כתובות קי: ציון ה פרקים א-ב הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->->עבד כנעני או עבד עברי כתובות קי: ציון ה פרקים א-ב הכפייה לעלות לארץ ישראל - בעבדים
->עבד שברח מחו"ל לארץ ישראל (ראה: עבד כנעני - כללי)
->עלייה מבבל לארץ ישראל (ראה: בבל)
->עליית הציבור כחומה יחד לארץ ישראל (ראה: שלוש השבועות)
->קדושת הארץ שכבשו עולי בבל - האם קדשה לעתיד לבא גיטין לו. ציון ט פרק י שביעית בזמן הזה
->קניית בית בארץ ישראל בשבת (ראה: שבת)
->קניית בית בשבת בא"י ע"י אמירה לגוי שיכתוב, בכתיבה האסורה מהתורה שבת קג. לפני ציון ז הכותב בכל לשון
->רועה בהמה דקה בא"י (ראה: רועה)
אש
->אם אדם והרוח ליבו ובכל אחד בפ"ע היה כדי ללבות ב"ק ס. ציון א ליבה וליבתו הרוח
->אם אחד הביא עצים ואחד הביא אש ורוח ליבתה ב"ק נט: ציון ו ליבתה הרוח כולם פטורים
->->ברוח מצויה או שהיא מצויה רק לעתים ב"ק נט: ציון ו ליבתה הרוח כולם פטורים
->אשו משום חציו, לענין חיוב מיתה ולענין חיוב נזק סנהדרין עז: ציון ז הריגה בכח ראשון ובכח שני
->גחלת שנתלבתה ברוח מצויה ב"ק ט: ציון ג שור ובור שמסרו לחש"ו והזיקו
->האם חייב משום אדם המזיק או משום שלא שמר על אשו ב"ק סב. ציון א המשאיל לחבירו מקום לגדיש
->הכופף קמת חבירו בפני אש - האם חייב
->->מהתורה או משום קנס ב"ק נו. ציון א הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה
->->אם היתה רוח מצויה או שאינה מצויה ב"ק נו. ציון א הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה
->המדליק אש שאינה שלו ב"ק כב. ציון ד החיוב על הגדיש בכלב שנטל חררה; ב"ק כג. ציון א אשו משום חציו
->המוסר גחלת לחש"ו ב"ק ט: ציון ג שור ובור שמסרו לחש"ו; ב"ק נט: ציון ד השולח את הבעירה ביד חש"ו
->המוסר שלהבת לחש"ו ב"ק כג. ציון ד כלב שנטל חררה; ב"ק נט: ציון ד השולח את הבעירה ביד חש"ו
->המכה בפטיש ויצא גץ והזיק בעצמו או באש שהתפשטה ממנו - האם חייב מטעם אש או אדם המזיק ב"ק סב: ציון א גץ היוצא מתחת הפטיש
->המניח גחלת שיכולה לבעור ע"י ליבוי הרוח לבדה ב"ק ס. ציון א ליבה וליבתו הרוח
->המשאיל לחבירו מקום בחצרו להגדיש חיטים והגדיש חיטים וחיפן בשעורים והמשאיל הדליק אש ושרף את הגדיש ב"ק סב. ציון א המשאיל לחבירו מקום לגדיש
->->אם הדליק בשטח שהשאיל או בשאר השטח ב"ק סב. ציון א המשאיל לחבירו מקום
->->בחיוב מטעם שומר או מטעם מזיק ב"ק סב. ציון א המשאיל לחבירו מקום לגדיש
->המשאיל לחבירו מקום בחצרו להגדיש שעורים והגדיש שעורים וחיפן בחיטים ב"ק סב. ציון א המשאיל לחבירו מקום לגדיש
->המשליך עץ לאש שהדליק אחר - האם הוא חייב ב"ק י. ציון ו המוסיף לפעולת נזק של אחרים
->הקושר דליל לרגלי תרנגול והזיק בו בהילוכו - חיוב משום אש ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק
->טמון - פטור (ראה: טמון)
->משום חיציו או משום ממונו ב"ק כב. ציון ד החיוב על הגדיש בכלב שנטל חררה; ב"ק כג. ציון א אשו משום חציו; ב"ק נט: ציון ד השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן
->->באש שלא התפשטה מאליה ברוח אלא ע"י דבר אחר ב"ק כב. ציון ד החיוב על הגדיש
->->לענין הדלקת נר בערב שבת ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא או בתר תבר מנא
->נאמנות הניזק בשבועה לומר כמה מממונו נשרף ב"ק סב. ציון ה תקנת נגזל באשו
->->אם הדליק בתוך שלו (והאש התפשטה) או בתוך של חברו ב"ק סב. ציון ה תקנת נגזל באשו
->->אם המזיק טוען ברי שנשרף פחות - האם הוא נשבע ונפטר ב"ק סב. ציון ה תקנת נגזל באשו
->->בדברים גלויים ובדברים טמונים ב"ק סב. ציון ה תקנת נגזל באשו
->על המזבח (ראה: מזבח)
->שהבעירה בהמה
->->בגחלת של אחר שלא שמר על גחלתו ב"ק כג. ציון ד כלב שנטל חררה - חלוקת התשלומים
->->->האם בעל הגחלת חייב ב"ק נט: ציון ד השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן
->->גמל הטעון פשתן בכמות רבה מדי והדליק בית ב"ק כב. ציון ה גמל טעון פשתן שגרם לדליקה
->->החיוב על מקום ההנחה ב"ק כב. ציון ד החיוב על הגדיש בכלב שנטל חררה
->->החיוב על מקום התפשטות האש ב"ק כב. ציון ד החיוב על הגדיש בכלב שנטל חררה
->שהזיקה אדם - האם חייב בבושת ב"ק כג. ציון ג התשלומים על אש שהזיקה לאדם
->שהמיתה בן חורין ללא כוונה - האם חייב לשלם דמים ב"ק מג: ציון א חיובי התשלומים בשור שהרג
->שנים שהביאו עצים ואש וליבו ואין כל אחד יכול ללבות בפ"ע ב"ק ס. ציון א ליבה וליבתו הרוח
->שעברה גדר בגובה י' טפחים או ד' אמות בדיוק ב"ק סא. ציון א אש שיצאה מרשותו והזיקה
->->אם הדליק בשדה קוצים או במקום שיש עצים גדולים ב"ק סא. ציון א אש שיצאה מרשותו
->->מדידת הגובה - מהשדה שנשרפה או מהשדה שבו הדליק ב"ק סא. ציון א אש שיצאה מרשותו
->שעברה שטח פנוי ברה"ר ברוחב ט"ז אמה או עברה נהר ב"ק סא. ציון א אש שיצאה מרשותו והזיקה
->->באש קולחת או נכפפת ב"ק סא. ציון א אש שיצאה מרשותו והזיקה
אשה (ראה גם: מצות עשה שהזמן גרמא)
->איסורה בהוצאת זרע לבטלה בראיית דם חימוד ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר הרהור עבירה
->איש ואשה - מי קודם
->->להצלה ממיתה הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבידה
->->->אם שניהם בסכנת נפשות אבל האשה בסכנה גדולה יותר הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה
->->->הצלת חיי עם הארץ או כסות לאשת חבר - מי קודם הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה להחיות
->->למתן הלוואה הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבידה
->->למתן כסות הוריות יג. ציון ל האישה קודמת לאיש לכסות
->->->אם יש לאשה כסות ורק צריכה לקנות עוד כסות הוריות יג. ציון ל האישה קודמת לאיש לכסות
->->->אם יש סכנת נפשות בגלל העדר הכסות, או אין הוריות יג. ציון ל האישה קודמת לאיש לכסות
->->->במקום שאי אפשר לחזר על הפתחים הוריות יג. ציון ל האישה קודמת לאיש לכסות
->->למתן צדקה
->->->אם יש מקום לחזר למצוא צדקה או אין הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבידה
->->->אם כבר התרגלה לחזור על הפתחים ולהתבזות, או לא הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה להחיות
->->->של כסות או של מזונות הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבידה
->->למתן צרכי חתונה הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבידה
->->לפדיון שבויים (ראה: פדיון שבויים)
->אכילת אשת כהן בתרומה (ראה: תרומה)
->אשת איש שזינתה (ראה: זנות; סוטה)
->באיסורי ביאה - האם האיסור חל גם על האשה סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->בברכת המזון
->->האם היא חייבת מדאורייתא או מדרבנן ברכות כ: ציון ד חיוב הנשים בברכת המזון
->->האם יכולה להוציא ידי חובה מי שחייב בה מהתורה ברכות כ: ציון ד חיוב הנשים בברכת המזון
->->כשספק אם בירכה - האם צריכה לחזור ולברך ברכות כ: ציון ד חיוב הנשים בברכת המזון
->בדיני בר מצרא (ראה: בר מצרא)
->בזימון
->->בנשים שאכלו לבד - האם חובה או רשות ברכות מה. ציון ח זימון בנשים
->->האם מותר לצרף אשה לזימון של אנשים ברכות מה. ציון ח זימון בנשים
->בלימוד תורה קידושין כט: ציון ה לימוד תורה לנשים
->במלחמת מצוה
->->במלחמת ז' עמים, במלחמת עמלק, או לישוב א"י סוטה מד: ציון א נשים במלחמת מצוה
->->האם היא יוצאת ונלחמת סוטה מד: ציון א נשים במלחמת מצוה
->->יציאתה לספק מים ומזון לבעלה או לכל החיילים או לצורך אחר סוטה מד: ציון א נשים במלחמת מצוה
->במצווה בפריה ורביה ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר הרהור עבירה
->במצוות עשה שהזמן גרמא (ראה: מצוות עשה שהזמן גרמא)
->במצות עשה דרבנן שהזמן גרמא ברכות כ: ציון ד חיוב הנשים בברכת המזון
->->האם רשאית לברך עליה ברכות כ: ציון ב חיוב הנשים בתפילה; ברכות לג. ציון נ ברכה שאינה צריכה
->בפסח שני
->->האם הוא רשות או חובה לנשים פסחים צא: ציון א נשים בפסח שני
->->האם נשים מביאות אותו בפני עצמן, או שמצטרפות לחבורת אנשים פסחים צא: ציון א נשים בפסח שני
->->אם הגברים מחצה טמאים ומחצה טהורים ונשים מכריעות לרוב טהורים - האם הטמאים עושים פסח שני פסחים צא: ציון א נשים בפסח שני
->בקריאת שמע
->->האם היא חייבת לקרוא בבוקר ובערב או פעם ביום ברכות כ. ציון ב מצות קבלת עול מלכות שמים בנשים
->->האם די לה בפסוק הראשון ברכות כ. ציון ב מצות קבלת עול מלכות שמים בנשים
->בשבועת העדות (ראה: שבועת העדות)
->האם היא חייבת בתפילה ברכות כ: ציון ב מצות תפילה מדאורייתא או מדרבנן
->->בשחרית, מנחה וערבית או מוסף ברכות כ: ציון ב חיוב הנשים בתפילה
->->האם חייבת בתפילה אחת או בבקשה אחת ביום ברכות כ: ציון ב חיוב הנשים בתפילה
->->מדאורייתא או מדרבנן ברכות כ: ציון ב חיוב הנשים בתפילה
->האם היא חייבת להזכיר יציאת מצרים בלילה ברכות יב: ציון ג הזכרת יציאת מצרים בלילות
->האם היא יכולה לעלות לתורה או לקרוא בתורה מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->האם היא כשרה להתראה מכות ו: ציון ד התראה מפי עצמו ומפי השד
->האם היא מוזהרת באיסור נותר של הפסח פסחים פד. ציון ד נותר בפסח
->האם יכולה להוציא איש בהדלקת נר חנוכה שבת כג. ציון ג קטן במצות נר
->האם יכולה להוציא איש בקריאת מגילה שבת כג. ציון ג קטן במצות נר חנוכה
->האם מותר לה לקנות עבד
->->אם קנתה - האם צריכה לשחררו או למוכרו מיד ב"מ עא. ציון ו אין אשה קונה עבד
->->בפנויה או בנשואה ב"מ עא. ציון ו אין אשה קונה עבד
->->גדול או קטן ב"מ עא. ציון ו אין אשה קונה עבד
->->משרת שאינו עבד ב"מ עא. ציון ו אין אשה קונה עבד
->->עברי או כנעני ב"מ עא. ציון ו אין אשה קונה עבד
->האם מותר להיעזר בה קידושין ע. ציון ז איסור שימוש באשה
->האם נאמר בה "רוב מצויין אצל שחיטה מומחים הם" חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->האם נשים סומכות על קרבנן סוכה מב. ציון ה טלטול הלולב לנשים בשבת ובחג
->האם רשאית לשחוט לכתחילה חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->->אם אחֵר בדק את הסכין חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->->אם אחֵר עומד על גבה או לא חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->->בזמן שמראים את הסכין לחכם ובזמן שאין מראים חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->->חולין או קדשים חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->->לעצמה או לאחר חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->האם שחיטתה כשרה בדיעבד חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->->אם אחר עומד על גבה או לא חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->->אם נבדקה ונמצאה מומחית חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->היא מתברכת בברכת כהנים (ראה: נשיאת כפים)
->הליכה אחריה
->->אחרי אשת איש או פנויה או אשתו ברכות סא. ציון א איסור הליכה אחרי אישה
->->כמה צריך להרחיק ברכות סא. ציון א איסור הליכה אחרי אישה
->הליכה בין שתי נשים (ראה: לימוד תורה)
->הליכתה פרועת ראש בביתה ב"ק פב. אחרי ציון ז חגירת סינר משום צניעות
->המהרהרת בעבירה ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר הרהור עבירה
->->איסור לאיש להתייפות כדי למצוא חן בעיני אשת רעהו ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר
->המסייעת לאיש חולה ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר הרהור עבירה
->הסתכלות בבגדים צבעוניים שלה
->->אם אינו מתכוון ליהנות ע"ז כ: ציון ב האיסור להסתכל בבגדי צבע של אשה
->->בבגד חדש או שכבר ראה אותה לבושה בו ע"ז כ: ציון ב האיסור להסתכל בבגדי צבע של אשה
->->בבגדי פנויה ע"ז כ: ציון ב האיסור להסתכל בבגדי צבע של אשה
->->בתכשיטי נשים ע"ז כ: ציון ב האיסור להסתכל בבגדי צבע של אשה
->->האם ייהרג ואל יעבור ע"ז כ: ציון ב האיסור להסתכל בבגדי צבע של אשה
->->שטוחים או מקופלים ע"ז כ: ציון ב האיסור להסתכל בבגדי צבע של אשה
->הסתכלות בה (ראה גם: הסתכלות)
->->האם אסור מהתורה או מדרבנן ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->עונשה ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->סוג ההסתכלות ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->מטרת ההסתכלות ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->הסתכלות בשוקה
->->האיסור ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->האם "שוק" הוא למעלה או למטה מהברך ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->האם השוק נחשב ערוה ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->אמירת קריאת שמע בפני השוק ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->הסתכלות בשערה
->->האיסור ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->באשת איש או בפנויה ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->האם השיער נחשב ערוה ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->אמירת קריאת שמע בפני שערה ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->הקדמתה לאיש
->->בדין בב"ד יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->->->לפני ת"ח יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->->בחלוקת מעשר עני יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->->->שמתחלק בבית (של הנותן או של האשה) יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->->->שמתחלק בגורן יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->השתתפות נשות העיר שליד החלל בקניית עגלה ערופה סוטה מה: ציון י סדר מצוות עגלה ערופה
->חיובה בהדלקת נר חנוכה מגילה ד. ציון א חיוב נשים בקריאת המגילה
->חיובה במצוות מחיית עמלק מגילה ז. ציון א טומאת ידיים במגילת אסתר
->חיובה בפריה ורביה קידושין מא. ציון ו מצות קידושין באשה
->חיובה בפריה ורביה שבת קי: ציון ב איסור סירוס ושתית משקה הגורם עיקור
->חיובה בקריאת מגילה
->->האם יכולה להוציא אנשים ידי חובתם מגילה ד. ציון א חיוב נשים בקריאת המגילה; מגילה ז. ציון א טומאת ידיים במגילת אסתר
->->האם יכולה להוציא נשים ידי חובתם מגילה ד. ציון א חיוב נשים בקריאת המגילה
->->איזו ברכה מברכת אשה הקוראת לעצמה מגילה ד. ציון א חיוב נשים בקריאת המגילה
->->האם מצטרפת למנין לקריאת המגילה מגילה ד. ציון א חיוב נשים בקריאת המגילה
->חיובה בשילוח עבדים ביובל ר"ה ל. אחרי ציון ב נשים במצות התקיעה ביובל
->חיובה בשלמי שמחה ברגלים קידושין לד: ציון ב חיוב הנשים במצות השמחה ברגל
->->האם היא עוברת בהם ב"בל תאחר" קידושין לד: ציון ב חיוב הנשים במצות השמחה ברגל
->כשרותה למול (ראה: מילה)
->מלבושים ותכשיטים שאסור לה לצאת בהם בשבת (ראה: יציאת אשה)
->מנחה של אשת כהן (ראה: מנחה)
->נאמנותה באיסור, בדבר שיש בו טורח או שאין בו חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->נאמנותה בדבר דרבנן כשאינה מסיחה לפי תומה ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל של דבורים
->נאמנותה כשמסיחה לפי תומה אם אינה באה להוציא ממון ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן
->נאמנותה לומר שנחיל מסוים של דבורים שייך לפלוני (ראה: דבורים)
->נאמנותה
->->בספירת ימי נידה פסחים ד: ציון ג נאמנות של אשה וקטנים באיסורים
->->בבדיקת חמץ ובביטול חמץ פסחים ד: ציון ג נאמנות של אשה וקטנים באיסורים
->->באיסורים דרבנן ודאורייתא פסחים ד: ציון ג נאמנות של אשה וקטנים באיסורים
->סירוסה (ראה: סירוס)
->סעודת הבראה באשה אבלה
->->עשייתה ע"י איש או ע"י אשה או ע"י בעלה מו"ק כז: ציון ח פסקה ו סעודת הבראה
->->אם יש לה בנים קטנים או אין לה מו"ק כז: ציון ח פסקה ו סעודת הבראה
->פטורה ממחצית השקל סוטה מה: ציון י סדר מצוות עגלה ערופה לאחר המדידה
->צירופה למנין עשרה לקריאת המגילה ברכות מה. ציון ח זימון בנשים
->שאלה בשלומה ברכות כד. ציון ט קול באשה ערוה
->שאלה בשלומה קידושין ע: ציון א אין שואלים בשלום אשה
->שיחה יתירה בין איש לאשתו
->->האם היא מותרת חגיגה ה: ציון א שיחה יתירה בין איש לאשתו
->->באלו מצבים יש להרבות שיחה חגיגה ה: ציון א שיחה יתירה בין איש לאשתו
->->כשהיא נידה חגיגה ה: ציון א שיחה יתירה בין איש לאשתו
->->בשעת תשמיש (ראה: תשמיש המיטה)
->שמיעת קולה כשאינו קול של זמר ברכות כד. ציון ט קול באשה ערוה
->שנפטרה
->->הנחת מיטתה ברחוב כדי להספיד
->->->במיטה מסורגת בחבלים או בארון בלי נקבים מו"ק כח. ציון א הספד על אשה ברחוב
->->->על מקום גבוה שהכל רואים או במקום שרק מעט רואים מו"ק כח. ציון א הספד על אשה ברחוב
->->חיוב קריעה במי שנכח בשעת יציאת נשמתה (אם אינה קרובתו) מו"ק כה. ציון ז פסקה ב קריעה בשעת יציאת הנשמה
אשישים (ראה: עדשים)
אשם (הקרבן)
->אם לא היתה לו ידיעה לפני העבירה שבת עב. ציון א חיובי הקרבן בשפחה חרופה
->אמירת "יהי רצון כאילו הקרבתי אשם" חולין מא: ציון ז השוחט לשם אשם תלוי
->אשם מצורע (ראה: מצורע)
->האם באמירת פרשת אשם ב"איזהו מקומן" אומר "יהי רצון כאילו הקרבתי אשם" שבת עב. ציון א חיובי הקרבן בשפחה חרופה
->האם הפרשת הקרבן מחלקת בין עבירה לעבירה שבת עב. ציון א חיובי הקרבן בשפחה חרופה
->->באשם מעילות שבת עב. ציון א חיובי הקרבן בשפחה חרופה
->->באשם שפחה חרופה שבת עב. ציון א חיובי הקרבן בשפחה חרופה
->האם ידיעה מחלקת בין עבירה לעבירה שבת עב. ציון א חיובי הקרבן בשפחה חרופה
->על שפחה חרופה (ראה: שפחה חרופה)
->שמתו בעליו או שהתכפרו בעליו באחר
->->שהקריבו לשם עולה פסחים עג. ציון ג חובת הניתוק לרעיה באשם שמתו בעליו
->->רק אחרי שניתק ירעה עד שיפול בו מום - האם ניתוק זה מהתורה או מדרבנן פסחים עג. ציון ג חובת הניתוק לרעיה באשם שמתו בעליו
->->שהקריבו בפירוש לשם עולה - האם הוא כשר בלי שיעקור ממנו שם אשם פסחים עג: ציון א עקירת פסח ואשם שמתו בעליהם
אשם תלוי
->אם ב"ד התירו איסור בטעות ויחיד עשה את האיסור אחרי שחזרו בהם הוריות ג: ציון ז עשה ע"פ הוראת ב"ד לאחר שחזרו בהם
->->אם יצא מהעיר ולא היה יכול לברר אם חזרו בהם הוריות ג: ציון ז עשה ע"פ הוראת ב"ד
->->->אם החזיק בדרך - יצא מביתו או יצא מהעיר והוא עשוי לחזור הוריות ג: ציון ז עשה ע"פ הוראת ב"ד
->אם לא איקבע איסורא הוריות ג: ציון ז עשה ע"פ הוראת ב"ד לאחר שחזרו בהם
->באוכל חתיכה שעד אחד אומר שהיא חלב ועד אחד אומר שאינה חלב שבת צא. ציון ד פרק ג דיחוי לענין שבת
->בחטא שחייבים על ודאו קרבן עולה ויורד הוריות ח: ציון ב אשם תלוי בחטא שחייבים על ודאו קרבן עולה ויורד
->בחתיכה אחת יבמות לה: ציון ה חיוב אשם תלוי כשבא על ספק אשת אח
->במי שבא לידו ספק עבירה ביום הכיפורים, במשך היום או בסוף היום שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->במי שייבם תוך שלושה חדשים וילדה ספק בן ט' לראשון בן ז' לאחרון יבמות לה: ציון ה חיוב אשם תלוי כשבא על ספק אשת אח
->בספק בדין במלאכות שבת שבת צא. ציון ד פרק ג דיחוי לענין שבת
->בקהל שעשו איסור ע"פ הוראת ב"ד שהתירוהו בטעות
->->אם ב"ד התירו חלב והקהל אכלו חלב של כוי הוריות ז. ציון א ציבור אינו מביא אשם תלוי
->->אם ב"ד לא בטוחים אם טעו הוריות ז. ציון א ציבור אינו מביא אשם תלוי
->->אם הקהל אכלו חלב ולא זוכרים אם זה החלב שב"ד התירו או חלב אחר הוריות ה. ציון ד נעלם מהם איזה איסור התירו בית הדין
->->אם ספק האם היתה הוראה הוריות ז. ציון א ציבור אינו מביא אשם תלוי
->->אם ספק האם הקהל עשו הוריות ז. ציון א ציבור אינו מביא אשם תלוי
->->האם הקהל חייב אשם תלוי הוריות ז. ציון א ציבור אינו מביא אשם תלוי
->->האם כל יחיד חייב אשם תלוי הוריות ז. ציון א ציבור אינו מביא אשם תלוי
->הבאתו בנדבה חולין מא: ציון ז השוחט לשם אשם תלוי
->המביא אשם תלוי ונודע שלא חטא - האם הבשר נאכל גיטין כ. ציון ד פרק ג גט שנכתב על איסורי הנאה
->->אם נודע אחרי השחיטה או אחרי זריקת הדם גיטין כ. ציון ד פרק ג גט שנכתב על איסורי הנאה
->השוחט חולין לשם אשם תלוי (ראה: קרבן)
->מי שחייב אשם תלוי שעבר עליו יום הכיפורים שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
אשפה (ראה: זיבול)
אשקלון
->האם היא בגבולות ארץ ישראל גיטין ז: ציון ב פרק א גבולות ארץ ישראל
->->גבולות עולי בבל או גבולות עולי מצרים גיטין ז: ציון ב פרק א גבולות ארץ ישראל
אשרה (ראה גם: אילן)
->ביטולה ע"י שיוף או קרסום
->->אם היא של גוי ביד ישראל ע"ז מט: ציון ז דרכי הביטול של אשרה מאיסור עבודה זרה
->->אם עשה זאת לצורכו או לצורכה או לצורך שניהם ע"ז מט: ציון ז דרכי הביטול של אשרה
->האיסור לעבור תחתיה
->->אם אין דרך אחרת ע"ז יא: ציון א כניסה לעיר שיש בה עבודה זרה
->->->ואינה גוזלת את הרבים ע"ז מח: ציון א מעבר תחת אשרה ודרך בית עבודה זרה
->->אם יש דרך אחרת ע"ז יא: ציון א כניסה לעיר שיש בה עבודה זרה; ע"ז מח: ציון א מעבר תחת אשרה ודרך בית עבודה זרה
->->->קצרה יותר או שווה ע"ז מח: ציון א מעבר תחת אשרה ודרך בית עבודה זרה
->->החיוב לרוץ כשעובר, באדם חשוב ובכל אדם ע"ז מח: ציון א מעבר תחת אשרה ודרך בית ע"ז
->האם יוצאים בדיעבד באתרוג של אשרה השייך לגוי סוכה לד: ציון ו אתרוג של אשרה ושל עיר הנידחת
->התנאים לשריפת אילן הנעבד כעבודה זרה סנהדרין נה. ציון ד התנאים לחיוב מיתה בבהמה הנרבעת (תקלה וקלון)
->זריעה תחתיה בימות החמה ובימות הגשמים ע"ז מט. ציון א זריעה בשדה מתחת לאשרה
->->בימות החמה - האם הזרעים נאסרים ע"ז מט. ציון א זריעה בשדה מתחת לאשרה
->טומאתה, אם גוזלת את הרבים
->->אם יש תחתיה תקרובת ע"ז ע"ז מח: ציון א מעבר תחת אשרה ודרך בית עבודה זרה
->->הגדרת "גוזלת את הרבים" ע"ז מח: ציון א מעבר תחת אשרה ודרך בית עבודה זרה
->טעם פסול אתרוג של אשרה סוכה לד: ציון ו אתרוג של אשרה ושל עיר הנידחת
->מעבר תחתיה נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->פת שנאפתה בעצי אשרה ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
->->אם אין אבוקה כנגדו - שהעצים הפכו לגחלים ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
->->אם הוליך את הנאתו לים המלח (ראה: איסור הנאה)
->->אם התערב באחרות ואחרות באחרות ע"ז מט: ציון א גדרי התקנה שיוליך הנאתו לים המלח
->צל שלה (ראה: צל)
->שביטלוה
->->הבאת עציה למערכה ע"ז נב: אחרי ציון ד האיסור להשתמש במשמשי עבודה זרה לצורך המקדש
->->נטילת לולב שבא ממנה ע"ז נב: אחרי ציון ד האיסור להשתמש במשמשי עבודה זרה לצורך המקדש
->תנור חדש או ישן שהוסק בעצי אשרה ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
'אשרי' (ראה גם: תהלה לדוד)
->האם יש לאומרו לפני תפילת השלמה ברכות כו. ציון י תשלומין למי שלא התפלל
->האם יש לו תשלומין ברכות כו. ציון י תשלומין למי שלא התפלל
->->במי שאיחר לתפילה והתפלל שמונה עשרה עם הציבור ולא אמר "אשרי" קודם ברכות כו. ציון י תשלומין למי שלא התפלל
->כמה פעמים ביום אומרים אותו
->->בחול ובשבת ברכות ד: ציון ה אמירת המזמור "תהלה לדוד" בכל יום
אשת אביו
->חיוב הבא על אשת אביוסנהדרין נג. ציון מ הבא על אמו האם חייב משום אשת אביו
אשת אח (ראה: עריות)
אשת איש
->א"א קטנה שהלך בעלה למדה"י ולוותה ואכלה - חיוב בעלה לפרוע ב"ק פז. ציון ג חיובו של קטן
->איסורה לבעלה אם זינתה (ראה: זנות)
->אשה שעד אחד אומר שנתגרשה ואחר אומר שלא נתגרשה - צירופם לאוסרה כאשת איש שבועות מח. לפני ציון ג צירוף שני עדים המכחישים זה את זה לעדות אחרת
->->אם אחד העיד שהגט היה קרוב לה והשני - שהיה קרוב לבעל שבועות מח. לפני ציון ג צירוף שני עדים המכחישים זה את זה לעדות אחרת
->אשה ששאלה או שכרה ואחר כך נשאת והשתמש בעלה בדבר השאול או השכור
->->במה חייבת האשה ב"מ צו: ציון ב אשה ששאלה ואחר כך נשאת
->->האם הבעל חייב באונסים או בפשיעה או בגניבה ואבידה ב"מ צו: ציון ב אשה ששאלה ואחר כך נשאת
->בן נח שייחד שפחה לעבדו ובא עליה - האם חייב משום גזל או משום עריות סנהדרין נז. ציון ב אשת איש בבן נח, גזל או ערוה
->בעל האומר "קונם שאני משמשך" - האם חל
->->אם אמר "הנאת תשמישך עלי" נדרים טו: ציון ד המדיר את אשתו מתשמיש
->->אם האשה מחלה על העונה נדרים טו: ציון ד המדיר את אשתו מתשמיש
->->מדרבנן או מדאורייתא נדרים טו: ציון ד המדיר את אשתו מתשמיש
->בעל האומר שזינתה - האם נאמן, אחרי חדר"ג שאסור לגרש בעל כרחה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->בעל האוסר הנאתו עליה בנדר - האם חל נדרים טו. ציון ד המדיר אחרים מהנאתו
->->אם הוא אוסר את הנאתה עליו נדרים טו. ציון ד המדיר אחרים מהנאתו
->->אם הוא אוסר את נכסיו עליה נדרים טו. ציון ד המדיר אחרים מהנאתו
->->אם היא ארוסה נדרים טו. ציון ד המדיר אחרים מהנאתו
->->אם זה נדר בתנאי שיכולה לקיים נדרים טו. ציון ד המדיר אחרים מהנאתו
->בעל הטוען שגירש את אשתו והיא מודה - האם נאמן נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->בעל המסתלק מזכותו בנכסי אשתו (ראה: סילוק)
->בעל שנתן מתנה לאשתו
->->האם האשה יכולה למכור אותו לאחר ב"ק עח: ציון ל גנב ושלח סבלונות
->->האם הבעל אוכל פירות ב"ק עח: ציון ל גנב ושלח סבלונות
->האומרת "גרשתני" - האם נאמנת נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"; נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם אומרת "נתגרשתי" שלא בפני בעלה נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->->אם אמרה כך פעם שלא בפניו ואח"כ בפניו נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->->אם בעלה בעיר או יודע על דבריה - האם נחשב בפניו נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->->להתירה להינשא או להצריך גט מהשני נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם הבעל אינו מכחיש אותה (שאין זו העזה) נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם היא תובעת את כתובתה נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם היתה קטטה ביניהם לפני כן נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם היתה רק ארוסה נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם יש סעד כל שהוא לטענתה (שאין זו העזה) נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם לא ידוע שזה בעלה (שיש לה מיגו) נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->להתירה להינשא לכתחילה נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->שאם נישאה לאחר לא תצא נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->שאם קידשהּ אחר יתפסו בה קידושין של השני נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->שתקבל כתובתה (עיקר או תוספת) נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->האומרת "הנאת תשמישך עלי" - האם חל
->->אם אמרה "תשמישי עליך" נדרים טו: ציון ד המדיר את אשתו מתשמיש
->->->האם הנדר חל לכשיגרשנה נדרים פא: ציון ד הנודרת מדברים שמשועבדת בהם לבעלה
->->אם האשה מחלה על העונה נדרים טו: ציון ד המדיר את אשתו מתשמיש
->->מדרבנן או מדאורייתא נדרים טו: ציון ד המדיר את אשתו מתשמיש
->האומרת "מת בעלי" ורוצה לגבות כתובה - האם נאמנת נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->האומרת שאין לבעל גבורת אנשים - האם נאמנת נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם אמרה בפניו או שלא בפניו נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->האומרת שבעלה אינו משמש עמה או שאינו יורה כחץ - האם נאמנת לענין שחייב לגרש נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->אם ביקשו ממנה להתפייס ולא הסכימה נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->אם הבעל מכחיש אותה או לא נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->אם הוא מוכן לגרש ורק אינו מוכן לתת כתובה נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->אם היא טוענת שרוצה חוטרא לידא וכדו' או לא נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->אם היא מזכירה את הכתובה או לא נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->בימינו שיש נשים חצופות נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->בקשה מהבעל לגרש בלי כפייתו נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->בקשה ממנה שתפסיק לטעון כך נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->בקשת רחמים מה' נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->האם נחשבת מורדת נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->עשיית סעודה נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->האומרת שבעלה מאוס עליה - האם מקבלת כתובה כשמגרשה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->האומרת שזינתה - האם היא נאמנת
->->אם גירש אותה - האם מותר להחזירה (אם עומדת בדיבורה) נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->אם יש רגליים לדבריה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->->וחוזרת בה ויש לה אמתלא נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->באשת ישראל האומרת שזינתה מרצון נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->באשת כהן שאומרת שנאנסה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->לעניין חיוב הבעל לגרשה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->לעניין שתאכל תרומה (באשת כהן) נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->לעניין שתהיה אסורה לו (מצד שוייה אנפשה) נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->לעניין שתקבל כתובה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->האומרת שזינתה והבעל מאמין לה וחזרה בה - האם רשאי לגרשה בעל כרחה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->האומרת שזינתה והתאלמנה - האם מותרת לכהן אחר נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->אם בעלה הראשון היה ישראל או כהן נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->אם נותנת אמתלא לדבריה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->האומרת שזינתה ונתגרשה או התאלמנה - האם מותרת בתרומה, דרבנן או דאורייתא נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->האוסר על עצמו מעשה ידי אשתו נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->->אם נתן לה חפץ והשביחה אותו - האם השבח שלה או שצריך להוליך הנאה לים המלח נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->->בלשון "קונם ידייך למעשיהם" נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->->האם חל מדרבנן נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->האם מותר לאדם להטיל אימה על אשתו גיטין ו: ציון ג לא יטיל אדם אימה יתירה בביתו
->החובל בה - האם משלם בושת לה או לבעלה ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו ובבנותיו
->הטלת חרם סתם עליה ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->המדיר את אשתו (ראה: נדר)
->המפרנס אותה - האם הבעל חייב לשלם לו נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->אם נתן בנוכחות הבעל נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->אם נתן בתורת צדקה נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->המקנה לה בתנאי שאין לבעל רשות במתנה - האם הבעל קנה נדרים פח. ציון א המדיר הנאה מחתנו ורוצה לתת מתנה לבתו
->->אם נתן לה מזונות נדרים פח. ציון א המדיר הנאה מחתנו ורוצה לתת מתנה לבתו
->->לענין מקרה שהבעל מודר הנאה מהנותן נדרים פח. ציון א המדיר הנאה מחתנו ורוצה לתת מתנה לבתו
->המקנה לה בתנאי שאין לבעל רשות במתנה אלא מה שאת נושאת ונותנת לפיך - האם הבעל קנה נדרים פח. ציון א המדיר הנאה מחתנו ורוצה לתת מתנה לבתו
->->לענין מקרה שהבעל מודר הנאה מהנותן נדרים פח. ציון א המדיר הנאה מחתנו ורוצה לתת מתנה לבתו
->הנודרת הנאה מן הבריות - האם אסורה ליהנות מהבעל נדרים פג: ציון ב הנודרת שלא ליהנות מן הבריות
->->אחרי שתתגרש נדרים פג: ציון ב הנודרת שלא ליהנות מן הבריות; נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->הנודרת מפירות של אחרים והפירות הגיעו לבעלה נדרים פג: ציון ב הנודרת שלא ליהנות מן הבריות
->הנושא אשה על אשתו והראשונה רוצה שהשנייה תהיה בבית אחר כתובות פ: ציון א הזכות להעביר נכסי אשה אחת לצרתה
->הנושאת ונותנת בתוך הבית - חיובה להישבע על טענת ספק, אחרי שנתגרשה שבועות מה. ציון ס פרק א השותפים והאריסים שחלקו אינם יכולים להשביע
->הנותן מתנה לאשה ואומר שאחריה תהיה המתנה לפלוני
->->אם נתן לנשואה
->->->ובעלה גירש אותה והיא נישאה לאחר כתובות צה: ציון ב הנותן קרקע לאשה ואומר שאחריה תהיה הקרקע לפלוני
->->->ובעלה מת והיא נישאה לאחר כתובות צה: ציון ב הנותן קרקע לאשה ואומר שאחריה תהיה הקרקע לפלוני
->->->ומכרה את הנכסים או נתנה אותם במתנה ומתה כתובות צה: ציון ב הנותן קרקע לאשה ואומר שאחריה תהיה הקרקע לפלוני
->->->ומכרה את הנכסים והוציא הבעל מהלקוחות בחייה - זכותו של פלוני להוציא מהבעל כתובות צה: ציון ב הנותן קרקע לאשה ואומר שאחריה תהיה הקרקע לפלוני
->->אם נתן לפנויה ונישאה, והבעל מת בחייה כתובות צה: ציון ב הנותן קרקע לאשה ואומר שאחריה תהיה הקרקע לפלוני
->הנטען על אשת איש ונתגרשה
->->איסורה להינשא לנטען יבמות כד: ציון ה פרקים א-ב הנטען על אשת איש
->->->אחרי שנישאה לאחר ונתאלמנה או נתגרשה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא
->->->אם היתה לו אשה ומתה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->->אם יש דבר מכוער יבמות כד: ציון ה פרקים א-ב הנטען על אשת איש
->->->אם יש חשד קל או קול שאינו פוסק יבמות כד: ציון ה פרקים א-ב הנטען על אשת איש
->->אם הנטען נשא אותה - האם חייב לגרשה יבמות כד: ציון ה פרקים א-ב הנטען על אשת איש; יבמות כה: ציון ג הכונס אשה שגרם להתרתה
->->->אם הבעל ראה דבר מכוער יבמות כד: ציון ה פרקים א-ב הנטען על אשת איש
->->->אם היה קול שפוסק או שאינו פוסק יבמות כד: ציון ה פרקים א-ב הנטען על אשת איש
->->->אם היו לה בנים מהבעל לפני שיצא עליה קול יבמות כד: ציון ה פרק ג הנטען על אשת איש
->->->אם יש לה בנים מהבעל יבמות כד: ציון ה פרק ג הנטען על אשת איש
->->->אם יש לה בנים מהנטען יבמות כד: ציון ה פרקים א-ג הנטען על אשת איש
->->->אם יש עדי טומאה או עדי דבר מכוער או אין יבמות כד: ציון ה פרקים א-ב הנטען על אשת איש
->->->אם יש עדים שזינתה עם אחר ויש קול שהוא הנטען יבמות כד: ציון ה פרקים א-ב הנטען על אשת איש
->->->אם נישאה לאחר וגירשה ואח"כ נישאה לנטען (ויש עדי כיעור וקול שלא פוסק או רק עדי כיעור) יבמות כד: ציון ה פרק ח הנטען על אשת איש
->הקונה בית ומתנֶה שאשתו לא תוכל למנוע ממנו למוכרו - האם התנאי מועיל כתובות פג. ציון ו פרק א המסתלק מנכסי אשתו לפני האירוסין ולאחר הנישואין
->הקונה מהבעל קרקע שהכניסה לו אשתו בכתובתה או שהכניס לה שום משלו או שייחד לכתובתה ואחר כך קנה מהאשה - האם המכר קיים גיטין נח: ציון א לקח מן האיש וחזר ולקח מהאשה
->->אם נתנה האשה אחריות גיטין נח: ציון א לקח מן האיש וחזר ולקח מהאשה
->->->אם אין עדים שהיא ציוותה לכתוב את האחריות בשטר גיטין נח: ציון א לקח מן האיש וחזר ולקח מהאשה
->הקנאת מתנה לה ע"מ שאין לבעלה רשות בה קידושין כג: ציון ג אין קנין לעבד בלא רבו ולאישה בלא בעלה
->הרחקתה מבטָלָה - אם יש לה התעסקות כלשהי כתובות סא: לפני ציון ד איזו היא בטלה שצריך להרחיק ממנה את האשה
->התרת עגונה ע"פ קטן המסיח לפי תומו ב"ק קיד. ציון ח פסקה ב נאמנות אשה וקטן בנחיל
->זוג בלי בנים וכל אחד טוען שזה בגלל האחר - האם חייב לגרש נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->אם הוא מוכן לגרש ורק לא מוכן לתת כתובה נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->אם היתה נשואה לשני בעלים לפני כן עשר שנים לכל אחד ולא ילדה נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->->אם שהו י' שנים בלי בנים ויש לו בנים מאשה אחרת נדרים צ: ציון ב האומרת "שמים ביני לבינך"
->זכות הבעל במעשה ידיה (ראה: מעשה ידים)
->זכות הבעל במציאתה
->->אם התבטלה ממלאכתה בשעת הגבהת המציאה כתובות סה: ציון ט פרקים ג, ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->->אם מצאה אותה בשעה שבני אדם ישנים כתובות סה: ציון ט פרקים ג, ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->->באשה שאינה ניזונת מבעלה
->->->אם אין לה מזונות מן הדין או משום שהוא עני כתובות סה: ציון ט פרקים ד-ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->->->אם אמרה "איני ניזונת ואיני עושה" כתובות סה: ציון ט פרקים ד-ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->->->אם הבעל אמר "צאי מעשה ידיך במזונותיך" כתובות סה: ציון ט פרקים ד-ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->->במציאה שע"י הדחק - שהגביהה אותה בשעת עבודתה כתובות סה: ציון ט פרקים ג, ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->זכות הבעל בתשלומים שקיבלה על חבלה (ראה: חובל)
->זכות הבעל להשביע את אשתו (ראה: שבועה)
->זכותו של בעל בנכסי אשתו - רק בפירותיהם קידושין כג: ציון ג אין קנין לעבד בלא רבו ולאשה בלא בעלה
->חובת בעל לפקוד את אשתו כשבא מהדרך יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->->אם זה סמוך לווסתה יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->->בריצוי או בתשמיש יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->חובת בעל לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->->אם הוא אמור לחזור לפני הגעת זמן העונה הרגילה יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו
->->->אם אין זמן חזרתו ידוע יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->->אם היא נידה
->->->אם הוא יוצא לצורך גדול יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->->->חובה לעכב את היציאה לדרך עד שתטבול יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->->->פקידה בדברי ריצוי יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->->אם זה סמוך לווסתה יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->->ביוצא לדבר רשות, למצוה או לסחורה יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו
->->בתשמיש, בדברי ריצוי או קבלת רשות לצאת יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו
->חיוב בעל בבגדי אשתו
->->אם אמרה "איני ניזונת ואיני עושה" כתובות נח: ציון ג פרק ג האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->->כל כמה זמן צריך לתת לה בגדים חדשים - כל מועד, כל שנה או כשא"א להשתמש בהם כתובות סד: ציון ב פרק א דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->כמה עליו לתת לה כתובות סד: ציון ב פרק א דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->->נעלים, צעיף וחגור כתובות סד: ציון ב פרק א דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->מהתורה או מדרבנן כתובות מז: ציון ב חיוב הבעל במזונות ובכסות - מדאורייתא או מדרבנן; כתובות נח: ציון ג פרק ג האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->חיוב בעל בהספד לאשתו - שיעור ההוצאות
->->כמנהג משפחתו או משפחתה או כמנהג המדינה כתובות מח. אחרי ציון ב ההוצאות שמוציא הבעל על הספד אשתו
->->כמנהג שעושים לנשים או כמנהג שעושים לגברים כתובות מח. אחרי ציון ב ההוצאות שמוציא הבעל על הספד אשתו
->חיוב בעל במזונות אשתו (ראה: מזונות אשה)
->חיוב בעל בעונה (ראה: עונה)
->חיוב בעל בקבורת אשתו, אם הבעל איננו או אינו רוצה לקבור
->->אם אביה קבר אותה - האם הוא גובה את הוצאותיו מהבעל כתובות מח. ציון ח קבורת האשה כשהבעל איננו או אינו רוצה
->->אם אדם זר קבר אותה - האם הוא גובה את הוצאותיו מהבעל כתובות מח. ציון ח קבורת האשה כשהבעל איננו או אינו רוצה
->->האם קוברים אותה לפי כבודו אם הוא גדול מכבודה כתובות מח. ציון ח קבורת האשה כשהבעל איננו או אינו רוצה
->חיוב בעל ברפואת אשתו (ראה: רפואה)
->חיוב בעל להביא קרבן שאשתו חייבת בו ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->חיוב בעל להביא קרבן שאשתו חייבת בו
->->אם התחייבה בהם לפני שנישאה (או לפני שהתארסה) או אחרי כן ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->->בקרבן מצורעת ונזירה וסוטה וזבה ויולדת וחטאת ונדר ונדבה ובשאר קרבנות ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->->האם יביא קרבן עני או קרבן עשיר ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->->האם מנכה מכתובתה את מחיר הקרבן ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->->האם עובר בבל תאחר אם מאחר ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->חיוב בעל לפדות את אשתו מהשבי (ראה: פדיון שבויים)
->חיוב בעלה לתת לה כלי אכילה ושתיה (קדרה, כוס, קערה, בקבוק, נר, פתילה) כתובות סד: ציון ב פרק ד דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->חיוב בעלה לתת לה כר וכסת כתובות סד: ציון ב פרק ג דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->אם מנהג הבעל בכר וכסת ואין מנהג משפחתו ומשפחתה בכך כתובות סד: ציון ב פרק ג דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->אם מנהג משפחתו בכר וכסת ואין מנהג משפחתה בכך כתובות סד: ציון ב פרק ג דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->חיוב בעלה לתת לה מפץ ומחצלת כתובות סד: ציון ב פרק ב דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->במקום ששוטחים עור על המיטות כתובות סד: ציון ב פרק ב דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->חיוב הבעל להביא קרבן שנתחייבה בו ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->חיובה בסידור הכלים, עריכת השולחן, הכנת כלי בישול ואפייה לשפחות כתובות נט: ציון ג פרק ו מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חיובה בשבועה דאורייתא או בשבועת היסת ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->חיובה לאפות בשבילו
->->במעשה אלפס, ברצפים או בתנור כתובות נט: ציון ג פרק ב מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->האם היא חייבת גם בלישת העיסה כתובות נט: ציון ג פרק ב מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חיובה לבנות, לעקור ולנטוע בשבילו כתובות נט: ציון ג פרק ו מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חיובה להאכיל בעלי חיים של בעלה כתובות סא: ציון ב גדרי החיוב של האשה להאכיל את בעלי החיים
->->אם הכניסה לו שפחה או שפחות כתובות סא: ציון ב גדרי החיוב של האשה להאכיל את בעלי החיים
->->אם נדרה שלא תתן מים לפני בהמת בעלה ותבן לפני בקרו כתובות סא: ציון ב גדרי החיוב של האשה להאכיל את בעלי החיים
->->->האם הוא יכול להפר כתובות סא: ציון ב גדרי החיוב של האשה להאכיל את בעלי החיים
->->לתת תבן לפני הבקר כתובות נט: ציון ג פרק ו מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חיובה להניק את בנה (ראה: מינקת)
->חיובה להציע מיטתו, במקום שאין זה מנהג המדינה כתובות נט: ציון ג פרק ה מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חיובה לטוות פשתן - איזה סוג כתובות סא: ציון ג המלאכה שהאשה עושה בצמר ובפשתן
->חיובה לטחון בשבילו - בעצמה, להכין צורכי הטחינה, לחמר את הבהמה, או לפקח על הטחינה כתובות נט: ציון ג פרק א מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חיובה לטרוח בשביל אורחים
->->אם הכניסה הרבה שפחות כתובות סא: ציון א האם האשה חייבת לטרוח בשביל בני הבית ואורחים
->->אם הם סמוכים על שולחנם או לא כתובות סא: ציון א האם האשה חייבת לטרוח בשביל בני הבית ואורחים
->->להציע את מיטותיהם כתובות סא: ציון א האם האשה חייבת לטרוח בשביל בני הבית ואורחים
->חיובה לטרוח עבור אבי הבעל או בנו
->->אם הוא סמוך על שולחנו או לא כתובות סא: ציון א האם האשה חייבת לטרוח בשביל בני הבית ואורחים
->->אם הכניסה הרבה שפחות כתובות סא: ציון א האם האשה חייבת לטרוח בשביל בני הבית ואורחים
->חיובה למזוג לו את הכוס כתובות נט: ציון ג פרק ו מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חיובה לעשות בצמר
->->אם אינה בבית בעלה ואינה עוסקת במלאכות הבית כתובות נט: ציון ג פרקים ד-ה מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->אם היא עושה לבעלה מלאכות הבית כתובות נט: ציון ג פרקים ד-ה מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->במקום שאין מנהג נשי העיר לעשות בצמר כתובות נט: ציון ג פרקים ד-ה מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->במקום שמקצת הנשים עושות מלאכה אחת ומקצתן עושות מלאכה אחרת כתובות נט: ציון ג פרקים ד-ה מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->שיעור הצמר כתובות נט: ציון ג פרקים ד-ה מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חיובה לעשות מלאכה שמנהג המדינה לעשותה כתובות נט: ציון ג פרק ו מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->ירושת בעל את אשתו (ראה: ירושה)
->מי שאמרה "אשת איש אני" ואח"כ אמרה "פנויה אני" - האם היא נאמנת כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->->אם חזרה בה תוך כדי דיבור כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->->אם נתנה אמתלא לדבריה כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->מי שאמרה "אשת איש הייתי" ואח"כ אמרה "פנויה אני" - האם היא נאמנת כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->->אם נתנה אמתלא לדבריה כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->->אם עדים אמרו "איש איש היתה" כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->מי שאמרה "גרשני בעלי" (ראה: גירושין)
->מי שאמרה "מקודשת אני לפלוני" ואח"כ ואמרה "פנויה אני" - האם היא נאמנת כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->->אם אותו פלוני מודה לדבריה כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->->אם חזרה בה תוך כדי דיבור כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->->אם נתנה אמתלא לדבריה כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->->->אם היא מסבירה למה אמרה שהיא מקודשת לפלוני דוקא כתובות כב. ציון ל אמרה "אשת איש אני" וחזרה ואמרה "פנויה אני"
->מי שהשתטה - האם בית דין יורדים לנכסיו לתת תכשיטים לאשתו כתובות מח. ציון ג דבר אחר - תכשיט או צדקה
->מעוברת שניזוקה והפילה (ראה גם: דמי ולדות)
->->האם הפוגע חייב בבושת ב"ק מב: ציון ז תשלומי נזיקין באשה מעוברת שנפגעה והפילה
->->זכות הבעל בחלק מהנזק והבושת ב"ק מב: ציון ז תשלומי נזיקין באשה מעוברת שנפגעה
->מקום המגורים - אם אינם מסכימים עליו
->->אדם מארץ אחת שנשא אשה מארץ אחרת - באיזה ארץ יגורו
->->->אם הוא רוצה לגור בארץ אחרת כתובות קי. ציון ט פרק ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->->אם הם משתי ארצות תחת מלכות אחת ולכל ארץ שפה אחרת כתובות קי. ציון ט פרק ד כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->->אם הם משתי מלכויות כתובות קי. ציון ט פרק ד כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->->אם נשא אותה במקומו או במקומה או במקום אחר כתובות קי. ציון ט פרק ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->->אם שיירות מצויות בין הארצות כתובות קי. ציון ט פרק ד כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->->אם שניהם מיהודה ויושבים בגליל - האם הוא יכול להוציאה לעבר הירדן כתובות קי. ציון ט פרק ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->->בשתי ערים באותה ארץ כתובות קי. ציון ט פרק ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אדם מיהודה שקידש אשה בגליל ונשאה ביהודה או בעבר הירדן ורוצה שיגורו ביהודה כתובות קי. ציון ט פרקים ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אדם מיהודה שקידש אשה ביהודה - האם הוא יכול להוציאה משם כתובות קי. ציון ט פרקים ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->->אם היא מהגליל כתובות קי. ציון ט פרקים ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אדם מיהודה שקידש ונשא אשה מהגליל בגליל ורוצה שיגורו ביהודה כתובות קי. ציון ט פרקים ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אם הבעל לא רוצה שיגורו במקום הנישואין כתובות קי. ציון ט פרקים ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->->אם התעכבו שם או לא כתובות קי. ציון ט פרקים ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אם הבעל רוצה לגור בארץ מולדתה כתובות קי. ציון ט פרק ד כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אם הבעל רוצה לעבור ממקום שרובו ישראל למקום שרובו גויים כתובות קי. ציון ט פרק ד כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אם הבעל רוצה לעבור מנוה הרעה לנוה היפה כתובות קי. ציון ט פרק ד כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אם הבעל רוצה לעבור מעיר לכרך באותה ארץ כתובות קי. ציון ט פרק ד כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אם הבעל רוצה לעזוב את מקום הנישואין כתובות קי. ציון ט פרק ד כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->אם קידש אשה שלא במקום מגוריה ונשאה במקום מגוריה כתובות קי. ציון ט פרקים ב-ג כפיית בן זוג על מקום המגורים
->->כפייה לעלות לארץ ישראל (ראה: ארץ ישראל)
->מתנה שמקנה בעל לאשתו קידושין כג: ציון ג אין קנין לעבד בלא רבו ולאשה בלא בעלה
->נכסי מלוג שלה (ראה: נכסי מלוג)
->עדות על מיתת הבעל (ראה: עגונה)
->'עולה עמו ואינה יורדת עמו'
->->אם היא נמצאת אתו או אינה נמצאת אתו כתובות סד: ציון ב פרק ג דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->בדברים רגילים כמו מאכל משתה ומלבושים כתובות סד: ציון ב פרק ג דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->בדברים שהם בבחינת תענוג כמו כר וכסת כתובות סד: ציון ב פרק ג דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->->בדברים שהם מנהג הבעל ולא מנהג משפחתו ולא מנהג משפחתה כתובות סד: ציון ב פרק ג דברים שהבעל חייב לתת לאשתו
->פטוֹר בעל מאחריות שמירה בנכסי אשתו מטעם בעליו עמו ב"מ צז. ציון ד אומנים בדין שמירה בבעלים
->שבעלה אסר עליו את נכסיו - האם מותר לה ללוות מאחרים והבעל יפרע להם, לכתחילה או בדיעבד נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->שבעלה מצא בה דבר מכוער וגירשהּ - חיוב כתובה יבמות כד: ציון ה פרק ד הנטען על אשת איש
->שגזלה - חיובה בהשבת הגזילה בעודה נשואה ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->שהדיר אותה בעלה (ראה: נדר)
->שהדירה את בעלה ממעשי ידיה
->->בלשון "יקדשו ידי לעושיהם" נדרים פה. ציון ג המדירה את בעלה ממעשה ידיה
->->בלשון "יקדשו מעשי ידי" נדרים פה. ציון ג המדירה את בעלה ממעשה ידיה
->->האם חל הנדר לכשיגרשנה נדרים פא: ציון ד הנודרת מדברים שמשועבדת בהם לבעלה; נדרים פה. ציון ג המדירה את בעלה ממעשה ידיה
->->האם נאסר מיד בכל מעשי ידיה או בהעדפה נדרים פה. ציון ג המדירה את בעלה ממעשה ידיה
->שהופקד אצלה פקדון - חיובה בהשבתו בעודה נשואה ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->שהזיקה
->->חיובה לשלם אחרי שתתגרש ב"ק פז. ציון ג חיובו של קטן לכשיגדל
->->כפייתה למכור נכסי מלוג או נכסי צאן ברזל או את כתובתה בטובת הנאה ולשלם ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->שהכניסה לבעלה נכסי הקדש עם נישואיה או שהכניסה לו מנכסי אביה אחרי מותו - ממתי מועל הבעל ב"מ צו: ציון ד מעילה בנכסי הקדש של אשה נשואה
->שזינתה - האם כופים לגרש נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->שחבלה בבעלה
->->אם כתובתה גדולה מערך החבלה ב"ק פט: ציון א האשה שחבלה בבעלה
->->->אם יש לה תוספת כתובה ב"ק פט: ציון א האשה שחבלה בבעלה
->->האם היא חייבת למכור את כתובתה ולשלם לבעלה ב"ק פט: ציון א האשה שחבלה בבעלה
->->האם מותר לו לשהות עימה או שהוא חייב לגרשה ב"ק פט: ציון א האשה שחבלה בבעלה
->שירשה פירות מחוברים שעומדים להיתלש ונתגרשה - מי זוכה בהם שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->שיש דיון בב"ד על נכסיה - האם הבעל יכול להתדיין בלי הרשאה ממנה גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->->אם יש פירות בקרקע שלה גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->->->אם אין פירות עכשיו אך יהיו בעתיד גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->->->אם האשה מתנגדת שידון על הקרקע או על הפירות גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->->->אם הפירות נאכלו כבר גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->->->אם יש התדיינות על הפירות או אין גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->->נכסי צאן ברזל או נכסי מלוג גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->->על כסף שניתן לקנות בו קרקע שיש בה פירות גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->->על קרקע שניתן למוכרה ולקנות בהם קרקע שיש בה פירות גיטין מח: ציון א רשות הבעל לדון בנכסי אשתו
->שכופרת בחוב - הבאתה לדין בלי לפגוע בכבודה ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->שלוותה - חיובה לפרוע בעודה נשואה ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->->אם מעות ההלואה עדיין בידה ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->שלוותה ואכלה - האם בעלה חייב לשלם
->->אם לוותה קודם שנישאה או אח"כ ב"מ קד. ציון ט פסקה ג, ה חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->->האם המלווה יכול לגבות מנכסי מלוגב"מ קד. ציון ט פסקה ג, ה חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->שנבעלה לאחר (ראה: בועל; זנות)
->שנדרה (ראה: נדר)
->שנדרה שלא תציע מיטתו ושלא תמזוג לו כוס - האם הנדר חל
->->לכשיגרשנה נדרים פא: ציון ד הנודרת מדברים שמשועבדת בהם לבעלה
->->מדרבנן או מדאורייתא נדרים פא: ציון ד הנודרת מדברים שמשועבדת בהם לבעלה
->שנושאת ונותנת בנכסי בעלה - חיובו לשלם את חובותיה ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה
->שעברה על תקנת הקהל - האם בעל חייב לשלם את הקנס ב"מ קד. ציון ט פסקה ג, ה חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->->אם עברה במזיד או לא ב"מ קד. ציון ט פסקה ג, ה חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->שקיבלה קידושין מאחר - האם זה הוכחה שהתגרשה, ותיאסר לבעל
->->אם הבעל מערער או לא נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->אם השני כהן נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->בפני בעלה או שלא בפני בעלה נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->->שלא בפני בעלה, ואח"כ אמרה בפניו "גרשתני" נדרים צא. ציון ג אשת איש שאומרת שנתגרשה
->ששברה כלים של בעלה בשעת מלאכתה בבית ב"מ צד. אחרי ציון ח שאילת בעלים באמירה
->שתייתה יין (ראה: יין)
->תוקפה של התחייבות ממונית (תנאים) בין החתן לכלה באמירה בלי קנין
->->אם חזרו בהם המתחייבים כתובות קב: ציון א פרק ג דברים שנקנים באמירה
->->אם לא קידש מיד אחרי ההתחייבות אלא לאחר זמן כתובות קב: ציון א פרק ג דברים שנקנים באמירה
->->->אם הזכירו את התנאים בשעת הקידושין כתובות קב: ציון א פרק ג דברים שנקנים באמירה
->->אם לבסוף לא יצאו הקידושין לפועל כתובות קב: ציון א פרק ג דברים שנקנים באמירה
->->בנישואין ראשונים, שניים, או שלישיים כתובות קב: ציון א פרק ב דברים שנקנים באמירה
->->בסמוך לנישואין או לאחר הנישואין כתובות קב: ציון א פרק ד דברים שנקנים באמירה
->->גבייה מנכסים ממשועבדים כתובות קב: ציון א פרק ו דברים שנקנים באמירה
->->->אם העדים כתבו את הדברים בשטר בלי רשות מפורשת מהמתחייב כתובות קב: ציון א פרק ו דברים שנקנים באמירה
->->->אם נכתב בלשון התחייבות או בלשון פסיקה כתובות קב: ציון א פרק ו דברים שנקנים באמירה
->->האם מותר לעדים לכתוב את הדברים בשטר בלי רשות מפורשת מהמתחייב כתובות קב: ציון א פרק ו דברים שנקנים באמירה
->->התחייבות בדבר שלא בא לעולם או שאינו ברשותו כתובות קב: ציון א פרק ה דברים שנקנים באמירה
->->->בלשון מתנה או בלשון התחייבות כתובות קב: ציון א פרק ה דברים שנקנים באמירה
->->התחייבות בשעת הקידושין שלא הוזכרה בשעת הנישואין כתובות קב: ציון א פרק ד דברים שנקנים באמירה
->->התחייבות החתן בנוגע לבת אשתו כתובות קב: ציון א פרק ב דברים שנקנים באמירה
->->התחייבות של אבי החתן ואבי הכלה או של שאר הקרובים כתובות קב: ציון א פרק א דברים שנקנים באמירה
->->התחייבות של אדם זר כתובות קב: ציון א פרק א דברים שנקנים באמירה
->->התחייבות של החתן והכלה עצמם כתובות קב: ציון א פרק א דברים שנקנים באמירה
אשת חמיו
->האם אסורה מהתורה סנהדרין כא. ציון ג דין פילגש
->דין פילגש חמיו סנהדרין כא. ציון ג דין פילגש
אשת יפת תואר
->איסור בן נח בה - משום גזל או משום עריות סנהדרין נז. ציון ב אשת איש בבן נח, גזל או ערוה
->אם החליטה באמצע הזמן להתגייר יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->אם רק כָּפרה בע"ז ולא קיבלה את כל המצוות יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->בכייתה
->->אם מתו אביה ואמה או התגיירו יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->->האם יכול למנוע ממנה לבכות על דתה יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->->על אביה ואמה ממש או על ע"ז יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->גדרי הדין קידושין כא: ציון ט אשת יפת תואר
->האם ביאה ראשונה מותרת מיד או רק לאחר כל המעשים יבמות מז: ציון י גיורה של יפת תואר בעל כורחה
->האם יש לה כתובה כתובות נא. ציון ט זכות הבעל לגרש את אשתו החולה
->האם צריכה לכפור בע"ז יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->היתרה סנהדרין כ: ציון ח מצות מינוי מלך
->הצורך בחדשי הבחנה יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->->אם לא היתה נשואה יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->->אם קיבלה עליה להתגייר מיד יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->משך בכייתה
->->שלושים או תשעים או ק"כ יום יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->->שלושים לבכייה ועוד חודשיים להבחנה יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->שיהוייה י"ב חודש אפילו עובדת ע"ז יבמות מח: ציון ג החזקת עבד שלא מל ולא טבל
->שעשו בה את כל המעשים - האם אפשר לגיירה בעל כרחה יבמות מז: ציון י גיורה של יפת תואר
'את וחמור'
->האומר לחברו "קנו אתה וחמור דבר זה" - האם חברו קנה את הדבר או את חלקו ב"מ קד: ציון ג פסקה ב תנאי שיש בו אסמכתא - האם בטל כולו
אתנן זונה
->איסורו לקרבן ולמכשירי קרבן, אם הוא מחובר ע"ז מו: ציון א האיסור של נעבד ואתנן לגבוה כשהם במחובר
->->אם נתן לה בית בנוי ע"ז מו: ציון א האיסור של נעבד ואתנן לגבוה כשהם במחובר
->->אם נתן לה בית עם הקרקע ע"ז מו: ציון א האיסור של נעבד ואתנן לגבוה כשהם במחובר
->->אם נתן לה עצים ואבנים לצורך בניין ע"ז מו: ציון א האיסור של נעבד ואתנן לגבוה כשהם במחובר
->הבא על אמו והבטיח לה אתנן - האם הוא פטור מטעם "קם ליה בדרבה מיניה" ב"מ צא. ציון ג החוסם את הבהמה חייב בתשלומים
->הבא על אמו ונתן לה בהמה כתשלום ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
אתרוג (ראה גם: ארבעת המינים)
->אחים שקנו אתרוג מתפיסת הבית ונטלו אחד מהם למצוה סוכה לה: ציון ה אתרוג של טבל ושל דמאי
->האם אתרוג חסר כשר מהיום השני של סוכות ואילך סוכה כט: ציון ה פסולי הלולב מהיום השני ואילך; סוכה לד: ציון ג ארבעת המינים מעכבים זה את זה
->האם באתרוג הולכים רק אחר לקיטה לעניין מעשר או גם אחר חנטה ברכות לו. ציון מ שיטת הרמב"ם בצלף - פרי או ירק
->האם יוצאים בדיעבד באתרוג של אשרה השייך לגוי סוכה לד: ציון ו אתרוג של אשרה ושל עיר הנידחת
->האם מברכים על ריח אתרוג של מצוה ברכות מג: ציון ה ברכת הריח בפירות
->האם מותר לאוכלו בסוכות
->->אם הפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימים - דין כל אתרוג למחרתו ביצה ל: ציון ט אתרוג של מצוה אסור באכילה כל היום
->->אם נפסל אחרי שיצא בו או לפני שיצא בו ביצה ל: ציון ט אתרוג של מצוה אסור באכילה כל היום
->->ביום השמיני או בין השמשות שלפניו ביצה ל: ציון ט אתרוג של מצוה אסור באכילה כל היום
->->בשבעת ימי החג ביצה ל: ציון ט אתרוג של מצוה אסור באכילה כל היום
->האם מותר לאכלו
->->ביום השמיני בחו"ל, והדין אם נפסל סוכה מו: ציון א מוקצה באתרוג ובסוכה
->->אם הוקצה למצוותו סוכה לו: ציון ד אתרוג שניקבוהו עכברים
->->ביום השני שחל בשבת, אם הפריש שבעה אתרוגים לשבעה ימי החג ונטל אחד ביו"ט סוכה מו: ציון א מוקצה באתרוג ובסוכה
->->אם נפסל במשך החג סוכה מו: ציון א מוקצה באתרוג ובסוכה
->->בבין השמשות של מוצאי שביעי סוכה מו: ציון א מוקצה באתרוג ובסוכה
->->ביום השביעי של החג לאחר שיצא בו סוכה מו: ציון א מוקצה באתרוג ובסוכה
->האם מותר ליטול אתרוג פסול או מין אחר כמו רימון כשאין אתרוג כשר, והאם מותר לברך עליהם סוכה לא. ציון ה נטילת מין אחר במקום האתרוג
->האם מותר לקנותו מעם הארץ בשביעית סוכה לט: ציון א עם הארץ שמוכר פירות שביעית - מופקרים ומשומרים
->->אם יש בדמיו פחות ממזון שלוש סעודות סוכה לט: ציון א עם הארץ שמוכר פירות שביעית - מופקרים ומשומרים
->הגדרת אתרוג הבוסר, והאם הוא כשר סוכה לד: ציון כ שיעור האתרוג
->הירוק ככרתי - האם הוא כשר סוכה לד: ציון י אתרוג ירוק; סוכה לד: ציון כ שיעור האתרוג
->הנאה ממנו
->->הרחת אתרוג של ארבעת המינים סוכה ט. ציון ב מוקצה בעצי הסוכה
->->הרחת אתרוג שתלו בסוכה לנוי סוכה ט. ציון ב מוקצה בעצי הסוכה
->->מאתרוג שלא עשו בו מצוה סוכה מו: ציון א מוקצה באתרוג ובסוכה
->הנוטל אתרוג של אחר בלי ידיעתו ב"מ כב. ציון ב פסקה ב הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות
->חוטמו
->->האם כל דבר הפוסל אתרוג, פוסל בחוטמו במשהו סוכה לה: אחרי ציון ט פסולים שונים בכל שהוא בחוטמו של האתרוג
->->הגדרתוסוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
->חזזית
->->באיזה מקום היא פוסלת סוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
->->האם היא פוסלת מהיום השני של סוכות ואילך סוכה כט: ציון ה פסולי הלולב מהיום השני ואילך; סוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
->->האם יש לה תקנה ע"י קילוף סוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
->->על החוטם סוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
->->שיעור החזזית הפוסלת סוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
->->שיעור הפסול בחוטמו, בהשוואה לפסול נסדק בחוטמוסוכה לד: ציון ח אתרוג שנסדק
->טעם פסול אתרוג של אשרה ושל עיר הנידחת סוכה לד: ציון ו אתרוג של אשרה ושל עיר הנידחת
->יבש
->->בדיקתו סוכה לד: ציון ה אתרוג יבש
->->בחוטמו במשהו סוכה לה: אחרי ציון ט פסולים שונים בכל שהוא בחוטמו של האתרוג
->->האם נוטלים ומברכים עליו בשעת הדחק סוכה לא: לפני ציון א הנטילה בשעת הדחק
->->הגדרתו סוכה כט: ציון ב לולב היבש
->->כמוש (שאינו יבש לגמרי) סוכה לד: ציון ה אתרוג יבש
->->שיעור יבשותו לענין פסילתו סוכה לד: ציון ה אתרוג יבש
->יחור של אתרוג שהורכב בעץ לימון, לענין נטילה בסוכות סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->לענין מעשר - האם הולכים אחר הלקיטה או החנטה ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->מנומר בגוונים הרבה שהם כשרים כל אחד בפני עצמוסוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
->נטלו ביד ימין - האם יצא סוכה לד: אחרי ציון ב נטילת לולב ואתרוג ביד אחת
->עוקצו
->->הגדרתו סוכה לה: ציון ל אתרוג שניטלה פיטמתו
->->ניטל העוקץ או חלק ממנוסוכה לה: ציון ל אתרוג שניטלה פיטמתו
->פיטמתו - הגדרתוסוכה לה: ציון ל אתרוג שניטלה פיטמתו
->צורת הבדיקה של חדרי הזרע שלוסוכה לו. ציון ה אתרוג שנולדו בו סימני טריפה
->קדושת שביעית בו
->->אם חנט בשביעית ונלקט בשמינית ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->->אם חנט בשישית ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->->אם נלקט בשביעית ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->->האם הולכים אחר הלקיטה או החנטה ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->שאסור באכילה - האם הוא פסול מיום שני ואילך סוכה לד: ציון ז אתרוג של ערלה
->שימוש בו לאחר החג שבת כא: ציון ב המכבה נר חנוכה או שכבה מעצמו
->שינוי מראה בחוטמו במשהו סוכה לה: אחרי ציון ט פסולים שונים בכל שהוא בחוטמו של האתרוג
->שיעורו המזעריסוכה לד: ציון ו אתרוג של אשרה ושל עיר הנידחת; סוכה לד: ציון כ שיעור האתרוג
->של דמאי סוכה לה: ציון ד מי שנטל אתרוג של תרומה טהורה; סוכה לה: ציון ה אתרוג של טבל ושל דמאי
->של טבל סוכה לה: ציון א אתרוג של תרומה טמאה
->->ביום הראשון ובשאר ימי החג סוכה לה: ציון ה אתרוג של טבל ושל דמאי
->של מעשר שני - האם הוא כשר לנטילת לולב פסחים לז: ציון ג חלה בעיסה של מעשר שני
->של מעשר שני - לכתחילה ובדיעבד, בירושלים ובגבולין סוכה לה: ציון ז אתרוג של מעשר שני
->של ערלה
->->בערלת חוץ לארץ סוכה לד: ציון ז אתרוג של ערלה; סוכה לה: ציון א אתרוג של תרומה טמאה
->->האם הוא פסול כל ימי החג או רק ביום הראשון סוכה לד: ציון ז אתרוג של ערלה
->->טעם הפסול סוכה לד: ציון ז אתרוג של ערלה
->של שביעית שנכנס לשמינית - האם הוא חייב במעשר ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->של שישית שנכנס לשביעית - האם הוא חייב במעשר ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->של תרומה טהורה - אין ליטול מפני שמכשיר אותה לקבל טומאה
->->האם כשר בדיעבד לכל אדם או רק לכהן סוכה לה: ציון ב אתרוג של תרומה טהורה
->->הדין אם כבר הוכשר לקבל טומאה סוכה לה: ציון ב אתרוג של תרומה טהורה
->של תרומה טמאה
->->האם הוא פסול כל ימי החג או ביום הראשון בלבד סוכה לה: ציון א אתרוג של תרומה טמאה
->->טעם הפסול סוכה לה: ציון א אתרוג של תרומה טמאה
->שניקב
->->הגדרת הנקב שפוסל סוכה לד: ציון ח אתרוג שנסדק
->->הגדרת נקב מפולש סוכה לו. ציון ב אתרוג שניקב
->->הפסולסוכה לו. ציון ה אתרוג שנולדו בו סימני טריפה
->->מתי הוא פסול סוכה לו. ציון ב אתרוג שניקב
->שניקבוהו עכברים, ביום הראשון ובשאר ימי החג סוכה לו: ציון ד אתרוג שניקבוהו עכברים
->->אם מסירים את ניקור העכברים סוכה לו: ציון ד אתרוג שניקבוהו עכברים
->שניתן במתנה על מנת להחזיר קידושין ו. ציון ל קידושין במתנה על מנת להחזיר
->שנסדק
->->בחוטמו סוכה לד: ציון ח אתרוג שנסדק; סוכה לה: אחרי ציון ט פסולים שונים בכל שהוא בחוטמו של האתרוג
->->שיעור אורך ועומק הסדק הפוסל סוכה לד: ציון ח אתרוג שנסדק
->שנקלף - מתי הוא כשר סוכה לה: ציון א אתרוג של תרומה טמאה
->שקליפתו החיצונה קיימת ובשרו נימוח סוכה לו. ציון ה אתרוג שנולדו בו סימני טריפה
->ששחור מעט או הרבה סוכה לו. ציון ז אתרוג הכושי

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US