Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות ב

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.בא במחתרת
->אם לא קיבל התראה - האם מותר להרגו סנהדרין עב: ציון ו דין התראה בבא במחתרת
->ביום - האם מותר להורגו סנהדרין עב. ציון ח בא במחתרת ביום; סנהדרין עב: ציון ו גנב הבא בחצר, בגג או בקרפף
->בשבת - האם מותר להרגו סנהדרין עב: ציון ב בא במחתרת בשבת
->גנב שבא דרך חצר, גג, גינה, שדה, כרם, קרפף, או בפתח הבית - האם דינו כבא במחתרת סנהדרין עב: ציון ו גנב הבא בחצר, בגג או בקרפף
->->האם מותר להורגו בלי התראה סנהדרין עב: ציון ו דין התראה בבא במחתרת
->האם חובה או רק רשות להרגו סנהדרין עב: ציון ד הריגת בא במחתרת, רשות או חובה
->האם חובה להשתדל להצילו באחד מאבריו סנהדרין עב: ציון ד הריגת בא במחתרת, רשות או חובה
->קנייתו את הגניבה כיון שחייב מיתה ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->שהוציא כלי מן המחתרת - האם הוא חייב להחזירו לבעליו
->->אם החפץ בעין סנהדרין עב. ציון ב חיובו של גנב שהוציא כלים מן המחתרת
->->אם החפץ נשבר אחרי שיצא מרשות בעל הבית סנהדרין עב. ציון ב חיובו של גנב שהוציא כלים מן המחתרת
->שנפל עליו גל - האם מפקחים עליו את הגל להצילו
->->בחול ובשבת סנהדרין עב: ציון ג הבא על עסקי נפשות שנפל עליו גל
'באמת אמרו'
->האם פירושו הלכה למשה מסיני, הלכה פסוקה או תקנה שבת צב: ציון ג אשה חוגרת סינר, לענין שבת ולענין צניעות
בבל
->גידול בהמה דקה בבבל ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחוץ לארץ
->->אם מסר אותה לאחר ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחוץ לארץ
->->בזמן שאין רוב השדות בבבל של ישראל ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחוץ לארץ
->היגררות בני חו"ל בדיניהם אחרי בבל ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחוץ לארץ
->יציאה מבבל לשאר הארצות
->->בזמן גלות בית ראשון או בזמן גלות בית שני כתובות קי: ציון ד איסור היציאה מבבל לארץ ישראל ולשאר ארצות
->->מהתורה או מדרבנן כתובות קי: ציון ד איסור היציאה מבבל לארץ ישראל ולשאר ארצות
->עלייה מבבל לארץ ישראל
->->בזמן גלות בית ראשון או בזמן גלות בית שני כתובות קי: ציון ד איסור היציאה מבבל לארץ ישראל ולשאר ארצות
->->במי שנשאר בבבל מימי גלות בית ראשון או שבא לבבל אחר כך כתובות קי: ציון ד איסור היציאה מבבל לארץ ישראל ולשאר ארצות
בגד (ראה גם: כסות)
->הקפדה שלא ללבוש חלוק הפוך שבת קיד. ציון ה החזרת אבידה בטביעת עין לתלמיד חכם
->->אם כבר לבש הפוך האם חובה לפושטו וללובשו כתיקונו שבת קיד. ציון ה החזרת אבידה בטביעת עין לתלמיד חכם
->->בתלמיד חכם שבת קיד. ציון ה החזרת אבידה בטביעת עין לתלמיד חכם
->שיעורו לקבלת טומאה
->->אם התקינוהו לשימוש גרוע שבת כט: ציון א טומאת הבגד שהתקינוהו לתשמיש גרוע
->->בגד צמר ופשתן ושאר בגדים שבת כו. ציון ד הדינים והשיעורים של טומאת בגדים
->->לטומאת מדרס או טומאת מת שבת עט. ציון ג שיעור החיוב בהוצאת בגד, שק ומפץ
->->לטומאת נגעים או לטומאת שרצים שבת כו. ציון ד הדינים והשיעורים של טומאת בגדים
->->צירוף המלל לשיעור שבת כט. ציון א צרוף המלל לשיעור שלוש אצבעות בטומאת הבגד
בגד (בשבת)
->אלונטית (מגבת) - טלטולה שבת קמז: ציון א טלטול מגבת שהתנגבו בו
->->אם היא רטובה שבת קמו: ציון ל הליכה בבגדים רטובים בשבת; שבת קמז: ציון א טלטול מגבת שהתנגבו בו
->->אם התנגב בה אדם אחד או כמה אנשים שבת קמז: ציון א טלטול מגבת שהתנגבו בו
->->אם מתנגב בבגד שאינו ראוי לכך שבת קמז: ציון א טלטול מגבת שהתנגבו בו
->->מסירתה לבלנים שבת קמז: ציון א טלטול מגבת שהתנגבו בו
->בגד רטוב - טלטולו שבת קמז: ציון א טלטול מגבת שהתנגבו בו
->->במעט מים שבת קמז: ציון א טלטול מגבת שהתנגבו בו
->בגד רטוב - שטיחתו בשמש שבת קמו: ציון מ איסור מראית העין כשאין רואה
->->בחדרי חדרים שבת קמו: ציון מ איסור מראית העין כשאין רואה
->בגד רטוב - לבישתו
->->אם אין לו בגדים אחרים שבת קמו: ציון ל הליכה בבגדים רטובים בשבת
->->לכתחילה ובדיעבד שבת קמו: ציון ל הליכה בבגדים רטובים בשבת
->יציאה בו (ראה: מוציא - בדרך מלבוש)
->ניעור בגד
->->אם יש עליו דבר מאוס שבת קמז. ציון א ניעור טלית בשבת
->->אם נרטב מגשם או נשרה במים שבת קמז. ציון א ניעור טלית בשבת
->->בגד חדש או ישן שבת קמז. ציון א ניעור טלית בשבת
->->בגד שחור או בגד לבן שבת קמז. ציון א ניעור טלית בשבת
->->מהאבק שעליו או מהטל שעליו שבת קמז. ציון א ניעור טלית בשבת
->->מי שמקפיד עליו או שאינו מקפיד שבת קמז. ציון א ניעור טלית בשבת
->->משום מלבן, כיבוס, סוחט, מכה בפטיש או תיקון כלי שבת קמז. ציון א ניעור טלית בשבת
->קיפולו (ראה: קיפול בגד)
בגדי כהונה (ראה גם: אבנט; חושן; מצנפת; ציץ)
->אבנט ומצנפת - מה קודם, לכתחילה ובדיעבד יומא כג: ציון ד סדר לבישת בגדי כהונה
->איזה שימוש מותר לעשות בבלאיהם סוכה נא. ציון ז השימוש בבלאי בגדי כהונה
->->בבגדי הכהן הגדול סוכה נא. ציון ז השימוש בבלאי בגדי כהונה
->->האם יש בהם מעילה סוכה נא. ציון ז השימוש בבלאי בגדי כהונה
->איסור לבישתם מחוץ למקדש
->->בציץ יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->->מדאורייתא או מדרבנן יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->איסור קריעתם
->->באמירה לגוי יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->בדרך גרמא יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->במעיל ובשאר בגדי כהונה יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->האם יש לאו יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->->האם לוקה שנים יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->->מצד "לא יקרע" יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->->מצד "לא תעשון כן לה' אלקיכם" יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->קריעה מועטת בפי המעיל או בבגד אחר יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->קריעה שלא בדרך השחתה כגון לצורך תיקון יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->->במעיל ובשאר בגדים יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->שיעורו - כלשהו או כדי שתטהרנו מטומאתו יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->בגדי הלבן שעובד בהם כה"ג ביוה"כ
->->האם טעונים גניזה או שמותר לכהן הדיוט להשתמש בהם יומא יב: ציון ה גניזת בגדי לבן
->->->הבגדים שלובש בשחר או שלובש בין הערבים יומא יב: ציון ה גניזת בגדי לבן של יום הכיפורים
->->->מקום הגניזה - על גג בית הפרוה או במקום אחר יומא יב: ציון ה גניזת בגדי לבן של יום הכיפורים
->->עבודה ביוה"כ בבגדי לבן (כתונת ומכנסים) שלבש כל השנה יומא יב: ציון ה גניזת בגדי לבן של יום הכיפורים
->הנאה מהם שלא כדרך לבישה (כגון הנחה תחת הראש)
->->בגד שיש בו כלאים או שאין בו יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->->ביום או בלילה יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->->בעזרה או בהר הבית יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->חובת הקדמת המכנסיים
->->אם כבר הקדים בגד אחר לפני מכנסיים יומא כג: ציון ד סדר לבישת בגדי כהונה
->->אם לקח את הכתונת ביד ועדיין לא לבש אותו יומא כג: ציון ד סדר לבישת בגדי כהונה
->->בכהן גדול ובכהן הדיוט יומא כג: ציון ד סדר לבישת בגדי כהונה
->->לכתחילה ולעיכובא יומא כג: ציון ד סדר לבישת בגדי כהונה
->חציצה בהם יומא כג: ציון ד סדר לבישת בגדי כהונה
->כהן הרוצה לעבוד בבגד פרטי שלו שמסר לציבור
->->אם מסר בשעת ההקדשה או רק בשעת העבודה יומא לה: ציון א בגדי כהונה שנתרמו ע"י יחיד
->->בהוצאת הכף והמחתה ע"י כה"ג ביוה"כ יומא לה: ציון א בגדי כהונה שנתרמו ע"י יחיד
->->בכל עבודות יוה"כ יומא לה: ציון א בגדי כהונה שנתרמו ע"י יחיד
->->בעבודת יחיד או ציבור יומא לה: ציון א בגדי כהונה שנתרמו ע"י יחיד
->->בקריאת התורה ביוה"כ יומא לה: ציון א בגדי כהונה שנתרמו ע"י יחיד
->כהן ששימש כשהוא יתר בגדים - האם חייב מיתה סנהדרין פג. ציון ל מחוסר כיפורים ששימש
->לבישת בגדי כהונה שיש בהם כלאים שלא בשעת עבודה יומא כב. ציון ב הפייסות במקדש בכל יום וביום הכיפורים
->->באבנט של כלאים יומא כד: ציון ב פיס בבגדי קודש
->->->לצורך העבודה, לפני העבודה או מעט אחריה יומא כד: ציון ב פיס בבגדי קודש
->->בחושן ואפוד (שהם קשים) יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->->בכהן גדול או הדיוט יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->לבישתם שלא בשעת עבודה יבמות ג: ציון א עשה דוחה לא תעשה
->->לבישת האבנט עם כלאים יבמות ג: ציון א עשה דוחה לא תעשה
->לבישתם שלא בשעת עבודה יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->->אחרי סוף העבודה - האם צריך לפשטם מיד יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->מתכלת מצמר של בהמה שנעבדה ע"ז מז. ציון ו הדין של צמר שנגזז מבהמה שנעבדה
->סדר לבישתם סנהדרין מט: ציון ל סדר לבישת בגדי כהונה
->->האם הוא מעכב סנהדרין מט: ציון ל סדר לבישת בגדי כהונה
->->בכהן הדיוט ובכהן גדול סנהדרין מט: ציון ל סדר לבישת בגדי כהונה
->שווי בגדי הלבן שכה"ג לובש ביוה"כ יומא לד: ציון ה בגדי הלבן שלובש בבוקר ושלובש בין הערביים
->->האם צריך שבגדי השחר יהיו יקרים יותר
->->->באיזה הפרש יומא לד: ציון ה בגדי הלבן שלובש בבוקר ושלובש בין הערביים
->->->לכתחילה ובדיעבד יומא לד: ציון ה בגדי הלבן שלובש בבוקר ושלובש בין הערביים
->->לגבי כל הבגדים או רק הכותונות יומא לד: ציון ה בגדי הלבן שלובש בבוקר ושלובש בין הערביים
->->סכום השווי של שני הבגדים יומא לד: ציון ה בגדי הלבן שלובש בבוקר ושלובש בין הערביים
->שחוקים - האם כשרים
->->לכתחילה ובדיעבד יומא כג: ציון ב בגדי הכהונה הראויים לדישון המזבח
->->לתרומת הדשן או לעבודה רגילה יומא כג: ציון ב בגדי הכהונה הראויים לדישון המזבח
->שלובשים להוצאת הדשן (ראה: הוצאת הדשן)
->שלובשים לתרומת הדשן (ראה: תרומת הדשן)
בגרות
->נערה שהביאה סימני בגרות לפני הזמן קידושין עט. ציון ב קדשה אביה והתקדשה בעצמה ביום שהתבגרה
בדי הארון (ראה: ארון)
בדיקה
->האם בזמן הזה אנו בקיאים בבדיקת טריפות חולין כח: ציון א פרק ה בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר; חולין מח. ציון ג פרק ח ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"; חולין מח. ציון ד פרק ח ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"; חולין מח: ציון ב פרק ו ריאה שנמצאה בה מחט; חולין מח: ציון ה נמצאה מחט בסמפון הריאה; חולין נ. ציון ה הקפה בבני מעיים; חולין נ. ציון ז הקפה בריאה; חולין נ. ציון ט הקפה בקנה; חולין נ: ציון ו פרק ח בית הכוסות והמסס שניקבו; חולין נא. ציון ח פרק ה חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל; חולין נא: ציון ה פרק ה תנאי ההיתר בבהמה שנפלה מהגג; חולין נא: ציון ז בדיקת בהמה שנפלה; חולין נג: ציון ח פרק ה בדיקת דרוסה כנגד החלל וכנגד הסימנים; חולין נד. ציון ג פרק ד סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה; חולין נד: ציון א פרק ז עצם הירך שזזה ממקומה; חולין נה: ציון י בדיקת ריאה שצמקה
בדיקות (לעדים)
->האם הכחשה בבדיקות פוסלת את העדות
->->אם אחד מהעדים אומר שאינו יודע סנהדרין ל: ציון ד הכחשה בעדות ממון
->בדיני ממונות סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->->הסדר סנהדרין כט. ציון ט סדר בדיקת העדים בדיני ממונות
->->האם יש דרישה וחקירה סנהדרין כט. ציון ט סדר בדיקת העדים בדיני ממונות
->שלושה עדים שאחד מהם מכחיש את השנים האחרים - האם עדותם נפסלת סנהדרין מא: ציון א שלושה עדים, ואחד מהם אינו יודע בחקירות
->בדיני נפשות
->->מהותן ומטרתן סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->->אם העדים אינם יודעים לענות סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->->אם יש הכחשה סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->->מה בינן לשבע חקירות סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
בדיקת חמץ
->אוצרות יין ואוצרות שמן - מתי יש לבודקם פסחים ח. ציון ז בדיקת חמץ באוצרות יין ובאוצרות שמן
->אין בודקים לאור האבוקה
->->מהי אבוקה פסחים ז: ציון ה בדיקה לאור הנר ולא לאור האבוקה
->->אם בדק בדיעבד פסחים ז: ציון ה בדיקה לאור הנר ולא לאור האבוקה
->איסור לימוד תורה בעת בדיקת חמץ
->->איזה לימוד אסור פסחים ד. ציון ז לימוד תורה בעת בדיקת חמץ
->->ממתי מתחיל האיסור פסחים ד. ציון ז לימוד תורה בעת בדיקת חמץ
->->למי אסור פסחים ד. ציון ז לימוד תורה בעת בדיקת חמץ
->איסור מלאכה בעת בדיקת חמץ פסחים ד. ציון ז לימוד תורה בעת בדיקת חמץ
->אכסדרה לאורה היא נבדקת
->->מתי ואיך בודקים באכסדרה, לכתחילה ובדיעבד פסחים ח. ציון ב אכסדרה לאורה היא נבדקת
->אם הוכנס חמץ לבית בדוק
->->ובדקו ולא מצאוהו - האם צריך לבדוק או לבטל שוב את החמץ פסחים י. ציון ה "על בדק ולא אשכח"
->->ובדקו ומצאו חמץ - האם מניחים שזהו החמץ האבוד, או שחובה להמשיך ולבדוק או לבטל שוב פסחים י. ציון ו "על בדק ואשכח"
->אם ספק האם הוכנס חמץ לבית בדוק - האם צריך לבדוק את הבית שוב פסחים י. ציון ד ספק על ספק לא על
->באוצרות מלח, שעוה, עצים ופירות פסחים ח. ציון ז בדיקת בית המלח ובית השעוה
->באיזה נר בודקים פסחים ז: ציון ה בדיקה לאור הנר ולא לאור האבוקה
->בגג - איזה גג אינו צריך בדיקה פסחים ח. ציון ה בדיקת חמץ בגגות
->בדיקת חמץ ברפת בקר, בלולין ובמתבן פסחים ח. ציון ו בדיקת חמץ ברפת בקר, בלולין ובמתבן
->->בספק חמץ ובחמץ ודאי פסחים ח. ציון ו בדיקת חמץ ברפת בקר, בלולין ובמתבן
->בדק מראש חודש ניסן, בלילה או ביום - האם יצא ידי חובה פסחים ד. אחרי ציון ו בדיקת חמץ קודם זמנה
->בחורי הבית - איזה אינו צריך בדיקה פסחים ח. ציון ד חורי הבית שאינם צריכים בדיקה
->בית המושכר בארבעה עשר
->->האם חזקתו שהוא בדוק פסחים ד: ציון ב חזקתו של בית המושכר בארבעה עשר
->->האם על השוכר לבטל בליבו את החמץ פסחים ד: ציון ב חזקתו של בית המושכר בארבעה עשר
->במיטות בבית ותחתיהן פסחים ח. אחרי ציון ו מיטה החולקת בתוך הבית
->במרתף פסחים ח: ציון ג בדיקת חמץ במרתף
->ברכה עליה שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->ברכת "על ביעור חמץ" בשעת הבדיקה חולין פח. ציון ג ספיגת הדם בבגד כשאין עפר לכסותו
->בשטח הנמצא מול הארובה שבחצר, ושאר מקומות שאורם רב פסחים ח. ציון ב אכסדרה לאורה היא נבדקת
->האם בודקים ביום טוב פסחים י: ציון כ בדיקת חמץ שלא בזמנה
->האם בודקים בתוך המועד פסחים י: ציון כ בדיקת חמץ שלא בזמנה
->האם היא מדאורייתא או מדרבנן פסחים ב. ציון א דין בדיקת חמץ
->האם זמנה דוקא בתחלת הלילה פסחים ב. ציון א דין בדיקת חמץ
->האם חובה להצניע חמץ המשויר לאכילה לאחר בדיקת חמץ או זו רק עצה טובה פסחים ט: ציון ב הצנעת החמץ המשויר לאכילתו
->האם חוששים לגרירת חמץ ע"י עכבר
->->ממקום שמכניסים בו חמץ למקום שאין מכניסים פסחים ט. ציון א היכן "אין חוששים שמא גיררה חולדה"
->->ממקום שאינו בדוק למקום בדוק פסחים ט. ציון א היכן "אין חוששים שמא גיררה חולדה"
->האם יש זמנים מיוחדים לבדיקה שעושים בדיעבד ביום ארבעה עשר פסחים י: ציון כ בדיקת חמץ שלא בזמנה
->האם מברכים עליה אם נעשתה קודם זמנה פסחים ו. ציון ח המפרש בים, היוצא בשיירא והעושה ביתו אוצר
->הבודק תוך הפסח או לאחריו
->->האם יכול לבדוק ביום פסחים י: ציון כ בדיקת חמץ שלא בזמנה
->->האם הוא מברך פסחים י: ציון כ בדיקת חמץ שלא בזמנה
->הבית שחזקתו בדוק - האם מותר לסמוך על החזקה במקום שאפשר לברר פסחים ד. ציון י הסתמכות על 'בית בחזקת בדוק' במקום שאפשר לברר
->המניח עשר ככרות של חמץ ומצא תשע חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->המניח עשרה ציבורי חמץ ומצא תשעה - האם צריך לבדוק אחר עשרה ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->->אם הניחם קשורים זה בזה או לא קשורים ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->המשכיר בית לחברו לצורך הפסח
->->על מי מוטלת חובת בדיקת חמץ וביטול חמץ פסחים ד. ציון ח בדיקת חמץ בבית מושכר
->->השכירו בחזקת שהוא בדוק או בתנאי שהוא בדוק ונמצא שאינו בדוק - האם יש לשוכר תביעה ממונית או יכולת לבטל את השכירות פסחים ד: ציון ד 'ניחא ליה לאיניש לקיומי מצוה'
->הניח בבית בדוק חמץ בזוית זו ומצאו בזוית אחרת - האם צריך לחזור ולבדוק פסחים י: ציון א הניח בזוית זו ומצא בזוית אחרת
->הניח עשר ככרות לחם ומצא תשע (או להיפך) בבית בדוק - האם תולים שהחמץ שנמצא הוא החמץ שהונח, או שחובה לבדוק שוב פסחים י. ציון ז שנוי בנמצא לעומת המונח
->העוזב את ביתו לפני פסח לזמן ממושך - מתי חייב לבדוק את ביתו לבער ולבטל את חמצו פסחים ו. ציון ח המפרש בים, היוצא בשיירא והעושה ביתו אוצר
->חדר שמיטה מחלקת אותו מכותל לכותל - בדיקת החלק הפנימי של החדר פסחים ח. אחרי ציון ו מיטה החולקת בתוך הבית
->חצר אינה צריכה בדיקה
->->דין מקומות צדדיים שבחצר פסחים ח. ציון א בדיקת חמץ בחצר
->->האם יש הבדל בין ספק חמץ לחמץ ודאי פסחים ח. ציון א בדיקת חמץ בחצר
->כשיש סכנת נכרים - מתי פטור מבדיקה פסחים ח: ציון א סכנת נכרים כסיבה לפטור מבדיקה
->לא בדק במשך הפסח - האם הוא חייב בבדיקה לאחר הפסח פסחים י: ציון כ בדיקת חמץ שלא בזמנה
->->אם ביטל לפני הפסח פסחים י: ציון כ בדיקת חמץ שלא בזמנה
->מקומות שבדיקתם כרוכה בסכנה
->->מתי פטור מלבדוק פסחים ח. ציון ט סכנת עקרב כסיבה לפטור מבדיקה
->->האם יש הבדל בין ספק לודאי חמץ המצוי שם פסחים ח. ציון ט סכנת עקרב כסיבה לפטור מבדיקה
->מתי חוששים שוב לחמץ אחרי שבדקו את הבית פסחים ט. אחרי ציון א מתי חוששים לחמץ אחר בדיקה
->->אם ביטל את החמץ פסחים ט. אחרי ציון א מתי חוששים לחמץ אחר בדיקה
->נאמנות אשה בבדיקת חמץ ובביטול חמץ פסחים ד: ציון ג נאמנות של אשה וקטנים באיסורים
->נאמנות קטן בבדיקת חמץ פסחים ד: ציון ג נאמנות של אשה וקטנים באיסורים
->נכנס עכבר לבית בדוק וככר בפיו
->->ויצא עכבר או חולדה משם וככר בפיו או שיצאה חולדה שיש בפיה עכבר וככר - האם חובה לבדוק שוב פסחים י: ציון ד עכבר נכנס וככר בפיו ועכבר יוצא וככר בפיו
->->ומצאו שם פרורין או פת - האם חובה לבדוק שוב פסחים י: ציון ב עכבר נכנס וככר בפיו
->נכנס תינוק לבית בדוק ובידו ככר, ומצאו שם פרורין - האם חובה לבדוק שוב פסחים י: ציון ג תינוק נכנס וככר בפיו
->צבור של חמץ לפני שני בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק, והוכנס החמץ אל אחד מהם - האם חובה לבדוק שוב את הבית הבדוק פסחים ט: ציון ה "שני ציבורין היינו שתי קופות"
->שני בתים בדוקים שהוכנס באחד מהם חמץ - האם חובה לבדוק שוב פסחים י. ציון א ציבור אחד של חמץ ולפניו שתי בתים בדוקים
->שני צבורין, אחד של חמץ ואחד של מצה
->->והוכנס אחד מהם לבית בדוק - האם חובה לבדוק שוב פסחים ט: ציון ה "שני ציבורין היינו שתי קופות"
->->והוכנסו לשני בתים, אחד בדוק ואחד שאינו בדוק - האם חובה לבדוק שוב את הבית הבדוק פסחים ט: ציון ה "שני ציבורין היינו שתי קופות"
->תשע צבורין של מצה ואחד של חמץ והוכנס אחד מהן לבית בדוק - האם חובה לבדוק שוב או לבטל את החמץ פסחים ט: ציון ג תשע ציבורין של מצה ואחד של חמץ
->תשעה ציבורים של מצה ואחד של חמץ ועכבר נטל פרוסה מאחד מהם חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
בדק הבית
->קדשי בדק הבית של עיר הנידחת
->->באיזה שווי פודים סנהדרין קיב: ציון א קדשי בדק הבית בעיר הנידחת
->->מה עושים עם הקדשים אחר הפדיון סנהדרין קיב: ציון א קדשי בדק הבית בעיר הנידחת
->שימוש בכספי בדק הבית למטרות שונות (ראה: היכל; כלי שרת; מזבח; עזרה; פרוכת)
->שימוש בכספי בדק הבית לתיקון הבית או לבנייתו מתחילה כתובות קו: מאיזה הקדש לוקחים בשביל ההיכל והעזרות
בהמה (ראה גם: בעלי חיים)
->האם מותר לאכול או לטעום או לשתות לפני האכלתה ברכות מ. ציון ב אסור לאכול לפני שיאכיל לבהמתו
->->מהתורה או מדרבנן או ממידת חסידות ברכות מ. ציון ב אסור לאכול לפני שיאכיל לבהמתו
->->בבעלי חיים שאין מזונותיהם על האדם ברכות מ. ציון ב אסור לאכול לפני שיאכיל לבהמתו
->מכירת בהמה לגוי - חשש שיעבוד בה בשבת נדרים סב: ציון ד מכירת עצים לעובדי עבודה זרה
->שהמיתה - דין הוולד
->->אם התעברה לפני שהמיתה סנהדרין פ. ציון ג פרה שנגחה וילדה
->->אם המיתה ואח"כ התעברה וילדה, קודם גמר הדין או אחריו סנהדרין פ. ציון ג פרה שנגחה וילדה
->->אם המיתה ונגמר דינה ואח"כ התעברה סנהדרין פ. ציון ג פרה שנגחה וילדה
->->האם הוולד נסקל סנהדרין פ. ציון ג פרה שנגחה וילדה
->->האם הוולד אסור בהנאה סנהדרין פ. ציון ג פרה שנגחה וילדה
->->האם הוולד אסור למזבח סנהדרין פ. ציון ג פרה שנגחה וילדה
->->אם התערב הוולד באחרים סנהדרין פ. ציון ג פרה שנגחה וילדה
בהמה גסה
->גידולה בארץ ישראל
->->במרעה ב"ק עט: אחרי ציון ז גידול בהמה גסה
->->מקטנותה ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל
->מכירתה לגוי
->->אם נראה למוכר שהגוי קונה לשחיטה ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->בהמה טמאה או טהורה ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->בזמן הזה ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->->אם קנה כדי למכור לגוי ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->בתנאי שישחט אותה ע"ז כ: ציון ז מכירת קרקע בתנאי שיקוץ ומכירת בהמה בתנאי שישחט
->->->אם לא ראה שהגוי שוחט אותה ע"ז כ: ציון ז מכירת קרקע בתנאי שיקוץ ומכירת בהמה בתנאי שישחט
->->->אם ראה שאינו שוחטהּ - חיובו לקנותה ממנו ע"ז כ: ציון ז מכירת קרקע בתנאי שיקוץ
->->חיה גסה (ראה: חיה גסה)
->->לגוי טבח שמן הסתם קונה לשחיטה ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->לגוי שרגיל לקנות גם לשחיטה וגם לחרישה ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->סוס (ראה: סוס)
->->ע"י מתווך שקונה לעצמו ומוכר מיד ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->ע"י סרסור ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->עגל ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->שור או פרה ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי
->->שור של פטם ע"ז יד: ציון ג האיסור למכור בהמה גסה לגוי; ע"ז טז. ציון ג מכירת שור של פטם לגוי
בהמה דקה
->אין מגדלים בהמה דקה בא"י ב"מ קח: ציון ת פסקה ב מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->גידולה בארץ ישראל
->->האיסור סנהדרין כה: ציון ל רועים פסולים לעדות
->->האם המגדל פסול לעדות סנהדרין כה: ציון ל רועים פסולים לעדות
->->בבית ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל; ב"ק עט: ציון מ השהיית בהמה דקה לצורך
->->->כשהיא קשורה בכרעי המטה ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל
->->->לפני הרגל ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל
->->->ע"י מסירה לרועה אחר או לאשתו ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל
->->בזה"ז או בזמן שאין בכלל שדות לישראל בא"י ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בא"י
->->במדברות ב"ק עט: ציון ו גידול בהמה דקה במדבריות ובחורשים
->->השהייתה ע"י סוחר בהמות לשחיטה בביתו עד שישחטנה או ל-ל' יום ב"ק עט: ציון מ השהיית בהמה דקה לצורך
->->השהייתה קודם הרגל
->->->אם השהה לצורך הרגל ועבר הרגל - האם חייב לסלקה מיד ב"ק עט: ציון מ השהיית בהמה דקה
->->->בביתו או מחוץ לביתו ב"ק עט: ציון מ השהיית בהמה דקה לצורך
->->->כשהיא קשורה בכרעי המטה או כשאינה קשורה ב"ק עט: ציון מ השהיית בהמה דקה לצורך
->->לצורך חולה, שיש בו סכנה או שאין בו סכנה ב"ק פ. לפני ציון ד גידול בהמה דקה לצורך חולה
->גידולה בבבל ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בא"י; ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחו"ל
->->אם מסר אותה לאחר ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחוץ לארץ
->->בזמן שאין רוב השדות בבבל של ישראל ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחוץ לארץ
->גידולה בחו"ל ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחוץ לארץ
->->במקום שרוב השדות הן של ישראל ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל; ב"ק פ. ציון ח גידול בהמה דקה בבבל ובחוץ לארץ
->דין הרועה שלה (ראה: רועה)
->היורש בהמה דקה - האם חייב למכרה מיד ב"ק פ. ציון ד מי שנפלו לו כלבים וחזירים בירושה
->חרישה בה בחרישה דקה שמקלקלת את הניר ב"ק פא. ציון א רעיית בהמות בחורשים
->פסילת המגדלה לעדות ב"ק עט: ציון ה איסור גידול בהמה דקה בארץ ישראל
->רעייתה בחורשה (יער) של אחר (ראה: חורשה)
בהמה טמאה
->מלקות על אכילתה משום "לא תשקצו" מכות טז: ציון ה האוכל שרץ, האם מתחייב משום "לא תשקצו"?
בהמה שנרבעה
->בהמה שנרבעה לנכרי ונידונה למיתה ע"י בית דין של בני נח - האם היא נאסרת בהנאה סנהדרין עא: ציון ב בן נח שנגמר דינו למיתה ונתגייר
בהרת
->ספק אם שיער הלבן קדם לבהרת או להפך סנהדרין פז: ציון ה הטומאה בספק קדימת שיער או בהרת
בוכריה (סוג צמח)
->ביעור בו ובדמיו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->קדושת שביעית בו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
בונה (בשבת וביו"ט)
->בכלים
->->אם תוקע או אינו תוקע ביצה יא: ציון ב סילוק תריסי חנויות; ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->בבנין גמור - האם חייב משום בונה או משום מכה בפטיש ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->ביו"ט או בשבת ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->במוסתקי ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->החזרת קני מנורה ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->החזרת תריסי חנות ביצה יא: ציון ב סילוק תריסי חנויות
->->->החזרת תריסי חנויות אם יש להם ציר מהצד ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->הכנסת שופיתא בקופינא דמרא ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->הרכבת מנורה של חוליות
->->->אם הדיוט הרכיב אותה וצריך אומן להרכיבה או אין צריך אומן ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->->אם החוליות מפורקות לגמרי או שמחוברות וחסרות רק הקמה ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->->אם היתה רפויה או מהודקת ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->->אם עשויה לתקוע והוא זוקף בלי לתקוע ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->->החזרתה אחרי שחוברה ונתפרקה ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->->תקיעת החוליות ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->חיבור דלת של שידה ותיבה ומגדל (גדול או קטן) ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->חיבור מלבנות של מיטה ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->->תקיעת מטה של טרסיים ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->החזרת דלתות בנין קבוע בקרקע ביצה יא: ציון ב סילוק תריסי חנויות
->העמדת ביצים שורה על שורה באופן הדומה לבנין ביצה לג. ציון א סידור כלים וכיוצא בהם בשינוי
->סידור עצים למדורה ביו"ט באופן שעושה בהם כעין בנין ביצה לב: ציון נ סידור עצים למדורה ביום טוב
->צידוד אבנים לבית הכסא ביצה לב: ציון מ צידוד אבנים של בית הכסא בשבת וביום טוב
בונה (בשבת)
->באוכלים שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->->במגבן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->בהטחת בצק על פניה של אשה להאדמת הבשר שבת צה. ציון א תיקוני נשים האסורים בשבת
->ביישור אברי תינוק (ראה: רפואה)
->בכלים שבת קב: ציון ז המכניס יד של קרדום וכיוצא בו
->->בכלי המחזיק ארבעים סאה שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
->->בכלי העשוי מעץ שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
->->בכלי שאי אפשר לטלטלו שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
->->החזרת דלת של כלי שהתפרקה ממנו שבת קכב: ציון ב טלטול דלתות כלים שהתפרקו
->->החזרת כיסוי תיבה שידה ומגדל, מהתורה או מדרבנן שבת קכב: ציון ב טלטול דלתות כלים שהתפרקו
->->הידוק בגד בברז של חבית - מצד סתימת פתח ועשיית דופן שבת קיא. ציון ו הידוק פקק בפי החבית
->->הכנסת יד של קרדום שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן; שבת קב: ציון ז המכניס יד של קרדום וכיוצא בו
->->הרכבת מנורה של פרקים שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->->מנורה בלי פרקים אלא עם חריצים הדומים לחוליות שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->->קטנה או גדולה שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->->רפויה שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->ניפוח כלי זכוכית שבת עה: ציון ז החיוב במנפח כלי זכוכית
->במפיס מורסא כדי להרחיב את פי המכה שבת קז. ציון ד המפיס מורסא
->בעשיית לולאות של מערכת ניר שבת קה. ציון ד העושה שני בתי נירין
->בקינוח הטיט שעל הרגל או על הנעל בכותל שבת קמא. ציון ו קינוח הטיט שעל הרגל
->->במקום מצווה שבת קמא. ציון ו קינוח הטיט שעל הרגל
->החזרת דלת של בור, דות ויציע שבת קכב: ציון ה החזרת דלת של לול
->החזרת דלת של לול, מהתורה או מדרבנן שבת קכב: ציון ה החזרת דלת של לול
->הנחת אבנים בכותל - ביסוד, בשורה התחתונה, בשורה האמצעית, או בשורה העליונה שבת קב: ציון ב החיוב בבניה בהנחת האבנים בכותל
->הנחת כיסוי על בור שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->חציבת אבן וריבועה שבת קב: ציון ה המסתת את האבן
->נתינת טיט ועפר בכותל שבת קב: ציון ב החיוב בבניה בהנחת האבנים בכותל
->סכין הנעוצה בלבנים או בכותל - האם מותר להוציאה שבת קמו. ציון ח עשיית נקב בחבית והרחבתו
->->אם נעץ אותה ושלף אותה בערב שבת או לא שבת קמו. ציון ח עשיית נקב בחבית והרחבתו
->סתימת חלון בפקק (ראה: חלון)
->עשיית נקב בלול של תרנגולים, שמחובר לקרקע או שאינו מחובר שבת קב: ציון ו העושה נקב בלול של תרנגולים
->פעולות שעושים ליפוי ושיכלול הבית כגון החלקת הקרקעית שבת עה: ציון ג השף בין העמודים
->צידוד אבנים בכותל שבת קב: ציון ב החיוב בבניה בהנחת האבנים בכותל
->שימוש בנגר לדלת או קנה הדלת (ראה: דלת)
->שניים שכל אחד עשה בניין בשיעור טפח שבת קלח: ציון ב נטיית גוד בכיסנא לעומת כילה
בועל (איסור אשת איש שזינתה, לבועל)
->איסורו לאשת איש שזינתה עמו
->->אם היתה מזידה והבועל שוגג סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->->במצב שאינה אסורה לבעל כגון שנאנסה (ראה גם: אונס) סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->איסורו לספק סוטה (ראה: קינוי וסתירה)
->אם אין עדים ואין הבעל יודע כתובות ט. אחרי ציון ד האיסור לבועל באשת איש שזינתה ושנאנסה
->אם נאנסה כתובות ט. אחרי ציון ד האיסור לבועל באשת איש שזינתה ושנאנסה
->אשת איש שזינתה עם שניים - האם נאסרת לשני סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->->אם הוא שוגג והיא מזידה סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->אשת איש שנאסרה על בעלה ע"י עדי כיעור וכדומה - האם נאסרת גם לחשוד סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->בדיקתו ע"י מה שהסוטה שותה
->->האם המים בודקים בועל אחר סוטה כז: ציון ב בדיקת הבועל ע"י המים
->->על ביאה שיבעל בעתיד סוטה כז: ציון ב בדיקת הבועל ע"י המים
->->על ביאה שבא על אשה זו בפעם אחרת סוטה כז: ציון ב בדיקת הבועל ע"י המים
->->על זנותו עם נשים אחרות סוטה כז: ציון ב בדיקת הבועל ע"י המים
בועל ארמית קנאים פוגעים בו
->גדר פרהסיא לענין זה סנהדרין עד. ציון ה בפרהסיא יהרג ואל יעבור
->בבת גר תושב שקיבל עליו לא לעבוד ע"ז
->בישראלית שהשתמדה סנהדרין פא: ציון כ הבועל ארמית
->בשעת מעשה או אח"כ סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->רשות או מצוה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->האם יש צורך בהתראה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
בועל נדה
->האם יכול לטבול ביום או רק בלילה יומא ו. אחרי ציון ב זמן טבילת בועל נדה
בופלו
->האם הוא בהמה או חיה חולין פ. ציון ה בעלי חיים שיש ספק אם הם חיה או בהמה
->האם הוא שור הבר חולין פ. ציון ה בעלי חיים שיש ספק אם הם חיה או בהמה
בוקא דאטמא (ראה: עצם)
בור
->האם מודר הנאה רשאי להנות מבור מים ציבורי (ראה: מודר הנאה)
->האם נחשב רשות היחיד (ראה: רשות היחיד)
->חפירתו בשביעית שביעית פ"ג מ"י ציון ט החופר בור, שיח ומערה
->->במקום העומד לזריעה ובמקום אחר שביעית פ"ג מ"י ציון ט החופר בור, שיח ומערה
בור (המזיק)
->בור המתגלגל ברה"ר ע"י אדם או בהמה והזיק בדרך הילוכו - מי חייב ב"ק ו. ציון ד בור המתגלגל
->במגביה גלל ברה"ר ומחזירו למקומו ב"ק יט: ציון ג פסקה ד תרנגול המזיק באמצעות דליל
->ברשותו, והפקיר רשותו ולא הפקיר בורו ב"ק כח: ציון א נזיקין באבנו סכינו ומשאו שהונחו ברה"ר
->ההיתר לחפור בור לצרכי רבים ב"ק נ. ציון ו החופר בור ומסרו לרבים
->החופר בור בחצר חבירו
->->האם בעל החצר חייב בנזקי הבור ב"ק מט: ציון ח החופר בור בחצירו של חבירו
->->->לאחר שנודע לו עליו ב"ק מח. ציון ג בור בחצר שלא נעשה ע"י הבעלים
->->האם החופר חייב בנזקי הבור ב"ק מט: ציון ח החופר בור בחצירו של חבירו
->->->אם כבר נודע עליו לבעל החצר ב"ק מט: ציון ח החופר בור בחצירו של חבירו
->->->אם נפל בו אדם שנכנס למקום שלא ברשות ב"ק מט: ציון ח החופר בור בחצירו של חבירו
->החופר בור ברה"ר ב"ק מט: ציון ט בור ברשות הרבים וברשות היחיד
->החופר בור ואחֵר הרחיבו ונפל בו שור ומת - האם המרחיב חייב
->->אם מת מהבל הבור ב"ק נא: ציון ו החופר בור ובא אחר והרחיבו
->->אם נפל מהצד שלא הורחב והוזק מהחבטה ב"ק נא: ציון ו החופר בור ובא אחר והרחיבו
->החופר בור לצרכי רבים - האם חייב בנזקיו ב"ק נ. ציון ו החופר בור ומסרו לרבים
->->אם מסר להם את הבור רק לאחר החפירה ב"ק נ. ציון ו החופר בור ומסרו לרבים
->->->אם מסר להם כלי השייך לבור כגון כיסויו או דליו ב"ק נ. ציון ו החופר בור ומסרו לרבים
->->->אם לא מסר להם שום חפץ ב"ק נ. ציון ו החופר בור ומסרו לרבים
->החופר עשרה טפחים והשלימו אחֵר לאחד עשר או לעשרים ב"ק י. ציון ו המוסיף לפעולת נזק של אחרים; ב"ק נא. ציון ח המוסיף על בור שחפר חבירו
->החופר שמונה טפחים והשלימו אחֵר לתשעה ב"ק נא. ציון ח המוסיף על בור שחפר חבירו
->החופר תשעה טפחים והשלימו אחֵר לעשרה ב"ק נא. ציון ח המוסיף על בור שחפר חבירו
->->אם אח"כ החזירו לתשעה ב"ק נא: ציון ג המשלים בור לעשרה ושוב החזירו לתעשה
->המוסר בור לחש"ו ב"ק נט: ציון ד השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן
->->אם כוּסה כראוי ב"ק ט: ציון ג שור ובור שמסרו לחש"ו והזיקו
->המוציא זבל לרה"ר ברשות והוזק בו אחר ב"ק ל. ציון ל הוציא זבלים לרשות הרבים והזיקו
->המכסה בור ואח"כ התגלה - האם חייב לפני שנודע לו שהתגלה ב"ק כט: ציון ה המוצא בור מגולה
->המכסה בורו בדלי של ב ו-ג נטל את הדלי - מי חייב ב"ק ל. ציון ח המכסה בור בדליו של חבירו
->המפקיר את נזקיו לאחר שנפל - האם חייב מדין בור ב"ק כט. ציון א נשברה כדו ברה"ר והזיקה
->->אם נפל בפשיעה או באונס ב"ק כט. ציון א נשברה כדו ברה"ר והזיקה
->המפקיר את רשותו ואח"כ הפקיר את בורו ב"ק מט: ציון ט בור ברשות הרבים וברשות היחיד
->המפקיר את רשותו ובורו בבת אחת ב"ק מט: ציון ט בור ברשות הרבים וברשות היחיד
->המפקיר את רשותו ולא הפקיר את בורו ב"ק מט: ציון ט בור ברשות הרבים וברשות היחיד
->->בבור ברשותו סמוך לרה"ר לצורך בנין ביתו ב"ק נ. ציון ד החופר בור לצורך בנין ביתו
->->->אם הרחיב את החפירה לתוך רה"ר ב"ק נ. ציון ד החופר בור לצורך בנין ביתו
->המצניע קוץ בכותל של אחר ובעל הכותל סתרו והקוץ הזיק - מי חייב
->->אם אדם אחר סתר את הכותל ב"ק ל. ציון ו המצניע קוצים וזכוכיות בכותלו של חבירו
->->אם בעל הכותל ידע על הקוץ ב"ק ל. ציון ו המצניע קוצים וזכוכיות בכותלו של חבירו
->->בכותל רעוע או בריא ב"ק ל. ציון ו המצניע קוצים וזכוכיות בכותלו של חבירו
->המצניע קוץ ברה"ר באופן שההולך רגיל לא יתחכך בו ב"ק ל. ציון ב המצניע קוץ וזכוכית ברה"ר
->הנתקל באבן ברה"ר ונחבט בקרקע - חיוב בעל האבן ב"ק כח: ציון ה הנתקל באבן ונשוף בקרקע
->הנתקל באדם - חייב מטעם בור או מטעם אדם המזיק ב"ק לא. ציון ז שלשה שנתקלו זה בזה
->הנתקל בבור ונחבט בקרקע מחוץ לבור ב"ק נ: ציון ו נזקי בור ע"י חבטה
->הנתקל בבור ונפל לאחוריו ב"ק כח: ציון ה הנתקל באבן ונשוף בקרקע
->הנתקל בחפץ ברה"ר ב"ק כז. ציון נ אחריות עוברי דרך בהיתקלות בדרכים
->->האם תקלה דינה כבור לכל דבר ב"ק כח: ציון א נזיקין באבנו סכינו ומשאו שהונחו ברה"ר
->->->אם לא הופקרה - האם היא שור או בור ב"ק כח: ציון א נזיקין באבנו סכינו ומשאו שהונחו ברה"ר
->העושה תל ברה"ר ובהמה נתקלה בו
->->אם הוא פחות מג' טפחים או יותר ב"ק נ: ציון ו נזקי בור ע"י חבטה
->->ונחבטה בקרקע או בתל עצמו ב"ק נ: ציון ו נזקי בור ע"י חבטה
->השופך מים ברה"ר ונבלעו בקרקע ואדם החליק ב"ק ל. ציון א נזק ע"י מים שנשפכו
->חיובו על הבלו וחבטו, או רק על הבלו ב"ק כח: ציון א נזיקין באבנו סכינו ומשאו שהונחו ברה"ר; ב"ק נ: ציון ו נזקי בור ע"י חבטה
->מי שנפל ואח"כ הזיקו כליו לאחר - חיוב מדין בור ב"ק לא. ציון ז שלשה שנתקלו זה בזה
->פחות מעשרה טפחים, שנפלה בו בהמה ומתה ב"ק נא. ציון ג חבטה בבור שאין בו עשרה טפחים
->->אם יש בו ט' טפחים ומהם טפח אחד מים ב"ק נא: ציון ד בור מים שאין בו עשרה
->->אם מכרס הבהמה עד תחתית הבור יש י' טפחים ב"ק נא. ציון ג חבטה בבור שאין בו עשרה טפחים
->שור ואדם שדחפו אדם או בהמה לבור - מי חייב
->->אם האדם דחף בכוונה או שלא בכוונה ב"ק נג: ציון ד אדם ושור שדחפו לבור
->->האם בעל השור חייב כופר אם מת האדם ב"ק נג: ציון ד אדם ושור שדחפו לבור
->->האם האדם חייב בושת ב"ק נג: ציון ד אדם ושור שדחפו לבור
->שור תם שדחף בהמה לתוך בור - מי משלם ב"ק נג. ציון ה מזיק שחייב לשלם יותר מחלקו בנזק
->שחפרה בהמה ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק באמצעות דליל
->->בחצר של אחר שלא ברשות - האם בעל הבהמה חייב בנזקי הבור
->->->אם עדיין לא שילם לבעל החצר את נזקי החפירה ב"ק מח. ציון ג בור בחצר שלא נעשה ע"י הבעלים
->->->אם עדיין לא נודע הדבר לבעל החצר ב"ק מח. ציון ג בור בחצר שלא נעשה ע"י הבעלים
->שכוּסה בכיסוי היכול לעמוד בפני שוורים ולא בפני גמלים במקום ששכיחים גמלים, והכיסוי התליע ונפל בו שור ב"ק נב: ציון ד כסהו כראוי לשוורים ולא לגמלים, והתליע
->של טפח אחד, שהזיק ב"ק צא. ציון ז אומד לנזיקין
->של שותפים, שכיסהו אחד והשני מצא שהתגלה ולא כיסהו
->->חיוב הראשון ב"ק כט: ציון ה המוצא בור מגולה וכיסהו וחזר וגילהו
->->->אם ראה בעצמו שהבור מגולה ב"ק נב. ציון ג בור השותפים שכסהו האחד ונתגלה לשני
->->->אם יצא קול שהבור מגולה ב"ק נב. ציון ג בור השותפים שכסהו האחד ונתגלה לשני
->->->אם הודיעו לו בפירוש שהבור מגולה ב"ק נב. ציון ג בור השותפים שכסהו האחד ונתגלה לשני
->->->אם לא היה לו זמן להתעסק בכיסוי הבור ולהביא ארזים (מהלבנון או ממקום קרוב) ב"ק נב. ציון ג בור השותפים שכסהו האחד ונתגלה לשני
->->חיוב השני, אם לא היה לו זמן לשכור פועלים ולכרות ארזים לכיסוי הבור ב"ק נב. ציון ג בור השותפים שכסהו האחד ונתגלה לשני
->של שותפים, שעבר עליו הראשון ולא כיסהו ועבר עליו השני ולא כיסהו
->->ממתי הראשון נפטר
->->->מהרגע שאיפשר לשני שימוש בו ב"ק נא: ציון ט בור של שני שותפים
->->->מהרגע שמסר לו את דליו (כיסוי הבור או הכלי לשאיבה) ב"ק נא: ציון ט בור של שני שותפים
->->מתי השני חייב ב"ק נא: ציון ט בור של שני שותפים
->שלושה שהלכו זה אחר זה ונפל הראשון ונתקל בו השני
->->והשלישי ניזוק מגופו של השני - חיוב השני מדין אדם המזיק או מדין בור ב"ק לא. ציון ז שלשה שנתקלו זה בזה
->->והשלישי ניזוק מכליו של השני - חיוב הראשון ב"ק לא. ציון ז שלשה שנתקלו זה בזה
->שלושה שנתקלו זה בזה והראשון נפל לרוחב הדרך באופן שהשלישי יכול היה להיזהר אחרי שראה את נפילת השני - חיוב הראשון בנזקי השלישי ב"ק לא: ציון ד הראשון חייב בנזקי כולם
->שנפל בו בכור בעל מום שנפדה ב"ק י. ציון א גדרי שור ובור בשור פסולי המוקדשין
->שנפל בו קרבן בעל מום, לפני או אחרי שנפדה ב"ק י. ציון א גדרי שור ובור בשור פסולי המוקדשין; ב"ק נג: ציון ד אדם ושור שדחפו לבור
->שנפלה בו בהמה דרך אחוריה כך שלא ניזקה מההבל ב"ק נג. ציון א הנופל מקול הכרייה
->שנפלה בו בהמה מחמת קול החפירה - האם בעל הבור חייב
->->אם החופר הוא בעל הבור ב"ק נג. ציון א הנופל מקול הכרייה
->->אם נפלה לתוך הבור, על פניה או על אחוריה ב"ק נג. ציון א הנופל מקול הכרייה
->->אם נפלה על הקרקע מחוץ לבור ב"ק נג. ציון א הנופל מקול הכרייה
->->בשור פיקח וביום ב"ק נג. ציון א הנופל מקול הכרייה
->שנפלה בו בהמה פיקחת ביום והוזקה ב"ק נד: ציון א בהמה פיקחת שנפלה לבור ביום
->שעמוק בדיוק כרחבו ב"ק נא: ציון ח בור שעמקו כרחבו
->שרחב יותר מעומקו - האם יש בו הבל ב"ק נא: ציון ח בור שעמקו כרחבו
->->אם הוא עמוק יותר מעשרה טפחים ב"ק נא: ציון ח בור שעמקו כרחבו
->תרנגול ששבר כלי ע"י דליל שנקשר ברגליו והזיק לאחר שנח - האם חייב משום בור המתגלגל
->->אם בעל הדליל הצניע אותו או לא הצניע ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק באמצעות דליל
->->בעל הדליל או הקושרו ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק באמצעות דליל
->->בתרנגול של הפקר ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק באמצעות דליל
->שותפים בבור - מי חייב בנזקי הבור נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה
->->אם מסר אחד לחברו את דליו או לא מסר נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה
בורא נפשות (ראה גם: ברכה אחרונה)
->האם יש לה חתימה ברכות מד: ציון א ברכת בורא נפשות
->נוסח הברכה ברכות מד: ציון א ברכת בורא נפשות
->נוסח הברכה סוטה מ. ציון ב מודים דרבנן
->עם חתימה או בלי חתימה סוטה מ. ציון ב מודים דרבנן
'בורא פרי האדמה' ו'העץ'
->הגדרת "פרי אדמה" ו"פרי עץ"ברכות מ. ציון נ הגדרת אילן וירק לענין ברכה
->->תות, חציל, פאפיה ופטל - האם ברכתם בפה"א או בפה"ע ברכות מ. ציון נ הגדרת אילן וירק לענין ברכה
->היו לפניו פרי שברכתו בפה"ע ופרי שברכתו בפה"א - האם בפה"א פוטרת את פרי העץ
->->לכתחילה ובדיעבדברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי האילן
->->אם פרי העץ לא היה בפניו ברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי האילן
->טעה ובירך בפה"א על פרי העץ - האם צריך לחזור ולברך ברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי האילן
->מאיזה שלב בגידול הפרי מברכים בפה"עברכות לו: ציון ו מאימתי מברכים על הפרי בורא פרי העץ
->->האם ואיזו ברכה מברכים לפני שלב זהברכות לו: ציון ו מאימתי מברכים על הפרי בורא פרי העץ
->->הברכה על פגים או סמדר ברכות לו: ציון ו מאימתי מברכים על הפרי בורא פרי העץ
בורגנין (צריפים העשויים לשמירה)
->כעיבור לעיר, אם יש בהם דע"ד אמות או אין סוכה ג: אחרי ציון ז בורגנין כעיבור לעיר
בורח (ראה: בית אסורים, בורח)
בורסי
->לעניין ראייה ברגל חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->מהתורה ומדרבנן חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסי
בורר (ביום טוב)
->אם האוכל מרובה או הפסולת מרובה ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->בכלי ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->בשני מיני אוכל ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->הוצאת אבן או קיסם שנפלו לקמח ביו"ט או ערב יו"ט ביצה כט: ציון א הרקדת קמח ביום טוב
->הוצאת פסולת האסורה בטלטול ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->טלטול התערובת כשהפסולת מרובה ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->לאכול באותה סעודה או לאחר זמן בו ביום ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->פסולת מתוך אוכל ביד ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
בורר (בשבת)
->אוכל מתוך פסולת שבת עד. ציון א מלאכת בורר; שבת קמב: ציון א פרק ג טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->אם האוכל למעלה והפסולת למטה או להיפך שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->ביד שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->לצורך מיידי שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->ביום טוב (ראה: יום טוב)
->ביחס לזורה ומרקד
->->האם נחשבים אב מלאכה אחד לענין ההתראה והחיוב שבת עג: ציון י הזורה, הבורר והמרקד
->->הבדל ביניהם בסוגי האוכל והפסולת שהוא מפריש או באמצעי ההפרדה (ברוח, ביד או בכלי) שבת עג: ציון י הזורה, הבורר והמרקד
->בכלי המיוחד לברירה שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->בלח או ביבש שבת קלח. ציון ו התראה במשמר בשבת
->במין אחד שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->לח או יבש שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->בשני מיני אוכלים שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->הדחה במים כדי להפריד פסולת שאינה דבוקה מטבעו לאוכל או לכלי שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים
->->הכנסת הפרי למים או החזקת הפרי ביד ורחיצתו שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים
->->הפרדת פסולת מכרשינים ע"י הצפת מים עליהם שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים
->->->מהתורה או מדרבנן שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים
->->כדי לאכול לאלתר או כדי להניח שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים
->הוצאת פסולת שאפשר לאוכלה ע"י הדחק כגון הסרת עלים רעים מירק - מהתורה או מדרבנן שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->->ביום הכיפורים שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->הפרדה בכלי או ביד שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->הפרדת חלבון מחלמון שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->הפרדת מי חלב מהגבינה שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->->אם מסננים שוב את המים הנוטפים ממי החלב שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->הפרדת שומשומים ואגוזים המגובלים בדבש שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->חיטים או קמח שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->לסעודה אחרת בשבת שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->לסעודה הקרובה בסמוך לה שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->לצורך מחר שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->מחבץ גבינה שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->משפך ששופכים באמצעותו יין מחבית - הנחת קשים וקיסמים בפיו כדי לסנן
->->אם אינו מהדקם בחוזקה ויוכלו קצת קיסמים לעבור שבת קלט: ציון ד הידוק בקיסמים בפי משפך
->->יין עכור או צלול שבת קלט: ציון ד הידוק בקיסמים בפי משפך
->->מדרבנן או מהתורה שבת קלט: ציון ד הידוק בקיסמים בפי משפך
->ניעור תבן בכברה שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->->אם מתכוון לברור או שאינו מתכוון לברור שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->->ליטול תבן בכברה ולתת לאבוס שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->->מהתורה או מדרבנן שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->נתינת ביצה במסננת של חרדל שבת קלט: ציון י נתינת ביצה במסננת של חרדל
->->אם כוונתו לאכול את החלמון שבת קלט: ציון י נתינת ביצה במסננת של חרדל
->->אם כוונתו להוסיף גוון בחרדל ולשפר את מראהו או לצלל את החרדל ע"י ביצה טרופה שבת קלט: ציון י נתינת ביצה במסננת של חרדל
->->הנחת החרדל במסננת מבעוד יום שבת קלט: ציון י נתינת ביצה במסננת של חרדל
->->לתוך תבשיל הנתון בקערה שאינו חרדל שבת קלט: ציון י נתינת ביצה במסננת של חרדל
->נתינת מים בחבית שנשארו בה שמרי יין וקצת יין עכור כדי שהמים יקלטו טעם היין שבת קלו: ציון ט סינון יין
->נתינת מים על שמרי יין שנמצאים במשמרת מבעוד יום כדי שהמים יקלטו מן השמרים את טעם היין שבת קלו: ציון ט סינון יין
->סינון אנומלין שבת קמ. ציון ד מערבים בשביל אכילה ולא בשביל רפואה
->סינון חרדל במסננת שלו שבת קלט: ציון י נתינת ביצה במסננת של חרדל
->סינון יין
->->במשמרת או בסודר שבת קלו: ציון ט סינון יין
->->בשעת הגיתות כשהיין עדיין תוסס שבת קלו: ציון ט סינון יין
->->יין עכור לגמרי שבת קלו: ציון ט סינון יין
->->יין עכור קצת עם קצת שמרים או קיסמים דקין שבת קלו: ציון ט סינון יין
->->יין צלול שבת קלו: ציון ט סינון יין
->סינון מים במשמרת או בסודר שבת קלו: ציון ט סינון יין
->->מים צלולים או עכורים שבת קלו: ציון ט סינון יין
->סינון משקה
->->אם הוא עושה גומא שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->->בסודר או בכפיפה מצרית שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->->יין או מים שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->->עכורים קצת או צלולים שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->פסולת מתוך אוכל שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->פריסת בגד על גיגית יין - נראה כמשמר שבת קלט: ציון מ סינון בסודר או בסל וכיסוי הכלי
->שיפת כרשינים שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים
בושת
->אש שהזיקה אדם והתבייש - האם חייב בבושת ב"ק כג. ציון ג התשלומים על אש שהזיקה לאדם
->באונס ומפתה (ראה: אונס ומפתה)
->באשה - זכות בעלה בתשלום (ראה: חובל)
->ביורק בבגד של חברו כתובות סו. ציון ג היורק בבגדו של חברו
->->אם היה לבוש אז בבגדו כתובות סו. ציון ג היורק בבגדו של חברו
->->בזמן שאדם שלישי (ששאל את הבגד) היה לבוש בו כתובות סו. ציון ג היורק בבגדו של חברו
->בינוני שבייש - האם בושתו קשה מאדם קל שבייש ב"ק פו. אחרי ציון ה דרכי השומה לתשלום בושת
->במבייש אדם ההולך ערום מחוץ לבית המרחץ ב"ק פו: ציון ב המבייש את הערום
->->אם רקק או סטר בפניו ב"ק פו: ציון ב המבייש את הערום
->במבייש אדם ישן ומת תוך שנתו ב"ק פו: ציון ה המבייש את הישן ומת
->->אם היורשים תפסו ב"ק פו: ציון ה המבייש את הישן ומת
->במבייש בדברים או שרקק על בגדיו ב"ק צא. ציון ט המבייש בדברים
->במבייש בדיבור כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->->חיוב לצאת ידי שמים כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->במבייש קטן ב"ק פו: ציון ה המבייש את הישן ומת
->->אם נכלם או אינו נכלם ב"ק פו: ציון ו המבייש את הקטן
->->האם חייב לשלם לו או למשפחתו ב"ק פו: ציון ו המבייש את הקטן
->במזיק בלי כוונה ב"ק כג. ציון ג התשלומים על אש שהזיקה לאדם; ב"ק מב: ציון ז תשלומי נזיקין באשה מעוברת
->->באדם ושור שדחפו אדם לבור והאדם דחף שלא בכוונה ב"ק נג: ציון ד אדם ושור שדחפו לבור
->במי שהרוח החלה להפשיטו ובא אחר והפשיטו יותר ב"ק פו: ציון ב המבייש את הערום
->במכה במקום שאינו נראה בגוף כגון על ברכיו או בגבו כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->->אם אחרים רואים בשעה שהיכהו כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->במתכוון לבייש קטן ובייש גדול סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
->בתוקע בקול לתוך אוזן חבירו ולא עשאו חרש
->->אם הכהו בידו על אזנו ב"ק צ. ציון ז קנסות שקנסו חכמים במבייש את חברו
->->אם לא נגע בו ב"ק צ. ציון ז קנסות שקנסו חכמים במבייש את חברו
->גבייתו בזמן הזה ב"ק פו: ציון ב המבייש את הערום
->->אם הניזק תפס ב"ק פו: ציון ב המבייש את הערום
->האם בית דין נותן לחובל שלושים יום לתשלום בושת ב"ק צא. ציון ל נתינת זמן לחבלות
->->אם התחייב בושת בלבד או גם בשאר דברים ב"ק צא. ציון ל נתינת זמן לחבלות
->האם מותר לאדם לבייש את עצמו ב"ק צא: ציון א החובל בעצמו
->החובל באשת איש - למי משלם בושת ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות
->המבייש את חברו ע"י כינוי - האם לוקה
->->אם אמר שעבר עבירות אחרות קידושין כח. ציון א המבייש חבירו בדברים
->->אם קרא לו גנב קידושין כח. ציון א המבייש חבירו בדברים
->->אם קרא לו מוסר קידושין כח. ציון א המבייש חבירו בדברים
->->אם קרא לו ממזר קידושין כח. ציון א המבייש חבירו בדברים
->->אם קרא לו רשע קידושין כח. ציון א המבייש חבירו בדברים
->המבייש עני בן טובים - האם משלם בושת לעני או לאביו ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות
->הסכומים הקצובים בתשלום בושת - לכל אדם, לעשירים או לבינונים ב"ק צא. ציון כ עשיר ועני
->הקורא לחברו עבד - האם מנדים אותו קידושין כח. ציון א המבייש חברו בדברים
->זכות בעל בתשלומי בושת שקיבלה אשתו על חבלה
->->בחבלה בסתר או בגלוי כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->->->בבושת שאין בה חבלה כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->->->במקום נסתר בגופה כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->->->בפני כל אדם או בינו לבינה כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->->האם קונים בכסף קרקע והבעל אוכל פירות כתובות סה: ציון ל פרקים א-ג תשלומי חבלה לאשת איש
->->חלוקת הכסף כתובות סה: ציון ל פרקים א-ג תשלומי חבלה לאשת איש
->חישוב הבושת של עשיר שהתבייש ב"ק פו. אחרי ציון ה דרכי השומה לתשלום בושת
->מעוברת שניזוקה והפילה - האם חייב בושת ב"ק מב: ציון ז תשלומי נזיקין באשה מעוברת שנפגעה
->->האם הבעל מקבל חלק מתשלום הבושת ב"ק מב: ציון ז תשלומי נזיקין באשה מעוברת שנפגעה והפילה
בזיכין (של לבונה שעל לחם הפנים)
->דרך בחירת מי שיקטיר אותם - בפייס או בדרך אחרת יומא כו. ציון ה מי זוכה בעבודות המיוחדות לשבת
בטלה דעתו אצל כל אדם
->אם יחיד נוהג כך שבת צב. אחרי ציון ג חיובים המבוססים על מנהגי מקומות ויחידים
->אם רבים נהגו כך באותו מקום ולא במקומות אחרים שבת צב. אחרי ציון ג חיובים המבוססים על מנהגי מקומות ויחידים
->בשימוש בשבת וביו"ט בדבר שאין עליו תורת כלי ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
בטלנים
->עשרה בטלנים של עיר מגילה ג: ציון י כרך שאין בו עשרה בטלנים
ביאה שלא כדרכה
->באשתו נדרים כ: ציון ג הנהגת אדם עם אשתו בשעת תשמיש
ביזוי אוכלים
->שימוש באוכלים לצרכים שונים ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
->->בדבר שנמאס עי"ז ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
->->ביין או בלחם ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
->->לצורך אדם או לרפואה ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
ביטול (ראה: תערובת)
ביטול איסור - האיסור לבטל איסור לכתחילה (ראה גם: תערובת)
->אם ביטל - האם קונסים אותו גיטין נד: ציון א אסור לעשות מעשה להתיר תערובת שנאסרה
->->אם ביטל בשוגג - שלא התכוון לבטל או שסבר שמותר לבטל או שלא ידע על האיסור גיטין נד: ציון א אסור לעשות מעשה להתיר תערובת שנאסרה
->אם כבר נתערב מעצמו בהיתר פחות משיעור ביטול ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט; ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->באיסור דאורייתא ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->באיסור דרבנן ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט; ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->->שיש לו עיקר מהתורה או שאין לו ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט; ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->באיסור דרבנן שאין לו עיקר מן התורה, כגון מוקצה חולין צח. ציון ג שיעור הביטול של איסורי דרבנן
->בביטול איסור הנאה כשאינו נהנה מהתערובת בעין ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט; ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->בהכשרת כלי ששימש יי"נ בצונן במילוי ועירוי ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->ביו"ט - איסור משום מתקן ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->במאכל אסור ובאיסור אחר ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->במקום שאומרים "חתיכה נעשית נבילה" ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->במקום שיש ספק האם יש איסור חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->בשבת - איסור משום מתקן ביצה יז: ציון ח טבילת אדם והשקת מים בשבת
->בתערובת של דבר חשוב שאינו בטל - שבירתו כך שיאבד את חשיבותו ויתבטל גיטין נד: ציון א אסור לעשות מעשה להתיר תערובת שנאסרה
->->אם שבר - האם קונסים אותו ואוסרים גיטין נד: ציון א אסור לעשות מעשה להתיר תערובת שנאסרה
->->->אם שבר בשוגג - שלא התכוון לבטל או שסבר שמותר לבטל או שלא ידע על האיסור גיטין נד: ציון א אסור לעשות מעשה להתיר תערובת שנאסרה
->בתרומת חו"ל ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->הדין בדיעבד
->->אם ביטלו במזיד או בשוגג ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->->למי שביטל או למי שנתבטל בעבורו או לאדם אחר ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->->מכירתו לאחר ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->לעניין זה וזה גורם ע"ז מח: ציון ו נטיעת ערלה
->לעניין שימוש כלי שאינו בן יומו ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
ביטול ברוב (ראה: תערובת)
ביטול חמץ
->בערב פסח שחל להיות בשבת פסחים ז. אחרי ציון א ביטול חמץ בערב פסח שחל להיות בשבת
->האם די בביטול בלב בלי אמירה פסחים ו: ציון א ביטול חמץ
->האם יש לברך על ביטול חמץ בלבד פסחים ו: ציון א ביטול חמץ
->היוצא לדבר מצוה לפני זמן הביעור ונזכר שיש חמץ בביתו - מתי חייב לחזור לביתו ולבערו, ומתי די בביטולו פסחים ז. ציון ב ביטול עיסה קודם חימוצה
->היוצא מביתו לפני זמן הביעור ונזכר שיש לו עיסה וחושש שמא תחמיץ - מתי חייב לחזור לביתו ולבערה ומתי די בביטולה פסחים ז. ציון ב ביטול עיסה קודם חימוצה
->זמנו פסחים ו: ציון א ביטול חמץ
->לאחר זמן איסורו פסחים ו: ציון א ביטול חמץ
->מהותו פסחים ו: ציון א ביטול חמץ
->מועיל בינו לבין עצמו נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->מטעם הפקר נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->נוסח הביטול פסחים ו: ציון א ביטול חמץ
->ע"י שליח פסחים ו: ציון א ביטול חמץ
->על חמץ ידוע פסחים ו: ציון א ביטול חמץ; פסחים י: ציון ח ככר המונח בבור והנמצא בשמי קורה
ביטול כלי מהיכנו
->איסור משום בונה או סותר ביצה לה: ציון ה נתינת כלי תחת הדלף בשבת
->אם הכלי יתבטל מהיכנו (ייאסר בטלטול) רק לזמן קצר ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי
->בהנחת כלי תחת דלף שאינו ראוי ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי; ביצה לה: ציון ה נתינת כלי תחת הדלף בשבת
->בהנחת כלי תחת נר לקבל את השמן ביצה ג. ציון ב כפיית כלי על ביצה שנולדה בשבת
->בהנחת כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה ביצה ג. ציון ב כפיית כלי על ביצה שנולדה בשבת
->בהנחת סל שיטפסו עליו אפרוחים ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי
->->בשבת או בין השמשות ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->בהשלכת כרים וכסתות למים שגורמת למניעת השימוש בכלי שבת מב: ציון ב ביטול כלי מהיכנו
->במקום הפסד מועט שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
->במקום הפסד מרובה שבת מב: ציון ב ביטול כלי מהיכנו; שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
->בפריקת משא מבהמה בשבת משום צער בעלי חיים ב"מ לב: ציון א צער בעלי חיים
->הנחת כלי שמלאכתו לאיסור על כלי אחר שבת מב: ציון ב ביטול כלי מהיכנו
->הנחת מוקצה על דבר שאינו כלי שבת מב: ציון ב ביטול כלי מהיכנו
->כדי למנוע צער בעלי חיים שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
->כפיית סל בפני אפרוחים כדי שלא יתפזרו, לזמן קצר או לכל השבת שבת מב: ציון ב ביטול כלי מהיכנו
->לכל השבת או לחלק מהשבת שבת מב: ציון ב ביטול כלי מהיכנו; שבת קכח: ציון ג דרך הטיפול בבהמה שנפלה לאמת מים
->->אם בדעתו לשמוט את הכלי אח"כ באופן שהמוקצה יפול ממנו ואינו מתכוון להשאיר אותו על הכלי כל השבת שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
ביטול נדר (ראה: הפרה)
ביטול עבודה זרה
->ביטול אשרה (ראה: אשרה)
->במוצא יד או רגל של ע"ז, וביטלה גוי שאינו עובדה ע"ז סד: ציון ד ביטול ע"ז בידי גוי שעובד ע"ז אחרת
->במחשבה בלי מעשה בגופה ע"ז נג. ציון ג ביטול עבודה זרה על ידי גוי
->בעבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה והגוי ביטל אותה
->->אם הגוי מוכר את חלקו לישראל אחר ע"ז נג. ציון א ביטול עבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה
->->אם הישראל עובד אותה או שאינו עובד ע"ז נג. ציון א ביטול עבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה
->->אם חלק הגוי לא מעורב עם של ישראל ע"ז נג. ציון א ביטול עבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה
->->אם מכרוה וחילקו את המעות ע"ז נג. ציון א ביטול עבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה
->->במשמשי עבודה זרה ע"ז נג. ציון א ביטול עבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה
->->להיתר חלקו או חלקו של ישראל ע"ז נג. ציון א ביטול עבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה
->בתקרובת עבודה זרה ע"ז נ: ציון ט על איזו תקרובת חייב מיתה, ואיזו נאסרת בהנאה
->גוי שביטל בעל כרחו ע"ז נג. ציון ג ביטול עבודה זרה על ידי גוי
->גוי שעובד ע"ז מסוג אחד - האם הוא יכול לבטל ע"ז מסוג אחר ע"ז סד: ציון ד ביטול ע"ז בידי גוי שעובד ע"ז אחרת
->האם מישכון הוא ביטול ע"ז נג. ציון ג ביטול עבודה זרה על ידי גוי
->האם מכירה היא ביטול ע"ז נג. ציון ג ביטול עבודה זרה על ידי גוי
->->אם מכר לצורף (ישראל או גוי) או לאדם אחר ע"ז נג. ציון ג ביטול עבודה זרה על ידי גוי
->חיטים שנעבדו וטחנם גוי ע"ז מו: ציון ה הדין בנעבד במחובר שנעשה בו שינוי
->לענין איסור נעבד לקרבן ע"ז מו: ציון א האיסור של נעבד ואתנן לגבוה כשהם במחובר; ע"ז מו: ציון ה הדין בנעבד במחובר שנעשה בו שינוי
->מטהר אותה מטומאת ע"ז ע"ז נב. ציון ט אימתי הביטול מועיל לטהר עבודה זרה מטומאתה
->עבודה זרה שהניחוה עובדיה - האם היא מתבטלת ע"ז נג. ציון ג ביטול עבודה זרה על ידי גוי
->על ידי גר תושב ע"ז מב. ציון ד ישראל אינו מבטל ע"ז של גוי; ע"ז סד: ציון ב ביטול עבודה זרה על ידי גר תושב
->על ידי ישמעאלי ע"ז סד: ציון ב ביטול עבודה זרה על ידי גר תושב
->על ידי ישראל ע"ז מב. ציון ד ישראל אינו מבטל ע"ז של גוי
->של גוי ביד ישראל
->->אם הישראל לא זכה בה בקנין (כגון שגזלה או שמצאה לפני יאוש) ע"ז סד: ציון ג עבודה זרה שביד ישראל אין לה ביטול
->->באשרה ע"ז מט: ציון ז דרכי הביטול של אשרה מאיסור עבודה זרה
->->מדאורייתא או מדרבנן ע"ז מט: ציון ז דרכי הביטול של אשרה מאיסור עבודה זרה; ע"ז סד: ציון ג עבודה זרה שביד ישראל אין לה ביטול
->של ישראל ע"ז מט: ציון ז דרכי הביטול של אשרה מאיסור עבודה זרה
->->אין מועיל ביטולה - מדרבנן או מהתורה ע"ז נג. ציון א ביטול עבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה
בייתוסים
->הטעייתם את ב"ד בענין זמן ראיית הלבנה ביצה ד: ציון ז קלקול הכותים
->שיטתם בענין "ממחרת השבת" ביצה ד: ציון ז קלקול הכותים
ביכורים
->אחים שירשו שדה אחוזה ומביאים ביכורים - האם הם קוראים גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->איסורם לאונן יבמות עג. ציון ז אונן באכילת ביכורים
->->האם לוקה מלקות של תורה או מכת מרדות יבמות עג. ציון ז אונן באכילת ביכורים
->->לאו או עשה יבמות עג. ציון ז אונן באכילת ביכורים
->->מהתורה או מדרבנן יבמות עג. ציון ז אונן באכילת ביכורים
->אמירת וידוי מעשרות על ביכורים סוטה מח. ציון ב וידוי מעשרות
->באחים שחלקו - האם קוראים מקרא ביכורים ביצה לז: ציון ה האחים שחלקו מחזירים ביובל
->בעל שדה שבצר את הביכורים ושליח הביאם לירושלים - האם בעל השדה קורא גיטין מז: ציון ו בצרן ושגרן ביד שליח
->->אם השליח מת בדרך לירושלים ובעל השדה השלים את ההבאה גיטין מז: ציון ו בצרן ושגרן ביד שליח
->בקרקע של שותפים חולין קלו. ציון ד ביכורים בפֵרות שישראל וגוי שותפים בהם
->->אם אחד השותפים הוא גוי חולין קלו. ציון ד ביכורים בפֵרות שישראל וגוי שותפים בהם
->דין בל תאחר בו ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->->זמנו ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->האם מצוה להניחם לפני המזבח מכות יח: ציון ד תנופה בבכורים
->המביא ביכורים מפירות של אשתו - האם הוא קורא מקרא ביכורים גיטין מז: ציון ד המביא ביכורי אשתו
->->אם אין לו שום זכות בנכסיה גיטין מז: ציון ד המביא ביכורי אשתו
->->בנכסי צאן ברזל או בנכסי מלוג גיטין מז: ציון ד המביא ביכורי אשתו
->המוכר שדהו לגוי - האם הוא חייב לקנות ממנו פירות להביא ביכורים גיטין מז. ציון ב חיוב ביכורים במוכר שדהו לגוי
->הקונה מגוי שדה עם פירותיה - האם הוא חייב בביכורים גיטין מז. ציון ב חיוב ביכורים במוכר שדהו לגוי
->הקונה פירות משדה של גוי - האם הוא חייב בביכורים, מהתורה או מדרבנן גיטין מז. ציון ב חיוב ביכורים במוכר שדהו לגוי
->הקונה שדה בזמן שהיובל נוהג ומביא ביכורים - האם הוא קורא
->->אם אחרי היובל מכר אותה פעם נוספת גיטין מח. ציון א הבאת ביכורים משדה קנויה; גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->->ביובל הראשון לספירת היובלות ומאז ואילך גיטין מח. ציון א הבאת ביכורים משדה קנויה
->->במכירתו הראשונה של המוכר גיטין מח. ציון א הבאת ביכורים משדה קנויה; גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->הקריאה - האם היא לעיכובא מכות יז. ציון ל המעכב באכילת בכורים
->התייבש המעיין או נקצץ האילן - האם קורא מקרא ביכורים ברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי; ברכות מ. ציון מ מקרא ביכורים כשיבש המעין ונקצץ האילן
->חובת ביעורם יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
->->איבודם מהעולם יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
->->אם עבר זמן ביעורם - האם אסורים באכילה יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
->->בפירות שכבר נמצאים בירושלים יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
->->זמנו יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
->->חילולם על כסף לקניית מאכלים יקרים בירושלים יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
->חיוב לינה בירושלים לאחר הבאת ביכורים חגיגה יז. ציון אחר ציון ד דין לינה ברגלים
->חיוב מיתה לזר האוכלם או לכהן האוכלם מחוץ לחומה - משנכנסו לחומת ירושלים או לעזרה, או משעת הנחתם לפני המזבח מכות יט. ציון א ממתי חייבין על הבכורים
->מאילן הסמוך למצר ב"ק פ: ציון ט התנאים שהתנה יהושע בזמן הכניסה לארץ
->מאילן ששרשיו נכנסים לשדה של אחר ב"מ קז. ציון ו פסקאות ג, ו אילן העומד על המיצר
->מאילנות של זה בקרקע של חברו - האם מביא ביכורים וקוראב"מ קח: ציון ר פסקה א זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->->אם התנו שבעל הקרקע יכול לסלקו כשיתייבש האילן או לא ב"מ קח: ציון ר פסקה א זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->מי שאינו ראוי לקריאה מפני הספק - האם הקריאה מעכבת ברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי האילן
->->כיצד יצא ידי חובת ביכורים ברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי האילן
->מלקות על אכילתם
->->קודם הנחתם לפני המזבח מכות יז. ציון ד איסורי אכילה בקדשים; מכות יז. ציון ל המעכב באכילת בכורים
->->קודם קריאה מכות יז. ציון ד איסורי אכילה בקדשים
->מפירות שחנטו לפני ט"ו בשבט על פירות שחנטו אח"כ ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
->מקום התפילה במעמד של ביכורים - בבתי כנסת או ברחובה של עיר תענית כז: בלי ציון היכן התפללו במעמדות
->מקרא ביכורים בגר נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->שיעורם, מן התורה ומדרבנן חולין קלז: ציון ח שיעור ביכורים
->->בתוספת ביכורים חולין קלז: ציון ח שיעור ביכורים
->שליח שבצר את הביכורים והביאם לירושלים - האם השליח או בעל השדה קורא גיטין מז: ציון ו בצרן ושגרן ביד שליח
->->אם השליח מת בדרך לירושלים ובעל השדה השלים את ההבאה - האם בעל השדה קורא גיטין מז: ציון ו בצרן ושגרן ביד שליח
->שמקצתם בפנים ומקצתם בחוץ - האם חייבים עליהם מכות יט. ציון ב בכורים שמקצת בפנים ומקצתן בחוץ
->תנופתם
->->החיוב מכות יח: ציון ד תנופה בבכורים
->->שתיים או אחת מכות יז. ציון ל המעכב באכילת בכורים; מכות יח: ציון ד תנופה בבכורים
->->לפני הקריאה או לאחריה, בזמן ההשתחויה מכות יח: ציון ד תנופה בבכורים
->תנופתם - האם הכהן מניח את ידו תחת יד הבעלים או ששניהם אוחזים בכלי סוטה יט. ציון ג כהן מניח ידו מתחתיה ומניפה
בימוס (של עבודה זרה)
->אבן שחצבה לבימוס ע"ז מז: ציון ט הדינים השונים באבן של עבודה זרה
->->כדי שהיא תיעבד או שתהיה בסיס לע"ז ע"ז מז: ציון ט הדינים השונים באבן של עבודה זרה
->אם נפגם - האם הוא מותר ע"ז נג: ציון ג בימוס ומזבח שנפגמו
->->אם גוי פגם אותו או שנפגם מאליו ע"ז נג: ציון ג בימוס ומזבח שנפגמו
->->פגימה כל שהיא או ברוב הבימוס ע"ז נג: ציון ג בימוס ומזבח שנפגמו
->הגדרתו ע"ז נג: לפני ציון ג בימוסאות של מלכים
->מתי הוא נאסר משום משמשי עבודה זרה ע"ז נג: לפני ציון ג בימוסאות של מלכים
בין המצרים (ראה גם: תשעה באב, שבוע שחל בו)
->איזו הפטרה קוראים בשבת השניה והשלישית מגילה לא: ציון א הפטרת ראש חודש אב שחל בשבת
->אכילת בשר ושתיית יין בימים שלפני תשעה באב תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה; תענית ל. ציון א אכילת בשר ושתית יין לפני תשעה באב ואחריו; תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->->בסעודת מצוה כגון ברית מילה או פדיון הבן תענית ל. ציון א אכילת בשר ושתית יין לפני תשעה באב ואחריו
->->בשבוע שחל בו תשעה באב או מר"ח אב תענית ל. ציון א אכילת בשר ושתית יין לפני תשעה באב ואחריו
->->בשר מליח, בשר עוף ויין מגיתו תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->->יין של הבדלה או כוס ברכת המזון בסוף השבת תענית ל. ציון א אכילת בשר ושתית יין לפני תשעה באב ואחריו
->->מן הדין ומן המנהג תענית ל. ציון א אכילת בשר ושתית יין לפני תשעה באב ואחריו
->->תבשיל שהתבשל בו בשר או שיש בו שומן של בשר תענית ל. ציון א אכילת בשר ושתית יין לפני תשעה באב ואחריו
->->תבשיל שהתבשל בקדירה בשרית תענית ל. ציון א אכילת בשר ושתית יין לפני תשעה באב ואחריו
->בנייה ומשא ומתן משנכנס אב תענית יד: ציון ה דברים האסורים לאחר שעברו התעניות ולא נענו
->האם איסור תספורת וכיבוס חל מר"ח אב או רק מהשבוע שחל בו תשעה באב מגילה לא: ציון א הפטרת ראש חודש אב
->המתענה בימי בין המצרים
->->האם ומתי מתפלל תפילת תענית תענית יא: ציון ו תענית שעות
->->האם צריך להשלים את תעניתו תענית יא: ציון ו תענית שעות
->כיבוס בימים שלפני תשעה באב תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה
->->אם חל תשעה באב ביום חמישי או ביום ראשון או בשבת ונדחה תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה
->->בגדי קטנים ובגדי גויים תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה
->->לכבוד שבת בימי חמישי ושישי לאחר ר"ח אב תענית כו: ציון ב איסור כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו תשעה באב
->כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->->במי שאין לו אלא בגד אחד תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->->גיהוץ תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->->לבנים של אישה בימי ליבונה תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->->מי שכל בגדיו מלוכלכים תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->->מפות, בגדי קטנים, בגדי פשתן או בגדי גויים תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->->על מנת להניח תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->לבישה בשבוע שחל בו תשעה באב של בגד (פשתן או אחר או מגבות ומצעים) שכובס או גוהץ מקודם תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->נעילת הסנדל וסיכה בימים שלפני תשעה באב תענית ל. אחרי ציון א איסור רחיצה לפני תשעה באב
->רחיצה בימים שלפני תשעה באב תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה; תענית ל. אחרי ציון א איסור רחיצה לפני תשעה באב
->->אם חל תשעה באב ביום חמישי או ביום ראשון או בשבת ונדחה תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה
->->מעיקר הדין ומצד המנהג תענית ל. אחרי ציון א איסור רחיצה לפני תשעה באב
->תספורת בימים שלפני תשעה באב תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה
->->אם חל תשעה באב ביום חמישי או ביום ראשון תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה
->->אם חל תשעה באב בשבת ונדחה ליום ראשון תענית כו: ציון ב איסור כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו תשעה באב; תענית כט: ציון ה זמני האיסור לפני התענית ולאחריה
->->לכבוד שבת אחרי י"ז בתמוז תענית כו: ציון ב איסור כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו תשעה באב
->תשעה באב שחל ביום חמישי - האם מותר להסתפר או לכבס ביום רביעי או ביום חמישי לכבוד שבת תענית כו: ציון ב איסור כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו תשעה באב
->תשעה באב שחל ביום שישי - האם מותר לכבס או להסתפר ביום חמישי מפני כבוד השבת תענית כו: ציון ב איסור כיבוס ותספורת בשבוע שחל בו תשעה באב
בין השמשות
->אמירה לגוי בין השמשות שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->האם בין השמשות של תשעה באב דינו כיומו פסחים נד: ציון ד בין השמשות בתשעה באב
->הנחת עירוב חצרות בין השמשות (ראה: עירוב חצרות)
->הנחת עירוב תחומין בין השמשות (ראה: עירוב תחומין)
->הפרשת דמאי בין השמשות במוצאי שבת שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->הפרשת מעשר בין השמשות בשבת שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->מה שהוקצה בין השמשות הוקצה לכל היום - לעניין דבר שהיה אסור בין השמשות רק מחמת היום שעבר שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->מצוות עונג שבת בין השמשות שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->משך זמנו
->->השתנותו לפי עונות השנה וקו הרוחב שבת לד: ציון ג פרק ה זמן בין השמשות
->->כהרף עין שבת לד: ציון ג פרק ד זמן בין השמשות
->->שיעור ארבעה מילים שבת לד: ציון ג פרק א זמן בין השמשות
->->שיעור ירידה מהכרמל לטבול שבת לד: ציון ג פרק א זמן בין השמשות
->->שיעור שלשה רבעי מיל או שני שלישי מיל שבת לד: ציון ג פרק א, ג זמן בין השמשות
->סופו
->->בשקיעה הנראית שבת לד: ציון ג פרק א, ד זמן בין השמשות
->->משהכסיף העליון שבת לד: ציון ג פרק א, ד זמן בין השמשות
->->צאת הכוכבים - שלשה או כולם שבת לד: ציון ג פרק א-ב, ד זמן בין השמשות
->עונג שבת בו שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->עשיית מלאכה בין השמשות
->->בכניסת השבת או ביציאתה שבת לה: ציון ג העושה מלאכה בין השמשות בכניסת השבת וביציאתה
->->חיוב חטאת או אשם תלוי שבת לה: ציון ג העושה מלאכה בין השמשות בכניסת השבת וביציאתה
->עשיית שבות בין השמשות שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->->במקום מצווה שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->->בשעת הדחק או מפני הטרדה שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->->של כניסת שבת ושל יציאת שבת שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->תחילתו
->->בשקיעה הנראית או שיעור שלושת רבעי מיל אח"כ שבת לד: ציון ג פרק א זמן בין השמשות
->->היראות שני כוכבים שבת לד: ציון ג פרק א זמן בין השמשות
->->משהכסיף התחתון שבת לד: ציון ג פרק א, ג זמן בין השמשות
->->משפני מזרח מאדימים שבת לד: ציון ג פרק ג זמן בין השמשות
->->שיעור שלושת רבעי מיל לפני השקיעה הנראית שבת לד: ציון ג פרק א זמן בין השמשות
ביניתא
->האם היא תולעת או דג קטן הנמצא בשדה חרושהמכות טז: ציון ד איסור ביניתא
->האם יש לו סנפיר וקשקשת ומותר במיםמכות טז: ציון ד איסור ביניתא
->האם לוקים עליו אחת או חמש מכות טז: ציון ד איסור ביניתא
ביעור
->בביכורים (ראה: ביכורים)
->במעשר שני, בפירות שכבר נמצאים בירושלים יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
->בתרומה (נתינה לכהן) יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
ביעור בשביעית
->איסור סחורה כחלק מחובת הביעור שביעית פ"ז מ"ג ציון ח פרק ב סחורה בפרות שביעית
->במה שקיבל טעם מפרי שחייב בביעור שביעית פ"ז מ"ז ציון א חרובים שכבשם ביין, ויש באחד מהם קדושת שביעית; שביעית פ"ז מ"ז ציון ז הכובש ורד בשמן ויש באחד מהם קדושת שביעית
->->אם קיבל טעם לפני זמן הביעור או לאחריו שביעית פ"ז מ"ז ציון א חרובים שכבשם ביין, ויש באחד מהם קדושת שביעית; שביעית פ"ז מ"ז ציון ז הכובש ורד בשמן ויש באחד מהם קדושת שביעית
->במינים שאינם מאכל אדם, ולא מאכל בהמה ולא לצביעה שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->->אם הם מאכל ע"י הדחק שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->->בדמיהם שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->במינים שמלקטים את השורש שלהם שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית
->->בדמיהם שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->במינים שמתקיימים בארץ ואינם כָּלים שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית
->->בדמיהם שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->בעלי קנים שביעית פ"ט מ"ו ציון ז ביעור של עלי קנים ושל עלי גפנים
->בצמח העומד רק לריח שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->בקליפות ובגרעינים שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->בתבן וקש (ראה: תבן וקש)
->זמנו
->->בדמי שביעית שביעית פ"ז מ"א ציון א זמן הביעור של דמי שביעית
->->->דמים של פירות שאינם חייבים בביעור שביעית פ"ז מ"א ציון א זמן הביעור של דמי שביעית
->->בעלים לחים ויבשים שביעית פ"ט מ"ו ציון ז ביעור של עלי קנים ושל עלי גפנים
->->בעשבים לחים ויבשים שביעית פ"ט מ"ו ציון ו זמן הביעור של עשבים - לחים ויבשים
->->->בעשבים שליקט בעודם לחים והתייבשו שביעית פ"ט מ"ו ציון ו זמן הביעור של עשבים - לחים ויבשים
->->בפירות לחים ויבשים שביעית פ"ט מ"ו ציון ו זמן הביעור של עשבים - לחים ויבשים
->->בתערובת שני מינים שזמן ביעורם שונה שביעית פ"ז מ"ז ציון ז הכובש ורד בשמן
->->כשכלה לחיה מן השדה (ראה: כלה לחיה)
->חובה לעשותו בא"י שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->חובת קציצת ענף גבוה שיש עליו פירות לאחר זמן הביעור שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל
->חיוב מהתורה או מדרבנן שביעית פ"ו מ"א ציון ב הלכות שמיטה הנוהגות בתחום עולי מצרים
->->חיוב הביעור או איסור פירות שלא נתבערו שביעית פ"ו מ"א ציון ב הלכות שמיטה הנוהגות בתחום עולי מצרים
->חלוקת פירות בשיעור שלוש סעודות לכל אדם שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->כמה זמן מותר להשהות שיעור זה שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->לבעל השדה עצמו שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->לעניים או לעשירים שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->סמוך לשעת הביעור או לאחריה שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->מי שלא ביער בזמן הביעור ונתן את הפירות במתנה או הוריש אותם
->->האם מותר למקבל וליורש לאכלם שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית במתנה או בירושה
->->האם מותר למקבל וליורש לחלק מהם שיעור שלוש סעודות לכל אדם שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית במתנה או בירושה
->נתינת פירות שביעית אחרי הביעור לגוי שביעית פ"ד מ"ג ציון ה מחזקים ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל
->ע"י איבוד הפירות מהעולם שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ; שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->ע"י אכילתם שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->ע"י הפקרת הפירות שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ; שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->איסור הפירות אם לא הופקרו שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->ההיתר לבעל הפירות לזכות בהם אחרי ההפקרה שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->הפירות שהופקרו - האם קדושתם פוקעת שביעית פ"ט מ"ז ציון ד תבן וקש של שביעית
->->לאנשים או גם לחיות שביעית פ"ט מ"ח ציון ה פרות שביעית שהגיעה שעת ביעורם
->->נתינת הפירות במתנה או הורשתם, במקום הפקרה שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית
ביעור חמץ (ראה גם: ברכת ביעור חמץ)
->באיזה מצב צריך לפורר את החמץ כשמבערו על ידי זריקה לים או לנהר פסחים כח. ציון א שחיקה וזריקה לים, של חמץ ועבודה זרה
->בשריפה או בדרך אחרת ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->האם חובה לבער -
->->חמץ הנמצא על גבי קורה שבתקרת הבית או בתוך בור - האם חובה לבערופסחים י: ציון ח ככר המונח בבור והנמצא בשמי קורה
->->כיכר חמץ שנמצא בפי נחש פסחים י: ציון י כיכר בפי הנחש
->האם חובה לבער חמץ פחות מכזית שנמצא על כלים, בקרקעות, או בכותל פסחים מה. ציון ה בצק שבסידקי העריבה
->האם צריך להיות בשריפה פסחים כז: בלי ציון ביעור חמץ - בשריפה או בכל דבר
->היוצא מביתו ונזכר לפני זמן הביעור או אחריו שלא ביער את חמצו - האם חייב לחזור ולבערו
->->אם יצא לדבר מצוה פסחים מט. ציון ב [ג] היוצא מביתו ונזכר שלא ביער
->->אם יצא להציל נפש או להציל ממון פסחים מט. ציון ב [ג] היוצא מביתו ונזכר שלא ביער
->המפקיד את חמצו בידי ישראל אחר או בידי נכרי
->->מתי המפקיד חייב לבערופסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו
->->האם המפקיד עובר על איסור 'בל יראה' פסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו; פסחים יג. ציון ב חמץ המופקד ביד ישראל בערב פסח
->->מתי חייב הנפקד לבער את החמץפסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו
->->האם הנפקד עובר על איסור חמץ פסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו; פסחים יג. ציון ב חמץ המופקד ביד ישראל בערב פסח
->->האם מותר לנפקד למכרו או לבערו בערב פסח כשמתקרבת שעת ביעור חמץ פסחים יג. ציון ב חמץ המופקד ביד ישראל בערב פסח
->זמנו לכתחילה פסחים י: ציון כ בדיקת חמץ שלא בזמנה
->טעות בשעות לענין זה סנהדרין מ. ציון י טעות בשעות
->ישראל שייחד בית לנכרי - האם חייב בביעור חמצו פסחים ו. ציון ג נכרי שנכנס לחצר ישראל והלה ייחד לו בית
->מתי חייב ישראל לבער חמץ של הנכרי המופקד בידו פסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו
->מתי ישראל עובר על "בל יראה" בחמץ הקדש המופקד בידיו פסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו
->נפקד שייחד בית לאדם - האם חייב בביעור החמץ המופקד פסחים ו. ציון ג נכרי שנכנס לחצר ישראל והלה ייחד לו בית
ביצה של זכר (ראה: אבר מן החי; דם)
ביצה של עוף
->אכילתה בחלב אם נמצאה בתרנגולת
->->אם היא עדיין אדומה ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->->אם היא עדיין מחוברת לאשכול ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->->אם היתה מעורה בגידין ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->->אם נגמר החלמון לבד ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב; ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->->אם נתבשלה בחלב ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->->אם צורתה ככדור ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->->גמורה או לא גמורה ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->->->גמורה עם קליפתה החיצונה הקשה או בלעדיה או שהקליפה רכה ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->->האם מותר לאכול אחריה חלב ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->אם המוכר אומר שהוא יודע שהם של עוף טהור ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->במוכר גוי ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->ביצה אסורה שנתערבה - האם צריך נגדו שישים או שישים ואחד חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->->אם אינה ניכרת חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->->אם התערבה בביצים אחרות או במאכל אחר חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->->אם נטרפה והתערבה עם ביצים אחרות חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->->האם היא נחשבת בריה או דבר שבמניין ואינה בטלה חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->ביצה גמורה שנמצאה בעוף שנשחט ביו"ט ביצה ד. ציון ה דין ביצה בשבת ויו"ט כשנולדה בראשון; ביצה ו: ציון ד אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת ביום טוב
->->אם שחט בהשכמה או שלא בהשכמה ביצה ו: ציון ד אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת ביום טוב
->->ביו"ט שאחרי שבת או ביו"ט סתם ביצה ו: ציון ד אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת ביום טוב
->ביצה טרופה
->->מכירת ביצת טריפה שהיא טרופה, לגוי חולין סג: ציון ה פרק ה, ז קניית ביצי עופות
->->->במקום שנהוג לאכול פת גוים שנילושה עם ביצים חולין סג: ציון ה פרק ז קניית ביצי עופות
->->->לגוי שהוא נחתום חולין סג: ציון ה פרק ז קניית ביצי עופות
->->קניית מאפה שנילושה עם ביצה, מגוי חולין סג: ציון ה פרק ה קניית ביצי עופות
->->קניית פת שהחליקו את פניה בביצה, מגוי חולין סג: ציון ה פרק ה קניית ביצי עופות
->->קנייתה מגוי חולין סג: ציון ה פרק ג, ה קניית ביצי עופות
->->->בזמננו שביצי עוף טמא אינן מצויות חולין סג: ציון ה פרק ז קניית ביצי עופות
->->->במקום שעוף טמא אינו שכיח חולין סג: ציון ה פרק ה קניית ביצי עופות
->->קנייתה מישראל שאינו מוחזק בכשרות חולין סג: ציון ה פרק ג קניית ביצי עופות
->האם ביצה מבושלת נקראת "תבשיל" (ראה: תבשיל)
->הכשרת ביצים שיש עליהם קרום או שהאדימו פסחים עד: ציון ד אומצא דאסמיק
->הסתמכות על סימני כשרות בה חולין סג: ציון ה פרק ב קניית ביצי עופות
->->אם המוכר אומר שהן מעוף טהור פלוני חולין סג: ציון ה פרק ב קניית ביצי עופות
->->אם המוכר אינו אומר שהן מעוף טהור פלוני חולין סג: ציון ה פרק ב קניית ביצי עופות
->->->ביצי יונים או שאר עופות חולין סג: ציון ה פרק ב, ו קניית ביצי עופות
->התרתה ע"פ סימנים ע"ז מ. ציון ח פרק א דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->קנייתה בלי עדות המוכר שהיא מעוף טהור, במקום שהעופות הטמאים מרובים ובמקום אחר חולין סג: ציון ה פרק א קניית ביצי עופות
->קנייתה מגוי
->->אם הקונה יודע שהיא מעוף טהור ע"פ טביעות עין חולין סג: ציון ה פרק ג קניית ביצי עופות
->->בזמננו שביצי עוף טמא אינן מצויות חולין סג: ציון ה פרק ו קניית ביצי עופות
->->->ביצה של מין שאינו מצוי חולין סג: ציון ה פרק ו קניית ביצי עופות
->->שאומר שהיא מעוף טהור פלוני חולין סג: ציון ה פרק ג-ד קניית ביצי עופות
->קנייתה מישראל שאינו אומר מאיזה עוף היא חולין סג: ציון ה פרק ג קניית ביצי עופות
->->המוחזק בכשרות חולין סג: ציון ה פרק ג קניית ביצי עופות
->->מומחה חולין סג: ציון ה פרק ג קניית ביצי עופות
->קנייתה ממי שאומר שהיא מעוף טהור חולין סג: ציון ה פרק ב קניית ביצי עופות
->->מישראל חולין סג: ציון ה פרק ג-ד קניית ביצי עופות
->->->שחשוד להאכיל איסורים חולין סג: ציון ה פרק ג קניית ביצי עופות
->קנייתה ממי שאומר שהיא מעוף טהור פלוני חולין סג: ציון ה פרק ב קניית ביצי עופות
->->אם איננו מכירים עוף כזה חולין סג: ציון ה פרק ד קניית ביצי עופות
->קנייתה ממי שאומר שהיא מעוף פלוני, שידוע שהוא טהור חולין סג: ציון ה פרק ד קניית ביצי עופות
->->בעוף שאינו מצוי חולין סג: ציון ה פרק ד קניית ביצי עופות
->שהתבשלה עם איסור כשהיא בקליפתה - האם בולעת חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->שיש בתוכה אפרוח
->->איסורה משום נבלה חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->->אם העוף התחיל להתרקם בה בלי דם חולין סד: ציון ד פרק ג דם הנמצא בביצה
->->תערובתה - ביטולה בשישים או בשישים ואחד חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->->->אם ריקמה ולא נגמר האפרוח חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->של טריפה שנמצאה תוך העוף, מעורה בגידין או לא מעורה ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->של נבילה שנמצאה תוך העוף - האם מטמאה ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב
->->אם מעורה בגידין ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב; ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->->אם נגמר החלמון בלי חלבון ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב; ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->->אם נגמרה או לא נגמרה ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->->אם עדיין מחוברת לאשכול ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב; ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->של נבילה שנמצאה תוך העוף ונתערבה באחרות - האם אוסרת במשהו ביצה ג: ציון ו פסקה ה דברים שאוסרים במשהו
->של עוף טמא
->->אם התחילה להירקם או לא התחילה חולין סד: ציון ו אכילת ביצת עוף טמא
->->האם אסורה מדאורייתא או מדרבנן חולין סד: ציון ו אכילת ביצת עוף טמא
->->האם אסורה משום נבילה או משום שרץ חולין סד: ציון ו אכילת ביצת עוף טמא
->->->לפני שיצא האפרוח לאויר העולם, ולאחר שיצא חולין סד: ציון ו אכילת ביצת עוף טמא
->->->משום שרץ הארץ או משום שרץ העוף חולין סד: ציון ו אכילת ביצת עוף טמא
->->מלקות על אכילתה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה; חולין סד: ציון ו אכילת ביצת עוף טמא
->->->אם התחילה להירקם או לא התחילה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה
->->->ההתראה עליה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה
->->תערובתה
->->->אם אין בה אפרוח, אם היא קלופה או לא חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->->->אם ריקמה ולא נגמר האפרוח חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->של עוף שהיא טריפה חולין נח. ציון א ביצי טריפה
->->אם נולדה מיד אחרי שנטרפה חולין נח. ציון א ביצי טריפה
->->אם נמצאה בתוך התרנגולת או שהוטלה מאליה חולין נח. ציון א ביצי טריפה
->של עוף שהיא ספק טריפה חולין נז: ציון א ביצי ספק טריפה
->->אם אח"כ הטילה עוד ביצים חולין נז: ציון א ביצי ספק טריפה
->->->אחרי 21 יום אחרי שאירע הספק או פחות חולין נז: ציון א ביצי ספק טריפה
->->->מחמת זכר או מחמת חימום מהקרקע חולין נז: ציון א ביצי ספק טריפה
->->האם מותר להשהות אותה כדי לראות אם היא טריפה חולין נג: ציון א השהיית ספק טריפה
->שנולדה ביו"ט ביצה ב. ציון א איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->איסור אכילה ואיסור טלטול ונגיעה ביצה ב. ציון א איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->איסור משום הכנה ביצה תוספת בירור
->->אכילתה ביו"ט שני ביצה ג. ציון ג ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני
->->אם הכה תרנגולת והפילה ביצה לפני שנגמרה ביצה ב. ציון א איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->אם יצאה רובה מערב יו"ט
->->->וחזרה פנימה ונולדה ביו"ט ביצה ז. ציון א ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב; ביצה ז. ציון ג בדק מערב יום טוב ולא מצא ביצה
->->->ולא חזרה פנימה אלא שסוף הלידה היה ביו"ט ביצה ז. ציון א ביצה שיצאה רובה מערב יום טוב
->->ביו"ט אחר השבת וביו"ט רגיל ביצה ב. ציון א איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->בתרנגולת העומדת לאכילה או לגדל ביצים ביצה ב. ציון א איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->האם מותרת ביו"ט שני ביצה ד. ציון ה דין ביצה בשבת ויו"ט כשנולדה בראשון
->->האם מותרת בשבת שאחריה ביצה ד. ציון ה דין ביצה בשבת ויו"ט כשנולדה בראשון
->->->אם נולדה ביו"ט שני - האם מותרת בשבת שאחריה ביצה ד. ציון ה דין ביצה בשבת ויו"ט כשנולדה בראשון
->->ונתערבה ספיקה או ודאה באחרות ביצה ג: ציון ג ספק ותערובת בביצה שנולדה ביו"ט
->->->בנולדה בסתם יו"ט או ביו"ט שאחר השבת ביצה ג: ציון ג ספק ותערובת בביצה שנולדה ביו"ט
->->ונתערבה ספיקה או ודאה באלף ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->->אם ליבנו בה מאכל ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->->אם נולדה בסתם יו"ט או ביו"ט שאחר השבת ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->->כשהיא שלמה או טרופה ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->שנולדה בשבת ביצה ב. ציון א פסקה ג איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->אם היה לו חולה מערב שבת שהיה יכול לשחוט את העוף עבורו ביצה ב: ציון ו ביצה שנולדה בשבת
->->בתרנגולת העומדת לגדל ביצים או לשחיטה ביצה ב: ציון ו ביצה שנולדה בשבת
->->האם מותרת ביו"ט שלאחריה ביצה ד. ציון ה דין ביצה בשבת ויו"ט כשנולדה בראשון; ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->כפיית כלי עליה ביצה ג. ציון ב כפיית כלי על ביצה שנולדה בשבת
->שנמצא בה דם (ראה: דם ביצים)
->שנקנתה מגוי - חשש שהיא מעוף טמא ביצה לח: ציון א פסקה ד ביטול ברוב
->שספק אם נולדה ביו"ט או בחול
->->אם בדק ערב יו"ט ולא מצא ביצה והשכים בבוקר ומצא
->->->אם בדק יפה יפה ביצה ז. ציון ג בדק מערב יום טוב ולא מצא ביצה
->->->אם היה זכר בקירבת מקום ביצה ז. ציון ג בדק מערב יום טוב ולא מצא ביצה
->->->אם היה עמה זכר או לא היה ביצה ז. ציון ג בדק מערב יום טוב ולא מצא ביצה
->->אם היה עמה זכר או לא היה ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->->אם השכים בבוקר ומצא ביצה ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->->אם לא השכים ומצא ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->->קבלת ביצה מגוי בליל יו"ט כשאינו יודע מתי נולדה ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->->->אם הגוי בא אליו או הוא הולך לגוי ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->->->אם הגוי מסיח לפי תומו שנולדה לפני יו"ט ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->תרנגולת שהוכתה בבית הרחם והפילה ביצה שלא נגמרה ("גיעולי ביצים") חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
ביצה של שרץ
->שהשרץ התחיל להירקם בה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה
->->ההתראה עליה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה
->->מלקות על אכילתה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה
->שהשרץ לא התחיל להירקם בה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה
->->האם מותרת באכילה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה
->->מלקות על אכילתה חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה
ביצי דגים
->אם המוכר אמר "אלו ביצים של דג טהור" ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->אם המוכר חשוד או גוי ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->האם סומכים על אמירה זו אם יש מומחה ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->אם נימוחו - האם צריך מומחה כדי להתירם ע"ז מ. ציון ח פרק א דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->ביצים אדומות או שחורות - התרתם בלי סימנים או מומחה ע"ז מ. ציון ח פרק ה דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->התרתם ע"פ מומחה ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->מומחה גוי ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->מומחה לצורת הדגים או הנאמן לכשרות ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->התרתם ע"פ סימנים
->->אם לא ראו לדג קשקשים ע"ז מ. ציון ח פרק א דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->מדאורייתא או מדרבנן ע"ז מ. ציון ח פרק א דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->מי שאינו מומחה - האם מותר לאוכלם בביתו ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
ביקוע עצים ביו"ט
->אם יכול להבעיר בלי ביקוע ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->בצד החד של הכלי או בצד שאינו חד ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->בקרדום או בקופיץ או ביד ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->בשינוי או כדרכו ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->האם נחשב מכשירי אוכל נפש או אוכל נפש עצמו ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->לחימום הגוף או לבישול ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->למדורה לחימום ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->לעצים דקים או לחתיכות גסות ביצה ב: ציון א אין מבקעין קורות ביום טוב; ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->תוך הקפדה על המידה ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
ביקוע עצים בשביעית
->ביקוע גזע של עץ שביעית פ"ד מ"ה ציון ח המבקע בזית בשביעית; שביעית פ"ד מ"ה ציון ח הקוצץ קורות שקמה
->הסרת ענפים מאילן (ראה: זמירה)
ביקור חולים
->אצל בנו של מודר הנאה ע"י מי שאסור עליו נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->אצל מודר הנאה ע"י מי שאסור עליו נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->->במקום שאין נוטלים שכר על ביקור חולים נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->->במקום שנוטלים שכר על ביקור חולים נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->->->ונוטל שכר נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->->בעמידה או בישיבה נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->בשבת - האם הוא מותר שבת יב. ציון ט ביקור חולים וניחום אבלים בשבת
->האם המצוה דאורייתא או דרבנן ברכות יט. ציון י קריאת שמע לאחר התפילה כשצריכים לנחם אבלים
->חולה שאינו מסוכן - לאחר כמה זמן יש לבקרו גיטין סה: ציון ח אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->לגוי (ראה: גוי)
->מתי יש לבקר חולה מסוכן, קרובים או רחוקים גיטין סה: ציון ח אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->נוסח האמירה לחולה
->->בפניו או שלא בפניו שבת יב: ציון ב ההנהגות בביקור חולים
->->בשבת שבת יב. ציון ט ביקור חולים וניחום אבלים בשבת
->ע"י מודר הנאה אצל בנו של מי שאסור עליו נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->ע"י מודר הנאה אצל מי שאסור עליו נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->->אם אמר בפירוש שאינו מדיר אותו ממה שדרוש לחייו נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->->אם המודר אסר עצמו או שהאחר יזם את הנדר נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->->בעמידה או בישיבה נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->צורת הישיבה שבת יב: ציון ב ההנהגות בביקור חולים
'בירה'
->הגדרתו (לענין מקום שריפת קרבן פסול) פסחים מט. ציון ג בשר קדשים שיצא מירושלים
בישול (ראה גם: מבשל)
->כלי ראשון רותח שהורד מהאש - האם הוא מבשל חולין קד: בלי ציון דין בישול בכלי ראשון שהורד מהאש
->לענין בשר בחלב (ראה: בשר בחלב)
->לענין שבת חולין קד: בלי ציון דין בישול בכלי ראשון שהורד מהאש
בישולי גוים
->אם הגוי בישל בבית ישראל ע"ז לז: ציון ז פרק ח איסור בישולי גוים
->->מבשלת שכירה (לזמן מועט או מרובה) ע"ז לז: ציון ז פרק ח איסור בישולי גוים
->->עבד או שפחה שבישלו ע"ז לז: ציון ז פרק ח איסור בישולי גוים
->אם הגוי הסיק תנור כדי לחזק כלי שלו והיה בו מאכל ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->->אם הגוי הוסיף אחרי שהכלי כבר התחזק ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->אם הגוי לא התכוון לבשל ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->אם הגוי מבשל לעצמו ולא ידע שיש מאכל ישראל בתנור ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->אם ישראל שם מאכל בתנור אחרי שהגוי הסיקו או לפני כן ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->בדבר הנאכל חי תענית כו: ציון ג איסור אכילת שני תבשילים בסעודה מפסקת
->בדבר שהוכשר ע"י אפייה ע"ז לה: ציון ד פרק א פת גוים; ע"ז לז: ציון ז פרק ב, ה איסור בישולי גוים
->בדבר שהוכשר ע"י מליחה (כגון דג) או כבישה ע"ז לז: ציון ז פרק ה איסור בישולי גוים
->->אם בישל אותו אחרי המליחה ע"ז לז: ציון ז פרק ה איסור בישולי גוים
->->אם ישראל מלח אותו ואח"כ גוי בישל אותו ע"ז לז: ציון ז פרק ה איסור בישולי גוים
->בדבר שהוכשר ע"י צלייה או עישון ע"ז לז: ציון ז פרק ב, ה איסור בישולי גוים
->->אם בישל אותו אחרי העישון ע"ז לז: ציון ז פרק ב, ה איסור בישולי גוים
->בדבר שלא נשתנה ע"י האור ע"ז לז: ציון ז פרק א איסור בישולי גוים
->בדבר שנאכל רק ע"י הדחק ע"ז לז: ציון ז פרק ה איסור בישולי גוים
->בחגבים ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
->ביצה שבישל גוי ביצה טז. ציון ה אכילת דגים מלוחים שנצלו ע"י גוי
->בישול של גוי וישראל יחד
->->אם גוי בישל מעט וישראל גמר את הבישול ע"ז לז: ציון ז פרק י איסור בישולי גוים
->->->אם הגוי בישל פחות ממאכל בן דרוסאי או כמאב"ד ע"ז לז: ציון ז פרק י איסור בישולי גוים
->->->אם הגוי סילקו וישראל החזירו ע"ז לז: ציון ז פרק י איסור בישולי גוים
->->->אם הישראל הפך את המאכל בעודו על האש ע"ז לז: ציון ז פרק י איסור בישולי גוים
->->->בתבשיל שמצטמק ויפה לו ע"ז לז: ציון ז פרק י איסור בישולי גוים
->->אם גוי הדליק את האש מאש של ישראל ע"ז לז: ציון ז פרק יב איסור בישולי גוים
->->אם ישראל בישל פחות ממאכל בן דרוסאי וסילקו מהתנור וגוי החזירו ע"ז לז: ציון ז פרק ט איסור בישולי גוים
->->->אם הגוי סילקו והחזירו ע"ז לז: ציון ז פרק ט איסור בישולי גוים
->->->אם הסילוק נעשה לצורך הבישול ע"ז לז: ציון ז פרק ט איסור בישולי גוים
->->->אם ישראל בישלו במקום שיכול להגיע למאב"ד או במקום שלא היה יכול ע"ז לז: ציון ז פרק ט איסור בישולי גוים
->->אם ישראל הדליק את האש או השליך קיסם לתנור ע"ז לז: ציון ז פרק יב איסור בישולי גוים
->->->בפת ובתבשילים אחרים ע"ז לז: ציון ז פרק יב איסור בישולי גוים
->->אם ישראל הפך את הבשר ע"ז לז: ציון ז פרק יב איסור בישולי גוים
->->אם ישראל חתה בגחלים
->->->בפת ובתבשילים אחרים ע"ז לז: ציון ז פרק יב איסור בישולי גוים
->->->הוצאת אש מהגחלים ע"ז לז: ציון ז פרק יב איסור בישולי גוים
->->->היפוך הגחלים ע"ז לז: ציון ז פרק יב איסור בישולי גוים
->->אם ישראל שפת קדרה על האש וגוי הגיס ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->->אם לא היה מתבשל בלי סיוע הגוי ע"ז לז: ציון ז פרק יא איסור בישולי גוים
->->->אם היה מגיע רק למאכל בן דרוסאי בלי הגוי ע"ז לז: ציון ז פרק יא איסור בישולי גוים
->->->בבישול בבית של ישראל ע"ז לז: ציון ז פרק יא איסור בישולי גוים
->->->בהיפוך מאכל, שבלי הגוי צד אחד לא היה מתבשל כלל ע"ז לז: ציון ז פרק יא איסור בישולי גוים
->בישול של משומד ע"ז לז: ציון ז פרק א איסור בישולי גוים
->במאכל המתבשל עם קליפתו שאינה נאכלת (כגון ביצה) ע"ז לז: ציון ז פרק ד איסור בישולי גוים
->במאכל שאינו עולה על שלחן מלכים ע"ז לז: ציון ז פרק ג איסור בישולי גוים
->->החמרה למי שאינם בני תורה ע"ז לז: ציון ז פרק יג איסור בישולי גוים
->במאכל שאפשר לאוכלו חי ע"ז לז: ציון ז פרק ג איסור בישולי גוים
->->שבישלו גוי עם מאכל שאינו נאכל חי ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->במאכל שלא נשתנה מברייתו ע"י הבישול ע"ז לז: ציון ז פרק ג איסור בישולי גוים
->בקפריסים וקפלוטות ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
->דבר שנאכל כמו שהוא חי שנתבשל עם דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי ביצה טז. ציון ה אכילת דגים מלוחים שנצלו ע"י גוי
->דבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי וסיים גוי את בישולו ביצה טז. ציון ה אכילת דגים מלוחים שנצלו ע"י גוי
->דג שמלח ישראל או גוי ואח"כ צלאו או בישלו גוי ביצה טז. ציון ו עירוב ע"י דגים מלוחים שנצלו ע"י גוי
->->אם היה אפשר לאוכלו בלי הצלייה בגלל המלח ביצה טז. ציון ה אכילת דגים מלוחים שנצלו ע"י גוי
->->אם היה אפשר לאוכלו בלי הצלייה רק ע"י הדחק ביצה טז. ציון ה אכילת דגים מלוחים שנצלו ע"י גוי
->החמרה באדם חשוב ע"ז לז: ציון ז פרק יג איסור בישולי גוים
->כלי שבישל בו הגוי - האם נאסר ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->->הגעלת כלי חרס שבישל בו הגוי ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->שנתערב עם מאכל היתר ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
בית (ראה גם: בניין)
->בונה בית חוזר מהמלחמה (ראה: חוזרים מן המלחמה)
->בניית בית ופרנסה - מה קודם סוטה מד. ציון ד הסדר הראוי לאדם בניית בית, פרנסה ונישואין
->בניית בית קודמת לנישואין סוטה מד. ציון ד הסדר הראוי לאדם בניית בית, פרנסה ונישואין
->הבונה בית וחנכו - יציאתו לסחורה תוך השנה סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->המוכר בית
->->האם כולל חדר ויציע נדרים נו. ציון א הנודר מן הבית
->->האם כולל עלייה שאינה פתוחה לבית נדרים נו. ציון א הנודר מן הבית
->->האם רשאי להראות לו בית נפול או עלייה או בית גרוע, אם אמר "בית בביתי" או "בית" סתם נדרים נו. ציון ג המוכר בית סתם או "בית בביתי"
->המשכיר "בית" סתם ונפל - חיובו להעמיד לו אחר נדרים נו. ציון ג המוכר בית סתם או "בית בביתי"
->הנודר מבית
->->האם אסור בחדר וביציע נדרים נו. ציון א הנודר מן הבית
->->->בזמננו נדרים נו. ציון א הנודר מן הבית
->->האם אסור בעלייה שאינה פתוחה לבית נדרים נו. ציון א הנודר מן הבית
->הנודר מכל הבתים - האם מותר בבית פחות מדע"ד אמות נדרים נו. ציון א הנודר מן הבית
->השאלת בית לגוי ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->השכרת בית בא"י לשלשה גוים יחד (ראה: ארץ ישראל)
->השכרת בית לגוי
->->אם משלמים מס לגויים ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->->בזמן שהגויים מכניסים ע"ז לביתם רק בדרך עראי ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->->בזמן שיד הגויים תקיפה ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->->בחו"ל ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->->בימינו שיש שלטון יהודי בארץ ישראל ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->->מדאורייתא או מדרבנן ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->->מלקות עליה ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->מידותיו המיזעריות
->->במי שקיבל עליו לבנות בית לחברו סוכה ג: ציון ח חלוקת בית שאין בו ארבע על ארבע אמות
->->לענין חיוב במזוזה סוכה ג. ציון ג חיוב מזוזה בבית שאין בו ארבע אמות
->מכירת בית לגוי בחו"ל ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים; ע"ז כא. ציון ז לפני דלפני עיור
->->לשלשה גוים יחד - שכונה ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->->בזמן הזה ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->->במקום שאין ישראל דרים בו ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->->בתים שאינם סמוכים זה לזה ברצף ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->->לאדם אחד בשלושה בתים ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->->לשלושה בני אדם בבית אחד ע"ז כא. ציון ה האיסור לעשות שכונה של גויים
->->->מכירה לזמן ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->'קונם בית זה שאני נכנס'
->->ומת בעל הבית או מכר את הבית נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->ונפל הבית וחזר ובנאו נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->->במקומו או במקום אחר נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->ונפל הבית ולא בנאו - האם הקרקע אסורה נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו
->'קונם ביתך שאיני נכנס' - אסור לו למכור אותו לנודר נדרים מו. ציון ב כפיית הנודר והמודר למכור
->'קונם לביתך זה שאני נכנס'
->->ומכר את הבית נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'; נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->ומת בעל הבית נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->ונפל הבית וחזר ובנאו נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->'קונם לביתך שאני נכנס'
->->אם הוא דר בכמה בתים נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->בית שבשעת הנדר לא דר בו ואח"כ דר בו נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו
->->בית שקנה אחרי הנדר נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->ובעל הבית מכר את הבית נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->->וחזר וקנאו נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->->לנודר עצמו נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->ובעל הבית נתָנוֹ במתנה, השכירוֹ או מישכנוֹ לאחר נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו
->->ומת בעל הבית נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->ונפל הבית וחזר ובנאו נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->->->במקומו או במקום אחר נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
בית אב (ראה: הקטרת חלבים; כהן)
בית בד
->של ראובן ומעליו גינה של שמעון ונפחתה הגינה - האם ראובן חייב לתקן ב"מ קטז: ציון ו רצפת העליה שנפחתה; ב"מ קיז: ציון ו בית בד וגינה מעליו ונפחתה התקרה
->->אם שמעון הוא שוכר הגינה או בעל הגינה ב"מ קיז: ציון ו בית בד וגינה מעליו ונפחתה התקרה
בית דין (ראה גם: דיין; הטרחת ב"ד; זילותא דבי דינא; טעות; מקום ועד; סמיכה; סנהדרין; פסיקת הלכה)
->אב ב"ד (ראה: אב בית דין)
->איזה ב"ד מקבל עדות על קינוי וסתירה - זה שבעיר או זה שבלשכת הגזית סוטה ז. ציון א תפקיד בית הדין שבעירו של הבעל
->איסור אכילתם אחרי שהרגו נידון
->->אכילה פחות מכזית מו"ק יד: ציון ה איסור אכילה לבית דין שהרגו את הנפש
->->אכילה לפני ההריגה מו"ק יד: ציון ה איסור אכילה לבית דין שהרגו את הנפש
->->מדאורייתא או מדרבנן מו"ק יד: ציון ה איסור אכילה לבית דין שהרגו את הנפש
->איסור לדון ולטעון טענות בנוכחות צד אחד בלבד
->->אם בעל דין אחד אומר את טענות שניהם שבועות לא. ציון ט האיסור לדון ולטעון לפני ששני הצדדים נוכחים
->->אם שמע הדיין בעל דין שלא בפני חבירו - האם נפסל מלדון שבועות לא. ציון ט האיסור לדון ולטעון לפני ששני הצדדים נוכחים
->->מהתורה או מדרבנן שבועות לא. ציון ט האיסור לדון ולטעון לפני ששני הצדדים נוכחים
->->משום "מדבר שקר תרחק", "לא תשא שמע שוא" או "שמוע בין אחיכם" שבועות לא. ציון ט האיסור לדון ולטעון לפני ששני הצדדים נוכחים
->איסור לתלמידו של הדיין לבוא לדין לפני שבא בעל דינו שבועות ל: ציון ה אסור לתלמיד להקדים ולבוא לפני בעל דינו
->->אם יש לתלמיד זמן קבוע ללמוד עם רבו שבועות ל: ציון ה אסור לתלמיד להקדים ולבוא לפני בעל דינו
->->בת"ח שאינו תלמידו שבועות ל: ציון ה אסור לתלמיד להקדים ולבוא לפני בעל דינו
->אם בית הדין הגדול גלה מלשכת הגזית
->->האם הוא יכול להשקות סוטה, או שב"ד אחר ישקה סוטה ז. ציון ה העלאת הסוטה לבית הדין הגדול
->->->האם מאיימים עליה ממקומם או בבית דין אחר סוטה ז. ציון ה העלאת הסוטה לבית הדין הגדול
->ארכא שנותנים לנתבע (ראה: זמן בית דין)
->בחוץ לארץ
->->מתי סנהדרין נוהגת שם מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
->->->באילו דינים היא יכולה לדון מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
->->המצוה להעמיד שם בתי דינים מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
->->->בכל פלך או בכל עיר מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
->בחירתו ע"י בעלי הדין
->->האם יכולים לברור ב"ד שאינו ב"ד של עירם סנהדרין כג. אחרי ציון א אימתי יכול בעל דין לפסול את בית הדין של חבירו
->->זכות תובע או נתבע לכפות על הצד השני ללכת לב"ד שבחר סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->->->לאיזה בית דין סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->->->בהלוואה סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->->מתי יכול בעל דין לכוף על הצד השני לבוא לב"ד מסוים סנהדרין כג. אחרי ציון א אימתי יכול בעל דין לפסול את בית הדין של חבירו
->->->לאיזה בית דין סנהדרין כג. אחרי ציון א אימתי יכול בעל דין לפסול את בית הדין של חבירו
->->מתי יכול בעל דין לפסול ב"ד של שכנגדו, בלווה או במלוה סנהדרין כג. אחרי ציון א אימתי יכול בעל דין לפסול את בית הדין של חבירו
->ביטול פסק דין שנראה שהיה בטעות שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->בית דין חשוב (ראה: אסמכתא)
->בן סורר ומורה בעיר שאין בה ב"ד מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
->בתי הדין בהר הבית
->->מקום מושבם סנהדרין פו: ציון י מקום מושב בתי הדין בהר הבית
->->תפקידם סנהדרין פו: ציון כ זקן ממרא
->דיין האומר "יש לי ללמד על הנידון זכות" ונשתתק
->->האם נמנה במנין הדיינים סנהדרין מג. ציון ח האומר יש לי זכות ללמד עליו ונשתתק
->->האם סותרים את הדין סנהדרין מג. ציון ח האומר יש לי זכות ללמד עליו ונשתתק
->דיין שמסתפק שמא טעה בדין - האם הוא חייב לחזור ולעיין בדין שבועות ל: ציון ל אסור לדיין להיות סניגור לדבריו
->דיין שרוצה להביע את דעתו בקשר לטענות שטען בעל דין שבועות ל: ציון ל אסור לדיין להיות סניגור לדבריו
->->בשעה שהם טוענים את טענותיהם או בשעת פסיקת הדין שבועות ל: ציון ל אסור לדיין להיות סניגור לדבריו
->דיין שרוצה להורות לאחד מבעלי הדין מה לטעון שבועות ל: ציון ל אסור לדיין להיות סניגור לדבריו
->דיינים קרובים
->->האם רשאים לשבת יחד בב"ד סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->->באב ובנו סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->->האם הם נמנים כשנים סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->->אם ישבו יחד - האם הדין נפסל סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->דין בלילה יבמות קד. ציון א חליצה בלילה
->->אם דן בלילה יבמות מו: ציון ג טבילת גר בלילה
->->->גמר דין יבמות מו: ציון ג טבילת גר בלילה
->->תחילת דין או גמר דין יבמות קד. ציון א חליצה בלילה
->דיני ממונות וקידוש החודש בדיינים שאינם סמוכים ר"ה כט: ציון ו פסקה ד תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->האיסור לדיינים לשמוע ממתורגמן (ראה: מתורגמן)
->האם בעלי הדין יכולים למנות שליח שיטען במקומםמכות ו: ציון ב שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן
->->בכהן גדול מכות ו: ציון ב שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן
->האם דיינים יכולים לדון על פי מה שראו בעצמם
->->אם שמעו צוואה של חולה ר"ה כה: ציון ד לא תהיה שמיעה גדולה מראיה - בדיינים
->->בדיני ממונות ר"ה כה: ציון ד לא תהיה שמיעה גדולה מראיה - בדיינים
->->בדיני נפשות ר"ה כה: ציון ד לא תהיה שמיעה גדולה מראיה - בדיינים; ר"ה כו. ציון א עד הרואה אם יכול לדון - בדיני נפשות
->האם כל מה שנעשה בב"ד קבוע כאילו נכתב בשטר סנהדרין כט: ציון ו הודאה בפני שלושה
->האם מתפקידו של בית הדין הגדול להשקות סוטות סוטה ז. ציון ה העלאת הסוטה לבית הדין הגדול
->האם פירוק שותפות צריך להיות בפני ב"ד ב"מ לא: ציון ט מפרקים שותפות בפני בי"ד
->->האם צריך שאחד מהב"ד יהיה גמיר וסביר ב"מ לא: ציון ט מפרקים שותפות בפני בי"ד
->הדר דינא יבמות לז: ציון ח כיצד חולקים הספק ובני היבם בנכסי היבם; יבמות לח. ציון ג כיצד חולקים הסב והספק
->הוספת דיינים לסנהדרין
->->מתי מוסיפים סנהדרין מ. ציון צ מוסיפים דיינים עד שבעים ואחד
->->צורת ההוספה סנהדרין מ. ציון צ מוסיפים דיינים עד שבעים ואחד
->->אם אחד אינו יודע לפסוק סנהדרין מ. ציון צ מוסיפים דיינים עד שבעים ואחד
->->אם נמצאו הדעות שקולות אחרי הוספה סנהדרין מ. ציון צ מוסיפים דיינים עד שבעים ואחד
->הזמנת בעל הדין לדין
->->ע"י אחד הדיינים או ע"י שליח ב"ד או ע"י אדם אחר מו"ק טז. ציון א סדר הזמנה לדין
->->האם מזכירים בה את שמות הדיינים ואת שם התובע ואת נושא התביעה מו"ק טז. ציון א סדר הזמנה לדין
->->קבעו זמן לבעל דין לבוא לדין ולא בא - האם נותנים לו זמן אחד נוסף או שני זמנים נוספים מו"ק טז. ציון א פרק ד סדר הזמנה לדין
->החובה שבגדי בעלי הדין יהיו שווים
->->אם אחד לובש בגד נאה ולא יקר במיוחד, והשני בגד בזוי שבועות לא. ציון ח השוואת הלבוש של בעלי הדין
->->אם הבגדים אינם זהים ממש אבל אין הבדל קיצוני בין בגדיהם שבועות לא. ציון ח השוואת הלבוש של בעלי הדין
->->אם עשיר תובע עני או שעני תובע עשיר שבועות לא. ציון ח השוואת הלבוש של בעלי הדין
->היזקקות ב"ד לדון בפחות משווה פרוטה ב"ק קה. ציון ד גזל שתי אגודות בפרוטה והחזיר אחת
->->אם התחילו לדון בשו"פ והשווי ירד לפחות משו"פ ב"ק קה. ציון ד גזל שתי אגודות בפרוטה
->היזקקותו לפחות משוה פרוטה ב"מ נה. ציון י ישיבת הדיינים על פחות משוה פרוטה
->->אם בתחילת הדין היה שוה פרוטה ואח"כ נתמעט מפרוטה
->->->אם בתחילה חשבו שהתביעה פרוטה ואח"כ התברר שהיא פחות ב"מ נה. ציון י ישיבת הדיינים על פחות משוה פרוטה
->->->אם הנתבע שילם חלק מהתביעה ונשאר חייב פחות משוה פרוטה ב"מ נה. ציון י ישיבת הדיינים על פחות משוה פרוטה
->->->אם הנתבע תובע מהתובע פחות משו"פ כך שגם אם יחויב לשלם יחויב רק פחות משו"פ ב"מ נה. ציון י ישיבת הדיינים על פחות משוה פרוטה
->->אם גזל או הילווה פרוטה ולפני תחילת הדיון החזיר חלק ונשאר חייב פחות משו"פ ב"מ נה. ציון י ישיבת הדיינים על פחות משוה פרוטה
->->אם תבע פרוטה ואח"כ תבע פחות משו"פ - האם נזקקים לתביעה השניה ב"מ נה. ציון י ישיבת הדיינים על פחות משוה פרוטה
->הענשה שלא מהדין לצורך שעה - בהריגת מוסר ב"ק קיז. ציון ח פסקה ב חיוב מיתה במוסר
->הפקר בית דין, לענין תקנת חכמים שכסף אינו קונה מטלטלין ב"מ מז: ציון ו פסקה ב קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו; ב"מ מח. ציון ה תוקף קנין המעות לענין מעילה
->הקדמת אשה לאיש בדין יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->->לפני ת"ח יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->הקדמת דיון בטענות התובע בלי לדון בטענות הנתבע ב"ק מו: ציון ב אין נזקקין אלא לתובע תחילה
->->בחוב או בחבלה ב"ק מו: ציון ב אין נזקקין אלא לתובע תחילה
->->גבייה מהנתבע לפני בירור כל הטענות ב"ק מו: ציון ב אין נזקקין אלא לתובע תחילה
->->לענין שמיעת הטענות או לענין פסיקה ב"ק מו: ציון ב אין נזקקין אלא לתובע תחילה
->הקדמת הדיון בעניינו של תלמיד חכם (ראה: תלמיד חכם)
->השבת גזילה לב"ד או לשליח ב"ד (ראה: השבת הגזילה)
->השתקת בעל דין שטוען טענה שאינה נכונה כתובות סט. לפני ציון ה האם משתיקים בעל דין שטוען טענה שאינה נכונה
->->בדבר שדוע לכל או שאינו ידוע כתובות סט. לפני ציון ה האם משתיקים בעל דין שטוען טענה שאינה נכונה
->->טענה בפני הדיין או בפני בעל הדין האחר כתובות סט. לפני ציון ה האם משתיקים בעל דין שטוען טענה שאינה נכונה
->->טענה הקשורה לדין שעסוקים בו או שאינה קשורה כתובות סט. לפני ציון ה האם משתיקים בעל דין שטוען טענה שאינה נכונה
->->טענה נחרצת או דיבור בדרך שאלה כתובות סט. לפני ציון ה האם משתיקים בעל דין שטוען טענה שאינה נכונה
->זילותא דב"ד, בב"ד שפסק שנכס שייך לפלוני, ואח"כ בא להוציאו מידו ב"מ ו: ציון ד פסקה ג תקפו כהן
->זמן ישיבתו מדאורייתא - בכל יום או בלי ימים קבועים או ביום אחר בכל עיר ב"ק פב. ציון ד ימים שבתי הדין יושבים בהם
->חובת בעלי הדין לעמוד
->->אם אחד עומד ואחד יושב שבועות ל. ציון ז פרק א, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->אם הם עומדים - האם רשאים להתיישב שבועות ל. ציון ז פרק א, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->בזמן הזה שאין מומחים שבועות ל. ציון ז פרק א, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->בשעת גמר הדין שבועות ל. ציון ז פרק א, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->בשעת המשא ומתן שבועות ל. ציון ז פרק א, ג חובת בעלי הדין לעמוד; שבועות ל: ציון כ פרק ג עדות של תלמיד חכם בישיבה
->->בשעת קבלת העדות שבועות ל. ציון ז פרק ב, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->->אם הם עומדים - האם רשאים להתיישב שבועות ל. ציון ז פרק ב, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->->בדיני ממונות או בדיני נפשות שבועות ל. ציון ז פרק ב, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->->בזמן הזה שאין מומחים שבועות ל. ציון ז פרק ב, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->->מהתורה או מדרבנן שבועות ל. ציון ז פרק ב, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->->בתלמיד חכם שבועות ל: אחרי ציון ג התנהגות הדיין כשבעל הדין תלמיד חכם
->->->בשעת משא ומתן או בשעת גמר הדין שבועות ל: ציון ד התנהגות בעלי הדין כשאחד מהם תלמיד חכם; שבועות ל: ציון כ פרק ג עדות של תלמיד חכם בישיבה
->->->האם מפצירים בו לשבת שבועות ל: ציון ד התנהגות בעלי הדין כשאחד מהם תלמיד חכם
->->->האם מציעים גם לשכנגדו לשבת שבועות ל: ציון ד התנהגות בעלי הדין כשאחד מהם תלמיד חכם
->->מהתורה או מדרבנן שבועות ל. ציון ז פרק א, ג חובת בעלי הדין לעמוד
->חובת דיין לנמק את פסק דינו
->->אם בעל דין מבקש שינמק או לא ב"מ סט. אחרי ציון י חובת הדיינים לנמק את פסק דינם
->->אם דנו אחד מבעלי הדין בכפייה או לא ב"מ סט. אחרי ציון י חובת הדיינים לנמק את פסק דינם
->->אם יש יסוד לחשד שהוא נוטה מהאמת או אין ב"מ סט. אחרי ציון י חובת הדיינים לנמק את פסק דינם
->->בב"ד קטן או בב"ד גדול ב"מ סט. אחרי ציון י חובת הדיינים לנמק את פסק דינם
->->בכתב או בעל פה ב"מ סט. אחרי ציון י חובת הדיינים לנמק את פסק דינם
->חובת הדיינים לשבת
->->אם אחד מבעלי הדין הוא עם הארץ זקן שבועות ל: אחרי ציון ג התנהגות הדיין כשבעל הדין תלמיד חכם
->->אם אחד מבעלי הדין הוא תלמיד חכם או אשת תלמיד חכם (בחייו או במותו) שבועות ל: אחרי ציון ג התנהגות הדיין כשבעל הדין תלמיד חכם
->->->אם אין בעל הדין השני מכיר בדבר שבועות ל: אחרי ציון ג התנהגות הדיין כשבעל הדין תלמיד חכם
->->אם הם עומדים ע"י סמיכה שבועות ל: ציון א פרק ד חובת העדים לעמוד; שבועות ל: ציון ג פרק ב ישיבת הדיינים
->->->אם גם העדים עומדים ע"י סמיכה שבועות ל: ציון א פרק ד חובת העדים לעמוד
->->בשעת גמר הדין שבועות ל: ציון ג פרק א-ב ישיבת הדיינים
->->בשעת קבלת העדות שבועות ל: ציון ג פרק א ישיבת הדיינים
->->->אם העדים עומדים או יושבים שבועות ל: ציון ג פרק א ישיבת הדיינים
->->->בעדות על מגדף שבועות ל: ציון ג פרק א ישיבת הדיינים
->->->שלא במקום הקבוע לישיבת בית דין כגון בשוק או בדרך שבועות ל: ציון ג פרק א ישיבת הדיינים
->->לכתחילה ובדיעבד שבועות ל: ציון ג פרק א ישיבת הדיינים
->->מהתורה או מדרבנן שבועות ל: ציון ג פרק א ישיבת הדיינים
->חייב שחויב בב"ד
->->האם חובו נחשב כחוב בשטר לענין גבייה מלקוחות ולענין שאינו נאמן לטעון שפרע ב"מ יז. ציון א גדרים בחוב לאחר שנתחייב בבי"ד
->->זכות המלווה לדרוש שיכתבו לו את פסק הדין או שיכתבו לו אדרכתא ב"מ יז. ציון א גדרים בחוב לאחר שנתחייב בבי"ד
->חשש ב"ד טועין יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->יכולתו לבטל קנס שהטיל ב"ד קודם על קבוצה, מתוך רחמים יבמות עח: ציון ד האיסור של הנתינים
->ישיבת ב"ד שבמקדש בשבת ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים; ר"ה כט: ציון ו פסקה ה תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->ישיבתו בניסן ובתשרי
->->אם בעלי הדין מסכימים לדון או אם אחד מסרב מו"ק יד: ציון ה ישיבת בית דין במועד
->->אם בעל הדין בעיר או מחוץ לעיר מו"ק יד: ציון ה ישיבת בית דין במועד
->->מדאורייתא או מדרבנן מו"ק יד: ציון ה ישיבת בית דין במועד
->כלי הדיינים - ספר תורה, מקל, רצועה ושופר ב"ק פב. ציון ד ימים שבתי הדין יושבים בהם
->לימוד זכות על הנידון
->->האם כל אדם יכול ללמד זכות סנהדרין מב. ציון ה תלמיד שמלמד זכות עולה לסנהדרין; סנהדרין מב: ציון ב לימוד זכות על היוצא לסקילה
->->האם מחזירים את הנידון לבירור או שרק מעכבים את הוצאתו סנהדרין מב: ציון ב לימוד זכות על היוצא לסקילה
->מוצא דבר מצוה ועבר זמן הטיפול - האם צריך למכור בב"ד ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->מי עולה למניין הדיינים
->->דיינים שאמרו טעם אחד או טעמים שונים, ממקרא, משנה, גמרא, או סברה אחת, או ממקראות, משניות, או גמרות שונות סנהדרין לד. ציון ה דיינים שאמרו טעם אחד או טעמים שונים
->->הנידון סנהדרין מב. ציון ה תלמיד שמלמד זכות עולה לסנהדרין
->->->כשהוא מלמד זכות על עצמו סנהדרין מ. ציון נ הנידון מלמד זכות על עצמו
->->התלמידים סנהדרין מב. ציון ה תלמיד שמלמד זכות עולה לסנהדרין
->מי רשאי להישאר בבית הדין בשעת הדיון
->->בעלי הדין, העדים, או הציבור הרחב סנהדרין ל. ציון י הנוכחים בבית הדין בשעת העדות והמשא ומתן
->->בשעת העדות סנהדרין ל. ציון י הנוכחים בבית הדין בשעת העדות והמשא ומתן
->->בשעת המשא ומתן בין הדיינים סנהדרין ל. ציון י הנוכחים בבית הדין בשעת העדות והמשא ומתן
->מינוי מורשה שיטען בבית דין במקום בעל דין שבועות ל. אחרי ציון ד אשה שנתבעת וממנה מורשה שיטען עבורה; שבועות ל: ציון ל אסור לדיין להיות סניגור לדבריו
->->אם בעלי הדין נמצאים באותו מקום או במקומות שונים שבועות לא. ציון כ הבא בהרשאה מטעם בעל דין
->->אם המורשה אַלָם או הלווה אַלָם שבועות לא. ציון כ הבא בהרשאה מטעם בעל דין
->->אם המלוה אינו יכול לטרוח בעצמו שבועות לא. ציון כ הבא בהרשאה מטעם בעל דין
->->אם יש חשש קטטה אם ידונו בעלי הדין בעצמם שבועות לא. ציון כ הבא בהרשאה מטעם בעל דין
->->באשה (מכובדת) שנתבעה לדין שבועות ל. אחרי ציון ד אשה שנתבעת וממנה מורשה שיטען עבורה
->->->מינוי בעלה למסור את טענותיה שבועות ל. אחרי ציון ד אשה שנתבעת וממנה מורשה שיטען עבורה
->->כדי להציל עשוק שבועות לא. ציון כ הבא בהרשאה מטעם בעל דין
->מצות מינוי דיינים
->->בזמן הזה סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->->גדר החיוב סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->->מינוי סנהדראות לשבטים סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->->->מי ממנה אותם סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->->->סמכותם סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->->->מספר השופטים סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->מתי אינו דן בדבר שעשוי להתגלות כדי שלא יצטרך לטרוח פעמיים ב"מ קג. ציון ד טענות שבין משכיר לשוכר
->->בשטר שכתוב בו "שנים" סתם, והתובע תפס ב"מ ו: ציון ד פסקה ג תקפו כהן
->מתי מבטלים שומה שעשו דיינים קידושין מב: ציון א אחים שחילקו בנכסים וטעו בחלוקה
->נאמנות דיין לומר "לזה זיכיתי ולזה חייבתי" קידושין עד. ציון א נאמנות דיין על פסק הדין
->->אם יש רק פסק דין כתוב קידושין עד. ציון א נאמנות דיין על פסק הדין
->נטילת שכר לדון נדרים סב. ציון א המתפרנס מלימוד תורה
->->כשכר בטלה נדרים סב. ציון א המתפרנס מלימוד תורה
->נידון שאומר "יש לי ללמד זכות" ונשתתק סנהדרין מג. ציון ח האומר יש לי זכות ללמד עליו ונשתתק
->נתבע שדורש ללכת לב"ד הגדול ב"ק קיב: ציון ג פסקה א קבלת עדים שלא בפני בעל דין
->->האם מקבלים עדים שלא בפניו אם הזמינוהו לדין ולא בא ב"ק קיב: ציון ג פסקה א קבלת עדים שלא בפני בעל דין
->סדר המדברים בב"ד
->->האם מתחילים מהקטן או מהגדול
->->->בדיני נפשות ובדיני ממונות סנהדרין לו. ציון ב סדר הדיון בבית הדין
->סמכות ב"ד שאינו סמוך בזמן הזה מטעם "שליחותייהו דקמאי קעבדינן"
->->בגזילות
->->->על הקרן או הכפל ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->->במקום שיש דיינים מומחים ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->->נגזל בבבל שרוצה לדון בא"י בפני מומחים ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן
->->בגיור ובגירושין ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->בדיני ממונות או בדינים דאורייתא ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->בהלוואות ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->בחבלה, בריפוי ובשבת ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->בחיוב ממון שאין בו חסרון כיס ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->בנזק ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->->באש, בור, קרן, שן ורגל ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->->נידוי למזיק עד שישלם לניזק ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->->בענין מסור ב"ק קטז: ציון פ פסקה ב מוסר שדה חבירו
->סמכותו אחרי חורבן בהמ"ק סנהדרין י. אחרי ציון ד מלקות בזמן שאין ביהמ"ק קיים
->סתירת דין (ראה: סתירת דין)
->עגלה ערופה בעיר שאין בה ב"ד מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
->->אם בשעת מציאת החלל היה ב"ד ובטל לפני הבאת העגלה מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
->עונש המחרפו או מבזהו ע"י סירוב לבוא לדין מו"ק טז. ציון ד המבזה שליח בית דין
->עיר מקלט שאין בה ב"ד מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
->->של שלושה או של עשרים ושלושה מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
->עיר שאין בה ב"ד, לענין עגלה ערופה (ראה: עגלה ערופה)
->עמידת בעלי דין בשעת הדין, בתחילת דין ובגמר דין יבמות קג. ציון א עמידה בשעת החליצה
->קם דינא יבמות לז: ציון ח כיצד חולקים הספק ובני היבם בנכסי היבם; יבמות לח. ציון ג כיצד חולקים הסב והספק
->רב ותלמידו
->->האם יכולים לשבת יחד בבית דין סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->->האם עולים שניהם למנין הדיינים סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->שדן בשבת יבמות מו: ציון א טבילת גר בשבת
->שהתירו איסור בטעות והציבור עשה את האיסור על פיהם (ראה: פר העלם דבר)
->שהתירו איסור בטעות ויחיד עשה את האיסור על פיהם (ראה: חטאת)
->'שודא דדייני' - מהותו קידושין עד. ציון א נאמנות דיין על פסק הדין
->שטעו בדיני ממונות ואחד התנגד - כמה חייבים לשלם הוריות ג: ציון ב הוראה שלא הסכימו לה כל הדיינים
->שינוי פסק דין אחרי שנפסק הדין - "הדר דינא" או "קם דינא" כתובות קט: ציון ו פרק ב מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
->של עשרים ושלשה - יושב רק בעיר שיש בה מאה ועשרים איש
->->האם פסולי עדות עולים למנין זה סוטה מה: ציון ב אין מודדים אלא לעיר שיש בה בית דין
->של שלושה הדיוטות - האם צריכים להיות "גמיר" (קורא ושונה) סנהדרין ב: ציון ב שנים שדנו
->של שלושה
->->מתי יש צורך בו סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->->תפקידו סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->->גדר חיובו סנהדרין טז: ציון ד מצות מינוי שופטים
->שלוחו (ראה: שליח ב"ד)
->שני דיינים שחייבו בטעות ואחד זיכה - האם משלמים שני שלישים או הכל ב"ק נג. ציון ה מזיק שחייב לשלם יותר מחלקו בנזק
->שקינא לאשה במקום הבעל (ראה: קינוי)
->תלמיד שרואה זכות לאחד מבעלי הדין - האם עליו להתערב שבועות לא. ציון א התערבות תלמיד בדין כשרואה זכות לאחד
->->אם הוא רואה זכות לעני או לעשיר שבועות לא. ציון א התערבות תלמיד בדין כשרואה זכות לאחד
->->אם הוא רואה שב"ד אומר היפך מהאמת או שיש צד לומר שלא כדברי ב"ד שבועות לא. ציון א התערבות תלמיד בדין כשרואה זכות לאחד
->->אם הוא שותק - האם הוא עובר משום "לא תגורו" שבועות לא. ציון א התערבות תלמיד בדין כשרואה זכות לאחד
->תנאי בית דין (ראה: תנאי בית דין)
->תפקידו בעגלה ערופה (ראה: עגלה ערופה)
->תקיעת שופר בשבת במקום שיש ב"ד (ראה: שופר)
->תקנת עזרא שבתי דין יושבים בשני וחמישי ב"ק פב. ציון ד ימים שבתי הדין יושבים בהם
->->בזמן הזה ב"ק פב. ציון ד ימים שבתי הדין יושבים בהם
->->בחוץ לארץ ב"ק פב. ציון ד ימים שבתי הדין יושבים בהם
בית דין הגדול
->הגדרתו, לענין ויכוח בין בעלי דין לאיזה ב"ד ללכת סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->->בזמן הזה סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->החובה לעלות אליו להכרעת דין
->->באיזו מחלוקת סנהדרין פו: ציון כ זקן ממרא
->->מי חייב לעלות סנהדרין פו: ציון כ זקן ממרא
->->האם ההכרעה היא על פי הרוב או על פי כולם סנהדרין פו: ציון כ זקן ממרא
->הסדר לבירור ספק שיש לב"ד בעיר עד ההליכה לב"ד הגדול סנהדרין פח: ציון ג הסדר לברור הספקות
->מקום מושבו בשבת וביו"ט סנהדרין פח: ציון ה מושב בית הדין הגדול בשבתות ובימים טובים
בית הבעל (ראה: חול המועד, השקייה; שביעית, השקייה)
בית הכוסות - טריפות בה
->שיוצא ממנו מעי להמסס או לכרס חולין נח: אחרי ציון ד בהמה שיוצא לה מעי נוסף מבית הכוסות
->שניקב
->->אם הנקב נראה בחלל הבהמה חולין נ: ציון ו פרק א בית הכוסות והמסס שניקבו
->->נקב מפולש חולין נ: ציון ו בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->אם א"א לבדוק האם יש שם דם חולין נ: ציון ו פרק ו בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->בזמן הזה חולין נ: ציון ו פרק ח בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->ואין שם קורט דם חולין נ: ציון ו פרק ה בית הכוסות והמסס שניקבו
->->נקב מפולש מבית הכוסות להמסס חולין נ: ציון ו פרק א בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->במקום שיש להם עור אחד משותף חולין נ: ציון ו פרק א בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->במקום שיש לכל אחד עור בפני עצמו ומדובקים על ידי שומן חולין נ: ציון ו פרק א בית הכוסות והמסס שניקבו
->->נקב שאינו מפולש חולין נ: ציון ו בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->אם א"א לבדוק האם יש שם דם חולין נ: ציון ו פרק ו בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->אם ניקב העור החיצוני בלבד חולין נ: ציון ו פרק ב בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->אם ניקב העור הפנימי בלבד חולין נ: ציון ו פרק ב בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->במקום שאין העור כפול חולין נ: ציון ו פרק ד בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->ונמצא שם קורט דם חולין נ: ציון ו פרק ה בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->ונמצאה חלודה על הבשר בצד השני חולין נ: ציון ו פרק ז בית הכוסות והמסס שניקבו
->->->ונמצאה חלודה על המחט חולין נ: ציון ו פרק ז בית הכוסות והמסס שניקבו
בית המוקד
->זקני בית אב היו ישנים שם יומא טו: ציון ב מקומו של בית המוקד
->מקום לשכת הטלאים שבו יומא טו: ציון ב מקומו של לשכת הטלאים
->מקצתו בתוך העזרה ומקצתו בחול, או כולו בחול יומא טו: ציון ב מקומו של בית המוקד
->ראשי הפספסים שבאמצעו יומא טו: ציון ב מקומו של בית המוקד
בית המקדש (ראה גם: בגדי כהונה; כהן; קרבן)
->איסור דרבנן בו (ראה: אין שבות במקדש)
->איסור קלות ראש במקדש יומא ז: ציון ג היסח הדעת בציץ ובתפילין
->אמירת פסוקים בו בשעת ברכת כהנים ע"י המתברכים סוטה מ. ציון א אמירת פסוקים על ידי העם
->אנשי המשמר שאמרו בעלות השחר "אהבת עולם" וק"ש - האם אמרו "יוצר אור" כשהגיע זמנה ברכות יב. ציון א החובה לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה
->ביאה במקצת (חלק מגופו) של טמא לעזרה יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
->בנייתו
->->זמן המצוה לבנות סנהדרין כ: ציון ח מצות בניית בית הבחירה
->->התנאים לבנייתו סנהדרין כ: ציון ח מצות בניית בית הבחירה
->->האם מחיית עמלק או מינוי מלך מעכבים אותה סנהדרין כ: ציון ח מצות בניית בית הבחירה
->בקדשים רק במקום ששינה עליו הכתוב - מעכב סוטה מה: ציון מ מורידים את העגלה לנחל איתן
->האיסור להסתכל בארון ובכלי המקדש, במשכן, במקדש ראשון, במקדש שני, ולדורות יומא נד. בלי ציון האיסור להסתכל בארון ובכלי המקדש
->האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->מה נקרא קלות ראש ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->כשבית המקדש חרב ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח; ברכות סא: ציון ד הצדדים האסורים והמותרים בשעה שמתפנה
->האיסור להתפנות כנגדו ברכות ה: ציון א באיזה צד מניחים את המיטה
->האם גוזרים גזירות במקדש, בשבת או בדברים אחרים יומא נט. ציון ד מעילה בדמים היוצאים לנחל קדרון
->האם האולם היה פרוץ במילואו לצד מזרח ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->האם מכשירי מצוה דוחים בו את השבת סוכה נא. ציון ב עיקר שירה - בפה או בכלי
->האם מקומו קדוש בזמן הזה מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->->האם אסור להיכנס שם בזה"ז מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->האם עונים בו אחרי הברכה אמן או "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->->בברכת כהנים או בברכות שבתפילה או בברכות בתפילת תענית או בשאר ברכות ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->->בבית ראשון או בבית שני ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->האם עיקר שירה בו בפה או בכלי סוכה נא. ציון ב עיקר שירה - בפה או בכלי
->הבדלי המעלות בקדושת המקום בו - מהתורה או מדרבנן סנהדרין פג. ציון נ שתויי יין ופרועי ראש ששימשו
->הגונב את הקסוה קנאים פוגעים בו יומא נד. בלי ציון האיסור להסתכל בארון ובכלי המקדש
->הטבלת כלי המקדש אחרי הרגל משום נגיעת עמי הארץ
->->אם חל יו"ט אחרון ביום חמישי - מתי טובלים חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->->אם חל יו"ט אחרון ביום רביעי - מתי טובלים חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->->האם צריך הערב שמש חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->->האם מטבילים את המנורה ואת המזבחות חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->המודר הנאה מנכסי חברו - האם רשאי ליהנות מהר הבית, הלשכות והעזרות ביצה לט: ציון א דין האומר "הריני עליך חרם ואתה עלי"
->המיסך רגליו טעון טבילה לפני כניסה לבהמ"ק מדרבנן יומא כח. ציון ב טבילה או קידוש ידיים ורגליים לכהן שעשה צרכיו
->->אם לא טבל עבודתו פסולה יומא כח. ציון ב טבילה או קידוש ידיים ורגליים לכהן שעשה צרכיו
->הנאה מצל ההיכל ע"ז מח: ציון א איסור הנאה מן הצל של עבודה זרה
->הפקעת קדושתו ע"י כיבוש גויים ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
->->בדבר שטימאו הגויים ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
->->לגבי אבני המזבח ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
->->לגבי כלי המקדש ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
->הקרבת קרבן של ערל יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה
->חיתוך האבנים בברזל מחוץ למקדש סוטה מח: ציון א הכנת אבנים לבנין בית המקדש
->חתימת הברכות שם בנוסח "ברוך ה' אלקי ישראל מן העולם ועד העולם"
->->בברכת כהנים או בברכות שבתפילה או בברכות בתפילת תענית או בשאר ברכות ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->->בבית ראשון או בבית שני ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->כהן איטר רגל - פסול לעבודה יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->כהן שלא יכול לעשות עבודה בעצמו ורוצה שכהן שאינו מהמשמר יקריב את קרבנו יבמות ק: ציון א מי שהוא ספק כהן ספק ישראל
->->זקן וחולה יבמות ק: ציון א מי שהוא ספק כהן ספק ישראל
->כהן שנולד מזנות (או ספק אם נולד מזנות) - האם רשאי לעבוד יבמות ק: ציון ב מי שהוא ספק
->->באשה שנבעלה לשני בלי המתנה ג' חדשים, והראשון או השני היו בזנות יבמות ק: ציון ב מי שהוא ספק לאיזה כהן נולד
->כלי שהשתמש בו הדיוט - האם נפסל למקדש ע"ז נב: ציון ד כלים שהשתמשו בהם לעבודת ה' שלא כהלכתה
->->אם נעשה בו שינוי ע"ז נב: ציון ד כלים שהשתמשו בהם לעבודת ה' שלא כהלכתה
->כלי שהשתמשו בו לשם שמים מחוץ למקדש - האם נעשה ככלי של המקדש ע"ז נב: ציון ד כלים שהשתמשו בהם לעבודת ה' שלא כהלכתה
->כלי שרת - עבודתם מחנכתם יומא יב: ציון א כיצד מתחנך לעבודה הכהן המחליף
->כניסה אליו (ראה: הר הבית; עזרה)
->כניסת טבול יום להר הבית או לעזרת נשים (ראה: טבול יום)
->לולב בו (ראה: לולב, במקדש)
->מוראו (ראה: מורא מקדש)
->מנורה שעשאוה מעץ ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->מעילה (ראה: מעילה)
->ניסוך המים (ראה: ניסוך המים)
->נשיאת הכלים בכתף דוקא
->->בארון, במנורה, בשולחן ובמזבח הזהב סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
->->האם לויים כשרים לשאת סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
->->האם נוהגת לדורות סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
->->על מי מוטלת המצוה סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
->סוגי החצוצרות שהיו במקדש סוכה נג: ציון ב התקיעות על הקרבן
->סכין שחיטה שנפגמה - השחזתו בו חולין יז: אחרי ציון ח שיעור הפגימה הפוסל את הסכין
->->אם נפגמה פחות מחגירת צפורן חולין יז: אחרי ציון ח שיעור הפגימה הפוסל את הסכין
->עצים למערכה מאשרה שבוטלה ע"ז נב: אחרי ציון ד האיסור להשתמש במשמשי עבודה זרה לצורך המקדש
->עשיית תבנית בית המקדש וכליו
->->באילו כלים אסור ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->->בתבנית המשכן, בית ראשון ושני, או שלעתיד ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->->להתלמד ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->->לפי הדומה שלא במידה המדוייקת ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->->משום סרך עבודה זרה או משום מורא מקדש ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->->עשיית תבנית מנורה מעץ, בלי כפתורים ופרחים, או פחות מי"ח טפחים ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->->ציור של תבנית מקדש וכליו ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->->קיומם ושימוש אם נעשה ע"י אחר ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->קדושת מקום המקדש בזמן הזה סוטה מח. ציון ב וידוי מעשרות
->קדושתו בזמן הזה ע"ז יג: ציון ב איסור הטלת מום בקודשים בזמן הזה; ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
->קדושתו לעתיד לבוא יבמות פא. ציון ד החיוב של תרומה ומעשר בזמן הזה
->קידוש העזרה בזמן הזה - מה דרוש לכך מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->קידוש ידים ורגלים לפני עבודה ברכות ס: ציון כ נטילת ידים בשחרית
->קידוש ידים ורגלים
->->האם צריך לקדש בכל עבודה אם לא הסיח את דעתו סוטה לט. ציון ג נטילת ידים לברכת כהנים
->->הלכותיו סוטה מה: ציון ע זקני העיר רוחצים את ידיהם
->קרבנות (ראה: קרבן - קרבנות)
->קריעה על ראייתו בחורבנו
->->אם ראה אותו לפני שראה את ירושלים או אח"כ או שניהם יחד מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->->אם ראה רק את הכותל המערבי מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->->הרואה ממרחק גדול מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->->הרואה פעם שניה תוך שלושים יום או אחרי שלושים יום מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->->כשהוא בשלטון ישראל מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->שבות בו (ראה: אין שבות במקדש; שבת)
->שירה בכלי במקדש בשבת ביצה לו: ציון ח אין שטין ואין מספקין בשבת ויום טוב
->שער המזרח - מקומו סוטה ח. ציון א הולכת הסוטה בהר הבית
->שער ניקנור - לפני עזרת ישראל או לפני עזרת נשים יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח
->שער נקנור - מקומו סוטה ח. ציון א הולכת הסוטה בהר הבית
->תקיעות בו במוצאי שבת כדי להודיע שמותר במלאכה חולין כו: אחרי ציון ז תקיעות במוצאי שבת
בית הפרס
->אם עד מעיד שראה בקטנותו איפה היה בית הפרס
->->לטהר מקום שהיה בחזקת טומאה
->->->אם הוא מעיד עד איפה היה מקום בית הפרס כתובות כח. ציון ט עדות על מקום בית הפרס שראה בקטנותו
->->->אם ידוע לנו מקום בית הפרס והוא מעיד שכבר נטהר כתובות כח. ציון ט עדות על מקום בית הפרס שראה בקטנותו
->->לטמא מקום שהיה בחזקת טהרה כתובות כח. ציון ט עדות על מקום בית הפרס שראה בקטנותו
->->->האם גם שורפים על פיו טהרות שנכנסו לשם כתובות כח. ציון ט עדות על מקום בית הפרס שראה בקטנותו
->בדיקתו לטהרו מספק טומאת מת פסחים צב: ציון א בדיקת בית הפרס לעושה פסח
->בדיקתו לעושה קרבן פסח פסחים צב: ציון א בדיקת בית הפרס לעושה פסח
->החורש קבר בשדה של חברו חולין מ. ציון ד פרק ו האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->->אם הוא שותף בה חולין מ. ציון ד פרק ו האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->הליכה בו ע"י ניפוח לצורך קרבן פסח ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->הליכת כהן אחרי האבל בבית הפרס ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->הליכת כהן בו
->->מפני כבוד הבריות ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->->האם הוא צריך לבדקו תחילה ע"י ניפוח ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->->אם לא ניפח - האם הוא טמא ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->->אחרי אבל או אחרי הציבור המלווים אותו ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->->כהן אבל העובר אחר הציבור שבאים לנחמו ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->->לצורך מצוות שונות ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->שדה שנחרש בה קבר - האם טומאתה מהתורה או דרבנן סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
בית השלחין (ראה: חול המועד, השקייה; שביעית, השקייה)
בית ועד (ראה: מקום ועד)
בית ועלייה (ראה גם: בניין שנפל)
בית כנסת (ראה גם: בית מדרש)
->איסור לצאת ממנו לפני הצנעת ס"ת (ראה: ספר תורה)
->אכילה ושתייה בו מגילה כח. ציון ו איסור קלות ראש בבית הכנסת ובבית המדרש
->ברכה על ראיית בתי כנסת
->->ביישובם או בחורבנם ברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
->->בא"י או בחו"ל ברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
->->בזמן הבית או בזמן הזה ברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
->דין אונאה במכירתו ב"מ נו. ציון ו פסקה ב דברים שאין בהם אונאה
->האיסור להקל בו ראש או לאכול בו ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->האיסור להתפלל מאחוריו ברכות ו: ציון ה האיסור להתפלל מאחור בית הכנסת; ברכות ח: ציון א האיסור לעבור מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה
->->במי שמתפלל בביתו ברכות ו: ציון ה האיסור להתפלל מאחור בית הכנסת
->האיסור לעבור מאחוריו בשעת התפילה ברכות ח: ציון א האיסור לעבור מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה
->->בבית הכנסת שיש לו שני פתחים ברכות ח: ציון א האיסור לעבור מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה
->האיסור לעזבו אם נשאר בו מישהו שעדיין מתפלל
->->באיזה סוג בית כנסת ברכות ה: ציון ד אין עוזבים את בית הכנסת עד שילכו כולם
->האם מודר הנאה רשאי להיכנס לבהכ"נ (ראה: מודר הנאה)
->האם מותר להבדיל על אור של בית כנסת ברכות נג. ציון ח אור של בית הכנסת ובית המדרש
->האם מותר להתפלל ליד הכניסה ברכות ח. ציון ג לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת
->האם מותר לירוק בו שלא בשעת התפילה ברכות כד. ציון ס רוק שנזדמן בשעת התפילה
->האם מותר לשים בו צורה בולטת של חיה ועוף ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->האם מצוה או מידת חסידות להיות בין עשרת הראשונים ברכות מז: ציון ז השכמה לבית הכנסת
->האם עדיף להתפלל בביתו בשעה שהציבור מתפלל בבהכ"נ מלהתפלל בשעה אחרת ברכות ו. ציון א תפלת יחיד בבית הכנסת
->האם עדיף להתפלל בו ביחיד מלהתפלל בביתו ברכות ו. ציון א תפלת יחיד בבית הכנסת
->האם צריך לשהות בו מעט בבית הכנסת לפני שיתפלל ברכות ח. ציון ג לעולם יכנס אדם שני פתחים בבית הכנסת
->החובה לבנותו במקום הגבוה בעיר שבת יא. ציון א בנין בית הכנסת בגובהה של עיר
->->אם בנו בית יותר גבוה האם חייבים להנמיכו או שיגביהו את בית הכנסת שבת יא. ציון א בנין בית הכנסת בגובהה של עיר
->->האם אסור לבנות בית יותר גבוה שבת יא. ציון א בנין בית הכנסת בגובהה של עיר
->החובה לשהות מעט לפני שיצא
->->מהות השהייה ברכות לב: ציון ג שהייה לפני התפילה ולאחריה
->->מטרתה ברכות לב: ציון ג שהייה לפני התפילה ולאחריה
->->בישיבה או בעמידה ברכות לב: ציון ג שהייה לפני התפילה ולאחריה
->החיוב לנהוג בו כבוד מגילה כח. ציון ו איסור קלות ראש בבית הכנסת ובבית המדרש
->המודר הנאה מנכסי חברו - האם רשאי ליהנות מבית כנסת ותיבה וספרים שבו ביצה לט: ציון א דין האומר "הריני עליך חרם ואתה עלי"
->הנכנס לבהכ"נ לצורכו כגון לקרוא לחברו
->->האם צריך ללמוד לפני שקורא לחברו מגילה כח: ציון ג קריאה לחברו הנמצא בבית הכנסת
->->האם צריך להתעכב דוקא בישיבה מגילה כח: ציון ג קריאה לחברו הנמצא בבית הכנסת
->הספד של רבים שמותר בו מגילה כח: ציון ד הספד של רבים בבית הכנסת
->הקדשת כלי לבית כנסת בשבת שבת קנ. ציון ז ההיתר לדבר בחפצי שמים ולפסוק צדקה
->השאלתו מגילה כו: ציון ג השכרת בית כנסת ומישכונו
->השכרתו מגילה כו: ציון ג השכרת בית כנסת ומישכונו
->חיובו במזוזה (ראה: מזוזה)
->חישוב חשבונות בו
->->של רבים או של יחיד מגילה כח: ציון א חישוב חשבונות בבית הכנסת
->->של מצוה או של רשות מגילה כח: ציון א חישוב חשבונות בבית הכנסת
->טיול בו מגילה כח. ציון ו איסור קלות ראש בבית הכנסת ובבית המדרש
->כניסה אליו מפני הגשמים מגילה כח. ציון ו איסור קלות ראש בבית הכנסת ובבית המדרש
->כניסה אליו עם כלי זיין סנהדרין פב. בלי ציון כניסה לבית המדרש עם כלי זיין
->כניסה אליו עם לבוש תחתון הצמוד לגוף בלבד ברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->כניסה במנעליו ברכות סג. ציון ב דרכי התנהגות בבית הכנסת
->כניסה במקלו ברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש; ברכות סג. ציון ב דרכי התנהגות בבית הכנסת
->מי שהיה רגיל להדליק את הנרות בבית הכנסת - העברת הזכות לאחר גיטין נט. ציון ל פרק ב מערבין בבית ישן
->->אם יש טעם גדול לכך או טעם כלשהו גיטין נט. ציון ל פרק ב מערבין בבית ישן
->מישכונו מגילה כו: ציון ג השכרת בית כנסת ומישכונו
->מכירתו מגילה כו: ציון ג השכרת בית כנסת ומישכונו; מגילה כו: ציון ג נתינת בית כנסת במתנה
->->בכרכים או בכפרים מגילה כו. ציון ב מכירת בית כנסת והפקעת קדושתו
->->על דעת מי מוכרים מגילה כו. ציון ב מכירת בית כנסת והפקעת קדושתו
->->מכירת חפצי קדושה שבו מגילה כו. ציון ב מכירת בית כנסת והפקעת קדושתו
->->כדי לקנות בית כנסת אחר מגילה כז. ציון ב מכירת ספר תורה
->->ע"י שבעה טובי העיר
->->->היקף ההפקעה של קדושת בה"כ ודמי המכירה מגילה כו. ציון ו מכירת בית כנסת ע"י שבעה טובי העיר
->->->האם ניתן למכור בדרך זו בה"כ של כרכים מגילה כו. ציון ו מכירת בית כנסת ע"י שבעה טובי העיר
->נרות ששימשו בבית ע"ז - שימוש בהם לצורך בית כנסת ע"ז נב: אחרי ציון ד האיסור להשתמש במשמשי עבודה זרה לצורך המקדש
->נתינתו במתנה
->->האם צריך לקבל תמורה למתנה מגילה כו: ציון ג נתינת בית כנסת במתנה
->->מי רשאי לתת מגילה כו: ציון ג נתינת בית כנסת במתנה
->על תנאי - שימוש בבית הכנסת שנבנה על תנאי
->->בבבל או בארץ ישראל מגילה כח: לפני ציון א בתי כנסיות שבבבל על תנאי הם עשויים
->->בבנינו או בחורבנו מגילה כח: לפני ציון א בתי כנסיות שבבבל על תנאי הם עשויים
->->איזה שימוש מגילה כח: לפני ציון א בתי כנסיות שבבבל על תנאי הם עשויים
->קדושת הלוחות והבימות שלו מגילה לב. ציון ג הלוחות והבימות אין בהם קדושה
->קפנדריא דרכו, לצורך מצוה או רשות מגילה כט. ציון ג קפנדריא בבית הכנסת
->תקנה שאין אדם יכול לאסור את חלקו בו נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו - הנאתו מדברים של הציבור
בית כנסת ובית מדרש
->חובת אבל לשנות את מקום ישיבתו שם
->->בשבת או בחול מו"ק כג. ציון ב פרק ה יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->כמה צריך להתרחק ממקומו הקודם מו"ק כג. ציון ב פרק ה יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
->->בחסיד מפורסם מו"ק כג. ציון ב פרק ה יציאת האבל לבית הכנסת ולצורך מצוה
בית כסא (ראה גם: צרכים)
->האיסור לדבר בתוכו משום צניעות סנהדרין יט. ציון י איסור יחוד בשדה ובעיר
->האם מותר לדבר בו
->->לצורך גדול או בשעת הסכנה ברכות סב: לפני ציון ד דיבור ושהיה משותפת בבית הכסא
->->בנשים או באנשים ברכות סב: לפני ציון ד דיבור ושהיה משותפת בבית הכסא
->האם מותר לשניים להיות בו יחד ברכות סב: לפני ציון ד דיבור ושהיה משותפת בבית הכסא
->הוראת הלכה בו
->->אמירה שמתפרשת כהוראה שבת מ: ציון ז הוראה בבית מרחץ
->->בהלכות הקשורות לבית הכסא שבת מ: ציון ז הוראה בבית מרחץ
->->הפרשה מאיסור בלשון הוראה שבת מ: ציון ז הוראה בבית מרחץ
->זימון בית לביה"כ - האם נאסר בתפלה ובק"ש נדרים ז. ציון ג דברים שבקדושה בבית הכיסא שלא השתמשו בו
->->בלשון יד - "וזה" נדרים ז. ציון ג דברים שבקדושה בבית הכיסא שלא השתמשו בו
->->האם יכול לחזור בו מהזימון נדרים ז. ציון ג דברים שבקדושה בבית הכיסא שלא השתמשו בו
->->מדרבנן או מדאורייתא נדרים ז. ציון ג דברים שבקדושה בבית הכיסא שלא השתמשו בו
->יוהרא באמירת "התכבדו מכובדים" בכניסה לבה"כ ב"ק פא: אחרי ציון ד המחמיר על עצמו
->כמה מותר לגלות לפניו ומאחוריו
->->באיש או באשה ברכות כג: ציון ה צניעות בבית הכסא
->->במקום סגור או במקום פתוח ברכות כג: ציון ה צניעות בבית הכסא
->כניסה אליו עם ספר קודש ברכות כג. ציון ח החזקת התפילין בידו כשנכנס לבית הכסא
->כניסה אליו עם ספר תורה ברכות כג. ציון ה הנכנס לבית הכסא - מה יעשה עם התפילין
->כניסה אליו עם תפילין
->->בבית כסא קבוע או עראי ברכות כג. ציון ה הנכנס לבית הכסא - מה יעשה עם התפילין
->->בשל יד או של ראש ברכות כג. ציון ה הנכנס לבית הכסא - מה יעשה עם התפילין
->->האם עדיף להכניסן עמו או לתיתן לחברו לשומרן ברכות כג. ציון ח החזקת התפילין בידו כשנכנס לבית הכסא
->->בלילה - היכן יניחן ברכות כג. ציון כ ההנהגה עם התפילין כשחולצן בלילה
->כניסה לבית הכיסא עם קמיע שיש בו ענייני קדושה שבת סא: ציון בלי ציון יציאה בקמיע שאינו מחופה עור
->מי שגופו מחוץ לבה"כ אבל ידו בתוכו - האם מותר לו לקרוא ק"ש ברכות כה. ציון ג גדרים בנקיות הגוף לענין קריאת שמע
->->בשעת הדחק ברכות כה. ציון ג גדרים בנקיות הגוף לענין קריאת שמע
->עשיית צרכיו בשדה (ראה: צרכים)
->קינוח בחרס שבת פא: ציון ו קינוח בחרס בשבת ובחול
->קינוח בעשבים שבת פב. ציון ב קינוח בעשבים
->תקנת חכמים שתדברנה נשים שם
->->בבית כסא שבשדות סנהדרין יט. ציון י איסור יחוד בשדה ובעיר
->->בבית כסא שבעיר סנהדרין יט. ציון י איסור יחוד בשדה ובעיר
בית כסא (בשבת)
->טלטול אבנים לבית הכסא לקינוח
->->אלו אבנים מותר להוציא שבת פא. ציון ד טלטול אבנים לבית הכסא (א)
->->אם נדבקו לקרקע מחמת גשמים שבת פא. ציון ח הוצאה ושימוש באבנים שנדבקו לקרקע
->->בבית כסא קבוע או שאינו קבוע שבת פא. ציון ז טלטול אבנים לבית הכסא (ב)
->->בחפץ שיש עליו סימן של קינוח שבת פא. ציון ז טלטול אבנים לבית הכסא (ב)
->->->אם ירדו גשמים וטשטשו את הסימן, ורישומן ניכר או לא ניכר שבת פא. ציון ח אבן שירדו עליה גשמים והטשטשו סימני הקינוח
->->גודל האבנים שמותר להוציא שבת פא. ציון ד טלטול אבנים לבית הכסא (א); שבת פא. ציון ז טלטול אבנים לבית הכסא (ב)
->->הכנסתן מכרמלית לרה"י שבת פא. ציון ד טלטול אבנים לבית הכסא (א); שבת צד: ציון א הוצאת המת בשבת
->->הכנסתן מרה"ר לרה"י שבת פא. ציון ד טלטול אבנים לבית הכסא (א)
->->העברתן ארבע אמות בכרמלית או ברה"ר שבת פא. ציון ד טלטול אבנים לבית הכסא (א)
->->לבית כסא שעל הגג שבת פא: ציון א טלטול אבנים לבית הכסא שעל הגג
->->->אם היתה אפשרות להביאן שם מבעוד יום שבת פא: ציון א טלטול אבנים לבית הכסא שעל הגג
->->->אם יש בית כיסא קבוע באותו מקום שבת פא: ציון א טלטול אבנים לבית הכסא שעל הגג
->->מספר האבנים שמותר להוציא שבת פא. ציון ד טלטול אבנים לבית הכסא (א); שבת פא. ציון ז טלטול אבנים לבית הכסא (ב)
->משמוש בצרור לנקביו כדי לעזור להתפנות שבת פא. ציון ו האיסור למשמש בצרור בשבת
->צידוד אבנים לבית הכסא בשבת וביו"ט ביצה לב: ציון מ צידוד אבנים של בית הכסא בשבת וביום טוב
->->אם עושה בהן אוהל ביצה לב: ציון מ צידוד אבנים של בית הכסא בשבת וביום טוב
->קינוח בגבשושית שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->קינוח בחרס שבת פא. ציון ו האיסור למשמש בצרור בשבת; שבת פא: ציון ו קינוח בחרס בשבת ובחול
->קינוח בעשבים שבת פב. ציון ב קינוח בעשבים
->קינוח בצרור שבת פא: ציון ו קינוח בחרס בשבת ובחול; שבת פב. ציון ב קינוח בעשבים
->->אם היו לו צרור וחרס במה עדיף לקנח שבת פא: ציון ו קינוח בחרס בשבת ובחול
->->אם היו לו צרור ועשבים במה עדיף לקנח שבת פב. ציון ב קינוח בעשבים
->קינוח בצרור שעלו בו עשבים שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
בית מדרש
->אכילה ושתייה בו מגילה כח. ציון ו איסור קלות ראש בבית הכנסת ובבית המדרש
->האם בבמ"ד כל אחד מברך לעצמו על נר הבדלה ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->האם מותר להבדיל על אור של במ"ד ברכות נג. ציון ח אור של בית הכנסת ובית המדרש
->האם מותר לומר שם למתעטש "מרפא" או "רפואה" או "חיים" או "אסותא" ברכות נג. ציון ל אמירת "מרפא" למתעטש בבית המדרש ומחוצה לו
->האם עדיף להתפלל ביחידות במקום לימודו מלהתפלל במקום אחר בציבור ברכות ח. ציון ד מעלת התפילה במקום שלומד ובבית המדרש
->החיוב לנהוג בו כבוד מגילה כח. ציון ו איסור קלות ראש בבית הכנסת ובבית המדרש
->חיובו במזוזה (ראה: מזוזה)
->טיול בו מגילה כח. ציון ו איסור קלות ראש בבית הכנסת ובבית המדרש
->כניסה אליו מפני הגשמים מגילה כח. ציון ו איסור קלות ראש בבית הכנסת ובבית המדרש
->כניסה אליו עם כלי זיין סנהדרין פב. בלי ציון כניסה לבית המדרש עם כלי זיין
->שיחת חולין בוסוכה כח. ציון ב איסור שיחת חולין בבית המדרש
->שינה בוסוכה כח. ציון א איסור שינה בבית המדרש
בית מנוגע (ראה: צרעת)
בית מרחץ (ראה: מרחץ)
בית משותף (שכל קומה שייכת לאדם אחר)
->אם מים דולפים מהעלייה לבית - מי חייב לתקן את המעזיבה ב"מ קיז. ציון ז על מי מוטל תיקון המעזיבה
->אם רצפת העלייה נפחתה - מי חייב לתקן את התקרה ואת המעזיבה ב"מ קיז: ציון ו בית בד וגינה מעליו ונפחתה התקרה
->->אם בעל העליה קנאה מבעל הבית או מאחר ב"מ קטז: ציון ו רצפת העליה שנפחתה
->->אם העליון שכר את העלייה מהתחתון ב"מ קיז. ציון ז על מי מוטל תיקון המעזיבה
->->אם יש טיט על הקורות או אין ב"מ קיז. ציון ז על מי מוטל תיקון המעזיבה
->->אם נפחתה ברובה או בארבעה טפחים (גודל החור או עומק השקיעה) או פחות ב"מ קטז: ציון ו רצפת העליה שנפחתה
->->זכות בעל הבית לסתור את תקרתו כדי להכריח את האחר לתקן ב"מ קטז: ציון ו רצפת העליה שנפחתה
->האם העליון רשאי להוסיף בנייה על גגו ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->מי חייב לתקן את המעזיבה (ראה: מעזיבה)
->שנפל
->->איך מחלקים ביניהם את האבנים והעצים והעפר
->->->אם חלק מהאבנים שלמות וחלקן שבורות וראובן טוען שהוא מכיר חלק מהשלמות ושמעון אינו יודע, אם שמעון מודה במקצת או לא ב"מ קטז: ציון ד היה אחד מכיר מקצת אבניו
->->->אם ידוע שהיו הקומות שוות, או שידוע שאחת היתה גדולה יותר, או שלא ידוע ב"מ קטז: ציון א הבית והעליה של שנים שנפלו
->->->אם נגנב חלק מהאבנים ב"מ קטז: ציון ב אופן חלוקת האבנים בין הבית והעליה
->->->אם קרס הבנין תחתיו או נפל על צדו או שלא ידוע איך נפל ב"מ קטז: ציון ב אופן חלוקת האבנים בין הבית והעליה
->->->את האבנים השבורות והשלמות ב"מ קטז: ציון ב אופן חלוקת האבנים בין הבית והעליה
->->אם בעל הבית אינו רוצה לבנות האם בעל העלייה יכול לבנות את הבית ולגור בו עד שיקבל את הוצאותיו ב"מ קיז. ציון י חובת בנית הבית בבית ועליה שנפלו
->->האם אחד מהם יכול לשנות בבנייה מכפי שהיה בתחילה
->->->אם מנהג המקום לבנות בשני האופנים ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->->->אם קנו או ירשו את הבית והעלייה יחד או שכל אחד בנה את חלקו ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->->->העליון או התחתון ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->->->לעשות כתלים גבוהים יותר או נמוכים יותר ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->->->לעשות כתלים חזקים יותר או חלשים יותר ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->->->לעשות כתלים רחבים יותר או צרים יותר ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->->האם בעל הבית חייב לבנות תקרה לביתו ב"מ קטז: ציון ו רצפת העליה שנפחתה
->->זכות בעל העלייה לכוף על בעל הבית לבנות
->->->אם הם אחים או שותפים שחלקו או שבעל העלייה קנה אותה מבעל הבית ב"מ קיז. ציון י חובת בנית הבית בבית ועליה שנפלו
->->->אם כל הבית נפל או רק חלק ממנו ב"מ קיז. ציון י חובת בנית הבית בבית ועליה שנפלו
->->זכות בעל העלייה למנוע את מכירת הקרקע או למנוע מבעל הבית מלזרוע בקרקע ב"מ קיז: ציון ה שייכות הקרקע לבעל הבית ולבעל העליה
->->כמה מהקרקע שייך לבעל העלייה ב"מ קיז: ציון ה שייכות הקרקע לבעל הבית ולבעל העליה
->->כמה מהתמורה מקבל כל אחד אם נמכרה הקרקע ב"מ קיז: ציון ה שייכות הקרקע לבעל הבית ולבעל העליה
->->מי חייב לתקן ב"מ קיז: ציון ו בית בד וגינה מעליו ונפחתה התקרה
בית משתה
->האיסור לקרוא שם פסוקים סנהדרין קא. לפני ציון א קריאת שיר השירים כמין זמר וקריאת פסוק בבית משתאות
בית סוהר
->חבישת חובל כשיש חשש שמא ימות המוכה סנהדרין עח: ציון א חבישה בבית הסוהר
בית עיר חומה
->בכרך שישב ולבסוף הוקף מגילה ג: ציון ח כרך שישב ולבסוף הוקף
->האם הוא נגאל על ידי קרובים קידושין כא. ציון ג גאולת קרובים בבית עיר חומה
->האם נהג דין זה בזמן בית שני, מהתורה או מדרבנן גיטין לו. ציון ט פרק ב שביעית בזמן הזה
->משך זכות המוכר לגאול בשנה מעוברת נדרים ס. ציון מ הנודר בלשון 'שנה אחת'
->רצף בתים המקיף את העיר - האם נחשב חומה מגילה ג: ציון ח כרך שישב ולבסוף הוקף
בית פגי
->מקומו סנהדרין פז. ציון ב המקום גורם בדין זקן ממרא
בית צוואר
->פתיחתו בשבת שבת מח. ציון ה פתיחת בית צואר
->->פתח לחלוק חדש שבת מח. ציון ה פתיחת בית צואר
->->פתח שכבר היה פתוח ונתפר שבת מח. ציון ה פתיחת בית צואר
בית קברות
->אכילה, שתייה, רעיית בהמות, לקיטת עשבים, ולקיטה מאילנות בו
->->האם אסור מהתורה או מדרבנן מגילה כט. ציון ח דברים האסורים בבית הקברות
->->האם מותר לצורך רפואה מגילה כט. ציון ח דברים האסורים בבית הקברות
->האם אסור בהנאה סנהדרין מז: ציון ג דין הנאה בקרקע הקבר, ובבנין שלו
->הבאת ספר תורה לשם כשבאים להתחנן שם תענית טז. ציון ב הולכים לבית הקברות בתענית
->->האם מותר לקרוא בו תענית טז. ציון ב הולכים לבית הקברות בתענית
->המנהג שבשעת צרה לוקחים שם ס"ת ומתפללים ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->הנאה מקרקע עולם של קבר מגילה כט. ציון ח דברים האסורים בבית הקברות
->כניסה אליו עם ספר תורה
->->לקרוא בו או בלי לקרוא בו ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->->בס"ת מכוסה ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->כניסה אליו עם ציצית
->->גלויות או מכוסות ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->->בטליתות שהם רק למצוה ולא ללבישה ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->כניסה אליו עם תפילין
->->של ראש או של יד ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->->אם הוא תופס את התפילין בידו ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->->אם התפילין מכוסות ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->קיום מצוות בו
->->בקברי גברים או נשים וקטנים ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->->בכל שטח בה"ק ומחוצה לו ברכות יח. ציון א הכנסת תשמישי קדושה או מצוה לבית הקברות
->שטח שהוקצה לכך ועוד לא קברו בו - איסורו בהנאה מגילה כט. ציון ח דברים האסורים בבית הקברות
->תפילה בו
->->ביום תענית על גשמים תענית טז. ציון ב הולכים לבית הקברות בתענית
->->בתשעה באב תענית טז. ציון ב הולכים לבית הקברות בתענית
->->האם מותר שישימו את מגמתם נגד המתים תענית טז. ציון ב הולכים לבית הקברות בתענית
->->לאלו קברים פונים תענית טז. ציון ב הולכים לבית הקברות בתענית
בית שמאי
->הנוהג כדבריהם בנרות חנוכה או בק"ש
->->האם יצא ידי חובה ברכות יא. ציון ג המחמיר כבית שמאי בקריאת שמע
->->האם נקרא עבריין ברכות יא. ציון ג המחמיר כבית שמאי בקריאת שמע
->מצב שמקילים יותר מבית הלל יבמות כו. ציון ו המייבם את אחות זקוקתו
בית שער
->האם בית שער ארעי לבית קבוע חייב במזוזה סוכה ח: ציון ב חיוב מזוזה בסוכת היוצרים
בכור אדם (ראה גם: פדיון הבן)
->אופן פדיונו (ראה: פדיון הבן)
->אין לו פי שנים בראוי כתובות צא. ציון ד כתובת בנין דכרין כשיש מותר דינר בראוי ולא במוחזק
->בתאומים שנולדו - נאמנות המיילדת לומר מי הבכור קידושין עג: ציון ג גדרי הנאמנות של המילדת
->זכותו ליטול פי שנים
->->בחלק המילווה שבעיסקא, אם הכסף בעין או לא ב"מ קד: ציון ו פסקה ג העיסקא וגדריה
->->בקרקע שהיתה ממושכנת לאביו
->->->אם הגיע זמן הפרעון בחיי האב או לא הגיע ב"מ סז: ציון ג פסקה ב דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->->->במקום שנהגו שהלווה יכול לסלק את המלוה מהמשכנתא ע"י פרעון החוב או במקום שנהגו שאינו יכול ב"מ סז: ציון ג פסקה ב דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->->->בפירות או בגוף הקרקע ב"מ סז: ציון ג פסקה ב דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->->בקרקע שמישכן אביו למלווה שלו ונפדתה אחרי מות האב ב"מ סז: ציון ג פסקה ב דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->->בשבח - שנחשב שבא לעולם ב"מ יד: ציון ז פסקה א בעל חוב גובה את השבח מהלקוחות
->יציאת מצח כלידה לענין שהבא אחריו אינו בכור לנחלה יבמות קכ. ציון א זיהוי מת על פי הפנים
->נאמנות אב לומר שבנו בכור קידושין סג: ציון ח נאמנות האב להעיד על גיל בניו; קידושין עד. ציון ג נאמנות אב ואם על הבכור; קידושין עח: ציון ד נאמנות האב לפסול את בנו
->נאמנות אֵם לומר שבנה בכור קידושין עד. ציון ג נאמנות אב ואם על הבכור
->שהוא אנדרוגינוס יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->שהוא בן של חייבי לאוין - נוטל פי שנים יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->שהוא ממזר (ראה: ממזר)
->שיצא מהרחם בלי שנגע ברחם - האם נחשב בכור לענין פדיון חולין ע. ציון ד בכור שיש חציצה בינו לבין הרחם
בכור בהמה
->איסור מכירת בכור בעל מום באיטליז (בשוק)
->->אם התפיס אותו לבדק בית ביצה כח. ציון ט מכירת פסולי המוקדשין ובכור באיטליז
->->מהתורה או מדרבנן ביצה כח. ציון ט מכירת פסולי המוקדשין ובכור באיטליז
->->מכירת בשרו, חלבו, גידיו, קרניו ועורו ביצה כח. ציון ט מכירת פסולי המוקדשין ובכור באיטליז
->->שקילתו בליטרא ביצה כח. ציון ט מכירת פסולי המוקדשין ובכור באיטליז
->אם דפנות הרחם נחתכו
->->והעומד מרובה על הפרוץ והעובר יצא דרך החלק הפרוץ חולין ע. ציון כ בכור שיצא דרך רחם שאינו שלם
->->והפרוץ מרובה על העומד והעובר יצא דרך החלק העומד חולין ע. ציון כ בכור שיצא דרך רחם שאינו שלם
->אם החלק הפנימי של הרחם נחתך חולין ע. ציון כ בכור שיצא דרך רחם שאינו שלם
->אם חסרה מהרחם השכבה הפנימית חולין ע. ציון כ בכור שיצא דרך רחם שאינו שלם
->בהמה שילדה שני זכרים ויצאו שניהם כאחד סוטה מה: ציון ג חלל שנמצא במרחק שווה בין שתי ערים
->בהמה שילדה שניים בבת אחת בלידה ראשונה קידושין נ: ציון ו כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו
->בהמה שיש לה חָלב - כהוכחה שילדה כבר, לפטור מבכורה יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->בזמן הזה
->->האם הוא ממון בעלים או ממון גבוה ב"ק יב: ציון ד בכור בהמה בזמן הזה
->->המקדש אשה בו ב"ק יב: ציון ד בכור בהמה בזמן הזה
->בכור בעל מום שנפדה ונפל לבור - חיוב בנזק ב"ק י. ציון א גדרי שור ובור בשור פסולי המוקדשין
->האומר שתחול על הבכור קדושת עולה
->->לכשיצא מיעוטו חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->->לכשיצא רובו חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->האם בהמת ארנונא (מס למלך הנכרי) פטורה מבכורה פסחים ו. ציון א בכורה בבהמת ארנונא
->האם מותר להטיל בו מום
->->לפני שיצא בכלל חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->->לפני שיצא רובו חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->האם תפיסת כהן מועילה בספק בכור חולין קלא. ציון ב חיוב לויים בזרוע, לחיים וקיבה
->המטיל בו מום כדי להתירו - האם קונסים את בנו מו"ק יב: ציון כ האיסור לכוון מלאכתו למועד
->הקדשתו לקדושת עולה או שלמים, לפני שיוולד ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->הקזת דם ממנו תוך עשיית מום שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ג
->השוחט בכור בעל מום והראהו לחכם רק אחרי השחיטה - האם מותר לאוכלו
->->אם שחט בשוגג או במזיד ביצה כז. ציון א בכור שנשחט שלא על פי מומחה
->->במומים שבעין ובשאר מומים ביצה כז. ציון א בכור שנשחט שלא על פי מומחה
->התפסה בו נדרים יב: ציון ו המתפיס בבשר בכור
->זמן חיוב בל תאחר בו ר"ה ו: בלי ציון איסור בל תאחר כעבור שנה
->כהן שתפס ספק בכור בהמה - האם מוציאים מידו ב"מ ו: ציון ד תקפו כהן; ב"מ ז. ציון ג הקדש בדבר ששנים אוחזים וטוענים לבעלות
->->אם הישראל נתן לו ב"מ ו: ציון ד תקפו כהן
->נתינתו לכהנת חולין קלא: ציון ג נתינת מתנות כהונה לכהנת
->סחורה בו שביעית פ"ז מ"ג ציון ה איסור סחורה בבכור
->->בעורו שביעית פ"ז מ"ג ציון ה איסור סחורה בבכור
->->בעל מום או תם שביעית פ"ז מ"ג ציון ה איסור סחורה בבכור
->->חי או שחוט שביעית פ"ז מ"ג ציון ה איסור סחורה בבכור
->->מהתורה ומדרבנן שביעית פ"ז מ"ג ציון ה איסור סחורה בבכור
->->מכירתו אם קנאו לאכילה ואינו זקוק לו שביעית פ"ז מ"ד ציון א מכירת בכור שנקנה ואינו נצרך
->->->מכירתו ברווח שביעית פ"ז מ"ד ציון א מכירת בכור שנקנה ואינו נצרך
->->קנייתו ומכירתו באקראי שביעית פ"ז מ"ג ציון ה איסור סחורה בבכור
->פטר חמור של גר, אם ספק האם נולד לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->ראיית מומו (ראה: מום, ראייתו)
->שבלעתו חולדה והוציאה אותו מהרחם חולין ע. ציון ד בכור שבלעתו חולדה והוציאה אותו מהרחם
->->והחזירה אותו לרחם חולין ע. ציון ד בכור שבלעתו חולדה והוציאה אותו מהרחם
->שבעיר הנידחת - האם ימות או יינתן לכהן או ייפדה סנהדרין קיב: ציון ג דין בכור ומעשר בעיר הנידחת
->->תמים או בעל מום סנהדרין קיב: ציון ג דין בכור ומעשר בעיר הנידחת
->שהתחיל לצאת מהרחם וחתך אבר אבר לפני שיצא הרוב חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->->האם הוולד הבא נחשב בכור חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->->->אם השליך כל אבר שחתך חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->->->בתאומים חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->->האם חובה לקבור את החלק שיצא אחרי יציאת הרוב חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->->->אם השליך כל אבר שחתך חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->->האם חובה לקברם כשיצא הרוב חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->שהתחיל לצאת מהרחם ונמכר לגוי לפני שיצא רובו - האם המכירה חלה חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->שיצא חציו, ובכללו רוב של אחד האברים ונחתך
->->האם הוולד הבא נחשב בכור חולין ע. ציון ב עובר שרובו או חציו יצא ונחתך
->->האם חובה לקוברו חולין ע. ציון ב עובר שרובו או חציו יצא ונחתך
->שיצא מהרחם בלי שנגע ברחם - האם הוא קדוש חולין ע. ציון ד בכור שיש חציצה בינו לבין הרחם
->->אם אישה כרכה את הבכור בידיה והוציאתו חולין ע. ציון ד בכור שיש חציצה בינו לבין הרחם
->->אם היה כרוך באחותו התאומה או באחיו התאום חולין ע. ציון ד בכור שיש חציצה בינו לבין הרחם
->->אם היה כרוך בסיב או בטלית או בשליית בהמה אחרת חולין ע. ציון ד בכור שיש חציצה בינו לבין הרחם
->->האם הבא אחריו הוא בכור חולין ע. ציון ד בכור שיש חציצה בינו לבין הרחם
->שיצא מהרחם ונכנס לרחם שהודבק לו
->->האם ביציאתו מהבהמה השנייה הוא פוטר אותה מהבכורה חולין ע. ציון ד בכור שיצא מהרחם ונכנס לרחם שהודבק לו
->->האם הוא קדוש בבכורה חולין ע. ציון ד בכור שיצא מהרחם ונכנס לרחם שהודבק לו
->שיצא מיעוטו דרך דופן אמו ואח"כ יצא הרוב דרך רחמה - האם קדוש בבכורה חולין סט: ציון ג קדושת בכור בהמה שיצא רובו - למפרע או מכאן ולהבא
->שיצא רובו, ובכללו מיעוט של אחד האברים ונחתך
->->האם הוולד הבא נחשב בכור חולין ע. ציון ב עובר שרובו או חציו יצא ונחתך
->->האם חובה לקוברו חולין ע. ציון ב עובר שרובו או חציו יצא ונחתך
->שיש בעינו חורוור או מים קבועים - זמן בדיקתו מגילה יט. ציון ה תפירת היריעות במגילות ובספר תורה
->של גר, אם ספק האם נולד לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->שנחתכו אבריו בעודו עובר והם רובו - האם נפטרה אמו מן הבכורה חולין סח: ציון ד האם יש לידה לאברים
->שני זכרים שאחד מהם בכור וספק איזהו ונתן אחד לכהן - האם השני חייב בזרוע, לחיים וקיבה גיטין ל. ציון ו סדר ההפרשה במלוה על המעשרות
->שנפל בו מום ביו"ט או נפל בו מערב יו"ט וביקרו ביו"ט - האם אסור לשוחטו מטעם מוקצה ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->שקילת בשר בכור תמים או בעל מום
->->כנגד בשר חולין שמשקלו ידוע ביצה כח. ציון י שוקלים מנה כנגד מנה בבכור
->->->במכירה או בחלוקה ביצה כח. ציון י שוקלים מנה כנגד מנה בבכור
->->כנגד כלי ביצה כח. ציון י שוקלים מנה כנגד מנה בבכור
->->שקילת חלק כנגד חלק כדי להשוותם ביצה כח. ציון י שוקלים מנה כנגד מנה בבכור
->תאומים שיצאו יחד חולין ע. ציון ד בכור שיש חציצה בינו לבין הרחם
->תלישת צמרו כדי לבדוק את מומו חולין קלז. ציון ג חיוב ראשית הגז ולקט במה שנתלש ביד
בל יֵראה
->המפקיד את חמצו בידי ישראל אחר או בידי נכרי - האם עובר פסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו
->חמץ המופקד ביד ישראל - האם המפקיד או הנפקד עוברים פסחים יג. ציון ב חמץ המופקד ביד ישראל בערב פסח
->חמץ הקדש המופקד בידי ישראל - מתי הוא עובר פסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו
->מלקות עליו אם עשה מעשה בידיים ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->שיעור החמץ החייב בביעור, לאיסור ולמלקות ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
בל תאחר
->אחרי שעברו שניים או שלושה רגלים ביצה יט: ציון ג מאימתי עובר ב"בל תאחר"
->->כסדרן או לא כסדרן ביצה יט: ציון ג מאימתי עובר ב"בל תאחר"
->באומר 'לא אפטר מן העולם עד שאהיה נזיר' נדרים ג: ציון ג האומר 'לא אפטר מן העולם עד שאהיה נזיר'
->->מדאורייתא או מדרבנן נדרים ג: ציון ג האומר 'לא אפטר מן העולם עד שאהיה נזיר'
->->מיד או לאחר שלושה רגלים נדרים ג: ציון ג האומר 'לא אפטר מן העולם עד שאהיה נזיר'
->באשה (נשואה או פנויה) ב"מ קד. ציון ט פסקה א חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->באשה, בשלמי שמחה קידושין לד: ציון ב חיוב הנשים במצות השמחה ברגל
->במי שמאחר להביא קרבנות שאשתו חייבת בהם ב"מ קד. ציון ט פסקה א חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->במי שנדר נזירות בבית הקברות - אחרי ג' רגלים, מיד, או למחרת נדרים ד. ציון ב איסור בל תאחר למי שמשהה נזירות בטהרה
->בנדר (כגון לתת לפלוני מנה) שלא קיימו מיד ב"ק פ. ציון ה נדר לקנות בית ולשאת אשה
->->בנדר לקיים מצוה (כגון לעלות לארץ ישראל) ב"ק פ. ציון ה נדר לקנות בית ולשאת אשה
->בנזיר שגילח נדרים ד. ציון ב איסור בל תאחר למי שמשהה נזירות בטהרה
->בנזיר שטימא את עצמו - אחרי ג' רגלים, מיד, או למחרת נדרים ד. ציון ב איסור בל תאחר למי שמשהה נזירות בטהרה
->בצדקה ר"ה ו. ציון ז איסור בל תאחר בצדקה
->->זמנו ר"ה ו. ציון ז איסור בל תאחר בצדקה
->->מתי רשאי לעכב אותה ר"ה ו. ציון ז איסור בל תאחר בצדקה
->האפשרות לכעבור עליו לאחר שנה כשעדיין לא עברו שלושה רגלים ר"ה ו: בלי ציון איסור בל תאחר כעבור שנה
->זמן החיוב, במעשר, בתרומה, בביכורים, במתנות עניים ובקרבנות ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->זמן חיוב בקרבנות ובבכור ר"ה ו: בלי ציון איסור בל תאחר כעבור שנה
->'כל נדרי' כזירוז לנודרים שלא יעברו על בל תאחר, לקראת סוכות נדרים כג. ציון ג פרק ו "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
'בל תגרע'
->האומר שבשר חיה בחלב מותר מהתורה חולין קיג. ציון כ בשר חיה ועוף עם חלב
בל תוסיף
->באשה העושה מצוות עשה שהזמן גרמא או הסומכת על קרבן ר"ה לג. ציון ב פסקה א נשים במצות שופר ובשאר המצוות שאינן חייבות
->->אם היא מברכת או אינה מברכת ר"ה לג. ציון ב פסקה א-ב נשים במצות שופר ובשאר המצוות שאינן חייבות
->בהוספה בגלל תקנת חכמים ר"ה כח: ציון ג פסקה ג המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->בהוספה על המנין של אחד מארבעת המינים, או בהוספת מין אחר סוכה לד: ציון א כמה נוטל מארבעת המינים
->->האם המוסיף פוסל סוכה לד: ציון א כמה נוטל מארבעת המינים
->->בהוספה על מספר הערבות שבלולבסוכה מד: ציון א מצוות ערבה
->בהוספת ברכה בברכת כהנים (ראה: ברכת כהנים)
->בחזרה על המצוה בגלל ספק ר"ה כח: ציון ג פסקה ג המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->בלי כוונה למצוה ר"ה כח: ציון ג פסקה א המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->->בזמן המצוה או שלא בזמנה ר"ה כח: ציון ג פסקה א המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->->בסתם או שמתכוון לדבר אחר ר"ה כח: ציון ג פסקה א המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->במי שאוכל בסוכה ביום השמיני, בא"י ובחו"ל סוכה מח. ציון ח האוכל בסוכה ביום השמיני
->במפריש בהמות רבות לחגיגתו והקריב חלקן ביום הראשון ואח"כ את השאר חגיגה ח: ציון ו המפריש בהמות רבות לחגיגתו, והקריב ביום הראשון את מקצתן
->במשוח מלחמה המוסיף דברים לעם במלחמה סוטה מג. ציון ט הדברים שהכהן אומר
->בנטילת ענף זית בסוכות ר"ה כח: ציון ג פסקה ב המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->בתערובת יומא נז. ציון א דרך ההזאה כשדם הפר והשעיר התערבו זה בזה
->בתקיעות שופר דמעומד אחרי שתקעו דמיושב ר"ה כח: ציון ג פסקה ג המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->האומר שבשר עוף בחלב אסור מהתורה חולין קיג. ציון כ בשר חיה ועוף עם חלב
->המביא עולת ראייה פעם שנייה - האם עובר על בל תוסיף חגיגה ז. ציון י דין הקרבן למי שבא להיראות פעמים רבות
->->במי שחוזר לעזרה ביום הראשון ברגל חגיגה ז. ציון י דין הקרבן למי שבא להיראות פעמים רבות
->->במי שחוזר לעזרה בשאר ימי הרגל חגיגה ז. ציון י דין הקרבן למי שבא להיראות פעמים רבות
->שלא בזמן המצוה, ואינו מתכוון להוסיף יומא נז. ציון א דרך ההזאה כשדם הפר והשעיר התערבו זה בזה
בל תלין (בכובש שכר פועל)
->אחרי שעבר הזמן (שתים עשרה שעות אחרי סוף העבודה) - האם עדיין עובר
->->ב"אל תאמר לרעך לך ושוב" ב"מ קי: ציון ל איסור כבישת שכר לאחר הלילה הראשון
->->ב"ביומו תתן שכרו" ב"מ קי: ציון ל איסור כבישת שכר לאחר הלילה הראשון
->->ב"לא תבוא עליו השמש" ב"מ קי: ציון ל איסור כבישת שכר לאחר הלילה הראשון
->->בבל תלין ב"מ קי: ציון ל איסור כבישת שכר לאחר הלילה הראשון
->->בשכיר יום או בשכיר לילה ב"מ קי: ציון ל איסור כבישת שכר לאחר הלילה הראשון
->אם אין למעביד כסף ב"מ קיב. לפני ציון ב תבעו ולא היו לו מעות
->->אם יכול ללוות מאחר ב"מ קיב. לפני ציון ב תבעו ולא היו לו מעות
->->אם יש לו מטלטלין או קרקע ואינו מוכרם ב"מ קיב. לפני ציון ב תבעו ולא היו לו מעות
->->אם יש לו פקדון או הלואה אצל אחר ב"מ קיב. לפני ציון ב תבעו ולא היו לו מעות
->אם המעביד המחה את הפועל אצל אדם אחר שישלם לו ב"מ קיב. ציון ב המחהו אצל חנוני או אצל שולחני
->->אם הפועל הסכים או לא ב"מ קיב. ציון ב המחהו אצל חנוני או אצל שולחני
->אם הפועל אינו תובע את השכר ב"מ קי: ציון ל איסור כבישת שכר לאחר הלילה הראשון; ב"מ קיא. ציון ט איסור הלנה כשהשכיר אינו תובע
->אם ידע הפועל שהמעביד רגיל שאין לו כסף עד יום השוק
->->אם יש למעביד כסף או אין לו ב"מ קיא. ציון ב איסור הלנה במי שאין דרכו שיהיו לו מעות
->->ועבר יום השוק או טרם עבר ב"מ קיא. ציון ב איסור הלנה במי שאין דרכו שיהיו לו מעות
->אם יש לפועל משכון ב"מ קיב. ציון ד איסור "בל תלין" כשיש משכון ביד הפועל
->->אם החזיר את המשכון ב"מ קיב. ציון ד איסור "בל תלין" כשיש משכון ביד הפועל
->באיחור בתשלום שכירות בהמה או כלים או קרקע או עבד או בית - האם עובר משום "בל תלין" או "ביומו תתן שכרו" או "לא תעשוק" ב"מ קיא. ציון ח איסור הלנת שכר בהמה, כלים וקרקעות
->במלין שכר של קבלן ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
->->אם יש שבח במלאכתו או אין ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
->בפועל גוי או גר תושב
->->אם מתכוון לשלם אחר זמן או לא מתכוון לשלם כלל ב"מ קיא. ציון נ איסור הלנת שכר בפועל שאינו ישראל
->->בגוי שמקיים ז' מצוות בזמן שאין מקבלים גר תושב ב"מ קיא. ציון נ איסור הלנת שכר בפועל שאינו ישראל
->בקבלן
->->אם הכלי עדיין בידו ב"מ קיב. ציון ד איסור "בל תלין" כשיש משכון ביד הפועל
->->אם יש שבח בעשיית כלי או אין ב"מ קיב. ציון ד איסור "בל תלין" בקבלן
->בשוכר פועל ע"י שליח - האם המעביד או השליח עוברים בבל תלין או ב"אל תאמר לרעך לך ושוב"
->->אם הפועל יודע עבור מי הוא עובד או לא יודע ב"מ קי: ציון נ איסור "בל תלין" בשוכר על ידי שליח
->->אם השליח אמר לו "שכרך עלי" או "שכרך על בעה"ב" או לא אמר לו כלום ב"מ קי: ציון נ איסור "בל תלין" בשוכר על ידי שליח
->->אם השליח אמר לו בתחלה שיעבוד בשבילו ואח"כ הפנה אותו לשדה של חברו ב"מ קי: ציון נ איסור "בל תלין" בשוכר על ידי שליח
->בשכיר שעות בלילה - ממתי עובר המעביד בבל תלין ב"מ קי: ציון י שכיר לשעות בלילה או שתם זמנו בלילה
->->בשכיר לזמן ארוך שכלה זמנו בלילה ב"מ קי: ציון י שכיר לשעות בלילה או שתם זמנו בלילה
->בשכר שהוא פחות משוה פרוטה ב"מ קיא: לפני ציון א הלנת שכר על בצירת אשכול אחד
->->אם שכרו לבצור אשכול אחד והפועל אכל אותו ב"מ קיא: לפני ציון א הלנת שכר על בצירת אשכול אחד
->האומר לפועל "לא שכרתיך מעולם" או "כבר נתתי לך שכרך" - האם חייב משום "לא תעשוק" או משום "לא תגזול" ב"מ קיא. ציון ה הגדרת גזל ועושק
->על אילו לאוין ומצוות עשה עובר כובש שכר שכיר
->->אם מתכוון לשלם אחר זמן או לא מתכוון לשלם כלל ב"מ קיא. ציון ד איסורי כובש שכר שכיר
->->בשכיר יום ובשכיר לילה ב"מ קיא. ציון ד איסורי כובש שכר שכיר
->->האם עובר מיד או רק אחרי מעת לעת ב"מ קיא. ציון ד איסורי כובש שכר שכיר
בל תעשוק (ראה: עושק)
בל תשחית (ראה: קציצת אילן)
->בבהמה טמאה ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->->בנתינת משקה שנאסר מטעם גילוי לבהמה טמאה ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->->->בחתול שחוזר ומבריא אח"כ ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->בכלים
->->האם לוקה מן התורה או מכת מרדות ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->המרבה כלים על מת ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->שבירת כלי כדי להטיל אימה על בני ביתו ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->במשחית לצורך ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->בקציצת אילן
->->באילן מאכל או באילן סרק ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->באילן מאכל במצור
->->->אם שווה לקורות יותר מלפירותיו ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->->אם יש אילן סרק שאפשר לקצוץ במקומו ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->->כדי למנוע מאכל מאנשי העיר או לצורך הקורות ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->באילן מאכל המזיק לאילנות אחרים או ששרשיו מזיקים לבור ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->באילן מאכל השווה לקורות יותר מלפירותיו ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->בקציצת עצי גפנים וזיתים ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->האיסור - השחתת הפירות או הפסד הממון ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->לצורך מקומו או להוסיף אור או לטייל וכיו"ב ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->->מלקות לקוצץ ב"ק צא: ציון ח גדרי האיסור של עקירת אילנות
->בשאר דברים חוץ מאילנות
->->האם חייב מלקות שבת קה: ציון ע כעס והשחתה בשביל הטלת אימה
->->כדי להטיל אימה על אנשי ביתו או לצורך אחר שבת קה: ציון ע כעס והשחתה בשביל הטלת אימה
->->מהתורה או מדרבנן שבת קה: ציון ע כעס והשחתה בשביל הטלת אימה
->בשחיטת בהמה בשחיטה פסולה חולין פא: ציון ב איסור "אותו ואת בנו" בשחיטה פסולה
->בשחיטת בהמות אחדות בלי לבדוק את הסכין בין זו לזו חולין י: ציון ב בדיקת הסכין לאחר השחיטה
->בשריפת בגד לצורך מצוות כיסוי הדם חולין פח. ציון ג ספיגת הדם בבגד כשאין עפר לכסותו
->בשריפת נכסים ועיקור סוסים על מות מלך לכבודו ע"ז יא. ציון ב שורפים ומעקרים על המלכים
'בל תשקצו'
->באיסורי אכילה שנעשו בלתי ראויים לאכילת אדם מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->באכילת אפרוח שלא גדלו כנפיו ביצה ו: ציון [ב] אפרוח שנולד בחול
->באכילת דבר מאוס
->->מדאורייתא או מדרבנן מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->->האם לוקים עליו מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->->דבר המאוס על כל העולם חוץ מאדם זה מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->->שאינו ניכר לעין מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->->לחולה שאין בו סכנה מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->באכילת דג חי שבת צ: אחרי ציון ב אכילת דגים וחגבים כשהם חיים
->באכילת חגב חי שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב; שבת צ: אחרי ציון ב אכילת דגים וחגבים כשהם חיים
->באכילת שרץ או בהמה טמאה מכות טז: ציון ה האוכל שרץ, האם מתחייב משום "לא תשקצו"?
->במוציא אוכל לעוס מפיו ומחזירו מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->במשהה את נקביומכות טז: ציון ז איסור השהיית נקבים
->->למשך כמה זמן מכות טז: ציון ז איסור השהיית נקבים
->->נסיבות שמותר להשהות נקביו מכות טז: ציון ז איסור השהיית נקבים
בלורית (איסור גידולה)
->גידול שיער ארוך בלי קליעה ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
->גידול שיער ליופי ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
->גילוח כל הראש והשארת שיער באמצע ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
->מהתורה או מדרבנן ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
->מלקות על כך ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
->קליעת השיער ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
->שיער ארוך מלפנים או מאחורי הראש ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
בליעת איסור (בכלי)
->אם נפגם הטעם (ראה: נותן טעם לפגם)
->בליעת איסור במאכל (ראה: תערובת)
->האם מותר לסמוך בכלי כרעי המטה ע"ז לב. ציון ג שימוש בכלי שבלוע בו איסור
->הכשרת הכלי (ראה: הגעלת כלים; הכשרת כלים; ליבון)
->כלי שבישל בו גוי - האם נאסר ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->->הגעלת כלי חרס שבישל בו הגוי ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->כלי שבלע יין נסך (ראה: הכשרת כלי ששימש יי"נ; חרס הדרייני; יין נסך)
->כלי שחלב נכרי התבשל בו - האם נאסר ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
->שימוש בכלי בדבר לח או יבש או מים חמים לרחצה ע"ז לב. ציון ג שימוש בכלי שבלוע בו איסור
במה
->הקרבה בה בזמן הזה מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->הקרבת מנחה בבמת יחיד או בבמת ציבור יומא ה: ציון א מנחת חינוך של כהן
בן (ראה גם: אב)
->כגואל הדם להרוג את אביו (שהרג את נכדו) מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->->אם הרג במזיד או בשוגג מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->מי שהיו לו בנים ומתו - האם יכול לשבת בסנהדרין סנהדרין לו: ציון ג זקן, סריס ומי שאין לו בנים פסולים לסנהדרין
->מעשי ידיו של בן הסמוך על שלחן אביו - למי ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות
->ספק בן ט' לבעל ראשון או בן ז' לשני והכה (או קילל) את שניהם
->->בבת אחת יבמות קא. לפני ציון א המכה והמקלל שניים שאחד מהם הוא אביו
->->בזה אחר זה יבמות קא. לפני ציון א המכה והמקלל שניים שאחד מהם הוא אביו
->->->אם התרו בו מראש "אם תכה גם את השני תתחייב" יבמות קא. לפני ציון א המכה והמקלל שניים
->->->אם התרו בו לפני כל הכאה יבמות קא. לפני ציון א המכה והמקלל שניים שאחד מהם הוא אביו
בן בית
->בן בית הנושא ונותן בתוך הבית - חיובו להישבע על טענת ספק שבועות מח: אחרי ציון ו פרק ב הוראת היתר שמחייבת שבועה מספק
->->אחרי שנפרד מהבית שבועות מה. ציון ס פרק א השותפים והאריסים שחלקו אינם יכולים להשביע
->->זר שמתעסק בנכסים ומקבל שכר - האם הוא צריך להישבע בטענת ספק שבועות מח: אחרי ציון ו פרק ב הוראת היתר שמחייבת שבועה מספק
בן גרושה
->מלקות בעדי בן גרושה שהוזמו מכות ב: ציון ג חיוב מלקות בעדי כופר שהוזמו
->קבלת עדות על כך שכהן מסוים הוא בן גרושה סנהדרין עח. ציון ח עדי טריפה שהוזמו
בן חלוצה
->כהן גדול שנמצא בן חלוצה - האם נפסל למפרע, לענין יציאת רוצח מעיר המקלט מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->עדי בן חלוצה שהוזמו - האם חייבים מלקות מכות ב. ציון א מלקות בעדי בן חלוצה שהוזמו
בן נח (ראה גם: גוי)
->איסורו ביפת תואר - משום גזל או משום עריות סנהדרין נז. ציון ב אשת איש בבן נח, גזל או ערוה
->באבר מן החי
->->בבהמה מפרכסת חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->חיוב בכל שהוא חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
->בבשר מן החי חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->->באבר שיש בו עצם ושאין בו עצם חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->בכלאים
->->האם אסור בו סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->->האם נהרג עליו סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->האם אסור בכישוף סנהדרין נו: לפני ציון א כישוף בבני נח
->האם אסור בניחוש סנהדרין נו: לפני ציון א כישוף בבני נח
->האם אסור בסירוס בהמות סנהדרין נו: לפני ציון א אם בן נח מצווה על הסירוס
->האם אסור בעבודה למולך סנהדרין סד. ציון ד האם המולך בכלל עבודה זרה
->האם דם מן החי אסור לבני נח פסחים כב: ציון ב האיסור בדם הקזה
->האם הוא חייב על העראה בעריות סנהדרין נח: ציון ו ביאה שלא כדרכה בבן נח
->האם הוא מוזהר על איסור שיתוף שם שמים ודבר אחר סוכה מה: ציון ג איסור שיתוף
->האם הוא מצווה על קידוש השם
->->בגילוי עריות, ע"ז וש"ד סנהדרין עד: ציון ד מצות קידוש השם בבן נח
->->גדר פרהסיא לגביו סנהדרין עד: ציון ד מצות קידוש השם בבן נח
->האם חייב בצדקה סנהדרין נו: לפני ציון ב מצות צדקה בבן נח
->האם חייב על ביטול מצות עשה סנהדרין נו: ציון ה מצות דינין בבני נח
->האם מותר בבתו סנהדרין נח: ציון א דין בן נח בבתו
->האם מותר בדם מן החי סנהדרין נו: לפני ציון א בן נח מותר בדם מן החי
->האם מותר להניח לו לזרוע כלאים בכרם סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->האם מותר לקבל ממנו שבועה כשיש חשש שישבע בשם הע"ז שלו סנהדרין סג: ציון ג שותפות עם עכו"ם
->->כשיש הפסד ממון סנהדרין סג: ציון ג שותפות עם עכו"ם
->חיובו בדינים סנהדרין נו: לפני ציון ב מצות צדקה בבן נח
->->לדון לפי חוקים הגיוניים או לפי דיני ישראל סנהדרין נו: ציון ה מצות דינין בבני נח
->->אלו דיני ממונות כלולים בכך סנהדרין נו: ציון ה מצות דינין בבני נח
->->מתי נהרג על כך סנהדרין נו: ציון ה מצות דינין בבני נח
->->איפה חייב להושיב דיינים סנהדרין נו: ציון ה מצות דינין בבני נח
->עדות לחייבו
->->האם עד אחד נאמן להוציא ממון ממנו סנהדרין נז: ציון א איזו עדות מחייבת בבני נח
->->האם מתחייב ע"י הודאת עצמו סנהדרין נז: ציון א איזו עדות מחייבת בבני נח
->->בעדות אשה סנהדרין נז: ציון א איזו עדות מחייבת בבני נח
->->בפסולי עדות של תורה סנהדרין נז: ציון א איזו עדות מחייבת בבני נח
->->בעדות קרובים סנהדרין נז: ציון א איזו עדות מחייבת בבני נח
->שאינו מקיים שבע מצוות והרג במזיד גוי כמותו מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->שבא על בת ישראל
->->האם דנים אותו כישראל בעדה, עדים והתראה סנהדרין נז: ציון ד עכו"ם הבא על נערה מאורסה
->->איזו מיתה הוא חייב סנהדרין נז: ציון ד עכו"ם הבא על נערה מאורסה
->שבא על זכר פחות מבן תשע שנים - האם חייב משום משכב זכור סנהדרין נח. ציון ט קטן במשכב זכור בבן נח
->שבא על נערה המאורסה
->->איזו מיתה הוא חייב סנהדרין נז: ציון ד עכו"ם הבא על נערה מאורסה
->->האם צריך עדה, עדים והתראה סנהדרין נז: ציון ד עכו"ם הבא על נערה מאורסה
->שבא על ערוה שלא כדרכה סנהדרין נח: ציון ו ביאה שלא כדרכה בבן נח
->->על אשת ישראל סנהדרין נח: ציון ו ביאה שלא כדרכה בבן נח
->שברך את השם
->->בכינוי סנהדרין נו. ציון ז בן נח שברך את השם בכנוי
->->אם לא בירך שם בשם סנהדרין נו. ציון ז בן נח שברך את השם בכנוי
->->ונגמר דינו למיתה ונתגייר סנהדרין עא: ציון ב בן נח שנגמר דינו למיתה ונתגייר
->שהכה ישראל - האם חייב מיתה סנהדרין נח: ציון ז חיוב מיתה בעכו"ם שהכה את ישראל
->שהרג בן נח בשוגג
->->האם נהרג מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->->האם מותר לגואל הדם להורגו מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->שייחד שפחה לעבדו ובא עליה - האם חייב משום גזל או משום עריות סנהדרין נז. ציון ב אשת איש בבן נח, גזל או ערוה
->שעבד עבודה זרה שלא כדרכה סנהדרין נו: ציון ב איסור עבודה זרה בבן נח
->שעבר איסור שאינו בכלל שבע המצוות סנהדרין נו: לפני ציון א כישוף בבני נח; סנהדרין נח: ציון ז חיוב מיתה בעכו"ם שהכה את ישראל
->->האם הוא נהרג סנהדרין נח: ציון ט חיוב מיתה בגוי ששבת
->שעוסק במצווה סנהדרין נח: ציון ט חיוב מיתה בגוי ששבת
->->שעסק בתורה סנהדרין נח: ציון ט חיוב מיתה בגוי ששבת
->->->עונשו סנהדרין נט. ציון א חיוב מיתה בגוי שעוסק בתורה
->->->האם אסור לישראל ללמדו תורה סנהדרין נט. ציון א חיוב מיתה בגוי שעוסק בתורה
->->->האם יש דברי תורה שמותר לו ללמוד סנהדרין נט. ציון א חיוב מיתה בגוי שעוסק בתורה
->->ששבת
->->->שבתון שאינו מנוחה דתית סנהדרין נח: ציון ט חיוב מיתה בגוי ששבת
->->->עונשו סנהדרין נח: ציון ט חיוב מיתה בגוי ששבת
->שעשה עבודה זרה ולא השתחווה לה סנהדרין נו: ציון ב איסור עבודה זרה בבן נח
->ששגג באחת ממצוותיו מכות ז: ציון ב "אומר מותר"
בן סורר ומורה
->אם אכל אכילת מצוה סנהדרין ע: ציון ז אכילת מצוה או עבירה בבן סורר ומורה
->->אכל סעודת רשות וחשב לאכול סעודת מצוה סנהדרין ע: ציון ז אכילת מצוה או עבירה בבן סורר ומורה
->אם אכל דבר איסור
->->אם אכל בלי ברכה סנהדרין ע: ציון ז אכילת מצוה או עבירה בבן סורר ומורה
->->אם אכל נבלות וטריפות שרצים ורמשים כהשלמה לאכילת היתר סנהדרין ע: ציון ה אכילת בשר עוף בבן סורר ומורה
->אם העדות עליו היתה עדות שאי אתה יכול להזימה סוטה כה. ציון ה בן סורר ומורה שמחלו לו אביו ואמו
->בבנו של קטן (שהולידו כשהיה קטן) סנהדרין סח: ציון ה בנו של קטן בדין בן סורר ומורה
->בסריס סנהדרין סח: ציון א ממתי נעשה בן סורר ומורה
->בעיר שאין בה בית דין מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
->בקטן סנהדרין סח: ציון א ממתי נעשה בן סורר ומורה
->גנב את הסעודה ולא את הכסף סנהדרין עא. ציון ב בן סורר משיגנוב את של אביו
->גנב דבר ומכרו וקנה סעודה במעות סנהדרין עא. ציון ב בן סורר משיגנוב את של אביו
->חיובו רק אם אכל בשר
->->בשר חיה, בהמה, או עוף סנהדרין ע. ציון א אכילתו ושתייתו של בן סורר ומורה
->->בבשר עוף שמשלים בשר בהמה לשיעור סנהדרין ע: ציון ה אכילת בשר עוף בבן סורר ומורה
->->אופן האכילה סנהדרין ע. ציון א אכילתו ושתייתו של בן סורר ומורה
->->בבשר מליח סנהדרין ע. ציון ח הגדרת בשר מליח ויין מגיתו לענין בן סורר ומורה
->חיובו רק אם שתה יין
->->איזה יין סנהדרין ע. ציון א אכילתו ושתייתו של בן סורר ומורה
->->כמה יין סנהדרין ע. ציון א אכילתו ושתייתו של בן סורר ומורה
->->אופן השתייה סנהדרין ע. ציון א אכילתו ושתייתו של בן סורר ומורה
->->ביין מגיתו סנהדרין ע. ציון ח הגדרת בשר מליח ויין מגיתו לענין בן סורר ומורה
->מחילת ההורים לבן
->->עד הבאתו לדין או עד גמר הדין סנהדרין עא. ציון ד מחילת הורים לבן סורר ומורה
->משך הזמן שבו אפשר לדונו סנהדרין סט. ציון ב בן ולא הראוי לקרותו אב
->שאכל בשר מליח - הגדרתו תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->שמחלו לו אביו ואמו סוטה כה. ציון ה בן סורר ומורה שמחלו לו אביו ואמו
->->אם רק אחד ההורים מחל סוטה כה. ציון ה בן סורר ומורה שמחלו לו אביו ואמו
->->לאחר שהביאוהו לבית דין סוטה כה. ציון ה בן סורר ומורה שמחלו לו אביו ואמו
->->לאחר שעמד בדין סוטה כה. ציון ה בן סורר ומורה שמחלו לו אביו ואמו
בן פקועה (עובר שנמצא במעי אמו שנשחטה)
->אדם שרבע אותו חולין עד: אחרי ציון ב איסורי רביעה וכלאי בהמה בבן פקועה
->בהמה רגילה שבא על בת פקועה וילדה - האם שחיטת הוולד מתירה אותו חולין עה: ציון ב בהמה שאביה או אמה בן פקועה
->->אם אותו ולד נמצא במעי אמו שנשחטה חולין עה: ציון ב בהמה שאביה או אמה בן פקועה
->בן הבת של בת פקועה, שפרסותיו ופרסות אמו קלוטות - האם הוא טעון שחיטה חולין עה: ציון ג בן פקועה משונה בגופו שהפריס על גבי קרקע
->בן תשעה חי במעי אמו וחלבו נתלש לפני שחיטת אמו - האם החֵלב אסור חולין עד: ציון ב איסורי חלב וגיד הנשה בבן פקועה
->בן תשעה חי שהפריס ע"ג קרקע - האם הוא טעון שחיטה חולין עד. ציון ב פרק א, ג עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->->אם הומת בלי שחיטה - האם הוא מותר חולין עד. ציון ב פרק ו עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->->אם עמד ולא הלך חולין עד. ציון ב פרק ה עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->בן תשעה חי שהפריס ע"ג קרקע - האם מברכים על שחיטתו חולין עד. ציון ב פרק ד עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->בן תשעה חי שהפריס ע"ג קרקע והוא טריפה - האם שחיטתו מתירה אותו חולין עד. ציון ב פרק ג עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->->בדרוסה או בטריפה הניכרת חולין עד. ציון ב פרק ג עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->בן תשעה חי שהפריס ע"ג קרקע שנשחט בשחיטה פסולה חולין עד. ציון ב פרק ד עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->בן תשעה חי שנמצא בבהמה שנשחטה - האם הוא מותר בלי שחיטה חולין עד. ציון ב עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->->אם העובר הוא טריפה חולין עד. ציון ב פרק ב עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->->->אם נטרף אחרי שחיטת אמו חולין עד. ציון ב פרק ב עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->בן תשעה חי שנמצא בבהמה שנשחטה
->->האם גיד הנשה שלו אסור חולין עד: ציון ב איסורי חלב וגיד הנשה בבן פקועה
->->->שומן הגיד חולין עד: ציון ב איסורי חלב וגיד הנשה בבן פקועה
->->האם חלבו אסור חולין עד: ציון ב איסורי חלב וגיד הנשה בבן פקועה
->דמו
->->האם הוא אסור חולין עד: ציון ד איסור אכילת דם בבן פקועה
->->האם חייבים עליו כרת חולין עד: ציון ד איסור אכילת דם בבן פקועה
->->->על דם הלב, או על דם השחיטה חולין עד: ציון ד איסור אכילת דם בבן פקועה
->הרבעתו במין אחר חולין עד: אחרי ציון ב איסורי רביעה וכלאי בהמה בבן פקועה
->ולד של בת פקועה שפרסותיו ופרסות אמו קלוטות - האם הוא טעון שחיטה חולין עה: ציון ג בן פקועה משונה בגופו שהפריס על גבי קרקע
->חָלב של בת פקועה שאחד מאבריה יצא בהיותה עובר חולין סט. ציון ב חָלב בת פקועה שאחד מאבריה יצא ונאסר
->->אם יש בבשר הבהמה ובעצמותיה רוב או שישים כנגד האבר האסור חולין סט. ציון ב חָלב בת פקועה שאחד מאבריה יצא ונאסר
->חָלב של נקבה שנולדה מבן פקועה שבא על בהמה רגילה חולין סט. ציון ב חָלב בת פקועה שאחד מאבריה יצא ונאסר
->->אם נולדה מספק בן פקועה חולין סט. ציון ב חָלב בת פקועה שאחד מאבריה יצא ונאסר
->חרישה בו בכלאים חולין עד: אחרי ציון ב איסורי רביעה וכלאי בהמה בבן פקועה
->פדיית פטר חמור בו (ראה: פטר חמור)
->ראוי להוליד ביצה ב. ציון א פסקה ב איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->שאחד מאבריו יצא בהיותו עובר ונאסר, ובא על בת פקועה - האם הוולד מותר חולין סט. לפני ציון ב בן פקועה שאחד מאבריו נאסר שבא על בת פקועה
->->אם גם אבר של בת הפקועה יצא בהיותה עובר חולין סט. לפני ציון ב בן פקועה שאחד מאבריו נאסר שבא על בת פקועה
->שבא על בהמה רגילה וילדה - האם שחיטת הוולד מתירה אותו חולין עה: ציון ב בהמה שאביה או אמה בן פקועה
->->אם אותו ולד נמצא במעי אמו שנשחטה חולין עה: ציון ב בהמה שאביה או אמה בן פקועה
->שהפריס על גבי קרקע ונאכל בסעודת נישואין - האם הוא טעון שחיטה חולין עה: ציון ג בן פקועה משונה בגופו שהפריס על גבי קרקע
->שהפריס על גבי קרקע ופרסתו קלוטה (לא סדוקה) - האם הוא טעון שחיטה חולין עה: ציון ג בן פקועה משונה בגופו שהפריס על גבי קרקע
->->אם גם פרסות אמו קלוטות או לא חולין עה: ציון ג בן פקועה משונה בגופו שהפריס על גבי קרקע
->שנטמאה אמו אחרי שחיטתה - האם הוא ראשון לטומאה או שני לטומאה או שאינו מקבל טומאה חולין עד: אחרי ציון ז טומאת בן פקועה שנטמאה אמו
->->אם הוא חי או מת חולין עד: אחרי ציון ז טומאת בן פקועה שנטמאה אמו
->->אם היה בן שמונה או בן תשעה חולין עד: אחרי ציון ז טומאת בן פקועה שנטמאה אמו
בנות שוח (מין תאנים)
->ביעור בהם שביעית פ"ה מ"א ציון ג בנות שוח - שביעית שלהן שנייה
->השלב הקובע לקביעת שנת המעשר בהם ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
->סימון הפירות על האילן על פי שנת חניטתם שביעית פ"ה מ"א ציון ג בנות שוח - שביעית שלהן שנייה
->קדושת שביעית בהם - באיזו שנה שביעית פ"ה מ"א ציון ג בנות שוח - שביעית שלהן שנייה
->קטיפת הפירות שחנטו בשביעית לפני הבשלתם שביעית פ"ה מ"א ציון ג בנות שוח - שביעית שלהן שנייה
בני מלכים
->כל ישראל בני מלכים ב"מ קיג: ציון ט בעל חוב שלובש בגד יקר
בני מעיים (ראה: מעיים)
בנייה בשביעית
->בניית גדר (ראה: גדר)
->בניית מדרגות (ראה: מדרגות)
->בניית סכר (ראה: סכר)
->נטילת אבנים משדה לבנייה (ראה: אבנים)
בנימין
->כתיבתו על אבני האפוד - "בנימין" או "בנימן" סוטה לו. ציון א כתיבת שמות השבטים באבני האפוד
בנין (ראה: בונה; בית)
בסיס לדבר האסור
->אם אינו צריך את האיסור שבת מג: ציון ב טלטול מת המונח בחמה
->אם בדעתו ליטול את ההיתר באמצע השבת שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->אם הדבר האסור אינו נקבע ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->האם צריך לנערו אם אפשר ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->אם הדבר האסור חשוב קצת או לא חשוב כלל ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->אם המוקצה משמש את ההיתר שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור; שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->אם הניח את הדבר האסור על הבסיס בשבת או בערב שבת ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->אם הניח את הדבר האסור על הבסיס על דעת לנערו ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->אם יכול לנער את האיסור ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->ניעורו במקומו או במקום אחר ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->אם צריך את מקום הבסיס ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->במניח או בשוכח ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->במניח או בשוכח שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->בסיס לדבר המותר ולדבר האסור שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->->אם האיסור אינו חשוב והוא בטל להיתר שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->הגדרת 'שוכח'
->->אם הניח את המוקצה באמצע השבוע ונשאר מונח עד השבת שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->->אם כשהניחו התכוון שיישאר שם בשבת או הניחו סתם שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->אם הניח ביום ששי ושכח לסלקו בין השמשות שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->->אם כשהניחו התכוון שיישאר שם בשבת או הניחו סתם שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->המניח מוקצה על דבר בדרך עראי כגון שלא מצא מקום אחר להניחו שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->המניח מוקצה על דבר ודעתו היתה לסלקו בשבת ע"י ניעור שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->חבית שיש עליה אבן שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים; שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->אם האבן מכסה את כל החבית או רק את חלקה שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->אם האבן משמשת ככיסוי לחבית שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->אם היא בין חביות אחרות, שכדי להטותה כדי שתפול האבן, צריך להעביר את החבית למקום אחר שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->אם הכין את האבן מערב שבת במחשבה שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->אם הכין את האבן מערב שבת במעשה גמור או ביחוד לעולם שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->אם שכח את האבן או הניחה לפני השבת בלי לייחדה שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->באבן חשובה שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->טלטולה לצורך מקום החבית, במניח או בשוכח שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->נטילת החבית שבת נא. ציון ז נטילת קדרה טמונה המכוסה במוקצה
->->->אם האבן מכסה רק חלק ממנה שבת נא. ציון ז נטילת קדרה טמונה המכוסה במוקצה
->חררה שטמונה בגחלים שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->טלטול סל (כלכלה) כשאבן בתוכו
->->אם האבן מונחת שם כדי לסתום חור שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->->אם הניח שם את האבן בערב שבת או שכח אותה שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->->אם יש בו פירות שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->->->אם הפירות מטונפים ואי אפשר לנער את אבן שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->->לצורך מקומו שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->כלי שיש בו שברי עצים ואפר הנחוץ לכיסוי, ואפשר להשליך את שברי העצים שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->לדבר האסור והמותר
->->אם הדבר המותר הונח שם בשבת ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->אם הדבר המותר חשוב או לא חשוב ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->->אם הדבר המותר חשוב יותר מהדבר האסור או לא ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->אם הוא צריך את הדבר המותר ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->אם צריך את מקומם ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->האם צריך לנער את הדבר המותר או האסור אם אפשר ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->->במניח או בשוכח ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->כלכלה שיש בה פירות ואבן ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->מוכני שיש עליה מעות ודבר מותר ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->מחתה שיש בה אפר ושברי עצים ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->נר שיש בו שמן ושברי פתילה, במקום שהפתילה או השמן חשובים להם ובמקום אחר ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->נטילת קדירה מוטמנת
->->אם היא מוטמנת בדבר הניטל ומכוסה בדבר מוקצה שבת נא. ציון ז נטילת קדרה טמונה המכוסה במוקצה
->->אם היא מוטמנת ומכוסה בדבר מוקצה שבת נא. ציון ז נטילת קדרה טמונה המכוסה במוקצה
->->אם חלק מכיסוי הקדרה מגולה שבת נא. ציון ז נטילת קדרה טמונה המכוסה במוקצה
->סל (כלכלה) שעשוי לשים דברים בתוכו ושכחו בו מוקצה שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->->אם יש בו פירות שבת קמב. ציון ה טלטול כלכלה כשאבן בתוכה
->סל שהיו עליו אפרוחים ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->פגה שטמונה בתבן שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->שולחן או מוכני שהיו עליהם מעות בין השמשות ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
בעל מום (אדם)
->ברכת "דיין האמת" על ראיית מי שנעשה בעל מום אחרי לידתו ברכות נח: ציון ה ברכת "דיין האמת" על מי שנעשה בעל מום
->ברכת "משנה הבריות" על ראיית בעל מום ממעי אמו ברכות נח: ציון ה ברכת "דיין האמת" על מי שנעשה בעל מום
->האם הוא כשר לסנהדרין קטנה סנהדרין לו: ציון ט דין בעל מום בסנהדרין
->כהן שיש בו מום - לענין נשיאת כפים מגילה כד: ציון א בעל מום בנשיאת כפים
->->אם הוא מכסה את פניו ואת ידיו בטלית מגילה כד: ציון א בעל מום בנשיאת כפים
->כהן שנמצא בעל מום - האם נפסל למפרע לכל דבר מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->שנכנס לבהמ"ק - האם אסור והאם חייב מיתה
->->להיכל סנהדרין פג. ציון ק בעל מום ששימש
->->בין האולם למזבח סנהדרין פג. ציון ק בעל מום ששימש
->->למקום המזבח סנהדרין פג. ציון ק בעל מום ששימש
->->מן המזבח ולפנים סנהדרין פג. ציון ק בעל מום ששימש
בעל קרי (ראה גם: שכבת זרע)
->איסור לאו וחיוב מלקות לבעל קרי שנכנס למחנה לויה או למחנה שכינה פסחים סח. ציון א דרשת הפסוקים לענין שלוח זב ובעל קרי
->האם הוא טובל ביוה"כ אחרי שבטלה תקנת עזרא יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->->לתפלה או ללימוד תורה יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->האם הוא יוצא ידי חובת ק"ש ע"י הרהור ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->האם הוא צריך טבילה או נתינת תשעה קבין לפני שיתפלל או שילמד תורה ברכות כב. ציון א טבילת בעל קרי לתורה ולתפלה
->->אם רצה להחמיר ברכות כב. ציון א טבילת בעל קרי לתורה ולתפלה
->האם יאחוז ברצועות התפילין או בתפילין עצמן ברכות כד. ציון מ איסור תלית התפילין
->מדוע הוא קורא ק"ש ברכות טו. ציון ב נטילת ידים לתפילה ולקריאת שמע
בעלי חיים
->אכילת בהמה תוך שמונה ימים ללידתה
->->אם היא בת שמונה חדשים בוודאי שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
->->אם היא חולה שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
->->אם ודאי כלו חדשיה, או ודאי לא כלו, או שספק אם כלו שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
->->ביום השמיני, אם עוד לא עברו עליה שבעת ימים מעת לעת שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
->->בליל שמיני שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
->->מהתורה או מדרבנן שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
->->מלקות על אכילתה שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
בעלי חיים (בשבת)
->האכלתו
->->אם אין אחריותו עליו
->->->דבורים, יונים וחזירים שבבעלותו או שאינם בבעלותו שבת קנה: ציון ז גדרי האחריות, המצווה והאיסור בהאכלת בעלי חיים
->->->השקייתו במים שבת קנה: ציון ז גדרי האחריות, המצוה והאיסור בהאכלת בעלי חיים
->->->כלבים, אווזים ותרנגולים שבבעלותו או שאינם בבעלותו שבת קנה: ציון ז גדרי האחריות, המצווה והאיסור בהאכלת בעלי חיים
->->->לתת לו מזונות שאינם שכיחים ואינם מצויים לפניהם שבת קנה: ציון ז גדרי האחריות, המצוה והאיסור בהאכלת בעלי חיים
->->דריסת מאכל בגרונו
->->->אם נותן את האוכל בגרונה במקום שיכולה להחזיר את האוכל שבת קנה: ציון ד דרכי האכלה של בעלי חיים
->->->בעגל קטן שאינו יכול לאכול לבד שבת קנה: ציון ד דרכי האכלה של בעלי חיים
->->האבסתו בכמות גדולה כאבוס, אם נותן את האוכל בגרונה במקום שיכולה להחזיר את האוכל שבת קנה: ציון ד דרכי האכלה של בעלי חיים
->האכלתם בשבת
->->אם אין מזונותיו עליך ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת; ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->אם ידוע שיצא מן החצר לרה"ר עם האוכל ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->->אם מזונותיו עליך ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->בעל חיים טהור או טמא ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->בעל חיים מוקצה או שאינו מוקצה ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->נתינת מים או מזונות ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->טיפול במאכלו
->->גריפת אבוס לפני בהמה שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->אבוס של קרקע או אבוס של כלי שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->מהתורה או מדרבנן שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->סוס, שור פטם או שור רגיל שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->סילוק מאכל הבהמה לצדדים שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->דבר הראוי כבר לאכילה או ראוי קצת לאכילה שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->->התרת עצים לחים שנקצצו מהאילן ושפשופם שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->->התרת קשים של שבלים שקשורים בשנים או בשלושה מקומות שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->->חיתוך בשר דק דק לפני עופות שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->->חיתוך דלועין שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->->ליטול מאכל הנמצא לפני בהמה אחת ולהעבירו לבהמה אחרת שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->העברה מגמלים, סוסים ופרדים לבהמות אחרות ומבהמות אחרות להם שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->העברה מפרה לבהמה אחרת שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->העברה משור לחמור או לבהמה אחרת ולהפך שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->לבהמה אחרת מאותו מין או ממין אחר שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->->מצד טירחה שלא לצורך שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->->ריסוק שחת וחרובים שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->->שפשוף קשים של שבלים בידים שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->->->אלומות גדולות, קטנות או בינוניות שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->טירחה בהכנת אוכל לבהמה בשבת
->->אם היה קשה, וטורח לעשותו ראוי לאכילה ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->->אם היה רך, וטורח ליפותו ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->יילוד בהמה בשבת וביום טוב שבת קכח: ציון ט יילוד וסיעוד בהמה ביום טוב ובשבת
->->אם יש סכנה לבהמה או לוולד שבת קכח: ציון ט יילוד וסיעוד בהמה ביום טוב ובשבת
->->לסעוד אותה - לאחוז בוולד שלא יפול לארץ, לנפח בחוטמו, לתת דד לתוך פיו שבת קכח: ציון ט יילוד וסיעוד בהמה ביום טוב ובשבת
->->מהתורה או מדרבנן שבת קכח: ציון ט יילוד וסיעוד בהמה ביום טוב ובשבת
->->ע"י גוי שבת קכח: ציון ט יילוד וסיעוד בהמה ביום טוב ובשבת
->מתן מזונות לבעל חיים ביו"ט
->->אם מצויים לו מזונות או שאין ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->הכנת המאכל ביצה יד: ציון ד משלוח ביום טוב, של דברים שנאותים ושאין נאותים בהם בחול
->->זריקת פירורים ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->טמא ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->מוקצה ושאינו מוקצה ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->מחוסר צידה או שאינו מחוסר צידה ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->נתינת מזונות לפניו בריחוק מקום ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->שמותר לצודו מהתורה אבל מדרבנן אסור ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->->שמזונותיו עליך או שאין מזונותיו עליך ביצה כג: ציון ו מתן מזון לבעלי חיים ביום טוב
->עשיית מלאכה עבור בהמה ביו"ט
->->אפייה ובישול והוצאה במלאכת אוכל נפש לבהמה ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->אפיית עיסת כלבים שגם רועים אוכלים ממנה ביצה כא. ציון ד אפיית עיסת כלבים ביום טוב
->->->אם יש לו נבילה שיכולה לפייסם בה או אין לו ביצה כא. ציון ד אפיית עיסת כלבים ביום טוב
->->טלטול מאכל בהמה להאכלת בהמה ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->->אם זה נולד ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->->גרעיני תמרים ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב
->->להרבות לבהמה באותה קדירה או בקדירה אחרת ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->->אם יש לו כבר אוכל מוכן שיכול לפייסה בו ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->שריית מורסן לתרנגולים בדרך רגילה או ע"י שינוי ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->עשייתו מלאכה בשבת (ראה: מחמר; שביתת בהמתו)
->פקיקת זוג לצוואר בהמה בחצר שבת קמו: ציון מ איסור מראית העין כשאין רואה
->ריפויו
->->בהמה שאחז אותה דם - להעמידה במים שבת נג: ציון ד גזירות חכמים בבהמה
->->בהמה שאכלה כרשינין - להריץ אותה שבת נג: ציון ד גזירות חכמים בבהמה
->רכיבה על בהמה (ראה: רכיבה)
->שימוש בהם ביו"ט, לענין סמיכה על עולת ראיה ושלמי חגיגה ביצה יט. ציון א פסקה ג הקרבת קרבנות ביום טוב
->שימוש בצידי צדדים של בהמה שבת קנה. ציון א איסור השימוש בצידי האילן בשבת
->שנפלה לאמת מים
->->האם מותר לומר לגוי להעלותה שבת קכח: ציון ג דרך הטיפול בבהמה שנפלה לאמת מים
->->הנחת כרים וכסתות מתחתיה כדי שתעלה מן המים שבת קכח: ציון ג דרך הטיפול בבהמה שנפלה לאמת מים
בעלי חיים מסוכנים
->האם מותר להרגם לפני שהמיתו אם יש להם בעלים סנהדרין טו: ציון א הריגת בעלי חיים מסוכנים
->האם מיתתם בעשרים ושלושה דיינים או די באחד סנהדרין טו: ציון א הריגת בעלי חיים מסוכנים
'בעלי שיער'
->הנודר מ"בעלי שיער" - האם מותר בקרחים ובעלי שיבה נדרים ל: ציון ד הנודר משחורי הראש
בעליו עמו (פטוֹר בשומר)
->אם המפקיד היה במלאכת השומר להנאת עצמו ב"מ צז. ציון ח דין בעליו עמו כשעשה הבעלים להנאת עצמו
->אם המפקיד היה עם השומר במלאכה אחרת ולא עם הבהמה המופקדת ב"מ צה: ציון א בעליו עמו במלאכה אחרת
->אם המפקיד משתתף במלאכה מועטת בלבד ב"מ צז. ציון ג השואל ואומר לחברו "השקני מים"
->אם המפקיד עשה מעצמו את המלאכה בשביל השומר ב"מ צז. ציון ג השואל ואומר לחברו "השקני מים"
->אם השומר פשע או הזיק בידים או מסר לשומר אחר ומיעט בשמירתו ב"מ צד. אחרי ציון ח שאילת בעלים באמירה
->אם נשאל עבדו של המפקיד למלאכת השומר, מדעת אדונו או שלא מדעתו ב"מ צו. ציון פ המשאיל פרתו ועבדו
->אם נשאל שלוחו של המפקיד למלאכת השומר ב"מ צו. ציון כ המשאיל פרתו ונשאל שלוחו
->אם שאל את המפקיד באמירה בלי קנין ועוד לא התחיל במלאכה ב"מ צד. אחרי ציון ח שאילת בעלים באמירה
->באומן שהשאיל חפץ למזמין העבודה ב"מ צז. ציון ד אומנים בדין שמירה בבעלים
->->אם השאיל בשעת עבודת האומן ממש או בשעה אחרת ב"מ צז. ציון ד אומנים בדין שמירה בבעלים
->ברב שהשאיל לתלמיד או להיפך ב"מ צז. ציון ה דין בעליו עמו ברב ותלמידים
->->ברב שמשמש בשכר או ברב שמשמש בחינם ב"מ צז. ציון ה דין בעליו עמו ברב ותלמידים
->->בשעות הלימוד או בזמן אחר ב"מ צז. ציון ה דין בעליו עמו ברב ותלמידים
->בשואל בהמה להיראות בה ב"מ צו. ציון ב בעיות רמי בר חמא
->בשואל בהמה לעשות בה פחות משוה פרוטה ב"מ צו. ציון ב בעיות רמי בר חמא
->->אם שאל שתי פרות לעשות בהן רק שוה פרוטה ב"מ צו. ציון ב בעיות רמי בר חמא
->בשואל בהמה לרבעה ב"מ צו. ציון ב בעיות רמי בר חמא
->בשותפים שהשאילו או שאלו ב"מ צו. ציון ו דין בעליו עימו בשותפים שהשאילו או שאלו
->->האם חייבים בגניבה ואבידה ובפשיעה ב"מ צו. ציון ו דין בעליו עימו בשותפים שהשאילו או שאלו
->בשותפים שהתחילו להתעסק ביחד בשותפות ב"מ צז. ציון ח דין בעליו עמו כשעשה הבעלים להנאת עצמו
->בשליח ציבור שהשאיל חפץ לציבור, בזמן התפילה או בזמן אחר ב"מ צז. ציון ה דין בעליו עמו ברב ותלמידים
->בשליח שנתמנה לקנות יין והיין החמיץ ב"מ פג. ציון ב חיובו של השומר במקום שהעדים מצויים
->השואל בבעלים וחזר ושאל או שכר שלא בבעלים ב"מ צח: ציון ב השואל בבעלים וחזר ושכר שלא בבעלים
->השוכר בבעלים וחזר ושאל או שכר בלא בעלים ב"מ צח: ציון ב השואל בבעלים וחזר ושכר שלא בבעלים
->כיסוד לפטור שליח מנזק ב"מ פג. ציון ב חיובו של השומר במקום שהעדים מצויים
->ע"י שליח נדרים עב: ציון ג שליחות בהפרת נדר ובקיומו
->'שמור לי ואשמור לך' - האם הם ש"ש זל"ז או פטורים מטעם בעליו עמו ב"מ צז. ציון ה דין בעליו עמו ברב ותלמידים
->->"השאילני ואשאילך היום או מחר"ב"מ פט. ציון ח שמירה בבעלים כששומרים או משאילים זה לזה
->->"השאילני ואשמור לך היום או מחר" ב"מ פט. ציון ח שמירה בבעלים כששומרים או משאילים זה לזה
->->"שמור לי ואשאילך היום או מחר"ב"מ פט. ציון ח שמירה בבעלים כששומרים או משאילים זה לזה
->->"שמור לי ואשמור לך היום או מחר"ב"מ פט. ציון ח שמירה בבעלים כששומרים או משאילים זה לזה
'בפני נכתב ובפני נחתם'
->אם אחד אמר 'בפני נכתב' ושניים אומרים 'בפנינו נחתם' גיטין יז. ציון א אחד אומר 'בפני נכתב' ושנים אומרים 'בפנינו נחתם'
->->אם הגט אינו בידם אלא הובא על ידי אדם אחר גיטין יז. ציון א אחד אומר 'בפני נכתב' ושנים אומרים 'בפנינו נחתם'
->->אם הגט ביד זה המעיד על הכתיבה או ביד עדי החתימה גיטין יז. ציון א אחד אומר 'בפני נכתב' ושנים אומרים 'בפנינו נחתם'
->->אם עדי החתימה אינם שליחי הבעל גיטין יז. ציון א אחד אומר 'בפני נכתב' ושנים אומרים 'בפנינו נחתם'
->->->אם אחד מהם הוא שליח גיטין יז. ציון א אחד אומר 'בפני נכתב' ושנים אומרים 'בפנינו נחתם'
->->אם שניים אינם מעידים על החתימה אבל שניהם שלוחי הגט גיטין יז. ציון א אחד אומר 'בפני נכתב' ושנים אומרים 'בפנינו נחתם'
->->אם שניים מעידים על החתימה ואין עד על הכתיבה גיטין יז. ציון א אחד אומר 'בפני נכתב' ושנים אומרים 'בפנינו נחתם'
->אם אמר 'בפני נכתב ובפני נחתם' ונודע שהוא אחד החותמים גיטין טו. ציון ו פרק ב בפני נחתם חציו
->אם אמר 'בפני נכתב כולו וחתם עד אחד ואני העד השני' גיטין טו. ציון ו פרק א בפני נחתם חציו
->->אם שני עדים העידו שהוא חתם בגט גיטין טו. ציון ו פרק ב בפני נחתם חציו
->אם הבעל מביא את הגט ממדינת הים - האם הוא צריך לומר בפ"נ ובפ"נ גיטין ה. ציון א אמירת בפ"נ ובפ"נ בבעל עצמו
->אם הסופר שכתב את הגט הוא השליח המביא ואמר שכתב את הגט גיטין ב. ציון א פרק א האמירה וזמנה
->אם השליח אמר בפ"נ ובפ"נ אחרי שנתן
->->כל עוד שעוסקים באותו ענין גיטין ב. ציון א פרק ב האמירה וזמנה
->->תוך כדי דיבור לנתינה גיטין ב. ציון א פרק ב האמירה וזמנה
->אם השליח אמר בפ"נ ובפ"נ לפני שנתן גיטין ב. ציון א פרק ב האמירה וזמנה
->אם השליח אמר נוסח אחר
->->אם אמר שהוא יודע בחתימת העדים גיטין ב. ציון א פרק א האמירה וזמנה
->->אם אמר שהוא יודע על הכתיבה ולא אומר שראה את הכתיבה גיטין ב. ציון א פרק א האמירה וזמנה
->אם השליח לא אמר בפ"נ ובפ"נ בתחילה - האם יכול לומר אח"כ
->->אם בינתיים ביטל הבעל את השליחות או מת גיטין ב. ציון א המביא גט ולא אמר - יחזור, יתן ויאמר
->->אם נתן פעם נוספת גיטין ב. ציון א המביא גט ולא אמר - יחזור, יתן ויאמר
->->אם עדי המסירה בפנינו ואמר בפ"נ ובפ"נ בלי לחזור ולתת את הגט גיטין ב. ציון א המביא גט ולא אמר - יחזור, יתן ויאמר
->אם השליח מעיד על חתימת עד אחד, והוא ועד אחד או שניים מעידים על חתימת השני גיטין טו. ציון ו פרק א בפני נחתם חציו
->אם לא אמר בפ"נ ובפ"נ
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם יש לה בנים ממנו או שאין לה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->והגט נתקיים בחותמיו - האם צריך לתת את הגט פעם נוספת גיטין ה. ציון ג קיום הגט כתחליף לאמירה
->אמירתו ע"י שליח סומא ששמע שכתבו את הגט לשמה גיטין ה: ציון ה פרק ב מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->באשה המביאה את גיטה בעצמה גיטין ב. ציון א פרק ב נאמנות השליח ונאמנות הבעל
->->אם הבעל מערער גיטין ב. ציון א פרק ג נאמנות השליח ונאמנות הבעל
->בעל שנתן את הגט לאשה ואמר לה שלא תתגרש עד לאחר שלושים יום - האם צריכה לומר בפני נכתב ובפני נחתם גיטין ב. ציון א פרק ב נאמנות השליח ונאמנות הבעל
->בשליח קבלה
->->האם הוא נאמן לומר בפני נכתב ובפני נחתם וא"צ לקיים את הגט גיטין ב. ציון א פרק ב נאמנות השליח ונאמנות הבעל
->->->אם הבעל מערער גיטין ב. ציון א פרק ג נאמנות השליח ונאמנות הבעל
->->האם הוא צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם גיטין ב. ציון א פרק ב נאמנות השליח ונאמנות הבעל
->האם הוא מועיל נגד ערעור הבעל
->->אם עירער אחרי שהשליח אמר בפ"נ ובפ"נ גיטין ב. ציון א פרק א נאמנות השליח ונאמנות הבעל
->->אם עירער לפני שהשליח אמר בפ"נ ובפ"נ גיטין ב. ציון א פרק א נאמנות השליח ונאמנות הבעל
->->הטוען שהגט מזויף גיטין ב. ציון א פרק א ערעור על הגט
->->הטוען שהיה על תנאי גיטין ב. ציון א פרק א ערעור על הגט
->->הטוען שהיה פיקדון גיטין ב. ציון א פרק א ערעור על הגט
->->הטוען שלא נכתב לשמה גיטין ב. ציון א פרק א ערעור על הגט
->->הטוען שנכתב במחובר גיטין ב. ציון א פרק א ערעור על הגט
->->הטוען שנתן את הגט לשליח כפקדון, בשליח המביא באותה עיר או באותה שכונה גיטין ו. ציון ה המביא משכונה לשכונה ובאותה שכונה
->האם השליח צריך לומר שנכתב לשמה ושנכתב בציווי הבעל גיטין ב. ציון א הטעם לחיוב האמירה
->האם צריך לומר בפ"נ ובפ"נ בפני האשה עצמה, לכתחילה ובדיעבד גיטין ב. ציון א פרק ג האמירה וזמנה
->האם צריך לומר בפ"נ ובפ"נ בפני שניים או בפני שלושה גיטין ב. ציון א פרק ג האמירה וזמנה
->המביא גט באותה שכונה - האם חייב לומר בפ"נ ובפ"נ גיטין ו. ציון ה המביא משכונה לשכונה ובאותה שכונה
->המביא גט בזמן הזה בארץ ישראל - האם חייב לומר בפ"נ ובפ"נ גיטין ו. ציון ה המביא משכונה לשכונה ובאותה שכונה
->כתיבתו בלי אמירה, ע"י אילם או ע"י מי שיכול לדבר גיטין ט. ציון ג אילם כשליח גט
->מה השליח צריך לראות כדי שיוכל לומר בפ"נ ובפ"נ
->->אם רק שמע את הבעל מצַווה לכתוב גט ורואה שלקח הסופר את הקולמוס והקלף לצורך זה גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->אם רק שמע את הכנת הקלף והקולמוס בשביל כתיבה לשמה גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->->האם צריך לראות אחר כך את הקלף גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->אם רק שמע את הקול של כתיבת הגט גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->->של שורה אחת בלבד גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->אם רק שמע את קול הקולמוס של החתימה גיטין ה: ציון ה פרק ב מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->אם רק שמע שרוצים לכתוב את הגט לשמה גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->את כתיבת הגט כולו או רק מקצתו גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->האם הוא צריך להקפיד על כל אות של הגט גיטין ב. ציון א הטעם לחיוב האמירה
->->כתיבת השורה הראשונה גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->->כתיבת השורה עם שם האיש האשה והזמן גיטין ה: ציון ה פרק א מה צריך לראות כדי שיאמר בפ"נ ובפ"נ
->שליח שבא בחבורת אנשים - האם חייב לומר בפ"נ ובפ"נ גיטין טז. ציון ו שנים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ
->->אם אדם נוסף מעיד שמינוהו לשליח להוליך את הגט גיטין טז. ציון ו שנים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ
->שניים שהביאו גט - האם חייבים לומר בפ"נ ובפ"נ גיטין טז. ציון ו שנים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ
->->אם לא אמרו - האם הבעל יכול לערער על הגט גיטין טז. ציון ו שנים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ
->->->בטענה שהגט מזויף או שלא שלח אותם גיטין טז. ציון ו שנים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ
->->->בטענה שהוא החתים עדים פסולים גיטין טז. ציון ו שנים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ
->->אם רק אחד מהם אדוק בגט ונותנו במעמד שניהם גיטין טז. ציון ו שנים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ
->->האם חייבים להכיר את חתימות העדים גיטין טז. ציון ו שנים שהביאו גט אינם צריכים לומר בפ"נ ובפ"נ
בציעת הפת
->איסור לבוצע לטעום עד שיענו אמן ברכות מז. ציון ה אין הבוצע טועם עד שיענו על ברכתו
->האם מצוה להביא מלח או לפתן לפני הבציעה ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה; ברכות מ. ציון ג הבאת מלח או לפתן לפני שבוצע
->->בסוגים שונים של פת ברכות מ. ציון ג הבאת מלח או לפתן לפני שבוצע
->->האם זה לעיכובא ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה; ברכות מ. ציון ג הבאת מלח או לפתן לפני שבוצע
->האם מצוה להביא על השולחן מלח לפני בציעת הפת חגיגה כז. לפני ציון א השולחן דומה למזבח
->האם רשאים המסובים לאכול לפני המברך ברכות מז. ציון ב סדר האכילה בסעודה
->->מן הקערות או מן הפת ברכות מז. ציון ד הבוצע פושט ידו תחילה
->->האם הוא רשאי לכבד מי שגדול ממנו לאכול לפניו ברכות מז. ציון ד הבוצע פושט ידו תחילה
->->האם הוא רשאי לחלק למסובים לפני שהוא טועם ברכות מז. ציון ב סדר האכילה בסעודה
->הברכה והבציעה - מה קודם
->->בחול או בשבת ברכות לט: ציון א ברכת המוציא על פת צנומה ופת שלמה
->הידור בבציעה על פת שכבר עשו בה מצוה אחרת סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->מאיזה צד מהפת יש לבצוע סנהדרין קב: ציון א בציעת פת המוציא
->מהצד שכלפי האש או שכלפי התנור שבת יט: ציון ז הנחת פת בתנור בערב שבת
->מי מברך ובוצע - בעל הבית או אורח ברכות מו. ציון א מי בוצע את הפת
->->אם יש בין המסובים אדם גדול ברכות מו. ציון א מי בוצע את הפת
->סדר הקדימה בבציעה
->->->פת שלמה או פתיתי לחם גדולים יותר ברכות לט: ציון ב הקדמת הברכה על פת שלמה ופת חיטים
->->פת שלמה של שעורים או פת פרוסה של חיטים ברכות לט: ציון ב הקדמת הברכה על פת שלמה ופת חיטים; ברכות לט: ציון ג תרומה מפרי שלם או חשוב
->->פת שלמה מפת קיבר או פת פרוסה מפת נקייה ברכות לט: ציון ב הקדמת הברכה על פת שלמה ופת חיטים
בצל, בצלים
->אכילתו מראשו או מן העלים שלו ביצה כה: ציון א דרך אכילת שום ובצל
->בצל סריס (שאינו עושה זרע או שגדל פחות מבצל רגיל)
->->האם לקיטה קובעת בו לענין מעשר, אם מנע ממנו מים שלושים יום לפני ראש השנה שביעית פ"ב מ"ט ציון ב פרק ב ירקות שמנע מהם מים לפני שמיטה
->->שנזרע בשישית ונלקט בשביעית - האם נחשב של שביעית, אם מנע ממנו מים שלושים יום לפני שביעית שביעית פ"ב מ"ט ציון ב פרק ב ירקות שמנע מהם מים לפני שמיטה
->->->בשדה בעל שביעית פ"ב מ"ט ציון ב פרק ב ירקות שמנע מהם מים לפני שמיטה
בר מצרא (זכות הקדימה שלו)
->אחים שחלקו ואחד מכר את חלקו לבר מצרא - האם האח האחר יכול לסלקו ב"מ קח. ציון ז פסקה ג דין מצרנות בשותפים
->אם בעליה הראשונים של הקרקע קנאה מהבעלים השני
->->אם כבר קנה או שעדיין לא קנה ב"מ קח: ציון ד דין מצרנות כשמכרה לבעלים הראשונים
->->אם קנאה בנו או בתו של בעליו הראשונים ב"מ קח: ציון ד דין מצרנות כשמכרה לבעלים הראשונים
->->מי שמכר אותה למוכר הנוכחי או שהיה בעליו בעבר הרחוק ב"מ קח: ציון ד דין מצרנות כשמכרה לבעלים הראשונים
->אם המוכר מכר חצי קרקעו לאחר שיהיה שותף עמו ב"מ קח. ציון ז פסקה ו דין מצרנות בשותפים
->אם המוכר רצה למכור רק לאדם זה ולא היה מוכר לאחר ב"מ קח: ציון א פסקה א דין מצרנות במתנה
->אם הקונה מציע מטבעות טובים ובר המצרא מציע מטבעות גרועים ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->->אם בר המצרא מבקש שימתינו עד שיביא מטבעות טובים ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->->אם יש יתרון אחד למטבעות של הקונה ויתרון אחר למטבעותיו של בר מצרא ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->->->אם המוכר אמר מראש שהוא רוצה דוקא מטבעות טובים או לא אמר ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->אם הקונה משלם עם מטלטלין ובר מצרא מציע כסף ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->אם הקונה נתן את הקרקע במתנה לאחר ב"מ קח: ציון א פסקה ו דין מצרנות במתנה
->אם יש הפסק בין שדה של בר מצרא לשדה הנמכרת
->->אם אפשר לחרוש יחד את שני השדות בתלם אחד או לא ב"מ קח: ציון א (השני) ביטול דין מצרנות כשיש הפסק בין השדות
->->אם מקום ההפסק שייך למוכר (ועומד למוכרו או לא) או לשכן או הוא הפקר ב"מ קח: ציון א (השני) ביטול דין מצרנות כשיש הפסק בין השדות
->->הפסק של דקלים, שן סלע, קני סוף, חריץ, אילנות או בנין גבוה ב"מ קח: ציון א (השני) ביטול דין מצרנות כשיש הפסק בין השדות
->אם יש ספק במציאות האם יש זכות בר מצרא - מי נחשב מוחזק ב"מ קח. ציון י פסקה ה הלוקח כשלוחו של המצרן
->אם מטבעותיו של בר המצרא צרורים ואינו מוכן שיפתח אותן עדיין או שהם ביד שלוחו של בר מצרא ולכן נמנעים לפותחם או שהכסף בביתו ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->אם מצד אחר של השדה יש שדה של גוי ב"מ קח: ציון ה פסקה ג דין מצרנות בקונה מגוי
->אם שתק זמן ניכר אחרי הקנייה
->->אם הקונה פנה אליו לפני הקנייה או לא ב"מ קח. ציון ט פסקאות ד-ה ויתור המצרן על זכותו
->->וידע שקנה או לא ידע ב"מ קח. ציון ט פסקאות ד-ה ויתור המצרן על זכותו
->אשה שהיא בר מצרא - האם יכולה לסלק בר מצרא אחר שקנה ב"מ קח: ציון ל פסקה ו דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם האחר הוא אשה ב"מ קח: ציון ל פסקה ו דין מצרנות באשה וביתומים
->באשה שמכרה קרקע
->->אם בר מצרא בא לפני שהאשה מכרה ב"מ קח: ציון ל פסקה ד-ה דין מצרנות באשה וביתומים
->->באשה נשואה או פנויה ב"מ קח: ציון ל פסקה ד-ה דין מצרנות באשה וביתומים
->באשה שקנתה
->->אם אשה ובעלה קנו יחד ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם בעל קונה עבור אשתו ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם בר מצרא בא לפני שהאשה קנתה ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם היא נשואה או פנויה ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם היא קונה בכסף שהיא מסתירה מבעלה או בכסף שידוע לבעלה ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם ידוע שיש לנשואה כסף משלה או שאין לה או שלא ידוע ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם יש חשש להערמה ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->בבעל המוכר לאשתו ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->בנכסי מלוג ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->האם בעליו הראשון של השדה יכול לסלק את הקונָה ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->האם יתומים שהם בר מצרא יכולים לסלק את הקונָה ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->האם שותף או שוכר יכולים לסלק אשה שקנתה ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->בגוי שמכר קרקע ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות בקונה מגוי
->->אם השדה היה ממושכן או מושכר לישראל - האם יכול בעל המשכנתא או השוכר לסלק את הקונה ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות בקונה מגוי
->בגוי שקנה (ראה: גוי)
->בהחלפת קרקע בקרקע אחרת ב"מ קח: ציון ט פסקה ב דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->בזכייה בקרקע ע"י שמשלם את מיסי הקרקע (בזמן שהחוק הוא שמי שמשלם את המס זוכה בקרקע) ב"מ קח. ציון ז דין מצרנות בהפקר
->בזכייה מקרקע הפקר (כגון של גר שמת בלי יורשים)
->->אם אפשר למצוא הפקר במקום אחר או אי אפשר ב"מ קח. ציון ז דין מצרנות בהפקר
->->אם בר מצרא משלם לזוכה את דמי הקרקע או לא ב"מ קח. ציון ז דין מצרנות בהפקר
->->אם הזוכה הוא אשה או יתומים ב"מ קח. ציון ז דין מצרנות בהפקר
->->אם הקרקע מפרידה בין שדות של שותפים (אם הזוכה הוא בר מצרא מצד אחר או לא) ב"מ קח. ציון ז דין מצרנות בהפקר
->בטומטום או אנדרוגינוס שקנו ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->ביתומים המוכרים קרקע (ע"י אפוטרופוס) ב"מ קח: ציון ל פסקה ד דין מצרנות באשה וביתומים
->ביתומים שקנו
->->אם אפוטרופוס קנה בעבורם ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם בר מצרא בא לפני שהיתומים קנו ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם גם בני מצרא הם יתומים ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->->אם קנו בעצמם (ואין להם אפוטרופוס או יש להם) ב"מ קח: ציון ל דין מצרנות באשה וביתומים
->במי שמוכר כל קרקעותיו לאדם אחד ב"מ קח: ציון ט פסקה ג דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->אם בר המצרא (או כמה בני מצרא) רוצה לקנות את כל השדות ב"מ קח: ציון ג דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->->אם המוכר מוכן למכור למצרן ב"מ קח: ציון ג דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->->אם כל הקרקעות סמוכות זה לזה והן כשדה גדול ב"מ קח: ציון ג דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->->אם מכר את כולן בפסיקת מחיר אחת או בכמה פסיקות ב"מ קח: ציון ג דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->->אם עוד לא קנה או כבר קנה ב"מ קח: ציון ג דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->במכירה בהקפה
->->האם בר המצרא יכול לסלק את הקונה ב"מ קח. ציון י פסקה ו, ח הלוקח כשלוחו של המצרן; ב"מ קח: ציון ח פסקה ב דין מצרנות בשכירות
->->->אם בר המצרא מוכן לשלם מיד ב"מ קח: ציון ח פסקה ב דין מצרנות בשכירות
->->כשהוא מסלקו האם חייב לשלם מיד ב"מ קח. ציון י פסקה ו, ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->במכירה לצורך גדול
->->האם יכול למנוע את המכירה לפני שמכר ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->להוצאות קבורה ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->למזונות עצמו או לרפואתו ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->לפדיון שבויים ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->לפרוע הלוואה שלווה לצורך גדול או לפרוע למי שפרע עבורו לצורך גדול ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->לפרוע לבעל חוב אנס ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->לקנות שדה אחרת קרובה או טובה יותר (בעיני כל אדם או בעיני המוכר בלבד) ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->לתשלום מס או מזונות ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->מפני שעובר לעיר אחרת ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->במכירת בית ב"מ קח: ציון נ פסקה ג קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->אם יש כותל בין ביתו של בר מצרא לבית זה (ואפשר לעשות בו פתח או אי אפשר) או אין כותל ב"מ קח: ציון א (השני) פסקה ג ביטול דין מצרנות כשיש הפסק בין השדות
->->בבית רעוע ב"מ קח: ציון ה פסקה ג דין מצרנות בקונה מגוי
->במכירת חצר ב"מ קח: ציון א (השני) פסקה ג ביטול דין מצרנות כשיש הפסק בין השדות
->במכירת שדה ממושכנת לבעל המשכנתא ב"מ קח. ציון מ פסקה ג הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->בני מצרא רבים
->->אם אחד בא לקנות או לסלק את הקונה ומכר לו ב"מ קח: ציון ב (השני) דיני מצרנות כשיש מצרנים רבים
->->אם אחד רוצה לבנות והאחר רוצה לנוטעה ב"מ קח: ציון ת פסקה ב מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->->אם בצד אחד יש שני מצרנים ובשאר הצדדים יש אחד בכל צד ב"מ קח: ציון ב (השני) דיני מצרנות כשיש מצרנים רבים
->->אם יש מצרן אחד משני צדדים ב"מ קח: ציון ב (השני) דיני מצרנות כשיש מצרנים רבים
->->אם לאחד מהם יש מיצר קצר יתר מלאחרים ב"מ קח: ציון ב (השני) דיני מצרנות כשיש מצרנים רבים
->->אם עבר ומכר לאחד מהם ב"מ קח: ציון ב (השני) דיני מצרנות כשיש מצרנים רבים
->->האם חולקים את השדה ביניהם או ימכור למי שירצה ב"מ קח: ציון ב (השני) דיני מצרנות כשיש מצרנים רבים
->->שבאים לסלק את הקונה או לקנות לכתחלה ב"מ קח: ציון ב (השני) דיני מצרנות כשיש מצרנים רבים
->בעל משכנתא (המלוה) - האם יש לו זכות קדימה על הקרקע הממושכנת כמו בר מצרא ב"מ קח: ציון ר פסקה ב זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->->אם בר מצרא או אדם זר קנה ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->->אם הוא גר שם או לא ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->->אם סכום החוב קטן משווי הקרקע ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->->במשכנתא שהלווה יכול לסלקו בשנה הראשונה או שאינו יכול ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->->האם יכול למנוע מראש את המכירה ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->בעל משכנתא (המלוה) - האם יש לו זכות קדימה על קרקע הסמוכה לקרקע הממושכנת ב"מ קח: ציון ח פסקה ד דין מצרנות במשכנתא
->->במי שיש לו משכנתא על בית וקנה מרתף הסמוך לו ב"מ קח: ציון ח פסקה ד דין מצרנות במשכנתא
->->האם בר מצרא אחר יכול לסלק את בעל המשכנתא ב"מ קח: ציון ח פסקה ד דין מצרנות במשכנתא
->בעליה הראשון של הקרקע - האם יכול לסלק מי שקנאה מהבעלים השני
->->אם כבר קנה או שעדיין לא קנה ב"מ קח: ציון ד פסקה א דין מצרנות כשמכרה לבעלים הראשונים
->->אם קנאה אדם זר או בר מצרא ב"מ קח: ציון ד פסקה א דין מצרנות כשמכרה לבעלים הראשונים
->->האם בנו של בעליה הראשונים יכול לסלקו ב"מ קח: ציון ד פסקה א דין מצרנות כשמכרה לבעלים הראשונים
->בקונה לשם בנייה, ובר מצרא רוצה לבנות בנין עץ ב"מ קח: ציון ת מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->בקונה לשם בנייה, ובר מצרא רוצה לקנותה לזריעה או לנטיעה (אילן פרי או סרק) ב"מ קח: ציון ת מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->->בא"י או בחו"ל ב"מ קח: ציון ת מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->->האם יכול למנוע את המכירה לפני ביצועה ב"מ קח: ציון ת מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->בקונה לשם נטיעה, ובר מצרא רוצה לקנותה לבנייה ב"מ קח: ציון ת מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->בקונה קטן (שאינו יתום), שקונה בעצמו או שגדול קונה עבורו ב"מ קח: ציון ל פסקה ג דין מצרנות באשה וביתומים
->בקונה שדה אחד משני אנשיםב"מ קח: ציון ג פסקה ה דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->->אם בר מצרא מציע לקנות את כולו או את חציו ב"מ קח: ציון ג פסקה ה דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->בקונה שהוא שוכר של הבית שנמכר ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->->אם באו השוכר ובר מצרא יחד לקנות ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->->במי ששוכר לעולם או במי שקונה לזמן קצוב ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->בקונה שהוא שוכר של קרקע סמוכה ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->בקונה שהוא תלמיד חכם או שכנו או קרובו של המוכר ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->אם גם בר מצרא הוא ת"ח או שכן או קרוב ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->באחיו, בבנו או בחתנו ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->בבנו, בתו, חתנו או נכדו ב"מ קח: ציון ד פסקה ד דין מצרנות כשמכרה לבעלים הראשונים
->->->אם כבר מכר לו או שעדיין לא מכר לו ב"מ קח: ציון ד פסקה ד דין מצרנות כשמכרה לבעלים הראשונים
->->בחברו של המוכר שאינו שכנו ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->בקרוב הראוי ליורשו (הקרוב ביותר) או שאינו ראוי ליורשו ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->בשכן מצד העיר או בשכן מצד השדה ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->בשכן שאינו רגיל עמו ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->למי יש זכות קדימה אם באו ביחד לקנות ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->בקונה שהיה שותף של המוכר
->->באותה שדה ב"מ קח. ציון ז פסקאות ב-ג דין מצרנות בשותפים; ב"מ קח: ציון מ דין מצרנות במוכר לשותפו בדברים אחרים
->->בסחורה ב"מ קח: ציון מ דין מצרנות במוכר לשותפו בדברים אחרים
->->בשדה אחר ב"מ קח: ציון מ דין מצרנות במוכר לשותפו בדברים אחרים
->->האם בר מצרא יכול למנוע את המכירה לפני ביצועה ב"מ קח: ציון מ דין מצרנות במוכר לשותפו בדברים אחרים
->בקונה שהשדה היתה ממושכנת לו ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא; ב"מ קח. ציון מ פסקה ג הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->אם סכום החוב קטן משווי הקרקע ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->->במשכנתא שהלווה יכול לסלקו בשנה הראשונה או שאינו יכול ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->->האם בר מצרא יכול למנוע מראש את המכירה ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->בקונה שיש לו שותפות בקרקע סמוכה ב"מ קח. ציון ז פסקה ד, ו דין מצרנות בשותפים
->בקונה שתי שדות מאדם אחד
->->אם בר מצרא מציע לקנות את שתיהן או רק אחת מהן ב"מ קח: ציון ג פסקה ג דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->->אם יש למוכר עוד שדות או אין לו ב"מ קח: ציון ג פסקה ג דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->בקונה שתי שדות משני אנשים ב"מ קח: ציון ג פסקה ג דין מצרנות במוכר כל נכסיו לאחד
->בקרקע שניתנה במתנה
->->אם בעל השדה כתב באותו שטר לשון מתנה ולשון מכר ב"מ קח: ציון א דין מצרנות במתנה
->->אם בעל השדה עשה גם שטר מכר וגם שטר מתנה ב"מ קח: ציון א דין מצרנות במתנה
->->אם המקבל מודה שבאמת היה מכר או לא מודה ב"מ קח: ציון א דין מצרנות במתנה
->->אם המתנה היתה עם אחריות או לא ב"מ קח. ציון י פסקה ה הלוקח כשלוחו של המצרן; ב"מ קח: ציון א דין מצרנות במתנה
->->->אם האחריות היתה רק על טריפת מלווה ולא על טריפת נגזל ב"מ קח: ציון א דין מצרנות במתנה
->->אם השדה היא בין שדות של אחים או שותפים ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בהפקר
->->במתנה חלקית - שהקונה שילם מחיר נמוך ב"מ קח. ציון י פסקה ה הלוקח כשלוחו של המצרן
->->כשמסלקו - כמה ישלם ב"מ קח: ציון א דין מצרנות במתנה
->->->אם בעל השדה קיבל על עצמו אחריות בסכום הגבוה משווי השדה או יותר מפי שניים מהשווי או הנמוך מהשווי ב"מ קח: ציון א דין מצרנות במתנה
->בשכירות
->->במי ששוכר לעולם ובמי שקונה לזמן קצוב ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->->האם בר מצרא יכול לסלק את השוכר ולשכור את הבית במקומו ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->->->אם בעל הבית גילה דעתו שרוצה להשכיר לאדם מסויים דוקא ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->->->אם המצרן מוכן לשלם הכל מראש ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->->שוכרים משותפים שאחד מהם השכיר את חלקו לאדם זר - האם השוכר האחר יכול לסלקו ולשכור במקומו ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->האם הוא יכול למנוע מבעל השדה למשכן אותו, או לדרוש ממנו למשכן אותו לו (לבר מצרא) ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות במשכנתא
->המבקש שימתינו לו עד שיביא כסף שיש לו בביתו או עד שיטרח ויביא כסף ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->->וגם הקונה רק מבטיח להביא כסף ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->->והקונה נותן את הכסף מיד ב"מ קח: ציון ע סדר העדיפות כשהמצרן והלוקח באים כאחד
->הערמה
->->אם מכר בעל השדה מעט לקונה באמצע שדהו כדי שייחשב בר מצרא
->->->אם בר מצרא שתק זמן ניכר בין מכירת הקרקע הראשונה למכירה השנייה ב"מ קח. ציון מ הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->->אם הקרקע הראשונה היתה שווה באיכותה לשאר השדה או שונה ב"מ קח. ציון מ הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->->אם מכר לו קרקע בקצה שדהו שאינה סמוכה לבר המצרא ב"מ קח. ציון מ הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->אם נתן בעל השדה מעט מהשדה במתנה לאחר כדי שיהיה שותפו (או שיהיה שלו בנפרד) וייחשב יותר מבר מצרא ב"מ קח. ציון מ פסקה ג הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->->אם המתנה היתה מועטת מאד ב"מ קח. ציון מ פסקה ג הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->->אם הקונה הוא אוהבו של המוכר ב"מ קח. ציון מ פסקה ג הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->->אם הקונה שילם ביוקר על מה שקנה כדי להבליע את מה שקיבל קודם ב"מ קח. ציון מ פסקה ג הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->חיוב המוכר לקבל חרם שאינו מערים כדי שבר מצרא לא יוכל לסלק את הקונה ב"מ קח: ציון מ דין מצרנות במוכר לשותפו בדברים אחרים
->->חיוב הקונה לקבל חרם או להישבע שאינו מערים כדי להפקיע את זכותו של בר מצרא ב"מ קח. ציון מ פסקה ד הלוקח שדה באופן שמערים על המצרן
->->מוכר שדה שהערים ואמר שזו מתנה כדי שבר מצרא לא יוכל לסלק את הקונה ב"מ קח: ציון א דין מצרנות במתנה
->הקונה נחשב שליח של בר מצרא לקנות עבורו - נ"מ מכך ב"מ קח. ציון י הלוקח כשלוחו של המצרן
->מי שיש לו אילן או בנין בקרקע - האם בעל הקרקע יכול למנוע בעדו מלמוכרו, אם הוא רוצה לקנותו בעצמו או אינו רוצה ב"מ קח: ציון ר זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->מי שיש לו אילן או בנין בקרקע - האם יכול לסלק אדם זר שקונה את הקרקע (שתחת האילן או שלידו) ב"מ קח: ציון ר זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->->אם בעל הקרקע אינו יכול (לפי הדין או לפי ההסכם) לסלקו לעולם ב"מ קח: ציון ר זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->->אם בעל הקרקע אינו יכול (לפי הדין או לפי ההסכם) לסלקו עד זמן מסוים או עד שיתייבש האילן ב"מ קח: ציון ר זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->->אם בעל הקרקע יכול (לפי הדין או לפי ההסכם) לסלקו כשירצה ב"מ קח: ציון ר זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->נושה של המוכר שטרף את השדה אחרי שבר מצרא סילק את הקונה
->->אם הקונה קנה באחריות או לא ב"מ קח. ציון י פסקאות ד, ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->->אם יש למוכר במה לשלם או לא ב"מ קח. ציון י פסקאות ד, ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->->האם בר המצרא מקבל את דמיה מהקונה או מהמוכר ב"מ קח. ציון י פסקאות ד, ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->סכום התשלום שמשלם בר המצרא לקונה כשהוא מסלק אותו
->->אם הקונה השביח את הקרקע או שגרם לה נזק ב"מ קח. ציון י פסקאות א-ב, ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->->אם הקונה קנה במחיר גבוה ממחיר השוק ב"מ קח. ציון י פסקאות ז-ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->->->אם הקונה שילם יותר מכפול ממחיר השוק ב"מ קח. ציון י פסקאות ז-ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->->אם הקונה קנה במחיר נמוך ממחיר השוק ב"מ קח. ציון י פסקה ה, ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->->->אם המוכר היה מוכן להוזיל לכל אדם או רק לקונה זה ב"מ קח. ציון י פסקה ה, ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->->אם התייקרה הקרקע או הוזלה אחרי שקנה הקונה ב"מ לה. ציון ח פסקה ב החזרת רכוש שנלקח לפרעון תמורת כסף; ב"מ קח. ציון י פסקאות א-ב, ח הלוקח כשלוחו של המצרן
->->ניכוי פירות שאכל הקונה
->->->אם הפירות עדיין בעין או לא ב"מ קח. ציון י פסקה ב הלוקח כשלוחו של המצרן
->->->מה שאכל לפני שסילקו או לאחר שסילקו ב"מ קח. ציון י פסקה ב הלוקח כשלוחו של המצרן
->שוכר - האם יש לו זכות קדימה כמו בר מצרא
->->במי ששוכר לעולם או במי שקונה לזמן קצוב ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->->בקניית הקרקע המושכרת ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים; ב"מ קח: ציון ר פסקה ב זכויות בעל הבנין והאילן לעומת בעל הקרקע
->->->אם אדם זר או בר מצרא קנו ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->->בקניית הקרקע הסמוכה לבית המושכר ב"מ קח: ציון ח דין מצרנות בשכירות
->שותף במטלטלין - האם יש לו זכות קדימה בקניית חלקו של שותפו ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים
->שותף בקרקע - האם יש לו זכות קדימה בקניית חלקו של שותפו ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים
->->אם הקונה הוא בר מצרא ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים
->->אם השכיר את חלקו לזר ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים
->->אם יש הפסד ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים
->->אם יש שני שותפים או יותר ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים
->->אם מכר לאשה או ליתומים ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים; ב"מ קח: ציון ל פסקה ז דין מצרנות באשה וביתומים
->->->אם הקרקע היתה משועבדת ליתומים מחמת חוב לאביהם ב"מ קח: ציון ל פסקה ז דין מצרנות באשה וביתומים
->->באשה שותפה שמכרה את חלקה ב"מ קח: ציון ל פסקה ז דין מצרנות באשה וביתומים
->שותפים שהם בני מצרא ב"מ קח. ציון ז דין מצרנות בשותפים
->שמחל לקונה על זכותו לסלקו - האם יכול לחזור בו
->->אם אמר למוכר שימכור לאחר או שאינו חפץ בקרקע ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
->->->אם המוכר הציע לו לקנותו במחיר השוק או יותר ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
->->אם אמר לקונה "קנה" או "קנה כי איני חפץ בקרקע" ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
->->אם מחל בפני עדים או שלא בפני עדים ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
->->אם מחל לקונה אחרי שקנה ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
->->אם עשה קנין או לא עשה ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו; ב"מ קח. ציון י פסקה א הלוקח כשלוחו של המצרן
->->אם ראה את הקונה משתמש בקרקע ושתק ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
ברב עם הדרת מלך
->בהעלאת אברים מהכבש למזבח יומא כו. ציון ג מי מעלה את האברים מהכבש למזבח
->רבים שאכלו יחד - האם רצוי שיזמנו יחד משום "ברב עם הדרת מלך"
->->בשישה או בעשרים ברכות נ. ציון ט "ברב עם הדרת מלך" בזימון
'ברוך דיין האמת'
->גדר שמועה רעה שחייבים לברך עליה בדה"א ברכות ס: ציון ל החיוב לברך על הרעה
->האם מברכים בדה"א על מי שנעשה בעל מום
->->אם הרואה מצטער בראייתו או לא ברכות נח: ציון ה ברכת "דיין האמת" על מי שנעשה בעל מום
ברוך... (ראה לפי לשון הברכה)
'ברוך שם כבוד מלכותו'
->אמירתו כשקוראים את הפסוק הראשון של ק"ש לפני התפילה כנהוג ברכות יג: אחרי ציון ה קריאת שמע בפסוק ראשון כרבי יהודה הנשיא
->דילג עליו - האם צריך לחזור ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
ברזל (ראה גם: שמיר)
->איסור חיתוך אבני בהמ"ק בברזל סוטה מח: ציון א הכנת אבנים לבנין בית המקדש
->->מחוץ למקדש סוטה מח: ציון א הכנת אבנים לבנין בית המקדש
ברי ושמא
->אם התובע טוען ברי והנתבע אינו יודע
->->האם חייב להישבע שאינו יודע ב"ק קיח. ציון ט ברי ושמא
->->האם חייב לשלם, מן הדין או לצאת ידי שמים ב"ק קיח. ציון ט ברי ושמא
->->->אם הביע נכונות לשלם ב"ק קיח. ציון ט ברי ושמא
->->נידויו על תנאי אם הוא משקר ב"ק קיח. ציון ט ברי ושמא
->האם ברי מוציא ממוחזק יבמות קיח: ציון ב הגוזל אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהם
->האם ברי עדיף גם אם הטוען שמא מוחזק שבועות מז: ציון ב פרק א חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->אם מי שטוען ברי אינו חושש שהטוען שמא יכיר בשקרו שבועות מז: ציון ב פרק א חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->האם ברי עדיף כששניהם אינם מוחזקים ב"מ קטז: ציון ד היה אחד מכיר מקצת אבניו
->האם הנתבע חייב לצאת ידי שמים ב"מ לז. ציון א פסקה ג המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
בריה
->ביטולה בתערובת (ראה: תערובת)
->ברכה אחרונה על בריה (כגון גרגיר של עינב או רימון) שהיא פחות מכזית ברכות לח: ציון ז ברכות הנהנין בפחות מכשיעור
->גיד הנשה נחשב בריה חולין צו. ציון ד היקף החיוב מן התורה על אכילת גיד הנשה; חולין צו: ציון ב גיד הנשה שהתבשל בין הגידים ונימוח בתוכם
->דבר שהוא חלק מאיסור אחר חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
->האם אבר מן החי של בעל חיים טמא נחשב בריה חולין קא: ציון ב אסור אבר מן החי בטהורים ולא בטמאים
->הגדרתה מכות יז. ציון ג הגדרת בריה
->הכניס בריה חיה בפיו - האם חייב גם משום נבילה מכות טז: ציון ט ריסק תשעה נמלים והביא אחד חי
->חיוב מלקות בפחות מכזית מכות טז: ציון ט ריסק תשעה נמלים והביא אחד חי
->שאינה שלמה מכות טז: ציון ט ריסק תשעה נמלים והביא אחד חי
->שמתה מכות טז: ציון ט ריסק תשעה נמלים והביא אחד חי
ברייתא דרבי ישמעאל
->האם הוא "מעשה מרכבה" חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->למי ראוי לדרוש בו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
'ברירה'
->אחים שחלקו - האם הם כלקוחות שקנו זה מזה ביצה לז: ציון ה האחים שחלקו מחזירים ביובל; ביצה לט: ציון ב שותפים שנדרו הנאה זה מזה
->אחים שחלקו נחשבים לקוחות נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->'אין ברירה' בדאורייתא יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->באיסור דאורייתא ובאיסור דרבנן ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית עבודה זרה ונפל
->באיסורי עבודה זרה ע"ז נג. ציון א ביטול עבודה זרה שישראל וגוי שותפים בה
->בבעל שציווה לכתוב כמה גיטין והרב יחליט איזה מהם כשר גיטין סג: ציון ה פרק ג מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->בדאורייתא סוטה יח. ציון ג הקפדה במחיקה ובהשקאה לכל סוטה בפני עצמה
->בדאורייתא או דרבנן נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->בדבר העומד להתברר בוודאות גיטין כה: ציון ב הריני בועליך על מנת שירצה אבא
->בדבר שהיה מבורר מתחילתו ואחר כך התערב ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית עבודה זרה ונפל
->בדין דרבנן שבת כט. ציון ד דין מוקצה בכלים שהכניסם להסיק ביום טוב
->בדינים דאורייתא ב"ק ט. ציון ד אחים שחלקו ובא בע"ח וגבה; ב"ק נא: ציון ט בור של שני שותפים
->->אם ברור שהדבר יתברר בעתיד ב"ק סט. ציון ז חילול דבר שאינו ברשותו
->->באחים שחלקו ב"ק ט. ציון ד אחים שחלקו ובא בע"ח וגבה מאחד מהם
->בדינים דאורייתא, לחומרא או לקולא גיטין כד: ציון ב דין ברירה בכתיבת הגט; גיטין כה. ציון א גיטין שנכתבו שלא לשמה לענין פסול כהונה; גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->בדינים דרבנן גיטין כד: ציון ב דין ברירה בכתיבת הגט; גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->בדרבנן
->->לענין זימון בעלי חיים ליו"ט ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->לענין זימון פירות מערב יו"ט ליו"ט ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->בזימון בעלי חיים ליו"ט - האם צריך לומר "מכאן עד כאן אני נוטל למחר" ביצה ב: ציון ב פסקה ו איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->בחלוקת נכס משותף - לומר שהתברר למפרע שכל אחד קיבל את חלקו ב"מ קח. ציון ז פסקה א דין מצרנות בשותפים
->בכתיבת גט לאחת משתי נשים גיטין כד: ציון ב דין ברירה בכתיבת הגט
->->תולה בדעת אחרים - "איזו שתצא בפתח תחילה" גיטין כד: ציון ב דין ברירה בכתיבת הגט
->->תולה בדעת עצמו - "ואיזו שארצה אגרש" גיטין כד: ציון ב דין ברירה בכתיבת הגט
->בנכסים המשותפים לאנשי עיר הנידחת ולאנשי עיר אחרת סנהדרין קיב. ציון ט נכסים המשותפים לאנשי עיר הנידחת ולאנשי עיר אחרת
->ברכוש משותף, שאינו בירור דבר שלא היה ידוע בעבר נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->בשומרת יבם שנדרה ואחד מיבמיה או שניהם הפרו נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->בשני מינים ובמין אחד ע"ז סד. ציון ו חלוקת ירושה או שותפות של גר וגוי
->בתנאי של "קום ועשה" או "שב ואל תעשה" סנהדרין יא. ציון א עיבור השנה בהסכמת הנשיא
->בתנאי שנכתב בגט ואח"כ התברר שהתקיים גיטין פד: ציון ד פרק ד תנאים הפוסלים את הגט
->בתערובת שהוכרו חלקיה לפני שהתערבו סוטה יח. ציון ג הקפדה במחיקה ובהשקאה לכל סוטה בפני עצמה
->האם "יש ברירה" מדאורייתא פסחים פח: ציון ב הנמנה על שני פסחים
->האם בדאורייתא מכאן ואילך אפשר לסמוך על זה שהתברר שמראש זה היה מבורר ביצה לט: ציון ב שותפים שנדרו הנאה זה מזה
->לגבי כותל שבינו לבין ע"ז ונפל ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית עבודה זרה ונפל
->לחומרא או לקולא, לענין תחום של מים מבור של עולי בבל ביצה לט. ציון ז דין תחומין במי בורות
->לעניין כניסה לחצר השותפים ע"י מי שנדר הנאה מאחד מהם נדרים מו. ציון ג כניסת המודר הנאה
->לענין הפרשת תרומות ומעשרות
->->ע"י אמירת "שני לוגים שאני עתיד להפריש" וכו' ביצה לח. ציון א דין ברירה בדאורייתא ובדרבנן
->->ע"י נתינת עיניו בצד זה אחרי שאמר "מה שאני עתיד להפריש" וכו' ביצה לו: ציון [ח] פסקה ג דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה; ביצה לט: ציון ב שותפים שנדרו הנאה זה מזה
->לענין חצר של שותפים שאחד מהם מודר הנאה מחברו
->->לפני שחלקו ואחרי שחלקו ביצה לט: ציון ב שותפים שנדרו הנאה זה מזה
->->שאין בה דין חלוקה או שיש בה דין חלוקה ביצה לט: ציון א דין האומר "הריני עליך חרם ואתה עלי"; ביצה לט: ציון ב שותפים שנדרו הנאה זה מזה
->לענין עירוב תחומין
->->האומר לכמה אנשים "אני מערב על איזה מכם שארצה" ביצה לח. ציון א דין ברירה בדאורייתא ובדרבנן
->->המערב לשני רוחות ומתְּנֶה ביצה לח. ציון א דין ברירה בדאורייתא ובדרבנן
->לענין שור של פטם שנשחט ביו"ט והבשר נמסר לקונה ביצה לח. ציון ב תחומין בשור של פטם
->לענין תחום של בהמה או חבית יין של שותפים שחולקו ביו"ט ביצה לז: ציון ד שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות; ביצה לח. ציון ב תחומין בשור של פטם
->לענין תחום של בהמה שמסר לשני רועים ערב יו"ט ורק ביו"ט בחר אחד מהם שישמור ביצה לז: ציון א מסר בהמתו לבנו או לרועה או לשנים; ביצה לח. ציון ד תחומין בכלי שאול
->לענין תחום של מנות של אורחים ביצה לח. ציון ד תחומין בכלי שאול
->מדאורייתא - בוודאי או מספק ביצה לז: ציון ה האחים שחלקו מחזירים ביובל
ברית
->כריתת ברית עם ז' העמים, לפני המלחמה או משהתחילה סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום
ברית מילה (ראה גם: מילה)
->האם מותר לנגן בו פסוקים סנהדרין קא. לפני ציון א קריאת שיר השירים כמין זמר וקריאת פסוק בבית משתאות
->הוספת פיוטים בתוך ברכות לכבודו ברכות יא. בלי ציון הוספת דברים ופיוטים בנוסח הברכה
ברכה... (ראה גם: ברכת...)
ברכה
->איך אשה מברכת על טבילה אף שליבה רואה את הערוה ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->אם לא הזכיר "העולם" - האם צריך לחזור ולברךברכות מ: ציון ו הזכרת שם ומלכות בברכה
->אם לא הזכיר שם ה' - האם צריך לחזור ולברך ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות; ברכות מ: ציון ו הזכרת שם ומלכות בברכה
->אם לא השמיע את הברכה לאוזנו - האם יצא ברכות טו. ציון ד הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו; ברכות טו: ציון ב המברך ולא השמיע לאזנו
->->הדין לכתחילהברכות טו. ציון ד הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו
->->אם הרהר בליבו ולא הוציא בשפתיו ברכות טו. ציון ד הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו
->אמירת ברכת המזון, המצוות והפירות בלשון שאינו מבין סוטה לב. ציון א דברים הנאמרים בכל לשון
->אמירתה סמוך לקבר סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
->->בברכות קריאת שמע סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
->->בדיעבד - האם יצא סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
->במקום שיש ריח רע שאין לו עיקרברכות כה. ציון ט הרחקה מריח שאין לו עיקר
->בספק
->->בברכת הנהנין שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->הסתמכות על רוב לברך ברכת הרשות כגון ברכת "שהחיינו" בנפל שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->בספק
->->על ספק מצוה דאורייתא ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->->על הטפת דם ברית בגר שמל לפני שהתגייר ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->->על מילת אנדרוגינוס ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->->על ספק ברכות השבח ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->->המסופק אם בירך ברכה שחיובה מדרבנן - האם חוזר ומברך ברכות לג. ציון נ ברכה שאינה צריכה
->->המסופק אם יצא ידי חובה בברכה דאורייתא - האם חוזר ולברך ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->->המסופק אם בירך - האם הוא רשאי או חייב להרהר את הברכה בליבו ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->->->האם יש בזה תועלת ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->בפני ערוה
->->ברכת המילה בפני ערות הקטן ברכות כד. ציון ז קריאת שמע בקרוב בשר עם בניו ובנותיו הקטנים
->->נגיעה בערוות הקטן בזמן ברכת המילה ברכות כד. ציון ז קריאת שמע בקרוב בשר עם בניו ובנותיו הקטנים
->ברכה לבטלה בשאלה לחכם על הפרשת תרומה וחלה נדרים כב: ציון א שבועות ונדרים שאין נזקקים להתירם
->ברכה קצרה הסמוכה לחברתה - האם פותחת ב"ברוך"ברכות יא: ציון ה נוסח ברכת התורה
->ברכת 'בורא נפשות'
->->הנוסח סוטה מ. ציון ב מודים דרבנן
->->עם חתימה או בלי חתימה סוטה מ. ציון ב מודים דרבנן
->ברכת 'בורא פרי האדמה' על פלפלים רטובים יומא פא: ציון ה הכוסס פלפלים וזנגביל ביום הכיפורים
->ברכת הפת פוטרת מאכלות ומשקים אחרים ברכות מא: ציון ג יין פוטר כל מיני משקים
->->דברים הבאים בתוך הסעודה ולאחריה ברכות מא: ציון ד הברכה על דברים הבאים בתוך הסעודה ולאחריה
->->דברים הבאים מחמת הסעודה או שלא מחמת הסעודה ברכות מא: ציון ד הברכה על דברים הבאים בתוך הסעודה ולאחריה
->->פירות ומיני קינוח ברכות מא: ציון ד הברכה על דברים הבאים בתוך הסעודה ולאחריה
->->יין ושאר משקים ששותים בתוך הסעודה ברכות מא: ציון ה הברכה על משקים שבתוך הסעודה
->ברכת הריח על "חלפי דימא" - "בורא עשבי בשמים" או "בורא עצי בשמים" שבת כז: ציון ח הדלקת נר שבת בפתילה של צמר גפן וקנבוס
->ברכת כהנים (ראה: נשיאת כפים)
->ברכת מעין שבע (ראה: מעין שבע)
->גר - האם יכול לומר "לאבותינו" בברכת המזון נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->האיסור לברך במהירות בלי כוונה ברכות מז. ציון ו פסקה ו פרטי ההלכות של ענית "אמן"
->האם יוצאים בהרהור ברכות טו: ציון ב המברך ולא השמיע לאזנו; ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->->באונס (כגון מקום לא נקי) או חולי או בספק אם בירך ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->האם יכול אחד להוציא אחרים בברכתו
->->בברכה על יין או על פת או על פירות או על שתייה ברכות מג. ציון א הסבה ביין ובשאר דברים
->->אם כולם בהסבה או בישיבה או לא ברכות מג. ציון א הסבה ביין ובשאר דברים
->->בברכה ראשונה או בברכה אחרונה ברכות מב. ציון כ אחד מברך לכולם בהסבה ובקביעות מקום; ברכות מג. ציון א הסבה ביין ובשאר דברים
->->מצבים שצריך אחד להוציא את האחרים ברכות מב. ציון כ אחד מברך לכולם בהסבה ובקביעות מקום
->->בברכת הנהנין או בברכת המצוות ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->האם יש לפתוח כל ברכה ב"ברוך"
->->בברכה הסמוכה לחברתה או שאינה סמוכה ברכות כט: ציון ח תפילת הדרך
->->בברכה שהיא רק בקשת רחמים ברכות כט: ציון ח תפילת הדרך
->האם מותר לברך ברכת המצוות או ברכת השבח בתור נדבה ברכות מד: אחרי ציון א ברכה אחרונה על המצוות
->האם מותר להרבות בתארים ובשבחים לה' בברכות ברכות לג: ציון ו ריבוי תארים ושבחים לקדוש ברוך הוא
->האם מותר לכתוב ברכות שבת קטו: ציון ב הצלת קמיעין
->->בזמן הזה שבת קטו: ציון ב הצלת קמיעין
->האם סמוך לחתימה צריך לומר מעין הפתיחה או מעין החתימה ביצה יז. ציון ד נוסח הברכה בתפילת שבת בראש חדש ובחול המועד
->האם תקנו ברכה על דבר התלוי במנהג פסחים נג: אחרי ציון ב הברכה על הדלקת הנר בליל יום הכיפורים
->הוספה מעין הברכה בסוף הברכה ברכות יז. ציון א אמירת "יהיו לרצון" לאחר שמונה עשרה
->הזכרת מלכות
->->אם לא הזכיר - האם צריך לחזור ולברך ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות; ברכות מ: ציון ו הזכרת שם ומלכות בברכה
->->האם מותר להזכירה בברכה הסמוכה לחברתה ברכות מט. ציון ה הזכרת מלכות בברכת המזון
->הטועם מאכל - האם צריך לברך ברכות יד. ציון ד טעימה בתענית
->->בטועם ופולט או טועם ובולע ברכות יד. ציון ג ברכה על טעימה
->->בטעימה למטרות שונות ברכות יד. ציון ג ברכה על טעימה
->->שיעור הטעימה ברכות יד. ציון ג ברכה על טעימה
->המודד את הגורן - האם הוא מברך בשם ובמלכות תענית ח: ציון ד ברכה על הכרי
->המשנה ממטבע חכמים בברכות
->->האם יצא ידי חובה ברכות יא. בלי ציון הוספת דברים ופיוטים בנוסח הברכה; ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->->האם עבר על איסור ברכות יא. בלי ציון הוספת דברים ופיוטים בנוסח הברכה
->->המאריך או המקצר בנוסח ברכות יא. בלי ציון הוספת דברים ופיוטים בנוסח הברכה
->->האם מותר לשנות ברכות יד: אחרי ציון א שינויים בנוסח ברכת "אמת ואמונה"
->->האם צריך לחזור ולברך ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->->שינוי בפתיחה ובחתימת הברכה ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->->בברכות ק"ש, "המוציא" ובברכת המזון ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->הפסקה בדיבור בין ברכה לאכילה ברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->->לכתחילה ובדיעבד ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->->הפסקה לצורך האכילה ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->הפסקה בין הברכה למצווה, בברכת המצוות ברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->הצלת ברכה כתובה מדליקה בשבת שבת קטו: ציון ב הצלת קמיעין
->חזרה על ברכה בפעם השניה שאדם נהנה אותה הנאה או עושה אותה מצווה ברכות נג. ציון ס ברכה על ריח מחנותו של בשם
->טעות
->->אכל לחם וטעה וחשב שאכל פירות והתחיל לברך מתוך טעותו ונזכר וסיים ברכת המזון כראוי - האם יצא ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->->בירך ביו"ט "מקדש השבת" או אמר "האל הקדוש" בעשרת ימי תשובה - האם יכול לתקן את דבריו תוך כדי דיבור או לאחר כדי דיבור ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->->המחזיק כוס שיכר וחשב שהוא יין
->->->אם התכוון לברך על היין אבל חתם כראוי ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->->->אם בירך "בורא פרי הגפן" ומיד אמר "שהכל נהיה בדברו" ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->->->אם בירך "שהכל נהיה בדברו" ומיד אמר "בורא פרי הגפן" ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->->->אם אמר נוסח משובש כגון "בורא פרי שהכל נהיה בדברו" ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->->->או התחיל על דעת לומר "שהכל" וטעה ואמר "בורא פרי הגפן" ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->כשאוכלים יחד - מי יברך בשביל כולם ברכות נג: ציון י ברכה או ענית "אמן" - מה עדיף
->נוסח ברכת המצוות
->->'להדליק נר חנוכה' או 'להדליק נר של חנוכה' סוטה לט. ציון ד הברכה שמברכים לפני ברכת כהנים
->->'על נטילת לולב' או 'על נטילתו של הלולב' סוטה לט. ציון ד הברכה שמברכים לפני ברכת כהנים
->נוסח חתימת הברכות במקדש
->->בברכת כהנים או בברכות שבתפילה או בברכות בתפילת תענית או בשאר ברכות ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->->בבית ראשון או בבית שני ברכות סג. ציון ג נוסח הברכות במקדש
->נידוי למברך ברכה שאינה צריכה נדרים ז: ציון ג נידוי למזכיר שם שמים לבטלה
->על טבילת כלי גוים ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->על יין מבושל ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->על סלק, כשהוא חי או מבושל שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->על ראיית בריות נאות
->->ברואה גוי נאה ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->על שיכר העשוי מתבואה ע"ז לא: ציון ב האיסור בשיכר של גוי
->שומע כעונה
->->אם לא שמע את כל הברכה מתחילתה ועד סופהברכות נג: ציון ח יוצאים ידי חובה בשמיעה של ברכה
->->אם ענה אמן או לא ענהברכות נג: ציון ח יוצאים ידי חובה בשמיעה של ברכה
->->האם צריך שהשומע יתכוון לצאת והמברך יתכוון להוציאו ברכות נג: ציון ח יוצאים ידי חובה בשמיעה של ברכה
->תיכף לנטילה ברכה, בברכת המוציא
->->במי שהולך ממקום למקום או שיושב במקומו סוטה לט. ציון ג נטילת ידים לברכת כהנים
->->האם הליכה מועטת מהווה הפסק סוטה לט. ציון ג נטילת ידים לברכת כהנים
ברכה אחרונה
->במי שהיה בדעתו לאכול כזית והפסיק ביותר מכדי אכילת פרס ולא התעכל המזון חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->דברים הטעונים ברכה אחרונה במקום אכילתם פסחים קא: ציון א שינוי במקום סעודה; פסחים קא: אחרי ציון א דברים הטעונים ברכה במקומם
->המברך שלא במקום סעודה - האם יצא
->->בשוגג ובמזיד ברכות נג: ציון ה המברך שלא במקום סעודה
->->אם אכל פת או מזונות או שבעת המינים ברכות נג: ציון ה המברך שלא במקום סעודה
->המשנה את מקום אכילתו - מתי צריך לברך ברכה אחרונה לפני שימשיך לאכול פסחים קא: ציון א שינוי במקום סעודה
->עד מתי יכול לברך ברכות נג: ציון ז עד מתי מברך ברכת המזון/
->->אם אכל פת או פירות או שתה יין ברכות נג: ציון ז עד מתי מברך ברכת המזון
->על שתייה
->->האם היא מהתורה או מדרבנן ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון
->->מה שיעורה ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון
ברכה לבטלה
->האם יש בה לאו של "לא תשא", עשה של "את ה' אלקיך תירא" או רק איסור דרבנן כתובות כד: אחרי ציון ה נשיאת כפיים בזר
ברכה מעין שבע
->אמירתו לאחר ביטול טעם התקנה לאומרה פסחים קא. ציון א קידוש בבית הכנסת בזמן הזה
->האם יוצאים בה ידי חובת תפילה וקידוש פסחים קו. ציון ב מצות קידוש בשבת
->האם מותר לאומרה בהליכה או בעמידהברכות נא: ציון ו ברכה במיושב ושלא במיושב
->התקנה ברכות ה: ציון ד אין עוזבים את בית הכנסת עד שילכו כולם
ברכה מעין שלוש (ראה גם: ברכה אחרונה)
->אכל פחות מכשיעור מדבר שברכתו ברכה מע"ש - מה יברך ברכות לח: ציון ז ברכות הנהנין בפחות מכשיעור
->בירך על פת ברכה מע"ש - האם יצא ברכות מד. אחרי ציון א ברכה מעין שלש; ברכות מח: ציון א נוסח ברכת המזון
->האם היא מהתורה או מדרבנן ברכות מד. אחרי ציון א ברכה מעין שלש
->המברך ברכת המזון על דבר שברכתו מע"ש - האם יצא ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
->המסופק אם בירך - האם צריך לחזור ולברך ברכות מד. אחרי ציון א ברכה מעין שלש
->נוסחה
->->על מיני דגן או פירות או יין או כולם יחד ברכות מד. ציון ג נוסח ברכת מעין שלש
->->הזכרת מעין המאורע ברכות מד. ציון ג נוסח ברכת מעין שלש
ברכה שאינה צריכה
->האם אסורה מהתורה או מדרבנן ברכות לג. ציון נ ברכה שאינה צריכה
->האם אסורה משום הזכרת שם ה' לבטלה ר"ה לג. ציון ב פסקה ב נשים במצות שופר ובשאר המצוות שאינן חייבות
->העונש עליה ברכות לג. ציון נ ברכה שאינה צריכה
'ברכו'
->האם מותר לענותו באמצע ק"ש וברכותיה או באמצע תפלה ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע
ברכות... (ראה גם: ברכת...)
ברכות הנהנין
->אחיזת הדבר ביד ימין, לכתחילה ובדיעבד ברכות מג: ציון י סדר קדימה בשמן ויין
->איזו ברכה מברכים על -
->->גידולים העתידים להשתנות ונטעם לשם כך, כגון קורא (הרך הנתוסף באילן) או שקדים רכים ברכות לו. ציון ח ברכה על גידולים העתידים להשתנות וניטעו לשם כך
->->ירקות שנחתכו ורוסקו (כגון לפת), כשהם חיים או מבושליםברכות לט. ציון ג הברכה על ירקות שחתכם וריסקם
->->פירות שנכתשו קצת או שרוסקו לגמרי ברכות לח. ציון ו הברכה על פירות שנכתשו או נמעכו
->->שמן זית ששותים לרפואה
->->->כששותה לבדו או ע"י משקה אחר ברכות לה: ציון ה הברכה על שמן זית
->->->האם בכלל צריך לברך עליוברכות לה: ציון ה הברכה על שמן זית
->->על דבר שאין בו שיעור - ברכתו הרגילה או "שהכל"ברכות מד. ציון א עיקר וטפל בברכות
->אכל ושכח לברך וגמר את סעודתו - האם יכול לברך את הברכה הראשונה ברכות נא. ציון ב שכח לברך וגמר סעודתו
->אכל פחות מכשיעור - האם חייב בברכה ראשונה או אחרונהברכות לח: ציון ז ברכות הנהנין בפחות מכשיעור
->->בברכת "בורא נפשות" או בברכת מעין שלש או בברכת המזוןברכות לח: ציון ז ברכות הנהנין בפחות מכשיעור
->->בבריה כגון גרגיר של עינב או רימון ברכות לח: ציון ז ברכות הנהנין בפחות מכשיעור
->אם בירך על פירות ואח"כ הביאו לפניו פירות אחרים חולין פו: לפני ציון ב פרק ג ברכות השחיטה והכיסוי בשחיטת כמה חיות ועופות
->->מאותו מין או ממין אחר חולין פו: לפני ציון ב פרק ג ברכות השחיטה והכיסוי בשחיטת כמה חיות ועופות
->בטעימה ופליטה חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->ברכות מסוימות (ראה: בורא פרי האדמה; המוציא)
->האם מברכים 'בורא פי העץ' על שקדים מרים, קטנים או גדולים חולין כה: ציון ד חיוב תרומות ומעשרות בשקדים
->הברכה על פרי שנשר מהאילן לפני שהבשיל ברכות מ: ציון ח מהן נובלות הפרי שברכתן שהכל
->הוצאת אחר בה ע"י מי שאינו נהנה, אם היא קשורה למצוה חיובית ר"ה כט. ציון י פסקה ב המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בברכת "האדמה" בטיבול ראשון בליל הסדר ר"ה כט. ציון י פסקה ב-ג המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בקידוש בשבת וביו"ט ר"ה כט. ציון י המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->החיוב לברך לפניו ולאחריו
->->האם היא מהתורה או מדרבנן ברכות לה. ציון ה ברכות דאורייתא או דרבנן
->->בספק - האם צריך לחזור ולברך ברכות לה. ציון ה ברכות דאורייתא או דרבנן
->->->בברכה על לחם או על שבעת המינים ברכות לה. ציון ה ברכות דאורייתא או דרבנן
->הכניס משקה לפיו ושכח לברך
->->האם מותר לו לבלוע את המשקה ברכות נ: ציון ח הכניס משקה לפיו בלא ברכה
->->האם צריך לברך ברכה ראשונה או ברכה אחרונה ברכות נ: ציון ח הכניס משקה לפיו בלא ברכה
->המשנה את מקום אכילתו - מתי צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה פסחים קא: ציון א שינוי במקום סעודה
->הפסק בין ברכה לאכילה לצורך האכילהברכות ד: ציון ב סמיכת גאולה לתפילה בערבית
->השותה שלא מחמת צמא - האם צריך לברך ברכה ראשונה או ברכה אחרונהברכות מד: ציון ו ברכה על שתייה שלא מחמת צמא
->->במים, ביין או בשאר משקים ברכות מד: ציון ו ברכה על שתייה שלא מחמת צמא
->התפלל באמצע הסעודה - האם נחשב הפסק וחייב לברך שוב ברכה ראשונה פסחים קב. בלי ציון הפסק בסעודה לתפילה
->נתינת אוכל למי שלא יברך עליו (ראה: לפני עיוור)
->עיקר וטפל - מברך על העיקר ופוטר את הטפלברכות מד. ציון א עיקר וטפל בברכות
->->מתי מברכים גם על הטפלברכות מד. ציון א עיקר וטפל בברכות
->->בטפל שאינו לפניו בשעת אכילת העיקרברכות מד. ציון א עיקר וטפל בברכות
->->בטפל שהוא גם חביב או שהוא נאכל לפני העיקר ברכות מד. ציון א עיקר וטפל בברכות
->על אכילת דבר איסור
->->ברכה ראשונה או ברכה אחרונהברכות מה. ציון ו זימון וברכה על אכילת איסור
->->במזיד או בשוגג או באונסברכות מה. ציון ו זימון וברכה על אכילת איסור
->->בשעת סכנה או בחולה שאוכל או שותה ביום הכיפוריםברכות מה. ציון ו זימון וברכה על אכילת איסור
->->בדבר גנוב (גנב חיטים ועשה מהם פת או גנב פת) ברכות מה. ציון ו זימון וברכה על אכילת איסור
->על משקה היוצא מפרי חולין קכ: ציון א משקים היוצאים מפֵירות שיש בהן איסור
->על שבעת המינים
->->האם הברכה מדאורייתא או דרבנןברכות לה. ציון ה ברכות דאורייתא או דרבנן
->->המסופק אם בירך - האם חוזר ומברך ברכות לה. ציון ה ברכות דאורייתא או דרבנן
->פרי שיש ספק בברכתו - האם מברך עליו "בורא פרי האדמה" או "שהכל"ברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי האילן
->->אם הספק הוא מפני שלא למד ברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי האילן
->קדימה בברכות
->->"בורא מיני מזונות" מול "בורא פרי הגפן"ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->->במ"מ ופה"ג מול "בורא פרי העץ"ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->->"בורא פרי העץ" מול "בורא פרי האדמה"ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->->בפה"א ובפה"ע מול "שהכל" ברכות לט. ציון ב הקדמת ברכת הפירות לברכת שהכל; ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->->דבר שחביב למברך, מול לחם ברכות לט. ציון ב הקדמת ברכת הפירות לברכת שהכל
->->שמן לריח מול יין לשתייה
->->->ביין של רשות או של מצוה ברכות מג: ציון י סדר קדימה בשמן ויין
->->->בשמן של רשות או של מצוה ברכות מג: ציון י סדר קדימה בשמן ויין
->->שמן מול הדס (לריח)
->->->בשמן שברכתו שווה לשל ההדס או שברכתו שונהברכות מג: ציון ט הברכה כשמריח שמן והדס
->->->בשמן שבתוך הסעודה או שלאחריהברכות מג: ציון ט הברכה כשמריח שמן והדס
->->->בשמן אפרסמוןברכות מג: ציון ט הברכה כשמריח שמן והדס
->->->בשמן שהובא לסיכה ברכות מג: ציון ט הברכה כשמריח שמן והדס
->->בין מינים שברכותיהם שוות או שאין ברכותיהם שוות ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->->בין מינים שונים משבעת המינים שברכותיהן שונות או שוות ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->->מין שבעה מול מין אחר ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->->פירות חביבים מול שפחות חביבים ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->->בדיעבד אם בירך שלא לפי סדר הקדימה ברכות מא. ציון א כיצד מברכים כשלפניו מינים הרבה
->שמש שנתנו לו בני הסעודה יין - מברך על כל כוס וכוס חולין קז: ציון ב ברכת השמש על פת ויין שמקבל מבני הסעודה
->שמש שנתנו לו בני הסעודה פת - האם מברך על כל פת ופת חולין קז: ציון ב ברכת השמש על פת ויין שמקבל מבני הסעודה
->->אם השמש אדם חשוב חולין קז: ציון ב ברכת השמש על פת ויין שמקבל מבני הסעודה
->->אם יש שם אדם חשוב חולין קז: ציון ב ברכת השמש על פת ויין שמקבל מבני הסעודה
->->בזמן הזה חולין קז: ציון ב ברכת השמש על פת ויין שמקבל מבני הסעודה
->שניים שאוכלים יחד - האם יברכו בנפרד ברכה ראשונה ואחרונה ברכות מה: ציון ה ברכת המזון בשניים
ברכות הראייה
->באיזו תדירות אומרים אותן ברכות נט: ציון ב מברכים ברכות הראיה לפרקים - עד שלושים יום
->האם מזכירים שם ומלכות
->->על מקום שנעשו בו נסים ברכות נד. לפני ציון ב נוסח ברכות הראיה
->->על נהרות או על ימים או על הרים ברכות נד. לפני ציון ב נוסח ברכות הראיה
ברכות השבח
->דוקא בתוך כדי דיבור לשמיעה או לראיהברכות ס: ציון ו ברכות השחר
ברכות השחר
->האם מברכים בשעת מעשה או בבית הכנסתברכות ס: ציון ו ברכות השחר
->האם מותר לברך לפני נטילת ידים שחריתברכות ס: ציון ו ברכות השחר; ברכות ס: ציון כ נטילת ידים בשחרית
->האם מי שאינו נהנה מברךברכות ס: ציון ו ברכות השחר
->נוסחןברכות ס: ציון ו ברכות השחר
->סדר אמירתןברכות ס: ציון ו ברכות השחר
ברכות קריאת שמע
->אמירת ברכה ראשונה בפחות מעשרה מגילה כג: ציון ג פריסה על שמע בעשרה
->אמירתן כשיש ספק שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->אמרן בנוסח משובש ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->אנשי המשמר שאמרו בעלות השחר "אהבת עולם" וק"ש - האם אמרו "יוצר אור" כשהגיע זמנה ברכות יב. ציון א החובה לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה
->האם אחד יכול להוציא אחר בהן מגילה כג: ציון ג פריסה על שמע בעשרה
->האם הן כברכת המצוות ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->האם יש מקום לברכה אחת בלי חברתה ברכות יב. ציון א החובה לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה
->האם סדרן מעכב ברכות יב. ציון א החובה לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה
->המסופק אם אמרן - האם צריך לחזור ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->המשנה ממטבע שטבעו חכמים בהן
->->האם יצא ידי חובה ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->->האם צריך לחזור ולברך ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->->בשינוי בפתיחת הברכות ובחתימתן ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->הפותח בערבית ב"מעריב ערבים" ומסיים ב"יוצר אור" או להיפך ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->הפותח בשחרית ב"יוצר אור" ומסיים ב"מעריב ערבים" או להיפך ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->הקרא ק"ש בלי ברכותיה
->->האם יצא ידי חובת ק"ש ברכות יב. ציון א החובה לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה
->->האם צריך לחזור ולקרוא את הברכות ברכות יב. ציון א החובה לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה
->טעה בהן - האם חוזר לראש הברכה או למקום שטעה ברכות לד. ציון ג טעות בתפילה
->->אם טעה לפני הקדושה או לאחריה ברכות לד. ציון ג טעות בתפילה
->נוסח הברכה השניה בשחרית ובערבית ברכות יא: ציון ב נוסח הברכה השניה בקריאת שמע בשחרית
ברכת... (ראה גם: ברכה...; ברכות...)
ברכת אירוסין
->אם לא בירך בשעת הארוסין - האם מברכים בשעת הנישואין כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->->כשמברך אז - האם חוזר ומקדש כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->אמירתה על הכוס - לכתחילה ובדיעבד כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->->מי טועם את הכוס - החתן, הכלה, או המברך כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->בפחות מעשרה, לכתחילה ובדיעבד כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->ברכת המצוות או ברכת השבח כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->האם יש לה חתימה כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->->נוסח החתימה כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->לפני הקידושין או לאחריהם כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->מי מברך - המקדש או אחר כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->נוסח הברכה כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
ברכת האילנות
->האם זמנה בחודש ניסן דווקא ברכות מג: ציון ו ברכת האילנות
->כשרואים את האילנות בפעם השנייה ברכות מג: ציון ו ברכת האילנות
->נוסחה ברכות מג: ציון ו ברכת האילנות
->על אילן אחד או כמה אילנות וכמה מינים ברכות מג: ציון ו ברכת האילנות
->על אילנות ערלה או כלאים ברכות מג: ציון ו ברכת האילנות
->על פרחים או פירות ברכות מג: ציון ו ברכת האילנות
->על צמחי נוי ברכות מג: ציון ו ברכת האילנות
ברכת הגומל
->בלילה ברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->בשבת ברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->האם יוצא בברכת חברו
->->אם חברו חייב או אינו חייב בברכת הגומלברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
->->אם לא ענה אמןברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
->->נוסח הברכה ברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
->האם עונים אמן אחריה או רק "מי שגמלך" וכו'ברכות נד: ציון ג נוסח ברכת הגומל
->האם צריך לברך בעמידהברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->האם קטן מברך ברכות נד: ציון ג נוסח ברכת הגומל
->האם ראוי לברך בזמן קריאת התורה ברכות נד: ציון ד ברכת הגומל בפני עשרה ושני תלמידי חכמים
->כשיש ספקברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->מברך בפני עשרה ובפני תלמידי חכמים
->->לכתחילה ובדיעבד ברכות נד: ציון ד ברכת הגומל בפני עשרה ושני תלמידי חכמים
->מדאורייתא או מדרבנןברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->מי חייב לברך
->->חולה שאין בו סכנה ברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->->מי שהיה לו רק מיחוש ראשברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->->מי שהלך במדבר ולא תעה בוברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->->ההולך מעיר לעיר - מה שיעור הדרך מינימליברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->->->כשנוסעים במכונית או במטוסברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->->מי שעבר בים ולא היתה סכנהברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->->מי שהיה חבוש רק על עסקי ממונות ולא על עסקי נפשותברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->מי שניצל פעמיים - האם יברך פעם אחת או פעמייםברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
->מי שנעשה לו נס ובירך ברכה על הנס - האם הוא צריך לברך גם ברה"ג ברכות נד. ציון ט ברכה שמברכים על הנס
->מקור החיובברכות נד: ציון ב ברכת הגומל
->נוסח הברכהברכות נד: ציון ג נוסח ברכת הגומל
->->האם מזכירים שם ומלכות ברכות נד. לפני ציון ב נוסח ברכות הראיה
->עד מתי אפשר לברך ברכות נד: ציון ד ברכת הגומל בפני עשרה ושני תלמידי חכמים
->על הצלת חברו - האם רשות או חובה לברך
->->אם הוא קרובו או אינו קרובוברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
->->המנהג שאדם מברך כשאשתו יולדת ברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
ברכת החמה
->כיצד מברכים ברכות נט: ציון א ברכת החמה בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם
->מתי מברכיםברכות נט: ציון א ברכת החמה בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם
->->באיזה חודשברכות נט: ציון א ברכת החמה בתקופתה לבנה בגבורתה וכוכבים במסילותם
ברכת הלבנה
->האם נאמרת בעמידה ברכות יב. אחרי ציון א אמירת עשרת הדברות בתפלה בכל יום
->חיוב אשה סנהדרין מב. ציון ג חיובן של נשים בברכת הלבנה
->נוסחה סנהדרין מב. ציון ג נוסח ברכת הלבנה
->סוף זמנה סנהדרין מא: ציון ג זמן ברכת הלבנה
->תחילת זמנה סנהדרין מא: ציון ג זמן ברכת הלבנה
ברכת המוציא (ראה: המוציא)
ברכת המזון (ראה גם: ברכה אחרונה)
->אלו ברכות בה הן מדאורייתא ואלו מדרבנן ברכות טז. ציון ח ברכת המזון של הפועלים
->ברכת האבלים שבברכת המזון (ראה גם: אבל)
->->בזמן הזה כתובות ח: ציון א צירוף האבל למנין ולזימון
->->בעשרה ובאבל שאכל לבדו כתובות ח: ציון א צירוף האבל למנין ולזימון
->ברכת 'הטוב והמטיב'
->->האם היא מדאורייתא או מדרבנן ברכות מו. ציון ג עד היכן ברכת הזימון; ברכות מו: ציון א הברכה הרביעית בבית האבל; ברכות מט. לפני ציון ד ברכת הטוב והמטיב
->->המסופק אם בירך - האם חוזר ומברך ברכות מט. לפני ציון ד ברכת הטוב והמטיב
->->הנוסח ברכות מט. לפני ציון ד ברכת הטוב והמטיב
->->->האם פותחת בברוך וחותמת בברוךברכות מט. לפני ציון ד ברכת הטוב והמטיב
->->->אלו ענינים מזכירים בה ברכות מט. לפני ציון ד ברכת הטוב והמטיב
->->->כמה מלכויות מזכירים בהברכות מט. ציון ה הזכרת מלכות בברכת המזון
->האם הברכות מעכבות זו את זו ברכות מח: ציון א נוסח ברכת המזון
->האם הולכים אחר הנאת גרון או הנאת מעיים חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->האם מותר לברך בהליכה, בעמידה, בהסבה או ברכיבה ברכות נא: ציון ו ברכה במיושב ושלא במיושב
->האם מותר לכרוע ב"ועל הכל אנחנו מודים לך" ברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->האם מנין הברכות הוא מהתורה או מדרבנןברכות מח: ציון א נוסח ברכת המזון
->האם נוסחו מהתורה או מדרבנןברכות מח: ציון א נוסח ברכת המזון
->האם צריך להזכיר מלכות ב"בונה ירושלים" מלבד מלכות בית דוד ברכות מט. ציון ה הזכרת מלכות בברכת המזון
->האם צריך לסלק או לכסות סכין בשעת הברכה חגיגה כז. לפני ציון א השולחן דומה למזבח
->->בשבת או בחול חגיגה כז. לפני ציון א השולחן דומה למזבח
->הברכה השלישית
->->נוסח חתימתה ברכות מח: ציון ג נוסח הברכה השלישית בחול ובשבת; ברכות מט. ציון ד נוסח החתימה של ברכה שלישית בברכת המזון
->->נוסחה בחול ובשבת ברכות מח: ציון ג נוסח הברכה השלישית בחול ובשבת
->->נוסח פתיחתהברכות מח: ציון ג נוסח הברכה השלישית בחול ובשבת
->->הזכרת "רצה" בשבת ברכות מח: ציון ג נוסח הברכה השלישית בחול ובשבת
->הזכרת ארץ חמדה טובה ורחבה ומלכות בית דוד והודאה תחלת וסוף
->->האם הם לעיכובא ברכות מח: ציון ד אלו ענינים מזכירים בברכת המזון
->->נוסחם ברכות מח: ציון ד אלו ענינים מזכירים בברכת המזון
->הזכרת ברית ותורה
->->האם היא לעיכובא ברכות מח: ציון ד אלו ענינים מזכירים בברכת המזון
->->הנוסח ברכות מח: ציון ד אלו ענינים מזכירים בברכת המזון
->->בנשים ועבדים ברכות מט. לפני ציון ה הזכרת ברית ותורה על ידי נשים ועבדים
->->שכח להזכיר - האם חוזר לתחילת ברה"מ או לתחילת ברכת הארץ ברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->החוטף מחבירו ברכת המזון חייב לשלם לו ארבעים זהובים ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->החיוב להשאיר לחם על השולחן בזמן בהמ"ז סנהדרין צב. ציון ב שיור פת על השולחן
->->ככר שלם או פתיתים סנהדרין צב. ציון ב שיור פת על השולחן
->המברך ברה"מ על דבר שברכתו מעין שלוש - האם יצא ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
->->על תמרים, יין או דייסה ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
->המסופק אם בירך - האם צריך לחזור ולברך
->->אם אכל פחות מכזית או פחות מכביצה או פחות מכדי שביעה ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון
->המשנה ממטבע שטבעו חכמים בה
->->האם יצאברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->->האם צריך לחזור ולברךברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->->בשינוי בפתיחה ובחתימה ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות
->לכמה מברכים ניתן לחלקה ברכות מו. ציון ד חלוקת ברכת המזון לרבים
->מי מברך - בעל הבית או אורח ברכות מו. ציון ב מי מברך ברכת המזון - האורח או הגדול
->->אם יש בין המסובים אדם גדול ברכות מו. ציון ב מי מברך ברכת המזון - האורח או הגדול
->מי שאינו יודע לברך את כולה - האם יאמר מה שהוא יודע ברכות מו. ציון ד חלוקת ברכת המזון לרבים
->->במי שיודע רק את ברכת הזן ברכות מח: ציון א נוסח ברכת המזון
->מי שאכל ביחידות - האם מיברך ברכת "הזן"ברכות מו. ציון ג עד היכן ברכת הזימון
->מי שאכל פחות מכזית לחם או שלא אכל כלום - האם יכול להוציא מי שחייב מהתורה ברכות מח. ציון ב איזו אכילה מצרפת
->מי ששינה את סדר הברכות - האם יצאברכות מח: ציון א נוסח ברכת המזון
->על בריה פחות מכזית יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->על מצה גזולה פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->עם כוס (יין)
->->האם חובה לברך על כוס או שזה רק מצוה מן המובחר או רשות גמורה פסחים קה: ציון ג כוס בברכת המזון
->->האם יש לברך על כוס פסחים קה: ציון א אפוקי יומא מאחרינן - הבדלה וברכת המזון
->->האם אפשר לעשות הבדלה באותו כוס, לכתחילה ובדיעבד פסחים קב: ציון א השני אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->האם אפשר לעשות קידוש באותו כוס, לכתחילה ובדיעבד פסחים קב: ציון א השני אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->האם אפשר להשתמש לשם כך בשכר, או שאר משקה שהוא חמר מדינה, או משקה שקבע סעודתו עליו, או מים פסחים קז. ציון א ברכת המזון על השכר
->->השיעור שחייבים לשתות מהכוס, והאם שתיית רבים מצטרפת פסחים קז. ציון ב שתיית יין הקידוש
->->האם המברך צריך לשתות רוב רביעית פסחים קה: ציון ה המברך צריך שיטעום
->עניית אמן אחרי "בונה ירושלים" - בלחש או בקול רם או בקול רגילברכות מה: ציון י אמירת "אמן" אחרי ברכת בונה ירושלים
->->במי שמברך לעצמו או בקבוצה שמזמנים יחד ברכות מה: ציון י אמירת "אמן" אחרי ברכת בונה ירושלים
->שיעור האכילה המחייב ברה"מ
->->כזית או ביצה או כדי שביעה ברכות כ: ציון ד חיוב הנשים בברכת המזון; ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון
->->מהתורה ומדרבנן ברכות כ: ציון ד חיוב הנשים בברכת המזון; ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון
->->מי שאכל ולא שתה ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון
->שכח "יעלה ויבוא" ביו"ט - האם צריך לחזור
->->אם נזכר לפני שהתחיל "הטוב והמטיב" או אח"כ ברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->->בסעודה ראשונה או שניה או שלישית ברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->שכח "יעלה ויבוא" בר"ח - האם צריך לחזור
->->אם נזכר לפני שהתחיל "הטוב והמטיב" או אח"כברכות מט. ציון ח שכח ולא הזכיר של ראש חדש
->->בר"ח שחל בשבת ברכות מט. ציון ח שכח ולא הזכיר של ראש חדש
->->להיכן הוא חוזרברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->שכח "רצה" בשבת - האם צריך לחזור
->->אם נזכר לפני שהתחיל "הטוב והמטיב" או אח"כברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->->בסעודה ראשונה או שניה או שלישית ברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->->בר"ח שחל בשבת ברכות מט. ציון ח שכח ולא הזכיר של ראש חדש
->שכח אם בירך - האם צריך לחזור על כולו ברכות טז. ציון ח ברכת המזון של הפועלים
->שניים שאכלו יחד - האם כל אחד יברך בנפרד
->->לכתחילה ובדיעבדברכות מה: ציון ה ברכת המזון בשניים
->->אם אחד מהם אינו יודע לברך ברכות מה: ציון ה ברכת המזון בשניים
ברכת המינים
->האם מסלקים ש"ץ שטעה בה או השמיט אותה ברכות כט. ציון א סילוק שליח ציבור שטעה
ברכת המצוות - כללי
->אם יש ספק בחיוב המצווה חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->->בברכה שהיא עצמה המצווה חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->->במצווה דאורייתא או דרבנן חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->->בספק אם יש חיוב, ובספק אם אדם זה קיים כבר את המצווה חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->בחרש ששומע ואינו מדבר ברכות טו. ציון ז מצוות הטעונות ברכה בחרש שמדבר ואינו שומע
->בכיסוי הדם (ראה: כיסוי הדם)
->בספק דרבנן שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->->אם הברכה עצמה היא המצווה כגון קריאת שמע שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->->אם צריך לחזור ולעשות את המצווה מספק שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->בעשיית מצוה שכבר עשה ר"ה כח: ציון ג פסקה ג-ה המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->ברכה על הפרשת תרומה - ברכת המצוות או ברכת השבח חולין ב. ציון ב פרק ג שחיטת חרש, שוטה ואילם
->ברכה על שחיטה
->->אם שחט כמה בהמות - האם די בברכה אחת חולין פו: לפני ציון ב ברכות השחיטה והכיסוי בשחיטת כמה חיות ועופות
->->->אם דיבר בין שחיטה לשחיטה חולין פו: לפני ציון ב פרק ב ברכות השחיטה והכיסוי בשחיטת כמה חיות ועופות
->->->אם שחט יותר משתיכנן מראש חולין פו: לפני ציון ב פרק ג ברכות השחיטה והכיסוי בשחיטת כמה חיות ועופות
->->ברכת המצוות או ברכת השבח חולין ב. ציון ב פרק ג שחיטת חרש, שוטה ואילם
->האם צריך או מותר לברך אחרי קיום מצווה ברכות מד: אחרי ציון א ברכה אחרונה על המצוות
->הוצאת אחר ידי חובה בברכה חולין ב. ציון ב פרק ג שחיטת חרש, שוטה ואילם
->המברך את ברכת הפסח על קרבן חגיגת ארבעה עשר - האם יצא בדיעבד פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->המברך על אכילת קרבן פסח - האם צריך לחזור ולברך על אכילת חגיגת ארבעה עשר פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->'כל המצוות מברך עובר לעשייתן'
->->שכח ולא בירך עובר לעשייתן - האם יכול לברך אחר כך פסחים ז: ציון ג מצוות שברכתן אחר קיומן
->->האם אפשר לברך גם בשעת עשייתן פסחים ז: ציון ב כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן
->->אפשרות לברך אחרי עשייתן פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->->ברכת הקידושין - האם מברך לפני שמקדש או אחר כך פסחים ז: ציון ג מצוות שברכתן אחר קיומן
->->ברכת הטבילה - האם מברך לפני הכניסה למים או בעודו במים או לאחר שיצא פסחים ז: ציון ג מצוות שברכתן אחר קיומן
->->שחט ולא בירך קודם השחיטה - האם יכול לברך אחריה פסחים ז: ציון ג מצוות שברכתן אחר קיומן
->->על נטילת ידים - האם מברך לפני הנטילה או לאחריה פסחים ז: ציון ג מצוות שברכתן אחר קיומן
->->ברכת ציצית - האם מברך לפני עטיפת הטלית או לאחריה פסחים ז: ציון ב כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן
->->ברכת תפילין - האם מברכים לפני הנחת התפילין ביד או לאחריה פסחים ז: ציון ב כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן
->מברך עובר לעשייתן - על מצווה שמישהו אחר עושה בעבורו שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->ע"י אשה, במצוות עשה שהזמן גרמא (ראה: מצוות עשה שהזמן גרמא)
->על בדיקת חמץ שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->על הטפת דם ברית למי שנולד מהול שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->על ישיבה בסוכה
->->האם חובה לברך בכל יום גם אם לא יצא בינתיים מן הסוכה סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->האם חובה לברך על כל אכילה סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->לפני הכניסה לסוכה או לאחריה סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->לפני שיושבים בסוכה או אחרי הישיבה סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->לפני ברכת "המוציא" או אחריה סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->לאחר שיצא ונכנס שנית סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->על טיול בסוכה סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->על שינה סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->על מנהג, כגון יו"ט שני, הלל בר"ח, או ערבה בהושענא רבא סוכה מד: ציון ו מנהג חיבוט ערבה
->על מצוה הנעשית מספק סוכה מז. ציון א מצות הישיבה בסוכה ביום שמיני עצרת
->על מצווה שמקיימים מספק שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->בטומטום ואנדרוגינוס המקיימים מצווה מספק שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->בספק מצווה דרבנן שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->ברכות ק"ש כשיש ספק שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->המדליק נר חנוכה מספק שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->על הפרשת מעשר מדמאי שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->על ישיבה בסוכה בשמיני עצרת בחו"ל שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->על כיסוי הדם בכוי שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->על מילת ספק נפל שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->על מצוות יום טוב שני של גלויות שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->על תקנת חכמים שנתקנה על הספק שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->על מצווה שתיקנו חכמים מספק חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->על נטילת לולב
->->האם יכול לברך יותר מפעם ביום סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב; סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->->האם מברכים מיום שני ואילך סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->על נרות חנוכה בכל שמונת הימים סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->על עשיית מצווה כשאין זה גמר המצווה שבת כה: ציון א חיוב הברכה על הדלקת נר שבת
->על ציצית - לפני העיטוף או אחריו סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->על שילוח הקן חולין קלט: לפני ציון ה חובת שילוח הקן כשאינו רוצה לקחת את הבנים
->על תפילין - האם מברך בכל פעם שמניח או ממשמש בהן סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->קודמת לשהחיינו סוכה נו. ציון א סדר הברכות של סוכה וזמן
->'שומע כעונה' בברכות סוכה לח: ציון ב שומע כעונה
ברכת המצוות - נוסחן
->"להדליק נר של חנוכה" או "על הדלקת נר חנוכה" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->"להפריש חלה" או "על הפרשת חלה" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->"להפריש תרו"מ" או "על הפרשת תרו"מ" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->"לעסוק בדברי תורה" או "על דברי תורה" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->נוסח ברכת נר חנוכה מגילה ה: ציון ג עשיית מלאכה בפורים
->"על אכילת הפסח" או "לאכול את הפסח" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->"על אכילת מצה" או "לאכול מצה" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->"על אכילת מרור" או "לאכול מרור" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->"על ביעור חמץ" או "לבער את החמץ" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->"על מצות מזוזה" או "על קביעת מזוזה" או "לקבוע מזוזה" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->"על פדיון הבן" או "לפדות הבכור", אם פודה את בנו או פודה את עצמו פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->ברכת המילה - כשהאב מל את בנו או כשאחר מל פסחים ז. אחרי ציון ו נוסח ברכת המילה
->ברכת הסוכה פסחים ז. אחרי ציון ו נוסח ברכת הסוכה
->ברכת השחיטה, בשחיטת חולין או פסח וקדשים פסחים ז. אחרי ציון ו נוסח ברכת השחיטה
->ברכת ציצית, אם התעטף בטלית לפני שבירך פסחים ז. אחרי ציון ו נוסח ברכת הלולב
->ברכת תפילין, אם הניח תפילין לפני שבירך פסחים ז. אחרי ציון ו נוסח ברכת הלולב
->תפילין, טלית, לולב, מילה, שחיטה, ישיבה בסוכה, הפרשת תרו"מ, תלמוד תורה, נטילת ידיים, עירוב, מזוזה, מעקה ועוד פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
ברכת השם (גידוף)
->אם בירך בכינוי סנהדרין נה: ציון ס המגדף את השם
->אם לא בירך שם בשם סנהדרין נה: ציון ס המגדף את השם
->->איזה "שם" סנהדרין נה: ציון ס המגדף את השם
->בבן נח
->->בכינוי סנהדרין נו. ציון ז בן נח שברך את השם בכנוי
->->אם לא בירך שם בשם סנהדרין נו. ציון ז בן נח שברך את השם בכנוי
->האם העדים עליה חוזרים על הקללה או רק אומרים איזה שם קולל מו"ק כו. ציון ל חיוב קריעה לשומע מפי השומע ברכת השם
->העדות עליה
->->האם העדים צריכים לחזור על השם וגידופו סנהדרין נו. ציון א דרך אמירת העדות על המגדף
->->מתי שומעי העדות צריכים לקרוע סנהדרין נו. ציון א דרך אמירת העדות על המגדף
->חיוב חטאת במגדף בשוגג סנהדרין סה. ציון ד חיוב קרבן בדבר שאין בו מעשה
->חיוב קריעה למי ששומע אותה
->->אם שומע מהעדים את הקללה עצמה או רק את השם שקולל או רק את סיפור המעשה מו"ק כו. ציון ל חיוב קריעה לשומע מפי השומע ברכת השם
->->אם שומע מהכרוז שהמקלל יוצא ליסקל מו"ק כו. ציון ל חיוב קריעה לשומע מפי השומע ברכת השם
->->אם שומע ממי ששמע מהשומע מו"ק כו. ציון ל חיוב קריעה לשומע מפי השומע ברכת השם
->קריעה על שמיעתה
->->בכינוי סנהדרין ס. ציון ח חיוב בקריעה על השומע ברכת השם
->->מפי גוי או מפי ישראל מומר סנהדרין ס. ציון ח חיוב בקריעה על השומע ברכת השם
->->בזמן הזה סנהדרין ס. ציון ח חיוב בקריעה על השומע ברכת השם
ברכת התורה (ראה גם: תלמוד תורה)
->האומר 'אהבה רבה' - האם פטור מברה"ת ברכות יא: ציון ג ברכת אהבת עולם כברכת התורה
->->אם לא למד מיד לאחריה, ורק קרא ק"ש ברכות יא: ציון ג ברכת אהבת עולם כברכת התורה
->האם היא מהתורה או מדרבנןברכות יא: ציון ד ברכות התורה; ברכות כא. לפני ציון א ברכת התורה לאחריה
->האם צריך לברך לפני כל לימודברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->האם צריך ללמוד מיד אחריה ברכות יא: ציון ג ברכת אהבת עולם כברכת התורה; ברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->->אם לא למד מיד האם צריך לחזור ולברך כשבא ללמוד ברכות יא: ציון ג ברכת אהבת עולם כברכת התורה
->החוטף מחבירו את ברכות התורה - חיוב עשרה זהובים ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->אם הלה ענה אמן ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->המסופק אם בירך - האם צריך לחזור ולברךברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->המפסיק בינה לבין הלימוד או המפסיק בתוך הלימוד והולך לעסקיו או ישן שינת קבע - האם צריך לחזור ולברךברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->הנוסח ברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->מספר הברכות ברכות יא: ציון ד ברכות התורה
ברכת חתנים
->אחרי אמירת הברכות - האם מותר לארוס לבוא עליה או להתייחד עמה, מהתורה או מדרבנן כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->אמירת "שהשמחה במעונו" בסעודת מילה שיש בה חתן וכלה סוכה כה: אחרי ציון ה אין שמחה אלא בחופה
->אמירת שבע ברכות ו"שהשמחה במעונו"
->->בבית שפתוח למקום שאוכלים סעודת חתנים אבל החתן והכלה אינם שם סוכה כה: אחרי ציון ה אין שמחה אלא בחופה
->->בכל מקום שהחתן והכלה נמצאים, או רק במקום עיקר מושבם או רק במקום החופה סוכה כה: אחרי ציון ה אין שמחה אלא בחופה
->->בסעודה שלא נעשתה לכבוד החתן והכלה סוכה כה: אחרי ציון ה אין שמחה אלא בחופה
->אמירתה לאחר החופה כשמתקבצים אנשים בלי סעודה כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->אמירתה לפני החופה, כשהארוס וארוסתו נמצאים בבית אחד כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->במשך כמה ימים מברכים אותה כתובות ז. ציון ו ימי שמחת הנישואין והברכות
->->בבחור או אלמן שנשאו בתולה או אלמנה כתובות ז. ציון ו ימי שמחת הנישואין והברכות
->בעשרה - לכתחלה ובדיעבד כתובות ז: ציון ד ברכת הארוסין
->ברכות המצוות או ברכות השבח כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->ברכת "אשר ברא"
->->אם החתן אוכל רק עם בני ביתו כתובות ח. ציון ב ברכת 'אשר ברא' ו'שהשמחה במעונו'
->->במשך שבעת ימי המשתה, שלושים יום, או שנים עשר חדש כתובות ח. ציון ב ברכת 'אשר ברא' ו'שהשמחה במעונו'
->->בעשרה, בשלושה או ביחידות כתובות ח. ציון ב ברכת 'אשר ברא' ו'שהשמחה במעונו'
->האם מותר בדיעבד לברך כמה ימים לאחר החופה כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->הצורך שיהיו שם עשרה אנשים מגילה כג: ציון י ברכת חתנים בעשרה
->->בברכת "אשר ברא" ובברכת "שהשמחה במעונו" מגילה כג: ציון י ברכת חתנים בעשרה
->->צירוף נשים, עבדים וקטנים לעשרה מגילה כג: ציון י ברכת חתנים בעשרה
->לפני החופה או לאחריה כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->מי מברך - החתן או אחר כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->מי שבירך ברכת חתנים בבית האירוסין - האם חוזר ומברך בשעת הנישואין כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->פנים חדשות
->->אם הם עזבו לפני הברכות כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->->האם די באיש אחד כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->->מי שאין בגללו ריבוי שמחה כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->->מי שהיה בחופה ושמע את הברכות כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->->מי שנוכח בסעודה ואינו אוכל כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->->פנים חדשות שבאו בלילה - האם מברכים עליהם כל היום כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->תוקפה של החופה בלי הברכות כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
ברכת כהנים (ראה: כהן; נשיאת כפים)
ברכת נטילת לולב (ראה: לולב)
ברכת שהחיינו (ראה: שהחיינו)
ברכת שהכל
->על משקין היוצאים מן הפירות פסחים כד: ציון ה משקין היוצאים מפירות ערלה
ברק
->האם צריך לברך בכל פעם שיש ברק חדשברכות נג. ציון ס ברכה על ריח מחנותו של בשם
->מה מברכים ברכות נט. ציון ו ברכת הרעמים והברקים
->מתי מברכיםברכות נט. ציון ו ברכת הרעמים והברקים
->תדירות הברכה ברכות נט. ציון ו ברכת הרעמים והברקים
בשר
->אכילתו לפני תשעה באב (ראה: תשעה באב, בשר)
->'בשר זה עלי'
->->האם אסור בהנאה מהבשר נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->האם אסור ברוטב ובקיפה שיצא מבשר אחר הנדר נדרים נב. בלי ציון הנודר מן הבשר
->הגדרת בשר מליח
->->לענין בן סורר ומורה תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->->לענין סעודה המפסקת של ערב תשעה באב תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->המוצא בשר במקום שרובו גוים אבל רוב הציידים או הטבחים הם ישראל ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->המוצא בשר שנחטף ע"י עוף והבעלים לא התייאש ב"מ כד: ציון ו מצא בשר שעוף חטפו
->הנודר "כבשר מליח" - האם מפרשים שהתכוון כבשר קודש או כבשר ע"ז (שאינו דבר הנדור)
->->אם הרוב מתכוונים במלים אלה לבשר קודש נדרים נג. ציון ד האם מפרשים את הנדר על פי רוב
->->אם טוען שהתכוון לע"ז או אינו טוען נדרים נג. ציון ד האם מפרשים את הנדר על פי הרוב
->הנודר מ"בשר"
->->האם אסור בהנאה מהבשר נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->האם אסור בירקות שנתבשלו עם הבשר נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->האם מותר בקיפה נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->->בשר שנקפה בשולי הקדירה נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->->שיצא מבשר אחר הנדר (אם אמר "שאני טועם" או "שלא אוכל" או לא) נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->->תבלין או רוטב שנקפה בשולי הקדירה נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->האם מותר ברוטב נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->->מרק שנתבשל הבשר בתוכו נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->->שומן - מוהל היוצא מהבשר נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->->שיצא מבשר אחר הנדר (אם אמר "שאני טועם" או "שלא אוכל" או לא) נדרים נב. בלי ציון הנודר מהבשר, מהרוטב ומהקיפה
->->האם נאסר בבשר דגים ובבשר עופות
->->->אם יש לנודר כאב עיניים נדרים נד: ציון א הנודר מן הבשר
->->->אם נדר ביום שמקיז דם נדרים נד: ציון א הנודר מן הבשר
->->->אם נדר לשבוע שלם ביום שמקיז דם נדרים נד: ציון א הנודר מן הבשר
->->->אם נדר לשבוע שלם ויש לו כאב עיניים נדרים נד: ציון א הנודר מן הבשר
->->->במקום שהשליח נמלך עליהם או לא נדרים נד: ציון א הנודר מן הבשר
->->האם נאסר בחגבים, במקום שהשליח נמלך עליהם נדרים נד: ציון א הנודר מן הבשר
->הנודר מבשר - האם הוא אסור בדגים תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->הצורך בחותם או בשני חותמות כששולחים אותו עם גוי או כשמפקידים אצלו ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
בשר אדם
->איסור אכילת בשר אדם שפירש מהחי ע"ז כט: ציון ל איסור הנאה ממת
->גיד הנשה שלו חולין ק: ציון א גיד הנשה בבהמה טמאה
->האם הוא מותר באכילה מן התורה חולין ק: ציון א גיד הנשה בבהמה טמאה
בשר בחלב (ראה גם: ביצה, אכילתה בחלב)
->איסורי בישול, אכילה והנאה - האם נמנים במניין המצוות כלאווין שונים חולין קטו: ציון א חיוב מלקות על בישול, אכילה והנאה מבשר וחלב
->אכילת בשר או חלב כשיש על השולחן גם מהסוג השני, וביניהם יש היכר חולין קז: ציון ל תנאי ההיתר לאכילת בשר וגבינה בשולחן אחד
->אכילת בשר אחרי גבינה - האם צריך להמתין חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך; חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->בבשר בהמה חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->בבשר עוף חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך; חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->נטילת ידיים ביניהם חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->->אחרי תבשיל גבינה חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->->ביום או בלילה חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->קינוח והדחה ביניהם חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב; חולין קה. ציון א קינוח והדחה בין גבינה לבשר
->->->הדחה - שטיפת הידיים או ניקוי הפה חולין קה. ציון א קינוח והדחה בין גבינה לבשר
->->->קינוח בפת, בקמח, בתמרים, בירקות ובדברים אחרים חולין קה. ציון א קינוח והדחה בין גבינה לבשר
->->->קינוח לפני הדחה או אחריה חולין קה. ציון א קינוח והדחה בין גבינה לבשר
->אכילת גבינה אחרי בשר
->->אם ידוע שנשאר בשר בין השיניים לאחר הזמן חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->אם לעס בשר עבור תינוק ולא אכל אותו חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->במרק שיש בו רק טעם בשר חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->בקינוח והדחה חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב; חולין קה. ציון א קינוח והדחה בין גבינה לבשר
->->->הדחה - שטיפת הידיים או ניקוי הפה חולין קה. ציון א קינוח והדחה בין גבינה לבשר
->->->קינוח בפת, בקמח, בתמרים, בירקות ובדברים אחרים חולין קה. ציון א קינוח והדחה בין גבינה לבשר
->->->קינוח לפני הדחה או אחריה חולין קה. ציון א קינוח והדחה בין גבינה לבשר
->->בשומן בשר שאין בו חתיכות חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->בתבשיל של בשר או תבשיל של חלב חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->המתנה מסעודה לסעודה חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->זמן ההמתנה
->->->אם המתין - האם צריך גם קינוח והדחה חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->->אם זמן זה עבר בתוך אותה סעודה חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->->שינוי הזמן לפי עונות השנה ע"פ משך הזמן בין הסעודות חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->->שיעור הזמן מסעודת הבוקר לסעודת הערב חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->->שש שעות, חמש וחצי שעות, שלוש שעות, או שעה אחת חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->מיד לאחר סיום סעודת הבשר וברכת המזון חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->->->האם צריך גם קינוח והדחה חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->אכילת דג וחלב יחד - חשש סכנה חולין קג: ציון ה בשר דגים בחלב
->->דג וחמאה חולין קג: ציון ה בשר דגים בחלב
->אכילת עוף וגבינה יחד
->->אכילת עוף ולאחריו גבינה או להיפך חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך
->->בלי פעולת ניקיון ביניהם חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך
->->המתנת שש שעות חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך
->->נטילת ידיים ביניהם חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך
->->קינוח הפה ביניהם חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך
->->קינוח הפה והידיים במפית חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך
->אכילתו שלא כדרכה חולין קיג. ציון ט בשר וחלב בבהמה טמאה וחלבה
->בחלב שיצא מבהמה לאחר שנשחטה חולין קיג: ציון ו המבשל בשר בחלב של בהמה מתה או שחוטה
->בחלב שיצא מנבילה, לענין איסור בישול והנאה חולין קיג: ציון ו המבשל בשר בחלב של בהמה מתה או שחוטה
->בחלב שנמצא בבהמה שחוטה (ראה גם: כחל) חולין צז: ציון ז כחל שהתערב עם בשר או חלב; חולין קט. ציון א הכשרת כחל
->ביצה שהתבשלה עם בשר - האם מותר לאכלה עם חלב חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->ביצה שנמצאה בתרנגולת שחוטה - אכילתה עם חלב (ראה: ביצה)
->בישול בשר במי חלב חולין קיד. ציון א בישול בשר עם מי חלב
->->האם אסור מדרבנן, אכילתו או בישולו חולין קיד. ציון א בישול בשר עם מי חלב
->->המים היוצאים מהגבינה לאחר שנקפאת ("נסיוב החלב") חולין קיד. ציון א בישול בשר עם מי חלב
->->המשקה הצלול שיוצא לאחר בישול נסיוב החלב והפרדתו מהמוצק חולין קיד. ציון א בישול בשר עם מי חלב
->בישול בשר וחלב יחד חולין קד: בלי ציון דין בישול בכלי ראשון שהורד מהאש
->->בטיגון ובעישון חולין קד: בלי ציון דין בישול בכלי ראשון שהורד מהאש
->->בישול דגים וחגבים בחלב חולין קג: ציון ה בשר דגים בחלב
->->בכלי ראשון רותח לאחר שהורד מן האש חולין קד: בלי ציון דין בישול בכלי ראשון שהורד מהאש
->->בשיעור של כמאכל בן דרוסאי - האם לוקה חולין קח: אחרי ציון ג הבישול המחייב בבשר וחלב
->->חצי כזית בשר עם חצי כזית חלב
->->->האם התערובת נאסרת באכילה מהתורה חולין קח: ציון ג חצאי זיתים באיסור בשר וחלב - צרופם ואיסורם
->->->האם חייב משום בישול בשר וחלב חולין קח: ציון ג חצאי זיתים באיסור בשר וחלב - צרופם ואיסורם
->->פחות ממאכל בן דרוסאי - האם אסור מן התורה או מדרבנן חולין קח: אחרי ציון ג הבישול המחייב בבשר וחלב
->בישול קדרה של בשר וקדרה של חלב בתנור אחד ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->בישולו בחמה - האם אסור מהתורה או מדרבנן שבת לט. ציון א בישול בחמה
->בשר בהמה טמאה בחלב או חלב בהמה טמאה בבשר חולין קיג. ציון ט בשר וחלב בבהמה טמאה וחלבה
->->איסור אכילה מדרבנן חולין קיג. ציון ט בשר וחלב בבהמה טמאה וחלבה
->->בישול והנאה חולין קיג. ציון ט בשר וחלב בבהמה טמאה וחלבה
->->שתיית חלב אחרי שאכל בטעות בשר בהמה טמאה חולין קיג. ציון ט בשר וחלב בבהמה טמאה וחלבה
->בשר וגבינה צוננים שנגעו זה בזה - האם צריך הדחה או שפשוף חולין קז: ציון י הכשרת בשר וגבינה צוננים שנגעו זה בזה
->->אם אחת מהן מלוחה חולין קז: ציון י הכשרת בשר וגבינה צוננים שנגעו זה בזה
->->אם הן לחות או יבשות חולין קז: ציון י הכשרת בשר וגבינה צוננים שנגעו זה בזה
->->אם הן שמנות חולין קז: ציון י הכשרת בשר וגבינה צוננים שנגעו זה בזה
->->->ויש דוחק הסכין חולין קז: ציון י הכשרת בשר וגבינה צוננים שנגעו זה בזה
->בשר וחלב שנתבשלו כמאכל בן דרוסאי - האם אסור להמשיך את בישולם חולין קח: אחרי ציון ג הבישול המחייב בבשר וחלב
->בשר חיה בחלב
->->אכילתו, מהתורה או מדרבנן חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך; חולין קיג. ציון כ בשר חיה ועוף עם חלב
->->אכילתם בלי פעולת ניקיון ביניהם חולין קד: ציון ד אכילת בשר עוף לאחר גבינה, ולהיפך
->->בישול והנאה חולין קיג. ציון כ בשר חיה ועוף עם חלב
->בשר נבילה בחלב - מלקות על בישולו ועל אכילתו חולין קיג: ציון ח בשר נבלה או חֵלב שנתבשלו עם חלב
->בשר עוף בחלב נדרים נד: ציון א הנודר מן הבשר
->בשר עוף בחלב
->->אכילתו, מהתורה או מדרבנן חולין קיג. ציון כ בשר חיה ועוף עם חלב
->->בישול והנאה חולין קיג. ציון כ בשר חיה ועוף עם חלב
->דבר חריף שנחתך בסכין בשרי - אכילתו עם חלב
->->בסכין בן יומו או שאינו בן יומו ע"ז לט. ציון ד פרק ג מאכלים הנאסרים בגלל חריפותם
->->בצנון ובחילתית ע"ז לט. ציון ד פרק ג מאכלים הנאסרים בגלל חריפותם
->דג שקיבל טעם בשר - אכילתו עם חלב
->->דג שהתבשל בקערה של בשר חולין קיא: ציון ו דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->->דג שהתבשל עם בשר חולין קיא: ציון ו דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->->דג שנצלה בשיפוד שצלו בו בשר חולין קיא: ציון ו דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->->דג שנצלה ואחר כך ניתן בקערה של בשר חולין קיא: ציון ו דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->->דג שעלה בקערה בשרית חולין קיא: ציון ו דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->->->אם העלם בקערה על דעת לאוכלם עם חלב חולין קיא: ציון ו דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->->->לכתחילה או בדיעבד חולין קיא: ציון ו דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->דם בחלב חולין קיג: ציון ג דם שבישלו בחלב
->->לענין איסור אכילה חולין קיג: ציון ג דם שבישלו בחלב
->->לענין איסור בישול חולין קיג: ציון ג דם שבישלו בחלב
->האם יש מלקות על הנאה מתערובת בשר בחלב פסחים כד: ציון ו הנאה ש'לא כדרכה' בכלאי הכרם ובבשר בחלב
->המבשל עצמות וגידים בחלב
->->האם אסור באכילה, מהתורה או מדרבנן ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->->האם לוקה ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->הנחת כד חלב ליד כד בשר בתיבה אחת חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->->אם הם מגולים או מכוסים חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->->לכתחילה ובדיעבד חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->הנחת קדירה של בשר ליד קדירה של חלב חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->->אם הם מגולים או מכוסים חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->->לכתחילה ובדיעבד חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->העלאת בשר וגבינה על השולחן בשינוי שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
->העלאת בשר עם חלב על השלחן חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->->אם הבשר והחלב עטופים חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->->עוף וגבינה חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->->על שלחן שעורך עליו את התבשיל - בבשר עוף או בשר בהמה חולין קד: בלי ציון העלאת בשר וגבינה על שולחן שסודר עליו את התבשיל
->->תבשיל בשר או תבשיל חלב חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->חֵלב בחָלב
->->איסור הנאה חולין קיג: ציון ח בשר נבלה או חֵלב שנתבשלו עם חלב
->->מלקות על בישולו ועל אכילתו חולין קיג: ציון ח בשר נבלה או חֵלב שנתבשלו עם חלב
->חתיכת בשר שנפלה ליורה של חלב ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->טיפת חלב שנפלה על בשר צלי - האם אוסרת את כל החתיכה או רק כדי קליפה חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->איסור שאר הקדירה (ראה: חתיכה נעשית נבילה)
->->אם אין ידוע על איזו חתיכה נפלה או שמא נפלה למרק חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->אם חלק מהחתיכה בתוך הרוטב - האם מצרפים את שאר התבשיל כדי לבטל את טעם החלב חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->אם יש בחלב כדי לתת טעם בחתיכה חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->->בחלב נוזלי ובמוצק חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->->האם כל החתיכה נאסרת או רק מה שמחוץ לרוטב חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->טלפיים, גידים, עצמות, קרניים ועור בחלב - מהתורה או מדרבנן חולין קיד. ציון ג איסור בשר בחלב בחלקי הבהמה שאינם נאכלים
->->באכילה ובבישול חולין קיד. ציון ג איסור בשר בחלב בחלקי הבהמה שאינם נאכלים
->->בעור שהתייבש וקשה כעץ חולין קיד. ציון ג איסור בשר בחלב בחלקי הבהמה שאינם נאכלים
->->בעורות הרכים שנחשבים כבשר לעניין טומאה חולין קיד. ציון ג איסור בשר בחלב בחלקי הבהמה שאינם נאכלים
->->עצם חלולה שנמצאה בתוך חלב - חשש שהיה בתוכו שומן חולין קיד. ציון ג איסור בשר בחלב בחלקי הבהמה שאינם נאכלים
->טעם כעיקר בו - מהתורה חולין קח. אחרי ציון א טעם כעיקר בבשר וחלב
->->טעם שיש בו ממשות ושאין בה ממשות חולין קח. אחרי ציון א טעם כעיקר בבשר וחלב
->כזית בשר שנפל ליורה רותחת של חלב חולין קח. ציון ג כזית בשר שנפל ליורה רותחת של חלב
->->אם סילק את הבשר מהיורה כשהיורה עדיין רותחת חולין קח. ציון ג כזית בשר שנפל ליורה רותחת של חלב
->->בבשר צונן או חם חולין קח. ציון ג כזית בשר שנפל ליורה רותחת של חלב
->->ביורה רותחת על האש או שאינה על האש חולין קח. ציון ג כזית בשר שנפל ליורה רותחת של חלב
->כחל (ראה: כחל)
->מלקות על הנאה מבשר וחלב חולין קטו: ציון א חיוב מלקות על בישול, אכילה והנאה מבשר וחלב
->עוף שנפל למאכל חלבי
->->אם יש בקעים בעוף חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->->אם אינו שרוי בתוכו חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->->בצלוי או בחי חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->כשהוא חי חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->כשהוא מבושל או אפוי חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->כשהוא מתובל חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->->אם אין בו בקעים חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->->אם אינו שרוי בתוכו חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->->בצלוי או בחי חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->כשהוא צלוי חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->->אם העוף צונן או רותח חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->->->בגוזל רך ובשאר בשר חולין קיב. ציון ח עוף שנפל לכותח
->פת שנאפתה עם בשר - אכילתה עם חלב נדרים נב. ציון א הנודר מדבר והתערב בהיתר
->פת שנגע בבשר או בגבינה - אכילתו עם הסוג השני אחרי הדחת הפת חולין קז: ציון י הכשרת בשר וגבינה צוננים שנגעו זה בזה
->->החלק הקשה שבפת או החלק הרך חולין קז: ציון י הכשרת בשר וגבינה צוננים שנגעו זה בזה
->צרירת בשר וגבינה במטפחת אחת חולין קז: ציון ח צורר אדם בשר וגבינה או איסור והיתר במטפחת אחת
->->אם הם צוננים או חמים חולין קז: ציון ח צורר אדם בשר וגבינה או איסור והיתר במטפחת אחת
->->אם נוגעים זה בזה או אינם נוגעים חולין קז: ציון ח צורר אדם בשר וגבינה או איסור והיתר במטפחת אחת
->->במאכל שרגילים להדיחו לפני אכילתו, כגון בשר חי חולין קז: ציון ח צורר אדם בשר וגבינה או איסור והיתר במטפחת אחת
->קדירה שבישל בה חלב ואח"כ בשר - האם נאסרה מהתורה חולין קח. אחרי ציון א טעם כעיקר בבשר וחלב
->קערה בשרית וקערה חלבית שהודחו יחד במים חמים חולין קיא: ציון ו פרק ד דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->שניים האוכלים על שלחן אחד זה בשר וזה גבינה - האם מותר חולין קז: ציון ט מי הם האסורים לאכול בשר וגבינה בשולחן אחד
->->אם אחד מודר הנאה מן האחר חולין קז: ציון ט מי הם האסורים לאכול בשר וגבינה בשולחן אחד
->->אם הם מכירים זה את זה ומקפידים זה על זה חולין קז: ציון ט מי הם האסורים לאכול בשר וגבינה בשולחן אחד
->->אם יש חפץ מפריד בין המאכלים חולין קז: ציון ל תנאי ההיתר לאכילת בשר וגבינה בשולחן אחד
->->->דבר גבוה חולין קז: ציון ל תנאי ההיתר לאכילת בשר וגבינה בשולחן אחד
->->->דבר שאין משתמשים בו חולין קז: ציון ל תנאי ההיתר לאכילת בשר וגבינה בשולחן אחד
->->->דבר שאין רגילים להניחו שם חולין קז: ציון ל תנאי ההיתר לאכילת בשר וגבינה בשולחן אחד
->->->לחם, קנקן, או כלים חולין קז: ציון ל תנאי ההיתר לאכילת בשר וגבינה בשולחן אחד
->->->מפה נפרדת חולין קז: ציון ל תנאי ההיתר לאכילת בשר וגבינה בשולחן אחד
->->אם מכירים זה את זה או אינם מכירים חולין קז: ציון ט מי הם האסורים לאכול בשר וגבינה בשולחן אחד
->->באחים המקפידים זה על זה חולין קז: ציון ט מי הם האסורים לאכול בשר וגבינה בשולחן אחד
->->באכסנאים חולין קז: ציון ט מי הם האסורים לאכול בשר וגבינה בשולחן אחד
->->בישראל וגוי חולין קז: ציון ט מי הם האסורים לאכול בשר וגבינה בשולחן אחד
->->בכעין "תפיסה אחת" או "שתי תפיסות" חולין קז: ציון ל תנאי ההיתר לאכילת בשר וגבינה בשולחן אחד
->שנתבשלו יחד בכלי ראשון רותח שהורד מהאש - האם נאסרים חולין קד: בלי ציון דין בישול בכלי ראשון שהורד מהאש
->תבלינים שנדוכו במדוכה בשרית - אכילתם עם חלב
->->במדוכה בת יומה או שאינה בת יומה ע"ז לט. ציון ד פרק ג מאכלים הנאסרים בגלל חריפותם
->תערובתו אוסרת בכלשהו אם הוא דבר חשוב
->->חתיכת בשר חשובה שנאסרה מחלב והתערבה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם
->->כמות חשובה של חלב שנאסרה מבשר והתערבה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם
בשר מן החי
->בחֵלב מן החי חולין קג. ציון א החיוב על חֵלב מן החי
->->בחלב מן הטרפה חולין קג. ציון א החיוב על חֵלב מן החי
->האוכל אבר מן החי ובשר מן החי - האם חייב שתיים חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->האם חייב עליו משום טרפה חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->מדידת שיעור כזית בו חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
בשר קודש
->טמא שאכל בשר קדש סנהדרין פג. ציון ו כהן טמא שאכל תרומה
בשר שנתעלם מן העין
->אם היה מונח של שולחנו חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->אם היה מושלך על הארץ חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->אם היה תלוי או במקום מוצנע חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->אם נולדה ריעותא בבשר, כגון שאבד או הסיח דעתו, או אם לא נולדה חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->אם רוב הטבחים ישראל חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->בשר שהיה בפי עורב חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->->אם ראה את הבשר משעה שהעורב לקחו עד שהניחו חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->בשר של בהמה שלמה חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->->אם מצוי עוף גדול שיכול לקחתו חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->->אם נראים סימני השחיטה חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->האם הוא אסור, מעיקר הדין או מחומרא חולין יב. ציון ח בהמה שנמצאה שחוטה; חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->המניח עשר חתיכות ומצא תשע - האם חוששים שהוחלפו חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->->אם החתיכות קשורות או לא חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->מי שמכיר את הבשר בטביעת עין חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->->בטביעות עין חלשה חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->->ההיתר למי שמכיר או גם לאחרים חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->->ת"ח או אדם אחר חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
->שלא ראוהו שעה אחת, או פחות חולין צה. ציון ב בשר שנתעלם מן העין
בת
->האם מציאתה שייכת לאב
->->אם היא סמוכה על שולחנו או לא ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->אם היא קטנה או גדולה ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->אם מכר אותה כאמה עבריה ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->החובל בבתו הקטנה - חיובו בנזק או בשבת ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו ובבנותיו
->->אם היא סמוכה על שלחנו או לאו ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו ובבנותיו
->החובל בנערה ונפחתה - זכות אביה בתשלומי הנזק ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות
->->בפחת שנפחתה אחרי הנערות כתוצאה מהחבלה ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות
->החובל בקטנה - זכות אביה בחמשת הדברים ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו ובבנותיו
->->אם אינה סמוכה על שלחן אביה ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו ובבנותיו
->->אם אמדוה לריפוי ממושך ונרפאה מהר - האם העודף לאב ב"ק פז: ציון א זכויות האב
->מעשה ידיה לאביה
->->אם אינה ניזונת מאביה כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->->מהתורה או מדרבנן כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->מציאתה לאביה
->->באמה עבריה כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->->בבוגרת הסמוכה על שולחן אביה כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->->בבת שהתארסה ולא נישאה כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->->בנערה שלא סמוכה לשולחן אביה כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->מתנה שקיבלה - האם שייכת לאב ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->מתנה שקיבלה - לאביה
->->בבוגרת הסמוכה על שולחן אביה כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->->בנערה שאינה סמוכה על שולחן אביה כתובות מו: ציון ב זכות האב במציאת בתו, בקנינה והמעשה ידיה
->שירשה קרקע מבית אמה - האם הפירות לאביה כתובות מו: ציון ה זכות האב בפירות של נכסי הקטנים
->שנחבלה וקיבלה קרקע כתשלום - האם הפירות לאביה כתובות מו: ציון ה זכות האב בפירות של נכסי הקטנים
בת אחותו; בת אחיו
->האם מותר לשאתה סנהדרין עו: ציון ד בת אחותו ובת אחיו לנישואין
->האם מצוה לשאתה סנהדרין עו: ציון ד בת אחותו ובת אחיו לנישואין
בת כהן
->עדים שהעידו שזינתה והוזמו, והבועל לא נידון למיתה - האם דינם בשריפה או בחנק מכות ב. ציון ב עדים זוממין המעידים שבת כהן זינתה
->שהמירה לעבודה זרה
->->האם נוהגים באביה מנהג חול ובזיון סנהדרין נב. לפני ציון א חלול כבוד האב ע"י בן או בת שסרחו
->->האם אביה פסול סנהדרין נב. לפני ציון א חלול כבוד האב ע"י בן או בת שסרחו
->שזינתה
->->ארוסה או נשואה סנהדרין נב. לפני ציון א חלול כבוד האב ע"י בן או בת שסרחו
->->עונשה - סקילה או שריפה סנהדרין נב. לפני ציון א חלול כבוד האב ע"י בן או בת שסרחו
->->האם נוהגים באביה מנהג חול ובזיון סנהדרין נב. לפני ציון א חלול כבוד האב ע"י בן או בת שסרחו
->->האם אביה פסול סנהדרין נב. לפני ציון א חלול כבוד האב ע"י בן או בת שסרחו
בת קול
->פסיקת הלכה על פיה
->->אם היא סותרת הלכה או אינה סותרת ב"מ נט: ציון א האם שומעים לבת קול
->->אם יצאה רק משום כבודו של חכם ב"מ נט: ציון א האם שומעים לבת קול
בת שבע (ראה: דוד ובת שבע)
בתולה (ראה גם: טענת בתולים)
->ביאה עליה בשבת - נטילת נשמה בהוצאת הדם שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->בעילתה בשבת וביו"ט ביצה יב. ציון א (עמ' סג) מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
->נישאת ביום ד', בזה"ז במקום שב"ד יושב רק בשני וחמישי ב"ק פב. ציון ד ימים שבתי הדין יושבים
->נישואיה - ביום רביעי
->->באשת ישראל או באשת כהן כתובות ב. ציון א באלו נשים תיקנו שבתולה נשאת ביום רביעי
->->בזמן הזה כתובות ב. ציון א באלו נשים תיקנו שבתולה נשאת ביום רביעי
->->בקטנה כתובות ב. ציון א באלו נשים תיקנו שבתולה נשאת ביום רביעי
->שנבעלה בהטייה - האם מותרת לכהן גדול חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
->שנבעלה שלא כדרכה - האם מותרת לכהן גדול חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
->שנתעברה באמבטי - האם מותרת לכהן גדול חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
->שנתעברה ולא נשרו בתוליה - האם מותרת לכהן גדול חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
->->אם נודע לפני נישואיה או אח"כ שהיתה מעוברת חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
->שנתעברה על ידי הטיה או באמבטי ולא נשרו בתוליה - האם יש לה דין של יולדת לענין טומאה וקרבן חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
בתי גוים, ברכה על ראייתם
->בישובם או בחורבנםברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
->בתי מגורים או בתי עבודה זרה ברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
בתי ישראל, ברכה על ראייתם
->בא"י או בחו"לברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
->בזמן הבית או בזמן הזהברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
->ביישובם או בחורבנםברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
->בתי כנסת או בתי מגורים ברכות נח: ציון א הרואה בתי ישראל ובתי עובדי כוכבים
בתי נירין (ראה: עושה שני בתי נירין)
בתי ערי חומה (ראה: בית עיר חומה)
בתר מעיקרא
->הליכה בנזק בתר מעיקרא או בתר תבר מנא
->->לענין הזורק חץ על כלי וקודם שפגע, שברו אחר ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא או בתר תבר מנא
->->לענין הזורק כלי מהגג ושברו אחר במקל ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא או בתר תבר מנא
->->לענין כלי שהתגלגל ונשבר ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא; ב"ק יט: ציון ג פסקה ה תרנגול המזיק
->->לענין תרנגול שחיטט בחבל וקרעו ונשבר הדלי ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא או בתר תבר מנא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US