Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות ד

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.דבוֹרים
->הבעלות בהם - מן התורה או מדרבנן או רק משום דרכי שלום
->->אם ברחו ב"ק קיד: ציון א קנין בנחיל דבורים
->->אם הגביה את הכוורת ב"ק קיד: ציון א קנין בנחיל דבורים
->המקדש אשה בדבורים ב"ק קיד: ציון א קנין בנחיל דבורים
->נאמנות אשה או קטן לומר למי שייך נחיל מסוים של דבורים
->->אם הם עדיין פורחים או שנחו בשדה של אחר ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל
->->אם העידו בשעת מעשה או אח"כ ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל של דבורים
->->אם ידוע שהלה התייאש או לא התייאש או שאין ידוע ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן
->->אם מסיחים לפי תומם או לא ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל של דבורים
->->אם פלוני מרדף אחריהם או לא ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל של דבורים
->->בקטן "פורח" (עם שתי שערות קצרות) או פחות מזה ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן
->של אחד שנחו על ענף בעץ של אחר
->->האם מותר לבעליהם להיכנס לשדה של האחר ליטלם (בלי לקצץ ענף)
->->->אם כניסתו תזיק ב"ק קיד. ציון ט הצלת נחיל דבורים בתוך שדה חבירו
->->->אם ספק אם כניסתו תזיק ב"ק קיד. ציון ט הצלת נחיל דבורים בתוך שדה חבירו
->->האם מותר לו לקצץ את הענף כדי ליטלם ב"ק קיד. ציון ט הצלת נחיל דבורים בתוך שדה חבירו
->->->אם הוא משלם את דמי הענף או לא ב"ק קיד. ציון ט הצלת נחיל דבורים בתוך שדה חבירו
->->->מעיקר הדין או מתנאי ב"ד ב"ק קיד. ציון ט הצלת נחיל דבורים בתוך שדה חבירו
->->->אם בעל העץ נמצא שם או לא ב"ק קיד. ציון ט הצלת נחיל דבורים בתוך שדה חבירו
דֶבֶר
->התרעה בשופר בשבת עליו או אמירת "עננו" ב"ק פ: ציון ג מתריעים בשבת על צרת הציבור
->תענית עליו
->->אם יש דבר בארץ ישראל - האם מתענים בחוץ לארץ תענית כא: ציון ב מתענים בחוץ לארץ על דבר שבארץ ישראל
->->בחול או בשבת תענית כ: ציון א מתריעים ומתענים על דבר
->->התרעה או תענית תענית כ: ציון א מתריעים ומתענים על דבר
->->על דבר בגוים או בחזירים תענית כא: ציון א מתענים על דבר בחזירים ובגויים
->->על דבר בעיר או בסביבותיה תענית כ: ציון א מתריעים ומתענים על דבר; תענית כ: ציון א עיר שיש בה מפולת
דבר האבד
->לענין קנייה ומכירה בחול המועד ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->לענין קנייה ומכירה ביריד של גוים ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
דבר הגורם לממון
->בבורר צרורות מגורן של אדם אחר ביצה לח: ציון ב הבורר צרורות מגרנו של חברו
->בגזל חמץ ועבר עליו הפסח ובא אחר ושרפו ביצה לח: ציון ב הבורר צרורות מגרנו של חברו
->האם הוא כממון ב"ק עו. ציון א הגונב הקדש מבית הבעלים
->->מדרבנן או מדאורייתא ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->האם הוא כממון פסחים כט. אחרי ציון א האוכל חמץ של הקדש בפסח
->האם הוא כממון שבועות מה. אחרי ציון א הדין בחנוני על פנקסו כשבעל הבית כופר
->הבדל בינו לגרמי ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
דבר שאין בו ממש
->הנאה משלהבת, צל, קול, מראה או ריח, של הקדש או של ע"ז ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->נדר ממנו
->->איסור מדרבנן נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש; נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->->->אם אוסר את עצמו או אחרים נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
->->->בעם הארץ או בת"ח נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
->->אם הזכיר משהו מוחשי במפורש או באגב נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->->אם מזכיר את שם החפץ נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->באוסר על עצמו מעשה ידי אשתו נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->->->אם נתן לה חפץ והשביחה אותו - האם השבח שלה נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->->->בלשון "קונם ידייך למעשיהם" נדרים נז. ציון ג האוסר את מעשה ידי אשתו
->->באוסר תשמיש המטה נדרים טו: ציון ד המדיר את אשתו מתשמיש
->->בלשון שבועה - האם אסור מדרבנן או מדאורייתא נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
->->'דיבור פי עליך' נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->->'יאסר פי לדיבורי, ידי למעשי, רגלי להילוכם' נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->->מעשה ידיים - האם נחשב שאין בו ממש נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->->'נטילת אבן עלי' נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->->'קונם ישיבת סוכה עלי' נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->->->מדאורייתא או מדרבנן נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->'קונם פי מדבר עמך' (אוסר אחרים) נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה; נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
->->'קונם ידי העושה עמך, רגלי מהלכת עמך' נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->->'קונם שאיני אוכל' נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
->->'קונם שאני ישן' נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
->->'שאיני אוכל לך' נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->->'שאיני ישן' נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה; נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
->->'שלא אתן לפני בקרו תבן' נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->שבועה עליו נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
דבר שאין מתכוון
->במלאכות שביעית שביעית פ"ד מ"א ציון י פרק ז ליקוט עצים ואבנים בשביעית - משדהו ומשדה חברו
->->באופן של "פסיק רישיה" שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->->מהתורה או מדרבנן שביעית פ"ד מ"א ציון י פרק ז ליקוט עצים ואבנים בשביעית - משדהו ומשדה חברו
->->מעשה שאינו מוגדר מלאכה שביעית פ"ד מ"א ציון י פרק ז ליקוט עצים ואבנים בשביעית
->->מעשה שמוגדר מלאכה שביעית פ"ד מ"א ציון י פרק ז ליקוט עצים ואבנים בשביעית
דבר שאינו ברשותו
->מכירתו ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
->מכירתו אם הוא עני - מועילה משום כדי חייו
->->אם יש לו פרנסה מיידית ולא פרנסת בני ביתו ברווח ב"מ טז. ציון ז היקף התקנה כשאמרו שמוכר דבר שאינו ברשותו
->->האם תיקנו גם לעשיר אגב התקנה לעני ב"מ טז. ציון ז היקף התקנה כשאמרו שמוכר דבר שאינו ברשותו
->מכירתו ע"י מי שזקוק לכסף לקבורת אביו
->->אם אביו גוסס או רק חולה ב"מ טז. ציון ז היקף התקנה כשאמרו שמוכר דבר שאינו ברשותו
->->במי שזקוק לכסף לקבורת מורישו שאינו אביו ב"מ טז. ציון ז היקף התקנה כשאמרו שמוכר דבר שאינו ברשותו
דבר שאינו מסוים
->גדרו - שאין בו סימן או שאינו דבר שלם או שאינו במדה ובמשקל ובמניין ב"ק סד: בלי ציון דבר שאינו מסוים לענין כפל ושבועה
->האם הגונב דבר שאינו מסויים משלם כפל ב"ק סד: בלי ציון דבר שאינו מסוים לענין כפל ושבועה
->טוען טענת גנב בדבר שאינו מסויים ב"ק סד: בלי ציון דבר שאינו מסוים לענין כפל ושבועה
->מודה במקצת בדבר שאינו מסויים ב"ק סד: בלי ציון דבר שאינו מסוים לענין כפל ושבועה
->קניית דבר שאין כמותו ידועה - בקניין כסף ב"מ מו: ציון ח פסקה ג קנין במעות שאין מנינם ידוע
דבר שאינו מתכוון (באיסורים חוץ משבת)
->אם אינו יודע אם ייעשה מעשה איסור שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->אם יש ספק במציאות אם ייעשה איסור שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->באיסור הנאה שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים
->בנזיקין שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->האם אסור שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים
->השותה סם הגורם לעיקור, ומתכוון לרפואה שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->לבישת כלאים כדי לגנוב את המכס שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->לבישת כלאים לצורך מכירתם שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->נזיר החופף את שערו באדמה או מסרק את שערו ביצה לה: ציון ז נזיר לא יחפוף באדמה
->נזיר שחופף ומפספס את שערו ואינו מתכוון להשיר שערות שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
דבר שאינו מתכוון (בשבת)
->אם יש ספק במציאות האם ייעשה איסור (כגון נעילת תיבה כשאינו יודע אם יש בה זבובים) שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ד
->אם מתכוון לעשות מה שהוא עושה או שעושה דבר שאינו מתכוון לעשותו שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->באיסור דאורייתא או באיסור דרבנן ביצה לג: ציון ג שבירת חבית בשבת
->באיסור דרבנן שבת מא. לפני ציון ד האיסור לצרף כלי
->בפסיק רישיה (ראה: פסיק רישיה)
->בתיקון כלי ביצה לג: ציון ג שבירת חבית בשבת
->גירוד בהמה במגררת של עץ או ברזל - גרימת חבורה או תלישת שערות ביצה כג. ציון ד מקרדין את הבהמה ביום טוב
->גרירת מטה כסא וספסל גדולים או קטנים בשבת - עשיית חריץ ביצה כג: ציון ד דבר שאינו מתכוין
->האם הוא אסור, מהתורה או מדרבנן שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים; שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->הליכה על עשבים ביצה כג: ציון ד דבר שאינו מתכוין
->נגיעה בנר תלוי ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->פסיק רישיה (ראה: פסיק רישיה)
->קירוד וקרצוף ביו"ט - הסרת זבובים מבהמה שגורמת לחבורה או אינה גורמת ביצה כג. ציון ד מקרדין את הבהמה ביום טוב
->רחיצת ידיו או חפיפת ראשו עם אדמה (שיכולה להסיר שערות) ביצה כג: ציון ד דבר שאינו מתכוין
דבר שאינו שלו (ראה: אין אדם אוסר דבר שאינו שלו)
דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->בהבאת קרבן תודה לשם חגיגה ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
->בהבאת תודה או קרבנות נזיר ממעות מעשר שני ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
->בעולת ראייה ושלמי חגיגה ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
דבר שבמנין צריך מניין אחר להתירו (ראה גם: תקנות חכמים)
->בדבר שנאסר משום מראית עין חולין מא: ציון ד עבר ושחט לתוך ימים, כלים וגומה
דבר שבמנין (חשיבות) (ראה: איסור הנאה; תערובת)
דבר שבערווה
->נאמנות עד אחד בו
->->אם אין ודאות שיש דבר שבערווה כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->אם מיגו או חזקה מסייעים לו כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
דבר שבקדושה (ראה: צירוף למנין; קדושה)
דבר שיש לו מתירין
->אינו בטל אף באלף
->->אם ההיתר יבוא רק ע"י טורח או רק ע"י אדם אחר נדרים נב. ציון א הנודר מ"דבר זה" והתערב
->->אם התערב במינו או בשאינו מינו נדרים נב. ציון א הנודר מדבר והתערב בהיתר
->->בדבר שיהיה מותר בעתיד נדרים נב. ציון א הנודר מדבר והתערב בהיתר
->->בדבר שיש דרך להתירו כבר עכשו נדרים נב. ציון א הנודר מדבר והתערב בהיתר
->איסורו פסחים עו: ציון ה פת שאפאה עם הצלי
->אם אין האיסור בעין ואין ממשות האיסור בתערובת ביצה ד: ציון ה תערובת בדבר שיש לו מתירין כשהאיסור כלה
->אם האיסור לא היה ניכר לפני שנתערב ביצה ד: ציון ה תערובת בדבר שיש לו מתירין כשהאיסור כלה
->אם יש ספק ספיקא שבת קלז. אחרי ציון ג מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
->->ספק ספיקא דרבנן או ספק ספיקא דאורייתא שבת קלז. אחרי ציון ג מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
->בדבר שאפשר כבר עכשו לאכלו באופן מותר ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->בדבר שיהיה מותר מהתורה אבל יישאר אסור מדרבנן ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->בדבר שיתקלקל לפני זמן היתרו ביצה ג: ציון ג ספק ותערובת בביצה שנולדה ביו"ט; ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט; ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים
->בהסקה בתערובת עצי מוקצה ביו"ט ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->בזה וזה גורם ע"ז מח: ציון ו נטיעת ערלה
->בטבל (ראה גם: טבל) ע"ז עג: ציון ב תערובת של טבל - מין במינו
->בספק איסור שנתערב ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו; ביצה ג: ציון ו פסקה ט דברים שאוסרים במשהו
->->אם זימן בערב יו"ט שני יונים ומצא ביו"ט שלושה או להיפך ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->->ביו"ט שני ביצה ג: ציון ו פסקה ט דברים שאוסרים במשהו
->->בספק איסור תחומין ביצה ד. ציון ד כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטל
->->בספק מוקצה ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים
->->בספק מעשה שבת ביצה ד. ציון ד כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטל
->->בספק ספיקא ביצה ג: ציון ו פסקה ט דברים שאוסרים במשהו
->->בתערובת כמה אלפים ביצה ג: ציון ג ספק ותערובת בביצה שנולדה ביו"ט
->בספק ביצה שנולדה ביו"ט ביצה ז. ציון ג בדק מערב יום טוב ולא מצא ביצה
->בתערובת מין במינו ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו; ביצה ד: ציון ה תערובת בדבר שיש לו מתירין כשהאיסור כלה; ביצה לז. ציון ו אשה ששאלה מחברתה תבלין, מים ומלח
->בתערובת מין בשאינו מינו ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו; ביצה ד: ציון ה תערובת בדבר שיש לו מתירין כשהאיסור כלה; ביצה לז. ציון ו אשה ששאלה מחברתה תבלין, מים ומלח; ביצה לח: ציון א פסקה ג ביטול ברוב
->בתערובת מין בשאינו מינו חולין ק. ציון א ברייה אסורה שהתערבה בהיתר
->בתערובת של איסור דאורייתא ביצה ד: ציון ה תערובת בדבר שיש לו מתירין כשהאיסור כלה
->בתערובת של איסור דרבנן ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו; ביצה ד. ציון ד כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטל; ביצה ד: ציון ה תערובת בדבר שיש לו מתירין כשהאיסור כלה
->האם טבל נחשב דשיל"מ ביצה לח: ציון א פסקה ג ביטול ברוב
->האם נדר נחשב דשיל"מ נדרים נב. ציון א הנודר מדבר והתערב בהיתר
->->לענין ביטול בגידולי פירות נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->לענין ספק בדרבנן נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->טבל הוא דשיל"מ נדרים ס. ציון ג גידולי גידולים של טבל
->לענין תחום שבת ויו"ט של מאפה או תבשיל של אחד שמעורב בהם תבלין, מים או מלח של אחר ביצה לז. ציון ו אשה ששאלה מחברתה תבלין, מים ומלח
->ספקו אם לא איתחזק איסורא ביצה ז. ציון ג בדק מערב יום טוב ולא מצא ביצה
->->באיסור דרבנן או דאורייתא ביצה ז. ציון ג בדק מערב יום טוב ולא מצא ביצה
->->במיעוט שכיח או לא שכיח ביצה ז. ציון ג בדק מערב יום טוב ולא מצא ביצה
->שביעית היא דשיל"מ נדרים נח. ציון ג פירות שביעית שנתערבו
->תערובת מעשר שני בחולין בירושלים ונפלו החומות - מצד שיכול לפדותו מחוץ לירושלים ב"מ נג: ציון ב מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן
->תערובת מעשר שני פחות משוה פרוטה בחולין - מצד שגזרו שאין לפדותו ב"מ נג. אחרי ציון ח חילול מעשר שני על פרוטות
דבר שלא בא לעולם
->האם אפשר לאוסרו בנדר, לאחרים או לעצמו נדרים יג: ציון ב דבר שאין בו ממש - ההגדרה
->האם חוב נחשב דבר שלא בא לעולם ב"ק לו: ציון ה קנין של צדקה ע"י אמירה
->האם עובר נחשב דבר שלא בא לעולם ב"ק עח: ציון י ספק שיור במכירה
->המתחייב לחברו להיות בעל בריתו ב"מ עד. ציון ג פסקה ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->הקונה דבר שלא בא לעולם ומחזיק בשטר המכירה אחרי שהדבר בא לעולם כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->הקונה פירות דקל ואכלם כשבאו לעולם - האם חייב להחזירם
->->אם המוכר ראה שאכל או לא ראה ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->אם הקונה תפס אותם ולא אכל ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->אם הקונה תפס משכון עבור הפירות ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->הקנאת גוף מהיום ופירות לאחר שלושים יום ב"מ לג: ציון ב פסקה ה-ז שומר ששילם ולא רצה להשבע
->הקנאת גוף רק לשבח שיצמח ממנו בעתיד
->->אם מקנה את כל סוגי השבח או רק סוג אחד ב"מ לג: ציון ב פסקה ה-ז שומר ששילם ולא רצה להשבע
->->המוכר בהמתו לכפל שלה אם תיגנב ב"מ לג: ציון ב פסקה ה-ז שומר ששילם ולא רצה להשבע
->->המוכר עבדו לקנס אם שור ימית אותו ב"מ לג: ציון ב פסקה ה-ז שומר ששילם ולא רצה להשבע
->הקנאת דבר שלא בא לעולם לצדקה או להקדש ב"ק לו: ציון ה קנין של צדקה ע"י אמירה
->הקנאתו קידושין סב. ציון ג המקדש את העובר אם זו נקבה
->הקנאתו באמירת "שדה זו לכשאקחנה מכורה לך" כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->הקנאתו, אם אומר שהקנין יחול אחרי שיבוא לעולם יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->התחייבות בדבר שלא בא לעולם ב"מ קו: ציון ד פסקה א תשלומי החוכר מתוך השדה
->->אם חזר בו לפני שבא לעולם ב"מ קו: ציון ד פסקה א תשלומי החוכר מתוך השדה
->->האם יורשיו חייבים ב"מ קו: ציון ד פסקה א תשלומי החוכר מתוך השדה
->חילופין של פירות שנאסרו בנדר (ראה: חילופי איסור)
->יורש שמכר את מה שהוא עתיד לרשת כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->->אם הוא מוכר נכס מסוים כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->->במכירה לצורך קבורת אביו ואמו שנוטים למות כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->לענין מלווה הטורף מלקוחות - האם מה שהשביח הקרקע בינתיים נחשב דבר שלא בא לעולם ב"מ יד: ציון ז פסקה א בעל חוב גובה את השבח מהלקוחות
->מכירתו ע"י עני שצריך פרנסה, ביותר ממה שדרוש לו לכדי חייו גיטין נט. ציון ד תקנת הפעוטות במקח וממכר
->סיטומתא (קנין שמועיל מכוח מנהג) בדבר שלא בא לעולם ב"מ עד. ציון ג פסקה ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->תנאי בדבר שלא בא לעולם ב"מ קו: ציון ד פסקה א תשלומי החוכר מתוך השדה
דברי סופרים
->האם הוא מהתורה או מדרבנן מו"ק כ: ציון ז אבלות הבעל על אשתו
->העובר על דברי סופרים - האם מנדים אותו או מלקים אותו פסחים נב. ציון ב נידוי ומלקות
דברים שבכתב - איסור אמירתם בעל פה
->באמירה בדרך שבח ותפלה יומא ע. ציון ב האיסור לגלול בציבור ספר תורה
->בקריאת כהן הגדול ביוה"כ מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
דברים שבלב
->אם הם סותרים דברים שבפה או שאינם סותרים ב"מ ח. ציון ב פסקה ד המגביה מציאה לחברו
->בשותפים שנשדדו ואחד הציל חלק לעצמו ב"ק קטז: ציון י פסקה ג המציל ממון מן הגייס
->דברים שבלב כל אדם ב"מ ח. ציון ב פסקה ד המגביה מציאה לחברו
->המגביה מציאה בשביל חברו בשתיקה
->->אם המגביה מודה שהתכוון להגביה עבור חברו ב"מ ח. ציון ב פסקה ד המגביה מציאה לחברו
->->אם חברו ביקש ממנו לזכות בעבורו ב"מ ח. ציון ב פסקה ד המגביה מציאה לחברו
->לענין קנין בטעות ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->פקדון שאבד והשומר שילם למפקיד - הנחה שהמפקיד מחל לו על שבועה שאינה ברשותו ב"מ לד: ציון ב פסקה א דיני שבועה שאינה ברשותו
->תוקפם - במכר ובמתנה קידושין מט: ציון ט דברים שבלב אינם דברים
->בנדר
->->אם התכוון לומר מה שאמר וחשב בלבו דבר אחר נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר
->->->האם אסור בדבר האחר נדרים סג: ציון ה הדוחה את הפצרות חברו ע"י נדר
->->אם נדר על דעת עצמו או על דעת אחרים נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->->אם נכשל בלשונו ולא אמר מה שהתכוון לומר נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->->בת"ח או עם הארץ נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->->הנודר וחשב בלבו תנאי שמצמצם את הנדר נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->->הרוצה לנדור פת חטים ואמר פת סתם נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->->לכתחילה או בדיעבד נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->->מדאורייתא או מדרבנן נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->לעניין הפרת נדר נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->לעניין פרשנות נדר נדרים יח: ציון א סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל
->->אומדנא שהנודר התכוון ליאסר רק בזמן מסוים נדרים סג: ציון ה הדוחה את הפצרות חברו ע"י נדר
->->דברים שבלבו ובלב כל אדם בנדר נדרים כ: ציון ח נדרי זרוזין במקח וממכר
דבש (דבורים)
->רדיית חלות דבש בשבת - האם אסורה, מהתורה או מדרבנן שבת צה. אחרי ציון ג הרודה חלות דבש בשבת
->->בחלות דבש רדויות המונחות בכוורת שבת צה. אחרי ציון ג הרודה חלות דבש בשבת
->ריסוק חלות דבש בשבת שבת קמה: ציון ב חלות דבש, זיתים וענבים שריסקם מערב שבת
->->איסור משום מפרק, בורר או תולש שבת קמה: ציון ב חלות דבש, זיתים וענבים שריסקם מערב שבת
->->בחלות דבש תלושות שבת קמה: ציון ב חלות דבש, זיתים וענבים שריסקם מערב שבת
->של גוי ע"ז לא: ציון ב האיסור בשיכר של גוי
דבש תמרים (ראה גם: תמרים)
->הברכה עליוברכות לח. ציון ד כיצד מברכים על המיץ שנסחט מהפירות
דג, דגים
->איסור אבר מן החי באכילת אבר ממנו בחייו שבת צ: אחרי ציון ב אכילת דגים וחגבים כשהם חיים
->איסור 'בל תשקצו' באכילת דג חי שבת צ: אחרי ציון ב אכילת דגים וחגבים כשהם חיים
->אכילת דגים בסעודה המפסקת ערב תשעה באב תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->אכילתו עם חלב - חשש סכנה חולין קג: ציון ה בשר דגים בחלב; חולין קיא: ציון ו פרק ז דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->->דג וחמאה חולין קג: ציון ה בשר דגים בחלב
->אכילתו עם טעם שני של בשר חולין קיא: ציון ו פרק ז דגים שעלו בקערה - נ"ט בר נ"ט
->ביציו (ראה: ביצי דגים)
->בישולו בחלב חולין קג: ציון ה בשר דגים בחלב
->בעל חיים בים שאין בו צורת דג ויש לו קשקשים ע"ז לט. לפני ציון ג הכשרת דגים לפי מקום גידולם
->דג כשר שנמלח עם דג טמא
->->אם הדג הטמא הוא תפל ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->אם הם שרויים במים צוננים ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->הכשרתו לפי מקום הימצאו ע"ז לט. לפני ציון ג הכשרת דגים לפי מקום גידולם
->הנודר מבשר - האם הוא אסור בדגים תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->הנודר מדג בלשון "דג", "דגה", "דגים", "דג דגה", או "דג דגים"
->->אם אמר "שאני טועם" - האם אסור במה שיוצא מהם לפני הנדר או אח"כ נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->האם אסור בדגים קטנים או גדולים נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->מה שנקרא קטן באותו מקום נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->מה שקטן מליטרא או הגדול מליטרא נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->האם אסור בטרית טרופה
->->->אם יש לו שם בפ"ע או לא נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->אם נטרפה לפני הנדר או אח"כ נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->דג גדול שחתוך (חיתוך רגיל או דק דק) נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->סוג דג גדול נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->האם אסור במורייס נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->האם אסור בציר - שומן דגים שמעורבים בו קרבי דגים נדרים נא: ציון ב הנודר מדג
->->->אם יצא מהדג לפני הנדר או אח"כ נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->הנודר מ'טרית טרופה'
->->אם אמר "שאני טועם" - האם אסור במה שיוצא מהם לפני הנדר או אח"כ נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->האם אסור בצחנה נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->דג שהתעפש נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->דגים חלקם חתוכים וחלקם שלמים נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->דגים קטנים נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->דגים קטנים שטרופים יפה יפה נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->->תערובת דגים טרופה, מין אחד או כמה מינים נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->האם אסור בציר ובמורייס נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->הנודר מ'צחנה'
->->אם אמר 'שאני טועם' - האם אסור במה שיוצא מהם לפני הנדר או אח"כ נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->->האם אסור בטרית טרופה, בציר ובמורייס נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה
->הצורך בחותם או בשני חותמות כששולחים אותו עם גוי או כשמפקידים אצלו ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->חבית עם דגים שלמקצתם יש קשקשים ולמקצתם ראש עגול או חוט שדרה ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->חתיכה בלי סימנים שנמלחה עם חתיכה כשרה ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->חתיכות "שוות" - היתר חתיכה אחת על סמך סימני כשרות בחתיכה אחרת
->->היינו חתיכות שניכר שהן מאותו דג ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->היינו שמצורת החיתוך ניכר שהן מאותו דג ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->טרית שאינה טרופה והראש והשדרה ניכרים בה ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->האם כל חתיכות הדגים שבתערובת מותרות ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->נטילת ידים בין תבשיל של דג לתבשיל של בשר חולין קד: ציון ה חיובי ההרחקה בין מאכלי בשר לבין מאכלי חלב
->ציר דגים (ראה: ציר)
->קרבי דגים (ראה: קרבי דגים)
->קשקשת כסימן טהרה חולין נט. ציון ח סימני הטהרה של דגים - סנפיר וקשקשת
->->אחד או שניים חולין נט. ציון ח סימני הטהרה של דגים - סנפיר וקשקשת
->->מפוזרות או רצופות חולין נט. ציון ח סימני הטהרה של דגים - סנפיר וקשקשת
->->שקבועה בעור וא"א לקלף אותה חולין נט. ציון ח סימני הטהרה של דגים - סנפיר וקשקשת
->->תחת לחיו של הדג, תחת זנבו, תחת סנפירו, או במקום אחר חולין נט. ציון ח סימני הטהרה של דגים - סנפיר וקשקשת
->->->אחד בכל שלושת המקומות חולין נט. ציון ח סימני הטהרה של דגים - סנפיר וקשקשת
->שאין לו סנפיר וקשקשת (ראה: שרץ)
->שיש בו ראש עגול או חוט שדרה ואין רואים בו קשקשים
->->אם ידוע שאין בו קשקשים ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->אם ספק האם מה שעליו נחשב קשקשים ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->בדג שגוי מביא ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->בדג שלם או חתוך - ראש בפ"ע וגוף בפ"ע ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->שיש לו קשקשת ולא נמצא בו סנפיר חולין סו: ציון א כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר
->->בדג שלם או חתיכת דג חולין סו: ציון א כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר
->->בחיות ים שאינן דגים חולין סו: ציון א כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר
->->->שגרות בשפת הים חולין סו: ציון א כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר
->שליית דג ממים בשבת שבת קז: ציון ו השולה דג מן הים
->->אם אח"כ מחזירו לים שבת קז: ציון ו השולה דג מן הים
->->חיוב משום נטילת נשמה, משום קוצר או משום צידה שבת קז: ציון ו השולה דג מן הים
->->מתוך כלי או מהים שבת קז: ציון ו השולה דג מן הים
->שקשקשיו נראים רק ע"י שפשוף בבגד או שרייה במים או בדיקה בשמש או בזכוכית מגדלת ע"ז לט. ציון ג דגים שסימני הטהרה שלהם אינם נראים לעין
דג טמא
->האוכל שרץ המים - האם לוקה גם משום דג טמא מכות טז: ציון ה מנין הלאווין באיסור שרץ
->האם ביניתא היא דג טמא (ראה: ביניתא)
דג מלוח
->דג מלוח כשר - חשש שנמלח עם דג טמא ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->האוכלו עם פת - איזו ברכה הוא מברך ברכות לה: ציון ה הברכה על שמן זית
דגן
->איזו ברכה ראשונה ואחרונה מברכים על דגן חי או שלוק או עשוי קליות ברכות לז. ציון ד הכוסס את החיטה
->איזו ברכה ראשונה ואחרונה מברכים על מאכל המעורב במיני דגןברכות לו: ציון נ הברכה על מאכל המעורב בחמשת מיני דגן
->->אם נותנים את הקמח כדי לתת טעם או כדי לדבק או לתת ריח או לצבועברכות לו: ציון נ הברכה על מאכל המעורב בחמשת מיני דגן
->->שיעור הקמח שיש בו ברכות לו: ציון נ הברכה על מאכל המעורב בחמשת מיני דגן
->המברך "המוציא" על תבשיל של דגן - האם יצא ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
->הנודר מדגן
->->האם נאסר בחילקא, טרגיס וטיסני (מיני דגן שנחלקו) נדרים נה. ציון א הנודר מן הדגן
->->->אם בשעת הנדר כבר היה מחולק או חולק רק אח"כ נדרים נה. ציון א הנודר מן הדגן
->->האם נאסר בפול המצרי יבש - קטניות שעושים מהם דיגון נדרים נה. ציון א הנודר מן הדגן
דוד ובת שבע (סיפור המעשה בנ"ך)
->קריאת המעשה ותירגומו מגילה כה: ציון א קריאת מעשה דוד ואמנון
דוחן
->הברכה עליו
->->על פת של דוחןברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->->אם הוא מעורב עם דבר אחרברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->->בכוסס דוחן ברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->השלב הקובע בו את שנת המעשר ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
דוכן (בבית המקדש)
->מקומו בין עזרת ישראל לעזרת כהנים יומא טז. ציון כ הפרש הגובה בין עזרת ישראל לבין עזרת כהנים
דוכסוסטוס
->הגדרתו, לענין כתיבת תפילין ומזוזות שבת עט: ציון ב על מה כותבים תפילין
דופן - דפנות הסוכה
->אדם המשמש כדופן סוכה כג: ציון ג בהמה כדופן לסוכה
->אם הפרוץ כעומד סוכה כב: ציון ג "כזוזא מלעיל כאיסתרא מלתחת"
->אם הפרוץ מרובה על העומד ויש פירצה גדולה מעשר אמות סוכה ז. ציון ה סוכה כשרה בפרוץ מרובה על העומד
->->עם צורת הפתח או בלי צורת הפתח סוכה ז. ציון ה סוכה כשרה בפרוץ מרובה על העומד
->בהמה המשמשת כדופן
->->אם היא קשורה או אינה קשורה סוכה כג: ציון ג בהמה כדופן לסוכה
->דופן אחד שמושען על כותל סוכה יט: ציון א סוכה העשויה כצריף
->->אם הדופן גבוה מהקרקע טפח סוכה יט: ציון א סוכה העשויה כצריף
->->אם יש לסוכה גג של טפח סוכה יט: ציון א סוכה העשויה כצריף
->דופן שלמה ופס ארבעה טפחים ומשהו במרחק פחות משלשה טפחים ממנה, ודופן שלישי טפח סוכה טז: אחרי ציון א משך סוכה קטנה - שבעה
->דפנות שהם כרעיים או קרשים של מיטה, ויש עשרה טפחים מהארץ לסכך אבל לא מהמיטה לסכך סוכה כא: ציון א דין "מעמיד" בסוכה
->חבלים המתוחים לאורך הסוכה עד גובה עשרה טפחים, וביניהם פחות משלושה טפחים סוכה טז: ציון א תרי לבוד
->חומר שפסול לדפנות סוכה ז: ציון ג פסולי הסכך לגבי הדפנות
->מיריעות בלי קנים סוכה כד: ציון ה סוכה בין האילנות
->פסי ביראות (זויות בארבע הפינות) סוכה ז: ציון א סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי או על גבי פסי ביראות
->פסים של ארבעה טפחים ומשהו שגבוהים פחות מג"ט מהקרקע ורחוקים פחות מג"ט מהסכך, או פחות מג"ט זה מזה סוכה טז: ציון א תרי לבוד
->קנים עומדים שביניהם פחות מג"ט סוכה טז: ציון א תרי לבוד; סוכה יח. ציון ד סיכך על גבי אכסדרה
->שאינו דרך גדילתו סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->שאינו עשוי בידי אדם סוכה כג: ציון ג בהמה כדופן לסוכה
->שאינו ראוי לעמוד ברוח מצויה
->->ברוח של ים או של יבשה סוכה כד: ציון ד מחיצה שאינה ראויה לעמוד ברוח
->->שיעור התנודה הפוסל סוכה כד: ציון ד מחיצה שאינה ראויה לעמוד ברוח
->שגבוהות מהקרקע ג"ט (מחיצה תלויה) סוכה טז. ציון ד המשלשל דפנות; סוכה יח. ציון ד סיכך על גבי אכסדרה
->שיש בו פירצה של שלושה טפחים שאינה סמוכה לקרקע סוכה טז. ציון ד המשלשל דפנות
->שעומד ברוח ואין לו חיזוק חיצוני סוכה כג: ציון ג בהמה כדופן לסוכה
->שריחו רע או שעליו נושרים סוכה יג. ציון א סכך ודפנות מדברים שריחם רע או שנושרים
->שתי דפנות שלמות זו מול זו (כמבוי מפולש)
->->אם הדופן השלישית היא פס של ד"ט ומשהו סוכה טז: אחרי ציון א משך סוכה קטנה - שבעה
->->אם הדופן השלישית היא רק טפח סוכה ז. ציון ב הכשר סוכה העשויה כמבוי מפולש; סוכה ז. אחרי ציון ה סוכה העשויה כמבוי מפולש באמצע החצר
->->האם צריך צורת הפתח בדופן השלישית סוכה ז. ציון ג הכשר סוכה ע"י צורת הפתח
->שתי דפנות שלמות סמוכות והשלישית טפח
->->אם באחת השלמות העומד אינו מרובה על הפרוץ סוכה ז. ציון ה סוכה כשרה בפרוץ מרובה על העומד
->->אם יש צורת הפתח בדופן השלישית ולא פס טפח סוכה ז. ציון ג הכשר סוכה ע"י צורת הפתח
->->האם צריך טפח ומשהו סוכה ז. ציון א מקום הטפח וצורתו בדופן השלישית
->->האם צריכה צורת הפתח בדופן השלישית סוכה ז. ציון ג הכשר סוכה ע"י צורת הפתח
->->האם שיעור הטפח הוא מהתורה או מדרבנן סוכה ו: ציון א דופן טפח בסוכה מדאורייתא או מדרבנן; סוכה ז. ציון א מקום הטפח וצורתו בדופן השלישית
->->מקום הטפח וצורתו סוכה ז. ציון א מקום הטפח וצורתו בדופן השלישית
דופן עקומה
->כשרותו בסוכה סוכה ד. ציון ו הכשר הסוכה מחוץ לאיצטבה מן הצד
דופק (ראה: גולל ודופק)
דופרא (ראה: כלה לחיה)
דורות
->האם לומדים דורות משעה סנהדרין טז. לפני ציון ד שור של כהן גדול שהרג - בכמה נידון
דורש אל המתים
->מהות האיסור סנהדרין סה: ציון ה דורש אל המתים
->מה בינו לשואל באוב סנהדרין סה. ציון א מעשה אוב וידעוני; סנהדרין סה: ציון ה דורש אל המתים
->האם הוא לוקה סנהדרין סה: ציון ה דורש אל המתים
->האם הוא נסקל סנהדרין סה. ציון א מעשה אוב וידעוני
דורשים לשון הדיוט
->בלשון שרגילים לכתוב בשטר ובשטר מסוים לא נכתב
->->אם כך המנהג בכל המקומות או ברוב המקומות ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->->אם כך המנהג רק במקצת המקומות ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->לימוד מדברים שנכתבו לשופרא דשטרא ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
דות
->בנין שכולו או חלקו מתחת לקרקע ר"ה כז: ציון ס התוקע לתוך הבור וכיוצא בו
דיבור
->דיבור מבטל דיבור - בדיבור חזק או חלש נדרים כג. ציון ג פרק ד העושה תנאי מראש שיתבטלו נדריו
->האם הוא נחשב כמעשה, לענין מלקות ב"מ צ: ציון נ חסימה בקול
דיבור (בשבת)
->בקשה מאחר "שמור לי פירותיי שבתחומך ואני אשמור פירותיך שבתחומי" שבת קנא. ציון א אמירה לישראל בדבר האסור לו ומותר לחבירו
->בקשה מאחר לעשות לו למחרת דבר שאסור לעשות בשבת שבת קנ: ציון ב האיסור לומר דבר שאסור לעשותו בשבת
->בקשה מאחר שיעשה עבורו דבר שאסור לו לעשות אבל לחברו מותר שבת קנא. ציון א אמירה לישראל בדבר האסור לו ומותר לחבירו
->דברים בטלים שבת קיג: ציון א שלא יהא דבורך בשבת כדבורך בחול; שבת קיג: ציון ד שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול; שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->במי שמתענג מסיפור שמועות שבת קיג: ציון א שלא יהא דבורך בשבת כדבורך בחול
->דיבור בינו לבין עצמו על דבר שאסור לעשות בשבת שבת קנ: ציון ב האיסור לומר דבר שאסור לעשותו בשבת
->השולח את חברו לדבר מצווה כגון לפקח על עסקי כלה ועל עסקי מת
->->האם מותר לו להזכיר סך ידוע שאין להוסיף עליו שבת קנא. ציון ה הזכרת הסכום בשולח לדבר מצוה
->->האם מותר לו להזכיר סכום מקח שבת קנא. ציון ה הזכרת הסכום בשולח לדבר מצוה
->->האם מותר לו לצרף את החשבון הזה לחשבונות אחרים שיש לו עמו שבת קנא. ציון ה הזכרת הסכום בשולח לדבר מצוה
->לגוי שיעשה מלאכה עבורו (ראה: אמירה לגוי)
->סיפור דברים בעלמא שלמחרת יעשה דבר שאסור לעשות בשבת שבת קנ: ציון ב האיסור לומר דבר שאסור לעשותו בשבת
->על מקח וממכר שבת קיג: ציון א שלא יהא דבורך בשבת כדבורך בחול
דיו (ראה גם: מגילת סוטה; מזוזה; ספר תורה; תפילין)
->האם מותר להוסיף קנקנתום לדיו בכתיבת ס"ת סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->האם מותר לכתוב ס"ת בדיו שאינו יכול להימחק סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->->בזה"ז סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->->בפרשת סוטה שבס"ת סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->לכתיבת סת"ם
->->איך עושים אותו שבת כג. ציון ט הדיו לכתיבת סת"ם
->->מרכיביו שבת כג. ציון ט הדיו לכתיבת סת"ם
->ס"ת שנכתב בדיו שאינו מתקיים כגון סם וסיקרא - האם הוא כשר שבת קטו: ציון ג הצלת כתבי הקודש הכתובים בדבר שאינו מתקיים
->שמעורב בו יין נסך
->->האם מותר לכתוב בו ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->->האם ספר שנכתב בדיו כזה מותר ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->שריית דיו במים בשבת שבת קנה: ציון ל פרק ב המגבל והנותן מים לצורך עירוב
דיומדין
->ארבעה זויות בארבע פינות, שבכל אחת יש שבעה טפחים לכל לצד, וסיכך על גבן סוכה ד: אחרי ציון א דיומדין כמחיצות בסוכה
דיחוי
->באיסורים - דבר שהיה פחות מהשיעור בתחילה שבת צא. ציון ד דיחוי לענין שבת
->בבהמה חיה שהוקדשה לקרבן ואינה ראויה לו פסחים צו: ציון א פסח שאבד והפריש אחר תחתיו; פסחים צז: ציון ב המפריש נקבה לפסחו
->בבעל חיים יומא סד. ציון ג בעלי חיים אינם נדחים
->במצוות - בכיסוי הדם חולין פג: ציון ו פרק ג דם שיש מעליו או מתחתיו דם שאינו טעון כיסוי; חולין פז. ציון ב כיסוי דם שהרוח כיסתה אותו; חולין פז. ציון י כיסוי דם שנתערב במים
->דבר שהיה ראוי ונדחה אינו חוזר ונראה סוטה טו: ציון א המים וכלי החרס שלוקחים להשקאת הסוטה; סוטה טו: ציון ד טהרת מצורע בעץ ארז, אזוב ושני ותולעת שהשתמשו בהם
->->בדבר שבידו לתקן סוטה טו: ציון א המים וכלי החרס שלוקחים להשקאת הסוטה; סוטה טו: ציון ד טהרת מצורע בעץ ארז, אזוב ושני ותולעת שהשתמשו בהם
->האם יש דיחוי במצוות סוכה לג. ציון ב דיחוי אצל מצוות
->->בדיחוי מעיקרא סוכה לג: ציון ג הדס שעברו וליקטו ממנו ביום טוב
->->בנראה ונדחה - האם חוזר ונראה סוכה לג: ציון ג הדס שעברו וליקטו ממנו ביום טוב
->האם יש דיחוי במצוות ע"ז מז. ציון ג הדין של לולב מדקל שנעבד לעבודה זרה
->לעניין שיעורי מלאכות שבת שבת צא. ציון א המוציא חצי גרוגרת ותפחה או גרוגרת וצמקה; שבת צא. ציון ד דיחוי לענין שבת
->שימוש בדמי קרבן שנדחה, לצורך נדבה פסחים צז: ציון ב המפריש נקבה לפסחו
דייג
->צורת הדייג בכינרת (ראה: כינרת)
דיין (ראה גם: בית דין; מומחה)
->ביטול פסק דינו אם נטל שכר
->->אם החזיר את השכר שנטל - האם צריך לדון מחדש כתובות קה. ציון א שכר הדיינים
->->ביטול דינים שדן לפני שנודע שקיבל שכר כתובות קה. ציון א פרק ו שכר הדיינים
->->->דין שידוע שלא נטל עליו שכר כתובות קה. ציון א פרק ו שכר הדיינים
->->ביטול דינים שידון מכאן ולהבא כתובות קה. ציון א פרק ו שכר הדיינים
->->שכר בטלה שאינו מוכרח כתובות קה. ציון א פרק ד שכר הדיינים
->->->אם אין לו מקצוע אבל יכול להרויח בקנייה ומכירה כתובות קה. ציון א פרק ד שכר הדיינים
->->->אם יש לו מקצוע שיכול לעבוד בו כתובות קה. ציון א פרק ד שכר הדיינים
->->שכר בעד טרחתו בדין כתובות קה. ציון א פרק ד שכר הדיינים
->בעל מום - האם הוא כשר לסנהדרין קטנה סנהדרין לו: ציון ט דין בעל מום בסנהדרין
->דיין (או בית דין) שפסול לדון - האם הוא יכול למנות דיינים אחרים במקומו כתובות קה: ציון כ מינוי דיינים בידי דיין שהוא עצמו פסול
->->אם בעל הדין מערער ומוחה על המינוי כתובות קה: ציון כ מינוי דיינים בידי דיין שהוא עצמו פסול
->->אם יש חשש שהדיין השני כפוף לגמרי לראשון וישמע לדבריו כתובות קה: ציון כ מינוי דיינים בידי דיין שהוא עצמו פסול
->->אם נפסל מעיקר הדין או רק ממידת חסידות כתובות קה: ציון כ מינוי דיינים בידי דיין שהוא עצמו פסול
->דיין לסנהדרין - איזה מום פוסל בו יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין בחליצה
->דיין מומחה שרשאי לדון כיחיד - האם יכול לקבל עדויות וטענות לבדו כתובות כב. אחרי ציון ג קיום שטרות ביחיד מומחה
->->האם בית דין אחר יכול לדון על פי הטענות והעדויות שהתקבלו בפניו כתובות כב. אחרי ציון ג קיום שטרות ביחיד מומחה
->האם דיין סומא כשר בדיני ממונות יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין בחליצה
->האם הוא חייב לברר מראש מי דיינים שישבו עמו בדין סנהדרין כג. ציון ז מנהג נקיי הדעת שבירושלים
->האם מותר לו לחלוק על הגדול שבדיינים סנהדרין לו. ציון ב סדר הדיון בבית הדין
->האם עליו לחזר בעיירות או שהוא יכול לשבת במקומו ולדון שבת נו. ציון א דיין שפועל להרבות שכר חזניו וסופריו
->הגיל הכשר לדון בדיני ממונות, לכתחילה ובדיעבד שבת נו: ציון א הגיל הראוי לדיין
->הוספת דיינים (ראה: בית דין)
->המגדיל את שכר החזנים והסופרים שלו יותר מכדי טירחתם שבת נו. ציון א דיין שפועל להרבות שכר חזניו וסופריו
->->אם אינו קוצב ישירות את שכרם שבת נו. ציון א דיין שפועל להרבות שכר חזניו וסופריו
->התכונות הנדרשות בו
->->בסנהדרין גדולה וקטנה וב"ד של שלשה סנהדרין יז. ציון ו תכונות הדיינים בסנהדרין
->->לכתחלה ובדיעבד סנהדרין יז. ציון ו תכונות הדיינים בסנהדרין
->->הגיל הנדרש סנהדרין יז. ציון ו תכונות הדיינים בסנהדרין
->זקן פסול לסנהדרין - הגדרתו סנהדרין לו: ציון ג זקן, סריס ומי שאין לו בנים פסולים לסנהדרין
->יחוסו, לענין כשרות לדון דיני נפשות סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני נפשות
->כשכל בעל הדין בורר דיין אחד, מי בורר את השלישי סנהדרין כג. ציון א מי בוחר את הדיין השלישי
->לפני גיל ארבעים ע"ז יט: ציון ב השלבים בהוראה לרבים - איסור, רשות וחיוב
->מומחה לרבים - האם יכול לדון בעלי דין על כורחם סנהדרין כג. אחרי ציון א אימתי יכול בעל דין לפסול את בית הדין של חבירו
->מינוי דיינים (ראה: בית דין)
->נטילת שכר בטלה מבעלי הדין כתובות קה. ציון א פרק ג שכר הדיינים
->->אם ייתכן שלא היה מרוויח מעבודתו כתובות קה. ציון א פרק ג שכר הדיינים
->->אם לא התנה מראש שיתנו לו את שכר בטלתו - האם חייבים לתת לו את שכר הפעולה שבטל ממנה או כפועל בטל כתובות קה. ציון א פרק ה שכר הדיינים
->->אם מבקשים ממנו לדון בזמן שמיוחד ללימודו כתובות קה. ציון א פרק ג שכר הדיינים
->->מצד אחד או משני הצדדים כתובות קה. ציון א פרק ג שכר הדיינים
->נטילת שכר מן הציבור
->->אם הוא יושב כל היום בדין או שיש לו פנאי לעסוק במלאכה כתובות קה. ציון א פרק א שכר הדיינים
->->תוספת שכר אם בני ביתו התרבו כתובות קה. ציון א פרק ב שכר הדיינים
->->->אם הדיין לא רוצה שיוסיפו לו כתובות קה. ציון א פרק ב שכר הדיינים
->->תוספת שכר כשהמזון התייקר כתובות קה. ציון א פרק ב שכר הדיינים
->פסול לדון מי שהוא אוהב או שונא
->->הגדרתם סנהדרין כט. ציון א האוהב והשונא פסולים לדין
->->הדין בדיעבד סנהדרין כט. ציון א האוהב והשונא פסולים לדין
->פסילתו לדון את אוהבו
->->אוהב שהוא שושבינו כתובות קה: ציון ד פרקים א-ב האיסור לדון אוהב ושונא
->->->השושבין שביום ראשון ושבשאר הימים כתובות קה: ציון ד פרק ב האיסור לדון אוהב ושונא
->->אם דן אותו - האם דינו דין בדיעבד, מהתורה או מדרבנן כתובות קה: ציון ד האיסור לדון אוהב ושונא
->->אם הדיין רוצה לדון - האם בעל הדין יכול לפוסלו כתובות קה: ציון ד פרק א האיסור לדון אוהב ושונא
->->אם הוא אוהב את שני בעלי הדין באותה מידה כתובות קה: ציון ד פרק ג האיסור לדון אוהב ושונא
->->האם יש איסור גם על בעל הדין כתובות קה: ציון ד פרק א האיסור לדון אוהב ושונא
->->חבר טוב כתובות קה: ציון ד פרק ב האיסור לדון אוהב ושונא
->->מי שעשה לו פעם טובה כתובות קה: ציון ד פרקים א-ב האיסור לדון אוהב ושונא
->פסילתו לדון את מי שהשאיל לו חפץ
->->אם הוא רגיל לשאול חפצים מאותו אדם או לא כתובות קה: ציון א פסילת דיין למי ששאל ממנו חפץ
->->אם הוא שאל רק כדי להחשיב את המשאיל כתובות קה: ציון א פסילת דיין למי ששאל ממנו חפץ
->->->אם הדיין מרגיש שהוא משאיל לו מפני שצריך לדון לפניו כתובות קה: ציון א פסילת דיין למי ששאל ממנו חפץ
->->אם יש גם לדיין מה להשאיל כתובות קה: ציון א פסילת דיין למי ששאל ממנו חפץ
->->->אם המשאיל אינו זקוק לזה כתובות קה: ציון א פסילת דיין למי ששאל ממנו חפץ
->->->אם עדיין לא השאיל לו כתובות קה: ציון א פסילת דיין למי ששאל ממנו חפץ
->פסילתו לדון את שונאו
->->אם דן אותו - האם דינו דין בדיעבד, מהתורה או מדרבנן כתובות קה: ציון ד האיסור לדון אוהב ושונא
->->אם הדיין רוצה לדון - האם בעל הדין יכול לפוסלו כתובות קה: ציון ד פרק א האיסור לדון אוהב ושונא
->->אם הוא שונא את שני בעלי הדין באותה מידה כתובות קה: ציון ד פרק ג האיסור לדון אוהב ושונא
->->האם יש איסור גם על בעל הדין כתובות קה: ציון ד פרק א האיסור לדון אוהב ושונא
->->שונא שאינו גמור כתובות קה: ציון ד פרקים א-ב האיסור לדון אוהב ושונא
->->שונא שלא דיבר עמו מחמת איבה כתובות קה: ציון ד פרקים א-ב האיסור לדון אוהב ושונא
->קבלת קרוב או פסול לדין דיני ממונות סנהדרין כד. ציון ב קבלת קרובים ופסולים לדין ולעדות
->->בפני מי צריך לקבלחו סנהדרין כד. ציון ב קבלת קרובים ופסולים לדין ולעדות
->שאמר "איני יודע"
->->האם הוא עולה למנין סנהדרין יז. ציון ד דיין שאומר איני יודע בדיני נפשות; סנהדרין כט. ציון ו סדר הדין כאשר אחד מהדיינים אינו יודע
->->אם חזר בו והביע דעה לזכות או לחיוב סנהדרין יז. ציון ד דיין שאומר איני יודע בדיני נפשות
->->כמה דיינים יש להוסיף סנהדרין כט. ציון ו סדר הדין כאשר אחד מהדיינים אינו יודע; סנהדרין מ. ציון צ מוסיפים דיינים עד שבעים ואחד
->->מי מוסיף את הדיינים סנהדרין כט. ציון ו סדר הדין כאשר אחד מהדיינים אינו יודע
->שהיו לו בנים ומתו - האם פסול לסנהדרין סנהדרין לו: ציון ג זקן, סריס ומי שאין לו בנים פסולים לסנהדרין
->שהתמנה בכשרות ואירע דבר שפוסל אותו מהסנהדרין סנהדרין לו: ציון ג זקן, סריס ומי שאין לו בנים פסולים לסנהדרין
->שזיכה ומת לפני גמר הדין סנהדרין מג. ציון ח האומר יש לי זכות ללמד עליו ונשתתק
->שחושש מבעלי דין - מתי הוא רשאי לסרב לדונם סנהדרין ו: ציון ד חובת הדיין לדון
->שטעה בדין
->->האם חייב לשלם
->->->אם אינו סמוך וקיבל רשות מהנשיא לדון סנהדרין ה. ציון ט סמיכה וקבלת רשות
->->->אם הוא סמוך ולא קיבל רשות מהנשיא לדון סנהדרין ה. ציון ט סמיכה וקבלת רשות
->->->אם קיבל רשות מחכמים לדון סנהדרין ה. ציון ד קבלת רשות חכמים ורשות ריש גלותא
->->->אם קיבל רשות מראש הגולה לדון סנהדרין ה. ציון ד קבלת רשות חכמים ורשות ריש גלותא; סנהדרין ה. ציון ה רשות מראש הגולה ורשות מנשיא
->->->אם נסמך ברשות הנשיא סנהדרין יג: ציון ג סמיכת דיינים - מי סומך ובכמה
->->->אם קיבל רשות מהנשיא שבא"י, ודן בבבל סנהדרין ה. ציון ה רשות מראש הגולה ורשות מנשיא
->->->אם טעה בדבר משנה או בשיקול הדעת סנהדרין לג. ציון א טעות הדיינים
->->האם מחזירים את הדין, אם טעה בדבר משנה או בשיקול הדעת סנהדרין לג. ציון א טעות הדיינים
->שיצא עליו ערעור שגזל ועדים מעידים שלא גזל - האם הוא כשר
->->להוציא ממון על פיו או להחזיק ממון על פיו כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->->לקיים שטר עם שני דיינים אחרים כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->->->אם חתמו האחרים על קיום השטר לפני הערעור או לא כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->שיצא עליו ערעור שהוא פסול ולא התברר הדבר בב"ד - האם מותר לדיינים אחרים להצטרף עמו כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->->בערעור שהוא גזלן או שיש בו פגם משפחה כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->שלימד זכות - האם יכול לחזור וללמד חובה, בדיני נפשות סנהדרין יז. ציון ד דיין שאומר איני יודע בדיני נפשות
->שנסתרס ויש לו בנים סנהדרין לו: ציון ג זקן, סריס ומי שאין לו בנים פסולים לסנהדרין
->שקיבל רשות מהנשיא לדון - האם יכול לתת רשות לאחרים לדון סנהדרין ה. ציון ט סמיכה וקבלת רשות
דייני החליצה
->אם אינם יודעים להקרות
->->הלכות חליצה יבמות קא. ציון ב דייני החליצה
->->לומר את הפסוקים יבמות קא. ציון ב דייני החליצה
->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קא. ציון ב דייני החליצה
->אם הם קרובים זה לזה
->->אם שניים מהם נשואים לבנות אחים או בנות אחיות יבמות קד: ציון א דייני חליצה הקרובים
->->קירבה בדרגת שני בשלישי יבמות קד: ציון א דייני חליצה הקרובים זה לזה
->הבאת עשרה דיינים לשם פרסום יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->הוספת שני דיינים יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->->אם השניים הנוספים קרובים או פסולים, או עמי הארץ, או גר, או סומא באחת מעיניו יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->->->אם ייחדו שלושה והשניים הנוספים נפרדים, או שכולם יחד יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים
->->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->->הושבתם בנפרד כהיכר יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->->מעיקר הדין או לשם פרסום יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->כַּשרות הדיוטות כדיינים - לכתחילה או בדיעבד יבמות קא. ציון ב דייני החליצה
->מי כשר לשמש דיין בחליצה יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין בחליצה
->->אם חלקם בעלי מום, והאחרים אינם יודעים להקרות יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין
->->בעל מום יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין בחליצה
->->->מום שפוסל כהן או רק מום גדול יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין בחליצה
->->גר יבמות קב. ציון ג גר כדיין בחליצה
->->->אם אביו מישראל ואמו גיורת או אמו מישראל ואביו גר יבמות קב. ציון ג גר כדיין בחליצה
->->->בחליצה של בני גרים, מדאורייתא או מדרבנן יבמות קב. ציון ג גר כדיין בחליצה
->->חיגר או קיטע יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין בחליצה
->->מדאורייתא ומדרבנן יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין בחליצה
->->סומא באחת מעיניו או בשתי עיניו, לכתחילה ובדיעבד יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום
->מספר הדיינים - שלוש או חמש יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
דייסה
->המברך עליה ברכת המזון - האם יצא ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
דין מרומה
->דיין שנראה לו שהדין מרומה בדיני ממונות - האם יחקור את בעלי הדין או את העדים או יפסוק או יסתלק מהדין סנהדרין לב: ציון ב דין מרומה
דין, עשייתו לעצמו בכח (ראה: עביד איניש דינא לנפשיה)
דינא דמלכותא דינא (ראה גם: מוכס)
->בדברים שאין בהם תועלת למלך אלא בין אדם לחברו ב"ק קיג: ציון ס פסקה א עדות לטובת גוי
->בדברים שאין בהם תועלת למלך אלא בין אדם לחברו גיטין י: ציון ב פרק ב שטרות העולים בערכאות
->->בדין שבין ישראל לגוי ובדין שבין ישראל לישראל גיטין י: ציון ב פרק ב שטרות העולים בערכאות
->->בדרכי קניין קרקע גיטין י: ציון ב פרק ב שטרות העולים בערכאות
->בדינים שאינם קשורים לקרקע נדרים כח. ציון ד "דינא דמלכותא דינא" - במלך ישראל ובממשלת ישראל
->במוכס
->->במוכס ישראל או גוי ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->לענין איסור הברחת המכס ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->לענין הנאה מכסף שבתיבת המוכס ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->שאין לו קצבה - האם כל הסכום נחשב גזל ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->שגובה עבור המלך ומקבל שכר ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->שיש לו קצבה (לוקח מכל אחד מס שווה) ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->שנוטל מכס בשליחות המלך אבל לא היה נהוג ליטלו עד עכשו ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->שעמד מאליו או שהמלך העמיד אותו ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->שקנה את המכס מהמלך ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->במלך ישראל בא"י נדרים כח. ציון ד "דינא דמלכותא דינא" - במלך ישראל ובממשלת ישראל
->->לענין מיסים נדרים כח. ציון ד "דינא דמלכותא דינא" - במלך ישראל ובממשלת ישראל
->->לענין תקנות שלו נדרים כח. ציון ד "דינא דמלכותא דינא" - במלך ישראל ובממשלת ישראל
->במלכי ישראל סנהדרין כ: ציון ז סמכויות המלך לפי פרשת המלך
->הדברים הכלולים בו סנהדרין כ: ציון ז סמכויות המלך לפי פרשת המלך
->לענין קנין שמועיל לפי דין המלכות ב"מ עד. ציון ג פסקה ב קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->->מהתורה או מדרבנן ב"מ עד. ציון ג פסקה ב קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->מלך שלקח קרקע מבני המדינה שלא לפי חוקיו - האם הוא כגזלן גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->אם לקח קרקע של ישראל בחוב שיש לו עליו גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
דיני ממונות
->בלילה
->->האם מותר לגמור את הדין בלילה סנהדרין לד: ציון ד דיני ממונות בלילה
->->עשיית משא ומתן בלילה סנהדרין לד: ציון ד דיני ממונות בלילה
->->אם התחיל - האם בלילה כשר בדיעבד סנהדרין לד: ציון ד דיני ממונות בלילה
->אם הדיינים פסק את הדין מטעמים שונים - האם מוציאים ממון מהמוחזק סנהדרין לד. ציון ה דיינים שאמרו טעם אחד או טעמים שונים
->של כהן גדול
->->באיזה בית דין הוא נידון סנהדרין יח. ציון א כהן גדול בדין
->->באיזה בית דין הוא דן סנהדרין יח. ציון א כהן גדול בדין
->->בכמה דיינים סנהדרין טז. לפני ציון ד שור של כהן גדול שהרג - בכמה נידון
->בדיין אחד - מן התורה ומדרבנן סנהדרין ב: ציון ב שנים שדנו
->היו הדעות חלוקות בשווה - האם פוטרים את הנתבע סנהדרין מב. ציון ו סדר הדין כשאין הכרעה
->שנים שדנו - האם דיניהם דין סנהדרין ב: ציון ב שנים שדנו
דיני נפשות
->אם שלושים וחמשה מחייבים ואחד אינו יודע סנהדרין מב. ציון ו סדר הדין כשאין הכרעה
->אם שלושים וששה מחייבים ושלושים וחמישה מזכים סנהדרין מב. ציון ו סדר הדין כשאין הכרעה
->בזמן הזה סנהדרין י. אחרי ציון ד מלקות בזמן שאין ביהמ"ק קיים
->האם מותר לדון ביום אחד שניים שהיו בעבירה אחת ומיתה אחת סנהדרין מה: ציון א אין דנים שניים ביום אחד
->הליכה בהם אחר הרוב לעומת חיוב "והצילו העדה" מכות ה. ציון ה אין חוששים ל"נהורא בריא" ול"גמלא פרחא"
->התחלת הדין בהם - מן הקטן מגילה יד: ציון א הריגת מורד במלכות
->מתי מחזירים לחובה אחרי שב"ד דנו לזכות סנהדרין לג: ציון ה אימתי מחזירים לחובה בדיני נפשות
->סנהדרין שגלתה מלשכת הגזית - האם יכולה לדון בהם מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
->סנהדרין שראו כולם לחובה סנהדרין יז. ציון ה סנהדרין שראו כולם לחובה
->תלמיד המלמד זכות או חובה סנהדרין יז. ציון ד דיין שאומר איני יודע בדיני נפשות
דיני שמים (חיוב לשלם בדיני שמים)
->אם התובע טוען ברי והנתבע אינו יודע ב"ק קיח. ציון ט פסקה ב ברי ושמא
->בברי ושמא - האם הנתבע חייב לצאת ידי שמים ב"מ לז. ציון א פסקה ג המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->בגרמא ב"ק מז: ציון ד בהמה שניזוקה; ב"ק מז: ציון ד החיוב בדיני שמים; ב"ק צא. ציון ז אומד לנזיקין
->בכובש עדותו ב"ק נו. ציון ח היודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו
->במי שפטור מלשלם מטעם 'קם ליה בדרבה מיניה' ב"ק מז: ציון ד החיוב בדיני שמים בגרמא בנזיקין; ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->במכניס פירותיו לחצר חבירו שלא ברשות ובהמת בעל החצר אכלתם והוזקה מאכילתם ב"ק מז: ציון ד בהמה שניזוקה ע"י אכילת פירות
->בנגזל המקבל מגזלן חפץ שגזל מאחר במקום זה שגזל ממנו ב"ק קיד. ציון ו קבלת חפץ גזול
->בנותן סם מוות לפני בהמת חבירו ואכלה ומתה ב"ק מז: ציון ד בהמה שניזוקה ע"י אכילת פירות
->ברופא שריפא ברשות ב"ד וטעה והזיק ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
->בשוכר עדי שקר להעיד לחבירו או לעצמו ב"ק נו. ציון ה השוכר עדי שקר
->בשניים שאחד מהם הילווה מאה ואחד הילווה מאתיים והלווה שכח מי הילווה כמה ב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->חיוב תשלום בשוכר בהמה וחסמה ודש בה ב"מ צא. ציון ג החוסם את הבהמה חייב בתשלומים
->נפקא מינות לדיני אדם
->->אם לא שילם - האם הוא פסול לעדות ב"ק נה: ציון נ הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
->->האם ב"ד יכול לכופו לשלם, בדברים או במעשה ב"ק נה: ציון נ הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
->->טענת פטור שבשמים יודעים שהתכוון לטובה ב"ק נה: ציון נ הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
->שנים שהזיקו ואחד חייב רק בדיני שמים - האם השני פטור ב"ק כד: ציון ד המשסה כלבו של חבירו
->תפיסה ממי שחייב רק לצאת ידי שמים
->->באבק ריבית ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בברי ושמא ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בגרמא ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בכובש עדותו ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בקם ליה בדרבה מיניה ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
דיר (ראה: זיבול)
דליקה
->ביום הכיפורים - הצלה לשבת
->->אם חל ביום חמישי ויודע שביום שישי לא יוכל להשיג צרכי שבת שבת קיז: ציון ז הצלה מיום הכיפורים לשבת
->->אם חל ביום שישי שבת קיז: ציון ז הצלה מיום הכיפורים לשבת
דליקה (בשבת)
->הצלת ארנק שיש בו כסף ותפילין שבת קטז: ציון ב הצלת מעות עם תפילין
->->אם הניח בו את התפילין בערב שבת או בשבת שבת קטז: ציון ב הצלת מעות עם תפילין
->->האם מותר לשים לכתחילה תפילין בארנק בשבת כדי להציל את הכסף שבת קטז: ציון ב הצלת מעות עם תפילין
->->->אם הדליקה כבר התחילה שבת קטז: ציון ב הצלת מעות עם תפילין
->הצלת בגדים
->->בגדים שלבוש בהם, לחצר שאינה מעורבת או לרה"ר שבת קכ. ציון ב הצלת בגדים לחצר שאינה מעורבת
->->האם מותר לפשוט אותם וללבוש בגדים נוספים להציל שבת קכ. ציון ד הצלת בגדים פעם אחר פעם
->->מספר הבגדים שהוא רשאי ללבוש שבת קכ. ציון ד הצלת בגדים פעם אחר פעם
->->ע"י יציאה בחגורה על גבי חגורה שבת נט: ציון ד חגורה על גבי חגורה
->->->אם יש בגד שמפריד בינתיים שבת נט: ציון ד חגורה על גבי חגורה
->הצלת כלים לחצר שאינה מעורבת שבת קכ. ציון ב הצלת בגדים לחצר שאינה מעורבת
->הצלת מזון
->->אם אמר לאחרים "בואו והצילו" ולא "לכם" - האם זוכים במה שהצילו שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->->בדליקה בבית או בחצר שאינם שלו שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->->אם חושש שהדליקה תגיע אליו שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->בהצלה בכמה דרכים מכמה מקומות שבת קכ. ציון א בא להציל ובא לקפל
->->הצלה לחצרו או לחצר חברו שבת קכ. ציון א בא להציל ובא לקפל
->->להערים ולומר שרוצה פת הדראה ולהצילה ואח"כ להציל פת נקיה שבת קיז: ציון ו הצלת סוגי פת שונים בשבת ואפייתם ביו"ט
->->לחצר שאינה מעורבת שבת קכ. ציון ב הצלת בגדים לחצר שאינה מעורבת
->->לחצרו המעורבת שבת קכ. ציון א בא להציל ובא לקפל
->->לעצמו או לבני ביתו ולאורחים שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->שכר המגיע לאחרים שעזרו להציל שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->->->אם הצילו באיסור, כגון שהוציאו לחצר שאינה מעורבת שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->->->אם כבר החזירו לו שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->->->האם מחייבים אותו לשלם בעל כרחו שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->->->האם מידת חסידות שלא ליטול שכר על ההצלה שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->הצלת ספרי קודש (ראה: ספרי קודש)
->הצלת קמיע (ראה: קמיע)
->כיבוייה (ראה: מכבה)
->כמות המזון והכלים שמותר להציל
->->בהצלה בבית שלו מחדר לחדר שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->בהצלה לחצר ומבוי הסמוכים לרה"ר ואינם מקורים שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->בהצלה לחצר שלו או לבית אחר שעירב עמו שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->בשיעור כמה סעודות שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->->בזמן סעודת שחרית שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->->לאחר חצות היום אם עדיין לא אכל סעודה שניה שבת קיז: ציון ב כמות המזון שמותר להציל מהדליקה
->->האם המזון שיותר משלוש סעודות (שאסור להציל) הוא הפקר שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->->האם רשאים אחרים להציל יותר ממזון שלוש סעודות שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->->הצלת כמות גדולה בתוך טליתו שבת קכ. ציון א בא להציל ובא לקפל
->->->אם מונחים כמה כלים בטלית שבת קכ. ציון א בא להציל ובא לקפל
->->הצלת כמות גדולה כשהכל נמצא בכלי אחד שבת קכ. ציון א בא להציל ובא לקפל
דלעת
->האם דלעת רמוצה נקראת "תבשיל" (ראה: תבשיל)
->חרישה בשדה דלועים בתוספת שביעית (ראה: תוספת שביעית)
->שמקיימים אותה לזרע, לענין שביעית
->->התמרות שלה שביעית פ"ב מ"י ציון ד פרק ג דיני שביעית בדלועים שמקיימים לזרע
->->והוקשתה עד שנפסלה ממאכל אדם בשישית שביעית פ"ב מ"י ציון ד דיני שביעית בדלועים
->->ולא הוקשתה עד שנפסלה ממאכל אדם בשישית שביעית פ"ב מ"י ציון ד דיני שביעית בדלועים
->->->שימוש בזרע לזריעה שביעית פ"ב מ"י ציון ד דיני שביעית בדלועים שמקיימים לזרע
דלף
->הנחת כלי תחתיו בשבת
->->איסור עשיית גרף של רעי או ביטול כלי מהיכנו או נטילת כלי לצורך דבר שאינו ניטל ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי
->->אם התמלא ועולה על שפתיו ומלכלך את הבית ביצה לה: ציון ה נתינת כלי תחת הדלף בשבת
->->אם ראוי לרחיצה או לא ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי; ביצה לה: ציון ה נתינת כלי תחת הדלף בשבת
->->במקום הפסד ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי
->->האם נחשב גרף של רעי אם המים ראויים לבהמה אלא שאם יישפכו ילכלכו את הבית ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי; ביצה לה: ציון ה נתינת כלי תחת הדלף בשבת
->->שפיכת הכלי ביצה לה: ציון ה נתינת כלי תחת הדלף בשבת
דלת
->החזרת דלת של בור, דות ויציע שבת קכב: ציון ה החזרת דלת של לול
->החזרת דלת של לול, מהתורה או מדרבנן שבת קכב: ציון ה החזרת דלת של לול
->הסרתה (ראה: סותר)
->שימוש בנגר לדלת או קנה הדלת בשבת
->->איסור בונה שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->איסור מוקצה שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->אם אין עליו תורת כלי שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה; שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם הוא קשור ותלוי בדלת או קשור ולא תלוי שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->אם השתמש בו מבעוד יום שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->אם חשב עליו לכך שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->שיש מאחוריה נר - פתיחתה וסגירתה (ראה: מכבה)
->של בית, שהתפרקה - טלטולה שבת קכב: אחרי ציון ב טלטול כלי מוקצה שנשבר
->של כלי, שהתפרקה ממנו
->->החזרתה שבת קכב: ציון ב טלטול דלתות כלים שהתפרקו
->->טלטולה (ראה: מוקצה)
דם (ראה גם: כבד; מליחה)
->איפה במזבח שופכים את הדם סוכה מט. ציון ב השיתין ומקום שפיכת דם ונסכים
->דם אדם - האם הוא נחשב משקה לענין טומאה שבת קמג: ציון ח דם האדם כמשקה לענין טומאה
->->בכלשהו או ברביעית שבת קמג: ציון ח דם האדם כמשקה לענין טומאה
->->מהתורה, מהלכה למשה מסיני או מדרבנן שבת קמג: ציון ח דם האדם כמשקה לענין טומאה
->דם היוצא ממכה - האם מכשיר ומקבל טומאה שבת קמג: ציון ח דם האדם כמשקה לענין טומאה
->->של אדם או של בהמה שבת קמג: ציון ח דם האדם כמשקה לענין טומאה
->דם הקזה - האם הוא מכשיר ומטמא שבת קמג: ציון ח דם האדם כמשקה לענין טומאה
->->אם מקיז לרפואה או לשתייה שבת קמג: ציון ח דם האדם כמשקה לענין טומאה
->->של אדם או של בהמה שבת קמג: ציון ח דם האדם כמשקה לענין טומאה
->דם קדשים אינו מכשיר לקבל טומאה, אינו מקבל טומאה, ומותר בהנאה פסחים כב: לפני ציון ב דרשת הפסוק "על הארץ תשפכנו כמים"
->חובל בשבת (ראה: חובל)
->חיוב על הוצאתו בשבת לרה"ר שבת עה: ציון מ הוצאת דבר שאינו ראוי להצניע
->->בדם נידה, טהור או טמא שבת עה: ציון מ הוצאת דבר שאינו ראוי להצניע
->טומאת דם של נבילה (ראה: נבילה)
->מכשיר לקבל טומאה (ראה: הכשר)
->של מת (ראה: טומאת מת)
דם - איסורו באכילה (ראה גם: מליחה)
->אם ראש בהמה הונח בכבשן כדי להסיר את שערו - האם נאסר בגלל דמו
->->אם בית השחיטה למטה חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->->בתנורים שלנו חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->אם הונח על הצדדים חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->->אם נעץ בו משהו חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->אם הונח על נחיריו חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->->אם נעץ בו משהו חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->אם לא הניחו כראוי - האם נאסר כולו או רק המוח חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->אם רק מהבהב את הראש מעל האש חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->אם ראש בהמה נצלה על האש - האם נאסר בגלל דמו
->->אם בית השחיטה למטה חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->->בתנורים שלנו חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->אם הונח על הצדדים חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->->אם נעץ בו משהו חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->אם הונח על נחיריו חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->->אם נעץ בו משהו חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->אם לא הניחו כראוי - האם נאסר כולו או רק המוח חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->אם ניקב עצם המוח ומניחו כשהנקב למטה חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->האם צריך לחתוך את חוטי הדם לפני הצלייה חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->אם ראש בהמה נתבשל - האם צריך ששים כנגד כל המוח או רק כנגד קרום המוח חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->בבשר חי (אומצא) חולין קיג. ציון ח בשר חי, האם צריך הכשרה
->->אם חלט חולין קיג. ציון ח בשר חי, האם צריך הכשרה
->בבשר שנחתך מבהמה בין שחיטתה למיתתה
->->חובת הדחתו חולין לג. ציון ד הדחה ומליחה לבשר שפרש מהבהמה מיד לאחר השחיטה
->->->אחרי המליחה חולין לג. ציון ד הדחה ומליחה לבשר שפרש מהבהמה מיד לאחר השחיטה
->->->למי שרוצה לצלותו חולין לג. ציון ד הדחה ומליחה לבשר שפרש מהבהמה מיד לאחר השחיטה
->->->לפני המליחה חולין לג. ציון ד הדחה ומליחה לבשר שפרש מהבהמה מיד לאחר השחיטה
->->חובת מליחתו חולין לג. ציון ד הדחה ומליחה לבשר שפרש מהבהמה מיד לאחר השחיטה
->->->למי שרוצה לאוכלו חי חולין לג. ציון ד הדחה ומליחה לבשר שפרש מהבהמה מיד לאחר השחיטה
->->->למי שרוצה לצלותו חולין לג. ציון ד הדחה ומליחה לבשר שפרש מהבהמה מיד לאחר השחיטה
->בישול עוף שלם שניקב את ורידיו ומלח חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->->בלי הראש חולין כח: ציון ג פרק ה ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->בשר שהאדים מחמת מכה - הכשרתו לבישול ולצלייה פסחים עד: ציון ד אומצא דאסמיק
->בשר שלא נמלח ומרח סביבו בצק או נתנו בעיסה וצלאו - האם מותרים באכילה פסחים עד. ציון ב עופות שטפלן בבצק
->דם האברים שלא פרש לחוץ חולין קיג. ציון ח בשר חי, האם צריך הכשרה
->->האם אסור, מהתורה או מדרבנן חולין קיג. ציון ח בשר חי, האם צריך הכשרה
->דם האברים שפרש לחוץ חולין קיג. ציון ח בהמה שנשברה מפרקתה לאחר שחיטה
->דם האברים שפרש ממקום למקום בתוך החתיכה חולין קיג. ציון ח בהמה שנשברה מפרקתה לאחר שחיטה
->->אם פרש בחיי הבהמה ולאחר מותה חולין קיג. ציון ח בהמה שנשברה מפרקתה לאחר שחיטה
->האוכל דם הקזה (דם שהנפש יוצאה בו) - בכמה איסורים מתחייב פסחים כב: ציון ב האיסור בדם הקזה
->האם דם מן החי אסור לבני נח פסחים כב: ציון ב האיסור בדם הקזה
->האם דם מן החי מותר לבן נח סנהדרין נו: לפני ציון א בן נח מותר בדם מן החי
->החובה לחתוך אבר אבר קודם בישול משום הדם שבחוטים חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->->אם חתך את ורידי הצואר חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->החובה לנקב את ורידי הצואר כדי שהדם יצא חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->->אם לא ניקב - האם הבשר נאסר חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->->->אם בישל עוף שלם חולין כח: ציון ג פרק ד ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->->->מקום הוורידים ושאר הבשר חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->->בבהמה או בעוף חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->->בשעת השחיטה או אח"כ חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->->למי שרוצה לבשל את הבשר או שרוצה לצלותו חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->->->לצלות עוף שלם או חתוך חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->החובה לנקר ורידים מלבד ורידי הצואר חולין כח: ציון ג ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->החלק הצלול בדם - חיוב על אכילתו חולין פז: אחרי ציון ג משקה היוצא מן הדם לעניין אכילה ולעניין טומאה
->->אם יש בו גם כזית דם גמור, או לא חולין פז: אחרי ציון ג משקה היוצא מן הדם לעניין אכילה ולעניין טומאה
->->אם יש בו כזית מראה דם, או לא חולין פז: אחרי ציון ג משקה היוצא מן הדם לעניין אכילה ולעניין טומאה
->הכשרת ביצים שיש עליהם קרום או שהאדימו פסחים עד: ציון ד אומצא דאסמיק
->הכשרת בשר חי בחומץ פסחים עד: ציון ד אומצא דאסמיק
->->אם האדים החומץ פסחים עד: ציון ד אומצא דאסמיק
->->האם מותר לבשל את הבשר או לאכול אותו חי, עם או בלי מליחה פסחים עד: ציון ו חליטת בשר בחומץ
->->הדין בזה"ז פסחים עד: ציון ו חליטת בשר בחומץ
->הכשרת חוטי דם, לבישול ולצליה פסחים עד: ציון ד אומצא דאסמיק
->חוטי הדם (מלבד שביד ובלחי) חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->חוטי היד - איסורם משום דם חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->->בעוף (בכנפו) חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->->חוטים שבכתף או שבזרוע חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->חוטים שבלחי - איסורם משום דם חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->->בעוף חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->->זיהויים חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->חוטים שבלשון חולין צג. ציון ה חוטים האסורים משום דם
->חשש דם בלוע באברים של בהמה שמפרקתה נשברה אחרי השחיטה חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->אם מלח את הבשר חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->מליגת עוף על גבי האש חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->האם העוף נאסר, לצלייה ולבישול חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->->->ראש העוף חולין צג: ציון ו הנחת ראש הבהמה בשעת הצלייה
->משקה שיוצא מהבשר לאחר צלייה חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->->איסור משום מראית עין חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->->אם נצלה כל צורכו או כמאכל בן דרוסאי חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->משקה שנוזל מבשר בזמן הצלייה חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->->אחרי שכלה מראה אדמומית חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->->אם הניח בכלי שתחתיו מלח חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->->->כמות המלח חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->משקה שנוזל מבשר צלוי שנחתך חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->->אם הוא סמיך חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->->אם נבלע בלחם חולין קיב. ציון כ הנוזל האדום (שמנונית או מוהל) הנוטף מבשר שנצלה
->עוף שמילאו אותו בבשר ולא נמלחו או שרק אחד מהם נמלח - האם מותרים בצלייה או בבישול פסחים עד. ציון ג דיני מולייתא
->צליית בשר חי מעל בשר שכבר נצלה חולין קיא. ציון ה צליית כבד על שיפוד עם בשר
->צליית שתי חתיכות בשר בשיפוד זה ע"ג זה חולין קיא. ציון ה צליית כבד על שיפוד עם בשר
->קרום ביצי זכר חולין צג: ציון ב הקרום שעל ביצי זכר
->->אם יש בהם ורידים אדומים או אין חולין צג: ציון ב הקרום שעל ביצי זכר
->->בבהמה דקה ובבהמה גסה חולין צג: ציון ב הקרום שעל ביצי זכר
->->בתוך שלושים יום מהלידה ולאחר שלושים יום חולין צג: ציון ב הקרום שעל ביצי זכר
->שבושל בשמש ואכלו שבת לט. ציון א בישול בחמה
->שבכבד (ראה: כבד)
->שבלב (ראה: לב)
->של בן פקועה (ראה: בן פקועה)
->שנתבשל - האם אסור באכילה חולין קיג: ציון ג דם שבישלו בחלב
->->אם בישל בחלב - מצד איסור בשר בחלב חולין קיג: ציון ג דם שבישלו בחלב
->->חיוב כרת עליו חולין קט. ציון ב לב שבושל ללא קריעתו
->->->דם קדשים או דם חולין חולין קט. ציון ב לב שבושל ללא קריעתו
->שקרש חולין קט. ציון ב לב שבושל ללא קריעתו
דם ביצים
->אם ידוע שהוא מריקום האפרוח חולין סד: ציון ד פרק ג דם הנמצא בביצה
->אם נמצא בחלבון שלא בקשר - האם הדם אסור, מדאורייתא או מדרבנן חולין סד: ציון ד פרק א-ג דם הנמצא בביצה
->אם נמצא בחלמון שלא בקשר
->->אם ניכרת בו התחלת ריקום אפרוח ועדיין לא התרקם ממש חולין סד: ציון ד פרק ג דם הנמצא בביצה
->->האם הדם אסור, מדאורייתא או מדרבנן חולין סד: ציון ד פרק א, ג דם הנמצא בביצה
->->האם כל הביצה אסורה חולין סד: ציון ד פרק א-ב דם הנמצא בביצה
->אם נמצא על הקשר של החלבון - האם כל הביצה אסורה חולין סד: ציון ד פרק א-ב דם הנמצא בביצה
->->אם גם התפשט משם חולין סד: ציון ד פרק א-ב דם הנמצא בביצה
->->מקום הקשר - בראש הכד או החד חולין סד: ציון ד פרק א דם הנמצא בביצה
->אם נמצא על הקשר של החלמון - האם כל הביצה אסורה חולין סד: ציון ד פרק א דם הנמצא בביצה
->בביצה בת יומה חולין סד: ציון ד פרק ד דם הנמצא בביצה
->->אם נמצא דם בחלבון או בחלמון חולין סד: ציון ד פרק ד דם הנמצא בביצה
->בביצה מוזרת
->->שאינה מזכר (ספנא מארעא) חולין סד: ציון ד פרק ד דם הנמצא בביצה
->->->האם הדם אסור, מדאורייתא או מדרבנן חולין סד: ציון ד פרק ד דם הנמצא בביצה
->->->האם שאר הביצה אסורה חולין סד: ציון ד פרק ד דם הנמצא בביצה
->->שנתקלקלה מרוב דגירה חולין סד: ציון ד פרק א, ד דם הנמצא בביצה
->ביצה שיש בה דם - תערובתה חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->->אם הדם נמצא על החלבון או על החלמון חולין צז: ציון ח ביטול ביצה אסורה בתערובת
->של ביצי זכר חולין סד: ציון ד פרק א דם הנמצא בביצה
דם חימוד (חשש לו בכלה)
->בת"ח שתבע אישה להינשא לו יבמות לז: ציון ד שבעה נקיים בתלמיד חכם שתבע אישה להינשא לו
->->אם תבע אותה ליום אחד או לנישואין רגילים יבמות לז: ציון ד שבעה נקיים בתלמיד חכם
->->האם רשאי להתייחד עמה יבמות לז: ציון ד שבעה נקיים בתלמיד חכם שתבע אישה להינשא לו
->->האם רשאי לשאתהּ בתוך שבעה יבמות לז: ציון ד שבעה נקיים בתלמיד חכם שתבע אישה להינשא לו
->האם רשאי לשאתהּ תוך ז' נקיים בלי ייחוד יבמות לז: ציון ד שבעה נקיים בתלמיד חכם
->ייחוד איתה תוך ז' נקיים יבמות לז: ציון ד שבעה נקיים בתלמיד חכם שתבע אישה להינשא לו
דמאי
->אכילתו בין השמשות במוצאי שבת על סמך עם הארץ שאמר שהפריש שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->אתרוג של דמאיסוכה לה: ציון ה אתרוג של טבל ושל דמאי
->בהמה העובדת בו - האם צריך או רשאי להניח בפיה טרסקל ובו חולין ב"מ צ. ציון ה דין חסימה בדיש בתרומה ובמעשר
->בחו"ל חולין ו: לפני ציון ב חיוב תרומות ומעשרות בחוץ לארץ
->ברכה על הפרשת מעשר מדמאי שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->ברכה על הפרשת מעשר מדמאי חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->האוכל תרומת מעשר של דמאי - האם הוא משלם חומש גיטין סא. ציון ו פרק ג השאלת כלים וסיוע לאשת עם הארץ
->האם חובה לתת את תרומת המעשר לכהן או שמותר למוכרה לו סוטה מח. ציון ג נתינת תרומת מעשר
->המערב בפירות דמאי בשבת סוכה לה: ציון ד מי שנטל אתרוג של תרומה טהורה
->המפקיד מאכל מעושר אצל עם הארץ - חשש שיחליפנו בדמאי
->->אצל חמותו חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->אצל סתם עם הארץ חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->אצל פונדקית חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->->אם הפונדקית מקבלת תשלום מהאכסנאי חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->->אם ידוע שלפונדקית לא אכפת מטובתו של האכסנאי חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->חובה לעשר מה שנוטל ממנו חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->חובה לעשר מה שנותן לו חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->ע"מ להחזירו בעין או מבושל חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->הפרשת מעשר עני מדמאי
->->האם צריך להפריש נדרים פד: ציון א הפרשת מעשר עני מפירות דמאי
->->האם צריך לקבוע מקום או לקרוא שם נדרים פד: ציון א הפרשת מעשר עני מפירות דמאי
->הפרשתו בין השמשות במוצאי שבת שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->הקונה מנחתום או מפלטר - האם רשאי לעשר מישן על חדש ב"מ נו. ציון ג המעשר בלוקח מהנחתום ומהפלטר
->->אם הם מדפוסים שונים או מדפוס אחד ב"מ נו. ציון ג המעשר בלוקח מהנחתום ומהפלטר
->חילול כסף מעשר שני של דמאי על כסף אחר ב"מ מה. ציון ד החלפת דמי מעשר שני מכסף לכסף
->טילטול פירות דמאי בשבת סוכה לה: ציון ד מי שנטל אתרוג של תרומה טהורה
->כסף מעשר שני של דמאי שחולל על פירות - האם מותר (או חובה) להעלות את הפירות לירושלים או שצריך (או מותר) לחללם על כסף ב"מ נה: ציון ס פירות שחילל עליהם מעות מע"ש של דמאי
->מכירתו ע"י סיטון (המוכר במידה גסה) ב"מ נו. ציון ב ההיתר של הסיטון למכור את הדמאי
->->לחבר או לעם הארץ ב"מ נו. ציון ב ההיתר של הסיטון למכור את הדמאי
->סיוע אשת חבר לאשת עם הארץ לטחון תבואת דמאי
->->מצד איסור סיוע לעם הארץ חולין ו: לפני ציון ב החשש באשת חבר ואשת עם הארץ שטוחנות יחד
->->מצד חשש שתאכל ממנה - אם אשת החבר טמאה או טהורה חולין ו: לפני ציון ב החשש באשת חבר ואשת עם הארץ שטוחנות יחד
->סיוע אשת עם הארץ לאשת חבר לטחון תבואת טבל של החבר - חשש שתאכל מהטבל חולין ו: לפני ציון ב החשש באשת חבר ואשת עם הארץ שטוחנות יחד
->עני שהאכילוהו דמאי - האם חייב לעשר פסחים לה: ציון ג מאכילים את העניים דמאי
->פטור עיסת נחתום מהפרשה
->->במעשר שני יומא ח: ציון ה הפרשת תרומות ומעשרות מעיסת דמאי של נחתומים
->->->כשמוכר בחנות או בפתח החנות או לפלטר יומא ח: ציון ה הפרשת תרומות ומעשרות מעיסת דמאי
->->->כשמוכר לחבר או לעם הארץ יומא ח: ציון ה הפרשת תרומות ומעשרות מעיסת דמאי של נחתומים
->->->פטור לגמרי או חייב להפריש אלא שמותר לאכלו חוץ לירושלים יומא ח: ציון ה הפרשת תרומות ומעשרות מעיסת דמאי
->->בתרומת מעשר ובחלה
->->->אם חבר גיבל עבורו את עיסתו בטהרה או לא יומא ח: ציון ה הפרשת תרומות ומעשרות מעיסת דמאי של נחתומים
->->->אם מוכר במדה גסה ומרוויח הרבה או במדה דקה שמרוויח מעט יומא ח: ציון ה הפרשת תרומות ומעשרות מעיסת דמאי של נחתומים
->->->האם הנחתום חייב להפריש או הקונה יומא ח: ציון ה הפרשת תרומות ומעשרות מעיסת דמאי של נחתומים
->פירות בכלי שרשומה עליו ד' - חשש דמאי יבמות קטו: ציון ב המוצא פירות בכלי שרשומה עליו אות
->תערובת דמאי
->->אם הדמאי אינו עיקר גדול בתערובת חולין ו. ציון ז תערובת דמאי
->->אם חבר ביקש מעם הארץ לשים את הדמאי בתערובת, או שעם הארץ שם מעצמו חולין ו. ציון ז תערובת דמאי
->->אם נתערב תבלין או שאור שהוא דמאי חולין ו. ציון ז תערובת דמאי
דמי אבידה (מוצא אבידה שמכר אותה)
->האם הוא ש"ש או שואל על הכסף ב"מ כח: ציון י שומר אבידה ושומר דמי אבידה
->האם מותר לו להשתמש בכסף ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה; ב"מ כח: ציון י שומר אבידה ושומר דמי אבידה
דמי ולדות
->אם הכה את האשה אחרי מיתת הבעל - האם היא זוכה בדמי הוולדות או יורשי הבעל או שהנוגף פטור ב"ק מט. ציון א דמי ולדות כשהבעל אינו בשעת הנגיפה
->->באשה שלא תפסו קידושין בינה לבועל ב"ק מט. ציון א דמי ולדות כשהבעל אינו בשעת הנגיפה
->->באשת גר שאין לו יורשים ב"ק מט. ציון א דמי ולדות כשהבעל אינו בשעת הנגיפה
->->בשפחה משוחררת ב"ק מט. ציון א דמי ולדות כשהבעל אינו בשעת הנגיפה
->אם הכה את האשה שלא כנגד בית ההריון ב"ק מט. לפני ציון א מקום הנגיפה בגוף האשה
->->אם יש אומדנא שהמכה יכולה לגרום להפלה ב"ק מט. לפני ציון א מקום הנגיפה בגוף האשה
->האם ֹשמים אותם בפני עצמם או אגב האשה ב"ק מח: ציון ז צורת החישוב לתשלום דמי ולדות
->מי מקבל את שבח הוולדות ב"ק מח: ציון ז תשלום על שבח האם מחמת הולדות
->->אם האשה מבכרת ב"ק מח: ציון ז תשלום על שבח האם מחמת הולדות
->ניכוי דמי המזונות ודמי המיילדת שנחסכו בכך שלא ילדה ב"ק נח: ציון א כיצד שמין את הנזק
->ניכוי מה שהיה הבעל עתיד לשלם למיילדת ולהוסיף מזונות לאשתו כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
דמי שביעית
->ביעור בהם (ראה: ביעור)
->קניית בגדים בהם שביעית פ"ח מ"ח ציון ז דברים שאסור לקנותם בדמי שביעית
->קניית דבר שהנאתו וביעורו שווה, בהם שביעית פ"ח מ"ח ציון ז דברים שאסור לקנותם בדמי שביעית
->קניית מים בהם שביעית פ"ח מ"ה ציון ב תשלום לְבַּיָּר מדמי שביעית
->->לכיבוס ולתשמישים אחרים שביעית פ"ח מ"ה ציון ב תשלום לְבַּיָּר מדמי שביעית
->->לשתיית אדם או לשתיית בהמה שביעית פ"ח מ"ה ציון ב תשלום לְבַּיָּר מדמי שביעית
->->לשתיית אדם אחר שביעית פ"ח מ"ה ציון ב תשלום לְבַּיָּר מדמי שביעית
->קניית עבדים, קרקעות ובהמה טמאה בהם שביעית פ"ח מ"ח ציון ז דברים שאסור לקנותם בדמי שביעית
->->אם הקונה אומר למוכר שהקדושה תישאר בכסף שביעית פ"ח מ"ח ציון ז דברים שאסור לקנותם
->->אם קנה -
->->->האם הקדושה עוברת אליהם שביעית פ"ח מ"ח ציון ז דברים שאסור לקנותם בדמי שביעית
->->->האם עליו לחלל את הכסף שנתן, או שאינו יכול שביעית פ"ח מ"ח ציון ז דברים שאסור לקנותם
->->->החיוב לאכול פירות באותו שווי בקדושת שביעית שביעית פ"ח מ"ח ציון ז דברים שאסור לקנותם
->->מהתורה או מדרבנן שביעית פ"ח מ"ח ציון ז דברים שאסור לקנותם בדמי שביעית
->קניית קרבן בהם (ראה: קרבן)
->תשלום בהם לפועל (ראה: פועל)
דמים
->תשלום דמי בן חורין על הריגתו בלי כוונה, ע"י שור תם או באש ב"ק מג: ציון א חיובי התשלומים
דנדנה
->עיקר הדנדנה
->->ביעור בו ובדמיו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->->קדושת שביעית בו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
דניאל
->הברכה כשרואים את גוב האריות של דניאל או סתם גוב אריות ברכות נז: ציון ה הברכה על גוב אריות של דניאל
דעת אחרת מקנה
->בהקנאה לקטן, מדאורייתא או מדרבנן ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->בהקנאה ע"י חצר שאינה משתמרת אם הקונה אינו עומד בצד שדהו ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->->אם גם המקנה אינו עומד בצד החצר ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->בהקנאת בעלי חיים ע"י חצר אם הקונה אינו יכול לתפסם ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->האם המפקיר חפץ נחשב דעת אחרת מקנה ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
דקלים
->השלב הקובע לקביעת שנת המעשר בהם ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
דר בחצר חבירו
->הדר בחצר חבירו שלא מדעתו - האם צריך לשלם לו שכר
->->אם החצר עומדת להשכרה או אינה עומדת ב"מ סד: ציון א פסקאות א, ה מלוה שגר בחצרו של הלווה
->המכניס חפציו לבית חברו שלא מדעתו או במרמה
->->האם מותר לבעל הבית להוציאם מביתו ב"מ קא: ציון ל המכניס חפציו לבית חברו שלא מדעתו או במרמה
->->חיוב בעה"ב אם הוציאם ונזוקו ב"מ קא: ציון ל המכניס חפציו לבית חברו שלא מדעתו או במרמה
דרבנן (ראה גם: תקנות)
->אשה שאסורה מדרבנן - האם נחשבת שאינה ראויה מהתורה ב"מ צ. ציון ה דין חסימה בדיש בתרומה ובמעשר
->דברי סופרים צריכים חיזוק יותר משל תורה יומא עח. ציון ז צינון במפה לחה ביום הכיפורים ובתשעה באב
->->מה שיש לו אסמכתא בפסוק א"צ חיזוק יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
->המקדש באיסורי הנאה דרבנן סנהדרין פז. ציון ג באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא
->זקן ממרא במחלוקות בגזירות דרבנן סנהדרין פז. ציון ג באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא
->חכמים לא יכולים לאסור דבר המפורש בתורה להיתר יומא כה. אחרי ציון א איסור ישיבה בעזרה
->עדים שהעידו שפלוני חייב ממון מדרבנן או שפסול לכהונה מדרבנן, והוזמו - האם חייבים ממון או מלקות מכות ב. ציון א מלקות בעדי בן חלוצה שהוזמו
->תרומה שאסורה מדרבנן - האם נחשבת ראויה מהתורה ב"מ צ. ציון ה דין חסימה בדיש בתרומה ובמעשר
דרדרים (ראה: קוצים)
דרוסה
->אם אחרי הדריסה, הבשר נתמסמס מחמת הדריסה חולין נג: ציון ו בשר שהתמסמס ונרקב
->->אם נדרסה כנגד החלל חולין נג: ציון ו בשר שהתמסמס ונרקב
->->אם נדרסה שלא כנגד החלל חולין נג: ציון ו בשר שהתמסמס ונרקב
->->אם רק השתנה מראה הבשר חולין נג: ציון ו בשר שהתמסמס ונרקב
->->במקום שאם ניטל זו טרפה חולין נג: ציון ו בשר שהתמסמס ונרקב
->->בצומת הגידים או הבשר שכנגד צומת הגידים חולין נג: ציון ו בשר שהתמסמס ונרקב
->אם האדים הבשר כנגד בני המעיים או כנגד אבר אחד שהבהמה נטרפת בו חולין נג: ציון ח פרק ב בדיקת דרוסה כנגד החלל וכנגד הסימנים
->אם האדים הבשר כנגד צומת הגידים חולין נג: ציון ח פרק ד בדיקת דרוסה כנגד החלל וכנגד הסימנים
->אם האדימו הגידים בצומת הגידים חולין נג: ציון ח פרק ד בדיקת דרוסה כנגד החלל וכנגד הסימנים
->אם מתה החיה הדורסת לפני ששלפה את ידה חולין נג. ציון ז אין דריסה אלא מחיים
->אם נדרסה כנגד הסימנים והבשר שכנגד הסימנים האדים ולא הסימנים עצמם חולין נג: ציון ח פרק א בדיקת דרוסה כנגד החלל וכנגד הסימנים
->אם נחתכה ידה של החיה הדורסת לפני ששלפה אותה חולין נג. ציון ז אין דריסה אלא מחיים
->אם נשחטה הבהמה לפני שהחיה הדורסת שלפה את ידה חולין נג. ציון ז אין דריסה אלא מחיים
->באופן שאין דרוסה וניקבה עד החלל - האם אסורה חולין נב: ציון ט פרק ג דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם הבשר או בני המעיים האדימו או לא חולין נב: ציון ט פרק ג דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->במקום שנקב אינו אוסר כגון טחול, קנה וכבד חולין נב: ציון ט פרק ג דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->נקב מפולש או שאינו מפולש חולין נב: ציון ט פרק ג דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->בדיקת ושט כשיש חשש לדרוסה (ראה: ושט)
->גס (או גז) שדרס עוף גס חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->->אם דרס עוף שגדול ממנו חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->->סוג העוף שנקרא "גס" או "גז" חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->דוב או נמר שדרסו בהמה גסה חולין נב: ציון ז החיות שבדריסתן נעשית הבהמה טרפה
->האם בדיקתה כנגד בני מעיים מועילה להכשיר חולין נג: ציון ה בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->אם עבר זמן מהדריסה עד שבדק חולין נג: ציון ה פרק ג בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->->אם גם בפנים לא האדים חולין נג: ציון ה פרק ג בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->אם ראו שנדרסה חולין נג: ציון ה פרק א בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->->אך לא האדים הבשר מבחוץ חולין נג: ציון ה פרק א בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->->אם ראו שנדרסה כנגד החלל או לא ראו איפה חולין נג: ציון ה פרק א בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->->והאדים הבשר מבחוץ ולא ידוע אם האדים גם מבפנים חולין נג: ציון ה פרק א בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->->ולא האדים הבשר אבל מקום נעיצת הציפורניים ניכר מבחוץ חולין נג: ציון ה פרק א בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->בדיקה בחייה או אחרי השחיטה חולין נג: ציון ה פרק ב בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->->המקום שצריך לבדוק חולין נג: ציון ה פרק א בדיקת דרוסה וספק דרוסה
->ההיתר ע"י בדיקה לראות אם האדימה כנגד החלל
->->בזמן הזה חולין נג: ציון ח פרק ה בדיקת דרוסה כנגד החלל וכנגד הסימנים
->->השטח הכלול בזה חולין נג: ציון ח פרק ב בדיקת דרוסה כנגד החלל וכנגד הסימנים
->->->כנגד הראש חולין נג: ציון ח פרק ג בדיקת דרוסה כנגד החלל וכנגד הסימנים
->זאב שדרס בהמה גסה חולין נב: ציון ז החיות שבדריסתן נעשית הבהמה טרפה
->->בדקה שבגסה כגון עגל או עגל רך חולין נב: ציון ז החיות שבדריסתן נעשית הבהמה טרפה
->חולדה שדרסה עוף גס חולין נב: ציון ט פרק ה דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->חיה שדרסה בלי כוונה - ע"י נפילה או מתוך שינה חולין נג. ציון ו אין דריסה אלא מדעת
->חיה שדרסה ברגליה האחוריות חולין נג. ציון ד אין דריסה אלא ביד
->חתול שדרס בהמה דקה חולין נב: ציון ז החיות שבדריסתן נעשית הבהמה טרפה; חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם היא מנסה לברוח חולין נב: ציון ט פרק ב דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם מישהו מנסה להציל אותה או לא חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->גדי, טלה, איל ורחל חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->כבש גדול חולין נב: ציון ט פרק ד דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->חתול שדרס עוף חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם הוא מנסה לברוח חולין נב: ציון ט פרק ב דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם מישהו מנסה להציל אותו או לא חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם ראו שהיכה אותו אחרי רדיפה או בלי רדיפה חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->->אם העוף מקרקר או לא חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם ראו שרודף אחריו ולא ראו שהיכה חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->בעוף גדול חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->חתול שנכנס ללול תרנגולים חולין נב: ציון ט פרק א-ב דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->->אם רק הכניס את ידו חולין נב: ציון ט פרק ב דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->מכירת הבהמה או העוף לגוי חולין נב: ציון ז החיות שבדריסתן נעשית הבהמה טרפה; חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם היא רק ספק דרוסה חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->נמייה שדרסה בהמה דקה חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם היא מנסה לברוח חולין נב: ציון ט פרק ב דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם מישהו מנסה להציל אותה או לא חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->גדי, טלה, איל ורחל חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->נמייה שדרסה עוף חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->נץ שדרס בהמה דקה חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם היא מנסה לברוח חולין נב: ציון ט פרק ב דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם מישהו מנסה להציל אותה או לא חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->נץ שדרס עוף גס חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות; חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->->אם דרס עוף שגדול ממנו חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->->אם דרס תרנגול חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->->אם הוא מנסה לברוח חולין נב: ציון ט פרק ב דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->->אם מישהו מנסה להציל אותו או לא חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות
->נץ שדרס עוף דק חולין נב: ציון ט פרק א דריסת חתול, נמייה וחולדה ודריסת נץ בבהמות; חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->ספק דרוסה חולין מג: ציון א פרק ב חשש טרפה כשיש קוץ בוושט; חולין נג. ציון ח פרק א ספק דרוסה
->->אם הדורס הרג אחד מהבהמות המסופקות חולין נג. ציון ח פרק ו ספק דרוסה
->->->אם אינו יכול להרוג כרצונו חולין נג. ציון ח פרק ו ספק דרוסה
->->->אם גם דרס אחרים חולין נג. ציון ח פרק ו ספק דרוסה
->->->אם דרס אחד ולא הרג אותו חולין נג. ציון ח פרק ו ספק דרוסה
->->->אם הנדרס עדיין מפרכס חולין נג. ציון ח פרק ו ספק דרוסה
->->אם הדורס והנדרסים צועקים חולין נג. ציון ח פרק ז ספק דרוסה
->->אם הדורס נכנס בין הנדרסים וכולם שותקים חולין נג. ציון ח פרק ה ספק דרוסה
->->->אם הדורס נגע בהם חולין נג. ציון ח פרק ה ספק דרוסה
->->אם הדורס נכנס בין הנדרסים ונמצאה ציפורן בגב אחד מהם חולין נג. ציון ח פרק י ספק דרוסה
->->->אם כולם שותקים או כולם צועקים חולין נג. ציון ח פרק י ספק דרוסה
->->->במקום צר או במקום רחב חולין נג. ציון ח פרק יא ספק דרוסה
->->->דין שאר הנדרסים חולין נג. ציון ח פרק יא ספק דרוסה
->->->ציפורן לחה או יבשה חולין נג. ציון ח פרק י ספק דרוסה
->->אם הדורס שותק והנדרסים מקרקרים חולין נג. ציון ח פרק ח ספק דרוסה
->->->אם נמצאו בעדר שלושה נדרסים חולין נג. ציון ח פרק ח ספק דרוסה
->->->במקום צר או במקום רחב חולין נג. ציון ח פרק ח ספק דרוסה
->->אם יש ספק אם הדורס והנדרסים שתקו או צעקו חולין נג. ציון ח פרק ט ספק דרוסה
->->אם יש ספק אם הדורס נכנס בין הנדרסים חולין נג. ציון ח פרק ב ספק דרוסה
->->->אם הנדרסים מקרקרים חולין נג. ציון ח פרק ב ספק דרוסה
->->אם יש ספק אם נדרס ע"י חיה שדריסתו אוסרת או ע"י חיה אחרת או נחתך ע"י קנה חולין נג. ציון ח פרק ג ספק דרוסה
->->->אם אפשרות אחת יותר שכיחה חולין נג. ציון ח פרק ד ספק דרוסה
->->->אם האופן המותר (חיה אחרת או קנה) אינו בפנינו חולין נג. ציון ח פרק ד ספק דרוסה
->->->אם ייתכן שארי דרס חולין נג. ציון ח פרק ד ספק דרוסה
->->->אם ניקב בפנים חולין נג. ציון ח פרק ג ספק דרוסה
->->->בספק שקול חולין נג. ציון ח פרק ד ספק דרוסה
->->->הבדיקה שצריך לבדוק חולין נג. ציון ח פרק ג ספק דרוסה
->->אם נמצאה ציפורן בגב אחד מהם ולא ראו שהדורס נכנס חולין נג. ציון ח פרק יב ספק דרוסה
->->->אם נמצאו שתיים או שלוש צפרניים כסדרן חולין נג. ציון ח פרק יב ספק דרוסה
->->במקום שאין חוששים לדריסה - האם צריך בדיקה חולין נג. ציון ח פרק יג ספק דרוסה
->->במקום שחוששים לדריסה - האם מועילה בדיקה חולין נג. ציון ח פרק יג ספק דרוסה
->->->בעוף קטן חולין נג. ציון ח פרק יג ספק דרוסה
->->בספק ספיקא, אם אפשר לבדוק - האם מותר בלי בדיקה חולין נג. ציון ח פרק ח ספק דרוסה
->->מכירתו לגוי חולין נג. ציון ח פרקים ו, ח ספק דרוסה
->עוף (חוץ מנץ וגס) שדרס עוף בגודל שלו או הגדול ממנו חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->->אם הדורס גדול מ"גס" חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->->אם הדורס גדול מנץ או קטן ממנו חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->->אם הנדרס עוף גס או דק חולין נג. ציון א דריסת נץ ועופות אחרים בעופות
->עוף שצווארו מלוכלך בדם - האם חוששים לדריסה חולין כח: ציון א בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->->אם ראו חתול רודף אחריו או לא חולין כח: ציון א בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->שועל שדרס כבש גדול, גדי, טלה או עוף חולין נג. ציון ב דריסת שועל
דריסת הרגל (ראה: חצר)
->הליכה בשדה של אחר כקיצור דרך
->->בא"י, בבבל או בחו"ל ב"ק פא: ציון ג מהלכים בשבילים; ב"ק פא: ציון ד תנאי יהושע בחו"ל
->->בימות הגשמים או בימות החמה ב"ק פא: ציון ג מהלכים בשבילים שבשדות
->->בשביל או בשאר בשדה ב"ק פא: ציון ג מהלכים בשבילים שבשדות
->->היתר מתקנת יהושע או מתקנת שלמה המלך ב"ק פא: ציון ד תנאי יהושע בחוץ לארץ
->הליכה בשדה של אחר כשהדרכים מלאות יתדות - בורות טיט או מים
->->בזמן שיש בה תבואה ב"ק פא: אחרי ציון ג מהלכים לצידי הדרכים
->->כשהם לחים או שהתייבשו ב"ק פא: אחרי ציון ג מהלכים לצידי הדרכים
דרישה וחקירה
->בדיני נפשות סנהדרין לב: ציון ב דין מרומה
->->מהותן ומטרתן סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->->אם העדים אינם יודעים לענות סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->->אם יש הכחשה בין העדים סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->בדין מרומה בדיני ממונות סנהדרין לב: ציון ב דין מרומה
->בדיני ממונות
->->לכתחילה סנהדרין ל: ציון ד הכחשה בעדות ממון
->->האם הכחשה בדרישות פוסלת את העדות סנהדרין ל: ציון ד הכחשה בעדות ממון
->->אם אחד מהעדים אומר שאינו יודע סנהדרין ל: ציון ד הכחשה בעדות ממון
דרך
->התנהגות באכילה בדרך תענית י: אחרי ציון ד אכילה בדרך
->לימוד תורה בעיון בדרך תענית י: אחרי ציון ד לימוד תורה בדרך
->מי שהיתה לו דרך לשדהו ואבדה - האם הוא זכאי לקבל דרך
->->אם החזיק בדרך וטוען שזו דרכו - האם מסלקים אותו ממנה כתובות קט: ציון ו פרק ג מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
->->->אם החזיק שלש שנים כתובות קט: ציון ו פרק ג מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
->->אם השדות מסביבה שייכים לאדם אחד כתובות קט: ציון ו פרק א מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
->->->שקנה אותם מארבעה אנשים, ומסרב למכור או דורש מחיר גבוה כתובות קט: ציון ו פרק ב מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
->->->שקנה אותם מבעל השדה הראשון, בבת אחת או בזה אחר זה כתובות קט: ציון ו פרק א מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
->->אם השדות מסביבה שייכים לכמה אנשים כתובות קט: ציון ו פרק ג מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
דרך ארץ
->באיזה תנאים מותר לשתות כוס בבת אחת פסחים פו: ציון ג דרך שתיית הכוס
דרכי האמורי
->אלו רפואות סגוליות נחשבות דרכי האמורי
->->ביצת החרגול (לכאב האוזן) שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->דבר שבא למנוע מחלה בעתיד שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->לחישה על מקום נשיכת עקרב או נחש שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->לחשים
->->->אם הוכח שאינו מועיל שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->->אם לא ידוע בוודאות שהלחש מרפא שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->->אם לא ניכר מתוך מעשהו שהוא מרפא שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->מי שנשכו כלב שוטה - האכלתו מחצר הכבד שלו שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->מסמר מן הצלוב (נפח מכה) שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->נחשים וקסמים שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->קבורת שליא שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->קמיע שאינו מומחה שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->שן השועל (לעודד שינה או למונעה) שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->אמירת "חמרא וחיי" כשמוזגין כוס שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
->באמירת "מרפא" או "רפואה" או "חיים" או "אסותא" למתעטשברכות נג. ציון ל אמירת "מרפא" למתעטש בבית המדרש ומחוצה לו
->ביקוע ביצים בכותל שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
->הטח בפני אפרוחים שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
->השותה ומותיר כדי שתהא ברכה ביינו שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
->מניית שבעים ואחד אפרוחים כדי שלא ימותו שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
->נתינת בול של מלח בתוך נר כדי שיאיר שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
->נתינת טיט וחרסית תחת נר כדי שלא ידלק מהר שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
->עשיית "כפרות" בתרנגול שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
->שחיטת תרנגול שקרא שלא בזמנו או שקרא בקול שאינו שלו כגון תרנגולת שקראה כתרנגול שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
דרָסָה (פסול בשחיטה)
->אם שחט בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->בסכין שאורכה כפליים מרוחב הצואר חולין ל: ציון י שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->אם חתך את כל הראש עם המפרקת חולין ל: ציון י שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->אם לא הוליך את הסכין לכל אורכה חולין ל: ציון י פרק ג שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->אם לא העביר את הסכין מקצה לקצה חולין ל: ציון י פרק ג שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->אם מראש התכוון רק להוליך או רק להביא חולין ל: ציון י פרק ג שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->בבהמה או בעוף חולין ל: ציון י שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->בסכין שאורכה פחות כפליים מרוחב הצואר חולין ל: ציון י שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->אם חותך את הסימנים בלבד, או את כל הראש עם המפרקת חולין ל: ציון י שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->בסכין שקצרה יותר מרוחב הצואר חולין ל: ציון י שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->אם התכוון להוליך ולהביא, והסימנים נחתכו בהולכה חולין ל: ציון י פרק ג שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->בשחיטת שני בעלי חיים כאחד חולין ל: ציון י שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->בסכין שאורכה כפליים מרוחב הצואר - האם אחת כשרה חולין ל: ציון י פרק ד שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->->בסכין שאורכה פי שלוש מרוחב הצואר חולין ל: ציון י פרק ד שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->->לכתחילה ובדיעבד חולין ל: ציון י שחיטה בהולכה בלבד או בהבאה בלבד
->במיעוט האחרון של הסימנים חולין ל: ציון ז פרק ה חלדה במיעוט סימנים
דש (בשבת)
->אם המשקה הנסחט הולך לאיבוד שבת קמג. ציון ג שימוש בספוג בשבת
->->מהתורה או מדרבנן שבת קמג. ציון ג שימוש בספוג בשבת
->בדבר שאינו גידולי קרקע שבת קמג. ציון ג שימוש בספוג בשבת
->בהוצאת דם מבעלי חיים שבת קז: ציון ח דלדול עובר שבמעי הבהמה
->בהוצאת פיקוס מקישואים ודלועים ביצה יג: ציון ו גמר מלאכתם של פירות; ביצה יג: ציון ח מלאכת מחשבת לחיוב מעשרות
->במפרק משקים שאינם מגוף הדבר הנסחט כגון מים מבגד או מספוג שבת קמג. ציון ג שימוש בספוג בשבת
->בפירוק גרעין מהשבולת ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
->בקילוף קליפה מהגרעין ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
->בשחיקת שומים ובצלים עם קליפותיהם או בקילופם ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
->סחיטת משקים שדרך לסוחטם שבת קמג. ציון ג שימוש בספוג בשבת
->שיפת כרשינים שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US