Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות ג

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.גאוה
->האם ראוי שתהיה בתלמיד חכם מקצת גאוה סוטה ה. ציון א גאוה בתלמיד חכם
גאל ישראל (ראה: סמיכת גאולה לתפילה)
גבאי מלכות
->נאמנות גבאי חבר חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
->עם הארץ שהוא גבאי המיסים של מלך גוי ונכנס לבית - האם הוא נאמן לומר שלא נגע בטהרות חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
->->בקודש חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
->->->בירושלים חגיגה כו. ציון ז נאמנות על טהרת הקודש בירושלים
->->בתרומה חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
->->אם יש עדים שראו שנכנס לבית או אין עדים חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
->->בירושלים ובשאר מקומות חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
->עשה תשובה - האם חוזר לנאמנותו חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
גבאי צדקה
->גבאי צדקה עם הארץ שנכנס לתוך בית - האם הוא נאמן לומר שלא נגע בטהרות חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
->הקנאת מטלטלין לעני אגב קרקע שמוקנית לג"צ קידושין כז. ציון ז שדה לאחד ומטלטלין לאחר
גבורות גשמים (ראה: גשם, הזכרתו)
גביית חוב (ראה גם: שטר חוב)
->אחים שחלקו ומלווה של אביהם נטל את חלקו של אחד מהם
->->אם אחד לקח קרקע ואחר לקח כסף ב"ק ט. ציון ד אחים שחלקו ובא בע"ח וגבה מאחד מהם
->->אם שניהם חלקו בקרקע ב"ק ט. ציון ד אחים שחלקו ובא בע"ח וגבה מאחד מהם
->אחרי תקנת הגאונים שמטלטלין משתעבדים כקרקעות - האם גובים ממטלטלין גם כשיש קרקע ב"ק ט. ציון ד אחים שחלקו ובא בע"ח וגבה מאחד מהם
->אם אמר המלווה ללווה "זרוק לי חובי ותיפטר" וזרק לו ואבד או נשרף לפני שהגיע למלווה - האם נפטר מחובו גיטין עח. ציון ל פרק א לווה שזרק את חובו למלוה
->->אם אמר "זרוק לי חובי בתורת גיטין" והכסף קרוב למלווה גיטין עח. ציון ל פרק ב לווה שזרק את חובו למלוה
->->->אם אמר "והפטר" או לא אמר גיטין עח. ציון ל פרק ב לווה שזרק את חובו למלוה
->->אם הכסף הגיע קרוב ללווה גיטין עח. ציון ל פרק א לווה שזרק את חובו למלוה
->->->אם המלוה אמר שיזרוק את החוב למקום שיוכל הוא לשומרו גיטין עח. ציון ל פרק א לווה שזרק את חובו למלוה
->->אם זרק לתוך ארבע אמותיו של המלווה גיטין עח. ציון ל פרק ג לווה שזרק את חובו למלוה
->->אם יש בדיוק שמונה אמות בין הלווה למלווה והכסף נפל בדיוק באמצע גיטין עח. ציון ל פרק ג לווה שזרק את חובו למלוה
->->אם נפל הכסף במקום שקרוב ללווה ולמלווה כך ששניהם יכולים לשומרו באותה מידה ואבד הכסף גיטין עח. ציון ל פרק ג לווה שזרק את חובו למלוה
->->אם נפל הכסף במקום ששניהם אינם יכולים לשומרו גיטין עח. ציון ל פרק ג לווה שזרק את חובו למלוה
->->אם שני עדים אומרים "הכסף נפל קרוב ללווה" ושניים אומרים "קרוב למלווה" גיטין עח. ציון ל פרק ג לווה שזרק את חובו למלוה
->אם המלווה רוצה לגבות קרקעות או מטלטלין והלווה רוצה לתת כסף כתובות פו. ציון ה פרק ב סדר הגבייה מהלווה
->->בלווה שצריך לתת גם קרקע וגם מעות כגון שהוא חייב גם לכתובת אשתו כתובות פו. ציון ה פרק ב סדר הגבייה מהלווה
->אם יש ללווה מטלטלין וקרקע - במה יפרע כתובות פו. ציון ה פרקים א, ד סדר הגבייה מהלווה
->אם יש ללווה רק קרקע או מטלטלין - האם עליו למוכרם כדי לתת כסף למלווה כתובות פו. ציון ה פרקים א, ד סדר הגבייה מהלווה
->אם מת הלווה ולא הודיע ליורשיו שפרע את חובו כתובות לד: ציון ז יורשים שהניח להם אביהם נכסים וטבחו בהמה שאולה
->בעל חוב למפרע הוא גובה, או מכאן ולהבא פסחים ל: ציון ח ישראל שהרהין חמצו אצל נכרי
->גבייה מהבינונית - בינונית של הלווה או של העולם כתובות קי. ציון ג פרק ד שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->גבייה מנכסי הלווה שלא בפניו
->->אם הוא נמצא במקום שההלוואה נעשתה כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->אם הלך למדינת הים לפני זמן הפירעון כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->אם עמד בדין וברח או לא עמד בדין כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->במילווה בשטר או בעל פה כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->האם צריך או ראוי להודיע לו שמתכוונים להיפרע מנכסיו כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->->אם אי אפשר להודיע לו כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->->בחוב עם ריבית שמתרבה כשעובר הזמן כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->->גביית הוצאות שליחת ההודעה מנכסיו כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->->הזמן שמעכבים את הגבייה כדי להודיע - יום אחד, שלושים יום או יותר כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->החובה לברר כיצד באו הנכסים ליד הלווה כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->החובה להוכיח שהלווה נמצא במקום רחוק כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->החובה להוכיח שהנכסים של הלווה כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->->החובה לקיים את השטר כתובות פח. ציון ג הבא להיפרע מבעל חוב שלא בפניו
->גבייה מנכסים משועבדים אף שיש ללווה נכסים בני חורין
->->אם אי אפשר לגבות מבני החורין
->->->אם גזלנים הפקיעו אותם כתובות צה: ציון א גבייה מנכסים משועבדים כשאי אפשר לגבות מבני חורין
->->->אם הלווה המיר את דתו כתובות צה: ציון א גבייה מנכסים משועבדים כשאי אפשר לגבות מבני חורין
->->->אם הלווה מכרם לגוי בעל זרוע כתובות צה: ציון א גבייה מנכסים משועבדים כשאי אפשר לגבות מבני חורין
->->אם בני החורין הם בידי יתומים קטנים כתובות צה: ציון א גבייה מנכסים משועבדים כשאי אפשר לגבות מבני חורין
->->אם בני החורין הם במרחק רב כתובות צה: ציון א גבייה מנכסים משועבדים כשאי אפשר לגבות מבני חורין
->גביית פירות העומדים להיבצר ואינם זקוקים לקרקע, מלקוחות או מיתומים שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->דין קדימה - במיטלטלין כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->במטלטלין שהקנה הלווה למלווה אגב הקרקע כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->דין קדימה - במילווה שבעל פה כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->->מלווה על פה שזמנה מוקדם למלווה בשטר - מי קודם כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->דין קדימה במי שחייב כתובה וחוב אחר
->->אם הניח מיטלטלין כתובות פד. ציון ג פרקים ג, ה זכויות המלוה והאשה בפקדון ובחוב שהניח הבעל
->->אם זמנם של שטר החוב ושל הכתובה שווה או שונה כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->אם יש נכסים בשיעור לשלם לאחד מהם בלבד כתובות פו. ציון ג פרקים ב-ג סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם אחד תפס שלא כדין כתובות פו. ציון ג פרקים ב-ג סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם הבעל-הלווה חי או מת כתובות פו. ציון ג פרקים ב-ג סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם זמן שניהם שווה או שונה כתובות פו. ציון ג פרקים ב-ג סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם נשא את האשה ואח"כ לווה ואח"כ קנה את הקרקע כתובות פו. ציון ג פרקים ב-ג סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->במיטלטלין, אחרי תקנת הגאונים כתובות פו. ציון ג פרקים ב-ג סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->בנכסים שמשתעבדים מעיקר הדין או שאינם משתעבדים מעיקר הדין כתובות פו. ציון ג סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->קרקע או מיטלטלין כתובות פו. ציון ג פרקים ב-ג סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->אם יש קרקע שמספיקה לשניהם אבל אינה ניתנת לחלוקה - מי יקבלנו וישלם את המגיע לזולתו כתובות פו. ציון ג פרק ב סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->אם יש קרקעות וכסף כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם המלווה רוצה את הקרקע כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->אם יש קרקעות ומיטלטלין כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם האשה רוצה מיטלטלין כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם האשה תפסה מיטלטלין כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם הבעל התנה עם האשה שתגבה את כתובתה ממטלטלין כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם המלווה רוצה קרקע כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם שניהם רוצים מיטלטלין כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->בגבייה מהיתומים כתובות פו. ציון ג פרק א סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->לענין התחייבויות הבעל לאשה כנגד נכסי צאן ברזל שהכניסה לו
->->->אם יש לו קרקעות וכסף לפרוע לשניהם - מי מקבל קרקע ומי מקבל כסף כתובות פו. ציון ג פרק ד סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->אם יש לו קרקעות רק כדי לתת לאחד מהם כתובות פו. ציון ג פרק ד סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->->במקום שכותבים התחייבויות אלה בכתובה, ובמקום שכותבים אותן בנפרד כתובות פו. ציון ג פרק ד סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->האם גביית נכס משועבד נכנסת לתוקפה לגמרי לפני השלמת ימי האכרזתא כתובות קי. ציון ג פרק ד שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->האם מותר לגבות הלוואה בכוח ב"ק כז: ציון ה עביד איניש דינא לנפשיה
->האם שמים את רמת הקרקע בשל הלווה או בשל עולם ב"מ סו: אחרי ציון ג המתנה לתת עידית ויש לו עידי עידית
->הגוזל מאביו וכפר ונשבע ומת אביו והשיב לאחיו ולווה - גביית המלווה ממה שנתן לאחים
->->אם יש לו נכסים אחרים או לא ב"ק קח: ציון כ פסקה ד הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->->אם עשאו אפותיקי או לאב"ק קח: ציון כ פסקה ד הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->הטוען שפרע בפני עדים, והעדים אינם באים להעיד סנהדרין כג: לפני ציון ג אמר שיש לו שתי כתות לעדים
->המחזיק בנכסי גר שמת ואין לו יורשים - האם המלוה של הגר יכול לגבות מהנכסים (ראה: גר)
->המטבע שגובים בו (ראה: מטבע)
->הפורע ע"י שליח (בלי עדים) והמלווה טוען שהפרעון היה עבור חוב אחר והשטר ביד המלווה
->->האם המלווה יכול לעכב את השטר כתובות פה. ציון א מלווה הטוען שהפירעון שקיבל מהשליח היה לחוב אחר
->->->אם המלווה טוען שהשליח נתן בשביל החוב האחר כתובות פה. ציון א מלווה הטוען שהפירעון שקיבל מהשליח היה לחוב אחר
->->האם השליח חייב לשלם ללווה על הנזק כתובות פה. ציון ב שליח שגרם הפסד ללווה כששילם ולא קיבל את השטר
->->->אם הלווה אמר לו רק שיש לו חוב בשטר כתובות פה. ציון ב שליח שגרם הפסד ללווה כששילם ולא קיבל את השטר
->->->אם הלווה אמר לו שיקח את השטר או שיפרע בפני עדים כתובות פה. ציון ב שליח שגרם הפסד ללווה כששילם ולא קיבל את השטר
->זכות המלווה לעכב כסף של הלווה לפרעון חובו
->->איסור "לא תבא אל ביתו לעבוט עבוטו" כתובות קי. ציון א פרק ו לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->כסף שנתן לו הלווה לקנות ממנו חפץ כתובות קי. ציון א פרק ו לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->זכות מי שקנה קרקע מהלווה לסלק בכסף את המלוה שבא לטרוף כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->אחרי שנעשתה שומת בית דין והוכרז הנכס בידו כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->אם המלוה רוצה לקבל את הקרקע עבור כל החוב והלוקח דורש לעשות שומה כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->אם קנה שני בתים והמלווה טרף בית אחד ששוה מחצית החוב
->->->אחרי שנעשתה שומת בית דין והוכרז הנכס ביד המלוה כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->->אם הבית היה אפותיקי כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->->אם הקונה מחשיב לו את הבית בערך כפול משוויו כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->->זכות הקונה לסלקו בכסף מהבית שטרף כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->אם שניים קנו מהלווה שני בתים והמלוה טרף אחד מהלוקח הראשון - זכות הקונה השני לסלקו מהבית שטרף ע"י העלאת ערכו לפי כל החוב כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->->אחרי שנעשתה שומת בית דין והוכרז הנכס ביד המלוה כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->בכל החוב או במקצתו כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->->בקרקע שהיא אפותיקי כתובות צא: ציון א זכות הלוקח לסלק את המלוה מטריפת הקרקע
->זכות קדימה בין חוב על פה מוקדם וחוב בשטר מאוחר ב"מ טו. ציון ה חישובי הגבייה של הלוקח מהמוכר
->חובת המלווה להישבע לפני שיגבה
->->בלווה שתבע מהמלווה שיחזיר לו את השטר כתובות פה. ציון ז פרק ג כתיבת שטר על השבועה לפני שנשבעו
->->במלווה שתבע והלווה טוען שפרע כתובות פה. ציון ז פרק ג כתיבת שטר על השבועה לפני שנשבעו
->->האם בית הדין טוען כך בעד המלווה כתובות פה. ציון ז פרק ג כתיבת שטר על השבועה לפני שנשבעו
->->האם צריך להישבע לפני שהלווה יביא את הכסף כתובות פה. ציון ז פרק ג כתיבת שטר על השבועה לפני שנשבעו
->חובת המלווה להישבע לפני שיגבה, אם יש מלווה מאוחר ממנו כתובות צג: ציון ד חיובי השבועה בנשים שבאו לגבות כתובתן
->->אם אין נגדו שום טענה כתובות צג: ציון ד חיובי השבועה בנשים שבאו לגבות כתובתן
->->אם יש בנכסי הלווה די לכל החובות כתובות צג: ציון ד חיובי השבועה בנשים שבאו לגבות כתובתן
->טריפה מקרקע שמכר הלווה בין תאריך כתיבת השטר לתאריך מסירתו ב"מ כ. לפני ציון א עדיו בחתומיו זכין לו
->כמה זמן נותן ב"ד לנתבע כדי להשיג כסף לשלם, בהלוואה שנקבע לה מועד פרעון או שלא נקבע לה ב"ק קיב: ציון ח פסקה ב עיכובים בתשלום לאחר קיום השטר
->כפיית לווה לפרוע את חובו
->->ע"י ירידה לנכסיו ב"מ סא: ציון ט פסקה א ריבית קצוצה יוצאת בדיינים
->->ע"י כפייתו לעבוד ב"מ קיג. ציון ג כפית הלווה לפרוע את חובו
->->ע"י מאסר ב"מ קיג. ציון ג כפית הלווה לפרוע את חובו
->->ע"י נטילת משכון ממנו (ראה: משכון)
->->ע"י נידוי או הכאה ב"מ קיג. ציון ג כפית הלווה לפרוע את חובו
->כתיבת אדרכתא על נכסי חייב שאינו משלם (ראה: אדרכתא)
->לווה שהלך למקום רחוק - גבייה מנכסיו שנמצאים כאן ב"מ קיז. ציון י חובת בנית הבית בבית ועליה שנפלו
->->בחיוב שאינו של הלוואה ב"מ קיז. ציון י חובת בנית הבית בבית ועליה שנפלו
->לווה שהתנה לשלם מעידית והיתה לו עידי עידית ולבסוף נשטפה העידי עידית או הפכה לזיבורית - האם יכול לתת למלוה בינונית ב"מ סו: אחרי ציון ג המתנה לתת עידית ויש לו עידי עידית
->->אם התנה בפירוש שלא ישלם מעידי עידית או לא ב"מ סו: אחרי ציון ג המתנה לתת עידית ויש לו עידי עידית
->לווה שטוען שאין לו כסף ויש לו מטלטלין או קרקע - חיובו להישבע על כך כתובות פו. ציון ה פרקים א, ד סדר הגבייה מהלווה
->לווה שטוען שהכסף שבידו אינו שלו אלא של גוי - כפייתו לשלם בכסף או למכור את קרקעותיו כדי לשלם כתובות פו. ציון ה פרק ג, ד סדר הגבייה מהלווה
->->אם בשעת הגבייה הכסף כבר לא היה בידו כתובות פו. ציון ה פרק ג, ד סדר הגבייה מהלווה
->->אם הגוי מעכב את הכסף כתובות פו. ציון ה פרק ג, ד סדר הגבייה מהלווה
->->אם הוא אדם אמיד - האם הוא נאמן כתובות פו. ציון ה פרק ג, ד סדר הגבייה מהלווה
->לווה שטוען שהכסף שבידו אינו שלו ונמצא שקרן ואח"כ טען שאין לו כסף - האם נאמן כתובות פו. ציון ה פרקים א, ד סדר הגבייה מהלווה
->->כפייתו למכור קרקע לשלם את חובו כתובות פו. ציון ה פרקים א, ד סדר הגבייה מהלווה
->לווה שטוען שכספו נמצא ברשות אחר והלה כופר, או אומר שהלווה הפקידו אצלו כדי להבריחם - כפייתו למכור את קרקעותיו כדי לשלם כתובות פו. ציון ה פרק ג, ד סדר הגבייה מהלווה
->לווה שיש לו כסף - האם יכול לתת קרקע ב"ק ז: ציון ה תשלומי נזקים ממטלטלין
->לווה שיש לו קרקעות ולא מטלטלין - חרם סתם למי שיודע שיש לו מטלטלין כתובות פו. ציון ה פרק ד סדר הגבייה מהלווה
->לווה שיש לו רק מטלטלין - האם הוא חייב למכרם כדי לפרוע כסף ב"מ מה: ציון ב התחייבות הלוקח לשלם וצורת התשלום
->לווה שמכר לשניים שדות שכל אחד מהם שווה לחוב והמלוה כתב שאין לו דין ודברים עם הלוקח השני, ואח"כ התברר שהשדה הראשון לא היתה של הלווה כתובות צה. ציון א מלווה שויתר לאחד הלקוחות וכולם צריכים לגבות זה מזה
->->אם השדה הראשון היה אפותיקי כתובות צה. ציון א מלווה שויתר לאחד הלקוחות וכולם צריכים לגבות זה מזה
->לווה שמכר לשניים שדות ששווים יחד כסכום ההלוואה, והמלוה כתב שאין לו דין ודברים עם הלוקח השני כתובות צה. ציון א מלווה שויתר לאחד הלקוחות וכולם צריכים לגבות זה מזה
->לווה שמכר נכסיו לשניים והמלוה כתב ללוקח השני "דין ודברים אין לי עמך" - האם הוא יכול לגבות מהראשון כתובות צה. ציון ד גביית הכתובה והחובה כשהאשה והמלוה ויתרו ללוקח השני
->לווה שמכר קרקע והמלוה כתב לקונה שאין לו דין ודברים עמו, והקונה מכר אותה ללוקח שני כתובות צה. ציון א מלווה שויתר לאחד הלקוחות וכולם צריכים לגבות זה מזה
->לווה שמכר קרקעות לשניים באותו חודש, ובאחד מהשטרות חסר היום - ממי המלוה יכול לגבות כתובות צד: ציון ג שני שטרות שנכתבו באותו חודש ורק באחד נכתב גם היום
->לווה שמכר קרקעות לשניים ובשני השטרות לא נתפרש הזמן כתובות צד: ציון ג שני שטרות שנכתבו באותו חודש ורק באחד נכתב גם היום
->לווה שעמד בדין וחויב - האם המלוה יכול לטרוף מלקוחות כבחוב בשטר
->->במצב שנאמן לומר שפרע או שאינו נאמן ב"מ יז. ציון א גדרים בחוב לאחר שנתחייב בבי"ד
->לווה שרוצה לפרוע בקרקע או במטלטלין במקום כסף כתובות פו. ציון ה פרקים א, ד סדר הגבייה מהלווה
->לווה שרוצה לפרוע בקרקע מפני שיפסיד אם יפרע כסף כתובות צב. ציון ג המוכר שדה באחריות וזקף עליו במלוה, ומת
->מאיזו קרקע גובה מַלווה מהתורה - זיבורית, בינונית או עידית גיטין מח: ציון ג בעל חוב בבינונית מדאורייתא או מדרבנן
->מי שחייב לכמה מלווים - חלוקת נכסיו ביניהם אם אין די לכולם כתובות פו. ציון ג פרק ב סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->אם אחד מהם תפס - האם מוציאים מידו כתובות פו. ציון ג פרק ב סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->->אם זמן שטרותיהם שווה כתובות צג. ציון ג דרך הגבייה בחובות שונים שזמנם שווה
->->קרקע או מטלטלין כתובות פו. ציון ג פרק ב סדר הקדימה והגבייה של בעל החוב והאשה
->מי שמת והניח מיטלטלין - האם בעל חובו או אשה (לכתובה) זוכים בהם כתובות פד. ציון ג פרקים ג, ה זכויות המלוה והאשה בפקדון ובחוב שהניח הבעל
->->אחרי תקנת הגאונים כתובות פד. ציון ג פרקים ג, ה זכויות המלוה והאשה בפקדון ובחוב שהניח הבעל
->->אם תפסו כתובות פד. ציון ג פרקים ג, ה זכויות המלוה והאשה בפקדון ובחוב שהניח הבעל
->מי שקנה מהלווה את כל שדותיו ומכר חלקן - ממי גובה המלוה ב"ק ח: ציון ז גבית החוב כשהלוקח הראשון מכר
->->אם מכר בינונית והשני מאיים שיחזירנה לו ב"ק ח: ציון ז גבית החוב כשהלוקח הראשון מכר
->->אם מכר עידית וזיבורית ולא בינונית ב"ק ח: ציון ז גבית החוב כשהלוקח הראשון מכר
->מי שקנה מהלווה בינונית וזיבורית ומאיים שיחזיר את הזיבורית ללווה ב"ק ח. ציון ו הגביה מלקוח
->->אם הלווה מת והקונה מאיים להחזיר את הקרקעות ליתומים הגדולים ב"ק ח. ציון ו הגביה מלקוח שקנה את כל השדות
->מילווה או פיקדון שהניח המת והוא חייב חוב וכתובת אשה - מי זוכה בהם
->->אחרי תקנת הגאונים שגובים חוב וכתובה ממטלטלין של היתומים כתובות פד. ציון ג פרקים א-ב, ה זכויות המלוה והאשה בפקדון ובחוב שהניח הבעל
->->אם בחייו פטר את המלווה ואת האשה משבועה כתובות פד. ציון ג פרקים א-ב, ה זכויות המלוה והאשה בפקדון ובחוב שהניח הבעל
->->אם יש כמה נושים - מי קודם כתובות פד. ציון ג פרק ד זכויות המלוה והאשה בפקדון ובחוב שהניח הבעל
->->->אם אין נכסים משועבדים שמהם יוכל לגבות זה ששטרו מוקדם כתובות פד. ציון ג פרק ד זכויות המלוה והאשה בפקדון ובחוב שהניח הבעל
->מילווה על פה מוקדם - האם גובה לפני מילווה בשטר מאוחר כתובות צד: ציון ג שני שטרות שנכתבו באותו חודש ורק באחד נכתב גם היום
->מיתומים (ראה: יתומים)
->מכירת אדם כעבד כדי לגבות את חובו קידושין יח. ציון ב אם אדם נמכר בכפילו
->מכירת מטלטלין, שטר או עבד לצורך גביית חוב כתובות ק: ציון ה דברים שבית הדין מוכר ללא הכרזה
->->אם יש ליתומים נכסים אחרים כתובות ק: ציון ה דברים שבית הדין מוכר ללא הכרזה
->מלוה שיש לו דין קדימה בגביית חובו
->->לענין גבייה מקרקע שהיתה ממושכנת ללווה (שמישכן לו לווה שלו) ב"מ סז: ציון ג פסקה א דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->->->במקום שנהגו שהלווה יכול לסלק את המלוה ע"י פרעון החוב או במקום שנהגו שאינו יכול ב"מ סז: ציון ג פסקה א דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->מלווה מאוחר שגבה לפני מלווה מוקדם - האם מוציאים מידו כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות; כתובות צג: ציון ד חיובי השבועה בנשים שבאו לגבות כתובתן; כתובות צד. ציון ה שני שטרות היוצאים ביום אחד
->->אם גבה מקרקע או ממטלטלין כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->אם גבה מקרקע בינונית והשאיר לראשון זיבורית כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->במילווה בשטר או בעל פה כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->במילווה הכתובה בתורה כגון ערכין כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->מלווה מאוחר שזמן פרעונו מוקדם - האם הוא יכול לגבות ראשון כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->מלווה שיש בידו שטר מקויים ואינו רוצה להישבע ותפס - האם מנדים אותו שבועות מא. ציון ב פרק ב המחוייב שבועה דרבנן שאינו רוצה להישבע
->ממיטלטלין, אחרי תקנת הגאונים כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->->גבייתם מלקוחות כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->ממיטלטלין, אם כתבו בשטר שהשעבוד חל על המטלטלין כתובות סז. ציון א פרק ד גביית כתובה ממטלטלין
->->אם יש לו קרקע כתובות סז. ציון א פרק ד גביית כתובה ממטלטלין
->->אם לא כתבו שהמטלטלין נקנים אגב קרקע כתובות סז. ציון א פרק ד גביית כתובה ממטלטלין
->->גבייתם מלקוחות או מהיתומים כתובות סז. ציון א פרק ד גביית כתובה ממטלטלין
->מקרקע שהלווה מכר ("משועבדים") (ראה גם: אחריות טעות סופר)
->->בחוב שאינו קצוב (ראה: גזלן)
->->במלוה על פה גיטין נ: ציון ה גבייה בדברים שאינם כתובים ואינם קצובים
->->->אם יש חשש לפרעון ולקנוניה כגון שהחייב מודה גיטין נ: ציון ה גבייה בדברים שאינם כתובים ואינם קצובים
->->למזונות האשה והבנות גיטין נ: ציון ה גבייה בדברים שאינם כתובים ואינם קצובים
->מ'ראוי' כתובות סט. ציון ה פרק ב הבת כבעל חוב של האחים על חלקה בנכסים
->משדה שמכר הלווה והמלווה חתם על שטר המכר כתובות קט. ציון ד העורר על השדה והוא חתום עליה בעד
->סוג הקרקע שמלווה גובה מהלווה
->->אם הוא דורש זיבורית, עידית או בינונית מסויימת ב"ק ז: ציון ב שינוי בגביה מהקרקע
->->אם יש ללווה בינונית וזיבורית והייתה לו עידית ומכרה קודם הגבייה ב"ק ז: ציון ו השומה בעידית ובבינונית לניזק ולבע"ח
->->הגדרת הקרקע - בשל הלווה או בשל עולם ב"ק ז: ציון ו השומה בעידית ובבינונית לניזק ולבע"ח
->->מן התורה - מעידית או מזיבורית ב"ק ז: ציון ו השומה בעידית ובבינונית לניזק ולבע"ח
->סילוק המלוה מקרקע המשועבדת לו (ואינה אפותיקי) ע"י תשלום כסף
->->ע"י הלווה ב"מ קי: ציון ג חלקם של היתומים בשבח, בקרקע או בדמים
->->ע"י יורשי הלווה ב"מ קי: ציון ג חלקם של היתומים בשבח, בקרקע או בדמים
->->ע"י לקוחות שקנו מהלווה ב"מ קי: ציון ג חלקם של היתומים בשבח, בקרקע או בדמים
->פרעון חוב בפרוטרוט
->->האם מועיל בדיעבד ב"מ עז: אחרי ציון ב פרעון חוב בפרוטרוט, דינר דינר
->->האם מותר לכתחילה ב"מ עז: אחרי ציון ב פרעון חוב בפרוטרוט, דינר דינר
->->לפני זמן הפירעון או בזמן הפירעון ב"מ עז: אחרי ציון ב פרעון חוב בפרוטרוט, דינר דינר
->שטר חילוט נכסי הלווה למלווה (ראה: חלטאתא)
גבינה (ראה גם: בשר בחלב; חלב)
->בהמה טריפה שעשו מחלבה גבינה - חשש שהיתה טריפה כשנחלבה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->אם נחלבה יותר מי"ב חודש לפני השחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->->בטריפה שהבהמה נולדה עמה כגון חסרת אבר או יתרת אבר חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->במחט שנמצאה בית הכוסות והוגלד פי המכה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->->אם נחלבה יותר משלושה ימים לפני השחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->->אם נחלבה פחות משלושה ימים לפני השחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->בסוג טריפה שבוודאי נולד זמן ניכר לפני השחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->בסוג טריפה שייתכן שנולד אחרי השחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->בסוג טריפה שייתכן שנולד סמוך לשחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->->אם נחלבה פחות משלושה ימים לפני השחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->בסירכה שמחמירים בה רק כי איננו בקיאים חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->->אם נחלבה פחות משלושה ימים לפני השחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->בסירכה, אם נחלבה יותר משלושה ימים לפני השחיטה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
גבינה של גוי
->איסורה ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
->אם ברור שאין בה תערובת איסור ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
->אם ידוע שהעמידו אותה בדבר מותר ע"ז לה. בלי ציון גבינות של גוים
->אם ידוע שהגוי חלב את החלב כדי לעשות גבינה ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
->אם ישראל רואה את עשיית הגבינה ע"ז לה. בלי ציון גבינות של גוים
->->וראה גם את החליבה או לא ראה ע"ז לה. בלי ציון גבינות של גוים
->בזמן הזה שאין חוששים לגילוי ע"ז לה. בלי ציון גבינות של גוים
->הצורך בחותם או בשני חותמות כששולחים גבינת ישראל עם גוי או כשמפקידים אצלו ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
גבעונים
->הערמתם והברית איתם סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
גגות
->האם גגות העזרה נתקדשו בקדושת העזרה לקדשי קדשים, קדשים קלים, וקרבן פסח, או בקדושת ירושלים פסחים פה: ציון ט קדושת גגין ועליות
->האם גגות ירושלים נתקדשו בקדושת ירושלים פסחים פה: ציון ט קדושת גגין ועליות
->->לענין שחיטת ושריפת קדשים קלים וקרבן פסח פסחים פה: ציון ט קדושת גגין ועליות
->->לענין אכילת קדשים קלים פסחים פא: ציון ה שריפת הפסח שנטמא; פסחים פה: ציון ט קדושת גגין ועליות
גדול (ראה גם: איילונית; סריס; קטן)
->חזקת גדלות ע"י ריבוי שערות קידושין סג: ציון ח נאמנות האב להעיד על גיל בניו
->מי שנולד לשמונה חדשים והביא שתי שערות בגיל י"ג - האם הוא גדול יבמות פ. אחרי ציון ג בן שמונה
->->בספק אם נולד לשמונה יבמות פ. אחרי ציון ג בן שמונה - אין עושים בו מעשה עד שיהא בן עשרים
גדידה (המגדד את בשרו לעבודה זרה)
->ביד מכות כ. ציון ז גדידה ושריטה על מת
->->לעבודה זרה שכך דרכה לעבוד אותה מכות כא. לפני ציון א גדידה לעבודה זרה
->בכלי - האם חייב מיתה או מלקות מכות כא. לפני ציון א גדידה לעבודה זרה
גדר בשביעית
->אריס העושה גדר בין השדה שקיבל לשדה אחר שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->בנייתה בין שדהו לשדה חברו שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום; שביעית פ"ג מ"י ציון ח בניית גדר בשביעית
->->בחפירה או בלי חפירה שביעית פ"ג מ"י ציון ח בניית גדר בשביעית
->בנייתה בינו לרשות הרבים שביעית פ"ג מ"י ציון ח בניית גדר בשביעית
->->בהעמקה עד הסלע או בלי העמקה שביעית פ"ג מ"י ציון ח בניית גדר בשביעית
->בנייתה בשדה שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק ו תיקוני גיאיות בערב שביעית ובשביעית
->->מאבנים שבשדה, שסמוכות לגדר או שרחוקות שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק ז תיקוני גיאיות
->->נטילת אבנים קטנות מהשדה לצורך זה ע"י קבלן בנייה שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא מכל מקום
->בנייתה סביב אילן בתוספת שביעית שביעית פ"ב מ"ד ציון א מלאכות שהותרו בנטיעות עד ראש השנה
->->בנטיעות (אילנות צעירים) או בשאר אילנות שביעית פ"ב מ"ד ציון א מלאכות שהותרו בנטיעות
->בנייתה סביב למי גשמים כדי שלא ייגנבו
->->בערב שביעית, בשעת הגשמים ולאחר שפסקו שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק א תיקוני גיאיות
->->בשביעית, בשעת הגשמים ולאחר שפסקו שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק א תיקוני גיאיות
->->גדר אבנים, עם עפר או בלי עפר שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרקים ה-ו תיקוני גיאיות
גואל הדם
->אב שהרג את בנו - האם הנכד נעשה גה"ד להרוג את סבו מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->בבן נח
->->שהרג בן נח בשוגג - האם מותר לגה"ד להורגו מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->->גה"ד שהרג גר תושב שהרג בן נח מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->גר תושב שהרג ישראל בשוגג - האם נהרג ע"י גה"ד מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->האם בן נעשה גה"ד להרוג את אביו (שהרג את נכדו) מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->->אם הרג במזיד או בשוגג מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->האם מצוה עליו להרוג רוצח שנידון בב"ד למיתה מכות ט: ציון ט אחד שוגג ואחד מזיד נסים לעיר המקלט
->האם רשאי להרוג מי שרצח במזיד ונס לעיר מקלט מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->->האם גה"ד נחשב רודף שמותר להצילו בנפשו מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->האם רשאי להרוג רוצח שדר בתחום עיר המקלט באיסור מכות יא: ציון ו קליטה בתחום עיר המקלט
->האם רשאי להרוג רוצח שהוא בדרך לעיר המקלט מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->->במנוסתו הראשונה או אחרי שנידון לגלות מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->האם רשאי להרוג רוצח שיצא בשוגג מעיר המקלט מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->->קודם העמדתו לדין או אחרי שנידון לגלות מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->->אם הרגו בשוגג או במזיד מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->מי שראוי לרשת את הנרצח אבל אינו היורש בפועל מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->שהרג את הרוצח שיצא בשוגג מעיר המקלט מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->שהרג רוצח שהיה בגדר "אומר מותר" מכות ז: ציון ב "אומר מותר"
->שהרג רוצח שנגמר דינו לגלות - האם נקבר בעיר המקלט מכות יא: ציון ח קבורת רוצח שגלה
->שרוצה לקחת ממון מהרוצח ולפוטרו כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
גוב אריות
->הברכה כשרואים את גוב האריות של דניאל או סתם גוב אריות ברכות נז: ציון ה הברכה על גוב אריות של דניאל
גוד אחית
->במחיצה שהגדיים בוקעים בה שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
->בעמוד ברה"ר גבוה עשרה ורחב ארבעה למעלה ואין בעיקרו ארבעה שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
->->אם החלק הצר גבוה מהקרקע פחות משלושה טפחים או יותר שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
->->אם רוחב החלק הצר הוא פחות משלושה טפחים שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
->בקנה ברה"ר שיש בראשו טרסקל שרחבו ארבעה שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
->->אם הטרסקל גבוה עשרה טפחים מהקרקע או פחות משלושה טפחים או בין שלושה לעשרה שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
->->אם מחיצות הטרסקל גבוהות עשרה טפחים שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
->->האם החלל מתחתיו הוא רה"י שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
גוד אסיק (ראה גם: סוכה, גוד אסיק)
->נעץ ארבע קורות על שפת הגג, וסיכך על גבן ולא עשה דפנות סוכה ד: ציון א קונדיסין שעל שפת הגג
גודגדניות
->הברכה על גודגדניות מרוסקות או מבושלות ברכות לח. ציון ו הברכה על פירות שנכתשו או נמעכו
גוזז (בשבת)
->אם אינו צריך את הדבר הנגזז שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->אם אינו צריך לשיער אלא רק מתכוון לייפות - האם זו מלאכה שצריכה לגופה ביצה לד. ציון ז הסרת שיער, נוצות וקוצים מאוכלים ביום טוב
->במגרר שיער שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->גזיזת ציפורניים בכלי שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ד
->גזיזת צפרניו או שיער שלו או של חברו שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->דידוי תרנגולת - חשש תלישת הנוצות שבת קכח: ציון ה דידוי תרנגולת, בהמה, חיה ועוף בשבת
->שיעור החיוב שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת; שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->->איסור בפחות מהשיעור שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
גוזָל
->המוצא גוזל קשור
->->האם מותר לקחת אותו ביצה כה. לפני ציון ה גוזלות מקושרים אסורים משום גזל
->->האם מי שקשר אותו קנאו ביצה כה. לפני ציון ה גוזלות מקושרים אסורים משום גזל
גוי (ראה גם: בן נח; גזל גוי; יו"ט, מתנה מגוי; ריבית, בגוי)
->אבידתו (ראה: אבידה)
->איסור אכילתו בקרבן פסח פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב-ושכיר
->איסור אשת איש בגויה קידושין כא: ציון ט אשת יפת תואר
->איסור ליהנות מנר שהודלק בשבת על ידי גוי ב"מ צ: ציון א בהמה שנסתרסה על ידי גוי
->איסור ללמדו תורה - האם מותר בלימוד עראי כתובות כח. ציון מ אסור לאדם ללמד את עבדו תורה
->איסור מכירת קרקע לגוי בשכנות לישראל ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->->אם אין המצרן או ישראל אחר מוכן לקנות באותו מחיר ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->->->אם הגוי משלם את שווי השדה או יותרב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->->אם המוכר זקוק לכסף ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->->בהשכרה לגוי ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->->האם חייב לשלם למצרן על נזק שיגרום לו הגוי ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->->->אם קיבל על עצמו לשלם או לא קיבל על עצמוב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->->האם מנדים אותו אחרי שהזיק ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->איסור נתינת מתנה לגוי חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->איסורו בקרובותיו
->->אחות אביו יבמות צח. ציון ג פרקים א, ג קרובות האסורות על גר
->->אחותו יבמות צח. ציון ג פרק ה קרובות האסורות על גר
->->אשת אביו יבמות צח. ציון ג פרקים א, ג, ט קרובות האסורות על גר
->->בת אשתו יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה שהן גיורות
->->בתו או כלתו יבמות צח. ציון ג פרק ז קרובות האסורות על גר
->->חמותו יבמות צח: ציון ד הנושא גיורת ומתה - מותר באמה ובבתה
->אמירה לגוי לחרוש בשדה הגוי בשביעית, בהבטחה שיקנה אותה ממנו שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים אבל לא מישראל
->אמירה לו לעשות דבר שאסור לישראל (ראה: אמירה לגוי)
->אמירה לו לעשות מלאכה בשבת (ראה: שבת)
->אמירת "גוי אני" או התלבשות כגוי כדי להינצל ממוות נדרים סב: ציון ג התחזות לגוי לצורך מניעת הפסד
->אמירת 'שלום' לגוי גיטין סב. ציון ז אין כופלים שלום לגוי
->->בעובד ע"ז, בגר תושב ובגוי שרק מאמין במציאות ה' גיטין סב. ציון ז אין כופלים שלום לגוי
->->האם מותר להאריך עמו בדברי שלום יותר מהרגיל גיטין סב. ציון ז אין כופלים שלום לגוי
->->האם מותר לכפול לו שלום גיטין סב. ציון ז אין כופלים שלום לגוי
->->הקדמת שלום לגוי כדי להימנע מהצורך להשיב לו שלום פעמיים גיטין סב. ציון ז אין כופלים שלום לגוי
->באיסור אבר מן החי (ראה: בן נח)
->באיסור סירוס בהמה (ראה: סירוס)
->בגיד הנשה חולין ק: אחרי ציון א גיד הנשה בבני נח
->ביאתו
->->האם נחשבת גילוי עריות, באשת איש ובפנויה סנהדרין עד: לפני ציון ב אם ביאת גוי בכלל גילוי עריות
->->האם אוסרת אשת איש לבעלה סנהדרין עד: לפני ציון ב אם ביאת גוי בכלל גילוי עריות
->->האם הנבעלת מותרת לו אם התגייר אחר כך, בפנויה ובאשת איש סנהדרין עד: לפני ציון ב אם ביאת גוי בכלל גילוי עריות
->->האם אשה חייבת למסור את נפשה על כך, בעושה להנאת עצמו סנהדרין עד: לפני ציון ב אם ביאת גוי בכלל גילוי עריות
->->האם קנאין פוגעים בנבעלת סנהדרין פא: ציון כ הבועל ארמית
->בשר הנמצא ביד גוי - האם הוא מותר חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->אם אחד הטבחים אומר שמכר בשר טרפה לגוי חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->->דין בשר שאינו בחנויות חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->->דין בשר שבאותו איטליז ובשאר האטליזים חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->אם ידוע שהיה באותו זמן בשר טרפה חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->->דין בשר שאינו בחנויות חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->->דין בשר שבאותו איטליז ובשאר האטליזים חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->במקום שרוב הטבחים ישראל חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->->אם הבשר בבית הגוי או נמצא באיטליז חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->->בבשר שדרכו להימכר באטליזים חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->->בעופות וכדומה שנשחטים בבתים חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->->בעיר שרוב תושביה ישראל חולין צה. ציון א בשר הנמצא ביד גוי
->גבינה שלו (ראה: גבינה)
->גוי שאנס בית מישראל וישראל אחר קנה ממנו - האם חייב להחזיר לבעליו בחינם כתובות קז: ציון ח פרק ד המפרנס אשה שבעלה הלך למדינת הים
->גוי שלוה מישראל או הילווה לישראל בריבית והתגייר (ראה: גר)
->גזילה ממנו (ראה: גזל גוי)
->גמילות חסד עמו
->->בגוי עובד עבודה זרה ובגר תושב גיטין סא. ציון ב גמילות חסד לגוי
->->ביקור חולים, פרנסה, מתנות עניים, קבורה, וניחום אבלים גיטין סא. ציון ב גמילות חסד לגוי
->->האם היא מותרת גיטין סא. ציון ב גמילות חסד לגוי
->->כשהוא לבדו וכשהוא יחד עם ישראל גיטין סא. ציון ב גמילות חסד לגוי
->גניבת דעתו גיטין סב. אחרי ציון ז גניבת דעתו של גוי
->->בשביל דרכי שלום גיטין סב. אחרי ציון ז גניבת דעתו של גוי
->->כדי להימנע מכפילת שלום לגוי גיטין סב. אחרי ציון ז גניבת דעתו של גוי
->->להצלת עצמו גיטין סב. אחרי ציון ז גניבת דעתו של גוי
->דבר שאסור לגזול משום דרכי שלום - נטילתו מגוי גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->->->במקום שיש חילול השם גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->דבר שמותר לישראל - האם ייתכן שיהיה אסור לגוי חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->דבש שלו ע"ז לא: ציון ב האיסור בשיכר של גוי
->דין בר מצרא בגוי שמכר קרקע (ראה: בר מצרא, בגוי)
->האיסור להשתתף במשתה שלו (ראה: משתה)
->האיסור ליילד גויה (ראה: מיילדת)
->האכלתו ביו"ט ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->האם ביאתו אסורה מהתורה או מדרבנן ע"ז כב. ציון ה אסור לאישה להתייחד עם גוי
->האם הוא קונה במשיכה או בכסף או בשניהם ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי; ע"ז עא: ציון ז בן נח שגזל
->האם הוא קונה בקנין כסף או במשיכה ב"מ מז: ציון ו פסקה א קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו; ב"מ מח. ציון ה תוקף קנין המעות לענין מעילה
->האם יש חיוב להלוות לו כסף בריבית דוקא סנהדרין כה: ציון ב חזרה וכשרות בפסולי עדות מחמת ממון
->האם יש לו קנין בא"י להפקיע מחיוב מעשרות ושאר מצוות התלויות בארץ ב"מ קא. ציון ד דין מעשר במקבל ובחוכר שדה מגוי
->האם יש לו קנין בארץ ישראל להפקיע מקדושת שביעית סנהדרין כו. ציון א ההיתר לעבוד בשביעית משום ארנונא
->->האם מותר לעבוד בשדהו בשביעית סנהדרין כו. ציון א ההיתר לעבוד בשביעית משום ארנונא
->האם יש קנין לגוי בא"י להפקיע מתרומות ומעשרות ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->האם יש קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע מקדושת מעשר (ראה: ארץ ישראל; תרומות ומעשרות)
->האם מותר לאשה לקלוע ולסדר שערות של גויה אף שנותנת לה חן ע"ז כ. ציון ד האיסור לתת חן
->האם מותר לברך גוי שה' יעזרהו גיטין סב. ציון ו סיוע לגוי בעבודתו בשביעית
->האם מותר לברך על בשמים שלו
->->בסתם בשמים שלו או שהשתמשו בהם במסיבתםברכות נב: ציון ז בשמים של גוי
->->בבשמים של מוסלמים ברכות נב: ציון ז בשמים של גוי
->האם מותר להסתפר בידי גוי (ראה: תספורת)
->האם מותר לו לאכול מצה ומרור בליל הפסח פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב-ושכיר
->האם מותר לו לגנוב ע"מ לשלם ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->האם מותר לומר לגוי "אלהיך יהיה בעזרך" גיטין סב. ציון ו סיוע לגוי בעבודתו בשביעית
->האם מותר לישראלית לקבל מגויה כוס של עיקרין לשתייה ע"ז כו. ציון ב יילוד ישראלית בידי גויה
->האם מותר למכור לגוי בהמה גסה שנדרסה ע"י חיה חולין נב: ציון ז החיות שבדריסתן נעשית הבהמה טרפה
->האם מותר למסור לו בהמה
->->בזמן הזה ע"ז כב. ציון ד מסירת בהמה ועוף לגוי
->->במקום שהם חשודים על רביעה ובמקום שאינם ע"ז כב. ציון ד מסירת בהמה ועוף לגוי
->->העמדה בפונדק של גוי ע"ז כב. ציון ד מסירת בהמה ועוף לגוי
->->מסירה לרועה ע"ז כב. ציון ד מסירת בהמה ועוף לגוי
->->מסירת עוף ע"ז כב. ציון ד מסירת בהמה ועוף לגוי
->האם מותר לקבור מת גוי באותה חצר עם ישראל, אם מצאום הרוגים יחד גיטין סא. ציון ב גמילות חסד לגוי
->האם מותר לראובן להלוות לשמעון בריבית כסף של גוי
->->אם הכסף באחריותו של הגוי (שהריבית תגיע אליו) או של הישראל ב"מ סא: ציון ו התולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם בריבית
->->אם כתב בשטר ששמעון חייב לגוי ב"מ עא: ציון ג ישראל המלוה מעות גוי בריבית
->->אם מפורסם שהריבית תגיע לגוי או שאינו מפורסם ב"מ סא: ציון ו התולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם בריבית
->->אם ראובן לווה בריבית מהגוי ועמד לפרוע ושמעון ביקש ממנו את הכסף על דעת שיפרע לגוי וראובן העמידו אצל הגוי
->->->והגוי אמר לו "הנח את הכסף על הקרקע ותיפטר" (או לא אמר "ותיפטר") ב"מ עא: ציון ג ישראל המלוה מעות גוי בריבית
->->->והגוי אמר לו "תן לשמעון ותיפטר" או "תיפטר ותן לשמעון" ב"מ עא: ציון ג ישראל המלוה מעות גוי בריבית
->->->והגוי נוטל ונותן את הכסף בעצמו ב"מ עא: ציון ג ישראל המלוה מעות גוי בריבית
->->אם ראובן לווה מהגוי בלי ריבית ושמעון מתחייב לתת את הריבית לגוי ב"מ עא: ציון ג ישראל המלוה מעות גוי בריבית
->->אם שמעון נתן משכון לגוי ב"מ עא: ציון ג ישראל המלוה מעות גוי בריבית
->האם מותר לראובן ללוות מגוי כסף של שמעון בריבית
->->אם הגוי לווה בריבית משמעון ועמד לפרוע וראובן ביקש ממנו את הכסף על דעת שיפרע לשמעון
->->->והגוי העמידו אצל שמעון או לא העמידו ב"מ עא: ציון ד גוי המלוה מעות ישראל בריבית
->->->ושמעון מסר לראובן את הכסף ביד או לא ב"מ עא: ציון ד גוי המלוה מעות ישראל בריבית
->->אם עבר וגבה את הריבית - האם מוציאים מידו ב"מ עא: ציון ד גוי המלוה מעות ישראל בריבית
->->אם ראובן אומר לגוי שהוא זוכה בכסף בשליחותו של שמעון ב"מ עא: ציון ד גוי המלוה מעות ישראל בריבית
->->אם ראובן נותן לגוי משכון או לא ב"מ עא: ציון ד גוי המלוה מעות ישראל בריבית
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ עא: ציון ד גוי המלוה מעות ישראל בריבית
->האם מצווה לקנות מישראל אם גוי מציע מחיר זול יותר ע"ז כ. ציון ב מתנת חינם - האיסור בגוי
->האם קברו מטמא באהל פסחים ט. ציון ב טומאת מדורות עכו"ם
->האפשרות שיהיה דבר שמותר בישראל ואסור בגוי ב"מ פז: ציון ג אכילת פועל בכרם של גוי ושל הקדש
->הוצאת זבל לשדה על ידו בשביעית שביעית פ"ג מ"א ציון א מאימתי מותר להוציא זבלים לאשפה
->הזמנתו לסעודה בשבת ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה; ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב; ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->הלוואה בריבית בגוי - האם מותר לישראל להיות ערב
->->אם גוי לווה מישראל ב"מ עא: ציון א ישראל שערב להלואת גוי
->->אם גוי מלוה לישראל ב"מ עא: ציון א ישראל שערב להלואת גוי
->->במקום שלפי דיניהם המלוה יכול לתבוע את הלווה ואת הערב תחילה (ערב קבלן) ב"מ עא: ציון א ישראל שערב להלואת גוי
->->במקום שלפי דיניהם המלוה יכול לתבוע את הערב רק אחרי תביעת הלווה ב"מ עא: ציון א ישראל שערב להלואת גוי
->->במקום שלפי דיניהם המלוה תובע רק את הערב ב"מ עא: ציון א ישראל שערב להלואת גוי
->הלוואה בריבית לגוי
->->בזמן שהמלך מטיל הרבה מסים על ישראל ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->->בזמן שישראל מצויים בין הגוים ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->->בכדי חייו או יותר ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->->בת"ח או באדם אחר ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->->היתר או מצוה ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי; ב"מ עה: ציון ג פסקה יא האיסורים שנאמרו בריבית
->->לגר תושב ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->->מהתורה או מדרבנן ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->הלוואה בריבית לגוי וממנו לפני אידם ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->הלווה מגוי בריבית והערב פרע לגוי את הריבית - חיוב הלווה להחזיר לערב את מה שפרע ב"מ סג. ציון ג פסקה ד צד אחד בריבית
->הליכה עמו אם הזדמן עמו בדרך ע"ז כה: ציון ד צורת ההליכה עם הגוי כשנזדמן עמו בדרך
->->אם יש לגוי סייף או מקל ע"ז כה: ציון ד צורת ההליכה עם הגוי כשנזדמן עמו בדרך
->->בדרך עלייה או ירידה או במישור ע"ז כה: ציון ד צורת ההליכה עם הגוי כשנזדמן עמו בדרך
->->טופלו לימינו או לשמאלו ע"ז כה: ציון ד צורת ההליכה עם הגוי כשנזדמן עמו בדרך
->הלנת מת גוי, בירושלים ובשאר ארץ ישראל ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת בירושלים
->המוכר בהמה לגוי - הקנס שחייב לפדותו
->->אם הגוי דורש יותר מפי מאה משוויה גיטין מד. ציון ז הקנס על מכירת עבד ובהמה לגוי
->->בזמן הזה גיטין מד. ציון ז הקנס על מכירת עבד ובהמה לגוי
->->גביית קנס זה בחוץ לארץ גיטין מד. ציון ז הקנס על מכירת עבד ובהמה לגוי
->המוכר עבד לגוי (ראה: עבד כנעני)
->המוצא בשר במקום שרובו גוים אבל רוב הציידים או הטבחים הם ישראל ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->המוצא מציאה בבית שמושכר לגוי ב"מ כו. ציון ו מציאה בבית מושכר
->->שמושכר לגוי אחד או לשלושה גוים יחד ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->->שמושכר לשני גוים וישראל אחד או לשלושה גוים וישראל אחד ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->המוצא מציאה בכותל מחציו ולחוץ בעיר שרובה גוים ב"מ כה: ציון נ פסקה א מצא בכותל חדש
->המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->->אם רוב העיר גויים או מחצה על מחצה ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->->לפי רוב העיר או רוב הנמצאים במקום מציאת האבידה ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->המלוה מנה ע"מ שהלווה ילווהו לגוי בריבית והרווח עד שני מנים יהיה למלוה והרווח מעל זה יהיה ללווה והאחריות על המלווה עד שירוויח שני מנים
->->אם הלווה מקבל שכר טירחה מלא או תשלום כלשהו או אינו מקבל ב"מ סה. ציון ט פסקה ד טרשא דרב חמא
->->אם רק אחרי זמן ההלוואה ביקש המלווה מהלווה לטרוח בעבורו ב"מ סה. ציון ט פסקה ד טרשא דרב חמא
->המסיח לפי תומו - נאמנותו לענין "אותו ואת בנו" קידושין סו. ציון ג נאמנות עד אחד על אשת איש שזינתה
->המעכב שכר של פועל גוי - האם עובר באיסורים של כיבוש שכר שכיר ב"מ קיא. ציון נ איסור הלנת שכר בפועל שאינו ישראל
->הנאה ממלאכתו ביו"ט (ראה: יו"ט, מתנה מגוי)
->הנאה ממלאכתו בשבת (ראה: מלאכת גוי)
->הנחת קדרות בבית שיש בו משרתת גויה ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->הנקת תינוק גוי ע"י ישראלית (ראה: מינקת)
->הסתמכות על נאמנותו
->->במסיח לפי תומו (ראה: מסיח לפי תומו)
->->לטעום תערובת איסור ביצה לח: ציון א פסקה ד ביטול ברוב
->->לקנות ממנו ביצים ביצה לח: ציון א פסקה ד ביטול ברוב
->הצורך בחותם או בשני חותמות כששולחים משהו עם גוי או כשמפקידים אצלו
->->בשר ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->גבינה ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->חלב ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->חלתית ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->חתיכת דג ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->יין (ראה: יין נסך - חשש למגע גוי)
->->מוריס ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->פת ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->תכלת ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->הצלתו ממיתה (ראה: הצלה)
->הרואה בתי גוים (ראה: בתי גוים)
->הרואה גוי נאה - האם יברך את הברכה על ראיית בריות נאות ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->הריגתו
->->בגוי משבע האומות ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->בידיים או בעקיפין ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->במקיים שבע מצוות בני נוח ושאינו מקיים ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->בעובד ע"ז ושאינו עובד ע"ז ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->בשעת מלחמה ובזמן אחר (ראה גם: מלחמת רשות) ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->השאלת בית לגוי ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->השוכר בית מגוי ועוזב - האם מותר לו להשאיר את המזוזה ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->השכרת בית בא"י לשלשה גוים יחד (ראה: ארץ ישראל)
->השכרת בית לגוי (ראה: בית)
->השכרת חפץ או השאלתו לגוי בערב שבת שבת יח: ציון י נתינת כלים לגוי בערב שבת
->התרפאות ממנו (ראה: רפואה)
->חוקות הגוים (ראה: חוקות הגוים)
->חיוב פריקה בבהמתו
->->אם הגוי נמצא שם או לא ב"מ לב: ציון א פסקה ג חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->->אם המשא של ישראל וגוי מחמר אחריה ב"מ לב: ציון א פסקה ג חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->->מעיקר הדין או משום איבה ב"מ לב: ציון א פסקה ג חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->חיוב פריקה במשא של גוי בבהמת ישראל ב"מ לב: ציון א פסקה ג חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->חיוב קרקע שלו במצוות התלויות בארץ ("יש קנין לגוי להפקיע" או "אין קנין") לענין קדושת שביעית בפירות שביעית פ"ו מ"ב ציון א מלאכות בשביעית בסוריא
->חיתון עימו (ראה: גוי)
->חכירת שדה ממנו (ראה: חכירה)
->חלב שלו (ראה: חלב)
->חמץ של נכרי הנמצא בבית ישראל - האם חייב לבערו פסחים ו. ציון ז חמצו של נכרי וחמץ של הקדש; פסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו
->->אם הישראל ייחד בית לנכרי פסחים ו. ציון ג נכרי שנכנס לחצר ישראל והלה ייחד לו בית
->חרדל שלו - חשש עירוב חומץ ע"ז לח: לפני ציון ח בישולי גוים האסורים מפני שלפעמים מערבים בהם יין
->טחינת פירות שביעית אצל גוי שביעית פ"ו מ"ב ציון א מלאכות בשביעית בסוריא
->טעותו (ראה: גזל גוי)
->יחוד עמו (ראה: יחוד)
->ירושה בגוי קידושין יז: ציון ט ירושה בגוי
->ישראל המפקיד כסף ביד גוי כדי שהגוי ילווה אותו לישראל בריבית ב"מ סא: ציון ו התולה מעותיו בנכרי ומלוה אותם בריבית
->ישראל השוחט בהמה של גוי
->->אם הגוי אמר שהוא חושב בשחיטה לשם עבודה זרה - האם מותרת באכילה או בהנאה חולין לח: ציון ז שחיטת בהמה של גוי
->->->אם השוחט ידע על כך או לא ידע חולין לח: ציון ז שחיטת בהמה של גוי
->->אם שחט על מנת שהגוי יזרוק את הדם לעבודה זרה חולין לח: ציון ז שחיטת בהמה של גוי
->->->אם השוחט רוצה בכך או לא חולין לח: ציון ז שחיטת בהמה של גוי
->->->האם מותרת באכילה או בהנאה חולין לח: ציון ז שחיטת בהמה של גוי
->->חשש שהגוי חשב לשם ע"ז חולין לח: ציון ז שחיטת בהמה של גוי
->->->לכתחילה ובדיעבד חולין לח: ציון ז שחיטת בהמה של גוי
->ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות על כירה אחת
->->אם הישראל נמצא שם או רק יוצא ונכנס ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->->אם יש לגוי הנאה מההחלפה או אין לו ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->->חשש שהגוי החליף את הקדרות בטעות ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->->חשש שהגוי יבשל את קדרת הישראל - בישולי גוים ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->->חשש שהישראל יחזיר את פניו והגוי יערב בקדרה נבלה ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות על גבי כירה אחת
->->חשש התזת טיפות מקדרת הגוי לשל ישראל ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->->->אם האיסור שבקדרה הוא דאורייתא או דרבנן ע"ז יא: בלי ציון ישראל וגוי ששפתו שתי קדרות
->ישראל שממונו הזיק לגוי - האם הוא פטור מעיקר הדין או כקנס לגוי
->->בקרן, שן ורגל ב"ק לז: ציון כ נזקי ממון בגוי
->->בשאר אבות נזיקין ב"ק לז: ציון כ נזקי ממון בגוי
->כיבוד זקן גוי, מדאורייתא או מדרבנן קידושין לג. ציון ט קימה והידור מפני זקני גויים
->כשרותו למול (ראה: מילה)
->לוויית גוי שמת ברכות יח. ציון ד מצות לוית המת
->מי נחשב גוי לעניין יין נסך (ראה: יין נסך)
->מי שיכול להרוויח ע"י הלוואה בריבית לגוי - האם מצוה שילווה לישראל
->->אם הריבית נחוצה למלווה לכדי חייו ב"מ עא. ציון ב סדר הקדימויות בהלואה
->->אם יכול לקבל ריבית גבוהה או נמוכה ב"מ עא. ציון ב סדר הקדימויות בהלואה
->->בלווה ישראל עשיר או עני ב"מ עא. ציון ב סדר הקדימויות בהלואה
->מילתו שלא לשם גרות (ראה: מילה)
->מכירת בהמה גסה לגוי (ראה: בהמה גסה)
->מכירת בהמה לגוי - חשש שיעבוד בה בשבת נדרים סב: ציון ד מכירת עצים לעובדי עבודה זרה
->מכירת בית לגוי בחו"ל (ראה: בית)
->מכירת דבר מחובר לקרקע לגוי בחו"ל ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->מכירת חפץ לגוי בערב שבת שבת יח: ציון י נתינת כלים לגוי בערב שבת
->מכירת נבילות וטריפות לגוי חולין נג: ציון ב מכירת טריפה וספק טריפה לגוי; חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->אם שחט אותה או חנק אותה חולין נג: ציון ב מכירת טריפה וספק טריפה לגוי
->->במקום שנהגו להכריז על הטריפות ובמקום שלא נהגו להכריז חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->בספק טריפה חולין נג: ציון ב מכירת טריפה וספק טריפה לגוי
->->בפני ישראל ושלא בפני ישראל חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->בפני רבים או ביחיד חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->מכירתן בחזקת שהוא כשר (ראה: גניבת דעת)
->מכירת עצי ערלה לגוי לפני שהצמיחו פירות ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->מכירת קרקע לגוי בא"י (ראה: ארץ ישראל)
->מעילה במתן פרוטה של הקדש לגוי
->->כתמורה למכר ב"מ מח. ציון ה תוקף קנין המעות לענין מעילה
->->לאומן גוי בעבור עבודתו ב"מ מח. ציון ה תוקף קנין המעות לענין מעילה
->מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->משא ומתן עם עכו"ם סנהדרין סג: ציון ג שותפות עם עכו"ם
->משבעת העממים (ראה: שבעת העממים)
->מת - טומאתו (ראה: טומאה)
->נאמנותו אם הוא מסיח לפי תומו יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->->אם אמר שפלוני מת - לענין אבלות יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו
->->במוכר בהמות - לענין אותו ואת בנו יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו
->->במוכר פירות שאמר שהם ערלה או נטע רבעי יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו
->->להחמיר יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->->->אם הוא נאמן על היהודי יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->->->בדבר שבידו כגון שמדבר על פירות שהוא מוכר יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו
->->->בשני גוים המסל"ת שפלוני מת ושניים מסל"ת שלא מת יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו
->->להקל
->->->אם הוא מגנה את מקחו יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->->->אם הוחזק איסור או לא יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->->->באיסור דרבנן או דאורייתא יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->->להתיר עגונה (ראה: עגונה)
->נאמנותו לחומרא אם הוא מתכוון להעיד יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->נאמנותו לקולא לטעום איסור יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->->אם הוא מומחה או אינו מומחה יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->->בדבר שיכול להתברר יבמות קכב. אחרי ציון א גוי המסיח לפי תומו באיסורים אחרים
->נתינת אוכל בשבת (מועט או מרובה) לגוי
->->אם יכול להשתמט ממנו או אינו יכול ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->->האם מותר לטרוח לתת לו את האוכל ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->->לאוכלו או להוציאו או אם ידוע שיוציא אותו לרה"ר ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->נתינת חפץ לגוי בערב שבת שבת יח: ציון י נתינת כלים לגוי בערב שבת
->->בחפץ של הגוי שבת יח: ציון י נתינת כלים לגוי בערב שבת
->נתינת חפצים לגוי בשבת כשאינו אומר בפירוש שיוציאם ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->נתינת מזוזה לגוי שרוצה לקובעה בפתח ביתו ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->נתינת מלאכה לגוי שיש חשש שיעבוד בשבת (ראה: שבת)
->נתינת מעות פורים לעניים גוים, לכתחילה ובדיעבד ב"מ עח: ציון ב שינוי במעות פורים
->נתינת מתנה לגוי (ראה: מתנה)
->סיוע לו בשביעית (ראה: שביעית)
->סיפור בשבחו
->->אם מתוך כך יימצא שבח גדול לישראל ע"ז כ. ציון ד האיסור לתת חן - לספר בשבחו של גוי
->->בגוי עובד ע"ז או שאינו עובד ע"ז ע"ז כ. ציון ד האיסור לתת חן - לספר בשבחו של גוי
->->האם המספר עובר בלאו ע"ז כ. ציון ד האיסור לתת חן - לספר בשבחו של גוי
->->לשבח מעשיה של אומה לומר שהיא עדיפה על אחרות ע"ז כ. ציון ד האיסור לתת חן
->->מתוך כוונה לשבח ולהודות לה' ע"ז כ. ציון ד האיסור לתת חן - לספר בשבחו של גוי
->->מתוך מגמה ללמוד ממנו מידות טובות ע"ז כ. ציון ד האיסור לתת חן - לספר בשבחו של גוי
->סמכות כלל ישראל להחשיב מורדים כגוים חולין ה: ציון ב מעמדם של הכותים בזמנם ולאחר הגזרה
->עדותו בדבר שהוא שייך בו כגון דיני ממונות (ראה גם: שטר) גיטין י: ציון ב פרק א שטרות העולים בערכאות
->עידוד גוי העובד בשביעית ע"י דיבור שביעית פ"ד מ"ג ציון ה מחזקים ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל
->->אמירת "עבוד טוב כדי שאקנה ממך את השדה" שביעית פ"ד מ"ג ציון ה מחזקים ידי גוים בשביעית
->->אמירת "תתחזק" שביעית פ"ד מ"ג ציון ה מחזקים ידי גוים בשביעית אבל לא ידי ישראל
->עיר של גוים, לענין עגלה ערופה (ראה: עגלה ערופה)
->עניית "אמן" על ברכתו
->->אם שמע את כל הברכה או לא שמע את כולה ברכות נא: ציון י ענית "אמן" אחר ברכת כותי וברכת גוי
->עשיית מלאכה עבור גוי ביו"ט
->->איסור הזמנת גוי שמא ירבה בשבילו ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה; ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב
->->->האכלת גוי שבא לסעודה מעצמו או שליח שנשתלח לו או עבדו ושפחתו הנכרים ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->->הזמנתו אחרי שכבר הכין כל צרכי הסעודה ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->אפייה ובישול והוצאה במלאכת אוכל נפש לגוי ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->אפיית עיסה שישראל וגוי שותפים בה ביצה כא. ציון ד אפיית עיסת כלבים ביום טוב; ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב
->->->בתנור אחד או בשני תנורים ביצה כא. ציון ב אפיית עיסה שישראל וגוי שותפים בה
->->בשעת הדחק - היתר משום "הואיל" ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->האופה בתנור של גוי וצריך לתת לו ככר אחד כתשלום ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->האם מותר להרבות לעבדו ושפחתו הנכרים באותה קדירה או בקדירה אחרת ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->האם מותר לשלוח לגוי דבר מאכל או דבר אחר ע"י גוי אחר או ע"י ישראל ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->הכנת אוכל לחיילים נכרים שהממשלה מחייבת להאכיל ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->->אם הקמח ניתן ע"י היהודים או ע"י הממשלה ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב
->->ישראל וגוי השותפים בשתי בהמות - שחיטת אחת מהן או שתיהן ביצה כא. ציון א שחיטת בהמה שישראל וגוי שותפים בה
->->->אם הגוי מוכן לתת לישראל את הגדולה במתנה ביצה כא. ציון א שחיטת בהמה שישראל וגוי שותפים בה
->->->שוות או שונות ביצה כא. ציון א שחיטת בהמה שישראל וגוי שותפים בה
->->מלקות על כך ("הואיל") ביצה כ: ציון ג עשיית מלאכה ביום טוב לצורך גוי ובהמה
->->שחיטת בהמה שישראל וגוי שותפים בה ביצה כא. ציון א שחיטת בהמה שישראל וגוי שותפים בה
->עשיית מלאכה על ידו בשבת לצורך פיקוח נפש (ראה: פיקוח נפש)
->עשיית שותפות עמו סוכה מה: ציון ג איסור שיתוף
->->בזמן הזה סוכה מה: ציון ג איסור שיתוף
->->אם שותפו הגוי נתחייב לו שבועה - האם מותר לקבלה ממנו, והדין בזה"ז סוכה מה: ציון ג איסור שיתוף
->עשיית שותפות עמו סנהדרין סג: ציון ג שותפות עם עכו"ם
->פת גוים (ראה: פת גוים)
->קניית ביצים ממנו (ראה: ביצי עוף)
->קניית בשר כשר מגוי במקום שרוב הטבחים מישראל חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->אם הגוי הוא רק שליח להעביר את הבשר חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->רחיצה עם גוי ערל (ראה: רחיצה)
->ריפוי גוי (ראה: רפואה)
->רפואה לגויה כדי שתתעבר
->->אם יש איבה או חשש איבה ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->אם יש רופא אחר ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->שבא על ישראלית
->->דין הוולד יבמות מה. ציון ב ולד של בת ישראל שהתעברה מגוי או מעבד
->->האם נאסרת לכהן, מהתורה ומדרבנן יבמות מה. ציון ג גוי שבא על בת ישראל פסלה לכהונה
->שבעת העמים (ראה: שבעת העמים)
->שגזל (ראה: גזל)
->שהביא דורון ביום טוב - שימוש בו ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->אם הביא ביו"ט ראשון - האם מותר בערב (ליל יו"ט שני) לאחר 'כדי שיעשו' ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->אם הביא ביום טוב שני ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->אם הביא מחוץ לתחום ולא עשה בו מלאכה דאורייתא בשביל ישראל
->->->האם מותר בטלטול ביצה כד: ציון ב פסקה ג גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->->האם מותר לישראל אחר שלא הובא בשבילו ביצה כד: ציון ב פסקה ג גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->->האם צריך להמתין לערב בכדי שיעשו ביצה כד: ציון ב פסקה ג גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->בבעל חיים שיש חשש שניצוד ביום טוב ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->במיני צומח שיש חשש שנתלש ביו"ט כי יש מאותו המין במחובר ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->במצב שהפרי אסור והתחיל ללעוס - האם מותר לבלוע ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->בשני ימים טובים של ראש השנה או ביו"ט הסמוך לשבת לפניו או לאחריו ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->היתר במוצאי יום טוב לאחר 'כדי שיעשו' ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->->האם 'כדי שיעשו' כולל זמן הליכת הגוי למקום התלישה (או חוץ לתחום) וחזרה משם ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->טלטולו ביצה ב. ציון א פסקה ד איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->לצורך אורחים ולצורך יום טוב ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->ע"י ישראל אחר שלא הובא בשבילו ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->שהוא עני - זכותו בלקט, שכחה ופאה (ראה: לקט, שכחה ופאה)
->שהתגייר (ראה: גר)
->שור המועד לגוים - האם הוא מועד גם לישראל ב"ק מא. ציון ז מועד לגוים ולטרפה נעשה מועד לכופר
->שותפות עמו במקום איסור (ראה: ערלה; שבת)
->שיכר שלו (ראה: שיכר)
->שכחה בגוי שקצר את שדהו ואחר כך התגייר סוטה מה. ציון ז שכחה בקמה
->שכתב גט גיטין כב: ציון ד פרק ב חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->אם כתב רק את הטופס גיטין כב: ציון ד פרק ב חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->אם עמד ישראל על גביו גיטין כב: ציון ד פרק ב חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט; גיטין כג. ציון ב פרק א גוי ועבד אין כותבים את הגט
->->בכתיבת הטופס, לכתחילה ובדיעבד גיטין כג. ציון ב פרק ב, ג גוי ועבד אין כותבים את הגט
->->גדול או קטן גיטין כג. ציון ב פרק א גוי ועבד אין כותבים את הגט
->שכתב סת"ם או שנמצא בידו סת"ם (ראה: סת"ם)
->שליחות בגוי לחומרא (ראה: שליח)
->שליחת איגרת על ידו (ראה: איגרת)
->שליחת מאכל (שבדרך כלל צריך חותם) עמו במקום שיש רבים ע"ז לא: ציון [א] השולח מאכל ביד גוי במקום שרבים מצויין
->->בחביות פתוחות או סתומות ע"ז לא: ציון [א] השולח מאכל ביד גוי במקום שרבים מצויין
->->ברבים ישראלים או גוים ע"ז לא: ציון [א] השולח מאכל ביד גוי במקום שרבים מצויין
->שמישכן בית לישראל ומכרו (ראה: משכנתא)
->שממונו הזיק לישראל - האם הוא חייב מעיקר הדין או כקנס ב"ק לז: ציון כ נזקי ממון בגוי
->->בגוי השומר מצוות בני נח ב"ק לז: ציון כ נזקי ממון בגוי
->שמן שלו (ראה: שמן)
->שמנקף פירות שכחה מאילן - האם מותר לאחֵר ליטלם גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->שנמצא בחצר ישראל וחמצו בידו פסחים ו. אחרי ציון ב חומרא בדין נכרי בחצר ישראל וחמצו בידו
->ששבת - חייב מיתה יבמות מח: לפני ציון ג איסור מלאכה בשבת בגר תושב
->->אם דעתו להתגייר יבמות מח: לפני ציון ג איסור מלאכה בשבת בגר תושב
->ששחט חולין ג. ציון ד פרק ט-י שחיטת משומד; חולין יג. ציון ח שחיטת נכרי
->->אם התחיל לשחוט ואדם כשר גמר (ראה: שחיטה)
->->גוי שאינו עובד ע"ז חולין יג. ציון ח שחיטת נכרי
->->האם הבשר מטמא במשא, מהתורה או מדרבנן חולין יג. ציון ח שחיטת נכרי
->->האם הבשר נאסר בהנאה חולין יג. ציון ח שחיטת נכרי
->->חיוב מלקות על האוכל מהבשר חולין יג. ציון ח שחיטת נכרי
->תרומתו (ראה: תרומה)
גויה (ראה גם: בועל ארמית)
->איסורה למי שנטען עליה, אם התגיירה יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה ועל הגויה
->->אחרי שנישאה לאחר ונתאלמנה או נתגרשה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->אם היתה לו אשה ומתה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->אם יצאו עליה דברי לעז, או יש עדים שבא עליה יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה ועל הגויה
->->אם נשא אותה - האם חייב לגרש יבמות כה. ציון ו המוציא את אשתו משום שם רע או נדר והחזירה; יבמות כה: ציון ג הכונס אשה שגרם להתרתה
->->->אם אמרו לו (לפני שקידש או אחרי שקידש) לא לשאת ועבר ונשא יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה
->->->אם יצאו עליה דברי לעז, או יש עדים שבא עליה יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה ועל הגויה
->->->אם נשא (או רק קידש) וגירש ורוצה להחזירה, ויש לה בנים ממנה או אין יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה ועל הגויה
->->->אם קידש ולא נשא יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה ועל הגויה
->->היתר מפני "תקנת השבים" יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה ועל הגויה
->הבא על גויה בצינעה קידושין כא: ציון ט אשת יפת תואר
->הנקת תינוק ישראל ע"י גויה (ראה: מינקת)
->ישראל שבא על גויה
->->הוולד כמותה יבמות עח: ציון ב הנולד מגר מצרי ונכרית עמונית
->->ענוש כרת מדברי קבלה יבמות עב. ציון א המשוך בערלתו ודינו באכילת תרומה
->ישראל שנשא גויה בנישואין אזרחיים והתגיירה - התרתם מחשש שיֵצא לתרבות רעה יבמות כד: ציון ב הנטען על השפחה
גויל
->הגדרתו, לענין כתיבת תפילין ומזוזות שבת עט: ציון ב על מה כותבים תפילין
->מגילת סוטה שלא נכתבה על גויל סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
גולגולת - טריפות בה
->אווז שיש לו נקב בגולגולת בתולדתו חולין נו. ציון ט נִקבה הגולגולת - בעוף מים
->של בהמה
->->שחיה או חולדה נשכו אותה חולין נו. ציון ג פרק ט נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->->שנפחתה ולא ניקב קרום המוח חולין נד. ציון י גולגולת של בהמה שנפחתה
->->->ברובה חולין נד. ציון י גולגולת של בהמה שנפחתה
->->->כשיעור סלע או פחות או יותר חולין נד. ציון י גולגולת של בהמה שנפחתה
->->שנשברה חולין נו. ציון ג פרק ט נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->->שנשפלה ונדחקה כלפי המוח, שנסדקה או שהתרוצצה חולין נב: ציון ד גולגולת שנחבסה
->->->ברוב גובהה או ברוב היקפה או פחות חולין נב: ציון ד גולגולת שנחבסה
->->->וניקב קרום של מוח או לא ניקב חולין נב: ציון ד גולגולת שנחבסה
->של עוף של יבשה
->->שחולדה הכתה אותה חולין נו. ציון ג פרק א נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->->->החובה לבדוק אם ניקב קרום של מוח חולין נו. ציון ג פרק ב נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->->שחולדה נשכה אותה חולין נו. ציון ג פרק א נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->של עוף של יבשה, שנפחתה חולין נו. ציון ג נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->->אם לא ידוע אם ניקב קרום של מוח חולין נו. ציון ג פרק א נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->->->אופן הבדיקה אם ניקב חולין נו. ציון ג פרק ג-ח נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->->אם לא ניקב קרום של מוח חולין נו. ציון ג פרק א נִקבה הגולגולת - בעוף יבָּשה
->של עוף של מים, שנפחתה, ולא ניקב קרום של מוח חולין נו. ציון ט נִקבה הגולגולת - בעוף מים
->->אם העור על הגולגולת קיים חולין נו. ציון ט נִקבה הגולגולת - בעוף מים
->->באווז חולין נו. ציון ט נִקבה הגולגולת - בעוף מים
גולל ודופק (חלק מהקבר)
->אם המת אינו בקבר - האם הם מטמאים חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->אם ניטלו מהקבר - האם הם מטמאים חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->->אם הם עשויים מדבר שאינו מקבל טומאה חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->->אם השתנו חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->->במגע או באוהל חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->בהמה שעשו אותה גולל לקבר - האם הנוגע בה טמא סוכה כג: ציון ג בהמה כדופן לסוכה
->האם הם טמאים מדאורייתא או מדרבנן חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->האם הם מטמאים במשא חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->הגדרת גולל
->->אבן שגוללים על פתח קבר בכוך חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->->כיסוי הארון חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->->מצבה על הקבר חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->הגדרת דופק
->->אבן המחזיקה את הגולל חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
->->דופן הארון חולין עב. ציון ג טומאת גולל ודופק
גונב נפש
->מתי חייב מיתה סנהדרין פה: ציון ז גניבת נפש
->אם הוזמו העדים - האם חייבים מיתה
->->אם הוזמו עדי הגניבה ולא עדי המכירה או להיפך סנהדרין פו: ציון א עדי גניבת ומכירת נפש שהוזמו
->->אם עדי המכירה העידו לפני עדי הגניבה, והוזמו סנהדרין פו: ציון ו עדי מכירה שהעידו תחילה
->אם לא הכניסו לרשותו ורק הוציאו מרשות הנגנב סנהדרין פה: ציון ס הכנסה לרשות בגניבת נפש
->אם מכרו לקרוב של הנגנב פטור - באיזו דרגת קרבה סנהדרין פו. ציון א מכירה לקרובים
גוסס
->אין חובה למנוע יציאת נפשו יומא פה. ציון ה גדרים בהיתר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש
->ההורגו סנהדרין עח. ציון א הכוהו עשרה בני אדם
->חילול שבת להצלתו (ראה: שבת)
->מי שהולך למות מחמת פצעיו (שחוט, מגויד וצלוב) ורמז שיכתבו גט לאשתו - האם צריך לבדוק אם נטרפה דעתו גיטין ע: ציון ב שחוט, מגויד וצלוב שציוו לכתוב גט
->->בדיקה בשעת הציווי או בשעת הנתינה גיטין ע: ציון ב שחוט, מגויד וצלוב שציוו לכתוב גט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין ע: ציון ב שחוט, מגויד וצלוב שציוו לכתוב גט
->->שלוש בדיקות או בדיקה אחת גיטין ע: ציון ב שחוט, מגויד וצלוב שציוו לכתוב גט
->שעברו שלושה ימים אחרי גסיסתו - האם יש להתאבל עליו גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->ששלח גט - האם חוששים שמת בינתיים גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->אחרי שלושה ימים גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->אם היה גוסס מסוג שרובם מתים או מסוג שאין רובם מתים גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->האם אשתו זקוקה לחליצה אם יש יבם גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->האם אשתו מותרת לכהן גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->האם נותנים לכתחילה את הגט לאשתו גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->->האם מותר לתת לה את הגט בצורה של גט מספק גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
גופים מחולקים
->הבא על מספר עריות בהעלם אחד - האם חייב על כל אחת סנהדרין נד: ציון ד גופים מחולקים במשכבי זכר ובהמה
גורל (בשבת)
->הטלת גורל בדבר מצווה שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->->אם היה אפשר לעשות מאתמול שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->->לחלוקת קדשים שנשחטו אתמול שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->->לקבוע מי יאמר קדיש או מי יעלה לתורה שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->חלוקת אוכל בגורל שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה; שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->->בבני ביתו או בכל אדם שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה
->->במנה גדולה כנגד קטנה או בין חלקים שווים שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה
גורן
->המודד את הגורן - האם הוא מברך בשם ובמלכות תענית ח: ציון ד ברכה על הכרי
גזילה (ראה: גזל)
גזירה (ראה גם: תקנות חכמים)
->כשגוזרים בגלל מעשה שהיה - האם אוסרים גם מה שאינו כמו המעשה ממש חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->האם גזירות חכמים הותרו בשעת הסכנה סוכה יד: לפני ציון א גזירה דרבנן משעת הדחק
גזירה שווה
->דבר הנלמד מהיקש - האם חוזר ומלמד בגז"ש מכות יט. ציון ג מעשר שני בזמן הזה
גזירי עצים
->האם הם "המערכה השלישית" יומא מה. ציון ג מערכה שלישית שבכל יום
->סידורם בלילה, לכתחילה או בדיעבד יומא כז: בלי ציון זמן סידור המערכה ושני גזירי עצים
גזל (ראה גם: גניבה)
->אם הגזלן מכר את השדה והשביחה ועשתה פירות ביד הקונה - גביית השבח והפירות מלקוחות של המוכר-הגזלן גיטין נ: ציון ה גבייה בדברים שאינם כתובים ואינם קצובים
->->אם כתב בשטר המכר אחריות על השבח והפירות גיטין נ: ציון ה גבייה בדברים שאינם כתובים ואינם קצובים
->בדבר שאין בעליו מקפיד עליו - האם נחשב הפקר או זו מתנה למי שנוטל ב"מ קז. ציון ג שחליים בשדה פשתן לענין גזל
->ביטול ע"ז שישראל גזל מגוי ע"ז סד: ציון ג עבודה זרה שביד ישראל אין לה ביטול
->במי שדר בבית חבירו שלא מדעתו ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->->אם דר שם כדי לגוזלו ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->בשחליים שגדלו בשדה פשתן של אחר ב"מ קז. ציון ג שחליים בשדה פשתן לענין גזל
->->לאחר שכבר הוקשו לזרע ב"מ קז. ציון ג שחליים בשדה פשתן לענין גזל
->גוי שגזל קרקע מיהודי (ראה: סיקריקון)
->גוי שגזל
->->האם הוא חייב להשיב ע"ז עא: ציון ז בן נח שגזל
->->->בגוזל פחות משו"פ מישראל ע"ז עא: ציון ז בן נח שגזל
->->האם ההשבה פוטרת אותו ממיתה ע"ז עא: ציון ז בן נח שגזל
->גוי שתפס קרקע של יהודי באונס שאינו של נפשות ומכר אותה לישראל אחר - האם המכר קיים גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->אם הגוי החזיק בקרקע במשך שנות חזקה גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->אם הגוי לקח את השדה ללא שום סיבה גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->אם הגוי שילם ליהודי חלק משווי הקרקע גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->אם הישראל באמת היה חייב כסף לגוי גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->->אם היה חוב מועט גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->אם הקונה שילם לגוי את כל שווי הקרקע או רק חלקו גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->אם טען שהישראל הזיק לו או שיש עליו חוב גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->במקום שיש בתי דין והישראל לא תבע את הגוי גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->->חיוב הקונה לקנות מהנגזל גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->->חיוב הקונה לתת רביע לנגזל גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->בתוך שנים עשר חודש או אח"כ גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->->האם צריך להחזיר את הקרקע לנגזל בחינם או רק תמורת מה ששילם לגוי גיטין נח: ציון ד תפיסת קרקע באונס שאינו של נפשות
->גזל בית בראש עגלה וספינה - האם קנאו סוטה מג. ציון כ גוזל בית - לענין חזרה מהמלחמה
->גזל מאחד מחמישה ואינו יודע ממי - האם צריך לשלם לכל אחד יבמות קיח: ציון א המקדש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו מהן; יבמות קיח: ציון ב הגוזל אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהם
->->אם בא לצאת ידי שמים או כמידת חסידות יבמות קיח: ציון א המקדש אחת מחמש נשים
->->בזה"ז יבמות קיח: ציון ב הגוזל אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהם
->->האם כל אחד מהחמישה צריך להישבע לפני שהוא נוטל יבמות קיח: ציון א המקדש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו מהן; יבמות קיח: ציון ב הגוזל אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהם
->גזל מאחד מחמישה ואינו יודע ממי וכל אחד אומר שממנו גזל ב"מ כה: ציון ה פסקה ג ספק הינוח
->גזל מאחד משני אנשים ואינו יודע ממי
->->אם גזל בנוכחותו או שלא בנוכחותו ב"מ לז. ציון א פסקאות א, ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->->בחיוב מן הדין או לצאת ידי שמים ב"מ לז. ציון א פסקאות א, ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->->האם משלם לכל אחד או משלם שיעור אחד לשניהם ב"מ לז. ציון א פסקאות א, ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->גזל מגר קטן גר ומת - האם צריך לבדוק אם יש לו יורשים סנהדרין סח: ציון ה בנו של קטן בדין בן סורר ומורה
->גזל קרקע ונשתכח שם הבעלים ממנה - האם קנאה סוטה מג. ציון כ גוזל בית - לענין חזרה מהמלחמה
->גזלן חייב רק אם נטל את החפץ לרשותו ב"מ מא. ציון ג פסקה א שליחות יד בפקדון
->->אם נטל רק את מקצתו ב"מ מא. ציון ג פסקה א שליחות יד בפקדון
->גזלן שנתן את השדה במתנה אחרי שקנאה מהנגזל ב"מ טו: ציון ח שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->גזלן שנתן את השדה במתנה ואח"כ קנאה מהנגזל ב"מ טו: ציון ח שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->גזלן, דינים הנוגעים לאישיותו (ראה: גזלן)
->דיון בו בב"ד בזה"ז (ראה: בית דין)
->האומר לפועל "לא שכרתיך מעולם" או "כבר נתתי לך שכרך" - האם חייב משום "לא תגזול" ב"מ קיא. ציון ה הגדרת גזל ועושק
->האם בסתם גזל יש יאוש בעלים ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה; ב"ק סו: ציון ב טומאת זב
->האם גזל דרבנן יוצא בדיינים גיטין ס: ציון ב פרק ב מצודות חיה ועופות שיש להן בית קיבול
->האם גזלן קונה ע"י יאוש בעלים
->->לענין שיוכל להקדישה ולמוכרה ב"מ כו: ציון ב פסקה א תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->->לענין שמחזיר דמים ב"מ כו: ציון ב פסקה א תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->->מדרבנן או מדאורייתא ב"מ כו: ציון ב פסקה א תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->האם הגוזל מחמת שמחה פטור סוכה מה. בלי ציון פטור בנזק הבא מחמת שמחה
->האם גזלן קונה ע"י יאוש ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->האם יוצאים ידי חובת אכילת מצה בגזולה פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->האם מותר לגזול ע"מ לשלם כסף או להחליפו בחפץ אחר
->->אם החפץ האחר נמצא בידו או לאו ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
->->אם יש צורך גדול ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
->->אם משלם ע"י אחר או בעצמו ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
->->אם שני החפצים שווים או שהאחר שווה יותר ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות
->->בגוזל בנוכחות הבעלים או בהיעדרם ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
->->בגוזל דבר העומד להימכר ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
->->בגוזל דבר מחפצי ביתו של הנגזל ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
->->בסתר או בפרהסיא ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
->->ע"מ לשלם כפל ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
->האם מותר לנגזל לקבל מהגזלן חפץ שגזל מאדם אחר במקום החפץ שנגזל ממנו
->->אם הוא יודע בשעת קבלתו שהוא גזול או אינו יודע ב"ק קיד. ציון ו קבלת חפץ גזול
->->אם התייאש האחר, לפני שהגזלן נתן לו או אח"כ ב"ק קיד. ציון ו קבלת חפץ גזול
->->בגזלן מפורסם ובגזלן רגיל ב"ק קיד. ציון ו קבלת חפץ גזול תמורת חפץ שנגזל ממנו
->->בדיני אדם ובדיני שמים או ממידת חסידות ב"ק קיד. ציון ו קבלת חפץ גזול
->->האם חייב להחזירו לאדם האחר תמורת תשלום או בחינם ב"ק קיד. ציון ו קבלת חפץ גזול
->->האם חייב לשלם לאדם האחר את דמי החפץ ב"ק קיד. ציון ו קבלת חפץ גזול
->->חפץ ששווה יותר מזה שנגזל ב"ק קיד. ציון ו קבלת חפץ גזול תמורת חפץ שנגזל ממנו
->האם נגזל יכול להפקיר את מה שנגזל ב"ק סט. ציון ז חילול דבר שאינו ברשותו
->האם נגזל יכול להקדיש את מה שנגזל
->->אם הגזלן מוכן להחזיר את הגזילה ב"ק סח: ציון ו קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו
->->בקרקע שנגזלה ואינו יכול להוציאה בדיינים ב"ק סח: ציון ו קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו
->האם נגזל יכול לחלל מעשר שני או נטע רבעי שנגזלו ב"ק סט. ציון ז חילול דבר שאינו ברשותו
->האם נגזל יכול לכתוב הרשאה על מה שנגזל אם הגזלן הודה ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->האם פעולת לעיסה נחשבת שינוי, לקנות גזלה פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->האם צביעה של צמר נחשבת שינוי לגבי קניין גזילה ע"ז מז. ציון ו הדין של צמר שנגזז מבהמה שנעבדה
->הגדרת דבר שאין בעל הבית מקפיד עליו, שאין בו איסור גזל פסחים ו: ציון ב דבר שאינו מקפיד לענין גזל ומעשרות
->הגוזל את הרבים - הפקעת בעלות הנגזל כדי להקל על תשובת הגזלן ב"ק צד: ציון ה תשובת הרועים
->הגוזל בהמה והקדיש אותה ושחט אותה בחוץ
->->האם הוא חייב כרת (ראה: שחוטי חוץ)
->->האם הוולדות והגיזות עד שעת הקדש קנויים לגזלן גיטין נה. ציון ה הקרבת קרבן גזול; גיטין נה: ציון ה גיזות וולדות בגזילה שהקדישה הגזלן
->הגוזל בהמה וילדה או גזז אותה - למי שייכים הגיזה והוולד גיטין נה: ציון ה גיזות וולדות בגזילה שהקדישה הגזלן
->->אם חזר מעצמו בתשובה או שמוציאים מידו על ידי תביעה בבית הדין גיטין נה: ציון ה גיזות וולדות בגזילה שהקדישה הגזלן
->->אם ילדה או גזז אותה לפני יאוש הבעלים או אחריו גיטין נה: ציון ה גיזות וולדות בגזילה שהקדישה הגזלן
->->למי שייך השבח שהיה עליה בשעת הגזלה גיטין נה: ציון ה גיזות וולדות בגזילה שהקדישה הגזלן
->->שבח שבא מאליו ושבח שעשה בידיים גיטין נה: ציון ה גיזות וולדות בגזילה שהקדישה הגזלן
->הגוזל בהמה שאינה טעונה ונטענה אצלו - האם קנה את גיזותיה וולדותיה בשינוי
->->אם גזז לפני שנתבע בדין או אח"כ ב"מ מג. ציון ז שעת החיוב של השולח יד בפקדון
->->אם יש עדים על הגזילה או אין ב"מ מג. ציון ז שעת החיוב של השולח יד בפקדון
->->אם כבר התייאש הנגזל או לא התייאש ב"מ מג. ציון ז שעת החיוב של השולח יד בפקדון
->->אם עוד לא גזז ב"מ מג. ציון ז שעת החיוב של השולח יד בפקדון
->הגוזל בית - האם חוזר מהמלחמה כמו בונה סוטה מג. ציון כ גוזל בית - לענין חזרה מהמלחמה
->->אם עשה תשובה ושילם על הבית שגזל סוטה מג. ציון כ גוזל בית - לענין חזרה מהמלחמה
->הגוזל בעדים ואומר שהחזיר שלא בעדים - האם הוא נאמן כתובות פד: ציון ג פרק א בעל חוב שתפס מטלטלין של יתומים
->הגוזל מטבע (ראה: מטבע)
->הגוזל ספינה והשתמש בה (ראה: ספינה)
->הגוזל קרקע ולקחוה ממנו אנסים - האם חייב לשלם לנגזל ב"מ קה: ציון ל פסקה א מכת מדינה
->->אם האנסים לקחו את רוב קרקעות העיר או מיעוטן ב"מ קה: ציון ל פסקה א מכת מדינה
->הגונב קרבן שבעליו חייב באחריותו - חיוב קרן אם אינו בעין ב"ק עו. ציון א הגונב הקדש
->הטוען שמישהו גזל ממנו שדה ומכר אותה
->->אם הוא עצמו חתם על שטר המכר - האם חתימתו נחשבת הודאה
->->->אם חתם לבדו על שטר המכר כתובות קט. ציון ד העורר על השדה והוא חתום עליה בעד
->->->אם יש עדים על זכותו בקרקע או שיש לו עדי אבות כתובות קט. ציון ד העורר על השדה והוא חתום עליה בעד
->->->אם יש עדים שהיתה גזילה כתובות קט. ציון ד העורר על השדה והוא חתום עליה בעד
->->->אם ערער לפני המכר כתובות קט. ציון ד העורר על השדה והוא חתום עליה בעד
->->אם יעץ לקונה לקנות כתובות קט. ציון ד העורר על השדה והוא חתום עליה בעד
->->אם נכח בשעת המכר ושתק ולא חתם כתובות קט. ציון ד העורר על השדה והוא חתום עליה בעד
->הטוען שפלוני גזל ממנו שדה
->->אם אדם שלישי מכר קרקע אחרת ונתן כסימן שהיא סמוכה לשדה "של פלוני" והמערער חתם על השטר כתובות קט. ציון ה פרק א העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->אם הפלוני מכר קרקע אחרת ונתן כסימן שהיא סמוכה לשדה "של המערער" כתובות קט. ציון ה פרק א העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->אם הפלוני מכר קרקע אחרת ונתן כסימן שהיא סמוכה לשדה "של פלוני" והמערער חתם בשטר - האם נחשב הודאה שהשדה אינו שלו כתובות קט. ציון ה פרק א העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->->אם טוען שאח"כ קנה ממנו את הקרקע, והשטר מקויים או שאינו מקויים כתובות קט. ציון ה פרק ד העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->->אם טוען שסימֵן רק שהקרקע נקראת בשם פלוני ולא התכוון לומר שהקרקע שלו כתובות קט. ציון ה פרק ד העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->->אם טוען שעשה רק תלם אחד כסימן, כרוחב חריץ של מחרשה או בשיעור תשעה קבים כתובות קט. ציון ה פרק ג, ד העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->אם הפלוני מכר קרקע אחרת למערער ונתן כסימן שהיא סמוכה לשדה "של פלוני" - האם שתיקת המערער היא כהודאה כתובות קט. ציון ה פרק ב העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->אם מכר קרקע אחרת ונתן כסימן שהיא סמוכה לשדה "של פלוני" - האם נחשב הודאה שהשדה אינו שלו כתובות קט. ציון ה פרק א העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->->אם טוען שסימֵן רק שהקרקע נקראת בשם פלוני ולא התכוון לומר שהקרקע שלו כתובות קט. ציון ה פרק ד העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->->אם טוען שעשה רק תלם אחד כסימן, כרוחב חריץ של מחרשה או בשיעור תשעה קבים כתובות קט. ציון ה פרק ג, ד העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->אם מכר קרקע אחרת לפלוני ונתן כסימן שהיא סמוכה לשדה "של פלוני" - האם נחשב הודאה שהשדה אינו שלו כתובות קט. ציון ה פרק ב העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->->אם קנה קרקע אחרת והמוכר נתן כסימן שהיא סמוכה לשדה "של פלוני" ושתק - האם נחשב הודאה שהשדה אינו שלו כתובות קט. ציון ה פרק א העורר על השדה ועשאו סימן בשטר אחר
->היורש קרקע גזולה אחרי שקנאה הגזלן מהנגזל ב"מ טו: ציון ח שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->הליכה בשביל שבשדה פרטית תענית י. ציון ד מאימתי מתחילים היחידים להתענות על הגשמים
->המודה שגזל כתובות עב. ציון ז העוברת על דת מפסידה את כתובתה
->המעביר על דעת בעל הבית - האם נקרא גזלן להתחייב באונסים ב"מ עח. אחרי ציון ז המעביר על דעת בעל הבית
->המקדש אשה במה שגזל ממנה קידושין יג. ציון א המקדש אשה במה שגזלה או במה שחייב לה
->הנוטל מציאה לפני יאוש במטרה לגוזלה והחזיר אותה - האם מתקן בזה את "לא תגזול" ב"מ כו: ציון ב תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->->אם החזיר לפני יאוש או אחרי יאוש ב"מ כו: ציון ב תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->הנוטל מציאה לפני יאוש במטרה להחזירה ואחרי יאוש התכוון לגוזלה - האם עובר ב"לא תגזול" ב"מ כו: ציון ב פסקה ג תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->הקונה דבר גזול (ראה גם: תקנת השוק) - האם חייב להחזיר לנגזל
->->אחרי יאוש - האם חייב להחזיר את הגזל לנגזל תמורת שוויו
->->->בגנב מפורסם או שאינו מפורסם ב"ק קטו. ציון ג תקנת השוק
->->->אם קנה אותה בפחות משוויו ב"ק קטו. ציון ג תקנת השוק
->->אם הוא אדם העשוי למכור את כליו או לא ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->אם הנגנב נתן סימנים רגילים או מובהקים ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->אם העדים אמרו "אלו כליו של פלוני" או לא ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->אם העדים פירטו כל כלי שנגנב או לא ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->אם קנה לפני יאוש או אחרי יאוש ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->אם רק יצא קול בעיר שנגנבו חפציו של פלוני ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->->אם נמצאה מחתרת חתורה בביתו של פלוני ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->->אם ידוע שאנשים לנו בביתו ויצאו מביתו בלילה ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->בדבר שעשוי להשאיל ולהשכיר - נאמנות הנגזל במיגו ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->->אם עדים ראו את החפץ ביד הקונה או לא ראו ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->->תמורת תשלום או בחינם ב"ק קיד: ציון ז המכיר כליו ביד אחר
->הקונה קרקע גזולה - האם הכסף חוזר לקונה קידושין מו: ציון א כסף שניתן לשם קידושין שאינם חלים
->הקונה קרקע גזולה מהגזלן
->->אם אח"כ הגזלן קיבל את השדה מהנגזל במתנה או בירושה או כפרעון חוב ב"מ טו: ציון ח שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->->אם אח"כ קנאה הגזלן מהנגזל כדין ב"מ טו: ציון ח שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->->->אם היא עדיין ביד הקונה או שהנגזל כבר טרף ממנו ב"מ טו: ציון ח שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->->->אם הקונה ידע מראש שהיא גזולה או לא ידע ב"מ טו: ציון ח שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->->אם לפני כן הגזלן קנה אותה מהנגזל ב"מ טו: ציון ח שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->->האם הגזלן יכול להחזיר את הכסף ולקחת את השדה מהקונה לפני שתיטרף ב"מ טו: ציון ה פסקה א הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->->וידע שהיא גזולה והנגזל טרפה ממנו
->->->האם הגזלן אחראי על הכסף בינתיים כשומר או כלווה ב"מ טו: ציון ה פסקה א הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->->->האם הקונה יכול לגבות מהגזלן מ"נכסים משועבדים" ב"מ טו: ציון ה הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->->->האם צריך הגזלן לשלם לקונה, על הקרן או על השבח, בשבח שבא ממילא או שבח מחמת הוצאה, בשבח שיתר על ההוצאה, אם הגזלן קיבל עליו אחריות בפירוש, אם יש לגזלן קרקע אחרת או שעשו קנין ב"מ טו: ציון ה הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->->ולא ידע שהיא גזולה והנגזל טרפה ממנו
->->->האם הנגזל משלם לקונה את השבח או את הוצאותיו, אם כשנגזלה היתה ריקנית והשביחה ביד הקונה או אם כשנגזלה היתה משובחת והכסיפה ביד הגזלן והשביחה ביד הקונה, אם קיבל עליו הגזלן-המוכר אחריות או לא קיבל ב"מ יד: ציון ט המוכר שדה ונמצאת שאינה שלו
->->->כמה צריך הגזלן לשלם לקונה, קרן או שבחב"מ יד: ציון ט המוכר שדה ונמצאת שאינה שלו
->->זכותו לתבוע מהגזלן את הכסף לפני שתיטרף ממנו השדה ב"מ טו: ציון ה פסקה א הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->הקונה קרקע מגזלן - כשהנגזל טורף אותה האם משלם לקונה את השבח או את הוצאותיו ב"ק צה: ציון א קנס שקונסים את הלוקח מגזלן; ב"ק צו. ציון ג פסקה ב גזלן שהשביח ומכר
->הקונה קרקע מגזלן ולְקָחָה הנגזל - זכות הקונה לקבל את הכסף ששילם כתובות נ. ציון ה תקנת אושא בנכסי מלוג שהבעל מוציא מהלקוחות
->הקניין המחייב את הגזלן
->->הוצאת הדבר מרשות הנגנב או הכנסתו לרשותו ב"ק סה. לפני ציון א קנין גניבה
->->הכשת בהמה במקל בתוך רשות הבעלים ב"ק סה. לפני ציון א קנין גניבה בגגו חצירו וקרפיפו
->->הנהגת בהמה בקול ב"ק עט: ציון ב גנב שהטמין בחורשין
->->משיכה ברה"ר ב"ק עט. ציון ו גנב שנתן לכהן, לבעל חוב או לשומר
->השבתו ותשלומין עליו (ראה: השבת הגזילה)
->השורף חמץ גזול בפסח - האם חייב לשלם לגזלן
->->מצד שאחרי פסח יהיה מותר לאחרים ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->->מצד שלולא זה היה יכול לומר "הרי שלך לפניך" ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->חובת מלווה להחזיר ריבית - האם היא מדין מצוות השבת גזילה ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->חיוב יורשי הגזלן (ראה: השבת גזילה)
->טבילת כלי הגזול מגוי ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->יורשי גזלן הטוענים שקנו אותו מהנגזל ב"ק קיב. ציון ב פסקה א יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->כדי להציל את חייו סנהדרין עג. ציון ו הוצאת ממון להצלת חברו
->כדי להציל את עצמו מסכנה
->->אם הבעלים נוכח ב"ק ס: ציון א מציל עצמו בממון חבירו
->->אם יכול היה להינצל בדרך אחרת ב"ק ס: ציון א מציל עצמו בממון חבירו
->->האם חייב לשלם לנגזל ב"ק ס: ציון א מציל עצמו בממון חבירו; ב"ק פא: ציון ה התועה בין הכרמים
->->האם מותר ב"ק ס: ציון א מציל עצמו בממון חבירו
->מלך שלקח שלא לפי חוקיו (ראה: דינא דמלכותא)
->ממצודות חיה עופות ודגים (ראה: מצודת...)
->מנכרי (ראה גם: גזל הגוי) סוכה ל. ציון ג חשש גזל בארבעת המינים
->מציאה של חרש, שוטה וקטן (ראה: חרש, שוטה וקטן)
->משום דרכי שלום
->->בלקיחה ממצודות חיה עופות ודגים (ראה: מצודת...)
->->בלקיחת מציאה של חרש, שוטה וקטן (ראה: חרש, שוטה וקטן)
->->בלקיחת פירות שעני ניקף מאילן (ראה: שכחה)
->->בנטילה מגוי גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->->->במקום שיש חילול השם גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->->דבר האסור משום דרכי שלום - האם מותר לקחת על דעת לשלם גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->נגזל המוחל לגזלן ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->נגזל נשבע ונוטל (ראה: נגזל נשבע ונוטל)
->נגזל שהתייאש (ראה: יאוש)
->נגזל שמכר את השדה הגזולה לאדם אחר וכתב אחריות בשטר - האם קנה גיטין נח. ציון א נגזל שמכר את הגזילה לגזלן או לאחר
->נגזל שמכר את השדה הגזולה לגזלן וטוען שנאנס למכור - האם הגזלן קנה גיטין נח. ציון א נגזל שמכר את הגזילה לגזלן או לאחר
->->אם הגזלן שילם כסף גיטין נח. ציון א נגזל שמכר את הגזילה לגזלן או לאחר
->->אם הנגזל כתב אחריות בשטר גיטין נח. ציון א נגזל שמכר את הגזילה לגזלן או לאחר
->->->אם יש עדים שהגזלן כפה אותו לכתוב את האחריות גיטין נח. ציון א נגזל שמכר את הגזילה לגזלן או לאחר
->פטור גזלן ממלקות ב"מ סא. ציון ב דין מלקות בעושק שכר שכיר
->פסול גזלן לשבועה
->->אם אין עדים שגזל והוא רק חשוד ב"מ ה: ציון ד האם חשוד לממון חשוד לשבועה
->->מדאורייתא או מדרבנןב"מ ה: ציון ד האם חשוד לממון חשוד לשבועה
->פסלות גזלן לדון ולהעיד (ראה: דיין; עדות)
->קניית הגזילה ע"י הגזלן בשינוי (ראה: שינוי)
->קניית הגזילה ע"י הגזלן בשינוי מעשה
->->בשינוי החוזר לברייתו או שאינו חוזר סוכה ט. אחרי ציון ב ציצית גזולה וציצית שאולה
->->לפני או לאחר יאוש הבעלים סוכה ט. אחרי ציון ב ציצית גזולה וציצית שאולה
->קרבן גזול - האם הוא כשר (ראה: קרבן)
->שותפים שגנבו ב"ק עט. ציון ו גנב שנתן לכהן, לבעל חוב או לשומר
->->אם אחד הגביה או ששניהם הגביהו ב"ק עט. ציון ו גנב שנתן לכהן, לבעל חוב או לשומר
->שיעור איסורו בכלשהו - מהתורה או מדרבנן יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->שניים שאוכלים פת - האם השמש רשאי לאכול בלא נטילת רשות כדי שיוכל להצטרף לזימון ברכות מה. ציון מ אכילת השמש ללא רשות
גזל הגוי
->אי תשלום בעד מקח ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->איסור לאו או עשה ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->איסורו ב"מ פז: ציון ג אכילת פועל בכרם של גוי ושל הקדש
->אם הגוי מצער אותו או לא ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->אם יש חילול השם ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס; ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->בגוי מעם הגדור בדרכי הדתות או שאינו עובד ע"ז ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->בגוי שמסור בידינו ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->בזמן מלחמה או שלא בזמן מלחמה ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->גוי שטעה במקח עם ישראל (כגון שנתן לו דבר יקר יותר משסיכמו) - הנאת הישראל מהטעות
->->אם אמר לו "אני סומך עליך" או לא ב"ק קיג: ציון ו הנאה מטעות של גוי
->->אם הוסיף לו קצת על המחיר או לא ב"ק קיג: ציון ו הנאה מטעות של גוי
->->האם מותר להחזיר לו את טעותו כדי לקדש את השם ב"ק קיג: ציון ו הנאה מטעות של גוי
->גניבה או גזילה ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->האם החפץ הגזול נחשב קנוי לגזלן ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->הברחה ממוכס גוי (ראה: דינא דמלכותא דינא)
->הנשבע שלא גזל מגוי והודה - האם משלם קרן וחומש ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->הפקעת הלוואתו ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס; ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->->אם יש חילול השם (אם הדבר יתגלה) או שאין ב"ק קיג: ציון ס פסקה ג עדות לטובת גוי
->חובת השבת הגזילה לגוי ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->->אם היא בעין או אינה בעין ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->לענין אכילת פועל בשעת עבודתו בכרם של גוי ב"מ פז: ציון ג אכילת פועל בכרם של גוי ושל הקדש
->->האם מותר לו לשים פירות בכליו ב"מ פז: ציון ג אכילת פועל בכרם של גוי ושל הקדש
->מדאורייתא או מדרבנן ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->עושק הגוי ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->קנייה ממי שגזל מגוי לפני יאוש ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
גזל הגר
->אם נתן את האשם למשמרת יהויריב בזמנה ואת הכסף למשמרת ידעיה בזמנה או בזמן של יהויריב
->->אם כבר הוקרב הקרבן - האם נפסל ולמי שייך העור ב"ק קיא. ציון א כסף ואשם בגזל הגר
->->האם הכסף ילך ליהויריב או שהאשם ילך לידעיה ב"ק קיא. ציון א כסף ואשם בגזל הגר
->->->אם עבר זמנה של משמרת יהויריב או של שתי המשמרות ולא תבעה את הכסף ב"ק קיא. ציון א כסף ואשם בגזל הגר למשמרת שלא בזמנה
->אם נתן את הכסף למשמרת שלא בזמנה לפני האשם ב"ק קי. אחרי ציון ע אין בו למשמרת יהויריב ויש בו למשמרת ידעיה; ב"ק קיא. ציון א כסף ואשם בגזל הגר למשמרת שלא בזמנה
->->אם עבר זמנה של משמרת יהויריב או של שתי המשמרות ולא תבעה את הכסף ב"ק קיא. ציון א כסף ואשם בגזל הגר למשמרת שלא בזמנה
->בקטן שגזל ונשבע או שאביו גזל ונשבע ומת ב"ק קי. ציון כ גזלן קטן שנתן את הכסף לכהנים
->האם כהן יכול למחול עליו ב"ק קי: אחרי ציון כ השבת הכסף מכפרת למחצה
->האם מותר להכניס אותו לעזרה ב"ק קי: ציון כ המקום שצריך לתת בו את גזל הגר
->האם נחשב ממון כהן
->->לענין נתינה בלילה או לחצאין ב"ק קי: ציון ב גזל הגר ביד הכהן, ממון או אשם
->->לענין שיכול לקדש בו אשה ב"ק קי: ציון ב גזל הגר ביד הכהן, ממון או אשם
->->לענין חלוקת גזל הגר אחד כנגד אחר ב"ק קי: ציון ב גזל הגר ביד הכהן, ממון או אשם
->->לפני החלוקה בין כהני המשמר או לאחר חלוקה ב"ק קי: ציון ב גזל הגר ביד הכהן, ממון או אשם
->האם צריך לשלם לכהנים או להוציאו מידו בדרך אחרת
->->אם הודה לגר בחייו (וזקפו עליו במילווה או לא זקפו) או לאחר מותו ב"ק קט. ציון ה גזל הגר כשהודה לו בחייו ומת
->->בזה"ז שאין נתינה לכהנים ב"ק קט. ציון ה גזל הגר כשהודה לו בחייו ומת
->האם צריך לתתו דוקא בירושלים ב"ק קי: ציון כ המקום שצריך לתת בו את גזל הגר
->הגוזל חמץ ועבר פסח - האם יכול להחזירו ב"ק קי: ציון ג זכות הכהנים בגזל הגר כמקבלי מתנות
->הגוזל מגר בשיעור שאין בו שוה פרוטה לכל כהן שבמשמר הנוכחי
->->אם נתן למשמר אחר שיש בו שו"פ לכל כהן - האם יצא ידי חובה, אם נתן למשמרת שזמנה בשבוע הבא או למשמרת אחרת ב"ק קי. אחרי ציון ע אין בו למשמרת יהויריב
->->האם פטור או שיוסיף עד שיקבל כל כהן פרוטה או שימתין עד זמן משמר שמגיע לכל אחד שו"פ ב"ק קי. ציון ע גזל הגר שאין בו שוה פרוטה לכל כהן; ב"ק קי: ציון ג זכות הכהנים בגזל הגר
->הגונב מגר שאין לו יורשים ונשבע לשקר והודה - האם משלם קרן או כפל לכהנים ב"ק קי. אחרי ציון ס תשלום כפל בגניבת הגר
->הנותן אותו לכהנים לחצאין - האם יצא יד חובה ב"ק קי. ציון ס החזרת גזל הגר בלילה ולחצאין
->כהן שקיבל עשר בהמות בגזל הגר - חיובן במעשר בהמה ב"ק קי: ציון ג זכות הכהנים בגזל הגר
->מי שנתחייב לגר שלא מכוח גזל וכפר ונשבע והודה ב"ק קי. אחרי ציון ס תשלום כפל בגניבת הגר
גזלן
->האם חייב מלקות מכות טו. ציון א לאו שקדמו עשה, ולאו שניתק לעשה
->הבא במחתרת (ראה: בא במחתרת)
->זכותו בשבח של הגזילה
->->אם השביח ומכר או הוריש או שהשביח הקונה - האם הקונה או היורש זוכים בשבח
->->->אם היה שינוי או לא ב"ק צו. ציון ג גזלן שהשביח ומכר
->->->לפני יאוש או אחרי יאוש ב"ק צו. ציון ג גזלן שהשביח ומכר
->->->בשבח דממילא או שע"י הוצאות ב"ק צו. ציון ג גזלן שהשביח ומכר
->->->בקרקע או במטלטלין ב"ק צו. ציון ג גזלן שהשביח ומכר
->->->האם מקבל את השבח עצמו או רק את דמיו ב"ק צו. ציון ג גזלן שהשביח ומכר
->->->האם הנגזל יכול לחזור ולגבותו מהגזלן ב"ק צו. ציון ג גזלן שהשביח ומכר
->->אם השביחה מחמת פיטום שפיטמו הגזלן ב"ק צד. ציון ב תקנת השבים
->->אם השביחה מעצמה או מחמת התייקרות ב"ק צד. ציון ב תקנת השבים
->->אם התייאשו הבעלים או לא ב"ק צד. ציון ב תקנת השבים
->->אם יש שינוי רשות ב"ק צד. ציון ב תקנת השבים
->->בגיזות וולדות ב"ק צד. ציון ב תקנת השבים
->חיובו בנזק שהבהמה הגזולה מזיקה
->->אם גרם לה ללכת ע"י השמעת קול ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->->אם גרם לה ללכת ע"י שעמד בפניה ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->->->עד שהגיעה למקום הנזק או רק עד שיצאה מרשות בעליה ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->->אם הכישה והלכה מחמתו או משך אותה ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->->אם התכוון לקנותה או לא התכוון לקנותה או התכוון לאבדה ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->->מדין קניין גזילה או מדין חובת שמירה ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->פסולו לעדות
->->האם הנגזל נאמן לפוסלו לעדות סנהדרין כה. ציון ב נאמנות הלוה לפסול את המלוה בריבית
->->אם גזל דבר שאסור רק משום דרכי שלום סנהדרין כה. ציון ה מפריחי יונים
->->אם גזל מחרש שוטה וקטן סנהדרין כה. ציון ה מפריחי יונים
->קנייה ממנו (או קבלת מתנה או גביית חוב ממנו)
->->אם כל ממונו גזול או שמיעוטו אינו גזול או שרובו אינו גזול ב"ק קיג: אחרי ציון מ אסור לקנות מגוי שרועה בהמותיו בשדות העיר; ב"ק קיט. ציון ד קניה מגזלן
->->אם רוב ממונו ודאי גזול או רק בחזקת גזול ב"ק קיט. ציון ד קניה מגזלן
->->מגנב או מגזלן ב"ק קיט. ציון ד קניה מגזלן
->->מרועה שיש חשד שהוא גונב (ראה: רועה)
->->קניית חפץ מסוים או הנאה מממונו ב"ק קיט. ציון ד קניה מגזלן
->->קניית סוג של דבר ממי שמוחזק לגנוב דבר זה (כגון צמר מרועה) ומיעוטו שלו
->->->אם הוא מוחזק כגזלן ב"ק קיט. ציון ד קניה מגזלן
->->->אם אינו מוחזק כגזלן אבל רוב מוכרי דבר זה מוכרים אותו מגניבה ב"ק קיט. ציון ד קניה מגזלן
->שגזל דבר ששווה זוז ואח"כ שבר אותו כשהוא שוה ארבעה זוזים - כמה הוא משלם סנהדרין עב. ציון ב חיובו של גנב שהוציא כלים מן המחתרת
->שהאכיל את הגזילה לעבדו הכנעני ב"ק קיא: ציון א פסקה א הגוזל ומאכיל או מוריש
->שהזיק לחפץ הגזול - האם חייב מטעם מזיק ב"ק צח. ציון ב הצורם אוזן פרתו של חברו
->שהשתמש בחפץ הגזול - האם חייב לשלם מה שהרוויח מהשימוש ב"ק צו: ציון ל קניני גזילה בעבדים
->->אם שימושו גרם לחפץ נזק מועט ב"ק צו: ציון ט חיובי הגזלן על שימושיו בגזלה
->->בזמן שיש ב"ד סמוכים או שאין ב"ק צו: ציון ט חיובי הגזלן על שימושיו בגזלה
->->במי שהוחזק לגזול או בסתם גזלן ב"ק צו: ציון ט חיובי הגזלן על שימושיו בגזלה
->->בעבד (ראה: עבד כנעני)
->->מן הדין או משום קנס ב"ק צו: ציון ט חיובי הגזלן על שימושיו בגזלה
גחלים (ראה: מבעיר)
גט - כללי (ראה גם: גירושין)
->אם אבד הגט והבעל והשליח אומרים שניתן לאשה - האם האשה מגורשת
->->להתירה להינשא גיטין סד. ציון ה גט שאבד ומודים שניתן לגירושין
->->לענין איסורה לכהן גיטין סד. ציון ה גט שאבד ומודים שניתן לגירושין
->->לענין שלא תוכל להתייבם גיטין סד. ציון ה גט שאבד ומודים שניתן לגירושין
->אם הבעל זרק גט לחצרה ונמצא בחצר נייר אחר (שטר או מזוזה) - האם היא מגורשת גיטין יט: ציון י זרק גט ונמצא נייר אחר
->->אם לא נמצא שם כלום גיטין יט: ציון י זרק גט ונמצא נייר אחר
->->אם לא קראו את הגט לפני הזריקה וייתכן שלא זרק גט גיטין יט: ציון י זרק גט ונמצא נייר אחר
->->אם נמצאו שם כמה ניירות גיטין יט: ציון י זרק גט ונמצא נייר אחר
->->אם קראו את הגט לפני הזריקה גיטין יט: ציון י זרק גט ונמצא נייר אחר
->->->ואח"כ החזיר את ידו לבגדו וזרק - חשש שהחליף את הגט בנייר אחר גיטין יט: ציון י זרק גט ונמצא נייר אחר
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין יט: ציון י זרק גט ונמצא נייר אחר
->אם התייחד עם האשה אחרי נתינת הגט - חשש שקידש אותה שוב (ראה: קידושין)
->אם התייחד עם האשה בין כתיבת הגט לנתינתו (ראה: גט ישן)
->אם נתן לה שובר (על הכתובה) וחשב שזה הגט גיטין פ. ציון ב פרק א, ג גט ושובר שהתחלפו
->->אם הבעל טוען שנתן לה שובר והאשה טוענת שנתן גט גיטין פ. ציון ב פרק ב גט ושובר שהתחלפו
->->אם היו עסוקים בדברי הגרושין כשהתבררה הטעות גיטין פ. ציון ב פרק א, ג גט ושובר שהתחלפו
->->אם השובר לא נמצא בעולם גיטין פ. ציון ב פרק ב גט ושובר שהתחלפו
->->אם נישאת או התארסה לאחֵר לפני שהתבררה הטעות, או לא גיטין פ. ציון ב פרק א, ג גט ושובר שהתחלפו
->אם עדי המסירה לא קראו את הגט בשעת הנתינה - האם הגט פסול מחשש שהנייר שנמסר לא היה גט, מהתורה או מדרבנן גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם הבעל אומר שמסר לה גט כשר גיטין יט: ציון ז פרק ג, ד קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם הבעל אמר בשעת המסירה שהוא נותן לה גט גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם הבעל טוען שמה שנתן לה לא היה גט גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם הגט אבד גיטין יט: ציון י זרק גט ונמצא נייר אחר
->->->והבעל טוען שלא מסר גט כשר גיטין יט: ציון ז פרק ג, ד קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם הגט בידה גיטין יט: ציון ז פרק ג, ד קריאת הגט בעת נתינתו
->->->והעדים מעידים בטביעות עין שזה השטר שנמסר בפניהם גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם לא ראו מעולם את הגט גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם קראו את הגט אחרי הנתינה גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->->מיד אחרי הנתינה או לאחר זמן גיטין יט: ציון ז פרק ג, ד קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם קראוהו לפני הנתינה ולא קראו אחריה גיטין יט: ציון ז פרק ג, ד קריאת הגט בעת נתינתו
->->->אם טוען הבעל שלא מסר גט, או שהחליפו, ומוכיח כדבריו גיטין יט: ציון ז פרק ג, ד קריאת הגט בעת נתינתו
->->האם היא אסורה לכהן גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->האם מותרת להינשא לכתחילה גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->אשה שאין גט בידה - האם היא נאמנת לומר שנתגרשה גיטין יט: ציון ז פרק ב קריאת הגט בעת נתינתו
->אשה שגיטה בידה - נאמנותה על כשרותו אם לא התקיים בחותמיו גיטין ח: ציון ד פרק ג שטר שיש בו הקנאת נכסים ושחרור
->->אם אין על הגט עוררין גיטין ח: ציון ד פרק ג שטר שיש בו הקנאת נכסים ושחרור
->בעל שנתן לאשתו נייר וחשב שהוא גט ונישאה לאחר והתברר שלא היה גט גיטין יט: ציון ז פרק ב קריאת הגט בעת נתינתו
->בעל שנתן לאשתו נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך" - חשש שכתוב בו גט בכתב שאינו ניכר גיטין יט: ציון ה פרק א מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->->אם אפשר לבדוק אם היה כתוב, או שנשרף וא"א לבדוק, או שאבד ואפשר שיימצא גיטין יט: ציון ה פרק ג מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->->אם בדקו ולא נמצא דבר כתוב בו גיטין יט: ציון ה פרק ג מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->->אם בדקו ונמצא רק שהיה דיו ספוג בנייר גיטין יט: ציון ה פרק ד מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->->אם בדקו ונמצא שהיה גט כתוב בכתב שאינו ניכר גיטין יט: ציון ה פרק ב מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->->בקלף מעופץ או שאינו מעופץ גיטין יט: ציון ה פרק ג מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->->לענין איסורה להתייבם אחרי מותו גיטין יט: ציון ה פרק א מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->->לענין איסורה לכהן - אם בעלה כהן או להינשא לכהן אחר אחרי מותו גיטין יט: ציון ה פרק א מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->בעל שנתן לאשתו ספר תורה ואמר לה "הרי זה גיטך" - חשש שכתוב מאחוריו גט בכתב שאינו ניכר גיטין יט: ציון ה פרק ג מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->->בקלף מעופץ או שאינו מעופץ גיטין יט: ציון ה פרק ג מסר לה נייר חלק ואמר לה "הרי זה גיטך"
->בעל ששלח גט - חשש למותו ב"ק קד. ציון ב פסקה ג גזלן שהחזיר לשליח שעשה הנגזל בעדים
->בערכאות (ראה: ערכאות)
->גט מהיום ולאחר מיתה קידושין נט: ציון ח גט מהיום ולאחר מיתה
->גט שהוא מזויף מתוכו - האם הוא פסול מהתורה או מדרבנן גיטין י: ציון ב פרק ו שטרות העולים בערכאות
->גט שכתב לארוסתו לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->->אם כתב בתאריך חודש ולא יום בחודש והנישואין היו באותו חודש יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->->אם נישאה לאחר ע"י הגט - האם תצא יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->->אם ציווה לסופר לכתוב לפני הנישואין וכתב אח"כ יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->->האם הגט כשר, מהתורה ומדרבנן יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->->עם תאריך שלאחר הנישואין או לפניהם יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->גט שכתב לפני האירוסין כדי לגרש בו לאחריהם יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->->אם הסופר כתָבוֹ לפני הנישואין והבעל נתָנוֹ אחרי הנישואין יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->->אם ציווה לסופר לכתוב אחרי הנישואין יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->->האם נפסלת לכהונה יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->->עם תאריך שלאחר הנישואין יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->האם ארבע אמות קונות בו ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->->אם גם הבעל יכול לשומרו ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->האם האשה יכולה לכתוב את גיטה גיטין כב: ציון ה האשה כותבת את גיטה
->->אם בעל לא ציווה אותה לכתוב גיטין כב: ציון ה האשה כותבת את גיטה
->האם נערה מאורסה יכולה לקבל את גיטה גיטין סד: ציון ד קבלת גט על ידי קטנה שיש לה אב
->האם סומא יכול להביא גט מחוץ לארץ ב"ק ע: ציון א דבר ולא חצי דבר בעדות
->האם עדי המסירה צריכים לקרוא את הגט בשעת הנתינה גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->אם יש עדי חתימה גיטין יט: ציון ז קריאת הגט בעת נתינתו
->->האם צריך לקרוא את הגט גם לאחר הנתינה גיטין יט: ציון ז פרק ג, ד קריאת הגט בעת נתינתו
->->->אם הבעל הכניס את הגט לחיקו ויש חשש שהחליף גיטין יט: ציון ז פרק ג, ד קריאת הגט בעת נתינתו
->הקנאת הקלף והדיו ע"י הסופר לבעל לפני הכתיבה גיטין כ. אחרי ציון ג הבעל כותב ונותן את הגט משלו
->->אם האשה משלמת את שכר הסופר גיטין כ: אחרי ציון ו 'ספר מקנה' בשטרות
->->אם הבעל קונה את הגט רק לאחר כתיבתו גיטין כ. אחרי ציון ג הבעל כותב ונותן את הגט משלו
->->אם הגט נכתב על הקלף של האשה, או שהאשה עצמה כותבת גיטין כ. אחרי ציון ג הבעל כותב ונותן את הגט משלו
->->אם הקלף היה של האשה מתחילה גיטין כ: אחרי ציון ו 'ספר מקנה' בשטרות
->->אם הסופר מסר את הגט בשליחות הבעל ישירות לאשה גיטין כ. אחרי ציון ג הבעל כותב ונותן את הגט משלו
->->בקלף שקנה הסופר מאדם אחר גיטין כ. אחרי ציון ג הבעל כותב ונותן את הגט משלו
->->האם צריך להקנות גם את כלי הכתיבה גיטין כ. אחרי ציון ג הבעל כותב ונותן את הגט משלו
->->האם צריך קנין ממש או שהוא קונה על ידי מה שהאשה שילמה לסופר גיטין כ. אחרי ציון ג הבעל כותב ונותן את הגט משלו
->->->אם הסופר כותב את הגט בחינם גיטין כ. אחרי ציון ג הבעל כותב ונותן את הגט משלו
->'הרי זו גיטך שלושים יום' גיטין פד. ציון א 'היום אי את אשתי ולמחר את אשתי'
->זיכויו לאשה (ראה: זכין)
->כפיית הבעל לכתוב (ראה: גט מעושה)
->כתיבתו לאיש אם אין אשתו עמו גיטין יז. ציון ד פרק ג כותבים זמן בגיטין
->כתיבתו לאיש לבדו - חשש שהאשה תטרוף בו נכסי מלוג מלקוחות שלא כדין ב"מ יח: ציון א המוצא גט אשה בשוק
->לקוחות המערערים על כשרותו של הגט כדי שהאשה לא תגבה מהם את הכתובה
->->אם הגט התקיים גיטין ב. ציון א פרק ב ערעור על הגט
->->אם השליח אמר בפ"נ ובפ"נ גיטין ב. ציון א פרק ב ערעור על הגט
->->האם ערעורם מונע מהאשה להינשא גיטין ב. ציון א פרק ב ערעור על הגט
->לקטנה (ראה: קטנה)
->מסירת מודעא עליו קידושין יב: ציון ה דין המוסר מודעה על גט
->רבים שכתבו גט אחד לנשותיהם
->->אם אין עדי מסירה על כך שנמסר לכל אחת גיטין פו: ציון ז פרק ב, ד חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->->אם יש עדי חתימה גיטין פו: ציון ז פרק ב חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->אם כתבו 'אנו פלוני ופלוני גירשנו נשותינו פלונית ופלונית, פלוני גירש פלונית ופלוני גירש פלונית' גיטין פו: ציון ז פרק ה חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->->אם כתבו זמן אחד לכולן או זמן לכל אחת גיטין פו: ציון ז פרק ה חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->->אם לא כתבו ו' החיבור במלה "ופלוני" גיטין פו: ציון ז פרק ה חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->אם כתבו טופס אחד לכולם גיטין פו: ציון ז פרק א חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->אם כתבו 'פלוני גירש פלונית, פלוני גירש פלונית" וכו' בלי ו' - האם הן מגורשות גיטין פו: ציון ז פרק ג חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->->האשה ששמה מופיע בסוף הגט או שאר הנשים גיטין פו: ציון ז פרק ג חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->דין האשה שנזכרה סמוך לחתימת העדים, ודין הנשים האחרות גיטין פו: ציון ז פרק ד חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->->אם הגט בידה של אחת האחרות גיטין פו: ציון ז פרק ד חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->שהבעל מסר לעבדו והקנה אותו לאשה (ראה: עבד)
->שחתם בו כותי כעד (ראה: כותי)
->של שכיב מרע (ראה: שכיב מרע)
->שניים ששמותיהם ושמות נשותיהם שוים ושלחו גיטין לנשותיהם ונתערבו
->->ואבד אחד מהם ונתן את הגט השני לאחת מהן או לשתיהן גיטין פו: ציון ו פרק ב שנים ששלחו שני גיטין שוים
->->->אם הבעל נותן או ששלוחו נותן גיטין פו: ציון ו פרק ב שנים ששלחו שני גיטין שוים
->->ונתנו את שני הגיטין לכל אחת גיטין פו: ציון ו שנים ששלחו שני גיטין שוים
->->->אם נתנו את שני הגיטין יחד או בזה אחר זה גיטין פו: ציון ו שנים ששלחו שני גיטין שוים
->שניתן בנוכחות קרובי הבעל או האשה - האם פסול שמא התכוונו להעיד מכות ה: ציון ו נמצא אחד קרוב או פסול
->שנכתב ביום ונחתם בלילה או כעבור כמה ימים גיטין יז. ציון ג נכתב ביום ונחתם בלילה
->->הדין בשעת הדחק גיטין יז. ציון ג נכתב ביום ונחתם בלילה
->->->אם האשה נישאה כבר, ובעלה בעיר או מחוץ לעיר גיטין יז. ציון ג נכתב ביום ונחתם בלילה
->->->אם הבעל הלך לדרכו גיטין יז. ציון ג נכתב ביום ונחתם בלילה
->שנמסר אחרי יום כתיבתו גיטין עט: ציון ד פרק ד גט ישן
->->אם בא ממדינת הים גיטין עט: ציון ד פרק ד גט ישן
->->אם נמסר על ידי שליח גיטין עט: ציון ד פרק ד גט ישן
->->החובה למוסרו על ידי שליח כדי לפרסם שלא נמסר ביום הכתיבה גיטין יח. ציון א פרק א, ב גט שלא נמסר ביום כתיבתו
->->->אם הביא אותו הבעל ממדינת הים גיטין יח. ציון א פרק א גט שלא נמסר ביום כתיבתו
->שנמסר גם כפרעון הכתובה, כגון שהיה חקוק על טס של זהב גיטין כ: ציון ב גט שנמסר לאשה גם ככתובה
->->אם אמר "הרי זה גיטך וכתובתך" גיטין כ: ציון ב גט שנמסר לאשה גם ככתובה
->->אם אמר "הרי זה גיטך ופרעון כתובתך" גיטין כ: ציון ב גט שנמסר לאשה גם ככתובה
->->באשה שמתגרשת מרצונה או שמתגרשת בעל כרחה גיטין כ: ציון ב גט שנמסר לאשה גם ככתובה
->שנשלח והבעל בעיר שהקיפוה כרקום - חשש שהוא מת
->->אם העיר נכבשה גיטין כח: ציון ג פרק א, ב עיר שהקיפוה כרקום וספינה שאבדה בים
->->חיל מאותה מלכות או ממלכות אחרת גיטין כח: ציון ג פרק א, ב עיר שהקיפוה כרקום וספינה שאבדה בים
->שנשלח והבעל יצא ליהרג - חשש שהוא מת גיטין כח: ציון ה היוצא ליהרג
->->אם כבר הונח בבית הסקילה גיטין כח: ציון ה היוצא ליהרג
->->אם כבר חתמו על פסק הדין או לא גיטין כח: ציון ה היוצא ליהרג
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין כח: ציון ה היוצא ליהרג
->->אם רק נגמר דינו גיטין כח: ציון ה היוצא ליהרג
->->האם מותרת להינשא גיטין כח: ציון ה היוצא ליהרג
->->מב"ד של גויים או של ישראל גיטין כח: ציון ה היוצא ליהרג
->שנשלח והבעל נגרר ע"י חיה או ששטפו נהר או שנפלה עליו מפולת - חשש שהוא מת גיטין כח: ציון ג פרק ב עיר שהקיפוה כרקום וספינה שאבדה בים
->שעשה מי שאינו בתורת גיטין גיטין כג. ציון ב פרק ד גוי ועבד אין כותבים את הגט
->שפסול מדרבנן
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פ. ציון ג פרק א כתיבה לשם המלכות בגט; גיטין פא: בלי ציון פרק א גט קרח; גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם יש לה בנים ממנו או שאין לה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם נבעלה או לא נבעלה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->שקרוע קצת במקום השרטוט גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->->אם הוא מחובר בשני קצותיו גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->ששלח גוסס (ראה: גוסס)
->ששלח זקן - האם חוששים שמת בינתיים גיטין כח. ציון ב זקן ששלח גט
->->אם הגיע לגבורות (בן שמונים) או שלא הגיע לגיל זה גיטין כח. ציון ב זקן ששלח גט
->->אם הוא בין גיל שמונים לתשעים גיטין כח. ציון ב זקן ששלח גט
->->אם הוא בן שמונים וגם חולה גיטין כח. ציון ב זקן ששלח גט
->->אם עבר את גיל המאה גיטין כח. ציון ב זקן ששלח גט
->->האם היא זקוקה לחליצה אם יש יבם גיטין כח. ציון ב זקן ששלח גט
->ששלח חולה - האם חוששים שמת בינתיים גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->אם הוא טריפה או ספק טריפה גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->האם היא זקוקה לחליצה אם יש יבם גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->האם מותרת לכהן גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->חולה בידי שמים גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
->->מי שנפצע בבטנו או במוחו גיטין כח. ציון ה חולה וגוסס ששלחו את הגט
גט - אופן כתיבתו (ראה גם: חק ירכות; חק תוכות)
->אותיות שעטנ"ז ג"ץ שבו - האם צריכות תגים או שאין לשים תגים גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ד כתיבת אותיות הגט
->אם אותיותיו אינן מוקפות גויל גיטין כ: אחרי ציון ד פרק א, ג כתיבת אותיות הגט
->->אם תיקנו את האותיות גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ב, ג כתיבת אותיות הגט
->->->לפני חתימת העדים או אח"כ גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ב, ג כתיבת אותיות הגט
->->->ע"י הסופר שכתב את הגט במצוות הבעל או ע"י אדם אחר גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ב, ג כתיבת אותיות הגט
->->לכתחילה, בדיעבד ובשעת הדחק גיטין כ: אחרי ציון ד פרק א, ג כתיבת אותיות הגט
->אם ארג את האותיות בבגד גיטין כ. ציון ה פרק ג גדרי הכתיבה בגט
->אם לקח אותיות מוכנות וחיבר אותן בחוט ומחט לבגד גיטין כ. ציון ה פרק ג גדרי הכתיבה בגט
->אם נכתב בדפוס אחד גיטין כ. ציון ז מעשה הכתיבה בציץ
->אם נכתב בשני דפים גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->->אם כל תורף הגט כתוב על דף אחד גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->->אם שניהם בעור אחד גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->->בשני עורות שתפר או הדביק יחד גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->->על כמה עלי זית המחוברים זה לזה באמצעות הענף גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->אם נכתב בשני טורים - האם חוששים שזה הרכבה של שני גיטין גיטין פז: ציון ג גט הכתוב בשני דפים
->->אם יש עדי מסירה גיטין פז: ציון ג גט הכתוב בשני דפים
->->אם יש רווח של גליון חלק תחת הטור הימני או אין רווח גיטין פז: ציון ג גט הכתוב בשני דפים
->->אם יש רווח של גליון מעל הטור השמאלי או אין רווח גיטין פז: ציון ג גט הכתוב בשני דפים
->->אם יש רווח תחת הטור הימני ומעל הטור השמאלי גיטין פז: ציון ג גט הכתוב בשני דפים
->->אם ניכר מקצות הקלף מסביב שהוא לא נחתך באמצע גיטין פז: ציון ג גט הכתוב בשני דפים
->->אם עדים המעידים שהגט היה אחד ונכתב בכשרות גיטין פז: ציון ג גט הכתוב בשני דפים
->אם נכתב מקצתו על מגילה אחת ומקצתו על שניה גיטין פו: ציון ו פרק א שנים ששלחו שני גיטין שוים
->אם נכתב על דבר שאינו מתקיים גיטין יט. ציון ב על מה כותבים את הגט
->אם נכתב על דבר שיכול להזדייף גיטין יט. ציון ב על מה כותבים את הגט
->->אם אין עדי מסירה - האם האשה אסורה לכהן גיטין כב: ציון א פרק ג כתיבת גט על דבר שיכול להזדייף
->->אם הגט וחתימת העדים הם על נייר מחוק גיטין כב: ציון א פרק ה כתיבת גט על דבר שיכול להזדייף
->->אם הגט נכתב על נייר שנמחק יותר מפעם אחת גיטין כב: ציון א פרק ה כתיבת גט על דבר שיכול להזדייף
->->אם הגט על נייר חלק ועדיו חתומים על נייר מחוק או להיפך גיטין כב: ציון א פרק ה כתיבת גט על דבר שיכול להזדייף
->->אם יש עדי חתימה גיטין כב: ציון א פרק א כתיבת גט על דבר שיכול להזדייף
->->->ומעידים שלא היה בגט שום תנאי ולא נעשה בו שום שינוי וזיוף גיטין כב: ציון א פרק ד כתיבת גט על דבר שיכול להזדייף
->->אם יש עדי מסירה גיטין יט. ציון ב על מה כותבים את הגט; גיטין כב: ציון א פרק א כתיבת גט על דבר שיכול להזדייף; גיטין פז: ציון א גט שעדיו רחוקים מהכתב ונמסר בעדים
->->האם הוא נפסל כעבור זמן רב גיטין כב: ציון א פרק ב כתיבת גט על דבר שיכול להזדייף
->אם נכתב על דבר שמחובר לקרקע גיטין כא: ציון ה פרק א אין כותבים גט במחובר
->->אם הקנה לאשה את הקרקע גיטין כא: ציון ה פרק ד אין כותבים גט במחובר
->->אם נכתב 'הרי את מותרת לכל אדם' במחובר וכתבו דברים דומים (עם תורף הגט) לאחר שנתלש גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
->->אם נכתב על דבר תלוש וחיבר אותו לקרקע ואח"כ תלש ונתן אותו לאשה גיטין כא: ציון ה פרק ב, ג אין כותבים גט במחובר
->->->אם השריש לפני הנתינה גיטין כא: ציון ה פרק ב, ג אין כותבים גט במחובר
->->אם נכתב על עץ תלוש ונטעו והשריש בקרקע גיטין כא: ציון ה פרק א אין כותבים גט במחובר
->->->אם לא התכוון לבטלו לקרקע גיטין כא: ציון ה פרק א אין כותבים גט במחובר
->->האם פסול מהתורה או מדרבנן גיטין כא: ציון ה פרק א אין כותבים גט במחובר
->->כתיבת הטופס במחובר, לכתחילה ובדיעבד גיטין כא: ציון ז פרק א גט שנכתב במחובר; גיטין כב: ציון ד פרק ג חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->->מהתורה או מדרבנן גיטין כא: ציון ז פרק א גט שנכתב במחובר
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין כא: ציון ה פרק א אין כותבים גט במחובר
->->על אילן שהתייבש ואינו יונק מהקרקע גיטין כא: ציון ה פרק ה אין כותבים גט במחובר
->->על דבר תלוש שחיברו לקרקע גיטין כא: ציון ה פרק א אין כותבים גט במחובר
->->->אם התכוון שיישאר מחובר או לא התכוון לכך גיטין כא: ציון ה פרק א אין כותבים גט במחובר
->->על חרס של עציץ נקוב גיטין כא: ציון ח גט שנכתב על חרס של עציץ נקוב
->->->אם שבר את החרס אחרי שכתב את הגט - האם הגט כשר מדרבנן או מהתורה, לכתחילה ובדיעבד גיטין כא: ציון ח גט שנכתב על חרס של עציץ נקוב
->->->אם שפך את העפר ואת הזרעים אחרי שכתב את הגט גיטין כא: ציון ח גט שנכתב על חרס של עציץ נקוב
->->על עלה של צמח שבעציץ נקוב גיטין כא: ציון ה פרק ד אין כותבים גט במחובר; גיטין כא: ציון ט פרק ב גט שנכתב על גידולי עציץ נקוב
->->->אם הקנה לה את העציץ בלי להפסיק את יניקתו גיטין כא: ציון ט גט שנכתב על גידולי עציץ נקוב
->->->אם הקנה לה את העציץ במשיכה או בהגבהה גיטין כא: ציון ט גט שנכתב על גידולי עציץ נקוב
->->->אם הקנה לה את הקרקע שעליו מונח העציץ גיטין כא: ציון ט גט שנכתב על גידולי עציץ נקוב
->->->אם נתן לה את העציץ - האם הגט כשר מהתורה או מדרבנן, לכתחילה ובדיעבד גיטין כא: ציון ט גט שנכתב על גידולי עציץ נקוב
->אם נכתב על דבר שמחוסר קציצה גיטין כא: ציון א מחוסר קציצה בגט
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נכתב על קרן של פרה או על יד של עבד ורק אח"כ החליט לקצצם גיטין כא: ציון א פרק א מחוסר קציצה בגט
->->->אם אמר במפורש מראש שאין כוונתו לקצץ גיטין כא: ציון א פרק א מחוסר קציצה בגט
->->בבעל חיים או במחובר לקרקע גיטין כא: ציון א מחוסר קציצה בגט
->->->על קרן של פרה שנשחטה או שנתנבלה, וחתך אותה גיטין כא: ציון א פרק א מחוסר קציצה בגט
->->בתלוש, כגון שנכתב על קלף גדול וחתכו גיטין כא: ציון א, ג מחוסר קציצה בגט; גיטין כא: ציון ח גט שנכתב על חרס של עציץ נקוב; גיטין כא: ציון ט פרק ב גט שנכתב על גידולי עציץ נקוב
->->->אם החלק הריק בו גדול מהחלק הכתוב או קטן ממנו גיטין כא: ציון א פרק א, ג מחוסר קציצה בגט
->->->אם חתך כדי לייפות את הגט גיטין כא: ציון א פרק א, ג מחוסר קציצה בגט
->->->אם חתך כדי לקחת את השאר לעצמו גיטין כא: ציון א פרק א, ג מחוסר קציצה בגט
->->->אם רק אחרי שנכתב החליט לחתוך אותו גיטין כא: ציון א פרק א מחוסר קציצה בגט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין כא: ציון א מחוסר קציצה בגט
->->מהתורה או מדרבנן גיטין כא: ציון א מחוסר קציצה בגט
->אם נכתב על עבד או על פרה, ונתן אותם לאשה (ראה גם: עבד)
->->->אם אמר רק 'הרי זה גיטך' גיטין יט. ציון ב פרק א מסירת גט שנכתב על עבד או פרה
->->->אם אמר שהוא נותן את כל הפרה או העבד לאשה בתורת גט גיטין יט. ציון ב פרק א מסירת גט שנכתב על עבד או פרה
->->->אם העבד לא היה כפות גיטין יט. ציון ב פרק ב מסירת גט שנכתב על עבד או פרה
->אם קצה אות אחת נכנס לחללה של אות אחרת גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ה כתיבת אותיות הגט
->->אם אין שינוי בצורת האות גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ה כתיבת אותיות הגט
->->אם נכנס עמוק בתוך החלל של אות אחרת או רק בקצה חללה גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ה כתיבת אותיות הגט
->->אם נכנס ראש אות ל' בחלל אות ד, ר, ה או ח שמעליה גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ה כתיבת אותיות הגט
->->אם קצה האות ק, ך או ן נכנס לחלל האות ט שתחתיה גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ה כתיבת אותיות הגט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ה כתיבת אותיות הגט
->אם קצה אות אחת נכנס לרווח בין המלים בשורה שתחתיה גיטין כ: אחרי ציון ד פרק ה כתיבת אותיות הגט
->אם רקם את אותיות הגט על בגד גיטין כ. ציון ה פרק ג גדרי הכתיבה בגט
->החומר שכותבים בו
->->אבר (עופרת) שחוק המעורב במים גיטין יט. ציון א פרק א, ב באיזה דיו כותבים
->->אם היה כתוב בסיקרא (צבע אדום) וכתבו וחתמו מעל זה בדיו גיטין יט. ציון ה דיו על גבי סיקרא לענין שבת ולענין גט
->->->האם הגט כשר גיטין יט. ציון ה דיו על גבי סיקרא לענין שבת ולענין גט
->->->האם הגט פוסל את האשה לכהונה גיטין יט. ציון ה דיו על גבי סיקרא לענין שבת ולענין גט
->->מי טריא - מי גשמים שקיבלו אדמומיות גיטין יט. ציון א פרק ב באיזה דיו כותבים
->->מי עפצים גיטין יט. ציון א פרק ב באיזה דיו כותבים
->->פחמים שחוקים מעורבים במים גיטין יט. ציון א פרק א, ב באיזה דיו כותבים
->->שחור - כלי ברזל שרושמים בו גיטין יט. ציון א פרק ב באיזה דיו כותבים
->->שפשוף אבר (עופרת) על הקלף, לכתחילה ובדיעבד גיטין יט. ציון א פרק א, ב באיזה דיו כותבים
->->שפשוף פחם על הקלף, לכתחילה ובדיעבד גיטין יט. ציון א פרק א, ב באיזה דיו כותבים
->העור שכשר לכתיבת גט שבת עט. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת העור
->חקיקתו על יד של עבד שבת קד: ציון ד השורט בבשרו וכתובת קעקע לענין מלאכת שבת
->כתיבתו בדרך של "חק תוכות" שבת קד: ציון ס המתקן אותיות ע"י מחיקה בדיו
->כתיבתו בחומר שאינו מתקיים שבת קד: ציון ה החיוב בכתיבה המתקיימת והאיסור כשאינה מתקיימת
->כתיבתו על דבר שהכתב אינו מתקיים עליו שבת קד: ציון ה החיוב בכתיבה המתקיימת והאיסור כשאינה מתקיימת
->שנכתב על דבר שהיה תלוש ולבסוף חברו סנהדרין מו: ציון ג דין העץ שנתלה עליו המת
->שנכתב על שני דפים סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
->->אם חזר ותפרם סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
->->על דף אחד בשתי עמודות סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
גט - ביטולו
->אם הבעל אמר שפלוני ציווה לבטל את הגט גיטין לד. בלי ציון ביטול הנעשה בשם פלוני
->אם הבעל אמר שפלוני ציווה עליו לבטל את הגט גיטין לד. בלי ציון ביטול הנעשה בשם פלוני
->אם הבעל ביטל את הגט עצמו
->->האם הגט בטל גיטין לב: ציון ו ביטול השליחות וביטול הגט; גיטין לב: ציון ט פרק ד, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->->->אם ביטל כשהגט עדיין בידו או כשהוא ביד השליח גיטין לב: ציון ו ביטול השליחות וביטול הגט
->->האם צריך ביטול בפני שלושה גיטין לב: ציון ו פרק א ביטול השליחות וביטול הגט
->->האם צריך ביטול בפני שנים גיטין לב: ציון ט פרק ד, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->->->אם הודיע על כך לאחד שלא בפני חברו גיטין לב: ציון ט פרק ד, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->אם הבעל ביטל בפני האשה כשנזדמן אצלה באקראי - חשש שהתכוון רק לצערה גיטין לב. ציון א פרק א דרכי ביטול הגט בפני האשה והשליח
->אם מינה כמה שליחים לכתוב או להוליך את הגט וביטל את עצם הגט בפני חלקם בלבד גיטין לג. ציון ג ביטול שליח אחד שלא בפני חברו
->ביטול שליחות בגט - אם מינה כמה שליחים לגט וביטל חלק מהם שלא בפני האחרים
->->בשליחים לכתיבה או בשליחים להולכה גיטין לג. ציון ג ביטול שליח אחד שלא בפני חברו
->->האם הגט מתבטל על ידי כך לגמרי גיטין לג. ציון ג ביטול שליח אחד שלא בפני חברו
->->האם מותר לבטל כך גיטין לג. ציון ג ביטול שליח אחד שלא בפני חברו
->->->לבטל את כולם בדרך זו גיטין לג. ציון ג ביטול שליח אחד שלא בפני חברו
->ביטולו בפני שניים סנהדרין ב: ציון ב שנים שדנו
->בלשון 'בטל' גיטין לב. ציון ד פרק א נוסח ביטול הגט
->בלשון 'בטל הוא' גיטין לב. ציון ד פרק א נוסח ביטול הגט
->->בפַתח בט' או בצֵירי גיטין לב. ציון ד פרק א נוסח ביטול הגט
->בלשון 'חרס הוא' או 'חרס יהיה' או 'גט זה חרס' או 'הרי הוא חרס' גיטין לב. ציון ד פרק ג נוסח ביטול הגט
->בלשון 'לא יהיה גט' גיטין לב. ציון ד פרק ב נוסח ביטול הגט
->בלשון 'פסול יהיה' או 'הרי הוא פסול' או 'יהא פסול' גיטין לב. ציון ד פרק ב נוסח ביטול הגט
->בלשון שאינה מועילה
->->אם הבעל גילה דעתו מראש שרוצה לבטל את הגט גיטין לב. ציון ד נוסח ביטול הגט
->->אם הבעל פירט את סיבת הפסול, והגט כבר נמסר או עדיין לא נמסר גיטין לב. ציון ד נוסח ביטול הגט
->->האם מותר לאשה להינשא בלי שיתקיים הגט בחותמיו גיטין לב. ציון ד נוסח ביטול הגט
->בעל ששלח שליח לגרש וביטל את הגט קידושין נט. ציון ה המקדש אשה לאחר זמן
->->לפני שהגיע ליד האשה קידושין יב: ציון ד דין המבטל גט
->בפני אחד - האם הביטול מועיל גיטין לב: ציון ט פרק ב, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט; גיטין לג. ציון ג ביטול שליח אחד שלא בפני חברו
->->לאסור עליה להינשא גיטין לב: ציון ט פרק ב, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->->להתיר אותה ליבם ולכהונה גיטין לב: ציון ט פרק ב, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->בפני השליח ועוד אחד גיטין לב: ציון ט פרק ד, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->->על ידי הבעל עצמו או על ידי שליח אחר ששלח הבעל גיטין לב: ציון ט פרק ד, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->בפני שניים גיטין לב: ציון ט פרק ב, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->->בזה אחר זה גיטין לב: ציון ט פרק ב, ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->על ידי שליח
->->אם אמר לו הבעל שיאמר כך לשליח אם יפגשנו באקראי גיטין לב. ציון א דרכי ביטול הגט בפני האשה והשליח
->->אם נאנס השליח ולא הודיע - האם הגט בטל גיטין לב. ציון א דרכי ביטול הגט בפני האשה והשליח
->->אם רק הודיע שהבעל ביטל - האם הגט בטל גיטין לב. ציון א דרכי ביטול הגט בפני האשה והשליח
->->האם השליח עושה את פעולת ביטול הגט או רק מודיע שהבעל ביטל גיטין לב. ציון א דרכי ביטול הגט בפני האשה והשליח
->->האם צריך עדים על מינוי השליח המבטל גיטין לב. ציון א דרכי ביטול הגט בפני האשה והשליח
->->->אם הגט כבר הגיע לאשה או לא הגיע גיטין לב. ציון א דרכי ביטול הגט בפני האשה והשליח
->שלא בפני השליח גיטין לב: ציון ט פרק ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
->->אם ביטל בפני האשה גיטין לב: ציון ט פרק ה בפני כמה מבטל את השליחות ואת הגט
גט - הטופס שלו
->האם "הרי את מותרת לכל אדם" כלול בתורף או בטופס גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
->האם הזמן והמקום כלולים בתורף או בטופס גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
->האם הנוסח "ודין דיהוי ליכי מינאי ספר תרוכין ואגרת שבוקין וכו'" כלול בטופס או בתורף גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
->כתיבתו לפני הגירושין גיטין כו. ציון א כתיבה מוקדמת של טופסי גיטין
->->באופן שאינו שכיח כגון ע"י חרש שוטה וקטן או במחובר גיטין כו. ציון א כתיבה מוקדמת של טופסי גיטין
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין כו. ציון א כתיבה מוקדמת של טופסי גיטין
->->עם "הרי את מותרת לכל אדם" או בלעדיו גיטין כו. ציון א כתיבה מוקדמת של טופסי גיטין
->שכתב גוי (ראה: גוי)
->שכתב עבד (ראה: עבד)
->שכתבו חרש שוטה וקטן (ראה: חרש שוטה וקטן)
->שנכתב במחובר (ראה: גט - אופן כתיבתו)
->שנכתב שלא לשמה (ראה: לשמה)
גט - כתיבת הזמן
->אם אין בו זמן - האם הוא פסול
->->אם יש עליו עדי מסירה או עדי חתימה גיטין פו. ציון ג גט שאין בו זמן ויש עליו עדי מסירה
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם יש לה בנים ממנו או שאין לה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->מהתורה או מדרבנן גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->אם הזמן הכתוב בו מאוחר מזמן כתיבתו
->->אם הזמן הכתוב בו הוא כזמן חתימתו או אחרי זמן חתימתו גיטין יז. ציון ד פרק ה כותבים זמן בגיטין
->->אם העדים מעכבים אותו ומוסרים אותו רק בזמן הכתוב בו גיטין יז. ציון ד פרק ה כותבים זמן בגיטין
->->אם נישאת - האם הוולד כשר גיטין יז. ציון ד פרק ה כותבים זמן בגיטין
->->האם הגט פסול, מהתורה או מדרבנן גיטין יז. ציון ד פרק ה כותבים זמן בגיטין
->->האם הגירושין חלים משעת הנתינה או מהזמן הכתוב בו גיטין יז. ציון ד פרק ד, ה כותבים זמן בגיטין
->->->אם הזמן המאוחר נכתב שלא מדעתה גיטין יז. ציון ד פרק ד, ה כותבים זמן בגיטין
->->->לענין גביית הכתובה גיטין יז. ציון ד פרק ד, ה כותבים זמן בגיטין
->->->לענין היתר האשה להינשא גיטין יז. ציון ד פרק ד, ה כותבים זמן בגיטין
->->->לענין זכות הבעל בפירות נכסי מלוג גיטין יז. ציון ד פרק ד, ה כותבים זמן בגיטין
->אם הזמן הכתוב בו מאוחר מזמן מסירתו - האם מותר לגרש בו גיטין עט: ציון ד פרק ד גט ישן
->אם הזמן הכתוב בו מוקדם לחתימה ולכתיבה גיטין יז. ציון ג גט מוקדם
->->אם אחֵר קידש אותה גיטין יז. ציון ג גט מוקדם
->->->האם הוא חייב לגרשה גיטין יז. ציון ג גט מוקדם
->->->האם מותרת לחזור לראשון גיטין יז. ציון ג גט מוקדם
->->->האם צריכה גט מהשני גיטין יז. ציון ג גט מוקדם
->->אם הבעל לא ידע על הפסול עד שגירש גיטין יז. ציון ג גט מוקדם
->->אם העדים יודעים שהזמן מוקדם או שאינם יודעים גיטין יז. ציון ג גט מוקדם
->->אם נמסר על ידי שליח שבזה מתפרסם שנמסר אחרי הזמן הכתוב גיטין יח. ציון א פרק ב,ג גט שלא נמסר ביום כתיבתו
->->בשעת הדחק גיטין יז. ציון ג גט מוקדם
->->האם הוא פסול, מהתורה או מדרבנן גיטין יז. ציון ג גט מוקדם; גיטין יח. ציון א פרק ב,ג גט שלא נמסר ביום כתיבת; גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
->אם הזמן נכתב בעוד הגט מחובר - האם הוא פסול, מהתורה או מדרבנן גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
->אם כתב את השנה לבריאת העולם פ. ציון ג פרק א, ב כתיבה לשם המלכות בגט
->->במקום שהגויים מונים למלכיהם פ. ציון ג פרק א, ב כתיבה לשם המלכות בגט
->אם כתב זמן לפי שנה של מלכות אחרת - האם הגט כשר, לכתחילה ובדיעבד גיטין פ. ציון ג פרק א כתיבה לשם המלכות בגט
->->אם דרך אנשי אותו מקום למנות למלכות אחרת גיטין פ. ציון ג פרק א, ב כתיבה לשם המלכות בגט
->->אם המלכות מקפידה או אינה מקפידה גיטין פ. ציון ג פרק א, ב כתיבה לשם המלכות בגט
->->אם מונים ממלכות שכבר לא קיימת גיטין פ. ציון ג פרק א, ב כתיבה לשם המלכות בגט
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם יש לה בנים ממנו או שאין לה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->בזמן הזה, שמונים מבנין הבית או מחורבנו גיטין פ. ציון ג פרק א, ב כתיבה לשם המלכות בגט
->->לפי שנה של מלכות שיש לה רשות במלכות השולטת גיטין פ. ציון ג פרק א כתיבה לשם המלכות בגט
->->לפי שנה של סנטר (פקיד זוטר של המלכות) שבעיר גיטין פ. ציון ג פרק א כתיבה לשם המלכות בגט
->אם נחתך או נמחק ממנו הזמן
->->אם זינתה וטוענת שנתגרשה לפני הזנות - האם הורגים אותה גיטין יז: ציון ב פרק ב גט שנחתך ממנו הזמן
->->אם נישאת או זינתה ונולד ולד - האם הוולד כשר גיטין יז: ציון ב פרק א גט שנחתך ממנו הזמן
->->האם הוא כשר לכתחילה גיטין יז: ציון ב פרק א גט שנחתך ממנו הזמן
->אם נכתב זמן כללי בלי לפרט איזה יום - האם הוא כשר, לכתחילה ובדיעבד גיטין יז: ציון ג כתיבת זמן שאינו מפורט
->אם תאריכו מאוחר
->->אם התאריך הוא זמן הכתיבה אבל הציווי היה לפני כן יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->->אם התאריך הוא זמן הנתינה והכתיבה היתה לפני כן יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->->האם פסול, לכתחילה ובדיעבד יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->האם באדר א כותבים אדר א או סתם נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->האם באדר ב כותבים אדר ב או סתם נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->שזמנו מוקדם - האם הוא מועיל לענין שתופסים בה קידושין ב"מ עב. ציון ו פסקה ב שטרי חוב המוקדמים
->שנכתב בא' דר"ח - האם צריך להזכיר שזה יום ל' של החודש הקודם או די להזכיר ר"ח נדרים ס: ציון א הנודר בלשון 'חודש זה'
->שתאריכו שגוי - עד כמה טוענים להכשירו סנהדרין מ. ציון ח טעותם של עדים בעיבור החודש
גט - כתיבת המקום
->אם טעה וכתב מקום אחר - האם הגט פסול מדרבנן או מהתורה גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
->->אם נישאת - האם היא חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם יש לה בנים ממנו או שאין לה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין פ. ציון ג פרק א כתיבה לשם המלכות בגט
->אם לא כתב את שם עירו ושם עירה גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
->אם לא צוין בגט מקום חתימת העדים, לכתחילה ובדיעבד גיטין פ. ציון ד חיוב בדיוק בכתיבת המקום
->אם לא צוין בגט מקום כתיבתו גיטין פ. ציון ד חיוב בדיוק בכתיבת המקום
->האם כתיבת מקום עירו ועירה היא מדרבנן או מהתורה גיטין כא: ציון ז פרק ב גט שנכתב במחובר
גט - לשמה
->גט שלא נכתב לשם הבעל גיטין כד. ציון ד דין כתיבת גט לשם האיש המגרש
->->מהתורה ומדרבנן גיטין כד. ציון ד דין כתיבת גט לשם האיש המגרש
->גט שנכתב שלא לשמה - האם האשה פסולה לכהונה או לבעלה אם הוא כהן גיטין כה. ציון א גיטין שנכתבו שלא לשמה לענין פסול כהונה
->->אם כתב לגרש אחת משתי נשיו ויחליט אח"כ איזו לגרש גיטין כה. ציון א גיטין שנכתבו שלא לשמה לענין פסול כהונה
->->אם כתב לגרש את אשתו ונמלך וגירש בו את אשתו אחרת ששמה כשמה גיטין כה. ציון א גיטין שנכתבו שלא לשמה לענין פסול כהונה
->גט שנכתב שלא לשמה והעביר עליו קולמוס לשמה - האם הגט כשר גיטין כ. ציון ב העברת קולמוס לשמה בגט שנכתב שלא לשמה
->->אם הכתב התחתון עדיין לח כשהעביר עליו קולמוס גיטין כ. ציון ב העברת קולמוס לשמה בגט שנכתב שלא לשמה
->->האם האשה פסולה לכהונה גיטין כ. ציון ב העברת קולמוס לשמה בגט שנכתב שלא לשמה
->האם כתיבה שלא לשמה פוסלת מהתורה או מדרבנן גיטין כב: ציון ד פרק א, ג חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->כתיבת הטופס שלא לשמה, לכתחילה ובדיעבד גיטין כא: ציון ז פרק א גט שנכתב במחובר; גיטין כב: ציון ד פרק ב חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->לאחת משתי נשים (ראה: ברירה)
גט - נוסחו
->אם כתב "איגרת שבוקין" במקום "אגרת שבוקין" גיטין פה: ציון ז פרק א דיוקים בלשון הגט
->->כתיבת "ואגרת" עם ו' גיטין פה: ציון ז פרק א דיוקים בלשון הגט
->אם כתב "איך" ("איך אנא פלוני המכונה פלוני"), לכתחילה ובדיעבד גיטין פה: ציון ס כתיבת לשון "איך" בגט
->אם כתב "לימהך להתנסבא" או "למחך" או "לימהוך" במקום "למהך להתנסבא" גיטין פה: ציון ז פרק א דיוקים בלשון הגט
->->הרחקת רגל האות ה' מגגה גיטין פה: ציון ז פרק א דיוקים בלשון הגט
->אם לא כתב "הרי את מותרת לכל אדם" וכתב רק "ודן דיהוי ליכי מינאי... למהך להתנסבא" גיטין פה. ציון מ פרק ג גופו של גט
->->האם חלים הגירושין לענין אם תזנה גיטין פה. ציון מ פרק ג גופו של גט
->גט שנכתב בלי לדייק בלשון - האם הוא פסול גיטין פה: ציון ז פרק ב דיוקים בלשון הגט
->->אם הסופר בפנינו או אינו בפנינו גיטין פה: ציון ז פרק ב דיוקים בלשון הגט
->->אם עדים אומרים שהציווי היה לכתוב בכשרות והבעל מערער גיטין פה: ציון ז פרק ב דיוקים בלשון הגט
->->אם ערער עליו הבעל או לא ערער גיטין פה: ציון ז פרק ב דיוקים בלשון הגט
->->בגט שכתב הבעל או הכתיב לסופר ובגט שכתב לסופר מעצמו גיטין פה: ציון ז פרק ב דיוקים בלשון הגט
->גט שנכתב בלשון עדות, שעדים מעידים שהבעל גירש גיטין פה: ציון ס כתיבת לשון "איך" בגט
->הארכת האות ו' במילים מסוימות - יותר משאר אותיות או כגודל שאר אותיות, לכתחילה ובדיעבד גיטין פה: ציון ז פרק א דיוקים בלשון הגט
->כתיבת "דיתיהויין" ו"דיתיצביין" בשלושה יודין רצופין או בשתי יודין גיטין פה: ציון ז פרק א דיוקים בלשון הגט
->כתיבת "דתהוי את רשאה להתנסבא" במקום "דיתיהויין" גיטין פה: ציון ז פרק א דיוקים בלשון הגט
->כתיבת "ודֵן (דיהוי ספר תירוכין)" - לכתחילה ובדיעבד גיטין פה. ציון מ פרק א, ב גופו של גט
->->מעיקר הדין או מדרבנן או משום חומרא גיטין פה. ציון מ פרק א, ב גופו של גט
->->אם כתב "ודין" במקום "ודן" גיטין פה: ציון ז פרק א דיוקים בלשון הגט
->כתיבת "מינאי" (ודֵן דיהוי לכי מנאי...) - לכתחילה ובדיעבד גיטין פה. ציון מ פרק א, ב גופו של גט
->->מעיקר הדין או מדרבנן או משום חומרא גיטין פה. ציון מ פרק א, ב גופו של גט
->כתיבת "מן היום הזה ולעולם" - לכתחילה ובדיעבד גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו; גיטין פד. ציון א 'היום אי את אשתי ולמחר את אשתי'
->נוסח הכתיבה והאמירה קידושין ה: ציון ו נוסח אמירה וכתיבה בגט; קידושין ו. ציון ט לשון "הרי את בת חורין"
גט - נתינתו
->אם אחז בקצה הגט והושיט לאשה והיא לקחה את הקצה השני גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->אם הגט היה בידו הסגורה ופתח אותה והיא נטלה אותו - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->->אם גם קירב את ידו לאשה או לא קירב גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->אם הגט היה על אחורי הבעל ועיקם את מתניו כדי לקרבו אליה והיא שולפת את הגט - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->->אם צימצם את מתניו בלי עיקום מתניו גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->->אם צימצם את מתניו וסייע בנתינה גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->אם יד האשה היתה בשיפוע וזרק את הגט על ידה ונפל לארץ - האם היא מגורשת גיטין עח: ציון ז היתה ידה עשויה כקטפרס
->->אם הגט נח בתוך ארבע אמות שלה גיטין עח: ציון ז היתה ידה עשויה כקטפרס
->->->ברשות הרבים או בסמטא גיטין עח: ציון ז היתה ידה עשויה כקטפרס
->->->ובעלה נמצא מחוץ לארבע אמותיה או בתוך ארבע אמותיה גיטין עח: ציון ז היתה ידה עשויה כקטפרס
->->->והתגלגל מיד מחוץ לארבע אמותיה גיטין עח: ציון ז היתה ידה עשויה כקטפרס
->->אם הגט נפל מידה ונשרף באויר גיטין עח: ציון ז היתה ידה עשויה כקטפרס
->->אם הגט נפל מידה לנהר גיטין עח: ציון ז היתה ידה עשויה כקטפרס
->אם יד האשה היתה פתוחה והניח בה את הגט וסגרה את ידה - האם היא מגורשת גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->->אם סגרה את ידה בעוד שחלק מהגט נמצא ביד הבעל גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->אם סייע בנטילה ולא הביא לה את הגט גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->אם קירב אליה את הגט ולא סייע בנטילה גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->->במקום שלא נחוץ סיוע גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->אם קירב אליה את היד שהגט בתוכה והיא לקחה את הגט - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון ו פרק א גט שמצאתו מאחוריו
->הזורק גט לאשתו ברשות הרבים - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->אם הגיע הגט לידה אח"כ גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->אם נגע הגט בידה לפני שנפל גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->אם נפל הגט סמוך לה בשיעור שתשוח ותטלנו גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->->אם שניהם יכולים לשוח גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->במקום שהיא יכולה לשמור את הגט גיטין עח. ציון כ הזורק קידושין לרשות הרבים
->הלשון שעל הבעל לומר בשעת נתינת הגט - "הרי זה גיטך", "הרי את מגורשת ממני", "הרי את מותרת לכל אדם מעכשיו" גיטין עח. ציון ד פרק א, ה אמירת 'הרי זה גיטך'
->המניח את הגט במרחק מאה אמה מהאשה ויכולה לשמור את הגט - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון י פרק ב הזורק גט לרשות הרבים
->->אם גם הבעל מחוץ לארבע אמות גיטין עח. ציון י פרק ג, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->אם היא יכולה לשוח וליטלו גיטין עח. ציון י פרק ב, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->אם שניהם אינם יכולים לשומרו אפילו יחד גיטין עח. ציון י פרק ב, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->אם שניהם יכולים יחד לשומרו גיטין עח. ציון י פרק ב, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->אם שניהם יכולים לשומרו, כל אחד לבד גיטין עח. ציון י פרק ב, ד הזורק גט לרשות הרבים
->->בחצר של אדם אחר גיטין עח. ציון י פרק ב הזורק גט לרשות הרבים
->->ברשות הרבים או בסמטא או בצידי רשות הרבים גיטין עח. ציון י פרק ב הזורק גט לרשות הרבים; גיטין עח. ציון כ הזורק קידושין לרשות הרבים
->->מהתורה או מדרבנן גיטין עח. ציון י פרק ב הזורק גט לרשות הרבים
->הנותן גט ביד אשתו אך קצה של חוט הקשור לגט נשאר בידו - האם היא מגורשת גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->->אם אינו יכול לנתק את הגט מידה בעזרת החוט גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->->->כגון שהגט כבד גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->->->כגון שהחוט דק גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->->->כגון שידה היתה סגורה והוא תחב את הגט בחוזקה לתוך ידה גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->->אם האשה חתכה את החוט גיטין עח: ציון ו פרק ב גט בידה ומשיחה בידו
->->אם הוא יכול לנתק את הגט מידה בעזרת החוט גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->->אם החוט נחתך מעצמו גיטין עח: ציון ו פרק ב גט בידה ומשיחה בידו
->->אם זרק את החוט מידו או שחתך את החוט גיטין עח: ציון ו פרק ב גט בידה ומשיחה בידו
->->אם סגרה את ידה ולכן אינו יכול לנתקו מידה גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->->->אם סגרה את ידה ברצון הבעל ועל פי ציוויו גיטין עח: ציון ו פרק א גט בידה ומשיחה בידו
->הנותן גט ביד אשתו כשהיא ישנה - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון ה פרק א נתן בידה והיא ישנה
->->אם אמר לה אחר כך 'הרי זה גיטך' גיטין עח. ציון ה פרק א נתן בידה והיא ישנה
->->אם אמר לעדים לפני כן שהוא נותן לה גט גיטין עח. ציון ה פרק א נתן בידה והיא ישנה
->->אם הגט היה בידה כשהתעוררה גיטין עח. ציון ה פרק א נתן בידה והיא ישנה
->->אם נפל הגט מידה בעודה ישנה ונטלתו כשהתעוררה ואמר לה הרי זה גיטך גיטין עח. ציון ה פרק א נתן בידה והיא ישנה
->->אם נשרף או אבד לפני שהתעוררה גיטין עח. ציון ה פרק א נתן בידה והיא ישנה
->הנותן גט ולא אמר לאשה "הרי זה גיטך" - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'; גיטין עח. ציון ו פרק ב גט שמצאתו מאחוריו
->->אם אמר "כנסי שטר חוב זה" גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'
->->->אם אמר לה "זכי בשטר חוב זה" גיטין עח. ציון ד פרק ד, ה אמירת 'הרי זה גיטך'
->->->אם לפני כן אמר לעדים שזה גט, בפניה או שלא בפניה גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'; גיטין עח. ציון ה פרק א נתן בידה והיא ישנה
->->->ואח"כ אמר "הרי זה גיטך" גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'
->->אם אמר כן אחרי הנתינה גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'; גיטין עח. ציון ו פרק ב גט שמצאתו מאחוריו
->->->האם צריך ליטלו ממנה ולתת לה שוב גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'
->->אם אמר כן ברמז גיטין עח. ציון ו פרק ב גט שמצאתו מאחוריו
->->אם אמרו לה העדים שהבעל אמר להם "ראו גט שאני נותן לה" גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'
->->אם היו עסוקים באותו ענין גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'
->->אם קראה את הגט גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'
->->בנתינה מעולה או בנתינה גרועה, כגון שרק עיקם את מתניו לקראתה גיטין עח. ציון ו פרק ב גט שמצאתו מאחוריו
->->מהתורה ומדרבנן, לכתחילה ובדיעבד גיטין עח. ציון ד אמירת 'הרי זה גיטך'
->הנותן גט לאשתו ואמר לה "כנסי שטר חוב זה" ואח"כ אמר לה "הא גיטך" בלי נתינה חדשה גיטין פב. ציון ב פרק א יחזור ויתננו לה
->->אם ביטל במפורש את אמירתו הראשונה או לא ביטל גיטין פב. ציון ב פרק ב יחזור ויתננו לה
->הקנאת הגט לאשה במעמד שלושתן גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->מי שהניח גט בארבע אמותיה של אשתו (ראה: ארבע אמות)
->מי שנתן גט ביד עבדה של אשתו (ראה: גט - נתינתו באמצעות עבד)
->שהבעל נתן לאשה אבל נשארה בידו חוט שיכול להביאו אליו חזרה ב"מ ז. ציון ז שיעור התפיסה בכלי בקנין סודר
גט - נתינתו באמצעות עבד
->אם הגט נחקק על ידו של עבד והוא ברשות האשה גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם הבעל אינו בפנינו גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם הבעל טוען שלא גירש אותה גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם הבעל מודה שנתן לה את העבד גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם העבד היה אצל האשה שלוש שנים של חזקה גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם העבד היה קטן הנמצא בעריסה גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם ידוע שהעבד שייך לאשה גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם לא היתה חתימת עדים על ידו של העבד גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם מוחזקים בעבד שהוא שלו גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->אם נכתב בכתובת קעקע או בדיו רגיל גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->->->הכתיבה או חתימת העדים גיטין כ: ציון ו גט חקוק ביד עבד שנמצא אצל האשה
->אם נתן גט ביד עבדה של אשתו והיא משמרתו - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון ט קבלת גט על ידי עבדה
->->אם העבד ישן, וכפות (בידיו וברגליו או רק ברגליו) או שאינו כפות גיטין עח. ציון ט קבלת גט על ידי עבדה
->->אם העבד כפות (בידיו וברגליו או רק ברגליו) ואינו ישן גיטין עח. ציון ט קבלת גט על ידי עבדה
->->מדרבנן ומהתורה גיטין עח. ציון ט קבלת גט על ידי עבדה
->אם נתן גט ביד עבדו ומקנה לאשה את העבד - האם היא מגורשת גיטין יט. ציון ב פרק ב מסירת גט שנכתב על עבד או פרה; גיטין כא. ציון ד גט ניתן לעבד מהלך ונטלתו ממנו
->->אם אינו כפות ומהלך והאשה נטלה ממנו את הגט גיטין כא. ציון ד גט ניתן לעבד מהלך ונטלתו ממנו
->->אם העבד כפות או אינו כפות גיטין כא. ציון ד גט ניתן לעבד מהלך ונטלתו ממנו
->->אם כתב לה שטר מתנה על העבד ומסר את השטר לידה גיטין עח. ציון ט קבלת גט על ידי עבדה
גט - נתינתו ע"י קנין חצר
->הזורק גט ועבר בחלל הגג שלה בתוך המחיצות והיה בידה להגיע אליו ונפל ברשות אחרת - האם היא מגורשת גיטין עט: ציון א שני גגות סמוכים
->->האם היא מגורשת משעה שנח או משעה שעבר הגט ברשותה גיטין עט: ציון א שני גגות סמוכים
->הזורק גט לחצרו בנוכחות אשתו והלכה וחזרה והקנה לה את החצר ואמר לה "הרי זה גיטך" - האם היא מגורשת גיטין עז. ציון ו פרק א הזורק גט לחצרה
->הזורק גט למיטת אשתו שברשותו - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם אינה גבוהה עשרה טפחים גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו; גיטין עט: ציון ב פרק ג שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם דפנותיה מגיעות עד הקרקע כך שא"א להשתמש תחתיה גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם הבעל מקפיד על אויר המיטה גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם היא גבוהה עשרה טפחים גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו
->->->והיא תלויה באויר גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם היא יושבת על המיטה גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם זרק לאויר שמתחת למיטה גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם זרק מעל המיטה גיטין עח. ציון א פרק א זרק גט למיטתה שברשותו
->הזורק גט לתוך חצרה של אשתו - האם היא מגורשת גיטין עז. ציון ו פרק א, ב הזורק גט לחצרה
->->אם הגט לא הגיע לידה, לכתחילה ובדיעבד גיטין עז. ציון ו פרק ד הזורק גט לחצרה
->->אם חצרה אינה משתמרת לדעתה גיטין עז. ציון ו פרק א, ב הזורק גט לחצרה
->->אם חצרה משתמרת לדעתה גיטין עז. ציון ו פרק א, ב הזורק גט לחצרה
->->->מוקפת מחיצות או שאינה מוקפת מחיצות גיטין עז. ציון ו פרק ב הזורק גט לחצרה
->->->על פיה ועל ציווייה גיטין עז. ציון ו פרק ב הזורק גט לחצרה
->->->שרק לה יש שליטה וכח בֶחצר גיטין עז. ציון ו פרק ב הזורק גט לחצרה
->->אם לא הסכימה להתגרש גיטין עז. ציון ו הזורק גט לחצרה
->->אם לא עמדה בחצר ואח"כ באה לצד החצר כשהגט עדיין שם
->->->ואמר הבעל "הרי גיטך" או שתק גיטין עז. ציון ו פרק א, ב הזורק גט לחצרה
->->->והאשה נטלה את הגט בעצמה גיטין עז. ציון ו הזורק גט לחצרה
->->אם לא עמדה בחצר ואמרה "תזכה לי חצרי" גיטין עז. ציון ו פרק א, ב הזורק גט לחצרה
->->->אם אמרה כך לפני זריקת הגט או אחריה גיטין עז. ציון ו פרק א, ב הזורק גט לחצרה
->->אם עמדה בצד חצרה ואמר הבעל לעדים "ראו גט שאני נותן" גיטין עז. ציון ו פרק ב הזורק גט לחצרה
->->אם עמדה בתוך החצר או בצדה או לא גיטין עז. ציון ו הזורק גט לחצרה
->->ללא ידיעתה וללא נוכחותה גיטין עז. ציון ו פרק ב הזורק גט לחצרה
->הזורק גט לתוך חצרה של אשתו כשהיא ישנה בפני עדים - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון ה פרק ב נתן בידה והיא ישנה
->->אם אבד הגט או נקרע לפני שהתעוררה גיטין עח. ציון ה פרק ב נתן בידה והיא ישנה
->->אם אמר לה "הרי זה גיטך" כשהתעוררה גיטין עח. ציון ה פרק ב נתן בידה והיא ישנה
->הזורק גט לתוך קלתה של אשתו או לתוך מלבושיה - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון א פרק ב זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם הם שאולים גיטין עח. ציון א פרק ב זרק גט למיטתה שברשותו
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין עח. ציון א פרק ב זרק גט למיטתה שברשותו
->הזורק גט מגגו ונח בגג אחר שלו שהשאיל לאשתו - האם היא מגורשת גיטין עט: ציון א שני גגות סמוכים
->הזורק גט מגגו ונח בגג של אדם אחר והיא יכולה לפשוט את ידה וליטול את הגט גיטין עט: ציון א שני גגות סמוכים
->הזורק גט מגגו ונח בגג של האשה גיטין עט: ציון א שני גגות סמוכים
->הזורק גט מגגו לחצרה - האם היא מגורשת גיטין עט. ציון א פרק א הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם מחיצות החצר גבוהות ממחיצות הגג או נמוכות מהן גיטין עט. ציון א פרק א הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->הזורק גט מגגו לכיוון חצרה ונמחק לפני שהגיע לחצרה - האם היא מגורשת גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם נמחק בדרך ירידה גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם נמחק בדרך עלייה גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->->לפני שהגיע לאויר מחיצות או אחרי שהגיע לאוויר המחיצות גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם נשרף הגט גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->->אם השריפה קדמה לזריקת הגט או הזריקה קדמה גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם נשרף לפני שנח על הקרקע ואחרי שהגיע למחיצות החצר גיטין עט. ציון א פרק ג הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->הזורק גט מחצרו לגגה והאשה עמדה על גגה - האם היא מגורשת גיטין עט. ציון א פרק א הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם אין לגג מעקה והגט הגיע לתוך שלושה טפחים לקרקע הגג גיטין עט. ציון א פרק א הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם הגט נשרף או אבד אחרי שנכנס לאויר המחיצות או לתוך שלושה טפחים לקרקע לפני שנח על קרקע הגג גיטין עט. ציון א פרק א הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם יש לגג מעקה גיטין עט. ציון א פרק א הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->->גבוה עשרה טפחים או פחות גיטין עט. ציון א פרק א הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->הזורק גט מחצרו לגגה ונח על הגג - האם היא מגורשת למפרע משעה שהגיע לאויר הגג גיטין עט. ציון א פרק ג הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם מת הבעל או ביטל הגט בנתיים קודם שהגט נח גיטין עט. ציון א פרק ג הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם קידשהּ אחֵר לפני שהגט נח גיטין עט. ציון א פרק ג הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->האם היא מגורשת כשהגט עדיין בעלייה גיטין עט. ציון א פרק ג הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->הזורק גט מחצרו לגגה ונמחק לפני שנח ואחרי שנכנס למחיצות הגג או שהוא בתוך שלושה טפחים לגג - האם היא מגורשת
->הזורק גט מחצרו לכיוון גגה והיתה עומדת על גגה ונשרף הגט - האם היא מגורשת גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם זריקת הגט קדמה לאש או לא גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם נשרף בדרך ירידה גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->->אם נשרף בדרך עלייה כשכבר הגיע לאוויר המחיצות או בתוך שלשה סמוך לגג גיטין עט. ציון א פרק ב הזורק גט מחצרו לגגה או מגגו לחצרה
->המשאיל לאשתו מקום בחצרו (או את כל החצר) לקנות בו גט, וזרק את הגט בחצר - האם היא מגורשת גיטין עז: ציון י זרק לה גט ונפל בפיסלא
->->אם הגט נפל בתוך ארבע אמותיה של האשה גיטין עז: ציון י זרק לה גט ונפל בפיסלא
->->->ואח"כ התגלגל מחוץ לארבע אמותיה גיטין עז: ציון י זרק לה גט ונפל בפיסלא
->->אם הגט נפל על פיסלא (מקום שהוא רשות בפני עצמו) גיטין עז: ציון י זרק לה גט ונפל בפיסלא
->->אם השאיל לה לצורך קנין או להניח את חפציה גיטין עז: ציון י זרק לה גט ונפל בפיסלא
->המשאיל לאשתו מקום בחצרו לקנות את גיטה ונפל הגט במקום אחר שביניהם מפרידים רה"י, כרמלית, מקום פטור או "פיסלא" שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות
->שהבעל הניח בחצר שלה שאינה משתמרת
->->אם אינה עומדת בצד החצר ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->->אם מתגרשת ברצון או בעל כרחה ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->שהבעל זרק לגג של אשתו ונכנס לאויר הגג ונשרף לפני שנח ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->שתי חצרות זו לפנים מזו, הפנימית של האשה והחיצונה של הבעל וכתלי החיצונה גבוהות משל הפנימית, וזרק הבעל את הגט לחצרה - האם היא מגורשת
->->אם הגט עובר מעל החצר הפנימית במקום הגובה של אויר החצר החיצונה גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->כשהגט נמצא בגובה המחיצות החיצוניות גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->->אם האשה עומדת בצד חצרה גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->->אם החצרות משועבדות או שאינן משועבדות גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->->אם יש מחיצה נוספת בין החצרות גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->->אם יש רק מחיצה אחת בין החצרות גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->כשהגט נמצא מעל החצר הפנימית גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->כשהגט נמצא מעל חלל החצר החיצונית בתוך המחיצות גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->שתי קופות זו לפנים מזו, הפנימית של האשה והחיצונה של הבעל, וזרק את הגט - האם הגט חל כשהוא בחלל הכלי הפנימי לפני שנח גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אחרי שנח, האם הגט חל למפרע משעה שנכנס לאויר הכלי גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם הגט נמצא מעל חלל הפנימית אך בתוך גובה חלל החיצונה שגבוה מהפנימי גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם הן בחצר של אדם אחר או ברשות הבעל גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם הן בצידי רשות הרבים או בסמטא גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם הן ברשות שלה או בקרקע המושאל לה גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם הפנימית מוטה על צידה גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם יש שוליים לשתי הקופות גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם יש שוליים רק לפנימית או רק לחיצונה גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם נשרף קודם שנח גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם קופתה הונחה ראשונה או קופתו הונחה ראשונה גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
גט - עדות (וחתימת העדים) בו
->אם גויים חתמו על הגט - האם הגט כשר גיטין ד. ציון א פרק א מזוייף מתוכו
->אם העדים אינם מבינים את השפה שבה כתוב הגט גיטין פז: ציון ו גט שנכתב בשפה אחת ונחתם בשפה אחרת
->אם העדים חתמו בשפה שונה מזו של הגט גיטין פז: ציון ו גט שנכתב בשפה אחת ונחתם בשפה אחרת
->אם זויפו חתימות העדים - האם נפסל הגט, מהתורה או מדרבנן גיטין ד. ציון א פרק א,ב מזוייף מתוכו
->->אם אין עדי מסירה גיטין ד. ציון א פרק א,ב מזוייף מתוכו
->אם חתימת העדים רחוקה מהכתב - האם הגט כשר גיטין פז: ציון א גט שעדיו רחוקים מהכתב ונמסר בעדים
->->אם ברור שלא יבואו לסמוך על חתימת העדים, כגון בשמות מובהקים או שנכתב על דבר שיכול להזדייף גיטין פז: ציון א גט שעדיו רחוקים מהכתב ונמסר בעדים
->->אם יש עדי מסירה גיטין פז: ציון א גט שעדיו רחוקים מהכתב ונמסר בעדים
->אם חתם עד פסול על הגט מלבד העדים הכשרים גיטין יח: ציון א פרק ד האומר 'כולכם חתמו'
->->האם מותר לכתחילה להחתים אותו גיטין יח: ציון א פרק א האומר 'כולכם חתמו'
->->לפני נתינת הגט או לאחריה גיטין יח: ציון א פרק א האומר 'כולכם חתמו'
->->מעל לחתימות הכשרות או תחתיהן גיטין יח: ציון א פרק א האומר 'כולכם חתמו'
->אם חתמו שלא לשמה - האם נפסל הגט, מהתורה או מדרבנן גיטין ד. ציון א פרק א,ב מזוייף מתוכו
->->אם אין עדי מסירה גיטין ד. ציון א פרק א,ב מזוייף מתוכו
->אם לא ידוע אם העדים החתומים בגט הם ישראל גיטין י: ציון ב פרק ה שטרות העולים בערכאות
->->אם הגט בא ממדינת הים או לא גיטין י: ציון ב פרק ה שטרות העולים בערכאות
->->אם הגט נמצא ביד האשה גיטין יא: ציון א שמות גוים בגט
->->אם השליח שהביא את הגט מכיר את העדים גיטין יא: ציון א שמות גוים בגט
->->אם יש עדי מסירה או אין גיטין יא: ציון א שמות גוים בגט
->->אם שמות החותמים הם שמות מובהקים של גוים גיטין יא: ציון א שמות גוים בגט
->->->בחוץ לארץ, כשרוב שמותיהן של ישראל כשמות הגוים גיטין יא: ציון א שמות גוים בגט
->->אם שמותיהם כשמות גוים גיטין י: ציון ב פרק ה שטרות העולים בערכאות
->->אם שמותיהם שמות גוים ממש גיטין י: ציון ב פרק ה שטרות העולים בערכאות
->אם לא ניתן להכיר שהחתימה פסולה - האם הגט פסול מדין "מזוייף מתוכו" גם כשיש עדי מסירה גיטין פז: ציון א גט שעדיו רחוקים מהכתב ונמסר בעדים
->אם עדים פסולים חתמו - האם נפסל הגט, מהתורה או מדרבנן גיטין ד. ציון א פרק א,ב מזוייף מתוכו
->->אם אין עדי מסירה גיטין ד. ציון א פרק א,ב מזוייף מתוכו
->בעל האומר לעשרה אנשים לחתום על הגט - האם הנוספים על שניים נחשבים כעדים או שחותמים רק בתור תנאי גיטין יז. ציון ג נכתב ביום ונחתם בלילה
->->אם אמר בפירוש לכולם להיות עדים גיטין יח: ציון א פרק ב האומר 'כולכם חתמו'
->->אם הנוספים הם קרובים או פסולים גיטין יח: ציון א פרק א האומר 'כולכם חתמו'
->->->אם חתם פסול - האם הבעל יכול לבטל את חתימתו ולשים אחר תחתיו בלי לבטל את העדות של כולם גיטין יח: ציון א פרק ד האומר 'כולכם חתמו'
->->->אם קרוב או פסול חתמו למעלה, באמצע או למטה - האם הגט כשר, מהתורה ומדרבנן, לכתחילה ובדיעבד גיטין יח: ציון א פרק ד האומר 'כולכם חתמו'
->->->אם קרוב או פסול חתמו לפני שחתמו הכשרים או אחריהם גיטין יח: ציון א האומר 'כולכם חתמו'
->->אם הנוספים חתמו אחרי נתינת הגט - הדין לכתחילה ובדיעבד, אם נישאת גיטין יח: ציון א פרק ג האומר 'כולכם חתמו'
->->->אם כבר אין אפשרות לקיים את התנאי גיטין יח: ציון א פרק ג האומר 'כולכם חתמו'
->->אם לא חתמו זה בפני זה גיטין יח: ציון א פרק ב האומר 'כולכם חתמו'
->->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם לא חתמו כולם באותו יום גיטין יח: ציון א פרק א האומר 'כולכם חתמו'
->->->אם שנים מהם חתמו ביום הכתיבה והשאר כעבור כמה ימים גיטין יז. ציון ג נכתב ביום ונחתם בלילה
->->האם כל אחד מהם צריך לדעת מי מצטרף עמו לחתימה גיטין יח: ציון א פרק ב האומר 'כולכם חתמו'
->->לכתחילה, בדיעבד ובשעת הדחק גיטין יח: ציון א פרק א האומר 'כולכם חתמו'
->בעל האומר לכמה אנשים לחתום על הגט - האם פסולי עדות כגון עבד כנעני וגזלן יכולים לחתום (מעבר לשני העדים הכשרים) גיטין פא: בלי ציון פרק ב גט קרח
->גט בכתב יד הבעל בלי עדים - האם הגט כשר גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי; גיטין פו. ציון ב פרק א גט שאין עליו שני עדים
->->אם יש עדי מסירה או אין עדי מסירה גיטין פו. ציון ב פרק א גט שאין עליו שני עדים
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם יש לה בנים ממנו או שאין לה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->מהתורה ומדרבנן גיטין פו. ציון ב פרק א גט שאין עליו שני עדים
->גט בכתב ידו של הסופר ועד אחד חתום עליו - האם הגט כשר גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->->אם כתב בשליחות הבעל גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם יש לה בנים ממנו או שאין לה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->האם האשה נאסרת לכהן גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->->סופר מובהק או שאינו מובהק גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->גט שאין בו עדי חתימה
->->האם הוא כשר, לכתחילה ובדיעבד גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי
->->->לענין שתהיה אסורה לכהן גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי
->->אם יש עדי מסירה גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי
->->->האם הוא כשר מהתורה או מדרבנן, לכתחילה ובדיעבד גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי
->->אם אין עדי מסירה גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי
->גט שאין בו עדי מסירה - האם הוא כשר, לכתחילה ובדיעבד גיטין יח. ציון א פרק ג גט שלא נמסר ביום כתיבתו
->->אם יש עדי חתימה גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי; גיטין יח: ציון א פרק ו האומר 'כולכם חתמו'; גיטין פו. ציון ב פרק א גט שאין עליו שני עדים; גיטין פו: ציון ה פרק ג עדי חתימה ועדי מסירה בשטרי ממון; גיטין פו: ציון ז פרק ב חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->->אם מתו עדי החתימה בין החתימה למסירה גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי
->גט שחתמו בו הסופר ועד נוסף - האם הוא כשר, לכתחילה ובדיעבד גיטין סז. ציון א מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->גט שנכתבה בסופו שאילת שלום ולאחריה חתמו עדים - האם גט חל גיטין פו: ציון ז פרק ג חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->אם יש עדי מסירה גיטין פו: ציון ז פרק ג חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->אם נכתב "שאלו בשלומו" או "ושאלו בשלומו" גיטין פו: ציון ז פרק ג חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין פו: ציון ז פרק ג חמישה שכתבו גט אחד לחמש נשותיהם
->האם צריך בגט דרישה וחקירה גיטין יז. ציון ד פרק ה כותבים זמן בגיטין; גיטין יז: ציון ב פרק ב גט שנחתך ממנו הזמן
->->אם ראו עדים שהאשה זינתה גיטין יז: ציון ב פרק ב גט שנחתך ממנו הזמן
->האם צריך לפרט את שמות העדים גיטין לו. ציון ו פרק א כותבים את שמות העדים בגט
->->אם אין עדי מסירה גיטין לו. ציון ו פרק א כותבים את שמות העדים בגט
->->אם נכתב שמו ולא שם אביו או שם אביו ולא שמו גיטין לו. ציון ו פרק ב כותבים את שמות העדים בגט
->->כתיבת שמות העדים על ידי סימן גיטין לו. ציון ו פרק ב כותבים את שמות העדים בגט
->->->בתלמידי חכמים שסימנם מוכר גיטין לו. ציון ו פרק ב כותבים את שמות העדים בגט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין לו. ציון ו פרק א כותבים את שמות העדים בגט
->חמישה שכתבו חמישה טופסי גיטין בדף אחד ויש עדי מסירה - האם הם כשרים גיטין פז: ציון א גט שעדיו רחוקים מהכתב ונמסר בעדים
->->אם העדים חתומים בסוף, בראש הדף, מאחריו או מהצד גיטין פז: ציון א גט שעדיו רחוקים מהכתב ונמסר בעדים
->נוסח החתימה
->->'איש פלוני עד', "בן איש פלוני עד", "איש פלוני בן איש פלוני", או "איש פלוני בן איש פלוני עד", לכתחילה ובדיעבד גיטין פז: ציון ז נוסח חתימת העדים
->->'פלוני' או "בן פלוני" או "פלוני בן" בלי "עד" נוסח חתימת העדיםפרק א, ג) פז: ציון ז
->עד שחתם בגט - האם אפשר למנותו כשליח הולכה גיטין טו. ציון ו פרק ב בפני נחתם חציו
->->במקום שצריך לומר 'בפני נכתב ובפני נחתם' גיטין טו. ציון ו פרק ב בפני נחתם חציו
->עדים שאינם יודעים לחתום בגט - החתמתם ע"י הדרכה גיטין יט. ציון א פרק א באיזה דיו כותבים; גיטין יט. ציון ה דיו על גבי סיקרא לענין שבת ולענין גט
->->אם אין עדי מסירה, שאז החתימה היא מהתורה גיטין יט. ציון כ עדים שאינם יודעים לחתום - בכל השטרות
->->כותבים בסיקרא והם כותבים מעל זה בדיו גיטין יט. ציון ה דיו על גבי סיקרא לענין שבת ולענין גט
->->כותבים להם בדף נפרד והם מעתיקים לגט גיטין יט. ציון י עדים שאינם יודעים לחתום - בגיטין
->->סורטים להם והם ממלאים את הסריטה בדיו גיטין יט. ציון י עדים שאינם יודעים לחתום - בגיטין
->->קורעים נייר והם חותמים דרך הקרע גיטין יט. ציון א פרק א באיזה דיו כותבים; גיטין יט. ציון ה דיו על גבי סיקרא לענין שבת ולענין גט; גיטין יט. ציון י עדים שאינם יודעים לחתום - בגיטין
->->רושמים להם בדבר שאין רישומו מתקיים והם כותבים עליו גיטין יט. ציון א פרק א באיזה דיו כותבים; גיטין יט. ציון ה דיו על גבי סיקרא לענין שבת ולענין גט; גיטין יט. ציון י עדים שאינם יודעים לחתום - בגיטין
->עדים שאינם יודעים לחתום ואחרים כתבו את שמותיהם בכתב טוב והעדים כתבו על גבי זה
->->האם האשה אסורה לכהן גיטין כ. ציון ב פרק ב העברת קולמוס לשמה בגט שנכתב שלא לשמה
->->האם הגט כשר גיטין כ. ציון ב פרק ב העברת קולמוס לשמה בגט שנכתב שלא לשמה
->עדים שאינם יודעים לקרוא גיטין פז: ציון ו גט שנכתב בשפה אחת ונחתם בשפה אחרת
->->החתמתם ע"י שאחר קורא בפניהם את הגט גיטין יט: ציון א פרק א עדי שטר שאינם יודעים לקרוא; גיטין פז: ציון ו גט שנכתב בשפה אחת ונחתם בשפה אחרת
->->->אדם אחד או שניים גיטין יט: ציון א פרק א עדי שטר שאינם יודעים לקרוא
->->->אדם חשוב או ראש בית הדין גיטין יט: ציון א פרק א עדי שטר שאינם יודעים לקרוא
->->החתמתם ע"י שאחר קורא להם בתרגום מהכתוב גיטין יט: ציון א פרק א עדי שטר שאינם יודעים לקרוא; גיטין פז: ציון ו גט שנכתב בשפה אחת ונחתם בשפה אחרת
->שני גיטין הכתובים בשני דפים במגילה אחת בשני טורים והעדים חתומים למטה - האם הגיטין כשרים
->->אם תחת הימני חתום "ראובן בן" ותחת השמאלי "יעקב" גיטין פז. ציון ח עדים החתומים תחת שני גיטין
->->אם תחת הימני חתום "ראובן בן" ותחת השמאלי "יעקב עד" גיטין פז. ציון ח עדים החתומים תחת שני גיטין
->->->אם ידוע שאין זו חתימתו של יעקב גיטין פז. ציון ח עדים החתומים תחת שני גיטין
->->->בארץ ישראל ובגט שבא מחוץ לארץ גיטין פז. ציון ח עדים החתומים תחת שני גיטין
->->אם תחת הימני חתום "ראובן" ותחת השמאלי "בן יעקב" או "בן יעקב עד" גיטין פז. ציון ח עדים החתומים תחת שני גיטין
גט - ציווי הבעל לכתוב ולתת
->אם הבעל אמר 'אִמרו לפלוני הסופר ויכתוב' או "אִמרו לפלוני ופלוני שיחתמו" גיטין סז. ציון א פרק ד מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->->אם אמר 'אִמרו מדעתכם' (למי שתרצו) גיטין סז. ציון א פרק ד מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->אם הבעל אמר לאב ובנו ולאדם אחר 'שנים מכם יוליכו גט לאשתי'
->->האם הבן והאב יכולים להוליך גיטין סו. ציון כ מינוי בן לשליח במקום אביו
->->האם הבן והאחר יכולים להוליך גיטין סו. ציון כ מינוי בן לשליח במקום אביו
->אם הבעל אמר לאב ובנו ולאדם אחר 'שנים מכם יכתבו גט לאשתי ויחתמו ויתנו לה' - האם הבן והאחר יכולים לכתוב ולתת גיטין סו. ציון כ מינוי בן לשליח במקום אביו
->->אם מת האב גיטין סו. ציון כ מינוי בן לשליח במקום אביו
->->->אם ייחד הבעל את האב להיות שליח גיטין סו. ציון כ מינוי בן לשליח במקום אביו
->אם הבעל אמר לרבים 'חִתמו על גט' וחתמו בו רק חלקם גיטין סו: ציון ג פרק ג האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->אם הבעל אמר לרבים 'כולכם כִתבו' (או 'חִתמו' או 'הוליכו') וכתב אחד בשביל כולם גיטין סו: ציון ג פרק ג האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->אם הבעל אמר לרבים 'כִתבו גט לאשתי' - האם יכולים גם לחתום גיטין סו: ציון ג פרק א האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->->אם אמר 'כתבו ותנו' גיטין סו: ציון ג פרק א האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->אם הבעל אמר לרבים 'כִתבו גט לאשתי' ולא אמר "כולכם כִתבו" - האם די שיחתמו שניים מתוכם גיטין סו: ציון ג פרק ב האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->->אם מנה את כולם גיטין סו: ציון ג פרק ב האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->->אם מנה מקצתם - האם יכולים שניים מהאחרים לחתום גיטין סו: ציון ג פרק ב האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->->אם מת אחד מהם לפני החתימה - האם הגט בטל גיטין סו: ציון ג פרק ב האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->->הנוסח שראוי לומר - 'כתבו (או 'חתמו' או 'הוליכו') או כולכם או כל אחד מכם', או 'כתבו (או 'חתמו' או 'הוליכו') כל אחד מכם' גיטין סו: ציון ג פרק ג האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->->->כתיבת נוסח זה, אם הבעל אמר רק 'כתבו' גיטין סו: ציון ג פרק ג האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין סו: ציון ג פרק ב האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->אם הבעל אמר לשלושה 'תנו גט לאשתי' - האם הם יכולים למסור את שליחותם לאחרים גיטין סז. ציון א פרק ג, ה מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->->אם אמר 'אִמרו לאחרים שיעשו' גיטין סז. ציון א פרק ג, ה מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->->אם אמר 'אִמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו' גיטין סז. ציון א פרק ב, ה מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->->אם אמר 'אִמרו לסופר לכתוב ולעדים לחתום' גיטין סז. ציון א פרק ג, ה מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->->->לכתחילה ובדיעבד גיטין סז. ציון א פרק ב, ה מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין סז. ציון א פרק ג, ה מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->->מהתורה ומדרבנן גיטין סז. ציון א פרק ג, ה מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->אם הבעל אמר לשניים 'כִתבו ותנו גט לאשתי' והם אמרו לסופר וכתב וחתמו הם - האם הגט כשר, לכתחילה ובדיעבד גיטין סז. ציון א פרק ב מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->אם מינה הבעל את הסופר ואת עדי החתימה שלא בפניהם גיטין סז. ציון א פרק ד מינוי סופר ועדים על ידי שליחי הבעל
->בעל שאמר 'גרשוה', 'שלחוה', 'שבקוה', 'תרכוה', 'פרנסוה', 'עשו לה כדת', 'עשו לה כנימוס', 'עשו לה כראוי', 'עזבוה','הוציאה', 'התירוה', 'הניחוה', 'הועילו', או 'כתבו אגרת ותנו לה' - האם נחשב ציווי לכתוב גט ולתת לאשה גיטין סה: ציון ד לשונות ציווי לגירושין
->->אם לא דיבר לפני כן עם העדים על גרושי אשתו גיטין סה: ציון ד לשונות ציווי לגירושין
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין סה: ציון ד לשונות ציווי לגירושין
->->'פטרוה' או 'פיטרוה', במקום שיש הבדל ביניהם במשמעות גיטין סה: ציון ד לשונות ציווי לגירושין
->בעל שאמר לכתוב גט לאשתו ולא אמר שיתנו לה, וכתבו ונתנו - האם היא מגורשת גיטין סו: ציון ג פרק א האומר לרבים לכתוב או להוליך גט
->->אם הוא חולה מסוכן גיטין סה: ציון ח פרק ג אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->->גוסס גיטין סה: ציון ח פרק ג אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->->חולה שאינו מסוכן, לאחר שלושה ימים גיטין סה: ציון ח פרק ג אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->->מי שאמר "מסוכן אני" גיטין סה: ציון ח פרק ג אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->->מי שבפתע באה עליו מחלה קשה גיטין סה: ציון ח פרק ג אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->אם הוא חולה שאינו מסוכן אבל אמר שהוא מצַווה מחמת מיתה גיטין סה: ציון ח פרק ג אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->אם הוא יוצא בקולר (שרשרת שהיו נותנים על אסירים) גיטין סה: ציון ח פרק א אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->->שנידון ליהרג או לחיוב ממון גיטין סה: ציון ח פרק א אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->אם הוא יוצא לדרך מעיר לעיר גיטין סה: ציון ח פרק ב אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->אם הוא יוצא לדרך רחוקה גיטין סה: ציון ח פרק ב אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->אם הוא יוצא למדבר גיטין סה: ציון ח פרק ב אלו שאינם צריכים לומר 'תנו'
->->אם נפל מהגג
->->->אם נפל מיד או לאחר זמן גיטין סו. ציון י בריא שאמר 'כתבו גט לאשתי' ונפל מהגג
->->->אם נפל מעצמו או שהרוח הפילה אותו או ספק איך נפל גיטין סו. ציון י בריא שאמר 'כתבו גט לאשתי' ונפל מהגג
->האומר "כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי" כשליחות נדרים לו: ציון א הפרשת תרומה עבור מודר הנאה
->'כתבו ותנו גט לאשתי אם לא אבוא לאחר הרגל' - כמה זמן אחר הרגל בכלל: שלושים יום, חמשה עשר יום, מחצית הזמן שבין רגל לרגל, שלושה ימים או שבעה ימים גיטין עז. ציון ד פרק ג, ד נתינת גט 'לאחר שבוע'
->->אם אמר 'אחר פסח', 'אחר שבועות' או 'אחר סוכות' גיטין עז. ציון ד פרק ג, ד נתינת גט 'לאחר שבוע'
->'כתבו ותנו גט לאשתי אם לא אבוא לאחר שבוע' - האם כותבים בתחילת שמינית או בסוף שמינית גיטין עז. ציון ד פרק א, ד נתינת גט 'לאחר שבוע'
->'כתבו ותנו גט לאשתי לאחר שבוע' - האם כותבים בתחילת שמינית או בסוף שמינית גיטין עז. ציון ד פרק א, ד נתינת גט 'לאחר שבוע'
->'כתבו ותנו גט לאשתי לאחר שנה', 'לאחר שנתיים', 'לאחר שנים עשר חודש', 'לאחר שלושים יום' או 'לאחר כך וכך ימים' או 'לאחר שבע שנים', 'לאחר שבת' - מתי כותבים גיטין עז. ציון ד פרק ב, ד נתינת גט 'לאחר שבוע'
->כתיבת גט ע"י מי שהבעל לא מינה כשליח גיטין כב: ציון ה פרק א האשה כותבת את גיטה; גיטין כג. ציון ב פרק ד גוי ועבד אין כותבים את הגט
->->בכתיבת הטופס גיטין כג. ציון ב פרק ד גוי ועבד אין כותבים את הגט
->->האם די בציווי הבעל לכתוב גיטין כב: ציון ד פרק א חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->מי שהיה מושלך לבור ואמר "כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי" - האם יכתבו ויתנו לה
->->אם אמר את שמו ושם אשתו, שם עירו ושם עירה גיטין סו. ציון ו כתיבת גט למושלך לבור
->->אם לא ראו שם דמות אדם עם בבואה דבבואה (צל צלו) גיטין סו. ציון ו כתיבת גט למושלך לבור
->->בזמן הזה גיטין סו. ציון ו כתיבת גט למושלך לבור
->->בשעת הסכנה גיטין סו. ציון ו כתיבת גט למושלך לבור
->צורות מיוחדת של ציווי לכתוב
->->כתיבה בכתב ידו (ראה: כתיבה)
->->רמיזה בהרכנת ראש (ראה: רמיזה)
->שליחים לכתוב גט - האם יכולים לכתוב גט שני בלי ציווי נוסף של הבעל
->->אם אחד העדים או שניהם לא חתמו על הגט גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->->אם אמר 'כתבו ותנו גט לשליח' או "תנו ויוליך לה" ועשו כן ונמצא הגט בטל או פסול גיטין סג: ציון ו 'כתבו ותנו לשליח'
->->->אם הפסול נעשה אחרי הנתינה לשליח או לפניה גיטין סג: ציון ו 'כתבו ותנו לשליח'
->->->לכתחלה ובדיעבד גיטין סג: ציון ו 'כתבו ותנו לשליח'
->->אם אמר 'כתבו ותנו גט לשליח' ואבד הגט גיטין סג: ציון ו פרק א, ג, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->->->אם אמר 'תנו לשליח ויוליך לה' גיטין סג: ציון ו פרק א, ג, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->->->אם הזכיר שליח מסוים גיטין סג: ציון ו פרק א, ג, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->->->אם כתבו - האם האשה מגורשת גיטין סג: ציון ו פרק א, ג, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->->->האם יכולים הם עצמם לתת את הגט גיטין סג: ציון ו פרק א, ג, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->->אם הבעל אמר להם 'כתבו חתמו ותנו' או 'כתבו וחתמו' גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->->אם הבעל בעיר או לא גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->->אם הגט הראשון כשר בדיעבד ורק לכתחילה לא יינתן גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->->אם הגט הראשון כשר ואבד גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->->אם הגט הראשון פסול מדרבנן או מהתורה גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->->אם הגט פסול מספק בגלל חומרות שנהגו להחמיר גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->->אם כתבו רק מקצת הגט ואירע בו פסול גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->->אם ציווה הבעל מראש לכתוב כמה גיטין כדי לצאת מספק גיטין סג: ציון ה מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
גט - שאבד ונמצא
->אם ידוע שיש אדם אחר באותו שם או לא יבמות קטו: ציון ג קביעת זהות המת ע"י עדות על שמו
->אם יש בו נקב בצד אות פלוני - סימן מובהק יבמות קכ. ציון ז זיהוי מת על פי סימנים
->אם שיירות מצויות (שיש אנשים רבים באזור) או לא יבמות קטו: ציון ג קביעת זהות המת
->האם מותר לגרש בו, לכתחילה ובדיעבד גיטין פו: ציון ו פרק ב שנים ששלחו שני גיטין שוים
->החזרתו לאשה אם הבעל מודה שגירש ב"מ יב: ציון ז פסקה ב מצא שטרי חוב
->החשש שאינו אותו גט
->->אם הוחזקו שם שני אנשים עם אותו שם גיטין כז. ציון א פרק א, ב זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם אין שמות נשותיהם שווים גיטין כז. ציון א פרק ה זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם הוחזקו בעיר הכתובה בגט או בעיר שנמצא בה הגט גיטין כז. ציון א פרק ה זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם ידוע שהגט לא נפל מהאדם האחר גיטין כז. ציון א זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->ושיירות מצויות באותו מקום או שאינן מצויות גיטין כז. ציון א זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->אם המאבד נותן סימן מובהק גיטין כז. ציון א זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->אם העדים אומרים שמעולם לא חתמו אלא על גט אחד של אדם בשם זה גיטין כז. ציון א זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן; גיטין כז: ציון ב זיהוי הגט על פי עדות החתומים בו
->->->אם אין הגט בפניהם גיטין כז: ציון ב זיהוי הגט על פי עדות החתומים בו
->->->אם אינם יודעים מיהו אותו אדם גיטין כז: ציון ב זיהוי הגט על פי עדות החתומים בו
->->אם יש חשש עיגון כגון שאין הבעל לפנינו גיטין כז. ציון א זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->אם לא הוחזקו שני אנשים עם אותו שם באותה עיר - האם חוששים שיש עיר אחרת באותה שם ויש בה אדם באותו שם גיטין כז. ציון א פרק ו זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם הגט נמצא באותה עיר הכתובה בגט או בעיר אחרת גיטין כז. ציון א פרק ו זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם כתוב שם העיר בגט או לא כתוב גיטין כז. ציון א פרק ו זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם שיירות מצויות או אינן מצויות גיטין כז. ציון א פרק ו זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->אם נמצא לאלתר גיטין כז. ציון א פרק א, ב זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם לא ידוע אם עבר שם אדם משעה שנאבד עד שנמצא גיטין כז. ציון א פרק א, ב זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם לא עבר אדם שם משעה שנאבד עד שנמצא גיטין כז. ציון א פרק א, ב זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->אם לא שהה אדם שם משעה שנאבד עד שנמצא גיטין כז. ציון א פרק א, ב זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->אם עברה ונישאה גיטין כז. ציון א זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->אם שיירות מצויות באותו מקום גיטין כז. ציון א פרק א, ב זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->->->והוחזקו שם שני אנשים עם אותו שם או לא הוחזקו גיטין כז. ציון א זיהוי גט שנאבד על פי תנאי המקום והזמן
->הסתמכות על סימני הגט
->->בהחזרה לאשה (האומרת שכבר נתגרשה בו) - סימן מובהק (כגון נקב בצד אות פלונית או אורך החוט) או שאר סימנים, אם היא רוצה את הגט כדי להוכיח שהתגרשה או כדי לגבות את הכתובה ב"מ כח. ציון ט החזרת גט לאשה על פי סימנים
->->בהחזרה לבעל (או לשלוחו) כדי שיגרש בו ב"מ כח. ציון ט החזרת גט לאשה על פי סימנים
->->בסימן רגיל או סימן מובהק ב"מ כז: ציון א סימנים מדאורייתא או מדרבנן
->->בצירוף שני סימנים ב"מ כז: ציון א סימנים מדאורייתא או מדרבנן
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ כז: ציון א סימנים מדאורייתא או מדרבנן
->הסתמכות על סימנים שבכלי של הגט
->->בסימן מובהק או רגיל ב"מ כז: ציון ג ערך הסימנים כשיש חשש לשאלה
->->כלים שאין חשש שהושאלו ב"מ כז: ציון ג ערך הסימנים כשיש חשש לשאלה
->השבתו לתלמיד חכם בטביעות עין ב"מ כג: ציון ט פסקה ב השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->חשש שהאשה תטרוף בו נכסי מלוג מלקוחות שלא כדין ב"מ יח: ציון א המוצא גט אשה בשוק
->חשש שהוא של אדם אחר באותו שם יבמות קטו: ציון ג קביעת זהות המת
->שאבד מהשליח ונמצא - האם מחזירים לו
->->אם הוא מכיר את הגט בטביעת עין
->->->אם הוא תלמיד חכם או עם הארץ, ודין ת"ח בימינו גיטין כז. ציון א החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->אם המאבד הוא שליח בשכר או בחינם גיטין כז. ציון א פרק ג, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->אם יש עדים שאבד הגט גיטין כז. ציון א פרק ג, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->אם מצא אותו השליח עצמו או אדם אחר גיטין כז. ציון א פרק ג, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->ע"פ סימן מובהק גיטין כז. ציון א פרק ד החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->נקב בצד אות פלונית או בצד מילה פלונית גיטין כז. ציון א פרק ד החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->שהשליח נותן, לפני שראה את הגט או אח"כ גיטין כז. ציון א פרק ד החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->שעדים נותנים, לפני שראו את הגט או אח"כ גיטין כז. ציון א פרק ד החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->ע"פ סימן רגיל גיטין כז. ציון א פרק ד החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->מידת אורכו ורוחבו גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->צבע אדום או לבן גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->שאבד מהשליח ונמצא בכלי - האם מחזירים לו
->->אם הוא מכיר את הגט או את הכלי בטביעת עין בלי סימן גיטין כז. ציון א פרק א, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->אם הוא מכיר את הגט ואת הכלי גיטין כז. ציון א פרק א, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->אם הוא מכיר את הגט ולא את הכלי גיטין כז. ציון א פרק א, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->אם הוא מכיר את הכלי ולא את הגט גיטין כז. ציון א פרק א, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->אם הוא נותן סימן ואין לו טביעת עין גיטין כז. ציון א פרק א, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->סימן מובהק או שאינו מובהק גיטין כז. ציון א פרק ב החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
גט - שיור בו
->אם אמר 'היום אין את אשתי, ולמחר את אשתי' גיטין פד. ציון א 'היום אי את אשתי ולמחר את אשתי'
->->ובגט כתוב 'לעולם' גיטין פד. ציון א 'היום אי את אשתי ולמחר את אשתי'
->אם אמר 'הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון' ואח"כ אמר לפני מסירת הגט "הרי את מותרת לראובן ושמעון" - האם הגט כשר גיטין פב: ציון ג אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->->אם אח"כ אמר "הרי את מותרת אף לראובן" או "הרי את מותרת אף לשמעון" גיטין פב: ציון ג אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->->אם אח"כ אמר "הרי את מותרת לראובן" או "הרי את מותרת לשמעון" גיטין פב: ציון ג אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->->אם האמירה השנייה היתה בתוך כדי דיבור לראשונה גיטין פב: ציון ג אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->->האם היא מותרת לכל העולם גיטין פב: ציון ג אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->->האם היא מותרת לראובן ולשמעון גיטין פב: ציון ג אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->אם אמר 'הרי את מותרת לכל אדם חוץ מראובן ושמעון' ונתן לה ולקח אותו חזרה ונתן שוב ואמר "הרי את מותרת לראובן ושמעון" - האם הגט כשר גיטין פב: ציון ג פרק א אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->->אם האמירה השנייה היתה בתוך כדי דיבור לראשונה גיטין פב: ציון ג פרק א אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->->האם היא מותרת לכל העולם גיטין פב: ציון ג פרק א אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->->האם היא מותרת לראובן ולשמעון גיטין פב: ציון ג פרק א אמר "חוץ" ושינה את אמירתו
->אם שייר את הנייר לעצמו - האם האשה מגורשת גיטין כ: ציון ד פרק א הרי זה גיטך והנייר שלי
->->אם שייר לעצמו רק את הנייר שבין שיטה לשיטה גיטין כ: ציון ד פרק א הרי זה גיטך והנייר שלי
->->->אם האותיות היו מחוברות זו לזו במקצת באופן שהכל כתוב בספר אחד גיטין כ: ציון ד פרק א הרי זה גיטך והנייר שלי
->בלשון תנאי (ראה: גט - תנאי בו)
->בת כהן שאין לה בנים ואמר לה בעלה הישראל "הרי את מגורשת חוץ מזה שלא תוכלי לחזור לאכול תרומה" גיטין פה. ציון כ המשייר בתרומה
->האומר "היום אי את אשתי ולמחר את אשתי" - האם הגט בטל למחרת כתובות עט. ציון א פרק ג המבריחה נכסיה מבעלה
->האומר "היום אי את אשתי ומחר את אשתי" - מגורשת לעולם נדרים מד. ציון א הפקר לזמן
->'הרי את מגורשת אך לא תוכלי לאכול תרומה אם תתקדשי לכהן' - האם הגט חל גיטין פה. ציון כ המשייר בתרומה
->'הרי את מותרת לכל אדם אך אם תינשאי לא יוכל בעלך להפר נדרייך' - האם הגט חל גיטין פה. ציון כ המשייר בתרומה
->'הרי את מותרת לכל אדם אך אם תינשאי לא יוכל בעלך לרשת אותך' - האם הגט חל גיטין פה. ציון כ המשייר בתרומה
->'הרי את מותרת לכל אדם חוץ מהפרת נדריך' היינו שמשייר לעצמו זכות הפרת נדריה - האם הגט חל גיטין פה. ציון כ המשייר בתרומה
->'הרי את מותרת לכל אדם חוץ מירושתך' היינו שמשייר לעצמו זכות לרשת אותה - האם הגט חל גיטין פה. ציון כ המשייר בתרומה
->'הרי את מותרת לכל אדם חוץ ממי שעתיד להיוולד' - האם הגט חל גיטין פה. ציון ה המשייר את הקטן
->->אם יש מעוברת בפנינו גיטין פה. ציון ה המשייר את הקטן
->'הרי את מותרת לכל אדם חוץ מעבד וגוי' - האם הגט חל גיטין פה. ציון ה המשייר את הקטן
->->אם אמר 'חוץ מפלוני', ופלוני הוא עבד או גוי גיטין פה. ציון ה המשייר את הקטן
->->אם התגייר אחר כך - האם היא מותרת לו גיטין פה. ציון ה המשייר את הקטן
->->אם ידוע שהאדון עומד לשחרר את העבד או שהגוי עומד להתגייר גיטין פה. ציון ה המשייר את הקטן
->'הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני' - האם הגט חל גיטין פב. ציון א פרק א שיור בגירושין
->->אם אח"כ אמר סתם 'הרי את מותרת לכל אדם' בלי נתינה חדשה גיטין פב. ציון ב פרק א יחזור ויתננו לה
->->אם נתן לה שוב ואמר "הרי זה גיטך" ולא אמר "הרי את מותרת לכל אדם" גיטין פב. ציון ב פרק ב יחזור ויתננו לה
->'הרי את מותרת לכל אדם חוץ מפלוני' שהוא קטן - האם הגט חל גיטין פה. ציון ה המשייר את הקטן
->->אם אמר "ולא תוכלי להנשא לקטנים" או "חוץ מקטנים" גיטין פה. ציון ה המשייר את הקטן
->כהן שאמר לאשתו "הרי את מגורשת ממני חוץ מלענין תרומה, שתוכלי להמשיך לאכול מתרומה שלי גם אחר הגרושין" - האם הגט חל גיטין פה. ציון כ המשייר בתרומה
->לשון 'חוץ' שנכתב בגט, לפני התורף או אחרי התורף גיטין פד: ציון ד תנאים הפוסלים את הגט
->שיור פוסל בו קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
גט - שליחות בו (קבלה והולכה)
->אם הבעל אומר שנתן את הגט לשליח כפיקדון והשליח אומר שנתן לשם גירושין - מי נאמן גיטין סג: ציון ח פרק א, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם אין עדים שהאישה מינתה את השליש לשליח קבלה גיטין סג: ציון ח פרק ג, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם אין עדים שהשליח קיבל מהבעל גיטין סג: ציון ח פרק ג, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם האשה אומרת שהשליח קיבל בפניה לשם גירושין גיטין סד. ציון ד נאמנות השליש כשהאשה אומרת שניתן לו לגרושין
->->->אם הגט ביד האשה או ביד השליח גיטין סד. ציון ד נאמנות השליש כשהאשה אומרת שניתן לו לגרושין
->->->אם השליח בפנינו או אינו בפנינו גיטין סד. ציון ד נאמנות השליש כשהאשה אומרת שניתן לו לגרושין
->->אם הבעל אומר שיש לו עדים שמסר לשם פקדון גיטין סג: ציון ח פרק א, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם הבעל בעיר אחרת גיטין סג: ציון ח פרק א-ג, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם הבעל והאשה גרים באותה עיר גיטין סג: ציון ח פרק א-ג, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->באותו חצר או לא באותו חצר גיטין סג: ציון ח פרק א, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם הבעל לא ערער בפועל גיטין סג: ציון ח פרק ג, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם הגט אבד או נקרע גיטין סג: ציון ח פרק ג, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם הגט ביד האשה גיטין סג: ציון ח פרק א-ג, ה, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם הגט ביד השליח גיטין סג: ציון ח פרק א-ג, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->אם אין עדי קבלה גיטין סג: ציון ח פרק ז בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->אם יש עדים שראו את הגט ביד השליח גיטין סג: ציון ח פרק ב, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם הגט ביד השליח והוא קרוע גיטין סג: ציון ח פרק ד, ה בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->אם אמירת השליח היתה קודם שנקרע הגט גיטין סג: ציון ח פרק ד, ה בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->ויש עדים שקיבל את הגט מיד הבעל גיטין סג: ציון ח פרק ד, ה בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->ויש עדים שראו את הגט ביד השליח כשהיה שלם גיטין סג: ציון ח פרק ד, ה בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם הגיע הגט לאשה ואינה יודעת אם בעלה שלחו לה או שליח הקבלה שלח או שלוחו של בעלה - האם היא מגורשת גיטין סג: ציון ח פרק ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->אם אין עדים שראו את הגט ביד שליח הקבלה גיטין סג: ציון ח פרק ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->אם הבעל בעיר גיטין סג: ציון ח פרק ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם השליח אמר את דבריו לפני ביאת העדים או לאחר ביאתם גיטין סג: ציון ח פרק א, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם יש עדי מסירה או עדי חתימה גיטין סג: ציון ח פרק ז בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם מת הבעל - האם היא מותרת לכהן, והאם יכולה להתייבם גיטין סג: ציון ח פרק ז בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם נישאת קודם שבאו עדים גיטין סג: ציון ח פרק א, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->אם עדים מכחישים במפורש את השליח גיטין סג: ציון ח פרק א, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->בשליח קבלה ובשליח הולכה גיטין סג: ציון ח פרק ב, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->->->אם הבעל טוען שהוא שליח הולכה והשליח טוען שהוא שליח קבלה גיטין סג: ציון ח פרק ו, ח בעל אומר 'לפיקדון' ושליש אומר 'לגירושין'
->אם הבעל אמר 'כתבו גט ותנו גט זה לשליח אחר' - האם הם יכולים להיות שלוחי הולכה בעצמם גיטין סג: ציון ו פרק א, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->->אם אמר למי למסור גיטין סג: ציון ו פרק א, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->->אם הוסיף "תנו לשליח ויוליך לה" גיטין סג: ציון ו פרק א, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->->לכתחלה ובדיעבד גיטין סג: ציון ו פרק א, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->אם הבעל מינה אדם שיהיה שליח הולכה עד מקום פלוני ואחר כך יהפוך לשליח קבלה ע"פ מינוי האשה - האם האשה מגורשת גיטין סג: ציון ד פרק ב מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->אם הבעל שלח גט לאשתו ולא נטלתו ממנו אלא אמרה לו שיהיה שליח קבלה עבורה - האם היא מגורשת גיטין סג: ציון ד פרק א מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->->אם השליח כבר הושיט את הגט לאשה ואחרי דברי האשה סגר את ידו על הגט גיטין סג: ציון ד פרק א מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->אם מינתה האשה את שליח ההולכה של הבעל לשליח קבלה שלה - האם היא מגורשת גיטין סג: ציון ד פרק א, ב מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->->אם הגיע הגט לידה גיטין סג: ציון ד פרק א, ב מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->->האם שליח של הבעל להולכה יכול לקבל גט מיד עצמו בשביל האשה גיטין סג: ציון ד פרק ב מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->אם נתן הבעל את הגט לשליח קבלה כשאשתו ישנה - האם היא מגורשת גיטין עח. ציון ה פרק ב נתן בידה והיא ישנה
->->אם השליח אמר לה אחר כך שהתגרשה גיטין עח. ציון ה פרק ב נתן בידה והיא ישנה
->אשה שאמרה לשלוחה לקבל עבורה גט במקום פלוני וקיבל במקום אחר - האם הגט כשר גיטין סה. ציון נ התקבל גטי במקום פלוני וקבלו במקום אחר; גיטין סה. ציון פ פרק ב שליח לקבלה במקום פלוני
->->אם אמרה שיוכל לקבל בכל מקום אבל הגט יחול רק כשיגיע למקום פלוני גיטין סה. ציון פ שליח לקבלה במקום פלוני
->->אם גם אמרה לו "ויתכן שתמצא את הבעל במקום אלמוני" גיטין סה. ציון פ שליח לקבלה במקום פלוני
->->אם הבעל מינה את שליח האשה שליח הולכה עד המקום הפלוני ואמר לו למנות שם שליח הולכה אחר ולקבל ממנו גיטין סה. ציון פ שליח לקבלה במקום פלוני
->ביטול השליחות (ראה: גט - ביטולו)
->גט שביד שליח הולכה וקודם שהגיע הגט לידי האשה חזר בו הבעל - האם הגט בטל גיטין יא: ציון ב זכיית הגט על ידי אחר
->האם האשה יכולה למנות שליח הבאה גיטין סה. אחרי ציון נ מינוי שליח הבאה על ידי האשה; גיטין סה. ציון פ שליח לקבלה במקום פלוני
->->האם היא מגורשת כבר כשמגיע הגט לשליח גיטין סה. אחרי ציון נ מינוי שליח הבאה על ידי האשה
->->האם צריך שהבעל יאמר לשלוחה להביא לה את גיטה כשם שאמרה גיטין סה. אחרי ציון נ מינוי שליח הבאה על ידי האשה
->->למנות שליח הבאה שיביא את הגט משליח של הבעל גיטין סג: ציון ג פרק ב מינוי שליח קבלה לקבלת הגט מיד שליח הבעל
->->למנותו שיהיה שליח הבאה עד מקום פלוני ומשם ואילך יהיה שליח קבלה גיטין סה. ציון פ פרק א שליח לקבלה במקום פלוני
->האם האשה יכולה לעשות שליח לקבל את הגט משליח של הבעל גיטין סג: ציון ג מינוי שליח קבלה לקבלת הגט מיד שליח הבעל
->->אם הבעל אמר לשלוחו שיתן לשלוחה של האשה גיטין סג: ציון ג מינוי שליח קבלה לקבלת הגט מיד שליח הבעל
->->אם ידוע שהבעל אינו מקפיד על מינוי שליח קבלה גיטין סג: ציון ג מינוי שליח קבלה לקבלת הגט מיד שליח הבעל
->->אם מינתה את השליח לפני שהבעל מינה את שלוחו גיטין סג: ציון ג מינוי שליח קבלה לקבלת הגט מיד שליח הבעל
->האם נשים קרובות (חמותה, ובת חמותה, צרתה, יבמתה ובת בעלה) נאמנות להביא גט לקרובתן גיטין כג: ציון ו נאמנות של נשים קרובות להביא גט
->->במקום שאין צריך לומר בפ"נ ובפ"נ ואמרה זאת מעצמה גיטין כג: ציון ו נאמנות של נשים קרובות להביא גט
->->במקום שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם גיטין כג: ציון ו נאמנות של נשים קרובות להביא גט
->האם עבד כנעני יכול להיות שליח בגט גיטין כג: ציון א פרק א, ב שליחות עבד בגיטין
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין כג: ציון א פרק א, ב שליחות עבד בגיטין
->->עבד של האשה או של האיש או של אחרים גיטין כג: ציון א פרק ג שליחות עבד בגיטין
->->שליח קבלה או שליח הולכה גיטין כג: ציון א פרק א, ב שליחות עבד בגיטין
->האם שליח עושה שליח בגירושין קידושין מא. ציון י שליח עושה שליח
->מי שהבעל מינה רק למסור את הגט לשליח שיגרש
->->אם בתחילה רצה הבעל שיהיה שליח הולכה אלא שאמר שאינו מכיר את אשתו ולכן אמר הבעל שימסור את הגט לפלוני - האם הוא יכול לעשות שליח אחר גיטין כט: ציון ז שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->->האם הוא יכול למסור את הגט לאדם אחר גיטין כט: ציון ז פרק ב שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->->->אם הוא ימסור את דבריו לבית דין גיטין כט: ציון ז פרק ב שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->->האם הוא יכול למסור לו את הגט ולומר בפני נכתב ובפני נחתם גיטין כט: ציון ז פרק ב שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->מי שנתן גט לאשתו ומינה אותה שליח להולכה עד מקום מסוים ושם היא תמנה שליח אחר להוליך לה את גיטה גיטין כג: ציון ז האשה עצמה נאמנת לומר בפ"נ ובפ"נ
->->אם אמר שכשתגיע לבית דין, ב"ד ימנה שליח אחר שיתן לה את הגט גיטין כג: ציון ז האשה עצמה נאמנת לומר בפ"נ ובפ"נ
->->האם היא צריכה לומר בפ"נ ובפ"נ גיטין כג: ציון ז האשה עצמה נאמנת לומר בפ"נ ובפ"נ
->->->בפני בית דין או שלא בפני ב"ד גיטין כג: ציון ז האשה עצמה נאמנת לומר בפ"נ ובפ"נ
->->האם השליח צריך לומר "שליח בית דין אני" גיטין כג: ציון ז האשה עצמה נאמנת לומר בפ"נ ובפ"נ
->->האם צריך שעדים יעידו שאמרה בפ"נ ובפ"נ או די שהשליח יעיד על כך גיטין כג: ציון ז האשה עצמה נאמנת לומר בפ"נ ובפ"נ
->שליח הולכה - האם הוא יכול למנות שליח אחר גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->אם הבעל אמר "הולך גט זה לאשתי" או "אתה הולך" גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->אם הבעל אמר לשליח שיתן לאשתו אחרי שלושים יום וחלה או נאנס השליח בתוך הזמן - האם הוא יכול למנות שליח אחר בתוך הזמן גיטין כט: ציון ח מינוי שליח שני למסירה לאחר זמן
->->אם הבעל אמר לשליח שלא יוכל למנות אחר במקומו גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->אם הבעל דרש שהשליח גם יקח חפץ מסוים מהאישה גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->->אם אמר לו "קח מאשתי את החפץ ואחר כך תן לה את הגט" גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->->אם אמר לו "תן לה את הגט וקח את החפץ" גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->->אם השליח הראשון לא אמר לשני את התנאי או החליף לו גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->->אם השליח הראשון נתן את הגט גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->->אם השליח השני לקח את החפץ מהאשה תחילה כדרישת הבעל גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->->אם השליח חלה או נאנס גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->->אם נתנה את החפץ לשליח הראשון וקיבלה את הגט מהשני גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->אם הבעל התנה תנאי עם השליח, כגון "אל תגרשנה אלא בבית או ביד ימין" גיטין כט. ציון ב פרק ד מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->->והשני קיים את התנאי גיטין כט. ציון ב פרק ד מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->אם הוא הביא מחו"ל ואמר בפ"נ ובפ"נ וחלה
->->->האם השליח השני יכול למנות שליח אחר, בעצמו או ע"י ב"ד גיטין כט: ציון ב מינוי השליח השני כשהראשון חלה
->->->מינוי שליח שני ע"י ב"ד או ע"י השליח גיטין כט: ציון ב מינוי השליח השני כשהראשון חלה; גיטין כט: ציון ח מינוי שליח שני למסירה לאחר זמן
->->אם השליח חלה או נאנס גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->->אם אין לשליח השני הרשאה מבית דין גיטין ל. ציון א נוכחות המשלח והשליח בשעת המינוי
->->->מינוי השני ע"י ב"ד שלא בנוכחות הראשון גיטין ל. ציון א נוכחות המשלח והשליח בשעת המינוי
->->->מינוי השני שלא בנוכחות השני, בב"ד או שלא בב"ד גיטין ל. ציון א נוכחות המשלח והשליח בשעת המינוי
->->אם חלה ומינה שליח שני - האם השליח השני יכול למנות שליח שלישי גיטין כט: ציון ה דין שליח שני
->->->אם השני חלה או נאנס גיטין כט: ציון ה דין שליח שני
->->אם מינה שליח אחר גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->->האם נאסרת לכהן גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->->האם רשאית להינשא לכתחילה גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->המביא גט בארץ ישראל או המביא גט מחו"ל גיטין כט. ציון א פרק א, ב, ג שליח שעושה שליח בארץ ישראל
->->ע"י עצמו או ע"י ב"ד גיטין כט: ציון ח מינוי שליח שני למסירה לאחר זמן
->שליח הולכה - מינויו שלא בנוכחותו גיטין ל. ציון א נוכחות המשלח והשליח בשעת המינוי
->שליח הולכה שאיבד את הגט - האם הוא יכול לכתוב גט שני גיטין סג: ציון ו פרק א, ג, ד 'כתבו ותנו לשליח'
->שליח הולכה שאינו מכיר את האשה - האם הוא יכול לגרשה גיטין כט: ציון ז פרק א שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->->אם עדים יעידו לפני השליח שזו האשה גיטין כט: ציון ז פרק א שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->->->עדים קרובים או פסולים גיטין כט: ציון ז פרק א שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->->לכתחילה ובדיעבד ובמקום עגינות גיטין כט: ציון ז פרק א שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->שליח הולכה שאמר לבעל שהוא שליח קבלה והבעל אמר לו "הילך כמו שאמרה" - האם הוא שליח קבלה או הולכה או ששליחותו בטלה גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם אמר לו "הילך לה כמו שאמרה" גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם אמר לו "התקבל לה כמו שאמרה" גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם אמר לו "זכה לה כמו שאמרה" גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם אמר לו 'הולך לה' או 'הילך לה' או 'זכה לה' או 'התקבל לה' ולא אמר 'כמו שאמרה' גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם הוא כהן - האם היא נאסרת עליו גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם השליח הלך מיד ונתן את הגט גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם מת בעלה - האם נאסרת לכהן גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם מת בעלה ויש יבם - האם מותר לה להתייבם גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->שליח הולכה שהבעל אמר לו "קח ממנה חפץ פלוני ואחר כך תן לה גיטה" והשליח נתן תחילה את הגט ואחר כך לקח ממנה את החפץ גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->אם אמר "תן את הגט וקח את החפץ" גיטין כט. ציון ב פרק א, ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->שליח הולכה שהבעל אמר לו "קח ממנה חפץ פלוני ותן לה את הגט" גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->אם נתן את הגט תחילה - האם היא מגורשת גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->האם מותר לו לתת את הגט תחילה גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->שליח הולכה שהבעל אמר לו "תן את הגט לאשתי וקח ממנה חפץ פלוני" - האם עליו לקחת את החפץ תחילה גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->שליח הולכה שהבעל אמר לו "תן את הגט לאשתי וקח ממנה חפץ פלוני" והשליח לא לקח את החפץ גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->אם אמר הבעל במפורש "תן גט ואחר כך קח את החפץ" גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->האם האשה מגורשת גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->האם השליח חייב לשלם גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->האם השליח צריך לקחת את החפץ תחילה גיטין כט. ציון ב פרק ב, ג מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->שליח הולכה שהבעל התנה עמו דברי הבאי כגון שיתן את הגט ביד ימין, ושינה השליח - האם האשה מגורשת גיטין כט. ציון ב פרק ד מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->שליח המביא גט
->->האם הבעל יכול לערער
->->->אם אמר "בפני נכתב" או לא אמר יבמות כה. ציון ז נישואי שליח עם האישה שהביא לה את גיטה
->->->אם הביא בא"י או מחו"ל יבמות כה. ציון ז נישואי שליח עם האישה שהביא לה את גיטה
->->האם רשאי לשאת את האשה יבמות כה. ציון ז נישואי שליח עם האישה שהביא לה את גיטה; יבמות כה: ציון ג הכונס אשה שגרם להתרתה
->->->אחרי שנישאה לאחר ונתאלמנה או נתגרשה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->->אם הביא בא"י (ואמר "בפני נכתב" או לא) יבמות כה. ציון ז נישואי שליח עם האישה שהביא לה את גיטה
->->->אם הביא בא"י וחזר בו מאמירתו "בפני נכתב" יבמות כה. ציון ז נישואי שליח עם האישה
->->->אם הביא בא"י בזה"ז, שצריך לומר "בפני נכתב" יבמות כה. ציון ז נישואי שליח עם האישה
->->->אם הביא מחו"ל יבמות כה. ציון ז נישואי שליח עם האישה שהביא לה את גיטה
->->->אם היתה לו אשה אז והיתה חולה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->->אם היתה לו אשה וגירש אותה אח"כ, והיתה קטטה (שהוא גרם או שהיא גרמה) לפני שהתיר את האשה או רק אח"כ יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->->אם היתה לו אשה ומתה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->->אם נשאה - האם חייב להוציאה יבמות כה: ציון ג הכונס אשה שגרם להתרתה
->שליח קבלה - לשון מינויו
->->אם אמרה 'טול לי', 'יהא לי בידך', 'קח לי בידך', 'שא לי' גיטין סג: ציון ז לשונות המינוי של שליח קבלה
->->אם לא אמרה "לי" גיטין סג: ציון ז לשונות המינוי של שליח קבלה
->->->בלשון "הרי אתה שליח לקבלו" גיטין סג: ציון ז לשונות המינוי של שליח קבלה
->->->בלשון "התקבל" גיטין סג: ציון ז לשונות המינוי של שליח קבלה
->->->בלשון "יהיה גט זה פיקדון אצלך" גיטין סג: ציון ז לשונות המינוי של שליח קבלה
->שליח קבלה שאמר לבעל שהוא שליח הבאה והבעל אמר לו "הילך כמו שאמרה" - האם הוא שליח קבלה או הולכה גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->->אם אמר הבעל 'התקבל' ולא אמר 'כמו שאמרה' גיטין סב: ציון ז שליח המהפך באמירתו את סוג שליחותו
->שליח קבלה שהבעל אמר לו "הולך אותו לה" או "הולך ותן לה"
->->אם הגט הגיע לידה אחרי מות הבעל - האם היא מגורשת גיטין סג. ציון ו פרק א, ב דין הולך כזכה בגט
->->אם הגט נשרף ולא הגיע לידה - האם היא מגורשת גיטין סג. ציון ו פרק א, ב דין הולך כזכה בגט
->->אם השליח החזיר את הגט לבעל - האם היא מגורשת גיטין סג. ציון ו פרק א, ב דין הולך כזכה בגט
->->האם הבעל יכול לחזור בו לפני שיגיע הגט לידה גיטין סג. ציון ו פרק א, ב דין הולך כזכה בגט
->->מתי הגירושין חלים - כשהשליח מקבל את הגט או כשהגט מגיע ליד האשה גיטין סג. ציון ו פרק א, ב דין הולך כזכה בגט
->שליח קבלה שהבעל אמר לו "התקבל לה" או "זכֵה לה" - האם הוא נהפך לשליח הולכה
->->אם אמר לו "הילך" או "הולך גט זה" גיטין סב: ציון ג בעל ששינה את השליחות מקבלה להולכה
->->אם לפני כן אמר לו "אי אפשי" או לא אמר כך גיטין סב: ציון ג בעל ששינה את השליחות מקבלה להולכה
->שליח שגירש אשה בעל כרחה - האם הגירושין בטלים מטעם "אין שליח לדבר עבירה"
->->אם אמר לו לגרשה בעל כרחה ב"מ י: ציון ו פסקה ג אין שליח לדבר עבירה
->->אם אמר לו סתם והשליח מעצמו גירש בעל כרחה ב"מ י: ציון ו פסקה ג אין שליח לדבר עבירה
גט - שמות האיש והאשה
->אם טעו בכתיבת שם האשה ומה שכתבו אינו שם של אשה אחרת - האם הגט פסול, מהתורה ומדרבנן גיטין סג: ציון ה פרק א מתי יכולים השלוחים לחזור ולכתוב גט
->אם כתב את השם המפורסם והוסיף "וכל השם" גיטין פז: ציון ח פרק ג, ד כתיבת חניכה בגט
->אם כתב שם שאינו ידוע ביותר והוסיף "וכל שם שיש לו" או שלא הוסיף גיטין פז: ציון ח פרק ג, ד כתיבת חניכה בגט
->אם נכתב שם שאינו שמו האמיתי גיטין לד: ציון א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->אם לא נכתבו שמות האיש והאשה אבל עדי המסירה מכירים אותם - האם הגט כשר
->->אם נכתב רק שם האיש או רק שם האשה גיטין כ. לפני ציון ב כותבים בגט את שם האיש והאשה
->->לכתחילה ובדיעבד, מהתורה ומדרבנן גיטין כ. לפני ציון ב כותבים בגט את שם האיש והאשה
->כתיבת חניכה של האיש ושל האשה במקום שמותיהם גיטין פז: ציון ח פרק א, ג כתיבת חניכה בגט
->->כינוי לשם הפרטי גיטין פז: ציון ח פרק א, ג כתיבת חניכה בגט
->->->אם החניכה ניכרת בכל מקום גיטין פז: ציון ח פרק ג, ד כתיבת חניכה בגט
->->->אם היא דומה לשם האמיתי גיטין פז: ציון ח פרק ג, ד כתיבת חניכה בגט
->->->אם רוב האנשים קוראים לו בחניכתו גיטין פז: ציון ח פרק ג, ד כתיבת חניכה בגט
->->כינוי של המשפחה גיטין פז: ציון ח פרק א, ג כתיבת חניכה בגט
->->->אם בני המשפחה הפסיקו להשתמש בשם המשפחה כבר שלושה דורות גיטין פז: ציון ח פרק ב, ד כתיבת חניכה בגט
->->->עד שלושה דורות או יותר גיטין פז: ציון ח פרק ב, ד כתיבת חניכה בגט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין פז: ציון ח פרק א, ג כתיבת חניכה בגט
->כתיבת 'פלוני וכל שם שיש לו' גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם ידוע שאין לו שם נוסף גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם יש לו כמה שמות וכולם נכתבו גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם לא ידוע שיש לו שם נוסף גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->כתיבת שמו של אחד מאבות אבותיו במקום שם אביו גיטין פז: ציון ח פרק א, ג כתיבת חניכה בגט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין פז: ציון ח פרק א, ג כתיבת חניכה בגט
->->עד שלושה דורות או יותר גיטין פז: ציון ח פרק ב, ד כתיבת חניכה בגט
->כתיבת שמות האיש והאשה - חיוב מהתורה או מדרבנן גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->מי שיש לו כמה שמות ובהם שם שהוא נקרא בו במקום שאינו מקום הכתיבה ולא מקום הנתינה
->->האם צריך להזכיר אותו גיטין לד: ציון א פרק ג כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->וכתבו רק שם זה גיטין לד: ציון א פרק ג כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->->והוסיפו "וכל שם שיש לו" גיטין לד: ציון א פרק ג כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->מי שיש לו כמה שמות ונכתב רק שם אחד - האם הגט כשר מהתורה גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם הבעל ואשתו במקום אחד ונכתבו השמות הידועים באותו מקום גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם השם שנכתב לא כל כך ידוע גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->מי שיש לו כמה שמות ונכתב רק שם אחד והזכירו שיש לו שם נוסף גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם יש לו שני שמות במקומות שונים גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->->אם האיש והאשה נמצאים בשני מקומות או במקום אחד גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->האם הגט כשר, לכתחילה ובדיעבד גיטין לד: ציון א פרק א כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->מי שיש לו שני שמות במקום אחד
->->וכתב את השם הטפל בתוספת "כל שם שיש לו" גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->וכתב את השם הטפל כעיקר ואת העיקר כטפל גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->וכתב רק את השם שאינו ידוע גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->וכתב תחילה את השם שהוא פחות מפורסם גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->מי שיש לו שני שמות במקום אחד והכל קוראים לו באחד מהם וכתב רק אותו - האם הגט כשר גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם גירש מרצון גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם כתב גם "וכל שם שיש לו" גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->מי שיש לו שני שמות במקום אחד ושניהם ידועים לכל או דומים זה לזה וכתב רק שם אחד - האם הגט כשר גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם גירש מרצון גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם כתב גם "וכל שם שיש לו" גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין לד: ציון א פרק ב כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->מי שיש לו שני שמות במקומות שונים וכתב את הגט במקום אחד ונתנו במקום אחר ונכתב רק שם אחד - האם הגט כשר
->->אם נכתב השם שבמקום הכתיבה גיטין לד: ציון א פרק ג כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->->והוסיף "וכל שם שיש לו" גיטין לד: ציון א פרק ג כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->אם נכתב השם שבמקום הנתינה גיטין לד: ציון א פרק ג כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין לד: ציון א פרק ג כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->->מהתורה ומדרבנן גיטין לד: ציון א פרק ג כתיבת שמות האיש והאשה בגט
->נתינת שני גיטין כשיש ספק בשם האיש או האשה גיטין פו: ציון ו פרק א שנים ששלחו שני גיטין שוים
->->נתינת שניהם בבת אחת או בזה אחר זה גיטין פו: ציון ו פרק א שנים ששלחו שני גיטין שוים
גט - תנאי בו - כללי
->אם הבעל ביטל את התנאי גיטין עד: ציון ב פרק ג 'על מנת שתתני לי איצטליתי'; גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->אם אבד הגט גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->אם אבד הגט או נשרף קודם קיום תנאי גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->אם אמר לאשה 'הרי זה גיטך' בלבד - האם זה נחשב ביטול גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->אם ביטל אחרי נתינת הגט גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->->בתנאי בלשון "על מנת" או "מעכשיו" או "אם" גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->אם נטל ממנה את הגט ונתן לה שוב גיטין עד: ציון ב פרק ג 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->בהסכמת האשה או בלי הסכמתה גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->במטרה שיחול הגט או במטרה שיתבטל הגט גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->בתנאי בלשון "אם" או "על מנת" או "מעכשיו" גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->בתנאי שבידה לקיים ובתנאי שמתקיים מאליו או בעל כרחה גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->בתנאי שנועד לצער את האשה גיטין עד: ציון ב פרק ג 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->האם הגט חל למפרע משעת הנתינה או רק משעת הביטול ואילך גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->אם הבעל מחל על התנאי גיטין עד: ציון ב פרק ג 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->אם הבעל עשה תנאי ואח"כ עשה תנאי חדש גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר; גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->אם אמר את התנאי השני בשעת מעשה הגרושין גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->אם אמר 'על מנת שתתני לי מאתיים' ואח"כ אמר 'על מנת שתתני לי שלוש מאות' ונתנה מאתיים גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->->אם שניהם הסכימו לבטל את התנאי הראשון גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->אם האשה הסכימה לתנאי השני או לא הסכימה גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->אם התנאי השני נעשה סמוך לנתינת הגט גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->אם נתן את הגט בפני עדים שלא היו נוכחים בשעת התנאים או שלא בפני עדים כלל גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->בתנאי בלשון "על מנת" או "מעכשיו" או "אם" גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->האם התנאי הראשון מתבטל גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->->אם אמר 'כשאמסור לך גיטך יהיה על תנאי שתשמשי את אבא' ולא מסר, ואמר לה 'על מנת שתתני לי מאתים זוז' ומסר גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->והאשה קיימה רק אחד מהתנאים גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->->לפני מסירת הגט או אחריה גיטין עו. ציון א המתנה וחוזר ומתנה תנאי אחר
->אם הגט נשרף או אבד לפני קיום התנאי, בתנאי בלשון 'על מנת' גיטין עד. ציון ג 'על מנת שתתני לי מאתים זוז'
->אם התנאי התקיים או לא התקיים מחמת אונס (ראה: אונס)
->אם התנאי לא התקיים - האם האשה אסורה לכהן גיטין פא. ציון א פסול לכהונה כשלא התקיים התנאי בגרושין
->->בתנאי בלשון "אם", "על מנת" או "מעכשיו" גיטין פא. ציון א פסול לכהונה כשלא התקיים התנאי בגרושין
->->בתנאי 'על מנת שלא תנשאי לפלוני' גיטין פא. ציון א פסול לכהונה כשלא התקיים התנאי בגרושין
->->בתנאי שבידה לקיימו גיטין פא. ציון א פסול לכהונה כשלא התקיים התנאי בגרושין
->אם נישאת לפני קיום התנאי גיטין יח: ציון א פרק ג האומר 'כולכם חתמו'
->->אם כבר אין אפשרות לקיים את התנאי גיטין יח: ציון א פרק ג האומר 'כולכם חתמו'
->->האם חייבת להתגרש מהשני גיטין יח: ציון א פרק ג האומר 'כולכם חתמו'; גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->->בתנאי בלשון "אם" או בלשון "מעכשיו" גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->האם חייבת לפרוש מהשני עד שהתנאי יתקיים גיטין יח: ציון א פרק ג האומר 'כולכם חתמו'
->האם האשה יכולה למחול על התנאי לפני שחל הגט גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->בתנאי לטובתה ובתנאי שאינו לטובתה גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->האם הבעל יכול לבטל את הגט לפני קיום התנאי גיטין עו. ציון ג האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->בתנאי בלשון "אם" או "על מנת" או "מעכשיו" גיטין עו. ציון ג פרק א, ב האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->בתנאי בקום ועשה או בשב ואל תעשה גיטין עו. ציון ג האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->בתנאי שנועד לצערה גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->האם הגט חל בשעת נתינת הגט לאשה או רק כשמתקיים התנאי גיטין יח: ציון א פרק ג האומר 'כולכם חתמו'; גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי; גיטין עו. ציון ג פרק ג, ד האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->בתנאי שבידה לקיימו או שאין בידה לקיימו גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->->בתנאי בלשון 'על מנת' גיטין עד. ציון ג 'על מנת שתתני לי מאתים זוז'
->האם חוששים שמא התפייסו וביטל את הגט גיטין עו. ציון ג פרק א, ב האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->אם אמר מראש "נאמנת עלי לומר שלא פייסתי" גיטין עו. ציון ג פרק א, ב האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->האם מותר לבעל להתייחד עם אשתו לפני קיום התנאי גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->אם אמר "מעכשיו" או תנאי בלשון "אם" גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->אם אמר שהגט יחול רק בשעת מיתה גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->האם מותר לה להינשא לפני קיום התנאי גיטין יח: ציון א פרק ג האומר 'כולכם חתמו'; גיטין עד. ציון ג 'על מנת שתתני לי מאתים זוז'
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין עד. ציון ג 'על מנת שתתני לי מאתים זוז'
->->->אם בעלה השני ישראל או כהן גיטין עד. ציון ג 'על מנת שתתני לי מאתים זוז'
->->בתנאי בלשון 'על מנת' גיטין עד. ציון ג 'על מנת שתתני לי מאתים זוז'
->->בתנאי בקום עשה (שתעשה משהו) או בשב ואל תעשה (שלא תעשהו משהו) גיטין עד. ציון ג 'על מנת שתתני לי מאתים זוז'; גיטין פד. ציון ה על מנת שתבעלי לפלוני
->->בתנאי שבידה לקיימו ובתנאי שתלוי באדם אחר גיטין עד. ציון ג 'על מנת שתתני לי מאתים זוז'
->האם מותר לה להינשא לפני קיום התנאי
->->אם בידה לקיים או לא נדרים יד: ציון ד נדר התלוי בתנאי עתידי
->->בתנאי בשב ואל תעשה או בקום ועשה נדרים יד: ציון ד נדר התלוי בתנאי עתידי
->המגרש על תנאי והתייחד עם אשתו - האם חוששים שבא עליה לשם קידושין או שביטל את הגט גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->אם אמר שהגט יחול רק בשעת מיתה גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->אם אמר שתהיה נאמנת לומר שלא ביטל את הגט גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->אם התייחד איתה לפני קיום התנאי או אחריו גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->בתנאי שאין בידם לקיים אלא מתקיים מאליו גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->בתנאי שעניינו שהאשה תתן משהו לבעל גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->'הרי את מגורשת מעכשיו (או 'מהיום') על תנאי כך וכך' ואבד הגט או נשרף קודם שהתקיים התנאי - האם היא מגורשת גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->התקנה לכתוב "מיומא דנן ולעלם" גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו
->מי שגירש על תנאי ומת והתבטל התנאי אחרי מותו - האם הגט בטל למפרע גיטין פג. אחרי ציון ג נתגרשה על מנת שלא תינשא לפלוני ונישאת לו
->->אם נישאה לאחר בחיי המגרש וילדה גיטין פג: ציון ד פרק א חיסרון כריתות מחמת תנאי
->על תנאי שבשב ואל תעשה ולא התקיים התנאי - רשאית להינשא לאחר כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->שנכתב בגט או נאמר בע"פ לפני כתיבת התורף - האם הגט כשר גיטין פד: ציון ד תנאים הפוסלים את הגט
->->אם מחק את התנאי גיטין פד: ציון ד תנאים הפוסלים את הגט
->->אם קיים את התנאי גיטין פד: ציון ד תנאים הפוסלים את הגט
->->בתנאי בלשון "חוץ" או בלשון "על מנת" גיטין פד: ציון ד תנאים הפוסלים את הגט
->->מהתורה ומדרבנן גיטין פד: ציון ד תנאים הפוסלים את הגט
->תנאי בגט שנתקיים מחמת אונס נדרים כז. ציון א נדרי אונסין
->->באונס שכיח, שלא שכיח, או "שכיח ולא שכיח" נדרים כז. ציון א נדרי אונסין
->תנאי בציווי הבעל לכתוב את הגט (ראה: גט - ציווי הבעל)
->תנאי התלוי באחד משני דברים שבאחד מהם יש חסרון כריתות ובשני אין גיטין פג: ציון ד פרק ד חיסרון כריתות מחמת תנאי
->תנאי שזמנו קצוב "כל ימי חיי פלוני" - האם הגט חל גיטין פג: ציון ד פרק ב חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->אם האשה מבוגרת ואותו פלוני צעיר גיטין פג: ציון ד פרק ב חיסרון כריתות מחמת תנאי
->תנאי שזמנו קצוב לחמישים שנה - האם הגט חל גיטין פג: ציון ד פרק ב חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->באשה זקנה, בת שבעים או בת מאה ועשרים גיטין פג: ציון ד פרק ב חיסרון כריתות מחמת תנאי
->תנאי שזמנו קצוב למספר שנים שהוא יותר מחיי אדם - האם הגט חל גיטין פג: ציון ד פרק ב חיסרון כריתות מחמת תנאי
->תנאי שזמנו קצוב לעולם אבל ייתכן שיפסיק להיות כובל גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->'על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם' - מצד שאם ימות האב או שימכור את הבית תהיה מותרת להיכנס לבית גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->->אם אמר "לבית זה של אביך" גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->->אם אמר "שלא תיכנסי לבית שבמקום פלוני שהוא היום של אביך" גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->->אם אמר "שלא תיכנסי לקרקע זה של אביך" גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->->אם לא אמר "לעולם" גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->'על מנת שלא תעלי באילן זה או בכותל זה לעולם' - מצד האפשרות שייקצץ האילן ויפול הכותל גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->->אם לא אמר "לעולם" גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->'על מנת שלא תשתי יין זה לעולם' - מצד האפשרות שיישפך היין גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->->אם לא אמר "לעולם" גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
גט - תנאי בו - תנאים מסוימים
->'אם זרחה חמה יהיה גט' ומת בלילה - האם צריכה יבום גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו
->'אם לא אבוא מכאן ועד י"ב חודש' - האם חוששים שמא בא גיטין עו. ציון ג פרק א, ב האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->->אם אמר מראש "נאמנת עלי לומר שלא באתי" גיטין עו. ציון ג פרק א, ב האפשרות לבטל את הגט או את תנאו
->'אם לא אבוא מכאן ועד י"ב חודש' ומת בתוך י"ב חודש - האם צריכה יבום גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו
->->אם אמר "מעכשיו" או "על מנת" גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו
->'אם לא אבוא עד לאחר שבוע' - האם הכוונה לסוף שנה שמינית או לסוף שנה שביעית גיטין עז. ציון ד פרק א, ד נתינת גט 'לאחר שבוע'
->->אם אמר "אם לא אבוא תוך שבוע זה" גיטין עז. ציון ד פרק א, ד נתינת גט 'לאחר שבוע'
->'אם לא אבוא עד שלושים יום' ואכלו ארי גיטין עג. ציון ד חלות גט באונס שאינו שכיח
->בתנאי שתחזיר לו את הנייר - האם הגט חל גיטין כ: ציון ד פרק א הרי זה גיטך והנייר שלי
->->בתנאי שתחזיר לו רק את הנייר שבין השורות גיטין כ: ציון ד פרק א הרי זה גיטך והנייר שלי
->'הרי זה גיטך אם אמות'
->->אם אמר 'מעכשיו' או 'מהיום' או 'מיומא דנן ולעלם' גיטין עה: ציון א תקנת שמואל בגט שכיב מרע
->->בתנאי שאינו כפול גיטין עה: ציון א תקנת שמואל בגט שכיב מרע
->'הרי זה גיטיך אם אמות' - האם הגט כשר גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו
->->אם יש זמן בשטר גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו
->->בכתב או בעל פה גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו
->->בשכיב מרע, אם הבריא (ראה: שכיב מרע)
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין עב. ציון ב האם זמנו של שטר מוכיח עליו
->'הרי זה גיטך אם אמות מחולי זה' ומת שלא מחמת החולי - האם הגט קיים גיטין עג. ציון ד חלות גט באונס שאינו שכיח
->->אם אמר 'אם אמות' סתם גיטין עג. ציון ד חלות גט באונס שאינו שכיח
->->אם אמר 'הרי זה גיטך אם לא אעמוד מחולי זה' גיטין עג. ציון ד חלות גט באונס שאינו שכיח
->->אם מת על ידי אונס שאינו שכיח כגון טרפו ארי, או על ידי אונס שכיח, או על ידי אנוס שכיח ואינו שכיח כמו מחלה אחרת גיטין עג. ציון ד חלות גט באונס שאינו שכיח
->'הרי זה גיטך מהיום אם אמות'
->->אם הגט לא היה בידה עד שעת המיתה, או אבד או נשרף גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->->האם הבעל חייב במזונותיה בימים שבנתיים גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->->האם הגט כשר גיטין עב. ציון ג האומר 'הרי זה גיטך מהיום אם מתי'
->->->אם הוא מת באותו יום גיטין עב. ציון ג האומר 'הרי זה גיטך מהיום אם מתי'
->->->אם כתב 'מעכשיו' גיטין עב. ציון ג האומר 'הרי זה גיטך מהיום אם מתי'
->->->אם עדים העידו שהגיע הגט לידה בחייו גיטין עב. ציון ג האומר 'הרי זה גיטך מהיום אם מתי'
->->האם היא ספק מגורשת בנתיים גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->->האם חל הגט לאחר מותו או שעה אחת סמוך למותו גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->'הרי זה גיטך מהיום אם אמות מחולי זה', והבריא וחלה שוב ומת סנהדרין עח. ציון מ אמדוהו למיתה והקל ושוב מת
->'הרי זה גיטך מהיום אם לא עמדתי מחולי זה' ונפל עליו בית או שנשכו נחש ומת כתובות ב: ציון א אונס בגיטין
->'הרי זה גיטך מעכשיו אם לא אבוא מכאן ועד י"ב חודש' ומת בתוך י"ב חודש - האם הגט חל לאלתר או אחרי י"ב חודש גיטין עו: ציון ח מעכשיו ולאחר זמן אם לא יבוא, ומת בתוך הזמן
->->אם יש יבם האם מותר לה להינשא לאחר תוך שנים עשר חדש בלי חליצה, לכתחילה ובדיעבד גיטין עו: ציון ח מעכשיו ולאחר זמן אם לא יבוא, ומת בתוך הזמן
->'הרי זה גיטך מעת שאני בעולם אם אמות' או 'מעת האחרון שאני בעולם'
->->אם הגט לא היה בידה עד שעת המיתה, או אבד או נשרף גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->->האם הבעל חייב במזונותיה בימים שבנתיים גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->->האם היא מגורשת או ספק מגורשת בימים שבנתיים גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->->האם היא מגורשת רק סמוך למיתתו גיטין עד. ציון א מעמד האשה מנתינת הגט עד קיום התנאי
->'הריני הולך מיהודה לגליל ואם אשתהה שלושים יום יהא גט'
->->אם הגיע לגליל ולא שהה שם שלושים יום מיום יציאתו - האם הגט חל גיטין עו. אחרי ציון א 'הריני הולך לגליל, ואם אשתהה יהא גט'
->->אם לא יצא מיהודה וחזר תוך שלושים יום או לא - האם הגט חל גיטין עו. אחרי ציון א 'הריני הולך לגליל, ואם אשתהה יהא גט'
->'הריני הולך מיהודה לגליל ובהגיעי שם יחול הגט' ולא הגיע לגליל במהלכו הראשון והגיע לשם במהלך שני - האם חל הגט גיטין עו. אחרי ציון א 'הריני הולך לגליל, ואם אשתהה יהא גט'
->->אם התנה גם תנאי של שלושים יום גיטין עו. אחרי ציון א 'הריני הולך לגליל, ואם אשתהה יהא גט'
->'על מנת שיחול לאחר שבוע' או 'לאחר אחר שבוע' גיטין עז. ציון ד פרק א, ד נתינת גט 'לאחר שבוע'
->'על מנת שלא תהיי מותרת לפלוני' גיטין פב. ציון א פרק א, ב שיור בגירושין; גיטין פב: ציון ב פרק ב שיור בקידושין
->'על מנת שלא תיבעלי לפלוני' גיטין פב. ציון א פרק א, ב שיור בגירושין
->->'על מנת שלא תיבעלי לפלוני למשך זמן כך וכך' גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->'על מנת שלא תיבעלי לפלוני לעולם' - האם הגט חל גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->->אם אותו פלוני מת גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->'על מנת שלא תינשאי לאבא' - האם הגט חל גיטין פג. אחרי ציון ג נתגרשה על מנת שלא תינשא לפלוני ונישאת לו
->'על מנת שלא תינשאי לפלוני' - האם הגט חל גיטין פב. ציון א פרק א, ב שיור בגירושין; גיטין פב: ציון ב פרק ב שיור בקידושין
->->אם אמר "על מנת שלא תינשאי ולא תיבעלי" גיטין פב. ציון א פרק א, ב שיור בגירושין
->->אם אמר "על מנת שלא תינשאי לפלוני לעולם" גיטין פב. ציון א פרק א, ב שיור בגירושין
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין פב. ציון א פרק א, ב שיור בגירושין
->'על מנת שלא תינשאי לפלוני' ונישאת לאחֵר וילדה ונתאלמנה או נתגרשה ונישאה לפלוני - האם הגט בטל גיטין פג. אחרי ציון ג נתגרשה על מנת שלא תינשא לפלוני ונישאת לו
->->אם נישאת לפלוני אחרי מות הבעל הראשון גיטין פג. אחרי ציון ג נתגרשה על מנת שלא תינשא לפלוני ונישאת לו
->'על מנת שלא תינשאי לפלוני למשך חמישים שנה' - האם הגט חל גיטין פג. אחרי ציון ג נתגרשה על מנת שלא תינשא לפלוני ונישאת לו
->->אם נישאת לו בתוך הזמן - האם הגט בטל למפרע גיטין פג. אחרי ציון ג נתגרשה על מנת שלא תינשא לפלוני ונישאת לו
->->->אם נישאת לו אחרי מות המגרש גיטין פג. אחרי ציון ג נתגרשה על מנת שלא תינשא לפלוני ונישאת לו; גיטין פג: ציון ד פרק א חיסרון כריתות מחמת תנאי
->'על מנת שלא תשתי יין' - האם הגט חל גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->אם אמר "יין זה" גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->->אם אסר עליה את כל היינות שבעולם גיטין פג: ציון ד פרק ג חיסרון כריתות מחמת תנאי
->'על מנת שתיבעלי לפלוני'
->->האם מותר לה להיבעל לפלוני לכתחילה גיטין פד. ציון ה פרק ב על מנת שתבעלי לפלוני
->->ונבעלה לאחֵר ואח"כ נבעלה לאותו פלוני - האם הם פטורים גיטין פד. ציון ה פרק ב על מנת שתבעלי לפלוני
->->ונבעלה לו במסגרת נישואין - האם הגט חל גיטין פד. ציון ה פרק א על מנת שתבעלי לפלוני
->'על מנת שתינשאי לפלוני' ונישאה לאחֵר
->->אם אח"כ נישאה לפלוני - האם הגט חל גיטין פד. ציון ג על מנת שתנשאי לפלוני
->->->האם מותר לה לחזור לאותו אחר אח"כ גיטין פד. ציון ג על מנת שתנשאי לפלוני
->->האם הוולד מהשני ממזר גיטין פד. ציון ג על מנת שתנשאי לפלוני
->->האם צריכה גט מהשני מהתורה או מדרבנן גיטין פד. ציון ג על מנת שתנשאי לפלוני
->'על מנת שתמות אחת מנשותיי' - האם הגט חל גיטין פג: ציון ד פרק ד חיסרון כריתות מחמת תנאי
->'על מנת שתמות אשתי האחרת' - האם הגט חל גיטין פג: ציון ד פרק ד חיסרון כריתות מחמת תנאי
->'על מנת שתניקי את בני'
->->אם הניקה יום אחד בתוך השנתיים (או השמונה עשר חודש) הראשונות גיטין עה: ציון ב פרק א, ב, ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->->->אם התנה "על מנת שתניקי שתי שנים" גיטין עה: ציון ב פרק א, ב, ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->->אם הניקה שנתיים או שמונה עשר חודש גיטין עה: ציון ב פרק א, ב, ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->->אם מת הבן בתוך שנתיים או שמונה עשר חודש גיטין עה: ציון ב פרק א-ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->->->אם הניקה יום אחד לפני שמת גיטין עה: ציון ב פרק א, ב, ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->'על מנת שתעשי דבר מסוים' ועשתה יום אחד או שעה אחת גיטין עה: ציון ב פרק א, ב, ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->'על מנת שתשלמי שכר הנקה להנקת בני' - האם צריכה לשלם שנתיים או שמונה עשר חודש גיטין עה: ציון ב פרק א, ב, ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->->אם מת הבן לפני ששילמה או אחרי ששילמה קצת גיטין עה: ציון ב פרק א-ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->'על מנת שתשמשי את אבא'
->->אם אמר 'על מנת שתשמשי את אבא שנתיים' ומת האב בתוך הזמן גיטין עה: ציון ב פרק א-ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->->ואמר האב 'אין רצוני שתשמש אותי' גיטין עה: ציון ב פרק א-ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->->ושימשה אותו שעה אחת או יום אחד גיטין עה: ציון ב פרק א, ב, ג 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->'על מנת שתתני לי חפץ פלוני' ואבד החפץ או נשרף ואמר הבעל שהגט יחול בלא תנאי - האם היא מגורשת גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->אם נטל ממנה את הגט ונתן לה שוב גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->->בשתיקה או באמירה שהוא נותן בלא תנאי גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->'על מנת שתתני לי חפץ פלוני' ואבד החפץ או נשרף ונתנה לו דמי שוויו - האם היא מגורשת גיטין עד: ציון ב פרק א 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->אם הסכים לקבל את הכסף או לא הסכים ונתנה לו בעל כרחו גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->אם מחל על החפץ גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->אם נתנה לו חפץ דומה גיטין עד: ציון ב פרק א 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->חפץ חשוב (אצטלית) או לא חשוב (נייר) גיטין עד: ציון ב פרק א 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->'על מנת שתתני לי חפץ פלוני' ונתנה לו בעל כורחו - האם היא מגורשת גיטין עד: ציון ב פרק ב 'על מנת שתתני לי איצטליתי'
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין עד: ציון ז נתינה בעל כרחו
->->מהתורה ומדרבנן גיטין עד: ציון ז נתינה בעל כרחו
->'על מנת שתתני לי מאתיים זוז' ומת לפני שנתנה - האם היא מגורשת גיטין עו: ציון ח מעכשיו ולאחר זמן אם לא יבוא, ומת בתוך הזמן
->->אם נתנה ליורשיו גיטין עד. ציון י 'על מנת שתתני לי מאתיים זוז' ומת קודם שנתנה
->->האם מותרת להתייבם גיטין עד. ציון י 'על מנת שתתני לי מאתיים זוז' ומת קודם שנתנה; גיטין עו: ציון ח מעכשיו ולאחר זמן אם לא יבוא, ומת בתוך הזמן
->->->אם קצב זמן לקיום התנאי גיטין עד. ציון י 'על מנת שתתני לי מאתיים זוז' ומת קודם שנתנה
גט ישן (שהבעל התייחד עם אשתו בין כתיבתו לנתינתו)
->אם בוודאי בא עליה יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->אם גירש אותה משום שמצא בה ערות דבר גיטין עט: ציון ד פרק א,ב גט ישן
->אם היתה נשואה או ארוסה גיטין עט: ציון ד פרק א,ב גט ישן
->אם השליש את גט ואמר לשליש שיתן לה כעבור זמן ובינתיים התייחד עמה גיטין עט: ציון ד פרק ד גט ישן
->->אם לקח את הגט מהשליש ונתן אותו בעצמו לאשה גיטין עט: ציון ד פרק ד גט ישן
->אם התייחד עמה אחרי נתינת הגט לשליח קודם שהגיע לידה גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->->אם השליח נמצא עדיין בפני הבעל גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי
->בגט על תנאי (ראה: גט - תנאי בו - כללי)
->האם מותר לה להינשא לכתחילה גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי; גיטין עט: ציון ד פרק ג גט ישן
->->אם הבעל בפנינו גיטין עט: ציון ד פרק ג גט ישן
->->אם הלך בעלה למדינת הים גיטין עט: ציון ד פרק ג גט ישן
->->אם התייחד עם האשה אחרי שאמר לשלוחים לכתוב ולחתום על הגט ולפני הכתיבה והחתימה גיטין עט: ציון ד פרק ג גט ישן
->->אם נמסר באותו יום שנכתב גיטין עט: ציון ד פרק ד גט ישן
->->אם נתן את הגט לשליח והתייחד עמה ואח"כ נתן לה השליח גיטין עט: ציון ד פרק ג, ד גט ישן
->לכתחילה ובדיעבד יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
גט מעושה
->אם כפוהו גויים כדין - האם הגט פסול, מהתורה או מדרבנן גיטין פח: ציון א פרק ג גט מעושה
->->אם כפוהו בשליחות ישראל גיטין פח: ציון א פרק ד גט מעושה
->->->באמירת "עשה מה שישראל אומרים לך" או בלי אמירה זו גיטין פח: ציון א פרק ד גט מעושה
->אם כפוהו ישראל שלא כדין לגרש - האם הגט פסול מהתורה או מדרבנן גיטין פח: ציון א פרק ב גט מעושה
->->אם המגרש אמר "רוצה אני" גיטין פח: ציון א פרק ב גט מעושה
->->בטעות או ביודעין גיטין פח: ציון א פרק ב גט מעושה
->כפיית בעל לגרש לבקשת האשה כי הוא מוכה שחין או בורסי יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->מומר המחויב לגרש ואינו רוצה - האם ניתן לכפותו לגרש גיטין פח: ציון א פרק א גט מעושה
->עישוי לגרש בזמן הזה בב"ד שאינו סמוך ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
גט מקושר (ראה: גט קרח)
גט קרח (גט מקושר שקשריו מרובים מעדיו)
->האם הוא כשר, לכתחילה ובדיעבד גיטין פא: בלי ציון פרק א גט קרח
->->אם נישאת - האם חייבת להתגרש גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->->אם יש לה בנים ממנו או שאין לה גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->->אם נישאת וילדה - האם הוולד ממזר גיטין פו: ציון ג גט הפסול מדרבנן
->השלמת החתימות בו (מעבר לשני העדים הכשרים)
->->ע"י פסולי עדות כגון עבד כנעני וגזלן גיטין פא: בלי ציון גט קרח
->->ע"י קרובי הבעל והאשה גיטין פא: בלי ציון גט קרח
->->->אם יש בו רק שלושה קשרים והשלישי קרוב גיטין פא: בלי ציון פרק ג גט קרח
->->->אם כתבו שהקרובים חתמו לשם כבוד בלבד גיטין פא: בלי ציון פרק ד גט קרח
->->->קרוב אחד או יותר, לכתחילה ובדיעבד גיטין פא: בלי ציון פרק ד גט קרח
->->שלא בפני העדים הראשונים גיטין פא: בלי ציון פרק ה גט קרח
->->->אם מראש זימן שלושה או שזימן שניים ואחר זמן הוסיף שלישי גיטין פא: בלי ציון פרק ה גט קרח
->בזמן הזה גיטין פא: בלי ציון פרק ה גט קרח
גיבול (ראה גם: לש)
->ביו"ט (ראה: יו"ט, גיבול)
->גיבול אפר בשבת, מורסן או דיו ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
->->בנתינת מים בלבד או בגיבול ממש ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
->->מדאורייתא או מדרבנן ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
גיד הנשה
->איסור הנאה בו חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו; חולין קא. ציון א גיד הנשה של נבלה, עולה או שור הנסקל
->אכילת פחות מכזית ממנו
->->מדין בריה חולין צו. ציון ד היקף החיוב מן התורה על אכילת גיד הנשה
->->מדין חצי שיעור חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
->בבן נח חולין ק: אחרי ציון א גיד הנשה בבני נח
->->לפני מתן תורה חולין ק: אחרי ציון א גיד הנשה בבני נח
->בשר מנוקר ע"י מנקר שאין מכירים אותו חולין צג: ציון ט מנקר שלא ידוע לנו אם הוא מומחה
->->האם צריך להראות למנקר בקי כשאפשר חולין צג: ציון ט מנקר שלא ידוע לנו אם הוא מומחה
->->האם ראוי לברר שהמנקר היה בקי חולין צג: ציון ט מנקר שלא ידוע לנו אם הוא מומחה
->בשר שנתבשל עמו חולין צו: ציון א בשר שבושל עם גיד הנשה
->האוכל גיד הנשה מירך ימין ומירך שמאל של הבהמה - האם לוקה פעמיים חולין פג. ציון ב האוכל גיד הנשה משתי ירכיים
->->אם התרו בו פעמיים או פעם אחת חולין פג. ציון ב האוכל גיד הנשה משתי ירכיים
->האוכל גיד הנשה משתי בהמות - האם לוקה פעמיים חולין פג. ציון ב האוכל גיד הנשה משתי ירכיים
->->אם התרו בו פעמיים, ובכל גיד אין כזית חולין פג. ציון ב האוכל גיד הנשה משתי ירכיים
->האם אסור בהנאה פסחים כב. ציון ד הנאה מגיד הנשה
->האם הגיד עצמו מותר כיוון שהוא קשה כעץ חולין צב: ציון ג היקף האיסור בגיד ובקנוקנות שלו
->האם הוא נותן טעם חולין צב: ציון ג היקף האיסור בגיד ובקנוקנות שלו; חולין צו: ציון א בשר שבושל עם גיד הנשה
->האם יש להוציא מקרבן הפסח את גיד הנשה ושומנו בשעת צלייתו פסחים עד. אחרי ציון ב גדי מקולס; פסחים פג: ציון א שומנו של גיד הנשה
->האם שומנו אסור מדרבנן באיסור מוחלט או בגדר מנהג בלבד פסחים פג: ציון א שומנו של גיד הנשה
->החלק שאינו על הכף חולין צו. ציון ד היקף החיוב מן התורה על אכילת גיד הנשה
->הפנימי והחיצוני
->->הגדרתם חולין צא. ציון ב גיד הנשה - הגדרתו
->->איסורם מהתורה או מדרבנן חולין צא. ציון ב גיד הנשה - הגדרתו
->מדוע נחשב בריה מכות יז. ציון ג הגדרת בריה
->מכירה לגוי של ירך של בהמה שגיד הנשה בתוכה ע"ז כא. ציון ז לפני דלפני עיור
->קנוקנות שלו - האם אסורות, מהתורה או מדרבנן חולין צב: ציון ג היקף האיסור בגיד ובקנוקנות שלו
->שדבוק לירך ונתבשל - האם אוסר את כל הירך כשאין בה שישים, והיא נעשית נבלה חולין צו: ציון א בשר שבושל עם גיד הנשה
->שהתערב באחרים - דין בריה חולין צו. ציון ד היקף החיוב מן התורה על אכילת גיד הנשה; חולין צו: ציון ב גיד הנשה שהתבשל בין הגידים ונימוח בתוכם
->->אם נימוח - האם צריך שישים נגדו או די ברוב חולין צו: ציון ב גיד הנשה שהתבשל בין הגידים ונימוח בתוכם
->שומן הגיד חולין צו: ציון א בשר שבושל עם גיד הנשה
->->אסור מדרבנן או מחמת מנהג חולין צב: ציון ב האיסור בשומן גיד הנשה
->->בשל חיה חולין צב: ציון ב האיסור בשומן גיד הנשה
->->האם אוסר בשר שהתבשל עמו בנותן טעם חולין צו: ציון א בשר שבושל עם גיד הנשה
->->האם אוסר בתערובת חולין צו: ציון ג ירך שצלאוה עם גיד הנשה
->->האם צריך שישים גם כנגד כדי קליפה מהבשר שסביב הגיד חולין צו: ציון א בשר שבושל עם גיד הנשה
->->ירך שנמלחה עם שומן גיד הנשה - האם נאסרת חולין צז: ציון ב בליעת איסור על ידי מליחה
->->ירך שנצלתה עם שומן גיד הנשה - האם צריך להסיר כדי קליפה או נטילה או שהכל אסור חולין צו: ציון ג ירך שצלאוה עם גיד הנשה
->->->בגדי כחוש או שמן חולין צו: ציון ג ירך שצלאוה עם גיד הנשה
->->צירוף הרוטב שבקדרה כדי לבטל את הגיד חולין צו: ציון א בשר שבושל עם גיד הנשה
->שיעור החלק שעל הכף חולין צו. ציון ד היקף החיוב מן התורה על אכילת גיד הנשה
->של אדם חולין ק: ציון א גיד הנשה בבהמה טמאה
->של בהמה טמאה חולין ק: אחרי ציון א גיד הנשה בבני נח; חולין ק: ציון א גיד הנשה בבהמה טמאה
->->האם חייבים עליו משום איסור בהמה טמאה חולין ק: ציון א גיד הנשה בבהמה טמאה
->->האם חייבים עליו משום גיד הנשה חולין ק: ציון א גיד הנשה בבהמה טמאה
->->קודם מתן תורה ולאחריו חולין ק: אחרי ציון א גיד הנשה בבני נח
->של בהמה שאין כפה עגול או של עוף שכפה עגולברכות סב. ציון ב קינוח בשמאל ולא בימין
->של בהמה שירכה שטוחה חולין צא: ציון א הספק בעוף שאינו ככל העופות, וכן כל כיוצא בזה
->של בן פקועה (ראה: בן פקועה)
->של נבילה חולין קא. ציון א גיד הנשה של נבלה, עולה או שור הנסקל
->של עובר (ראה: עובר)
->של עולה חולין קא. ציון א גיד הנשה של נבלה, עולה או שור הנסקל
->->האם הוא קרב על גבי המזבח, כשהוא בתוך הירך וכשהוא בנפרד חולין צ. ציון א גיד הנשה של קורבנות
->->מלקות על אכילתו חולין צ. ציון א גיד הנשה של קורבנות
->של עוף חולין צא: ציון א הספק בעוף שאינו ככל העופות, וכן כל כיוצא בזה
->->שיש לו ירך עגולה חולין צא: ציון א הספק בעוף שאינו ככל העופות, וכן כל כיוצא בזה
->->->במין של עוף הגדל עם ירך עגולה חולין צא: ציון א הספק בעוף שאינו ככל העופות, וכן כל כיוצא בזה
->של קרבן פסח - הוצאתו קודם צלייתו חולין צב: ציון ב האיסור בשומן גיד הנשה
->של שור הנסקל חולין קא. ציון א גיד הנשה של נבלה, עולה או שור הנסקל
->של שלמים, חטאת ואשם - מכבדו לאמה שבעזרה וא"צ לשורפו חולין צ. ציון א גיד הנשה של קורבנות
->שליחת ירך לגוי כשגיד הנשה בתוכה חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->בירך שלמה ובחתוכה חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->במכירה או במתנה חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
גידולי איסור
->גידולים של פירות שנאסרו בנדר
->->באומר "פירות אלו שאיני אוכל ואיני טועם" נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->באומר "קונם [סוג מסוים] שאיני אוכל ואיני טועם" נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->באומר "קונם פירות אלו עלי" נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->->מדרבנן או מדאורייתא נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->באוסר "פירות אלו" על פלוני
->->->אם זרעו כלה או לא נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->->->הדין אם המודר המקדש אשה בגידולים נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->->בחיטה כשהיא עשב או כשהפכה לחיטה נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->דין גידולי גידולים נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->->אם זרעו כלה או לא נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->->מגורן שלישי ואילך נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->האם מותר לזרוע לכתחילה נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->המקדש אשה בגידולים של דבר שהיא מודרת ממנו הנאה נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה
->של איסורי הנאה נדרים נז: ציון ב ירק של שביעית שעקרו ונטעו בשמינית
->של בצל של שביעית (ראה: בצלים)
->של טבל (ראה: טבל)
->של פירות שביעית (ראה: שביעית)
->של תרומה (ראה: תרומה)
גידולי מעשר שני
->אם התערב מעשר שני בחולין וזרעו את התערובת ב"מ צ. ציון ח גידולי מעשר שני
->האם הם קדושים כמעשר שני ב"מ צ. ציון ח גידולי מעשר שני
->->בירושלים או חוץ מירושלים ב"מ צ. ציון ח גידולי מעשר שני
->האם מותר לזרוע אותם ב"מ צ. ציון ח גידולי מעשר שני
->האם מצוה לפדותם ומתי ב"מ צ. ציון ח גידולי מעשר שני
גידולי תרומה
->בהמה העובדת בגידולי תרומה - האם צריך או רשאי להניח בפיה טרסקל ובו חולין ב"מ צ. ציון ה דין חסימה בדיש בתרומה ובמעשר
גידוף (ראה: ברכת השם)
גידים
->האם יש בגידין בנותן טעם פסחים כב. ציון ד הנאה מגיד הנשה
גידם
->יציאתו בשבת עם יד של עץ שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
גיהוץ
->הגדרתו תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->בשבוע שחל בו תשעה באב תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->->בכלי פשתן תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
גיהוץ באבל
->האם גיהוץ הוא החלקת בגד ע"י אבן או כיבוס עם חומרי כביסה מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->לבישת בגד מגוהץ
->->אם הונח תחת מכבש או לא הונח מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->->בבגד פשתן או בגדים אחרים מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->->באבל על אביו ואמו או על קרוב אחר מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->->בזמן הזה מו"ק כג. ציון ז איסור גיהוץ לאבל
->תוך שלושים, בבבל או בא"י מו"ק טו. ציון ר כיבוס לאבל
גיור (ראה גם: גר)
->איסור קבלת גר לכתחילה אם בא לשם אישות
->->אם ב"ד בטוח שיעשה לשם שמים יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->->גויה שנישאה לישראל בנישואין אזרחיים ומבקשת להתגייר - האם נחשב לשם אישות יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->->->אם בוודאי תעבור על איסורי תורה אחרי גרותה יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->->->אם יש חשש שמא יֵצא לתרבות רעה יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->->מדרבנן ומדאורייתא יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->אם טבל לטהרה ולא לשם גרות יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->->כהוכחה לטענתו שהתגייר לפני כן כהלכה יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->->->אם הוא מתנהג כיהודי בדברים אחרים או לא יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->->->אם הוחזק כגוי לפני כן או לא יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->->->אם יש עדים על טבילתו הנוכחית או אין יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->אם טבל לשם גרות והתכוון לשם אישות ואח"כ טבל לטהרה יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->אם טבל שלא בפני שלושה - האם מועיל בדיעבד יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור; יבמות מז: ציון ט טבילה וקבלת מצוות של עבד
->->אם טבל בינו לבין עצמו או בפני אחד יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->->לענין להשיאו ישראלית או לעניינים אחרים יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->אם מל שלא בפני שלושה - האם מועיל בדיעבד יבמות מה: ציון ה פרק ב מעשה הגיור
->->אם מל רק בפני אחד יבמות מה: ציון ה פרק ב מעשה הגיור
->בזמן הזה בבית דין שאינו סמוך ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->גר שמל קודם שהתגייר ובשעת גיורו מטיפים דם ברית - האם מברכים על הטפת הדם ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->הודעת המצוות - האם היא מעכבת יבמות מה: ציון ה פרק ד מעשה הגיור
->הטבלת גר קטן
->->אם מחה כשגדל יבמות מה: ציון ה פרק ד מעשה הגיור
->->שלא בפני שלושה יבמות מה: ציון ה פרק ד מעשה הגיור
->הטוען שהתגייר כהלכה ואנו רואים שהוא שומר שבת וכדומה - נאמנותו יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->חציצה בטבילה בו (ראה: חציצה)
->טבילת גר בלילה - לכתחילה ובדיעבד יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור; יבמות מו: ציון ג טבילת גר בלילה
->טבילת גר בשבת - לכתחילה ובדיעבד יבמות מו: ציון א טבילת גר בשבת
->מי שהתגייר לשם איש או לשם אשה - האם הגרות חלה יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->->אם אח"כ מתנהג כיהודי או כגוי יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->->אם מיד חזר לסורו יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->->לפני שמתבררת צדקותו - האם נחשב כישראל לקולא יבמות כד: ציון ג גר שנתגייר לשם קבלת תועלת
->מילה אחרי הטבילה - האם מועילה יבמות מה: ציון ה פרק ג מעשה הגיור
->מעוברת שהתגיירה - האם בנה או בתה צריכים טבילה יבמות מה: ציון ה פרק ג מעשה הגיור
->קבלת מצוות
->->האם מועילה בלי שלושה יבמות מה: ציון ה פרק ד מעשה הגיור
->->האם מעכבת יבמות מה: ציון ה פרק ד מעשה הגיור
->קבלת שבעת העמים כגרי צדק סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
->של אשת יפת תואר (ראה: אשת יפת תואר)
->של עבד (ראה: עבד)
->של קטן
->->אם הוא בא מעצמו בלי אביו או אמו כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
->->אם הוא לא ביקש ולא הביאוהו הוריו להתגייר כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
->->בעל כרחו כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
->->יכולתו למחות כשיגדל כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
->->->בקטן שהתגייר עם אביו או עם אמו כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
->->->כמה זמן יכול למחות כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
->->->לפני שיגדל או לאחר שיגדל כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
->->סמכות בית דין לגיירו, מהתורה או מדרבנן כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
->->תוקפו לדיני תורה ולדינים מדרבנן כתובות יא. ציון ב גיור של קטן
גיורת (ראה גם: גר)
->איסור גיורת לכהן (ראה: כהן)
->ישראל הנושא גיורת - האם מותר לו לשאת את אמה או בתה יבמות צח: ציון ד הנושא גיורת ומתה
->->בחיי אשתו או לאחר מותה יבמות צח: ציון ד הנושא גיורת ומתה - מותר באמה ובבתה
->->האם מותר לו לשאת שנייה שלה (אם אם אמה ובת בת בתה) יבמות כב. ציון ו שניות לעריות
->כהן הבא על גיורת קטנה - האם לוקה קידושין עח. ציון ז גיורת קטנה אסורה לכהונה
->נשא גיורת ומתה - האם מותר באמה סנהדרין עו: ציון ה חמות לאחר מות אשתו
->קטנה
->->האם נותנים לה את כתובתה בקטנותה כתובות יא. ציון ו תשלום כתובה וקנס לגיורת קטנה
->->האם נותנים לה קנס אונס ומפתה בקטנותה כתובות יא. ציון ו תשלום כתובה וקנס לגיורת קטנה
->שהיא סוטה - האם היא שותה סוטה כו. ציון ז השקאת סוטה בגיורת ובאשת גר
->->אם בעלה ישראל או גר סוטה כו. ציון ז השקאת סוטה בגיורת ובאשת גר
->שראתה דם - האם היא מטמאת מעת לעת ומפקידה לפקידה כתובות לז. גיורת שנתגיירה וראתה דם
->->מעת לעת שלם או רק משעה שנתגיירה כתובות לז. גיורת שנתגיירה וראתה דם
גילוח בתער (ראה גם: פאות הזקן)
->האם המתגלח בתער פסול לעדות סנהדרין כו: ציון י קוברי המת ביו"ט לענין עדות
גילוי (איסור משקה שנתגלה מחשש שתיית נחש)
->אם היה אדם ישן לצד המשקה שהתגלה ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים
->אם היה אדם ער לצד המשקה שהתגלה ופניו לצד השני ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים
->בדבש חולין מט: ציון ו המשקים שנוהג בהם איסור גילוי
->בהמה ששתתה מים שנתגלו
->->האם מותר לאדם לשתות את המים חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->האם מותרת באכילה חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->בזמן הזה שאין נחשים מצויים ביצה ז: ציון ג דברים שאסרו חכמים מפני הסכנה
->בזמן הזה שאין נחשים מצויים ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים; ע"ז לה. בלי ציון גבינות של גוים
->בחומץ חולין מט: ציון ו המשקים שנוהג בהם איסור גילוי
->בחומץ ע"ז ל. ציון כ איסור גילוי ביין שהתחיל להחמיץ
->->ביין שהיה מגולה ואח"כ נמצא שהחמיץ ע"ז ל. ציון כ איסור גילוי ביין שהתחיל להחמיץ
->במורייס חולין מט: ציון ו המשקים שנוהג בהם איסור גילוי
->במשקים מלבד יין, מים וחלב חולין מט: ציון ו המשקים שנוהג בהם איסור גילוי
->בציר חולין מט: ציון ו המשקים שנוהג בהם איסור גילוי
->בשמן חולין מט: ציון ו המשקים שנוהג בהם איסור גילוי
->יין ומים מגולים פסולים למזבח חולין קמ. לפני ציון א דברים הפוסלים ציפורי מצורע, האם פוסלים לקרבן
->יין מזוג שנתגלה ויש בו טעם יין או אין בו טעם יין ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים
->כיסוד לאיסור גבינה של גוים ע"ז לה. בלי ציון גבינות של גוים
->משקה שנאסר מטעם גילוי - האם מותר לתתו לבהמה
->->בבהמה שיש צורך להמיתה מסיבה כלשהי ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->->בהמתו או בהמת חברו ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->->טהורה או טמאה ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->->לחתול ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->משקה שנאסר מטעם גילוי והעבירו במסננת - האם מותר
->->אם סיננו בבגד ב"ק קטו: ציון ט מים מגולים שסוננו במסננת
->->לשתיית אדם או להקרבה למזבח או לקידוש ב"ק קטו: ציון ט מים מגולים שסוננו במסננת
->משקים שהיו אצל גוי או אצל אלמנה - חשש שהתגלו ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים
->נתינת משקים מגולים לבהמה ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים
->רחיצת ידיים במים מגולים ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים
גילוי דעת
->גילוי דעת של הבעל שאינו רוצה לגרש גיטין לד. בלי ציון ביטול הנעשה בשם פלוני
->האם גילוי דעת מועיל בלי "משפטי התנאים" גיטין מה: ציון ז פרק ב המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
גילוי עריות
->איסור רפואה בו פסחים כה. ציון ד רפואה בעבודה זרה, בגילוי עריות ובשפיכות דמים
->אכילה עם אשת איש או שאר עריות בקערה אחת שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
->בביאת גוי (ראה: גוי)
->הושטת כלי לעריות שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
->חובת האיש והאישה "ליהרג ולא לעבור" פסחים כה: ציון ב חובת אישה 'ליהרג ולא לעבור' בגילוי עריות
->ייהרג ואל יעבור בו
->->אם הגוי עושה להנאת עצמו סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
->->באילו עריות סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->הדין אם עבר ולא נהרג סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->באביזרייהו (דאורייתא או דרבנן) סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->באיסור פנויה סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->באיסור יחוד סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->האם מותר להתרפא בו סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->נגיעה בעריות שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
->קירבה לעריות שאינה גילוי ערוה כגון חיבוק ונישוק
->->בעריות שאין ליבו של אדם נוקפו עליהן, כגון אחותו הגדולה שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
->->האם אסורה מהתורה שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
->->נגיעה לצורך פיקוח נפש שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
->שכיבה במיטה אחת עם עריות שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
גילוי ראש
->הליכה בגילוי ראש קידושין לא. ציון ב הליכה בגילוי ראש ובקומה זקופה
->הליכה בגילוי ראש בהר הבית
->->לזמן ניכר או לרגע ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
גינה על גבי גינה
->שתי גינות זו ע"ג זו - למי שייך הירק שביניהן
->->העיקר או הנוף ב"מ קיח: ציון מ ירק שבין גינה עליונה לבין גינה תחתונה
->->מה שהעליון יכול להגיע אליו או שאינו יכול להגיע אליו ב"מ קיח: ציון מ ירק שבין גינה עליונה לבין גינה תחתונה
->->מה שהעליון יכול להגיע רק לנופו או רק לעיקרו ב"מ קיח: ציון מ ירק שבין גינה עליונה לבין גינה תחתונה
גיסטרא (בהמה שנחתכה המפרקת שלה) (ראה: מפרקת)
גירוד (בשבת)
->במגרדת מיוחדת לשבת שבת קמז: ציון ט איסור גירוד בשבת
->->בייחוד ניכר כגון מגרדת של כסף שבת קמז: ציון ט איסור גירוד בשבת
->גירוד ידיו או רגליו אם הן מטונפות בטיט וצואה שבת קמז: ציון ט איסור גירוד בשבת
גירושין (ראה גם: גט)
->איסור גרושה לכהן (ראה: גרושה; כהן)
->אם האשה אומרת שאינו יורה כחץ והבעל מכחיש - האם חייב לגרשה יבמות סה. ציון ה פרקים א-ג התובעת גט וכתובה בטענה שהבעל אינו מוליד
->->אם הוא רוצה לשאת אחרת לבדוק אם הוא עקר, ויכול לזון את שתיהן - בזה"ז שיש חדר"ג יבמות סה. ציון ה פרק ה התובעת גט וכתובה בטענה שהבעל אינו מוליד
->->אם נשא אשה שנייה וילדה - האם הראשונה יוצאת בלי כתובה יבמות סה. ציון ה פרק ה התובעת גט וכתובה בטענה שהבעל אינו מוליד
->->->אם הוא טוען ברי שהראשונה עקרה או לא יבמות סה. ציון ה פרק ה התובעת גט וכתובה
->->אם נשא אשה שנייה ועברו כמה שנים ולא ילדה וגם היא טוענת שלא יורה כחץ - האם צריך להוציא שתיהן מיד עם כתובה יבמות סה. ציון ה פרק ה התובעת גט וכתובה
->->->אם היא תובעת גט או לא יבמות סה. ציון ה פרק ה התובעת גט וכתובה בטענה שהבעל אינו מוליד
->->בזה"ז יבמות סה. ציון ה פרק ג התובעת גט וכתובה בטענה שהבעל אינו מוליד
->אם עד אחד אומר שנתגרשה ועד אחד אומר שלא נתגרשה - האם מותר לה להינשא כתובות כב: ציון ו אחד אומר שנתגרשה ואחד אומר שלא נתגרשה
->->אם היתה בחזקת אשת איש או לא כתובות כב: ציון ו אחד אומר שנתגרשה ואחד אומר שלא נתגרשה
->->אם זרק לה גט ונחלקים אם הגט נפל קרוב לו או קרוב לה כתובות כב: ציון ו אחד אומר שנתגרשה ואחד אומר שלא נתגרשה
->->אם נישאת - האם תצא כתובות כב: ציון ו אחד אומר שנתגרשה ואחד אומר שלא נתגרשה
->->אם עד אחד אומר שנתגרשה והאחר אומר שאינו יודע כתובות כב: ציון ו אחד אומר שנתגרשה ואחד אומר שלא נתגרשה
->אם שניים אומרים שנתגרשה ושנים אומרים שלא נתגרשה - האם מותר לה להינשא כתובות כב: ציון ד שנים אומרים שנתגרשה ושנים אומרים שלא נתגרשה; כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->אם הבעל עומד בפניה כתובות כב: ציון ד שנים אומרים שנתגרשה ושנים אומרים שלא נתגרשה
->->אם היו באותו מעמד ולא ראו את הגירושין כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->->אם לא נתנו את ליבם לענין כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->אם הם מעידים שנתגרשה לפני זמן או שנתגרשה עכשיו כתובות כב: ציון ד שנים אומרים שנתגרשה ושנים אומרים שלא נתגרשה
->->אם כל העדים היו בחצר אחת או לא כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->אם נישאת - האם תצא כתובות כב: ציון ד שנים אומרים שנתגרשה ושנים אומרים שלא נתגרשה; כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->->אם נישאה לאחד מעדיה ואומרת "ברי לי" כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->האם מותר לה להינשא לאחר שלושה חדשים כתובות כב: ציון ד שנים אומרים שנתגרשה ושנים אומרים שלא נתגרשה
->אשה הטוענת שנתגרשה ואבד גיטה ויש עדים שמעידים כדבריה - האם מותר לה להינשא כתובות כב: ציון ד שנים אומרים שנתגרשה ושנים אומרים שלא נתגרשה
->אשה שאינה משתדלת בצרכי הבית - האם מותר לגרשה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->->בזיווג ראשון או בזיווג שני גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->אשה שאמרה "אשת איש הייתי וגרושה אני" - האם היא נאמנת כתובות כב. ציון ה פרקים א-ב האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'; כתובות כב: ציון ו אחד אומר שנתגרשה ואחד אומר שלא נתגרשה; כתובות כג. ציון ד נישאה על פי דבריה ובאו עדים שהיתה נשואה; כתובות קז: ציון ב פרק א דין המזונות לאשה שאומרת שנתאלמנה או נתגרשה
->->אם אמרה "גרושה אני" לאחר כדי דיבור מדבריה הראשונים כתובות כב. ציון ה פרקים א-ב האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'
->->->כל עוד שעסוקים באותו ענין כתובות כב. ציון ה פרקים א-ב האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'
->->אם אמרה כך בפני בעלה או שלא בפני בעלה כתובות כג. ציון ד נישאה על פי דבריה ובאו עדים שהיתה נשואה
->->אם היא סותרת את דבריה הראשונים ואומרת "אשת איש אני וגרושה אני" כתובות כב. ציון ה פרקים א-ב האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'
->->אם התירו לה בית דין להינשא ואח"כ העידו עדים שהיא אשת איש - האם מותרת להנשא כתובות כג. ציון ד נישאה על פי דבריה ובאו עדים שהיתה נשואה
->->אם נישאת על פי דבריה ואח"כ העידו עדים שהיא אשת איש
->->->אם מת בעלה - האם חולצת או מתייבמת כתובות כג. ציון ד נישאה על פי דבריה ובאו עדים שהיתה נשואה
->->->האם היא פסולה לכהונה כתובות כג. ציון ד נישאה על פי דבריה ובאו עדים שהיתה נשואה
->->->האם היא צריכה גט מהשני כתובות כג. ציון ד נישאה על פי דבריה ובאו עדים שהיתה נשואה
->->->האם תצא כתובות כג. ציון ד נישאה על פי דבריה ובאו עדים שהיתה נשואה
->->אם עד אחד אומר כמותה שנתגרשה ועד אחד אומר שלא נתגרשה כתובות כב. ציון ו הוחזקה אשת איש בעדים וטוענת שהתגרשה
->->בימינו שרק נשואות מכסות את ראשיהן - האם נאמנת לומר שהיא גרושה כתובות כב. ציון ה פרקים א-ב האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'
->אשה שאמרה לבעלה "גירשתני" וקיבלה קידושין מאחר קידושין ס. ציון ג קידושין על תנאי שיתן מאתים זוז
->אשה שהבעל שונא - האם מותר לגרשה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->->בזיווג ראשון או בזיווג שני גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->->->אם זה זיווג ראשון שלו וזיווג שני שלה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->אשה שהוחזקה אשת איש בעדים וטוענת שהתגרשה - האם הוא נאמנת כתובות כב. ציון ו הוחזקה אשת איש בעדים וטוענת שהתגרשה
->->אם העדים הטוענים שהיא אשת איש הם עדים פסולים
->->->אם חתמו בשטר או העידו בעל פה כתובות כב. ציון ו הוחזקה אשת איש בעדים וטוענת שהתגרשה
->->->אם יש עד אחד כשר כתובות כב. ציון ו הוחזקה אשת איש בעדים וטוענת שהתגרשה
->->->פסולים מחמת קירבה או מחמת עבירה כתובות כב. ציון ו הוחזקה אשת איש בעדים וטוענת שהתגרשה
->אשה שהיא בחזקת אשת איש ועד אחד אומר שנתגרשה - האם מותרת להינשא כתובות כב: ציון ו אחד אומר שנתגרשה ואחד אומר שלא נתגרשה
->->אם נישאת - האם תצא כתובות כב: ציון ו אחד אומר שנתגרשה ואחד אומר שלא נתגרשה
->אשה שהתגרשה פעמיים - האם מותרת להינשא יבמות סד: ציון ה פרק ו נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם התגרשה מבעל אחד והתאלמנה מהשני יבמות סד: ציון ה פרק ו נישואי אשה שמתו בעליה
->אשה שיצא עליה קול שנתקדשה ונתגרשה (ראה: קול)
->אשה שמגישה לו אוכל ובו בזמן מקללת ומגדפת כדי לצערו - האם מצוה לגרשה גיטין צ: ציון א מתי מצווה הבעל לגרש את אשתו
->אשה שמצא בה חשש זנות או דבר כיעור או פריצות כגון יוצאת וראשה פרוע - האם חייב לגרשה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->->אם יש עדים על דברים מכוערים בה אבל אין עדות שזינתה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->->אשה שמתנהגת בפריצות גיטין צ: ציון א מתי מצווה הבעל לגרש את אשתו
->אשה שמצא נאה הימנה - האם מותר לגרשה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->->בזיווג ראשון או בזיווג שני גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->אשה שעשתה מעשה נגד רצונו - האם מותר לו לגרשה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->אשה שפשעה נגדו כגון שהקדיחה את תבשילו פעם אחת - האם מותר לגרשה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->->אם הקדחת התבשיל גרמה לו לשנוא אותה או לא גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->->בזיווג ראשון או בזיווג שני גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->אשה שרבה עם בעלה בתמידות - האם מצוה לגרשה גיטין צ: ציון א מתי מצווה הבעל לגרש את אשתו
->אשה שרעה בדעותיה - האם מצוה לגרשה גיטין צ: ציון א מתי מצווה הבעל לגרש את אשתו
->בעל כרחה של האשה
->->אם הבעל לא יכול לשלם כתובה ונדוניה יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->אם התנו בשעת הנישואין שלא יוכל לגרשה בע"כ יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->->אם עבר וגירש - האם הגירושין חלים יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->תקנת רבנו גרשום (ראה: חרם דרבנו גרשום)
->בעל שזיכה גט לאשתו - האם יכול לחזור בו לפני שהגיע לידה
->->אם גילתה דעתה שרוצה להתגרש יבמות קיח: ציון ל המזכה גט לאשתו במקום קטטה
->->->אם גילתה דעתה כך בזמן המסירה לשליח יבמות קיח: ציון ל המזכה גט לאשתו במקום קטטה
->->אם הוא מוכה שחין או משומד יבמות קיח: ציון ל המזכה גט לאשתו במקום קטטה
->->אם היא משומדת יבמות קיח: ציון ל המזכה גט לאשתו במקום קטטה
->->אם היתה קטטה ביניהם יבמות קיח: ציון ל המזכה גט לאשתו במקום קטטה
->גט מיאון (ראה: מיאון)
->גילוי דעת של הבעל שאינו רוצה לגרש גיטין לד. בלי ציון ביטול הנעשה בשם פלוני
->גירושי קטנה שאינה יכולה לשמור את גטה יבמות קיג: ציון א גירושי שוטָה
->->האם אפשר לגרשה ע"י אביה שיכול לשמור את גיטה יבמות קיג: ציון א גירושי שוטָה
->גירושי שוטָה (ראה: שוטה)
->דיני האשה הגרושה (ראה: גרושה)
->האיסור לגרש אישה שוטה - הגדרתה חגיגה ג: ציון ד גדרי שוטה
->האם מותר לגרש בשבת
->->אם יש חשש שתיזקק ליבום ביצה לו: ציון [ח] פסקה א דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->->בשכיב מרע ביצה לו: ציון [ח] פסקה א דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->הבקיאות הנדרשת כדי לעסוק ולהורות בו קידושין יג. ציון ח מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין
->המגרש את אשתו משום שהיא רואה דם - האם מותר לו להחזירה גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->->אם אמר שזה הטעם לגירושין או לא אמר גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->המגרש את אשתו משום שם רע או משום נדר או משום שהיא איילונית - האם הוא רשאי להחזיר אותה גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->->אם אמר שזה הטעם לגירושין או לא אמר גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->->->אם אמר זאת בשעת מתן הגט או אח"כ גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->->->אם אמר זאת לסופר ולעדים שלא בפני אשתו גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->->אם בית דין אמר לו "דע שלא תחזירנה עולמית" או לא אמר גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->->->אם אמר לו בשעת נתינת הגט או אח"כ גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->->אם עשה תנאי כפול בשעת הגירושין או לא עשה גיטין מה: ציון ז פרקים ג-ד המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->המגרש את אשתו משום שם רע או נדר והתברר שטעה - איסורו להחזירה
->->אם החזירהּ - האם חייב להוציאה יבמות כה. ציון ו המוציא את אשתו משום שם רע או נדר והחזירה
->->אם כשגירש התנה שהוא מגרש מטעם זה יבמות כה. ציון ו המוציא את אשתו משום שם רע
->->->אם כפל את התנאי יבמות כה. ציון ו המוציא את אשתו משום שם רע או נדר והחזירה
->המגרש את אשתו משום שם רע ונישאה לאחר והתברר שאין אמת בשם הרע - האם הגט בטל ובניה מהשני ממזרים גיטין מה: ציון ז המוציא את אשתו משום שם רע או משום איילונית
->המגרש בלי שום סיבה - האם כופים אותו להחזירה גיטין צ: ציון ג מתי מותר לגרש את האשה
->המקדש אשה לאחר ל' יום וכתב לה גט בתוך ל' יום יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->הנותן גט לאשה ואומר לה שיחול לאחר שלושים יום כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום; כתובות פו: ציון א גרושין לאחר זמן והגט נמצא בצידי רה"ר
->->אם אמר "מעכשיו ולאחר שלושים יום" כתובות פו: ציון א גרושין לאחר זמן והגט נמצא בצידי רה"ר
->->אם הגט מונח בסוף הזמן באגם או בחצר של האשה כתובות פו: ציון א גרושין לאחר זמן והגט נמצא בצידי רה"ר
->->אם הגט מונח בסוף הזמן ברשות הרבים או בצידי רשות הרבים כתובות פו: ציון א גרושין לאחר זמן והגט נמצא בצידי רה"ר
->->אם הגט מונח בסוף הזמן סמוך לכתלים שברשות הרבים או נפרד מרשות הרבים כתובות פו: ציון א גרושין לאחר זמן והגט נמצא בצידי רה"ר
->חכם שאסר אשה לבעלה ונתגרשה - האם רשאי לשאת אותה יבמות כה: ציון ג הכונס אשה שגרם להתרתה
->->אחרי שנישאה לאחר ונתאלמנה או נתגרשה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->אם היתה לו אשה אז והיתה חולה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->אם היתה לו אשה וגירש אותה אח"כ, והיתה קטטה (שהוא גרם או שהיא גרמה) לפני שהתיר את האשה או רק אח"כ יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->אם היתה לו אשה ומתה יבמות כו. ציון א דרכי היתר לאשה להינשא למי שהתירה
->->אם נשאה - האם חייב להוציאה יבמות כה: ציון ג הכונס אשה שגרם להתרתה
->->->אם התברר שהתיר אותה כדי לשאתה יבמות כה: ציון ג הכונס אשה שגרם להתרתה
->יבם שכתב גט ליבמתו יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->->אם כתב לה גט לפני המאמר ונתן לה אחרי המאמר - האם הגט מפקיע את המאמר יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->->האם יכול לגרש בו אחרי הייבום, להתירה לשוק יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין
->->האם נפסלת לכהן יבמות נב. ציון צ גט שנכתב לפני הנישואין כדי לגרש בו לאחריהם
->מי שלבו לגרש את אשתו ואינו מגרש - האם הוא עובר איסור גיטין צ. ציון ג יושבת תחתיו ולבו לגרשה
->->אם הודיע לה שהוא עומד לגרשה גיטין צ. ציון ג יושבת תחתיו ולבו לגרשה
->->->אם הודיע לה לפני הנישואין או אחרי הנישואין גיטין צ. ציון ג יושבת תחתיו ולבו לגרשה
->->אם היא מסכימה לגירושין או שאינה מסכימה גיטין צ. ציון ג יושבת תחתיו ולבו לגרשה
->->אם לא בא עליה גיטין צ. ציון ג יושבת תחתיו ולבו לגרשה
->->בזמן הזה גיטין צ. ציון ג יושבת תחתיו ולבו לגרשה
->נאמנות אב על גירושי בתו הקטנה קידושין סד. ציון א נאמנות האב על קידושי בתו וגרושיה
->נאמנות אשה לומר שבעלה גירש אותה יבמות קיד: ציון א נאמנות האשה לומר שמת בעלה
->עדי גט - היתר האשה להינשא לאחד מהם יבמות כה: ציון ז נישואי אשה לאחד משניים שהתירוה
->->בבעל נפש יבמות כה: ציון ז נישואי אשה לאחד משניים שהתירוה
->קטן שנתן גט ליבמתו - האם נפסלה לאחים יבמות קה: ציון א החולצת לקטן
->->אם הוא מעל גיל תשע או פחות יבמות קה: ציון א החולצת לקטן
->שוטה אינו יכול לגרש - הגדרתו חגיגה ג: ציון ד גדרי שוטה
->שטר גירושין
->->אם העדים אינם זוכרים מעצמם את מעשה הגירושין כתובות כ. ציון ח "מפיהם ולא מפי כתבם" בשטר
->->אם העדים מתו כתובות כ. ציון ח "מפיהם ולא מפי כתבם" בשטר
->->תוקפו - מהתורה או מדרבנן כתובות כ. ציון ח "מפיהם ולא מפי כתבם" בשטר
גלגול שבועה
->אם הנתבע טוען שמא על הענין המגולגל - האם אומרים "מתוך שאינו יכול להשבע משלם" ב"מ צח. ציון א מתוך שאינו יכול להשבע משלם - בגלגול שבועה; ב"מ ק. ציון ב דין ודברים בין מוכר ללוקח - גדול או קטן
->אם התובע אינו מגלגל שבועה - האם בית דין יכול לגלגל
->->אם בית הדין יודע שיש לתובע טענות נוספות או אינו יודע שבועות מט. ציון א האם שבועת הגלגול באה כנגד תביעת שבועה
->->בשבועה מהתורה או מדרבנן שבועות מט. ציון א האם שבועת הגלגול באה כנגד תביעת שבועה
->->האם מלמדים את התובע לגלגל שבועות מט. ציון א האם שבועת הגלגול באה כנגד תביעת שבועה
->בסוטה (ראה: שבועת סוטה)
->האם חיוב שומר להישבע שאינה ברשותו הוא מכוח גלגול מהשבועה שלא פשע ב"מ לד: ציון ב פסקה ב דיני שבועה שאינה ברשותו
->חיוב השבועה בשניים האדוקים בטלית - מעיקר הדין או בגלגול ב"מ ז. ציון ד נוטלים בטלית עד מקום שידם מגעת
->מי שפטר את חברו מחיובו להישבע כלפיו - האם יכול להשביעו ע"י גלגול שבועות מה. ציון ס פרק ב השותפים והאריסים שחלקו אינם יכולים להשביע
->על דבר שהתובע אינו מבקש שיישבע ב"מ ה. בהשלמות בסוף המסכת שבועה על תביעה ממונית שיסודה בקרקעות
->על טענת ברי כשאין רגלים לדבר שבועות מח: ציון י גלגול שבועה בטענת שמא
->על טענת שמא שבועות מח: ציון י גלגול שבועה בטענת שמא
->->אם גם השבועה העיקרית באה על טענה שמא שבועות מח: ציון י גלגול שבועה בטענת שמא
->->אם גם השבועה העיקרית חלשה במיוחד שבועות מח: ציון י גלגול שבועה בטענת שמא
->->אם יש רגלים לדבר או אין רגלים לדבר שבועות מח: ציון י גלגול שבועה בטענת שמא
->->בטענת ספק של הנתבע שבועות מח: ציון י גלגול שבועה בטענת שמא
->->->אם שניהם אינם יודעים שבועות מח: ציון י גלגול שבועה בטענת שמא
->על מי שנשבע שבועת הנוטלים שבועות מט. ציון ב פרק א, ג מקילים בשבועת השכיר
->->האם בית דין מגלגל שבועה בלי תביעת בעל הדין שבועות מט. ציון ב פרק ב, ג מקילים בשבועת השכיר
->על קרקע, עבד, שטר והקדש שבועות מב: ציון ז פרק ב שבועה על קרקעות, עבדים, שטרות והקדשות
->על שומר אגב שבועה שאינה ברשותו ב"מ לד: ציון ב פסקה ג דיני שבועה שאינה ברשותו
->->האם יכול להיפטר משבועות אלה ע"י שישלם ב"מ לד: ציון ב פסקה ג דיני שבועה שאינה ברשותו
->על שכיר שנשבע ונוטל
->->אם בעל הבית מגלגל עליו או שבית הדין מגלגל שבועות מט. ציון ב פרקים א-ג מקילים בשבועת השכיר
->->אם הוא חייב להישבע מעיקר הדין כגון שהודה שנפרע במקצת שבועות מט. ציון ב פרקים א-ג מקילים בשבועת השכיר
->->האם בית דין טוען עבורו שלא לגלגל שבועות מט. ציון ב פרקים א-ג מקילים בשבועת השכיר
->רק לפי דרישת התובע סוטה יח. ציון ז הצורך בטענה לגלגול שבועה בסוטה
גלודה (בהמה שניטל עורה) - טריפות בה
->אם ניטל העור מהשדרה, מהטבור או מראשי פרקים ושאר העור קיים חולין נה: ציון כ שיור העור המכשיר בהמה שניטל עורה
->אם נשאר עור בשיעור סלע חולין נה: ציון כ שיור העור המכשיר בהמה שניטל עורה
->->בבית הפרסות חולין נה: ציון כ שיור העור המכשיר בהמה שניטל עורה
->->בכל פרקי החוליות ועצמות השוק והירך חולין נה: ציון כ שיור העור המכשיר בהמה שניטל עורה
->->במקום טיבורו חולין נה: ציון כ שיור העור המכשיר בהמה שניטל עורה
->->בראשי פרקי השדרה חולין נה: ציון כ שיור העור המכשיר בהמה שניטל עורה
->->לכל אורך השדרה חולין נה: ציון כ שיור העור המכשיר בהמה שניטל עורה
->עוף שניטלו נוצותיו חולין נו: ציון ט עוף שנשרו נוצותיו
גלות (ברוצח בשוגג) (ראה גם: ערי מקלט)
->אם ההרוג לא מת מיד - האם ההורג חייב גלות גיטין ע: ציון ו פרק א מוכה שלא מת לאלתר
->->אם נהרג בלי חבורה גיטין ע: ציון ו פרק א מוכה שלא מת לאלתר
->->אם נהרג במקום שיש רוח, ופרכס או לא פרכס גיטין ע: ציון ו פרק ג מוכה שלא מת לאלתר
->->אם נשחטו בו רוב שני סימנים או בשאר חבלות גיטין ע: ציון ו פרק א מוכה שלא מת לאלתר
->->אם פרכס במקום שאין רוח גיטין ע: ציון ו פרק ג מוכה שלא מת לאלתר
->בגר תושב שהרג מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->בהורג בחצר שאינה של ההורג ולא של הנהרג מכות ח. ציון ב נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות
->בהורג בלי נגיעה אלא שנהדף חברו מכח תנועתו ומת מכות ז: ציון ו דחפו בגופו
->בהורג במעשה שבא מכוח כוחו מכות ז: ציון מ "ברזל מקתו" ו"מן העץ המתבקע"
->בהורג בקרן זוית מכות ז: ציון ד הורג בקרן זוית
->בהורג ברשות השייכת לנהרג מכות ח. ציון ב נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות
->בהורג דרך ירידה או דרך עלייה מכות ז. ציון י "דרך ירידה ודרך עליה"
->->בדרך ישרה (לא ירידה ולא עלייה) מכות ז. ציון י "דרך ירידה ודרך עליה"
->->בירידה שהיא לצורך עלייה מכות ז: ציון ז ירידה לצורך עליה
->בהורג ע"י דחיפה בגופו מכות ז: ציון ו דחפו בגופו
->בזורק אבן בחצרו והרגה אדם שרשאי להיכנס לשם מכות ח. ציון ב נכנס לחצר בעל הבית שלא ברשות
->בזורק אבן לרשות הרבים, והרג מכות ח. ציון ג הזורק אבן לרשות הרבים
->בחוטב עצים לסוכה או למערכה, והרג מכות ח. אחרי ציון ה הכשר מצוה
->בישראל שהרג גר תושב מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->במי שהתכוון לזרוק לצד זה והלכה לצד אחר והרג מכות ז: ציון ח זרק ופגע במקום אחר ונתכון לשתים וזרק ארבע
->במי שהתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע או להיפך והרג מכות ז: ציון ח זרק ופגע במקום אחר ונתכון לשתים וזרק ארבע
->במי שנגמר דינו לגלות כשלא היה כהן גדול מכות יא. ציון ג כהן גדול המחזיר את הרוצח
->->אם היה כה"ג ונמצא חלל או בן חלוצה מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->במי שנשמט הברזל מקתו קודם שהכה על העץ והרג מכות ז: ציון מ "ברזל מקתו" ו"מן העץ המתבקע"
->במכה עבד ומת מחמת המכה לאחר יום או יומיים מכות ח: ציון ה עבד וכותי לענין גלות, הכאה וקללה
->במלך ישראל שהרג מכות י. ציון ו רב הגולה לעיר מקלט
->->האם כל עבדיו וכל ישראל גולים עמו מכות י. ציון ו רב הגולה לעיר מקלט
->בנגר שהרג מי שנכנס לחנותו ע"י התזת קיסם מכות ז: ציון מ "ברזל מקתו" ו"מן העץ המתבקע"
->בסומא שהרג מכות ט: ציון ב סומא שהרג בשגגה
->בסותר את כותלו לאשפה הנמצאת ברשות הרבים, והרג מכות ח. ציון ה הסותר כתלו לאשפה
->בקצב המגביה ומוריד את גרזנו והרג מכות ז: ציון ז ירידה לצורך עליה
->ברב שהרג בשעה שעסק בתורה מכות י. ציון ו רב הגולה לעיר מקלט
->בשונא אדם והרגו בשוגג מכות ט: ציון ג שונא שהרג בשגגה
->->הגדרת שונא מכות ט: ציון ג שונא שהרג בשגגה
->בשונא שרצח סנהדרין כז: ציון ו האוהב והשונא כשרים לעדות
->בשליח ב"ד שהרג תוך כדי המלקות מכות ח. ציון כ שליח בית דין שהרג
->->אם הכה ארבעים מלקות מכות כב: ציון י חיוב גלות על ידי הוספת רצועה
->->אם הוסיף מכה אחת על האומד מכות ח. ציון כ שליח בית דין שהרג; מכות כב: ציון י חיוב גלות על ידי הוספת רצועה
->->->מחמת טעות הדיין במנין מכות כב: ציון י חיוב גלות על ידי הוספת רצועה
->הזורק אבן ואח"כ הוציא מישהו את ראשו ונהרג ע"י האבן ב"ק לב: ציון ל הנכנס לחנות וניזק או נהרג
->החזרת הדין לזכות אחרי שדנוהו ב"ד לחובה סנהדרין לג: ציון ג השוואת חייבי מלקות וחייבי גלות לדיני נפשות
->הנכנס לחנות של נגר וניתז עליו קיסם ומת ב"ק לב: ציון ל הנכנס לחנות וניזק או נהרג
->->אם נכנס ברשות או שלא ברשות והנגר ראהו נכנס ב"ק לב: ציון ל הנכנס לחנות וניזק או נהרג
->יציאת הרוצח מעיר המקלט במות הכהן הגדול
->->בבית שני שלא היה בו כהן משוח מכות יא. ציון ג כהן גדול המחזיר את הרוצח
->->בכהן גדול שהרג מכות יא: ציון ד ההורג כהן גדול, וכהן גדול שהרג בשגגה
->->->אם מינו כה"ג אחר לפני גמר הדין מכות יא: ציון ד ההורג כהן גדול, וכהן גדול שהרג בשגגה
->->במי שהרג כהן גדול מכות יא: ציון ד ההורג כהן גדול, וכהן גדול שהרג בשגגה
->->->אם מינו כה"ג אחר לפני גמר הדין מכות יא: ציון ד ההורג כהן גדול, וכהן גדול שהרג בשגגה
->->איזה סוג של כהנים גדולים מכות יא. ציון ג כהן גדול המחזיר את הרוצח
->->האם זה דווקא במי שהיה כה"ג גם בשעת רציחה וגם בשעת גמר הדין מכות יא: ציון ד ההורג כהן גדול, וכהן גדול שהרג בשגגה
->->האם הכוונה שמיתתו מוציאה, או שאחרי גמר דין, רק כה"ג חי מחזירו לעיר מקלט מכות יא. ציון ג כהן גדול המחזיר את הרוצח
->->אם היו כמה כהנים הגדולים בחיים בשעת גמר הדין ומת רק אחד מכות יא. ציון ג כהן גדול המחזיר את הרוצח
->->האם הרוצח חייב לצאת אז מכות יא: ציון ח קבורת רוצח שגלה
->לאילו דינים משווים דיני גלות לדיני נפשות סנהדרין לג: ציון ג השוואת חייבי מלקות וחייבי גלות לדיני נפשות
->ספק גלות - לחומרא או לקולא מכות יא. ציון ג כהן גדול המחזיר את הרוצח; מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->עיר המקלט (ראה: עיר מקלט)
->עלה בסולם ונשמטה שליבה מתחתיו והרגה מכות ז: ציון ז ירידה לצורך עליה
->רב הגולה מחמת תלמידו שרצח
->->אם יש לו תלמידים אחרים מכות י. ציון ד תלמיד הגולה לעיר מקלט
->->->האם תלמידיו האחרים חייבים לגלות עמו מכות י. ציון ד תלמיד הגולה לעיר מקלט
->רב שרצח - ישיבתו גולה עמו מכות י. ציון ו רב הגולה לעיר מקלט
->רוצח שדינו שאינו יוצא לעולם מעיר המקלט ומת לפני שגלה - האם מוליכים את עצמותיו לעיר המקלט מכות יא: ציון ח קבורת רוצח שגלה
->רוצח שחזר מגלותו - האם חוזר לשררה שהוחזק בה לפני גלותו מכות יג. ציון ב חזרה לשררה שהיה בה
->שני תלמידי חכמים המלווים את הגולה לעיר מקלט מכות ט: ציון ח מוסרין לו שני תלמידי חכמים
->->כדי לשכנע את גואל הדם שלא להורגו מכות ט: ציון ח מוסרין לו שני תלמידי חכמים
->->כדי לומר לאנשי עיר המקלט שלא ינהגו בו כרוצח מכות ט: ציון ח מוסרין לו שני תלמידי חכמים
->->במנוסתו לפני שעמד לדין, או רק אחרי שנידון מכות ט: ציון ח מוסרין לו שני תלמידי חכמים
גללים
->בהמה שהטילה גללים בחצר של אחר שלא ברשות והזיקו לבעל החצר - האם בעליה חייב מטעם בור ב"ק מח. ציון ז תקלה שהונחה ע"י בהמתו בחצר חבירו
->->אם נודע הדבר לבעל החצר ב"ק מח. ציון ז תקלה שהונחה ע"י בהמתו בחצר חבירו
->האם סתמם הפקר ב"מ סח: ציון ד שמין עגל עם אמו
->המגביה גלל ברה"ר ומחזירו למקומו ב"ק יט: ציון ג פסקה ד תרנגול המזיק באמצעות דליל
->טינוף פירות ע"י הטלת גללים - האם נחשב צרורות ב"ק ג. ציון ב נזק בטינוף ובהטלת גללים
גמילות חסדים
->מצוות גמ"ח (כגון ביקור חולים וניחום אבלים) - האם הן מצוות דרבנן ברכות יט. ציון י קריאת שמע לאחר התפילה כשצריכים לנחם אבלים
גמר דין
->איזו לשון הנאמרת ע"י הדיינים נחשבת גמר דין
->->לענין שגנב שטבח או מכר אז פטור מארבעה וחמשה ב"ק סח: ציון ח גמר דין בגנב
->->לענין שכבר אין רשות לדיינים להציע פשרה ב"ק סח: ציון ח גמר דין בגנב
->האם ב"ד יכול לגמור דין שלא בפני בעל דין ולרדת לנכסיו ב"ק צ: ציון ד שור מועד שהמית והזיק
->הגדרתו בדיני ממונות לענין חיוב התובע והנתבע סנהדרין כד. ציון ב קבלת קרובים ופסולים לדין ולעדות
->הגדרתו ביחס לבעלי הדין וביחס לדיינים סנהדרין ו: ציון א מעשה הפשרה
->הגדרתו לעניין שבועה סנהדרין כד. ציון ב קבלת קרובים ופסולים לדין ולעדות
->מי שנגמר דינו וברח ובא לפני אותו ב"ד מכות ז. ציון ב סתירת הדין בבורח שנגמר דינו
->שניים המעידים על פלוני שנגמר דינו למיתה בב"ד פלוני, ברוצח ובשאר חייבי מיתות ב"ד מכות ז. ציון ב סתירת הדין בבורח שנגמר דינו
'גמרא גמירי לה'
->האם משמעות הלשון שזה חיוב מהתורה מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
גנב
->מכירתו כעבד עברי (ראה גם: עבד עברי)
->->אם הוא שווה יותר מגניבתו קידושין יח. ציון ד גנב חמש מאות ושווה אלף
->->אם הוא שווה פחות מגניבתו - מתי נמכר וחוזר ונמכר קידושין יח. ציון ג מתי נמכר וחוזר ונמכר
->->בחוב אחר (מלבד גניבה) קידושין יח. ציון ב אם אדם נמכר בכפילו
->->בשותפים שגנבו קידושין יח. ציון ג מתי נמכר וחוזר ונמכר
->->כדי להחזיר כפל קידושין יח. ציון ב אם אדם נמכר בכפילו
->->כדי להחזיר תשלום ארבעה וחמישה קידושין יח. ציון ב אם אדם נמכר בכפילו
->שהוא עם הארץ - נאמנותו לומר שלא נגע בכלים
->->על הכלים שבבית חגיגה כו. ציון ה נאמנות הגנבים על הטהרה
->->על הכלים שהחזיר חגיגה כו. ציון ה נאמנות הגנבים על הטהרה
->->על כלים שבמקום דריסת רגליו חגיגה כו. ציון ה נאמנות הגנבים על הטהרה
->->על המקום שהיה יכול לגעת ממקום הגניבה חגיגה כו. ציון ה נאמנות הגנבים על הטהרה
גניבה (ראה גם: טביחה ומכירה; כפל; על דיניה המשותפים לגזל ראה: גזל; גזלן; השבת גזילה; שינוי)
->אם פחתה הנבילה עד שעת העמדה בדין ב"ק יא. ציון ב אין שמין לגנב ולגזלן
->בא במחתרת (ראה: בא במחתרת)
->גנב בשבת תוך כדי חלול שבת - האם חייב להחזיר את הגניבה סנהדרין עב. ציון ב חיובו של גנב שהוציא כלים מן המחתרת
->->אם היא בעין או שאבדה סנהדרין עב. ציון ב חיובו של גנב שהוציא כלים מן המחתרת
->גניבת נפש (ראה: גונב נפש)
->גניבת שור ושה ומכירתוסנהדרין פה: ציון ז גניבת נפש
->האומר "הרי עלי עולה" והפריש שור ונגנב - האם הגנב חייב לשלם דמי שור או די שישלם דמי כבש ב"ק עח: ציון ב הגונב שור של עולה
->->לענין הקרן ולענין הכפל ב"ק עח: ציון ב הגונב שור של עולה
->האם בסתם גניבה יש יאוש בעלים ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה; ב"ק סו: ציון ב טומאת זב
->האם גנב יכול לתת סובין ב"ק יא. ציון ב אין שמין לגנב ולגזלן
->->לעניין הקרן ולעניין הכפל ב"ק יא. ציון ב אין שמין לגנב ולגזלן
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"ק יא. ציון ב אין שמין לגנב ולגזלן
->האם גנב קונה ביאוש הבעלים (ראה: יאוש)
->הגונב בהמה ומשכה בתוך רשות הנגנב ומתה שם - האם חייב קרן או כפל ב"ק עט. ציון ד גנב וטבח או מכר ברשות הבעלים
->החושב לגנוב בהמה שנכנסה לחצרו המשתמרת - האם קנאה ב"ק סה. לפני ציון א קנין גניבה
->חיוב גנב באונס ע"י משיכה ברשות הרבים כתובות לא: ציון ג משיכה ברשות הרבים לענין חיוב גנב
->->אם משך מרשות הבעלים לרשות הרבים כתובות לא: ציון ג משיכה ברשות הרבים לענין חיוב גנב
->חיוב כפל (ראה: כפל)
->יש בה (ולא בגזילה) מידה גרועה לנפש ב"ק קיג: ציון א פסקה ב גזל גוי
->מתי חל חיוב הגנב סנהדרין פה: ציון ס הכנסה לרשות בגניבת נפש
->ע"מ לצער את הנגנב (למיקט)
->->אם הוא מתכוון להחזיר אחר זמן ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->האם חייב באונס ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->ע"מ לשלם - האם אסורה
->->אם הנגנב אינו יודע על הגניבה ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->אם מראש הוא מזכה לנגנב ע"י אחר ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->באדם הידוע כצדיק ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->בגונב קרקע ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->בישראל או בגוי ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->בממזר הגונב כדי להימכר לעבד ולשאת שפחה להכשיר את זרעו ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->בפרהסיא ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->האם חייב מלקות ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->->ע"מ לשלם קרן או כפל או יותר ממה שלקח ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->עדים שהעידו על גניבה והוזמו - מתי משלמים ומתי לוקים מכות ב: ציון ד חיוב מלקות בעדי עבד עברי
->קנייתה בקניין ארבע אמות ב"מ י. ציון ז קנין ארבע אמות
->שני גנבים שהגביה אחד והוציא אותו לדעתו ולדעת חברו ב"מ ח. ציון ג שותפים שגנבו
->שני גנבים שהגביהו יחד חפץ בבית הנגנב והוציאוהו ב"מ ח. ציון ג שותפים שגנבו
->שניים שגנבו יחד שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
גניבת דעת
->אם אינו מטעה במפורש אלא נותן סתם חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->בגוי - בממון ובדברים חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->במכירת בשר אסור לגוי בחזקת שהוא כשר חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->ירך שיש בה גיד הנשה חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->באמירה שהבשר כשר או בלי אמירה חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->במתנה חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->->נבילות וטריפות חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->במתנה, מהתורה או מדרבנן חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->האם אסורה מהתורה או מדרבנן חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->הליכה לבית האבל עם כלים חסרים או מלאים מים חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->->במקום "חבר עיר" - חבורות אנשים או תלמיד חכם חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->הפצרה בחברו שיסעד עמו חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->->הזמנתו פעם אחת או פעמיים חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->הצעה לחברו לסוך שמן מפח ריק חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->->אם המטרה היא לכבודו חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->->אם הרמאות עתידה להתגלות חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->פתיחת חבית יין בפני חברו כשאין כוונתו לכבדו חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->->אם היה עושה כן גם בחבית שאינה מכורה חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
->->בסתם או שאומר שפותח לכבודו חולין צד. ציון ב איסור גנבת דעת
גניזה
->האם צריך לגנוז בכלי חרס ליד קבר ת"ח -
->->מגילת סוטה סוטה כ. ציון ג אופן גניזת כתבי הקודש
->->ספרי גמרא ופירושיה וספרי תפילות סוטה כ. ציון ג אופן גניזת כתבי הקודש
->->ספרי נביאים וכתובים שנכתבו על עור בדיו סוטה כ. ציון ג אופן גניזת כתבי הקודש
גף (ראה: כנף)
גפן (ראה גם: יין; ענבים)
->קטימת זמורה מגפן של אחר, מן הפקק ולמעלה ב"ק פא. ציון ח קטימת ענפים מעצי חבירו
->קציצת ענפיו (ראה: זמירה)
->קציצתו שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
גר (ראה גם: גזל הגר; גיורת; ריבית, בגוי שהתגייר)
->אחים שהתגיירו ונישאו, ואחד מת או גירש את אשתו - האם אחיו מותר בה
->->אם הורתם שלא בקדושה ולידתם בקדושה יבמות צז: ציון ב האיסור של גר באשת אחיו
->->אם לידת אח אחד בקדושה והשני שלא בקדושה יבמות צז: ציון ב האיסור של גר באשת אחיו
->->אם לידתם בקדושה ואחד הורתו שלא בקדושה יבמות צז: ציון ב האיסור של גר באשת אחיו
->->אם לידתם שלא בקדושה יבמות צז: ציון ב האיסור של גר באשת אחיו
->->->אם הראשון לא בא עליה לשם אישות אחרי הגיור יבמות צז: ציון ב האיסור של גר באשת אחיו
->->->אם הם אחים גם מן האב וגם מן האם יבמות צז: ציון ב האיסור של גר באשת אחיו
->->->אם הם אחים רק מן האב או רק מן האם יבמות צז: ציון ב האיסור של גר באשת אחיו
->->->מהתורה ומדרבנן יבמות צז: ציון ב האיסור של גר באשת אחיו
->איסור אונאתו בממון ובדברים ב"מ נט: ציון ב אונאת גר
->איסור לחיצתו - להיות לו כנושה, להעבידו בפרך, או אונאת ממון ב"מ נט: ציון ב אונאת גר
->איסורו בקרובותיו יבמות צח. ציון ג פרק א קרובות האסורות על גר
->->אחות אמו יבמות צח. ציון ג פרק ה קרובות האסורות על גר
->->->אחות אמו מאביה, לכתחילה ובדיעבד יבמות צח. ציון ג פרק ו קרובות האסורות על גר
->->אחותו מאביו, לכתחילה ובדיעבד יבמות צח. ציון ג פרק ו קרובות האסורות על גר
->->אחותו מאמו
->->->אם נשא (בגיותו או בגרותו) - האם חייב להוציא יבמות צח. ציון ג פרק ט קרובות האסורות על גר
->->->שלידתה שלא בקדושה יבמות צח. ציון ג פרק ה קרובות האסורות על גר
->->אלו שהיו אסורות בגיותו יבמות צח. ציון ג פרק א קרובות האסורות על גר
->->אם הורתו ולידתו בקדושה יבמות צח. ציון ג פרק ח קרובות האסורות על גר
->->אם הורתו ולידתו שלא בקדושה יבמות צח. ציון ג פרק ח קרובות האסורות על גר
->->אם לידתו בקדושה והורתו שלא בקדושה יבמות צח. ציון ג פרק ח קרובות האסורות על גר
->->אמו, אם נְשָאָה (בגיותו או בגרותו) - האם חייב להוציא יבמות צח. ציון ג פרק ט קרובות האסורות על גר
->->אשת אביו יבמות צח. ציון ג פרק ב, ט קרובות האסורות על גר
->->->שנשא לפני הגיור, ובא עליה אחרי הגיור או לא יבמות צח. ציון ג פרק ד קרובות האסורות על גר
->->אשת אחי אביו שנשא לפני הגיור, ובא עליה אחרי הגיור או לא יבמות צח. ציון ג פרק ד קרובות האסורות על גר
->->אשת אחיו, אם נשאה (בגיותו או בגרותו) - האם חייב להוציא יבמות צח. ציון ג פרק ט קרובות האסורות על גר
->->בתו, שהורתה או לידתה שלא בקדושה יבמות צח. ציון ג פרק ז קרובות האסורות על גר
->->חמותו, איסור משום מראית עין - לאחר מיתת אשתו יבמות כא. ציון כ אשת חמיו ואשת חורגו
->->כלתו יבמות צח. ציון ג פרק ז קרובות האסורות על גר
->->מדרבנן יבמות כב. ציון ו שניות לעריות בגר
->->קרובות מצד האם יבמות צח. ציון ג פרק א קרובות האסורות על גר
->->->אחות אביו מן האם יבמות צח. ציון ג פרק ב קרובות האסורות על גר
->איסורו בשניות לעריות יבמות כב. ציון ו שניות לעריות בגר
->->אלה שנוהגים הגוים (הנוצרים) איסור בהן יבמות כב. ציון ו שניות לעריות בגר
->בברכת המזון - האם יכול לומר "לאבותינו" נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->במקרא ביכורים נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->בספק שיש בו חיוב כרת או שיש בו רק איסור לאו חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->בת שהורה אחד שלה ישראל והורה אחד גר - האם מותרת לכהן קידושין עה. ציון ג גר מותר בממזרת
->גוי שהילווה לישראל או שלווה מישראל בריבית והתגייר - האם מותר לגבות את הריבית ב"מ עב. ציון ב הלואה בריבית של גוי שהתגייר
->->אם זקף (בשטר או בעל פה) את הריבית עליו בחוב ב"מ עב. ציון ב הלואה בריבית של גוי שהתגייר
->->->דין הריבית שהצטברה אחרי הזקיפה ב"מ עב. ציון ב הלואה בריבית של גוי שהתגייר
->->->לפני שהתגייר או אחרי שהתגייר ב"מ עב. ציון ב הלואה בריבית של גוי שהתגייר
->גוי שכתב כתובה לאשתו והתגייר - האם הכתובה תקפה
->->גבייתה ממשועבדים כתובות צ. ציון א פרקים א-ג קטן שהשיאו אביו וגדל; כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->->->מנכסים שמכר לפני שהתגייר או אח"כ כתובות צ. ציון א פרקים א-ג קטן שהשיאו אביו וגדל; כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->->מנה או מאתיים כתובות צ. ציון א פרקים א-ג קטן שהשיאו אביו וגדל; כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->->עיקר הכתובה או תוספת כתובות צ. ציון א פרקים א-ג קטן שהשיאו אביו וגדל
->גוי שנימול לשם מצוה בלי כוונה להתגייר ואח"כ רצה להתגייר - האם צריך הטפת דם ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->גוי שנשא אשה והתגייר והמשיכו בחיים המשותפים - האם התכוון לקדש אותה כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->->אם כשנשאה היתה קטנה מבת שלש שנים או גדולה מבת שלש כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->גוי שנשא אשה ולא כתב לה כתובה והתגייר והמשיכו בחיים המשותפים - האם יש לה כתובה כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->גוי שנשא ישראלית וכתב לה כתובה והתגייר - האם כתובתה קיימת כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->->מנה או מאתיים כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->גזל מגר קטן גר ומת - האם צריך לבדוק אם יש לו יורשים סנהדרין סח: ציון ה בנו של קטן בדין בן סורר ומורה
->גר שהתגיירו בניו איתו
->->והילווה ומת - האם יכול הלווה לפרוע לבניו קידושין יז: ציון מ הלווה מן הגר והחזיר
->->והפקיד פקדון ומת - האם יכול השומר להחזיר לבניו קידושין יז: ציון מ הלווה מן הגר והחזיר
->האם בנו יורש אותו קידושין יז: ציון ל הגר אינו מוריש לבנו
->האם הוא חייב בטבילה אחרי גיורו כדי לאכול קודש חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->האם הוא כשר לדון
->->בדיני נפשות סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני נפשות
->->->אם אביו או אמו מישראל סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני נפשות
->->בדיני ממונות סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני ממונות
->->->לדון ישראל או גר סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני ממונות
->->->אם אביו או אימו מישראל סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני ממונות
->->בחליצה סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני ממונות
->האם הוא כשר למלכות ולשאר שררות סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני נפשות
->האם מותר בחמותו או בבת אשתו לאחר מות אשתו סנהדרין עו: ציון ה חמות לאחר מות אשתו
->האם מטבילים גוי שאומר שמל את עצמו ועדיין לא טבל שבת קלה. ציון ה הטפת דם ברית במהול שבא להתגייר
->היתרו בממזר ובממזרת ובפסולים אחרים
->->אם הורה אחד ישראל והורה אחד גר קידושין עה. ציון ג גר מותר בממזרת
->->עד כמה דורות בן גר עדיין מותר קידושין עה. ציון ג גר מותר בממזרת
->הנודר מ'בני אברהם' או מ'זרע אברהם' - האם מותר בגרים נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->חיוב זרוע, לחיים וקיבה בבהמה שספק אם נשחטה לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->חיוב חלה בעיסה שספק אם גולגלה לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->->בחלה בזה"ז, בא"י או בחו"ל חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->->האם חייב לתת את החלה לכהן בחינם חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->חיוב פדיון פטר חמור אם ספק האם נולד לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->חיוב קרבן יולדת בספק האם ילדה לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->חיתון עם גר משבעת העממים ע"ז לו: ציון ב איסור "ולא תתחתן בם" והגזרות הנוספות עליו
->ישראל שנשא אחיות מן האם או מן האב או אשה ובת בתה שהתגיירו יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה שהן גיורות
->ישראל שנשא אשה ובתה שהתגיירו יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה שהן גיורות
->->אם גירש אחת - האם האחרת אסורה לו כקרובת גרושתו יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה
->->האם חייב לגרש אחת או את שתיהן יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה שהן גיורות
->כדיין בחליצה (ראה: דיין)
->כקטן שנולד יבמות סב. ציון א מצוות פרייה ורבייה בגר שנולדו לו בנים בהיותו גוי
->מי שהיה מוחזק כגר ואומר שהתגייר בינו לבין עצמו - האם נאמן
->->לחוב לאחרים
->->->אם בא על אשתו - האם בניו נחשבים בני גוי יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->->->אם בא על בת ישראל - האם נפסלה יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->->->אם יש מי שמכחיש אותו או לא יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->->->אם נגע ביין של ישראל יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->->לפסול את בניו יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->->->אם יש עדים שאמר כך לפני שנולדו יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->->לפסול את עצמו יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->->->לענין לאסור עצמו לישראלית יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->->->לענין שאם שור ישראל יגח את שורו יהיה פטור יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->מי שנולד מגר וישראלית - האם מותר בפסולות יבמות פד: בלי ציון הגדר של מצרי שלישי
->מי שנולד מגרים - האם מותר בפסולות יבמות פד: בלי ציון הגדר של מצרי שלישי
->מילתו
->->אם היה מהול כבר - האם צריך הטפת דם שבת קלה. ציון ה הטפת דם ברית במהול שבא להתגייר
->->->אם נימול בפועל בגיותו או שנולד מהול שבת קלה. ציון ה הטפת דם ברית במהול שבא להתגייר
->->->האם יש לעשות הטפה דוקא ביום שבת קלה. ציון ה הטפת דם ברית במהול שבא להתגייר
->->->האם מברכים על ההטפה שבת קלה. ציון ה הטפת דם ברית במהול שבא להתגייר
->->האם הטפת דם ברית היא לעיכובא אצלו שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->->האם מברכים "למול את הגרים" או "על מילת גרים" או "למול את הגרים ולהטיף מהם דם ברית" שבת קלז: ציון ה ברכות המילה בגרים ועבדים
->->->חתימת הברכה שבת קלז: ציון ה ברכות המילה בגרים ועבדים
->->האם מברכים "על המילה" שבת קלז: ציון ה ברכות המילה בגרים ועבדים
->->->לפני המילה או לאחריה שבת קלז: ציון ה ברכות המילה בגרים ועבדים
->מינויו למלכות ולשאר שררות
->->אם הורה אחד ישראל והורה אחד גר קידושין עו: ציון ח מינוי גר למלכות ולשררה
->->בבן גרים קידושין עו: ציון ח מינוי גר למלכות ולשררה
->מכירתו כעבד עברי ב"מ עא. ציון ה הגר אינו נקנה כעבד עברי
->->אם אמו ישראלית או גויה או גיורת ב"מ עא. ציון ה הגר אינו נקנה כעבד עברי
->->אם מת האדון - האם עובד את בנו ב"מ עא. ציון ה הגר אינו נקנה כעבד עברי
->מעשה הגיור (ראה: גיור)
->מתברך בברכת כהנים (ראה: נשיאת כפים)
->מתי מברך על טבילתו - בעודו במים או לאחר יציאתו מהמים פסחים ז: ציון ג מצוות שברכתן אחר קיומן
->נאמנות אדם לומר שהתגייר יבמות מז. ציון א נאמנות אדם לומר שהתגייר
->->אם היה מוחזק כגוי יבמות מז. ציון א נאמנות אדם לומר שהתגייר
->->->אם יש עדים ששמעו שהתגייר יבמות מז. ציון א נאמנות אדם לומר שהתגייר
->->אם לא היה מוחזק כגוי יבמות מז. ציון א נאמנות אדם לומר שהתגייר
->->->בא"י או בחו"ל יבמות מז. ציון א נאמנות אדם לומר שהתגייר
->נאמנותו של האומר "גר אני" קידושין עו. ציון א בדיקת הכשרות של משפחת האשה
->סדרי קדימה בינו ליוחסין אחרים הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->סוטה ישראלית הנשואה לגר - האם היא שותה סוטה כו. ציון ז השקאת סוטה בגיורת ובאשת גר
->קדושת בכור בהמתו אם ספק האם נולד לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->קדימת סתם גר לגר מצרי, עמוני או מואבי הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->->בזה"ז הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->שחזר לסורו וכתב סת"ם - האם הם כשרים גיטין מה: ציון א פרק ה סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->->אם הוא מניח תפילין בצינעה גיטין מה: ציון א פרק ה סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->שמל בפורים - חיובו במגילה מגילה ד. ציון ד קריאת המגילה בלילה וביום
->->אם מל לפני נץ החמה או אחרי נץ החמה מגילה ד. ציון ד קריאת המגילה בלילה וביום
->שמל ולא טבל - לעניין יין נסך ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->->אם נגע ביין - האם אסור בשתייה או בהנאה ע"ז סד: ציון ז יין של גר תושב ומגעו
->שנולדו לו בנים בהיותו גוי - קיום מצוות פרייה ורבייה יבמות סב. ציון א מצוות פרייה ורבייה בגר
->->אם בניו התגיירו עמו או לא יבמות סב. ציון א מצוות פרייה ורבייה בגר שנולדו לו בנים בהיותו גוי
->שנשא אחיות מן האם או מן האב או אשה ובת בתה בגיותו והתגיירו יחד יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה שהן גיורות
->שנשא אשה ובתה בגיותו והתגיירו יחד יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה שהן גיורות
->->האם חייב לגרש אחת, אם לידתו בקדושה יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה שהן גיורות
->->ובא על אחת מהן אחרי הגיור - דין האחרת יבמות צח: ציון ג הנושא אשה ובתה שהן גיורות
->שנתגייר בין פסח ראשון לפסח שני - האם חייב בפסח שני פסחים צג. ציון ד גר שנתגייר וקטן שהגדיל בין הפסחים
->שנתגייר בערב פסח - האם מביא קרבן פסח פסחים צב. ציון ב גר שנתגייר בערב פסח
גר שאין לו יורשים
->אם מישהו בנה בנין בנכסיו בלי דלתות - האם קנה את הלבנים בהגבהה ב"מ י. ציון ו פסקה ג הקונה בקנין אחד מהו שיקנה באחר
->גזל ממנו (ראה: גזל הגר)
->הבא לזכות בנכסי הגר ובא אחר וקדמו קידושין נט. ציון ג עני המהפך בחררה
->המחזיק במשכון שקיבל הגר מישראל אחר, ומת - האם התופס זוכה במשכון או בשעבודו
->->אם משכנו בשעת ההלוואה או לאחר ההלואה ב"ק מט: ציון ד משכון של ישראל ביד גר שמת
->->אם תפס אחרי מות הגר או לפני מות הגר ב"ק מט: ציון ד משכון של ישראל ביד גר שמת
->המחזיק בנכסי הגר אחרי שמת - האם מלוה של הגר יכול לגבות מהנכסים
->->אם זה משכון שנתן הגר למלוה, בשעת הלוואתו או לאחר הלוואתו ב"ק מט: ציון ה גביית חובות מנכסי גר שמת
->->אם יש אחר שהחזיק בנכסי הגר אחריו ב"ק מט: ציון ה גביית חובות מנכסי גר שמת
->->אם מת הגר תוך זמן החוב או לאחר זמנו ב"ק מט: ציון ה גביית חובות מנכסי גר שמת
->->במטלטלין שהחזיק בהם אחר לפני מות הגר ב"ק מט: ציון ה גביית חובות מנכסי גר שמת
->->במלוה על פה או במלוה בשטר ב"ק מט: ציון ה גביית חובות מנכסי גר שמת
->->בקרקע או במטלטלין ב"ק מט: ציון ה גביית חובות מנכסי גר שמת
->->האם המחזיק יכול לסלק את המלוה במעות ב"ק מט: ציון ה גביית חובות מנכסי גר שמת
->->האם המלוה צריך להישבע כשגובה ב"ק מט: ציון ה גביית חובות מנכסי גר שמת
->המחזיק בקרקע שישראל אחר מישכן לגר, אחרי שמת - האם המחזיק זכה בה ב"ק מט: ציון ד משכון של ישראל ביד גר שמת
->->אם הלווה היה יכול לסלקו בדמים או לא היה ב"ק מט: ציון ד משכון של ישראל ביד גר שמת
->המחזיק בשטר של הגר אחרי שמת - האם זכה בשעבוד או בנייר
->->אם התכוון לזכות בנייר או התכוון לזכות בקרקע ב"ק מט: ציון א המחזיק בשטרותיו של גר
->->בשטר מכירת קרקע של גר ב"ק מט: ציון א המחזיק בשטרותיו של גר
->->בשטר שעבוד קרקעות שניתן לגר ע"י ישראל אחר ב"ק מט: ציון א המחזיק בשטרותיו של גר
->מי שזכה בשדה שלו ובינה לשדה אחרת שלו מפרידים רה"י, כרמלית, מקום פטור או "פיסלא" שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות
->שאשתו ניזוקה והפילה אחרי מיתתו - האם היא זוכה בדמי הוולדות ב"ק מט. ציון א דמי ולדות כשהבעל אינו בשעת הנגיפה
גר תושב
->האם מותר למכור לו או צריך לתת לו בחינם ע"ז כ. ציון ב מתנת חינם - האיסור בגוי והמצווה בגר תושב
->->בעשיר או בעני ע"ז כ. ציון ב מתנת חינם - האיסור בגוי והמצווה בגר תושב
->האם מצווה להקדים לתת בחינם לגר תושב לפני שמוכר לגוי ע"ז כ. ציון ב מתנת חינם
->->בדבר שאינו שווה הרבה או בדבר יקר ע"ז כ. ציון ב מתנת חינם - האיסור בגוי והמצווה בגר תושב
->הגדרתו - אלו מצוות צריך הגוי לקבל על עצמו כדי להיחשב גר תושב
->->בקבלת אומה שלמה ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->->כל שבע מצוות בני נח ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->->לענין החיוב להחיותו ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->->לענין יין נסך ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->->לענין ישיבתו בא"י ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->->שלא לעבוד עבודה זרה ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->היתר לגוי שקיבל עליו שבע מצוות לגור בא"י גיטין מה. ציון ד עבד שברח מחו"ל לארץ ישראל
->הלוואה לגר תושב בריבית - האם מותרת ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->->בכדי חייו או יותר ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->->בת"ח ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->->מהתורה או מדרבנן ב"מ ע: ציון ב הלואה בריבית לגוי
->המעכב שכר של פועל גר תושב - האם עובר ביסורים של כיבוש שכר שכיר
->->אם מתכוון לשלם אחר זמן או לא מתכוון לשלם כלל ב"מ קיא. ציון נ איסור הלנת שכר בפועל שאינו ישראל
->->בגוי שמקיים ז' מצוות בזמן שאין מקבלים גר תושב ב"מ קיא. ציון נ איסור הלנת שכר בפועל שאינו ישראל
->הפקדת יין אצלו ע"ז סד: ציון ו ייחוד והפקדת יין אצל גר תושב
->->אם עבר והפקיד - האם מותר בשתייה ובהנאה ע"ז סד: ציון ו ייחוד והפקדת יין אצל גר תושב
->הצלתו ממיתה ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->ייחוד אצלו יין ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב; ע"ז סד: ציון ו ייחוד והפקדת יין אצל גר תושב
->יילוד בת גר תושב ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->יין של ישראל שנמצא בביתו, לזמן מועט או מרובה ע"ז סד: ציון ו ייחוד והפקדת יין אצל גר תושב
->יין שנגע בו
->->האם מותר בהנאה ע"ז סד: ציון ז יין של גר תושב ומגעו
->->האם מותר בשתייה ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב; ע"ז סד: ציון ז יין של גר תושב ומגעו
->ישראל שהרג גר תושב - האם גולה מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->לעניין יין נסך ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->מכירת קרקע לו בא"י ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->נתינת מתנה לו ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל; ע"ז כ. ציון ב מתנת חינם - האיסור בגוי והמצווה בגר תושב
->סתם יינו - האם מותר בשתייה או בהנאה ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב; ע"ז סד: ציון ז יין של גר תושב
->->במקום הפסד ע"ז סד: ציון ז יין של גר תושב ומגעו
->עשייתו מלאכה בשבת יבמות מח: לפני ציון ג איסור מלאכה בשבת בגר תושב
->->אם בדעתו להתגייר יבמות מח: לפני ציון ג איסור מלאכה בשבת בגר תושב
->->אמירה לו לעשות לצורך ישראל יבמות מח: לפני ציון ג איסור מלאכה בשבת בגר תושב
->->->בגר תושב שהוא שכירו של ישראל יבמות מח: לפני ציון ג איסור מלאכה בשבת בגר תושב
->קבלתו בזה"ז כשאין יובל יבמות מח: ציון ג החזקת עבד שלא מל ולא טבל
->קבלתו בזמן שאין יובל נוהג ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל; ע"ז כ. ציון ב מתנת חינם - האיסור בגוי והמצווה בגר תושב
->->בזמן הזה ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->שהרג בן נח
->->מתי נהרג מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->->דין גואל הדם אם הרג אותו מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->שהרג גר תושב - מתי גולה ומתי נהרג מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->שהרג ישראל בשוגג - האם נהרג ע"י ב"ד או ע"י גואל הדם מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->שהרג עבד - האם גולה או נהרג מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->שלא מל בתוך שנים עשר חודש
->->אם קיבל על עצמו למול או לא ע"ז סה. לפני ציון ב גר תושב שקיבל עליו למול ולא מל
->->האם מותר לגרום למיתתו ע"ז סה. לפני ציון ב גר תושב שקיבל עליו למול ולא מל
->->האם נחשב גוי ע"ז סה. לפני ציון ב גר תושב שקיבל עליו למול ולא מל
->->האם נחשב מין ע"ז סה. לפני ציון ב גר תושב שקיבל עליו למול ולא מל
->שלא קיבל מצוות בפני בית דין ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->שקיבל על עצמו מצוות נוספות - האם חייב בהן יבמות מח: לפני ציון ג איסור מלאכה בשבת בגר תושב
גרגותני
->הגדרתו, לענין הטבלת כלי בתוכו לקודש חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
גרגרת (ראה: קנה)
גרוגרת
->שיעורה שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
גרושה
->האם מותר לאדם להיכנס לבית גרושתו פסחים קי: ציון ה כניסה לבית גרושתו
->האם מותר למגרש לדבר עם גרושתו בשוק כתובות כח. ציון ד דרכי התנהגות בדין ודברים שבין המגרש וגרושתו
->הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->->אחרי שנישאה או התארסה לאחֵר, או לפני כן כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->->אם יש אחרים ששומרים שלא יתייחדו כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->->אם נישאה והלך בעלה החדש למדינת הים כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->->אם נישאה לאחֵר ונתגרשה או נתארמלה כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->->בכהן או בישראל כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->->מגורים באותו חצר, באותה שכונה, באותו מבוי, או באותו כפר קטן כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->התדיינות המגרש עם גרושתו בבית דין שלא ע"י שליח
->->אחרי שנישאה לאחֵר או לפני כן כתובות כח. ציון ד דרכי התנהגות בדין ודברים שבין המגרש וגרושתו
->->אם באו לדון יחד
->->->האם מזדקקים להם כתובות כח. ציון ד דרכי התנהגות בדין ודברים שבין המגרש וגרושתו
->->->האם מענישים אותם בנידוי או במלקות כתובות כח. ציון ד דרכי התנהגות בדין ודברים שבין המגרש וגרושתו
->->אם המגרש הוא תלמיד חכם כתובות כח. ציון ד דרכי התנהגות בדין ודברים שבין המגרש וגרושתו
->->אם נישאה לאחֵר ונתגרשה מבעלה השני כתובות כח. ציון ד דרכי התנהגות בדין ודברים שבין המגרש וגרושתו
->->בכהן או בישראל כתובות כח. ציון ד דרכי התנהגות בדין ודברים שבין המגרש וגרושתו
->זכותה למזונות כל זמן שלא קיבלה את כתובתה כתובות קז: ציון ב פרקים ב-ג דין המזונות לאשה שאומרת שנתאלמנה או נתגרשה
->->אם קיבלה חלק מכתובתה כתובות קז: ציון ב פרקים א, ג דין המזונות לאשה שאומרת שנתאלמנה או נתגרשה
->->באשה שמגורשת מספק כתובות קז: ציון ב פרקים ב-ג דין המזונות לאשה שאומרת שנתאלמנה או נתגרשה
->זכותה למזונות של הטוענת שנתגרשה (ראה: מזונות אשה)
גרושה לכהן
->אם בעל - האם לוקה שתיים על הקידושין ועל הביאה ב"מ י: ציון ו פסקה ג אין שליח לדבר עבירה
->גרושה שהיא חלוצה - מדוע כהן לוקה עליה רק אחת מכות יג. ציון ט מלקות בגרושה שהיא חלוצה
->כהן שאמר לישראל "קדש לי גרושה"
->->האם הכהן לוקה ב"מ י: ציון ו אין שליח לדבר עבירה
->->האם הקידושין חלים ב"מ י: ציון ו אין שליח לדבר עבירה
גריסים (פולים כתושים)
->הנודר מגריסים - האם אסור במקפה נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->->במקום שקוראים לו "מקפה" או "מקפה של גריסים" נדרים נג: ציון ב הנודר מן הגריסים
->->תבשיל הגריסים, או שנוספו בהם דברים אחרים נדרים נג: ציון ב הנודר מן הגריסים
->הנודר מגריסים - האם אסור כשהם חיים או מבושלים או במקפה (תבשיל שמעורבים בו גריסים)
->->אם אמר "גריס גריסים שאני טועם" נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->->אם אמר "גריס שאני טועם" נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->->אם אמר "גריסים שאני טועם" נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->הנודר ממקפה - האם אסור בגריסים נדרים נג: ציון ב הנודר מן הגריסים
גרירה (לחיוב חטאת)
->האם היא תלויה בסדר המעשים או בסדר שהדברים נודעו לו שבת עא. ציון א קצירה גוררת קצירה וכיוצא בזה
->האם היא תלויה בסדר הפרשת החטאת או בסדר הקרבת החטאת שבת עא. ציון א קצירה גוררת קצירה וכיוצא בזה
->כלליה שבת עא. ציון ב גרירה של חטאת באיסורי אכילה; שבת עא: ציון א ידיעות מחלקות לענין חילוק חטאות
->מי שאכל שני זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על אחת מהן ואח"כ אכל כזית אחד בהעלמו של השני - כמה חטאות הוא חייב שבת עא. ציון ב גרירה של חטאת באיסורי אכילה
->מי שקצר בשגגת שבת ואח"כ קצר בשגגת מלאכות ונודע לו על הראשונה ושוב קצר בשגגת שבת - האם הקרבן על הקצירה הראשונה כולל גם את השלישית שבת עא. ציון א קצירה גוררת קצירה וכיוצא בזה
->מי שקצר וטחן כגרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות ואח"כ קצר כגרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות ונודע לו על קצירה וטחינה של שגגת שבת וזדון מלאכות ואח"כ נודע לו על קצירה ועל טחינה של זדון שבת ושגגת מלאכות - כמה חטאות הוא חייב שבת עא. ציון א קצירה גוררת קצירה וכיוצא בזה
->מי שקצר כחצי גרוגרת בשגגת שבת וזדון מלאכות ואח"כ קצר כחצי גרוגרת בזדון שבת ושגגת מלאכות - האם שתי הקצירות מצטרפות לשיעור שבת עא. ציון ג קצירה גוררת קצירה ומצטרפות לשיעור
גרירת כלי בשבת
->בקרקע מרוצפת בשיש שבת כט: ציון ו גרירת כלים בשבת
->->אם כל העיר מרוצפת שבת כט: ציון ו גרירת כלים בשבת
->כלי גדול שבוודאי יעשה חריץ או ספק שבת כט: ציון ו גרירת כלים בשבת
->כלי קטן שאפשר להגביהו שבת כט: ציון ו גרירת כלים בשבת
גרמא (ראה גם: בורר צרורות)
->בחסימת בהמה (ראה: חסימה)
->בשבת
->->בפסיק רישיה (ראה: פסיק רישיה)
->->בכיבוי (ראה: מכבה)
גרמא בנזיקין
->אם ברי היזקא או לא ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->אם גוף הדבר הניזק נחסר או לא ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->אם המזיק הזיק לבדו או עם סיוע מאחרים ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->אם המזיק עשה את המעשה בעצמו או לא עשה ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->אם הנזק בא בשעת המעשה או אח"כ ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->אם כוונתו להזיק או לא ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->באונס ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->בגוזל עבד והעבידו וביטלו ממלאכת האדון ב"ק צו: ציון ל פסקה ב, ד קניני גזילה בעבדים
->בדבר שנאמר בתלמוד שהוא חייב או שלא נאמר ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->בהיזק מצוי או שאינו מצוי ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->בזורק כלי מהגג והיו תחתיו כרים וכסתות וסילקם הוא או אחר ונשבר ב"ק כו: ציון ק הזורק כלי על כרים וסלקם אחר; ב"ק נה: ציון נ הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
->בחופר בבור ומחמת קול החפירה נפל שור לתוך הבור או על הקרקע מחוץ לבור ב"ק נג. ציון א פסקה ב הנופל מקול הכרייה
->בנועל אדם אחר בחדר שהלה כבר היה בתוכו ב"ק פה: ציון ג נעל את חבירו וביטלו ממלאכה
->בנזק סנהדרין עו: ציון ל מצמצם בנזיקין
->בפורץ גדר בפני בהמת חבירו וברחה והזיקה ב"ק פה: ציון ג נעל את חבירו וביטלו ממלאכה
->->חיובו על הבהמה שאבדה ב"ק נה: ציון נ הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
->->חיובו על הנזקים שגרמה לאחרים ב"ק נה: ציון נ הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
->ברציחה ע"י מעשה בגוף הנרצח סנהדרין עו: ציון ל מצמצם בנזיקין
->האיסור להזיק בגרמא ב"ק קיג: ציון ס פסקה ד עדות לטובת גוי בערכאות
->->בכוונה להזיק או בלי כוונה להזיק ב"ק מז: ציון ד החיוב בדיני שמים בגרמא בנזיקין
->האם מנדים מי שמזיק בגרמא עד שישלם ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->->->במוכר קרקע לגוי בשכנות לישראל ב"מ קח: ציון ה דין מצרנות במוכר לגוי
->הגורם שבהמת חבירו תלך לקמת אדם שלישי ותאכל (ראה: מעמיד...)
->ההבדל בין גרמי לגרמא ב"ק כו: ציון ק הזורק כלי על כרים וסלקם אחר
->חיוב בדיני שמים ב"ק מז: ציון ד בהמה שניזוקה ע"י אכילת פירות; ב"ק מז: ציון ד החיוב בדיני שמים בגרמא בנזיקין; ב"ק צא. ציון ז אומד לנזיקין
->חיוב מדרבנן ב"ק ס. ציון א ליבה וליבתו הרוח
->מה נחשב גרמא ומה נחשב גרמי ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->נזק שנעשה ע"י ריחה של בהמה ב"ק מח: לפני ציון ז נזקי גרמא בבהמה
->תפיסה ממזיק בגרמא ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->תפיסה ממי שהזיק בגרמא ב"ק מז: ציון ד החיוב בדיני שמים בגרמא בנזיקין
גרמי בנזיקין
->איזה נזק נחשב גרמי ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->אם לא הזיק בעצמו ב"ק נו. ציון א הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה
->אם לא התכוון להזיק ב"ק קיז. ציון ז פסקה ב המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->בהמה שהזיקה בגרמי, כגון ששרפה או קרעה שטרות ב"ק מח: לפני ציון ז נזקי גרמא בבהמה
->בזמן הזה ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->ביחיד הכובש את עדותו ב"ק נו. ציון ח היודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו
->בכופף קמת חבירו בפני אש ב"ק נו. ציון א הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה
->במי שלא התכוון להזיק כתובות פו. ציון ב פרקים ב-ג המוכר שטר חוב ומחלו, חייב לשלם
->במעיד לטובת גוי נגד ישראל בערכאות של גוים ב"ק קיג: ציון ס פסקה ב עדות לטובת גוי בערכאות
->->אם חייבו את הישראל שלא כדין תורה או כד"ת ב"ק קיג: ציון ס פסקה ב עדות לטובת גוי
->בצובע דבר של אחר עם סממני צבע של האחר
->->בדבר שאינו צריך צביעה ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->בצמר, וערך הצמר עלה בגלל הצביעה ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->->ואח"כ הוזל ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->בשוגג ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->בשוכר עדי שקר להעיד לחבירו או לעצמו ב"ק נו. ציון ה השוכר עדי שקר
->בשורף שטר של אחר ב"ק ס. ציון א ליבה וליבתו הרוח
->האם דיין שטעה חייב מדינא דגרמי סנהדרין לג. ציון א טעות הדיינים
->האם הוא קנס או חיוב ממוני מכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->הבדל בינו לבין דבר הגורם לממון ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->הבדל בינו לגרמא בנזיקין ב"ק נה: ציון נ הפורץ גדר בפני בהמת חבירו
->הבורר צרורות מגורן של אדם אחר - האם נחשב גרמי ביצה לח: ציון ב הבורר צרורות מגרנו של חברו
->חיוב מעיקר הדין או קנס כתובות פו. ציון ב פרקים ב-ג המוכר שטר חוב ומחלו, חייב לשלם
->חיובו ב"ק כו: ציון ק הזורק כלי על כרים וסלקם אחר; ב"ק מז: ציון ד פסקה ד בהמה שניזוקה ע"י אכילת פירות; ב"ק מח: לפני ציון ז נזקי גרמא בבהמה; ב"ק ס. ציון א ליבה וליבתו הרוח
->->מן הדין או מטעם קנס ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי; ב"ק קטז: ציון פ פסקה ב מוסר שדה חבירו
->מכר שטר ודחה ללווה את זמן הפרעון - האם חייב לשלם לקונה על הפסדו מכות ג. ציון ה עדים ששינו זמן הפרעון והוזמו
->עד שקר שעדותו חייבה אדם לשלם והודה - האם חייב מדין גרמי
->->אם הוזם מכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->->אם לא הוזם מכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
גרעינים (של פרי)
->איזו ברכה מברכים עליהם ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן; ברכות לו: לפני ציון ה כיצד מברכים על גרעיני הפירות; ברכות לו: ציון ו מאימתי מברכים על הפרי בורא פרי העץ
->->אם הם ראויים לאכילה או לא ברכות לו: לפני ציון ה כיצד מברכים על גרעיני הפירות
->ביעור בהם שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
->האם דין ערלה ורבעי נוהג בהם ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן; ברכות לו: לפני ציון ה כיצד מברכים על גרעיני הפירות
->האם נחשבים חלק מהפרי שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
->טלטולם בשבת
->->אם אינם ראויים לאכילת בעלי חיים ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->אם נמאסים או לא נמאסים ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->אם נתפרקו בשבת או בערב שבת ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->אם ראויים לאכילת בע"ח, מצויים או שאינם מצויים ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->זריקתם לפניו או לאחריו ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->קדושת שביעית בהם שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
גרף של רעי (ראה: מוקצה; צואה, טלטולה)
->בחצר שהוא יושב בה או בחצר אחרת ביצה לו: ציון ב הוצאת גרף של רעי בשבת וביום טוב
->הוצאתו לאשפה בלי כלי ביצה לו: ציון ב הוצאת גרף של רעי בשבת וביום טוב
->החזרתו למקומו אחרי ששפך אותו
->->אם יצטרך להוציא עוד צואה או שרק חושש שייגנב ביצה לו: ציון ג החזרת גרף של רעי
->->האם צריך לשים בו מים כשמחזירו ביצה לו: ציון ג החזרת גרף של רעי
->טלטולו שבת קכא: ציון ב טלטול צואה
->לענין מחתה שיש בה אפר ושברי עצים ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->->אם האפר מאוס והעצים לא מאוסים ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->לענין נר שיש בו שמן ושברי פתילה ביצה כא: ציון ד טלטול מחתה שיש בה אפר ושברי עצים בשבת
->עשייתו לכתחילה
->->במקום הפסד ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי
->->האם מותר לטלטלו אם עבר ועשאו ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי
->->הכנסת מיטתו ליד הגש"ר ביצה לו: ציון ב הוצאת גרף של רעי בשבת וביום טוב
->->->במקום פסידא ובמצב רגיל ביצה לו: ציון ב הוצאת גרף של רעי בשבת וביום טוב
->->->הכנסת מיטתו למקום שיש דלף שאינו ראוי ביצה לה: ציון ה נתינת כלי תחת הדלף בשבת
->->הנחת גרעינים וקליפות לפניו ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->הנחת כלי תחת דלף שאינו ראוי (ראה: דלף)
->שפיכת כלי שתחת דלף ראוי כדי שלא יתמלא וילכלך את הבית ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי
גשם
->אמירת הלל הגדול על ירידת גשם אחרי עצירת גשמים (ראה: הלל הגדול)
->ברכת "אילו פינו" על ירידת גשם אחרי עצירת גשמים
->->ביחיד או בצבור תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->->נוסח הברכה תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->ברכת הודאה על ירידת גשם אחרי עצירת גשמים
->->אם התענית היתה מפני שלא נתמלאו הבורות תענית כה: ציון ב הפסקת התענית כשיורדים גשמים
->->על כמה גשם תענית כה: ציון ב הפסקת התענית כשיורדים גשמים
->ברכת הודאה עליו
->->אם ירד בזמנו או לאחר עצירה ברכות נט: ציון ד ברכות ההודאה על גשמים
->->על כמה גשם מברכים ברכות נט: ציון ד ברכות ההודאה על גשמים
->->נוסח הברכה ברכות נט: ציון ד ברכות ההודאה על גשמים
->האם הוא נחשב סימן קללה בקיץ תענית יב: אחרי ציון ז תעניות על גשמים בתקופת ניסן ובקיץ
->->אם ירדו מעט או הרבה גשמים בחורף תענית יב: אחרי ציון ז תעניות על גשמים בתקופת ניסן ובקיץ
->הזכרתו (משיב הרוח ומוריד הגשם)
->->במקום שצריך שם גשם בקיץ, לכתחילה ובדיעבד תענית יד: ציון ב תפילה ותעניות על גשמים במקומות שצריכים גשם בקיץ
->->האם מותר ליחיד להזכיר לפני השליח ציבור תענית ב. ציון א מאימתי מזכירים גשמים בתפילה
->->זמן הזכרתו בחוץ לארץ תענית י. ציון א מאימתי שואלים גשמים בחוץ לארץ
->->מי שטעה ואמר מוריד הגשם בימות החמה תענית ג. ציון ה טעות בהזכרת רוח גשם וטל
->->->אם הזכיר טל וגם גשם תענית ג. ציון ה טעות בהזכרת רוח גשם וטל
->->מי שטעה ולא אמר מוריד הגשם בימות הגשמים תענית ג. ציון ה טעות בהזכרת רוח גשם וטל
->->->אם אמר 'מוריד הטל' תענית ג. ציון ה טעות בהזכרת רוח גשם וטל
->->ממתי מזכיר שליח ציבור גשם בתפילה תענית ב. ציון א מאימתי מזכירים גשמים בתפילה
->הנודר 'עד הגשם' או 'עד הגשמים' או 'עד שיפסקו הגשמים' (ראה: נדר המוגבל לזמן)
->'ותן טל ומטר'
->->טעה ולא אמרו - להיכן חוזרברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש
->->->אם נזכר לפני "שומע תפילה"ברכות כט. ציון ז טעה ולא שאל גשמים בברכת השנים
->->->אם נזכר אחרי "שומע תפילה" ולא עקר את רגליוברכות כט. ציון ז טעה ולא שאל גשמים בברכת השנים
->->->אם שאל רק טל ולא מטר או מטר ולא טל ברכות כט. ציון ז טעה ולא שאל גשמים בברכת השנים
->'מוריד הגשם'
->->אמרו בימות החמה - האם צריך לחזור ברכות לד. ציון ג טעות בתפילה
->->טעה ולא אמרוברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש
->->->אם נזכר מיד לאחר "מחיה המתים" ולפני "אתה קדוש" - האם ולהיכן צריך לחזורברכות כט. ציון ז טעה ולא שאל גשמים בברכת השנים
->->הזכיר טל בימות הגשמים ולא הזכיר גשם ברכות כט. ציון ז טעה ולא שאל גשמים בברכת השנים
->סוף זמן שאלת גשמים נדרים סב: ציון ז הנודר 'עד שיפסקו הגשמים'
->עודף גשמים
->->האם מתריעים או מבקשים רחמים או מתענים תענית כב: ציון ה מתריעים על רוב גשמים
->->בחו"ל או בארץ ישראל תענית כב: ציון ה מתריעים על רוב גשמים
->->כיצד מתריעים תענית כב: ציון ה מתריעים על רוב גשמים
->->נוסח התפילה על כך תענית כב: ציון ה מתריעים על רוב גשמים
->שאלתו (ותן טל ומטר)
->->בארץ ישראל, בזמן הבית ובזמן הזה תענית י. ציון א מאימתי שואלים גשמים בארץ ישראל
->->בחוץ לארץ, והדין אם טעה ושאל לפני הזמן תענית י. ציון א מאימתי שואלים גשמים בחוץ לארץ
->->במקום שאין צריך גשם בחורף, לכתחילה ובדיעבד תענית יד: ציון ב תפילה ותעניות על גשמים במקומות שצריכים גשם בקיץ
->->במקום שצריך גשם בקיץ תענית יד: ציון ב תפילה ותעניות על גשמים במקומות שצריכים גשם בקיץ
->->->באיזה מקום בתפילה, לכתחילה ובדיעבד תענית יד: ציון ב תפילה ותעניות על גשמים במקומות שצריכים גשם בקיץ
->->זמן תחילתה תענית י. ציון ד מאימתי מתחילים היחידים להתענות על הגשמים
->תחילת זמן שאלת גשמים
->->איזהו יום הרביעה נדרים סב: ציון ו הנודר 'עד הגשמים' או 'עד הגשם'
->->בחו"ל נדרים סב: ציון ו הנודר 'עד הגשמים' או 'עד הגשם'
->תענית על עצירתו (ראה גם: תענית)
->->איסור בנין, נטיעה, משא ומתן, אירוסין, נישואין ושאלת שלום אם עברו התעניות ולא נענו תענית יד: ציון ה דברים האסורים לאחר שעברו התעניות ולא נענו
->->אכילת בשר ושתיית יין בסעודה ערב התענית תענית ל. אחרי ציון א איסור רחיצה לפני תשעה באב
->->אמירת דברי כיבושין בזמן התפילה
->->->מי אומר - זקן, חכם או בעל קומה תענית טז. ציון ג אומרים דברי כיבושין בזמן התפילה בתעניות
->->->סדר אמירתם וזמנה תענית טז. ציון ג אומרים דברי כיבושין בזמן התפילה בתעניות
->->במקומות שצריכים גשם בקיץ תענית יד: ציון ב תפילה ותעניות על גשמים במקומות שצריכים גשם בקיץ
->->->סדר התעניות תענית יד: ציון ב תפילה ותעניות על גשמים במקומות שצריכים גשם בקיץ
->->החומרות בהן תענית טו: ציון ל באלו תעניות עושים את הסדר שבמשנה
->->התכנסות הציבור תענית טו. לפני ציון ב סדר התכנסות הציבור בתעניות
->->->לבישת שק תענית טו. לפני ציון ב סדר התכנסות הציבור בתעניות
->->->נתינת אפר על האנשים או על דברים אחרים תענית טו. לפני ציון ב סדר התכנסות הציבור בתעניות
->->התרעה אם לא ירדו די גשמים לאילנות או לשתייה או למילוי בורות תענית יט: ציון א תענית על אילנות ומאגרי מים
->->->בשביעית תענית יט: ציון א תענית על אילנות ומאגרי מים
->->->גדר ההתרעה תענית יט: ציון א תענית על אילנות ומאגרי מים
->->חיוב מעוברות ומניקות תענית יד. ציון א עוברות ומניקות בתעניות שעל הגשמים
->->סדר היום
->->->בזמן הזה תענית יב: ציון י סדר היום בתעניות
->->->התפילות והלימודים תענית יב: ציון י סדר היום בתעניות
->->עד מתי מתענים בתקופת ניסן או בקיץ תענית יב: אחרי ציון ז תעניות על גשמים בתקופת ניסן ובקיץ
->->->אם היה מיעוט גשמים בחורף תענית יב: אחרי ציון ז תעניות על גשמים בתקופת ניסן ובקיץ
->->פתיחת חנויות בתעניות בשני וחמישי אם לא נענו בתעניות ראשונות תענית יד: ציון ד פתיחת החנויות בתעניות בשני וחמישי
גשם, ירידתו פוטרת מישיבה מסוכה
->מי שאכל בסוכה וירד גשם ונכנס לביתו
->->ואכל שם ופסק הגשם - חיובו לחזור לסוכה להמשך סעודתו סוכה כט. ציון ה חזרה לסוכה משיפסקו הגשמים
->->וישן שם ופסק הגשם - האם מעירים אותו כדי שיחזור לסוכה, בלילה או אחרי עמוד השחר סוכה כט. ציון ה חזרה לסוכה משיפסקו הגשמים
->מתי מותר לפנות את הסוכה סוכה כט. ציון ג פינוי הסוכה בזמן הגשמים
->->באיסטניס סוכה כט. ציון ג פינוי הסוכה בזמן הגשמים
גת, הכשרתו (ראה: הכשרת כלי יין נסך)

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US