Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אותיות ה-ו

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.האזינו (ראה: קריאת התורה; שירה במקדש)
'האל הקדוש'
->יחיד שמוצא את הציבור מתפללים ומתחיל להתפלל - האם הוא צריך לכוון בתפילתו כדי שיגמור ויענה "אמן" על ברכת "האל הקדוש" ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
הבאי (ראה: נדרי הבאי)
הבדלה
->אחיזת היין והבשמים - ביד ימין או ביד שמאל
->->לכתחילה ובדיעבד ברכות מג: ציון י סדר קדימה בשמן ויין
->אכילה במוצאי שבת לפני הבדלה
->->מי שאין לו יין להבדלה - האם חייב להתענות עד שיהיה לו פסחים קה: ציון א אפוקי יומא מאחרינן - הבדלה וברכת המזון
->->מי שיש לו רק כוס אחת של יין ורוצה לברך ברכת המזון על הכוס - האם רשאי לאכול לפני ההבדלה פסחים קה: ציון א אפוקי יומא מאחרינן - הבדלה וברכת המזון; פסחים קה: ציון ג כוס בברכת המזון
->->שתייה פסחים קה. ציון ב אין מפסיקין להבדלה
->->האם האיסור מתחיל מבעוד יום או רק משחשכה פסחים קה. ציון ב אין מפסיקין להבדלה
->ביו"ט שחל אחר השבת - האם צריך להזכיר של יו"ט סמוך לחתימה ביצה יז. ציון ד נוסח הברכה בתפילת שבת בראש חדש ובחול המועד
->ביין של שביעית שביעית פ"ח מ"ז ציון ה האיסור לבשל ביחד שביעית ותרומה
->במי שהולך במדבר ושכח מתי שבת שבת סט: ציון ג ההולך במדבר ושכח מתי שבת
->ברכת בשמים
->->ביום טוב שחל במוצאי שבת פסחים קג. ציון א דין בשמים ביום טוב שחל במוצאי שבת
->->במוצאי יום הכיפורים שחל בשבת פסחים קג. ציון א דין בשמים ביום טוב שחל במוצאי שבת
->->האם צריך לברך אותה על הכוס, או יברך אותה כשמזדמן לו ואפילו לפני ההבדלה פסחים נד. אחרי ציון א המבדיל להוציא אחרים
->ברכת הבשמים
->->על ריח טוב שבא מעיר שרובה או חצייה ישראל ברכות נג. אחרי ציון ס המריח ריח שאין ידוע מקורו
->->על בשמים של מת ברכות נג. ציון מ נר ובשמים של מת
->->היו לפניו שמן לבשמים להבדלה ויין לשתייה - על איזה יברך תחילה ברכות מג: ציון י סדר קדימה בשמן ויין
->->האם אחד יכול להוציא אחרים בברכתו ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->->->בבית מדרש ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->->כמה צריך לחזר אחריו
->->->במוצ"ש ובמוצאי יוה"כ ברכות נג: ציון ד עד כמה מחזרים אחר נר ובשמים להבדלה
->ברכת הנר
->->על אור שאינו נהנה (או שאינו יכול ליהנות) ממש ממנו ברכות נג: ציון ג אין מברכים על נר עד שיאותו לאורו
->->בסומא ברכות נג: ציון ג אין מברכים על נר עד שיאותו לאורו
->->על אור של בית הכנסת או של בית המדרש ברכות נג. ציון ח אור של בית הכנסת ובית המדרש
->->על נר יארצייט ברכות נג. ציון ח אור של בית הכנסת ובית המדרש
->->על אש שהודלקה לצורך בישול וחימום ולא כדי להאיר ברכות נג. ציון ז אור של כבשן, תנור וכריים; ברכות נג: ציון ב ברכת האור על גחלים לוחשות
->->על נר הנמצא בכלי זכוכית שקוף ברכות נג: ציון א ברכת האור על נר בפנס
->->על אור חשמל ברכות נג: ציון א ברכת האור על נר בפנס
->->על נר שהדליק יהודי מגוי או מיהודי ברכות נג. ציון ג ישראל ונכרי שהדליקו זה מזה
->->על נר שהדליק גוי מיהודי או מגוי ברכות נג. ציון ג ישראל ונכרי שהדליקו זה מזה
->->על נר שעשוי גם להאיר וגם לכבוד ברכות נג. ציון מ נר ובשמים של מת
->->על נר של מת ברכות נג. ציון מ נר ובשמים של מת
->->על נר שלא שבת ברכות נב: ציון ז בשמים של גוי
->->על נר שהודלק לחיה או לחולה ברכות נב: ציון ז בשמים של גוי
->->על נר של גוי ברכות נב: ציון ז בשמים של גוי
->->המנהג להסתכל אז בכפות ידים והצפרנים ברכות נג: ציון ג אין מברכים על נר עד שיאותו לאורו
->->על אבוקה שנראית ביד אדם (גדול או קטן) בין השמשות במוצ"ש ברכות נג. אחרי ציון ה המהלך מחוץ לכרך ורואה תינוק ואבוקה בידו
->->על אור הנראה מעיר שרובה או חציה או מיעוטה גויים ברכות נג. ציון ה הרואה אור מעיר שרובה או חציה גויים; ברכות נג. אחרי ציון ס המריח ריח שאין ידוע מקורו
->->צורת הברכה ברכות נב: ציון ה נוסח ברכת הנר של הבדלה
->->האם אחד יכול להוציא אחרים בברכתו ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->->->בבית מדרש ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->->כמה צריך לחזר אחריו
->->->במוצ"ש ובמוצאי יוה"כ ברכות נג: ציון ד עד כמה מחזרים אחר נר ובשמים להבדלה
->->ברכה על נר של ע"ז, על גחלת שלה או שלהבת שלה ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->בתפילה
->->הבדיל על הכוס - האם עדיין צריך להבדיל בתפילה ברכות לג. ציון ט הבדלה בתפילה ועל הכוס
->->לא הזכיר הבדלה בתפילה - האם צריך לחזור ולהתפלל
->->->אם הבדיל על הכוס או לאוברכות לג. ציון ל טעה ולא הזכיר הבדלה בתפילה; ברכות לג. ציון ס טעה בהבדלה בזו ובזו
->->->אם גם אכל או עשה מלאכה לפני שהבדיל על הכוס ברכות לג. ציון ל טעה ולא הזכיר הבדלה בתפילה
->->->אם אין לו ייןברכות לג. ציון ס טעה בהבדלה בזו ובזו
->->->ביום טוב שחל במוצ"ש ברכות לג. ציון ס טעה בהבדלה בזו ובזו
->->מי שלא התפלל ערבית במוצ"ש - האם צריך להבדיל בשחרית למחרת ברכות לג. ציון ל טעה ולא הזכיר הבדלה בתפילה
->->לא הזכירה ב"חונן הדעת" - האם יאמרנה ב"שומע תפילה" או ב"הודאה" או יחזור לראש ברכות כט. ציון ז טעה ולא שאל גשמים בברכת השנים; ברכות לג. ציון ס טעה בהבדלה בזו ובזו
->->נוסחה ומקומה ברכות לג. ציון ח אמירת הבדלה בברכת חונן הדעת
->האם ברכת היין בהבדלה פוטרת את היין שבתוך הסעודה שלאחריה ברכות מב. ציון ט פסקה ד הברכה שמברכים על יין שמלווה לסעודה
->האם היא מהתורה או מדרבנן ברכות לג. ציון ט הבדלה בתפילה ועל הכוס
->->האם יש לה נוסח קבוע מהתורה ברכות לג. ציון ט הבדלה בתפילה ועל הכוס
->->האם חובה מהתורה להבדיל על היין ברכות לג. ציון ט הבדלה בתפילה ועל הכוס
->האם מותר להבדיל לפני יציאת השבת ברכות כז. ציון ט הקדמת ערבית, קידוש והבדלה בכניסת השבת וביציאתה
->האם מותר להבדיל על פת
->->האם עדיף להבדיל על שיכר
->->ביו"ט שחל במוצ"שברכות נב: ציון ד הבדלה על הפת
->האם עיקר התקנה הוא על הכוס או בתפילה ברכות לג. ציון ט הבדלה בתפילה ועל הכוס
->האם צריך לברך את ברכת האור על הכוס, או יברך אותה כשמזדמן לו ואפילו לפני ההבדלה פסחים נד. אחרי ציון א המבדיל להוציא אחרים
->המבדיל להוציא אחרים אחרי שהבדיל לעצמו - אלו ברכות יחזור ויברך פסחים נד. אחרי ציון א המבדיל להוציא אחרים
->המבדיל על הכוס ושכח את ברכת המבדיל ברכות לג. ציון ל טעה ולא הזכיר הבדלה בתפילה
->הנוסח
->->יום טוב שחל במוצאי שבת - האם אומרים "בין יום השביעי לששת ימי המעשה" פסחים קג: ציון ד מספר ההבדלות בברכת ההבדלה
->->של הברכה על הכוס ושל "אתה חוננתנו" בתפילה פסחים קג: ציון ד מספר ההבדלות בברכת ההבדלה
->->ביום טוב שחל במוצאי שבת פסחים קד. לפני ציון א נוסח ההבדלה במוצאי שבת שחל ביום טוב
->->החתימה פסחים קד. ציון א נוסח החתימה בברכת ההבדלה
->->החתימה ביום טוב שחל במוצאי שבת פסחים קד. ציון א נוסח החתימה בברכת ההבדלה
->הנר
->->האם צריך לחזר אחר אבוקה פסחים קג: ציון ג אבוקה לנר הבדלה
->->האם שני נרות שמדביקים יחד נחשבים לאבוקה פסחים קג: ציון ג אבוקה לנר הבדלה
->הסועד במוצאי שבת, ויש לו שני כוסות יין או רק אחד
->->האם הבדלה קודמת לברכת המזון או להיפך פסחים קה: ציון א אפוקי יומא מאחרינן - הבדלה וברכת המזון
->->האם אפשר לעשות הבדלה וברכת המזון על אותו כוס, לכתחילה ובדיעבד פסחים קב: ציון א השני אין עושים מצוות חבילות חבילות
->מי שאכל בשבת ונמשכה סעודתו ויצאה השבת - האם צריך להבדיל מיד
->->לפני ברכת המזון או לאחריה ברכות נב: ציון ד הבדלה על הפת
->->סדר הברכות ברכות נב: ציון ד הבדלה על הפת
->מי שבירך המוציא במוצ"ש ולפני שטעם נזכר שלא הבדיל ברכות מ. ציון ב אסור לאכול לפני שיאכיל לבהמתו
->עד מתי אפשר להשלים אותהברכות ח. ציון ט שניים מקרא אחד תרגום
->על איזה נר מברכים במוצאי יום הכיפורים פסחים נד. ציון א נר שמברכים עליו במוצאי יום הכיפורים
->על שכר או על משקה שהוא חמר מדינה פסחים קז. ציון א ברכת המזון על השכר
->->מתי מותר להבדיל עליו פסחים קז. ציון א הבדלה על חמר מדינה
->->איזה משקה מוגדר כחמר מדינה פסחים קז. ציון א הבדלה על חמר מדינה
->עשיית מלאכה לפני הבדלה
->->אם כבר אמר "המבדיל" שבת קנ: ציון ה איסור מלאכה לפני הבדלה
->->->אם כבר הבדיל בתפילה שבת קנ: ציון ה איסור מלאכה לפני הבדלה
->->->בשם ומלכות או בלעדיה שבת קנ: ציון ה איסור מלאכה לפני הבדלה
->->האם מותר למי שלא הבדיל לומר למי שהבדיל שיעשה מלאכה בשבילו שבת קנא. ציון א אמירה לישראל בדבר האסור לו ומותר לחבירו
->->מלאכה שיש בה טורח או שאין בה טורח כגון הדלקת נר או הוצאה מרשות לרשות שבת קנ: ציון ה איסור מלאכה לפני הבדלה
->->עשיית דברים שאין בהם מלאכה שבת קנ: ציון ה איסור מלאכה לפני הבדלה
->שתיית היין בימים לפני תשעה באב תענית ל. ציון א אכילת בשר ושתית יין לפני תשעה באב ואחריו
->תשלומין לה
->->אם לא בירך ברכת "בורא מאורי האש" פסחים קו. ציון ו זמן ברכת "מאורי האש"
->->אם לא הבדיל במוצאי יום טוב פסחים קו. ציון ד מי שלא הבדיל במוצאי שבת
->->אם לא הבדיל בשוגג או במזיד פסחים קה. ציון ג מי שלא קידש בערב שבת; פסחים קו. ציון ד מי שלא הבדיל במוצאי שבת
->->עד מתי יכול להבדיל פסחים קו. ציון ד מי שלא הבדיל במוצאי שבת
->->אם אכל לפני ההבדלה פסחים קו. ציון ד מי שלא הבדיל במוצאי שבת
->תשעה באב שחל במוצאי שבת - האם מצות הבדלה מתבטלת פסחים קו. ציון ד מי שלא הבדיל במוצאי שבת
הבחנה (חובת המתנה שלושה חדשים בין זיווג לזיווג)
->באשת יפת תואר (ראה: אשת יפת תואר)
->בגויה שהתגיירה יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->->אם היתה נשואה או לא יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->->אם התגיירה עם בעלה יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->->אם לא היתה נשואה מעולם יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->->קטנה או גדולה יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->בגיורת ומשוחררת שלא היו נשואות יבמות מח: ציון א בכייתה וזמן המתנתה של יפת תואר
->ביבמה
->->להינשא לשוק אחרי חליצה יבמות מא: ציון ו מאימתי היבמה מותרת להינשא לכל אדם
->->להינשא לשוק אחרי מות היבם יבמות מא: ציון ו מאימתי היבמה מותרת להינשא לכל אדם
->->->אם מת היבם תוך ג"ח ממות הבעל או אח"כ יבמות מא: ציון ו מאימתי היבמה מותרת להינשא לכל אדם
->->->בזה"ז שלא מייבמים יבמות מא: ציון ו מאימתי היבמה מותרת להינשא לכל אדם
->->לחלוץ או להתייבם אם היו שני יבמים ומת אחד מהם - ג' חדשים ממות היבם או ממות הבעל יבמות מא: ציון ו מאימתי היבמה מותרת להינשא לכל אדם
->בישראלית שנבעלה בזנות יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->->קטנה או גדולה יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->בשבויה שנפדתה יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->->קטנה או גדולה יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->בשפחה שנשתחררה יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->->בשן ועין או בגט שחרור יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->->קטנה או גדולה יבמות לד: ציון ד המתנת שלושה חדשי הבחנה במצבים שונים
->החובה להמתין - מדאורייתא או מדרבנן יבמות מא. ציון ט החיוב להמתין שלושה חדשים
->המקדש אשה בתוך חדשי הבחנה - האם צריך לתת גט או די שיפרוש עד סוף שלשה חדשים יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים משנתאלמנה או נתגרשה
->->אם היא קטנה יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים משנתאלמנה או נתגרשה
->->אם קידש אותה בשוגג יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים משנתאלמנה או נתגרשה
->->אם רק קידש או גם נשא יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים משנתאלמנה או נתגרשה
->->בכהן יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים משנתאלמנה או נתגרשה
->מנין שלושת החדשים אחרי הגירושין - משעת נתינת הגט או משעת כתיבתו גיטין יז. ציון ד פרק א כותבים זמן בגיטין
->->אם כתוב בגט זמן כללי בלי לפרט איזה יום גיטין יח. ציון ב מאימתי מונים לגט שלושה חודשים
->נידוי למי שמקדש אשה בתוך חדשי הבחנה יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו; יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים משנתאלמנה או נתגרשה
->->אם ברח - האם הגלות פוטרת מנידוי יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו; יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים משנתאלמנה או נתגרשה
->->->בריחה לעיר אחרת, או למקום במרחק הליכת ג' חדשים יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים
->->->האם אומרים לו לכתחילה לברוח במקום לנדותו יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים
->->אם לא נידוהו תוך ג' חדשים - נידויו אח"כ יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים
->->->אם נשא - קנס לפרוש כמנין הימים שנשא באיסור יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים
->->אם רק קידש או גם נשא יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים משנתאלמנה או נתגרשה
->->למשך שלושים יום או עד סוף ג' חדשים יבמות לז. ציון ב המקדש בתוך שלשה חדשים
הבטחה
->המבטיח לכהן או ללוי שיתן לו תרומות ומעשרות - האם היא קנויה לו ב"מ מט. ציון ה החוזר מהבטחתו לתת מתנה
->המבטיח לתת מתנה מועטת או מרובה וחזר בו - האם נחשב מחוסר אמנה
->->אם אמר בפירוש שהוא נותן בדעה גמורה ב"מ מט. ציון ה החוזר מהבטחתו לתת מתנה
->->אם הבטיח בדעה גמורה או לא ב"מ מט. ציון ה החוזר מהבטחתו לתת מתנה
->->בנתינה לעני או לעשיר ב"מ מט. ציון ה החוזר מהבטחתו לתת מתנה
->->ברבים שהבטיחו לתת ב"מ מט. ציון ה החוזר מהבטחתו לתת מתנה
->המדבר אחד בפה ואחד בלב (מבטיח דבר שאין בכוונתו לקיים)
->->האם אסור דאורייתא או רק העדר הנהגה טובה ב"מ מט. ציון ג האיסור לדבר אחד בפה ואחד בלב
->->וחזר בו מהבטחתו - האם נחשב מחוסר אמנה ב"מ מט. ציון ג האיסור לדבר אחד בפה ואחד בלב
הביננו
->האם מותר לאומרה בהליכה ברכות ל. ציון ד מה בין "הביננו" לתפילה קצרה
->מתי מותר לאומרה
->->לכתחילה ובדיעבד ברכות כט. ציון ג תפילת מעין שמונה עשרה - "הביננו"
->->בשעת הדחק או לחולהברכות כט. ציון ג תפילת מעין שמונה עשרה - "הביננו"
->->במוצאי שבת ובמוצאי יום טובברכות כט. ציון ג תפילת מעין שמונה עשרה - "הביננו"
->->בימות הגשמים ברכות כט. ציון ג תפילת מעין שמונה עשרה - "הביננו"
הבלעה
->סחורה בפירות שביעית בהבלעה סוכה לט. ציון ה הטעמים לאיסור מסירת דמי פירות שביעית לעם הארץ
הבערה (ראה: מבעיר)
->ביו"ט (ראה: יו"ט, "מתוך"; מתוך)
הבראה (סעודת הבראה לאבל)
->איסור לאבל לאכול סעודה ראשונה משלו מו"ק כז: ציון ח סעודת הבראה
->->שאר הסעודות ביום הראשון מו"ק כז: ציון ח סעודת הבראה
->->אם שכניו אינם רוצים לתת לו לאכול משלהם מו"ק כז: ציון ח סעודת הבראה
->->האם מותר לו לצום ולא לאכול סעודת הבראה מו"ק כז: ציון ח סעודת הבראה
->->אבל שצם ביום הראשון - האם מותר לו לאכול משלו בלילה או למחרת מו"ק כז: ציון ח סעודת הבראה
->באבל שמתחיל את אבלותו אחרי יום הקבורה (כגון שנקבר ביו"ט אחרון או ששמע שמועה קרובה בשבת) מו"ק כז: ציון ח סעודת הבראה
->באשה אבלה
->->עשייתה ע"י איש או ע"י אשה או ע"י בעלה מו"ק כז: ציון ח פסקה ו סעודת הבראה
->->אם יש לה בנים קטנים או אין לה מו"ק כז: ציון ח פסקה ו סעודת הבראה
->בחול המועד מו"ק כד: ציון ל סעודת הבראה בחול המועד
->->על מיטה כפויה או זקופה מו"ק כד: ציון ל סעודת הבראה בחול המועד
->האם האבל או המברה יושבים על מיטה כפויה או זקופה מו"ק כד: ציון ל סעודת הבראה בחול המועד
->->אם לבם גס זה בזה או לא מו"ק כו: אחרי ציון ע הבראה על מיטה כפויה או זקופה
->->ביום הראשון או בימים הבאים מו"ק כו: אחרי ציון ע הבראה על מיטה כפויה או זקופה
->->אם האבל מתנהג בעצב או בשמחה מו"ק כו: אחרי ציון ע הבראה על מיטה כפויה או זקופה
->->בזמן הזה מו"ק כו: אחרי ציון ע הבראה על מיטה כפויה או זקופה
->עשייתה בלילה אם נקבר ביום והאבל הגיע לביתו ביום או בלילה או אם נקבר בלילה מו"ק כז: ציון ח סעודת הבראה
->עשייתה סמוך לכניסת שבת או בערב בפסח אחר חצות מו"ק כז: ציון ח סעודת הבראה
->עשייתה ע"י החלפת סעודות בין שני אבלים
->->אם התנו מראש שיעשו כך או לא התנו מו"ק כז: ציון ח פסקה ז סעודת הבראה
הברחת נכסים
->לווה שנתן את נכסיו במתנה כדי להבריחם מהמלווה - האם המתנה קיימת כתובות עט. ציון א פרק ח המבריחה נכסיה מבעלה
->הנותן את נכסיו במתנה כדי שלא ישתעבדו לכתובה - האם המתנה קיימת כתובות עט. ציון א פרק ח המבריחה נכסיה מבעלה
הברכה
->חיוב ערלה בה סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->אם היא יונקת מהאם או לא סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->אם נפסקה מהאם שלה או לא סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->לענין חזרה ממלחמה (ראה: חוזרים מן המלחמה)
->מצבים שהיא אסורה סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
הגבהה (כקניין)
->בהגבהת טפח כתובות לא. ציון ב הגונב כיס בשבת והוציאו לרשות הרבים
->בהעברת חפץ מיד אחת לשנייה למטה משלושה טפחים כתובות לא. ציון ג הגונב כיס בשבת ע"י גרירה
->בהגבהת קצה של טלית כשהקצה האחר ע"ג עמוד
->->אם ניתק אותה ונפל הקצה השני על הארץ או לא נפל כי היתה קטנה ב"מ ט. ציון ד קנין הגבהה בטלית שחציה על גבי עמוד
->->אם ניתק אותה מעמוד או לא ניתק ב"מ ט. ציון ד קנין הגבהה בטלית שחציה על גבי עמוד
->->במציאה או במכר ב"מ ט. ציון ד קנין הגבהה בטלית שחציה על גבי עמוד
->->האם קונה את כל הטלית או רק את החלק שהגביה ב"מ ט. ציון ד קנין הגבהה בטלית שחציה על גבי עמוד
הגדה של פסח
->האם מותר לכרוע באמירת "ונודה לך שיר חדש" ברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->הגבהת המצה בעת אמירת "הא לחמא" ובעת אמירת "מצה זו"
->->האם היא מעיקר הדין פסחים קטז: ציון ד הגבהת פסח מצה ומרור
->->מי מגביה ואיזו מצה מגביהים פסחים קטז: ציון ד הגבהת פסח מצה ומרור
->הגבהת המרור בעת אמירת "מרור זה" - האם היא מעיקר הדין ומי מגביה פסחים קטז: ציון ד הגבהת פסח מצה ומרור
->חובת אמירת טעמי פסח, מצה ומרור וסדר אמירתם פסחים קטז. אחרי ציון ה אמירת טעמי פסח מצה ומרור
->מה אומרים ומה מברכים אחרי ההלל המצרי פסחים קיח. ציון א ברכת השיר
->מתחיל בגנות ומסיים בשבח
->->האם יש להתחיל ב"עבדים היינו" או ב"מתחילה עובדי עבודה זרה" פסחים קטז. אחרי ציון ה מתחיל בגנות ומסיים בשבח
->->מהו הסיום לשבח פסחים קטז. אחרי ציון ה מתחיל בגנות ומסיים בשבח
->->"לפיכך אנו חייבים להודות" - לשונות ההודאה, מספרם, וסיום הקטע פסחים קטז: לפני ציון ג "לפיכך אנו חייבים להודות" באיזה נוסח
->סדר הזכרת זבחים ופסחים בברכת "אשר גאלנו", והדין כשפסח חל במוצאי שבת פסחים קטז: ציון ג סדר הזכרת זבחים ופסחים בברכת "אשר גאלנו"
הגהה
->האיסור להשאיר ספר בלתי מוגה, לגבי ספרי תלמוד ופוסקים שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
הגעלת כלים
->במשקים חוץ ממים, כגון חלב וחומץ ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->האם צריך להגעיל את היורה הגדולה שמגעילים בתוכה, לפני ההגעלה או לאחריה ע"ז עו. ציון ד פרק ב דין הגעלת כלים; ע"ז עו. ציון ה הגעלת יורה גדולה
->הגעלת יורה גדולה ע"ז עו. ציון ה הגעלת יורה גדולה
->->האם צריך למלאה מעבר לשפתה ע"ז עו. ציון ה הגעלת יורה גדולה
->->ע"י נתינת אבן מלובנת או לפיד אש במקום עשיית שפה ע"ז עו. ציון ה הגעלת יורה גדולה
->->עשיית שפה מבצק מסביב לשפת היורה ע"ז עו. ציון ה הגעלת יורה גדולה
->->->בהגעלתה לצורך הגעלת כלים אחרים בתוכה ע"ז עו. ציון ה הגעלת יורה גדולה
->הגעלת כלי בן יומו
->->אם בלע היתר (כגון חמץ לפני פסח או בשר וחלב) ע"ז עו. ציון ד פרק ד דין הגעלת כלים
->->כשאין ששים במים כנגדו ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->הגעלת כלי חרס שבישל בו גוי ע"ז לז: ציון ז פרק ו איסור בישולי גוים
->הגעלת שני כלים בני יומם כשאין ששים במים כנגד שניהם ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->->אם מגעילם בזה אחר זה ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->הכשרת סכין שנקנה מגוי פסחים ל: ציון ב הכשרת סכינים של חמץ וסכינים של גוים
->חישוב האיסור שבכלי - כנפח כל הכלי או מה שבלע ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->מי הגעלה שנחו מרתיחתם ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->משך הזמן שצריך להשהות את הכלים במים הרותחים ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->מתי האיסור נפלט - כשכלי במים הרותחים או אחרי הוצאתו ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->שטיפת הכלי במים קרים אחרי ההגעלה ע"ז עו. ציון ד פרק ג דין הגעלת כלים
->של חמץ (ראה: חמץ, הגעלת כלים)
->של כלי זכוכיתברכות כה: ציון מ ההרחקה מגרף של רעי ומעביט של מי רגלים
הגרלה (ראה: גורל)
הגרלה בשעירי יום הכיפורים
->אינה עבודה יומא ס. ציון ו שינוי מסדר העבודה
->->אינה עבודה אבל פסולה בזר יומא לט: ציון ב הגרלה מעכבת
->אם לוקח את שם ה' בכוונה אין זו הגרלה יומא לט. ציון א טרף בקלפי
->אמירה בפה "זה לה'" בלי הגרלה יומא לט: ציון ב הגרלה מעכבת
->האם היא מעכבת יומא מ: ציון א עד מתי צריך השעיר המשתלח להיות חי
->->האם גם העלאת הגורלות מעכבת או שדי שיראה את הפתק בתוך הקלפי יומא לט: ציון ב הגרלה מעכבת
->->הנחת הגורלות על השעירים לא מעכבת אבל היא מצוה יומא לט: ציון ב הגרלה מעכבת
->הגורלות
->->אם אבדו - עושים רק מזהב משום "מעלין בקודש" יומא לז. ציון ג הגורלות של יום הכיפורים
->->עץ או זהב כשרים ובלבד שיהיו שניהם שווים יומא לז. ציון ג הגורלות של יום הכיפורים
->הקלפי
->->האם הוא מדאורייתא או מדרבנן - האם אפשר מתוך סל יומא לט. ציון ג הקלפי
->->האם היה כלי של חול ועשוי מעץ יומא לט. ציון ג הקלפי
->->הנאה מהקלפי ע"י עשיית ההגרלה בו יומא לט. ציון ג הקלפי
->->עשיית הקלפי של קודש מזהב יומא לט. ציון ג הקלפי
->->->איך מקדשים אותו יומא לט. ציון ג הקלפי
->->רוחב הקלפי יומא לט. ציון א טרף בקלפי
->טריפת הכה"ג בקלפי - במהירות או ערבוב ע"י נענוע הקלפי יומא לט. ציון א טרף בקלפי
הגרמה (שחיטה שלא במקומה)
->אם הגרים שליש ושחט שליש חולין יט. ציון ב הגרמה בשחיטת הקנה
->אם הגרים שליש ושחט שליש והגרים שליש חולין יט. ציון ב הגרמה בשחיטת הקנה
->אם הגרים שליש ושחט שני שליש חולין יט. ציון ב הגרמה בשחיטת הקנה
->אם שחט במקום החיטים - מעליהם או באמצעם חולין יח: ציון א המקום הכשר לשחיטה בחלק העליון של הקנה
->אם שחט בתורבץ הוושט חולין מג: ציון ב שחיטה ונקב בתורבץ הוושט
->->בבית הבליעה חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->ביונה חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->במקום שחותכו ומתרחב או עומד חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->בשור ובשאר בהמות חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->כדי תפיסת יד בחלקו העליון חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->->שיעורו - ארבע אצבעות או ארבעה אגודלים או שתי אצבעות או אצבע אחת חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->->שיעורו - בבהמה או בעוף חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->עד מקום שמגיעה אוזן הבהמה חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->אם שחט מעל הטבעת הגדולה חולין יח: ציון א המקום הכשר לשחיטה בחלק העליון של הקנה
->אם שחט מעל שיפוי כובע חולין יח: ציון א המקום הכשר לשחיטה בחלק העליון של הקנה
->אם שחט שליש והגרים שליש ושחט שליש חולין יט. ציון ב הגרמה בשחיטת הקנה
->->אם ההגרמה היתה מעל שיפוי כובע חולין יט. ציון ב הגרמה בשחיטת הקנה
->אם שחט שני שליש והגרים שליש חולין יט. ציון ב הגרמה בשחיטת הקנה
->אם תוך כדי שחיטה מעקם את הסכין למעלה ושוב למטה חולין ל. ציון ד פרק ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->אם מעקם את הסכין רק מסביב לסימנים חולין ל. ציון ד פרק ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->לכתחילה ובדיעבד חולין ל. ציון ד פרק ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->בעוף חולין יט. ציון ב פרק ו הגרמה בשחיטת הקנה
->בשניים או בשלושה מקומות
->->אם באחד החתכים חתך את כל הסימן חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->->אם לפני כן חתך במקום אחר מיעוט חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->אם באחד החתכים יש רוב חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->->אם חתך תחילה מיעוט ואח"כ רוב, או להיפך חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->אם באף אחד מהחתכים אין רוב חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->->אם הם באותה גובה, או זה למטה מזה חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->->אם הם רחוקים זה מזה בגובה חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->אם שחט את רוב הקנה למעלה ואת רוב הוושט למטה חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->->אם שניים שחטו בשני סכינים חולין ל. ציון ד שחיטה בשניים או בשלושה מקומות
->מקום השחיטה בצד התחתון של הוושט חולין מד. ציון ב עד היכן שיעור שחיטה למטה בוושט
->->בטפח התחתון חולין מד. ציון ב עד היכן שיעור שחיטה למטה בוושט
->->במקום שיש שערות מבפנים חולין מד. ציון ב עד היכן שיעור שחיטה למטה בוושט
->->בעוף - עד גג הזפק חולין מד. ציון ב עד היכן שיעור שחיטה למטה בוושט
->->בשור ובבהמות אחרות חולין מד. ציון ב עד היכן שיעור שחיטה למטה בוושט
->->חלקו העליון של הזפק חולין נו: ציון כ גבולות הזפק
->שחיטה מצידו של הצוואר או מהעורף חולין יט: ציון ד שחיטה מצדי הצוואר ומהעורף
->->אם הוא יודע ששחט את הסימנים לפני חיתוך המפרקת או אינו יודע חולין יט: ציון ד שחיטה מצדי הצוואר ומהעורף
->->אם הזיז את הסימנים לשם או לא חולין יט: ציון ד שחיטה מצדי הצוואר ומהעורף
->->בתור ובבן יונה חולין יט: ציון ד שחיטה מצדי הצוואר ומהעורף
->->לכתחילה ובדיעבד חולין יט: ציון ד שחיטה מצדי הצוואר ומהעורף
הדחת כלים (ראה: הכנה משבת לחול)
הדלקת נר (ראה: נר שבת)
הדלקת נר בליל יוה"כ
->אם יום הכיפורים חל בשבת פסחים נג: ציון ד הדלקת הנר ביום הכיפורים שחל בשבת
->בבית כנסת פסחים נג: ציון ג הדלקת הנר בליל יום הכיפורים בבתי כנסיות
->במקום שרגילים לאכול ובחדרים ששוכבים שם פסחים נג: ציון ב הדלקת הנר ביום הכיפורים
->האם מברכים עליה פסחים נג: אחרי ציון ב הברכה על הדלקת הנר בליל יום הכיפורים
הדס (ראה גם: ארבעת המינים)
->אורכו המינימלי סוכה לב: ציון א אורך הלולב, ההדס והערבה
->בעל שבע עלים בכל קן (הדס מצרי) סוכה לב: אחרי ציון ז אסא מצראה
->->אם נשרו עלים מהקנים סוכה לב: אחרי ציון ז אסא מצראה
->דיחוי בו סוכה לג. ציון ב דיחוי אצל מצוות
->האם ביו"ט מותר להוסיף הדסים או להחליפם סוכה מב. ציון ו נתינת הלולב במים בשבת ובחג
->הרחת הדס שהוקצה למצוותו סוכה לז: ציון ב האיסור להריח בהדס של מצוה
->->התנאה מערב החג שיהא רשאי להריח סוכה לז: ציון ב האיסור להריח בהדס של מצוה
->הרחת הדס שנמצא בסכך סוכה ט. ציון ב מוקצה בעצי הסוכה; סוכה לז: ציון ב האיסור להריח בהדס של מצוה
->הרחתו ביו"ט
->->אם גוי תלש אותו בעבור ישראל ביצה כד: ציון ב פסקה ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->->דין ישראל אחר שלא נתלש בשבילו ביצה כד: ציון ב פסקה ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->->האם צריך להמתין לערב בכדי שיעשו ביצה כד: ציון ב פסקה ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->כשהוא מחובר ביצה כד: ציון ב פסקה ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->יבש סוכה כט: ציון ב לולב היבש
->->האם נוטלים אותו ומברכים עליו בשעת הדחק סוכה לא: לפני ציון א הנטילה בשעת הדחק
->->בראשו סוכה לב: אחרי ציון ה הדס שנפרצו עליו
->->יבשו רוב עליו סוכה לג. ציון א שלושה בדין לחין
->->שיעור היובש שפוסל סוכה לב: ציון ה הדס יבש; סוכה לג: ציון ז ערבה יבשה
->כמה הדסים יש ליטול סוכה לד: ציון א כמה נוטל מארבעת המינים
->->האם אפשר לצרף הדס קטום סוכה לד: ציון א כמה נוטל מארבעת המינים
->מורכב
->->האם הוא כשר סוכה לב: אחרי ציון ז אסא מצראה
->->הדס שאין ידוע אם הוא מורכב סוכה לב: אחרי ציון ז אסא מצראה
->מיעוט ענביו ביום טוב
->->אדם שיש לו הדס שמיעט בשביל בעל הדס אחר סוכה לג: ציון ד איסור מיעוט ענבים ביו"ט
->->אם יש לו הדס אחר סוכה לג: ציון ד איסור מיעוט ענבים ביו"ט
->->האם אסור מהתורה (מתקן כלי) או רק מדרבנן סוכה לג: ציון ד איסור מיעוט ענבים ביו"ט
->מיעוט ענביו ביום טוב, אם יש לו אחר שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ד
->משולש
->->האם צריך בכל שיעור ההדס שלושה עלים בקן סוכה לב: אחרי ציון ז אסא מצראה
->->הגדרתו סוכה לב: אחרי ציון ה הדס שנפרצו עליו; סוכה לב: ציון ז הדס משולש והדס שוטה
->נחלקו עליו סוכה לג: אחרי ציון ט ערבה שנפרצו עליה
->נקטם ראשו סוכה לג. אחרי ציון א הדס שנקטם ועלתה בו תמרה; סוכה לד: ציון ב שלושה הדסים קטומים
->->אם עלתה בו תמרה סוכה לג. אחרי ציון א הדס שנקטם ועלתה בו תמרה
->->לכתחילה ובדיעבד סוכה לב: אחרי ציון ה הדס שנפרצו עליו; סוכה לג: ציון ט ערבה שנקטם ראשה
->נשר עלה מקן שנותרו בו שני עלים סוכה לב: אחרי ציון ז אסא מצראה
->נשרו עליו או נתדלדלו או נסדקו סוכה לב: אחרי ציון ה הדס שנפרצו עליו; סוכה לג: אחרי ציון ט ערבה שנפרצו עליה
->פסיק רישיה במיעוט ענבים מהדס בסוכות אם יש לו אחר ביצה כג: ציון ד דבר שאינו מתכוין
->שוטה
->->בשעת הדחק סוכה לב: ציון ז הדס משולש והדס שוטה
->->בדיעבדסוכה יב. לפני ציון א פסול הדס שוטה
->->הוספתו להדסים כשרים ליופי סוכה לב: ציון ז הדס משולש והדס שוטה
->->הגדרתו סוכה לב: ציון ז הדס משולש והדס שוטה
->->מהיום השני של החג ואילך סוכה לב: ציון ז הדס משולש והדס שוטה
->שמיעוטו אינו מחופה בעלים סוכה לב: אחרי ציון א השיעור הכשר באורך ההדס; סוכה לב: אחרי ציון ה הדס שנפרצו עליו
->שנשאר רוב עליו בכל קן סוכה לב: אחרי ציון ז אסא מצראה
->שענביו (שחורים או אדומים) מרובים מעליו - האם פסול מיום שני ואילך סוכה לג: ציון א הדס שענביו מרובים מעליו
->->בצבע אחר (חוץ מירוק) סוכה לג: ציון א הדס שענביו מרובים מעליו
->שענביו השחירו מערב יו"ט או ביו"ט, ונלקטו ביו"ט סוכה לג: ציון ג הדס שעברו וליקטו ממנו ביום טוב
הדר - ארבעת המינים הפסולים משום שאינם "הדר"
->האם הם פסולים מיום שני ואילך סוכה לב. ציון ה לולב "דסלוק בחד הוצא"; סוכה לג: ציון א הדס שענביו מרובים מעליו; סוכה לג: אחרי ציון ט ערבה שנפרצו עליה; סוכה לה: ציון ט חזזית שעלתה באתרוג
->הגדרתו סוכה לד: ציון י אתרוג ירוק
->כמה דרגות בכך סוכה לו: ציון ד אתרוג שניקבוהו עכברים
הדר דינא (ראה גם: בית דין)
->אחרי שנפסק הדין האם אפשר לשנותו - "הדר דינא" או "קם דינא" כתובות קט: ציון ו פרק ב מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
'הואיל ומיקלעי ליה אורחים חזי ליה'
->אין אומרים "הואיל" לחומרא בדיני תורה פסחים סא: ציון א מחשבת ערלים בזריקה
->האם "הואיל" מתיר לעשות לכתחילה ביצה כה. ציון ו שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב
->->באיסור דאורייתא או דרבנן ביצה כה. ציון ו שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב
->->כשיש הפסד ממון ביצה כה. ציון ו שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב
->לענין הכנת אוכל לחיילים נכרים שהממשלה מחייבת להאכיל ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב
->לענין מי שהפריש חלה מעיסה שאפה ביו"ט ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה
->לענין עשיית מלאכת אוכל נפש מיו"ט לחול ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה; ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב; ביצה כה. ציון ו שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב
->לענין שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב ביצה כה. ציון ו שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב
הודאות והלואות
->האם דנים בהן היום מדין "שליחותייהו קא עבדינן" סנהדרין ב: ציון ב שנים שדנו
הודאת בעל דין
->אם אחרי שהודה (לרעתו) הביא עדים (לטובתו) ב"מ ו. ציון ו פסקה ו תקפה אחד בפנינו
->->בהודאה בפני עדים או בפני ב"ד ב"מ ו. ציון ו פסקה ו תקפה אחד בפנינו
->אם אינה ממין הטענה ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->אם הודאת התובע נוגדת להודאת הנתבע ותפס ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->אמירה בדרך הודאה בלי "אתם עדי" סנהדרין כט. ציון ד טענות שמבטלות את ההודאה
->אמירה הבאה בתוך הודאה בלי "אתם עדי" סנהדרין כט. ציון ל הנוסח של הודאה המחייבת; סנהדרין כט. ציון נ הודאה בפני עדים שהוחבאו
->בטעות כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->בכתב - "חייב אני לך מנה" כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->הודאה על מה שכבר היה או הודאה על התחייבות חדשה כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->במקום שחב לאחרים גיטין מ: ציון ח פרק א הנותן אומר שנתן והמקבל מכחישו
->בפני דיין יחיד סנהדרין ד: ציון א יחיד המומחה לרבים
->בפני יחיד מומחה - האם היא תקפה כתובות כב. אחרי ציון ג קיום שטרות ביחיד מומחה
->->האם יש לה דין של הודאה בשטר כתובות כב. אחרי ציון ג קיום שטרות ביחיד מומחה
->בפני עד אחד סנהדרין כט. ציון ל הנוסח של הודאה המחייבת
->->צירוף הודאה בפני עד אחד להודאה בפני עד אחר סנהדרין כט. ציון ל הנוסח של הודאה המחייבת
->בפני עדים שהוחבאו סנהדרין כט. ציון נ הודאה בפני עדים שהוחבאו
->בפני שלושה - מתי נחשבת כהודאה בפני בית דין קבוע סנהדרין כט: ציון ו הודאה בפני שלושה
->הוצאת ממון על סמך הודאה גיטין מ: ציון ז האדון אומר ששחרר והעבד מכחישו
->השותק סנהדרין כט. ציון נ הודאה בפני עדים שהוחבאו
->טענו חיטים והודה לו בשעורים - האם יכול לטעון "משטה" סנהדרין כט. ציון ד טענות שמבטלות את ההודאה
->מי שהודה שהוא חייב מנה לחברו וחברו מודה שאינו חייב גיטין מ: ציון ז האדון אומר ששחרר והעבד מכחישו
->מי שהודה שיש לו חוב וכופר בחוב או שהודה שיש לו חוב וכופר בהודאה - האם בית דין טוענים להם לבטל הודאתם סנהדרין כט: ציון א מי שהודה וחזר וטען שלא היו דברים מעולם
->עדים שהוזמו והודו בב"ד - האם נפטרו בהודאתםמכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->->לפני או אחרי שתבעם בעל הדיןמכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->->מתי משלמים על פי הודאתם מכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->שטר הודאה שכתוב בו שהודה בבית דין וחתמו בו רק שני דיינים כתובות כב. ציון ג פרק ד נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->שטר הודאה של ערכאות (ראה: ערכאות)
->שטר הודאה
->->שלא כתוב בו שנכתב בציווי המודה - האם גובים בו, מבני חורין או ממשועבדים סנהדרין כט: ציון כ חזקה שאין כותבים שטר ללא צווי (או קנין)
->->מספר הדיינים הדרושים לחתום עליו סנהדרין ב: ציון ב שנים שדנו
->->כתיבתו בעקבות הודאת הלווה בפני שני עדים וקנו מידו
->->->מתי כותבים סנהדרין כט: ציון ה כותבים את ההודאה אם קנו מידו
->->->האם יכול המודה להורות שלא לכתוב שטר סנהדרין כט: ציון ה כותבים את ההודאה אם קנו מידו
->->כתיבתו על הודאה בקרקע או במטלטלין בעין סנהדרין כט: ציון ח הודאה בקרקעות ובמטלטלין בעין
הוחזק כפרן
->אם טען שנשבע בזמן מסוים ועדים מעידים שלא נשבע אז ב"מ יז. ציון ו הוחזק כפרן לשבועה
->אם טען שנשבע ועדים מעידים שלא זזה ידם מידו ויודעים שלא נשבע ב"מ יז. ציון ו הוחזק כפרן לשבועה
->אם נתבקש להישבע ולא נשבע אז ב"מ יז. ציון ו הוחזק כפרן לשבועה
->במי שהודה בחוב ואח"כ טען שלא הודה סנהדרין כט: ציון א מי שהודה וחזר וטען שלא היו דברים מעולם
->במי שכפר בהלוואה והעידו עדים שלווה
->->אם טען שפרע ועדים מעידים שלא זזה ידם מידו ויודעים שלא פרע ב"מ יז. ציון ה המוחזק לכפרן על ידי טענותיו
->->אם כפר בב"ד או חוץ לב"ד ב"מ יז. ציון ה המוחזק לכפרן על ידי טענותיו
->->אם כפר בלשון "אין לך בידי כלום" ב"מ יז. ציון ה המוחזק לכפרן על ידי טענותיו
->במי שכפר בחוב ויש עדים שקיבל כסף מהתובע, וטוען שהכסף ניתן במתנה או בפרעון חוב
->->אם מראש התובע אמר שהילווה לו בפני עדים או לא הזכיר עדים שבועות לד: ציון א המקבל מעות בפני עדים ומכחיש את החוב
->->אם מראש התובע אמר שנתן לו כסף ולא הזכיר הלוואה שבועות לד: ציון א המקבל מעות בפני עדים ומכחיש את החוב
->במי שנתחייב בב"ד לשלם וטען שפרע ועדים מעידים שלא פרע
->->אם העדים מעידים שלא זזה ידם מתוך ידו ויודעים שלא פרע ב"מ יז. ציון א המוחזק לכפרן לאחר שנתחייב בדין; ב"מ יז. ציון ו פסקה ב הוחזק כפרן לשבועה
->->אם העדים מעידים שלא פרע בשעה שהוא אומר שפרע בה ב"מ יז. ציון א המוחזק לכפרן לאחר שנתחייב בדין; ב"מ יז. ציון ו פסקה ב הוחזק כפרן לשבועה
->->אם העדים מעידים שלא פרע כשנתבע לשלם ב"מ יז. ציון א המוחזק לכפרן לאחר שנתחייב בדין; ב"מ יז. ציון ו פסקה ב הוחזק כפרן לשבועה
->->אם חייבוהו ב"ד בלשון "חייב אתה ליתן לו" או "צא תן לו" ב"מ יז. ציון א המוחזק לכפרן לאחר שנתחייב בדין
->האם התובע חייב להישבע לפני שהוא נוטל כשהוחזק הנתבע כפרן ב"מ יז. ציון א המוחזק לכפרן לאחר שנתחייב בדין
->לענין חיוב שבועה - האם נאמן לומר אח"כ שנשבע
->->בשבועה שחויב בב"ד או שחייב את עצמו (באופן שיכול לחזור בו או שאינו יכול) ב"מ יז. ציון ו הוחזק כפרן לשבועה
->->בשבועה של הנשבע ונפטר או של הנשבע ונוטל ב"מ יז. ציון ו הוחזק כפרן לשבועה
הוכיח סופו על תחילתו
->בשחיטה חולין לט. ציון א השוחט על מנת לזרוק את הדם לעבודה זרה
'הולך' כ'זכֵה' (ראה: הלוואה; מתנה; עבד; פיקדון)
הולכי דרכים
->בליל ט"ו ניסן - חיובו לשוב לביתו לאכול מצה סוכה כו. ציון ג שלוחי מצוה והולכי דרכים הפטורים מן הסוכה
->פטורים מסוכה בהליכתם
->->האם במקום חנייתם הם חייבים לחפש סוכה או לבנותה סוכה כו. ציון ג שלוחי מצוה והולכי דרכים הפטורים מן הסוכה
->->בלילה הראשון של החג סוכה כו. ציון ג שלוחי מצוה והולכי דרכים הפטורים מן הסוכה
הוצאה (ראה: מוציא)
->ביו"ט (ראה: יו"ט, "מתוך"; מתוך)
הוצאות ציבור, חלוקתן (ראה: שיירה, הוצאות)
הוצאת אחר ידי חובה (ראה גם: שומע כעונה)
->אם האחר לא שמע את כל הברכה מתחילתה ועד סופהברכות נג: ציון ח יוצאים ידי חובה בשמיעה של ברכה
->אם האחר ענה אמן או לא ענהברכות נג: ציון ח יוצאים ידי חובה בשמיעה של ברכה
->בברכה על יין או על פת או על שאר מאכלות (כגון פירות) או על שתייה
->->אם כולם בהסבה או בישיבה או לאוברכות מג. ציון א הסבה ביין ובשאר דברים
->->בברכה ראשונה או בברכה אחרונה ברכות מב. ציון כ אחד מברך לכולם בהסבה ובקביעות מקום; ברכות מג. ציון א הסבה ביין ובשאר דברים
->בברכה על יין בתוך הסעודה ברכות מג. ציון ב מי מברך על יין בתוך הסעודה
->->באיזה נוסח יברך ברכות מג. ציון ב מי מברך על יין בתוך הסעודה
->בברכת הגומל
->->אם המברך חייב או אינו חייב בברה"ג ברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
->->אם המברך התכוון להוציאו או לאו ברכות נד: ציון ה ברכת הגומל על ידי אדם אחר
->בברכת המצוות ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->בברכת הנהנין ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->בברכת הנהנין הקשורה למצוה חיובית ר"ה כט. ציון י פסקה ב המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בברכת "האדמה" בטיבול ראשון בליל הסדר ר"ה כט. ציון י פסקה ב-ג המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בקידוש בשבת וביו"ט ר"ה כט. ציון י המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->בברכת נר ובשמים שבהבדלה ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->->בבית מדרש ברכות נג. ציון כ ברכת הנר בבית המדרש
->במצווה, ע"י מי שכבר עשה אותה ר"ה כט. ציון י פסקה א, ג המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בברכות ק"ש ר"ה כט. ציון י פסקה ג המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בברכת המזון ר"ה כט. ציון י פסקה א, ג המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->במצוה דרבנן או דאורייתא ר"ה כט. ציון י פסקה א המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בקריאת שמע ר"ה כט. ציון י פסקה א, ג המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בתפילה (ראה: תפילה)
->->להוציא מי שבקי או שאינו בקי ר"ה כט. ציון י פסקה א, ג המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->האם אשה יכולה להוציא איש בקריאת המגילהברכות כד. ציון ט קול באשה ערוה
->האם אשה יכולה להוציא ידי חובה מי שחייב בברכת המזון מהתורה ברכות כ: ציון ד חיוב הנשים בברכת המזון
->האם צריך שהשומע יתכוון לצאת והמברך יתכוון להוציאו ברכות נג: ציון ח יוצאים ידי חובה בשמיעה של ברכה
->מי שאכל פחות מכזית לחם או שלא אכל כלום - האם יכול להוציא מי שחייב בברכת המזון מהתורה ברכות מח. ציון ב איזו אכילה מצרפת
->מתי רצוי שאחד להוציא את האחרים ברכות מב. ציון כ אחד מברך לכולם בהסבה ובקביעות מקום
->->בברכה ראשונה או אחרונהברכות מב. ציון כ אחד מברך לכולם בהסבה ובקביעות מקום
הוצאת הדשן
->בכהן בעל מום יומא כג: ציון ב בגדי הכהונה הראויים לדישון המזבח
->זר שהוציא את הדשן - האם חייב מיתה או מלקות יומא כד. ציון ג זר בדישון המזבח
->לבישת בגדי כהונה פחותים מבגדים רגילים
->->חובה להחליף או חובה בפחותים או רשות יומא כג: ציון ב בגדי הכהונה הראויים לדישון המזבח
->->לבישת בגדי חול יומא כג: ציון ב בגדי הכהונה הראויים לדישון המזבח
הוצאת זרע לבטלה (ראה גם: השחתת זרע)
->חשש לה באכילת שום בערב שבת ע"י רווק ב"ק פב. אחרי ציון ה אכילת שום בערב שבת
הוצאת שם רע
->מפני השלום יבמות סה: אחרי ציון א שינוי מהאמת מפני השלום
הוראת הלכה (ראה גם: פסיקת הלכה)
->איסור הוראה בפני רבו סנהדרין ה: ציון ה הוראה בפני רבו
->->תוך שלש פרסאות או יותר רחוק סנהדרין ה: ציון ה הוראה בפני רבו
->->באקראי או בקביעות סנהדרין ה: ציון ה הוראה בפני רבו
->->ע"י תלמיד גמור או תלמיד חבר סנהדרין ה: ציון ה הוראה בפני רבו
->בדיני טומאות וטהרות
->->האם האב ובנו או רב ותלמידו יכולים לשבת יחד לפסוק בהם סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->->האם שניהם עולים למנין הדיינים סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->בטעות (ראה: פר העלם דבר; פר כהן משיח)
->התרת איסור תורה ע"פ מתירים שלכל אחד טעם אחר סנהדרין לד. ציון ה דיינים שאמרו טעם אחד או טעמים שונים
->טעות בהוראת איסור והיתר - תשלום עליה
->->בפוסק שבקי בדינים אבל לא נטל רשות מהנשיא להורות בהם סנהדרין ה: לפני ציון ה רשות בהוראת איסור והיתר
->ע"י שתויי יין, בדין המבורר בתורה או בפוסקים סנהדרין לג: ציון ה אימתי מחזירים לחובה בדיני נפשות
->שמיעה לת"ח שמורה הלכה בשעת מעשה קידושין ע: ציון ה תלמיד חכם שמורה הלכה בשעת מעשה
הוראת שעה
->בענישה ע"י בית דין סנהדרין מו. ציון ג בית דין מכין ועונשים שלא מן התורה
->->מי רשאי להעניש כך סנהדרין מו. ציון ג בית דין מכין ועונשים שלא מן התורה
->->האם צריך התראה ועדות גמורה סנהדרין מו. ציון ג בית דין מכין ועונשים שלא מן התורה
->האם הוראת אליהו לעבור על דברי תורה היתה ע"פ הדיבור ממש סנהדרין פט. ציון ט גדרי המצוה לשמוע בקול הנביא
הושענא רבה
->מנהג לומר "המלך הקדוש" בהושענא רבה ברכות יב: ציון ב הטועה בעשי"ת בברכות המלך הקדוש והמלך המשפט
הושענא רבה - מצות ערבה בה
->איך חובטים סוכה מד: ציון ו מנהג חיבוט ערבה
->אם חל בשבת
->->בזמן שהמקדש היה קיים ובזמן הזה סוכה מג: ציון א מצות ערבה בשביעי; סוכה מג: אחרי ציון א ערבה בשבת בזמן הזה
->->במקדש ובגבולין, בארץ ובחו"לסוכה מג: ציון א מצות ערבה בשביעי
->האם יוצאים בערבה שבלולבסוכה מד: ציון א מצוות ערבה
->->אם הוסיף ערבה נוספת עם הלולב סוכה מד: ציון א מצוות ערבה
->האם מברכים על החבטה סוכה מד: ציון ו מנהג חיבוט ערבה
->כמה פעמים חובטים סוכה מד: ציון ו מנהג חיבוט ערבה
הזאה (ראה גם: מי חטאת; עבודת יום הכיפורים)
->אין שיעור להזאות יומא נז. ציון א דרך ההזאה כשדם הפר והשעיר התערבו זה בזה
->איסור הזאה על טמא מת בשבת פסחים סט. ציון א הזאת טמא מת בשבת
הזכרת השם לבטלה
->האם אסורה מהתורה ברכות לג. ציון נ ברכה שאינה צריכה
->האם יש לנדות את העוברברכות לג. ציון נ ברכה שאינה צריכה
הזמה (ראה: עדים זוממין)
הזמנה
->האם הזמנה מילתא סנהדרין מז: ציון נ הזמנה מילתא או לאו מילתא היא
->->בדבר שגופו קדוש או במשמשין סנהדרין מז: ציון נ הזמנה מילתא או לאו מילתא היא
->->ע"י מחשבה, דיבור או מעשה סנהדרין מז: ציון נ הזמנה מילתא או לאו מילתא היא
->האם יכול לחזור בו ממנה נדרים ז. ציון ג דברים שבקדושה בבית הכיסא שלא השתמשו בו
הזמנה לדין (ראה גם: זימון)
->האם מזכירים בה את שמות הדיינים ואת שם התובע ואת נושא התביעה מו"ק טז. ציון א סדר הזמנה לדין
->ע"י אחד הדיינים או ע"י שליח ב"ד או ע"י אדם אחר מו"ק טז. ציון א סדר הזמנה לדין
->קבעו זמן לבעל דין לבוא לדין ולא בא - האם נותנים לו זמן אחד נוסף או שני זמנים נוספים מו"ק טז. ציון א פרק ד סדר הזמנה לדין
הזרעה מלאכותית
->תינוק שנולד מהזרעה מלאכותית - האם מלים אותו בשבת חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
החזרת קדירה על האש בשבת
->אם אין התבשיל בידו שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->אם הניח את התבשיל על הקרקע או על מיטה שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->אם הצטנן התבשיל שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->אם לא היה בדעתו להחזיר את התבשיל שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->אם נטל בערב שבת ורוצה להחזיר בשבת, או שנטל בשבת שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->אם פינהו ממיחם למיחם שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->אם תלה את התבשיל במקל שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->בתבשיל שהתבשל כל צורכו ומצטמק ויפה לו או רע לו שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->בתבשיל שהתבשל כמאכל בין דרוסאי שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה; שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
->בתוך הכירה או על גבה שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->החזרה בערב שבת שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->על כירה גרופה וקטומה או שאינה גרופה וקטומה שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->על כירה שהסיקוה בקש וגבבה שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->על תנור או על כופח
->->התנורים שלנו שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->שאינו גרוף וקטום או בגרוף וקטום שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->שהוסק בקש וגבבא או בגפת ובעצים שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->תבשיל שמבושל כל צורכו ומצטמק ויפה לו או רע לו שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->תבשיל שמבושל כמאכל בין דרוסאי שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->תבשיל שהוחזר על כירה באיסור
->->אם התבשל כל צורכו ומצטמק ויפה לו או רע לו שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
->->אם לא התבשל כל צורכו שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
->->למחזיר בעצמו או לאחרים שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
החשכה על תחום (ראה: הכנה)
הטבת הנרות (ראה: מנורה)
הטבת חלום
->בשעת ברכת כהנים - במשך כל הברכות או בסוף כל פסוק סוטה מ. ציון א אמירת פסוקים על ידי העם
'הטוב והמטיב' (ראה גם: ברכת המזון, הטוב והמטיב)
->במי שקיבל כלי חדש במתנה ברכות נט: ציון ס ברכת שהחיינו על כלים חדשים
->בקונה כלי חדש לו ולבני ביתו ברכות נט: ציון ס ברכת שהחיינו על כלים חדשים
->על יין ברכות נט: ציון מ ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
->->ביין שאינו משובח יותרברכות נט: ציון מ ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
->->כשמברך לעצמו או גם לחברו או כשהוא לבדו בסעודהברכות נט: ציון מ ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
->על שינוי בשר או פת או מזונות אחרים ברכות נט: ציון מ ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
הטלת אימה
->האם מותר לאדם להטיל אימה על בני ביתו גיטין ו: ציון ג לא יטיל אדם אימה יתירה בביתו
->->אימה יתירה ושאינה יתירה גיטין ו: ציון ג לא יטיל אדם אימה יתירה בביתו
->->על אשתו ועל שאר בני ביתו גיטין ו: ציון ג לא יטיל אדם אימה יתירה בביתו
הטמנה (בשבת)
->אם גילהו בערב שבת או בשבת - האם מותר לכסותו בשבת שבת נא. ציון א כיסוי תבשיל טמון שנתגלה
->אם נתגלה מעצמו בערב שבת או בשבת - האם מותר לכסותו בשבת שבת נא. ציון א כיסוי תבשיל טמון שנתגלה
->בגפת של זיתים או של שומשומים שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->בדבר המוסיף הבל שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->->אם הקדירה מכוסה מכל צדדיה או לא שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->->אם הקדירה נוגעת בו או לא שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->->בין השמשות שבת לד. ציון ו הטמנה בדבר המוסיף הבל בין השמשות
->->בערב שבת שבת לד. ציון ו הטמנה בדבר המוסיף הבל בין השמשות
->בדבר שאינו מוסיף הבל
->->בין השמשות שבת לד. ציון ו הטמנה בדבר המוסיף הבל בין השמשות
->->בשבת שבת לד. ציון ו הטמנה בדבר המוסיף הבל בין השמשות
->בכירה גרופה או קטומה שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->->מאכל חי שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->->תבשיל שמבושל כל צורכו ומצטמק ורע לו שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->->תבשיל שמבושל כמאכל בין דרוסאי שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->בכסות, לחה או יבשה שבת מט. ציון ב הטמנה בכסות
->בעורות ובגיזי צמר שבת מט. ציון ד הטמנה בעורות
->בתולדות חמה מבעוד יום שבת לח: ציון כ סילון של צוננים בתוך אמת מים חמים
->האם מותר לגלות ולכסות בשבת שבת נא. ציון א כיסוי תבשיל טמון שנתגלה
->הוספת כיסוי על הכיסוי הקיים שבת נא. ציון א כיסוי תבשיל טמון שנתגלה; שבת נא. ציון ד החלפה ותוספת הטמנה
->החושש שמא יישרף התבשיל - האם מותר לסלקו מהאש ולהטמינו תחת כר וכסת שבת נא. ציון ה הטמנה לאחר שפינה ממיחם למיחם
->החלפת הכיסוי הקיים בכיסוי אחר שבת נא. ציון א כיסוי תבשיל טמון שנתגלה; שבת נא. ציון ד החלפה ותוספת הטמנה
->הטמנת ביצה בחול חם מבעוד יום שבת לח: ציון י הטמנת ביצה בחול חם
->הטמנת דבר שמצטמק ורע לו שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->הטמנת צונן כדי להפיג את צינתו שבת נא. ציון ב הטמנת צונן
->->בדבר המוסיף הבל שבת נא. ציון ב הטמנת צונן
->->בשבת שבת נא. ציון ב הטמנת צונן
->הטמנת תבשיל שהצטנן ואין היד סולדת בו, בדבר שאינו מוסיף הבל שבת נא. ציון ה הטמנה לאחר שפינה ממיחם למיחם
->המטמין בדבר שמותר בטלטול והתקלקלה הגומה - האם מותר להחזיר שבת נ: ציון ה איסור החזרת קדרה כשהתקלקלה הגומה
->המטמין בקופה מלאה בדבר האסור בטלטול
->->אם הוציא את הקדרה - האם מותר להחזיר את הקדרה לגומה
->->->אם התקלקלה הגומה - האם מותר להחזיר בטלטול מן הצד שבת נ: ציון ה איסור החזרת קדרה כשהתקלקלה הגומה
->->->אם לא התקלקלה הגומה שבת נ: ציון ה איסור החזרת קדרה כשהתקלקלה הגומה
->->האם מותר ליטול את הקדרה מן הקופה בדרך הרגילה שבת נ: ציון ה איסור החזרת קדרה כשהתקלקלה הגומה
->המפנה תבשיל ממיחם כלי ראשון למיחם אחר
->->האם מותר להחזירו לכלי ראשון ולהטמינו שבת נא. ציון ה הטמנה לאחר שפינה ממיחם למיחם
->->האם מותר להטמינו בדבר שאינו מוסיף הבל שבת נא. ציון ה הטמנה לאחר שפינה ממיחם למיחם
->הנחת מיחם על מיחם שאינו על האש כשאינו מטמינו מכל צדדיו שבת מח. ציון א הנחת צונן על גבי מיחם
->העברת מים צוננים בסילון בתוך אמת מים חמים - האם היא הטמנה שבת לח: ציון כ סילון של צוננים בתוך אמת מים חמים
->->דין המים שהיו בסילון בערב שבת שבת לח: ציון כ סילון של צוננים בתוך אמת מים חמים
->עירוב מים צוננים בתוך מים חמים - האם הוא הטמנה שבת לח: ציון כ סילון של צוננים בתוך אמת מים חמים
->שפיכת מים מכלי ראשון לבקבוק תרמוס שבת נא. ציון ה הטמנה לאחר שפינה ממיחם למיחם
->תבשיל שהוטמן בדבר המוסיף הבל - בדיעבד שבת לח: ציון כ סילון של צוננים בתוך אמת מים חמים
->תבשיל שהוטמן מאליו - האם נאסר שבת לח: ציון כ סילון של צוננים בתוך אמת מים חמים
הידור מצוה
->החיוב להוסיף שליש להידור מצוה
->->אם כבר קנה ומצא אחר יותר מהודר ב"ק ט. ציון ז ההוצאה להדור מצוה
->->האם אדם עשיר חייב להוסיף יותר משליש ב"ק ט. ציון ז ההוצאה להדור מצוה
->->מהתורה או מדרבנן ב"ק ט. ציון ז ההוצאה להדור מצוה
->->שליש מהשיעור המינימלי הכשר או בהפרש בין שני חפצי המצוה המונחים לפניו ב"ק ט. ציון ז ההוצאה להדור מצוה
->->שליש מלגיו או מלבר ב"ק ט. ציון ז ההוצאה להדור מצוה
היזק שאינו ניכר
->המזיקו בשוגג ב"ק צח. ציון ב פסקה ד גרמא וגרמי בנזיקין
->האם דנים בו בזמן הזה ב"ק צח. ציון ב פסקה ד גרמא וגרמי בנזיקין
->האם המזיק חייב גיטין נג. ציון ב היזק שאינו ניכר
->->אם הודה מעצמו גיטין נג. ציון ב היזק שאינו ניכר
->->האם דנים אותו בבבל גיטין נג. ציון ב היזק שאינו ניכר
->->מהתורה או מדרבנן גיטין נג. ציון ב היזק שאינו ניכר
->לגבי גוי ע"ז נט: ציון ג קבלת תשלום מגוי על יין שנאסר על ידו
היכל
->ביאה ריקנית להיכל - האם חייב מלקות או מיתה יומא נג. ציון ד עונש מיתה משום ביאה ריקנית
->->אם נכנס להיכל עם קטורת רגילה וגם עם קטורת חסרה סממן - האם חייב משום ביאה ריקנית יומא נג. ציון ד עונש מיתה משום ביאה ריקנית למקטיר קטורת חסרה
->->->אם הקטיר את שניהם או רק את החסרה יומא נג. ציון ד עונש מיתה משום ביאה ריקנית
->המחיצה המבדילה בינו לקודש הקדשים יומא נא: ציון ד המחיצה המבדילה בין ההיכל לקודש הקדשים
->הנאה מצל ההיכל ע"ז מח: ציון א איסור הנאה מן הצל של עבודה זרה
->עשייתו מתרומת הלשכה או מהקדש בדק הבית כתובות קו. ציון ו הפרוכות מתרומת הלשכה או מקדשי בדק הבית; כתובות קו: מאיזה הקדש עושים כלי שרת; כתובות קו: מאיזה הקדש לוקחים בשביל ההיכל והעזרות
הילך (ראה גם: שבועה מודה במקצת)
->בחיוב שבועה ע"י העדאת עדים על מקצת ב"מ ד. ציון ב דין הילך
->במי שטוען ששדה ומה שזרוע בו שייך לו ושמעון מודה במחציתו ב"מ נו: ציון ה דין שבועה בחיטים שזרעם בקרקע
->האם פקדון או מילווה בשטר (שיש בו כפירת שעבוד קרקעות או שאין בו) או בכתב ידו או כתובה הם בגדר הילך ב"מ ד. ציון ב דין הילך
->'הילך'
->->אם התובע טוען "בית מלא פירות עד הזיז מסרתי לך" והנתבע אומר "עד החלון" והפירות בעין שבועות מב: ציון כ פרק ה אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->->בהלוואה או בפיקדון שבועות מב: ציון כ פרק ה אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->בפיקדון, לפני שמסר את הפיקדון למפקיד או אח"כ שבועות מב: ציון כ פרק ה אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->בתביעת כיס של מעות שהם בעין, בהלוואה או בפיקדון שבועות מב: ציון כ פרק ה אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->כשאינו יכול לכפור במקצת כגון בחוב בשטר או מעשה בית דין ב"מ ד. ציון ב דין הילך
->כשמוסר משכון על המקצת ב"מ ד. ציון ב דין הילך
->מודה במקצת ונתן את המקצת לתובע מיד - האם חייב שבועה
->->בפקדון או במילווה בשטר או במילווה על פה ב"מ ד. ציון ב דין הילך
->->בפקדון שהמקצת מונח במקום רחוק או שמזומן עכשו בידו ב"מ ד. ציון ב דין הילך
היסח הדעת (ראה גם: טומאה)
->בכהן שעשה צרכיו יומא כח. ציון ב טבילה או קידוש ידיים ורגליים לכהן שעשה צרכיו
->מהציץ (ראה: ציץ)
->ממי חטאת (ראה: מי חטאת)
->מתפילין (ראה: תפילין)
->פסול "היסח הדעת" בקדשים פסחים לד. ציון ה פסול "היסח הדעת"
היסת (ראה: שבועת היסת)
היקש
->איסור ופרטיו שנלמדים בהיקש - האם אסור מהתורה או מדרבנן תענית כו: ציון ו איסור נשיאת כפים לשיכור
->דבר הנלמד מהיקש - האם חוזר ומלמד בגזירה שווה מכות יט. ציון ג מעשר שני בזמן הזה
->לימוד איסור שנאמר במלמד בלשון שלילה ולא בלשון לאו יבמות עג. ציון ז אונן באכילת ביכורים
הכאה (ראה גם: חובל)
->אסור לחבול במי שחובל בעצמו ב"מ נט. ציון ב היתרים לאונאת דברים
->הכאת אביו (ראה: בן; מכה אביו)
->הכאת אדם שאינו נוהג כשורה ב"מ עג: ציון ו שעבוד באנשים שאינם נוהגים כשורה
->הכאת בן גדול, נידוי עליה - מאיזה גיל נחשב גדול לעניין זה מו"ק יז. ציון ג פרק א נידוי למכה את בנו הגדול
->המגביה יד על חברו
->->האם הוא פסול לעדות ולשבועה סנהדרין נח: ציון ח המגביה ידו על חברו
->->מה עונשו סנהדרין נח: ציון ח המגביה ידו על חברו
הכחשה (ראה גם: עדים זוממים)
->ההבדל בינה להזמה מכות ה. ציון ג הזמה והכחשה
->עדות שהוזמה וגם הוכחשה ע"י אותם עדים מכות ה. ציון ג הזמה והכחשה
הכמנה
->האם מכמינים עדים בעבירות שדינן מיתה סנהדרין סז. ציון ב דין הכמנה במסית
הכנה
->איזו הכנה אסורה מהתורה בשבת וביו"ט ביצה ד. ציון ה דין ביצה בשבת ויו"ט כשנולדה בראשון; ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->בביצה שנולדה ביו"ט ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->בבישול ובאפייה ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->בהולדת אש ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->הכנה דממילא (כגון ביצה שנולדה ביו"ט שאחרי שבת) ביצה תוספת בירור
->מיו"ט לחול
->->אם עבר ובישל מיו"ט לחול - האם התבשיל אסור
->->->אם עשה במזיד או הערים או בשוגג ביצה יז. ציון ז אפיה ובשול מיום טוב למחר; ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים
->->->האם לוקה אם אכל ביו"ט את מה שבישל ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים
->->בהכנה דממילא ובהכנה בידיים ביצה יב. ציון א מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
->->בישול ליום טוב ולחול בקדירה אחת ביצה טו: ציון א פסקה ג עירוב תבשילין
->->האם בישול בזה מותר כשיש "הואיל" ביצה ב: ציון ד טעם איסור בישול ביום טוב לצורך שבת
->->האם בישול בזה נחשב מלאכה או רק הכנה ביצה ב: ציון ד טעם איסור בישול ביום טוב לצורך שבת
->->האם לוקה ביצה ב: ציון ד טעם איסור בישול ביום טוב לצורך שבת; ביצה יב. ציון א מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
->->->אם אין מקום לומר "הואיל ואי מיקלעי אורחים" ביצה ב: ציון ד טעם איסור בישול ביום טוב לצורך שבת
->->הבדל בין בישול לביצה שנולדה ביצה ב: ציון ד טעם איסור בישול ביום טוב לצורך שבת
->->עשיית מלאכת אוכל נפש מיום טוב לחול
->->->אם עשה זאת סמוך לחשיכה ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה
->->->האם זה איסור דאורייתא ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה; ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב
->->->האם חייב מלקות ("הואיל") ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה; ביצה כא. ציון ח אפייה לחיילות של גוים ביום טוב
->מיו"ט ליו"ט שני של גליות
->->אם עבר ובישל - האם התבשיל אסור
->->->אם בישל בשוגג או במזיד ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים
->->->האם לוקה אם אכל ביו"ט את מה שבישל ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים
->->בבעלי חיים ובדברים אחרים ביצה ב: ציון ב פסקה ו איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->->במעשה או באמירה ביצה ב: ציון ב פסקה ו איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->->תיקון ניכר או טלטול בלבד ביצה ב: ציון ד טעם איסור בישול ביום טוב לצורך שבת
->מיו"ט לשבת
->->בביצה שנולדה ביו"ט ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה
->->בהכנה בידיים ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה
->->בהכנה דממילא - האם אסורה מהתורה או מדרבנן ביצה טו: ציון א פסקה א עירוב תבשילין
->->בהכנה טבעית כגון ביצה שנולדה ביו"ט ביצה ב. ציון א פסקה א-ג איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->בישול ליום טוב ולשבת בקדירה אחת ביצה טו: ציון א פסקה ג עירוב תבשילין
->->בישול מיו"ט לשבת
->->->במבשל סמוך לחשיכה שא"א לומר "הואיל" ביצה טו: ציון א פסקה א עירוב תבשילין
->->->מדאורייתא או מדרבנן ביצה ב: ציון ד טעם איסור בישול ביום טוב לצורך שבת; ביצה טו: ציון א פסקה א עירוב תבשילין
->->->מלאכה או הכנה ביצה ב: ציון ד טעם איסור בישול ביום טוב לצורך שבת
->משבת ליו"ט
->->באפייה ובבישול ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->בביצה שנולדה ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->הכנה דממילא והכנה בידיים ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->שימוש ביו"ט בעצים שנשרו בשבת שלפניו ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
הכנה משבת לחול
->איסור להחשיך על התחום לדבר אסור
->->אם כוונתו לדבר מותר שבת קנ. ציון ב האיסור להחשיך על התחום לדבר האסור
->->באופן שלא ניכר שהוא הולך לדבר אסור שבת קנ. ציון ב האיסור להחשיך על התחום לדבר האסור
->->להביא בהמה שמחוץ לתחום שבת קנא. ציון ב הבאת בהמה שנמצאת חוץ לתחום
->->->אם הבהמה נמצאת במקום קרוב שבת קנא. ציון ב הבאת בהמה שנמצאת חוץ לתחום
->->->בבהמה שאינה יכול לבוא ברגליה כגון טלה קטן שבת קנא. ציון ב הבאת בהמה שנמצאת חוץ לתחום
->->להחשיך בתוך התחום שבת קנ. ציון ב האיסור להחשיך על התחום לדבר האסור
->הדחת כלים לאחר שאכל שלוש סעודות
->->אם הוא יודע שלא יצטרך עוד לאכול שבת קיח. ציון ד הדחת כלים בשבת
->->אם הוא רוצה לאכול סעודה נוספת שבת קיח. ציון ד הדחת כלים בשבת
הכנסה (ראה: מוציא)
הכנסת כלה
->ביטול תורה לשם כך כתובות יז. ציון ח פרק א ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->במי שיודע על כך ואינו רואה כתובות יז. ציון ח פרק א ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->שיעור האנשים הדרושים כתובות יז. ציון ח פרק ה ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->קדימתה לקבורת מת כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->אם אין די אנשים לעסוק באותו זמן בשניהם - מה עושים קודם כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->אם יש די אנשים לעסוק בשניהם - במי עדיף לעסוק כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->בקבורת מת מצוה כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
הכרזה (של בית דין על מכירת נכס)
->אגרת ביקורת בדבר שבית דין מכריז עליו ואינו חייב להכריז עליו כתובות ק: ציון ד דיינים שטעו בשומה, כשהכריזו וכשלא הכריזו
->ב"ד שטעו בשומה, אם הכריזו או לא הכריזו כתובות ק: ציון ד דיינים שטעו בשומה, כשהכריזו וכשלא הכריזו
->במכירה לצורך יתומים כתובות ק: ציון ו מכירה לצורך מס, מזונות וקבורה ללא הכרזה
->במכירה לצורך מזונות של יתומים, של אלמנה או של בנות כתובות ק: ציון ו מכירה לצורך מס, מזונות וקבורה ללא הכרזה
->במכירה לצורך מס המוטל על היתומים, על אבי היתומים או על אלמנתו כתובות ק: ציון ו מכירה לצורך מס, מזונות וקבורה ללא הכרזה
->במכירה לצורך קבורת יתום, אבי היתומים או מת אחר כתובות ק: ציון ו מכירה לצורך מס, מזונות וקבורה ללא הכרזה
->במכירה לשם פירעון הלוואה שלוו לצורך מס, מזונות וקבורה כתובות ק: ציון ו מכירה לצורך מס, מזונות וקבורה ללא הכרזה
->במכירת מטלטלין כתובות ק: ציון ה דברים שבית הדין מוכר ללא הכרזה
->->במטלטלין שמלוה תפס כמשכון כתובות ק: ציון ה דברים שבית הדין מוכר ללא הכרזה
->מקום שנהגו למכור ללא הכרזה ולא ידוע מקור המנהג כתובות ק: ציון ז מקום שנוהגים למכור ללא הכרזה
->->בזמן הזה כתובות ק: ציון ז מקום שנוהגים למכור ללא הכרזה
->->לגבי יתומים, אלמנה, או מלווה כתובות ק: ציון ז מקום שנוהגים למכור ללא הכרזה
הכשר לקבל טומאה
->אבר ובשר מדולדלים בבהמה שנשחטה - האם הוכשרו חולין קכז: ציון א הכשר לטומאה באיבר או בשר מדולדלים
->אוכל פחות מכביצה שנפל עליו משקה - האם הוכשר יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->אם משקה נפל על האוכל והתייבש ורק אח"כ נודע לבעלים ב"מ ל. ציון ב פרה אדומה שעלה עליו זכר
->אם קטן העלה פירות לגג כדי שיתרטבו חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->->אם היפך בהם חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->->בצירוף אמירה או בלי אמירה חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->באוכל שאין לו בעלים פסחים כ. ציון ב הכשר בשר פרת קדשים
->בבוצר ענבים לגת שבת יז. ציון ג גזרת הטומאה על הבוצר לגת
->->אם נפל עליהם משקה או לא שבת יז. ציון ג גזרת הטומאה על הבוצר לגת
->בבשר קדשים פסחים כ. ציון ב הכשר בשר פרת קדשים
->במסיקת זיתים שבת יז. ציון ג גזרת הטומאה על הבוצר לגת
->בקדשים - הכשר ע"י "חיבת הקודש"
->->להיפסל בעצמו או לפסול אחרים חולין לו. ציון ה חיבת הקודש המכשירה לקבל טומאה
->->->בטומאה דאורייתא ובטומאה דרבנן חולין לו. ציון ה חיבת הקודש המכשירה לקבל טומאה
->->מהתורה או מדרבנן חולין לו. ציון ה חיבת הקודש המכשירה לקבל טומאה
->דבר שהיה טמא בטומאה חמורה ופסקה טומאה זו - האם צריך הכשר חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->->אם בתחילה לא נחשב אוכל אלא "מעשה עץ" חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->האם משקי בית מטבחיים שבעזרה (דם קדשים ומים שמשתמשים בהם שם) מכשירים לקבל טומאה פסחים טז. ציון ד הכשר טומאה במשקין של בית מטבחייא
->הפוצע זיתים כדי שיהיו רכים ונזל עליהם שמן - האם הוכשרו לקבל טומאה שבת קמה. ציון א הכשר טומאה במפצע זיתים
->הצורך ברצון
->->בפעולה הנעשית בידיים או ממילא קידושין נט: ציון א נתינת משקה להכשיר אוכלין לטומאה
->->רצון בעלים או רצון של אחר קידושין נט: ציון א נתינת משקה להכשיר אוכלין לטומאה
->זיתים שנגמרה מסיקתן ומוכנים לדריכה - האם הוכשרו לקבל טומאה שבת קמה. ציון א הכשר טומאה במפצע זיתים
->ע"י דם (ראה: דם)
->ע"י דם
->->דם הקזה חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->->שמקלח חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->->שמשחיר אחרי הקילוח חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->->ששותת חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->דם שחיטה חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->->שיצא לפני שחיטת הסימן השני, ונתקנח לפני גמר השחיטה או לא נתקנח חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->->שנפל על אוכל אחרי שחיטת סימן אחד ונתקנח לפני סוף השחיטה חולין כט: ציון ב שחיטה שהתחילה באדם פסול ונגמרה בכשר; חולין כט: ציון ה שחט מיעוט סימנים בחוץ וגמרם בפנים
->->->ששותת או שמקלח חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->דם של חלל חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->->דם שהנפש יוצאת בו חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->->דם שיוצא אחרי מיתה חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->->של אדם או של בהמה שנהרגו חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->->דם של מכה, של אדם או של בהמה חולין לה: ציון ד הדם המכשיר לקבל טומאה
->ע"י דמעה וחלב אשה חולין פז: ציון ד משקים היוצאים מן המת
->->אם יצאו ממת חולין פז: ציון ד משקים היוצאים מן המת
->->אם יצאו שלא לרצון חולין פז: ציון ד משקים היוצאים מן המת
->ע"י חיבת הקודש שבת יז. ציון ג גזרת הטומאה על הבוצר לגת
->ע"י משקה הבא לאוכל שבת קמד: ציון ה סחיטה לתוך אוכלים
->ע"י משקה שעל דבר שמחובר לקרקע חולין טו: ציון ח שחיטה בדבר המחובר לקרקע
->->מחובר מעיקרו או תלוש ולבסוף חיברו חולין טו: ציון ח שחיטה בדבר המחובר לקרקע; חולין טז. ציון ז תלוש שחיברו - לעניין הכשר זרעים
->ענבים שידוע שלא נפלו עליהם מים - האם נחשבים מוכשרים ע"ז נה: ציון א האיסור לסייע למי שעושה פירותיו בטומאה
הכשר מצוה
->החוטב עצים לסוכה או למערכה והרג בשוגג - האם פטור מגלות כי זה הכשר מצוה מכות ח. אחרי ציון ה הכשר מצוה
הכשרת כלי (מאיסור שבלע) (ראה גם: הגעלת כלים)
->בנותן טעם בר נותן טעם של איסור ע"ז עו. ציון ד פרק א דין הגעלת כלים
->בנותן טעם בר נותן טעם של היתר ע"ז עו. ציון ד פרק א, ד דין הגעלת כלים
->הגעלה ברותחים (ראה: הגעלת כלים)
->הסרת קליפת הכלי - האם מועילה במקום ליבון ע"ז עו. ציון ג שיעור הליבון
->יישון שנים עשר חדש ע"ז עה. ציון ה הכשרים נוספים לכלי הגת
->כוסות, צלחות וקערות של גוי ע"ז עה: ציון נ הכשר כלי של גוי שתשמישו בצונן
->כלי חרס ע"ז לג: ציון ו כלי נתר שגוי נתן בהם יין
->כלי שהשתמש בו בלא הדחת האיסור שעליו ע"ז עה: ציון ס כלי שהשתמש בו בלא טבילה ובלא הכשר
->כלי של גוי שרוב תשמישו בצונן ומיעוטו בחמים ע"ז עה: ציון נ הכשר כלי של גוי שתשמישו בצונן
->כלי של גוי שתשמישו בצונן
->->בהדחה ושפשוף ע"ז עה: ציון נ הכשר כלי של גוי שתשמישו בצונן
->->->האם צריך לשטוף במים לאחר השפשוף ע"ז עה: ציון נ הכשר כלי של גוי שתשמישו בצונן
->ליבון
->->ליבון קל מועיל בכלי שבלע היתר ע"ז עו. ציון ג שיעור הליבון
->->->אם בלע חמץ ע"ז עו. ציון ג שיעור הליבון
->->עד שישרף קש על גביו - האם הוא כליבון גמור או כליבון קל ע"ז עו. ציון ג שיעור הליבון
->->עד שתנשור קליפת הכלי או עד שיינתזו ניצוצות ממנו ע"ז עו. ציון ג שיעור הליבון
->סכין (ראה: סכין)
->מילוי ועירוי שלושה ימים ע"ז עה. ציון ה הכשרים נוספים לכלי הגת
הכשרת כלי מיין נסך שבלע
->אם השימוש ביי"נ היה שימוש הראשון, השני או השלישי ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->גיגית שגוי דרך בה ענבים ברגל ע"ז עד: ציון א פרק ט הכשר גת
->גת שהיה בו יין נסך
->->גת דרוכה ואינה זפותה - האם די בהדחה ע"ז עד: ציון א פרק ו הכשר גת
->->->אם תחילת תשמישו ביד גוי או ביד ישראל ע"ז עד: ציון א פרק ו הכשר גת
->->גת זפותה בימינו, שאין שמים יין בזפת ע"ז עד: ציון א פרק ט הכשר גת
->->גת זפותה שדרך בה גוי - האם צריך עירוי וניגוב נוסף על קילוף הזפת ע"ז עד: ציון א פרק ד הכשר גת
->->->האם צריך לקלף את הזפת קודם המילוי ועירוי ע"ז עד: ציון א פרק ה הכשר גת
->->גת שזפתה ישראל ונגע גוי ביין שהיה טופח ע"מ להטפיח ע"ז עד: ציון א פרק ג הכשר גת
->->גת של חרס זפותה
->->->הכשרה ע"י חימום באש ע"ז עד: ציון א פרק ג הכשר גת
->->->הכשרה ע"י קילוף וניגוב ע"ז עד: ציון א פרק ג הכשר גת
->->גת של עץ זפותה - האם צריכה ניגוב לאחר הקילוף ע"ז עד: ציון א פרק ב הכשר גת
->->ע"י הדחה וניגוב
->->->בגת חדשה ששימש רק איסור ע"ז ס: ציון ג הכשר גת שעמד גוי בצדה
->->->בגת ישנה שהשתמשו בה גם בהיתר ע"ז ס: ציון ג הכשר גת שעמד גוי בצדה
->->ע"י מים רותחים ע"ז עד: ציון א פרק ז הכשר גת
->->ע"י עירוי מכלי ראשון או ע"י הגעלה בכלי ראשון ע"ז עד: ציון א פרק ז הכשר גת
->האם צריך להתיר את הקשרים של הכלי לפני ההכשר (בהדחה, ניגוב, יישון י"ב חדש ומילוי ועירוי) ע"ז עה. ציון י הכשר משמרת ומסננת של יין
->האם צריך לפתוח את החישוקים של חביות עץ לפני ההכשר ע"ז עה. ציון י הכשר משמרת ומסננת של יין
->האם צריך לקלף את הזפת מהכלי לפני ההכשר ע"ז עה. ציון י הכשר משמרת ומסננת
->הגעלת כלי חרס ע"ז עד: ציון א פרק ז הכשר גת
->הכנסת גחלים בתוכו להשרת הזפת ע"ז לג: ציון ב הכשרת כלי יין ע"י היסק
->->אם היד סולדת בו מבחוץ או לא ע"ז לג: ציון ב הכשרת כלי יין ע"י היסק
->->בכלי חרס או בכלי עץ ע"ז לג: ציון ב הכשרת כלי יין ע"י היסק
->כוס שהיה בו יי"נ
->->אם שימוש הגוי בו היה הראשון, השני, השלישי או הרביעי ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->->אם הישראל השתמש לפני הגוי במים או ביין היתר ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->אם השתמשו בו ביין נסך יותר מפעם אחת ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->בכלי חרס ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->->מצופה או שאינו מצופה ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->כלי ישן או חדש ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->כלי עם בקעים או בלי בקעים ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->ע"י מילוי ועירוי או ע"י הדחה ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->->הדחה או מילוי ועירוי ביין כשר ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->->הדחה אחת או שלש הדחות ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->כלי גת ששימשו יי"נ
->->האם דינם כדין הכשרת הגת ע"ז עד: ציון ה הכשרת כלי הגת
->->ע"י הנחה תחת הצינור ובתוך מעיין
->->->בנודות וקנקנים ע"ז עה. ציון ה הכשרים נוספים לכלי הגת
->->->בעקלים וכיוצא בהם שאין להם בית קיבול ע"ז עה. ציון ה הכשרים נוספים לכלי הגת
->->ע"י חליטה במי זיתים - חמים או צוננים ע"ז עה. ציון ה הכשרים נוספים לכלי הגת
->->ע"י יישון
->->->בכלי נתר ע"ז עה. ציון ה הכשרים נוספים לכלי הגת
->->->שנים עשר חדש שלמים או מגת לגת ע"ז עה. ציון ה הכשרים נוספים לכלי הגת
->כלי חרס מצופים ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה
->->אם יש בהם בקעים או שקעים בתחתית הכלי ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה
->->באבר או בזכוכית מותכת ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה
->->בזמן הזה ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה
->->ירוקים (עם צריף) - במילוי ועירוי ע"ז לג: ציון ו כלי נתר שגוי נתן בהם יין; ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה
->->שכשוך שחורים ולבנים, אם מכניסים בהם יין לקיום ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה
->כלי נתר (מחפורת של צריף)
->->אם תחילת תשמישו ביד גוי או ביד ישראל ע"ז לג: ציון ו כלי נתר שגוי נתן בהם יין
->->האם יש לו היתר אחר י"ב חודש ע"ז לג: ציון ו כלי נתר שגוי נתן בהם יין
->->הגדרתו ע"ז לג: ציון ו כלי נתר שגוי נתן בהם יין
->->הכשרתו ע"י החזרה לכבשן ע"ז לג: ציון ו כלי נתר שגוי נתן בהם יין
->כלי שהכניס בו יי"נ לקיום ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין; ע"ז עד: ציון ו הכשר כלי שמכניסו לקיום
->->בעירוי מכלי ראשון או בהגעלה בכלי ראשון ע"ז עד: ציון א פרק ז הכשר גת
->->כלי עץ, כלי עור, כלי אבן, כלי מתכות וכלי זכוכית ע"ז עד: ציון ו הכשר כלי שמכניסו לקיום
->->שכשוך כלי מתכות ועץ ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה; ע"ז לד. ציון ב היתר כלי יין לאחר שנים עשר חודש
->כלי שסוחרים מוליכים בו יין בדרך וכששותים ממלאים ע"ז לד. ציון ב היתר כלי יין לאחר יב"ח
->כלי ששימש יי"נ בצונן - הכשרתו במילוי ועירוי ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->אם הפסיק כ"ד שעות בין מילוי למילוי ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->אם עשה יותר משלשה ימים ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->אם עשה שלשה ימים רצופים ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->אם עשה ששה ימים, י"ב שעות כל יום ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->בכלים מזופתים בלי קילוף ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->האם המים שמילא בהם מותרים בשתייה אח"כ
->->->האם מותר להשתמש במים שוב להכשרת כלי אחר ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->->מים שהכניס כדי להכשיר או מים שהכניס סתם ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->מילוי הכלי עד שפתו דוקא ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->ע"י יין מותר במקום מים ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
->->ע"י מי מלח או שאר משקה עם מלח כגון מי ים ע"ז לג. ציון י הכשרת כלי יין ע"י ציר ומורייס
->->->כמה מלח ע"ז לג. ציון י הכשרת כלי יין ע"י ציר ומורייס
->->ע"י ציר ומורייס - האם מועילה ע"ז לג. ציון י הכשרת כלי יין ע"י ציר ומורייס
->->->בזמן הזה ע"ז לג. ציון י הכשרת כלי יין ע"י ציר ומורייס
->->->חמים או צוננים ע"ז לג. ציון י הכשרת כלי יין ע"י ציר ומורייס
->->->לשלשה ימים או ליום אחד או כשיעור שאש מקלפת את הזפת ע"ז לג. ציון י הכשרת כלי יין ע"י ציר
->->ע"י שיכר במקום מים ע"ז לג: ציון ה נתינת שכר בכלי יין של גוים
->מפות וסדינים מפשתן
->->ע"י הדחה ע"ז עה. ציון י הכשר משמרת ומסננת של יין
->->ע"י יישון י"ב חדש ע"ז עה. ציון י הכשר משמרת ומסננת של יין
->->ע"י כיבוס במים חמים ובאפר ע"ז עה. ציון י הכשר משמרת ומסננת של יין
->משפך יין ששימש יי"נ ע"ז עד: ציון ה הכשרת כלי הגת
->->של גוי או של ישראל ע"ז עד: ציון ה הכשרת כלי הגת
->ע"י הסקה בכבשן ע"ז לג: ציון ב הכשרת כלי יין ע"י היסק
->ע"י יישון שנים עשר חודש ע"ז לד. ציון ב היתר כלי יין לאחר שנים עשר חודש
->->אם הכניסו בו מים או יין מותר בתוך היב"ח ע"ז לד. ציון ב היתר כלי יין לאחר שנים עשר חודש
->->אם יש ספק האם הכניסו בו יין בתוך היב"ח ע"ז לד. ציון ב היתר כלי יין לאחר שנים עשר חודש
->->בכלי שמכניסו לקיום ע"ז לד. ציון ב היתר כלי יין לאחר שנים עשר חודש
->->בקנקנים מזופפים ע"ז לד. ציון ב היתר כלי יין לאחר שנים עשר חודש
->ע"י מילוי ועירוי ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->ע"י ניגוב
->->באפר או בעפר ע"ז עד: ציון א אופן הניגוב
->->בכלי יבש ובכלי רטוב ע"ז עד: ציון א אופן הניגוב
->->פעם אחת או פעמיים ע"ז עד: ציון א אופן הניגוב
->ע"י שכשוך בלי עירוי ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->->אם תחלת תשמישם ע"י ישראל או ע"י גוי ע"ז לג: ציון ח כלי יין של גוים המותרים ע"י שכשוך
->->בזמן הזה ע"ז לג: ציון ח כלי יין של גוים המותרים ע"י שכשוך
->->הדחה אחת או שלש הדחות ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->כלי מחומר שאינו בולע הרבה ע"ז לג: ציון ח כלי יין של גוים המותרים ע"י שכשוך
->->כלי שלא מכניסים בו את היין לקיום ע"ז לג: ציון ח כלי יין של גוים המותרים ע"י שכשוך
הלבנת פני חבר
->במקום שאין רבים ברכות מג: ציון ח האיסור להלבין פני חברו ברבים
->האם "ייהרג ואל יעבור" ברכות מג: ציון ח האיסור להלבין פני חברו ברבים
הלוואה (ראה גם: גביית חוב; חוב; שמיטת כספים)
->אופן גבייתה (ראה: גביית חוב; תשלומי חוב)
->איסור ריבית (ראה: מטבע; ריבית)
->אם הלווה אמר שנאמן עליו המלווה כשני עדים לטעון שלא פרע (ראה: 'נאמנות')
->אם הלווה דורש שהמלווה יישבע שאין בשטר ריבית או שאינו שטר אמנה וכדומה - האם חייב המלווה להישבע שבועות מא. ציון ו שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->אחרי שהלווה שילם שבועות מא. ציון ו שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->אם הלווה דורש שהמלווה יישבע שלא מחל לו - האם חייב המלווה להישבע שבועות מא. ציון ו פרק ב שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->אם הלווה דורש שהמלווה יישבע שלא פרע - חיוב המלווה להישבע
->->אם הלווה טוען שהשטר פרוע אבל אינו דורש מהמלווה שבועה שבועות מא. ציון ו פרק ג שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->->אם הלווה תלמיד חכם שבועות מא. ציון ו פרק ג שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->אם המלווה חשוד על השבועה - האם המלווה נוטל בלי שבועה או שהלווה נשבע ונפטר שבועות מא. ציון ד פרק ב החשוד על השבועה
->->אם המלווה מסרב להישבע - האם הלווה נשבע ונפטר שבועות מא. ציון ו פרק ג שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->->במלווה ת"ח שבועות מא. ציון ו פרק ג שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->אם המלווה תלמיד חכם שבועות מא. ציון ו פרק ג שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->->אם תפס בלי שבועה - האם מוציאים מידו או מנדים אותו שבועות מא. ציון ו פרק ג שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->האם צריך נקיטת חפץ שבועות מא. ציון ו פרק א שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->עשיית פשרה שבועות מא. ציון ו פרק ג שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->->במלווה ת"ח שבועות מא. ציון ו פרק ג שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->->שבועה היסת או שבועה כעין של תורה שבועות מא. ציון ו פרק א שבועת המלוה כשהלווה טוען שהשטר פרוע
->אם הלווה הודה בבית דין שהוא חייב ואח"כ חזר בו וטוען שנזכר שפרע - האם הוא נאמן שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->->אם יש עדים שפרע שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->אם הלווה הודה שהוא חייב ואח"כ העידו עדים שלווה ולא העידו שפרע - האם הוא נאמן לטעון שפרע שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->->אם העדים באו לפני שהודה שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->אם הלווה טוען שפרע בלי עדים
->->אם ההלוואה היתה בעדים שבועות מא: ציון ב פרקים א-ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->אם התנה המלווה שיפרע לו בעדים שבועות מא: ציון ב פרקים א-ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->->אם הלווה מחה בשעת התנאי שבועות מא: ציון ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->->אם הלווה שתק בשעת התנאי שבועות מא: ציון ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->->אם המלווה דרש זאת בפני בית דין שבועות מא: ציון ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->->אם המלווה דרש זאת בשעת ההלוואה או אחרי ההלואה שבועות מא: ציון ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->אם הלווה טוען שפרע בסחורה ששווה כחוב ועדים מעידים שהיתה שווה פחות
->->אם הלווה טוען שפרע את ההפרש בכסף - האם הוחזק כפרן שבועות מב. ציון א הטוען שפרע בסחורה והתברר שאינה שווה כחוב
->->->האם המלווה צריך להישבע שבועות מב. ציון א הטוען שפרע בסחורה והתברר שאינה שווה כחוב
->->האם הלווה חייב לפרוע את מלוא החוב או שחייב רק בהפרש שבועות מב. ציון א הטוען שפרע בסחורה והתברר שאינה שווה כחוב
->אם הלווה טוען שפרע בפני שנים והם מכחישים - האם הוחזק כפרן או שנשבע היסת ופטור שבועות מא: ציון ז הטוען שפרע בפני שנים והם מכחישים
->->אם הוא ממשיך לטעון שפרע בפניהם שבועות מא: ציון ז הטוען שפרע בפני שנים והם מכחישים
->אם הלווה כפר בהלוואה ואח"כ אמר שלווה ופרע - האם הוא פטור שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->אם הלווה כפר בהלוואה ועדים העידו שלווה ופרע והמלווה אומר שלא נפרע - האם הלווה פטור שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->->אם הלווה חזר בו וטוען שלווה ופרע כדברי העדים שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->->->אם חזר בו מיד אחרי שבאו העדים שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->->האם המלוה נוטל בשבועה שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->אם הלווה כפר בהלוואה ועדים העידו שפרע - האם הלווה חייב שבועות מא: ציון ו האומר "לא לויתי" כאומר "לא פרעתי"
->אם הלווה פרע בלי עדים ונאנס הכסף והמלווה טוען שקיבלו כפיקדון ולא כפרעון - האם הוא נאמן
->->אם בשעת הפרעון אמר המלווה שהוא מקבל את הכסף לשם פיקדון שבועות מא: ציון ה פרק ג המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->->אם המלווה התנה שהלווה יפרע בפני עדים מסוימים או לא התנה שבועות מא: ציון ה פרק ג המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->->אם לווה הזכיר פרעון כשנתן או לא הזכיר שבועות מא: ציון ה פרק ג המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->אם הלווה פרע בעל כרחו של המלווה שבועות מא: ציון ה פרק ג המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->->בתוך זמנו שבועות מא: ציון ה פרק ג המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->אם הלווה פרע והמלווה טוען שהכסף שנתן הלווה היה מתנה ולא פירעון החוב - האם הוא נאמן שבועות מב. ציון ב פרק א מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->אם הוא טוען שהלווה נתן לו מתנה משלו או כשליח של אחר לתת לו מתנה שבועות מב. ציון ב פרק א מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->אם הלווה פרע והמלווה טוען שהפרעון היה עבור חוב אחר - האם הוא נאמן
->->אם הפרעון היה שלא בעדים שבועות מב. ציון ב פרק א-ג מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->אם יש בשטר 'נאמנות' סתם או 'נאמנות' כשנים או שאין בו 'נאמנות' שבועות מב. ציון ב פרק א-ג מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->אם עדים מעידים שנתן לו כסף אך אינם יודעים אם נתן לו כפרעון או במתנה שבועות מב. ציון ב פרק א-ג מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->אם עדים מעידים שפרע לו חוב ואינם יודעים על איזה חוב שבועות מב. ציון ב פרק א-ג מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->אם רק עד אחד מעיד על הפרעון שבועות מב. ציון ב פרק א-ג מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->אם תפס המלוה - האם מוציאים מידו שבועות מב. ציון ב פרק ד מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->האם הלווה פטור בשבועת היסת או בלי שבועה שבועות מב. ציון ב פרק ד מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->האם המלווה גובה גם מנכסים משועבדים שבועות מב. ציון ב פרק ד מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->->האם המלווה צריך להישבע שבועות מב. ציון ב פרק א-ד מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->אם הלווה שלח פרעון חוב ע"י שליח והמלווה טוען שלא קיבל כלום - האם המלווה חייב להישבע שבועות לב: ציון ד פרק א נסכא דרבי אבא
->אם הלווה שלח פרעון חוב ע"י שליח והשליח פרע והמלווה סירב לתת לו את השטר בטענה שהלווה חייב לו חוב נוסף בעל פה - האם המלווה נאמן שבועות לב: ציון ד פרק א נסכא דרבי אבא
->אם המלווה התנה שהלווה יפרע בפני עדים והלווה טוען שפרע בפני עדים והלכו למדינת הים שבועות מא: ציון ב פרקים א-ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->אם הוא מפרט שמות של עדים שמתו שבועות מא: ציון ב פרקים א-ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->אם יש עדים על כך שהמלווה התנה כך או אין עדים על כך שבועות מא: ציון ב פרק ג המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->אם יש רגלים לדבר שאינו יודע את שמם או ששכח את שמם שבועות מא: ציון ב פרקים א-ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->אם לא פירט את שמות העדים שבועות מא: ציון ב פרקים א-ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->->במילווה בשטר או במילווה על פה בפני עדים שבועות מא: ציון ב פרקים א-ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בעדים
->אם המלווה התנה שהלווה יפרע בפני עדים מסויימים והלווה טוען שפרע בלי עדים מפני שמתו - האם הוא נאמן שבועות מא: ציון ד פרק ג המתנה עם הלווה שיפרע לו בפני פלוני ופלוני
->אם המלווה התנה שהלווה יפרע בפני עדים מסויימים והלווה טוען שפרע בפני שנים אחרים - האם הוא נאמן
->->אם הוא אומר שהם הלכו למדינת הים שבועות מא: ציון ד פרק א המתנה עם הלווה שיפרע לו בפני פלוני ופלוני
->->אם הם נמצאים לפנינו ומעידים כדבריו שבועות מא: ציון ד פרק א המתנה עם הלווה שיפרע לו בפני פלוני ופלוני
->->->אם המלווה טוען שהפרעון שראו היה עבור חוב אחר שבועות מא: ציון ד פרק א המתנה עם הלווה שיפרע לו בפני פלוני ופלוני
->->אם תפס המלווה - האם מוציאים מידו שבועות מא: ציון ד פרק א המתנה עם הלווה שיפרע לו בפני פלוני ופלוני
->אם המלווה התנה שהלווה יפרע בפני עדים מסויימים והלווה טוען שפרע בפניהם והלכו או מתו - האם הוא נאמן שבועות מא: ציון ד פרק ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בפני פלוני ופלוני
->->אם עדים אחרים מעידים כדברי הלווה שבועות מא: ציון ד פרק ב המתנה עם הלווה שיפרע לו בפני פלוני ופלוני
->אם המלווה התנה שהלווה יפרע בפני עדים מסויימים ועדים אחרים מעידים שהמלווה הודה שהלווה פרע - האם הוא פטור שבועות מא: ציון ה פרק ב המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->אם המלווה התנה שהלווה יפרע בפני עדים שהם רופאים
->->והלווה טוען שפרע בפני עדים אחרים שהלכו למדינת הים - האם הוא נאמן שבועות מא: ציון ה פרק א המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->->ועדים שאינם רופאים מעידים שפרע בפניהם - האם הוא פטור שבועות מא: ציון ה פרק א המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->אם המלווה התנה שהלווה יפרע בפני עדים תלמידי חכמים
->->והלווה טוען שפרע בפניהם והלכו למדינת הים - האם הוא נאמן שבועות מא: ציון ה פרק א המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->->ועדים שאינם תלמידי חכמים מעידים שפרע בפניהם - האם הוא פטור שבועות מא: ציון ה פרק א המתנה עם הלווה שיפרע בפני תלמידי חכמים
->אם המלווה מכר שדה ללווה - האם זה הוכחה שאינו חייב לו כתובות קי. ציון א פרק א לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם הלווה טוען שפרע את החוב כתובות קי. ציון א פרק ב לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->->אם הוא טוען שהמלווה החזיר לו את השטר ואבד והמלווה מצא אותו כתובות קי. ציון א פרק ב לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->->אם הוא טוען שקיבל שובר והשובר אבד כתובות קי. ציון א פרק ב לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם הלווה טוען ששטר החוב הוא שטר אמנה כתובות קי. ציון א פרק ב לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם הלווה טוען ששטר החוב מזוייף כתובות קי. ציון א פרק ב לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->->אם שטר החוב מקוים או אינו מקויים כתובות קי. ציון א פרק ב לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם הלווה מציג שטר מכר שאפשר להכחישו כתובות קי. ציון א פרק ה לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם זמן פירעון החוב היה לפני זמן המכירה או אחריו כתובות קי. ציון א פרק א לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם טען המלווה שמכר את שדהו מפני רעתו כתובות קי. ציון א פרק א לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם יש ללוה קרקע אחרת כתובות קי. ציון א פרק ג לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם מחיר השדה שווה לחוב או נמוך ממנו כתובות קי. ציון א פרק ג לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->אם שטר המכר נכתב לפני זמן שטר החוב כתובות קי. ציון א פרק א לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->במקום שמשלמים על המכר אחרי כתיבת השטר, או במקום שמשלמים קודם כתובות קי. ציון א פרקים א, ג לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב; כתובות קי. ציון ג פרקים ב-ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->->במקום שקונים בכסף בלי שטר כתובות קי. ציון א פרק א לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->אם המלווה פרע חוב אחר ללווה - האם זה הוכחה שהלווה אינו חייב לו כתובות קי. ציון א פרק ה לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->אם המלווה קנה שדה מהלווה - האם זה הוכחה שהחוב פרוע כתובות קי. ציון א פרק ד לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->במקום שמשלמים על המכר אחרי כתיבת השטר, או במקום שמשלמים קודם כתובות קי. ציון א פרק ד לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->אם המלכות הוסיפה על משקל המטבע (ראה: מטבע)
->אם המלכות פסלה את המטבע שלווה (ראה: מטבע)
->אם יש עדים שא' נתן לב' כסף וא' טוען שנתן כהלוואה וב' טוען שקיבלוֹ במתנה - האם המקבל נאמן בשבועת היסת שבועות מב. ציון ב פרק א מלווה שטוען שהפרעון היה עבור חוב אחר
->אם מכר המלווה חפץ ללווה והלווה שילם והמלווה טוען שהתשלום היה עבור חובו ולא תמורת החפץ - האם המלווה נאמן או שהלווה נשבע היסת ונפטר שבועות מב. ציון ג הטוען שקיבל בדמי הסחורה פרעון חוב אחר
->->אם המלווה טוען שהלווה נתן תמורת החפץ אלא שעל דעת עצמו תפס עבור חובו שבועות מב. ציון ג הטוען שקיבל בדמי הסחורה פרעון חוב אחר
->->אם המלווה טוען שהלווה עצמו הסכים שהתשלום הוא עבור חובו שבועות מב. ציון ג הטוען שקיבל בדמי הסחורה פרעון חוב אחר
->->אם המלווה תפס - האם מוציאים מידו שבועות מב. ציון ג הטוען שקיבל בדמי הסחורה פרעון חוב אחר
->->אם יש עדים שהלווה פרע או אין עדים שבועות מב. ציון ג הטוען שקיבל בדמי הסחורה פרעון חוב אחר
->->אם יש עדים שהמלווה גבה אבל אינם יודעים עבור מה גבה שבועות מב. ציון ג הטוען שקיבל בדמי הסחורה פרעון חוב אחר
->->אם יש עדים שהמלווה הודה שהתשלום הוא על החפץ שבועות מב. ציון ג הטוען שקיבל בדמי הסחורה פרעון חוב אחר
->->אם יש עדים שלקוחות (שקנו את החפץ מהלווה) שילמו למלווה על החפץ ואינם מעידים שהחפץ היה של הלווה שבועות מב. ציון ג הטוען שקיבל בדמי הסחורה פרעון חוב אחר
->בעל חוב למפרע הוא גובה או מכאן ולהבא הוא גובה פסחים ל: ציון ח ישראל שהרהין חמצו אצל נכרי
->בקשת מזון מחברו בשבת בלשון הלוואה שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->->בדבר שאינו לצורך שבת שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->->בהשארת טלית בתור משכון שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->->במקום שנוהגים שסתם הלוואה אפשר לתובעה לאלתר שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->בריבית (ראה: מטבע; ריבית)
->האם מותר להלוות בלי עדים או בעדים בלי שטר ב"מ עה: ציון ח איסור הלואה בלא עדים
->->אחרי שתיקנו שבועת היסת בכופר בכל ב"מ עה: ציון ח איסור הלואה בלא עדים
->->אם מקבל משכון ב"מ עה: ציון ח איסור הלואה בלא עדים
->->בלווה תלמיד חכם ב"מ עה: ציון ח איסור הלואה בלא עדים
->->במי שנאמנים זה לזה ב"מ עה: ציון ח איסור הלואה בלא עדים
->החובה להתנות "על מנת שתפרעני בפני פלוני ופלוני" כדי למנוע טענת פרעון בשקר ב"מ עה: ציון ח איסור הלואה בלא עדים
->החזרתה למלוה במדבר נגד רצונו
->->אם הלווה מקבל ע"ע אחריות עד שיגיע הכסף ליישוב ב"ק קיח. ציון א החזרת מלוה
->->אם לווה ביישוב ואמר מראש למלוה "אוכל להחזיר לך במדבר אם ארצה" או "אם תרצה" ב"ק קיח. ציון ו המלוה או המפקיד ע"מ לצאת למדבר
->->אם לווה ביישוב ואמר מראש למלוה "אני יוצא למדבר"ב"ק קיח. ציון ו המלוה או המפקיד
->->->אחרי שאמר לו המלוה שהוא יוצא למדבר או לפני כןב"ק קיח. ציון ו המלוה או המפקיד ע"מ לצאת
->->אם לווה במדבר או ביישוב ב"ק קיח. ציון א החזרת מלוה, פקדון וגזל במדבר
->->אם פורע תוך זמנו או לאחר זמנו ב"ק קיח. ציון א החזרת מלוה, פקדון וגזל במדבר
->->החזרה בשיירה שבמדבר ב"ק קיח. ציון א החזרת מלוה, פקדון וגזל במדבר
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"ק קיח. ציון א החזרת מלוה, פקדון וגזל במדבר
->הלוואת מזון בשבת
->->בין בני חבורה המקפידים זה על זה שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה
->->עם תנאי שיחזיר כל זמן שירצה שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->הלוואת שבת או יום טוב
->->אם תפס כסף או משכון - האם מוציאים אותם מידו שבת קמח: ציון ב זכות התביעה על הלוואת יום טוב ושבת
->->האם היא תקפה שבת קמח: ציון ב זכות התביעה על הלוואת יום טוב ושבת
->->האם ניתן לתבוע אותה בדין שבת קמח: ציון ב זכות התביעה על הלוואת יום טוב ושבת
->->->אם השתמש בלשון אסורה שבת קמח: ציון ב זכות התביעה על הלוואת יום טוב ושבת
->הלווה ביישוב אחד - האם יכול להחזיר ביישוב אחר ב"ק קיח. ציון א החזרת מלוה, פקדון וגזל במדבר
->הלווה מטלטלין ע"מ שיפרע כסף בשוויים בשעת ההלוואה והוזלו - האם רשאי להחזיר מטלטלין באותה כמות
->->אם התנו בסתם ב"מ עה. ציון א פסקה ג איסור הלואת סאה בסאה
->->אם התנו רק כדי להינצל מאיסור ריבית במקרה שיתייקרו ב"מ עה. ציון א פסקה ג איסור הלואת סאה בסאה
->המוציא שני שטרי חוב בסכומים שונים והעדים החתומים בזה הכחישו את החתומים בָּאַחֵר בעדות אחרת
->->בלווה אחד
->->->אם הלווה כופר בשניהם או מודה בסכום הגבוה שבועות מז: ציון ה פרק א שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->אם יש ללווה קרקע או לא שבועות מז: ציון ה פרק א שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->האם הוא גובה את החוב הנמוך או את הגבוה שבועות מז: ציון ה פרק א שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->האם הוא גובה מנכסים שמכר הלווה שבועות מז: ציון ה פרק א שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->האם הלווה צריך להישבע שאינו חייב את החוב שבשטר השני, שבועת התורה או שבועת היסת שבועות מז: ציון ה פרק א שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->לאחר תקנת הגאונים שגובים מלקוחות גם ממטלטלין שבועות מז: ציון ה פרק א שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->בלווה אחד, אם המלווה הוציא רק שטר אחד - האם הוא גובה בו שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->אם ב"ד יודע על השטר השני או לא שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->אם המלוה קורע את השטר האחר שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->האם הוא גובה בשני אח"כ, באותו ב"ד או בב"ד אחר, אם הוציא תחילה את הגבוה או את הנמוך שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->האם המלווה צריך להישבע שאין בידו שטר אחר בחתימת הכת השנייה שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->בשני לווים
->->->אם המלווה תפס (מאחד מהם או משניהם) - האם מוציאים מידו, אם כתבו זה לזה הרשאה או לא שבועות מז: ציון ה פרק ב שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->האם יחלוקו או שהם נשבעים שבועת היסת ונפטרים שבועות מז: ציון ה פרק ב שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->בשני לווים, אם המלווה הוציא רק שטר אחד - האם הוא גובה בו שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->אם ב"ד יודע על השטר השני או לא שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->אם המלוה קורע את השטר האחר שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->->->האם הוא גובה בשני אח"כ שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->המלווה לכהן או ללוי על מנת שיקח לעצמו את מעשרותיו ואת תרומותיו כפרעון
->->אם מתו - האם הוא יכול להמשיך בכך בלי רשות מהיורשים גיטין ל. ציון ה פרק א המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->->אם ההלוואה נעשתה בפני בית דין או לא גיטין ל. ציון ה פרק א המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->->אם ירשו מאביהם קרקע או מיטלטלין גיטין ל. ציון ה פרק א המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->האם הוא צריך לזכות להם את התרו"מ ע"י אחר ויקח לעצמו גיטין ל. ציון ו סדר ההפרשה במלוה על המעשרות
->->->אם הוא רגיל לתת להם או אינו רגיל גיטין ל. ציון ו סדר ההפרשה במלוה על המעשרות
->->זכות הכהן והלוי לחזור בהם
->->->אם זיכה להם את התרו"מ על ידי אחר, או לא זיכה גיטין ל. ציון י אפשרות הכהן לחזור בו
->->->במכירי כהונה גיטין ל. ציון י אפשרות הכהן לחזור בו
->->->לפני מירוח או אחרי מירוח גיטין ל. ציון י אפשרות הכהן לחזור בו
->->חישוב הניכוי מהחוב
->->->האם הוא יכול לנכות לפי שער הזול אם לא הסכימו על כך גיטין ל. ציון ח צורת החישוב כשמלווה כהן על תרומתו
->->->האם מותר לקבוע מחיר כשער הזול קודם שיצא השער גיטין ל. ציון ח צורת החישוב כשמלווה כהן על תרומתו
->->->האם מותר לקבוע מחיר שנמוך משער הזול ביותר שיהיה, אם כבר יצא השער או עדיין לא יצא גיטין ל. ציון ח צורת החישוב כשמלווה כהן על תרומתו
->המלווה לעני על מנת שיקח לעצמו את מעשר העני שלו כפרעון
->->אם מת העני - האם הוא יכול להמשיך בכך בלי רשות מהיורשים גיטין ל. ציון ה המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->->אם אין עניים בעירו גיטין ל. ציון ה פרק ג המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->->אם ההלוואה נעשתה בפני בית דין או לא גיטין ל. ציון ה פרק א המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->->אם היורשים עניים או עשירים גיטין ל. ציון ה פרק ב המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->->אם ירשו מאביהם קרקע או מטלטלין גיטין ל. ציון ה פרק א המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->->אם יש בעירו רק עניי כותים גיטין ל. ציון ה פרק ג המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->->בהלוואה בבית דין או שלא בבית דין גיטין ל. ציון ה פרק ב המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->->האם הוא צריך לזכות לעני את המעשר עני ע"י אחר ויקח לעצמו גיטין ל. ציון ו סדר ההפרשה במלוה על המעשרות
->->->אם הוא רגיל לתת לו או אינו רגיל גיטין ל. ציון ו סדר ההפרשה במלוה על המעשרות
->->זכות העני לחזור בו
->->->אם זיכה לו את התרו"מ על ידי אחר, או לא זיכה גיטין ל. ציון י אפשרות הכהן לחזור בו
->->->לפני מירוח או אחרי מירוח גיטין ל. ציון י אפשרות הכהן לחזור בו
->->חישוב הניכוי מהחוב
->->->האם יכול לנכות לפי שער הזול אם לא הסכימו על כך גיטין ל. ציון ח צורת החישוב כשמלווה כהן על תרומתו
->->->האם מותר לקבוע מחיר כשער הזול קודם שיצא השער גיטין ל. ציון ח צורת החישוב כשמלווה כהן על תרומתו
->->->האם מותר לקבוע מחיר שנמוך משער הזול ביותר שיהיה, אם כבר יצא השער או עדיין לא יצא גיטין ל. ציון ח צורת החישוב כשמלווה כהן על תרומתו
->המצוה להלוות
->->אם המלווה יכול להרוויח ע"י הלוואה בריבית לגוי
->->->אם הריבית נחוצה למלווה לכדי חייו ב"מ עא. ציון ב סדר הקדימויות בהלואה
->->->אם יכול לקבל ריבית גבוהה או נמוכה ב"מ עא. ציון ב סדר הקדימויות בהלואה
->->->בלווה ישראל עשיר או עני ב"מ עא. ציון ב סדר הקדימויות בהלואה
->->לעשיר שאין לו כסף מזומן ב"מ עא. ציון ב סדר הקדימויות בהלואה
->->עשיר בן עירו או קרובו לעומת עני שאינו בן עירו ואינו קרובו - מי קודם ב"מ עא. ציון ב סדר הקדימויות בהלואה
->הפורע חוב של חברו - האם חייב לשלם לו נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->אם המלווה דוחק נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->אם יש למלווה משכון נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->אם פרע בנוכחותו נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->במילווה בשטר או בע"פ נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->הפורע חוב של חברו שלא מדעתו - האם חייב הלווה לשלם לו כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->->אם היה ברור שלא ימחל המלווה כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->->אם היה משכון על החוב כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->->אם המלווה היה דוחק את הלווה לפרוע כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->->אם הפורע תפס מהלווה - האם מוציאים מידו כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->->בחוב שבעל פה כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->->בחוב של מזונות לאשה כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->השבתה ע"י שליח (ראה: שליח, בהשבת חיוב)
->זכות המלוה או הלווה לכפות על הצד השני ללכת לב"ד שיבחר סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->->לאיזה בית דין סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->חובת יורשים לפרוע את חוב אביהם גיטין ל. ציון ה פרק א המלווה על מעשרותיו ומתו הלווים
->חייב הטוען שהממון או המטלטלין שבידו הם של אחרים כתובות יט. ציון ד פרק ב טענת "שטר אמנה"
->יכולת המלוה יכול להקדישה או לתיתה לצדקה ב"ק סח: ציון ו קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו
->'כל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי'
->->אם הוא עצמו חזר בו ואומר שלווה ב"מ ג. ציון ג השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->->אם טען "להד"ם" בתחילה ב"מ ג. ציון ג השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->->אם שני עדים או עד אחד אומרים שלווה ב"מ ג. ציון ג השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->כפייה לקיים מצוות פריעת בעל חוב כתובות פו. ציון ז פריעת בעל חוב מצוה והכפייה עליה
->->אם הלווה מבריח מיטלטלין או תולה אותם באחר כתובות פו. ציון ז פריעת בעל חוב מצוה והכפייה עליה
->->ע"י נידוי כתובות פו. ציון ז פריעת בעל חוב מצוה והכפייה עליה
->לווה האומר שאינו יודע אם לווה בכלל ב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->->האם חייב לצאת ידי שמים ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->האם מועילה תפיסה ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->לווה המודה שלווה אבל אינו יודע כמה ב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->לווה שאין לו במה לפרוע - כפייתו לפרוע כתובות עז. ציון ז האומר 'איני זן ואיני מפרנס'
->לווה שאמר למלוה "טול מעותיך" - האם עדיין חייב באחריות באונס ב"מ מט. ציון ז פסקה ג אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->לווה שאמר למלווה שאם לא יפרע לו עד זמן פלוני יקבל דבר משלו (ראה: מעשר; עבד כנעני)
->לווה שאמר לשליח "הולך את הכסף למלווה"
->->אם אמר לשליח 'שא', 'טול', 'החזר', או 'יהא מנה זה לפלוני בידך' גיטין יד. ציון ד פרק ה הולך מנה לפלוני
->->אם החזיר השליח את הכסף ללווה - האם הוא חייב כלפי המלווה גיטין יד. ציון ד פרק ב הולך מנה לפלוני
->->->אם הלווה ירד מנכסיו לפני שהחזיר לו או אחר כך גיטין יד. ציון ד פרק ב הולך מנה לפלוני
->->->אם הלווה כופר בהלוואה גיטין יד. ציון ד פרק ב הולך מנה לפלוני
->->->אם השליח היה אנוס להחזיר גיטין יד. ציון ד פרק ב הולך מנה לפלוני
->->אם השליח הוא אדם שהמלווה רגיל להפקיד אצלו גיטין יד. ציון ד פרק א, ג הולך מנה לפלוני
->->האם הוא יכול לחזור בו מנתינתו לשליח גיטין יד. ציון ד פרק א, ג הולך מנה לפלוני
->->->אם הוחזק הלווה כפרן גיטין יד. ציון ד פרק א, ג הולך מנה לפלוני
->->האם הלווה חייב באחריות עד שמגיע הכסף למלווה גיטין יד. ציון ד פרק א, ג הולך מנה לפלוני
->לווה שאמר לשליח "תן את הכסף למלווה" - האם הוא יכול לחזור בו מנתינתו לשליח גיטין יד. ציון ד הולך מנה לפלוני
->->אם מסר לשליח בידו או לא מסר גיטין יד. ציון ד הולך מנה לפלוני
->לווה שזרק את החוב למלווה לפני זמן הפירעון והכסף קרוב למלוה והלווה ביקש שיחזיר לו עד זמן הפירעון והמלווה מסרב גיטין עח. ציון ל פרק ג לווה שזרק את חובו למלוה
->לווה שמינה שליח לפרוע למלווה ושילם השליח ולא לקח את השטר - האם חייב השליח לשלם
->->אם אמר לשליח שיפרע ויקח את השטר גיטין כט. ציון ב פרק ב מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->->אם אמר לשליח שיקח את השטר ואחר כך יפרע גיטין כט. ציון ב פרק ב מינוי שליח שני כשיש תנאים לנתינה
->לווה שמצא שהמלווה נתן לו יותר מהסכום שדיברו עליו - האם צריך להחזיר את ההפרש
->->אם ההפרש הוא בכדי שהדעת טועה או לא ב"מ סג: ציון י הלווה מעות מחבירו ומצא יותר מהמסוכם
->->אם המלווה טוען אח"כ שטעה ב"מ סג: ציון י הלווה מעות מחבירו ומצא יותר מהמסוכם
->מכירת אדם כעבד כדי לגבות את חובו קידושין יח. ציון ב אם אדם נמכר בכפילו
->מלווה התובע מהלווה לפרוע לו במקום שאינו זה שהילווה בו ב"ק קיח. ציון ד היכן אפשר לתבוע
->->אם יוזלו נכסיו עקב פרעונו שם ב"ק קיח. ציון ד היכן אפשר לתבוע מילוה, אבידה, פקדון וגזילה
->->אם יש בידו שם כסף ב"ק קיח. ציון ד היכן אפשר לתבוע מילוה, אבידה, פקדון וגזילה
->->->אם הוא טוען שהכסף דרוש למחייתו ב"ק קיח. ציון ד היכן אפשר לתבוע מילוה, אבידה, פקדון וגזילה
->מלווה שאמר ללווה "אם אינך משלם תוך שלוש שנים - שדך תהיה קנויה לי" - האם זו אסמכתא ב"מ סה: ציון ז פסקה ג מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->->אם אמר "מעכשו" או לא אמר ב"מ סה: ציון ז פסקה ג מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->מלווה שאמר ללווה בזמן הפרעון שישתמש בכסף כעיסקא או שיהיה כפקדון - האם נפטר הלווה מאונס ב"מ סה. ציון ט פסקה ד טרשא דרב חמא
->מלווה שמצא שהלווה פרע לו יותר מסכום ההלוואה - האם צריך להחזיר את ההפרש ב"מ סג: ציון י הלווה מעות מחבירו ומצא יותר מהמסוכם
->מעמד הכסף שביד הלווה (ראה: מילווה)
->סדרי קדימה במתן הלוואה
->->איש או אשה (ראה: אשה)
->->כהן, לוי, ישראל, חלל, שתוקי, אסופי, ממזר, נתין, גר, או עבד משוחרר הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->סתם הלוואה - שלושים יום שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->->במקום שנהגו שיכול לתבוע בתוך הזמן שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->שטר חוב (ראה: שטר)
->שני מלווים המוציאים שני שטרי חוב בסכומים שונים והעדים החתומים בזה הכחישו את החתומים בָּאַחֵר בעדות אחרת שבועות מז: ציון ה פרק ד שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->שניים שאחד מהם הילווה והלווה שכח מי הוא ב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->שניים שאחד מהם הילווה מאה ואחד הילווה מאתיים והלווה שכח מי הילווה כמה - כמה חייב הלווה להחזיר לכל אחד ב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->->בחיוב מן הדין או לצאת ידי שמיםב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->שניים שהוציאו שטרי חוב זה על זה - חשש שהמאוחר פסול כתובות קי. ציון ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->->אם זמנו של המאוחר הוא לפני זמן הפירעון של המוקדם או אחריו כתובות קי. ציון ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->->->אם הוא ביום האחרון שלפני זמן הפירעון כתובות קי. ציון ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->->אם לא כתוב בהם זמן הפירעון כתובות קי. ציון ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->->במקום שכותבים שטר לפני נתינת הכסף, או במקום שכותבים אח"כ כתובות קי. ציון ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->שניים שהוציאו שטרי חוב זה על זה ושניהם כשרים - האם כל אחד גובה כתובות קי. ציון ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->->אם יש לאחד עידית ובינונית ולשני יש זיבורית כתובות קי. ציון ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->->->אם הגבו תחילה את הזיבורית או את הבינונית כתובות קי. ציון ג שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה
->שניים שהלוו לאחד, ואחד מהמלווים תבע אותו
->->האם הלווה חייב או רשאי לתת לו גם את חלק המלוה האחר כתובות צד. ציון ב האם ומתי מחייבות טענות השותף את כל השותפים
->->זכותו לדון גם על חלקו של המלוה האחר
->->->אם השני היה בעיר או לא כתובות צד. ציון ב האם ומתי מחייבות טענות השותף את כל השותפים
->->->אם השני ידע על הדיון או לא ידע כתובות צד. ציון ב האם ומתי מחייבות טענות השותף את כל השותפים
->שניים שלוו מאחד - כמה חייב כל אחד ב"מ צו. ציון ו דין בעליו עימו בשותפים שהשאילו או שאלו
הלוויית המת (ראה גם: קבורה)
->האם היא דוחה קריאת מגילה, אם יש שהות לקרוא אחרי ההלוייה או אין מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
הליכה בלילה
->איסור הליכה בדרך בלילה - טעמו וזמנו פסחים ב. אחרי ציון א איסור הליכה בדרך בלילה
הליכה בשדה חבירו (ראה: שדה חבירו, הליכה בה)
הלכה (ראה: הוראת הלכה; כללי פסיקה)
הלכה ואין מורין כן
->במכשירי אוכל נפש ביו"ט ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
הלכה למשה מסיני
->אין מחלוקת בהל"מ יומא כה. אחרי ציון א איסור ישיבה בעזרה
->האם 'באמת אמרו' משמעותה הלכה למשה מסיני שבת צב: ציון ג אשה חוגרת סינר, לענין שבת ולענין צניעות
->האם דורשים "טעמא דקרא" בדבר שנלמד בהלכה למשה מסיני שבת עט: ציון ב על מה כותבים תפילין
->האם חיוב אשה לחגור סינר הוא הל"מ שבת צב: ציון ג אשה חוגרת סינר, לענין שבת ולענין צניעות
->האם תוספת שביעית היא הלכה למשה מסיני שביעית פ"ב מ"ב ציון י פרק ב מלאכות שהותרו בערב שביעית עד ראש השנה
'הלכתא גמירי לה'
->האם פירושו הלכה למשה מסיני סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
הלל
->אחרי שהש"צ אומר "ברוך הבא" מה הציבור עונה סוכה לח: אחרי ציון ב נוסח האמירה בפסוק "ברוך הבא"
->אם קרא בדילוג פסוקים מגילה יז. ציון ט קריאת הלל למפרע
->אם קרא למפרע, בשינוי סדר הפסוקים או סדר הפרקים מגילה יז. ציון ט קריאת הלל למפרע
->אם שהה באמצע קריאת ההלל כדי לגמור את כולו מגילה יח: ציון א קריאת המגילה לסרוגין
->אמירת "הללויה" סוכה לח: ציון א עניית ראשי פרקים בהלל
->אמירתו בלשון שאינו מבין סוטה לב. ציון א דברים הנאמרים בכל לשון
->אמירתו ע"י יחיד
->->בימים שגומרים את הלל תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->גדר "רבים" לענין זה תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->בחול המועד פסח
->->האם יחיד או רבים קוראים הלל תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->האם מברכים על ההלל תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->בחנוכה - האם יחיד קורא הלל תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->אם התחיל לקרוא - האם ישלים תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->בימים שלא גומרים את ההלל
->->ברכה עליו
->->->אם בירכו בתחילה האם גומרים וחותמים בברכה תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->->ביחיד או ברבים תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->->נוסח הברכה תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->על מה מדלגים תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->בראש חודש
->->אם בירכו בתחילה האם גומרים וחותמים בברכה תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->האם יחיד או רבים קוראים הלל תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->האם מברכים עליו תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->האם מברכים עליו בראש חודש סוכה מד: ציון ו מנהג חיבוט ערבה
->האם מותר לכרוע ב"הודו לה' כי טוב" או "כי לך טוב להודות" ברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->האם קריאתו היא מהתורה או מדרבנן תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->באלו ימים תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->האם שומע כעונה בו סוכה לח: אחרי ציון ב נוסח האמירה בפסוק "ברוך הבא"
->המצוה לענות ראשי פרקים סוכה לח: ציון א עניית ראשי פרקים בהלל
->הפסקה באמצעו ברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה
->->איזו הפסקה מותרת ברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->->אם הפסיק - האם רשאי לברך אחריוברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->->ביום שמברכים על הקריאה וביום שאין מברכים עליה ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->השינויים במעמדות בימים שאומרים בהם הלל תענית כו. ציון ז שינויים במעמדות בימים מיוחדים
->לאיזה דבר מותר להפסיק באמצע קריאת ההלל תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->ביום שאין גומרים את ההלל תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->ביום שאין מברכים על הקריאה תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->מי שהסתפק אם אמר הלל - האם צריך לחזור ולאומרו תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->נוסח הברכה בימים שגומרים את ההלל תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->על גאולה מצרה
->->האם צריך לאומרו גם לדורות או רק בשעת הנס פסחים קיז: לפני ציון ד אמירת הלל על גאולה מצרה
->->אופי ההצלה שלמענה אומרים הלל פסחים קיז: לפני ציון ד אמירת הלל על גאולה מצרה
->על מי מוטל חיוב קריאתו בזמן הקרבת קרבן פסח פסחים סד. ציון ז קריאת ההלל בזמן הקרבת הפסח
->על נס או על גאולה מצרה ליחיד או לרבים או לכלל ישראל - האם מברכים תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->קריאתו למפרע ברכות טו. ציון ו הקורא קריאת שמע למפרע לא יצא
->שהה באמצע כדי לגמור את כולה ר"ה לד: ציון א פסקה א השומע תקיעות שאינן רצופות
->->מאונס או ברצון ר"ה לד: ציון א פסקה א השומע תקיעות שאינן רצופות
->שנים או יותר הקוראים יחד להוציא אחרים ידי חובה מגילה כא: ציון ד קריאה ע"י שנים בהלל ובמגילה
הלל הגדול
->אמירתו בפסוקי דזמרה בשבת ויו"ט לפני שאכל תענית כו. ציון א פסקה ג אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->אמירתו על ירידת גשם אחרי עצירת גשמים
->->אם ירד באמצע התענית - האם צריך לאכול לפני שאומרים אותו תענית יט. ציון י הפסקת תענית כאשר נענים; תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->->אם ירד לפני שהתחילו את התענית תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->->ביום שיורד הגשם, בלילה או למחרת התענית תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->->האם יש בה חתימת ברכה תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->->חובה על יחיד או על הציבור תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->->מהו תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
->שאומרים בליל הסדר - מהו תענית כו. ציון א אמירת הלל הגדול כשיורדים גשמים
'הללויה'
->האם היא מילה אחת או שתיים פסחים קיז: לפני ציון ד מילים המסתיימות בהברה "י-ה"
->האם מותר למוחקה פסחים קיז: לפני ציון ד מילים המסתיימות בהברה "י-ה"
->האם מקום המילה בתחילת הפרק או בסופו או באמצע פסחים קיז: לפני ציון ד מקום המילה "הללויה" במזמורי תהילים
הלנת מת
->בהרוגי ב"ד סנהדרין מו. ציון ה איסור הלנת המת ומצות הקבורה
->בחו"ל סנהדרין מו. ציון ה איסור הלנת המת ומצות הקבורה
->ביו"ט ראשון, כדי שישראל יוכל לקוברו למחרת ביצה ו. ציון ג פסקה ב דיני מת ביום טוב ראשון ושני
->בירושלים ב"ק פב: ציון ד דברים שנאמרו בירושלים - דינם בזמן הזה; ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת בירושלים
->->אם מת בלילה האם מותר להשהותו עד הבוקר ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת בירושלים
->->בזמן הזה ב"ק פב: ציון ד דברים שנאמרו בירושלים - דינם בזמן הזה
->->במת גוי ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת בירושלים
->->השהיית קבורת נפל או עצמות המת או כזית מבשר המת ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת
->->לכבודו או לצורך גדול או כשיש סכנה ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת בירושלים
->->רק שעה אחת בלילה ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת בירושלים
->במת גוי ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת בירושלים
->הלנת בני שאול המוקעים יבמות עט. ציון ג הלנת בני שאול המוקעים
->->מצד כוח בית דין לעקור דבר מן התורה יבמות עט. ציון ג הלנת בני שאול המוקעים
->->מצד סמכות המלך כדי להטיל אימה יבמות עט. ציון ג הלנת בני שאול המוקעים
->->נעשתה באיסור ע"י הגבעונים יבמות עט. ציון ג הלנת בני שאול המוקעים
->לכבודו ביצה ו. ציון ג פסקה ב דיני מת ביום טוב ראשון ושני
->מחוץ לירושלים ב"ק פב: ציון נ איסור הלנת המת בירושלים
->ממתי עוברים על האיסור סנהדרין מו. ציון ה איסור הלנת המת ומצות הקבורה
הלנת שכר (ראה: בל תלין)
'הלעיטהו לרשע וימות'
->בחשש שגזלן יאכל פירות איסור שגזל חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->בנותן מאכל שאינו מעושר למישהו ע"מ להחזיר, ויש חשש שיחליפנו חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
'המוציא לחם מן הארץ' (ראה גם: בציעת הפת)
->האם אומר "המוציא" או "מוציא"
->->לכתחילה ובדיעבד ברכות לח: ציון א נוסח ברכת המוציא
->האם היא מדאורייתא או דרבנן ברכות כא. לפני ציון א ברכת התורה לאחריה; ברכות לה. ציון ה ברכות דאורייתא או דרבנן
->המסופק אם בירך - האם חוזר ומברךברכות לה. ציון ה ברכות דאורייתא או דרבנן
->הפסקה בדיבור בינה לאכילה
->->לכתחילה ובדיעבדברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->->בדיבור לצרכי הפת או הסעודהברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->->האומר להביא מלח ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->על איזה לחם מברכים המוציא (ראה: פת)
->על פת גוים
->->המברך על פת גוים - האם מוציא בברכתו מי שאוכל פת ישראל ע"ז לה: ציון ד פרק ז פת גוים
->->אם יש בפניו פת קיבר של ישראל ונקייה של גוי - על איזה יברך ע"ז לה: ציון ד פרק ז פת גוים
->->->אם בעה"ב נזהר מפת גוים ויש לו אורח שאינו נזהר ע"ז לה: ציון ד פרק ז פת גוים
->->->אם הוא נזהר מפת גוים או לא ע"ז לה: ציון ד פרק ז פת גוים
'המלך המשפט'
->אם אמרו בשאר ימות השנה ברכות יב: ציון ב הטועה בעשי"ת בברכות המלך הקדוש והמלך המשפט
->בעשרת ימי תשובה
->->טעה ולא אמר - האם צריך לחזור ברכות יב: ציון ב הטועה בעשי"ת בברכות המלך הקדוש והמלך המשפט
->->נוסחו ברכות יב: ציון ב הטועה בעשי"ת בברכות המלך הקדוש והמלך המשפט
'המלך הקדוש'
->אם אמרו בשאר ימות השנה ברכות יב: ציון ב הטועה בעשי"ת בברכות המלך הקדוש והמלך המשפט
->טעה ולא אמר בעשרת ימי תשובה - האם צריך לחזור ברכות יב: ציון ב הטועה בעשי"ת בברכות המלך הקדוש והמלך המשפט
->מנהג לאומרו בהושענא רבה ברכות יב: ציון ב הטועה בעשי"ת בברכות המלך הקדוש והמלך המשפט
המסס - טריפות בה
->שניקב נקב שאינו מפולש, ע"י מחלה או ע"י מחט חולין נ: ציון ו פרק ג בית הכוסות והמסס שניקבו
המשכה (ראה: יין נסך)
המתפנה (ראה גם: צרכים)
הנאה
->איסורי הנאה (ראה: איסור הנאה)
->האם מצווה נחשבת הנאה (ראה: מצווה)
->הנודר משימוש שאין בו הנאה כגון ישיבת סוכה נדרים טז. ציון ה איסור נדר על שימוש שאין בו הנאה
->חיוב הנהנה מממון חברו לשלם על הנאתו
->->בהנאה שבאה ע"י מעשה של בהמתו או של אחר ב"ק קא. ציון ג פסקה ב ערך השבח
->->בהנאה שבאה ע"י מעשיו ב"ק קא. ציון ג פסקה ב ערך השבח של הסממנים בצמר
->->בהנאה שיש בה ממש או שאין בה ב"ק קא. ציון ג פסקה ב ערך השבח של הסממנים בצמר
->מודר הנאה (ראה: מודר הנאה)
->'קונם זריקת צרור לים עלי' נדרים טז. ציון ה איסור נדר על שימוש שאין בו הנאה
הנאת גרונו או מעיו
->האם חייב על הנאת מעיו בלי הנאת גרונו ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->החיוב באיסורי אכילה - על הנאת גרונו או מעיו מכות טז: ציון ט ריסק תשעה נמלים והביא אחד חי
הנהגה (בקנין בהמה)
->אם אדם אחד מנהיג ב"מ ח: ציון ה דרכי הקנין בגמל ובחמור
->אם אחד מושך ואחד מנהיג ב"מ ח: ציון ה דרכי הקנין בגמל ובחמור
->בגמל או בחמור ב"מ ח: ציון ה דרכי הקנין בגמל ובחמור
->במציאה או במכר ב"מ ח: ציון ה דרכי הקנין בגמל ובחמור
הנץ החמה
->מצוות שחיובן ביום - עשייתן בין עמוד השחר להנץ החמה מגילה כ. ציון ב מילה לפני הנץ החמה
הנקה (ראה גם: מינקת)
->יניקת תינוק ממניקה גויה או מבהמה טמאה יבמות קיד. לפני ציון א סתם תינוק מסוכן אצל חלב; יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->אחרי גיל שנתיים או שלש יבמות קיד. לפני ציון א סתם תינוק מסוכן אצל חלב
->->אם יש לו אוכל אחר יבמות קיד. לפני ציון א סתם תינוק מסוכן אצל חלב
הסבה באבל
->הסבת האבל בראש - בכל זמן האבלות או רק בסעודה שמשקים בה עשר כוסות מו"ק כח: ציון ג האבל מיסב בראש
הסבה בליל הסדר
->איטר שמסיב על צד ימין - האם יצא פסחים קח. ציון ד הסיבת פרקדן והסיבת ימין
->אם שכב על בטנו או על גבו פסחים קח. ציון ד הסיבת פרקדן והסיבת ימין
->בזמן אכילת "כורך" פסחים קח. ציון ב השני דין ההסיבה באכילת מרור ו"כורך"
->בזמן אמירת הקידוש פסחים קח. ציון ג דין הסיבה בארבע כוסות
->בזמן ברכת המזון פסחים קח. ציון ג דין הסיבה בארבע כוסות
->בזמן הזה פסחים קח. אחרי ציון א חובת ההסיבה בליל הסדר
->בזמן קריאת ההגדה פסחים קח. ציון ג דין הסיבה בארבע כוסות
->בזמן קריאת ההלל פסחים קח. ציון ג דין הסיבה בארבע כוסות
->בשתיית ארבע כוסות פסחים קח. ציון ג דין הסיבה בארבע כוסות
->->שכח ולא היסב - האם חייב לחזור ולשתות בהסיבה פסחים קח. ציון ג דין הסיבה בארבע כוסות
->בשתיית שני כוסות הראשונים או האחרונים מו"ק יב. ציון מ זיפות חביות בחול המועד
->האם אשה צריכה הסבה פסחים קח. ציון ה דין הסיבת האשה; פסחים קח. ציון ח הסבת השמש
->האם בן אצל אביו צריך להסב פסחים קח. ציון ו הסיבת בן אצל אביו; פסחים קח. ציון ז הסיבת תלמיד אצל רבו
->->אם אביו הוא רבו פסחים קח. ציון ו הסיבת בן אצל אביו
->האם עבד אצל אדונו צריך הסבה פסחים קח. ציון ח הסבת השמש
->האם עני חייב להסב פסחים צט: ציון ג הסיבת עני
->הסבה בפני תלמיד חכם המופלג בדורו פסחים קח. ציון ז הסיבת תלמיד אצל רבו
->שמש לפני בני החבורה שהוא משמש אותם פסחים קח. ציון ח הסבת השמש
->שמש לפני רבו פסחים קח. ציון ה דין הסבת האשה; פסחים קח. ציון ח הסבת השמש
->תלמיד אצל רבו - האם יכול להסיב, ברבו מובהק ושאינו מובהק פסחים קח. ציון ז הסיבת תלמיד אצל רבו
->->תלמיד באומנות פסחים קח. ציון ז הסיבת תלמיד אצל רבו
הסגרה
->של מי שחייב מיתה, בגלל איום שיהרגו את אנשי העיר סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
הספד
->אמירת דברים שאינם אמת ברכות סב. ציון ח הוספת דברים שאינם אמת בהספד
->->הפלגה קצת ברכות סב. ציון ח הוספת דברים שאינם אמת בהספד
->במוצאי הרגל - אסרו חג חגיגה יח. אחרי ציון ב הספד ותענית לאחר שבועות
->ברגל
->->למי שמת לפני הרגל עם מת שמת בתוך הרגל מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->בתוך שלושים יום לפני הרגל
->->אם מת בתוך שלושים יום לפני הרגל או לפני כן מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->->צירוף הספד על מי שמת בתוך שלושים יום לפני הרגל עם מי שמת לפני כן מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->->בהספד בחינם או בשכר מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->->בזמן הזה או בזמן המקדש מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->->הספד על ידי האבל או על ידי ספדן אחר מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->האם חייבים היורשים לשלם את הוצאות ההספד מכספם סנהדרין מו: ציון ו ההספד לכבוד המת
->העוסק בהספד - האם הוא פטור מתפילה או מק"ש ברכות יט. ציון ט קריאת שמע כשעוסקים בהספד
->->אם המת מוטל לפניו או אינו מוטל לפניוברכות יט. ציון ט קריאת שמע כשעוסקים בהספד
->חיוב בעל בהספד לאשתו (ראה: אשת איש)
->לאשה שמתה - תוך הנחת מיטתה ברחוב
->->במיטה מסורגת בחבלים או בארון בלי נקבים מו"ק כח. ציון א הספד על אשה ברחוב
->->על מקום גבוה שהכל רואים או במקום שרק מעט רואים מו"ק כח. ציון א הספד על אשה ברחוב
->לקטן שמת
->->בבן חמש או שש או פחות מו"ק כד: ציון ה הספד על קטן
->->בבני עשירים או בני עניים או בני זקנים מו"ק כד: ציון ה הספד על קטן
->לתלמיד חכם בחול המועד
->->לפני שנקבר או אחרי שנקבר מו"ק כז: ציון ב הספד על חכם במועד
->->בפני המת או שלא בפניו מו"ק כז: ציון ב הספד על חכם במועד
->->שלא בפניו ביום שמועה קרובה או שמועה רחוקה מו"ק כז: ציון ב הספד על חכם במועד
->->בת"ח בזמננו מו"ק כז: ציון ב הספד על חכם במועד
הסתכלות
->באישה יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
->בבגדי צבעונין של אישה יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
->->אם הוא מכיר אותה או אינו מכיר אותה יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
->->פנויה או אשת איש יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
הסתכלות באשתו
->באותו מקום, בשעת תשמיש נדרים כ: ציון ג הנהגת אדם עם אשתו בשעת תשמיש
->במקום הטינופת או בעקבה ובשאר המקומות המכוסים נדרים כ. ציון ז הסתכלות באשתו
->כשהיא טהורה נדרים כ. ציון ז הסתכלות באשתו כשהיא נדה וכשהיא טהורה
->כשהיא נידה נדרים כ. ציון ז הסתכלות באשתו כשהיא נדה וכשהיא טהורה
->->כשהיא לבושה נדרים כ. ציון ז הסתכלות באשתו כשהיא נדה וכשהיא טהורה
העמדה והערכה (ראה: פדיון)
הענקה
->איזה עבד עברי מקבל אותה
->->היוצא במיתת האדון קידושין טז: ציון ב אלה שמעניקים להם
->->היוצא בשטר קידושין טז: ציון ב אלה שמעניקים להם
->->המוכר את עצמו קידושין יד: ציון ח מה בין מוכר עצמו למכרוהו בית דין
->->עבד שברח קידושין יז. ציון א הענקה לעבד שברח
->אילו דברים אפשר לתת כהענקה קידושין יז. ציון ה דברים הניתנים בהענקה
->האם היא ניתנת ליורשי העבד קידושין טו. ציון ד מצות הענקה
->האם יש לבעל חוב של העבד זכות בה קידושין טו. ציון ד מצות הענקה
->סכום ההענקה קידושין יז. ציון ד סכום הענקה
->של אמה העבריה - למי קידושין טז: ציון ג הענקה באמה עבריה
העראה
->ביבמה האסורה ליבם בלאו יבמות כ: ציון ב יבמה האסורה בלאו - איזו ביאה מותרת בה מהתורה
->הכנסת מקצת העטרה יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->לענין אונס ומפתה (ראה: אונס ומפתה)
->לענין חיוב מיתה בעריות יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->לענין חיוב מלקות (מצד קריבה לעריות, בחייבי לאוין או מיתות או כריתות) יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->לענין עונה (ראה: עונה)
->לענין קידושי ביאה (ראה: קידושין)
->לענין שפחה חרופה (ראה: שפחה חרופה)
->נגיעה בעלמא יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->נשיקה או הכנסת עטרה יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->קונה יבמה יבמות כ: ציון ב יבמה האסורה בלאו - איזו ביאה מותרת בה מהתורה
הערמה
->באיסור דרבנן או דאורייתא שבת קלט: ציון ז איסורים המותרים ע"י הערמה
->באיסור דרבנן בשבת שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->->לתלמיד חכם שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->בבר מצרא (ראה: בר מצרא, הערמה)
->בהטבלת כלי בשבת וביו"ט - שממלא בו מים ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת; ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->בהצלת יין מחבית שנשברה בגג
->->להערים ולהזמין אורחים שאינם צריכים לאכול ולקלוט עבורם כדי שיותירו מהיין שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->->להערים ולקלוט יין ואחר כך להזמין אורחים שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->->לכתחילה ובדיעבד שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->בהצלת פת מדליקה - להערים ולומר שרוצה פת הדראה ולהצילה ואח"כ להציל פת נקיה שבת קיז: ציון ו הצלת סוגי פת שונים בשבת ואפייתם ביו"ט
->בחול המועד
->->לטחון יותר קמח משהוא צריך במועד
->->->לכתחילה ובדיעבד מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->->->לטחון קמח חדש כשיש לו לחם ישן אבל החדש עדיף לטעמו מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->->לעשות יותר שיכר משהוא צריך במועד
->->->לכתחילה ובדיעבד מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->->->לעשות שיכר חדש למרות שיש לו ישן, והדין אם החדש עדיף לטעמו מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->ביום טוב (ראה גם: יו"ט, הערמה)
->->מליחת כמה חתיכות בשר אף שדי לו באחת מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->->אם פשע כגון ששכח לערב או שנאסר עירובו בפשיעה ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר
->->אפיית עיסת כלבים שרועים אוכלים חלק ממנה ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->בישול חבית מלאה כשדי לו במעט מים ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->->הוספה לחבית כשהיא כבר על האש ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->בישול קדירה מלאה בשר כשהוא צריך רק חתיכה אחת ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר; ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->->אם התוספת מועילה למה שהוא צריך ביום טוב או לא ביצה יז. ציון ז אפיה ובשול מיום טוב למחר
->->->הוספת חתיכה בקדירה כשהיא כבר על האש ביצה יז. ציון ז אפיה ובשול מיום טוב למחר
->->האם ביו"ט שחל ערב שבת מותר להרבות באותה קדירה לצורך שבת ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->הוספה לקדירה יותר מכדי חייו, במי שלא הניח עירוב תבשילין ביצה כא: ציון י בישול למי שלא עירב
->->העלאת אותו ואת בנו מבור שנפלו לתוכו ביצה לז. ציון ג אותו ואת בנו שנפלו לבור ביום טוב
->->הערמה ניכרת ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->לפני שאכל או אחרי כן ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר; ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->מי שלא הניח עירוב תבשילין ובישל ביו"ט שתי קדירות כשהיה צריך רק אחת ליו"ט ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים
->->->אם בכל קדירה יש טעם אחר ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים
->->מילוי תנור גדול או קטן בפת כשדי לו בפת אחת ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->מליחת בשר על גבי עור ביצה יא. ציון כ מליחת בשר על גבי העור
->->->בהערמה כפולה - למלוח הרבה חתיכות ע"ג העור כשהוא צריך רק אחת ביצה יא. ציון כ מליחת בשר על גבי העור
->->מליחת כמה חתיכות בשר כשהוא צריך רק אחת ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר; ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->->שחיטת בהמה מסוכנת ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר
->->תליית משמרת לשים בה רימונים והוא מסנן בה שמרים ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך
->במקום הפסד שבת קלט: ציון ז איסורים המותרים ע"י הערמה
->בעירוב תבשילין מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->בצינעה או בפרהסיא שבת קלט: ציון ז איסורים המותרים ע"י הערמה
->בתלמיד חכם שבת קלט: ציון ז איסורים המותרים ע"י הערמה
->המכין שיכר בחול המועד - האם מותר לו להערים ולומר שהוא לצורך המועד אף שיש לו די שיכר ישן שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->->לכתחילה ובדיעבד שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->יין היוצא דרך נקב בחבית בשבת - המניח שום בנקב ואומר שהוא מתכוון רק להצניעו שם שבת קלט: ציון ז איסורים המותרים ע"י הערמה
->->אם אין יין שיוצא דרך הנקב שבת קלט: ציון ז איסורים המותרים ע"י הערמה
->->לכתחילה ובדיעבד שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->שימוש בבהמה שסורסה על ידי גוי אם היתה הערמה מצד ישראל ב"מ צ: ציון א בהמה שנסתרסה על ידי גוי
->שינה בספינה של גוי בידיעה שהגוי מפליג בשבת והוא צריך להפליג שבת קלט: ציון ז איסורים המותרים ע"י הערמה
'הפה שאסר הוא הפה שהתיר'
->אחרי כדי דיבור מדבריו הראשונים כתובות כב. ציון ה פרקים א, ה האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'
->נאמנות משום מיגו או משום שהאיסור ידוע רק על פיו כתובות כב. ציון ה האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'
הפטרה (הקריאה בנביא)
->בראש חודש אב שחל בשבת מגילה לא: ציון א הפטרת ראש חודש אב שחל בשבת
->בראש חודש אדר שחל בשבת (פרשת שקלים) מגילה לא. ציון ק הפטרת ראש חודש שחל בשבת
->בראש חודש אלול שחל בשבת מגילה לא. ציון ק הפטרת ראש חודש שחל בשבת
->בראש חודש טבת שחל בשבת - של חנוכה או של ר"ח סוכה נד: ציון ג דחיה או קדימה בשיר של יום
->בראש חודש טבת שחל בשבת (שבת חנוכה) מגילה לא. ציון ק הפטרת ראש חודש שחל בשבת
->בראש חודש ניסן שחל בשבת (פרשת החודש) מגילה לא. ציון ק הפטרת ראש חודש שחל בשבת
->בראש חודש שחל בשבת, כשיש שני ימי ראש חודש מגילה לא. ציון ק הפטרת ראש חודש שחל בשבת
->בשבת השניה והשלישית של בין המצרים מגילה לא: ציון א הפטרת ראש חודש אב שחל בשבת
->בשבת ערב ראש חודש מגילה לא. ציון ק הפטרת ראש חודש שחל בשבת
->בשבת שאחרי ראש חודש אלול שחל בשבת מגילה לא. ציון ק הפטרת ראש חודש שחל בשבת
->בשבת שלפני ראש חודש אב שחל בשבת מגילה לא: ציון א הפטרת ראש חודש אב שחל בשבת
->בשמחת תורה מגילה לא. ציון מ הפטרה של שמחת תורה
->דילוג בה מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
->->דילוג למפרע מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
->->מספר לספר מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
->האם מותר לקרוא ולתרגם מעשה אמנון ותמר מגילה כה: ציון א קריאת מעשה דוד ואמנון
->האם מותר לקרוא ולתרגם מעשה דוד ובת שבע מגילה כה: ציון א קריאת מעשה דוד ואמנון
->האם עונים "אמן" אחרי ברכת קטן על ההפטרה ברכות נג: ציון כ ענית "אמן" אחרי ברכת התינוקות
->הזכרת ר"ח בברכת הפטרה בר"ח שחל בשבת ביצה יז. ציון ב אין מזכירים שבת בתפילת יעלה ויבוא
->חובת המפטיר להמתין עד גלילת ספר התורה סוטה לט: ציון מ חובת המפטיר להמתין לגלילת הספר
->->אמירת ברכות ההפטרה לפני סיום הגלילה סוטה לט: ציון מ חובת המפטיר להמתין לגלילת הספר
->->עד סגירת ס"ת, עד תחילת גלילתו או עד סיומה סוטה לט: ציון מ חובת המפטיר להמתין לגלילת הספר
->מנין הפסוקים
->->בשבת וביום טוב מגילה כג. ציון ז מנין הפסוקים בהפטרה
->->כשיש תורגמן או כשאין תורגמן מגילה כג. ציון ז מנין הפסוקים בהפטרה
->קריאת המפטיר בתורה (ראה: מפטיר)
->קריאת שתי הפטרות מנביאים שונים מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
->ראש חודש שחל בשבת - האם צריך להזכיר את ר"ח בהפטרה שבת כד. ציון א הזכרת ראש חודש בהפטרה בשבת
הפסד (הקלה באיסורים כדי למנוע הפסד)
->כטעם להתיר מלאכה באורז בשביעית שביעית פ"ב מ"י ציון ו מלאכות באורז בשביעית
הפסד כהן
->כיסוד לאיסור להפריש תרו"מ ממשקה ההולך ב"ק קטו: ציון ד הפרשת תרו"מ מדבר האבד
הפסד פירות שביעית
->אם אינם ראויים לאכילה שביעית פ"ד מ"ז ציון מ איסור אכילת פרות שביעית כשהם בוסר
->גרימת הפסד בלי מעשה שביעית פ"ב מ"י ציון ד פרק ב דיני שביעית בדלועים שמקיימים לזרע
->ליקוט עשבים שראויים רק לחיות ולא לבהמות שביעית פ"ט מ"ו ציון ו זמן הביעור של עשבים
->ע"י קציצת אילן (ראה: קציצת אילן)
הפסקה (ראה גם: הלל, הפסק; מגילה, הפסק; קריאת שמע, הפסק; שהייה; תפילה, הפסק)
->באמצע הלל ברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה
->->איזו הפסקה מותרת ברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->->אם הפסיק - האם רשאי לברך אחריוברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->->ביום שמברכים על הקריאה וביום שאין מברכים עליה ברכות יג. ציון ב שאילת שלום
->בין ברכת התורה לבין תחילת הלימוד ברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->בין גאולה לתפילה
->->אמירת קדיש או קדושה ברכות יד: ציון ב הנחת טלית ותפילין בין קריאת שמע לתפילה
->->לצורך התפילה ברכות ד: ציון ב סמיכת גאולה לתפילה בערבית
->בין הברכה למצווה, בברכת המצוות ברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->בין מים אחרונים לבין ברכת המזוןברכות נב: ציון א הפסקה בין נטילת ידים לבין ברכת המוציא
->בין נטילת ידים לברכת המוציא ברכות מו: ציון ד הסדר בנטילת ידים
->->לכתחילה ובדיעבדברכות נב: ציון א הפסקה בין נטילת ידים לבין ברכת המוציא
->->הפסקה של זמן, דיבור, מעשה או הליכהברכות נב: ציון א הפסקה בין נטילת ידים לבין ברכת המוציא
->->קידוש ביניהן בשבת ברכות נב: ציון א הפסקה בין נטילת ידים לבין ברכת המוציא
->בק"ש וברכותיה ברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה; ברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->->מפני הכבוד או היראהברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->משום ספק פיקוח נפש או נזק אחר ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->לאפרושי מאיסוראברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->להתעטף בטלית או להניח תפילין ולברך עליהם בין הפרקים ברכות יד: ציון ב הנחת טלית ותפילין בין קריאת שמע לתפילה
->->מי שהפסיק מפני היראה או הכבוד - האם חוזר לראש או למקום שהפסיקברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->->אמירת "מודים", "ברכו", קדושה או קדיש ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע; ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->בקריאת המגילה
->->באמצע או בין הפרקיםברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה
->->ע"י הקורא או השומעברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה
->->לשאול מפני היראה או הכבוד ברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה
->->המפסיק באמצע - האם הוא רשאי לברך לאחר הקריאה ברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->בקריאת פרשת החליצה ברכות ג. ציון ב אמירת 'יהא שמיה רבא' וכו' בקדיש
->בתפילה
->->מפני היראה או מפני הכבוד ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע; ברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->->בספק סכנהברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->->להיכן חוזר אם הפסיק ברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->->מפני נחש הכרוך על רגלו או שבא כנגדוברכות לג. ציון א הפסקה בתפילה מפני הנחש
->->מפני שווריםברכות לג. ציון ד הפסקה בתפילה מפני שוורים
->->הליכה בשעת התפילה ברכות לג. ציון א הפסקה בתפילה מפני הנחש
->->אמירת "קדושה" ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע; ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע; ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->->אמירת "קדושה דסדרא" אם הוא ב"אתה קדוש"ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->->אמירת "קדושה" של מוסף אם הוא ב"אתה קדוש" של שחרית ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->->משום ספק פיקוח נפש או נזק אחרברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->לענות לשאלות של איסור והיתרברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->אמירת "מודים", "ברכו" או קדיש ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע; ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->מי שהפסיק כדי לגמור את כולה - האם חוזר לראש התפילה או לקום שהפסיק ברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->דיבור בין "המוציא" לאכילה
->->לכתחילה ובדיעבדברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->->בדיבור לצרכי הפת או הסעודהברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->->האומר להביא מלח ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->דיבור בין ברכה לאכילה ברכות יא: ציון ד ברכות התורה
->->לכתחילה ובדיעבד ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->->הפסקה לצורך האכילה ברכות ד: ציון ב סמיכת גאולה לתפילה בערבית; ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה
->מי ששמע "המוציא" מאדם אחר ואח"כ נטל ידיו או בירך על נט"י - האם זה הפסק בין "המוציא" לאכילהברכות מו: ציון ד הסדר בנטילת ידים
הפצרה (ראה: נדרי זרוזין)
הפקר
->אבידה מדעת - האם היא הפקר גמור שמותר ליטלה ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->אווז או תרנגול שמרד - האם הוא הפקר חולין קלט. אחרי ציון ג השבת אבידה באווזים ותרנגולים שמרדו בבעליהם
->בבר מצרא (ראה: בר מצרא, בהפקר)
->בדליקה שנפלה בשבת - האם המזון שיותר משלוש סעודות (שאסור להציל) הוא הפקר שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->בהמה שברחה ובעליה אינו יכול לזהותה - האם נעשית הפקר ב"ק קיד: ציון א קנין בנחיל דבורים
->בינו לבין עצמו - האם חל נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->בעל חיים שהמית אדם ונעשה הפקר - האם הוא חייב מיתה חולין קלח: ציון ו עוף שהרג את הנפש והפקירו, חיובו במיתה
->בפני אחד או שניים - האם חל נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->->אם מפקיר רק כדי להינצל מאיסור נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->->בקרקע או במיטלטלין נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->->לעניין פטור ממעשר נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->->לעניין שאין המפקיר יכול לחזור בו נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->->לעניין שמישהו אחר יוכל לזכות בו נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->->מדאורייתא או מדרבנן נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->דבר שאין בעליו מקפיד עליו - האם נחשב הפקר ב"מ קז. ציון ג שחליים בשדה פשתן לענין גזל
->האוסר על עצמו בנדר כיכר של הפקר נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->האם אדם יכול לאסור דבר של הפקר, במעשה או בלי מעשה חולין מ. ציון ד פרק ה האם אדם אוסר דבר שאינו שלו
->האם החפץ יוצא מבעלותו מיד או רק כשמישהו זוכה בו נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר
->האם המפקיר חפץ נחשב דעת אחרת מקנה ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->האם יוצאים בסוכת הפקר ובלולב של הפקר סוכה כז: ציון ב סוכה שאולה, סוכת השותפים וסוכת הפקר
->האם נגזל יכול להפקיר את מה שנגזל ב"ק סט. ציון ז חילול דבר שאינו ברשותו
->הבא לזכות בהפקר ובא אחר וקדמו קידושין נט. ציון ג עני המהפך בחררה
->החפץ יוצא מרשות בעליו מיד כשמפקיר ב"ק קטז. ציון ד חיוב תשלומין כאשר המציל לא הפסיד
->הטורח בדבר הפקר - האם מותר לקחת אותו ממנו גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->המפקיר פירות רק לישראלים - האם הם פטורים מתרומות ומעשרות גיטין מז. ציון ד לקט שכחה ופאה של גוי
->המקדיש כיכר של הפקר (ראה: הקדש)
->הפקר כנדר - איסור לחזור מדבריו נדרים ו: ציון ג ידות בפאה, צדקה והפקר
->הפקר שאדם אחד יכול לזכות בו - האם הוא שלו נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->השוכר פועל ללקוט לו דברי הפקר ב"מ קיח. אחרי ציון ה פעמים שאומרים 'טול מה שעשית בשכרך'
->->האם הוא רשאי לשלם לפועל במטלטלין שעבד בהם במקום כסף (אם יש לו כסף או אין לו) ב"מ קיח. אחרי ציון ה פעמים שאומרים 'טול מה שעשית בשכרך'
->השוכר פועל לעשות בשל הפקר ב"מ קיח. אחרי ציון ה פעמים שאומרים 'טול מה שעשית בשכרך'
->->האם הוא רשאי לשלם לפועל במטלטלין שעבד בהם במקום כסף (אם יש לו כסף או אין לו) ב"מ קיח. אחרי ציון ה פעמים שאומרים 'טול מה שעשית בשכרך'
->השוכר פועל לעשות בשלו (או שכרו סתם) והראהו בשל הפקר ב"מ קיח. אחרי ציון ה פעמים שאומרים 'טול מה שעשית בשכרך'
->->האם הוא רשאי לשלם לפועל במטלטלין שעבד בהם במקום כסף (אם יש לו כסף או אין לו) ב"מ קיח. אחרי ציון ה פעמים שאומרים 'טול מה שעשית בשכרך'
->'זה להפקר והָדֵין' נדרים ו: ציון ג ידות בפאה, צדקה והפקר
->זכות המפקיר לחזור בו לפני שמישהו זוכה בו נדרים מה. ציון א בפני כמה נעשה ההפקר
->זכות המפקיר לחזור בו תוך שלושה ימים נדרים מג: ציון א המפקיר את שדהו וחוזר בו
->->אם לא חזר בו ומישהו זכה בו תוך שלושה ימים נדרים מג: ציון א המפקיר את שדהו וחוזר בו
->->בקרקע או במיטלטלין נדרים מג: ציון א המפקיר את שדהו וחוזר בו
->->האם הוא יכול לזכות בו תוך ג' ימים שלא בתורת חזרה נדרים מג: ציון א המפקיר את שדהו וחוזר בו
->->->אם הוא עושה קנין בשדה או קנין בפירות נדרים מג: ציון א המפקיר את שדהו וחוזר בו
->חבית דבש שנסדקה - האם הדבש הוא הפקר משום שהוא הולך לאיבוד
->->אם נטף הרבה או כבר נשפך על הארץ ב"ק קטו. ציון ט פסקה ב תשלומים למפסיד ממונו
->->אם עקל כרוך עליה והדבש נטף לאט ב"ק קטו. ציון ט פסקה ב תשלומים למפסיד ממונו
->כותל וכדומה שנפל לרשות אדם אחר או לרשות הרבים - האם בעל הכותל חייב לפנות את האבנים, אם הפקירן ב"מ קיז: ציון ח חיוב בעל כותל לפנות אבניו שנפלו לחצר חבירו
->למשך זמן מסוים - "תהא שדה מופקרת לזמן מסוים"
->->אם מישהו זכה תוך הזמן נדרים מד. ציון א הפקר לזמן
->->זכות המפקיר לחזור בו תוך הזמן, מדאורייתא או מדרבנן נדרים מד. ציון א הפקר לזמן
->מי שאסר את נכסיו על עצמו - האם מותר לכל אדם לזכות בהם נדרים פד: אחרי ציון ב זכייה בנכסים שהבעלים אסרום על עצמם
->עני המנקף פירות הפקר מאילן ואדם אחר נטלם - האם זה גזל גמור או גזל משום דרכי שלום גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->פטור ממעשר (ראה גם: תרומות ומעשרות) ב"מ פח. ציון א מוכר ולוקח פטורים ממעשר מהתורה
->קנייתו בהבטה
->->בהבטה שיש בה שמירה או שאין בה ב"מ קיח. ציון ו הבטה בהפקר
->->ע"י השולח אחר להביט בהפקר בעבורו ב"מ קיח. ציון ו הבטה בהפקר
->->עם מעשה נוסף או בלעדיו ב"מ קיח. ציון ו הבטה בהפקר
->קנייתו ע"י הגבהה או הבטה או התעסקות, כגון קשירת גוזל ביצה כה. לפני ציון ה גוזלות מקושרים אסורים משום גזל
->שור הפקר שהזיק
->->האם הניזק גובה ממנו ב"ק יג: ציון ג שור הפקר שהזיק
->->האם מונעים מאדם אחר לזכות בו ב"ק יג: ציון ג שור הפקר שהזיק
->שור שהזיק ואחר כך הפקירוֹ בעליו חולין קלח: ציון ו עוף שהרג את הנפש והפקירו, חיובו במיתה
->שור שהזיק והפקירוֹ בעליו - האם חייב
->->אם אח"כ זכה בו קודם שעמד בדין ב"ק יג: ציון ה נגח ואח"כ הפקיר, הקדיש או מכר
->->בתם ובמועד ב"ק יג: ציון ה נגח ואח"כ הפקיר, הקדיש או מכר
->שניים שחפציהם היו בסכנה והבטיח א ל-ב "אם תציל את שלי אשלם לך על שלך" - האם של ב נעשה הפקר, לפני שנודע ל-ב ששלו ניצל או אח"כ ב"ק קטז. ציון ד חיוב תשלומין כאשר המציל לא הפסיד
הפקר בית דין הפקר
->איזה ב"ד יכול להפקיר יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
->->ב"ד הגדול שבעיר או ב"ד שאין גדול ממנו באותו דור יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
->->ב"ד חשוב או כל ב"ד יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
->במקום שיש מיגדר מילתא או אין יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
->בתקנה שהיא לטובת כל הציבור יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
->האם בכוחו להוציא ממון מהמוחזק גיטין לו. ציון ז פרק ב תקנת פרוזבול
->->בתקנה קבועה גיטין לו. ציון ז פרק ב תקנת פרוזבול
->יכולת ב"ד להקנות לאחר מכוח זה, מהתורה ומדרבנן יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
->כיסוד לקבלת עדות שלא בפני בע"ד במקרים מסוימים ב"ק קיב: ציון ג פסקה ה קבלת עדים שלא בפני בע"ד
->לענין תקנת חכמים שכסף אינו קונה מטלטלין ב"מ מז: ציון ו פסקה ב קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו; ב"מ מח. ציון ה תוקף קנין המעות לענין מעילה
->מהתורה או מדרבנן יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
הפקר של פירות שביעית
->ההיתר לכל אדם להיכנס לשדה לאסוף פירות הפקר שביעית פ"ט מ"ז ציון ג עניים נכנסים לפרדסים
->->אם יש בשדה שבילים - האם מותר לסטות מהם שביעית פ"ט מ"ז ציון ג עניים נכנסים לפרדסים
->->עד מתי מותר בשמינית שביעית פ"ט מ"ז ציון ג עניים נכנסים לפרדסים עד הרביעה השנייה
->כמה פירות מותר לאסוף מההפקר בשביעית שביעית פ"ה מ"ז ציון ו כמות הפרות שמותר לאסוף בשביעית
->->מי שצרכי ביתו מרובים שביעית פ"ה מ"ז ציון ו כמות הפרות שמותר לאסוף בשביעית
->->משדהו או משדה חברו שביעית פ"ה מ"ז ציון ו כמות הפרות שמותר לאסוף בשביעית
->מלאכה בפירות מופקרים בשביעית שביעית פ"ו מ"ב ציון א מלאכות בשביעית בסוריא
->->בסוריא (ראה: סוריא)
->->בתלוש או במחובר שביעית פ"ו מ"ב ציון א מלאכות בשביעית בסוריא
הפרשה מאיסור
->מניעת אחר מאיסור - חובה או רשות כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->קבלת עדים שלא בפני בע"ד כדי להפרישו מאיסור ב"ק קיב: ציון ג פסקה ה קבלת עדים שלא בפני בע"ד
הפרשת כהן גדול שבעה ימים לפני יום הכיפורים
->אם לא הופרש בג' תשרי האם יש להפרישו בד' תשרי יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->דאורייתא או דרבנן יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->דירתו (ראה: לשכת פרהדרין)
->האם היא לעיכובא יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->האם מפרישים את הכהן המחליף יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->הימנעותו בהם ממאכלים המרבים זרע יומא יח. ציון ג מאכלים שהכהן הגדול אינו אוכל ערב יום הכיפורים
->הקפדה שלא יגעו בו אחיו הכהנים שמא הם טמאים יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->הקפדה שלא ייכנסו אליו אנשים שמא ימות מישהו יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->הזאה עליו במי חטאת בימי הפרישה
->->אם חל יום שביעי בשבת - האם לא מזים ביום שלישי, או שמקדימים את הפרישה יום אחד יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים וקודם שריפת הפרה
->->אם חל יום שמזים בו בשבת יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים וקודם שריפת הפרה
->->אם חל יום שלישי בשבת, לא מזים ביום השביעי יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים
->->->מזים ביוה"כ או מקדימים את הפרישה יום אחד יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים
->->ביום הרביעי לפרישה יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים; יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים וקודם שריפת הפרה
->->האם מזים כל יום, או ביום השלישי וביום השביעי יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים
->->הקפדה להזות לקראת ערב יומא יד. אחרי ציון ג טהור שהיזו עליו מי חטאת
->->מדאורייתא או מעלה בעלמא יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->->מכל החטאות שהיו שם, או רק משל משה ומהפרה הנוכחית יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים וקודם שריפת הפרה
->->->בכל יום מזים מאפר פרה אחרת, או בכל יום מכולן (עירוב אפר או כל אפר במים נפרדים) יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים וקודם שריפת הפרה
->יציאתו עראי מהלשכה בימי הפרישה יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->->יציאה לטייל ולבית הכסא יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->מחשש טומאה או מגזיה"כ יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים וקודם שריפת הפרה
->מעיקר הדין או רק מחשש שיבעל נדה יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->מקום ההפרשה - בעזרה או הר הבית יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
->סמוך לשקיעה של ג' תשרי או של ב' תשרי יומא ו. אחרי ציון ב זמן טבילת בועל נדה
->תחילתה ביום יומא ב. ציון א הפרשת כהן גדול לפני יום הכיפורים
הפרת נדר (ע"י בעל או אב)
->אחרי שהפר - האם יכול להישאל על ההפרה נדרים סט. ציון ג שאלה על קיום או הפרת הנדר
->אם אמר שלא יחול הקיום אלא אם כן תחול ההפרה - האם הנדר מופר או מקוים או נותר בעינו נדרים סט: ציון ב האומר שלא יחול הקיום אלא אם כן תחול ההפרה
->אם אמרה "הריני נזירה" ואמרה חברתה "ואני" ובעל הראשונה הפר נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור
->אם הוא כופה אותה לעבור על הנדר - האם הוא כהפרה נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->אם אמר לה לעבור או רק עשה מעשה נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->אם בלבו לא מתכוון להפר אלא רק לבטל נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->אם בלבו מתכוון להפר נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->אם לא חשב כלום נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->אם עברה בפועל או לא נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->אם לא התכוון בהפרתו שהוא מתנגד לנדר מעיקרו נדרים עז: ציון ט הלשון של התרת החכם והפרת הבעל
->אם מסר האב את האשה לשלוחי הבעל
->->האם הבעל יכול להפר מה שנדרה קודם נדרים פט. ציון ו זכות ההפרה לאחר שנמסרה לשלוחי הבעל
->->ואח"כ נדרה לפני הכניסה לחופה - האם הבעל יכול להפר נדרים פט. ציון ו זכות ההפרה לאחר שנמסרה לשלוחי הבעל
->->->אם הוא מפר לפני המסירה לחופה או אח"כ נדרים פט. ציון ו זכות ההפרה לאחר שנמסרה לשלוחי הבעל
->->ונדרה ואח"כ גירשהּ והחזירהּ - האם יכול להפר נדרים פט. ציון ו זכות ההפרה לאחר שנמסרה
->אם נדרה ונתגרשה ונישאה שוב - האם הבעל יכול להפר או שגירושין כקיום
->->אם נישאה בשנית באותו יום או אח"כ נדרים עא: ציון א גירושין כשתיקה או כקיום הנדר
->->אם נישאה בשנית לאותו בעל או לאחר נדרים עא: ציון א גירושין כשתיקה או כקיום הנדר
->אם נדרה ושמע בעלה ומת ונתארסה לאחר ביום אחר - האם השני יכול להפר נדרים עא: ציון א גירושין כשתיקה או כקיום הנדר
->אם עברה על הנדר לאחר ההפרה - האם יש עליה קצת עונש נדרים עז: ציון ט הלשון של התרת החכם
->אשה נשואה שנדרה נדר שיחול "כשאתגרש" והתגרשה והפר - האם ההפרה חלה נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->->בנדר בדבר שבינו לבינה נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->אשה נשואה שנדרה נדר שיחול לאחר שלושים יום והבעל הפר והתאלמנה - האם חלה הפרה נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->->בנדר בדבר שבינו לבינה נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->אשה שלא ידעה שיש לה בעל (כגון שאביה קיבל עבורה קידושין) - האם יכול להפר נדרים עג: בלי ציון כל הנודרת - על דעת בעלה היא נודרת
->באשה שנדרה שלא תלך לבית אביה, לבית המשתה או לבית האבל כתובות עא: ציון ט המדיר את אשתו שלא תלך לבית אביה
->בטעות
->->אם אמר "אני מפיר לזו שנדרה" נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->אם אמרו לו שאשתו נדרה והיה מסופק שמא זאת בתו נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->אם אמרו לו שמישהי בביתו נדרה נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->->וחשב שזו אשתו נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->->ולא התכוון לאף אחת והפר סתם נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->אם נדרה אשתו וסבר שנדרה בתו או להיפך נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->אם נדרה מקרבן וסבר שנדרה בנזיר או להיפך נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->אם נדרה מתאנים וסבור שנדרה מענבים נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->אם נודעה הטעות תוך כדי דיבור
->->->ואז הפר במפורש לזו שנדרה נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->->ואז חשב בלבו שתחול ההפרה על הנודרת האמיתית נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->אם שם אשתו ובתו שווה ואמרו לו שנדרה נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->ביום שומעו (את הנדר) דווקא
->->אם שמע ולא ידע שאי אפשר להפר אחרי יום שמעו - האם יכול להפר ביום אחר נדרים פז: ציון ב זמן ההפרה כשביום שמעו לא ידע שיכול להפר
->->אם שמע ולא ידע שהנדר צריך הפרה - האם יכול להפר ביום שמעו או ביום שנודעה לו האמת נדרים פז: ציון ב זמן ההפרה כשביום שמעו לא ידע שיכול להפר
->->אם שמע ולא ידע שזה סוג נדר שיכול להפר - האם יכול להפר ביום שמעו או ביום שנודעה לו האמת נדרים פז: ציון ב זמן ההפרה כשביום שמעו לא ידע שיכול להפר
->->אם שמע ולא ידע שיכול להפר - האם יכול להפר כשנודעה לו האמת נדרים פז: ציון ב זמן ההפרה כשביום שמעו לא ידע שיכול להפר
->->'הנדר יהיה מופר מהיום לצורך מחר' - האם מופר נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->->מעת לעת או רק ביום השמיעה נדרים עו. ציון א הזמן שנתנה תורה לאב ולבעל להפר
->בלב
->->אם אומר בלבו את נוסח ההפרה נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->אם גם אמר לשון הפרה גרועה (כמו "אין כאן נדר") נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->אם רק חושב שהוא רוצה להפר נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->בשבת או בחול נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->חיוב מדרבנן לומר לה "טלי ואכלי" אחרי שהפר בלב נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->->לכתחילה או בדיעבד נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->בלחש נדרים עז: ציון ו הפרת הנדר וביטולו בלב
->בלשונות שונים
->->'אין זה נדר' נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->->'אין כאן נדר' נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->->'אין נדר זה כלום' נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->->בלי לשון "הפרה" נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->->בלשון התרה נדרים עז: ציון ט הלשון של התרת החכם והפרת הבעל
->->בלשון שאין במשמעותה שום עקירה נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->->בלשון שמשמעותה עקירת הנדר למפרע נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->->בלשון שמשמעותה עקירת הנדר מכאן ולהבא נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->בנדר מותנה שעוד לא התקיים התנאי נדרים פט: ציון ב הפרת נדר התלוי בתנאי שעדיין לא התקיים; נדרים צ. ציון ב התרת נדר התלוי בתנאי שעדיין לא התקיים
->->אם הוא אומר שההפרה תחול כשהנדר יחול נדרים פט: ציון ב הפרת נדר התלוי בתנאי
->->אם התנאי תלוי בזמן נדרים פט: ציון ב הפרת נדר התלוי בתנאי שעדיין לא התקיים
->->אם יש בתנאי עינוי נפש או דבר שבינו לבינה או דבר אחר נדרים פט: ציון ב הפרת נדר התלוי בתנאי שעדיין לא התקיים
->->אם יש סבירות גבוהה שהתנאי יתקיים או אין נדרים פט: ציון ב הפרת נדר התלוי בתנאי
->בנדר שכבר נדרה אבל לא שמע נדרים עב: ציון ב הפרת נדר שלא שמעוֹ
->->אם אמר "לכשאשמע יהיה מופר לך" - האם ההפרה חלה למפרע או משעה ששומע נדרים עב: ציון ב הפרת נדר שלא שמעוֹ
->->->אם שמע אחרי שיצאה מרשותו כגון ארוס ששמע רק אחרי שנישאה או אב ששמע אחרי שבגרה או נישאה נדרים עב: ציון ב הפרת נדר שלא שמעוֹ
->->אם שמע אחרי שהפר - האם ההפרה מועילה נדרים עב: ציון ב הפרת נדר שלא שמעוֹ
->בשבת, לצורך שבת או לצורך אחר ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->בשבת, של נדר שאינו לצורך השבת שבת קמז. ציון ו הפרת נדרים והתרתם בשבת
->האומרת שנדרה שלא ע"ד בעלה - האם יכול להפר נדרים עג: בלי ציון כל הנודרת - ע"ד בעלה היא נודרת
->->בנישואין מדאורייתא או מדרבנן נדרים עג: בלי ציון כל הנודרת - על דעת בעלה היא נודרת
->האם אב יכול להפר נדר שאינו של עינוי נפש ולא בינו לבינה נדרים עט. לפני ציון ה נדרים שהאב רשאי להפר
->->אחרי שהתארסה וחזרה לרשות אביה נדרים עט. לפני ציון ה נדרים שהאב רשאי להפר
->->כשהיא מאורסת והוא מיפר יחד עם הארוס נדרים עט. לפני ציון ה נדרים שהאב רשאי להפר
->->לפני שהתארסה נדרים עט. לפני ציון ה נדרים שהאב רשאי להפר
->->מה נחשב "בינו לבינה" לגבי אב נדרים עט. לפני ציון ה נדרים שהאב רשאי להפר
->האם אב יכול להפר נדר שבינו לבינה אחרי שהתארסה וחזרה לרשותו נדרים עט. לפני ציון ה נדרים שהאב רשאי להפר
->האם ארוס יכול להפר נדרי בוגרת
->->אם אירס אותה כשהיתה נערה או אח"כ נדרים ע. ציון ט הפרת נדרי ארוסתו הבוגרת
->->אם הגיע זמן ונתחייב במזונותיה לפני נישואין נדרים ע. ציון ט הפרת נדרי ארוסתו הבוגרת
->->שנדרה משבגרה או לפני כן נדרים ע. ציון ט הפרת נדרי ארוסתו הבוגרת
->האם בעל עוקר את הנדר למפרע או מכאן ולהבא נדרים עז: ציון ט הלשון של התרת החכם והפרת הבעל
->הפרת בעל לשתי נשיו כאחד יומא מב: ציון ו האיסור להוציא בהמה אחרת עם הפרה האדומה
->הפרת נדריהן של שתי נשיו (או בנותיו) בבת אחת נדרים עג. ציון ג הפרה לשתי נשיו כאחת
->חרש - אינו יכול להפר נדרים עב: ציון ב הפרת נדר שלא שמעוֹ
->לחצאין
->->בהפרת חצי משך הנדר כשמפר לאחר זמן נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->->הנודרת מתאנים וענבים והפר למין אחד - האם מועילה ההפרה לו או למין האחר נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן; נדרים פז: ציון א הפרה וקיום של חלק מהנדר
->->הנודרת מתאנים וענבים והפר סתם - האם ההפרה חלה לגבי תאנים או לגבי ענבים נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->->נדר שהופר מקצתו הופר כולו נדרים כה: ציון ב נדר שהותר מקצתו הותר כולו; נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->לנערה מאורסה (ראה: נערה מאורסה)
->לשומרת יבם (ראה: יבמה)
->'מופר לך לאחר שעה' - האם מפרשים שהתכוון שיהיה קיים עד אז ולא מועילה הפרה נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->'מופר לך מחר' - האם מועילה ההפרה נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->מעת לעת או רק באותו יום שבת קמז. ציון ו הפרת נדרים והתרתם בשבת
->ע"י ארוס לנדרי ארוסתו כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->->אם בירכו ברכת חתנים בבית האירוסין כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->ע"י שליח נדרים עב: ציון ג שליחות בהפרת נדר ובקיומו
->פנויה שנדרה נדר שיחול "לכשאנשא" ונישאה - האם הבעל יכול להפר נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->פנויה שנדרה נדר שיחול לאחר שלושים יום ונישאה - האם הבעל יכול להפר נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->->אם היתה מאורסת כשנדרה נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->קטנה יתומה שהשיאוה אמה או אחיה ונדרה בגיל מופלא הסמוך לאיש - האם בעלה יכול להפר נדרים עג: בלי ציון כל הנודרת - על דעת בעלה היא נודרת
->'קיים לך היום' - האם מפרשים שהתכוון שיהיה מופר למחר נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->->האם מועילה ההפרה נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->'קיים לך היום ומופר לך מחר' - האם ההפרה חלה נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->->האם חלה מהיום או ממחר נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->'קיים לך שעה אחת' ואחרי שעה הפר - האם ההפרה חלה נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->'קיים לך שעה אחת ויהיה מופר לאחר שעה' - האם מופר נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->שלא בידיעת האשה נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי' - כהיתר לנדרים במקום קיום התנאי
->שתיקה ביום שומעו
->->האם שתיקתו בזמן שלא היה יכול להפר עולה לחשבון זה נדרים סט. ציון ג שאלה על קיום או הפרת הנדר
->->->אם שמע ונשתתק ולכן לא היה יכול להפר נדרים עא: ציון א גירושין כשתיקה או כקיום הנדר
->תוקף הפרת הבעל בדברים שבינו לבינה נדרים עט: ציון ב @ההפרה בדברים שבינו לבינה לעצמו ולא לאחרים
->->אחרי שנישאה לאחר נדרים עט: ציון ב @ההפרה בדברים שבינו לבינה לעצמו ולא לאחרים
->->אחרי שנתגרשה נדרים עט: ציון ב @ההפרה בדברים שבינו לבינה לעצמו ולא לאחרים
->->->אם מחזיר אותה אחרי שגירש נדרים עט: ציון ב @ההפרה בדברים שבינו לבינה לעצמו ולא לאחרים
->->->בכהן אחרי גירושין נדרים עט: ציון ב @ההפרה בדברים שבינו לבינה לעצמו ולא לאחרים
->->אם אסרה את מעשה ידיה על כל ישראל נדרים עט: ציון ב @ההפרה בדברים שבינו לבינה לעצמו ולא לאחרים
->->אם אסרה את תשמישה על כל העולם נדרים עט: ציון ב @ההפרה בדברים שבינו לבינה לעצמו ולא לאחרים
הפרת נדר של עינוי נפש - הגדרתו
->אם נדרה משני ככרות ומתענה רק באחד מהם - האם יכול הבעל להפר גם לככר האחר נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->->אם אחת פת קיבר ואחת פת נקייה נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->->אם הפר במפורש רק לככר שמתענה בה נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->->אם נדרה משניהם בבת אחת או בזאח"ז נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->->כיכרות זהים, שאם לא תאכל כלום תהיה רעבה ואם תאכל אחת תהיה שבעה נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->אם נדרה שלא תטעם ממין מסוים ולא טעמה מין זה מימיה נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->->אם היא אומרת שיש לה צער מזה נדרים פב: ציון א הנודרת משתי כיכרות ומתענה רק באחת מהן
->אם נדרה שלא תשמש - האם בעלה יכול להפר גם לאחרים מדין עינוי נפש נדרים פא: ציון ג תשמיש המיטה - דבר שבינו לבינה או עינוי נפש
->בנדר כזה ההפרה חלה גם לכשתינשא לאחר נדרים עט: ציון ב @ההפרה בדברים שבינו לבינה לעצמו ולא לאחרים
->האוסרת פירות מדינה אחת - האם נחשב עינוי נפש נדרים עט: ציון א האוסרת פירות של מדינה אחת - האם זה עינוי נפש
->->אם אסרה פירות מדינתה נדרים עט: ציון א האוסרת פירות של מדינה אחת - האם זה עינוי נפש
->האוסרת פירות של חנווני - האם נחשב עינוי נפש נדרים עט: ציון א האוסרת פירות של מדינה אחת - האם זה עינוי נפש
->->בחנווני שפרנסתה ממנו, שרק הוא נותן לה בהקפה נדרים עט: ציון א האוסרת פירות של מדינה אחת - האם זה עינוי נפש
->'הנאת פלוני עלי' - האם נחשב עינוי נפש נדרים עט: ציון א האוסרת פירות של מדינה אחת - האם זה עינוי נפש
->'הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ' - האם נחשב עינוי נפש נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->'הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ היום' - האם הימנעות מרחיצה של יום אחד נחשב עינוי נפש נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->->בהימנעות מרחיצה פחות מיום שלם נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->'הנאת רחיצה עלי לעולם אם ארחץ ושבועה שלא ארחץ' נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ
->הנודרת הנאה מפלוני - האם נחשב ע"נ מפירותיו של פלוני נדרים פג: ציון ב הנודרת שלא ליהנות מן הבריות
->הנודרת שלא ליהנות מן הבריות - האם נחשב עינוי נפש נדרים פג: ציון ב הנודרת שלא ליהנות מן הבריות
->->אם אין לקט, שכחה ופאה כך שמוכרחת ליהנות מהבריות נדרים פג: ציון ב הנודרת שלא ליהנות
->נדר שלא להתקשט - האם נחשב עינוי נפש נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->->הימנעות מקישוט יום אחד או לעולם נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->->קישוט בגדים ותכשיטים נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->->קישוט הפנים נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->->קישוט של אותו מקום נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->נדר שלא להתרחץ - האם נחשב עינוי נפש נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->'שבועה שלא ארחץ היום' - האם נחשב עינוי נפש נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
הצלה בממון חבירו
->המעלה את חמורו לספינה ועמדה לטבוע בגלל החמור ואחר דחף את החמור למים וטבע
->->אם החמור עלה אחרי שעלו האנשים או לפני כן ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה
->->אם רגילים להכניס חמור לספינה או שאין רגילים ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה
->הצלת עצמו מסכנה בממון חבירו
->->אם הבעלים נוכח ב"ק ס: ציון א מציל עצמו בממון חבירו
->->אם יכול היה להינצל בדרך אחרת ב"ק ס: ציון א מציל עצמו בממון חבירו
->->האם חייב לשלם לנגזל ב"ק ס: ציון א מציל עצמו בממון חבירו
->->האם חסידים צריכים להחמיר בזה ב"ק פ. לפני ציון ד גידול בהמה דקה לצורך חולה
->->האם מותרת ב"ק ס: ציון א מציל עצמו בממון חבירו; ב"ק פ. לפני ציון ד גידול בהמה דקה לצורך חולה
->ספינה העומדת לטבוע מכובד משאה ומישהו השליך לים משא של אדם אחר - האם חייב לשלם
->->אם המשא הוכנס אחרי שהיה בספינה המשקל המירבי או לפני כן ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה כדי שלא תטבע
->->אם המשא הזה כבד יותר מיכולתה של הספינה או לא ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה
->->אם כל הנוסעים שכרו את הספן באותו זמן או שבעל המשא הזה שכר אותו אחרון ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה כדי שלא תטבע
->->אם רק לאדם זה יש משא או שלכמה אנשים יש משא ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה
הצלת חיים (ראה: הצלת נפש)
הצלת ממון
->מדליקה (ראה: דליקה)
->מחבית שנשברה (ראה: חבית)
הצלת ממון חברו
->המפסיד ממון שלו כדי להציל ממון חברו - האם חברו חייב לשלם לו
->->אם ההפסד הוא בביטול מלאכה או באבדן חפץ של המציל ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם היה שם ב"ד שהיה יכול להתנות בפניו או לא היה ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם התנה עמו או עם ב"ד שישלם סכום גבוה מהראוי ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם חברו היה יכול להציל בעצמו בדוחק או בעזרת פועלים או לא ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם חברו היה שם ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->את כל מה שהפסיד או רק שכר כפועל ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->חבית דבש שנסדקה - האם בעל חבית יין חייב לשפוך את יינו כדי להציל את הדבש ב"ק קיד. ציון ט הצלת נחיל דבורים בתוך שדה חבירו; ב"ק קטז: ציון ו חישוב התשלומים בספינה שנקלעה לסערה
->חבית דבש שנסדקה ובעל חבית יין שפך את יינו כדי להציל את הדבש - כמה חייב בעל הדבש
->->אם בעל הדבש היה שם או לא היה ב"ק קטו. ציון ט פסקה א תשלומים למפסיד ממונו כדי להציל
->->אם בעל הדבש היה יכול להציל ע"י הדחק ב"ק קטו. ציון ט פסקה א תשלומים למפסיד ממונו
->->אם בעל הדבש לא היה יכול להציל ב"ק קטו. ציון ט פסקה א תשלומים למפסיד ממונו כדי להציל
->->אם בעל היין התנה בפני ב"ד שיקבל את דמי היין ב"ק קטו. ציון ט פסקה א תשלומים למפסיד ממונו כדי להציל ממון חבירו
->->אם שפך את היין מיוזמתו או לפי בקשת בעל הדבש ב"ק קיד. ציון ט הצלת נחיל דבורים
->המבטיח לאחר לשלם לו אם יציל את ממונו - האם יכול לטעון "משטה הייתי"
->->אם הבטיח כדי שכרו או יותר מכדי שכרו ב"ק קטז. ציון ב טענת משטה במציל חבירו או ממונו
->->אם התחייב בשטר, בקנין, בשבועה או בתקיעת כף ב"ק קטז. ציון ב טענת משטה במציל חבירו
->->אם שילם - האם יכול לתבוע כסף חזרה ב"ק קטז. ציון ב טענת משטה במציל חבירו או ממונו
->המבטיח לאחר לשלם לו בעבור הפסדו אם יציל את ממונו ובסוף לא היה לו הפסד ב"ק קטז. ציון ד חיוב תשלומין כאשר המציל לא הפסיד
->המנסה להציל ממון חברו ולא הצליח להציל - זכותו לתשלום
->->אם התנה עמו שישלם לו גם אם לא יציל ב"ק קטז. ציון ה תשלומים למציל כאשר לא הציל
->->אם התנה עמו שישלם על הפסדו ב"ק קטז. ציון ה תשלומים למציל כאשר לא הציל
->->אם לא התנה ב"ק קטז. ציון ה תשלומים למציל כאשר לא הציל
->->אם ניצול ממון חברו שלא מחמת המנסה ב"ק קטז. ציון ה תשלומים למציל כאשר לא הציל
->->כל מה שהפסיד בגלל נסיונו או שכר כפועל ב"ק קטז. ציון ה תשלומים למציל כאשר לא הציל
->לסטים ששדדו מקבוצת אנשים וניצל חלק - האם הוא מתחלק ביניהם באופן יחסי או שכל אחד יטול מה שהיה שלו ב"ק קטז: ציון י פסקה א המציל ממון מן הגייס
הצלת נפש (ראה גם: פיקוח נפש)
->האם חובה להוציא כסף להציל חיים אם יש ספק ביכולת הניצול להחזיר את הכסף סנהדרין עג. ציון ו הוצאת ממון להצלת חברו
->האם חובה להיכנס לספק סכנה כדי להציל אחר מוודאי סכנה ב"מ סב. לפני ציון א חייך קודמים
->->אם בכך יינצל האחר רק לשעה או לזמן רב ב"מ סב. לפני ציון א חייך קודמים
->האם חובה, רשות או אסור להיכנס לספק סכנה לשם כך סנהדרין עג. ציון ה עד כמה חייב אדם לסכן את עצמו כדי להציל את חברו
->האם יש לצער את עצמו לשם כך סנהדרין עג. ציון ה עד כמה חייב אדם לסכן את עצמו כדי להציל את חברו
->האם מותר לאדם להציל עצמו בממונו של חברו סנהדרין עג. ציון ו הוצאת ממון להצלת חברו
->המציל חיי אחר - האם חייב הניצול לשלם לו את הוצאותיו או שכר בטלה סנהדרין עג. ציון ו הוצאת ממון להצלת חברו
->הצלת גוי - מותרת או אסורה, מהתורה או מדרבנן ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->בגר תושב ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->במקום איבה ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->במקיים שבע מצוות בני נוח ושאינו מקיים ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->בעובד ע"ז ושאינו עובד ע"ז ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->בשכר או בחינם ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->הצלת גר תושב ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->סדרי קדימה בה
->->איש או אישה - מי קודם (ראה: אשה)
->->אם התחיל להציל אחד ואז אחר הקודם לו נזקק להצלה הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה
->->חכם ומלך - מי קודם הוריות יג. אחרי ציון פ חכם ומלך - מי קודם?
->->כהן גדול ומלך - מי קודם הוריות יג. אחרי ציון פ מלך וכהן גדול - מי קודם
->->כהן, לוי, ישראל, חלל, שתוקי, אסופי, ממזר, נתין, גר, או עבד משוחרר הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->של מי שהכניס עצמו במזיד לסכנה, בחול ובשבת סנהדרין עב: ציון ג הבא על עסקי נפשות שנפל עליו גל
->שניים שיש די מים רק לאחד מהם - מי ישתה
->->אם המים של אחד מהם או של אדם שלישי ב"מ סב. לפני ציון א חייך קודמים
->->אם יש ודאי סכנה או רק ספק סכנה ב"מ סב. לפני ציון א חייך קודמים
הקאה (ראה גם: מאכלות אסורות; תרומה)
->גרימת הקאה
->->בחול או בשבת שבת קמז: ציון כ איסור גרימת הקאה בשבת
->->במי שמצטער מרוב מאכל שבת קמז: ציון כ איסור גרימת הקאה בשבת
->->ע"י היד או ע"י סם שבת קמז: ציון כ איסור גרימת הקאה בשבת
הקב"ה (שבחיו)
->האם מותר להרבות בתארים ובשבחים לה'
->->בתפילהברכות לג: ציון ו ריבוי תארים ושבחים לקדוש ברוך הוא
->->בינו לבין עצמוברכות לג: ציון ו ריבוי תארים ושבחים לקדוש ברוך הוא
->->בברכותברכות לג: ציון ו ריבוי תארים ושבחים לקדוש ברוך הוא
->->בפיוטים או במזמורים ברכות לג: ציון ו ריבוי תארים ושבחים לקדוש ברוך הוא
הקדש (ראה גם: חמץ של הקדש; מעילה)
->אונאה בו
->->בחילול הקדש שלא בדרך מכר ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->->ביותר משתות - האם המקח מתבטל ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->->אם כבר עבר הזמן כדי שיראה לתגר ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->->באונאה יותר מחצי או בחצי בדיוק ב"מ נו: ציון ז ביטול מקח בדברים שאין בהם אונאה
->->האם המאנה לוקה ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->->האם מותר להונות בו ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->->->כשהאונאה היא במחיר או בכמות ב"מ נו. ציון ו דברים שאין בהם אונאה
->אם יש קול שפלוני הקדיש את נכסיו - האם חוששים לקול גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->אם פלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני והלכו למדינת הים גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->אם פדה על דבר ששווה יותר מההקדש (שההפרש להקדש) - האם יכול לחזור בו מטעם הקדש טעות ב"מ נה. ציון א פדיון הקדש בשומא וללא שומא
->אם פדה על דבר ששווה פחות מההקדש
->->האם ההקדש פדוי ב"מ נה. ציון א פדיון הקדש בשומא וללא שומא
->->האם צריך לתת חומש משווי ההקדש או משווי הדבר שחילל עליו ב"מ נה. ציון א פדיון הקדש בשומא וללא שומא
->בשגגה - על תנאי שחשב שלא יתקיים נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->האומר "דמי עלי להקדש" - השומא שלו
->->האם צריך עשרה אנשים לשומא מגילה כג: ציון ל שומת קרקעות ואדם בעשרה
->->קביעת השומא לפי הרוב או בהסכמת כולם מגילה כג: ציון ל שומת קרקעות ואדם בעשרה
->האומר "ככר זה הקדש" ונהנה ממנו - האם עובר בבל יחל נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->האומר "פרה זו בחמש סלעים תחת פרה של הקדש"
->->אם פרת החולין שווה יותר - האם יכול לחזור בו מטעם הקדש טעות ב"מ נה. ציון א פדיון הקדש בשומא וללא שומא
->->->אם לא אמר "בחמש סלעים" ב"מ נה. ציון א פדיון הקדש בשומא וללא שומא
->->אם פרת החולין שווה פחות
->->->האם צריך להשלים עד שווי פרת ההקדש או עד חמש סלעים, מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נה. ציון א פדיון הקדש בשומא וללא שומא
->האיסור לאדם להקדיש את כל נכסיו כתובות סז: ציון ט כמה מותר לתת לצדקה בשעת מיתה
->->בשעת מותו כתובות סז: ציון ט כמה מותר לתת לצדקה בשעת מיתה
->->מתי אין רוח חכמים נוחה הימנו כתובות סז: ציון ט כמה מותר לתת לצדקה בשעת מיתה
->האם אפשר להקדיש דבר שאינו ברשותו סוכה לט. אחרי ציון ה איך מחללים את המעות שאינם ברשותו
->האם אפשר לחלל הקדש שאינו ברשותו סוכה לט. אחרי ציון ה איך מחללים את המעות שאינם ברשותו
->האם טוב לנדור להקדש נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->->האם מצוה להישאל על הנדר נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->הגונב בהמה והקדישהּ ואח"כ טבחהּ או מכרהּ - האם חייב דו"ה ב"ק עד: ציון ו גנב והקדיש
->->אם הקדישה לבדק הבית או למזבח ב"ק עד: ציון ו גנב והקדיש ואח"כ טבח ומכר
->המקדיש את ידי עבדו (ראה: עבד כנעני)
->המקדיש את מעשה ידי אשתו - האם חל הקדש כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->->אם אמר "יקדשו ידייך לעושיהן" כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->->->אם אמרה "איני ניזונת ואיני עושה" כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->->->אם הוא נותן לה מזונות כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->->אם אמרה "איני ניזונת ואיני עושה" כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->->אם הוא נותן לה מזונות כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->->האם חל הקדש על מוֹתר מעשה ידיה - מעבר למה שחייבת לעשות כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->->->אם הקדיש רק את המותר כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->המקדיש את עצמו - האם מותר לו לעבוד לצורך עצמו גיטין לט. ציון א המקדיש את עצמו
->המקדיש בהמה לדמיה - האם חלה עליה קדושת דמים או קדושת הגוף
->->אם אמר "דמי בהמה" או "בהמה לדמיה" נדרים כט. ציון א דרגת הקדושה שחלה על בהמה שהוקדשה
->->אם היא תמימה או בעלת מום נדרים כט. ציון א דרגת הקדושה שחלה על בהמה שהוקדשה לדמיה
->->אם הקדיש אותה לדמי נסכים נדרים כט. ציון א דרגת הקדושה שחלה על בהמה שהוקדשה לדמיה
->->אם קבע שאחרי שדמיה יהיו חולין תתקדש בקדושת הגוף נדרים כט. ציון א דרגת הקדושה שחלה על בהמה שהוקדשה לדמיה
->->אם קצב זמן או לא נדרים כט. ציון א דרגת הקדושה שחלה על בהמה שהוקדשה לדמיה
->->בזכר או בנקבה לדמי עולה נדרים כט. ציון א דרגת הקדושה שחלה על בהמה שהוקדשה לדמיה
->->האם יכול למכרה לאחֵר שיקריב נדרים כט. ציון א דרגת הקדושה שחלה על בהמה שהוקדשה לדמיה
->->מדרבנן או מדאורייתא נדרים כט. ציון א דרגת הקדושה שחלה על בהמה שהוקדשה לדמיה
->המקדיש בהמה שתהיה עולה לאחר ל' יום וחוזר בו נדרים כט. ציון א המקדיש לאחר שלושים יום
->המקדיש דבר שבעלותו שנויה במחלוקת - האם חל ההקדש ב"מ ז. ציון ג הקדש בדבר ששנים אוחזים וטוענים לבעלות
->->אם שכנגדו שותק או מוחה ב"מ ז. ציון ג הקדש בדבר ששנים אוחזים וטוענים לבעלות
->המקדיש חלק מבהמה - התפשטות הקדושה לכל הבהמה, בקדשי מזבח ובקדשי בדק הבית חולין קלה. ציון ב ראשית הגז במוקדשים
->המקדיש כיכר הפקר - האם חל הקדש נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->->אם אמר "לכשאזכה בה יהיה הקדש" נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->->אם היה בתוך ארבע אמותיו והקדיש נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->->אם זכה בו ואח"כ הקדיש נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->המקדיש כיכר הפקר ונטָלוֹ לאוכלו או להורישו - בכמה מעל נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->->אם נטל אחרי שהקדיש או לפני שהקדיש נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->->בנטלו להורישו - האם מעל מיד או רק כשיתן לבניו נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->המקדיש כיכר שלו ונטלו לאוכלו או להורישו - האם מעל נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->->בנטלו להורישו - האם מעל מיד או רק כשיתן לבניו נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->המקדיש כסף לבדק הבית - האם מסדרים לו (להשאיר אצלו נכסים כדי חייו) ב"מ קיד. ציון א דרך הגביה להקדש
->המקדיש לזמן (כגון "עד שיקצצו") - האם הקדש פוקע בסוף זמן
->->בלי פדיון או עם פדיון נדרים כט. ציון א האם ומתי הקדש לזמן נפקע בלי פדיון
->->בקדושת דמים או בקדושת הגוף נדרים כט. ציון א האם ומתי הקדש לזמן נפקע בלי פדיון
->המקדיש נטיעות "עד שיקצצו" קידושין סב: ציון ב המקדש אשה "לאחר שתתגרש"
->המקדיש עבד (ראה: עבד כנעני)
->המקדיש שדה "לאחר שאקחנה ממך" קידושין סב: ציון ב המקדש אשה "לאחר שתתגרש"
->המקדיש שדה שלו הממושכנת על חוב נדרים מו: ציון ב שימוש של המודר הנאה מחברו בדברים שחברו השכיר
->הנאה מהקדש לצורך מצוה, כגון תקיעה בשופר של הקדש ר"ה כח. ציון ה התוקע בשופר הקדש, עולה ושלמים
->הפודה הקדש - האם צריך להוסיף חומש כשפודה את הדבר שחילל עליו
->->אם פדה את ההקדש בסכום מוגדר או לא ב"מ נה. ציון א פדיון הקדש בשומא וללא שומא
->->כשפודה את הדבר שחילל עליו את החומש ב"מ נד: ציון ז תוספת חומש על החומש בהקדש
->הפודה הקדש ולא הוסיף חומש - האם מותר לאכלו
->->בחול או בשבת ב"מ נג: ציון ח מעשר שני והקדש שנפדו ולא נתן חומש
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נג: ציון ח מעשר שני והקדש שנפדו ולא נתן חומש
->הפודה הקדש ומעל בדבר שחילל עליו את החומש - האם צריך לשלם עליו חומש ב"מ נד: ציון ז תוספת חומש על החומש בהקדש
->הקדשה בשבת
->->אמירת "הרי עלי הקדש כך וכך" ביצה לו: ציון [ח] פסקה ב דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->->אמירת "ערך פלוני עלי" ביצה לו: ציון [ח] פסקה ב דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->->הקדשת דבר בעין ביצה לו: ציון [ח] פסקה ב דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->->תשלום ערך בשבת ביצה לו: ציון [ח] פסקה ב דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->הקדשה בשבת פסחים סה: ציון ה אלו דברים בפסח דוחין את השבת
->הקדשת דבר גזול ע"י הנגזל
->->אם הגזלן מוכן להחזיר את הגזילה ב"ק סח: ציון ו קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו
->->בקרקע שנגזלה ואינו יכול להוציאה בדיינים ב"ק סח: ציון ו קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו
->הקדשת חפץ לגבוה בשבת שבת קנ. ציון ז ההיתר לדבר בחפצי שמים ולפסוק צדקה
->הקדשת חפץ שאינו ברשותו ב"ק סט. ציון ז חילול דבר שאינו ברשותו; ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->הקדשת מילווה ע"י המלווה ב"ק סח: ציון ו קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו
->הקדשת פקדון המופקד אצל אחר ב"ק סח: ציון ו קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו
->->אם הנפקד כופר בפקדון או מודה בפקדון ב"ק סח: ציון ו קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו; ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->'הרי נטיעות אלו קרבן היום אם אינן נקצצות' ועבר היום ולא נקצצו נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->אם היתה רוח חזקה נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->אם התכוון לאסור בקונם נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->אם התכוון להקדיש לקרבן ממש (לדמיהן) נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->'הרי נטיעות אלו קרבן היום עד שיקצצו'
->->אחרי שנקצצו האם הקדושה פוקעת מאליה נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->->אם אחר פדאן לפני שנקצצו נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->אם פדאן לפני שנקצצו האם חוזרות ומתקדשות נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->->אם פדאן אחר וחזרו לראשון נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->התפסה בהקדש שבועות כ. ציון ב פרק ה התפסה בשבועה
->חזרה מהקדש תוך כדי דיבור ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->חזרה מהקדש תוך כדי דיבור או התנאת ההקדש בתנאי תכ"ד ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
->חמץ הקדש המופקד בידי ישראל - מתי ישראל עובר על "בל יראה" פסחים ה: ציון א חובת ביעור בחמץ שאינו שלו או שאינו ברשותו
->מזיק הקדש - חיובו
->->בקרן ובשאר אבות נזיקין ב"ק ו: ציון ה נזקי הקדש
->->מהתורה או מדרבנן ב"ק ו: ציון ה נזקי הקדש
->מעילה בו (ראה: מעילה)
->מקבל מתנה ע"מ להחזיר - האם יכול להקדישה סוכה מא: ציון ג לולב הניתן כמתנה על מנת להחזיר
->משכיר שהקדיש את הדבר המושכר (ראה: שכירות)
->נדר המוטל על מלווה הגובה מקרקע שהלווה הקדיש, מחשש קנוניא - האם צריך לנדור על דעת רבים גיטין לה: ציון ג פירוט הנדר בזמן התרתו
->ספק הקדש - למי חולין קלד. ציון ד ספק במתנות עניים
->פדיונו (ראה: פדיון)
->פדייתו בלי לשום את ההקדש ואת הדבר שחילל עליו, לכתחילה ובדיעבד ב"מ נה. ציון א פדיון הקדש בשומא וללא שומא
->פועל בכרם של הקדש
->->האם מותר לו לאכול בשעת עבודתו ב"מ פז: ציון ג אכילת פועל בכרם של גוי ושל הקדש
->->האם מותר לו לשים פירות בכליו ב"מ פז: ציון ג אכילת פועל בכרם של גוי ושל הקדש
->קדשי בדק הבית שברחו - האם פקעה קדושתם חולין קלח: ציון א פטור ממצוות שילוח הקן במוקדשים
->קנין כסף וקנין משיכה בהקדש קידושין כט. ציון א קנין כסף וקנין משיכה בהקדש
->קרבן (ראה: קרבן)
->ריבית בהקדש, בריבית דאורייתא או דרבנן ב"מ נז: ציון א ביאור דברי הברייתא על המקבל לספק סלתות
->שומר הקדש - האם חייב להישבע שאינה ברשותו, מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נח. ציון ב שבועת שומרים בהקדש
->שומר הקדש - האם חייב להישבע שההקדש אבד באונס
->->בשומר חינם או בשומר שכר ב"מ נח. ציון ב שבועת שומרים בהקדש
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נח. ציון ב שבועת שומרים בהקדש
->->שבועה להיפטר מתשלומים או שבועה לקבל את שכרו ב"מ נח. ציון ב שבועת שומרים בהקדש
->שומתו לשם פדיונו
->->בפני כמה אנשים שמים סנהדרין יד: ציון ג פדיון נטע רבעי - בכמה?
->->->בשיער אדם העומד ליגזז סנהדרין טו. ציון ד פדיון שיער העומד ליגזז - בכמה?
->->מי שם אותו סנהדרין יד: ציון ג פדיון נטע רבעי - בכמה?
->שור שהמית אדם או שור ובעליו הקדישוֹ - האם חייב בנזק ב"ק יג: ציון ה נגח ואח"כ הפקיר
->שילוח הקן בציפורי הקדש (ראה: שילוח הקן)
->שנים אוחזים בטלית ואחד מהם הקדישה - האם חל ההקדש ב"מ ז. ציון ג הקדש בדבר ששנים אוחזים וטוענים לבעלות
->->אם שכנגדו שותק או מוחה ב"מ ז. ציון ג הקדש בדבר ששנים אוחזים וטוענים לבעלות
->שנים שכל אחד טוען על קרקע מסוימת שהיא שלו ואחד מהם הקדישה - האם חל ההקדש ב"מ ז. ציון ג הקדש בדבר ששנים אוחזים וטוענים לבעלות
->שנפדה בלי חומש - האם מותר לאוכלו שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->->בשבת או בחול שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->שנפדה בקרן בלי חומש
->->האם מותר בהנאהברכות מז: ציון א זימון על מעשר שני שנפדה בלא חומש
->->האם מברכים עליוברכות מז: ציון א זימון על מעשר שני שנפדה בלא חומש
->->האם האוכלו מצטרף לזימון ברכות מז: ציון א זימון על מעשר שני שנפדה בלא חומש
הקהל
->בלשון הקודש סוטה לב. לפני ציון כ ברכת כהן גדול בלשון הקודש; סוטה לב. ציון כ פרשת המלך בלשון הקודש
->->בברכות המלך סוטה לב. ציון כ פרשת המלך בלשון הקודש
->->בפרשת מינוי המלך ובשאר הקריאה סוטה לב. ציון כ פרשת המלך בלשון הקודש
->בעזרה, בכל הר הבית או במקומות אחרים בירושלים סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->האם המלך יכול לקרוא את התורה בעמידה סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->האם חובה על העם לבוא ולשמוע סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->הבימה שעמד עליה המלך - האם יש בה קדושה מגילה לב. ציון ג הלוחות והבימות אין בהם קדושה
->הבימה
->->האם היא מעכבת סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->האם מותר לבנותה בחול המועד סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->האם מותר לבנותה בשבת סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->זמנו
->->באיזה יום מחג הסוכות סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->ביום או בלילה סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->בשבת סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->האם יש לו תשלומים בכל ימי החג סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->האם ניתן לקיימו בשמיני עצרת סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->כשהמלך מקבל את הספר - האם הוא חייב לעמוד סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->מה קוראים
->->באיזה סדר סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->מתחילת החומש עד פרשת שמע או רק פרשת שמע סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->פרשת הברכות והקללות סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->->פרשת המלך סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->מקום הקריאה - בעזרת נשים או בהר הבית יומא סט. בלי ציון מקום הקריאה של הכהן הגדול ביום הכיפורים
->קריאה על ידי המלך
->->האם כה"ג או נשיא או אחד הזקנים יכול לקרוא, מהתורה ומדרבנן סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
הקזת דם
->אחרי איזה גיל אין להקיז דם שבת קכט: ציון ד תדירות הקזת דם
->בערב יום טוב שבת קכט: ציון ה הקזת דם בערב יום טוב
->->בלילה שלפני ערב יום טוב שבת קכט: ציון ה הקזת דם בערב יום טוב
->->בערב יום טוב אחרון של פסח ובהושענא רבה שבת קכט: ציון ה הקזת דם בערב יום טוב
->מבכור בהמה, תוך עשיית מום שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ג
->נגיעה במקום ההקזה לפני נטילת ידים של שחרית ולאחריה שבת קח: ציון ט איסור נגיעה ביד
->ע"י גוי ע"ז כז. ציון ו פרק ג התרפאות מגוי
->תדירותה הרצויה שבת קכט: ציון ד תדירות הקזת דם
->->לפי הגיל שבת קכט: ציון ד תדירות הקזת דם
הקטרה
->פחות מכזית - האם נחשבת הקטרה יומא מז. ציון ד מעשה הקמיצה במנחות
הקטרת חלבים ואברים (בבית המקדש)
->אברים שהתחילו להתעכל ופקעו מהמזבח אחרי חצות - החזרתם למזבח יומא מה. ציון ז אברים ופדרים שלא נתעכלו
->אם בבוקר נשארו כאלו שלא נתעכלו - האם עושה להם מערכה בפני עצמה או שמים אותם על המערכה הגדולה או בצדי המערכה יומא מה. ציון ז אברים ופדרים שלא נתעכלו
->->אם בכלל לא היו על האש יומא מה. ציון ז אברים ופדרים שלא נתעכלו
->->אם היו על האש ולא נתעכלו או שהתחילו להתעכל יומא מה. ציון ז אברים ופדרים שלא נתעכלו
->->העלאתם לפני אברי התמיד יומא מה. ציון ז אברים ופדרים שלא נתעכלו
->->פייס ביוה"כ לבחור מי יעלה אותם למערכה הרביעית יומא מה. ציון ז אברים ופדרים שלא נתעכלו
->האם היא כשרה לכתחילה כל הלילה תענית יז. ציון א איסור שתיית יין לאנשי משמר ולאנשי בית אב
->הנחתם על אברים אחרים ולא על העצים ממש יומא מה. ציון ז אברים ופדרים שלא נתעכלו
->זמן הקטרת האיברים ופדרים של תמיד של בין הערביים ברכות כו. ציון ז זמן תפילת מנחה
->כהן שתוי יין שהיפך אברים במזבח - האם חייב מיתה תענית יז. ציון א איסור שתיית יין לאנשי משמר ולאנשי בית אב
->כחלק מכפרת הקרבן יומא מו. ציון א תמיד - תחילתו דוחה סופו אינו דוחה
->ע"י בית האב שעבד ביום או שיעבוד למחרת תענית יז. ציון א איסור שתיית יין לאנשי משמר ולאנשי בית אב
->של אברי התמיד (ראה: תמיד)
הקמת נדר (ראה: קיום)
הקנאה
->המקנה נכס כך שיהיה קנוי לקונה לאחר שלושים יום - האם קנה כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום; כתובות פו: ציון א גרושין לאחר זמן והגט נמצא בצידי רה"ר
->->אם אמר לו שיקנה "מעכשיו ולאחר שלושים יום" כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום; כתובות פו: ציון א גרושין לאחר זמן והגט נמצא בצידי רה"ר
->->אם בסוף הזמן, הנכס נמצא באגם או ברשות הרבים כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום; כתובות פו: ציון א גרושין לאחר זמן והגט נמצא בצידי רה"ר
->->אם בסוף הזמן, הנכס נמצא במקום שאינו ראוי למשיכה או ברשות המוכר כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום
->->אם בסוף הזמן, הנכס נמצא ברשות הקונה כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום
->->'משוך נכס זה ולא תקנה אלא לאחר שלושים יום' כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום
->->'משוך נכס זה לקנותו לאחר שלושים יום' כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום
->המקנה שדה לזמן קצר ובינתיים קנאה חזרה מהקונה - האם שוב נקנה לקונה נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->אם אדם שלישי קנאה מהקונה ואח"כ קנאה הראשון נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->אם כלה קניינו בינתיים נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->->אם עשה קנין כסף והמעות עדיין בעין נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה
->למישהו שיזכה בו רק רק ע"מ להקנות לאחר נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שבן בנו יזכה
->->אם המקנה מת לפני שהקונה מקנה לאחר נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שבן בנו יזכה
->->אם מקנה מעכשו נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->->בקניין משיכה או בשטר (והשטר עדיין קיים) נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שבן בנו יזכה
->->ע"מ להקנות למי שעוד לא נולד נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
הקפה
->הקונה בהקפה - האם קנה מדאורייתא ב"ק עח: ציון ל גנב והקיף
הקפת הראש (ראה גם: פאות הראש)
->בעבד חגיגה ד. ציון ה מצוות שהעבד חייב בהן
הר
->השוחט לשם הר (ראה: עבודה זרה)
הר הבית
->באיזה מקל אסור להיכנס אליוברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->->מקל שמסתייעים בו להליכהברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->->מקל שהולכים עמו לשם כבוד ברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->בתי הדין בו
->->מקומם סנהדרין פו: ציון י מקום מושב בתי הדין בהר הבית
->->תפקידם סנהדרין פו: ציון כ זקן ממרא
->האם כולו היה מקורה פסחים יג: ציון א המקומות שבהם הר הבית היה מקורה
->האם מודר הנאה רשאי להיכנס להר הבית והעזרות (ראה: מודר הנאה)
->החיל ומקומו סנהדרין פו: ציון י מקום מושב בתי הדין בהר הבית
->כניסה אליו בנעל - מהתורה ומדרבנן שבת סו: לפני ציון א כניסה לעזרה ברגל מלאכותית וכיוצא בה
->כניסה אליו כשלובש רק בגד תחתון הצמוד לגוף ברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->כניסה אליו עם מעות בגלוי או במוצנע ברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->כניסת קיטע לעזרה עם הכיסא שהוא יושב עליו שבת סו: לפני ציון א כניסה לעזרה ברגל מלאכותית וכיוצא בה
->מעות שנמצאו בוברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->מקום השער המזרחי סנהדרין פו: ציון י מקום מושב בתי הדין בהר הבית
->עם איזה נעל אסור להיכנס אליוברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->קלות ראש בוברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->אכילת חולין או קדשיםברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->עשיית פייס לעבודה ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->הליכה בגילוי ראש (לזמן ניכר או לרגע) ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->גילוח (לאדם רגיל או לנזיר) ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->בזמן הזה ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->רקיקה בו בזמן הזה ברכות סב: ציון ד איסור רקיקה בהר הבית
->->אם מזדמן לו רוק ברכות סב: ציון ד איסור רקיקה בהר הבית
הֶרֶג (אחת ממיתות בית דין)
->אופן ההריגה בו סנהדרין נב. ציון א מצות הנשרפין
הרדפה (סוג עונש)
->מהי - נידוי פעמיים כלשאחריו חרם, או מאסר בתוך קנים קשורים, או שורה של עונשים מחמירים והולכים, או ירידה לאומנותו, או סחיבה על הארץ מו"ק טז. ציון י מהי הרדפה שעושים למנודה
הרהור
->באונס (כגון מקום לא נקי) או חולי ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->בברכות ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה; ברכות טו. ציון ד הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו; ברכות טו: ציון ב המברך ולא השמיע לאזנו; ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->בדברי תורה במרחץ, בבית הפנימי או האמצעי שבת י. ציון י האיסור לומר דברים שבקדושה במרחץ
->בקריאת שמע ברכות טו. ציון ד הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו; ברכות טו: ציון ב המברך ולא השמיע לאזנו; ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->בתפילה ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->האם מותר לאבל להרהר בדברי תורה מו"ק כא. ציון ד פרק ה לימוד תורה לאבל
->לענין הוצאת שם שמים לבטלה ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
הרהור עבירה
->אשה המהרהרת ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר הרהור עבירה
->->איסור לאיש להתייפות כדי למצוא חן בעיני אשת רעהו ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר הרהור עבירה
->במחנה או במקום אחר ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר הרהור עבירה
->האם אסור מדאורייתא או מדרבנן ע"ז כ: ציון ה האיסור להרהר הרהור עבירה
'הרואין'
->הנודר מן 'הרואין' או מן 'הרואין את החמה' - האם מותר בעיוורים נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
->->אם אמר 'התכוונתי רק למי שרואה' נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
->הנודר מן 'הרואין החמה' - האם מותר בעיוורים נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
'הרי שלך לפניך'
->אמירתו ע"י גזלן (ראה: השבת גזילה)
->אמירתו ע"י שומר (ראה: שומר)
הריגה (ראה גם: רציחה)
->בעל חיים שהמית אדם ונעשה הפקר - האם הוא חייב מיתה חולין קלח: ציון ו עוף שהרג את הנפש והפקירו, חיובו במיתה
->->אם בעליו התייאש או הפקיר אותו חולין קלח: ציון ו עוף שהרג את הנפש והפקירו, חיובו במיתה
->->מדין חיוב סקילה בבי"ד או מדין "ובערת הרע מקרבך" חולין קלח: ציון ו עוף שהרג את הנפש והפקירו, חיובו במיתה
->תשלום עליה (ראה: דמים; כופר)
הריון
->בתולה אינה מתעברת מביאה ראשונה יבמות כ: ציון ב יבמה האסורה בלאו - איזו ביאה מותרת בה מהתורה
->->עיבור ע"י מיעוך הבתולים יבמות כ: ציון ב יבמה האסורה בלאו - איזו ביאה מותרת בה מהתורה
->מניעת הריון (ראה: השחתת זרע)
הרים וגבעות
->ברכה על ראייתם - אלו הרים וגבעות ברכות נד. ציון ב ברכת הרים, גבעות ומדבריות
'הריני כאילו התקבלתי'
->הנודר קנס להקדש אם לא יעשה משהו לטובת חברו - האם חברו יכול לומר "הריני כאילו עשית" נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי' - כהיתר לנדרים במקום קיום התנאי
->כהתרה למי שחברו הדירו אם לא יתן לו משהו נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->אם באמת המדיר צריך את הדבר נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->->ואינו תובע את הדבר נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי' - כהיתר לנדרים במקום קיום התנאי
->->אם המודר אומר שאינו רוצה לתת נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->אם המודר רוצה לתת אבל אין לו נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->אם התנאי היה 'אם תעשה מעשה' והמדיר אמר "הריני כאילו לא עשית" נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->->לפני שעשה או אחרי שעשה נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי' - כהיתר לנדרים במקום קיום התנאי
->->אם התנאי היה שיתן משהו לבנו, הסמוך על שלחנו או שאינו סמוך נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->->אם הבן אומר "כאילו התקבלתי" נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->אם חברו מחל שלא בלשון "כאילו התקבלתי" נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->בדבר של ממון (ששייך בו קיום וביטול) נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->->במעשה שלא שייך בו היפוך (כגון לגרש) נדרים כד. ציון א האומר 'כאילו התקבלתי'
->כהתרה לשבועה (ראה: שבועה)
הרכבה
->חיוב ערלה בה
->->אם אחרי ההרכבה ניתק את הענף מהראשון סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->אם הראשון ניטע לצורך גדר או קורות סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה; סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->->אם הוא צעיר או זקן סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה; סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->->אם הראשון הוא בתוך שנות הערלה סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->->בהרכבה על אותו מין או על מין אחר סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->אם הראשון צעיר או זקן סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->אם השני צעיר או זקן סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->בהרכבה על אילן סרק סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->בהרכבת היתר או בהרכבת איסור סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->בהרכבת ענף צעיר באילן זקן סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->->מאותו מין או ממינים שונים סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->->בהרכבה באילן סרק סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->->מנין השנים - משעת ההרכבה או הנטיעה סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->לענין חזרה ממלחמה (ראה: חוזרים מן המלחמה)
הרכבה (בשבת)
->האם היא אב מלאכה או תולדה של נוטע או של זורע שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->המרכיב וזורע ביחד - האם הוא חייב אחת או שתיים שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->התראה עליה - משום זורע או משום נוטע שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->חיוב עליה משום זורע או משום נוטע או משום שניהם שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
הרשאה
->אם המרשה מת - האם בטלה ההרשאה ב"ק ע. ציון ב לשון ההרשאה; ב"ק ע. ציון ה מהותה של הרשאה
->אם מורשה תפס ממון מהנתבע - האם זכה בו ב"ק ע. ציון ה מהותה של הרשאה
->האם היא צריכה קנין ב"ק ע. ציון ה קנין בהרשאה
->->איזה סוג קנין מועיל ב"ק ע. ציון ה קנין בהרשאה
->האם יש למורשה קנין בגוף הממון או שהוא רק שליח ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->חיוב המרשה לשלם למורשה את הוצאות הדיון עם הנתבע ב"ק ע. ציון ב לשון ההרשאה
->יכולת המרשה לבטל את ההרשאה ב"ק ע. ציון ב לשון ההרשאה; ב"ק ע. ציון ה מהותה של הרשאה; ב"ק קד. ציון ב פסקה ג גזלן שהחזיר לשליח שעשה הנגזל בעדים
->לווה או נפקד המסרבים להחזיר למורשה ב"ק קד. ציון ב פסקה ג גזלן שהחזיר לשליח
->->אם ידוע שמת המלווה ב"ק קד. ציון ב פסקה ג גזלן שהחזיר לשליח שעשה הנגזל בעדים
->מורשה לגבות חוב
->->האם החוב מוקנה לו או הוא רק שליח ב"מ י. ציון א התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
->->האם יכול לתפוס מהלווה אם חב לאחרים ב"מ י. ציון א התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
->->->בהרשאה המועילה מדינא או המועילה רק מכוח תקנה ב"מ י. ציון א התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
->מרשה שהקנה למורשה רק חלק מסכום התביעה - האם המורשה יכול לתבוע את הנתבע על הכל, במלוה ע"פ או במלוה בשטר ב"ק ע. ציון ד הקנאה חלקית בהרשאה
->על דבר גזול, אם הגזלן הודה ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->על הלוואה כתובות צד: ציון ג שני שטרות שנכתבו באותו חודש ורק באחד נכתב גם היום
->על מטלטלין שכפר בהם הנתבע כתובות כא: ציון א פרק ב שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->על מילווה בשטר או בעל פה ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->->אם הלווה כופר או מודה ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->על מילווה, שהמלוה הקנה אגב קרקע
->->במילווה רגיל או בעיסקא ב"ק קד: ציון א פסקה ו שליח שמציג סימנים, כתב יד או הרשאה
->->האם נפטר הלווה בפרעון למורשה אם מת המלוה בינתיים או אח"כ ב"ק קד: ציון א פסקה ו שליח שמציג סימנים, כתב יד או הרשאה
->->מהתורה או מתקנת חכמים ב"ק קד: ציון א פסקה ו שליח שמציג סימנים, כתב יד או הרשאה
->על ממון שמעולם לא היה בידי התובע כגון קנס, בושת ופגם שבועות לג: ציון ב המשביע את העדים על ענין של מישהו אחר
->->אחרי תקנת נהרדעי שניתן לעשות הרשאה בלי קנין אגב קרקע שבועות לג: ציון ב המשביע את העדים על ענין של מישהו אחר
->על פקדון מטלטלין ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->->אם הנפקד כופר או מודה ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->שטר הרשאה
->->האם צריך לכתוב בה "זכי" או די בלשון שמשמעותה "טול" ב"ק ע. ציון ב לשון ההרשאה
->->כשטר הקנאה או שליחות או שותפות ב"ק ע. ציון ה מהותה של הרשאה
השאלה
->בקשת מזון מחברו בשבת בלשון השאלה שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->->בדבר שאינו לצורך שבת שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->->לזמן מרובה שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->->תוך השארת טלית בתור משכון שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->המשאיל סתם - האם יכול לתבוע מיד מהשואל להחזיר או שיש זמן קצוב שבת קמח. ציון ג הנצרך בשבת לבקש מזון מחברו
->השאלת חפץ לגוי בערב שבת שבת יח: ציון י נתינת כלים לגוי בערב שבת
השׂבעה (ראה: אדם עשוי שלא להשביע את עצמו)
השבת אבידה (ראה גם: אבידה; הצלת ממון חברו; מציאה)
->אם בעל האבידה תובע מהמוצא להשיבה כשאינו במקום שמצאהּ
->->אם האבידה בידו במקום התביעה או אינה בידו ב"ק קיח. ציון ד היכן אפשר לתבוע מילוה
->->אם הוא טוען שהאבידה אינה בידו ואינו רוצה להישבע ב"ק קיח. ציון ד היכן אפשר לתבוע
->באווז או תרנגול שמרד, מעיקר הדין וממידת חסידות חולין קלט. אחרי ציון ג השבת אבידה באווזים ותרנגולים שמרדו בבעליהם
->בריפוי בהמה של אחר נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->האם אדם חשוב חייב להשיב סנהדרין יח. ציון א עדות כהן גדול
->החובה להשיב אם חזרה ואבדה, אפילו מאה פעמים חולין קמא. ציון א שילחה וחזרה
->היטמאות כהן בטומאה דרבנן לשם כך ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->השבתה במדבר ב"ק קיח. ציון א פסקה ה החזרת מלוה, פקדון וגזל במדבר
->חיוב הכרזה על אבידה שנמצאה בעיר שחצייה ישראל וחציה גויים כתובות טו: ציון א תינוק הנמצא מושלך ולא ידוע אם הוא ישראל
->חיוב המשיב בשבועת מודה במקצת אם המאבד טוען שמצא יותר משהחזיר גיטין נא. אחרי ציון ד שבועה במוצא מציאה
->->אם המאבד ראה כשהמוצא מגביה את אבידתו או לא ראה גיטין נא. אחרי ציון ד שבועה במוצא מציאה
->->אם מצא כיס וטען המאבד שהיו שני כיסים קשורים ואי אפשר שימצא האחד בלבד גיטין נא. אחרי ציון ד שבועה במוצא מציאה
->למודר הנאה ע"י מי שאסור עליו נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->->אם אינו מקבל שכר, במקום שנהוג לשלם שכר נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->->אם הוא מקבל שכר על ההשבה נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->->אם המודר מבקש ממנו שיחזיר נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->->אם צריך מאמץ לחפש את האבידה נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->למשומד לתיאבון או להכעיס ע"ז כו: ציון ב דין משומד לענין ממון
->לספק ישראל - תינוק שנמצא מושלך, אם רוב אנשי העיר ישראל או גוים או מחצה ומחצה כתובות טו: ציון א תינוק הנמצא מושלך ולא ידוע אם הוא ישראל
->לעם הארץ פסחים מט: ציון ב קבלת עדותו של עם הארץ
->לתלמיד חכם (ראה: תלמיד חכם)
->סדרי קדימה בה
->->אבידת איש ואבידת אישה הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה להחיות ולהשיב אבידה
->->אבידת מי שמקיים מצוות ואבידת מי שאינו מקיים מצוות הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה
->->כהן, לוי, ישראל, חלל, שתוקי, אסופי, ממזר, נתין, גר, או עבד משוחרר הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->ע"י מודר הנאה למי שאסור עליו - מצד שנהנה פרוטה דרב יוסף נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->->אם הוא מקבל שכר על ההשבה נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->->->הולכת השכר לים המלח או להקדש או לצדקה נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->->->שכר בטלה, אם היה באמצע מלאכה או לא נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->->->שכר טרחה נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->ע"פ טביעות עין - לאיזה תלמיד חכם חולין מד: אחרי ציון [ד] איזהו תלמיד חכם? זה הרואה טרפה לעצמו
->ע"פ טביעות עין
->->בכלי שלא שבעתו העין גיטין כז. ציון א פרק ג, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->לתלמיד חכם ולעם הארץ גיטין כז. ציון א פרק ג, ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->ע"פ סימנים
->->מהתורה או מדרבנן גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->סימן מובהק גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->מידת אורכו ורוחבו גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->נקב בצד אות פלונית גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->סימן רגיל גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->->->צבע אדום או לבן גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
השבת גזילה
->אדם שלישי שאכל את הגזילה - האם הנגזל יכול לגבות ממנו
->->אם אכל לפני יאוש או לאחר יאוש ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->אם גזלן האכיל לו או שהשלישי אכל את הגזל מיזמתו ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->חיוב מטעם שעבודא דר' נתן ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->אם החפץ נאסר בהנאה - האם יכול לומר "הרי שלך לפניך" ב"ק מה. ציון א החזרת שור שנגמר דינו
->->בגוזל שור והמית אדם ונגמר דינו לסקילה ב"ק מה. ציון א החזרת שור שנגמר דינו להסקל
->אם הנגזל במקום רחוק והגזלן מסר את הגזל לב"ד או לשליח ב"ד
->->באיזה שלב יכול הגזלן להקריב את קרבן האשם ב"ק קג. ציון ה השבת גזל לבית דין או לשלוחו
->->האם יצא ידי חובת השבה ב"ק קג. ציון ה השבת גזל לבית דין או לשלוחו
->->->אם הוצאות ההליכה למקום הנגזל גבוהות מערך הגזל או לא ב"ק קג. ציון ה השבת גזל לבית דין
->->->מדין תורה או מתקנת חכמים ב"ק קג. ציון ה השבת גזל לבית דין או לשלוחו
->->האם שליח הב"ד חייב להוליכו לנגזל ב"ק קג. ציון ה השבת גזל לבית דין או לשלוחו
->->חיוב הגזלן באחריות לאונס שביד שליח הב"ד ב"ק קג. ציון ה השבת גזל לבית דין
->->חיוב הגזלן בהוצאות של שליח הב"ד ב"ק קג. ציון ה השבת גזל לבית דין או לשלוחו
->אם נפחת החפץ הגזול עד שעת העמדה בדין ב"ק יא. ציון ב אין שמין לגנב ולגזלן
->->האם יכול להשיבו בתוספת כסף ב"ק צז. ציון ו פסקה א התוקף ספינתו של חבירו
->->->אם נשבר לגמרי או שעדיין ראוי לשימוש ב"ק צז. ציון ו פסקה א התוקף ספינתו של חבירו
->גזלן שמסר לשליח שעשה הנגזל בעדים (ראה: שליח)
->גזלן שנשבע לשקר והודה בזה"ז - החובה לטרוח ולחפש אחר הנגזל ב"ק קי: אחרי ציון כ השבת הכסף מכפרת למחצה
->האומר "הרי עלי עולה" והפריש שור ונגנב - האם הגנב חייב לשלם דמי שור או די שישלם דמי כבש ב"ק עח: ציון ב הגונב שור של עולה
->האם גזלן חייב להוליך את הגזל בפועל לנגזל או להודיע לו או להניחה בב"ד
->->אם הוא יודע שהנגזל לא התייאש ב"ק קג. ציון א הגזלן שנשבע והודה יוליכנו אחריו למדי
->->אם הודה בפני הנגזל או שלא בפניו ב"ק קג. ציון א הגזלן שנשבע והודה יוליכנו אחריו למדי
->->אם לא הודה אלא באו עדים ב"ק קג. ציון א הגזלן שנשבע והודה יוליכנו אחריו למדי
->->אם נשבע הגזלן לשקר שלא גזל והודה או לא נשבע ב"ק קג. ציון א הגזלן שנשבע והודה
->->בהוצאות או בחינם ב"ק קג. ציון א הגזלן שנשבע והודה יוליכנו אחריו למדי
->האם משלם כעין שגנב או כשעת העמדה בדין
->->אם ירד ערך החפץ ומחזיר את החפץ ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->->בבהמה שהשמינה או הכחישה ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->->בגונב טלה ונעשה איל ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->הגוזל בהמה ונפסלה מלהיות קרבן - אמירת "הרי שלך לפניך" ב"ק צח. ציון ב הצורם אוזן פרתו
->->בבהמת חולין או בבהמה שהוקדשה לקרבן ב"ק צח. ציון ב הצורם אוזן פרתו של חברו
->הגוזל ביישוב - האם יכול להחזיר במדבר
->->אם הוא מקבל ע"ע אחריות עד שיגיע הדבר ליישוב ב"ק קיח. ציון א החזרת מלוה
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"ק קיח. ציון א החזרת מלוה, פקדון וגזל במדבר
->הגוזל מאביו ומת אביו - האם חייב לשלם לאחיו או לאחי אביו או לבניו (של הגזלן)
->->אם הגזל קיימת או שאינה קיימת ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->->אם הודה בחיי האב או אחרי מיתתו ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->->אם כפר ונשבע לשקר או לא נשבע לשקר ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->->אם נתן לאחיו האם מקבל כנגד זה יותר משאר הירושה ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע
->->אמירת "זה גזל אבי" אם נותן לצדקה או לאחים או לפרעון חובו ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->->האם יכול ללוות באופן שהמלווה יגבה מהכסף שגזל ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע
->->האם יכול לתת לצדקה ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->->מהתורה או מדרבנן או לצאת ידי שמים ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->->קרן או חומש ב"ק קח: ציון כ הגוזל את אביו ונשבע לו ומת
->הגוזל צמר וסממני צבע וצבע את הצמר בסממנים - האם די שיחזיר את הצמר הצבוע
->->אם הגביה את הסממנים או לא ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->אם הנגזל התכוון לצובעו או לא ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->אם הצביעה העלתה את ערך הצמר ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->->אם אח"כ הוזל ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->אם הצביעה הפחיתה את ערך הצמר ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->אם הצמר נשאר באותו ערך ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->אם צבע בצורה גרועה ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->->אם צבע דבר שאינו צריך צביעה ב"ק קא. ציון ג פסקה א ערך השבח של הסממנים בצמר
->הגוזל קרקע (או מטלטלין) ולקחוה אנסים וטוען "הרי שלך לפניך"
->->אם האנסים לקחו את כל (או רוב או מיעוט) קרקעות העיר ב"ק קטז: ציון ע הגוזל קרקע
->->אם האנסים לקחו את כל קרקעותיו של הגזלן ב"ק קטז: ציון ע הגוזל קרקע ונגזלה ממנו
->הגוזל קרקע ולקחוה אנסים מחמתו ב"ק קטז: ציון ע פסקה ג הגוזל קרקע ונגזלה ממנו
->->חיוב מעיקר הדין או משום קנס ב"ק קטז: ציון ע פסקה ג הגוזל קרקע ונגזלה ממנו
->הגוזל שני דברים ששווים יחד פרוטה והחזיר אחד - האם הוא חייב להחזיר את השני
->->אם החזיר את הראשון מרצונו או בכפיית ב"ד ב"ק קה. ציון ד גזל שתי אגודות בפרוטה
->->האם כופים אותו על כך ב"ק קה. ציון ד גזל שתי אגודות בפרוטה והחזיר אחת
->הגונב אתרוג מהודר ופסלו - האם חייב לשלם שווי אתרוג מהודר או די שיתן לו אתרוג שכשר למצוה ב"ק עח: ציון ב הגונב שור של עולה
->המודה שגזל ושכח אם שילם והנגזל אינו תובעו ב"ק קיח. ציון ט ציון ב ברי ושמא
->השבה בלי ידיעת הבעלים
->->אם אמר לנגנב "זו הגניבה שגנבתי" ב"ק קיח. ציון כ ידיעת הבעלים על הגניבה והשבתה
->->אם החזיר לאותו מקום שגנב ממנו או למקום אחר ב"ק קיח: ציון ג אופן ההשבה של שומר שגנב
->->אם החזיר לרשות הבעלים או לא ב"ק קיח. ציון כ ידיעת הבעלים על הגניבה והשבתה
->->אם הנגנב מנה את נכסיו ומצא את המספר המלא או לא מנה ב"ק קיח. ציון כ ידיעת הבעלים על הגניבה והשבתה; ב"ק קיח: ציון ג אופן ההשבה של שומר שגנב
->->אם הנגנב רק ראה כשהוא מחזיר ב"ק קיח. ציון כ ידיעת הבעלים על הגניבה והשבתה
->->אם לפני כן ידע הנגנב על הגניבה (שראה שגונב או שמנה את נכסיו וראה שחסר) או לא ב"ק קיח. ציון כ ידיעת הבעלים על הגניבה; ב"ק קיח: ציון ג אופן ההשבה של שומר שגנב
->->בבהמה או בדבר דומם ב"ק קיח. ציון כ ידיעת הבעלים על הגניבה והשבתה
->->בבהמה עם מראה משונה כך שהנגנב ידע שהוחזרה גם בלי למנות את הבהמות ב"ק קיח. ציון כ ידיעת הבעלים על הגניבה והשבתה; ב"ק קיח: ציון א החזרת טלה הניכר לעדר בלא ידיעת הבעלים
->->->אם לפני כן ידע הנגנב על הגניבה או לא ידע ב"ק קיח: ציון א החזרת טלה הניכר לעדר
->->->אם הנגנב מנה את העדר ומצא את המספר המלא או לא מנה ב"ק קיח: ציון א החזרת טלה הניכר
->->בגונב כסף והבליע לנגנב את הכסף שגנב בתוך תשלום ששילם לו עבור דבר אחר
->->->והנגנב שם את הכסף בארנק ריק או שהיה בו כסף ב"ק קיח: ציון ה הגוזל את חבירו והבליע לו
->->->ויש חשש שהנגנב לא ידע את המניין ב"ק קיח: ציון ה הגוזל את חבירו והבליע לו
->->בגונב כסף והחזירו לארנק של הנגנב
->->->שהיה בו כסף אחר או שהיה ריק ב"ק קיח: ציון ה הגוזל את חבירו והבליע לו את הגזל
->->->אם הנגנב ידע כמה כסף היה בכיס מקודם או לא ידע ב"ק קיח: ציון ה הגוזל את חבירו והבליע לו
->->->בכיס שנועד להוצאות הבית או כיס אחר ב"ק קיח: ציון ה הגוזל את חבירו והבליע לו את הגזל
->->בשומר שגנב את הפקדון והחזיר אותו למקומו בביתו או לבית המפקיד בלי ידיעת המפקיד ב"ק קיח: ציון ג אופן ההשבה של שומר שגנב
->חיוב בני הגזלן
->->אם אכלו את הגזילה ביוזמתם ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->אם הגזילה קיימת או לא ב"ק קיב. ציון ג חיוב יורשים קטנים בהשבת גזילה
->->אם הגזלן האכילם את הגזילה בחייו ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->->אם אכלו לפני יאוש או לאחר יאוש ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->->בבנים קטנים או גדולים ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->אם הגזלן נתן לבניו לאכול ולא אכלו ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->->אם הם סמוכים על שלחנו או לא ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->אם נתקבלו עדי הגזילה בחיי האב או לא ב"ק קיב. ציון ג חיוב יורשים קטנים בהשבת גזילה
->->בקרקע או במטלטלין ב"ק קיב. ציון ג חיוב יורשים קטנים בהשבת גזילה
->->גדולים או קטנים ב"ק קיב. ציון ג חיוב יורשים קטנים בהשבת גזילה
->->העמדת הגזילה ביד ב"ד ב"ק קיב. ציון ג חיוב יורשים קטנים בהשבת גזילה
->->לשלם מקרקע או ממטלטלין שהניח להם אביהם ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->->אם עמד הגזלן בדין או לא עמד ב"ק קיא: ציון א הגוזל ומאכיל או מוריש
->חיוב הגזלן לתת לשליח שעשה הנגזל בעדים ב"ק קד. ציון ב גזלן שהחזיר לשליח שעשה הנגזל בעדים
->יורשי גזלן הטוענים שאביהם השיב את הגזילה - האם הם נאמנים
->->אם טוענים ברי או שמא ב"ק קיב. ציון ב פסקה א יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->->אם יש עדי גזילה או אין ב"ק קיב. ציון ב פסקה א יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->->אם נראתה הגזילה בידם לאחר מיתת הגזלן או בשעה זו או לא ב"ק קיב. ציון ב פסקה א יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->נגזל התובע מהגזלן להשיב לו כשאינו במקום שגזל, אם קנה בשינוי או ביאוש ושינוי רשות או לא ב"ק קיח. ציון ד היכן אפשר לתבוע מילוה, אבידה, פקדון וגזל
->תקנה שאין מקבלים השבה מהגזלן
->->אם הוא בא להחזיר כדי לצאת ידי שמים ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->->אם הוא נותן תחליף לגזילה ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->->אם הנגזל רוצה לכופו בב"ד להחזיר לו ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->->אם קנה את הגזילה בשינוי ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->->בגזלן שרוב עסקו בגזל או שלא ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->->לאותו דור או לכל הדורות ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->תשלום בסובין ב"ק יא. ציון ב אין שמין לגנב ולגזלן
->->לעניין הקרן ולעניין הכפל ב"ק יא. ציון ב אין שמין לגנב ולגזלן
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"ק יא. ציון ב אין שמין לגנב ולגזלן
השהיית נקבים
->האם אסורה מדאורייתא או מדרבנן מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->האם חייב מכת מרדות מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->לאחר כמה זמן הוא עובר משום "בל תשקצו" מכות טז: ציון ז איסור השהיית נקבים
->נסיבות שמותר להשהות נקביו מכות טז: ציון ז איסור השהיית נקבים
השהיית תבשיל על האש בערב שבת
->השהיית אונין של פשתן בתנור שבת יח: ציון ג ההיתר להשהות אונין של פשתן בתנור
->השהיית אונין של פשתן על האש בערב שבת עם חשכה שבת יח: ציון ו השהיית צלי על האש
->השהיית מאכל חי על האש שבת יח: ציון א השהית מאכל חי על האש (א)
->->בבשר או בירק שבת יח: ציון ה השהיית מאכל חי על האש (ב)
->->בכירה או בתנור שבת יח: ציון ה השהיית מאכל חי על האש (ב)
->->במאכל הממהר להתבשל שבת יח: ציון א השהית מאכל חי על האש (א)
->->במאכל קצת מבושל שבתוכו חתיכת מאכל חי שבת יח: ציון ה השהיית מאכל חי על האש (ב)
->->במאכל שצריך זמן ארוך מהרגיל להתבשל שבת יח: ציון א השהית מאכל חי על האש (א)
->השהיית פת בתנור
->->אם כבר קרם הצד שכלפי האש או שכלפי התנור שבת יט: ציון ז הנחת פת בתנור בערב שבת
->->בחררה או בפשטידה שבת יט: ציון ז הנחת פת בתנור בערב שבת
->השהיית צלי בתנור שבת יח: ציון ג ההיתר להשהות אונין של פשתן בתנור
->השהיית צלי על האש שבת יח: ציון ו השהיית צלי על האש
->->אם הגיע למאכל בן דרוסאי שבת יט: ציון ו השהיית צלי שנצלה כמאכל בן דרוסאי
->->בקרבן פסח שבת יח: ציון ו השהיית צלי על האש
->->דין בשר ששהה באיסור שבת יח: ציון ו השהיית צלי על האש
->->ליד האש ולא על האש עצמה שבת יח: ציון ו השהיית צלי על האש
->סוגי התבשיל שאסור להשהות שבת מז: ציון ד הטמנה בדבר המוסיף הבל
->על האש שבת יט: ציון ו השהיית צלי שנצלה כמאכל בן דרוסאי
->על כירה גרופה הסמוכה לכירה שאינה גרופה שבת לז. ציון ב השהיה על כירה גרופה הסמוכה לכירה שאינה גרופה
->->בערב שבת או בשבת שבת לז. ציון ב השהיה על כירה גרופה הסמוכה לכירה שאינה גרופה
->על כירה
->->תבשיל שהתבשל מבעוד יום כל צורכו שבת לו: ציון א השהיה על גבי כירה
->->תבשיל שהתבשל מבעוד יום פחות ממאכל בן דרוסאי שבת לו: ציון א השהיה על גבי כירה
->->תבשיל שהתבשל מבעוד יום רק כדי מאכל בן דרוסאי
->->->אם מצטמק ויפה לו שבת לו: ציון א השהיה על גבי כירה
->->->על כירה גרופה וקטומה שבת לו: ציון א השהיה על גבי כירה
->על תנור או על כופח
->->על התנורים שלנו שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->שאינו גרוף וקטום או בגרוף וקטום שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->שהוסק בקש וגבבא או בגפת ובעצים שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->תבשיל שמבושל כל צורכו ומצטמק ויפה לו או רע לו שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->תבשיל שמבושל כמאכל בין דרוסאי שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->תבשיל שהושהה באיסור על כירה - האם נאסר
->->אם הגיע למאכל בן דרוסאי או לא הגיע שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
->->אם התבשל כל צורכו ומצטמק ויפה לו או רע לו שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
->->במוצאי שבת, בכדי שיעשו או אח"כ שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
->->במזיד, או שחשב שמותר, או ששכח אותו שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
->->בשבת עצמו שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
->->למשהה עצמו או לאחרים שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
השחתת זקן
->בעבד חגיגה ד. ציון ה מצוות שהעבד חייב בהן
השחתת זרע (ראה גם: הוצאת זרע לבטלה)
->האם אסור לאשה להשחית זרע יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->הוצאת זרע לצורך בדיקה יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
->->אם אפשר לברר בלי הוצאת זרע יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
->->בדיקה שאינה לשם קיום מצוות פרייה ורבייה יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
->->בידיים או בגרמא יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
->->במי שלא הוחזק שאינו יכול להוליד יבמות עו. אחרי ציון ב הוצאת זרע לצורך בדיקה
->השחתתו אחרי תשמיש יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->שאיבת זרע ע"י האשה במוך אחרי התשמיש יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->->באשה שמסתכנת בלידתה במיוחד יבמות יב: לפני ציון ב פרק ב שימוש במוך למניעת היריון
->->במעוברת ובמניקה יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->->בקטנה בת י"א או פחות יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->תשמיש עם אשתו אם יש לה מוך במקום התשמיש יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->->באיש שכבר קיים פרייה ורבייה או שלא קיים יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->->באשה שמסתכנת בלידתה במיוחד יבמות יב: לפני ציון ב פרק ב שימוש במוך למניעת היריון
->->->סכנה קרובה או רחוקה יבמות יב: לפני ציון ב פרק ב שימוש במוך למניעת היריון
->->במעוברת ובמניקה יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->->בקטנה בת י"א או פחות יבמות יב: לפני ציון ב שימוש במוך למניעת היריון
->תשמיש עם אשתו שלא כדרכה
->->אם מוציא זרע או אינו מוציא זרע יבמות לד: ציון א ביאת איש באשתו שלא כדרכה
->->אם מתכוון להשחתת זרע או לא יבמות לד: ציון א ביאת איש באשתו שלא כדרכה
->->באקראי או בקביעות יבמות לד: ציון א ביאת איש באשתו שלא כדרכה
השטאה (ראה: משטה אני בך)
'השכיבנו'
->עד מתי אפשר לאומרהברכות ט. ציון א עד מתי מברכים ברכת השכיבנו
השכרה (ראה: שכירות)
השמעת קול (ראה גם: נגינה)
->השמעת קול חזק בשבת שבת יח. ציון ב שביתת כלים והדין של נתינת חיטים לריחיים
השקה (של מים טמאים בתוך מקווה, לטהרם)
->השקת תמד (ראה: תמד)
השקייה בשביעית
->בית הבעל, בית השלחין או
->שדה אילן שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק א תיקוני גיאיות
->בתוספת שביעית שביעית פ"ב מ"ד ציון א מלאכות שהותרו בנטיעות עד ראש השנה
->->על הענפים או על הגזע שביעית פ"ב מ"ד ציון א מלאכות שהותרו בנטיעות עד ראש השנה
->לנוף או לעיקר שביעית פ"ב מ"ד ציון א פרק ו מלאכות שהותרו בנטיעות עד ראש השנה
->לצורך פירות שיילקטו שביעית או שיילקטו בשמינית שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק א תיקוני גיאיות
->של ספיחי שביעית שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק א תיקוני גיאיות בערב שביעית ובשביעית
השרשה
->קביעתה לענין שביעית ולענין מעשר בפול המצרי ובאפונה שביעית פ"ב מ"ח ציון א הזמן הקובע
השתחוואה (ראה גם: אבן משכית; כריעה)
->במקדש בטומאה (ראה: טומאת מקדש וקדשיו)
->לאדם
->->הנושא על עצמו צלם סנהדרין סא: אחרי ציון ב השתחואה לאדם
->->דרך כבוד סנהדרין סא: אחרי ציון ב השתחואה לאדם
השתנות הטבעים
->מזמן התלמוד לזמננו חולין מז. ציון ג פרק ח חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
התחייבות (ראה גם: הבטחה)
->אם המתחייב טוען "משטה אני בך" (ראה: 'משטה אני בך')
->אם עשה קנין - האם גובה מלקוחות כתובות קא: ציון ה פרק ב התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->באמירה בפני עדים בלי קנין כתובות קא: ציון ה פרק א התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->אם אמר "אתם עדי" או לא אמר כתובות קא: ציון ה פרק א התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->אם אמר "חייב אני לך מנה בשטר" כתובות קא: ציון ה פרק ב התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->->האם גובה מנכסים משועבדים כתובות קא: ציון ה פרק ב התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->בהתחייבות מותנית כתובות קא: ציון ה פרק א התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->בלשון הודאה - "חייב אני לך מנה" כתובות קא: ציון ה פרק א התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->בלשון התחייבות חדשה - "אני מתחייב לך מנה" כתובות קא: ציון ה פרק א התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->בדבר שלא בא לעולם (ראה: דבר שלא בא לעולם)
->בעלי אומנות שהתחייבו זה לזה שאם אחד מפסיד ישלמו לו את הפסדו
->->האם ההסכם צריך להיות פה אחד ב"ק קטז: ציון ג תוקף התנאים של בעלי מלאכה
->->האם ההסכם צריך קנין ב"ק קטז: ציון ג תוקף התנאים של בעלי מלאכה
->בשטר
->->אם חתם או לא חתם כתובות קא: ציון ה התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->->אם כתב את השטר בכתב ידו וכתב "אני חייב לפלוני" בלא הזכרת שמו כתובות קא: ציון ה התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->->אם כתב את השם בראש השטר כתובות קא: ציון ה התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->אם טען אח"כ שאינו חייב לו ולא התכוון להודות וב"ד מכיר שזה כתב ידו כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->אם לא מסר בפני עדים כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->אם עדים חתמו כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->בלשון הודאה או בלשון התחייבות חדשה כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->בשטר כתוב בכתב יד של סופר כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->בשטר כתוב בכתב ידו כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->->אם מסר אותו בפני עדים כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->->גבייה מנכסים משועבדים כתובות קא: ציון ה פרק ג התחייבות שנעשית באמירה או בכתיבה
->המתחייב לזון את חברו - כמה זמן עליו לזון גיטין עה: ציון ב פרק ב 'על מנת שתשמשי את אבא', 'על מנת שתניקי את בני'
->המתחייב לתת לחברו סכום מסויים כל שנה ומת המקבל - האם חייב לתת ליורשיו גיטין עד. ציון י 'על מנת שתתני לי מאתיים זוז' ומת קודם שנתנה
->לזון את בת אשתו (ראה: מזונות)
->לתת דבר שאין לו עכשו, בקנין סודר או בחליפין שווה בשווה ב"מ עה. ציון א פסקה ב איסור הלואת סאה בסאה
->על תנאי, והתנאי התקיים מחמת אונס - האם נחשב שהתקיים נדרים כז. ציון ב טענת אונס בהתחייבות
->->אם זה לפטור את המתחייב או אדם אחר נדרים כז. ציון ב טענת אונס בהתחייבות על תנאי
->של חברי שיירה שכל אחד יתן חמור כל לילה לפייס אריה ולילה אחד לא נאכל החמור
->->חיוב בעל החמור לתת אותו לילה נוסף ב"ק קטז. ציון ד חיוב תשלומין כאשר המציל לא הפסיד
->->האם האחרים זכאים לחלק מהחמור ב"ק קטז. ציון ד חיוב תשלומין כאשר המציל לא הפסיד
התירו סופן משום תחילתן
->באיסור דאורייתא ביצה יב. ציון א (עמ' סד, סו) מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
->בהחזרת כלי ביו"ט אחרי השימוש בו ביצה יב. ציון א (עמ' סד, סו) מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
התעטשות
->אמירת "מרפא" או "רפואה" או "חיים" או "אסותא" למתעטש
->->האם אסורה מפני דרכי האמוריברכות נג. ציון ל אמירת "מרפא" למתעטש בבית המדרש ומחוצה לו
->->בבית המדרש ברכות נג. ציון ל אמירת "מרפא" למתעטש בבית המדרש ומחוצה לו
->המתעטש בתפילה - האם סימן יפה לו ברכות כד: ציון ה עיטוש בתפילה
התעמלות (בשבת)
->בחולה שבת קמז: ציון ז התעמלות אסורה בשבת
->->אם נפל למשכב או לא נפל למשכב שבת קמז: ציון ז התעמלות אסורה בשבת
->התייגעות שבת קמז: ציון ז התעמלות אסורה בשבת
->->בלי להזיע שבת קמז: ציון ז התעמלות אסורה בשבת
->->כדי להזיע שבת קמז: ציון ז התעמלות אסורה בשבת
->ריצה וקפיצה שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->שפשוף הגוף שמביא להזעה שבת קמז: ציון ז התעמלות אסורה בשבת
התפסה (נדר ע"י התפסה בדבר אחר)
->אם אמר אחד "הריני נזיר" ואמר חברו "ואני"
->->והותר האחרון נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->->והותר האמצעי נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->->והותר הראשון נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->אשה שאמרה "הריני נזירה" ואמרה חברתה "ואני" ובעלה של הראשונה הפר נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->בדבר האסור - צריך התרה לחומרא נדרים יג: ציון כ אימתי המתפיס בדבר האסור צריך התרה; נדרים יח: ציון א סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל
->->אין פותחים בכבוד אמו נדרים יג: ציון כ אימתי המתפיס בדבר האסור צריך התרה
->->במי שאסר את אשתו (כאמו או כאיסור אחר) או בכל נדר נדרים יג: ציון כ אימתי המתפיס בדבר האסור צריך התרה
->->בעם הארץ נדרים יג: ציון כ אימתי המתפיס בדבר האסור צריך התרה
->->האם פותחים בחרטה נדרים יג: ציון כ אימתי המתפיס בדבר האסור צריך התרה
->בדבר האסור
->->האם מועילה משום יד לנדר אחר נדרים ב. ציון ה עיקר הנדר וידות הנדר
->->המקדים לשון נדר רגיל ואח"כ התפיס בדבר האסור כגון "הרי את אסורה עלי כאימא" נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->בדבר הנדור - מה נחשב דבר הנדר
->->איסור שיש לו שעת היתר נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->->ביכורים נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->->בכור בהמה נדרים יב: ציון ו המתפיס בבשר בכור
->->בשר בכור נדרים יב: ציון ו המתפיס בבשר בכור
->->בשר שלמים, אם יש בפניו בשר שלמים ובשר חולין ואמר 'זה כזה'
->->->אם אומר שהתכוון לאיסור נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->->->לפני זריקת הדם או אחריה נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->->דבר שאינו אסור לכל נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->->דבר שאינו קרב למזבח נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->->חזה ושוק של שלמים אחרי זריקת הדם נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->->חטאת ואשם נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->->לחמי תודה נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->->מעשר בהמה נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->->משמשי מקדש ומזבח נדרים י: ציון ד התפסה במשמשי מקדש ומזבח
->->נותר של עולה, של שלמים ושל לחמי תודה נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->->תרומה וחלה נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->->->בתרומה שהופרשה בשיבלים נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->בכ"ף הדמיון או בלי כ"ף הדמיון נדרים י: ציון ד התפסה במשמשי מקדש ומזבח; נדרים יג. ציון ה האומר "לאימרא שאוכל לך" ו"לאימרא שלא אוכל לך"
->בלי להזכיר לשון איסור (כגון "ככר זה כככר זה") נדרים ב. ציון ה עיקר הנדר וידות הנדר
->->בהקדש נדרים יב. ציון א התפסה ביום שמת בו אביו וכיוצא בו
->->בנדר נדרים יב. ציון א התפסה ביום שמת בו אביו וכיוצא בו
->בנזירות שבועות כ. ציון ב פרק ה התפסה בשבועה
->האם משמעותה לעיקרו של הדבר או למצבו הנוכחי נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר; נדרים יב. ציון א התפסה ביום שמת בו אביו וכיוצא בו; נדרים יב: ציון ו המתפיס בבשר בכור
->האם עיקר הנדר הוא בהתפסה ונדר אחר הוא "יד" או שעיקר הנדר הוא בלי התפסה נדרים ב. ציון ה עיקר הנדר וידות הנדר; נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
->המתפיס יום זה ביום שנדר כבר בלי להזכיר מה הוא אוסר נדרים יב. ציון א התפסה ביום שמת בו אביו
->'הרי זה שלמים' נדרים יא: ציון ג התפסה באיסור שיש לו שעת היתר
->התפסה בדבר אסור שאסר על עצמו גם בנדר שבועות כ: לפני ציון א פרק א, ג נדר על דבר אסור והתפסה עליו
->->בדבר שאסור מדרבנן שבועות כ: לפני ציון א פרק א, ג נדר על דבר אסור והתפסה עליו
->התפסה בנדר שבועות כ. ציון ב פרק ה התפסה בשבועה
->->התפסה באיסור של יום נדור שבועות כ: לפני ציון א פרק א, ג נדר על דבר אסור והתפסה עליו
->'יהיה יום זה כיום אחד בשבת' נדרים יב. ציון א התפסה ביום שמת בו אביו וכיוצא בו
->'יהיה יום זה כיום אחד בשבת ראשון של ניסן' נדרים יב. ציון א התפסה ביום שמת בו אביו וכיוצא בו
->'יהיה יום זה כיום שמת בו אבי' נדרים יב. ציון א התפסה ביום שמת בו אביו וכיוצא בו
->לקרבן, בלשון חיובית ובלשון שלילית נדרים י: ציון ג התפסה על ידי לשונות של חולין ושל קרבן
->לשונות התפסה (ראה: לשונות נדר מסוימים)
->מועילה דווקא בדבר הנדור נדרים יג: ציון ט התפסה בדבר הנדור ולא בדבר האסור
התפסה בשבועה
->אם הדבר הראשון שנאסר הותר - האם הותר מה שהותפס בו שבועות כ. ציון ב פרק ד התפסה בשבועה
->אדם שלישי שמתפיס באיסור שהותפס שבועות כ. ציון ב פרק ד התפסה בשבועה
->איסורה - מהתורה או מדרבנן שבועות כ. ציון ב פרק ג התפסה בשבועה
->אם שמע שחברו נשבע, ואמר על עצמו שיהיה כמוהו
->->האם הוא חייב מלקות או קרבן אם עבר על דבריו שבועות כ. ציון ב פרק ג התפסה בשבועה
->->האם זו התפסה שבועות כ. ציון ב פרק ג התפסה בשבועה
->->האם חל עליו איסור שבועות כ. ציון ב פרק ג התפסה בשבועה
->'אני נשבע על זה כמו שנשבעתי על זה' - האם זה התפסה או שבועה חדשה שבועות כ. ציון ב פרק ב התפסה בשבועה
->האומר "אני נשבע שלא לאכול בשר זה" ואח"כ אמר "הרי זו הפת עלי כזה הבשר"
->->האם אסור לו לאכול את הפת שבועות כ. ציון ב פרק ב התפסה בשבועה
->->האם הוא חייב מלקות או קרבן אם אכל את הפת שבועות כ. ציון ב פרק ב התפסה בשבועה
->->האם זו התפסה שבועות כ. ציון ב פרק ב התפסה בשבועה
->האומר סתם "זה כזה" שבועות כ. ציון ב פרק א התפסה בשבועה
->האם היא כשבועה לענין חיוב מלקות או קרבן או רק לענין איסור שבועות כ. ציון ב פרק ג התפסה בשבועה
->התולה איסור בשבועה שכבר קיימת כגון "הרי זה אסור כזה" - האם זו התפסה או איסור שבועה חדש שבועות כ. ציון ב פרק א התפסה בשבועה
->תוקפה מצד 'יד' לשבועה שבועות כ. ציון ב פרק ד התפסה בשבועה
התראה
->בבעל בהמה שהזיקה (ראה: נזק)
->בזקן ממרא סנהדרין פח: ציון ט התראה בזקן ממרא
->בחייבי מיתות בית דין סנהדרין עב: אחרי ציון ח התראה ברודף
->במסור (ראה: מסור)
->בעבירות שקנאים פוגעים בו סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->בעיר הנידחת - האם די בהתראה כללית סנהדרין קיא: ציון ב התראה באנשי עיר הנידחת
->ברודף (ראה גם: רודף) סנהדרין עב: אחרי ציון ח התראה ברודף
->האם חבר צריך התראה סנהדרין ח: ציון א התראה בחבר
->האם מותרה לדבר חמור מותרה גם לדבר קל סנהדרין פ: ציון ג מותרה לדבר חמור
->->האם מותרה למיתה מותרה גם למלקות סנהדרין פ: ציון ג מותרה לדבר חמור
->האם נועדה רק לברר שהחוטא הוא מזיד, או גם לברר את המציאות סנהדרין ח: ציון א התראה בחבר
->האם צריך או אפשר להתרות על תולדה משום אב המלאכה שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->האם שונא צריך התראה סנהדרין ח: ציון א התראה בחבר
->התראה סתמית למיתה בלי לפרש איזו מיתה סנהדרין פ: ציון ג מותרה לדבר חמור
->התראת ספק
->->האם מחייבת מלקות מכות טו: ציון ב התראת ספק בלאו הניתק לעשה
->->אם האיסור תלוי במותרה עצמו או באחרים מכות טו: ציון ב התראת ספק בלאו הניתק לעשה
->התרה הנרצח ברוצח מכות ו: ציון ד התראה מפי עצמו ומפי השד
->לחיוב כיפה ברוצח סנהדרין פא: ציון ו הרוצח שנכנס לכיפה
->->בעבריין ששנה סנהדרין פא: ציון ד עבר ושנה מכניסין אותו לכיפה
->מתרה שאינו אחד מהעדים מכות ו: ציון ד התראה מפי עצמו ומפי השד
->מתרה שהזכיר פסוק שאינו נכון מכות טז: ציון ה מנין הלאווין באיסור שרץ
->מתרה שפסול לעדות מכות ו: ציון ד התראה מפי עצמו ומפי השד
->ע"י מי שאינו יודע אם המותרה בר עונשין קידושין סג: ציון ו נאמנות האב על בתו והאשה על עצמה
->פסול רשע לעדות על עבירה שעבר בלי התראה סנהדרין כו: ציון י קוברי המת ביו"ט לענין עדות
->צירוף שתי כתות עדים ע"י המתרה העומד ביניהן - האם צריך גם שיראו אלו את אלו מכות ו: ציון א צירוף כתות עדים על ידי ראיה
->רוצח שהתרה בעצמו מכות ו: ציון ד התראה מפי עצמו ומפי השד
->שד שהתרה מכות ו: ציון ד התראה מפי עצמו ומפי השד
התראת ספק
->בדבר שבוודאי עתיד להתברר יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->בחיוב מיתה או בחיוב מלקות יבמות קא. לפני ציון א המכה והמקלל שניים שאחד מהם הוא אביו
->בלאו הניתק לעשה יבמות קא. לפני ציון א המכה והמקלל שניים שאחד מהם הוא אביו
->במבשל מיו"ט לחול, כשאולי יבואו אורחים ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה
->בנדר על תנאי נדרים טו. ציון ד המדיר את אשתו מהנאה אם תלך לבית אביה
->האם היא התראה נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->האם היא התראה שבועות כ: ציון ה חיוב מלקות בשבועת שקר
התרעה (ראה גם: תענית)
->בשופר על שחין או על דֶבֶר או ב"עננו" ב"ק פ: ציון ג מתריעים בשבת על צרת הציבור
->->בשבת או בחול ב"ק פ: ציון ג מתריעים בשבת על צרת הציבור
התרת נדרים (ראה: שאלה לחכם)
ו' החיבור
->האם אפשר לפרשו כ"או" חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים
ובא לציון (ראה: קדושה)
'וביערת הרע מקרבך'
->בבעל חיים שהרג סנהדרין עח. ציון י שור טריפה שהרג
'ויברך דוד'
->האם מותר לכרוע כשאומרים "ועתה אלקינו מודים אנחנו לך" ברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
וידוי
->'אנא השם'
->->אמירתו בווידוי כל השנה יומא לו: ציון א נוסח הווידוי
->->בפעם השנייה - האם אומר כה"ג 'אנא השם' או 'אנא בשם' יומא לו: ציון א נוסח הווידוי
->בערב יום הכיפורים
->->אחרי הסעודה לפני ערבית יומא פז: ציון ב הווידוי בערב יום הכיפורים
->->בחזרת הש"ץ יומא פז: ציון ב הווידוי בערב יום הכיפורים
->->->ב"סלח לנו" או בסוף התפלה יומא פז: ציון ב הווידוי בערב יום הכיפורים
->->->האם אומר וידוי או לא, או רק קצת תחנונים יומא פז: ציון ב הווידוי בערב יום הכיפורים
->->לפני הסעודה יומא פז: ציון ב הווידוי בערב יום הכיפורים
->->קיומו ב"תפלה זכה" או "לך אלי תשוקתי" יומא פז: ציון ב הווידוי בערב יום הכיפורים
->בתפילות יום הכיפורים
->->יחיד - האם אומר וידוי קצר באמצע התפלה יומא פז: ציון ה הווידוי בתפילות יום הכיפורים
->->מספר הוידויים ומקומם יומא פז: ציון ה הווידוי בתפילות יום הכיפורים
->->ש"צ - באמצע התפלה יומא פז: ציון ה הווידוי בתפילות יום הכיפורים
->האם יחיד צריך לחזור ולהתוודות עם הש"צ יומא פז: ציון ו עמידה בווידוי
->חטא שהתוודה עליו כבר - האם יתוודה עליו שוב יומא פו: ציון ד חזרה על וידוי; יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
->->בעבירה בין אדם לחברו שחברו כבר מחל עליו יומא פו: ציון ד חזרה על וידוי
->->רשאי או רצוי יומא פו: ציון ד חזרה על וידוי
->חתימתו בברכה יומא פז: ציון ז נוסח תפילת נעילה
->->ביחיד או בציבור יומא פז: ציון ז נוסח תפילת נעילה
->->במנחה ערב יום הכיפורים יומא פז: ציון ז נוסח תפילת נעילה
->->בנעילה ובשאר תפילות יומא פז: ציון ז נוסח תפילת נעילה
->->'הא-ל הסלחן' או 'מקדש ישראל והזמנים' יומא פז: ציון ז נוסח תפילת נעילה
->כפיפת הראש בו יומא פז: ציון ו עמידה בווידוי
->נוסחו
->->'אבל אנחנו חטאנו' - האם מועיל רק לש"צ או גם ליחיד יומא פז: ציון ו נוסח הווידוי
->->הבדל בין ערב יוה"כ ליוה"כ עצמו יומא פז: ציון ו נוסח הווידוי
->->נוסחים נוספים יומא פז: ציון ו נוסח הווידוי
->->'עויתי פשעתי חטאתי' או 'חטאתי עויתי פשעתי' - בווידוי כל השנה ושל כה"ג ביוה"כ יומא לו: ציון א נוסח הווידוי
->עמידה בו
->->בווידוי של עצמו או כששומע וידוי מהש"צ יומא פז: ציון ו עמידה בווידוי
->->השתטחות על הקרקע יומא פז: ציון ו עמידה בווידוי
->פירוט החטא בווידוי
->->אסור, או מותר, או צריך יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
->->בלחש או בקול רם יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
->->במי שמתוודה על עוון מסוים או על כל עוונותיו יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
->->בנוסח הקבוע של "על חטא" יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
->->בשליח ציבור יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
וידוי מעשרות
->אמירתו בלשון שאינו מבין סוטה לב. ציון א דברים הנאמרים בכל לשון
->מי שאין לו מעשר ראשון - האם הוא יכול להתוודות על שאר המעשרות או על ביכורים סוטה מח. ציון ב וידוי מעשרות
->בזמן הזה סוטה מח. ציון ב וידוי מעשרות
'ויכולו' (אמירתו בליל שבת)
->אם שבח לאומרו בקידוש - האם יאמר בשעת הסעודה שבת קיט: ציון א אמירת "ויכולו" בליל שבת
->ביום טוב שחל בשבת שבת קיט: ציון א אמירת "ויכולו" בליל שבת
->במי שמתפלל או מקדש ביחידות שבת קיט: ציון א אמירת "ויכולו" בליל שבת
->בעמידה או בישיבה שבת קיט: ציון א אמירת "ויכולו" בליל שבת
->בקידוש על הכוס שבת קיט: ציון א אמירת "ויכולו" בליל שבת
->בתפילה ב"אתה קידשת" שבת קיט: ציון א אמירת "ויכולו" בליל שבת
->לאחר התפילה עם ברכת אחת מעין שבע שבת קיט: ציון א אמירת "ויכולו" בליל שבת
->מי שגמר את תפילתו לאחר שהציבור אמר "ויכולו" - האם צריך לחפש אחר שיאמר עמו שבת קיט: ציון א אמירת "ויכולו" בליל שבת
ויתור (הנאה בלי שווי כספי)
->במודר מאכל מאחר - שאילת כלי שעושים בו אוכל במקום שלא רגילים להשכיר נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->האם הוא אסור במודר הנאה נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר; נדרים מו. ציון א הכנסת דברים לחצר השותפים שנדרו הנאה זה מזה; נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות במודר הנאה
->->כניסה לחצר נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->->מדרבנן או דאורייתא נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה; נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
'ולפני עיוור' (ראה: לפני עיוור)
וסת נדה
->בראייה בחודש א בט"ו ובחודש ב בט"ז ובחודש ג בי"ז ב"ק לז: ציון ו שור שנגח בתאריכים שונים
->דאורייתא או דרבנן הוריות ח: אחרי ציון ב הוראה על עשה ולא תעשה שבנדה
->החובה לפרוש סמוך לווסת (ראה: נדה)
->פרישה סמוך לווסת - מדאורייתא או מדרבנן יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->קביעתה בשלוש פעמים יבמות סד: ציון א בכמה פעמים נקבעת החזקה
->תשמיש בשעת ווסתה ממש יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
->תשמיש עם אשה שאין לה שעה קבועה בווסת יבמות סב: ציון ו חייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך
ועד
->מקום ועד, בתור בית דין
->->הגדרתו סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->->בהשוואה לבית דין הגדול סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
'ועשית הישר והטוב'
->טעם זכות בר מצרא ב"מ לה. ציון ח החזרת רכוש שנלקח לפרעון תמורת כסף
->טעם זכותו של חייב לפדות נכס שנטרף ממנו בחובו ב"מ לה. ציון ח החזרת רכוש שנלקח לפרעון תמורת כסף
ורד
->האם הוא נחשב ירק לענין כלאי הכרם ברכות מ. ציון נ הגדרת אילן וירק לענין ברכה
->חיוב ביעור בו שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->->אם נכבש בשמן שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->מה מברכים על ריחו ברכות מג: ציון א הגדרת עצים ועשבים לברכת הריח
->קדושת שביעית בו שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->שנכבש בשמן, ואחד מהם של שביעית והאחר של שישית או של שמינית
->->איסור הפסד וסחורה בשמן שביעית פ"ז מ"ז ציון ז הכובש ורד בשמן ויש באחד מהם קדושת שביעית
->->איסור לכבוש כך שביעית פ"ז מ"ז ציון ז הכובש ורד בשמן ויש באחד מהם קדושת שביעית
->->אם היה כבוש לפני זמן הביעור או גם אחריו שביעית פ"ז מ"ז ציון ז הכובש ורד בשמן
->->אם נכבש זמן קצר או זמן ארוך שביעית פ"ז מ"ז ציון ז הכובש ורד בשמן ויש באחד מהם קדושת שביעית
->->חיוב ביעור בשמן שביעית פ"ז מ"ז ציון ז הכובש ורד בשמן ויש באחד מהם קדושת שביעית
ורידים
->חובת חיתוכם כדי שהדם יצא (ראה: דם)
ושט - טריפות בו
->שנפרד מהקנה חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->אם התחלפו צִבעי עורותיו - הפנימי אדום והחיצון ללבן חולין מג. ציון ו חילוף בצִבעי עורות הוושט
->->אם השתנה לצבע אחר חולין מג. ציון ו חילוף בצִבעי עורות הוושט
->->אם השתנה רק בחלקו חולין מג. ציון ו חילוף בצִבעי עורות הוושט
->->אם השתנה רק צבעו של אחד מהם חולין מג. ציון ו חילוף בצִבעי עורות הוושט
->->בגדר נקב או בגדר חסר או בגדר לקות חולין מג. ציון ו חילוף בצִבעי עורות הוושט
->אם ניקבו שני עורותיו והנקבים אינם מכוונים חולין מג. ציון ה נקב בוושט
->->אם הנקבים רחוקים ואינם יכולים להזדמן זה כנגד זה חולין מג. ציון ה נקב בוושט
->בדיקתו
->->אם הצוואר מלא דם חולין כח: ציון א בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->->אם מקום הספק ידוע או שכל הצוואר כלול בספק חולין כח: ציון א בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->->אם נקרע עור הצוואר חולין כח: ציון א בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->->בבהמה ובעוף חולין כח: ציון א בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->->בדיקת הצד הפנימי או החיצוני חולין כח: ציון א בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->->->אופן בדיקת הצד הפנימי חולין כח: ציון א פרק ד בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->->בזמן הזה חולין כח: ציון א פרק ה בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->->כשיש חשש לדרוסה או כשיש חשש לנקב חולין כח: ציון א בדיקת סימני עוף הפצוע בצוואר
->נקב בתורבץ הוושט
->->בבית הבליעה חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->במקום שחותכו ומתרחב או עומד חולין מג: ציון ג עד היכן תורבץ הוושט
->->טריפה או נבילה חולין מג: ציון ב שחיטה ונקב בתורבץ הוושט
->שניטל מהלחי, ברובו חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->שניקב - טרפה או נבילה חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->->בבהמה או בעוף חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->->בחייה ואחרי מותה חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->->כשהיא מפרכסת חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->->לענין איסור אכילת נבילה ולענין טומאת נבילה חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->שניקב וקרום סותם אותו חולין מג. ציון ט נטרפה מחמת נקב ועלה עליו קרום
->שנמצא בו מחט חולין מג: ציון א פרק ה, ו חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->שנמצא בו קוץ חולין מג: ציון א חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->->אם הקוץ יוצא לצד החיצוני חולין מג: ציון א פרק ה חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->->אם הקוץ מונח לאורכו או לרוחבו חולין מג: ציון א פרק א חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->->אם לא ננעץ בו חולין מג: ציון א פרק א, ג חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->->->ונמצא קורט דם בפנים או בחוץ חולין מג: ציון א פרק ג חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->->אם נבדק ואין נקב בצד החיצוני חולין מג: ציון א פרק ד חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->->אם ננעץ בו חולין מג: ציון א פרק א, ב חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->->->ונמצא קורט דם בפנים חולין מג: ציון א פרק ה חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->->->ונמצא קורט דם בצד החיצוני חולין מג: ציון א פרק ב, ה חשש טרפה כשיש קוץ בוושט
->תורבץ הוושט שניטל מהלחי חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים; חולין מד. ציון ד ניטל הלחי התחתון - כשרה
->->אם ניטל כולו חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->->אם ניטל מיעוטו חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->->אם ניטל רובו חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->->->אם המיעוט מחובר במקום אחד או בכמה מקומות חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->->->אם ניטל בגלל מסמוס חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->->->אם ניטל בנחת או בכוח חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->->->טריפה או נבילה חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->->אם עדיין מחובר בו קצת בשר חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
'ותודיענו'
->לא הזכיר אותה בתפילת יו"ט שחל במוצ"ש וגם לא אמר הבדלה על הכוס
->->האם צריך לחזור ולהתפללברכות לג. ציון ס טעה בהבדלה בזו ובזו
->->האם צריך להבדיל על הכוס ברכות לג. ציון ס טעה בהבדלה בזו ובזו
ותיקין
->זמן קריאת שמע כוותיקין ברכות ט: ציון א זמן קריאת שמע בשחרית לכתחילה וזמן ותיקין

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US