Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות ח

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.חבוט רמי
->אם "חמתה מרובה מצילתה" סוכה כב. ציון א סוכה המדובללת
->האם יש שיעור מזערי לרוחב ענפי הסכך סוכה כב. ציון ה "חבוט רמי"
->סכך שחלקו למעלה וחלקו למטה במרחק יותר משלושה טפחים סוכה כב. ציון ה "חבוט רמי"
חביב
->ברכה על דבר חביב וברכה על פת - מה קודםברכות לט. ציון ב הקדמת ברכת הפירות לברכת שהכל
חבישה
->חבישת חובל בבית סוהר, כשיש חשש שימות המוכה סנהדרין עח: ציון א חבישה בבית הסוהר
חבית (בשבת)
->הידוק בגד בברז של חבית (ראה: סחיטה)
->הכנסת קנה חתוך לחבית בפעם הראשונה כדי להוציא דרכו יין שבת קמו: ציון ד הכנסת קנה לחבית
->->אם לא היה מתוקן לגמרי מבעוד יום - האם מותר לתקנו מעט ביד שבת קמו: ציון ד הכנסת קנה לחבית
->הנחת עלה הדס בתוך נקב החבית להוציא דרכו יין שבת קמו: ציון ח הנחת עלה הדס בנקב החבית
->->אם העלה עדיין מחובר לענף שבת קמו: ציון ח הנחת עלה הדס בנקב החבית
->->אם עלה אחד או יותר הוכנו מבעוד יום שבת קמו: ציון ח הנחת עלה הדס בנקב החבית
->הצלת משקה מחבית שנשברה בשבת שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים; שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->->אם נשברה חבית בגג - האם מותר להציל מזון שלוש סעודות בכמה כלים שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->->בהערמה (ראה: הערמה)
->->דווקא מזון שלוש סעודות שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->->->אם נשפך היין מהחבית לארץ שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->->->אם רק נסדקה החבית שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->->->בכלים רבים או בכלי אחד שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->->->במקום שיין מצוי - אין קבע לשתייה שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->->כמה אחרים רשאים להציל שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->->ספיגת היין בספוג שיש לו בית אחיזה שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->->ע"י קליטה וצרוף או בהנחת הכלי על הרצפה שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->הרחבת נקב בחבית שבת קמו. ציון ח עשיית נקב בחבית והרחבתו
->->אם סכין היה תחוב בחבית מערב שבת - האם מותר להכניסו ולהוציאו בשבת שבת קמו. ציון ח עשיית נקב בחבית והרחבתו
->->->אם הכניס והוציא את הסכין מערב שבת שבת קמו. ציון ח עשיית נקב בחבית והרחבתו
->->בחבית גדולה או קטנה שבת קמו. ציון ח עשיית נקב בחבית והרחבתו
->התזת ראש החבית כדי ליטול את מה שבתוכה שבת קמו. ציון ו התזת ראש חבית
->->בחבית שלמה או בחבית שעשויה משברים מדובקים שבת קמו. ציון ו התזת ראש חבית
->->התזת מגופת החבית שבת קמו. ציון ו התזת ראש חבית
->->לצורך אורחים שבת קמו. ציון ו התזת ראש חבית
->נקיבת פתח ישן בחבית שבת קמו: ציון א נקיבת פתח ישן בחבית
->->בפתח העשוי להכניס ולהוציא בו שבת קמו: ציון א נקיבת פתח ישן בחבית
->->בפתח העשוי להפתח או שאינו עשוי להיפתח שבת קמו: ציון א נקיבת פתח ישן בחבית
->->בפתח שנסתם בחזקה או בסתימה שאינה חזקה שבת קמו: ציון א נקיבת פתח ישן בחבית
->סתימת נקב בחבית שבת קמו: ציון ז סתימת נקב חבית בשמן
->->אם אין יין יוצא דרך הנקב שבת קמו: ציון ז סתימת נקב חבית בשמן
->->בדבר שאין בו משום מירוח שבת קמו: ציון ז סתימת נקב חבית בשמן
->->בשמן עבה שבת קמו: ציון ז סתימת נקב חבית בשמן
->->סתימה בעוביו של הנקב או על גבי הנקב שבת קמו: ציון ז סתימת נקב חבית בשמן
->->סתימת נקב במגופת החבית שבת קמו: ציון ז סתימת נקב חבית בשמן
->עשיית נקב בחבית שבת קמו. ציון ב עשיית נקב במגופת החבית
->->בראש החבית או מצידה שבת קמו. ציון ב עשיית נקב במגופת החבית
->->נקב שעשוי רק להוציא או גם להכניס שבת קמו. ציון ב עשיית נקב במגופת החבית
->->עשיית נקב ברומח שבת קמו. ציון ב עשיית נקב במגופת החבית
->עשיית נקב במגופת החבית שבת קמו. ציון ב עשיית נקב במגופת החבית
->->למעלה של המגופה שבת קמו. ציון ב עשיית נקב במגופת החבית
->->מצד המגופה שבת קמו. ציון ב עשיית נקב במגופת החבית
->->עשיית נקב ברומח שבת קמו. ציון ב עשיית נקב במגופת החבית
->פתיחת מגופתה שבת מח. ציון ה פתיחת בית צואר
->שבירת חבית כדי לקחת את מה שבתוכה שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
->->בחבית העשויה משברים מדובקים שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
->->בחבית מעץ שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
->->בחבית שלמה שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
->->בכלי גדול שמחזיק ארבעים סאה או שאי אפשר לטלטלו שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
חבלה (ראה: הכאה)
חבלת אוכל נפש (ראה: משכון)
חבצלת
->מה מברכים על ריח חבצלת השרון ברכות מג: ציון א הגדרת עצים ועשבים לברכת הריח
חבר
->האם הוא צריך התראה סנהדרין ח: ציון א התראה בחבר
->האם כלי חרס שלו מציל כלי שטף או בגדים מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
->חזקה שחבר אינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן
->->פירות שהיו בחזקת טבל ודאי פסחים ט. אחרי ציון ד חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן
חברון
->יום קריאת מגילת אסתר בחברון מכות י. ציון ב עיר המקלט - גודלה ואוכלוסיתה
חגב
->'איל קמצא' חולין סה. ציון ד כנפיו חופים את רובו - מסימני הטהרה של החגב
->איסור "בל תשקצו" באכילת חגב חי שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב; שבת צ: אחרי ציון ב אכילת דגים וחגבים כשהם חיים
->איסור אבר מן החי באבר ממנו בחייו שבת צ: אחרי ציון ב אכילת דגים וחגבים כשהם חיים
->בישולו בחלב חולין קג: ציון ה בשר דגים בחלב
->הסימן שכנפיו חופים את רובו חולין סה. ציון ד כנפיו חופים את רובו - מסימני הטהרה של החגב
->->רוב שאינו ניכר חולין סה. ציון ד כנפיו חופים את רובו - מסימני הטהרה של החגב
->טומאת נבלה בחגב מת שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
->מין שאין שמו "חגב" חולין נט. ציון ו סימני הטהרה של חגבים
->->אם אין מסורת ששמו "חגב" חולין נט. ציון ו סימני הטהרה של חגבים
->מין שיש מסורת שאוכלים אותו חולין נט. ציון ו סימני הטהרה של חגבים
->מין שכרעיו מתחת לרגליו חולין נט. ציון ו סימני הטהרה של חגבים
->מין שראשו ארוך חולין נט. ציון ו סימני הטהרה של חגבים
->שבא מן הסלולה (סל) - חשש שזילפו עליו יין אסור ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
->->במקום שדמי היין יקרים ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
->שגוי בישל אותו - האם אסור מטעם בישולי גוים ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
->שיעור החיוב על הוצאתו בשבת
->->חי או מת שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
->->טהור או טמא שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
חגיגה
->אם היה טמא בליל ט"ו או ביום ט"ו - האם חייב בה ביצה יט. ציון א פסקה א הקרבת קרבנות ביום טוב
->אם חל יו"ט ראשון בשבת - האם חובה או רשות להביא חגיגה אח"כ כתשלומין חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->אם שחט קרבן לפני יו"ט או ביו"ט שלא לשם חגיגה - האם יוצא ידי חובת חגיגה ביצה יט: ציון א במה יוצאים ידי חובת שמחה
->האם אפשר להביאה ממנחה חגיגה ח: ציון א הבאת קרבן חגיגה מעופות וממנחות
->האם אפשר להביאה מן העוף חגיגה ז. ציון ט הבאת עולת עוף לקרבן ראייה; חגיגה ח: ציון א הבאת קרבן חגיגה מעופות וממנחות
->האם הקרבה ביום שני מתקנת את מה שלא הקריב בראשון ביצה יט. ציון א פסקה א הקרבת קרבנות ביום טוב
->האם יוצאים חובת שמחה ברגל באכילת חגיגה חגיגה ז: ציון א במה יוצאים ידי חובת שמחה
->האם נחשבת קרבן ציבור ביצה יט. ציון א פסקה א הקרבת קרבנות ביום טוב
->האם עדיף להקריב ביום הראשון ביצה יט. ציון א פסקה א הקרבת קרבנות ביום טוב; ביצה כ: ציון א מקריבים עולת ראיה וחגיגה בכל ימי הרגל
->האם שבעת הימים הם תשלומין לראשון או כולם תשלומין זה לזה או כל אחד הוא חיוב עצמאי ביצה יט. ציון א פסקה א הקרבת קרבנות ביום טוב; ביצה כ: ציון א מקריבים עולת ראיה וחגיגה בכל ימי הרגל
->הבאת בהמה אחת ממעות מעשר שני ובהמה שנייה ממעות חולין ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->הבאת מעשר בהמה לשם חגיגה
->->אם כשעברה תחת השבט הקדישהּ לחגיגה ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->->אם טופל אותה עם בהמת חולין ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->->ביו"ט ובשאר ימי הרגל ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->הבאת תודה לשם חגיגה
->->אם אמר "הרי עלי תודה שאצא בה ידי חגיגה" ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
->->אם אמר "על מנת שאצא וכו'" או "ואצא בה וכו'" ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
->->אם אמר "על מנת שאצא ידי חגיגה הרי עלי תודה" ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
->הבאתה בשאר ימי החג פסחים צב: ציון ב חיוב כרת בפסח ראשון ובפסח שני
->הבאתה ממעות מעשר שני וחולין יחד ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->->שיעור האכילה הראשונה שצריכה להיות מהחולין ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->המפריש בהמות רבות לחגיגתו והקריב חלקן ביום הראשון - האם מותר או חייב להקריב אח"כ את השאר חגיגה ח: ציון ו המפריש בהמות רבות לחגיגתו, והקריב ביום הראשון את מקצתן
->->בחול המועד חגיגה ח: ציון ו המפריש בהמות רבות לחגיגתו, והקריב ביום הראשון את מקצתן
->->ביום טוב אחרון של החג חגיגה ח: ציון ו המפריש בהמות רבות לחגיגתו, והקריב ביום הראשון את מקצתן
->->מתי הוא עובר על בל תוסיף חגיגה ח: ציון ו המפריש בהמות רבות לחגיגתו, והקריב ביום הראשון את מקצתן
->הקרבתה בשבת או בטומאה ביצה יט. ציון א פסקה א הקרבת קרבנות ביום טוב
->חגיגת ארבעה עשר
->->האם אפשר לצאת בה ידי חובת קרבן חגיגה ושמחת החג פסחים סט: ציון ד חגיגה הבאה עם הפסח
->->האם אוכלים קודם ממנה או מהפסח פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->->האם היא דרבנן או דאורייתא, רשות או חובה פסחים סט: ציון ד חגיגה הבאה עם הפסח
->->האם היא נאכלת צלי או מבושל פסחים קיד. ציון ג שני תבשילין שבליל הסדר
->->האם יש בה דין מינוי פסחים פט: ציון ה הממנה אחרים על פסחו
->->האם מביאים אותה כשפסח חל במוצאי שבת פסחים קיד. ציון ג שני תבשילין שבליל הסדר
->->האם נאכלת בבישול או בצלי פסחים סט: ציון ד חגיגה הבאה עם הפסח
->->זמן אכילתו פסחים פט. בלי ציון מותר הפסח
->->זמן הקרבתו פסחים סט: ציון ד חגיגה הבאה עם הפסח
->->המברך על אכילת קרבן פסח - האם צריך לחזור ולברך על אכילת חגיגת ארבעה עשר פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->->המברך ברכת הפסח על חגיגת ארבעה עשר - האם יצא בדיעבד פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->טפילת מעשר שני וחולין יחד
->->טפילת מעות מ"ש למעות חולין חגיגה ז: ציון י הבאת קרבן חגיגה ממעשר שנטפל לחולין
->->טפילת בהמת מ"ש לבהמת חולין חגיגה ז: ציון י הבאת קרבן חגיגה ממעשר שנטפל לחולין
->->האם מותר להקריבם ביו"ט ראשון או אחרון חגיגה ח: ציון ו המפריש בהמות רבות לחגיגתו, והקריב ביום הראשון את מקצתן
->מי שלא היה ראוי להביא ביום הראשון - האם הוא חייב או רשאי להביא אח"כ חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->חיגר שנתפשט או סומא שנתרפא אחרי יום ראשון חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->מי שהיה טמא ביום הראשון וטהר אח"כ חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->->בטומאה דאורייתא או דרבנן חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->מי שהיה ראוי לקרבן שעה אחת חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->אם היום הראשון חל בשבת חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->מי שהיה ראוי ביום הראשון ולא ביום השני חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->בשבועות ובשמיני עצרת חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->ממעשר בהמה חגיגה ז: ציון י הבאת קרבן חגיגה ממעשר שנטפל לחולין
->->טפילתו לחולין חגיגה ז: ציון ו הבאת קרבן חגיגה ממעשר שנטפל לחולין
->שיעורה חגיגה ז. ציון ג שיעור החיוב בקרבנות ראייה וחגיגה
->->מהתורה או מדרבנן חגיגה ז. ציון ג שיעור החיוב בקרבנות ראייה וחגיגה
->->האם חייבת להיות יותר יקרה מעולת הראייה חגיגה ז. ציון ג שיעור החיוב בקרבנות ראייה וחגיגה
->תשלומין בה חגיגה ט. ציון א דין תשלומין בקרבנות הרגל
חדש (תבואה לפני ט"ז בניסן)
->בשכר של שעורים שהם חדש חולין קכ: ציון א משקים היוצאים מפֵירות שיש בהן איסור
חוב (ראה גם: גביית חוב; הלוואה)
->פריעתו בדמי שביעית שביעית פ"ח מ"ח ציון ז הבאת קרבנות מדמי שביעית
->פריעתו בפירות שביעית שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית שעתיד ללקוט
חוב (ראה: גביית חוב; הלוואה; תשלומי חוב)
חובל (ראה גם: נחבל נשבע ונוטל; צער; ריפוי; שבת; תשלומי נזק)
->אם ראו עדים שאדם נכנס אצל פלוני שלם ויצא חבול והנחבל טוען שחבל בו - האם נשבע ונוטל ב"ק צא. ציון ז אומד לנזיקין
->בושת (ראה: בושת)
->בחפץ שאינו ראוי לחבול (ראה: אומד)
->במי שיוצא ליהרג - האם חייב מלקות או ממון סנהדרין פה. ציון א המכה והמקלל את היוצא ליהרג שעשה תשובה
->ברשע
->->האם אסור סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->האם חייב מלקות או ממון סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->מי נקרא רשע לענין זה סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->בשוגג הקרוב למזיד - האם חייב בארבעה דברים ב"ק כז. ציון ה נפל מראש הגג ברוח מצויה
->האם ב"ד נותן לו זמן להביא עדים על תביעותיו על הנחבל ב"ק מו: ציון ב אין נזקקין אלא לתובע
->האם מותר לאדם להכות את אביו הרשע מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->האם מותר לאדם לחבול בעצמו ב"ק צא: ציון א החובל בעצמו
->->במכה שאין בה חבלה ב"ק צא: ציון א החובל בעצמו
->->בשעת צורך גדול ב"ק צא: ציון א החובל בעצמו
->->מן התורה ומדרבנן ב"ק צא: ציון א החובל בעצמו
->האם מותר לאדם לחבול בעצמו תענית יא: ציון א היושב בתענית - קדוש או חוטא
->הזורק אבן ואח"כ הוציא מישהו את ראשו וניזק מהאבן ב"ק לב: ציון ל הנכנס לחנות וניזק או נהרג
->הזורק חפץ ופגע באדם אלא שטעה בהערכת המרחק ב"ק כו: ציון י נתכוין לזרוק שתים וזרק ארבע
->החובל באחר חבלות רבות וחיסר לו אבריו בזה אחר זה ולבסוף חרשו
->->האם נותן לו את דמי כולו או יותר ב"ק פה: ציון ט החובל בחבירו חבלות רבות עד שחירשו
->->->אם אמדוהו בין חבלה לחבלה או לא ב"ק פה: ציון ט החובל בחבירו חבלות רבות עד שחירשו
->->חיוב על שבת שבין חבלה לחבלה ב"ק פה: ציון ט החובל בחבירו חבלות רבות עד שחירשו
->->חיוב ריפוי וצער ובושת על כל חבלה בנפרד ב"ק פה: ציון ט החובל בחבירו חבלות רבות
->החובל באשתו - האם חייב לשלם לה נזק, צער ובושת כתובות סה: ציון ל פרק ז תשלומי חבלה לאשת איש
->->אם הזיק לה בתשמיש המיטה כתובות סה: ציון ל פרק ז תשלומי חבלה לאשת איש
->->אם חיסר לה איבר שעושה בה מלאכה כתובות סה: ציון ל פרק ז תשלומי חבלה לאשת איש
->->זכותו לפירות מדמי חבלתה כתובות סה: ציון ל פרק ז תשלומי חבלה לאשת איש
->->תשלום חלקי כתובות סה: ציון ל פרק ז תשלומי חבלה לאשת איש
->החובל במי שנתן לו רשות - האם חייב ב"ק צב. ציון ד המזיק ברשות
->->אם אמר "ע"מ לפטור" או לא אמר ב"ק צב. ציון ד המזיק ברשות
->->אם ביקש ממנו רשות להזיק והשיב לו תשובה שאינה ברורה ב"ק צב. ציון ד המזיק ברשות
->->אם קטע ממנו איבר או רק פצע אותו ב"ק צב. ציון ד המזיק ברשות
->החובל בנערה - זכות האב בתשלום הצער כתובות מא: ציון ה תשלומי אונס ומפתה
->החובל בעבד עברי של אחר - למי משלם שבת וצער וריפוי ובושת ב"ק פו. ציון ה החובל בע"ע
->החיוב לתת לנחבל קטן ס"ת או קרקע לאכילת פירות - עליו או על ב"ד ב"ק פז: ציון ו קטנים יעשה להם סגולה
->המבעית את חברו ומעוור או מחריש אותו בכך קידושין כד: ציון ו הכהו כנגד עינו או כנגד אזנו
->המגלח שער של אחר - האם חייב לשלם לו נזק או שבת ב"ק פו. ציון ב החובל ע"י גילוח השיער
->->אם השער עתיד לחזור או אינו עתיד לחזור ב"ק פו. ציון ב החובל ע"י גילוח השיער
->המודה שחבל - האם הוא פטור מתשלומי נזק כתובות מא. ציון א הודאה בנזק של חבלה ופגם
->המזיק את אשתו בתשמיש המיטה ב"ק לב. ציון ו המזיק את אשתו בתשמיש המיטה
->המכה אחר באזנו ועשאו חרש - כמה משלם לו ב"ק צ. ציון ז קנסות שקנסו חכמים במבייש את חברו
->המכה עבד - האם לוקה
->->עבדו או עבד של חברו מכות ח: ציון ה עבד וכותי לענין גלות, הכאה וקללה
->->בשבט או בסכין או בחרב מכות ח: ציון ה עבד וכותי לענין גלות, הכאה וקללה
->הנכנס לחנות של נגר שלא ברשות וניתז קיסם והוזק - האם הנגר חייב בארבעה דברים או בנזק ב"ק לב: ציון ל הנכנס לחנות וניזק או נהרג
->התשלומים (ראה: בושת; צער; ריפוי; שבת)
->זכות בעל בתשלומי נזק ופגם שקיבלה אשתו על חבלה
->->בחבלה בסתר או בגלוי כתובות סה: ציון ל פרק ד תשלומי חבלה לאשת איש
->->בנוגף אשה מעוברת כתובות סה: ציון ל פרק ב תשלומי חבלה לאשת איש
->->האם קונים בכסף קרקע והבעל אוכל פירות כתובות סה: ציון ל פרקים א-ג תשלומי חבלה לאשת איש
->->חלוקת הכסף כתובות סה: ציון ל פרקים א-ג תשלומי חבלה לאשת איש
->חבלה שעתידה להתרפא
->->האם חייב לשלם נזק ב"ק פו. ציון ד תשלומי נזק על חבלה העתידה להתרפא
->->חישוב השבת כאילו הוא פועל בטל או שומר קשואים ב"ק פו. ציון ד תשלומי נזק על חבלה
->חיוב החובל לבקש מחילה מהנחבל
->->האם צריך לפייסו עד שהנחבל יתפלל עליו ב"ק צב. ציון ב החובל צריך לבקש מחילה
->->על כל חמשת הדברים או על הצער והבושת בלבדב"ק צב. ציון ב החובל צריך לבקש מחילה
->חיוב מיתה בחובל בהוריו סנהדרין פה: ציון ג מכה אביו ואמו
->חיובו בנזק סנהדרין פה: ציון ג מכה אביו ואמו
->ישראל שהכה כותי הכאה שאין בה שו"פ - האם לוקה מכות ח: ציון ה עבד וכותי לענין גלות, הכאה וקללה
->מלקות על הכאה שאין בה נזק שווה פרוטה כתובות לב: ציון א חיוב מלקות בהכאה שאין בה שוה פרוטה
->->אם היכה שתי הכאות שבצירופן יש שווה פרוטה כתובות לב: ציון א חיוב מלקות בהכאה שאין בה שוה פרוטה
->צער - הצער שאחרי ההכאה עד הריפוי כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->קטן שנחבל וקיבל קרקע כתשלום - האם הפירות לאב כתובות מו: ציון ה זכות האב בפירות של נכסי הקטנים
->קנסות חכמים על חבלה עם צער ובזיון - האם הסכום הוא על כל חמשה הדברים או על הבושת והצער בלבד ב"ק צ. ציון ז קנסות שקנסו חכמים במבייש את חברו
->שנים שהזיקו זה לזה - כמה חייבים לשלם
->->אם אחד התחיל והשני החזיר לו ב"ק לג. ציון ה שני שוורים שהזיקו זה את זה
->->אם היו שניהם רצים ב"ק לב. ציון ט נזקי שנים שהיו רצים
->->אם התחילו להזיק זה לזה בבת אחתב"ק לג. ציון ה שני שוורים שהזיקו זה את זה
->תשלום הנזק - התחשבות בכבוד הניזק כתובות מ: ציון ד שומת הפגם
חובל (בשבת)
->אם הוא רק מקלקל שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->באיסור הנאה, וחשב שיכול לתת את הדם לכלבו שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ד
->בשרץ
->->אם הדם יוצא שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->->->שיעור הדם שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->->אם הדם מצטבר בפנים ולא יוצא שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->->בחלזון שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->->בשמונה שרצים האמורים בתורה או בשאר שרצים שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->->חיוב משום נטילת נשמה, משום צובע או משום דש שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->הוצאת דם מבע"ח - האם חיובה משום נטילת נשמה, משום מפרק או משום דש שבת קז: ציון ח דלדול עובר שבמעי הבהמה
->הוצאת קוץ שיש חשש שיגרום לחבורה שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->חיובו משום נטילת נשמה, או מפרק סנהדרין פה: ציון ג מכה אביו ואמו
->לכלבו או לתיקון אחר שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->מתי החובל חייב משום נטילת נשמה, משום צובע או משום מפרק סנהדרין פה: ציון ג מכה אביו ואמו
חובל באביו ובאמו (ראה: מכה אביו ואמו)
חובר חבר
->מה אסור סנהדרין סה. ציון ח איסור חובר חבר
->האם יש ממש במעשי החובר סנהדרין סה. ציון ח איסור חובר חבר
חודש
->האם חידוש הלבנה נמשך עד י"ד בחודש או עד ט"ו סנהדרין יב: ציון י עיבור השנה מפני התקופה
->חודש העיבור (ראה: עיבור השנה)
->עיבורו (ראה: עיבור החודש)
חוזרים מן המלחמה
->הבונה בית
->->אם מכר בית וחזר וקנאו סוטה מג. ציון א בונה בית - לענין חזרה מהמלחמה
->->אם נפל בית וחזר ובנאו סוטה מג. ציון א בונה בית - לענין חזרה מהמלחמה
->->->אם בנה באותן אבנים או באבנים חדשות סוטה מג. ציון א בונה בית - לענין חזרה מהמלחמה
->->->אם הוסיף שורה חדשה סוטה מג. ציון א בונה בית - לענין חזרה מהמלחמה
->->בבית של שותפים סוטה מג: ציון ה כרם ובית של שותפים - לענין חזרה מהמלחמה
->->בבית שנפל בירושה לאחים סוטה מג: ציון ה כרם ובית של שותפים - לענין חזרה מהמלחמה
->->הגוזל בית סוטה מג. ציון כ גוזל בית - לענין חזרה מהמלחמה
->->->אם עשה תשובה ושילם על הבית שגזל סוטה מג. ציון כ גוזל בית - לענין חזרה מהמלחמה
->'הירא ורך הלבב' - פחדן
->->במלחמת מצוה סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->->המפחד פחד רגיל או פחד גדול מאד סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->הירא מעברות שבידו
->->המדבר בין ישתבח ליוצר סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->->המדבר בין תפילין של ראש לתפילין של יד סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->->->בשוגג או במזיד סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->->עבירה מהתורה או מדרבנן סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->->עבירה שבסתר סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->הנוטע
->->בהברכה
->->->באופן שמותר או שאסור סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->->באופן שחייבת בערלה או שפטורה סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->בהרכבה
->->->באופן שמותר או שאסור סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->->באופן שחייבת בערלה או שפטורה סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->->אם הראשון הוא צעיר או זקן סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->->בהרכבת אילן בירק סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->בכרם של שותפים סוטה מג: ציון ה כרם ובית של שותפים - לענין חזרה מהמלחמה
->->הנוטע אילן מאכל ולא כרם - האם חוזר סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->->אם נטעם במרחקים גדולים זה מזה סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->->->כמה אילנות סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה
->הנושא אשה
->->אם שומרת יבם נפלה לפני כמה אחים סוטה מג: ציון ה כרם ובית של שותפים - לענין חזרה מהמלחמה
->->המחזיר גרושתו סוטה מג. ציון א בונה בית - לענין חזרה מהמלחמה
->->->מן הנישואין או מן האירוסין סוטה מג. ציון ו המחזיר את גרושתו לענין חזרה מהמלחמה
חוחים (ראה: קוצים)
חוט השדרה (ראה: שדרה)
חוטים (ראה: דם; חלב)
חוכר (ראה גם: אריס)
->אבל שהוא חוכר בשדה של אחר
->->האם מותר לו לעשות את מלאכתו מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->האם מותר לו לשכור אחרים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->האם הוא מקבל חלק בקורות השקמה, אם חכר לשבע שנים או פחות ב"מ קט. ציון א זריעת פשתן בחכירות ובקבלנות לשנים מועטות
->האם היבול שייך לחוכר אלא שנותן חלק לבעל השדה, או שכולו שייך לבעל השדה אלא שנותן חלק לחוכר ב"מ קו: ציון ד פסקה א תשלומי החוכר מתוך השדה
->האם מותר לו לזרוע פשתן
->->אם הוא חוכר לשנים מועטות או מרובות ב"מ קט. ציון א זריעת פשתן בחכירות ובקבלנות לשנים מועטות
->->אם הוא רוצה לשלם לבעל השדה מהפשתן או לא ב"מ קט. ציון א זריעת פשתן בחכירות ובקבלנות לשנים מועטות
->זכותו לשלם לבעל השדה במה שצמח בשדה גם אם איכותו גרועה
->->אם בשנים קודמות צמחה בשדה תבואה טובה יותר ב"מ קו: ציון ד תשלומי החוכר מתוך השדה
->->אם היה גרוע מראש או שבתחלה היה טוב ואח"כ התקלקל (לפני קצירה או אח"כ) ב"מ קו: ציון ד תשלומי החוכר מתוך השדה
->->אם התנו שיזרע מין אחד וזרע מין אחר (או את שניהם או שזרע פעמיים את המין שהתנו) ב"מ קו: ציון ד תשלומי החוכר מתוך השדה
->->אם התנו שיזרע מין אחד וישלם מין אחר וזרע את שניהם (או רק את השני) ואחד מהם היה באיכות גרועה ב"מ קו: ציון ד תשלומי החוכר מתוך השדה
->->אם חכר כרם והתנו שישלם יין (יין סתם או יין מכרם זה) והיין החמיץ ב"מ קו: ציון ד תשלומי החוכר מתוך השדה
->חובתו לנכש את השדה
->->במקום שאין מנהג ידוע ב"מ קה. ציון ג החוכר שאינו מטפל בקרקע כראוי
->->במקום שנהגו לא לנכש ב"מ קה. ציון ג החוכר שאינו מטפל בקרקע כראוי
->->במקום שנהגו לנכש ב"מ קה. ציון ג החוכר שאינו מטפל בקרקע כראוי
->חובתו לשלם לבעל השדה במה שצמח בשדה גם אם איכותו טובה במיוחד ב"מ קו: ציון ד תשלומי החוכר מתוך השדה
->->אם התנו שיזרע מין אחד וישלם מין אחר וזרע את השני ואיכותו היתה טובה במיוחד ב"מ קו: ציון ד תשלומי החוכר מתוך השדה
->->אם נותן מהשוק באותה איכות ב"מ קו: ציון ד תשלומי החוכר מתוך השדה
->חוכר בשדה של אבל
->->האם מותר לו לעשות את מלאכתו כדרכו
->->->אם התחיל בעבודתו לפני האבלות או לא התחיל מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->->בקרקע או בדברים אחרים מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->->האם מותר לאבל למסור את שדהו לחוכר בימי האבל מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->חיובו להפריש תרומה או מעשר ממה שהוא משלם לבעל השדה ב"מ קו: ציון ח פסקה ד שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->אם הוא משלם ממה שצמח בשדה זו או מתבואה אחרת ב"מ קו: ציון ח פסקה ד שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->כשיש ספק בחיוב החוכר - מי נחשב מוחזק, החוכר או בעל השדה ב"מ קה: ציון ל פסקה א מכת מדינה; ב"מ קו. ציון ב פסקה ב נשתדפו כל שדותיו של המחכיר או החוכר
->מה שנחוץ לשמירת השדה וכלי עבודה וקנים להעמדת הגפנים - האם מוטל על החוכר או על בעל השדה ב"מ קג: ציון ד חיובי בעל הקרקע בשמירה ובאספקת כלי עבודה
->->בשוכר שדה ב"מ קג: ציון ד חיובי בעל הקרקע בשמירה ובאספקת כלי עבודה
->מכת מדינה - ניכוי מחיובו אם השדה לא הניבה יבול וגם שאר השדות לקו
->->אם גם רוב שדות העיר לקו או לא לקו ב"מ קו. ציון ב נשתדפו כל שדותיו של המחכיר או החוכר
->->אם התנו שיזרע מין אחד והוא זרע מין אחר
->->->אם בחצי השדה זרע את המין הראשון ובחציו את המין השני ושניהם לקו ב"מ קו. ציון א החוכר ששינה וארעה מכת מדינה
->->->אם השדות האחרות לקו במין הראשון או במין השני ב"מ קו. ציון א החוכר ששינה וארעה מכת מדינה
->->אם כל השדות לקו במכה הרגילה לבוא ב"מ קה: ציון ל מכת מדינה
->->אם לא זרע את השדה
->->->אם בעל השדה אמר לו איזה מין לזרוע או לא אמר ב"מ קו. ציון ו לא זרעה כלל והיתה מכת מדינה
->->->אם המכה היתה צפויה מראש ב"מ קו. ציון ו לא זרעה כלל והיתה מכת מדינה
->->->ורוב שדות העיר שנזרעו לקו (בשדפון או בחגב) ב"מ קו. ציון ו לא זרעה כלל והיתה מכת מדינה
->->->ורוב שדות העיר שנזרעו לקו שנתיים או שלוש ברציפות ב"מ קו: ציון א פסקה א החיוב לזרוע כמה פעמים
->->אם לא זרע פעם שניה או שלישית או רביעית ב"מ קו: ציון א החיוב לזרוע כמה פעמים
->->אם לקו (בחגב, בשדפון או בשריפה) רוב שדות הבקעה או רוב שדות העיר ב"מ קה: ציון ל מכת מדינה
->->אם לקו רק רוב שדותיו ב"מ קו. ציון ב נשתדפו כל שדותיו של המחכיר או החוכר
->->אם לקו שאר שדותיו של בעל השדה ב"מ קו. ציון ב נשתדפו כל שדותיו של המחכיר או החוכר
->->אם לקו שאר שדותיו של החוכר ב"מ קו. ציון ב נשתדפו כל שדותיו של המחכיר או החוכר
->->אם לקו שדות החוכר במקומות אחרים ב"מ קה: ציון ל מכת מדינה
->->אם מכת המדינה היתה שהתבואה לא צומחת או שנאכלת ע"י חגב ב"מ קו: ציון א החיוב לזרוע כמה פעמים
->->אם שדה זו לקתה במכה אחת ושאר השדות לקו במכה מסוג אחר ב"מ קה: ציון ל מכת מדינה
->->אם שדה זו נזרעה חיטים והשדות האחרות שלקו היו זרועות מין אחר ב"מ קה: ציון ל מכת מדינה
->ניכוי מחיובו אם יבש המעין (בשדה שלחין) או יבש
->->אם אמר "שדה בית השלחין שיש בה מעין" או לא הזכיר את המעין ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->אם אפשר לתקן את הנזק ע"י טורח ב"מ קג: ציון י מכת מדינה בקבלנות
->->אם הזכירו (החוכר או בעל השדה) שזה שדה שלחין או שדה אילן ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->->אם אמר "בית השלחין שבמקום פלוני" ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->->אם אמרו את המלה "זו" או לא ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->->אם היו בתוך השדה או שראו אותה כשהזכירו זאת או לא ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->אם המעיין לא התייבש לגמרי אלא נעשה עמוק יותר ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->אם השדה נקראת "שדה שלחין" גם אחרי שיבש המעיין או לא ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->אם התייבש גם הנהר הגדול או לא ב"מ קג: ציון י מכת מדינה בקבלנות
->->אם לא כל האילנות נקצצו ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->האם יכול לדרוש מבעל השדה לחפור לו מעין אחר ב"מ קד. ציון ה יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->שהוביר את הקרקע
->->אם הוביר וחרש - האם מנכה מתשלומו מה שהקרקע השתפרה ע"י החרישה ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->->האם מנכה מתשלומו מה שבעל הקרקע היה צריך לשלם כדי לנקות את הקרקע מהתבן אחרי הקציר ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->->האם מנכה מתשלומו מה שהקרקע היתה מכחישה אילו נזרעה ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->שהוביר את השדה באונס כגון שנעשה אבל ונאסר במלאכה - האם מנכה לבעלים מדמי החכירה מו"ק יא: ציון ו אריסים וחמרים באבלות
->שהתנה עמו בעל השדה שיזרע מין מסוים - האם מותר לו לזרוע מין אחר ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->->אם המין האחר גרוע יותר או משובח יותר ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->אם המין האחר מכחיש יותר את הקרקע או מכחיש פחות או מכחיש באותה מידה ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->אם התנה שיכול לשלם כסף במקום תבואה ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->בא"י או בבבל ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->שינוי מתבואה לקטנית או להיפך ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->שהתנה עמו בעל השדה שיזרע מין מסוים וזרע מין אחר - כמה ישלם
->->אם המין האחר גרוע יותר או משובח יותר או שווה לו ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->->האם יש לזה על זה תרעומת ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->->האם צריך לשלם מהשוק מהמין שהתנה עמו ב"מ קו: ציון ח שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->ניכוי מהתשלום מה שהקרקע היתה מכחישה אילו נזרעה כמו שהתנו ב"מ קד: ציון ד ניכוי הערך של מניעת הכחשת הקרקע
->שזרע ולא צמח דבר - האם פטור מלשלם
->->אם זרע פעמיים או שלוש ולא צמח או לא זרע ב"מ קו: ציון א פסקאות ב-ג, ה החיוב לזרוע כמה פעמים
->->בשדה שידוע שהיא פוריה או שאין ידוע ב"מ קו: ציון א פסקאות ב-ג, ה החיוב לזרוע כמה פעמים
חול המועד (ראה גם: יעלה ויבוא; תענית, במועדים)
->אבלות
->->האם נוהגת בו אבלות מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->אמירת ברכת אבלים בו - ברחבת העיר או בבית או התוספת בברכת המזון מו"ק כז. ציון ס ברכת אבלים וניחום אבלים במועד
->איסור מלאכה בו - מהתורה או מדרבנן ע"ז כא: בלי ציון "לפני עור" באיסור דרבנן
->איסור מלאכה
->->מהתורה או מדרבנן חגיגה יח. ציון א עונשו של העושה מלאכה בחול המועד
->->האם העובר חייב מלקות או מכת מרדות חגיגה יח. ציון א עונשו של העושה מלאכה בחול המועד
->אמירה לגוי לעשות בו מלאכה ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->אמת המים
->->תיקונה אם נסתמה מו"ק ד: ציון ג תיקון האמה המקולקלת במועד
->->העמקתה מטפח לששה טפחים או מטפחיים לשבעה טפחים או משלושה טפחים לשמונה מו"ק ד: ציון ג תיקון האמה המקולקלת במועד
->אסיפת פירות בו מו"ק יב: לפני ציון ט טרחה בלא מלאכה במועד
->ארון למת, הכנתו
->->הכנת הנסרים מו"ק ח: ציון ו הכנת ארון למת במועד
->->קציצת עץ עבורו מו"ק ח: ציון ו הכנת ארון למת במועד
->->חציבת אבנים מו"ק ח: ציון ו הכנת ארון למת במועד
->->בפרהסיא או בצינעה מו"ק ח: ציון ו הכנת ארון למת במועד
->->אם המת נמצא במקום ההכנה או לא מו"ק ח: ציון ו הכנת ארון למת במועד
->->באדם מפורסם מו"ק ח: ציון ו הכנת ארון למת במועד
->->בקהילה קטנה מו"ק ח: ציון ו הכנת ארון למת במועד
->בגד, טיפול בו
->->גיהוץ מו"ק י: ציון ו טיפול בבגדים במועד
->->שפשוף שמועיל ללבן את הבגד מו"ק י: ציון ו טיפול בבגדים במועד
->->טיפול בבתי ידיים ובבתי שוקיים מו"ק י: ציון ו טיפול בבגדים במועד
->בהמה, טיפול בה
->->נטילת צפרניים מסוס ומחמור מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->->->אם הם עומדים לרכיבה או לריחיים מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->->תיקון הברזלים שברגלי הבהמה מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->->תיקון האוכף והרסן לצורך המועד מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->->סירוק שערה מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->->בניית אבוס, רפת או אורווה לצורך הבהמה מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->בור מים
->->חפירת בור מים חדש מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון); מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->->->לצורך יחיד או לצרכי רבים מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->->->במעשה אומן או מלאכת הדיוט מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->->->לצורך המועד או שלא לצורך המועד מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->->המשכת מים לתוך הבור בכלי או על ידי חריץ או אמה מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->ניקויו מעפר וצרורות
->->->אם נסתם לגמרי או רק חלקו מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->->לצורך רבים או לצורך יחיד מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון); מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->->->במעשה אומן או מלאכת הדיוט מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון); מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->->->לצורך המועד או שלא לצורך המועד מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון); מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->בור, חפירתו
->->בחצר, לשפכים מהבית מו"ק ח: ציון ד נברכת חפירה שעושים במועד
->->ליחיד מו"ק ח: ציון ד נברכת חפירה שעושים במועד
->בית הכנסת - השלמת בניינו מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->בנייה
->->בניית אצטבה (בנין של אבנים)
->->->במעשה אומן או הדיוט מו"ק י: ציון ג בנית אצטבה וספסל במועד
->->->חיבור אצטבה של עץ לקרקע מו"ק י: ציון ג בנית אצטבה וספסל במועד
->->בניית ספסל מאבן מו"ק י: ציון ג בנית אצטבה וספסל במועד
->->חיבור ספסל של עץ לקרקע מו"ק י: ציון ג בנית אצטבה וספסל במועד
->->לתת לגוי לבנות בית בקבלנות מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->->->בית שנבנה באיסור זה - האם מותר להיכנס בו מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->->בניית כותל שנפרץ
->->->כדרכו או בשינוי מו"ק ו: ציון ח בניית כותל בחול המועד
->->->בכותל חצר או בכותל גינה מו"ק ו: ציון ח בניית כותל בחול המועד
->->לסתור כותל רעוע ולבנותו מחשש סכנה או גנבים מו"ק ו: ציון ח בניית כותל בחול המועד
->->בניית תנור מו"ק י. ציון ב תיקון ובניית תנור וריחיים במועד
->->->בחוה"מ פסח או חוה"מ סוכות מו"ק יא. ציון ד עשיית המלאכות לבניית התנור במועד
->->->במעשה אומן או במעשה הדיוט מו"ק יא. ציון ד עשיית המלאכות לבניית התנור במועד
->->->הוספת טיט על תנור קיים לשמור על חומו מו"ק יא. ציון ד עשיית המלאכות לבניית התנור במועד
->->->חיבור תנור בנוי והעמדתו בקרקע מו"ק י. ציון ב תיקון ובניית תנור וריחיים במועד
->בניית הבימה להקהל סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->בצירת ענבים כשיש הפסד באיחורה מו"ק יא: ציון א סיום הפקת שמן במועד
->גזיזת צפורניים
->->בכלי המיוחד לכך או במספרים או בסכין או בשיניו או ביד מו"ק יז: ציון ס גזיזת צפורנים במועד
->->באישה הצריכה לטבול מו"ק יז: ציון ס גזיזת צפורנים במועד
->->במי שאירע לו אחד מהדברים שבגללם מותר להתגלח בחוה"מ מו"ק יז: ציון ס גזיזת צפורנים במועד
->גיהוץ בגד ע"י אבן זכוכית ביצה כג. ציון ג רכוך וקמוט בגדים ביום טוב ובחול המועד
->גילוח מו"ק יז: ציון ס גזיזת צפורנים במועד
->->לקטן
->->->שנולד ברגל או סמוך לרגל או הרבה לפני כן מו"ק יד: ציון ב גילוח קטן במועד
->->->אם יש לו צער או אין לו מו"ק יד: ציון ב גילוח קטן במועד
->->למי שבא ממדינת הים
->->->אם יצא לטייל או לפרנסתו או להרוויח מו"ק יד. ציון ה גילוח במועד למי שבא ממדינת הים
->->->אם יצא מא"י לחו"ל או ממקום למקום בא"י או בחו"ל מו"ק יד. ציון ה גילוח במועד למי שבא ממדינת הים
->->לטמא שנטהר בתוך המועד או לפניו ולא התגלח מו"ק יז: ציון ב גילוח במועד לנזיר, למצורע ולטמא שנטהר
->->לכהן המסיים את משמרתו בשבת שברגל
->->->אם הוא מסיים את משמרתו בערב הרגל מו"ק יז: ציון ח גילוח במועד לכהני המשמר
->->->אם הרגל חל ביום חמישי, ראשון או שני מו"ק יז: ציון ח גילוח במועד לכהני המשמר
->->למי שאבדה לו אבדה ערב הרגל ומתוך טרדתו לא התגלח מו"ק יח. ציון ד כיבוס במועד למי שיש לו רק חלוק אחד
->->->באדם רגיל או באומן מו"ק יד. לפני ציון ה גילוח במועד כשהיה טרוד בערב החג
->->לבני העיר, אם ספר העיר היה טרוד ערב החג בחיפוש אבידתו מו"ק יד. לפני ציון ה גילוח במועד כשהיה טרוד בערב החג
->->למי שהיה חולה לפני הרגל ולא היה יכול להתגלח והתרפא בחוה"מ מו"ק יד. אחרי ציון ג היתרים נוספים לגילוח במועד
->->למי שהתגלח ערב החג
->->->גילוח ע"י פועל שאין לו מה לאכול או ע"י אדם אחר מו"ק יד. אחרי ציון ג היתרים נוספים לגילוח במועד
->->->בזמן שרגילים להתגלח כל יום מו"ק יד. אחרי ציון ג היתרים נוספים לגילוח במועד
->->למי שנדר לא להתגלח ונדרו הותר ברגל או סמוך לרגל
->->->אם היה יכול להתירו לפני הרגל או לא היה יכול מו"ק יג: ציון ל גילוח במועד למנודה ולנודר
->->למנודה שהתירו לו את נידויו ברגל או סמוך לרגל מו"ק יג: ציון ל גילוח במועד למנודה ולנודר
->->למצורע שהגיע זמן תגלחתו בתוך המועד או לפניו ולא התגלח מו"ק יז: ציון ב גילוח במועד לנזיר, למצורע ולטמא שנטהר
->->לנזיר טהור או טמא שהגיע זמן תגלחתו בחול המועד - האם מותר לו להתגלח בחול המועד מו"ק יז: ציון ב גילוח במועד לנזיר, למצורע ולטמא שנטהר
->->גילוח שפם מו"ק יז: ציון ס גזיזת צפורנים במועד
->->->אם השפם מעכב או אינו מעכב מו"ק יח. ציון ג גילוח השפם בחול המועד ובאבלות
->->->השיער של השפה העליונה או של השפה התחתונה או של צידי הפה מו"ק יח. ציון ג גילוח השפם בחול המועד ובאבלות
->->->בתער או במספריים מו"ק יח. ציון ג גילוח השפם בחול המועד ובאבלות
->->האם מותר לאשה לספר את שיער ראשה או שיער בית השחי או שיער הערווה מו"ק ט: ציון א הדברים המותרים במועד לקישוט נשים
->דבר האבד מו"ק יא: ציון ד מלאכת דבר האבד באבל כשאין מי שיעשה
->->בפרהסיה מו"ק יב: ציון י הצורך לנהוג בצנעה במלאכת דבר האבד
->->אם ניכר לכל שזהו דבר האבד מו"ק יב: ציון י הצורך לנהוג בצנעה במלאכת דבר האבד
->->אם אי אפשר לעשותה בצינעה מו"ק יב: ציון י הצורך לנהוג בצנעה במלאכת דבר האבד
->->בתלוש (כגון יין ושמן) ובמחובר (כגון תבואה) מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->האם צריך לעשותו בשינוי מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->אם יש טירחה גדולה בעשיית המלאכה מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->אם יש הפסד מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->אם אפשר היה לעשות את המלאכה לפני המועד מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->אם אין לו מה לאכול מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->באדם חשוב מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->האם מניעת רווח היא בגדר דבר האבד מו"ק יא. ציון י מליחה וכבישה במועד לצורך אחר המועד
->->מלאכה שאיחורה יגרום הפסד מו"ק יא: ציון א סיום הפקת שמן במועד
->->עשייתה עבור אדם אחר
->->->האם מותר לדרוש שכר על עבודה זו מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->בפרקמטיה מו"ק יב. ציון מ זיפות חביות בחול המועד
->דיור שדה (הכנסת בהמות לשדה כדי שיזבלוהו)
->->אם גוי הכניס מעצמו בהמות לשדה ישראל - האם מותר להניחם מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->האם מותר לשלם לגוי שכר במועד או לאחר המועד או לתת לו מזונות מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->ע"י גוי שהיה שכיר לתקופה מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->לשכור אדם שידייר במועד מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->->לסייע להעביר את הבהמות ממקום למקום מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->->למסור לו שומר שישמור על הבהמות בתוך השדה מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->דישה במקום הפסד
->->בפרות או בשאר בעלי חיים או בדרך אחרת מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->ליחיד או לרבים מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->האם יחיד או רבים קוראים הלל בחול המועד פסח תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->האם מברכים עליו תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->הבאת כלים לאומן מו"ק יג: ציון א הבאת כלים מבית האומן במועד
->הבאת כלים מהאומן לביתו או לחצרו
->->אם יש בכלים צורך במועד או אין בהם מו"ק יג: ציון א הבאת כלים מבית האומן במועד
->הגהת ספרי מקרא וגמרא במועד
->->לצורך המועד או לאחריו מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->הגפת חביות מו"ק יב. ציון מ זיפות חביות בחול המועד
->->חביות שמן מו"ק יא: ציון א סיום הפקת שמן במועד
->החזרת גרושתו מן הנישואין או מן האירוסין סוטה מג. ציון ו המחזיר את גרושתו לענין חזרה מהמלחמה
->היפוך זיתים להפקת שמן
->->בהיפוך ראשון או המשך היפוך שהוחל לפני הרגל מו"ק יא: ציון א סיום הפקת שמן במועד
->הכנסת פירות מפני הגנבים
->->בצינעה או בפרהסיה מו"ק יב: ציון י הצורך לנהוג בצנעה במלאכת דבר האבד
->הלוואה
->->לתבוע חוב מו"ק י: ציון ל איסור סחורה והלוואה במועד
->->להלוות לגוי בריבית מו"ק י: ציון ל איסור סחורה והלוואה במועד
->המכוון מלאכתו בדבר האבד למועד סוכה כז: ציון א עשיית סוכה בחולו של מועד
->המכוון מלאכתו למועד
->->אם מת - האם קונסים את בנו
->->->בדבר האבד או שאינו אבד מו"ק יב: ציון כ האיסור לכוון מלאכתו למועד
->->->במלאכה שעשה כבר האב או שעדיין לא עשה מו"ק יב: ציון כ האיסור לכוון מלאכתו למועד
->->האם אסור מהתורה או מדרבנן מו"ק יב: ציון כ האיסור לכוון מלאכתו למועד
->->אם עבר וכיוון את המלאכה למועד והיא דבר האבד - האם מותר לעשותה מו"ק יב: ציון כ האיסור לכוון מלאכתו למועד
->->אם עשה מלאכה זו האם מותר להנות ממנה מו"ק יב: ציון כ האיסור לכוון מלאכתו למועד
->->->במי שעושה מלאכה עבור אחרים מו"ק יב: ציון כ האיסור לכוון מלאכתו למועד
->המכין שיכר - האם מותר לו להערים ולומר שהוא לצורך המועד אף שיש לו די שיכר ישן שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->->לכתחילה ובדיעבד שבת קיז: ציון ד הצלה ע"י הערמה בהזמנת אורחים
->הספד לתלמיד חכם
->->לפני שנקבר או אחרי שנקבר מו"ק כז: ציון ב הספד על חכם במועד
->->בפני המת או שלא בפניו מו"ק כז: ציון ב הספד על חכם במועד
->->שלא בפניו ביום שמועה קרובה או שמועה רחוקה מו"ק כז: ציון ב הספד על חכם במועד
->->בת"ח בזמננו מו"ק כז: ציון ב הספד על חכם במועד
->העברת דירה - פינוי כלים מבית לבית חדש שיגור בו מו"ק יב: לפני ציון ט טרחה בלא מלאכה במועד
->הערמה
->->לטחון יותר קמח משהוא צריך במועד
->->->לכתחילה ובדיעבד מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->->->לטחון קמח חדש כשיש לו לחם ישן אבל החדש עדיף לטעמו מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->->לעשות יותר שיכר משהוא צריך במועד
->->->לכתחילה ובדיעבד מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->->->לעשות שיכר חדש למרות שיש לו ישן, והדין אם החדש עדיף לטעמו מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->הקרבת עולת יולדת, עולת מצורע, שלמי נזיר, ומנחת סוטה, וקרבנות לשמחה - אם כבר יש לו בשר ביצה יט. ציון א פסקה ד הקרבת קרבנות ביום טוב
->הרבעת בהמה מו"ק יב. ציון ז הרבעת בהמות במועד
->->אם היא תבעה מו"ק יב. ציון ז הרבעת בהמות במועד
->->חמורה מו"ק יב. ציון ז הרבעת בהמות במועד
->->הכנסת נקבה למקום שיש זכרים כדי שירבעו אותה מעצמם מו"ק יב. ציון ז הרבעת בהמות במועד
->השכרת שדה לכותי בו ע"ז כא: בלי ציון "לפני עור" באיסור דרבנן
->השקיית שדה מו"ק ו: ציון ו השקאה בשביעית
->->בית השלחין מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד; מו"ק יא: ציון ב הרבצה במים בשדה של אבל; מו"ק יב. ציון מ זיפות חביות בחול המועד
->->->במי מעיין או במי גשמים וקילון כשיש בכך טירחה גדולה מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->->במי מעיין או במי גשמים וקילון מו"ק ב. ציון א השקאת השדות בחול המועד ממי המעיינות
->->->ממעיין עמוק או שיש טירחה מרובה בשאיבה ממנו מו"ק ב. ציון א השקאת השדות בחול המועד ממי המעיינות
->->->בדרך של המשכה או בכלי מו"ק ב. ציון א השקאת השדות בחול המועד ממי המעיינות
->->בית הבעל מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד; מו"ק יא: ציון ב הרבצה במים בשדה של אבל
->->שדה בינונית מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->השקייה רגילה או השקיית כל השדה מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->השקיית אילנות או ירקות או זרעים מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->השקייה גמורה או מועטת מו"ק יא: ציון ב הרבצה במים בשדה של אבל
->->במקום הפסד מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->כשיש טירחה מועטת או מרובה מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->זרעים שלא שתו לפני המועד מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->שדה שהיתה לחה והתייבשה מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->שדה שהיתה יבשה תמיד ולא היה צורך להשקותה מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->שדה שדי לה בהשקייה מועטת (הרבצה) מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->שדה שיש בה מטע עשרה לבית סאה מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->שדה לבן לפני הזריעה או שדה זרוע מו"ק יא: ציון ב הרבצה במים בשדה של אבל
->->שעניינה רק להרווחה מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->->של ירקות כדי לאכלם במועד או למכרם לאחרים לאכילה מו"ק ד. ציון י השקאה במועד לצורך אוכל נפש
->->ממי גשמים או ממי נהרות המושכים מאגמים מו"ק ד. ציון ב האיסור להשקות במועד במי גשמים
->->מבריכות מים שהן מאגר מי גשמים או מתיעול מים מן הנהרות מו"ק ד. ציון ד השקאה במועד מבריכות המים
->->שתי ערוגות שזו גבוהה מזו - לדלות מן התחתונה להשקות את העליונה מו"ק ד. ציון ט אסור לדלות מן התחתונה להשקות את העליונה
->->בערוגה אחת שחציה גבוה וחציה נמוך מו"ק ד. ציון ט אסור לדלות מן התחתונה להשקות את העליונה
->זיהום עץ בו
->->הדבקת זבל במקום מכה שבעץ ע"ז נ: ציון א מלאכות הנעשות לצורך האילן בשביעית ובמועד
->->הנחת זבל אצל נטיעה כדי שלא תתייבש ע"ז נ: ציון א מלאכות הנעשות לצורך האילן בשביעית ובמועד
->->סיכת נטיעות בשמן שריחו רע כדי להרחיק תולעים או עופות ע"ז נ: ציון א מלאכות הנעשות לצורך האילן בשביעית ובמועד
->זיפות חביות יין
->->בחביות קטנות או חביות גדולות מו"ק יב. ציון מ זיפות חביות בחול המועד
->זריעה מו"ק יא: לפני ציון ד זריעת שדהו של אבל
->חפירה
->->בור לרחיצת המת וכליו מו"ק ח: ציון ד נברכת חפירה שעושים במועד
->->בור שרוחצים בה מלווי המת את ידיהם מו"ק ח: ציון ד נברכת חפירה שעושים במועד
->->חפירה קלה באדמה לקבורה זמנית של המת מו"ק ח: ציון ד נברכת חפירה שעושים במועד
->->תוספת לקבר מו"ק ח: ציון ד נברכת חפירה שעושים במועד
->->חפירת קבר או התאמת קבר קיים לפי המידה מו"ק ח: ציון ב חפירת הקבר והכנתו במועד
->->->בקבר שיצטרכו אותו בחוה"מ לצורך מי שימות במועד או למי שכבר מת מו"ק ח: ציון ב חפירת הקבר והכנתו במועד
->->->בקבר שיצטרכו לאחר המועד מו"ק ח: ציון ב חפירת הקבר והכנתו במועד
->->חריצים בעיקרי הגפנים מו"ק ג. ציון א גדרים והלכות בכמה מלאכות בשביעית; מו"ק ד: ציון א חפירת עוגיות לגפנים במועד; מו"ק ד: ציון ג תיקון האמה המקולקלת במועד
->->->העמקתם והרחבתם מו"ק ד: ציון א חפירת עוגיות לגפנים במועד
->->בור לצורך היחיד מו"ק ד. ציון י השקאה במועד לצורך אוכל נפש
->->בור לצורך אוכל נפש מו"ק ד. ציון י השקאה במועד לצורך אוכל נפש
->חפירת קבר
->->למי שכבר מת או למי שימות ביצה ו. ציון ג פסקה ד-ה דיני מת ביום טוב ראשון ושני
->->לקבור בו במועד או אחר המועד ביצה ו. ציון ג פסקה ד-ה דיני מת ביום טוב ראשון ושני
->טחינת קמח יותר מכדי הצורך מו"ק יא. ציון י מליחה וכבישה במועד לצורך אחר המועד
->טיול - רכיבה על בהמה או נסיעה במכונית לשם טיול מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->->מארץ ישראל לחוץ לארץ מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->טירחה בלי מלאכה - האם אסורה מהתורה או דרבנן או מותרת מו"ק יב: לפני ציון ט טרחה בלא מלאכה במועד
->טפילת אשה את עצמה בסיד מו"ק ט: ציון א הדברים המותרים במועד לקישוט נשים
->יישור קרקע, בשדה או בבית מו"ק י: ציון ז יישור הקרקע במועד
->יציאה בחוה"מ פסח לבדוק אם יש בשדות כלאים מו"ק ו. ציון ז יוצאים על הכלאים
->->מקור התשלום לשלוחי ב"ד היוצאים מו"ק ו. ציון ז יוצאים על הכלאים
->כבישת כבשים יותר מכדי הצורך מו"ק יא. ציון י מליחה וכבישה במועד לצורך אחר המועד
->כיבוס מו"ק י: ציון ו טיפול בבגדים במועד
->->ריכוך אחרי הכביסה מו"ק י: ציון ו טיפול בבגדים במועד
->->בפרהסיה, במי שהתירו לו לכבס באופן מיוחד מו"ק יח. ציון ד כיבוס במועד למי שיש לו רק חלוק אחד
->->בגדי פשתן מו"ק יח. ציון ה כיבוס בגדי פשתן במועד
->->->בנתר ובבורית או במים בלבד מו"ק יח. ציון ה כיבוס בגדי פשתן במועד
->->->במי טבריה מו"ק יח. ציון ה כיבוס בגדי פשתן במועד
->->מטפחות ידיים ומטפחות ספג ומטפחות ספרים מו"ק יד. ציון א כיבוס מטפחות במועד
->->מי שלא היה יכול לכבס לפני הרגל ויש לו שני בגדים - האם רשאי לכבס את שניהם מו"ק יג: ציון מ כמה התירו לכבס למי שמכבס במועד
->->במי שיש לו רק חלוק אחד
->->->על ידי אחר או על ידי עצמו מו"ק יח. ציון ד כיבוס במועד למי שיש לו רק חלוק אחד
->->->בפרהסיה או בצינעה מו"ק יח. ציון ד כיבוס במועד למי שיש לו רק חלוק אחד
->->->במי טבריה מו"ק יח. ציון ד כיבוס במועד למי שיש לו רק חלוק אחד
->->->אם פשע ולא כיבס לפני הרגל מו"ק יח. ציון ד כיבוס במועד למי שיש לו רק חלוק אחד
->->עשיית נברכת הכובסים (חפירה לכבס בה) מו"ק ח: ציון ד נברכת חפירה שעושים במועד
->כיבוס בו תענית כט: ציון ג כיבוס בשבוע שחל בו תשעה באב
->כיסוי מגשם
->->כיסוי קציצות של תאנים מפני הגשם מו"ק יג: ציון ב כיסוי קציצות במועד מפני הגשמים
->->הגנת על קציצות מהגשם באופן אחר מו"ק יג: ציון ב כיסוי קציצות במועד מפני הגשמים
->->תלישת קש מחובר כדי לכסות בו מו"ק יג: ציון ב כיסוי קציצות במועד מפני הגשמים
->כתיבה
->->בשינוי אותיות הפוכות מו"ק יב: לפני ציון ט טרחה בלא מלאכה במועד
->->במעשה אומן או במעשה הדיוט מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
->->אגרת שאלת שלום, משכונות, סחורה, משא ומתן, שטר קידושין, שטרי שידוכים ותנאים, כתובה, אגרת צווי וקיום של שלטון, סמיכה, חשבונות והוצאות מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
->->חידושי תורה, סברות, קושיות ותירוצים, פירושים של עצמו או של אחרים מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
->->לצורך המועד או כשאין צורך המועד מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
->->בדבר האבד מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
->->בשינוי מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
->ליקוט עצמות אביו ואמו (ושאר קרובים) מו"ק ח. ציון ג אבלות בליקוט עצמות
->מכירה
->->של סחורה (ראה גם: חול המועד, סחורה) מו"ק יג. ציון ו קנייה לצורך המועד
->->של פירות, כסות וכלים לצורך המועד מו"ק יג: ציון ד מכירה ומלאכה לצורך המועד בצנעה
->->->בצנעה או בפרהסיה מו"ק יג: ציון ד מכירה ומלאכה לצורך המועד בצנעה
->->של תבלינים או בשמים או פירות וירקות או כל דבר שאינו מתקיים זמן רב מו"ק יג: ציון ד מכירה ומלאכה לצורך המועד בצנעה
->->ע"י סוחר שאין אומנותו בכך מו"ק יג: ציון ד מכירה ומלאכה לצורך המועד בצנעה
->->עיטור השוק ומכירת פירות בפרהסיה בערב שמיני עצרת ובערב שביעי של פסח מו"ק יג: ציון י הוצאת פירות לשוק בערב יום טוב אחרון
->מכשירי אוכל נפש, עשייתם מו"ק ד. ציון י השקאה במועד לצורך אוכל נפש
->מלאכה בו
->->האם אסורה מהתורה או מדרבנן פסחים קיח. ציון ד איסור ביזוי המועדות
->->הוצאת זבל מהחצר לאשפה פסחים נה: ציון ג סילוק זבל בערב פסח ובחול המועד
->->הושבת תרנגולת על ביצים פסחים נה: ציון א הושבת שובכין בערב פסח ובחול המועד
->->תפירת בגדים ישנים וחדשים, לצורך המועד או ע"י נכרי פסחים נ: ציון ב איסור עשיית מלאכה בערב פסח, בערב שבת ובערבי ימים טובים
->מלאכה
->->האם איסור המלאכה הוא מהתורה או מדרבנן מו"ק ב. לפני ציון א איסור מלאכה בחול המועד
->->מתי מותר במעשה אומן בלי שינוי ובמעשה הדיוט בשינוי מו"ק ב. לפני ציון א איסור מלאכה בחול המועד
->->שאין בעשייתה כבוד הרגל אלא זלזולו מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->קבלת שכר עבור מלאכה המותרת
->->->לכתחילה או בדיעבד מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->->במלאכה לצורך המועד או בדבר האבד או לפועל שאין לו מה לאכול או כשאי אפשר למצוא פועלים בחינם מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->->בשכר שאינו קצוב כגון אכילה או ניכוי מחובו של הפועל מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->האם מותר לסייע לפועלים במלאכתם באופן שגורם להגדלת שכרם מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->קבלת מלאכה בקבלנות או בשכירות על מנת שיעשנה לאחר המועד מו"ק יב. ציון ד מסירת מלאכה במועד שיעשה לאחריו
->->מסירת מלאכה לגוי ע"מ שיעשנה לאחר המועד
->->->בקבלנות או בשכירות מו"ק יב. ציון ד מסירת מלאכה במועד שיעשה לאחריו
->->->אם הגוי עושה את המלאכה במועד - האם צריך למחות בו מו"ק יב. ציון ד מסירת מלאכה במועד שיעשה לאחריו
->->->האם צריך להתנות עמו מראש שלא יעשה במועד מו"ק יב. ציון ד מסירת מלאכה במועד שיעשה לאחריו
->מניעת רווח - האם היא בגדר דבר האבד מו"ק יא. ציון י מליחה וכבישה במועד לצורך אחר המועד
->מעקה, בנייתו למרפסת ולגג
->->במעקה שחייב מהתורה לבנותו או שעושים רק לצניעות מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->->באיזה גובה מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->->במעשה אומן או במעשה הדיוט מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->נהר
->->הסבת נהר ממקום למקום או פתיחת נהר שנסתם או חפירת נהר כדי לשתות מימיו
->->->לצורך רבים או לצורך יחיד מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->->במעשה אומן או מלאכת הדיוט מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->->לצורך המועד או שלא לצורך המועד מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->כריית נהר לצרכי רבים מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->ניחום אבלים בו מו"ק כז. ציון ס ברכת אבלים וניחום אבלים במועד
->סחורה, עשיית סחורה
->->אם יש הפסד או חשש הפסד מערך הקרן מו"ק י: ציון ל איסור סחורה והלוואה במועד
->->מכירה לצורך הרווחה או הבטחת הרווח מו"ק י: ציון ל איסור סחורה והלוואה במועד
->->מכירה לספינות ולשיירות המזדמנות במועד מו"ק י: ציון ל איסור סחורה והלוואה במועד
->->בצנעה או בפרהסיא מו"ק י: ציון ל איסור סחורה והלוואה במועד
->->קנייה לצורך הרווחה מו"ק י: ציון ל איסור סחורה והלוואה במועד
->->קנייה בזול משיירה מזדמנת מו"ק י: ציון ל איסור סחורה והלוואה במועד
->->קנייה לצורך מוכר שאין לו מה לאכול
->->->אם ממש אין לו מה לאכול או שיש לו בצמצום ורוצה שיהיו לו כסף ברווח ויוציא יותר לשמחת יום טוב מו"ק יג. ציון ח סחורה ומלאכה במועד למי שאין לו מה לאכול
->סיכה בו
->->במקום שנגזם העץ או במקום אחר בו ע"ז נ: ציון א מלאכות הנעשות לצורך האילן בשביעית ובמועד
->->על פגים למהר את בישולם ע"ז נ: ציון א מלאכות הנעשות לצורך האילן בשביעית ובמועד
->סירוג מיטה
->->בשינוי או בלי שינוי מו"ק י. ציון א סירוג המיטות במועד
->->מתיחת החבלים הרפויים מו"ק י. ציון א סירוג המיטות במועד
->->עשיית חבלים חדשים מו"ק י. ציון א סירוג המיטות במועד
->->התקנת חבלים חדשים או חבלים שכבר היו בה והוסרו מו"ק י. ציון א סירוג המיטות במועד
->ספר תורה, כתיבתו או הגהתו
->->לצורך עצמו או לצורך אחרים מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->->לצורך המועד או לאחריו מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->סתימת סדקים
->->בקרקע או בקירות או בגגות או בתנור מו"ק יא. ציון ז סתימת סדקים במועד
->->ע"י מעגילה או מחלצים מו"ק יא. ציון ז סתימת סדקים במועד
->->במעשה אומן או במעשה הדיוט מו"ק יא. ציון ז סתימת סדקים במועד
->->כדרכו או בשינוי מו"ק יא. ציון ז סתימת סדקים במועד
->->בדבר האבד מו"ק יא. ציון ז סתימת סדקים במועד
->עשיית מלאכות למת ביצה ו. ציון ג פסקה ד-ה דיני מת ביום טוב ראשון ושני
->עשיית סעודת הבראה לאבל מו"ק כד: ציון ל סעודת הבראה בחול המועד
->->על מיטה כפויה או זקופה מו"ק כד: ציון ל סעודת הבראה בחול המועד
->עשיית קמטים בבגדים ביצה כג. ציון ג רכוך וקמוט בגדים ביום טוב ובחול המועד
->פועל שאין לו לאכול - שכירתו כדי לשלם לו שכר
->->במקח וממכר או במלאכה ממש מו"ק יג. ציון ח סחורה ומלאכה במועד למי שאין לו מה לאכול
->->אם יש לו סחורה למכור - האם מותר לו לעסוק במלאכה או שצריך למכור את סחורתו מו"ק יג. ציון ח סחורה ומלאכה במועד למי שאין לו מה לאכול
->->האם רשאי להשתכר יותר מכדי פרנסתו מו"ק יג. ציון ח סחורה ומלאכה במועד למי שאין לו מה לאכול
->פינוי מבית לבית או מבית לחצר או מחצר לחצר
->->אם צריך לעבור דרך מבוי או רשות הרבים מו"ק יג. ציון י פינוי מבית לבית במועד
->->לצורך המועד או לא לצורך המועד מו"ק יג. ציון י פינוי מבית לבית במועד
->->פינוי משל אחרים בתוך שלו מו"ק יג. ציון י פינוי מבית לבית במועד
->->פינוי כלים בלי שהאדם עובר בעצמו לגור בביתו מו"ק יג. ציון י פינוי מבית לבית במועד
->->לעבור לדירה שכורה מו"ק יג. ציון י פינוי מבית לבית במועד
->צורך המועד, מלאכה לצורך המועד
->->במעשה הדיוט או במעשה אומן מו"ק ו: ציון ח בניית כותל בחול המועד
->->בפרהסיה אם ניכר לכל שהיא לצורך המועד כגון צידת דגים מו"ק יג: ציון ד מכירה ומלאכה לצורך המועד בצנעה
->->במי שאומנותו בכך או שאין אומנותו בכך מו"ק יג: ציון ד מכירה ומלאכה לצורך המועד בצנעה
->צורך מועט, עשיית מלאכה מרובה לצורך מועט מו"ק יב: אחרי ציון ד קציצת עץ במועד בשביל הנסורת
->צורך רבים, מלאכה לצורך רבים
->->הגדרת "צורך רבים" מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
->->בטורח גדול מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->בפרהסיא מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->אם אינו לצורך המועד מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->מעשה הדיוט או מעשה אומן מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון); מו"ק ה. ציון א תיקון קלקולי המים במועד (השני)
->צידת דגים ומליחתם יותר מכדי צורך המועד מו"ק יא. ציון י מליחה וכבישה במועד לצורך אחר המועד
->->בדגים שנפלטו מנהר שעלה על גדותיו ועלולים להתקלקל מו"ק יא. ציון י מליחה וכבישה במועד לצורך אחר המועד
->צידת דגים, עופות וחיות לצורך המועד
->->בפרהסיה או בצנעה מו"ק יג: ציון ד מכירה ומלאכה לצורך המועד בצנעה
->->במי שאומנותו בכך או שאין אומנותו בכך מו"ק יג: ציון ד מכירה ומלאכה לצורך המועד בצנעה
->צידת מזיקים בשדות
->->בשדה לבן או בשדה אילן מו"ק ו: ציון ז צידת המזיקים בשדות במועד ובשביעית
->->כדרכו או בשינוי מו"ק ו: ציון ז צידת המזיקים בשדות במועד ובשביעית
->ציון קברים מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->ציצית, טוייתה
->->התכלת ושאר הפתילים מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->->כדרכו או בשינוי מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->->לאחרים בחינם או בשכר או לעצמו מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->->לצורך המועד או לאחריו מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->->אם כיוון את מלאכתו למועד מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->צליית ירקות כדי לייפותם מו"ק יב. ציון מ זיפות חביות בחול המועד
->קבלנות, נתינת מלאכה בקבלנות לגוי
->->בשדה או בבנין או במטלטלין מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->בצנעה או במקום מפורסם מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->בביתו או מחוצה לו מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->בתחום העיר או מחוץ לתחום מו"ק יב. ציון א מסירת מלאכה בקבלנות כשיש עליו איסור
->->במלאכה שמותרת לישראל או שאסורה לישראל מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->תשלום עבור העבודה מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->באדם מפורסם מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->קנייה ומכירה בו ביריד - דבר האבד ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->קניית בתים, עבדים, בהמות, כלים, בגדים ופירות
->->לצורך המועד או שלא לצורך המועד מו"ק יג. ציון ו קנייה לצורך המועד
->->בצינעה או בפרהסיה מו"ק יג. ציון ו קנייה לצורך המועד
->->אם יוכל למצוא כמותם לאחר המועד או שלא יוכל מו"ק יג. ציון ו קנייה לצורך המועד
->קניית סחורה (ראה: חול המועד, סחורה)
->קציצת עץ בשביל הנסורת שלו מו"ק יב: אחרי ציון ד קציצת עץ במועד בשביל הנסורת
->קצירה
->->אם יש בה טירחה גדולה מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->אם יש הפסד מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->אם היה יכול לקצור לפני המועד מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->אם אין לו מה לאכול מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->אם יש לו כסף או שיכול ללוות - האם מותר לו לקצור ולאכול מתבואתו או שהוא חייב לקנות מהשוק מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->->באדם חשוב מו"ק יב: ציון א גדרים בהיתר של מלאכת דבר האבד במועד
->קריעה על מת בו מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->אם הוא קרובו או אינו קרובו מו"ק כד: ציון י קריעה בחול המועד
->->על אביו ואמו או על קרוב אחר מו"ק כד: ציון י קריעה בחול המועד
->->על שמועה קרובה מו"ק כד: ציון י קריעה בחול המועד
->->אם נקבר ביו"ט או בחול המועד מו"ק כד: ציון י קריעה בחול המועד
->קשקוש עץ בו
->->חפירה או כיסוי בקרקע ע"ז נ: ציון א מלאכות הנעשות לצורך האילן בשביעית ובמועד
->->נתינת זבל או קש ע"ז נ: ציון א מלאכות הנעשות לצורך האילן בשביעית ובמועד
->ראיית נגעים
->->בהסגר ראשון או שני או במוחלט או בטהור בתחילה לפני ההסגר מו"ק ז. ציון ז ראיית נגעים במועד
->ריחיים
->->בניית ריחיים חדשים בחול המועד מו"ק י. ציון ב תיקון ובניית תנור וריחיים במועד
->->->לצורך רבים או לצורך יחיד מו"ק י. ציון ב תיקון ובניית תנור וריחיים במועד
->->העמדתם במקומם הקבוע מו"ק י. ציון ב תיקון ובניית תנור וריחיים במועד
->->ניקור ריחיים או עשיית נקב באמצע הריחיים מו"ק י. ציון ב תיקון ובניית תנור וריחיים במועד
->ריכוך בגד ע"י שפשוף ביצה כג. ציון ג רכוך וקמוט בגדים ביום טוב ובחול המועד
->שטר חוב, כתיבתו
->->אם המלוה מוכן להלוות בלא שטר או שאינו מוכן מו"ק יח: ציון ה כתיבת שטרי חוב ומכירה במועד
->->אם הלווה צריך כסף לצורך המועד או רק להרווחה מו"ק יח: ציון ה כתיבת שטרי חוב ומכירה במועד
->->אם הלווה צריך כסף למסחר או לדברים אחרים מו"ק יח: ציון ה כתיבת שטרי חוב ומכירה במועד
->->אם כבר הילווה לו מו"ק יח: ציון ה כתיבת שטרי חוב ומכירה במועד
->שטר מכירה, כתיבתו
->->אם קונה קרקע לצורך המועד מו"ק יח: ציון ה כתיבת שטרי חוב ומכירה במועד
->->אם קנה קרקע לפני הרגל ולא היה יכול לכתוב את השטר לפני הרגל מו"ק יח: ציון ה כתיבת שטרי חוב ומכירה במועד
->שכח בו "יעלה ויבוא" - האם צריך לחזור ולהתפלל
->->באלו תפילות ברכות ל: ציון ד טעה ולא הזכיר של ראש חודש
->->ביחיד או בציבור ברכות ל: ציון ד טעה ולא הזכיר של ראש חודש
->שמחות, עשייתן
->->נישואין, סעודת נישואין, אירוסין, או סעודת אירוסין מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->->סעודת ברית מילה או סעודת פדיון הבן מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->->נישואין בלי סעודה מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->->להחזיר את גרושתו מן הנישואין מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->->האם מותר לאב למסור את בתו לשלוחי הבעל מו"ק ח: ציון ז נישואין במועד - אין מערבים שמחה בשמחה
->תיקונים לצורך יחיד
->->מעשה אומן או מלאכת הדיוט מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->אם אינו לצורך המועד מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->בטורח גדול מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->בפרהסיא מו"ק ד: ציון ה תיקון קלקולי המים במועד (הראשון)
->->תיקון מכונית
->->->כדי לנסוע לטיול או לצורך אחר מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->->->במוסך או ע"י הדיוט מו"ק י. ציון ה הטיפול במועד, בחמור העומד לריחים ולרכיבה
->->תיקון ספסל מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->->האם מותר לדרוש שכר על עבודת התיקון מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->תספורת (ראה: גילוח)
->תענית בו
->->אם התחילו להתענות לפני כן תענית י. ציון ז הפסקת תענית בימים טובים
->->תענית ציבור או תענית יחיד תענית י. ציון ז הפסקת תענית בימים טובים
->תפילין ומזוזות, כתיבתם מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->לצורך עצמו או לצורך אחרים מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->->לצורך המועד או לאחריו מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->->בחינם או בשכר כדי שיהיה לו מה לאכול או להרווחתו מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->->האם מותר לדרוש שכר על הכתיבה מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->אם כיוון את הכתיבה למועד מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->תפילין, הנחתם מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->תפירה
->->בדרך מלאכת הדיוט לצורך המועד מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->האם מותר לדרוש שכר על התפירה מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->לצורך המועד או שלא לצורך המועד או משום כבוד המועד מו"ק י. לפני ציון א תפירה במועד
->->תיקון בגד או נעל שנקרעו מו"ק י. לפני ציון א תפירה במועד
->->תפירת בגד חדש מו"ק י. לפני ציון א תפירה במועד
->->במעשה הדיוט או במעשה אומן מו"ק י. לפני ציון א תפירה במועד
->->כדרכו או על ידי שינוי מו"ק י. לפני ציון א תפירה במועד
->->בדבר האבד מו"ק י. לפני ציון א תפירה במועד
->->ע"י הדיוט לצרכו או לאחרים בשכר מו"ק י. לפני ציון א תפירה במועד
חולב (בשבת)
->איסורו משום דש, בורר, מוקצה או נולד שבת קמד: ציון ו חליבה לתוך אוכלים
->איסורו משום מפרק, קוצר או גוזז שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->בבהמה העומדת לאכילה או העומדת לחליבה שבת קמד: ציון ו חליבה לתוך אוכלים
->האם אסור מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->לכתחילה ובדיעבד שבת קמד: ציון ו חליבה לתוך אוכלים
->לתוך אוכלים שבת קמד: ציון ו חליבה לתוך אוכלים
->שיעור החיוב שבת עז: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חלב
חולה
->אכילת דברים מאוסים לרפואת חולה שאין בו סכנה מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->אכילתו ביוה"כ (ראה: פיקוח נפש)
->אכילתו מאכלות אסורים (ראה: מאכלות אסורים)
->בהמה ועוף שנשחטה בשבת לצורך חולה - האם מותר לבריא לאכול ממנו (ראה: שבת)
->האם הוא ומשמשיו פטורים מסוכה ביום הראשון סוכה כו. ציון ז חולים ומשמשיהם פטורים מן הסוכה
->האם מותר לברך חולה בשבת, אם הוא מסוכן או לאו תענית יט. אחרי ציון ד מתריעים בשבת
->האם מותר להשביעו שיענה על שאלות לאחר מותו סנהדרין סה: ציון ה דורש אל המתים
->->בחייו או לאחר מותו סנהדרין סה: ציון ה דורש אל המתים
->האם מותר לו להתפלל בארמיתברכות כד: ציון ח השמעת קול בתפילה
->התרעה על מחלה תענית יט: ציון א מתריעים על אסכרה
->->תענית או זעקה תענית יט: ציון א מתריעים על אסכרה
->חילול שבת למענו (ראה: חולב שיש בו סכנה; פיקוח נפש)
->נעילתו סנדל ביוה"כ (ראה: נעילת הסנדל)
->שאינו יכול לכוון בתפילתו - האם יתפלל ברכות לד: ציון ד כוונה בתפילה
->שהתרפא או מת לפני שמי שקיבל עליו תענית עליו התחיל להתענות - האם צריך להשלים תענית י: ציון ג יחיד שהתענה ועברה הצרה
->שהתרפא באמצע תענית עליו - האם צריכים להשלימה תענית י: ציון ג יחיד שהתענה ועברה הצרה; תענית יט. ציון י הפסקת תענית כאשר נענים
->->ביחיד או ברבים תענית יט. ציון י הפסקת תענית כאשר נענים
->שמת באמצע תענית עליו - האם צריכים להשלימה תענית י: ציון ג יחיד שהתענה ועברה הצרה; תענית יט. ציון י הפסקת תענית כאשר נענים
->שעמד בפני נשיא או בפני סתם אדם - האם מותר או אסור לומר לו "שב" מו"ק כז: ציון ז אמירה לאבל ולחולה שישבו
חולה שאין בו סכנה (בשבת)
->אמירה לנכרי בשבת לצורכו ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
->הדלקת מדורה עבורו שבת קכט. ציון ו הדלקת מדורה ליולדת, לחולה ולמקיז דם
->->במקום שיש גוי שבת קכט. ציון ו הדלקת מדורה ליולדת, לחולה ולמקיז דם
->->עבור מי שהקיז דם והצטנן שבת קכט. ציון ו הדלקת מדורה ליולדת, לחולה ולמקיז דם
->כיבוי נר עבורו שבת ל. ציון א כיבוי הנר בשביל החולה
->מדידת חום עבורו שבת קנז: ציון ב איסור מדידה, וההיתר לשם מצוה
->עירוב יין ושמן עבורו שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->->לצורך מילה שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->->נתינתם בקערה בלי לערבם בידים שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->->ע"י שינוי שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->->עירוב חלש שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->עשיית איסור דרבנן לצורכו ב"ק פ. לפני ציון ד גידול בהמה דקה לצורך חולה
->->אם אין דרך לרפאו אלא ע"י אותו איסור ב"ק פ. לפני ציון ד גידול בהמה דקה לצורך חולה
->->אם יצטרך לעבור על האיסור במשך זמן רב ב"ק פ. לפני ציון ד גידול בהמה דקה לצורך חולה
->עשיית מלאכה דרבנן עבורו שבת ל. ציון א כיבוי הנר בשביל החולה
->->אם יש סכנת אבר שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->->בשבות שנסמכה למלאכה דאורייתא שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->->כדרכו או בשינוי שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->->ע"י גוי שבת ל. ציון א כיבוי הנר בשביל החולה; שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה; שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק; שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ו
->->פעולה שאינה מיוחדת למקום חולי שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->->פעולה שיש בה חשש שחיקת סממנים שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->עשיית שבות ע"י ישראל לצורכו ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
->->בחולי בכל גופו או רק באבר אחד, כגון לכחול עין ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
->->למי שיש לו מיחוש ויכול ללכת, ומתחזק כבריא או לא ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
->->שבות שיש לו סמך במלאכה דאורייתא ושאין לו ביצה כב. ציון ט אמירה לגוי לצורך חולה שאין בו סכנה
חולה שיש בו סכנה (בשבת) (ראה גם: פיקוח נפש)
->האם השבת דחויה אצלו או הותרה שבת ל. ציון א כיבוי הנר בשביל החולה
->הדלקת מדורה עבורו שבת קכט. ציון ו הדלקת מדורה ליולדת, לחולה ולמקיז דם
->->במקום שיש גוי שבת קכט. ציון ו הדלקת מדורה ליולדת, לחולה ולמקיז דם
->עשיית מה שרגילים לעשות עבורו אף שאין במניעתו סכנה שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
חולין בעזרה
->אם שחט מיעוט סימנים בעזרה וגמר בחוץ חולין כט: ציון ה שחט מיעוט סימנים בחוץ וגמרם בפנים
->בהמת חולין שנשחטה בעזרה - איסורה באכילה ובהנאה
->->מלקות על אכילתה ב"ק ע. ציון נ (נדפס בדף עב.) גנב השוחט חולין בעזרה
->->מן התורה או מדרבנן ב"ק ע. ציון נ (נדפס בדף עב.) גנב השוחט חולין בעזרה
->האם מותר להכניס כסף חולין בעזרה ב"ק קי: ציון כ המקום שצריך לתת בו את גזל הגר
->->בכסף של גזל הגר ב"ק קי: ציון כ המקום שצריך לתת בו את גזל הגר
->חולין שנשחטו בעזרה
->->איסור אכילה והנאה מהם, מהתורה או מדרבנן פסחים כב. ציון [א] חולין שנשחטו בעזרה - אכילתם והנאה מהם
->->האם אסורים בהנאה פסחים ז. ציון א קידושין בחמץ האסור מדרבנן
חומה
->האם עובייה נידון כלחוץ או כלפנים לעניין פסול יוצא פסחים פה: ציון ה האגף, החלונות ועובי החומה
חומץ
->איזה יין נחשב חומץ לענין איסור יי"נ וסתם יינם
->->אחרי ג' ימים ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->אחרי י"ב חודש ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->אם אינו ראוי לשתיה ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->אם הוא מבעבע על הארץ ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->איזו ברכה מברכים עליו
->->כששותה לבדו או עם דבר אחר לשם רפואהברכות לה: ציון ה הברכה על שמן זית
->->בחומץ חזק ושאינו חזקברכות מ: ציון ז כיצד מברכים על החומץ
->->בחומץ המעורב במים ברכות מ: ציון ז כיצד מברכים על החומץ
->חליטת בשר בו פסחים עד: ציון ד אומצא דאסמיק
->->האם מותר לבשל את הבשר אח"כ פסחים עד: ציון ו חליטת בשר בחומץ
->->האם מותרת בזה"ז פסחים עד: ציון ו חליטת בשר בחומץ
->חליטת כבד בו - האם מותר לבשל את הכבד אח"כ פסחים עד: ציון ו חליטת בשר בחומץ
->חשש גילוי בו ע"ז ל. ציון כ איסור גילוי ביין שהתחיל להחמיץ
->->ביין שהיה מגולה ואח"כ נמצא שהחמיץ ע"ז ל. ציון כ איסור גילוי ביין שהתחיל להחמיץ
->מאכל של גוי שלפעמים מערבים בו חומץ ע"ז לח: לפני ציון ח בישולי גוים האסורים מפני שלפעמים מערבים בהם יין
->->איסור מאכל אחר בגלל דמיונו אליו ע"ז לח: לפני ציון ח בישולי גוים האסורים
->של גוי ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->שהובא מהאוצר ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
->של ישראל ביד גוי - א"צ חותם בתוך חותם ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->של ישראל שנגע בו גוי - האם נאסר ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->שם בו בשר והאדים החומץ פסחים עד: ציון ד אומצא דאסמיק
חומרא (ראה גם: ספק)
->החמרה במקום שגדולים אינם מחמירים ב"ק פא: אחרי ציון ד המחמיר על עצמו בפני אחרים
->->באדם הידוע בחסידותו הגדולה ובטוהר כוונותיו ב"ק פא: אחרי ציון ד המחמיר על עצמו
->->כשהוא בינו לבין עצמו ב"ק פא: אחרי ציון ד המחמיר על עצמו בפני אחרים
->->נידוי בשל כך ב"ק פא: אחרי ציון ד המחמיר על עצמו בפני אחרים
->מי שאינו מצווה בדבר ועושהו נקרא הדיוט סוכה כו. ציון ה חומרות בישיבה בסוכה
->מי שפטור ועושה - האם נקרא חסיד או הדיוט גיטין לו. ציון ט פרק ז שביעית בזמן הזה
->שוחט שגרם בשחיטתו שהבהמה אסורה מחמת חומרא שהכל נוהגים בה - האם חייב לשלם ב"ק צט: ציון ח כיצד דנים את השוחט שהטריף מספק
חוֹמש
->במי שנשבע שלא גזל מגוי והודה ב"ק קיג: ציון א פסקאות ג-ד גזל גוי
->בפדיון הקדש (ראה: הקדש)
->בפדיון מעשר שני (ראה: מעשר שני)
->שומר שטען שאבד ונשבע והודה ושוב טען שאבד ונשבע והודה - האם משלם חומש פעמיים ב"ק קח. ציון ג התשלום של חומש וכפל בפעמיים ושלש
->->אם הודה רק אחרי שבועתו השנייה ב"ק קח. ציון ג התשלום של חומש וכפל בפעמיים ושלש
->שני שומרים שטענו טענת גנב ואחד הודה ובאו עדים שהשני גנבו - האם הראשון חייב חומש ב"ק קח. ציון ב תשלום כפל וחומש בשני שותפים
->->אם העדים באו לפני הודאת הראשון ב"ק קח. ציון ב תשלום כפל וחומש בשני שותפים
חוּמָש
->האם מותר למכרו כדי לקנות נביאים וכתובים מגילה כה: ציון ג מכירת דברים שבקדושה
->העשוי בגלילה - האם יש לו קדושת ספר תורה גיטין ס. ציון ב פרק ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->חובת עמידה בפניו קידושין לג: ציון ו חיוב עמידה לפני ספר תורה
->כתיבת חומש בלבד (ראה: ספר תורה)
->קריאת התורה בו (ראה: קריאת התורה)
חופה (ראה גם: נישואין)
->אם אינה ראויה לביאה - האם חופה קונה כתובות ז: ציון ו ברכת החתנים - שבע ברכות
->->אם היא נידה כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->->אם חלה החתן ואינו יכול לבעול כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->->בחולנית וכדומה כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->->ביום כיפור או בתענית ציבור שתשמיש המיטה אסור כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->->לענין תוספת כתובה, ליורשה או להיטמא לה כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->באשה האסורה לו - האם נחשבת נשואה
->->אם הוא מתכוון לבוא עליה אחרי החופה יבמות נז: ציון א חופה לפסולות
->->לענין להתחייב חנק במקום סקילה, ולענין ירושתה יבמות נז: ציון א חופה לפסולות
->באשה הפחותה מגיל שלוש - האם נחשבת כנשואה יבמות נז: אחרי ציון א חופת בת קטנה משלש
->באשה נידה - האם נחשבת נשואה יבמות מט: ציון א קידושין באישה נידה; יבמות נז: ציון א חופה לפסולות; יבמות נז: אחרי ציון א חופת בת קטנה משלש - לענין קנין ולענין פסול; יבמות נט: ציון ו פיתה אישה האסורה לו וכנסה
->->האם מותר לעשותה יבמות מט: ציון א קידושין באישה נידה
->באשה נידה
->->אם בירך ברכת חתנים - האם חוזר ומברך כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->->אם החתן לא ידע שהיא נידה - האם זו חופה בטעות כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->->האם מותר לעשות את החופה כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->->האם רשאי לבוא עליה בלא חופה נוספת כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
->בלי קידושין - האם קונה, באשה כשרה או בפסולה יבמות נז: ציון א חופה לפסולות
->האם יכול הארוס להפר נדריה או להיטמא לה לפני החופה כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->האם מועילה כקידושין קידושין ה. ציון ב קידושין על ידי חופה
->האם מותר לארוס לבוא עליה לפני החופה, מהתורה ומדרבנן כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->הצורך בה
->->אם בא עליה בבית אירוסין לשם נישואין כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->->מהתורה או מדרבנן כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->ייחוד אחרי האירוסין ולפני החופה כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->לענין אכילת האשה בתרומה (ראה: תרומה)
->שבירת כוס זכר לחורבן
->->האם יש בזה משום בל תשחיתברכות ל: אחרי ציון ט שבירת הכוס בחופה
->->כוס של חרס או של זכוכיתברכות ל: אחרי ציון ט שבירת הכוס בחופה
->שימת אפר בראש החתן ברכות ל: אחרי ציון ט שבירת הכוס בחופה
->תחילת חופה קונה או סוף חופה קונה כתובות נו. ציון ד חופה שאינה ראויה לביאה
חוץ לארץ
->האם מצוה להעמיד בתי דין בחו"ל מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
->->בכל פלך או בכל עיר מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
->הבאת ירקות מחו"ל בשביעית שביעית פ"ו מ"ד ציון ג ממתי מותר ליקח ירק במוצאי שביעית
->הוצאת פירות לחו"ל שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->כמות גדולה או קטנה שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->פירות שאסורים באכילה שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->הוצאת פירות שביעית לחו"ל שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->אחרי שביער אותם בדרך הפקר שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->אם הוציאם - האם חובה להחזירם לא"י שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->אם הוציאם - האם מותרים באכילה שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->->אם אח"כ החזירם שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->בשעת הדחק שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->האם הם נאסרים שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית במתנה או בירושה
->->->אם נתנם במתנה או הורישם שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית במתנה או בירושה
->->לפני זמן הביעור או אחרי זמן הביעור שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחוץ לארץ
->->לצורך אכילה או לצורך סחורה באופן המותר שביעית פ"ו מ"ה ציון ה הוצאת פרות שביעית לחו"ל
->הוצאת תרומה לחו"ל שביעית פ"ו מ"ה ציון ד הוצאת תרומה לחוץ לארץ
->הלנת מת בחו"ל סנהדרין מו. ציון ה איסור הלנת המת ומצות הקבורה
->סנהדרין בחו"ל
->->מתי היא נוהגת מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
->->באלו דינים היא יכולה לדון מכות ז. ציון ג סנהדרין בארץ ובחוצה לארץ
חוקות הגויים
->בשחיטה לתוך גומה חולין מא. ציון ל שחיטה לתוך גומה; חולין מא: ציון ד עבר ושחט לתוך ימים, כלים וגומה
->גדר האיסור ללכת בחוקות הגויים סנהדרין עד. ציון ו מצוה קלה
->הידמות לגוים בדיבור או בלבוש או במנהג ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
->מלקות על הליכה בחוקותיהם ע"ז כט. ציון ג ישראל המספר את הגוי
חורג
->אח ואחות חורגים שגדלו יחד - האם אסורים זה בזו יבמות כא. ציון כ אשת חמיו ואשת חורגו
->אשת חורגו (אשת בן אשתו) - האם אסורה משום מראית עין יבמות כא. ציון כ אשת חמיו ואשת חורגו
->שני אחים חורגים שגדלו יחד - האם אח מותר באשת אחיו יבמות כא. ציון כ אשת חמיו ואשת חורגו
חורש (בשבת וביו"ט)
->בעפר תיחוח, אם יש דקר נעוץ או אין ביצה ח. ציון ד הכניס עפר לגנתו
->גרירת מיטה, כסא וספסל גדולים או קטנים - עשיית חריץ באין מתכוון ביצה כג: ציון ד דבר שאינו מתכוין
->חופר גומא, אם צריך רק לעפרה ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב
->->אם יש בו קלקול או אין בו ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב; ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב; ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים
->->אם לא היה לו דקר נעוץ מבעוד יום ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->->אם מוציא דקר ביושר בלי להטותו לצדדים ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->אם צריך את העפר לכיסוי הדם ביו"ט ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->->בדקר דק או רחב ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->בהוצאת דקר שהיה נעוץ מבעוד יום ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->->בעפר תלוש או תחוח ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->בשדה או בבית ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים; ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->->גומא בפירות או בקמח ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->האם פטור או מותר ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
חורש (בשבת)
->במזרד (ראה: מזרד)
->במנכש (ראה: מנכש)
->במקרסם (ראה: מקרסם)
->בפעולה הנעשית בצמח עצמו ולא בקרקע, כגון הורדת ענפים מאילן לתקנו שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->החופר גומא
->->אם אינו מקלקל ואינו מתקן וצריך את עפרה שבת עג: ציון ז החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה
->->אם אינו צריך לא את הגומא ולא את עפרה שבת עג: ציון ז החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה; שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ד
->->אם מקלקל ואינו צריך אלא לעפרה שבת עג: ציון ז החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה
->->ירקות שתחבם בעפר לפני שבת - האם מותר ליטלם בשבת שבת נ: ציון ז הוצאת ירקות הטמונים בקרקע בשבת
->החורש בשביל זרע אחד שבת קג. ציון ג שיעור החיוב בחרישה
->השוואת גומות
->->בצידוד חבית על הארץ שבת קמא. ציון ח צידוד חבית בשבת
->->->חבית כבדה או שאינה כבדה שבת קמא. ציון ח צידוד חבית בשבת
->->בקינוח טיט שעל הרגל או על הנעל בכותל שבת קמא. ציון ו קינוח הטיט שעל הרגל
->->טאטוא קרקע של בית שבת קכד: ציון ג טלטול מכבדות של תמרה
->->->אם היא מרוצפת או אינה מרוצפת שבת קכד: ציון ג טלטול מכבדות של תמרה
->כלאחר יד, ע"י גרירת כלי (ראה: גרירת כלי)
->שיעור החיוב שבת עג: ציון ב מלאכת זורע; שבת קג. ציון ג שיעור החיוב בחרישה
חורשה
->רעיית בהמה דקה בחורשה (יער) של אחר ב"ק פא. ציון א רעיית בהמות בחורשים
->->בחורשה של שבט אחר ב"ק פא. ציון א רעיית בהמות בחורשים
->->ברשות בעל החורשה או בלי רשותו ב"ק פא. ציון א רעיית בהמות בחורשים
->->גדולה או קטנה ב"ק פא. ציון א רעיית בהמות בחורשים
->->שעציה גדולים או דקים ב"ק פא. ציון א רעיית בהמות בחורשים
חושן
->איסור הזחתו מעל האפוד
->->אם מפריד רק צד אחד יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן מעל האפוד
->->אם רק מרפה את החיבור בלי לנתק יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן מעל האפוד
->->בהפרדה לצורך תיקון יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן מעל האפוד
->->בהפרדת חיבור הטבעות העליונות לכתפות האפוד יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן
->->בהפרדת חיבור הטבעות התחתונות מחשב האפוד יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן
->->בשעה שלבוש ובשעה שאינו לבוש יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן מעל האפוד
->->בשעת העבודה ושלא בשעת העבודה יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן מעל האפוד
->->האם יש לאו על כך יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן מעל האפוד
->->הלובש חושן בלי אפוד - האם עובר באיסור כל רגע יומא עב. ציון ב האיסור להזיח את החושן
חוששים לזרע האב
->לענין אותו ואת בנו חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים; חולין עט. ציון א חוששים לזרע האב בדין כלאיים; חולין עט: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בכלאיים; חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->לענין בן פקועה שאחד מאבריו אסור שבא על בת פקועה חולין סט. לפני ציון ב בן פקועה שאחד מאבריו נאסר שבא על בת פקועה
->לענין זרוע, לחיים וקיבה חולין קלב. ציון ג זרוע, לחיים וקיבה בבהמת כלאיים ובכוי
->לענין כיסוי הדם בוולד של תייש וצבייה חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->לענין כלאים חולין עח: ציון א איסור "אותו ואת בנו" בזכרים; חולין עט. ציון א חוששים לזרע האב בדין כלאיים
חותלות (בשבת)
->פירות בתוך חותלות הקשורים בחבל
->->התרת החבל שבת קמו. ציון ד חותלות של גרוגרות ושל תמרים
->->->אם הוא קשור בקשר של קיימא שבת קמו. ציון ד חותלות של גרוגרות ושל תמרים
->->חיתוך גוף החותלות שבת קמו. ציון ד חותלות של גרוגרות ושל תמרים
->->חיתוך החבל או סתירתו שבת קמו. ציון ד חותלות של גרוגרות ושל תמרים
חותם (ראה גם: גוי; יין נסך - חשש למגע גוי)
->אם נהגו שחותם על הסחורה מועיל כקנין (ראה: מנהג)
חותמת (בשבת)
->חותמת של כלי שכיסויו קשור בחבל
->->התרת החבל שבת קמו. ציון ד חותלות של גרוגרות ושל תמרים
->->->אם הוא קשור בקשר של קיימא שבת קמו. ציון ד חותלות של גרוגרות ושל תמרים
->->סתירת הכיסוי או חיתוכו שבת קמו. ציון ד חותלות של גרוגרות ושל תמרים
חזה ושוק
->אכילתם ע"י בת כהן שנישאה לישראל ומת או גירשהּ בלי בנים יבמות פז. ציון ד אכילת חזה ושוק
->אכילתם ע"י ישראלית שיש לה בן מכהן ונישאה לזר ומת או גירשהּ בלי בנים יבמות פז. ציון ד אכילת חזה ושוק לאישה שחזרה לאכול תרומה
->כמה צלעות כלולות בחזה חולין מה. ציון כ הצלעות הניתנות לכהן עם החזה; חולין מח. ציון ד פרק ו מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
חזיר
->איסור גידולו ב"ק פב: ציון ס איסור גידול חזירים
->->אם נזדמן לו ב"ק פב: ציון ס איסור גידול חזירים
->->בארץ ישראל ב"ק פב: ציון ס איסור גידול חזירים
->->לצורך שומנו ועורו ב"ק פב: ציון ס איסור גידול חזירים
->->מן התורה ומדרבנן ב"ק פב: ציון ס איסור גידול חזירים
->אם קיבל אותו בפרעון חובו - האם מותר להשהותו עד שימכרנו שבת קנה: ציון ז גדרי האחריות, המצוה והאיסור בהאכלת בעלי חיים
->אמירת קריאת שמע כנגד פי חזיר ברכות כה. ציון נ אסור לקרוא קריאת שמע כנגד פי חזיר
->מי שירש חזירים - האם חייב למכרם מיד ב"ק פ. ציון ד מי שנפלו לו כלבים וחזירים בירושה
חזקה (כהוכחה)
->אמתלא נגד חזקה כתובות כב. ציון נ פרק א אמרה 'טמאה אני' ונתנה אמתלא לדבריה
->האם הכלל "שאני אומר" נחשב הכרעה ודאית פסחים ט: ציון ה "שני ציבורין היינו שתי קופות"
->הסתמכות עליה בדבר שאפשר לבדוק חולין ג. ציון ד פרק ג שחיטת משומד; חולין ג: ציון ג פרק ב, ד שחיטת אדם שאינו ידוע כמומחה ואינו מוחזק
->הסתמכות עליה בספק של תרי ותרי
->->אם יש חזקת כשרות שאם לא היתה נכונה היה יוצא עליה קול כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->->באיסור עבודה לזר כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->->לכתחילה ובדיעבד כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->->לענין אכילת תרומה מהתורה כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->->לענין אשת איש כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->->על חזקת כשרותו של אדם
->->->בענייני איסורים כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->->->להוציא ממון כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->->->להחזיק ממון ביד בעליו כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->הסתמכות עליה כשאפשר לברר פסחים ד. ציון י הסתמכות על 'בית בחזקת בדוק' במקום שאפשר לברר
->הסתמכות עליה כשיש חזקה נגדית פסחים ד. ציון י הסתמכות על 'בית בחזקת בדוק' במקום שאפשר לברר
->חזקת ממון וחזקת הגוף - איזו עדיפה כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->חזקת ממון וחזקת כשרות - איזו עדיפה כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->'כל הטומאות כשעת מציאתן' פסחים צא. ציון א המפקח את הגל
->מלקים והורגים על פי חזקה
->->סוגי החזקות קידושין פ. ציון ב מלקין והורגין על פי החזקה
->->תוך כמה זמן נוצרת החזקה קידושין פ. ציון ב מלקין והורגין על פי החזקה
->מתי "אזלינן בתר בתרא" (מציאות אחרונה), והאם נאמר גם לקולא פסחים ז. ציון ג מעות הנמצאות בירושלים
->נאמנות אדם על שלו בדבר שיש בו חזקת איסור כתובות כג: ציון ב האומר על עצמו שהוא כהן
->->בדבר שיש לו הנאה ממנו או שאין לו כתובות כג: ציון ב האומר על עצמו שהוא כהן
->נאמנות במיגו נגדה קידושין סד. ציון ה נאמנות הבעל ליבום - לאסור ולהתיר
->שהורעה פסחים ג: ציון ב אין בודקים מן המזבח ולמעלה
->שכל מה שבידו של אדם הוא שלו כתובות יט. ציון ד פרק ב טענת "שטר אמנה"
חזקה (כקניין בקרקע)
->בקניית קרקע, במכר או מתנה קידושין כו. ציון א קנין חזקה בקרקע
->->קניית שדות רבות ע"י חזקה באחת מהן, במכר, במתנה ובשכירות קידושין כז. ציון ח קונים כמה שדות על ידי חזקה באחת מהן
->המוכר עשר שדות והקונה שילם מקצת הדמים והחזיק בשדה אחת ב"מ מז. ציון ג עסקה שנעשה קנין רק במקצתה
->מי שטוען לבעלות על קרקע ע"פ שטר וחזקה ולא קיים את השטר, האם יכול לידון בחזקה סנהדרין כג: לפני ציון ג אמר שיש לו שתי כתות לעדים
חזקה (מקרה החוזר)
->בשתי פעמים או בשלוש ב"ק כג: ציון ז על איזו נגיחה משלם נזק שלם
->->בסכנת נפשות או במוסר ב"ק קיז. ציון ח פסקה ג חיוב מיתה במוסר
->בשתי פעמים או בשלוש
->->בדברים חוץ מדיני ממונות ב"מ קו: ציון א פסקאות א, ד החיוב לזרוע כמה פעמים
->->בדיני ממונות ב"מ קו: ציון א פסקאות א, ד החיוב לזרוע כמה פעמים
->->->להוציא ממון או להשאירו ביד המוחזק ב"מ קו: ציון א פסקאות א, ד החיוב לזרוע כמה פעמים
->מספר הפעמים שנחשב חזקה
->->האם נידון כמוחזק גם בפעם שהוחזק בה סנהדרין פא: ציון ד עבר ושנה מכניסין אותו לכיפה
->->פעמיים או שלוש פעמים סנהדרין מב: ציון ב לימוד זכות על היוצא לסקילה
->קביעתה בשתי פעמים או בשלש פעמים יבמות סד: ציון א בכמה פעמים נקבעת החזקה
->->בענייני ממון יבמות סד: ציון א בכמה פעמים נקבעת החזקה
חזקה דמעיקרא
->אין מחזיקים אדם כרשע ב"מ עה: ציון א פסקה ב ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->אם יצאה מחזקתה ואין ידוע מתי יצאה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->בדבר שמשתנה כל יום יבמות סז: ציון ו נבעלה לפסול לה שהוא ספק בן תשע
->החשש שמא אדם ימות
->->באיש או באשה ב"מ לט. ציון ח פסקה ה-ו אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->במי שהגיע לגבורות ב"מ לט. ציון ח פסקה ה-ו אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->בסתם אדם ב"מ לט. ציון ח פסקה ה-ו אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->בשבוי ב"מ לט. ציון ח פסקה ה-ו אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->הרעת החזקה יבמות סז: ציון ו נבעלה לפסול לה שהוא ספק בן תשע
->חזקת היתר
->->במקום שיש ריעותא כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->נגד חזקת הגוף כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->חזקת חיים של נפטר מול חזקת אשת איש יבמות קכ. ציון ד זיהוי מת לאחר שחלפו שלשה ימים מפטירתו
->חזקת כהונה (ראה: כהן)
->שלא נתבררה בשעתה ונודעה רק למפרע חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
חזקה מטבע האדם
->חזקה נגד רוב - האם מצרפים מיעוט לחזקה וזה כמחצה ומחצה יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->->לענין טומאה יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
חזקיהו
->ספר הרפואות שחזקיהו גנז ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
חזקת חיים (ראה: גט; תרומה)
חזקת ממון (ראה: מוחזק)
חזקת מרא קמא
->אם יש חזקת מרא קמא מול מוחזק - האם יחלוקו ב"מ ק. ציון א המחליף פרה בחמור
->כששני הצדדים טוענים שמא ב"מ לד. ציון א דיני הספקות בקנין הכפל
חזקת שלוש שנים
->אם העיד עד אחד שמישהו אכל פירות מהשדה שלוש שנים
->->האם חייב להחזיר את הפירות ב"מ ב: ציון א פסקה ו כחו של עד המסייע לפטור משבועה
->->האם חייב להישבע על הפירות ב"מ ב: ציון א פסקה ו כחו של עד המסייע לפטור משבועה
->אם התחיל להחזיק בחיי האב ומת וגמר את שלש השנים בחיי הבן ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->->אם הבן היה גדול או קטן בחיי האב ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->בנכסי קטן
->->אם במשך כל השנים היה קטן ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->->אם הקטן הגדיל באמצען ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->->אם התחיל להחזיק כשבעל השדה היה קטן והחזיק שלש שנים אחרי שהגדיל ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->->אם טוען שהאבא מכר לו ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->->אם טוען שהאפוטרופוס מכר לו ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->->אם טוען שהקטן מכר לו כשהיה קטן ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->->אם טוען שמכר כשהגדיל ב"מ לט. ציון כ דין חזקה בנכסי קטן
->הטוען שקנה קרקע מאביו של קטן - האם מקבלים עדי חזקה להוציא מהקטן
->->אם הוציא את הקטן בכוח מהקרקע ב"ק קיב. ציון כ חזקה בקרקע שהיתה בחזקת מורישו של קטן
->->אם היה מוחזק והקטן תקף והוציאו מהקרקע ב"ק קיב. ציון כ חזקה בקרקע
->->אם עכשו הקטן מוחזק או שהאחר מוחזק ב"ק קיב. ציון כ חזקה בקרקע
->שלש כתות עדים וכל כת מעידה על שנה אחת ב"ק ע: ציון א דבר ולא חצי דבר בעדות
חזרת הש"ץ
->אם יש ששה שלא התפללו וארבעה שכבר התפללו מגילה כג: ציון ג פריסה על שמע בעשרה
->לאחר ביטול טעם התקנה לאומרה פסחים קא. ציון א קידוש בבית הכנסת בזמן הזה
חטא
->האם יש לפרסם ברבים חטא שהוא מתוודה עליו
->->בחטא מפורסם או שאינו מפורסם יומא פו: ציון ב פרסום החטא; יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
->->בחטא שבין אדם לחברו יומא פו: ציון ב פרסום החטא; יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
->->->אם הנפגע מפרסם יומא פו: ציון ב פרסום החטא
->->בחטא שבין אדם למקום יומא פו: ציון ב פרסום החטא; יומא פו: אחרי ציון ד פירוט החטא בווידוי
->->הודעה שחזר בתשובה, אם העירו לו שחטא יומא פו: ציון ב פרסום החטא
'חטא כדי שיזכה חברך'
->אם הלה לא פשע יומא פה. ציון ה גדרים בהיתר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש
->בפריה ורביה יומא פה. ציון ה גדרים בהיתר לחלל שבת לצורך פיקוח נפש
חטאת - כללי
->איסור הנאה בדם חטאת לפני זריקה יומא נט. ציון ד מעילה בדמים היוצאים לנחל קדרון
->האם באמירת פרשת חטאת ב"איזהו מקומן" אומר "יהי רצון כאילו הקרבתי חטאת" שבת עב. ציון א חיובי הקרבן בשפחה חרופה
->האם מותר להקריב חטאת העוף אחר התמיד פסחים נט. ציון ה קרבן מחוסר כיפורים לאחר התמיד
->הבאת חטאת פנימית על תנאי כנדבה הוריות ג. ציון ז צירוף הוראות שונות של בית דין
->הזאות חטאות פנימיות - כנגד הפרוכת או עליה ממש יומא נז. לפני ציון א ההזאות על הכפורת
->חובת כיבוס בגד שניתז עליו דם חטאת
->->אם יצא מהעזרה ונטמא - מכניס פחות פחות משלש אצבעות לכבס בעזרה, או קורע יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->->בבגד רגיל יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->->->במעיל ובשאר בגדי כהונה יומא עב. ציון א האיסור לקרוע בגדי כהונה
->חטאת העוף שבאה על ספק לידה, ולאחר שנמלקה נודע שלא ילדה - האם תצא לחולין או תיקבר סוטה ו: ציון ב מנחת סוטה שעדיה נמצאו זוממים
->לשון הקדשתו - 'לחטאתי' או 'הרי זו חטאתי' או 'הרי זו חטאת' חולין מא: ציון י השוחט לשם חטאת
->מי שידיו טמאות - האם די בטבילת ידיו לאכילת חטאת חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->->בסתם ידים שלא נודע שנטמאו חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->->במי שנטמאו ידיו בטומאה שאין לה עיקר מהתורה כגון ספר חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->מיצוי חטאת העוף
->->האם מעכב יומא כד: אחרי ציון א זר במיצוי דם העוף
->->זר שמיצה - האם חייב מיתה יומא כד: אחרי ציון א זר במיצוי דם העוף
->מעילה בדם חטאת יומא נט. ציון ד מעילה בדמים היוצאים לנחל קדרון
->עולה ויורד (ראה: קרבן עולה ויורד)
->שהביא אחרי העולה פסחים נט. ציון ח חטאת קודמת לעולה
->שהופרשה על חלב - האם אפשר להביאה על דם הוריות ז: ציון א צירוף שגגת הכהן המשיח לשגגת הקהל
->של הקהל (ראה: פר העלם דבר; שעיר עבודה זרה)
->שלא נודעה לרבים שנגזלה - תקנה שמכפרת או שאינה מכפרת ב"ק סו: ציון א גזל קרבן חבירו
->שנשלח ע"י חולה או זקן ממדינת הים - האם מקריבים אותו גיטין כח. ציון ג אכילת תרומה באשת כהן שהלך בעלה; גיטין כח. ציון ד השולח חטאתו ממדינת הים
->->אם הוא גוסס גיטין כח. ציון ד השולח חטאתו ממדינת הים
->שריפת חטאות הנשרפות בלילה יומא מב: ציון א שריפת פרה אדומה בלילה
חטאת יחיד - מי חייב בה
->אם ב"ד התירו איסור בטעות ויחיד עשה את האיסור אחרי שחזרו בהם
->->אם ידע שחזרו בהם או לא ידע הוריות ג: ציון ז עשה על פי הוראת בית דין לאחר שחזרו בהם
->->אם יצא מהעיר ולא היה יכול לברר הוריות ג: ציון ז עשה על פי הוראת בית דין לאחר שחזרו בהם
->->->אם החזיק בדרך הוריות ג: ציון ז עשה על פי הוראת בית דין לאחר שחזרו בהם
->אם הקהל אכלו חלב ולא זוכרים אם זה חלב שב"ד התיר בטעות או חלב אחר הוריות ה. ציון ד נעלם מהם איזה איסור התירו בית הדין
->אם רוב ישראל חטאו ע"פ הוראת טעות של ב"ד יבמות צב. ציון ב חיוב קרבן לנישאת ע"פ ב"ד ובעלה חזר
->->צירוף שני מיעוטים שכל אחד עשה ע"פ הוראה אחרת - לרוב יבמות צב. ציון ב חיוב קרבן
->ב"ד שעשו ע"פ הוראת טעות של עצמם הוריות ג. ציון ב צירוף בית הדין לקהל
->ביבם שייבם והתברר שהיבמה מעוברת וילדה - אם בא עליה אחרי שהוכר העובר או לפני כן יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו
->ביחיד שחטא ע"פ הוראת טעות של ב"ד יבמות צב. ציון ב חיוב קרבן לנישאת ע"פ ב"ד ובעלה חזר
->בעגונה שנישאה ע"פ ב"ד ובא בעלה יבמות צב. ציון ב חיוב קרבן לנישאת ע"פ ב"ד ובעלה חזר
->->ב"ד הגדול או ב"ד אחר יבמות צב. ציון ב חיוב קרבן לנישאת ע"פ ב"ד ובעלה חזר
->גדר "שב מידיעתו" הוריות ב. ציון ה אכל חלב שהתירו בית דין וסבר שהוא שומן
->הטועה בדבר מצוה ועשה עבירה שחיובה כרת - האם חייב חטאת סוכה מב. אחרי ציון ד טועה בדבר מצוה
->->באוכל נותר מקרבן בליל פסח וחשב שזה קרבן פסח סוכה מב. אחרי ציון ד טועה בדבר מצוה
->המתעסק בחלבים ובעריות - האם הוא חייב חטאת ר"ה כח: ציון ב מצוות צריכות כוונה בכלל, ובשופר בפרט
->חיוב חטאת בשוגג (ראה: שוגג)
->חילוק חטאות על ביאות או אכילות אסורות
->->בגופים מחולקים קידושין עז. ציון י החיוב בשמות מחולקים ובגופים מחולקים
->->בשמות מחולקים קידושין עז. ציון י החיוב בשמות מחולקים ובגופים מחולקים
->יחיד שעשה איסור וחשב שזה לאו ולא ככרת הוריות ב. ציון ג מה נחשב "הוראה" של בית הדין
->->אם עשה ע"פ הוראת ב"ד שזה לא כרת הוריות ב. ציון ג מה נחשב "הוראה" של בית הדין
->כהן משיח שאינו ראוי להוראה והתיר איסור בטעות וחטא ע"פ הוראתו הוריות ז. אחרי ציון ד הגדר של "מופלא" בכהן המשיח
->מי שאכל חלב שהתירו בית דין בטעות וחשב שהוא שומן
->->אם ידע שב"ד הורו או לא ידע הוריות ב. ציון ה אכל חלב שהתירו בית דין וסבר שהוא שומן
->->אם עשה לבד או עם רוב הציבור הוריות ב. ציון ה אכל חלב שהתירו בית דין וסבר שהוא שומן
->מי שאכל כחצי זית והשתמד וחזר בתשובה ואכל עוד כחצי זית הוריות יא. ציון ב שינוי במעמד האישי
->מי שאכל מעט חלב ואח"כ ב"ד קבעו שזה שיעור כזית הוריות ב. ציון ה אכל חלב שהתירו בית דין
->->אם ב"ד אחר שינה את השיעור הוריות ב. ציון ה אכל חלב שהתירו בית דין וסבר שהוא שומן
->מי שידע שב"ד טעו בהוראתם ומ"מ עשה כי חשב שמצוה לשמוע לדברי חכמים הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->->אם הוא אחד מבית דין הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->->אם הוא תלמיד
->->->שאינו ראוי להוראה, או עם הארץ הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->->->שגמיר ולא סביר הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->->->שהוא חריף ובעל סברא, אבל לא למד דין זה הוריות ב: ציון ב היודע שב"ד טעו
->->->שיודע להבין דבר מתוך דבר, לחדש סברות מעצמו הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->->->שסביר ולא גמיר הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->->->שראוי להוראה ולא נסמך הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->->אם חשב שזה מראה שהם צודקים הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->->יחיד או רוב ציבור הוריות ד: ציון ט קהל שעשו במזיד
->מי שעשה איסור באונס - באופן שלא היה צריך לחשוש הוריות ב: ציון ה יחיד שעשה ע"פ הוראת ב"ד
->מי שעשה איסור שב"ד התירו בטעות אבל הוא מבעט בהוראה
->->אם אמר שהוא סומך על סברת עצמו ולא על ב"ד הוריות ב: ציון ג מבעט בהוראה
->->מי שבדרך כלל אינו שומע לב"ד הוריות ב: ציון ג מבעט בהוראה
->->מי שלא היה ברור לו אם ב"ד התיר הוריות ב: ציון ג מבעט בהוראה
->מי שעשה איסור שב"ד התירו בטעות ואחד הדיינים פסול מדרבנן הוריות ד: ציון ה הרכב בית הדין
->מי שעשה איסור שב"ד התירו בטעות ולא עשו רוב הקהל הוריות ב: ציון ה יחיד שעשה על פי הוראת בית דין; הוריות ג. ציון ב צירוף בית הדין לקהל; הוריות ג. ציון ז צירוף הוראות שונות של בית דין; הוריות ג: ציון א צירוף הוראות של שני בתי דין; הוריות ג: ציון ז עשה על פי הוראת בית דין לאחר שחזרו בהם
->->אם ב"ד עצמם עשו ע"פ הוראתם הוריות ב: ציון ה יחיד שעשה ע"פ הוראת ב"ד
->->אם מלבדו עשו חצי קהל ע"פ הוראה אחרת של ב"ד הוריות ב: ציון ה יחיד שעשה ע"פ הוראת ב"ד
->->אם סמך על ב"ד רגיל או על ב"ד הגדול הוריות ב: ציון ה יחיד שעשה ע"פ הוראת ב"ד
->->אם רוב הקהל עשו ע"פ הוראות שונות של ב"ד הוריות ג. ציון ז צירוף הוראות שונות של ב"ד
->->אשה שהותרה להינשא ע"פ עדות מוטעית ואח"כ בא בעלה הוריות ב: ציון ה יחיד שעשה
->מי שעשה איסור שב"ד התירו בטעות ושינו את פסיקתם הוריות ב. ציון ה אכל חלב שהתירו בית דין
->מי שעשה איסור שחייבים עליו קרבן עולה ויורד ע"פ ב"ד שהתירוהו בטעות הוריות ח: ציון א הוראה על חטא שחייבים עליו קרבן עולה ויורד
->מי שעשה איסור שידע שאסור אבל חשב שיש תנאים שהוא מותר הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו
->על עבירה שאין בה מעשה סנהדרין סה. ציון ד חיוב קרבן בדבר שאין בו מעשה
->תינוק שנשבה, שעשה איסור הוריות ב: ציון ה יחיד שעשה על פי הוראת בית דין
חי נושא את עצמו
->בבני אדם ע"ז טז. בלי ציון מכירת סוס לגוי
->בבעלי חיים ע"ז טז. בלי ציון מכירת סוס לגוי
->בבעלי חיים שבת צד. ציון א חי נושא את עצמו
->ברה"ר או בכרמלית שבת צד. ציון א חי נושא את עצמו
->בתינוק שבת צד. ציון א חי נושא את עצמו
חיבור משקים (ראה: טומאה; יין נסך; מקוה; ניצוק)
חיבת הקודש
->בגללה הקודש כאילו הוכשר לקבל טומאה (ראה: הכשר)
->בגללה עצי הקדש ולבונה מקבלים טומאה חולין לו. ציון ה חיבת הקודש המכשירה לקבל טומאה
->->מהתורה או מדרבנן חולין לו. ציון ה חיבת הקודש המכשירה לקבל טומאה
חיגר
->היה חיגר ביו"ט הראשון ונרפא אח"כ - האם הוא חייב או רשאי להביא עולת ראייה וחגיגה אז חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->אם היה חיגר בתחילת היום הראשון והבריא בסופו חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->אם נעשה חיגר בלילה ראשון או ביום ולא הבריא חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->אם היום הראשון חל בשבת חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->מי שהיה בריא ביום ראשון ואחר כך נעשה חיגר האם הוא מביא קרבנות בשאר הימים חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->מי שהיה חיגר כל סוכות והבריא בשמיני עצרת - האם הוא חייב בתשלומין חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
חידושי תורה, כתיבתם בחול המועד
->סברות, קושיות ותירוצים, פירושים של עצמו ושל אחרים מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
חיה (בעל חיים)
->בופלו - האם הוא חיה חולין פ. ציון ה בעלי חיים שיש ספק אם הם חיה או בהמה
->בשר חיה בחלב (ראה: בשר בחלב)
->גידול חיה דקה (כלב, חתול או קוף) בארץ ישראל ב"ק פ. ציון ז איסור גידול חיה דקה
->היתר להרוג חיה רעה (כארי, נמר, זאב, דוב וברדלס) קודם שהמית ב"ק פ: ציון א גידול חתול המזיק
->->אם היא קשורה או אינה קשורה ב"ק פ: ציון א גידול חתול המזיק
->הסימנים המבדילים בינה לבין בהמה חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->הצורך במסורת חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->טלפיים חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->->ארוכים וחדים חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->מין שיש בו רק חלק מהסימנים חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->קרניים חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->->חדורות חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->->חרוקות חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->->כרוכות חולין נט. ציון ס סימני חיה
->->->מפוצלות חולין נט. ציון ס סימני חיה
->עז כרכוז - האם היא חיה חולין נט. ציון ס סימני חיה
חיה (מיילדת)
->נאמנותה לומר על ילד שהוא כהן, לוי, נתין או ממזר קידושין עג: ציון ג גדרי הנאמנות של המילדת
->נאמנותה לומר על תאומים מי מהם בכור קידושין עג: ציון ג גדרי הנאמנות של המילדת
חיה גסה
->מכירתה לגוי
->->אם אינה מזיקה ע"ז טז. ציון ד מכירה לגוים של ארי ודוב שאינם מזיקים
->->אריה או חיה הראויה למלאכה ע"ז טז. ציון ד מכירה לגוים של ארי ודוב שאינם מזיקים
->->אריה שלם או שבור ע"ז טז. ציון ד מכירה לגוים של ארי ודוב שאינם מזיקים
חיה רעה
->האם מותר ללחוש עליהן או לגרום לחיבורן כדי להינצל מהן סנהדרין סה. ציון ח איסור חובר חבר
->->בשבת סנהדרין סה. ציון ח איסור חובר חבר
->התרעה או תענית על חיה רעה שתוקפת בני אדם תענית כב. ציון ב מתריעים על חיה רעה; תענית כב: ציון א מתריעין על שדפון
->->אם היא טורפת או אוכלת תענית כב. ציון ב מתריעים על חיה רעה
->->אם היא תוקפת בעיר או בשדה תענית כב. ציון ב מתריעים על חיה רעה
->->מספר בני האדם המותקפים תענית כב. ציון ב מתריעים על חיה רעה
חיטה
->הכוסס חיטה - מה יברך ברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->->לפניה ואחריהברכות לז. ציון ד הכוסס את החיטה
->->אם אכלו חי או שלוק ברכות לז. ציון ד הכוסס את החיטה
->הנודר מחיטה - האם אסור בחיטים חיים או מבושלים או פת
->->אם אמר 'חיטה חטים שאני טועם' נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->->אם אמר 'חיטה שאני טועם' נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->->אם אמר 'חיטים שאני טועם' נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->->אם אמר 'קונם עלי חטים' נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->מדוע אינה נחשבת בריה מכות יז. ציון ג הגדרת בריה
חייב מיתת ב"ד (שנגמר דינו)
->האם מחללים עליו את השבת לחיי שעה סנהדרין עב: ציון ג הבא על עסקי נפשות שנפל עליו גל
->שהזיק - האם הוא חייב על הנזק סנהדרין עב. ציון ב חיובו של גנב שהוציא כלים מן המחתרת
חייבי לאוין
->האם קידושין תופסים בהם קידושין סב. ציון ב המקדש זקוקה ליבום אחרי שתחלוץ
חייט
->כמה מהחוט (שקיבל ממישהו לתפור בגד) מותר לו להחזיק לעצמו, בזמן התלמוד ובזמן הזה ב"ק קיט. ציון ס שיעור החוט שחייב החייט להחזיר לבעלים
חֵיל
->מהותו ומקומו סנהדרין פו: ציון י מקום מושב בתי הדין בהר הבית
חילול השם
->בגזל גוי ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->->בהברחה ממכס ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->בהפקעת הלוואתו ב"ק קיג: ציון ס פסקה ג עדות לטובת גוי; ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא
->->האם עובר גם על "לא תחללו את שם קדשי" ב"ק קיג: ציון א גזל גוי
->בגזל גוי גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->בהטעיית אנס ע"י נדר כשעושה תנאי בלבו או בפיו בלחש נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->בהתרת הנדר של צדקיהו לנבוכנדצר נדרים סה. ציון א פרק ו המודר הנאה מחברו אין מתירין לו אלא בפניו
->היתר להעיד לטובת גוי נגד ישראל בערכאות של גוים למנוע חילול השם
->->באדם חשוב ב"ק קיג: ציון ס פסקה ד עדות לטובת גוי בערכאות
->->באדם שהגוי ייחד אותו להעיד ב"ק קיג: ציון ס פסקה ד עדות לטובת גוי בערכאות
->->כחיוב ב"ק קיג: ציון ס עדות לטובת גוי בערכאות
->השבת אבידה של גוי למנוע חילול השם ב"ק קיג: ציון ד אבידת גוי
->כפרה עליו ע"י מיתה, בלי תשובה או עם תשובה שבועות יג. ציון א כפרה על איסור כרת
חילופי איסור
->חילופי איסורי הנאה - האם הם אסורים
->->האם לכתחלה מותר להחליף איסורי הנאה נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->->חליפי חליפין של איסורי הנאה נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->->מדאורייתא או מדרבנן נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות; נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->על המחליף עצמו או על אחרים נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->חילופי דבר שנאסר בנדר
->->באומר "פירות אלו שאיני אוכל ואיני טועם" נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->באומר "קונם [סוג מסוים] שאיני אוכל ואיני טועם" נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->באומר "קונם פירות אלו עלי" נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות; נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->->בחילופים שמישהו אחר החליף נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->->דין חילופי חילופים נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->->מדרבנן או מדאורייתא נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->במי שאוסר "פירות אלו" על פלוני
->->->אם הוא עצמו החליף, או המדיר החליף נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->->->האם לוקה נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->->->מדאורייתא או מדרבנן נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->->האם מותר להחליף לכתחילה נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות; נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->->פרי שזרעו אינו כלה נדרים נז. ציון א חליפין וגידולים של פירות האסורים בנדר
->חליפי חליפין של עבודה זרה נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
חילתית
->הצורך בחותם או בשני חותמות כששולחים אותה עם גוי או כשמפקידים אצלו ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->חתיכות פרי שנמצאות עם העלים
->->דבוקות לעלים או לא דבוקות ע"ז לט: ציון ל עלה של חלתית והקרטין שבו - מותרים
->שנחתכה בסכין אסורה (ראה: סכין)
חילתית (בשבת)
->שרייתה בחומץ, בפושרין או בצונן שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
->->אם כבר התחיל לשתות לפני שבת שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
->->במסתכן או מצטער שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
->שתייתה במקום שאין בריאים שותים ממנה שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
->->אם בחולי עצמו יש סכנה אבל במצב הנוכחי אפשר לדחותו עד אחר השבת שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
חינוך קטן למצוות ע"י אביו (ראה גם: קטן)
->במה שגדול פטור מן התורה חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->היקף חיוב אב ללמד את בנו תורה קידושין ל. ציון ב עד היכן חייב אדם ללמד את בנו
->חיוב אב בחינוך בתו בהלכות הנחוצות לה קידושין כט: ציון ה לימוד תורה לנשים
->ללולב
->->האם חייב לקנות לבנו לולב בפני עצמו סוכה מב. ציון ז מצות חינוך בלולב
->->אם הקטן נוטל לולב שאול סוכה מו: ציון ג הקנאת הלולב לקטן
->->מיום שני ואילך סוכה מב. ציון ז מצות חינוך בלולב
->->ממתי חייב אדם לחנך את בנו בו סוכה מב. ציון ז מצות חינוך בלולב
->ללימוד תורה - האם הוא מדאורייתא סוכה מב. ציון י חינוך לתלמוד תורה ולקריאת שמע
->לציצית
->->האם חייב לקנות לבנו טלית מיוחדת לו סוכה מב. ציון ח חיוב האב ליקח ציצית לבנו הקטן
->->ממתי חייב אדם לחנך את בנו בה סוכה מב. ציון ח חיוב האב ליקח ציצית לבנו הקטן
->לקריאת שמע, מזמן שיודע לדבר או מגיל חינוך סוכה מב. ציון י חינוך לתלמוד תורה ולקריאת שמע
->לתפילין
->->האם חייב לקנות לבנו תפילין מיוחדים סוכה מב. ציון ז מצות חינוך בלולב; סוכה מב. ציון ט חינוך הקטן למצוות תפילין
->->ממתי חייב האב לחנך את בנו בה סוכה מב. ציון ט חינוך הקטן למצוות תפילין
חיתון עם גוי
->בגר משבעת העממים ע"ז לו: ציון ב איסור "ולא תתחתן בם" והגזרות הנוספות עליו
->בשבעת העממים ובשאר גוים ע"ז לו: ציון ב איסור "ולא תתחתן בם" והגזרות הנוספות עליו
->ישראלית שנבעלת לגוי דרך אישות או דרך זנות ע"ז לו: ציון ב איסור "ולא תתחתן בם"
->מהתורה או מדרבנן ע"ז לו: ציון ב איסור "ולא תתחתן בם" והגזרות הנוספות עליו
->מלקות בישראל הבא על גויה ע"ז לו: ציון ב איסור "ולא תתחתן בם" והגזרות הנוספות עליו
->->לשם נישואין או בדרך זנות ע"ז לו: ציון ב איסור "ולא תתחתן בם" והגזרות הנוספות עליו
חכירה (ראה גם: אריס)
->חכירת שדה מגוי בשביעית לעבוד בה במוצאי שביעית שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים
->->אם אינה חרושה שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים אבל לא מישראל
->->->והגוי יחרוש אותה בשביעית בשבילו מעצמו שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים
->->->ועשו תנאי שהגוי יחרוש אותה בשביעית בשבילו שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים
->->אם היא כבר חרושה שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים אבל לא מישראל
->חכירת שדה מישראל חשוד לעבוד בה במוצאי שביעית שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים
->->אם החשוד חרש אותה בשביעית שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים אבל לא מישראל
->->אם עושה את הסכם החכירה בשביעית או בשמינית שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים
חכם (ראה גם: תלמיד חכם)
->איסור פסיעה על ראשי העם
->->אם יצא ורוצה לחזור הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->->אם יצא לצורך העם הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->->אם יצא לצורך קטנים או גדולים הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->->אם יצא שלא לצורך הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->בן של חכם או תלמיד חכם שהרבים צריכים אותו הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->->שצריכים את הבן או את האב הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->בן של חכם שיושב ליד אביו והרבים אינם צריכים אותו הוריות יג: ציון ה בני תלמידי חכמים
->->הטרחת הציבור לקום לכבודו הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->הליכה בין אנשים יושבים הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->חכם - לכתחילה או אם הוא צריך להיכנס הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->->ת"ח שאין חייבים לעמוד מפניו (שאינו חכם בעצמו) הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->בבית המשתה - בנו יושב ליד הזקנים הוריות יג: ציון ה בני תלמידי חכמים יושבים ליד אבותיהם
->->אם אביו נמצא שם או לא הוריות יג: ציון ה בני תלמידי חכמים יושבים ליד אבותיהם
->->בחיי אביו או לאחר מותו הוריות יג: ציון ה בני תלמידי חכמים יושבים ליד אבותיהם
->בנו יושב לידו
->->בנו של פרנס הציבור או של חכם או של ת"ח הוריות יג: ציון ה בני ת"ח יושבים ליד אבותיהם
->->יושב אחורי אביו או בין אביו לעם הוריות יג: ציון ה בני תלמידי חכמים יושבים ליד אבותיהם
->->פניו כלפי העם או כלפי האב הוריות יג: ציון ה בני תלמידי חכמים יושבים ליד אבותיהם
->->->אם יש לו דעת לשמוע או לא הוריות יג: ציון ה בני תלמידי חכמים יושבים ליד אבותיהם
->הברכה על ראיית חכם
->->נוסחוברכות נח. ציון ב ברכת ראית חכמים ומלכים
->->על איזה חכם מברכים ברכות נח. ציון ב ברכת ראית חכמים ומלכים
->->בזמן הזה ברכות נח. ציון ב ברכת ראית חכמים ומלכים
->חכם ומלך - מי קודם (ראה: מלך)
'חכם הרזים'
->ברואה אוכלוסי ישראל - גדרםברכות נח. ציון א ברכת חכם הרזים
->ברואה חכם גדול מישראל ברכות נח. ציון א ברכת חכם הרזים
חכם, שמת
->הנחת ספר תורה על מיטתו
->->בחכם רגיל או שגדול במיוחד מו"ק כה. ציון י הנחת ספר תורה על מיטת חכם
->->על המיטה ממש או מוגבה מעט מו"ק כה. ציון י הנחת ספר תורה על מיטת חכם
->הנחת ספר תורה לפני מיטתו על כסא או בתיבה מו"ק כה. ציון י הנחת ספר תורה על מיטת חכם
->קריעה על מותו
->->מתי מותר לשלול או לאחות את הקרע
->->->בסתם חכם או ברבו המובהק או שאינו מובהק מו"ק כה. ציון ס שלילה ואיחוי של קרע על חכם שמת
->->בשעת השמיעה או בשעת ההספד מו"ק כה. ציון ט זמן הקריעה על חכם
->->->האם אפשר לקרוע אח"כ מו"ק כה. ציון ט זמן הקריעה על חכם
->->->אם כבר עברו שלשים יום ממיתתו מו"ק כה. ציון ט זמן הקריעה על חכם
חכמה יוונית
->איסור לימודה סוטה מט: לפני ציון ד האיסור ללמוד חכמה יוונית; סוטה מט: ציון ה ההיתר למקורבים למלכות
->->ע"י אשה סוטה מט: לפני ציון ד האיסור ללמוד חכמה יוונית
->->ע"י הקרובים למלכות סוטה מט: ציון ה ההיתר למקורבים למלכות
->גזירת "ארור" על לימודה ב"ק פב: ציון ס איסור גידול חזירים
->האם היינו פילוסופיה יוונית סוטה מט: לפני ציון ד האיסור ללמוד חכמה יוונית
חכמות חול
->האם מותר ללמוד חכמות שאינן תורה חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->->באקראי חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
חָלב (ראה גם: בשר בחלב)
->האם חלב בהמה נחשב משקה שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->אם זב מהדד מעצמו או שחלבו כמתעסק שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->אם חלבו לשם רפואה שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->אם לא התכוון שיהיה לשתייה או שעומד לשתייה שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->לעניין קבלת טומאה והכשר שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->האם חלב זכר נחשב משקה שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->אם יש בו צורך או אין בו צורך שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->לעניין קבלת טומאה והכשר שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->הנודר מ"גבינה" - האם מותר בחלב נדרים נא: ציון ג הנודר מהחלב ומהקום
->הנודר מ"חלב"
->->האם מותר בגבינה נדרים נא: ציון ג הנודר מהחלב ומהקום
->->האם מותר בקום נדרים נא: ציון ג הנודר מהחלב ומהקום
->->->במקום שהוא נקרא "קומא דחלבא" או סתם "קומא" נדרים נא: ציון ג הנודר מהחלב ומהקום
->->->בקום שיצא אחר הנדר אם אמר "שאני טועם" נדרים נא: ציון ג הנודר מהחלב ומהקום
->->->מים היוצאים מן החלב או חלב קפוא נדרים נא: ציון ג הנודר מהחלב ומהקום
->הנודר מ"קום" - האם אסור בחלב נדרים נא: ציון ג הנודר מהחלב ומהקום
->->במקום שקום נקרא "קומא דחלבא" או סתם "קומא" נדרים נא: ציון ג הנודר מהחלב ומהקום
->הצורך בחותם או בשני חותמות כששולחים אותו עם גוי או כשמפקידים אצלו ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->חליבה בשבת (ראה: חולב)
->קיבה שנמלחה בחלבה חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->קיבה שנתבשלה בחלבה חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->שהועמד (לגבינה) בחלב הקרוש שבקיבת נבלה או טרפה חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->->איסור משום מראית עין חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->שהועמד בעור בהמה כשרה חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->שהועמד בעור בהמה שאסורה באכילה חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->שחלבו גוי ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
->->אם ברור שאין תערובת איסור ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
->->אם הוא חָלַב לצורך עצמו ולא למכירה ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
->->אם ידוע שאין בהמה טמאה בעדרו של הגוי ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->אם ישראל מפקח על החליבה ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->אם הגוי חולב לצורך עצמו או לצורך ישראל ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->אם הגוי יודע שחלב בהמה טמאה אסור או אינו יודע ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->אם הגיע באמצע החליבה ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->אם הוא יוצא ונכנס בשעת החליבה ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->אם הוא יושב כשהוא נכנס בשעת החליבה ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->אם הוא נמצא בשעת החליבה בלי לראות ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->אם לא בדק אם הכלי ריק לפני החליבה ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->אם ראה את כל החליבה ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->בקטן מבן ט או מבן י"ח המפקח ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->במקום שהמערב חלב טמא בטהור נענש ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->במקום שחלב בהמה טמאה אינו שכיח ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->במקום שחלב בהמה טמאה יקר יותר משל טהורה ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->כלי שהחלב התבשל בו - האם נאסר ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
->->שפחה גויה החולבת בהמת ישראל ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->ברפת שבית של גוי מפריד בינה לבית הישראל ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->->בתוך הבית או אחורי הבית ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->שיעור החיוב על הוצאתו בשבת שבת עז: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חלב
->של בהמה שנשמטו סימניה ונשחטה חולין סט. ציון ב חָלב בת פקועה שאחד מאבריה יצא ונאסר
->של בת פקועה (ראה: בן פקועה)
->של גויה (ראה: מינקת)
->של טריפה חולין סט. ציון ב חָלב בת פקועה שאחד מאבריה יצא ונאסר
->שנמצא בקיבת בהמה כשרה שינקה מן הטרפה חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->->חלב צלול או קרוש או צלול שנקרש חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->שנמצא בקיבת טרפה שינקה מן הכשרה חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
->->איסור משום מראית עין חולין קטז. ציון ג חלב הנמצא בקיבת בהמה
חֵלב - כללי
->החלב שמקטירים על המזבח (ראה: אימורים)
->טלטולו או הפיכתו ביו"ט ביצה יא. ציון מ איסור מליחת חלבים
->מליחתו ביו"ט
->->אם נשחט ביו"ט או בערב יו"ט ביצה יא. ציון מ איסור מליחת חלבים
->->מהתורה ומדרבנן ביצה יא. ציון מ איסור מליחת חלבים
->שטיחתו ביו"ט ע"ג יתדות ביצה יא. ציון מ איסור מליחת חלבים
->של נבילה - האם הוא טמא חולין עה. ציון ד דין חֵלב של נפל
->שנמצא מול נקב באבר - האם נחשב כנקב סתום לענין טריפה חולין מט: ציון ב פרק ב חלבי הקיבה; חולין מט: ציון ד חלב טהור - סותם
->->בחלב שנחלקו בו הפוסקים האם הוא אסור חולין מט: ציון ב פרק ו חלבי הקיבה
->->בחלב שעל הקיבה, שעל הקשת או שעל היֶתר חולין מט: ציון ב פרק ו חלבי הקיבה
->->בחלב ששייך בתולדתו לאבר אחר חולין מט: ציון ד חלב טהור - סותם
->->->בנקב בריאה חולין מט: ציון ד חלב טהור - סותם
->->החלב הדבוק בכרס חולין מט: ציון ג פרק ד הגדרים של החלבים האסורים
->->שומן הלב (ראה גם: לב) חולין מט: ציון ד חלב טהור - סותם
->->שומן של טרפש הכבד חולין מט: ציון ד חלב טהור - סותם
->->שומן של עוף חולין מט: ציון ד חלב טהור - סותם
חֵלב - איסורו באכילה
->בקרבן פסח - האם מוציאים את החלבים האסורים מדרבנן חולין צג. ציון ב חֵלב שמגולה בחיים ומכוסה לאחר מיתה
->גדי שנצלה עם חלבו ויש ששים נגד החלב חולין צז. ציון א גדי שצלאו בחלבו
->->בחֵלב כחוש חולין צז. ציון א גדי שצלאו בחלבו
->האוכל חֵלב מן החי - האם חייב משום אבר מן החי או משום בשר מן החי חולין קג. ציון א החיוב על חֵלב מן החי
->->בכליה עם החלב שעליה ובחלב בפני עצמו חולין קג. ציון א החיוב על חֵלב מן החי
->האוכל חֵלב מן החי מטריפה - האם חייב שלוש חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->האם הוא מפעפע מחתיכה לחתיכה על ידי מליחה בלי רוטב חולין צח. ציון ב חֵלב שנפל ל"דיקולא דבישרא"
->החוטים שבחלב
->->האם אסורים מהתורה או מדרבנן חולין צב: ציון ד החוטים שבחֵלֵב ובכליות
->->מקומם חולין צב: ציון ד החוטים שבחֵלֵב ובכליות
->החוטים שבכליות - איסור חלב
->->האם אסורים מהתורה או מדרבנן חולין צב: ציון ד החוטים שבחֵלֵב ובכליות
->->מקומם חולין צב: ציון ד החוטים שבחֵלֵב ובכליות
->החלב הדבוק בכרס, מתחת לקרום חולין מט: ציון ג פרק ד הגדרים של החלבים האסורים
->->אם נתערב בתבשיל חולין מט: ציון ג פרק ד הגדרים של החלבים האסורים
->החלב המכסה את הקרב - מהו חולין צג. ציון ג החֵלב שעל המסס ובית הכוסות
->הלובן שבתוך הכליה חולין צב: ציון ו הלובן שבתוך הכליה
->->האם הוא מותר חולין צב: ציון ו הלובן שבתוך הכליה
->->האם צריך לחטט אחריו ולהסיר את כולו חולין צב: ציון ו הלובן שבתוך הכליה
->הלובן שמחוץ לכליה חולין צב: ציון ו הלובן שבתוך הכליה
->הנחתו על בשר
->->אם הניחו עליו - האם נאסר הבשר חולין ח: ציון ח הנחת חֵלב על בשר
->->->אם ראו שהחלב זב על הבשר חולין ח: ציון ח הנחת חֵלב על בשר
->->->האם צריך הדחה או שפשוף חולין ח: ציון ח הנחת חֵלב על בשר
->->->כולו או כדי קליפה חולין ח: ציון ח הנחת חֵלב על בשר
->->בשר חם או צונן חולין ח: ציון ח הנחת חֵלב על בשר
->העלאתו על שולחן עם מאכל מותר - חשש שייאכל חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->הקרום העליון והתחתון שבכליות חולין צג. ציון י הקרום שמעל הכליות
->->זיהויים חולין צג. ציון י הקרום שמעל הכליות
->->מהתורה ומדרבנן חולין צג. ציון י הקרום שמעל הכליות
->חוטים שבכסלים - איסורם משום חֵלב חולין צג. ציון ו חוטים שבעוקץ ובכסלים
->->אם שולפם כשהבהמה עדיין חמה חולין צג. ציון ו חוטים שבעוקץ ובכסלים
->->החובה לחטט אחריהם חולין צג. ציון ו חוטים שבעוקץ ובכסלים
->חוטים שבעוקץ
->->איסורם משום חֵלב או משום דם חולין צג. ציון ו חוטים שבעוקץ ובכסלים
->->חוטים שקשורים לאליה או לזנב חולין צג. ציון ו חוטים שבעוקץ ובכסלים
->חיוב חטאת על אכילתו (ראה: חטאת)
->חצי זית חֵלב שנפל לשלושים כחצי זיתים של היתר חולין צח. ציון ג שיעור הביטול של איסורי דרבנן
->כזית חֵלב שנפל לקדרה של בשר - האם מצרפים את ההיתר שבלעה הקדרה לשישים חולין צח. ציון ב חֵלב שנפל ל"דיקולא דבישרא"
->כליה שנצלתה עם החלב שעליה חולין צז. ציון א גדי שצלאו בחלבו
->->האם לובן הכליה מפעפע חולין צז. ציון א גדי שצלאו בחלבו
->->האם צריך להסיר כדי קליפה או נטילה, או שנאסרת כולה חולין צז. ציון א גדי שצלאו בחלבו
->מנקר שנמצא חלב בבשר שניקר
->->אם אינו מוכר בשר חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->->אם נמצא רק חוט או קרום אסור חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->->במזיד ובשוגג חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->->דרך חזרתו בתשובה חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->->העברתו מתפקידו חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->->->ע"י הכרזה בציבור חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->->חיוב מלקות חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->->חלב בשיעור כשעורה או כזית חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->->->אם השיעור אינו במקום אחד אלא בצירוף מכמה מקומות חולין צג: ציון ח טבח שנמצא אחריו חֵלב
->סל שיש בו חתיכות בשר רותחות ונפל עליהן חלב - האם נאסר חולין צח. ציון ב חֵלב שנפל ל"דיקולא דבישרא"
->שבטחול חולין מט: ציון ג פרק ד הגדרים של החלבים האסורים
->שבראש הדקין או שבסופן חולין צג. ציון ו חֵלב שעל הדקין
->->בשיעור אמה חולין צג. ציון ו חֵלב שעל הדקין
->->הקרום עם החלב שעליו, ושאר החלב חולין צג. ציון ו חֵלב שעל הדקין
->שבשר חופה אותו חולין צג. ציון א חֵלֵב שהבשר חופה אותו
->->אם הוא מתגלה בחיי הבהמה בשעת הליכתה, מדאורייתא או מדרבנן חולין צג. ציון ב חֵלב שמגולה בחיים ומכוסה לאחר מיתה
->שהוא "קרום ונקלף" ואינו "תותב" חולין מט: ציון ג פרק א הגדרים של החלבים האסורים
->->אם הוא אדוק בבשר או לא חולין מט: ציון ג פרק ב הגדרים של החלבים האסורים
->->אם הוא מחובר יחד או חתיכות חתיכות חולין מט: ציון ג פרק ב הגדרים של החלבים האסורים
->->אם יש קרום מעל החלב או מתחתיו חולין מט: ציון ג פרק ג הגדרים של החלבים האסורים
->של בן פקועה (ראה: בן פקועה)
->של חיה - סימני זיהוי של חיה לענין היתר החלב (ראה: חיה)
->של כוי (ראה: כוי)
->של נבילה או טריפה חולין קיז. ציון ה איסור חֵלֵב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה
->של נפל (ראה: נפל)
->של עובר (ראה: עובר)
->של שור הבר ועיזין דבאלא חולין קיז. ציון ה איסור חֵלֵב אינו נוהג אלא בבהמה טהורה
->שנמלח יחד עם בשר בסל חולין צח. ציון ב חֵלב שנפל ל"דיקולא דבישרא"
->שעל הדקין - האם חייב כרת הוריות ג. אחרי ציון ז גדר "דבר שזדונו כרת" בהוראת בית דין
->שעל ההמסס ובית הכוסות חולין מט: ציון ג פרק ד הגדרים של החלבים האסורים; חולין צג. ציון ג החֵלב שעל המסס ובית הכוסות
->->שבין ההמסס ובית הכוסות חולין צג. ציון ג החֵלב שעל המסס ובית הכוסות
->שעל הכסלים חולין צג. ציון ד חלב שעל הכסלים - "תרבא דקליבוסתא"
->שעל הקיבה חולין מט: ציון ב חלבי הקיבה; חולין מט: ציון ג פרק א הגדרים של החלבים האסורים
->->איסור מחמת מנהג או מן הדין חולין מט: ציון ב פרק ב-ג חלבי הקיבה
->->שעל היֶתר - הצד הפנימי חולין מט: ציון ב פרק ב-ג, ה חלבי הקיבה
->->שעל הקשת - הצד החיצוני חולין מט: ציון ב פרק ב-ג, ה חלבי הקיבה
->->->קמיצת החלב התותב שבו חולין מט: ציון ב פרק ד חלבי הקיבה
->שתחת בשר הכסלים חולין צג. ציון א חֵלֵב שהבשר חופה אותו
->שתחת הקרום של הכסלים, בכבש ובשור חולין צג. ציון א חֵלֵב שהבשר חופה אותו
->'תרבא דקליבוסתא' - זיהויו חולין צג. ציון ד חלב שעל הכסלים - "תרבא דקליבוסתא"
->תרבא דתותי מתני
->->בבהמה דקה ובבהמה גסה חולין צג. ציון ב חֵלב שמגולה בחיים ומכוסה לאחר מיתה
->->זיהויו חולין צג. ציון ב חֵלב שמגולה בחיים ומכוסה לאחר מיתה
חָלב אשה
->האם הוא נחשב משקה שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->אם יצא לרצון או שלא לרצון או בסתם שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->לעניין קבלת טומאה והכשר שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->->מהתורה או מדרבנן שבת קמג: ציון ז חלב כמשקה לענין טומאה
->שתייתו
->->אם הוא מכונס בתוך היד כתובות ס. ציון ד ההיתר והאיסור בחלב אם
->->ביניקה או מתוך כלי שנשאב לתוכו כתובות ס. ציון ד ההיתר והאיסור בחלב אם
->->גיל התינוק שרשאי לינוק (ראה: מינקת)
->->מדאורייתא או מדרבנן כתובות ס. ציון ד ההיתר והאיסור בחלב אם
->->ע"י גונח (ראה: יום טוב; שבת)
חלבצין
->ביעור בו ובדמיו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->קדושת שביעית בו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
חלדה
->אם תחב את הסכין תחת העור חולין ל: ציון ה שחיטה בסכין התחובה תחת העור או תחת מטלית; חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->אם רק ראש הסכין תחת העור והחלק ששוחט בו גלוי חולין ל: ציון ה שחיטה בסכין התחובה תחת העור או תחת מטלית
->אם תחב את הסכין תחת מטלית חולין ל: ציון ה שחיטה בסכין התחובה תחת העור או תחת מטלית; חולין עד. לפני ציון ב עובר בן תשעה חי שנשחט במעי אמו
->->מטלית הקשורה לצואר, או כרוכה סביבו, או רק פרוסה עליו חולין ל: ציון ה שחיטה בסכין התחובה תחת העור או תחת מטלית
->במיעוט האחרון של הסימן הראשון, ואח"כ שחט סימן שני כראוי חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->במיעוט האחרון של הסימנים, אחרי ששחט רוב כראוי חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->מדרבנן ומדאורייתא חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->במיעוט הראשון של הסימנים חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->אם תחב את הסכין בין שני הסימנים ושחט מיעוט סימן מלמטה למעלה חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->אם תחב את הסכין תחת מיעוט הסימן ושחט את הרוב כראוי חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->->בקנה או בוושט חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->אם תחב את הסכין תחת מיעוט הסימן ושחטו מלמטה למעלה ואחר כך שחט את הרוב כראוי חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->->בקנה או בוושט חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->אם תחב את הסכין תחת רוב הסימן או תחת העור ושחט מיעוט סימן מלמטה למעלה חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->->ואח"כ שחט מיעוט שני כראוי חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->בסימן השני, כשהחליד תחת המיעוט הנשאר מהראשון חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->בסימן השני של עוף חולין ל: ציון ז חלדה במיעוט סימנים
->בשחיטת עובר בתוך הרחם חולין עד. לפני ציון ב עובר בן תשעה חי שנשחט במעי אמו
חלה (ראה גם: ברכת הפרשת חלה)
->איסור שריפת חלה טמאה ביום טוב שבת כג: אחרי ציון ו הדלקת נר מצוה בשמן שחייב לשרפו; שבת כד: ציון ו איסור שרפת תרומה טמאה ביום טוב
->אכילתו ע"י כהני חזקה (ראה: כהן)
->בזמן הזה - מהתורה או מדרבנן גיטין לו. ציון ט שביעית בזמן הזה
->בזמן שאין כל ישראל בארץ יבמות פא. ציון ד החיוב של תרומה ומעשר בזמן הזה
->בחוץ לארץ, בארצות הקרובות לא"י ובארצות הרחוקות גיטין לו. ציון ט פרק ז שביעית בזמן הזה
->בעיסה של שותפים חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים; חולין קלה. ציון י ראשית הגז בבהמה של שותפים
->->אם אחד השותפים הוא גוי חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים
->->->אם קנו את הקמח בנפרד או בשותפות חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים
->->->האם צריך להפריש על חלק הגוי חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים
->->אם יש בה שיעור חיוב חלה ולכל שותף יש פחות מהשיעור חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים
->->->אם לכל אחד יש פחות מכזית חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים
->->הפרשה מעיסה אחרת או מתוך העיסה חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים
->->->אם קנו את הקמח בנפרד או בשותפות חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים
->בעיסת ארנונא - חיוב מהתורה או מדרבנן חולין קלה: ציון ד חלה בעיסת השותפים
->האם מותר לטמא את העיסה
->->אחרי גמר מלאכה או לפני גמר מלאכה ע"ז נה: ציון א האיסור לסייע למי שעושה פירותיו בטומאה
->->מהתורה או מדרבנן ע"ז נה: ציון א האיסור לסייע למי שעושה פירותיו בטומאה
->הולכתה לכהן ביו"ט ביצה יב: ציון ב הולכת תרומה, חלה ומתנות לכהן ביום טוב
->החובה להפריש אותה
->->בעיסה שגילגל גוי פסחים לז: ציון ג חלה בעיסה של מעשר שני
->->בעיסה שמרכיביה גזולים פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->->בעיסה חלוטה פסחים לו: ציון ה עיסה חלוטה
->->בעיסה של מעשר שני פסחים לז: ציון ג חלה בעיסה של מעשר שני
->->בעיסת ארנונא (מס למלך הנכרי) פסחים ו. ציון ב עיסת ארנונא
->->בעיסה העשויה מסובין פסחים לו: ציון ו פת הדראה
->->במעשה אילפס פסחים לז. ציון ו מעשה אילפס לענין חלה ולענין מצה
->->בלחם שאינו מאפה תנור פסחים לז. ציון ו מעשה אילפס לענין חלה ולענין מצה
->החובה להפריש מהמוקף
->->אם שתי העיסות לא נוגעות זו בזו
->->->אם סל מצרפן סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->->->אם מקפיד שלא יגעו, כגון שאחת מהן טמאה סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->->->אם הן סמוכות סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->->->אם יש ביניהם עיסה, ששיעורה כביצה או פחות מכביצה סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->->בשעת קריאת שם חלה סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->המגבל עיסה - איזה מרחק עליו ללכת כדי להיטהר ולהתעסק בה בטהרה פסחים מו. ציון ג המגבל עיסה בטהרה
->המפריש חלה ביו"ט של פסח - מה יעשה בה ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה
->העלאת מדומע ביו"ט ביצה לו: ציון [ח] פסקה ג דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->הפרשה מהטהור על הטמא
->->אם יש חיבור בין העיסות ע"י עיסה אמצעית סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->->->ששיעורה כביצה או פחות מכביצה סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->->->האם החלה נטמאת בכך סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->->לכתחילה ובדיעבד סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->הפרשתה בחו"ל אחרי אכילה
->->האם מותר לאכול בלי שיור ולהפריש מלחם אחר ביצה ט. ציון ב בחוץ לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש חלה
->->->אם לש כמה עיסות בנפרד ביצה ט. ציון ב בחוץ לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש חלה
->->->אם לש עיסה אחת ואח"כ חילק אותה ביצה ט. ציון ב בחוץ לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש חלה
->->כמה צריך לשייר מאכילתו ביצה ט. ציון ב בחוץ לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש חלה
->הפרשתה בטומאה ביום טוב של פסח פסחים ל: ציון ח ישראל שהרהין חמצו אצל נכרי; פסחים מו. ציון ו הפרשת חלה בטומאה ביום טוב של פסח
->הפרשתה ביו"ט
->->אם גילגל את העיסה מערב יו"ט ביצה לו: ציון [ח] פסקה ג דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->->->בא"י ובחו"ל ביצה לו: ציון [ח] פסקה ג דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->->מעיסה שנילושה ביו"ט ביצה יב: ציון ב הולכת תרומה, חלה ומתנות לכהן ביום טוב
->->מעיסה שנילושה בערב יו"ט
->->->אם נגמרה לישתה ביו"ט ביצה ט. ציון א הפרשת חלה מעיסה שנלושה בערב יום טוב
->->->בעיסה טמאה או טהורה ביצה ט. ציון א הפרשת חלה מעיסה שנלושה בערב יום טוב
->->->בעיסת א"י או חו"ל ביצה ט. ציון א הפרשת חלה מעיסה שנלושה בערב יום טוב
->הפרשתה בלחם אפוי פסחים מו. ציון ו הפרשת חלה בטומאה ביום טוב של פסח
->הפרשתה ע"י איש או אשה עירומיםברכות כד. ציון ה עגבות כערוה
->חיוב גר בחלה בעיסה שספק אם גולגלה לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->->בחלה בזה"ז, בא"י או בחו"ל חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->->האם חייב לתת את החלה לכהן בחינם חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->חיוב חלה על ידי צרוף עיסות
->->צירוף בסל פסחים מו. ציון ו הפרשת חלה בטומאה ביום טוב של פסח; פסחים מח: ציון ה הסל מצרף לחלה
->->בכלי שאין לו שפה פסחים מח: ציון ו צירוף לחלה על ידי כלי שאין לו שפה
->->בכלי שרק חלק מן הכיכר נמצא בתוך דפנותיו פסחים מח: ציון ו צירוף לחלה על ידי כלי שאין לו שפה
->->צירוף בתנור פסחים מח: ציון ה הסל מצרף לחלה
->->צירוף ע"י נגיעה פסחים מח: ציון ה הסל מצרף לחלה
->חיובה בזמן הזה - מהתורה או מדרבנן כתובות כה. ציון ה חיוב חלה מהתורה בבית שני ובזמן הזה
->->בארץ ישראל כתובות כה. ציון ה חיוב חלה מהתורה בבית שני ובזמן הזה
->->בזמן בית שני כתובות כה. ציון ה חיוב חלה מהתורה בבית שני ובזמן הזה
->ישראל האוכל בשולחן אחד עם כהן האוכל חלה חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה; חולין קד: ציון א חלת חוץ לארץ עולה על השלחן עם חולין
->->חלת חוץ לארץ חולין קד: ציון א חלת חוץ לארץ עולה על השלחן עם חולין
->נאמנות אשה בהפרשתה פסחים ד: ציון ג נאמנות של אשה וקטנים באיסורים
->נתינתה לכהנת חולין קלא: ציון ג נתינת מתנות כהונה לכהנת
->סוג המאפה
->->לחם העשוי לכותח שעשאו כעכיןברכות לח. ציון א הברכה על מיני מאפה שאינם פת גמורה
->->עיסה שבתחילה לא היתה בלולהברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->עיסה שבלילתה היתה רכה ולבסוף נאפתה כעין אפייה בתנורברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->עיסה שבלילתה רכה שמתפשטת על גבי כירה מוסקתברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->עיסה שבלילתה רכה ונאפתה בתוך גומה שבכירהברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->עיסה שבתחילה חשב לאפותה ונמלך אחר כך לעשותה סופגניןברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->עיסה שלא נעשתה לאכילת בני אדםברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->פת שעושים ממנו תכשיטי נשים ולא נילושה מלכתחילה לאכילהברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->פת העשוי לכותחברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->בצק שעושים בשיפוד ומושחים אותו בשמן או בביצים או בפירותברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->->לחם הנאפה בחמה או באילפס ברכות לז: ציון ו הפרשת חלה ממיני מאפה שאינם פת גמורה
->עיסה הטבולה לחלה - האם דינה כחלה לענין טומאה סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->עיסה שנעשית לבהמה - האם היא חייבת בחלה ביצה כא. ציון ג חובת חלה בעיסת כלבים
->->אם יש בה היכר שהיא לבהמה או אין בה ביצה כא. ציון ג חובת חלה בעיסת כלבים
->צירוף הסובין והמורסן (קליפת החיטה) לשיעור הפרשת חלה שבת עו: ציון א שיעור מאכלים וצרופם במלאכת הוצאה
->צירוף עיסות כדי שיוכל להפריש מזו על זו
->->אם יש בכל אחת שיעור חלה או אין ביצה ט. ציון ב בחוץ לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש חלה
->->בנגיעה ע"י כלי או בלי כלי ביצה ט. ציון ב בחוץ לארץ אוכל והולך ואחר כך מפריש חלה
->צירוף עיסות לשיעור חיוב ע"י הסל סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->שאלה לחכם על הפרשתה - גרימת ברכה לבטלה נדרים כב: ציון א שבועות ונדרים שאין נזקקים להתירם
->שהופרשה מעיסת מעשר שני - האם ראויה למצת מצוה פסחים לח. אחרי ציון ג מצת חלה של מעשר שני
->תערובת של חלת חוץ לארץ חולין צז. ציון ה השיעורים של ביטול תרומה בחולין
->->האם החלה בטלה ברוב חולין קד: ציון א חלת חוץ לארץ עולה על השלחן עם חולין
חלום (ראה גם: תענית חלום)
->מי שראה בחלום שהוא נשבע או נדר
->->אשה שחלמה שנדרה - האם הבעל יכול להפר נדרים ח. ציון ד הרואה שנידו אותו בחלום
->->דבר שהוא רק חסידות ופרישות נדרים ח. ציון ד הרואה שנידו אותו בחלום
->->האם צריך התרה, בשלושה או בעשרה נדרים ח. ציון ד הרואה שנידו אותו בחלום
->->שבועה או נדר על דבר מצוה - האם מועילה התרה נדרים ח. ציון ד הרואה שנידו אותו בחלום
->מי שראה בחלום שנידוהו (ראה: נידוי)
חלון
->האם נידון כלחוץ או כלפנים לעניין פסול יוצא פסחים פה: ציון ה האגף, החלונות ועובי החומה
->סתימתו בפקק החלון בשבת שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->איסור בונה שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->איסור מוקצה שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->אם אין עליו תורת כלי שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה; שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם הוא קשור ותלוי בחלון, או קשור ולא תלוי שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->אם השתמש בו מבעוד יום שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->אם חשב עליו לכך שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->תפלה בבית שאין בו חלונותברכות לד: ציון י תפלה בבקעה
->->בעוברי דרכים ברכות לד: ציון י תפלה בבקעה
->->בבית כנסת ברכות לא. ציון י תפילה במקום שיש בו חלונות
->->ביחיד המתפלל בביתו ברכות לא. ציון י תפילה במקום שיש בו חלונות
->->כיוון החלונות ומספרם ברכות לא. ציון י תפילה במקום שיש בו חלונות
חלוצה - איסורה לחולץ
->איסורה לאחים של החולץ יבמות י: ציון א האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
->->לאו או כרת או איסור עשה יבמות י: ציון א האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
->->מדאורייתא או מדרבנן יבמות י: ציון א פרק ג האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
->איסורה לבן בנו של החולץ יבמות כא: ציון ו אשת אחי אבי אביו ואחות אבי אביו
->אם קידש אותה
->->לשם אישות - קידושיו תופסים יבמות נב: ציון ו יבם שקידש את היבמה לאחר שחלצה
->->לשם יבמות - האם קידושיו תופסים יבמות נב: ציון ו יבם שקידש את היבמה לאחר שחלצה
->->->אם אמר "הרי אתה מקודשת לי במאמר ביבמין" או "בזיקת יבמין" יבמות נב: ציון ו יבם שקידש את היבמה לאחר שחלצה
->->->אם היתה חליצה כשרה יבמות נב: ציון ו יבם שקידש את היבמה לאחר שחלצה
->->->אם היתה חליצה פסולה (שקדם לה גט או מאמר), והיה יבם אחד או שניים יבמות נב: ציון ו יבם שקידש את היבמה לאחר שחלצה
->לאו או כרת או איסור עשה יבמות י: ציון א האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
->מדאורייתא או מדרבנן יבמות י: ציון א פרק ג האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
->ספק אחות חלוצתו יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->->האם צריך להוציא יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת
->צרת בת חלוצתו או צרת אם חלוצתו יבמות מ: ציון ב האיסור של צרת קרובת חלוצתו
->->אחרי מות חלוצתו יבמות מ: ציון ב האיסור של צרת קרובת חלוצתו
->->אם הקרובה וצרתה היו נשואות לאח שלישי ומת יבמות מ: ציון ב האיסור של צרת קרובת חלוצתו
->->אם קרובתה לא היתה נשואה לאחיו כשחלץ יבמות מ: ציון ב האיסור של צרת קרובת חלוצתו
->צרת חלוצתו - איסורה לחולץ יבמות י: ציון א האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה; יבמות מ: ציון ב האיסור של צרת קרובת חלוצתו
->->לאו או כרת או איסור עשה יבמות י: ציון א האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
->->מדאורייתא או מדרבנן יבמות י: ציון א פרק ג האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
חלוצה - איסורה לכהן
->אשה שיצא עליה קול שהיא חלוצה (ראה: קול)
->האם אסורה לכהן מהתורה או מדרבנן מכות יג. ציון ט מלקות בגרושה שהיא חלוצה
->ספק חלוצה יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת; יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->->אם יש ספק שקול, או שרוב הסיכויים שהיא חלוצה יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->->אם לא יבואו מתוך כך להתיר חלוצה לכהן יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->->בדיעבד - האם צריך לגרשה, בספק בדין ובספק במציאות יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->->ולד של ספק חלוצה לכהן - האם הוא ספק חלל יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->->->אם בא עליה בנישואין או בזנות יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
חלוקת שותפות
->בפני שני דיינים סנהדרין ב: ציון ב שנים שדנו
חלזון
->החובל בו בשבת - האם הוא חייב משום נטילת נשמה שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->פסיק רישיה בפציעתו ביצה כג: ציון ד דבר שאינו מתכוין
חלחולת (המעי הסמוך לפי הטבעת) - טריפות בה
->שיש בה נקב חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
->->במקום הדבק - החלק הדבוק בירכיים חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
->->החלק שאינו דבוק בירכיים ואינו בחלל הבטן חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
->->מעל מקום הדבק - בחלל הבטן חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
->שניטלה ונשאר פחות מכדי תפיסה חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
->->אם החלק שנשאר אינו סמוך לפי הטבעת חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
->->אם ניקב החלק שנשאר חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
->->כאצבע, כשתי אצבעות או כארבע אצבעות חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
->->שיעורו בבהמה גסה ובבהמה דקה חולין נ. ציון כ נקב וחסרון בחלחולת
חלטאתא (שטר של ב"ד שמחלט קרקע של הלווה לרשות המלוה)
->אם הלווה משלם למלווה כדי לבטל את החילוט - האם די בקריעת השטר בלי קנין חדש ושטר חדש ב"מ טז: ציון ב קנינו של המלוה בנכסים שנתקבלו לפרעון
->מדוע מחזירים אותו למלווה אם אבד ונמצא ב"מ טז: ציון ב קנינו של המלוה בנכסים שנתקבלו לפרעון
חליטה (ראה: חומץ)
חליל של קרבן
->האם נגינה בחליל על קרבן דוחה שבת ויו"ט סוכה נא. ציון ב עיקר שירה - בפה או בכלי
חליפין
->אם הקונה אינו מקפיד על השומה של הדבר הנקנה ב"מ מז. אחרי ציון א קנין חליפין כשלא מקפיד על השומה
->אם הקפידו על ערך הסודר ב"מ מז. ציון ב הקפדה בחליפין, בקנין סודר
->אם יכול המקנה לנתק את הסודר מהקונה ולא ניתק ב"מ ט. ציון ד קנין הגבהה בטלית שחציה על גבי עמוד
->בדבר שאינו נחשב כלי קידושין כח. ציון ג הגדרת הפירות בקנין חליפין
->בכיס מלא מטבעות טובים או מטבעות בלי צורה או שנפסלו - ע"י הכיס ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->בחליפין שווה בשווה ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->בכלי שאינו חשוב
->->גרעיני תמרים ב"מ מז. ציון ח אין עושים קנין סודר בכלי שאינו חשוב
->->כלי גללים ב"מ מז. ציון ח אין עושים קנין סודר בכלי שאינו חשוב
->->עביט מי רגלים ב"מ מז. ציון ח אין עושים קנין סודר בכלי שאינו חשוב
->בכלי של אחר ב"מ מז. ציון ד קנין סודר בכליו של קונה
->->האם עדיף לעשות בכלי של אחר ב"מ מז. ציון ד קנין סודר בכליו של קונה
->->שלא בפני הקונה ב"מ מז. ציון ד קנין סודר בכליו של קונה
->בכלי של הקונה או של המקנה ב"מ מז. ציון ד קנין סודר בכליו של קונה
->במטבע שנפסל ע"י השלטון ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->בחליפין שווה בשווה ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->במטבעות במנין לא ידוע ב"מ מו: ציון ח קנין במעות שאין מנינם ידוע
->בקידושי אשה קידושין ג. בלי ציון קידושי אשה בחליפין
->בשוה בשוה קידושין כח. ציון ג הגדרת הפירות בקנין חליפין
->האם הדין שאין מטבע נעשה חליפין הוא דרבנן ב"מ מו: ציון ח קנין במעות שאין מנינם ידוע
->האם זהב נחשב מטבע שאינו קונה בחליפין (ראה: זהב)
->האם מועיל קנין סודר בשבת ב"מ מז. ציון ד קנין סודר בכליו של קונה
->האם נחושת נחשב מטבע שאינו קונה בחליפין (ראה: נחושת)
->הבדלים בינו לבין קנין דמים (שמוכר חפץ זה תמורת חפץ זה)
->->אם עשו שומא של שווי החפץ או לא עשו ב"מ מד. ציון ט המטלטלין קונים זה את זה
->->בחליפין שווה בשווה ב"מ מד. ציון ט המטלטלין קונים זה את זה
->->לענין אחריות על החפץ הנקנה ב"מ מד. ציון ט המטלטלין קונים זה את זה
->->לענין החובה לספק את החפץ האחר ב"מ מד. ציון ט המטלטלין קונים זה את זה
->הגדרת כלי שאפשר לעשות בו חליפין ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->אסימון (מטבע בלי צורה) ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->דבר שמתקיים או שאינו מתקיים ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->דבר שנעשה בידי אדם או שנעשה בידי שמים ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->לשונות זהב וכסף ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->מטבע או כיס מטבעות ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->החלפת דבר בירקות שעוד לא נלקטו - מתי חל הקנין שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית
->החלפת דבר מאכל בפירות שביעית שביעית פ"ז מ"ג ציון ח פרק ב סחורה בפרות שביעית; שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית שעתיד ללקוט
->->אם מראש התחייב לתת פירות שביעית, או לא שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית
->->אם נותן את הפירות מיד או לאחר זמן שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית שעתיד ללקוט
->->בדרך של מתנות הדדיות שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית שעתיד ללקוט
->->->האם המאכל נתפס בקדושת שביעית שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית שעתיד ללקוט
->->בפירות מצויים ובפירות שאינם מצויים שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית שעתיד ללקוט
->החלפת פירות מעשר שני בדבר אחר שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית שעתיד ללקוט
->המוכר שור ומבקש מהקונה למכור לו פרה בדמי השור בחליפין ב"מ מו: ציון ג פסקה ב יש דמים שהם כחליפין
->המחליף חפץ בפרה וטלה ומשך רק את הפרה - האם קנה חלק מהחפץ או הכל או אינו קונה ב"מ מח: ציון ב פסקה א קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->אם המוכר מראה שרוצה דוקא את כל המחיר או לא ב"מ מז. ציון ג עסקה שנעשה קנין רק במקצתה
->->בחפץ הראוי להיחלק (כגון כור חטים) או שאינו ראוי (כגון חמור) ב"מ מז. ציון ג עסקה שנעשה קנין רק במקצתה
->המחליף פרה בחמור ומשך בעל החמור את הפרה ומת החמור, ספק לפני משיכת הפרה או אחריה
->->אם הצדדים טוענים "שמא" או "ברי" כתובות עו. ציון ג כל שנולד הספק ברשותו עליו הראיה
->->אם מת באגם או בסמטה כתובות עו. ציון ג כל שנולד הספק ברשותו עליו הראיה
->->אם מת בבית בעל הפרה או בבית בעל החמור כתובות עו. ציון ג כל שנולד הספק ברשותו עליו הראיה
->הקנאת שטר בקנין חליפין גיטין יג: ציון א פרק ה קנין במעמד שלושתן
->כמה מהסודר צריך המקנה להחזיק בידו - שלש אצבעות, או באופן שיוכל לנתקו אליו
->->אם בכל הסודר יש רק שלש אצבעות ב"מ ז. ציון ז שיעור התפיסה בכלי בקנין סודר
->->בסודר גדול ב"מ ז. ציון ז שיעור התפיסה בכלי בקנין סודר
->קניית מטבע בחליפין ע"י מטבע אחר מאותו סוג ב"מ מד. ציון ו הגדרת הנחושת כמטבע או כפרי למקח וממכר
->קניית מטבע טוב או מטלטלין בחליפין ע"י אסימון
->->מטבע בלי צורה ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר; ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->->מטבע עם צורה לא חשובה או עם צורה שבורה ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר
->->מטבע שאינו יוצא או יוצא בדוחק ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר
->קניית מטבע טוב או מטלטלין בחליפין ע"י מעות הרעות
->->אם הוא יוצא במדינה אחרת ב"מ מד. ציון ז מעות הרעות לענין מקח וממכר
->->אם הוא יוצא ע"י הדחק או לא ב"מ מד. ציון ז מעות הרעות לענין מקח וממכר
->->אם הוא שווה עכשו רק לערך המתכת שבו או קצת יותר ב"מ מד. ציון ז מעות הרעות לענין מקח וממכר
->->מטבע שנפסל ע"י השלטון או מחמת רעת עצמו ב"מ מד. ציון ז מעות הרעות לענין מקח וממכר
->שוה בשוה
->->אם דבר אחד שוה יותר מפי שתים מהאחר, והתחייב לתת לו כסף נוסף או לא ב"מ מז. אחרי ציון ד חליפין שוה בשוה
->->בדבר שאינו כלי (כגון פירות או קרקע או בעלי חיים או מטבע) ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין; ב"מ מז. אחרי ציון ד חליפין שוה בשוה
->->האם הוא מועיל מדין קניין כסף ב"מ מז. אחרי ציון ד חליפין שוה בשוה
->שטר שנכתב על קנין החליפין
->->אם לא כתבו את הנוסח הראוי - האם קנה ב"מ מז. ציון ח השטר שכותבים על קנין חליפין וחשיבותו
->->האם צריך לכתוב "ביה" למעט מטבע ב"מ מז. ציון ח השטר שכותבים על קנין חליפין וחשיבותו
->תוקפו - מכוח מנהג ב"מ עד. ציון ג פסקה ב קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
חליצה - כללי (ראה גם: יבמה)
->אכילת היבמה לפני החליצה (ראה: רקיקה)
->אם אין מכירים את האיש ואת האשה יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->אם מכירים את האיש ולא את האשה יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->הסתמכות על זיהוי עתידי בשעת הדחק יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->ידיעה שהוא אחי המת מאביו ושהיה בעולמו יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->ידיעה שהיא אשת המת, ומי אביה יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->כתיבת גט חליצה בלי להכיר יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->מהתורה ומדרבנן יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->->אם זיהו רק אחרי החליצה יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->אם הדיינים רואים אותה במשקפיים ר"ה כד. ציון ב ראייה בעששית בעדות החודש ובשאר העדויות
->אם היבם או היבמה ישבו או היו מוטים יבמות קג. ציון א עמידה בשעת החליצה
->->אם היבמה חולה ואין לה כוח לעמוד יבמות קג. ציון א עמידה בשעת החליצה
->->בשעת אמירת הפסוקים או בשעת חליצת הנעל או הרקיקה יבמות קג. ציון א עמידה בשעת החליצה
->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קג. ציון א עמידה בשעת החליצה
->אמירת 'חלוץ הנעל' יבמות קו: ציון ו אמירת 'חלוץ הנעל'
->->האם היבמה צריכה לומר יבמות קו: ציון ו אמירת 'חלוץ הנעל'
->->'חלוץ הנעל' או 'בית חלוץ הנעל' יבמות קו: ציון ו אמירת 'חלוץ הנעל'
->->->היבמה או האחרים יבמות קו: ציון ו אמירת 'חלוץ הנעל'
->->מי אומר - הדיינים או כל העומדים שם יבמות קו: ציון ו אמירת 'חלוץ הנעל'
->->פעמיים או שלוש יבמות קו: ציון ו אמירת 'חלוץ הנעל'
->בחייבי עשה סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->בינו לבינה בלי שאחרים רואים
->->האם היא כשרה יבמות קד: ציון א חליצה בינו לבינה
->->האם היא נפסלת על האחים יבמות קד: ציון א חליצה בינו לבינה
->->->אם אחרים רואים אותם מרחוק או לא יבמות קד: ציון א חליצה בינו לבינה
->בלילה - האם כשרה יבמות קג. ציון א עמידה בשעת החליצה; יבמות קד. ציון א חליצה בלילה
->->אם היתה ארוסה או נשואה יבמות קד. ציון א חליצה בלילה
->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קד. ציון א חליצה בלילה
->בלילה סנהדרין לד: ציון ד דיני ממונות בלילה
->במנעל של עץ שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
->במצבים ש"מבקשים" לחלוץ
->->האם יכול לסרב יבמות קיב. ציון ח יבמה שנדרה הנאה מן היבם; יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו
->->האם מבקשים ממנו לתת כתובה יבמות קיב. ציון ח יבמה שנדרה הנאה מן היבם
->בסנדל של עבודה זרה, לכתחילה ובדיעבד גיטין כ. ציון ד פרק א גט שנכתב על איסורי הנאה
->בסנדל של עבודה זרה, לכתחילה ובדיעבד ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->בסנדל של עץ יומא עח: ציון א המנעלים האסורים ביום הכיפורים
->בקב של קיטע שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
->בתוך שלושה חדשים למות הבעל
->->איסור מדאורייתא או מדרבנן יבמות מא: ציון א ייבום וחליצה בתוך שלושה חדשים למות הבעל
->->בדיעבד אם חלצה יבמות מא: ציון א ייבום וחליצה בתוך שלושה חדשים למות הבעל
->->->האם מועיל שיחלוץ בעצמו שוב יבמות מא: ציון א ייבום וחליצה בתוך שלושה חדשים למות הבעל
->->->האם מועילה החליצה יבמות מא: ציון א ייבום וחליצה בתוך שלושה חדשים למות הבעל
->->->האם צריכה חליצה מכל האחים כדין חליצה פסולה יבמות מא: ציון א ייבום וחליצה בתוך שלושה חדשים
->גט חליצה
->->מי כותב אותו - ב"ד או העדים יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->נוסחו יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->דייני החליצה (ראה: דייני החליצה)
->האם גר כשר לדון בה סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני ממונות
->->אם אביו או אמו מישראל סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני ממונות
->האם היא בגדר הקנאה או שפועל מעצמו יבמות קו. ציון א כוונה בחליצה
->האם יש בה מצוה סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->->על מי מוטלת המצוה סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->האם יש לפרסם את החליצה יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->->אם היבמה לא רוצה שיתפרסם יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->->אם היתה גרושה קודם לכן יבמות קא. ציון ו צירוף אנשים נוספים לדייני החליצה
->האם מותרת להינשא לאחד הדיינים שחלצה בפניהם יבמות כה: ציון ז נישואי אשה לאחד משניים שהתירוה
->האם סדרה מעכב סנהדרין מט: לפני ציון ל אם סדר הקרבת התמיד מעכב
->החובה לקבוע לה מקום יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->אם נדחתה החליצה - צריך קביעת מקום מחדש יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->אם קבעו לחלוץ במקום הקבוע לב"ד יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->אם קבעו מקום וחלצה במקום אחר יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->אם קבעו מקום וחלצה מיד יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->אם קבעו מקום לפני שקבעו זמן לחליצה יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->ביום לפני החליצה או ביום החליצה - מה עדיף יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->הכרזה על המקום - ע"י אב ב"ד או ע"י כל הדיינים יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->השתתפות שני הדיינים הנוספים בקביעת המקום יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->מדרבנן או מדאורייתא יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->קביעת המקום
->->->בדיבור או ע"י מעשה של ישיבה שם יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->->בלילה יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->->בשבת יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->->כמה ימים לפני החליצה יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->->תוך כדי הליכה יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->המנעל ברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->הפסקה בקריאת פרשת חליצה ברכות ג. ציון ב אמירת 'יהא שמיה רבא' וכו' בקדיש
->חובת היבם לדחוק את רגלו בזמן החליצה יבמות קג. ציון א דחיקת הרגל בזמן החליצה; יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->->אם לא דחק את רגלו
->->->אם אינו מסוגל לדחוק יבמות קג. ציון א דחיקת הרגל בזמן החליצה
->->->במצב שאי אפשר בדחיקה יבמות קג. ציון א דחיקת הרגל בזמן החליצה
->->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קג. ציון א דחיקת הרגל בזמן החליצה
->->את העקב או את החלק האמצעי של כף הרגל יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו
->->בכל כוחו או קצת כוח יבמות קג. ציון א דחיקת הרגל בזמן החליצה
->->מדרבנן ומדאורייתא יבמות קג. ציון א דחיקת הרגל בזמן החליצה
->->על כלי או שרפרף או על הקרקע יבמות קג. ציון א דחיקת הרגל בזמן החליצה
->->שתהיה כף הרגל מונחת על הארץ כדרך הילוך יבמות קג. ציון א דחיקת הרגל בזמן החליצה
->חליצת אח קטן (מעל י"ג) או חליצת גדול - מה עדיף יבמות לט. ציון ו ביאת קטן וחליצת גדול - מה קודם; יבמות לט: ציון א חליצת קטן וחליצת גדול
->->בדיעבד, אם חלץ הקטן יבמות לט: ציון א חליצת קטן וחליצת גדול
->->האם כופים על הגדול לחלוץ אם הקטן מוכן לחלוץ יבמות לט: ציון א חליצת קטן וחליצת גדול
->יבום וחליצה - מה קודם (ראה: יבום)
->יבום של קטן וחליצה של גדול - מה קודם (ראה: יבום)
->יריקת היבמה (ראה: רקיקה)
->כוונה בחליצה יבמות קו. ציון א כוונה בחליצה
->->האם צריך כוונה בשעת מעשה יבמות קו. ציון א כוונה בחליצה
->->ידיעה שחליצה מתירה ולא כונסת יבמות קו. ציון א כוונה בחליצה
->->כוונה שע"י חליצה זו תהיה מותרת לשוק יבמות קו. ציון א כוונה בחליצה
->->ככוונה במצוות, ככוונה במעשה קנין או לתת לחליצה משמעות יבמות קו. ציון א כוונה בחליצה
->->נדרשת מהתורה או מדרבנן יבמות קו. ציון ב פרק ד חליצה מוטעית
->כוונת היבם - אם לא התכוון לחליצה יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->אם ידוע שהוא רוצה לייבם, האם חוששים שהתכוון לחליצה יבמות קב: ציון א הסרת מנעל
->->האם נפסלת לאחים יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->->אם הוא בא וסיפר על כך יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->->אם החליצה היתה בב"ד יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->->אם רקקה בפניו בלי לחלוץ יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->->מהתורה ומדרבנן יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->כוונת היבמה - אם לא התכוונה לחליצה יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->האם מותרת לשוק יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->האם נפסלת לאחים יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->->אם החליצה היתה בב"ד יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->->->מהתורה ומדרבנן יבמות קב: ציון א הסרת מנעל שספק אם נעשתה לשם חליצה
->כפייה לחלוץ יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם אינו רוצה לא לייבם ולא לחלוץ יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם אמר "רוצה אני" יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->אם היבמה מוכנה להתעגן יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם הוא מוכה שחין יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->->הטעייתו לחלוץ יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->אם הוא נשוי, מצד חדר"ג יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם ידוע שאין מתכוונים למצוה או בסתם יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם כפו כדין יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->בדברים או בשוטים יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->ע"י הרחקות שונות יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->מוטעית
->->אם אמרו לו 'חלוֹץ ובכך אתה כונסה' יבמות קו. ציון ב פרק א חליצה מוטעית
->->->האם היא כשרה, מהתורה ומדרבנן יבמות קו. ציון ב פרק א, ד חליצה מוטעית
->->->האם היא נפסלת על האחים יבמות קו. ציון ב פרק א חליצה מוטעית
->->אם אמרו לו 'חלוֹץ והיא ניתרת לך לאחר זמן' יבמות קו. ציון ב פרק ב חליצה מוטעית
->->אם אמרו לו 'חלוֹץ ע"מ שתתן לך מאתיים זוז' וחלץ ולא נתנה
->->->אם הזכיר את התנאי בשעת חליצה יבמות קו. ציון ב פרק ד חליצה מוטעית
->->->אם היא אמרה לו את התנאי או אחרים אמרו לו יבמות קו. ציון ב פרק ד חליצה מוטעית
->->->אם התנאי היה שתפרע לו חוב שהיתה חייבת לו יבמות קו. ציון ב פרק ד חליצה מוטעית
->->->האם חייבת לשלם מדין שכירות (את כל הסכום או שכר טירחה), אם היבם הגון לה או לא יבמות קו. ציון ב פרק ה חליצה מוטעית
->->->האם יכול אח"כ לקדש אותה בזיקת יבמין יבמות קו. ציון ב פרק ד חליצה מוטעית
->->באופן שהיא פסולה - האם כופים לחלוץ שוב יבמות קו. ציון ב פרק ג חליצה מוטעית
->'מי שאינה עולה לייבום אינה עולה לחליצה' - אם האיסור משום סיבה צדדית יבמות ב. בלי ציון האסורה לייבום משום אשת איש
->מי שאינו יכול לחלוץ - האם יכול לייבם סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->מי שקיבלה גט "ע"מ שלא תינשאי לפלוני" ונישאה לאחיו - האם צריכה חליצה יבמות ב. בלי ציון האסורה לייבום משום אשת איש
->מקום החליצה
->->האם צריך להיות בגובהה של עיר יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->האם צריך להיות במקום ידוע ומפורסם יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->->האם צריך להיות במקום שיש עוברים ושבים יבמות קא: ציון ז קביעת מקום לחליצה
->נעל החליצה (ראה: נעל)
->עדי חליצה
->->ייחוד עדים לחליצה יבמות קד: ציון א חליצה בינו לבינה
->->עדי בירור או עדי קיום יבמות קד: ציון א חליצה בינו לבינה
->עיקר המצוה על היבם, והיבמה רק מסייעת ר"ה ל. ציון ב פסקה א תקיעת שופר ביובל
->על תנאי, אם התנאי לא התקיים כתובות עד. ציון ב תנאי מתקיים רק בדבר שאפשר לעשותו ע"י שליח
->קריאת הפסוקים
->->אם לא קראו יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->הפסקה אחרי המלה "לא" בפסוקים "לא אבה יבמי", "לא חפצתי לקחתה" יבמות קו: ציון ח קריאת הפסוקים ברצף
->->->אם יודעים לקרוא ברצף והפסיקו, או שלא יודעים יבמות קו: ציון ח קריאת הפסוקים ברצף
->->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קו: ציון ח קריאת הפסוקים ברצף
->->הפסקה בין "אבה" ל"יבמי" יבמות קו: ציון ח קריאת הפסוקים ברצף
->שליפת הנעל (ראה: נעל לחליצה)
->תקנה לתת לחולץ חצי מהנכסים כדי שיסכים לחלוץ יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
חליצה ביבם בעל מאפיינים מיוחדים
->איטר רגל, שרגלו השמאלית חזקה יותר יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->->אם האח הגדול איטר רגל והצעיר רגיל - מי יחלוץ יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->->אם הוא פוסע תחילה ברגל שמאל או בועט בה יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->->אם רגלו הימנית משותקת יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->->חליצה ברגל ימין או ברגל שמאל שלו יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->->חליצה בשתי רגליו יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->->->בבת אחת או בזה אחר זה יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->->->ביד אחת או בשתי ידיים יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->אילם יבמות קג. ציון ב חליצה ליבם שהוא סומא; יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->אם אינו יכול לקרוא את הדברים ברצף או משבש את האותיות יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->האם נפסלת על האחים יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->אנדרוגינוס יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->חרש יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->אם אינו מדבר ואינו שומע יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->אם הוא היבם היחיד יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->אם למד לקרוא אבל אינו שומע את קריאת האחר יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->אם מדבר ואינו שומע אבל א"א ללמדו לקרוא יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->כהן גדול סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->מלך סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך; סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->סומא (ראה: סומא)
->סריס יבמות עט: ציון ב סריס חמה שאינו חולץ ואין חולצים לאשתו
->->בסריס מלידה או שנעשה סריס לאחר לידתו יבמות עט: ציון ב סריס חמה שאינו חולץ
->קטן - האם נפסלת על האחים בגלל חליצתו יבמות קא. ציון ג חליצה במנעל של בגד; יבמות קה: ציון א החולצת לקטן
->->אם הוא מעל גיל תשע או פחות יבמות קה: ציון א החולצת לקטן
->שהולך על ראשי אצבעות רגליו יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->שכף רגלו הפוכה ודורך על החלק העליון יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו
->->אם הרגל ההפוכה נחתכה יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->שנחתכה רגלו יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->->אם אין אח אחר יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->->אם חלץ - האם נחשבת חליצה לפסול מהאחים יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו
->->אם נחתכה לפני שנפלה לייבום או אח"כ יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו
->->אם נחתכה מלידה או אחרי שנולד יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->->אם נחתכה מתחת לקרסול יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->->אם נשאר מתחת לברך מספיק מהרגל כדי לשים עליו נעל ולקשור, או לא יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->->מן הארכובה ולמטה או למעלה יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
->שרגלו עקומה לאחור או לצד יבמות קג. ציון ח חליצה למי שנחתכה רגלו או שיש לו פגם ברגלו
חליצה ביבמה בעלת מאפיינים מיוחדים
->איטרת יד - תחלוץ בשמאל של כל אדם שהוא ימין שלה יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->אילמת יבמות קג. ציון ב חליצה ליבם שהוא סומא; יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->האם נפסלת על האחים יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->אשתו של מלך
->->לכתחילה ובדיעבד סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->->האם היא מותרת לשוק בלי חליצה סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->האסורה ליבם (ראה גם: חליצה פסולה)
->->באיסור לאו או עשה או איסור דרבנן - האם חליצתה מתירה את צרתה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->->אם גם הצרה אסורה באותה דרגה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->בלאו או באיסור דרבנן יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->בעשה או בלאו ועשה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->חרשת יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->אם אינה מדברת ואינה שומעת יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->->אם למדה לקרוא אבל אינה שומעת את קריאת האחר יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים
->->אם מדברת ואינה שומעת אבל א"א ללמדה לקרוא יבמות קד: ציון ב חליצה של אילמים וחרשים
->מעוברת
->->איסורה לכהן יבמות לה: ציון א מעוברת שחלצה והפילה ונישאה לכהן
->->->אם ילדה יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->->->אם נישאת לכהן האם מוציאים אותה יבמות לה: ציון א מעוברת שחלצה והפילה ונישאה לכהן
->->אם הפילה אח"כ יבמות לה: ציון ו החולץ למעוברת והפילה
->->->ולד שלא היה ראוי לחיות - האם מועילה יבמות לה: ציון ו החולץ למעוברת והפילה
->->->האם צריכה חליצה נוספת מהאחים (אחד מהם או כולם [כולל הראשון או בלעדיו]) יבמות לה: ציון ו החולץ למעוברת והפילה
->->->האם צריכה חליצה נוספת, מהתורה ומדרבנן יבמות לה: ציון ו החולץ למעוברת והפילה
->->האם מועילה יבמות לה: ציון א מעוברת שחלצה והפילה ונישאה לכהן
->קטנה
->->אם הגיעה לעונת הפעוטות או לעונת נדרים יבמות קה: ציון ד חליצת קטנה
->->->אם היבם ברח או מסרב לחלוץ שוב יבמות קה: ציון ד חליצת קטנה
->->->אם כבר נישאה יבמות קה: ציון ד חליצת קטנה
->->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קה: ציון ד חליצת קטנה
->->->מהתורה ומדרבנן יבמות קה: ציון ד חליצת קטנה
->->האם חליצתה כשרה יבמות קה: ציון ד חליצת קטנה; יבמות קי. ציון ג שתי נשים שנשואות מדרבנן לבעל אחד, ונפלו לייבום
->->->אם היתה נשואה לראשון מהתורה או מדרבנן יבמות קי. ציון ג שתי נשים שנשואות מדרבנן
->->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קי. ציון ג שתי נשים שנשואות מדרבנן לבעל אחד, ונפלו לייבום
->->האם נפסלת על האחים ע"י חליצה זו יבמות קה: ציון ד חליצת קטנה
חליצה פסולה (ליבמה שאסורה להתייבם)
->האם פוטרת את צרתה יבמות יא: ציון ו ייבום וחליצה במחזיר גרושתו ובצרתה; יבמות כז. ציון א חליצה פסולה
->->אם גם צרתה אסורה יבמות כז. ציון א חליצה פסולה - ליבמה שאסורה ליבם
->->אם הזיקה קלושה יבמות יא: ציון ו ייבום וחליצה במחזיר גרושתו ובצרתה
->->אם זו שחלצה היתה אסורה ליבם מדרבנן או מדאורייתא יבמות יא: ציון ו ייבום וחליצה במחזיר גרושתו ובצרתה
->->אם כל האחים חלצו לה יבמות כז. ציון א חליצה פסולה - ליבמה שאסורה ליבם
->->אם צרתה אסורה באיסור קל יותר יבמות כז. ציון א חליצה פסולה - ליבמה שאסורה ליבם
->->אם צרתה מותרת ליבם יבמות כז. ציון א חליצה פסולה - ליבמה שאסורה ליבם
->->באשה שזינתה תחת בעלה יבמות יא. ציון ב פרק ב ייבום וחליצה באישה שזינתה תחת בעלה ובצרתה
->->בחליצה לאחות זקוקתו שלכן לא יכולה להתייבם יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה
->->במחזיר גרושתו (ראה: מחזיר גרושתו)
->האם צריכה חליצה מכל האחים יבמות כז. ציון א חליצה פסולה - ליבמה שאסורה ליבם
->לאחות זקוקתו או לצרת אחות זקוקתו יבמות כז. ציון א חליצה פסולה - ליבמה שאסורה ליבם
->לאחות חלוצתו או לצרת אחות חלוצתו יבמות כז. ציון א חליצה פסולה - ליבמה שאסורה ליבם
->ליבמה שקיבלה גט או שקיבלה מאמר יבמות כז. ציון א חליצה פסולה - ליבמה שאסורה ליבם
->למעוברת שהפילה אח"כ יבמות לה: ציון ו החולץ למעוברת והפילה
חליצת כתף (ראה: אבלות, חליצת כתף)
חלל (כהן)
->האם יש לפרסם משפחה שנתערב בה חלל קידושין עא. ציון א משפחה שנטמעה נטמעה
->כהן גדול שנמצא חלל
->->האם בטלה כהונתו למפרע או רק מכאן ולהבא מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->->האם רוצח בשוגג נשאר בעיר המקלט או פטור מגלות מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->כהן שאכל תרומה והתברר שהוא חלל - האם חייב חומש קידושין סו: ציון ב חלל שעבד במקדש
->כהן שנמצא חלל
->->האם הוא כשר למפרע לכל דיני כהונה או רק לענין קרבן מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->->אם נמצא ספק חלל או ודאי חלל מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->מי שקוראים לו חלל ושותק - האם הוא פסול ודאי או ספק כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->אם המשפחה בחזקת כשרות כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->אם תחילה קראו לו ממזר וצווח ואח"כ קראו לו חלל ושתק כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->דין כל המשפחה כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->משפחה שהתערב בה חלל ואשה נישאת לבן המשפחה - איסורה לכהן
->->אם התערב במשפחה ספק חלל כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->אם נישאה לכהן - האם תצא כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->שאכל תרומה (ראה: תרומה)
->שעבד במזבח בשבת - האם חייב מיתה קידושין סו: ציון ב חלל שעבד במקדש
->שעבד במקדש - האם עבודתו כשרה קידושין סו: ציון ב חלל שעבד במקדש
חללה
->העושה חופה אחרי קידושין באישה האסורה לו - האם היא חללה יבמות נז: ציון א חופה לפסולות
->חלוצה מתחללת בביאת כהן יבמות כב: ציון ג היטמאות כהן לאשתו האסורה לו
->נידה שבא עליה כהן פעמיים - האם נעשית חללה יבמות ס. ציון ד כהן שבא על הנידה - דין האשה וולדה
->שנעשתה זונה - האם חל איסור זונה יבמות לב. ציון א אין איסור חל על איסור
חלפי המים
->הברכה על ריחם ברכות מג: ציון א הגדרת עצים ועשבים לברכת הריח
חלתית
->בהמה שאכלה חלתית - האם נאסרה באכילה חולין נח: ציון י בהמה שאכלה חלתית
->->אם נבדקו המעיים ולא נמצא בהם נקב חולין נח: ציון י בהמה שאכלה חלתית
->->אם נשחטה תוך שלושה ימים מאכילתה חולין נח: ציון י בהמה שאכלה חלתית
->->הגבעולים, הגרגרים, העלים או השרף חולין נח: ציון י בהמה שאכלה חלתית
->שנחתכה בסכין של גויים שאינה בת יומה חולין קיא: ציון ז צנון שחתכו בסכין בשרי אסור לאכלו עם חלב
חמאה
->עשייתו בשבת - תולדת בורר או בונה שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->של גוי, שישראל בישלו וכל צחצוחי החלב התאדו ע"ז לה: ציון ג האיסור בחלב שחלבו גוי
חמור
->הנחת אוכף עליו בשבת שבת נג. אחרי ציון ג הנחת אוכף על חמור וסוס בשבת
->הנחת מרדעת עליו בשבת שבת נג. ציון ג הנחת מרדעת על חמור בשבת
->->קשירתה שבת נג. ציון ג הנחת מרדעת על חמור בשבת
->כלאים בו עם פרד (ראה: כלאים)
->סימניו - לענין מקח וממכר חולין ס. לפני ציון א הגדרת שור וחמור לעניין מיקח וממכר
->->אם חסר סימן - האם זה מקח טעות חולין ס. לפני ציון א הגדרת שור וחמור לעניין מיקח וממכר
->->->אם הקונה דרש חמור טוב חולין ס. לפני ציון א הגדרת שור וחמור לעניין מיקח וממכר
חמות (ראה גם: עריות)
->הבא עליה אחרי מות אשתו - האם חייב שריפה או מלקות יבמות כא. ציון כ אשת חמיו
->הבא עליה אחרי מות אשתו
->->האם חייב כרת או שריפה סנהדרין עו: ציון ה חמות לאחר מות אשתו
->->בנושא גיורת סנהדרין עו: ציון ה חמות לאחר מות אשתו
->->אם היתה אשת איש לפני שנעשתה חמותו או אח"כ - האם חייב חנק או שריפה סנהדרין פא. ציון ג עבר עבירה שנתחייב עליה שתי מיתות
->האם קידושין תופסים בה סנהדרין עו: ציון ה חמות לאחר מות אשתו
->מגורי חתן בבית חמיו וחמותו לפני ואחרי הנישואין קידושין יב: ציון ח מגורי חתן בבית חמיו וחמותו
חמי טבריה
->בישול קרבן פסח בהם שבת לט. ציון א בישול בחמה
->רחיצה בהם בשבת (ראה: רחיצה)
חמסן (קונה בכפייה)
->האם עובר בגזל מהתורה סנהדרין כה: ציון י החמסן - האיסור והפסול
->האם עובר ב "לא תחמוד" סנהדרין כה: ציון י החמסן - האיסור והפסול
->המשלם על מה שהוא חומס, כשוויו או יותר ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות
->פסילתו לעדות סנהדרין כה: ציון י החמסן - האיסור והפסול
->פסילתו להישבע סנהדרין כו: ציון ב הכרזה על פסולי עדות
חמץ בפסח
->אינו בטל אף באלף ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->בדבר שיחזור לאיסורו מאליו אחרי שיהיה מותר ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->בחמץ של ישראל או של נכרי ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->במינו או בשאינו במינו ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->האם נחשב דבר שיש לו מתירין ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו; ביצה לח: ציון א פסקה א ביטול ברוב
->איסור נגיעה בו ביצה ב. ציון א פסקה ד איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->איסור שרייה או זילוף חיטים ושעורים במים בפסח פסחים מ. ציון ב לתיתת שעורים וחיטים
->אכילה בפסח על שולחן שיש עליו חמץ שבת יג. ציון ג איסורי קירבה וחיובי הרחקה בנידה ובשאר עריות
->אכילה בשולחן אחד בפסח עם גוי שאוכל חמץ חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->אפר שלו ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
->בדיקתו (ראה: בדיקת חמץ)
->ביטולו (ראה: ביטול חמץ) *
->ביעורו (ראה: ביעור חמץ)
->בסריקין המצויירין (עיסה שיש עליה ציור) פסחים לז. ציון ה סריקין המצויירין בפסח
->בערב פסח
->->האם מותר לשרוף תרומת חמץ טהורה עם תרומת חמץ טמאה בזמן שהחמץ מותר מדאורייתא פסחים יד. ציון ב שריפת תרומה טהורה עם תרומה טמאה בערב פסח
->->משש שעות ולמעלה - האם אסור מדאורייתא או מדרבנן פסחים כח. ציון ו חמץ משש שעות ולמעלה
->->האם מותר להאכיל חמץ לבהמה בשעה חמישית פסחים כא. ציון ב כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה לחיה ולעופות
->->זמני איסור אכילה והנאה בו פסחים יא: ציון א זמני איסור אכילה והנאה של חמץ בערב פסח
->בצק בסדק בעריבה, כזית או פחות מכזית ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->האוכל חמץ של הקדש בפסח - האם חייב במעילה ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->האם אורז נחשב חמץ ברכות לז. ציון א ברכה ראשונה ואחרונה על אורז ודוחן
->האם אפרו אסור פסחים כז: בלי ציון ביעור חמץ - בשריפה או בכל דבר
->האם זיעת אדם מביאה לידי חימוץ פסחים לט: ציון ה מורסן על הבשר
->האם חומץ ממהר להחמיץ פסחים מ: ציון ח החומץ מחמיץ או מצמת
->האם מותר לבשל קמח של חמשת מיני דגן או של מינים אחרים בפסח פסחים מ: ציון ד קמח לקדרות הפסח
->האם מותר לשוף מורסן על בשר אדם בפסח פסחים לט: ציון ה מורסן על הבשר
->האם מלח מחמיץ, בקמח או בעיסה פסחים לט: ציון ט מלח וחימוץ
->האם תערובתו אוסרת בכלשהו ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->באכילה או בהנאה ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->->לח בלח או יבש ביבש ע"ז עד. ציון א דברים האוסרים את תערובתם בהנאה בכלשהו
->הגעלת כלי חרס מצופים ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה
->הגעלת כלים
->->בית שאור ובית חרוסת (כלים שמניחים בו שאור וחרוסת) פסחים ל: ציון ה כלים ששימושם בצונן
->->כלי חרס המצופים באבר או בזכוכית פסחים ל: ציון ג מאני דקוניא בפסח
->->עריבות (כלים שלשים בהם) פסחים ל: ציון ז שימוש בעריבות בפסח
->->שימוש בצונן בכלי חרס שהשתמשו בהם בחמץ בחמין פסחים ל: ציון ה כלים ששימושם בצונן
->->לפי רוב תשמישו פסחים ל: ציון ב הכשרת סכינים של חמץ וסכינים של גוים
->->סכינים, שיפודים ואסכלות פסחים ל: ציון ב הכשרת סכינים של חמץ וסכינים של גוים
->->קדרות ותנורי חרס פסחים ל: ציון א הכשרת כלי חרס לפסח
->->כלי שהשתמש בו לחמץ בצונן פסחים ל: ציון ה כלים ששימושם בצונן
->הזמן שאפשר להתעסק בעיסה בלי לחשוש שתחמיץ פסחים לט: ציון ז קמח שנפל לתוכו דלף; פסחים מו. ציון ב בצק החרש; פסחים מו. ציון ג המגבל עיסה בטהרה
->היתר פת שעיפשה ונמצאה בבית - אם נמצאה בפסח או לאחר הפסח פסחים ז. ציון ד פת שעיפשה ונמצאת בבית
->המלוה על משכון שהוא חמץ - האם הוא עובר ב"בל ייראה" ב"מ פא: ציון ז בעל חוב קונה משכון
->->במשכון שנמסר בשעת ההלואה או שלא בשעת ההלואה ב"מ פא: ציון ז בעל חוב קונה משכון
->המפריש חלה ביו"ט של פסח - מה יעשה בה ביצה כא. ציון ו האופה מיום טוב לחול אינו לוקה
->הנאה ממנו
->->הסקת תנור וכיריים - האם אסורה מדאורייתא או דרבנן פסחים כא: ציון א הסקת תנור וכיריים בחמץ
->->מקור איסור ההנאה פסחים כא: ציון ג מנין שחמץ אסור בהנאה
->הנחת חיטים לעוסות על מכה בפסח פסחים לט: ציון ו איסור הנחת חיטין לעוסות על המכה
->הפקיר את חמצו לפני הפסח - האם רשאי לזכות בו לאחר הפסח פסחים כט. ציון א חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח
->השורף חמץ גזול בפסח - האם חייב לשלם לגזלן
->->מצד שאחרי פסח יהיה מותר לאחרים ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->->מצד שלולא זה היה אומר "הרי שלך לפניך" ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->זה וזה גורם בו ע"ז מח: ציון ו נטיעת ערלה
->חיטים או שעורים שנמצאו בתבשיל בפסח פסחים מ. ציון ב לתיתת שעורים וחיטים
->חיטים שנפלו עליהם מים
->->האם מותר לקיימם בפסח פסחים מ: ציון ב דגן שטבע בנהר לפני הפסח
->->האם מותר למכרם לישראל או לגוי לפני הפסח פסחים מ: ציון ב דגן שטבע בנהר לפני הפסח
->חימוץ ע"י רוק, זיעה ודם פסחים לט: ציון ו איסור הנחת חיטין לעוסות על המכה
->חליטת מוורסן ברותחין פסחים לט: ציון ד שריית מורסן וחליטתו
->חשש חימוץ בהכנת עיסה מקמח של תרומה שביעית פ"ח מ"ז ציון ה האיסור לבשל ביחד שביעית ותרומה
->כלי שבלע חמץ לפני הפסח - האם נחשב "איסורא בלע" או "היתרא בלע" פסחים ל: ציון ב הכשרת סכינים של חמץ וסכינים של גוים
->כמה זמן אפשר להתעסק בעיסה בלי לחשוש שתחמיץ פסחים מח: ציון ז כל זמן שמתעסקים בבצק - אינו מחמיץ
->מי פירות אינם מחמיצים ע"ז לד. ציון ג חרצנים זגים ושמרים של גוים
->מי שלא ידע שנשאר חמץ בביתו - האם הוא נחשב שוגג או מתעסק שבת קונטרס מלאכת מחשבת מתעסק, פרק ו
->מים שהיו במגע עמו פסחים מב. ציון ב מי תשמישו של נחתום
->מכירת כותח (מאכל העשוי עם פרורי לחם) לנכרי תוך שלושים יום לפני הפסח פסחים כא. ציון ג מכירת חמץ לנכרי
->מכירתו לגוי סמוך לפסח כשיש חשש שימכור לישראל ע"ז כא. ציון ז לפני דלפני עיור
->ממושכן
->->שישראל קיבל מלווה נכרי - האם מותר אחרי פסח פסחים ל: ציון ט ישראל שהלוה את הנכרי על חמצו
->->שישראל נתן למלוה נכרי - באיזה תנאים מותר לאחר הפסח פסחים ל: ציון ח ישראל שהרהין חמצו אצל נכרי
->מצה שנאפתה בתנור אחד עם חמץ פסחים עו: ציון א אי ריחא מילתא היא
->נגיעה בו בפסח יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים ביום הכיפורים
->נוקשה
->->האם אסור באכילה מהתורה או מדרבנן פסחים לה. ציון ו מי פירות אין מחמיצים; מח: ציון ח איסור אכילת חמץ נוקשה
->->האם לוקים על אכילתו פסחים מח: ציון ח איסור אכילת חמץ נוקשה
->->הגדרתו פסחים מב. אחרי ציון ח איסור השהייה בחמץ נוקשה
->->האם אסור להשהותו מהתורה או מדרבנן פסחים מב. אחרי ציון ח איסור השהייה בחמץ נוקשה
->->שעבר עליו הפסח - האם אסור לאחר הפסח פסחים כט. ציון א חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח
->נתינת חמץ בי"ד שחל בשבת לגוי ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->סימני חימוץ עיסה פסחים מו. ציון ב בצק החרש
->->איזהו שיאור ואיזהו סידוק פסחים מח: ציון ח איסור אכילת חמץ נוקשה
->עיסה שנילושה במי פירות (מצה עשירה) פסחים לה. ציון ד אורז דוחן וקטניות בפסח; פסחים לה. ציון ו מי פירות אין מחמיצים; פסחים לו. ציון ד מצה עשירה בכל ימי הפסח
->פחות מכזית שנמצא על כלים, בקרקעות, או בכותלי הבתים - האם חובה לבערו או לבטלו פסחים מה: ציון ב צרוף חצאי זיתים המצויים בשני מקומות
->פת שנאפתה בגחלים של חמץ בפסח ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה
->קמח או דגן שנפלו לתוכם טיפות מים ברציפות - האם הם חמץ פסחים לט: ציון ז קמח שנפל לתוכו דלף
->רפואה בחיטים לעוסות או תחבושת של חמץ פסחים לט: ציון ו רפואה בחמץ
->שהסריח - האם מותר לקיימו פסחים לט: ציון ו רפואה בחמץ
->שהשהה מישהו בפסח - האם אסור לאחרים ב"ק צח: אחרי ציון א פסקה ד דבר הגורם לממון
->שומר חמץ
->->האם הוא חייב לשלם אם לא מכרו בערב פסח ב"מ לח. ציון א פסקה ה, ז מוכרים פקדון שהולך ונפסד
->->האם הוא צריך למכרו בערב פסח ב"מ לח. ציון א פסקה ה, ז מוכרים פקדון שהולך ונפסד
->שייחדו לישיבה או טייחו בטיט פסחים מה: ציון א כיפת שאור שייחדה לישיבה
->שיעורו - כלשהו או כזית ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->->לאיסור אכילה ולחיוב ביעור ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->->לעונשין ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->של הקדש
->->אמירת "הואיל" בו פסחים מו. ציון ו הפרשת חלה בטומאה ביום טוב של פסח
->->איסור "בל יראה" ו"בל ימצא" בו פסחים מו. ציון ו הפרשת חלה בטומאה ביום טוב של פסח
->->האם האוכלו בפסח חייב מדין מעילה פסחים כט. אחרי ציון א האוכל חמץ של הקדש בפסח
->->שנמצא ביום טוב - האם חובה לעשות בפניו מחיצה פסחים כט. אחרי ציון א האוכל חמץ של הקדש בפסח
->->שנמצא בבית ישראל פסחים ו. ציון ז חמצו של נכרי וחמץ של הקדש
->של נכרי שעבר עליו הפסח - האם מותר באכילה פסחים כח. ציון ד חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח
->שנמצא בבית ישראל ביום טוב פסחים ו. ציון ו המוציא חמץ בביתו ביום טוב
->שנמצא בערב פסח בפי נחש - האם חובה להביא "חבר" כדי שיוציאו סנהדרין סה. ציון ח איסור חובר חבר
->שנפלה עליו מפולת
->->האם צריך לבטלו מדרבנן או מדאורייתא פסחים לא: ציון ד חמץ שנפלה עליו מפולת
->->מתי חייב גם להוציאו ולבערו פסחים לא: ציון ד חמץ שנפלה עליו מפולת
->שנפסל מאכילת כלב או רק מאכילת אדם לפני או בתוך הפסח - האם מותר לקיימו בפסח פסחים מה: ציון ה פת שעיפשה
->שנפסל מאכילת כלב
->->בחמץ או בשאור ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->->פת שעיפשה ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->שנשרף לאחר זמן איסורו - האם נפקע ממנו שם חמץ ומותר בפסח פסחים כא: ציון א חמץ שנחרך
->שנשרף לפני זמן איסורו (וראוי לאכילת כלב או אינו ראוי) - האם מותר בהנאה ובאכילה פסחים כא: ציון א חמץ שנחרך
->שנתעפש - האם מותר לקיימו בפסח פסחים לט: ציון ו רפואה בחמץ
->שעבר עליו הפסח
->->בתערובת חמץ פסחים ל. ציון ב תערובת חמץ - לאחר הפסח
->->האם אסור מדאורייתא או מדרבנן פסחים כט. ציון א חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח
->->האם קונסים מי שעבר בשוגג או מי שביטלו לפני הפסח פסחים כט. ציון א חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח
->->למי נאסר החמץ פסחים כט. ציון א חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח
->->בקדרות חמץ פסחים ל. ציון ג קדרות חמץ בפסח
->->אם נמצא לאחר הפסח בחנות שבעליה נכרי ופועליו ישראלים או להיפך פסחים לא: ציון ג חמץ הנמצא בחנות
->שריית מורסן (פסולת גסה של קמח) בפסח פסחים לט: ציון ד שריית מורסן וחליטתו
חמר מדינה
->גדרו פסחים קז. ציון א הבדלה על חמר מדינה
חן, נתינתו לגוי (ראה: גוי)
חנווני
->נתינה לו לצורך מודר הנאה (ראה: מודר הנאה)
חנווני על פנקסו (שנתבקש לשלם לפועלים וטוען ששילם והפועלים כופרים)
->אם בעל הבית נתן כסף לחנווני כדי שיתן מסחורתו לפועלים, והחנווני טוען שנתן והם מכחישים
->->אם הפועלים בפנינו או אינם שבועות מז: ציון ב פרק ד חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->האם החנווני צריך להישבע שבועת היסת שבועות מז: ציון ב פרק ד חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->האם הפועלים נשבעים שבועת המשנה ונוטלים או רק שבועת היסת שבועות מז: ציון ב פרק ד חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->אם בעל הבית קטן - האם החנווני או הפועלים נשבעים ונוטלים שבועות מז: ציון ב פרק ג חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->אם הוא טוען שבעה"ב אמר לו לתת לפועליו ובעל הבית מכחיש שאמר לו - האם נשבע ונוטל שבועות מה. אחרי ציון א הדין בחנוני על פנקסו כשבעל הבית כופר
->->אם הפועלים אומרים שנטלו מהחנווני או מכחישים זאת שבועות מה. אחרי ציון א הדין בחנוני על פנקסו כשבעל הבית כופר
->->האם בעל הבית צריך להישבע היסת שבועות מה. אחרי ציון א הדין בחנוני על פנקסו כשבעל הבית כופר
->בחנווני שנתבקש לתת כסף לבנו של בעל הבית או לנושה שלו שבועות מז: ציון ב פרק ג חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->האם החנווני נשבע ונוטל או נוטל בלי שבועה שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->אם הפועל אינו מכחיש את החנווני כגון שמת - האם החנווני נוטל מעיקר הדין שבועות מז: ציון ב פרק א-ג חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->->אם אין לפועל יורשים או שאינם לפנינו שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->האם החנווני צריך להישבע במעמד הפועל שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב החובה להישבע בפני בעל דין
->->->אם הפועל אינו נמצא שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב החובה להישבע בפני בעל דין
->->->אם נשבע שלא בפניו - האם צריך לחזור ולהישבע בפניו שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב החובה להישבע בפני בעל דין
->->מהתורה או מתקנת חכמים שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->האם הפועל נשבע ונוטל או נוטל בלי שבועה שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->אם הוא חשוד - האם הוא נוטל שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->אם הפועל אינו מכחיש את החנווני שבועות מז: ציון ב פרק ג חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->במצב שבעל הבית אינו צריך לשלם פעמיים שבועות מז: ציון ב פרק ג חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->האם הפועל צריך להישבע במעמד החנווני שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב החובה להישבע בפני בעל דין
->->->אם החנווני אינו נמצאשבועות מז: ציון ב פרקים א-ב החובה להישבע בפני בעל דין
->->->אם נשבע שלא בפניו - האם צריך לחזור ולהישבע בפניו שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב החובה להישבע בפני בעל דין
->->מהתורה או מתקנת חכמים שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
->->פועל שמת - האם יורשיו נוטלים מבעל הבית בשבועת היורשים שבועות מז: ציון ב פרקים א-ב חנוני הטוען שנתן לפועלים בשליחות בעל הבית
חנוכה (ראה גם: ברכת נר חנוכה; חשמונאים; על הניסים; תענית, במועדים)
->איסור תענית בו תענית י. ציון ז איסור תענית בראש חודש; תענית יח: ציון ב אין גוזרים תענית בראש חודש חנוכה ופורים
->->אם התחילו - האם מפסיקים תענית י. ציון ז הפסקת תענית בימים טובים; תענית יח: ציון ב אין גוזרים תענית בראש חודש חנוכה ופורים
->->->בתענית ציבור ובתענית יחיד תענית יח: ציון ב אין גוזרים תענית בראש חודש חנוכה ופורים
->->->האם התחלה של יחידים מחייבת את הציבור תענית יח: ציון ב אין גוזרים תענית בראש חודש חנוכה ופורים
->->->מה נחשב התחלה תענית יח: ציון ב אין גוזרים תענית בראש חודש חנוכה ופורים
->->->ע"י אנשי המעמדות תענית כז: בלי ציון תפילת נעילה במעמדות ביום ראשון ושישי
->->תענית ציבור או תענית יחיד תענית י. ציון ז הפסקת תענית בימים טובים
->אמירת "על הניסים" בברכת המזון
->->אם שכח ולא הזכיר - האם צריך לחזור שבת כד. ציון א אמירת "על הניסים" בחנוכה
->->חובה או רשות שבת כד. ציון א אמירת "על הניסים" בחנוכה
->אמירת "על הניסים" בתפילה
->->אם שכח ולא הזכיר - האם צריך לחזור שבת כד. ציון א אמירת "על הניסים" בחנוכה
->->במוסף בשבת ובראש חודש שבת כד. ציון א הזכרת ראש חודש בהפטרה בשבת
->->חובה או רשות שבת כד. ציון א אמירת "על הניסים" בחנוכה
->ברכה על הדלקה בחצר שיש לה שני פתחים חולין עד. ציון ב פרק ד עובר בן תשעה חי שנשחטה אמו
->האם חובה למכור את מלבושיו לקנות שמן לנר פסחים צט: ציון ד מצות ארבע כוסות לעני
->האם חובה לנהוג בו אבלות
->->ביום הראשון לאבלות או בשאר הימים מו"ק כד: ציון ו פסקה ב חגים שמפסיקים את האבלות
->האם יחיד קורא את ההלל בחנוכה תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->אם התחיל לקרוא - האם ישלים תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->האם מברכים על נרות חנוכה בכל שמונת הימים סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->האם מותר להתענות בימים שלפניו ושלאחריו ר"ה יט: ציון ב ביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
->האם מי שאין לו נר מברך "שהחיינו" על עיצומו של יום שבת כג. ציון י הברכות שמברכים על נר חנוכה
->האם מי שאין לו נר מברך "שעשה ניסים" על עיצומו של יום שבת כג. ציון י הברכות שמברכים על נר חנוכה
->האם מצווה לאכול בחנוכה שבת כד. ציון א אמירת "על הניסים" בחנוכה
->האם סעודה שעושים בה היא סעודת מצווה שבת כא: ציון י קביעת ימי חנוכה כימים טובים; שבת כד. ציון א אמירת "על הניסים" בחנוכה
->הברכה - 'להדליק נר חנוכה' או 'נר של חנוכה' סוטה לט. ציון ד הברכה שמברכים לפני ברכת כהנים
->הדלקת הנר (ראה: נר חנוכה)
->הדלקת הנר בחצר בעל שני פתחים ברכות ח: ציון א האיסור לעבור מאחורי בית הכנסת בשעת התפילה
->הדלקת נר חנוכה בחמאה האסורה משום בשר בחלב ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->ההפטרה בראש חודש טבת שחל בשבת - שבת חנוכה מגילה לא. ציון ק הפטרת ראש חודש שחל בשבת
->הטיפול בנר ובמותר השמן אחרי יום השמיני מגילה כו: ציון ה תשמישי מצוה נזרקים
->הפוחת והולך כבית שמאי
->->האם יצא ידי חובהברכות יא. ציון ג המחמיר כבית שמאי בקריאת שמע
->->האם נקרא עבריין ברכות יא. ציון ג המחמיר כבית שמאי בקריאת שמע
->הפטרה בר"ח טבת שחל בשבת - של חנוכה או של ר"ח סוכה נד: ציון ג דחיה או קדימה בשיר של יום
->השינויים במעמדות (על הקרבנות) בימי חנוכה תענית כו. ציון ז שינויים במעמדות בימים מיוחדים
->->תפילת נעילה בה תענית כז: בלי ציון תפילת נעילה במעמדות ביום ראשון ושישי
->זמן הדלקת נרות - משקיעת החמה או מצאת הכוכבים תענית יא: ציון ו סיום התענית בסוף היום
->חיוב אשה בהדלקת הנר מגילה ד. ציון א חיוב נשים בקריאת המגילה
->נוסח ברכת הנר מגילה ה: ציון ג עשיית מלאכה בפורים
->נוסח הברכה - "להדליק נר של חנוכה" או "על הדלקת נר חנוכה" פסחים ז. ציון א נוסח ברכת ביעור חמץ
->נר חנוכה וקידוש היום - מה עדיף מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->קריאת התורה בו וחלוקת העליות
->->ביום הראשון מגילה לא. ציון ס מנהגי קריאת התורה בחנוכה
->->ביום השמיני מגילה לא. ציון ס מנהגי קריאת התורה בחנוכה
->->בימים שני עד שביעי מגילה לא. ציון ס מנהגי קריאת התורה בחנוכה
->->בשבת ראש חודש טבת מגילה כט: ציון ח חלוקת העליות בשבת כשמוציאים שלושה ספרים
->שיר של חנוכה מול שיר של יום רגיל או של שבת סוכה נד: ציון ג דחיה או קדימה בשיר של יום
'חנון'
->האם הוא שם ה' שבת י: ציון א אמירת 'שלום' והזכרת כינויי השם בבית המרחץ
חנופה
->אם זה גורם לחילול השם סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
->בכיבוד אדם שנשוי לנכרית סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
->במצב שאפשר לשתוק סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
->במקום חשש הפסד או סכנה סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
->האם האיסור נמנה במנין המצוות סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
->האם מותר להחניף במילים בדין סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
->חנופה מחמת פחד סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
->פרסום רשע שמציג עצמו כצדיק
->->אמירה כללית שאין תוכו כברו בלי פירוט חטאו יומא פו: ציון ה פרסום החנפים
->->במי שעבר פעם אחת או כמה פעמים יומא פו: ציון ה פרסום החנפים
->->בפני אדם שיאמין לו או בפני אדם אחר יומא פו: ציון ה פרסום החנפים
->->עד אחד או שני עדים יומא פו: ציון ה פרסום החנפים
חנות
->הזכרת מידה ומנין לחנווני ביו"ט כגון "תן לי ארבעה ביצים" ביצה כט: ציון ד הזכרת מידה ומנין ביום טוב
->->אם המידה ידועה או לא ידועה ביצה כט: ציון ד הזכרת מידה ומנין ביום טוב
->->הזכרה ע"י המוכר או ע"י הקונה ביצה כט: ציון ד הזכרת מידה ומנין ביום טוב
->->הזכרת המחיר, בדבר שמחירו ידוע או שאינו ידוע ביצה כט: ציון ד הזכרת מידה ומנין ביום טוב
->->סיכום החוב שהיה חייב עם חיובו הנוכחי ביצה כט: ציון ד הזכרת מידה ומנין ביום טוב
->->סיכום הכמות שלקח בעבר עם מה שלוקח עכשו ביצה כט: ציון ד הזכרת מידה ומנין ביום טוב
->סילוק התריסים שלה והחזרתם ביו"ט
->->אם החנות בתוך הבית או בשוק ביצה יא: ציון ב סילוק תריסי חנויות
->->אם יש להם ציר באמצע או מן הצד ביצה יא: ציון ב סילוק תריסי חנויות
חנטה
->האם היא קובעת באתרוג, למעשר ולשביעית ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->הגדרתה ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
->כשלב הקובע את שנת המעשר בפירות ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
חניקה
->החונק אדם ע"י שכופה עליו גיגית, או שפרע עליו את המעזיבה, או בנה עליו מקום או שהכניסו לבית, או עישן עליו ומת - האם הוא חייב מיתה סנהדרין עז. ציון א כפתו ומת
חנניה מישאל ועזריה
->האם צדקו כשמסרו נפשם סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->הברכה על ראיית כבשן האש שלתוכו הושלכו, או כבשן אחרברכות נז: ציון ה הברכה על גוב אריות של דניאל
->מדוע מסרו נפשם, הרי הגויים עשו להנאת עצמם סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
חנק (אחת ממיתות ב"ד)
->אופן ההריגה בחנק סנהדרין נב. ציון א מצות הנשרפין
חסידות (ראה: מידת חסידות)
חסימה (של בהמה במלאכתה)
->אם היא דשה בתרומה ובמעשר או במעשר שני או בדמאי או בגידולי תרומה
->->בפרה של ישראל או של כהן ב"מ צ. ציון ה דין חסימה בדיש בתרומה ובמעשר
->->האם צריך להניח בפיה טרסקל עם חולין מאותו המין ב"מ צ. ציון ה דין חסימה בדיש בתרומה ובמעשר
->אמירה לנכרי לחסום
->->בבהמה של ישראל או של גוי ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->->בתבואה של ישראל או של גוי ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->->האם אסורה מהתורה או מדרבנן ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->באלו מלאכות אסור לחסום
->->בפרה המרכסת או דשה בתבואה ב"מ צ. ציון א פרות המרכסות בתבואה
->->->כדרכה או שלא כדרכה ב"מ צ. ציון א פרות המרכסות בתבואה
->->->מעיקר הדין או משום מראית העין ב"מ צ. ציון א פרות המרכסות בתבואה
->דישה בבהמה שכבר נחסמה על ידי אחר
->->האם לוקה ב"מ צ: ציון כ דישה בשור שכבר נחסם על ידי אחר
->->האם מותרת ב"מ צ: ציון כ דישה בשור שכבר נחסם על ידי אחר
->האכלת בהמה לפני הדישה או בשעת הדישה כדי שלא תאכל מהתבואה ב"מ צ: ציון ט המאכיל בהמה כדי שלא תאכל בדישה
->->הנחת טרסקל עם מאכל בפיה כשדשה
->->->באיזו כמות ב"מ צ. ציון ה הנחת טרסקל כשיש איסור חסימה
->->->עם מאכל מהמין שבשדה או ממין אחר ב"מ צ. ציון ה הנחת טרסקל כשיש איסור חסימה
->האם מותר לומר לנכרי לחסום פרת ישראל ולדוש בה סנהדרין נו: לפני ציון א אם בן נח מצווה על הסירוס
->החוסם בקול - האם לוקה ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין; ב"מ צ: ציון נ חסימה בקול
->החיוב לתת לה לאכול מהתבואה בשעת הפריקה - מהתורה או מדרבנן ב"מ צב. ציון א אכילת הבהמה בשעת פריקה מהתורה או מדרבנן
->חיוב התשלום ב"מ פח: ציון ג בעל הבית שמנע את הפועל מאכילת פירות
->->בשוכר בהמה וחסמה ודש בה
->->->אם שכר אותה כשהיא חסומה בתוך הדיש ודש בה ב"מ צא. ציון ג החוסם את הבהמה חייב בתשלומים
->->->מדיני אדם או מדיני שמים ב"מ צא. ציון ג החוסם את הבהמה חייב בתשלומים
->חסימה על ידי גרמא
->->האם אסור ב"מ צ: ציון ט דרכים שונות לחסימת בהמה בידים ועל ידי גרמא
->->האם חייב לשלם ב"מ צ: ציון ט דרכים שונות לחסימת בהמה בידים ועל ידי גרמא
->->האם לוקה ב"מ צ: ציון ט דרכים שונות לחסימת בהמה בידים ועל ידי גרמא
->->ישב קוץ בפיה או הושיב לה קוץ ב"מ צ: ציון ט דרכים שונות לחסימת בהמה בידים ועל ידי גרמא
->->עמד בנה מבחוץ או העמיד בנה ב"מ צ: ציון ט דרכים שונות לחסימת בהמה בידים ועל ידי גרמא
->->פרס עור על הדיש כדי שלא תאכל ב"מ צ: ציון ט דרכים שונות לחסימת בהמה בידים ועל ידי גרמא
->->רבץ ארי מבחוץ או הרביץ לה ב"מ צ: ציון ט דרכים שונות לחסימת בהמה בידים ועל ידי גרמא
->ישראל שדש בפרתו של גוי וחוסם אותה ב"מ צ. ציון ג ישראל הדש בפרת נכרי
->->בתבואה של גוי או של ישראל ב"מ צ. ציון ג ישראל הדש בפרת נכרי
חפינת הקטורת
->אם הקטורת הוקטרה ונשפך הדם ושוחטים פר אחר - האם צריך לחפון שוב יומא ס: ציון א חפינת הקטורת אם נשפך דם הפר
->אם חפן אחרי שחיטה ונשפך הדם ושוחטים פר אחר - האם צריך לחפון שוב
->->אם נשפך הדם באמצע ההזאות בקה"ק או אחריהן יומא ס: ציון א חפינת הקטורת אם נשפך דם הפר
->->יחפון לפני שחיטת הפר השני או לאחריו יומא ס: ציון א חפינת הקטורת אם נשפך דם הפר
->האם היתה עבודה קשה
->->החפינה שבחוץ יומא יח: אחרי ציון א לימוד חפינה לכהן גדול
->->החפינה שבקודש הקדשים יומא יח: אחרי ציון א לימוד חפינה לכהן גדול
->האם לימדו את הכה"ג חפינה לפני יוה"כ יומא יח: אחרי ציון א לימוד חפינה לכהן גדול
->->כל שבעת הימים או רק בעיוה"כ יומא יח: אחרי ציון א לימוד חפינה לכהן גדול
->האם מותר לחפון כמה פעמים יומא מט: ציון א החפינה השנייה שבקודש הקדשים
->החפינה שבקה"ק
->->האם היא בגדר עבודה יומא מט: ציון א החפינה השנייה שבקודש הקדשים
->->האם מחשבה פוסלת בה יומא מט: ציון א החפינה השנייה שבקודש הקדשים
->->החזרת הכף בראשי אצבעותיו או בשיניו יומא מט: ציון א החפינה השנייה שבקודש הקדשים
->->הרמת הכף באגודלים או גרירת הקטורת באגודלים יומא מט: ציון א החפינה השנייה
->->מדאורייתא או מדרבנן יומא יח: אחרי ציון א לימוד חפינה לכהן גדול; יומא מט: ציון א החפינה השנייה שבקודש הקדשים
->כהן גדול שחפן ומת
->->האם מחליפו צריך לחפון מחדש יומא מט. ציון ח כהן גדול שחפן ומת; יומא מט: ציון א החפינה השנייה שבקודש הקדשים; יומא מט: ציון ד כהן גדול ששחט את הפר והחליפוהו
->->->בחפינה שבחוץ או שבקה"ק יומא מט. ציון ח כהן גדול שחפן ומת
->->האם צריך לחפון בקה"ק שוב יומא מט. ציון ח כהן גדול שחפן ומת
->מחשבת פיגול פוסלת בה יומא מז. אחרי ציון ד איסור עשיית מידה לחפינת הקטורת
->עשיית כלי למדוד בו לפני החפינה יומא מז. אחרי ציון ד איסור עשיית מידה לחפינת הקטורת
חפיפת הראש
->בשבת
->->איסור חפיפה בדבר המשיר שיער - מדאורייתא או מדרבנן שבת נ: ציון ב רחצה בחומרים שמשירים את השיער
->->בחול, בנתר, ובאדמה שבת נ: ציון ב רחצה בחומרים שמשירים את השיער
->->שער ראשו ושער פניו ידיו ורגליו שבת נ: ציון ב רחצה בחומרים שמשירים את השיער
->ע"י נזיר (ראה: נזיר)
->תקנת עזרא שאשה תחפוף במים חמים קודם טבילה
->->כל גופה או שערות גופה או שערות ראשה ב"ק פב. ציון ח חפיפה לפני טבילה
->->סריקת שערותיה ב"ק פב. ציון ח חפיפה לפני טבילה
חץ
->הזורק חץ וסילק אחר את המגן ואדם נהרג סנהדרין עז: לפני ציון ג זרק חץ וסמנים בשוק
->הזורק חץ ופגע במי שיש בידו סמנים להתרפאות או שהיו סמנים בשוק או שהזדמנו לו בצורה אחרת ולא לקחם לרפואתו סנהדרין עז: לפני ציון ג זרק חץ וסמנים בשוק
->שפגע בגיד הנשה או בכליה - האם היא טריפה חולין נד. אחרי ציון ג בהמה שהוכתה בגיד הנשה או בכליה
->->אם לא נבדקה בצומת הגידין חולין נד. אחרי ציון ג בהמה שהוכתה בגיד הנשה או בכליה
חצוצרות
->מי תוקע - כהנים, לויים או ישראלים תענית טז: ציון ד סדר הברכות עם התקיעות בתעניות
->->במקדש ובגבולין תענית טז: ציון ד סדר הברכות עם התקיעות בתעניות
->מקרניה של בהמה שנעבדה ע"ז מז. ציון ו הדין של צמר שנגזז מבהמה שנעבדה
->סוגי החצוצרות שהיו במקדש סוכה נג: ציון ב התקיעות על הקרבן
->תקיעה בהן עם שופר בראש השנה, בתענית או במלחמה תענית טז: ציון ד סדר הברכות עם התקיעות בתעניות
->תקיעות בהן בזמן מלחמה ר"ה כז. ציון ו שופר וחצוצרות בתעניות בגבולין
->תקיעות בהן בתענית, בבית המקדש או בגבולין ר"ה כז. ציון ו שופר וחצוצרות בתעניות בגבולין
חצות
->קביעתו (לענין תיקון חצות) - לפי שעות קבועות או לפי שעות זמניות ברכות ג. ציון א חלוקת הלילה למשמרות והשעות הראויות לתחנונים
חצי נזק (ראה: תם)
חצי שיעור
->אסור מהתורה או מדרבנן
->->איסור עצמי או רק חשש שיצטרף יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->באיסור שאינו של אכילה, כגון מלאכות שבת ו'בל יראה' יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->->בגזל יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->בזמן שאין שהות לאכול עוד חצי שיעור יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->בטעימה בלי בליעה יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->ביוה"כ (שתלוי ביישוב הדעת) ובשאר איסורים יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->בכלשהו יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->הנשבע שלא יאכל - האם אסור בפחות מכזית יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->הנשבע שלא יאכל חצי כזית מנבילה - האם השבועה חלה יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->מי שאין לו עוד חצי שיעור יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->באיסור 'בל ייראה' ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->באיסור בשר וחלב חולין קח: אחרי ציון ג הבישול המחייב בבשר וחלב
->->לעניין בישול ולעניין אכילה חולין קח: ציון ג חצאי זיתים באיסור בשר וחלב - צרופם ואיסורם
->באיסור שבת ובשאר איסורים חולין קח: ציון ג חצאי זיתים באיסור בשר וחלב - צרופם ואיסורם
->בגיד הנשה חולין קב. ציון א שיעור החיוב על אבר מן החי
->במאכלות אסורות חולין קח: ציון ג חצאי זיתים באיסור בשר וחלב - צרופם ואיסורם
->במאכלות אסורות שבת עד. לפני ציון א העושה מלאכה בפחות מהשיעור
->במאכלות אסורות ובשאר איסורים ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->במלאכות מלבן, טווה, גוזז, אורג, צובע ומנפץ שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->בריבית פחות משווה פרוטה ב"מ סא. לפני ציון ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->בשבועה שלא יאכל שבועות כב. ציון א השיעור המחייב בשבועה שלא יאכל
->->אם הזכיר בשבועתו כמות מסוימת ואכל פחות ממנה שבועות כב. ציון א השיעור המחייב בשבועה שלא יאכל
->גניבת פחות משוה פרוטה - האם אסורה מהתורה או מדרבנן שבת עד. לפני ציון א העושה מלאכה בפחות מהשיעור
->מי שנשבע שיאכל פחות מכשיעור של מאכל אסור שבועות כג: ציון ג שבועה על חצי שיעור במאכלים אסורים
->מי שנשבע שלא יאכל פחות מכשיעור של מאכל אסור שבועות כג: ציון ג שבועה על חצי שיעור במאכלים אסורים
->מכת מרדות מדרבנן עליו
->->בכלשהו יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->במעט פחות מהשיעור יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->->בשיעור שראוי ליהנות ממנו יומא עג: ציון י חצי שיעור באיסורים
->מלאכה בשבת בפחות מהשיעור - האם אסור מהתורה או מדרבנן שבת עד. לפני ציון א העושה מלאכה בפחות מהשיעור
->->בהוצאת חצי שיעור שבת עד. לפני ציון א העושה מלאכה בפחות מהשיעור
->->בעוקר ואינו מניח או מניח ואינו עוקר שבת עד. לפני ציון א העושה מלאכה בפחות מהשיעור
->->האורג חוט אחד שבת עד. לפני ציון א העושה מלאכה בפחות מהשיעור
->->הבורר חצי שיעור שבת עד. לפני ציון א העושה מלאכה בפחות מהשיעור
->->הכותב אות אחת שבת עד. לפני ציון א העושה מלאכה בפחות מהשיעור
->שבועה לאכול או לא לאכול חצי שיעור של איסור נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
חציבת אבנים (ראה: אבנים)
חציה שפחה וחציה בת חורין
->שישראל קידש אותה - האם הקידושין תופסים גיטין מג. ציון ח חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה
->->אם אח"כ השתחררה לגמרי גיטין מג. ציון ח חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה
->->אם התייחדה עמו גיטין מג. ציון ח חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה
->->חיובו של הבא עליה - מיתה או אשם ומלקות גיטין מג. ציון ח חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה; גיטין מג: ציון א חציה שפחה שנתקדשה לראובן והשתחררה והתקדשה לשמעון
->שישראל קידש אותה והשתחררה והתקדשה לאחר - האם מקודשת לראשון או לשני גיטין מג: ציון א חציה שפחה שנתקדשה לראובן והשתחררה והתקדשה לשמעון
->->אם בָּעל אותה הראשון לאחר השחרור גיטין מג: ציון א חציה שפחה שנתקדשה לראובן והשתחררה והתקדשה לשמעון
->->אם מתו שניהם - האם אחיהם חייבים בחליצה או שאחד מהם יכול לייבם גיטין מג: ציון א חציה שפחה שנתקדשה לראובן והשתחררה והתקדשה לשמעון
->->האם יכול הראשון לשאתה אם השני גירש או להיפך גיטין מג: ציון א חציה שפחה שנתקדשה לראובן והשתחררה והתקדשה לשמעון
->->האם צריכה גט משניהם או מאחד מהם גיטין מג: ציון א חציה שפחה שנתקדשה לראובן והשתחררה והתקדשה לשמעון
->->מהתורה או מדרבנן גיטין מג: ציון א חציה שפחה שנתקדשה לראובן והשתחררה והתקדשה לשמעון
->ששור שהזיק אותה, למי משלם בעל השור - לה או לאדון או לשניהם גיטין מב. ציון ה חציו עבד וחציו בן חורין שהוזק
->ששור שהמית אותה - האם בעל השור משלם לאדון חצי מהקנס גיטין מג. ציון ו פרק א שור שהמית חציו עבד וחציו בן חורין
חציו לה' וחציו לכם
->כחובה ביו"ט, לאסור תענית בו ביצה טו: ציון ה חציו לה' וחציו לכם
חציו עבד וחציו בן חורין
->אינו יכול להוציא בן מינו בתקיעת שופר ר"ה כט. ציון ג החייבים בתקיעת שופר לעצמם, ולהוציא אחרים
->האם הוא חייב בעולת ראייה פסחים פז. ציון ג מי שחציו עבד וחציו בן חורין - ודינו באכילת הפסח
->האם הוא יוצא בשן ועין ב"ק פט: ציון ה הבעלות בנכסי מלוג ובכל שותפות דומה
->חיוב האדון לשחררו פסחים פז. ציון ג מי שחציו עבד וחציו בן חורין - ודינו באכילת הפסח
->לעניין ראייה ברגל חגיגה ד. ציון ה מצוות שהעבד חייב בהן
->שאדונו הקנה את חלקו לבנו הקטן
->->אם מינו אפוטרופוס לקטן גיטין מ. ציון ח חציו בן חורין וחציו עבד של קטן
->->->האם הוא יכול לשחרר את העבד על ידי שימכור את העבד לעצמו גיטין מ. ציון ח חציו בן חורין וחציו עבד של קטן
->->->האם הוא כותב את גט השחרור גיטין מ. ציון ח חציו בן חורין וחציו עבד של קטן
->->האם הקטן יכול לשחררו על ידי גט שחרור או ע"י כסף גיטין מ. ציון ח חציו בן חורין וחציו עבד של קטן
->->האם כופים על האב לקנות את העבד מבנו ולשחררו גיטין מ. ציון ח חציו בן חורין וחציו עבד של קטן
->->האם כופים על הקטן לשחררו גיטין מ. ציון ח חציו בן חורין וחציו עבד של קטן
->->כפיית האב לכתוב גט שחרור גיטין מ. ציון ח חציו בן חורין וחציו עבד של קטן
->->תוקף ההקנאה - אם נעשתה לפני ששותפו שיחרר את חלקו או אח"כ גיטין מ. ציון ח חציו בן חורין וחציו עבד של קטן
->שאדם הזיק אותו גיטין מב. ציון ה חציו עבד וחציו בן חורין שהוזק
->שבא על אשת איש - האם הוולד מותר ב-
->->גיורת, שפחה או ממזרת יבמות מה: ציון א ולד של אשת איש שנבעלה למי שחציו עבד וחציו בן חורין
->->חציה שפחה וחציה בת חורין יבמות מה: ציון א ולד של אשת איש שנבעלה למי שחציו עבד
->->קהל יבמות מה: ציון א ולד של אשת איש שנבעלה למי שחציו עבד וחציו בן חורין
->שקידש אשה ישראלית
->->דין הוולד גיטין מג. ציון ג חציו עבד וחציו בן חורין שקידש אשה
->->האם הוא מותר בה גיטין מג. ציון ג חציו עבד וחציו בן חורין שקידש אשה
->->האם היא מקודשת גיטין מג. ציון ג חציו עבד וחציו בן חורין שקידש אשה
->ששור הזיק אותו
->->גדול או קטן גיטין מב. ציון ה חציו עבד וחציו בן חורין שהוזק
->->למי משלם בעל השור - לו או לאדון או לשניהם גיטין מב. ציון ה חציו עבד וחציו בן חורין שהוזק
->->נזק דמכליא קרנא או דלא מכליא קרנא גיטין מב. ציון ה חציו עבד וחציו בן חורין שהוזק
->ששור הזיקוֹ במכה שעתידה להתרפא - האם חייב בנזק ולמי הוא משלם ב"ק פו. ציון ד תשלומי נזק על חבלה העתידה להתרפא
->ששור המית אותו
->->האם בעל השור משלם חצי מהכופר ליורשים גיטין מג. ציון ו פרק ב שור שהמית חציו עבד וחציו בן חורין
->->האם בעל השור משלם לאדון חצי מהקנס גיטין מב. ציון ה חציו עבד וחציו בן חורין שהוזק; גיטין מג. ציון ו פרק א שור שהמית חציו עבד וחציו בן חורין
->ששור מועד המיתו - האם חייב קנס וכופר לרבו או ליורשיו פסחים פז. ציון ג מי שחציו עבד וחציו בן חורין - ודינו באכילת הפסח
->ששור נגחו - האם בעל השור חייב בנזק ולמי משלם פסחים פז. ציון ג מי שחציו עבד וחציו בן חורין - ודינו באכילת הפסח
חציל
->האם מברכים עליו "בורא פרי האדמה" או "בורא פרי העץ" ברכות מ. ציון נ הגדרת אילן וירק לענין ברכה
->האם נוהגת בו ערלה ברכות מ. ציון נ הגדרת אילן וירק לענין ברכה
חציצה (ראה גם: טבילה)
->אשה שיש בראשה חוטי שיער ארוגים שבת נז. ציון ג יציאה בחוטי שיער ארוגים
->->חוטים חלולים או שאינם חלולים שבת נז. ציון ג יציאה בחוטי שיער ארוגים
->->חוטים מטונפים או מוזהבים שבת נז. ציון ג יציאה בחוטי שיער ארוגים
->אשה שיש קטלה בצווארה שבת נז. ציון ה לא תצא אשה בקטלא
->בטבילת בעל קרי לתפלה יבמות מז: ציון ג חציצה בטבילת גר ועבד
->בטבילת גר יבמות מז: ציון ג חציצה בטבילת גר ועבד
->->בדברים שחוצצים מדרבנן או רק מספק יבמות מז: ציון ג חציצה בטבילת גר ועבד
->בטבילת עבד יבמות מז: ציון ג חציצה בטבילת גר ועבד
->->בדברים שחוצצים מדרבנן או רק מספק יבמות מז: ציון ג חציצה בטבילת גר ועבד
->->לשם שחרור או לשם עבדות יבמות מז: ציון ג חציצה בטבילת גר ועבד
->בנטילת לולב סוכה מב. ציון ד לקיחה ע"י דבר אחר
->->אם משהו כרוך על הלולב סוכה לז. ציון א חציצה בנטילת לולב
->->אם יש על ידו טבעות או תפילין סוכה לז. ציון א חציצה בנטילת לולב
->->אם יש עלי לולב, הדס או ערבה בין המינים האחרים סוכה לז: ציון א עלי ארבעת המינים בחציצה
->דברים החוצצים בטבילה לטהרה ולא בטבילת נדה לבעלה יבמות מז: ציון ג חציצה בטבילת גר ועבד
->האם משהו חוצץ בטבילה בשאר הגוף (חוץ מהשיער) סוכה ו. ציון ט הלכה למשה מסיני בדין חציצת "רובו ומקפיד" בטבילה
->הדחת כלי גוים לפני טבילתם משום חציצה ע"ז עה: אחרי ציון נ טבילת הכלים קודם הכשרם
->חישוב הרוב בחציצה בטבילה
->->האם כל אבר נידון בפ"ע, או שמודדים בכל הגוף יחד סוכה ו. ציון ט הלכה למשה מסיני בדין חציצת "רובו ומקפיד" בטבילה
->->האם רוב הגוף נידון בפני עצמו ורוב שיער בפני עצמו, או שמודדים את הגוף יחד עם השיער סוכה ו. ציון ט הלכה למשה מסיני בדין חציצת "רובו ומקפיד" בטבילה
->של מין במינו יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
חצר
->הדר בחצר חבירו (ראה גם: דר בחצר חבירו)
->הדר בחצר חבירו שלא מדעתו - האם צריך לשלם לו שכר
->->אם בעל החצר אמר לו "צא" ולא יצא ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->->אם גרם לבית נזק כלשהו ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו; ב"ק צו: ציון ט חיובי הגזלן על שימושיו בגזלה; ב"ק צז. ציון ו התוקף ספינתו של חבירו
->->אם דר שם כדי לגוזלו ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->->אם הוא זקוק לבית או אינו זקוק ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->->אם החצר עומדת להשכרה או לא ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->->האם מותר לדור שם לכתחלה ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->כניסת מודר הנאה לחצר של מי שאסור עליו נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה; נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->->אם האוסר אסר את גוף החצר נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->->אם האוסר אסר בפירוש דריסת הרגל נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->->בבקעה בימות החמה שלא רגילים להקפיד עליה נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->->במקום שבעל החצר מקפיד עליו נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->->הליכה המקצרת את הדרך או שאינה מקצרת נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->קביעה למעשר ע"י חצר (ראה: מעשר)
->קנין חצר (ראה: קנין חצר)
חצר השותפים
->בית שאין בו ארבע על ארבע אמות - האם יש לבעליו חלק בחצר השותפים סוכה ג: ציון ט חצר לבית שאין בו ארבע על ארבע אמות
חק ירכות
->אם דחק את אותיות הגט מצד אחד עד שבלטו מהעבר השני גיטין כ. ציון ה פרק א גדרי הכתיבה בגט; גיטין כ. ציון ז מעשה הכתיבה בציץ
->אם תפס את המתכת במלקחיים ומגביהו לפי צורת אותיות הגט גיטין כ. ציון ז מעשה הכתיבה בציץ
חק תוכות
->אם הכה על מתכת להנמיך את המתכת שסביב ואותיות הגט נוצרות ממילא גיטין כ. ציון ה פרק א גדרי הכתיבה בגט
->אם חקק בטבלה את צורת אותיות הגט גיטין כ. ציון ה פרק א גדרי הכתיבה בגט
->אם חקק בטבלה מסביב ואותיות הגט נוצרות ממילא גיטין כ. ציון ה פרק א גדרי הכתיבה בגט
->אם נפלה טיפת דיו בתוך האות ומחק את הדיו כדי לתקן את האות גיטין כ. ציון ה פרק ב גדרי הכתיבה בגט
->->אם לא מחק - האם הגט כשר גיטין כ. ציון ה פרק ב גדרי הכתיבה בגט
->->אם נפלה רק אחרי הכתיבה גיטין כ. ציון ה פרק ב גדרי הכתיבה בגט
->->בגט, האם הוא פסול, מהתורה או מדרבנן גיטין כ. ציון ה פרק ב גדרי הכתיבה בגט
->->->אם האות אינה ניכרת בגלל הדיו או שהיא ניכרת גיטין כ. ציון ה פרק ב גדרי הכתיבה בגט
->->בספר תורה, תפילין ומזוזות גיטין כ. ציון ה פרק ב גדרי הכתיבה בגט
->בגט, בשבת ובסת"ם שבת קד: ציון ס המתקן אותיות ע"י מחיקה בדיו
חקירות
->בדיני ממונות
->->אם יש הכחשה בחקירות סנהדרין ל: ציון ד הכחשה בעדות ממון
->->אם אחד מהעדים אומר שאינו יודע סנהדרין ל: ציון ד הכחשה בעדות ממון
->בדיני נפשות
->->הסעת העדים בזמן חקירתם ממקום למקום ומענין לענין סנהדרין לב: ציון ו מסיעים את העדים בדיני נפשות
->->מהותן וערכן סנהדרין מ. ציון א שבע חקירות בעדים; סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->->הדין אם אין העדים עונים על אחת מהן סנהדרין מ. ציון א שבע חקירות בעדים; סנהדרין מ. ציון ב הדרישות והבדיקות
->->->אם יש שלושה עדים, ואחד אומר שאינו יודע סנהדרין מא: ציון א שלושה עדים, ואחד מהם אינו יודע בחקירות
->->מספרן סנהדרין מ. ציון א שבע חקירות בעדים
->העידו על כהן שהוא בן גרושה ונחקרו ואמרו שאינם יודעים - האם עדותם נפסלת מכות ב. ציון א חיוב מלקות בעדים זוממין
חרדל
->איסור ספיחין בו שביעית פ"ט מ"א לפני ציון א גזרת ספיחין בגידולים שאין רגילים לזורעם
->של גוי - חשש עירוב חומץ ע"ז לח: לפני ציון ח בישולי גוים האסורים מפני שלפעמים מערבים בהם יין
חרוב, חרובים
->האם הולכים בהם אחר הלקיטה או החנטה לענין שנת המעשר ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
->האם הם חייבים בתרומות ומעשרות, מהתורה או מדרבנן ר"ה יב. בלי ציון החיוב של תרומות ומעשרות בפירות ובירקות
->מאיזה שלב בגידולו ברכתו בורא פרי העץברכות לו: ציון ו מאימתי מברכים על הפרי בורא פרי העץ
->->האם ואיזו ברכה מברכים לפני זה ברכות לו: ציון ו מאימתי מברכים על הפרי בורא פרי העץ
->קדושת שביעית בלולבי חרובים שביעית פ"ז מ"ה ציון ד דיני שביעית בלולבים של עצים
->קדושת שביעית במין ירק שנקרא חרוב שביעית פ"ז מ"ה ציון ד דיני שביעית בלולבים של עצים
->קציצת עץ חרוב בשביעית שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
->שנכבש ביין, ואחד מהם של שביעית והאחר של שישית או של שמינית שביעית פ"ז מ"ז ציון א חרובים שכבשם ביין, ויש באחד מהם קדושת שביעית
->->אם היה כבוש לפני זמן הביעור או גם אחריו שביעית פ"ז מ"ז ציון א חרובים שכבשם ביין
->->חיוב ביעור ביין שביעית פ"ז מ"ז ציון א חרובים שכבשם ביין, ויש באחד מהם קדושת שביעית
חרוסת
->האם מטבלים בה את המצה פסחים קיד. ציון ד טיבול מצה בחרוסת
->האם מצוה לאכלה בליל הסדר פסחים קיד. ציון ד החרוסת מצוה
->->האם מברכים עליו פסחים קיד. ציון ד החרוסת מצוה
->מרכיביו ודרך הכנתו פסחים קטז. ציון ג עשיית החרוסת
חרטה (התרת נדר ע"י חרטה)
->אם אומר שהיה נודר גם אילו ידע שיצטער נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->'אם היו באים עשרה אנשים שיפייסוך האם היית נודר' נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->אם התחרט - האם מותר לשבחו במימרות על חומרת נדר נדרים כב. ציון א פתח שיש בו הזכרת חומרת נדרים
->ב"כל נדרי" - מניחים שמתחרטים כדי להינצל מן העונש נדרים כג. ציון ב פתח מגוף הנדר
->האומר שנדר במהירות או כעס (כנדר אונס) נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->האם החכם יכול לשאול אותו אם הוא מתחרט או שהנודר צריך לומר זאת מעצמו נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח; נדרים עז. ציון ה התרת הנדר בעמידה, בישיבה ובהליכה
->->אם זה נחוץ להשכנת שלום נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->האם היא מועילה להתיר בלי פתח נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח; נדרים עז. ציון ה התרת הנדר בעמידה, בישיבה ובהליכה
->המתחרט כדי להינצל מהעונש אם יעבור נדרים כג. ציון ב פתח מגוף הנדר
->המתחרט מפני שייענש כי כבר עבר נדרים כג. ציון ג פרק ג "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->הנודר בדרך קנס ("אם אעשה כך וכך ייאסר עלי כך וכך") ולא משום שרצה לאסור על עצמו - די בחרטה דהשתא נדרים כג. ציון ב פתח מגוף הנדר
->חומרת הגאונים לא להתיר בחרטה נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->חרטה בלי שום טעם נדרים עז. ציון ה התרת הנדר בעמידה, בישיבה ובהליכה
->חרטה מעיקרא או מכאן ולהבא נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->כסוג של פתח - אילו ידע שיצטער על זה לא היה נודר נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->'לב זה עליך' - חרטה נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->נדר שבטל מקצתו ע"י חרטה - האם בטל כולו נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
חריף (דבר חריף)
->שבלוע בכלי שנבלע בו איסור וטעמו פגום ע"ז לט. ציון ד פרק א מאכלים הנאסרים בגלל חריפותם
->שמתבשל בקדירה שאינה בת יומה ע"ז לט. ציון ד פרק ב מאכלים הנאסרים בגלל חריפותם
->שנחתך בסכין (ראה: סכין)
->שנכתש במכתשת ע"ז לט. ציון ד פרק ב מאכלים הנאסרים בגלל חריפותם
חרישה
->בעל שדה שנדר שלא לחרוש בפרה של אחר או של עצמו
->->האם מותר לאחרים לחרוש בפרה זו בשדהו נדרים מג. ציון ב קונם שדי שאני חורש בפרה זו
->->->אם בעל השדה רגיל לחרוש בעצמו או לא נדרים מג. ציון ב קונם שדי שאני חורש בפרה זו; נדרים סג: ציון ה הדוחה את הפצרות חברו ע"י נדר
->->האם מותר לו לחרוש אם אין דרכו לחרוש בעצמו נדרים מג. ציון ב קונם שדי שאני חורש בפרה זו; נדרים סג: ציון ה הדוחה את הפצרות חברו ע"י נדר
->בשבת (ראה: חורש)
->בשדה של אחר בשביעית שביעית פ"ד מ"א ציון י פרק ז ליקוט עצים ואבנים בשביעית - משדהו ומשדה חברו
->חרישה דקה בבהמה דקה שמקלקלת את הניר ב"ק פא. ציון א רעיית בהמות בחורשים
->קניית שדה מישראל שחרש אותה בשביעית שביעית פ"ד מ"ג ציון ג חוכרים נירים מן הנכרים אבל לא מישראל
חרם
->דיני המוחרם
->->דיבור עמו מו"ק טו. אחרי ציון י שאילת שלום למנודה
->->האם הוא חייב לנהוג בכל דבר כאבל (הנחת תפילין, עטיפת הראש וכו') מו"ק טו. ציון ס פרק ג לימוד תורה ומסחר עם המוחרם
->->האם הוא אסור בנעילת סנדל מו"ק טו. ציון ס פרק ג לימוד תורה ומסחר עם המוחרם; מו"ק טו: ציון ח נעילת הסנדל למנודה
->->האם הוא חייב בקריעה ובכפיית המיטה מו"ק טו: ציון ח נעילת הסנדל למנודה
->->מי שעבר וישב תוך ארבע אמות שלו מו"ק טז. ציון ו ישיבה ועמידה בסמוך למנודה
->->האם הוא רשאי ללמוד תורה
->->->בלחש או בקול מו"ק טו. ציון ס פרק א לימוד תורה ומסחר עם המוחרם
->->->בצנעא או בפרהסיא מו"ק טו. ציון ס פרק א לימוד תורה ומסחר עם המוחרם
->->האם הוא רשאי לעסוק במסחר וכמה מו"ק טו. ציון ס פרק ב לימוד תורה ומסחר עם המוחרם
->האם "שמתא" זהה לחרם מו"ק טז. אחרי ציון ד מהי שמתא
->האם טוב לנדור חרם נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->הכרזת חרם מתוך הכתב בשבת שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->העובר על חרם - האם פסול לשבועה
->->אם נזכר בחרם לשון שבועה או ארור או לשון חרם סתם שבועות מז. ציון א פרק ד פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->->חרם תקנת הקהילות או חרם שהטילו הציבור שבועות מז. ציון א פרק ד פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->התרה בשבת של חרמי קהל שאינם לצורך השבת שבת קמז. ציון ו הפרת נדרים והתרתם בשבת
->->אם צריכים להתיר רק לצורך יחיד שבת קמז. ציון ו הפרת נדרים והתרתם בשבת
->התרתו בלי פתח ובלי חרטה נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח
->חשוד שחייב שבועת היסת - הטלת חרם סתם על התובע שבועות מא. ציון ד פרק א החשוד על השבועה
->כשלב שני אחרי נידוי כשהמנודה עומד בחטאו מו"ק טז. ציון כ נידוי וחרם מחמת ממון
->מי שחייב שבועת הדיינים ודורש להחרים את המשביע חרם סתם שבועות לח: ציון ר פרק ד השבועה בזמן הזה
->שהותר מקצתו - האם הותר כולו נדרים כה: ציון ב נדר שהותר מקצתו הותר כולו
חרם (של כהנים)
->בבית הבעלים הוא כהקדש יבמות ק: ציון א מי שהוא ספק כהן ספק ישראל
חרם דרבינו גרשום
->לא לגרש אשה בעל כרחה יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->אחרי סוף האלף החמישי יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->אם הוחזקה רואה מחמת תשמיש יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->אם השתגעה ואינו יכול לחיות אתה יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->אם זינתה או עוברת על דת יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->אם יש בה מום יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->בנכפית או עקרה יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->מקום התפשטות התקנה יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->->נידוי למי שעובר יבמות קיב: ציון ד גירושין בעל כרחה של האשה
->לא לשאת שתי נשים
->->אם האשה נעדרת יבמות קיח: ציון ט עדויות על מיתה שאין האשה והאיש נאמנים עליהן
->->דחייתו כדי לקיים פרייה ורבייה יבמות סד. ציון א פרק ו שהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה
->->האומר שמתה אשתו - האם נאמן להתיר לו לשאת אחרת יבמות קיח: ציון ט עדויות על מיתה
->->לענין יבום אשה שבעלה מינה שליח קבלה ומת לפני שהגיע הגט לידה, אם היבם נשוי יבמות קיח: ציון כ המזכה גט לאשתו
חרם סתם
->הטלתו על אשת איש ב"ק פז. ציון ד החיובים הממוניים של אשה נשואה
חרס
->טומאת כלי חרס (ראה: טומאה)
חרס הדרייני (שבלע יין נסך שרוצה בקיומו ע"י דבר אחר)
->מכירתו לגוי במחיר חרס רגיל ע"ז לב. ציון ג שימוש בכלי שבלוע בו איסור
->סמיכת כרעי המטה בו ע"ז לב. ציון ג שימוש בכלי שבלוע בו איסור
->שימוש בו בדבר לח או יבש או מים חמים לרחצה ע"ז לב. ציון ג שימוש בכלי שבלוע בו איסור
חרש (ראה גם: חרש שוטה וקטן)
->אינו מוציא אחרים בתקיעת שופר ר"ה כט. ציון ג פסקה ב החייבים בתקיעת שופר לעצמם, ולהוציא אחרים
->->במי שמדבר ואינו שומע ר"ה כט. ציון ג פסקה ב החייבים בתקיעת שופר לעצמם, ולהוציא אחרים
->->מי שאוטם את אזניו כשהוא תוקע ר"ה כט. ציון ג פסקה ב החייבים בתקיעת שופר לעצמם, ולהוציא אחרים
->גירושין שלו ברמיזה יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->אם גירש ונתקדשה לאחר ונתגרשה - האם מותר לחרש להחזירה יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->אם קידש בכסף או בביאה יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->האם צריך לבדוק אותו לברר את כוונתו יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->האם הוא יכול להוציא אחרים בקריאת המגילה מגילה יט: ציון ג חרש בקריאת המגילה
->ההיתר שייבם סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->החובל באחר חבלות רבות וחיסר לו אבריו בזה אחר זה ולבסוף חרשו (ראה: חובל)
->המדבר ואינו שומע, שגירש אשה - האם הגירושין חלים גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->אם גירש ברמיזה או בדיבור גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->אם הוא שומע קצת גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->המדבר ואינו שומע, שמכר קרקע או מטלטלין - האם המכר תקף גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->אם הוא שומע קצת גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->אם מכר ברמיזה או בדיבור גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->המדבר ואינו שומע, שקידש אשה - האם הקידושין חלים גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->אם הוא שומע קצת גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->אם קידש ברמיזה או בדיבור גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון ב פרק ב השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->המכה מישהו באזנו וחרשו - האם חייב בשבת ב"ק פה: ציון ה תשלום שבת כשחיסרו אבר
->->אם יכול להתרפא או אינו יכול להתרפא ב"ק פה: ציון ה תשלום שבת כשחיסרו אבר
->->אם הנחבל בעל אומנות שעדיין יכול לעסוק בה ב"ק פה: ציון ה תשלום שבת כשחיסרו אבר
->הנודר להקדש דמיו של חרש ב"ק פה: ציון ה תשלום שבת כשחיסרו אבר
->הנודר להקדש ערך של חרש, בחרש בידי אדם או בידי שמים ב"ק פה: ציון ה תשלום שבת
->חרש ופיקח הרוכבים על בהמה או מושכים אותה ב"מ ח. ציון ד קנין מציאה ע"י חרש ופיקח בשותפות
->חרש ופיקח שהגביהו מציאה יחד - האם קנו
->->אם הפיקח הגביה אותה עד כדי שתיעקר מע"ג קרקע והחרש הגביה כמוהו או פחות ממנו ב"מ ח. ציון ד קנין מציאה ע"י חרש ופיקח בשותפות
->->אם כל אחד היה יכול להגביה הכל לבדו או לא ב"מ ח. ציון ד קנין מציאה ע"י חרש ופיקח בשותפות
->ירושה בנישואי פיקח וחרשת או להיפך (ראה: ירושה)
->כתיבתו - האם היא כדיבור (ראה: כתיבה)
->קידושין וגירושין שלו
->->אם הוא מדבר או אינו מדבר גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->הצורך לבודקו גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->ע"י כתיבה גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->ע"י קפיצה גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->->קפיצה במקומו או ממקום למקום גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->ע"י רמיזה גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->->רמיזת העין, רמיזת הפה גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->קידושין שלו - מתקנת חכמים יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->אם אשתו זינתה - האם נאסרת לבעלה יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->אם הלך למדה"י ואמרו לאשתו שמת ונישאת וחזר החרש - האם נקנסת כאשה רגילה יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה לאחר שגדלה; יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->אם פיקח קידש אשה וגירשהּ וחרש קידשהּ וגירשהּ - האם מותרת לראשון יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->אם קידש אשה ואח"כ חרש אחר קידש אותה יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->אם קידש אשה ואח"כ פיקח קידש אותה - האם קידושי השני תופסים יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->->אם היתה חרשת יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->->אם השני גירש אותה - האם מותרת לחרש יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->בקידושי כסף או ביאה יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->רמיזתו - האם הוא כדיבור (ראה: רמיזה)
->שאינו שומע - האם יברך "הנותן לשכוי בינה" ברכות ס: ציון ו ברכות השחר
->שמדבר ואינו שומע
->->האם יכול לעשות מצווה הטעונה ברכה, לכתחילה ובדיעבד ברכות טו. ציון ז מצוות הטעונות ברכה בחרש שמדבר ואינו שומע
->->שמיעת המגילה ממנו, לכתחילה ובדיעבד ברכות טו. ציון ז מצוות הטעונות ברכה בחרש שמדבר ואינו שומע
->שמייבם את אשת אחיו החרש - יכול לגרשה יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
->->האם יכול לגרשה ברמיזה יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->שמייבם את אשת אחיו הפיקח יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->->אם היתה רק מאורסת לפיקח - האם קנאה לענין תרומה יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->->האם קנאה מדאורייתא ולא יכול לגרשה יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->שנשא אשה בחרשותו - האם יכול לגרש אותה ברמיזה גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->->האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון ב פרק א השומע ואינו מדבר והמדבר ואינו שומע
->שנשא פיקחת ונתפקח ורצה לקיימה - חיוב כתובה יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת
->ששחט - האם שחיטתו כשרה חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->אם אינו מדבר ואינו שומע חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->אם הוא מדבר ואינו שומע חולין ב. ציון ב פרק ב שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->->אם הוא מומחה או לא חולין ב. ציון ב פרק ג שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->אם שחט בפני אחרים חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->->וראו ששחט כדין חולין יב: ציון ב כוונה בשחיטה
->->האם מותר לו לשחוט לכתחילה חולין ב. ציון ב פרק ב שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->לחומרא, לענין חובת כיסוי הדם ואיסור אותו ואת בנו (ראה: אותו ואת בנו; כיסוי הדם)
->תוקף קניינו גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->אם הוא מדבר או אינו מדבר גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->במטלטלין ובקרקע גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->הצורך לבודקו גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->ע"י כתיבה גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->ע"י קפיצה גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->->קפיצה במקומו או ממקום למקום גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->ע"י רמיזה גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
->->->רמיזת העין, רמיזת הפה גיטין נט. ציון ב גיטין, קידושין וקנין בחרש
חרש שוטה וקטן
->המוסר לו בור שכוסה כראוי והזיק ב"ק ט: ציון ג שור ובור שמסרו לחש"ו והזיקו; ב"ק נט: ציון ד השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן
->המוסר לו גחלת או שלהבת והזיקה ב"ק ט: ציון ג שור ובור שמסרו לחש"ו והזיקו; ב"ק כג. ציון ד כלב שנטל חררה - חלוקת התשלומים; ב"ק נט: ציון ד השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן
->המוסר לו שור שנקשר כראוי וברח והזיק ב"ק ט: ציון ג שור ובור שמסרו לחש"ו והזיקו; ב"ק נו. ציון ס הניחה בחמה; ב"ק נט: ציון ד השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן
->הנוטל מהם מציאה שמצאו - האם זה גזל גמור או מפני דרכי שלום גיטין נט: ציון ב פרק ב, ג גזל ממצודות חיה, עופות ודגים; גיטין נט: ציון ג גזל של מציאת חרש, שוטה וקטן
->->אם אביו של הקטן תפס מהגזלן - האם מוציאים מידו גיטין נט: ציון ב פרק ב, ג גזל ממצודות חיה, עופות ודגים
->->האם אפשר להוציא ממנו בב"ד גיטין נט: ציון ב פרק ב, ג גזל ממצודות חיה, עופות ודגים
->->האם מותר לקחת על דעת לשלם גיטין נט: ציון ד גזל מעני המנקף בראש הזית
->->נידוי הגזלן גיטין נט: ציון ב פרק ב, ג גזל ממצודות חיה, עופות ודגים
->->קטן שהגיע לגדר "צרור וזורקו אגוז ונוטלו" גיטין נט: ציון ג גזל של מציאת חרש, שוטה וקטן
->->קטן שהוא בן שש ומעלה או פחות מבן שש גיטין נט: ציון ג גזל של מציאת חרש, שוטה וקטן
->חרש ושוטה שיש להם אפוטרופוס ושורם הזיק - ממי גובים ב"ק לט. ציון ה גבית תשלומי נזיקין
->שומר בית שהיו בו חש"ו וקפצו ממטה למעלה ושברו כלים - האם השומר חייב ב"ק כא: ציון ו נזק הנגרם מקפיצה משונה
->שכתבו גט גיטין כב: ציון ד פרק א חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->אם גדול עמד על גביהם גיטין כב: ציון ד פרק א חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->->ולימד אותם לכתוב לשמה או רק התבונן בהם גיטין כב: ציון ד פרק א חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->אם כתבו רק את הטופס גיטין כב: ציון ד פרק א, ב, ג חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->->אם אין גדול עומד על גביהם גיטין כב: ציון ד פרק א, ב, ג חרש שוטה וקטן שכתבו את הגט
->->->לכתחילה ובדיעבד גיטין כא: ציון ז פרק א גט שנכתב במחובר
חרשת
->ההיתר שתתייבם סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->טענת בתולים בחרשת (ראה: טענת בתולים)
->כתובה לחרשת יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->אם אירס פיקחת וכתב לה כתובה ונתחרשה לפני הנישואין יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->אם השיאה אביה בקטנותה יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->אם כתב לה כתובה יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->אם נשא אותה ונתפקחה יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->->אם רצה לקיימה או לא רצה לקיימה יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->טענת בתולים בה יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->מי שהיה נשוי לפיקחת וחרשת ומת והיבם בא על החרשת ואח"כ על הפיקחת או להיפך
->->האם החרשת צריכה גט יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, פיקחת וחרשת, שהתייבמו
->->האם הפיקחת מותרת יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, פיקחת וחרשת, שהתייבמו
->מי שהיה נשוי לשתי חרשות ומת
->->והיבם ייבם או חלץ לאחת יבמות קי. ציון ג שתי נשים שנשואות מדרבנן לבעל אחד, ונפלו לייבום
->->והיבם ייבם את שתיהן
->->->האם השנייה צריכה גט יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנות או חרשות, שהתייבמו
->->->האם נפסלה הראשונה יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנות או חרשות, שהתייבמו
->סכום כתובתה של חרשת כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->קטנה (שנתקדשה ע"י אמה או אחיה) וחרשת שנפלו לייבום מבעל אחד
->->אם בא היבם על אחת מהן - האם נפטרה חברתה יבמות קי. ציון ד קטנה וחרשת שנפלו שתיהן
->->->אם הבעל היה חרש יבמות קי. ציון ד קטנה וחרשת שנפלו שתיהן לייבום
->->אם בא היבם על החרשת ואח"כ בא על הקטנה
->->->אם גירש את החרשת - האם הקטנה מותרת יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנה וחרשת
->->->אם הקטנה מיאנה האם די בגט להתיר את החרשת לאחרים יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד
->->->האם ביאת הקטנה פוסלת את החרשת יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנה וחרשת, שהתייבמו
->->->החרשת יוצאה בגט ומוציא את הקטנה בגט וחולצת כשתגדל יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנה וחרשת, שהתייבמו
->->->עידוד הקטנה למאן כדי שיוכל לכנוס את החרשת יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד
->->אם בא היבם על הקטנה ואח"כ על החרשת
->->->האם ביאת החרשת פוסלת את הקטנה יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנה וחרשת, שהתייבמו
->->->החרשת תצא בגט והקטנה תחלוץ כשתגדל יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנה וחרשת
->->->הקטנה צריכה גם גט שמא חל יבום יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנה וחרשת
->->->עידוד הקטנה למאן כדי שיוכל לכנוס את החרשת יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד
->->אם בא היבם רק על החרשת - האם הקטנה פוסלת את החרשת מצד שהיא עתידה לחלוץ יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנה וחרשת, שהתייבמו
->->יבוא על החרשת ויוציאה בגט והקטנה תחלוץ כשתגדיל יבמות קי. ציון ד קטנה וחרשת שנפלו שתיהן לייבום
->->->האם צריך לגרש את החרשת מיד או רק כשהקטנה תגדיל יבמות קי. ציון ד קטנה וחרשת שנפלו שתיהן
->->עידוד הקטנה למאן כדי שהחרשת תוכל להתייבם יבמות קי. ציון ד קטנה וחרשת שנפלו שתיהן לייבום
->קידושי חרשת - בגדר קנויה ומשוירת (קדושין חלקיים) יבמות קי. ציון ד קטנה וחרשת שנפלו שתיהן לייבום
->שנישאה לכהן (ראה: תרומה)
->שתי אחיות, קטנה (שמת אביה) וחרשת, שנשואות לשני אחים
->->ומת בעל החרשת יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->->->אם היבם ייבם את החרשת - האם יכול להוציאה בגט ולהתירה לאחרים יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->->->אם הקטנה מתה אחרי מות האח - האם יכול בעלה לייבם את החרשת יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->->->עידוד הקטנה למאן כדי שיוכל לייבם את החרשת יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות
->->ומת בעל הקטנה יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->->->אם היבם בא על הקטנה צריכה גט וחליצה יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים
חשד
->המוצא מציאה או שומר חמץ בערב פסח או שומר פירות מרקיבים - האם צריך למכור דוקא לאחרים מפני החשד ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->חובת דיין לנמק את פסק דינו כשיש מקום לחשד ב"מ סט. אחרי ציון י חובת הדיינים לנמק את פסק דינם
חשוד
->אכילה בביתו של מי שחשוד למכור איסור ע"ז לט: ציון ג פרק ב קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו; ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->יין כשר שנמצא אצלו - חשש שהחליפו ביי"נ ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->לדבר אחד - האם הוא חשוד לכל התורה חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->קבלת מתנה ממי שחשוד לאכול איסור ע"ז לט: ציון ג פרק ב קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים
->->ממי שידוע שאוכל גם דבר שהוא יודע שזה אסור ע"ז לט: ציון ג פרק ב קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
->קבלת מתנה ממי שחשוד למכור איסור ע"ז לט: ציון ג פרק ב קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים
->קנייה מאדם שאינו מקפיד על לפני עיוור ע"ז לט: ציון ג פרק א קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים
->->במקום שלא ידוע אם אנשים חשודים - האם יש חזקת כשרות ע"ז לט: ציון ג פרק א קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
->קנייה ממנו
->->בחו"ל או בסוריא ע"ז לט: ציון ג פרק ג קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
->->בשר ע"ז לט: ציון ג פרק ג קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
->->דבר האסור מדרבנן ע"ז לט: ציון ג פרק ג קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
->->דבר שהוא אומר שהוא כשר ע"ז לט: ציון ג פרק א קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים
->->דבר שרגילים לקנות מגוי או מישראל - חשש שהחשוד קנה מגוי ע"ז לט: ציון ג פרק א קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
->->דמאי ע"ז לט: ציון ג פרק ג קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
->->חלב ע"ז לט: ציון ג פרק ג קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
->->מורייס - במקום שעושים אותו עם יין או שאין ע"ז לט: ציון ג פרק ג קנייה מהחשוד במכירת מאכלים אסורים ואכילה עמו
חשוד על השבועה
->אם התובע והנתבע שניהם חשודים שבועות מד: ציון ח פרק ג החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->אם התובע ידע מראש שהנתבע הוא חשוד - האם נשבע ונוטל שבועות מד: ציון ח פרק ד החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->->בהלוואה או בפיקדון שבועות מד: ציון ח פרק ד החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->אם התובע תפס ממנו בלי להישבע - האם מוציאים מידו שבועות מד: ציון ח פרק א החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->אם עד אחד מסייע לשכנגדו - האם שכנגדו פטור משבועה ב"מ ב: ציון א פסקה ד כחו של עד המסייע לפטור משבועה
->במי שחשוד לקחת ממון חברו ב"מ ה: ציון ד האם חשוד לממון חשוד לשבועה
->->בגזלן או כופר בפקדון ב"מ ה: ציון ד האם חשוד לממון חשוד לשבועה
->->במקום שאפשר לתלות שהוא לוקח כי יש לו ספק מילווה ישנה עליו ב"מ ה: ציון ד האם חשוד לממון חשוד לשבועה
->->בשבועה דאורייתא או דרבנן ב"מ ה: ציון ד האם חשוד לממון חשוד לשבועה
->->מי שיש עדים שגזל - האם פסול מדאורייתא או מדרבנן ב"מ ה: ציון ד האם חשוד לממון חשוד לשבועה
->האם הוא פסול לעדות סנהדרין כז. ציון ב מומר אוכל נבילות לתיאבון ולהכעיס
->החשוד על ממון (כגון שנשבע לשקר או גזל) - האם פסול לשבועה, מהתורה או מדרבנן שבועות מז. ציון א פרקים א-ג פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->הכופר בחוב ונשבע ואח"כ באו עדים שהוא חייב - האם נעשה חשוד על שבועה
->->אם כשכפר היה עד אחד נגדו ואח"כ נוסף עד שני ב"ק קו. ציון א הנשבע והוכחשה שבועתו
->->->אם התובע הוא העד הנוסף ב"ק קו. ציון א הנשבע והוכחשה שבועתו
->->אם כשכפר לא היה שום עד ב"ק קו. ציון א הנשבע והוכחשה שבועתו
->העובר על חרם - האם פסול לשבועה (ראה: חרם)
->העובר על שבועת ביטוי להבא - האם הוא פסול לשבועה שבועות מז. ציון א פרקים א-ג פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->->אם עבר בקום עשה - נשבע שלא יאכל ואכל שבועות מז. ציון א פרקים א-ג פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->->אם עבר בשב ואל תעשה - נשבע שיאכל ולא אכל שבועות מז. ציון א פרקים א-ג פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->->האם שכנגדו נשבע ונוטל שבועות מז. ציון א פרקים א-ג פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->העובר על שבועת ביטוי לשעבר - האם הוא פסול לשבועה שבועות מז. ציון א פרקים א-ג פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->חזרתו לכשרות סנהדרין כה. ציון ד טבח שיצאה טריפה מתחת ידו
->עובר עבירה כגון אוכל נבלות - האם פסול לשבועה שבועות מז. ציון א פרקים א-ג פסול שבועה בעבריינים ובעובר על שבועת ביטוי
->פסול חמסן סנהדרין כו: ציון ב הכרזה על פסולי עדות
->שנתחייב להישבע וליטול - האם גובה בלי שבועה, או שכנגדו נשבע (שבועת היסת או שבועת המשנה) ונפטר
->->אלה שמן התורה אינם נוטלים וחכמים הקילו שיטלו בשבועה שבועות מד: ציון ח פרק ב החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->->אלה שמן התורה נוטלים בלא שבועה וחכמים החמירו עליהם להישבע שבועות מד: ציון ח פרק ב החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->->בגבייה מהלווה או מיורשי הלווה שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->שנתחייב שבועה בגלל גלגול - האם שכנגדו נשבע ונוטל שבועות מד: ציון ח פרק א החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->שנתחייב שבועת היסת - האם שכנגדו נשבע ונוטל שבועות מד: ציון ח פרק א החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->שנתחייב שבועת השומרים - האם מתוך שאינו יכול להישבע, משלם שבועות מד: ציון ח פרק ג החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
->->בחשוד מפורסם, שהתובע ידע מראש שהשומר חשוד שבועות מד: ציון ח פרק ג החשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל
חשוד על שביעית
->מסירת פירות שביעית לחשוד שביעית פ"ז מ"ג ציון ח פרק ב סחורה בפרות שביעית
חשמונאים
->האם כיבושי החשמונאים מתבטלים כשגלו גיטין ח. ציון ו פרק ג כיבוש יחיד
->האם ליהודה המכבי היה דין של משוח מלחמה סוטה מב. לפני ציון ב אופן מינויו של משוח מלחמה
->האם מלחמת החשמונאים נחשבת מלחמת מצוה סוטה מד: ציון ג גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות
חשמל
->הבדלה עליוברכות נג: ציון א ברכת האור על נר בפנס
->נר חנוכה בחשמל שבת כג. ציון ח השמן המובחר לנר של מצוה
->נר שבת בחשמל שבת כג. ציון ח השמן המובחר לנר של מצוה
חתול
->גידולו בארץ ישראל ב"ק פ. ציון ז איסור גידול חיה דקה
->חתול רע שמזיק לקטנים או הורגם
->->האם המוצאו חייב להורגו או רק מותר לו להורגו ב"ק פ: ציון א גידול חתול המזיק
->->הריגתו אם עדיין לא הרג ולא הזיק ב"ק פ: ציון א גידול חתול המזיק
->->זכות בעורו לאחר מותו - למוצאו או למי שהרגו ב"ק פ: ציון א גידול חתול המזיק
->->חובת הבעלים להורגו ב"ק פ: ציון א גידול חתול המזיק
->->שחור או לבן ב"ק פ: ציון א גידול חתול המזיק
->צידתו בשבת וביו"ט ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
חתיכה נעשית נבילה
->אם אפשר להפריד את האיסור מהחתיכה חולין צז: ציון ז חישוב כמות הטעם הנפלט מהאיסור
->אם נאסרה רק כדי קליפה חולין כח: ציון ג פרק ד ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->באיסור דרבנן חולין צז: ציון ז כחל שהתערב עם בשר או חלב
->באיסורים מלבד בשר בחלב חולין כח: ציון ג פרק ד ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה; חולין ק. ציון ד האם חתיכה נעשית נבלה בכל האיסורים; חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->מדאורייתא ומדרבנן חולין ק. ציון ד האם חתיכה נעשית נבלה בכל האיסורים
->->מין במינו ובמין בשאינו מינו חולין ק. ציון ד האם חתיכה נעשית נבלה בכל האיסורים
->בבשר בחלב חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->בחתיכה שאינה ניכרת בפני עצמה, כגון רוטב ברוטב חולין ק. ציון ד האם חתיכה נעשית נבלה בכל האיסורים
->->בתערובת של דברים יבשים חולין ק. ציון ד האם חתיכה נעשית נבלה בכל האיסורים
->בחתיכה שנאסרה על ידי כבישה או מליחה חולין ק. ציון ד האם חתיכה נעשית נבלה בכל האיסורים
->בחתיכה שנאסרת בכל שהוא ואין בה טעם של איסור חולין ק. ציון ד האם חתיכה נעשית נבלה בכל האיסורים
->בטיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה - האם החתיכה אוסרת את כל הקדירה
->->אם אין יודעים איזה חתיכה נאסרה חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->אם יש רוטב או אין חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->אם ניער את הקדירה וכיסה אותה או לא חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->אם ניער בתחילה ולא בסוף חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->->באיסור כחוש ובאיסור שמן חולין קח. ציון א טיפת חלב שנפלה על חתיכת בשר שבקדרה
->בטעם הבלוע בכלים חולין צז: ציון ז חישוב כמות הטעם הנפלט מהאיסור
->במה שנאסר במליחה בלי בישול חולין כח: ציון ג פרק ד ניקוב הוורידים בעוף ובבהמה
->חתיכה העומדת בפני עצמה ושאינה עומדת בפני עצמה חולין צו: ציון א בשר שבושל עם גיד הנשה
->חתיכה עצמה נעשית נבילה ע"ז עג. ציון ז תערובת של יין נסך עם יין היתר ומים
->חתיכה שקיבלה טעם איסור - האם חוזרת להיתרה אחרי שטעם האיסור מתבטל חולין ק. ציון ד האם חתיכה נעשית נבלה בכל האיסורים
חתן (ראה גם: הכנסת כלה)
->אבלותו (ראה: אבל)
->איסור יציאתו לצבא
->->אם הוא מתקן או מספק מים ללוחמים סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->->אם הוא רוצה לצאת סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->->היוצא עובר בשני לאוין סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->->על מי חל האיסור - על החתן או על המלך ושר הצבא סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->איסור עטרות לחתנים
->->במי שאינו חתן גיטין ז. ציון ד פרק א עטרות של חתן ושל כלה
->->הכיפה (אפיריון) הפרוסה מעל לחתן גיטין ז. ציון ד פרק א עטרות של חתן ושל כלה
->->הכתר המונח על הראש או שהאיסור חל רק על זה או על זה גיטין ז. ציון ד פרק א עטרות של חתן ושל כלה
->->מדרבנן או מהתורה גיטין ז. ציון ד פרק א עטרות של חתן ושל כלה
->ברכת חתנים (ראה: ברכת חתנים)
->האם הוא רשאי לקרוא קריאת שמע בלילה הראשון של הנישואין פסחים נד: ציון א מלאכה בתשעה באב
->האם כבוד המלך מחול משום כבוד חתן וכלה סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->האם מותר לו לספק מים שלא לצורך הצבא סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->האם מצוה מהתורה לשמחו מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק ב חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->הוא ושושביניו מול אבל ומנחמיו - מי קודם ביציאה מבית הכנסת כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->בשבת כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->הוספת פיוטים בתוך ברכות לכבוד חתן וכלה ברכות יא. בלי ציון הוספת דברים ופיוטים בנוסח הברכה
->המנהג שהוא מתענה ביום חתונתו
->->האם הוא צריך להשלים את תעניתו אם החופה לפני השקיעה תענית יא: ציון ו תענית שעות
->->האם ומתי הוא מתפלל תפילת תענית תענית יא: ציון ו תענית שעות
->הנושא בתולה והתחיל בחופה אחר שהגיע זמן ק"ש - האם פטור מק"ש סוכה כה. ציון ב העוסק במצוה פטור מן המצוה
->זריקת מאכל או משקה לכבוד חתן וכלה ברכות נ: ציון ו זריקת פת ושאר מיני מאכל
->חתן ושושביניו ושאר בני החופה
->->חיובם בסוכה סוכה כה: ציון ה חתן, שושבינין ובני חופה פטורים מן הסוכה
->->חיובם בק"ש, תפילה ותפילין סוכה כה: ציון ז דין חתן, שושביניו ובני חופה לתפילה ולתפילין
->יציאתו לדרך לצרכי רבים או לצרכי עצמו לפרנסתו סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->מצות עשה 'ושימח את אשתו' סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->מצות שמחת חתן וכלה בשבעת ימי המשתה - מהתורה או מדרבנן סוכה כה: ציון ז דין חתן, שושביניו ובני חופה לתפילה ולתפילין
->סוג האפר שנותנים על ראשו תענית טו. לפני ציון ב סדר התכנסות הציבור בתעניות
->פטור מקריאת שמע ברכות יז: ציון ג אונן פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
->->לכמה זמןברכות טז. ציון ג חתן פטור מקריאת שמע
->->בלילה או ביום ברכות טז. ציון ג חתן פטור מקריאת שמע
->->האם הוא רשאי לקרוא ברכות טז: ציון ג חתן וכל הפטורים שרוצים לקרוא קריאת שמע
->שימת אפר בראשו בחופה ברכות ל: אחרי ציון ט שבירת הכוס בחופה
->שרוצה לנהוג כת"ח לענין קריאת שמע בליל נישואיו תענית י: ציון א תענית יחידים

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US