Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות כ

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.כבד
->האם מותר לצלות עוף כשהכבד בתוכו פסחים עד. ציון ג דיני מולייתא
->צלייתו על גבי בשר פסחים עד. ציון ג דיני מולייתא
->שנחלט בחומץ - האם מותר לבשלו פסחים עד: ציון ו חליטת בשר בחומץ
כבוד (ראה גם: כיבוד)
->האם מכבדים אדם גדול בדרכים ובגשרים
->->במקום שיש סכנה או שאיןברכות מו: ציון ז אין מכבדים בדרכים ובגשרים
->->בפתח הראוי למזוזה או שאינו ראויברכות מו: ציון ז אין מכבדים בדרכים ובגשרים
->->כשהולכים ברגל או כשרוכבים ברכות מו: ציון ז אין מכבדים בדרכים ובגשרים
->האם מצות השבת אבידה נדחית משום כבוד המשיב סנהדרין יח. ציון א עדות כהן גדול
כבוד הבריות (ראה גם: זקן ואינה לפי כבודו)
->בטלטול מת מהחמה לצל בשבת ע"י לחם ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
->דחיית איסור משום כבוד הבריות בשב ואל תעשה שבועות ל: ציון ז תלמיד חכם שצריך להעיד בפני דיין קטן ממנו
->->כדי למנוע בזיון גדול שבועות ל: ציון ז תלמיד חכם שצריך להעיד בפני דיין קטן ממנו
->האם כבוד הבריות דוחה איסור תורה בשב ואל תעשה מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->האם מותר לכהן לעבור בבית הפרס מפני כבוד הבריותברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->->האם הוא צריך לבדוק אותו ע"י ניפוחברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->->אם לא ניפח האם הוא טמא ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->הוצאת מת בשבת משום כבוד הבריות שבת צד: ציון א הוצאת המת בשבת
->היתר סתירה שלא ע"מ לבנות בשבת משום כבוד הבריות ב"ק פא: ציון א נפנים מאחורי הגדר
->טעם היתר טלטול אבנים לבית הכסא בשבת (ראה: בית הכיסא)
->מלאכה שאינה צריכה לגופה במקום כבוד הבריות שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ה-ו
כבולעו כך פולטו (ראה גם: הגעלת כלים; הכשרת כלים)
->הכשרת כלי ששימש יי"נ בצונן במילוי ועירוי ע"ז לג. ציון ו הכשרת כלי יין של גוים במלוי ועירוי
כבוש
->בחומץ ובציר כשיעור כדי שיתחיל להרתיח ע"ז סח: ציון ד עכבר שנפל לשכר או לחומץ
->->מהתורה או מדרבנן ע"ז סח: ציון ד עכבר שנפל לשכר או לחומץ
->האם הוא כמבושל, כגון לענין עירוב תבשילין ביצה טז. ציון ו עירוב על ידי דגים מלוחים שנצלו על ידי גוי
->הנודר מכבוש - האם נאסר רק בכבוש של ירק או בכל כבוש
->->אם אמר 'דכבוש' או 'דכבש' נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק מהצלי ומהמליח
->->אם אמר 'הכבוש' או 'כבוש' או 'כבש' נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק מהצלי ומהמליח
->->אם אמר 'כבוש שאני טועם', או 'כבוש שאני אוכל', או 'הכבוש שאני טועם' נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק מהצלי ומהמליח
->->אם יש מבני המקום שקוראים 'כבוש' לכל הכבושים והרוב קוראים רק לירקות 'כבוש' נדרים נג. ציון ד האם מפרשים את הנדר על פי הרוב
->כמבושל בשהייה מעת לעת ע"ז סח: ציון ד עכבר שנפל לשכר או לחומץ
->כמבושל לענין בישולי גוים ע"ז לז: ציון ז פרק ה איסור בישולי גוים
כברה
->כלי הכברה בריחיים של פלפלים או כברה של סולת - האם מקבלים טומאה, מדאורייתא או מדרבנן ביצה כג: ציון א טומאת ריחיים של פלפלין
כבשׁ
->ביוה"כ עולים באמצעו - כה"ג או שאר הכהנים יומא מה. ציון א ביום הכיפורים עולים ויורדים באמצע הכבש
כבשׂ
->בקרבנות (ראה: קרבן)
כבשי עצרת
->ששחטם שלא לשמן - האם הבשר מותר ביצה כ: ציון ז כבשי עצרת ששחטם שלא לשמן
כדי אכילת פרס
->צירוף אכילות תוך כדי אכילת פרס ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
'כדי גמיאה'
->שיעורו, לענין שבת ולענין יום הכיפורים שבת עז: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חלב
כהן (ראה גם: בגדי כהונה; בת כהן; חלל; טומאת כהנים; משמרות כהונה)
->אונן (ראה: אונן)
->איסור זונה לכהן (ראה: זונה)
->איסור כהני בית אב לשתות יין
->->בלילה תענית יז. ציון א איסור שתיית יין לאנשי משמר ולאנשי בית אב
->->יין שבתוך הסעודה תענית יז. ציון א איסור שתיית יין לאנשי משמר ולאנשי בית אב
->->שאר משקים שמשכרים תענית יז. ציון א איסור שתיית יין לאנשי משמר ולאנשי בית אב
->אכילת תרומה ע"י אשת כהן (ראה: תרומה)
->אשת כהן הטוענת שנאנסה - האם חייב בעלה להוציאה כתובות כג: לפני ציון ב נאמנות האשה לטמא את עצמה
->->אם יש רגלים לדבר כתובות כג: לפני ציון ב נאמנות האשה לטמא את עצמה
->בנשיאת כפים (ראה: נשיאת כפים)
->בעלייתו בכבש למזבח צריך להשוות את רגליוברכות י: ציון ב המתפלל צריך שיכוון את רגליו
->בת שהורה אחד שלה ישראל והורה אחד גר - האם מותרת לכהן קידושין עה. ציון ג גר מותר בממזרת
->בתרומה (ראה: תרומה)
->האם הם גם שלוחי העם וגם שלוחי שמים נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם או שליחי שמים
->האם כהן הדיוט חייב בתספורת לוליינית סנהדרין כב: ציון מ תספורת לוליינית
->האם מותר לו לגדל פרע שלא בשעת עבודה סנהדרין כב: ציון ג איסור גידול פרע בכהן הדיוט
->האם מותר לו לשתות יין, בזמן הזה ובזמן שהמקדש קיים סנהדרין כב: ציון ו כהנים אסורים בשתיית יין
->האם עבד כהן נרצע קידושין כא: ציון ד עבד עברי כהן אינו נרצע
->היודע עדות שיכולה לחייב מיתה - האם הוא צריך להפסיק בעבודתו במזבח כדי להעיד מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->היטמאותו לארוסתו לפני החופה כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->->אם בירכו ברכת חתנים בבית האירוסין כתובות ז: ציון ג ברכת חתנים לפני החופה
->העמדת הכהנים הטמאים בשער המזרח פסחים פב. ציון ה העמדת הטמאים בשער המזרח
->זכות בעל קרבן למנוע מכהן מסוים להקריבו נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם
->זכותו בקרבן (ראה: קרבן)
->חיוב מיתה אם יוצא מהמקדש בשעת העבודה יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->טומאתו (ראה: טומאת כהנים; בית הפרס)
->כהני המשמרת (ראה: אנשי משמר)
->כניסתו למקדש פרוע ראש או קרוע בגדים הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->->אורך הקריעה הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->->שלא בשעת עבודה הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->מודר הנאה מכהן - האם הכהן יכול להביא קרבן של המודר נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם או שליחי שמים
->->אם המודר כהן או ישראל נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם או שליחי שמים
->->אם המודר מבקש מהכהן שיקריב בשבילו נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם
->->בעבודות שכשרות בזר כגון שחיטה, הפשט וניתוח נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם
->->בקרבן של מחוסר כפרה נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם או שליחי שמים
->מי שאביו כהן ויצא קול שהוא חלל ושנים העידו שהוא חלל ושנים העידו שאינו חלל - האם הוא בחזקת כהן
->->אם תחילה העידו העדים הפוסלים ואח"כ העדים המכשירים כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->->אם תחלה העיד עד מכשיר, ואח"כ העדים הפוסלים, ואח"כ עד נוסף המכשיר כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->->לאכילת תרומה של תורה או דרבנן כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->מי שאוכל תרומה - האם זו הוכחה שהוא כהן לענין יוחסין כתובות כה. ציון א האוכל בתרומה - האם אפשר להחשיבו ככהן לכל דבר
->->אם הוא אוכל רק תרומה מדרבנן כתובות כה. ציון א האוכל בתרומה - האם אפשר להחשיבו ככהן לכל דבר
->מי שאומר "בני זה וכהן הוא" - האם הוא נאמן להאכילו תרומה כתובות כה: ציון ג האומר על בנו שהוא כהן
->->אם אינו כרוך אחרי אמו כתובות כה: ציון ג האומר על בנו שהוא כהן
->->אם הוא מוחזק כבנו או לא כתובות כה: ציון ג האומר על בנו שהוא כהן
->מי שאומר שהוא כהן - האם הוא נאמן
->->בזמן הזה כתובות כג: ציון ב האומר על עצמו שהוא כהן
->->לאכול תרומה
->->->תרומה בארץ ישראל כתובות כג: ציון ב האומר על עצמו שהוא כהן
->->->תרומה מהתורה או תרומה מדרבנן כתובות כג: ציון ב האומר על עצמו שהוא כהן
->->לפדות בכור כתובות כג: ציון ב האומר על עצמו שהוא כהן
->->לקרוא ראשון בתורה כתובות כג: ציון ב האומר על עצמו שהוא כהן
->->לשאת כפיים כתובות כג: ציון ב האומר על עצמו שהוא כהן
->מי שאחיו מאמו מעיד עליו שהוא כהן - האם הוא נאמן להאכילו תרומה כתובות כה: ציון ג האומר על בנו שהוא כהן
->מי שחתם בשטר "אני פלוני כהן עד" - האם זו הוכחה שהוא כהן
->->בזמן הזה כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->לענין אכילת תרומה מהתורה או תרומה דרבנן כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->לענין יוחסין כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->לענין נשיאת כפיים כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->לענין קריאה בתורה ראשון כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->מי שיש לו חזקת כהונה בזה"ז בלי כתב ייחוס
->->האם הוא נחשב ודאי כהן כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->האם נותנים חלה לכהן קטן או שורפים אותה כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->->בחלת חוץ לארץ כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->האם צריך לפדות מספק את בנו כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין איסורי כהונה מדרבנן כגון בחלוצה ובשבויה כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->->אם נשא אותה - האם חייב לגרשה כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין אכילת תרומה מהתורה או תרומה דרבנן כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין בכור בהמה כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין העלאתו ראשון לתורה מצד הדין או מצד המנהג כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->->להקדים כהן הדיוט או עם הארץ לתלמיד חכם כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין הקדמתו לכל דבר שבקדושה כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין חרמי כהנים כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין מתנות כהונה - זרוע לחיים וקיבה כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->->האם יש לברך על הנתינה כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין נשיאת כפיים
->->->בכל יום או בימים טובים כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->->חיוב מהתורה או מדרבנן כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין עבודת הקרבנות כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->לעניין פדיון בן על ידו כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->->האם ראוי שיחזיר את מעות הפדיון כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->->פדיית הבכור פעמים אחדות עד שימצא כהן בעל כתב יחוס כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->מי שמחלק עם אחיו תרומה שירשו מאביהם - האם זו ראיה שהוא כהן כתובות כו. ציון ה נטילת תרומה כחלק מירושה אינה ראיה לכהונה
->->אם יצא קול שאמו גרושה כתובות כו. ציון ה נטילת תרומה כחלק מירושה אינה ראיה לכהונה
->->אם עד אחד או שני עדים מעיד שחלק כתובות כו. ציון ה נטילת תרומה כחלק מירושה אינה ראיה לכהונה
->מי שמעיד שפלוני בא על אחותו הנשואה לכהן - האם נאמן לגמרי או במקצת סנהדרין ט: ציון ב פלגינן דיבורא
->מי ששניים מעידים שהוא כשר ושניים מעידים שהוא פסול - הסתמכות על חזקת כשרותו
->->לענין אכילת תרומה מהתורה כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->->לענין השאת בתו לכהונה כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->->לענין עבודה במקדש כתובות כו: ציון ב עדות מוכחשת בכשרותו של כהן
->מנחת אשת כהן (ראה: מנחה)
->מתנות כהונה (ראה: מתנות כהונה)
->נאמנות אדם המעיד שחברו כהן, לענין אכילת תרומה
->->בתרומה מהתורה או דרבנן כתובות כה. ציון א האוכל בתרומה - האם אפשר להחשיבו ככהן לכל דבר
->נאמנות באמירת "כהן אני, בני זה כהן הוא" קידושין עו. ציון א בדיקת הכשרות של משפחת האשה
->נוסח 'או"א ברכנו בברכה המשולשת' - 'אהרן ובניו כהני עם קדושך' או 'כהנים' נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם או שליחי שמים
->נשיאת כפיים (ראה: נשיאת כפיים)
->נשים האסורות לכהן
->->אם בעל וקידש - כמה לוקים קידושין עח. ציון א מסגרת החיוב באיסורי ביאה
->->האם לוקים על בעילה בלא קידושין או להיפך קידושין עח. ציון א מסגרת החיוב באיסורי ביאה
->עד אחד האומר שאביו של זה כהן - האם יש לבן דין כהן כתובות כו. ציון ה נטילת תרומה כחלק מירושה אינה ראיה לכהונה
->->אם הוחזק אביו כהן כתובות כו. ציון ה נטילת תרומה כחלק מירושה אינה ראיה לכהונה
->->אם משפחתו ידועה כתובות כו. ציון ה נטילת תרומה כחלק מירושה אינה ראיה לכהונה
->->אם שניים העידו שאביו כהן כתובות כו. ציון ה נטילת תרומה כחלק מירושה אינה ראיה לכהונה
->->לענין קריאה בתורה, נשיאת כפים ואכילת תרומה כתובות כו. ציון ה נטילת תרומה כחלק מירושה אינה ראיה לכהונה
->עונשו של החולק על הכהונה סנהדרין קי. בלי ציון המחזיק במחלוקת
->פנויה שזינתה עם כהן ואח"כ נישאה לכהן אחר והתעברה - האם הוולד כשר לכהונה סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->קדימה בין סוגי כהנים הוריות יג. ציון צ סדרי הקדימה בין הכהנים
->->אם אחד מהם גדול בחכמה הוריות יג. ציון צ סדרי הקדימה בין הכהנים
->->לעניין להיטמא למת מצוה הוריות יג. ציון צ סדרי הקדימה בין הכהנים
->->לעניין פדיון מהשבי הוריות יג. ציון צ סדרי הקדימה בין הכהנים
->->לענייני מעלה בקדושה הוריות יג. ציון צ סדרי הקדימה בין הכהנים
->->מדאורייתא או מדרבנן הוריות יג. ציון צ סדרי הקדימה בין הכהנים
->->משוח מלחמה, סגן, אמרכל, גזבר, ראש משמר, ראש בית אב, או קתיקול הוריות יג. ציון צ סדרי הקדימה בין הכהנים
->קדימתו לכל דבר שבקדושה, מן התורה או מדרבנן ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->קדימתו לשאר דרגות יוחסין, בכהן עם הארץ הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->->->לענין השבת אבידה, פדיון שבויים, צדקה וכדומה הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->->->לענין קריאה בתורה הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->'קונם כהנים אלו נהנים לי' - האם מותר להם ליטול תרומה ממנו נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות במודר הנאה
->'קונם כהנים נהנים לי' - איך יתן תרומה נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות
->->בידיו או שיטלו על כרחו נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות במודר הנאה
->שבא על אחותו - נעשית זונה ולא חללה קידושין עז: ציון ז כהן הבא על אחותו עשאה זונה ולא חללה
->שבא על גיורת קטנה - האם לוקה קידושין עח. ציון ז גיורת קטנה אסורה לכהונה
->שהוא חלל (ראה: חלל)
->שהשתמד ועשה תשובה - רשאי לשאת כפיםברכות לב: ציון א נשיאת כפים לכהן שהרג
->שטר שמוזכר בו בעל דין בכינוי "כהן" - האם זו הוכחה שהוא כהן כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->אם הוחזקו שני אנשים בעלי אותו שם באותה העיר כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->בגוף ראשון כגון "אני פלוני כהן לויתי מנה מפלוני" כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->בגוף שלישי כגון שכתבו העדים "ראינו איך פלוני כהן לווה" כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->בזמן הזה כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->->לעניין אכילת תרומה מהתורה או תרומה דרבנן כתובות כד: ציון ב מי שנכתב בשטר ככהן - האם מכשירים אותו לכהונה
->שיצא קול שאשתו זינתה
->->אם לא הוציאהּ - האם בניה חללים סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה
->->האם חייב הוא להוציאהּ סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה
->שיש בו עזות מצח - חשש פסול קידושין ע: אחרי ציון ה עזות פנים כסימן פסול
->שמסיים את משמרתו בשבת - האם מותר לו לכבס או להתגלח ביום חמישי מו"ק יז: ציון ח גילוח במועד לכהני המשמר
->שנושא אשה - חובתו לבדוק חשש חללות במשפחתה קידושין עו. ציון א בדיקת הכשרות של משפחת האשה
->->את מי בודקים קידושין עו. ציון א בדיקת הכשרות של משפחת האשה
->שניים המעידים זה על זה שהם כהנים - האם הם נאמנים כתובות כד. ציון א חשש גומלין בעדות
->->אם יש בידם כלי אומנותם כגון כלים שמשתמשים בהם בטהרה כתובות כד. ציון א חשש גומלין בעדות
->->אם יש תרומה בפנינו שיש לחלקה כתובות כד. ציון א חשש גומלין בעדות
->ששימש במקדש בטומאה - קנאין פוגעים בו ופוצעים את מוחו סנהדרין פג. ציון י טבול יום ששימש
->->באיזה עבודה סנהדרין פא: ציון כ כהן ששימש בטומאה
->->מי רשאי לפגוע סנהדרין פא: ציון כ כהן ששימש בטומאה
->->האם מצוה לקנאים לפגוע בו סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->תינוקת שנמצאת מושלכת - האם היא כשרה לכהונה, אם רוב אנשי העיר ישראל או גוים או מחצה ומחצה כתובות טו: ציון א תינוק הנמצא מושלך ולא ידוע אם הוא ישראל
כהן גדול
->אונן (ראה: אונן)
->אופן משיחתו
->->יציקה ומשיחה - מה קודם הוריות יב. ציון ב משיחת הכהן הגדול
->->'כי' יוונית או כ' יוונית - מה צורתו הוריות יב. ציון ב משיחת הכהן הגדול
->->נותן בין עיניו - מהשמן שנתן קודם או שמן נוסף הוריות יב. ציון ב משיחת הכהן הגדול
->->שיעור השמן הוריות יב. ציון ב משיחת הכהן הגדול
->איזו בתולה מותרת לו (ראה: בתולה)
->איסור פריעת ראשו מחוץ למקדש הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->->אם עשה דרך אבלות על מת או לא דרך אבלות הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול
->->האם לוקה על כך הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->איסור קריעת בגדיו הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->->אורך הקרע הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->->איסור במעשה הקריעה או בלבישה הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->->בגדים שאינם בגדי כהונה הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->->קריעת בגדו כשאינו לובש אותו הוריות יא: ציון י איסור פריעה ופרימה בכהן גדול ובכהן הדיוט
->איסורו בבעולה - באשה שנבעלה ע"י קטן, אם בביאתו הסיר את בתוליה או לא כתובות יא. ציון ו תשלום כתובה וקנס לגיורת קטנה
->איסורו לשאת שתי נשים
->->אם נשאת אחת לפני שהתמנה ואחת משהתמנה יומא יג. ציון ד חובת כהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים
->->->ביוה"כ או בכל השנה יומא יג. ציון ד חובת כהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים
->->אם נשא (או רק קידש) שתים לפני שהתמנה האם רשאי לקיימן משנתמנה יומא יג. ציון ד חובת כהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים
->->->ביוה"כ או בכל השנה יומא יג. ציון ד חובת כהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים
->->ביוה"כ יומא יג. ציון ד חובת כהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים
->->->האם פסול לעבודת יוה"כ אם יש לו שתי נשים יומא יג. ציון ד חובת כהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים
->->בכל השנה יומא יג. ציון ד חובת כהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים
->אכילתו ערב יום הכיפורים
->->ממעט מאכילתו שמא יישן ויראה קרי יומא יח. ציון ג מאכלים שהכהן הגדול אינו אוכל ערב יום הכיפורים
->->->כל היום או רק סמוך לחשיכה יומא יח. ציון ג מאכלים שהכהן הגדול אינו אוכל ערב יום הכיפורים
->->מניעת מאכלים המרבים זרע יומא יח. ציון ו מאכלים הגורמים לזיבה
->->->אתרוג, ביצים, יין ישן, יין לבן יומא יח. ציון ג מאכלים שהכהן הגדול אינו אוכל ערב יום הכיפורים
->->->חלב חם, גבינה, מי גריסין של פול, מורייס, שום וחלוגלוגות יומא יח. ציון ג מאכלים שהכהן הגדול אינו אוכל ערב יום הכיפורים
->->->כל היום או רק סמוך לחשיכה יומא יח. ציון ג מאכלים שהכהן הגדול אינו אוכל ערב יום הכיפורים
->אם שורו הרג - בכמה דיינים הוא נידון סנהדרין טז. לפני ציון ד שור של כהן גדול שהרג - בכמה נידון
->באיזה בית דין הוא לוקה סנהדרין יח. ציון א כהן גדול בדין
->בדיני ממונות
->->באיזה בית דין הוא נידון סנהדרין יח. ציון א כהן גדול בדין
->->באיזה בית דין הוא דן סנהדרין יח. ציון א כהן גדול בדין
->->בכמה דיינים הוא נידון סנהדרין טז. לפני ציון ד שור של כהן גדול שהרג - בכמה נידון
->בחליצה סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->ביום הכיפורים
->->איך ממנים את מי שמחליף אותו - ביד או בפה סנהדרין יג: ציון ד כיצד נעשית הסמיכה
->->איזה שם היה מזכיר - של ארבע אותיות או של מ"ב אותיות סנהדרין קא: בלי ציון ההוגה את השם באותיותיו
->ברכותיו אחרי קריאת התורה ביוה"כ - האם אפשר לאמרן בכל לשון סוטה לב. לפני ציון כ ברכת כהן גדול בלשון הקודש; סוטה לב. ציון כ פרשת המלך בלשון הקודש
->->האם צריך כה"ג במדידה לעגלה ערופה סוטה מד: ציון ה מספר הדיינים המשתתפים במדידת המרחק
->בתור עד
->->האם הוא יכול להעיד בדיני ממונות, איסורין, נפשות ומלקות סנהדרין יח. ציון א עדות כהן גדול
->->חיובו להעיד סנהדרין יח. ציון ח עדותו של מלך
->האיסור שיצא אחר מיטת קרוביו - מהתורה או מדרבנן סנהדרין יח. ציון ג כהן גדול אונן שאינו יוצא אחר המיטה
->האם הוא יכול למנות שליח שיטען במקומו בב"ד מכות ו: ציון ב שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן
->האם הוא יכול לשבת בבית דין שדן בעיבור שנה סנהדרין יח. ציון א כהן גדול בדין
->האם הוא רשאי או חייב לכרוע בתפילה בנוסף לכריעות הרגילותברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->->באלו ברכות ברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->האם היה כה"ג מרובה בגדים לפני שנגנז שמן המשחה מכות יא. ציון ג כהן גדול המחזיר את הרוצח
->האם יכול לקדש בקידושי ביאה קידושין י. ציון ב קידושין בביאה
->האם יכול לקרוא בהקהל במקום המלך, מהתורה ומדרבנן סוטה מא. ציון נ מצוות הקהל
->האם מותר לראותו ערום או בבית הכסא ברכות כג: ציון ה צניעות בבית הכסא
->הממונה של הכהן הגדול
->->תפקידיו סנהדרין יט. ציון ו היינו סגן - היינו ממונה
->->האם היו שני ממונים סנהדרין יט. ציון ו היינו סגן - היינו ממונה
->הפרשתו שבעה ימים לפני יוה"כ (ראה: הפרשת כה"ג)
->זכותו להקריב מה שהוא רוצה
->->אם כבר פייסו וזכה כהן אחד יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->->בהקטרת הקטורת יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->->בהקרבת מנחת כהן יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->זכותו ליטול חלק בקרבן שהוא רוצה
->->בעור העולה
->->->אם עור אחד עומד לחלוקה או כמה עורות יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->->->האם מקבל חצי או הכל יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->->בקרבן יחיד או ציבור יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->->בקרבן שאחר הקריב יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->->בשתי הלחם ולחם הפנים - כמה הוא מקבל יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->->האם יש לו יתרון בכמות או רק בסדר הקבלה יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול
->->חציו או הכל יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->חיוב מיתה אם יוצא מהמקדש בשעת העבודה יומא יג: ציון ג עבודת הכהן במקדש כשהוא אונן
->חינוכו לעבודה
->->במשיחה ולבישת שמונה בגדים שבעה ימים יומא ה. ציון ג כיצד מתחנך לעבודה הכהן הגדול
->->במשיחה או בריבוי בגדים שעה אחת בדיעבד יומא ה. ציון ג כיצד מתחנך לעבודה הכהן הגדול
->->לכתחלה או בדיעבד יומא ה. ציון ג כיצד מתחנך לעבודה הכהן הגדול
->->לעבודת יוה"כ או לכל השנה יומא ה. ציון ג כיצד מתחנך לעבודה הכהן הגדול
->->ע"י ריבוי בגדים, בזמן שיש שמן משחה או שאין יומא ה. ציון ג כיצד מתחנך לעבודה הכהן הגדול
->יציאת רוצח מעיר המקלט במות הכהן הגדול (ראה: גלות)
->ירושת כהונה גדולה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->גדר ירושה או רק מצוה למנות את הבן הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->הבן צריך משיחה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->ירושת השררה בלי הקדושה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->ישיבתו בעזרה (ראה: עזרה)
->כה"ג שנמשח וכה"ג שרק נתרבה בבגדים - מי קודם יומא ה. ציון ג כיצד מתחנך לעבודה הכהן הגדול
->כהן גדול ומלך - מי קודם (ראה: מלך)
->כהן גדול ונביא - מי קודם הוריות יג. לפני ציון צ כהן גדול קודם לנביא
->->אם הנביא גדול בחכמה מהכה"ג הוריות יג. לפני ציון צ כהן גדול קודם לנביא
->->בזמן שאין אורים ותומים ואינו משוח הוריות יג. לפני ציון צ כהן גדול קודם לנביא
->כהן גדול שעבר - האם דיני כה"ג נוהגים בו הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול לכהן משוח מלחמה
->->אם היה ממלא מקום והכהן הקבוע חזר הוריות יא: ציון ה מה בין כהן המשמש לכהן שעבר; הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול המכהן לכהן שעבר
->->אם עבר מחמת מום או זקנה הוריות יא: ציון ה מה בין כהן המשמש לכהן שעבר; הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול המכהן לכהן שעבר
->->אם עבר מחמת קרי או צרעת הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול המכהן לכהן שעבר
->->האם הוא מוזהר על אלמנה הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול המכהן לכהן שעבר
->->האם הוא מצוּוה על בתולה הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול המכהן לכהן שעבר
->כהן שהחליף את כה"ג בעבודת יוה"כ
->->אחרי שמת הכה"ג - האם המחליף קודם להתמנות יומא יג. ציון א מעמד הכהן המחליף
->->->אם יש בן לכה"ג שמת או אין לו בן יומא יג. ציון א מעמד הכהן המחליף לאחר יום הכיפורים
->->אינו פורע ואינו פורם ואינו מטמא לקרובים יומא יג. ציון א מעמד הכהן המחליף לאחר יום הכיפורים
->->האם יכול לעבוד בארבעה בגדים ככהן הדיוט
->->->אם עבד האם עבודתו פסולה יומא יג. ציון א מעמד הכהן המחליף לאחר יום הכיפורים
->->->ע"י הורדה ממעמדו או בלי זה יומא יג. ציון א מעמד הכהן המחליף לאחר יום הכיפורים
->->האם יכול לעבוד בשמונה בגדים יומא יג. ציון א מעמד הכהן המחליף לאחר יום הכיפורים
->->->אם עבד האם עבודתו פסולה יומא יג. ציון א מעמד הכהן המחליף לאחר יום הכיפורים
->->לענין פר יוה"כ ועשירית האיפה אינו כה"ג יומא יג. ציון א מעמד הכהן המחליף לאחר יום הכיפורים
->לענין מנחת חביתין (ראה: מנחת חביתין)
->לענין פר יוה"כ (ראה: פר יוה"כ)
->סגנו (ראה: סגן כהן גדול)
->עבודתו ביוה"כ (ראה: עבודת יום הכיפורים)
->עדותו בפני דיין שקטן ממנו - האם מותר לו להעיד או אסור או חובה שבועות ל: ציון ז תלמיד חכם שצריך להעיד בפני דיין קטן ממנו
->קדימה בין כה"ג משוח, מרובה בגדים, או משוח שעבר מחמת קרי או מחמת מום הוריות יג. ציון צ סדרי הקדימה בין הכהנים
->קורע מלמטה
->->אם קרע בבית הצואר - האם עבר על "לא יפרום" הוריות יב: ציון ט מצוות קריעה בכה"ג אבל
->->בשפת חלוקו או בבגד תחתון הוריות יב: ציון ט מצוות קריעה בכהן גדול אבל
->->כאבלות מן הדין או רק לעגמת נפש (חיוב או רשות) הוריות יב: ציון ט מצוות קריעה בכה"ג אבל
->קריאתו בתורה ביוה"כ - רק בלשון הקודש סוטה לב. לפני ציון כ ברכת כהן גדול בלשון הקודש
->שנשא בוגרת או מוכת עץ וקינא לה ונסתרה - האם שותה מי סוטה סוטה כג: ציון ה קינוי וסתירה באשה האסורה לבעל
->שתייתו יין בשבעת הימים שלפני יוה"כ תענית יז. ציון א איסור שתיית יין לאנשי משמר ולאנשי בית אב
כובע
->חבישתו בשבת
->->אם האדם מכסה בו את פניו או שעשוי להגן מפני השמש שבת קלח: ציון ב דין כובע בשבת
->->אם הוא בולט פחות מטפח או יותר מטפח שבת קלח: ציון ב דין כובע בשבת
->->אם הוא מהודק או קשור לראש שבת קלח: ציון ב דין כובע בשבת
->->בבית או ברה"ר שבת קלח: ציון ב דין כובע בשבת
->->מחומר רך או קשה שבת קלח: ציון ב דין כובע בשבת
כוונה (ראה גם: דבר שאין מתכוון; מתעסק)
->האם מצוות צריכות כוונה מגילה יז. ציון ז כוונה בקריאת המגילה
->האם מצוות צריכות כוונה
->->לכתחילה ובדיעבדברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->->איזו כוונה צריךברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->->בקריאת שמע ובמגילה ובשופר ובתפלה ברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->->לענין מי שמסופק אם אמר קריאת שמע ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->המחזיק כוס שיכר וחשב שהוא יין
->->אם התכוון לברך על היין אבל חתם כראוי ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->->או התחיל על דעת לומר "שהכל" וטעה ואמר "בורא פרי הגפן" ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
כוונה ברציחה
->הזורק אבן לעבר שני בני אדם ואומר שהוא זורק לאחד מהם ונהרג אחד סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
->התכוון להכות אדם אחד והרג אדם אחר - האם הוא חייב בתשלומים סנהדרין עט: ציון ב המתכוון לזה והרג את זה לענין תשלומים
->התכוון לזרוק ארבע וזרק שתיים והרג סנהדרין עז: ציון ג זורק אבן וכדור בכותל וחזרו
->התכוון להרוג בהמה והרג אדם סנהדרין עז: ציון ג זורק אבן וכדור בכותל וחזרו
->התכוון להרוג אדם אחד והרג אחר
->->האם הוא חייב בתשלומים סנהדרין עט: ציון ב המתכוון לזה והרג את זה לענין תשלומים
->->חיוב דמי ולדות, אם פגע באשה ויצאו ילדיה ומתה סנהדרין עט: ציון ב המתכוון לזה והרג את זה לענין תשלומים
->->האם הוא חייב מיתה סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה; סנהדרין עט. אחרי ציון ב כל קבוע כמחצה על מחצה דמי
->->אם זרק אבן לעבר אדם והרגו, חשב שזה ראובן ונמצא שמעון סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
כוח כוחו
->בבהמה המזיקה - חיוב חצי נזק בתור צרורות או פטור ב"ק יט. אחרי ציון ב כח כחו בנזקי בהמה; ב"ק כב. ציון ד החיוב על הגדיש בכלב שנטל חררה
כוחו
->אפר הפרה שלא נפל ישירות למים, אבל נפל מכוח האדם סנהדרין עז: ציון ה קידוש מי חטאת מכוחו
->הזורק אבן או כדור בכותל וחזרו והרגו, במזיד או בשוגג סנהדרין עז: ציון ג זורק אבן וכדור בכותל וחזרו
->כפת אדם סמוך למים ופתח את המחסום ונהרג הלה מזרימת המים סנהדרין עז: ציון ז הריגה בכח ראשון ובכח שני
כוי (ספק חיה ספק בהמה)
->ברכה על כיסוי דמו ברכות יב. ציון ג תיקון טעות בברכות בדיבור ובכוונה
->ברכה על כיסוי דמו שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->כיסוי דמו ביו"ט ביצה ב. ציון ג פסקאות ב, ו שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->אם שחט במקום גלוי או שאינו גלוי ביצה ח. ציון ז כסוי דמו של כוי ביום טוב
->->באפר כירה או בעפר מוכן ביצה ח. ציון ה מה מותר לעשות בעפר שהוכן לשבת ויום טוב; ביצה ח: ציון ג כסוי דם מעורב מחיה ובהמה ביום טוב
->->בעפר מוכן או שאינו מוכן ביצה ח. ציון ז כסוי דמו של כוי ביום טוב
->שחיטתו ביו"ט ביצה ב. ציון ג פסקה א-ב, ו שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
כולל - שבועה בכולל
->מי שנשבע "לא אוכל עשר" ואח"כ נשבע "לא אוכל תשע" שבועות כח: ציון נ הנשבע שלא יאכל עשר ותשע
->מי שנשבע שלא לאכול - האם השבועה חלה גם על דבר אסור כגון נבילה שבועות כג: ציון ב פרקים א-ב שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->מי שנשבע שלא לאכול נבילות ושחוטות - האם השבועה חלה על נבילות, רגילה או מסרחת שבועות כג: ציון ב פרקים א-ב שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->מי שנשבע שלא לאכול תאנים ואח"כ נשבע שלא לאכול תאנים וענבים שבועות כג: ציון ב פרקים א-ב שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
כומר לעבודה זרה
->גרימת הנאה לו ע"ז נא: ציון י הנאה מרכוש של עבודה זרה
->האם הוא נחשב מין ע"ז כו: ציון א פרק א הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->הנאה מגינה שקנה כומר משלו ולא קיבל משל עבודה זרה ע"ז נא: ציון י הנאה מרכוש של עבודה זרה
->טחינה ואפייה בתנור וברחיים של כומר שאינו בבית ע"ז ע"ז נא: ציון י הנאה מרכוש של עבודה זרה
כוס של ברכה (ראה גם: ברכת המזון על הכוס)
->האם אפשר לשפוך מעט מן הכוס לכלי אחר, ולטעום מכלי זה פסחים קה: ציון ד שיעור בכוס של ברכה
->האם המברך צריך לשתות בעצמו מהכוס, לכתחילה ובדיעבד פסחים קה: ציון ה המברך צריך שיטעום
->האם מצוה לשומעים לטעום מהכוס פסחים קה: ציון ה המברך צריך שיטעום
->הדינים הדרושים בוברכות נא. ציון ה כוס של ברכה
->טעונה שטיפה בפנים ומבחוץ ע"ז עה: ציון נ הכשר כלי של גוי שתשמישו בצונן
->פגימת הכוס
->->מתי כוס יין נקרא פגום פסחים קה: ציון ו דין "טעמו - פגמו"
->->לאיזה דברים נפגם פסחים קה: ציון ו דין "טעמו - פגמו"
->->הקשר לגודל הכלי פסחים קה: ציון ו דין "טעמו - פגמו"
->->דינו בדיעבד פסחים קה: ציון ו דין "טעמו - פגמו"
->תיקונו אם נפגם פסחים קה: ציון ד שיעור בכוס של ברכה; פסחים קה: ציון ו דין "טעמו - פגמו"
כופין על מידת סדום
->כיסוד לחייב אדם שיתן לחבירו להשתמש בדבר שלו ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
כופֵר (ראה גם: כפירה)
->הכופר בעיקרי האמונה - האם נחשב מין ע"ז כו: ציון א פרק א הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->הכופר בתורה, בנבואה, בתחיית המתים, בביאת המשיח או בתורה שבע"פ - האם נחשב אפיקורס ע"ז כו: ציון א פרק ב הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
כופֶר
->אם הוזמו עדי ההעדאה והמזימים ב"ק מא. אחרי ציון ז תשלום כופר לאחר שהוזמו זוממי זוממין
->->אם העידו שבעליו ראה את הנגיחות או לא העידו כך ב"ק מא. אחרי ציון ז תשלום כופר לאחר שהוזמו זוממי זוממין
->אם יש ספק בחיוב כופר - האם המזיק פטור ב"ק מ. ציון ד תשלום כופר בשור השותפים; ב"ק מ. ציון ז ממשכנים על הכופר; ב"ק מא. אחרי ציון ז תשלום כופר לאחר שהוזמו זוממי זוממין
->אם עדי הנגיחות הכירו את בעל השור ולא את השור ב"ק מא. ציון י עדים המכירים את הבעלים
->באדם ושור שדחפו אדם לבור ומת סנהדרין עח. ציון א הכוהו עשרה בני אדם
->באפוטרופוס על שור שבעליו במדינת הים או של יתומים ב"ק מ. ציון ב כופר בשור שנתמנה לו אפוטרופוס
->בשור ואדם שדחפו אדם לבור ומת ב"ק נג: ציון ד אדם ושור שדחפו לבור
->בשור מועד שהרג בלא כוונה ב"ק כו. ציון א תשלום כופר בנזקי רגל
->בשור שהרג אדם ומסיבה כלשהי אינו נסקל ב"ק מג: ציון א חיובי התשלומים בשור שהרג אדם; ב"ק מד. ציון א תשלום כופר בשור שהורג ללא כוונה
->בשור שהרג בשן ורגל
->->בפעם הראשונה או לאחר שלש פעמים ב"ק כו. ציון א תשלום כופר בנזקי רגל; ב"ק מד. ציון א תשלום כופר בשור שהורג ללא כוונה
->->ע"י מעשה משונה כתוצאה משן ורגל ב"ק מד. ציון א תשלום כופר בשור שהורג ללא כוונה
->בשור שהתכוון להרוג בהמה והרג אדם כמה פעמים ב"ק מד. ציון א תשלום כופר בשור שהורג ללא כוונה
->בשור שפצע ג' בני אדם ונעשו טריפה ואח"כ הרג ב"ק מא. ציון ה שור שסיכן שלשה
->בשור שרבע אשה והרג אותה ב"ק כו. ציון א תשלום כופר בנזקי רגל
->האם יורשי הניזק או בית דין יכולים למשכן את המזיק ב"ק מ. ציון ז ממשכנים על הכופר
->המקורות לכך שרוצח במזיד פטור מכופר מכות ז. ציון י "דרך ירידה ודרך עליה"
->לקיחת כופר מרוצח (ראה: רוצח)
->עדי כופר שהוזמו
->->האם לוקים מכות ב: ציון ג חיוב מלקות בעדי כופר שהוזמו
->->האם משלמים את דמי השור שרצו לחייבו סקילה מכות ב: ציון ג חיוב מלקות בעדי כופר שהוזמו
->שור שהרג ע"י צרורות - כופר או חצי כופר ב"ק מד. ציון א תשלום כופר כשהרג ע"י צרורות
->שותפים בשור שהמית אדם - כופר אחד או שניים ב"ק מ. ציון ד תשלום כופר בשור השותפים
->שני שוורים שהרגו אדם - האם הבעלים של כל שור חייב כופר ב"ק נג: ציון ד אדם ושור שדחפו לבור
כורך
->בזמן המקדש - האם יש לכרוך פסח מצה ומרור ביחד, או שהפסח נאכל בפני עצמו פסחים קטו. לפני ציון ב "כורך פסח מצה ומרור"
->האם יש לאכול מצה ומרור בכריכה, או כל אחד לבדו, או גם לכרוך וגם לאכול זה אחר זה, בזמן המקדש או בזמן הזה פסחים קטו. ציון ב דעותיהם של חכמים והלל בכריכה
->האם יש לטבול את הכריכה בחרוסת פסחים קטו. ציון ב טיבול כורך בחרוסת
כושרא דחיותא
->טעם לנכונות בעל אבידה לשלם למוצא את כל דמיה תמורת טירחתו ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
כותב (בשבת)
->אותיות בלי תגים שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים
->->אם אינן צריכות תגים שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים
->->אם הוא כותב ספר תורה או לפי המשפט של כתיבת ספר תורה שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים
->->אם הוא רוצה לתייג שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים
->->בכתיבת תפילין שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים
->אם היה חסר תג אחד לאות אחת והשלים אותו שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->באוויר שבת קד: ציון ה החיוב בכתיבה המתקיימת והאיסור כשאינה מתקיימת
->בחומר שאינו מתקיים שבת צה. ציון א תיקוני נשים האסורים בשבת; שבת קד: ציון ה החיוב בכתיבה המתקיימת והאיסור כשאינה מתקיימת
->->בדיו שלא מתקיים על דבר שלא מתקיים שבת קד: ציון ה החיוב בכתיבה המתקיימת והאיסור כשאינה מתקיימת
->->במים או בעפר שבת קד: ציון ה החיוב בכתיבה המתקיימת והאיסור כשאינה מתקיימת
->ביד שמאל שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->->במי שאינו שולט בשתי ידיו שבת קג. ציון ח החיוב ברושם
->בלשון הקודש בכתב של גויים שבת קג. לפני ציון ז הכותב בכל לשון
->בלשון של גויים שבת קג. לפני ציון ז הכותב בכל לשון
->->במקום צורך שבת קג. לפני ציון ז הכותב בכל לשון
->במטרה לקלקל את העור שבת לא: ציון ב החיוב במלאכת סתירה
->בשני סוגים של דיו שבת קג. לפני ציון ז הכותב בשתי סימניות
->הכותב אות אחת והשלים בה את הספר שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->->במגיה אות אחת שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->->במזוזה שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->->בספר תורה או באחד מעשרים וארבעה ספרים מתנ"ך שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->->בספר תלמוד ופוסקים או ספר אחר שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->המתכוון לכתוב אות אחת וכתב שתיים, כגון שהתכוון לכתוב ח' וכתב שני ז' שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים
->->אם אח"כ מתייג את שתי האותיות שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים
->->אם היה צריך לכתוב שתי אותיות שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים
->המתכוון לכתוב איגרת וכתב שתי אותיות שבת קג: ציון ז כתיבת אותיות פתוחות כסתומות ולהיפך
->המתכוון לכתוב מלה שלמה או איגרת וכתב רק שתי אותיות שבת קג. ציון ז הכותב שתי אותיות חייב
->כתיבת אותיות בתור סימניות כמו א' שיורה על אחד שבת קג. לפני ציון ז הכותב בשתי סימניות
->סימונים שאינם אותיות, כגון נונים הפוכים שבת קג. לפני ציון ז הכותב בשתי סימניות
->על בשרו שבת קד: ציון ג הכותב על בשרו
->על דבר שאין הכתב מתקיים עליו כמו עלה של ירקות שבת קד: ציון ג הכותב על בשרו; שבת קד: ציון ה החיוב בכתיבה המתקיימת והאיסור כשאינה מתקיימת
->רושם (ראה: רושם)
->שם משמעון, במם פתוחה או סתומה שבת קג: ציון ז כתיבת אותיות פתוחות כסתומות ולהיפך
->שריטה בבשר שבת קד: ציון ד השורט בבשרו וכתובת קעקע לענין מלאכת שבת
->->אם ממלא את השריטה בדיו ככתובת קעקע שבת קד: ציון ד השורט בבשרו וכתובת קעקע לענין מלאכת שבת
->שתי אותיות בשני מקומות שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות
->->אות אחת בגוויל אחד במדינה אחת ועל גוויל שני במדינה אחרת באופן שיכול לקרבן זה לזה שבת קד: ציון נ החיוב בכותב שתי אותיות בשני מקומות
->->אות אחת בטבריה ואות אחת בציפורי שבת קד: ציון נ החיוב בכותב שתי אותיות בשני מקומות
->שתי אותיות בשני העלמות
->->אם ידיעה ממשית מפרידה בין הכתיבות שבת קה. ציון א ידיעה לחצי שיעור שפוטרת מקרבן
->->אם רק היתה שהות בינתיים כדי לדעת שבת קה. ציון א ידיעה לחצי שיעור שפוטרת מקרבן
->->בשגגת שבת או בשגגת מלאכה שבת קה. ציון א ידיעה לחצי שיעור שפוטרת מקרבן
->שתי אותיות זהות שבת קג. ציון ז הכותב שתי אותיות חייב
->שתי אותיות שאין להן משמעות שבת קג. ציון ז הכותב שתי אותיות חייב
->תיקון אותיות ע"י מחיקה
->->בדרך "חק תוכות" - המגרד מסביב והאותיות נעשות מאליהן שבת קד: ציון ס המתקן אותיות ע"י מחיקה בדיו
->->בהגהת אות אחת או שתיים שבת קד: ציון ס המתקן אותיות ע"י מחיקה בדיו
->->הפיכת ד' לר' שבת קד: ציון ס המתקן אותיות ע"י מחיקה בדיו
->->נטילת גגו של ח' ועשייתה שתי ז' שבת קד: ציון ס המתקן אותיות ע"י מחיקה בדיו
כותבת הגסה
->שיעורה סוכה כו. ציון י אכילת ארעי חוץ לסוכה
כותים (שומרונים)
->האם גזרו שיהיו כגוים, להחמיר או להקל נדרים לא. ציון א הנודר משובתי שבת או מאוכלי שום
->האם הם גרי אמת נדרים לא. ציון א הנודר משובתי שבת או מאוכלי שום
->האם הם חייבים בעלייה לרגל אף שאין להם חלק בארץ נדרים לא. ציון ב הנודר מעולי ירושלים
->האם הם כגויים מאז שמצאו דמות יונה בהר גריזים מכות ח: ציון ה עבד וכותי לענין גלות, הכאה וקללה
->האם נחשבים 'אוכלי שום' או 'שובתי שבת' נדרים לא. ציון א הנודר משובתי שבת או מאוכלי שום
->הטעייתם את ב"ד בענין זמן ראיית הלבנה ביצה ד: ציון ז קלקול הכותים
->ישראל שהכה כותי הכאה שאין בה שו"פ - האם לוקה מכות ח: ציון ה עבד וכותי לענין גלות, הכאה וקללה
->עניית "אמן" על ברכתו
->->לפני שגזרו עליהם להיות כגויים או אחרי כן ברכות נא: ציון י ענית "אמן" אחר ברכת כותי וברכת גוי
->עשיית מלאכה על ידו בשבת לצורך פיקוח נפש (ראה: פיקוח נפש)
כותל
->בין שכנים
->->שאחד מהם רוצה להגביהו יותר מהנהוג ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->->שאחד מהם רוצה להשעין עליו דברים כבדים ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->חובת הרחקת זרעים ממנו כדי למנוע נזק שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->חור בכותל בכרמלית - האם הוא כרמלית או מקום פטור שבת ז: ציון ג חורים ברה"ר וברה"י
->חיוב בעליו לפנותו אם נפל לרשות אדם אחר או לרשות הרבים
->->אם אמר לבעל החצר "טול את האבנים לעצמך" - האם יכול לחזור בו
->->->אם ראה שהלה נוטלן או לא ב"מ קיח. ציון א קנין בעל הגינה באבנים
->->->לפני שנטל הלה את האבנים או אח"כ ב"מ קיח. ציון א קנין בעל הגינה באבנים; ב"מ קיח. ציון ג פועל שהסכים לקבל בשכרו מה שעשה
->->האם בעליו חייב לפנות את האבנים
->->->אם הפקירם ב"מ קיז: ציון ח חיוב בעל כותל לפנות אבניו שנפלו לחצר חבירו
->->->אם לא הפקירם אלא מתחמק מחובת הפינוי ב"מ קיז: ציון ח חיוב בעל כותל לפנות אבניו שנפלו לחצר חבירו
->כותל ואילן שנפלו לרה"ר והזיקו
->->אם הזיקו אחרי נפילה בתוך הזמן שנתנו לו לפנותם ולא הפקירם ב"ק ו: ציון א כותל ואילן
->->אם הזיקו בשעת נפילה - חיוב מדין בור או מדין אש ב"ק ו: ציון א כותל ואילן שנפלו והזיקו
->->אם לא הזהירוהו ב"ק ו: ציון א כותל ואילן שנפלו והזיקו
כזית
->כשיעור להוצאה בשבת (ראה: מוציא - שיעור החיוב)
->שיעורו שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
כחילת עיניים (בשבת)
->במקום חולי או שלא במקום חולי שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->האם אסורה מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון א תיקוני נשים האסורים בשבת
->האם חייב משום כותב או משום צובע שבת צה. ציון א תיקוני נשים האסורים בשבת
->שיעור החיוב בהוצאת כחול לעיניים שבת פ. ציון ח השיעור המחייב בהוצאת כחול
->->כחול שמשתמשים בו לקישוט או שמשתמשים בו לרפואה שבת פ. ציון ח השיעור המחייב בהוצאת כחול
כחש גופנא
->המזיק פירות בתחילת גידולם - ניכוי מהתשלום חסכון הכחשת העץ ב"ק נח: ציון א כיצד שמין
->המזיק פירות מחוברים - ניכוי מהתשלום מה שהרוויח הניזק בכך שלא הוכחשה שדהו כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
כיבוד (ראה: כבוד)
כיבוד אב ואם
->אין לומר לאביו בפירוש שטעה בהלכה מו"ק כ: ציון ח פרק ה השתתפות באבלות עם קרובים שמתאבלים עליהם
->באב שעבר עבירה קידושין לב. ציון ח כיצד מתנהגים עם האב שעובר על דברי תורה
->בדחיית מצוה אחרת קידושין לב. ציון י היה לפניו מצות כיבוד הורים ומצוה אחרת
->->דחיית עלייה לארץ ישראל קידושין לא: אחרי ציון א כיבוד הורים כשנטרפה דעתם
->בהורים שנטרפה דעתם קידושין לא: אחרי ציון א כיבוד הורים כשנטרפה דעתם
->בן שהוא רבו של אביו - מי עומד בפני מי קידושין לג: ציון ב בן שהוא רבו של אביו
->גבולות המצוה קידושין לב. ציון ה עד היכן כיבוד אב ואם
->->במצוות מורא קידושין לב. ציון ה עד היכן כיבוד אב ואם
->->עד כמה יש להיענות לבקשותיהם קידושין לא: אחרי ציון א הבן מהו שיתכבד ע"י אביו ואמו
->האם הוא קודם לכבוד הרב
->->אם גם אביו תלמיד חכם
->->->והוא שקול לרבו או פחות ממנו ב"מ לג. ציון ה כבוד אביו וכבוד רבו
->->->ולימד את בנו מעט או לא לימד אותו ב"מ לג. ציון ה כבוד אביו וכבוד רבו
->->אם האב שילם לרב ללמד את הבן ב"מ לג. ציון ה כבוד אביו וכבוד רבו
->->אם יכול להשיב או להציל את שניהם (והשאלה היא רק מי קודם) או רק אחד מהם ב"מ לג. ציון ה כבוד אביו וכבוד רבו
->->בהשבת אבידתם או בפדיונם מהשבי או בפריקת בהמתם ב"מ לג. ציון ה כבוד אביו וכבוד רבו
->->ברב שלימדו את רוב המקרא או רוב המשנה והגמרא ב"מ לג. ציון ה כבוד אביו וכבוד רבו; ב"מ לג. ציון מ פסקה ב גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->->ברב שלימדו הלכה אחת או רק לימדו תלמוד ב"מ לג. ציון ה כבוד אביו וכבוד רבו; ב"מ לג. ציון מ פסקה ב גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->האם הוא קודם לכבוד תלמיד חכם (שאינו רבו)
->->בהשבת אבידתם או בפדיונם מהשבי ב"מ לג. ציון ה פסקה ג-ד כבוד אביו וכבוד רבו
->->בסתם ת"ח או אם הוא מופלג בחכמה ב"מ לג. ציון ה פסקה ג-ד כבוד אביו וכבוד רבו
->האם מותר לבן שאביו ואמו יכבדו אותו קידושין לא: ציון א הבן מהו שיתכבד על ידי אביו ואמו
->החיוב לכבד אח ואחות גדולים (ראה: אח)
->החיוב לכבד את אשת האב
->->בחיי האב או לאחר מותו כתובות קג. ציון ל פרקים א-ב המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->->מהתורה או מדרבנן כתובות קג. ציון ל פרקים א-ב המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->החיוב לכבד את בעל האם
->->בחיי האם או לאחר מותה כתובות קג. ציון ל פרקים א-ב המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->->מהתורה או מדרבנן כתובות קג. ציון ל פרקים א-ב המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->התרת נדר בפתח של כבודם (ראה: פתח)
->חיוב בן להוציא מכספו לשם כך קידושין לב. ציון א מצות כיבוד אב משם מי
->חיוב בן להזכיר את שם אביו לאחר מותו
->->בדבר הרשות קידושין לא: ציון ה הזכרת שם אביו לאחר מותו
->->בדבר שמועה קידושין לא: ציון ה הזכרת שם אביו לאחר מותו
->חיוב בן לתלות באביו את הכבוד שמכבדים אותו קידושין לא: ציון ד חייב אדם לתלות הכבוד באביו
->חיוב בני מלוה להחזיר דבר מסוים שקיבל אביהם כריבית מטעם כיבוד אב או מטעם מניעת קלון האב ב"מ סב. ציון א חיוב הבנים להחזיר ריבית
->חיוב לכבד את אשת אביו ואת בעל אמו - כולל חיוב להתאבל עליהם מו"ק כ: ציון ח פרק ג השתתפות באבלות עם קרובים שמתאבלים עליהם
->חיוב נכד בכבוד סבו מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->כיבוד האב וכיבוד האם - איזה קודם קידושין לא. ציון ד כיבוד האב וכיבוד האם - מי קודם
->כפיית ב"ד לקיימו ב"מ סב. ציון א חיוב הבנים להחזיר ריבית
->מורא אביו
->->איסור לסתור ולהכריע את דבריו קידושין לא: ציון ט מורא אביו
->->איסור עמידה וישיבה במקומו קידושין לא: ציון ט מורא אביו
->תקנה שמועילה מכירת דבר שאינו ברשותו אם הוא זקוק לכסף לקבורת אביו ב"מ טז. ציון ז היקף התקנה כשאמרו שמוכר דבר שאינו ברשותו
->->אם אביו גוסס או רק חולה ב"מ טז. ציון ז היקף התקנה כשאמרו שמוכר דבר שאינו ברשותו
כיבוד בית (ראה גם: חורש)
->בשבת וביו"ט ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
->->איסור מטעם מזיז עפר (האסור בטלטול) ממקומו ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
->->במכבדות שקסמיהן נשברים ע"י הכיבוד ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
->->במקום מרוצף ובעיר שכולה מרוצפת ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
->->האם כיבוד נחשב פסיק רישיה ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
->->האם מכבדות אסורות בטלטול בתור דבר שמלאכתו לאיסור ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
->->חשש השוואת גומות במפנה קופות מאוצר ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
כיבוד רבו
->האם תלמיד חייב לעמוד כל פעם שרואה את רבו קידושין לג: ציון א קימה מפני רבו שחרית וערבית
כיבוי (ראה: מכבה)
כיבוס
-> בשבת (ראה: מלבן)
->תקנת עזרא לכבס בגדים לכבוד שבת
->->אם כבר יש לו בגד נקי ב"ק פב. ציון ה כיבוס בחמישי בשבת
->->האם מותר להקדים ולכבס בימי שלישי או רביעי ב"ק פב. ציון ה כיבוס בחמישי בשבת
->->תקנה לכבס ביום חמישי או שלא לכבס ביום שישי ב"ק פב. ציון ה כיבוס בחמישי בשבת
כיבוש שכר שכיר (ראה: בל תלין)
כיור
->האם המים שבו הם מים חיים סוטה טו: ציון א המים וכלי החרס שלוקחים להשקאת הסוטה
->המוכני שעשו לכיור - גלגל שבעזרתו הורידו את הכיור לבור מים, כלי חול מעל הכיור שהמים ירדו מתוכו לכיור, או משאבה יומא לז. ציון ד המוכני של בן קטין
כילבית (ראה: ציר)
כילה (ראה: אוהל)
->שינה בסוכה תחת כילה, קינופות או נקליטין סוכה י: ציון ג כילה, קינופות ונקליטין בסוכה; סוכה כ: ציון א מיטה בסוכה
->->כשיש זבובים סוכה כו. ציון ט המצטער פטור מן הסוכה
כינה
->הריגת כינה על השולחן בזמן האכילה חגיגה כז. לפני ציון א השולחן דומה למזבח
->הריגתה בשבת - חייב, פטור או מותר שבת קז: ציון ב הריגת פרעוש וכינה
->->זיהוייה שבת יב. ציון ז כינים בבגדים ובגוף והריגתם בשבת
->->שבבגדים ושבגוף שבת יב. ציון ז כינים בבגדים ובגוף והריגתם בשבת
כינוי (של נדר וכדומה)
->אם האומר אינו מבין מה שהוא אומר נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->->אם מתכוון לנדר או לא מתכוון לנדר נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->בנדרי הקדש או בחרמי איסור נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->כינוי שרק חלק מהעם משתמשים בו נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->כינויי כינויים נדרים י: ציון א לשון של כינויי כינויים ושיבושי לשון אחרים
->כינויים מלבד קונם, קונח וקונס נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->'מיפחזנא, מיתחזנא, מיתעזנא' וכו' נדרים י: ציון א לשון של כינויי כינויים ושיבושי לשון אחרים
->נדר בלשון לעז - האם הוא כינוי או עיקר הנדר נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->->הדין במקום שלא מדברים בלשון זו נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->'קונם' וכו' בזמן שאין אומה שמדברת כך נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->שיבושי לשון כגון 'מזכרנא' מלשון נזיר, ו'מרחמנא' מלשון חרם נדרים י: ציון א לשון של כינויי כינויים
->של שבועה
->->'אומי', 'במוהי', 'במומי', 'במומתא' נדרים י. ציון ג כינויי שבועות
->->כינויי שבועה מלבד שבותה, שבוקה, שקוקה נדרים ב. ציון א כינויי נדרים
->->'מוהי', 'מומי', 'מומתא', 'מומתא דאמר מוהי', 'משה' נדרים י. ציון ג כינויי שבועות
->->'נודר במוהי' נדרים י. ציון ג כינויי שבועות
->->נקבע לפי הזמן והמקום נדרים י. ציון ג כינויי שבועות
כינרת
->צורת הדייג בכינרת (ימה של טבריה)
->->ברשתות ובמכמורות או בפריסת קלע או בחכה ב"ק פא: לפני ציון א דיג בימה של טבריה
->->לפי תקנת השבטים ולפי תקנת יהושע בן נון ב"ק פא: לפני ציון א דיג בימה של טבריה
->->לשבט נפתלי או לכל אדם ב"ק פא: לפני ציון א דיג בימה של טבריה
כיסוי הדם
->איסור כיסוי הדם ברגל מגילה כו: ציון ה תשמישי מצוה נזרקים
->אם כיסתה הרוח את הדם ונתגלה - האם חייב לכסות שוב סוכה לג. ציון ב דיחוי אצל מצוות
->->האם צריך לברך על כיסוי זה סוכה לג. ציון ב דיחוי אצל מצוות
->ביו"ט
->->אם דם חיה ועוף מעורבים בדם בהמה או בדם כוי ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב; ביצה ח: ציון ה כסוי דם צפור שנשחטה בערב יום טוב
->->->אם יכול לכסות הכל בדקירה אחת או לא ביצה ח: ציון ג כסוי דם מעורב מחיה ובהמה ביום טוב
->->->בעפר מוכן או באפר כירה או שיש לו דקר נעוץ ביצה ח: ציון ג כסוי דם מעורב מחיה ובהמה ביום טוב
->->אם לא היה לו דקר נעוץ ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->->אם לא היה לו עפר מוכן ועבר ושחט ביו"ט ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->אם שחט בערב יו"ט ויש לו אפר שהוסק ביו"ט או דקר נעוץ ביצה ח: ציון ה כסוי דם צפור שנשחטה בערב יום טוב
->->->אם פשע או נאנס ולא כיסה בערב יו"ט ביצה ח: ציון ה כסוי דם צפור שנשחטה בערב יום טוב
->->אם שחט בערב יו"ט ויש לו עפר מוכן ביצה ח: ציון ג כסוי דם מעורב מחיה ובהמה ביום טוב; ביצה ח: ציון ה כסוי דם צפור שנשחטה בערב יום טוב
->->->אם פשע או נאנס ולא כיסה בערב יו"ט ביצה ח: ציון ה כסוי דם צפור שנשחטה בערב יום טוב
->->אם שחט בערב יו"ט ועוד לא כיסה ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->אם שחט כוי (ראה: כוי)
->->באפר שהוסק ביו"ט שהוא מוקצה ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב; ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב; ביצה ח. ציון ד הכניס עפר לגנתו
->->->לכתחילה או בדיעבד אם כבר שחט ביצה ח. ציון ד הכניס עפר לגנתו
->->בהוצאת דקר שהיה נעוץ מבעוד יום ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב; ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב; ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב; ביצה ח. ציון ד הכניס עפר לגנתו
->->->אם צריך כמה דקירות ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->->בדקר דק או רחב ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->->בעפר שהכניס לביתו לצורך גינתו או לצורך סיוד ביתו ביצה ח. ציון ד הכניס עפר לגנתו
->->->לכתחילה או בדיעבד כשכבר שחט ביצה ח. ציון ד הכניס עפר לגנתו
->->האם מצוות כיסוי דוחה איסורי יו"ט ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב; ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב; ביצה ח. ציון ד הכניס עפר לגנתו
->->->באיסור אחד או בשני איסורים ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->->->בשבות דרבנן ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב; ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב; ביצה ח. ציון ד הכניס עפר לגנתו
->->כיסוי באפר כירה ביצה ב. ציון ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->ברכה על כיסוי הדם בכוי שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->בשבת, אם שחט לחולה ביצה ח: ציון ג כסוי דם מעורב מחיה ובהמה ביום טוב
->->בעפר או באפר כירה ביצה ב. ציון ג פסקאות א-ב, ה שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->דם שנתכסה מאליו - האם מצווה לגלותו ולכסותו שוב שבת כה: ציון א חיוב הברכה על הדלקת נר שבת
->האם מברכים על כיסוי הדם של ספק חיה סוכה לג. ציון ב דיחוי אצל מצוות
->האם צריך לזמן עפר בפה מתחת לדם לשם המצווה ביצה ז: ציון ד זימון עפר לכסוי הדם
->האם צריך לשים עפר מתחת לדם אם כבר יש עפר ביצה ז: ציון ד זימון עפר לכסוי הדם
->החוטף מצות כיסוי הדם מהשוחט בזמן הזה - קנס עשרה זהובים ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->של כמה עופות בבת אחת - עשיית מצוות חבילות סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות
כיסוי ראש לאשה
->בביתה כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->->ממידת חסידות כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->בבתולה, גרושה ואלמנה כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->בחצר שלה כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->->בחצר שעוברים בה מעט אנשים כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->במבוי שבין חצר לחצר כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->במטפחת עם חורים כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->גילוי שיער כל שהוא כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->חיוב מהתורה או מדרבנן כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->כובע נוסף למטפחת כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
->שיער מגולה קלוע כתובות עב: ציון א כיסוי ראש לאשה
כיפה (העונש)
->במי שעבר עבירה שחייבים עליה כרת או מיתת בי"ד שלוש פעמים או פעמיים סנהדרין פא: ציון ד עבר ושנה מכניסין אותו לכיפה
->->אם לא התרו בו סנהדרין פא: ציון ד עבר ושנה מכניסין אותו לכיפה
->ברוצח שאי אפשר להורגו במיתת ב"ד ובטוחים באשמתו על סמך עדויות סנהדרין פא: ציון ו הרוצח שנכנס לכיפה
->->על סמך איזו עדות סנהדרין פא: ציון ו הרוצח שנכנס לכיפה
->->אם לא התרו בו סנהדרין פא: ציון ו הרוצח שנכנס לכיפה
->הגובה, הרוחב, והאורך שלה סנהדרין פא: ציון ה צורת הכיפה
->צורתה סנהדרין פא: ציון ה צורת הכיפה
->תנאי המאסר בה סנהדרין עט: ציון ג רוצח שנתערב באחרים
כישוף (ראה גם: מעונן)
->בבני נח סנהדרין נו: לפני ציון א כישוף בבני נח
->גדר האיסור סנהדרין סז. ציון ח כישוף, אחיזת עיניים ומעשה שדים
->דין המכשף, בשוגג או במזיד סנהדרין סז. ציון ח כישוף, אחיזת עיניים ומעשה שדים
->חשש מכשפים בקינוח בבית הכסא
->->בחרס שבת פא: ציון ו קינוח בחרס בשבת ובחול
->->בעשבים יבשים שבת פב. ציון ב קינוח בעשבים
->לימוד ממכשף שבת עה. ציון ב האיסור ללמוד ממין וממכשף
->->לימוד איך לעשות שבת עה. ציון ב האיסור ללמוד ממין וממכשף
->->לימוד דברי תורה ממנו שבת עה. ציון ב האיסור ללמוד ממין וממכשף
->->לימוד כדי להבין ולהורות שבת עה. ציון ב האיסור ללמוד ממין וממכשף
->עשייתו כדי ללמד ולהתלמד להבין ולהורות סנהדרין סז. ציון ח כישוף, אחיזת עיניים ומעשה שדים
->->לימוד לאיזו מטרה סנהדרין סז. ציון ח כישוף, אחיזת עיניים ומעשה שדים
'כל'
->האם משמע כולה או משמע כלדהו פסחים סא: ציון א מחשבת ערלים בזריקה
כל דאלים גבר
->אם בית דין תפס את הממון ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->בספק למי מבין שני אנשים שייך ממון מסוים
->->אם החלוקה יכולה להיות אמת או לא ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->אם שניהם מוחזקים או שהחפץ בידי אדם שלישי או לא בידי שום אדם ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->במנה שלישי ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->בשנים אוחזים בטלית או בשטר ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->כשיש ודאי רמאי או אין ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->בשנים שכל אחד טוען על קרקע מסוימת שהיא שלו ב"מ ז. ציון ג הקדש בדבר ששנים אוחזים וטוענים לבעלות
->דבר ששנים טוענים לבעלות בו ודינו "כל דאלים גבר"
->->אם אחד גבר - האם האחר יכול לתפוס ממנוב"ק קיז. ציון ז המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->->אם אחד מהם מסר את הדבר לגוי
->->->האם חייב נידוי ב"ק קיז. ציון ז המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->->->האם חייב לשלם ב"ק קיז. ציון ז המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->->->אם מסר לפני שב"ד פסק "כדא"ג" או אח"כ ב"ק קיז. ציון ז המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->->->האם נפסל לעדות ולשבועה כדין מוסר ב"ק קיז. ציון ז המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->->->אם התרו בו לפני כן שלא ימסור ב"ק קיז. ציון ז המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->->אם אחד מהם תפס לפני שב"ד פסק "כדא"ג"ב"ק קיז. ציון ז המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->האם זה פסק דין או הסתלקות מהכרעה ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->מצב שהדין הוא "כל דאלים גבר"
->->ואחד מהם הקדישה ב"מ ז. ציון ג הקדש בדבר ששנים אוחזים וטוענים לבעלות
->->ותפס ראובן ואח"כ שמעון ותפס ממנו ב"מ ו: ציון ד פסקה ד תקפו כהן
'כל העומד...'
->האם דבר העומד להיעשות נחשב כאילו כבר נעשה שבת קמב. ציון מ שתי סאים תרומה שנפלו בזו אחר זו למאה חולין
'כל נדרי'
->'איחרטנא'
->->ביאור החרטה נדרים כג. ציון ג פרק ב-ג "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->->במשמעות של תשובה נדרים כג. ציון ג פרק ו "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->אמירת "חוץ מנדרי רבים" נדרים כג. ציון ג פרק ב, ה "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->אמירתו ג' פעמים או פעם אחת נדרים כג. ציון ג פרקים ב-ג, ו "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->אמירתו כל אחד בעצמו מלבד הש"צ נדרים כג. ציון ג פרק ב "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->אמירתו פעם להבא ופעם לעתיד נדרים כג. ציון ג פרק ד "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->'דנדרנא' או "די נדירנא", נ' בקמץ או בשווא, או "דנינדר" נדרים כג. ציון ג פרק ב-ג "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->->'דנדרנא ודננדר' (בלחש או בקול) נדרים כג. ציון ג פרק ד "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->האם ראוי לאומרו נדרים כג. ציון ג פרק ה-ו "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->'ונסלח לכל עדת ישראל' וכו' - ביאור הסליחה נדרים כג. ציון ג פרק ב-ג "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->כביטול הנדרים להבא נדרים כג. ציון ג פרק ב, ד, ז "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->כבקשת רחמים לא להיענש על נדרים שעברו נדרים כג. ציון ג פרק ו "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->כהתרה לשעבר נדרים כג. ציון ג פרק ג-ד "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->->כי מניחים שמתחרטים כדי להינצל מן העונש נדרים כג. ציון ב פתח מגוף הנדר
->->להתיר לעבר את נדרי הציבור נדרים כג. ציון ג פרק ה "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->->->נדרים רגילים או נדרי אונסים ושגגות נדרים כג. ציון ג פרק ה "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->->מועילה בלי פירוט
->->->לגבי נדר ששכח נדרים כג. ציון ג פרק ג "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->->->רק לנדר שא"א להתיר נדרים כג. ציון ג פרק ג "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->->->רק לפטור מהעונש ולא להתיר לעבור על הנדר נדרים כג. ציון ג פרק ג "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->->מי המתיר - כל הציבור, הש"צ עם עוד שניים, או הש"צ כשליח של המתירים נדרים כג. ציון ג פרק ג "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->כתנאי לעתיד לבטל התחייבות שלא בלשון נדר נדרים כג. ציון ג פרק ז "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->לזרז את הנודרים שלא יעברו על בל תאחר, לקראת סוכות נדרים כג. ציון ג פרק ו "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->לשון יחיד או רבים נדרים כג. ציון ג פרק ב "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->'מיו"כ זה עד יו"כ הבא' נדרים כג. ציון ג פרק ב "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->'מיו"כ שעבר עד יו"כ זה ומיו"כ זה עד יו"כ הבא' נדרים כג. ציון ג פרק ד "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->->'מיום כיפורים שעבר עד יו"כ הבא' נדרים כג. ציון ג פרקים ג-ד "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
'כל שאינו בזאח"ז אף בבת אחת אינו'
->כשהמניעה מהשני לחול הוא מצד הדין או מצד ה"מציאות" נדרים סט: ציון ג קיום והפרה בבת אחת
כלאי בגדים
->אם אינו מתכוון ליהנות מהם ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->אם מתכוון ליהנות מכלאים שתחתיו ונכרכה נימה מעליו בלי כוונה ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->בפסיק רישיה ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->אם רק הכניס את ידו בשרוול מכות כא: ציון א חיובו של לובש כלאים
->אם רק הכניס את ראש בבגד מכות כא: ציון א חיובו של לובש כלאים
->אם שהה כדי לפשוט או כדי לפשוט וללבוש מכות כא: ציון א חיובו של לובש כלאים
->באיסטמא שבת נז: ציון ה אין באיסטמא משום כלאים
->בבגד קשה (כגון חושן ואפוד או אבנט) יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->->בלבישה או בהנחה תחתיו יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->בבגד קשה ביצה טו. ציון א שמוש בכלאים קשים
->->אם יש שוע טווי ונוז ביצה טו. ציון א שמוש בכלאים קשים
->->אם נימה נכרכת ממנו או לא ביצה טו. ציון א שמוש בכלאים קשים
->->בלבישה והעלאה או בישיבה עליו ביצה טו. ציון א שמוש בכלאים קשים; ביצה טו. ציון ב דין כלאים בערדלים
->בבגדי כהונה (ראה: אבנט; בגדי כהונה)
->בחיבור כשאינו מתקיים שבת עד: ציון כ מלאכת התופר
->בתפירה בלי קשירה גמורה שבת עד: ציון כ מלאכת התופר
->המוצא כלאים בבגד חייב לפושטו מיד
->->בבגד שהוא לובש או שאחר לובשברכות יט: ציון ב המוצא כלאים בבגד פושטו מיד
->->בשוגג או במזידברכות יט: ציון ב המוצא כלאים בבגד פושטו מיד
->->בכלאים דאורייתא או דרבנן ברכות יט: ציון ב המוצא כלאים בבגד פושטו מיד
->וילון של כלאים ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->קשה או רך ביצה טו. ציון א שמוש בכלאים קשים
->טלטולם בשבת לצורך גופו או לצורך מקומו או לצורך אחר ביצה טו. ציון ב טלטול סנדל המסומר
->ישיבה עליהם
->->אם בשרו נוגע בהם או לא נוגע ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->מהתורה או מדרבנן ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->על כלאים דרבנן ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->על כרים וכסתות ריקים או מלאים ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->על מרדעת החמור ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->על עשר מצעות שרק התחתון הוא כלאים ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->->אם התחתון אין דרכו ללבוש או להתכסות בו ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->על תכריכי המת ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->->רכים או קשים ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->ישיבה תחת אוהל של כלאים ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->לֶבֶד שהוא כלאים, רך או קשה שבת נז: ציון ה אין באיסטמא משום כלאים
->לֶבֶד שהוא כלאים
->->האם אסור מהתורה או מדרבנן ביצה טו. ציון א שמוש בכלאים קשים
->->לבד קשה ביצה טו. ציון א שמוש בכלאים קשים
->לבישתם אם אינו מתחמם מהבגד שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים
->לבישתם אם אינו מתכוון להנות מהלבוש שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים
->->בהנחה על הגוף בלי לבישה שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים
->->בפסיק רישיה שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים
->->כדי להיפטר מהמכס שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים; שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->->כריכת וקשירת חבלי צמר וחבלי פשתן על היד שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים
->->מוכר בגד שמניחו עליו להצגתו שבת כט: ציון ה דבר שאינו מתכוון בלבישת כלאים; שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק א, ד
->לבישתם כדי להבריח את המכס
->->ממוכס שהוא גזלן ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->->ממוכס שחל עליו דינא דמלכותא דינא ב"ק קיג. ציון ע דינא דמלכותא דינא במוכס
->מדוע הלובש לוקה רק אחד אף שיש בו שני לאווין מכות טז: ציון ה מנין הלאווין באיסור שרץ
->מכירה לגוי של בגד שאבדו בו כלאים ע"ז כא. ציון ז לפני דלפני עיור
->נעל של כלאים ביצה טו. ציון ב דין כלאים בערדלים
->->אם יש לה עקב או שאין או שיש לה רק עקב ביצה טו. ציון ב דין כלאים בערדלים
->->בערדלים (בגד קשה שלובשים תחת הנעליים) שהוא כלאים ביצה טו. ציון ב דין כלאים בערדלים
->->נעל המגיעה עד הירך ביצה טו. ציון ב דין כלאים בערדלים
->->נעל העשויה לחימום ביצה טו. ציון ב דין כלאים בערדלים
->פריסת בגד כלאים על גיגית שהוא רוחץ בה ביצה יד: ציון י ישיבה על עשר מצעות שתחתיהן כלאים
->פשט ולבש כמה פעמים והתרו בו רק בתחילה - כמה הוא לוקה מכות כא: ציון א חיובו של לובש כלאים
כלאי בהמה
->אם אדם אחד זיווג שור וחמור יחד ואדם אחר הנהיגם ב"מ צ: ציון כ דישה בשור שכבר נחסם על ידי אחר
->בעשיית מלאכה בבהמות
->->בבהמת חולין ובהמת קדשים מאותו מין מכות כב. ציון ט כלאים בפסולי המוקדשים
->->בבהמות ממינים שונים ששתיהן טהורות או שתיהן טמאות מכות כב. ציון ט כלאים בפסולי המוקדשים
->->המנהיג בהמת כלאים מכות כב. ציון ט כלאים בפסולי המוקדשים
->->בבהמת פסולי המוקדשין מכות כב. ציון ט כלאים בפסולי המוקדשים
->->->לאחר פדייה או לפני פדייה מכות כב. ציון ט כלאים בפסולי המוקדשים
->היושב בקרון שמושכים אותו שור וחמור - האם לוקה ב"מ ח: ציון א רוכב ויושב בקרון לענין כלאים
->הכנסת שני מינים לדיר ב"מ צא. ציון י האיסור בכלאי בהמה
->->הכנסת מין ומינו ושאינו מינו ב"מ צא. ציון י האיסור בכלאי בהמה
->המנהיג בכלאי בהמה שאינם קשורים ממש ב"מ צ: ציון מ איזה חיבור מחייב בכלאי בהמה
->המנהיג שור וחמור בקולו ב"מ ח: ציון א רוכב ויושב בקרון לענין כלאים; ב"מ צ: ציון נ חסימה בקול
->הנולד משני מינים כשרים - האם כשר לקרבן ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->העושה מלאכה בשני מינים שאחד מהים והשני מהיבשה ב"ק נה. ציון ה המנהיג בהמה עם חיה שבים
->הרבעת כלאים
->->ע"י העלאת שני מינים זה על זה ב"מ צא. ציון י האיסור בכלאי בהמה
->->ע"י שמעורר מין ושאינו מינו לרבוע ב"מ צא. ציון י האיסור בכלאי בהמה
->הרבעת שני מיני בהמה ששמותיהם שונים וגופם שווה ב"ק נה. ציון ב אווז עם אווז הבר
->התחשבות לגבי "אותו ואת בנו" בזרע האב או האם ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->חיוב ארבעה וחמישה בטביחתם או מכירתם
->->בכלאים הבא מרחל ומגדי ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->->בכלאים הבא מתיש וצבייה ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->מלאכה בשני מיני בהמה או חיה יחד ששניהם טמאים או שניהם טהורים - האם אסורה מן התורה או מדרבנן ב"ק נד: ציון ז מחלוקת במלאכה בכלאי בהמה
->קביעת מין הבהמות ע"פ סימנים, מדאורייתא או מדרבנן ב"מ כז: ציון א סימנים מדאורייתא או מדרבנן
כלאי הכרם
->איסור הפירות והחיוב על הזריעה, בארץ ישראל ובחוץ לארץ קידושין לט. ציון ד דין כלאי הכרם
->בגפן שפחות מטפח סוטה מג: ציון נ דין כלאים בנטיעות פחותות מטפח
->->אם הכרם כולו פחות מטפח סוטה מג: ציון נ דין כלאים בנטיעות פחותות מטפח
->->עם קנבוס ולוף סוטה מג: ציון נ דין כלאים בנטיעות פחותות מטפח
->ביטולם במאתיים
->->במין בשאינו מינו ביצה לח: ציון א פסקה ג ביטול ברוב
->->בערלה וכלאים (ממינים שונים) שנפלו יחד לתערובת ביצה לח: ציון א פסקה ג ביטול ברוב
->->האם בטל במאתיים גם אם נותן טעם ביצה לח: ציון א פסקה ג ביטול ברוב
->->האם צריך מאתיים אם התברר שאינו נותן טעם ביצה לח: ציון א פסקה ג ביטול ברוב
->בצל שנטע בכרם ונעקר הכרם - דין התוספת שאח"כ נדרים נז: ציון ד פירות ערלה שהורכבו באילן זקן
->הגדרת ירק לענין זהברכות מ. ציון נ הגדרת אילן וירק לענין ברכה
->->האם ורד או קנים נחשבים ירק ברכות מ. ציון נ הגדרת אילן וירק לענין ברכה
->->האם צלף נחשב ירקברכות לו. ציון מ שיטת הרמב"ם בצלף - פרי או ירק
->המעביר עציץ נקוב בכרם בלי שהניחו על הקרקע - האם הוא אוסר שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->המעביר עציץ נקוב בכרם והוסיף אחד ממאתים נדרים נז: ציון ב ירק של שביעית שעקרו ונטעו בשמינית
->המקיים קוצים בכרם, במקום שרוצים בקוצים לגמליהם ובשאר מקומות שבת צב. אחרי ציון ג חיובים המבוססים על מנהגי מקומות ויחידים
->הנאה מהם
->->מלקות עליה פסחים כד: ציון ו הנאה ש'לא כדרכה' בכלאי הכרם ובבשר בחלב
->->ממתי חל האיסור פסחים כה. ציון ב מאימתי חל האיסור בהנאה בכלאי הכרם
->->האם איסור התבואה והכרם תלויים זה בזה פסחים כה. ציון ב מאימתי חל האיסור בהנאה בכלאי הכרם
->ספקם, בארץ ישראל ובחוץ לארץ קידושין לח: ציון ח כרם של ערלה וענבים נמכרות חוצה לו
->קוצים בכרם, במקום שנוהגים לקיימם לאכילת גמלים ובמקומות אחרים ביצה ג. ציון א סחיטת פירות ומשקים שזבו בשבת
כלאי זרעים
->אמירה לגוי לזרוע כלאים
->->בשדה של הגוי או של ישראל מו"ק ב: ציון ג החיוב במקיים כלאים
->בדברים הראויים רק למאכל בהמה ב"ק פא. ציון ה לקיטת עשבים משדות אחרים
->היכר בין המינים בלי הרחקת שיעור יניקה שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->זריעת חמישה מינים בערוגה של ששה על ששה טפחים
->->אם בצד ערוגה זו יש ערוגה אחרת מעורבבת ויש תלם ביניהן שבת פה: ציון ג העושה תלם על פני כולה
->->אם זרע שני תלמים בערוגה מכל מין ובאמצע תלם קטן טפח על טפח שלא זרע בו - האם רשאי לזרוע ארבע מינים בארבע רוחותיה שבת פה: ציון ג העושה תלם על פני כולה
->->אם עשה תלם בתוך הערוגה על פני כולה - האם מותרת זריעה נוספת בתלם שבת פה: ציון ג העושה תלם על פני כולה
->->->אם זורע את התלם מהמין האמצעי שבערוגה שבת פה: ציון ג העושה תלם על פני כולה
->->בערוגה בין הערוגות שבת פה. ציון א ערוגה בין הערוגות
->->->אם עשה תלם בין כל ערוגה לערוגה שבת פה: ציון ג העושה תלם על פני כולה
->->->ההרחקה הנדרשת בין שתי ערוגות שבת פה. ציון א ערוגה בין הערוגות
->->->צורת הזריעה המותרת שבת פה. ציון א ערוגה בין הערוגות
->->האם ההיתר של ראש תור מועיל בערוגה שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה; שבת פה. ציון א ערוגה בין הערוגות
->->זריעת חמישה מינים בעיגול שבת פה: ציון ד מילוי הערוגה בעיגול
->->->בעיגול אחד או בחמישה עיגולים שבת פה: ציון ד מילוי הערוגה בעיגול
->->->האם מותר לזרוע את השטח שמחוץ לעיגולים שבת פה: ציון ד מילוי הערוגה בעיגול
->->->האם מותר לזרוע בה יותר מחמש מינים שבת פה: ציון ד מילוי הערוגה בעיגול
->->->האם מותר לסמוך לערוגה זו עוד ערוגות כאלה שבת פה: ציון ד מילוי הערוגה בעיגול
->->->המרחק הדרוש בין המינים שבת פה: ציון ד מילוי הערוגה בעיגול
->->זריעת חמישה מינים בערוגה הפחותה משישה על שישה טפחים שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->->זריעת יותר מחמישה מינים שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->->זרעוני גינה או תבואה וקטניות שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->->כמות הזריעה המותרת שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->->צורת הזריעה של המינים השונים בארבעת הרוחות או בפינות או באמצע הערוגה שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->->שיעור ההרחקה בין המינים שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->שיעור ההרחקה מדלעת שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->שיעור היניקה בזרעים שבת פד: ציון ב זריעת חמישה מינים בערוגה
->שעלו מאליהם שלא לדעת הבעלים - האם חובה לעוקרם ב"ק פא. ציון ה לקיטת עשבים משדות אחרים
כלאים (ראה גם: הברכה; הרכבה)
->אמירה לגוי
->->להרביע בהמה בכלאים ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->->להרכיב אילנות ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->->לזרוע כלאים ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->->לצורכו או לצורך ישראל בדבר של ישראל ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->בבן נח (העושה עבור עצמו) סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->->האם נהרג על כך סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->בגוי העושה עבור ישראל
->->אמירה לגוי לזרוע לישראל כלאי זרעים סנהדרין נו: לפני ציון א אם בן נח מצווה על הסירוס
->->ישראל המניח לנכרי שירכיב לו אילנות בכלאים סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->->ישראל הנותן את בהמתו לנכרי להרביע לו בכלאים סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->->ישראל המניח לגוי לזרוע כלאים בכרמו סנהדרין נו: ציון א איסור כלאים בבני נח
->האם המקיים כלאים לוקה
->->אם לא עשה מעשה כגון שראה כלאים זרועים ולא עקר אותם מו"ק ב: ציון ג החיוב במקיים כלאיים
->->אם עשה מעשה חיצוני כגון בניית גדר מסביב לצמחים מו"ק ב: ציון ג החיוב במקיים כלאיים
->->אם עשה מעשה בגוף הצמחים מו"ק ב: ציון ג החיוב במקיים כלאיים
->זריעתם עם גוי ע"ז סג: ציון ד האיסור לעדור בכלאים של גוי
->יחור של אתרוג שהורכב בעץ לימון, לענין נטילה בסוכות סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->יציאת שליחי בית דין לבדוק אם יש בשדות כלאים
->->האם יוצאים בחול המועד פסח מו"ק ו. ציון ז יוצאים על הכלאים
->->האם משלמים להם שכר מו"ק ו. ציון ז יוצאים על הכלאים
->->->מהו מקור התשלום מו"ק ו. ציון ז יוצאים על הכלאים
->משקים היוצאים מפירות כלאים פסחים כד: ציון ה משקין היוצאים מפירות ערלה
->עידור עם גוי בכלאים
->->בארץ ישראל או בחוץ לארץ ע"ז סג: ציון ד האיסור לעדור בכלאים של גוי
->->בשדה של גוי או של ישראל ע"ז סג: ציון ד האיסור לעדור בכלאים של גוי
->->כלאי הכרם או כלאי זרעים ע"ז סג: ציון ד האיסור לעדור בכלאים של גוי
כלב
->איסור גידולו
->->ביהודי הדר בין הגוים או בעיר של ישראל בין ערי גוים ב"ק פג. ציון ג איסור גידול כלב
->->כלב רע או שאינו רע ב"ק פג. ציון ג איסור גידול כלב
->->קשור (בחבל או בשלשלאות של ברזל) או לא קשור ב"ק פג. ציון ג איסור גידול כלב
->גידול כלבה ע"י איש ע"ז כב: ציון ג אלמנה לא תגדל כלב
->גידולו בארץ ישראל ב"ק פ. ציון ז איסור גידול חיה דקה
->->כלב צייד ואחר ב"ק פ. ציון ז איסור גידול חיה דקה
->גידולו ע"י אלמנה, ע"י פנויה או ע"י ארוסה ע"ז כב: ציון ג אלמנה לא תגדל כלב
->מהו כלב כופרי ב"ק פ. ציון ז איסור גידול חיה דקה
->מי שירש כלבים - האם חייב למכרם מיד ב"ק פ. ציון ד מי שנפלו לו כלבים וחזירים בירושה
->שאינו בבעלותו - האם מצווה לתת לו מזונות שבת קנה: ציון ז גדרי האחריות, המצוה והאיסור בהאכלת בעלי חיים
->->בשבת שבת קנה: ציון ז גדרי האחריות, המצוה והאיסור בהאכלת בעלי חיים
כלבא שבוע
->התרת נדרו נדרים כא: ציון ג התרת נדרים בחרטה ובפתח; נדרים סד. ציון ד התרת הנדר ע"י פתיחה בנולד
כלדיים
->גדר האיסור לשאול בכלדיים סנהדרין סה: ציון ז איסור מעונן
->חכמת הכלדיים בהשוואה לחכמת האצטגנינות סנהדרין סה: ציון ז איסור מעונן
כלה (ראה גם: הכנסת כלה)
->אבלות שלה (ראה: אבל)
->הוספת פיוטים בתוך ברכות לכבוד חתן וכלה ברכות יא. בלי ציון הוספת דברים ופיוטים בנוסח הברכה
->הסתכלות בהברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->הסתכלות בה
->->ביום הראשון כתובות יז. ציון ג הסתכלות בכלה
->->במי שיודע שלא יבוא להרהור כתובות יז. ציון ג הסתכלות בכלה
->->בשעת הברכה כתובות יז. ציון ג הסתכלות בכלה
->->בתכשיטים שעליה או בפריעת שערה כתובות יז. ציון ג הסתכלות בכלה
->->ראייה בעלמא או הסתכלות להכיר צורתה כתובות יז. ציון ג הסתכלות בכלה
->זריקת מאכל או משקה לכבוד חתן וכלה ברכות נ: ציון ו זריקת פת ושאר מיני מאכל
->כשנפגשים בדרך כלה ומת - מי קודם כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->מותרת ברחיצת פניה ביום הכפורים עד שלושים יום לחופתה כתובות ד. ציון ג תכשיטים של כלה בימי אבלותה
->קדימתה למת לענין פרנסה מצדקה כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
כלי
->איזה כלי מקבל טומאה (ראה: טומאת כלים)
->איסור תיקון כלי בשבת (ראה: תיקון כלי)
->ביטול כלי מהיכנו (ראה: ביטול כלי מהיכנו)
->בניין בכלים (ראה: בונה)
->כלים האסורים בטלטול בשבת (ראה: מוקצה)
->לעניין חליפין (ראה: חליפין)
->סתירתו (ראה: סותר)
->קבלת טומאה בכלי מתכת
->->בגולמי כלים ב"מ פד. ציון א ממתי כלי מתכות מקבלים טומאה
->->החזרתו לכך אחרי שהעלה חלודה ב"מ פד. ציון א ממתי כלי מתכות מקבלים טומאה
->->התנאי לכך כשהוא חדש ב"מ פד. ציון א ממתי כלי מתכות מקבלים טומאה
כלי (קנין)
->בכליו של מלוה בקרקע שממושכנת לו וששייכת ללווה ב"מ סז: ציון ה פסקה ב זכות הלווה בפירות כשפורע את חובו באתרא דמסלקי
->בכליו של קונה ברשות המוכר ב"מ סז: ציון ה פסקה ב זכות הלווה בפירות כשפורע את חובו באתרא דמסלקי
->במשיכת בהמה כדי לקנות את הכלים שעליה (כאילו היא כלי) אם מקנה את הבהמה בהשאלה רק לצורך זה ב"מ ט: ציון ג קנין כלים שעל גבי בהמה
->האם כליו של קונה ברשות המוכר קונים לו שבועות מח. ציון ג פרק ה חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
כלי אבן
->האם הוא מציל אוכלים, משקים, כלי חרס, כלי שטף ובגדים מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
כלי אדמה
->האם הוא מציל אוכלים, משקים, כלי חרס, כלי שטף ובגדים מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
כלי גללים
->האם הוא מציל אוכלים, משקים, כלי חרס, כלי שטף ובגדים מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
כלי חדש
->הברכות שמברכים בקנייתו ברכות נט: ציון י הברכות שמברכים על הולדת בן או בת
כלי חרס
->האם הוא מציל כלי שטף או בגדים מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
->->אם הוא שייך לעם הארץ או לחבר חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
כלי מצופה
->כלי מדבר המקבל טומאה שמצופה בדבר שאינו מקבל טומאה - האם הוא מקבל טומאה חגיגה כו: ציון ו טומאה בכלים שיש להם ציפוי
->כלי מדבר שאינו מקבל טומאה שמצופה בדבר המקבל טומאה - האם הוא מקבל טומאה חגיגה כו: ציון ו טומאה בכלים שיש להם ציפוי
כלי עץ
->העשוי לנחת - האם הוא מקבל טומאה, מדאורייתא ומדרבנן חגיגה כו: ציון ה טומאה בכלי עץ העשוי לנחת
->->דין השולחן שבבית המקדש חגיגה כו: ציון ה טומאה בכלי עץ העשוי לנחת
כלי קיבול
->האם כלי קיבול שעשוי למלאו מקבל טומאה סוכה יב: ציון א סיכוך בחיצים זכרים ובחיצים נקבות
כלי ראשון
->האם עירוי ממנו מבשל, מפליט ומבליע, אם פסק הקילוח או לא פסק פסחים עו. ציון א תתאה גבר
->הנחת דבר המבושל כל צורכו בתוכו, אם הוא על האש או שאינו על האש שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->הנחת מלח בו כשהוא רותח שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
->עירוי ממנו - האם נחשב כבישול בכלי ראשון שבת קמה: ציון ג פרק ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->->עירוי על מאכל לא מבושל שבת קמה: ציון ג פרק ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->->עירוי על תבלין שבת קמה: ציון ג פרק ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->עירוי מים חמים ממנו לתוך מים צוננים שבת מא. ציון ד ערבוב מים צוננים וחמים
->שהוסר מהאש - האם הוא מבשל שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
->->אם אין היד סולדת בו שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
->->אם הוא רותח או לא שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
->->האם בישול בו אסור מהתורה או מדרבנן שבת קמה: ציון ג פרק ב-ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->שהוסר מהאש - שרייה בו של תבשיל שלא התבשל כמאכל בן דרוסאי שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
כלי שאינו בן יומו
->אסור לבשל בו מדרבנן ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
->->בכלי חרס ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
->בכלי שבישלו בו כמה פעמים ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
->בלינת לילה או מעת לעת ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
->דבר חריף הופכו לנותן טעם לשבח (ראה: חריף; סכין)
->האם סכין חזקתו שהוא בן יומו ע"ז לט. ציון ד פרק א מאכלים הנאסרים בגלל חריפותם
->המאכל שבושל בו מותר ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
->כלי אסור שחיממו בו מים בתוך מעת לעת - האם מונים מעת לעת משעת בליעת האיסור או משעת חימום המים ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
->סתם כלי של גוי - האם נחשב שאינו בני יומו ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
->->בסכין של גוי ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
->שבלע בשר היתר - האם מותר לבשל בו חלב ולהיפך ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
כלי שלישי
->נתינת דבר שאינו מבושל בכלי שלישי שהיד סולדת בו שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
כלי שמלאכתו לאיסור
->אם אין בעליו מקפיד אם באופן עראי ישתמשו בו למלאכה אחרת שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->אם בעליו מקפיד עליו אם ישתמשו בו למלאכה אחרת שמא יפחת מדמיו שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->הגדרתו שבת מד. ציון ג טלטול הנר בשבת; שבת מד: ציון א מיטה שיחדה למעות
->טלטול לצורך גופו ביצה יא. ציון ו טלטול דבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו
->טלטול מחמה לצל ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->טלטולו לצורך גופו אם יש אפשרות להשתמש בכלי שמלאכתו להיתר שבת קכד. ציון ד כלי שמלאכתו לאיסור
->טלטולו לצורך גופו ומקומו שבת מד. ציון ג טלטול הנר בשבת
->טלטולו מחמה לצל שבת מד. ציון ג טלטול הנר בשבת; שבת קכד. ציון ד כלי שמלאכתו לאיסור
->כלי שמלאכתו לאיסור דרבנן שבת קכג: ציון א טלטול קנה של זיתים; שבת קכד: ציון ג טלטול מכבדות של תמרה
->כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר שבת קיג. ציון ו פרק ג טלטול כלי אריגה בשבת; שבת קכד. ציון ד כלי שמלאכתו לאיסור; שבת קכד: ציון ג טלטול מכבדות של תמרה
->->אם משתמשים בו יותר לאיסור שבת קכד. ציון ד כלי שמלאכתו לאיסור
->->אם עיקרו למלאכת איסור אלא שלפעמים משתמשים בו להיתר שבת קכד. ציון ד כלי שמלאכתו לאיסור
->מכבדת ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
->מכבדת - האם היא כלי שמלאכתו לאיסור שבת קכד: ציון ג טלטול מכבדות של תמרה
->שמיטתו כשצריך את ההיתר שעליו, כגון שמיטת כלי שתחבו בתוך בגד מכובס כדי לייבשו שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
כלי שני
->האם הוא מבשל שבת מ: ציון ג הנחת מים ושמן כנגד המדורה; שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
->->באיזו דרגת חום שבת מ: ציון ג הנחת מים ושמן כנגד המדורה
->נתינת מלח בו כשהוא רותח שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
->עירוי מכלי שני שבת קמה: ציון ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->שרייה בכלי שני שבת קמה: ציון ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->->שריית תבלינים בכלי שני שבת קמה: ציון ג שרייה והדחה בחמין בשבת
כלי שרת
->עבודתם מחנכתם יומא יב: ציון א כיצד מתחנך לעבודה הכהן המחליף
->עשייתם מכספי בדק הבית, מתרומת הלשכה או ממותר נסכים כתובות קו: מאיזה הקדש עושים כלי שרת
כלי שרת - הגונבם
->האם חייב מיתה בידי שמים סנהדרין פא: ציון כ כהן ששימש בטומאה
->קנאים פוגעים בו
->->האם מותר שלא בשעת מעשה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->->האם זו רשות או מצוה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->->האם צריך התראה לפני הפגיעה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->->להיכן מוציאים אותו להורגו סנהדרין פא: ציון כ כהן ששימש בטומאה
->->במה הורגים אותו סנהדרין פא: ציון כ כהן ששימש בטומאה
'כלך אצל יפות'
->האם משמעו הסכמה
->->לענין אריס שנתן פירות לאדם אחר ב"מ כב. ציון ב הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות; ב"מ כב. אחרי ציון ב אכילת פירות שהביא האריס
->->לענין המפריש תרומה בשל חברו ב"מ כב. ציון ב הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות
כללי פסיקה (ראה גם: פסיקת הלכה)
->אין הלכה כרבי מחבריו ב"ק קיא. ציון א פסקה א כסף ואשם בגזל הגר למשמרת שלא בזמנה
->אין הלכה כרבי מחבריו פסחים צב: ציון ב חיוב כרת בפסח ראשון ובפסח שני
->אין הלכה כ'שיטה' - דעות שהגמרא קובעת שהן בשיטה אחת ב"מ סח: ציון ד שמין עגל עם אמו
->אין הלכה כ'שיטה' - האם דוקא כשכתוב "אמרו דבר אחד" נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לקבל נזירות
->אין הלכה כ'שיטה' סוטה ל. ציון א שלישי לטומאה בחולין
->->אם יש ראיה מהבבלי ל"שיטה" סוטה מג: ציון ח דין ערלה בנטיעה פחותה מטפח
->->במקום שנפסקה הלכה כאחד מהתנאים שב"שיטה" סוטה מג: ציון ח דין ערלה בנטיעה פחותה מטפח
->אין הלכה כ'שיטה' תענית יא: ציון א היושב בתענית - קדוש או חוטא
->איסור לחלוק על פסקי קדמונים בלי פירכא ברורה הוריות ב: ציון ב היודע שבית דין טעו בהוראתם
->אם אמורא מפרש דברי אמורא קדום ב"ק קיב: ציון ג פסקה א קבלת עדים שלא בפני בעל דין
->אם אמורא פסק כיחיד נגד רבים ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב שבחבית
->אם דעה אחת מובאת בסתם ומובאת גם דעה חולקת ע"ז כ: ציון ז מכירת קרקע בתנאי שיקוץ
->אם הירושלמי דן בדברי אמורא אחד ב"מ קה: ציון ל פסקה א מכת מדינה
->אם הסוגיה דנה בדברי אמורא אחד ב"מ סו: ציון ג פסקה ב אפותיקי באסמכתא
->אם הסוגיה דנה בדברי אמורא אחד ב"ק קד: ציון א פסקה ב שליח שמציג סימנים
->אם הראב"ד אינו משיג על הרמב"ם - האם זו הוכחה שהוא מסכים עמו מו"ק טז. אחרי ציון ד מהי שמתא
->אמורא שהקשו עליו ושתק - האם זה מראה שהוא מסכים עם המקשה ביצה לז: ציון ד שנים שלקחו חבית ובהמה בשותפות
->אמוראים שנחלקים במחלוקת תנאים - האם פוסקים לפי כללי ההלכה במחלוקת התנאים או לפי הכללים במחלוקת האמוראים ב"ק עח: ציון ג שיור במכירת הבהמה הגנובה
->ב'אם תמצי לומר' הוריות ז: ציון א צירוף שגגת הכהן המשיח לשגגת הקהל באיסורים שונים
->->בבעיה שהיא בדרך את"ל אבל לא כתוב במפורש "את"ל" הוריות ג. ציון ז צירוף הוראות שונות
->בדברי השולחן ערוך (ראה: שולחן ערוך)
->בין שתי לשונות חולקות בסוגיה - הלכה כלשון אחרונה חגיגה יט. ציון ה דין שנים שטבלו בזה אחר זה במקוה מצומצם
->במחלוקת בבלי וירושלמי מה אומר ר' יוחנן יומא נה. ציון ב החובה לספור את ההזאות
->במחלוקת בגמרא בלשון "איכא דאמרי" ע"ז ז. ציון ה דרכי ההכרעה במחלוקות שבין החכמים
->->בדאורייתא ובדרבנן ע"ז ז. ציון ה דרכי ההכרעה במחלוקות שבין החכמים
->->בממונות ובאיסורים ע"ז ז. ציון ה דרכי ההכרעה במחלוקות שבין החכמים
->במחלוקת בין אביי לרבא שבת קנה. ציון א איסור השימוש בצידי האילן בשבת
->->אם הירושלמי מסייע לאביי שבת עח. לפני ציון א שעור החיוב בהוצאת מים
->->אם נחלקו בפירוש דברי תנאים שבת קנה. ציון א איסור השימוש בצידי האילן בשבת
->במחלוקת בין אביי ורבא שהיא רק בטעמים ולא בדין נדרים סד. ציון א כבוד אביו ואמו בתור פתח לנדר
->במחלוקת בין אביי לרבה שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->במחלוקת בין ברייתא בלשון "תנו רבנן" לברייתא בלשון "תניא" הוריות יג. ציון ז סדר ההקרבה של שעירים וכבשים
->במחלוקת בין ברייתא המובאת סתם לברייתא שאמורא מביא הוריות יג. ציון ז סדר ההקרבה של שעירים וכבשים
->במחלוקת בין יחיד לרבים
->->במקום שהגמרא נושאת ונותנת בדברי היחיד שבת כד: ציון ד אין מדליקים נר שבת בעטרן שריחו רע
->->במקום שהגמרא פוסקת במפורש כדעת היחיד שבת קל: ציון א הבאת איזמל בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
->במחלוקת בין לשונות בגמרא ע"ז מו: ציון ה הדין בנעבד במחובר שנעשה בו שינוי
->במחלוקת בין משנה לברייתא כשבברייתא זו דעת רבים ב"מ קיא. ציון ח איסור הלנת שכר בהמה, כלים וקרקעות
->במחלוקת בין משנה לברייתא מו"ק יז: ציון ח גילוח במועד לכהני המשמר
->במחלוקת בין ר"א בן יעקב לאחר, במשנה או בברייתא יומא פו: ציון ד חזרה על וידוי
->במחלוקת בין רב הונא לרב חסדא שבת פא: ציון ו קינוח בחרס בשבת ובחול
->במחלוקת בין רב לשמואל באיסורים - במחלוקת בדעת תנאים שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->במחלוקת בין רב לתלמיד שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול; שבת קמא. ציון ו קינוח הטיט שעל הרגל
->->אם התלמיד חולק על רבו כשאינו יושב לפניו שבת קמא. ציון ו קינוח הטיט שעל הרגל
->->אם שניהם באותו דור או שהתלמיד בדור שאחריו שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->במחלוקת בין רבה לאביי ורבא שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות
->במחלוקת בין רבה לרב יוסף שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->בבבא בתרא ובשאר התלמוד שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->->במקום שהם חולקים במה ששמעו מרבותיהם שבת לד: ציון ג פרק ג זמן בין השמשות
->->במקום שהם מביאים מחלוקת של אחרים ולא נחלקו בעצמם שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->במחלוקת בין רבי יהודה בר ליואי לרבי יוחנן שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->במחלוקת בין רבי יהודה בר ליואי לשמואל שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->במחלוקת בין רבי יהודה לרבי מאיר שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור; שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->במחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון סנהדרין פז. ציון ג באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא
->במחלוקת בין רבי יוחנן לרב הונא שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->במחלוקת בין רבי יוחנן לרב יהודה שבת ז. ציון ב איצטבא ובין העמודים
->במחלוקת בין רבי יוחנן לרבי אושעיא שבת עו. ציון ב המוציא לפרות מאכל גמלים בכמות קטנה
->במחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->במחלוקת בין רבי לרבי יהודה רבו מו"ק ז: ציון ב עיכוב בראיית נגעים לצורך דבר הרשות
->במחלוקת בין רבי לרשב"ג שבת יט. ציון ו האיסור להפליג בספינה בערב שבת
->במחלוקת בין רבי עקיבא לרבו שבת כח: ציון י תיקון הפתילה שתהיה ראויה להדלקה
->במחלוקת בין שתי לשונות בגמרא ביצה ו: ציון ג אכילת ביצים שנמצאו בתרנגולת - עם חלב; ביצה מ. ציון ד דין מוקצה בבהמות בייתיות ומדבריות
->במחלוקת הבבלי והירושלמי כשהירושלמי עוסק בנושא באופן ישיר והבבלי עוסק בו רק בדרך אגב ב"מ נו. ציון ג המעשר בלוקח מהנחתום ומהפלטר
->במחלוקת הבבלי והספרי ב"מ קיא: לפני ציון א הקדמת תשלום שכר לעני
->במחלוקת יחיד ורבים שנפסקה הלכה כיחיד אבל נהגו כרבים - האם מחזירים את הדין סנהדרין לא. ציון ז סתירת הדין
->במחלוקת יחיד שהוא בתרא נגד רבים שבועות מב. ציון ה פרק ה לווה שאמר שהמלווה נאמן עליו
->במחלוקת מר בר רב אשי נגד רבים כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->במחלוקת ר' יהודה ור' מאיר כשסתם משנה כר"מ הוריות ד: ציון י הרוב המחייב בחטאת הקהל, מי חייב ומי מביא
->במחלוקת ר' יהודה ור' שמעון והגמרא פוסקת כר"ש ויש ספק בדעת ר"ש ב"מ קיח: ציון מ פסקה ג ירק שבין גינה עליונה לבין גינה תחתונה
->במחלוקת ר' יהודה ור' שמעון הוריות י. בלי ציון נגעי אונסים באדם ובבתים
->במחלוקת ר' יוחנן וחזקיה ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->במחלוקת ר' יוחנן ור' אלעזר יומא נה. ציון ב החובה לספור את ההזאות
->במחלוקת ר' יוחנן ור' שמעון בן יהוצדק - הלכה כבתראי או אין הלכה כתלמיד במקום הרב יומא מב. ציון ד שחיטת פרה אדומה בזר
->במחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש שנחלקו בירושלמי יומא כד. ציון ג זר בדישון המזבח
->במחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש
->->אם אמוראים נוספים נחלקו בדבר ב"מ נג: ציון ה מעשר שני שאין בחומשו שווה פרוטה
->->אם רבא מביא ראיות לריש לקיש ב"מ מז: ציון ו פסקה א קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->->אם ריש לקיש מדבר בשם אמורא קדום יותר ב"מ מז: ציון ו פסקה א קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->במחלוקת ר' יוחנן ושמואל נגד רב יומא מב. ציון ד שחיטת פרה אדומה בזר
->במחלוקת ר' יוחנן נגד רב ושמואל, כשרב ושמואל אומרים אותו הדבר או שאומרים דברים שונים ביצה ל. ציון ד גדרי מצות תוכחה
->במחלוקת רב אחא ורבינא סנהדרין עו: ציון ל מצמצם בנזיקין
->->הולכים לקולא ובממון משאירים ביד המוחזק ב"מ טו: ציון ח פסקה ד שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->במחלוקת רב אחא ורבינא שבועות לח. ציון ג פרק א מספר החיובים כשמזכיר בשבועתו כלל ופרטים
->במחלוקת רב אסי נגד שמואל נדרים כא: ציון ב גדרי ההיתר בארבעת הנדרים המנויים במשנה
->במחלוקת רב אשי ומר זוטרא ב"מ טו: ציון ח פסקה א שדה שנמסרה לגזלן כדין לאחר שמכרה
->במחלוקת רב אשי ורבא ביצה טו: ציון א פסקה א ופסקה ו עירוב תבשילין
->במחלוקת רב ולוי יומא כד. ציון ג זר בדישון המזבח
->->אם יש אותה מחלוקת בין ברייתות יומא כד. ציון ג זר בדישון המזבח
->במחלוקת רב ור' יוחנן ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->במחלוקת רב ושמואל נגד ר' יוחנן וריש לקיש ביצה לח: ציון א ביטול ברוב
->במחלוקת רב יהודה נגד רב נחמן - כמי הלכה באיסורים נדרים יד: ציון ד נדר התלוי בתנאי עתידי
->במחלוקת רב כהנא ורב יהודה יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן ובבית הבקר ובכיוצא בהם
->במחלוקת רב נגד שמואל נדרים כא: ציון ב גדרי ההיתר בארבעת הנדרים המנויים במשנה
->במחלוקת רבא ור' נחמן נדרים פג: ציון ב הנודרת שלא ליהנות מן הבריות
->במחלוקת רבא ורבה כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->במחלוקת רבה ורבא ב"מ מז. ציון א דין אונאה בקנין מעות כשאין ידוע מנינם
->->כשהם חולקים בדעתו של אמורא שקדם להם ב"מ מז. ציון א דין אונאה בקנין מעות כשאין ידוע מנינם
->במחלוקת רבה לרבא, אם נחלקו פנים בפנים או לא יומא פד: ציון ג מלאכה נוספת שנלווית למעשה ההצלה
->במחלוקת רבה נגד רב יוסף מו"ק ב: ציון א החיוב של המנכש והמשקה בשבת ויום טוב
->במחלוקת רבי וחבריו יומא יב: ציון ג אבנטו של כהן הדיוט
->->אם אחד חולק עליו בברייתא אחת ואחד בברייתא אחרת יומא יב: ציון ג אבנטו של כהן הדיוט
->במחלוקת רבי ור' יוסי ור' יהודה - הלכה כר' יוסי נדרים סב: ציון ו הנודר 'עד הגשמים' או 'עד הגשם'
->במחלוקת רבי ור' נתן ב"מ נ: ציון ג החזרת הכסף באונאה של שתות
->במחלוקת רבי ור' שמעון בן גמליאל ב"מ מח: ציון ה שמיטת כספים בהלואה שיש משכון על מקצתה; ב"מ קו: ציון א פסקה ד החיוב לזרוע כמה פעמים
->במחלוקת רבי יוחנן ורבי יוסי בר חנינא כתובות עח. ציון א פרק ד זכויות הבעל בנכסים שנפלו לאשה
->במחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש נגד רב ושמואל ע"ז עג: ציון א תערובת של איסור בהיתר - מין במינו
->במחלוקת רבי יוסי ורבי מאיר מו"ק ח. ציון ג אבלות בליקוט עצמות
->במחלוקת רבי יוסי נגד רבים תענית טו: ציון ט הימים שקובעים לתעניות
->במחלוקת רבי נגד רבים ביצה מ. ציון ד דין מוקצה בבהמות בייתיות ומדבריות
->במחלוקת רבי עקיבא ורבי טרפון ר"ה כו. ציון א עד הרואה אם יכול לדון - בדיני נפשות
->במחלוקת רבי עקיבא נגד רבים ביצה כה. ציון ו שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב
->במחלוקת רבי עקיבא נגד רבים סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->במחלוקת רבי עקיבא נגד רבים קידושין כד: ציון ד אם היוצא בראשי אברים צריך גט שחרור
->במחלוקת רבי עקיבא עם ר' אליעזר בן יעקב סוטה מה: ציון ו מאיזה חלק בגוף החלל מודדים
->במחלוקת רבי עקיבא עם רבי ישמעאל רבו סוטה ג. ציון א הקינוי - איסור, רשות או מצוה
->במקום שלישנא בתרא מחמירה מדרבנן שבת נז. ציון ג יציאה בחוטי שיער ארוגים
->במקום שרבי יהודה אומר דבר שלא נזכר בדברי תנא קמא - האם הוא חולק עליו שבת קמא. ציון ב מכבש של כובסים
->->כמי הלכה שבת קמא. ציון ב מכבש של כובסים
->בנדרים פוסקים לחומרא במחלוקת נדרים כה: ציון ב נדר שהותר מקצתו הותר כולו
->בספק שעלה בתיקו, בדאורייתא או בדרבנן פסחים ד: ציון ב חזקתו של בית המושכר בארבעה עשר
->בסתירה בין פסקי הרא"ש לבין תשובותיו ב"ק קיב: ציון ז פסקה ב קיום שטר שלא בפני בעל דין
->בסתם מניחים שהבבלי והירושלמי מסכימים ב"ק קיב: ציון ג פסקה ד קבלת עדים שלא בפני בע"ד
->בעיה בגמרא שנאמר עליה "אם תמצי לומר" ב"מ ו. ציון ו פסקה ב תקפה אחד בפנינו; ב"מ צו. ציון ב בעיות רמי בר חמא; ב"מ צח: ציון ב השואל בבעלים וחזר ושכר שלא בבעלים
->->אם הסוגיה מסיימת ב"תיקו" או לא ב"מ קיז. ציון א תנאי המגורים המשותפים בבית כשהעליה נפחתה
->->אם זה נאמר כבסיס לפסק הלכה אחר או כבסיס לבעיה אחרת ב"מ קיז. ציון א תנאי המגורים המשותפים בבית כשהעליה נפחתה
->בשל סופרים הלך אחר המיקל - אם יש קולא וחומרא בכל דעה ביצה טו: ציון א פסקה א עירוב תבשילין
->בתיקו בדאורייתא - האם יש לנהוג לחומרא שבת עז: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת דבש
->דבר שפשוט לירושלמי ואין הכרעה בבבלי ע"ז מו. ציון ב אבני הר שנידלדלו ונעבדו
->דיוק מדברי ספר האגודה או מדברי תוספות הוריות ב: ציון ה יחיד שעשה על פי הוראת בית דין
->דין שלא נזכר ב"שיטה" אבל טעמו כטעם התנאים שנזכרו ב"שיטה" שבת נט: ציון ג יציאה באזור זהב
->דעה שנאמר עליה "תיובתא" ולא "קשיא" (ראה: קשיא)
->האם "אם תימצי לומר" הוא התרה של הספק סוטה יח. ציון ג הקפדה במחיקה ובהשקאה לכל סוטה בפני עצמה
->האם "הלכה כבתראי" גם באמוראים הקדומים ביצה ט. ציון א הפרשת חלה מעיסה שנלושה בערב יום טוב
->האם אפשר לפסוק נגד מהר"ם מרוטנבורג ב"ק קיז. ציון ז פסקה ב המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->האם דעה שעלתה ב"קשיא" נדחית מהלכה נדרים סה. ציון ב פתחי נדרים שנראים כתלויים בנולד
->האם הלכה כדברי המכריע - הדעה האמצעית יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים
->האם הלכה כדעה שנשאו ונתנו בה כתובות סה: ציון ט פרק א מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->->בניגוד לכללי הפסיקה כתובות סה: ציון ט פרק א מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק; כתובות סה: ציון ל פרק ג תשלומי חבלה לאשת איש
->האם הלכה כמר בר רב אשי בכל התלמוד שבועות מא. ציון א פרק א היפוך שבועה מהנתבע לתובע
->->בהיפוך שבועה, באודיתא ובחיורי שבועות מא. ציון א פרק א היפוך שבועה מהנתבע לתובע
->האם הלכה כמר בר רב אשי בכל התלמוד יומא פג. ציון א על פי מי מאכילים את החולה ביום הכיפורים
->האם הלכה כסתמא בגמרא נגד סתם משנה תענית י. ציון ד מאימתי מתחילים היחידים להתענות על הגשמים
->האם הלכה כר"ח סגן הכהנים בענייני קדשים יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים
->האם הלכה כרבי אליעזר בין יעקב גם כשהוא חולק על רבים מו"ק ו: ציון ג הלכות השקאה במועד
->האם הלכה כרבי יהודה נגד רבי מאיר גם כשיש סתם משנה כר"מ סוכה כב: ציון ו העושה סוכתו בראש האילן או על גבי הגמל
->האם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל גם כשחולק בברייתא מו"ק ח: ציון ו הכנת ארון למת במועד
->האם הם חלים בדברים שלא נוהגים בזה"ז הוריות י. בלי ציון נגעי אונסים באדם ובבתים; הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול המכהן לכהן שעבר
->האם יש כלל שאין הלכה כרבי יאשיה סנהדרין טו: ציון ג שבט שהודח לעבוד עבודה זרה
->האם תמיד הלכה כמר בר רב אשי סנהדרין כט: ציון ו הודאה בפני שלושה
->האם תמיד הלכה כרבי יוסי מו"ק י. ציון א סירוג המיטות במועד
->האם תמיד הלכה כרבי עקיבא מחברו מו"ק ג: ציון ג תוספת שביעית בזמן הזה
->הוכחה ממדרש אגדה נדרים נו: ציון ז הסגרת בית המנוגע
->הלכה כ"אמרו לו" ר"ה כט: ציון ו פסקה ג תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->הלכה כאבא שאול בענייני המקדש יומא יד: ציון ג מה קודם - הטבת הנרות או הקטרת הקטורת
->הלכה כבתרא - אם הגמרא מביאה את דבריו לפני מי שקדם לו הוריות יג: ציון ד פסיעה על ראשי העם
->הלכה כבתראי - בדורות שלפני אביי ורבא שבת ז. ציון ב איצטבא ובין העמודים; שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->הלכה כבתראי - בתלמיד החולק על רבו כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->הלכה כבתראי - בתלמיד החולק על רבו שמת ב"ק כג: לפני ציון ו על מי מוטלת החובה למנוע נזק
->הלכה כבתראי במחלוקת בין רב לתלמידו
->->אם התלמיד חולק עליו בחייו או במותו נדרים כה: ציון ב נדר שהותר מקצתו הותר כולו
->->במחלוקת בין רבה לרבא נדרים כה: ציון ב נדר שהותר מקצתו הותר כולו
->->במחלוקת רב יוסף נגד אביי ורבא נדרים נה. ציון ג הנודר מ"עללתא"
->הלכה כבתראי
->->רק מרבא ואילך מו"ק כא. ציון ח פרק ג הנחת תפילין לאבל
->->מתי הלכה כבתראי אפילו כתלמיד במקום רבו מו"ק יח. ציון ג גילוח השפם בחול המועד ובאבלות
->הלכה כדברי המיקל באבל מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק ב חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->->בדבר שאסור לאבל לא מחמת אבלות מו"ק כג. ציון ד פסקה ב נישואין למי שמתה אשתו
->->במחלוקת תנאים או מחלוקת אמוראים מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל; מו"ק כד. ציון ב פסקה ב אבלות בשבת
->->במחלוקת פוסקים מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל
->->כשרבים מחמירים מו"ק יא: ציון ד מלאכת דבר האבד באבל כשאין מי שיעשה; מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל
->->לענין דיני אונן ותספורת מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל
->->לענין דיני היום הראשון של האבלות או הימים שלאחר שבעה מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל
->->לענין דיני קריעה מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל; מו"ק כו: ציון ט עד היכן קורע
->->לענין הזמן שמתו מוטל לפניו מו"ק כג: אחרי ציון ב אונן בתשמיש המטה
->הלכה כדברי המכריע ב"מ עב: ציון ד פסיקה על הזבל
->->אם חילוקו נזכר בדברי התנאים שלפניו או לא נזכר ב"מ נג: ציון ח מעשר שני והקדש שנפדו ולא נתן חומש
->הלכה כדברי המכריע בין שנים שחולקים קידושין כד: ציון ד אם היוצא בראשי אברים צריך גט שחרור
->הלכה כיחיד נגד רבים אם מסתבר טעמו של היחיד מו"ק כב: ציון כ אופן הקריעה
->הלכה כלישנא בתרא ב"ק קיד. ציון ו פסקה ב קבלת חפץ גזול תמורת חפץ שנגזל ממנו
->הלכה כלישנא בתרא ר"ה כז: ציון ח שופר שניקב
->הלכה כמקיל בחו"ל כשיש מחלוקת במצווה שעיקרה בא"יברכות לה. ציון ה נטעי רבעי או כרם רבעי
->הלכה כסתם משנה - אם יש אמוראים שפוסקים להיפך כתובות כט. ציון ג קנס בקטנה
->הלכה כר' יהודה נגד ר' שמעון יומא מ: ציון א עד מתי צריך השעיר המשתלח להיות חי
->הלכה כר' יוחנן נגד רב ושמואל קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
->הלכה כר' יוחנן נגד רב
->->אם כל אחד אומר את דבריו בשם רבו ב"ק קטו. ציון ב יאוש לאחר שינוי רשות
->->אם רב ושמואל יחד ב"ק קיח. ציון כ פסקה א ידיעת הבעלים על הגניבה והשבתה
->הלכה כר' מאיר בגזירותיו - האם הלכה כמותו בקנסותיו ביצה כז. ציון א בכור שנשחט שלא על פי מומחה
->הלכה כר' מאיר בגזירותיו
->->הדין בקנסותיו נדרים יח: ציון א סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל
->->כשהוא נגד רבים נדרים יח: ציון א סתם נדרים להחמיר ופירושם להקל
->הלכה כר' מאיר בקנסותיו ב"מ י. ציון ח דינו של העני הנופל על הפאה
->הלכה כר' עקיבא מחברו יומא ע. ציון ה סדר הקרבת הקרבנות ביום הכיפורים
->->אם הוא חולק על ר' אליעזר רבו יומא ע. ציון ה סדר הקרבת הקרבנות ביום הכיפורים
->הלכה כר' עקיבא מחברו או מחבריו הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->הלכה כר' עקיבא מחברו כשהדעה החולקת נזכרת במשנה כסתם נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->הלכה כרב אשי שהוא מריה דתלמודא ב"ק קיט. ציון א קבלת פירות מאריס
->הלכה כרב באיסורים קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
->הלכה כרב באיסורים ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->הלכה כרב באיסורים וכשמואל בממונות
->->בממונות, אם רב יהודה סובר כרב ב"מ קז. ציון ו פסקאות ה-ו אילן העומד על המיצר
->->האם אונאה שיש בה גם איסור נחשבת ממונות ב"מ מט: ציון ה פסקה א אונאה בשתות; ב"מ נא. ציון ד פסקה ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->->האם דיני "בל תלין" נחשבים איסור או ממון ב"מ קי: ציון י שכיר לשעות בלילה או שתם זמנו בלילה
->->מול הכלל שהלכה כסתם משנה ב"מ קי: ציון י שכיר לשעות בלילה או שתם זמנו בלילה
->הלכה כרב נחמן בדיני - אם הוא חולק על אמוראים אחרונים כתובות יט: ציון ד עדים הטוענים שהמוכר מסר מודעה לביטול השטר
->הלכה כרב נחמן בדיני נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->הלכה כרב נחמן בדיני אף נגד רב ולוי יחד ב"מ מו: ציון ז מטבע שנפסל בקנין כחליפין
->הלכה כרבא נגד אביי - אם נחלקו בטעם ולא בדין נדרים כב. ציון א פתח שיש בו הזכרת חומרת נדרים
->הלכה כרבה נגד רב יוסף - בכל התלמוד או רק בבבא בתרא ב"ק נו: ציון ו שומר אבידה; ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->הלכה כרבי אליעזר בן יעקב - בדבריו במשניות או בברייתות סוטה מג: ציון א הנוטע החוזר מהמלחמה; סוטה מג: ציון ח דין ערלה בנטיעה פחותה מטפח; סוטה מד: ציון ה מספר הדיינים המשתתפים
->הלכה כרבי יוחנן נגד ריש לקיש - חריגים לכלל סנהדרין קיב. ציון ב מרבין להם בתי דינין בעיר הנידחת
->הלכה כרבי יוסי מחברו או מחבריו ב"מ ז: ציון א המוצא שטר חוב שיש בו הנפק ושטר כתובה
->הלכה כרבי מאיר בגזרותיו ע"ז כ: ציון ז מכירת קרקע בתנאי שיקוץ ומכירת בהמה בתנאי שישחט
->הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במשנתנו ברכות טז: ציון ג חתן וכל הפטורים שרוצים לקרוא קריאת שמע
->->מול הכלל "הלכה כבתראי" ברכות טז: ציון ג חתן וכל הפטורים שרוצים לקרוא קריאת שמע
->הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במשנתנו כתובות סא: לפני ציון ד איזו היא בטלה שצריך להרחיק ממנה את האשה; כתובות צח. ציון ז אלמנה שמכרה שוה מנה ודינר במנה; כתובות צט: ציון ז טעות הדיינים בשומה; כתובות קי: ציון י פרק ב סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במשנתנו ב"ק מח: ציון ז תשלום על שבח האם מחמת הולדות
->הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במשנתנו ע"ז מ: ציון ד אילו צלמים אסורים בהנאה
->הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במשנתנו שבת קג. ציון ב החיוב במכה בקורנס על הסדן
->הלכה כשמואל בדיני
->->במחלוקת רב ושמואל הנוגעת גם לאיסור וגם לממון ב"ק לז: ציון ו שור שנגח בתאריכים שונים
->->במימרא שלו שאמורא אחר פירש שלא כפשוטו ב"ק צז: ציון א פסקה ב המלוה על המטבע
->הלכה כתנא קמא גם נגד רבים ר"ה כט: ציון ו פסקה ג תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->הלכה כתנא שאמוראים דנים בדבריו ב"מ קה: ציון י פסקה א קציר שנתערב בלקט של העניים
->הלשון "זו דברי פלוני" - האם משמעותו שאין הלכה כך כתובות כט. ציון ג קנס בקטנה
->'ואם איתא לדר' פלוני' - האם משמעה שאין הלכה כר' פלוני ב"מ ג. ציון ג פסקה א השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->יחיד שהגמרא נושאת ונותנת בביאור דבריו ב"מ נח: לפני ציון ח פסקה ג אונאה במטלטלין שמוכנים לשלם עבורם יותר משווים
->כ'אם תמצי לומר' כתובות נו. ציון ד הזכות בכתובה כשנכנסה לחופה ולא נבעלה
->כ'אם תמצי לומר' ע"ז נב. ציון ז טומאה ישנה בטומאות דרבנן
->כ'אם תמצי לומר' נדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->->את"ל שלא נאמר ע"י הבעיין עצמו אלא ע"י הגמרא נדרים ז. ציון ג דברים שבקדושה בבית הכיסא
->כ'אם תמצי לומר', שמפורש בגמרא או שאינו מפורש שבועות כב: ציון ב פרק א השיעור המחייב בשבועה בדברים שאינם ראויים
->'כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו הלכה כמותו' ב"מ קא: ציון ב הודעה על סיום תקופת שכירות; ב"מ קה: ציון י קציר שנתערב בלקט של העניים
->->אם בסוגיה מוכח נגדו ב"מ קו: ציון ח פסקה ו שינוי המין בחכירות ובקבלנות
->->אם הגמרא מציבה אותו ב"שיטה" עם תנאים אחרים ב"מ קיג. ציון ו מסדרים לבעל חוב; ב"מ קיג: ציון ט בעל חוב שלובש בגד יקר
->->במשנה או בברייתא ב"מ סח: ציון ד שמין עגל עם אמו
->כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו נדרים סב: ציון ו הנודר 'עד הגשמים' או 'עד הגשם'
->כלישנא בתרא, במקום שהיא נשארת בקושיה נדרים לג: ציון ב השבת אבידה במודר הנאה
->כשהרי"ף מביא דעה של גאון - האם זה אומר שהוא פוסק כמותו ב"מ קג. ציון ה שאילה בטובה שאינה מוגבלת בזמן
->כשיש מחלוקת בין שתי לשונות בגמרא מכות ג: ציון ג שמיטת כספים במלוה לעשר שנים
->כשיש סתירה בין פסקי הרא"ש לתשובותיו מו"ק טז. ציון צ פסקה א תלמיד שנידה לכבודו
->כשיש שתי לשונות ב"מ לב. ציון ג פסקה א מצאה ברפת או ברשות הרבים; ב"מ קיח. ציון ו פסקה ג הבטה בהפקר
->->אם האמוראים דנים בלישנא קמא ולא בלישנא בתרא ב"מ ע: ציון ב פסקה ב הלואה בריבית לגוי
->כשמובא תנא קמא ואח"כ תנא אחר ואח"כ חכמים ב"מ עב: ציון ד פסיקה על הזבל
->כשר' אליעזר בן יעקב הוא נגד סתם משנה או נגד רבים ב"מ סב. ציון ה פסקה ב החיוב, העונש והתיקון באיסורי ריבית
->כשרבי אליעזר בן יעקב חולק על רבים שבועות מב. אחרי ציון ה פרק ב חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->כשרבי יוסי חולק על ר' יהודה ואחרים סוברים כר' יהודה ר"ה לב. ציון ה פסקה א אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->כשרבי יוסי חולק על רבים ברכות נג. אחרי ציון ס המריח ריח שאין ידוע מקורו
->כשרבי עקיבא חולק על רבים ברכות כט. ציון ג תפילת מעין שמונה עשרה - "הביננו"
->כששניים חלוקים ואחד מכריע - הלכה כדברי המכריע סנהדרין ו. ציון ד מספר הדיינים בפשרה
->לימוד הלכה מפיוטים יומא מא: ציון ב קשירת לשון של זהורית לשעיר הנשחט
->'לעולם אימא לך' - האם היא הכרעה או דחייה בעלמא פסחים ד: ציון ב חזקתו של בית המושכר בארבעה עשר
->מחלוקת בסדר אחד וסתם בסדר אחר הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->->אם הסתם אינו במקום העיקרי הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->מחלוקת ואח"כ סתם נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי פסחים ב: ציון א עשיית מלאכה בערב פסח לפני הנץ החמה
->משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי
->->אם דבריו אינם מסתברים נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->->אם הוא חולק על רבים נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->משנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->מתי "אין הלכה כתלמיד במקום הרב" סוכה ב. ציון א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה
->מתי "אין הלכה כתלמיד במקום הרב" ומתי "הלכה כבתראי" ב"מ כ. לפני ציון א עדיו בחתומיו זכין לו; ב"מ לח. ציון א פסקה ה מוכרים פקדון שהולך ונפסד
->מתי "הלכה כבתראי" סוכה ב. ציון א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה
->מתי "הלכה כרב ששת באיסורי" סוכה מד: ציון ה שיעור ערבה
->מתי "הלכה כרבה, שהרי כל מילי כרב עביד" סוכה ב. ציון א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה
->מתי הלכה כיחיד נגד רבים סוכה ב. ציון א סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה
->'סבר ר' פלוני למימר' - האם משמעותו שהוא חזר בו אח"כ ב"מ קט: ציון א נוטע שמסתלק קודם זמנו
->ספק שלא הוכרע בגמרא - האם פוסקים לחומרא או לקולא שבת פ: ציון ד שיעור החיוב בהוצאת קנה
->סתם במשנה ומחלוקת בברייתא נדרים פז: ציון א הפרה וקיום של חלק מהנדר
->סתם במשנה ומחלוקת בברייתא ר"ה לג. ציון ב פסקה ג נשים במצות שופר ובשאר המצוות שאינן חייבות
->סתם ואח"כ מחלוקת ב"מ נב. ציון א אונאה במטבע
->סתם ואח"כ מחלוקת במסכתות שונות הוריות ד: ציון י הרוב המחייב בחטאת הקהל, מי חייב ומי מביא
->סתם ואח"כ מחלוקת בשתי מסכתות נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור; נדרים סב: ציון ו הנודר 'עד הגשמים' או 'עד הגשם'
->סתם ואח"כ מחלוקת במשניות בסדרים שונים סוטה מד: ציון ה מספר הדיינים המשתתפים
->סתם ואח"כ מחלוקת ברכות מ. ציון ל הטועה ומברך בורא פרי האדמה על פרי האילן
->סתם משנה שהיא נגד מסקנת סוגיה הוריות ג: ציון ב הוראה שלא הסכימו לה כל הדיינים
->סתם משנה שרבים חולקים עליה ביצה יט: ציון ג מאימתי עובר ב"בל תאחר"
->'פוק חזי מאי עמא דבר' - אם נוהגים לקולא שבת קלח: ציון ב דין כובע בשבת
->פסיקה כדעה אמצעית מתוך שלוש נדרים כט. ציון א האם ומתי הקדש לזמן נפקע בלי פדיון; נדרים מא: ציון ב שינה במיטה אחת עם מודר הנאה
->פסיקה כיחיד שהאמוראים מפרשים את טעמו יומא עח: ציון ח המותרים ברחיצה ובנעילת הסנדל ביום הכיפורים
->פסיקה כתוספתא נגד משמעות הבבלי סוטה מה: ציון ד ירושלים אינה מביאה עגלה ערופה
->פסיקה כתנא שאמוראים דנים בדעתו נדרים נא: ציון ב הנודר מדג, מדגים, מצחנה ומטרית טרופה; נדרים עט. ציון ה הנודרת שלא תתרחץ ושלא תתקשט
->פסיקה מתוך שקלא וטריא שבסוגיה שבועות כג. ציון לפני ציון א הטוען שהיקף השבועה מצומצם
->פסיקה ע"י בת קול (ראה: בת קול)
->פסיקה ע"פ הירושלמי כשיש ספק בבבלי יומא נה. ציון ב החובה לספור את ההזאות
->פסיקה ע"פ מעשה שמובא בגמרא, שעשה בעל הדעה עצמו כתובות נט: ציון נ פרק ב האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->פסק הלכה במשנה עצמה פסחים מו. ציון ו הפרשת חלה בטומאה ביום טוב של פסח
->רבי יוסי נימוקו עמו - אם הוא חולק על רבים שבועות לה. ציון ס השמות שאינם נמחקים
->שמיעה לת"ח שמורה הלכה בשעת מעשה קידושין ע: ציון ה תלמיד חכם שמורה הלכה בשעת מעשה
->תיקו באיסור דרבנן ביצה יד: ציון ה דרך המשלוח של מתנות ביום טוב; ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים
כסות
->'קונם כסות עלי' - באיזה בגד הוא אסור נדרים נה: ציון ד הנודר מן הכסות
->->בגדים גסים, בדרך לבוש או שלא בדרך לבוש נדרים נה: ציון ד הנודר מן הכסות
'כסיה'
->האם היא מילה אחת או שתיים, והנפקא מינא לענין כשרות ספר תורה פסחים קיז: לפני ציון ד מילים המסתיימות בהברה "י-ה"
כסף (ראה גם: קנין כסף)
->האם כסף מדינה עשוי מכסף או מנחושת או משניהם ב"ק לו: ציון ד כסף צורי וכסף מדינה
->כסף צורי וכסף מדינה - בדינים דרבנן כתובות סג. ציון א פרק ו המורד כנגד אשתו
->שיעורי תשלום כסף האמורים בתורה או בדברי חכמים - האם הם נמדדים בכסף מדינה או בכסף צורי ב"ק לו: ציון ד כסף צורי וכסף מדינה
כעס
->איסורו פסחים סו: ציון ד איסור יוהרא וכעס
->האם מותר לכעוס כדי להטיל אימה על אנשי ביתו או לצורך אחר שבת קה: ציון ע כעס והשחתה בשביל הטלת אימה
->->להראות עצמו כאילו הוא כועס שבת קה: ציון ע כעס והשחתה בשביל הטלת אימה
כפייה
->על מצווה (ראה: מצווה)
כפיית המיטה, באבל
->בזמן הזה מו"ק טו. ציון א השני כפיית המיטה לאבל
->בדרגש - זקיפתו על צידו או כפי שהוא או התרת קרביטיו מו"ק כז. ציון ח כפיית הדרגש וזקיפתו
->מיטה שיש לה שנים או ארבעה נקליטים מו"ק כז. ציון י כפיית מיטה שנקליטיה יוצאים
->מיטות של בני משפחתו או של אורחים או המיועדות לכלים מו"ק כז. ציון ו המיטות שהאבל חייב לכפות
->מיטות שיש בביתו בעיר אחרת מו"ק כז. ציון ו המיטות שהאבל חייב לכפות
כפילת מלים בתפילה
->אמירת אמן פעמיים ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->האיסור לומר "מודים מודים"ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->->בכפילת המילה או המשפטברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->האם צריך להשתיק ש"צ שכופל מלים ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
כפירה (ראה גם: הוחזק כפרן)
->הכופר בחוב ונשבע ואח"כ באו עדים שהוא חייב - האם חייב לשלם והאם נעשה חשוד על שבועה
->->אם כשכפר היה עד אחד נגדו ואח"כ נוסף עד שני (או שהתובע נוסף כעד שני) ב"ק קו. ציון א הנשבע והוכחשה שבועתו
->->אם כשכפר לא היה שום עד ב"ק קו. ציון א הנשבע והוכחשה שבועתו
->הכופר במילווה ונודע שהוא משקר - האם הוא פסול לעדות
->->אם נשבע לשקר כטענתו ב"ק קה: ציון מ הכופר במילוה כשר לעדות
->->אם שקרו נודע ע"י עדים או שהמלווה הוציא שטר ב"ק קה: ציון מ הכופר במילוה כשר לעדות
->הכופר בפקדון - האם נעשה עליו גזלן וחייב באונס ופסול לעדות
->->אם הפקדון היה אז ברשותו או לא היה ב"ק קה: ציון ט הכופר בפקדון; ב"ק קח: ציון א הגנב שהודה לשומר לאחר שנשבע
->->אם ייתכן שכופר רק כהשתמטות או שברור שלא ב"ק קה: ציון ט הכופר בפקדון
->->אם כפר בב"ד או חוץ לב"ד ב"ק קה: ציון ט הכופר בפקדון
->שבועה דאורייתא בכופר בכל בפקדון
->->בטענה שנגנבה או שנאנסה ב"ק קז. ציון א מודה במקצת הטענה וכופר הכל במילוה ובפקדון
->->בטענת להד"ם או "החזרתי" ב"ק קז. ציון א מודה במקצת הטענה וכופר הכל במילוה ובפקדון
כפל
->בגונב בהמה וכשעודה ברשות הנגנב נתָנָהּ לכהן לפדיון בנו או לבעל חובו או לשומר והם משכוה אל מחוץ לרשות הנגנב ב"ק עט. ציון ו גנב שנתן לכהן, לבעל חוב או לשומר
->בגונב טבל קידושין נח: ציון א הגונב טבלו של חברו
->בגונב מן הגנב
->->אם גנב לפני שהראשון קנה את הדבר ב"ק עט. ציון ו גנב שנתן לכהן, לבעל חוב או לשומר
->->חיוב כפל לבעלים ב"ק סה. לפני ציון א קנין גניבה בגגו חצירו וקרפיפו
->->חיוב כפל ודו"ה לראשון אם גנב אחרי יאוש ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->בגונב קדשים קלים מבית בעליהם ב"ק יב: ציון ב דין נזיקין בקדשים קלים
->בגונב קרבן שבעליו חייב באחריותו ב"ק עו. ציון א הגונב הקדש מבית הבעלים; ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->בגנב המסתיר את גניבתו ולא את עצמו ב"ק עט: ציון ב גנב שהטמין בחורשין
->בגנב המסתתר ביער לגנוב בהמות שרועות שם וראוהו ולא פרש ב"ק עט: ציון ב גנב שהטמין
->בגנב המסתתר רק כדי שלא יברחו ממנו ולא מפני שהוא מפחד ב"ק עט: ציון ד הגדרת גנב וגזלן
->->אם ידע הנגנב על הגניבה או לא ידע ב"ק עט: ציון ד הגדרת גנב וגזלן
->בגנב שגונב במקום גלוי ומתחבא מהבעלים או אינו מתחבא ב"ק עט: ציון ד הגדרת גנב וגזלן
->->בעיר או בחורשין ב"ק עט: ציון ד הגדרת גנב וגזלן
->בלסטים מזויין ב"ק עט: ציון ד הגדרת גנב וגזלן
->דיון בב"ד שאינו סמוך לגביו ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->הגונב מאביו ומת האב - האם משלם כפל לאחים, אם עמד בדין בחיי האב או לא כתובות מא: ציון ו האם אדם מוריש קנס לבניו
->כַּמוּתו
->->אם גנב טלה ונעשה איל ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->->אם הבהמה השמינה או הכחישה מאליה ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->->אם משלם בטלאים או בדמים ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->->אם ערך החפץ השתנה משעת הגניבה עד העמדה בדין ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה
->מי שגנב מאביו ומת אביו - האם חייב לשלם כפל לאחיו
->->אם אמר לו ב"ד "צא תן לו" או "חייב אתה ליתן לו" ב"ק עא: אחרי ציון א הגונב מאביו
->->אם עמד בדין לפני מיתת האב או לא עמד ב"ק עא: אחרי ציון א הגונב מאביו
->מכירת גנב כדי להחזיר את הכפל קידושין יח. ציון ב אם אדם נמכר בכפילו
->על גניבת דבר שאינו מסויים ב"ק סד: בלי ציון דבר שאינו מסוים לענין כפל ושבועה
->שותף שגנב לדעת חבירו - האם הוא חייב כפל ב"ק עח: ציון ט שותפים שגנבו וטבחו
כפל - זכות השומר לקבלו ממי שגנב את בהמה הנשמרת
->אם המפקיד מת והשומר שילם לבניו או שאמר להם "הריני משלם"
->->אם מת אחרי הגניבה ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->->->ואחרי שהעמיד את הגנב בדין ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->->אם מת לפני הגניבה ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->אם השומר אמר "פשעתי" (או שאר טענה המחייבת אותו) ולא אמר "הריני משלם"
->->וידע שהוא מתחייב בגלל טענתו ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->->ולא ידע שהוא מתחייב בגלל טענתו ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->אם השומר לא שילם אבל אמר "הריני משלם" ונשבע שאין הפקדון ברשותו או לא נשבע ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->אם השומר מת ובניו שילמו או שאמרו "הרי אנו משלמים" ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->->אם הניח האב נכסים או לא הניח ב"מ לד. ציון א קנין הכפל לבנים ששילמו
->->אם נגנב אחרי מות השומר ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים; ב"מ לד. ציון א קנין הכפל לבנים ששילמו
->אם השומר נשבע שלא פשע ואח"כ אמר "הריני משלם" ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->אם השומר רצה להישבע אך המפקיד גילגל עליו שבועות אחרות ושילם כדי להיפטר מהן ב"מ לד: ציון ב פסקה ג דיני שבועה שאינה ברשותו
->אם יש עדים שפשע או שנאנס ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->באשה פנויה שהשאילה חפץ ונישאה ונגנב והשואל שילם לבעל ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל כששאל מהאשה ושילם לבעלה
->באשה פנויה ששאלה חפץ ונישאה ונגנב והבעל שילם - האם הבעל זוכה בכפל ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל כששאל מהאשה ושילם לבעלה
->באשה שהשאילה נכסי מלוג ונגנב והשואל שילם לבעל
->->אם הבעל לא הסכים להשאיל לו ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל כששאל מהאשה ושילם לבעלה
->->אם הבעל נתן לה רשות להשאיל כשתרצה ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל כששאל מהאשה ושילם לבעלה
->בשאלות שעלו בתיקו (כגון ששילמו בני השומר או שילם לבני המפקיד או שילם בעלה של השואלת) - האם יחלוקו או יינתן למוחזק או למרא קמא ב"מ לד. ציון א דיני הספקות בקנין הכפל
->בשואל רגיל או בשואל שהתנה להיות כש"ח ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->בשומר חינם או בשומר שכר ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->האם גוף הפקדון שייך לשומר או למפקיד ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע; ב"מ לד. ציון א דיני הספקות בקנין הכפל; ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->האם השומר זוכה בגיזותיה וולדותיה
->->שהשביחה הבהמה אחרי התשלום ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->->שהשביחה הבהמה משעת הגניבה עד התשלום ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->->שהשביחה הבהמה משעת ההפקדה עד שעת הגניבה ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->האם השומר זוכה בשבח אחר שהשביח הפקדון מעלמא ב"מ לג: ציון ב שומר ששילם ולא רצה להשבע
->האם השומר קונה את הכפל משעת ההפקדה או סמוך לגניבתה ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
כפניות (בתמרים)
->האם יש בהן דין ערלה ברכות לו: ציון ה איסור ערלה בסמדר בגפנים וכיוצא בזה בשאר פירות
כפרה
->בעלים מתכפרים רק כשהכהנים אוכלים מהקרבן פסחים נט: ציון ב הכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים
'כפרות'
->עשיית כפרות בתרנגול - חשש דרכי האמורי שבת סז: ציון א דברים האסורים מפני דרכי האמורי
כפרים
->זמן סעודת פורים שלהם - ביום הכניסה או בי"ד מגילה ד: ציון ה זמן הסעודה כשחל פורים בשבת
->קוראים מגילה ביום הכניסה
->->מי קורא להם מגילה ב. ציון ג קריאת המגילה לפני ימי הפורים
->->איפה קוראים מגילה ב. ציון ג קריאת המגילה לפני ימי הפורים
כפרן (ראה: הוחזק כפרן)
כרוב
->הנודר מאיספרגוס - האם אסור בכרוב נדרים נג: ציון א הנודר מהכרוב ומהאיספרגוס
->הנודר מכרוב - האם אסור באיספרגוס נדרים נג: ציון א הנודר מהכרוב ומהאיספרגוס
->->יין שהכרוב שרוי בו נדרים נג: ציון א הנודר מהכרוב ומהאיספרגוס
->->כרוב ששרוי ביין נדרים נג: ציון א הנודר מהכרוב ומהאיספרגוס
->->מים שנשלק בהם הכרוב נדרים נג: ציון א הנודר מהכרוב ומהאיספרגוס
כריעה
->אופן הכריעה בתפילה ברכות יב: ציון א כורע בבת אחת וזוקף מעט מעט
->->לכתחילהברכות כח: ציון ח אופן הכריעה בתפילה
->->במי שמצטער ברכות כח: ציון ח אופן הכריעה בתפילה
->באמירת "ואנחנו כורעים ומשתחוים ומודים" ברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->בברכת אבות ובברכת הודאה בתפלה
->בפני אדםברכות יד. ציון ה נתינת שלום לפני התפילה
->בתפילה במקומות שלא תקנו חכמים לכרוע ברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->->במלות הודאה בהלל או בהגדה של פסח או בברכת המזון או ב"ויברך דוד" או ב"נשמת כל חי"ברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->הזקיפה ממנה
->->בשעת הזכרת שם ה' או לפני כןברכות יב. ציון ו זקיפה בהזכרת השם
->->צורת הזקיפה ברכות יב: ציון א כורע בבת אחת וזוקף מעט מעט
->המאחר בתפילתו - יכוון שכשיגיע הש"ץ ל"מודים" יגיע הוא ל"אבות" או ל"הודאה" ויכרע עמו ברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->כריעה בתחילתן או באמצען או בסופן של ברכות התפילהברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->->במלך או בכהן גדולברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->->בראש השנה או ביום הכיפורים ברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->כריעת הכהנים בבית המקדש כששמעו את הזכרת השםברכות יב. ציון ו זקיפה בהזכרת השם
כרכוב המזבח
->זיהויו סוכה נד: ציון ד מקום נתינת אברי הקרבנות
כרכים (ראה גם: בתי ערי חומה; מוקפים)
->גדר "כרך גדול" לענין עיר מקלט ולענין קריאת המגילה מכות י. ציון ב עיר המקלט - גודלה ואוכלוסיתה
כרכר
->בגד שנעשה בכרכר של עבודה זרה ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
->->אם הוליך את הנאתו לים המלח (ראה: איסור הנאה)
->->אם התערב באחרות ואחרות באחרות ע"ז מט: ציון א גדרי התקנה שיוליך הנאתו לים המלח
->הגדרתו ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
כרם
->הנוטע כרם וחיללו - יציאתו לסחורה תוך שנה סוטה מד. ציון ה יציאת חתן לצבא ולשאר דברים
->התועה בין כרמים של אחר
->->אם קצץ זמורות האם חייב לשלם ב"ק פא: ציון ה התועה בין הכרמים מפסג ועולה
->->האם מותר לו לפרוץ את הגדר כדי לצאת ב"ק פא: ציון ה התועה בין הכרמים מפסג ועולה
->->האם מותר לו לקצץ זמורות המעכבות אותו עד שימצא את דרכו או ללכת עליהן ב"ק פא: ציון ה התועה בין הכרמים מפסג ועולה
כרם רבעי (ראה: נטע רבעי)
כרמלית
->הוצאה בכוחו בכרמלית שבת קמא. ציון ה ניגוב לאחר רחצה בנהר
->->בדחיית מים בגופו כשרוחץ בנהר שבת קמא. ציון ה ניגוב לאחר רחצה בנהר
->->במקום שיש טירחה שבת קמא. ציון ה ניגוב לאחר רחצה בנהר
->חור בכותל בכרמלית - האם הוא כרמלית או מקום פטור שבת ז: ציון ג חורים ברה"ר וברה"י
->ספק טומאה בה - טהור כברה"ר או טמא כברה"י סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->שפיכת מים ברה"י, אם יֵצאו לכרמלית שבת ק: ציון ז הורדת מים מהספינה לים - כוחו בכרמלית
->->בכרמלית שבתוך העיר שבת ק: ציון ז הורדת מים מהספינה לים - כוחו בכרמלית
->->שפיכת שופכין לכרמלית שבת ק: ציון ז הורדת מים מהספינה לים - כוחו בכרמלית
->שפיכת מים מגזוזטרא לכרמלית שבת ק: ציון ז הורדת מים מהספינה לים - כוחו בכרמלית
כרפס
->האם בליל הסדר טובלים את הכרפס בחומץ, במי מלח, בחרוסת או במשקה אחר פסחים קיד. ציון ב טיבול ראשון
כרשינים
->שרייתם במים - איסור תיקון אוכלים, לש או זורע שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים
כרת
->במי שלא הקריב פסח ראשון או פסח שני פסחים צב: ציון ב חיוב כרת בפסח ראשון ובפסח שני
->האם עשה דוחה לא תעשה שיש בו כרת ר"ה כא: ציון א חילול שבת לעדות החודש
->הזיד בראשון ועשה את השני פסחים צב: ציון ב חיוב כרת בפסח ראשון ובפסח שני
->כפרה עליה ע"י תשובה, יום הכיפורים ויסורים או מיתה בלי תשובה שבועות יג. ציון א כפרה על איסור כרת
->->בפורק עול, מגלה פנים בתורה והמפר ברית בשר שבועות יג. ציון א כפרה על איסור כרת
->->לעניין שיהיה לו חלק לעולם הבא שבועות יג. ציון א כפרה על איסור כרת
->'קם ליה בדרבה מיניה' בחיוב כרת עם חיוב ממון (ראה: קם ליה בדרבה מיניה)
כרתי
->הברכה עליוברכות לו: ציון ט הברכה על פלפלין וזנגביל
->->אם נשתבח עם דברים אחרים ע"י בישולברכות לו: ציון ט הברכה על פלפלין וזנגביל
כְּשות (חומר המשמש להכנת שיכר)
->שומר כשות שביקש ממשרתו להכין לו שיכר מהכשות שלו והלך והכין מהכשות המופקד
->->אם המשרת חזר מהר מדי כך שהשומר היה צריך לדעת שלקח מהכשות המופקד ב"מ מב: ציון ה פקדון שאבד ע"י טעות של המשרת
->->אם המשרת שהה זמן רב בהבאת הכשות ב"מ מב: ציון ה פקדון שאבד ע"י טעות של המשרת
->->אם שתי הערימות היו בבית אחד או בשני בתים ב"מ מב: ציון ה פקדון שאבד ע"י טעות של המשרת
->->בשומר חינם או בשומר שכר ב"מ מב: ציון ה פקדון שאבד ע"י טעות של המשרת
->->האם השומר או המשרת חייבים לשלם או להישבע ב"מ מב: ציון ה פקדון שאבד ע"י טעות של המשרת
כשכוש
->בהמה שכשכשה כשכוש גדול בזנבה - רגל או קרן ב"ק יט: ציון א כשכשה בזנבה או באמתה ברה"ר
כשפים (ראה: כישוף)
כשר (ראה: אדם כשר)
כתבי הקודש (ראה: גניזה; ספרי קודש)
כתובה
->אופן התשלום (ראה: תשלומי כתובה)
->אלמנה התובעת כתובתה - חיובה להישבע שבועות לח: אחרי ציון ת הזכרת שם ונקיטת חפץ בשבועה דרבנן
->->אם מתה לפני שנשבעה על כתובתה - האם היתומים יכולים לגבות את כתובתה בשבועת היורשים שבועות מח. ציון ו פרק ג הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->->אם תפסו - האם מוציאים מידם שבועות מח. ציון ו פרק ג הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->בבית דין או מחוץ לבית דין שבועות לח: אחרי ציון ת הזכרת שם ונקיטת חפץ בשבועה דרבנן
->אלמנה שמכרה לכתובתה מנכסי בעלה לכמה לקוחות - האם המכר קיים כתובות צח. ציון ח אלמנה שמכרה לצורך כתובתה לכמה לקוחות
->->אם מכרה שדה אחת לכמה לקוחות בשטר אחד או בכמה שטרות כתובות צח. ציון ח אלמנה שמכרה לצורך כתובתה לכמה לקוחות
->אלמנה שמכרה לכתובתה מקרקע בעלה בפחות או ביותר משווייה - האם המכר קיים כתובות צח. ציון ו אלמנה שמכרה קרקע לכתובתה בפחות או ביותר משוויה
->->אם חזרה בה מהמכר כתובות צח. ציון ו אלמנה שמכרה קרקע לכתובתה בפחות או ביותר משוויה
->אלמנה שמכרה לכתובתה קרקע (של בעלה) ששווה מנה ודינר, במנה - האם המכר קיים כתובות צח. ציון ז אלמנה שמכרה שוה מנה ודינר במנה
->->אם כתובתה מנה או מאתיים כתובות צח. ציון ז אלמנה שמכרה שוה מנה ודינר במנה
->->אם מכרה בכלשהו יותר ממנה כתובות צח. ציון ז אלמנה שמכרה שוה מנה ודינר במנה
->אם האשה חשודה - האם נוטלת כתובתה בלי שבועה, או שהבעל נשבע שבועת המשנה ונפטר שבועות מא. ציון ד פרק ב החשוד על השבועה
->אם הבעל טוען שלא היתה בתולה (ראה: טענת בתולים)
->אם עבר זמן רב והאלמנה לא תבעה אותה
->->אם היא בבית אביה ומקבלת מזונות כתובות קד. ציון ב פרק א עד מתי אלמנה גובה כתובתה
->->->אם היא מקבלת דמי מזונות או שהיורשים מוליכים לה מזונותיה כתובות קד. ציון ב פרק א עד מתי אלמנה גובה כתובתה
->->אם היא בבית בעלה, והיא מקבלת מזונות או לא מקבלת כתובות קד. ציון ב, פרק ב עד מתי אלמנה גובה כתובתה
->->אם שטר הכתובה בידה או לא כתובות קד. ציון ב פרק ג עד מתי אלמנה גובה כתובתה
->->האם היא מפסידה את החזר הנדוניה אחרי עשרים וחמש שנה כתובות קד. ציון ב פרק ד עד מתי אלמנה גובה כתובתה
->->לענין עיקר הכתובה או התוספת כתובות קד. ציון ב פרק ג עד מתי אלמנה גובה כתובתה
->אשה החשודה בשנאתה המעידה שזינתה לאחר קינוי וסתירה - האם מפסידה כתובתה סוטה לא. ציון ד נשים החשודות ששונאות את הסוטה ומעידות שנטמאה
->אשה התובעת שהבעל יתן לה בינונית לכתובתה ב"ק ז: ציון ב שינוי בגביה מהקרקע המיועדת לפי הדין
->אשה שמחלה על כתובתה (ראה: מחילה)
->אשה שמכרה את כתובתה (ראה: מכר)
->אשה שספק אם נישאה בעולה או בתולה, ומת הבעל, ותפסה מאתיים לכתובתה ב"מ ו: ציון ד פסקה ג תקפו כהן
->אשה שתפסה כסף לכתובתה ואינה רוצה להישבע - האם מוציאים מידה שבועות מא. ציון ב פרק ב המחוייב שבועה דרבנן שאינו רוצה להישבע
->אשה שתפסה מטלטלין לכתובתה (ראה: מיטלטלין)
->באשת קטן (ראה: קטן)
->בגוי ואשתו שהתגיירו (ראה: גר)
->ביאור המלים "אנא אפלח ואזון" כתובות סג. ציון א פרק ב המורד כנגד אשתו
->בן שמכר קרקע שהאב ייחד לכתובת אמו ע"מ שאם תטרפנה אמו לא יצטרך לפצותו, ומתה האם בלי לתבוע את כתובתה - זכות הבן להוציא את הקרקע מהקונה כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->בעל שמכר לשניים שדות כשווי הכתובה, והאשה כתבה לשני שאין לה דין ודברים עמו, ויש בעל חוב כתובות צה. ציון א מלווה שויתר לאחד הלקוחות וכולם צריכים לגבות זה מזה
->בעל שמכר שדה ואשתו לא כתבה לקונה "דין ודברים אין לי עמך" ואח"כ כתבה כך לקונה שני - האם יכולה לגבות מהקונים
->->אם המכר הראשון התקיים בלעדיה או לא כתובות צה. ציון ד גביית הכתובה והחובה כשהאשה והמלוה ויתרו ללוקח השני
->->אם המכר השני היה לאותו קונה כתובות צה. ציון ד גביית הכתובה והחובה כשהאשה והמלוה ויתרו ללוקח השני
->->אם השני קנה אותה שדה או שדה אחר כתובות צה. ציון ד גביית הכתובה והחובה כשהאשה והמלוה ויתרו ללוקח השני
->בעל שקיבל אחריות לכתובה רק על מטלטלין (ראה: מיטלטלין)
->גבייתה אחרי מיתת הבעל אם אינה יכולה להינשא כתובות פא. ציון ב מאימתי זכאית האשה לגבות את כתובתה
->->אם היא זקוקה ליבום כתובות פא. ציון ב מאימתי זכאית האשה לגבות את כתובתה
->->אם טבע במים שאין להם סוף, שאסורה להינשא כתובות פא. ציון ב מאימתי זכאית האשה לגבות את כתובתה
->->אם ילדה אחרי מותו
->->->והוולד מת בתוך שלושים יום ויש לבעל אח קטן שצריך להמתין שיגדל ויחלוץ כתובות פא. ציון ב מאימתי זכאית האשה לגבות את כתובתה
->->->ועוד לא עברו שלושים יום כתובות פא. ציון ב מאימתי זכאית האשה לגבות את כתובתה
->גבייתה בחיי הבעל כתובות פא. ציון ב מאימתי זכאית האשה לגבות את כתובתה
->גבייתה מ"ראוי" (ראה: ראוי)
->גבייתה מיתומים (ראה: יתומים)
->גבייתה ממטלטלין (ראה גם: מיטלטלין)
->->אחרי תקנת הגאונים
->->->אם הבעל ידע על התקנה או לא ב"מ קד. ציון ז פסקה ב אריס שהוביר את הקרקע
->->->אם הבעל כתב כך בכתובה או לא ב"מ קד. ציון ז פסקה ב אריס שהוביר את הקרקע
->->->במקום שנהגו לכתוב כך או לא ב"מ קד. ציון ז פסקה ב אריס שהוביר את הקרקע
->->שנקנו בדמי המטלטלין שכתב לה בעלה בכתובתה ב"מ קד: ציון ח פסקה ג המקבל עיסקא ומת
->גט שאבד ונמצא והאשה רוצה אותו כדי לגבות בו את הכתובה ב"מ כח. ציון ט החזרת גט לאשה על פי סימנים
->האם יש שעבוד מהתורה על הסכום שיקבעו ביניהם בני הזוג כתובות קי: ציון י פרק א סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->האם מאתים הזוז הם בכסף צורי או בכסף מדינה ב"ק לו: ציון ד כסף צורי וכסף מדינה
->הכותב כל נכסיו לבניו וקרקע כל שהוא לאשתו ושתקה - איבדה את כתובתה
->->דין הנדוניה כתובות נד: ציון ה תנאי כתובה ככתובה
->->דין תוספת כתובה כתובות נד: ציון ה תנאי כתובה ככתובה
->המוכרת מנכסי בעלה לצורך כתובתה - האם חייבת למכור בפני בית דין כתובות צז: ציון ד מכירת נכסי הבעל ע"י גרושתו לצורך הכתובה
->->באלמנה שנישאה לפני גביית הכתובה כתובות צז: ציון ד מכירת נכסי הבעל ע"י גרושתו לצורך הכתובה
->->גרושה או אלמנה כתובות צז: ציון ד מכירת נכסי הבעל ע"י גרושתו לצורך הכתובה
->המטבע שבו חייב הבעל לפרוע (ראה: מטבע)
->המקללת את אבי בעלה בפני בעלה יוצאת בלא כתובה (ראה: קללה)
->העושה תנאי לפחות מן הכתובה (ראה: תנאי)
->הפוסק שיתן לאשתו מטלטלין (ראה: מיטלטלין)
->התובעת כתובתה על סמך הגט ואין בידה שטר כתובה והבעל טוען שפרע
->->במקום שאין כותבים כתובה ובמקום שכותבים כתובה כתובות פח: ציון ב פרקים א-ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->במקום שאין כותבים כתובה ויש עדים שכתב לה כתובות פח: ציון ב פרקים א, ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->האם גובה תוספת כתובה כתובות פח: ציון ב פרקים א-ב גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->על סמך עדי גרושין בלי גט כתובות פח: ציון ב פרקים א, ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->התובעת כתובתה על סמך שטר הכתובה ואין בידה גט והבעל טוען שפרע כתובות פח: ציון ב פרקים ב-ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->אם הבעל טוען שלא גירש אותה כתובות פח: ציון ב פרקים ב-ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->אם יש עדים על הגירושין כתובות פח: ציון ב פרקים ב-ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->בשעת הסכנה שהיו מקבלות את הגט ושורפות אותו מִפחד הגוים כתובות פח: ציון ב פרקים ב-ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->גביית עיקר הכתובה או התוספת כתובות פח: ציון ב פרקים ב-ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->האם מותר לה להינשא כתובות פח: ציון ב פרקים ב-ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->האם תישבע ותגבה כתובות פח: ציון ב פרקים ב-ג גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->התחייבויות שבכתובה - האם הן חלות באמירה בלי כתיבה והקנאה
->->אם התחייבו בשעת קידושין או נישואין כתובות נה. ציון ל האומר 'כתבו וחתמו ותנו'
->->התחייבויות של אב החתן ואב הכלה ושל החתן עצמו כתובות נה. ציון ל האומר 'כתבו וחתמו ותנו'
->התחייבות בעל בכתובה להביא קרבנות שאשתו חייבת בהם ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->חיוב האשה להישבע כדי שתוכל לגבות את כתובתה (ראה: שבועה)
->חיוב שבועה בפוגמת כתובתה (מודה שנפרעה במקצת) שבועות מב: ציון ז פרק ג שבועה על קרקעות, עבדים, שטרות והקדשות
->כספים שהאשה מכניסה לו - כתיבתם בכתובה בתוספת שליש כתובות סו. ציון ו פרקים א, ו דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->בדבר שהוא עיקר הסחורה של המקום כתובות סו. ציון ו פרק ב דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->בדברים העומדים לסחורה כתובות סו. ציון ו פרק ב דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->במקום שיש מנהג אחר כתובות סו. ציון ו פרקים א, ו דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->בעיר חדשה שאין בה מנהג כתובות סו. ציון ו פרקים א, ו דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->האם היא גובה גם את השליש כתובות סו. ציון ו פרקים א, ו דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->כתיבת "דחזי ליכי מדאורייתא"
->->בכתובת אלמנה כתובות קי: ציון י פרק ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->->לענין סוג המטבע שבו תיפרע הכתובה כתובות קי: ציון י פרקים א, ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->כתיבת כתובה בחול המועד מו"ק יח: ציון א הדברים שמותר לכתוב במועד
->כתיבת שובר עליה (ראה: שובר)
->לארוסה (ראה: ארוסה)
->לקטלנית כתובות מג: ציון ג דין הכתובה באשה שנמצאת קטלנית
->מודה במקצת בחיוב הכתובה
->->האם פטור משבועה מטעם הילך
->->->אם שטר הכתובה אינו קיים ב"מ ד. ציון ב פסקה ד דין הילך
->->->אם שטר הכתובה קיים ב"מ ד. ציון ב פסקה ד דין הילך
->->האם פטור משבועה מטעם כפירת שעבוד קרקעות
->->->אם שטר הכתובה אינו קיים ב"מ ד. ציון ב פסקה ד דין הילך; ב"מ ד: ציון ב אין נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות
->->->אם שטר הכתובה קיים ב"מ ד. ציון ב פסקה ד דין הילך; ב"מ ד: ציון ב אין נשבעים על כפירת שעבוד קרקעות
->מי שהיו לו שלוש נשים ומת - חלוקת נכסיו בין כתובותיהן אם אין די לכולן כתובות צג. ציון ג דרך הגבייה בחובות שונים שזמנם שווה
->מי שהיו לו שתי נשים ומת - האם יש לראשונה זכות קדימה כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->אם השנייה תפסה - האם מוציאים מידה כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->אם יש בעיזבון די לשלם לשתיהן כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->מי שהעידו שפלוני חייב לשלם כתובה והוזמו - כמה ישלמו מכות ג. ציון ג שומת הכתובה לעדים שהוזמו
->מיטלטלין - האם הם משתעבדים לכתובה (ראה: מיטלטלין)
->מיטלטלין - התפסתם במקום כתובה (ראה: מיטלטלין)
->מיטלטלין שאשה מכניסה לבעלה - כתיבתם בכתובה (ראה: מיטלטלין)
->מכירת מטלטלין, שטר או עבד לצורך גביית כתובה כתובות ק: ציון ה דברים שבית הדין מוכר ללא הכרזה
->->אם יש ליתומים נכסים אחרים כתובות ק: ציון ה דברים שבית הדין מוכר ללא הכרזה
->מכירתה כדי לפרוע חיוב של האשה (ראה: אשת איש)
->מת הבעל לאחר קינוי וסתירה - מפסידה כתובתה
->->אם תפסה - האם מוציאים מידה סוטה כד. ציון ד דיני הכתובה והנכסים כשהבעל מת לאחר קינוי וסתירה; סוטה לא. ציון ד נשים החשודות ששונאות את הסוטה ומעידות שנטמאה
->->דין נכסי צאן הברזל ונכסי המלוג סוטה כד. ציון ד דיני הכתובה והנכסים כשהבעל מת לאחר קינוי וסתירה
->ניכוי מתנות שקיבלה מבעלה, מכתובתה
->->באלמנה, גרושה וחלוצה כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->->קרקעות, כסף או מטלטלין כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->->תכשיטים כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->ניכוי ערך בגדיה מסכום הכתובה
->->באלמנה, גרושה וחלוצה כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->->בגדי שבת או בגדי חול כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->->בגדים שהביאה מבית אביה כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->->שלובשת ושמונחים בבית כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->סכום הכתובה
->->אם איבדה בתוליה בגללו או לא כתובות יא. ציון ו תשלום כתובה וקנס לגיורת קטנה
->->מהתורה כתובות קי: ציון י פרק א סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->->של אשה שנבעלה ע"י קטן כתובות יא. ציון ו תשלום כתובה וקנס לגיורת קטנה
->->של בתולה מהנישואין כתובות לו: ציון ד פטור מקנס בשבויה
->->של חרשת ושוטה כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->עוברת על דת אין לה כתובה (ראה: עוברת על דת)
->קדימתה לעומת חוב אחר (ראה: גביית חוב)
->שאבדה ונמצאה - האם יחזיר לאשה
->->אם האשה עודה תחתיו או כבר נתאלמנה או נתגרשה ב"מ ז: ציון א המוצא שטר חוב שיש בו הנפק ושטר כתובה
->->אם הבעל טוען שפרע או שכתב לה כתובה אחרת בינתיים ב"מ ז: ציון א המוצא שטר חוב שיש בו הנפק ושטר כתובה
->->אם הבעל מודה לאשה, בכתובה מן הנישואין או מן האירוסין ב"מ ז: ציון א המוצא שטר חוב שיש בו הנפק ושטר כתובה
->שטר כתובה שהוחזק ברבים - האם חוששים לקידושין קידושין נ: ציון ד שטר כתובה שהוחזק בשוק
->של גיורת (ראה: גר)
->של מוכת עץ (ראה: מוכת עץ)
->שעבוד הנכסים לכתובה - האם הוא מתחיל מהארוסין או מהנישואין
->->אם כתבו שטר בזמן הארוסין כתובות מג: ציון ד גביית משועבדים לכתובת ארוסה ולאחר שנישאה
->->->וכתב לה כתובה חדשה בזמן הנישואין - האם היא מבטלת את הראשונה כתובות מג: ציון ד גביית משועבדים לכתובת ארוסה ולאחר שנישאה
->->->ולא כתב אחריות כתובות מג: ציון ד גביית משועבדים לכתובת ארוסה ולאחר שנישאה
->->אם לא כתבו שטר בזמן הארוסין כתובות מג: ציון ד גביית משועבדים לכתובת ארוסה ולאחר שנישאה
->->לענין עיקר הכתובה ולענין התוספת כתובות מג: ציון ד גביית משועבדים לכתובת ארוסה ולאחר שנישאה
->תוספת כתובה (ראה: תוספת כתובה)
->תוקפה - מדרבנן או מהתורה כתובות קי: ציון י פרקים א-ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->->בכתובת בתולה או בכתובת אלמנה כתובות קי: ציון י פרקים א-ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->תקנת הגאונים לגבותה ממיטלטלין (ראה: מיטלטלין)
כתובת בנין דכרין
->אם אשה אחת מתה בחיי הבעל והשנייה לאחר מותו
->->אם אין בנכסים דינר מעבר לשווי הכתובה הראשונה או השניה או שתיהן כתובות צ: ציון ב כתובת בנין דכרין כשגובים את המותר לכתובת השניה
->->אם יש בנכסים מותר דינר מעבר לשתי הכתובות ויש על הנכסים חוב שגדול מהמותר כתובות צ: ציון ב כתובת בנין דכרין כשגובים את המותר לכתובת השניה
->אם אשה אחת מתה בחיי הבעל והשנייה עדיין חיה כתובות צ. ציון ה הזכות לכתובת בנין דכרין כשיש שתי נשים
->אם לא הספיקה להישבע לפני שמתה כתובות צ. ציון ה הזכות לכתובת בנין דכרין כשיש שתי נשים
->באשה שהיא מהשניות לעריות כתובות נג: ציון ו דין מזונות בבת שניה
->באשה שמחלה על כתובתה כתובות נג. ציון ג המוכרת ומוחלת כתובתה - לענין בנין דכרין
->באשה שמכרה את כתובתה לבעלה כתובות נג. ציון ג המוכרת ומוחלת כתובתה - לענין בנין דכרין
->באשה שנתנה את כתובתה לאחר כתובות נג. ציון ג המוכרת ומוחלת כתובתה - לענין בנין דכרין
->בבנים של ארוסה, אם מת הבעל לפני שנישאה או שנשאה ואח"כ מת כתובות נג: ציון ו דין מזונות בארוסה ובבתה
->בבנים של יבמה כתובות נג: ציון ו דין מזונות ביבמה ובבתה
->בבנים של נערה שאנס ואח"כ נשאה כתובות נג: ציון ו דין מזונות באנוסה ובבתה
->בזמן הזה
->->גבייתה ממטלטלין כתובות נב: ציון ז כתובת בנין דכרין בזמן הזה
->->האם היא נוהגת כתובות נב: ציון ז כתובת בנין דכרין בזמן הזה
->גבייתה ממיטלטלין כתובות צא. ציון ה כתובת בנין דכרין, גבייתה ומותר דינר, במטלטלין
->->אחרי תקנת הגאונים שאשה גובה את כתובתה גם ממטלטלין כתובות צא. ציון ה כתובת בנין דכרין, גבייתה ומותר דינר, במטלטלין
->->אם שעבד בכתובה מטלטלין אגב קרקע כתובות צא. ציון ה כתובת בנין דכרין, גבייתה ומותר דינר, במטלטלין
->מה כלול בה
->->הנדוניה כתובות נד: ציון ה תנאי כתובה ככתובה
->->התוספת שנהוג שהבעל מוסיף שליש משלו כתובות נה. ציון ז תנאי כתובה ככתובה לענין בנין דכרין
->->תוספת כתובה כתובות נה. ציון ז תנאי כתובה ככתובה לענין בנין דכרין
->מוֹתר דינר (נכסים בשווי דינר שיישארו אחרי גביית הכתובות) שבלעדיו אין מקבלים כתובת בני דכרין כתובות נה. ציון ז תנאי כתובה ככתובה לענין בנין דכרין
->->אם הוא במטלטלין כתובות צא. ציון ה כתובת בנין דכרין, גבייתה ומותר דינר, במטלטלין
->->->אחרי תקנת הגאונים שהאשה גובה את כתובתה גם ממטלטלין כתובות צא. ציון ה כתובת בנין דכרין, גבייתה ומותר דינר, במטלטלין
->->אם ערך נכסים ירד אחרי מיתת האב ועכשו אין מותר דינר כתובות צא. ציון ו נכסים שהשתנה ערכם לאחר מיתה, לענין כתובת בנין דכרין
->->->אם לאחר מיתת האב נמצא שדה שאינו שלו כתובות צא. ציון ו נכסים שהשתנה ערכם לאחר מיתה, לענין כתובת בנין דכרין
->->אם ערך נכסים עלה אחרי מיתת האב ועכשו יש מותר דינר כתובות צא. ציון ו נכסים שהשתנה ערכם לאחר מיתה, לענין כתובת בנין דכרין
->->->אם ירשו שדה מאבי אביהם אחרי מיתת האב כתובות צא. ציון ו נכסים שהשתנה ערכם לאחר מיתה, לענין כתובת בנין דכרין
->->->אם נוסף שדה שלא היה ידוע שהיה שלו מקודם כתובות צא. ציון ו נכסים שהשתנה ערכם לאחר מיתה, לענין כתובת בנין דכרין
->->->בנכסים שמשביחים מעצמם כגון קרקע שהשתבחה או התייקרה כתובות צא. ציון ו נכסים שהשתנה ערכם לאחר מיתה, לענין כתובת בנין דכרין
->->->שבח שידוע מראש כגון פירות שצמחו באילן כתובות צא. ציון ו נכסים שהשתנה ערכם לאחר מיתה, לענין כתובת בנין דכרין
->->התחשבות ב"ראוי" - מה שלא היה ביד אביהם כשמת כתובות צא. ציון ד כתובת בנין דכרין כשיש מותר דינר בראוי ולא במוחזק
->->->אם אבי אביהם מת לאחר אביהם ולפני החלוקה כתובות צא. ציון ד כתובת בנין דכרין כשיש מותר דינר בראוי ולא במוחזק
->->->חובות שאחרים היו חייבים לאב כתובות צא. ציון ד כתובת בנין דכרין כשיש מותר דינר בראוי ולא במוחזק
->->->שבח שהשביחו נכסי האב אחרי מותו כתובות צא. ציון ד כתובת בנין דכרין כשיש מותר דינר בראוי ולא במוחזק
כתובת קעקע
->אם שרט ואח"כ צבע או להיפךמכות כא. ציון א כתובת קעקע
->בנתינת אפר מקלה או עפר על מכה מכות כא. ציון א כתובת קעקע
->הכותב רק אות אחתמכות כא. ציון א כתובת קעקע
->המקעקע בידו ולא בכלימכות כא. ציון א כתובת קעקע
->העושה צורהמכות כא. ציון א כתובת קעקע
->כתב ולא קעקע או קעקע ולא כתב - האם אסור מדאורייתא או מדרבנן או שמותר מכות כא. ציון א כתובת קעקע
->שאינה מתקיימת לעולם אלא רק לזמן מרובה מכות כא. ציון א כתובת קעקע
->שלא לשם ע"ז - האם אסור מדאורייתא או מדרבנן או שמותר מכות כא. ציון א כתובת קעקע
כתותי מיכתת שיעורא
->לגבי טומאת נבילה בבהמת עיר הנידחת שנשחטה סנהדרין קיב. ציון כ בהמת עיר הנידחת שנשחטה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US