Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות ק

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.קבוע כמחצה על מחצה
->איסור בשאינו קבוע גזרה שמא יקח מן הקבוע חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->אם האיסור ניכר או אינו ניכר חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->אם פירש מעצמו או שעשה מעשה להפריש בידיים חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->אם ראה בשעת הפרישה או לא ראה חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->בבהמת איסור שהתערבה בעדר וכמה בהמות פרשו מן העדר חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->בבעלי חיים ובדברים אחרים חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->בקדשים, בע"ז, ובשאר איסורים חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->אם האיסור אינו ניכר אך אין בו דין ביטול חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->אם האיסור אינו ניכר לעצמו גיטין סד. ציון ו פרק א השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->אם האיסור אינו ניכר לעצמו שבת סט: ציון ג ההולך במדבר ושכח מתי שבת
->אם האיסור ניכר חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->אם לא לקח בידו ורק ראה שהדבר פרש מהקבוע חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->אם לקח בידו ממקום הקביעות חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->בבהמה של איסור שנתערבה באחרות חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->בזאב שנכנס לעדר ודרס כמה טלאים חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->אם יש ספק ספיקא בדריסה חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->האם מותר לומר לגוי לפזרם שלא בפניו חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->בשר הנמצא במקום שיש בו חנויות טרפות וכשרות קידושין עג. ציון ה תינוק שנמצא מושלך מתי נדון כאסופי
->בתשע חנויות שמוכרות בשר כשר ואחת בשר טרף חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->אם ידוע שיש איסור באחת החנויות ואין ידוע איזו היא חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->אם לקח מאחת החנויות ואינו יודע מאיזו לקח חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->בשר שנמצא ביד גוי חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->->אם לא ראינו את הגוי לוקח מאחת החנויות, או לא ראינו חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->בשר שנמצא בשוק חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->דבר שנאסר משום קבוע שהתערב באחרים חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->בקבוע דאורייתא ובקבוע דרבנן חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->חנות שהתערבה בה טרפה חולין צה. ציון ג פרק ה גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->הנקנה מקודם והנקנה מכאן ולהבא חולין צה. ציון ג פרק ה גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->->חתיכה הראויה להתכבד ושאינה ראויה להתכבד חולין צה. ציון ג פרק ה גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->לעניין כוונת האדם סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
->לעניין קבלת ביצה מגוי ביו"ט שספק אם נולדה מיו"ט, אם הוא הולך לגוי או הגוי בא אליו ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->מהתורה או מדרבנן סנהדרין עט. אחרי ציון ב כל קבוע כמחצה על מחצה דמי
->קבוע מדאורייתא וקבוע מדרבנן חולין צה. ציון ג גדרי קבוע בחנויות שחלקן מוכרות בשר טרפה
->שאינו ניכר חולין ט. ציון ב פרק ג שחט בלי לדעת הלכות שחיטה
קבורה (ראה גם: הלנת המת; מת; מת מצוה; קבר)
->בהרוגי ב"ד סנהדרין מו. ציון ה איסור הלנת המת ומצות הקבורה
->ביטול תורה לשם הוצאת המת כתובות יז. ציון ח פרק א ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->במי שהמת עובר לפניו כתובות יז. ציון ח פרק ג ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->במי שיודע על כך ואינו רואה כתובות יז. ציון ח פרק א ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->במי שתורתו אומנותו כתובות יז. ציון ח פרק א ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->במת מצוה כתובות יז. ציון ח פרק א ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->במת שלא למד - האם על הלומדים לבדוק אם יש מי שמתעסק עמו כתובות יז. ציון ח פרק ד ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->בתלמוד תורה של רבים כתובות יז. ציון ח פרק א ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->שיעור המלווים מעבר לאלה שמתעסקים עמו
->->->אם יש שישים רבוא מלווים כתובות יז. ציון ח פרקים ב-ג ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->->לאשה רגילה כתובות יז. ציון ח פרק ד ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->->לאשת ת"ח או אשה חשובה שגומלת חסד וצדקה ויש לה שם בעיר כתובות יז. ציון ח פרק ד ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->->למי שלא למד כתובות יז. ציון ח פרקים ב-ד ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->->למי שלימד תורה לאחרים כתובות יז. ציון ח פרקים ב-ג ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->->למי שלמד מקרא או משנה או שניהם כתובות יז. ציון ח פרקים ב-ג ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->->למי ששימש תלמידי חכמים כתובות יז. ציון ח פרקים ב-ג ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->->לתינוק כתובות יז. ציון ח פרק ד ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->->->לתלמיד חכם כתובות יז. ציון ח פרקים ב-ג ביטול תלמוד תורה להוצאת המת ולהכנסת כלה
->בעיר מקלט (ראה: עיר מקלט)
->האם די בקבורה בארון שאינו בקרקע סנהדרין מו. ציון ה איסור הלנת המת ומצות הקבורה
->האם היא דוחה קריאת מגילה, אם יש שהות לקרוא אחרי הקבורה או אין מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->האם יש לזרז הוצאת מת לקבורה
->->באביו ואמו ובשאר קרובים מו"ק כב. ציון ז זירוז הוצאת המת לקבורה
->->אם רוצה להרבות בהספד מו"ק כב. ציון ז זירוז הוצאת המת לקבורה
->הכנסת כלה ומת - מי קודם
->->אם אין די אנשים לעסוק באותו זמן בהלויית המת ובהכנסת כלה כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->אם יש די אנשים לעסוק בהלויית המת ובהכנסת כלה - במי עדיף לעסוק כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->אם כלה ומת נפגשים בדרך כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->->לענין פרנסה מצדקה כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->זכות בר מצרא אם הקרקע נמכרה להוצאות קבורה ב"מ קח: ציון ט דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->חיוב בעל בקבורת אשתו (ראה: אשת איש)
->מי שציווה שלא יקברוהו סנהדרין מו: ציון ה האומר אל תקברוני
->משום בזיון המת או משום כפרתו סנהדרין מו: ציון ה האומר אל תקברוני
->קבורת מת ומילה - מה קודם כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->של גוי (ראה: גוי)
->של רשע אצל צדיק סנהדרין מז. ציון א אין קוברין רשע אצל צדיק
->->בהרוגי ב"ד סנהדרין מז. ציון א אין קוברין רשע אצל צדיק
->של תינוק
->->האם מוציאים אותו במיטה מו"ק כד. ציון ט קבורת תינוק ואבלות עליו
->->בארון גדול או קטן מו"ק כד. ציון ט קבורת תינוק ואבלות עליו
->->האם צריך שלושה אנשים להוציאו מו"ק כד. ציון ט קבורת תינוק ואבלות עליו
->->האם רבים מתעסקים בקבורתו מו"ק כד. ציון ט קבורת תינוק ואבלות עליו
->->->בבן פחות משלושים יום (שכלו לו חדשיו או שלא כלו) או יותר משלושים יום או יותר מי"ב חודש מו"ק כד. ציון ט קבורת תינוק ואבלות עליו
->->->אם הוא כבר מוכר לרבים מו"ק כד. ציון ט קבורת תינוק ואבלות עליו
->->->המנהג בזה"ז מו"ק כד. ציון ט קבורת תינוק ואבלות עליו
קביים
->שמשמשים להליכה במקום טיט או לריקוד
->->האם מטמאים מדרס שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->->יציאה בהם בשבת שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
קביעת סעודה
->הגדרתה לענין פת הבאה בכיסנין
->->לפי דעתו של האוכל או לפי דעתם של אחריםברכות מב. ציון א פת הבאה בכיסנין
->->השיעור ברכות מב. ציון א פת הבאה בכיסנין
קבלה (תורת הסוד)
->האם היא משתנה במשך הדורות חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->האם מותר להשתמש בקבלה מעשית חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->האם מותר לכתוב ולהדפיס ספרים בעניני קבלה חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->למי ראוי לדרוש בה חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->מה מותר לדרוש ברבים חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->מהי חכמת הקבלה חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
קבלן (ראה גם: אריס)
->אונאה במי שהתחייב לזרוע שדה וזרע פחות מהראוי ב"מ נו: ציון ד דין אונאה בחיטים שזרעם בקרקע
->האם רשאי לחזור בו באמצע מלאכתו ב"מ קה. ציון ה פסקה א המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->אם קיבל עליו בתקיעת כף או בשבועה לעבוד ב"מ קה. ציון ה פסקה א המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->->בדבר האבד ב"מ קה. ציון ה פסקה א המקבל שדה שלא נתנה את יבולה
->שקיבל על עצמו עבודה ונשלמה מאליה - האם מפסיד משכרו ב"מ עו: ציון כ השוכר פועלים ונמצא שאין צורך בעבודתם
קבלת דם (של קרבן)
->אם הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
->->אם מבטל את הכלי הפנימי לכלי החיצון עד גמר העבודה יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
->->אם מחזיק את הכלי החיצון בשפתותיו או בשוליו יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק
->->האם דרך שרות בכך יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
->->לכתחילה או בדיעבד יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
->במזרק שתחתיתו נפחתה ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
קבלת שבת
->הדלקת נר שבת - בתור קבלת שבת שבת כח: ציון כ המדליק - צריך שידליק ברוב היוצא
->מי שקיבל שבת מבעוד יום - אמירתו למי שלא קיבל שבת שיעשה עבורו מלאכה שבת קנא. ציון א אמירה לישראל בדבר האסור לו ומותר לחבירו
->תקיעות בכניסת השבת (ראה: תקיעות)
קבר (ראה גם: קבורה)
->איסורו בהנאה
->->בקרקע של הקבר או בבנין שלו סנהדרין מז: ציון ג דין הנאה בקרקע הקבר, ובבנין שלו
->->במצבה שעל הקבר סנהדרין מז: ציון ג דין הנאה בקרקע הקבר, ובבנין שלו
->בהמה שעשו אותה גולל לקבר - האם הנוגע בה טמא סוכה כג: ציון ג בהמה כדופן לסוכה
->בית קברות (ראה: בית קברות)
->המוצא שתי אבנים עם ציון
->->דין מקום האבנים ומה שביניהן מו"ק ו. ציון א המוצא שתי אבנים מצויינות
->->->אם יש חורש או חרש או חרס או סיד ביניהן או על ראשיהן מו"ק ו. ציון א המוצא שתי אבנים מצויינות
->->האם חוששים לטומאה מו"ק ו. ציון א המוצא שתי אבנים מצויינות
->המזיק את הרבים
->->האם מותר לפנותו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->->האם מקומו מטמא לאחר פינויו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->->האם אסור בהנאה לפני פינויו ולאחריו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->טומאתו (ראה: טומאת מת)
->נטיעה וזריעה בשדה שאבד בה קבר מו"ק ה: ציון ל המוצא שדה מצויינת
->ציון קברים
->->האם הוא חיוב מהתורה או מדרבנן מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->->דבר שאינו מטמא באהל - האם צריך לציינו או אסור מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->->אם יודעים בוודאות שיש טומאה במקום מסויים מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->->באלו ספקות צריך לציין מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->->מקום הציון מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->->->כשעושים את הציון על ידי הנחת אבן מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->->בחול המועד מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->קבר הידוע
->->האם מותר לפנותו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->->האם מקומו מטמא לאחר פינויו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->->האם אסור בהנאה לפני פינויו ולאחריו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->קבר שנמצא
->->האם מותר לפנותו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->->האם מקומו מטמא לאחר פינויו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->->האם אסור בהנאה לפני פינויו ולאחריו סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->->מתי חוששים ששטח שנמצאו בו קברים הוקצה כולו לבית קברות סנהדרין מז: ציון ט דין שלושה קברות שנתפנו
->שדה שיש בה ציון שטיבו אינו ידוע
->->האם חוששים שיש בה קבר מו"ק ה: ציון ל המוצא שדה מצויינת
->->זריעה ונטיעה בה מו"ק ה: ציון ל המוצא שדה מצויינת
->->האם צריך לשרוף טהרות שעברו בה מו"ק ה: ציון ל המוצא שדה מצויינת
->שיש בו חלל טפח - האם הטומאה בוקעת ועולה ברכות יט: ציון ו הטומאה מעל קבר וארון שיש בהם חלל טפח
->תפלה, ק"ש וברכות סמוך לקבר סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
->->בדיעבד - האם יצא סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
->->בסמוך לקברי צדיקים סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
קבר סתום
->בית שכל פתחיו נעולים ויש בו מת
->->אם יש לו פתח אחד או כמה פתחים ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
->->אם פרץ את פצימיו או לא פרץ ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
->->האם זיזים שבולטים ממנו מטמאים באוהל ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
->->האם מטמא ארבע אמות סביביו ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
->->האם מטמא בגגו או בצידו החיצוני ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
'קדושה' (התפילה)
->האיסור ליחיד לומר דבר שבקדושה כגון ה"קדושה" שבתפילה וקדושת יוצר וקדושה דסדרא (ובא לציון) ברכות כא: ציון ג אין אומרים קדושה בפחות מעשרה
->הנכנס לבית כנסת באיחור ואינו יכול לגמור את תפילתו קודם שיגיע ש"ץ לקדושה - האם הוא רשאי להתחיל להתפלל סוכה לח: ציון ב שומע כעונה
->העומד באמצע התפילה - האם רשאי לענות "קדושה" ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->->האם רשאי לומר "קדושה דסדרא" עם הציבור אם הוא עומד ב"אתה קדוש" ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->->האם רשאי לומר "קדושה" של מוסף עם הציבור אם הוא עומד בברכת "אתה קדוש" של שחרית ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->הפסקה בשתיקה באמצע תפילת העמידה כדי לשמוע קדושה סוכה לח: ציון ב שומע כעונה
->'יהא שמיה רבה' בקדיש או "קדושה" - מה עדיף ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->יחיד שמוצא את הציבור מתפללים
->->האם צריך להמתין מלהתפלל עד שיאמר "קדושה" עם הציבור ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->->האם יתחיל את התפילה יחד עם שליח הציבור או יתחיל רק לאחר שאמר "קדושה" עם הציבור ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->->האם רשאי לומר את הקדושה עם שליח הציבור ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->ענייתה באמצע קריאת שמע וברכותיה ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע; ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע
->ענייתה באמצע תפלה ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע
->ענייתה בין גאולה לתפילהברכות יד: ציון ב הנחת טלית ותפילין בין קריאת שמע לתפילה
->ענייתו בבית שיש טינוף בינו לבין בהכ"נ סוטה לח: ציון ח העם שמאחורי הכהנים
קדושה (שבחפצים)
->כסף של דבר שבקדושה - שימוש בו לדבר שאין בו קדושה
->->בכסף שנותר ממה שגבו מן הציבור לצורך דבר שבקדושה מגילה כז. ציון ה מותר הדמים
->בכסף שנתקבל ממכירת דבר שבקדושה, וקנו בו דבר אחר שבקדושה, ונשאר כסף מגילה כז. ציון ה מותר הדמים
->מכירת דבר שבקדושה
->->כדי לקנות דבר אחר באותה קדושה מגילה כז. ציון ב מכירת ספר תורה
->->כדי לקנות דבר שקדוש יותר מגילה כה: ציון ג מכירת דברים שבקדושה
קדושה ראשונה (של א"י ובהמ"ק)
->האם בטלה בעת חורבן בית ראשון שביעית פ"ו מ"א ציון ב הלכות שמיטה הנוהגות בתחום עולי מצרים
->האם קדושה ראשונה קידשה גם לעתיד לבוא מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->למ"ד שקדשה לעתיד לבוא, האם אוכלים בזה"ז מעשר שני בירושלים מכות כ. ציון ב "מחיצה לאכול", דאורייתא, "מחיצה לקלוט", דרבנן
קדושה שניה
->האם קדושה שניה בטלה כתובות כה. ציון ה חיוב חלה מהתורה בבית שני ובזמן הזה
קדושת דמים
->המקדיש בהמה לדמיה (ראה: הקדש)
קדושת שביעית
->בדבר שראוי למאכל אדם או בהמה רק בדוחק שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל אדם, בהמה, או לצביעה; שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->במאכל שהוחלף בפירות שביעית בתור מתנות הדדיות שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית
->חובה להשתמש בפירות שביעית ובדמיהם לפני השמינית שביעית פ"ז מ"ב ציון ב פרק ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->חשש לה בירקות שבשוק בתחילת שמינית שביעית פ"ו מ"ד ציון ג ממתי מותר ליקח ירק במוצאי שביעית
->->אחרי "שעשה כיוצא בו" שביעית פ"ו מ"ד ציון ג ממתי מותר ליקח ירק במוצאי שביעית
->->לפני "שעשה כיוצא בו" שביעית פ"ו מ"ד ציון ג ממתי מותר ליקח ירק במוצאי שביעית
->חשש לה בפירות האילן שבשוק בתחילת שמינית שביעית פ"ו מ"ד ציון ג ממתי מותר ליקח ירק במוצאי שביעית
->כסף שיש בו קדושת שביעית (ראה: דמי שביעית)
->פועל - קדושת שביעית בשכרו (ראה: פועל)
קדחת
->חילול שבת לריפוייה (ראה: שבת)
->שימוש באיסור הנאה לריפוייה ע"ז כח. ציון ב חילול שבת על חולי של קדחת
קדימה בברכות (ראה: ברכת הנהנין, קדימה)
קדיש
->אמירתו בסוף קריאת התורה - לפני המפטיר או אחריו
->->בשבת מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->->ביום טוב מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->->ביום הכיפורים מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->אמירתו בערבית לפני שמונה עשרה ברכות ד: ציון ב סמיכת גאולה לתפילה בערבית
->בכל כוונתו או בקול רם שבת קיט: ציון ה העונה על קדיש בכל כחו
->הטלת גורל בשבת ויום טוב לקבוע מי יאמר קדיש שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->הפסקה בשתיקה באמצע תפילת העמידה כדי לשמוע קדיש סוכה לח: ציון ב שומע כעונה
->'יהא שמיה רבא' וכו'
->->האם מותר להפסיק בן "שמיה" ל"רבא" או במקום אחר ברכות ג. ציון ב אמירת 'יהא שמיה רבא' וכו' בקדיש
->->האם יש מילה שצריכה הדגשה מיוחדת ברכות ג. ציון ב אמירת 'יהא שמיה רבא' וכו' בקדיש
->'יהא שמיה רבה' בקדיש או "קדושה" - מה עדיף ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->יחיד שמוצא את הציבור מתפללים - האם הוא רשאי להתפלל אם לא יוכל לגמור קודם קדיש שבסוף התפילה ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->ענייה לקטן שאומר קדיש ברכות נג: ציון כ ענית "אמן" אחרי ברכת התינוקות
->ענייתו באמצע ק"ש וברכותיהברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע; ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע
->ענייתו באמצע תפלה ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע
->ענייתו בבית שיש טינוף בינו לבין בהכ"נ סוטה לח: ציון ח העם שמאחורי הכהנים
->ענייתו בין גאולה לתפילהברכות יד: ציון ב הנחת טלית ותפילין בין קריאת שמע לתפילה
קדשים (ראה: בית המקדש; הקדש; קרבנות)
קדשים קלים (ראה גם: קרבן)
->אכילתם בגגות ירושלים פסחים פא: ציון ה שריפת הפסח שנטמא
קו התאריך
->לפי איזה מקום בעולם קובעים את תחילת היום ר"ה כ: בלי ציון קביעת היום וקו התאריך
->->ממזרח ליפאן או ממערבו ר"ה כ: בלי ציון קביעת היום וקו התאריך
קוביא (ראה: משחק בקוביא)
קודש (קדשי בהמ"ק)
->איסור אכילתו בידים טמאות
->->אם אינו נוגע באוכל בידיו חגיגה כד: ציון ג אכילת קודש בידים טמאות
->->אכילת חולין בידים טמאות כשבפיו אוכלין של קודש חגיגה כד: ציון ג אכילת קודש בידים טמאות
->הטבלת בגד לח לקודש
->->קשור או שאינו קשור חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->הטבלת בגד קשור לקודש
->->לח או יבש חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->->קשר של קיימא או שאינו של קיימא חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->->בגד של עור או של אריג חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->הטבלת כלי בתוך כלי לעניין קודש חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->בכלי שפיו רחב חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->בכלים שהם מנוקבים הרבה חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי; חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->->בכלי שעשוי מצמר או מפשתן או מאריג אחר חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->בסל וגרגותני חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->האם הכלי החיצון נטהר לקודש חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->אם גם הכלי החיצון טמא חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->בדיעבד חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->כשהמים צפים על גביו חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->הטבלת כלי המורכב מלוחות שקושרים אותם בחבל, לקודש חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->העברתו מעל מים חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->טבילת ידים באכילתו
->->בסתם ידים שלא ידוע אם נטמאו חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->->האם די בנטילת ידים חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->->בקדשים קלים חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->->בקדשי קדשים חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם לא נגעה הטהורה בטמאה חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם הטמאה נוגעת בטהורה בשעה שהיא לא נוגעת במקור הטומאה חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם הטמאה נוגעת בטהורה בשעה שהטהורה לא נוגעת בקודש חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם היד הטמאה רטובה במשקים חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->האם היד השנייה מטמאת או רק פוסלת קודש חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם אחת מהידים נגעה ביד של אדם אחר חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->->דין היד השנייה של האחר חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->ישראל שהוא גבאי המיסים של מלך גוי ונכנס לבית - האם הוא נאמן לומר שלא נגע בקודש חגיגה כו. ציון ג נאמנות הגבאים על הטהרה
->->בירושלים חגיגה כו. ציון ז נאמנות על טהרת הקודש בירושלים
->כלי מצרף מה שבתוכו לטומאה בקודש (ראה: צירוף כלי)
->נאמנות עם הארץ על טהרתו (ראה: עם הארץ)
->נשיאתו עם טומאת מדרס חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->->האם הקודש נפסל חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->->בחבית סתומה או פתוחה חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->->כשהסנדל הטמא ברגלו או בידו חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->נשיאתו עם סנדל טהור חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->עשיית תנורים לקודש מעפר של שדה בוכין מו"ק ה: ציון כ שדה בוכין
קודש הקדשים
->המחיצה המבדילה בין ההיכל לקה"ק יומא נא: ציון ד המחיצה המבדילה בין ההיכל לקודש הקדשים
->כה"ג ביציאה מקה"ק לא יחזיר את פניו יומא נג. ציון כ תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך
->ליהנות ממראהו פסחים כו. ציון ד קול, מראה וריח אין בהם משום מעילה
->עונש מיתה על ביאה ריקנית לקה"ק יומא נג. ציון ד עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת
קול (רינון)
->אם יש קול שפלוני הקדיש את נכסיו - האם חוששים לקול גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->אם פלוני שמע מפלוני ופלוני מפלוני והלכו למדינת הים גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->אשה נשואה שיצא עליה קול שזינתה - האם אסורה לבעלה גיטין פט. ציון א קול על אשה שזנתה
->->אם הקול הוחזק בבית דין או לא הוחזק גיטין פט. ציון א קול על אשה שזנתה
->->קול היוצא על ידי מעט אנשים או על ידי רבים גיטין פט. ציון א קול על אשה שזנתה
->אשה שיצא עליה קול אחד שהיא מקודשת לפלוני וקול אחר שהיא מקודשת לאחר - למי מהם היא מותרת גיטין פט: ציון ה פרק ב קול על קידושין ואחר כך נתקדשה לאחר
->->אם הקול שנתקדשה לשני חזק יותר מהקול שנתקדשה לראשון גיטין פט: ציון ה פרק ב קול על קידושין ואחר כך נתקדשה לאחר
->אשה שיצא עליה קול שהיא חלוצה - האם חוששים לו גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->אם הקול הוחזק בבית דין גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->אם נישאה לכהן - האם חייב לגרשה גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->קול גמור או קול הברה גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->אשה שיצא עליה קול שהיא שפחה - האם חוששים לו גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->אשה שיצא עליה קול שזינתה
->->אם הקול יוצא ע"י שני אנשים או ע"י הכל סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה
->->אם הקול הוחזק בבית דין או לאו סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה
->->באשת איש או בפנויה סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה
->->האם היא מפסידה את כתובתה סוטה לא. ציון ב רינון שמחייב את הבעל לתת גט וכתובה
->->האם היא נאסרת לבעלה סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה; סוטה לא. ציון ב רינון שמחייב את הבעל לתת גט וכתובה
->->->באשת כהן סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה
->->->אם כנס - האם יוציא סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה
->->האם מותר לשאת את בתה סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה
->אשה שיצא עליה קול שמקודשת לפלוני, ונתקדשה לאחר, וגירשה השני - איסורה לראשון קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
->אשה שיצא עליה קול שנבעלה - האם חוששים לו גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->אם הקול הוחזק בבית דין גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->אם יצא קול גמור או קול הברה גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->אם מעידים שנבעלה היום גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->אשה שיצא עליה קול שנתקדשה ונתגרשה - האם חוששים לו גיטין פח: ציון י פרק א קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->אם אומרים ששמעו מעדים ששמעו מעדים אחרים שהלכו למדינת הים שאמרו שהתגרשה גיטין פח: ציון י פרק א קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->אם יש אמתלא כגון שגירשה על תנאי או שזרק את הגט ספק קרוב לו ספק קרוב לה גיטין פח: ציון י פרק ג קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->->אם האמתלא נאמרה זמר ניכר אחרי שיצא קול הגירושין גיטין פח: ציון י פרק ג קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->אם עדים אומרים שראו סופר ועדים וכדומה גיטין פח: ציון י פרק א קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->אם קול הגירושין יצא זמן ניכר אחרי שעת הקידושין גיטין פח: ציון י פרק ב קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->->לענין להתירה להינשא עולם ולענין לאסור אותה לכהן גיטין פח: ציון י פרק ב קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->בהברה בלבד שלא הוחזק בבית דין גיטין פח: ציון י פרק א קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->האם מותר לה להינשא לכהן גיטין פח: ציון י פרק א קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->אשה שיש רינון שנסתרה (ראה: סתירה)
->ביטול קול (השתקתו)
->->אם העדים שנאמר עליהם שבפניהם נתקדשה שהלכו למדינת הים אומרים שלא היו דברים מעולם גיטין פט. ציון י פרק א ביטול קול
->->->אם הם אומרים שאינם יודעים דבר ברור אלא יש בקידושין אמתלא גיטין פט. ציון י פרק ב ביטול קול
->->->אם עדותם באה אחרי שהוחזק הקול בבית דין גיטין פט. ציון י פרק א ביטול קול
->->אם יצא קול הברה ולא הוחזק בבית דין ציון י פרק א ביטול קול
->->אם יצא קול על אשה שנתקדשה והתגרשה והתברר שהקול היה שקר גיטין פט. ציון י פרק ג ביטול קול
->->אם מפיצי הקול חוזרים בהם גיטין פט. ציון י פרק א ביטול קול
->->אם מתוך חקירת מפיצי הקול מתברר שהם משקרים גיטין פט. ציון י פרק א ביטול קול
->->אם נשים או קטנים או פסולי עדות אמרו "פלוני שמע מפלוני שנתקדשה מפני פלוני ופלוני שהלכו למדינת הים" גיטין פט. ציון י פרק א, ג ביטול קול
->->בזמן הזה גיטין פט. ציון י ביטול קול
->->במקום שנהגו לבטל קול גיטין פט. ציון י ביטול קול
->->האם מועיל ביטול קול כמה ימים אחרי יציאת הקול גיטין פט. ציון י פרק א ביטול קול
->נאמנות במיגו נגד קול קידושין סד. ציון ה נאמנות הבעל ליבום - לאסור ולהתיר
->פנויה שיצא עליה קול שזינתה - האם אסורה לכהן גיטין פט. ציון א קול על אשה שזנתה
->->אם הקול הוחזק בב"ד גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->קול על ניאוף ממש או קול מחמת פריצות שראו בה גיטין פט. ציון א קול על אשה שזנתה
->פנויה שיצא עליה קול שנתקדשה
->->אם יצא קול שנתקדשה בשאריות של תמרים ויש חשש שלא היה שוה פרוטה או קול שהמקדש היה קטן, והתברר או לא התברר גיטין פט. ציון ח פרק ג אמתלא בקול
->->אם יש אמתלא שמבטלת את הקול גיטין פח: ציון י פרק ב קול על אשה שהתקדשה והתגרשה
->->->אם בשעת הוצאת הקול נאמר שהקידושין היו בזריקה ויש לחוש שמא נפל קרוב לו ולאחר כמה ימים יצאה אמתלא שאכן כך היה גיטין פט. ציון ח פרק א, ב אמתלא בקול
->->->אם האמתלא באה עם קול הקידושין יחד גיטין פח: ציון י פרק ב קול על אשה שהתקדשה והתגרשה; גיטין פט. ציון ח פרק א, ב אמתלא בקול
->->->אם האמתלא באה עשרה ימים או יותר אחרי קול הקידושין גיטין פח: ציון י פרק ב קול על אשה שהתקדשה והתגרשה; גיטין פט. ציון ח פרק א, ב אמתלא בקול
->->->אם יצא קול קידושין ברור ואחר כך יצא קול שנתגרשה על תנאי או הוכח בברור שהתגרשה גיטין פט. ציון ח פרק ג אמתלא בקול
->->->אם מתחילה היה מקום לאמתלא כגון שאמרו שפלוני קדשה בזריקה ספק קרוב לו ספק קרוב לה גיטין פט. ציון ח פרק א, ב אמתלא בקול
->->->אמתלא שאינה גמורה גיטין פט. ציון ח אמתלא בקול
->->והלכה ונתקדשה לאחר - למי מהם היא מותרת גיטין פט: ציון ה פרק א קול על קידושין ואחר כך נתקדשה לאחר
->פנויה שיצא עליה קול שנתקדשה היום לפלוני - האם חוששים לקול גיטין פח: ציון ט פרק א קול על אשה שהתקדשה
->->אם בדקו בית דין את הקול לאחר זמן ולא בזמנו גיטין פח: ציון ט פרק ד קול על אשה שהתקדשה
->->->אם נישאה בנתיים גיטין פח: ציון ט פרק ד קול על אשה שהתקדשה
->->אם הקול הוא שנתקדשה בעיר אחרת גיטין פח: ציון ט פרק ג קול על אשה שהתקדשה
->->אם הקול הוא שנתקדשה סתם ולא אמרו "לפלוני" גיטין פח: ציון ט פרק ג קול על אשה שהתקדשה
->->אם התברר שהקול היה שקר - האם מבטלים אותו גיטין פח: ציון ט פרק ד קול על אשה שהתקדשה
->->->אם ביטלו העדים את הקול קודם שהעידו בבית דין גיטין פח: ציון ט פרק ד קול על אשה שהתקדשה
->->->אם הוחזק הקול גיטין פח: ציון ט פרק ד קול על אשה שהתקדשה
->->->אם היא נישאה לפני שהעידו בבית דין גיטין פח: ציון ט פרק ד קול על אשה שהתקדשה
->->אם יצא קול ברור או קול הברה גיטין פט. ציון ב גדרים בחשש לקול
->->אם לא הוחזק הקול בבית דין גיטין פח: ציון ט פרק ד קול על אשה שהתקדשה
->->->אם יש חזקה טובה שנתקדשה גיטין פח: ציון ט פרק ד קול על אשה שהתקדשה
->->אם עדים ראו נרות דולקים וכדומה כנהוג בשמחת אירוסין גיטין פח: ציון ט פרק א קול על אשה שהתקדשה
->->אם עדים שמעו מעדים אחרים שנתקדשה בפניהם גיטין פח: ציון ט פרק א קול על אשה שהתקדשה
->->->אם אינם מעידים שנתקדשה דוקא היום גיטין פח: ציון ט פרק א קול על אשה שהתקדשה
->->->אם העדים האחרים הלכו למדינת הים או מתו גיטין פח: ציון ט פרק ב קול על אשה שהתקדשה
->->->אם העדים האחרים הם נשים גיטין פח: ציון ט פרק ב קול על אשה שהתקדשה
->->->אם רק אחד שמע משניים גיטין פח: ציון ט פרק ב קול על אשה שהתקדשה
->->->אם שמעו רק מעד אחד גיטין פח: ציון ט פרק א-ב קול על אשה שהתקדשה
->->->אם שניים שמעו מאחד ששמע משניים גיטין פח: ציון ט פרק ב קול על אשה שהתקדשה
->->->אם שניים שמעו משניים או שאחד שמע מאחד והשני שמע מאחר גיטין פח: ציון ט פרק ב קול על אשה שהתקדשה
->->בקול שיצא על ידי נשים גיטין פח: ציון ט פרק א-ב קול על אשה שהתקדשה
קול (שמיעתו)
->האם יש בו דין גזל, כגון התוקע בשופר גזול ר"ה כח. ציון ה התוקע בשופר הגזול
->האם יש בו דין מעילה, כגון תקיעה בשופר הקדש ר"ה כח. ציון ה התוקע בשופר הקדש, עולה ושלמים
->השמעת קול חזק בשבת שבת יח. ציון ב שביתת כלים והדין של נתינת חיטים לריחיים
קול אשה
->שמיעתו כשאינו קול של זמר ברכות כד. ציון ט קול באשה ערוה
קום (ראה: חלב)
קומה זקופה
->הליכה בקומה זקופה קידושין לא. ציון ב הליכה בגילוי ראש ובקומה זקופה
->הליכה בקומה זקופה
->->בת"ח ובאדם אחר ברכות מג: ציון צ תלמיד חכם לא ילך בקומה זקופה
'קומי'
->סוג של תספורת - גילוח השער שמעל האוזן או שלפניו או גידול שער מאחור סוטה מט: ציון ד האיסור לספר "קומי"
->->במי שקרובים למלכות סוטה מט: ציון ה ההיתר למקורבים למלכות
->סיפור דברים בלשון העמים או בלשון שיש בה גידופים סוטה מט: ציון ד האיסור לספר "קומי"
->חיוב מלקות על כך סוטה מט: ציון ד האיסור לספר "קומי"
קונדיטון (יין עם דבש ופלפלין)
->האם נאסר במגע גוי ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->אם השתנה הטעם ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->ביחס של שליש דבש ופלפלין ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->במעט דבש ופלפלין ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
קונם (ראה: לשונות; מעילה; נדר)
קוסם (ראה: מקלל בקוסם)
קוף
->גידולו בארץ ישראל ב"ק פ. ציון ז איסור גידול חיה דקה
->שצבע צמר של א בסממנים של ב - חיוב א ל-ב ב"ק קא. ציון ג פסקה ב ערך השבח של הסממנים
קוץ, קוצים
->הוצאת קוץ שיש חשש שיגרום לחבורה, בשבת שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->המצניע קוץ בכותל ברה"ר והזיק למי שהתחכך בכותל ב"ק ל. ציון ב המצניע קוץ וזכוכית ברה"ר
->המצניע קוץ בכותל של אחר ובעל הכותל סתרו והקוץ הזיק - מי חייב
->->אם אדם אחר סתר את הכותל ב"ק ל. ציון ו המצניע קוצים וזכוכיות בכותלו של חבירו
->->אם בעל הכותל ידע על הקוץ ב"ק ל. ציון ו המצניע קוצים וזכוכיות בכותלו של חבירו
->->אם הזיק הקוץ תוך כדי נפילת הכותל ב"ק ל. ציון ו המצניע קוצים וזכוכיות בכותלו של חבירו
->->בכותל רעוע או בריא ב"ק ל. ציון ו המצניע קוצים וזכוכיות בכותלו של חבירו
->טלטול קוץ המונח ברה"ר בשבת כדי למנוע נזק לרבים (ראה: נזק לרבים)
->קדושת שביעית בהם שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל אדם, בהמה, או לצביעה
->->אם הם רכים או לא שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל אדם, בהמה, או לצביעה
->->באטד שביעית פ"ז מ"ה ציון ד דיני שביעית בלולבים של עצים
->שחדר לחלל הבהמה חולין נג: ציון [זז] קוץ שחדר לחלל הבהמה
->->אם אחרי שחיטה נמצא קוץ תחוב באחד האברים באופן שאינו מטריף חולין נג: ציון [זז] קוץ שחדר לחלל הבהמה
->->->בלב או בדופן חולין נג: ציון [זז] קוץ שחדר לחלל הבהמה
->->אם בדקו ולא נמצא נקב בדקין חולין נג: ציון [זז] קוץ שחדר לחלל הבהמה
->->->אם הקוץ חדר סמוך לשחיטה או לפני כן חולין נג: ציון [זז] קוץ שחדר לחלל הבהמה
->->אם דבר עבה חדר חולין נג: ציון [זז] קוץ שחדר לחלל הבהמה
->->אם נכנס בנחת ולא בדוחק חולין נג: ציון [זז] קוץ שחדר לחלל הבהמה
->שנמצא בוושט (ראה: ושט)
->שנמצא תחוב בלב אחרי השחיטה חולין נד. ציון כ נקב בלב שאינו מגיע לחלל הלב
קוצה (ראה: צביעה)
קוצר (ביו"ט)
->לצורך אוכל נפש, אם אפשר היה לעשותה מערב יו"ט או לא ביצה כג: ציון ה פסקה א צידה ביום טוב
קוצר (בשבת)
->אם אינו צריך את הנקצר שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->בבעל חיים שבת קז: ציון ח דלדול עובר שבמעי הבהמה
->->דלדול עובר שבמעי בהמה שבת קז: ציון ח דלדול עובר שבמעי הבהמה
->->הריגת בהמה או דג שבת קז: ציון ו השולה דג מן הים
->->תלישת כנף מעוף חי שבת קז: ציון ח דלדול עובר שבמעי הבהמה
->בדבר יבש שבת פב. ציון ב קינוח בעשבים
->בזומר (ראה: זומר)
->גזיזת צפרניים או שיער, שלו או של חברו שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->המגביה מהקרקע עציץ נקוב
->->אם הניח אותו על יתדות או על שולחן שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->->אם הניח אותו על יתדות ואח"כ הניחו על הקרקע שבת קז: ציון ו השולה דג מן הים
->->האם אסור מדאורייתא או מדרבנן שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->המגביה מהקרקע צרור שעלו בו עשבים
->->אם הניח אותו על שולחן שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->->אם הצרור היה על גבי יתדות שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->->האם אסור מדאורייתא או מדרבנן שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->הקוצר שחת או תרדין וצריך את מה שהוא תולש או אינו צריך שבת עג: ציון ד הזומר וצריך לעצים חייב שתים
->התולש עשבים מצרור שעלו בו שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->ירקות או חיטים שנזרעו ועדיין לא השרישו - האם מותר לתולשם שבת נ: ציון ז הוצאת ירקות הטמונים בקרקע בשבת
קורָא (רך הדקל)
->איזו ברכה מברכים עליו ברכות לו. ציון ח ברכה על גידולים העתידים להשתנות וניטעו לשם כך
קורה (במבוי)
->האם היא מחיצה דאורייתא שבת ט. ציון א פרק א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
קורנית (ראה: סיאה)
קורע (בשבת וביו"ט)
->פציעת אגוז במטלית שעלולה להיקרע עקב כך - דבר שאין מתכוון או קורע שלא על מנת לתפור ביצה לד. ציון מ פציעת קנה ואגוזים ביום טוב
קורע (בשבת)
->בחמתו שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע; שבת קה: ציון ט הקורע בחמתו ועל מתו
->המפרק ניירות או עורות דבוקים ואינו מתכוון לקלקלם שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע
->על מתו שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע; שבת קה: ציון ט הקורע בחמתו ועל מתו
->->מת שחייב לקרוע עליו או שאינו חייב שבת קה: ציון ט הקורע בחמתו ועל מתו
->->שיעור החיוב שבת קה: ציון ט הקורע בחמתו ועל מתו
->שיעור החיוב שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע
->->אם היה קרוע קצת ומוסיף לקרוע מעט באופן שיש מקום לתפור שתי תפירות שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע
->שלא ע"מ לתפור שבת עד: ציון י מלאכת המתיר; שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע
->->אלא לתיקון אחר שבת עה: ציון ט מלאכת המוחק
->->הפותח בית צוואר שבת מח. ציון ה פתיחת בית צואר; שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע
->->לצורך מצווה שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע
קורקבן - טריפות בו
->שניקב חולין מג. ציון ד נקב בקורקבן
->->אם הקרום הפנימי - הלבן או הצהוב - לא ניקב חולין מג. ציון ד נקב בקורקבן
->->->בנקב ע"י מחט חולין מג. ציון ד נקב בקורקבן
->שנתחלפו עורותיו חולין מג. ציון ד נקב בקורקבן
קושר (בשבת)
->בדבר הראוי למאכל בהמה שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->דלי בחבל שבת קיג. ציון א קשירת דלי
->->בדלי שאינו קבוע בבור לצורך שאיבת מים שבת קיג. ציון א קשירת דלי
->->בחבל של אורג שבת קיג. ציון א קשירת דלי
->->במשיחה או באבנט שבת קיג. ציון א קשירת דלי
->החזרת רצועות של בגד או של נעל לנקב המיועד להן שבת מח. ציון ד הכנסת מוכין לתוך כר
->->אם יש בכך טירחה שבת מח. ציון ד הכנסת מוכין לתוך כר
->העושה לולאות של מערכת ניר - האם הוא חייב משום קושר שבת קה. ציון ד העושה שני בתי נירין
->חבל משני צידי פתח הדיר של הבהמה שבת קיב: ציון ד קשירת חבל בפני הבהמה
->עשיית עניבה (ראה: עניבה)
->קשירה שנועדה רק כדי להעמיד תפירה - האם חייבים עליה גם משום קושר שבת עד: ציון כ מלאכת התופר
->קשירת פרה ואבוס בחבל שבת קיג. ציון א קשירת דלי; שבת קיג. ציון ד טלטול וקשירת חבל באבוס ובפרה
->->אם ייחד אותו לכך מלפני שבת שבת קיג. ציון ד טלטול וקשירת חבל באבוס ובפרה
->->אם ראש אחד של החבל כבר קשור לפרה או לאבוס ורוצה לקשור את הראש השני שבת קיג. ציון ד טלטול וקשירת חבל באבוס ובפרה
->->בחבל של אורג שבת קיג. ציון א קשירת דלי; שבת קיג. ציון ד טלטול וקשירת חבל באבוס ובפרה
->קשירת קשר שאסור מדרבנן לדבר מצווה שבת קנז: ציון א קשירה לצורך מצוה
->קשר שאינו של קיימא שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת; שבת קנז: ציון א קשירה לצורך מצוה
->->התרתו שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->->של אומן - האם אסור, מהתורה או מדרבנן שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->קשר שיכול להתירו באחת מידיו - האם מותר, אסור או חייבים עליו שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->->אם התכוון הקושר שיתקיים לעולם שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->קשר של אומן - שאין הדיוט יכול לעשותו, או חזק מאד או שאינו ניתר מעצמו שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->קשר של קיימא שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->->אם בשעת הקשירה אינו קוצב זמן להתרתו שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->->מעשה אומן או מעשה הדיוט שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->->משך הזמן שייחשב של קיימא - יותר מיום אחד, שלשה ימים, שבוע, שבועיים, חודש או יותר שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->->->האם הזמן נקבע לפי כוונת הקושר או לפי משך הזמן שנוהגים לקיים קשר כזה שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->שני חבלים זה מעל זה לפני פתח הדיר של הבהמה שבת קיב: ציון ד קשירת חבל בפני הבהמה
->שני קשרים זה על זה שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
->->האם מותר להתירו שבת קיא: ציון ב קשרים האסורים והמותרים בשבת
קטורה, בני קטורה
->האם חייבים במילה סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
->האם נחשבים נימולים כישראל סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
->האם נהרגים אם לא מלו סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
קטורת שבכל יום
->אם כל הסממנים ישנם אבל לא במינון הנכון - חיוב מלקות יומא נג. ציון ד עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת
->הנכנס להיכל עם קטורת רגילה וגם עם קטורת חסרה סממן - האם חייב משום ביאה ריקנית יומא נג. ציון ד עונש מיתה משום ביאה ריקנית למקטיר קטורת חסרה
->->אם הקטיר את שניהם או רק את החסרה יומא נג. ציון ד עונש מיתה משום ביאה ריקנית
->זכות כה"ג להקטיר אותה יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->זמן הקטרתה (ראה: מנורה)
->זמן הקטרתו בשחר ובין הערבים פסחים נט. ציון ד זמן הקטרת קטורת של בין הערביים
->חתיית הגחלים בשבילה
->->אופן בחירת הכהן שמכניס את המחתה יומא כב. ציון ד הכהן שמכניס את הגחלים
->->האם מועילה מחשבת פיגול בחתיית הגחלים
->->->לפסול את הגחלים יומא מח: ציון א מחשבת פיגול בחתיית גחלים לקטורת
->->->לפסול את הקטורת יומא מח: ציון א מחשבת פיגול בחתיית גחלים לקטורת
->->האם נחשבת עבודה יומא מח: ציון א מחשבת פיגול בחתיית גחלים לקטורת
->->מן המעוכלות הפנימיות או גחלים שאינן מעוכלות יומא מג: אחרי ציון ב אלו גחלים חותים
->עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת יומא נג. ציון ד עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת
->->אם נכנס להיכל עם קטורת רגילה וגם עם חסרה יומא נג. ציון ד עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת
->->חיוב מלקות מלבד חיוב המיתה יומא נג. ציון ד עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת
->צירוף העשב "מעלה עשן"
->->האם הוא לעיכובא יומא נג. ציון ב צירוף העשב "מעלה עשן" לקטורת
->->השורש או העלה יומא נג. ציון ב צירוף העשב "מעלה עשן" לקטורת
->->עונש מיתה על הקטרה בלעדיו יומא נג. ציון ב צירוף העשב "מעלה עשן" לקטורת
->->עשב שמעלה עשן אבל לא זקוף יומא נג. ציון ב צירוף העשב "מעלה עשן"
->רידוד הגחלים לפני הנחת הקטורת יומא נב: ציון ב הנחת הקטורת - בצבירה או בפיזור
->רידוד הקטורת - בצבירה לאורך הגחלים או בפיזור יומא נב: ציון ב הנחת הקטורת - בצבירה או בפיזור
->של בין הערבים - דרך בחירת עושי העבודות (ראה: פיס)
->שנותרה בסוף השנה ונפדתה - האם חובה לחזור ולקנותה לקטורת לשנה החדשה מהשקלים החדשים שבועות י: ציון א מותר הקטורת והתמידים בשנה חדשה
קטורת של יום הכיפורים
->אם לקח את המחתה בשמאל יומא מז. ציון ב מחתה בימין וכף בשמאל
->אם הסממנים לא היו במינון הנכון - חיוב מלקות יומא נג. ציון ד עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת
->האם מותר לקחת את הכף בשמאל ואת המחתה בימין יומא מז. ציון ב מחתה בימין וכף בשמאל
->הגחלים שנלקחים בשבילה
->->גחלים של שאריות הבשר או של שאריות עץ יומא מג: אחרי ציון ב אלו גחלים חותים מהמזבח
->->מאמצע המערכה או מהעליונות יומא מג: אחרי ציון ב אלו גחלים חותים מהמזבח
->->מן המעוכלות הפנימיות או שאינן מעוכלות יומא מג: אחרי ציון ב אלו גחלים חותים מהמזבח
->->מצד מערב של המערכה יומא מג: אחרי ציון ב אלו גחלים חותים מהמזבח
->המחתה
->->האם צריכה להיות מזהב אדום - זהב פרויים יומא מד: ציון א מאפייני המחתה של הגחלים לקטורת
->->'נישתיק' שעושים לה - גדרו יומא מד: ציון א מאפייני המחתה של הגחלים לקטורת
->הנחת הקטורת בכף - אינה חובה יומא מח. ציון ז קטורת שהתפזרה ממלוא חפניו
->חפינתו (ראה: חפינת הקטורת)
->מה שבין האצבעות של מלוא חופניו - האם צריך להקטירו יומא מז: בלי ציון הקטורת שבין האצבעות
->מחשבת פיגול - האם פוסלת בה
->->בהולכה ובהקטרה או בחפינה יומא מח. ציון ח מחשבת פיגול בחפינת הקטורת
->->לענין פסילתה או לענין חיוב כרת על אכילתה יומא מח. ציון ח מחשבת פיגול בחפינת הקטורת
->עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת יומא נג. ציון ד עונש מיתה על המחסר אחד מסממני הקטורת
->צובר את הקטורת על הגחלים או מפזר יומא נב: ציון ב הנחת הקטורת - בצבירה או בפיזור
->->האם מתחיל מהצד הקרוב לו או מהצד הרחוק לו יומא נב: ציון ב הנחת הקטורת
->->הצבירה - לאורך המחתה או במקום אחד יומא נב: ציון ב הנחת הקטורת - בצבירה או בפיזור
->צירוף העשב "מעלה עשן"
->->האם הוא לעיכובא יומא נג. ציון ב צירוף העשב "מעלה עשן" לקטורת
->->השורש או העלה יומא נג. ציון ב צירוף העשב "מעלה עשן" לקטורת
->->עונש מיתה על הקטרה בלעדיו יומא נג. ציון ב צירוף העשב "מעלה עשן" לקטורת
->->עשב שמעלה עשן אבל לא זקוף יומא נג. ציון ב צירוף העשב "מעלה עשן" לקטורת
->קטורת שהתפזרה מהכף ואסף אותה - האם כשרה יומא מח. ציון ז קטורת שהתפזרה ממלוא חפניו
->קטורת שהתפזרה ממלוא חפניו ואסף אותה - האם כשרה יומא מח. ציון ז קטורת שהתפזרה ממלוא חפניו
קטימה
->בתוספת שביעית שביעית פ"ב מ"ד ציון א מלאכות שהותרו בנטיעות עד ראש השנה
קטימת עץ (בשבת וביו"ט)
->ביד או בסכין ביצה לג: ציון א מותר לקטום מאכל בהמה בשבת ויום טוב; ביצה לג: ציון ב קטימת עצי בשמים בשבת
->לחצוץ בו שיניו ביצה לג: ציון א מותר לקטום מאכל בהמה בשבת ויום טוב; ביצה לג: ציון ב קטימת עצי בשמים בשבת; ביצה לג: ציון ג שבירת חבית בשבת
->לעשותו כלי ביצה לג: ציון ג שבירת חבית בשבת
->לפתוח בו דלת ביצה לג: ציון א מותר לקטום מאכל בהמה בשבת ויום טוב; ביצה לג: ציון ב קטימת עצי בשמים בשבת
->מאבוס של בהמה ביצה לג: ציון א מותר לקטום מאכל בהמה בשבת ויום טוב; ביצה לג: ציון ב קטימת עצי בשמים בשבת
->מעץ או מדבר שראוי למאכל בהמה ביצה לג: ציון א מותר לקטום מאכל בהמה בשבת ויום טוב; ביצה לג: ציון ב קטימת עצי בשמים בשבת
->קטימת עץ בשמים להריח בשבת ביצה לג: ציון ג שבירת חבית בשבת
->->רך או קשה ביצה לג: ציון ב קטימת עצי בשמים בשבת
קטלנית (אשה שיש חשש שבעלה ימות בגללה)
->אחיות שמתו בעליהן
->->האם מותר לשאת אותן יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה שמתו בעליה
->->האם מותר לשאת את אחותן יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה שמתו בעליה
->איש שמתו שתי נשותיו - האם רשאי לשאת אחרת יבמות סד: ציון ה נישואי אשה שמתו בעליה
->אשה שהתארסה או נישאה לשני אנשים ומתו
->->אם נישאה שוב
->->->האם חייב לגרשה כתובות מג: ציון ג דין הכתובה באשה שנמצאת קטלנית
->->->האם יש לה כתובה מהשלישי כתובות מג: ציון ג דין הכתובה באשה שנמצאת קטלנית
->->האם יש לה כתובה מהשני כתובות מג: ציון ג דין הכתובה באשה שנמצאת קטלנית
->->האם מותר לה להינשא שוב כתובות מג: ציון ג דין הכתובה באשה שנמצאת קטלנית
->אשה שמתו בעלים שלה - היתרה להינשא יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם הבעל מת רק כמה שנים אחרי הנישואין יבמות סד: ציון ה פרק ג נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם הרביעי גירש אותה ולא מת - האם מותרת לחמישי יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם השלישי רוצה לגרשה (ולא ידע שהיא קטלנית) - האם חייב לה כתובה יבמות סד: ציון ה פרק ד נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם התארסה ומת הארוס יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם יש לה ילדים מבעלה השני יבמות סד: ציון ה פרק ג נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם מת אחד מיתה לא טבעית יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם מתו בעליה בחו"ל ועלתה לא"י יבמות סד: ציון ה פרק ג נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם מתו כולם מיתה טבעית אבל ממחלות שונות יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה
->->אם מתו כולם מיתה לא טבעית מגורמים שונים יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה
->->באשה עשירה יבמות סד: ציון ה פרק ג נישואי אשה שמתו בעליה
->->האם האשה חייבת להודיע למשודכה שמתו בעליה יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה
->->האם יש לה כתובה מהבעל השני או מהשלישי שמתו יבמות סד: ציון ה פרק ד נישואי אשה
->->->אם השלישי ידע שהיא קטלנית או לא ידע יבמות סד: ציון ה פרק ד נישואי אשה שמתו בעליה
->->מי שאינו מקפיד - האם מותר יבמות סד: ציון ה פרק א נישואי אשה שמתו בעליה
->->מי שנשא קטלנית - האם כופים לגרש יבמות סד: ציון ה פרק ב נישואי אשה שמתו בעליה
->->->אם התרו בו שלא לשאת ונשא יבמות סד: ציון ה פרק ב נישואי אשה שמתו בעליה
->->->אם כל הבעלים מתו מאותו חולי יבמות סד: ציון ה פרק ב נישואי אשה שמתו בעליה
->->->אם שאל האם מותר ואמרו לו שאסור ובכל זאת נשא יבמות סד: ציון ה פרק ב נישואי אשה
->->->אם שני בעלים מתו או שלושה יבמות סד: ציון ה פרק ב נישואי אשה שמתו בעליה
->->->האם יכול לגרשה בעל כרחה יבמות סד: ציון ה פרק ב נישואי אשה שמתו בעליה
->->מי שקידש קטלנית - האם רשאי לשאתה יבמות סד: ציון ה פרקים א-ג נישואי אשה שמתו בעליה
->->שני בעלים או שלושה יבמות סד: ציון א בכמה פעמים נקבעת החזקה
->יבום של אשה קטלנית יבמות סד: ציון ה פרק ה נישואי אשה שמתו בעליה
קטן (ראה גם: בן ואב; חינוך; חרש, שוטה וקטן; קינוי)
->אין מחזיקים בנכסי קטן יבמות לז: ציון ו כיצד חולקים הספק והיבם בנכסי האח המת
->אמירה לגוי לרחוץ קטן ביוה"כ (במים חמים או צוננים) או לחמם את המים לקטן יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים ביום הכיפורים
->אסור לתת לו איסור בידיים ר"ה לג. ציון ד פסקה א הקטנים במצות תקיעת שופר
->בעלייה לתורה מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->גיורו (ראה: גר)
->האכלתו ע"י גדול ביוה"כ, תוך נגיעה באוכל או לא יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים
->האם אשתו מותרת בלא גט ובלא חליצה סנהדרין עו: ציון א נישואי קטן
->האם דיבור שלו חל חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->האם הוא יכול להוציא גדול בקריאת המגילה מגילה יט: ציון ג קטן בקריאת המגילה
->האם הוא יכול להוציא גדול בקריאת התורה
->->בשבת מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->->ביום שאין בו שבעה עולים מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->האם הוא יכול לזכות בחפץ עבור אחרים
->->אם נותנים לו חפץ ומחזירו לאחר שעה גיטין סד: ציון ז פרק ד זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->->אם נותנים לו צרור וזורקו, אגוז ונוטלו גיטין סד: ציון ז פרק ד זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->->בדבר שהוא מדברי סופרים כגון בשיתופי מבואות גיטין סד: ציון ז פרק ג-ד זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->->מהתורה או מדרבנן גיטין סד: ציון ז פרק ג-ד זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->האם הוא מברך ברכת הגומל ברכות נד: ציון ג נוסח ברכת הגומל
->האם הוא מוליד סנהדרין סח: ציון ה בנו של קטן בדין בן סורר ומורה
->האם הוא קונה בידו מדאורייתא או מדרבנן כשדעת אחרת מקנה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->האם הוא קונה בקנין חצר
->->בקטנה שיש לה אב או שאין לה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן
->->גט או מציאה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->->מכר או מתנה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->האם יש לו נישואין
->->האם מותר או מצוה להשיאו סמוך לפרקו סנהדרין עו: ציון א נישואי קטן
->->נישואי קטן שהם כזנות סנהדרין עו: ציון א נישואי קטן
->->נישואין ע"י אביו או ע"י עצמו סנהדרין עו: ציון א נישואי קטן
->האם מועילה מחשבתו (או אמירתו)
->->בייחוד פירות לשבת לענין קביעתם למעשר ביצה לד: ציון ב שבת קובעת למעשר
->->עם מעשה המוכיח ביצה לד: ציון ב שבת קובעת למעשר
->->עם מעשה שאינו מוכיח לגמרי ביצה לד: ציון ב שבת קובעת למעשר
->האם מועילה מחשבתו חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->->אם מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->->->מהתורה או דרבנן חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->האם מותר לגלחו בחוה"מ
->->אם נולד ברגל או סמוך לרגל או הרבה לפני כן מו"ק יד: ציון ב גילוח קטן במועד
->->אם יש לו צער או אין לו מו"ק יד: ציון ב גילוח קטן במועד
->האם מנודה רשאי להיכנס לארבע אמותיו מו"ק טז. ציון ו ישיבה ועמידה בסמוך למנודה
->האם מעשה שלו נחשב מעשה חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->->בצירוף אמירה או בלי אמירה חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->האם ערוותו נחשבת ערוה ברכות כד. ציון ז קריאת שמע בקרוב בשר עם בניו ובנותיו הקטנים
->האם קטנים מזמנים בפני עצמם ברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->הורדת אדם לנכסי קרובו הקטן לטפל בהם
->->אם הוא ניזון יחד עם הקרוב או לא ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->אם הקטן בפנינו או אינו בפנינו או שמעו שמת ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->אם הקרוב אדם נאמן ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->בנכסי ירושה שעוד לא חילקו הקטן וקרובו ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->בנכסים שלא ברור שהם של הקטן מפני שספק האם מת מורישו ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->בקטן שבוי או שאינו שבוי ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->בקרקע או במטלטלין או במעות ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->בתורת אריס או בתורת אפוטרופוס ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->הורדת קרוב של הקטן לנכסים של מורישו של הקטן שייתכן שמת ולכן הנכסים הם ספק של הקטן ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->הורדת קרוב של קרוב של הקטן (כגון אח מן האם של אח מן האב של הקטן) לנכסי הקטן ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->->כתיבת שטר על מינוי הקרוב ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קרוב לנכסי קטן
->הורדת קטן לנכסי קרובו השבוי ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קטן לנכסי שבוי
->->אם שמעו שמת (בשמועה בדוקה או לא בדוקה) או לא שמעו ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קטן לנכסי שבוי
->->במי שהוא בין גיל שלוש עשרה לעשרים ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קטן לנכסי שבוי
->->הורדת קטן לנכסים ע"י אפוטרופוס (אם יש קרובים אחרים או אין) ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קטן לנכסי שבוי
->->העמדת אפוטרופוס לפרנס את הקטן ולשמור על הנכסים עבור השבוי ב"מ לט. ציון ח אין מורידין קטן לנכסי שבוי
->החובל בו - החיוב לתת לו ס"ת או קרקע לאכילת פירות ב"ק פז: ציון ו קטנים יעשה להם סגולה
->הנוטל ממנו דבר שהוקנה לו על ידי דעת אחרת - האם זה גזל גמור או רק משום דרכי שלום גיטין נט: ציון ג גזל של מציאת חרש, שוטה וקטן
->->אם נותנים לו צרור וזורקו, אגוז ונוטלו גיטין נט: ציון ג גזל של מציאת חרש, שוטה וקטן
->העינויים ביוה"כ בקטן, שהגיע לחינוך או לא יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
->הפרשתו מאיסור
->->איסור דרבנן - האם מותר לתת לו בידיים יבמות קיד. ציון א פרק ב, ז-ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם הגיע לחינוך יבמות קיד. ציון א פרק ב הפרשת קטן מאיסורים
->->->בדבר שהקטן עושה לעצמו או לצורך הגדול יבמות קיד. ציון א פרק ב הפרשת קטן מאיסורים
->->->נתינה בידיים או להורות לו לעשות יבמות קיד. ציון א פרק ב הפרשת קטן מאיסורים
->->אם הגיע לחינוך - האם חובה להפרישו יבמות קיד. ציון א פרק ב, ה הפרשת קטן מאיסורים
->->->האם האב חייב להפרישו, אם הוא רגיל לעבור או אינו רגיל יבמות קיד. ציון א פרק ו הפרשת קטן
->->->מאיסור דרבנן או דאורייתא יבמות קיד. ציון א פרק ה הפרשת קטן מאיסורים
->->אם עושה על דעת אביו - האם חובה להפרישו יבמות קיד. ציון א פרק ד הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם האב נוכח או לא יבמות קיד. ציון א פרק ד הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם הוא עושה בשביל האב או שיודע שזה לטובת האב יבמות קיד. ציון א פרק ד הפרשת קטן
->->->מהתורה ומדרבנן יבמות קיד. ציון א פרק ד הפרשת קטן מאיסורים
->->->סתם קטן - האם מניחים שעושה על דעת אביו יבמות קיד. ציון א פרק ד הפרשת קטן מאיסורים
->->האכלת קטן איסור בידיים יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם אומר לו להביא ויש דרך של היתר יבמות קיד. ציון א פרק ג הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם הגיע לחינוך או לא יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם רק מורה לו לאכול יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->באיסור דאורייתא יבמות קיד. ציון א פרק ז-ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->האם אסורה מדרבנן או מדאורייתא יבמות קיד. ציון א פרק ג, ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->מלקות עליה יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->האם חובה להעיר לאב על שאינו מחנך את בנו יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם האב מאכיל אותו בידיים או רק אינו מפרישו יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->באיסור תורה או דרבנן יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->חובת ב"ד להפרישו יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם הגיע לחינוך או לא הגיע יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->באיסור דרבנן יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->חובת ב"ד להפרישו מאיסור תורה יבמות קיד. ציון א פרקים א, ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->אכילת דם או שרץ יבמות קיד. ציון א פרק א הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם הגיע לחינוך או לא יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם עושה על דעת עצמו או על דעת גדול יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->באיסור שבת שיש בו חיוב סקילה ושאין מי שמתיר יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->בילד בר הבנה או שאינו בר הבנה יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->טומאת כהן יבמות קיד. ציון א פרק א, ח הפרשת קטן מאיסורים
->->חובת האב להפרישו יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם עושה לצורך עצמו או לצורך גדול יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->באיסור דרבנן יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->בטומאת כהן יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->חובת האב להפרישו מאיסור תורה יבמות קיד. ציון א פרק ז-ח הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם הגיע לחינוך או לא יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->אם עושה על דעת עצמו או על דעת גדול יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->באיסור שבת שיש בו חיוב סקילה ושאין מי שמתיר יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->->בילד בר הבנה או שאינו בר הבנה יבמות קיד. ציון א פרק ז הפרשת קטן מאיסורים
->->מסירת תינוק למניקה גויה יבמות קיד. ציון א פרק ח הפרשת קטן מאיסורים
->->נתינת חגב טמא חי לקטן לשחק בו - חשש שימות ויאכלנו יבמות קיד. ציון א פרק ג הפרשת קטן מאיסורים
->זכייתו לעצמו
->->אם נותנים לו צרור וזורקו, אגוז ונוטלו גיטין סד: ציון ז פרק ב זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->->במקום שאין דעת אחרת מקנה גיטין סד: ציון ז פרק ב זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->->במקום שיש דעת אחרת מקנה גיטין סד: ציון ז פרק ב זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->->מהתורה או מדרבנן או רק מפני דרכי שלום גיטין סד: ציון ז פרק א-ב זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->זכר הבא על קטן מבן שלוש שנים ומעלה סנהדרין נד: ציון ז קטן במשכב זכור
->חובת בית דין להפריש קטן מאיסור
->->אם הוא אוכל דבר איסור שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
->->אם הוא משחק עם דבר אסור שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
->->->אם הוא משחק בבעל חיים שטעון שחיטה שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
->חזקת שלש שנים בנכסיו (ראה: חזקת שלש שנים)
->חיוב במצווה מדין חינוך - האם הוא מוטל על הקטן או על אביו שבת כג. ציון ג קטן במצות נר חנוכה
->חינוכו לאיסור נעילת הסנדל ביוה"כ יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
->->אם הקטן שלא הגיע לחינוך נעל מעצמו (האם הוריו צריכים למחות בו) או שהגדול מנעיל אותו יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים ביום הכיפורים
->חינוכו לאיסור רחיצה וסיכה ביוה"כ יומא פב. ציון א חינוך קטן לצום ביום הכיפורים
->חינוכו לצום ביום הכיפורים
->->אם הוא חולה (ממש או חלש בטבעו) או בריא יומא פב. ציון א חינוך קטן לצום ביום הכיפורים
->->בן או בת יומא פב. ציון א חינוך קטן לצום ביום הכיפורים
->->האם בתוך השנה הי"ג נחשב גדול יומא פב. ציון א חינוך קטן לצום ביום הכיפורים
->->האם מותר לו לצום לפני גיל חינוך יומא פב. ציון א חינוך קטן לצום ביום הכיפורים
->->לשעות (איחור אכילה בשעה אחת או לפי כוח הבן) או ליום שלם יומא פב. ציון א חינוך קטן לצום ביום הכיפורים
->->שנה, שנתיים, שלש או ארבע שנים לפני גיל גדלות יומא פב. ציון א חינוך קטן לצום ביום הכיפורים
->יכולת מלוה לטרוף קרקע משועבדת שבידו, אם השטר מקוים או לא ב"ק קיב: ציון ז פסקה ב קיום שטר שלא בפני בעל דין
->כוחו לקנות ולהקנות סוכה מו: ציון ג הקנאת הלולב לקטן
->'להזהיר גדולים על קטנים' ביוה"כ - מדאורייתא או מדרבנן יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים ביום הכיפורים
->לעניין ראייה ברגל
->->בראיית פנים בעזרה חגיגה ב. לפני ציון ב הפטורים מראייה - מקרבן או מראיית דנים
->->האם הוא חייב מהתורה או מדרבנן חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->הוא חייב בהבאת קרבן ראייה חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->->האם הוא סומך עליו חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->מאיזה גיל הוא חייב חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->שיכול לעלות מירושלים להר הבית חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->->מהחומה או מהבתים או ממקום אחר חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->שאינו בעל קרקע חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->מאיזה גיל הוא חייב בסוכה סוכה כח. ציון ח חיובו של קטן בסוכה
->מצות חינוך בקטן במה שגדול פטור מן התורה חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->מציאת קטן - האם הגוזל אותה עובר בגזל מהתורה או מדבריהם או מפני דרכי שלום גיטין סד: ציון ז פרק ב זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->מתי הוא נאמן על קיום מצוה מדרבנן ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->מתי הוא נחשב גדול (ראה: סימני גדלות)
->נאמנותו
->->בדבר דרבנן כשאינו מסיח לפי תומו ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל של דבורים
->->כשמסיח לפי תומו ואינו בא להוציא ממון ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן
->->לומר שנחיל מסוים של דבורים שייך לפלוני (ראה: דבורים)
->נאמנותו
->->על מה שביד אדם אחר סוכה מב. ציון ל שמירת טהרות ע"י קטן
->->לשמור דברים מותרים, שלא יוחלפו בדברים אסורים סוכה מב. ציון ל שמירת טהרות ע"י קטן
->->על טהרות ששמר ושנגע בידיו סוכה מב. ציון ל שמירת טהרות ע"י קטן
->נאמנותו באיסורים במקום שאין חזקת איסור ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->בפיקוח על חליבת גוי ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->->בפיקוח על שפחה ההולכת לאוצר היין ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->נאמנותו באיסורים דרבנן ודאורייתא ובבדיקת חמץ פסחים ד: ציון ג נאמנות של אשה וקטנים באיסורים
->נישואיו
->->אם נשא מדעתו או שאביו השיא אותו כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->->האם אסור מטעם בעילת זנות כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->->האם הוא רשאי לקיימה לאחר שגדל כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->->->לכתחלה ובדיעבד כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->->->ע"י ביאה או קידושי כסף כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->->האם הם תקפים כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->->האם יש בזה מצוה כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->->האם יש לאשה כתובה (ראה: כתובה)
->נתינת מאכל האסור מדרבנן בידו, לא כדי שיאכלנו מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->עד איזה גיל הוא יוצא בעירוב תחומין של אמו סוכה כח. ציון ח חיובו של קטן בסוכה
->עונש לספק קטן שעבר עבירה יבמות פ. ציון ג מאימתי סריס ואיילונית נעשים בוגרים
->עניית "אמן" אחרי ברכתוברכות נג: ציון כ ענית "אמן" אחרי ברכת התינוקות
->->בברכות ההפטרהברכות נג: ציון כ ענית "אמן" אחרי ברכת התינוקות
->->בקדיש ברכות נג: ציון כ ענית "אמן" אחרי ברכת התינוקות
->צירופו לזימון
->->של שלושה או של עשרה ברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->->צירוף יותר מקטן אחדברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->צירופו למנין לדבר שבקדושה ברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->קבלת עדים נגד בעל דין קטן (ראה: עדות)
->קניינו, טעותו, ואונאתו בגיל הפעוטות (ראה: פעוטות)
->רחיצתו ע"י גדול ביוה"כ
->->במים חמים או צוננים יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים ביום הכיפורים
->->תוך נגיעה במים או לא יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים ביום הכיפורים
->שאמר לאשה "הרי את מקודשת לי לאחר שאגדל" סנהדרין עו: ציון א נישואי קטן
->שגדל בין פסח ראשון לפסח שני פסחים צג. ציון ד גר שנתגייר וקטן שהגדיל בין הפסחים
->שגזל מגר ונשבע או שאביו גזל ונשבע ומת ב"ק קי. ציון כ גזלן קטן שנתן את הכסף לכהנים
->שהביא שתי שערות והוליד סנהדרין סח: ציון ה בנו של קטן בדין בן סורר ומורה
->שהגיע לחינוך
->->האם יכול להוציא גדול בהדלקת נר חנוכה שבת כג. ציון ג קטן במצות נר חנוכה
->->האם יכול להוציא גדול בקריאת מגילה שבת כג. ציון ג קטן במצות נר חנוכה
->שהזיק ב"ק קיא: ציון א פסקה א הגוזל ומאכיל או מוריש
->->בחבלה או בשריפת שטר או ששורו נגח - חיובו לשלם כשיגדיל ב"ק פז. ציון ג חיובו של קטן לכשיגדל
->שהטביל כלי של גוי ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->שהעביר קדשי קדשים מהדרום לצפון ושחָטו חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->שהעלה פירות לגג כדי שיתרטבו - לענין הכשר לקבל טומאה חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->שהפקיד
->->האם השומר חייב אם פשע בשמירה ב"ק קו: ציון ג חיובי ממון ושבועה כשהתובע קטן
->->המקבל לא יחזיר אלא נותן לו ס"ת או קרקע לאכילת פירות ב"ק פז: ציון ו קטנים יעשה להם
->שהפריש תרומה חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->שחקק בפרי כדי להשתמש בקליפתו ככלי - לענין טומאת כלים חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->שטר שיוצא נגד קטן יתום
->->האם גובים בו ב"ק קיב: ציון ז פסקה ב קיום שטר שלא בפני בעל דין
->->האם מקיימים אותו ב"ק קיב: ציון ז פסקה ב קיום שטר שלא בפני בעל דין
->שיודע לפרוס את כפיו
->->האם יכול לברך ברכת כהנים סוכה מב. ציון מ היודע לפרוס כפיו - חולקין לו תרומה בבית הגרנות
->->האם חולקים לו תרומה סוכה מב. ציון מ היודע לפרוס כפיו - חולקין לו תרומה בבית הגרנות
->שכיר קטן שתובע בעל בית - האם נשבע ונוטל שבועות מד: ציון ה פרק ב שבועת השכיר
->שכיר שתובע בעל בית קטן - האם נשבע ונוטל שבועות מד: ציון ה פרק ב שבועת השכיר
->שכר עבודתו - האם יוצאת בדיינים או שחובה לתת רק מפני דרכי שלום גיטין סד: ציון ז פרק ב זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->שכתב כתובה לאשתו - האם הכתובה קיימת כשגדל
->->אם לא עשה מעשה נישואין משגדל אלא רק בא עליה כתובות צ. ציון א פרק א קטן שהשיאו אביו וגדל
->->אם נשא אשה בעצמו או שאביו השיא אותו כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->->האם גובה ממשועבדים כתובות צ. ציון א פרקים א-ג קטן שהשיאו אביו וגדל
->->->נכסים שמכר בקטנותו או אחרי שגדל כתובות צ. ציון א פרקים א-ג קטן שהשיאו אביו וגדל
->->מנה או מאתיים כתובות צ. ציון א פרקים א-ג קטן שהשיאו אביו וגדל; כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->->עיקר הכתובה או תוספת כתובות צ. ציון א פרקים א-ג קטן שהשיאו אביו וגדל
->שכתב כתובה לאשתו ומת בקטנותו - האם יש לה כתובה כתובות צ. ציון א פרק א קטן שהשיאו אביו וגדל
->->מנה או מאתיים כתובות צ. ציון א פרק א קטן שהשיאו אביו וגדל
->שלווה - חיובו לשלם כשיגדיל ב"ק פז. ציון ג חיובו של קטן לכשיגדל
->שמכר קרקע וגדל ולא מחה - האם המכר קיים ב"מ לט. ציון כ פסקה ב דין חזקה בנכסי קטן
->->גדול שמכר קרקע שירש מאביו כשלא היה בן עשרים וכשנעשה בן עשרים לא מחה ב"מ לט. ציון כ פסקה ב דין חזקה בנכסי קטן
->שמצא מציאה - האם החוטפה ממנו עובר בגזל סוכה מה. בלי ציון פטור בנזק הבא מחמת שמחה
->שמת (ראה גם: תינוק)
->->האם מספידים אותו
->->->בבן חמש או שש או פחות מו"ק כד: ציון ה הספד על קטן
->->->בבני עשירים או בני עניים או בני זקנים מו"ק כד: ציון ה הספד על קטן
->->האם אומרים עליו צידוק הדין
->->->בבן שלושים יום או בן שנה או בן חמש או בן שש מו"ק כד: ציון ה הספד על קטן
->שנשא אשה ולא כתב לה כתובה - האם יש לה כתובה לאחר שגדל כתובות צ. ציון א פרק א קטן שהשיאו אביו וגדל; כתובות צ. ציון א גר שנתגיירה אשתו עמו לענין כתובה
->->מנה או מאתיים כתובות צ. ציון א פרק א קטן שהשיאו אביו וגדל
->שנשא אשה ומת - האם היא חייבת ביבום או בחליצה כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->שנשבע בשקר שלא גזל - האם חייב חומש ואשם ב"ק קי. ציון כ גזלן קטן שנתן את הכסף לכהנים
->->אם הוא מופלא הסמוך לאיש ב"ק קי. ציון כ גזלן קטן שנתן את הכסף לכהנים
->->אם קפץ ונשבע ב"ק קי. ציון כ גזלן קטן שנתן את הכסף לכהנים
->שקרובו מת
->->האם נוהג אבלות והאם קורעים לו מו"ק יד: ציון א קריעה ואבלות לקטן
->->->בפני המת או שלא בפניו מו"ק יד: ציון א קריעה ואבלות לקטן
->->->אם יש אבלים אחרים או אין מו"ק יד: ציון א קריעה ואבלות לקטן
->->->אם הגיע לחינוך או לא הגיע לחינוך מו"ק יד: ציון א קריעה ואבלות לקטן
->ששחט - האם שחיטתו כשרה, לכתחילה ובדיעבד סוכה מב: ציון א דין שחיטה בקטן
->ששחט - האם שחיטתו כשרה חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->אם אחרים רואים אותו או לא חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת קטן
->->->אם ראו ששחט כדין חולין יב: ציון ב כוונה בשחיטה
->->אם הוא בקי בהלכות שחיטה או לא חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת קטן
->->אם הוא יודע לאמן את ידיו או לא חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת קטן
->->אם שוחט כדי להתלמד על דעת שהבשר יושלך לכלבים חולין ב. ציון ב פרק ד שחיטת קטן
->->->אם אחרים רואים אותו או לא חולין ב. ציון ב פרק ד שחיטת קטן
->->אם שחט בפני אחרים חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת חרש, שוטה ואילם
->->בן י"ג שנה ויום אחד שלא ידוע אם הביא שתי שערות חולין ב. ציון ב פרק ב שחיטת קטן
->->בשנתו השלוש עשרה חולין ב. ציון ב פרק ב שחיטת קטן
->->לחומרא, לענין איסור אותו ואת בנו חולין ב. ציון ב פרק א שחיטת חרש, שוטה ואילם; חולין פו. ציון ב איסור "אותו ואת בנו" בשחיטת חרש, שוטה וקטן
->->לחומרא, לענין חובת כיסוי הדם (ראה: כיסוי הדם)
->->מבן י"ג עד בן י"ח חולין ב. ציון ב פרק ב שחיטת קטן
->שתובע - האם הנתבע חייב קרן או כפל או שבועה כבתביעת גדול
->->אם נתן כשהוא קטן ותבעו כשגדל והחפץ בעין או אינו בעין ב"ק קו: ציון ג חיובי ממון ושבועה
->->בשבועת היסת ובשאר שבועות ב"ק קו: ציון ג חיובי ממון ושבועה כשהתובע קטן
->->בשבועת השומרים ובשבועה נגד עד אחד ב"ק קו: ציון ג חיובי ממון ושבועה כשהתובע קטן
->->האם חייב כפל אם טען טענת גנב ונשבע לקטן ב"ק קו: ציון ג חיובי ממון ושבועה כשהתובע קטן
->שתובע - האם נשבעים על טענתו
->->אם בא בטענת אביו או בטענת עצמו שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->->שבועת היסת בכופר בכל שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->->שבועת מודה במקצת שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->תוקף הקניין שלו אם יש לו אפוטרופוס
->->אם נתן מדעת האפוטרופוס כתובות ע. אחרי ציון ב מקח וממכר בקטן שיש לו אפוטרופוס
->->באפוטרופוס שנתמנה ע"י האב או ע"י בית דין כתובות ע. אחרי ציון ב מקח וממכר בקטן שיש לו אפוטרופוס
->->באפוטרופוס שנתמנה רק לדבר מסויים כתובות ע. אחרי ציון ב מקח וממכר בקטן שיש לו אפוטרופוס
->->בקטן שהוא סמוך אצל בעל הבית כתובות ע. אחרי ציון ב מקח וממכר בקטן שיש לו אפוטרופוס
->->מתנה או מכר כתובות ע. אחרי ציון ב מקח וממכר בקטן שיש לו אפוטרופוס
->תקיעת שופר על ידו בשבת ר"ה לג. ציון ד פסקה א הקטנים במצות תקיעת שופר
קטנה
->אם אינה מבחינה בין גיטה לדבר אחר - האם אפשר לגרש אותה, על ידי אביה או ע"י עצמה גיטין סד: ציון ה גירושי קטנה שאינה יודעת לשמור גיטה
->האם היא קונה בקנין חצר
->->בקטנה שיש לה אב או שאין לה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן
->->גט או מציאה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->->מכר או מתנה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->האם מותר להשיא אותה כתובות נז: ציון ג קידושין ונישואין בקטנה
->האם מותר לשדך אותה כתובות נז: ציון ג קידושין ונישואין בקטנה
->האם קטנה מאורסה יכולה לקבל את גיטה גיטין סד: ציון ד קבלת גט על ידי קטנה שיש לה אב
->->אחרי מות האב גיטין סד: ציון ד קבלת גט על ידי קטנה שיש לה אב
->->אם האב אמר לה "צאי וקבלי גיטך" גיטין סד: ציון ד קבלת גט על ידי קטנה שיש לה אב
->->אם האב נתן לה רשות להתגרש גיטין סד: ציון ד קבלת גט על ידי קטנה שיש לה אב
->->בגיל "צרור וזורקו" או בגיל הפעוטות גיטין סה. ציון ד הגיל של קטנה למיאון ולגירושין
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין סד: ציון ד קבלת גט על ידי קטנה שיש לה אב
->הימנעות מלקדש קטנה יתומה מחשש שתמאן יבמות קט. ציון ז לעולם יתרחק אדם מן המיאון
->->אם ברור לדיינים שבסוף תמאן יבמות קט. ציון ז לעולם יתרחק אדם מן המיאון
->זכותה לעכב את נישואיה
->->אם קבעו זמן לנישואין כתובות נז: ציון ב עיכוב הנישואין של קטנה
->->האם אביה והארוס יכולים לעכב את הנישואין כתובות נז: ציון ב עיכוב הנישואין של קטנה
->->עד שתגדל או עד שנים עשר חודש כתובות נז: ציון ב עיכוב הנישואין של קטנה
->חליצתה (ראה: חליצה ביבמה בעלת מאפיינים מיוחדים)
->מי שהיה נשוי לגדולה ולקטנה (שהשיאוה אמה או אחיה) ומת
->->והיבם בא על הגדולה ואח"כ בא על הקטנה
->->->האם הגדולה נאסרת יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, גדולה וקטנה, שהתייבמו
->->->האם הקטנה צריכה גט יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, גדולה וקטנה, שהתייבמו
->->->מלמדים את הקטנה למאן יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, גדולה וקטנה, שהתייבמו
->->והיבם בא על הקטנה ואח"כ בא על הגדולה
->->->הגדולה צריכה גט וחליצה וחליצתה תפטור את הקטנה יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד
->->->מלמדים את הקטנה למאן כדי להתיר את הגדולה להתייבם יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד
->מי שהיה נשוי לשתי נשים קטנות (מדרבנן) ומת והיבם ייבם או חלץ לאחת יבמות קי. ציון ג שתי נשים שנשואות מדרבנן לבעל אחד, ונפלו לייבום
->->המתנה עד שהקטנה תגדל יבמות קי. ציון ג שתי נשים שנשואות מדרבנן לבעל אחד, ונפלו לייבום
->מי שהיה נשוי לשתי נשים קטנות (מדרבנן) ומת והיבם ייבם אחת מהן ובא על השנייה
->->האם השנייה תמאן או יגרשנה, או שתצא בלי כלום יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד
->->האם נפסלה הראשונה יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, קטנות או חרשות, שהתייבמו
->קטנה (שנתקדשה ע"י אמה או אחיה) וחרשת שנפלו לייבום מבעל אחד (ראה: חרשת)
->קטנה שא"צ מיאון וגדלה עם הבעל - האם צריכה גט יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם נישאה לאחֵר לפני כן - האם הנישואין נחשב מיאון יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה
->קידושיה
->->אם מת האב והאחים דואגים לה כתובות נז: ציון ג קידושין ונישואין בקטנה
->->בזמן הזה כתובות נז: ציון ג קידושין ונישואין בקטנה
->->האם מותר לאב לקדשה, לכתחילה ובדיעבד כתובות נז: ציון ג קידושין ונישואין בקטנה
->קידושיה (ע"י אמה או אחיה) תלויים (כי יתכן שתמאן) יבמות קי. ציון ד קטנה וחרשת
->שאביה רודף אחריה לאונסה סנהדרין עג. ציון ב הצלת נערה מאורסה
->שהביאה שערות תוך שנת י"ב - האם היא גדולה יבמות יב: ציון ב היריון ולידה כסימני גדלות
->שהלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה - חיוב בעלה לשלם ב"ק פז. ציון ג חיובו של קטן
->שילדה - סימן שהיא גדולה
->->אם הפילה יבמות יב: ציון ב היריון ולידה כסימני גדלות
->->לחומרא או לקולא יבמות יב: ציון ב פרק ב, ה היריון ולידה כסימני גדלות
->->סימן שהיתה גדולה משעת ההריון או משעת הלידה יבמות יב: ציון ב היריון ולידה כסימני גדלות
->->קטנה ממש או בת י"ב שלא הביאה שערות יבמות יב: ציון ב פרק ג, ה היריון ולידה כסימני גדלות
->שנישאה לכהן (ראה: תרומה)
->שנתקדשה ע"י אמה או ואחיה
->->אם אין לה דעת
->->->האם בעלה יורשה ומיטמא לה יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->->האם צריכה מיאון יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם הבעל נתן לה גט - נחשבת גרושתו לענין שאסורה לכהן ובקרוביו יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->וגדלה ובא עליה בעלה - האם התכוון לקידושין חדשים יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין
->->->אם יש עדי ייחוד, או אין יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה לאחר שגדלה
->->וגדלה ולא בא עליה בעלה - האם נעשית מקודשת מהתורה יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין
->->וגדלה ולא בא עליה בעלה והתקדשה לאחר
->->->אם השני בא עליה לפני שהראשון גירש - האם מותרת לשני יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה
->->->אפשרות שהראשון יתן גט והשני יכנוס יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה לאחר שגדלה
->->->אפשרות שהשני יתן גט והראשון יכנוס יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה לאחר שגדלה
->->->האם צריכה גט מהשני או מהראשון יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה לאחר שגדלה
->->והציעו שתינשא לאחר וסירבה כי אינו הגון לה - האם בעלה יורש אותה ומיטמא לה יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->ומת בעלה
->->->האם מקבלת כתובה יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->->האם צריכה הבחנה ג' חדשים יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->ומת בעלה והציעו שתינשא לאחר וסירבה כי אינו הגון לה
->->->האם מקבלת כתובה יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->->האם צריכה הבחנה ג' חדשים יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->יציאתה במיאון (ראה: מיאון)
->שתי אחיות, קטנה (שמת אביה) וחרשת, שנשואות לשני אחים
->->ומת בעל החרשת יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->->->אם היבם ייבם את החרשת - האם יכול להוציא בגט ולהתירה לאחרים יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->->->אם הקטנה מתה אחרי מות האח - האם יכול בעלה לייבם את החרשת יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->->->עידוד הקטנה למאן כדי שיוכל לייבם את החרשת יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות
->->ומת בעל הקטנה יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->->->והיבם בא על הקטנה יבמות קיא. בלי ציון שתי אחיות שנשואות מדרבנן לשני אחים ונפלו לייבום
->שתי יבמות - אחת גדולה ואחת קטנה
->->ביאת הגדולה פוטרת את הקטנה יבמות קי. ציון ו שתי יבמות - אחת גדולה ואחת קטנה
->->ביאת הקטנה לא פוטרת את הגדולה יבמות קי. ציון ו שתי יבמות - אחת גדולה ואחת קטנה
->->חליצת הגדולה פוטרת את הקטנה יבמות קי. ציון ו שתי יבמות - אחת גדולה ואחת קטנה
->->חליצת הקטנה אחרי שתגדל לא פוטרת את הגדולה יבמות קי. ציון ו שתי יבמות
קטניות
->איזו ברכה מברכים על קטניות שדרך לייבשן ולאוכלן מבושלות ואכלן כשהן חיות ברכות לו. ציון ח ברכה על גידולים העתידים להשתנות וניטעו לשם כך
->איסור אורז, דוחן ושאר מיני קטניות בפסח פסחים לה. ציון ד אורז דוחן וקטניות בפסח
->השלב הקובע בהם בחיוב מעשר ולעונת המעשרות ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->השלב הקובע בהם לענין שביעית ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->->לגבי איסור ספיחין ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->השלב קובע בהן לענין שביעית ולענין מעשר - השרשה או לקיטה או גמר פרי או הבאת שליש שביעית פ"ב מ"ח ציון א הזמן הקובע למעשרות ולשביעית בפול המצרי ואפונים
קטף (ראה: שרף)
קטפרס (ראה: טומאה; יין נסך; מקוה)
קידוש (בשבת וביו"ט)
->אמירתו בלשון שאינו מבין סוטה לב. ציון א דברים הנאמרים בכל לשון
->בבית הכנסת
->->בזמן הזה פסחים קא. ציון א קידוש בבית הכנסת בזמן הזה
->->אם אין מי שסועד בבית הכנסת פסחים קא. ציון א קידוש בבית הכנסת בזמן הזה
->->בזמננו, שלא במקום סעודה פסחים קו. ציון ב מצות קידוש בשבת
->ביין לבן, לכתחילה ובדיעבד פסחים קח: אחרי ציון ג יין אדום לארבע כוסות
->בלי נר פסחים קא. ציון ג קידוש וסעודה לאור הנר
->במי שהולך במדבר ושכח מתי שבת שבת סט: ציון ג ההולך במדבר ושכח מתי שבת
->במקום סעודה
->->אם אין בדעתו לסעוד פסחים קא. ציון ב קידוש במקום סעודה
->->האם החובה היא מדאורייתא פסחים קא. ציון ב קידוש במקום סעודה
->->הגדרת סעודה פסחים קא. ציון ב קידוש במקום סעודה
->->החובה לקדש במקום סעודה פסחים קא: ציון א שינוי במקום סעודה
->->מה נקרא שינוי מקום סעודה פסחים קא. ציון ב קידוש במקום סעודה
->->קידוש הנעשה לאחר הסעודה - האם נחשב קבמ"ס פסחים קב: ציון א הראשון המסיים סעודתו בכניסת השבת
->במשקה שנאסר משום גילוי והעבירו במסננת ב"ק קטו: ציון ט מים מגולים שסוננו במסננת
->בסוכה - בעמידה או בישיבה סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->האם אפשר לעשות קידוש וברכת המזון באותו כוס פסחים קב: ציון א השני אין עושים מצוות חבילות חבילות
->האם אפשר לקדש בשבת מבעוד יום פסחים קה. ציון א שבת קובעת לקידוש
->האם ברכת היין בו פוטרת את היין שבתוך הסעודה ברכות מב. ציון ט פסקה ד הברכה שמברכים על יין שמלווה לסעודה
->האם המצוה לקדש על היין, היא דאורייתא או דרבנן פסחים קו. ציון ב מצות קידוש בשבת
->האם זמנו לפני נטילת ידיים או לאחריה פסחים קו: ציון א נטילת ידיים לפני הקידוש
->האם חובה להפסיק סעודה כדי לקיים מצות קידוש סוכה לח. ציון א מתי מפסיקים בסעודה למצות לולב
->האם יוצאים ידי חובת קידוש מהתורה בברכה שבתפילה פסחים קו. ציון ב מצות קידוש בשבת
->האם מותר לעשותו אחרי נטילת ידים בשבת ברכות נב: ציון א הפסקה בין נטילת ידים לבין ברכת המוציא
->האם נר חנוכה עדיף מקידוש היום מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->האם סומא יכול להוציא בקידוש את בני בתו מגילה כד. ציון ח חיוב סומא במצוות
->האם עדיף לקדש על פת או על שיכרברכות נב: ציון ד הבדלה על הפת
->האם רשאים המסובים לשתות לפני המקדש ברכות מז. ציון ב סדר האכילה בסעודה
->הוצאת אחר ידי חובת קידוש ע"י מי שכבר קידש מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->הוצאת אחר ידי חובתו ע"י מי שכבר יצא ר"ה כט. ציון י פסקה ב-ג המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->בשבת או ביו"ט ר"ה כט. ציון י המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->->ע"י מי שמתענה תענית חלום ר"ה כט. ציון י פסקה ב המוציא את האחרים ידי חובתם במצוות ובברכות
->המסיים את סעודתו בכניסת השבת - האם מברך תחילה ברכת המזון או יקדש תחילה פסחים קב: ציון א הראשון המסיים סעודתו בכניסת השבת
->הנותן כסף בעד יין לקידוש שבת כג. ציון ה אכסנאי בנר חנוכה
->זמן תחילת חיוב הקידוש פסחים קה. ציון א שבת קובעת לקידוש
->כשאין יין או פת פסחים קו. ציון ב מצות קידוש בשבת
->מי שאין לו כסף לקנות את כל צרכי שבת - מה עדיף
->->קידוש לילה או קידוש היום פסחים קה. ציון ד כבוד היום קודם לכבוד הלילה
->->קידוש או סעודה פסחים קה. ציון ד כבוד היום קודם לכבוד הלילה
->->נר של שבת או יין לקידוש פסחים קו. ציון ב מצות קידוש בשבת
->מי שיש לו כסף שיספיק רק לנר חנוכה או לקידוש לשבת שבת כג: ציון ג סדר העדיפות בנר שבת, נר חנוכה וקידוש היום
->->אם לא יוכל לעשות קידוש בפת שבת כג: ציון ג סדר העדיפות בנר שבת, נר חנוכה וקידוש היום
->על שכר או על שאר משקה שהוא חמר מדינה פסחים קז. ציון א ברכת המזון על השכר; פסחים קז. ציון א קידוש על השכר
->עשייתו מבעוד יוםברכות כז. ציון ט הקדמת ערבית, קידוש והבדלה בכניסת השבת וביציאתה
->->האם מותר אז לאכול מבעוד יום ברכות כז. ציון ט הקדמת ערבית, קידוש והבדלה בכניסת השבת וביציאתה
->קידוש על הפת פסחים קז. ציון א קידוש על השכר
->->ביום שבת פסחים קו: ציון ב קידוש על הפת
->->בליל שבת פסחים קו: ציון א נטילת ידיים לפני הקידוש; פסחים קו: ציון ב קידוש על הפת
->->האם מצוה מן המובחר לקדש על היין פסחים קו. ציון ב מצות קידוש בשבת
->שיעור היין שישתה המקדש, והאם שתיית רבים מצטרפת פסחים קז. ציון ב שתיית יין הקידוש
->של היום
->->איסור לטעום לפניו פסחים קו. ציון ג הקידוש ביום
->->אפשרות לקדש על הפת פסחים קו. ציון ג הקידוש ביום
->->האם הוא דאורייתא או דרבנן פסחים קו. ציון ג הקידוש ביום
->->האם הנשים חייבות בו פסחים קו. ציון ג הקידוש ביום
->->חובת קידוש במקום סעודה פסחים קו. ציון ג הקידוש ביום
->->האם מזכירים בו יציאת מצרים פסחים קו. ציון ב מצות קידוש בשבת
->שנעשה בליל הסדר לפני חשיכה פסחים צט: ציון ב זמן קידוש ואכילה בליל פסח
->שתייה מהכוס
->->האם המקדש צריך לשתות בעצמו מהכוס פסחים קה: ציון ה המברך צריך שיטעום
->->האם מצוה לשומעים לטעום מהכוס פסחים קה: ציון ה המברך צריך שיטעום
->תשלומין לקידוש של ליל שבת פסחים קו. ציון ד מי שלא הבדיל במוצאי שבת
->->למי שלא קידש בשוגג או במזיד, וכיצד יקדש פסחים קה. ציון ג מי שלא קידש בערב שבת
קידוש החודש
->אי-קבלת עדות מפני אי-התאמה לזמן המולד ר"ה כ: בלי ציון קביעת היום וקו התאריך
->אם קידשוהו במזיד ר"ה כה. ציון ג גבולות הסמכות של בית הדין בקידוש החודש
->->באופן שקידשוהו לצורך לפני זמנו ר"ה כה. ציון ג גבולות הסמכות של בית הדין בקידוש החודש
->בדיינים שאינם סמוכים ר"ה כט: ציון ו פסקה ד תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->בחו"ל ר"ה כט: ציון ו פסקה ד תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->ביום השלושים ואחד לחודש הקודם סנהדרין יב: ציון ו עיבור השנה ביום שלושים של אדר
->ביטולו אם התברר שקידשוהו בטעות ר"ה כה. ציון א קבלת העדים כשיש חשש לשקר בדבריהם
->בלילה סנהדרין לד: ציון ד דיני ממונות בלילה
->האם די בשלושה מומחין, בקידוש ע"פ ראייה או ע"פ חשבון ביצה ד: ציון ח תקנת קביעת המועדים של רבי הלל הנשיא
->האם יש חיוב לקדש ר"ה ח: ציון א שנת היובל - אורכה ומנינה בין השנים
->האם יש תוקף לכל קביעה של בית דין בענין זה סנהדרין יא: ציון ב על שלושה ארצות מעברין את השנה
->האם לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח נהגו בזמן שקידשו ע"פ הראיה סוכה נד: ציון ב האם מעברים את החודש לצורך
->האם מותר לעבר חודש לצורך ר"ה כ. ציון ג קידוש החודש לצורך לפני שנראתה הלבנה
->->באדר ובאלול ר"ה כ. ציון ג קידוש החודש לצורך לפני שנראתה הלבנה
->האם מותר לקדשו לפני זמנו לצורך ר"ה כה. ציון ג גבולות הסמכות של בית הדין בקידוש החודש
->האם מותר לקדשו לצורך לפני שנראתה הלבנה ר"ה כ. ציון ג קידוש החודש לצורך לפני שנראתה הלבנה
->->בניסן ובתשרי ר"ה כ. ציון ג קידוש החודש לצורך לפני שנראתה הלבנה
->האם קרובים כשרים לו סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->האפשרות לקבוע ימים שונים לראש חודש או למועדים בארץ ובחו"ל סנהדרין יא. ציון ז חודש העיבור מלא או חסר
->הטעיית ב"ד ע"י הכותים והבייתוסים בענין זמן ראיית הלבנה ביצה ד: ציון ז קלקול הכותים
->התקנה לנהוג אותו יום קודש ולמחר קודש
->->אם באו עדים אחרי המנחה או סמוך לחשיכה ביצה ה. ציון א אותו היום קדש ולמחר קדש; ביצה ה. ציון ב שני ימים טובים של ראש השנה בארץ ישראל
->->לפני ואחרי תקנת ריב"ז לקבל עדים כל היום ביצה ה. ציון א אותו היום קדש ולמחר קדש; ביצה ה. ציון ב שני ימים טובים של ראש השנה בארץ ישראל
->התקנה שלא לקבל עדות החודש מן המנחה ולמעלה ביצה ד: ציון י קבלת עדות החודש עד המנחה
->->האם צריך שיישאר זמן גם להקריב קרבן מוסף ביצה ד: ציון י קבלת עדות החודש עד המנחה
->מספר הדיינים הדרושים לו סנהדרין י: לפני ציון ב חישוב העיבור - בכמה
->מתי הפסיקו לקדש ע"פ הראייה או ע"פ סוד העיבור ביצה ד: ציון ח תקנת קביעת המועדים של רבי הלל הנשיא; ביצה ו. ציון ה עירובי תבשלין על תנאי בזמן הזה
->נטילת לולב בשבת בזה"ז שקה"ח נעשה ע"פ חשבון סוכה מב: ציון ח נטילת לולב בשבת
->נעשה דוקא ביום - עד מתי נחשב יום שבת לד: ציון ג פרק ב זמן בין השמשות
->עדות על החודש (ראה: עדות החודש)
->עדים שסותרים את עצמם לגבי היום בחודש או בשבוע סנהדרין מ. ציון ח טעותם של עדים בעיבור החודש
->על פי החשבון
->->בזמן הזה, למי שאין סמכות לקבוע את החודש ר"ה כ. ציון א קידוש החדש על פי הראיה ועל פי החשבון
->->האם יש חיוב לחשב גם כשמקדשים על פי הראיה ר"ה כ. ציון א קידוש החדש על פי הראיה ועל פי החשבון
->->האם עדיף לקדש כך ולא על פי הראיה ר"ה כ. ציון א קידוש החדש על פי הראיה ועל פי החשבון
->->מתי מקדשים על פי החשבון ר"ה כ. ציון א קידוש החדש על פי הראיה ועל פי החשבון
->על פי הראיה
->->בזמן הזה ר"ה כ. ציון א קידוש החדש על פי הראיה ועל פי החשבון
->->האם לעתיד לבוא יקדשו על פי הראיה ר"ה כ. ציון א קידוש החדש על פי הראיה ועל פי החשבון
->->תוקף החיוב לקדש על פי הראיה ר"ה כ. ציון א קידוש החדש על פי הראיה ועל פי החשבון
->על פי ראיית הדיינים ר"ה כה: ציון ד לא תהיה שמיעה גדולה מראיה - בדיינים
->->אם ראו בלילה ר"ה כה: ציון ד קידוש החודש על ידי ראיית הדיינים
->->באותו יום שראו או למחרת ר"ה כה: ציון ד קידוש החודש על ידי ראיית הדיינים
->קידוש למפרע, כגון שהעידו עדים ביום ל"א שראו את הלבנה בליל ל' ר"ה כה. ציון א קבלת העדים כשיש חשש לשקר בדבריהם
->קידושו למפרע, כגון שבאו עדים אחרי שב"ד עיבר את החודש או שבאו עדים ביום ל' וב"ד לא הספיק לקדשו ר"ה כ. ציון ג קידוש החודש למפרע
->->בניסן ובתשרי ר"ה כ. ציון ג קידוש החודש למפרע
->שלוחי ב"ד שיוצאים להודיע על קידוש החודש (ראה: שלוחי ב"ד)
->תקנת ר' הלל הנשיא - האם קידש את כל החדשים עד ביאת המשיח או שכל חודש מתקדש מחדש ע"י יושבי א"י ביצה ד: ציון ח תקנת קביעת המועדים של רבי הלל הנשיא
קידוש השם (ראה גם: מסירות נפש)
->החזרת אבידה של גוי כדי לקדש את ה' ב"ק קיג: ציון ד אבידת גוי
->החזרת מה שטעה גוי במקח עם ישראל, כדי לקדש את ה' ב"ק קיג: ציון ו הנאה מטעות של גוי
קידוש ידיים ורגליים
->במטיל מי רגליים
->->אם לא קידש, עבודתו פסולה יומא כח. ציון ב טבילה או קידוש ידיים ורגליים לכהן שעשה צרכיו
->->מדרבנן יומא כח. ציון ב טבילה או קידוש ידיים ורגליים לכהן שעשה צרכיו
->האם צריך לקדש בכל עבודה אם לא הסיח את דעתו סוטה לט. ציון ג נטילת ידים לברכת כהנים
->הלכותיו סוטה מה: ציון ע זקני העיר רוחצים את ידיהם
->כהן שלא קידש ידיים ורגליים
->->האם מותר לו להיכנס להיכל סנהדרין פג. ציון מ המשמש בלא רחצת ידיים ורגליים
->->האם חייב מיתה אם עבד סנהדרין פג. ציון מ המשמש בלא רחצת ידיים ורגליים
->->האם מותר לו להיכנס בין האולם למזבח סנהדרין פג. ציון מ המשמש בלא רחצת ידיים ורגליים
->כמה מהיד צריך לרחוץ חולין קו. ציון ח עד איזה פרק ביד נוטל ידיו במים
->נפסל בעמוד השחר ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
קידוש לבנה (ראה: ברכת הלבנה)
קידושין (ראה גם: נישואין)
->אב המקדש את בתו
->->אב שהתרצה בקידושי בתו הנערה או הקטנה שנעשו בלי ידיעתו קידושין מד: ציון ה נתרצה האב בקידושי בתו הקטנה
->->אם לא אמר למקדש איזו בת מתקדשת קידושין סד: ציון ב המקדש את בתו ולא פירש איזו קידש
->->אם לא ידוע למי נתקדשה קידושין סג: ציון א המקדש את בתו ולא ידוע למי נתקדשה; קידושין סג: ציון ד אמרה שנתקדשה ואינה יודעת למי
->->אם קידשהּ אביה וקידשה את עצמה
->->->ביום שהתבגרה קידושין עט. ציון ב קדשה אביה והתקדשה בעצמה ביום שהתבגרה
->->->בנערותה קידושין עט. ציון ב קדשה אביה והתקדשה בעצמה ביום שהתבגרה
->->האומר לבתו הקטנה: "צאי וקבלי קידושייך", בקידושי שטר, כסף וביאה קידושין יט. ציון ח אומר אדם לביתו הקטנה: "צאי וקבלי קדושייך"
->->האם מותר לו לקדשה כשהיא קטנה או נערה קידושין מא. ציון ז אסור לקדש את הבת כשהיא קטנה
->->מי שיש לו שתי כיתי בנות, ואמר למקדש "קידשתי לך את בתי הגדולה" קידושין סד: ציון ג מי שיש לו שתי כתי בנות וקידש אחת מהן
->->נאמנותו על קידושי בתו הקטנה קידושין סד. ציון א נאמנות האב על קידושי בתו וגרושיה
->אדם שקידש אשה לחברו בלי ידיעתו, והתרצה חברו קידושין מד: ציון ה נתרצה האב בקידושי בתו הקטנה
->->באב שקידש אשה לבנו קידושין מד: ציון ה נתרצה האב בקידושי בתו הקטנה
->איסור לקדש אשה האסורה לו (ראה: איסורי ביאה)
->אם העדים ראו את מעשה הקידושין במראה ר"ה כד. ציון ב ראייה בעששית בעדות החודש ובשאר העדויות
->אם נמצא מום באשה או בבעל (ראה: מום)
->אם נמצא שהאשה נדרה
->->אם נדרה "נטולה אני מן היהודים" - האם הקידושין בטלים כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->->אם נשא אותה כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->->האם היא מקודשת, ודאי או ספק כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->אם עד אחד אומר שאשה נתקדשה - האם מותר לה להינשא כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם היא מכחישה את העד כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם היתה בחזקת פנויה כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם נישאת - האם תצא כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->אם עד אחד אומר שאשה נתקדשה ועד אחר אומר שלא נתקדשה - האם מותר לה להינשא כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם היא אומרת שלא נתקדשה כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם היא שותקת או מסופקת כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם היתה בחזקת אשת איש או בחזקת פנויה כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם העד שאמר שנתקדשה אומר שנתקדשה בפניו ובפני אחר כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם זרק לה קידושין והעדים חולקים אם זרק קרוב לו או קרוב לה כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->->אם אנו יודעים שזרק קידושין גם בלי דברי העדים כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->->אם האשה אומרת שהקידושין נפלו קרוב לבעל כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם נישאה - האם תצא כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם נעשו הכנות לקידושין והעדים נחלקים בשאלה אם נתקדשה בפועל כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->->אם שניהם אומרים שהיתה אשת איש ונתגרשה ואחד אומר שאח"כ נתקדשה והשני אומר שלא ראה שנתקדשה כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->אם שניים אומרים שנתקדשה ושנים אומרים שלא נתקדשה - האם מותר לה להינשא כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->אם האחרונים אומרים שהיו עם האשה או המקדש במקום אחר באותו זמן כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->אם האחרונים אומרים שהיו עם העדים הראשונים ואם נתקדשה היו רואים זאת כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->אם נישאת - האם תצא כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->->אם נישאה לאחד מעדיה ואומרת "ברי לי" כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->אם שניים אומרים שנתקדשה ושנים אומרים שלא ראו שהתקדשה - האם מותר לה להינשא כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->אם היו באותו מעמד ולא ראו את הקידושין כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->->אם לא שמו לב לענין כתובות כג. ציון ב עדים האומרים שלא ראו שהתקדשה או שהתגרשה
->אנדרוגינוס שקיבל קידושין יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->אשה שאמרה שנתקדשה ואינה יודעת למי קידושין סג: ציון ד אמרה שנתקדשה ואינה יודעת למי
->אשה שנחטפה לפני קידושיה ואח"כ הסכימה להתקדש לחוטף - הפקעת הקידושין יבמות קי. לפני ציון ג הפקעת הקידושין באשה שנחטפה והסכימה להתקדש לחוטף
->->אם היתה קטנה והיתה מקודשת מדרבנן לראשון ונחטפה לפני שהספיק לקדשה מדאורייתא יבמות קי. לפני ציון ג הפקעת הקידושין באשה שנחטפה והסכימה להתקדש לחוטף
->->אם השני קידש אותה בביאה - האם נאסרה לראשון יבמות קי. לפני ציון ג הפקעת הקידושין
->->אם השני קידש אותה בכסף יבמות קי. לפני ציון ג הפקעת הקידושין באשה שנחטפה
->אשת איש שקיבלה קידושין מאחר שלא בפני בעלה ולא הביאה ראיה שנתגרשה - האם הקידושין תופסים כתובות כג. ציון ד נישאה על פי דבריה ובאו עדים שהיתה נשואה
->באשה נידה (ראה: נידה)
->בביאה
->->בהעראה קידושין י. ציון ב קידושין בביאה
->->בכהן גדול קידושין י. ציון ב קידושין בביאה
->->האיסור לקדש בביאה קידושין יב: ציון א קידושי ביאה, בלא שידוך וקידושין בשוק
->->האם עושה נישואין קידושין י. ציון ג ביאה עושה אירוסין ולא נישואין
->בביאה - האם עושים נישואין, אם בא עליה בבית אביה או בבית בעלה כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->בפני עדים שהם בדרגת שלישי בראשון ביניהם סנהדרין כח. ציון ה שלישי בשני ושלישי בראשון
->ברכת הקידושין (ראה: ברכת הקידושין)
->בשבת וביו"ט, אם אין לו אשה ובנים ביצה לו: ציון [ח] פסקה א דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->->אם יש צורך גדול ביצה לו: ציון [ח] פסקה א דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->האומר "חצייך מקודשת לי" קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
->האומר לאשה 'הרי את מקודשת לי חוץ מפלוני' - האם היא מקודשת גיטין פב: ציון ב פרק א, ב שיור בקידושין
->->אם אמר "הרי את מקודשת לי חוץ מאותם שיקדשוך תוך שלושים יום" גיטין פב: ציון ב פרק א שיור בקידושין
->האומר שקידש את בתו למישהו ואח"כ אומר למי קידשָהּ - האם הוא נאמן
->->אם אחד עומד בפני האב וטוען שקידשהּ כתובות כב. ציון י נאמנות האב לומר למי קידש את בתו
->->אם אמר כך אחר כדי דיבור כתובות כב. ציון ה פרק ב האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'; כתובות כב. ציון י נאמנות האב לומר למי קידש את בתו
->->אם באו שנים וכל אחד טוען שקידשהּ כתובות כב. ציון י נאמנות האב לומר למי קידש את בתו
->->אם החתן עמד בפני האב ולא אמר מיד שקידש את בתו לזה, ואחר כדי דיבור אמר שזה חתנו כתובות כב. ציון י נאמנות האב לומר למי קידש את בתו
->->->אם הוא אומר שתחילה לא הכיר אותו וכעת התבונן בו והכירוֹ כתובות כב. ציון י נאמנות האב לומר למי קידש את בתו
->האומר שקידש את בתו למישהו ומישהו אומר שהוא המקדש - האם הוא נאמן כתובות כב. ציון י נאמנות האב לומר למי קידש את בתו
->->אם אין האב מכירו כתובות כב. ציון י נאמנות האב לומר למי קידש את בתו
->->אם עמד בפני האב ולא אמר שקידשה ואחר זמן אמר שקידשה כתובות כב. ציון י נאמנות האב לומר למי קידש את בתו
->האומרת לאיש "קידשתני" והוא אומר "לא קידשתיך" וגירשהּ - האם נאסר בקרובותיה קידושין סה. ציון ה מבקשים לתת גט למי שאמרה שהתקדשה
->האיסור לקדש אשה עד שיראנה קידושין מא. ציון ה אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה
->האיסור לקדש בלי שידוך קידושין יב: ציון א קידושי ביאה, בלא שידוך וקידושין בשוק
->האיסור לקדש בשוק קידושין יב: ציון א קידושי ביאה, בלא שידוך וקידושין בשוק
->האם אשה יכולה לעשות שליח לקבל את הקידושין משליח של בעלה גיטין סג: ציון ג פרק ב מינוי שליח קבלה לקבלת הגט מיד שליח הבעל
->האם מצוה לקחת אישה בקידושין סנהדרין כא. ציון ג דין פילגש
->האם מצוה על אשה להתקדש קידושין מא. ציון ו מצות קידושין באשה
->האם קידושין תופסים בחייבי לאוין קידושין סב. ציון ב המקדש זקוקה ליבום אחרי שתחלוץ
->האם קידושין תופסים ביבמה לשוק קידושין נט: ציון ו נתקדשה לאחד לאחר זמן וחזרה ונתקדשה לשני
->->אם אמר שיחולו הקידושין לאחר שתיחלץ קידושין סב. ציון ב המקדש זקוקה ליבום אחרי שתחלוץ
->הבקיאות הנדרשת כדי לעסוק ולהורות בהם קידושין יג. ציון ח מי שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין
->המטיל על עצמו איסור בטענת קידושין, ועדים מכחישים אותו קידושין סה. ציון ט אדם אוסר את עצמו
->המקדש "שני חצאי" אשה קידושין ז: ציון א מקדש "שני חצאי" אשה
->המקדש אשה "לאחר שתתגיירי" או "לאחר שאשחררך" יבמות מז: ציון ט טבילה וקבלת מצוות של עבד
->המקדש אשה ובתה בבת אחת קידושין נ: ציון ו כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו
->המקדש אשה ונמצאת איילונית (ראה: איילונית)
->המקדש אשה לחציו קידושין ז. ציון ה קידושין לחצאין
->המקדש בבת אחת כמה נשים, ובהן אחיות קידושין נ: ציון ז תפיסת הקידושין בנשים שהתקדשו עם שתי אחיות
->המקדש בפני עד אחד ואח"כ רואים שמתנהגים כאיש ואשתו יבמות מה: ציון ה פרק א מעשה הגיור
->המקדש בקידושין שאינם תופסים ואח"כ בא על האשה
->->אם קידשהּ אחר - האם צריכה ממנו גט כתובות עג: ציון א תפיסת קידושין ע"י ביאה כשמעשה הקידושין לא תפס
->->במקדש בפחות משווה פרוטה או במילווה כתובות עג: ציון א תפיסת קידושין ע"י ביאה כשמעשה הקידושין לא תפס
->->במקדש קטנה כתובות עג: ציון א תפיסת קידושין ע"י ביאה כשמעשה הקידושין לא תפס
->->בקטן שקידש ובעל אחרי שהגדיל כתובות עג: ציון א תפיסת קידושין ע"י ביאה כשמעשה הקידושין לא תפס
->->האם הקידושין חלים בוודאי או בספק כתובות עג: ציון א תפיסת קידושין ע"י ביאה כשמעשה הקידושין לא תפס
->המקדש עוּבר אם זו נקבה קידושין סב. ציון ג המקדש את העובר אם זו נקבה; קידושין סב. ציון ד הפרשת תרומה במחובר
->המקדש עובר, אם תיוולד נקבה - מתי חלים קידושין יבמות יב: ציון ב פרק ה היריון ולידה
->המתייחד עם אשה בפני עדים כדי לקדשה והיו עדי יחוד - האם מקודשת כאילו ראו את הביאה גיטין פא. ציון ו פרק א המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם התייחד סתם גיטין פא. ציון ו פרק א המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->הנושא אשה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה - האם הקידושין נתבטלו כתובות יא: ציון ג הכונס בחזקת בתולה ונמצאת שאינה בתולה
->הפקעת קידושין באשת כהן שאומרת שנאנסה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->הצטרפות לעדות על קידושין עם רשע שבועות ל: ציון ס הצטרפות לעדות עם רשע
->'הרי את מקודשת לי ואת נמי' או 'ואת' נדרים ו: ציון א ידות בקידושין
->->אם נתן את כסף הקידושין לשתיהן נדרים ו: ציון א ידות בקידושין
->->אם נתן את כסף הקידושין רק לראשונה או רק לשנייה נדרים ו: ציון א ידות בקידושין
->חופה - האם היא מועילה בתור קידושין קידושין ה. ציון ב קידושין על ידי חופה
->חשש למיעוט בקידושין קידושין נ: ציון ב חשש סבלונות; קידושין נ: ציון ד שטר כתובה שהוחזק בשוק
->חשש שקרובי הבעל או האשה שנכחו, התכוונו להעיד מכות ה: ציון ו נמצא אחד קרוב או פסול
->טומטום שנתקדש - האם צריך גט יבמות עב. ציון ט טומטום שנתקדש
->טומטום שקידש - האשה צריכה גט יבמות עב. ציון ט טומטום שנתקדש
->מחלל שבת בפרהסיה שקידש אשה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->מי שבא על אשה למטרת אישות ולא תפסו הקידושין - האם צריכה גט יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, פיקחת וחרשת, שהתייבמו
->מי שבא על גרושתו בפני עדים - האם חוששים שבא עליה לשם קידושין גיטין עג: ציון א ראה שנבעלה ושנתן לה כסף; גיטין פא. ציון ו פרק א המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם אחרי הבעילה נתן לה כסף גיטין עג: ציון א ראה שנבעלה ושנתן לה כסף
->->אם גירש אותה בגלל ערוות דבר או בגלל הקדחת תבשיל גיטין פא. ציון ו פרק ה המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם הוא כהן גיטין פא. ציון ו פרק ה המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם התייחד אחרי שנישאה לאחר גיטין פא. ציון ו פרק ה המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->מי שהתייחד עם גרושתו - האם חוששים שבא עליה לשם קידושין גיטין עג. ציון ז איסור יחוד עם אשתו שנתן לה גט על תנאי; גיטין עט: ציון ד פרק א גט ישן; גיטין פא. ציון ו פרק א המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם גירש אותה בגלל ערוות דבר או בגלל הקדחת תבשיל גיטין עט: ציון ד פרק א גט ישן; גיטין פא. ציון ו פרק ה המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם הבועל לא ראה את העדים גיטין פא. ציון ו המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->->אבל ידע שעדים רואים אותו גיטין פא. ציון ו המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם הוא כהן גיטין פא. ציון ו פרק ה המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם העדים לא היו כאחד גיטין פא. ציון ו המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם התייחד אחרי שנישאה לאחר גיטין פא. ציון ו פרק ה המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->אם שניהם טוענים שלא נבעלה באותו הייחוד גיטין פא. ציון ו המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->בגט על תנאי (ראה: גט - תנאי בו)
->->בגרושה מן הארוסין או מן הנישואין גיטין פא. ציון ו פרק א המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->->גרושה מן הארוסין שליבו גס בה גיטין פא. ציון ו פרק א המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין פא. ציון ו פרק ג המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי
->מי שנעשה שליח לקדש אשה על ידי נתינת טבעת - האם הוא יכול למנות שליח אחר גיטין כט: ציון ז פרק ב שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->->אם נאנס גיטין כט: ציון ז פרק ב שליח שנתמנה להעביר גט לשליח הולכה
->מי שקידש אשה בעל כרחה ולא הסכימה - הפקעת הקידושין יבמות קי. לפני ציון ג הפקעת הקידושין
->מכת מרדות למי שמקדש בביאה יבמות נב. ציון א האם ביאת ייבום צריכה להיות בפני עדים
->משומד שקידש אשה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->נוסחאות האמירה והבנתם ע"י האיש והאשה קידושין ה: ציון ה נוסח האמירה בקידושין; קידושין ו. ציון א נוסחאות בקידושין והבנתם; קידושין ו. ציון ה האומר: "הרי את חרופתי"
->->אם היו עסוקים בענין קידושין קידושין ו. ציון ו-ז היו עסוקים באותו ענין
->סבלונות (מתנות שנותן החתן לכלה) - האם הם סימן שהיו קידושין קידושין נ: ציון ב חשש סבלונות
->ע"י שליח
->->אשה שליחה לקבל קידושין עבור אחרת, מאדם שמקדש גם אותה קידושין נב. ציון ג אשה נעשית שליח לחברתה אפילו במקום שנעשית לה צרה
->->ביטול השליחות קידושין נט. ציון ז ביטול שליחות להפרשת תרומה
->->האם צריך עדים למינויו קידושין מה. ציון ג אם צריך עדים במינוי שליחות בקידושין
->->האם שליח עושה שליח קידושין מא. ציון י שליח עושה שליח
->->מי שנשלח לקדש אשה לחברו, וקידשהּ לעצמו קידושין נח: ציון ז שליח שקידש את האשה לעצמו
->->מתי שליח של המקדש יכול להעיד על הקידושין קידושין מג. ציון ה שליח נעשה עד בקידושין
->עדות עליה
->->אם אחד מהעדים לא ראה את נתינת הטבעת קידושין סה. ציון ז קידושין בפני עד אחד
->->המקדש בפני עד אחד, ושניהם מודים במעשה קידושין סה. ציון ז קידושין בפני עד אחד
->פנויה שיצא עליה קול שנתקדשה (ראה: קול)
->פקיעתם אם נוצר מצב שאין קידושין תופסים באשה יבמות מט: אחרי ציון א מי שקידושיו אינם תופסים
->->אם הבעל השתמד יבמות מט: אחרי ציון א מי שקידושיו אינם תופסים - האם קידושיו באשתו פוקעים
->->באיש שהחליף את מינו ונעשה אשה יבמות מט: אחרי ציון א מי שקידושיו אינם תופסים
->->באליהו הנביא שנעשה מלאך יבמות מט: אחרי ציון א מי שקידושיו אינם תופסים
->->במי שנעשה פצוע דכא יבמות מט: אחרי ציון א מי שקידושיו אינם תופסים - האם קידושיו באשתו פוקעים
->קטן שאמר לאשה "הרי את מקודשת לי לאחר שאגדיל" סנהדרין עו: ציון א נישואי קטן
->קטנה שנתקדשה קידושין דרבנן וגדלה - האם קדושיה גמורים אם עוד לא נבעלה גיטין מג: ציון א חציה שפחה שנתקדשה לראובן והשתחררה והתקדשה לשמעון
->קידושי ביאה - האם העראה מועילה יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->->אם אמר שבדעתו לקדש בהעראה, או שבעל בסתם יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים
->->אם גמר את ביאתו (ובינתיים מישהו אחר קידש אותה בכסף) יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים
->->אם לא גמר את ביאתו יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה והלכותיהם
->->בביאה לשם נישואין אחרי שכבר קידש אותה יבמות נה: ציון ד הגדרת השלבים במעשה הביאה
->קידושי קטנה, בגיל צרור וזורקו או בגיל הפעוטות גיטין סה. ציון ד הגיל של קטנה למיאון ולגירושין
->שאינם מסורים לביאה קידושין סד: ציון ב המקדש את בתו ולא פירש איזו קידש
->שוטה שקידש חגיגה ג: ציון ד גדרי שוטה
->שטר כתובה שהוחזק ברבים - האם חוששים לקידושין קידושין נ: ציון ד שטר כתובה שהוחזק בשוק
->שטר שכתוב בו שפלוני קידש פלונית ועדים חתומים בו ואינו מקויים כתובות כא: ציון ה חובת קיום השטר
->שיור בקידושין קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
->של קטנה (ראה: קטנה)
->שליח של המקדש - האם הוא יכול לקבל את הקידושין מיד עצמו בשביל האשה גיטין סג: ציון ד פרק ב מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->->בקידושי שטר ובקידושי כסף גיטין סג: ציון ד פרק ב מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->שליח שנשלח לקדש אשה מסויימת ומת ואין ידוע אם קידש - האם הוא נאסר בקרובותיה גיטין סד. ציון ו פרק ד השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->->אם היא אומרת שלא נתקדשה גיטין סד. ציון ו פרק ד השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->שליח שנשלח לקדש אשה סתם ומת ואין ידוע אם קידש - האם המשלח נאסר בכל הנשים שבעולם גיטין סד. ציון ו פרק א, ב השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->->האם הוא מותר באשה שאין לה קרובות מהתורה אלא רק שניות דרבנן גיטין סד. ציון ו פרק ג השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->->האם הוא מותר באשה שקרובותיה אמרו "לא נתקדשנו על ידי השליח" גיטין סד. ציון ו פרק א, ב השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->->האם הוא מותר באשה שקרובותיה שהיו פנויות בשעת השליחות נישאו לאחר גיטין סד. ציון ו פרק א, ב השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->->האם הוא מותר בקטנה שמת אביה גיטין סד. ציון ו פרק א, ב השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->->האם כל הנשים מותרות להינשא גיטין סד. ציון ו פרק א, ב השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->->לכתחילה ובדיעבד גיטין סד. ציון ו פרק א, ב השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->->מהתורה ומדרבנן גיטין סד. ציון ו פרק א, ב השולח שליח לקדש אשה ומת השליח
->שני אחים שקידשו שתי אחיות וספק מי קידש את מי קידושין סד: ציון ב המקדש את בתו ולא פירש
->שניים שקידשו אשה בפני פסולי עדות דרבנן זה אחר זה - האם קידושי השני תופסים יבמות כא. ציון א קידושין בשניות לעריות
->תינוק שנמצא מושלך וקידש אשה - האם היא צריכה גט מספק או ודאי, אם רוב אנשי העיר ישראל או גוים או מחצה ומחצה כתובות טו: ציון א תינוק הנמצא מושלך ולא ידוע אם הוא ישראל
קידושין לאחר זמן
->אם בתוך הזמן קידש אותה אחר
->->אם יש לו אח שמזקיק ליבום קידושין נט: ציון ו נתקדשה לאחד לאחר זמן וחזרה ונתקדשה לשני
->->אם מת השני תוך הזמן קידושין נט: ציון ו נתקדשה לאחד לאחר זמן וחזרה ונתקדשה לשני
->->האם מקודשת לשני לעולם קידושין נט: ציון ו נתקדשה לאחד לאחר זמן וחזרה ונתקדשה לשני
->->האם פוקעים קידושי הראשון קידושין נט: ציון ו נתקדשה לאחד לאחר זמן וחזרה ונתקדשה לשני
->אם נפסד השטר בתוך הזמן קידושין נט. ציון ה המקדש אשה לאחר זמן
->אם נתאכלו מעות הקידושין בתוך הזמן קידושין נט. ציון ה המקדש אשה לאחר זמן
->האומר לאשה "הרי את מקודשת לו מעכשיו ולאחר שלושים יום" ואחֵר קידש אותה בתוך שלושים יום - למי היא מקודשת כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום
->האומר לאשה "הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום" כתובות פב. ציון א קנין לאחר שלושים יום
->האם יכולה לחזור בה לאחר הזמן קידושין נט: ציון ו נתקדשה לאחד לאחר זמן וחזרה ונתקדשה לשני
->המקדש "לאחר שתתגרש" או "לאחר שאתגרש" קידושין סב: ציון ב המקדש אשה "לאחר שתתגרש"
->המקדש אשה לאחר ל' יום - האם היא יכולה לחזור בה תוך הזמן שלא בפני עדים נדרים כג. ציון ג פרק ד העושה תנאי מראש שיתבטלו נדריו
->המקדש אשה 'מעכשיו ולאחר שלושים יום' ובא אחר וקדשה "מעכשיו ולאחר עשרים יום" ובא אחר וקידשה "מעכשיו ולאחר עשרה ימים" - האם הקידושין תופסים גיטין פב: ציון ב פרק א שיור בקידושין
->המקדש אשה שזקוקה ליבום, ואומר שיחול לאחר חליצה קידושין סב. ציון ב המקדש זקוקה ליבום
->המקדש מעכשו ולאחר ל' יום ובא אחר וקידשה תוך הזמן
->->אם נתן לה השני גט האם מקודשת לראשון קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
->->אם קידשוה כמה אנשים זה אחר זה קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
->המקדש מעכשו ולאחר ל' יום ותוך הזמן חזרו בהם או מתו האיש או האשה קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר שלושים יום
קידושין ע"י כסף
->אומן שקידש אשה בכלי שהיא הזמינה ב"ק צח: ציון ה קנין אומן בשבח כלי
->אומן שקידש אשה בכלי שהיא הזמינה קידושין מח. ציון ז אומן שקידש בכלי שבידו
->אם אמרה למקדש לתת את הכסף לאחר קידושין ח: ציון ה אמר "התקדשי במנה" ואמרה "תנהו לאבא"
->->אם אמרה לו לתת את הכסף לעני קידושין ח: ציון י אמרה "תנהו לעני"
->אם אמרה למקדש לתת את הכסף על סלע או לכלב קידושין ח: ציון ו אמרה "תנהו על הסלע או לכלב"
->אם הבטיח המקדש סכום, והיה חסר קידושין ח. ציון ג המקדש במנה ונמצא חסר דינר; קידושין ח. ציון ג המקדש במנה ונתן דינר, שצריך להשלים; קידושין מז. ציון ג קידושין בפקדון ובהשאלה
->אם הסכימה לקבל דבר שרצתה מתחילה קידושין ט. ציון א קידושין בדבר שרצתה בו מתחילה
->אם הקידושין לא חלו - האם הכסף חוזר למקדש קידושין מו: ציון א כסף שניתן לשם קידושין שאינם חלים
->אם זרקה האשה את הכסף קידושין ח: ציון ג האשה שנטלה מעות וזרקתם
->אם מתחייב על ידי משכון קידושין ח. ציון י התחייבות עם משכון
->אם נתאכל הכסף לפני גמר מעשה הקידושין קידושין מז. ציון א המקדש ב"אלו" מקודשת
->אם נתן הוא ואמרה היא קידושין ה: ציון ד נתן הוא ואמרה היא
->אם שתקה לאחר מתן מעות קידושין יב: ציון י שתיקה לאחר מתן מעות
->באיסורי הנאה דרבנן סנהדרין פז. ציון ג באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא
->בגידולים של דבר שהאשה מודרת ממנו הנאה נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->בדבר גזול שאין בעל הבית מקפיד עליו פסחים ו: ציון ב דבר שאינו מקפיד לענין גזל ומעשרות
->בדבר שאסור בהנאה לבעל ומותר לאשה נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->בדבר ששווה פרוטה רק מכוח כשרותו למצוה ולא מכוח עצמו סנהדרין פז. ציון ג באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא
->בדמי איסורי הנאה קידושין נו: ציון א קידושין ושאר תשמיש בדמי איסור הנאה
->בחולין שנשחטו בעזרה פסחים ז. ציון א קידושין בחמץ האסור מדרבנן
->בחמץ שאסור מדרבנן פסחים ז. ציון א קידושין בחמץ האסור מדרבנן
->בחפץ שהשאיל לאישה קידושין מז. ציון ג קידושין בפקדון ובהשאלה
->בחפץ של אדם אחר, אם כששמע האחר אמר "למה לא נתת מהטוב יותר"
->->אם מראש ביקש ממנו רשות והשיב לו "כלך אצל יפות" ב"מ כב. ציון ב פסקה א הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות
->->האם מקודשת רק מכאן ואילך או גם למפרע ב"מ כב. ציון ב פסקה א הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות
->בטובת הנאה של מתנות כהונה קידושין נח. ציון ח טובת הנאה במתנות כהונה
->בכסף שנתקבל תמורת איסורי הנאה
->->האם צריך לקדש שוב נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->->לכתחלה ובדיעבד נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->במה שגזל ממנה המקדש או במה שחייב לה קידושין יג. ציון א המקדש אשה במה שגזלה או במה שחייב לה
->במי חטאת ובאפר פרה קידושין נח: ציון ז המקדש במי חטאת ובאפר הפרה
->במיטלטלין שקנה המקדש בקנין כסף ב"מ מז: ציון ו פסקה ב קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->במילווה ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->->בהנאת מחילת מילווה ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->->בהנאת מילווה - שמרוויח לה את הזמן ב"מ סד: ציון א פסקה ג מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->בחלק המילווה שבעיסקא ב"מ קד: ציון ו פסקאות ג, ח העיסקא וגדריה
->במילווה קידושין ו. ציון ו המקדש במלוה; קידושין מז. ציון ב קנין על ידי מלוה
->->שיש עליו משכון קידושין יט. ציון ט המקדש במלווה שיש עליו משכון; קידושין מח. ציון ז אומן שקידש בכלי
->בממון המשותף לו ולחברו, שלא מדעת חברו קידושין נב: ציון ג המקדש בממון המשותף לו ולחברו
->במשכון של אחרים קידושין ח: ציון א המקדש במשכון של אחרים
->במשכון שקיבל בשעת ההלואה או שלא בשעת ההלואה ב"מ פא: ציון ז בעל חוב קונה משכון
->במתנה על מנת להחזיר קידושין ו. ציון ל קידושין במתנה על מנת להחזיר
->בפחות משווה פרוטה קידושין ח. ציון ב הערכת חפץ ביותר משוויו
->->אם הוא שווה פרוטה במקום אחר קידושין יב. ציון ב חיישינן "שמא שווה פרוטה במדי"
->->->האם חוששים ששווה פרוטה במקום אחר קידושין נט. ציון ה המקדש אשה לאחר זמן
->->אם לא ידוע האם היה שו"פ קידושין יב. אחרי ציון ב קידושין בחפץ שלא ידוע אם היה שווה פרוטה
->->פרוטה אחת לשתי נשים קידושין ז. ציון ב שני קנינים התלויים בפרוטה אחת
->->צירוף מעות שכל אחת פחות משו"פ קידושין מו. ציון ד צרוף מעות קידושין
->בפירות שביעית קידושין נב. ציון ב המקדש בפירות שביעית מקודשת
->בפקדון של המקדש שביד האשה קידושין מז. ציון ג קידושין בפקדון ובהשאלה
->בקידושי ספק - האם צריכה האשה להחזיר את כסף הקידושין כתובות עו: ציון א החזרת כסף הקידושין בקידושי טעות
->בקנין חליפין קידושין ג. בלי ציון קידושי אשה בחליפין
->בריבית קצוצה שקיבל מלוה ב"מ סה. ציון ב פסקאות ג, ח החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->שקיבל מהאשה או מאדם אחר ב"מ סא: ציון ט פסקה א ריבית קצוצה יוצאת בדיינים
->בשטר חוב, אם הנייר שווה פרוטה קידושין מח. ציון ד קידושין בשווה פרוטה שבשטר
->->בשטר פסול קידושין מח. ציון ד קידושין בשווה פרוטה שבשטר
->בשטר קידושין פסול, אם הנייר שווה פרוטה קידושין נט. ציון ה המקדש אשה לאחר זמן
->בשכר פעולה שהמקדש עושה עבורה קידושין סג. ציון ג קידושין בשכר פעולה
->האם הם מדאורייתא או מדרבנן קידושין ב. ציון א קידושי כסף דאוריתא או דרבנן
->הזורק לאשה כסף קידושין - האם היא מקודשת גיטין עח. ציון כ הזורק קידושין לרשות הרבים
->->אם היא יכולה לשמור אותו גיטין עח. ציון י פרק ד הזורק גט לרשות הרבים; גיטין עח. ציון כ הזורק קידושין לרשות הרבים
->->->אם גם הוא יכול לשמור אותו גיטין עח. ציון י פרק ד הזורק גט לרשות הרבים
->->בחצרו של אדם שלישי גיטין עח. ציון כ הזורק קידושין לרשות הרבים
->->ברשות הרבים, בסמטא או בצידי רשות הרבים גיטין עח. ציון כ הזורק קידושין לרשות הרבים
->הזורק לאשה קידושין ושני עדים מסופקים אם נפלו קרוב לו או קרוב לה כתובות כג. ציון א אחד אומר שנתקדשה ואחד אומר שלא נתקדשה
->המלוה בריבית וקידש אשה בדמי הריבית ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->המניח כסף קידושין בארבע אמותיה של אשה - האם היא מקודשת גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים; גיטין עח. ציון כ הזורק קידושין לרשות הרבים
->->ברשות הרבים או בסמטא או בצידי רשות הרבים גיטין עח. ציון י פרק א הזורק גט לרשות הרבים
->המקדש אשה בבכור בזמן הזה ב"ק יב: ציון ד בכור בהמה בזמן הזה
->המקדש אשה בגזל או בגניבה ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->->אחרי יאוש ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה; ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->->בגזל גוי ב"ק קיג: ציון א פסקה ד גזל גוי
->->בסתם, שלא ידוע אם הנגנב התייאש ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->המקדש אשה בדבוֹרים ב"ק קיד: ציון א קנין בנחיל דבורים
->המקדש אשה בחוב שאחר חייב לו, במעמד שלושתן גיטין יג: ציון א פרק ד קנין במעמד שלושתן
->->בחוב בשטר או בחוב שבעל פה גיטין יג: ציון א פרק ד קנין במעמד שלושתן
->המקדש בגזל, והסכים הנגזל אח"כ קידושין נב: ציון ד המקדש בגזל שהסכים עמו בעל הבית לאחר מעשה
->המקדש בחפץ - האם צריך שומא קידושין ז: ציון ד שומא בקידושין
->המקדש בכוס ובמה שבתוכו - האם דעתה על הכוס, על מה שבתוכו, או על שניהם קידושין מח: ציון ו קידושין בכוס ובמה שבתוכו
->המקדש במנה ונתן דינר, האם כופים להשלים קידושין ס. ציון ג קידושין על תנאי שיתן מאתים זוז
->כהן המקדש אשה בגזל הגר או בבשר קרבן ב"ק קי: ציון ב גזל הגר ביד הכהן, ממון או אשם
->->לפני החלוקה בין כהני המשמר או לאחר חלוקה ב"ק קי: ציון ב גזל הגר ביד הכהן, ממון או אשם
->מדין עבד כנעני - "הילך מנה והתקדשי לפלוני" ב"מ סט: ציון ג פסקה א ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->מדין עבד כנעני קידושין ז. ציון א קידושין מדין עבד כנעני
->מדין ערב קידושין ו: ציון מ קידושין מדין ערב
->מדין ערב ועבד כנעני קידושין ז. ציון ב קידושין מדין ערב ועבד כנעני
->ע"י שאשה נותנת כסף לאדם חשוב קידושין ז. ציון ג נתנה היא ואמר הוא
->ע"י שאשה נותנת פרוטה לאדם חשוב ברכות נט: ציון ס ברכת שהחיינו על כלים חדשים
->קידושי כסף - האם תוקפם מהתורה או מדרבנן כתובות קג. ציון ל פרק א המצוה לכבד אשת אב ואח גדול
->שליחות בקבלת כסף קידושין כשאינה מפורשת נדרים ו: ציון א ידות בקידושין
קידושין ע"י שטר
->אם העדים לא זוכרים מעצמם את מעשה הקידושין כתובות כ. ציון ח "מפיהם ולא מפי כתבם" בשטר
->אם העדים מתו כתובות כ. ציון ח "מפיהם ולא מפי כתבם" בשטר
->אם השטר פסול והנייר שווה פרוטה - האם מועיל מדין קידושי כסף קידושין מח. ציון ד קידושין בשווה פרוטה שבשטר; קידושין נט. ציון ה המקדש אשה לאחר זמן
->האמירה בעת מתן השטר קידושין ה: ציון ו נוסח אמירה וכתיבה בגט ובשטר קידושין; קידושין ט. ציון ד קידושין בשטר
->כתיבת שמו ושמה בשטר קידושין ט. ציון ד קידושין בשטר
->כתיבתו על חרס כתובות כא. אחרי ציון ג שטר שנכתב על גבי חרס
->לשון השטר קידושין ה: ציון ו נוסח אמירה וכתיבה בגט ובשטר קידושין; קידושין ט. ציון ד קידושין בשטר
->על דעת מי נכתב השטר קידושין ט: ציון ג על דעת מי נכתב שטר הקידושין
->שטר קידושין
->->אם יש בו עדי מסירה או אין עדי מסירה גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->->->אם יש בו עדי חתימה ולא עדי מסירה גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->->האם המקדש צריך למסור את השטר בפני עדים גיטין ג. בלי ציון עדי חתימה כרתי או עדי מסירה כרתי
->->שכתב המקדש בכתב ידו ואין עליו עדים - האם היא מקודשת גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->->->מהתורה ומדרבנן גיטין פו. ציון ב גט שאין עליו שני עדים
->->שנכתב על איסור הנאה - האם הוא כשר גיטין כ. ציון ד פרק ב גט שנכתב על איסורי הנאה
->->->באיסור מהתורה ובאיסור דרבנן גיטין כ. ציון ד פרק ב גט שנכתב על איסורי הנאה
->תוקפם - מהתורה או מדרבנן כתובות כ. ציון ח "מפיהם ולא מפי כתבם" בשטר
קידושין על תנאי
->אם נתקיים התנאי - האם חלים למפרע קידושין ס. ציון ג קידושין על תנאי שיתן מאתים זוז
->->בתנאי בלשון "קום ועשה" - האם הוא תלוי ועומד עד שיעשה קידושין סג. ציון ה המקדש אשה "על מנת שירצה אבא"
->בתנאי בלשון "שב ועל תעשה" - האם יכול לבטלו קידושין סג. ציון ה המקדש אשה "על מנת שירצה אבא"
->האומר לאשה 'הריני בועליך ע"מ שירצה אבי'
->->ולא רצה האב גיטין כה: ציון ב הריני בועליך על מנת שירצה אבא
->->ורצה האב או לא מחה גיטין כה: ציון ב הריני בועליך על מנת שירצה אבא
->האם מותרת לו לפני קיום התנאי קידושין ס. ציון ג קידושין על תנאי שיתן מאתים זוז
->המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים ונמצא שנדרה
->->אם התנה שכל נדר שיימצא על האשה יבטל את הקידושין כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->->בנדר שאין רגילים להקפיד עליו כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->->האם מותרת להינשא לאחר בלי גט כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים; כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים ונמצא שנדרה וחכם התיר לה - האם מקודשת
->->אם המקדש גילה דעתו שאינו מקפיד על הנדר כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->->אם התיר אחרי שבוטלו הקידושין - האם האשה מקודשת למפרע כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->->אם התיר לפני ששמע המקדש על הנדר או אח"כ כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->->אם קיבלה קידושין מאחר - האם מקודשת לו בוודאי או מספק כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->->באשה חשובה כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->->בוודאי או בספק כתובות עד: ציון א המקדש בתנאי שאין עליה נדרים והתירה אותם
->המקדש אשה ע"מ שהוא תלמיד - מה הגדרת תלמיד לענין זה תענית י: ציון א תענית יחידים
->המקדש על תנאי ואח"כ כנס אשה אחרת בלי תנאי ולא התקיים התנאי של הראשונה - האם השנייה צריכה גט כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->המקדש על תנאי ובעל על תנאי ולא התקיים התנאי - האם צריכה גט כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->->אם התנה בפירוש שלא תצטרך גט אם לא יתקיים התנאי כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->המקדש על תנאי וכשכנס לא הזכיר את תנאו ולא התקיים התנאי - האם צריכה גט
->->אם אין עדי יחוד כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->->אם בעל או לא בעל כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->->אם בעל מיד אחרי שקידש כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->->אם גירשהּ אחרי שכנס ושוב קידש בתנאי וגרשה ושוב קידשה וכנס בלי תנאי כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->->אם גירשהּ לפני שכנס ושוב קידש וכנס בלא תנאי כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->->אם לפני שכנס, קידש אשה אחרת בלי תנאי כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->->בוודאי או מספק כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם; כתובות עד. ציון ב תנאי מתקיים רק בדבר שאפשר לעשותו ע"י שליח
->->האם יש לה כתובה כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->המקדש על תנאי ולא התקיים התנאי יבמות ק: ציון ב מי שהוא ספק לאיזה כהן נולד
->המקדש על תנאי ומחל על התנאי
->->אחרי שנודע שהתנאי לא התקיים כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->->שלא בפני עדים כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->המקדש על תנאי ונשא סתם יבמות יב. אחרי ציון ג פרק ד-ה אישה שנתקדשה ונמצאה איילונית; יבמות קו. ציון ב פרק ד חליצה מוטעית
->->הנחה שמחל על תנאו כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות יבמות כב. ציון י בנו מנכרית
->המקדש על תנאי שירצה אביו - משמעותו שיאמר בפירוש שרוצה כתובות עט. ציון א פרק ג המבריחה נכסיה מבעלה
->המקדש שתי נשים בתנאי וכנסן בלי תנאי ולא התקיים התנאי כתובות עב: ציון ט המקדש על תנאי וכנס סתם
->כפייתו לקיים את התנאי קידושין ס. ציון ג קידושין על תנאי שיתן מאתים זוז; קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->->תוך כמה זמן צריך לקיים קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->'על מנת שאדבר עליך לשלטון' וכיו"ב קידושין סג. ציון ב קידושין על תנאי שידבר עליה לשלטון וכיו"ב
->על מנת שאם לא יבוא עד זמן מסויים יתבטלו הקידושין קידושין נט. ציון ה המקדש אשה לאחר זמן
->'על מנת שאני יודע לקרוא' - מה דרוש לדעת קידושין מט. ציון ב המקדש אשה על מנת שיודע לקרות
->'על מנת שאני יודע לשנות' - מה דרוש לדעת קידושין מט. ציון ה המקדש אשה על מנת שיודע לשנות
->'על מנת שאני תלמיד' - מה דרוש לדעת קידושין מט: ציון ב המקדש אשה על מנת שהוא תלמיד
->'על מנת שאראה לך מעות או קרקע'
->->אם אמר שיראה לה עד זמן פלוני קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->->אם הראה לה מעות עיסקא או מעות שקיבל בהלוואה קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->->אם הראה לה קרקע שקיבל באריסות או במתנה ע"מ להחזיר או כמשכון או שמשועבדת לבעל חובו או שמשלם ממנה מס קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->->אם קיבל מעות רק לאחר זמן קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->->האם די שיש עדים שיש לו קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->->האם חוששים שמא הראה לה קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->'על מנת שירצה אבא'
->->ולא רצה האב גיטין כה: ציון ב הריני בועליך על מנת שירצה אבא
->->ורצה האב או לא מחה גיטין כה: ציון ב הריני בועליך על מנת שירצה אבא
->'על מנת שירצה אבא' קידושין סג. ציון ה המקדש אשה "על מנת שירצה אבא"
->'על מנת שיש לי בית כור עפר', ויש לו ב"כ עם נקעים וסלעים קידושין סא. ציון ו בית כור שיש בו נקעים וסלעים
->'על מנת שיש לי מעות או קרקע'
->->אם יש עדים שיש לו קידושין ס. ציון ה המקדש על מנת שיש לו מעות או קרקע
->->->אם ספק האם הם שלו קידושין ס. ציון ה המקדש על מנת שיש לו מעות או קרקע
->->אם קיבל רק אח"כ קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->'על מנת שיש לי קרקע או מעות במקום פלוני' קידושין ס: ציון ה על מנת שיש לו במקום פלוני
->על מנת שלא יתנגד האב סנהדרין יא. ציון א עיבור השנה בהסכמת הנשיא
->'על מנת שתהיי מותרת לשמעון'
->->האם היא מותרת לשמעון גיטין פב: ציון ב שיור בקידושין
->->האם היא מקודשת גיטין פב: ציון ב שיור בקידושין
->שינוי בקיום התנאי - האם הוא קפידה קידושין ס: ציון ה על מנת שיש לו במקום פלוני
->תנאי שאינו כפול שבועות לה. ציון מ מכלל לאו אתה שומע הן, בקללה ובשבועת העדות
->תנאי שהתקיים או שלא התקיים מחמת אונס (ראה: אונס)
קיום נדר (ע"י בעל או אב)
->איסור לקיים נדר נדרים עב: ציון ג שליחות בהפרת נדר ובקיומו
->אם נדרה משני מינים וקיים למין אחד - האם מועילה ההקמה לו או למין האחר נדרים פז: ציון א הפרה וקיום של חלק מהנדר
->אם קיים - האם מועילה התרת חכם אח"כ נדרים סט. ציון ג שאלה על קיום או הפרת הנדר
->אם קיים והפר בבת אחת - האם מקויים, או מופר, או הנדר בעינו נדרים סט: ציון ג קיום והפרה בבת אחת
->->אם אמר "קיים ומופר לך בבת אחת" נדרים סט: ציון ג קיום והפרה בבת אחת
->->אם אמר "קיים ומופר לך" נדרים סט: ציון ג קיום והפרה בבת אחת
->->אם אמר "קיים לך ומופר לך בבת אחת" נדרים סט: ציון ג קיום והפרה בבת אחת
->->אם אמר 'קיים לך ומופר לך' או 'קיים לך מופר לך' נדרים סט: ציון ג קיום והפרה בבת אחת
->אם קיים ונשאל על הקיום - האם יכול להפר אח"כ נדרים סט. ציון ג שאלה על קיום או הפרת הנדר
->->אם עבר יום בין הקיום לשאלה או לא נדרים סט. ציון ג שאלה על קיום או הפרת הנדר
->->האם שאלה על הקיום עוקרת למפרע נדרים סז. ציון א האב והבעל - כשקיים האחד ונשאל על הקיום
->בטעות - האם יכול אח"כ להפר
->->אם נודעה הטעות תכ"ד, וחזר בו אז או לא חזר בו נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->בטעות בהקמה עצמה כגון שחשב שזה לא לשון הקמה נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->->בטעות בזהות הנודרת נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית
->בלב נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->בלי שמיעת הנדר נדרים עב: ציון ב קיום נדר שלא שמעוֹ
->בלשון שמשמעותו שאינו רוצה נדרים שתדור מכאן ולהבא (כגון "אי אפשי שתדורי"), שמראה שהוא רוצה מה שנדרה עד עכשו נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->בלשון שמשמעותו שרוצה לקיים נדרים עז: ציון ד לשונות של קיום נדר והפרתו
->בשתיקה נדרים פז: ציון א הפרה וקיום של חלק מהנדר
->האומר שלא יחול הקיום אלא אם כן תחול ההפרה - האם הנדר מופר או מקוים או נותר בעינו נדרים סט: ציון ב האומר שלא יחול הקיום אלא אם כן תחול ההפרה
->לנדר מותנה לפני שהתקיים התנאי נדרים פט: ציון ב הפרת נדר התלוי בתנאי שעדיין לא התקיים
->לפני שנדרה נדרים עב: ציון ג שליחות בהפרת נדר ובקיומו; נדרים עה. ציון א קיום נדר שעדיין לא נדרה
->->אם פירט את הנדר שהוא יקיים כגון "אם תדרי מככר זה אני מקיים לך" נדרים עה. ציון א קיום נדר שעדיין לא נדרה
->'מופר לך לאחר שעה' - האם כוונתו שיהיה קיים עד אז נדרים ע. ציון א קיום לזמן
->'מופר לך מחר' - האם מפרשים שהתכוון שיהיה מקוים היוםנדרים ע. ציון א קיום לזמן והפרה לאחר זמן
->->האם מופר (היום או ממחר), מקוים או שהנדר בעינו נדרים ע. ציון א קיום לזמן
->ע"י שליח נדרים עב: ציון ג שליחות בהפרת נדר ובקיומו
קיום שטר
->אם אחד מהדיינים אינו יכול לחתום משום שהלך למקום אחר או שאינו יודע לחתום או נאנס
->->אם כתבו רק שהאחד איננו כתובות כב. ציון ג פרק ג נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->->האם השטר כשר כתובות כב. ציון ג פרק ג נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->->האם צריך לכתוב את הסיבה שלא חתם כתובות כב. ציון ג פרק ג נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->אם אחד מהחתומים אינו בפנינו - קיום חתימתו ע"י שנים אחרים, או שיש להמתין שיבוא ויקיים בעצמו כתובות כא. ציון ג פרק ב קיום השטר כשרק אחד מהעדים החתומים נוכח
->אם דייני הקיום (או אחד מהם) קרובים לבעלי הדין כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->אם דייני הקיום (או שניים מהם) קרובים זה לזה כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->אם דייני הקיום או עדי הקיום קרובים לעדי השטר כתובות כא. ציון ז פרק ב הצטרפות עד ודיין לעדות
->אם דייני הקיום קרובים לעדים החתומים על השטר כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->אם הדיינים לא קראו את השטר כתובות כח. ציון ט פרק ג פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->->לראות את שמות בעלי הדין, לוודא שאינם קרוביהם כתובות כח. ציון ט פרק ג פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->אם הדיינים עצמם מכירים את חתימות ידי העדים ר"ה כה: ציון ד לא תהיה שמיעה גדולה מראיה - בדיינים
->אם יצא על דיין ערעור שגזל ועדים מעידים שלא גזל - האם כשר להצטרף עם שניים אחרים לקיים שטר כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->->אם כבר חתמו האחרים על הקיום לפני הערעור כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->->אם שני הדיינים האחרים עצמם מעידים שלא גזל כתובות כא: ציון ו פרק ב דיין שיצא עליו ערעור
->אם מת אחד מהחתומים - האם העד החי יכול לקיים את חתימת המת בצירוף אדם אחר, אם הוא זוכר את העדות או לא כתובות כא. ציון ג פרק א קיום השטר כשרק אחד מהעדים החתומים נוכח
->אם עדי הקיום (או אחד מהם) קרובים לבעל הדין כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->->אם הקרוב בא לקיים את כתב ידו של המתחייב או את חתימת העדים כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->אם עדי הקיום (או אחד מהם) קרובים לעדים החתומים בשטר כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->אם עדי הקיום קרובים זה לזה כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->אם עדי הקיום קרובים לדיינים כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->אם שני דיינים חתמו על הקיום ויצא ערעור שהשלישי גזלן והשניים מעידים שחזר בתשובה - האם הוא יכול לחתום עמהם כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->->אם הערעור יצא לפני שחתמו על הקיום ומעידים להכשירו לאחר שחתמו כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->->אם חזר בתשובה לפני שחתמו הראשונים והערעור יצא לאחר שחתמו כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->->אם קרעו את הקיום הראשון ורוצים לחתום על קיום חדש כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->->אם שניים מהשוק (ולא הדיינים) העידו שחזר בתשובה כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->אם שני דיינים חתמו על הקיום ויצא ערעור שהשלישי ממשפחה פסולה ועדים מעידים שהוא כשר כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->->אם העדים השניים הזימו את הראשונים כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->->אם העדים השניים מכחישים את הראשונים כתובות כא: ציון ו פרק א דיין שיצא עליו ערעור
->אם שני דיינים מכירים את חתימות העדים - האם יכולים להעיד בפני השלישי ולצרפו כתובות כא: ציון א פרק א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->->אם השלישי הוא דיין מומחה כתובות כא: ציון א פרק א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->->להעיד בפני השלישי עם עוד שניים כתובות כא: ציון א פרק א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->אם שני דיינים מכירים את חתימות העדים - האם יכולים לכתוב את שטר הקיום לפני שהם מעידים לפני השלישי, לכתחילה ובדיעבד כתובות כא: ציון א פרקים ב-ג שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->->אם אחרי העדות חותמים השלשה מחדש ביחד כתובות כא: ציון א פרק ג שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->->אם יעידו אחרים על חתימת העדים בפני השלישי לאחר שחתמו השניים כתובות כא: ציון א פרק ג שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->אם שניים מהשוק מעידים על חתימת הדיין ואדם אחר מהשוק מעיד על חתימות עדי השטר כתובות כא. ציון ז פרק ב הצטרפות עד ודיין לעדות
->חובה מדרבנן או מהתורה כתובות כא: ציון ה חובת קיום השטר
->->בשטר שיצא עליו ערעור מצד העדים או בעל הדין כתובות כא: ציון ה חובת קיום השטר
->חובת קיום כתב ידו של המתחייב - מהתורה או מדרבנן כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->חשש לזיוף חתימות העדים והדיינים בשטר מקויים כתובות כא. ציון ז פרקים א-ב הצטרפות עד ודיין לעדות
->חשש לזיוף חתימת העדים אם יש שטר אחר בידו והעדים מכירים את חתימתם בטביעות עין כתובות כ. ציון ה פרק ה קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->חתימת עד על חרס כדי שיקיימו על פיה את חתימתו בשטר כתובות כא. אחרי ציון ג שטר שנכתב על גבי חרס
->->האם צריך לחתום בפני עדים או בפני ב"ד על החרס כתובות כא. ציון ג פרק ב קיום השטר כשרק אחד מהעדים החתומים נוכח
->->חתימה בראש מגילה כתובות כא. ציון ג פרק ב קיום השטר כשרק אחד מהעדים החתומים נוכח
->->על חרס אחד או שנים כתובות כא. ציון ג פרק ב קיום השטר כשרק אחד מהעדים החתומים נוכח
->כתיבת הקיום לפני קבלת העדות על החתימות כתובות כא: ציון א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->->אם שניים חתמו שלא בפני השלישי - האם השלישי יכול להצטרף עמהם כתובות כא: ציון א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->->אם שניים כתבו ולא חתמו - האם השלישי יכול להצטרף עמהם כתובות כא: ציון א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->->לחתום על הקיום לפני קבלת העדות על החתימות כתובות כא: ציון א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->מספר הדיינים הדרושים לקיום שטר סנהדרין ב: ציון ב שנים שדנו; סנהדרין כט. ציון ל הנוסח של הודאה המחייבת
->נאמנות דיין על חתימתו בפני עצמו כתובות כא. ציון ז פרק ג הצטרפות עד ודיין לעדות
->->אם שני דייני הקיום מעידים כל אחד על חתימתו כתובות כא. ציון ז פרק ג הצטרפות עד ודיין לעדות
->נוסח הקיום אם אחד מהדיינים מת ורק שנים חתמו כתובות כב. ציון ג פרק א נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->->אם יש עדים שהיו שלושה בקיום ואחד מת כתובות כב. ציון ג פרק א נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->->אם כתבו בשטר שנעשה בפני ב"ד כתובות כב. ציון ג פרק ב נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->->->בזה"ז כתובות כב. ציון ג פרק ב נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->->->האם צריך לכתוב מי השלישי כתובות כב. ציון ג פרק ב נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->->->האם צריך שיהיה מוכח מלשון השטר שנכתב ע"י שלשה דיינים כתובות כב. ציון ג פרק ב נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->->אם כתבו שהקיום נעשה במושב שלושה ולא כתבו שהאחד איננו כתובות כב. ציון ג פרק א נוסח הקיום כשאחד מהדיינים מת
->ע"י העדים החתומים על השטר כתובות כא. ציון ג קיום השטר כשרק אחד מהעדים החתומים נוכח
->ע"י העדים החתומים על השטר, אם שכחו את תוכן העדות ורק מזהים את חתימתם כתובות כ. ציון ח פרקים ג-ד כותב אדם עדותו על השטר ומעיד לאחר זמן
->->אם השטר נמסר לבעל דין או שנעשה על מנת לתת אותו לבעל דין כתובות כ. ציון ח "מפיהם ולא מפי כתבם" בשטר
->->אם השטר נשאר ביד העדים כתובות כ. ציון ח "מפיהם ולא מפי כתבם" בשטר
->->אם השטר קויים כבר ע"י אחרים - האם שכחתם פוסלת כתובות כ. ציון ח פרקים ג-ד כותב אדם עדותו על השטר ומעיד לאחר זמן
->->אם מצטרף אחר עמהם שמעיד על כתב יד שניהם, או שכל אחד מעיד על כתב ידו ועל כתב יד חברו כתובות כ. ציון ח פרקים ג-ד כותב אדם עדותו על השטר ומעיד לאחר זמן
->ע"י השוואת חתימות העדים
->->האם הקיום מועיל אם יש ריעותא בשטר כתובות קי. ציון א פרק ב לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->האם הקיום מועיל מהתורה או מדרבנן כתובות קי. ציון א פרק ב לווה המציג שטר מכר כנגד שטר חוב
->->לאגרת שכתב העד כתובות כ. ציון ה פרק ד קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->לאגרת שמוחזק לנו שכתב העד ואין ידיעה ברורה על כך כתובות כ. ציון ה פרק ד קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->להגהות שבספר שלא נכתבו ע"י הסופר שכתב את הספר כתובות כ. ציון ה פרק ד קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->לחתימתו בספר או לאותיות שבספר או למילים שלמות כתובות כ. ציון ה פרק ד קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->לספר שהעד כתב כתובות כ. ציון ה פרק ד קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->לספר שמוחזק לנו שהעד כתב ואין ידיעה ברורה על כך כתובות כ. ציון ה פרק ד קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->לשטר אחר שביד התובע, מקויים או שאינו מקויים כתובות כ. ציון ה פרק ה קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->ע"י השוואת חתימות העדים לשטר אחר שקויים בבית דין כתובות כ. ציון ה פרק א קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->אם אין מכירים את חתימות הקיום כתובות כ. ציון ה פרק א קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->אם ערערו עליו בבית דין כתובות כ. ציון ה פרקים א-ב קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->לשטר אחד או לשני שטרות מקוימים כתובות כ. ציון ה פרק ב קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->ע"י השוואת חתימות העדים לשטר הודאה והלוואה כתובות כ. ציון ה פרק ג קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->אם השטר נפרע או שהלווה מודה כתובות כ. ציון ה פרק ג קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->ע"י השוואת חתימות העדים לשטרי כתובה כתובות כ. ציון ה פרק ג קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->אם הנשים לא ישבו תחת בעליהן שלוש שנים כתובות כ. ציון ה פרק ג קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->אם יצא ערעור על השטרות כתובות כ. ציון ה פרק ג קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->ע"י השוואת חתימות העדים לשני שטרות שאינם מקויימים כתובות כ. ציון ה פרק ב קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->לשלושה שטרות כתובות כ. ציון ה פרק ב קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->->שטרי הלוואות והודאות, או שטרי שדות וכתובות כתובות כ. ציון ה פרק ב קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->ע"י השוואת חתימות העדים לשני שטרות ששניהם ביד אדם אחד כתובות כ. ציון ה פרק ה קיום שטר ע"י השוואתו לשטרות אחרים
->ע"י יחיד מומחה לבדו כתובות כב. אחרי ציון ג קיום שטרות ביחיד מומחה
->->אם הוא מכיר בעצמו את חתימות העדים כתובות כב. אחרי ציון ג קיום שטרות ביחיד מומחה
->עדי הקיום שהעידו בפני כל אחד מדייני הקיום בנפרד
->->אם חתמו ביחד על קיום השטר לאחר שקיבלו שלושתם את העדות כתובות כא: ציון א פרק א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->->אם כל דיין חתם בפני עצמו לאחר קבלת העדות כתובות כא: ציון א פרק א שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->על פי מה שראה העד בקטנותו
->->אם אינו מכיר את כתב ידם אלא ראה שחתמו על השטר כתובות כח. ציון ט קיום שטר על פי מה שראה בקטנותו
->->בצירוף עם עד אחר כשר כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->->->אם גם השני קרוב כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->->על כתב ידם של אביו, רבו, אחיו, אחרים שהוא רגיל בהם או של כל אדם כתובות כח. ציון ט קיום שטר על פי מה שראה בקטנותו
->צירוף עד ודיין להעיד על קיום שטר
->->אם העד והדיין מעידים כל אחד על כתב ידו ואחד מהשוק מעיד על כתב העד השני כתובות כא. ציון ז פרק ב הצטרפות עד ודיין לעדות
->->אם העד מעיד על חתימות עדי השטר והדיין מעיד על חתימתו כתובות כא. ציון ז פרק ב הצטרפות עד ודיין לעדות
->->לגבות מנכסים משועבדים או בני חורין כתובות כא. ציון ז פרק ב הצטרפות עד ודיין לעדות
->שטר שנכתב בכתב יד הלווה ללא עדים - האם אפשר לקיימו ע"י קרובי הלווה כתובות כח. ציון ט פסול קורבה בעדי קיום שטרות
->שלא בפני בעל הדין
->->אם הוזמן הנתבע לדין ולא בא ב"ק קיב: ציון ז קיום שטר שלא בפני בעל דין
->->אם העדים החתומים רוצים ללכת למדינת הים ב"ק קיב: ציון ז קיום שטר שלא בפני בעל דין
->->ע"י העדים החתומים או ע"י אחרים ב"ק קיב: ציון ז קיום שטר שלא בפני בעל דין
קיזוז
->האם מותר לתפוס הלוואה כנגד הלוואה ב"מ ו. אחרי ציון א פסקה ג התופס טלית של חבירו בשביל חובו
קיטע
->חליצה בקב שלו שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
->יציאתו בקב שלו בשבת שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
->->קב שהוא צורך הילוכו ושאינו צורך הילוכו שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
->ישיבתו בעזרה על כסאו שבת סו: לפני ציון א כניסה לעזרה ברגל מלאכותית וכיוצא בה
->כניסתו לעזרה ולהר הבית עם הכיסא שהוא יושב עליו שבת סו: לפני ציון א כניסה לעזרה ברגל מלאכותית וכיוצא בה
->כניסתו לעזרה עם סמוכות של קבו שבת סו: לפני ציון א כניסה לעזרה ברגל מלאכותית וכיוצא בה
->כניסתו לעזרה עם רגל מלאכותית שבת סו: לפני ציון א כניסה לעזרה ברגל מלאכותית וכיוצא בה
->נעילתו קב ביום הכיפורים שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
קילור
->הנחתו על עין בשבת שבת קח: ציון ז נתינת קילור על העין
->->האם מותר לפתוח ולסגור את העין שבת קח: ציון ז נתינת קילור על העין
->->העברת הקילור על העין שבת קח: ציון ז נתינת קילור על העין
->->לשם רפואה או לשם תענוג שבת קח: ציון ז נתינת קילור על העין
->->קילור עב או צלול שבת קח: ציון ז נתינת קילור על העין
->השרייתו בשבת שבת קח: ציון ז נתינת קילור על העין
קינוי הבעל לאשתו
->אין לקנא לאשה בינו לבינה כדי שלא תיאסר עליו סוטה ב. ציון א קינוי בינו לבינה
->->בזמן הזה או בזמן שנהגה השקאת סוטה סוטה ב. ציון א קינוי בינו לבינה
->->בקינוי בפני עדים סוטה ב. ציון א קינוי בינו לבינה
->אם קינא לה מביאה דרך איברים סוטה כו: ציון ט קינוי וסתירה דרך איברים
->->אם קינא כרגיל אך ידוע שחושד רק בדר"א סוטה כו: ציון ט קינוי וסתירה דרך איברים
->->אם קינא כרגיל והוסיף להזהירה מביאה דרך איברים סוטה כו: ציון ט קינוי וסתירה דרך איברים
->האם מועיל בינו לבינה שלא בפני שני עדים סוטה ב. ציון א קינוי בינו לבינה
->->האם ב"ד כופה עליו לגרשה סוטה ב. ציון א קינוי בינו לבינה
->האם קינוי הוא איסור, רשות או חובה על הבעל סוטה ג. ציון א הקינוי - איסור, רשות או מצוה
->->באשה כשרה או פרוצה סוטה ג. ציון א הקינוי - איסור, רשות או מצוה
->->בזמן בהמ"ק או בזמן הזה סוטה ג. ציון א הקינוי - איסור, רשות או מצוה
->->חובה מהתורה או מדרבנן סוטה ג. ציון א הקינוי - איסור, רשות או מצוה
->המקנא לאשתו שלא תסתתר עם קטן סוטה כד. ציון י המקנא לאשתו שלא תיסתר עם קטן
->->בן תשע שנים או פחות סוטה כד. ציון י המקנא לאשתו שלא תיסתר עם קטן
->->האם נאסרת לבעלה סוטה כד. ציון י המקנא לאשתו שלא תיסתר עם קטן
->המקנא לשומרת יבם (ראה: שומרת יבם)
->מחילת הבעל עליו סוטה ו. ציון ג איסור תרומה לסוטה שמודה שנטמאה; סוטה כה. ציון ג עוברת על דת שבעלה רוצה לקיימה; סוטה כה. ציון ד בעל שמחל על קינויו; סוטה כה. ציון ה בן סורר ומורה שמחלו לו אביו ואמו
->->אם בית דין קינא לה סוטה כה. ציון ד בעל שמחל על קינויו
->->אם מחל שלא בפניה סוטה כה. ציון ד בעל שמחל על קינויו
->->האם מחילת הבעל מועילה להתירה לו סוטה כה. ציון ד בעל שמחל על קינויו
->->לאחר שנכתבה המגילה סוטה כה. ציון ד בעל שמחל על קינויו
->->לפני שנסתרה או לאחר שנסתרה סוטה כה. ציון ד בעל שמחל על קינויו
->ע"י בית דין
->->אם הבעל אינו יכול לקנא - האם מועיל קינוי של בית דין
->->->להפסידה כתובתה סוטה כד. ציון כ קינוי של בית דין כשהבעל אינו יכול לקנא
->->->להשקותה מי סוטה סוטה כד. ציון כ קינוי של בית דין כשהבעל אינו יכול לקנא
->->->לאוסרה לבעל ולבועל סוטה כד. ציון כ קינוי של בית דין כשהבעל אינו יכול לקנא
->->אם הבעל טען אח"כ שלא נוח לו בקינוי שעשו ב"ד סוטה כד. ציון כ קינוי של בית דין
->->אם הבעל מחל על קינוי בית דין סוטה כה. ציון ד בעל שמחל על קינויו
->->אם הבעל נמצא ולא מקנא כי אינו מקפיד על אשתו סוטה כד. ציון כ קינוי של בית דין
->ע"י שליח של הבעל או של ב"ד סוטה כד. ציון כ קינוי של בית דין כשהבעל אינו יכול לקנא
קינוי וסתירה - איסור האשה מחמתם (ראה גם: סתירה; קינוי)
->איסורה בתרומה (ראה: תרומה)
->איסורה לבועל
->->אם הבעל אינו רוצה להשקותה והאשה טוענת שהיא טהורה סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->->האם האיסור לבועל חל גם על האשה סוטה כז: ציון ג איסור סוטה לבועל
->->אם היא אסורה לבעל בלאו הכי סוטה כג: ציון ה קינוי וסתירה באשה האסורה לבעל
->אם קינא לאשתו משני אנשים ונסתרה עם שניהם כאחד סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->האם ספק סוטה אסורה כודאי סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->האם טומאתה נחשבת כספק ערוה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->הפסדת כתובתה (ראה: כתובה)
קינופות
->האם מותר לישון בסוכה תחת קינופות (סוג אוהל על מיטה) סוכה י: ציון ג כילה, קינופות ונקליטין בסוכה
קיפה (ראה: בשר)
קיפול בגד (בשבת)
->אם אינו רוצה ללובשו בשבת שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->בגד חדש או ישן שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->בגד לבן או צבעוני שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->בגד שכובס או שעוד לא כובס שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->טלית של מצווה שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->->בטלית המיוחדת לשבת שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->->בטלית שאולה שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->סוגי קיפול שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->ע"י אדם אחד או שניים שמקפלים יחד שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->ע"י כבישה במכבש שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->ע"י מתיחה על ספסל שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
קיצור דרך (ראה: שדה חבירו, הליכה בה)
קירסום
->בתוספת שביעית שביעית פ"ב מ"ב ציון י פרק ט מלאכות שהותרו בערב שביעית עד ראש השנה
קישוא
->חרישה בשדה קישואים בתוספת שביעית (ראה: תוספת שביעית)
קלא אילן
->האם מותר לתלותו בציציות
->->בזמן ששכיח תכלת או בזה"ז ב"מ סא: אחרי ציון ו התולה קלא אילן בבגדו
->->בציציות של בגד שעומד למכירה ב"מ סא: אחרי ציון ו התולה קלא אילן בבגדו
קלות ראש
->איסור קלות ראש במקדש יומא ז: ציון ג היסח הדעת בציץ ובתפילין
->בהר הבית
->->לאכול חולין או קדשים ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->לפייס לעבודה ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->ללכת בגילוי ראש (לזמן ניכר או לרגע) ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->להתגלח (לאדם רגיל או לנזיר) ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->בזמן הזה ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->במקדש וכנגד שער המזרח
->->מה נקרא קלות ראשברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->->כשבית המקדש חרב ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח; ברכות סא: ציון ד הצדדים האסורים והמותרים בשעה שמתפנה
קליפות (של פירות)
->ביעור בהן בשביעית שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
->האם מברכים עליהן כמו על הפריברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן
->->בקליפות מרוקחות ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן
->האם ערלה נוהגת בהן ברכות לו: לפני ציון ה הגדרת שומר הפרי לענין ערלה
->צביעה בהן (ראה: צביעה)
->קדושת שביעית בהן שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
->->הקליפה הרכה או הקשה שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
->->קליפות רימונים, אגוזים ושאר פירות שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
קללה (ראה גם: ברכת השם; מקלל)
->האם נחשבת מעשה והמקלל לוקה
->->במקלל את אביו ב"מ צ: ציון נ חסימה בקול
->->במקלל את חברו בשם ב"מ צ: ציון נ חסימה בקול
->הלוואה בלי עדים ע"י מי שאינו חושש מהקללה שזה גורם ב"מ עה: ציון ח פסקה א איסור הלואה בלא עדים
->הלומד פסוק שיש בו קללות - האם ראוי לשנות, כגון לומר "יכהו" במקום "יכך"
->->אם הוא לומד עם חברו שבועות לו. אחרי ציון ג שינוי בפסוקים שיש בהם קללה
->->אם הוא מביא את הפסוק לדרשה סתם שבועות לו. אחרי ציון ג שינוי בפסוקים שיש בהם קללה
->->אם הוא מלמד תינוקות שבועות לו. אחרי ציון ג שינוי בפסוקים שיש בהם קללה
->->אם הוא קורא בתורה שבועות לו. אחרי ציון ג שינוי בפסוקים שיש בהם קללה
->המקלל את עצמו או את חברו בכינוי - האם הוא לוקה שבועות לה. ציון ל המקלל את עצמו או את חברו
->המקלל את עצמו או את חברו בלשון "אל יהי פלוני ברוך לה'" - האם הוא לוקה שבועות לה. ציון מ מכלל לאו אתה שומע הן, בקללה ובשבועת העדות
->המקלל במי שנקרא שלמה בשיר השירים - האם הוא לוקה שבועות לה: ציון ל קדושת השם "שלמה" בשיר השירים
->המקללת את אבי בעלה בפני בעלה יוצאת בלא כתובה
->->אם היא מקללת את אבי בעלה בפני אבי בעלה עצמו כתובות עב: ציון ה המקלל את יולדיו של בעלה
->->אם היא מקללת את אבי בעלה בפני אח של בעלה כתובות עב: ציון ה המקלל את יולדיו של בעלה
->->אם היא מקללת את אבי בעלה בפני בנו של בעלה כתובות עב: ציון ה המקלל את יולדיו של בעלה
->->אם היא מקללת את בעלה כתובות עב: ציון ה המקלל את יולדיו של בעלה
->->אם היא מקללת את סבו של הבעל בפני הבעל או בפני אביו של הבעל כתובות עב: ציון ה המקלל את יולדיו של בעלה
->->קללה בלי שם וכינוי כתובות עב: ציון ה המקלל את יולדיו של בעלה
->חיובו של המקלל (ראה: מקלל)
->מי שפרע (ראה: מי שפרע)
->מלקות במקלל עצמו ב"ק צא: ציון א החובל בעצמו
->קללת חכם מתקיימת אפילו היתה על תנאי מכות יא: ציון א הפרת נידוי על תנאי
קלף
->הגדרתו, לענין כתיבת תפילין ומזוזות שבת עט: ציון ב על מה כותבים תפילין
'קם דינא'
->אחרי שנפסק הדין האם אפשר לשנותו - "הדר דינא" או "קם דינא" כתובות קט: ציון ו פרק ב מי שהלך למדינת הים ואבדה דרך שדהו
->האם מבטלים פסק דין שנראה שהיה בטעות שבועות מז: ציון ה פרק ג שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
קם ליה בדרבה מיניה (ראה גם: אין לוקה ומשלם)
->אם הפעולה המחייבת מיתה מורכבת משני שלבים (כגון עקירה והנחה) והפעולה המחייבת ממון (כגון קנין הגניבה) מתבצעת ביניהם ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->אם עבר עבירה שחייבים עליה מלקות ב"ק עא. ציון א גנב וטבח ביום הכפורים
->->והתרו בו או לא התרו בו ב"ק עא. ציון א גנב וטבח ביום הכפורים
->בחיוב ארבעה וחמישה
->->אם גנב בשבת וטבח בחול כתובות לד: לפני ציון א גנב בשבת וטבח ביום חול
->->אם גנב וטבח בשבת כתובות לד: לפני ציון א גנב בשבת וטבח ביום חול
->->אם טבח על מנת לשלם את דמי הבהמה לבעלים כתובות לד: ציון ב הטובח בשבת בהמה מושאלת
->->בשואל שטבח בשבת את הבהמה השאולה כתובות לד: ציון ב הטובח בשבת בהמה מושאלת
->בחיוב כרת עם חיוב ממון כתובות ל. ציון א חיוב תשלומים כשיש חיוב כרת
->->באונס ומפתה חייבי כריתות כתובות כט. ציון א חיוב קנס על האונס והמפתה חייבי לאוין וכריתות; כתובות ל. ציון א חיוב תשלומים כשיש חיוב כרת
->->בבא על נידה והבטיח לה אתנן כתובות ל. ציון א חיוב תשלומים כשיש חיוב כרת
->->בחובל בחברו ביוה"כ כתובות ל. ציון א חיוב תשלומים כשיש חיוב כרת
->בחיוב תשלומים שאינו בא ממילא ב"מ צא. ציון ג החוסם את הבהמה חייב בתשלומים
->במעשה שמחייב ממון לאיש אחד ונפשות לאיש אחר סנהדרין ט: ציון א ממון לזה ונפשות לזה; סנהדרין עד. ציון ב ממון לזה ונפשות לזה ברודף
->ברודף ששבר כלים סנהדרין ט: ציון א ממון לזה ונפשות לזה; סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו; סנהדרין עד. ציון ב ממון לזה ונפשות לזה ברודף
->->אם שבר כלי של הנרדף סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
->בתשלום שהתחייב אדם דרך משא ומתן ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->האומר בשבת "זרוק גנבותיך לחצרי ותקני חצרי" - האם חייב בתשלומים כתובות לא. ציון א חיוב תשלומים במזיק בשבת בין עקירה להנחה
->הגונב כיס בשבת ברשות היחיד והוציאו לרשות הרבים - האם חייב בתשלומים כתובות לא. ציון ב הגונב כיס בשבת והוציאו לרשות הרבים
->->אם הוציא אותו ע"י גרירה כתובות לא. ציון ג הגונב כיס בשבת ע"י גרירה
->->->אם יש בו מטבעות או נסכא (חתיכת ארוכה של כסף) כתובות לא. ציון ג הגונב כיס בשבת ע"י גרירה
->->->אם העביר אותו מיד אחת לאחרת למטה או למעלה משלושה טפחים בהוצאתו לרה"ר כתובות לא. ציון ג הגונב כיס בשבת ע"י גרירה
->הזורק חץ בשבת וקרע בגד - האם חייב לשלם כתובות לא. ציון א חיוב תשלומים במזיק בשבת בין עקירה להנחה
->החובל בחברו ביוה"כ - האם חייב בתשלומים כתובות ל. ציון א חיוב תשלומים כשיש חיוב כרת
->המדליק גדיש והרג עבד וגדי סנהדרין ט: ציון א ממון לזה ונפשות לזה
->המנסך יין חברו לעבודה זרה - האם חייב בתשלומים כתובות לא. ציון א חיוב תשלומים במזיק בשבת בין עקירה להנחה
->המעביר סכין בשבת וקרע בגד בהליכתו - האם חייב בתשלומים כתובות לא. ציון א חיוב תשלומים במזיק בשבת בין עקירה להנחה
->זר שאכל תרומה - חיובו במלקות או בתשלומים כתובות ל: ציון א חיוב תשלומים בזר שאכל תרומה
->זר שאכל תרומה שלו וקרע שיראין של חברו סנהדרין ט: ציון א ממון לזה ונפשות לזה
->מי שפטור מלשלם מטעם קלב"מ - האם חייב לשלם מדיני שמים ב"ק מז: ציון ד החיוב בדיני שמים בגרמא בנזיקין; ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->תפיסה ממי שפטור מטעם קלב"מ, בשוגג או במזיד ב"מ סא: ציון י פסקה ב אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
קמח
->איזו ברכה מברכים עליו
->->קמח קלוי או רגילברכות לו. ציון ה כיצד מברכים על הקמח
->->קמח חיטים ברכות לו. ציון ה כיצד מברכים על הקמח; ברכות לז. ציון ד הכוסס את החיטה
->->קמח שעורים ברכות לו. ציון ה כיצד מברכים על הקמח
->איזו ברכה ראשונה ואחרונה מברכים על מאכל ששמו בו קמח
->->כדי לתת טעםברכות לו: ציון נ הברכה על מאכל המעורב בחמשת מיני דגן
->->כדי לדבקברכות לו: ציון נ הברכה על מאכל המעורב בחמשת מיני דגן
->->כדי לתת ריח או לצבועברכות לו: ציון נ הברכה על מאכל המעורב בחמשת מיני דגן
->->האם שיעור הקמח קובע ברכות לו: ציון נ הברכה על מאכל המעורב בחמשת מיני דגן
->מה מברכים על קמח קלוי שערבו בדבש ברכות לח. ציון ח כיצד מברכים על קמח קלוי מעורב במים
->מה מברכים על קמח של אחד מחמשת מיני דגן ששלקו וערבו במים
->->בבלילה עבה או רכה ברכות לח. ציון ח כיצד מברכים על קמח קלוי מעורב במים
קמיע
->הצלתו מדליקה בשבת שבת קטו: ציון ב הצלת קמיעין
->->אם יש בו אזכרה שבת קטו: ציון ב הצלת קמיעין
->->אם יש בו שמות של מ"ב או ע"ב אותיות שבת קטו: ציון ב הצלת קמיעין
->יציאה בו בשבת (ראה: מוציא בדרך מלבוש)
->כניסה לבית הכיסא עם קמיע שיש בו ענייני קדושה שבת סא: ציון בלי ציון יציאה בקמיע שאינו מחופה עור
->כתיבתו עם פסוקים שבת קטו: ציון ב הצלת קמיעין
->->בזמן הזה שבת קטו: ציון ב הצלת קמיעין
קמיצה
->אם הטה את הכלי על הצד וכל המנחה נפלה על דופן הכלי (או שהניח חלק מהמנחה על הדופן) ומשם קמץ יומא מח. ציון א הדבקת הקומץ לדופן הכלי או לתחתיתו
->אם מניח את כפו על המנחה ומכופף את האצבעות יומא מז. ציון ד מעשה הקמיצה במנחות
->אם צידי האצבעות למטה ומוריד אותן לתוך המנחה יומא מז. ציון ד מעשה הקמיצה במנחות
->אם קמץ בימינו ונתן לשמאלו לפני שקידש בכלי שרת יומא מח. ציון ז קטורת שהתפזרה ממלוא חפניו
->בראשי אצבעותיו - כמות קטנה או הכמות הראויה יומא מז. ציון ד מעשה הקמיצה במנחות
->בשלוש אצבעות או ארבע, במנחת סולת או במחבת ומרחשת יומא מז. ציון ד מעשה הקמיצה במנחות
->האיסור לעשות כלי למדוד בו את הקומץ לפני הקמיצה יומא מז. ציון ד מעשה הקמיצה במנחות; יומא מז. אחרי ציון ד איסור עשיית מידה לחפינת הקטורת
->האם היא מהעבודות הקשות שבמקדש יומא מז. ציון ד מעשה הקמיצה במנחות
->הנחת הקומץ בכלי שרת לקדשו
->->אם הדביק אותו בדופן ולא בתחתית יומא מח. ציון א הדבקת הקומץ לדופן הכלי או לתחתיתו
->->אם הפך את הכלי והדביקוֹ בתוכו בתחתית הכלי יומא מח. ציון א הדבקת הקומץ לדופן הכלי
->->אם הפך את הכלי ויש בו בית קיבול מאחוריו ושם הניח את הקומץ יומא מח. ציון א הדבקת הקומץ לדופן הכלי או לתחתיתו
->->אם הפך את הכלי כהפיכת חולצה והניח ב"תוך" החדש יומא מח. ציון א הדבקת הקומץ לדופן
->הסולת שבין האצבעות של הכהן יומא מז: בלי ציון הקטורת שבין האצבעות של מלוא חופניו
->->האם הוא בגדר קומץ או בגדר שיריים יומא מז. ציון ד מעשה הקמיצה במנחות
->הקומץ מנחה לשם ע"ז שאין דרכה בקמיצה סנהדרין ס: ציון ו עבודות שחייב עליהן בע"ז שלא כדרכה
->קומץ שהתפזר מהיד לפני שהניחו בכלי שרת או אח"כ ואספו יומא מח. ציון ז קטורת שהתפזרה
->שיעור הקומץ - כשני זיתים יומא כד. לפני ציון ג שיעור תרומת הדשן
קנאים פוגעים
->בישראלית הנבעלת לארמי סנהדרין פא: ציון כ הבועל ארמית
->בישראלית הנבעלת לישראל משומד סנהדרין פא: ציון כ הבועל ארמית
->בשעת מעשה דוקא סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->האם צריך התראה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->רשות או מצוה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
קנה (הצמח)
->קציצתו בשביעית שביעית פ"ד מ"ו ציון כ המזנב בגפנים והקוצץ קנים
->->קציצתו לגמרי, או בהשארת טפח שביעית פ"ד מ"ו ציון כ המזנב בגפנים והקוצץ קנים
->שחיטה בקרומית של קנה חולין טז: ציון ד שחיטה בקרומית של קנה
->->אם בדקו את הקנה וראו שלא ניתזו ממנה קיסמים חולין טז: ציון ד שחיטה בקרומית של קנה
->->לכתחילה ובדיעבד חולין טז: ציון ד שחיטה בקרומית של קנה
קנה (גרגרת)
->חֶתֶך בו שאפשר לתלות שנעשה ע"י סכין השחיטה חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->שנחסר
->->והחסרון דומה לחסרון סמוך שנעשה אחרי השחיטה חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->->->אם אחד בטבעת גדולה ואחד בטבעת קטנה חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->->->אם אחד בטבעת ואחד בבשר שבין הטבעות חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->->->אם אחד בצד הדק של הקנה ואחד בצד העבה חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->->->אם שני המקומות בחוליות (שלָשות של טבעות) שונות חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->->->אם שני המקומות בטבעות שונות חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->->->בזמן הזה חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->->->במקום השחיטה או מתחת לו חולין נ. ציון ט הקפה בקנה
->->כשיעור איסר או יותר חולין נד. ציון ז ניקבה הגרגרת
->->שנחסר פחות מחצי רוחב עיגול פי הקנה חולין נד. ציון ז ניקבה הגרגרת
->שניקב נקב מפולש משני צדדיו חולין מה. ציון ד גרגרת שנפחתה
->שניקב נקב שיש בו חסרון - שיעורו בעוף חולין מה. ציון ב צירוף נקבים בגרגרת
->שניקב נקבים קטנים - צירופם לשיעור חולין מה. ציון ב צירוף נקבים בגרגרת
->->לשיעור רוב או לשיעור כאיסר חולין מה. ציון ב צירוף נקבים בגרגרת
->->נקבים שאינם באותו גובה בקנה חולין מה. ציון ב צירוף נקבים בגרגרת
->->צירוף החלק השלם שבין הנקבים חולין מה. ציון ב צירוף נקבים בגרגרת
->->->אם אין בין נקב לנקב כשיעור הנקב או יש חולין מה. ציון ב צירוף נקבים בגרגרת
->->->בבהמה או בעוף חולין מה. ציון ב צירוף נקבים בגרגרת
->->->בנקבים שיש בהם חסרון או שאין בהם חסרון חולין מה. ציון ב צירוף נקבים בגרגרת
->שנמצא שמוט אחרי השחיטה ויש עליו סימן של חתך חולין נד. ציון ג סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה
->->אם תפס בסימנים כששחט או לא תפס חולין נד. ציון ג פרק ב סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה
->->->אם משך את העור מאחורי בית השחיטה ונדחקו הסימנים מעצמם חולין נד. ציון ג פרק ג סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה
->->->אם תפס את הסימן בין אצבעותיו חולין נד. ציון ג פרק ג סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה
->->האם מועילה בדיקה ע"י השוואתו לחתך אחר בקנה חולין נד. ציון ג פרק א סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה
->->->בזמן הזה חולין נד. ציון ג פרק ד סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה
->->->בקנה של אותה בהמה או של בהמה אחרת חולין נד. ציון ג פרק א סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה
->->האם מועילה בדיקה ע"י השוואתו לקנה שמוט בבהמה אחרת חולין נד. ציון ג פרק א סימן שנמצא שמוט לאחר השחיטה
->שנסדק לארכו, ונשאר שלם פחות מטבעת או משלוש טבעות למעלה ולמטה חולין מה. ציון ה קנה שנסדק לארכו
->->אם נשאר שלם רק במקום שאינו כשר לשחיטה למעלה ולמטה חולין מה. ציון ה קנה שנסדק לארכו
->שנעקר רובו מהלחי חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים; חולין מד. ציון ד ניטל הלחי התחתון - כשרה
->->אם עדיין מחובר בו קצת בשר חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->->טריפה או נבילה חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->שנפסק - טריפה או נבילה חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->->בחייה ואחרי מותה חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->->כשהיא מפרכסת חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->->לענין איסור אכילת נבילה ולענין טומאת נבילה חולין לב. אחרי ציון ט נקובת הוושט ופסוקת הקנה - טרפות או נבלות
->->שנפסק רוב עובייה או רוב חללה חולין מד: ציון א אופן שיעור הרוב בטרפה של פסוקת הגרגרת
->שנפרד מהוושט חולין מד. ציון ג עיקור ודלדול בתורבץ הוושט ובסימנים
->שנתלש חלקו ועדיין מחובר - שיעורו חולין מה. ציון ד גרגרת שנפחתה
->->בעוף ובבהמה חולין מה. ציון ד גרגרת שנפחתה
קניין
->אם אמר המקנה לקונה לשון עתיד כגון "משוך ותקנה"
->->אם אמר "משוך חפץ זה לקנותו" או "משוך הבהמה זו לקנות כלים שעליה" ב"מ ט: ציון ב האומר 'משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה'
->->אם אמר "משוך לקנות עכשו" ב"מ ט: ציון ב האומר 'משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה'
->->בקנין כסף או משיכה או חזקה ב"מ ט: ציון ב האומר 'משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה'
->->בשכיב מרע ב"מ ט: ציון ב האומר 'משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה'
->דישת מיצרי קרקע - האם היא מעשה קנין ב"ק ט. ציון א חזרה מקנין בשדה שיצאו עליה עסיקין
->האם הרוכב ע"ג בהמה קונה אותה (ראה: רכיבה)
->הקנאת חפץ שאינו ברשותו ב"ק ע. ציון א על מה כותבים הרשאה
->מי שעשה קנין בחפץ אבל גילה דעתו שהוא רוצה לקנות ע"י מעשה אחר שאינו מועיל כקנין
->->אם עשה את הקנין בזמן גילוי הדעת או לפני כן ב"מ י. ציון ו הקונה בקנין אחד מהו שיקנה באחר
->->אם עשה קנין דרבנן (כגון קנין ד' אמות) או דאורייתא ב"מ י. ציון ו הקונה בקנין אחד מהו שיקנה באחר
->מיטלטלין אינם נקנים בכסף שבת כג. ציון ה אכסנאי בנר חנוכה
->מסירת מפתח של בית - האם מועילה כמעשה קנין
->->אם אמר בפירוש שהתכוון לקנות במסירת המפתח ב"ק נא: ציון נ מסירת מפתח בקנין קרקע
->->אם מסר סתם ב"ק נא: ציון נ מסירת מפתח בקנין קרקע
->מסירת משכוכית במקום "לך משוך וקנה" בקניין עדר - גדרה ב"ק נב. ציון א מסירת משכוכית
->ע"י גרירה שבת ח: ציון ד הוצאה ע"י זקיפה והשלכה
->ע"י זקיפת דבר ארוך והשלכתו הלאה שבת ח: ציון ד הוצאה ע"י זקיפה והשלכה
->פירות העומדים להיבצר - האם הם כמטלטלין או כקרקע לענין דרך הקנין
->->אם הם עדיין זקוקים לקרקע או לא שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->->אם חיבורם לקרקע גורם להכחשתם שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->פרוטה אחת לשני קניינים קידושין ז. ציון ב שני קנינים התלויים בפרוטה אחת
->קניין ד' אמות - בהתכוון לזכות עבור אחר או הקדש נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->קניין סודר
->->האם יכול המקנה לתפוס את הסודר נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->->האם צריך להקנות את הסודר מעכשו נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->->נחשב קנה ע"מ להקנות נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->קניינים ספציפיים (ראה: הגבהה; חזקה; חליפין; חצר; מסירה; משיכה; קנין אגב; קנין כסף; שטר)
->קנין קרקע או מטלטלין וכיו"ב בלי עדים קידושין סה: ציון ב קנין אינו צריך עדים
->שני קניינים שנעשו בבת אחת, ואחד לא חל, האם האחר חל קידושין נ: ציון ז תפיסת הקידושין בנשים שהתקדשו עם שתי אחיות כאחת
קניין אגב (מטלטלין אגב קרקע)
->אם השדה לאחד והמטלטלין לאחר קידושין כז. ציון ז שדה לאחד ומטלטלין לאחר
->->אם השדה לאפוטרופוס והמטלטלין ליתומים קידושין כז. ציון ז שדה לאחד ומטלטלין לאחר
->->אם השדה לגבאי צדקה והמטלטלין לעני קידושין כז. ציון ז שדה לאחד ומטלטלין לאחר
->האם מועיל מן התורה או רק מדרבנן ב"ק יב. ציון ג עבדים כקרקעות או כמטלטלין
->האם צריך לתת את דמי כל המטלטלין קידושין כז. ציון ה קנין אגב
->כשהחצר והחפץ שבתוכו נקנים כאחד קידושין כז. ציון ה קנין אגב
->נוסח האמירה קידושין כז. ציון ה קנין אגב
->קניית מטלטלין אגב עבדים ב"ק יב. ציון ג עבדים כקרקעות או כמטלטלין
->קניית עבד אגב קרקע אם אינו עומד בתוכה ב"ק יב. ציון ד קנין עבדים אגב קרקעות
קניין דברים
->בבר מצרא המוחל לקונה על זכותו לסלקו ועושה קנין ב"מ קח. ציון ט פסקה א-ב ויתור המצרן על זכותו
->המתחייב בקנין למכור שדה לפלוני אם ימכור בעתיד ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד
קניין חצר (ראה גם: קנין כלי)
->אם הקונה עומד בצד החצר ולא בתוכו גיטין עז. ציון ו פרק ג הזורק גט לחצרה
->בבית מושכר
->->בקניית מציאה או הפקר ב"מ קא: ציון ע זכות המשכיר והשוכר בזבל שבחצר
->->האם השוכר יכול לקנות חפצים שהיו בחצר בשעה ששכר אותה ב"מ מט: ציון ב קנין מעות במטלטלין המונחים במקום מושכר
->->האם חפצים של השוכר נקנים למשכיר ב"מ מט: ציון ב קנין מעות במטלטלין המונחים במקום מושכר
->->לשוכר או למשכיר ב"מ מט: ציון ב קנין מעות במטלטלין המונחים במקום מושכר; ב"מ קא: ציון ע זכות המשכיר והשוכר בזבל שבחצר
->בחנות פסחים לא: ציון ג חמץ הנמצא בחנות
->בחצר שאינה משתמרת
->->אם אמר "תקנה לי חצרי" או לא אמר ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת; ב"מ כו: ציון ו פסקה א מצא בחנות ובשולחנות
->->אם עומד בצד שדהו או לא ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->->אם עומד בתוך השדה או מחוץ לשדה ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->->->במציאה או במכר ובמתנה או בגט ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->->בבעלי חיים שאינו יכול לרוץ אחריהם ולתופסם ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->->->במציאה או במתנה ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->->בחפצים דוממים או בבעלי חיים ב"מ יא. ציון ב קנין בחצר שאינה משתמרת
->->האם חנות נחשבת חצר שאינה משתמרת או גרועה ממנה ב"מ כו: ציון ו פסקה א מצא בחנות ובשולחנות
->בחצר של נכרי פסחים לא: ציון ג חמץ הנמצא בחנות
->במי שחשב לגנוב בהמה שנכנסה לחצר משתמרת שלו ב"ק סה. לפני ציון א קנין גניבה בגגו
->במי שחשב לקנות מציאה הנמצאת בחצר משתמרת שלו ב"ק סה. לפני ציון א קנין גניבה בגגו
->בנחיל של דבורים או בצבי שבור ב"ק קיד: ציון א קנין בנחיל דבורים
->בקניית אבידה אם לא אמר "תזכה לי חצרי"ב"מ יא. ציון ו זכור ולבסוף שכוח, בדין שכחה
->->אם אחרים רצים לזכות במציאה או לאב"מ יא. ציון ו זכור ולבסוף שכוח, בדין שכחה
->->בדבר שידוע שהוא מחזר אחריו לקנותוב"מ יא. ציון ו זכור ולבסוף שכוח, בדין שכחה
->בקניית אבידה שלא מדעת בעל החצר
->->אם היתה בכותל ביתו
->->->אם הגיעה לשם לפני יאוש בעלים או אחריו ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->->->מחציו ולחוץ או מחציו ולפנים ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->->אם היתה שם לפני שקנה את החצר או באה אח"כ ב"מ כה: ציון מ פסקה ב-ג מצא בגל ובכותל ישן
->->אם נפלה לחצרו או הונחה שם מדעת ב"מ כה: ציון מ פסקה ב-ג מצא בגל ובכותל ישן
->->בבית מושכר ב"מ כו. ציון ו מציאה בבית מושכר
->->->אם בעל החצר דר בה או לא ב"מ כו. ציון ז פסקה ב מציאה בבית שעשאו פונדק
->->->אם הגיעה לחצר לפני יאוש או אחרי יאוש ב"מ כו. ציון ז פסקה ב מציאה בבית שעשאו פונדק
->->->אם הוא משכירו תמיד או רק חלק מהזמן ב"מ כו. ציון ז פסקה ב מציאה בבית שעשאו פונדק
->->בדבר שאינו שכיח להיות שם כגון מטמון ב"מ כה: ציון מ פסקה ב-ג מצא בגל ובכותל ישן
->->בדבר שייתכן שלא יימצא לעולם כגון שהוא בעובי הכותל ב"מ כה: ציון מ פסקה ב-ג מצא בגל ובכותל ישן
->->בחנות ב"מ כו: ציון ו פסקה א מצא בחנות ובשולחנות
->->->אם הגיעה לחנות לפני יאוש או אחרי יאוש ב"מ כו: ציון ו פסקה א מצא בחנות ובשולחנות
->->->בכסף שהניח אחד הלקוחות על תיבה ושכחה ב"מ כו: ציון ו פסקה א מצא בחנות ובשולחנות
->->בחצר המשתמרת או שאינה משתמרת ב"מ כה: ציון מ פסקה ב-ג מצא בגל ובכותל ישן
->בקניית אפרוחים חולין קמא: אחרי ציון ד איסור הזכייה בביצים ובאפרוחים שהאֵם רוצבת עליהם
->->שהאֵם רובצת עליהם חולין קמא: אחרי ציון ד איסור הזכייה בביצים ובאפרוחים שהאֵם רוצבת עליהם
->->שפורחים חולין קמא: אחרי ציון ד איסור הזכייה בביצים ובאפרוחים שהאֵם רוצבת עליהם
->בקניית ביצים כשהאם פורחת באויר חולין קמא: אחרי ציון ד איסור הזכייה בביצים ובאפרוחים שהאֵם רוצבת עליהם
->בקניית ביצים שהאם רובצת עליהם חולין קמא: אחרי ציון ד איסור הזכייה בביצים ובאפרוחים שהאֵם רוצבת עליהם
->->לזכות לעצמו ולזכות לאחרים חולין קמא: אחרי ציון ד איסור הזכייה בביצים ובאפרוחים שהאֵם רוצבת עליהם
->->מדעתו ושלא מדעתו חולין קמא: אחרי ציון ד איסור הזכייה בביצים ובאפרוחים שהאֵם רוצבת עליהם
->בקניית דבר שייתכן שלא יימצא לעולם ב"מ כו: ציון ו פסקה א מצא בחנות ובשולחנות
->בקניית עומר ששכחו פועלים ובעל הבית בשדה ולא שכחו ב"מ יא. ציון ו זכור ולבסוף שכוח, בדין שכחה
->בקניית שאריות של לקט אחרי שהלכו הנמושות ב"מ כא: ציון ז מאימתי מותר לכל אדם ללקט
->->אם בעל השדה עומד לידה או לא ב"מ כא: ציון ז מאימתי מותר לכל אדם ללקט
->האם חצר קונה חפץ שנזרק באוירה ואינו עתיד לנוח בחצר
->->אם היא משתמרת או לא ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->->אם יש לה גג או אין ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->->אם מישהו תפס את החפץ בעודו באויר החצר או לאחר שיצא מאויר החצר ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->->אם נותן המתנה חזר בו בעוד החפץ באויר החצר ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->->במתנה או בהפקר ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->האם משיכת בהמה מועילה לקנות את הכלים שעליה בקנין חצר
->->אם מושך את הבהמה כדרכה או כשהיא כפותה ב"מ ט: ציון ג קנין כלים שעל גבי בהמה
->->אם מקנה לו את הבהמה בהשאלה רק לצורך קניית הכלים ב"מ ט: ציון ג קנין כלים שעל גבי בהמה
->->אם מקנה לו את הבהמה לגמרי ב"מ ט: ציון ג קנין כלים שעל גבי בהמה
->האם קטן או קטנה קונים בו
->->גט או מציאה או מכר או מתנה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->->קטנה שיש לה אב או שאין לה ב"מ י: ציון ד קנין חצר וארבע אמות בקטן ובקטנה
->כשזה לחובתו של בעל החצר פסחים לא: ציון ג חמץ הנמצא בחנות
->לעניין גט (ראה: גט - נתינתו)
->שלא מדעת בעל החצר
->->אם מגלה דעתו בפירוש שאינו רוצה לקנות בו ב"ק מט: ציון א המחזיק בשטרותיו של גר
->->בדבר שאינו יודע שנמצא בה ב"ק מט: ציון א המחזיק בשטרותיו של גר
->->בדבר שיודע שנמצא בה ואין בדעתו לקנותו ב"ק מט: ציון א המחזיק בשטרותיו של גר
קניין כלי
->בכלי הנמצא בסמטא - האם הוא קונה, מדאורייתא או מדרבנן גיטין ס: ציון ב פרק ב מצודות חיה ועופות שיש להן בית קיבול
->->אם בעליו עומד לידו גיטין ס: ציון ב פרק ב מצודות חיה ועופות שיש להן בית קיבול
->->אם דעת אחרת מקנה גיטין ס: ציון ב פרק ב מצודות חיה ועופות שיש להן בית קיבול
->בכלי של הקונה ברשות המוכר גיטין עח. ציון א פרק ב זרק גט למיטתה שברשותו
->במיטה של הקונה ברשות המוכר
->->אם דפנותיה מגיעות עד הקרקע כך שא"א להשתמש תחתיה גיטין עח. ציון א פרק א-ב זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם המוכר אמר לקונה "קנֵה" גיטין עח. ציון א פרק א, ב זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם המוכר מקפיד על אויר המיטה גיטין עח. ציון א פרק א-ב זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם המיטה גבוהה עשרה טפחים או אינה גבוהה עשרה טפחים גיטין עח. ציון א פרק א, ב זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם המיטה תלויה באויר וגבוהה עשרה טפחים גיטין עח. ציון א פרק א-ב זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם זרק לאויר שמתחת למיטה גיטין עח. ציון א פרק א-ב זרק גט למיטתה שברשותו
->->אם זרק מעל המיטה גיטין עח. ציון א פרק א-ב זרק גט למיטתה שברשותו
->האם אויר כלי קונה גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם הכלי בסימטא או בצידי רשות הרבים גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם הכלי ברשות המוכר גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->->אם המוכר מקפיד על מקומו גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->אם הכלי ברשות הקונה או ברשות של אחר גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->כלי בתוך כלי גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->->כלי שנמצא בידו של הקונה או שמונח על הקרקע גיטין עט: ציון ב שתי חצרות ושתי קופות זו לפנים מזו
->לעניין גט (ראה: גט - נתינתו)
קניין כסף
->אם לא מנו את המטבעות שנתן הקונה ב"מ מו: ציון ח קנין במעות שאין מנינם ידוע
->->אם הקונה יודע את המנין ולא המוכר ב"מ מו: ציון ח קנין במעות שאין מנינם ידוע
->אם סכום הכסף ידוע אבל כמות הדבר הנקנה אינה ידועה ב"מ מו: ציון ח קנין במעות שאין מנינם ידוע
->בהקדש קידושין כט. ציון א קנין כסף וקנין משיכה בהקדש
->ביתומים קידושין כט. ציון א קנין כסף וקנין משיכה בהקדש
->במיטלטלין
->->אם היו בבית ולא בעלייה ב"מ מז: ציון ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->->אם התנו שיתן שור בעד הפרה ואח"כ הסכימו שיתן כסף במקום השור ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->->אם מכר פרה ואמר הקונה שאין לו כסף ונותן למוכר שור במקום כסףב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->->בישראל או בגוי ב"מ מז: ציון ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->->במטלטלין שנמצאים בחצר של המוכר והקונה גר בסמוך לה ב"מ מט: ציון ב קנין מעות במטלטלין המונחים במקום מושכר
->->במטלטלין שנמצאים בחצר של הקונה המושכרת למוכר ב"מ מט: ציון ב קנין מעות במטלטלין המונחים במקום מושכר
->->->אם הקונה גר בסמוך לה או לא ב"מ מט: ציון ב קנין מעות במטלטלין המונחים במקום מושכר
->->האם המוכר או הקונה יכול לחזור בו אחרי שניתן כסף
->->->אם אבד החפץ באונס ב"מ מז: ציון ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->->->אם החפץ התייקר או הוזל ב"מ מז: ציון ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->->->אם לא השתנה כלום ב"מ מז: ציון ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->->האם יכול לקדש אשה בדבר שקנה בקניין כסף ב"מ מז: ציון ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->->האם מותר למוכר להשתמש בכסף שקיבל ב"מ מז: ציון ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו; ב"מ מח. ציון ה השימוש במעות שניתנו לקנין ולא קנו
->->לענין "מי שפרע" (ראה: מי שפרע)
->->מהתורה או מדרבנן ב"מ מז: ציון ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->במיטלטלין, בלי משיכה - האם קונה לצורך מצוה חולין פג. ציון ז פרק ג חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->->בקניית אתרוג לסוכות חולין פג. ציון ז פרק ג חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->->בקניית בשר לשבת וליו"ט חולין פג. ציון ז פרק ג חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->->בקניית יין לקידוש ולהבדלה חולין פג. ציון ז פרק ג חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->->בקניית מאכל לצורך עירובי חצרות ועירובי תחומין חולין פג. ציון ז פרק ג חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->במיטלטלין, בלי משיכה, במצב שלא שכיח שהמשיכה תתעכב חולין פג. ציון ז פרק ג חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->במקום שכותבים שטר קידושין כו. ציון ה במקום שכותבים שטר אינו קונה בכסף
->במתן מקצת הדמים - האם קנה את כל הקרקע או מקצתה
->->אם נתן אותם כמשכון ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->אם נתן אותם כערבון שיקנה את הכל או כערבון שיוחלט למוכר אם יחזור בו הקונה ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->אם נתן אותם כתחילת פרעון ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->אם נתן את הכסף לפני שפסקו את המחיר ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->אם נתן פרוטה לשם מעשה קנין ב"מ מח: ציון ב פסקה ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->אם קנה עשר שדות
->->->אם הקנין נעשה בחזקה ונתן מקצת הכסף ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->->וייחד לו דמי שדה אחת ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->->שאינן באותה מדינה ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->בדבר שיכול להיחלק או שאינו יכול ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->הקנאת מטלטלין או קרקעות מדין עבד כנעני קידושין ז. ציון ד דין ערב עבד כנעני ואדם חשוב בממונות
->הקנאת מטלטלין או קרקעות מדין ערב קידושין ז. ציון ד דין ערב עבד כנעני ואדם חשוב בממונות
->הקנאת מטלטלין או קרקעות ע"י נתינה לאדם חשוב קידושין ז. ציון ד דין ערב עבד כנעני ואדם חשוב בממונות
->לענין "מי שפרע" קידושין כט. ציון א קנין כסף וקנין משיכה בהקדש
->ע"י שהקונה משלם בהנאת מחילת מילווה ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->ע"י שהקונה משלם במילווה שהילווה בעבר למוכר ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->->בחיוב המוכר לשלם על דבר אחר שקנה ממנו (מהקונה) לפני כן ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
קניין פירות
->האם הוא כקנין הגוף
->->לענין השכרת בית לגוי ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->->לענין מכירת בית לגוי לזמן ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->האם הוא כקנין הגוף ב"ק סח. ציון א תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר לזמן; ב"ק פט: ציון ה הבעלות בנכסי מלוג
->האם הוא כקנין הגוף גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->האם הוא כקנין הגוף, לענין מקרא ביכורים ביצה לז: ציון ה האחים שחלקו מחזירים ביובל
->הנותן את נכסיו לבנו מהיום ולאחר מיתה, ומכרם הבן בחיי האב ומת הבן - האם קנה הקונה גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
קנים
->האם הם כלאים בכרם ברכות מ. ציון נ הגדרת אילן וירק לענין ברכה
קנס
->אין דנים קנסות בזה"ז יבמות קיח: ציון א המקדש אחת מחמש נשים; יבמות קיח: ציון ב הגוזל אחד מחמשה
->גביית קנס דרבנן בחוץ לארץ גיטין מד. ציון ז הקנס על מכירת עבד ובהמה לגוי
->->בקנס קבוע או קנס לפי ראות עיני הדיין, לפי המאורע והזמן גיטין מד. ציון ז הקנס על מכירת עבד ובהמה לגוי
->->בקנס שבא מחמת איסור גיטין מד. ציון ז הקנס על מכירת עבד ובהמה לגוי
->->בקנס של מכירת עבד לגוי או מכירת בהמה לגוי גיטין מד. ציון ז הקנס על מכירת עבד ובהמה לגוי
->->בקנס שנועד לעשות סייג לתורה גיטין מד. ציון ז הקנס על מכירת עבד ובהמה לגוי
->האם חיוב עדים זוממין הוא קנס או ממון מכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->האם יש חיוב קנס בלי בית דין ב"ק טו: ציון ז זכות התפיסה בדיני קנסות
->האם כשסומכים הדיין צריך לתת לו רשות מפורשת לדון דיני קנסות סנהדרין יג: ציון ד כיצד נעשית הסמיכה
->הודאה בו (ראה: מודה בקנס)
->הורשתו לבניו
->->אם אמר לו ב"ד "צא תן לו" או "חייב אתה ליתן לו" ב"ק ע. ציון י (נדפס בדף עא:) הגונב מאביו
->->אם מת לפני שעמד בדין או אחרי שעמד בדין ב"ק ע. ציון י (נדפס בדף עא:) הגונב מאביו
->הורשתו לבניו
->->בקנס של אונס ומפתה ובשאר קנסות ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->->הכופר ליורש אינו חייב קרבן שבועה ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->->לענין פקדון שנגנב ומת המפקיד או מת השומר - האם בני המפקיד או בני השומר זוכים בכפל ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->->->אם הגנב כבר עמד בדין בחיי האב ב"מ לד. ציון א הקנין בכפל לשומר ששילם לבנים
->הורשתו לבניו שבועות מד: ציון ז פרק א שבועת הנחבל
->הורשתו לבניו כתובות מא: ציון ו האם אדם מוריש קנס לבניו
->->בקנס של אונס ומפתה כתובות מא: ציון ו האם אדם מוריש קנס לבניו
->הנודר בתנאי לשם קנס ("אם אעשה כך וכך ייאסר עלי כך וכך") ולא משום שרצה לאסור על עצמו נדרים כג. ציון ב פתח מגוף הנדר
->חיוב בעל בהמה שרובצת תחת משאה לשלם למי שפורק את המשא אם הוא אינו עוזר לו - האם הוא בגדר קנס ב"מ לב: ציון א פסקה ב חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->->האם אפשר לתבעו בזה"ז ב"מ לב: ציון א פסקה ב חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->חיוב עשרה זהובים למונע מאחר מלעשות מצות עשה וחטפה ממנו (ראה: מצוה)
->חיוב קנס על מעשה הדומה לדבר שקנסו בו (לימוד קנס מקנס) גיטין נב: ציון ח פרק ב חיוב תשלומים במנסך; גיטין נג. ציון ד מזיק בעשיית מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת
->יציאת עבד לחירות בשן ועין בזמן הזה ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->לימוד קנס מקנס אחר ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->מודה בקנס (ראה: מודה בקנס)
->נידוי בזמן הזה למי שחייב קנס, כדי שישלם ב"ק טו: ציון ז זכות התפיסה בדיני קנסות
->עדים שהעידו שפלוני גנב ביום מסוים ולא נגמר דינו והוזמו, ובאמת גנב ביום אחר - האם חייבים כפל מכות ה. ציון ז הזמה על שעת גמר הדין
->עדים שנשבעו לשקר שאינם יודעים עדות בענין קנס - האם חייבים קרבן שבועת העדות ב"ק עה: ציון ב עדות שאי אפשר להזימה בגלל הודאת הנידון
->קבלת עדות על דיני קנסות בזמן הזה ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->קרבן שבועה עליו (ראה: קרבן שבועה)
->תפיסה בו
->->בקנס הגדול מהנזק כגון כפל או תשלומי דו"ה ב"ק טו: ציון ז זכות התפיסה בדיני קנסות
->->האם מותר לתפוס כל דבר או רק את המזיק ב"ק טו: ציון ז זכות התפיסה בדיני קנסות
->->האם שמים את הנזק לפני התפיסה או רק לאחריה ב"ק טו: ציון ז זכות התפיסה בדיני קנסות
->תפיסה בספק בדין בקנס גיטין מד. ציון ד פרק ג מכירת עבד לגוי חוץ ממלאכתו
->->אם מחסרו ממון גיטין מד. ציון ד פרק ג מכירת עבד לגוי חוץ ממלאכתו
->->בקנס מהתורה או מדרבנן גיטין מד. ציון ד פרק ג מכירת עבד לגוי חוץ ממלאכתו; גיטין מד: ציון ח עבדים של בת א"י שנשאת לבן בבל
->תפיסה בקנס בזה"ז יבמות נט: ציון ו פיתה אישה האסורה לו וכנסה - לענין תשלום הקנס
קנקנתום (ראה: מגילת סוטה; מזוזה; ספר תורה; תפילין)
קפלוט
->שבא מן הסלולה (סל) - איסור שמא זילפו עליו יין אסור ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות
->->במקום שדמי היין יקרים ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
->שגוי בישל אותו - האם אסור מטעם בישולי גוים ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
קפנדריא
->כניסה לבית כנסת כדי לקצר את הדרך
->->לצורך מצוה מגילה כט. ציון ג קפנדריא בבית הכנסת
->->לדבר רשות מגילה כט. ציון ג קפנדריא בבית הכנסת
קפריס
->שבא מן הסלולה (סל) - איסור שמא זילפו עליו יין אסור ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות
->->במקום שדמי היין יקרים ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
->שגוי בישל אותו - האם אסור מטעם בישולי גוים ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
קציצת אילן (בכל השנים)
->איסור 'בל תשחית' שביעית פ"ד מ"י ציון ב כמה יהא בזית ולא יקצצנו
->->אם אין בו פירות שביעית פ"ד מ"י ציון ב כמה יהא בזית ולא יקצצנו
->->אם אינו ראוי להוציא פירות בכמות משמעותית שביעית פ"ד מ"י ציון ב כמה יהא בזית ולא יקצצנו
->->בעץ זית שביעית פ"ד מ"י ציון ב כמה יהא בזית ולא יקצצנו
קציצת אילן (בשביעית)
->אילן אחד, שניים או שלושה יחד שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->->אם קצץ לפני כן עץ אחד או שניים שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->->בתוספת שביעית שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->אם אין בו פירות שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
->אם אינו ראוי להוציא פירות בכמות משמעותית שביעית פ"ד מ"י ציון ב כמה יהא בזית ולא יקצצנו; שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
->אם יש אילנות אחרים בסמוך שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->אם פירותיו נמצאים בשלב התפתחות מוקדם שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
->בהוצאת השרשים או בהשארת השרשים בקרקע שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->גפן שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
->לשם השבחת האילנות הסמוכים שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->לשם חיזוק האילנות הסמוכים שביעית פ"ד מ"ו ציון כ המזנב בגפנים והקוצץ קנים
->->אחד, שניים או שלושה שביעית פ"ד מ"ו ציון כ המזנב בגפנים והקוצץ קנים
->->קציצתו לגמרי, או בהשארת טפח שביעית פ"ד מ"ו ציון כ המזנב בגפנים והקוצץ קנים
->->->בעץ זית או בגפן שביעית פ"ד מ"ו ציון כ המזנב בגפנים והקוצץ קנים
->לשם שימוש בעצים הקצוצים שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->->אם הוא מתכוון גם להשבחת האילנות הסמוכים שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות
->מצד הפסד הפירות או הפסד האנשים שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
->עץ זית שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים; שביעית פ"ד מ"י ציון ב כמה יהא בזית ולא יקצצנו; שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
->עץ חרוב שביעית פ"ד מ"י ציון צ האיסור לקצוץ אילן פרי בשביעית
קצירה (ראה: קוצר)
קצירה בשביעית
->בכלי או ביד שביעית פ"ח מ"ו ציון ג דרכי הטיפול בפֵרות שביעית
->בכמות גדולה שביעית פ"ח מ"ו ציון ג דרכי הטיפול בפֵרות שביעית
->בלי לאסוף את הפירות לביתו שביעית פ"ח מ"ו ציון ג דרכי הטיפול בפֵרות שביעית
->בשינוי או כדרכה שביעית פ"ח מ"ו ציון ג דרכי הטיפול בפֵרות שביעית
->->כדרכה, בפירות מופקרים שביעית פ"ה מ"ו ציון ג פרק ג "לפני עיוור" במכירת כלי עבודת קרקע בשביעית
->האם הפירות נאסרים אם קצר כדרכו שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית במתנה או בירושה
->->אם נתנם במתנה או הורישם שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית במתנה או בירושה
->מההפקר או מהשמור שביעית פ"ח מ"ו ציון ג דרכי הטיפול בפֵרות שביעית
'קרא כדכתיב'
->האם פסוק מתפרש ככתבו או לא מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
->->פסוק בתורה או בנביאים מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
קרבי דגים
->אם המוכר אמר "אני מלחתים" או "אלו קרביים של דג טהור" ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->אם המוכר חשוד או גוי ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->האם סומכים על אמירה זו אם יש מומחה ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->אם המוכר מראה "אלו דגים ואלו קרביהם" ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->אם המוכר חשוד או גוי ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->האם סומכים על אמירה זו אם יש מומחה ע"ז מ. ציון ח פרק ד דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->התרתם ע"פ מומחה ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->מומחה גוי ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->->מומחה לצורת הדגים או הנאמן לכשרות ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->התרתם ע"פ סימנים (שלפוחא) ע"ז מ. ציון ח פרק ב דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
->מי שאינו מומחה - האם מותר לאכול בביתו ע"ז מ. ציון ח פרק ג דרכי ההיתר לביצי דגים ולקרביהם
קרבן; קרבנות (ראה גם: כהנים; מחוסר כפרה; מעמדות; מנחה; עומר; פיגול; קדשים קלים; שור פסולי המוקדשין; שלמים; תמיד)
->אין מקבלים קרבן ממשומד (ראה: משומד)
->איפה במזבח שופכים את הדם סוכה מט. ציון ב השיתין ומקום שפיכת דם ונסכים
->איפה במזבח שמים את איברי התמידים והמוספים סוכה נד: ציון ד מקום נתינת אברי הקרבנות
->אכילת הבשר אם נטמאו או אבדו האימורים פסחים נט: ציון ב אכילת בשר הקדשים אם נטמאו או אבדו האימורים
->אם חשב שהוא חולין ושחט אותו חולין יג. ציון ז הפסול של מתעסק בשחיטת קודשים
->אם עבר ושחט נדרים ונדבות בשבת או ביו"ט
->->ביו"ט - האם לוקה ביצה יט. ציון א פסקה ב הקרבת קרבנות ביום טוב
->->האם הבשר והעור מותרים בהנאה ביצה כ: ציון ו עבר ושחט נדרים ונדבות ביום טוב
->->האם זורק את הדם ביצה כ: ציון ז כבשי עצרת ששחטם שלא לשמן
->->האם חייב חטאת ביצה כ: ציון ו עבר ושחט נדרים ונדבות ביום טוב
->->האם צריך קבורה או שריפה ביצה כ: ציון ו עבר ושחט נדרים ונדבות ביום טוב
->אנדרוגינוס, בקרבן שזכר ונקבה כשרים בו יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->אשם (ראה: אשם)
->אשם תלוי (ראה: אשם תלוי)
->באשה (ראה: אשה, קרבנות)
->בהמה שהוקדשה בזמן הזה מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->בהמה שנגזלה - האם מותר להקריבה כקרבן או להקדישה לבדק הבית סוכה ל. ציון א לולב הגזול (מצוה הבאה בעבירה)
->->אם הוקדשה לאחר יאוש סוכה ל. ציון א לולב הגזול (מצוה הבאה בעבירה)
->בהמת עיר הנידחת שהקדיש והקריב חולין קמ. לפני ציון א דברים הפוסלים ציפורי מצורע, האם פוסלים לקרבן
->בור שנפל בו קרבן בעל מום לפני או אחרי שנפדה ב"ק י. ציון א גדרי שור ובור בשור פסולי המוקדשין
->בטומאה בציבור (ראה: טומאה, בציבור)
->בל תאחר בהם ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->->בעולה, שלמים, חטאת, ואשם ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->->בקרבן פסח ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->->זמנו ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר; ר"ה ו. ציון ז איסור בל תאחר בצדקה; ו: בלי ציון איסור בל תאחר כעבור שנה
->במחשבת פסול - האם אדם נתפס רק על תחילת דבריו או אף בגמר דבריו פסחים נט: ציון ו מחשבת לשמו ושלא לשמו
->בעל מום (ראה: מום)
->דחיית עבודת המקדש מפני קבורת מת מצוה מגילה ג. ציון א מצוות שנדחות ע"י מצות מגילה
->דחיית עבודת המקדש מפני קריאת מגילה מגילה ג. ציון א מצוות שנדחות ע"י מצות מגילה; מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->->אם יש שהות להשלים את העבודה או שאין מגילה ג. ציון א מצוות שנדחות ע"י מצות מגילה
->דם שנשפך מצואר הבהמה או מהכלי לרצפה ואספו יומא מח. ציון ז קטורת שהתפזרה ממלוא חפניו
->האומר 'הרי זה תמורת עולה תמורת שלמים' קידושין נ: ציון ו כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו
->האומר 'הרי עלי עולה' והפריש שור ונגנב - האם יכול להביא כבש ב"ק עח: ציון ב הגונב שור
->האומר על קרבן חברו שהוא פסול (ראה: נאמנות)
->האומר פעמיים "הרי עלי קרבן אם אוכל ככר זה" ואכל - כמה קרבנות הוא חייב נדרים יז. ציון ב המוסיף איסור על איסור - בנדר, בנזירות ובשבועה
->האם אדם יכול לחלק את חובתו לשתי בהמות חגיגה ז: ציון ו הבאת קרבן חגיגה ממעשר שנטפל לחולין
->האם במדבר קרבו קרבן תמיד ושאר קרבנות ציבור ויחיד מו"ק טו: ציון נ שליחת קרבן על ידי מנודה
->האם הפסולים לעבודה כשרים לשחוט קרבנות פסחים יט: ציון א רשות העזרה לענין טומאה
->האם הציבור יכול להביא קרבן נדבהברכות כא. ציון ב המתפלל תפילת נדבה או מפני הספק
->האם חולקים קרבן כנגד קרבן, או שנותנים לכל כהן חלק בכל קרבן סוכה נה: אחרי ציון ה חלוקת לחם הפנים ושתי הלחם - מה קודם
->האם טוב לנדור קרבן ולשלם נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->->בנדבה נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->->בנדבה שמקדיש בעזרה נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->->בנדר נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->האם יש מצות עשה על בעל הקרבן לאכלו פסחים נט. אחרי ציון ה מצות עשה באכילת קדשים
->האם כהן אנדרוגינוס מאכיל את אשתו בקדשים קלים יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל
->האם מותר להעמיד בבת אחת שני קרבנות בעזרה סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->בקרבנות חובה או רשות סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->האם מותר לחתוך את המפרקת אחרי שחיטתו חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->האם מותר לשחוט שני ראשים כאחד חולין כט. ציון ו שחיטת שני ראשים כאחד בחולין ובקודשים
->האם מותר לתלות עליו סכין שחיטה להביאו למקדש פסחים סו: ציון א תליית סכין בקדשים
->האם מנודה יכול לשלוח קרבן להקרבה בבהמ"ק
->->במנודה בידי אדם או במנודה לשמים מו"ק טו: ציון נ שליחת קרבן על ידי מנודה
->האם צריך לזרוק את האיברים למערכה סוכה נד: ציון ד מקום נתינת אברי הקרבנות
->האם רשאי כהן לעבוד במקדש בשביל ישראל שמודר ממנו הנאה ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->הגונב בהמה והקריב אותה לקרבן - האם הקרבן כשר
->->אם הנגזל התייאש או בסתם ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->->בגנב או בגזלן ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->הגונב קרבן והקריבו - האם עולה לשם חובה ב"ק סו: ציון א גזל קרבן חבירו
->->אם הבעלים ידע שהגנב מקריבו לשמו ב"ק סו: ציון א גזל קרבן חבירו
->->בקרבן פסח או חטאת גזולים ב"ק סו: ציון א גזל קרבן חבירו
->->חטאת גזולה שלא נודעה לרבים - האם מכפרת ב"ק סו: ציון א גזל קרבן חבירו
->->לבעלים הראשונים או לגנב ב"ק סו: ציון א גזל קרבן חבירו
->->לפני יאוש הבעלים או לאחר יאוש הבעלים ב"ק סו: ציון א גזל קרבן חבירו
->הגונב קרבן והקריבו אחרי יאוש - האם הקרבן כשר ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->הגונב קרבן שהבעלים חייבים באחריותו
->->אם טבח או מכר - האם חייב ארבעה וחמשה ב"ק עו. ציון א הגונב הקדש מבית הבעלים
->->האם חייב כפל ב"ק עו. ציון א הגונב הקדש מבית הבעלים; ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->->האם חייב לשלם את הקרן אם הבהמה אינה בעין ב"ק עו. ציון א הגונב הקדש מבית הבעלים
->הולכה בשמאל - האם פוסלת רק מדרבנן או מדאורייתא יומא מז. ציון ב מחתה בימין וכף בשמאל
->המוצא בהמה בירושלים או בסביבותיה, ויש חשש שהיא קרבן קידושין נה. ציון א תקנת בהמה שנמצאת בירושלים ובסביבותיה
->המקריב קרבן בערב פסח או במועד, וברשותו חמץ, האם עובר ב"לא תשחט על חמץ דם זבחי" פסחים סג. ציון ד הפסח שנשחט על החמץ
->המתנדב יין - האם מותר לזלפו על גבי האש שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ב
->->בטיפות דקות או גסות שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ב
->הנודר להביא קרבן והביאו לעזרה והכהן לא הקריבו - האם קיים את נדרו חולין כב: ציון ג הנודר להקריב תור או בן יונה והביאם בתחילת הציהוב
->העלאת שאור ודבש או שאר דברים לשם עצים יבמות ק. ציון ו הקרבת מנחה של מי שהוא ספק כהן
->הקרבה אחרי תמיד בין הערביים יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->הקרבת בהמה בתוך שמונה ימים ללידתה
->->אם היא בת שמונה חדשים בוודאי שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
->->אם ודאי כלו חדשיה, או ודאי לא כלו, או שספק אם כלו שבת קלה: ציון ו נפל וספק נפל בבהמה לענין איסור אכילה
->הקרבת עולת ראיה ושלמי חגיגה בשבת ביצה יט. ציון א פסקה א הקרבת קרבנות ביום טוב
->הקרבת קרבן אחרי תמיד בין הערביים כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->->כדי שמחוסר כיפורים יוכל להקריב קרבן פסח כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->הקרבת קרבן ביום טוב
->->נדרים ונדבות ביצה יב. ציון א (עמ' סג, סה) מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה; ביצה יט. ציון א פסקה ב הקרבת קרבנות ביום טוב
->->->האם אסור מהתורה או מדרבנן ביצה יט. ציון א פסקה ב הקרבת קרבנות ביום טוב
->->->שלמי נדבה ביצה יט. ציון א פסקה ב הקרבת קרבנות ביום טוב
->->עולת ראיה ושלמי חגיגה ביצה יט. ציון א פסקה ב הקרבת קרבנות ביום טוב
->->->סמיכה עליהם ביצה יט. ציון א פסקה ג הקרבת קרבנות ביום טוב
->הקרבת קרבנות בזמן הזה כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->->ע"י כהן שיש לו רק חזקת כהונה בלי כתב ייחוס כתובות כה. ציון א מעמדם של כהנים שאין להם כתב ייחוס
->הקרבת קרבנות בזמן הזה מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->->אם הקריבו קרבן, האם הוא נאכל מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->השוחט חולין לשם אשם תלוי - האם נאסר חולין מא: ציון ז השוחט לשם אשם תלוי
->השוחט חולין לשם חטאת - האם נאסר אם היה מחויב חטאת חולין מא: ציון י השוחט לשם חטאת
->->אם אמר 'לחטאתי' או 'הרי זו חטאתי' או 'הרי זו חטאת' חולין מא: ציון י השוחט לשם חטאת
->->אם אמר 'לשם חטאתי' או 'לשם חטאת' חולין מא: ציון י השוחט לשם חטאת
->->אם הוא עצמו אומר שהוא מחויב חטאת, בשעת שחיטה או לפניה או לאחריה חולין מא: ציון י השוחט לשם חטאת
->->אם יצא קול שהוא מחויב חטאת חולין מא: ציון י השוחט לשם חטאת
->->אם יש עדים שהוא מחויב חטאת חולין מא: ציון י השוחט לשם חטאת
->->האם אסורה באכילה או בהנאה חולין מא: ציון י השוחט לשם חטאת
->השוחט חולין לשם עולת יולדת - האם נאסר חולין מא: ציון ע השוחט לשם עולת יולדת
->->אישה ששחטה לשם עולת יולדת ואמרה 'לשם עולתי' חולין מא: ציון ע השוחט לשם עולת יולדת
->->אם אין לו אישה חולין מא: ציון ע השוחט לשם עולת יולדת
->->אם אמר 'לשם עולת אשתי' או "לשם עולת יולדת" חולין מא: ציון ע השוחט לשם עולת יולדת
->->אם יש לו אישה חולין מא: ציון ע השוחט לשם עולת יולדת
->->->והיא ילדה בזמן האחרון או לפני זמן ניכר חולין מא: ציון ע השוחט לשם עולת יולדת
->השוחט חולין לשם קרבן הבא בנדר ובנדבה - האם נאסר חולין מא: ציון ז השוחט לשם דבר הבא בנדר ובנדבה
->->אם אמר בפני עדים שאין כוונתו להקדיש את הבהמה חולין מא: ציון ז השוחט לשם דבר הבא בנדר ובנדבה
->->באכילה או בהנאה חולין מא: ציון ז השוחט לשם דבר הבא בנדר ובנדבה
->->בבהמה בעלת מום חולין מא: ציון ז השוחט לשם דבר הבא בנדר ובנדבה; חולין מא: ציון י השוחט בהמה בעלת מום לשם קרבן
->->->מום גלוי או מום שיכול להיות מכוסה חולין מא: ציון י השוחט בהמה בעלת מום לשם קרבן
->->בזמן הזה חולין מא: ציון ז השוחט לשם דבר הבא בנדר ובנדבה
->->בשחיטה בחדרי חדרים חולין מא: ציון ז השוחט לשם דבר הבא בנדר ובנדבה
->->מדאורייתא או מדרבנן חולין מא: ציון ז השוחט לשם דבר הבא בנדר ובנדבה
->השוחט חולין לשם קרבן נזיר - האם נאסר חולין מא: ציון ס השוחט לשם קרבן נזיר
->->אם ידוע שאינו נזיר או אין ידוע חולין מא: ציון ס השוחט לשם קרבן נזיר
->->בזמן הזה חולין מא: ציון ס השוחט לשם קרבן נזיר
->->לשם אשם נזיר חולין מא: ציון ס השוחט לשם קרבן נזיר
->->לשם חטאת נזיר חולין מא: ציון ס השוחט לשם קרבן נזיר
->->לשם עולת נזיר חולין מא: ציון ס השוחט לשם קרבן נזיר
->->->אם אמר אמר 'לשם עולת נזירותי' או 'לשם עולת נזיר' חולין מא: ציון ס השוחט לשם קרבן נזיר
->השוחט חולין לשם תמורה - האם נאסר חולין מא: ציון מ השוחט לשם תמורה
->->אם אמר 'לשם תמורת זבחי' או 'לשם תמורת זבח' חולין מא: ציון מ השוחט לשם תמורה
->->אם יש לו קרבן בביתו או אין לו חולין מא: ציון מ השוחט לשם תמורה
->->באכילה או בהנאה חולין מא: ציון מ השוחט לשם תמורה
->השוחט קרבן ציבור בשבת שלא לשמו פסחים עא: ציון א הפסח ששחט שלא לשמו בשבת
->השוחט קרבן שדוחה את השבת ונפסל שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ה
->זריקת הבשר על אש המזבח פסחים עז. ציון ה הדם בזריקה והבשר בזריקה
->חטאת (ראה: חטאת)
->חיוב בעל להביא קרבנות שאשתו חייבת בהם (ראה: אשת איש)
->חיוב לינה בירושלים אחרי הקרבת קרבן (ראה: לינה)
->חיוב לינה בירושלים במוצאי יו"ט אם לא הביא קרבן סוכה מז. אחרי ציון א חיוב לינה בשמיני
->חיוב מלקות באוכל קדשי קדשים מחוץ לקלעים מכות יז. ציון ד איסורי אכילה בקדשים
->חיוב מלקות באוכל קדשים לפני זריקה מכות יז. ציון ד איסורי אכילה בקדשים
->חיוב מלקות באוכל קדשים קלים מחוץ לחומה מכות יז. ציון ד איסורי אכילה בקדשים
->חילוק חטאות (ראה: חטאת)
->חלבים של קרבנות שבת שעדיין הוקטרו - האם קריבים בליל יוה"כ שחל במוצ"ש סוכה נד: ציון ב האם מעברים את החודש לצורך
->חלוקתם למשמרות כהונה (ראה: משמרות כהונה)
->חליפי ע"ז - האם כשרים לקרבן חולין קמ. לפני ציון א דברים הפוסלים ציפורי מצורע, האם פוסלים לקרבן
->טמא ששחט קדשים - האם שחיטתו כשרה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->אם שחט בסכין ארוכה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->כהן בעל מום או זקן או חולה - זכותו לבחור כהן שיקריב את קרבנו ב"ק קט: ציון ו זכותו של כהן
->->האם הבשר והעור שלו ב"ק קט: ציון ו זכותו של כהן בקרבנותיו
->כהן טמא - האם מקבל חלק מעור הקרבןב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן ציבור הנעשה בטומאה
->->בקרבן ציבור הנעשה בטומאה ב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן ציבור הנעשה בטומאה
->כהן שהביא קרבן שלו - זכותו להקריבו בעצמו ב"ק קט: ציון ו זכותו של כהן בקרבנותיו
->->האם הבשר והעור שלו, אם הקריבוֹ בעצמו או ע"י אחר ב"ק קט: ציון ו זכותו של כהן
->כהן שזכה בפייס בקרבן ציבור בזמן שמקריבים בטומאה
->->האם העור שלו ב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן ציבור הנעשה בטומאה
->->האם יכול לבחור איזה כהן יקריב אותו ב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן ציבור הנעשה בטומאה
->->מי אוכל את הבשר (אם לא נטמא) ב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן ציבור הנעשה בטומאה
->כפייה להקריב קרבן כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->לחם הפנים (ראה: לחם הפנים)
->לקיחה ע"י דבר אחר (שאינו מינו) יומא נח. ציון א הניח מזרק בתוך מזרק וקיבל בו את הדם
->לשונות התחייבות להביא קרבן
->->'כנדבת כשרים וכו'', אם הוא נוהג ככשרים שמקדישים את הקרבן בפתח העזרה או לא נדרים ט. ציון א התולה התחייבותו בנדרי רשעים
->->'כנדרי רשעים הריני עלי הימנו' והייתה בהמה לפניו או לא נדרים ט. ציון א התולה התחייבותו בנדרי רשעים או בנדרי כשרים
->->'כנדרי רשעים עלי' והייתה בהמה לפניו או לא נדרים ט. ציון א התולה התחייבותו בנדרי רשעים או בנדרי כשרים
->מבהמה שהיא כלאים משני מינים כשרים ב"ק עז: ציון א תשלומי ארבעה וחמשה בכלאים
->מדבר שאסור באכילה, אם היתה לו שעת הכושר חולין קמ. לפני ציון א דברים הפוסלים ציפורי מצורע, האם פוסלים לקרבן
->->פסול בגוף הקרבן ופסול מחמת דבר אחר חולין קמ. לפני ציון א דברים הפוסלים ציפורי מצורע, האם פוסלים לקרבן
->מוסף (ראה: מוסף)
->מי שחייב קרבן - האם יכול לשלוח אותו ע"י אחר ב"ק קי: ציון כ המקום שצריך לתת בו את גזל הגר
->מי שנדר 'הרי עלי עולה' - האם יביא כבש או שעיר הוריות יג. ציון ז סדר ההקרבה של שעירים וכבשים
->מי שספק האם חייב קרבן הוריות ג. ציון ז צירוף הוראות שונות של בית דין
->->אם ספק האם חייב קרבן יחיד או קרבן ציבור הוריות ג. ציון ז צירוף הוראות שונות של בית דין
->מליחתו בשבת (ראה: מליחה)
->מעילה בו (ראה: מעילה)
->מצוה על הכהן לאכול ומצווה שהקרבן ייאכל יומא לט. אחרי ציון ג נטילת חלק בלחם הפנים ומצות אכילתו
->->בכזית או בפחות מכזית יומא לט. אחרי ציון ג נטילת חלק בלחם הפנים ומצות אכילתו
->נגינה עליהם (ראה: נגינה)
->סמיכה על עולת ראיה ושלמי חגיגה בחוה"מ ביצה יט. ציון א פסקה ג הקרבת קרבנות ביום טוב
->עבודה בקדשים
->->אם מתכוון לצורך קרבן ולא להנאת עצמו ביצה יט. ציון א פסקה ג הקרבת קרבנות ביום טוב
->->הנחת סכין בצמרה לטלטלו בשבת ביצה יט. ציון א פסקה ג הקרבת קרבנות ביום טוב
->->סמיכה בקרבן שאינו חייב לסמוך ביצה יט. ציון א פסקה ג הקרבת קרבנות ביום טוב
->עולה (ראה: עולה)
->עולת העוף (ראה: עולת העוף)
->עוף שמחוסר אבר, בעל מום או שאר פסולי מזבח סוטה מה: ציון ל מומים, חסרון אבר ושאר פסולי מזבח
->ערל או טמא ששלחו קרבן - האם מקריבים אותו פסחים סב. ציון ג ערל וטמא משלחים קרבנותיהם
->פייס לבחור כהנים לעשות את העבודות (ראה: פייס)
->פסול (ראה: פסולי המוקדשין)
->פסילתו בגרמא (הבאתו ל"בית הפסול") כשאין תקנה אחרת קידושין נה. ציון א תקנת בהמה שנמצאת בירושלים
->פר העלם דבר (ראה: פר העלם דבר)
->פתיחת דלתות ההיכל בשעת הקרבת הקרבנות פסחים סד. ציון ב נעילת דלתות העזרה
->ציפורי מצורע - האם כשרים לקרבן חולין קמ. לפני ציון א דברים הפוסלים ציפורי מצורע, האם פוסלים לקרבן
->'צריך שיהיו פיו ולבו שוים' במקדיש, ובמחשבת פסול בקרבנות פסחים סג. ציון א עד שיהיו פיו ולבו שוין
->קבלת דם במזרק שתחתיתו נפחתה ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->קבלתו ממשומד חולין ג. ציון ד פרק יא שחיטת משומד
->->משומד לכל התורה חולין ג. ציון ד פרק יא שחיטת משומד
->->משומד לע"ז או לחילול שבת חולין ג. ציון ד פרק יא שחיטת משומד
->->משומד לעבירה אחת חולין ג. ציון ד פרק יא שחיטת משומד
->קדשים קלים
->->האם שומרם נשבע שבועת הפקדון ב"ק יב: ציון ב דין נזיקין בקדשים קלים
->->שהוזקו ב"ק יב: ציון ב דין נזיקין בקדשים קלים
->->שהזיקו ב"ק יב: ציון ב דין נזיקין בקדשים קלים
->->->האם הניזק גובה מהבשר כנגד אימורים ב"ק יג. ציון ו אינו גובה מבשר כנגד אימורים
->->שנגנבו מבית בעליהם - האם חייב כפל ב"ק יב: ציון ב דין נזיקין בקדשים קלים
->קטן שהעביר קדשי קדשים מהדרום לצפון ושחָטו חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->->בצירוף אמירה או בלי אמירה חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->קנייתו בדמי שביעית שביעית פ"ח מ"ח ציון ז הבאת קרבנות מדמי שביעית
->->חטאת העוף ועולת העוף שביעית פ"ח מ"ח ציון ז הבאת קרבנות מדמי שביעית
->->מנחות ונסכים שביעית פ"ח מ"ח ציון ז הבאת קרבנות מדמי שביעית
->->עולה ושלמים שביעית פ"ח מ"ח ציון ז הבאת קרבנות מדמי שביעית
->קרבן העומר (ראה: עומר)
->קרבן העוף (ראה גם: יונה; מליקה; עולה; תור) שמחוסר אבר חולין כג. ציון ג פסול בעל מום בקרבן עוף
->->אבר פנימי חולין כג. ציון ג פסול בעל מום בקרבן עוף
->->המקדיש אותו והמקריב אותו - האם חייב מלקות חולין כג. ציון ג פסול בעל מום בקרבן עוף
->קרבן יחיד
->->מספר הכהנים שמקריבים אותו לעומת קרבן ציבור יומא כו: ציון ו סדר הקרבת קרבן יחיד
->->מספר הנתחים לעומת בקרבן ציבור יומא כו: ציון ו סדר הקרבת קרבן יחיד
->קרבן יחיד שקבוע לו זמן - החובה לחזר אחר כהן טהור אף שדוחה טומאה יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->קרבן מוסף (ראה: מוסף)
->קרבן פסול - שריפתו בשבת וביום טוב שבת כג: אחרי ציון ו הדלקת נר מצוה בשמן שחייב לשרפו
->קרבן פסול (ראה גם: יוצא; פסולי המוקדשין)
->->חיוב מלקות באכילתו פסחים כד. ציון ב איסור אכילת פסולי המוקדשין
->->האם חובה לשרוף מה שבלע טעם ממנו פסחים עה: ציון ב הפסח שנגע בחרסו ונטף מחלבו
->קרבן פסח (ראה: קרבן פסח)
->קרבן שבועה (ראה: קרבן שבועה; שבועה; שבועת העדות)
->קרבן שמתן דמו בזריקה - האם ניתן בשפיכה, לכתחילה ובדיעבד פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->קרבן תודה (ראה: תודה)
->קרבן תמיד (ראה: תמיד)
->ראיית מום בו כדי להתירו (ראה: מום)
->שבא בטומאה
->->האם מקטירים את הטעון בו הקטרה פסחים עו: ציון ו דברים הבאים בטומאה
->->האם מותר לכהן טהור לאכול מבשר הקרבן פסחים עו: ציון ו דברים הבאים בטומאה
->שהוא גזול ולא נודע על כך לרבים - האם הוא כשר גיטין נה. ציון ה פרקים ג-ד הקרבת קרבן גזול
->->אם בעליו התייאש או לא התייאש גיטין נה. ציון ה פרקים ג-ד הקרבת קרבן גזול
->->אם נודע לכהן שהוא גזול לפני זריקת דמו או אחריה גיטין נה. ציון ה פרקים ג-ד הקרבת קרבן גזול
->->האם מותר לכהנים לאכול אותו גיטין נה. ציון ה פרקים ג-ד הקרבת קרבן גזול
->->חטא או עולה גיטין נה. ציון ה פרקים ג-ד הקרבת קרבן גזול
->שהוא גזול ונודע על כך לרבים - האם הוא כשר גיטין נה. ציון ה פרק א הקרבת קרבן גזול
->->אם בעליו התייאש או לא התייאש גיטין נה. ציון ה פרקים ג-ד הקרבת קרבן גזול
->->אם נודע לשלושה או לרבים ממש גיטין נה. ציון ה פרק א הקרבת קרבן גזול
->שהוא גזול ונשחט בחוץ (ראה: שחוטי חוץ)
->שומרי ספיחי שביעית לצורך עומר ושתי הלחם - האם מותר להם לשמור בחינם ב"מ קיח. ציון ו פסקאות א, ד הבטה בהפקר
->שור רגיל ושור פסולי המוקדשין שנגחו יחד ב"ק יג. ציון ו אינו גובה מבשר כנגד אימורים; ב"ק נג. ציון ה מזיק שחייב לשלם יותר מחלקו בנזק
->שור שנגח קרבן בעל מום לפני שנפדה ב"ק י. ציון א גדרי שור ובור בשור פסולי המוקדשין
->שחיטתו בלי כוונה לשחוט חולין יג. ציון ז הפסול של מתעסק בשחיטת קודשים
->->אם התכוון לחיתוך הסימנים ולא לשם שחיטה חולין יג. ציון ז הפסול של מתעסק בשחיטת קודשים
->שחיטתו לכתחילה ע"י טמא או ע"י אשה חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->שיר של יום (ראה: שיר של יום)
->שיש בו חסרון באבר פנימי קידושין כה: ציון א סרוס בביצים בדין מקדש וקדשיו
->של מודר הנאה (ראה: כהנים)
->שמת - האם שורפים אותו או קוברים אותו סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->שנטמא
->->איסור אכילתו, ודין טומאת האימורים פסחים כד: ציון ג איסור אכילת קדשים שנטמאו
->->שריפת הבשר שביד אכסנאי (שאינו גר בירושלים) - מקומה ושריפתו בעצי המערכה פסחים פב. ציון א מקום שריפת בשר קודש של אכסנאי
->שנטמא איבר אחד, והדין אם הוא מחובר לשאר הבשר פסחים סב. ציון ב נטמאו מקצת איברים
->שניים שאחזו באבר של קרבן והעלוהו בחוץ קידושין נ: ציון ו כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו
->שנשחט לפני פתיחת דלתות ההיכל פסחים נח: בלי ציון איסור הקרבה בבקר לפני התמיד ובערב אחר התמיד
->שעיר וכבש - מה קודם
->->אם שתיהן חטאות או שתיהן עולות הוריות יג. ציון ז סדר ההקרבה של שעירים וכבשים
->->בשעיר או בשעירה הוריות יג. ציון ז סדר ההקרבה של שעירים וכבשים
->->לכתחילה ובדיעבד הוריות יג. ציון ז סדר ההקרבה של שעירים וכבשים
->שפסול מספק, והקריב אותו - האם הורצה חולין כט: ציון ה שחט מיעוט סימנים בחוץ וגמרם בפנים
->שקרב באנינות - האם מותר למי שאינו אונן לאכלו פסחים עו: ציון ו דברים הבאים בטומאה
->שריפת איברים ופדרים בשבת ר"ה כא: ציון א חילול שבת לעדות החודש
->ששחט בו סימן אחד וקיבל דמו ואח"כ את השני וקיבל דמו ב"ק קי. ציון ס החזרת גזל הגר
->ששניים שחטו אותו (ראה גם: שחיטה) חולין ל. ציון א שחיטת בהמת קודשים אחת בידי שניים
->->אם אחד אוחז בסכין למעלה ואחד למטה חולין ל. ציון א שחיטת בהמת קודשים אחת בידי שניים
->->אם שניהם אוחזים בקת הסכין חולין ל. ציון א שחיטת בהמת קודשים אחת בידי שניים
->->לכתחילה ובדיעבד חולין ל. ציון א שחיטת בהמת קודשים אחת בידי שניים
->שתי הלחם (ראה: שתי הלחם)
->תנופה (ראה: תנופה)
->תקיעות עליהם (ראה: תקיעות)
קרבן עולה ויורד
->אם כהן משיח הורה היתר בטעות בעברות שקרבנן עולה ויורד הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->בכהן משיח שנצטרע הוריות ט. ציון ג נשיא שנצטרע - בקרבן עולה ויורד
->בנשיא
->->בטומאת מקדש וקדשיו ובשבועת ביטוי הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->->בשבועת העדות
->->->אם נשבע כשהיה הדיוט ואח"כ הומלך הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->->->במלכי בית דוד או במלכי ישראל הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->->->בממון או באיסור שיש לו השלכה בממון הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->->->האם חייב שעיר או עולה ויורד הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->בנשיא שנצטרע הוריות ט. ציון ג נשיא שנצטרע - בקרבן עולה ויורד
->->אם חטא לפני שנצטרע או אח"כ הוריות ט. ציון ג נשיא שנצטרע - בקרבן עולה ויורד
->פר העלם דבר על הוראת ב"ד להתיר איסור שחייבים עליו קרבן עולה ויורד הוריות ח: ציון א הוראה על חטא שחייבים עליו קרבן עולה ויורד
קרבן עצים
->שינויים במעמדות ביום שמביאים קרבן עצים תענית כו. ציון ז שינויים במעמדות בימים מיוחדים
קרבן פסח
->אדם שאינו ראוי לאכול את פסחו בשעת השחיטה - האם שוחטים עליו פסחים צא. ציון א המפקח את הגל
->אונן בסוף אנינותו - האם צריך לטבול לפני שאוכל קרבן פסח חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->איסור אכילתו למי שבנו לא נימול
->->אם הבן אינו ראוי למילה יבמות עא. ציון ז ערלות שלא בזמנה לענין תרומה
->->אם לא מל את הבן משום שהיה בבית האסורים יבמות עא: בלי ציון אכילת קרבן פסח
->->באשה שבנה לא נימול יבמות עא: בלי ציון אכילת קרבן פסח כשהיו בבית האסורים ולא מלו את בנם
->איסור אכילתו ע"י גוי פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב-ושכיר
->איסור אכילתו ע"י ישראל משומד פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב-ושכיר
->איסור אכילתו ע"י ערל פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב ושכיר
->איסור הוצאתו מחבורה אחת לשנייה, מחוץ לבית אכילתו פסחים פה: ציון א פסול יוצא בקרבן פסח
->->פסילתו אם הוצא פסחים צה. ציון ג איסור הוצאה לחוץ בפסח שני
->איסור שבירת עצם
->->אם רק עשה פגם בשיעור חגירת ציפורן חולין יז: ציון י פגימת עצם בקרבן פסח לעניין איסור שבירתה
->->בעצם שכבר נפגמה כחגירת הציפורן חולין יז: ציון י פגימת עצם בקרבן פסח לעניין איסור שבירתה
->איסור שחיטתו על החמץ
->->מתי חל האיסור פסחים סג. ציון ד הפסח שנשחט על החמץ
->->מי עובר על האיסור פסחים סג. ציון ד הפסח שנשחט על החמץ
->->העושה את שאר עבודות הקרבן על החמץ פסחים סג. ציון ד הפסח שנשחט על החמץ
->אכילת גידים רכים ביצה ז. ציון ב האוכל מנבלת עוף טהור
->אכילתו
->->חלקים מגדי רך שבאכילתם לא יוצאים ידי חובה פסחים פד. ציון א כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך
->->האם היא מעכבת יציאת הבעלים ידי חובת המצוה פסחים עח: ציון ב הפסח שנטמא ונזרק דמו; פסחים צח: ציון ג חבורה שאבד פסחה
->->בשני מקומות פסחים פו. ציון ט אכילת פסח בשתי חבורות ובשתי מקומות
->->האם נמנים על מוח עצם הקולית (עצם הירך) פסחים פד: ציון ג מוח הראש ומוח עצם הקולית
->->גידים שנחשבים בשר ונמנים עליהם פסחים פד. ציון ב גידין בקרבן פסח
->אכילתו ע"י מי שנרדם או מתנמנם מגילה יז. ציון ו נמנום בקריאת המגילה
->אם נטף מרוטבו של הצלי על החרס וחזר ונבלע בבשר חולין צו: ציון ג ירך שצלאוה עם גיד הנשה
->אשה נשואה - מתי אוכלת משל בעלה ומתי משל אביה פסחים פז. ציון א דין אשה נשואה בקרבן פסח
->בגר שנתגייר בערב פסח פסחים צב. ציון ב גר שנתגייר בערב פסח
->בדיקת בית הפרס לעושה קרבן פסח פסחים צב: ציון א בדיקת בית הפרס לעושה פסח
->בטומאת התהום
->->בטומאת זיבה של בעלים פסחים פ: ציון ה טומאה שהותרה בטומאת התהום
->->אם נודע שנטמא בה בודאי פסחים פא: ציון ג ספק וודאי בטומאת התהום
->->אם נודעה לבעל הפסח - מתי הציץ מרצה פסחים פא: ציון ב מתי נודעה טומאת התהום לבעלים ולכהן
->בישולו בחמי טבריה שבת לט. ציון א בישול בחמה
->בערב פסח שחל בשבת
->->אלו דברים דוחים את השבת פסחים סה: ציון ה אלו דברים בפסח דוחין את השבת
->->שחטו בשבת שלא לשמו פסחים עא: ציון א הפסח ששחט שלא לשמו בשבת
->->שחטו בשבת ונודע שמשכו הבעלים את ידם - האם חייב חטאת פסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->->האם מותר להביא את סכין המילה בהוצאה שאסורה מדרבנן כדי שיוכל לאכול ק"פ פסחים צב. ציון ד הבאת איזמל בשבת לצורך מילה
->ברכה עליו
->->האם המברך על אכילת קרבן פסח צריך לחזור ולברך על אכילת חגיגת י"ד פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->->האם המברך ברכת הפסח על חגיגת י"ד - האם יצא בדיעבד פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->גידים רכים שסופם להתקשות ושאין סופם להתקשות
->->האם השובר אותם עובר בלאו חולין עז. ציון ב עצם שבורה המכוסה בגידים
->->האם נמנים על אכילתם חולין עז. ציון ב עצם שבורה המכוסה בגידים
->דוקא בתקופת ניסן סנהדרין יב: ציון י עיבור השנה מפני התקופה
->דחייתו מפני קבורת מת מצוה מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->דרך הולכת הדם פסחים סד. ציון ה הולכת הדם בקרבן פסח
->האם אוכלים ממנו לפני החגיגה או לאחריה פסחים קכא. ציון א ברכת הזבח וברכת הפסח
->האם הוא דוחה איסור אותו ואת בנו ברכות לג: ציון ג האומר "על קן ציפור יגיעו רחמך"
->האם הוא טעון מקח מבעשור פסחים צו. לפני ציון ד ביקור ד' ימים בפסח דורות
->האם הוא נעשה נותר מהתורה או מדרבנן אחרי חצות הלילה פסחים קכ: ציון ג סוף זמן אכילת הפסח והמצה
->האם מוציאים ממנו את החלבים האסורים מדרבנן חולין צג. ציון ב חֵלב שמגולה בחיים ומכוסה לאחר מיתה
->האם מותר לבשלו אחרי צלייתו פסחים מא. ציון א "צלאו ואחר כך בשלו" ו"צלי קידר" בקרבן פסח
->האם מותר לעבור בבית הפרס ע"י ניפוח לצורכו ברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->האם מותר לצלותו בקדרה בלי מים (צלי קידר) פסחים מא. ציון א "צלאו ואחר כך בשלו" ו"צלי קידר" בקרבן פסח
->האם צריך לבקרו ממום ארבעה ימים לפני השחיטה פסחים צו. לפני ציון ד ביקור ד' ימים בפסח דורות
->האם שבט אחד נחשב ציבור לענין הקרבתו בטומאה ברכות נד. ציון ט ברכה שמברכים על הנס
->האם שוחטים אם בעל הקרבן היה חולה בשעת שחיטה או בשעת זריקה פסחים עח: ציון ח החולה בשעת שחיטה או בשעת זריקה
->האם שוחטין וזורקין על טמא שרץ פסחים סז. לפני ציון א טומאה הנדחית בפסח
->הוצאת גיד הנשה קודם צלייתו חולין צב: ציון ב האיסור בשומן גיד הנשה
->היכן תוקעים בהלל שקוראים בזמן שחיטת ק"פ סוכה נד: לפני ציון ב התקיעות בשעת שחיטת קרבן פסח
->המוציא בשר ממנו מחבורה לחבורה ועדיין לא הניח אצל החבורה השנייה שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
->המפנה גל אבנים מעל אדם וספק שמא כבר מת ונטמא - האם שוחטים עליו לכתחילה פסחים צא. ציון א המפקח את הגל
->המפריש נקבה לפסחו - האם יכול להקריבה בתורת שלמים או למוכרה לאחר שיפול בה מום, ומה ייעשה בדמים פסחים צז: ציון ב המפריש נקבה לפסחו
->הפטור במי שהיה בדרך רחוקה
->->מי שמעוכב על ידי גמלים וקרונות מחוץ לירושלים - האם נחשב בדרך רחוקה פסחים צד. ציון א עיכוב גחלים וקרונות
->->הגדרת "דרך רחוקה" פסחים צג: ציון ד דרך רחוקה
->->שחטו על מי שהיה בדרך רחוקה והגיע בערב - האם יצא ידי חובה פסחים צב: ציון ד שחיטה על מי שהיה בדרך
->הפריש פסחו ומת - מתי וכיצד יביאנו בנו פסחים צח. ציון א הפריש פסחו ומת, מתי וכיצד יביאנו בנו?
->הפשטתו בשבת
->->בדרך של מלאכה גמורה או בברזי שבת קטז: ציון ב הצלת מעות עם תפילין
->->עד החזה או יותר שבת קטז: ציון ב הצלת מעות עם תפילין
->הקדשת בהמה לצורך קרבן פסח בשבת פסחים סה: ציון ה אלו דברים בפסח דוחין את השבת
->הקרבת קרבן של מחוסר כיפורים לפני קרבן פסח פסחים נט. ציון ה קרבן מחוסר כיפורים לאחר התמיד
->השהייתו על האש בערב שבת עם חשיכה שבת יח: ציון ו השהיית צלי על האש
->השוחט ק"פ בשבת ונמצא בעל מום - האם חייב חטאת סוכה מב. אחרי ציון ד טועה בדבר מצוה
->השוחטו בחוץ (ראה: שחוטי חוץ)
->השוחטו בשאר ימות השנה סתם - האם כשר לשלמים יומא סג. ציון ב השוחט את הפסח בחוץ בשאר ימות השנה
->זמן הקרבתו פסחים נח. ציון ב ממתי מקריבים תמיד של בין הערביים?
->->אחרי שחיטת התמיד והקטרת אבריו פסחים סא. ציון ג קרבן הפסח לאחר התמיד
->->האם הקטרת הקטורת והדלקת הנרות קודמות לו פסחים נט. ציון ב קטורת ונרות בערב פסח
->חבורה שאוכלת את הקרבן ולא היו כולם כאחד בתחילתה ובסופה של הסעודה פסחים פו: ציון ה בני חבורה נכנסין בשלושה
->חבורה שהתחילו לאכלו וישנו או נתנמנמו חלקם או כולם - האם רשאים להמשיך לאכול פסחים קכ. ציון ד שינה בסעודת ליל פסח
->חבוש בבית האסורים של ישראל או של גוים - האם שוחטים עליו בפני עצמו פסחים צא. ציון ב שחיטה על חבוש בבית האסורים
->חיוב כרת במי שלא הקריבו, והדין אם הזיד בראשון ועשה את השני פסחים צב: ציון ב חיוב כרת בפסח ראשון ובפסח שני
->חלוקתו
->->אם אחד המנויים גרגרן - האם מותר לשאר בני החבורה לתת לו חלק ולהוציאו מחבורתם פסחים פט: ציון א הוצאת אחד מבני החבורה
->->האם רשאים בני חבורה לחלק את קרבן הפסח ביניהם פסחים פט: ציון א הוצאת אחד מבני החבורה
->חמישה אנשים שנתערבו פסחיהם ונמצא פסול באחד מהם פסחים פח: ציון ח חמישה שנתערבו עורות פסחיהן
->חציו עבד וחציו בן חורין - האם הוא אוכל משלו או משל רבו פסחים פז. ציון ג מי שחציו עבד וחציו בן חורין - ודינו באכילת הפסח
->ישראל שמל - האם הוא חייב לטבול לפני אכילת ק"פ חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->כמה תקיעות היו תוקעים עליו ומתי פסחים סד. ציון ג תקיעה על קרבן פסח
->לטמא מת שחל שביעי שלו בערב פסח
->->האם מזים עליו בערב פסח שחל בשבת כדי שיוכל להביא את פסחו פסחים צב. ציון ב גר שנתגייר בערב פסח
->->האם שוחטים עליו ק"פ לאחר טבילה והזייה פסחים צ: ציון ג שחיטת הפסח לטמא מת בשביעי שלו
->לטמא שרץ - האם שוחטים עליו ביום טהרתו פסחים צ. ציון ה שחיטה למחוסר כיפורים; פסחים צ: ציון ג שחיטת הפסח לטמא מת בשביעי שלו
->לשומרת יום כנגד יום
->->האם שוחטים עליה בפני עצמה פסחים צ. ציון ג שחיטה על זב ושומרת יום כנגד יום
->->שראתה אחרי השחיטה וסתרה את ספירתה - האם חייבת בפסח שני פסחים צ. ציון ג שחיטה על זב ושומרת יום כנגד יום
->מדוע דוחה שבת וטומאה אף שיש תשלומין לפסח שני ביצה יט. ציון א פסקה א הקרבת קרבנות ביום טוב
->מותר קרבן פסח (קרבן שהוקדש לשם פסח ומסיבה כלשהי לא הוקרב)
->->האם הוא טעון עקירה כדי שייחשב שלמים פסחים ס: בלי ציון לשמו ושלא לשמו - בפסח שלא בזמנו
->->זמן אכילתו פסחים פט. בלי ציון מותר הפסח
->מחוסר כיפורים שהביא את קרבנו בערב פסח - האם צריך לטבול לפני שאוכל קרבן פסח חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->מחוסר כיפורים ששוחטים עליו ק"פ אחרי שמסר את קרבנותיו לבית דין פסחים צ. ציון ה שחיטה למחוסר כיפורים
->מחשבת פסול בהקרבתו
->->נשחט שלא על מנת לאכול את כולו, לכתחילה ובדיעבד פסחים צא. ציון ה שחיטת הפסח על היחיד
->->שחטו לשמו ושלא לשמו שלא בזמנו פסחים ס: בלי ציון לשמו ושלא לשמו - בפסח שלא בזמנו
->->נשחט או נזרק דמו על מנת שיאכלו ממנו ערלים או פסולי אכילה אחרים פסחים סא: ציון א מחשבת ערלים בזריקה
->->נשחט או נזרק דמו על מנת שיתכפרו ערלים או טמאים בזריקת הדם פסחים סא: ציון א מחשבת ערלים בזריקה
->->נשחט או נזרק דמו שלא למנוייו פסחים סא. ציון ד פסח הנשחט שלא למנוייו
->מי שהתכוון לאכול פסח ואכל נותר - האם חייב חטאת פסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->מינוי עליו
->->האם מי שאינו מנוי יכול לאוכלו פסחים פח: אחרי ציון ח שחיטת ואכילת הפסח לאלו שאינם מנויים
->->האם חובה שיישאר אחד מן המנויים הראשונים על פסח מסויים פסחים צט. בלי ציון חובת השארות אחד מן המנויים הראשונים
->->הממנה אחרים על פסחו ומקבל מהם כסף עבור החלק שקבלו - האם הכסף הוא חולין פסחים פט: ציון ה הממנה אחרים על פסחו
->->הנמנה על שני פסחים כאחד - האם יכול לאכול מאחד מהם פסחים פח: ציון ב הנמנה על שני פסחים
->->האם אשה (או בן גדול או עבד עברי) יכולה למחות במינוי בעלה (או אביהם או אדונן) ולאכול מק"פ משלה פסחים פז. ציון ד המיחוי
->מעות שהפריש אדם לפסחו וניתותרו - האם הם חולין פסחים פט: ציון ה הממנה אחרים על פסחו
->מצות אכילה בק"פ בכזית דוקא יומא לט. אחרי ציון ג נטילת חלק בלחם הפנים ומצות אכילתו
->נעילת דלתות העזרה בזמן הקרבתו פסחים סד. ציון ב נעילת דלתות העזרה
->נשחט בשלוש כתות - מספר האנשים בכל כת פסחים סד: ציון ב הפסח נשחט בשלוש כיתות
->עבד של שני שותפים וכל שותף מינהו על קרבנו - משל מי יאכל פסחים פז. ציון ה עבד של שני שותפין ודינו בקרבן פסח
->עבד ששלחו רבו לשחוט ק"פ ושכח העבד האם אמר לו רבו לשחוט גדי או טלה - כיצד יעשה, והאם חייב בפסח שני פסחים צח: ציון ג חבורה שאבד פסחה
->עד מתי אסור לאכול אחריו פסחים קיט: ציון ב איסור אכילה לאחר הפסח ודין מצה אחרונה
->על מי מוטל חיוב קריאת ההלל בזמן הקרבתו פסחים סד. ציון ז קריאת ההלל בזמן הקרבת הפסח
->פטור הנמצא בדרך רחוקה - שיעור המרחק חגיגה כה: ציון ט נאמנות עמי הארץ על כלים מן המודיעים ולפנים
->פסולו אם יצא חוץ למחיצתו - האם חלל פתח מקום אכילתו או החלונות נידון כלחוץ או כלפנים פסחים פה: ציון ה האגף, החלונות ועובי החומה
->פסח שני (ראה: פסח שני)
->צלייתו
->->האם נותן את הכרעיים ובני המעיים בתוך הקרבן או חוצה לו, והדין בדיעבד פסחים עד. ציון ב צליית הכרעיים ובני המעיים
->->אם בשעת צלייתו נגע בחרסו של תנור או שנטף מרוטבו על החרס וחזר עליו פסחים עה: ציון ב הפסח שנגע בחרסו ונטף מחלבו
->->סולת שנטף עליה רוטב הפסח פסחים עה: ציון ב הפסח שנגע בחרסו ונטף מחלבו
->->האיסור לצלות שני פסחים כאחד, והדין בדיעבד פסחים עו: ציון א אי ריחא מילתא היא
->->האם יש להוציא את גיד הנשה ושומנו בשעת צלייתו פסחים עד. אחרי ציון ב גדי מקולס; פסחים פג: ציון א שומנו של גיד הנשה
->->האם מותר לצלותו על גחלת של מתכת פסחים עה. ציון ד צליה על גבי גחלים
->->האם ראש השפוד צריך לצאת מחוץ לבשר פסחים עד. ציון א צליית הפסח בשפוד של רימון
->->צלייתו במקולס - האם היא מעכבת גם בדיעבד פסחים עד. אחרי ציון ב גדי מקולס
->->אם נחתך או חסר כלשהו באברים פסחים עד. אחרי ציון ב גדי מקולס
->->מעל כלי מתכת מנוקב פסחים עה. ציון א צליה על אסכלה מנוקבת
->->אם נודעה טומאת הבשר קודם זריקת דמו ונזרק הדם במזיד - האם הציץ מרצה פסחים פ: ציון ג פסח שנזרק דמו ונודע שהוא טמא
->שאבד
->->חבורה שאבד פסחה, ושלחו אחד שימצאנו ומצא ושחט עליהם, והם שחטו פסח אחר - מתי חייבים בפסח שני פסחים צח: ציון ג חבורה שאבד פסחה
->->והפריש אחר תחתיו - איזו מקריבים, ומה דין הבהמה השנייה, והדין אם יימצא הפסח שאבד פסחים צו: ציון א פסח שאבד והפריש אחר תחתיו
->שאבד והפריש אחר ונמצא הראשון - האם מצוה בראשון יומא סד. אחרי ציון ה מצווה בראשון
->->אם השני מובחר יומא סד. אחרי ציון ה מצווה בראשון
->שאין בו כזית לכל אחד מהחבורה פסחים צא. ציון ה שחיטת הפסח על היחיד
->שבא בטומאה
->->איך משערים אם רוב הקהל טמאים פסחים צד: ציון ב כיצד משערים אם רוב הקהל טמאים
->->האם מותר לטמא מת להיכנס אז להיכל פסחים צה: ציון ג טמאי מת שנכנסו להיכל, בפסח הבא בטומאה
->->אם הציבור טמא שרץ פסחים סז. לפני ציון א טומאה הנדחית בפסח; פסחים צה: ציון ב אכילת פסח הבא בטומאה
->->חיוב זב או מצורע שהשתתפו בו פסחים סז: בלי ציון חיובם של זבין ומצורעין שהשתתפו בפסח שבא בטומאה
->->אכילתו אם הציבור נטמא קודם זריקת הדם פסחים עח: ציון ט הפסח שנטמאו בעליו קודם זריקה
->שבירת עצם (האיסור)
->->לאחר שהוסר הבשר והמוח מהעצם פסחים פג. ציון א שריפת העצמות בקרבן פסח ובשאר קדשים
->->בעצם האליה פסחים פד: ציון ח שבירת עצם האליה
->->בעצם שלא ראוי לאכילה כלל פסחים פד: ציון ח שבירת עצם האליה
->->בשריפת מוח הקולית (עצם הירך) פסחים פד: ציון ג מוח הראש ומוח עצם הקולית
->->בפסח מבושל פסחים פד: ציון ז שבירת עצם בפסח נא ומבושל
->->בפסח נא (שאינו צלוי לגמרי) פסחים פד: ציון ז שבירת עצם בפסח נא ומבושל
->->בפסח שנפסל, ושהיתה לו שעת כושר פסחים פד: ציון ב שבירת עצם בפסח שהיתה לו שעת הכשר
->->בפסח הבא בטומאה פסחים פד: ציון א שבירת עצם בפסח טמא
->->שלא במקום בשר פסחים פד: ציון ט איסור שבירה בעצם שיש בה בשר
->->בגדי רך פסחים פד. ציון א כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך
->->שיעורה להתחייב עליה פסחים פד. ציון ג שבירת עצם בפסח הטהור
->שהקריבו לאחר זמנו - משך זמן אכילתו קידושין נה. ציון א תקנת בהמה שנמצאת בירושלים
->שחיטתו על היחיד פסחים צא. ציון ה שחיטת הפסח על היחיד; פסחים צט. בלי ציון חובת השארות אחד מן המנויים הראשונים
->שחיטתו על זב ביום השביעי של ספירתו
->->האם מותר לשחוט עליו בפני עצמו פסחים צ. ציון ג שחיטה על זב ושומרת יום כנגד יום
->->אם אח"כ ראה וסתר את ספירתו - האם חייב בפסח שני פסחים צ. ציון ג שחיטה על זב ושומרת יום כנגד יום
->שחיטתו על מי שנמצא בבית האסורים יבמות עא: בלי ציון אכילת קרבן פסח כשהיו בבית האסורים
->שיצא חוץ לירושלים - האם גזרו בו טומאה פסחים פה. ציון ג בשר הקודש שיצא לענין טומאה
->שליח לשחוט
->->שליח ומשלח ששכחו אם ביקש המשלח לשחוט עבורו גדי או טלה ושחט השליח את שניהם פסחים פח: ציון ז שכח רבו מה אמר לו
->->עבד ששכח אם ביקש רבו לשחוט עבורו גדי או טלה, והדין בשליח רגיל פסחים פח: ציון ג תקנה לעבד ששכח
->שנאכל בשתי חבורות
->->האם מות לשמש להוציא בשר מחבורה לחבורה פסחים פו. ציון ח שמש לשתי חבורות
->->כיצד ישמש השמש את החבורה שאינה שלו פסחים פו. ציון ח שמש לשתי חבורות
->->האם מותר לאכלו בשתי חבורות, וכיצד פסחים פו. ציון ט אכילת פסח בשתי חבורות ובשתי מקומות
->->אם שתיהן בבית אחד - האם חייבת כל חבורה לאכול בנפרד פסחים פו. ציון ז שתי חבורות בבית אחד
->שנזרק דמו שלא לשם אוכליו - האם כשר והאם הבעלים יצאו ידי חובתם פסחים עח: ציון ו אין מחשבת אוכלים בזריקה
->שנטמא
->->האם ציץ מרצה אם נטמא בשרו ושנזרק דמו פסחים עח: ציון ב הפסח שנטמא ונזרק דמו
->->נטמאו מקצת אבריו - האם מותר לזרוק את דמו ולאכול את שאר הבשר פסחים סב. ציון ב נטמאו מקצת איברים
->שנטמא
->->מקום שריפתו פסחים פא: ציון ה שריפת הפסח שנטמא
->->מתי מותר לשורפו בעצי המערכה פסחים פא: ציון ה שריפת הפסח שנטמא
->שנשחט בשבת ונמצא טריפה בסתר - האם חייב חטאת פסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->שנשחט ונודע שמשכו הבעלים את ידיהם - האם פסול או שאפשר להקריבו לשם שלמים פסחים עג: ציון א-ב עקירת פסח ואשם שמתו בעליהם
->שנשחט שלא למנוייו או למנוייו ושלא למנוייו או לאוכליו ושלא לאוכליו פסחים פח: אחרי ציון ח שחיטת ואכילת הפסח לאלו שאינם מנויים
->שנתערב בשלמים פסחים פט. בלי ציון מותר הפסח
->שריפתו אם יצא מירושלים או מחוץ לבית או מן החבורה פסחים פב. ציון ז הפסח שיצא נשרף מיד
->ששחטו שלא בזמנו לא לשם בעליו פסחים ס: ציון א שינוי בעלים בפסח שלא בזמנו
קרבן שבועה (על כפירת ממון בשקר בשבועה)
->בכפירה על תביעת קנס יחד עם ממון כתובות מב. ציון א קרבן שבועה על תביעת קנס
->בכפירת קנס שהנתבע נתחייב בו כבר בדין כתובות מב. ציון א קרבן שבועה על תביעת קנס
קרוב (בב"ד)
->דיינים הקרובים זה לזה סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->האם קרוב המצטרף לדין פוסל את הדין סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
קרוב (פסולו לעדות)
->אבי חמיו או אבי חמותו של הנידון סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה; סנהדרין כח: ציון ט חורגו לבדו
->אחי אחיו של הנידון סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->ארוס המעיד על ארוסתו סנהדרין כח: ציון ה עדות לארוסה
->->על קרובות ארוסתו סנהדרין כח: ציון ה עדות לארוסה
->בן אחות אשתו סנהדרין כח. אחרי ציון ה אח ואחות של חמיו וחמותו ובניהם
->בן בנו סנהדרין כח. ציון ה שלישי בשני ושלישי בראשון
->בן גיסו או חתן גיסו סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->בן האח ובן האחות של חמיו וחמותו סנהדרין כח. אחרי ציון ה אח ואחות של חמיו וחמותו ובניהם
->בן חורגו (נכד אשתו) סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה; סנהדרין כח: ציון ט חורגו לבדו
->בנים או חתנים של קרובי אדם מאשה אחרת סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->בעל אחות אמו סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->בעל חורגתו סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->בעל קרובת אשתו סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->גיסו סנהדרין כח: ציון ט חורגו לבדו; סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->->בן גיסו או חתן גיסו מאשה אחרת סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->האם אב ובנו נחשבים ראשון בראשון או שני בראשון סנהדרין כח. ציון ה שלישי בשני ושלישי בראשון
->האם אדם שהוא בדרגת שלישי לראשון לאדם אחר יכול להעיד לאשתו סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->האם אומרים "אשה כבעלה" לענין שלישי באשת ראשון סנהדרין כח. ציון ה שלישי בשני ושלישי בראשון
->האם אומרים פעמיים "בעל כאשתו" בדרגה של שני בראשון סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->האם הנשואים לשתי בנות אחים, פסולים להעיד זה לזה סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->האם כל אשה שאדם פסול להעיד לה - הוא פסול גם לבעלה סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->האם כל מי שפסול לי - אני פסול לו סנהדרין כח. אחרי ציון ה אח ואחות של חמיו וחמותו ובניהם
->האם עדים שקרובים לערב פסולים ללווה סנהדרין ט: ציון ב פלגינן דיבורא
->האם קרובים דרך אישות פסולים מדרבנן או מהתורה סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->האם קרובים מן האם פסולים מדרבנן או מהתורה סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->האם קרובים מצטרפים לעדות החודש סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->המעיד לאשת חורגו סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->הפסול להעיד למישהו - האם הוא פסול גם להעיד אשתו סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->חורגו (בן אשתו) סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->חתן אחיו סנהדרין כח: ציון ט חורגו לבדו
->חתן בנו סנהדרין כח: ציון ט חורגו לבדו
->להעיד לאשת בעל קרובתו סנהדרין כח: ציון א פיסקה ג בעל כאשתו ואשה כבעלה
->להעיד לבת אחות אשתו סנהדרין כח: ציון ט חורגו לבדו
->להעיד ליוצאי ירכו עד סוף הדורות סנהדרין כח. ציון ה שלישי בשני ושלישי בראשון
->להעיד לנשים של קרוביו סנהדרין כח: ציון א בעל כאשתו ואשה כבעלה
->להעיד לקרוב של אדם שהוא בעל קרובתו סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
->מי שהיה קרוב ונתרחק סנהדרין כז: ציון ה קרוב ונתרחק
->עדים הקרובים זה לזה או לדיינים סנהדרין כח. לפני ציון ה עדים הקרובים זה לזה ועדים הקרובים לדיינים
->עדים הקרובים למלווה - האם יכולים לפסול את הלווה לעדות מטעם הלואה בריבית סנהדרין ט: ציון ב פלגינן דיבורא
->שלישי בראשון - הגדרתו סנהדרין כח. ציון ה שלישי בשני ושלישי בראשון
->שלישי בשני - הגדרתו סנהדרין כח. ציון ה שלישי בשני ושלישי בראשון
->שני בשני סנהדרין כח: ציון י הפסול של גיסו לבדו
קרובץ
->אמירתו בשלש הברכות ראשונות של התפילה ברכות לד. ציון ח הוספות ושאלת צרכים בברכות ראשונות ואחרונות
קרחה על מת
->הקורח בכלי מכות כ. ציון כ איסור קרחה
->הקורח חמש קרחות בבת אחת מכות כ: ציון כ חמש שריטות על מת אחד
->הקורח כמה קרחות בזה אחר זה והתרו בו רק לפני הקרחה הראשונה מכות כ. ציון כ איסור קרחה
->הקורח קרחה אחת על חמשה מתים מכות כ. ציון כ איסור קרחה
->התולש את זקנו או שערות שבשאר הגוף מכות כ. ציון ל מקום האיסור של קרחה
->שיעורה לחיוב מלקות מכות כ: ציון ד שיעור קרחה
->->איסור בפחות מהשיעור - מהתורה או מדרבנן מכות כ: ציון ד שיעור קרחה
קרי (ראה: שכבת זרע)
קריאה (בשבת)
->בלשון לעז או בלשון הקודש שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->בספרי חכמה, שיחות חולין או מלחמות שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->בעיתון שיש בו חדשות שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->המדור הכלכלי שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->בשטרי הדיוטות שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->אגרות שלום או אגרות רשות שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->הכרזת חרם מתוך הכתב שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->הסתכלות גרידא שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->לאור הנר, אם הנר מונח במקום גבוה שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->מניית אורחים מתוך הכתב שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->אם הכתב חקוק בטבלא ובפנקס שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->אם רשימת האורחים כתובה על הכותל שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->->אם הכתב חקוק על הכותל, באותיות משוקעות או בולטות שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->->כותל נמוך או גבוה שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->האם מותר לשמש לקרוא לסעודה מתוך הכתב שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->->סעודת מצווה או סעודת רשות שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
קריאה לשלום (ראה: מלחמת מצוה; מלחמת רשות)
קריאת התורה
->אחיזת העולה בעמודי ס"ת כשמברך סוכה מא: ציון ט מנהג של אנשי ירושלים בנטילת לולב
->אין מפסיקים בדבר שאינו טוב ר"ה לא. ציון ב פסקה א הזי"ו ל"ך בשירת הלויים ובקריאת התורה
->איסור לצאת מבית הכנסת לפני החזרת ס"ת (ראה: ספר תורה)
->אם נמצאה טעות בספר תורה - האם צריך לחזור ולקרוא את הכל בס"ת כשר גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->אמירת ברכותיה כשהספר פתוח או סגור מגילה לב. ציון א פתיחת ספר תורה בשעת ברכה
->אשה - עלייתה לתורה וקריאתה בתורה מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->את מי נהוג להעלות אחרון גיטין ס. ציון א סדר הקריאה משלישי ואילך
->בחו"ל בסוכות, ביו"ט שני, בחוה"מ ובהושענא רבא סוכה נה. ציון ג קריאת התורה בחו"ל בסוכות
->בחומש - בר"ח שחל בשבת, אם יש רק ס"ת אחד מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
->בחנוכה - ביום הראשון, ביום השמיני ובשאר הימים מגילה לא. ציון ס מנהגי קריאת התורה בחנוכה
->ביום השני של שבועות בחוץ לארץ מגילה לא. ציון ל קריאת התורה בשמיני עצרת
->בישיבה מגילה כא. ציון ג קריאת המגילה בישיבה
->->לכתחילה ובדיעבד מגילה כא. ציון ל קריאת התורה בעמידה
->->ביחיד ובציבור מגילה כא. ציון ל קריאת התורה בעמידה
->->במתרגם מגילה כא. ציון ל קריאת התורה בעמידה
->->במי שנקרא לעלות מגילה כא. ציון ל קריאת התורה בעמידה
->->שמיעתה בישיבה מגילה כא. ציון ל קריאת התורה בעמידה
->במעמדות (ראה גם: מעמדות) מגילה כא: ציון ד קריאת התורה בראש חודש
->בפרשת שקלים שחלה בפרשת "תצוה" או בפרשת "כי תשא" מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->בראש חודש - על אילו פסוקים חוזרים פעמיים מגילה כא: ציון ד קריאת התורה בראש חודש
->בראש חודש טבת שחל בחול מגילה כט: ציון י קריאת התורה בראש חודש טבת
->->אם טעו וקראו רביעי בשל ר"ח מגילה כט: ציון י קריאת התורה בראש חודש טבת
->->אם טעו וקראו תחילה בשל חנוכה מגילה כט: ציון י קריאת התורה בראש חודש טבת
->בשבעה עשר בתמוז מגילה לא: ציון ב קריאת התורה בתעניות
->בשבת ר"ח אדר, שהוא פרשת שקלים מגילה כט: ציון ח חלוקת העליות בשבת כשמוציאים שלושה ספרים
->בשבת ר"ח טבת, שהוא חנוכה מגילה כט: ציון ח חלוקת העליות בשבת כשמוציאים שלושה ספרים
->בשבת ר"ח ניסן, שהוא פרשת החודש מגילה כט: ציון ח חלוקת העליות בשבת כשמוציאים שלושה ספרים
->בשמיני עצרת, בחוץ לארץ ובארץ ישראל מגילה לא. ציון ל קריאת התורה בשמיני עצרת
->בשמיני של פסח בחוץ לארץ מגילה לא. ציון ל קריאת התורה בשמיני עצרת
->בתענית
->->אם התענית חלה בשני או בחמישי מגילה לא: ציון ב קריאת התורה בתעניות
->->בתעניות שני חמישי ושני מגילה לא: ציון ב קריאת התורה בתעניות
->->בתענית משום עצירת גשמים בא"י מגילה לא: ציון ב קריאת התורה בתעניות
->->בתענית קבועה מגילה לא: ציון ב קריאת התורה בתעניות
->->בתענית שגוזרים בגלל צרה מגילה לא: ציון ב קריאת התורה בתעניות
->->בתשעה באב מגילה לא: ציון ב קריאת התורה בתעניות
->->האם קוראים גם במנחה מגילה לא: ציון ב קריאת התורה בתעניות
->דילוג ממקום למקום מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
->->שיעור דילוג שמותר מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
->->במקום שיש רק ספר תורה אחד מגילה כד. ציון ב דילוג בקריאת התורה ובנביא
->האיסור לגלול בציבור ספר תורה מפרשה לפרשה
->->בכדי שיפסיק המתורגמן או פחות יומא ע. ציון ב האיסור לגלול בציבור ספר תורה מפרשה לפרשה
->->אם יש רק ס"ת אחד וצריך לקרוא בכמה מקומות - האם יגלול (בפני ציבור או במקום אחר) או יקרא בעל פה יומא ע. ציון ב האיסור לגלול בציבור ספר תורה מפרשה לפרשה
->->אם אותו אדם קורא בשני המקומות או שני בני אדם יומא ע. ציון ב האיסור לגלול בציבור
->->בבהמ"ק או בבבהכ"נ יומא ע. ציון ב האיסור לגלול בציבור ספר תורה מפרשה לפרשה
->->בזמננו או בזמן שס"ת היה בבית אחר יומא ע. ציון ב האיסור לגלול בציבור ספר תורה
->->גלילה בלי לקשור או עם קשירה יומא ע. ציון ב האיסור לגלול בציבור ספר תורה מפרשה לפרשה
->האם הקורא יכול לחזור על מה שקרא קודמו סוכה נה. ציון ג קריאת התורה בחו"ל בסוכות
->האם יוצאים ידי חובה בקריאה במשקפיים ר"ה כד. ציון ב ראייה בעששית בעדות החודש ובשאר העדויות
->האם מותר אז ללמוד או לדבר או לצאת מבית הכנסת ברכות ח. ציון ה יציאה דיבור ולימוד בשעת קריאת התורה
->->בין גברא לגברא ברכות ח. ציון ה יציאה דיבור ולימוד בשעת קריאת התורה
->->בין פסוק לפסוק ברכות ח. ציון ה יציאה דיבור ולימוד בשעת קריאת התורה
->האם מותר לעולה לקרוא בקול עם הש"ץ ברכות כד: ציון ח השמעת קול בתפילה
->האם צריך להשוות את קול הקורא לקול המתרגםברכות מה. ציון כ הגבהת הקול של הקורא והמתרגם
->הדרגות של תלמידי חכמים לענין עלייה לתורה תענית י: ציון א תענית יחידים
->הוספת עולים
->->בשבת וביום טוב וביום כיפור מגילה כא. ציון י הוספה על מנין הקרואים
->->האם מותר לחזור על הקריאה מספר פעמים לצורך זה מגילה כא. ציון י הוספה על מנין הקרואים
->->בשני וחמישי מגילה כא. ציון ד הוספת עולים לתורה בשני וחמישי
->->->אם יש שני חתנים או שני בעלי ברית בבית הכנסת מגילה כא. ציון ד הוספת עולים לתורה בשני וחמישי
->הוספת עולים בשבת ר"ה לב. ציון ה פסקה ה אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->הוספת פסוקים שאינם מענין היום מגילה לא. ציון ס מנהגי קריאת התורה בחנוכה
->החוטף "עלייה" - חיובו לשלם חולין פז. ציון ה פרק ד החוטף מצווה מחברו
->->אם הראשון קנה את העלייה חולין פז. ציון ה פרק ד החוטף מצווה מחברו
->הטלת גורל בשבת ויום טוב לקבוע מי יעלה לתורה שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->הפטרה (ראה: הפטרה)
->הפסקה בפרשה שלא פסקה משה ר"ה לא. ציון ב פסקה ג הזי"ו ל"ך בשירת הלויים ובקריאת התורה
->הקדמת כהן (ראה: כהן)
->התחלת הקריאה לפני שיכלה 'אמן' מפי הציבור סוטה לט: ציון ח המתנת הקורא בתורה לעניית 'אמן'
->->האם צריך להמתין גם למאריכים ב'אמן' סוטה לט: ציון ח המתנת הקורא בתורה לעניית 'אמן'
->זיהוי אדם ככהן לענין שיקרא ראשון בתורה (ראה: כהן)
->חומש העשוי בגלילה - האם מותר לקרוא בו לציבור במקום שאין ספר תורה שלם גיטין ס. ציון ב פרק א, ד, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->->אם הציבור מוחל על כבודו גיטין ס. ציון ב פרק א, ד, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->->האם מברכים על הקריאה גיטין ס. ציון ב פרק א, ד, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->חומש שאינו עשוי בגלילה - האם מותר לקרוא בו לציבור גיטין ס. ציון ב פרק ג, ד, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->->אם הציבור מוחל על כבודו גיטין ס. ציון ב פרק ג, ד, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->->אם כל חמשת החומשים כרוכים יחד גיטין ס. ציון ב פרק ג, ד, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->->האם מברכים על הקריאה גיטין ס. ציון ב פרק ג, ד, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->חזרה על פסוקים בקריאת התורה של חוה"מ, חנוכה ור"ח מגילה כא. ציון י הוספה על מנין הקרואים
->חלוקת פרשת האזינו - הזי"ו ל"ך ר"ה לא. ציון ב הזי"ו ל"ך בשירת הלויים ובקריאת התורה
->->אין להוסיף עולים ר"ה לא. ציון ב פסקה א הזי"ו ל"ך בשירת הלויים ובקריאת התורה
->->בשני ובחמישי ובמנחה בשבת ר"ה לא. ציון ב פסקה ב הזי"ו ל"ך בשירת הלויים ובקריאת התורה
->חלוקתה
->->האיסור להתחיל או להפסיק בסוף הפסוק הראשון או השני של פרשה מגילה כא: ציון פ שיור של פחות משלושה פסוקים בפרשה
->->הפסקה לפני או אחרי פרשה בת שני פסוקים מגילה כא: ציון פ שיור של פחות משלושה פסוקים בפרשה
->->כשיש י' פסוקים - מי מהשלשה יקרא ד' פסוקים מגילה כא: ציון ל שלושה שקראו עשרה
->'יהי רצון' בשני וחמישי - המתנה עד גלילת ס"ת סוטה לט: ציון מ חובת המפטיר להמתין לגלילת הספר
->->עד סיום הגלילה או עד תחילתה סוטה לט: ציון מ חובת המפטיר להמתין לגלילת הספר
->מדוע מברכים אחריה ברכות כא. לפני ציון א ברכת התורה לאחריה
->מי צריך להיות הגולל גיטין ס. ציון א סדר הקריאה משלישי ואילך
->מי שעמד לקרוא בתורה ואחר קרא במקומו - האם הוא חייב קנס על חטיפת מצווה ברכות נג: ציון י ברכה או ענית "אמן" - מה עדיף
->מפטיר (ראה: מפטיר)
->מקומו של לוי (ראה: לוי)
->משלישי ואילך - האם מעלים לפי החשיבות, לפי השררה או לפי שניהם גיטין ס. ציון א סדר הקריאה משלישי ואילך
->מתי מחזירים את הספר למקום שבו הוא משתמר סוטה לט: ציון נ אין מפשיטים את התיבה בציבור
->נוסח הברכה שלפניה - האם חותם "בוחר בתורה" יומא ע. אחרי ציון ג ברכות הכהן הגדול ביום הכיפורים
->נתינת עלייה לאדם שנשוי לנכרית, או כיבודו בפתיחת הארון סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
->סומא - עלייתו לתורה וקריאתו בתורה (בעל פה) מגילה כד. ציון ח סומא כשליח ציבור ובקריאת התורה
->ספר תורה פסול - האם מותר לקרוא בו לציבור גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->אם אין ספר תורה אחר גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->האם מברכים על הקריאה גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->ספר תורה שחסרה בו אות אחת - האם מותר לקרוא בו לציבור גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->אם אין ספר תורה אחר גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->אם החיסרון אינו בחומש שקוראים עכשיו גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->אם חסרות כמה אותיות גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->חיסרון בתחילה או בסוף או באמצע גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->ספר תורה שחסרה בו יריעה - האם מותר לקרוא בו לציבור גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->אם אין ספר תורה אחר גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->אם החיסרון אינו בחומש שקוראים עכשיו גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->אם היריעה החסרה מונחת בפניו גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->חיסרון בתחילה או בסוף או באמצע גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->ספר תורה שיש בו טעות באות אחת - האם מותר לקרוא בו לציבור גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->->אם אין ספר תורה אחר גיטין ס. אחרי ציון ב הפסול של ספר תורה חסר
->ספר תורה שיש טעות בחומש אחד - האם מותר לקרוא ממנו לציבור בחומש אחר גיטין ס. ציון ב פרק ב, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->->אם אין ספר תורה אחר גיטין ס. ציון ב פרק ב, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->->האם מברכים על הקריאה גיטין ס. ציון ב פרק ב, ה ספר תורה שקוראים בו בציבור
->ע"י מי ש"אינו לבוש כראוי" (פוחח) מגילה כד. ציון ו פוחח אינו עובר לפני התיבה
->עניית 'אמן' לפני סוף הברכה של הקורא סוטה לט: ציון ח המתנת הקורא בתורה לעניית 'אמן'
->קדיש בסופה - לפני המפטיר או אחריו, בשבת, ביו"ט וביוה"כ מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->קטן
->->עלייתו לתורה מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->->->בשבת או ביום שאין שבעה עולים מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->->קריאתו בתורה להוציא אחרים מגילה כג. ציון ד קטן ואשה בקריאת התורה
->קריאת אדם אחד גם בספר שני, באותו ענין או שני עניינים יומא ע. ציון ג קריאה בשני ספרי תורה
->קריאת אדם אחר בספר שני, באותו ענין או שני עניינים יומא ע. ציון ג קריאה בשני ספרי תורה
->קריאת מעשה דוד ובת שבע ותרגומו מגילה כה: ציון א קריאת מעשה דוד ואמנון
->ראש חודש שחל בשבת - האם צריך להזכיר את ר"ח בהפטרה שבת כד. ציון א הזכרת ראש חודש בהפטרה בשבת
->תרגום הקריאה (ראה: תרגום)
קריאת התורה של כהן גדול ביוה"כ
->באצטלית לבנה משלו (אם מסר לציבור או לא) יומא סח: ציון ז הקריאה של הכהן הגדול בתורה ביום הכיפורים
->באצטלית שאינה לבנה יומא סח: ציון ז הקריאה של הכהן הגדול בתורה ביום הכיפורים
->בבגדי בוץ יומא סח: ציון ז הקריאה של הכהן הגדול בתורה ביום הכיפורים
->בבגדי זהב של הכהונה או משלו יומא סח: ציון ז הקריאה של הכהן הגדול בתורה ביום הכיפורים
->בעזרה, בעזרת נשים, או בהר הבית יומא סט. בלי ציון מקום הקריאה של הכהן הגדול ביום הכיפורים
->מדאורייתא או מתקנת עזרא או אנשי כנה"ג יומא סח: ציון ז הקריאה של הכה"ג בתורה ביוה"כ
->האם היא מעכבת יומא סח: ציון ז הקריאה של הכהן הגדול בתורה ביום הכיפורים
->האם מברך לפני הקריאה יומא ע. אחרי ציון ג ברכות הכהן הגדול ביום הכיפורים
->הברכות שמברך אחרי הקריאה
->->ברכה על הכהנים או על ישראל - איזו קודמת יומא ע. אחרי ציון ג ברכות הכה"ג ביוה"כ
->->ברכה על ירושלים, על ישראל ושאר התפלה יומא ע. אחרי ציון ג ברכות הכהן הגדול ביום הכיפורים
->->נוסח הברכות יומא ע. אחרי ציון ג ברכות הכהן הגדול ביום הכיפורים
->->שמונה או תשע יומא ע. אחרי ציון ג ברכות הכהן הגדול ביום הכיפורים
->הקריאה השלישית בחומש הפקודים - יקרא בע"פ יומא ע. ציון ב האיסור לגלול בציבור
->זמנה - כשיגיע השעיר למדבר, או מיד אחרי שילוחו יומא סח: ציון ז הקריאה של הכהן הגדול
קריאת שמע
->אדם עירום שיושב בתוך בית או ארון או כילה וראשו בחוץ - האם מותר לו לקרוא סוכה י: אחרי ציון ב הישן בכילה ערום ומוציא ראשו לענין קריאת שמע
->אומנים מבטלים ממלאכתם לפרשה ראשונה יומא יט: ציון ב איסור רמיזה בקריאת שמע
->איסור מלאכה ברכות יג: ציון ה המהלך בדרך עומד כשקורא קריאת שמע
->איסור רמיזה בה
->->איסור או רק דבר מגונה יומא יט: ציון ב איסור רמיזה בקריאת שמע
->->בפרק ראשון, או בפרק שני, או בפסוק ראשון יומא יט: ציון ב איסור רמיזה בקריאת שמע
->->רמיזה לדבר מצוה יומא יט: ציון ב איסור רמיזה בקריאת שמע
->->->אם יוכל לומר אח"כ יומא יט: ציון ב איסור רמיזה בקריאת שמע
->אם קרא ולא השמיע לאזנו מגילה יט: ציון ג חרש בקריאת המגילה
->אם קרא למפרע, בשינוי סדר הפסוקים או סדר הפרקים מגילה יז. ציון ט קריאת הלל למפרע
->אם שהה באמצעה כדי לגמור את כולה מגילה יח: ציון א קריאת המגילה לסרוגין
->אמירת "אחד"
->->מתי להאריךברכות יג: ציון ב קריאת "אחד" בשמע ישראל
->->כמה זמן יאריךברכות יג: ציון ב קריאת "אחד" בשמע ישראל
->->באיזו כוונה ברכות יג: ציון ב קריאת "אחד" בשמע ישראל
->אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" פסחים נו. ציון א אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו"
->באשה
->->האם היא חייבת בבוקר ובערב או פעם אחת ביוםברכות כ. ציון ב מצות קבלת עול מלכות שמים בנשים
->->הפסוק הראשון או כולה ברכות כ. ציון ב מצות קבלת עול מלכות שמים בנשים
->בהרהור ברכות טו. ציון ד הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו; ברכות טו: ציון ב המברך ולא השמיע לאזנו; ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->->באונס (כגון מקום לא נקי) או חולי או בעל קרי ברכות כ: ציון י מחלוקת אם הרהור כדיבור
->בחתן סוכה כה: ציון ז דין חתן, שושביניו ובני חופה לתפילה ולתפילין
->->אם התחיל בחופה אחרי זמן ק"ש סוכה כה. ציון ב העוסק במצוה פטור מן המצוה
->->בשושביניו ושאר בני החופה סוכה כה: ציון ז דין חתן, שושביניו ובני חופה לתפילה ולתפילין
->בחתן
->->איזה חתן פטור ברכות טז. ציון ג חתן פטור מקריאת שמע
->->לכמה זמן הוא פטור ברכות טז. ציון ג חתן פטור מקריאת שמע
->->בלילה או ביום ברכות טז. ציון ג חתן פטור מקריאת שמע
->->האם הוא רשאי או חייב בה ברכות טז: ציון ג חתן וכל הפטורים שרוצים לקרוא קריאת שמע
->בסופר סת"ם סוכה כו. ציון ב סופרי סת"ם ותגריהם פטורים ממצוות
->->אם התחיל לכתוב אחרי זמן ק"ש סוכה כה. ציון ב העוסק במצוה פטור מן המצוה
->->בתגריהם (הסוחרים המוכרים אותם) סוכה כו. ציון ב סופרי סת"ם ותגריהם פטורים ממצוות
->ברכותיה (ראה: ברכות קריאת שמע)
->דילג על "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" - האם צריך לחזור ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->האיסור לומר "שמע" פעמיים ברכות יד: ציון א נוסח הסיום בקריאת שמע באמירת "אמת"; ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->->כפילת המילה או הפסוק ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->->כפילה מהפסוק השני ואילך ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->->כפילת כל הפרשה ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->->ביחיד או בציבור ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->->בק"ש של רשות כגון בסוף נעילה או בסליחות ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->->מי שלא כיוון את לבו בפסוק ראשון - האם מותר לחזור ולאומרו ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->האם הקורא צריך כוונה ברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע; ברכות טז. ציון ו עיסוק במלאכה בקריאת שמע
->->איזו כוונה צריך ברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->->בקורא להגיה ברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->->באיזו פרשה ברכות טז. ציון ו עיסוק במלאכה בקריאת שמע
->->אם לא כיוון בפסוק הראשון - האם מותר לחזור ולאומרו ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->האם חובה להניח תפילין בשעת ק"ש ותפילה סוכה כו. ציון ב סופרי סת"ם ותגריהם פטורים ממצוות
->האם חיובה מדאורייתא או מדרבנן ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->->האם כולה מדאורייתא או רק חלקה ברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->->האם רק פסוק ראשון של הוא מדאורייתא ברכות יג: אחרי ציון ה קריאת שמע בפסוק ראשון כרבי יהודה הנשיא; ברכות יג: ציון ז המתנמנם בקריאת שמע
->->מקור המצוה ברכות יג: ציון ז המתנמנם בקריאת שמע
->האם חייב ללכת לחפש מים כדי שיוכל לקרוא ק"ש ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->האם חתן רשאי לקרוא בלילה הראשון של הנישואין פסחים נד: ציון א מלאכה בתשעה באב
->האם יש תשלומים לקריאת שמע ולברכותיה ברכות י: ציון ה קריאת שמע וברכותיה לאחר זמנה
->האם מותר או חובה לחזור ולומר "אמת" בסופה
->->ביחיד ובשליח ציבור ברכות יד: ציון א נוסח הסיום בקריאת שמע באמירת "אמת"
->האם מפסיקים תלמוד תורה לק"ש ברכות יג: אחרי ציון ה קריאת שמע בפסוק ראשון כרבי יהודה הנשיא
->האם צריך כוונה בקריאה מגילה יז. ציון ז כוונה בקריאת המגילה
->האם צריך ליטול ידים ולברך לפניה ברכות טו. ציון ב נטילת ידים לתפילה ולקריאת שמע; ברכות ס: ציון כ נטילת ידים בשחרית
->האם צריכה כוונה סוכה מב. ציון א המוציא לולב ביו"ט ראשון שחל בשבת
->הוצאת מת לקבורה סמוך לזמן ק"ש ברכות יט. ציון ח הוצאת המת סמוך לזמן קריאת שמע
->->בשחרית או בערבית ברכות יט. ציון ח הוצאת המת סמוך לזמן קריאת שמע
->->איזה זמן נקרא "סמוך" ברכות יט. ציון ח הוצאת המת סמוך לזמן קריאת שמע
->->לכתחלה ובדיעבד ברכות יט. ציון ח הוצאת המת סמוך לזמן קריאת שמע
->החיוב לדקדק באותיותיה
->->אלו דקדוקיםברכות טו. ציון ה דקדוק באותיות בקריאת שמע
->->מדאורייתא או מדרבנןברכות טו. ציון ה דקדוק באותיות בקריאת שמע
->->אם לא דיקדק - האם יצא ברכות טו. ציון ה דקדוק באותיות בקריאת שמע
->החיוב להשמיע לאזנו ברכות טו. ציון ד הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו; ברכות טו. ציון ה דקדוק באותיות בקריאת שמע
->->קרא בלי להשמיע לאזנו - האם יצא ברכות טו. ציון ד הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו; ברכות טו. ציון ז מצוות הטעונות ברכה בחרש שמדבר ואינו שומע
->הכוונה בקריאה ברכות יג: ציון ה המהלך בדרך עומד כשקורא קריאת שמע
->הלומד תורה - האם צריך להפסיק כדי לקרוא ק"ש סוכה כו. ציון ב סופרי סת"ם ותגריהם פטורים ממצוות
->->אם יש עוד זמן לקיום המצוה סוכה לח. ציון א מתי מפסיקים בסעודה למצות לולב
->המוצא צואה במקום שקרא ק"ש - האם יצא ברכות כב: ציון ג קריאת שמע ותפילה במקום המטונף
->המחמיר כבית שמאי לקרוא ערבית בשכיבה או בהטייה ובשחרית מעומד כשישב קודם או להיפך
->->האם יצא ידי חובה ברכות יא. ציון ג המחמיר כבית שמאי בקריאת שמע
->->האם נקרא עבריין ברכות יא. ציון ג המחמיר כבית שמאי בקריאת שמע
->המנהג לקרוא פסוק ראשון לפני התפילה ברכות יג: אחרי ציון ה קריאת שמע בפסוק ראשון כרבי יהודה הנשיא
->->האם טוב לעשות כך ברכות יג: אחרי ציון ה קריאת שמע בפסוק ראשון כרבי יהודה הנשיא
->->האם יש לומר אז גם "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ברכות יג: אחרי ציון ה קריאת שמע בפסוק ראשון כרבי יהודה הנשיא
->המנחמים אבלים לאחר הקבורה - האם פטורים מק"ש ברכות יט. ציון י קריאת שמע לאחר התפילה כשצריכים לנחם אבלים
->->אם ע"י זה יפסידו ק"ש לגמרי ברכות יט. ציון י קריאת שמע לאחר התפילה כשצריכים לנחם אבלים
->->אם התחילו לקרוא לפני שמנחמים ברכות יט. ציון י קריאת שמע לאחר התפילה כשצריכים לנחם אבלים
->->העומדים בשורה לנחם ברכות יט: ציון א קריאת שמע ע"י העומדים בשורה לניחום אבלים
->הנחת היד על העיניים בפסוק ראשון ברכות יג: ציון ו נתינת היד על העינים בקריאת שמע
->->איזו יד ברכות יג: ציון ו נתינת היד על העינים בקריאת שמע
->העוסקים בעיבור השנה - לאיזה חלק מק"ש הם מפסיקים ברכות יג: אחרי ציון ה קריאת שמע בפסוק ראשון כרבי יהודה הנשיא
->העסוק בהספד - האם הוא פטור ברכות יט. ציון ט קריאת שמע כשעוסקים בהספד
->->אם המת מוטל לפניו או אינו מוטל לפניוברכות יט. ציון ט קריאת שמע כשעוסקים בהספד
->הפסקה בה ובברכותיה ברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה; ברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->->מפני הכבוד או היראהברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->משום ספק פיקוח נפש או נזק אחר ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->לאפרושי מאיסוראברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->->להתעטף בטלית או להניח תפילין ולברך עליהם בין הפרקים ברכות יד: ציון ב הנחת טלית ותפילין בין קריאת שמע לתפילה
->->מי שהפסיק מפני היראה או הכבוד - האם חוזר לראש או למקום שהפסיקברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->->אמירת "מודים", "ברכו", קדושה או קדיש ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע; ברכות יג. ציון ב שאילת שלום בקריאת שמע
->הפסקה לה
->->באמצע אכילה שבת יא. ציון ז מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה
->->באמצע עיבור השנה שבת יא. ציון ז מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה
->->באמצע צרכי רבים שבת יא. ציון ז מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה
->->באמצע תלמוד תורה שבת יא. ציון ז מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה
->הפסקת סעודה לק"ש, אם יש עוד שהות ביום סוכה לח. ציון א מתי מפסיקים בסעודה למצות לולב
->הצורך הכוונה בפסוק ראשון או בפרק ראשון יומא יט: ציון ב איסור רמיזה בקריאת שמע
->הקורא כשחלק העליון של גופו ערוםברכות כה. ציון א תפילה כשחלקו העליון של גופו ערום
->הקורא כשידיו מטונפות מבית הכיסא - לכתחילה ובדיעבדברכות כה. ציון ג גדרים בנקיות הגוף לענין קריאת שמע
->הקורא כשנטישת צואה על בשרו או על בגדו - לכתחילה ובדיעבד ברכות כה. ציון ג גדרים בנקיות הגוף לענין קריאת שמע
->הרחקה מדבר מסריח (מלבד מי רגלים וצואה) ברכות כה: ציון י חיוב ההרחקה מדברים שיש בהם סרחון
->הרחקה מצואה בשעת הקריאה (ראה: צואה)
->חובת המהלך בדרך לעצור כשקורא - באיזה חלק מהקריאה ברכות יג: ציון ה המהלך בדרך עומד כשקורא קריאת שמע
->חינוך קטן לק"ש, מזמן שהוא יודע לדבר או מגיל חינוך סוכה מב. ציון י חינוך לתלמוד תורה ולקריאת שמע
->חתן שרוצה לנהוג כת"ח לענין ק"ש בליל נישואיו תענית י: ציון א תענית יחידים
->טעה - מהיכן הוא צריך לחזור ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->->אם טעה באמצע פסוק ברכות טז. ציון א הטועה בקריאת שמע
->->אם אינו יודע אם קרא פסוק הראשון ברכות טז. ציון א הטועה בקריאת שמע
->->אם טעה בין פרק לפרק ברכות טז. ציון א הטועה בקריאת שמע
->כמה חייב להרחיק מצואה או מי רגלים שלפניו ברכות כב: ציון ו היה עומד בתפילה והמים שותתים על ברכיו
->כשאדם אחר עמו במיטה ברכות כד. ציון ג קריאת שמע בקירוב בשר עם אשתו; ברכות כד. ציון ה עגבות כערוה
->כשאשתו עמו במיטה ברכות כד. ציון ג קריאת שמע בקירוב בשר עם אשתו; ברכות כד. ציון ה עגבות כערוה; ברכות כד. ציון ז קריאת שמע בקרוב בשר עם בניו ובנותיו הקטנים
->כשבניו ובנותיו הקטנים או קטנים אחרים עמו במיטה ברכות כד. ציון ז קריאת שמע בקרוב בשר עם בניו ובנותיו הקטנים
->מדוע בעל קרי קורא ברכות טו. ציון ב נטילת ידים לתפילה ולקריאת שמע
->מי שנזדמן לו רוח בקריאת שמע ברכות כד: ציון י מי שנזדמן לו רוח בתפילתו
->מי שפטור ממנה - האם רשאי להחמיר ולקרוא ברכות יז: ציון ג אונן פטור מקריאת שמע ומכל המצוות
->מי שקידש מבעוד יום בליל שבת - האם מותר לו לאכול לפני ק"ש ברכות כז. ציון ט הקדמת ערבית, קידוש והבדלה בכניסת השבת וביציאתה
->ספק אם קרא ק"ש - האם חוזר ומברך ברכות ק"ש חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->ספק אם קרא ק"ש - האם צריך לחזור ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->עיסוק במלאכה בזמן הקריאה ברכות טז. ציון ו עיסוק במלאכה בקריאת שמע
->->באיזו פרשה ברכות טז. ציון ו עיסוק במלאכה בקריאת שמע
->פרשת ציצית (ראה: יציאת מצרים, הזכרתה)
->קרא בתוך ארבע אמות של מת - האם חייב לחזור ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->קרא ורואה צואה כנגדו - האם יצא ברכות כב: ציון ג קריאת שמע ותפילה במקום המטונף
->קרא למפרע - האם יצאברכות טו. ציון ו הקורא קריאת שמע למפרע לא יצא
->->אם קרא את הפסוקים או את הפרשיות שלא כסדרםברכות טו. ציון ו הקורא קריאת שמע למפרע לא יצא
->קרא רק פסוק ראשון
->->ונאנס והתנמנם ולא קרא את ההמשך בכוונה - האם יצא ברכות יג: ציון ז המתנמנם בקריאת שמע
->->ולא קרא את ההמשך - האם יצא ברכות יג: ציון ז המתנמנם בקריאת שמע
->קריאתה אם ליבו רואה את הערוה סוכה י: אחרי ציון ב הישן בכילה ערום ומוציא ראשו לענין קריאת שמע
->קריאתה אם ליבו רואה את הערוה
->->מהתורה או מדרבנן ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->->באיש או באשה ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->->אם ליבו רואה את ערות חברו ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->->אם ראשו או עקבו או שאר האיברים רואים את הערוה ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->->במי שמתרחץ ערום במים צלולים ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->->במי שישן ערום בטליתו ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->קריאתה בהליכה או בעמידה
->->הפסוק הראשון ושאר ק"שברכות נא: ציון ו ברכה במיושב ושלא במיושב
->קריאתה בכל לשון סוטה מב. ציון א משוח מלחמה מדבר אל העם בלשון הקודש
->קריאתה בכל לשוןברכות יג. ציון ז קריאת שמע בכל לשון
->קריאתה בלשון שאינו מבין סוטה לב. ציון א דברים הנאמרים בכל לשון
->->קריאה בלשון הקודש ואינו מבין סוטה לב. ציון א דברים הנאמרים בכל לשון
->קריאתה במבואות המטונפיםברכות כה. ציון ג גדרים בנקיות הגוף לענין קריאת שמע
->קריאתה בראש האילן ברכות טז. ציון ב קריאת שמע בראש האילן
->->בפועל או בבעל הבית שעוסק במלאכה שם ברכות טז. ציון ב קריאת שמע בראש האילן
->קריאתה בשכיבה
->->כשפניו למעלה או כשפניו למטה ברכות יג: ציון ח קריאת שמע בשכיבה
->->כשהוא נוטה על צידו ברכות יג: ציון ח קריאת שמע בשכיבה
->קריאתה כנגד בית כסא
->->שאין בו צואהברכות כה. ציון נ אסור לקרוא קריאת שמע כנגד פי חזיר
->->כמה הוא צריך להתרחק מבית כסא ברכות כו. ציון ד שיעור ההרחקה מבית הכסא
->->->אם יש מחיצות לפניו ברכות כו. ציון ד שיעור ההרחקה מבית הכסא
->->בבית כסא ישן שאינו בשימוש ברכות כו. ציון ד שיעור ההרחקה מבית הכסא
->->בבית כסא חדש שעדיין לא השתמשו בו ברכות כו. ציון ד שיעור ההרחקה מבית הכסא
->->בספסל נקוב שנפנים עליו ברכות כו. ציון ד שיעור ההרחקה מבית הכסא
->->במי שגופו מחוץ לביה"כ וידו בתוכו ברכות כה. ציון ג גדרים בנקיות הגוף לענין קריאת שמע
->->בבית כסא העשוי במדרון באופן שהצואה מתגלגלת ונופלת מיד למרחוק ברכות כו. ציון ו בית כסא של פרסיים וכיוצא בהם להיתר
->->בבית כסא שיש בו מים הקולטים את הצואה ואת מי הרגלים ונשפכים מיד ברכות כו. ציון ו בית כסא של פרסיים וכיוצא בהם להיתר
->קריאתה כנגד גרף של רעיברכות כה: ציון מ ההרחקה מגרף של רעי ומעביט של מי רגלים
->קריאתה כנגד מי רגלים ברכות כה: ציון נ גדרי ההרחקה כשהצואה בתוך הבית
->->כשמי הרגלים בתוך הבית ברכות כה: ציון נ גדרי ההרחקה כשהצואה בתוך הבית
->->במקום שיש ספק מי רגלים ברכות כה. ציון ס ספק צואה וספק מי רגלים לענין קריאת שמע
->->->אם התעורר הספק כשהוא כבר באמצע התפילה ברכות כה. ציון ס ספק צואה וספק מי רגלים לענין קריאת שמע
->->אם שפך עליהם מים ברכות כה: ציון כ שופכים מים על מי רגלים וקוראים
->->->כמה מים ברכות כה: ציון כ שופכים מים על מי רגלים וקוראים
->->->מתי ואיך שופכים ברכות כה: ציון כ שופכים מים על מי רגלים וקוראים
->->->אם מי הרגלים בקרקע או בכלי ברכות כה: ציון כ שופכים מים על מי רגלים וקוראים
->->->אם יש ריח רע ברכות כה: ציון כ שופכים מים על מי רגלים וקוראים
->->במי רגלים שהשתנה צורתםברכות כה. ציון פ צואה ומי רגלים שהתייבשו או שהשתנה צורתם
->קריאתה כנגד עביט של מי רגליםברכות כה: ציון מ ההרחקה מגרף של רעי ומעביט של מי רגלים
->->בעביט מזכוכית ברכות כה: ציון מ ההרחקה מגרף של רעי ומעביט של מי רגלים
->קריאתה כנגד ערוה ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה; ברכות כה: ציון ג צואה בעששית מותר
->->בעששית (מאחורי זכוכית) ברכות כה: ציון ג צואה בעששית מותר; ברכות כה: ציון ד גדר האיסור בראית הערוה לענין קריאת שמע; ברכות נג: ציון א ברכת האור על נר בפנס
->->ע"י אשה שרואה טפח מגולה באשה אחרת ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->ערות קטן ברכות כד. ציון ז קריאת שמע בקרוב בשר עם בניו ובנותיו הקטנים
->->כנגד שיער מהזקן התחתון שבולט מהבגד
->->->באיש ובאשה ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->->כשמחזיר את פניו מהערוה ברכות כה: ציון ד גדר האיסור בראית הערוה לענין קריאת שמע
->->כשעוצם את עיניו ברכות כה: ציון ד גדר האיסור בראית הערוה לענין קריאת שמע
->->בלילה ברכות כה: ציון ד גדר האיסור בראית הערוה לענין קריאת שמע
->->כשהערוה בעששית
->->בתוך ארבע אמותיה של ערוה ברכות כה: ציון ד גדר האיסור בראית הערוה לענין קריאת שמע
->קריאתה כנגד פי חזיר ברכות כה. ציון נ אסור לקרוא קריאת שמע כנגד פי חזיר
->קריאתה כנגד צואהברכות כה: ציון ד גדר האיסור בראית הערוה לענין קריאת שמע
->->הנמצאת בגובה עשרה טפחים ברכות כה. ציון ו מחיצה של עשרה טפחים כחציצה בפני הצואה; ברכות כה: ציון ג צואה בעששית מותר
->->שהקורא מכסה בסנדלוברכות כה: ציון ז קריאת שמע כשמכסה את הצואה בסנדלו
->->->אם הוא נוגע או דורס את הצואה ברכות כה: ציון ז קריאת שמע כשמכסה את הצואה בסנדלו
->->שמכוסה ברוק או במים צלולים ברכות כה: ציון ה כיסוי צואה על ידי רוק
->->שמכוסה בעששית ברכות כה. ציון ו מחיצה של עשרה טפחים כחציצה בפני הצואה; ברכות כה: ציון ג צואה בעששית מותר; ברכות כה: ציון ה כיסוי צואה על ידי רוק
->->שבתוך הבית ברכות כה: ציון נ גדרי ההרחקה כשהצואה בתוך הבית
->->->אם יש מיטה או כלי או מחיצה ברכות כה: ציון נ גדרי ההרחקה כשהצואה בתוך הבית
->->במקום שיש ספק צואהברכות כה. ציון ס ספק צואה וספק מי רגלים לענין קריאת שמע
->->->אם התעורר הספק כשהוא באמצע ברכות כה. ציון ס ספק צואה וספק מי רגלים לענין קריאת שמע
->->->האם יש חיוב לבדוק לפני הקריאה אם המקום נקי ברכות כה. ציון ס ספק צואה וספק מי רגלים לענין קריאת שמע
->->שיש בפניה מחיצה של זכוכית ברכות כה: ציון ג צואה בעששית מותר
->->צואה עוברת ברכות כה. ציון ל קריאת שמע כנגד צואה עוברת
->->->כמה צריך להתרחק ממנה ברכות כה. ציון ל קריאת שמע כנגד צואה עוברת
->->אם יש בפניה מחיצה של עשרה טפחים ברכות כה. ציון ו מחיצה של עשרה טפחים כחציצה בפני הצואה
->->->אם יש ריח ברכות כה. ציון ו מחיצה של עשרה טפחים כחציצה בפני הצואה
->->->אם הוא רואה את הצואה מעבר למחיצה ברכות כה. ציון ו מחיצה של עשרה טפחים כחציצה בפני הצואה
->->כמה הוא צריך להתרחק ממנה ברכות כו. ציון ג שיעורי ההרחקה מצואה
->->->אם היא מאחוריו ברכות כו. ציון ג שיעורי ההרחקה מצואה
->->->אם היא לפניו או מצדדיו ברכות כה. ציון ל קריאת שמע כנגד צואה עוברת; ברכות כו. ציון ג שיעורי ההרחקה מצואה
->->->אם הוא מריח או רואה את הצואה ברכות כו. ציון ג שיעורי ההרחקה מצואה
->->צואת בעלי חיים ברכות כה. ציון ה חיובי הרחקה מצואת בעלי חיים
->->צואת אדם ברכות כה. ציון ה חיובי הרחקה מצואת בעלי חיים
->->צואה במקומה ברכות כה. ציון ג גדרים בנקיות הגוף לענין קריאת שמע
->->שהשתנתה צורתה ברכות כה. ציון פ צואה ומי רגלים שהתייבשו או שהשתנה צורתם
->קריאתה כשאיבריו נוגעים בערוהברכות כד: ציון ל קריאת שמע כשאיבריו נוגעים בערוה
->->אילו איברים ברכות כד: ציון ל קריאת שמע כשאיבריו נוגעים בערוה
->קריאתה כשבקירבתו ריח רע
->->שיש לו עיקר ברכות כה. ציון ג גדרים בנקיות הגוף לענין קריאת שמע
->->->כמה צריך להרחיק ברכות כה. ציון ד הרחקה מריח רע שיש לו עיקר ואינו נראה
->->->אם אינו רואה את העיקר ברכות כה. ציון ד הרחקה מריח רע שיש לו עיקר ואינו נראה
->->->אם אינו מריח למרות שיש עיקר ברכות כה. ציון ד הרחקה מריח רע שיש לו עיקר ואינו נראה
->->שאין לו עיקר ברכות כה. ציון ו מחיצה של עשרה טפחים כחציצה בפני הצואה; ברכות כה. ציון ט הרחקה מריח שאין לו עיקר
->קריאתה כשיש אשה בפניו
->->באשתו או באשה אחרת ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->קריאתה כשישן אב עם בתו או אם עם בנה בקרוב בשר קידושין פא: ציון ג האב עם בתו והאם עם בנה
->קריאתה כששומע קול אשה ברכות כד. ציון ט קול באשה ערוה
->קריאתה סמוך לקבר סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
->->בברכות קריאת שמע סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
->->בדיעבד - האם יצא סוטה מג: ציון י קריאת שמע סמוך לקבר
->שהה בה כדי לגמור את כולה - האם צריך לחזור לראש ברכות כג. ציון א השוהה בתפילה זמן הראוי לגמור את כולה
->שהה בה כדי לגמור את כולה ר"ה לד: ציון א פסקה א השומע תקיעות שאינן רצופות
->->מאונס או ברצון ר"ה לד: ציון א פסקה א-ב השומע תקיעות שאינן רצופות
->של הלילה - עד עלות השחר או עד הנץ החמה מגילה יט. ציון א בן עיר שהולך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
->של ערבית
->->קריאתה בין עלות השחר לבין הנץ החמה, לכתחילה ובדיעבד ברכות ח: ציון ב קריאת שמע מעלות השחר עד הנץ החמה
->->האם קוראים אותה לפני שמונה עשרה או לאחריו ברכות ד: ציון ב סמיכת גאולה לתפילה בערבית
->->המתפלל קודם צאת הכוכבים שצריך לחזור על ק"ש
->->->האם הוא צריך לחזור גם על פרשת ציצית ברכות יב: ציון ג הזכרת יציאת מצרים בלילות
->->->מה סדר התפילה אח"כ ברכות ד: ציון ב סמיכת גאולה לתפילה בערבית
->->זמנה ברכות ט: ציון א זמן קריאת שמע בשחרית לכתחילה וזמן ותיקין
->->סוף זמנה
->->->לכתחילה ובדיעבדברכות ב. ציון ב סוף זמן קריאת שמע של ערבית
->->->לקריאתה עם ברכותיהברכות י: ציון ה קריאת שמע וברכותיה לאחר זמנה
->->->סוף זמן ברכותיה ברכות ט. ציון א עד מתי מברכים ברכת השכיבנו
->->מה אסור לעשות לפני הקריאה ברכות ב. ציון ב סוף זמן קריאת שמע של ערבית
->->תחילת זמנה וזמן ברכותיה ברכות ב. ציון א מאימתי קוראים את שמע בערבית
->->דברים שאסור לעשות לפניה ברכות ד: ציון א דברים האסורים בערב לפני קריאת שמע ותפילה
->->->ממתי ברכות ד: ציון א דברים האסורים בערב לפני קריאת שמע ותפילה
->->->באיזה שיעור ברכות ד: ציון א דברים האסורים בערב לפני קריאת שמע ותפילה
->של שחרית
->->קריאתה בין עמוד השחר להנץ החמה - לכתחילה ובדיעבד ברכות ח: ציון ב קריאת שמע מעלות השחר עד הנץ החמה; ברכות י: ציון ד קוראים קריאת שמע עד שלש שעות; ברכות ל. ציון ו תפילה כשרוכב או כשמהלך
->->->במי שמקדים לצאת לדרך ברכות ח: ציון ב קריאת שמע מעלות השחר עד הנץ החמה
->->תחילת זמנה ברכות ט: ציון א זמן קריאת שמע (בשחרית) לכתחילה וזמן ותיקין; ברכות ט: ציון ב מאימתי מניחים תפילין ולובשים ציצית
->->->הזמן המובחר ביותר ברכות ט: ציון א זמן קריאת שמע (בשחרית) לכתחילה וזמן ותיקין
->->->בשעת הדחק ברכות ט: ציון א זמן קריאת שמע (בשחרית) לכתחילה וזמן ותיקין
->->סוף זמנהברכות י: ציון ה קריאת שמע וברכותיה לאחר זמנה
->->->עד שלש שעות - האם עד ועד בכלל, לכתחילה או בדיעבד ברכות י: ציון ד קוראים קריאת שמע עד שלש שעות
->->קריאה כוותיקיןברכות י: ציון ד קוראים קריאת שמע עד שלש שעות
קריאת שמע על המיטה
->ברכת "המפיל" - לפני קריאת שמע או אחריהברכות ס: ציון ב קריאת שמע על המיטה
->בתלמיד חכם ברכות ס: ציון ב קריאת שמע על המיטה
->האם יוצאים בה ידי חובת ק"ש בערבית ברכות ב. ציון א מאימתי קוראים את שמע בערבית
->->אלו ברכות מברכים במצב זה ברכות ב. ציון א מאימתי קוראים את שמע בערבית
->האם קורא בשכיבה או לפני ששוכב ברכות יג: ציון ח קריאת שמע בשכיבה; ברכות ס: ציון ב קריאת שמע על המיטה
->כמה פסוקים מק"ש צריך לקרוא בהברכות ס: ציון ב קריאת שמע על המיטה
קריעה
->אבל קורע בעמידה סנהדרין כ. ציון א חיוב המלך בדיני אבילות
->אבל שלא היה לו בגד לקרוע בשעת מיתה (או היה לבוש רק בגד שאול או בגד מלא קרעים או בגד שפטור מקריעה) - האם חייב (או רשאי) לקרוע כשיהיה לו בגד
->->תוך שבעה או לאחר שבעה או לאחר שלושים או לאחר י"ב חודש מו"ק כ: ציון ד קריעה על שמועה רחוקה; מו"ק כ: ציון ה קריעה למי שנזדמן לו חלוק לאחר שבעה
->->על אביו ואמו או על שאר הקרובים מו"ק כ: ציון ד קריעה על שמועה רחוקה; מו"ק כ: ציון ה קריעה למי שנזדמן לו חלוק לאחר שבעה
->אבל שלא קרע תוך שבעה - האם קורע לאחר שבעה מו"ק כ. ציון ג אימתי הרגל מבטל את השבעה
->אם האבל הוסיף בגד על הבגד שקרע - האם הוא חייב לקרוע את הבגד החדש מו"ק כד. ציון ח קריעה בבגד שהחליף
->אם האבל החליף את הבגד שקרע - האם הוא חייב לקרוע את הבגד החדש
->->באבל על אביו ואמו או על קרוב אחר מו"ק כד. ציון ח קריעה בבגד שהחליף
->->בבגד העליון או בכל בגדיו מו"ק כד. ציון ח קריעה בבגד שהחליף
->->האם מותר לאחות קרע זה מו"ק כד. ציון ח קריעה בבגד שהחליף
->אשה שמת אביה או אמה - איך היא קורעת מו"ק כב: ציון י חיוב האשה בקריעה
->בגלוי או בהסתר
->->באבל על אביו ואמו או על שאר קרובים מו"ק כב: ציון ע קריעה מבפנים ומבחוץ
->ביד או בכלי
->->אבל על שאר קרובים - האם עדיף לקרוע בכלי או ביד מו"ק כב: ציון ס קריעה ביד או בכלי
->->אבל על אביו ואמו - האם רשאי לקרוע בכלי אם אינו יכול לקרוע ביד מו"ק כב: ציון ס קריעה ביד או בכלי
->במי שנכח בשעת יציאת נשמה
->->בעובר עבירה או באשה או בקטן שמתו מו"ק כה. ציון ז קריעה בשעת יציאת הנשמה
->->האם צריך לקרוע טפח או די בכלשהו מו"ק כה. ציון ז קריעה בשעת יציאת הנשמה
->->האם מותר לאחות את הקרע מו"ק כה. ציון ז קריעה בשעת יציאת הנשמה
->->המנהג בזה"ז מו"ק כה. ציון ז קריעה בשעת יציאת הנשמה
->במי ששמע שמת רבו שלימדו הלכה אחת ב"מ לג. ציון ה פסקה א כבוד אביו וכבוד רבו
->בתלמיד חכם ששמע שמת חברו התלמיד חכם שאינו רבו ב"מ לג. ציון מ גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->->האם מותר לאחות את הקרע ב"מ לג. ציון מ גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->->האם קורע טפח או צריך לגלות את לבו ב"מ לג. ציון מ גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->האם אבל חייב לקרוע בגד שלובש שלא בשעת חימום (התרגשות עקב המיתה)
->->אם כבר קרע קודם או עוד לא קרע מו"ק כד. ציון ד קריעה שלא בשעת חימום
->האם החיוב מהתורה או מדרבנן מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל
->האם הלכה כדברי המיקל בהלכות קריעה מו"ק יח. אחרי ציון א הלכה כדברי המיקל באבל; מו"ק כו: ציון ט עד היכן קורע
->האם הקורע על אביו או על אמו צריך לקרוע עד טבורו או עד לבו מו"ק כו: ציון ט עד היכן קורע
->האם מועילה קריעה בשולי הבגד או במתניים או בשרוול או כנגד החזה או בבית הצואר מאחוריו
->->בקריעה על קרוב או על אדם זר שמת בנוכחותו מו"ק כו: ציון י מקום הקריעה בבגד
->האם מועילה קריעה מתוך תפר
->->תפר שהוא בגדר איחוי או תפירה גרועה מו"ק כו: ציון א מהו איחוי אלכסנדרי
->האם מותר לאבל להזיז את הבגד כך שהקרע יהיה מאחוריו
->->באבל על אביו ואמו או על קרוב אחר מו"ק כד. ציון ח קריעה בבגד שהחליף
->האם מותר לקרוע בחול המועד
->->על אביו ואמו או על קרוב אחר מו"ק כד: ציון י קריעה בחול המועד
->->על שמועה קרובה מו"ק כד: ציון י קריעה בחול המועד
->->אם נקבר ביו"ט או בחול המועד מו"ק כד: ציון י קריעה בחול המועד
->האם מותר לקרוע ביו"ט שני מו"ק כד: ציון י פסקה ג-ד קריעה בחול המועד
->האם מי שאינו קרוב רשאי לקרוע על המת
->->ביום חול או בחול המועד מו"ק כד: ציון י קריעה בחול המועד
->האם צריך לקרוע את שפת בית הצואר
->->באבל על אביו ואמו ועל קרובים אחרים מו"ק כב: ציון כ אופן הקריעה
->הבגד
->->אבל על אביו ואמו - האם צריך לקרוע את הסודר שעל ראשו או את הבגד התחתון העשוי לזיעה או את הבגד העליון שלובש בשוק לצניעות או טלית קטן מו"ק כב: ציון ט אלו בגדים חייבים בקריעה
->->אבל על שאר קרובים
->->->האם מותר לקרוע בגדים חוץ מהבגד העליון
->->->אם קרע בגד אחר ולא את העליון - האם יצא מו"ק כב: ציון ח קריעת הבגד העליון על שאר הקרובים
->הלובש בגד שאול ומת קרובו
->->האם רשאי לקרוע אותו אם הודיע לבעל הבגד שהולך לבקר קרוב חולה או לא הודיע מו"ק כו: ציון נ קריעת בגד שאול
->->אם קרע אותו על אביו או אמו האם רשאי לאחות את הקרע מו"ק כו: ציון נ קריעת בגד שאול
->לקטן שמת לו מת
->->בפני המת או שלא בפניו מו"ק יד: ציון א קריעה ואבלות לקטן
->->אם יש אבלים אחרים או אין מו"ק יד: ציון א קריעה ואבלות לקטן
->->בקטן שהגיע לחינוך או לא הגיע לחינוך מו"ק יד: ציון א קריעה ואבלות לקטן
->מבפנים או מבחוץ
->->באבל על אביו ואמו או על שאר קרובים מו"ק כב: ציון ע קריעה מבפנים ומבחוץ
->מי שמתו שנים מקרוביו בבת אחת - האם די בקרע אחד מו"ק כו: ציון ז תוספת בקרע כשאחד המתים הוא אביו או אמו
->->->אם אחד מהם (או שניהם) אביו או אמו מו"ק כו: ציון ז תוספת בקרע כשאחד המתים הוא אביו או אמו
->מי שמתו שנים מקרוביו בזה אחר זה - האם יכול לעשות את הקריעה השניה כתוספת על הראשונה או שצריך לקרוע במקום אחר מו"ק כו: ציון ז תוספת בקרע כשאחד המתים הוא אביו או אמו; מו"ק כו: ציון ל קריעה ותוספת בקרע על מת שני
->->אם מת השני תוך שבעה או לאחר שבעה או לאחר שלשים מו"ק כו: ציון ל קריעה ותוספת בקרע על מת שני
->->אם כבר שלל את הקרע הראשון או לא שלל מו"ק כו: ציון ל קריעה ותוספת בקרע על מת שני
->->אם הראשון או השני (או שניהם) אביו או אמו מו"ק כו: ציון ז תוספת בקרע כשאחד המתים הוא אביו או אמו
->->אם קורע קריעה שניה כתוספת על הראשונה - האם יכול להוסיף עד טבורו או עד לבו מו"ק כו: ציון ט עד היכן קורע
->מצד ימין או מצד שמאל
->->באבל על אביו ואמו ועל קרובים אחרים מו"ק כב: ציון כ אופן הקריעה
->ע"י כהן גדול אבל (ראה: כהן גדול)
->על הריגת רוב הציבור
->->ברוב ישראל או ברוב שבט או ברוב עיר מו"ק כו. ציון ט קריעה על שמועה רעה
->->אם מיעוט נהרג במקום שהיו רוב ציבור מו"ק כו. ציון ט קריעה על שמועה רעה
->->אם הרוב רק נפלו בשבי מו"ק כו. ציון ט קריעה על שמועה רעה
->->האם מותר לשלול או לאחות את הקרע מו"ק כו. ציון ט קריעה על שמועה רעה
->על מיתת אדם כשר - חובה או מצוה מו"ק כה. ציון ה קריעה על אדם כשר
->->במי שנכח בשעת מותו או במי שלא נכח מו"ק כה. ציון ה קריעה על אדם כשר
->->מי נחשב אדם כשר מו"ק כה. ציון ה קריעה על אדם כשר
->->האם תלמיד חכם חייב לקרוע עליו מו"ק כה. ציון ה קריעה על אדם כשר
->על מיתת חכם
->->מתי מותר לשלול או לאחות את הקרע
->->->בסתם חכם או ברבו המובהק או שאינו מובהק מו"ק כה. ציון ס שלילה ואיחוי של קרע על חכם שמת
->->האם יש לקרוע בשעת השמיעה או בשעת ההספד מו"ק כה. ציון ט זמן הקריעה על חכם
->->->האם אפשר לקרוע אח"כ מו"ק כה. ציון ט זמן הקריעה על חכם
->->האם אפשר לקרוע אם עברו שלשים יום ממיתתו מו"ק כה. ציון ט זמן הקריעה על חכם
->על מיתת קרוב של קרובו
->->בפני קרובו או שלא בפניו מו"ק כ: ציון ח פרק ה השתתפות באבלות עם קרובים שמתאבלים עליהם
->על מיתת רבו - האם קורע טפח או עד שיגלה את לבו
->->ברבו המובהק או שאינו מובהק מו"ק כב: ציון ז שיעור הקריעה על רבו
->על מת, בטעות
->->אם אמרו לו שמת אביו וקרע ונמצא שהיה חי ומת תכ"ד מהקריעה נדרים פז. ציון א קריעה מוטעית
->->אם אמרו לו שמת קרובו וקרע ונמצא שמת אביו או אמו נדרים פז. ציון א קריעה מוטעית
->->אם אמרו לו שמת אביו וקרע ונמצא שמת בנו - האם יצא חובת קריעה נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית; נדרים פז. ציון א קריעה מוטעית
->->אם אמרו לו שמת לו מת
->->->וחשב שזה אביו נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית; נדרים פז. ציון א קריעה מוטעית
->->->ולא חשב על מישהו מסוים אלא קרע סתם נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית; נדרים פז. ציון א קריעה מוטעית
->->אם נודעה האמת תכ"ד אחרי שקרע נדרים פו: ציון ג הפרה מוטעית; נדרים פז. ציון א קריעה מוטעית
->על נשיא שמת
->->האם מותר לאחות או לשלול את הקרע מו"ק כב: ציון פ קריעה על נשיא
->->האם צריך חליצת כתף מו"ק כב: ציון פ קריעה על נשיא
->->האם צריך לקרוע בידו מבחוץ ועד שמגלה את ליבו מו"ק כב: ציון פ קריעה על נשיא
->על ספר תורה שנשרף
->->אם ראה את השריפה או רק שמע עליה מו"ק כו. ציון מ קריעה על ספר תורה שנשרף
->->אם נשרפו נביאים או כתודום או תפילין או מגילה שאין בה שם ה' או ספרי תורה שבעל פה מו"ק כו. ציון מ קריעה על ספר תורה שנשרף
->->אם נשרף חלק מס"ת שאין בו שם ה' מו"ק כו. ציון מ קריעה על ספר תורה שנשרף
->->אם נקרע ספר תורה מו"ק כו. ציון מ קריעה על ספר תורה שנשרף
->->אם נשרף בדליקה שנפלה באונס מו"ק כו. ציון מ קריעה על ספר תורה שנשרף
->על ראיית בית המקדש בחורבנו (ראה: בית המקדש)
->על ראיית ירושלים בחורבנה (ראה: ירושלים)
->על ראיית ערי יהודה בחורבנן (ראה: יהודה)
->על רב שמת
->->האם מותר לשלול את הקרע מו"ק כב: ציון פ קריעה על נשיא
->->האם צריך לקרוע בידו עד שמגלה את ליבו מו"ק כב: ציון פ קריעה על נשיא
->על שמיעת ברכת השם (קללה)
->->בכינוי סנהדרין ס. ציון ח חיוב בקריעה על השומע ברכת השם
->->מפי גוי סנהדרין ס. ציון ח חיוב בקריעה על השומע ברכת השם
->->מפי ישראל מומר סנהדרין ס. ציון ח חיוב בקריעה על השומע ברכת השם
->->בזמן הזה סנהדרין ס. ציון ח חיוב בקריעה על השומע ברכת השם
->על שמיעת ברכת השם (קללה)
->->אם שומע מהעדים את הקללה עצמה או רק את השם שקולל או רק את סיפור המעשה (בלי השם) מו"ק כו. ציון ל חיוב קריעה לשומע מפי השומע ברכת השם
->->אם שומע מהכרוז שהמקלל יוצא ליסקל מו"ק כו. ציון ל חיוב קריעה לשומע מפי השומע ברכת השם
->->אם שומע ממי ששמע מהשומע מו"ק כו. ציון ל חיוב קריעה לשומע מפי השומע ברכת השם
->קרע על המת בישיבה - האם צריך לחזור ולקרוע בעמידה מו"ק כ: ציון ל קריעה בעמידה
->תיקון הקרע
->->באשה אבלה - לשלול תוך שבעה או אחרי שבעה מו"ק כב: ציון נ שלילת הקרע לאשה
->->אחרי שבעה - בתוך שלושים או בתוך י"ב חודש מו"ק כב: ציון מ שלילת הקרע ואיחויו
->->באבל על אביו ואמו או על שאר קרובים מו"ק כב: ציון מ שלילת הקרע ואיחויו
->->ע"י תפירה או ע"י מחט מו"ק כב: ציון מ שלילת הקרע ואיחויו
->->אם פגע בו הרגל מו"ק כב: ציון מ שלילת הקרע ואיחויו
->->אם פגע בו ראש השנה מו"ק כד: ציון ו פסקה ג חגים שמפסיקים את האבלות
->->איזה תיקון נקרא "איחוי" מו"ק כו: ציון א מהו איחוי אלכסנדרי
->->בקריעה על רבו, על נשיא, על אב"ד, על שמועות רעות, על ברכת השם, על ס"ת שנשרף, על ערי יהודה, על ירושלים והמקדש מו"ק כו. ציון ק חיבור הקרעים שאינם על קרובים
->->קרע שאסור לאחותו
->->->האם מותר לאחותו אחרי הפיכת הבגד מו"ק כו: ציון ד איחוי הקרע כשהופך את הבגד
->->->האם מותר לקונה הבגד לאחותו מו"ק כו: ציון ה איחוי הקרע ע"י הלוקח
->->->האם קונה בגד קרוע סתם צריך לחוש שמא הוא קרע שאסור לאחותו מו"ק כו: ציון ה איחוי הקרע ע"י הלוקח
->->->האם מותר למכור לגוי בגד עם קרע כזה מו"ק כו: ציון ה איחוי הקרע ע"י הלוקח
קריעה (המלאכה) (ראה: קורע)
קרן (ראה גם: מועד; תם)
->אם הניזק טען ששור גדול של המזיק הזיק והמזיק הודה שהקטן הזיק
->->האם המזיק חייב שבועת מודה במקצת ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->->האם מועילה תפיסה כדמי הגדול ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->->כמה הוא חייב ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->אם הניזק טען ששור מועד של המזיק הזיק לשורו והמזיק הודה ששורו התם הזיק
->->האם המזיק חייב שבועת מודה במקצת ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->->האם פטור מטעם מודה בקנס ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->בהמה ברה"ר שאכלה תוך הפניית ראשה לצד - שן או קרן ב"ק כא. ציון ד אכלה מצידי הרחבה
->בהמה שכשכשה כשכוש גדול בזנבה - רגל או קרן ב"ק יט: ציון א כשכשה בזנבה או באמתה ברה"ר
->בהמה שקפצה בשינוי אחד או בשני שינויים ב"ק כא: ציון ו נזק הנגרם מקפיצה משונה
->בהמה שקפצה ואכלה ב"ק כ. ציון ב בהמה שאכלה מעל גבי חברתה
->->אם הייתה יכולה לאכול גם בלי קפיצה ב"ק כ. ציון ב בהמה שאכלה מעל גבי חברתה
->בעיטה שהיזקה מצוי - רגל או קרן ב"ק ב: ציון ו חיוב בתולדות קרן מדין שן ורגל
->חיה או בהמה שאכלו בשר חי או צלי ב"ק יט: ציון ד חיה ובהמה שאכלו בשר ולחם
->חיה או בהמה שאכלו פת משולחן או פת צנומה ב"ק יט: ציון ד חיה ובהמה שאכלו בשר ולחם
->כלב שאכל כבש קטן ב"ק טו: ציון ו חיוב חצי נזק על אכילה משונה
->כלב שקפץ מגג ושבר כלי שהיה קרוב לכותל - רגל או קרן ב"ק כא: ציון א כלב וגדי שקפצו
->->בכלי ארוך ב"ק כא: ציון א כלב וגדי שקפצו או נפלו מראש הגג
->נזק שרק תחילתו משונה - האם הסוף נחשב קרן ב"ק טו: ציון ו חיוב חצי נזק על אכילה משונה
->נזקי שור מועד (ראה: מועד)
->נזקי שור תם (ראה: תם)
->נשיכה שיש לבהמה הנאה ממנה אבל לא אכלה - שן או קרן ב"ק ב: ציון ו חיוב בתולדות קרן מדין שן
->פועל שנכנס לבית בעל הבית בלי רשות כדי לתבוע את שכרו ונגחו שורו של בעל הבית
->->אם ביקש רשות להיכנס ובעה"ב ענה "הן" ב"ק לג. ציון ג פועלים שנכנסו לתבוע את שכרם
->->אם בעל הבית שכיח בביתו או אינו שכיח ב"ק לג. ציון ג פועלים שנכנסו לתבוע את שכרם והוזקו
->רביצה (ראה: רביצה)
->שהמית אדם או שור ובעליו הקדישוהו - האם חייב, בתם ובמועד ב"ק יג: ציון ה נגח ואח"כ הפקיר
->שור שהתכוון להזיק בהמה והזיק אדם או כלים ב"ק מד: ציון [א] שור שהזיק שלא בכוונה
->שור תם ושור מועד שחבלו זה בזה - האם משלמים לפי הפרש הנזקים או לפי הפרש התשלומים ב"ק לג. ציון ה שני שוורים שהזיקו זה את זה
->שני שוורים תמים שחבלו זה בזה - התחשבות בשוויים לאחר הנזק ב"ק לג. ציון ה שני שוורים שהזיקו
->תרנגול שהזיק ע"י דליל שנקשר ברגליו ב"ק יט: ציון ג פסקאות א, ה תרנגול המזיק באמצעות דליל
קרפף
->האם הוא רה"י מדאורייתא או כרמלית שבת ז. ציון א הגדרת הקרפף - מקום גדול שלא הוקף לדירה
קרקע (ראה גם: מיטלטלין; שבועה, בכפירת שעבוד קרקעות; שבועת הדיינים; שומר)
->אונאה בה (ראה: אונאה)
->אין יאוש בקרקע ב"מ ק: ציון ז שטף נהר זיתיו ונתנם בשדה חברו
->דישת המיצרים - האם היא מעשה קנין ב"ק ט. ציון א חזרה מקנין בשדה שיצאו עליה עסיקין
->האם כותבים שטר על הודאה בקרקעות סנהדרין כט: ציון ח הודאה בקרקעות ובמטלטלין בעין
->הטוען בעלות על קרקע ע"פ שטר וחזקה ולא קיים את השטר - האם יכול לידון בחזקה סנהדרין כג: לפני ציון ג אמר שיש לו שתי כתות לעדים
->מכירתה (ראה: חזקה; מכר; קנין כסף; שטר)
->ריבית בה (ראה: ריבית)
->שהתייאש ממנה בעליה והרבים צריכים אותה - האם נקנית נקנה לרבים ע"י שימוש בו מו"ק ה: ציון כ שדה בוכין
->שנגזלה (ראה: גזל)
קרקע עולם
->פטור מ"ייהרג ואל יעבור"
->->בשלוש העבירות החמורות (ע"ז, ג"ע וש"ד) סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->->בפרהסיא סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->->באישה שאונסים אותה לעשות מעשה או שהעלה ליבה טינא סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->->באיש שאונסים אותו לבוא על ערווה סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->->בע"ז ובשפיכות דמים סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
קש (ראה: תבן וקש)
'קשיא'
->האם דעה שעולה ב"קשיא" נדחית מהלכה מכות ו: ציון ה עדות מיוחדת בדיני ממונות
->האם דעה שעולה ב"קשיא" נדחית מהלכה ב"מ נג: ציון ה מעשר שני שאין בחומשו שווה פרוטה; ב"מ קו. ציון ו פסקאות ב-ג לא זרעה כלל והיתה מכת מדינה
->האם דעה שעולה ב"קשיא" נדחית מהלכה יבמות מו. ציון ה קניין הגוף בגוי שמכר את עצמו - בקניין או בטבילה; יבמות נט: ציון ו האיסור של כהן גדול בבעולת עצמו ובבעולת חברו; יבמות קיז: ציון ט שתי נשותיו המעידות עדויות סותרות
קשירה (ראה: קושר)
קשקשת (ראה: דג)
קשת
->איזו הסתכלות בו אסורה ברכות כד. ציון ט איסור הסתכלות באשה
->האם מברכים על ראייתו חגיגה טז. ציון א איסור ההסתכלות בקשת
->->נוסח הברכה חגיגה טז. ציון א איסור ההסתכלות בקשת
->האם מותר להסתכל בו חגיגה טז. ציון א איסור ההסתכלות בקשת
->->הסתכלות ממושכת או ראיה מועטת חגיגה טז. ציון א איסור ההסתכלות בקשת
->->בהשתקפות שנראית לצד הקשת בשמים ובארץ חגיגה טז. ציון א איסור ההסתכלות בקשת
->->בדמות הקשת הנראית במים חגיגה טז. ציון א איסור ההסתכלות בקשת

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US