Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות מ

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור).

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.מאבד את עצמו
->האם חייבים להצילו, בחול ובשבת סנהדרין עב: ציון ג הבא על עסקי נפשות שנפל עליו גל
מאכל
->המודר מאכל מאחר - מה כלול באיסור
->->הליכה המקצרת את הדרך בחצרו נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->->'הנאה המביאה לידי מאכלך עלי'
->->->אם המדיר לעס חיטים של המודר והמודר שם אותם לרפואה על מכתו נדרים לג. ציון א המודר ממאכל
->->->דבר שמביא לו רווח ממוני, שו"פ או פחות משו"פ נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->הליכה לקצר דרך שדהו כדי להתקרב לבית המשתה נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->הנאה מהמאכל (כגון רפואה) שאינה מביאה לאכילה נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->הנאה ששווה כסף לשואל ואינה שווה כסף למשאיל נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->הנאת מאכל שפחותה משווה פרוטה נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->לקבל מהמדיר דבר שאפשר למכור נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->קבלת הלוואה מהמדיר נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->שאילת חמור לרכב עליו נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->שאילת כלי מאכל שאין רגילים להשכיר (נפה וכברה, ריחים ותנור, כוסות וקערות, שק וחמור להביא פירות, קרדום לבקע עצים או לניכוש), מדרבנן או מדאורייתא נדרים לג. ציון א המודר ממאכל
->->->שאילת כלי שאין עושים בו אוכל נפש, במקום שרגילים להשכיר או שרגילים להשכיר בפחות משו"פ נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->שאילת סוס לרכב עליו שיכבדו אותו בהגעה לבית המשתה נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->שאלת טבעת ליראות בה, שיכבדו אותו בהגעה לבית המשתה נדרים לג. ציון א המודר ממאכל
->->->שכירת כלי מאכל נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->שכירת כלי שאין עושים בו אוכל נפש, במקום שרגילים להשכיר, במחיר הרגיל או ביותר נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->'הנאת מאכלך עלי'
->->->אם המדיר לעס חיטים של המודר והמודר שם אותם לרפואה על מכתו נדרים לג. ציון א המודר ממאכל
->->->הנאה מהמאכל (כגון רפואה) שאינה מביאה לאכילה נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->שאילת חמור לרכב עליו נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->שאילת כלי מאכל (נפה וכברה, ריחים ותנור, כוסות וקערות, שק וחמור להביא פירות) נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->ויתור - לשאול כלי שעושים בו אוכל במקום שלא רגילים להשכיר נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->->'קונם מאכלך עלי' נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->הנאה מריח של המאכל נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->->->הנאה שלא כדרכה מהמאכל, כגון לרפואה נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->שימוש בו לצרכים שונים (ראה: ביזוי אוכלים)
מאכל אדם
->איסור האכלתו לבהמה בשביעית שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל אדם או בהמה
->מין שעומד לאדם ולבהמה ולעצים וחשב עליו לאחד מהם (ראה גם: סיאה)
->->אם חשב עליהם תחילה לדבר אחד ואח"כ שינה את מחשבתו שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל אדם או בהמה
->->אם חשב עליו גם לאדם וגם לבהמה
->->->היתר האכלתו לבהמה שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל
->->->עשיית מלוגמא בו שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל אדם או בהמה
->->->שליקתו שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל אדם או בהמה
->->האם מחשבתו חלה לענין מעשר שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל
->->האם מחשבתו חלה לענין שביעית שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים
->->מחשבה בשעת זריעה, בשעת לקיטה או אח"כ שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים
->קדושת שביעית בדבר שראוי למאכל אדם רק בדוחק שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל אדם, בהמה, או לצביעה; שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->שחשב עליו לבהמה - האם המחשבה מועילה לענין קדושת שביעית שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל אדם או בהמה
->->אם במקום אחר מין זה עומד לבהמה שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים
מאכל בהמה
->איסור להפסיד אותו בשביעית שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->לצורך אדם שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->פירות שביעית העומדים לבהמה
->->איסור שליקתם שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל אדם או בהמה
->->->אם עומדים גם לאדם שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל
->->חיוב ביעור בהם שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים שאינם מיוחדים למאכל אדם או בהמה
->קדושת שביעית בדבר שראוי למאכל בהמה רק בדוחק שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל אדם, בהמה, או לצביעה; שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->שימוש בו למלוגמא שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->תבן וקש (ראה: תבן וקש)
מאכלות אסורים (ראה גם: סימני טהרה)
->אכילת היתר בשולחן אחד עם גוי השותה יין נסך או אוכל מאכל אסור חולין קז: ציון ט מי הם האסורים לאכול בשר וגבינה בשולחן אחד
->אכילתם שלא כדרכם - האם מותרת יומא פא. ציון ד מאכלים ומשקים שאינם ראויים - ביום הכיפורים
->אם אכל חצי כזית והקיאו ואכל חצי כזית אחר - האם מצטרפים חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->->באבר מן החי, בבשר מן והחי ובשאר איסורים חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->אם אכל חצי כזית והקיאו וחזר ואכל אותו - האם מצטרפים חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->בשר חתוך ומנוקר - האם הוא סימן שהוא כשר חולין צג: ציון ט נתינת ירך עם גיד הנשה לגוי וקבלתה ממנו
->האוכל מאכל אסור שנאכל והקיאו אותו - האם חייב עליו
->->אם האוכֵל ידע שהיה מוּקא או לא ידע יומא פא. ציון א זר שנהנה מתרומה לאחר שכבר נהנו ממנה
->->בשזיפים שנמאסים ע"י ההקאה יומא פא. ציון א זר שנהנה מתרומה לאחר שכבר נהנו ממנה
->->בתרומה יומא פא. ציון א זר שנהנה מתרומה לאחר שכבר נהנו ממנה
->האוכל מאכל אסור שנאכל ויצא דרך בית הרעי - האם חייב עליו יומא פא. ציון א זר שנהנה מתרומה לאחר שכבר נהנו ממנה
->האומר על מאכל של חברו שהוא אסור (ראה: נאמנות)
->האכלת חולה באיסור הקל תחילה יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->אם אין זמן להשיג מאכל היתר יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->בהאכלת מי שאחזו בולמוס יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->טבל או שביעית יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->ספיחי שביעית יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->פירות שביעית שלא הופקרו יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->פירות שנזרעו ונקצרו באיסור שביעית יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->שביעית אחרי זמן הביעור יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->טבל או תרומה - אם אין די טבל שיוכל להפריש ולהאכילו חולין, האם יפריש ויאכל תרומה או לא יפריש ויאכל טבל יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->בטבל דרבנן יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->בירק שכל חיובו דרבנן יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->בעציץ שאינו נקוב יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->טבל או תרומה - אם יש כמות טבל שיוכל להפריש ולתת לו חולין יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->אם א"א להפריש יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->->בשבת שאסור להפריש יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->נבילה או טבל יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->->נבילה או שביעית יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->האכלת מעוברת במאכל אסור שהתאוותה לו יומא פב. ציון ג עוברה שהריחה - מאכילים אותה
->->באיסור כרת או באיסור לאו יומא פב. ציון ג עוברה שהריחה - מאכילים אותה
->->החובה להודיע לה תחילה שזה אסור שמא תוותר יומא פב. ציון ג עוברה שהריחה - מאכילים אותה
->->קודם כוש ברוטב, אח"כ רוטב, אח"כ שומן יומא פב. ציון ג עוברה שהריחה - מאכילים אותה
->האם הולכים אחר הנאת גרון או הנאת מעיים חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->האם מותר למסור נפש שלא לאכלם, כשפטור מן הדין סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->היוצא מן הטמא - מלקות על אכילתו חולין סד. ציון ד אכילת ביצת שרץ שלא ריקמה; חולין סד: ציון ו אכילת ביצת עוף טמא
->היתר למי שמתאווה לאכול כתובות סא. ציון ט דרך ההנהגה הטובה שישתף אדם את משרתיו בסעודתו
->המפקיד מאכל כשר אצל אדם חשוד - חשש שיחליפנו במאכל אסור
->->אם הוא חשוד באיסור שאינו שייך במאכל זה חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->אם הוא חשוד על איסור שרבים רגילים להקל בו או באיסור אחר חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->->אצל גוי חולין ו. ציון ח חשש החלפה בפונדקית, בחמותו ובשכנתו
->העלאתם על השלחן עם מאכל מותר - חשש שייאכלו חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->->באיסור שאפשר להתירו חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->->בדבר שלא ניכר איסורו כגון חֵלב חולין קג: ציון ו אין מעלים על השלחן בשר וגבינה
->מאכל איסור שבין החניכיים - האם מצטרף לשיעור כזית חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->מכירתם לגוי (ראה: גוי)
->משקה היוצא מפרי אסור - האם הוא אסור חולין קכ: ציון א משקים היוצאים מפֵירות שיש בהן איסור
->->יין, שמן או שאר משקים חולין קכ: ציון א משקים היוצאים מפֵירות שיש בהן איסור
->->לעניין איסור ולעניין מלקות חולין קכ: ציון א משקים היוצאים מפֵירות שיש בהן איסור
->->מי שלקות או מיץ הפירות חולין קכ: ציון א משקים היוצאים מפֵירות שיש בהן איסור
->נתינת מאכל מותר בכלי של איסור חולין קז: ציון ח צורר אדם בשר וגבינה או איסור והיתר במטפחת אחת
->ספק ישראל, תינוק הנמצא מושלך - האם מותר להאכילו נבילה
->->אם רוב אנשי העיר ישראל או גוים או מחצה ומחצה כתובות טו: ציון א תינוק הנמצא מושלך ולא ידוע אם הוא ישראל
מאמר (של יבם)
->יבם שעשה מאמר ביבמתו ומת - האם יכולה להתייבם יבמות צו: ציון ג יבמה שבא עליה קטן
->->אם יש לה צרה או אין לה יבמות צו: ציון ג יבמה שבא עליה קטן או שעשו בה מאמר ומת
->יבם שעשה מאמר ביבמתו ונתן גט
->->אם נתן סתם יבמות נב: ציון ג יבם שעשה מאמר ונתן גט למאמרו או לזיקתו
->->כדי לבטל את זיקתו - האם מותרת להתייבם לו או לאחים יבמות נב: ציון ג יבם שעשה מאמר
->->רק כדי לבטל את המאמר - האם היא או צרתה מותרת להתייבם יבמות נב: ציון ג יבם שעשה מאמר ונתן גט למאמרו או לזיקתו
->->->להתייבם לאחיו יבמות נב: ציון ג יבם שעשה מאמר ונתן גט למאמרו או לזיקתו
->מכת מרדות למי שמייבם בביאה בלי מאמר יבמות נב. ציון א האם ביאת ייבום צריכה להיות בפני עדים
מאסר
->בתוך קנים קשורים - "הרדפה" מו"ק טז. ציון י מהי הרדפה שעושים למנודה
->הבורח ממאסר והבטיח לשלם למישהו אם יעזור לו לברוח וטוען "משטה הייתי"
->->אם הבטיח כדי שכרו או יותר מכדי שכרו ב"ק קטז. ציון ב טענת משטה במציל חבירו או ממונו
->->אם הבטיח סכום גבוה והלה הפסיד שכר עבודה כנגדו או פחות ב"ק קטז. ציון ג גובה התשלום למציל כשמבטלו ממלאכתו
->->אם שילם - האם יכול לתבוע כסף חזרה ב"ק קטז. ציון ב טענת משטה במציל חבירו או ממונו
->הכנסת אדם לבית סוהר בשבת או ביו"ט ביצה לו: ציון [ח] פסקה ו דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->ללווה המסרב לפרוע את חובו ומבריח את נכסיו ב"מ קיג. ציון ג כפית הלווה לפרוע את חובו
מבוי
->האם קורה היא מחיצה דאורייתא שבת ט. ציון א פרק א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->טלטול במבוי שלא השתתפו בו כלי ששבת בתוכו, אם עירבו חצרות עם הבתים או לא עירבו שבת קל: ציון ג טלטול במבוי שלא השתתפו בו
->לחי היא מחיצה דאורייתא שבת ט. ציון א פרק א טלטול והוצאה באסקופה וממנה
->מתי דינו כרה"ר (ראה: רשות הרבים)
->ששווה מתוכו ומדרון לרה"ר או ששוה לרה"ר והמדרון בתוכו - האם צריך לחי או קורה שבת ק. ציון ז מדרון המבדיל בין המבוי לרה"ר
->->אם המדרון מתלקט עשרה טפחים מתוך ארבע אמות שבת ק. ציון ז מדרון המבדיל בין המבוי לרה"ר
מבטל כיסו של חברו
->בעדים זוממין שרצו לגרום זאת למלוה מכות ג. ציון ה עדים ששינו זמן הפרעון והוזמו
->פטור כי זה רק מניעת רווח מכות ג. ציון ה עדים ששינו זמן הפרעון והוזמו
מבטל כלי מהיכנו (ראה: ביטול כלי מהיכנו)
מבעיר (ביום טוב) (ראה גם: מתוך)
->הבערת מדורה לחימום ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->ניפוח אש
->->בשפופרת או במפוח של בעה"ב או של אומן ביצה לד. ציון ל נפיחה במפוח ביום טוב
->->כדרכו או בשינוי ביצה לד. ציון ל נפיחה במפוח ביום טוב
->עשיית אש (ראה: יום טוב, עשיית אש)
->עשיית מדורה כדי להתחמם נגדה ביצה כא: ציון ח חימום מים לרחצה ביום טוב; ביצה כא: ציון ט הבערת מדורה ביום טוב
מבעיר (בשבת)
->אחד מביא את האש ואחד מביא את העצים ביצה לד. ציון ה המביא אור והמביא עצים לבשול בשבת
->אם הוא רק מקלקל שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->דלת שמונח מאחוריה נר - פתיחתה וסגירתה שבת קכ: ציון ג פתיחת דלת שיש מאחוריה נר
->הדלקת פחמים בערב שבת עם חשיכה, אם אחזה האש ברובם או בפחות שבת כ. ציון א השיעור הנדרש לאחיזת האש בערב שבת בפחמים
->הדלקת קנים וגרעינים בערב שבת עם חשיכה
->->אם אחזה האש ברובם או בפחות שבת כ: ציון א השיעור הנדרש לאחיזת האש בקנים ובגרעינים
->->אם הם מפוזרים או אגודים או בסל שבת כ: ציון א השיעור הנדרש לאחיזת האש בקנים ובגרעינים
->החותה גחלים - חיובו על הבערת התחתונות שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ד
->->אם הוא מתכוון לכך או שאינו מתכוון שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ד
->החותה גחלים כדי להתחמם והובערו שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->לשם אפר או לתיקון אחר שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->נטילת חררה הטמונה בגחלים שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->->אם היא מונחת עליהם שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->->בגחלים בוערות או שכבו שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->ניעור טבלא שיש עליה נר שבת קכ: ציון א ניעור טבלה שיש עליה נר
->שריפת בת כהן - האם היא נחשבת מלאכה שצריכה לגופה שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה פרקים א-ו
מברחת (אשה הנותנת נכסיה במתנה לפני נישואיה כדי להבריחם מבעלה)
->אם כתבה בשטר שנותנת את נכסיה "מהיום ולכשארצה"
->->אם לא חזרה בה
->->->אם המקבל אכל את הפירות והיא שתקה - האם חייב לשלם כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->->->האם המקבל אוכל פירות כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->->->מי מקבל את הנכסים אחרי מותה כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->->אם שתקה כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->אם לא נישאה לבסוף - האם המתנה תקפה כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->אם מתה, מי מקבל את הנכסים - הבעל, המקבל או יורשיה כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->אם התאלמנה או התגרשה - האם המתנה תקפה כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->->אם בשטר המתנה כתבה שזו "מתנה גמורה" כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->->אם גילתה דעתה שהוא נותנת רק כדי להבריח כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->->אם נתנה את הנכסים לקרוב שלה או לאדם אחר כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->->אם נתנה את כל נכסיה או מקצת נכסיה כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
->מי אוכל את פירות הנכסים במשך הנישואין כתובות עט. ציון א המבריחה נכסיה מבעלה
מבריך (בשבת)
->האם היא אב מלאכה או תולדה של נוטע או של זורע שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->האם חייב משום זורע או משום נוטע או משום שניהם שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->האם מועילה התראה בו משום זורע או משום נוטע שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->המבריך וזורע ביחד - האם הוא חייב אחת או שתיים שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
מבשל (בשבת)
->אחרי אפייה שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->אחרי צלייה שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->אם אחד מביא אש, אחד - עצים, אחד שופת קדירה ואחד מביא מים
->->אם כולם עשו בבת אחת או בזה אחר זה ביצה לד. ציון ה המביא אור והמביא עצים לבשול בשבת
->->אם כולם עשו בעצה אחת בזה אחר זה ביצה לד. ציון ה המביא אור והמביא עצים לבשול בשבת
->אם אחד מניח את הקדרה ואחד מביא את העצים ואחד את האש - מי חייב שבת קב: ציון ב החיוב בבניה בהנחת האבנים בכותל
->אפייה (ראה: אופה)
->בדבר שהתבשל כל צורכו ומצטמק ויפה לו שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה
->בדבר שהתבשל כמאכל בן דרוסאי אבל לא כל צורכו שבת לז. ציון א החזרת תבשיל לכירה; שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
->->מהתורה או מדרבנן שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
->בחמה שבת לט. ציון א בישול בחמה
->בישול מים שכבר התבשלו שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->->עירויים לתוך תבשיל שעל האש אחרי שהצטננו שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->בכלי ראשון (ראה: כלי ראשון)
->בכלי שלישי (ראה: כלי שלישי)
->בכלי שני (ראה: כלי שני)
->במליחת צנון שבת קח: ציון ג מליחת צנון
->בעשיית מי מלח שבת קח: ציון א עשיית מי מלח
->בתבשיל יבש שכבר נתבשל שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->->אם יש בו מעט רוטב שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->בתבשיל שיש בו משקה והצטנן שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->->אם הצטנן לגמרי או לא הצטנן לגמרי שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->->אם כבר התבשל כל צורכו שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->->אם עדיין היד סולדת בו שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->->במצטמק ויפה לו בבישולו או מצטמק ורע לו שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->בתולדות האור
->->אב מלאכה או תולדה שבת לח: ציון ט בישול בתולדות האור
->->איסור מהתורה או מדרבנן שבת לח: ציון ט בישול בתולדות האור; שבת קמה: ציון ג פרק ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->->בקלי הבישול כגון ביצה ומליח שבת קמה: ציון ג פרק ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->בתולדות חמה שבת לח: ציון י הטמנת ביצה בחול חם; שבת לט. ציון א בישול בחמה
->->בגג רותח משום החמה שבת לח: ציון י הטמנת ביצה בחול חם
->->גלגול ביצה בחול חם שבת לח: ציון י הטמנת ביצה בחול חם
->->הפשרת מים בתולדות החמה במקום שיוכלו להגיע לשיעור שהיד סולדת בו שבת מ: ציון ג הנחת מים ושמן כנגד המדורה
->בתנור מיקרוגל שבת לט. ציון א בישול בחמה
->גלגול ביצה בצד מיחם - האם אסור מהתורה שבת לח: ציון ט בישול בתולדות האור
->דבר שבא בחמין בערב שבת - האם מותר להניחו כנגד מדורה במקום שהיד סולדת בו שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->דבר שבא בחמין בערב שבת - האם מותר לשרותו בחמין שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->->בדבר מלוח שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
->->בכלי ראשון או בכלי שני שבת קמה: ציון ג פרק ב שרייה והדחה בחמין בשבת
->דבר שהתבשל לפני שבת - האם מותר לשרותו בחמין בשבת שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
->->אם התבשל כמאכל בן דרוסאי או לא שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
->דבר שנשרה בחמין בערב שבת - האם מותר לשרותו בחמין בשבת שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
->->אם נגמר בישולו בערב שבת ע"י שרייתו שבת קמה: ציון ג פרק א שרייה והדחה בחמין בשבת
->הגסה בצמר שביורה שבת יח: ציון ד הגסה בצמר ובתבשיל שבקדירה בשבת
->->אם היורה אינה על האש שבת יח: ציון ד הגסה בצמר ובתבשיל שבקדירה בשבת
->->אם הצמר כבר קלט את העין שבת יח: ציון ד הגסה בצמר ובתבשיל שבקדירה בשבת
->הגסה בתבשיל שבקדירה
->->אם המאכל מבושל כמאכל בן דרוסאי שבת יח: ציון ד הגסה בצמר ובתבשיל שבקדירה בשבת
->->האם אסורה מהתורה או מדרבנן שבת יח: ציון ד הגסה בצמר ובתבשיל שבקדירה בשבת
->->הוצאת המאכל בכף מתוך הקדרה שבת יח: ציון ד הגסה בצמר ובתבשיל שבקדירה בשבת
->הדחת מליח ישן וקולייס האספנין
->->במים שאין היד סולדת בהם שבת קמה: ציון ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->->השרייתם בצונן והדחתם בצונן שבת קמה: ציון ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->->מכלי ראשון או מכלי שני שבת קמה: ציון ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->החזרת קדירה על האש (ראה: החזרת קדירה)
->הטמנה (ראה: הטמנה)
->המבשל סמוך לחשיכה והבישול נגמר רק לאחר השבת שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->הנחת יתד לח בתנור חם לייבשו שבת עד: ציון ג בישול ע"י קישוי וריכוך
->הנחת מים או שמן כנגד מדורה להפיג את צינתם
->->אם אחרי זמן ממושך יכולים להגיע לשיעור היד סולדת בו שבת מ: ציון ג הנחת מים ושמן כנגד המדורה
->->בכלי ראשון או בכלי שני שבת מ: ציון ג הנחת מים ושמן כנגד המדורה
->הנחת מים צוננים כנגד מדורה שבת מח. ציון א הנחת צונן על גבי מיחם
->הנחת מים צוננים על מיחם כדי להפשירם או לחממם במצב שאם יניחם זמן רב יגיעו לחום שהיד סולדת בו שבת מח. ציון א הנחת צונן על גבי מיחם
->->הנחתם בערב שבת שבת מח. ציון א הנחת צונן על גבי מיחם
->->על מיחם המוטמן בדבר שאינו מוסיף הבל שבת מח. ציון א הנחת צונן על גבי מיחם
->הנחת צמר על האש לעיבוד בערב שבת עם חשיכה שבת יח: ציון ד הגסה בצמר ובתבשיל שבקדירה בשבת
->הנחת קדרה על מיחם או מיחם על קדרה
->->אם העליון היד סולדת בו, או מעט חם, או צונן לגמרי שבת נא: ציון א הנחת מיחם וקדרה זה על גבי זה
->->אם העליון מבושל כל צורכו או לא שבת נא: ציון א הנחת מיחם וקדרה זה על גבי זה
->->אם התחתון מונח על האש שבת נא: ציון א הנחת מיחם וקדרה זה על גבי זה
->->בלח או ביבש שבת נא: ציון א הנחת מיחם וקדרה זה על גבי זה
->הנחת שומן קרוש סמוך לאש עד שיגיע לחום שהיד סולדת בו או פחות שבת נא: ציון ב ריסוק והפשרת שלג וברד בשבת
->הרתחת זפת שבת עד: ציון ג בישול ע"י קישוי וריכוך
->השהייה על אש מערב שבת (ראה: השהייה)
->חיובו - על גמר הבישול או על הנחת התבשיל על האש שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->נתינת מים חמים לתוך צוננים שבת מא. אחרי ציון ג דין מוליאר ואנטיכי
->נתינת מים צוננים לתוך חמים
->->בכלי העומד לרחצה או לשתייה שבת מא. ציון ד ערבוב מים צוננים וחמים
->->בכלי ראשון או בכלי שני שבת מא. ציון ד ערבוב מים צוננים וחמים
->נתינת מים צוננים לתוך מיחם לאחר שפונו ממנו המים החמים שבת מא. לפני ציון ד האיסור לצרף כלי; שבת מא. ציון ד ערבוב מים צוננים וחמים
->נתינת מלח בכלי העומד על האש שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
->סמיכת תבשיל לכירה שאינה גרופה שבת לז. ציון ג סמיכה לכירה שאינה גרופה
->->בערב שבת או בשבת שבת לז. ציון ב השהיה על כירה גרופה הסמוכה לכירה שאינה גרופה
->->סמיכה בהשהיה או בהחזרה שבת לז. ציון ג סמיכה לכירה שאינה גרופה
->סמיכת תבשיל לתנור או לכופח
->->בתנורים שלנו שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->שאינו גרוף וקטום או בגרוף וקטום שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->שהוסק בקש וגבבא או בגפת ובעצים שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->תבשיל שמבושל כל צורכו ומצטמק ויפה לו או רע לו שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
->->תבשיל שמבושל כמאכל בין דרוסאי שבת לח: ציון ד דין תנור וכופח
מגבל (ראה: לש)
מגבן (בשבת)
->האם אסור מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->האם אסור משום בונה, מכה בפטיש או לש שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
מגבעת (ראה: מצנפת)
מגדף (ראה גם: ברכת השם)
->בשוגג כתובות לג. ציון א התראה בעדים זוממין
->האם הוא מברך את ה' פסחים צב: ציון ב חיוב כרת בפסח ראשון ובפסח שני
->האם מגדף נחשב מעשה ולוקה ב"מ צ: ציון נ חסימה בקול
->ישיבת דיינים בשעת קבלת עדות על מגדף שבועות ל: ציון ג פרק א ישיבת הדיינים
מגופת חבית (ראה: חבית)
מגילת אסתר
->אשה - האם יכולה להוציא איש בקריאתה שבת כג. ציון ד נשים במצות נר חנוכה
->האם אשה יכולה להוציא איש בקריאהברכות כד. ציון ט קול באשה ערוה
->האם היא מצוה מהתורה או מדרבנן תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->האם הקלף שלה צריך עיבוד לשמה סנהדרין מז: ציון נ הזמנה מילתא או לאו מילתא היא
->האם מצוה דאורייתא נדחית מפניה ברכות יט. ציון י קריאת שמע לאחר התפילה כשצריכים לנחם אבלים
->הארכת אות וי"ו של "ויזתא" מגילה טז: ציון ג מתיחת ו דויזתא
->הכוונה הדרושה לצאת ידי חובה ברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->הפסקה באמצעה ברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->->באמצע הפרקים או ביניהםברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה
->->הקורא או השומעברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה
->->לשאול מפני היראה או הכבוד ברכות יד. ציון א הפסקה בקריאת המגילה
->->המפסיק באמצעה - האם רשאי לברך את הברכה שלאחר הקריאהברכות יד. ציון ב הפסקה בקריאת ההלל
->הקוראה למפרע ברכות טו. ציון ו הקורא קריאת שמע למפרע לא יצא
->זמן קריאתה בחברון מכות י. ציון ב עיר המקלט - גודלה ואוכלוסיתה
->טומאת ידיים לנוגע בה מגילה ז. ציון א טומאת ידיים במגילת אסתר
->כמה צריך לטרוח לשמעה ברכות ז: ציון א גדרי החיוב של תפילה בציבור
->כתיבת עשרת בני המן אריח על גבי אריח מגילה טז: ציון ב אמירת עשרת בני המן בנשימה אחת; מגילה טז: ציון ד צורת כתיבת שירה
->כתיבתה ביוונית או בשאר לשון לעז מגילה יז. ציון ג קריאת המגילה בלשון לעז
->כתיבתה בעל פה שלא מן הכתב מגילה יח: ציון ט כתיבת ס"ת תפילין ומזוזה שלא מן הכתב
->כתיבתה על עור במקום השיער או הבשר, לכתחילה ובדיעבד שבת עט: ציון ד על מה כותבים ספר תורה
->כתיבתה על עור שאינו מעופץ (דיפתרא) שבת עט: ציון ד על מה כותבים ספר תורה
->לועז ששמעה בלשון הקודש ואינו מבין - האם יצא ברכות מה: ציון ה פסקה ד ברכת המזון בשניים
->נוסח הברכה על קריאת המגילה תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->צירוף אשה למנין עשרה ברכות מה. ציון ח זימון בנשים
->קטן שהגיע לחינוך - האם יכול להוציא גדול בקריאתו שבת כג. ציון ג קטן במצות נר חנוכה
->קריאתה (ראה גם: מקרא מגילה)
->קריאתה בעיר מוקפת חומה (ראה: מוקפים)
->->גדר "כרך גדול" לענין זמן קריאת המגילה מכות י. ציון ב עיר המקלט - גודלה ואוכלוסיתה
->שהה באמצע קריאתה ברכות כג. ציון א השוהה בתפילה זמן הראוי לגמור את כולה
->שמיעתה מחרש שמדבר ואינו שומע
->->לכתחילה ובדיעבד ברכות טו. ציון ז מצוות הטעונות ברכה בחרש שמדבר ואינו שומע
->שרטוטה - בשורה הראשונה של כל עמוד או בכל השורות מגילה טז: ציון ו מגילה צריכה שרטוט
->תפירת יריעותיה
->->מספר התפירות מגילה יט. ציון ה תפירת היריעות במגילות ובספר תורה
->->מקום התפירות מגילה יט. ציון ה תפירת היריעות במגילות ובספר תורה
->->במה תופרים מגילה יט. ציון ה תפירת היריעות במגילות ובספר תורה
->->הנחת שיור בלי תפירה בראש ובסוף יריעות מגילה מגילה יט: ציון ב שיור התפר
->->->שיעור השיור מגילה יט: ציון ב שיור התפר
->תפירתה בשלשה גידים משולשים מכות ט: ציון כ מיקום ערי המקלט
מגילת סוטה
->אם לא דקדק בה ביתרות וחסרות סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
->אם סירבה לשתות לפני מחיקת המגילה - האם שוחקים אותה או גונזים אותה סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->האם היא מטמאה את הידיים סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->האם חובה לשרטט כל שורה או די בשורה העליונה סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
->האם מותר להוסיף קנקנתום לדיו סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->האם מותר לכתבה בדיו שאינו יכול להימחק סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->האם מותר לכתבה על עור בהמה טמאה סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->האם צריך למחוק אותה לשמה סוטה יח. ציון ג הקפדה במחיקה ובהשקאה לכל סוטה בפני עצמה
->כשצריך לגונזה
->->האם גונזים אותה תחת ציר ההיכל או בצד ההיכל סוטה כ. ציון ג אופן גניזת כתבי הקודש
->->האם צריך לגונזה בכלי חרס סוטה כ. ציון ג אופן גניזת כתבי הקודש
->כתיבתה בלילה סוטה יז: ציון ב עשיית מעשה הסוטה ביום
->כתיבתה למפרע
->->בכתיבת המילים בסדר הפוך סוטה יז: ציון ג מגילת סוטה שכתבה למפרע
->->בכתיבת הפסוקים בסדר הפוך סוטה יז: ציון ג מגילת סוטה שכתבה למפרע
->->כתיבתה מסופה לתחילתה סוטה יז: ציון ג מגילת סוטה שכתבה למפרע
->מחיקת מגילות שתי סוטות לכוס אחד סוטה יח. ציון ג הקפדה במחיקה ובהשקאה לכל סוטה
->->מחקן לשני כוסות ועירבם ושתו סוטה יח. ציון ג הקפדה במחיקה ובהשקאה לכל סוטה בפני עצמה
->->->האם האשה מותרת לבעלה סוטה יח. ציון ג הקפדה במחיקה ובהשקאה לכל סוטה בפני עצמה
->->->מה דין המנחה סוטה יח. ציון ג הקפדה במחיקה ובהשקאה לכל סוטה בפני עצמה
->שהוסיף בה אות אחת סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
->שלא נכתבה בלשון הקודש סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
->שלא נכתבה לשמה אלא נחתכה מספר תורה סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->שלא נכתבה על גויל סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
->שנכתבה בשני דפים גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->->אם שניהם בעור אחד גיטין כ: ציון ד פרק ב הרי זה גיטך והנייר שלי
->שנכתבה בשני דפים סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
->->אם חזר ותפרם סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
->->על דף אחד בשתי עמודות סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
מגילת תענית
->האם לאחר ביטולה מותר לגזור תענית באותם ימים ר"ה יט: ציון ב ביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
->->בחנוכה ופורים ר"ה יט: ציון ב ביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
->קביעת יו"ט חדש בזה"ז (ראה: יום טוב)
מגל
->מכירתו לחשוד בשביעית שביעית פ"ה מ"ו ציון ג "לפני עיוור" במכירת כלי עבודת קרקע בשביעית
מגל קציר
->שחיטה בו חולין יז: ציון א שחיטה בסכין שיש בה פגימות
->->אם שחט רק בדרך הולכה חולין יח. אחרי ציון ו השוחט במגל קציר
->->לענין אכילה ולענין טומאת נבילה חולין יז: ציון א שחיטה בסכין שיש בה פגימות; חולין יח. אחרי ציון ו השוחט במגל קציר
מגרש (ראה: לויים)
מדבר
->האם הוא רה"ר שבת ו. ציון ד הגדרת רה"ר
->ההולך במדבר ושכח מתי שבת (ראה: ספק)
->השבת גזילה או פקדון או אבידה במדבר (ראה: הלוואה; השבת גזילה; שומר)
מדומע (ראה: תרומה)
מדור אלמנה
->בעל שנתן לאשתו לדור בבית מסוים לאחר מותו ונפל הבית ב"מ קג. ציון י שכר בית ונפל
מדידה (ביו"ט)
->לקיחה מחנווני בכלי מיוחד למידה ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->אם אמר "מלא לי כלי זה" והחנווני נותן את הכלי עצמו או שופך לכלי הלוקח ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->אם הכלי היה מלא מערב יו"ט ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->אם מחסר או מוסיף קצת על המדה ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->בהזכרת שם המדה או בלי הזכרה ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->בכלי המוכן להיות מידה ועדיין לא נעשה בדיוק ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->מדידת קמח כדי לעשות עיסה - האם הלכה ואין מורין כן ביצה כט. ציון ו מדידת קמח לעיסה ביום טוב
->מדידת שעורים כדי להאכיל לבהמתו ביצה כט. ציון ד מדידת שעורים לבהמה ביום טוב
->->מילוי כלי מידה שלא בדרך מדידה ביצה כט. ציון ד מדידת שעורים לבהמה ביום טוב
->->נתינה באומד ביצה כט. ציון ד מדידת שעורים לבהמה ביום טוב
->מדידת תבלין כדי לשים בקדירה, בנחתום ובכל אדם ביצה כט. ציון ה מדידת תבלין לקדירה ביום טוב
->שקילה לצורך שמחת יום טוב
->->בביתו או בקנייה מטבח או בחלוקת שותפים ביצה כח. ציון א שקילת בשר ביום טוב
->->טלטול כף המאזניים כדי לשמור עליו ביצה כח. ציון א שקילת בשר ביום טוב
->->שקילה בידו
->->->כשאוחז את המשקל בידו האחרת או כשאינו אוחזו ביצה כח. ציון א שקילת בשר ביום טוב
->->->באומן ובהדיוט ביצה כח. ציון א שקילת בשר ביום טוב
->->שקילה בכלי מלא מים באומן ובהדיוט ביצה כח. ציון א שקילת בשר ביום טוב
->->שקילת בשר כנגד כלי ביצה כח. ציון י שוקלים מנה כנגד מנה בבכור
->->שקילת מנה כנגד מנה בחלוקת בשר ביצה כח. ציון י שוקלים מנה כנגד מנה בבכור
מדידה (בשבת)
->לקיחה מחנווני בכלי מיוחד למידה ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->אם אמר "מלא לי כלי זה" והחנווני נותן את הכלי עצמו או שופך לכלי הלוקח ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->אם הכלי היה מלא מערב יו"ט ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->אם מחסר או מוסיף קצת על המדה ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->בהזכרת שם המדה או בלי הזכרה ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->->בכלי המוכן להיות מידה ועדיין לא נעשה בדיוק ביצה כט. ציון ב מלוי יין בכלי המיוחד למדידה
->לשם מצווה שבת קנז: ציון ב איסור מדידה, וההיתר לשם מצוה
->מדידת זמן שבת קנז: ציון ב איסור מדידה, וההיתר לשם מצוה
->מדידת חום לחולה שבת קנז: ציון ב איסור מדידה, וההיתר לשם מצוה
->מדידת מרחקים, מידות וכמויות שבת קנז: ציון ב איסור מדידה, וההיתר לשם מצוה
->מילוי מים בכלי שמודדים בו שבת קמט. 4ח 5גורל וחלוקת האוכל בסעודה
->->בבני חבורה שמקפידים זה על זה שבת קמט. 4ח 5גורל וחלוקת האוכל בסעודה
מדיח (לעבודה זרה)
->מתי הוא חייב סנהדרין סז. ציון א מסית מדיח ונביא
->מה בינו לבין המסית לע"ז סנהדרין סז. ציון א מסית מדיח ונביא
->האם יש בו דין הכמנה סנהדרין סז. ציון א מסית מדיח ונביא
->הפונה לרבים בלשון יחיד - האם חייב משום מדיח או משום מסית או שפטור סנהדרין סז. אחרי ציון ה הדחה בלשון רבים
->האם יש איסור או חיוב על שליח בית דין להכות את אביו המדיח סנהדרין פה: ציון ב הבן כשליח כנגד האב המסית והמדיח
מדע
->שינוי ההלכה בגלל שינוי בידיעת המציאות שבת קז: ציון ב הריגת פרעוש וכינה
מדרגות
->בניית מדרגות בשביעית לירידה למים שבעמק
->->בבית הבעל, בבית השלחין או בשדה אילן שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק א תיקוני גיאיות
->->בערב שביעית בשעת הגשמים ולאחר שפסקו שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרקים א, ד תיקוני גיאיות בערב שביעית ובשביעית
->->->בזמן הזה שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק ב תיקוני גיאיות בערב שביעית ובשביעית
->->בשביעית בשעת הגשמים ולאחר שפסקו שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרקים ג-ד תיקוני גיאיות
->->מאבנים עם עפר או בלי עפר שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרקים ה-ו תיקוני גיאיות בערב שביעית ובשביעית
->->נטילת אבנים קטנות מהשדה לצורך זה ע"י קבלן בנייה שביעית פ"ג מ"ט ציון ו הקבלן מביא
->בניית מדרגות בשביעית לירידה לשדה שבעמק
->->בערב שביעית בשעת הגשמים ולאחר שפסקו שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרקים א, ד תיקוני גיאיות בערב שביעית ובשביעית
->->->בזמן הזה שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק ב תיקוני גיאיות בערב שביעית ובשביעית
->->בשביעית בשעת הגשמים ולאחר שפסקו שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרקים ג-ד תיקוני גיאיות
->יישור הקרקע ב"טראסות" שביעית פ"ג מ"ח ציון ה פרק א תיקוני גיאיות בערב שביעית ובשביעית
'מה נשתנה'
->אם הבן שאל שאלות אחרות לפני ה"מה נשתנה" פסחים קטו: ציון ז חיוב אמירת "מה נשתנה"
->האם שאלה של הבן על עקירת השולחן פוטרת את המסובים מלהגיד "מה נשתנה" פסחים קטו: ציון ז חיוב אמירת "מה נשתנה"
->מספר השאלות, נוסחן וסדר אמירתן, בזמן המקדש ובזמן הזה פסחים קטז. ציון ה שאלות "מה נשתנה" ונוסחן
מהרי"ט
->היו לו רק שני בנים יבמות סא: ציון ה מצוות פרייה ורבייה בבן ובת או בשני בנים
מואב
->האם צריך לעשות בו יום טוב שני ר"ה כא. ציון א המקומות שנוהגים לעשות בהם יום טוב שני
מואבי (ראה: עמוני ומואבי)
מוגמר (עשבים ששורפים על גחלים לריח)
->האם ומה מברכים על ריח של בגדים וכלים מוגמרים ברכות מג. ציון ה ברכת הריח על המוגמר; ברכות מג. ציון ח ברכת ריח על שמן העשוי מעצים ומתערובת בשמים
->הנחתו על גחלים ביו"ט
->->איסור מטעם מכבה או מבעיר או מטעם הולדת ריח ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->->האם נחשבת אוכל נפש ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->->כדי לגמר את הבית או את הכלים ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->->כדי לעשן פירות (כשבלי זה אינם ראויים לאכילה או ראויים) ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->->להריח ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->מי מברך עליוברכות מב: ציון א מי מברך על המוגמר שלאחר המזון
->->בתוך הסעודה או לאחר הסעודהברכות מב: ציון א מי מברך על המוגמר שלאחר המזון
מודה במקצת (חיוב השבועה)
->אם הנתבע אינו יודע על השאר ולא היה צריך לדעת - האם הוא חייב לשלם מתוך שאינו יכול להישבע שבועות מג. ציון מ מלווה שאיבד את המשכון ואינו יודע את ערכו; שבועות מז. ציון ה פרקים א-ב המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->->בשומר שנתבע על פקדון ואינו יודע מה היה שוויו שבועות מז. ציון ה פרק ב המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->->->אם השומר עירב את פירות הפקדון עם פירותיו שבועות מז. ציון ה פרק ב המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->->בשור שנגח פרה ונמצא עוברה בצידה ובעל השור אינו יודע אם העובר מת מחמת הנגיחה שבועות מז. ציון ה פרק ב המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->->האם התובע נשבע ונוטל שבועות מז. ציון ה פרקים א-ב המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->אם הנתבע מודה בשווי של מטבע שונה מזה שהתובע תבע שבועות מ. לפני ציון ג טענו במילוה והודה בפקדון
->אם התובע טוען שהנתבע חפר בשדהו שתי מערות והלה מודה שחפר אחת
->->אם התביעה היא לסתום את המערות שבועות מב: ציון י שבועה על ענבים שבצרם
->->אם התביעה היא לשלם על הנזק לקרקע שבועות מב: ציון י שבועה על ענבים שבצרם
->אם התובע טוען שהפקיד גפנים בצורות וגפנים טעונות, והנתבע טוען שהטעונות שלו והבצורות הם פיקדון ובצרם שבועות מב: ציון י שבועה על ענבים שבצרם
->אם התובע מודה במקצת לטענת הנתבע ב"מ קג. ציון ד טענות שבין משכיר לשוכר
->אם טען שלא לווה ואח"כ אמר שלווה פחות ופרע ב"מ ג. ציון ג פסקה ה השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->אם טענו חטים והודה לו בשעורים ב"מ ג. ציון ג פסקה א השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה; ב"מ צח: ציון א זה אומר "שאולה" וזה אומר "שכורה"
->אם יורשי הלווה נתבעים והם מודים במקצת - האם הם חייבים בשבועת מודה במקצת שבועות מז. ציון ה פרק א המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->אם יורשי הלווה נתבעים והם מודים במקצת ועל השאר אינם יודעים - האם הם פטורים מלשלם שבועות מז. ציון ה פרק א המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->->האם הם חייבים להישבע שאינם יודעים שבועות מז. ציון ה פרק א המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->אם יש וויכוח כמה מטבעות החזיר הנתבע שבועות מ. ציון א פרק א טענה וכפירה במטבעות
->בדבר שאינו מסוים - האם חייב שבועה ב"ק סד: בלי ציון דבר שאינו מסוים לענין כפל ושבועה
->בהודאה בדבר שאי אפשר לו לכפור בו כגון בתביעת חמישים בשטר וחמישים בלי שטר ומודה באלו שבשטר שבועות מז: ציון ה פרק א שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->בטוען שפרע הכל אבל חישוב פירוט פרעונותיו מעלה שפרע רק מקצת ב"מ ג. ציון ג פסקה ו השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->->בשאר מצבים שמתחייב מקצת בב"ד כי טעה בדין ב"מ ג. ציון ג פסקה ו השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->בטענת שמא שבועות מ. ציון ג חיוב שבועה בעד אחד בטענת שמא
->בכופר בכל ועדים מעידים שהוא חייב מקצת
->->אם אחרי שהעידו שלווה שתק או טען שפרע ב"מ ג. ציון ג השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->->אם מעידים שלווה או שלא פרע ב"מ ג. ציון ג השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->->במילווה בשטר או בעל פה ב"מ ג. ציון ג השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->במצב של הילך (ראה: הילך)
->במשכון (ראה: משכון)
->בתביעה ממונית מלבד מילווה ופיקדון שבועות מו. ציון א שכיר ובעל הבית שמתוכחים על גובה השכר המוסכם
->בתביעת מאה בהלוואה והודאת חמישים בפקדון או בנזק ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים
->בתביעת ממון שמקורה בקרקע שבועות מב: ציון י שבועה על ענבים שבצרם
->בתביעת פירות העומדים להיבצר שבועות מב: ציון י שבועה על ענבים שבצרם
->->אם הם עדיין זקוקים לקרקע או לא שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->->אם הנתבע בצר את הפירות והתביעה היא על כסף שבועות מב: ציון י שבועה על ענבים שבצרם
->->אם חיבורם לקרקע גורם להכחשתם שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->בתביעת קרקע
->->אם ראובן טוען "עשרה סאים לי בידך מקצת זרועות ומקצתן אינן זרועות" ושמעון כופר בזרועותב"מ נו: ציון ה דין שבועה בחיטים שזרעם בקרקע
->->אם ראובן טוען "שכרתיך לזרוע לי את השדה וזרעת פחות מהראוי" ושמעון מודה במקצת ב"מ נו: ציון ה דין שבועה בחיטים שזרעם בקרקע
->->אם ראובן טוען שהשדה ומה שזרוע בו שייך לו ושמעון מודה במחציתוב"מ נו: ציון ה דין שבועה בחיטים שזרעם בקרקע
->->אם ראובן טוען שמסר לשמעון ששה סאים לזריעה וזרע רק חמישה והלה מודה שזרע חמישה ומחצהב"מ נו: ציון ה דין שבועה בחיטים שזרעם בקרקע
->->בתביעה ממונית שיסודה בקרקע כגון על נזק לקרקע עקב חפירה
->->->אם תבעו למלא את החפירה ב"מ ה. בהשלמות בסוף המסכת שבועה על תביעה ממונית שיסודה בקרקעות
->->->אם תבעו לשלם כסף ב"מ ה. בהשלמות בסוף המסכת שבועה על תביעה ממונית שיסודה בקרקעות
->בתביעת שמן והודאה בקנקנים
->->אם אמר "מלוא עשרה כדי שמן יש לו בבורך" או "בידך" כתובות קח: ציון ג התובע כדי שמן מלאים והודה לו בקנקנים
->->אם אמר "עשר חביות שמן יש לי אצלך" או "עשרה כדים שמן" כתובות קח: ציון ג התובע כדי שמן מלאים והודה לו בקנקנים
->->אם אמר "עשרה כדי שמן יש לי אצלך" או "עשרה כדי שמן מלאים יש לי אצלך" כתובות קח: ציון ג התובע כדי שמן מלאים והודה לו בקנקנים
->בתובע דמי קרקע שמכר והנתבע מודה במקצת הדמים ב"מ ק. ציון ב דין ודברים בין מוכר ללוקח - גדול או קטן
->בתובע חיטים ושעורים והנתבע הודה על אחד מהם ב"מ צח: ציון א זה אומר "שאולה" וזה אומר "שכורה"
->בתובע מנה בהלואה והודה לו חמישים ע"י דבר אחר ב"מ צח: ציון א זה אומר "שאולה" וזה אומר "שכורה"
->בתובע מנה שהלוה ומנה שהפקיד והנתבע מודה באחד מהם ב"מ צח: ציון א זה אומר "שאולה" וזה אומר "שכורה"
->הטוען שנתן דינר זהב כדי שיפרוט אותו למטבעות קטנים והנתבע טוען שקיבל רק דינר כסף שבועות מ. ציון א פרק א טענה וכפירה במטבעות
->->אם הנתבע טוען שהחזיר מטבעות קטנים חוץ מדינר כסף שבועות מ. ציון א פרק א טענה וכפירה במטבעות
->הכופר בהלוואה ועד אחד העיד שלווה מקצת ואח"כ טען שלווה ופרע ולכן אינו יכול להישבע נגד העד ב"מ ג. ציון ג פסקה ג-ד השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->המודה במקצת ובשאר אינו יודע - האם התובע נוטל הכל ללא שבועה ב"ק סב. ציון ז תקנת נגזל
->->אם הנתבע לא היה יכול לדעת ב"ק סב. ציון ז תקנת נגזל במוסר
->->במסור שאינו יודע ב"ק סב. ציון ז תקנת נגזל במוסר
->המוכר אחד משני עבדים או משתי שדות והקונה אומר "גדול קניתי" והמוכר אומר "קטן מכרתי" ב"מ ק. ציון ב דין ודברים בין מוכר ללוקח - גדול או קטן
->המשאיל בהמה חצי יום בשאילה וחצי יום בשכירות והמשאיל טוען "בזמן השאילה מתה" והשואל טוען "בזמן השכירות מתה כדרכה" ב"מ צח. ציון א מתוך שאינו יכול להשבע משלם - בגלגול שבועה
->המשאיל עבד ותובע עבד בכסותו והשואל מודה בעבד בלי כסות ב"מ צח. ציון א מתוך שאינו יכול להשבע משלם - בגלגול שבועה
->הנותן לחברו בהמה בהשאלה ובהמה בשכירות ומתה אחת, והתובע טוען שהשאולה מתה והנתבע טוען שהשכורה מתה שבועות מ. לפני ציון ג טענו במילוה והודה בפקדון
->התובע "שווה כסף" והנתבע מודה במטבע שבועות לט: ציון א פרק ה, ו שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
->התובע "שתי כסף" והנתבע מודה לו בפרוטה - האם זו תביעה על "שווה שתי כסף" או על מטבע כסף וההודאה אינה ממין הטענה שבועות לט: ציון א פרק א, ג, ו שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
->->אם תבע דבר שאין דרך לשום שבועות לט: ציון א פרק ד, ו שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
->->אם תבע ליטרא זהב ודינר זהב זהוב שבועות לט: ציון א פרק ו שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
->->אם תבע מטבע רגיל או מטבע שאינו יוצא באותו מקום שבועות לט: ציון א פרק ד, ו שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
->->במלווה, בפיקדון, או במתנה שבועות לט: ציון א פרק ד, ו, ז שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
->התובע אזור בגודל עשרים והנתבע מודה בעשר, ושוליו ניכרים ואם ייחתך יפקע ממנו שמו שבועות מג. ציון ה מודה במקצת באזור וביריעה של בד
->->ביריעה שאפשר לחותכה שבועות מג. ציון ה מודה במקצת באזור וביריעה של בד
->התובע אזור גדול והנתבע מודה בקטן שבועות מג. ציון ה מודה במקצת באזור וביריעה של בד
->התובע אזור המורכב מחתיכות מחוברות והנתבע מודה במקצתן שבועות מג. ציון ה מודה במקצת באזור וביריעה של בד
->התובע דבר שהנתבע היה חייב לאביו שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->->אם הנתבע טוען ברי או טוען שמא שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->->אם הנתבע טוען שההלוואה היתה במקצת שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->->אם הנתבע מודה שההלוואה היתה בכל הסכום אבל טוען שפרע מקצת שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->->אם לפני התביעה, הנתבע הודה שפרע מקצת שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->התובע דינר זהב והנתבע מודה בדינר כסף - האם נחשב ממין הטענה שבועות מ. ציון א פרק א-ב טענה וכפירה במטבעות
->->אם אינן דומות ואינן של אותה מדינה שבועות מ. ציון א פרק א טענה וכפירה במטבעות
->->אם תבע "דינר זהב זהוב" שבועות מ. ציון א פרק ב טענה וכפירה במטבעות
->->במטבעות שטבועות בהם צורה שבועות מ. ציון א פרק א טענה וכפירה במטבעות
->התובע דינר זהב והנתבע מודה בפרוטה שבועות מ. לפני ציון ג טענו במילוה והודה בפקדון
->התובע דינר זהב זהוב (מטבע) והנתבע מודה "שווה שתי כסף" או "שוה שני כסף זהב" שבועות לט: ציון א פרק ה, ו שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
->התובע חיטים והנתבע הודה, ואח"כ תבע שעורים והנתבע כפר שבועות מ: ציון א פרק ג טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->אם אח"כ אמר שטעה בהודאתו ואינו חייב כלום שבועות מ: ציון א פרק ג טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->אם הודה בחיטים כמערים כגון שקפץ והודה בחיטים באמצע דברי התובע שבועות מ: ציון א פרק ג טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->אם הודה לפני שתבע התובע בכלל שבועות מ: ציון א פרק ג טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->האם הוא חייב בדמי חיטים שבועות מ: ציון א פרק ג טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->האם נשבע היסת על השעורים שבועות מ: ציון א פרק ג טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->התובע מאה בגלל הלוואה והנתבע מודה בחמישים אך טוען שהם פקדון שבועות מ. לפני ציון ג טענו במילוה והודה בפקדון
->התובע מנורה גדולה והנתבע מודה במנורה קטנה שבועות מ. ציון א פרק א טענה וכפירה במטבעות; שבועות מג. ציון ד שבועת מודה במקצת במנורה של חוליות
->->אם מידות המנורות קבועות וידועות שבועות מג. ציון ד שבועת מודה במקצת במנורה של חוליות
->->התובע מנורה גדולה של חוליות והנתבע מודה במנורה קטנה של חוליות שבועות מג. ציון ד שבועת מודה במקצת במנורה של חוליות
->->->התובע מנורה בת עשר חוליות והנתבע מודה בבת חמש חוליות שבועות מג. ציון ד שבועת מודה במקצת במנורה של חוליות
->->התובע מנורה שמשקלה עשר והנתבע טוען שמשקלה חמש שבועות מג. ציון ד שבועת מודה במקצת במנורה של חוליות
->התובע עבד גדול והנתבע מודה בעבד קטן - האם זו הודאה ממין הטענה שבועות מ. ציון א פרק א טענה וכפירה במטבעות
->התובע על חיובים מסיבות שונות כגון הלוואה ופקדון והלה מודה באחד שבועות מ. לפני ציון ג טענו במילוה והודה בפקדון; שבועות מז: ציון ה פרק א שני שטרות החתומים בעדים המוכחשים זה בזה
->התובע שווי דינר זהב והנתבע מודה בדינר כסף - האם זו הודאה ממין הטענה שבועות מ. לפני ציון ג טענו במילוה והודה בפקדון
->התובע שני דברים כגון חטים ושעורים והנתבע הודה באחד מהם שבועות מ. לפני ציון ג טענו במילוה והודה בפקדון; שבועות מ. ציון ה טענו חיטים ושעורים והודה לו באחד מהם
->טענו חיטים והודה לו בשעורים - האם הוא חייב בדמי שעורים שבועות מ: ציון א פרק ב טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->אם הודה לפני שישלים התובע את דבריו לומר "וגם שעורים"
->->->אם אחרי שהתובע תבע את השעורים ממשיך הנתבע להודות בשעורים שבועות מ: ציון א פרק ב טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->->אם התובע מסביר שלא רצה לתבוע כעת שעורים אף שהנתבע חייב לו שבועות מ: ציון א פרק ב טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->->אם מיד לאחר הודאת הנתבע בתוך כדי דיבור אמר התובע שרצה לתבוע גם שעורים שבועות מ: ציון א פרקים א-ב טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->->אם נתן התובע לנתבע את רשות הדיבור לאחר שתבע חיטים שבועות מ: ציון א פרקים א-ב טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->->אם קפץ להודות לפני שישלים התובע את דבריו שבועות מ: ציון א פרקים א-ב טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->->האם הוא חייב לשלם דמי שעורים, אם התובע תבע "חטים" או "כור חטים" שבועות מ: ציון א פרק ב טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->->אם טען שהילווה חיטים ביום מסוים ובשעה מסויימת והנתבע טוען שהיו אלה שעורים שבועות מ: ציון א פרק ב טענו חיטים וקדם והודה בשעורים
->כשחזקת "אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו" פועלת לטובתו ב"מ ג. ציון ג פסקה ו השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->כשיש דין ודברים בין פועל לבעל הבית על הערכת עבודתו ב"מ עו. ציון ה שליח ששכר פועלים ואמר ששכרם על בעל הבית
->ניזק שטען ששור מועד של המזיק הזיק לשורו והמזיק הודה ששורו התם הזיק ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->נתינה לנתבע לטעון תחילה כדי שיפטר משבועת מב"מ ב"ק מו: ציון ב אין נזקקין אלא לתובע
->על דבר שאינו במידה ובמשקל
->->אם הוויכוח הוא על הכמות והנתבע אומר שאינו יודע כמה שבועות מג. ציון מ מלווה שאיבד את המשכון ואינו יודע את ערכו
->->אם הוויכוח הוא על השווי שבועות מג. ציון מ מלווה שאיבד את המשכון ואינו יודע את ערכו
->->אם הנתבע אינו אומר במפורש בכמה הוא מודה אבל זה משתמע מדבריו שבועות מב: ציון כ פרק ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->אם התביעה אינה במידה ובמשקל והודאת הנתבע היא במידה ובמשקל שבועות מב: ציון כ פרק ב-ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->אם התביעה היא במידה ובמשקל והודאת הנתבע אינה במידה ובמשקל שבועות מב: ציון כ פרק ב-ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->אם התובע טוען "בית זה עד הזיז" והנתבע טוען "עד החלון" שבועות מב: ציון כ פרק ד אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->אם התובע טוען "בית מלא [תבואה] מסרתי לך" והנתבע טוען "לא מסרת לי אלא עשרה כורין" שבועות מב: ציון כ אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->אם התובע טוען "עשרה כורין נתתי לך" והנתבע טוען "מה שהנחת אתה נוטל" שבועות מב: ציון כ פרק ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->אם התובע טוען 'חמישים דינרים נתתי לך' והנתבע טוען 'מה שהנחת אתה נוטל' שבועות מב: ציון כ פרק ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->אם יש הפרש מועט כגון בין "עד הזיז" ל"עד החלון" שבועות מב: ציון כ פרק ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->בדבר שגם בלי המידה ברור ההבדל בין טענות הצדדים שבועות מג. ציון ד שבועת מודה במקצת במנורה של חוליות
->->בתביעת "בית זה מלא נתתי לך"
->->->אם הנתבע עונה "מה שהנחת אתה נוטל" שבועות מב: ציון כ פרק ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->->אם הנתבע עונה שקיבל מחצית הבית שבועות מב: ציון כ פרק ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->האם הנתבע חייב שבועת היסת שבועות מב: ציון כ פרק ג אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->->תביעת 'בית' סתם שבועות מב: ציון כ פרק ד אין נשבעים אלא על דבר שבמידה ובמשקל
->על כלי ששווה פחות משתי מעות כסף
->->אם אין בו שווה פרוטה שבועות מ: ציון ב שיעור הודאה וכפירה בכלים
->->האם צריך הודאה בפרוטה וכפירה בפרוטה שבועות מ: ציון ב שיעור הודאה וכפירה בכלים
->->כלי גרוע שבועות מ: ציון ב שיעור הודאה וכפירה בכלים
->->כלי העשוי מגללי בקר שבועות מ: ציון ב שיעור הודאה וכפירה בכלים
->->שבר כלי שבועות מ: ציון ב שיעור הודאה וכפירה בכלים
->פטור מצד כפירת שעבוד קרקעות ב"מ ג. ציון ג פסקה ב, ד השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->->בחוב בשטר או בעל פה ב"מ ג. ציון ג פסקה ב, ד השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->קטן שתובע - האם נשבעים על טענתו, אם בא בטענת אביו או בטענת עצמו שבועות מב. אחרי ציון ה חיוב שבועה כנגד הבא בטענת אביו
->שיעור הכפירה - שתי מעות כסף שבועות לח: ציון ג פרק א הטענה - שתי כסף
->->כמותו שבועות לח: ציון ג פרק א הטענה - שתי כסף
->->מהתורה או מדרבנן שבועות לח: ציון ג פרק ב הטענה - שתי כסף
->->פרוטה או שתי כסף שבועות לט: ציון א פרקים א-ב שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
->שיעור התביעה - שתי מעות כסף או שתי מעות כסף ופרוטה שבועות לט: ציון א פרקים א-ב שיעור הטענה והכפירה במודה במקצת
מודה בקנס
->אם יש עדים על המעשה והוא מודה בפרט מסויים שנחוץ כדי לחייבו כתובות לו: ציון ב היוצאת משום שם רע אין לה קנס
->בגונב פקדון שהודה למפקיד שגנב ב"מ לג: ציון ב פסקה ו שומר ששילם ולא רצה להשבע
->בקנס בזה"ז שאין סמוכין ב"ק טו: ציון ז זכות התפיסה בדיני קנסות
->->האם יכול המזיק לתפוס ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->->->אם לא חייב עצמו כלום בהודאתו ובאו עדים ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->המודה באופן שפטר עצמו מכלום, ואח"כ באו עדים מכות ה. ציון ז הזמה על שעת גמר הדין
->ואח"כ באו עדים - האם הוא פטור ב"ק סד: בלי ציון דבר שאינו מסוים לענין כפל ושבועה; ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים וטבחו והודה לאחד מהם; ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->->אם הודה מחמת שראה את העדים באים להעיד ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->->אם לא חייב את עצמו בכלום בהודאתו ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->->בהודאה שלא בפני בית דין ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים וטבחו והודה לאחד מהם
->->->שלא בפני ב"ד אלא בפני אב ב"ד במקום מושב ב"ד ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->->בהודאה שלא בפני התובע ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים וטבחו והודה לאחד מהם
->->בהפלת בשן ועין ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->->בחצי נזק של שור תם ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים; ב"ק מ. ציון ח שאלו בחזקת תם ונמצא מועד; ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->->->אם טען הניזק ששור מועד של המזיק הזיק והמזיק הודה ששור תם הזיק ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים
->->בעדים זוממים ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים וטבחו והודה לאחד מהם
->->בעדים שהודו שהעידו שקר ב"ק נו. ציון ה השוכר עדי שקר
->->בתשלומי ארבעה וחמשה ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים וטבחו והודה לאחד מהם
->->האם תפיסת התובע מועילה ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס ואח"כ באו עדים
->->המודה בב"ד אחד - תביעתו בב"ד אחר ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים
->->המודה לשותף אחד (על כל חיובו) - האם פטור מהשני ב"ק עא: ציון א הגונב שור משותפים
->מי שגנב פקדון והודה לשומר וכפר למפקיד ובאו עדים שגנב - האם הודאתו פוטרת
->->אם המפקיד תבעו לפני שבאו עדים או אח"כ ב"ק קח: ציון א הגנב שהודה לשומר
->->אם השומר נשבע באמת שנגנב באונס ב"ק קח: ציון א הגנב שהודה לשומר לאחר שנשבע
->->אם השומר נשבע לשקר שארע אונס אחר ב"ק קח: ציון א הגנב שהודה לשומר לאחר שנשבע
->->אם השומר עמד להישבע לשקר ולא איפשר לו המפקיד ב"ק קח: ציון א הגנב שהודה לשומר
'מודים'
->אמירתו באמצע ק"ש וברכותיה או באמצע תפלה ברכות יג. ציון ב הפסקה לדברים שבקדושה בקריאת שמע
->האומרו בשינוי נוסח - האם יצא ברכות יב. ציון ה הקפדה על אמירת ברכת "אמת ויציב"
->האיסור לומר "מודים מודים" ברכות יד: ציון א נוסח הסיום בקריאת שמע באמירת "אמת"; ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->->בכפילת המילה או המשפט ברכות לג: ציון ד האומר "שמע שמע" ו"מודים מודים"
->יחיד שמוצא את הציבור מתפללים
->->האם רשאי להתחיל להתפלל בלי לומר "מודים" עם הציבורברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
->->האם צריך להשתחוות עם הציבור ברכות כא: ציון א תפילת היחיד כשמוצא את הציבור מתפללים
מודים דרבנן
->האם יש לאומרו בשחייה מתחילתו ועד סופוברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->האם שוחים בסופוברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->האם שוחים מעט או הרבה ברכות לד: לפני ציון ד כריעה בהודאות
->הנוסח סוטה מ. ציון ב מודים דרבנן
->עם חתימה או בלי חתימה סוטה מ. ציון ב מודים דרבנן
מודעא
->עדים החתומים על שטר ואומרים שהמוכר מסר להם מודעא המבטלת את המכר כתובות יט: ציון ד עדים הטוענים שהמוכר מסר מודעה לביטול השטר
->->אם כתב ידם יוצא ממקום אחר כתובות יט: ציון ד עדים הטוענים שהמוכר מסר מודעה לביטול השטר; כתובות יט: ציון ו פרק א עדים החתומים בשטר שטוענים שהיה בו תנאי
->על נדר מטעה שעתיד לנדור לאנס נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->על גט ומתנה אם לא היה אנוס נדרים כג. ציון ג פרק ה העושה תנאי מראש שיתבטלו נדריו
מודר הנאה מאדם אחר
->אכילתו עם מי שאסור עליו נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->בשולחן אחד נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->מאבוס שלפני הפועלים נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->->באבוס החוזר נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->מאותו תמחוי - קערה גדולה נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->מתמחוי 'החוזר לבעל הבית' נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->->שאחרי שהמדיר אוכל, חוזר לבעה"ב, ובעה"ב נותן למודר נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->->שגם אם יתרוקן, בעה"ב ממלא אותו נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->->שהוא שאריות ממה שהחזירו לבעה"ב נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->->שיש בו הרבה אוכל נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->->שלא נשאר על השלחן נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->->->שנועד בעיקר לבעה"ב אלא שהוא מציע ממנו לאורחים נדרים מא: ציון ב אכילה יחד עם מודר הנאה
->בביקור חולים (ראה: ביקור חולים)
->בהשבת אבידה (ראה: השבת אבידה)
->בעל חצר שהדיר מישהו - כפייתו למכרה אם היה רגיל בכך נדרים מו. ציון ב כפיית הנודר והמודר
->בשבועה (ראה: שבועה)
->בשותפים (ראה: שותפים)
->האוסר הנאתו על אחר
->->איסור לפני עיוור על המדיר נדרים טו. ציון ד המדיר אחרים מהנאתו
->->אם נהנה - האם המדיר לוקה או המודר או שניהם נדרים טו. ציון ד המדיר אחרים מהנאתו
->האם מותר לו להלוות למי שאסור עליו נדרים מב: ציון ד השאלה, הלוואה ומכירה במודר הנאה
->->באדם שאין דרכו להלוות נדרים מב: ציון ד השאלה, הלוואה ומכירה במודר הנאה
->האם מותר לו להשאיל חפץ למי שאסור עליו נדרים מב: ציון ד השאלה, הלוואה ומכירה במודר הנאה
->->באדם שאין דרכו להשאיל נדרים מב: ציון ד השאלה, הלוואה ומכירה במודר הנאה
->האם מי שאסור עליו רשאי להדליק לו נר, למלא לו מים ולצלות לו דג קטן נדרים לח: ציון ב המדיר בנו לתלמוד תורה
->האם מי שאסור עליו רשאי להניח משהו על גדר ולהפקירו עבור המודר נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->->אם יש למודר מה לאכול או אין לו נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->האם מי שאסור עליו רשאי לומר "כל הזן את פלוני אינו מפסיד" נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר
->->אם רבים נמצאים שם או רק יחיד (חנווני או אדם אחר) נמצא שם נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->האם מי שאסור עליו רשאי לומר "כל השומע קולי יזון את פלוני" נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר
->האם מי שאסור עליו רשאי לומר לאדם יחיד "אם תזון את פלוני לא תפסיד" נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->האם מי שאסור עליו רשאי לומר לחנווני "פלוני מודר הנאה ממני" ולשלם לו על מה שיתן למודר נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->->אם יש למודר מה לאכול נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->->לכתחלה או בדיעבד נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->->תשלום בתורת פרעון חוב או בתורת מתנה נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->האם מי שאסור עליו רשאי לומר לפועל "פלוני מודר הנאה ממני" ולשלם לו על עבודתו בשביל המודר (בניית בית וקצירת שדה) נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->האם מי שאסור עליו רשאי ללמדו דברי חולין בחינם נדרים לז. ציון א המלמד תורה למודר הנאה
->האם מי שאסור עליו רשאי לתת לאחר בלשון מתנה כדי שיתן למודר נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר
->->אם הנדר היה בלשון "נכסיי" "או נכסים אלו" נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->->אם יש למודר מה לאכול או אין לו נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->הזעה במרחץ עם מי שאסור עליו נדרים מא: ציון ב רחצה במרחץ עם מודר הנאה
->המבקש ממי שאסור עליו לעשות לו דבר (או מצווה) שאינו צריך שליחות נדרים לו: ציון א הפרשת תרומה עבור מודר הנאה
->->ללמד אותו תורה נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם או שליחי שמים
->->לתקוע שופר עבורו נדרים לז. ציון א המלמד תורה למודר הנאה
->המדיר את בנו מנכסיו ומקנה אותם לבנו ע"מ שיקנה לבן בנו אם יהיה כשר נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->->אם מקנה לאדם זר ולא לבנו נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->->אם מקנה לו מעכשו או רק כשיתברר שבן בנו ראוי נדרים מח: ציון א המדיר את בנו
->->אם בן הבן לא יהיה ת"ח - האם אסור בנכסים נדרים מח: ציון א המדיר את בנו
->המדיר את בנו מנכסיו ומת - האם בנו יורש אותו ויכול לתת את הנכסים שירש לבנו נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->המודר הנאה מלולבו או מלולבו של חברו - האם הוא יוצא בו ביום ראשון סוכה לד: ציון ז אתרוג של ערלה
->המודר הנאה מנכסי חברו - האם מותר לו ליהנות מגחלת ושלהבת של המדיר
->->אם הדירו מנכסיו או הדירו בפירוש משלהבת שלו ביצה לט. ציון ד דין מודר הנאה בגחלת ובשלהבת
->->אם המודר שרף עצים של המדיר ונעשו גחלת או אפר - האם מותר לו ליהנות מהם ביצה לט. ציון ד דין מודר הנאה בגחלת ובשלהבת
->->במודר ע"י נדר או ע"י שבועה ביצה לט. ציון ד דין מודר הנאה בגחלת ובשלהבת
->->לברך עליו ברכת מאורי האש ביצה לט. ציון ד דין מודר הנאה בגחלת ובשלהבת
->->להדליק מנר שלו ביצה לט. ציון ד דין מודר הנאה בגחלת ובשלהבת
->המודר הנאה מנכסי חברו - האם מותר לו ליהנות מרכוש ציבורי
->->באר שבאמצע הדרך ביצה לט: ציון א דין האומר "הריני עליך חרם ואתה עלי"
->->בית כנסת ותיבה וספרים שבו ביצה לט: ציון א דין האומר "הריני עליך חרם ואתה עלי"
->->הר הבית, הלשכות והעזרות ביצה לט: ציון א דין האומר "הריני עליך חרם ואתה עלי"
->->רחבה שבעיר ומרחץ ביצה לט: ציון א דין האומר "הריני עליך חרם ואתה עלי"
->המודר הנאה מפלוני - האם מותר לפלוני לפרוע את חובו כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->->בחוב של מזונות לאשה כתובות קח. ציון ה הפורע חוב של חברו
->המודר הנאה מפלוני ואין לו מה לאכול - האכלתו באמצעות חנווני כתובות ע: ציון ה העמדת פרנס שיזון במקום הבעל
->->אופן פירעון החוב לחנווני כתובות ע: ציון ה העמדת פרנס שיזון במקום הבעל
->המודר מבנו, ובנו נתן סעודה לחברו כדי שאביו יוכל לאכול
->->אם נתן במתנה ואח"כ אמר לשון גרועה כשביקש מהמקבל להזמין את אביו
->->->אם אמר בלשון קפידא או בלשון פיוס נדרים מח. ציון ו מתנת בית חורון
->->->אם אמר זאת מיד או לאחר זמן נדרים מח. ציון ו מתנת בית חורון
->->בסעודה גדולה, סעודת נישואין או סעודה אחרת נדרים מח. ציון ו מתנת בית חורון
->->ואמר "ואינן לפניך אלא כדי שיבוא אבא ויאכל" נדרים מח. ציון ו מתנת בית חורון
->->ואמר "יבוא אבא ויאכל" או "ויבוא אבא ויאכל" נדרים מח. ציון ו מתנת בית חורון
->->ואמר "יהיו לפניך שיבוא אבא" נדרים מח. ציון ו מתנת בית חורון
->->ולא אמר לחברו כלום נדרים מח. ציון ו מתנת בית חורון
->הנאתו בפחות משו"פ נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->הנאתו מדבר שיש למי שאסור עליו חלק פחות משו"פ נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו
->הנאתו מהר הבית, מהעזרות ומבור באמצע הדרך נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו
->הנאתו מכלים שאין עושים בהם אוכל נפש נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->הנאתו ממרחץ ומבית הכנסת של עירו של מי שאסור עליו
->->אם מי שאסור עליו לא קנה (ולא אבותיו) חלק בבהכ"נ נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו
->->->ויש לו מקום קבוע שם או לא נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו - הנאתו מדברים של הציבור
->->כניסה בלבד או תשמיש קבוע בו נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו - הנאתו מדברים של הציבור
->->תקנה ע"י שהמדיר יתן את חלקו לאחר נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו
->->->האם צריך לזכות ע"י אחר בנתינה לנשיא או לאחר נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו
->->->נתינה לנשיא נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו - הנאתו מדברים של הציבור
->הנאתו מספרים - תנ"ך או ספרים שקונים בני העיר כדי ללמוד בהם נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו
->הנודר הנאה מתושבי עיר פלונית לאחר ל' יום - האם נאסר במי שגר שם עכשו ולא לאחר ל' יום או להיפך נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
->ויתור (ראה: ויתור)
->כניסתו לביתו של מי שאסור עליו נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה
->כניסתו לחצרו של מי שאסור עליו (ראה: חצר)
->לעניין רפואה (ראה: רפואה)
->לקיחתו לקט, שכחה ופאה ממי שאסור עליו (ראה: מתנות עניים)
->לקיחתו מקופת הצדקה כסף שנתן בה מי שאסור עליו נדרים סה. אחרי ציון ב המודר מחברו, אם מותר במעותיו שמסרם לצדקה
->מכהן (ראה: כהנים)
->נישואיו עם בתו של מי שאסור עליו (ראה: נישואין)
->נתינת כוס יין של ברכת האבל למודר ע"י מי שאסור עליו נדרים לח: ציון ד משקים למודר כוס של שלום
->->אם הכוס שייך למדיר או שייך למודר נדרים לח: ציון ד משקים למודר כוס של שלום
->->אם המודר הוא האבל או המנחם נדרים לח: ציון ד משקים למודר כוס של שלום
->נתינת כוס מים חמים במרחץ למודר ע"י מי שאסור עליו נדרים לח: ציון ד משקים למודר כוס של שלום
->->אם הכוס שייך למדיר או שייך למודר נדרים לח: ציון ד משקים למודר כוס של שלום
->עבודתו עם מי שאסור עליו
->->לעדור אחריו בשורת הכרם, רחוק ממנו או קרוב לו נדרים מא: ציון ב עבודה יחד עם מודר הנאה
->->לקצור עמו נדרים מא: ציון ב עבודה יחד עם מודר הנאה
->עשיית דברים שנחוצים לחייו ע"י מי שאסור עליו נדרים לח: ציון ז ביקור חולים במודר הנאה; נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->פריעת חובו ע"י מי שאסור עליו נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה; נדרים לו: ציון א הפרשת תרומה עבור מודר הנאה; נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->->אם המודר מבקש ממנו לפרוע נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->אם המודר פורע בממונו של מי שאסור עליו נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר
->->אם המלווה דוחק נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->אם יש למלווה משכון נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->בהלוואה שלווה ע"מ שלא יצטרך לפרוע נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->בחוב של מזונות אשתו נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה; נדרים מג. ציון ג דרכי ההיתר לגרום הנאה למודר בעקיפין
->->->אם נתן בתורת צדקה נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->->במזונות יתרים נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->->בנוכחות הבעל או שלא בנוכחותו נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->->במילווה בשטר או בע"פ נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->קנייה ממנו או מכירה לו (ראה: מכר)
->רחיצתו עם מי שאסור עליו נדרים מא: ציון ב רחצה במרחץ עם מודר הנאה
->->באמבטי גדולה או קטנה נדרים מא: ציון ב רחצה במרחץ עם מודר הנאה
->שחייב כסף למי שאסור עליו - האם מותר לו למחול על החוב נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->שימושו בדבר שמי שאסור עליו השכיר (ראה: שכירות)
->שינתו במיטה אחת עם מי שאסור עליו נדרים מא: ציון ב שינה במיטה אחת עם מודר הנאה
->->בימות החמה או בימות הגשמים נדרים מא: ציון ב שינה במיטה אחת עם מודר הנאה
->->במיטה גדולה או קטנה נדרים מא: ציון ב שינה במיטה אחת עם מודר הנאה
->שכירת כלי ממי שאסור עליו, ביותר מדמיו נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->שקילת שקל עבורו ע"י מי שאסור עליו (ראה: שקלים)
מודר הנאה מחפץ
->האוסר חפץ על חברו בלשון 'כיכרי אסורה לך' ונתנו למודר נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->האוסר חפץ על חברו ונתנו לאחר
->->בלשון 'כיכר זה עליך' נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->->אם הזמינוֹ לסעודה ואח"כ אמר "כיכר זה עליך" נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->בלשון 'כיכר זה עליך בחיי ובמותי' נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->בלשון 'כיכרי זה עליך' נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->חימום ידיים בכיכר שנדר הנאה ממנו נדרים לג. ציון א המודר ממאכל ומהנאותיו
->'כיכרי עליך'
->->אם אמר 'כיכרי עליך' רק אחרי שנגנב ממנו נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->אם הזמינוֹ לסעודה אח"כ נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->->האם מותר למדיר להזמין אותו נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->אם הזמינוֹ לסעודה ואח"כ אמר "כיכרי עליך" נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->אם המדיר מת והמודר הוא יורשו נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->אם המדיר מת ויורשו נתָנוֹ למודר נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->אם המדיר נתָנוֹ לאדם שלישי והלה נתן למודר נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->אם המדיר נתָנוֹ למודר נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->אם המודר גנב אותו אחרי הנדר נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->->אם נגנב מהמדיר והגנב נתָנוֹ למודר, לפני יאוש או אחרי יאוש נדרים לד: ציון ב היקף האיסור באומר 'כיכרי עליך'
->מבית (ראה: בית)
->מהנכסים של פלוני - האם מותר לו לקנות ממנו נכסים שהיו בעולם בשעת הנדר או שלא היו נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->מי שאסר את נכסיו על עצמו
->->האם מותר לכל אדם לזכות בנכסים נדרים פד: אחרי ציון ב זכייה בנכסים שהבעלים אסרום על עצמם
->->ונשאל על הנדר - האם לוקחי הנכסים יצטרכו לשלם לו נדרים פד: אחרי ציון ב זכייה בנכסים
מוות
->קביעת מוות במי שנפלה עליו מפולת
->->בדיקה מלמטה למעלה - עד לבו, טבורו או חוטמו יומא פה. ציון ז הבדיקה הקובעת את המוות
->->בדיקה מלמעלה למטה - עד חוטמו יומא פה. ציון ז הבדיקה הקובעת את המוות
->קביעת רגע המוות במחלה טבעית
->->המתנה מעט אח"כ יומא פה. ציון ז הבדיקה הקובעת את המוות
->->הפסקת נשימה (ואין סימני חיים אחרים או יש), עיכול הבשר, הפסקת פעולת המוח או הפסקת פעולת הלב יומא פה. ציון ז הבדיקה הקובעת את המוות
->->ניתוק ממכונת הנשמה אם פסקו שאר סימני חיים יומא פה. ציון ז הבדיקה הקובעת את המוות
מוח (שבראש) - טריפות בו (ראה גם: שדרה - המוח שבחוט השדרה)
->קרום המוח שניקב חולין מה. ציון ל ניקב קרום המוח
->->אם ניקב העליון בלבד חולין מה. ציון ל ניקב קרום המוח
->->אם ניקב התחתון בלבד חולין מה. ציון ל ניקב קרום המוח
->->אם נקבו שני הקרומים והנקבים אינם זה כנגד זה חולין מה. ציון ל ניקב קרום המוח
->->ליד הפולים (הסמוכים לשדרה) או כנגדם חולין מה: ציון א הגבול שבין המוח ובין חוט השדרה
->שנמצאו בו מים חולין מה: אחרי ציון ח לקות במוח שבראש
->->בשלפוחית או בלי שלפוחית חולין מה: אחרי ציון ח לקות במוח שבראש
->->ונחסר המוח או לא נחסר חולין מה: אחרי ציון ח לקות במוח שבראש
->שנעשה נוזלי כקיתון (הומרך) חולין מה: אחרי ציון ח לקות במוח שבראש
->שנעשה רך ואינו יכול לעמוד בעצמו (נתמסמס) חולין מה: אחרי ציון ח לקות במוח שבראש
מוחזק
->בבעלי חיים שספק מי בעליהם ב"מ ק. ציון א המחליף פרה בחמור
->כשיש ספק בחיוב החוכר - מי נחשב מוחזק, החוכר או בעל השדה ב"מ קה: ציון ל פסקה א מכת מדינה; ב"מ קו. ציון ב פסקה ב נשתדפו כל שדותיו של המחכיר או החוכר
->כששנים אוחזים בחפץ (ראה: שנים אוחזים)
מוחַל (של זיתים)
->האם הוא נחשב משקה ומכשיר לקבל טומאה שבת קמד: ציון ד דין מוחל לענין טומאה
->->אם גילה דעתו שנוח לו במשקה שבת קמד: ציון ד דין מוחל לענין טומאה
->->המוחל היוצא בשעת המסיקה שבת קמד: ציון ד דין מוחל לענין טומאה
->->המוחל היוצא כשהכניס רק חלק מהזיתים בכלי (המעטן) שבת קמד: ציון ד דין מוחל לענין טומאה
->->המוחל היוצא לאחר שהכניס את כל הזיתים לכלי (המעטן) שבת קמד: ציון ד דין מוחל לענין טומאה
->->->בימים הראשונים או אחרי כמה ימים שבת קמד: ציון ד דין מוחל לענין טומאה
->->המוחל היוצא מבית הבד שבת קמד: ציון ד דין מוחל לענין טומאה
מוחק (בשבת)
->בהפיכת ד' לר' וכדומה שבת קד: ציון ס המתקן אותיות ע"י מחיקה בדיו
->ביד שמאל שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->הסרת שעווה שמכסה אותיות שבת עה: ציון ט מלאכת המוחק
->ע"מ לקלקל שבת לא: ציון ב החיוב במלאכת סתירה
->שיעור החיוב שבת עה: ציון ט מלאכת המוחק
->->המוחק אות גדולה שיש במקומה מקום לכתוב שתיים שבת עה: ציון ט מלאכת המוחק
->->המוחק כתם דיו וכיוצא בו כדי לכתוב כמה אותיות שבת עה: ציון ט מלאכת המוחק
->->המוחק ע"מ לכתוב במקום המחק שתי אותיות שבת עה: ציון ט מלאכת המוחק
->שלא ע"מ לכתוב שבת עד: ציון י מלאכת המתיר
->->אם יש בה תיקון, כגון המוחק מילה מיותרת בשטר חוב שבת עה: ציון ט מלאכת המוחק
מוכה שחין
->לעניין ראייה ברגל חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסקי
מוכין
->הגוזל מוכין ושם אותם בתוך כר - האם זה שינוי החוזר לברייתו ב"ק קיט: ציון ג שינוי החוזר לברייתו
->הכנסת מוכין לכר בשבת
->->לכר חדש שבת מח. ציון ד הכנסת מוכין לתוך כר
->->->איסור מהתורה או מדרבנן שבת מח. ציון ד הכנסת מוכין לתוך כר
->->לכר ישן שבת מח. ציון ד הכנסת מוכין לתוך כר
->->מוכין שהיו בכר אחד - הכנסתם לכר אחר שבת מח. ציון ד הכנסת מוכין לתוך כר
->טלטולם בשבת (ראה: מוקצה)
מוכני (סכין הקבועה בגלגל) (ראה גם: כיור)
->שחיטה בו
->->אם הגלגל מסתובב מכוח אדם חולין טו: ציון י השוחט במוכני - סכין הקבועה בגלגל
->->->כשהוא ממשיך להסתובב מעצמו חולין טו: ציון י השוחט במוכני - סכין הקבועה בגלגל
->->אם הגלגל מסתובב מכוח מים חולין טו: ציון י השוחט במוכני - סכין הקבועה בגלגל
->->->אם הוא סמוך למחיצה המעכבת את המים או רחוק ממנו חולין טו: ציון י השוחט במוכני - סכין הקבועה בגלגל
->->->כוח ראשון של פתיחת המים או כוח שני חולין טו: ציון י השוחט במוכני - סכין הקבועה בגלגל
->->לכתחילה ובדיעבד חולין טו: ציון י השוחט במוכני - סכין הקבועה בגלגל
מוכס
->האיסור לקחת כסף ממוכס
->->במוכס שיש לו אומנות אחרת או שאין לו ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->האם הבעלים בסתמא התייאש מהכסף ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->כסף מתיבתו או שאינו מתיבתו ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->לפרוט מעות או לקחת לצדקה ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->לקבל עודף על תשלום שהוא משלם למכס ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->לקיחת דבר מאכל ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->האם פסול לעדות סנהדרין כה: ציון מ הגבאים והמוכסין
מוכת עץ
->חיוב קנס באונס ומפתה מוכת עץ כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->טענת בתולים בה - טענת דמים או טענת פתח פתוח כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->מי שלא נמצאו לה בתולים וטוענת שהיא מוכת עץ (ראה: טענת בתולים)
->שיעור כתובתה, אם הבעל ידע שהיא מוכת עץ או לא ידע כתובות יא: ציון ג הכונס בחזקת בתולה ונמצאת שאינה בתולה
מוליאר
->הגדרתו שבת מא. אחרי ציון ג דין מוליאר ואנטיכי
->מזיגת מים ממנו לתוך יין בשבת שבת מא. אחרי ציון ג דין מוליאר ואנטיכי
->שתייה ממים שחוממו בו בשבת שבת מא. אחרי ציון ג דין מוליאר ואנטיכי
מוליד (ביו"ט)
->בהולדת ריח בכלים או בבגדים או באוכלים ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->בעשיית אש ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->בריסוק שלג ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
מוליד (בשבת)
->הנחת ברד, שלג או קרח סמוך לאש שבת נא: ציון ב ריסוק והפשרת שלג וברד בשבת
->הנחת פשטידה או מרק שיש בהם שומן קרוש סמוך לאש שבת נא: ציון ב ריסוק והפשרת שלג וברד בשבת
->הנחת קרח בשמש שבת נא: ציון ב ריסוק והפשרת שלג וברד בשבת
->ריסוק שלג בידים שבת נא: ציון ב ריסוק והפשרת שלג וברד בשבת
->שבירת חתיכות מקרח שבת נא: ציון ב ריסוק והפשרת שלג וברד בשבת
מולייתא
->עוף שמילאו אותו בבשר ולא נמלחו או שאחד מהם נמלח - האם מותרים בצלייה או בבישול פסחים עד. ציון ג דיני מולייתא
מולך
->האם מותר לומר שהאיסור לתת את בנו למולך הוא מטעם רחמים ברכות לג: ציון ג האומר "על קן ציפור יגיעו רחמך"
->המעביר את בנו חיגר או קטן סנהדרין סד: ציון ב המעביר בנו ישן או סומא
->המעביר את בנו ישן או סומא סנהדרין סד: ציון ב המעביר בנו ישן או סומא
->אם לא העביר את הבן בעצמו אלא מסרו לכומר סנהדרין סד. ציון ג העברה באש למולך
->מהי השרפה סנהדרין סד. ציון ג העברה באש למולך
->אשה שהעבירה את בנה סנהדרין סד. ציון ג העברה באש למולך
->המעביר את כל זרעו למולך סנהדרין סד: ציון א מקצת זרעו ולא כל זרעו
->האם הוא בכלל ע"ז סנהדרין סד. ציון ד האם המולך בכלל עבודה זרה
->זבוח, קטור, ניסוך והשתחויה למולך סנהדרין סד. ציון ד האם המולך בכלל עבודה זרה
->האם עבודתו בגדר "ייהרג ואל יעבור" סנהדרין סד. ציון ד האם המולך בכלל עבודה זרה
->בבן נח סנהדרין סד. ציון ד האם המולך בכלל עבודה זרה
->דרך העברה באש סנהדרין סד: ציון ה דרך העברה באש למולך
מום (ראה גם: בעל מום)
->אוזן, ריס, חוטם, שפה וערווה שנפגמו, בשיעור חגירת ציפורן או פחות חולין יז: ציון י שיעור הפגימה הפוסלת בבכור ובקודשים
->איסור הטלת מום בקדשים
->->בבעל מום ביצה כז: ציון ב הטלת מום בבכור על ידי גרמא
->->בגרמא ביצה כז: ציון ב הטלת מום בבכור על ידי גרמא
->->->בבכור ובשאר קדשים ביצה כז: ציון ב הטלת מום בבכור על ידי גרמא
->->->מדאורייתא או מדרבנן ביצה כז: ציון ב הטלת מום בבכור על ידי גרמא
->->בזה"ז ביצה כז: ציון ב הטלת מום בבכור על ידי גרמא
->אם נמצא מום באשה בעת הקידושין - האם מקודשת
->->אם המום התרפא כתובות עד: ציון ב היו בבעל או באשה מומים והתרפאו
->->בודאי או מספק כתובות עד: ציון ב היו בבעל או באשה מומים והתרפאו
->אם נמצא מום באשת איש
->->אם יש מרחץ בעיר ואפשר לבודקהּ שם ע"י קרובותיה כתובות עה: ציון א מומים שבסתר ומומים שבגלוי
->->אם נשא אותה כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->->אם ספק האם המום היה לפני האירוסין או אח"כ כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה; כתובות עו. ציון ג כל שנולד הספק ברשותו עליו הראיה; כתובות עו: ציון א החזרת כסף הקידושין בקידושי טעות
->->->אם המום התגלה כשהיתה בבית אביה או כשהיתה בבית בעלה כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה; כתובות עו: ציון א החזרת כסף הקידושין בקידושי טעות
->->->אם התארסה כשהיא נערה ונישאה רק כשבגרה כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה
->->->אם קידש על תנאי שאין בה מום כתובות עו: ציון א החזרת כסף הקידושין בקידושי טעות
->->->אם שניהם טוענים "שמא" או "ברי" או שאחד טוען "ברי" ואחד טוען "שמא" כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה; כתובות עו: ציון א החזרת כסף הקידושין בקידושי טעות
->->->בבוגרת או בנערה כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה
->->->האם צריך להחזיר את כסף הקידושין כתובות עו: ציון א החזרת כסף הקידושין בקידושי טעות
->->->נאמנותה לומר שהמום בא אחרי שהתארסה כתובות יב: ציון ב נאמנות האשה כנגד הבעל שבא להפסיד כתובתה
->->אם עודה בבית אביה או שנכנסה לרשות בעלה כתובות עה: ציון א מומים שבסתר ומומים שבגלוי
->->אם קידש על תנאי שאין בה מום כתובות עה: ציון א מומים שבסתר ומומים שבגלוי
->->במום שבסתר או שבגלוי כתובות עה: ציון א מומים שבסתר ומומים שבגלוי
->->במקום שדרך הנשים לצאת מכוסות כתובות עה: ציון א מומים שבסתר ומומים שבגלוי
->->האם היא מקבלת כתובה כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה
->->האם היא מקודשת כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה
->->->ודאי או ספק כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->->האם צריך להחזיר את מעות הקידושין כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה
->->מום בפדחתה כתובות עה: ציון א מומים שבסתר ומומים שבגלוי
->->מום קטן או גדול כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->אם נמצא מום בבעל - האם האשה מקודשת בודאי או בספק כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->->מום קטן או גדול כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->אם נמצא מום בבעל - האם כופים אותו לגרש כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים; כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->->אם הוא מרבה לכעוס על אשתו כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->->אם הוא משתין במיטתו כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->->אם המום נולד לפני הנישואין או אחרי הנישואין כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->->אם התנה עמה שתהיה מקודשת למרות המום כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->->אם נקטעו ידיו או רגליו או נסתמאו עיניו כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->->אם ראתה את המומים וידעה עליהם כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->->האם חייב לתת לה כתובה ותוספת כתובה כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->->מום קטן או גדול כתובות עז. ציון ב נמצאו מומים בבעל
->אשה שהתנתה "על מנת שאין מום במְקַדֵש" והיה בו מום והתרפא - האם היא מקודשת כתובות עד: ציון ב היו בבעל או באשה מומים והתרפאו
->->אם התרפא אחרי שנודע לאשה על המום כתובות עד: ציון ב היו בבעל או באשה מומים והתרפאו
->בכהן
->->זיעה
->->->שבאה מחמת סיבה כגון טורח או רוב מלבוש, או ללא סיבה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->שעוברת במים או ביין כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->שעוברת מאליה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->שומא
->->->בגוף או בפנים כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->גלוי או מכוסה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->קטנה או גדולה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->שיש בה שיער או שאין בה שיער כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->בכור בהמה שיש בעינו חורוור או מים קבועים - זמן בדיקתו מגילה יט. ציון ה תפירת היריעות במגילות
->בעוףקידושין כד: ציון ע כשרותו של עוף מחוסר אבר ובעל מום למזבח
->->במחוסר אבר קידושין כד: ציון ע כשרותו של עוף מחוסר אבר ובעל מום למזבח
->בקרבן עוף חולין כג. ציון ג פסול בעל מום בקרבן עוף
->->דוקים שבעין או מום אחרים חולין כג. ציון ג פסול בעל מום בקרבן עוף
->->מום מגונה חולין כג. ציון ג פסול בעל מום בקרבן עוף
->האם ביו"ט מותר לראות מום בבכור כדי להתירו ביצה כח: ציון ג אסור להראות סכין לחכם ביום טוב
->->איסור משום מוקצה או משום מתקן כפסיקת דיין ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->->אם נולד ביום טוב עם מום ביצה כו: ציון א בכור שנולד ומומו עמו
->->->אם נכחו דיינים בשעת הלידה או לא נכחו ביצה כו: ציון א בכור שנולד ומומו עמו
->->אם נולד ביום טוב תמים ונפל בו מום ביום טוב ביצה כו: ציון א בכור שנולד ומומו עמו
->->אם נולד המום ביום טוב או לפני יום טוב ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->->במום מובהק ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->->האם מותר לשוחטו אם עבר וראה את המום ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב; ביצה כו: ציון א בכור שנולד ומומו עמו
->->מום שראה בערב יו"ט וביו"ט נשאר רק לברר האם נפל מאליו ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->האם ביו"ט מותר לראות מום בקדשים או במעשר בהמה כדי להתירם
->->אם נולד המום ביום טוב או לפני יום טוב ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->->במום מובהק ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->->במום שראה בערב יום טוב וביום טוב נשאר רק לברר האם נפל מאליו ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->->האיסור משום מוקצה או משום מתקן כפסיקת דיין ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->->האם מותר לשוחטו אם עבר וראה את המום ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->האם מותר לשחוט בכור על סמך מום שהוטל בגרמא ביצה כז: ציון ב הטלת מום בבכור על ידי גרמא
->הטלת מום בבהמה בעלת מום ע"ז יג: ציון ב איסור הטלת מום בקודשים בזמן הזה
->הטלת מום בקדשים בזמן הזה ע"ז יג: ציון ב איסור הטלת מום בקודשים בזמן הזה
->->בבהמה שהוקדשה למזבח או לבדק הבית ע"ז יג: ציון ב איסור הטלת מום בקודשים בזמן הזה
->->בבכור ע"ז יג: ציון ב איסור הטלת מום בקודשים בזמן הזה
->->מלקות על כך ע"ז יג: ציון ב איסור הטלת מום בקודשים בזמן הזה
->המטיל מום בבהמה של אחר - האם חייב כיון שפסל אותה מהקרבה ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי
->->בבהמת חולין או בבהמה שהוקדשה לקרבן ב"ק צח. ציון ב הצורם אוזן פרתו של חברו
->->בזמן המקדש או בזמן הזה ב"ק צח. ציון ב הצורם אוזן פרתו של חברו
->המקדש אשה בתנאי שאין בה מום ונמצא בה מום - איזה מום מבטל את הקידושין
->->אם התנה על כל מום ונמצא מום שאין רגילים להקפיד עליו כתובות עב: ציון ח המקדש אשה בתנאי שאין עליה נדרים או מומים
->->המשתינה במיטה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->זיעה
->->->שבאה מחמת סיבה כגון טורח או רוב מלבוש, או ללא סיבה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->שעוברת במים או ביין כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->שעוברת מאליה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->מום שמקפידים עליו כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->ריח רע, באף או בפה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->שומא
->->->בגוף או בפנים כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->גלוי או מכוסה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->קטנה או גדולה כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->->->שיש בה שיער או שאין בה שיער כתובות עה. ציון א מומים באשה המבטלים את הקידושין
->המקדש אשה בתנאי שאין בה מום ונמצא בה מום והתרפא - האם מקודשת
->->אם התרפא לפני הקידושין או אח"כ כתובות עד: ציון ב היו בבעל או באשה מומים והתרפאו
->->אם התרפא לפני שנודע המום למקדש כתובות עד: ציון ב היו בבעל או באשה מומים והתרפאו
->השוחט בכור בעל מום בלי להראותו לחכם (ראה: בכור)
->חיתוך יבלת ביד או בכלי לאדם או לבהמה בשבת פסחים סב: ציון ה אלו דברים בפסח דוחין את השבת
->חסרון באבר פנימי קידושין כה: ציון א סרוס בביצים בדין מקדש וקדשיו
->מכירת בכור בעל מום ושקילת בשרו (ראה: בכור)
->סירוס בביצים - בכהן או בבהמהקידושין כה: ציון א סרוס בביצים בדין מקדש וקדשיו
->ראיית מום בבכור (ראה: בכור)
->ראיית מום בקדשים או בבכור או במעשר בהמה של עצמו ביצה כו. ציון א אין רואים מומים ביום טוב
->שחול וכסול, באדם ובבהמה ביצה לה: ציון ו שחול וכסול - מומים במקדש
->שחיטת בכור ביו"ט בגלל מום (ראה: בכור)
מומחה לרבים
->גדרו סנהדרין ד: ציון א יחיד המומחה לרבים
->האם הוא רשאי לדון ביחיד דיני ממונות סנהדרין ד: ציון א יחיד המומחה לרבים
->האם יכול לדון בלי הסכמת בעלי הדין סנהדרין ד: ציון א יחיד המומחה לרבים; סנהדרין כג. אחרי ציון א אימתי יכול בעל דין לפסול את בית הדין של חבירו
->->ברשות או בלי רשות סנהדרין ד: ציון א יחיד המומחה לרבים
->סמכותו סנהדרין ד: ציון א יחיד המומחה לרבים
מומר (ישראל שהמיר דתו) (ראה: משומד)
מוסירה
->האוחז במוסירה של בהמת מציאה - האם קנאה
->->אם אדם אחר רוכב על הבהמה או מנהיג אותה או אם אין אדם אחר ב"מ ח: ציון ב הקנין של המוסירה עצמה כשתופסה במציאה
->->את כולה או רק את החלק התפוס בידו ב"מ ח: ציון ב הקנין של המוסירה עצמה כשתופסה במציאה
מוסלמים
->האם דינם כעובדי עבודה זרה ברכות נב: ציון ז בשמים של גוי
מוסף (הקרבן)
->אם הקריבו אותו אחרי תמיד של בין הערביים מגילה כ: ציון ו זמן קרבן מוסף
->אם הקריבו אותו לפני תמיד של שחר מגילה כ: ציון ו זמן קרבן מוסף
->האם המוספים של המועדות מעכבים זה את זה סוכה מז. אחרי ציון א חיוב לינה בשמיני
->החובה שבהמות המוספים יהיו שוות
->->בפרים ובאילים של מוספים יומא סב: אחרי ציון ד האם כבשי המוספים צריכים להיות שווים
->->בשבת, בר"ח או ברגלים יומא סב: אחרי ציון ד האם כבשי המוספים צריכים להיות שווים
->->לכתחילה או לעיכובא יומא סב: אחרי ציון ד האם כבשי המוספים צריכים להיות שווים
->זמנו מגילה כ: ציון ו זמן קרבן מוסף
->מוספים אין מעכבים זה את זה, חוץ משל סוכות ועצרת יומא סב: אחרי ציון ד האם כבשי המוספים צריכים להיות שווים
->מוספין ובזיכין - מה קודם סוכה נה: אחרי ציון ה חלוקת לחם הפנים ושתי הלחם - מה קודם
->מוספין ובזיכין - מה קודם פסחים נח. ציון ג מוספין קודמין לבזיכין
->מי עושה את עבודותיו - אלו שזכו בתמיד, או 13 הכהנים שעמדו שלאחריהם, או שעושים פייס חדש יומא כו. ציון ה מי זוכה בעבודות המיוחדות לשבת
מוסף (התפילה)
->איסור אמירתו בר"ה לפני שלש שעות ע"ז ד: ציון א הזמן של תפילת מוסף בראש השנה ביחידות
->->בכל שלוש השעות או רק בשעה השלישית ע"ז ד: ציון א הזמן של תפילת מוסף בראש השנה ביחידות
->אכילה או טעימה לפניהברכות כח: ציון ג טעימה לפני מוסף ולפני מנחה
->אמירת קרבנות המוספים בסוכות בחו"ל, ביו"ט שני ובחוה"מ סוכה נה. ציון ג קריאת התורה בחו"ל בסוכות
->באשה - חובה, רשות או איסור ברכות כ: ציון ב חיוב הנשים בתפילה
->גנות המאחר בתפילת מוסף ביצה כ: ציון א מקריבים עולת ראיה וחגיגה בכל ימי הרגל
->האם יחיד מתפללים מוסף בלחש או שרק ש"צ אומרה בקולברכות ל. ציון ז תפילת מוסף ביחיד
->האם יש לה תשלומין ברכות כו. ציון י תשלומין למי שלא התפלל
->האם מותר להתפלל מוסף בנדבהברכות ל. ציון ז תפילת מוסף ביחיד
->האם תיקנו מוסף ביחידברכות ל. ציון ז תפילת מוסף ביחיד
->הגיע זמן מנחה ועדיין לא התפלל מוסף - איזו קודמת ברכות כח. ציון ה זמן תפילת מוסף; ברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה; ברכות ל. ציון כ תפילת מוסף ביחיד
->->לכתחילה ובדיעבדברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה
->->אם יש זמן לתפילה אחת בלבדברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה
->->ביום כיפור ברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה
->הזכרת פסוקי קרבנות המוספין בתפלה ר"ה לב. ציון ג פסקה ב הזכרת פסוקים במוסף של ראש השנה
->->אם אמר רק "ובתורתך כתוב לאמר" ר"ה לב. ציון ג פסקה ב-ג הזכרת פסוקים במוסף של ראש השנה
->->אם לא הזכיר כלום ר"ה לב. ציון ג פסקה ב הזכרת פסוקים במוסף של ראש השנה
->->הזכרת של ראש חודש בראש השנה ר"ה לב. ציון ג פסקה ב-ג הזכרת פסוקים במוסף של ראש השנה
->->מוספי יו"ט וראש השנה ר"ה לב. ציון ג פסקה ב-ג הזכרת פסוקים במוסף של ראש השנה
->->מוספי שבת וראש חודש ר"ה לב. ציון ג פסקה ב-ג הזכרת פסוקים במוסף של ראש השנה
->המסופק האם התפלל מוסף
->->האם יתפלל ברכות כא. ציון ב המתפלל תפילת נדבה או מפני הספק
->->באיזה נוסח יתפלל ברכות כא. ציון ב המתפלל תפילת נדבה או מפני הספק
->המתפלל מוסף אחרי תפילת שחרית - כמה צריך לשהות ביניהןברכות ל: ציון ו שהיה בין תפילה לתפילה
->זמנה לכתחילה ובדיעבדברכות כח. ציון ה זמן תפילת מוסף
->סדר אמירת הפסוקים במוסף של ר"ה מגילה כז. ציון א הנחת כתבי הקודש זה על זה
מוסר (ראה: מסור)
מועד (שור מועד שהזיק בקרן)
->האם המועד לבהמה הוא מועד גם לאדם ב"ק לז. ציון ב מועד למינו אינו מועד לשאינו מינו
->->בנזיקין או בהריגה ב"ק מא. ציון ו שור שהרג שלש בהמות - מועד לאדם
->->אם נגח שור וחמור ואדם ב"ק לז. ציון ה שור שנגח שור, חמור וגמל
->האם המועד לגוים הוא מועד גם לישראל ב"ק מא. ציון ז מועד לגוים ולטרפה נעשה מועד לכופר
->האם המועד לחול הוא מועד גם לשבתות ב"ק לז. ציון ב מועד למינו אינו מועד לשאינו מינו
->האם המועד למין אחד הוא מועד גם למין אחר ב"ק לז. ציון ב מועד למינו אינו מועד לשאינו מינו; ב"ק מא. ציון ו שור שהרג שלש בהמות - מועד לאדם
->->שור שנגח שור וחמור וגמל או שני שוורים וחמור - האם נעשה מועד לכל מיני הבהמות ב"ק לז. ציון ה שור שנגח שור, חמור וגמל
->->שור שנגח שלשה שוורים ואח"כ נגח מינים אחרים - האם נעשה מועד לכל המינים ב"ק לז: ציון א נגח שלשה שוורים ואחריהם מינים אחרים
->->->אם בזמן שנגח ראה מינים אחרים ולא נגחם או לא ראה ב"ק לז: ציון א נגח שלשה שוורים
->האם המועד לקרן אחת הוא מועד גם לקרן האחרת
->->אם נגח כמה פעמים בקרן ימין ב"ק מה: ציון ד מועד לימין אינו מועד לשמאל
->->->אם כמה פעמים ראה שוורים משמאלו ולא נגח ב"ק מה: ציון ד מועד לימין אינו מועד לשמאל
->->אם נגח כמה פעמים בקרן שמאל ב"ק מה: ציון ד מועד לימין אינו מועד לשמאל
->האם המועד לשבתות הוא מועד גם לחול
->->אם ראה בהמות בחול ולא נגחן או לא ראה ב"ק לז. ציון ב מועד למינו אינו מועד לשאינו מינו
->->בבהמות או באדם ב"ק לז. ציון ב מועד למינו אינו מועד לשאינו מינו
->האם צריך לייעד את השור או את בעליו ב"ק כד. ציון א לייעודי תורא או לייעודי גברא; ב"ק מא. אחרי ציון ז תשלום כופר לאחר שהוזמו זוממי זוממין
->האם שור שהרג שלשה ישראל טריפה הוא מועד גם לאדם שלם ב"ק מא. ציון ז מועד לגוים ולטרפה
->המועד לקרן אחת ותם לקרן השניה
->->והזיק בקרן התמה - האם משלם רק חצי נזק או ח"נ מגופו וח"נ מהעלייה ב"ק מה: ציון ד מועד לימין אינו מועד לשמאל
->->והזיק בקרן המועדת - האם משלם נזק שלם או ח"נ ב"ק מה: ציון ד צד תמות במקומה עומדת
->->->אם שמר שמירה פחותה או מעולה ב"ק מה: ציון ד צד תמות במקומה עומדת
->השואל שור מועד בחזקת תם ונגח - כמה משלם ב"ק מ. ציון ח שאלו בחזקת תם ונמצא מועד
->->אם ב"ד תפס את השור או לא תפס ב"ק מ. ציון ח שאלו בחזקת תם ונמצא מועד
->חזרתו לתמות
->->אם הוא נמנע מנגיחה שלוש פעמים ביום אחד ב"ק כג: ציון ח כיצד חוזר השור לתמותו
->->אם הוא נמצא שלשה ימים עם שוורים אחרים ואינו נוגחם ב"ק כג: ציון ח כיצד חוזר השור לתמותו; ב"ק לז. ציון ב מועד למינו אינו מועד לשאינו מינו
->->ע"י שתינוקות ממשמשים בו ואינו נוגח
->->->שאינו נוגח את התינוקות או שאינו נוגח שוורים שלידו ב"ק כג: ציון ח כיצד חוזר השור לתמותו
->->->במשמוש פעם אחת או שלש פעמים ב"ק כג: ציון ח כיצד חוזר השור לתמותו
->חיה - האם היא מועדת לפעולות שאינה רגילה לעשות ב"ק טו: ציון ס החיות המועדות
->חיובו בכופר אם המית אדם (ראה: כופר)
->מהנגיחה השלישית או הרביעית ב"ק כג: ציון ז על איזו נגיחה משלם נזק שלם
->->אם הנגיחה הרביעית היתה ביום השלישי או ביום הרביעי ב"ק כג: ציון ז על איזו נגיחה משלם
->מועד לסירוגין
->->אם ביום אחד נגח וביום שני לא נגח וכך הלאה ב"ק לז. ציון ו שור שנגח שוורים לסירוגין
->->אם נגח שלשה מינים לסירוגין ובימים בינתיים ראה מינים אחרים ולא נגחם - האם נעשה מועד לשאר המינים ב"ק לז. ציון ז נגח שור וגמל לסירוגין
->->אם ראה שור ונגח וראה שור ולא נגח וכך הלאה ב"ק לז. ציון ו שור שנגח שוורים לסירוגין
->->האם המועד לנגוח שוורים לסירוגין הוא מועד לסירוגין לכל המינים ב"ק לז. ציון ו שור שנגח שוורים לסירוגין
->->האם הנגיחה הראשונה נמנית בחשבון להעדאה ב"ק לז. ציון ו שור שנגח שוורים לסירוגין
->צירוף מה שנגח ברשות אפוטרופוס עם מה שנגח לפני שהגיע לרשותו ב"ק לט: ציון ב העמדת אפוטרופוס לתם לגבות מגופו
->שהמית והזיק
->->אם דנוהו דיני נפשות וברח בעל השור - האם משהים את השור כדי לדונו על הנזק ב"ק צ: ציון ד שור מועד שהמית והזיק
->->אם דנוהו על הנזק וגבו עדות ובעל השור ברח לפני שנגמר דינו - השכרת השור לחרישה כדי שישלם ואח"כ דנים דיני נפשותב"ק צ: ציון ד שור מועד שהמית והזיק
->שור שנגח ב-ג' ימים ובאו ג' כתי עדים ביום אחד ב"ק כד. ציון א לייעודי תורא או לייעודי גברא
->שור שנגח כל פעם ששמע קול שופר ב"ק לט. ציון ד שור האיצטדין שלימדוהו לנגוח
->שור שנגח כמה פעמים בדילוג קבוע של ימים בין הנגיחות ב"ק לז: ציון ו שור שנגח בתאריכים שונים
->שור שנגח כמה פעמים מחמת שיסוי - האם נעשה מועד ב"ק כד: ציון ד המשסה כלבו של חבירו; ב"ק לט. ציון ד שור האיצטדין שלימדוהו לנגוח
->שור שפצע ג' בני אדם ונעשו טריפה - האם נעשה מועד להריגה ב"ק מא. ציון ה שור שסיכן שלשה
->שינוי רשות בו - האם מחזיר אותו לתמותו
->->אם הועד אצל שומר או אצל אפוטרופוס והוחזר לבעליו ב"ק לט. ציון ג שור שהועד ברשות האפוטרופוס; ב"ק מ: ציון ב שינוי רשות
->->אם נמכר או שניתן במתנה ב"ק לט. ציון ג שור שהועד ברשות האפוטרופוס; ב"ק מ: ציון ב שינוי רשות
->שנשמר שמירה פחותה ב"ק מה: ציון ג שמירה כראוי פוטרת מתשלום נזיקין
->->האם הודאה פוטרת בו ב"ק מה: ציון ד צד תמות במקומה עומדת
->->האם משלם חצי נזק מגופו ב"ק מה: ציון ד צד תמות במקומה עומדת
->->האם פטור או חייב חצי נזק כשור תם ב"ק מה: ציון ד צד תמות במקומה עומדת
מועדים
->האם ייתכן שייקבעו ימים שונים למועדים בארץ ובחו"ל סנהדרין יא. ציון ז חודש העיבור מלא או חסר
->המבזה את המועדות פסחים קיח. ציון ד איסור ביזוי המועדות
->קביעתם - האם לא אד"ו ראש ולא בד"ו פסח נהגו בזמן שקידשו ע"פ הראיה סוכה נד: ציון ב האם מעברים את החודש לצורך
מופלא של ב"ד
->האם הוא ממנין הדיינים הוריות ד: ציון ה הרכב בית הדין שהוראתם מחייבת קרבן קהל
->תנאי לחיוב קרבן בב"ד וכה"ג שהורו בטעות (ראה גם: פר העלם דבר)
->->הגדול שבב"ד הוריות ז. אחרי ציון ד הגדר של "מופלא" בכהן המשיח
->->מי שהגיע להוראה הוריות ז. אחרי ציון ד הגדר של "מופלא" בכהן המשיח
מוצאי שביעית (ראה: שמינית)
מוצאי שבת
->איסור מלאכה בו, קודם הבדלה ואחריה פסחים נ: ציון ה איסור מלאכה במוצאי שבת
->התחיל בסעודה מבעוד יום - האם צריך להפסיק במוצ"ש כדי להבדיל פסחים קה. ציון ב אין מפסיקין להבדלה
->->אם אמר "בואו ונבדיל" פסחים קה. ציון ב אין מפסיקין להבדלה
מוציא מרשות לרשות (בשבת) - כללי
->בהערמה - הוצאת אגוז לילד קטן ע"י קשירתו בצעיף שבת סה: ציון ה הוצאת אגוז ע"י הערמה
->->לרה"ר או לכרמלית שבת סה: ציון ה הוצאת אגוז ע"י הערמה
->במשתין מרשות לרשות ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->בסוכה
->->אם סיכך על גבי מבוי מפולש או שאינו מפולש, שיש לו לחי סוכה ז: ציון א סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי או על גבי פסי ביראות
->->בסוכה שיש בו דופן שלישי שהוא טפח סוכה ז. ציון ד דופן לענין שבת ודופן לענין סוכה
->->בסוכה שעשויה ממחיצה שהפרוץ מרובה בה על העומד סוכה ז. ציון ד דופן לענין שבת ודופן לענין סוכה
->גרירה מרשות היחיד לרשות הרבים כתובות לא. ציון ג הגונב כיס בשבת ע"י גרירה
->->אם העביר את החפץ מיד אחת לשניה למטה או למעלה משלושה טפחים בהוצאתו לרשות הרבים כתובות לא. ציון ג הגונב כיס בשבת ע"י גרירה
->האם חי נחשב כנושא את עצמו פסחים סה: ציון ה אלו דברים בפסח דוחין את השבת
->הכנסה - האם היא אב נפרד מהוצאה שבת ב. ציון א משנת יציאות השבת וחילוקי הדינים שבה
->->המוציא ומכניס בהעלם אחד - האם חייב שתיים שבת ב. ציון א משנת יציאות השבת וחילוקי הדינים שבה
->המוציא אגוז מתוך כלי שצף על גבי מים שבת פ. ציון ב הנחת הדיו ע"י כתיבה תוך כדי הליכה
->המוציא חפץ בידו כשגופו נשאר ברשות הראשונה - האם מותר לו להחזיר את ידו שבת ג: ציון ב היתה ידו מלאה פירות והוציאה לחוץ; שבת ד. ציון ב רדיית הפת מהתנור לאחר שהדביקוה בשבת
->המוציא חפץ בידו לרה"ר
->->אם ידו למטה משלושה טפחים שבת צב. ציון א המוציא פירות בידו לרה"ר; שבת קב. ציון ב הזורק חפץ קשור בחבל ואוגדו בידו
->->אם ידו למעלה משלושה טפחים שבת צב. ציון א המוציא פירות בידו לרה"ר
->המוציא כמה מינים בבת אחת - כמה חטאות הוא חייב שבת צ. ציון ה המוציא כמה דברים בבת אחת בכלי או ביד
->->אם הוציא ביד או בכלי שבת צ. ציון ה המוציא כמה דברים בבת אחת בכלי או ביד
->->אם נודע לו בתחילה על מין אחד ואחר כך על מין אחר שבת צ. ציון ה המוציא כמה דברים בבת אחת בכלי או ביד
->המוציא כשתי גרוגרות לשתי רשויות בהעלם אחד - האם הוא חייב שתיים או אחת שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות
->המוציא מעות לרשות הרבים בכיס התפור בבגדו ברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->המוציא מרה"י לרה"ר כלי בגודל רה"י שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->המוציא קופה מלאה חפצים ולא הוציא את כל הקופה שבת צא: ציון ג אגד כלי - צרוף דברים ע"י הכלי
->->קישואין ודלועין או חרדל שבת צא: ציון ג אגד כלי - צרוף דברים ע"י הכלי
->המכניס חפץ לרשות חבירו כדי להקנות לו ולא התכוון שינוח - האם חייב על ההוצאה ב"ק ע: ציון ג תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר בשבת
->המעביר חפץ מרשות לרשות ועודנו קשור בחבל שבידו
->->האם אסור שבת קב. ציון ב הזורק חפץ קשור בחבל ואוגדו בידו
->->האם הוא חייב שבת קב. ציון ב הזורק חפץ קשור בחבל ואוגדו בידו
->העברה בידו למעלה מעשרה טפחים שבת צב. אחרי ציון ג הוצאת משא לרה"ר למעלה מעשרה
->->ארבע אמות ברה"ר שבת ח: ציון ו הנוטל מבעה"ב ונותן לעני
->העברה מרה"י לרה"י דרך רה"ר שבת ח. ציון ב הזורק כוורת; שבת צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->->אם עבר פחות מארבע אמות ברה"ר שבת צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->->למעלה מעשרה טפחים שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->העברת חפץ מרשות לרשות בידו כשגופו נשאר ברשות הראשונה
->->דין אדם אחר שמוציא את החפץ מידו שבת ג. ציון ב עקירה והנחה בגוף וביד
->->האם הוא חייב שבת ג. ציון ב עקירה והנחה בגוף וביד
->העומד באסקופה ומעביר ממי שעומד ברה"י למי שעומד ברה"ר שבת ח: ציון ו הנוטל מבעה"ב ונותן לעני
->->אם נח בינתיים או לא נח שבת ח: ציון ו הנוטל מבעה"ב ונותן לעני
->העומד ברה"ר או בכרמלית ושותה ברה"י שבת יא. ציון י לא יצא החייט במחטו ערב שבת סמוך לחשיכה
->העוקר ומניח על גבי מים שבת ה: ציון ג עקירה והנחה על גבי מים
->הרשויות (ראה: כרמלית; מקום פטור; קרפף; רשות היחיד; רשות הרבים)
->זריקה (ראה: זורק)
->טלטול אבנים לבית הכסא (ראה: בית הכיסא)
->טלטול בגגות, חצרות וקרפיפות
->->אם עירבו החצרות עם הבתים או לא עירבו שבת קל: ציון ג טלטול במבוי שלא השתתפו בו
->->כלי ששבת בחצר או בבית שבת קל: ציון א הבאת איזמל בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
->->לדבר הרשות או לדבר מצווה שבת קל: ציון א הבאת איזמל בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
->טלטול בקרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונטע או זרע את רובו ב"מ קח: ציון ת פסקה ב מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->טלטול במבוי (ראה: מבוי)
->טלטול בשטח גדול שהוקף לדירה ברכות כה: ציון נ פרק ב גדרי ההרחקה כשהצואה בתוך הבית
->טלטול קוץ או אבן המונחים ברה"ר כדי למנוע נזק לרבים שבת מב. ציון א טלטול קוץ המונח ברה"ר
->טלטול תחת קורה או בין לחיים ביצה ל. ציון ג ישיבה בפתח המבוי בשבת
->->במבוי הפתוח לכרמלית או לרה"ר ביצה ל. ציון ג ישיבה בפתח המבוי בשבת
->->ישיבה שם באופן קבוע כשחפץ בידו - חשש שיתגלגל לרה"ר ביצה ל. ציון ג ישיבה בפתח המבוי בשבת; ביצה ל. ציון ד גדרי מצות תוכחה
->->->האם יש למחות במי שיושב שם ביצה ל. ציון ד גדרי מצות תוכחה
->יציאה במחט בערב שבת סמוך לחשיכה
->->אם המחט תחובה לו בבגדו שבת יא. ציון י לא יצא החייט במחטו ערב שבת סמוך לחשיכה
->->באדם שאינו חייט שבת יא. ציון י לא יצא החייט במחטו ערב שבת סמוך לחשיכה
->->בחייט שבת יא. ציון י לא יצא החייט במחטו ערב שבת סמוך לחשיכה; שבת יב. ציון ב מותר לצאת עם התפילין ערב שבת לפני החשיכה
->מושיט (ראה: מושיט)
->מחיצה לענין הוצאה (ראה: מחיצה)
->מי שהחשיך בדרך וחבילתו עליו - רץ עד שמגיע לביתו
->->בכיס של מעות שבת קנג: ציון ה מי שהחשיך וחבילתו עליו - רץ עד שמגיע לביתו
->->האם מותר ללכת מעט מעט שבת קנג: ציון ה מי שהחשיך וחבילתו עליו - רץ עד שמגיע לביתו
->->האם צריך לרוץ מבעוד יום שבת קנג: ציון ה מי שהחשיך וחבילתו עליו - רץ עד שמגיע לביתו
->מי שהחשיך בדרך ומעותיו עמו - טלטולן פחות פחות מארבע אמות שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->אם יש חשש שיתנפלו עליו לסטים שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->במעות שבאו לו כבר מבעוד יום שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->ברה"ר או בכרמלית שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->מי שהחשיך בדרך ומעותיו עמו - נתינתן לחרש, שוטה וקטן
->->אם יש חרש וקטן - למי מהם יתן שבת קנג. ציון ל מי שהחשיך ונותן כיסו לקטן
->->אמירה להם שיוליכו את המעות או נתינה סתם שבת קנג. ציון ל מי שהחשיך ונותן כיסו לקטן
->->נתינה בשבת או מבעוד יום שבת קנג. ציון ל מי שהחשיך ונותן כיסו לקטן
->->נתינה כשהם מהלכים שבת קנג. ציון ל מי שהחשיך ונותן כיסו לקטן
->מי שהחשיך בדרך ומציאה בידו - הולכתה פחות פחות מארבע אמות שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->במציאה שבאה לו כבר מבעוד יום שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->מי שהחשיך בדרך ותפילין עמו - טלטולן פחות פחות מארבע אמות שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->מי שיוצא בשבת ומתיירא שיקחו את כיסו או את חבילתו - האם רשאי לרוץ ולהגיע למקומו שבת קנג: ציון ה מי שהחשיך וחבילתו עליו - רץ עד שמגיע לביתו
->מי שעקר בשוגג והניח בזדון - האם חייב חטאת
->->בזורק מרשות לרשות ונזכר מיד לפני ההנחה שבת קב. ציון ג אינו חייב עד שיהיו תחילתו וסופו בשגגה
->->במעביר מרשות לרשות שבת קב. ציון ג אינו חייב עד שיהיו תחילתו וסופו בשגגה
->מי שעקר ממקומו כדי לתת דבר לפלוני ונתן אותו לאחר
->->בלבלר של המלכות שמוסר פתקי המלכות שבת צב: אחרי ציון ג הלכות המיוחדות ללבלרי מלכות ומקבלי פתקים
->->בסתם אדם שבת צב: אחרי ציון ג הלכות המיוחדות ללבלרי מלכות ומקבלי פתקים
->מי ששכח והוציא את כיסו לפני השבת לרה"ר - האם רשאי לרוץ ולהגיע למקומו שבת קנג: ציון ה מי שהחשיך וחבילתו עליו - רץ עד שמגיע לביתו
->מישמוש בבגד כדי לבדוק אם הכיסים ריקים
->->בערב שבת ובשבת שבת יב. ציון ד החיוב למשמש בבגדים לפני כניסת השבת
->->מצווה או חיוב שבת יב. ציון ד החיוב למשמש בבגדים לפני כניסת השבת
->מעות הצרורות בסדין, באומן (חנווני) או באדם אחר שבת קמז. ציון ג הוצאת מעות התפורות בבגדו
->מרה"י לרה"ר או להיפך דרך מקום פטור שבת ו. ציון א המוציא מרה"י לרה"ר דרך מקום פטור
->->במושיט או בזורק שבת ו. ציון א המוציא מרה"י לרה"ר דרך מקום פטור
->על כתפו למעלה מעשרה טפחים שבת צב. אחרי ציון ג הוצאת משא לרה"ר למעלה מעשרה
->עקירה בלבד או הנחה בלבד - איסור דרבנן שבת ב. ציון א משנת יציאות השבת וחילוקי הדינים שבה
->עקירה והנחה למקום שיש בו פחות מארבעה על ארבעה שבת ד. ציון ג מקום שיש בו ארבעה על ארבעה כתנאי לחיוב בעקירה והנחה
->עקירת גופו כשחפץ עליו - כעקירת חפץ שבת ג. ציון ב עקירה והנחה בגוף וביד
->קבלת חפץ ממי שעשה עקירה והנחה שבת ב. ציון א משנת יציאות השבת וחילוקי הדינים שבה
->רחיצה בנהר - גרימת הזזת המים בנהר בירידתו ובהליכתו בנהר שבת קמא. ציון ה ניגוב לאחר רחצה בנהר
->רחיצה בנהר - צריך לנגב את גופו בעלייתו מהנהר מפני טלטול המים שבת קמא. ציון ה ניגוב לאחר רחצה בנהר
->->בנהר הסמוך לרה"ר או לכרמלית שבת קמא. ציון ה ניגוב לאחר רחצה בנהר
->->לפני שעולה מהנהר או מיד כשעולה שבת קמא. ציון ה ניגוב לאחר רחצה בנהר
->שימוש בזיז שמעל אויר רה"ר - חשש שיפול חפץ לרה"ר ויביא אותו ביצה ל. ציון ג ישיבה בפתח המבוי בשבת
מוציא מרשות לרשות (בשבת) - בדרך מלבוש
->איש היוצא בטבעת
->->האם הוא חייב חטאת שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->->->אם יש עליה חותם או אין עליה שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->->המנהג בזמננו שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->איש היוצא במחט - האם הוא חייב חטאת שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->->במחט נקובה או שאינה נקובה שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->איש היוצא בתכשיט שבת נט: ציון ג יציאה באזור זהב
->->בתכשיט שמשמש גם לנשים וגם לגברים שבת נט: ציון ג יציאה באזור זהב; שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->בגד מקופל שבת קמז. ציון ב יציאה בטלית וסודר מקופלים
->->אם הוא מקפל את הטלית כדי לקצר אותה ותופס אותה בידו ומגביהו שבת קמז. ציון ב יציאה בטלית וסודר מקופלים
->->->אם הוא מתכוון בכך להתנאות או כדי שלא יעכבנו מללכת שבת קמז. ציון ב יציאה בטלית וסודר מקופלים
->->אם הוא מתעטף בבגד או מתכסה ראשו ורובו שבת קמז. ציון ב יציאה בטלית וסודר מקופלים; שבת קמז: ציון ג העברת בגדים ברה"ר בדרך מלבוש
->->אם חלק מהבגד או כולו מקופל על כתפו או על צווארו שבת קמז. ציון ב יציאה בטלית וסודר מקופלים
->->מדרבנן או מהתורה שבת קמז. ציון ב יציאה בטלית וסודר מקופלים
->בגד
->->אם התעטף בו ראשו ורובו שבת קמז: ציון ג העברת בגדים ברה"ר בדרך מלבוש
->->לצורך אחר או לצורך עצמו שבת קמז: ציון ג העברת בגדים ברה"ר בדרך מלבוש
->הוצאת כרים ולבדים לרה"ר בדרך מלבוש שבת קמו: ציון ט הוצאת כרים ולבדים בדרך מלבוש
->->אם הם רכים ודקים או קשים ועבים או בינוניים שבת קמו: ציון ט הוצאת כרים ולבדים בדרך מלבוש
->חגורה על גבי חגורה שבת נט: ציון ד חגורה על גבי חגורה
->->אם יש בגד שמפריד בינתיים שבת נט: ציון ד חגורה על גבי חגורה
->->כשיש דליקה שבת נט: ציון ד חגורה על גבי חגורה
->חתיכת בגד (פקורין וציפא) על מכה שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם
->->אם חשב עליה שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם
->->בגד של צמר, פשתן, או סמרטוט שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם
->יציאה ברפואות סגוליות שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->ביצת החרגול (לכאב האוזן) שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->מסמר מן הצלוב (נפח מכה) שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->קמיע שאינו מומחה שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->->שן השועל (עבור או נגד שינה) שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->יציאת איש או אשה שריחם רע בכובלת ובצלוחית של פלייטון שמניחים מסביב לצוואר שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->יציאת איש או אשה שריחם רע כשבפיהם חומרים מונעי ריח כגון פלפל ארוך וגלגל מלח שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם הניחם בפה מערב שבת או רק בשבת שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם נפלו מפיו לארץ או בכלי - האם מותר להחזירם לפה שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->יציאת אשה - עם אלו מלבושים מותר לה לצאת לרה"ר (ראה: יציאת אשה)
->יציאת בהמה - עם אלו מלבושים מותר לה לצאת לרה"ר (ראה: יציאת בהמה)
->יציאת זב בטלאים וכיסים הסמוכים למקום הטינוף שבת סד: לפני ציון ג יציאת האשה במוך שהתקינה לנידתה
->יציאת קיטע בקב שלו שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
->->קב שהוא צורך הילוכו ושאינו צורך הילוכו שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
->כיסוי על שן קיימת שבת סה. ציון ה יציאה בשן תותבת
->לוקטמין
->->חמור שנושאים אותו הליצנים על כתפיהם שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->->חתיכה של בגד לקשור שפתותיהם של זקנים שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->->יד של עץ שעושים לגידם שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->->מסכה להפחיד שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->->עטרה של מלכים למשחק שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->->קביים להליכה בטיט או לריקוד שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->מוך שבאוזן שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם הוא קשור ומהודק או לא שבת סה. ציון א יציאה במוך שבאזנה ובסנדלה
->->אם הניחו בפה מערב שבת או רק בשבת שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם יש לו בית יד שבת סה. ציון א יציאה במוך שבאזנה ובסנדלה
->מוך שבסנדל (רפידה) שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם הוא קשור ומהודק או לא שבת סה. ציון א יציאה במוך שבאזנה ובסנדלה
->->אם הניחו מערב שבת או רק בשבת שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם יש לו בית יד שבת סה. ציון א יציאה במוך שבאזנה ובסנדלה
->->בנעל ובסנדל הסתומים מכל צד שבת סה. ציון א יציאה במוך שבאזנה ובסנדלה
->מי שהיה חגור בסינר ותלה בו משהו והוציא אותו
->->אם בא המשא לפניו או לאחריו שבת צב: ציון ג אשה חוגרת סינר, לענין שבת ולענין צניעות
->->באיש ובאשה שבת צב: ציון ג אשה חוגרת סינר, לענין שבת ולענין צניעות
->מי שיש לו מכה בכף רגלו
->->האם מותר לו לצאת בדבר שמגן וגם מרפא כגון מטבע של כסף שהוא קשה ויש לו צורה שבת סה. ציון ז יציאה במטבע שעל המכה
->->->במה מותר לקשור את המטבע לרגל שבת סה. ציון ז יציאה במטבע שעל המכה
->->האם מותר לו לצאת בדבר שמגן ולא מרפא שבת סה. ציון ז יציאה במטבע שעל המכה
->מעות התפורות בבגדו שבת קמז. ציון ג הוצאת מעות התפורות בבגדו
->->במקום הפסד, כשירא שיגזלו את המעות שבת קמז. ציון ג הוצאת מעות התפורות בבגדו
->נעל של עץ שבת סו. ציון א יציאת קיטע בקב
->סודר
->->אם הוא מקופל על כתפו שבת קמז: ציון ג העברת בגדים ברה"ר בדרך מלבוש
->->אם הוא קשור שבת קמז: ציון ג העברת בגדים ברה"ר בדרך מלבוש
->->אם התכסה בו ראשו ורובו שבת קמז: ציון ג העברת בגדים ברה"ר בדרך מלבוש
->->אם ראוי להתכסות בו ראשו ורובו שבת קמז: ציון ג העברת בגדים ברה"ר בדרך מלבוש
->סנדל יחיד שבת ס. ציון ג האיסור לצאת בסנדל יחיד
->->אם יש לו מכה ברגל, והסנדל על אותה רגל או על האחרת שבת ס. ציון ג האיסור לצאת בסנדל יחיד
->סנדל מסומר (ראה: סנדל מסומר)
->פאה נכרית שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם
->פעמון שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->קמיע
->->מתי הכותב נחשב מומחה שבת סא. ציון ו סדרי התמחות הקמיעות וסופריהם
->->->לקמיעות שיכתוב שבת סא. ציון ו סדרי התמחות הקמיעות וסופריהם
->->->לקמיעות שכתב שבת סא. ציון ו סדרי התמחות הקמיעות וסופריהם
->->מתי הקמיע נחשב מומחה שבת סא. ציון ו סדרי התמחות הקמיעות וסופריהם
->->שיש בו דברי קדושה שבת סא: ציון בלי ציון יציאה בקמיע שאינו מחופה עור
->קמרא (אבנט חשוב שיש בו חתיכות כסף וזהב) שבת נט: ציון ג יציאה באזור זהב
->->באיש, באשה רגילה או באשה חשובה שבת נט: ציון ג יציאה באזור זהב
->שן תותבת שבת סה. ציון ה יציאה בשן תותבת
->->של אדם שבת סה. ציון ה יציאה בשן תותבת
->->של זהב שבת סד: ציון ב יציאה בחוטי שיער שאינם שלה; שבת סה. ציון ה יציאה בשן תותבת
->->של כסף או של עץ שבת סה. ציון ה יציאה בשן תותבת
->תפילין שבת סא: ציון בלי ציון יציאה בקמיע שאינו מחופה עור
->תפילין בערב שבת לפני חשיכה
->->אם התפילין בידיו או עליו שבת יב. ציון ב מותר לצאת עם התפילין ערב שבת לפני החשיכה
->->של ראש או של יד שבת יב. ציון ב מותר לצאת עם התפילין ערב שבת לפני החשיכה
מוציא מרשות לרשות (בשבת) - ההנחה
->האם מחשבה מועילה להחשיב את מקום ההנחה כאילו יש בו ארבעה על ארבעה טפחים, כגון המתכוון לזרוק חפץ בפי הכלב או לכבשן או על גבי קנה שבת קב. ציון ה החיוב במכוון לזרוק לפי הכלב ולכבשן
->הכותב תוך כדי הליכה - האם הוא חייב על הוצאת הדיו שבת פ. ציון ב הנחת הדיו ע"י כתיבה תוך כדי הליכה
->->אם כתב על ידו או על נייר שבידו שבת פ. ציון ב הנחת הדיו ע"י כתיבה תוך כדי הליכה
->המוציא דיו ומניח אותו על נייר תוך כדי הליכה שלא בדרך כתיבה שבת פ. ציון ב הנחת הדיו ע"י כתיבה תוך כדי הליכה
->הנחה על עמוד ברה"ר שבת ח. ציון ד עמוד ברה"ר - ההגדרה והחיוב
->הנחת גופו כשחפץ עליו - האם היא כהנחת חפץ שבת ג. ציון ב עקירה והנחה בגוף וביד
->חפץ שעקר בערב שבת - האם מותר להניחו בשבת, מהתורה או מדרבנן שבת קנה: ציון ל פרק א המגבל והנותן מים לצורך עירוב
->יציאה מרשות לרשות או הליכה ארבע אמות ברה"ר עם חפץ בידו ועמד - האם נחשבת הנחה שבת ה: ציון ז מתי נחשבת עמידה להנחה
->מי שנכנס בגופו עם חפץ לרשות אחרת - האם מותר לקחת ממנו את החפץ ולהניחו שבת ב. ציון א משנת יציאות השבת וחילוקי הדינים שבה
מוציא מרשות לרשות (בשבת) - העברה ארבע אמות ברה"ר
->בלי הנחה שבת צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->המעביר שתי אמות בשוגג, שתי אמות במזיד, ושתי אמות שוב בשוגג - האם הוא חייב חטאת שבת קב. ציון ג אינו חייב עד שיהיו תחילתו וסופו בשגגה
->העומד ברה"י ומטלטל ד"א ברה"ר שבת ח: ציון ו הנוטל מבעה"ב ונותן לעני
->חלקן ברה"ר אחת וחלקן ברה"ר שנייה שבת צז: ציון ה ארבע אמות שמצורפות בכמה רשויות
->מימינו לשמאלו שבת ח: ציון ו הנוטל מבעה"ב ונותן לעני
->פחות פחות מארבע אמות שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->ברה"ר או בכרמלית שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->בשעת הדחק שבת קנג. ציון ב מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->->האם חייב שבת ה: ציון ז מתי נחשבת עמידה להנחה
->->האם מותר שבת ה: ציון ז מתי נחשבת עמידה להנחה
->->->בטלטול מציאה שבת ה: ציון ז מתי נחשבת עמידה להנחה
מוציא מרשות לרשות (בשבת) - סוג החפץ
->איסורי הנאה
->->כזית מן המת שבת עה: ציון מ הוצאת דבר שאינו ראוי להצניע
->->->במת גוי שבת עה: ציון מ הוצאת דבר שאינו ראוי להצניע
->->משמשי עבודה זרה שבת צ. ציון ב הדין בהוצאת דברים שצריכים ביעור או גניזה
->->->שיעור החיוב שבת צ. ציון ב הדין בהוצאת דברים שצריכים ביעור או גניזה
->->עבודה זרה שבת עה: ציון מ הוצאת דבר שאינו ראוי להצניע
->->->הוצאתה לשם שריפה שבת עה: ציון מ הוצאת דבר שאינו ראוי להצניע
->דבר הראוי לגוי ולא לישראל שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
->דבר שצריך גניזה כגון אבני ועפר המזבח, מקק ספרים ומקק מטפחותיהם שבת צ. ציון ב הדין בהוצאת דברים שצריכים ביעור או גניזה; שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ב
->דם שבת עה: ציון מ הוצאת דבר שאינו ראוי להצניע
->->בדם נידה, טהור או טמא שבת עה: ציון מ הוצאת דבר שאינו ראוי להצניע
->הוצאת מת המוטל בחמה לרשות אחרת כגון לכרמלית שבת מג: ציון ב טלטול מת המונח בחמה
->הוצאת מת כדי להינצל מריח רע שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ב
->הוצאת מת כדי לקוברו שבת צ. ציון ב הדין בהוצאת דברים שצריכים ביעור או גניזה; שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ב-ג
->->מת ישראל או מת גוי שבת צ. ציון ב הדין בהוצאת דברים שצריכים ביעור או גניזה
->המוציא אדם חי במיטה - האם הוא חייב על המיטה שבת צג: ציון ה המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי
->המוציא תינוק וכיס תלוי בצווארו - האם הוא חייב על הכיס שבת צג: ציון ה המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי
->מי רגלים - כמה זמן צריכים להשתהות כדי לחייב על הוצאתם שבת צ. ציון א החיוב בהוצאת מי רגלים
->סנדל שנפסקה רצועתו
->->הכנסתו מכרמלית לרה"י שבת קיב. ציון א טלטול סנדל שנפסקה רצועתו
->->טלטולו בכרמלית או ברה"ר שבת קיב. ציון א טלטול סנדל שנפסקה רצועתו
->קשר מוכסין (פטוֹר ממס) לאחר שהראהו למוכס שבת עח: ציון ד המוציא קשר מוכסין לאחר שהראהו למוכס
->שטר חוב
->->הוצאתו ע"י הלווה או המלווה שבת עח: ציון ג שיעור החיוב בהוצאת שטר
->->פרוע או שאינו פרוע שבת עח: ציון ג שיעור החיוב בהוצאת שטר
->->שטר שאי אפשר לקיימו והלווה טוען שפרע שבת עח: ציון ג שיעור החיוב בהוצאת שטר
->->שיעור החוב שבת עח: ציון ג שיעור החיוב בהוצאת שטר
->שלהבת
->->שמחוברת לדבר שיש בו ממש אבל אין בו שיעור הוצאה ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה; ביצה לט. ציון ה הוצאת גחלת ושלהבת בשבת
->->שמנותקת מגחלת ביצה לט. ציון ג דין הנאה מגחלת ובשלהבת של עבודה זרה; ביצה לט. ציון ה הוצאת גחלת ושלהבת בשבת
מוציא מרשות לרשות (בשבת) - צורת ההוצאה
->אומן המוציא את כלי עבודתו דרך אומנותו שלא כדרך המוציאים שבת יא: ציון ה הטלטול של אומן דרך אומנותו
->בזרוע שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->ביד ימין וביד שמאל שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->בכתפו שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->->למעלה מעשרה טפחים או מתחת לעשרה טפחים שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->->משא קל או כבד שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->בפיו
->->אוכל, בשעת האכילה או שלא בשעת האכילה שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->->כלי שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->גרירה שבת ח: ציון ד הוצאה ע"י זקיפה והשלכה
->->בהוצאה מרשות לרשות או בהעברת ד"א ברה"ר שבת ח: ציון ד הוצאה ע"י זקיפה והשלכה
->דידוי בהמה, חיה ועוף שבת קכח: ציון ה דידוי תרנגולת, בהמה, חיה ועוף בשבת
->->ברה"ר או בכרמלית שבת קכח: ציון ה דידוי תרנגולת, בהמה, חיה ועוף בשבת
->->גדולים או קטנים שבת קכח: ציון ה דידוי תרנגולת, בהמה, חיה ועוף בשבת
->->תרנגולת שבת קכח: ציון ה דידוי תרנגולת, בהמה, חיה ועוף בשבת
->הוצאת תינוק שגורר את רגליו שבת קכח: ציון ב גרירת תינוק בשבת
->->ברה"ר או בכרמלית שבת קכח: ציון ב גרירת תינוק בשבת
->->מהתורה או מדרבנן שבת קכח: ציון ב גרירת תינוק בשבת
->זקיפת דבר ארוך והשלכתו הלאה שבת ח: ציון ד הוצאה ע"י זקיפה והשלכה
->לבלר של המלך הנושא דבר באופן שדרכו לחזור לאחור במקום להישאר לפניו שבת צב: אחרי ציון ג הלכות המיוחדות ללבלרי מלכות ומקבלי פתקים
->על ראשו שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->->אם אוחז בחפץ גם בידו או לא שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
->->במקום שנוהגים כך ובמקום אחר שבת צב. אחרי ציון ג חיובים המבוססים על מנהגי מקומות ויחידים
->->משא קל או כבד שבת צב. ציון ג החיוב והפטור בצורות שונות של הוצאה
מוציא מרשות לרשות (בשבת) - שיעור החיוב
->באבן שבת פא. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת אבן
->בבגד שבת עט. ציון ג שיעור החיוב בהוצאת בגד, שק ומפץ
->בגחלת ביצה לט. ציון ה הוצאת גחלת ושלהבת בשבת
->בגרעינים שבת צ: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת גרעינים
->->גרעיני חיטה שבת צ: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת גרעינים
->->גרעינים שראויים לזריעה שבת צ: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת גרעינים
->->->אם מוציאים אותם במתכוון לזריעה שבת צ: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת גרעינים
->->המוציא להסיק שבת צ: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת גרעינים
->->שראויים לאכילה או שאינם ראויים לאכילה שבת צ: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת גרעינים
->בדבש שבת עז: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת דבש
->בדיו שבת פ. ציון א שיעור החיוב בהוצאת דיו
->->אם הדיו נמצא בכלי כגון קולמוס או קלמר שבת פ. ציון א שיעור החיוב בהוצאת דיו
->->->חיוב על הוצאת הכלי שבת פ. ציון א שיעור החיוב בהוצאת דיו
->->->צירוף שיעורי הדיו הנמצאים בשני כלים שבת פ. ציון א שיעור החיוב בהוצאת דיו
->->דיו יבש או לח שבת פ. ציון א שיעור החיוב בהוצאת דיו
->בזרעוני גינה שבת צ. ציון ו שיעור החיוב בהוצאת זרעוני גינה
->->בקישואין, בדלועין ובפול המצרי שבת צ. ציון ו שיעור החיוב בהוצאת זרעוני גינה
->->זרעונים הנאכלים לאדם או שאינם נאכלים שבת צ. ציון ו שיעור החיוב בהוצאת זרעוני גינה
->בחגב
->->חי או מת שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
->->טהור או טמא שבת צ: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חגב
->בחָלָב, של בהמה טהורה ושל בהמה טמאה שבת עז: ציון א שיעור החיוב בהוצאת חלב
->בחרסית שבת פ. ציון י שיעור החיוב בהוצאת חרסית
->בטיט שבת פ: ציון א השיעור המחייב בהוצאת שיער וטיט
->ביין חי שבת עו: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת יין חי; שבת עז. ציון א שיעור החיוב בהוצאת יין קרוש
->->ביין שרוני שבת עו: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת יין חי
->ביין קרוש (שהתייבש) שבת עז. ציון א שיעור החיוב בהוצאת יין קרוש
->בכחול לעיניים שבת פ. ציון ח השיעור המחייב בהוצאת כחול
->->כחול שמשתמשים בו לקישוט או שמשתמשים בו לרפואה שבת פ. ציון ח השיעור המחייב בהוצאת כחול
->במאכל אדם - שיעור כגרוגרת
->->האם מצרפים לשיעור את הגרעינים, הסובין והמורסן שבת עו: ציון א שיעור מאכלים וצרופם במלאכת הוצאה
->->האם מצרפים לשיעור את הקליפות שבת עו: ציון א שיעור מאכלים וצרופם במלאכת הוצאה
->->->קליפות הנאכלות ע"י הדחק שבת עו: ציון א שיעור מאכלים וצרופם במלאכת הוצאה
->->->קליפות הנאכלות עם הפרי שבת עו: ציון א שיעור מאכלים וצרופם במלאכת הוצאה
->->->קליפות עדשים שבת עו: ציון א שיעור מאכלים וצרופם במלאכת הוצאה
->במים
->->טל שבת עח. לפני ציון א שעור החיוב בהוצאת מים
->->מים המיועדים לרפואה שבת עח. לפני ציון א שעור החיוב בהוצאת מים
->->מים שרגילים לשתותם או שלא רגילים לשתותם שבת עח. לפני ציון א שעור החיוב בהוצאת מים
->במפץ שבת עט. ציון ג שיעור החיוב בהוצאת בגד, שק ומפץ
->בנייר שבת עח: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת נייר
->->נייר מחוק שבת עח: ציון ג שיעור החיוב בהוצאת נייר מחוק
->->נייר רגיל שבת עח: ציון ג שיעור החיוב בהוצאת נייר מחוק
->בעור
->->אחרי גמר עיבודו שבת עט. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת העור
->->באמצע עיבודו שבת עט. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת העור
->->'דפתרא' שבת עט. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת העור
->->'חיפה' שבת עט. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת העור
->->לפני שהוחל עיבודו שבת עט. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת העור
->->'מצה' שבת עט. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת העור
->בעצים ביצה לט. ציון ו שיעור הוצאת עצים בשבת
->בקילור (רפואה לעינים) שבת עז: ציון א שיעור החיוב בהוצאת קילור
->בקנה שבת פ: ציון ד שיעור החיוב בהוצאת קנה
->->קנה עבה שבת פ: ציון ה שיעור החיוב בהוצאת קנה עבה
->->קנה עבה ומרוסס שבת פט: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת תבלין
->בשומן
->->שומן המיועד לאכילה שבת עח: ציון א שיעור החיוב בהוצאת שמן הראוי לטיגון
->->שומן שאסור באכילה ומיועד לריפוי מכה שבת עח: ציון א שיעור החיוב בהוצאת שמן הראוי לטיגון
->בשופכין המיועדים לגבל טיט שבת פ: ציון א השיעור המחייב בהוצאת שיער וטיט
->בשיער שבת פ: ציון א השיעור המחייב בהוצאת שיער וטיט
->בשמן שבת עז: ציון ג שיעור החיוב בהוצאת שמן
->->שמן המיועד לסיכה שבת עח: ציון א שיעור החיוב בהוצאת שמן הראוי לטיגון
->->שמן הראוי לאכילה וטיגון שבת עח: ציון א שיעור החיוב בהוצאת שמן הראוי לטיגון
->בשעווה שבת פ. ציון ט שיעור החיוב בהוצאת שעווה
->בשק שבת עט. ציון ג שיעור החיוב בהוצאת בגד, שק ומפץ
->בתבלין שבת פט: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת תבלין
->->צירוף תבלינים שונים לשיעור שבת פט: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת תבלין
->גרוגרת שצמקה משיעורה שבת עז. ציון א שיעור החיוב בהוצאת יין קרוש
->המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי - האם הוא פטור אף על פי הכלי שבת צג: ציון ה המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי
->->אם האוכלים זקוקים לכלי או שאינם זקוקים לכלי שבת צג: ציון ה המוציא אוכלים פחות מכשיעור בכלי
->המוציא חצי קופה לרה"ר - האם הוא חייב שבת ק. ציון ג החיוב בזורק דבר שנדבק בכותל
->המוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה לפחות מכגרוגרת וחזרה ותפחה לכגרוגרת והניחה שבת צא. ציון א המוציא חצי גרוגרת ותפחה או גרוגרת וצמקה; שבת צא. ציון ד דיחוי לענין שבת
->->אם תפחה מחמת עצמה או מחמת גשם שבת צא. ציון ד דיחוי לענין שבת
->המוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה לפחות מכגרוגרת ונמלך לזורעה והניחה שבת צא. ציון א המוציא חצי גרוגרת ותפחה או גרוגרת וצמקה
->->אם נמלך לזורעה בזמן שצמקה שבת צא. ציון א המוציא חצי גרוגרת ותפחה או גרוגרת וצמקה
->->אם נמלך לזורעה לפני שצמקה שבת צא. ציון א המוציא חצי גרוגרת ותפחה או גרוגרת וצמקה
->המוציא כחצי גרוגרת לזריעה ולפני שהניחה תפחה לכגרוגרת ונמלך לאוכלה שבת צא. ציון א המוציא חצי גרוגרת ותפחה או גרוגרת וצמקה
->->אם נמלך לאוכלה לפני שתפחה שבת צא. ציון א המוציא חצי גרוגרת ותפחה או גרוגרת וצמקה
->המוציא כחצי גרוגרת לזריעה ונמלך לאוכלה ואח"כ נמלך לזרעה שבת צא. ציון ד פרק ב דיחוי לענין שבת
->המוציא כל שהוא שהצניע לזריעה או להראות ממנו דוגמה או לרפואה שבת צ: ציון ד חיובו של המצניע בכל שהוא
->->אם אדם אחר הוציא שבת צ: ציון ד חיובו של המצניע בכל שהוא
->->אם הוציא והשלים כבר את מה שהיה צריך והכניסו שבת צ: ציון ד חיובו של המצניע בכל שהוא
->->אם חזר והכניסו בחול שבת צ: ציון ד חיובו של המצניע בכל שהוא
->->אם נמלך מלזורעו וזרקו לאוצר - האם הוא חייב על הכנסתו שבת צ: ציון ד חיובו של המצניע בכל שהוא
->->אם שכח למה הצניעו אבל זוכר שהצניע שבת צ: ציון ה החיוב במצניע ששכח למה הצניע
->->אם שכח שהצניע שבת צ: ציון ה החיוב במצניע ששכח למה הצניע
->->שלוחו של המצניע ששכח כשאמר לו בסתם שיוציא שבת צ: ציון ה החיוב במצניע ששכח למה הצניע
->המוציא לבע"ח שצריך שיעור גדול, מאכל בשיעור מועט הראוי לבעל חיים אחר שבת עו. ציון ב המוציא לגמלים מאכל פרות בכמות קטנה
->->המוציא לגמל מאכל פרה בכמות קטנה בשיעור הראוי לפרה שבת עו. ציון ב המוציא לגמלים מאכל פרות בכמות קטנה
->המוציא לפרה מאכל של גמל בכמות קטנה שאינה מספקת לגמל שבת עו. ציון ב המוציא לפרות מאכל גמלים בכמות קטנה
->המוציא שיעור שאין מצניעים כמוהו ומישהו הצניע
->->אם אדם אחר הוציא שבת עח. אחרי ציון א פעמים שמתחייב על מה שמצניע חברו
->->->אם תלמיד הוציא דבר שהצניע רבו שבת עח. אחרי ציון א פעמים שמתחייב על מה שמצניע חברו
->->אם המצניע הוציא שבת עח. אחרי ציון א פעמים שמתחייב על מה שמצניע חברו
->כזית מלחם הפנים או משתי הלחם שנפסלו שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->כזית מצה שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->כזית ממאכל אסור שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->צירוף אוכלים לשיעור חיוב הוצאה שבת פט: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת תבלין
->צירוף הוצאות לשיעור
->->אם היו בהעלם אחד וברשות אחת שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות
->->אם היו מרשות אחת לרשויות נפרדות או מרשויות נפרדות לרשות אחת שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות
->->->אם בין הרשויות הנפרדות הפרידו רה"י, כרמלית, מקום פטור או "פיסלא" שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות; שבת צז: ציון ה ארבע אמות שמצורפות בכמה רשויות
->צירוף תבלינים לשיעור ע"ז סו. ציון ד צירוף תבלינים לאיסור
מוציא מרשות לרשות ביו"ט (ראה גם: מתוך)
->אם היה יכול לעשות לפני יו"ט
->->הולכת סכין או בהמה כדי לשחוט ביצה יא. ציון ט הולכת בהמה או סכין לשחיטה ביום טוב
->->הולכת תבלין או מדוכה כדי לדוך תבלין ביצה יא. ציון י הולכת תבלין ומדוכה
->שלא לצורך היום ביצה ו. ציון ג פסקה ג דיני מת ביום טוב ראשון ושני
מוציא שם רע
->אם אמר שאשתו (הנערה) זינתה בהיותה קטנה כתובות מד: ציון ב המוציא שם רע כשאין האשה נסקלת על פיו
->אם בגרה לאחר שהוציא עליה שם רע - האם הקנס לבת כתובות מד: ציון א הקנס של מוציא שם רע ביתומה ובנערה שמתה או שבגרה
->אם גם לפי טענתו אינה חייבת סקילה כתובות מד: ציון ב המוציא שם רע כשאין האשה נסקלת על פיו
->אם האב הביא עדים שמזימים את עדי הבעל או רק מכחישים אותם כתובות מה: ציון ג סדר הדברים המחייב במוציא שם רע
->אם הביא עדים שזינתה בלי לפרוס את השמלה כתובות מה: ציון ג סדר הדברים המחייב במוציא שם רע
->אם הוציא עליה שם רע משבגרה כתובות מה. ציון א נערה מאורסה שזינתה ובגרה לפני העמדה בדין
->אם לא הודה ששיקר כתובות מה: ציון ג סדר הדברים המחייב במוציא שם רע
->אם מתה לפני העמדה לדין או לפני גמר הדין - האם חייב קנס כתובות מד: ציון א הקנס של מוציא שם רע ביתומה ובנערה שמתה או שבגרה
->אם נשא אשה וגירשהּ והחזירהּ והוציא שם רע שלא היו לה בתולים בנישואין הראשונים
->->אם בפעם הראשונה רק קידש אותה כתובות מו. ציון ו המוציא שם רע על הנישואין הראשונים
->->בזמן הזה כתובות מו. ציון ו המוציא שם רע על הנישואין הראשונים
->->האם הבעל חייב לקיימה או שיכול לגרשה או חייב לגרשה כתובות מו. ציון ו המוציא שם רע על הנישואין הראשונים
->->האם חייב מלקות וקנס כתובות מו. ציון ו המוציא שם רע על הנישואין הראשונים
->בזמן הזה כתובות מד: ציון ב המוציא שם רע כשאין האשה נסקלת על פיו
->האם חייב קנס אם לא הוזמו עדיו אלא הוכחשו סנהדרין ח. ציון ט החשש ללעז ולכבוד הראשונים
->הביא עדים שזינתה ארוסתו, ועדי האב הזימום, והוזמו עדי האב - האם עדי האב חייבים לשלם לבעל סנהדרין ט: ציון א ממון לזה ונפשות לזה
->חיוב מלקות
->->אם בא עליה שלא כדרכה כתובות מה: ציון ג סדר הדברים המחייב במוציא שם רע; כתובות מו. ציון ל מוציא שם רע כשבא עליה שלא כדרכה
->->אם לא בא עליה - מלקות או מכת מרדות מדרבנן כתובות מה: ציון ג סדר הדברים המחייב במוציא שם רע; כתובות מו. ציון ל מוציא שם רע כשבא עליה שלא כדרכה
->יבם שייבם את אשת אחיו והוציא שם רע על נישואי אחיו כתובות מו. ציון ז המוציא שם רע על נישואי אחיו
->->אם הראשון קידש אותה ולא נשאה כתובות מו. ציון ז המוציא שם רע על נישואי אחיו
->כמה דיינים צריך, בתביעת הבעל ובתביעת האב סנהדרין ח. ציון ט החשש ללעז ולכבוד הראשונים
->מלקות ותשלומין בו מכות ב: ציון ח חיוב הזוממין, קנס או ממון
->על יתומה - האם הקנס לעצמה או ליורשי האב כתובות מד: ציון א הקנס של מוציא שם רע ביתומה ובנערה שמתה או שבגרה
->->אם נתייתמה אחרי העמדה לדין כתובות מד: ציון א הקנס של מוציא שם רע ביתומה ובנערה שמתה או שבגרה
->->אם נתייתמה אחרי שבא עליה ולפני העמדה לדין כתובות מד: ציון א הקנס של מוציא שם רע ביתומה ובנערה שמתה או שבגרה
->על קטנה כתובות מד: ציון ב המוציא שם רע כשאין האשה נסקלת על פיו
->שמיטת הקנס בשביעית גיטין יח. ציון ג מאימתי השביעית משמטת את הכתובה
->->אם זקפו כמלווה גיטין יח. ציון ג מאימתי השביעית משמטת את הכתובה
מוקף (ראה: חלה; תרומה)
מוקפים (עיר המוקפת חומה - לענין קריאת מגילה בט"ו)
->בן כרך שקרא בי"ד מגילה ב. ציון א קריאת המוקפים ביום ט"ו
->זמן הקריאה בעיר שספק מוקפת
->->בשני ימי הפורים או באחד מהם מגילה ה: ציון ט פורים בערים המסופקות
->->האם מברכים על הקריאה מגילה ה: ציון ט פורים בערים המסופקות
->סמוך לכרך או נראה מהכרך קורא בט"ו
->->הגדרתו מגילה ב: ציון ד סמוך ונראה
->->אופן מדידת המרחק בינם לבין הכרך מגילה ב: ציון ד סמוך ונראה
->עיר שאינה מוקפת חומה ויש בה עשרה בטלנים מגילה ג: ציון י כרך שאין בו עשרה בטלנים
->שאין בה עשרה בטלנים
->->האם קוראים בה בי"ד או בט"ו מגילה ג: ציון י כרך שאין בו עשרה בטלנים
->->האם רשאים להקדים ליום הכניסה מגילה ג: ציון י כרך שאין בו עשרה בטלנים
->שבחוץ לארץ מגילה ב. ציון א קריאת המוקפים ביום ט"ו
->שחרב ונעשה של גויים מגילה ב. ציון א קריאת המוקפים ביום ט"ו
->->דין מקום שסמוך לכרך כזה ונראה לו מגילה ב. ציון א קריאת המוקפים ביום ט"ו
->שישב ולבסוף הוקף מגילה ג: ציון ח כרך שישב ולבסוף הוקף
מוקצה (דברים האסורים בטלטול בשבת וביו"ט) - כללי (ראה גם: בעלי חיים, זימונם ליו"ט; טלטול; מחובר שנתלש; נבילה)
->אבן שחשב עליה לפצוע בה אגוזים שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם
->אבן שעל פי החבית
->->האם ההנחה מחשיבה אותה ככיסוי שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->טלטולה לצורך גופה ומקומה שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->שימוש באבן לתשמישים אחרים שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->אבנים לבית הכסא (ראה: בית הכיסא)
->אבנים שלא חוברו בטיט אלא מונחות זו על זו ב"ק פא: ציון א נפנים מאחורי הגדר
->אבנים שנשארו מבנין שבת קכד: ציון ה טלטול אבנים שנשארו מהבנין
->->אם סידרן זו על זו שבת קכד: ציון ה טלטול אבנים שנשארו מהבנין
->->לצורך גופו או מקומו שבת קכד: ציון ה טלטול אבנים שנשארו מהבנין
->אבנים שעומדות לבנין שבת קכד: ציון ה טלטול אבנים שנשארו מהבנין
->אופן הכשרת חפץ שאינו כלי כדי שיהיה עליו תורת כלי ולא מוקצה שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->אם אינו ראוי לתשמיש חוץ מהתשמיש שרוצה להשתמש בו שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->אוצר של פירות ועצים ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->באבנים שלא חוברו בטיט אלא מונחות זו על זו ב"ק פא: ציון א נפנים מאחורי הגדר
->בגד שנמצא במכבש של כובסים שבת קמא. ציון ב מכבש של כובסים
->בדבר של גוי
->->בגרוגרות וצימוקים ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->בתלוש ובמחובר ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->בתמרי דעיסקא ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->בהמה בייתית או מדברית ביצה מ. ציון ד דין מוקצה בבהמות בייתיות ומדבריות
->בהמה שמתה בשבת או ביו"ט - האם אסורה לכלבים משום מוקצה
->->אם היתה מסוכנת או חולה או בריאה לפני שבת ויו"ט ביצה כז: ציון ג בהמה שמתה ביום טוב
->->בבהמת קדשים או חולין ביצה כז: ציון ג בהמה שמתה ביום טוב
->ביטול כלי מהיכנו (ראה: ביטול כלי מהיכנו)
->בלולב ביו"ט אחרי גמר מצוותו והנחתו סוכה מא: ציון ט מנהג של אנשי ירושלים בנטילת לולב
->בסיס לדבר אסור (ראה: בסיס לדבר אסור)
->בתערובת שבה פסולת מרובה על אוכל ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->גרף של רעי שבת קכא: ציון ב טלטול צואה
->דבר שאינו ראוי לאדם אחד מחמת איסור ומותר לאחרים - האם מותר לו בטלטול שבת קכז: ציון א טלטול תרומה וכל דבר שמותר לזה ואסור לזה
->דבר שאינו ראוי לעשירים כגון מטליות של שלוש על שלוש אצבעות
->->האם מותר לעני לטלטלו בבית העשיר שבת קכז: ציון א טלטול תרומה וכל דבר שמותר לזה ואסור לזה
->->האם מותר לעשיר לטלטלו בבית העני שבת קכז: ציון א טלטול תרומה וכל דבר שמותר לזה ואסור לזה
->דבר שדחאו בידיים או לא דחאו בידיים ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->דבר שהוא יושב ומצפה לו שיהיה ראוי ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->דבר שהיה מוקצה מחמת איסור דרבנן ועבר על האיסור - האם מותר לטלטלו ביצה ב. ציון ג פסקה ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->דבר שרגיל להופיע, כגון נהר או מעיין שבת קכא: ציון ב טלטול צואה
->דלת שהתפרקה מכלי שבת קכב: ציון ב טלטול דלתות כלים שהתפרקו
->->אם היא ראויה לתשמיש אחר או לא שבת קכב: ציון ב טלטול דלתות כלים שהתפרקו
->->טלטול מחמה לצל שבת קכב: ציון ב טלטול דלתות כלים שהתפרקו
->האם טלטול בכרמלית חמור מטלטול מוקצה שבת פא. ציון ד טלטול אבנים לבית הכסא (א)
->האם יש מוקצה לחצי שבת סוכה מא: ציון ט מנהג של אנשי ירושלים בנטילת לולב
->הכנתו ע"י עשיית תנאי להשתמש בו
->->במוקצה מחמת איסור ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->בנר שהדליקו בו וכבה ביצה ל: ציון ה עצי סוכה אסורים כל שבעה
->->בסוכה (לאו דוקא של מצוה) שנפלה בשבת או ביו"ט ביצה ל: ציון ה עצי סוכה אסורים כל שבעה
->->->אם היתה רעועה או חזקה ערב שבת או ערב יו"ט ביצה ל: ציון ה עצי סוכה אסורים כל שבעה
->->בעצים הסמוכים לדפנות ביצה ל: ציון ה עצי סוכה אסורים כל שבעה
->->->אם היתה רעועה או חזקה ערב שבת או ערב יו"ט ביצה ל: ציון ה עצי סוכה אסורים כל שבעה
->הכנתו
->->אמירת "מכאן עד כאן אני נוטל למחר", או "זה וזה אני נוטל" ביצה ב: ציון ב פסקה ו איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->->בבעלי חיים ובדברים אחרים ביצה ב: ציון ב פסקה ו איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->->האם "יש ברירה" ביצה ב: ציון ב פסקה ו איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->->זימון יונים מבעוד יום ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->->זימון פירות מאוצר מבעוד יום באמירת "מכאן אני אוכל למחר" או "מכאן עד כאן אני נוטל" או ברשימה ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->->מתי צריך מעשה ומתי די במחשבה ביצה ב: ציון ב פסקה ו איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->הקדש שנפדה בלא חומש שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->זימן שלושה גוזלות לשחוט ביום טוב ומצא שניים ביו"ט - האם חוששים שהם אחרים ואסורים משום מוקצה פסחים י. ציון ז שינוי בנמצא לעומת המונח
->זמורה
->->אם היא מחוברת לקרקע או לא שבת קכה: ציון ג זמורה הקשורה בטפיח
->->אם היא קשורה לכלי שממלאים בו מים או אינה קשורה שבת קכה: ציון ג זמורה הקשורה בטפיח
->->של אילן סרק או של אילן פרי שבת קכה: ציון ג זמורה הקשורה בטפיח
->חבל שבת קיג. ציון ד טלטול וקשירת חבל באבוס ובפרה
->->בחבל של אורג שבת קיג. ציון ד טלטול וקשירת חבל באבוס ובפרה
->חריות של דקל
->->אם חשב עליהן בלי ישיבה שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם; שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה; שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם ישב עליהן מבעוד יום שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->אם נמלך עליהן לישיבה ולא קשרן לצורך זה וכן לא חשב לשבת עליהן מערב שבת שבת קמב: ציון א טלטול חבית וכר שיש עליהם מוקצה
->->אם קשר אותן שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->חריות של דקל, ישיבה עליהן
->->אם חשב עליהן מבעוד יום שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->אם ישב עליהן לפני שבת ולא חשב עליהן שבת פא. ציון ח אבן שירדו עליה גשמים והטשטשו סימני הקינוח
->->אם ישב עליהן מבעוד יום שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->חתיכת בגד (פקורין וציפא) שמניחים על מכה
->->אם חשב עליה שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם
->->בגד של צמר, פשתן, או סמרטוט שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם
->טלטול איזמל לאחר המילה בשבת סוכה מא: ציון ט מנהג של אנשי ירושלים בנטילת לולב
->טלטול דבר לצורך מוקצה
->->במקום הפסד שבת מב: ציון ג טלטול לצורך דבר שאינו ניטל
->->במקום הפסד מרובה שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
->->הבאת כרים וכסתות שיקבלו עליהם כלי מוקצה שבת מב: ציון ג טלטול לצורך דבר שאינו ניטל
->->כפיית כלי על ביצה שנולדה בשבת כדי שלא תישבר שבת מב: ציון ג טלטול לצורך דבר שאינו ניטל
->->לצורך כלי שמלאכתו לאיסור שבת מב: ציון ג טלטול לצורך דבר שאינו ניטל
->->לצורך מת שבת מב: ציון ג טלטול לצורך דבר שאינו ניטל
->טלטול כלי לצורך דבר שאינו ניטל ביצה לה: ציון ד כיסוי פירות מפני דלף ומטר בשבת וביום טוב
->->כיסוי אבנים ביצה לו. ציון ד פורסים מחצלת על אבנים בשבת
->->כיסוי כוורת, כשיש בו דבש או כשאין ביצה לו. ציון ז פורסים מחצלת על כוורת בשבת
->->כפיית כלי ע"ג ביצה ביצה ג. ציון ב כפיית כלי על ביצה שנולדה בשבת
->טלטול שיירי כוס אגב הכוס שבת מג: ציון ב טלטול מת המונח בחמה
->טלטולו כדי להצילו מדליקה או מלסטים שבת קנג. ציון ב פרק ג מי שהחשיך בדרך ומעותיו בידו
->כיסוי של בור שאין לו בית אחיזה - האם מותר ליטלו מעל הבור ולהחזירו שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם אין עליו תורת כלי שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם הוא נמצא מעל הבור או שאינו נמצא מעל הבור שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->כיסוי של כלי שמחובר לקרקע שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם הכלי קבור בקרקע שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם יש לו בית אחיזה או אין לו בית אחיזה שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->כיסוי של כלי
->->אם אין עליו תורת כלי שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם השתמש בו מבעוד יום שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם חשב עליו מבעוד יום שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם יש לו בית אחיזה או אין לו שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם תיקן אותו במעשה שיהיה ראוי לתשמיש שרוצה להשתמש בו או לעשות בו מלאכה אחרת שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->כיסוי של תנור
->->אם אין לו בית אחיזה שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->->אם התנור מיטלטל או מחובר לקרקע שבת קכו: ציון א דין כיסויי כלים
->כיסוי תיבה, שידה ומגדל שבת קכב: ציון ב טלטול דלתות כלים שהתפרקו
->->אם הוא ראוי לתשמיש אחר או לא שבת קכב: ציון ב טלטול דלתות כלים שהתפרקו
->כלי אריגה שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->->הכובד העליון והכובד התחתון שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->->העמודים של המכונה שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->->חבל של אורג שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->->לצורך גופם או מקומם שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->->קני האריגה שבת קיג. ציון ו טלטול כלי אריגה בשבת
->כלי האורג הכבדים או סולם כבד, שמלאכתו להיתר ביצה ט: ציון א טלטול סולם של עליה ביום טוב
->כלי כבד שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->כלי לשאיבה שיש בו אבן כדי להכביד שבת קכה. ציון ו טלטול כלי שיש בו אבן לשאיבה
->->אם האבן מהודקת או קשורה לכלי שבת קכה. ציון ו טלטול כלי שיש בו אבן לשאיבה
->->אם האבן נפלה - האם מותר לטלטל את הכלי שבת קכה. ציון ו טלטול כלי שיש בו אבן לשאיבה
->כלי מוקצה שנשבר שבת קכב: אחרי ציון ב טלטול כלי מוקצה שנשבר
->->דלת של בית שהתפרקה שבת קכב: אחרי ציון ב טלטול כלי מוקצה שנשבר
->->מוקצה מחמת חסרון כיס שנשבר שבת קכב: אחרי ציון ב טלטול כלי מוקצה שנשבר
->כלי שמלאכתו לאיסור (ראה: כלי שמלאכתו לאיסור)
->כלי שמלאכתו להיתר
->->האם מותר לטלטלו מחמה לצל שבת קכד. ציון ב כלי שמלאכתו להיתר
->->האם מותר לטלטלו שלא לצורך כלל שבת קכד. ציון ב כלי שמלאכתו להיתר
->->->כלים שלצורך סעודה כגון כוסות קערות שבת קכד. ציון ב כלי שמלאכתו להיתר
->->->ספרי קודש ואוכלים שבת קכד. ציון ב כלי שמלאכתו להיתר
->לבנים שנשארו מבניין או אבני בניין ביצה לא: ציון ה נטילת לבנים שנשארו מן הבנין בשבת
->->אם חשב עליהן מבעוד יום ביצה לא: ציון ה נטילת לבנים שנשארו מן הבנין בשבת
->->אם ישב עליהן מבעוד יום ביצה לא: ציון ה נטילת לבנים שנשארו מן הבנין בשבת
->לבנים שנשארו מבנין שבת קכד: ציון ה טלטול אבנים שנשארו מהבנין
->->אם הכין אותן במחשבה או במעשה שבת קכד: ציון ה טלטול אבנים שנשארו מהבנין
->מדוכה שיש בה שום שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->->->בשעת הדחק שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->מה שהוקצה בין השמשות הוקצה לכל היום
->->דבר שהיה אסור בין השמשות רק מחמת היום שעבר שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->מוכין וגיזי צמר שבת מט: ציון ג טלטול מוכין וגיזי צמר בשבת
->->אם טמן בהם או ייחדם להטמנה או לא ייחדם להטמנה שבת מט: ציון ג טלטול מוכין וגיזי צמר בשבת
->->שעומדים לסחורה או שאין עומדים לסחורה שבת מט: ציון ג טלטול מוכין וגיזי צמר בשבת
->מוקצה מחמת איסור ביו"ט שחל בע"ש (כגון ביצה שנולדה) - האם הוא מוקצה כל השבת סוכה מו: ציון א מוקצה באתרוג ובסוכה
->מוקצה שיבש ובעליו לא ידע על כך ביצה כה. ציון א הסוכר אמת המים מערב יום טוב
->->שיבש בין השמשות, ולא ידע שיבש עד למחר ביצה ב. ציון א פסקה ב איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->מחט שנשברה
->->אם ייחד את המחט לתשמיש שבת קכג. ציון ד טלטול מחט שנשברה
->->אם ניטל חודה מערב שבת או בשבת שבת קכג. ציון ד טלטול מחט שנשברה
->מחמת איסור
->->אם דחאו בידיים או לא דחאו בידיים ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->אם האיסור אינו בגוף הדבר אלא יש עליו אונס מצד אחר כגון פירות בבית סגור ביצה לא: ציון ד נטילת פירות מבית שנפחת
->->בהמה שנשחטה לחולה (שנעשה חולה בשבת) בשבת - האם מותרת לבריא ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->בית שנפחת ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->בעלי חיים שמתו ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->בשבת וביו"ט ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->דבר שהוא יושב ומצפה לו שיהיה ראוי ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->דבר שהיה מחובר בין השמשות ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->טבל שנתקן בשבת ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->טומן לפת וצנונות ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->נר שהיה דלוק ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->סוכה בנויה שנפלה ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->קורה שנשברה ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->מחמת חסרון כיס
->->דבר העומד לסחורה ומקפיד שלא להשתמש בו או אינו מקפיד שבת קכג: ציון ד מוקצה מחמת חסרון כיס
->->טלטולו כלאחר יד לצורך דבר המותר שבת קמא. ציון ב מכבש של כובסים
->->טלטולו לצורך גופו או לצורך מקומו שבת קכג: ציון ד מוקצה מחמת חסרון כיס
->->כלי שמלאכתו להיתר שקובע לו מקום מחמת חשיבותו שבת קכג: ציון ד מוקצה מחמת חסרון כיס
->מחמת חסרון כיס, בקורה העומדת לבנין ביצה ב: ציון א אין מבקעין קורות ביום טוב
->מחצלת שנקרעה שבת קכג. ציון ד טלטול מחט שנשברה
->->אם נקרעה בשבת או בערב שבת שבת קכג. ציון ד טלטול מחט שנשברה
->מיגו דאיתקצאי בין השמשות מחמת יום שעבר - מוקצה כל היום סוכה מו: ציון א מוקצה באתרוג ובסוכה
->מיגו דאתקצאי בין השמשות בגלל ספק היום הקודם, אתקצאי לכוליה יומא ביצה ל: ציון ט אתרוג של מצוה אסור באכילה כל היום
->מיטה שייחד למעות שבת מד: ציון א מיטה שיחדה למעות
->->לצורך גופו ומקומו שבת מד: ציון א מיטה שיחדה למעות
->מיטה שיש עליה מעות שבת מד: ציון א מיטה שיחדה למעות
->מנורה של חוליות - חשש שתתפרק ויחזירנה ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->מנורה של פרקים שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->מנורה בלי פרקים אלא עם חריצים הדומים לחוליות שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->קטנה או גדולה שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->רפויה שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->מת (ראה: מת)
->נגיעה בדבר האסור בטלטול בשבת וביו"ט, בלי לנענעו
->->בדבר עגול או שאינו עגול ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->לצורך המוקצה או לצורך אחר ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->נגר לדלת או קנה הדלת (ראה: דלת)
->נדבך של אבנים
->->אם חשב על הנדבך בערב שבת שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->אם ישב על הנדבך בערב שבת שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->אם סידר את אבנים לפני שבת שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->טלטול האבנים שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->ישיבה עליו שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים
->->->אם שיפשף אותן שבת קכה: ציון א נדבך של אבנים; שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->לצורך גופו ומקומו שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->->תשמישים אחרים בו שבת קכו. ציון א שימוש בפקק חלון, בנגר ובקנה
->נסר של בעל הבית או של אומן שבת מט: ציון ב טלטול נסרים בשבת
->סנדל שנפסקה רצועתו שבת קיב. ציון א טלטול סנדל שנפסקה רצועתו
->->אם נקרעה רצועתו הפנימית או החיצונה או שתיהן שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->->כריכתו בגומי הראוי למאכל בהמה שבת קיב. ציון א טלטול סנדל שנפסקה רצועתו
->ספוג (ראה: ספוג)
->עור שבת מט: ציון ב טלטול נסרים בשבת
->->לח או יבש שבת מט: ציון א טלטול עורות בשבת
->->מעובד או שאינו מעובד שבת מט: ציון א טלטול עורות בשבת
->->של אומן או של בעל הבית שבת מט: ציון א טלטול עורות בשבת
->->של בהמה גסה או של בהמה דקה שבת מט: ציון א טלטול עורות בשבת
->פאה נכרית שבת נ. ציון ד יציאה בפקורין ובציפא וטלטולם
->פקק של חלון (ראה: חלון)
->צואת אדם שבת קכא: ציון ב טלטול צואה
->->להוציא אותה ממקום שיושבים בו שבת קכא: ציון ב טלטול צואה
->צואת תרנגולים שבת קכא: ציון ב טלטול צואה
->->להוציא אותה מחצר הבית שבת קכא: ציון ב טלטול צואה
->קדירה רותחת ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->קנה של זיתים - האם הוא כלי שמלאכתו לאיסור שבת קכג: ציון א טלטול קנה של זיתים
->שברי כלים שבת קיב. ציון א טלטול סנדל שנפסקה רצועתו
->->אם הם עושים מעין מלאכה שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->אם הם ראויים למלאכה או אינם ראויים למלאכה שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->אם נשברו בחול או בשבת שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->חתיכת חרס שנשברה שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->->אם נזרקה לאשפה שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->->אם נשברה בחצר או נשברה ברה"ר שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->->אם נשברה מכלי שלם שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->->טלטולה בחצר וברה"ר שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->לצורך גופם או מקומם שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->מגופת חבית שנשברה שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->מחמה לצל שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->שברים של כלי שהיה מוקצה שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->->אם נשבר בשבת או בחול שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->->במוקצה מחמת חסרון כיס או כלי שמלאכתו לאיסור שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->שיירי מטלניות
->->שאין בהם שלוש על שלוש או שיש בהם שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->->שיירי טליתות של מצווה שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->שעון (ראה: שעון)
->תנור או כיריים חדשים ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
->->טלטול לצורך גופו ומקומו ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
מוקצה - אופן טלטולו
->אחיזה ביד תינוק שמחזיק מטבע שבת קמא: ציון כ טלטול תינוק שיש בידו מוקצה
->->במקום סכנת חולי או בשעת הדחק שבת קמא: ציון כ טלטול תינוק שיש בידו מוקצה
->דידוי בהמה, חיה ועוף שבת קכח: ציון ה דידוי תרנגולת, בהמה, חיה ועוף בשבת
->טלטול מן הצד (ראה: טלטול מן הצד)
->טלטול תינוק כשבידו דבר מוקצה שבת קמא: ציון כ טלטול תינוק שיש בידו מוקצה
->->אם יש חשש חולי שבת קמא: ציון כ טלטול תינוק שיש בידו מוקצה
->->בשעת הצורך כגון שהתינוק בוכה שבת קמא: ציון כ טלטול תינוק שיש בידו מוקצה
->טלטולו במקצת שבת קנא. ציון ל האיסור להזיז את אברי המת
->טלטולו ע"י ככר או תינוק שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->->באבן או ארנק שיש בו מעות שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->->בכלי שמלאכתו לאיסור שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->->במוקצה שיש עליו תורת כלי או במוקצה מחמת גופו שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->->במת שבת צד: ציון א הוצאת המת בשבת
->->בנר שהדליקו לאותה שבת שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->->->בשעת הדחק שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->->ע"י היתר שהיה מונח על המוקצה מערב שבת או שהניחו בשבת שבת קמב: ציון ז טלטול מוקצה ע"י כיכר או תינוק
->ירקות שתחבם בעפר לפני שבת - האם מותר ליטלם בשבת שבת נ: ציון ז הוצאת ירקות הטמונים בקרקע בשבת
->ניעור טבלא שיש עליה נר שבת קכ: ציון א ניעור טבלה שיש עליה נר
->סמיכת קורה שנשברה
->->בדבר שאין לו שם כלי שבת מב: ציון ב ביטול כלי מהיכנו
->->בספסל ובארוכות המיטה שבת מב: ציון ב ביטול כלי מהיכנו
->פגה (תאנה שלא בשלה כל צרכה) שטמנה בתבן לפני שבת - האם מותר ליטלו בשבת שבת נ: ציון ז הוצאת ירקות הטמונים בקרקע בשבת
->פריקתו מבהמה
->->בידיים בנחת שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
->->תוך ביטול כלי מהיכנו כגון בהנחת כרים תחת המוקצה שנופל עליהם כדי שלא ישבר שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
->->->מה עדיף - ביטול כלי מהיכנו או טלטול הכלי בידים שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
מוקצה באוכל
->אוכל שמוכן לעורבים - האם מותר באכילה לאדם פסחים נו: בלי ציון "מוכן לעורבים - האם הוא מוכן לאדם"
->איסורו שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->אפרסקין ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->בשר חי שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->->אם הוא מליח או תפל שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->->בשר בהמה או בשר אווז שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->->בשר קשה שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->בשר סרוח שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->בשר שתפח משום שהוטל בו ארס שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->->אם תפח בשבת או בחול שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->גרוגרות וצימוקים ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->שראויים למחצה, בשבת וביו"ט ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->דבר שיהיה ראוי למאכל אדם במוצאי שבת ובשבת ראוי רק לכלבים (כגון דג תפל או שומן צונן) שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->דג ובשר שאינו מבושל שבת קמ: לפני ציון ה טלטול בשר ודגים שאינם מבושלים והמתלה שלהם
->->טלטול העץ שתולים אותם בו שבת קמ: לפני ציון ה טלטול בשר ודגים שאינם מבושלים והמתלה שלהם
->דג תפל או מלוח שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->חיטים שזרע בקרקע ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->טבל דרבנן שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->טבל שהתנה בערב שבת שהוא עתיד להפריש ממנו ביצה לו: ציון [ח] פסקה ג דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->מאכל בהמה שבת קמ: ציון ה דרכי טיפול במאכל הנמצא לפני בעלי חיים
->מוֹתר שמן של בדדים ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->מעשר שני שנפדה בלא חומש שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->פירות שנשרו בשבת פסחים נו: בלי ציון פירות שנשרו בשבת
->שומן צונן שבת קכח. ציון י טלטול בשר ודג בשבת
->שמן שנשאר בזויות בית הבד וניתן לבדדים שבת יט. ציון ח ההלכה בפירות שנתרסקו מבעוד יום
->תמרי דעיסקא ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->תרומה טמאה, בשבת וביו"ט ביצה כז: ציון ג בהמה שמתה ביום טוב
מוקצה מחמת מיאוס
->אם הוא ראוי לשימוש כלשהו או אינו ראוי לכלום שבת קמ: לפני ציון ה טלטול בשר ודגים שאינם מבושלים והמתלה שלהם
->אם היה מאוס בין השמשות או שנמאס רק באמצע שבת או יו"ט ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->ביו"ט או בשבת ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->בכרכי דזוזי ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->בעץ שתולים בו דגים ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->בקדירה שבישל בה ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->בקערות שאכל בהם ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->בשפוד שצלו בו ביו"ט ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->טלטולו שבת מד. ציון ג טלטול הנר בשבת; שבת קמ: לפני ציון ה טלטול בשר ודגים שאינם מבושלים והמתלה שלהם
->->לצורך גופו ומקומו שבת מד. ציון ג טלטול הנר בשבת; שבת קמ: לפני ציון ה טלטול בשר ודגים שאינם מבושלים והמתלה שלהם
->->מחמה לצל שבת קמ: לפני ציון ה טלטול בשר ודגים שאינם מבושלים והמתלה שלהם
->->->טלטול נר ישן או כלי צואה מחמה לצל שבת מד. ציון ג טלטול הנר בשבת
->טלטולו לצורך גופו ומקומו ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
מוקצה, ביו"ט
->אוצר של תבן ביצה ל. ציון ה אין מתחילים באוצר תחילה
->->אם התבן מסריח או לא ביצה ל. ציון ה אין מתחילים באוצר תחילה
->->אם יש בתבן קוצים ביצה ל. ציון ה אין מתחילים באוצר תחילה
->איסורו ביצה ב: ציון ב פסקה ב, ה איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב; ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->->מדאורייתא או מדרבנן ביצה מ. ציון ד דין מוקצה בבהמות בייתיות ומדבריות
->אם דחאו בידיים או רק הסיח דעתו ממנו ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->אפר (ראה: אפר)
->בהמה של שותפים ששחטוה וחלקוה ביו"ט ביצה לח. ציון ב תחומין בשור של פטם
->בדברי מאכל ובדברים אחרים ביצה ב: ציון ב פסקה א, ג איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->ביצה שנולדה ביו"ט
->->בתרנגולת העומדת לגדל ביצים או לאכילה ביצה ב. ציון א פסקה ד-ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->->טלטולה או נגיעה בה ביצה ב. ציון א פסקה ד-ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->בעל חיים שניצוד מעצמו או שגוי צד לעצמו ביו"ט ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->האם במוצאי יו"ט צריך להמתין כדי שיעשו ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->בעל חיים שנמצא במצודה ביו"ט וספק האם ניצוד ביו"ט או ערב יו"ט
->->אם ודאי נפרסה המצודה מערב יו"ט או ספק מתי נפרסה ביצה כד. ציון ו נטילת בעלי חיים מהמצודות ביום טוב
->->אם ראה בערב יו"ט שהמצודה מקולקלת ביצה כד. ציון ו נטילת בעלי חיים מהמצודות ביום טוב
->דבר שהנאתו ע"י מעשה האסור בשבת ומותר ביו"ט או ע"י מעשה המותר בשניהם ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->דבר שמחוסר צידה - איסורו בדיעבד אם צד אותו ביצה כג: ציון ה צידה ביום טוב
->דג שאינו מחוסר צידה ביצה כג: ציון ה צידה ביום טוב
->דגים שמצא ביו"ט באמת המים שסכר ערב יו"ט או שנסכרה מעצמה ביצה כה. ציון א הסוכר אמת המים מערב יום טוב
->החמרה ביו"ט יותר מבשבת ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->הסקת עצי מוקצה או שבר כלי בתערובת עצי היתר - טלטול מן הצד ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->זימון בעלי חיים ליו"ט
->->אם זימן אותם בתוך הקן וביו"ט מצא אותם בפתח הקן או בדף שלפני הקן ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים
->->אם זימן בערב יו"ט יונים שחורים ולבנים וביו"ט מצא שהחליפו את מקומם
->->->אם יש דף לפני השובך או אין ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים
->->->אם יש מחיצה בין הלבנים לשחורים או אין ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים
->->אם זימן בערב יו"ט שני יונים ומצא ביו"ט שלושה או להיפך ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->->->אם היו קשורים זה לזה ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->->->אם נאכל אחד מהם או נפל לים ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->->אם זימן יונים בתוך הקן ומצאם ביו"ט לפני הקן
->->->אם יש מעליו או מתחתיו קן אחר שלא זימן וביו"ט לא מצאם שם ביצה יא. ציון א זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן
->->->אם יש קן אחר בקרן זווית ביצה יא. ציון א זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן
->->->אם יש קן אחר תוך חמישים אמה או אין ביצה יא. ציון א זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן
->->ברשימה ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->->האם צריך לזמן והאם מועיל לזמן (להתירם באכילה)
->->->אווזים ותרנגולים ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->->גדולים או גוזלים ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->->חיה שקיננה בפרדס ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->->יוני הרדיסאות, יוני שובך ויוני עלייה ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->->ציפורים שקיננו בטפיחים ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->->שיכולים לפרוח או שמדדים ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->->שצריכים צידה ושאינם צריכים צידה, שקל לצודם או שקשה לצודם ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->'זה וזה אני נוטל למחר' ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->חיה שקיננה בפרדס - האם וולדה צריך זימון ביצה כה. ציון א הסוכר אמת המים מערב יום טוב
->->->אם ידע שילדה או לא ידע ביצה כה. ציון ה חיה שקננה בפרדס הסמוך לעיר
->->->בפרדס הסמוך לעיר (תוך שבעים אמה) או שאינו סמוך ביצה כה. ציון ה חיה שקננה בפרדס הסמוך לעיר
->->'כולם אני נוטל' ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->'מכאן אני נוטל למחר' ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב; ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->זימונו מערב יו"ט במחשבה או באמירה או במעשה ביצה ב: ציון ב פסקה ג איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->טלטולו לאוכל נפש ולשאר הנאת הגוף ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->מוֹתר השמן שבנר ביצה ל: ציון ד איסור הנאה בשבת מן השמן שדלק
->->בנר שהודלק לכבוד יו"ט ביצה ל: ציון ד איסור הנאה בשבת מן השמן שדלק
->מחמת איסור
->->בכור שנפל בו מום ביו"ט או נפל בו מערב יו"ט וביקרו ביו"ט ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->->דגים שנצודו ביו"ט ביצה מ. ציון ו דין מוקצה באוכלין
->מחמת חסרון כיס - טלטולו לקצב עליו בשר משום שמחת יו"ט ביצה יא. ציון ו טלטול דבר שמלאכתו לאיסור, לצורך גופו
->מחמת מיאוס ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->מקלות וקנים ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->מתנה שאדם נותן לחברו ביו"ט ביצה לח. ציון ב תחומין בשור של פטם
->נוצות של עוף שנשחט ביו"ט ביצה יא. ציון ז עור בהמה ביום טוב
->ספק מוכן, כגון זימן שחורים ומצא לבנים, או ביצה שספק אם נולדה ביו"ט או בחול ביצה ג: ציון ג ספק ותערובת בביצה שנולדה ביו"ט
->->בסתם מוקצה או בדבר שקרוב לבוא לאיסור תורה ביצה ג: ציון ג ספק ותערובת בביצה שנולדה ביו"ט
->ספק מוקצה ונולד ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים
->->בדבר שקרוב לנגוע בשל תורה כגון ספק ניצוד ביו"ט ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים
->עצים
->->אוצר של עצים ביצה ל. ציון ה אין מתחילים באוצר תחילה
->->הסמוכים לדפנות סוכה או הנמצאים על הסכך (ראה: סוכה)
->->טלטולם להסקה ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב; ביצה לב: ציון ז טלטול עצים ביום טוב; ביצה לג. ציון ב קוץ רטוב אסור בטלטול
->->טלטולם לחתות ביצה לג. ציון ג אין נוטלים אוד מבין העצים
->->טלטולם לטאטא תנור ביצה לג. ציון ג אין נוטלים אוד מבין העצים
->->טלטולם לסמוך קדירה ביצה לב: ציון ז טלטול עצים ביום טוב
->->טלטולם לצרכים אחרים ביצה ח. ציון ג אפר שהוסק ביום טוב
->->טלטולם לשמש כשיפוד ביצה לב: ציון ז טלטול עצים ביום טוב; ביצה לג. ציון ב קוץ רטוב אסור בטלטול; ביצה לג. ציון ג אין נוטלים אוד מבין העצים
->->קוץ או ענף חד שהוא חד כקוץ וראוי לצלות בו ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->->רטובים או יבשים ביצה לב: ציון ז טלטול עצים ביום טוב; ביצה לג. ציון ב קוץ רטוב אסור בטלטול; ביצה לג. ציון ג אין נוטלים אוד מבין העצים
->עצים או פירות שנשרו מהעץ בשבת - האם מותרים ביו"ט שלאחריה
->->הסקה בעצים אלו ע"י ביטול ברוב עצי היתר ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->מדאורייתא ומדרבנן ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->פירות שאינם ראויים לאכילה בלי בישול ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->עצים שנשרו מעץ ביו"ט ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->הסקתם ע"י ביטולם ברוב עצי היתר ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->->היפוך בהם בתוך האש אחרי שנתבטלו, אם עצי האיסור ניכרים בתערובת ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->->->היפוך בהם בתוך האש אחרי שנתבטלו, באופן של טלטול גמור או רק טלטול מן הצד ביצה ד: ציון א עצים שנשרו מן הדקל בשבת או ביו"ט
->פירות שהיו בתוך בית סגור ונפחת (נפרץ בו פתח) - האם מותר ליטלם
->->אם הבית היה בנוי בבנין גמור או באבנים בלי טיט ביצה לא: ציון ד נטילת פירות מבית שנפחת
->->אם נפחת ביו"ט או בערב יו"ט ביצה לא: ציון ד נטילת פירות מבית שנפחת
->פרי שנפל מעץ בעצמו ביו"ט או שגוי תלש לעצמו ביו"ט ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->האם במוצאי יו"ט צריך להמתין כדי שיעשו ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->צרכי אכילה (כגון עצים להסקה) ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->קורה העומדת לבנין
->->אם נשברה ביו"ט
->->->אם היתה חדשה שעשויה לפקוע ביצה ב: ציון א אין מבקעין קורות ביום טוב
->->->אם יושב ומצפה מתי תישבר ביצה ב: ציון א אין מבקעין קורות ביום טוב
->->->והיתה רעועה או חזקה ביצה ב: ציון א אין מבקעין קורות ביום טוב
->->בסדורות לשם כך או שאינן סדורות ביצה ב: ציון א אין מבקעין קורות ביום טוב
->שפוד שצלו בו ביו"ט
->->אם יש עליו כזית בשר או אין ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->->אם נמאס ע"י הצלייה ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->->הנחתו בקרן זוית כדי שלא יינזקו בו - בטלטול גמור או בשמיטה ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
->->שפוד של עץ שאינו מיוחד לצלייה או שהיה מיוחד לצלייה מערב יו"ט ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
מוקצה, בשבת
->איסורו ביצה ב: ציון ב פסקה ב, ה איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->במקום צער בעלי חיים ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->גרוגרות וצימוקים שהתייבשו (נעשו ראויים) בערב שבת ולא ידע על כך הבעלים ביצה כו: ציון ד זימון במוקצה של גרוגרות וצימוקים
->גרעינים (ראה: גרעינים)
->דבר האסור באכילה ביצה ב. ציון א פסקה ד איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->דבר שראוי לאכילת בעלי חיים מצויים או שאינם מצויים ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->דבר שראוי לבהמה ונוצר בשבת - האם אסור מטעם מוקצה או נולד ביצה לו: ציון ב הוצאת גרף של רעי בשבת וביום טוב
->טלטולו כדי למנוע צער ב"ח, בטלטול במקצת או בכולו ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->טלטול לצורך הדבר המוקצה או לצורך אחר ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->טלטול מן הצד ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->טלטול ע"י דבר אחר ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->מוקצה לחצי שבת (שהיה ראוי בין השמשות ואח"כ נעשה לא ראוי) ביצה כו: ציון ג אין מוקצה לחצי שבת
->->באכילה ובטלטול ביצה כו: ציון ג אין מוקצה לחצי שבת
->מותר השמן שבנר ביצה ל: ציון ד איסור הנאה בשבת מן השמן שדלק
->מחובר שנתלש בשבת
->->איסור מטעם גזירה שמא יתלוש ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->->אם היה יושב ומצפה מתי ייתלש ע"י נכרי ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->->אם היתה לו בהמה שהיתה יכולה לאכול מהמחובר ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->->אם נכרי תלש לצורכו ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->->אם נתלש לצורך חולה ונגמר בישולו לפני שבת או לא נגמר ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->->פירות שנשרו בשבת
->->->אם יושב ומצפה שינשור ביצה ב: ציון ז פירות שנשרו בשבת
->->->במקום שיש עורבים שהפירות מוכנים בשבילם ובמקום שאין עורבים ביצה ב: ציון ז פירות שנשרו בשבת
->->->המתנה במוצ"ש בכדי שיעשו ביצה ב: ציון ז פירות שנשרו בשבת
->->->פירות אילן או פירות שצריך מרא וחצינא להוציאם ביצה ב: ציון ז פירות שנשרו בשבת
->->של נכרי או של ישראל ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->מחט שאינה נקובה ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->מחט שנשברה ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->מחתה שיש בה אפר ושברי עצים (ראה: אפר)
->מיגו דאיתקצאי בין השמשות
->->אם האיסור הסתלק מהעולם באמצע שבת ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->אם הדבר נאסר מעצמו או שהאדם דחאו בידיים ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->בדבר שהיה אסור רק באיסור דרבנן ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->במוכני שיש עליו מעות ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->במי שעבר והפריש מעשר בשבת ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->בפירות שבתוך בית שנפחת ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->נבילה שהתנבלה בשבת (ראה: נבילה)
->נטילת כלי לצורך דבר שאינו ניטל בשבת
->->בהנחת כלי תחת דלף שאינו ראוי ביצה כא: ציון ו אין נותנים כלי תחת דלף שאינו ראוי
->->כפיית כלי עליו ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->נר שהדליקו בו בשבת וכבה ביצה ל: ציון ד איסור הנאה בשבת מן השמן שדלק
->עצמות (ראה: עצמות)
->עריבה שנשברה ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->צואת אדם או צואת תרנגול ביצה לו: ציון ב הוצאת גרף של רעי בשבת וביום טוב
->קליפות
->->הראויות לאכילת בע"ח, מצויים או שאינם מצויים ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->זריקתן לפניו או לאחריו ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->->אם נמאסות או לא נמאסות ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->->שאינן ראויות לאכילת בעלי חיים ביצה ב. ציון ד טלטול עצמות וקליפין בשבת
->קנה של זיתים שאין בראשו קשר ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->שפוד ביצה כח: ציון כ טלטול שפוד שצלו בו ביום טוב
מורא אב ואם (ראה: כיבוד אב ואם)
מורא מקדש (ראה גם: הר הבית; קלות ראש)
->בעזרה ובשאר הר הבית שבת סו: לפני ציון א כניסה לעזרה ברגל מלאכותית וכיוצא בה
מורד (בעל שמסרב לקיים חיוב כלפי אשתו)
->אם הוא רוצה לגרשה והיא מתנגדת
->->אם הוא רוצה לגרשה מחמת מום כתובות סג. ציון א פרק ג המורד כנגד אשתו
->->אם יש חשד שהיא עוברת על דת כתובות סג. ציון א פרק ג המורד כנגד אשתו
->->האם הוא פטור מלהוסיף על כתובתה כתובות סג. ציון א פרק ג המורד כנגד אשתו
->->האם הוא פטור ממזונותיה, כסות ועונה כתובות סג. ציון א פרק ג המורד כנגד אשתו
->האומר "איני זן ואיני מפרנס" כתובות סג. ציון א פרקים א, ד המורד כנגד אשתו
->האם הוא יורש את אשתו כתובות סג. ציון א פרק ה המורד כנגד אשתו
->->אם לא נותנים לו לגרשה בעל כרחה כתובות סג. ציון א פרק ה המורד כנגד אשתו
->הוספה על הכתובה כתובות סג. ציון א פרקים א, ד המורד כנגד אשתו
->->שיעור התוספת כתובות סג. ציון א פרק ו המורד כנגד אשתו
->המסרב לקיים עונה כתובות סג. ציון א המורד כנגד אשתו
->כפייתו להוציא ולתת כתובה כתובות סג. ציון א פרק א המורד כנגד אשתו
->->אם האשה רוצה להתגרש מיד או להמתין כתובות סג. ציון א פרק ד המורד כנגד אשתו
->->הזמן שנותנים לו כתובות סג. ציון א פרק ד המורד כנגד אשתו
->כפייתו לשמש עמה כתובות סג. ציון א פרק ד המורד כנגד אשתו
->כפייתו לתת מזונות כתובות סג. ציון א פרק א המורד כנגד אשתו
מורד במלכות
->האם חייבים לדונו בפניו מגילה יד: ציון א הריגת מורד במלכות
->האם חייבים להלין את דינו מגילה יד: ציון א הריגת מורד במלכות
->האם מותר להרגו בלי לדונו בסנהדרין מגילה יד: ציון א הריגת מורד במלכות
->יכולת המלך לדונו סנהדרין יח. ציון ח מלך לא דן ולא דנים אותו
מורדת (אשה שמסרבת לקיים חיוב כלפי בעלה)
->איש ואשה שיש ביניהם קטטה שהבעל התחיל בה - האם מפסידה כמורדת כתובות סג. ציון ב פרק טז המורדת על בעלה
->אם אמרה שבעלה מאוס עליה
->->אם הוא מגרשהּ - האם חייב לתת לה כתובה כתובות סג. ציון ב פרקים ח, טו המורדת על בעלה
->->->אם גירש אחרי שנים עשר חודש כתובות סג. ציון ב פרק י המורדת על בעלה
->->->אם היא תובעת את כתובתה - האם נחשבת שרוצה לצערו כתובות סג. ציון ב פרק טו המורדת על בעלה
->->->האם פוחתים מכתובתה כתובות סג. ציון ב פרקים ח, טו המורדת על בעלה
->->->מה שהוסיף לה משלו כתובות סג. ציון ב פרק י המורדת על בעלה
->->אם חזרה ממרדה כתובות סג. ציון ב פרקים ח, טו המורדת על בעלה
->->הכרזה עליה במשך ארבעה שבועות כתובות סג. ציון ב פרקים ח, טו המורדת על בעלה
->->כפיית הבעל לגרשה כתובות סג. ציון ב פרקים ח, טו המורדת על בעלה
->->->אם לא קיים מצוות פרייה ורבייה כתובות סג. ציון ב פרקים ח, טו המורדת על בעלה
->->->חשש גט מעושה כתובות סג. ציון ב פרקים ח, טו המורדת על בעלה
->->כפייתה לחיות אתו כתובות סג. ציון ב פרקים ח, טו המורדת על בעלה
->אם היא חולה כתובות סג. ציון ב פרק יז המורדת על בעלה
->->אם החלה במרידתה לפני שחלתה או רק אח"כ כתובות סג. ציון ב פרק יז המורדת על בעלה
->->במחלה שיכולה לסבול כתובות סג. ציון ב פרק יז המורדת על בעלה
->אם היא נידה כתובות סג. ציון ב פרק יז המורדת על בעלה
->->אם החלה במרידתה לפני שנעשתה נידה או רק אח"כ כתובות סג. ציון ב פרק יז המורדת על בעלה
->אם חזרה בה - האם מחזירים לה מה שהפחיתו מכתובתה כתובות סג. ציון ב פרקים ג, ז, י, טו המורדת על בעלה
->->אם כבר כלתה כל הכתובה כתובות סג. ציון ב פרק ג המורדת על בעלה
->->אם כבר פחתה ממאתים לבתולה וממאה לאלמנה כתובות סג. ציון ב פרק ג המורדת על בעלה
->->אם עברו ארבעה שבתות של הכרזה בלי רציפות כתובות סג. ציון ב פרק ז המורדת על בעלה
->->אם שוב תמרוד כתובות סג. ציון ב פרק ז המורדת על בעלה
->אשה שאמרה "אי אפשי אלא אני בבגדי והוא בבגדו" כתובות מח. ציון ב קירוב בשר בתשמיש
->הטוענת שבעלה מכה אותה ומצערה
->->האם כופים אותו לגרש כתובות סג. ציון ב פרק טז המורדת על בעלה
->->האם מפסידה כמורדת כתובות סג. ציון ב פרק טז המורדת על בעלה
->->האם קונסים אותו לשלם לה כתובות סג. ציון ב פרק טז המורדת על בעלה
->היתר לבעלה לשאת אשה אחרת אם אינה מסכימה להתגרש כתובות סג. ציון ב פרקים יד-טו המורדת על בעלה
->->בתוך שנים עשר חודש או אח"כ כתובות סג. ציון ב פרקים יד-טו המורדת על בעלה
->הכרזה עליה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות
->->ארבעה שבועות או שנה כתובות סג. ציון ב פרקים ד, ו, י, טו המורדת על בעלה
->->כל יום או רק בשבתות כתובות סג. ציון ב פרק ה, ו, טו המורדת על בעלה
->המתנה שנים עשר חודש לפני מתן גט
->->אם חזרה בה ממרדה - האם הבעל צריך לכתוב כתובה חדשה כתובות סג. ציון ב פרק י, טו המורדת על בעלה
->->באומרת שבעלה מאוס עליה כתובות סג. ציון ב פרק י, טו המורדת על בעלה
->->במורדת שרוצה לצער את בעלה כתובות סג. ציון ב פרק י, טו המורדת על בעלה
->->זכות הבעל לפירות נכסי מלוג אז כתובות סג. ציון ב פרק יא המורדת על בעלה
->->זכותה למזונות אז כתובות סג. ציון ב פרק יא המורדת על בעלה
->->חובה או רשות כתובות סג. ציון ב פרק י, טו המורדת על בעלה
->->חיוב הבעל בפדיונה אז כתובות סג. ציון ב פרק יא המורדת על בעלה
->->חיוב הבעל בקבורתה אז כתובות סג. ציון ב פרק יא המורדת על בעלה
->הפחתה מכתובתה כל שבוע
->->אחרי הכרזה של ארבעה שבועות או שנה כתובות סג. ציון ב פרקים ד, ו, י, טו המורדת על בעלה
->->אם היא מעדיפה שיפחיתו שבעה דינרים כל שבוע או שתפסיד הכל אחרי תקופת ההכרזה כתובות סג. ציון ב פרקים ד, ו המורדת על בעלה
->->ארבעה שבועות נוספים להכרזה אחרי שכלתה כתובתה כתובות סג. ציון ב פרק ד המורדת על בעלה
->->התראה לאשה על כך כתובות סג. ציון ב פרקים ד-ו, י, טו המורדת על בעלה
->->->בפניה או ע"י משלוח הודעות כתובות סג. ציון ב פרקים ד, ו, י, טו המורדת על בעלה
->->->לפני ההכרזה או אחריה כתובות סג. ציון ב פרקים ד, ו, י, טו המורדת על בעלה
->->מהסכום הנקוב בכתובה או מֵעֶרְכה להימכר עכשיו כתובות סג. ציון ב פרק ג המורדת על בעלה
->->ממה מתחילים להפחית - מנכסי מלוג, מהנדוניה, מעיקר הכתובה או התוספת כתובות סג. ציון ב פרק ג המורדת על בעלה
->זכות בעלה לגרשה י"ב חודש אחרי ההכרזה כתובות סג. ציון ב פרקים ד, טו המורדת על בעלה
->יבמה שהאח הגדול רוצה לייבמה והיא רוצה אח אחר יבמות כד. ציון ח מי מייבם
->->אם הגדול אינו רוצה ואחד האחרים רוצה יבמות כד. ציון ח מי מייבם כשהאח הגדול אינו רוצה
->כפיית בעלה לגרשה כתובות סג. ציון ב פרקים ד, טו המורדת על בעלה; כתובות קט. ציון א פרק ד חתן שאינו מקבל את הנדוניה מחמת פשיטת רגל
->סירוב לעשות מלאכה כתובות נח: ציון ג פרק ג האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'; כתובות סג. ציון א פרק א המורד כנגד אשתו; כתובות סג. ציון ב פרקים א-ב המורדת על בעלה
->->גבייה מנכסיה כתובות סג. ציון ב פרק ב המורדת על בעלה
->->הפחתה מכתובתה כתובות סג. ציון ב פרק ב המורדת על בעלה
->->כפייתה לעשות מלאכה כתובות סג. ציון ב פרק ב המורדת על בעלה
->->->בשוטים כתובות סג. ציון ב פרק ב המורדת על בעלה
->->מכירת הכתובה כדי לתת לבעל את מה שמפסיד כתובות סג. ציון ב פרק ב המורדת על בעלה
->->נידויָה כתובות סג. ציון ב פרק ב המורדת על בעלה
->->סירוב לעשות מלאכה בצמר כתובות סג. ציון ב פרקים א-ב המורדת על בעלה
->->שלילת מזונותיה כתובות סג. ציון ב פרק ב המורדת על בעלה
->סירוב לתשמיש כתובות סג. ציון א פרק א המורד כנגד אשתו; כתובות סג. ציון ב פרקים א-ב המורדת על בעלה
->קניסתה בנכסיה
->->אם היא אומרת שבעלה מאוס עליה או שרוצה לצערו כתובות סג. ציון ב פרק ט, טו המורדת על בעלה
->->בנכסי צאן ברזל ובנכסי מלוג שלה כתובות סג. ציון ב פרק ט, טו המורדת על בעלה
->->בנשואה או בארוסה כתובות סג. ציון ב פרק ט, טו המורדת על בעלה
->->הנדוניה שהכניסה לבעלה בכתובתה כתובות סג. ציון ב פרק ט המורדת על בעלה
->->מלבושים שהבעל נתן לה מפני חובתו כתובות סג. ציון ב פרק ט המורדת על בעלה
->->מתנות שהבעל נתן לה כתובות סג. ציון ב פרק ט המורדת על בעלה
->->מתנות שקיבלה מאחרים כתובות סג. ציון ב פרק ט המורדת על בעלה
->->נכסים שנפלו לה אחרי שמרדה או שהיו בידה לפני כן כתובות סג. ציון ב פרק ט, טו המורדת על בעלה
->->נכסים שנפלו לה אחרי שסיימו לִפְחות מכתובתה כתובות סג. ציון ב פרק ט, טו המורדת על בעלה
->->תוספת כתובה כתובות סג. ציון ב פרק ט המורדת על בעלה
->שומרת יבם המסרבת להתייבם - האם נחשבת מורדת יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם
->->אם אינו הגון לה יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם היא מוכנה לחלוץ או לא יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->תקנת הגאונים לזרז את הגירושין
->->אם תפסה כתובות סג. ציון ב פרק יב, טו המורדת על בעלה
->->באשה האומרת שבעלה מאוס עליה כתובות סג. ציון ב פרק יב, טו המורדת על בעלה
->->באשה שרוצה לצערו כתובות סג. ציון ב פרק יב, טו המורדת על בעלה
->->דין נכסי צאן ברזל, נכסי מלוג ונדונייתה כתובות סג. ציון ב פרק יד המורדת על בעלה
->->האם הבעל חייב לתת לה עיקר הכתובה, נכסי צאן ברזל, נדוניה, ונכסים שכתב לה כתובות סג. ציון ב פרק יב, טו המורדת על בעלה
->->כפייתו לגרש או רשות כתובות סג. ציון ב פרק יג המורדת על בעלה
->->לזמנם או לדורות כתובות סג. ציון ב פרק יד המורדת על בעלה
מורידים ואין מעלים (במין, אפיקורס ומסור)
->במקום שיש חשש איבה ע"ז כו: ציון א פרק ד-ה הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->האם מורידים לבור בידים או רק בגרמא ע"ז כו: ציון א פרק ד-ה הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->הריגתם בסייף ע"ז כו: ציון א פרק ד-ה הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->חובה להוריד או היתר ע"ז כו: ציון א פרק ד-ה הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
מורייס (ראה גם: דג)
->הצורך בחותם או בשני חותמות כששולחים אותו עם גוי או כשמפקידים אצלו ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
מורסא (ראה: מפיס מורסא)
מושיט (בשבת)
->מרה"י לרה"י דרך רה"ר בדיוטה אחת שבת צו. ציון ג החיוב במושיט
->->אם רשויות היחיד אינן מוקפות ברה"ר מכל צד שבת צו. ציון ג החיוב במושיט
->->אם שתי הרשויות הן של אדם אחד שבת צו. ציון ג החיוב במושיט
->->אם שתי הרשויות עומדות להתחבר שבת צו. ציון ג החיוב במושיט
->->יחיד או שניים שבת צו. ציון ג החיוב במושיט
->מרה"י לרה"י דרך רה"ר למעלה מעשרה טפחים שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->->בדיוטא אחת או שתיים שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
מזבח
->איפה במזבח שמים את איברי התמידים והמוספים סוכה נד: ציון ד מקום נתינת אברי הקרבנות
->האם מזבח הזהב או הנחושת מקבלים טומאה חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->האם מצוה לשאת את מזבח הזהב בכתף דוקא סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
->האם שופכים את הנסכים ואת הדם דרך השיתין סוכה מט. ציון ב השיתין ומקום שפיכת דם ונסכים
->המצוה להביא אש מן ההדיוט
->->האם די בהוספת עצים על האש או צריך להביא אש יומא כא: ציון ב הבאת אש מן ההדיוט
->->לכתחילה או בדיעבד יומא כא: ציון ב הבאת אש מן ההדיוט
->->מאיפה הביאו - דרך שער הדלק, או מבית המוקד יומא כא: ציון ב הבאת אש מן ההדיוט
->הפקעת קדושת אבניו ע"י כיבוש גויים ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים
->זר שהצית אש במערכה יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->זר שסידר שני גזירי עצים - האם חייב מיתה יומא כד: ציון א זר בסידור שני גזירי עצים
->מהו כרכוב המזבח סוכה נד: ציון ד מקום נתינת אברי הקרבנות
->מזבח הזהב
->->האם נחשב כלי שרת כתובות קו: מאיזה הקדש לוקחים בשביל מזבח הזהב והלבונה
->->האם נעשה ממותר הנסכים או משיירי הלשכה כתובות קו: מאיזה הקדש לוקחים בשביל מזבח הזהב והלבונה
->מזבח העולה - האם נעשה מתרומת הלשכה או מהקדש בדק הבית כתובות קו. ציון ו הפרוכות מתרומת הלשכה או מקדשי בדק הבית; כתובות קו: מאיזה הקדש עושים כלי שרת; כתובות קו: מאיזה הקדש לוקחים בשביל ההיכל והעזרות
->מערכה שלישית לקיום האש יומא מה. ציון ג מערכה שלישית שבכל יום
->->האם יש לה שעה קבועה יומא מה. ציון ג מערכה שלישית שבכל יום
->->להוסיף ממנה עצים למערכה הגדולה אם היא נחלשת, או רק לקיים מצות אש תמיד יומא מה. ציון ג מערכה שלישית שבכל יום
->->מי זוכה לעשות אותה יומא מה. ציון ג מערכה שלישית שבכל יום
->נתיצתו אם נפגם וצריך לתקנו ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
->סידור המערכה ביום, לכתחילה ובדיעבד יומא כז: בלי ציון זמן סידור המערכה ושני גזירי עצים
->עשייתו מאבן מהר שהשתחוו לו ע"ז נב: אחרי ציון ד האיסור להשתמש במשמשי ע"ז
->שיעור הפגם הפוסל בו
->->באבנים חולין יח. ציון א שיעור הפגימה הפוסל את המזבח
->->בסיד שלו חולין יח. ציון א שיעור הפגימה הפוסל את המזבח
->->כחגירת הצפורן חולין יז: אחרי ציון ח שיעור הפגימה הפוסל את הסכין
->של עבודה זרה (ראה: עבודה זרה)
->שמעלו בו
->->האם הוא יוצא לחולין ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
->->האם הוא נפסל, מהתורה או מדרבנן ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים
->שני גזירי עצים (ראה: גזירי עצים)
->שניים שבנו יחד את המזבח באבני גזית שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
מזבח, קליטת חוטא על ידו
->במשכן או בבית עולמים מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->האם רק גגו קולט מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->הורג במזיד או בשוגג מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->זר שנידון למיתה
->->בדין המלכות מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->->בהוראת שעה של בית דין מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->->מטעם מורד במלכות מכות יב. ציון א קליטת המזבח
מזוזה (ראה גם: סת"ם)
->בבית האסורים יומא יא: ציון ב פטור ממזוזה בבית שאינו עשוי לכבוד
->->אם יש בתא שרותים יומא יא: ציון ב פטור ממזוזה בבית שאינו עשוי לכבוד
->->בכלא של גוים או של יהודים יומא יא: ציון ב פטור ממזוזה בבית שאינו עשוי לכבוד
->בבית התבן, בית הבקר, בית העצים, בית האוצרות ובלול
->->אם נשים נוהגות להתרחץ או להתקשט שם או לא יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן
->->ברפת שהבהמות נמצאות שם תמיד או לא יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן ובבית הבקר
->->ברפת שמסריחה באופן קבוע יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן ובבית הבקר ובכיוצא בהם
->בבית כנסת
->->שיש בו בית דירה ושאין בו יומא יא. ציון ג חיוב מזוזה בבית כנסת ובבית מדרש
->->של כפרים (שמשמשים לדירה או לא) או כרכים יומא יא. ציון ג חיוב מזוזה בבית כנסת ובבית מדרש
->בבית כנסת חולין קלה: אחרי ציון ד מזוזה בבית שישראל וגוי שותפים בו; חולין קלו. ציון ח מעקה בבית השותפים ובבתי כנסיות ובתי מדרשות
->בבית כסא, בית מרחץ, בית הטבילה, ובית בורסקי יומא יא: ציון ב פטור ממזוזה בבית שאינו עשוי לכבוד
->->אם יש בהם דירת אדם יומא יא: ציון ב פטור ממזוזה בבית שאינו עשוי לכבוד
->->בפרוזדור המוביל לבתים אלו יומא יא: ציון ב פטור ממזוזה בבית שאינו עשוי לכבוד
->בבית מדרש
->->שיש בו בית דירה ושאין בו יומא יא. ציון ג חיוב מזוזה בבית כנסת ובבית מדרש
->->ששייך ליחיד או לרבים יומא יא. ציון ג חיוב מזוזה בבית כנסת ובבית מדרש
->בבית פחות מארבע על ארבע אמות יומא יא: ציון ו חיוב מזוזה בבית ששותפים בו ישראל וגוי
->בבית שישראל משכיר לגוי ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->בבית של אשה חולין קלה: אחרי ציון ד מזוזה בבית שישראל וגוי שותפים בו
->בבית של גוי שישראל דר בו חולין קלה: אחרי ציון ד מזוזה בבית שישראל וגוי שותפים בו
->בבית של שותפים חולין קלה: אחרי ציון ד מזוזה בבית שישראל וגוי שותפים בו
->->אם אחד השותפים הוא גוי חולין קלה: אחרי ציון ד מזוזה בבית שישראל וגוי שותפים בו
->->->ברכה עליה חולין קלה: אחרי ציון ד מזוזה בבית שישראל וגוי שותפים בו
->בבית שמקצתו מקורה והתקרה היא בחלק שכנגד הפתח יומא יא: ציון ד פטור ממזוזה בשער שאינו מקורה
->->אם יש דע"ד אמות בחלק המקורה או אין יומא יא: ציון ד פטור ממזוזה בשער שאינו מקורה
->בבית שער עראי לבית קבוע סוכה ח: ציון ב חיוב מזוזה בסוכת היוצרים
->בבית שער, אכסדרה ומרפסת
->->בבית שער של בית או של אכסדרה ומרפסת יומא יא: ציון א חיוב מזוזה בבית שער, אכסדרה ומרפסת
->->מהתורה או מדרבנן יומא יא: ציון א חיוב מזוזה בבית שער, אכסדרה ומרפסת
->->שבתים פתוחים לתוכם ושאין יומא יא: ציון א חיוב מזוזה בבית שער, אכסדרה ומרפסת
->->שפתוחים לחצר או לגינה יומא יא: ציון א חיוב מזוזה בבית שער, אכסדרה ומרפסת
->בבית ששותפים בו גוי וישראל יומא יא: ציון ו חיוב מזוזה בבית ששותפים בו ישראל וגוי
->בדירה בעל כרחו יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש; יומא יא: ציון ב פטור ממזוזה בבית שאינו עשוי לכבוד
->בחדר משכב נשים יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן ובבית הבקר ובכיוצא בהם
->בחדר שאיש ואשתו ישנים בו יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן ובבית הבקר ובכיוצא בהם
->בחדר שיש בו תשמיש המטה יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן
->->אם בשעה שהדלת סגורה, המזוזה נמצאת בחוץ יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן ובבית הבקר
->->חובת כיסוי המזוזה, כיסוי אחד או כפול יומא יא. ציון ה חיוב מזוזה בבית התבן ובבית הבקר ובכיוצא בהם
->ביוצר כלי חרס שיש לו שתי סוכות זו לפנים מזו, הפנימית למגורים והשניה לעבודה ולמסחר סוכה ח: ציון ב חיוב מזוזה בסוכת היוצרים
->בית עגול ששטחו ט"ז אמות מרובעות וא"א לרבע בתוכו דע"ד אמות סוכה ג. ציון ג חיוב מזוזה בבית שאין בו ארבע אמות
->בית של קודש שיש בו בית דירה - האם חייב, מדאורייתא או מדרבנן יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש
->בלשכת בית האבן (מקום פרישת הכהן השורף את הפרה) יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש
->בלשכת פרהדרין (דירת כה"ג) יומא יא: ציון ב פטור ממזוזה בבית שאינו עשוי לכבוד
->->בשבעת ימי פרישה לפני יוה"כ ובשאר השנה יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש
->->מדאורייתא או מדרבנן יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש
->בסוכה, כל השנה ובסוכות יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש
->ברכת קביעת מזוזה (ראה: ברכת קביעת מזוזה)
->בשוכר בית בחו"ל לאחר ל' יום, מהתורה או מדרבנן חולין קלה: אחרי ציון ד מזוזה בבית שישראל וגוי שותפים בו
->בשוכר בית בחו"ל לאחר שלושים יום, מהתורה או מדרבנן יומא יא: ציון ו חיוב מזוזה בבית ששותפים בו ישראל וגוי
->בשער בלי אסקופה עליונה יומא יא: ציון ד פטור ממזוזה בשער שאינו מקורה
->בשער בלי מזוזות או בלי תקרה יומא יא: ציון ד פטור ממזוזה בשער שאינו מקורה
->בשער המים שבדרום העזרה, שלפנים ממנו יש לשכת פרהדרין יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש
->בשער חצר שאין לו תקרה יומא יא: ציון ד פטור ממזוזה בשער שאינו מקורה
->בשער ניקנור, שלפנים ממנו יש לשכת פרהדרין יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש
->בשער שאבניה אינן מונחות באופן שווה או שאבני הצדדים בולטות כשיני חומה יומא יא: ציון ד פטור ממזוזה בשער שאינו מקורה
->בשער שיש עליו משקוף אבל בלי תקרה יומא יא: ציון ד פטור ממזוזה בשער שאינו מקורה
->בשער שפרוץ מלמעלה יומא יא: ציון ד פטור ממזוזה בשער שאינו מקורה
->בשערי חצרות, עיירות ומדינות - מדאורייתא או מדרבנן יומא יא. ציון ב חיוב מזוזה בשערים
->->אם יש בהם גוים יומא יא: ציון ו חיוב מזוזה בבית ששותפים בו ישראל וגוי
->האם הקלף שלה צריך עיבוד לשמה סנהדרין מז: ציון נ הזמנה מילתא או לאו מילתא היא
->האם חובה לשרטט כל שורה סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
->האם מותר להוסיף קנקנתום לדיו סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->האם מותר לכתבה בדיו שאינו יכול להימחק סוטה כ. ציון י הוספת קנקנתום לדיו של ספר תורה
->האם מותר לתת מזוזה לגוי שרוצה לקובעה בפתח ביתו ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->ההולך מביתו לעסקיו לכמה ימים - האם צריך לברך על המזוזה כשחוזר ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->הנחת יד עליה כשאינה בתוך נרתיק שבת יד. ציון ו לא יאחז ספר תורה כשהוא ערום
->הצלתה מדליקה בשבת שבת קטו: ציון ג הצלת כתבי הקודש הכתובים בדבר שאינו מתקיים
->השוכר בית מגוי ועוזב - האם מותר לו להשאיר את המזוזה ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->חובת בדיקתה
->->במזוזת יחיד
->->->בדיקה חיצונית או פנימית של האותיות יומא יא. ציון ד בדיקת מזוזה
->->->במקום שלחות מצויה - בדיקה יותר תדירה יומא יא. ציון ד בדיקת מזוזה
->->->האם צריך לבדוק אם נרקבה או אם נגנבה יומא יא. ציון ד בדיקת מזוזה
->->->ע"י מומחה או כל אדם יומא יא. ציון ד בדיקת מזוזה
->->במזוזת רבים
->->->במקום שיש סכנת גוים ובמקום שאין יומא יא. ציון ד בדיקת מזוזה
->->->מזוזת שותפים - האם נחשבת של רבים יומא יא. ציון ד בדיקת מזוזה
->חובת השרטוט בכתיבתה - בשורה הראשונה או בכל שורה גיטין ו: ציון ב פרק ד אין כותבים כתבי קודש אלא בשרטוט
->חיוב קביעתה
->->בבית מושכר
->->->אם המשכיר הוא גוי ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->->->האם המשכיר חייב או השוכר ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->->->מהתורה או מדרבנן ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->->במי שיש לו בית ואינו גר בו ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->חיוב רק על מי שיש לו בית שבת כג. ציון ה אכסנאי בנר חנוכה
->כתיבתה בחול המועד
->->בחינם או בשכר כדי שיהיה לו מה לאכול או להרווחתו מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->->לצורך עצמו או לצורך אחרים מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->->לצורך המועד או לאחריו מו"ק יח: ציון ו כתיבת תפילין ומזוזות במועד
->כתיבתה בעל פה שלא מן הכתב מגילה יח: ציון ט כתיבת ס"ת תפילין ומזוזה שלא מן הכתב
->מידות מיזעריות לבית לחייבו במזוזה סוכה ג. ציון ג חיוב מזוזה בבית שאין בו ארבע אמות
->על מה היא נכתבת
->->במקום השיער או הבשר, לכתחילה ובדיעבד שבת עט: ציון ד על מה כותבים ספר תורה; שבת עט: ציון ו על מה כותבים מזוזה
->->על דוכסוסטוס, קלף וגוויל שבת עט: ציון ב על מה כותבים תפילין
->->על עור טמא שבת קח. ציון א כתיבת סת"ם על עור טמא ועור של דג
->->על עור שאינו מעופץ (דיפתרא) שבת עט: ציון ד על מה כותבים ספר תורה
->->על עור של דג שבת קח. ציון א כתיבת סת"ם על עור טמא ועור של דג
->->->אם העור נקי לחלוטין שבת קח. ציון א כתיבת סת"ם על עור טמא ועור של דג
->->על קלף או על גוויל, לכתחילה ובדיעבד שבת עט: ציון ו על מה כותבים מזוזה
->->על קלף שבזמן הזה העשוי מעור שלא חילקוהו שבת עט: ציון ו על מה כותבים מזוזה
->פונדק עד ל' יום יומא י. ציון א חיוב מזוזה במקדש
->שהוסיף בה אות אחת סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
->שוכר היוצא מהבית המושכר - האם בעל הבית חייב בתשלום המזוזה שהשאיר ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->שוכר היוצא מהבית המושכר - האם הוא רשאי ליטול את המזוזה
->->אם הוא מחליף אותה במזוזה אחרת ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->->אם הוא רוצה לקובעה במקום אחר או לא ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->->אם המשכיר הוא גוי ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->שלא דקדק בה ביתרות וחסרות סוטה יז: ציון ה מגילת סוטה שכתבה כאיגרת
->שנכתבה בדבר שאינו מתקיים כגון סם וסיקרא - האם היא כשרה שבת קטו: ציון ג הצלת כתבי הקודש הכתובים בדבר שאינו מתקיים
->שנכתבה על שני דפים סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
->->אם חזר ותפרם סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
->->על דף אחד בשתי עמודות סוטה יח. ציון א מגילת סוטה שנכתבה על שני דפים
->שתי סוכות זו לפנים מזו - האם החיצונה חייבת יומא יא: ציון א חיוב מזוזה בבית שער, אכסדרה ומרפסת
'מזון'
->הנודר מן ה"מזון" - מה מותר לו לאכול ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
מזונות - כללי
->גבייה למזונות האשה והבנות מקרקע שהבעל-האב מכר (משועבדים) גיטין נ: ציון ה גבייה בדברים שאינם כתובים ואינם קצובים
מזונות אלמנה (זכות אלמנה למזונות מנכסי בעלה)
->אם בת בעלה שירשה אותו מתה, ובעלה (חתן האלמנה) ירש אותה כתובות נ. ציון א מזונות האיש והאשה כשכתב כל נכסיו לבניו
->אם הבעל ייחד לה קרקע למזונותיה
->->אם הרווח מהקרקע היה יותר מצרכי מזונותיה כתובות נד: ציון א הדין במייחד קרקע למזונות האלמנה
->->אם ייחד לה מטלטלין כתובות נד: ציון א הדין במייחד קרקע למזונות האלמנה
->->האם יכולה לגבותם משאר נכסיו כתובות נד: ציון א הדין במייחד קרקע למזונות האלמנה
->אם היא תובעת מזונות והיתומים טוענים שנתנו - מי נאמן
->->חיוב שבועת היסת או כעין של תורה כתובות צו: ציון א אלמנה שתובעת מזונות והיתומים טוענים שנתנו
->->לגבי דמי מזונות לשנה הבאה או מזונות שעברו כתובות צו: ציון א אלמנה שתובעת מזונות והיתומים טוענים שנתנו
->אם התארסה או השתדכה כתובות נד. ציון ד אימתי מפסיקה האלמנה להיות ניזונת מנכסי בעלה
->אם התפייסה להנשא כתובות נד. ציון ד אימתי מפסיקה האלמנה להיות ניזונת מנכסי בעלה
->אם יש שתי אלמנות - האם יש לראשונה זכות קדימה כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->אם השנייה תפסה - האם מוציאים מידה כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->באלה שגובות קרקע או באלה שגובות מטלטלין כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->אם לא תבעה מזונותיה במשך שנתיים או שלוש שנים - האם הפסידה אותם כתובות קז. ציון א פרק ג דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->אם היא נותנה אמתלה לכך שלא תבעה כתובות צו. ציון י אשה שלא תבעה מזונותיה
->->אם היא ענייה או עשירה כתובות צו. ציון י אשה שלא תבעה מזונותיה
->->אם היא פרוצה או צנועה, שמתביישת לדרוש את מזונותיה כתובות צו. ציון י אשה שלא תבעה מזונותיה
->->אם היתה לה אפשרות מחייה אחרת כגון שלוותה כסף או שיש בידה משכון כתובות צו. ציון י אשה שלא תבעה מזונותיה
->אם מחלה על כתובתה כתובות נג. ציון ח המוחלת כתובתה - לענין מזונות
->->אם מחלה לבעל או ליורשים כתובות נג. ציון ח המוחלת כתובתה - לענין מזונות
->אם מכרה את כתובתה
->->בבית דין של מומחים או של הדיוטות כתובות נד. ציון ד אימתי מפסיקה האלמנה להיות ניזונת מנכסי בעלה
->->שלא בבית דין כתובות נד. ציון ד אימתי מפסיקה האלמנה להיות ניזונת מנכסי בעלה
->אם צימצמה באכילתה והותירה - האם העודף שלה או של היורשים כתובות סה: ציון א פרק ב דין המזונות שהאשה הותירה ולא אכלה; כתובות סה: ציון ג אלמנה שהותירה מזונות ובלאות
->אם תפסה מיטלטלין למזונותיה - האם מוציאים מידה כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->->אם יש ליתומים קרקעות כשיעור המזונות והכתובה כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->->אם תפסה מדעת היתומים כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->->אם תפסה מחיים או לאחר מיתה כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->באלמנה מן הארוסין כתובות נג: ציון ו דין מזונות בארוסה ובבתה
->גבייתה ממיטלטלין, אחרי תקנת הגאונים שאשה גובה כתובה אף ממטלטלין כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->גבייתה מנכסים משועבדים כתובות קא: ציון א פרק א המתחייב לזון את בת אשתו
->התובעת כתובתה אין לה מזונות
->->אם לא פרעו את כתובתה כתובות נד. ציון ד אימתי מפסיקה האלמנה להיות ניזונת מנכסי בעלה
->->אם תבעה את הנדוניה כתובות נד: ציון ח תנאי כתובה ככתובה לענין תובעת
->->אם תבעה את כתובתה סתם כתובות נד: ציון ח תנאי כתובה ככתובה לענין תובעת
->->אם תבעה את עיקר כתובתה ולא את התוספת כתובות נד: ציון ח תנאי כתובה ככתובה לענין תובעת
->->אם תבעה בטעות כתובות נד. ציון ד אימתי מפסיקה האלמנה להיות ניזונת מנכסי בעלה
->->אם תבעה מאונס כגון שלא נתנו לה מזונות כתובות נד. ציון ד אימתי מפסיקה האלמנה להיות ניזונת מנכסי בעלה
->->אם תבעה מקצת כתובתה כתובות נד: ציון ח תנאי כתובה ככתובה לענין תובעת
->->אם תבעה עיקר כתובה ותוספת ולא את הנדוניה כתובות נד: ציון ח תנאי כתובה ככתובה לענין תובעת
->->אם תבעה רק תוספת כתובה כתובות נד: ציון ח תנאי כתובה ככתובה לענין תובעת
->זכות היורשים לסלקה מהמזונות ע"י שיתנו לה את כתובתה כתובות נג. ציון ח המוחלת כתובתה - לענין מזונות; כתובות נד. ציון ו יורשים שרוצים לפרוע לאלמנה את כתובתה ולסלקה מהמזונות; כתובות צה: ציון ב מי זכאי במעשה ידי האלמנה
->זכותה למכור מנכסי בעלה למזונותיה כתובות צז. ציון א אלמנה שמוכרת מנכסי בעלה
->->אם הבעל נתן לה רשות למכור כתובות צז. ציון א אלמנה שמוכרת מנכסי בעלה
->->בפני בית דין של הדיוטות או של מומחים כתובות צז. ציון א אלמנה שמוכרת מנכסי בעלה
->->בשיעור כתובתה או שצריכה להשאיר מנכסי בעלה כשיעור כתובתה
->->->אם יש הרבה נכסים כתובות צז. אחרי ציון ב כמה מוכרת האלמנה למזונותיה
->->->אם לא יישאר בנכסים כדי כתובתה כתובות צז. אחרי ציון ב כמה מוכרת האלמנה למזונותיה
->->->אם מכרה ברשות בית דין כתובות צז. אחרי ציון ב כמה מוכרת האלמנה למזונותיה
->->->אם מכרה ולא נשאר די לכתובתה - האם המכר בטל כתובות צז. אחרי ציון ב כמה מוכרת האלמנה למזונותיה
->->->בקרקעות, פירות מהקרקע או שכר בתים כתובות צז. אחרי ציון ב כמה מוכרת האלמנה למזונותיה
->->למזונות לשישה חדשים או יותר או פחות כתובות צז. ציון א אלמנה שמוכרת מנכסי בעלה
->->קרקע או בית או מטלטלין אחרי תקנת הגאונים כתובות צז. ציון א אלמנה שמוכרת מנכסי בעלה
->חיובה להישבע כדי לגבותם, אם מת בעלה בביתו או רחוק מביתו כתובות קז. ציון ג חיוב שבועה לאלמנה שתובעת מזונותיה
->מכירת נכסי בעלה למזונותיה ע"י בית דין כתובות צז. ציון א אלמנה שמוכרת מנכסי בעלה
->מנכסים שנתן בעלה לבניו במתנה כתובות נ. ציון א מזונות האיש והאשה כשכתב כל נכסיו לבניו
->שיעור מזונותיה, אם אינה גרה בבית בעלה
->->אם בבית אביה יש ילדים שדומים לה כתובות קג. ציון ג פרק ב תשלום מזונות לאלמנה שאינה בבית בעלה
->->אם בית המוריש צר וקטן כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->אם היא גרה בבית אחר שלא על חשבון היורשים כתובות קג. ציון ד זכויות הדיור של האלמנה
->->אם היא והיתומים צעירים כתובות קג. ציון ג פרק ב תשלום מזונות לאלמנה שאינה בבית בעלה
->->אם היא צעירה והיתומים מבוגרים או להיפך כתובות קג. ציון ג פרק ב תשלום מזונות לאלמנה שאינה בבית בעלה
->->אם היורשים הם אחי האב כתובות קג. ציון ג פרק ב תשלום מזונות לאלמנה שאינה בבית בעלה
->->אם היתומים הם בניה או בני אשה אחרת כתובות קג. ציון ג פרק ב תשלום מזונות לאלמנה שאינה בבית בעלה
->->דברים שמוסיפים עבורה כתובות קג. ציון ג פרק א תשלום מזונות לאלמנה שאינה בבית בעלה
->->לפי החלק היחסי מההוצאות של כולם או לפי ההוצאות של כל יחיד כתובות קג. ציון ג תשלום מזונות לאלמנה שאינה בבית בעלה
->->לפי השוואת ההוצאות בעת שהייתה בבית עם ההוצאות כשאינה בבית כתובות קג. ציון ג תשלום מזונות לאלמנה שאינה בבית בעלה
מזונות אשה (חיוב בעל במזונות אשתו)
->אם אינה יכולה לפרנס את עצמה כתובות מז: ציון ב חיוב הבעל במזונות ובכסות - מדאורייתא או מדרבנן
->אם אמרה "איני ניזונית ואיני עושה" (ראה: מעשה ידים)
->אם הבעל רוצה לתת לה מזונות ע"י שליש והיא תאכל לבדה כתובות סד: ציון א פרק א אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה
->->אם הוא בעיר אבל לומד תורה כתובות סד: ציון א פרק א אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה
->->אם הוא עושה מלאכה בעיר אחרת כתובות סד: ציון א פרק א אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה
->->אם הוא עני הנשכר לאחרים כתובות סד: ציון א פרק א אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה
->->בהסכמת האשה או בלי הסכמתה כתובות סד: ציון א פרק א אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה
->->חיובו לאכול עמה בליל שבת ובשאר סעודות שבת כתובות סד: ציון א פרק א אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה; כתובות סה: ציון ד אוכלת עמו מליל שבת לליל שבת
->->שליש לשלושים יום או ליותר משלושים יום כתובות סד: ציון א פרק א אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה
->אם הגיע הזמן שנתנו לאיש לשאת את האשה ולא נשא
->->אם הגיע הזמן ביום ראשון ואינו יכול לכנוס עד יום רביעי משום התקנה כתובות ב. ציון ג חיוב המזונות כשהגיע הזמן ואינו יכול לשאת
->->אם הגיע הזמן ביום שני, שלישי, חמישי או שישי כתובות ב. ציון ג חיוב המזונות כשהגיע הזמן ואינו יכול לשאת
->->אם הנישואין מתעכבים בגללו
->->->מחמת טעם של ברכה כתובות ב. ציון ג חיוב המזונות כשהגיע הזמן ואינו יכול לשאת
->->->מחמת טענת בתולים כתובות ב. ציון ג חיוב המזונות כשהגיע הזמן ואינו יכול לשאת
->->->מחמת מחלתו כתובות ב. ציון ג חיוב המזונות כשהגיע הזמן ואינו יכול לשאת
->אם מחלה על כתובתה כתובות נג. ציון ח המוחלת כתובתה - לענין מזונות
->אשה שהלך בעלה - האם בית דין פוסקים לה מזונות כתובות קז. ציון א פרק א דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->אם בא הבעל וטען שהוא פטור ממזונות כתובות קז. ציון א פרק ב דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->אם לפני שפסקו לה מזונות חזר הבעל וטען שאמר לה "צאי מעשה ידיך במזונותיך" -האם הוא נאמן כתובות קז. ציון ה פרקים ב-ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->אם לפני שפסקו לה מזונות חזר הבעל וטען שנתן לה מזונות - האם הוא נאמן כתובות קז. ציון ה פרקים א, ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->->האם היא צריכה להישבע כתובות קז. ציון ה פרקים א, ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->->לענין מזונות לשעבר או שלעתיד כתובות קז. ציון ה פרקים א, ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->אם פסקו לה מזונות וחזר הבעל וטען שלפני שהלך אמר לה "צאי מעשה ידיך במזונותיך" - האם הוא נאמן כתובות קז. ציון ה פרקים ב-ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->אם פסקו לה מזונות וחזר הבעל וטען שלפני שהלך נתן לה לצורך מזונותיה - האם הוא נאמן כתובות קז. ציון ה פרקים א, ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->->האם הוא צריך לישבע או שהיא נאמנת בשבועה כתובות קז. ציון ה פרקים א, ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->->לענין להחזיר את מה שנתנו לה בית דין כתובות קז. ציון ה פרקים א, ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->האם נותנים לה לאלתר או אחרי שלושה חדשים כתובות קז. ציון א פרק א דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->->אם הלך למקום רחוק או למקום קרוב על דעת לחזור מיד ולא חזר כתובות קז. ציון א פרק א דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->->אם הלך מתוך קטטה והתכוון לעגנה כתובות קז. ציון א פרק א דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->->האם היא נאמנת בשבועה ליטול מזונות לאלתר כתובות קז. ציון א פרק א דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->האם נותנים מזונות לשעבר כתובות קז. ציון א פרק ג דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->חיובה להישבע כתובות קז. ציון א פרק ב דין מזונות לאשה שהלך בעלה; כתובות קז. ציון ג חיוב שבועה לאלמנה שתובעת מזונותיה
->->ניכוי מעשה ידיה כתובות קז. ציון א פרק ד דין מזונות לאשה שהלך בעלה; כתובות קז. ציון ה פרק ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->->אם הבעל בא - האם מעשה ידיה שלו כתובות קז. ציון א פרק ד דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->->אם הבעל בא וטוען שהיה לה להוציא מעשה ידיה במזונותיה כתובות קז. ציון א פרק ד דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->אשה שהלך בעלה ולוותה בשביל מזונותיה - האם הבעל צריך לשלם למלווה כתובות קז. ציון א פרק ד דין מזונות לאשה שהלך בעלה; כתובות קז: ציון ד פרק א חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה; כתובות קז: ציון ח פרק א המפרנס אשה שבעלה הלך למדינת הים
->->אם אין האשה בפנינו כתובות קז: ציון ד פרק א חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->->אם אין לבעל ממה לשלם - האם האשה חייבת לשלם כתובות קז: ציון ד פרק א חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->->אם הוא טוען שאמר לה "צאי מעשה ידיך במזונותיך" כתובות קז. ציון ה פרקים ב-ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->אם הוא טוען שהיה לה להתפרנס ממעשה ידיה כתובות קז: ציון ד פרקים א-ב חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->->->אם מעשה ידיה מספיקים לכל צרכיה או רק לדברים גדולים כתובות קז: ציון ד פרקים א-ב חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->->אם הוא טוען שנתן לה מזונות לפני כן כתובות קז. ציון ה פרקים א, ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->אם הוא טוען שתקח למזונותיה ממעשה ידיה כתובות קז. ציון ה פרקים ב-ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->->אם מעשה ידיה מספיקים למזונותיה או לא כתובות קז. ציון ה פרקים ב-ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->אם היתה קטנה ולוותה ואכלה ואח"כ מיאנה כתובות נג: ציון ד דין מזונות בממאנת ובבתה
->->אם לא עבדה ולא עשתה כלום כתובות קז. ציון ה פרקים ב-ג בעל שהיה במדינת הים וטוען שפטור ממזונות
->->אם לא פסקו לה בית דין מזונות כתובות קז: ציון ד פרקים א-ב חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->->אם לוותה בעדים או בלי עדים כתובות קז: ציון ד פרקים א-ב חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->->->אם העדים אינם יודעים אם נתן לה את הכסף לשם הלוואה כתובות קז: ציון ד פרקים א-ב חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->->->אם העדים אינם יודעים כמה לוותה וכמה היתה צריכה למזונותיה כתובות קז: ציון ד פרקים א-ב חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->->את מי המלווה תובע - את האשה או את הבעל כתובות קז: ציון ד פרק א חיוב הבעל בפרעון ההלוואה שהאשה לוותה למזונותיה
->אשה שהלכה עם בעלה וחזרה לבד ואומרת שגירש אותה - האם יש לה מזונות כתובות קז: ציון ב פרקים א-ג דין המזונות לאשה שאומרת שנתאלמנה או נתגרשה
->->אם שטר כתובתה בידה או לא כתובות קז: ציון ב פרקים א-ג דין המזונות לאשה שאומרת שנתאלמנה או נתגרשה
->->כמה זמן כתובות קז: ציון ב פרקים א-ג דין המזונות לאשה שאומרת שנתאלמנה או נתגרשה
->במי שאנס נערה ונשאה כתובות נג: ציון ו דין מזונות באנוסה ובבתה
->בעל האומר "איני זן ואינו מפרנס" - כפייתו לזון או לגרש כתובות עז. ציון ז האומר 'איני זן ואיני מפרנס'
->->אם אינו יכול לזון כגון שהוא עני כתובות עז. ציון ז האומר 'איני זן ואיני מפרנס'
->->אם יכולה ליזון בעצמה כגון ע"י מעשה ידיה או שיש לה ממון כתובות עז. ציון ז האומר 'איני זן ואיני מפרנס'
->האם הבעל חייב לעבוד כשכיר כדי שיוכל לתת מזונות כתובות סג. ציון א פרק ב המורד כנגד אשתו
->המפרנס אשה - האם הבעל חייב לשלם לו כתובות קז: ציון ח פרקים א-ב המפרנס אשה שבעלה הלך למדינת הים
->->אם אביה פירנס אותה כתובות מח. ציון ח קבורת האשה כשהבעל איננו או אינו רוצה; כתובות קז: ציון ח פרקים א, ג המפרנס אשה שבעלה הלך למדינת הים
->->אם הבעל איננו או אינו רוצה לתת מזונות כתובות מח. ציון ח קבורת האשה כשהבעל איננו או אינו רוצה
->->אם הבעל היה שם או לא כתובות קז: ציון ח פרקים א-ב המפרנס אשה שבעלה הלך למדינת הים
->->אם מי שהיה חייב לבעל פירנס אותה - האם מנכים את שווי המזונות מהחוב כתובות קז: ציון ח פרקים א, ג המפרנס אשה שבעלה הלך למדינת הים
->->אם פירנס בסתם או שאמר שהוא נותן לה את המזונות שחייב לה בעלה כתובות קז: ציון ח פרקים א-ב המפרנס אשה שבעלה הלך למדינת הים
->->האם האשה חייבת לו כתובות קז: ציון ח פרקים א-ב המפרנס אשה שבעלה הלך למדינת הים
->התחייבות הבעל בכתובה "אנא אפלח ואזון" כתובות סג. ציון א פרק ב המורד כנגד אשתו
->חיובה להישבע כדי שתוכל לגבותם
->->אם הבעל טוען שהוא פטור ממזונות כתובות קז. ציון א פרק ב דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->בחיי בעלה או אחרי מותו כתובות קז. ציון א פרק ב דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->כשהיא גובה את כתובתה כתובות קז. ציון א פרק ב דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->כמה חייב הבעל לתת לה כל שבוע
->->אם הבעל עני כתובות סד: ציון א פרק ב אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה
->->אם היא אוכלת לבדה או על שולחנו כתובות סד: ציון א פרק ב אשה שמקבלת מזונות מהבעל כשאינו נמצא עמה
->לארוסה, אם הגיע הזמן של י"ב חודש או לא הגיע יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות
->לאשה שאסורה לבעל באיסור לאו יבמות פה. ציון ו מזונות לאישה האסורה באיסור לאו
->->אם אכלה משלו והוא תובע ממנה יבמות פה. ציון ו מזונות לאישה האסורה באיסור לאו
->->אם היא באה לתבוע מזונות בחייו יבמות פה. ציון ו מזונות לאישה האסורה באיסור לאו
->->אם הלך למדינת הים והיא לוותה ואכלה יבמות פה. ציון ו מזונות לאישה האסורה באיסור לאו
->->לאחר מותו יבמות פה. ציון ו מזונות לאישה האסורה באיסור לאו
->ליבמה
->->אם היבם במדינה אחרת ותבעה אותו ע"י שליח ולא ברח יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->אם היבם הלך למדינת הים לצורך עסקיו יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->->לפני עמידה בדין או אח"כ יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->אם היבם התרצה לייבם ולא ברח אלא מתעכב יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות
->->אם היבם עמד בדין וברח יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->->אם ברח מתוך אונס או שחלה יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->->אם לא החליט מה הוא עושה ורק עמד בדין יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->->אם לא התרצה לייבם אלא לחלוץ וברח יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->->אם עמד בדין לפני ג' חדשים או אחרי כן יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->->אם תבעה אותו בב"ד או לא בב"ד יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->->אם תבעה לפני ג' חדשים וברח אחרי ג"ח יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->אם היבם עמד בדין וחלה יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->->אם חלה לפני שעמד בדין יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->אם היבם קטן יבמות מא: ציון ה חיוב מזונות ביבמה שנפלה לפני קטן
->->->בשלושת חדשים ראשונים יבמות מא: ציון ה חיוב מזונות ביבמה שנפלה לפני קטן
->->->מזונות מהבעל או מהיבם יבמות מא: ציון ה חיוב מזונות ביבמה שנפלה לפני קטן
->->אם נפלה לייבום מן האירוסין או מן הנישואין יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות
->->מזונות משל בעל או משל היבם יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות יבמתו
->->תוך שלושה חדשים או לאחר שלושה חדשים יבמות מא: ציון ד באלו תנאים מתחייב היבם במזונות
->מהתורה או מדרבנן כתובות מז: ציון ב חיוב הבעל במזונות ובכסות - מדאורייתא או מדרבנן; כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים; כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו; כתובות נח: ציון ג פרק א האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->מזונות שהאשה הותירה - האם הם של הבעל או שלה
->->אם אינה זקוקה לכל השיעור הקצוב כתובות סה: ציון א פרקים א-ב דין המזונות שהאשה הותירה ולא אכלה
->->אם מזונות הוזלו או קנתה אותם בזול כתובות סה: ציון א פרקים א-ב דין המזונות שהאשה הותירה ולא אכלה
->->אם צימצמה באכילתה כתובות סה: ציון א פרקים א-ב דין המזונות שהאשה הותירה ולא אכלה
מזונות הבת (זכות בת למזונות מנכסי האב אחרי מותו)
->אם אמה היתה מהשניות לעריות כתובות נג: ציון ו דין מזונות בבת שניה
->אם אמה היתה נערה שאנס ואח"כ נשאה כתובות נג: ציון ו דין מזונות באנוסה ובבתה
->אם אמה היתה רק ארוסה כתובות פט: כתובת ארוסה
->->אם כתב לה כתובה או לא כתב כתובות נג: ציון ו דין מזונות בארוסה ובבתה
->->אם מת הבעל לפני שנישאה או אחרי שנישאה כתובות נג: ציון ו דין מזונות בארוסה ובבתה
->אם אמה מחלה על כתובתה כתובות נג. ציון ח המוחלת כתובתה - לענין מזונות
->אם אמה נתקדשה קידושי טעות כתובות נג: ציון ד דין מזונות בממאנת ובבתה
->אם האב ציווה בשעת מיתה שלא לזון את בנותיו כתובות סח: ציון ז האב שציוה שלא יפרנסו ולא יזונו את בנותיו
->אם הבת התארסה כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב; כתובות נג: ציון ד מזונות קטנה ונערה שנתאלמנו או נתגרשו
->->אם היא קטנה כתובות סח: ציון ב פרק ח זכות הבת בנדוניה לאחר שמת אביה ובגרה או נישאה
->->חיוב הארוס במזונותיה כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב
->->->אם בגרה לפני הנישואין כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב
->->->האם יורשי הארוס חייבים במזונותיה כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב
->->כשהיא קטנה או נערה כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב
->->מדעת היורשים או שלא מדעת היורשים כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב
->->מדעתה או שלא מדעתה כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב
->אם היא מקבלת מזונות ממישהו אחר כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב
->בקטנה או נערה שנתגרשה או נתאלמנה
->->אם נישאה בחיי אביה או אחרי מותו כתובות נג: ציון ד מזונות קטנה ונערה שנתאלמנו או נתגרשו
->->אם נתגרשה או נתאלמנה בחיי אביה או אחרי מותו כתובות נג: ציון ד מזונות קטנה ונערה שנתאלמנו או נתגרשו
->->מן האירוסין או מן הנישואין כתובות נג: ציון ד מזונות קטנה ונערה שנתאלמנו או נתגרשו
->המתנֶה עם אשתו בשעת נישואין שלא יזונו בנותיו מנכסיו כתובות סח: ציון ז האב שציוה שלא יפרנסו ולא יזונו את בנותיו
->חיוב האחים במלבוש הבנות, הוצאות דירה והוצאות נישואין כתובות נג: ציון א מזון הבנות לאחר מות האב
->קטנה שנישאה ומיאנה - האם היא מקבלת מזונות מהאחים כתובות נג: ציון ד דין מזונות בממאנת ובבתה
->->אם הלך בעלה למדינת הים ולוותה ואכלה ואח"כ מיאנה - האם האחים חייבים לשלם למלווה כתובות נג: ציון ד דין מזונות בממאנת ובבתה
->->אם רק התארסה ומיאנה כתובות נג: ציון ד דין מזונות בממאנת ובבתה
->קטנה שנישאה ומיאנה - האם יש לבתה מזונות מיורשי הבעל כתובות נג: ציון ד דין מזונות בממאנת ובבתה
מזונות ילדים
->אם האב הלך למדינת הים או השתטה - האם בית דין מפרנסים את ילדיו מנכסיו
->->אם הוא אמיד או לא כתובות מח. ציון ג פרנסת הבנים והבנות כשהאב הלך או השתטה
->->אם פרנס אותם מקודם או לא כתובות מח. ציון ג פרנסת הבנים והבנות כשהאב הלך או השתטה
->->בילדים מעל גיל שש ובקטנים מגיל שש כתובות מח. ציון ג פרנסת הבנים והבנות כשהאב הלך או השתטה
->חיוב האב לזון את בניו ואת בנותיו הקטנים כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->אחרי מות אימם כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->אם הוא אמיד כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->אם יש להם נכסים שירשו מאבי אמם כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->בנים שנולדו מאשה האסורה עליו כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->האם פרנסתם קודמת לפרנסת אביו ואמו שהם עניים כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->האם פרנסתם קודמת לפרנסת בניו הגדולים שהם עניים כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->כפייתו כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->מהתורה או מדרבנן כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->מעל גיל שש כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->חיוב האב לתת לבת לפי כבודו, לפי כבודה, או כדי חייה כתובות קא: ציון א פרק ב המתחייב לזון את בת אשתו
->->אם היא גרה עמו בבית או מחוץ לביתו כתובות קא: ציון א פרק ב המתחייב לזון את בת אשתו
->כפיית האב לזון את בניו הגדולים שהם עניים כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->האם פרנסתם קודמת לפרנסת אביו ואמו עניים ושאר קרוביו כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
->->האם פרנסתם קודמת לפרנסת בניו הקטנים כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים
מזונות - בהתחייבות לזון את בת אשתו
->אם הוא רוצה לתת לה מזונות ע"י שליש, שלא תאכל על שולחנו כתובות קא: ציון א פרק ב המתחייב לזון את בת אשתו
->->אחרי שגירש את אשתו כתובות קא: ציון א פרק ב המתחייב לזון את בת אשתו
->אם התחייב בשעת הקידושין, בשעת הנישואין, בין הקידושין לנשואין או לאחר הנישואין כתובות קא: ציון א פרק א המתחייב לזון את בת אשתו
->באמירה, בשטר או בקנין כתובות קא: ציון א פרק א המתחייב לזון את בת אשתו
->גבייתם מנכסים משועבדים כתובות קא: ציון א פרק א המתחייב לזון את בת אשתו
->חיובו בדמי רפואתה כתובות קא: ציון א פרק ג המתחייב לזון את בת אשתו
->->האם גובים אותם מנכסים משועבדים כתובות קא: ציון א פרק ג המתחייב לזון את בת אשתו
->שיעורם, אם אינה גרה בביתו
->->אם עשה תנאי שתאכל על שולחנו כתובות קא: ציון א פרק ד המתחייב לזון את בת אשתו
->->הפחתה לפי ברכת הבית כתובות קא: ציון א פרק ד המתחייב לזון את בת אשתו
->שיעורם - לפי כבודו, לפי כבודה, כשאר בני הבית או כדי חייה כתובות קא: ציון א פרק ב המתחייב לזון את בת אשתו
->->אם אינה גרה בביתו כתובות קא: ציון א פרק ב המתחייב לזון את בת אשתו
מזיק (ראה: נזק)
מזיקים (בעלי חיים) (ראה גם: צידת מזיקים)
->הריגתם בשבת
->->אם אין פיקוח נפש שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ו
->->אם הם נושכים וממיתים ודאי שבת קכא: ציון ד הריגת מזיקים בשבת
->->->אם הם רצים אחיו או אינם רצים אחריו שבת קכא: ציון ד הריגת מזיקים בשבת
->->אם הם ספק ממיתים שבת קכא: ציון ד הריגת מזיקים בשבת
->->אם הם רק מצערים שבת קכא: ציון ד הריגת מזיקים בשבת
->->בדריסה לפי תומו שבת קכא: ציון ו דריסה לפי תומו
->->->אם הוא מתכוון לדרוס או להרוג שבת קכא: ציון ו דריסה לפי תומו
->->מזיקים קטנים כגון פרעוש שבת קכא: ציון ד הריגת מזיקים בשבת
מזל
->האם יש מזל לישראל תענית כט. ציון א התדיינות עם גוי באב ובאדר
->האם יש מזל רע לגוים בחודש אדר תענית כט. ציון א התדיינות עם גוי באב ובאדר
מזמור לתודה
->אמירתו בשבת, ביו"ט, בערב פסח, ובערב יום הכיפורים פסחים יג: ציון ב אמירת מזמור לתודה בערב פסח
מזרד (בשבת)
->אם מייפה קרקע של חברו או של הפקר שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->אם מתכוון לייפות את הקרקע, לאכילה, להסקה או לבשל שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->האם חייב משום חורש או משום נוטע שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->הקוצץ זרדים לחים מאילן שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->שיעור החיוב שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
מזרה
->מכירתו לחשוד בשביעית שביעית פ"ה מ"ו ציון ג "לפני עיוור" במכירת כלי עבודת קרקע בשביעית
->->כלי המשמש לזרייה שביעית פ"ה מ"ו ציון ג "לפני עיוור" במכירת כלי עבודת קרקע בשביעית
->->כלי המשמש לחרישה שביעית פ"ה מ"ו ציון ג "לפני עיוור" במכירת כלי עבודת קרקע בשביעית
מחאה בעוברי עבירה
->במקום שיש חשש יראה או סכנה סוטה מא: ציון ה איסור חנופה
מחבץ (בשבת)
->גיבול או הפרדת שומשומים ואגוזים לדבש שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->האם אסור מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->האם אסור משום בורר, משמר, בונה או לש שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->הוצאת החמאה מחלב שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->העמדת חלב בקיבה שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->הפרדת מי החלב שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
מחובר לקרקע
->בור מים שנחפר לשם עבודה זרה - האם מימיו נאסרים ע"ז נח: ציון ג מים מחוברים שנעבדו
->בית נעבד שיש לו כותל משותף עם בית של ישראל
->->אם הכותל נפל
->->->במה ממלא את הרווח שנוצר בין ביתו לע"ז ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית עבודה זרה ונפל
->->->דין האבנים לעניין איסור הנאה וטומאת ע"ז ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית ע"ז
->->->כמה כונס לתוך שלו כדי לבנות כותל חדש ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית ע"ז ונפל
->->האם הכותל אסור בהנאה ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית עבודה זרה ונפל
->בית שבנאו מתחילה לעבודה זרה
->->לעבדו בעצמו ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->->לשמש לעבודה זרה ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->->שבנאו גוי או ישראל משומד ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->בית שהוקצה לשם עבודה זרה ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->בית שסייד וכייר לשם עבודה זרה - היתרו ע"י הסרת מה שהוסיף
->->אם התכוון לעשות את כל הבית ע"ז ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->->הסרה ע"י גוי או ע"י ישראל ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->ביתו שהכניס לתוכו ע"ז והוציאוה
->->אם הוציאהּ ישראל או גוי ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->->אם הכניסהּ בקביעות או לא בקביעות ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->מים מחוברים של יחיד שנעבדו ע"ז נח: ציון ג מים מחוברים שנעבדו
->מכירת דבר מחובר לקרקע לגוי בא"י (ראה: א"י)
->מכירת דבר מחובר לקרקע לגוי בחו"ל ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל
->קרקע שחפר בה לשם ע"ז
->->אם השתחווה לה או לא ע"ז נד: ציון א האיסור בקרקע שחופר בה לשם עבודה זרה
->->אם חפר רק כדי למצוא מים לעובדי ע"ז ע"ז נד: ציון א האיסור בקרקע שחופר בה לשם עבודה זרה
->->חלל הבור או כתליו ע"ז נד: ציון א האיסור בקרקע שחופר בה לשם עבודה זרה
->שחיטה בדבר שמחובר לקרקע חולין טו: ציון ח שחיטה בדבר המחובר לקרקע
->->לכתחילה ובדיעבד חולין טו: ציון ח שחיטה בדבר המחובר לקרקע
->->מחובר מעיקרו חולין טו: ציון ח שחיטה בדבר המחובר לקרקע
->->תלוש ולבסוף חיברו חולין טו: ציון ח שחיטה בדבר המחובר לקרקע; חולין טו: ציון י השוחט במוכני - סכין הקבועה בגלגל
->->->אם בדעתו להשאיר אותו מחובר לעולם או לא חולין טו: ציון ח שחיטה בדבר המחובר לקרקע
->->->בסכין הנעוצה בכותל חולין טז: ציון ב שחיטת בהמה ועוף כשהסכין למטה והצוואר למעלה
->שחיטה בשן חדה המחוברת ללחי תלושה חולין יח. ציון ו שחיטה בשן חדה הקבועה בלחי תלושה
->שנעבד (ראה גם: אילן)
->->אין חייבים לעוקרו ע"ז מה. ציון א מחובר שנעבד לעבודה זרה
->->איסור ציפויו ע"ז מה. ציון א מחובר שנעבד לעבודה זרה
->->->אם הציפוי לא נעבד ע"ז מה. ציון א מחובר שנעבד לעבודה זרה
->->->מדין נוי ע"ז או מדין משמשי ע"ז ע"ז מה. ציון א מחובר שנעבד לעבודה זרה
->->האם נאסר בהנאה ע"ז מה. ציון א מחובר שנעבד לעבודה זרה
->->השוחט להר לשם רפואה ולשם עבודה זרה ע"ז מה. ציון א מחובר שנעבד לעבודה זרה
->->תקרובת לו - האם נאסרת ע"ז מה. ציון א מחובר שנעבד לעבודה זרה
->תלוש ולבסוף חיברו - נחשב תלוש ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
->->לענין המשתחווה לבית ע"ז מז: ציון ד הדינים השונים בבית של עבודה זרה
מחובר לקרקע - שימוש בו שבת ויו"ט
->עלייה באילן ביצה לו: ציון ו שימוש במחובר לקרקע בשבת וביום טוב
->->אם יש לו ענפים ופירות או אין לו ביצה לו: ציון ו שימוש במחובר לקרקע בשבת וביום טוב
->->לח או יבש (בימות החמה או בימות הגשמים) ביצה לו: ציון ו שימוש במחובר לקרקע בשבת וביום טוב
->שימוש בירק מחובר - קלחי כרוב ושאר ירקות ביצה לו: ציון ו שימוש במחובר לקרקע בשבת וביום טוב
->שימוש בקנים רכים מחוברים ביצה לו: ציון ו שימוש במחובר לקרקע בשבת וביום טוב
מחוסר אמנה
->במוכר או קונה בדיבור וחזר בו ב"מ מט. ציון ב דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה
->->אם השתנה השער או לא השתנה ב"מ מט. ציון ב דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה
מחוסר בגדים
->חיוב מיתה בכהן ששימש מחוסר בגדים סנהדרין פג. ציון כ מחוסר בגדים ששימש
->->כהן גדול או כהן הדיוט סנהדרין פג. ציון כ מחוסר בגדים ששימש
->כהן שרק נכנס למקדש מחוסר בגדים סנהדרין פג. ציון כ מחוסר בגדים ששימש; סנהדרין פג. ציון מ המשמש בלא רחצת ידיים ורגליים
מחוסר זמן (קרבן לפני היום השמיני ללידתו)
->בעוף חולין כב: ציון ב בני יונה הכשרים להקרבה
->בשעיר המשתלח (ראה: שעיר המשתלח)
מחוסר כיפורים
->הבאת קרבן עבור מי שמחוסר כפרה שלא מדעתו
->->עבור אחר נדרים לה: ציון ו קרבן לכפרה עבור יולדת שהיא שוטה
->->עבור אשתו נדרים לה: ציון ו קרבן לכפרה עבור יולדת שהיא שוטה
->->עבור קטן או שוטה נדרים לה: ציון ו קרבן לכפרה עבור יולדת שהיא שוטה
->הבאת קרבן שלו אם הוא מודר הנאה מהכהן נדרים לה: ציון ב הכהנים בעבודתם שליחי העם או שליחי שמים
->הקרבנות שהוא צריך להקריב להתירו בקדשים - חטאת, עולה או אשם פסחים נט. ציון ז קרבנות המעכבות מחוסר כיפורים מאכילת קדשים
->הקרבת קרבנו לאחר התמיד בערב פסח ובשאר ימות השנה פסחים נט. ציון ה קרבן מחוסר כיפורים לאחר התמיד
->הקרבת קרבנו לפני קרבן פסח פסחים נט. ציון ה קרבן מחוסר כיפורים לאחר התמיד
->חיובו בטבילה לקודש
->->האם טעון גם הערב שמש חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->->לנגיעה בקודש בלי לאכול חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->חיובו לטבול לאכילת קדשים פסחים צב. ציון ג טבילת ערל ישראל שמל
->שהביא את קרבנו בערב פסח - האם צריך לטבול לפני שאוכל את הקרבן בלילה חגיגה כד: ציון ה טבילת אונן ומחוסר כיפורים לקודש
->שוחטים עליו קרבן פסח אחרי שמסר את קרבנותיו לבית דין של כהנים פסחים צ. ציון ה שחיטה למחוסר כיפורים
->שרק נכנס למקדש סנהדרין פג. ציון ל מחוסר כיפורים ששימש
->ששימש - האם חייב מיתה או כרת או מלקות סנהדרין פג. ציון ל מחוסר כיפורים ששימש
מחזור (של תפילה)
->הנודר או נשבע בו נדרים יד. ציון ג הנודר והנשבע בתורה
מחזיר גרושתו
->בחול המועד, מן הנישואין או מן האירוסין סוטה מג. ציון ו המחזיר את גרושתו לענין חזרה מהמלחמה
->לענין חזרה מהמלחמה (ראה: חוזרים מן המלחמה)
מחזיר גרושתו - אחרי שנישאה לאחר
->אם מת ונפלה לייבום
->->אם היבם חלץ לה או לצרתה - האם האחרת פטורה יבמות יא. ציון ב פרק ב ייבום וחליצה באישה שזינתה תחת בעלה ובצרתה; יבמות יא: ציון ו ייבום וחליצה במחזיר גרושתו ובצרתה
->->אם היבם ייבם אותה או את צרתה - האם האחרת פטורה יבמות יא: ציון ו ייבום וחליצה במחזיר גרושתו
->->האם צרתה יכולה להתייבם יבמות יא. ציון ב ייבום וחליצה באישה שזינתה תחת בעלה ובצרתה; יבמות יא: ציון ו ייבום וחליצה במחזיר גרושתו ובצרתה
->דינה לכהן (ראה: כהן)
->האם יש לה כתובה יבמות פה: ציון א תקנת כתובה בנישואין שיש בהם איסור
->פיקח שקידש אשה וגירשהּ וחרש קידשהּ וגירשהּ - האם מותרת לפיקח יבמות קיב: ציון א קידושי חרש וגירושיו
מחיאת כפיים (ראה: נגינה)
מחילה (על ממון) (ראה גם: סילוק; שובר; שטר חוב, שנמכר)
->אם המוחל טוען שהיה משטה ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
->אם המתעסק ונותן העיסקא חילקו ביניהם את הרווח והמתעסק לא תבע שכר כפועל בטל - האם זה מראה שמחל על השכר ב"מ סח: ציון ה פסקה א-ב חלוקת רווח והפסד בשטר עיסקא
->אשה שמחלה על כתובתה כתובות נג. ציון ג המוכרת ומוחלת כתובתה - לענין בנין דכרין
->->אם הבעל רוצה לקיימה או אינו רוצה כתובות נו: ציון א הפוחת משיעור כתובה
->->בתחילת הביאה או בסופה כתובות נו: ציון א הפוחת משיעור כתובה
->->בתחילת החופה או בסופה כתובות נו: ציון א הפוחת משיעור כתובה
->->האם ביאתו נחשבת כבעילת זנות כתובות נו: ציון א הפוחת משיעור כתובה
->->האם מותר לבעלה להשהותה בלי כתובה אחרת כתובות נו: ציון א הפוחת משיעור כתובה
->->לאחר הנישואין, או אם הבעל מקדש אותה על מנת שתמחל כתובות נו: ציון א הפוחת משיעור כתובה
->->ע"י כתיבת שובר כתובות נו: ציון א הפוחת משיעור כתובה
->->על כל הכתובה או על חלקה כתובות נו: ציון א הפוחת משיעור כתובה
->באונס, כגון שהחייב השביע את הנושה מראש שימחל לו ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->בטעות
->->אם ידע שהוא מוחל אלא שחשב שחייב למחול ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->אם יש בזה חשש איסור (כגון ריבית) או לא ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->אם לא ידע שהוא מוחל (שחשב שאינו שלו) ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->במוכר שדה על תנאי שיוכל לחזור ולקנותו וחזר וקנאו ב"מ סז. ציון ד פסקה ב אכילת פירות במכירה על תנאי
->->לענין האומר "על מנת שאין לך עלי אונאה" ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->בעל שמחל על קינויו (ראה: קינוי)
->בפועל שהסכים שהמעביד לא ישלם בעצמו אלא אדם אחר ישלם - האם יכול לחזור בו ממחילתו
->->אם האדם האחר חזר בו או לא ב"מ קיב. ציון ב המחהו אצל חנוני או אצל שולחני
->->אם הפועל מחל מחילה גמורה גם אם לא ישלם לו האדם האחר ב"מ קיב. ציון ב המחהו אצל חנוני או אצל שולחני
->->אם עשה קנין או לא ב"מ קיב. ציון ב המחהו אצל חנוני או אצל שולחני
->בר מצרא שמחל על זכותו לסלק את הקונה ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
->האם היא צריכה קנין ב"מ קח. ציון ט ויתור המצרן על זכותו
->חיוב חובל לבקש מחילה מהנחבל
->->האם צריך לפייסו עד שהנחבל יתפלל עליו ב"ק צב. ציון ב החובל צריך לבקש מחילה
->->על כל חמשת הדברים או על הצער והבושת בלבדב"ק צב. ציון ב החובל צריך לבקש מחילה
->כהן שמחל על גזל הגר ב"ק קי: אחרי ציון כ השבת הכסף מכפרת למחצה
->לבן סורר ומורה (ראה: בן סורר ומורה)
->לווה שמחל למלווה על הריבית שנתן או שעתיד לתת
->->האם המלווה חייב להחזירה לו ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->->האם מותר למלווה לקחת אותה לכתחילה ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->->->אם עשו קנין על המחילה ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->מודר הנאה שחייב כסף למי שאסור עליו - האם מותר לו למחול על החוב נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
->מחילת אשה על עונה (ראה: עונה)
->מחילת קטן - האם יש לה תוקף כתובות סח: ציון ב פרק ח זכות הבת בנדוניה לאחר שמת אביה ובגרה או נישאה
->->באונאה פחות משתות כתובות סח: ציון ב פרק ח זכות הבת בנדוניה לאחר שמת אביה ובגרה או נישאה
->->בקרקע או במיטלטלין כתובות סח: ציון ב פרק ח זכות הבת בנדוניה לאחר שמת אביה ובגרה או נישאה
->מי שלא ידע שאחר נטל מממונו ואילו ידע היה מוחל ב"מ סו: ציון ה פסקה ב מחילה בטעות
->נגזל המוחל לגזלן ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->על דבר שלא בא לעולם ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->על החיוב להישבע (ראה: שבועה)
->על חפץ ב"מ מח: ציון ג לשון מחילה בתור קנין
->על כסף מופקד, צרור או לא צרור ב"מ מח: ציון ג לשון מחילה בתור קנין
->על נזק (ראה: חובל, במי שנתן לו רשות; נזק, במי שנתן רשות)
->פקדון שאבד והשומר שילם - האם יש להניח שהמפקיד מחל על שבועה שאינה ברשותו ב"מ לד: ציון ב פסקה א דיני שבועה שאינה ברשותו
->שאינה קצובה ב"מ נא. ציון ד האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->שטר מחילה של ערכאות (ראה: ערכאות)
->שיש בה אסמכתא
->->אם כנגד מחילה זו התחייב כלפיו הנמחל לתת לו דבר בדרך אסמכתא ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->->במחילה על קרקע או על מטלטלין ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->->בערבון או במשכון או בדבר שתפס כדי לעשות קנין ב"מ מח: ציון ג דין אסמכתא במחילה, בדבר הנמצא ביד המקבל
->שנים אוחזים בטלית, ואמר להם ב"ד לחלוק ויצאו וחזרו כשאחד מוחזק - למי נותנים אותה אם מחלו זה לזה על השבועה ב"מ ו. ציון ג שנים אוחזים בטלית, ויצאו, וחזרו כשהאחד מוחזק
->שתיקה כמחילה, בבת שלא מחתה באחים לגבי זכותה לקבל נדוניה מנכסי האב כתובות סח: ציון ב זכות הבת בנדוניה לאחר שמת אביה ובגרה או נישאה
מחילה (על פגיעה)
->החובה לבקש מחילה ממי שפגע בו
->->אם ביקש ולא התפייס - אמירה בפני עשרה שביקש ולא נתפייס יומא פז. ציון ב בקשת מחילה
->->->אם הנפגע חי או מת יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->אם מת הנפגע - בקשה על קברו בפני עשרה יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->אם חירף אותו לאחר מותו יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->עשרה והוא או תשעה והוא יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->פעם אחת או שלוש פעמים יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->שליחת שליח אם הקבר רחוק יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->בקשה שלוש פעמים עם שלושה בני אדם יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->אם פגע ברבו - האם חובה לפייסו יותר משלש פעמים יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->האם אפשר שכל פעם יהיו אותם שלושה יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->האם כל פעם יתן ריצוי שונה יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->האם מותר לפייס יותר משלוש פעמים יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->האם צריך קודם לבקש מחילה באופן אישי יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->צריך לפרט את החטא יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->ראוי שהנפגע ימחל יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->אם יש לו סיבה לסרב, לטובת עצמו או לטובת הפוגע יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
->->->בהוצאת שם רע יומא פז. ציון ב בקשת מחילה ממי שחטא לו
מחילות
->הפתוחות לעזרה או להר הבית - קדושתן פסחים פו. ציון ד קדושת המחילות
מחילת עוונות
->מתי הקב"ה מוחל עוונות במידת "ורב חסד" ר"ה יז. אחרי ציון ב "ורב חסד" - מטה כלפי חסד
מחיצה (ראה גם: גדר)
->שגדיים בוקעין בה
->->גוד אחית בה שבת קא. ציון ג מחיצה שהגדיים בוקעים בה
->->והיא גבוהה עשרה טפחים שבת צט: ציון ד רה"י שנעשית ע"י דף שעל יתידות
->->כשאומרים פי תקרה יורד וסותם שבת צט: ציון ד רה"י שנעשית ע"י דף שעל יתידות
->שנעשתה בשבת שבת קא: ציון ג מחיצות ותיקוניהן שנעשו בשבת
->->במחיצה שעושה רה"י מהתורה או שנדרשת רק מדרבנן שבת קא: ציון ג מחיצות ותיקוניהן שנעשו בשבת
->->בשוגג או במזיד שבת קא: ציון ג מחיצות ותיקוניהן שנעשו בשבת
->->מחיצה שהיתה לפני שבת ונפלה ועשו מחיצה חדשה בשבת שבת קא: ציון ג מחיצות ותיקוניהן שנעשו בשבת
->->מחצלות סביב אנשים ברה"ר וביניהם ועירבו יחד ונגללו המחצלות (שסביבם או שביניהם) וחזרו ונפרסו שבת קא: ציון ג מחיצות ותיקוניהן שנעשו בשבת
->->תיקון מחיצה שנעשה בשבת שבת קא: ציון ג מחיצות ותיקוניהן שנעשו בשבת
מחיצה תלויה
->האם היא מתירה לעניין שבת סוכה טז. ציון ד המשלשל דפנות
->סוכה שדפנותיה גבוהות מהקרקע שלושה טפחים סוכה טז. ציון ד המשלשל דפנות
מחיקת שם ה'
->בשם שאין בו צורך סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->האם 'שלום' הוא מהשמות שאינם נמחקים ברכות נד. אחרי ציון ב שאלת שלום בשם
->הכותב אד משם אדנות - האם מותר למוחקו שבועות לה: ציון ב איסור מחיקה כשכותב חלק מהשם
->הכותב אה משם א-היה - האם מותר למוחקו שבועות לה: ציון ב איסור מחיקה כשכותב חלק מהשם
->הכותב וו הא - האם מותר למוחקו שבועות לה: ציון ב איסור מחיקה כשכותב חלק מהשם
->הכותב יוד הא - האם מותר למוחקו שבועות לה: ציון ב איסור מחיקה כשכותב חלק מהשם
->->אם כתב כך כחלק משם הוי"ה או התכוון לכתוב רק את השם י-ה שבועות לה: ציון ב איסור מחיקה כשכותב חלק מהשם
->הנטפל לשם מאחריו - האם מותר למוחקו שבועות לה: ציון ד מחיקת הטפל לשם
->->אותיות שאחרי השם שנכתבו בטעות שבועות לה: ציון ד מחיקת הטפל לשם
->->אם הנטפל יופרד מן השם שבועות לה: ציון ד מחיקת הטפל לשם
->->האם המוחק לוקה שבועות לה: ציון ד מחיקת הטפל לשם
->הנטפל לשם מלפניו - האם מותר למוחקו שבועות לה: ציון ד מחיקת הטפל לשם
->->אם תחילה כתב את השם או תחילה כתב את הטפל שבועות לה: ציון ד מחיקת הטפל לשם
->השמות שאסור למחוק שבועות לה. ציון ס פרקים א-ג השמות שאינם נמחקים
->->א-היה אשר א-היה שבועות לה. ציון ס פרקים א-ג השמות שאינם נמחקים
->->צב-אות שבועות לה. ציון ס פרקים א-ג השמות שאינם נמחקים
->->שלו-ם שבועות לה. ציון ס פרקים א-ג השמות שאינם נמחקים
->טבילה כששם כתוב על בשרו שבת קכ: ציון ה טבילה כששם כתוב על בשרו
->->בטבילה בזמנה או שאינה בזמנה שבת קכ: ציון ה טבילה כששם כתוב על בשרו
->->החובה לכרוך עליו גומי שבת קכ: ציון ה טבילה כששם כתוב על בשרו
->->כיסוי השם בבגדיו או בידו שבת קכ: ציון ה טבילה כששם כתוב על בשרו
->על מנת לתקן ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
מחיר כלב
->שותפים שחלקו, אחד נטל עשרה טלאים ואחד נטל תשעה טלאים וכלב - האם עשרת הטלאים נחשבים מחיר כלב נדרים מה: ציון א פרק א כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
מחלה
->בהמה חולה - האם נאסרת באכילה חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->אם לא פירכסה חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->חולי מחמת אכילת צואה חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->חולי מחמת התגברות הדם חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->חולי מחמת התגברות מרה שחורה או לבנה חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->חולי מחמת קור חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->חולי מחמת שאיפת עשן חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->חולי מחמת שתיית מים סרוחים חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->חולי מחמת שתיית מים שנתגלו חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
->->->אם לא נראתה לקות בגופה חולין נח: ציון ח דברים המסכנים את הבהמה אך אינם אוסרים אותה
מחלוקת (ראה גם: כללי פסיקה; פסיקת הלכה)
->אמירת לשון הרע על בעלי מחלוקת מו"ק טז. ציון ד פרק ג המבזה שליח בית דין
->בין חכמים
->->מתי חובה לעלות לב"ד הגדול להכרעת הדין, ומי חייב לעלות סנהדרין פו: ציון כ זקן ממרא
->->האם ההכרעה (גם בשאלה של אדם פרטי) היא על פי הרוב או על פי כולם סנהדרין פו: ציון כ זקן ממרא
->האם המחזיק במחלוקת עובר בלאו גמור סנהדרין קי. בלי ציון המחזיק במחלוקת
->מי שאוסר - האם מותר להתארח אצל מי שמתיר יבמות יד. אחרי ציון א נתינת דבר לאדם הנוהג בו איסור
->->אם המארח מוחזק בכשרות יבמות יד. אחרי ציון א נתינת דבר לאדם הנוהג בו איסור
->מי שנוהג היתר בדבר - האם חייב להודיע את העובדות למי שנוהג בו איסור יבמות יד. אחרי ציון א נתינת דבר לאדם הנוהג בו איסור
מחלוקת במציאות
->בשאלה אם ביצה שנולדה היום, נגמרה מאתמול ביצה ב. ציון א פסקה ב איסור ביצה שנולדה ביום טוב
מחלצים
->סתימת סדקים במחלצים בחול המועד מו"ק יא. ציון ז סתימת סדקים במועד
מחמר (בשבת)
->אם אדם עושה מלאכה בשותפות עם בהמה או שהבהמה עושה מלאכה לבדה שבת קנד. ציון א האיסור במחמר והחיוב של שביתת בהמה
->בבהמה של אחרים או של הפקר שבת קנד. ציון א האיסור במחמר והחיוב של שביתת בהמה
->בהולכת שעיר המשתלח עם לשון של זהורית יומא סז. ציון ד לשון של זהורית בשעיר המשתלח
->בחרישה עם בהמה שבת קנד. ציון א האיסור במחמר והחיוב של שביתת בהמה
->במלאכה דרבנן כגון טלטול בחצר שבת קנד. ציון א האיסור במחמר והחיוב של שביתת בהמה
->במלאכה שאינה של ישראל שבת קנד. ציון א האיסור במחמר והחיוב של שביתת בהמה
->ברשות היחיד ביצה ל. ציון ב נשיאת משאות בשינוי ביום טוב
->ההולך במדבר ושכח מתי שבת - האם רשאי לחמר שבת סט: ציון ג ההולך במדבר ושכח מתי שבת
->הנהגת הבהמה בקול אם הניח עליה משא כשהיא מהלכת שבת קנג: ציון ג מי שהחשיך ומניח את כיסו על הבהמה
->חיוב מלקות על עשיית מלאכה בשותפות עם בהמה שבת קנד. ציון א האיסור במחמר והחיוב של שביתת בהמה
->כשאין עקירה והנחה ביצה ל. ציון ב נשיאת משאות בשינוי ביום טוב
->מדוע אינו לוקה מכות יג: ציון ב מלקות בלאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין
->מי שהחשיך בדרך ומעותיו עמו הנחתן על בהמה מהלכת שבת קנג: ציון ג מי שהחשיך ומניח את כיסו על הבהמה
->->האם רשאי ליטלן מעליה לאחר שעמדה שבת קנג: ציון ג מי שהחשיך ומניח את כיסו על הבהמה
מחנה צבא
->האם חייב בעירובי תחומין או בעירובי חצרות ביצה טו: ציון א פסקה ד עירוב תבשילין
מחצב (ראה: חציבת אבנים)
מחצית השקל
->אשה פטורה סוטה מה: ציון י סדר מצוות עגלה ערופה לאחר המדידה
מחשבה לעבודה זרה
->השוחט בהמה ומחשב מעבודה לעבודה לע"ז - האם חייב מיתה סנהדרין ס: ציון כ חיובו של אדם המחשב מעבודה לעבודה לע"ז
מחשבת פסול בקרבן
->שינוי בעלים בשחיטה ובשאר עבודות, בקרבן פסח ובשאר קרבנות פסחים סא. ציון ד פסח הנשחט שלא למנוייו
->שינוי השם בעבודה אחת או בשתי עבודות פסחים נט: ציון ו מחשבת לשמו ושלא לשמו
מחתה (ראה: אפר)
->של קטורת (ראה: קטורת)
מחתך (בשבת) (ראה גם: קטימת עץ בשמים; קטימת קיסם)
->בקטימת זמורה המיועדת לשאיבת מים שבת קכה: ציון ג זמורה הקשורה בטפיח
->בקטימת קיסם לחצוץ בו את שיניו שבת קכה: ציון ג זמורה הקשורה בטפיח
מטאפיסיקה
->עיון בידיעות שמעבר לגבול השגת האדם חגיגה טז. ציון א איסור ההסתכלות בקשת
מטבע (ראה גם: זהב; נחושת)
->אונאה במטבע חסרה (ראה: אונאה)
->איסור ריבית בתשלום במטבע חדש שעשתה המלכות שערכו גבוה (ביחס לפירות) מהישן ומשקלם שווה ב"ק צז: ציון ה המלוה על המטבע ונתוספה או פחתה
->->אם המטבע הישן יוצא במדינה אחרת ב"ק צז: ציון ה פסקה ד-ה המלוה על המטבע ונתוספה
->איסור ריבית בתשלום במטבע שניתן בהלוואה והמלכות הוסיפה על משקלו
->->אם בשעת ההלוואה הזכירו את משקלו או לא ב"ק צז: ציון ה המלוה על המטבע ונתוספה
->->אם הוסיפו פחות מחומש או יותר או חומש בדיוק ב"ק צז: ציון ה המלוה על המטבע ונתוספה
->->אם המטבע הישן יוצא במדינה אחרת או לא ב"ק צז: ציון ה המלוה על המטבע ונתוספה
->->אם תוספת המשקל שינתה את מחיר הפירות או לא ב"ק צז: ציון ה המלוה על המטבע ונתוספה
->אם המלכות הפחיתה ממשקל המטבע שניתן בהלוואה - האם יכול הלווה לשלם במטבע החדש
->->אם הישן עדיין יוצא במדינה אחרת או לא ב"ק צז: ציון ה המלוה על המטבע ונתוספה
->->אם עשתה המלכות מטבע חדש באותו משקל וערכו נמוך (ביחס לפירות) מהישן ב"ק צז: ציון ה פסקה ה המלוה על המטבע ונתוספה או פחתה
->אם המלכות פסלה את המטבע שלווה - האם יכול הלווה לפרוע בה ב"ק צז. ציון ח גזל מטבע ונסדק
->->אם המטבע אינו יוצא בשום מדינה ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->אם המטבע יוצא במדינה אחרת ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->->במלכות אחרת או באותה מלכות ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->->והמלכות אוסרת להביאו לשם, ויכול להבריחו או אינו יכול ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->->והמלכות אינה מקפידה בכלל ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->->ויש כאן סוחרים מאותה מדינה או אין ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->->ויש לו עניין ללכת לאותה מדינה או שאין לו ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->אם המטבעות שלווה הם עדיין בעין ומחזיר אותם ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->אם התנו לפרוע במטבע היוצא או לפרוע מעות ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->אם התנו לפרוע מטבע זה או לא התנו בכלל ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->אם לווה חיטים ע"מ שיחזיר חיטים או כסף ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->אם לא פרע בזמן הפרעון ואח"כ נפסל המטבע ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->הגוזל מטבע
->->ונסדק - האם יכול לומר "הרי שלך לפניך" ב"ק צז. ציון ח גזל מטבע ונסדק או נפסל
->->ופסלה אותו המלכות - האם יכול לומר "הרי שלך לפניך" ב"ק צז. ציון ח גזל מטבע ונסדק או נפסל; ב"ק צז: ציון א פסקה ו המלוה על המטבע ונפסלה; ב"ק צח. ציון ב השף מטבע של חברו
->->->אם יוצא במדינה אחרת ב"ק צז. ציון ח גזל מטבע ונסדק או נפסל
->->->אם אינו יוצא בשום מדינה ב"ק צז. ציון ח גזל מטבע ונסדק או נפסל
->->ופסלה אותו המלכות ואדם אחר איבד אותו - האם המזיק חייב מצד שעכשו אינו יכול לומר "הרי שלך לפניך" ב"ק צח: אחרי ציון א פסקה ד דבר הגורם לממון
->->ושף אותו ומחק את צורתו - האם יכול לומר "הרי שלך לפניך" ב"ק צח. ציון ב השף מטבע
->הזורק מטבע של אחר לים - האם פטור מטעם גרמא ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין; ב"ק צח. ציון ב הזורק מטבע לים הגדול
->->אם אפשר למצוא אותו או אי אפשר ב"ק צח. ציון ב הזורק מטבע לים הגדול
->->אם בשעה שזרק היה אפשר למוצאו ועכשו אי אפשר ב"ק צח. ציון ב הזורק מטבע לים הגדול
->->אם דחף את המטבע לים בלי ליטלו ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין; ב"ק צח. ציון ב הזורק מטבע לים הגדול; ב"ק צח. ציון ב השף מטבע של חברו
->->אם התכוון להזיק או לא התכוון ב"ק צח. ציון ב הזורק מטבע לים הגדול
->->אם נטלו לפני שזרקו ב"ק צח. ציון ב השף מטבע של חברו
->->במים צלולים או עכורים ב"ק צח. ציון ב הזורק מטבע לים הגדול
->המטבע שגובים בו חוב אם לא נכתב שם המקום בשטר כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->אם היו דרים אז במקום שהמטבע שלו נמוך מהמטבע של מקום התביעה כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->אם הלווה טוען שהמטבע שהוא חייב נמוך מהמטבע של מקום התביעה
->->->אם הוא טוען שההלוואה נעשתה במקום אחר כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->->אם הוא טוען שההלוואה נעשתה שם אלא שהיתה על מטבע אחר כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->->חיוב המלווה להישבע כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->אם המלווה טוען שהמטבע במקום כתיבת השטר גבוה מהמטבע של מקום התביעה כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->->חיוב הלווה להישבע כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->אם ידוע איפה נכתב השטר כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->אם ערך המטבע של מקום התביעה גבוה יותר כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->->של מקום התביעה או מקום הגבייה כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->המראה דינר לשולחני (ראה: שולחני)
->השף מטבע של אחר - האם פטור מטעם גרמא ב"ק צז. ציון ח גזל מטבע ונסדק או נפסל; ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין; ב"ק צח. ציון ב השף מטבע של חברו
->->אם גזל אותו לפני כן ב"ק צח. ציון ב השף מטבע של חברו
->->אם לא חיסרו ב"ק צח. ציון ב גרמא וגרמי בנזיקין
->->בזה"ז שהמטבע עשוי מחומר פשוט וערכו רק בצורתו ב"ק צח. ציון ב השף מטבע של חברו
->חיוב כתובה - לפי המטבע שבאותו מקום, כסף מדינה או כסף צורי כתובות קי: ציון י פרקים א-ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->->אם הסכום לפי המטבע היוצא גבוה מהשיעור של חז"ל כתובות קי: ציון י פרק ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->->אם הסכום לפי המטבע היוצא נמוך ממאתיים בכסף מדינה כתובות קי: ציון י פרק ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->->אם כתוב בכתובה שמתחייב לשלם לפי מטבע היוצא כתובות קי: ציון י פרקים א-ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->->בכתובת בתולה או בכתובת אלמנה כתובות קי: ציון י פרקים א-ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->חיוב כתובה - מהמעות הפחות טובות או היותר טובות כתובות קי: ציון י פרקים א-ג סוג המטבע שהאשה גובה לכתובתה
->חילול מעשר שני על מטבע שאינו יוצא (ראה: מעשר שני)
->לענין חליפין (ראה: חליפין)
->פרעון חוב - לפי המטבע הפחות שבמקום הכתוב בשטר, או מהמטבע היקר ביותר שם כתובות קי: ציון ל סוג המעות שגובים בשטר שלא נתפרש מקומו
->קנייתו בסיטומתא ב"מ מו. ציון ב קנין של מנהג המדינה במטבעות
->שנמצאה (ראה: מציאה, המוצא מטבע)
->שנפחתה - באיזה שיעור חסרון אסור לקיימה ב"מ נב. ציון ה סלע שנפחת; ב"מ נב: ציון ו חילול מעשר שני על מטבע שנפחת
->שנפחתה - האיסור להשתמש בה בהוצאה
->->באיזה שיעור חסרון ב"מ נ. ציון א פסקה ג מחילה באונאה פחות משתות; ב"מ נב. ציון ה סלע שנפחת
->->במטבע שנפחתה אבל היא מתקבלת במקום אחר ב"מ נב. ציון ה סלע שנפחת
->->בסלע שנפחת בחצי והגיע לערך של שקל או פחות מזה ב"מ נב. ציון ה סלע שנפחת
->->להוציא אותה בשווייה הנוכחי או בשווייה המקורי ב"מ נב. ציון ה סלע שנפחת
->->להוציא אותה בשווייה על דעת להחזיר את ההפרש ב"מ נב. ציון ה סלע שנפחת
->שנפחתה - חילול מעשר שני עליה ב"מ נב. ציון ה סלע שנפחת
->->אם יוצאת ע"י הדחק או לא ב"מ נב: ציון ו חילול מעשר שני על מטבע שנפחת
->->אם נפחתה כדי אונאה או יותר ב"מ נב: ציון ו חילול מעשר שני על מטבע שנפחת
->->לפי שווייה הנוכחי או לפי שווייה המקורי או מעט פחות ב"מ נב: ציון ו חילול מעשר שני על מטבע שנפחת
->שנפחתה - מכירתה על תנאי שהקונה ינקב אותה או יתיך אותה
->->אם היא כבר מנוקבת (באמצע או בצד) ב"מ נב. ציון ו מכירת מטבע שנפחת
->->אם היא פגומה באמצע או מהצד ב"מ נב. ציון ו מכירת מטבע שנפחת
->->לאדם רגיל או לסוחר או לאדם אלים ב"מ נב. ציון ו מכירת מטבע שנפחת
->שנפחתה ומישהו נתנהּ לחברו - האם הוא חייב לקבל אותה חזרה (ולהחזיר את מה שקנה בה)
->->אם עדיין יוצאת ע"י הדחק או לא ב"מ נב: ציון ג מטבע שנפחת ואינו יוצא בהוצאה
->->במטבע בזה"ז שכשאינו יוצא אין לו ערך אף לפי משקלו ב"מ נב: ציון ג מטבע שנפחת ואינו יוצא בהוצאה
->->מעיקר הדין או ממידת חסידות ב"מ נב: ציון ג מטבע שנפחת ואינו יוצא בהוצאה
->->תוך י"ב חודש או לאחר י"ב חודש ב"מ נב: ציון ג מטבע שנפחת ואינו יוצא בהוצאה
->תשלום עבור מימכר במטבע שהמלכות פסלה ב"ק צז: ציון א פסקה א המלוה על המטבע ונפסלה
מטלטלין (ראה: מיטלטלין)
מי חטאת
->אם הפיל אדם מדעתו אפר פרה למים החיים סוכה לז. ציון ד הפלת אפר פרה אדומה מידו למים
->אם התכוון להזות על אדם והזה על בהמה - האם צריך להטביל שוב את האזוב במי חטאת יומא יד. ציון ד הזאת מי חטאת על דבר שאינו מקבל טומאה
->->אם התכוון בשעת ההזאה או בשעת הטבלת האזוב יומא יד. ציון ד הזאת מי חטאת
->אם התכוון להזות על בהמה והזה על אדם
->->אם התכוון בשעת ההזאה או בשעת הטבלת האזוב יומא יד. ציון ד הזאת מי חטאת
->->האם האדם שהוזה עליו נטהר יומא יד. ציון ד הזאת מי חטאת על דבר שאינו מקבל טומאה
->->האם צריך להטביל שוב את האזוב יומא יד. ציון ד הזאת מי חטאת על דבר שאינו מקבל טומאה
->->->האם אדם אחר יכול להזות באזוב בלי להטביל מחדש יומא יד. ציון ד הזאת מי חטאת
->אפר הפרה שלא נפל ישירות למים אלא נפל מכוחו סנהדרין עז: ציון ה קידוש מי חטאת מכוחו
->דברים שונים שנחשבים כמחוברים לענין הזאת מי חטאת
->->בגדים שכובס תופר יחד שבת מח: ציון א דין טומאה והזייה בכלים מחוברים
->->מקל המשמש יד לקרדום - מהתורה או מדרבנן שבת מח: ציון א דין טומאה והזייה בכלים מחוברים
->האם הים נחשב מים חיים לענין קידוש מי חטאת שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->->הים הגדול או שאר הימים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->האם קטן כשר למילוי כלי במים למי חטאת סוכה כא. ציון א איש שלא נטמא במת מעולם
->הזאה על כה"ג לפני יוה"כ (ראה: יום הכיפורים)
->הזאה על כהן העוסק בפרה (ראה: פרה אדומה)
->הזאתם
->->האם מצוה שתהיה בזמנה יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים וקודם שריפת הפרה
->->האם צריך שהמזה יכוון לטהר את הטמא יומא מג. ציון ה הזאת מי חטאת ע"י קטן
->->ע"י אשה יומא מג. ציון ה הזאת מי חטאת ע"י קטן
->->->סיוע אשה למי שכשר להזות יומא מג. ציון ה הזאת מי חטאת ע"י קטן
->->ע"י קטן שאין בו דעת או שיש בו יומא מג. ציון ה הזאת מי חטאת ע"י קטן
->הזאתם ע"י ערל או ספק ערל יבמות עב: ציון ב הזאת מי חטאת על ידי ערל
->->במי שלא מל מחמת מיתת אחיו במילתם יבמות עב: ציון ב הזאת מי חטאת על ידי ערל
->->במי שלא מל מחמת פחד מצער המילה יבמות עב: ציון ב הזאת מי חטאת על ידי ערל
->->במשומד לערלות יבמות עב: ציון ב הזאת מי חטאת על ידי ערל
->הזאתם על כמה אנשים וכלים כאחד - עשיית מצוות חבילות סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות
->החזקתם בכלי המקבל טומאה חולין ט: ציון ג מי חטאת מכוסים שנמצאו מגולים ולהפך
->היסח הדעת בהם יומא מג. ציון ה הזאת מי חטאת ע"י קטן
->המזה אותם לא נטמא יומא יד. ציון ה הנושא מי חטאת והנוגע בהם
->המקדש במי חטאת ובאפר פרה קידושין נח: ציון ז המקדש במי חטאת ובאפר הפרה
->הנוגע בהם - נטמא גופו ולא מטמא בגדים
->->בשיעור הזאה או בפחות משיעור הזאה יומא יד. ציון ה הנושא מי חטאת והנוגע בהם
->->הנוגע בידו או בשאר גופו יומא יד. ציון ה הנושא מי חטאת והנוגע בהם
->->הנוגע במי חטאת קפואים יומא יד. ציון ה הנושא מי חטאת והנוגע בהם
->->הנוגע במי חטאת שכבר הוזו יומא יד. ציון ה הנושא מי חטאת והנוגע בהם
->הנושא אותם נטמא
->->אם נשא פחות משיעור הזאה - האם נטמא גופו יומא יד. ציון ה הנושא מי חטאת והנוגע בהם
->->אם נשא שיעור הזאה - מטמא בגדים יומא יד. ציון ה הנושא מי חטאת והנוגע בהם
->העברתם בים הגדול חגיגה כג. ציון ב העברת אפר חטאת ומי חטאת בנהרות וברכיבה
->העברתם ברכיבה ע"ג בהמה או ע"ג חברו חגיגה כג. ציון ב העברת אפר חטאת ומי חטאת בנהרות וברכיבה
->העברתם מעל מים
->->על הירדן או שאר נהרות חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס; חגיגה כג. ציון ב העברת אפר חטאת ומי חטאת בנהרות וברכיבה
->->בספינה או בדרך אחרת חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס; חגיגה כג. ציון ב העברת אפר חטאת ומי חטאת בנהרות וברכיבה
->הרווח שבין ההזאות - האם מותר יותר מארבעה ימים יומא ח. ציון א הרווח בין שתי ההזאות
->טהור שהזו עליו מי חטאת - האם נטמא יומא יד. אחרי ציון ג טהור שהיזו עליו מי חטאת; יומא יד. ציון ה הנושא מי חטאת והנוגע בהם
->טומאתם החמורה (לטמא אדם וכלים) פסחים טז: ציון ד פרה ששתתה מי חטאת
->טומאתם הקלה (לטמא אוכלים) פסחים יז: ציון ד פרה ששתתה מי חטאת
->מי שידיו טמאות - האם די בטבילת ידיו לנגיעה במי חטאת חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->->בסתם ידים שלא נודע שנטמאו חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->->במי שנטמאו ידיו בטומאה שאין לה עיקר מהתורה כגון ספר חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->מילוי המים - האם קטן כשר יומא מג. ציון ג קידוש מי חטאת
->מילוי המים ואסיפת האפר בכלי ונתינתו למי חטאת וערבובו והזאתם - האם מותר שיעשו אותם כמה כהנים וכהנים שונים יומא מג. ציון ד הכנת מי החטאת להזאתם ע"י כמה כהנים
->מילוי המים וקידושם ע"י תינוקות שמעולם לא נטמאו יומא מג. ציון ג קידוש מי חטאת
->מלאכה פוסלת בהם
->->לפני נתינת האפר או אח"כ יומא יד. ציון ד הזאת מי חטאת על דבר שאינו מקבל טומאה
->->מדאורייתא או מדרבנן יומא יד. ציון ד הזאת מי חטאת על דבר שאינו מקבל טומאה
->נשיאתם יחד עם טומאת מדרס חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->->האם מי החטאת נפסלים חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->->נשיאת כלי ריק הטהור לחטאת עם המדרס חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->->במים שעדיין לא נתקדשו חגיגה כב: ציון כ איסור נשיאת קודש יחד עם טומאת מדרס
->פסילתם בגלל מלאכה שנעשית בהם
->->אם היו מונחים בכף המאזניים ושקל דבר כנגדם גיטין נג: ציון א פסול מי חטאת ששקל כנגדן
->->->כדי לדעת את משקלם של מי החטאת או כדי לדעת את משקל אותו דבר גיטין נג: ציון א פסול מי חטאת ששקל כנגדן
->->->שקילה לצורך או שלא לצורך גיטין נג: ציון א פסול מי חטאת ששקל כנגדן
->->אם הכניס לתוכם דבר שאינו מפריש לחלוחית גיטין נג: ציון א פסול מי חטאת ששקל כנגדן
->->אם הכניס לתוכם חתיכת בשר גיטין נג: ציון א פסול מי חטאת ששקל כנגדן
->->אם הסיח דעתו מהן או לא גיטין נג: ציון א פסול מי חטאת ששקל כנגדן
->קידושם - גדרו
->->הנחת האפר בכלי ועל זה את המים יומא מג. ציון ג קידוש מי חטאת
->->הנחת האפר על המים יומא מג. ציון ג קידוש מי חטאת
->->ערבוב המים והאפר יומא מג. ציון ג קידוש מי חטאת
->קידושם ע"י קטן יומא מג. ציון ג קידוש מי חטאת
->->->שאין בו דעת או שיש בו יומא מג. ציון ה הזאת מי חטאת ע"י קטן
->שאיבתם בטהרה ע"י מי שלא נטמא במת מעולם סוכה כא. ציון א איש שלא נטמא במת מעולם
->שהניחם גלויים ומצאם גלויים - האם פסולים משום היסח הדעת חולין ט: ציון ג מי חטאת מכוסים שנמצאו מגולים ולהפך
->->אם כבר התקדשו באפר חולין ט: ציון ג מי חטאת מכוסים שנמצאו מגולים ולהפך
->->אם עוד לא התקדשו באפר חולין ט: ציון ג מי חטאת מכוסים שנמצאו מגולים ולהפך
->שהניחם גלויים ומצאם מכוסים - חשש שאדם טמא כיסה חולין ט: ציון ג מי חטאת מכוסים שנמצאו מגולים ולהפך
->->האם גם הצלוחית טמאה חולין ט: ציון ג מי חטאת מכוסים שנמצאו מגולים ולהפך
->->->לענין מי חטאת, ולענין חולין ותרומה חולין ט: ציון ג מי חטאת מכוסים שנמצאו מגולים ולהפך
->שנטמאו - האם הם יכולים עדיין לטהר חולין ט: ציון ג מי חטאת מכוסים שנמצאו מגולים ולהפך
->שנטמאו ע"י תרומה סנהדרין פג. ציון ו כהן טמא שאכל תרומה
->שעמדו ונעשה ירוקים חולין קז. ציון ו נטילת ידיים במים שהשתנה מראיהם
מי חלב
->איסורם מטעם אבר מן החי חולין קיד. ציון א בישול בשר עם מי חלב
->שנתבשלו בבשר (ראה: בשר בחלב)
מי משרה
->רחיצה במי משרה בשבת שבת קט. ציון ח רחיצה בים הגדול
->->אם הוא שוהה בהם או אינו שוהה בהם שבת קט. ציון ח רחיצה בים הגדול
מי סוטה
->אם אמרה "טמאה אני" לפני מחיקת המגילה או אח"כ
->->האם יש בהם קדושה סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->->האם מותר לעשות בהם מלאכה או לשפכם סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->אם הבעל אמר שאינו משקה אותה או שבא עליה
->->האם יש בהם קדושה סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->->האם מותר לעשות בהם מלאכה או לשפכם סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->אם מתה האשה לפני שהספיקה לשתות
->->האם יש בהם קדושה סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->->האם מותר לעשות בהם מלאכה או לשפכם סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->אם נשפכו חלק מהמים סוטה יח. לפני ציון ו השקאה בסיב או בשפופרת
->->אם נשאר רוב המים או פחות סוטה יח. לפני ציון ו השקאה בסיב או בשפופרת
->אם נשפכו כל המים מהכלי ואספם סוטה יח. לפני ציון ו השקאה בסיב או בשפופרת
->אם שם את המים אחרי העפר - האם פסולים יומא מג. ציון ג קידוש מי חטאת
->האם הם נפסלים בלינה סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->->לפני מחיקת המגילה או אח"כ סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->האם צריך לתת דבר מר לתוכם או שאסור סוטה כ. ציון ב נתינת דבר מר למים
->האם צריכים להיות מים חיים סוטה טו: ציון א המים וכלי החרס שלוקחים להשקאת הסוטה
->עירוב אפר בהם אם אין עפר בקרקע ההיכל סוטה טז: ציון ב נתינת אפר במקום עפר במי הסוטה
->->לכתחילה ובדיעבד - אם השקוה כך האם יש להשקותה שוב, והאם היא עדיין אסורה לבעלה סוטה טז: ציון ב נתינת אפר במקום עפר במי הסוטה
מי פירות
->הברכה עליהם ברכות לט. ציון ה כיצד מברכים על מי שלקות
מי רגלים (ראה: תפילה, מי רגלים)
->הטלת מי רגלים בשלג בשבת שבת נא: ציון ב ריסוק והפשרת שלג וברד בשבת
->כמה זמן צריכים להשתהות
->->כדי להשתמש בהם לבדיקת תכלת או כתם דם נידה שבת צ. ציון א החיוב בהוצאת מי רגלים
->->כדי לחייב על הוצאתם בשבת שבת צ. ציון א החיוב בהוצאת מי רגלים
'מי שפרע' (קללה למי שחוזר בו אחרי תשלום בלי מעשה קנין)
->אם אבד החפץ באונס וחזר בו הקונה ומבקש את כספו חזרה ב"מ מז: ציון ו פסקה ה קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->אם החפץ לא היה ביד המוכר וחזר בו (לפני שהחפץ הגיע לידי המוכר או אח"כ) ב"מ מז: ציון ו פסקה ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->->אם כבר יצא השער או לא יצא ב"מ מז: ציון ו פסקה ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->אם המוכר והקונה עשו מעשה כגון חותם על הסחורה או תקיעת כף או מסירת מפתח, במקום שלא נהגו לקנות בו ב"מ עד. ציון ג פסקה א קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->אם חזר בו מפני שנודע שהחפץ עומד להילקח באונס ב"מ מז: ציון ו פסקה ה קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->אם לא עשה מעשה קנין ולא נתן כסף אבל נתן משכון וחזר בו ב"מ מז: ציון ו פסקה ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->אמירת ב"ד או ש"צ, בנוכחותו או לא בנוכחותו ב"מ מח: ציון א אופן הקבלה של קללת "מי שפרע"
->->האם הוא עצמו צריך לומר את הדברים ב"מ מח: ציון א אופן הקבלה של קללת "מי שפרע"
->במי שנתמנה שליח לקנות סחורה ושילם למוכר וחזר בו מהמכר
->->אם הודיע השליח למוכר שהוא פועל כשליח או לא הודיע ב"מ עד: ציון א האחריות על קנין של שליח כשהוזל השער
->->על המשלח או על השליח ב"מ עד: ציון א האחריות על קנין של שליח כשהוזל השער
->במשלם מקצת הדמים
->->אם שילם כערבון שיוחלט למוכר אם יחזור בו הקונה ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->אם שילם כערבון שיקנה את הכל ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->->אם שילם כתחילת פרעון ב"מ מח: ציון ב קנין בערבון ובמקצת הדמים
->במשלם עבור יין והחמיץ וחזר בו מהמקח ב"מ סד. ציון ה פסקה ב קבלת אחריות של המוכר ליין שיתקלקל
->במשלם עבור מכר שיש בו איסור ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->במשלם עבור פירות ע"מ לקבלם בעתיד והמוכר או הקונה חזר בו
->->אם שילם לפני שיצא השער הקבוע או אח"כ ב"מ סג: ציון ד הפוסק על מעות לפני שיצא השער
->->אם שילם לפני הקציר או אח"כ ב"מ סג: ציון ד הפוסק על מעות לפני שיצא השער
->->אם נפגשו בגורן או בשוק או לא ב"מ סג: ציון ד הפוסק על מעות לפני שיצא השער
->במשלם עבור קדירות שטרם נוצרו
->->אם המוכר משתמש בעפר לבן (שאינו מצוי) או בעפר שחור ב"מ עד. ציון ח פסקה ב פסיקה על קדרות
->->אם כבר יש למוכר עפר לעשיית הקדירות או אין לו ב"מ עד. ציון ח פסקה ב פסיקה על קדרות
->בקנייה בסיטומתא ב"מ מז: ציון ו פסקה ו קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->בקנייה ע"י מילווה ב"מ סג. ציון א המרת הלואה בפירות
->בקנין כסף בשכירות מיטלטלין ב"מ צט. אחרי ציון ג קנין כסף בשכירות מטלטלין
->מוכר שקיבל כסף וחזר בו וביקש מהקונה ליטול את כספו וקיבל "מי שפרע" - האם הוא אחראי על הכסף כשומר חינם, כשומר שכר, כשואל או כלווה ב"מ מט. ציון ז אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->קללה סתמית או בהזכרת שמו ב"מ מח: ציון א אופן הקבלה של קללת "מי שפרע"
מיאון (בקטנה שנתקדשה מדרבנן) (ראה גם: ממאנת)
->איזו קטנה צריכה מיאון יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם אינה יודעת להבחין בין צרור לאגוז יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם אינה יודעת לשמור קידושיה יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם היא בין שש לעשר - בודקים אם מבינה יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם היא לפני עונת הפעוטות יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם היא מעל עשר יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם היא פחות מגיל שש יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם השיאוה קרוביה והבינה את משמעות הנישואין יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם השיאוה קרוביה והבינה שהיא נישאת יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם השיאוה שלא מדעתה יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->->אם הציעו לה לינשא לאחר וסירבה "מחמת פלוני בעלי" - האם נחשבת שנישאת לראשון מדעתה יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->אם נישאה מעצמה יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->אם אין הדיינים מכירים את האיש ואת האשה יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->אם מכירים את הבת ולא את הבעל יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->->אם אומרת "אני ממאנת בפלוני בעלי" יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->->אם אומרת "אני ממאנת בפלוני שעומד כאן" יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->הסתמכות על זיהוי עתידי בשעת הדחק יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->->כתיבת גט מיאון בלי להכיר יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->אם בעלה שלח אותה לחנווני ומיאנה בפני החנווני יבמות קח. ציון ב מיאון שנעשה תוך כדי מצבים מיוחדים
->אם גדלה ולא בא עליה בגדלותה - האם יכולה למאן יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה לאחר שגדלה
->->אם בגרה יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה
->->אם כבר בקטנותה לא רצתה אותו ורק לא אמרה נוסח מיאון יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין
->->אם עברו י"ב חודש ובדקו ולא ראו שתי שערות יבמות קט: ציון ג תוקף נישואין של הקטנה
->אם ילדה - האם יכולה למאן יבמות יב: ציון ב היריון ולידה כסימני גדלות
->אם מיאנה בינה לבין עצמה או בינה לבין בעלה יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת
->אם מיאנה בפני נשים יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת
->אם מיאנה כשהיא יושבת באפריון בדרך לבית בעלה יבמות קח. ציון ב מיאון שנעשה תוך כדי מצבים מיוחדים
->אם מיאנה כשהיא מעוברת וא"כ ילדה יבמות יב: ציון ב פרק ד היריון ולידה כסימני גדלות
->אם מיאנה כשהיא משמשת אורחים בבית בעלה יבמות קח. ציון ב מיאון שנעשה תוך כדי מצבים מיוחדים
->אם מיאנה שלא בפני הבעל יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->אם מת בעלה בלי אחים ומיאנה - האם מותרת לקרובי המת יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->אם מת בעלה ומיאנה ביבם יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->איסורה לקרובי המת יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->->האם אסורה בקרובי היבם יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->אם היו כמה אחים ומיאנה באחד מהם יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->->אם אמרה בפירוש שהיא ממאנת רק באח זה יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->->האם המיאון עוקר את הנישואין למפרע ותהיה מותרת לאחים כאדם זר יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->->האם נאסרה עליו או על האחים האחרים יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->אם עשה בה מאמר - המיאון מפקיע אותו יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->האם המיאון מפקיע את הזיקה ופוטר אותה מחליצה ומייבום יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->->האם צרתה יכולה להתייבם יבמות יב. ציון א ייבום וחליצה בממאנת ובצרתה
->->->אם הקטנה היתה אסורה ליבם כערווה יבמות יב. ציון א ייבום וחליצה בממאנת ובצרתה; יבמות קז: ציון א קטנה שמת בעלה וממאנת ביבם
->בב"ד או שלא בב"ד יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת
->בבת י"ב שלא הביאה שערות ובא עליה בעלה יבמות יב: ציון ב פרק ה היריון ולידה כסימני גדלות
->בקטנה שהביאה שתי שערות ולא "רבה השחור" יבמות יב: ציון ב פרק ד היריון ולידה כסימני גדלות
->האם מותרת להינשא לאחד הדיינים שמיאנה בפניהם יבמות כה: ציון ז נישואי אשה לאחד משניים שהתירוה
->הגיל שבו האשה צריכה מיאון
->->מבת עשר ומעלה - האם צריך לבודקה גיטין נט. ציון ו מאיזה גיל נוהגת תקנת הפעוטות
->->מבת שש ועד עשר - בדיקתה אם היא מבינה בטיב קדושין גיטין נט. ציון ו מאיזה גיל נוהגת תקנת הפעוטות
->->פחות מבת שש גיטין נט. ציון ו מאיזה גיל נוהגת תקנת הפעוטות
->מזונות לבת של ממאנת יבמות יב: ציון ב פרק ה היריון ולידה כסימני גדלות
->מי כותב גט מיאון - ב"ד או העדים יבמות קו. ציון כ הכרת האיש והאשה בחליצה ובמיאון
->מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->אם גילתה דעתה שרוצה לינשא לאחר יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->אם התקדשה לאחר יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->->אחרי מות בעלה - האם מפקיע זיקת יבום יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->אם מישהי אמרה לה "מגיע בעלך" והשיבה "מוטב שיהיה בעלך" יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->אם נישאה לאחר יבמות קז. ציון א מיאון בקטנה מן האירוסין; יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->->אחרי מות בעלה - האם זה מפקיע זיקת יבום יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->->->אם נישאה ע"י עצמה או ע"י קרוביה יבמות קז. ציון א מיאון בקטנה מן האירוסין
->->->לכתחילה ובדיעבד יבמות קז: ציון ב איזוהי קטנה שצריכה למאן
->->אם נתארסה יבמות קז. ציון א מיאון בקטנה מן האירוסין
->->->אם אחיה ואמה קיבלו את כסף הקידושין יבמות קז. ציון א מיאון בקטנה מן האירוסין
->->->אם קיבלה את כסף הקידושין יבמות קז. ציון א מיאון בקטנה מן האירוסין
->->אם תבעוה להינשא וסירבה "מחמת פלוני בעלי", או "מחמת שאינו הגון לי" יבמות קח. ציון ג מיאון שלא ע"י אמירה מפורשת
->מספר הדיינים יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת
->->אחד, לכתחילה ובדיעבד יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת; יבמות קח. ציון ב מיאון שנעשה תוך כדי מצבים מיוחדים
->->שלושה שאינם דיינים מומחים יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת
->->שניים, לכתחילה ובדיעבד יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת
->נאמנות הבעל לומר שמיאנה יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת
->נאמנות הקטנה לומר שמיאנה יבמות קז. ציון ד בפני מי ממאנת
->נוסח גט מיאון יבמות קח. ציון א הנוסח של גט מיאון
->->'בדקנוה ומצאנו שהיא קטנה' יבמות קח. ציון א הנוסח של גט מיאון
->->'הטעו אותה אחיה' יבמות קח. ציון א הנוסח של גט מיאון
->->'לא רעינא ביה' וכו' יבמות קח. ציון א הנוסח של גט מיאון
->->'מיאנה פלונית' יבמות קח. ציון א הנוסח של גט מיאון
->->תוספת שתבהיר שזה לא גט רגיל יבמות קח. ציון א הנוסח של גט מיאון
->קטנה שהשיאוה אמה או אחיה בגיל של צרור וזורקו לפני גיל הפעוטות - האם יכולה לצאת בלי מיאון גיטין סה. ציון ד הגיל של קטנה למיאון ולגירושין
->קטנה שנישאת מעצמה שלא מדעת אמה ואחיה - האם יכולה לצאת בלי מיאון גיטין סה. ציון ד הגיל של קטנה למיאון ולגירושין
->קטנה שנתקדשה ע"י אחיה ואמה (חוץ מדיני מיאון) (ראה: קטנה)
->קטנה שנתקדשה קידושין דרבנן ונתגרשה, ושוב נתקדשה ומיאנה
->->האם אסורה לכהן מטעם גרושה, לכתחילה ובדיעבד יבמות קח: ציון א קטנה שנתקדשה ונתגרשה
->->->אם נישאה לכהן - האם בנה חלל יבמות קח: ציון א קטנה שנתקדשה ונתגרשה, ושוב נתקדשה ומיאנה
->->האם אסורה לראשון מטעם מחזיר גרושתו יבמות קח: ציון א קטנה שנתקדשה ונתגרשה, ושוב נתקדשה
->->האם מותרת לקרובי הראשון יבמות קח: ציון א קטנה שנתקדשה ונתגרשה, ושוב נתקדשה ומיאנה
מיאוס, אכילת דבר מאוס (ראה: בל תשקצו)
מיגו
->אחרי כדי דיבור מטענתו הראשונה כתובות כב. ציון ה פרק א האשה שאמרה 'אשת איש הייתי וגרושה אני'
->אינו מועיל בטענת ספק ב"מ ו: ציון ד פסקה ג תקפו כהן
->אם לא ידוע שיש מלחמה ואשה אמרה שיש מלחמה ושמת בעלה יבמות קיד: ציון ז החזיקה האשה מלחמה בעולם
->במקום שיש הודאה - האם נאמן לסתור את דבריו במיגו כתובות יט. ציון ד פרק ב טענת "שטר אמנה"
->בשומר שטוען שהחזיר, ואין עדים על ההפקדה יבמות קטו: ציון א שומר הטוען 'החזרתי' והמפקיד נותן סימנים
->דהעזה
->->ביורשי גזלן הטוענים שאביהם השיב את הגזילה ויכלו לומר ששילמו בעצמם ב"ק קיב. ציון ב פסקה א יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->->->אם יש עדי גזילה ב"ק קיב. ציון ב פסקה א יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->->בראובן שטוען שהכלי שביד שמעון נקנה ממי שגנבו מראובן והיה יכול לטעון שהשאיל לו ב"ק קיד: ציון ז פסקה ד המכיר כליו ביד אחר
->האם אדם נאמן במיגו במקום שיכול להביא עדים ב"מ פג. ציון ב חיובו של השומר במקום שהעדים מצויים
->התופס בהיתר - האם נאמן במיגו שיכול לטעון שהחזיר או שזה מיגו דהעזה כתובות פד: ציון ג פרק א בעל חוב שתפס מטלטלין של יתומים
->טענת "טעיתי", במיגו שיכול לומר "להד"מ" ב"מ פא: ציון א 'מה לי לשקר' במקום עדים
->כשיש חשש להערמה כתובות יט. ציון ד פרק ב טענת "שטר אמנה"
->להוציא
->->בראובן שטוען שהכלי שביד שמעון נקנה ממי שגנבו מראובן והיה יכול לטעון שהשאיל לו ב"ק קיד: ציון ז פסקה ד המכיר כליו ביד אחר
->->האם נחשב מיגו להוציא אם הטוען יצטרך לשלם תמורת החפץ ב"ק קיד: ציון ז פסקה ד המכיר כליו ביד אחר
->להוציא ב"מ ו. ציון ג שנים אוחזים בטלית, ויצאו, וחזרו כשהאחד מוחזק; ב"מ קג. ציון ד טענות שבין משכיר לשוכר
->לפטור משבועה שבועות מה: ציון ג פרק א שבועת השכיר כשאין עדים על השכירות; שבועות מו. ציון א הדין בשכיר ואומן שמוחזקים בכלי
->מיגו למפרע כתובות פה. ציון ג פרק א התופס שטרות בשביל חובותיו
->מממון לממון, כגון התופס חפץ מחברו וטוען שהלה חייב לו והיה יכול לטעון שהחפץ שייך לו ב"מ ו. אחרי ציון א התופס טלית של חבירו בשביל חובו
->נאמנות בשבועה, אם היה יכול לטעון טענה אחרת שהיה נאמן בה בשבועה שבועות לב: ציון ד פרק א נסכא דרבי אבא
->->אם בטענה האחרת היתה שבועה דרבנן או דאורייתא שבועות לב: ציון ד פרק א נסכא דרבי אבא
->נגד "אנן סהדי" ב"מ ו. ציון ג שנים אוחזים בטלית, ויצאו, וחזרו כשהאחד מוחזק
->נגד חזקה ב"מ ו. ציון ג שנים אוחזים בטלית, ויצאו, וחזרו כשהאחד מוחזק; ב"מ פא: ציון א 'מה לי לשקר' במקום עדים
->נגד ידיעה בתור "אנן סהדי" ב"מ פא: ציון א 'מה לי לשקר' במקום עדים
->נגד מנהג המדינה ב"מ קי. ציון ג נאמנות במיגו נגד מנהג המדינה
->נגד עד אחד שבועות לב: ציון ד פרק ב נסכא דרבי אבא
->->במצב שאינו יכול להישבע נגדו שבועות לב: ציון ד פרק א נסכא דרבי אבא
->נגד עדים ב"מ פא: ציון א 'מה לי לשקר' במקום עדים
->->בשטר ששנים מעידים שזה כתב ידם של העדים החתומים, ושנים מעידים שזה כתב ידם אבל היו פסולים, והמלוה תפס שלא בעדים, האם נאמן לומר שהעדים היו כשרים מיגו שיאמר שלא תפס, או שזה מיגו במקום עדים ב"מ ו: ציון ד פסקה ג תקפו כהן
->נגד עדים פסולים כתובות כב. ציון ו הוחזקה אשת איש בעדים וטוענת שהתגרשה
->->אם יש עד אחד כשר כתובות כב. ציון ו הוחזקה אשת איש בעדים וטוענת שהתגרשה
->נגד קול או חזקה קידושין סד. ציון ה נאמנות הבעל ליבום - לאסור ולהתיר
->על טענה למפרע, במקום שהוברר חיובו כתובות יט. ציון ד פרק ב טענת "שטר אמנה"
->על טענת שמא שבועות מז. ציון ה פרק א המודה במקצת שאינו צריך לדעת על השאר
->שנים אוחזים בטלית ואמר להם ב"ד לחלוק ויצאו וחזרו כשאחד מוחזק והאחר טוען שהשכיר לו אותה - מדוע אינו נאמן במיגו שהיה טוען שהמוחזק חטף אותה מידו ב"מ ו. ציון ג שנים אוחזים בטלית, ויצאו, וחזרו כשהאחד מוחזק
מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה
->במי שמלקט פאה בעבור עני - צירוף "מיגו דאי בעי מפקר נכסיה" ב"מ ט: ציון י בעל שדה שליקט פאה לעני
->בשנים שהגביהו יחד חפץ בבית הנגנב והוציאוהו ב"מ ח. ציון ג שותפים שגנבו
->בשנים שהגביהו מציאה ב"מ ח. ציון ב המגביה מציאה לחברו; ב"מ ח. ציון ד קנין מציאה ע"י חרש ופיקח בשותפות
->בשנים שמשכו בהמה יחד ב"מ ח. ציון ד קנין מציאה ע"י חרש ופיקח בשותפות
מידות שהתורה נדרשת בהן
->בכלל ופרט או בריבוי ומיעוט חולין סו: ציון ג שרץ המים שבבורות, שיחין ומערות ושבחריצים ונעיצים
->דברים הנלמדים מהן - האם הם דאורייתא או דרבנן קידושין ב. ציון א קידושי כסף דאוריתא או דרבנן
מידת חסידות
->בהשבת אבידה באווז או תרנגול שמרד חולין קלט. אחרי ציון ג השבת אבידה באווזים ותרנגולים שמרדו בבעליהם
->בעשיר שנטל מתנות עניים כשהיה בדרך, ומשלם חולין קל: ציון ג בעל בית הנוטל מתנות עניים כשהוא בדרך
->דרך הרמב"ם להשמיט דינים שהם רק מידת חסידות חולין מד: ציון [ד] אכילה מבהמה שהורה בה חכם
->לא לאכול איסור שהתבטל בששים חולין מד: ציון [ד] אכילה מבהמה שהורה בה חכם
->לא לאכול מאכל שהתעורר ספק לגביו וחכם התיר (ראה: ספק)
->לא לאכול מסוכנת חולין לז. ציון א פרק י שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
מיחזי כשיקרא
->אם לאחר זמן, השקר יוסר כתובות כא: ציון א פרק ב שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->בכתיבת הרשאה על מטלטלין שכפר בהם הנתבע כתובות כא: ציון א פרק ב שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->בכתיבת זמן הקניין ומקום הקניין כתובות כא: ציון א פרק ב שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->בקיום שטר כתובות כא: ציון א פרק ב שני דיינים המעידים על החתימות בפני השלישי
->בשקר העתיד להתברר כתובות פה. ציון ז פרק ג כתיבת שטר על השבועה לפני שנשבעו
->התחשבות בו, לכתחילה ובדיעבד כתובות פה. ציון ז פרק ג כתיבת שטר על השבועה לפני שנשבעו
מיטה
->איסור הנחת אוכל ומשקה תחתיה פסחים קיב. ציון [א] האיסור להניח אוכלים ומשקים תחת המיטה
->כיוון הנחתה, במי שישן לבד או עם אשתו ברכות ה: ציון א באיזה צד מניחים את המיטה
מיטלטלין
->אשה שתפסה מטלטלין לכתובתה - האם מוציאים מידה
->->אם יש ליתומים קרקעות כשיעור המזונות והכתובה כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->->אם תפסה מדעת היתומים כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->->אם תפסה מחיים או לאחר מיתה כתובות צו. ציון ח תפיסת מטלטלין לצורך כתובה ומזונות
->בעל שקיבל אחריות לכתובה רק על מטלטלין כתובות נו: ציון ב המעמיד מטלטלין למילוי התחייבויות הכתובה
->->לזמן קצר כתובות נו: ציון ב המעמיד מטלטלין למילוי התחייבויות הכתובה
->->לחיוב אונס או להוזלה כתובות נו: ציון ב המעמיד מטלטלין למילוי התחייבויות הכתובה
->גביית כתובה ממטלטלין
->->אחרי תקנת הגאונים שגובה ממטלטלין של יתומים כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->->->אם הבעל לא ידע על תקנת הגאונים כתובות סז. ציון א פרק ד גביית כתובה ממטלטלין
->->->אם יש לו קרקעות כתובות סז. ציון א פרק ד גביית כתובה ממטלטלין
->->->גבייה מהלקוחות כתובות סז. ציון א פרק ד גביית כתובה ממטלטלין
->->->האם צריך לכתוב בכתובה שתוכל לגבות ממטלטלין כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->->->האם צריך לכתוב בכתובה שהמטלטלין נקנים אגב קרקע כתובות סז. ציון א פרק ד גביית כתובה ממטלטלין
->->אם כתב בכתובה שתוכל לגבות ממטלטלין כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->->->אם כתב שהמטלטלין משתעבדים אגב קרקע כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->->->גבייתם מלקוחות כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->->היום שרוב העסקים נעשים במטלטלין כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->->->גבייתם מלקוחות כתובות סז. ציון א פרק ג גביית כתובה ממטלטלין
->->מטלטלין שהניח המת (ראה: גביית חוב)
->->מטלטלין שעיקר סחורתם בהם (כגון גמלים, שמלות, חבלים, כיסים מלאים מעות) כתובות סז. ציון א פרק א גביית כתובה ממטלטלין
->->->אם הבעל מכרם - גבייתם מהלקוחות כתובות סז. ציון א פרק ב גביית כתובה ממטלטלין
->->->לענין תוספת שליש ממה שהכניסה לו כתובות סז. ציון א פרק א גביית כתובה ממטלטלין
->האם הם משתעבדים לכתובה כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->אם האשה תפסה בחיי הבעל או לאחר מותו כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->אם היה לבעל מילווה או פקדון ביד אחרים כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->->אם הלווה הוא היבם כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->האם הם משתעבדים למלווה כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->אם הם ביד הלווה או שמכרם כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->->מהתורה או מדרבנן כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
->המודה במטלטלין בעין - האם כותבים על כך בשטר סנהדרין כט: ציון ח הודאה בקרקעות ובמטלטלין בעין
->הפוסק שיתן לאשתו מטלטלין
->->האם הוא צריך לתת חומש יותר ממה שפסק כתובות סו. ציון ו פרק ה דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->האם יכתוב בכתובה בהפחתת חומש כתובות סו. ציון ו פרק ה דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->התפסתם במקום כתובה כתובות ז. ציון א התפסת מטלטלין במקום כתובה בשבת; כתובות נו: ציון ב המעמיד מטלטלין למילוי התחייבויות הכתובה
->->בשבת כתובות ז. ציון א התפסת מטלטלין במקום כתובה בשבת
->->האם צריך עדים לקנין או קבלת אחריות כתובות ז. ציון א התפסת מטלטלין במקום כתובה בשבת
->->לזמן רב או רק לשעת הדחק כתובות ז. ציון א התפסת מטלטלין במקום כתובה בשבת
->מטלטלין שאשה מכניסה לבעלה - כתיבתם בכתובה בהפחתת חומש כתובות סו. ציון ו פרקים א, ו דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->אם אמרה שתכניס מנה בכסף - האם היא יכולה להכניס מטלטלין בשווי מנה או מנה וחומש כתובות סו. ציון ו פרק ד דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->אם אמרה שתכניס מנה, "מטלטלין במנה", או "מטלטלין מנה" - האם תתן מנה או מנה וחומש והוא יתחייב מנה כתובות סו. ציון ו פרק ד דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->אם היא רוצה שיכתוב בכתובה את שווי המטלטלין כתובות סו. ציון ו פרק ד דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->אם הכניסה בהמה כתובות סו. ציון ו פרק ד דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->אם הכניסה לו מעבר למה שפסקה לתת כתובות סו. ציון ו פרק ה דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->אם הכניסה קרקע כתובות סו. ציון ו פרק ד דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->אם כבר הכניסה מטלטלין לפני שנכתבה הכתובה כתובות סו. ציון ו פרק ה דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->אם שמו אותם יותר משוויים או לא כתובות סו. ציון ו פרק ג דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->בבגדים, כלים ודברים העומדים לסחורה כתובות סו. ציון ו פרק ג דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->בדברים ששמו בשוק או ששמו בבית חתנים כתובות סו. ציון ו פרק ג דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->במטלטלין שמתבלים ופוחתים או שאינם מתבלים ולא פוחתים כתובות סו. ציון ו פרק ג דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->במקום שיש מנהג אחר כתובות סו. ציון ו פרקים א, ו דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->בעיר חדשה שאין בה מנהג כתובות סו. ציון ו פרקים א, ו דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->->האם היא גובה פחות חומש כתובות סו. ציון ו פרקים א, ו דרכי הכתיבה והגבייה של כספים והמטלטלין הנלווים לכתובה
->פירות העומדים להיבצר ואינם זקוקים לקרקע - האם דינם כמיטלטלין או כקרקע
->->אם חיבורם לקרקע גורם להכחשתם שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->->לענין בהמה שהזיקה פירות בשדה שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->->לענין חיוב שבועה או לענין דרכי קנין שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->->לענין חיוב שומר או לענין מלווה הגובה מהלוקח שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->קנייתם אגב קרקע (ראה: קנין אגב)
->תקנת הגאונים לגבות כתובה ממטלטלין
->->באלמנה, שזקוקה ליבום או שאינה זקוקה ליבום כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->בגרושה כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->בחוב או פיקדון שהיו לבעל ביד אחרים כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->->אם האשה זקוקה ליבום והלווה הוא היבם כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->תקנת הגאונים שחל שעבוד על מיטלטלין - בנזיקין ובגזל ב"ק יד: ציון ב ניזק שתפס מטלטלין בחיי המזיק; ב"ק קיא: ציון א פסקה ג הגוזל ומאכיל או מוריש
מיילדת (ראה גם: חיה)
->האיסור ליילד גויה
->->אם יכולה להשתמט ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->אם יש חשש איבה ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->אם יש מיילדות נכריות ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->בשבת ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->->אם יש ביילוד חילול שבת מהתורה או מדרבנן או שאין ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->->אם יש חשש איבה ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->->בשכר או בחינם ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->->האם השכר מותר בהנאה ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->בשכר או בחינם ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->בת גר תושב ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->גויה העובדת ע"ז ושאינה עובדת ע"ז ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->יילוד ישראלית ע"י גויה ע"ז כו. ציון ב יילוד ישראלית בידי גויה
->->אם אחרות עומדות על גבה ע"ז כו. ציון ב יילוד ישראלית בידי גויה
->->->אם הן בקיאות בלידה או לא ע"ז כו. ציון ב יילוד ישראלית בידי גויה
->->אם הגויה חכמה ומומחית ע"ז כו. ציון ב יילוד ישראלית בידי גויה
->->ברשות הישראלית ע"ז כו. ציון ב יילוד ישראלית בידי גויה
מיל
->שיעור הזמן של הילוך מיל שבת לד: ציון ג פרק ד, ו זמן בין השמשות
מילה (ראה גם: ערל)
->אב שיודע למול - האם הוא רשאי לתת לאחר למול חולין פז. ציון א החיוב של השוחט ושל כל ישראל בכיסוי הדם
->->בדרך שליחות או בדרך כבוד חולין פז. ציון א החיוב של השוחט ושל כל ישראל בכיסוי הדם
->אחיות שבניהן מתו מחמת מילה יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה
->->פעמיים או שלוש יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה; יבמות סד: ציון ד נישואין עם בני משפחה שהוחזקה במחלה קשה
->אחים שבניהם מתו מחמת מילה יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה
->אם האב מינה מישהו למול ומישהו אחר חטף ומל - חיובו לשלם חולין פז. ציון א החיוב של השוחט ושל כל ישראל בכיסוי הדם; חולין פז. ציון ה פרק ג, ז החוטף מצווה מחברו
->אם לא מלו ביום השמיני - האם ימולו בין השמשות יבמות עב. ציון כ מילה בלילה כשאינה בזמנה
->אמירת "שהשמחה במעונו" בסעודת מילה שחתן וכלה נמצאים בה סוכה כה: אחרי ציון ה אין שמחה אלא בחופה
->אמירת תחנון ביום המילה בבית הכנסת ששם המילה שבת קל. ציון ב שמחה בברית מילה
->בבני ישמעאל ובני קטורה
->->האם חייבים במילה סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
->->האם נחשבים נימולים כישראל סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
->->האם נהרגים אם לא מלו סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
->ביום חמישי או שישי - חשש שיצטרכו לחלל שבת שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->במילת גר שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->ביום טוב שני (ראה: יום טוב שני)
->ביום מעונן או כשמנשבות רוחות יבמות עב. לפני ציון א מילה ביום מעונן או כשמנשבות בו רוחות
->->בזמן הזה שאיננו בקיאים יבמות עב. לפני ציון א מילה ביום מעונן או כשמנשבות בו רוחות
->->במילה בזמנה או שלא בזמנה יבמות עב. לפני ציון א מילה ביום מעונן או כשמנשבות בו רוחות
->->בשבת יבמות עב. לפני ציון א מילה ביום מעונן או כשמנשבות בו רוחות
->ביום שני של ראש השנה (ראה: ראש השנה)
->בקטן שמתו אחיו מחמת מילה יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה
->->אם הבנים מאותה אשה יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה
->->->מבעל אחד או שני בעלים יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה; יבמות סד: ציון ה פרק ז נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם הבנים משתי נשים מאיש אחד יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה; יבמות סד: ציון ה פרק ז נישואי אשה שמתו בעליה
->->אם נימולו ביום השמיני או בגדלותם יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה
->->האם צריך למולו כשיגדל ויתחזק יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה; יבמות ע. ציון ב ערל אינו אוכל בתרומה אבל מאכיל
->->->אם ראו בו סימן שבגללו יש סכנה יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה
->->->בגיל שנה או שנתיים או שלש או י"ג או לפי אומד הרופאים יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו
->->שניים או שלושה יבמות סד: ציון א בכמה פעמים נקבעת החזקה
->ברכה עליה (ראה גם: ברכת המילה)
->ברכת "אשר קידש ידיד"
->->האם אומרים "...א-ל חי חלקנו ציוה" או "א-ל ה' חלקנו וצורנו ציוה בצוואת קדושים..." או "...א-ל חי וקיים יהא חלקנו להציל" שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->האם אומרים "ידידות שארנו" או "ידידות זרע קדש שארנו" או "זרע קדש ידידות שארנו" שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->האם אומרים "למען בריתו אשר שם בבשרנו" שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->האם אומרים "צַוֵה" בלשון ציווי לעתיד או "ציוה" בלשון עבר שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->ברכת "הטוב והמטיב" שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->ברכת "להכניסו"
->->אם אבי הבן מל בעצמו שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->אם האב אינו נוכח
->->->האם מברכים ברכה זו שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->->מי מברך - בית הדין, אחד מהציבור, או הסנדק שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->בספק נפל שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->לפני המילה או לאחריה שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->לפני הפריעה או לאחריה שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->ברכת "על המילה"
->->אם אבי הבן מל בעצמו שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->->האם הוא מברך "למול" או "על המילה" שבת קלז: ציון ה ברכות המילה בגרים ועבדים
->->אם בירך "להכניסו" לפני הברית שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->ברכת שהחיינו - האם מברכים
->->אם האב מל בעצמו או שאחר מל שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->בבן הראשון או הבאים אחריו שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->בספק נפל שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->גוי שנימול לשם מצוה בלי כוונה להתגייר ואח"כ רצה להתגייר - האם צריך הטפת דם ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->דחייתה מפני קבורת מת מצוה מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->האם יש לעשות סעודת מילה בסוכה סוכה כה: ציון ה חתן, שושבינין ובני חופה פטורים מן הסוכה
->האם מברכים על הטפת דם ברית ממי שנולד מהול סוכה מז. ציון א מצות הישיבה בסוכה ביום שמיני עצרת
->האם מברכים על מילת אנדרוגינוס סוכה מז. ציון א מצות הישיבה בסוכה ביום שמיני עצרת
->האם מברכים על מילת אנדרוגינוס או על הטפת דם ברית בגר שמל לפני שהתגייר ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->האם מותר לאבל לגזוז את צפורניו כדי שיוכל למול מו"ק יח. ציון א גזיזת צפורנים לאבל
->האם מותר לברך עליה בפני ערות הקטןברכות כד. ציון ז קריאת שמע בקרוב בשר עם בניו ובנותיו הקטנים
->->האם מותר לגעת בערות הקטן בזמן הברכה ברכות כד. ציון ז קריאת שמע בקרוב בשר עם בניו ובנותיו הקטנים
->האם מצווה על אדם למול את בן חברו גיטין לו. ציון ד התרת נדר על דעת רבים לדבר מצוה
->האם קבורת מת קודמת למצות מילה כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->הדלקת נר בברית מילה שבת קל. ציון ב שמחה בברית מילה
->החוטף מצות מילה מהאב או מהמוהל - קנס עשרה זהובים ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->הטפת דם ברית
->->בקטן שנולד מהול שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול; שבת קלה. ציון ה הטפת דם ברית במהול שבא להתגייר
->->->ביד או בכלי שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->->->ברכה עליה שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->->->האם די בסחיטה שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->->->האם צריך לברך על הטפת הדם שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->->->האם צריך להקפיד על יום השמיני שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->->האם היא לעיכובא, בתינוק ישראל ובגר שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->הטפת דם ברית למי שנולד מהול, מהתורה ומדרבנן יבמות עב. ציון ה אכילת תרומה למי שנולד מהול
->הנודר "מן המולים" - במי הוא אסור
->->בישראל מומר לע"ז נדרים לא: ציון ו הנודר מן המולים או מן הערלים
->->בישראל ערל נדרים לא: ציון ו הנודר מן המולים או מן הערלים
->->->בישראל מומר לערלות, להכעיס או לתאבון נדרים לא: ציון ו הנודר מן המולים או מן הערלים
->->במולי גוים נדרים לא: ציון ו הנודר מן המולים או מן הערלים
->זריזות בה פסחים ד. ציון ו זריזין מקדימין למצוות
->חובת אם למול את בנה אם האב אינו יכול יבמות עא: בלי ציון אכילת קרבן פסח כשהיו בבית האסורים
->חובת ב"ד או כל אחד מישראל אם אין אב סוטה כד. ציון כ קינוי של בית דין כשהבעל אינו יכול
->חובת בית דין למול בן שהוריו לא מלו אותו, אם הם בבית האסורים, ויש צפי שיצאו בקרוב יבמות עא: בלי ציון אכילת קרבן פסח כשהיו בבית האסורים ולא מלו את בנם
->חיתוך ציצים שאינם מעכבים
->->אם סילק את ידו מהמילה שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->->->בשבת ובחול שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->->->בתינוק שהוא חלוש קצת שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->->->חובה, היתר או איסור שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->->אם עוד לא סילק את ידו מהמילה שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->->->בין הפריעה למציצה שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->טומטום שביציו ניכרות - האם חייב לקרוע ולמול יבמות עב. ציון ד טומטום כמאכיל בתרומה
->יוצא דופן - האם הוא נימול לשמונה שבת קלה: ציון א זמן מילתו של מי שאין אמו טמאה לידה
->ישראל מומר לערלות - האם כשר למול אחרים נדרים לא: ציון ו הנודר מן המולים או מן הערלים
->ישראל ערל שמל - האם צריך טבילה פסחים צב. ציון ג טבילת ערל ישראל שמל
->כמה דורות שבניהם מתו מחמת מילה יבמות סד: ציון ב מילת מי שמתו קרוביו מחמת מילה
->כשיש שני תינוקות למול
->->האם מותר להביא את שניהם בבת אחת סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->האם מותר למולם בבת אחת סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->->אם שניהם של אדם אחד סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->מי שטרח בדרך - האם צריך למול יבמות עא: בלי ציון ברית מילה כשיש חולשת הדרך
->->אם חלה מחמת הדרך יבמות עא: בלי ציון ברית מילה כשיש חולשת הדרך
->מי שיש לו שני עורות זה על זה או שני גידים - האם הוא נימול לשמונה שבת קלה: ציון א מילת מי שיש לו שתי ערלות
->מי שיש לו שתי ערלות - האם הוא נימול לשמונה שבת קלה: ציון א זמן מילתו של מי שאין אמו טמאה לידה
->מי שנתן את בנו למישהו למול ובא אחר ומל אותו - האם הוא חייב בקנס על חטיפת מצווה ברכות נג: ציון י ברכה או ענית "אמן" - מה עדיף
->מילת גוי לשם רפואה ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->->אם המילה היא גם לשם גיור ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->->במקום איבה ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->->בשכר או בחינם ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->מילת גוי שלא לשם גיור ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->->בעובד ע"ז או שאינו עובד ע"ז ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->->בשכר או בחינם ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->->לשם מצוה שלא לשם גיור ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->->מהתורה או מדרבנן ע"ז כו: לפני ציון ז מילת גוי שלא לשם גרות
->משוך בערלתו - האם צריך לחזור ולמול יבמות עב. ציון א המשוך בערלתו ודינו באכילת תרומה
->->אם בשעת קישוי נראה מהול יבמות עב. ציון א המשוך בערלתו ודינו באכילת תרומה
->->אם נולד מהול (ולא מל), ואח"כ נמשכה ערלתו יבמות עב. ציון א המשוך בערלתו
->->מי שמחמת כפירה מושך בעצמו כדי לבטל את המילה יבמות עב. ציון א המשוך בערלתו
->->מי שמחמת רכות ושמנוניות העור נמשך וכיסה את הערלה יבמות עב. ציון א המשוך בערלתו
->->מן התורה ומדרבנן יבמות עב. ציון א המשוך בערלתו ודינו באכילת תרומה
->נוסח תשובת העומדים
->->אם אבי הבן אינו נוכח שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->הנוסח של העומדים שאינם רואים את האב שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->->'כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה' וכו' או 'כשם שהכנסתו לברית כן תכניסו לתורה' וכו' שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->סכנה ביציאה לדרך אחרי מילה יבמות עא: בלי ציון ברית מילה כשיש חולשת הדרך
->סעודה ביום המילה - החיוב מהתורה, מצווה או מנהג שבת קל. ציון ב שמחה בברית מילה
->ע"י אשה
->->אם אין איש, האם מבטלים את המילה או דוחים אותה ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->האם היא כשרה למול ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->->במקום שיש איש או אין איש ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->ע"י גוי
->->אם מל
->->->האם המילה פסולה מהתורה או מדרבנן ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->->האם מותר להטיף דם ברית בשבת ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->->האם צריך הטפת דם ברית ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->->האם צריך לחזור ולמול מעט ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->האם הוא כשר למול ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול; ע"ז כז. ציון ו פרק ד התרפאות מגוי
->->->אם הוא רופא מומחה ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול; ע"ז כז. ציון ו פרק ד התרפאות מגוי
->->->ביום השמיני, אם מצפים שאח"כ יבוא יהודי למול ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->ע"י משומד לכל התורה ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->ע"י ערל - האם הוא כשר למול ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->במשומד לערלות ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->->משומד להכעיס או לתאבון ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->->בערל שמתו אחיו מחמת מילה ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->ע"י שליח סוטה כד. ציון כ קינוי של בית דין כשהבעל אינו יכול
->עשיית איסור דרבנן שיש בו מעשה לצורך מילה גיטין ח: ציון ג פרק ג קונים בית בארץ ישראל ובסוריא בשבת
->עשייתה בין עמוד השחר להנץ החמה מגילה כ. ציון ב מילה לפני הנץ החמה
->פסיק רישיה בקיצוץ בהרת ע"י מילה ביצה כג: ציון ד דבר שאינו מתכוין
->ציצים המעכבים בפריעה שבת קלז. ציון ו ציצים המעכבים בפריעה
->קציצת בהרת במילה שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ב
->של גר (ראה: גיור; גר)
->של עבד (ראה: עבד כנעני)
->של תינוק חולה
->->המתנה עד שיבריא שבת קלז. ציון ה המתנת שבעה לתינוק חולה
->->->אם חלה כל גופו או אבר אחד שבת קלז. ציון ה המתנת שבעה לתינוק חולה
->->->בקדחת שבת קלז. ציון ה המתנת שבעה לתינוק חולה
->->חולי שמחללים עליו את השבת שבת קלז. ציון ה המתנת שבעה לתינוק חולה
->->תוספת שבעה ימי המתנה אחרי שהבריא שבת קלז. ציון ה המתנת שבעה לתינוק חולה
->->->אם חלה בעינו שבת קלז. ציון ה המתנת שבעה לתינוק חולה
->->->האם שבעת הימים כוללים את היום שהבריא שבת קלז. ציון ה המתנת שבעה לתינוק חולה
->->->שבעה ימים מעת לעת או לא שבת קלז. ציון ה המתנת שבעה לתינוק חולה
->שלא בזמנה - האם כשרה בלילה יבמות עב. ציון כ מילה בלילה כשאינה בזמנה
->שניים האוחזים בסכין ומלים - האם המילה כשרה שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
->תינוק בעל בשר רב עד שנראה כאילו לא מהול - האם צריך תיקון
->->אם הוא נראה מהול בשעה שהוא מתקשה שבת קלז. ציון ז קטן המסורבל בבשר
->->אם לא ברור האם נראה מהול שבת קלז. ציון ז קטן המסורבל בבשר
->->אם 'נראה ולא נראה' שבת קלז. ציון ז קטן המסורבל בבשר
->->כיסוי העטרה בשעת המילה או אחר כך שבת קלז. ציון ז קטן המסורבל בבשר
->->לעניין אכילת תרומה שבת קלז. ציון ז קטן המסורבל בבשר
->->מהתורה או מדרבנן שבת קלז. ציון ז קטן המסורבל בבשר
->->ע"י קיצוץ באיזמל או ע"י דחיקת הבשר אחורה שבת קלז. ציון ז קטן המסורבל בבשר
->תינוק שנולד מהזרעה מלאכותית - האם מלים אותו בשבת חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
מילה בשבת
->אם אח"כ יצטרך לחלל שבת מפני פיקוח נפש ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->אם היו שני תינוקות, אחד למול בשבת והשני בערב שבת או באחד בשבת, ומל את השני בשבת פסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->אם לא שחק כמון ולא הביא חלוק להלביש את ראש הגיד לפני השבת - האם מותר להביא אותם מחצר אחרת בשבת שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->אם נודע לו לפני המילה או אחרי המילה שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->אמירה לנכרי לעשות מלאכה בשבת לצורך מילה גיטין ח: ציון ג פרק ג קונים בית בארץ ישראל ובסוריא בשבת
->->מלאכה שאסורה מהתורה או שאסורה מדרבנן גיטין ח: ציון ג פרק ג קונים בית בארץ ישראל ובסוריא בשבת
->->שיחמם מים בשביל המילה גיטין ח: ציון ג פרק ג קונים בית בארץ ישראל ובסוריא בשבת
->->->אם צריך את המים לרפואת האם גיטין ח: ציון ג פרק ג קונים בית בארץ ישראל ובסוריא בשבת
->->שיעלה על האילן כדי להביא סכין למילה גיטין ח: ציון ג פרק ג קונים בית בארץ ישראל ובסוריא בשבת
->באנדרוגינוס שבת קלה. ציון א מילת אנדרוגינוס בשבת
->בבן שבעה חדשים, בבן שמונה חדשים, או ספק בן שבעה או בן שמונה שבת קלה. ציון ו פרק ב סוגית נפלים בהלכה
->->אם נגמרו שערותיו וציפורניו או לא נגמרו שבת קלה. ציון ו פרק ב סוגית נפלים בהלכה
->->אם נולד שלם באיבריו שבת קלה. ציון ו פרק ב סוגית נפלים בהלכה
->ביוצא דופן שבת קלה: ציון א זמן מילתו של מי שאין אמו טמאה לידה
->במי שיש לו שני עורות זה על זה או שני גידים שבת קלה: ציון א מילת מי שיש לו שתי ערלות
->במי שיש לו שתי ערלות שבת קלה: ציון א זמן מילתו של מי שאין אמו טמאה לידה
->בעבד (ראה: עבד)
->האם היא נחשבת מלאכה שצריכה לגופה שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה פרקים א-ו
->הבאת איזמל או מכשירי מילה אחרים
->->דרך גגות חצרות וקרפיפות שבת קל: ציון א הבאת איזמל בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
->->דרך רה"ר שבת קל: ציון א הבאת איזמל בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
->הבאת הסכין בהוצאה שאסורה מדרבנן, והדין בערב פסח שחל בשבת פסחים צב. ציון ד הבאת איזמל בשבת לצורך מילה
->הטפת דם בקטן שנולד מהול - האם דוחה שבת שבת קלה. ציון ג הטפת דם בקטן שנולד מהול
->הטפת דם ברית בשבת למי שכבר נימול ע"י גוי ע"ז כו: ציון ז הכשרים והפסולים למול
->המתחיל למול בין השמשות ואמרו לו שלא יספיק לגמור והוא המשיך ולא הספיק - האם הוא חייב חטאת או כרת או מיתה שבת קלג: ציון ו המתחיל למול בין השמשות ולא סיים
->->בין השמשות מערב שבת לשבת שבת קלג: ציון ו המתחיל למול בין השמשות ולא סיים
->->בין השמשות משבת למוצאי שבת שבת קלג: ציון ו המתחיל למול בין השמשות ולא סיים
->חיתוך ציצים שאינם מעכבים אחרי שסילק את ידו מהמילה שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->->בתינוק שהוא חלוש קצת שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->->חובה, היתר או איסור שבת קלג: ציון א חזרה על ציצים שאינם מעכבים בחול ובשבת
->טלטול איזמל של מילה לאחר המילה סוכה מא: ציון ט מנהג של אנשי ירושלים בנטילת לולב
->טלטול האיזמל לאחר המילה בשבת סוכה מא: ציון ט מנהג של אנשי ירושלים בנטילת לולב
->נטילת נשמה שבת קז. ציון ו חבלה בשרצים
->ע"י שנים שבת קלג: ציון אחר ציון ה מילה ע"י שנים בשבת
->->אם הראשון מל והשאיר ציצים המעכבים והשני משלים שבת קלג: ציון אחר ציון ה מילה ע"י שנים בשבת
->->אם קבע מראש שחברו ישלים או שאינו יודע אם אחרים ישלימו שבת קלג: ציון אחר ציון ה מילה ע"י שנים בשבת
->->האם עדיף שימולו שנים שבת קלג: ציון אחר ציון ה מילה ע"י שנים בשבת
->עירוב יין ושמן לצורך מילה שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->->נתינתם בקערה בלי לערבם בידים שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->->ע"י שינוי שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->->עירוב חלש שבת קלג. ציון ה עירוב יין ושמן בשבת לצורך מילה
->על סמך שאחרי המילה יכינו מים חמים לרחיצת התינוק מטעם סכנת נפשות ביצה ב. ציון ג פסקה ה שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->עשיית איסור דרבנן לשם מכשירי מילה שבת קל: ציון א הבאת איזמל בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
->->אם האיזמל שָבַת בבית או בחצר שבת קל: ציון א הבאת איזמל בשבת דרך גגות, חצירות וקרפיפות
->ציצים המעכבים בפריעה - האם חיתוכם דוחה שבת שבת קלז. ציון ו ציצים המעכבים בפריעה
->רחיצת התינוק
->->אם חימם מים מערב שבת לרחיצת התינוק ונשפכו לפני המילה - האם מותר לחמם מים שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->אם שבת היא היום השני או השלישי למילתו שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->אמירה לגוי לחמם מים שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->בזמננו שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->במים שחוממו בערב שבת או שחוממו בשבת שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->במים שחימם גוי לצורך עצמו שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->במקום ובזמן שלא מקפידים על רחיצה בחול שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->חימום מים ע"י ישראל שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->לאחר המילה או לפני המילה שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->->רחיצה כדרכו או ע"י זילוף שבת קלד: ציון א רחיצה בשבת של תינוק הנימול
->תינוק שנולד מהזרעה מלאכותית - האם מלים אותו בשבת חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
מילווה (ראה גם: הלוואה)
->הכסף נחשב של הלווה קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה מעות או קרקע
->המקדש במילווה (ראה: קידושין ע"י כסף)
->המקדש בשטר חוב, והנייר שווה פרוטה קידושין מח. ציון ד קידושין בשווה פרוטה שבשטר
->מילווה להוצאה ניתנה, לענין מלכות שפסלה את המטבע שניתן בהלוואה והמטבעות שהילווה הם עדיין בעין ב"ק צז: ציון א פסקה ה המלוה על המטבע ונפסלה
->קונה המשלם בהנאת מחילת המילווה ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->קונה המשלם במילווה שהילווה בעבר למוכר ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->->תשלום בחיוב המוכר לשלם לקונה על דבר אחר שקנה ממנו (מהקונה) לפני כן ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->קניית מטלטלין וקרקעות במילווה קידושין מז. ציון ב קנין על ידי מלוה
מילווה הכתובה בתורה
->האם היא כמילווה בשטר או כמילווה על פה כתובות צ. ציון ד בעל חוב מאוחר שקדם וגבה - בחוב בכתובה ובמזונות
מילתא דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי
->לענין נאמנות גוי בטעימת תערובת איסור ובמכירת ביצים ביצה לח: ציון א פסקה ד ביטול ברוב
->לענין עדות על מיתת בעל יבמות קטז: ציון א עד אחד בקטטה
מים
->ברכה ראשונה ואחרונה עליהם - "שהכל" או "בורא נפשות"
->->לכתחילה ובדיעבד ברכות מד: ציון א ברכת בורא נפשות
->חלוקת מי מעיין שזורם מעיר אחת עם בני עיר אחרת נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
->->חיי אחרים מול בהמות בעלי המעיין נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
->->חיי אחרים מול כביסת בעלי המעיין נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
->->->אם יש סכנת חיים לאחרים נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
->->->אם יש רק טירחה או סבל לאחרים נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
->->כביסת בעלי המעיין מול בהמות אחרים נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
->->קדימת בעלי המעיין לאחרים לאותה רמת שימוש (כגון חיים מול חיים, בהמתם מול בהמתם, וכביסה מול כביסה) נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
->->תשלום האחרים לבעלי המעיין על שימוש במים ועל הנזק שייגרם מחוסר המים לבני העיר נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
->שניים שהיו בדרך ויש מים שיספיקו רק לאחד מהם נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
מים אחרונים
->אם המים רחוקים יותר מד' מיל חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->אם ע"י נטילתם לא יהיו לו מים לנטילת ידים לסעודה נוספת חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->בזמן הזה חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->במחנה היוצא לצבא חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->במים חמים חולין קה. ציון מ נטילת ידיים במים חמים
->->אם הצטננו חולין קה. ציון מ נטילת ידיים במים חמים
->->שהיד סולדת או שאין היד סולדת חולין קה. ציון מ נטילת ידיים במים חמים
->במקום שאין חשש למלח סדומית חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->ברכה עליהם חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->->אם הידיים נקיות או מלוכלכות חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->->->לכלוך מחמת דבר הקרב לגבי מזבח או דבר אחר חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->->בברכת זימון או בברכת היחיד חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->->המזמן או שאר המסובים חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->->נוסח הברכה - "על נטילת ידיים" או "על רחיצת ידיים" חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->->נטילה לפני ברכת המזון או גם לאחריה חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->האם מותר לאכול אחרי שנטל פסחים קג: ציון א הפסקה בסעודה
->האם מותר להתחיל סעודה אם אין די מים למים אחרונים חולין קה. ציון ח מים אחרונים חובה
->הפסקה ביניהם לבין ברכת המזוןברכות נב: ציון א הפסקה בין נטילת ידים לבין ברכת המוציא
->נטילתם ע"ג קרקע חולין קה. ציון כ אין נוטלים מים אחרונים על גבי קרקע
->->במקום שאין הולכים בו חולין קה. ציון כ אין נוטלים מים אחרונים על גבי קרקע
->->על גבי עצים דקים או על גבי רצפות חולין קה. ציון כ אין נוטלים מים אחרונים על גבי קרקע
->->שפיכתם על גבי קרקע אחרי שנטל לתוך כלי חולין קה. ציון כ אין נוטלים מים אחרונים על גבי קרקע
->->תחת השולחן חולין קה. ציון כ אין נוטלים מים אחרונים על גבי קרקע
->סדר הנטילה כשרבים מסובים בסעודה ברכות מו: ציון ד הסדר בנטילת ידים; ברכות מו: ציון ה סדר הנטילה במים אחרונים
->פינוי הלחם וכיבוד הבית - לפני מים אחרונים או אחריהםברכות נב: ציון ב כיבוד הבית לאחר הסעודה
->->בימינו ברכות נב: ציון ב כיבוד הבית לאחר הסעודה
מים חיים
->האם הים נחשב מים חיים לענין הזאת מצורע, טבילת זב וקידוש מי חטאת שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->->הים הגדול או שאר הימים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->האם המים שבכיור הם מים חיים סוטה טו: ציון א המים וכלי החרס שלוקחים להשקאת הסוטה
->האם להשקאת סוטה צריכים מים חיים סוטה טו: ציון א המים וכלי החרס שלוקחים להשקאת הסוטה
מין
->גדרו
->->האוכל נבילות להכעיס ע"ז כו: ציון א פרק ג הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->->הכופר בעיקרי האמונה ע"ז כו: ציון א פרק א הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->->ישראל עובד ע"ז או גוי עובד ע"ז ע"ז כו: ציון א פרק א הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->->כומר ע"ז כו: ציון א פרק א הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->האם מין היינו אפיקורוס גיטין מה: ציון א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->הגדרתו גיטין מה: ציון א פרק א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->->ישראל שהתנצר גיטין מה: ציון א פרק א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->->ישראל שמאמין שאין לעולם מנהיג או שיש שניים וכדומה גיטין מה: ציון א פרק א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->->כומר אדוק לעבודה זרה או שאינו אדוק גיטין מה: ציון א פרק א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->הריגתו ע"ז כו: ציון א פרק א הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->התרפאות ממנו (ראה: רפואה)
->חשש מינות - האומר "איני יורד לפני התיבה מפני שבגדי צבועין או מפני שברגלי סנדל" אינו יכול לשמש כש"ץ
->->בתפילה אחרת מגילה כד: ציון י חשש מינות בשליח ציבור
->->אם הוא נותן אמתלא לדבריו מגילה כד: ציון י חשש מינות בשליח ציבור
->חשש מינות - האיסור לאכול משחיטת מי ששחט לתוך גומא מגילה כד: ציון י חשש מינות בשליח ציבור
->לימוד ממין האדוק בעבודה זרה על דרכי העבודה זרה כדי להבין ולהורות שבת עה. ציון ב האיסור ללמוד ממין וממכשף
->מורידים ואין מעלים (ראה: מורידים ואין מעלים)
->ספר תורה הנמצא ביד מין - האם מצילים אותו מדליקה גיטין מה: ציון א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->ספר תורה שכתבו מין - יישרף גיטין מה: ציון א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->->האם גם האזכרות נשרפות גיטין מה: ציון א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
->ששב בתשובה
->->האם יש לו חלק לעולם הבא ע"ז יז. ציון ב קבלת מינים שחזרו בתשובה
->->קבלתו ע"ז יז. ציון ב קבלת מינים שחזרו בתשובה
->ששחט בהמה - האם אסורה בהנאה ע"ז כו: ציון א פרק א הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->->במין גוי או במין ישראל ע"ז כו: ציון א פרק א הרשעים שמורידים ואין מעלים אותם
->תפילין ומזוזות שכתבם מין - האם יש לשורפם או לגונזם גיטין מה: ציון א סת"ם שכתבן מין או גוי ונמצאו בידם
מיני מזונות (ראה גם: מעשה קדרה; פרפרת)
->דבר שברכתו "בורא מיני מזונות" ובירך עליו "שהכל" או "בורא פרי האדמה" או "בורא פרי העץ" - האם יצא ברכות מ: ציון א הברכות שפוטרות בדיעבד את הפת והיין
מינקת; הנקה
->אלמנה המניקה את בנה
->->הפחתה ממעשה ידיה כתובות נט: ציון נ פרק ד האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->->תשלום שכרה או הוספת מזונות כתובות נט: ציון נ פרק ד האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->גרושה שיש לה בן יונק - זכות בעלה לשעבר לכופה להניק כתובות נט: ציון נ פרק א-ג האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->->אם אינו מוצא מינקת אחרת לתינוק ואינו יכול לשלם שכר כתובות נט: ציון נ פרק א האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->->->אם קרובי הבעל יכולים לשלם למינקת כתובות נט: ציון נ פרק א האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->->אם התינוק מכיר את אמו או לא כתובות נט: ציון נ פרק ב האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->->->אם התינוק מסכים לינוק מאשה אחרת כתובות נט: ציון נ פרק ב האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->המניקה בן של אחרת בשכר והמזונות שנתחייבו לתת לה אינם מספיקים - האם חייבים להוסיף לה כתובות ס: ציון ט הזכות והחובה של האשה המניקה במאכליה
->המניקה בן של אחרת והוא מכיר אותה - כפייתה להמשיך להניק בשכר כתובות נט: ציון נ האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->->אם היא רוצה להניק את בנה כתובות נט: ציון נ האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->הנקת תינוק גוי ע"י ישראלית ע"ז כו. ציון ג האיסור להניק תינוק גוי
->->בשכר או בחינם ע"ז כו. ציון ג האיסור להניק תינוק גוי
->->לצורך רפואת עצמה כגון שריבוי החלב מכאיב לה ע"ז כו. ציון ג האיסור להניק תינוק גוי
->הנקת תינוק ישראל ע"י גויה
->->אם אחרות עומדות על גבה ע"ז כו. ציון ד הנקת תינוק ישראל בידי גויה
->->בזמן הזה ע"ז כו. ציון ד הנקת תינוק ישראל בידי גויה
->->ברשות הגויה ע"ז כו. ציון ד הנקת תינוק ישראל בידי גויה
->->->אם ישראל יוצא ונכנס או יכול להיות יוצא ונכנס ע"ז כו. ציון ד הנקת תינוק ישראל בידי גויה
->->ברשות ישראל ע"ז כו. ציון ד הנקת תינוק ישראל בידי גויה
->חיוב אשה נשואה להניק את בנה
->->אם היא עשירה או בעלה עשיר כתובות סא. ציון ב חיוב האשה במלאכות לפי מעמדה ולפי מעמד הבעל
->->->אם הבעל היה עשיר לפני הנישואין או התעשר לאחר הנישואין כתובות סא. ציון ב חיוב האשה במלאכות לפי מעמדה ולפי מעמד הבעל
->->אם ילדה תאומים כתובות נט: ציון ג פרק ג מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->אם משפחתה או משפחת בעלה אין דרכן להניק כתובות סא. ציון ב חיוב האשה במלאכות לפי מעמדה ולפי מעמד הבעל
->->אם נדרה שלא תניק את בנה - האם הנדר חל כתובות נט: ציון מ נדרה שלא תניק
->->->אם אסרה את הנאת יניקתה על הבעל או על עצמה כתובות נט: ציון מ נדרה שלא תניק
->->->אם הבעל היה יכול להפר את נדרה ולא הפר כתובות נט: ציון מ נדרה שלא תניק
->->->האם היא חייבת לשכור מינקת או שתצא בלי כתובה כתובות נט: ציון מ נדרה שלא תניק
->->אם פסקה עם בעלה לתת לה כך וכך מזונות ואינם מספיקים להנקתה - חובתה להשלים משלה כתובות ס: ציון ט הזכות והחובה של האשה המניקה במאכליה
->->זכות הבעל למונעה מלאכול דברים המזיקים להנקה כתובות ס: ציון ט הזכות והחובה של האשה המניקה במאכליה
->->->במזונות שמקבלת מהבעל או במה שאוכלת משל עצמה כתובות ס: ציון ט הזכות והחובה של האשה המניקה במאכליה
->->->דברים הנחוצים לקיום גופה ודברים אחרים כתובות ס: ציון ט הזכות והחובה של האשה המניקה במאכליה
->->->מלאכול אכילה מרובה כתובות ס: ציון ט הזכות והחובה של האשה המניקה במאכליה
->->להניק את בן בעלה מאשה אחרת כתובות נט: ציון ג פרק ג מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->להניק בן של אחר או בנה מאיש אחר
->->->אם הבעל רוצה והיא אינה רוצה כתובות נט: ציון ג פרק ג מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->->אם היא רוצה והבעל אינה רוצה כתובות נט: ציון ג פרק ג מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->->->אם מת בנה מבעל זה כתובות נט: ציון ג פרק ג מלאכות שהאשה עושה לבעלה
->חלב של גויה
->->איסור מהתורה או מדרבנן או ממדת חסידות ע"ז כו. ציון ד הנקת תינוק ישראל בידי גויה
->->נתינתו לתינוק ישראל ע"ז כו. ציון ד הנקת תינוק ישראל בידי גויה
->מינקת של יין (ראה: יין נסך - אופן מגע גוי וכוחו של גוי האוסרים)
->נתינת יין למינקת כתובות סה: ציון ח נותנים יין לאשה מניקה
->->אם אינה רגילה לכך כתובות סה: ציון ח נותנים יין לאשה מניקה
->->אם מנהג המקום שאין נשים שותות כתובות סה: ציון ח נותנים יין לאשה מניקה
->->כמה יין כתובות סה: ציון ח נותנים יין לאשה מניקה
->עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->->אם הפסיק - האם רשאי לחזור ולינוק כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->->->אם הפסיק בתוך עשרים וארבע חודש או אח"כ כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->->->אם הפסיק מחמת חולי כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->->->עד סוף כ"ד חודש או יותר כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->->->שיעור ההפסקה כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->->אם יש סכנה כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->->עשרים ארבעה חדשים, או ארבע וחמש שנים כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->->תינוק בריא או כחוש כתובות ס. ציון ג עד איזה גיל מותר לתינוק לינוק
->שהיא סוטה - השקאתה רק בסיום זמן ההנקה סוטה כו. ציון ה השקאת סוטה באשה מעוברת ובמינקת
->שרוצה לאכול מאכל שעלול להזיק לוולד נדרים פ: בלי ציון סדר חלוקת המים כשאינם מספיקים לכולם
מינקת חברו (האיסור לשאתה תוך עשרים וארבעה חודש)
->אם נשאהּ וגירשהּ - האם יכול להחזיר אחרי כ"ד חודש יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->באלמנה
->->אם אין לה חלב לעולם כתובות ס: ציון א פרק ד מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->אם גמלה את הבן כתובות ס: ציון א פרק ג מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->->אם גמלה אותו שלושה חודשים או פחות לפני מות הבעל כתובות ס: ציון א פרק ד מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->->אם טובת הילד היא שאמו תינשא, כגון שענייה תינשא לאדם עשיר כתובות ס: ציון א פרק ג מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->אם הבן מת כתובות ס: ציון א פרק ב מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->אם היא מופקרת לזנות כתובות ס: ציון א מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->אם מסרה את הבן למינקת כתובות ס: ציון א פרק ג-ד מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->->אם המינקת נשבעה שלא תחזור בה או נדרה על דעת רבים שלא תחזור בה או נשבעה לאדם גדול כתובות ס: ציון א פרק ג מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->->אם טובת הילד היא שאמו תינשא, כגון שענייה תינשא לאדם עשיר כתובות ס: ציון א פרק ג מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->->בחיי בעלה, ונפסק חלבה או לא נפסק חלבה כתובות ס: ציון א פרק ד מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->->שלושה חודשים או פחות לפני מות הבעל כתובות ס: ציון א פרק ד מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->התחשבות בחודש העיבור, לכתחילה ובדיעבד כתובות ס: ציון א פרק א מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->->אם התינוק נגמל לפני עשרים וארבעה חודש כתובות ס: ציון א פרק א מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->->אם נסתיימו עשרים וארבעה חודש בסוף אדר א כתובות ס: ציון א פרק א מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->חדשים של שלושים יום או אחד מלא ואחד חסר כתובות ס: ציון א פרק א מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->באשה שילדה בזנות ובנה יונק כתובות ס: ציון א מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->בגרושה כתובות נט: ציון נ פרקים א, ג האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה; כתובות ס: ציון א מינקת שנתאלמנה אסורה להינשא
->->אם התחילה להניק או לא כתובות נט: ציון נ פרקים א, ג האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->->אם התינוק מכיר את אמו או לא כתובות נט: ציון נ פרקים א, ג האשה שנתגרשה ויש לה ילד להנקה
->חיוב הנושאה בנידוי יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->אם ברח יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->חיוב הנושאה לגרשה
->->אם אירס אותה ולא נשא יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->->אם הוא כהן יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->אם אסר עצמו עליה בנדר על דעת רבים יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->אם ברח יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->->אם רק אירס יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->אם נשא אותה בשוגג יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->->אם הוא כהן יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->מי שנשא אותה וגירשהּ - חיובו להרחיק מגוריו ממנה כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->->מגורים באותה שכונה או באותו מבוי כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
מיסך (בשבת)
->האם השובט על אריג בכלל מיסך שבת קג. ציון ב החיוב במכה בקורנס על הסדן
->המכניס חוטים ללולאות של מערכת ניר - האם חייב מדין עשיית בתי נירין או מדין מיסך שבת קה. ציון ד העושה שני בתי נירין
מיעוט (ראה: רוב)
מיץ
->הברכה על מיץ פירות כגון רימונים, תאנים, תפוחים או תמרים, או על מיץ ירקותברכות לח. ציון ד כיצד מברכים על המיץ שנסחט מהפירות
->->במיץ שזב מהם או שנסחט ונכתש מהם ברכות לח. ציון ד כיצד מברכים על המיץ שנסחט מהפירות
מיצר (ראה: מצר)
מיתה
->האם חוששים למיתה יבמות סט: ציון ו אימתי חוששים למיתה
->->במקום שהחשש הוא לזמן מועט יבמות סט: ציון ו אימתי חוששים למיתה
->->במקום שהמיתה תגרום לאיסור שא"א לתקן יבמות סט: ציון ו אימתי חוששים למיתה
->הנודר מדברים של חברו ומת חברו (ראה: בית)
->חשש למיתה
->->לענין בעל ששלח גט ב"ק קד. ציון ב פסקה ג גזלן שהחזיר לשליח שעשה הנגזל בעדים
->->לענין מלווה שמינה שליח לקבל את החוב מהלווה ב"ק קד. ציון ב פסקה ג גזלן שהחזיר
מיתת בית דין
->איסור הלנת הרוגי בית דין ומצות קבורתם סנהדרין מו. ציון ה איסור הלנת המת ומצות הקבורה
->אם א"א להורגו כדינו - האם מותר להרגו במיתה אחרת סנהדרין מה: ציון ה עדי נפשות שנקטעה ידם; סנהדרין מה: ציון ח מחוייב מיתת בית דין שברח
->האם על הציבור לשלם את ההוצאות לנסיונות להצלתו בדרכו למיתה סנהדרין מג. ציון ג חובת הציבור לטפל בהוצאות ההריגה
->היוצא ליהרג
->->האם יכול ללמד זכות על עצמו סנהדרין מב: ציון ב לימוד זכות על היוצא לסקילה
->->->האם מחזירים אותו לב"ד ללא בירור דבריו סנהדרין מב: ציון ב לימוד זכות על היוצא לסקילה
->->האם כל אדם יכול ללמד עליו זכות סנהדרין מב: ציון ב לימוד זכות על היוצא לסקילה
->->->האם מחזירים אותו אז לב"ד או שרק מעכבים את התקדמותו סנהדרין מב: ציון ב לימוד זכות על היוצא לסקילה
->העובר עבירה שעונשה מיתה קלה ואח"כ עבר עבירה שעונשה מיתה חמורה - האם נידון בחמורה או בקלה ב"ק עה: ציון ב עדות שאי אפשר להזימה בגלל הודאת הנידון
->כמה יש להרחיק מב"ד את מקום ההריגה, אם ב"ד יושב בעיר גדולה, קטנה או מחוץ לעיר סנהדרין מב: ציון ב מקום הריגת חייבי מיתות בית דין
->מי שנתחייב בשתי מיתות ב"ד
->->באיזו מיתה נידון סנהדרין פא. ציון ב מי שנתחייב בשתי מיתות בי"ד
->->->אם עבר עבירה שנתחייב עליה שתי מיתותסנהדרין פא. ציון ג עבר עבירה שנתחייב עליה שתי מיתות
->->מה סדר הדין סנהדרין פא. ציון ב מי שנתחייב בשתי מיתות בי"ד
->קבורת רשע אצל צדיק בהרוגי ב"ד סנהדרין מז. ציון א אין קוברין רשע אצל צדיק
->תליית המומת על עץ סנהדרין קיג. ציון ד אילנות של עיר הנידחת
מכבה (ביום טוב)
->בהסתפקות מהשמן שבנר ביצה ל: ציון ד איסור הנאה בשבת מן השמן שדלק
->->חיוב חטאת ואיסור לכתחלה ביצה כב. ציון ב המסתפק מן השמן שבנר בשבת
->->משום שממהר את הכיבוי או משום שברגע ההסתפקות מחסר מהאור ביצה כב. ציון ב המסתפק מן השמן שבנר בשבת
->->נטילת חתיכת חלב שרחוקה מהפתילה ביצה כב. ציון ב המסתפק מן השמן שבנר בשבת
->גרם כיבוי
->->בהוספת פתילה לנר דולק שממהרת את כיבוי הפתילה הראשונה - אם מתכוון לכך או אינו מתכוון ביצה כב. ציון ג סילוק והוספת פתילות בנר ביום טוב
->->בהוצאת פתילה מנר דולק לנר אחר ביצה כב. ציון ג סילוק והוספת פתילות בנר ביום טוב
->->במקום שיש נזק או שאין ביצה כב. ציון ב המסתפק מן השמן שבנר בשבת
->->בניפוח אש שיש חשש שתכבה עי"ז ביצה כב. ציון ג סילוק והוספת פתילות בנר ביום טוב
->->לצורך יום טוב ביצה כב. ציון ג סילוק והוספת פתילות בנר ביום טוב
->הוצאת עץ שלא דלק מתוך אגודה של עצים שהודלקו ביצה כב. ציון ד חיתוך ראש הפתילה ביום טוב
->הנחת בשמים על גחלים (מוגמר) הגורמת לכיבוי הגחלים לזמן מועט
->->כדי לגמר את הבית או את הכלים ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->->כדי לעשן בפני ספר תורה בבית הכנסת ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->->כדי לעשן פירות ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->->להריח ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->כדי להתיר תשמיש המיטה ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->כדי למנוע הפסד ממון (מועט או מרובה) ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->כדי שלא יצטרך לצאת מהבית ולאכול (או לדור) במקום אחר ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->כדי שלא תתעשן הקדירה ולא יוכל לבשל ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->כיבוי בידיים לצורך אוכל נפש ממש ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->מיתוק חרדל ע"י גחלים ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
->צליית בשר על גחלים הגורמת לכיבוי הגחלים ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון; ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב
מכבה (בשבת)
->איסור כיבוי ביוה"כ בלקיחת גחלים מהפנימיות יומא מג: אחרי ציון ב אלו גחלים חותים מהמזבח
->אם התכוון לתיקון או לא התכוון שבת לא: ציון א החיוב במלאכת כיבוי
->אם יש יותר תיקון משהיה קודם או לא שבת לא: ציון ב החיוב במלאכת סתירה
->אם לא התכוון לעשות פחם, והפחם נעשה בפסיק רישיה או לא בפ"ר שבת לא: ציון א החיוב במלאכת כיבוי
->בגחלת מתכת שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ו
->->איסור מהתורה או מדרבנן שבת מב. ציון א כיבוי גחלת המונחת ברה"ר
->->אם היא מונחת ברה"ר שבת מב. ציון א כיבוי גחלת המונחת ברה"ר; שבת מב. ציון א טלטול קוץ המונח ברה"ר
->->כיבויָה בתוך מים - איסור מהתורה או מדרבנן שבת מא. לפני ציון ד האיסור לצרף כלי
->בגחלת מתכת, אם מתכוון לצרף או לא יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
->בגחלת עץ המונחת ברה"ר שבת מב. ציון א כיבוי גחלת המונחת ברה"ר; שבת מב. ציון א טלטול קוץ המונח ברה"ר
->בגרמא
->->במקום הפסד ושלא במקום הפסד שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->הרטבת קצה של טלית שבצידה השני אחזה אש שבת קכ. ציון י גרם כבוי; שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->->במים או בשאר משקים שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->נטילת חתיכות חלב הרחוקות מפתילת הנר שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->->במקום הפסד ושלא במקום הפסד שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->ניעור טבלא שיש עליה נר
->->->אם אין עוד שמן בנר שבת קכ: ציון א ניעור טבלה שיש עליה נר
->->->אם נשארה רק גחלת בנר שבת קכ: ציון א ניעור טבלה שיש עליה נר
->->->בנר גדול שבת קכ: ציון א ניעור טבלה שיש עליה נר
->->->בנר דלוק או שאינו דלוק שבת קכ: ציון א ניעור טבלה שיש עליה נר
->->->בנר של שעווה או של שמן שבת קכ: ציון א ניעור טבלה שיש עליה נר
->->->ע"י גוי שבת קכ: ציון א ניעור טבלה שיש עליה נר
->->עשיית מחיצה בפני אש בכלים מלאים מים שיתבקעו בוודאי ויכבו את האש שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->פשיטת טלית שאחזה בה האש והתכסות בה שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->->אם מתכוון בכך לכבות את האש שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->פשיטת ספר תורה שאחזה בו אש וקריאה בו שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->->אם מתכוון בכך לכבות את האש שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->בהסתפקות מהשמן שבנר ביצה ל: ציון ד איסור הנאה בשבת מן השמן שדלק
->->חיוב חטאת ואיסור לכתחלה ביצה כב. ציון ב המסתפק מן השמן שבנר בשבת
->->משום שממהר את הכיבוי או משום שברגע ההסתפקות מחסר מהאור ביצה כב. ציון ב המסתפק מן השמן שבנר בשבת
->->נטילת חתיכת חלב שרחוקה מהפתילה ביצה כב. ציון ב המסתפק מן השמן שבנר בשבת
->גרם כיבוי במניח נאדות מים ליד האש ביצה כב. ציון ב המסתפק מן השמן שבנר בשבת
->דלת שמונח מאחוריה נר - פתיחתה וסגירתה שבת קכ: ציון ג פתיחת דלת שיש מאחוריה נר; שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ה
->->אם הדלת יכולה לגעת בנר ולכבותה שבת קכ: ציון ג פתיחת דלת שיש מאחוריה נר
->->אם עושה בנחת שבת קכ: ציון ג פתיחת דלת שיש מאחוריה נר
->דלת שקבוע נר מאחוריה - פתיחתה וסגירתה שבת קכ: ציון ג פתיחת דלת שיש מאחוריה נר
->->אם עושה בנחת שבת קכ: ציון ג פתיחת דלת שיש מאחוריה נר
->החותה גחלים - חיובו על כיבוי העליונות שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ד
->->אם הוא מתכוון לכך או שאינו מתכוון שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ד
->משום שחס על הנר, השמן או הפתילה שבת לא: ציון א החיוב במלאכת כיבוי; שבת לא: ציון ב החיוב במלאכת סתירה; שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה פרקים א-ו
->נטילת חררה הטמונה בגחלים שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->->אם היא מונחת עליהם שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->->בגחלים בוערות או שכבו שבת קכג. ציון ג הוצאת דבר היתר שטמון באיסור
->ע"י נפיחה ב"ק יח: ציון ד תרנגול התוקע באויר כלי
->קירוב כיבוי שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->לשים מים בכלי המונח תחת הנר - כיבוי הניצוצות שנופלים לתוך המים שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->->הגבהת כלי המים בשעת נפילת הניצוץ שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->->->מדרבנן או מהתורה שבת קכ. ציון י גרם כבוי
מכבש של כובסים
->להתירו ולשמוט את הבגד ממנו בשבת שבת קמא. ציון ב מכבש של כובסים
->->אם המכבש מותר לגמרי מערב שבת שבת קמא. ציון ב מכבש של כובסים
->->אם המכבש רפוי שבת קמא. ציון ב מכבש של כובסים
->קיפול בגדים ע"י כבישה במכבש שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
מכה (פצע) (ראה גם: הכאה; רפואה)
->גדר איסור לחישה ורקיקה על מכה סנהדרין קא. ציון א לוחש ורוקק על המכה
->->לחישה בלי רקיקה סנהדרין קא. ציון א לוחש ורוקק על המכה
->->כשיש סכנת נפשות סנהדרין קא. ציון א לוחש ורוקק על המכה
מכה אביו
->אם הבן שליח ב"ד סנהדרין פה. ציון א המכה והמקלל את היוצא ליהרג שעשה תשובה; סנהדרין פה: ציון א הבן כשליח בי"ד להכות את אביו
->->אם אין אחר לשלוח סנהדרין פה: ציון א הבן כשליח בי"ד להכות את אביו
->->אם האב מסית או מדיח סנהדרין פה: ציון ב הבן כשליח כנגד האב המסית והמדיח
->באב רשע
->->בהכאה סתם או בשליחות בית דין סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->מי נקרא רשע לענין זה סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->בן המרפא את אביו ע"י חבלה סנהדרין פד: ציון י החובל באביו ובאמו לרפואה
->על איזו חבורה חייב מיתה סנהדרין פה: ציון ג מכה אביו ואמו
->->אם לא הוציא דם סנהדרין פה: ציון ג מכה אביו ואמו
מכה בפטיש
->באורג חוט אחד והשלים בו את הבגד שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->בגמר שלב שאינו גמר כל המעשה שבת קב: ציון ה המסתת את האבן
->בהכנסת יד של קרדום שבת קב: ציון ז המכניס יד של קרדום וכיוצא בו
->בהכשרת אוכל לאכילה שבת קמה: ציון ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->->נתינת צונן על מליח ישן וקולייס האיספנין שבת קמה: ציון ג שרייה והדחה בחמין בשבת
->בהנחת אבנים בכותל, בשורה התחתונה, ביסוד, בשורה האמצעית, או בשורה העליונה שבת קב: ציון ב החיוב בבניה בהנחת האבנים בכותל
->בחיסום קדירה או רעפים, חדשים או ישנים ביצה לג. ציון ו ליבון רעפים ואבנים ביום טוב
->בכותב אות אחת והשלים בה את הספר שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->בכלים, כגון תקיעת כלי במסמרים וביתדות שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->במכה בקורנס על סדן שבת קג. ציון ב החיוב במכה בקורנס על הסדן
->במלקט יבולות מבגד, ועדיין נשארו יבלות אחרות על הבגד שבת עה: ציון ח החיוב בלוקט יבולות מהבגדים
->במעשה אומן שבת קג. ציון ב החיוב במכה בקורנס על הסדן
->->שאינו גמר מלאכה שבת קז. ציון ד המפיס מורסא
->במפיס מורסא כדי להרחיב את פי המכה שבת קז. ציון ד המפיס מורסא
->בנוטל רק מקצת התפירות משלל שעושים החייטים שבת עה: ציון ח החיוב בלוקט יבולות מהבגדים
->בניפוח כלי זכוכית שבת עה: ציון ז החיוב במנפח כללי זכוכית
->בעשיית כלי או גמירתו ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->בעשיית נקב בלול של תרנגולים, שמחובר לקרקע או שאינו מחובר שבת קב: ציון ו העושה נקב בלול של תרנגולים
->בפתיחת בית צוואר שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע
->בצר צורה בכלי שבת עה: ציון ז החיוב במנפח כללי זכוכית
->->אם צר במקצת הצורה שבת עה: ציון ז החיוב במנפח כללי זכוכית
->->צורה כל שהיא שבת עה: ציון ח החיוב בלוקט יבולות מהבגדים
->בתקיעה בבנין בכלים ביצה יא: ציון ב סילוק תריסי חנויות
->->בתוקע מנורה של חוליות ביצה כב. ציון א הרכבת מנורה של חוליות בשבת וביום טוב
->מלאכה שיש לה סימוכים מאב אחר - האם אפשר לחייב עליה גם משום מכה בפטיש שבת קב: ציון ו העושה נקב בלול של תרנגולים
מכה מהלכת
->התרעה או תענית על מכה מהלכת כגון חיה רעה, שדפון או ירקון תענית יט. ציון ד מכה מהלכת
->->אם ישנה בארץ ישראל - האם מתענים בחוץ לארץ תענית כא: ציון ב מתענים בחוץ לארץ על דבר שבארץ ישראל
->->האם סביבות העיר מתענים או מתריעים תענית יט. ציון ד מכה מהלכת
->->הגדרת התרעה תענית יט. ציון ד מכה מהלכת
מכווה (ראה: צרעת)
מכירה (ראה: מכר)
מכירת פירות שביעית (ראה גם: סחורה)
->באגודות, בפרי שרגילים לאגוד בבית שביעית פ"ח מ"ג ציון י איסור מכירת פרות שביעית במידה, במשקל ובמניין
->->בצורה שרגילים לאגוד בבית או בצורה שרגילים לאגוד בשוק שביעית פ"ח מ"ג ציון י איסור מכירת פרות שביעית במידה, במשקל ובמניין
->במידה, במשקל ובמניין שביעית פ"ז מ"ג ציון ח פרק ב סחורה בפרות שביעית; שביעית פ"ח מ"ג ציון י איסור מכירת פרות שביעית במידה, במשקל ובמניין
->->במשקל, בדבר שאין דרך למוכרו במשקל שביעית פ"ח מ"ג ציון י איסור מכירת פרות שביעית
->->מכירה באומד של חבילות שכל אחת גודלה קבוע שביעית פ"ח מ"ג ציון י איסור מכירת פרות שביעית במידה, במשקל ובמניין
->האם חובה למוכרם בזול שביעית פ"ח מ"ג ציון י איסור מכירת פרות שביעית במידה, במשקל ובמניין
->תמורת סכום קטן שביעית פ"ד מ"ב ציון ב אכילת פרות שביעית בטובה
מכלל לאו אתה שומע הן
->באיסור שיש בו ממון או שאין בו ממון שבועות לה. ציון מ מכלל לאו אתה שומע הן, בקללה ובשבועת העדות
->בממון שבועות לה. ציון מ מכלל לאו אתה שומע הן, בקללה ובשבועת העדות
->בנדר נדרים י: ציון ג התפסה על ידי לשונות של חולין ושל קרבן
מכס
->הברחת מכס (ראה: דינא דמלכותא דינא)
->לעבודה זרה (ראה: אידי הגוים; יריד; עבודה זרה)
->מוכס (ראה: מוכס)
מכר (ראה גם: הקנאה; חמור; מקח טעות; שור)
->אם אבד החפץ, ספק לפני הקנין או אחריו, והקונה מוחזק בכסף כתובות עו. ציון ג כל שנולד הספק ברשותו עליו הראיה
->אשה שמכרה את כתובתה בטובת הנאה - האם הכסף שייך לאשה או לבעל כתובות עט: ציון א זכויות הבעל והאשה בפירות של הפירות
->->האם צריך לקנות כסף קרקע והבעל אוכל את פירותיה כתובות עט: ציון א זכויות הבעל והאשה בפירות של הפירות
->אשה שמכרה את כתובתה והתגרשה ומתה - האם בנה יכול למחול על הכתובה כתובות פה: ציון ה מחילת יורש על כתובה שנמכרה
->->אם מחל הבן - האם הוא חייב לשלם לקונה על נזקו כתובות פו. ציון ב פרקים א, ג המוכר שטר חוב ומחלו, חייב לשלם
->->->כל סכום הכתובה, או מה ששילם הקונה כתובות פו. ציון ב פרקים א, ג המוכר שטר חוב ומחלו, חייב לשלם
->->אם מת גם הבעל - האם הבן היחיד יכול למחול לעצמו כתובות פה: ציון ה מחילת יורש על כתובה שנמכרה
->בגונב נפש ומוכרו סנהדרין פה: ציון ז גניבת נפש
->בגונב שור ושה ומוכרו סנהדרין פה: ציון ז גניבת נפש
->בטעות (ראה: מקח טעות)
->בכתיבה בלי דיבור - האם הוא חל (ראה: כתיבה)
->בני חבורה המקפידים זה על זה - האם מותר להם להחליף מאכל בשבת חלק בחלק שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה
->בעל בהמה שמכר חלק מהבשר, בזמנים שנהוג לעשות סעודות גדולות
->->אם מתה הבהמה - זכות הקונה לקבל חלק מהנבילה חולין פג. ציון ז חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->->חובתו לשחוט לצורך הקונה חולין פג. ציון ז חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->->->אם אין קונים לשאר הבשר - האם הקונה חייב לשלם עליו חולין פג. ציון ז חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->->->אם לא היתה משיכה אלא רק קנין כסף חולין פג. ציון ז חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->->->אם מישהו אחר משך לצורך הקונה, ולא היה קנין כסף חולין פג. ציון ז חיוב השוחט לשחוט בהמה שמכר מבשרה בארבעה פרקים
->בעל קרקע שהתחייב לראובן "אם ארצה למכור את הקרקע אמכרנה לך במאה" ומכרה לשמעון ביותר - האם שמעון קנה ב"מ סה: ציון ז פסקה א מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->->אם התנו שיצטרך למכור לראובן גם אם קונה אחר מוכן לשלם יותר ב"מ סה: ציון ז פסקה א מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->ברמיזה - האם הוא חל (ראה: רמיזה)
->דברים שבלב במכר קידושין מט: ציון ט דברים שבלב אינם דברים
->דרכי קניין (ראה: קניינים)
->האומר "אני מוכר לך בית כור" ונתן לו שדה שנקראת "בית כור"
->->אבל יש בה יותר מבית כור - האם הקונה חייב להחזיר את ההפרש ב"מ קד. ציון ב פסקה ב המוכר כרם וטוען שהתכוון למקום קטן שנקרא כרם
->->אבל יש בה פחות מבית כור ב"מ קד. ציון ה פסקה א יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->->אם הקונה או המוכר הזכירו את תואר השדה ב"מ קד. ציון ה פסקה א יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->->אם הקונה ידע בעת המכר שיש למוכר שדה שנקראת כך או לא ידע ב"מ קד. ציון ב המוכר כרם וטוען שהתכוון למקום קטן שנקרא כרם
->->->אם הראה לקונה את השדה או רק ציין לו את המקום או לא ציין ב"מ קד. ציון ב המוכר כרם וטוען שהתכוון למקום קטן שנקרא כרם
->->->אם שילם הקונה דמי בית כור או פחות ב"מ קד. ציון ב המוכר כרם וטוען שהתכוון למקום קטן שנקרא כרם
->האומר "אני מוכר לך כרם או פרדס" ונתן שדה שנקראת "כרם" או "פרדס" אבל אין בו גפנים או רימונים ב"מ קד. ציון ה פסקה א יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->אם הקונה ידע בעת המכר שיש למוכר שדה שנקראת כך או לא ידע ב"מ קד. ציון ב המוכר כרם וטוען שהתכוון למקום קטן שנקרא כרם
->->אם הראה לקונה את השדה או רק ציין לו את המקום או לא ציין ב"מ קד. ציון ב המוכר כרם וטוען שהתכוון למקום קטן שנקרא כרם
->האומר "אני מוכר לך קרקעות" - כמה קרקעות מכורים ב"מ קג. ציון ח השואל קרדום לעדור פרדס או פרדסים
->האומר "אני מוכר לך שדה שלחין" ונתן שדה שנקראת "שדה שלחין" אבל אין בו מעין
->->אם אמר "זה" או לא ב"מ קד. ציון ה פסקה א יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->->אם הקונה או המוכר הזכירו את תואר השדה ב"מ קד. ציון ה פסקה א יבש המעין ונקצץ האילן - מנכה לו מחכורו
->האומר "כור בשלושים, סאה בסלע אני מוכר לך" - איזה לשון עיקר ב"מ ו: ציון ד פסקה ג תקפו כהן
->האומר לחברו שהוא מוכר לו שדה מסוימת בת עשרים סאים וכדומה והקונה ידע שיש בה פחות - האם המוכר חייב להשלים לו את ההפרש משדה אחרת ב"מ קד. ציון ב המוכר כרם וטוען שהתכוון למקום קטן שנקרא כרם
->->אם השדה קרויה "בת עשרים סאים" או לא ב"מ קד. ציון ב המוכר כרם וטוען שהתכוון למקום קטן שנקרא כרם
->האם הקונה יכול לשלם בשווה כסף
->->אם התנו שישלם כסף או לא התנו ב"מ מה: ציון ב התחייבות הלוקח לשלם וצורת התשלום
->->האם יכול להחזיר את מה שקנה כתשלום ב"מ מה: ציון ב התחייבות הלוקח לשלם וצורת התשלום
->האם מותר למכור במחיר הנמוך מהמחיר בשוק ב"מ ס. ציון ל מכירה בפחות משער השוק
->->אם הוא מוכר במחיר זה בהקפה כדי לקבל מחיר גבוה יותר בשעת הפרעון ב"מ ס. ציון ל מכירה בפחות משער השוק
->->בסחורה שאפשר להשהותה בלי שתתקלקל ב"מ ס. ציון ל מכירה בפחות משער השוק
->האם מותר למכור חטים או קטנית מעורבים בצרורות ביצה לח: ציון ב הבורר צרורות מגרנו של חברו
->האם שליח למכור יכול להיות שליח של הקונה לקנות גיטין סג: ציון ד פרק ב מינוי שליח הולכה להיות שליח קבלה
->המוכר בית
->->האם כולל חדר ויציע נדרים נו. ציון א הנודר מן הבית
->->האם כולל עלייה שאינה פתוחה לבית נדרים נו. ציון א הנודר מן הבית
->->האם רשאי להראות לו בית נפול או עלייה או בית גרוע, אם אמר "בית בביתי" או "בית" סתם נדרים נו. ציון ג המוכר בית סתם או "בית בביתי"
->המוכר בית - האם כוורת ומכתשת המחוברים לקרקע נכללים במכר שבועות מב: ציון י כל העומד להבצר כבצור דמי
->המוכר בית ונפל - האם חייב הקונה לשלם את מחירו ב"מ קג. ציון י שכר בית ונפל
->המוכר בלי פסיקת דמים אלא אמר "כפי שישומו אחרים"
->->אם האחרים שמו וצד אחד דורש שבקיאים יותר ישומו
->->->אם אחד ברר אותם והשני הסכים בשתיקה ע"ז עב. ציון ט ביטול שמאות בטענה שיש בקיאים יותר
->->->אם אחד כלל לא ברר ע"ז עב. ציון ט ביטול שמאות בטענה שיש בקיאים יותר
->->->אם ברור שהשניים בקיאים יותר ע"ז עב. ציון ט ביטול שמאות בטענה שיש בקיאים יותר
->->->אם המערער הוא המוכר או הקונה ע"ז עב. ציון ט ביטול שמאות בטענה שיש בקיאים יותר
->->->אם הסכימו מראש על השמאים ע"ז עב. ציון ט ביטול שמאות בטענה שיש בקיאים יותר
->->אם שניהם בררו את השמאים ולפני ששמו דורש צד אחד שבקיאים יותר ישומו ע"ז עב. ציון ט ביטול שמאות בטענה שיש בקיאים יותר
->->האם שומת רובם קובעת
->->->אם אמר "כדשיימי בתלתא" או "כדאמרי בתלתא" או "כדשיימי בארבעה" או "כדאמרי בארבעה" ע"ז עב. ציון ו המוכר ותולה את שומת המחיר באחרים
->->->אם מזכיר "בית דין" או לא ע"ז עב. ציון ו המוכר ותולה את שומת המחיר באחרים
->המוכר בלשון סתמית שלא משתמע ממנה מה המחיר במקום שיש מנהגים שונים למחיר החפץ ב"מ פז. ציון ג קביעת שכר כשלא קבעוהו מראש
->המוכר יין (ראה: יין)
->המוכר פירות
->->האם מותר לו לערב פירות משתי שדות
->->->אם אמר לקונה מאיזו שדה הוא מוכר או לא אמר ב"מ נט: ציון ה אונאה בעירוב פירות
->->->אם הם באותו טיב או לא ב"מ נט: ציון ה אונאה בעירוב פירות
->->האם מותר לערב פירות חדשים וישנים ב"מ נט: ציון ה אונאה בעירוב פירות
->->->אם אמר לו שיתן לו חדשים או שיתן לו ישנים ב"מ נט: ציון ה אונאה בעירוב פירות
->המוכר קרקע במידה מסוימת - חישוב השטח שליד אמת המים או ליד נהר ב"מ קז: ציון ב פסקה ד צידי אמת המים והנהר
->המוכר קרקע לזמן קצוב - האם היא חוזרת אליו אחרי הזמן נדרים מד. ציון א הפקר לזמן
->המוכר קרקע שלא באחריות וקנאה בחזרה באחריות, וטרָפָה נושה של המוכר כתובות צב. ציון א המוכר קרקע שלא באחריות וחזר וקנאה באחריות
->->אם המוכר התנה בתחילה שאינו מקבל עליו אפילו אחריות של עצמו כתובות צב. ציון א המוכר קרקע שלא באחריות וחזר וקנאה באחריות
->->אם חזר המוכר ומכר אותה באחריות לקונה וטרף אותה נושה של המוכר כתובות צב. ציון א המוכר קרקע שלא באחריות וחזר וקנאה באחריות
->המוכר שדה השווה יותר מהכסף שהוא צריך והקונה שילם מקצת - האם הוא יכול לחזור בו ב"מ עח. ציון א גדרים בזכות המוכר לחזור כשדורש את כל הכסף
->->אם מכר מפני שלא רצה לטרוח יותר ולמכור שדה קטנה ב"מ עח. ציון א גדרים בזכות המוכר לחזור כשדורש את כל הכסף
->המוכר שדה ושכח איזו שדה מכר ובא אחד ואמר שקנה את הגדולה ב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->המוכר שדה ושכח למי מכר ובא אחד ואמר שהוא הקונה ב"מ לז. ציון א פסקה ה המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
->המוכר שדה על תנאי שיוכל המוכר לחזור ולקנותו וחזר וקנאו - האם גם הפירות חוזרים למוכר ב"מ סו: ציון ה פסקה ג מחילה בטעות; ב"מ סז. ציון ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם אמר את התנאי לקונה או לשלוחו בניחותא או שאמר בלשון שאלה והשליח השיב לו "אתה והקונה קרובים" ב"מ סז. ציון ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם ידע שהמכר בטל ובכל זאת נתן לקונה לאכול פירות או שלא ידע ב"מ סז. ציון ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם עשה את התנאי עם הקונה או עם שליח של הקונה ב"מ סז. ציון ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->המוכר שמן (ראה: שמן)
->המחזר אחר דבר לקנותו, ובא אחר וקנאו קידושין נט. ציון ג עני המהפך בחררה
->המתחייב למכור את שדהו לפלוני אם ימכור בעתיד ועשו קניין ומכר לאחר
->->אם אמר לראשון "כשאמכור שדה זו אמכרנה לך" ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד ומכר לשני
->->אם אמר לראשון "לא אמכור אלא לך" ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד ומכר לשני
->->אם אמר לראשון "שדי מכורה לך" ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד ומכר לשני
->->אם לא אמר לראשון "מעכשיו" ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד ומכר לשני
->->אם לא פסקו דמים אלא אמרו "כפי שישומו אחרים" ומכר לשני בסכום ששמו ע"ז עב. ציון ו המוכר ותולה את שומת המחיר באחרים
->->אם מכר לשני באותם דמים או ביותר ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד ומכר לשני
->->->אם הראשון טוען שהוא מסכים לשלם כמו השני ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד ומכר לשני
->->->אם התחייב למכור לראשון אף אם ימצא קונה ביותר ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד
->->אם פסק דמים עם הראשון או לא ע"ז עב. ציון ב התחייב למכור לאחד ומכר לשני
->הנודר מדברים של חברו ומכרם חברו (ראה: בית)
->הקונה חלק מקרקע - האם הוא נוטל מהזיבורית או מהעידית ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->הקונה חפץ לזמן קצוב - האם הוא חייב בפשיעה ב"מ צו: ציון ב אשה ששאלה ואחר כך נשאת
->הקונה עצי זית כדי להשתמש בעצים להסקה והשהה אותם בקרקע - למי שייכים הזיתים והשמן ב"מ ק: ציון ו המוכר זיתיו לעצים
->הקונה קרקע באחריות ונתן למוכר שטר חוב על המחיר, ומת המוכר - חיובו לשלם ליורשי המוכר
->->אם הקונה נתן את הקרקע לבעל חוב של המוכר כתובות צב. ציון ג המוכר שדה באחריות וזקף עליו במלוה, ומת
->->אם הקונה סילק בעל חוב של המוכר בדמי הקרקע כתובות צב. ציון ג המוכר שדה באחריות וזקף עליו במלוה, ומת
->->->זכות הקונה לתת להם את הקרקע כתשלום החוב ולחזור ולטרוף אותה מהם כתובות צב. ציון ג המוכר שדה באחריות וזקף עליו במלוה, ומת
->->->זכות הקונה לתת להם כסף אחרי תקנת הגאונים, ולחזור ולהוציא מהם כתובות צב. ציון ג המוכר שדה באחריות וזקף עליו במלוה, ומת
->->->זכות הקונה לתת להם קרקע אחרת ולחזור ולגבותה מהם כתובות צב. ציון ג המוכר שדה באחריות וזקף עליו במלוה, ומת
->הקונה קרקע גזולה - האם הכסף חוזר לקונה קידושין מו: ציון א כסף שניתן לשם קידושין שאינם חלים
->הקונה קרקע לזמן - האם הוא רשאי לבנות ולהרוס ע"ז כא. ציון א השכרת בתים לגויים
->הקונה שדה לעצמו וכתב שטר על שם אדם אחר
->->האם היא קנויה לאדם האחר ב"ק קב: ציון ה הקונה שדה לעצמו בשמו של חברו
->->->אם המוכר ידע או לא ידע מי הקונה ב"ק קב: ציון ה הקונה שדה לעצמו בשמו של חברו
->->חיוב המוכר לכתוב לו אח"כ שטר על שמו ב"ק קב: ציון ה הקונה שדה לעצמו בשמו של חברו
->->->אם התנו על כך מראש או שתקו ב"ק קב: ציון ה הקונה שדה לעצמו בשמו של חברו
->->->אם אמר לו בפני עדים מראש שיצטרך שטר אחר ב"ק קב: ציון ה הקונה שדה לעצמו בשמו של חברו
->חיוב אונס בקונה באופן זמני (ראה: אונס)
->חנווני שמכר פירות וטוען שהקונה לא שילם
->->אם החנווני טוען טענת שמא והקונה טוען ששם את הכסף בכיסו של החנווני והוא שכח זאת שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הם מתדיינים לאחר זמן או בשעת הקנייה שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הפירות בחנות או יצאו ממנה שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הפירות ברשות הרבים או שאחד מהם מוחזק שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הפירות היו בחנות בכליו של הקונה שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הקונה טוען ששילם לפני שקיבל את הפירות שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הקונה מודה שלא שילם את הכל - האם הוא חייב בשבועת מודה במקצת, אם הפירות ברה"ר או ברשות הקונה שבועות מח. ציון ג פרק ד חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הקונה עשה קנין בפירות או לא שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->האם החנווני צריך להישבע שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->האם הקונה צריך להישבע שבועת המשנה או שבועת היסת שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->מי זוכה בפירות שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->ייפוי סחורה העומדת למכירה לשם עשיית רושם
->->ברירת פסולת מגריסים כדי שייראו יפים ב"מ ס. ציון מ בוררים את הגריסים שייראו יפים ויקפצו לקנותם
->->->אם הוא עושה זאת רק לסחורה העליונה ב"מ ס. ציון מ בוררים את הגריסים שייראו יפים ויקפצו לקנותם
->->קילוף פולים כדי שייראו יפים ב"מ ס. ציון מ בוררים את הגריסים שייראו יפים ויקפצו לקנותם
->->->אם הוא עושה זאת רק לסחורה העליונה ב"מ ס. ציון מ בוררים את הגריסים שייראו יפים ויקפצו לקנותם
->->קרצוף בהמה או עבד או השקאתם מי סובין כדי שייראו שמנים ב"מ ס. ציון ס אין מפרכסין בשביל להקל את המכירה
->כשמתחייב על ידי משכון קידושין ח. ציון י התחייבות עם משכון
->לזמן קצוב - זכות הקונה לעשות בו כרצונו ב"ק סח. ציון א תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר לזמן
->מוכר או קונה בדיבור שחזר בו - האם נחשב מחוסר אמנה ב"מ מט. ציון ב דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה
->->אם השתנה השער או לא השתנה ב"מ מט. ציון ב דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה
->מוכר או קונה שהתנו שהמכר יחזור אם יהיה למוכר כסף - האם התנאי קיים והאם המכר קיים
->->אם הקונה תלה את החזרת המכר ברצונו או לא ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->->אם התנו בלשון "על מנת" או לא ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->->אם התנו לפני גמר הקנין או לאחריו ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->->אם עשו קנין על התנאי או לא ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->->אם קבעו זמן להחזרת הכסף או לא ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->מוכר הדורש מהקונה לשלם לו במקום שאינו מקום המכירה ב"ק קיח. ציון ד היכן אפשר לתבוע מילוה
->מוכר שהתנה עם הקונה שישלם לו בסחורה מסוימת ב"מ מה: ציון ב פסקה ב התחייבות הלוקח לשלם וצורת התשלום
->מוכר שמסר לקונה דבר גולמי שאינו ראוי לשימוש נדרים כה. אחרי ציון ב המוכר קורת בית הבד
->מוכר שקיבל כסף לפני שנגמר המכר
->->אחריותו על הכסף
->->->אם הקונה חזר בו והמוכר ביקש מהקונה ליטול את כספו או דורש שיעמוד בדיבורו ב"מ מט. ציון ז אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->->->אם חזר בו המוכר (וקיבל "מי שפרע" או לא קיבל) וביקש מהקונה ליטול את כספו ב"מ מט. ציון ז אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->->->אם כבר השתמש בכסף או לא השתמש ב"מ מט. ציון ז אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->->->אם קיבל את הכסף סתם או בתור פקדון ב"מ מט. ציון ז אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->->->כשומר חינם או כשומר שכר או כשואל או כלווה ב"מ מט. ציון ז אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->->האם מותר לו להשתמש בכסף ב"מ מט. ציון ז אחריות המוכר על המעות שקיבל לקנין
->מי שאסר את הנאתו על כל ישראל - קנייתו או מכירתו
->->בזבינא דרמי על אפיה שקשה למכור נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->->בזבינא חריפא שקל למכור נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->->בזבינא מציעא שיש הנאה לקונה ולמוכר נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->->במחיר המדויק או פחות או יותר נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->מי שכפוהו למכור - האם ממכרו מכר גיטין פח: ציון א פרק א גט מעושה
->מי שמכר את כתובת אמו ואמר שאינו נושא באחריות אם אמו תערער על המכירה, והוא עצמו מערער עליה
->->אם הבן מסר את שטר הכתובה לקונה כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->->אם היתה נוטה למות ומכר את כתובתה לצורך קבורתה כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->->אם היתה קרקע מסויימת מיועדת לכתובת אמו כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->->אם מכר בחיי אביו או אחרי מות אביו כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->->בכתובת אמו מאביו או מבעל אחר כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->->חיובו להחזיר את הכסף כתובות צא: ציון ה בן שמכר את כתובת אמו בחייה
->מי שנדר הנאה "מישראל" - קנייתו או מכירתו
->->בזבינא דרמי על אפיה שקשה למכור נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->->בזבינא חריפא שקל למכור נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->->בזבינא מציעא שיש הנאה לקונה ולמוכר נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->->במחיר המדויק או פחות או יותר נדרים לא. ציון ז דרך ההתנהגות של מודרי הנאה במקח וממכר
->מי שקנה מאחד מחמישה ואינו יודע ממי - האם צריך לשלם לכל אחד או מניח דמי מקח ביניהם יבמות קיח: ציון א המקדש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו מהן; יבמות קיח: ציון ב הקונה מאחד מחמישה
->->אם אחרי שקנה כפר ונשבע לשקר, ורוצה לעשות תשובה או לא רוצה יבמות קיח: ציון ב הקונה מאחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהם
->->אם הוא רוצה לצאת ידי שמים, או כמידת חסידות יבמות קיח: ציון א המקדש אחת מחמש נשים ואינו יודע איזו מהן; יבמות קיח: ציון ב הקונה מאחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהם
->->אם לא תבעו אותו יבמות קיח: ציון ב הקונה מאחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהם
->->האם כל אחד מהחמשה צריך להישבע לפני שיטול יבמות קיח: ציון א המקדש אחת מחמש נשים
->->מניח ביניהם ממש או יהא מונח אצלו עד שיבוא אליהו או מניח בב"ד יבמות קיח: ציון ב הקונה מאחד מחמישה ואינו יודע מאיזה מהם
->מכירת בהמה למלאכה - האם יש לקונה קנין פירות או קנין הגוף ב"ק סח. ציון א תשלומי ארבעה וחמשה כשמוכר לזמן
->מכירת בית לגוי (ראה: גוי)
->מכירת חפץ לגוי בערב שבת שבת יח: ציון י נתינת כלים לגוי בערב שבת
->מכירת כדים בשביעית לחשוד (ראה: כד)
->מכירת כלי עבודת קרקע בשביעית (ראה: 'לפני עיוור')
->מכירת קרקע או בית לגוי בא"י (ראה: ארץ ישראל)
->מקנה מעכשו ולאחר ל' יום קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר ל' יום; קידושין נט: ציון ח גט מהיום ולאחר מיתה
->נאמנות מוכר לומר למי מכר חפץ פלוני קידושין עג: ציון ז נאמנות בעל המקח
->נדרי זרוזין בין מוכר לקונה (ראה: נדרי זרוזין)
->עבד שנמכר ונמצא בו מום (ראה: עבד)
->עד שחתם על שטר מכר ורוצה לקנות את השדה מהקונה יבמות כה: ציון ז נישואי אשה לאחד משניים
->->אם שני העדים קונים יחד יבמות כה: ציון ז נישואי אשה לאחד משניים שהתירוה
->קביעה למעשר ע"י מכר (ראה: מעשר)
->קונה המשלם בהנאת מחילת מילווה ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין; ב"מ סג. ציון א המרת הלואה בפירות
->קונה המשלם במילווה שהילווה בעבר למוכר ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->->לענין "מי שפרע" ב"מ סג. ציון א המרת הלואה בפירות
->->תשלום בחיוב המוכר לשלם לקונה על דבר אחר שקנה ממנו (מהקונה) לפני כן ב"מ מו: ציון ג יש דמים שהם כחליפין
->קונה מטלטלין ששילם מקצת מהמעות - האם הקונה או המוכר יכולים לחזור מהמכירה
->->אם עשו קנין נוסף מלבד מתן מעות ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->->אם קבעו מתחילה מועד לתשלום ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->קונה קרקע הרוצה לחזור בו מפני שבאו מערערים
->->אם לא עשה חזקה ובא ערעור שאין בו ממש ב"ק ט. ציון א חזרה מקנין בשדה שיצאו עליה עסיקין
->->אם נתן כסף ב"ק ט. ציון א חזרה מקנין בשדה שיצאו עליה עסיקין
->->אם עשה חזקה ב"ק ט. ציון א חזרה מקנין בשדה שיצאו עליה עסיקין
->->אם עשה קנין ב"ק ט. ציון א חזרה מקנין בשדה שיצאו עליה עסיקין
->קונה קרקע ששילם מקצת מהמעות
->->אם קבעו מחיר הרבה יותר משוויו - האם המוכר או הקונה יכול לחזור בו ב"מ עח. ציון א גדרים בזכות המוכר לחזור כשדורש את כל הכסף
->->->אם תפס המוכר ממה שמכר כנגד המעות שנשארו ב"מ עח. ציון א גדרים בזכות המוכר לחזור כשדורש את כל הכסף
->->האם המוכר יכול לחזור בו
->->->אם מכר אותה מפני רעתה ב"מ קח: ציון ט פסקה ג דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->->אם מכר אותה מפני שהוא עובר לעיר אחרת ב"מ קח: ציון ט פסקה ג דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->האם הקונה או המוכר יכולים לחזור בהם
->->->אם עשו קנין נוסף מלבד מתן מעות ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->->->אם קבעו מתחילה מועד לתשלום ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->->האם קנה את הכל או מקצת מהקרקע כנגד מעותיו או שלא קנה כלום עד השלמת התשלום ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->->והקונה או המוכר חזרו מהמכירה - האם הקונה גובה מהמוכר מעות או קרקע עידית או זיבורית ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->קונה ששילם לחנווני וטוען שלא קיבל את הפירות
->->אם החנווני הוציא את הפירות מהחנות בכלים שלו או בכלים של בעל הבית שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הכסף מונח בין שניהם והפירות ברשות הרבים ומתדיינים אם המעות ניתנו תמורת הפירות האלה או תמורת אחרים שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הכסף מונח ברשות הרבים והפירות בתוך החנות שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הפירות ברשות הרבים או שאחד מהם מוחזק שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הפירות בתוך החנות, בכלי של הקונה או שלא בכליו שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הקונה הניח את הכסף בחנות ועדיין לא נטלוֹ החנווני ואין שם פירות שמדד שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הקונה טוען טענת שמא והחנווני טוען שנתן לו את הפירות והוא אינו זוכר שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הקונה מחזיק בפירות וגם החנווני תופס אותם שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם הקונה עשה קנין או לא עשה קנין שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->אם מתדיינים על פירות העומדים להימכר או על פירות שאינם עומדים למכירה שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->האם החנווני נשבע שבועת המשנה או שבועת היסת שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->->האם הקונה נשבע ונוטל שבועות מח. ציון ג חנוני ובעל הבית המתדיינים על הסחורה והתשלום
->קנייה ממי שמודר הנאה ממנו נדרים מה: ציון א פרק ב כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->קניית מודר הנאה ממי שאסור עליו נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה; נדרים מה: ציון א פרק ב כניסת שותפים שנדרו הנאה זה מזה לחצר המשותפת
->->בזבינא דרמי על אפיה נדרים מב: ציון ד השאלה, הלוואה ומכירה במודר הנאה
->->->במחיר הרגיל נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->->->במי שמודר מאדם פרטי או שמודר מכל ישראל נדרים מב: ציון ד השאלה, הלוואה ומכירה במודר הנאה
->->במוכר פירות שרגיל לתת פרי או שניים לקונה חינם נדרים לב: ציון א הדין של ויתור
->->->בזבינא דרמי על אפיה נדרים לב: ציון א הדין של ויתור במודר הנאה
->קניית קרקע על ידי זקיפת חוב ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->->אם משלם חלק מהמחיר בכסף, או לא ב"מ עז: ציון ב לוקח ששילם מקצת והמוכר דורש שישלים הכל
->קרקע שנמכרה למזונות אלמנה או לכתובתה - על מי מוטלת אחריות המכר (ראה: אלמנה)
->שוטה שמכר (ראה: שוטה)
->שטר מכר (ראה: שטר)
->שטר מכר של ערכאות (ראה: ערכאות)
->שיש בו איסור - האם המקח קיים
->->איסור ריבית (ראה: ריבית, מכר)
->->איסור שבועה או איסור שבת ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->אם המכירה אסורה מצד עצמה או רק בגלל הזמן ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->שנים אוחזים בחפץ וכל אחד טוען שקנאו - האם המוכר נאמן לומר למי מכר
->->כשהחפץ עדיין בידו או כשהוא בידם ב"מ ב: ציון א פסקה א כחו של עד המסייע לפטור משבועה
->->כשהם עדיין לפניו או אחרי שהלכו ב"מ ב: ציון א פסקה א כחו של עד המסייע לפטור משבועה
->->נאמנות כעד אחד או כבעל המקח ב"מ ב: ציון א פסקה א כחו של עד המסייע לפטור משבועה
->שנים שבאו לקנות ואחד מהם תלמיד חכם או שכנו או קרובו - למי צריך למכור
->->אם באו שכן בעיר ושכן בשדה ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->אם באו שני ת"ח לקנות ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->אם האחר הוא בר מצרא או לא ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->באחיו או בבנו או בחתנו ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->בקרוב הראוי ליורשו (הקרוב ביותר) או שאינו ראוי ליורשו ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->->בשכן שאינו רגיל עמו או בחברו שאינו שכנו ב"מ קח: ציון נ קדימה במכירה לתלמיד חכם, שכן וקרוב
->שנים שבאו לקנות קרקע ואחד רוצה לבנות עליה והאחר רוצה לזורעה - למי יש למכור ב"מ קח: ציון ת פסקה א מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
->שנעשית בכפיית המוכר - האם יש לה תוקף סנהדרין כה: ציון י החמסן - האיסור והפסול
->שנעשתה באיסור - האם היא קיימת שבת קמח: ציון ב זכות התביעה על הלוואת יום טוב ושבת
->תכנונה בשבת, כגון שאומר שמחר יקנה או יעשה עסק שבת קיג: ציון א שלא יהא דבורך בשבת כדבורך בחול
->תליית קלא אילן בציציות של בגד שעומד למכירה ב"מ סא: אחרי ציון ו התולה קלא אילן בבגדו
->תשלום עבור המימכר במטבע שהמלכות פסלה ב"ק צז: ציון א פסקה א המלוה על המטבע ונפסלה
מכרי כהונה (ראה: מתנות כהונה)
מכשירי אוכל נפש (ביום טוב) (ראה גם: אוכל נפש)
->אם היה אפשר לעשות מערב יום טוב ביצה כח: ציון ז שחיקת תבלין ביום טוב; ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב; ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ; ביצה לב: ציון ה איסור שבירת חרס וקריעת נייר; ביצה לב: ציון ו גריפת תנור ביום טוב; ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
->אם לא היה אפשר לעשות מערב יום טוב ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב; ביצה לב: ציון ה איסור שבירת חרס וקריעת נייר; ביצה לב: ציון ו גריפת תנור ביום טוב; ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
->ביקוע עצים ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->גיבול אפר לסתימת פי תנור ביצה לב: ציון י גיבול עפר ואפר ביום טוב
->גריפת תנור ביצה לב: ציון ו גריפת תנור ביום טוב
->דברים שאינם נחוצים כל כך ביצה כח. ציון כ השחזת סכין ביום טוב
->דיכת מלח ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->האם "מתוך" שהותר מכשיר לצורך אוכל נפש הותר גם שלא לצורך ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->האם הלכה ואין מורין כן ביצה כח. ציון כ השחזת סכין ביום טוב; ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב
->השחזת סכין ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון; ביצה כח. ציון כ השחזת סכין ביום טוב
->יישור שיפוד שנרצף ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->כחילת עין ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->כיבוי בקעת ביצה כח. ציון כ השחזת סכין ביום טוב
->כיבוי כדי שלא יצטרך לצאת מהבית ולאכול במקום אחר או כדי שלא תתעשן הקדירה ולא יוכל לבשל ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->מכשירי גוף האוכל או דברים שאינם עיקר אוכל נפש ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון; ביצה כח. ציון כ השחזת סכין ביום טוב; ביצה כח: ציון ז שחיקת תבלין ביום טוב
->מכשירים הנכנסים לאוכל עצמו ושאינם נכנסים לאוכל ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->מלאכה אמצעית שמכשירה ומתקנת את האוכל נפש ביצה כב. ציון ה כבוי אש ביום טוב משום הפסד ממון
->מלקות על עשייתם ביצה יב. ציון א (עמ' סג) מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
->עשייה כדרכו או בשינוי ביצה כח. ציון כ השחזת סכין ביום טוב; ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->עשיית אש ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->עשיית כלי שיהיה מכשיר אוכל נפש ביצה כח. ציון כ השחזת סכין ביום טוב; ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב; ביצה לב: ציון ה איסור שבירת חרס וקריעת נייר; ביצה לד. ציון מ פציעת קנה ואגוזים ביום טוב
->פציעת קנה כדי להשתמש בו לצלייה, אם ידע ערב יום טוב שיצטרך או אם לא ידע ביצה לד. ציון מ פציעת קנה ואגוזים ביום טוב
->צינון תנור וכיריים ע"י מים קרים אחרי הסקתם ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
->שבירת חרס או קריעת נייר כדי להניח בין השיפוד לצלי ביצה לב: ציון ה איסור שבירת חרס וקריעת נייר
->שחיקת תבלין ביצה כח: ציון ז שחיקת תבלין ביום טוב
->תיקון ביד או בכלי ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב
->תיקון כלי ביצה כח. ציון כ השחזת סכין ביום טוב; ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב
->->תיקון שפוד שהתקלקל ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב
מכשף (ראה: כישוף)
מכת מדינה (ראה גם: אריס, מכת מדינה; השבת גזילה)
->בחוכר (ראה: חוכר)
->הגוזל קרקע ולקחוה אנסים שלקחו את רוב קרקעות העיר או מיעוטן - האם יכול לטעון "הרי שלך לפניך" ב"מ קה: ציון ל פסקה א מכת מדינה
מכת מרדות
->במי שספק אם עבר על איסור חולין עט. ציון א חוששים לזרע האב בדין כלאיים
->האם כל מי שחייב מלקות מהתורה פטור ממכת מרדות מכות יג. ציון ט מלקות בגרושה שהיא חלוצה
מלא לוגמיו
->שיעור "מלא לוגמיו" או "כמלא לוגמיו" פסחים קז. ציון ב שתיית יין הקידוש
מלאכה
->מי שעשה ביו"ט או ביוה"כ כמה מלאכות בהעלם אחד - האם חייב על כל אחת מגילה ז: ציון ז מה בין שבת לבין יום הכיפורים
->עשיית מלאכה בפורים מגילה ה: ציון ג עשיית מלאכה בפורים
מלאכה (בשבת)
->גדר מלאכה שלא היו צריכים לה במשכן שהיא תולדה שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->האם צריך או אפשר להתרות על תולדה משום אב המלאכה שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->המתכוון לעשות מלאכה והתחיל בה ועשה כשיעור ולא השלים את כולה שבת קג: ציון ז כתיבת אותיות פתוחות כסתומות ולהיפך
->הפטור על מלאכה שאינה מתקיימת
->->אם מצד עצמה יכולה להתקיים לאורך זמן אולם העושה התכוון לקיימה רק לשעה שבת קב: לפני ציון ב החיוב במלאכת שבת כשהיא מתקיימת
->->במלאכה המתקיימת רק לשעה, לאותה שבת שבת קב: לפני ציון ב החיוב במלאכת שבת כשהיא מתקיימת
->חילוק מלאכות לעניין חטאת (ראה: שוגג)
->מי שעתיד להוסיף על מלאכתו - האם הוא חייב על מה שעשה כבר שבת קב: לפני ציון ב החיוב במלאכת שבת כשהיא מתקיימת
->מי שעתיד לקלקל את מה שעשה שבת קב: לפני ציון ב החיוב במלאכת שבת כשהיא מתקיימת
->מלאכות מסויימות (ראה לפי שם המלאכה, כגון חורש, זורע וכו')
->שניים שעשו מלאכה (ראה: שניים שעשאוה)
מלאכה שאינה צריכה לגופה
->אם יש במלאכה משום סרך מצוה סוכה לג: ציון ד איסור מיעוט ענבים ביו"ט
->אם יש הנאה חיצונית אבל אינו צריך את המלאכה עצמה שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->בדבר שחשוב לכל העולם אבל אדם זה אינו צריך לו שבת קז: ציון ה צידה בשרצים
->במלאכות שביעית שביעית פ"ד מ"א ציון י פרק ז ליקוט עצים ואבנים בשביעית - משדהו ומשדה חברו
->במקום היזק שבת קכא: ציון ו דריסה לפי תומו
->במקום כבוד הבריות שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ה-ו
->במקום מיאוס שבת קכא: ציון ו דריסה לפי תומו
->במקום צער - האם אסרו חכמים שבת קכא: ציון ד הריגת מזיקים בשבת
->במקום שיש צער ונזק כגון המכבה גחלת כדי שלא יזיק רבים שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ו
->בקורע על מתו שבת קה: ציון ט הקורע בחמתו ועל מתו
->בתיקון שבא בשעת המלאכה או רק אחריה ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים
->האם הוא חייב ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->האם הוא חייב שבת לא: ציון א החיוב במלאכת כיבוי; שבת לא: ציון ב החיוב במלאכת סתירה
->הגדרתה שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ב
->הזומר ואינו צריך לעצים - האם חייב משום קצירה שבת עג: ציון ד הזומר וצריך לעצים חייב שתים
->הקוצר שחת או תרדין ואינו צריך את מה שהוא תולש - האם חייב משום קצירה שבת עג: ציון ד הזומר וצריך לעצים חייב שתים
->חובל וצריך לכלבו ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים
->חופר גומא ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים
->->לצורך עפרה ביצה ב. ציון ג פסקה ג שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב; ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->טעם הפטור שבת עג: ציון ז החופר גומא בשבת ואינו צריך אלא לעפרה
->לצורך מצווה שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->->האם מלאכה לצורך מצווה יכולה להיחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ג
->מבעיר וצריך לאפרו ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים
->מוציא את המת לקוברו ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים
->מלאכה שאינה נעשית לשום תכלית כגון הוצאת דבר שאינו צריך שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ד
->פסיק רישיה שלא איכפת לו - פטור מטעם משאצל"ג ביצה כג: ציון ד דבר שאינו מתכוין
מלאכים
->יש להם שש כנפיים ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
מלאכת גוי - הנאה ממנה בשבת
->אם ישראל וגוים ישבו יחד והדליק גוי נר - האם מותר לישראל להנות מאורו שבת קכב. ציון ט נכרי המדליק לצורכו
->->אם מוכח שהגוי הדליק בשביל עצמו שבת קכב. ציון ט נכרי המדליק לצורכו
->->אם רוב גוים, רוב ישראלים או מחצה על מחצה שבת קכב. ציון ט נכרי המדליק לצורכו
->גוי שבא לכבות נר - האם צריך למנוע ממנו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->גוי שהדליק אש בשבת סמוך לישראל ואין הגוי נהנה מהאש - האם מותר לישראל להנות מהאש שבת קכב. ציון ט נכרי המדליק לצורכו
->גוי שהדליק נר בבית של ישראל - האם הישראל חייב לצאת או להפוך את פניו שבת קכב. ציון ט נכרי המדליק לצורכו
->גוי שעשה מלאכה לצורך ישראל שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור; שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->אם אפשר להנות בלעדיו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->אם אמר לו לעשות שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->באיסור תורה או דרבנן שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->האם מותר לכתחילה לומר לגוי לעשות את המלאכה שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->לצורך שבת או בשעת הדחק שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->אם הביא מים מרשות אחרת לצורך בהמת ישראל ואפשר להוליך את הבהמה למים בהיתר שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->אם הגוי הביא את המים מרה"ר שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->שימוש במים לתשמישים אחרים שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->אם הדליק נר לצורך ישראל ויש נר דלוק בחדר אחר שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->אם ליקט עשבים עבור בהמת ישראל ואפשר להביא אותה לעשבים בהיתר שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->אם עשה הגוי את המלאכה לשימוש אחד האם מותר להנות ממנה בשאר תשמישים שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->באיסור תורה או באיסור דרבנן שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->האם אסור למי שלא נעשתה המלאכה עבורו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->האם מותר לומר לגוי להביא נר דולק שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->דרך רה"ר שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->מים שהביא מרשות אחרת לצורך ישראל לשתייה - האם מותר לשתותם או לרחוץ בהם שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->שתיית מים שהביא דרך רה"ר לישראל, אם יכול להגיע אליהם בעצמו בהיתר שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->האם מותר לומר לגוי להביא לו את המים דרך רה"ר אם יכול להנות בהיתר שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->->לצורך שבת או בשעת הדחק שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->גוי שעשה מלאכה לצורך עצמו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת; שבת קכב. ציון ג מלאכת נכרי המכירו
->->אם הגוי יודע שהישראל צריך את המלאכה שבת קכב. ציון ג מלאכת נכרי המכירו
->->אם מכיר אותו או אינו מכירו שבת קכב. ציון ג מלאכת נכרי המכירו
->->במלאכה קלה שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->במלאכה שהוא להוט אחריה כגון לצורך אכילה שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->בשעת הדחק או לצורך מצווה שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->דבר שאפשר להרבות בו או שאי אפשר להרבות בו שבת קכב. ציון ג מלאכת נכרי המכירו
->->דג שצד לעצמו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->דג שצלה לעצמו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->מלאכה שעשה בפניו או שלא בפניו שבת קכב. ציון ג מלאכת נכרי המכירו
->->משקים שסחט לעצמו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->פירות שתלש לעצמו מאילן שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->פת שאפה לעצמו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->->תבשיל שבישל לעצמו שבת קכב. ציון ב הנאה ממלאכת נכרי בשבת
->גוי שעשה מלאכה לצורכו ולצורך ישראל שבת קכב. ציון ט נכרי המדליק לצורכו
->הנאה אחרי שבת
->->אם יש ספק אם נעשתה מלאכה אסורה שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->במלאכה האסורה מהתורה או מדרבנן שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->במלאכה שעשה הגוי בפרסום או בצינעה שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->במלאכה שעשה הגוי לצורך עצמו או שעשה לצורך ישראל שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->->אם ספק עבור מי הוא עשה שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->הנאה ע"י מי שהמלאכה נעשתה בשבילו או ע"י אחר שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->מדבר שגוי הביא דרך כרמלית שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->מדבר שגוי הביא דרך רה"ר שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->מדבר שגוי הביא מחוץ לתחום שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->->ממקום רחוק - האם צריך לחכות זמן שיוכלו להביא משם או די בכדי שיביאו מחוץ לתחום שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->מקבר שחפר גוי בשבת שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
->->עד "כדי שיעשו" או לעולם שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור; שבת קנא. ציון ו האיסור ליהנות במוצאי שבת ממלאכת נכרי בשבת
'מלביש ערומים'
->על לבישת בגד חדש ברכות נט: ציון ס ברכת שהחיינו על כלים חדשים
מלבן (בשבת)
->דחיקת מטלית בפי אשישה שיש בו יין שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->כיבוס - בגירוד טיט מנעל בשבת שבת קמא: ציון א גירוד מנעלים מטיט שעליהם
->נתינת מים על צד אחד של בגד שאחזה בו אש בצד אחר שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->נתינת מים רבים על בגד שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->סינון מים בסודר שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->בשעת הדחק כגון שיש תולעים במים שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->סינון משקה בסודר או במשמרת שבת קלו: ציון ט סינון יין
->->מים או שאר משקים שבת קלו: ציון ט סינון יין
->פריסת סודר על כד יין שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->שיעור החיוב שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->->איסור בפחות מהשיעור שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->שפשוף בגד שבת קמ. ציון ל שפשוף בגדים לרככם
->->בגד פשתן או מין אחר שבת קמ. ציון ל שפשוף בגדים לרככם
->->בגד שמקפיד לרככו שבת קמ. ציון ל שפשוף בגדים לרככם
->->בגד שמקפיד על ליבונו שבת קמ. ציון ל שפשוף בגדים לרככם
->->בגד שנראה מבחוץ או שצמוד לבשרו שבת קמ. ציון ל שפשוף בגדים לרככם
->->חלוק, סודר או כובע שבת קמ. ציון ל שפשוף בגדים לרככם
->שריית בגד במים - האם אסור משום כיבוס שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->בגד שאין עליו לכלוך, אם מתכוון לכבס או אינו מתכוון לכבס שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->בגד שהושחר מחמת לבישה ואין עליו ליכלוך שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->בגד שיש עליו ליכלוך שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->בגד של בד או של עור שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->בגד של פשתן או של צמר שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->בגד שמתכבס מהר או שמתכבס לאט שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->בדרך ליכלוך, כגון הנוטל ידיו ומנגבן בבגד שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->->אם יש הרבה מים על הבגד שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
->->שרייה בשאר משקים כגון יין שבת קמב: ציון ב שריית בגד במים
מלוגמא (ראה: רפואה)
מלח
->גוי ששם יין במלח - האם המלח נאסר
->->בכלי שיש בו מלח ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->->במשרפות המלח ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->דיכתו ביו"ט
->->אם היה יכול לעשות מערב יום טוב או לא היה יכול ביצה כח: ציון ז שחיקת תבלין ביום טוב
->->בהטייה ביצה יד. ציון ב דיכת תבלין ומלח ביום טוב
->->במדוך של עץ או של אבן ביצה יד. ציון ב דיכת תבלין ומלח ביום טוב
->->בשינוי ביצה לא: ציון ב אין מבקעין ביום טוב אלא בקופיץ
->->האם נחשבת מכשירי אוכל נפש כי מלח אינו מאכל ביצה כח: ציון ז שחיקת תבלין ביום טוב
->->כדרכו או בשינוי גדול או בשינוי קטן ביצה יד. ציון ב דיכת תבלין ומלח ביום טוב; ביצה כח: ציון ז שחיקת תבלין ביום טוב; ביצה כט: ציון א הרקדת קמח ביום טוב
->האם מצוה להביא מלח לפני בציעת הפת ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה; ברכות מ. ציון ג הבאת מלח או לפתן לפני שבוצע
->->בסוגים שונים של פתברכות מ. ציון ג הבאת מלח או לפתן לפני שבוצע
->->האם זה לעיכובא ברכות מ. ציון א הפסק בין ברכה לאכילה; ברכות מ. ציון ג הבאת מלח או לפתן לפני שבוצע
->האם מצוה להביא על השולחן מלח לפני בציעת הפת חגיגה כז. לפני ציון א השולחן דומה למזבח
->המודד מלח והנוגע במלח - האם צריך ליטול ידיו משום סכנה חולין קה: בלי ציון הנוגע במלח חייב ליטול ידיו
->הנחת כד מלח על גבי כד כותח חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->חובת הרחקת כד מלח מכד חלב חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->->הרחקתו מכד כותח חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->->כלי חרס או כלי אחר חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->->מכוסים או גלויים חולין קיב. ציון ה הנחת כד מלח עם כד חלב
->מלח שהוא איסור או שבלע איסור ונתערב בהיתר - האם אוסר בכל שהוא ביצה לח: ציון ג נותן טעם אינו בטל
->מלח ששמים עליו דם כשמכינים אותו ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->קביעה למעשר ע"י מלח (ראה: מעשר)
מלחמה
->בשבת ובימים שלפניה שבת יט. ציון ז מלחמה בשבת ובימים שלפניה
->->במלחמת מצווה או במלחמת רשות שבת יט. ציון ז מלחמה בשבת ובימים שלפניה
->דברי השוטר (ראה: שוטר)
->דברי משוח מלחמה (ראה: משוח מלחמה)
->האם דרושה רשות הסנהדרין לצאת למלחמה או לכוף את העם, במלחמת מצוה או רשות סנהדרין טז. אחרי ציון ד סדר היציאה למלחמה
->->האם חובה או מצוה להישאל באורים ותומים או להתייעץ ביועץ, במלחמת מצוה או רשות סנהדרין טז. אחרי ציון ד סדר היציאה למלחמה
->האם יש איסור לפחד סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->->לפני המלחמה או אחרי שנכנס לקשרי המלחמה סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->החיוב להשתתף בה למרות הסכנה סנהדרין עג. ציון ה עד כמה חייב אדם לסכן את עצמו כדי להציל את חברו
->העמדת זקיפין מאחורי הלוחמים ולפני הלוחמים סוטה מד. ציון ז העמדת זקיפין במלחמה
->חזרה מעורכי המלחמה (ראה גם: חוזרים מן המלחמה)
->->כהן שקידש גרושה יבמות י. בלי ציון המקדש אישה האסורה לו באיסור לאו
->->מי שעבר על איסור דרבנן יבמות י. בלי ציון המקדש אישה האסורה לו באיסור לאו
->למי יש סמכות לפתוח בה כאשר אין מלך סנהדרין טז. אחרי ציון ד סדר היציאה למלחמה
->נגד גויים שצרו על עיירות ישראל בשבת על עסקי ממון סנהדרין עב: ציון ב בא במחתרת בשבת
->עדות שמת אדם במלחמה או במצב מלחמה (ראה: עגונה)
->תקיעה בשופרות ובחצוצרות בזמן יציאה למלחמה תענית טז: ציון ד סדר הברכות עם התקיעות בתעניות
->->ע"י כהנים, לויים או ישראלים תענית טז: ציון ד סדר הברכות עם התקיעות בתעניות
->תקיעות בזמן מלחמה בחצוצרות ר"ה כז. ציון ו שופר וחצוצרות בתעניות בגבולין
מלחמת מצוה
->איזו מלחמה היא מלמ"צ סנהדרין טז. אחרי ציון ד סדר היציאה למלחמה
->אשה במלחמת מצוה
->->במלחמת ז' עמים, במלחמת עמלק, או לישוב א"י סוטה מד: ציון א נשים במלחמת מצוה
->->האם היא יוצאת ונלחמת סוטה מד: ציון א נשים במלחמת מצוה
->->יציאתה לספק מים ומזון לבעלה או לכל החיילים או לצורך אחר סוטה מד: ציון א נשים במלחמת מצוה
->האם יש בה דין משוח מלחמה סנהדרין טז. אחרי ציון ד סדר היציאה למלחמה
->מה נחשב מלחמת מצוה
->->יציאה לעזרת ישראל מיד אויבים הבאים סוטה מד: ציון ג גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות
->->כיבוש ארץ ישראל, בזמן יהושע ואחריו סוטה מד: ציון ג גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות
->->מלחמה כדי להרחיב את גבול ישראל סוטה מד: ציון ג גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות
->->מלחמה שמטרתה למנוע מגוים לבוא ולהילחם סוטה מד: ציון ג גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות
->->מלחמת החשמונאים סוטה מד: ציון ג גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות
->קריאה לשלום במלחמה נגד שבעה העמים סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
מלחמת רשות
->אם לא השלימו - את מי הורגים סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
->הקריאה לשלום סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
->קבלת האויב בתשובה סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
->->בגיור כגרי צדק סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
->->בקבלת מם ועבדות סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
->->בקבלת שבע מצוות בני נח סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
->->לפני המלחמה או אחרי שהתחילה סוטה לה: בלי ציון קריאה לשלום במלחמת מצוה ובמלחמת רשות
מליח
->הנודר ממליח
->->אם אמר "המליח" או "מליח" או "מלוח" או "דמליח" נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק
->->אם אמר "מליח שאני אוכל" או "מליח שאני טועם" או "המליח שאני טועם" נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק מהצלי ומהמליח
->->האם אסור בדבר שהוא מלוח רק לפי שעה נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק מהצלי ומהמליח
->->האם אסור רק בדג מליח או בכל מליח נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק מהצלי ומהמליח
מליח כרותח
->אחרי שעבר שיעור מליחה חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->אם יש שישים נגד האיסור חולין צז: ציון ב בליעת איסור על ידי מליחה; חולין צח. ציון ב חֵלב שנפל ל"דיקולא דבישרא"
->בכלים חולין צז: ציון ג כבוש הרי הוא כמבושל
->בשר או דג מותרים שנמלחו עם בשר או דג אסורים
->->אם ההיתר למעלה או למטה חולין קיב: ציון ב איסור והיתר שנמלחו יחד
->->אם ההיתר מלוח והאיסור תפל חולין קיב: ציון ב איסור והיתר שנמלחו יחד
->->אם נוגעים או נופלים זה על זה או שאינם נוגעים חולין קיב: ציון ב איסור והיתר שנמלחו יחד
->->שיעור האיסור מחמת הבליעה - כולו, כדי נטילה או כדי קליפה חולין קיב: ציון ב איסור והיתר שנמלחו יחד
->->שמֵן או כחוש חולין קיב: ציון ב איסור והיתר שנמלחו יחד
->דגים שנמלחו עם איסור חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->דם או איסור אחר חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->האם הוא כמבושל לענין בישולי גוים ע"ז לז: ציון ז פרק ה איסור בישולי גוים
->האם הוא כמבושל, כגון לענין עירוב תבשילין ביצה טז. ציון ו עירוב על ידי דגים מלוחים שנצלו על ידי גוי
->האם נאסר יותר מכדי קליפה או נטילה חולין צז: ציון ב בליעת איסור על ידי מליחה
->->באיסור כחוש ובאיסור שומני חולין צז: ציון ב בליעת איסור על ידי מליחה
->ירך שנמלחה עם שומן גיד הנשה - האם נאסרת חולין צז: ציון ב בליעת איסור על ידי מליחה
->כמות המלח חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->->אם טעם המלח מורגש גם אחרי שהודח חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->->אם נאכל רק ביחד עם ליפתן חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->->כדי להצניע בבית חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->->כדי לקחת לדרך חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->->כשיעור צליה חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->->להכשר הבשר חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->לענין איסור דם ולענין שאר איסורים חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->לפני שעבר שיעור מיל חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
->מיד אחרי המליחה חולין קיב. ציון ז מליח הרי הוא כרותח
מליחה (ביו"ט)
->מליחת בשר על גבי חֵלב ביצה יא. ציון מ איסור מליחת חלבים
->מליחת בשר על גבי עור
->->אם הבהמה נשחטה ביו"ט או בערב יו"ט ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר
->->לפני שאכל או אחרי כן ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר
->->מליחה מועטת לצלי או מליחה מרובה לבישול ביצה יא. ציון כ מליחת בשר על גבי העור
->->מליחת הרבה חתיכות כשהוא צריך רק אחת ביצה יא. ציון כ מליחת בשר על גבי העור ; ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר
->->->בבת אחת או בזה אחר זה ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר
->->->בטירחה אחת או בכמה טירחות ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר
->->->היפוך כל חתיכה בנפרד ביצה יא: ציון א מליחת כמה חתיכות בשר
->מליחת חֵלב - האם אסורה מהתורה או מדרבנן ביצה יא. ציון מ איסור מליחת חלבים
מליחה (בשבת)
->של צנון (ראה: צנון)
->של קרבן שבת עה: ציון ב עיבוד באוכלין
->->מליחת החלבים שבת עה: ציון ב עיבוד באוכלין
->->מליחת העור של הקרבן שבת עה: ציון ב עיבוד באוכלין
->->קרבן שאינו נאכל שבת עה: ציון ב עיבוד באוכלין
->עשיית מי מלח
->->איסור משום מעבד או משום מבשל שבת קח: ציון א עשיית מי מלח
->->אם מערב תחילה שמן ומלח או שמן ומים שבת קח: ציון א עשיית מי מלח
->->בכמות מועטת שבת קח: ציון א עשיית מי מלח
->->->לצורך סעודה אחרת שבת קח: ציון א עשיית מי מלח
->->מהתורה או מדרבנן שבת קח: ציון א עשיית מי מלח
מליחה (כדי להוציא דם) (ראה גם: מליח כרותח)
->במלח גס או מלח דק חולין קיג. ציון ד דרכי הכשרת הבשר בסוגים שונים של מלח
->בשר הממולא בבשר אחר (מולייתא) שנמלח מבפנים ומבחוץ - האם מותר לבשלו חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב חולין קיג. ציון ו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
->->אם הכלי גדול והבשר מונח בדפנותיו חולין קיג. ציון ו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
->->אם עדיין לא פלט את כל דמו - התרתו ע"י מליחה בכלי מנוקב חולין קיג. ציון ו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
->->בשר שהונח בכלי שאינו מנוקב אחרי שיעור מליחה כשהוא עדיין פולט ציר חולין קיג. ציון ו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
->->האם נאסר כל הבשר או רק כדי קליפה חולין קיג. ציון ו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
->->חתיכה שחציה בציר וחציה בחוץ - האם נאסר החלק שבחוץ חולין קיג. ציון ו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
->->->אם יש בה שומן חולין קיג. ציון ו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
->->מתי הבשר נאסר - מיד, לאחר שיעור כבישה או רק לאחר שיעור מליחה חולין קיג. ציון ו בשר שנמלח בכלי שאינו מנוקב
->בשר שנמלח והודח, שהונח עם בשר בשעת מליחה חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->בשר תפל שלא נמלח, שהונח עם בשר בשעת מליחה חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->אם אח"כ נמלח הבשר התפל חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->דגים ועופות שנמלחו יחד חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->איסור הדגים - כדי קליפה, כדי נטילה או כולם חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->->אם נשארו קשקשיהם עליהם חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->דגים גדולים או רגילים חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->האם העופות אסורים חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->האם היא מוציאה את כל הדם חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->האם מותר לחתוך את הבשר אחרי המליחה חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->הדחת הבשר אחרי המליחה חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->->ניפוץ המלח מעליו חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->->פעם אחת, פעמיים או שלוש חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->הדחת הבשר לפני המליחה חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->->אם נחתך הבשר אחרי ההדחה - האם צריך להדיח שוב חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->->בשר שנמלח בלי הדחה ובושל ויש ששים בתבשיל כנגד החתיכה חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->->בשר שנמלח בלי הדחה והדיח ומלח שוב חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->->השרייה במים או שטיפה חיצונית חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->->שטיפה במים קפואים חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->השהיית בשר שנמלח בכלי מנוקב יותר מי"ב שעות חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->חובת ניעור המלח מעל הבשר אחרי המליחה חולין קיג. ציון ד דרכי הכשרת הבשר בסוגים שונים של מלח
->->אם הודח במים בלי ניעור המלח חולין קיג. ציון ד דרכי הכשרת הבשר בסוגים שונים של מלח
->->במלח גס או במלח דק חולין קיג. ציון ד דרכי הכשרת הבשר בסוגים שונים של מלח
->->האם לאחר ניעור המלח צריך גם להדיח חולין קיג. ציון ד דרכי הכשרת הבשר בסוגים שונים של מלח
->->->האם מותר להדיח בכלי שאינו מנוקב חולין קיג. ציון ד דרכי הכשרת הבשר בסוגים שונים של מלח
->חליטת הבשר ברותחין אחרי ההדחה האחרונה חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->->אם מלח כשיעור מיל או כשיעור שעה חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->כלי מנוקב שמלח בו בשר - האם נאסר מבליעת דם חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->->כלי חרס, עץ או מתכת חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->כלי שאינו מנוקב שמלח בו בשר והוכנס לתוכו מאכל חם חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->כלי שמלחו בו והודח - האם נחשב כצונן או כחם חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->כלי שנאסר ע"י מליחה - שימוש בו בצונן
->->בלי קינוח, הדחה, או הגעלה חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->->בכלי חרס חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->כלי שנאסר ע"י מליחה והשתמש בו בחמין לאחר הדחה - האם צריך קליפה או נטילת מקום חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->->במוצק ובנוזל חולין קיא: ציון ג קערה שמלח בה בשר
->מליחת חתיכה של בשר מעל חתיכה אחרת חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->אם התחתונה מסיימת לפלוט דם לפני העליונה חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->->אם היא מסיימת לפלוט גם את הציר חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->->אם יש בחתיכה התחתונה גומות מלאות ציר חולין קיב: ציון א דגים ועופות שנמלחו יחד
->משני צידי הבשר חולין קיג. ציון א הפעולות הנדרשות להכשרת הבשר לפני המליחה ואחריה
->עוף או גדי שמילאם בשר וצלאם אחרי שאחד מהם נמלח פסחים עד: ציון ג עופות או גדיים שמלאן בשר
->של כבד (ראה: כבד)
->של לב (ראה: לב)
->של מעיים (ראה: מעיים)
מלילות
->מלילת שבלים או קטניות ביד כדי להוציא את הזרע
->->ביו"ט ביצה יב: ציון ה מלילת מלילות ביום טוב
->->בשבת ביצה יב: ציון ה מלילת מלילות ביום טוב; ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
->->כדרכו או בשינוי ביצה יב: ציון ה מלילת מלילות ביום טוב; ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
->מלילת תילתן, סיאה, אזוב וקורנית ביו"ט ביצה יב: ציון ה מלילת מלילות ביום טוב
->->להוציא את הזרע או לרכך את הקלחים עצמם ביצה יב: ציון ה מלילת מלילות ביום טוב
->ניפוח בשבת של מלילות שמלל בערב שבת ביצה יב: ציון ו מלילת מלילות ונפוח בשבת
->->ביד אחת או בשתי ידיים ביצה יב: ציון ו מלילת מלילות ונפוח בשבת
->->בקנון ותמחוי או ברוח פיו ביצה יב: ציון ו מלילת מלילות ונפוח בשבת
->ניפוחן ביו"ט
->->בטבלה או בנפה או בכברה ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->->בידו או ברוח פיו או בקנון ותמחוי ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->->בכל כוחו או רק מעט ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
->תלישת חיטה או שעורה משבולת (תלושה) ביו"ט ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
מליקה
->אם הוליך והביא חולין כ. ציון א מעשה המליקה
->אם הזיז את הסימנים לעורף וחתכם חולין כ. ציון א מעשה המליקה
->אם עיקר את הסימנים חולין כ. ציון א מעשה המליקה; חולין כ. ציון ג הפסול של עיקור סימנים בעוף
->המולק עוף לשם ע"ז שאין זה דרכה סנהדרין ס: ציון ו עבודות שחייב עליהן בע"ז שלא כדרכה
->חיתוך השדרה והמפרקת חולין כ. ציון א מעשה המליקה
->עולת העוף שמלק בה סימן אחד או מיעוט סימן מתחת לחוט הסיקרא והשאר למעלה חולין כט: ציון ד עולת העוף שחלק מסימניה נמלקו למטה
מלך (ראה גם: דינא דמלכותא דינא; נשיא)
->אופן משיחתו
->->במשיחה בשמן אפרסמון במלכי ישראל הוריות יב. ציון א כיצד מושחים את המלך
->->האם יש שיעור לשמן הוריות יב. ציון א כיצד מושחים את המלך
->->האם צריך גם יציקה, לפני המשיחה או אח"כ הוריות יב. ציון א כיצד מושחים את המלך
->->כמין נזר - עיגול סגור או חצי עיגול הוריות יב. ציון א כיצד מושחים את המלך
->->ליד מעיין, במלכי בית דוד או במלכי ישראל הוריות יב. ציון ד משיחת המלכים על המעיין
->->על המצח הוריות יב. ציון א כיצד מושחים את המלך
->אינו מעיד
->->אם העיד - האם עדותו כשרה, מדאורייתא או מדרבנן הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא
->->האם הוא מעיד למלך אחר הוריות ח: ציון ה כהן משיח ונשיא בעברות שקרבנן עולה ויורד
->איסורו בחליצה סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך; סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->איסורו בייבום סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->->בדיעבד סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->->באלמנה מן האירוסין סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->אלמנתו
->->האם יכולה להינשא למלך סנהדרין יח. ציון כ דין אלמנתו של מלך
->->->באלמנה מן האירוסין סנהדרין יח. ציון כ דין אלמנתו של מלך
->->האם הבא עליה לוקה סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->בבן גיורת שאביו ישראל קידושין עו: ציון ח מינוי גר למלכות ולשררה
->בבן גר שאמו ישראלית קידושין עו: ציון ח מינוי גר למלכות ולשררה
->בבן גרים קידושין עו: ציון ח מינוי גר למלכות ולשררה
->האם גרושתו יכולה להינשא למלך סנהדרין יח. ציון כ דין אלמנתו של מלך
->האם הוא חייב או רשאי לנהוג אבלות סנהדרין כ. ציון א חיוב המלך בדיני אבילות
->->האם הוא חייב בכפיית המיטה סנהדרין כ. ציון ג כפיית המיטה במלך אבל
->->->בשעת סעודת הבראה סנהדרין כ. ציון ג כפיית המיטה במלך אבל
->האם הוא חייב קרבן שבועת העדות סנהדרין יח. ציון ח עדותו של מלך
->האם הוא יכול לקרוא את התורה בעמידה בהקהל סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->האם הוא רשאי או חייב לכרוע בתפילה בנוסף לכריעות הרגילות ברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->->באלו ברכות ברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->האם יכול למחול על כבודו סנהדרין יח. ציון א עדות כהן גדול; סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->->לכתחילה ובדיעבד סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->->האם העם יכול לקבל את מחילתו סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->->במקום מצוה כגון חתן וכלה או ת"ח סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->האם מותר להשתמש בכליו, בבהמותיו, בעבדיו ובשפחותיו
->->ע"י הדיוט או מלך אחר סנהדרין כב. ציון א מלך משתמש בשרביטו של מלך
->האם מותר לו להיות בב"ד בשעת דיון, שלא בתור דיין סנהדרין יח. ציון ח מלך לא דן ולא דנים אותו
->האם מותר לו להעיד בב"ד
->->במלך מבית דוד או מלך ישראל סנהדרין יח. ציון ח עדותו של מלך
->האם מותר לו לקחת פילגש סנהדרין כא. ציון ג דין פילגש
->האם מותר לו לשאת אלמנת הדיוט סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->האם מעידים עליו
->->במלך ישראל או מלך מבית דוד סנהדרין יח. ציון ח עדותו של מלך
->האם מצוה להשתדל לראותו ברכות יט: ציון ו מצוה לראות מלכים אפילו במקום טומאה מדרבנן
->->האם מותר לכהן להיטמא בטומאה דרבנן לשם כך ברכות יט: ציון ו מצוה לראות מלכים אפילו במקום טומאה מדרבנן
->->במלך ישראל או מלך גוי ברכות יט: ציון ו מצוה לראות מלכים אפילו במקום טומאה מדרבנן
->האם פילגשיו מותרות למלך אחר סנהדרין כב. ציון א מלך משתמש בשרביטו של מלך
->הברכה על ראייתו
->->הנוסחברכות נח. ציון ב ברכת ראית חכמים ומלכים
->->על איזה מלךברכות נח. ציון ב ברכת ראית חכמים ומלכים
->->בסומא ובמי שאינו רואה את המלך ששומעים את המלךברכות נח. ציון ב ברכת ראית חכמים ומלכים
->->בזמן הזה ברכות נח. ציון ב ברכת ראית חכמים ומלכים
->החובה לכבדו
->->במלך שפשע שבועות ל: ציון כ פרק ג עדות של תלמיד חכם בישיבה
->->האם כבוד מלך עדיף על כבוד תלמיד חכם שבועות ל: ציון כ פרק ג עדות של תלמיד חכם בישיבה
->->מחילתו על כבודו שבועות ל: ציון כ פרק ג עדות של תלמיד חכם בישיבה
->->->במקום מצווה שבועות ל: ציון כ פרק ג עדות של תלמיד חכם בישיבה
->היתר שילין מת - משום קידוש השם או משום תיקון העולם יבמות עט. ציון ג הלנת בני שאול
->הליכת כהן על קברים לכבוד מלך ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->הפסקה באמצע התפילה מפני מלךברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->->אם יש ספק סכנהברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->->להיכן חוזר אם הפסיק ברכות לב: ציון ד הפסקה בתפילה מפני מלך
->זכותו לפרוץ לו דרך בשדות אחרים סנהדרין כ: ציון ד מלך פורץ לעשות לו דרך
->חיובו בקרבן עולה ויורד (ראה: קרבן עולה ויורד)
->חיובו בשבועת ביטוי סנהדרין יח. ציון ח עדותו של מלך
->חיובו לכבד חכם, בצינעא או בפרהסיא הוריות יג. אחרי ציון פ חכם ומלך - מי קודם?
->חיובו על טומאת המקדש סנהדרין יח. ציון ח עדותו של מלך
->חכם ומלך - מי קודם הוריות יג. אחרי ציון פ חכם ומלך - מי קודם?
->->בהתאבלות עליו אחרי מותו הוריות יג. אחרי ציון פ חכם ומלך - מי קודם?
->->בידיעה פנימית שהחכם חשוב יותר הוריות יג. אחרי ציון פ חכם ומלך - מי קודם?
->->בעניינים של כבוד הוריות יג. אחרי ציון פ חכם ומלך - מי קודם?
->->להציל מסכנת נפשות הוריות יג. אחרי ציון פ חכם ומלך - מי קודם?
->חליצה לאשתו
->->לכתחילה ובדיעבד סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->->האם היא מותרת לשוק בלי חליצה סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->טעם איסור ריבוי סוסים סוכה נא: ציון ב איסור הישיבה בארץ מצרים
->יבום לאשתו סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->->לכתחילה ובדיעבד סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->יום הולדתו ותגלחתו של מלך גוי (ראה: אידי גוים)
->יכולתו לדון מי שמורד במלכות סנהדרין יח. ציון ח מלך לא דן ולא דנים אותו
->ירושת המלכות הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם אחר נתמנה במקום הבן, האם בן הבן מומלך אח"כ הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם חלק מהעם רוצה את היורש והעם התפצל (כמו רחבעם) הוריות יא: ציון נ ירושה במלכות
->->אם יש מחלוקת - האם מותר למנות מישהו משאר העם הוריות יא: ציון נ ירושה במלכות
->->אם יש מחלוקת - האם צריך מינוי כמלך, נוסף למשיחה הוריות יא: ציון נ ירושה במלכות
->->->האם צריך נביא וסנהדרין במשיחתו הוריות יא: ציון נ ירושה במלכות ומשיחת המלך אם יש מחלוקת
->->אם יש מחלוקת - הצורך במשיחה
->->->במחלוקת בין בני המלך הוריות יא: ציון נ ירושה במלכות ומשיחת המלך אם יש מחלוקת
->->->במחלוקת מצד אנשים אחרים הוריות יא: ציון נ ירושה במלכות ומשיחת המלך אם יש מחלוקת
->->במלכות ישראל או בבית דוד הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->האם היורש צריך מינוי חדש הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->האם נכד צריך משיחה, אם היתה מחלוקת על אביו או לא הוריות יא: ציון נ ירושה במלכות
->->החובה לבדוק אם היורש ראוי הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->המלוכה עוברת באופן אוטומטי ליורש הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->מלך זכאי לבחור לאיזה בן להוריש הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->כדיין
->->בסנהדרין סנהדרין לו. ציון ב סדר הדיון בבית הדין
->->האם מותר לחלוק עליו סנהדרין לו. ציון ב סדר הדיון בבית הדין
->->בב"ד שמעבר את השנה סנהדרין י: ציון ב מצות קידוש החודש ועיבור השנה
->->בדיני נפשות או דיני ממונות סנהדרין יח. ציון ח מלך לא דן ולא דנים אותו
->->מלך ישראל או מלך מבית דוד סנהדרין יח. ציון ח מלך לא דן ולא דנים אותו
->כהן גדול ומלך - מי קודם הוריות יג. אחרי ציון פ מלך וכהן גדול - מי קודם
->->אם כה"ג הוא חכם והמלך הוא עם הארץ הוריות יג. אחרי ציון פ מלך וכהן גדול - מי קודם
->->האם כה"ג רשאי למחול על כבודו הוריות יג. אחרי ציון פ מלך וכהן גדול - מי קודם
->->לענין הצלה מסכנה ופדיון שבוים הוריות יג. אחרי ציון פ מלך וכהן גדול - מי קודם
->->לענין שאלה באורים ותומים הוריות יג. אחרי ציון פ מלך וכהן גדול - מי קודם
->->מי עומד בפני מי, בצנעא או בפרהסיא הוריות יג. אחרי ציון פ מלך וכהן גדול - מי קודם
->->מי צריך לבוא למי הוריות יג. אחרי ציון פ מלך וכהן גדול - מי קודם
->כשרותו של גר למלכות ולשאר שררות סנהדרין לו: ציון ז גר כדיין בדיני נפשות
->לדון אותו סנהדרין יח. ציון א עדות כהן גדול
->->במלך ישראל או מלך מבית דוד סנהדרין יח. ציון ח מלך לא דן ולא דנים אותו
->->בדיני נפשות או בדיני ממונות סנהדרין יח. ציון ח מלך לא דן ולא דנים אותו
->מו"מ עם ישראל ההולך ליריד שנועד למלך ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->מינויו
->->האם הוא חיוב, מצוה או רשות סנהדרין כ: ציון ח מצות מינוי מלך
->->האם הוא תנאי לבנין בהמ"ק סנהדרין כ: ציון ח מצות בניית בית הבחירה
->->האם הוא תנאי למלחמת עמלק סנהדרין כ: ציון ח מצות מחיית עמלק
->מנהיג האומה - האם יש לו זכויות של משפט המלך כשאין מלך סנהדרין טז. אחרי ציון ד סדר היציאה למלחמה
->ספר התורה שלו
->->האם מותר לו עמו להיכנס לבית הכסא או לבית המרחץ ברכות כג. ציון ה הנכנס לבית הכסא - מה יעשה עם התפילין
->->תלייתו בזרועוברכות כד. ציון מ דרך הנחת ספר תורה
->ספרי התורה שלו
->->מצות הכתיבה סנהדרין כא: ציון ח מצות כתיבת ספר תורה
->->כמה ספרים הוא חייב לכתוב סנהדרין כא: ציון ה מצוה על המלך לכתוב ספר תורה
->->מקומם סנהדרין כא: ציון ה מצוה על המלך לכתוב ספר תורה
->->תוכנם סנהדרין כא: ציון ה מצוה על המלך לכתוב ספר תורה
->פרשת המלך - האם מלך מותר בכל האמור בה סנהדרין כ: ציון ד מלך פורץ לעשות לו דרך; סנהדרין כ: ציון ז סמכויות המלך לפי פרשת המלך
->ריבוי כסף וזהב סנהדרין כא: ציון ד האיסור להרבות כסף וזהב
->->בכסף שמקבל המלך במסחר, בכיבוש או במתנה סנהדרין כא: ציון ד האיסור להרבות כסף וזהב
->->מטרות שעבורן מותר להרבות סנהדרין כא: ציון ד האיסור להרבות כסף וזהב
->ריבוי נשים
->->כמה נשים מותר לו סנהדרין כא. ציון א איסור רבוי נשים למלך
->->איזו אישה מותרת לו סנהדרין כא. ציון א איסור רבוי נשים למלך
->->ריבוי פילגשים סנהדרין כא. ציון א איסור רבוי נשים למלך
->ריבוי סוסים סנהדרין כא: ציון ג איסור למלך להרבות סוסים
->->בזמני שלום ומלחמה סנהדרין כא: ציון ג איסור למלך להרבות סוסים
->->בסוסים שמקבל המלך כמתנה סנהדרין כא: ציון ג איסור למלך להרבות סוסים
->שהעם מרד בו - האם נחשב מלך לענין קרבן נשיא ודינים אחרים הוריות ט: ציון ד מלך שהעם מרד בו
->שהרג
->->האם גולה מכות י. ציון ו רב הגולה לעיר מקלט
->->האם כל עבדיו וכל ישראל גולים עמו מכות י. ציון ו רב הגולה לעיר מקלט
->שנצטרע - האם מביא קרבנות מצורע שהם עולה ויורד הוריות ט. ציון ג נשיא שנצטרע - בקרבן עולה ויורד
->שנצטרע - האם נחשב מלך
->->לענין מורא מלך הוריות ט. ציון ג נשיא שנצטרע - בקרבן עולה ויורד
->->לענין עיסוק בצרכי העם הוריות ט. ציון ג נשיא שנצטרע - בקרבן עולה ויורד
->->לענין שהעם צריך להעשיר אותו הוריות ט. ציון ג נשיא שנצטרע - בקרבן עולה ויורד
->שריפת נכסים ועיקור סוסיו על מותו לכבודו ע"ז יא. ציון ב שורפים ומעקרים על המלכים
->->מצד בל תשחית ומצד צער בעלי חיים ע"ז יא. ציון ב שורפים ומעקרים על המלכים
מלכויות, זכרונות ושופרות (בראש השנה)
->אם אמר רק "ובתורתך כתוב לאמר" ר"ה לב. ציון ג פסקה ב-ג הזכרת פסוקים במוסף של ראש השנה
->אמירת חצי פסוק ר"ה לב. ציון ה פסקה ב אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->אמירת יותר מעשרה פסוקים ר"ה לב. ציון ה פסקה ד-ה אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->אמירת פסוק בלשון "פקידה" בזכרונות ר"ה לב. ציון ה פסקה א אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->אמירת פסוק עם "תקיעת חצוצרות" בשופרות ר"ה לב. ציון ה פסקה ד אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->האם הן מעכבות זו את זו ר"ה לד: ציון ד פסקה א ברכות ותקיעות שמעכבות זו את זו
->האם מלכויות וזכרונות ושופרות מעכבות זו את זו ברכות יב. ציון א החובה לקרוא קריאת שמע עם ברכותיה
->הזכרת פסוקי מלכויות גם שאינם בהם המילים "מלך העולם" ברכות מ: ציון ו הזכרת שם ומלכות בברכה
->מספר הפסוקים לכתחלה ובדיעבד ר"ה לב. ציון ג הזכרת פסוקים במוסף של ראש השנה
->סדר פסוקי הכתובים והנביאים במוסף מגילה כז. ציון א הנחת כתבי הקודש זה על זה
->סיום בפסוק של תורה - אם כבר אמר עשרה פסוקים ר"ה לב. ציון ה פסקה ד אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->פסוק שמוזכר בו "מלכות" פעמיים - האם נחשב כשניים ר"ה לב. ציון ה פסקה ב אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->פסוק שנזכר בו "תרועה" - לעניין פסוקי השופרות ר"ה לב. ציון ה פסקה ג אלו פסוקים מזכירים בתפילת מוסף בראש השנה
->שינוי סדר הברכות ר"ה לד: ציון ד פסקה א ברכות ותקיעות שמעכבות זו את זו
מלכות (בברכות)
->האם מותר להזכירה בברכה הסמוכה לחברתה ברכות מט. ציון ה הזכרת מלכות בברכת המזון
->הזכרת מלכות בית דוד בברכת המזון
->->האם היא לעיכובא ברכות מח: ציון ד אלו ענינים מזכירים בברכת המזון
->->נוסחה ברכות מח: ציון ד אלו ענינים מזכירים בברכת המזון
->הזכרתה ב"בונה ירושלים" ברכות מט. ציון ה הזכרת מלכות בברכת המזון
->הזכרתה בברכה
->->אם לא הזכיר - האם צריך לחזור ולברך ברכות מ: ציון ב כל המשנה ממטבע שטבעו חכמים בברכות; ברכות מ: ציון ו הזכרת שם ומלכות בברכה
->הזכרתה בסוף "יעלה ויבוא" ברכות מט. ציון ה הזכרת מלכות בברכת המזון
->כמה מלכויות מזכירים ב"הטוב והמטיב" בנוסף לזו של הברכה עצמה ברכות מט. ציון ה הזכרת מלכות בברכת המזון
מלמד תינוקות
->ברווק ובאשה קידושין פב. ציון א דין רווק ואשה בהוראת תינוקות
->מי ששכר מלמד לילדיו והלה חזר בו - האם הוא יכול לשכור על חשבונו מדמי ספר שהיה ממושכן אצלו או לשכור על דבר אחר ב"מ עח. ציון ג פועלים שחזרו בהם בדבר האבד
->עיר שאין בה מלמד תינוקות
->->החרבת העיר שבת קיט: ציון ח עיר שאין בה תינוקות של בית רבן
->->החרמת אנשי העיר שבת קיט: ציון ח עיר שאין בה תינוקות של בית רבן
->->החרמת מוסדות העיר ורכושה שבת קיט: ציון ח עיר שאין בה תינוקות של בית רבן
מלקות (ראה גם: אין לוקה ומשלם; התראה; לא תעשה; לאו שבכללות; לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד; לאו שניתק לעשה; לאו שקדמו עשה)
->אופן חלוקת המכות על הגוף בזמן הזה מכות כב: ציון ו חלוקת המכות
->אמדוהו למספר מלקויות והשתנה האומד
->->אם השתנה כשבאו להלקותו לאחר יום או יומיים מכות כב: ציון א אומד שהשתנה
->->אם השתנה באותו יום, ליותר או לפחות מכות כב: ציון א אומד שהשתנה
->->אמדוהו לקבל ארבעים ולקה שתים או שלוש ואמדוהו שאינו יכול לקבל את כולם מכות כב: ציון א אומד שהשתנה
->בזמן שאין בית המקדש קיים סנהדרין י. אחרי ציון ד מלקות בזמן שאין ביהמ"ק קיים
->בלאו שבכללות (ראה: לאו שבכללות)
->בלאו שנלמד בדרשה ואינו פשט הפסוק ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->במקום שעשה מתנגש עם לאו ועשה יבמות ג: ציון א עשה דוחה לא תעשה
->בפני איזה בית דין לוקה כהן גדול סנהדרין יח. ציון א כהן גדול בדין
->גובה העמוד שכופתים עליו את הלוקה מכות כב: ציון ה הכנות למלקות
->דיני מלקות
->->האם הם כדיני נפשות סנהדרין י. אחרי ציון ד מלקות בזמן שאין ביהמ"ק קיים; סנהדרין לג: ציון ג השוואת חייבי מלקות וחייבי גלות לדיני נפשות
->->האם הם כדיני ממונות סנהדרין לג: ציון ג השוואת חייבי מלקות וחייבי גלות לדיני נפשות
->->מספר הדיינים סנהדרין י. אחרי ציון ד מלקות בזמן שאין ביהמ"ק קיים
->האבן שהמלקה עומד עליה - מאחורי הנידון או לצידו מאחוריו מכות כב: ציון ה הכנות למלקות
->האם כל מי שחייב מלקות מהתורה פטור ממכת מרדות מכות יג. ציון ט מלקות בגרושה שהיא חלוצה
->האם מותר לדיינים להתחלף בתפקידיהם תוך כדי המכות מכות כג. ציון ו תפקיד הדיינים בזמן המכות
->האם מחזירים חייבי מלקות לזכות אחרי שדנוהו בית דין לחובה סנהדרין לג: ציון ג השוואת חייבי מלקות וחייבי גלות לדיני נפשות
->המכות הניתנות מלפניו - על הבטן או בין דדיו מכות כב: ציון ו חלוקת המכות
->המכות הניתנות על הגב - מקומן מכות כב: ציון ו חלוקת המכות
->העושה כמה איסורים בבת אחת בגופים מחולקים - האם לוקה על כל גוף סנהדרין כא: ציון ג איסור למלך להרבות סוסים
->הפסוקים שאומרים הדיינים בזמן המלקות מכות כב: ציון ט קריאת הפסוקים בזמן המלקות
->הפשטת הלוקה בקריעת בגדיו מלמעלה למטה או להיפך מכות כב: ציון ה הכנות למלקות
->הרצועות
->->רצועה אחת כפולה לארבע או שתיים כפולות מכות כב: ציון ה הכנות למלקות
->->אופן קשירת הרצועות של חמור לרצועות של עגל מכות כב: ציון ה הכנות למלקות
->->האם צריכות להגיע למקום שמתחיל הכרס בצידו, או לטבורו מכות כב: ציון ה הכנות למלקות
->התקלקל ברעי או במי רגלים קודם ההכאה מחמת פחד מכות כג. ציון ט קלקול הפוטר ממלקות
->->אם חייב שתי מלקויות והתקלקל בראשון - האם נפטר גם מהשני מכות כג. ציון ט קלקול הפוטר ממלקות
->כשיש חיוב תשלומין (ראה: אין לוקה ומשלם)
->לאורך גבו או לרוחב גבו מכות כב: ציון ה הכנות למלקות
->מהתורה - שלושים ותשע או ארבעים מכות כב: ציון י חיוב גלות על ידי הוספת רצועה
->מי שאמדוהו שיתקלקל ברעי או במי רגלים מחמת המלקות מכות כג. ציון ט קלקול הפוטר ממלקות
->מי שחייב שתי מלקויות וכפתוהו וברח מב"ד - האם פטור גם מהשני מכות כג. ציון ח כפתוהו ורץ
->נפסקה הרצועה - פטור
->->מי שחייב שתי מלקויות ונפסקה בראשונה - האם נפטר מהשניה מכות כג. ציון י נפסקה הרצועה
->->נפסקה בהגבהה השניה מכות כג. ציון י נפסקה הרצועה
->על איסור שאינו מפורש בפשוטו של מקרא יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים ממעות מעשר שני
->על איסור שמרבים אותו מלאו מכות טז: ציון ה מנין הלאווין באיסור שרץ
->על גזילה מכות טו. ציון א לאו שקדמו עשה, ולאו שניתק לעשה
->על לאו שנלמד בקל וחומר שהוא גילוי מלתא בעלמא יבמות סח. ציון ד אישה שנבעלה לפסול
->על לאווין מיוחדים (ראה: לאו...)
->על לקט שכחה ופאה יומא לו. ציון ג העוונות שעליהם עולה מכפרת
->על נבילה יומא לו. ציון ג העוונות שעליהם עולה מכפרת
->עשה שלוש עבירות ואמדוהו שיכול לקבל ארבעים וחמש - האם לוקה שוב על השלישי מכות כב: ציון ג אומד אחד לכמה לאוין
->עשה שתי עבירות
->->האם עושים אומד אחד או שנים מכות כב: ציון ג אומד אחד לכמה לאוין
->->אמדוהו ללאו אחד ולקה - האם לוקה מיד על השני מכות כב: ציון ג אומד אחד לכמה לאוין
->->אמדוהו על שניהם שיכול לקבל ארבעים ואחד - האם לוקה הכל מיד ונפטר מהשני מכות כב: ציון ג אומד אחד לכמה לאוין
->שליח ב"ד שהרג תוך כדי המלקות - האם חייב גלות מכות ח. ציון כ שליח בית דין שהרג
->->אם הכה ארבעים מלקות מכות כב: ציון י חיוב גלות על ידי הוספת רצועה
->->אם הוסיף מכה על האומד מכות ח. ציון כ שליח בית דין שהרג; מכות כב: ציון י חיוב גלות על ידי הוספת רצועה
->->->מחמת טעות הדיין במנין מכות כב: ציון י חיוב גלות על ידי הוספת רצועה
->שליח בית דין שהוסיף מכה על האומד של ב"ד והמית את המוכה סנהדרין עח. ציון א הכוהו עשרה בני אדם
->תלמיד חכם שחטא - האם מלקים אותו בצינעא או בפרהסיא מו"ק יז. ציון ב נידוי לתלמיד חכם שסרח
ממאנת (ראה גם: מיאון)
->אם אכל הבעל מהקרן של נכסי מלוג שלא כדין - האם הוא חייב לשלם לה כתובות ק: ציון ט ממאנת, שניה ואילונית אין להם פירות
->אשה שילדה - האם יכולה למאן כתובות נג: ציון ד דין מזונות בממאנת ובבתה
->זכותה לתוספת כתובה כתובות קא. ציון ו נשים שמפסידות את הכתובה ולא את התוספת
->חיוב בעלה לשלם לה את בלאות בגדיה
->->אם בילה אותם כדין או שלא כדין כתובות קא. ציון ד תשלום על בלאות לממאנת ולאילונית
->->בלאות של נכסי מלוג או של נכסי צאן ברזל כתובות קא. ציון ד תשלום על בלאות לממאנת ולאילונית
->->להחזיר בלאות קיימים או לשלם על בלאות שאינם קיימים כתובות קא. ציון ד תשלום על בלאות לממאנת ולאילונית
->->לשלם על בלאות שנגנבו או אבדו כתובות קא. ציון ד תשלום על בלאות לממאנת ולאילונית
->חיוב בעלה לשלם לה פירות נכסי מלוג שאכל כתובות ק: ציון ט ממאנת, שניה ואילונית אין להם פירות
->->בפירות שליקט ועודם בעין כתובות ק: ציון ט ממאנת, שניה ואילונית אין להם פירות
->לענין זכות בנות למזונות מנכסי האב (ראה: מזון הבנות)
->קנס אונס ומפתה בממאנת (ראה: אונס ומפתה)
->שנשבתה - האם חייב בעלה לפדותה כתובות ק: ציון ט ממאנת, שניה ואילונית אין להם פירות
ממונה של כהן גדול
->תפקידיו סנהדרין יט. ציון ו היינו סגן - היינו ממונה
->האם היו שני ממונים סנהדרין יט. ציון ו היינו סגן - היינו ממונה
ממזר (ראה גם: אסופי; שתוקי)
->אפשרות הכשרת זרעו קידושין סט. ציון ב יכולים ממזרים לטהר את עצמם
->אשה שבעלה הלך למדינת הים וילדה אחרי י"ב חודש - האם הוולד ממזר יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->אם אינה טוענת שהוא מבעלה יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים
->->אם הבעל טוען בוודאי שהוולד אינו ממנו יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים
->->אם הבעל טוען שבא יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->אם היא טוענת שהבעל בא בצנעה יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->->אם יש עדים שהיה במקום רחוק יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->->והבעל שותק או מכחיש אותה יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->אם השליכה את התינוק ("אסופי") יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->אם יש עדי כיעור יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->->אם ילדה לחודש העשירי להליכת הבעל יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->->על כיעור שאינו גמור יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->אם עברו יותר מי"ב חודש יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->באשה שאין לה חזקת כשרות יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->->ממזר ודאי או ספק יבמות פ: ציון ב האשה שהלך בעלה למדינת הים, וילדה לאחר זמן
->אשה שבעלה הלך למדינת הים ונישאה בטעות - בנה ממזר מדרבנן (ראה: עגונה שנישאה בטעות
->האם יש לפרסם משפחה שנתערב בה ממזר קידושין עא. ציון א משפחה שנטמעה נטמעה
->החובה לבדוק משפחה שיש בה חשש ממזרות קידושין עו. ציון א בדיקת הכשרות של משפחת האשה
->->את מי בודקים קידושין עו. ציון א בדיקת הכשרות של משפחת האשה
->היתר ממזרים, נתינים, שתוקי ואסופי לבוא זה בזה קידושין עד. ציון ט הפסולים לבוא בקהל מותרים זה בזה
->->בספקות קידושין עד. ציון ט הפסולים לבוא בקהל מותרים זה בזה
->היתרו בשפחה כנענית, ושל ממזרת בעבד כנעני קידושין סט. ציון ב יכולים ממזרים לטהר את עצמם
->וולד שאביו ישראל ואמו גיורת או להיפך - האם מותר בממזר, בממזרת או בפסולים אחרים קידושין עה. ציון ג גר מותר בממזרת
->->עד כמה דורות בן גר רשאי לשאת לממזרת קידושין עה. ציון ג גר מותר בממזרת
->ולד סוטה - ממזר מדרבנן יבמות מט: ציון ב ולד הסוטה
->ולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה - האם הוא ממזר, ודאי או ספק יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->אם אינה אומרת ממי התעברה יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->אם היא אומרת שהארוס בא עליה יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->->והארוס מודה או מכחיש או שותק יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->->פעם אחת או פעמים רבות יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->אם יצא קול שזינתה עם אחרים יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->->וידוע בוודאות שהארוס בא עליה יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->->ויצא קול שבא עליה הארוס, או לא יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->אם לא יצא קול שזינתה עם אחרים יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->->ויצא קול שבא עליה הארוס, או לא יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->האם הוולד מותר בממזרת יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->ולד של ישראלית שהתעברה מגוי או מעבד - האם הוא ממזר יבמות מה. ציון ב ולד של בת ישראל
->->אם היתה פנויה או אשת איש יבמות מה. ציון ב ולד של בת ישראל שהתעברה מגוי או מעבד
->->אם נבעלה באונס או ברצון יבמות מה. ציון ב ולד של בת ישראל שהתעברה מגוי או מעבד
->יורש את אביו יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->->אם הוא בכור - האם נוטל פי שנים יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->->->בממזר מצד שאביו הוא ממזר או ממזרת יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->->->בממזר שנולד מחייבי כריתות יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->->->האם כשר הבא אחריו נוטל פי שניים יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->מי שיש לו נקב בגיד - האם בן אשתו בחזקת ממזר יבמות עו. ציון ב נקב בעטרה והכשרו על ידי סתימה
->מי שנסתם שביל הזרע שלו - האם בן אשתו בחזקת ממזר יבמות עו. ציון א נסתם שביל שכבת הזרע
->מי שקוראים לו ממזר ושותק
->->אם המשפחה בחזקת כשרות כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->האם הוא פסול ודאי כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->האם משפחתו פסולה כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->ממזר הגונב ע"מ לשלם, כדי להימכר לעבד ולשאת שפחה להכשיר את זרעו ב"מ סא: ציון א הגונב דרך שחוק ועל מנת שישלם
->מעמד ממזרים לעתיד לבוא קידושין עא. ציון א משפחה שנטמעה נטמעה
->משפחה שנתערב בה ממזר ואשה נישאת לבן המשפחה
->->איסורה לכהן, לכתחילה ובדיעבד כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->אם נתערב בה ספק ממזר כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->->האם בנה או בתה מותרים לישראל כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->->האם היא מותרת לישראל כתובות יד. ציון ג סוגית אלמנת עיסה
->נאמנות אב לומר שבנו ממזר קידושין סג: ציון ח נאמנות האב להעיד על גיל בניו; קידושין עח: ציון ד נאמנות האב לפסול את בנו
->סוטה שבעלה בא עליה - האם הולד ממזר יבמות פט: ציון ד ממזרות לנולדים לאשה שנישאה בטעות
->פוטר את אשת אביו מיבום יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->קיום מצוות פרייה ורבייה בו יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->->אם בא על הערווה באונס יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->->בגר שנשא ממזרת, שזו ביאת היתר יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->->בממזר ידוע (לאחרים) או שאינו ידוע (אלא לאב) יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר
ממחק (בשבת)
->בגירוד טיט מנעל בשבת שבת קמא: ציון א גירוד מנעלים מטיט שעליהם
->בגירור שיער שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->בדבר שהוא ליופי ולא לצורך ממש שבת קב: ציון ה המסתת את האבן
->בהחלקת קרקעית של בנין שבת עה: ציון ג השף בין העמודים
->בנטילת צפרניים או שיער, שלו או של חברו שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->בשיפת עור כדי להחליק סתם שבת עה: ציון ג השף בין העמודים
->בשפשוף כלי כסף שבת נ. ציון ז שפשוף כלי כסף בשבת
ממרח (בשבת)
->בהנחת רטיה על מכה ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
'מנה שלישי'
->שנים שהפקידו אצל אחד זה מאה וזה מאתיים וכל אחד טוען שהוא הפקיד מאתיים ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->אם אינם תובעים ורק השומר מסופק ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->אם השומר תפס ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
מנהג
->אם נהגו לבנות בצורה מכבידה - האם זה מתיר לבנות כך בבית שעל גבי ביתו של אחר ב"מ קיז: ציון ג שינויים בבניה בבית שנפל
->ברכה עליו פסחים נג: אחרי ציון ב הברכה על הדלקת הנר בליל יום הכיפורים
->ברכה עליו, כגון חיבוט ערבה בסוכות או הלל בר"ח תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->ברכה עליו, כגון יו"ט שני, הלל בר"ח, וערבה בהושענא רבא סוכה מד: ציון ו מנהג חיבוט ערבה
->האם אפשר להתירו בהתרת נדרים פסחים נ: ציון ח תוקפם של מנהגים
->האם מועיל מיגו נגד מנהג המדינה ב"מ קי. ציון ג נאמנות במיגו נגד מנהג המדינה
->האם מנהג מבטל הלכה בממון כתובות כב. אחרי ציון ג קיום שטרות ביחיד מומחה
->->בקיום שטרות כתובות כב. אחרי ציון ג קיום שטרות ביחיד מומחה
->ההולך ממקום למקום - מתי חייב לנהוג כחומרת המקום שהלך לשם, מתי כחומרת המקום שיצא משם, ומתי כחומרת שני המקומות פסחים נא. ציון ג חובת מנהגיו של ההולך ממקום למקום
->ההולך ממקום שנוהגים איסור מסוים למקום שנוהגים בו היתר או להיפך תענית י: ציון ד תענית הנוהגת במקום והלך ממקום למקום
->->ממקום שמתענים למקום שאין מתענים תענית י: ציון ד תענית הנוהגת במקום והלך ממקום למקום
->הוכחה על קיום מנהג ממה ש"לא ראינו" חולין ב. ציון א שחיטת נשים
->הסתמכות עליו בפסיקת הלכה גיטין לו. ציון ט פרק ז שביעית בזמן הזה
->התחייבות שמנהג לקיים אותה ויש בה אסמכתא ב"מ קד: ציון ג פסקה ב גדרים באסמכתא
->'ייהרג ואל יעבור' במי שאנסוהו בפרהסיא או בשעת הגזרה לעבור על מנהג סנהדרין עד. ציון ו מצוה קלה
->מי שנהג איסור בדבר מותר - התרה לו נדרים פא: ציון ד הנודרת מדברים שמשועבדת בהם
->->במנהג שיסודו בטעות נדרים פא: ציון ד הנודרת מדברים שמשועבדת בהם לבעלה
->מי שנהג שלא לשתות יין זמן מסוים - האם צריך התרה נדרים פא: ציון ד הנודרת מדברים שמשועבדת בהם לבעלה
->מנהג המדינה בשכירות פועלים
->->האם הוא יכול לבטל הלכה או תנאי שבממון ב"מ פג. ציון ז תוקפו של מנהג המדינה בשכירות פועלים
->->כשיש ויכוח בין בעל הבית לבין הפועל - האם המוציא מחברו עליו הראיה או המנהג קובע ב"מ פג. ציון ז תוקפו של מנהג המדינה בשכירות פועלים
->->מה נחשב מנהג ב"מ פג. ציון ז תוקפו של מנהג המדינה בשכירות פועלים
->מנהג טעות - ביטולו פסחים נ: ציון ח תוקפם של מנהגים
->מנהג קבוע מבטל הלכה גיטין לו. ציון ט פרק יא שביעית בזמן הזה
->מעשה שנוהגים שהוא מועיל כקנין כגון חותם על הסחורה או תקיעת כף או מסירת מפתח
->->בקרקע או במטלטלין ב"מ עד. ציון ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->->האם מועיל לקנות דבר שלא בא לעולם ב"מ עד. ציון ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->->האם מועיל מהתורה או מדרבנן ב"מ עד. ציון ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->'פוק חזי מאי עמא דבר' - אם נוהגים לקולא שבת קלח: ציון ב דין כובע בשבת
->פסיקה על פי מנהג בענין חלוקת פירות של אילן הנטוע על המיצר ב"מ קז. ציון ו פסקאות ד-ו אילן העומד על המיצר
->קביעתו בעיר חדשה
->->אם בני העיר באו ממקומות הרבה ב"מ פג: ציון ב דרכי קביעת המנהג בעיר חדשה
->->אם בני העיר באו רובם או כולם ממקום מסויים ב"מ פג: ציון ב דרכי קביעת המנהג בעיר חדשה
->->האם צריך את ההסכמה של אדם חשוב לקביעת המנהג ב"מ פג: ציון ב דרכי קביעת המנהג בעיר חדשה
->שקיבלו אבות - האם הבנים חייבים פסחים נ: ציון ח ט תוקפם של מנהגים
->תוקף איסור שיסודו במנהג מגילה ה: ציון ג עשיית מלאכה בפורים
->תוקפו באופן התשלום למתעסק בעיסקא ב"מ סח: ציון ג שכר כתף בעיסקא
->->אם לא התנו כמה כל אחד יקבל ברווח או בהפסד ב"מ סח: ציון ה פסקה ג חלוקת רווח והפסד בשטר עיסקא
->תוקפו מפני שכל העושה עושה על דעת המנהג
->->אם כך המנהג בכל המקומות או ברוב המקומות ב"מ קד. ציון ז פסקה א-ב, ה אריס שהוביר את הקרקע
->->אם כך המנהג רק במקצת המקומות ב"מ קד. ציון ז פסקה א-ב, ה אריס שהוביר את הקרקע
מנהיג (ראה: הנהגה)
מנודה
->האם הוא אסור בנעילת סנדל
->->במנודה לשמים או במנודה ע"י ב"ד מו"ק טו: ציון ח נעילת הסנדל למנודה
->האם הוא אסור ברחיצה מו"ק טו: אחרי ציון ד רחיצה למנודה
->האם הוא אסור בשאילת שלום מו"ק טו. אחרי ציון י שאילת שלום למנודה
->האם הוא אסור בתשמיש המיטה מו"ק טו: אחרי ציון ח תשמיש המיטה למנודה
->האם הוא חייב בעטיפת הראש מו"ק טו. אחרי ציון ד עטיפת הראש למנודה
->האם הוא חייב לקרוע את בגדיו מו"ק טו. אחרי ציון ר חיוב קריעה למנודה
->האם הוא יכול לנדות אדם אחר
->->אם הוא מנודה מן הדין או רק נידה עצמו ממידת חסידות מו"ק יז. אחרי ציון ד נידוי והתרה על ידי מנודה
->האם הוא יכול לשלוח קרבן להקרבה בבהמ"ק
->->במנודה בידי אדם או במנודה לשמים מו"ק טו: ציון נ שליחת קרבן על ידי מנודה
->האם הוא מניח תפילין
->->ביום הראשון ובשאר הימים מו"ק טו. אחרי ציון ו הנחת תפילין למנודה ולמצורע
->האם הוא צריך לנהוג נידוי ברגל מו"ק יד: לפני ציון ה הלכות נידוי מהתורה או מדרבנן
->האם אשתו ובני ביתו חייבים לנהוג הרחקה ממנו
->->במנודה מחמת ממון או מחמת עבירה מו"ק טו: אחרי ציון ח פרק ב תשמיש המיטה למנודה
->האם מותר לשכור אותו לעבודה או להישכר לעבוד בשבילו
->->במנודה מפי עצמו או מבית דין מו"ק טו. ציון נ לימוד תורה ושכירות למנודה
->האם מותר לדבר עמו מו"ק טו. אחרי ציון י שאילת שלום למנודה
->האם מותר לו ללמוד וללמד תורה
->->אם יש רב אחר או אין מו"ק טו. ציון נ לימוד תורה ושכירות למנודה
->->במנודה מחמת ממון או מחמת עבירה מו"ק טו. ציון נ לימוד תורה ושכירות למנודה
->הרחקה ממנו
->->ישיבה תוך ארבע אמותיו מו"ק טז. ציון ו ישיבה ועמידה בסמוך למנודה
->->לעמוד או להלך תוך ארבע אמותיו מו"ק טז. ציון ו ישיבה ועמידה בסמוך למנודה
->->אם המנודה התקרב אליו או מהלך - האם עליו להתרחק מו"ק טז. ציון ו ישיבה ועמידה בסמוך למנודה
->->להיות בביתו של המנודה מו"ק טז. ציון ו ישיבה ועמידה בסמוך למנודה
->->האם יש איסור על מנודה להיות תוך ארבע אמות של אדם אחר מו"ק טז. ציון ו ישיבה ועמידה בסמוך למנודה
->->מי שעבר וישב עם המנודה - האם הוא בנידוי מו"ק טז. ציון ו ישיבה ועמידה בסמוך למנודה
->מנודה לעיר אחרת (שאינו עירו)
->->האם הוא מנודה לעיירות אחרות בדרגתה או מעל דרגתה מו"ק טז. ציון ע מנודה לעיר אחרת
->->האם הוא חייב בדיני האבלות של מנודה רגיל מו"ק טז. ציון ע מנודה לעיר אחרת
->שמת
->->האם נוהגים בו אבלות וקריעה והספד ולוייה
->->->במנודה מחמת ממון או מחמת עבירה מו"ק טו. ציון ג מנודה שמת
->->האם סוקלים את ארונו או מניחים עליו אבן
->->->בתלמיד חכם ובאדם אחר מו"ק טו. ציון ג מנודה שמת
->שנידוהו מפני שביזה ת"ח, שלא כל ישראל חייבים לנהוג בו נידוי - האם הוא חייב בכל דיני האבלות של מנודה רגיל מו"ק טז. ציון ע מנודה לעיר אחרת
מנורה (של בית המקדש)
->אם הדליקו אותה מחוץ להיכל והחזירו אותה להיכל יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->אם זר הדליק אותו מחוץ להיכל ואח"כ הוכנס להיכל שבת כב: ציון ה הדליקו בפנים והוציאו
->בהדלקת הנרות בין הערבים - האם מקטירים קטורת לפני כולם או באמצע או שעבודה אחרת מפסיקה בין חמש נרות לשניים יומא יד: ציון ג מה קודם - הטבת הנרות או הקטרת הקטורת
->בלילות הקיץ הקצרים - האם ממשיך לדלוק, או שעושים פתילות עבות יותר, או שזורקים את השמן שנשאר בבוקר יומא טו. ציון א שיעור השמן ששמים במנורה
->האם בימי שמעון הצדיק נשארו שני נרות עד הערב או אחד יומא ע. אחרי ציון ה זמן הטבת הנרות
->האם הדלקה עושה מצווה שבת כב: ציון ה הדליקו בפנים והוציאו
->האם מטבילים אותה לאחר הרגל מחשש נגיעת עמי הארץ חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->האם מצוה לשאתה בכתף דוקא סוטה לה: ציון א נשיאת כלי הקודש בכתף
->הדלקה בפתילה פסולה הכרוכה עם פתילה כשרה שבת כא. ציון ו הדלקה במקדש בתערובת של פתילות ושמנים
->הדלקה בשמן פסול המעורב עם שמן כשר שבת כא. ציון ו הדלקה במקדש בתערובת של פתילות ושמנים
->הדלקה מנר לנר, ע"י אמצעי או בלי אמצעי שבת כב. ציון ז הדלקה מנר לנר; שבת כב: ציון ג הדלקה מנר לנר במנורה שבמקדש
->הדלקתה
->->האם היא עבודה יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->->האם הדליקו בבוקר יומא ע. אחרי ציון ה זמן הטבת הנרות
->->כהן בלי בגדי כהונה שהדליק - האם חייב מיתה יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->->ע"י זר יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->הטבת הנרות - האם הטיבו אחרי הקטרת קטורת בין הערביים יומא ע. אחרי ציון ה זמן הטבת הנרות
->->בזמן שמעון הצדיק, ששני נרות דלקו עד הערב יומא ע. אחרי ציון ה זמן הטבת הנרות
->->בזמננו, אם נשארו דלוקים בבוקר יומא ע. אחרי ציון ה זמן הטבת הנרות
->->לנר מערבי שנשאר דולק עד הערב יומא ע. אחרי ציון ה זמן הטבת הנרות
->הפסקה בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות בשחר - ע"י קטורת או זריקת דם תמיד יומא יד: ציון ג מה קודם - הטבת הנרות או הקטרת הקטורת
->עשיית תבנית מנורה מעץ, בלי כפתורים ופרחים, או פחות מי"ח טפחים ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
->שעשאוה מעץ לבהמ"ק ע"ז מג. ציון ח איסור עשיית תבנית מקדש וכליו
מנורה של חוליות (ראה: בנין בכלים; מוקצה)
מנחה (הקרבן)
->האם אפשר לפדות מנחה טהורה סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->->אם עדיין לא התקדשה בכלי שרת סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->הקרבתה בבמת יחיד או בבמת ציבור יומא ה: ציון א מנחת חינוך של כהן
->זכות כה"ג להקריב מנחת כהן יומא יז: ציון א זכויות היתר של הכהן הגדול בימות השנה
->מטבל או מחדש סוכה ל. ציון א לולב הגזול (מצוה הבאה בעבירה)
->מנחת נסכים הבאה עם קרבן - הקרבתה כליל שבועות טו. ציון ג התודות שמקריבים כשמוסיפים על העיר ועל העזרות
->צירוף חלקיה שבכלי אחד כשאינם נוגעים זה בזה חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
->קמיצתה (ראה: קמיצה)
->שיירי מנחה של מי שהוא ספק כהן
->->הקטרתם לשם עצים יבמות ק. ציון ו הקרבת מנחה של מי שהוא ספק כהן
->->פיזורם יבמות ק. ציון ו הקרבת מנחה של מי שהוא ספק כהן
->->שריפתם בבית הדשן יבמות ק. ציון ו הקרבת מנחה של מי שהוא ספק כהן
->->->במקום הנחת תרומת הדשן יבמות ק. ציון ו הקרבת מנחה של מי שהוא ספק כהן
->->->במקום ששורפים פסולי קדשים בעזרה יבמות ק. ציון ו הקרבת מנחה של מי שהוא ספק כהן
->->->בשפך הדשן מחוץ לירושלים יבמות ק. ציון ו הקרבת מנחה של מי שהוא ספק כהן
->של אשת כהן - אינה נאכלת סוטה כג. ציון א מנחת אשת כהן
->->אם יש לה נכסים שאין הבעל אוכל פירותיהם סוטה כג. ציון א מנחת אשת כהן
->->אם קיבלה מתנה על מנת שלא יהיה לבעל חלק בה סוטה כג. ציון א מנחת אשת כהן
->->במנחת סוטה או במנחת נדבה סוטה כג. ציון א מנחת אשת כהן
->שלא נשאר משייריה - האם מותר להקטיר את הקומץ, והדין בדיעבד פסחים עז: ציון ב על ההבדל שבין זבחים למנחות
מנחה (התפילה)
->איסור עשיית דברים סמוך למנחה שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->אכילת עראי שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->אם התחיל - האם חייב להפסיק שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->->אם יהיה זמן להתפלל כשיסיים או לא שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->->גדר ההתחלה במרחץ שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->אם יש שמש שקורא לבוא לבהכנ"ס שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->בורסקי שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->ישיבה לדין שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->מרחץ שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->סמוך למנחה גדולה או קטנה שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->סעודה גדולה או קטנה שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->->תספורת גדולה או קטנה שבת ט: ציון א דברים האסורים סמוך למנחה
->אכילה לפניהברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה; ברכות כח: ציון ג טעימה לפני מוסף ולפני מנחה
->->טעימה לפניהברכות כח: ציון ג טעימה לפני מוסף ולפני מנחה
->->שיעור אכילת עראי ושתיית עראי שמותרות לפניהברכות כג: ציון ז חליצת התפילין לפני הסעודה
->אמירת "אשרי" אחריה אם לא אמר קודםברכות כו. ציון י תשלומין למי שלא התפלל
->הגיע זמן מנחה ועדיין לא התפלל מוסף - איזו קודמת ברכות כח. ציון ה זמן תפילת מוסף; ברכות ל. ציון כ תפילת מוסף ביחיד
->->לכתחילה ובדיעבדברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה
->->אם יש זמן לתפילה אחת בלבדברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה
->->ביום כיפור ברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה
->המתפלל מנחה פעמיים - מתי יתפלל תפילת חובה ומתי של רשות ברכות כו. ציון ז זמן תפילת מנחה
->זמנה
->->תחילת זמנהברכות כו. ציון ז זמן תפילת מנחה
->->סוף זמנהברכות כו. ציון ז זמן תפילת מנחה
->->לכתחילה ובדיעבדברכות כו. ציון ז זמן תפילת מנחה
->->האם עדיף מנחה גדולה או מנחה קטנה או פלג מנחהברכות כו. ציון ז זמן תפילת מנחה
->->->ביום רגיל וביום טובברכות כו. ציון ז זמן תפילת מנחה
->זמנה בבית גבוה, שהשמש נראית עד מאוחר שבת קיח: ציון ד זמן כניסת השבת ויציאתה במקומות נמוכים וגבוהים
->זמנה במקום נמוך, בזמן שהשמש שקעה אבל עוד לא שקעה במקומות שגובהם ממוצע שבת קיח: ציון ד זמן כניסת השבת ויציאתה במקומות נמוכים וגבוהים
->->לכתחילה או בשעת הדחק שבת קיח: ציון ד זמן כניסת השבת ויציאתה במקומות נמוכים וגבוהים
מנחת חביתין
->אם כה"ג עבר באופן זמני - מכספו של מי היא באה הוריות יא: ציון ה מה בין כהן המשמש לכהן שעבר
->->אם המוחלף כבר הביא הוריות יא: ציון ה מה בין כהן המשמש לכהן שעבר
->->אם מינו מחליף זמני או עוד לא מינו מחליף הוריות יא: ציון ה מה בין כהן המשמש לכהן שעבר
->->אם עבר מחמת מום או טומאה הוריות יא: ציון ה מה בין כהן המשמש לכהן שעבר
->חיוב על כה"ג או על המקדש הוריות יא: ציון ה מה בין כהן המשמש לכהן שעבר
מנחת חינוך
->בכה"ג שזו עבודתו הראשונה ככה"ג יומא ה: ציון א מנחת חינוך של כהן
->בכהן הדיוט שזו עבודתו הראשונה יומא ה: ציון א מנחת חינוך של כהן
->כהן שלא הביא - האם עבודתו פסולה
->->בכהן גדול שעבד ככהן הדיוט ולא ככה"ג יומא ה: ציון א מנחת חינוך של כהן
->->בכהן הדיוט שמעולם לא עבד יומא ה: ציון א מנחת חינוך של כהן
מנחת סוטה
->אם באו עדים שזינתה - האם נשרפת או יוצאת לחולין סוטה כב: ציון ה פעמים שמנחת הסוטה נשרפת
->->אם באו העדים אחר שקדשה בכלי או לפני כן סוטה כב: ציון ה פעמים שמנחת הסוטה נשרפת
->->אם הבעל הקדישה אבל לא הונחה בכלי סוטה כב: ציון ה פעמים שמנחת הסוטה נשרפת
->אם בעלה בא עליה בדרך - האם המנחה נשרפת או שניתן לפדותה סוטה כב: ציון ה פעמים שמנחת הסוטה נשרפת
->->אם בא עליה לפני שקדשה בכלי או אח"כ סוטה כב: ציון ה פעמים שמנחת הסוטה נשרפת
->->אם נודע על כך לאחר הקדשת המנחה סוטה כב: ציון ה פעמים שמנחת הסוטה נשרפת
->אם לאחר שהוקטר הקומץ באו עדים שזינתה - האם שייריה נאכלים סוטה ו: ציון א מנחת סוטה כשקרב הקומץ ומתו
->אם לאחר שקדשה בכלי באו עדים שזינתה, מנחתה נשרפת - מדאורייתא או מדרבנן סוטה ו: ציון א מנחת סוטה כשקרב הקומץ ומתו
->אם לפני מחיקת המגילה סירבה לשתות - האם אפשר לפדותה, או נשרפת בבית הדשן או שמתפזרת על הדשן בחוץ סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה; סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->->לפני שקדשה בכלי שרת או אח"כ סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה; סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->אם מתו הבעל או האשה לאחר שהוקטר הקומץ - האם שייריה נאכלים סוטה ו: ציון א מנחת סוטה כשקרב הקומץ ומתו
->דינה אם נמצאו עדי הקינוי או עדי הסתירה זוממים סוטה ו: ציון ב מנחת סוטה שעדיה נמצאו זוממים
->->אם הוזמו לפני הקמיצה או אחריה סוטה ו: ציון ב מנחת סוטה שעדיה נמצאו זוממים
->האם המים בודקים אותה לפני שקרבה המנחה סוטה ז: ציון ו האיום על הסוטה שתשתה
->האם מקדישים אותה בעזרה או לפני הביאה לעזרה סוטה כב: ציון ה פעמים שמנחת הסוטה נשרפת
->הקרבתה לפני השקאת הסוטה או אחריה סוטה ז: ציון ו האיום על הסוטה שתשתה; סוטה יז: ציון ב עשיית מעשה הסוטה ביום; סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->נמחקה המגילה ואמרה "טמאה אני" - האם אפשר לפדותה, או נשרפת בבית הדשן או שמתפזרת על הדשן בחוץ סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->->לפני שקדשה בכלי שרת או אח"כ סוטה כ. ציון ד נמחקה המגילה ואמרה 'טמאה אני'
->נתינתה לכלי שרת - קידוש כלי
->->זמנה סוטה יט. ציון ב נתינת המנחה בכלי שרת
->->->לפני השקאתה או אח"כ סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->->->לפני מחיקת המגילה או אח"כ סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->->מי נותנה בכלי שרת - הבעל או הכהן סוטה יט. ציון ב נתינת המנחה בכלי שרת
->שנטמאה קודם שהתקדשה בכלי שרת - האם אפשר לפדותה סוטה כ. ציון ג סוטה שלפני מחיקת המגילה אומרת שאינה שותה
->תנופתה
->->האם דוקא ע"י כהן זקן סוטה יט. ציון ג כהן מניח ידו מתחתיה ומניפה
->->האם כהן מניח ידו תחת ידה או סמוך לידה או שאוחזים שניהם בכלי סוטה יט. ציון ג כהן מניח ידו מתחתיה ומניפה
מניין (ראה גם: דבר שבקדושה; תפלה, צירוף)
->גדר מניין לדבר שבקדושה סנהדרין עד. ציון ה בפרהסיא יהרג ואל יעבור
מניית ישראל (האיסור)
->היתר ע"י מניית דבר אחר (מחצית השקל, טלאים וכדומה)
->->אם המניין מדויק או לא יומא כב: ציון א איסור מניית בני ישראל
->->שלא לצורך או לצורך שאינו מצוה יומא כב: ציון א איסור מניית בני ישראל
->לדעת את מספר האנשים יומא כב: ציון א איסור מניית בני ישראל
->לצורך מצווה, כגון מלחמה יומא כב: ציון א איסור מניית בני ישראל
->מניין חלקי של ישראל יומא כב: ציון א איסור מניית בני ישראל
->מניין שאינו גמור - לדעת איך לחלק את העם לתפקידים יומא כב: ציון א איסור מניית בני ישראל
מניעת רווח
->האם היא בגדר דבר האבד שמותר בחול המועד מו"ק יא. ציון י מליחה וכבישה במועד לצורך אחר המועד
->המבטל כיסו או שדהו של חבירו - האם חייב לשלם על הרווח שנמנע ממנו ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->->באריס שהוביר את השדה ב"מ קד. ציון ז אריס שהוביר את הקרקע
->הנותן לשליח כסף לקנות עבורו סחורה במקום הזול ולמכור במקום היוקר או לקנות עבורו סחורה בשעת הזול ולא עשה כן - האם חייב לשלם לו על הרווח שהפסיד ב"מ עג: ציון ח שליח שקיבל עליו לקנות או למכור ולא עשה
->->אם התנו שאם לא יקנה ישלם לו או לא התנו ב"מ עג: ציון ח שליח שקיבל עליו לקנות או למכור ולא עשה
->עדים זוממין שרצו לגרום למלוה מניעת רווח בדחיית זמן הפרעון מכות ג. ציון ה עדים ששינו זמן הפרעון והוזמו
->פטור מבטל כיסו של חברו כי זה רק מניעת רווח מכות ג. ציון ה עדים ששינו זמן הפרעון והוזמו
מנכש (בשבת)
->אם מתכוון לייפות את הקרקע, לאכילה, להסקה או לבשל שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->אם מייפה קרקע של חברו או של הפקר שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->האם חייב משום חורש או משום זורע שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->->בחופר בעיקרי האילנות שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->->בעוקר עשבים רעים שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->האם חייב משום חורש או משום זורע או משום שניהם מו"ק ב: ציון א החיוב של המנכש והמשקה בשבת ויום טוב
->שיעור החיוב שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
מנסך
->המנסך יין של אחר לע"ז - פְּטור מטעם קם ליה בדר"מ ב"ק ע: ציון ג תשלומי דו"ה כשמוכר בשבת
מנפץ (בשבת)
->שיעור החיוב שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->->איסור בפחות מהשיעור שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
מס (ראה גם: מוכס)
->אם השלטון גבה מאדם אחד את המס הקצוב על אדם אחר - האם זה גזל
->->במס שהאחר היה חייב בשנה הקודמת ב"ק קיג: ציון מ הנתפס על חבירו עבור מס דאשתקד
->->אם גובה המס כבר שילם למלך את המס של שנה זו או לא ב"ק קיג: ציון מ הנתפס על חבירו
->->במקום שמותר לו לעשות כך לפי דין המלכות או שאסור ב"ק קיג: ציון מ הנתפס על חבירו
->אם השלטון גבה מאריס בקרקע את כל המס עבור הקרקע
->->האם האריס יכול לגבות מבעל השדה את מה ששילם ב"ק קיג: ציון כ תשלום מס שדות
->->האם זה גזל, במקום שמותר לו לעשות כך לפי דין המלכות או שאסור ב"ק קיג: ציון כ תשלום מס שדות עבור חבירו
->אם השלטון גבה משותף אחד בקרקע את המס עבור כל הקרקע
->->האם זה גזל ב"ק קיג: ציון כ תשלום מס שדות עבור חבירו
->->->אם גבה מבעל שדה אחת את המס עבור בעלי שדות אחרות ב"ק קיג: ציון כ תשלום מס שדות
->->האם שאר השותפים חייבים לפרוע לו את חלקם ב"ק קיג: ציון כ תשלום מס שדות עבור חבירו
->אמירת "אני עובד ע"ז" כדי להיפטר ממס (ראה: עבודה זרה)
->המקדש 'ע"מ שאראה לך קרקע', והראה לה קרקע שמשלם עליה מס קידושין ס. ציון ו המקדש על מנת שיראה קרקע
->המשלם מס בעד אחר - האם האחר חייב לשלם לו מה שפרע ב"מ קח: ציון ט פסקה ד דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->->אם השלטון הכריח אותו לשלם עבור האחר ב"מ קח: ציון ט פסקה ד דין מצרנות במוכר לצורך גדול
->המשלם מס גולגולת בעד אחר רשאי להעבידו ע"פ דינא דמלכותא
->->אם הלה פרע אח"כ את המס למי שפרע ב"מ עג: ציון ה שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->האם הנעבד צריך גט שחרור (בגוי) ב"מ עג: ציון ה שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->האם מותר להעבידו בעבודה בזויה ב"מ עג: ציון ה שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->האם רשאי להעבידו ביותר מסכום המס ב"מ עג: ציון ה שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->השתעבדות מי שחייב מס למי ששילם עבורו יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->איסור ריבית אם המשלם עבד בו יותר מסכום המס יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים
->->אם גוי שילם את המס בשביל גוי אחר, ואח"כ מכרו לישראל - האם גופו קנוי לישראל יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->בגוי שחייב מס - האם גופו קנוי למשלם יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->->אם הטביל אותו לשם עבדות או לא יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->בגוי ששיעבד את עצמו מרצון למי ששילם את המס יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים
->->בגר תושב שחייב מס יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->בישראל שחייב מס - האם נעשה עבד עברי יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->->האם צריך גט שחרור יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->מי שלא שילם מס על קרקע והמלך נתן אותה לאדם אחר ששילם את המס ב"מ עג: ציון ג ריבית מאוחרת שהיא מותרת
->משכיר שהקדיש את הדבר המושכר - האם חל ההקדש אם השוכר משלם מס הקרקע למלך נדרים מו: ציון ב שימוש של המודר הנאה מחברו בדברים שחברו השכיר
->עבודה במסים במדינה שיש בה סדר ומשפט - חשש מסירת ממון של יהודים לשלטונות המס גיטין ז. ציון א פרק ב איסור מסירה לגוי
->פטור ת"ח ממס נדרים סב: ציון ג התחזות לגוי לצורך מניעת הפסד
->שימוש מודר הנאה בדבר שמי שאסור עליו השכיר, אם השוכר משלם את המס למלך או המשכיר נדרים מו: ציון ב שימוש של המודר הנאה מחברו בדברים שחברו השכיר
מסוכנת (בעל חיים העומד למות) (ראה גם: מחלה; סכנה)
->אם לא פרכסה בשעת שחיטה - האם דינה כנבילה חולין לז. ציון א פרק ח שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->בספק אם פרכסה חולין לז. ציון א פרק ח שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->לענין טומאה חולין לז. ציון א פרק ח שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->לענין מלקות על אכילתה חולין לז. ציון א פרק ח שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->אם נקנתה מגוי ונשחטה חולין לז. ציון א פרק ט שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->לשם אכילת הבשר חולין לז. ציון א פרק ט שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->לשם רווח ממכירת הבשר חולין לז. ציון א פרק ט שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->הגדרתה, לענין איסורה אם לא פירכסה בשחיטתה חולין לז. ציון א פרק א שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->בהמה שמעמידים אותה ואינה ממשיכה לעמוד חולין לז. ציון א פרק א שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->->בעוף חולין לז. ציון א פרק א שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->->העמדה בידיים או בגערה חולין לז. ציון א פרק א שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->עוף שנראה חולה ואינו הולך כרגיל חולין לז. ציון א פרק א שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->הפרכוס בשחיטה שמתיר אותה
->->אם נשחטה בלילה ולמחרת נמצאו כותלי בית השחיטה מלאים דם חולין לז. ציון א פרק ה שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->אם פשטה את ידה ולא החזירה אותה חולין לז. ציון א פרק ב שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->->בבהמה דקה או גסה חולין לז. ציון א פרק ב שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->אם פשטה את רגלה ולא החזירה אותה חולין לז. ציון א פרק ב שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->געייה בקול עמום או עבה חולין לז. ציון א פרק ו שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->הטלת רעי בשתיתה בסמוך או בהתרזה למרחק חולין לז. ציון א פרק ו שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->זמן הפירכוס - בתחילת השחיטה, באמצעה, בסופה או אחריה חולין לז. ציון א פרק ד שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->כפיפת רגלה חולין לז. ציון א פרק ב שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->כשכוש באוזן חולין לז. ציון א פרק ו שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->כשכוש בזנבה חולין לז. ציון א פרק ג שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->->בעוף או בבהמה חולין לז. ציון א פרק ג שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->עוף שרפרף בגפו או בעינו חולין לז. ציון א פרק ז שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->קילוח חזק של הדם (זינוק) חולין לז. ציון א פרק ה שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->->->בעוף או בבהמה חולין לז. ציון א פרק ה שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
->מידת חסידות לא לאכול אותה חולין לז. ציון א פרק י שחיטת בהמה ועוף המסוכנים למות
מסוֹר (המוסר ממון ישראל לגוי)
->איסור מסירת יהודי לגוי
->->האם מותר למסור מי שמסר בעצמו גיטין ז. ציון א פרק א איסור מסירה לגוי
->->->אם אינו יכול להציל את עצמו בדרך אחרת גיטין ז. ציון א פרק א איסור מסירה לגוי
->->->מי שמצער את הציבור על ידי מסירה גיטין ז. ציון א פרק א איסור מסירה לגוי
->->מסירת עבריין לשלטון במדינה שיש בה סדר ומשפט גיטין ז. ציון א פרק ב איסור מסירה לגוי
->אם יש עדים שמסר - נאמנות הנמסר בשבועה לומר כמה נמסר ב"ק סב. ציון ז תקנת נגזל במוסר
->->אם המסור טוען ברי שמסר פחות או שאינו יודע ב"ק סב. ציון ז תקנת נגזל במוסר
->בלי כוונה להזיק
->->האם הוא חייב לשלם ב"ק קיז. ציון ז פסקה ב המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->->האם נפסל לעדות ולשבועה ב"ק קיז. ציון ז פסקה ב המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->האם דנים אותו בבבל ב"ק קטז: ציון פ פסקה ב מוסר שדה חבירו
->האם מותר לאחר לקחת את ממון המוסר לעצמו ב"ק קיט. ציון ה איבוד ממון מוסר
->האם צריך התראה סנהדרין עב: אחרי ציון ח התראה ברודף
->ההיתר לאבד את ממונו
->->אם איבוד ממונו בוודאי ימנע ממנו למסור או ספק ימנע ב"ק קיט. ציון ה איבוד ממון מוסר
->->אם עשה תשובה או לא עשה ב"ק קיט. ציון ה איבוד ממון מוסר
->->בידיים או בגרמא ב"ק קיט. ציון ה איבוד ממון מוסר
->->לפני שמסר או אחרי שמסר ב"ק קיט. ציון ה איבוד ממון מוסר
->הלוואה לו בריבית ע"ז כו: ציון ב דין משומד לענין ממון
->המוסר קרקע של ישראל לגוי
->->אחרי שהגוי לקח את רוב קרקעות העיר ב"ק קטז: ציון פ פסקה א מוסר שדה חבירו
->->בגזלן שאנסוהו להראות להם את קרקעותיו והראה גם את זו שגזל ב"ק קטז: ציון פ פסקה א מוסר שדה חבירו
->הריגתו - היתר או חובה
->->אחרי שמסר ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->אם אפשר למנוע את המסירה ע"י פגיעה באבריו או א"א ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->אם הוחזק כמסור (פעמיים או שלוש פעמים) או לא הוחזק ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->אם התרו בו ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->->וקיבל על עצמו התראה או לא קיבל ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->אם לא התרו בו ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->->הריגתו ע"י הנמסר או או ע"י אדם אחר ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->בידיים או בגרמא או ע"י גוי שכיר ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->לפני שמסר, אם ניכר שימסור ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->חיוב יורשיו ב"ק קטז: ציון פ פסקה ב מוסר שדה חבירו
->חיוב מן הדין או מטעם קנס ב"ק קטז: ציון פ פסקה ב מוסר שדה חבירו
->מורידים ואין מעלים (ראה: מורידים ואין מעלים)
->מי שאנסוהו להביא להם את ממון חברו והוא הביא ב"ק קיז. ציון ו אנס העומד על הממון
->->אם היה יכול להתחמק או לא היה יכול ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->->אם ממון חברו היה בידו או לא ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->->באונס ממון או נפשות ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->מי שאנסוהו להביא ממון חברו ויכלו לקחתו בעצמם והביאוֹ ב"ק קיז. ציון ו אנס העומד על הממון
->->אם היו ליד הממון או שיכלו לחפש ולמוצאוב"ק קיז. ציון ו אנס העומד על הממון
->->אם ידעו רק את מקומו הכללי של הממון ב"ק קיז. ציון ו אנס העומד על הממון
->מי שאנסוהו להביא ממונו או ממון סתם והביא ממון חברו ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->מי שאנסוהו להראות להם את ממון חברו והוא הביא ב"ק קיז. ציון ו אנס העומד על הממון
->מי שאנסוהו להראות להם את ממונו
->->והראה את ממון חברו ב"ק קיז. ציון ד המראה ממון חבירו מחמת אונס; ב"ק קיז. ציון ז פסקה ב המוסר לאנס מחמת ריב על בעלות
->->והראה את ממונו עם ממון חברו ב"ק קיז. ציון ד המראה ממון חבירו מחמת אונס
->מי שאנסוהו להראות ממון חברו והביא את ממון חברו ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->->אם יכלו לקחתו בעצמם (אחרי שהראה) והביא ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו
->מי שאנסוהו להראות ממון חברו והראה
->->אם היה יכול להשתמט או להינצל ע"י נתינת ממונו ב"ק קיז. ציון ד המראה ממון חבירו
->->באונס ממון או נפשות או יסורין ב"ק קיז. ציון ד המראה ממון חבירו מחמת אונס
->->האם מותר למסור לכתחלה כדי להינצל ב"ק קיז. ציון ד המראה ממון חבירו מחמת אונס
->מי שאנסוהו להראות ממון סתם והראה ממון חברו או את ממונו עם ממון חברו ב"ק קיז. ציון ד המראה ממון חבירו מחמת אונס
->מי שייסרו אותו ולא אמרו על מה והראה ממון חברו ב"ק קיז. ציון ד המראה ממון חבירו מחמת אונס
->->אם ייסרוהו וניכר שלא מבקשים ממון ב"ק קיז. ציון ד המראה ממון חבירו מחמת אונס
->שומר שבאו עליו גנבים ונתן להם את הפקדון - האם חייב מטעם מסור ב"ק קיז. ציון ד נאנס לתת ממון חבירו; ב"ק קיז. ציון ד פסקה ג המראה ממון חבירו מחמת אונס; ב"ק קיז. ציון ו אנס העומד על הממון
->שניים שטוענים לבעלות בדבר ודינו "כל דאלים גבר" ואחד מהם מסר אותו (ראה: כל דאלים גבר)
->שניים שמסרו ממון של אחר וא"א להשתלם מאחד מהם - האם השני משלם הכל ב"ק נג. ציון ה מזיק שחייב לשלם יותר מחלקו בנזק
מַסורה
->מחלוקת בינה לבין התלמוד על צורת כתיבה של מילה פסחים קיז: לפני ציון ד מילים המסתיימות בהברה "י-ה"
מסיח לפי תומו
->בגוי שמכר ביצה ביו"ט ואומר שנולדה לפני יו"ט ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->בטעימת גוי מתערובת איסור ביצה לח: ציון א פסקה ד-ה ביטול ברוב
->האם נאמן בדאורייתא חולין צז: ציון א בדיקת תערובת של איסור והיתר על ידי טעימה
->נאמנות אשה או קטן כשמסיחים לפי תומם
->->אם יש הוכחה נוספת או אין ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל של דבורים
->->אם מעידים לאלתר או לא ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל של דבורים
->->להוציא ממון או דבר אחר ב"ק קיד. ציון ח נאמנות אשה וקטן בנחיל של דבורים
מסייע לעבירה (ראה גם: לפני עיוור)
->אם זה יכול לבד וזה אינו יכול לבד שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
->->במלאכה בשבת שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
->באיסור מדרבנן ובאיסור מהתורה חולין קז: ציון א האיסור לתת מאכל למי שאינו נוטל ידיו
->זה יכול וזה אינו יכול ומסייע בשבת - האם אחד מהם חייב ביצה כב. ציון כ מסייע אין בו ממש
->מסייע ליהודי או לגוי שבת ב. ציון א משנת יציאות השבת וחילוקי הדינים שבה
מסירה (כקנין)
->אם רק תפס את הדבר ויכול לנתקו אצלו ב"מ ז. ציון ז שיעור התפיסה בכלי בקנין סודר
->בבהמה קידושין כה: ציון ב קנין משיכה ומסירה בבהמה
->->במכר ובמציאה קידושין כה: ציון ב קנין משיכה ומסירה בבהמה
->בספינה או בכלים כבדים קידושין כה: ציון ב קנין משיכה ומסירה בבהמה
->האם בהמה נקנית במסירה
->->אם אוחז בשערה או במוסירה ב"מ ח: ציון ב קנין מסירה בבהמה במציאה ובמקח וממכר
->->בבהמה שקל למשוך או שקשה למשוך כגון שיש כמה בהמות קשורות יחד ב"מ ח: ציון ב קנין מסירה בבהמה במציאה ובמקח וממכר
->->במכר או במציאה ב"מ ח: ציון ב קנין מסירה בבהמה במציאה ובמקח וממכר
->->ברשות הרבים או בסימטא ב"מ ח: ציון ב קנין מסירה בבהמה במציאה ובמקח וממכר
מסירות נפש
->האם מותר ליהרג ולא לעבור על מצווה שדינה "יעבור ואל יהרג" סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->->אם אנסוהו כדי להעבירו על הדת סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->->במצוות עשה סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->מצוות שחובה למסור נפש עליהן (ראה: ייהרג ואל יעבור)
מסית לעבודה זרה
->במה שונה דינו משאר דיני נפשות סנהדרין לו: ציון ד דין מסית
->דין המוסת סנהדרין סא. ציון ג החיוב על עבודה זרה באמירה; סנהדרין סז. ציון ה דרך ההסתה
->->אם לא קיבל את הסתת המסית סנהדרין סז. ציון א מסית מדיח ונביא
->->ההבדל בין יחיד מוסת לרבים המוסתים סנהדרין סא. ציון ג החיוב על עבודה זרה באמירה
->->המוסת ע"פ עצמו סנהדרין סא. ציון ג החיוב על עבודה זרה באמירה
->האומר אעבוד, אלך, נלך, תלך סנהדרין סז. ציון ה דרך ההסתה
->האם הוא צריך התראה סנהדרין סז. ציון ב דין התראה במסית
->האם יש איסור או חיוב על שליח בית דין להכות את אביו המסיתסנהדרין פה: ציון ב הבן כשליח כנגד האב המסית והמדיח
->האם מונעים ממנו לטעון טענות לפטור את עצמו סנהדרין כט. ציון פ אין טוענים למסית
->->האם מותר לאחר לטעון עבורו סנהדרין כט. ציון פ אין טוענים למסית
->האם מחזירים אותו לזכות אחרי שנידון לחובה סנהדרין לג: ציון ב מחזירין את המסית לחובה ולא לזכות
->האם נחשב מעשה ולוקה ב"מ צ: ציון נ חסימה בקול
->ההבדל בינו לבין המדיח עיר סנהדרין סז. ציון א מסית מדיח ונביא
->הכמנת עדים להעיד נגדו סנהדרין סז. ציון ב דין הכמנה במסית
->->האם צריך שיראו העדים את המעשה ביחד סנהדרין סז. ציון ב דין הכמנה במסית
->->האם צריך שהעדים יראו את המסית סנהדרין סז. ציון ב דין הכמנה במסית
->לשונות שנחשבות הסתה
->->האומר דברים המשבחים את הע"ז
->מתי הוא חייב סנהדרין סא. ציון ג החיוב על עבודה זרה באמירה; סנהדרין סז. ציון א מסית מדיח ונביא
מסתת (בשבת)
->האם חייב משום בונה, מכה בפטיש, מחתך, או ממחק
->->באבן שמחוברת להר או תלושה שבת קב: ציון ה המסתת את האבן
->->בפעולה הנעשית רק ליופי שבת קב: ציון ה המסתת את האבן
מעבד (בשבת)
->באוכל, מהתורה או מדרבנן שבת עה: ציון ב עיבוד באוכלין; שבת קח: ציון א עשיית מי מלח
-> באוכל, מהתורה או מדרבנן ביצה יא. ציון מ איסור מליחת חלבים
->במליחת צנון שבת קח: ציון ג מליחת צנון
->בעשיית מי מלח שבת קח: ציון א עשיית מי מלח
->מליחה (ראה: מלח)
->סיכת נעל בשמן שבת קמא: ציון ב נעילת מנעל לאחר שסך את הרגל בשמן
->->ישן או חדש שבת קמא: ציון ב נעילת מנעל לאחר שסך את הרגל בשמן
->->נעילת נעל לאחר שסך את הרגל בשמן שבת קמא: ציון ב נעילת מנעל לאחר שסך את הרגל בשמן
->->->בכמות גדולה שיש בה כדי לעבד את עור הנעל שבת קמא: ציון ב נעילת מנעל לאחר שסך את הרגל בשמן
->->->בכמות קטנה שיש בה רק כדי לצחצח את העור שבת קמא: ציון ב נעילת מנעל לאחר שסך את הרגל בשמן
מעבר
->דרך מלאה כדים - האם מי שרוצה לעבור רשאי לשברם ב"ק כז. ציון נ אחריות עוברי דרך בהיתקלות
->חצר מלאה כדים של אחר ובעל החצר אינו יכול לצאת בלי לשבור - האם מותר לו לצאת ולהיכנס כדרכו ב"ק כח. ציון ו הממלא חצר חבירו בכדי יין ושמן
מעגילה
->סתימת סדקים במעגילה בחול המועד מו"ק יא. ציון ז סתימת סדקים במועד
מעוברת
->האכלתה ביוה"כ (ראה: פיקוח נפש)
->האכלתה במאכל אסור (ראה: מאכלות אסורות)
->היוצאת ליהרג - אין ממתינים עד שתלד סוטה כו. ציון ה השקאת סוטה באשה מעוברת ובמינקת
->שהיא סוטה - האם ממתינים להשקותה עד שתלד סוטה כו. ציון ה השקאת סוטה באשה מעוברת ובמינקת
->->אם היא מעוברת מבעל זה או מבעל קודם סוטה כו. ציון ה השקאת סוטה באשה מעוברת ובמינקת
->שהתאוותה למאכל העלול לסכן את הוולד - האם מותר לבעלה לעכבה מלאוכלם סנהדרין עג. ציון ה עד כמה חייב אדם לסכן את עצמו כדי להציל את חברו
מעוברת חברו
->אם נשאהּ וגירשהּ - האם יכול להחזיר אחרי כ"ד חודש יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->חיוב הנושאה בנידוי יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->אם ברח יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->חיוב הנושאה לגרשה
->->אם אירס אותה ולא נשא יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->->אם הוא כהן יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->אם אסר עצמו עליה בנדר על דעת רבים יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->אם ברח יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->->אם רק אירס יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->אם נשא אותה בשוגג יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
->->->אם הוא כהן יבמות לו: ציון ז עבר ונשא מעוברת או מינקת חברו
מעונן
->הגדרת האיסור סנהדרין סה: ציון ז איסור מעונן
->האם אצטגנינות (חכמת הכוכבים) אסורה סנהדרין סה: ציון ז איסור מעונן
מעזיבה (ראה: בית משותף)
מעיים - איסור דם בהם
->באיזה צד צריך למלוח אותם חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->השומן שעל המעיים (כנתא) חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->->האם אפשר להכשירו ע"י מליחה, חיתוך ומליחה, או ניקור כלי הדם שבה חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->->האם יש בו דם חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->מליחתם עם בשר אחר, לכתחילה בדיעבד חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->שלא נמלחו חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->->הקיבה, הדקים, והכרס חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->->והתבשלו חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->->לכתחילה ובדיעבד חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
->שנמלחו בכלי שאינו מנוקב חולין קיג. ציון ה הכשרת המעיים
מעיים - טריפות בהם (ראה גם: כבד)
->אם יוצא מהם מעי נוסף חולין נח: ציון ד בהמה שיש לה שני "סניא דיבי"
->בהמה שאכלה דבר שיש חשש שינקב את מעיה חולין נח: ציון י בהמה שאכלה חלתית
->בהמה שיש לה שני "סניא דיבי" (המעי העיוור) חולין נח: ציון ד בהמה שיש לה שני "סניא דיבי"
->->אם הם נשפכים זה לזה חולין נח: ציון ד בהמה שיש לה שני "סניא דיבי"
->בהמה שנחמרו בני מעיה
->->ואין ידוע אם נפלה לאש חולין נו. ציון ו נפל לאש ונחמרו בני מעיו
->->והשתנו למראה אסור וחזרו לצבע הרגיל ע"י שליקה חולין נו: ציון ד פרק ה נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->בהמה שנפל לאש
->->האם חובה לבדוק אם מעיה או ריאתה נחמרו חולין נו. ציון ו נפל לאש ונחמרו בני מעיו
->->ונחמרו בני מעיה חולין נו. ציון ו נפל לאש ונחמרו בני מעיו
->בעל חיים שיש לו שני מעיים חולין נח: ציון ד בהמה שיש לה שני "סניא דיבי"; חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->אם אחד יוצא מהקיבה ואחד מהדקין חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->אם הם חוזרים ומתחברים חולין נח: ציון ד בהמה שיש לה שני "סניא דיבי"; חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->אם אחרי ההתחברות הם חוזרים ומתפצלים חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->פחות מכאצבע (רוחב או אורך) אחרי הפיצול חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->פחות מכאצבע (רוחב או אורך) לפני סוף הכרכשתא חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->אם הם יוצאים מהדקין חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->מאמצע הדקין חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->מראש הדקין, במקום שהדקין יוצאים מהקיבה חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->אם הם יוצאים מהקיבה חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->אם הם יוצאים ממקום אחד או משני מקומות חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->אם הם מחוברים באורך כשיעור אצבע לפני התפצלותם חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->אם הם שופכים זה לזה חולין נח: ציון ד בהמה שיש לה שני "סניא דיבי"
->->אם יש שניים מלבד המעי הרגיל חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->אם למעי הנוסף יש רק פתח כניסה ואינו מוציא חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->באורך אצבע או יותר חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->בעוף חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->אם אינם חוזרים ומתחברים חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->אם הם יוצאים ממקום אחד חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->->->אם יוצאים מעיים מכמה מקומות בקורקבן חולין נח: ציון ו בהמה ועוף שיש להם שני בני מעיים
->האם 'בני מעיים' כולל במשמעותו ריאה חולין ט. אחרי ציון ו בהמה שאבדה הריאה שלה לאחר השחיטה
->נקב בהם שנראה דומה לנקב סמוך שנעשה אחרי השחיטה חולין נ. ציון ה הקפה בבני מעיים
->->אם נראה דומה רק אחרי שמשמשו בנקב החדש חולין נ. ציון ה הקפה בבני מעיים
->->->אם לא ידוע אם משמשו בנקב הישן חולין נ. ציון ה הקפה בבני מעיים
->->בדקין ובכרס חולין נ. ציון ה הקפה בבני מעיים
->->בזמן הזה חולין נ. ציון ה הקפה בבני מעיים
->->בלב ובקורקבן חולין נ. ציון ה הקפה בבני מעיים
->נקב במעי שיוצא מהזפק לקורקבן חולין נו: ציון כ גבולות הזפק
->עוף שנחמרו בני מעיו חולין נו. ציון ו נפל לאש ונחמרו בני מעיו; חולין נו: ציון ג הגוונים האוסרים משום "נחמרו בני מעיה"
->->אברים שהם אדומים מטבעם והאדימו יותר מהרגיל חולין נו: ציון ג פרק ד הגוונים האוסרים משום "נחמרו בני מעיה"
->->אברים שהם ירוקים מטבעם והוריקו יותר מהרגיל חולין נו: ציון ג פרק ד הגוונים האוסרים משום "נחמרו בני מעיה"
->->אברים שהם ירוקים מטבעם, והאדימו חולין נו: ציון ג פרק א הגוונים האוסרים משום "נחמרו בני מעיה"
->->->בעוף מים, שיש אבר שרק בו הוא ירוק מטבעו חולין נו: ציון ג פרק ז הגוונים האוסרים משום "נחמרו בני מעיה"
->->אם השתנו למראה אסור וחזרו לצבע הרגיל ע"י שליקה חולין נו: ציון ד פרק ג נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->->->אדומים שהוריקו וע"י שליקה האדימו חולין נו: ציון ד פרק ג נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->->->בבישול מרובה או מועט חולין נו: ציון ד פרק ו נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->->->ירוקים שהאדימו וע"י שליקה הוריקו חולין נו: ציון ד פרק ג נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->->אם השתנו למראה אסור רק ע"י שליקה חולין נו: ציון ד פרק א נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->->->אם לא ידוע אם נפל לאש חולין נו: ציון ד פרק ב נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->->->בבישול מרובה או מועט חולין נו: ציון ד פרק ו נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->->אם השתנו לצבע אחר (חוץ מאדום וירוק) חולין נו: ציון ג פרק ה הגוונים האוסרים משום "נחמרו בני מעיה"
->->ואין ידוע אם נפל לאש או ידוע שלא נפל לאש חולין נו. ציון ו נפל לאש ונחמרו בני מעיו
->->כבד, לב וקורקבן שהשתנו לצהוב חולין נו: ציון ג פרק ב-ג הגוונים האוסרים משום "נחמרו בני מעיה"
->->רק מצדו החיצוני חולין נו: ציון א בני מעיים שנחמר רק צידם החיצוני
->עוף שנפל לאש
->->אם אין ידוע אם נפל לאש חולין נו: ציון ד פרק ד נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->->האם צריך לבדוק אם מעיו נחמרו חולין נו. ציון ו נפל לאש ונחמרו בני מעיו
->->->הדין אם אי אפשר לבדוק חולין נו. ציון ו נפל לאש ונחמרו בני מעיו
->->האם צריך לשלוק את המעיים לראות אם ישתנו חולין נו: ציון ד פרק ד נחמרו בני מעיים והשתנה מראיהם על ידי שליקה
->שאבדו אחרי השחיטה - חשש טריפות בהם חולין ט. אחרי ציון ו בהמה שאבדה הריאה שלה לאחר השחיטה
->שיצאו מהגוף חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->אם יצאו דרך בית הרעי חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->בעוף או בבהמה חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->והוחזרו לגוף חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->->אם התהפכו בחוץ והחזירם כסדרם חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->->אם לא ידוע אם התהפכו חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->->אם נכנסו מעצמם ע"י אנחה חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->->בהיפוך גמור או היפוך חלקי חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->->כסדרם חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->ונשארו בחוץ חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->->והתהפכו חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->שנמצאו הפוכים בתוך הגוף חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
->->אם היו כך מתחילת ברייתם חולין נו: ציון מ בני מעיים שיצאו
מעיין
->בריכה שהתמלאה ממימי מעין - האם המעין מטהר בה בזוחלים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->המשתחווה לו - האם מימיו נאסרים מטעם ע"ז ב"ק פא: לפני ציון א זכות שימוש במעין
->שהוסיפו לו מים - האם הוא מטהר בזוחלים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->->אם הוסיף מים למקום הנביעה עצמו שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->->אם המים שהוסיף מרובים על מי המעין עצמו שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->->במקום שהיו המים מגיעים בלי התוספת ובמקומות אחרים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->שחפר אדם בשדהו - האם מותר לאחר לשאוב ממנו ב"ק פא: לפני ציון א זכות שימוש במעין
->שיעור המים לטבילה - כלשהו, רביעית או ארבעים סאה חגיגה יא. ציון ג ארבעים סאה במקווה ובמעיין; חגיגה יט. ציון א ארבעים סאה בגל שנתלש
->->מהתורה ומדרבנן חגיגה יא. ציון ג ארבעים סאה במקווה ובמעיין
->->לאדם או לכלים חגיגה יא. ציון ג ארבעים סאה במקווה ובמעיין; חגיגה יט. ציון א ארבעים סאה בגל שנתלש
מעילה
->אשה שהכניסה לבעלה נכסי הקדש עם נשואיה או שהכניסה לו מנכסי אביה אחרי מותו - ממתי מועל הבעל ב"מ צו: ציון ד מעילה בנכסי הקדש של אשה נשואה
->באכילת חמץ של הקדש בפסח פסחים כט. אחרי ציון א האוכל חמץ של הקדש בפסח
->באכילת קדשים - לפי השווי הממוני חולין קא. ציון א גיד הנשה של נבלה, עולה או שור הנסקל
->בבגדי כהונה סוכה נא. ציון ז השימוש בבלאי בגדי כהונה
->->איזה שימוש מותר לעשות בהם סוכה נא. ציון ז השימוש בבלאי בגדי כהונה
->->בבגדי כהן גדול סוכה נא. ציון ז השימוש בבלאי בגדי כהונה
->בביצי הקדש של קדשי בדק הבית ושל קדשי מזבח חולין קלח: ציון א פטור ממצוות שילוח הקן במוקדשים
->בגחלת או בשלהבת של הקדש
->->בהנאה ארעית או קבועה ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->->חיוב, איסור לכתחלה או מותר ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->בגידולי הקדש פסחים נו: בלי ציון מעילה בגידולי הקדש
->בדבר שנעשית מצוותו
->->באפר הקדש ביצה לו: ציון [ח] פסקה ה דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->->בקדשי מזבח ובקדשי בדק הבית ביצה לו: ציון [ח] פסקה ה דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->בדם חטאת
->->אחרי שיוצא לנחל קדרון - מהתורה או מדרבנן יומא נט. ציון ד מעילה בדמים היוצאים לנחל קדרון
->->לפני שיוצא לנחל קדרון, לפני זריקה או אחרי זריקה יומא נט. ציון ד מעילה בדמים היוצאים לנחל קדרון
->בהנאה מהקדש אחרי שאחר מעל בו
->->בקדשי בדק הבית קידושין נה. ציון ב מועל אחר מועל במוקדשים
->->בקדשי מזבח קידושין נה. ציון ב מועל אחר מועל במוקדשים
->במחובר לקרקע פסחים כו. ציון ב הנאה מצילו של הקדש
->->האם מותר בהנאה פסחים כו. ציון ב הנאה מצילו של הקדש
->בפרה אדומה ובאפרה ביצה לו: ציון [ח] פסקה ה דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->בצל של ההיכל
->->בהנאה ארעית או קבועה ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->->חיוב, איסור לכתחלה או מותר ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->בקול, מראה וריח
->->בהנאה ארעית או קבועה ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->->חיוב, איסור לכתחלה או מותר ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->בקול, מראה וריח פסחים כו. ציון ד קול, מראה וריח אין בהם משום מעילה
->->האם מותרים בהנאה פסחים כו. ציון ד קול, מראה וריח אין בהם משום מעילה
->בקונם
->->אם אסר בקונם באכילה ולא בהנאה נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->->בכזית או בפחות מכזית נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->אם מעל האם עובר גם משום בל יחל וגם משום מועל נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->באומר "כיכר זה עלי קונם" או "כיכר זה עלי קרבן" נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->באומר "כיכר זו עלי הקדש" (קונם פרטי) נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->->אם מעל האם יוצא לחולין (כהקדש) נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->->קדושת הגוף או קדושת דמים נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->באומר "קונם כיכר זו הקדש" (קונם כללי) נדרים כח. ציון כ המקדיש נטיעות אם אינן נקצצות או עד שתיקצצנה; נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->->אם מעל האם יוצא לחולין (כהקדש) נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->באוסר פירות חבירו על עצמו נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->בהוצאה מרשות לרשות נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->->בנדר בלי התפסה נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->האוכל דבר שאסר ע"ע בקונם - האם חייב קרבן מעילה נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->->האוסר חפץ על חברו בקונם ונתָנוֹ לחברו - האם מעל בנתינה נדרים לה. ציון ג מעילה בקונמות
->בשיירי הלשכה כתובות קו: מאיזה הקדש לוקחים בשביל ההיכל והעזרות
->->אם לקחו חלק מהכסף לצורך בנין ההיכל כתובות קו: מאיזה הקדש לוקחים בשביל ההיכל והעזרות
->בשיער מחובר או תלוש של עבד שהוקדש סנהדרין טו. ציון ד פדיון שיער העומד ליגזז - בכמה?
->גזבר הנותן כסף לנחתום המתחייב לספק סולת בשעה שאין לנחתום סולת - האם מעל ב"מ נז: ציון א ביאור דברי הברייתא על המקבל לספק סלתות
->->אם קיבל הגזבר משכון ב"מ נז: ציון א ביאור דברי הברייתא על המקבל לספק סלתות
->->בגזבר המלוה מאה במאה ועשרים ב"מ נז: ציון א ביאור דברי הברייתא על המקבל לספק סלתות
->האוכל חמץ של הקדש בפסח - האם חייב במעילה ב"ק צח: אחרי ציון א דבר הגורם לממון
->האוכל עולת העוף וחשב שהוא חטאת סוכה מב. אחרי ציון ד טועה בדבר מצוה
->האומר לשליחו לתת דבר לאחר ונתן דבר שהשליח נמלך עליו - מי מעל נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->האם יש בקול דין מעילה, כגון תקיעה בשופר הקדש ר"ה כח. ציון ה התוקע בשופר הקדש, עולה ושלמים
->האם יש מעילה בשמן המשחה הוריות יא: בלי ציון מעילה בשמן המשחה
->המועל ע"י שליח ב"מ מד. ציון א השולח יד בפקדון על ידי שליח
->->אם השליח הוא חרש שוטה וקטן ב"מ מד. ציון א השולח יד בפקדון על ידי שליח
->->פטור השליח ב"מ מד. ציון א השולח יד בפקדון על ידי שליח
->המועל פחות משוה פרוטה
->->האם אסור מהתורה או מדרבנן ב"מ נה: ציון א מעילה בפחות משוה פרוטה
->->האם חייב לשלם קרן או חומש ב"מ נה: ציון א מעילה בפחות משוה פרוטה
->->האם חייב קרבן ב"מ נה: ציון א מעילה בפחות משוה פרוטה
->->האם לוקה ב"מ נה: ציון א מעילה בפחות משוה פרוטה
->המפקיד כסף של הקדש אצל שולחני - האם מעל המפקיד ב"מ מח. ציון ה השימוש במעות שניתנו לקנין ולא קנו
->->בגזבר שהפקיד והשולחני הוציא את הכסף ב"מ מג. ציון א המפקיד מעות אצל שולחני
->המקדיש חפץ שלו ואדם אחר נהנה ממנו - הנהנה לוקה ביצה לט. ציון י דין האומר "הריני עליך חרם"
->הנאה מצילו של הקדש פסחים כו. ציון ב הנאה מצילו של הקדש
->הנותן פרוטה של הקדש כתמורה למכר (ולא משך) - האם מעל ב"מ מח. ציון ה השימוש במעות שניתנו לקנין ולא קנו
->->במוכר ישראל או גוי ב"מ מח. ציון ה תוקף קנין המעות לענין מעילה
->הנותן פרוטה של הקדש לאומן בעבור עבודתו - האם מעל ב"מ מח. אחרי ציון ה תוקף הקנין כשמושך כל אומנות מהאומן
->->באומן ישראל או גוי ב"מ מח. ציון ה תוקף קנין המעות לענין מעילה
->הפודה הקדש והוסיף חומש ומעל בדבר שחילל עליו את החומש - האם צריך לשלם עליו חומש ב"מ נד: ציון ז תוספת חומש על החומש בהקדש
->הקדמת הקרבן או הכסף ב"ק קיא. ציון ד סדר ההבאה של התשלום והקרבן במעילה
->השולח שליח להביא לו משהו והשליח הביא לו דבר של הקדש בשוגג - האם המשלח מעל ב"מ מב: ציון ה פקדון שאבד ע"י טעות של המשרת
->->אם שני הדברים היו בבית אחד או בשני בתים ב"מ מב: ציון ה פקדון שאבד ע"י טעות של המשרת
->ע"י שליח ב"ק עא. ציון ג שליח שטבח בשבת מדעתו
->->ע"י מי שאינו בר שליחות ב"ק עא. ציון ד שליחות לטביחה ומכירה
מעין שבע (ראה גם: ברכה מעין שבע)
->אמירתו ביחיד שבת כד: ציון ג תפילת מעין שבע
->אמירתו בליל יום טוב שבת כד: ציון ג תפילת מעין שבע
->אמירתו בליל פסח שחל בשבת שבת כד: ציון ג תפילת מעין שבע
->האם אמירתו פוטרת בדיעבד מי שלא התפלל תפילת שבע
->->אם אמר בעצמו שבת כד: ציון ג תפילת מעין שבע
->->אם שמע אותו מהש"צ שבת כד: ציון ג תפילת מעין שבע
->הזכרת יו"ט בו ביום טוב שחל בשבת שבת כד. ציון א הזכרת ראש חודש בהפטרה בשבת
מעין שלוש (ראה גם: ברכה מעין שלוש)
מעין שמונה עשרה (ראה: הביננו)
'מעכשו'
->האומר 'על מנת' כאומר 'מעכשו' קידושין ס. ציון ג קידושין על תנאי שיתן מאתים זוז
->האם האומר 'מעכשו ולאחר זמן' מתכוון לתנאי או לחזרה קידושין נט: ציון ז המקדש מעכשו ולאחר ל' יום
->המקדש מעכשו ולאחר ל' יום (ראה: קידושין לאחר זמן)
מעלין בקודש ואין מורידין
->לענין גורלות יוה"כ שאבדו יומא לז. ציון ג הגורלות של יום הכיפורים - מעץ או מזהב
מעמד שלושתן
->אם הלווה אינו רוצה לתת לקונה או שאינו יכול - חיוב המלווה לשלם לקונה גיטין יג: ציון א פרק ד קנין במעמד שלושתן
->אם הנותן פרע את חובו למקבל ע"י הקנאה זו - האם המקבל יכול לחזור בו ולתבוע את הנותן
->->בזמן שהוא יכול לגבות מהנפקד גיטין יג: ציון א פרק ז קנין במעמד שלושתן
->אם הנפקד או המקבל או הנותן הוא גוי גיטין יג: ציון א פרק א, ח קנין במעמד שלושתן
->->במילווה או בפיקדון גיטין יג: ציון א פרק א קנין במעמד שלושתן
->אם השלישי קונה בשביל רביעי ולא בשביל עצמו ב"ק לו: ציון ה קנין של צדקה ע"י אמירה
->בהקנאת גט גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->בהקנאת חוב או פקדון כצדקה לגבאי צדקה גיטין יג: ציון א פרק ו קנין במעמד שלושתן
->בהקנאת חוב בשטר או שבעל פה גיטין יג: ציון א פרק ד קנין במעמד שלושתן
->בהקנאת חוב לפני שהגיע זמן פרעונו גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->בהקנאת חוב שפרעונו אינו ודאי גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->בהקנאת כתובה גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->->אם אח"כ מחלה עליה לבעל גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->בהקנאת שטר שחרור גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->במומר גיטין יג: ציון א פרק ח קנין במעמד שלושתן
->בקידושין (ראה: קידושין)
->בראובן האומר לשמעון לתת כסף ללוי בשבילו, כששמעון לא חייב לראובן גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->האם אפשר למכור כתובה או חוב בשטר במעמד שלושתן ב"מ יט: ציון ד המוצא שובר והמלוה מודה
->המוכר חובו במעמד שלושתן - האם יכול למחול ב"מ יט: ציון ד המוצא שובר והמלוה מודה
->המקנה חוב במעמד שלושתן ואח"כ מחל עליו גיטין יג: ציון א פרק ב קנין במעמד שלושתן
->->אם הקנין נעשה בעל כרחו של הלווה או מדעתו גיטין יג: ציון א פרק ד קנין במעמד שלושתן
->->בחוב בשטר או בחוב שבעל פה גיטין יג: ציון א פרק ד קנין במעמד שלושתן
->נגד רצונם של הנפקד או של הלווה גיטין יג: ציון א פרק ג קנין במעמד שלושתן
->->אם הם שותקים גיטין יג: ציון א פרק ג קנין במעמד שלושתן
->ע"י שליח של המקבל גיטין יג: ציון א פרק ו קנין במעמד שלושתן
->ע"י שליח של הנותן גיטין יג: ציון א פרק ו קנין במעמד שלושתן
->ע"י שליח של הנפקד גיטין יג: ציון א פרק ו קנין במעמד שלושתן
->קניית גבאי צדקה בשביל העניים ע"י מעמד שלשתן ב"ק לו: ציון ה קנין של צדקה ע"י אמירה
מעמדות
->אם אין ישראלים במעמדות האם מותר להקריב את הקרבן, לכתחילה ובדיעבד תענית כז. בלי ציון האם המעמדות מעכבים את הקרבן
->אנשי המעמד
->->אלו ישראלים נלקחים להיות מאנשי מעמד תענית כו. ציון ג אנשי מעמד
->->מי הם תענית יז. ציון ה תספורת וכיבוס לאנשי משמר ואנשי מעמד
->->מתי תספורת וכיבוס מותרים להם תענית יז. ציון ה תספורת וכיבוס לאנשי משמר ואנשי מעמד
->->צירוף כהנים ולוים תענית כו. ציון ג אנשי מעמד
->האם היו מתענים או מתפללים תפילת נעילה בחנוכה תענית כז: בלי ציון תפילת נעילה במעמדות ביום ראשון ושישי
->האם התפללו בבתי כנסת או ברחובה של עיר תענית כז: בלי ציון היכן התפללו במעמדות
->האם מתפללים נעילה בימי ראשון ושישי תענית כז: בלי ציון תפילת נעילה במעמדות ביום ראשון ושישי
->->האם נושאים כפים בה תענית כז: בלי ציון תפילת נעילה במעמדות ביום ראשון ושישי
->האם רחוב העיר קדוש כי מתפללים בו במעמדות מגילה כו. ציון א קדושת רחובה של עיר
->מי מאנשי מעמד נשאר בעירו ומי עולה לירושלים תענית כו. ציון ג אנשי מעמד
->מי מתענה בהם - אנשי מעמד שבירושלים או שבעריהם או אנשי משמר או הסנהדרין תענית כז: בלי ציון מי מתענה במעמדות
->מספר התפילות בימי המעמדות תענית כו. ציון ו קריאת התורה במעמדות במוסף ובנעילה
->->האם מתפללים תפילה נוספת תענית כו. ציון ו קריאת התורה במעמדות במוסף ובנעילה; תענית כו. ציון ז שינויים במעמדות בימים מיוחדים; תענית כו: אחרי ציון ג מספר התפילות במעמדות
->על קרבן רבים או על קרבן יחיד, מדאורייתא או מדרבנן תענית כו. ציון ב על אלו קרבנות תיקנו מעמדות
->קריאה בתורה בימי המעמדות
->->באלו תפילות תענית כו. ציון ו קריאת התורה במעמדות במוסף ובנעילה
->->במעשה בראשית ובענין הקרבנות במעמדות תענית כו. ציון ה הקריאה במעמדות
->->כמה עולים לתורה בכל פעם תענית כו. ציון ו קריאת התורה במעמדות במוסף ובנעילה
->שינויים במעמדות ביום שמביאים קרבן עצים תענית כו. ציון ז שינויים במעמדות בימים מיוחדים
->שינויים במעמדות בימים שאומרים בהם הלל, בחנוכה, בשבת, במועדים, וביום שיש קרבן מוסף תענית כו. ציון ז שינויים במעמדות בימים מיוחדים
->חלוקת קריאת התורה בהם מגילה כא: ציון ד קריאת התורה בראש חודש
מעמיד
->דבר המעמיד אוסר את תערובתו בכל שהוא (ראה: תערובת)
מעמיד בהמת חברו על קמת חבירו
->אם אכלה פירות ברה"ר ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->אם גרם שתלך לשם ע"י שהכישה ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->אם גרם שתלך לשם ע"י שעמד בפניה ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->->עד שהגיעה למקום הנזק או רק עד שיצאה מרשות בעליה ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->אם משך אותה לשם ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
->חיוב מדין אדם המזיק או מדין שן ורגל ב"ק נו: ציון א הוציאוה לסטים
מעמר (בשבת)
->איסוף ביצים או עצים שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->איסוף בלבד בלי קשירה שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->איסוף פירות שהתפזרו לכל עבר או שנפלו למקום אחר שבת קמג: ציון ג איסוף פירות שהתפזרו
->בדבר שאינו גידולי קרקע שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->במעמיד ערימה שלא במקום גידולו אלא בבית ביצה יג: ציון ז העמדת ערימה לחיוב מעשרות; ביצה יג: ציון ח מלאכת מחשבת לחיוב מעשרות
->בפירות המפוזרים בתוך פחות מארבע אמות שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->בפירות שנלקטו ואח"כ נתפזרו שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->המתכוון לקבץ את הפירות רק כדי שלא יהיו מפוזרים ואינו מתכוון לעמר שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->קיבוץ מלח שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->קיבוץ תאנים ועשייתם לדבילה שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->שלא במקום גידול הפירות שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
->->האם אסור מדרבנן שבת קמג: ציון ג איסוף פירות שהתפזרו
->שלא במקום הקצירה שבת עג: ציון ט מלאכת מעמר
מעקה
->איזו מרפסת חייבת במעקה מהתורה מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->בבית כנסת ובבית מדרש חולין קלו. ציון ח מעקה בבית השותפים ובבתי כנסיות ובתי מדרשות
->->אם יש בו בית דירה עבור החזן חולין קלו. ציון ח מעקה בבית השותפים ובבתי כנסיות ובתי מדרשות
->->בבור שבחצר בית הכנסת חולין קלו. ציון ח מעקה בבית השותפים ובבתי כנסיות ובתי מדרשות
->בבית של שותפים חולין קלו. ציון ח מעקה בבית השותפים ובבתי כנסיות ובתי מדרשות
->->אם אחד השותפים הוא גוי חולין קלו. ציון ח מעקה בבית השותפים ובבתי כנסיות ובתי מדרשות
->בנייתו למרפסת ולגג בחול מועד
->->במעקה שחייב מהתורה לבנותו או שעושים רק לצניעות מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->->באיזה גובה מותר לבנות מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->->במעשה אומן או במעשה הדיוט מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->גובה המעקה שחייבים לעשות לגג ולמרפסת מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->המשהה דבר מזיק - האם מבטל מצוות עשיית מעקה ב"ק טו: ציון מ גדר האיסור בהשהיית מזיק
->חיוב מעקה בבית מושכר ב"מ קא: ציון ס חובות המשכיר והשוכר בתיקוני הבית
->->על המשכיר או על השוכר ב"מ קא: ציון ס חובות המשכיר והשוכר בתיקוני הבית
מערכה (ראה: מזבח)
מעשה בית דין
->נאמנותו של הטוען אחרי מעשה בית דין כתובות פח: ציון ב פרק א גביית הכתובה כשמוציאה רק גט או רק כתובה
->->לענין יתומים הטוענים שנתנו לאלמנה את מזונותיה צו: ציון א אלמנה שתובעת מזונות והיתומים טוענים שנתנו
מעשה בראשית
->האם הוא חלק מחכמת הקבלה חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->האם מותר להשתמש במה שנובע ממנו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->האם מותר לקרוא ולתרגם את הפסוקים של מעשה בראשית בציבור חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->הגדרתו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->היחס בינו למחקרים פילוסופים עמוקים חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->למי מותר ללמדו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->מי ראוי לדרוש בו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
מעשה העגל (סיפור המעשה בתורה)
->האיסור לתרגם את מעשה העגל השני (דברי אהרן) מגילה כה. ציון ז האיסור לתרגם את מעשה העגל
מעשה חושב
->אותו פרצוף משני הצדדים, או שני פרצופים משני הצדדים, או רק פרצוף אחד מצד אחד יומא עב: ציון ג "מעשה רוקם" ו"מעשה חושב"
מעשה ידים
->מעשי ידיו של בן הסמוך על שלחן אביו - שלו או של האב ב"ק פז: ציון א זכויות האב
מעשה ידים - זכות בעל במעשה ידי אשתו
->אם אמרה "איני ניזונית ואיני עושה" כתובות מז: ציון ב חיוב הבעל במזונות ובכסות - מדאורייתא או מדרבנן; כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו
->->אם אמרה כך אחרי שכבר עבדה כתובות נח: ציון ג פרק א האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->->אם אמרה שאינה ניזונת לעולם כתובות נח: ציון ג פרק ד האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->->האם יכולה לחזור בה כתובות נח: ציון ג פרק ד האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->->האם נפטרת מבישול, אפייה, הצעת המיטה, והנקת בנה כתובות נח: ציון ג פרק ב האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->->האם נפטרת ממזיגת הכוס ורחיצת פניו ידיו ורגליו כתובות נח: ציון ג פרק ב האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->->לענין מלאכה בצמר כתובות נח: ציון ג פרק ב האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'; כתובות סג. ציון ב פרק ב המורדת על בעלה
->אם הבעל אמר לה "צאי מעשה ידיך במזונותיך" כתובות קז. ציון א פרק ד דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->אם הוא מצוי עם אשתו או לא כתובות קז. ציון ה האומר לאשתו "צאי מעשה ידיך למזונותיך"
->->אם היא טורחת הרבה מעבר למה שחייבת כלפי בעלה או שיש לה מלאכה חשובה כתובות קז. ציון ה האומר לאשתו "צאי מעשה ידיך למזונותיך"
->->אם לא ידוע אם הבעל אמר לה כך כתובות קז. ציון א פרק ד דין מזונות לאשה שהלך בעלה
->->אם מעשה ידיה מספיקים למזונותיה או לא כתובות קז. ציון ה האומר לאשתו "צאי מעשה ידיך למזונותיך"
->->->אם אינם מספיקים ואמר לה שישלים את החסר משלו כתובות קז. ציון ה האומר לאשתו "צאי מעשה ידיך למזונותיך"
->->אם שתקה כתובות קז. ציון ה האומר לאשתו "צאי מעשה ידיך למזונותיך"
->->בהסכמתה או בעל כרחה כתובות קז. ציון ה האומר לאשתו "צאי מעשה ידיך למזונותיך"
->אם עשתה יותר מחיובה מתוך דחק - האם העודף של הבעל או שלה כתובות סה: ציון א פרק ב דין המזונות שהאשה הותירה ולא אכלה
->->אם התאמצה במיוחד כתובות סה: ציון ט פרקים א, ב, ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->->אם עבדה בזמן שבני אדם ישנים כתובות סה: ציון ט פרקים א, ב, ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->אם עשתה כמה מלאכות בבת אחת כתובות סה: ציון ט פרקים א-ב, ה מציאת האשה והעדפה ע"י הדחק
->במותר מעשה ידיה - אם אמרה שאינה עושה ומוותרת על מזונותיה או על מעה כסף כתובות נח: ציון א המקדיש מעשה ידי אשתו; כתובות נח: ציון ג פרק א האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->המקדיש את מעשה ידי אשתו (ראה: הקדש)
מעשה מרכבה
->האם הוא חלק מחכמת הקבלה חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->האם מותר להפטיר במעשה מרכבה חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->האם מותר להשתמש במה שנובע ממנו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->האם מותר לקרוא ולתרגם את הפסוקים של מעשה מרכבה מספר יחזקאל בציבור חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->הגדרתו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->היחס בינו למחקרים פילוסופים עמוקים חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->למי מותר ללמדו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
->מי ראוי לדרוש בו חגיגה יא: ציון א דרישה במעשה בראשית ובמעשה מרכבה
מעשה קדרה
->האומר "קונם היורד לקדירה שאני טועם"
->->האם אסור ביורד לאלפס אחרי שהיה בקדירה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->->האם אסור בכל הנעשה בקדירה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->האומר "קונם היורד לקדירה" - האם אסור בכל הנעשה בקדירה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->האומר "קונם מן הנעשה בקדירה" - האם אסור בדבר שגמר עשייתו באילפס או בקדירה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->האומר "קונם מעשה קדירה שאני טועם" - האם אסור בכל הנעשה בקדירה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->האם ברכת הפרפרת פוטרת אותה ברכות מב. ציון י הברכה שמברכים על פרפרת שנלוית לסעודה
->האם ברכת הפת פוטרת אותה ברכות מב. ציון י הברכה שמברכים על פרפרת שנלוית לסעודה
->האם ברכתה פוטרת את הפרפרת ברכות מב. ציון י הברכה שמברכים על פרפרת שנלוית לסעודה
->הגדרתה ברכות מב. ציון י הברכה שמברכים על פרפרת שנלוית לסעודה
->הנודר ממעשה קדירה - במה הוא אסור
->->דבר שדי לו בישול מועט נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->->דבר שנמוח בקדירה או שיוצא ממנה שלם נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->->דייסה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->->מעשה רתחתא נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
->->תבשיל שנגמר בישולו בקדירה ואין מעבירים אותו לקדירה נדרים נא. ציון ב הנודר ממעשה קדירה
מעשה רוקם
->אותו פרצוף משני הצדדים או רק מצד אחד יומא עב: ציון ג "מעשה רוקם" ו"מעשה חושב"
->בבגדי כהונה, בפרוכת ובמסך יומא עב: ציון ג "מעשה רוקם" ו"מעשה חושב"
->במחט או באריגה יומא עב: ציון ג "מעשה רוקם" ו"מעשה חושב"
מעשה שבת (דבר שנעשה בשבת באיסור) (ראה גם: יו"ט, מתנה מגוי; מעשר, בשבת)
->איסור לעושה העבירה או לאחרים שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->איסורו במוצאי שבת, בכדי שיעשו או אח"כ שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->איסורו בשבת עצמו שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->אם בישל בשבת - האם אסור בדיעבד ביצה יז: ציון ג מי שעישר או הטביל כלים בשבת ויום טוב; ביצה יז: ציון ה מי שבשל בשבת
->->האם צריך שימתין במוצאי שבת בכדי שיעשו ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->אם הטביל כלים בשבת - האם אסור בדיעבד ביצה יז: ציון ג מי שעישר או הטביל כלים בשבת ויום טוב
->אם נעשה במלאכה דרבנן שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->->באמירה לגוי שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->אם נעשה בשוגג או במזיד שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->אם עבר איסור דרבנן או איסור דאורייתא ביצה יז: ציון ג מי שעישר או הטביל כלים בשבת ויום טוב
->אם עבר במזיד או בשוגג ביצה יז: ציון ג מי שעישר או הטביל כלים בשבת ויום טוב
->אם עישר בשבת (ראה: מעשר)
->אסור מדאורייתא או מדרבנן ע"ז כב. ציון א שותפות של ישראל וגוי בדברים שיש בהם איסור
->אסור מדאורייתא או מדרבנן ב"ק עא. ציון ג שליח שטבח בשבת מדעתו
->בהמה שנשחטה שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->בשעת הצורך שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->דבר שבושל שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->דבר שיש לו מתירין בספק מעשה שבת ביצה ד. ציון ד כל דבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן לא בטל
->האם הוא אסור מהתורה או מדרבנן שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->כלי שהוטבל בשוגג שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->למי קנסו לא לאכול ועד מתי ביצה ד: ציון ג אין מבטלין איסור לכתחילה
->מים שחוממו במוליאר או באנטיכי שבת מא. אחרי ציון ג דין מוליאר ואנטיכי
->פירות שהופרשו מהם תרומות ומעשרות בשוגג שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->תבשיל שהוחזר על כירה שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
->תבשיל שהוטמן בדבר המוסיף הבל שבת לח: ציון כ סילון של צוננים בתוך אמת מים חמים
->תבשיל שהושהה על כירה שבת לח. ציון ב המשהה קדירה על גבי כירה
מעשי ידיים (ראה: מעשה ידיים)
מעשר (ראה גם: דמאי; תרומות ומעשרות)
->אם עבר והפריש מעשר בשבת או ביו"ט - האם הפירות מותרים ביצה יז: ציון ג מי שעישר או הטביל כלים בשבת ויום טוב
->->אם הפריש בשוגג או במזיד ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->אם יש לו פירות אחרים לאכול או אין לו ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים; ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->בשבת ובמוצאי שבת ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->היתר טלטול או היתר אכילה ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->->לו או לאחרים ביצה לד: ציון ה המתקן טבל בשבת וביום טוב
->באתרוג
->->האם הולכים אחר הלקיטה או החנטה ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->->של שביעית שנכנס לשמינית ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->->של שישית שנכנס לשביעית ר"ה יד: ציון א דין אתרוג במעשר ובשביעית
->באתרוג - נקבע לפי לקיטה או גם לפי חנטהברכות לו. ציון מ שיטת הרמב"ם בצלף - פרי או ירק
->בזמן שאין כל ישראל בארץ יבמות פא. ציון ד החיוב של תרומה ומעשר בזמן הזה
->בישול קובע למעשר, בכלי שני שבת מב. ציון ו בישול בכלי ראשון ובכלי שני
->בפירות - מדרבנן או מהתורה ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
->בפירות האילן - מדאורייתא או מדרבנן ברכות לו. ציון כ מעשרות וערלה בקפריסין שבצלף
->בצלף
->->האם נוהג בו ברכות לו. ציון מ שיטת הרמב"ם בצלף - פרי או ירק
->->->בקפריסים, בעלים, בתמרות או באביונות ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן; ברכות לו. ציון כ מעשרות וערלה בקפריסין שבצלף
->->האם הולכים אחר הלקיטה או החנטה ברכות לו. ציון מ שיטת הרמב"ם בצלף - פרי או ירק
->בשקדים מריםברכות לו. ציון ח ברכה על גידולים העתידים להשתנות וניטעו לשם כך
->גידול שליש כקובע לעונת המעשרות - לענין מה ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->גמר מלאכה
->->בפרד ובצימוקים ובחרובים ובבצלים - בהעמדת ערימה ביצה יג: ציון ז העמדת ערימה לחיוב מעשרות
->->בקישואים ודלועים ואבטיחים - בנשירת הפיקס
->->->האם פיקס הוא שער דק או פרח שבראשו ביצה יג: ציון ו גמר מלאכתם של פירות
->->->ע"י שפשוף ביד או מעצמם ביצה יג: ציון ו גמר מלאכתם של פירות
->גמר מלאכה ביין לענין מעשר ב"מ צב: ציון ד זכות האכילה בפועל שנשכר לסתום חביות
->גמר מלאכה ביין לענין מעשר
->->משישלה בחביות - גדרו ע"ז נו. ציון ג מאימתי נגמרת מלאכת היין לענין מעשר
->->קיפוי בבור - גדרו ע"ז נו. ציון ג מאימתי נגמרת מלאכת היין לענין מעשר
->דין בל תאחר בו ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->->במעשר ראשון ומעשר עני ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->->זמנו ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->האומר ללוי "כור מעשר יש לך בידי" - האם נקנה ללוי נדרים לד: ציון א המקדיש כיכר של הפקר
->האומר שפירותיו אינם מעושרים אבל פירות חברו מעושרים - האם הוא נאמן כתובות כד. ציון א חשש גומלין בעדות
->->אם יש בידו כלי מלאכתו כגון כלים שנחוצים למוכר תבואה כתובות כד. ציון א חשש גומלין בעדות
->האם הוא מותר לזרים נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות במודר הנאה
->האם יו"ט קובע למעשר כמו שבת ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->האם יש לגוי קנין בקרקע בארץ ישראל להפקיע מחיוב מעשרות ב"מ קא. ציון ד דין מעשר במקבל ובחוכר שדה מגוי
->האם מעשר פירות נחשב דבר שיש לו עיקר בתורה ע"ז כא: בלי ציון "לפני עור" באיסור דרבנן
->האם מעשר ראשון ניתן גם לכהן מהתורה יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->האם מעשרות שלא הופרשו הם כאילו הופרשו קידושין נח. ציון ו דין מתנות שלא הורמו
->הזהרת בני הבית עליו לפני השבת שבת לד. ציון א הזהרת בני הבית על ההכנות לשבת
->המבטיח ללוי שיתן לו מעשרות - האם הוא קנוי ללוי
->->אם היה ממכירי לוייה או לא ב"מ מט. ציון ה פסקה ב החוזר מהבטחתו לתת מתנה
->->האם יכול לחזור בו ב"מ מט. ציון ה פסקה ב החוזר מהבטחתו לתת מתנה
->המוכר פירות - מתי המוכר או הקונה חייבים במעשר ובתרומה ובתרומת מעשר, מהתורה או מדרבנן ב"מ פח. ציון א מוכר ולוקח פטורים ממעשר מהתורה
->המקבל או חוכר שדה מגוי - האם חייב לעשר את הפירות מחלק השדה של הגוי ב"מ קא. ציון ד דין מעשר במקבל ובחוכר שדה מגוי
->הפקר פטור ממעשר (ראה גם: הפקר; תרומות ומעשרות)
->->בדבר שבעליו אינו מקפיד עליו ב"מ קז. ציון ג שחליים בשדה פשתן לענין גזל
->->בהפקר מפורש או בהפקר של יאוש ב"מ כא: ציון ח פסקה ד-ה פירות שנמצאו בדרך
->->בפירות שהופקרו אחרי גמר מלאכה ב"מ כא: ציון ח פסקה ד-ה פירות שנמצאו בדרך
->->בתאנים או קציעות שנמצאו בדרך בצד עץ תאנים או שדה קציעות ב"מ כא: ציון ח פסקה ד-ה פירות שנמצאו בדרך
->->->אם נמצאו הקציעות לפני שהתייבשו או אחרי שהתייבשו ב"מ כא: ציון ח פסקה ד-ה פירות שנמצאו בדרך
->הפרשת תרומת מעשר לפני הפרשת מעשר יבמות פה: ציון ב האוכל פירות שלא הופרשו מהם מעשרות
->הפרשתו בין השמשות בשבת שבת לד. ציון ב הדין של שבות בין השמשות
->הפרשתו בשבת וביו"ט
->->בטבל דרבנן ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->->האם אסור משום מתקן ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->הפרשתו מגידולי פירות שכבר הופרש מהם מעשר, גם מהעיקר
->->->האם צריך להפריש מהתוספת לבד ומהעיקר לבד נדרים נז: ציון ו הפרשה מגידולי פירות שהופרשו מהם מעשרות
->->->ממקום אחר או מיניה וביה נדרים נז: ציון ו הפרשה מגידולי פירות שהופרשו מהם מעשרות
->->->מעיקר הדין או לחומרא נדרים נז: ציון ו הפרשה מגידולי פירות שהופרשו מהם מעשרות
->הקנס של עזרא
->->בדורו, או בבית שני, או כל הדורות יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->->בזמן שתרומה דאורייתא או דרבנן יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->->שהכהנים יקבלו יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->->->האם גם לויים מקבלים (במקום שיש כהן או שאין כהן) יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->->->עניים או עשירים יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->->שעניים יקבלו יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->->->האם גם לויים מקבלים יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->->->כהנים, לויים או ישראלים יבמות פו. ציון ב למי נותנים מעשר ראשון
->השלב הקובע את שנת המעשר
->->בדקלים ובבנות שוח ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
->->בזיתים ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם; ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
->->בענבים המיועדים ליין או לאכילה ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->->בפירות - לפי חנטה או גם לפי הלקיטה ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר בפירות האילן
->->בתבואה, בפירות, בקטניות, בפול המצרי ובירקות ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->->האם הוא זהה לשלב הקובע לעונת המעשרות ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->טבל שהופרש ממנו תרומה ולא מעשר (ראה: טבל)
->לוי שמכר שדה ע"מ שהמעשר שלו ומכָרָה וקנָאָה חזרה נדרים מו. ציון ה הנודר מדברים של חברו ומת חברו או מכרם
->מאיזה שלב בגידול פרי הוא חייב במעשר ברכות לו: ציון ו מאימתי מברכים על הפרי בורא פרי העץ
->ממתי טבל חייב במעשר
->->בתבואה, בירקות ובפירות האילן ב"מ פח. ציון א מיאמתי הטבל נאסר וחייב במעשרות
->->מהתורה ומדרבנן ב"מ פח. ציון א מיאמתי הטבל נאסר וחייב במעשרות
->מתי חל חובת ביעור מעשרות ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר
->עונת המעשרות
->->של זיתים ושל תבואה - הבאת שליש שביעית פ"ד מ"ט ציון ס השיעור של "הכניסו שליש" בזיתים
->->של תאנים שביעית פ"ד מ"ז ציון מ מאימתי אוכלים תאנים בשביעית
->עישר בשבת (ראה: מעשה שבת)
->קביעה למעשר ע"י הפרשת תרומה
->->אם הפריש תרומה אחרי גמר מלאכה ביצה לה. ציון ב הפרשת תרומה קובעת למעשר
->->בדבר שלא נגמרה מלאכתו ביצה לה. ציון ב הפרשת תרומה קובעת למעשר; ביצה לה. ציון ד חיוב מעשר כשהיה אוכל, ונכנסה שבת
->->בתאנים ובשאר פירות ביצה לה. ציון ב הפרשת תרומה קובעת למעשר
->קביעה למעשר ע"י חצר
->->אם היה אוכל טבל אכילת עראי ונכנס לחצר, בדבר שנגמרה מלאכתו או שלא נגמרה
->->->האם מותר לו לגמור בחצר ביצה לה. ציון ג חיוב מעשר כשהיה אוכל ונכנס לחצר; ביצה לה. ציון ד חיוב מעשר כשהיה אוכל, ונכנסה שבת
->->->האם מותר לו לגמור כשיצא מהחצר ביצה לה. ציון ג חיוב מעשר כשהיה אוכל ונכנס לחצר; ביצה לה. ציון ד חיוב מעשר כשהיה אוכל, ונכנסה שבת
->->אם הכניסוֹ לחצר במטרה לקצותו - האם מותר לו או לאחרים לאכול ממנו עראי ביצה לד: ציון ג חצר אינה קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו
->->בדבר שלא נגמרה מלאכתו ביצה לד: ציון ג חצר אינה קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו
->->->אם חסר מעשה או לא חסר מעשה לגמר מלאכה ביצה לה. ציון ד חיוב מעשר כשהיה אוכל, ונכנסה שבת
->קביעה למעשר ע"י מכר
->->בדבר שלא נגמרה מלאכתו ביצה לה: ציון א קביעה למעשר כשמחליף עם חבירו
->->במחליף פירות עם חברו ביצה לה: ציון א קביעה למעשר כשמחליף עם חבירו
->קביעה למעשר ע"י מלח
->->אם נגמרה מלאכתו או לא נגמרה ביצה לה. ציון א קביעת פירות למעשר במליחה
->->ב"מולח" או בטובל אחד אחד או שתים שתים במלח ביצה לה. ציון א קביעת פירות למעשר במליחה
->קביעה למעשר ע"י צירוף שניים ביצה לה. ציון א קביעת פירות למעשר במליחה
->קביעה למעשר ע"י שבת
->->אם התחיל לאכול עראי לפני שבת ביצה לה. ציון ג חיוב מעשר כשהיה אוכל ונכנס לחצר
->->->וגומר לאוכלו במוצאי שבת ביצה לה. ציון ד חיוב מעשר כשהיה אוכל, ונכנסה שבת
->->->וגומר לאוכלו בשבת ביצה לה. ציון ד חיוב מעשר כשהיה אוכל, ונכנסה שבת
->->אם ייחד (אדם גדול או תינוק) פירות לשבת - אכילתם לפני שבת או אחרי שבת ביצה לד: ציון ב שבת קובעת למעשר; ביצה לה. ציון ג חיוב מעשר כשהיה אוכל ונכנס לחצר; ביצה לה. ציון ד חיוב מעשר כשהיה אוכל, ונכנסה שבת
->->אם ליקטם לא לצורך שבת ונגמרה מלאכתם או לא נגמרה מלאכתם ועברה עליהם שבת ביצה לד: ציון ב שבת קובעת למעשר
->->אם ליקטם עם דמדומי חמה או ערב שבת בבוקר ביצה לד: ציון ב שבת קובעת למעשר
->->באכילה בשבת עצמה ביצה לד: ציון ב שבת קובעת למעשר
->->בדבר שלא נגמרה מלאכתו ביצה לה. ציון ד חיוב מעשר כשהיה אוכל, ונכנסה שבת
->->->אכילתו בשבת או אחרי שבת ביצה לד: ציון ד קביעת שבת למעשר בפירות שלא נגמרה מלאכתן
->->->אם ייחד אותו לשבת או לא ייחד ביצה לד: ציון ד קביעת שבת למעשר בפירות שלא נגמרה מלאכתן; ביצה לה. ציון ג חיוב מעשר כשהיה אוכל ונכנס לחצר
->קביעה למעשר ע"י שנתן לפניו ביצה לה. ציון א קביעת פירות למעשר במליחה
->קביעתו (ראה גם: טבל)
->שבת קובעת למעשר - אכילת טבל אכילת ארעי בערב שבת פסחים קה. ציון א שבת קובעת לקידוש
->שהופרש בשבלים
->->איסור אכילה ממנו עראי לפני הפרשת תרומת מעשר
->->->אם הכניסם לבית בעודם שבלים ביצה יג. ציון ו האוכל מעשר ראשון שהקדימו בשבלין
->->->האם חייב מלקות ביצה יג. ציון ו האוכל מעשר ראשון שהקדימו בשבלין
->->->מהתורה או מדרבנן ביצה יג. ציון ו האוכל מעשר ראשון שהקדימו בשבלין
->->חיוב הלוי לדוש ולזרות את תרומת המעשר ממנו ביצה יג. ציון ג לוי שלקח מעשר בשבלים
->->->מתי חייב לתת גם את התבן ביצה יג. ציון ג לוי שלקח מעשר בשבלים
->->פטור מתרומה גדולה
->->->אם מירח לפני שהפריש תרומת מעשר או אח"כ ביצה יג. ציון ג לוי שלקח מעשר בשבלים; ביצה יג: ציון ב הפרשת תרומה גדולה ממעשר ראשון שהקדימו בשבלין
->->->אם ניטל המעשר אחרי דישה ולפני ראיית פני הבית ביצה יג: ציון ב הפרשת תרומה גדולה ממעשר ראשון שהקדימו בשבלין
->שנזרע - הפרשת תרומת מעשר ממנו
->->אם זרע בשביעית או בשאר שנים נדרים נח: ציון א הפרשת תרומות ומעשרות מגידולי מעשר
->->אם זרעו כלה או לא נדרים נח: ציון א הפרשת תרומות ומעשרות מגידולי מעשר
->->הכמות נדרים נח: ציון א הפרשת תרומות ומעשרות מגידולי מעשר
->->הפרשה ממקום אחר נדרים נח: ציון א הפרשת תרומות ומעשרות מגידולי מעשר
->תאנים שבמוקצה - אכילה מהם עראי
->->במוקצה או חוץ לה ביצה לד: ציון ג חצר אינה קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו
->->ע"י בעל הבית או בניו או אשתו ביצה לד: ציון ג חצר אינה קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו
->תרומת מעשר - האם ישראל יכול להפרישה נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות במודר הנאה
מעשר בהמה
->אין מעשרים מבקר על צאן ולהיפך ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
->בבהמות שאחים קנו בכסף של הירושה המשותפת או שנולדו מהבהמות שקנו ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
->בבהמות שהיו לשותפים לפני שהשתתפו והכניסו לשותפות ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
->בבהמות שירשו אחים ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
->בבהמות של אחים שנולדו לפני שהאחים חלקו ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
->בבהמות של שותפים או אחים שחלקו
->->אם חלקו גדיים כנגד גדיים או גדיים כנגד טלאים ביצה לט: ציון ד אחים שחלקו וחזרו ונשתתפו
->->אם חלקו ואח"כ השתתפו ביצה לט: ציון ד אחים שחלקו וחזרו ונשתתפו
->בבהמות שנולדו לשותפים מבהמות השותפות ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
->בבהמות שקיבלו כהנים מגזל הגר ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
->בהמת מעשר בעיר הנידחת - האם תמות, תינתן לכהן או תיפדה סנהדרין קיב: ציון ג דין בכור ומעשר בעיר הנידחת
->->תמימה או בעלת מום סנהדרין קיב: ציון ג דין בכור ומעשר בעיר הנידחת
->האיסור להפרישו ביו"ט ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין; ביצה לו: ציון [ח] פסקה ד דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->האיסור להפרישו בשבת ביצה לו: ציון [ח] פסקה ד דברים האסורים בשבת וביו"ט משום רשות ומשום מצוה
->הבאת חגיגה ממעשר בהמה
->->אם כשעוברת תחת השבט מקדיש אותה לחגיגה ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->->אם טופל אותה עם בהמת חולין ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->->ביו"ט ובשאר ימי הרגל ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->כבשים ועזים מתעשרים מזה על זה ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
->כהן שקיבל עשר בהמות בגזל הגר - חיובן במעשר בהמה ב"ק קי: ציון ג זכות הכהנים בגזל הגר
->נוהג רק בבקר וצאן ביצה לט: ציון ג דין מעשר בהמה וקלבון באחים שותפים
מעשר עני (ראה גם: מתנות עניים)
->האם טובת הנאה לבעלים
->->אם הוא מתחלק בבית נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->->->אחרי שהניח בשדה ולא באו עניים נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->->אם הוא מתחלק בשדה נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->הנודר מן הבריות - האם מותר לקחת מעשר עני
->->אם הוא מתחלק בבית נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->->אם הוא מתחלק בשדה נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->הקדמת אשה לאיש בחלוקת מעשר עני יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->->שמתחלק בבית (של הנותן או של האשה) יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->->שמתחלק בגורן יבמות ק. ציון ג הקדמת האשה לאיש כדי למנוע את בושתה
->מדמאי (ראה: דמאי)
->מקום חלוקתו - בבית או בשדה
->->בזמננו שאנשים לא טורחים ללכת לשדה נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->->בימות הגשמים או בימות החמה נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->->במקום שהתבואה משתמרת בשדה או לא נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->->בשעת ביעור מעשרות ובשאר השנים נדרים פד: ציון ב חלוקת מעשר עני בבית ובשדה
->נתינתו לגוי עני, כשהוא לבד או כשהוא עם עניי ישראל גיטין סא. ציון ב גמילות חסד לגוי
מעשר שני
->איסור מכירתו - בחליפין שביעית פ"ח מ"ד ציון א תשלום בפֵּרות שביעית שעתיד ללקוט
->אכילתו בגגות ירושלים פסחים פה: ציון ט קדושת גגין ועליות
->אכילתו בזמן הזה בירושלים מכות יט. ציון ג מעשר שני בזמן הזה; מכות כ. ציון ב "מחיצה לאכול", דאורייתא, "מחיצה לקלוט", דרבנן
->אכילתו בחלל שערי ירושלים, בחלונות ובעובי החומות פסחים פה: ציון ה האגף, החלונות ועובי החומה
->אכילתו בירושלים כשאין חומה מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->אכילתו ע"י אדם שהוא שני לטומאה חולין לג: ציון ב מעשר שנגע בו שני לטומאה
->אכילתו ע"י אונן יבמות עג. ציון ז אונן באכילת מעשר שני
->->האם אסור לו בהנאה יבמות עג. ציון ז אונן באכילת מעשר שני
->->האם לוקה עליו יבמות עג. ציון ז אונן באכילת מעשר שני
->אכילתו ע"י ערל יבמות עג. ציון ב ערל באכילת מעשר שני
->->אם אכל חצי זית תרומה וחצי זית מ"ש - האם לוקה יבמות עג. ציון ב ערל באכילת מעשר שני
->אכילתו תחת אילן שעיקרו בתוך ירושלים ונופו נוטה לחוץ או להיפך מכות יב. ציון ע נופו ועיקרו של אילן למעשרות ולמקלט
->גידוליו (ראה: גידולי מעשר שני)
->האוכלו לפני שראה פני החומה
->->האם לוקה משום "לא תוכל לאכול בשעריך" מכות יט: ציון ו אכילת מעשר שני קודם שראה פני החומה
->->האם מכים אותו מכת מרדות מכות יט: ציון ו אכילת מעשר שני קודם שראה פני החומה
->האיסור לפדותו משנכנס לירושלים - מהתורה או מדרבנן פסחים לח. אחרי ציון ג מצת חלה של מעשר שני
->האם יוצאים ידי חובה באתרוג של מ"ש, בירושלים ובגבולין סוכה לה: ציון ז אתרוג של מעשר שני
->האם יוצאים ידי חובה במצה של מ"ש בירושלים סוכה לה. ציון ב מצה של מעשר שני
->האם מותר או אסור או חובה להחליף מעות נחושת של מעשר שני במטבע כסף מחוץ לירושלים ב"מ מה. ציון ג החלפת מעות מעשר שני מכסף לנחושת ולהיפך
->->אם היו לו מעות בשווי סלע או חצי סלע (וגם שקל כסף שהוא חצי סלע) ב"מ מה. ציון ג החלפת מעות מעשר שני מכסף לנחושת ולהיפך
->האם מותר לקנות תמד בכסף מעשר שני (ראה: תמד)
->האם מותר לתת פירות מעשר שני במתנה
->->אם נתן משום שקיבל איזו טובה המקבל או שלא קיבל ב"מ מה: ציון ד נתינת מעשר שני במתנה
->->לענין זכות האכילה ב"מ מה: ציון ד נתינת מעשר שני במתנה
->->לענין מי נחשב בעלים וחייב לתת חומש בפדיונו ב"מ מה: ציון ד נתינת מעשר שני במתנה
->האם צריך נטילת ידים לאכילת מעשר שני חגיגה יח: לפני ציון א השני נטילת ידים לפירות מעשר שני
->->פירות או לחם חגיגה יח: לפני ציון א השני נטילת ידים לפירות מעשר שני
->->לנגיעה בפירות מעשר שני חגיגה יח: לפני ציון א השני נטילת ידים לפירות מעשר שני
->הבאת לחמי תודה ממעות מעשר שני
->->אם אמר "הרי עלי תודה מן החולין ולחמה מן המעשר" ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
->->אם אמר "הרי עלי תודה מן המעשר" ביצה כ. ציון א הנודר תודה על מנת לצאת ידי חגיגה
->הבאת עולת ראיה וחגיגה ממעות מעשר שני ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->->אם הן מעורבות עם מעות חולין ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->->->שיעור אכילה הראשונה שצריכה להיות מהחולין ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->->הבאת בהמה אחת ממעות מעשר שני ובהמה שנייה ממעות חולין ביצה יט: ציון ה כל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין
->הבאת קרבנות נזירות ממעות מעשר שני (ראה: נזיר)
->הדלקת נר בשמן מעשר שני טהור שביעית פ"ח מ"ב לפני ציון ד הדלקה בשמן מעשר שני טהור
->->בשמן שראוי לאכילת אדם שביעית פ"ח מ"ב לפני ציון ד הדלקה בשמן מעשר שני טהור
->->בשעת ביעור מעשרות שביעית פ"ח מ"ב לפני ציון ד הדלקה בשמן מעשר שני טהור
->הדלקת נר בשמן של מעשר שני טהור יבמות עג. ציון ט איסור ביעור ואכילה בטומאה - במעשר שני
->המוצא פירות בכלי שרשומה עליו מ' - חשש שהם מעשר שני יבמות קטו: ציון ב המוצא פירות בכלי
->המניח מנה מעות מעשר שני בתיבה ומצא מאתיים או להיפך ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->->בכיס אחד ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->->בשני כיסים, קשורים זה לזה או לא קשורים ביצה י: ציון א זימן שנים ומצא שלשה, שלשה ומצא שנים
->הערמה על תוספת חומש בפדיונו ע"י הקנאתו לקטן גיטין סד: ציון ז פרק ג זכיית קטן לעצמו ולאחרים
->הפודה מעשר שני בלא חומש
->->בשבת או בחול שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->->האם הוא מחולל שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->->האם מותר לאכול את הפירות שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->->האם מותר לטלטלו בשבת שבת קכז: ציון ה טלטול מעשר שני והקדש שנפדו בלא חומש
->חובת הביעור, בפירות שכבר נמצאים בירושלים יבמות עג. ציון ח ביעור במעשר ובביכורים
->חולין שנקנו בכסף מעשר שני
->->אכילתם ע"י אדם שהוא שני לטומאה חולין לג: ציון ב מעשר שנגע בו שני לטומאה
->->שנגע בהם שני לטומאה חולין לג: ציון ב מעשר שנגע בו שני לטומאה
->חיוב חלה בעיסה של מעשר שני פסחים לז: ציון ג חלה בעיסה של מעשר שני
->חילול כסף מ"ש
->->החלפת מטבע כסף של מעשר שני במעות נחושת בירושלים או מחוץ לירושלים ב"מ מה. ציון ג החלפת מעות מעשר שני מכסף לנחושת ולהיפך
->->כסף מעשר שני של דמאי שחולל על פירות - האם מותר (או חובה) להעלות את הפירות לירושלים או שצריך (או מותר) לחללם על כסף ב"מ נה: ציון ס פירות שחילל עליהם מעות מע"ש של דמאי
->->על דינר זהב ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->->במטבעות נחושת של מעשר שני ב"מ מד: ציון ב החלפת מעות כסף של מעשר שני בזהב
->->על כסף אחר
->->->אם הכסף השני חריף יותר ב"מ מה. ציון ד החלפת דמי מעשר שני מכסף לכסף
->->->אם כסף מעשר שני התערב בחולין ב"מ מה. ציון ד החלפת דמי מעשר שני מכסף לכסף
->->->אם מטרתו להקל ממשאו או לחסוך עמלת שולחני ב"מ מה. ציון ד החלפת דמי מעשר שני מכסף לכסף
->->->בכסף מ"ש של דמאי ב"מ מה. ציון ד החלפת דמי מעשר שני מכסף לכסף
->->->חילול מטבעות קטנים על מטבע גדול ב"מ מה. ציון ד החלפת דמי מעשר שני מכסף לכסף
->->->לכתחלה ובדיעבד ב"מ מה. ציון ד החלפת דמי מעשר שני מכסף לכסף
->->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ מה. ציון ד החלפת דמי מעשר שני מכסף לכסף
->->על מטבעות נחושת ב"מ מד. ציון ו הגדרת הנחושת כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->על פרי, מדאורייתא או מדרבנן ב"מ מד: ציון ב החלפת מעות כסף של מעשר שני בזהב
->->->במעשר שני של דמאי ב"מ מד: ציון ב החלפת מעות כסף של מעשר שני בזהב
->חילול מעות מ"ש על בהמה חיה ועוף חיים, בירושלים ובגבולין סוכה מ: ציון ו חילול מעות מעשר על בעלי חיים
->חילולו אם אינו ברשותו סוכה לט. אחרי ציון ה איך מחללים את המעות שאינם ברשותו
->חילולו בשנת השמיטה, שאינו שלו ב"ק סט. ציון ז חילול דבר שאינו ברשותו
->חילולו ע"י בעליו, אם נגזל ב"ק סט. ציון ז חילול דבר שאינו ברשותו
->חילולו על אסימון - מטבע עגול בלי צורה או עם צורה פגומה ב"מ מד. ציון ז פסקה ג-ד מעות הרעות לענין מקח וממכר
->חילולו על דינר זהב ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->חילולו על כסף שאין לו צורה סוכה מא. לפני ציון ב אין פודין מעשר שני אלא על כסף
->חילולו על כסף שנמצא במקום אחר
->->אם המחלל יכול להגיע לשם ב"ק צז: ציון ד חילול מעשר שני במטבע ממקום אחר
->->אם יש סכנת דרכים בדרך לשם ב"ק צז: ציון ד חילול מעשר שני במטבע ממקום אחר
->->אם נפל הכסף לים ב"ק צז: ציון ד חילול מעשר שני במטבע ממקום אחר
->חילולו על מטבע שיוצא רק במדינה אחרת ב"ק צז: ציון א המלוה על המטבע ונפסלה
->->אם אינו יוצא במקום הימצאות המטבע או במקום הימצאות המחלל ב"ק צז: ציון ד חילול מעשר שני במטבע ממקום אחר
->חילולו על מטבע שנפחתה ב"מ נב. ציון ה פסקה ד סלע שנפחת
->->אם יוצאת ע"י הדחק או לא ב"מ נב: ציון ו חילול מעשר שני על מטבע שנפחת
->->אם נפחתה כדי אונאה או יותר ב"מ נב: ציון ו חילול מעשר שני על מטבע שנפחת
->->לפי שווייה הנוכחי או לפי שווייה המקורי או מעט פחות ב"מ נב: ציון ו חילול מעשר שני על מטבע שנפחת
->חילולו על פירות אחרים סוכה מא. לפני ציון ב אין פודין מעשר שני אלא על כסף
->חילולו על פרוטות נחושת
->->אם התכוון להתפיס את כל הפרוטות בקדושת מעשר בלי להשאיר חולין בחלק מפרוטה אחת ב"מ נג. אחרי ציון ח חילול מעשר שני על פרוטות
->->אם חישב בדיוק את ערך הפירות והן שווים מספר פרוטות שלמות בלי חלק מפרוטה ב"מ נג. אחרי ציון ח חילול מעשר שני על פרוטות
->->אם יש עמהן איסר או אין ב"מ נג. אחרי ציון ח חילול מעשר שני על פרוטות
->->אם מטרת החילול היא להשאיר באחת מהפרוטות מקום לחלל מעשר שני שאין בו שוה פרוטה המעורב בחולין ב"מ נג. אחרי ציון ח חילול מעשר שני על פרוטות
->חילולו על שאינו מינו סוכה מא. לפני ציון ב אין פודין מעשר שני אלא על כסף
->חסימת בהמה הדשה במעשר שני ב"מ צ. ציון ה דין חסימה בדיש בתרומה ובמעשר
->כסף מעשר שני
->->הניחו במקום מסוים ואח"כ מצא שם מעות מונחות בצורה שונה - האם המעות הם מעשר שני או חולין פסחים י. ציון ז שינוי בנמצא לעומת המונח
->->מעות שנמצאו בירושלים או בהר הבית - האם הן מעות מעשר או חולין פסחים ז. ציון ג מעות הנמצאות בירושלים
->->תיבת חולין ומעשר שני שנמצאו בה מעות - האם הן מעות מעשר או חולין פסחים ז. ציון ו תיבת חולין ומעשר שני שנמצאו בה מעות
->כסף מעשר שני
->->קניית שמן להדלקה בו שביעית פ"ח מ"ב לפני ציון ד הדלקה בשמן מעשר שני טהור
->כסף מעשר שני - קניית דברים שאינם מקיימים את הגוף (כגון בגדים) יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים ממעות מעשר שני; יבמות עד. בלי ציון סיכה בשמן של מעשר שני טמא
->->בדרך חילול, שהכסף יוצא לחולין, או שאינו יוצא יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים
->->בכסף שחילל עליו מעשר שני טמא יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים ממעות מעשר שני
->->החיוב לאכול כנגד כסף מ"ש שקנה בו בגדים
->->->אם הכסף כבר אינו בעולם יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים ממעות מעשר שני
->->->בתורת תשלומים או בתורת קנס יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים ממעות מעשר שני
->->מלקות על כך יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים ממעות מעשר שני
->מי שנטמא גופו בטומאה מדרבנן - האם הוא טעון טבילה לאכילת מ"ש חגיגה יח: לפני ציון א השני נטילת ידים לפירות מעשר שני
->מלקות על ביעורו בטומאה יבמות עג. ציון ט איסור ביעור ואכילה בטומאה - במעשר שני
->ממון גבוה או ממון הדיוט ב"מ צ. ציון ה דין חסימה בדיש בתרומה ובמעשר
->ממון גבוה או ממון הדיוט ב"ק סט. ציון ז חילול דבר שאינו ברשותו
->ממון גבוה או ממון הדיוט פסחים לז: ציון ג חלה בעיסה של מעשר שני; פסחים לח. ציון א מצה של מעשר שני בפסח
->ממון גבוה או ממון הדיוט קידושין נד: ציון י פירות מעשר שני שהתייקרו לאחר משיכה
->ממון גבוה או ממון הדיוט, בירושלים ובגבולין סוכה לה: ציון ז אתרוג של מעשר שני
->ממון גבוה או ממון הדיוט יבמות עד. בלי ציון סיכה בשמן של מ"ש טמא; יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים ממעות מ"ש
->נטילת ידיים לפני אכילתו חולין לג: ציון ב מעשר שנגע בו שני לטומאה
->->פת או פירות חולין לג: ציון ב מעשר שנגע בו שני לטומאה
->נטילת ידיים לפני אכילתו חגיגה יח: לפני ציון א השני נטילת ידים לפירות מעשר שני
->->פירות או לחם חגיגה יח: לפני ציון א השני נטילת ידים לפירות מעשר שני
->->לנגיעה בפירות מעשר שני חגיגה יח: לפני ציון א השני נטילת ידים לפירות מעשר שני
->נטילת לולב באתרוג של מעשר שני פסחים לז: ציון ג חלה בעיסה של מעשר שני
->סיכת שמן של מעשר שני
->->טמא או טהור יבמות עד. בלי ציון סיכה בשמן של מעשר שני טמא
->->על מת יבמות עד. בלי ציון קניית מלבושים ממעות מעשר שני
->פדיונו
->->אחרי שנקלט במחיצות ירושלים סנהדרין קיב: אחרי ציון ד מעשר שני של עיר הנידחת
->->מי עושה את השומא סנהדרין יד: ציון ג פדיון נטע רבעי - בכמה?; סנהדרין יד: ציון ד פדיון מעשר שני ע"י שלושה לקוחות
->->->כמה שמאים דרושים סנהדרין יד: ציון ג פדיון נטע רבעי - בכמה?
->פדיונו
->->האם המ"ש מתחלל משעת משיכה או משעת נתינת מעות קידושין נד: ציון י פירות מעשר שני שהתייקרו
->->תוספת חומש באשה שפודה קידושין כד. ציון א פדיון מעשר שני על ידי אשה
->פדיית מעשר שני טמא בירושלים יבמות עד. בלי ציון סיכה בשמן של מעשר שני טמא
->פדייתו בירושלים
->->תחת אילן שעיקרו בתוך ירושלים ונופו נוטה לחוץ או להיפך מכות יב. ציון ע נופו ועיקרו של אילן למעשרות ולמקלט
->->אם האדם בירושלים אוחז מ"ש בחוץ ע"י קנה ארוך או בידיו או על כתפו, והמשא אינו קשור באדם מכות יט: ציון ד פדיון מעשר שני "הוא בפנים ומשאו בחוץ"
->->בזמן הזה מכות יט. ציון ג מעשר שני בזמן הזה
->->אם המ"ש טהור ובעליו טמא מכות יט: ציון ג פדיית מעשר שני בירושלים
->->טבל שנגמרה מלאכתו ועבר בירושלים מכות כ. ציון ב "מחיצה לאכול", דאורייתא, "מחיצה לקלוט", דרבנן
->צירוף פירות מ"ש עם כסף וחילולם על מטבע גדול ב"מ מה. ציון ג החלפת מעות מעשר שני מכסף לנחושת ולהיפך
->קניית בהמה במעות מעשר שני קידושין נה: ציון י אין לוקחים בהמה במעות מעשר שני
->קניית מי מלח בכסף מעשר שני חולין כה: ציון ה דין תמד לעניין מעשרות ולעניין מקווה
->->אם יש בהם גם שמן חולין כה: ציון ה דין תמד לעניין מעשרות ולעניין מקווה
->שאין בו שוה פרוטה
->->האם אפשר לחללו ב"מ נג: ציון ה מעשר שני שאין בחומשו שווה פרוטה
->->->על מטבע חדש או על מטבע שכבר חילל עליו מעשר שני אחר ב"מ נב: ציון ז מעשר שני שאין בו שוה פרוטה
->->האם מותר לאוכלו בלי פדיון (או בפדיון הקרן בלבד בלי החומש), מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נב: ציון ז מעשר שני שאין בו שוה פרוטה
->->האם מותר להניחו להירקב ב"מ נב: ציון ז מעשר שני שאין בו שוה פרוטה
->->האם מותר לפדותו אחרי שנכנס לירושלים ב"מ נב: ציון ז מעשר שני שאין בו שוה פרוטה
->->האם מותר לצרפו עם מ"ש אחר שאין בו שווה פרוטה ולחללם יחד אם אחד מהם מעורב בחולין ב"מ נב: ציון ז מעשר שני שאין בו שוה פרוטה
->שאין בחומשו שווה פרוטה
->->האם אפשר לפדותו ב"מ נג: ציון ה מעשר שני שאין בחומשו שווה פרוטה
->->האם מוסיף עליו חומש בפדיונו ב"מ נג: ציון ה מעשר שני שאין בחומשו שווה פרוטה
->->האם מותר לאוכלו מחוץ לירושלים בלי פדיון, מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נג: ציון ה מעשר שני שאין בחומשו שווה פרוטה
->שבעיר הנידחת (ראה גם: עיר הנידחת)
->->האם ייפדה או ייגנז סנהדרין קיב: אחרי ציון ד מעשר שני של עיר הנידחת
->->->בירושלים או בעיר אחרת סנהדרין קיב: אחרי ציון ד מעשר שני של עיר הנידחת
->שנגע בו שני לטומאה חולין לג: ציון ב מעשר שנגע בו שני לטומאה
->שנכנס לירושלים
->->אם הוציאו האם מותר לפדותו ב"מ נג: ציון ב מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן
->->אם נכנס לירושלים אחרי שנפלו החומות ב"מ נג: ציון ב מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן
->->במעשר שני של עיר הנידחת ב"מ נג: ציון ב מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן
->->האם מותר להוציאו ב"מ נג: ציון ב מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן
->->האם מותר לפדותו אם נפלו החומות (והמעשר עדיין שם או שיצא מגבולות ירושלים) ב"מ נג: ציון ב מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן
->->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נג: ציון ב מחיצה לאכול דאורייתא, מחיצה לקלוט דרבנן
->שנפדה בקרן בלי חומש
->->האם מותר בהנאה ברכות מז: ציון א זימון על מעשר שני שנפדה בלא חומש
->->האם מברכים עליו ברכות מז: ציון א זימון על מעשר שני שנפדה בלא חומש
->->האם האוכלו מצטרף לזימון ברכות מז: ציון א זימון על מעשר שני שנפדה בלא חומש
->שנפדה בקרן בלי חומש - האם מותר לאכול את הפירות
->->בחול או בשבת ב"מ נג: ציון ח מעשר שני והקדש שנפדו ולא נתן חומש
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נג: ציון ח מעשר שני והקדש שנפדו ולא נתן חומש
->שנתערב ברוב חולין - האם חייב בפדיון
->->אם יש בו שוה פרוטה או פחות משוה פרוטה ב"מ נב: ציון ז מעשר שני שאין בו שוה פרוטה
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ נב: ציון ז מעשר שני שאין בו שוה פרוטה
->שקילת מעות חולין כנגד כסף מ"ש או פירות מ"ש שבת כב. ציון ז הדלקה מנר לנר; שבת כב: ציון א האיסור לשקול כנגד מעשר שני
->->במטרה לחלל מ"ש אחר שבת כב: ציון א האיסור לשקול כנגד מעשר שני
מפולת
->תענית והתרעה עליה תענית כ: ציון א מתריעים ומתענים על דבר
->->סוגי הבתים ומספרם שבגלל נפילתם מתריעים ומתענים תענית כ: ציון א עיר שיש בה מפולת
מפטיר
->אמירת קדיש בסוף קריאת התורה - לפני המפטיר או אחריו
->->בשבת מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->->ביום טוב מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->->ביום הכיפורים מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->האם הוא יכול לקרוא פסוקים שטרם נקראו מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->->כשמוציאים שניים או שלושה ספרים מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->האם הוא עולה למנין העולים לתורה
->->למנין שבעה בשבת מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->->למנין חמישה בימים טובים מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->->למנין שישה ביום הכיפורים מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->->למנין שלושה כשיש מפטיר ביום חול כגון בתענית מגילה כג. ציון ה מפטיר עולה למנין שבעה
->קריאתו בנביא (ראה: הפטרה)
מפיס מורסא (בשבת)
->כדי להוציא ממנה את הליחה שבת קז. ציון ד המפיס מורסא
->כדי להרחיב את פי המכה - האם חייב משום מכה בפטיש או משום בונה שבת קז. ציון ד המפיס מורסא
->מורסא שעשה בה פתח ונסתם - האם מותר לפותחה שנית שבת קמו: ציון א נקיבת פתח ישן בחבית
->משום צער שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ו
מפץ
->שיעורו לקבל טומאה שבת עט. ציון ג שיעור החיוב בהוצאת בגד, שק ומפץ
מפריח יונים
->הגדרתו סנהדרין כה. ציון ה מפריחי יונים
->חזרתו לכשרות סנהדרין כה: ציון ב חזרה וכשרות בפסולי עדות מחמת ממון
->פסולו לעדות סנהדרין כד: ציון ד משחק בקוביא פסול לעדות; סנהדרין כה. ציון ה מפריחי יונים
מפרכסת (בהמה שחוטה שלא יצאה נפשה)
->האם איסור אכילתה הוא מהתורה או מדרבנן מו"ק יד: ציון ה איסור אכילה לבית דין שהרגו את הנפש
->בהמה שנשחטה ועדיין מפרכסת
->->האם מותרת באכילה מהתורה סנהדרין סג. ציון ד איסור אכילת בשר המפרכסת
->->האם האוכלה לוקה סנהדרין סג. ציון ד איסור אכילת בשר המפרכסת
מפרק (בשבת)
->הפרדת אוכל מתוך אוכל שבת קמד: ציון ה סחיטה לתוך אוכלים
מפרקת
->חיתוכה אחרי השחיטה, לפני יציאת הנפש חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->בחולין ובקדשים חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->טומאת מת באדם שנשברה מפרקתו (ראה: טומאת מת)
->טומאת נבילה בבהמה שנשברה מפרקתה (ראה: נבילה)
->שנחתכה אחרי השחיטה לפני יציאת הנפש
->->איסור גזל במכירתה - הדם הנבלע באיברים מוסיף על המשקל חולין קיג. ציון ח בהמה שנשברה מפרקתה לאחר שחיטה
->->אכילת הבשר חי בלי מליחה חולין קיג. ציון ח בהמה שנשברה מפרקתה לאחר שחיטה
->->האם הבהמה מותרת חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->->אם התכוון לכך מראש חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->->אם חתך או שבר אותה חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->->אם חתך את רובה חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->->אם שהה אחרי חיתוך הסימנים חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->->בבהמה ובעוף חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->->בהולכה והבאה בנחת חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->->במקום שהשלטון מחייב לחתוך אותה חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה
->->האם הדם יוצא במליחה חולין כז. אחרי ציון ג חיתוך המפרקת לאחר השחיטה; חולין קיג. ציון ח בהמה שנשברה מפרקתה לאחר שחיטה
->->->בחיתוך ומליחה חולין קיג. ציון ח בהמה שנשברה מפרקתה לאחר שחיטה
->->האם הדם יוצא בצלייה חולין קיג. ציון ח בהמה שנשברה מפרקתה לאחר שחיטה
מפתה (ראה: אונס ומפתה)
מפתח (מסירת מפתח כמעשה קנין)
->האם מסירת מפתח מועילה לענין "מי שפרע" במקום שלא נהגו לקנות בה ב"מ עד. ציון ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->מסירת מפתח של בית - האם מועילה כמעשה קנין
->->אם אמר בפירוש שהתכוון לקנות במסירת המפתח ב"ק נא: ציון נ מסירת מפתח בקנין קרקע
->->אם מסר סתם ב"ק נא: ציון נ מסירת מפתח בקנין קרקע
->תוקף של מנהג שמסירת מפתח של בית מועילה כקנין על הבית או על מה שבתוכו
->->בקרקע או במטלטלין ב"מ עד. ציון ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->->האם מועילה לקנות דבר שלא בא לעולם ב"מ עד. ציון ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
->->מהתורה או מדרבנן ב"מ עד. ציון ג קנין סיטומתא - קנין מתוקף המנהג
מצבה
->האם היא בימוס בלי ע"ז או עם הע"ז ע"ז מז: ציון ט הדינים השונים באבן של עבודה זרה
->הקורא כתב ע"ג מצבה (ראה: לימוד תורה)
מצה (ראה גם: ברכת אכילת מצה)
->איזוהי עיקר המצוה - הכזית הראשון או "האפיקומן" פסחים קח. ציון ב הראשון מצה צריכה הסיבה
->איסור אכילתה בערב פסח
->->מתי מתחיל האיסור פסחים צט: ציון א אכילת מצה בערב פסח
->->האם הוא דאורייתא או דרבנן פסחים צט: ציון א אכילת מצה בערב פסח
->->איזה מצה אסור פסחים צט: ציון א אכילת מצה בערב פסח
->אכילתה לפני חשיכה, לכתחילה ובדיעבד פסחים צט: ציון ב זמן קידוש ואכילה בליל פסח
->אם לא אכל עד חצות - האם יאכל לאחר חצות, והאם יברך פסחים קכ: ציון ג סוף זמן אכילת הפסח והמצה
->אפיית מצה עבה בפסח פסחים לו: ציון א מצה מפת עבה
->באיזו יוצאים ידי חובה
->->עיסה שנילושה במי פירות או בפת אורזברכות מב. ציון א פת הבאה בכיסנין
->->פת שבלילתו רכה ונאפתה בגומה שבכירה ברכות לח. ציון א הברכה על מיני מאפה שאינם פת גמורה
->האוכל מצה מתוך כפייה ר"ה כח. ציון ל האוכל מצה בלי כוונה; ר"ה כח: ציון ב מצוות צריכות כוונה בכלל, ובשופר בפרט
->האם יוצאים ידי חובה במצה של מעשר שני בירושלים סוכה לה. ציון ב מצה של מעשר שני
->האם יוצאים ידי חובה בעיסת כלבים
->->אם גם רועים אוכלים ממנה או לא ביצה כא. ציון ה יוצאים ידי חובת מצה בעיסת כלבים
->->אם כשֶלָש התכוון לאכילת אדם, והיא פת יפה או פת קיבר ביצה כא. ציון ה יוצאים ידי חובת מצה בעיסת כלבים
->האם יש לבצוע גם מן המצה הפרוסה או רק מן השלמהברכות לט: ציון ב הקדמת הברכה על פת שלמה ופת חיטים
->האם יש מצוה באכילתה בכל ימי הפסח פסחים קכ. ציון ג אכילת מצה אחרי הלילה הראשון
->האם מותר לאכול מצת מצוה מבעוד יום ברכות כז. ציון ט הקדמת ערבית, קידוש והבדלה בכניסת השבת וביציאתה
->האם מותר לישראל מומר או לגוי לאכלה בליל פסח פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב-ושכיר
->האם ערל חייב באכילתה פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב-ושכיר
->הבולעה - האם יצא ידי חובה, והדין אם בולעה עם מרור פסחים קטו: ציון ד אכילת מצה ומרור שלא כדרכן
->ההולך בדרך בליל ט"ו ניסן - חיובו לשוב לביתו כדי לאכול מצה סוכה כו. ציון ג שלוחי מצוה והולכי דרכים הפטורים מן הסוכה
->המוציא כזית מצה בשבת שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->המים שלשים אותה בהם
->->במים פושרים או במים חמים פסחים מב. אחרי ציון ג לישה במים גרופים
->->מצות שנילושו במים שאסרו חכמים ללוש בהם פסחים מב. אחרי ציון ג הלש במים שלא לנו
->->מתי יש לשאוב אותם פסחים מב. ציון ג מים שלנו
->הסיבה באכילתה
->->בזמן אכילת הכזיתים הראשונים פסחים קח. ציון ב הראשון מצה צריכה הסיבה
->->בזמן אכילת האפיקומן פסחים קח. ציון ב הראשון מצה צריכה הסיבה
->->האם יצא ידי חובה אם לא הסיב פסחים קח. ציון ב הראשון מצה צריכה הסיבה
->זריזות בעשייתה
->->הטירחה בלישתה ואפייתה פסחים קטז. ציון ב "הוא מסיק ואשתו אופה"
->->לסמוך לישה לאפיה פסחים קטז. ציון ב "הוא מסיק ואשתו אופה"
->->זריזות בהסקת התנור ובמלאכת האפיה פסחים קטז. ציון ב "הוא מסיק ואשתו אופה"
->חיוב אכילתה בזמן הזה - האם הוא מהתורה או מדרבנן פסחים קטז: אחרי ציון ד חיוב סומא בהגדה
->כרכה בסיב ובלעה סוטה יח. לפני ציון ו השקאה בסיב או בשפופרת
->לישת עיסה גדולה משיעור חלה, לכתחילה ובדיעבד פסחים מח: ציון ב שיעור העיסה לאפיית מצה
->מי שאכל מצה והיה סבור שהיום הוא חול ר"ה כח. ציון ל האוכל מצה בלי כוונה
->מי שאכל מצה והיה סבור שזה בשר ר"ה כח. ציון ל האוכל מצה בלי כוונה
->מספר המצות שצריך להיות בפני המברך ברכת "המוציא" ו"על אכילת מצה" פסחים קטו: ציון א דרכו של עני בפרוסה
->מצה גזולה - ברכת המזון עליה פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->מצה חלוטה - האם מותרת לאכילה בפסח פסחים לו: ציון ה עיסה חלוטה
->מצה עשירה
->->הגדרתה פסחים לו. ציון ב מצה עשירה בלילה הראשון; פסחים צט: ציון א אכילת מצה בערב פסח
->->האם מותר ללוש עיסה במי פירות עם מים בפסח, לכתחלה ובדיעבד פסחים לו. ציון ד מצה עשירה בכל ימי הפסח
->מצה שמורה
->->מתי יש לשמור - מזמן הקצירה, הטחינה, או הלישה פסחים מ. ציון ה מצה שמורה
->->האם כל המצות הנאכלות בפסח טעונות שמירה פסחים מ. ציון ה מצה שמורה
->סוגי מצה שונים - האם יוצאים בהם ידי חובת אכילת מצה
->->מצה חלוטה פסחים לו: ציון ה עיסה חלוטה
->->מצה גזולה פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->->מצה שבישלוה אחרי אפייתה פסחים מא. ציון א "צלאו ואחר כך בשלו" ו"צלי קידר" בקרבן פסח
->->חלות של קרבן תודה פסחים לח. ציון ה חלות תודה ורקיקי נזיר למצות מצה
->->חלות של קרבן הנזיר פסחים לח. ציון ה חלות תודה ורקיקי נזיר למצות מצה
->->מצה עשירה פסחים לו. ציון ב מצה עשירה בלילה הראשון; פסחים צט: ציון א אכילת מצה בערב פסח
->->מצה שאולה פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->->מצה של דמאי, לכתחילה ובדיעבד פסחים לה: לפני ציון ג מצת מצוה של דמאי
->->מצה של טבל פסחים לה: לפני ציון ג מצת מצוה של דמאי; פסחים לה: ציון ו מצה של טבל
->->מצה ממעשר שני פסחים לח. ציון א מצה של מעשר שני בפסח
->->מצה העשויה מחלה שהפרישו מעיסה של מעשר שני פסחים לח. אחרי ציון ג מצת חלה של מעשר שני
->->מצה העשויה מסובין פסחים לו: ציון ו פת הדראה
->->מצה שהושרתה במים אחרי האפיה פסחים מא. ציון ג מצה שרויה שלא נימוחה
->->מצת מעשה אילפס פסחים לז. ציון ו מעשה אילפס לענין חלה ולענין מצה
->צירוף המורסן (קליפת החיטה) לשיעור אכילת מצה שבת עו: ציון א שיעור מאכלים וצרופם במלאכת הוצאה
->שיעור האפייה כדי להכשיר מצה למצת מצוה פסחים לז. אחרי ציון ו מצת הינא
מצה (סוג של עור)
->שיעור החיוב בהוצאתו בשבת שבת עט. ציון ב שיעור החיוב בהוצאת העור
מצווה
->אין מעבירים על המצוות (ראה: אין מעבירים על המצוות)
->אין עושים מצוות חבילות חבילות (ראה: אין עושים...)
->איסור שנאמר בתורה בלשון שלילה - האם נחשב לאו יבמות עג. ציון ט איסור ביעור ואכילה בטומאה
->דבר האסור מטעם סכנה - האם מותר כשעושה מצווה ב"ק קטו: ציון ט מים מגולים שסוננו במסננת
->דבר שמבוארת בתורה שלילתו אבל לא נאמר בלשון של איסור - האם נמנה כלאו יבמות עג. ציון ז אונן באכילת מעשר שני
->דיחוי בה (ראה: דיחוי)
->האיסור לבזות מצווה - מדאורייתא או מדרבנן חולין פז. ציון ד האיסור של ביזוי מצווה
->האם חזקה במצוות עוברת בירושה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם החזיק במצוה בהסכמת הקהל או בלעדיה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם קנה את המצווה בפירוש גם לזרעו הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->האם טוב לנדור לקיים מצווה שהוא חייב בו נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->האם מברכים על מצוה דרבנן סוכה מה: ציון ב ברכת הלולב
->האם נדר חל על מצוות לא תעשה נדרים יז. ציון ב המוסיף איסור על איסור - בנדר, בנזירות ובשבועה
->->באיסור הבא מאליו או שנאסר ע"י עצמו כגון נדר נדרים יז. ציון ב המוסיף איסור על איסור
->הידור מצוה (ראה: הידור מצוה)
->המבטל מצוה שיש בה כמה אזהרות או מצוות עשה - האם נחשב שעובר על כמה מצוות סוטה לח: ציון ג כהן שאינו עולה לדוכן
->->בביטול מצות תפילין סוטה לח: ציון ג כהן שאינו עולה לדוכן
->->בכהן שאינו עולה לדוכן סוטה לח: ציון ג כהן שאינו עולה לדוכן
->המקבל על עצמו לעשות מצווה
->->האם חייב מדין נדר נדרים ח. ציון ב האומר "אשכים ואשנה פרק זה"
->->האם עובר בבל יחל נדרים ח. ציון ב האומר "אשכים ואשנה פרק זה"
->העברה על מצוות (ראה: אין מעבירין על המצוות)
->העוסק במצוה פטור מן המצוה (ראה: עוסק במצוה)
->העושה תנאי שנדרים שֶיִדור יהיו בטלים, והתחייב לעשות מצווה שלא בלשון נדר ושכח אז את התנאי נדרים כג. ציון ג פרקים א-ב העושה תנאי מראש שיתבטלו נדריו
->הפלגה בשבת או כמה ימים לפני שבת לדבר מצווה שבת יט. ציון ו האיסור להפליג בספינה בערב שבת
->הרץ כדי לקיים מצוה והזיק שלא בכוונה ב"ק לב. ציון ט הרץ לכבוד שבת והזיק
->התנגשות בין עשה של קום עשה לעשה של שב ואל תעשה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->אם עָשָה - האם נחשב שקיים את המצוה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה
->חיוב עשרה זהובים למונע מאחר מלעשות מצות עשה וחטפה ממנו
->->אם החוטף נותן לו מצוה אחרת במקום לשלם ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->בזמן הזה ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->->האם תפיסה מועילה ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->בחוטף מצות לא תעשה ב"ק טו: ציון מ גדר האיסור בהשהיית מזיק
->->בחוץ לארץ ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->בכיסוי הדם, מילה, ברכות התורה או ברכת המזון ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->במצוה דרבנן ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->במצוה שאין עמה ברכה ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->->קנס או ממון ב"ק צא: ציון ד החוטף מצוה מחבירו
->חיוב עשרה זהובים למונע מאחר מלעשות מצות עשה וחטפה ממנו
->->אם אב נתן למישהו למול, ואחֵר מל חולין פז. ציון א החיוב של השוחט ושל כל ישראל בכיסוי הדם
->->אם הנחטף היה יכול לענות אמן חולין פז. ציון ה פרק ג החוטף מצווה מחברו
->->->בברכה שיש עמה מצווה או שאין עמה מצווה חולין פז. ציון ה פרק ג החוטף מצווה מחברו
->->אם נתן לו מצווה אחרת לעשות חולין פז. ציון ה פרק ב החוטף מצווה מחברו
->->אם רק מנע ממנו לעשות מצוה חולין פז. ציון ה פרק ז החוטף מצווה מחברו
->->בזמן הזה חולין פז. ציון ה פרק א, ז החוטף מצווה מחברו
->->->אם תפס חולין פז. ציון ה פרק א, ז החוטף מצווה מחברו
->->בחו"ל חולין פז. ציון ה פרק א החוטף מצווה מחברו
->->בחוטף "עלייה" לתורה חולין פז. ציון ה פרק ד החוטף מצווה מחברו
->->->אם הראשון קנה את העלייה חולין פז. ציון ה פרק ד החוטף מצווה מחברו
->->בחוטף ברכת המזון חולין פז. ציון ה פרק ו החוטף מצווה מחברו
->->במצווה דרבנן חולין פז. ציון ה פרק ו-ז החוטף מצווה מחברו
->->->בברכה דרבנן חולין פז. ציון ה פרק ו החוטף מצווה מחברו
->->דין או קנס חולין פז. ציון ה פרק א, ז החוטף מצווה מחברו
->->המודה שחטף - האם הוא פטור חולין פז. ציון ה פרק א החוטף מצווה מחברו
->->מצוות שהחוטף משלם סכום שיקבעו הדיינים חולין פז. ציון ה פרק ה, ז החוטף מצווה מחברו
->חיוב עשרה זהובים למונע מאחר מלעשות מצות עשה וחטפה ממנו
->->במי שעמד לקרוא בתורה ואחר קרא במקומו ברכות נג: ציון י ברכה או ענית "אמן" - מה עדיף
->->במי שנתן את בנו למישהו למול ואחר מל אותו ברכות נג: ציון י ברכה או ענית "אמן" - מה עדיף
->טעמיהן
->->האם מותר לתת טעם למצוות ולפסוק הלכה על פיו
->->האם מותר לומר ששילוח הקן או "אותו ואת בנו" או האיסור לתת את בנו למולך הם מטעם רחמים ברכות לג: ציון ג האומר "על קן ציפור יגיעו רחמך"
->כמה ממון חייב אדם להוציא לקיום מצוה ב"ק ט. ציון ז שעור ההוצאה לקיום מצוה
->כפייה לקיים מצווה כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->->במלקות כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->->לא תעשה בזמן הזה כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->->לאו הניתק לעשה בזה"ז כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->->להוציא אשה האסורה באיסור עשה כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->->להקריב קרבן כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->->לייבם כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->->מצות עשה בזמן הזה כתובות לט. ציון ו חיוב האונס לכנוס את אנוסתו
->->ע"י בית דין או ע"י כל אדם כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->->צדקה כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->כפייה לקיים מצוות עשה עד שתצא נפשו ב"ק קה. ציון ד גזל שתי אגודות בפרוטה והחזיר אחת
->כפייה על מצוות עשה שמתן שכרה בצידה חולין קמא: ציון ב כפייה וענישה במצוות שילוח הקן
->->במי שמגלה דעתו שאינו רוצה לקיים את המצווה חולין קמא: ציון ב כפייה וענישה במצוות שילוח הקן
->->במי שעובר בכך גם בלאו חולין קמא: ציון ב כפייה וענישה במצוות שילוח הקן
->->בצדקה חולין קמא: ציון ב כפייה וענישה במצוות שילוח הקן
->->בשילוח הקן חולין קמא: ציון ב כפייה וענישה במצוות שילוח הקן
->->זכות של ב"ד או חובה חולין קמא: ציון ב כפייה וענישה במצוות שילוח הקן
->לא תעשה (ראה: לא תעשה)
->לאו הבא מכלל עשה - נחשב עשה יבמות סח. ציון ו איסור אכילת תרומה בבת כהן הנשואה לזר
->מוצא דבר מצוה ועבר זמן הטיפול - האם מותר למכור מיד ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->מי שהיה רגיל לקיים מצווה ציבורית - העברת הזכות לאחר גיטין נט. ציון ל פרק ב מערבין בבית ישן
->מי שלא קיים מצוה אחת מעולם או שקיים אותה רק לפרקים - האם נקרא "פושע ישראל בגופו" ר"ה יז. ציון ב דין פושעי ישראל בגופם
->מצווה בו יותר מבשלוחו קידושין מא. ציון ד מצוה בו יותר מבשלוחו
->מצוות בני נוח - עבד כנעני שקיבל אותן יבמות מח: ציון ג החזקת עבד שלא מל ולא טבל
->מקלקל בשבת בדבר מצווה שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->נדר לבטל מצווה
->->בדבר שאסר על עצמו בשבועה או בנדר נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->בדבר שהוא איסור חפצא או איסור גברא נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->ביטול מצוות עשה נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->האם ראוי להתירו נדרים טו. ציון א נדרי שווא - הנודר בדבר שאי אפשר לקיימו
->->'ישיבת סוכה עלי' נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->לבטל מצוות לא תעשה נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->לקיים מצוות לא תעשה ("אכילת נבילה עלי") נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->'קונם סוכה לישיבתה עלי' נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->'קונם סוכה עלי שלא אשב בה' נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->'קונם סוכה שאני יושב' נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->נוח לאדם שתיעשה מצוה בממונו
->->להתיר לשואל ספר תורה להשאילו לאחר ב"מ כט: ציון ט השואל ספר תורה
->->לענין הפרשת תרומה מפירות חברו כדי לפטור פירות של חברו או של עצמו ב"מ כב. ציון ב פסקה ב הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות
->->לענין שימוש באתרוג או סוכה של חברו בלי ידיעתו ב"מ כב. ציון ב פסקה ב הפרשת תרומה ללא מינוי שליחות
->נתינת חומש מנכסיו עבורה - כמצוה כתובות נ. ציון ב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש
->נתינת יותר מחומש מנכסיו עבורה - מותר, חובה או מידת חסידות כתובות נ. ציון ב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש
->סעודת מצוה (ראה: סעודת מצווה)
->עשה דוחה לא תעשה (ראה: עשה דוחה ל"ת)
->עשה ולא תעשה - מה יותר חמור יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
->עשה חמור שניתן למחילה - האם הוא דוחה עשה קל שבועות ל: ציון כ פרק ב עדות של תלמיד חכם בישיבה
->עשיית מלאכה האסורה מדרבנן לצורך מצווה בשבת שבת קנז: ציון א קשירה לצורך מצוה
->עשיית מצוה ולימוד תורה - מה קודם
->->בלימוד לעצמו או לאחרים ב"ק יז. ציון א תלמוד ומעשה
->->במצוה עוברת ב"ק יז. ציון א תלמוד ומעשה
->קבלת שבע מצוות בני נח בגר תושב ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->קורע בשבת שלא ע"מ לתפור, לצורך מצווה שבת קה. ציון ו החיוב במלאכת קורע
->קיומה ע"י שניים יחד שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
->קשירת קשר שאסור מדרבנן בשבת לדבר מצווה שבת קנז: ציון א קשירה לצורך מצוה
->ריצה וקפיצה בשבת לדבר מצווה שבת קיג: ציון ד שלא יהא הילוכך בשבת כהילוכך בחול
->שיהויָה כדי לקיימה בצורה יותר מהודרת (זריזות מול הידור) יבמות לט. ציון ה יבם שמבקש להמתין
->שימוש לאורו של נר חנוכה לשם מצווה שבת כא: ציון ג האיסור להשתמש לאור נר חנוכה
->שניים שעשו מצווה יחד שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
מצווה - שבועה על דבר מצוה
->הנשבע לאכול - האם שבועתו חלה על נבילה שבועות כג: ציון ב פרק ג, ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->הנשבע לאכול נבילה - האם שבועתו חלה שבועות כג: ציון ב פרק ג, ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->הנשבע לבטל מצוה כגון "שבועה שלא אשב בסוכה" - האם שבועתו חלה שבועות כז. ציון א הנשבע לבטל את המצוה
->->אם היא מבטלת מצוה במפורש או במשתמע שבועות כג: ציון ב פרק ג-ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->->אם ישב בסוכה - האם חייב קרבן או מלקות שבועות כז. ציון א הנשבע לבטל את המצוה
->->אם עבר עליה - האם חייב קרבן שבועות כג: ציון ב פרק ג-ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->->בלשון נדר כגון "ישיבת סוכה עלי בשבועה" שבועות כז. ציון א הנשבע לבטל את המצוה
->->כפייתו לעבור על שבועתו שבועות כז. ציון א הנשבע לבטל את המצוה
->->שבועה שיש בה קום עשה או שעיקרה בשב ולא תעשה שבועות כג: ציון ב פרק ג-ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->הנשבע לבטל מצווה נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->אשה שנשבעה שלא תינשא נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->בשבועה בלשון נדר נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->לא לקיים תקנות הקהל נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->לבטל מצוה באופן עקיף כגון נשבע שלא לתת כסף לשום דבר ואח"כ נזדמנה לו מצוה נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->לבטל מצוה דאורייתא שאינה מפורשת בתורה נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->לבטל מצוה דרבנן (כגון לשלם אבק ריבית או לא לקרוא מגילה) - האם חלה
->->->לענין הבאת קרבן שבועה נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->->לענין שיצטרך להישאל על שבועתו נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->->לענין שיצטרך לקיים את השבועה (בשוא"ת או בקו"ע, בעצמו או בכפיית ב"ד) נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->->מי שדרשו ממנו אנסים להישבע לבטל מצוה נדרים כז: ציון ו הטעיית אנסים ע"י נדר או שבועה
->->שבועה לאכול חצי שיעור של איסור נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->הנשבע לקיים מצווה שבועות כ: לפני ציון א פרק ב נדר על דבר אסור והתפסה עליו; שבועות כה. ציון ח לאו והן, לשעבר ולהבא כתנאים לחיוב בשבועה
->->הנשבע שלא יאכל נבלה וטרפה או הנשבע לקיים את שבועתו - האם הוא חייב משום שבועת שוא שבועות כז: ציון א פרק ג הנשבע 'שלא אוכל' והנשבע 'שלא אוכלנה'
->הנשבע לקיים מצווה
->->אם לא קיים
->->->האם חייב מלקות או קרבן נדרים ח. ציון א הנשבע לקיים מצוה
->->->האם עבר על השבועה או על שבועת שווא נדרים ח. ציון א הנשבע לקיים מצוה
->->->האם עובר על הוצאת שם שמים לבטלה נדרים ח. ציון א הנשבע לקיים מצוה
->->האם חלה מדרבנן נדרים ח. ציון ב האומר "אשכים ואשנה פרק זה"
->->האם מצוה להישבע להימנע מלאו נדרים ח. ציון א הנשבע לקיים מצוה
->->האם מצוה או רשות להישבע לקיים מצוה נדרים ח. ציון א הנשבע לקיים מצוה
->->מצוה המפורשת בפסוקים או שאינה מפורשת נדרים ח. ציון ב האומר "אשכים ואשנה פרק זה"
->->שבועה לא לאכול חצי שיעור של איסור נדרים טז. ציון ה נדר ושבועה על דבר מצווה
->הנשבע שלא יניח תפילין - האם שבועתו חלה שבועות כג: ציון ב שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->->אם נשבע שלא יניח דבר על ראשו שבועות כג: ציון ב שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->הנשבע שלא לאכול מצה - האם מותר לו לאכול מצה של מצוה שבועות כג: ציון ב פרק ג, ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->->אם אכל - האם חייב קרבן שבועות כג: ציון ב פרק ג, ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->->אם נשבע כך בליל הסדר עצמו שבועות כג: ציון ב פרק ג, ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->->אם נשבע שלא יאכל מצה שנה או שנתיים שבועות כג: ציון ב פרק ג, ד שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
->מי שלא קיים מצוות פריה ורביה ונשא אשה זקנה ונשבע לה שלא ישא אחרת שבועות כג: ציון ב שבועה שכוללת איסורי תורה עם דברים המותרים
מצווה הבאה בעבירה
->אם היה יכול לקיים את המצוה גם בלי העבירה פסחים לה: ציון ו מצה של טבל
->אם עבר את העבירה בשלב שלפני קיום המצוה פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->בגזל גוי סוכה ל. ציון ג חשש גזל בארבעת המינים
->במצוה דרבנן פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
->במצוה שא"צ כוונה יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->במצוה שהיא בשמיעת הקול, כגון תקיעה בשופר הגזול ר"ה כח. ציון ה התוקע בשופר הגזול
->במצוות דאורייתא או דרבנן סוכה ל. ציון א לולב הגזול (מצוה הבאה בעבירה)
->בעבירה בשוגג ר"ה כט: ציון ו פסקה ז תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->בעבירה דרבנן ר"ה כט: ציון ו פסקה ז תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן
->בקיום פרייה ורבייה בממזר יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->האם פסול רק מדרבנן פסחים לה: ציון ו מצה של טבל
מצווה לקיים דברי המת
->אם אמר 'פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לי, יעשה לה קורת רוח' - האם כופים את היורשים לשחררה גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->->אם רק ביקש שיעשו כן לאחר מותו גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->אם אמר שהוא עצמו מקנה את המתנה גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->אם ביקש שיעשו בחייו את מה שהוא רוצה לעשות בעצמו בנכסיו גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->אם לא נמסר ביד שליש גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->אם ציווה ליורשיו שיעשו את מבוקשו לאחר מיתה גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->אם ציווה לתת מנה לפלוני וכבר זכה המקבל גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->באב שמינה אפוטרופוס לבנו הגדול (ראה: אפוטרופוס)
->האם המצוה נוהגת גם באנשים שאינם יורשיו ומקבלי מתנתו גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->האם כופים את היורשים לתת מה שציווה לתת גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->->ביתומים קטנים גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
->->האם מצוה עליהם לקיים בלי שכופים גיטין טו. ציון א בריא שאמר "תנו מנה לפלוני" ומת
מצוות לאו ליהנות ניתנו
->אם יש הנאת הגוף ממשית מלבד עצם קיום המצוה ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->בהגרלה ביוה"כ בקלפי של קודש יומא לט. ציון ג הקלפי
->בחיוב מכוח מנהג ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->בלימוד תורה נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו - הנאתו מדברים של הציבור
->במצוות דרבנן ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->בעשיית מצווה עבור מודר הנאה נדרים לז. ציון א המלמד תורה למודר הנאה
->האם גם לכתחילה מותר לקיים את המצוה באיסורי הנאה ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->האם גם לכתחילה מותר לקיים את המצוה באיסורי הנאה חולין פט. לפני ציון א כיסוי הדם בעפר ובאפר האסורים בהנאה
->->אם אין דרך אחרת לקיים את המצווה חולין פט. לפני ציון א כיסוי הדם בעפר ובאפר האסורים בהנאה
->לענין הנודר "הנאת סוכה עלי" נדרים טז. ציון ה איסור נדר על שימוש שאין בו הנאה
->לענין חליצה באיסורי הנאה יבמות קג: ציון ה חליצה בסנדל של עבודה זרה
->לענין כיסוי הדם בדבר שאסור בהנאה חולין פט. לפני ציון א כיסוי הדם בעפר ובאפר האסורים בהנאה
->לענין לימוד מודר הנאה בספר של מי שאסור עליו נדרים מח. ציון א המודר הנאה מחברו
מצוות עשה
->האם 'ייהרג ואל יעבור' עליה סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג; סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->->האם רשאי להחמיר על עצמו סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->->באדם גדול סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->האם ספק מצוות עשה מהתורה דוחה ספק קל מדרבנן שבת קלז. אחרי ציון ג מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
->האם עשה דוחה עשה חולין קמא. אחרי ציון ב איסור נטילת אם על הבנים לטהרת מצורע
מצוות עשה שהזמן גרמא (פטור אשה) (ראה גם: אשה, ברכת המצוות)
->אם המצוה קשורה למצוה אחרת שאשה חייבת בה ר"ה ל. אחרי ציון ב נשים במצות התקיעה ביובל
->האם האשה עוברת בל תוסיף בעשייתה ר"ה לג. ציון ב פסקה א-ד נשים במצות שופר ובשאר המצוות שאינן חייבות
->->אם היא מברכת או אינה מברכת ר"ה לג. ציון ב פסקה א-ב נשים במצות שופר ובשאר המצוות שאינן חייבות
->האם מותר לאשה לברך עליה ר"ה כח: ציון ג פסקה ג המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים; ר"ה לג. ציון ב פסקה ב-ד נשים במצות שופר ובשאר המצוות שאינן חייבות
->האם מותר לאשה לקיים מצוות עשה שהזמן גרמה סוכה מב. ציון ה טלטול הלולב לנשים בשבת ובחג
->->האם מותר לה לברך עליה סוכה מב. ציון ה טלטול הלולב לנשים בשבת ובחג
->מצוות מסוימות האסורות לאשה מטעמים מיוחדים (תפילין, עלייה לרגל, שופר) ר"ה לג. ציון ב פסקה א נשים במצות שופר ובשאר המצוות שאינן חייבות
->מצוות תקיעת שופר ביובל ר"ה ל. אחרי ציון ב נשים במצות התקיעה ביובל
מצוות צריכות כוונה
->האם מצוות צריכות כוונה מגילה יז. ציון ז כוונה בקריאת המגילה
->האם מצוות צריכות כוונה סוכה מב. ציון א המוציא לולב ביו"ט ראשון שחל בשבת
->האם מצוות צריכות כוונה ר"ה כח: ציון ב מצוות צריכות כוונה בכלל, ובשופר בפרט
->->אם מתכוון שלא לצאת ר"ה כח: ציון ב מצוות צריכות כוונה בכלל, ובשופר בפרט
->->במצוות דרבנן ר"ה כח: ציון ב מצוות צריכות כוונה בכלל, ובשופר בפרט
->->מהתורה או מדרבנן ר"ה כח: ציון ב מצוות צריכות כוונה בכלל, ובשופר בפרט
->האם מצוות צריכות כוונה
->->לכתחילה ובדיעבדברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->->איזה כוונה צריך ברכות יג. ציון א הכוונה בקריאת שמע
->->לענין מי שמסופק אם אמר ק"ש ברכות כא. ציון א ספק בקריאת שמע וברכותיה
->המקיים מצוה בלי לדעת שזו מצוה ר"ה כח. ציון ל האוכל מצה בלי כוונה
->המקיים מצוה מתוך כפייה ר"ה כח. ציון ל האוכל מצה בלי כוונה; ר"ה כח: ציון ב מצוות צריכות כוונה בכלל, ובשופר בפרט
->לעניין 'בל תוסיף' ר"ה כח: ציון ג פסקה א המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
->לעניין הזאת דם תערובת לשם פר או לשם שעיר יומא נז. ציון א דרך ההזאה כשדם הפר והשעיר התערבו זה בזה
->לעניין התוקע תקיעה אחת לשם שתים - האם עולה לו כאחת ר"ה לג: ציון ו התוקע תקיעה אחת לשם שתים
->לעניין קיום המצוה עצמה ר"ה כח: ציון ג פסקה א המוסיף לברכת כהנים והחוזר עליה כמה פעמים
מצור
->החיוב להשאיר צד אחד פתוח כדי שיוכלו האויבים לברוח ב"ק קיג: ציון א פסקה א גזל גוי
->קציצת אילן בשעת מצור (ראה: בל תשחית)
מצורע (ראה גם: צרעת)
->איסור עשיית מצוות חבילות בכהן המטהר שני מצורעים סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->->אם שני כהנים מטהרים סוטה ח. ציון ז אין עושים מצוות חבילות חבילות
->איפה מעמידים אותו לזרוק עליו את דם האשם ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->אם אשמו נשחט שלא לשמו - האם יכול להביא אחר יומא סא: ציון א אשם מצורע ששחטו שלא לשמו
->אם לא ניתנו מתנות הראש - האם רשאי לאכול קדשים יומא סא. ציון ח מתנות השמן על ראש המצורע
->אם נשפך דם אשמו
->->אחרי מתנות המזבח לפני מתן בהונות - האם יכול להביא אשם אחר או אין לו תקנה יומא סא: ציון א אשם מצורע ששחטו שלא לשמו או שנשפך דמו
->->באמצע מתן בהונות ומביא אשם אחר - האם מתחיל מהתחלה או ממקום שפסק יומא סא: ציון א אשם מצורע ששחטו שלא לשמו או שנשפך דמו
->אם נשפך השמן לפני מתנות הראש - האם צריך להביא שמן חדש, למצוה או לעיכובא יומא סא. ציון ח מתנות השמן על ראש המצורע - לעיכובא או למצוה
->בהנחת תפילין מו"ק טו. אחרי ציון ו הנחת תפילין למנודה ולמצורע
->בתשמיש המיטה
->->במצורע מוחלט או מוסגר מו"ק ז. ציון ז ראיית נגעים במועד
->האם הים נחשב מים חיים לענין הזאה על מצורע שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->->הים הגדול או שאר הימים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->האם מצורע אסור בתשמיש בימי ספירו חולין קמא. אחרי ציון ב איסור נטילת אם על הבנים לטהרת מצורע
->האם מצורע מוסגר נשלח מחוץ לשלש מחנות מו"ק ז. ציון ז ראיית נגעים במועד
->האם צריך לטבול ביום שמיני כנשנכנס לעזרה יומא ל: ציון ג טבילת המצורע ביום השמיני
->הזאת דם על בוהן יד שמאל שלו, בדיעבד יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->->אם אין לו בוהן יד ימין יבמות קד. ציון ב חליצה בשמאל
->העמדתו בשער נקנור ביום טהרתו - בחלל השער או מחוץ לו סוטה ח. ציון א הולכת הסוטה בהר הבית
->חיוב בעל להביא קרבנות אשתו המצורעת ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->טהרתו אם נקטעה ידו סנהדרין מה: ציון ה עדי נפשות שנקטעה ידם
->כהן שראה שהנגע שלפניו הוא טמא - האם מותר לו להימנע מלומר זאת
->->לפני ההסגר או בהסגר ראשון או בהסגר שני מו"ק ז. ציון ז ראיית נגעים במועד
->->בחול המועד מו"ק ז. ציון ז ראיית נגעים במועד
->->לצורך דבר מצוה או דבר הרשות מו"ק ז: ציון ב עיכוב בראיית נגעים לצורך דבר הרשות
->כניסתו לעזרת נשים לצורך הקרבת קרבנו בערב פסח, אם גם ראה קרי
->->אם טבל או לא טבל יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
->->אם ראה קרי ביום השמיני או לפני כן יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
->כניסתו לעיר מוקפת חומה פסחים סז. ציון א מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו
->מוסגר - האם הוא מטמא בביאה לבית בימי ספירתו מגילה ח: ציון ד טומאה למפרע במצורע שנטהר
->מלך שנצטרע (ראה: מלך)
->מצווה ששני כבשיו ושני ציפוריו יהיו שווים יומא סב: ציון א שני כבשי המצורע ושני ציפוריו מצוותם שיהיו שווים
->נגעי אונסים - האם טמאים הוריות י. בלי ציון נגעי אונסים באדם ובבתים
->->באדם - ממחלה או מכשפים הוריות י. בלי ציון נגעי אונסים באדם ובבתים
->->בבית - מלחת ושריפה הוריות י. בלי ציון נגעי אונסים באדם ובבתים
->נשיאת אשה ממשפחת נכפים או מצורעים (ראה: נישואין)
->עירוב דם הציפור במי טהרתו בשיעור שייראה
->->אם נראית מראית דם ולא ממשות הדם סוטה טז: ציון ז עירוב דם הצפור במים החיים
->->מהתורה או מדרבנן סוטה טז: ציון ז עירוב דם הצפור במים החיים
->עץ ארז ואזוב ושני תולעת לטהרתו
->->אם נקלפו או נתעקמו סוטה טו: ציון ד טהרת מצורע בעץ ארז, אזוב ושני ותולעת שהשתמשו בהם
->->->אם החזירם למצבם הראשון סוטה טו: ציון ד טהרת מצורע בעץ ארז, אזוב ושני ותולעת שהשתמשו בהם
->->האם מלאכה פוסלת בהם סוטה טו: ציון ד טהרת מצורע בעץ ארז, אזוב ושני ותולעת שהשתמשו בהם
->ראיית הנגע - הכהן אינו רואה את החלקים המכוסים שבגופו סוטה טז. ציון ד תגלחת המצורע לטהרתו
->שהגיע זמן תגלחתו בתוך המועד או לפניו ולא התגלח - האם מותר לו להתגלח בחול המועד מו"ק יז: ציון ב גילוח במועד לנזיר, למצורע ולטמא שנטהר
->שהשתתף בקרבן פסח שבא בטומאה פסחים סז: בלי ציון חיובם של זבין ומצורעין שהשתתפו בפסח שבא בטומאה
->שטבל וחזר הנגע - האם הוא מטמא למפרע מגילה ח: ציון ד טומאה למפרע במצורע שנטהר
->שילוח מצורע מחוץ לעיר - בעיר שרובה גויים כתובות מה: ציון א מקום הסקילה של נערה המאורסה כשאין לה בית אב
->שיעור המים לטהרתו
->->טופח ע"מ להטפיח, רביעית, או חצי לוג סוטה טז: ציון ז עירוב דם הצפור במים החיים
->->לכתחילה ובדיעבד סוטה טז: ציון ז עירוב דם הצפור במים החיים
->->מן התורה, מהלכה למשה מסיני או מדרבנן סוטה טז: ציון ז עירוב דם הצפור במים החיים
->שנכנס למקום שאסור לו להיכנס - האם לוקה פסחים סז. ציון א מצורע שנכנס לפנים ממחיצתו
->תגלחת לטהרתו
->->שיער בית הסתרים סוטה טז. ציון ד תגלחת המצורע לטהרתו
->->שיער החוטם סוטה טז. ציון ד תגלחת המצורע לטהרתו
->->שיער שאינו במקום של כינוס שער סוטה טז. ציון ד תגלחת המצורע לטהרתו
->->שיער שאינו נראה סוטה טז. ציון ד תגלחת המצורע לטהרתו
מציאה (ראה גם: אבידה; השבת אבידה; טביעות עין)
->באשפה העשויה להיפנות ב"מ כה: ציון ו מצא כלי באשפה
->->האם חייב ליטלה ולהכריז ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->->האם מותר ליטלה ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->באשפה שאינה עשויה להיפנות ב"מ כה: ציון ו מצא כלי באשפה
->בבית מושכר - האם היא שייכת למשכיר או לשוכר האחרון או לאדם זר שמוצא
->->אם בשעת המציאה דר שם שוכר או לא ב"מ כו. ציון ו מציאה בבית מושכר
->->אם היה מושכר לאדם אחד ב"מ כו. ציון ו מציאה בבית מושכר
->->אם היה מושכר לשלושה ישראלים יחד או לשלושה גויים יחד ב"מ כו. ציון ו מציאה בבית מושכר; ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->->אם היתה חלודה מאוד ב"מ כו. ציון ו מציאה בבית מושכר
->->אם המשכיר דר עם השוכר או לא ב"מ כו. ציון ו מציאה בבית מושכר
->->אם יש בה סימן או אין ב"מ כו. ציון ו מציאה בבית מושכר
->בבית שהיה מושכר כפונדק
->->אם בשעת המציאה דרו שם השוכרים או לא ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->->אם המציאה שוה פרוטה או שתי פרוטות או יותר ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->->אם השכיר לשנים והמשכיר דר איתם ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->->אם יש בו סימן או אין בו ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->->לגוי אחד ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->->לשלושה גוים יחד ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->->לשלושה ישראלים יחד ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק; ב"מ כו: ציון א פסקה ג סלע שנפל משנים או משלושה
->->לשני גוים וישראל אחד או לשלושה גוים וישראל אחד ב"מ כו. ציון ז מציאה בבית שעשאו פונדק
->בהמה שנמצאה
->->ברפת או בדרך ב"מ לב. ציון ג מצאה ברפת או ברשות הרבים
->->בתוך התחום או חוץ לתחום ב"מ לב. ציון ג מצאה ברפת או ברשות הרבים
->->והיא בורחת כשהוא בא לקחתה ב"מ לג. ציון א פסקה א המרחק ממנו חייבים בפריקה וטעינה ובאבידה
->->וטיפל בה יותר מהזמן הדרוש - נעשה כשותף עם הבעלים ב"מ כח: ציון ט פסקה ג דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->->->בבהמה שאינה עובדת ב"מ כח: ציון ט פסקה ג דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->->עומדת או רועה או רצה ברה"ר ב"מ לב. ציון ג מצאה ברפת או ברשות הרבים
->->קנייתה ע"י אחיזה במוסירה - האם קנה את כולה או רק את החלק התפוס בידו ב"מ ח: ציון ב הקנין של המוסירה עצמה כשתופסה במציאה
->->->אם אדם אחר רוכב על הבהמה או מנהיג אותה או אם אין אדם אחר ב"מ ח: ציון ב הקנין של המוסירה עצמה כשתופסה במציאה
->->רועה בדרך או באחו - מתי צריך להשיב ומתי נחשב דרך הנחה
->->->אם ראה אותה פעם אחת או שלשה ימים רצופים או יותר ב"מ ל: ציון ח חמור או פרה רועים בדרך; ב"מ לא. ציון א טלית וקרדום בצד גדר
->->->בבוקר ובערב או במשך היום או בלילה ב"מ ל: ציון ח חמור או פרה רועים בדרך
->בחנות - האם היא למוצא או לבעל החנות
->->אם יש בו סימן או אין בו ב"מ כו: ציון ו מצא בחנות ובשולחנות
->->אם נמצאה בין התיבה לחנווני או בשאר החנות ב"מ כו: ציון ו מצא בחנות ובשולחנות
->->אם נמצאה על התיבה או בין הכסא לשולחני או על השולחן של שולחני ב"מ כו: ציון ו מצא בחנות ובשולחנות
->->אם רוב המצויים בחנות הם ישראל או גוים ב"מ כו: ציון ו מצא בחנות ובשולחנות
->->האם החנות קונה את המציאה לבעל החנות בקנין חצר ב"מ כו: ציון ו מצא בחנות ובשולחנות
->->מטבעות צרורים או בודדים ב"מ כו: ציון ו מצא בחנות ובשולחנות
->בכותל חדש
->->אם בעל הבית טוען שהוא או אבותיו הטמינוהו שם או מודה שלא הטמין ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->->אם היא ממלאה את כל רוחב הכותל ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->->אם היתה מחציו לפנים או מחציו לחוץ ב"מ כה: ציון מ פסקה א מצא בגל ובכותל ישן; ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->->אם העלתה חלודה (רבה או מעטה) או לא ב"מ כה: ציון מ פסקה א מצא בגל ובכותל ישן; ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->->אם יש בה סימן או אין בה ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->->בארנק שפיו כלפי פנים או כלפי חוץ ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->->בסכין שקתו כלפי פנים או כלפי חוץ ב"מ כה: ציון נ מצא בכותל חדש
->בכותל ישן
->->איזה כותל נקרא "ישן" ב"מ כה: ציון מ מצא בגל ובכותל ישן
->->אם היתה טמונה בעומק הקיר או לא ב"מ כה: ציון מ מצא בגל ובכותל ישן
->->אם היתה מחציו לפנים או מחציו לחוץ ב"מ כה: ציון מ מצא בגל ובכותל ישן
->->אם העלתה חלודה רבה או לא ב"מ כה: ציון מ מצא בגל ובכותל ישן
->->אם ידוע שהכותל נבנה ע"י ישראל או לא ידוע ב"מ כה: ציון מ מצא בגל ובכותל ישן
->->אם יש בה סימן (ובעל הבית נתן סימן או לא נתן) או אין ב"מ כה: ציון מ מצא בגל ובכותל ישן
->->האם בעל הבית קונה בקנין חצר ב"מ כה: ציון מ מצא בגל ובכותל ישן
->->האם נחשבת אבידה מדעת ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->במקום שרבים מצויים בו - האם חייב להכריז
->->אם המאבד צווח שאינו מתייאש ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->->אם רוב העיר גויים או ישראל או מחצה על מחצה ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->->בבהמה או בחפץ אחר ב"מ לב. ציון ג פסקה ג מצאה ברפת או ברשות הרבים
->->בדבר כבד או חשוב שהמאבד מרגיש בנפילתו ומתייאש מיד או בדבר אחר ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->->במקום שיש שלושה אנשים באותו זמן ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->->האם הולכים לפי רוב העיר או רוב הנמצאים במקום מציאת האבידה ב"מ כד. ציון ד המוצא מציאה במקום שרבים מצויים בו
->->לפנים משורת הדין ב"מ כד: ציון ד חיוב החזרת אבידה לפנים משורת הדין
->גוזלות (ראה: מציאה, ספק הינוח)
->גוזלות מדדים או לא מדדים - האם נחשבים ספק הינוח או ודאי הינוח ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->דרך הינוח - אם נטל, האם מותר להחזירו למקומו (אם כבר הלך לביתו או שעדיין נשאר שם) או צריך להכריז או יהא מונח עד שיבוא אליהו ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->דרך הינוח - האם יטול
->->אם הוא במקום המשתמר קצת ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח; ב"מ לא. ציון א טלית וקרדום בצד גדר
->->אם הוא במקום משתמר לגמרי ב"מ לא. ציון א טלית וקרדום בצד גדר
->->אם הונח כדי להצניעו או הונח במטרה ליטלו ונשכח ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->->אם זה ספק הינוח ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח; ב"מ לא. ציון א טלית וקרדום בצד גדר
->->->אם יש בו סימן (בגופו או במקום) או אין בו ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->->->אם מצא במקום המשתמר קצת או שאינו משתמר כלל ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->->->אם נטל האם מותר להחזירו למקומו (אם כבר הלך לביתו או שעדיין נשאר שם) או צריך להכריז או יהא מונח עד שיבוא אליהו ב"מ כא. ציון ה פסקה ד פירות מפוזרים דרך נפילה; ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->->->האם גוזלות מדדים או לא מדדים נחשבים ספק הינוח או ודאי הינוח ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->->->האם יחזיר למי שיתן סימן בגוף או במקום או רק למי שיביא עדים ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->->אם יש בו סימן או אין בו ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח; ב"מ לא. ציון א טלית וקרדום בצד גדר
->->אם מצא במקום שאינו משתמר כלל ב"מ כה: ציון ה ספק הינוח
->->ראה טלית או קרדום מונחים בצד גדר פעמיים או שלשה ימים ברציפות - האם זה מוכיח שאינו דרך הינוח ב"מ לא. ציון א טלית וקרדום בצד גדר
->האבודה מכל אדם (ששטפה נהר או זוטו של ים וכדומה)
->->אם באה ליד המוצא אחרי יאוש או אחרי יאוש שלא מדעת ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם באה ליד המוצא לפני יאוש ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם הבעלים היה יכול להציל או לא היה יכול ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם הבעלים היה מרדף אחריה או לא ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם הבעלים צווח שאינו מתייאש ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם הגביה לפני ששטפה נהר או אחרי ששטפה ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם יש בה סימן או אין בה ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם יש בנהר מכשולות העוצרות את החפצים הנסחפים בו ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->בבהמה מחוץ לתחום ב"מ לב. ציון ג פסקה א מצאה ברפת או ברשות הרבים
->->בבשר שנחטף ע"י עוף והבעלים לא התייאש ב"מ כד: ציון ו מצא בשר שעוף חטפו
->->במטבע שאבדה בחול, והבעלים לא התייאש ויש בה סימן ב"מ כו: ציון ה מעות שנפלו בין החולות
->->בתמרים שנשרו ברוח ב"מ כב: ציון ג תמרים הנושרים ברוח
->->חובה להחזיר לפנים משורת הדין ב"מ כד: ציון ד חיוב החזרת אבידה לפנים משורת הדין
->האם היא נקנית במשיכה מהתורה ב"מ מז: ציון ו פסקה ג קנין מעות במטלטלין, הקנין והחזרה ממנו
->האם מותר לטפל בה לצרכו ולצורכה כגון בשטיחת בגד ובקריאה בספר
->->אם יש לו ספר או בגד משלו או אין לו ב"מ ל. ציון א שימוש במציאה לצרכו ולצרכה
->->בטיפול בכלי נחושת וכסף ועץ לצורכו ולצורכה או לצורכו בלבד ב"מ ל. ציון א שימוש במציאה לצרכו ולצרכה
->->ספר קודש או ספר חול ב"מ ל. ציון א שימוש במציאה לצרכו ולצרכה
->הבא לזכות במציאה ובא אחר וקדמו קידושין נט. ציון ג עני המהפך בחררה
->החיוב לטפל בה
->->בשבח האבידה, כגון בגיזה שנגזזה מבהמה שנמצאה, אם יש בה שווה פרוטה או אין בה ב"מ כז. ציון ו גיזת הזנב באבידה
->->גלילת ספר - כל כמה זמן חייב לגוללו, בספר ישן או חדש ב"מ כט: ציון ב פסקה א טיפול בספרים, במציאה ובפקדון
->->כמה זמן חייב לטפל באווזים ובתרנגולים שמצא ב"מ כח: ציון ס מצא אווזים ותרנגולים
->->->בגדולים או בקטנים ב"מ כח: ציון ס מצא אווזים ותרנגולים
->->ניעור בגד
->->->באדם אחד או בשני אנשים ב"מ כט: ציון ג ניעור כסות שנמצאה
->->->בבגד צמר או פשתן ב"מ כט: ציון ג ניעור כסות שנמצאה
->->->ביד או במקל ב"מ כט: ציון ג ניעור כסות שנמצאה
->->->כל כמה זמן ינער ב"מ כט: ציון ג ניעור כסות שנמצאה
->המגביה מציאה בשביל חברו - האם קנה חברו ב"מ ח. ציון ב המגביה מציאה לחברו; ב"מ י. ציון א התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
->->אם אמר המגביה "אני זוכה לחברי" או רק חשב כך בלבו ב"מ ח. ציון ב המגביה מציאה לחברו
->->אם אמר לו חברו "זכה לי" או "תן לי" ב"מ ח. ציון ב המגביה מציאה לחברו; ב"מ ט: ציון ט האומר לחבירו שיזכה עבורו והגביה בשתיקה
->->אם המגביה אומר שלא התכוון לזכות בשביל חברו - אמר "אני זכיתי בה" או "אני זכיתי בה תחילה" ב"מ ט: ציון ט האומר לחבירו שיזכה עבורו והגביה בשתיקה
->->אם השליך המגביה את המציאה האם מותר לאדם אחר ליטלה ב"מ ח. ציון ב המגביה מציאה לחברו
->->אם לפני שהגביה אמר שהוא מתכונן לזכות עבור חברו ואח"כ אמר שחזר בו והגביה לעצמו ב"מ ח. ציון ב המגביה מציאה לחברו
->->אם עשאו חברו שליח ב"מ י. ציון א התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
->->אם שניהם לא אמרו כלום אבל המגביה מודה שהתכוון להגביה עבור חברו ב"מ ח. ציון ב המגביה מציאה לחברו
->המגביה מציאה בשביל חברו - האם קנה חברו או המגביה ביצה לט. ציון ט דין תחומין במים שמילא לו חברו; ביצה לט: ציון ה המגביה מציאה לחברו
->->אם אמר "זכה לי" או "תן לי" ביצה לט. ציון ט דין תחומין במים שמילא לו חברו; ביצה לט: ציון ה המגביה מציאה לחברו
->->אם לא אמר כלום ביצה לט: ציון ה המגביה מציאה לחברו
->המוצא גט (ראה: גט)
->המוצא זיתים או חרובים בדרך בצד עץ זית או עץ חרוב ב"מ כא: ציון ח פסקה ו פירות שנמצאו בדרך
->->במקום ששכיחים שקצים או שאינם שכיחים ב"מ כא: ציון ח פסקה ו פירות שנמצאו בדרך
->המוצא כלי ובתוכו פירות או כסף - האם מחזירים את הכלי והפירות למי שנותן סימן בכלי או סימן בפירות או בשניהם ב"מ כד: ציון כ פירות או מעות בכלי
->המוצא כלי ולפניו פירות (או כיס ולפניו כסף) - האם מחזיר את הפירות למי שנותן סימן בכלי ב"מ כה. ציון ד מצא פירות בצד כלי
->->אם בכלי יש שפה מקופלת פנימה (אוגנים) או אין ב"מ כה. ציון ד מצא פירות בצד כלי
->->אם נמצאו חלק מהפירות בתוך הכלי ב"מ כה. ציון ד מצא פירות בצד כלי
->->אם פי כלי מופנה לכיוון הפירות או לכיוון האחר ב"מ כה. ציון ד מצא פירות בצד כלי
->->בכלי ולפניו פשתן ב"מ כה. ציון ד מצא פירות בצד כלי
->המוצא כתובה (ראה: כתובה)
->המוצא מחטים - האם חייב להכריז, אם היו קשורים זה בזה או רק מונחים זה על זה ב"מ כד. ציון ב מנין כסימן
->המוצא מטבע
->->בחולות
->->->אם היה סימן במטבע כגון שהיה צרור או שמצא כלי אחר בחולות ב"מ כו: ציון ה מעות שנפלו בין החולות
->->->אם המאבד אמר בפירוש שאינו מתייאש ב"מ כו: ציון ה מעות שנפלו בין החולות
->->->אם המאבד מחפש את המטבע עם כברה ב"מ כו: ציון ה מעות שנפלו בין החולות
->->במקום שאינו נבלע (כמו חול) וראה שהמאבד מחפש אותו ב"מ כו: ציון ה מעות שנפלו בין החולות
->->מטבעות מונחים בעיגול או במשולש או בשורה ישרה ב"מ כה. ציון כ סימנים נוספים במטבעות
->->מטבעות מונחים זה על זה אחד על שניים ב"מ כה. ציון כ סימנים נוספים במטבעות
->->מטבעות מונחים זה על זה כמו מדרגות ב"מ כה. ציון כ סימנים נוספים במטבעות
->->מטבעות מפוזרים באופן שבוודאי לא נפלו עוד מטבעות ב"מ כה. ציון א סימן במטבעות שאבדו
->->מטבעות צרורים או בודדים בחנות ב"מ כו: ציון ו מצא בחנות ובשולחנות
->->מטבעות שמקצת כל אחד מונח על אחר ב"מ כה. ציון כ סימנים נוספים במטבעות
->->ערימה של מטבעות ב"מ כד: ציון מ ציבורי פירות וציבורי מעות; ב"מ כה. ציון א סימן במטבעות שאבדו
->->->איזה סימן צריך המאבד לומר - מניין המטבעות או צורת הנחתם או שניהם ב"מ כה. ציון א סימן במטבעות שאבדו
->->->אם התחתון רחב ביותר והעליון צר ביותר ב"מ כה. ציון א סימן במטבעות שאבדו
->->->אם כולם באותו רוחב ב"מ כה. ציון א סימן במטבעות שאבדו
->->שיש בו סימן מובהק כגון נקב או סדק ב"מ כה: ציון ג סימן יחודי בגוף המטבע
->->ששמו של אדם כתוב עליו ב"מ כה: ציון ג סימן יחודי בגוף המטבע
->המוצא ספר - האם רשאי ללמוד בו לימוד ראשוני
->->בספרי תורה שבכתב או בספרי תלמוד ב"מ כט: ציון ב פסקה ב טיפול בספרים, במציאה ובפקדון
->->האם שניים רשאים לקרוא בו יחד בענין אחד או בשני עניינים ב"מ כט: ציון ב פסקה ב טיפול בספרים, במציאה ובפקדון
->המוצא פירות מפוזרים
->->אם נודע לבעלים על הנפילה לפני שהגביה המוצא ב"מ כא. ציון ה פירות מפוזרים דרך נפילה
->->במקום אחר בשעת אסיפת הגרנות ב"מ כא. ציון ל המוצא פירות מפוזרים
->->במקום הגרנות ב"מ כא. ציון ה פירות מפוזרים דרך נפילה; ב"מ כא. ציון ל המוצא פירות מפוזרים
->->דרך נפילה ב"מ כא. ציון ה פירות מפוזרים דרך נפילה
->->חצי קב בשתי אמות (על ארבע אמות או על שתי אמות) ב"מ כא. ציון ל המוצא פירות מפוזרים
->->יותר מקב בארבע אמות ב"מ כא. ציון ל המוצא פירות מפוזרים
->->פחות מקב בארבע אמות ב"מ כא. ציון ה פירות מפוזרים דרך נפילה
->->קב בארבע אמות ב"מ כא. ציון ה פירות מפוזרים דרך נפילה; ב"מ כא. ציון ל המוצא פירות מפוזרים
->->קביים בשמונה אמות (על ארבע אמות או על שמונה אמות) ב"מ כא. ציון ל המוצא פירות מפוזרים
->->תבואה, שומשמשין, תמרים, רימונים או כמה מינים מעורבים ב"מ כא. ציון ל המוצא פירות מפוזרים
->המוצא ציבורי פירות ברשות הרבים ב"מ כד: ציון מ ציבורי פירות וציבורי מעות
->המוצא שור וגזז את זנבו - האם חייב להשיב את גיזת הזנב ב"מ כז. ציון ו גיזת הזנב באבידה
->->אם יש בה שווה פרוטה או אין בה ב"מ כז. ציון ו גיזת הזנב באבידה
->המוצא תאנה או קציעות או תמרים בדרך ליד עץ תאנה או דקל ב"מ כא: ציון ח פירות שנמצאו בדרך
->->אם יש גדר סביב עץ ב"מ כא: ציון ח פירות שנמצאו בדרך
->->אם יש קש תחת העץ שמונע מהפירות הנופלים להימאס ב"מ כא: ציון ח פירות שנמצאו בדרך
->הקונה פירות ומצא בתוכם כסף - האם חייב להחזיר
->->אם קנה מסוחר או מאדם פרטי ב"מ כו: ציון ז הלוקח פירות ומצא בהם מעות
->->בסוחר שקנה פירות מאדם פרטי ומצא כסף מיד או אחרי זמן ב"מ כו: ציון ז הלוקח פירות ומצא בהם מעות
->הרואה חפץ שנופל משנים או משלושה - האם חייב להחזיר ב"מ כו. ציון ז פסקה ד-ה מציאה בבית שעשאו פונדק
->->אם הוא שווה פרוטה או שתי פרוטות או שלוש ב"מ כו. ציון ז פסקה ד-ה מציאה בבית שעשאו פונדק; ב"מ כו: ציון א סלע שנפל משנים או משלושה
->->אם היו הולכים ברשות הרבים או היו יושבים יחד ב"מ כו: ציון א סלע שנפל משנים או משלושה
->->אם המאבד התלונן בפני האחר או האחרים על האבידה ב"מ כו: ציון א סלע שנפל משנים או משלושה
->->אם חיפשו אותו או לא ב"מ כו: ציון א סלע שנפל משנים או משלושה
->->אם ידוע שאינם שותפים ב"מ כו: ציון א סלע שנפל משנים או משלושה
->->אם יש בו סימן או אין ב"מ כו: ציון א סלע שנפל משנים או משלושה
->השבתה אחרי שהתרבו הרמאים
->->למי שידוע שהוא רמאי או לסתם אדם ב"מ כח: ציון ד רמאי שנתן סימנים לאבדה
->->למי שנותן סימן מובהק או סימן רגיל או עדים ב"מ כח: ציון ד רמאי שנתן סימנים לאבדה
->זכות אב במציאת בנו (ראה: אב)
->זכות אב במציאת בתו (ראה: בת)
->זכות בעל במציאת אשתו (ראה: אשת איש)
->זקן ואינה לפי כבודו (ראה: זקן ואינה לפי כבודו)
->חיוב השבתה אם היא רחוקה ממנו בתוך שביעית מיל ב"מ לג. ציון א פסקה א המרחק ממנו חייבים בפריקה וטעינה ובאבידה
->חיוב השבתה אם היא תגרום לו הפסד
->->אם ההפסד הוא בביטול מלאכה או באבדן אבידה של המוצא ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם יש שם ב"ד להתנות עמהם או אין שם ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->הפסד יותר מערך האבידה או השווה לערך האבידה ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->חיוב השבתה לפנים משורת הדין גם כשאינו חייב מן הדין
->->אם המאבד היה עשיר והמוצא היה עני ב"מ כד: ציון ד חיוב החזרת אבידה לפנים משורת הדין
->->בכל אדם או באדם חשוב ב"מ כד: ציון ד חיוב החזרת אבידה לפנים משורת הדין
->->האם כופים על כך ב"מ כד: ציון ד חיוב החזרת אבידה לפנים משורת הדין
->חרש ופיקח הרוכבים על בהמת מציאה או מושכים אותה ב"מ ח. ציון ד קנין מציאה ע"י חרש ופיקח בשותפות
->חרש ופיקח שהגביהו מציאה יחד - האם קנו
->->אם הפיקח הגביה אותה עד כדי שתיעקר מע"ג קרקע והחרש הגביה כמוהו או פחות ממנו ב"מ ח. ציון ד קנין מציאה ע"י חרש ופיקח בשותפות
->->אם כל אחד היה יכול להגביה הכל לבדו או לא ב"מ ח. ציון ד קנין מציאה ע"י חרש ופיקח בשותפות
->יאוש (ראה: יאוש)
->כשיש ספק בדין האם חייב להכריז
->->אם נטל האם חייב להכריז או יהא מונח עד שיבוא אליהו או שהמציאה שלו ב"מ כה. ציון כ פסקה ד סימנים נוספים במטבעות
->->האם מותר ליטול ב"מ כה. ציון כ פסקה ד סימנים נוספים במטבעות; ב"מ לב. ציון ג פסקה א מצאה ברפת או ברשות הרבים
->כשיש תיקו בבעיה לגבי מציאה
->->אם נטל האם חייב להכריז ב"מ כא. ציון ה פסקה ד פירות מפוזרים דרך נפילה
->->האם מותר ליטול ב"מ כא. ציון ה פסקה ד פירות מפוזרים דרך נפילה
->מי שנפל על מציאה - האם קנה
->->בחצר ששם מועיל קנין חצר מדאורייתא ב"מ י. ציון ו הקונה בקנין אחד מהו שיקנה באחר
->->בסימטא ששם מועיל קנין ארבע אמות ב"מ י. ציון ו הקונה בקנין אחד מהו שיקנה באחר
->->ברשות הרבים ששם לא מועיל קנין ארבע אמות ב"מ י. ציון ו הקונה בקנין אחד מהו שיקנה באחר
->מכירתה אחרי זמן חובת הטיפול
->->האם המוצא רשאי להשתמש בכסף ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->->האם המוצא רשאי לקנותה לעצמו או שצריך למכור לאחרים ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->->->בדבר המצוי כגון תפילין ב"מ לד: ציון ב פסקה ג דיני שבועה שאינה ברשותו
->->האם מותר למכור מיד דבר שמצוי לקנות או דבר מצוה ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->->האם צריך למכור בב"ד ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->->->בבהמה עובדת או שאינה עובדת או בתפילין ב"מ כח: ציון ט דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->סימן (ראה: סימנים במציאה)
->פחות משוה פרוטה
->->אם היתה שוה פרוטה רק בשעת האבידה או בשעת המציאה או בשעת ההכרזה או בשתיים מהן ב"מ כז. ציון ח אבידה שוה פרוטה שהוזלה
->->המוצא שור וגזז את זנבו - האם חייב להשיב את גיזת הזנב או לטפל בה אם אין בה שווה פרוטה ב"מ כז. ציון ו גיזת הזנב באבידה
->->מציאה המורכבת מחלקים קטנים שכל אחת מהן פחות משוה פרוטה - האם רשאי ליטול לעצמו פחות משו"פ ב"מ כז. ציון ו גיזת הזנב באבידה
->קנייתה במשיכה או במסירה, בבהמה קידושין כה: ציון ב קנין משיכה ומסירה
->שהיתה מונחת במקומה הרבה זמן (שנה או יותר) - האם מניחים שהבעלים התייאש
->->בדבר הנמצא ברשותו או במקום המשתמר לגמרי או במקום אחר ב"מ כג: אחרי ציון ו אבידה שעבר זמן רב מעת שאבדה
->->בדבר שאפשר להכיר מעצמו שעבר זמן רב משאבד או שאי אפשר ב"מ כג: אחרי ציון ו אבידה שעבר זמן רב מעת שאבדה
->->בדבר שיש בגופו סימן ב"מ כג: אחרי ציון ו אבידה שעבר זמן רב מעת שאבדה
->->בדבר שרק המקום יכול להיות סימן בו ב"מ כג: אחרי ציון ו אבידה שעבר זמן רב מעת שאבדה
->שומר אבידה (ראה: שומר אבידה)
->שטר שנמצא (ראה: שטר)
->שכר "כפועל בטל" אם הפסיק ממלאכתו כדי להשיב אבידה
->->אם במלאכתו הראשונה השכר גבוה והטירחה מועטת ובהשבת האבידה הטירחה רבה והשכר נמוך ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם התנה עם ב"ד לקבל שכרו ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->->אם התנאי היה לקבל יותר מהראוי או יותר מערך האבידה ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם שכר ההשבה גבוה מהפסדו או נמוך מהפסדו ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->האם מתחשבים בתכונות האדם עצמו או רק בסוג מלאכתו ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->כמה שאדם מוכן ליטול להפסיק ממלאכתו הקשה ולעסוק במלאכה קלה זו ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->כמה שאדם מוכן ליטול להתבטל לגמרי ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->כמה שנוטל על מלאכתו הראשונה בשעה שאין המלאכה מצויה ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->כמה שנוטל פועל המחזר אחרי אבידה ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->מדוע מותר למשיב ליטול שכר כפועל בטל ב"מ לב. ציון כ פריקה בחינם וטעינה בשכר
->שכר למי שהפסיד אבידה שלו כדי להשיב אבידה של חברו
->->אם בעל האבידה היה יכול להציל בעצמו בדוחק או בעזרת פועלים או לא ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם יש שם ב"ד להתנות עמהם או אין שם ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->->אם שלו שווה יותר מאבידת חברו או שווה לה ב"מ ל: ציון י נטילת שכר על השבת אבידה
->של אלמנה - האם יורשי הבעל זכאים בה כתובות צו. ציון א מי זכאי במציאת האלמנה
->שמצא אדם הסמוך על שולחנו של אחר - למי שייכת המציאה ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->שמצא בן - האם היא שייכת לאב
->->אם סמוך על שולחנו או לא ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->בבן קטן או גדול ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->שמצא בת - האם היא שייכת לאב ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->שמצא חרש, שוטה וקטן (ראה: חרש, שוטה וקטן)
->שמצא עבד עברי - האם היא שייכת לו או לאדון
->->אם הגביהה על חשבון זמן מלאכתו ב"מ יב: ציון ב מציאת פועל
->->אם הגביהה תוך כדי מלאכתו ב"מ יב: ציון ב מציאת פועל
->שמצא פועל - האם היא שייכת למעביד
->->אם אמר לו "עשה עמי מלאכה היום" ב"מ י. ציון א פסקה א התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
->->אם הגביה מציאה תוך כדי מלאכתו או על חשבון זמן מלאכתו ב"מ יב: ציון ב מציאת פועל
->->אם הוא שכור אצלו סתם או למלאכה מסוימת או ללקט מציאות ב"מ יב: ציון ב מציאת פועל
->->אם שכרו ללקט דגים ומצא דינרים ב"מ יב: ציון ב מציאת פועל
->->אם שכרו למלאכה מסוימת ואח"כ ביקש ממנו ללקט מציאות ב"מ יב: ציון ב מציאת פועל
->->אם שכרו סתם ואח"כ ביקש ממנו ללקט מציאות ב"מ יב: ציון ב מציאת פועל
->שמצא קטן (ראה: קטן)
->שנטל לפני יאוש במטרה לגוזלה והחזיר אותה לפני יאוש או אחרי יאוש - האם מתקן בזה את "לא תגזול" או "לא תוכל להתעלם" או "השב תשיבם" ב"מ כו: ציון ב תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->שנטל לפני יאוש במטרה להחזירה ואחרי יאוש התכוון לגוזלה - האם עובר ב"לא תגזול" או ב"לא תוכל להתעלם" או ב"השב תשיבם" ב"מ כו: ציון ב פסקה ג תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->שניים שהגביהו - מדוע קונים את המציאה ב"מ ח. ציון ב המגביה מציאה לחברו
->תמרים שנשרו ברוח (ראה: תמרים)
מצמצם (מונע מאדם תנועה)
->בנזיקין (כגון הכובש בהמת חברו במים או שהניחה בשמש ולא נתן לה ללכת) סנהדרין עו: ציון ל מצמצם בנזיקין
->ברציחה
->->ע"י שהחזיקו במים ולא איפשר לו לצאת סנהדרין עו: ציון ח כובש ומצמצם בנפשות
->->ע"י שכפתו בשמש (או באש או בפני ארי או יתושים) סנהדרין עז. ציון א כפתו ומת
->->ע"י שכפתו במקום שסוף השמש (או האש) לבוא סנהדרין עז. ציון א כפתו ומת
מצנפת
->האם היה הבדל בין של כה"ג לשל כהן הדיוט יומא עא: ציון א מה בין המצנפת למגבעת
->->בצורת הבגד עצמו יומא עא: ציון א מה בין המצנפת למגבעת
->->->גבוה או נמוך יומא עא: ציון א מה בין המצנפת למגבעת
->->->צר או רחב או ארוך יומא עא: ציון א מה בין המצנפת למגבעת
->->בצורת הצניפה יומא עא: ציון א מה בין המצנפת למגבעת
->->->האם אמצע הראש נשאר מגולה יומא עא: ציון א מה בין המצנפת למגבעת
->->->כיסוי הראש או גם הזקן יומא עא: ציון א מה בין המצנפת למגבעת
מצר, אילן הנטוע על המצר (ראה: אילן)
מצרי; מצרית (איסורם לבוא בקהל)
->אלו הנמצאים בזמן הזה במצרים יבמות עו: ציון א גר עמוני, מואבי, מצרי ואדומי - בזמן הזה
->גוי שבא בזמן הזה וטוען בוודאות שהוא מצרי יבמות עו: ציון א גר עמוני, מואבי, מצרי ואדומי - בזמן הזה
->גר מצרי שנשא גויה עמונית - האם הבת אסורה עד שלושה דורות יבמות עח: ציון ב הנולד מגר מצרי
->->מדאורייתא או מדרבנן יבמות עח: ציון ב הנולד מגר מצרי ונכרית עמונית
->גר מצרי שנשא גיורת עמונית - דין הוולד, בוולד זכר או נקבה יבמות עח: ציון ב ייחוסו של הנולד
->גר עמוני שנשא גיורת מצרית - דין הוולד, בוולד זכר או נקבה יבמות עח: ציון ב ייחוסו של הנולד
->האם גר מצרי מותר לבוא בקהל מיד סוכה נא: ציון ב איסור הישיבה בארץ מצרים
->האם מצווה להשיא מצרי שלישי לבת ישראל כשרה יבמות פד: בלי ציון הגדר של מצרי שלישי
->האם מצרי שלישי מותר במצרית שנייה יבמות פד: בלי ציון הגדר של מצרי שלישי
->האם מצרית שלישית מותר במצרי שני יבמות פד: בלי ציון הגדר של מצרי שלישי
->הנולד ממצרי שני ומבת ישראל - האם מותר בפסולות יבמות פד: בלי ציון הגדר של מצרי שלישי
->מצרי ראשון שנשא מצרית שנייה - האם הוולד מותר יבמות עח. ציון ה הנולד מגר וגיורת מצריים
->מצרי שני שנשא מצרית ראשונה - האם הוולד מותר
->יבמות עח. ציון ה הנולד מגר וגיורת מצריים
->מצרי שנשא ישראלית ולהיפך - דין הוולד יבמות עח. ציון ה הנולד מגר וגיורת מצריים שאינם בני אותו דור
->מצרית שנייה הנשואה לישראל וקינא לה ונסתרה - האם שותה מי סוטה סוטה כג: ציון ה קינוי וסתירה באשה האסורה
מצרים
->האם צריך לעשות בו יום טוב שני ר"ה כא. ציון א המקומות שנוהגים לעשות בהם יום טוב שני
->איסור הישיבה בה
->->בזמן הגלות סוכה נא: ציון ב איסור הישיבה בארץ מצרים
->->האם לוקים עליו סוכה נא: ציון ב איסור הישיבה בארץ מצרים
->->טעמו סוכה נא: ציון ב איסור הישיבה בארץ מצרים
->->לסחורה סוכה נא: ציון ב איסור הישיבה בארץ מצרים
->->מקורו סוכה נא: ציון ב איסור הישיבה בארץ מצרים
מצרנות (ראה: בר מצרא)
מצרף (בשבת) (ראה: צירוף)
מצרף נחושת
->לעניין ראייה ברגל חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->מהתורה ומדרבנן חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסי
מקווה (ראה גם: טבילה)
->אם השתנה מראה המים מחמת דבר שאין בו ממש חולין קז. ציון ו נטילת ידיים במים שהשתנה מראיהם
->אם נתן בתוכו סאה משקה פסול ונטל סאה יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה
->->אם הנתינה או הנטילה נעשתה מאליה יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה
->->יותר מי"ט פעמים יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול ונטל סאה
->->יותר מפעם אחת יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול ונטל סאה
->->מי פירות או מים שאובים יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול
->->עד שיש יותר מחצי או יותר מרוב משקה פסול (בהתחשב בחלקו במים שהוציא) יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול ונטל סאה
->בחיבור של אשבורן בשיעור של משקה טופח ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור
->האם מי פירות פוסלים אותו מן התורה יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה
->->אם מי פירות הם הרוב יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול
->->אם נפלו מעט מעט יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול ונטל סאה
->->אם שינו את מראה המים יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול
->->לענין טבילת כלי יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול ונטל סאה
->האם תמד פוסל אותו מן התורה יבמות פב: ציון א מקווה שיש בו ארבעים סאה שנתן לתוכן סאה ממשקה פסול
->הוספת מים חמים למקוה יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
->המחולק ע"י כלים מנוקבים
->->אם מצד אחד יש ארבעים סאה ומצד אחד אין חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->->אם אין ארבעים סאה בשום צד חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->->אם הכלים טמאים חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->המחולק על ידי כותל שנסדק לשתי או לערב - צירוף שני החלקים חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->טבילה בכלי
->->אם הוא מחובר למקווה כשר ויש ביניהם נקב כשפופרת הנוד יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי" לעניין "שאובים" במקווה
->->אם יש נקב בכלי יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי" לעניין "שאובים" במקווה
->->->אם לא קְבָעוֹ בקרקע יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי" לעניין "שאובים" במקווה
->->->אם ניקב לפני שקבעו בקרקע או אח"כ יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי" לעניין "שאובים" במקווה
->->->בדופנו או בתחתיתו יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי" לעניין "שאובים" במקווה
->->->בכלי אבן או שאר כלים יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי" לעניין "שאובים" במקווה
->->->כשפופרת הנוד, כמוציא רמון, כמוציא זית או כל שהוא יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי"
->טהרת מים טמאים ע"י השקה למקווה בניצוק או בקטפרס ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח
->מי גשמים שנפלו לכלי שבחצר או שנכנסו לכלי מצינור מהגג - האם נחשבים שאובים
->->אם הניח שם את הכלי בכוונה או שכח שם את הכלי
->->->בשעת קישור עבים או בשעת פיזור עבים שבת טז: ציון ג המניח כלים לקבל מים שיפלו מהם למקווה
->->->בשעת קישור עבים והתפזרו ושוב נתקשרו שבת טז: ציון ג המניח כלים לקבל מים שיפלו מהם למקווה
->מי פירות שפוסלים מקוה - בסוחט תרדים ביצה ג. ציון א סחיטת פירות ומשקים שזבו בשבת
->מקווה חסר שמחובר למקווה שלם
->->בניצוק ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->->->אם סופם ליפול ולהתערב במשקים התחתונים ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור
->->בנקב קבוע ביניהם שהוא בשיפוע ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->->בקטפרס
->->->אם סופם ליפול ולהתערב במשקים התחתונים ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור
->->->במי נהר שאינם פוסקים לעולם ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->פחות מארבעים סאה, המחובר למקווה כשר ע"י נקב כשפופרת הנוד יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי" לעניין "שאובים" במקווה
->פסול בשינוי מראה
->->במקווה חסר או שלם שבת קמד: ציון ב פסול מקוה בשינוי מראה
->->מהתורה או מדרבנן שבת קמד: ציון ב פסול מקוה בשינוי מראה
->->ע"י מי פירות שאינו מכשיר לקבל טומאה שבת קמד: ציון ב פסול מקוה בשינוי מראה
->שאין בו ארבעים סאה
->->ליד מקוה שיש בו מ' סאה ויש נקבים קטנים ביניהם חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->->ליד נהר ויש נקבים קטנים ביניהם חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->שהגיעו אליו מים דרך כלי שיש בו נקב כשפופרת הנוד או פחות יבמות טו. ציון א נקב המבטל "תורת כלי" לעניין "שאובים" במקווה
->שיעור המים מהתורה - ארבעים סאה או רביעית חגיגה יא. ציון ג ארבעים סאה במקווה ובמעיין
->->לאדם או לכלים חגיגה יא. ציון ג ארבעים סאה במקווה ובמעיין
->שיש בו ארבעים סאה מצומצמות
->->טבלו שנים זה אחר זה כאשר השני טובל כשרגליו של הראשון עדיין במים חגיגה יט. ציון ה דין שנים שטבלו בזה אחר זה במקוה מצומצם
->->->בטומאה דרבנן או דאורייתא חגיגה יט. ציון ה דין שנים שטבלו בזה אחר זה במקוה מצומצם
->->הטביל בו סגוס וכשעודנו נוגע במים טובל אדם חגיגה יט. ציון ה דין שנים שטבלו בזה אחר זה במקוה מצומצם
->שלושה לוגין מים שאובים עם יין וחלב, שנפלו למקוה שאין בו ארבעים סאה מכות ד. ציון א שלשה לוגין מים שאובים עם יין וחלב
->שני מקוואות חסרים וביחד יש בהם שיעור והם מחוברים
->->אם החיבור באמצע הכותל שביניהם או בראשו ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח
->->בטופח על מנת להטפיח ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->->בניצוק ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->->->אם סופם ליפול ולהתערב במשקים התחתונים ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור
->->בנקב קבוע ביניהם שהוא בשיפוע ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->->בקטפרס ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->->->אם סופם ליפול ולהתערב במשקים התחתונים ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור
->->->במי נהר שאינם פוסקים לעולם ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->->בקליפת השום על רוחב שתי אצבעות ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור
->->בשפופרת הנוד ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->שנמצא חסר - האם מה שהוטבל בו עד אז טהור או טמא ספק או טמא ודאי גיטין לא: ציון א המניח פירות לתרומה ומעשר ואבדו
->שנמצא חסר - מה דין הטהרות שהוטבלו בו סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->ברשות היחיד או ברשות הרבים סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->שנמצא חסר - האם מעמידים אותו בחזקת כשרות מכות יא: ציון י כהן גדול שנמצא פסול
->שנמצא חסר אחרי שמישהו טבל בו קידושין סו: ציון ב חלל שעבד במקדש
->שנפלה בו חבית מלאה מים או יין מכות ד. ציון ג חבית מלאה מים שנפלה לים הגדול
->שנפלו לתוכו שלושה לוגים מים שאובים שחלקם חלב חולין כה: ציון ה דין תמד לעניין מעשרות ולעניין מקווה
->שנפלו לתוכו שלושה לוגים של תמד (ראה: תמד)
מקום ועד
->בתור בית דין
->->הגדרתו סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
->->בהשוואה לבית דין הגדול סנהדרין לא: ציון ו בחירת בית הדין ע"י התובע והנתבע
מקום פטור
->האם ייתכן מקום פטור בכרמלית שבת ז: ציון ג חורים ברה"ר וברה"י
->העברה מכרמלית לרה"י דרך מקום פטור שבת ק: ציון ה העלאת מים מהים לספינה
->זריקה על מקום פטור שברה"ר שבת ז. ציון ה הזורק על דברים המונחים ברה"ר
->טלטול במקום פטור יותר מארבע אמות שבת קא. ציון ב ספינה שאין בקרקעיתה ארבעה טפחים - סוגית ביצאתא דמישן
מקח (ראה: מכר)
מקח טעות
->אם הודיע המוכר מראש על המום לקונה - האם יכול הקונה לבטל את המקח מטעם מקח טעות
->->אם אמר "יש בה מום פלוני ופלוני", מומים ניכרים ואינם ניכרים ב"מ פ. ציון ד ביטול מקח מחמת מומים
->->אם אמר "מום זה ומום אחר"
->->->ונמצא מום ניכר ומום שאינו ניכר ב"מ פ. ציון ד ביטול מקח מחמת מומים
->->->ונמצא רק מום שאינו ניכר ב"מ פ. ציון ד ביטול מקח מחמת מומים
->->אם אמר מהו המום ב"מ נא. ציון ד פסקה ג האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->->אם אמר רק שיש מום ב"מ נא. ציון ד פסקה ג האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->אם הקונה עשה שינוי בחפץ לפני גילוי המום חולין נא. ציון א הקונה בהמה ונמצאת טרפה
->אם יש למוכר כסף - האם רשאי לתת לקונה מטלטלין כתובות פו. ציון ה סדר הגבייה מהלווה
->בקונה בהמה ונמצאת טריפה חולין נא. ציון א הקונה בהמה ונמצאת טרפה
->->אם מחט ניקבה נקב מפולש בבית הכוסות חולין נא. ציון א הקונה בהמה ונמצאת טרפה
->->->והגליד פי המכה או לא הגליד חולין נא. ציון א הקונה בהמה ונמצאת טרפה
->->אם עבר זמן רב בין הקנייה לשחיטה חולין נא. ציון א הקונה בהמה ונמצאת טרפה
->->טריפה שאסורה רק משום חומרת הגאונים וכיוצא בזה חולין נא. ציון א הקונה בהמה ונמצאת טרפה
->->טריפה שכיחה כגון סירכא חולין נא. ציון א הקונה בהמה ונמצאת טרפה
->בקרקע - כשמחזיר אותה למוכר האם צריך להחזיר גם פירות שאכל ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->הקונה חפץ שנמצא בו מום - האם נחשב שומר עליו עד שיחזירנו ב"מ מב: ציון ב מקח טעות בקנין על ידי ספסר
->הקונה מספסר (מתווך) שור בלי שיניים טוחנות ולכן אינו מסוגל לאכול ומת
->->אם הקונה הוא אפוטרופוס שקנה עבור יתומים ב"מ מב: ציון ב מקח טעות בקנין על ידי ספסר
->->אם הקונה מסר את השור לרועה - האם הרועה חייב לספסר או למוכר המקורי (שהחזירו את דמי המכר לקונה) על שלא בדק את השור ב"מ מב: ציון ב מקח טעות בקנין על ידי ספסר
->->האם יכול לחזור על הספסר ב"מ מב: ציון ב מקח טעות בקנין על ידי ספסר
->טענת סימפון בעבדים קידושין יא. ציון א סימפון בעבדים
מקלל (ראה גם: ברכת השם; קללה)
->המקלל מי שיוצא ליהרג - האם חייב מלקות או ממון סנהדרין פה. ציון א המכה והמקלל את היוצא ליהרג שעשה תשובה
->המקלל עבד כנעני או איסורי קהל מכות ח: ציון ה עבד וכותי לענין גלות, הכאה וקללה
->המקלל רשע
->->האם אסור סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->האם חייב מלקות או ממון סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->מי נקרא רשע לענין זה סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
מקלל אביו ואמו
->אם קילל בכינוי סנהדרין נה: ציון ס המגדף את השם
->->הגדרת "שם" ו"כינוי" סנהדרין נה: ציון ס המגדף את השם
->באב רשע
->->בקללה סתם סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->בשליחות בית דין סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->הגדרת רשע סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->האם מותר לאדם לקלל את אביו הרשע מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
מקלל בקוסם
->הגדרתו סנהדרין פא: ציון כ המקלל בקוסם
->קנאים פוגעים בו
->->האם מותר לפגוע בו לאחר מעשה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->->האם הפגיעה רשות או מצוה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
->->האם צריך התראה סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
מקלקל (בשבת)
->אם הוא עושה תיקון עקיף בפעולתו שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->->אם הוא מביא לתיקון יותר טוב לאחר זמן שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->->אם התיקון בא בשעת הקלקול או לאחר זמן שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->אם הפעולה נעשית לצורך תיקון בדבר אחר אבל לא ניכר בשעת הקילקול שעושה אותה לצורך התיקון שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->אם הפעולה נעשית לצורך תיקון ובדרך המקובלת שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->בדבר מצווה שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->בחובל ומבעיר שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->->דרך השחתה שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->->החובל וצריך לכלבו שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->->המבעיר וצריך לאפרו שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->->לצורך תיקון שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט
->בחובל וצריך לכלבו ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים
->במבעיר וצריך לאפרו ביצה ח. ציון ב כל המקלקלים פטורים
->דינו שבת קו. ציון ב כל המקלקלין, והחובל והמבעיר בפרט; שבת קונטרס מלאכת מחשבת מתעסק, פרק ה
->האם אסור או מותר ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->->אם צריך את המלאכה או אין צריך ביצה ז: ציון ה עפר שהועלה בדקר ביום טוב
->לצורך שבת - האם מותר שבת קמו. ציון א שבירת חבית בשבת
מקמץ צואת כלבים
->לעניין ראייה ברגל חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->מהתורה ומדרבנן חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסי
מקפה (ראה גם: גריסים)
->הנודר מגריסים (פולים כתושים) - האם אסור במקפה נדרים נג: ציון ב הנודר מן הגריסים; נדרים נג: ציון ה הנודר מחיטים ומגריסים בלשון יחיד ובלשון רבים
->הנודר ממקפה - האם אסור בגריסים נדרים נג: ציון ב הנודר מן הגריסים
->הנודר ממקפה - האם אסור בשום נדרים נג: ציון ד הנודר מן המקפה ומן השום
->->בשום שנמצא במקפה או בשום בפני עצמו נדרים נג: ציון ד הנודר מן המקפה ומן השום
->הנודר משום - האם אסור במקפה נדרים נג: ציון ד הנודר מן המקפה ומן השום
מקצת היום ככולו
->באבלות
->->במקצת היום האחרון של י"ב חודש מו"ק יט: ציון ד מקצת היום ככולו באבלות
->->האם מקצת הלילה נחשב ככל היום לענין אבלות שבעה או שלשים
->->->לצורך מצוה כגון לימוד תורה או תשמיש המיטה או לצורך רשות כגון רחיצה מו"ק יט: ציון ד מקצת היום ככולו באבלות
->->ביום השביעי
->->->האם האבלות נפסקת משתנץ החמה או משיעמדו המנחמים מו"ק יט: ציון ד מקצת היום ככולו באבלות
->->->אם לא באו מנחמים - האם צריך לנהוג אבלות כל היום מו"ק יט: ציון ד מקצת היום ככולו באבלות
->->האם אבלות שלושים מסתיימת למעשה בתחילת היום העשרים ותשעה (מפני שחלק מהיום השביעי נחשב היום השמיני) מו"ק יט: ציון ד מקצת היום ככולו באבלות
->->האם די במקצת שבתחילת הלילה או שבין עמוד השחר להנץ החמה או שמיד אחרי הנץ מו"ק כא. ציון ח פרק ב הנחת תפילין לאבל
->->לענין הנחת תפילין ביום שני לאבלות
->->לענין עשיית מלאכה ביום השלישי לאבלות מו"ק כא: ציון א פרק ה איסור מלאכה לאבל
->לענין משך הזמן של נזיפה מו"ק טז. ציון ש פרק ב דין נזיפה
מקרא מגילה (ראה גם: מגילת אסתר)
->אם קרא מקצת המגילה בעל פה מגילה יז. ציון ו נמנום בקריאת המגילה
->אם קראה באשורית ואינו מבין סוטה לב. ציון א דברים הנאמרים בכל לשון
->אם שהה באמצע הקריאה כדי לגמור את כולה מגילה יח: ציון א קריאת המגילה לסרוגין
->אמירת "שהחיינו" על קריאת המגילה של היום מגילה ד. ציון ד קריאת המגילה בלילה וביום; מגילה כא: ציון ו ברכות המגילה
->אמירת ברכה לאחר הקריאה, ביחיד ובציבור מגילה כא: ציון ו ברכות המגילה
->אמירת עשרת בני המן בנשימה אחת מגילה טז: ציון ב אמירת עשרת בני המן בנשימה אחת
->באשה (ראה: אשה)
->במגילה הכתובה בין הכתובים מגילה יט. ציון ז קריאה במגילה הכתובה בין הכתובים
->במגילה חסרה
->->אם החסרון ברובה מגילה יח: ציון ג קריאה במגילה חסרה
->->אם חסר בתחילת המגילה או בסופה מגילה יח: ציון ג קריאה במגילה חסרה
->->אם חסר ענין שלם מגילה יח: ציון ג קריאה במגילה חסרה
->->האם צריך להשלים את החסר בקריאה בעל פה מגילה יח: ציון ג קריאה במגילה חסרה
->במקום שסמוך ונראה לעיר מוקפת חומה מימי יהושע ר"ה כט: ציון ה פסקה ה תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->בני הכפרים שמקדימים ליום הכניסה
->->בעיית 'לא תתגודדו' יבמות יד. ציון א "לא תתגודדו" - לא תעשו אגודות אגודות
->->קוראים בכפרים או בעיירות יבמות יד. ציון א "לא תתגודדו" - לא תעשו אגודות אגודות
->האם בן עיר ובן כרך מוציאים זה את זה בקריאת המגילה מגילה ב. ציון ג קריאת המגילה לפני ימי הפורים
->->בן כרך שקורא לבן עיר ביום י"ד מגילה ב. ציון א קריאת המוקפים ביום ט"ו
->האם חרש יכול להוציא אחר ידי חובה מגילה יט: ציון ג חרש בקריאת המגילה
->האם קטן יכול להוציא גדול ידי חובה מגילה יט: ציון ג קטן בקריאת המגילה
->האם שנים או יותר יכולים לקרוא יחד ולהוציא אחרים מגילה כא: ציון ד קריאה ע"י שנים בהלל ובמגילה
->הארכה בקריאת אות וי"ו של "ויזתא" מגילה טז: ציון ג מתיחת ו דויזתא
->החיוב להתכוון לצאת ידי חובה בקריאה מגילה יז. ציון ז כוונה בקריאת המגילה
->החיוב לקרוא מגילה ביום ובלילה מגילה ד. ציון ד קריאת המגילה בלילה וביום
->->בבני הכפרים שקוראים ביום הכניסה מגילה ד. ציון ד קריאת המגילה בלילה וביום
->->מי שקרא את של לילה בין עמוד השחר להנץ החמה מגילה יט. ציון א בן עיר שהולך לכרך
->->מי שלא קרא בלילה - האם יקרא פעמיים ביום מגילה ד. ציון ד קריאת המגילה בלילה וביום
->החיוב לקרוא עם כל הציבור ברוב עם מגילה ג. ציון א מצוות שנדחות ע"י מצות מגילה
->המנהג שלא להפסיק בנשימה בין פסוק לפסוק מגילה טז: ציון ב אמירת עשרת בני המן בנשימה אחת
->המנמנם כשהוא קורא את המגילה מגילה יז. ציון ו נמנום בקריאת המגילה
->המנמנם כשהוא שומע את המגילה מגילה יז. ציון ו נמנום בקריאת המגילה
->יום הקריאה (ראה גם: כפרים; מוקפים)
->->בכפרים ובעיירות כשי"ד חל בשבת מגילה ד: ציון ב יום י"ד שחל בשבת
->->לבני כפרים בזמן הזה מגילה ד: ציון ד זמן מתנות לאביונים כשמקדימים מקרא מגילה
->->בבן כרך שהלך לעיר ביום י"ד מגילה יט. ציון א בן עיר שהולך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
->->בבן עיר שהולך לכרך ביום ט"ו מגילה יט. ציון א בן עיר שהולך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
->->בבן עיר שהולך לכרך ביום י"ד מגילה יט. ציון א בן עיר שהולך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
->->במי שנמצא בעיר ביום י"ד ובכרך ביום ט"ו - האם חייב לקרוא בשני הימים מגילה יט. ציון א בן עיר שהולך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
->->האם קוראים בי"ג מגילה ב. אחרי ציון ג יג זמן קהילה לכל - תענית אסתר
->->->במי שקשה לו להתענות - קריאה בסוף יום מגילה ב. ציון ג קריאת המגילה לפני ימי הפורים
->->מי שאינו יכול לקרוא בזמנה - הקדמת הקריאה מגילה ב. ציון ג קריאת המגילה לפני ימי הפורים
->מצוות שדוחות או נדחות מפני קריאת מגילה מגילה ג. ציון א מצוות שנדחות ע"י מצות מגילה
->->עבודת בהמ"ק מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->->הלווית המת וקבורתו מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->->אם יש שהות לקרוא אחרי קבורת המת או שאין שהות מגילה ג: ציון ה מקרא מגילה ומת מצוה
->קריאתה ביוונית או בשאר לשון לעז
->->למי שמבין את הלשון מגילה יז. ציון ג קריאת המגילה בלשון לעז
->->למי שאינו מבין את הלשון מגילה יז. ציון ג קריאת המגילה בלשון לעז
->->למי שיודע גם לשון הקודש מגילה יז. ציון ג קריאת המגילה בלשון לעז
->קריאתה ביחיד
->->בזמנה ושלא בזמנה מגילה ה. ציון א חיוב קריאת המגילה במנין
->->אם קרא בפחות מעשרה - האם יצא מגילה כג: ציון ל שומת קרקעות ואדם בעשרה
->קריאתה בישיבה מגילה כא. ציון ל קריאת התורה בעמידה
->->לכתחילה ובדיעבד מגילה כא. ציון ג קריאת המגילה בישיבה
->->ביחיד ובציבור מגילה כא. ציון ג קריאת המגילה בישיבה
->קריאתה לאור הנר לפני הבדלה ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->שהה באמצע כדי לגמור את כולה ר"ה לד: ציון א פסקה א השומע תקיעות שאינן רצופות
->->מאונס או ברצון ר"ה לד: ציון א פסקה א השומע תקיעות שאינן רצופות
מקרסם (בשבת)
->אם מייפה קרקע של חברו או של הפקר שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->אם מתכוון לייפות את הקרקע, לאכילה, להסקה או לבשל שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->האם חייב משום חורש או משום נוטע שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->הקוצץ ענפים יבשים מאילן לתקנו שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->שיעור החיוב שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
מראָה
->האם מותר לאיש להסתכל במראה ע"ז כט. ציון ב איסור תספורת בידי גוי
->->במקום שאנשים רגילים בכך ע"ז כט. ציון ב איסור תספורת בידי גוי
->->כדי להתגלח או להסיר נוצות משערו וכתמים מפניו ע"ז כט. ציון ב איסור תספורת בידי גוי
->->לשם התנאות או לשם רפואה ע"ז כט. ציון ב איסור תספורת בידי גוי
->->מהתורה או מדרבנן ע"ז כט. ציון ב איסור תספורת בידי גוי
->הסתכלות במראה בשבת שבת קמט. ציון ד הגזירה שלא להסתכל במראה בשבת
->->אם היא חדה או אינה חדה שבת קמט. ציון ד הגזירה שלא להסתכל במראה בשבת
->->מראה הקבועה בכותל שבת קמט. ציון ד הגזירה שלא להסתכל במראה בשבת
->->מראה של מתכת או של זכוכית שבת קמט. ציון ד הגזירה שלא להסתכל במראה בשבת
->עד שראה מעשה במראה - האם יכול להעיד ר"ה כד. ציון ב ראייה בעששית בעדות החודש ובשאר העדויות
מראית עין
->באיסור דרבנן, בצנעה או בפרהסיא מכות טז: ציון ח "בל תשקצו" בדברים המאוסים
->בדבר שאינו שכיח שביעית פ"ד מ"ד ציון ז הקוצץ והמדלל אילנות במטע הזיתים
->בהוצאת זבל לשדה שביעית פ"ג מ"א ציון א מאימתי מותר להוציא זבלים לאשפה
->דבר שנאסר משום מראית עין, וכבר אין חשש לזה חולין מא: ציון ד עבר ושחט לתוך ימים, כלים וגומה
->מה שאסרו חכמים משום מראית עין - האם אסור גם בחדרי חדרים
->->בדבר שעלולים לחשוב שעובר על איסור תורה או שעובר על איסור דרבנן כתובות ס. ציון ח צינור שעלו בו קשקשים - בשבת
->->בדבר שעלולים לחשוד בו שעושה מעשה איסור כתובות ס. ציון ח צינור שעלו בו קשקשים - בשבת
->->בדבר שעלולים לטעות ולחשוב שהוא מותר כתובות ס. ציון ח צינור שעלו בו קשקשים - בשבת
->מה שאסרו חכמים משום מראית עין - האם אסור גם בחדרי חדרים ביצה ט. ציון ג טלטול סולם של שובך ביום טוב; ביצה ט. ציון ה אסור לשטוח בגדים בשבת משום מראית העין
->->אם מה שחושדים בו שהוא עושה באמת מותר ביצה טו. ציון ו תפילין בראשו ושקעה עליו חמה
->->באיסור מלאכה דאורייתא או בדרבנן ביצה לב: ציון ח אין מנהיגים בהמה במקל
->->בדבר שאסרו משום שנראה כהולך לחינגא ביצה לב: ציון ח אין מנהיגים בהמה במקל
->מה שאסרו חכמים משום מראית עין - האם אסור גם בחדרי חדרים חולין מא: ציון ז פרק ב השוחט לשם דבר הבא בנדר ובנדבה
->מה שאסרו חכמים משום מראית עין - האם אסור גם בחדרי חדרים שבת קמו: ציון מ איסור מראית העין כשאין רואה
->->בדברים הקשורים לעבודה זרה שבת קמו: ציון מ איסור מראית העין כשאין רואה
->->במקום שיחשדו בו שעובר על איסור תורה או שיחשדו בו שעובר על איסור דרבנן שבת קמו: ציון מ איסור מראית העין כשאין רואה
מרדכי
->מדוע לא השתחווה להמן סנהדרין סא: אחרי ציון ב השתחואה לאדם
->->הרי המן עשה להנאת עצמו סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
מרה - טריפות בה
->שנמצא בה גרעין חולין מט. ציון ד גרעין או מחט שנמצא במרה
->->אם המרה שלמה או חתוכה חולין מט. ציון ד גרעין או מחט שנמצא במרה
->->של תמר או של זית חולין מט. ציון ד גרעין או מחט שנמצא במרה
->שנמצא בה מחט חולין מט. ציון ד גרעין או מחט שנמצא במרה
מרור (ראה גם: ברכת אכילת מרור)
->איזה ירקות ראויים למצות אכילת מרור ומהו סדר עדיפותם פסחים לט. ציון א ירקות הכשרים למרור
->אכילתו לפני חשיכה, לכתחילה ובדיעבד פסחים צט: ציון ב זמן קידוש ואכילה בליל פסח
->האוכל חסה בתור כרפס - האם יברך אז "על אכילת מרור" ר"ה טז. ציון ג גדר החיוב בתקיעות דמיושב ובתקיעות דמעומד
->האם מותר להסיב בזמן אכילתו פסחים קח. ציון ב השני דין ההסיבה באכילת מרור ו"כורך"
->האם מותר להשהותו בחרוסת פסחים קטו: ציון ב השהיית המרור בחרוסת
->האם מותר לישראל מומר או לגוי לאכלו בליל פסח פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב-ושכיר
->האם ערל חייב באכילתו פסחים צו. ציון ד איסור אכילת קרבן פסח, לערל לבן-נכר ולתושב-ושכיר
->האם צריך לשקע את כולו בחרוסת פסחים קטו. ציון א שיקוע המרור בחרוסת
->הבולע אותו - האם יצא ידי חובה, והדין אם בולעו עם מצה פסחים קטו: ציון ד אכילת מצה ומרור שלא כדרכן
->מי שאין לו ירק לטיבול ראשון מלבד מרור, האם יוצא ידי חובת אכילת מרור בטיבול זה פסחים קיד: ציון א מרור שיוצאים בו ידי חובה
->סוגי מרור שונים - האם יוצאים בהם ידי חובת אכילת מרור
->->בקלח, עלים ושרשים, והדין כשהם יבשים, או כמושים פסחים לט: ציון ג קלח, עלים ושרשים במצות מרור
->->מרור גזול פסחים לח. ציון ג מצה גזולה
'מרחביה'
->האם "מרחביה" היא מילה אחת או שתיים פסחים קיז: לפני ציון ד מילים המסתיימות בהברה "י-ה"
מרחץ
->אמירת "שלום" בו שבת י: ציון א אמירת 'שלום' והזכרת כינויי השם בבית המרחץ
->אמירת דברים שבקדושה בו שבת י. ציון י האיסור לומר דברים שבקדושה במרחץ
->->בבית הפנימי או האמצעי או החיצון שבת י. ציון י האיסור לומר דברים שבקדושה במרחץ
->->במרחץ חם או בבית טבילה קר שבת י. ציון י האיסור לומר דברים שבקדושה במרחץ
->האם מודר הנאה רשאי להיכנס למרחץ של העיר (ראה: מודר הנאה)
->הוראת הלכה בו
->->אמירה שמתפרשת כהוראה שבת מ: ציון ז הוראה בבית מרחץ
->->בהלכות הקשורות למרחץ שבת מ: ציון ז הוראה בבית מרחץ
->->הפרשה מאיסור בלשון הוראה שבת מ: ציון ז הוראה בבית מרחץ
->הזכרת כינויי שם ה' בו שבת י: ציון א אמירת 'שלום' והזכרת כינויי השם בבית המרחץ
->הזעה במרחץ בשבת שבת מ. ציון ה איסור הזעה במרחץ
->->לעבור במרחץ שגורם שיזיע אם אין כוונתו לכך שבת מ. ציון ה איסור הזעה במרחץ
->הרהור בדברי תורה בו, בבית הפנימי או האמצעי שבת י. ציון י האיסור לומר דברים שבקדושה במרחץ
->זימון בית למרחץ - האם נאסר בתפלה ובק"ש נדרים ז. ציון ג דברים שבקדושה בבית הכיסא שלא השתמשו בו
->חובת קימה בפני ת"ח בו, בבית הפנימי או האמצעי או החיצון שבת י. ציון י האיסור לומר דברים שבקדושה במרחץ
->כניסה אליו עם ספר תורה ברכות כג. ציון ה הנכנס לבית הכסא - מה יעשה עם התפילין
->כניסה אליו עם תפילין ברכות כג. ציון ה הנכנס לבית הכסא - מה יעשה עם התפילין
->עניית אמן בו, בבית הפנימי או האמצעי שבת י. ציון י האיסור לומר דברים שבקדושה במרחץ
->רחיצת מודר הנאה (ראה: מודר הנאה)
->שהוסק בדברים שאין בהם קדושת שביעית - רחיצה בו בשביעית ע"י אדם חשוב שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->במרחץ של גוי שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->שהוסק בתבן ובקש של שביעית - רחיצה בו שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש
->->אם גוי הסיק אותו, או ישראל שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->אם הוסק אחרי רביעה שנייה שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->אם הם עדיין בעין שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->אם המים היו חמים מקודם, או לא שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש
->->במקום שאין עצים ורגילים להסיק בתבן וקש שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש
->->במקום שיש עצים שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->הזעה במרחץ זה שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->מרחץ של אנשים חשובים שביעית פ"ח מי"א ציון ט פרק ג רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש
->->מרחץ של רבים או של יחיד שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->ע"י אדם חשוב, בשכר או בחינם שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש
->->ע"י מי שהסיק בהם או ע"י אחרים שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש
->->תמורת שכר או בחינם שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->שהייה באמבטיות של כפרים או של כרכים בשבת שבת מ. ציון ה איסור הזעה במרחץ
מריקה ושטיפה
->בכלי שבלע מקרבן ע"ז עה: ציון ע דין כלי שאינו בן יומו
מרפא (ראה: התעטשות)
מרפסת
->איזו מרפסת חייבת במעקה מהתורה מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
->באיזה גובה צריך המעקה להיות מו"ק יא. ציון ו בניית מעקה במועד
מרקד (בשבת)
->אם האוכל למעלה והפסולת למטה או להיפך שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->ביחס לבורר וזורה
->->האם נחשבים אב מלאכה אחד לענין ההתראה והחיוב שבת עג: ציון י הזורה, הבורר והמרקד
->->הבדל ביניהם בסוגי האוכל והפסולת שהוא מפריש או באמצעי ההפרדה שהוא משתמם בהם (ברוח, ביד או בכלי) שבת עג: ציון י הזורה, הבורר והמרקד
->בלח או ביבש שבת קלח. ציון ו התראה במשמר בשבת
->בניעור תבן בכברה שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->הפרדה בכלי או ביד שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
->חיטים או קמח שבת קמ. ציון ח ניעור התבן בכברה
מרקוליס
->אבנים שנמצאים לידה, בתפיסה אחת או בשתים ע"ז מט: בלי ציון איסור האבנים שנמצאו בצד מרקוליס
'משה'
->ככינוי של שבועה נדרים י. ציון ג כינויי שבועות
משה רבינו
->האם קיים פרייה ורבייה יבמות סא: ציון ה מצוות פרייה ורבייה בבן ובת או בשני בנים
משוח מלחמה
->אינו פורע ואינו פורם ואינו מיטמא לקרובים
->->אם לא נמשח סוטה מב. לפני ציון ב אופן מינויו של משוח מלחמה
->אסור באלמנה ומצוּוה על בתולה הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול לכהן משוח מלחמה
->האם מותר לו לפרוע ולפרום הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול לכהן משוח מלחמה
->האם מותר לו לצאת מבהמ"ק בשעת העבודה הוריות יב: ציון ו מה בין הכהן הגדול לכהן משוח מלחמה
->הדברים שהוא אומר לעם
->->אמירת דיני החזרה גם בשעת כניסתם למלחמה, או רק בספָר סוטה מב. ציון ב דברי משוח מלחמה
->->דוקא בלשון הקודש
->->->במה שהוא אומר לפני המלחמה או במה שהוא אומר בספר סוטה מב. ציון ב דברי משוח מלחמה
->->->במה שהוא מדבר ומשמיע או במה שהוא מדבר והשוטר משמיע סוטה מב. ציון א משוח מלחמה מדבר
->->האם הוא מדבר במלחמת מצוה סוטה מד. ציון ו מיהו הירא ורך הלבב החוזר מהמלחמה
->->האם מותר לו להוסיף דברים סוטה מג. ציון ט הדברים שהכהן אומר והדברים שהשוטרים אומרים
->->->אם הוסיף האם זה "בל תוסיף" סוטה מג. ציון ט הדברים שהכהן אומר והדברים שהשוטרים אומרים
->->->תוספת דברי חיזוק והתעוררות סוטה מג. ציון ט הדברים שהכהן אומר והדברים שהשוטרים אומרים
->->->תוספת דברים על החוזרים מהמלחמה סוטה מג. ציון ט הדברים שהכהן אומר והדברים שהשוטרים אומרים
->->כשהכהן מדבר ומשמיע - אותו כהן משמיע או כהן אחר סוטה מג. ציון ט הדברים שהכהן אומר
->->מה הוא מדבר במערכי המלחמה ובספר סוטה מב. ציון ב דברי משוח מלחמה בספר ובמערכי המלחמה
->->מי מדבר בספר - הכהן או השוטר סוטה מג. ציון ט הדברים שהכהן אומר
->->מתי השוטר משמיע ומתי הכהן משמיע סוטה מג. ציון ט הדברים שהכהן אומר
->מינויו
->->מי ממנה אותו - כל הציבור, המלך, או ב"ד סוטה מב. לפני ציון ב אופן מינויו של משוח מלחמה
->->האם צריך שמן המשחה, לכתחלה ובדיעבד סוטה מב. לפני ציון ב אופן מינויו של משוח מלחמה
->->ע"י ריבוי בגדים או ע"י עבודתו סוטה מב. לפני ציון ב אופן מינויו של משוח מלחמה
->משמש בשמונה בגדים או בארבעה בגדים יומא עב: אחרי ציון ג באלו בגדים משמש כהן משוח מלחמה
->->כשהוא חוזר מהמלחמה עם שמונה בגדים יומא עב: אחרי ציון ג באלו בגדים משמש כהן משוח מלחמה
->->כשהוא נשאל לאורים ותומים יומא עב: אחרי ציון ג באלו בגדים משמש כהן משוח מלחמה; יומא עג. לפני ציון א שאלה באורים ותומים למשוח מלחמה
->->כשהוא עובד בבהמ"ק יומא עב: אחרי ציון ג באלו בגדים משמש כהן משוח מלחמה; יומא עג. לפני ציון א שאלה באורים ותומים למשוח מלחמה
->->מדאורייתא או מדרבנן יומא עב: אחרי ציון ג באלו בגדים משמש כהן משוח מלחמה
->קדימתו לסגן
->->לענין להיטמא למת מצוה הוריות יג. ציון ק משוח מלחמה וסגן - מי קודם
->->לענין להציל מסכנת נפשות הוריות יג. ציון ק משוח מלחמה וסגן - מי קודם
->קדימתו לעומת כהנים אחרים הוריות יג. ציון