Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות ר

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.'ראוי' (ממון שאינו ברשותו של אדם ועתיד לבוא לרשותו)
->גביית חוב מ'ראוי' כתובות סט. ציון ה פרק ב הבת כבעל חוב של האחים על חלקה בנכסים
->גביית כתובה ממה שהיה 'ראוי' לבוא לבעל במותו - חוב שאחרים חייבים לבעל כתובות צא. ציון ד כתובת בנין דכרין כשיש מותר דינר בראוי ולא במוחזק
->לעניין כתובת בנין דכרין (ראה: כתובת בנין דכרין)
->לעניין עישור נכסים (ראה: עישור נכסים)
ראיות (ראה: סתירת הדין; עד, עדות)
ראייה ברגל (ראיית פנים ועולת ראייה)
->בבורסי חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->מהתורה ומדרבנן חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסי
->בטומטום
->->האם הוא חייב מדרבנן חגיגה ד. לפני ציון ג הפטור של טומטום ממצות ראייה
->->שביציו מבחוץ חגיגה ד. לפני ציון ג הפטור של טומטום ממצות ראייה
->->האם יכול (או חייב) להביא על תנאי שאם הוא זכר יחשב לו כעולת ראייה ואם הוא נקבה תחשב עולת נדבה חגיגה ד. לפני ציון ג הפטור של טומטום ממצות ראייה
->במוכה שחין חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסקי
->במי שאינו יכול לעלות ברגליו חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->שאינו יכול לעלות מירושלים לעזרה חגיגה ד. ציון ז הפטור של מי שאינו יכול לעלות ברגליו
->->שאינו יכול לעלות מעירו לירושלים חגיגה ד. ציון ז הפטור של מי שאינו יכול לעלות ברגליו
->->מי שעולה ברכיבה ואינו יכול לעלות ברגליו חגיגה ד. ציון ז הפטור של מי שאינו יכול לעלות ברגליו
->->מי שהולך עם מקל שנסמך עליו בהליכה חגיגה ד. ציון ז הפטור של מי שאינו יכול לעלות ברגליו
->->מי שחתכו את רגליו והולך עם קב בסוף שוקו חגיגה ד. ציון ז הפטור של מי שאינו יכול לעלות ברגליו
->->מפונק שאינו יכול ללכת בלי מנעל ברגליו חגיגה ד. ציון ז הפטור של מי שאינו יכול לעלות ברגליו
->->אדם מעונג ביותר שלא הורגל בדריסת רגל חגיגה ד. ציון ז הפטור של מי שאינו יכול לעלות ברגליו
->במי שחציו עבד וחציו בן חורין חגיגה ד. ציון ה מצוות שהעבד חייב בהן
->במצרף נחושת חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->מהתורה ומדרבנן חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסי
->במקמץ צואת כלבים חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->מהתורה ומדרבנן חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסי
->בסומא בעין אחת חגיגה ב. ציון ו סומא בעין אחת - בדין ראייה
->בערל חגיגה ד. לפני ציון ג הפטור של טומטום ממצות ראייה; חגיגה ד: ציון ב דין ערל במצות ראייה
->בפולפסין חגיגה ד. ציון ד דין ראייה במקמץ, במצרף, ובבורסקי
->בקטן
->->האם הוא חייב מהתורה או מדרבנן חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->הוא חייב בהבאת קרבן ראייה חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->->האם הוא סומך עליו חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->מאיזה גיל הוא חייב חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->שיכול לעלות מירושלים להר הבית חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->->מהחומה או מהבתים או ממקום אחר חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->->שאינו בעל קרקע חגיגה ד. ציון ג חיוב קטן בראייה
->מי שיש לו כמה בנים - האם הוא צריך להיראות עם כולם יחד, לכתחילה ובדיעבד חגיגה ז. אחרי ציון ט מצוה להקדים בהקרבת קרבן ראייה
->תשלומין בשאר ימי הרגל
->->במי שהיה פטור ביום ראשון חגיגה ד. לפני ציון ג הפטור של טומטום ממצות ראייה
ראיית פנים בעזרה ברגל
->בחש"ו, טומטום, אנדרוגינוס, אשה, עבד, חיגר, סומא, חולה וזקן חגיגה ב. לפני ציון ב הפטורים מראייה - מקרבן או מראיית פנים
->בלי קרבן - האם יש בזה מצות עשה חגיגה ב. לפני ציון ב הפטורים מראייה - מקרבן או מראיית דנים
->בקטן חגיגה ב. לפני ציון ב הפטורים מראייה - מקרבן או מראיית פנים
->האם לאחר היום הראשון יש חיוב להיראות בעזרה חגיגה ז. ציון י דין הקרבן למי שבא להיראות פעמים רבות
->מי שלא נכנס לעזרה ביום הראשון - האם בהבאת תשלומין בשאר הימים מקיים מצות עשה חגיגה ט. ציון א דין תשלומין בקרבנות הרגל
ראם
->האם קרן שלו כשר לשופר של ראש השנה, לכתחילה ובדיעבד ר"ה כו. ציון ב השופרות הכשרים והפסולים
ראש הגולה
->שנתן רשות לדיין לדון וטעה בדין - אם פטור מלשלם סנהדרין ה. ציון ד קבלת רשות חכמים ורשות ריש גלותא
->->בדיין שדן בארץ ישראל סנהדרין ה. ציון ה רשות מראש הגולה ורשות מנשיא
ראש השנה
->איסור אמירת מוסף בו לפני שלש שעות ע"ז ד: ציון א הזמן של תפילת מוסף בראש השנה ביחידות
->->בכל שלוש השעות או רק בשעה השלישית ע"ז ד: ציון א הזמן של תפילת מוסף בראש השנה ביחידות
->ביצה שנולדה ביום ראשון - אכילתה ביום שני ביצה ג. ציון ג ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני
->האם מותר או ראוי לכרוע בתפילת ר"ה בנוסף לכריעות הרגילות ברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->האם מותר להתפלל בו בקול ברכות כד: ציון ח השמעת קול בתפילה
->האם נחשב רגל לענין הדין שמי שמתה אשתו רשאי לשאת אשה רק אחרי שלשה רגלים מו"ק כג. ציון ד פסקה ג נישואין למי שמתה אשתו
->האם שני הימים הם קדושה אחת או שתי קדושות ביצה ג. ציון ג ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני; ביצה ה. ציון ב שני ימים טובים של ראש השנה בארץ ישראל
->הבהוב הנר לפני הדלקתו שבת כח: ציון י תיקון הפתילה שתהיה ראויה להדלקה
->הזכרת פסוקי קרבנות המוספין בתפלת מוסף (ראה: מוסף)
->הנוסח בתפלת מוסף בר"ה - "עקידת יצחק היום לזרעו תזכור" או "לזרע יעקב" נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
->השיר בבית המקדש בו (ראה: שירה)
->השעה הרצויה להשכמה לתפילה ולסיומה מגילה כג. ציון א השכמה לתפילה וסיומה בשבת ויום טוב
->התכונות הנדרשות לשליח ציבור בו, לכתחילה ובדיעבד תענית טז. ציון ה מי ראוי להיות שליח ציבור בתפילה
->טבילה בערב ר"ה
->->האם מברכים עליה ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->חיוב או מנהג ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->יום שני של ראש השנה
->->אבלות על מת שנקבר בו מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->האם הוא עולה למנין שבעה מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->->אם המת נקבר ביום א' של ר"ה ע"י גוים או ביום ב' מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->לשוט בספינה להביא שופר יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->מילה שלא בזמנה ביום שני של ראש השנה שבת קלז. אחרי ציון ג מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
->->אם יש ספק אם המילה היא בזמנה או לא כגון שנולד בין השמשות שבת קלז. אחרי ציון ג מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
->->בזמן שמקדשים על פי הראייה או בזמן הזה שבת קלז. אחרי ציון ג מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
->מלכויות, זכרונות ושופרות במוסף (ראה: מלכויות...)
->סימנים טובים במאכלים בראש השנה הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->->אמירת ה"יהי רצון" בלי המאכלים הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->->האם אוכלים אותם או רק רואים הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->->האם יש להזכיר את שם הפרי הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->->הוספת תפילה בלשון "יהי רצון" הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->->זמן הבאת המאכלים - ליל ר"ה, ראשון או שני, או כל עשרת ימי תשובה הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->->כרתי, רמון, אתרוג, ראש כבש, בשר שמן, משקאות מתוקים, ראש איל, תפוחים, דבש, דברים חדשים וקלים, ריאה, דגים הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->->מנהג או הלכה הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->->רוביא - חילבא או פול המצרי הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->עשיית שני ימים בא"י ביצה ה. ציון ב שני ימים טובים של ראש השנה בארץ ישראל
->->בירושלים ובמקום הוועד ביצה ה. ציון ב שני ימים טובים של ראש השנה בארץ ישראל
->->כשמקדשים ע"פ החשבון ביצה ה. ציון ב שני ימים טובים של ראש השנה בארץ ישראל
->תקיעה בחצוצרות יחד עם השופר תענית טז: ציון ד סדר הברכות עם התקיעות בתעניות
->->במקדש ובגבולין תענית טז: ציון ד סדר הברכות עם התקיעות בתעניות
->->ע"י כהנים, לויים או ישראלים תענית טז: ציון ד סדר הברכות עם התקיעות בתעניות
ראש חודש (ראה גם: יעלה ויבוא; קידוש החודש; תענית, במועדים)
->איסור מלאכה בו חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->בגברים או בנשים חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->מלאכות קלות חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->מלאכות של הבית חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->מלאכת דבר האבד חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->מלאכה שעושים כדי להשתכר חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->מלאכה שיש בה הפסד חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->טויה חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->מנהג או איסור ממש חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->האם זה תלוי במנהג המקום חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->האם בעל יכול לכוף את אשתו לעשות מלאכה חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->האם בעל בית יכול לכוף את משרתיו לעשות מלאכות כבדות חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->->כשיש שני ימי ראש חודש חגיגה יח. אחרי ציון א איסור מלאכה בראש חודש
->בברכת החודש - באיזה אדר צריך להזכיר בפירוש נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->הזכרתו בברכת הפטרה בראש חודש שחל בשבת ביצה יז. ציון ב אין מזכירים שבת בתפילת יעלה ויבוא
->הנודר לעשות משהו לפני ר"ח - עשייתו לפני א' דר"ח נדרים ס: ציון א הנודר בלשון 'חודש זה'
->הנשבע לעשות משהו לפני חודש מסוים - עשייתו בא' דר"ח נדרים ס: ציון א הנודר בלשון 'חודש זה'
->הפטרה בראשי חדשים מיוחדים (ראה: הפטרה)
->חובת הסדרת התפילה לפני שמתפלל מוסף של ר"ח ר"ה לה. ציון ג לעולם יסדיר אדם את תפילתו ואחר כך יתפלל
->טעה ולא התפלל מנחה בערב ראש חודש - האם יזכיר "יעלה ויבא" בשתיים של ערבית ברכות כו: ציון א תשלומין על ידי תפילה שונה מתפילתו
->->אם שינה מהסדר ברכות כו: ציון א תשלומין על ידי תפילה שונה מתפילתו
->כתיבת א' דר"ח בשטר ובגט - האם צריך להזכיר שזה יום ל' של החודש הקודם או די להזכיר ר"ח נדרים ס: ציון א הנודר בלשון 'חודש זה'
->לענין הנודר בלשון 'חודש זה' (ראה: נדר המוגבל בזמן)
->מי ששכח "יעלה ויבוא"
->->בברכת המזון אם חל בשבת - האם צריך לחזור ולברך שבת כד. ציון א אמירת "על הניסים" בחנוכה
->->בתפילה - נפטר בשמיעת כל חזרת הש"צ שבת כד: ציון ג תפילת מעין שבע
->קריאת הלל בו תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->אם בירכו בתחילה - האם גומרים וחותמים בברכה תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->ביחיד או ברבים תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->->ברכה עליו תענית כח: ציון א קריאת ההלל וברכתו
->קריאת התורה בו - על אילו פסוקים חוזרים פעמיים מגילה כא: ציון ד קריאת התורה בראש חודש
->קריאת התורה בראשי חדשים מיוחדים (ראה: קריאת התורה)
->שחל בשבת - האם צריך להזכיר את ראש חודש בהפטרה שבת כד. ציון א הזכרת ראש חודש בהפטרה בשבת
->שכח "יעלה ויבא" במנחה - האם מתפלל ערבית שתיים
->->אם ראש חדש הוא יום אחד או יומים ברכות כו: ציון א תשלומין על ידי תפילה שונה מתפילתו
->תענית בו תענית י. ציון ז איסור תענית בראש חודש
->->אם התחילו האם מפסיקים תענית י. ציון ז הפסקת תענית בימים טובים
->->->בתענית ציבור ובתענית יחיד תענית יח: ציון ב אין גוזרים תענית בראש חודש חנוכה ופורים
->->->האם התחלה של יחידים מחייבת את הציבור תענית יח: ציון ב אין גוזרים תענית בראש חודש חנוכה ופורים
->->->מה נחשב התחלה תענית יח: ציון ב אין גוזרים תענית בראש חודש חנוכה ופורים
->->מהתורה או מדרבנן תענית י. ציון ז איסור תענית בראש חודש
->->תענית ציבור או תענית יחיד תענית י. ציון ז הפסקת תענית בימים טובים
ראשון ראשון בטל (ראה: תערובת)
ראשית הגז
->אם הישראל צבע את הצמר חולין קל: ציון א המזיק או אוכל מתנות כהונה
->->צירופו לגיזות אחרות לשיעור חולין קלח. ציון [ב] גיזה או צאן שנמכרו - צירופם לשיעור ראשית הגז
->->->אם צבע רק חלק מהגיזה חולין קלח. ציון [ב] גיזה או צאן שנמכרו - צירופם לשיעור ראשית הגז
->אם ליבן או צבע את הצמר - האם חייב לתתו לכהן ב"ק צג: ציון ז שינוי מעשה שע"י ליבון הצמר
->אם קנה מישראל את הגז בעודו מחובר חולין קלה. ציון ז ראשית הגז בגז שנקנה מגוי
->בארץ ישראל בזמן הזה, מהתורה או מדרבנן חולין קלו: ציון ה ראשית הגז ומתנות כהונה בחוץ לארץ
->בבהמת שותפים חולין קלה. ציון י ראשית הגז בבהמה של שותפים
->->אם אחד השותפים הוא גוי חולין קלה. ציון י ראשית הגז בבהמה של שותפים
->->אם יש בסך הכל חמש רחלים ולכל אחד יש פחות חולין קלה. ציון י ראשית הגז בבהמה של שותפים
->בחוץ לארץ, מהתורה או מדרבנן חולין קלו: ציון ה ראשית הגז ומתנות כהונה בחוץ לארץ
->בטריפה חולין קלו: אחרי ציון ה מתנות כהונה וראשית הגז בבהמות טרפות
->בישראל שקנה גז צאנו של גוי חולין קלה. ציון ז ראשית הגז בגז שנקנה מגוי
->->אם קנה את גוף הצאן על מנת לגוזזם בעצמו חולין קלה. ציון ז ראשית הגז בגז שנקנה מגוי
->->->ולא נשארו הצאן ברשותו עד שנשלם שיעור החיוב חולין קלח. ציון [ב] גיזה או צאן שנמכרו - צירופם לשיעור ראשית הגז
->->אם קנה את הגז בעודו מחובר והישראל גוזזו חולין קלה. ציון ז ראשית הגז בגז שנקנה מגוי
->->אם קנה את הצאן לצורך הגיזה העתידה לגדול על גביהם חולין קלה. ציון ז ראשית הגז בגז שנקנה מגוי
->בצמר שנתלש ביד או על ידי מים חולין קלז. ציון ג חיוב ראשית הגז ולקט במה שנתלש ביד
->ברחל בת עז חולין קלז. ציון א ראשית הגז נוהג דווקא בצמר רחלים
->->אם צמרה רך חולין קלז. ציון א ראשית הגז נוהג דווקא בצמר רחלים
->האומר 'כל גיזותי ראשית'
->->האם דבריו קיימים חולין קלו: ציון ד המפריש כל גיזותיו לראשית הגז בלא שיור
->->האם הוא יכול לחזור בו קודם שנתן לכהן חולין קלו: ציון ד המפריש כל גיזותיו לראשית הגז בלא שיור
->האם הוא נוהג במוקדשים חולין קלה. ציון ב ראשית הגז במוקדשים
->->אם הקדיש את הגיזה לבדה חולין קלה. ציון ב ראשית הגז במוקדשים
->->בבהמות שהוקדשו חוץ מגיזותיהן חולין קלה. ציון ב ראשית הגז במוקדשים
->->בבהמות שהוקדשו לבדק הבית וגזזן חולין קלה. ציון ב ראשית הגז במוקדשים
->->בקדשי בדק הבית ובקדשי מזבח חולין קלה. ציון ב ראשית הגז במוקדשים
->האם החיוב הוא מחמת הצאן או מחמת הגיזה חולין קלח. ציון [ב] גיזה או צאן שנמכרו - צירופם לשיעור ראשית הגז
->האם החיוב נקבע בשעת הגזיזה חולין קלח. ציון [ב] גיזה או צאן שנמכרו - צירופם לשיעור ראשית הגז
->החיוב על הגברא חולין קלה. ציון י ראשית הגז בבהמה של שותפים
->המוכר בהמה אחרי גזיזתה - צירוף גיזתה לגיזת בהמות אחרות לשיעור חולין קלח. ציון [ב] גיזה או צאן שנמכרו - צירופם לשיעור ראשית הגז
->המוכר גיזה אחרי הגזיזה - צירופה לגיזות אחרות לשיעור חולין קלח. ציון [ב] גיזה או צאן שנמכרו - צירופם לשיעור ראשית הגז
->הפרשתה ממין על שאינו מינו חולין קלה. ציון ט הפרשת ראשית הגז ממין על שאינו מינו
->כמות הגיזה שמחייבת להפריש חולין קלז: ציון א השיעור המחייב בראשית הגז
->מי שיש לו שני מיני צאן ומכר סוג אחד - מי צריך להפריש על המין שנמכר חולין קלה. ציון ט הפרשת ראשית הגז ממין על שאינו מינו
->מספר הרחלות שמחייבות להפריש - ארבע או חמש חולין קלז: ציון א השיעור המחייב בראשית הגז
->->אם אחת הבהמות גיזתה פחותה מחמישית השיעור חולין קלז: ציון א השיעור המחייב בראשית הגז
->נתינתה לכהנת חולין קלא: ציון ג נתינת מתנות כהונה לכהנת
->שיעור הנתינה לכהן חולין קלז: ציון א השיעור המחייב בראשית הגז
->->אם יש כמות גדולה - חלוקתה לכמה כהנים חולין קלז: ציון א השיעור המחייב בראשית הגז
רב (ראה גם: תלמיד; תלמיד חכם)
->איסור הוראה בפני רבו סנהדרין ה: ציון ה הוראה בפני רבו
->->תוך שלש פרסאות או מחוצה להם סנהדרין ה: ציון ה הוראה בפני רבו
->->באקראי או בקביעות סנהדרין ה: ציון ה הוראה בפני רבו
->->תלמיד גמור או תלמיד חבר סנהדרין ה: ציון ה הוראה בפני רבו
->איסור הוראה בפני רבו, בזה"ז שפוסקים ע"פ ספרים ע"ז יט: ציון ב השלבים בהוראה לרבים
->באיזה לשון מותר לתלמיד לומר שלום לרבו ב"ק עג: ציון א השיעור של תוך כדי דיבור
->האיסור על תלמיד לקרוא לרבו בשמו סנהדרין ק. ציון א קריאת הרב בשמו
->->שלא בפניו סנהדרין ק. ציון א קריאת הרב בשמו
->->בתוספת תואר סנהדרין ק. ציון א קריאת הרב בשמו
->->בשם פלאי סנהדרין ק. ציון א קריאת הרב בשמו
->->אחרי מותו סנהדרין ק. ציון א קריאת הרב בשמו
->->קריאה לאחרים בשם רבו סנהדרין ק. ציון א קריאת הרב בשמו
->האם כבוד הרב קודם לכיבוד אב (ראה: כיבוד אב)
->האם רב ותלמידו יכולים לשבת יחד בבית דין סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->האם שניהם עולים למנין הדיינים סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->האם תלמיד חייב לקרוע על מיתת רבו
->->אם לימדו את רוב חכמתו ב"מ לג. ציון מ גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->->קרע המתאחה או שאינו מתאחה ב"מ לג. ציון מ גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->->שלימדו הלכה אחת ב"מ לג. ציון ה פסקה א כבוד אביו וכבוד רבו; ב"מ לג. ציון מ גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->המהלך אחרי רבו יומא לז. ציון ו כיצד הולכים התלמידים המלווים את הרב
->המהלך לימין רבו יומא לז. ציון ו כיצד הולכים התלמידים המלווים את הרב
->->אם יש שני תלמידים יומא לז. ציון ו כיצד הולכים התלמידים המלווים את הרב
->->אם מפנה פניו לצד אחר יומא לז. ציון ו כיצד הולכים התלמידים המלווים את הרב
->->מאחוריו באלכסון מימין יומא לז. ציון ו כיצד הולכים התלמידים המלווים את הרב
->הנפטר מרבו ולן באותה עיר - האם הוא צריך לחזור וליטול רשות ממנו לפני שיוצא מהעיר מו"ק ט. ציון א הנפטר מרבו ולן באותו עיר
->->אם התלמיד אמר מראש לרבו שרוצה ללון בעיר מו"ק ט. ציון א הנפטר מרבו ולן באותו עיר
->הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך יומא נג. ציון כ תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך
->->האם חובה עד שיתכסה רבו מעיניו יומא נג. ציון כ תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך
->הקבלת פניו
->->האם היא חיוב או מצוה ברגל, בשבת, בר"ח ובכל יום סוכה כז: ציון ג מצוה להקביל פני רבו
->->האם מותר לעבור במים בשבת או בתשעה באב לשם כך סוכה כז: ציון ג מצוה להקביל פני רבו
->התרת נדר בפתח של כבוד רבו (ראה: פתח)
->חיוב על הציבור להעמיד אדם שיהיה פנוי למבקשי תורה כתובות קה. ציון א פרק ג שכר הדיינים
->->חיוב לפרנסו, אם יכול להתפרנס משלו או אינו יכול כתובות קה. ציון א פרק ג שכר הדיינים
->חיוב תלמידו לקום בפניו, אם לימדו הלכה אחת או את רוב חכמתו ב"מ לג. ציון מ גדרים בחיוב קריעה וקימה לרבו ולתלמיד חכם
->מי שמת רבו
->->אבלות עליו מו"ק כה: ציון א אבלות על רבו
->->מתי מותר לו לשלול או לאחות את הקרע עליו
->->->ברבו המובהק או שאינו מובהק מו"ק כה. ציון ס שלילה ואיחוי של קרע על חכם שמת
->עמידה לכבוד רבו - עד שיתכסה רבו מעיניו יומא נג. ציון כ תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך
->רב שגולה - מגלין ישיבתו עמו
->->אם הרג בשעה שעסק בתורה מכות י. ציון ו רב הגולה לעיר מקלט
->->הגולה מחמת תלמידו, ויש לו תלמידים אחרים
->->->האם הוא גולה מכות י. ציון ד תלמיד הגולה לעיר מקלט
->->->האם תלמידיו האחרים גולים עמו מכות י. ציון ד תלמיד הגולה לעיר מקלט
'רב חסד'
->מתי הקב"ה מוחל עוונות במידה זו ר"ה יז. אחרי ציון ב "ורב חסד" - מטה כלפי חסד
רביעה שנייה
->זמנה
->->בשנה שהגשמים מקדימים או מאחרים שביעית פ"ט מ"ו ציון ו זמן הביעור של עשבים - לחים ויבשים
->->זמן קבוע או לפי ירידת גשמים בפועל שביעית פ"ט מ"ו ציון ו זמן הביעור של עשבים - לחים ויבשים
->זמנה - בז' בחשון, בי"ז בו או בכ"ג בו ב"ק פא: ציון ג מהלכים בשבילים שבשדות
רביעת בהמה
->האם הבהמה נהרגת סנהדרין נה. ציון ד התנאים לחיוב מיתה בבהמה הנרבעת (תקלה וקלון)
->->אם נרבעה ע"י ישראל בשוגג סנהדרין נה. ציון ד התנאים לחיוב מיתה בבהמה הנרבעת (תקלה וקלון)
->->אם נרבעה ע"י גוי סנהדרין נה. ציון ד התנאים לחיוב מיתה בבהמה הנרבעת (תקלה וקלון)
->הבא על בהמה ומביא עליו מספר בהמות בהעלם אחד - האם חייב על כל אחת סנהדרין נד: ציון ד גופים מחולקים במשכבי זכר ובהמה
->מי שאנסוהו לבוא על בהמה - האם 'ייהרג ואל יעבור' סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
רביצה
->על פכים קטנים - קרן או רגל ב"ק טז. ציון ג בהמה שמזיקה ברביצה על כלים קטנים
->שהיזקה מצוי - האם היא רגל או קרן ב"ק ב: ציון ו חיוב בתולדות קרן מדין שן ורגל
רבית (ראה: ריבית)
רבנו חננאל
->דבריו דברי קבלה נדרים לג. ציון ו פריעת חוב ונתינת שקל עבור מודר הנאה
רבעי (ראה: נטע רבעי)
רגל (בשור המזיק)
->בחצר שמותר למזיק ולניזק להיכנס בה ורק לניזק מותר להכניס בה פירות ב"ק יד. ציון ט חצר המיוחדת לאחד לפירות
->נזק שספק אם הוא רגל או קרן (ראה: קרן)
->פטור ברה"ר (ראה גם: שן, פטור ברה"ר)
->->אם דרסה ברה"ר על עץ שמקצתו ברה"י ושברה כלי ברה"י ב"ק ה: ציון ג טעמי הפטור
->->אם הלכה כדרכה ברה"ר והתיזה והזיקה ברה"י ב"ק ה: ציון ג טעמי הפטור של שן ורגל ברה"ר
->שור שהזיק ברגל ושלא בכוונה גרם נזק לאדם ב"ק מד: ציון [א] שור שהזיק שלא בכוונה
רגל (של בעל חיים) - טריפות בה
->אם נשמט השוק (העצם האמצעית שברגל) מהארכובה שתחתיה חולין נז. ציון ד שמוטת ירך
->אם נשמט השוק (העצם האמצעית שברגל) מהירך חולין נז. ציון ד שמוטת ירך
->->אם לא התעכלו הניבים חולין נז. ציון ד שמוטת ירך
->אם נשמטה הירך מעצם האליה חולין נז. ציון ד שמוטת ירך
->->אם יצאה לגמרי ממקומה או רק במקצת חולין נז. ציון ד שמוטת ירך
->->אם לא התעכלו הניבים חולין נז. ציון ד שמוטת ירך
->->בעוף חולין נז. ציון ד שמוטת ירך
->בהמה שחסרה רגלה הקדמית חולין נז. ציון ג בהמה שנשמטה או נשברה ידה
->בהמה שיש לה רגל יתרה חולין נח: ציון ג פרק ב כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->אם אינה מחוברת לרגל העיקרית חולין נח: ציון ג פרק ב כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->אם היא מחוברת לרגל העיקרית מתחת לצומת הגידין חולין נח: ציון ג פרק ג כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->אם הרגל היתרה אינה מגיעה לארץ חולין נח: ציון ג פרק ד כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->אם ניכר איזו היא הרגל העיקרית חולין נח: ציון ג פרק ב, ד כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->אצבע יתרה חולין נח: ציון ג פרק ד כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->בהמה שנשמטה, נחתכה או נשברה רגלה הקדמית ("ידה") חולין נז. ציון ג בהמה שנשמטה או נשברה ידה
->->אם נצרר הדם בצלעות חולין נז. ציון ג בהמה שנשמטה או נשברה ידה
->->אם נרקבו הגידים חולין נז. ציון ג בהמה שנשמטה או נשברה ידה
->->במקום חיבורה לגוף או בסמוך לו חולין נז. ציון ג בהמה שנשמטה או נשברה ידה
->עוף שנשברה רגלו חולין נו: אחרי ציון ח עוף שנשברה רגלו
->->אם העצם יצאה החוצה חולין נו: אחרי ציון ח עוף שנשברה רגלו
->->בעצם האמצעית כנגד צומת הגידין חולין נו: אחרי ציון ח עוף שנשברה רגלו
->->בעצם העליונה חולין נו: אחרי ציון ח עוף שנשברה רגלו
רגל (שלושה רגלים) (ראה גם: יום טוב; עלייה לרגל)
->החיוב לטהר את עצמו ברגל ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->באשה ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->בזמן הזה ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->האם ארוסה מותרת להיטמא לארוס שמת ברגל ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->האם הוא חיוב כל מי רגל ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->האם לוקים עליו ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->האם מברכים על טבילה זו ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->מהתורה או מדרבנן ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->הטבלת כלי המקדש אחרי הרגל משום נגיעת עמי הארץ
->->אם חל יו"ט אחרון ביום חמישי - מתי טובלים חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->->אם חל יו"ט אחרון ביום רביעי - מתי טובלים חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->->האם צריך הערב שמש חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->->האם מטבילים את המנורה ואת המזבחות חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->הכנת בהמה דקה לקרבן לרגל (ראה: בהמה דקה)
->הספד בו למי שמת לפני הרגל עם מת שמת בתוך הרגל מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->הספד בתוך שלושים יום לפני הרגל
->->אם מת בתוך שלושים יום לפני הרגל או לפני כן מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->->צירוף הספד על מי שמת בתוך שלושים יום לפני הרגל עם מי שמת לפני כן מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->->בהספד בחינם או בשכר מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->->בזמן הזה או בזמן המקדש מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->->הספד על ידי האבל או על ידי ספדן אחר מו"ק ח. ציון ד הספד לפני הרגל
->לאשה שמתה - תוך הנחת מיטתה ברחוב
->ראייה בו (ראה: ראייה; ראיית פנים)
רדיית פת (בשבת)
->אם הדביק אותה במזיד או בשוגג שבת ד. ציון ב רדיית הפת מהתנור לאחר שהדביקוה בשבת
->אם הדביק אותה בשבת באיסור ורוצה לרדותו כדי שלא יתחייב שבת קיז: ציון ח רדיית הפת
->אם הדביק אותה הרבה לפני השבת שבת קיז: ציון ח רדיית הפת
->אם הדביק אותה סמוך לחשיכה ולא קרמו פניה וצריך אותה למזון שלוש סעודות שבת קיז: ציון ח רדיית הפת
->אם קרמו פניה או לא שבת קיז: ציון ח רדיית הפת
->במרדה או בשינוי בסכין שבת קיז: ציון ח רדיית הפת
->בתנורים שלנו שבת קיז: ציון ח רדיית הפת
->המדביק פת בתנור בשבת - האם רשאי לרדותו כדי שלא תיאפה ביצה יז. ציון כ מי שעבר ואפה או הערים
->לכתחילה ובדיעבד שבת קיז: ציון ח רדיית הפת
->ע"י אחר, שלא הדביק אותה שבת ד. ציון ב רדיית הפת מהתנור לאחר שהדביקוה בשבת
->->האם מותר לו להציל יותר ממזון שלוש סעודות שבת קכ. ציון ח הצלה ע"י אחרים
->שבות או עובדין דחול שבת קיז: ציון ח רדיית הפת
'רואי חמה'
->הנודר מ"רואי חמה" - במי הוא אסור
->->אם אמר "התכוונתי רק למי שרואה" נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
->->בדבר שאין בו רוח חיים נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
->->בדגים נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
->->->שניצודו (אחרי הנדר או לפניו) נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
->->בעוברים נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
->->בעיוורים נדרים ל: ציון ב הנודר מרואי חמה
רוב (ראה גם: סימני השחיטה; פסיקת הלכה; קבוע)
->אין הולכים בממון אחר הרוב
->->אם חזקת הגוף מצטרפת לרוב כתובות כח. ציון כ גביית כתובה על פי עד שראה בקטנותו
->->אם קול או דבר של פרסום מצטרף לרוב כתובות כח. ציון כ גביית כתובה על פי עד שראה בקטנותו
->אם יש מיעוט המצוי נגדו פסחים ד. ציון י הסתמכות על 'בית בחזקת בדוק' במקום שאפשר לברר
->באיסור שקל להתירו, כגון בחמץ שאפשר לבטל פסחים ט: ציון ג תשע ציבורין של מצה ואחד של חמץ
->בדיני נפשות, מול חיוב "והצילו העדה" מכות ה. ציון ה אין חוששים ל"נהורא בריא" ול"גמלא פרחא"
->ביחס לכוונת האדם סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
->ביצה הנמצאת בחצר שיש בה תרנגולות טרפות וכשרות קידושין עג. ציון ה תינוק שנמצא מושלך
->הליכה אחר הרוב בדיני נפשות יומא פג. ציון א על פי מי מאכילים את החולה ביום הכיפורים
->הליכה אחריו בדבר המתכבד (שתמיד מסלקים את המוקדמים) כגון מעות הנמצאים בהר הבית או קניית ביצה ביו"ט מגוי ביצה ז: ציון ב לא בדק מערב יום טוב ולמחר מצא ביצה
->הליכה בפיקוח נפש אחר הרוב ברכות לג. ציון א הפסקה בתפילה מפני הנחש
->הסתמכות על רוב לברך ברכת הרשות כגון ברכת "שהחיינו" בנפל שבת קלז: ציון ד ברכות המילה
->חיוב על פי רוב של אחד בדיני נפשות סנהדרין י: ציון ב מצות קידוש החודש ועיבור השנה
->חשש למיעוט באיסור תורה שיש בו חיוב מיתה גיטין סא. ציון ו פרק ב השאלת כלים וסיוע לאשת עם הארץ
->חשש למיעוט בקידושין קידושין נ: ציון ב חשש סבלונות; קידושין נ: ציון ד שטר כתובה שהוחזק בשוק
->נגד חזקה חולין ג: ציון ג פרק ב שחיטת אדם שאינו ידוע כמומחה ואינו מוחזק
->נגד חזקה יבמות קכ. ציון ג עדות על מגויד
->פרשנות נדר לפי רוב האנשים (ראה: פרשנות)
->רוב בעילות אחר הבעל (ראה: זנות)
->רוב וקרוב - האם הולכים אחר הרוב ביצה י: ציון ב רוב וקרוב
->->בקורבא דמוכח ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים
->->לענין זימון יונים בערב יו"ט, אם מצאם ביו"ט בשינוי ביצה י: ציון א זימן יונים שחורים ולבנים; ביצה יא. ציון א זימן בתוך הקן ומצא לפני הקן
->רוב וקרוב, לעניין ספק ערלה קידושין לח: ציון ח כרם של ערלה וענבים נמכרות חוצה לו
רובֵע
->הרובע בהמה שנשחטה ומפרכסת חולין קכא: ציון ח הרובע בהמה שנשחטה ועדיין היא מפרכסת
->->בבהמה טמאה שנשחטה לגוי או שגוי שחט בהמה טהורה לישראל חולין קכא: ציון ח הרובע בהמה שנשחטה ועדיין היא מפרכסת
->->בישראל ששחט בהמה טהורה חולין קכא: ציון ח הרובע בהמה שנשחטה ועדיין היא מפרכסת
רודף
->אחרי ערוה סנהדרין עג. ציון ב הצלת נערה מאורסה
->->באילו עריות הרודף נהרג סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->אם ניתן לעוצרו בלי להורגו סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
->->->דין הנרדפת עצמה סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
->->באב שרודף אחר בתו לאונסה סנהדרין עג. ציון ב הצלת נערה מאורסה
->בהמה המסכנת אחרים - האם מותר למי שאינו בעליה להורגה ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה
->->אם התנהגותה המסוכנת היתה לא צפויה ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה כדי שלא תטבע
->->מי הרודף - היא או בעליה ב"ק קיז: ציון ג הזורק חמור מהספינה כדי שלא תטבע
->במשא כבד שבגללו ספינה העומדת לטבוע (ראה: הצלה בממון חברו)
->האם חובה להרגו סנהדרין עב: ציון ד הריגת בא במחתרת, רשות או חובה
->האם מותר להרוג רודף אחרי ערוה בשבת פסחים מט: לפני ציון ב דברים שנאמרו בעם הארץ
->התראה בו סנהדרין עב: ציון ו דין התראה בבא במחתרת; סנהדרין עב: אחרי ציון ח התראה ברודף
->->לשון ההתראה סנהדרין עב: אחרי ציון ח התראה ברודף
->חיובו במיתה
->->אם לא קיבל על עצמו התראה ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->->במסור ב"ק קיז. ציון ח חיוב מיתה במוסר
->ספק רודף סנהדרין עב: ציון ח קטן הרודף
->קטן הרודף קטן אחר או גדול סנהדרין עב: ציון ח קטן הרודף
->שניתן לעוצרו באחד מאבריו סנהדרין עב: ציון ד הריגת בא במחתרת, רשות או חובה; סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
->->דין הנרדף עצמו סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
->->אם הרג את הרודף סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
->ששבר כלים - האם הוא חייב בתשלומין סנהדרין ט: ציון א ממון לזה ונפשות לזה; סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו; סנהדרין עד. ציון ב ממון לזה ונפשות לזה ברודף
->->אם שבר כלי של הנרדף סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
רווק
->בהוראת תינוקות ובאומנויות אחרות קידושין פב. ציון א דין רווק ואשה בהוראת תינוקות
->עד מתי רשאי לעכב את נישואיו קידושין כט: ציון כ הגיל הראוי לנישואין
רוח
->הזכרתו בתפילה ("משיב הרוח")
->->אם לא הזכיר בימות הגשמים תענית ג. ציון ה טעות בהזכרת רוח גשם וטל
->->בימות החמה או בימות הגשמים תענית ג. ציון ה טעות בהזכרת רוח גשם וטל
רוח שאינה מצויה
->מי שנפל מהגג ברוח שאינה מצויה והזיק ב"ק כו. ציון ב אדם המזיק באונס
רוטב (ראה: בשר)
רוסמארין
->הברכה על ריחו ברכות מג: ציון א הגדרת עצים ועשבים לברכת הריח
רועה
->האם הוא פסול לעדות
->->בבהמה דקה ובבהמה גסה סנהדרין כה: ציון ל רועים פסולים לעדות
->->האם צריך הכרזה על כך בבית דין סנהדרין כו: ציון ב הכרזה על פסולי עדות
->האם מצילים רועה ממיתה סנהדרין כה: ציון ל רועים פסולים לעדות
->קניית מוצרי צמר מרועה - חשש שהם גנובים
->->בגדים תפורים ב"ק קיח: ציון ל קנית גיזי צמר מרועה
->->גיזי צמר ב"ק קיח: ציון ל קנית גיזי צמר מרועה
->->->תפורים זה בזה ב"ק קיח: ציון ל קנית גיזי צמר מרועה
->->צמר טווי או ארוג ב"ק קיח: ציון ל קנית גיזי צמר מרועה
->רועה גוי שיש חשש שבאו לעדרו בהמות של אחרים
->->אם בעליהן מרדפים אחריהן או לא ב"ק קיג: אחרי ציון מ אסור לקנות מגוי שרועה בהמותיו
->->אם הוא רועה תוך התחום או בחוץ ב"ק קיג: אחרי ציון מ אסור לקנות מגוי שרועה בהמותיו
->->קניית בהמה ממנו ב"ק קיג: אחרי ציון מ אסור לקנות מגוי שרועה בהמותיו בשדות העיר
->->קניית כל הזבל של עדרו ב"ק קיג: אחרי ציון מ אסור לקנות מגוי שרועה בהמותיו בשדות העיר
רועה בהמה דקה
->הצלתו ממיתה - חובה או היתר או איסור ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->רועה בא"י ורועה בשדות ישראל בחו"ל ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->רועה בהמות של אחרים או שלו ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->->רועה בשכר או בחינם ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
->חיוב על הריגתו בידיים ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה
רופא (ראה גם: רפואה)
->האם מותר לרפא בשכר ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
->האם מצוה לרפא ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
->ההיתר לרפא
->->אחרי שרופא אחד ניסה ללא הצלחה ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
->->בזמן שישראל שלמים ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
->->במכה הבאה בידי שמים או חולי פנימי ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
->->מחלה שנראית רק ע"י אמצעים משוכללים ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
->המבטיח לו שכר גבוה וטוען "משטה הייתי" ב"ק קטז. ציון ב טענת משטה במציל חבירו או ממונו
->שריפא ברשות ב"ד וטעה והזיק - האם חייב בדיני אדם או בדיני שמים ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
->תוכן ספר הרפואות שחזקיהו גנז ב"ק פה. ציון ג מצות ריפוי
'רוצה אדם בקב שלו מתשעה קבין של חברו'
->טעם ששומר לא ימכור פירות המתקלקלים ב"מ לח. ציון א פסקה ג מוכרים פקדון שהולך ונפסד
רוצח (ראה גם: רציחה)
->בשוגג (ראה: גלות)
->בשוגג - חיובו לשלם כדי לצאת ידי שמים כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
->האם כהן שהרג רשאי לשאת כפים
->->ישראל או גוי ברכות לב: ציון א נשיאת כפים לכהן שהרג
->->במזיד או בשוגג או באונס ברכות לב: ציון א נשיאת כפים לכהן שהרג
->->במלחמה כגון חיילי צה"ל בזמננו ברכות לב: ציון א נשיאת כפים לכהן שהרג
->->מל תינוק ומת התינוק ברכות לב: ציון א נשיאת כפים לכהן שהרג
->->אם עשה תשובה ברכות לב: ציון א נשיאת כפים לכהן שהרג
->הכנסתו לכיפה סנהדרין פא: ציון ו הרוצח שנכנס לכיפה
->->על סמך איזו עדות סנהדרין פא: ציון ו הרוצח שנכנס לכיפה
->->האם צריך בהתראה סנהדרין פא: ציון ו הרוצח שנכנס לכיפה
->הריגתו (ראה: גואל הדם)
->לקיחת כופר ממנו
->->בזמן הזה כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
->->האם האיסור חל על כל אדם או רק על בית דין כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
->->האם האיסור כלול באיסור הכללי של לקיחת שוחד כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
->->האם זה איסור או דין שאין לפטור ממיתה ע"י נתינת ממון כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
->->האם יש שתי מצוות לא תעשה, אחת לשוגג ואחת למזיד, או שיש רק לאו אחד כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
->->האם לוקים על לאו זה כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
->->האם מותר לגואל הדם לקחת ממון מהרוצח ולפוטרו כתובות לז: ציון א אין לוקחים כופר מרוצח
->מי ממית אותו - העדים או הבית דין ר"ה כה: ציון ד לא תהיה שמיעה גדולה מראיה - בדיינים
->ניסתו במזיד לעיר מקלט, אם התרו בו או לא מכות ט: ציון ט אחד שוגג ואחד מזיד נסים לעיר המקלט
->קליטתו ע"י המזבח
->->בזר מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->->רוצח במזיד או בשוגג מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->->האם רק גגו קולט מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->->במזבח המשכן או בית עולמים מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->רוצחים שלא נגמר דינם שהתערבו ברוצחים שנגמר דינם סנהדרין עט: ציון ז שור שלא נגמר דינו ונתערב
->->אם הרוב לא נגמר דינם או להיפך סנהדרין עט: ציון ג רוצח שנתערב באחרים
->שהתערב בין כשרים סנהדרין עט: ציון ג רוצח שנתערב באחרים
->שיצא מעיר המקלט או שהוא בדרך לעיר מקלט - האם רשאי כל אדם להרגו מכות י: ציון ג גואל הדם וכל אדם שהרג את הרוצח
->שנידון למיתה - האם עדיין מצוה לגוה"ד להורגו מכות ט: ציון ט אחד שוגג ואחד מזיד נסים לעיר המקלט
->שניים המעידים על רוצח שנגמר דינו למיתה בב"ד פלוני מכות ז. ציון ב סתירת הדין בבורח שנגמר דינו
רוק
->דריסה עליו בשבת לפי תומו במתכוון שבת קכא: ציון ו דריסה לפי תומו
רושם (בשבת)
->ביד שמאל, במי שאינו שולט בשתי ידיו שבת קג. ציון ח החיוב ברושם
->האם הוא אב מלאכה נפרד או תולדה של כותב שבת קג. לפני ציון ז הכותב בשתי סימניות; שבת קג. ציון ח החיוב ברושם
->הכותב ורושם בהעלם אחד - האם חייב חטאת אחת או שתים שבת קג. ציון ח החיוב ברושם
->כתיבת סימנים שבת קג. לפני ציון ז הכותב בשתי סימניות
->->שאינם אותיות שבת קג. ציון ח החיוב ברושם
->->שיש להם צורה, או סימנים סתם כגון סריטות שבת קג. ציון ח החיוב ברושם
->רישום בציפורן על ספר לסימן שבת קג. ציון ח החיוב ברושם
רחובה של עיר
->האם יש בו קדושה מגילה כו. ציון א קדושת רחובה של עיר
->שמתפללים בה בתעניות ובמעמדות - האם יש בה קדושה תענית כז: בלי ציון היכן התפללו במעמדות
'רחום'
->האם הוא שם ה' שבת י: ציון א אמירת 'שלום' והזכרת כינויי השם בבית המרחץ
רחיצה
->במרחץ שיש בו עבודה זרה ע"ז מד: ציון א רחצה ושימוש במתקנים שיש בהם עבודה זרה
->->אם הע"ז קדמה ע"ז מד: ציון א רחצה ושימוש במתקנים שיש בהם עבודה זרה
->->אם נוהגים בזיון בע"ז ע"ז מד: ציון א רחצה ושימוש במתקנים שיש בהם עבודה זרה
->->אם נעשה לנוי ע"ז מד: ציון א רחצה ושימוש במתקנים שיש בהם עבודה זרה
->עם גוי ערל ע"ז מד: אחרי ציון א רחצה עם גוי ערל
->->אם הם לבושים ע"ז מד: אחרי ציון א רחצה עם גוי ערל
->->בגוי שנכנס עם ע"ז או לא ע"ז מד: אחרי ציון א רחצה עם גוי ערל
->->בזמן הזה ע"ז מד: אחרי ציון א רחצה עם גוי ערל
->->בריחוק ארבע אמות ע"ז מד: אחרי ציון א רחצה עם גוי ערל
->->מצד הערווה, טומאה או להרחקה מהם ע"ז מד: אחרי ציון א רחצה עם גוי ערל
->רחיצת ידיים במים מגולים ע"ז ל. ציון ה האיסור של משקים מגולים
->רחיצת כל גופו ביו"ט
->->במים שהוחמו ביו"ט, מהתורה או מדרבנן ביצה כא: ציון ח חימום מים לרחצה ביום טוב
->->במים שהוחמו בערב יום טוב ביצה כא: ציון ח חימום מים לרחצה ביום טוב
->->חוץ למרחץ או בתוך המרחץ ביצה כא: ציון ח חימום מים לרחצה ביום טוב
->->רחיצת כל גופו אבר אבר ביצה כא: ציון ח חימום מים לרחצה ביום טוב
->רחיצת פניו ידיו ורגליו ביו"ט ביצה כא: ציון ח חימום מים לרחצה ביום טוב
רחיצה ביום הכיפורים
->איסור דאורייתא או דרבנן (ראה גם: יום הכיפורים) יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים; יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->בכלה יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
->->כל ל' יום - פניה, ידיה ורגליה וכל גופה יומא עח: ציון ח המותרים ברחיצה ובנעילת הסנדל
->->פניה יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->במלך יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
->->פניו יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->->פניו, ידיו ורגליו יומא עח: ציון ח המותרים ברחיצה ובנעילת הסנדל ביום הכיפורים
->ברוב גופו לשם תענוג יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->הליכה במים בהיתר - האיסור להוציא ידיו מתחת חלוקו יומא עז: ציון י העובר במים - לא יוציא ידיו
->->אם מוציא את ידיו קצת יומא עז: ציון י העובר במים - לא יוציא ידיו מתחת חלוקו
->->אם שם את חלוקו על זרועו או מגביה קצת יומא עז: ציון י העובר במים - לא יוציא ידיו
->הליכה במים בחזרה מדבר מצוה יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->הליכה במים לדבר מצוה
->->אם יש דרך אחרת בלי מים יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->לבוא לדרשה יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->להקביל פני אביו או רבו יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->->ברב שאינו הגון יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->להקביל פני מי שגדול ממנו יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->->מי ששווה לו בחכמה יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->לשוט בספינה לדבר מצוה יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->לשחות לדבר מצוה יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->רב שהולך לתלמיד ללמדו יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->->אם התלמיד חולה ולא יכול ללכת יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->->בתלמיד הגון יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->->בתלמיד שרבו צריך לו יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->הליכה במים לשמור פירותיו יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן; יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->->אם הוא רגיל לשמור פרותיו או לא יומא עז: ציון ח ההיתר לעבור במים כדי לשמור את פרותיו
->->בחזרתו משמירת פירותיו יומא עז: ציון ח ההיתר לעבור במים כדי לשמור את פרותיו
->טבילת בעל קרי בו אחרי שבטלה תקנת עזרא יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->->לתפלה או ללימוד תורה יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->ישיבה על טיט שיש בו טופח ע"מ להטפיח יומא עח. ציון ג הבא לצנן עצמו ביום הכיפורים
->מי שמלוכלך בטיט וצואה, ברחיצת כל גופו יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->->רחיצה במקום שאינו מקום הלכלוך יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->מקצת גופו יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->נטילת ידים אחרי שהתפנה, אם ידיו מלוכלכות או לא יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->נטילת ידים לברכת כהנים, עד הפרק או עד סוף קשרי אצבעותיו יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביוה"כ
->נטילת ידים לפני התפלה, אחרי שהתפנה (וידיו נקיות) ובזמן אחר יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביוה"כ
->נטילת ידים לתת אוכל לילד, מפני רוח רעה
->->אחרי נטילת ידים שחרית יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->->בזמן הזה יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->->לפני חצות הלילה יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->נטילת ידים שחרית
->->עד הפרק או עד סוף קשרי אצבעותיו יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->->פעם אחת או שלוש פעמים יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->רחיצה להעביר זוהמה יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->רחיצה שלא לשם תענוג יומא עז: ציון ג סיכה שאינה לשם תענוג
->רחיצת עיניים
->->באיסטניס יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->->במים או במטפחת לחה יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->->מצד רפואה או לפלוף יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->רחיצת פנים לאסטניס יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים
->רחיצת קטנים יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
רחיצה בשבת
->בחמי טבריה שבת מ. ציון ד רחיצה בחמי טבריה
->->אם הם בכלי או גומא שבת מ. ציון ד רחיצה בחמי טבריה
->->אם המים במקום מקורה שבת מ. ציון ד רחיצה בחמי טבריה
->->שטיפה - רק נתינת מים על הגוף שבת מ. ציון ד רחיצה בחמי טבריה
->בים הגדול
->->אם הוא שוהה בים או אינו שוהה בים שבת קט. ציון ח רחיצה בים הגדול
->->במים היפים או במים הרעים שבת קט. ציון ח רחיצה בים הגדול
->במי מערה שבת מ. ציון ד רחיצה בחמי טבריה
->->שטיפה - רק נתינת מים על הגוף שבת מ. ציון ד רחיצה בחמי טבריה
->במי משרה שבת קט. ציון ח רחיצה בים הגדול
->->אם הוא שוהה בהם או אינו שוהה בהם שבת קט. ציון ח רחיצה בים הגדול
->במים שהוחמו מערב שבת
->->ידיו ורגליו שבת מ. ציון א מים שחוממו מערב שבת
->->כל הגוף אבר אבר שבת מ. ציון א מים שחוממו מערב שבת
->->רוב אברי הגוף שבת מ. ציון א מים שחוממו מערב שבת
->->שטיפה - רק נתינת מים על הגוף שבת מ. ציון א מים שחוממו מערב שבת
->במרחץ (ראה: מרחץ)
->בנהר - שאלת איסור הוצאה (ראה: מוציא)
->התחממות כנגד מדורה לאחר ששטף את עצמו בצונן
->->את כל גופו או רק פניו ידיו ורגליו שבת מ: ציון א חימום כנגד מדורה לאחר שטיפה בצונן
->->במקום שהיד סולדת בו או במקום אחר שבת מ: ציון א חימום כנגד מדורה לאחר שטיפה בצונן
->כל הגוף
->->בחמין או בצונן שבת לט: ציון ג רחיצה ושטיפה בשבת
->->בכלי או בקרקע או בנהר שבת לט: ציון ג רחיצה ושטיפה בשבת
->->במים פושרים שבת מ: ציון א חימום כנגד מדורה לאחר שטיפה בצונן
->מי שמזיע - האם מותר לו לשטוף את עצמו בצונן שבת לח: ציון כ סילון של צוננים בתוך אמת מים חמים
->פניו ידיו ורגליו במים שהופשרו בשבת שבת מ: ציון א חימום כנגד מדורה לאחר שטיפה בצונן
->שטיפה - רק נתינת מים על הגוף שבת לט: ציון ג רחיצה ושטיפה בשבת
רחיצה לכבוד שבת
->ברכה עליה שבת כה: ציון ב רחצה לכבוד שבת
->זמנה שבת כה: ציון ב רחצה לכבוד שבת
->מצווה, חובה או רשות שבת כה: ציון ב רחצה לכבוד שבת
רחם - טריפות בו (ראה גם: בכור)
->שנחתך מקצתו חולין נד. ציון צ בית הרחם שניטל, ניקב או נימוק
->שניטל חולין נד. ציון צ בית הרחם שניטל, ניקב או נימוק
->->בשל בהמה או בשל עוף חולין נד. ציון צ בית הרחם שניטל, ניקב או נימוק
->שנימוק או שניקב חולין נד. ציון צ בית הרחם שניטל, ניקב או נימוק
רטייה (בשבת)
->החזרתה ע"ג מכה אם נפלה או אם הסיר אותה בכוונה
->->אם נפלה בשבת או בערב שבת ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->->אם נפלה על כלי או על הקרקע ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->->במקדש (לצורך עבודה או לצורך דבר במקדש שאינו עבודה או לצורך הכהן עצמו) ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->->חוץ למקדש ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->הנחתה ע"ג מכה
->->במקדש (לצורך עבודה או לצורך דבר במקדש שאינו עבודה או לצורך הכהן עצמו) ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->->חוץ למקדש ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
->הסרתה בכוונה להחזיר ביצה יא: ציון ה החזרת רטיה בשבת
ריאה - טריפות בה - כללי
->אונותיה (ראה: אונא)
->אטומה - שאינה מתנפחת חולין מז: ציון ע אוטם בריאה
->->אם אינה קשה חולין מז: ציון ע פרק ב אוטם בריאה
->->אם היא לחה חולין מז: ציון ע פרק א-ב אוטם בריאה
->->אם היא מתנפחת אחרי משמוש או אחרי שרייה במים חולין מז: ציון ע פרק ה אוטם בריאה
->->אם היא מתנפחת ע"י שפופרת חולין מז: ציון ע פרק ה אוטם בריאה
->->אם נמצאו בה דם עכור או בשר רקוב חולין מז: ציון ע פרק ד אוטם בריאה
->->אם נמצאו בה טינרי או יבשוּת שאינה נפרכת בצפורן חולין מז: ציון ע פרק ד אוטם בריאה
->->אם נמצאו בה מים זכים או סרוחים חולין מז: ציון ע פרק ד אוטם בריאה
->->אם קרעו אותה ויש בה מוגלה או שיוצא אוויר חולין מז: ציון ע פרק ג-ד אוטם בריאה
->->->בדיקה בסמפון חולין מז: ציון ע פרק ד אוטם בריאה
->->->קריעה במקום האטום או סמוך לו חולין מז: ציון ע פרק ג אוטם בריאה
->->->קריעת הבשר או הקרום חולין מז: ציון ע פרק ג אוטם בריאה
->->אם רק מקצתה אטומה חולין מז: ציון ע פרק ב אוטם בריאה
->אם האומא של ימין גדולה משל שמאל חולין מז. ציון ג פרק ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->אם האומות למעלה והאונות למטה חולין מז. ציון ג פרק ג חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->חובת בדיקתה במים אם יוצא ממנה קול כשמנפחים אותה חולין מו: ציון ב ריאה המשמיעה קול בשעת ניפוחה
->->אם שמו אותה במים קרים או חמים - האם מועילה בדיקה אח"כ בפושרים חולין מו: ציון ב ריאה המשמיעה קול בשעת ניפוחה
->->באיזה כלי יהיו המים חולין מו: ציון ב ריאה המשמיעה קול בשעת ניפוחה
->->דרגת החום של המים חולין מו: ציון ב ריאה המשמיעה קול בשעת ניפוחה
->->האם מועילה בדיקה בזה"ז חולין מו: ציון ב ריאה המשמיעה קול בשעת ניפוחה
->->האם צריך שתשרה במים חולין מו: ציון ב ריאה המשמיעה קול בשעת ניפוחה
->חוט המתנתק כשמוציאים את הריאה חולין מו: ציון ל פרק יג אונות הסרוכות זו לזו
->->אם הטבח מכניס את ידו בנחת או בכוח חולין מו: ציון ל פרק יג אונות הסרוכות זו לזו
->->אם זה שומן או ריר או סירכא חולין מו: ציון ל פרק יג אונות הסרוכות זו לזו
->->אם ראש החוט מחובר בריאה חולין מו: ציון ל פרק יג אונות הסרוכות זו לזו
->חשש טריפות בה - תלייה לקולא חולין ט. אחרי ציון ו בהמה שאבדה הריאה שלה לאחר השחיטה
->מבנה האונות והאומות חולין מו: ציון ל פרק א אונות הסרוכות זו לזו
->נפוחה חולין מז: ציון ב פרק ג ריאה הדומה לבקעת עצים
->->כמו בחיי הבהמה חולין מז: ציון ב פרק ג ריאה הדומה לבקעת עצים
->->שאינה יכולה להתנפח או שיכולה חולין מז: ציון ב פרק ג ריאה הדומה לבקעת עצים
->->שהתלבנה מחמת הנפיחות או לא התלבנה חולין מז: ציון ב פרק ג ריאה הדומה לבקעת עצים
->סירכא בה (ראה: סירכא)
->צמחים (אבעבועות) בה חולין מח. ציון ח צמחים בריאה
->->אם יש בבועה מים סרוחים או עכורים או זכים חולין מח. ציון ח צמחים בריאה
->->גדולים או קטנים חולין מח. ציון ח צמחים בריאה
->->האם צריך לבדוק אם הסמפון שתחת הליחה נקוב חולין מח. ציון ח צמחים בריאה
->->מוגלא סרוחה או עכורה חולין מח. ציון ח צמחים בריאה
->->רכים או קשים חולין מח. ציון ח צמחים בריאה
->קלה כעץ חולין מז: ציון ב פרק ד ריאה הדומה לבקעת עצים
->קשה כעץ חולין מז: ציון ב פרק ג-ד ריאה הדומה לבקעת עצים
->->והצטמקה או שהיא בגודלה הרגיל חולין מז: ציון ב פרק ד ריאה הדומה לבקעת עצים
->שאבדה אחרי השחיטה - חשש טריפות בה חולין ט. אחרי ציון ו בהמה שאבדה הריאה שלה לאחר השחיטה
->->בגדי, בטלה, בעגל, בפרה ובחיה חולין ט. אחרי ציון ו בהמה שאבדה הריאה שלה לאחר השחיטה
->->במין בהמות שמצויות בהן סירכות חולין ט. אחרי ציון ו בהמה שאבדה הריאה שלה לאחר השחיטה
->שאין בה עינוניתא דוורדא חולין מז. ציון ג פרק ט חיסור, ייתור וחילוף באונות הריאה
->שבשרה נעשה נוזלי - נשפכת כקיתון חולין מז: ציון ק ריאה שנשפכה כקיתון
->->אם הסמפונות קיימים חולין מז: ציון ק ריאה שנשפכה כקיתון
->->אם נימוחו גם הסמפונות חולין מז: ציון ק ריאה שנשפכה כקיתון
->->->הבדיקה - שפיכתה לכלי וחיפוש חוטים לבנים חולין מז: ציון ק ריאה שנשפכה כקיתון
->שחסרה מבפנים חולין מז: ציון ר ריאה שחסרה או שנימוקה
->->אם החסרון ניכר מבחוץ חולין מז: ציון ר ריאה שחסרה או שנימוקה
->->->אם יש חלל בגודל אגודל חולין מז: ציון ר ריאה שחסרה או שנימוקה
->->->בצורת כף כפופה או כף פשוטה חולין מז: ציון ר ריאה שחסרה או שנימוקה
->->יותר משיעור רביעית חולין מז: ציון ר ריאה שחסרה או שנימוקה
->שיבשה חולין מו: ציון ו ריאה שיבשה; חולין נה: ציון ח ריאה שצמקה
->->אם אינה נפרכת בציפורן אבל אינה מוציאה דם חולין מו: ציון ו ריאה שיבשה
->->אם נפרכת בציפורן חולין מו: ציון ו ריאה שיבשה
->->->אם רק נשאר רושם של שרטוט הצפורן על הריאה ואינה מתפרקת חולין מו: ציון ו ריאה שיבשה
->->->ואינה נפרכת באצבע חולין מו: ציון ו ריאה שיבשה
->->אם רוח נכנסת למקום היבש או אינה נכנסת חולין מו: ציון ו ריאה שיבשה
->שיש בה בועה ו"טינרי" סמוכים זה לזה חולין מז. ציון א פרק ו בועות סמוכות בריאה
->שיש בה מים סרוחים או עכורים או זכים חולין מח. ציון ח צמחים בריאה
->שיש בה עוקצים חולין מז: ציון ב פרק ד ריאה הדומה לבקעת עצים
->שיש עליה צמחים ובועות, ויש בהם שינוי מראה חולין מו: ציון ט ריאה העשויה "גילדי גילדי"
->שיש עליה קליפות כגלד של מכה חולין מו: ציון ט ריאה העשויה "גילדי גילדי"
->שממשותה דומה לכבד או לבשר חולין מז: ציון ו פרק ח שינוי גוון במראה הריאה
->שנימוק בשרה אבל אינו נוזלי חולין מז: ציון ר ריאה שחסרה או שנימוקה
->->יותר משיעור רביעית חולין מז: ציון ר ריאה שחסרה או שנימוקה
->שנמצא בה מחט חולין מח: ציון ב ריאה שנמצאה בה מחט
->->אם חוד המחט פונה החוצה או פנימה חולין מח: ציון ב פרק ד ריאה שנמצאה בה מחט
->->->במחט דקה או עבה חולין מח: ציון ב פרק ד ריאה שנמצאה בה מחט
->->אם נמצא בסמפון חולין מח: ציון ג נקב בסמפונות הריאה; חולין מח: ציון ה נמצאה מחט בסמפון הריאה
->->->אם הריאה חתוכה חולין מח: ציון ה נמצאה מחט בסמפון הריאה
->->->בזמן הזה חולין מח: ציון ה נמצאה מחט בסמפון הריאה
->->->בסמפון הגדול או בסמפונות הקטנים חולין מח: ציון ה נמצאה מחט בסמפון הריאה
->->->האם צריך לבדוק אם יש בה נקב חולין מח: ציון ה נמצאה מחט בסמפון הריאה
->->בזמן הזה חולין מח: ציון ב פרק ו ריאה שנמצאה בה מחט
->->בריאה חתוכה חולין מח: ציון ב פרק ב, ד-ה ריאה שנמצאה בה מחט
->->->אם חוד המחט פונה החוצה או פנימה חולין מח: ציון ב פרק ד-ה ריאה שנמצאה בה מחט
->->->אם נמצאה סמוך למקום החתך או בעומק הבשר חולין מח: ציון ב פרק ה ריאה שנמצאה בה מחט
->->האם צריך לבדוק אם יש בה נקב חולין מח: ציון ב פרק ב ריאה שנמצאה בה מחט
->->->בדיקה בנפיחה או בראייה חולין מח: ציון ב פרק ב ריאה שנמצאה בה מחט
->->ונחסרה הריאה מבפנים חולין מח: ציון ב פרק א ריאה שנמצאה בה מחט
->->חשש שניקבה את הסמפון חולין מח: ציון ג נקב בסמפונות הריאה
->שנקלף כל קרומה העליון חולין מו. ציון י נגלד הקרום העליון של הריאה
->->אם יוצא אוויר כשמנפחים אותה חולין מו. ציון י נגלד הקרום העליון של הריאה
->->האם צריכה בדיקה בניפוח חולין מו. ציון י נגלד הקרום העליון של הריאה
->שנרקב בשרה חולין נג: ציון ז ריאה שהתמסמסה
->->ונופלים ממנה חתיכות כשמגביהים אותה חולין נג: ציון ז ריאה שהתמסמסה
->->ורופא היה חותך ומשליך את הבשר חולין נג: ציון ז ריאה שהתמסמסה
->שסמוכה לדופן - לצלעות חולין מח. ציון ג ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->אם אין שם מוגלא (צמחים) חולין מח. ציון ג פרק ב-ד ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->אם הופרדה מהדופן ונמצאה ריעותא בדופן חולין מח. ציון ג פרק ד ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->אם אינה במיצר החזה חולין מח. ציון ג פרק ד ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->אם נמצאה מכה בבשר חולין מח. ציון ג פרק ה ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->אם נמצאה מכה שהתרפאה חולין מח. ציון ג פרק ה ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->אם נמצאה שבר בצלע חולין מח. ציון ג פרק ה ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->האם צריך גם לבדוק האם יש נקב בריאה חולין מח. ציון ג פרק ז-ח ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->והסירכא (רובה או מיעוטה) יוצאת גם מחוץ למקום המכה חולין מח. ציון ג פרק ו ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->ויש שם מוגלא (צמחים) חולין מח. ציון ג פרק ד ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->אם הופרדה מהדופן ונמצאה ריעותא בדופן ובריאה חולין מח. ציון ג פרק ד, ז ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->אם יש ביניהם סירכא חולין מח. ציון ג פרק א-ב ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->ויש גם בועות חולין מח. ציון ג פרק א ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->סירכא של דבק חולין מח. ציון ג פרק א-ב ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->אם יש שם מוגלא חולין מח. ציון ג פרק א-ב ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->אם נבדקה במים או בניפוח ונמצא שאין בה נקב חולין מח. ציון ג פרק ז ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->בזמן הזה חולין מח. ציון ג פרק ח ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->ויש בה נקב חולין מח. ציון ג פרק ב ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->->והיא במיצר החזה ("מקום רביתא") או במקום אחר חולין מח. ציון ג פרק ב ריאה הסמוכה לדופן, שלא ב"מקום רביתא"
->->סירכא לדופן באלכסון חולין מח. ציון ד פרק ט מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->->סירכא לדופן שכנגד האומות חולין מח. ציון ד פרק ח מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->->סירכא לשתי הצלעות הסמוכות לראש חולין מח. ציון ד פרק ז מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->->סירכא מגג האונות (מקום חיבורן) לדופן חולין מח. ציון ד פרק ב מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->->סירכא מהחלק הפנימי (שליד חלל הגוף) של האונא לדופן חולין מח. ציון ד פרק ג מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->->סירכא מחיתוך האונות לדופן חולין מח. ציון ד פרק ה מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->->סירכא משיפולי האונא לדופן חולין מח. ציון ד פרק ד מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->->סירכות היוצאות מהאונא ומהאומא ומתחברות לאחת שנסרכת בדופן חולין מח. ציון ד פרק י מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->->->אם הרוב מהאונא או חצייה מהאונא חולין מח. ציון ד פרק י מה נחשבת סירכא, ב"מקום רביתא"
->שסמוכה לדופן (לצלעות) ויש בה נקב חולין מח. ציון ד ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->אם אין ריעותא בדופן חולין מח. ציון ד פרק ז ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->אם הנקב במקום חלל החזה כנגד האומות חולין מח. ציון ד פרק א ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם יש שם סירכה או "דבק" חולין מח. ציון ד פרק א ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->אם הנקב במקום שהיא צמודה לצלעות חולין מח. ציון ד פרק א ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם הנקב סמוך לעצם ולא לבשר חולין מח. ציון ד פרק ג ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם הסירכות ארוכות או קצרות חולין מח. ציון ד פרק ב ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם הריאה אחוזה היטב בדופן או רק ע"י סירכה חולין מח. ציון ד פרק ב ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם הריאה אינה סבוכה או סרוכה לדופן חולין מח. ציון ד פרק ב ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם הריאה סבוכה או סרוכה גם לעצם וגם לבשר חולין מח. ציון ד פרק ד ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם הריאה סבוכה או סרוכה לעצם ולא לבשר חולין מח. ציון ד פרק ג ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם יש סירכה אחת או כמה סירכות חולין מח. ציון ד פרק ב ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם יש שם סירכה או "דבק" חולין מח. ציון ד פרק א ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->אם יש בה בועה או מוגלא (צמחים) חולין מח. ציון ד פרק ו ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם יש נקב או רק סירכה חולין מח. ציון ד פרק ו ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->בזמן הזה חולין מח. ציון ד פרק ח ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->האם צריך לבדוק ע"י ניפוח חולין מח. ציון ד פרק ה, ח ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->->->אם יש סירכה חולין מח. ציון ד פרק ה ריאה הסמוכה לדופן, ב"מקום רביתא"
->שעלו בה שתי בועות סמוכות חולין מז. ציון א בועות סמוכות בריאה
->->אם הן מלאות אויר חולין מז. ציון א פרק ה בועות סמוכות בריאה
->->אם הן מלאות מים זכים חולין מז. ציון א פרק ד בועות סמוכות בריאה
->->->אם יש בהן סירכא חולין מז. ציון א פרק ד בועות סמוכות בריאה
->->אם יש ביניהן כחוט השערה או כשתי שערות או כשיעור קש חולין מז. ציון א פרק ב בועות סמוכות בריאה
->->->אם מה שביניהם הוא בשר או מוגלא חולין מז. ציון א פרק ב בועות סמוכות בריאה
->->אם יש סירכה ביניהן או אין חולין מז. ציון א פרק א בועות סמוכות בריאה
->->אם כל אחת על אונא נפרדת חולין מז. ציון א פרק ב בועות סמוכות בריאה
->->אם כשמנקבין אותן שופכות זו לזו חולין מז. ציון א פרק ג בועות סמוכות בריאה
->->->אם הן מונחות בשני כיסין חולין מז. ציון א פרק ג בועות סמוכות בריאה
->->->אם הן נראות כבועה אחת חולין מז. ציון א פרק ג בועות סמוכות בריאה
->->->אם הן סמוכות חולין מז. ציון א פרק ג בועות סמוכות בריאה
->->טריפה ודאי או ספק מחשש נקב חולין מז. ציון א פרק א בועות סמוכות בריאה
->->צמחים קשים סמוכים חולין מז. ציון א פרק ד בועות סמוכות בריאה
->שצמקה חולין נה: ציון ח ריאה שצמקה
->->בגלל פחד מאדם חולין נה: ציון ח ריאה שצמקה
->->בגלל פחד מבעל חיים חולין נה: ציון ח ריאה שצמקה
->->בגלל פחד ממעשי שמים חולין נה: ציון ח ריאה שצמקה
->->בדיקתה חולין נה: ציון י בדיקת ריאה שצמקה
->->->האם מועילה בדיקה אם ידוע שהופחדה מאדם חולין נה: ציון י בדיקת ריאה שצמקה
->->->האם צריך בדיקה אם ידוע שהופחדה מחיות מיד לפני השחיטה חולין נה: ציון י בדיקת ריאה שצמקה
->->->האם צריך בדיקה אם ידוע שהופחדה ממעשי שמים חולין נה: ציון י בדיקת ריאה שצמקה
->->->הסתמכות עליה בזמן הזה חולין נה: ציון י בדיקת ריאה שצמקה
->->->סוג הכלי ששורים אותה בו במים חולין נה: ציון י בדיקת ריאה שצמקה
->->כולה או מקצתה חולין נה: ציון ח ריאה שצמקה
->->->אם צמחה אונא שלמה חולין נה: ציון ח ריאה שצמקה
ריאה - טריפות בנקב בה
->בסמפונות חולין מה: אחרי ציון ג נקב בקנה הכבד ובקנה הריאה; חולין מח: ציון ג נקב בסמפונות הריאה
->->אם ניקב בסמוך לסמפון אחר חולין מח: ציון ג נקב בסמפונות הריאה
->->במקום שבשר הריאה מגן עליו חולין מח: ציון ג נקב בסמפונות הריאה
->בקנה הריאה חולין מה: אחרי ציון ג נקב בקנה הכבד ובקנה הריאה
->בקרום העליון הלבן בלבד חולין מו. ציון ט נקב בקרומי הריאה
->בקרום התחתון האדום בלבד חולין מו. ציון ט נקב בקרומי הריאה
->נקבים בשני הקרומים, ואינם זה כנגד זה חולין מו. ציון ט נקב בקרומי הריאה
->->אם יוצא אוויר כשמנפחים אותה חולין מו. ציון ט נקב בקרומי הריאה
->->אם כל נקב נמצא בצד אחד חולין מו. ציון ט נקב בקרומי הריאה
->שמכוסה ע"י קרום חולין מו: ציון ל פרק ב אונות הסרוכות זו לזו
->שנמצא במקום שיד הטבח ממשמשת חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->->אם אין ידוע שמשמש שם חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->->אם הכניס את ידו לבדוק את הריאה חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->->אם יוצא ממנו נוזל לבן או שקוף או אדום חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->->אם יש אדום מסביב לנקב, הרבה או מעט חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->->אם תלש את הריאה בכח חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->->במצר החזה חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->->האם צריך להשוות אותו לנקב שנעשה אחרי השחיטה חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->->נקב פתוח או סתום חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->שנעשה ע"י הטבח - חשש שהיה נקב מקודם חולין מט. ציון ה נקב בריאה במקום שיד הטבח ממשמשת
->שנעשה ע"י תולעת חולין מט. ציון ז נקבים בריאה שנעשו על ידי תולעים
->->אם התולעת אינה בתוך הנקב חולין מט. ציון ז נקבים בריאה שנעשו על ידי תולעים
->->->אבל היא קרובה לנקב חולין מט. ציון ז נקבים בריאה שנעשו על ידי תולעים
->->אם התולעת עדיין בתוך הנקב חולין מט. ציון ז נקבים בריאה שנעשו על ידי תולעים
->->אם לא נמצאה תולעת אבל לפי צורת הנקב ניכר שהוא מתולעת חולין מט. ציון ז נקבים בריאה שנעשו על ידי תולעים
->->אם נשטחה בשמש ותולעים יצאו או לא יצאו חולין מט. ציון ז נקבים בריאה שנעשו על ידי תולעים
->שנראה דומה לנקב סמוך שנעשה אחרי השחיטה חולין נ. ציון ז הקפה בריאה
->->אם הנקבים בבהמות שונות חולין נ. ציון ז הקפה בריאה
->->->ששתיהן גסות או דקות או שאחת דקה ואחת גסה חולין נ. ציון ז הקפה בריאה
->->אם הנקבים בשני צדדים של הריאה חולין נ. ציון ז הקפה בריאה
->->אם נקב אחד באונא ואחד באומא חולין נ. ציון ז הקפה בריאה
->->בזמן הזה חולין נ. ציון ז הקפה בריאה
ריאה - טריפות בשינוי מראה בה
->אם אחרי שמנפחים אותה חוזרת לצבע כשר חולין מז: ציון ו פרק י שינוי גוון במראה הריאה
->->אם זה קורה רק אחרי משמוש ביד חולין מז: ציון ו פרק י שינוי גוון במראה הריאה
->->הצבע הרגיל של הריאה חולין מז: ציון ו פרק י שינוי גוון במראה הריאה
->->צבע כשר שאינו הצבע הרגיל של הריאה חולין מז: ציון ו פרק י שינוי גוון במראה הריאה
->אם יש בה כמה צבעים, וכולם צבעים כשרים חולין מו: ציון י ריאה שנשתנה מראה מקצתה לגוון האסור
->מיעוטה שנשתנה לצבע פסול חולין מו: ציון י ריאה שנשתנה מראה מקצתה לגוון האסור
->עוף שנפל לאש
->->האם צריך לבדוק אם השתנה מראה הריאה חולין נז. ציון ו אין ריאה לעוף - לא לינפל ולא ליחמר
->->והשתנה מראה הריאה חולין נז. ציון ו אין ריאה לעוף - לא לינפל ולא ליחמר
->->->לצבע אדום חולין נז. ציון ו אין ריאה לעוף - לא לינפל ולא ליחמר
->->->לצבע ירוק ככרתי או לצהוב חולין נז. ציון ו אין ריאה לעוף - לא לינפל ולא ליחמר
->צבע אדום חולין מז: ציון ו שינוי גוון במראה הריאה
->->אדום חזק או אדום חלש חולין מו: ציון ג ריאה שהאדימה
->->אם כשמנפחים אותה היא חוזרת למראה לבן או למראה הטבעי חולין מו: ציון ג ריאה שהאדימה
->->הנוטה לירוק או לצהוב חולין מז: ציון ו פרק ה שינוי גוון במראה הריאה
->->כולה או מקצתה חולין מו: ציון ג ריאה שהאדימה
->->כמראה בשר או כמראה כבד חולין מו: ציון ג ריאה שהאדימה; חולין מז: ציון ו פרק ח שינוי גוון במראה הריאה
->->מפני מכה או מפני שהדם לא נבלע בבשר חולין מו: ציון ג ריאה שהאדימה
->צבע אפור חולין מז: ציון ו פרק יא שינוי גוון במראה הריאה
->צבע חום חולין מז: ציון ו פרק יא שינוי גוון במראה הריאה
->צבע ירוק חולין מז: ציון ב פרק ב ריאה הדומה לבקעת עצים
->->ירוק ככשות חולין מז: ציון ו פרק ד, ז שינוי גוון במראה הריאה
->->ירוק כעשבים חולין מז: ציון ו פרק ג, ז שינוי גוון במראה הריאה
->צבע כחול בהיר או כהה חולין מז: ציון ו פרק א שינוי גוון במראה הריאה
->צבע לבן חולין מז: ציון ו פרק ו שינוי גוון במראה הריאה
->->לבן כמו בקעת חולין מז: ציון ב פרק ב ריאה הדומה לבקעת עצים
->צבע צהוב-כתום חולין מז: ציון ו פרק ג, ה, ז שינוי גוון במראה הריאה
->->כחלמון ביצה חולין מז: ציון ו פרק ו שינוי גוון במראה הריאה
->צבע שחור חולין מז: ציון ו פרק ב שינוי גוון במראה הריאה
->->שחור פחות כהה מדיו חולין מז: ציון ו פרק ב שינוי גוון במראה הריאה
->צבע שלא נזכר בתלמוד חולין מז: ציון ו פרק יא שינוי גוון במראה הריאה
->שינוי (לצבע פסול) מחמת מכה או מוגלה חולין מו: ציון ט ריאה העשויה "גילדי גילדי"
->->אם המראה השונה נשאר לאחר הסרת המוגלה חולין מו: ציון ט ריאה העשויה "גילדי גילדי"
->שינוי שהוא רק בקרום ולא בבשרה חולין מז: ציון ו פרק ט שינוי גוון במראה הריאה
->שקוף חולין מז: ציון ו פרק ו שינוי גוון במראה הריאה
ריבוי בשיעורים
->בבישול ביו"ט ביצה יז. ציון ז אפיה ובשול מיום טוב למחר; ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך; ביצה כא: ציון י בישול למי שלא עירב
->בחילול שבת לחולה ביצה יז. ציון ז אפיה ובשול מיום טוב למחר; ביצה יז. ציון ח בשול ואפיה יותר מהצורך; ביצה כא: ציון י בישול למי שלא עירב
ריבוץ
->ריבוץ בית בשבת וביו"ט ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
->->במקום מרוצף ובעיר שכולה מרוצפת ביצה כב: ציון א כיבוד הקרקע בשבת ויום טוב
ריבית (ראה גם: עיסקא)
->אב המלווה לבניו או לווה מהם בריבית כדי להטעימם את טעמה ב"מ עה. ציון י איסור ריבית עם בניו ובני ביתו
->->אם סמוכים על שולחנו או לא ב"מ עה. ציון י איסור ריבית עם בניו ובני ביתו
->אבק ריבית (ראה: אבק ריבית)
->אין מקבלים ריבית חזרה ממלוה בריבית שרוצה לחזור בתשובה ב"מ סא: ציון י פסקה א אבק ריבית אינו יוצא בדיינים
->->בדורו של רבי או בדורות אח"כ ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->->מעיקר הדין או תקנה מיוחדת ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->אם ההלוואה לא ניתנה בהמתנת זמן אלא כגון "עד שיבוא בני" או "עד שאמצא מפתח" או "עד שאלך לביתי"
->->אם המלוה הוא שולחני או אדם אחר ב"מ מו. ציון [ג] האומר 'תן דינר ואתן לך יפה דינר וטריסית'
->->אם יש ללווה בביתו כל הסכום או חלקו ב"מ מו. ציון [ג] האומר 'תן דינר ואתן לך יפה דינר וטריסית'
->->אם פורע בסוג מטבע אחר או במטבע בלי צורה ב"מ מו. ציון [ג] האומר 'תן דינר ואתן לך יפה דינר וטריסית'
->->בדרך מקח וממכר כגון שאמר "תן לי" (ולא "הלווני") ב"מ מו. ציון [ג] האומר 'תן דינר ואתן לך יפה דינר וטריסית'
->->בהלוואת כסף או בהלוואת סאה בסאה ב"מ מו. ציון [ג] האומר 'תן דינר ואתן לך יפה דינר וטריסית'
->אם הלווה פורע יותר מסכום החוב בלי לומר שזה לריבית ובלי שהסכימו על כך מראש ב"מ סג: ציון י הלווה מעות מחבירו ומצא יותר מהמסוכם
->->אם הבליע את התוספת בתוך הפרעון או אחרי הפרעון ב"מ סג: ציון י הלווה מעות מחבירו ומצא יותר מהמסוכם
->אם עלה ערך המטבע שניתן בהלוואה - האם מותר לשלם במטבע החדש
->->אם עלה מפני שהמלכות הוסיפה על משקל המטבע ב"מ מה. ציון א פסקה ב הלווה דינר זהב בדינר זהב וכיוצא בו לענין ריבית; ב"מ ס: אחרי ציון ו זמן ההלואה וזמן הפרעון כגורמים לאיסור ריבית
->->אם עלה מפני שהפירות הוזלו ב"מ ס: אחרי ציון ו זמן ההלואה וזמן הפרעון כגורמים לאיסור ריבית
->->מהתורה או מדרבנן ב"מ ס: אחרי ציון ו זמן ההלואה וזמן הפרעון כגורמים לאיסור ריבית
->בגוי (ראה: גוי)
->בגר (ראה: גר)
->בהלוואה לבניו ולבני ביתו שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה
->->בנים שסמוכים על שולחנו או שאינם סמוכים שבת קמט. ציון ח גורל וחלוקת האוכל בסעודה
->בהקדש, בריבית דאורייתא או דרבנן ב"מ נז: ציון א ביאור דברי הברייתא על המקבל לספק סלתות
->בהשכרת מעות
->->אם המשכיר מקבל על עצמו אחריות לגניבה ואבידה או אונס ב"מ סט: ציון ב השכרת מעות
->->->לכל משך השכירות או רק עד שיוציא השוכר את המעות ב"מ סט: ציון ב השכרת מעות
->->אם השוכר יחזיר אותן מעות או מעות אחרות ב"מ סט: ציון ב השכרת מעות
->->בשולחני או באדם אחר ב"מ סט: ציון ב השכרת מעות
->->להוצאה או לנוי או ללמוד ב"מ סט: ציון ב השכרת מעות
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ סט: ציון ב השכרת מעות
->בכסף של יתומים (ראה: יתומים)
->בלווה המלמד תורה את בנו של המלוה
->->תורה שבכתב ב"מ עה: ציון ה פסקה ב הקדמת שלום כריבית דברים
->->תורה שבע"פ ב"מ עה: ציון ה פסקה ב הקדמת שלום כריבית דברים
->במוצא בהמה שאינה עובדת ומטפל בה יותר מהזמן הדרוש ונעשה כשותף עם הבעלים כדין השם בהמה מחברו ב"מ כח: ציון ט פסקה ג דרכי הטיפול באבידה שלא באו לקחתה
->במי שזקוק לכסף וקונה סחורה ביוקר ומוכר בזול ב"מ סה. ציון ו פסקה א מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->במי שלווה שטר
->->אם לווה שטר ע"מ שיחזיר שניים ב"מ סא. לפני ציון ב פסקה ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->->אם לווה שטר של מאה ע"מ שיחזיר שטר של מאתיים ב"מ סא. לפני ציון ב פסקה ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->במי ששילם מס עבור אחר, ועבד בו יותר מסכום המס יבמות מו. ציון ט שעבוד חייבי המס למשלמים עבורם
->במכר (ראה גם: טרשא)
->במלווה המבקש מהלווה לתת כסף לאדם אחר
->->אם הלווה היה נותן לאחר בלאו הכי ב"מ עה: ציון ב פסקה א ריבית דברים
->->אם התנו על כך בשעת הלוואה או לא ב"מ עה: ציון ב פסקה א ריבית דברים
->במלווה המשתמש בעבד של הלווה בלי לשלם ב"מ סד: ציון א פסקה א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->במלווה הנהנה מהלווה בדברים שגם לולא ההלוואה היה נהנה
->->אם הם אוהבים זה לזה או לא ב"מ סד: ציון א פסקה ז מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->אם יש לדבר פרסום גדול או לא ב"מ סד: ציון א פסקה ז מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->מדעת הלווה או שלא מדעתו ב"מ סד: ציון א פסקה ז מלוה שגר בחצרו של הלווה
->במלווה שדר בחצרו של הלווה
->->אם אמר לו הלווה "הלוויני ודור בחצרי" או "הלוויני ודור בחצרי בשכר מעותיך" או "הלוויני ע"מ שתדור בחצרי" או לא אמר ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->אם אמר לו הלווה אחרי זמן ההלוואה "הרווח לי זמן ודור בחצרי" או "דור בחצרי בשכר מעותיך שבטלות אצלי" ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->אם דר בחצרו של הלווה בלי לשלם ויצא - האם צריך לשלם על הזמן שדר
->->->אם אמר לו הלווה "הלוויני ודור בחצרי" או לא אמר ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->->אם החצר עשויה להשכרה או לא ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->->אם המלוה רגיל לשכור או לדור בחינם ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->->אם כבר פרע הלווה את חובו או לא ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->->אם עוד לא פרע האם יכול לנכות את שכר הדירה מסכום הפרעון ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->->מן הדין או לצאת ידי שמים ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->אם החצר עשויה להשכרה או לא ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->אם היה דר אצל הלווה בחינם לפני ההלוואה ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->אם המלוה רגיל לשכור או לדור בחינם ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->בלי לשלם ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->ע"מ לשלם פחות מהשכר הרגיל ב"מ סד: ציון א מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->->מהתורה או מדרבנן ב"מ סט: ציון ח פסקה ב העלאת דמי השכירות תמורת הלואה להשבחת השכירות
->במקום שהמלווה מסתכן באובדן הקרן גיטין ל. ציון ח צורת החישוב כשמלווה כהן על תרומתו
->->רבית קצוצה או אבק רבית גיטין ל. ציון ח צורת החישוב כשמלווה כהן על תרומתו
->במשכנתא (ראה: משכנתא)
->בסוחר המוכר תבואה בזול אם הוא צריך את הכסף לפני זמן פתיחת השקים ומכירתה לכל אדם ב"מ עג. ציון ג פסקה ה נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->בפחות משווה פרוטה (ראה: פרוטה)
->בקונה שדה שידע שהיא גזולה והנגזל טורף ממנו את השדה - הגזלן לא ישלם לקונה על השבח משום שזה שכר המתנת מעותיו ששילם עבור השדה
->->אם יש לגזלן קרקע אחרת ב"מ טו: ציון ה פסקה ב-ג הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->->אם עשו קנין ב"מ טו: ציון ה פסקה ב-ג הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->->אם קיבל עליו אחריות בפירוש או לא ב"מ טו: ציון ה פסקה ב-ג הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->בקרקע
->->אם אמר בלשון חליפין "הילך ארבע אמות ע"מ שתתן לי חמש אמות" ב"מ סא. לפני ציון ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->->אם מלוה כסף ומקבל קרקע (או דירה בקרקע כמו בבית עיר חומה) ב"מ סא. לפני ציון ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->->אם מלוה קרקע ומקבל כסף ב"מ סא. לפני ציון ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->->אם מלוה קרקע ומקבל קרקע ב"מ סא. לפני ציון ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->->מהתורה או מדרבנן ב"מ סא. לפני ציון ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה; ב"מ עה: ציון ב פסקה ב ריבית דברים
->בשוכר שהתנה להחזיר את שווי החפץ גם אם ייאנס או יוזל יבמות סו: ציון ב האכלת תרומה לבהמה
->->אם אחריות מיתת הבהמה על המשכיר יבמות סו: ציון ב האכלת תרומה לבהמה שקיבל כהן בשומה
->בשותפים שאחד מהם טורח בסחורה המשותפת ב"מ סט. ציון ד דין שותפים ואריס בעיסקא
->->האם צריך לתת לו כפועל בטל או דבר מועט ב"מ סט. ציון ד דין שותפים ואריס בעיסקא
->בשכירות (ראה: שכירות)
->בתלמיד חכם (ראה: תלמיד חכם)
->בתשלום במטבע שהמלכות הוסיפה על משקלו (ראה: מטבע)
->בתשלום עבור דחיית זמן הפרעון של דמי שכירות מכות ג. ציון ה עדים ששינו זמן הפרעון והוזמו
->בתשלום עבור סחורה ע"מ לקבלה בעתיד בשער העתידי ב"מ סה. ציון ו פסקה א מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->האם מותר ללוי למנות את ראובן שליח שילווה משמעון בריבית בעבורו
->->אם לוי לווה בעצמו משמעון וראובן הוא שלוחו רק לתת ריביתב"מ סט: ציון ג פסקה ד ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->אם שטר החוב נכתב על שם לויב"מ סט: ציון ג פסקה ד ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->בשליח גוי ב"מ סט: ציון ג פסקה ד ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->מדאורייתא או מדרבנןב"מ סט: ציון ג פסקה ד ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->האם מותר ללוי לשלם לראובן כדי שראובן יבקש משמעון להלוות ללוי
->->אם התנו שלוי ישלם לראובן רק אם שמעון יסכים להלוות או לא התנו ב"מ סט: ציון ג פסקאות ב-ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->אם ראובן הוא בנו (קטן או גדול, סמוך או שלחנו או לא) של שמעון ב"מ סט: ציון ג פסקאות ב-ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->אם שמעון הסכים רק להלוות לראובן וראובן מעביר את הכסף ללוי ב"מ סט: ציון ג פסקאות ב-ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->אם שמעון לוקח מראובן את הכסף שנתן לו לוי ב"מ סט: ציון ג פסקאות ב-ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->האם מותר לראובן לשלם לשמעון כדי שיסכים להלוות ללוי
->->אם אח"כ (או בשעת ההלוואה) לוקח ראובן כסף מלוי או לא ב"מ סט: ציון ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->אם ידע על כך לוי או לא ב"מ סט: ציון ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->אם לוי אמר "כל מי שיתן כסף לשמעון כדי שילווה לי - לא הפסיד" ב"מ סט: ציון ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->אם לוי אמר לשמעון שראובן נותן לו כסף כדי שילווה ב"מ סט: ציון ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->->אם אמר לו סתם "ראובן נותן לך כסף" ב"מ סט: ציון ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->אם לוי ביקש מראובן לתת כסף לשמעון כדי שילווה לו ב"מ סט: ציון ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ סט: ציון ג ריבית שאינה באה מלווה למלוה
->האם ריבית קצוצה קנויה למלוה
->->לענין שאם המלוה אסר את נכסיו בהנאה גם הריבית בכלל ב"מ סה. ציון ב פסקאות ג, ה החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->לענין שאם נתן לו הלווה חפץ במקום כסף יכול המלוה להחזיר כסף ב"מ סה. ציון ב פסקאות ג, ה החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->לענין שיכול לקדש בה אשה ב"מ סא: ציון ט ריבית קצוצה יוצאת בדיינים; ב"מ סה. ציון ב פסקאות ג, ה החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->החוכר שדה בעשרה כורים לשנה וביקש מבעל השדה "תן לי הלוואה של מאתיים זוז ואתן לך שנים עשר כורים לשנה מלבד פרעון החוב" - האם אסור מטעם ריבית
->->אם מאתיים הזוז ניתנים לא כהלוואה אלא כדי שישביח את השדה
->->->והשתמש בהם להשבחת השדה ב"מ סט: ציון ח פסקה א העלאת דמי השכירות תמורת הלואה להשבחת השכירות
->->->והשתמש בהם למטרה אחרת ב"מ סט: ציון ח פסקה א העלאת דמי השכירות תמורת הלואה להשבחת השכירות
->הלאווים שעוברים המלווה, הלווה, העדים, הערב, הסופר, הסרסור (מתווך), והדיינים ב"מ עה: ציון ג האיסורים שנאמרו בריבית
->->האם הלווה עובר בלאו הבא מכלל עשה ב"מ עה: ציון ג האיסורים שנאמרו בריבית
->->האם עוברים בשעת ההלוואה או בשעת הפרעון או בשעת פיסוק הריבית או בשעת התביעה ב"מ עה: ציון ג האיסורים שנאמרו בריבית
->הלוואה באופן שייתכן שתהיה בו ריבית ("צד אחד")
->->אם האפשרות שתהיה ריבית תלויה במעשי המלווה והלווה או תלויה בדבר חיצוני ב"מ סג. ציון ג צד אחד בריבית
->->בדרך מכר ב"מ סג. ציון ג צד אחד בריבית
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ סג. ציון ג צד אחד בריבית; ב"מ סה: ציון א פסקה ד אכילת פירות במכירה על תנאי
->הלוואה בריבית למסור ע"ז כו: ציון ב דין משומד לענין ממון
->הלוואה בריבית למשומד או ממנו (ראה: משומד)
->המוכר שדה והתנה עם הקונה שיוכל לקנות ממנו את השדה בחזרה - האם מותר לקונה לאכול את פירותיה ב"מ סג. ציון ג פסקה ד צד אחד בריבית
->המלוה בריבית - האם הוא קונה את הריבית שקיבל ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->המלוה בריבית וקידש אשה בדמי הריבית ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->המלווה דינר זהב ע"מ להחזיר דינר זהב (ראה: זהב)
->המלווה חיטים בשווי מאה ע"מ להחזיר מאה והתנה שימכרם למלוה בתשעים ב"מ סב: ציון א פסקה ד הלוהו חיטים במנה וחזר ולקח ממנו בתשעים
->המלווה חיטים בשווי מאה ע"מ להחזיר מאה ומכרם למלוה בתשעים - האם אסור מטעם הערמת ריבית או אבק ריבית
->->אם בתחילה ביקש חיטים ב"מ סב: ציון א הלוהו חיטים במנה וחזר ולקח ממנו בתשעים
->->אם בתחילה ביקש כסף והמלוה אמר "אין לי כסף אלא קח חיטים במנה" או "קח חטים ע"מ שתשלם לי חטים" ב"מ סב: ציון א הלוהו חיטים במנה וחזר ולקח ממנו בתשעים
->->אם החיטים הוזלו לפני שמכרם למלוה ב"מ סב: ציון א הלוהו חיטים במנה וחזר ולקח ממנו בתשעים
->->אם המכירה היתה בזמן אחר מההלוואה ב"מ סב: ציון א הלוהו חיטים במנה וחזר ולקח ממנו בתשעים
->->אם מחזיר כסף או חיטים ב"מ סב: ציון א הלוהו חיטים במנה וחזר ולקח ממנו בתשעים
->->האם ב"ד נזקקים להוציא מהלווה את הפרעון ב"מ סב: ציון א הלוהו חיטים במנה וחזר ולקח ממנו בתשעים
->->האם המלוה צריך להחזיר כדי לצאת ידי שמים ב"מ סב: ציון א הלוהו חיטים במנה וחזר ולקח ממנו בתשעים
->המלווה כסף ובמקום לפרוע המיר את החוב לחוב של חיטים כשער של עכשו - האם מותר לפרוע חיטים באותה כמות בשעת היוקר
->->אם היו לו חיטים באותו זמן ב"מ סג. ציון א המרת הלואה בפירות
->->אם הלווה מחשב את כמות החיטים לפי שער זול יותר מהשער שבשוק ב"מ סג. ציון א המרת הלואה בפירות
->->אם כבר יצא השער שבשוק או לא יצא ב"מ סג. ציון א המרת הלואה בפירות
->->אם לא היו לו חיטים באותו זמן ב"מ סג. ציון א המרת הלואה בפירות
->->->אבל היה לו כסף ב"מ סג. ציון א המרת הלואה בפירות
->המלווה מאה במאה ובסוף הזמן התייקרו ושווים למאה ועשרים ב"מ ס: אחרי ציון ו זמן ההלואה וזמן הפרעון כגורמים לאיסור ריבית
->המלווה מאה במאה ועשרים ובסוף הזמן הוזלו ושווים למאה ב"מ ס: אחרי ציון ו זמן ההלואה וזמן הפרעון כגורמים לאיסור ריבית
->המלווה מטבע נחושת על מנת להחזיר מטבע נחושת (ראה: נחושת)
->המלווה ע"מ שאם לא יהיה לו כסף לפרוע יפרע בפירות לפי השער הזול של עכשו ב"מ עב: ציון י לווים על שער שבשוק
->המלווה ע"מ שכל מלאכה שתבוא ליד הלווה יתן למלווה לעשות או ע"מ שהלווה יצטרך לעשות כל מלאכה שתבוא ליד המלווה ב"מ סה. ציון ט פסקה ד טרשא דרב חמא
->המלווה עבד ע"מ שיחזיר שניים ב"מ סא. לפני ציון ב פסקה ב ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->המלווה על שדה ואמר "אם לא תפרע לי תוך שלוש שנים השדה שלי מעכשו" - האם מותר למלוה לאכול פירות בינתיים ב"מ סו. ציון ד פסקה ב אסמכתא בקנין 'מעכשיו'
->המקדש אשה בהנאת מילווה שמרוויח לה את הזמן - האם זו ריבית או הערמת ריבית ב"מ סד: ציון א פסקה ג מלוה שגר בחצרו של הלווה
->המתחייב לתת מתנה ולהוסיף עליה אחר זמן ב"מ עד: ציון ב הלואת סאה בסאה לאריס
->הקונה קרקע ומצא בה מום - כשמחזיר את הקרקע למוכר האם צריך להחזיר גם את הפירות שאכל מחשש ריבית ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->הקונה שדה ולא ברור האם יתקיים המכר - האם מותר לו לאכול פירות
->->ע"מ שיחזירם אם לא יתקיים המכר ב"מ סג. ציון ד ריבית על מנת להחזיר
->->ע"מ שינכה את שוויים מהסכום שהמוכר צריך להחזיר לו, אם לא יתקיים המכר ב"מ סג. ציון ד ריבית על מנת להחזיר
->הקונה שדה ושילם מקצת הכסף והתנו שכשישלם את השאר השדה תהיה קנויה לו - האם מותר לקונה או למוכר לאכול את הפירות
->->אם התנו שיקנה מיד שטח כשיעור הכסף ששילם ב"מ סה: ציון א אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם התנו שיקנה מעכשו הכל ושאר הכסף יהיה חוב למוכר ב"מ סה: ציון א אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם התנו שכשישלם תקנה קנויה לו מעכשו או משעת התשלום ב"מ סה: ציון א אכילת פירות במכירה על תנאי
->->אם עשו קנין סתם בלי לבאר מתי יחול הקנין ב"מ סה: ציון א אכילת פירות במכירה על תנאי
->->האם מוציאים את הפירות מיד מי שאכל באיסור ב"מ סה: ציון א אכילת פירות במכירה על תנאי
->->מי שאכל באיסור - האם זו ריבית דאורייתא או דרבנן או גזל ב"מ סה: ציון א אכילת פירות במכירה על תנאי
->הקונה שדה ע"מ שיוכל המוכר לחזור ולקנותו וחזר וקנאו - האם הפירות חוזרים למוכר מטעם ריבית ב"מ סז. ציון ד פסקה ב אכילת פירות במכירה על תנאי; ב"מ סז: ציון א פסקאות ז-ט דין אכילת פירות המשכון
->הקונה שדה ע"מ שתחזור אם יהיה למוכר כסף - האם מותר לקונה לאכול את פירותיה
->->אם התנה מוכר או התנה הקונה ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->->אם התנו בלשון "על מנת" או לא ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->->אם התנו לפני גמר הקנין או לאחריו ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->->אם עשו קנין על התנאי או לא ב"מ סה: ציון ח המתנה שהמקח יוחזר כשיהיו למוכר מעות
->חיוב בני המלווה להחזיר ריבית שלקח אביהם
->->אם לא נשאר בידם דבר מסוים שקיבל כריבית אבל נשאר כסף שקיבל או שרק הניח להם נכסים אחרים ב"מ סב. ציון א חיוב הבנים להחזיר ריבית
->->אם נשאר בידם דבר מסוים שקיבל כריבית ב"מ סב. ציון א חיוב הבנים להחזיר ריבית
->->->האם ב"ד כופה עליהם להחזיר ב"מ סב. ציון א חיוב הבנים להחזיר ריבית
->->->האם חייבים להחזיר אבק ריבית ב"מ סב. ציון א חיוב הבנים להחזיר ריבית
->->החזרת ריבית שהם גבו עבור הלוואה שהילווה אביהם ב"מ סב. ציון א חיוב הבנים להחזיר ריבית
->->לצאת ידי שמים ב"מ סב. ציון א חיוב הבנים להחזיר ריבית
->->מעיקר הדין או רק משום כבוד אביהם ב"מ סא: ציון ט ריבית קצוצה יוצאת בדיינים
->חיוב המלווה להחזיר ריבית שלקח
->->אם הוא מסרב להחזיר - האם יורדים לנכסיו או שרק כופים אותו להחזיר כקיום מצוות עשה ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->->->אם הריבית שקיבל היא עדיין בעין או לא ב"מ סא: ציון ט ריבית קצוצה יוצאת בדיינים
->->אם הלווה אינו תובעו ב"מ סא: ציון ט ריבית קצוצה יוצאת בדיינים
->->אם הלווה השכיר למלוה חצר ביוקר כתשלום הריבית ב"מ סה. ציון ב פסקה ה החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->אם הלווה נתן למלוה חפץ כתשלום הריבית - האם המלוה צריך להחזיר את החפץ או כסף
->->->אם החפץ שווה לסכום הריבית שהיה חייב לו או ששווה יותר ב"מ סה. ציון ב החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->->בדבר מסוים או בדבר שאינו מסוים ב"מ סה. ציון ב החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->אם הלווה נתן למלוה שווה כסף בזול כתשלום הריבית - האם המלווה חייב להחזיר את כל מה שקיבל או רק כערך הריבית ב"מ סה. ציון ב החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->->אם רוצים (המלוה או הלווה או שניהם) לקיים את המכר ושהמלוה יחזיר כסף (זוז או זוז וחמישית) ב"מ סה. ציון ב החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->->אם רוצים שהמלוה יחזיר שוה כסף ב"מ סה. ציון ב החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->אם הלווה נתן למלוה שווה כסף ביוקר כתשלום הריבית - האם חייב המלוה להחזיר את כל סכום הריבית או די שיחזיר את החפץ ב"מ סה. ציון ב פסקה ה החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->->בדבר מסוים או שאינו מסוים או בקרקע ב"מ סה. ציון ב פסקה ה החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->אם קיבל "טובת הנאה" - האם חייב לשלם תמורתה ב"מ סד: ציון א פסקה ב מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->אם קיבל ריבית כלשהי ב"מ סד: ציון א פסקה ב מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->בדבר שאסור רק משום שנראה כריבית ב"מ סד: ציון א פסקאות א, ה מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->->אם תפס הלווה מהמלווה האם מוציאים מידו ב"מ סד: ציון א פסקאות א, ה מלוה שגר בחצרו של הלווה
->->האם הוא מדין מצוות השבת גזילה ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->->האם מוציאים מהמלוה -
->->->ספק איסור ריבית דאורייתא ב"מ סא. לפני ציון ב פסקה ג ריבית בקרקעות, בעבדים, בשטרות ובפחות משוה פרוטה
->->->ריבית פחות משוה פרוטה ב"מ סא: ציון ט ריבית קצוצה יוצאת בדיינים
->לווה הנותן כסף למלוה אחרי שעת ההלוואה כדי שירוויח לו את זמן הפרעון ב"מ סד: ציון א פסקה ג מלוה שגר בחצרו של הלווה
->לווה שמכר שדה למלוה ע"מ שאם יפרע את חובו תחזור לו שדהו - האם מותר למלוה לאכול את פירותיה
->->->אם התנאי היה שינכה מהחוב את ערך הפירות ב"מ סג. ציון ד ריבית על מנת להחזיר
->->->אם התנאי היה שיפרע את כל החוב ואח"כ יחזיר את פירות ב"מ סג. ציון ד ריבית על מנת להחזיר
->->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ סג. ציון ג צד אחד בריבית; ב"מ סג. ציון ד ריבית על מנת להחזיר
->->->ע"מ להחזירם אם הלווה יפרע ב"מ סג. ציון ד ריבית על מנת להחזיר
->לפני עיוור בהלוואה בריבית דרבנן ע"ז כא: בלי ציון "לפני עור" באיסור דרבנן
->מוכר המוזיל את המחיר משום שהקונה משלם מיד עבור סחורה שתסופק אח"כ
->->אם אמר בפירוש שהוא מוזיל מפני הקדמת המעות ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->אם הוזיל ביותר משתות ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->אם המוכר הילווה סחורה כזאת לאחר ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->אם המוכר כבר שילם לאחר עבור סחורה כזאת ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->אם הסחורה ברשות המוכר או לא ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->אם הקונה מקבל על עצמו אחריות הסחורה או המוכר ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->אם יש בעיר חנות שאפשר להשיג סחורה כזאת בהקפה ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->אם נתן לו אותה סחורה שהיתה לו או סחורה אחרת ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->אם קבע מתי יתן לו את הסחורה או לא קבע ואפשר לתובעו מיד ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->->בדבר שאין מחירו קבוע ב"מ סג: ציון ח הוזלת המקח כתמורה להקדמת המעות
->מחילת לווה עליה - האם מועילה
->->אם עשו קנין על המחילה ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->->האם מותר לו לקחת אותה לכתחילהב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->->על ריבית שעתיד לתת ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית
->->על ריבית ששילם ב"מ סא. לפני ציון ב מחילה בריבית; ב"מ סו: ציון ה פסקה א, ד מחילה בטעות
->מכר שיש בו איסור ריבית - האם המקח קיים
->->אם הוסיף בדמי המקח משום אגר נטר ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->הפוסק על פירות לפני שיצא השער ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->לפי איזה שער ישלם הקונה ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->->מכר הלווה למלוה חפץ כתשלום הריבית ב"מ סה. ציון ב פסקה ד החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->מלווה שאמר ללווה "אם אינך משלם תוך שלוש שנים - שדך תהיה קנויה לי"
->->אם אמר שהשדה תהיה קנויה "מעכשו" או לא ב"מ סה: ציון ז פסקה ג מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->->אם המלוה אכל פירות תוך שלוש שנים - האם חייב להחזירם
->->->אם קבעו מראש שהמלוה ינכה מהחוב את שווי הפירות שאכל ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->->האם אכילת הפירות היא ריבית דאורייתא או דרבנן ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->->האם חייב להחזיר פירות שאכל אחרי השלוש שנים ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->->מן הדין או לצאת ידי שמים ב"מ סו: ציון ה מחילה בטעות
->->אם השדה שווה יותר מההלוואה או לא ב"מ סה: ציון ז פסקה ג מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->->אם התנו "אם אינך משלם תוך שלוש שנים - תמכור לי את השדה" ב"מ סה: ציון ז פסקה ג מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->->אם התנו שהלווה לא יוכל למכור לאחר ב"מ סה: ציון ז פסקה ג מכירה למלוה של בית או שדה הממושכנים לו
->מלווה שטרף נכס מהלווה בעבור חובו והתייקר הנכס והחייב פודה את הנכס חזרה - האם מותר לו לשלם את הפרש ההתייקרות ב"מ לה. ציון ח פסקה ב החזרת רכוש שנלקח לפרעון תמורת כסף
->מלווה שמצא שהלווה פרע לו יותר מסכום ההלוואה - האם צריך להחזיר את ההפרש מחשש ריבית
->->אם ההפרש הוא בכדי שהדעת טועה ב"מ סג: ציון י הלווה מעות מחבירו ומצא יותר מהמסוכם
->->אם ההפרש הוא יותר מכדי שהדעת טועה ב"מ סג: ציון י הלווה מעות מחבירו ומצא יותר מהמסוכם
->מלקות למעורבים בהלואה בריבית סנהדרין כה. ציון א המלוה והלוה בריבית פסולים לעדות
->מלקות עליה
->->למלוה, בלאו של "לא תקחו מאתו" או של "לא תשימון" ב"מ סב. ציון ה החיוב, העונש והתיקון באיסורי ריבית
->->->אם קרע את השטר ב"מ סב. ציון ה החיוב, העונש והתיקון באיסורי ריבית
->->לערב, ללווה, לעדים או לסופר ב"מ סב. ציון ה החיוב, העונש והתיקון באיסורי ריבית
->נתינת כסף לאחר ע"מ שיתן לאדם שלישי תבואה בשער שיהיה בעתיד ב"מ נז: ציון א ביאור דברי הברייתא על המקבל לספק סלתות
->סאה בסאה (ראה: סאה בסאה)
->עדים החתומים על הלוואה בריבית - פסילתם לעדות סנהדרין כה. ציון א המלוה והלוה בריבית פסולים לעדות; סנהדרין כז. ציון ב מומר אוכל נבילות לתיאבון ולהכעיס
->עדים שרצו לגרום ללווה לשלם באיסור ריבית, והוזמו מכות ג. ציון ה עדים ששינו זמן הפרעון והוזמו
->פועל שהמעביד מעכב את שכרו ובתמורה נותן לו תוספת
->->בפועל העובד בזמירה והמעביד נתן לו זמורות ב"מ עג. ציון ט ביאור דברי שמואל להנהו דשבשי שבשא
->->->אם עשה אח"כ עוד קצת עבודה בקרקע ב"מ עג. ציון ט ביאור דברי שמואל להנהו דשבשי שבשא
->->בפועל העובד בשמירה ב"מ עג. ציון י ריבית על המתנת תשלום השכר
->->->אם עשה אח"כ עוד קצת עבודה בגורן ב"מ עג. ציון י ריבית על המתנת תשלום השכר
->פסול הלווה לעדות סנהדרין כה. ציון א המלוה והלוה בריבית פסולים לעדות
->->בלווה מעות של יתומים סנהדרין כו: ציון י קוברי המת ביו"ט לענין עדות
->->האם דרושה הכרזה בבית דין סנהדרין כו: ציון ב הכרזה על פסולי עדות
->->פסילתו ע"י עדים שקרובים למלווה סנהדרין ט: ציון ב פלגינן דיבורא
->פסול המלווה לעדות סנהדרין כה. ציון א המלוה והלוה בריבית פסולים לעדות
->->חזרתו לכשרות סנהדרין כה. ציון ד טבח שיצאה טריפה מתחת ידו
->->->האם תלויה בהחזרת הממון שלקח שלא כדין סנהדרין כה: ציון ב חזרה וכשרות בפסולי עדות מחמת ממון
->->האם דרושה הכרזה בבית דין סנהדרין כו: ציון ב הכרזה על פסולי עדות
->->האם הלווה נאמן לפסלו לעדות סנהדרין כה. ציון ב נאמנות הלוה לפסול את המלוה בריבית
->פסול הערב לעדות סנהדרין כה. ציון א המלוה והלוה בריבית פסולים לעדות
->קנייה בהקפה באופן שאם ישלם בעתיד יצטרך לשלם יותר ב"מ ס. ציון ל מכירה בפחות משער השוק
->קניית דבר לא מוכן (בתשלום) ע"מ לקבלו כשיהיה מוכן
->->קניית וולדות בהמה לכשייוולדו ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->קניית זבל ע"מ שישלם עכשו ויקבל את הזבל לאחר זמן
->->->אם יש למוכר כבר זבל או אין לו ב"מ עב: ציון ד פסיקה על הזבל
->->->בימות החמה או בימות הגשמים ב"מ עב: ציון ד פסיקה על הזבל
->->קניית זמורות בזול ע"מ שיקבל אותן בשעת הזמירה שאז שוויים יעלה
->->->אם הזמורות התחילו כבר לצמוח או לא ב"מ עג. ציון ט ביאור דברי שמואל להנהו דשבשי שבשא
->->->אם הקונה עושה מעט עבודה בקרקע או בכרם או לא ב"מ עג. ציון ט ביאור דברי שמואל להנהו דשבשי שבשא
->->קניית חלב לפני חליבתו לכשייחלב ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->קניית יין לפני שהענבים הבשילו לכשיבשילו וייסחטו ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->קניית עגל לכשיגדל ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->קניית ענבים שטרם הבשילו בתשלום מיידי בזול ויקבלם כשיבשילו
->->->אם יעבור זמן ארוך בין התשלום לאספקה או זמן קצר ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->->אם כבר צמחו קצת או לא צמחו בכלל ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->->אם נקבע מראש כמה ענבים יקבל ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->->אם נקבע שיקבל את כל הענבים שיצמחו ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->->אם נשארה עוד עבודה לעשות בכרם או לא ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->->אם קונה את הכרם לפירותיו ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->->במקום שנוהגים לחרוש כרם בשוורים ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->קניית פירות כשהם קטנים ע"מ לקבלם כשיגדלו
->->->אם אחריות הפירות עד שיגדלו היא על הקונה או על המוכר ב"מ סד. ציון ד תשלום על פירות שיקבל כשיגדלו
->->->אם בשעת התשלום יש למוכר פירות גדולים ב"מ סד. ציון ד תשלום על פירות שיקבל כשיגדלו
->->->אם בשעת התשלום יש למוכר רק פירות קטנים, הראויים להימכר או שאינם ראויים להימכר ב"מ סד. ציון ד תשלום על פירות שיקבל כשיגדלו
->->->אם נותן לו אותם פירות שהיו לו בשעת התשלום או פירות אחרים ב"מ סד. ציון ד תשלום על פירות שיקבל כשיגדלו
->->->קניית דלועים שלא גדלו כל צרכם לכשיגדלו ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->->קניית תבואה שלא גדלה בכלל לכשתגדל ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->קניית צמר לפני גזיזתו לכשייגזז ב"מ עג. ציון ז תשלום מראש כשהוא מופחת
->->קניית קדירות שטרם נוצרו ע"מ שישלם עכשו ויקבל את הקדירות כשיהיו מוכנות
->->->אם המוכר משתמש בעפר לבן (שאינו מצוי) או בעפר שחור ב"מ עד. ציון ח פסיקה על קדרות
->->->אם התנו שיקבל כמות קדירות לפי המחיר בשעת אספקת הקדירות ב"מ עד. ציון ח פסיקה על קדרות
->->->אם יש למוכר כבר עפר לעשיית הקדירות או אין לו ב"מ עד. ציון ח פסיקה על קדרות
->->->אם כבר יש שער לעפר או אין ב"מ עד. ציון ח פסיקה על קדרות
->->->אם נשאר לעשות הולכה לכבשן ושריפה והוצאה או נשאר לעשות יותר מזה ב"מ עד. ציון ח פסיקה על קדרות
->קניית יין בתשלום בתשרי ע"מ לקבלו בטבת או בניסן
->->אם קיבל המוכר על עצמו בפירוש אחריות להחמצת היין או לא ב"מ עג: ציון ב המקדים מעות ע"מ שיקבל אח"כ יין טוב
->->אם קנה חבית יין מסוימת או יין סתם ב"מ עג: ציון ב המקדים מעות ע"מ שיקבל אח"כ יין טוב
->קניית יין ע"מ שהאחריות להחמצה ולזול תהיה על המוכר ב"מ סד. ציון ה קבלת אחריות של המוכר ליין שיתקלקל
->->והאחריות לקלקול מסוג אחר תהיה על הקונה (ולא האחריות לזול) ב"מ סד. ציון ה קבלת אחריות של המוכר ליין שיתקלקל
->קניית יין ע"מ שהאחריות להחמצה תהיה על המוכר והקונה ישא ביוקר וזול
->->אם האחריות להחמצה תהיה על המוכר גם אחרי שיגיע היין לידי הקונה ב"מ סד. ציון ה קבלת אחריות של המוכר ליין שיתקלקל
->->אם הקונה שילם פחות מערך היין ב"מ סד. ציון ה קבלת אחריות של המוכר ליין שיתקלקל
->->אם ידוע שהיה חומץ בשעת התשלום או לא ידוע ב"מ סד. ציון ה קבלת אחריות של המוכר ליין שיתקלקל
->->אם משך את החבית בשעת התשלום או לא משך ב"מ סד. ציון ה קבלת אחריות של המוכר ליין שיתקלקל
->קניית יין ע"מ שהאחריות להחמצה תהיה על הקונה והאחריות לזול ולקלקול מסוג אחר תהיה על המוכר ב"מ סד. ציון ה קבלת אחריות של המוכר ליין שיתקלקל
->קניית סחורה ע"מ שהקונה ימכור אותה במקום אחר ביוקר וישלם למוכר אח"כ לפי המחיר היקר
->->אם אחריות הסחורה בינתיים על הקונה או על המוכר ב"מ עג. ציון א הלוקח במקום הזול ומקבל לשלם כמקום היוקר
->->אם המוכר משלם לקונה שכר עמלו ומזונו או לא ב"מ עג. ציון א הלוקח במקום הזול ומקבל לשלם כמקום היוקר
->->אם הקונה ישתמש בכסף שיקבל עד הפרעון או יפרע מיד כשימכור ב"מ עג. ציון א הלוקח במקום הזול ומקבל לשלם כמקום היוקר
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"מ עג. ציון א הלוקח במקום הזול ומקבל לשלם כמקום היוקר
->קניית פירות בשער של עכשו ע"מ לקבלם בעתיד כשיתייקרו
->->אם הקונה משלם דמי תיווך
->->->אם אין מנהג קבוע ב"מ סג: ציון ג דין הרווחים שיש ללוקח כשפוסק על השער
->->->במקום שנהגו שאינו משלם ב"מ סג: ציון ג דין הרווחים שיש ללוקח כשפוסק על השער
->->->במקום שנהגו שהקונה משלם ב"מ סג: ציון ג דין הרווחים שיש ללוקח כשפוסק על השער
->->אם יש למוכר פירות כאלו עכשו כנגד כל הסכום ב"מ סג. ציון ב הפוסק על הפירות והתייקרו
->->->אם יש לו רק מעט פירות כאלו ב"מ סג. ציון ב הפוסק על הפירות והתייקרו
->->->האם נאמן המוכר לומר שיש לו פירות כאלו עכשו ב"מ סג. ציון ב הפוסק על הפירות והתייקרו
->->האם אז מותר למוכר לתת לו כסף או פירות מסוג אחר כערך הפירות אז ב"מ סג. ציון ב הפוסק על הפירות והתייקרו
->->האם המוכר צריך לנכות מכמות הפירות שהוא נותן לקונה את כמות החסרון שהיו נחסרים הפירות אילו היו בבית הקונה מזמן המכר ב"מ סג: ציון ג דין הרווחים שיש ללוקח כשפוסק על השער
->קניית תבואה בתשלום מיידי ע"מ לקבל אותה לאחר זמן
->->אם התנו שהקניין יחול עכשו או שיחול בשעת מסירת התבואה ב"מ עב: ציון ז פסיקה על פירות כשיש כמה שערים
->->אם יש למחיר התבואה שערים שונים לתבואת בעל בית ולתבואת לקוטות (מה שמלקטים מהשדות ומעורבים בו סוגי תבואה שונים)
->->->אם משלם לפי המחיר הנמוך או הגבוה ב"מ עב: ציון ח הפסיקה כשהשערים משתנים מאדם לאדם
->->->אם קונה מבעל בית (פירות טובים או גרועים כלקוטות) או ממלקט ב"מ עב: ציון ח הפסיקה כשהשערים משתנים מאדם לאדם
->->אם כבר יש למוכר תבואה ב"מ עב: ציון ג פוסקים על פירות שיש לו ולא יצא השער
->->->אם חסרה בה מלאכה בידי אדם או מלאכה בידי שמים ב"מ נז: ציון א ביאור דברי הברייתא על המקבל לספק סלתות; ב"מ עד. ציון ו פסיקה על פירות שיש לו, אך מחוסרי מלאכה
->->->אם חסרה עדיין שתי מלאכות או שלוש ב"מ עד. ציון ו פסיקה על פירות שיש לו, אך מחוסרי מלאכה
->->->אם טרם נגמרה מלאכתה של התבואה ב"מ עב: ציון ג פוסקים על פירות שיש לו ולא יצא השער; ב"מ עד. ציון ו פסיקה על פירות שיש לו, אך מחוסרי מלאכה
->->->אם כבר נגמרה מלאכתה של התבואה ב"מ עב: ציון ג פוסקים על פירות שיש לו ולא יצא השער
->->->במחיר הנמוך משער הלקוטות (השער הזול ביותר המקובל) ב"מ עב: ציון ג פוסקים על פירות שיש לו ולא יצא השער
->->->קניית כמות גדולה יותר מזו שיש למוכר ב"מ עב: ציון ג פוסקים על פירות שיש לו ולא יצא השער
->->אם כבר יש שער קבוע למחיר התבואה או אין ב"מ עב: ציון ב פוסקים על השער הקבוע
->->->אם יש שערים לחדשה ולישנה והם שווים או שונים ב"מ עב: ציון ז פסיקה על פירות כשיש כמה שערים
->->->בשער של עיירות או של כרכים ב"מ עב: ציון ב פוסקים על השער הקבוע
->->אם משלם לפי המחיר הנמוך או הגבוה ב"מ עב: ציון ז פסיקה על פירות כשיש כמה שערים
->->בקנייה במקום היוקר ע"מ לקבל לאחר זמן לפי המחיר במקום הזול (שמשם היא תובא)
->->->אם אחריות הכסף או התבואה על המוכר ב"מ עג. ציון ג נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->->->אם אחריות הכסף או התבואה על הקונה ב"מ עג. ציון ג נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->->->אם המוכר או הקונה הוא סוחר חדש ב"מ עג. ציון ג נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->->->אם המוכר מקבל מהקונה שכר טרחה בתור שליח לקנות ב"מ עג. ציון ג נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->->->אם לא קבעו זמן להבאת התבואה ב"מ עג. ציון ג נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->->->באדם חשוב ב"מ עג. ציון ג נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->->->בסחורה אחרת שאינה מצויה ב"מ עג. ציון ג נתינת מעות לשליח שיקנה במקום הזול
->->תבואה חדשה או ישנה ב"מ עב: ציון ז פסיקה על פירות כשיש כמה שערים
->שטר חוב שיש בו ריבית (ראה: שטר חוב)
->שטר על הלוואה בריבית שכלל בו את הריבית עם הקרן - האם אפשר לגבות בו את הקרן שביעית פ"י מ"ה ציון ז פרוזבול מוקדם - כשר, ומאוחר - פסול
->תקנה שאין מקבלים ממלווה שבא להחזיר אותה
->->אם בא להחזיר כדי לצאת ידי שמים ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->->אם קיבל דבר מסוים או כסף והם בעין ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->->במי שרוב עסקו בהלוואה ברבית או באחרים ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
->->לאותו דור או לכל הדורות ב"ק צד: ציון ג גזלנים ומלוי בריבית שהחזירו
ריבית דברים
->אחרי הפרעון ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->אסורה מהתורה או מדרבנן כתובות קה: ציון ה פרק ב איסור שוחד דברים
->בדבר שהיה רגיל בו המלוה או שלא היה רגיל בו ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->במלווה העובר בפני הלווה ומביישו בכך והמלוה מתכבד בכך ב"מ עה: ציון ז פסקה א אסור למלוה לעבור לפני הלווה
->בצנעא או בפרהסיא ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->האם היא אסורה מהתורה או מדרבנן ב"מ עה: ציון ב ריבית דברים
->לווה האומר למלווה דברי כבוד שלא היה רגיל לומר ב"מ עה: ציון ב ריבית דברים
->לווה האומר למלווה שהוא מחזיק לו טובה ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->לווה המבקש מאדם אחר להודיע לו כשבא המלווה כדי שיוכל לדרוש בשלומו ב"מ עה: ציון ב ריבית דברים
->לווה המודיע למלווה דבר שיש טובת הנאה מידיעתו ב"מ עה: ציון ב ריבית דברים
->לווה המלמד את המלווה או את בנו של המלוה תורה ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->לווה המקדים שלום למלווה ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->->אם הלווה אדם מכובד והמלווה אדם פשוט או במקרה אחר ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->לווה המשבח את המלוה ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->לווה המשכים לפתחו של המלווה ב"מ עה: ציון ה הקדמת שלום כריבית דברים
->מלווה המבקש מהלווה לבדוק אם פלוני צריך סיוע ולתת לו ב"מ עה: ציון ב ריבית דברים
->מלווה המבקש מהלווה להודיע לו דבר שחשוב לו לדעת ב"מ עה: ציון ב ריבית דברים
ריבית מאוחרת (שלא התנו מראש שיתן)
->אחרי שדחה לו את מועד הפרעון ב"מ סד: ציון א פסקה ג מלוה שגר בחצרו של הלווה
->אם אמר שהוא נותן לו בגלל ההלוואה ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->אם היה רגיל לתת למלווה מתנות או לאב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->אם נתן כדי לפצות את המלוה על נזק ב"מ עה. ציון א פסקה ד איסור הלואת סאה בסאה
->אם נתן למלוה שווה כסף בזול כתשלום הריבית ב"מ סה. ציון ב פסקה א החזרת שוה כסף שהתקבל כריבית
->בדרך הלוואה או בדרך מכר ב"מ עג: ציון ג ריבית מאוחרת שהיא מותרת; ב"מ עה. ציון ט דרכי היתר המיוחדים לתלמידי חכמים; ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->בסמיכות זמן להלוואה או בריחוק זמןב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->בתלמיד חכם או בעם הארץ ב"מ עה. ציון ט דרכי היתר המיוחדים לתלמידי חכמים
->דינה ב"מ סג: ציון י פסקה ב הלווה מעות מחבירו ומצא יותר מהמסוכם
->האם היא אסורה מהתורה או מדרבנן ב"מ עה: ציון ג פסקה ג האיסורים שנאמרו בריבית; ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->נתינה בצינעא או בפרסום ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->נתינה בשעת הפרעון או לאחר זמן ב"מ עג: ציון ג ריבית מאוחרת שהיא מותרת; ב"מ עה. ציון ט דרכי היתר המיוחדים לתלמידי חכמים; ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->נתינה בשתיקה או כשמזכיר שזה לריבית ב"מ עג: ציון ג ריבית מאוחרת שהיא מותרת; ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->נתינת כסף או שווה כסף ב"מ עג: ציון ג ריבית מאוחרת שהיא מותרת
->סכום מועט או מרובה ב"מ עג. ציון י פסקה ב ריבית על המתנת תשלום השכר; ב"מ עה. ציון ט דרכי היתר המיוחדים לתלמידי חכמים; ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
ריבית מוקדמת (הנותן דבר למלוה לפני מתן ההלוואה כדי שילווה לו)
->אם אמר שהוא נותן לו בגלל ההלוואה או נתן בסתם כמתנה ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->אם היה רגיל לתת למלווה מתנות או לא ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->בסכום מועט או מרובה ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->בסמיכות זמן להלוואה או בריחוק זמן ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת
->האם היא אסורה מהתורה או מדרבנן ב"מ עה: ציון א ריבית מוקדמת וריבית מאוחרת; ב"מ עה: ציון ג פסקה ג האיסורים שנאמרו בריבית
ריח
->הולדת ריח בכלים, בבגדים או באוכלים ביו"ט, כגון ע"י מוגמר ביצה כב: ציון א הנחת מוגמר ביום טוב; ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->חיוב ביעור בצמח העומד רק לריח שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->->אם דרכו לנשור מהעץ שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->->אם נכבש בשמן שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->קדושת שביעית בצמח העומד רק לריח שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->->אם הוא משמש גם לאכילה או לצביעה שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
->->פרי או צמח אחר שביעית פ"ז מ"ו ציון ה דיני שביעית בצמחי טעם וריח
ריח, ברכה עליו
->בדבר שעיקרו נשרף ולא נותר כלום מהעיקר ברכות מג. ציון ה ברכת הריח על המוגמר
->בפרי שמתכוונים גם לאכלו וגם להריחו ברכות מג: ציון ה ברכת הריח בפירות
->ברכת הריח על "חלפי דימא" - "בורא עשבי בשמים" או "בורא עצי בשמים" שבת כז: ציון ח הדלקת נר שבת בפתילה של צמר גפן וקנבוס
->הגדרת עצים ועשבים לענין זה ברכות מג: ציון א הגדרת עצים ועשבים לברכת הריח
->ההולך חוץ לעיר והריח ריח טוב
->->אם רוב העיר ישראל או אם היא מחצה גויים ומחצה ישראל ברכות נג. אחרי ציון ס המריח ריח שאין ידוע מקורו
->מי שיש בפניו שמן והדס - על איזה יברך תחילה
->->בשמן שברכתו שווה לשל ההדס או שונה ברכות מג: ציון ט הברכה כשמריח שמן והדס
->->בשמן שבתוך הסעודה או שלאחריה ברכות מג: ציון ט הברכה כשמריח שמן והדס
->->בשמן אפרסמון ברכות מג: ציון ט הברכה כשמריח שמן והדס
->->בשמן שהובא לסיכה ברכות מג: ציון ט הברכה כשמריח שמן והדס
->מי שיש לפניו שמן לריח ויין לשתייה - על איזה יברך תחילה
->->ביין של רשות או של מצוה (כגון כוס של ברכת המזון) ברכות מג: ציון י סדר קדימה בשמן ויין
->->בשמן של רשות או של מצוה (כגון בשמים של הבדלה) ברכות מג: ציון י סדר קדימה בשמן ויין
->על אתרוג של מצוה בחג הסוכות ברכות מג: ציון ה ברכת הריח בפירות
->על בשמים של מת ברכות נג. ציון מ נר ובשמים של מת
->על הריח שבחנותו של בשם ברכות נג. ציון ס ברכה על ריח מחנותו של בשם
->->במי שנכנס ויוצא כמה פעמים ביום ברכות נג. ציון ס ברכה על ריח מחנותו של בשם
->על ורד, לבונה, יסמין, רוסמארין, חילפי הים, שיבולת נרד, חבצלת וסיגלי ברכות מג: ציון א הגדרת עצים ועשבים לברכת הריח
->על ריח טוב של דבר שנשרף כגון עץ או עשב ברכות מג. ציון ה ברכת הריח על המוגמר
->על שמן אפרסמון ברכות מג. ציון ז ברכת הריח על שמן אפרסמון
->על שמן הנוטף מהעץ
->על שמן זית ברכות מג. ציון ח ברכת ריח על שמן העשוי מעצים ומתערובת בשמים
->על שמן שקלט את הריח של עץ או עשב והעיקר איננו ברכות מג. ציון ז ברכת הריח על שמן אפרסמון; ברכות מג. ציון ח ברכת ריח על שמן העשוי מעצים ומתערובת בשמים
->של בגדים וכלים מוגמריםברכות מג. ציון ח ברכת ריח על שמן העשוי מעצים ומתערובת בשמים
->של שמן העשוי מתערובת בשמים מעצי בשמים או מעשבי בשמים ברכות מג. ציון ח ברכת ריח על שמן העשוי מעצים ומתערובת בשמים
ריח רע
->לימוד תורה או תפילה או ברכה כשיש ריח רע שאין לו עיקר ברכות כה. ציון ט הרחקה מריח שאין לו עיקר
->קריאת שמע כשיש ריח רע (ראה: קריאת שמע, ריח רע)
ריחא מילתא
->איסור הנאה מריח של איסורי אכילה ע"ז סו: ציון ב הרחה ביין נסך
->באיסור אכילה ובאיסורי הנאה ע"ז סו: ציון ב הרחה ביין נסך
->דברים המתבשלים או הנצלים בשתי קדירות - האם אוסרים זה את זה פסחים עו: אחרי ציון א ריחא בשתי קדירות
->הרחה ביין נסך
->->בדבר שאינו עומד לריח ע"ז סו: ציון ב הרחה ביין נסך
->->זילוף ביין נסך ובסתם יינם ע"ז סו: ציון ב הרחה ביין נסך
->->לצורך בדיקת חבית של יי"נ ע"ז סו: ציון ב הרחה ביין נסך
->->שלא בכוונה ליהנות ע"ז סו: ציון ב הרחה ביין נסך
->הרחת יין של עכו"ם כדי לקבוע את טיבו פסחים עו: ציון א אי ריחא מילתא היא
->לדיני איסור והיתר פסחים כו. ציון ד קול, מראה וריח אין בהם משום מעילה; פסחים עו: ציון א אי ריחא מילתא היא; פסחים עו: ציון ג פת על פי חבית יין; פסחים עו: ציון ה פת שאפאה עם הצלי
->מצה שנאפתה בתנור אחד עם חמץ פסחים עו: ציון א אי ריחא מילתא היא
->פת או דג שנאפו עם בשר - האם מותר לאכלם עם חלב פסחים עו: ציון ה פת שאפאה עם הצלי
->פת המונחת על גבי חבית של יין - האם הוכשר לקבל טומאה, והאם נטמא כשהיין טמא פסחים עו: ציון ג פת על פי חבית יין
->פת שמונחת על גבי חבית של יין נסך או של תרומה - האם אסורה משום ריח היין פסחים עו: ציון ג פת על פי חבית יין
->צליית בשר שחוטה עם בשר נבלה בתנור אחד, לכתחלה ובדיעבד פסחים עו: ציון א אי ריחא מילתא היא
ריחיים
->נתינת חיטים לריחיים סמוך לכניסת שבת שבת יח. ציון ב שביתת כלים והדין של נתינת חיטים לריחיים
->->בריחיים של גוי שבת יח. ציון ב שביתת כלים והדין של נתינת חיטים לריחיים
רימון
->הנץ שלו
->->הגדרתו שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
->->קדושת שביעית בו שביעית פ"ז מ"ג ציון ג דיני שביעית בקליפות הפרות ובגרעיניהם
רינון (ראה: קול)
ריסוק אברים (ראה: טריפה; נפולה)
ריפוי (חיוב חובל)
->אם המזיק רוצה לשלם את כל דמי הריפוי מיד כתובות סה: ציון ל פרק ו תשלומי חבלה לאשת איש
->->אם המחלה היא קצרה יותר מהאומדן - האם יקבל את כספו חזרה כתובות סה: ציון ל פרק ו תשלומי חבלה לאשת איש
->->אם המחלה מתארכת מעבר לאומדן - האם חייב להוסיף כתובות סה: ציון ל פרק ו תשלומי חבלה לאשת איש
->אם עלו בנחבל צמחים
->->מחמת המכה או שלא מחמת המכה ב"ק פה. ציון ב החיוב על צמחים שעלו בעקבות המכה
->->מפני שהנחבל אכל מיני מתיקה ב"ק פה. ציון ב החיוב על צמחים שעלו בעקבות המכה
->->->אם לא ידע שהם מזיקים למכה או שעבר על דברי הרופא ב"ק פה. ציון ב החיוב על צמחים שעלו
->בחובל בעבד כנעני שלו ב"ק עד: ציון ז מודה בקנס; ב"ק פז. ציון ב תשלום ריפוי בחבלה של עבד
->דיון לגביו בב"ד שאינו סמוך ב"ק פד: ציון א שליחותייהו קעבדינן - סמכות בית דין בזמן הזה
->האם משלם כל יום עד שיתרפא או שאומדים אותו ונותן הכל מיד ב"ק צא. ציון ו זמן התשלום
->->אם הניזק רוצה הכל מראש ב"ק צא. ציון ו זמן התשלום של ריפוי ושבת
->החובל בעבד כנעני של אחר - משלם ריפוי לאדון או לעבד ב"ק פז: ציון א זכויות האב
->->אם אמדו שצריך ריפוי ממושך והתרפא מהר - למי העודף ב"ק פז. ציון ב תשלום ריפוי בחבלה
->זכות בעל בתשלומי ריפוי שקיבלה אשתו על חבלה
->->אם חוסכים בדמי הריפוי ע"י זירוז רפואתה בתרופה חזקה כתובות סה: ציון ל תשלומי חבלה לאשת איש
->->הרווח שאפשר להרוויח בכסף לפני שנותנים לרופא כתובות סה: ציון ל תשלומי חבלה לאשת איש
->->מי מקבל את הכסף ומטפל ברפואתה - הבעל, האשה או הרופא כתובות סה: ציון ל תשלומי חבלה לאשת איש
->חובל שרוצה להביא רופא מרחוק שזול יותר מהמקומי ב"ק פה. ציון ז הבאת רופא מרחוק
->חובל שרוצה להביא רופא שאין לו הוכחות שהוא מומחה ב"ק פה. ציון ז הבאת רופא מרחוק
ריצה (ראה: אדם המזיק)
ריקוד (ראה: נגינה)
רכיבה (כקנין)
->קניית בהמה ע"י רכיבתה ב"מ ח: ציון א רוכב ויושב בקרון לענין כלאים
->->אם גם הנהיג אותה ברגליו או לא ב"מ ח: ציון ד קנין בהמה ע"י רכיבה
->->אם היה אחר מנהיג אותה ב"מ ח: ציון ד קנין בהמה ע"י רכיבה
->->אם הלכה בעקירת יד ורגל מחמתו או לא ב"מ ח: ציון ד קנין בהמה ע"י רכיבה
->->במציאה או במכר ב"מ ח: ציון ד קנין בהמה ע"י רכיבה
->->בקונה שהוא אדם רגיל או מזולזל או חשוב ב"מ ח: ציון ד קנין בהמה ע"י רכיבה
->->ברשות הרבים או בסימטא ב"מ ח: ציון ד קנין בהמה ע"י רכיבה
->->האם קונה מטעם משיכה או מסירה או חזקה ב"מ ח: ציון ד קנין בהמה ע"י רכיבה
רכיבה על בהמה (בשבת)
->טעם האיסור - שמא יתלוש זמורה או שביתת בהמתו או צער בעלי חיים ביצה לו: ציון ז איסור רכיבה על גבי בהמה בשבת ויום טוב
->על בהמה של אחר או של גוי המושכרת לישראל ביצה לו: ציון ז איסור רכיבה על גבי בהמה בשבת ויום טוב
->רכיבה בקרון שגוי מנהיג ביצה לו: ציון ז איסור רכיבה על גבי בהמה בשבת ויום טוב
רכפא
->קדושת שביעית בו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
->ביעור בו ובדמיו שביעית פ"ז מ"ב ציון ב מינים שיש בהם קדושת שביעית ואינם חייבים בביעור
רמ"א
->נוסחו בהבאת דעה החולקת על השו"ע - "יש אומרים" או סתם כתובות קט: ציון כ קיום הציווי לתת דבר שלם בנתינת שני חצאים
רמאי
->השבת אבידה אחרי שהתרבו הרמאים
->->למי שידוע שהוא רמאי או לסתם אדם ב"מ כח: ציון ד רמאי שנתן סימנים לאבדה
->->למי שנותן סימן מובהק או סימן רגיל או עדים ב"מ כח: ציון ד רמאי שנתן סימנים לאבדה
->ממון שספק למי מבין שני אנשים הוא שייך ואחד מהם בוודאי רמאי ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
רמב"ם
->דרכו להביא דרשה פשוטה גם אם אינה הדרשה האמיתית חולין יג. ציון ח שחיטת נכרי
->דרכו להשמיט דברים שאינם טבעיים הוריות י. בלי ציון נגעי אונסים באדם ובבתים; הוריות יב. ציון ה סימנים טובים במאכלים בראש השנה
->דרכו להשמיט דברים שאינם טבעיים ואינם שכליים ע"ז ד: ציון א הזמן של תפילת מוסף בראש השנה
->דרכו להשמיט דינים שהם רק מידת חסידות חולין מד: ציון [ד] אכילה מבהמה שהורה בה חכם
->דרכו לכתוב כלשון הגמרא ב"מ כו: ציון ו פסקה ב מצא בחנות ובשולחנות
->דרכו לכתוב כלשון הגמרא בלי לפרש באיזה מצב מדובר יבמות פא. ציון ד החיוב של תרומה ומעשר
->דרכו לפסוק כ"אם תמצי לומר" ע"ז נב. ציון ז טומאה ישנה בטומאות דרבנן
->דרכו לפסוק כירושלמי נדרים מו. ציון ב כפיית הנודר והמודר למכור את חלקם בחצר
->->אם הירושלמי ברור והבבלי לא ברור נדרים מו. ציון ב כפיית הנודר והמודר למכור את חלקם בחצר
->האם תמיד פוסק כלשון אחרונה כשיש שתי לשונות חולקות חגיגה יט. ציון ה דין שנים שטבלו בזה אחר זה במקוה מצומצם
->הבאתו דרשה מסוימת כהוכחה לפסיקתו כדעה שדורשת כך יבמות ע. ציון ב ערל אינו אוכל בתרומה
->כשאומר "מדברי סופרים" - במשמעות מדאורייתא שאינו מפורש יבמות כב: ציון ב היטמאות כהן לאשתו
->כשהוא כותב "הגט בטל" האם משמעותו שבטל לגמרי או שהיא ספק מגורשת גיטין פו: ציון ו פרק ב שנים ששלחו שני גיטין שוים
->כשהוא כותב "הגט פסול" האם משמעותו חומרא מדרבנן או איסור תורה גיטין עד: ציון ז פרק ב נתינה בעל כרחו
->כשהוא כותב "ספר" - האם כוונתו רק לספר תורה שבת קד: ציון ל החיוב כשמשלים באות אחת או בחוט אחד
->כשהוא מביא שתי דעות - כמי הלכה חולין פז. ציון ה פרק ז החוטף מצווה מחברו
->לשונו "דברי סופרים" - דין דרבנן או דין תורה שלא מפורש ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->לשונו "מפי השמועה" - הוא מהתורה ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->פעמים רבות פוסק כפירוש רבנו חננאל יומא מח: ציון א מחשבת פיגול בחתיית גחלים לקטורת
'רמז'
->האם לשון "רמז לדבר פלוני מן התורה מנין" משמעותה היא שאין זה דין מהתורה מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
רמיזה
->מכירה ברמיזה - תוקפה גיטין עא. ציון א פרק ב המצווה בכתב ידו לכתוב גט
->->בחרש שאינו שומע ואינו מדבר או מדבר ואינו שומע גיטין עא. ציון א פרק ב המצווה בכתב ידו לכתוב גט
->->בפיקח גיטין עא. ציון א פרק ב המצווה בכתב ידו לכתוב גט
->->בקרקעות ובמטלטלין גיטין עא. ציון א פרק ב המצווה בכתב ידו לכתוב גט
->פיקח שרמז בהרכנת ראש שיכתבו גט לאשתו - האם אפשר לכתוב גט על פיו, לכתחילה ובדיעבד גיטין עא. ציון א פרק ב המצווה בכתב ידו לכתוב גט
רמשים (ראה: שרצים)
רעב
->תשמיש המיטה בשני רעבון תענית יא. ציון ב תשמיש המיטה בשני רעבון
רעל (ראה: סם מוות)
רעם, ברכה עליו
->מה מברכים ברכות נט. ציון ו ברכת הרעמים והברקים
->מה תדירות הברכה ברכות נט. ציון ו ברכת הרעמים והברקים
->מתי מברכים ברכות נט. ציון ו ברכת הרעמים והברקים
רפואה (ראה גם: רופא; ריפוי)
->אלמנה שחלתה - חיוב היתומים ברפואתה כתובות נא. ציון ט זכות הבעל לגרש את אשתו החולה
->->באשה שחולה תדיר כתובות נב: ציון ד גדרי חיוב הבעל והיתומים ברפואת אשה
->->בשכר רופא קצוב או שאינו קצוב כתובות נב: ציון ד גדרי חיוב הבעל והיתומים ברפואת אשה
->->האם הם יכולים להיפטר מרפואתה ע"י מתן כתובתה כתובות נא. ציון ט זכות הבעל לגרש את אשתו החולה
->->רפואה שיש לה קצבה או שאין לה קצבה כתובות נב: ציון ד גדרי חיוב הבעל והיתומים ברפואת אשה
->אשה שחלתה - חיוב בעלה ברפואתה כתובות נא. ציון ט זכות הבעל לגרש את אשתו החולה; כתובות סג. ציון א פרק ב המורד כנגד אשתו
->->אם אמרה "איני ניזונת ואיני עושה" כתובות נח: ציון ג פרק ג האומרת 'איני ניזונת ואיני עושה'
->->אם חלתה בפשיעה כתובות נא. ציון ט זכות הבעל לגרש את אשתו החולה
->->באשה שחולה תדיר כתובות נב: ציון ד גדרי חיוב הבעל והיתומים ברפואת אשה
->->בשכר רופא קצוב או שאינו קצוב כתובות נב: ציון ד גדרי חיוב הבעל והיתומים ברפואת אשה
->->האם הוא רשאי לגרשה ולומר לה שתתרפא מכתובתה כתובות נא. ציון ט זכות הבעל לגרש את אשתו החולה; כתובות נב: ציון ד גדרי חיוב הבעל והיתומים ברפואת אשה
->->->באשת יפת תואר כתובות נא. ציון ט זכות הבעל לגרש את אשתו החולה
->->->בחולי ארוך או קצר כתובות נא. ציון ט זכות הבעל לגרש את אשתו החולה
->->על סמך התחייבותו בכתובה "אנא אפלח ואזון" כתובות סג. ציון א פרק ב המורד כנגד אשתו
->->רפואה שיש לה קצבה או שאין לה קצבה כתובות נב: ציון ד גדרי חיוב הבעל והיתומים ברפואת אשה
->באיסור של ע"ז, גילוי עריות ושפיכות דמים סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->האם מענישים מי שעבר והתרפא סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->באיסורי הנאה
->->בחולה שאין בו סכנה, באיסורי הנאה דרבנן או באיסורי אכילה דרבנן פסחים כה: ציון ג רפואה באיסורי הנאה
->->בחולה שאין בו סכנה, שלא כדרך הנאתם פסחים כד: ציון ד הנאה שלא כדרכה באיסורי הנאה; פסחים כה: ציון ג רפואה באיסורי הנאה
->->בחיטים לעוסות או תחבושת של חמץ פסחים לט: ציון ו רפואה בחמץ
->->ע"י עבודה זרה או גילוי עריות פסחים כה. ציון ד רפואה בעבודה זרה, בגילוי עריות ובשפיכות דמים
->בדברי תורה סנהדרין קא. ציון א לוחש ורוקק על המכה
->->אם יש סכנת נפשות סנהדרין קא. ציון א לוחש ורוקק על המכה
->בן המרפא את אביו או את אמו בפעולה שחובלת בהם סנהדרין פד: ציון י החובל באביו ובאמו לרפואה
->בסתם יינם של גויים סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->בשבת (ראה: רפואה בשבת; שבת)
->האם ואיזו ברכה צריך לברך על שמן זית ששותים לרפואה
->->כששותה לבדו ברכות לה: ציון ה הברכה על שמן זית
->->כששותה ע"י משקה אחר ברכות לה: ציון ה הברכה על שמן זית; ברכות לח. ציון ח כיצד מברכים על קמח קלוי מעורב במים
->האם מותר לישראלית לקבל מגויה כוס של עיקרין לשתייה ע"ז כו. ציון ב יילוד ישראלית בידי גויה
->האם מצווה לרפא בהמה - בגדר השבת אבדה או צעב"ח נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->הזורק חץ לעבר אדם שיש בידו סמנים להתרפאות או שהיו סמנים בשוק או שהזדמנו לו בצורה אחרת ולא אכלם ומת סנהדרין עז: לפני ציון ג זרק חץ וסמנים בשוק
->התרפאות מגוי
->->אם אין באותו מקום רופא יהודי ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->אם בוודאי ימות בלי הרפואה או ספק ימות ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->אם בקיאים עומדים על גביו ע"ז כז. ציון ו פרק ו התרפאות מגוי
->->בהקזת דם ע"ז כז. ציון ו פרק ג התרפאות מגוי
->->במקום שיש סכנה או שאין או שיכול להגיע לסכנה בעתיד ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->במקום ששנאת הגוים ליהודים גדולה במיוחד ע"ז כז. ציון ו פרק ד התרפאות מגוי
->->בשכר או בחינם ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->ליהודי שהוא אדם חשוב ע"ז כז. ציון ו פרק ד התרפאות מגוי
->->לשאול אותו על תרופה מסוימת ע"ז כז. ציון ו פרק ה התרפאות מגוי
->->מומחה או שאינו מומחה ע"ז כז. ציון ו פרק ד התרפאות מגוי
->->מכה שעל גב היד או על גב הרגל ע"ז כז: ציון ד ריפוי מגוי ממכה שאינה של חלל
->->מכת חרב שאינה של חלל ע"ז כז: ציון ד ריפוי מגוי ממכה שאינה של חלל
->->ע"י לחש, אם לא ידוע האם הוא מזכיר שם ע"ז ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->קבלת עצה רפואית ממנו ע"ז כז. ציון ו פרק ה התרפאות מגוי
->->קניית תרופה ממנו או קבלת תרופה ממנו בחינם ע"ז כז. ציון ו פרק ה התרפאות מגוי
->->->אם הישראל אינו מכיר אותה ע"ז כז. ציון ו פרק ה התרפאות מגוי
->->->במקום שיש סכנה או שאין ע"ז כז. ציון ו פרק ה התרפאות מגוי
->התרפאות ממין
->->אם בוודאי ימות בלי הרפואה או ספק ימות ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->במקום שיש סכנה או שאין ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->מומחה או שאינו מומחה ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->ריפוי בצינעה או בפרהסיא ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->ריפוי ע"י לחש ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->->ריפוי ע"י תרופה, עם לחש או בלי לחש ע"ז כז. ציון ו התרפאות מגוי
->חשיבות דעת הרופאים בטריפות בהמה ואדם סנהדרין עח. ציון ב ההורג טרפה
->יילוד גויה (ראה: גוי)
->לבהמתו של מודר הנאה ע"י רופא שאסור עליו נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->אם אפשר ע"י אחרים או לא נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->אם הדירו מגופו או רק מנכסיו נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->בשכר או בחינם נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->נתינת עצה לומר לו איזה תרופה טובה לה נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->למודר הנאה ע"י רופא שאסור עליו נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->אם המודר אסר עצמו או שהאחר יזם את הנדר נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->אם יש רופא אחר נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->בחינם או בשכר במקום שנוטלים שכר נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->בתרופה ששייכת למודר או לרופא נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->מי שנשכו עקרב או נחש - האם מותר ללחוש על מקום הנשיכה לרפואה או כדי שלא תטרף דעתו סנהדרין סה. ציון ח איסור חובר חבר
->מילת גוי לשם רפואה (ראה: מילה)
->ע"י רופא שמודר הנאה מהחולה נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->->קבלת שכר על ריפויו נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->עשיית מלוגמא בשביעית במאכל בהמה שביעית פ"ח מי"א ציון ט רחצה במרחץ שהוסק בתבן או בקש של שביעית
->->במין שעומד לאדם ולבהמה ולעצים וחשב עליו גם לאדם וגם לבהמה שביעית פ"ח מ"א ציון ג קדושת שביעית בגידולים
->ריפוי גוי
->->אם יש חשש איבה ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה; ע"ז כו: אחרי ציון ב ריפוי גוי
->->בשכר או בחינם ע"ז כו. ציון י דין גוי ורועה בהמה דקה לענין הצלה; ע"ז כו: אחרי ציון ב ריפוי גוי
->->כדי לבדוק אם תרופה מסוימת מועילה ע"ז כו: אחרי ציון ב ריפוי גוי
->->כדי להתלמד בחכמת הרפואה ע"ז כו: אחרי ציון ב ריפוי גוי
->->שעובד ע"ז ושאינו עובד ע"ז ע"ז כו: אחרי ציון ב ריפוי גוי
->רפואה לגויה כדי שתתעבר
->->אם יש איבה או חשש איבה ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->->אם יש רופא אחר ע"ז כו. ציון א האיסור ליילד גויה
->רפואות סגוליות האסורות משום דרכי האמורי (ראה: דרכי האמורי)
->שימוש באוכלים לצורך רפואה ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
->שימוש באיסור הנאה לריפוי קדחת ע"ז כח. ציון ב חילול שבת על חולי של קדחת
רפואה (בשבת) (ראה גם: חולה)
->אבר שנתפרק - טריפתה בצונן או החזרתה למקומה שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->->אם יש סכנה לאבר שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->->בשינוי - כלאחר יד שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->->עצם שיצאה ממקומה לגמרי או שיצאה רק במקצת שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->אכילת מאכל בריאים כדי להתרפא שבת קט: ציון ג אכילת מאכלים שאינם מאכלי בריאים
->->באוכל שאין רגילים לאוכלו שבת קט. ציון ג עלין אין בהן משום רפואה
->אם בחולי עצמו יש סכנה אבל במצב הנוכחי אפשר לדחות את הטיפול עד אחר השבת שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
->בדרך אכילה ביצה יח: ציון א רפואה בחומץ על ידי גמיעה וטיבול
->בריא האוכל מאכל שאינו מאכל בריאים שלא לרעבו ולצמאו
->->אם אינו מתכוון בפירוש לרפואה שבת קט: ציון ג אכילת מאכלים שאינם מאכלי בריאים
->->לשם רפואה, לשפר את מצב בריאותו שבת קט: ציון ג אכילת מאכלים שאינם מאכלי בריאים
->גמיעת חומץ לכאב שיניים
->->אם מטבל פתו בחומץ ביצה יח: ציון א רפואה בחומץ על ידי גמיעה וטיבול
->->אם פולט את החומץ או בולע אותו ביצה יח: ציון א רפואה בחומץ על ידי גמיעה וטיבול
->->לפני אכילה או אחרי אכילה ביצה יח: ציון א רפואה בחומץ על ידי גמיעה וטיבול
->דחיקת כריסו של תינוק בשבת כדי להוציא את הרעי שלו שבת קכג. ציון ו יישור אברי התינוק
->החזקה בפה של חומרים מונעי ריח כגון פלפל וגלגל מלח שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם הניחם בפה מערב שבת או רק בשבת שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם נפלו מפיו לארץ או לכלי - האם מותר להחזירם לפה שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->החזקת מוך באוזן שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם הניחו מערב שבת או רק בשבת שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->החזרת ערלת הגרון של תינוק שנפלה שבת קכג. ציון ו יישור אברי התינוק
->->אם הוא מתכוון לגרום לתינוק להקיא שבת קכג. ציון ו יישור אברי התינוק
->החזרת רטייה (תחבושת) שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->החזרת שבר שבת קמח. ציון א טיפול בשבר ובאבר שנתפרק
->הכנת אלונטית (תערובת יין, מים ושמן אפרסמון) בשבת שבת קמ. ציון ד מערבים בשביל אכילה ולא בשביל רפואה
->הנחת חתיכות בגדים יבשים על מכה שבת קלד: ציון ד הנחת כתיתין יבשים על גבי מכה
->->הנחת ספוג שבת קלד: ציון ד הנחת כתיתין יבשים על גבי מכה
->->חתיכות חדשות או ישנות שבת קלד: ציון ד הנחת כתיתין יבשים על גבי מכה
->->חתיכות שהונחו כבר על מכה או לא הונחו שבת קלד: ציון ד הנחת כתיתין יבשים על גבי מכה
->הנחת עלים על העין כדי לצננה שבת קט. ציון ג עלין אין בהן משום רפואה
->הנחת עלים על מכה שבעין שבת קט. ציון ג עלין אין בהן משום רפואה
->הנחת קומקום מים חמים על הבטן
->->אם המים חוממו בערב שבת שבת מ: ציון ב הנחת קומקום עם מים חמים על הגוף
->->אם הקומקום סגור שבת מ: ציון ב הנחת קומקום עם מים חמים על הגוף
->->אם יש מגבת על גופו או אין שבת מ: ציון ב הנחת קומקום עם מים חמים על הגוף
->הנחת רטייה על מכה או בהסרתה (ראה: רטיה)
->חולה האוכל מאכל שאינו מאכל בריאים לשם אכילה שבת קט: ציון ג אכילת מאכלים שאינם מאכלי בריאים
->חולה שסך שמן ורד שמרפא כשאינו מתכוון לרפואה שבת קט: ציון ג אכילת מאכלים שאינם מאכלי בריאים
->טיפול רפואי שהתחיל לפני השבת - האם מותר להמשיך בו בשבת שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
->->דברים שגם הבריאים רגילים לקחת שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
->יישור אברי תינוק שהתעקמו שבת קכג. ציון ו יישור אברי התינוק; שבת קמז: ציון כ איסור גרימת הקאה בשבת
->->אם אבריו התפרקו, כגון חוליות השדרה שזזו ממקומן שבת קכג. ציון ו יישור אברי התינוק
->->ביד שבת קמז: ציון כ איסור גרימת הקאה בשבת
->->ביום הלידה או אח"כ שבת קכג. ציון ו יישור אברי התינוק
->->כריכת תינוק בבגד כדי שלא יתעקמו איבריו שבת קכג. ציון ו יישור אברי התינוק
->->ע"י כריכתו בבגד שבת קכג. ציון ו יישור אברי התינוק
->יציאה ברפואות סגוליות בשבת (ראה: מוציא בדרך מלבוש)
->לחישה על מקום נשיכת עקרב או נחש שבת סז. ציון ב יציאת ברפואות סגוליות
->למצטער שאין בו סכנה שבת קמ. ציון ו שריית חילתית ושתייתה - כמה גדרים ברפואה בשבת
->מי שיש לו מכה בכף רגלו
->->האם מותר לו לצאת בדבר שמגן וגם מרפא כגון מטבע של כסף שהוא קשה ויש לו צורה שבת סה. ציון ז יציאה במטבע שעל המכה
->->->במה מותר לקשור את המטבע לרגל שבת סה. ציון ז יציאה במטבע שעל המכה
->->האם מותר לו לצאת בדבר שמגן ולא מרפא שבת סה. ציון ז יציאה במטבע שעל המכה
->נתינת שמן ומים חמים על מוך שעל מכה שבת קלד: ציון ב נתינת שמן ומים חמים על גבי מוך
->->אם הם מעורבים או שאינם מעורבים שבת קלד: ציון ב נתינת שמן ומים חמים על גבי מוך
->->על מוך ע"מ להניחו על המכה שבת קלד: ציון ב נתינת שמן ומים חמים על גבי מוך
->->על מוך שאינו ממש על המכה שבת קלד: ציון ב נתינת שמן ומים חמים על גבי מוך
->נתינת שמן ומים חמים על מכה שבת קלד: ציון ג נתינת שמן ומים חמים על גבי מכה בשבת
->->אם הם מעורבים או נפרדים שבת קלד: ציון ג נתינת שמן ומים חמים על גבי מכה בשבת
->->כמות מועטת או מרובה שבת קלד: ציון ג נתינת שמן ומים חמים על גבי מכה בשבת
->->נתינת השמן והמים החמים חוץ למכה באופן שהם שותתים לתוכה שבת קלד: ציון ג נתינת שמן ומים חמים על גבי מכה בשבת
->->שמן שהבריאים סכים בו או שאין הבריאים סכים בו שבת קלד: ציון ג נתינת שמן ומים חמים על גבי מכה בשבת
->סיכת בני מעיו לצורך רפואה שבת קמז: ציון ה סיכת הגוף בשבת
->צידה לרפואה שבת קז. ציון ה היתר לצוד כדי למנוע סכנה
->שתיית חילתית (ראה: חילתית)
->שתיית שמן לרפואה
->->לבדו או עם דבר אחרברכות לו. ציון ג שתיית שמן לרפואה בשבת
->->להשהותו בפיו או להפליט אותו ברכות לו. ציון ג שתיית שמן לרפואה בשבת
'רצה והחליצנו' (ראה: שבת)
רצועות
->החזרת רצועות של בגד או של נעל לנקב המיועד להן שבת מח. ציון ד הכנסת מוכין לתוך כר
->->אם יש בכך טירחה שבת מח. ציון ד הכנסת מוכין לתוך כר
רציחה (ראה גם: גלות; רוצח; שפיכות דמים)
->אדם טריפה שהרג סנהדרין עח. ציון י שור טריפה שהרג
->->הרג בפני בית הדין, ביום או בלילה סנהדרין עח. ציון ה טריפה שהרג
->אם הנרצח לא מת מיד - האם הרוצח פטור ממיתה גיטין ע: ציון ו פרק ב מוכה שלא מת לאלתר
->->אם שחט בו רוב שני סימנים או בשאר חבלות גיטין ע: ציון ו פרק ב מוכה שלא מת לאלתר
->ב"אומר מותר", והרג גואל הדם את הרוצח מכות ז: ציון ב "אומר מותר"
->בגרמא סנהדרין עו: ציון ל מצמצם בנזיקין
->בחניקה - כפה עליו גיגית, שפרע עליו את המעזיבה, בנה עליו מקום, הכניסו לבית, או עישן עליו סנהדרין עז. ציון א כפתו ומת
->בשוגג
->->חיוב גלות (ראה: גלות; עיק מקלט)
->->הריגתו ע"י גואל הדם (ראה: גואל הדם)
->->קליטתו ע"י המזבח מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->גוי שהרג גוי במזיד או בשוגג מכות ח: ציון ו דין גלות בגר תושב ובבן נח
->האוחז ראש של אדם ותוקפו במים כדי שלא יוכל להרימו סנהדרין עו: ציון ח כובש ומצמצם בנפשות
->האם אשו משום חציו לענין חיוב מיתה סנהדרין עז: ציון ז הריגה בכח ראשון ובכח שני
->האם יש בברזל להמית בכל שהוא בכל מקום בגוף סנהדרין עו: ציון כ כלי ברזל ממית בכל שהוא
->הדוחף אדם לבור וסילק אחר את הסולם סנהדרין עז: לפני ציון ג זרק חץ וסמנים בשוק
->ההורג אדם שהוא טרפה סנהדרין עח. ציון ב ההורג טרפה
->->בספק טריפה סנהדרין עח. ציון ב ההורג טרפה
->->האם דרושה דעת הרופאים על מצבו סנהדרין עח. ציון ב ההורג טרפה
->ההורג גוסס סנהדרין עח. ציון א הכוהו עשרה בני אדם
->ההורג עבד כנעני (ראה: עבד כנעני)
->הזורק אבן לכותל וחזרה לאחוריה והרגה סנהדרין עז: ציון ה קידוש מי חטאת מכוחו
->->אם זרק במזיד או בשוגג סנהדרין עז: ציון ג זורק אבן וכדור בכותל וחזרו
->הזורק אבן לתוך קבוצת אנשים ונהרג אחד
->->אם כולם מישראל סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
->->אם היה שם נכרי אחד או מיעוט נכרים סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
->הזורק חץ לעבר אדם וסילק אחר את המגן סנהדרין עז: לפני ציון ג זרק חץ וסמנים בשוק
->הזורק חץ לעבר אדם שיש בידו סמנים להתרפאות או שהיו סמנים בשוק או שהזדמנו לו בצורה אחרת ולא אכלם ומת סנהדרין עז: לפני ציון ג זרק חץ וסמנים בשוק
->הזורק תינוק מהגג ובא אחר והרגו בסייף ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא או בתר תבר מנא
->הכופת אדם בפני החמה (או האש או הארי או יתושים) או במקום שסוף החמה (או האש) לבוא סנהדרין עז. ציון א כפתו ומת
->המכה אדם ואמדוהו למיתה והוקל מצבו ואח"כ החמיר מצבו ומת סנהדרין עח. ציון מ אמדוהו למיתה והקל ושוב מת
->->האם צריך אומד שני סנהדרין עח. ציון מ אמדוהו למיתה והקל ושוב מת
->המקורות שרוצח במזיד פטור מכופר מכות ז. ציון י "דרך ירידה ודרך עליה"
->הרוצח בדבר חד שאינו ברזל ולא אמדו שיש בו כדי להמית סנהדרין עו: ציון כ כלי ברזל ממית בכל שהוא
->הרוצח ספק ישראל, תינוק הנמצא מושלך - האם חייב מיתה
->->אם רוב אנשי העיר ישראל או גוים או מחצה ומחצה כתובות טו: ציון א תינוק הנמצא מושלך ולא ידוע אם הוא ישראל
->התכוון להכות אדם אחד והרג אדם אחר - האם הוא חייב לשלם סנהדרין עט: ציון ב המתכוון לזה והרג את זה לענין תשלומים
->התכוון להרוג אדם אחד והרג אחר
->->האם הוא חייב בתשלומים סנהדרין עט: ציון ב המתכוון לזה והרג את זה לענין תשלומים
->->אם פגע באשה ויצאו ילדיה ומתה - האם חייב בדמי האשה והוולדות סנהדרין עט: ציון ב המתכוון לזה והרג את זה לענין תשלומים
->->האם הוא חייב מיתה סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה; סנהדרין עט. אחרי ציון ב כל קבוע כמחצה על מחצה דמי
->->בזורק אבן לעבר שני בני אדם ואומר שהוא זורק לאחד מהם ונהרג אחד סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
->->אם זרק אבן לעבר אדם וחשב שזה ראובן ונמצא שמעון סנהדרין עט. ציון ב נתכוון להרוג את זה והרג את זה
->התכוון להרוג בהמה והרג אדם סנהדרין עז: ציון ג זורק אבן וכדור בכותל וחזרו
->התכוון לזרוק ארבע וזרק שתיים והרג סנהדרין עז: ציון ג זורק אבן וכדור בכותל וחזרו
->התכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע והרג סנהדרין עז: ציון ג זורק אבן וכדור בכותל וחזרו
->חבישה בבית סוהר למי שהכה אדם ויש חשש שימות סנהדרין עח: ציון א חבישה בבית הסוהר
->'ייהרג ואל יעבור' סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->הדין אם הרג סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->באביזרייהו של שפיכות דמים סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->האם מותר להתרפא בש"ד סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->אם האנס עושה להנאת עצמו סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
->->בקרקע עולם (כגון שמשליכים אותו על תינוק שיתמעך) סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->'ייהרג ואל יעבור' פסחים כה: ציון ב חובת אישה 'ליהרג ולא לעבור' בגילוי עריות
->כוונה לא מלאה
->->התכוון להרוג בהמה שלפניו והרג אדם שלפניו מכות ז: ציון ג מתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם
->->חשב שלפניו בהמה והרגו ונמצא אדם מכות ז: ציון ג מתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם
->->התכוון להרוג את זה והרג את זה מכות ז: ציון ג מתכוון להרוג את הבהמה והרג את האדם
->כמה בני אדם שהיכו אדם יחד במקל אחד והרגוהו ב"ק נג: ציון ד אדם ושור שדחפו לבור
->כפת אדם סמוך למים ופינה את המחסום ונהרג הלה מזרימת המים סנהדרין עז: ציון ז הריגה בכח ראשון ובכח שני
->סומא שהרג בשוגג או במזיד מכות ט: ציון ב סומא שהרג בשגגה
->עבד כנעני שהרג (ראה: עבד כנעני)
->עשרה בני אדם שהכו אדם ומת סנהדרין עח. ציון א הכוהו עשרה בני אדם
->->בזה אחר זה או בבת אחת סנהדרין עח. ציון א הכוהו עשרה בני אדם
->רוצח - דינו (ראה: רוצח)
->שניים שהרגו יחד סנהדרין פ. ציון א שניים שהיו עומדים ויצא חץ מביניהם
->שניים שיצא חץ מביניהם וספק מי זרק אותו סנהדרין פ. ציון א שניים שהיו עומדים ויצא חץ מביניהם
->שניים שרצחו יחד - האם חייבים מהתורה, או אסור מדרבנן שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
רציעת עבד עברי (ראה: נרצע)
רקיקה
->בבית כנסת שלא בשעת התפילה ברכות כד. ציון ס רוק שנזדמן בשעת התפילה
->מי שנזדמן לו רוק בשעת התפילה ברכות כד. ציון ס רוק שנזדמן בשעת התפילה
רקיקה (בחליצה)
->אחרי שאכלה - האם נחשב יריקה מעצמה יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->אם אכלה דבר שמרבה רוק כגון רמונים או ירקות יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->->דבר שמרבה רוק אבל לא גורם לו לזוב מהפה יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->אם אכלה דגים צלויים יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->אם אכלה שום או גרגיר או חול יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->->בדיעבד, האם צריכה לרוק שוב יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->->האם נפסלת על האחים יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->אם שתתה יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->המתנה שש שעות אחרי האכילה יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->->לשאול אותה אם אכלה היום יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->אם בתוך החליצה ירקה לפני שחלצה - האם צריכה לרוק שוב, או שאסור לה יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->אם דיברה בחוזק או בכעס לפני החליצה, דיבור שגורם לרוק יבמות קו: ציון כ אכילה לפני החליצה
->אם הדיינים לא ראו את הרוק יבמות קו: ציון ה ראיית הרוק ע"י הדיינים והיבם
->->אם לא ראו שהרוק מגיע לארץ, לכתחילה ובדיעבד יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->->האם צריכה לרוק שוב יבמות קו: ציון ה ראיית הרוק ע"י הדיינים והיבם
->->חובתם לראות את הרוק - מהתורה יבמות קג. ציון ב חליצה ליבם שהוא סומא
->->כמות הרוק שצריכים לראות יבמות קו: ציון ה ראיית הרוק ע"י הדיינים והיבם
->->לראותו בשעה שיוצא מפיה יבמות קו: ציון ה ראיית הרוק ע"י הדיינים והיבם
->->מספר הדיינים שצריכים לראות את הרוק, מתוך החמישה יבמות קו: ציון ה ראיית הרוק
->אם היבם לא ראה את הרוק יבמות קו: ציון ה ראיית הרוק ע"י הדיינים והיבם
->->חובתו לראות את הרוק - מדרבנן יבמות קג. ציון ב חליצה ליבם שהוא סומא
->->סומא שאינו יכול לראות את הרוק יבמות קו: ציון ה ראיית הרוק ע"י הדיינים והיבם
->אם הרוח העיפה את הרוק יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->->אם היבמה יותר גבוהה ממנו כך שהרוק לא היה מולו יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->->אם היבמה יותר נמוכה ממנו כך שמיד כשירקה היה בפניו יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->אם הרוק לא הגיע לארץ יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->אם הרוק לא עבר כנגד פני היבם יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->->האם נפסלת על האחים יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->->האם צריכה לירוק עוד פעם יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->->->אם התפזרו הדיינים - האם צריך לכנסם שוב יבמות קו: ציון י יריקה בפני היבם
->אם חלצה ולא ירקה יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->אם ירקה בלי חליצה יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->->אם נישאה לשוק בלי לחלוץ יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->->האם מפסידה את כתובתה כיון שאסורה להתייבם יבמות קיב. ציון ח יבמה שנדרה הנאה מן היבם
->->האם צריכה לחלוץ לכל האחים יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->->פסילתה לכל האחים יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->->->אם ירקה בלי כוונה לחלוץ יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->->->אם ירקה בלי קריאה יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->->->אם ירקה שלא בפני ב"ד יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->->->מהתורה ומדרבנן יבמות קד: ציון ד יבמה שירקה קודם חליצה
->אם ירקה דם בלי חליצה - האם נאסרת על האחים יבמות קה. ציון ז יבמה שירקה דם
->->אם יצא בדרך של מציצה או שתיתה יבמות קה. ציון ז יבמה שירקה דם
->אם ירקה דם במסגרת החליצה - האם די בזה יבמות קה. ציון ז יבמה שירקה דם
->->אם יצא בדרך של מציצה או שתיתה יבמות קה. ציון ז יבמה שירקה דם
->האם היא מעכבת יבמות קא. אחרי ציון ו בעל מום כדיין בחליצה; יבמות קג. ציון ב חליצה ליבם שהוא סומא
רקק מים
->ברה"ר, שאינו עמוק עשרה טפחים - האם הוא רה"ר
->->אם אין בו ארבעה טפחים ומדלגים עליו שבת ק: ציון ב רקק מים שעל דרך רה"ר
->->אם יש בו ארבע אמות או לאו שבת ק: ציון ב רקק מים שעל דרך רה"ר
->->אם עוברים דרכו או מדלגים עליו שבת ק: ציון ב רקק מים שעל דרך רה"ר
->->בימות החמה או בימות הגשמים שבת ק: ציון ב רקק מים שעל דרך רה"ר
->ברה"ר, שעמוק עשרה טפחים - האם הוא רה"ר, כרמלית או רה"י שבת ק: ציון ב רקק מים שעל דרך רה"ר
->->אם המים צלולים או עכורים שבת ק: ציון ב רקק מים שעל דרך רה"ר
->->אם רבים עוברים בתוכו או לאו שבת ק: ציון ב רקק מים שעל דרך רה"ר
רשות היחיד (ראה גם: זורק; מוציא)
->בור ברה"ר - האם החוליה מסביבו היא רה"י שבת צט. ציון ב חולית הבור שגבוהה עשרה בצירוף עם העומק; שבת צט: ציון א רה"י שרחבה ארבעה בצירוף עובי הכתלים
->->אם היא גבוהה עשרה טפחים או פחותה מעשרה ויותר משלושה שבת צט. ציון ב חולית הבור שגבוהה עשרה בצירוף עם העומק
->->אם היא פחותה משלושה טפחים ויחד עם עומק הבור יש עשרה טפחים שבת צט. ציון ב חולית הבור שגבוהה עשרה בצירוף עם העומק
->->אם מניח או נוטל מגב החוליה שבת צט. ציון ב חולית הבור שגבוהה עשרה בצירוף עם העומק
->->האם מותר למלא מים מן הבור ולהניחם על החוליה שבת צט. ציון ב חולית הבור שגבוהה עשרה בצירוף עם העומק
->בור ברה"ר - האם עומק הבור הוא רה"י בצירוף גובה החוליה שמסביבו שבת צט. ציון ב חולית הבור שגבוהה עשרה בצירוף עם העומק
->->אם החוליה פחותה משלושה טפחים שבת צט. ציון ב חולית הבור שגבוהה עשרה בצירוף עם העומק
->בור ברה"ר עמוק עשרה והשליך לו חוליה מרה"ר ומיעטו מעשרה - האם הוא חייב שבת צט: ציון ב עקירת החפץ שבונה מחיצה, והנחתו שמבטלת מחיצה
->בור ברה"ר עמוק עשרה ורחב ארבעה ויש בו דברים - האם עדיין נחשב רה"י שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->->אם יש בו דבר שלא רואים דרכו שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->->אם יש בו זכוכית או קרח שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->->אם יש בו מים צלולים או עכורים שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->->->וזרק לתוכו מרה"ר דבר ששוקע בתוכם או דבר שצף עליהם שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->->אם יש בו פירות שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->בור ברה"ר עמוק עשרה ורחב ארבעה מלא פירות וזרק לתוכו חפץ - האם הוא פטור שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->->אם דעתו לפנותם או אין דעתו לפנותם שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->->אם הם פירות של טבל שאסורים בטלטול שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->בור ברה"ר עמוק תשעה ועקר חוליה מקרקעיתו והשלימו לעשרה שבת צט: ציון ב עקירת החפץ שבונה מחיצה, והנחתו שמבטלת מחיצה
->בית שאין בתוכו עשרה וקירויו משלימו לעשרה - האם תוך הבית הוא רה"י
->->אם חקק באמצע הבית והשלימו לעשרה טפחים שבת ז: ציון א בית שאין תוכו עשרה וקירויו משלימו לעשרה
->->מהתורה ומדרבנן שבת ז: ציון א בית שאין תוכו עשרה וקירויו משלימו לעשרה
->האוויר שמעליו שבת ז: ציון א בית שאין תוכו עשרה וקירויו משלימו לעשרה
->הזורק דף עץ ונח על יתדות ברה"ר ונעשה רה"י - האם הוא חייב שבת צט: ציון ד רה"י שנעשית ע"י דף שעל יתידות
->->אם היה כלי על הדף שבת צט: ציון ד רה"י שנעשית ע"י דף שעל יתידות
->הזורק מחצלת ברה"ר לבור עמוק עשרה ורחב שמונה והמחצלת מחלקת את רחבו לשניים - האם הוא חייב שבת ק. ציון א הזורק מחצלת לבור כשממעטת את גובהו ורחבו
->->אם זרק דבר שאפשר להשתמש על גבו שבת ק. ציון א הזורק מחצלת לבור כשממעטת את גובהו ורחבו
->->אם זרק סתם או שהתכוון לבטל את המחצלת בתוך הבור כדי לחלקו שבת ק. ציון א הזורק מחצלת לבור כשממעטת את גובהו ורחבו
->הזורק מחצלת לבור ברה"ר עמוק עשרה ומיעטו משיעור רה"י שבת ק. ציון א הזורק מחצלת לבור כשממעטת את גובהו ורחבו
->הזורק פירות לבור ריק ברה"ר עמוק עשרה וממעט בזה את עומקו שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->לענין טומאה (ראה: טומאה)
->מחיצות
->->מחיצה תלויה סוכה טז. ציון ד המשלשל דפנות
->->מחיצת שתי בלבד או ערב בלבד מדין לבוד סוכה טז: ציון א תרי לבוד
->->אם פרוץ כעומד סוכה כב: ציון ג "כזוזא מלעיל כאיסתרא מלתחת"
->->מחיצה שאינה ראויה לעמוד ברוח מצויה
->->->ברוח של ים או של יבשה סוכה כד: ציון ד מחיצה שאינה ראויה לעמוד ברוח
->->->מה שיעור התנודה הפוסל סוכה כד: ציון ד מחיצה שאינה ראויה לעמוד ברוח
->מקום שיש לו שלוש מחיצות - האם הוא רה"י או כרמלית מדרבנן שבת ז. ציון ב קרן זוית ככרמלית
->ספינה - האם היא רה"י (ראה: ספינה)
->עיר שמוקפת בנהר - האם היא רה"י שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->->אם המים קפואים שבת ק. ציון ב הדברים שמבטלים את המחיצה
->צירוף עובי הכתלים לשיעור ארבעה טפחים שבת צט: ציון א רה"י שרחבה ארבעה בצירוף עובי הכתלים
->->אם מניח על הכותל שאינו רחב ארבעה שבת צט: ציון א רה"י שרחבה ארבעה בצירוף עובי הכתלים
->->בכלי שבחללו אין גודל רה"י אלא בצירוף עובי המחיצות שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->תל המתלקט לגובה עשרה טפחים מתוך אורך ארבע אמות - האם הוא רה"י שבת ק. ציון ו תל המתלקט
->->אם גובה התל ארבע אמות או יותר או פחות שבת ק. ציון ו תל המתלקט
->->החלק הגבוה או החלק הנמוך שבת ק. ציון ו תל המתלקט
->->השיפוע שלמעלה מעשרה טפחים והשיפוע שלמטה מעשרה טפחים שבת ק. ציון ו תל המתלקט
->->מדידת ארבע האמות - בשיפוע או בקו ישר של הקרקע שבת ק. ציון ו תל המתלקט
רשות הרבים (ראה גם: זורק; מוציא)
->איצטבא שלפני העמודים (ראה: איצטבא)
->אם האורך פחות מהרוחב שבת צט. ציון א המידות של רה"ר
->בין העמודים שברה"ר - האם הוא רה"ר או כרמלית שבת ז. ציון ב איצטבא ובין העמודים
->גדר שישים ריבוא שבת ו. ציון ד הגדרת רה"ר
->דבר שברה"ר שגובהו פחות משלשה - הוא כרה"ר שבת ז. ציון ה הזורק על דברים המונחים ברה"ר
->->בצואה שבת ז. ציון ה הזורק על דברים המונחים ברה"ר
->דרך בין עיר לעיר - האם היא רה"ר שבת ו. ציון ד הגדרת רה"ר
->חור שבכותל כלפי רה"ר שבת ז: ציון ג חורים ברה"ר וברה"י
->->המפולש מרה"ר לרה"י שבת ז: ציון ג חורים ברה"ר וברה"י
->->שלמעלה מעשרה טפחים ושלמטה משלשה טפחים ושבין שלושה לעשרה טפחים שבת ז: ציון ג חורים ברה"ר וברה"י
->יער - האם הוא רה"ר שבת ו. ציון ד הגדרת רה"ר
->לענין טומאה (ראה: טומאה)
->לענין שן (ראה: שן, חצר הניזק)
->מבואות המפולשים לאורך רה"ר שבת צט. ציון א המידות של רה"ר
->מבואות הרחבים שלש עשרה אמה ושליש ושני ראשיהן מפולשים לרה"ר שרחבה שש עשרה שבת צט. ציון א המידות של רה"ר
->מבוי מפולש - האם הוא רה"ר שבת ו. ציון ד הגדרת רה"ר
->מדבר - האם הוא רה"ר שבת ו. ציון ד הגדרת רה"ר
->פינוי עפר לרשות הרבים בשביעית שביעית פ"ג מ"י ציון ט מה יעשה בעפר
->->באופן שמקלקל ובדעתו לתקן אח"כ שביעית פ"ג מ"י ציון ט מה יעשה בעפר
->->באופן שמתקן את רשות הרבים שביעית פ"ג מ"י ציון ט מה יעשה בעפר
->צידי רה"ר - האם הם כרה"ר שבת ו. ציון א המוציא מרה"י לרה"ר דרך מקום פטור
->קרן זווית ברה"ר - האם היא רה"י מהתורה שבת ז. ציון ב קרן זוית ככרמלית
->רקק מים שבו (ראה: רקק מים)
->שוק - האם הוא רה"ר שבת ו. ציון ד הגדרת רה"ר
->שיעור האורך שבת צט. ציון א המידות של רה"ר
->שיעור הרוחב שבת צט. ציון א המידות של רה"ר
רשע (ראה גם: עבריין)
->האם מותר לאדם להכות ולקלל את אביו הרשע מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->האם מותר לבנו להכותו או לקללו סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->בהכאה סתם או בשליחות בית דין סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->מי נקרא רשע לענין זה סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->האם מותר לקללו או להכותו סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->האם חייב מלקות או ממון סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->->מי נקרא רשע לענין זה סנהדרין פה. אחרי ציון א המכה ומקלל רשע
->האם מותר לקרוא לו "רשע בן רשע" סנהדרין נב. לפני ציון א חלול כבוד האב ע"י בן או בת שסרחו
->קריעה על עובר עבירה למי שנכח בשעת יציאת נשמתו (ואינו קרובו)
->->בעובר להכעיס או לתיאבון מו"ק כה. ציון ז פסקה א קריעה בשעת יציאת הנשמה
->->במי שרגיל לחטוא או שחוטא רק לפעמים מו"ק כה. ציון ז פסקה א קריעה בשעת יציאת הנשמה
->->בקטן שהשתמד עם הוריו מו"ק כה. ציון ז פסקה א קריעה בשעת יציאת הנשמה
->->אם נהרג ע"י גוי מו"ק כה. ציון ז פסקה א קריעה בשעת יציאת הנשמה

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US