Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות ט

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.טאטוא (ראה: חורש; כיבוד)
טבול יום
->כניסתו למחנה לווייה יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
->->אם טבל מזיבה או מקרי יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
->->בכהן שישן בבית המוקד וראה קרי וטבל יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
->->להר הבית או לעזרת נשים יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
->->מהתורה ומדרבנן יבמות ז: ציון א מצורע שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי
->משקה היוצא ממנו - האם הוא טמא חולין פז: ציון ה משקים היוצאים מטבול יום ומשאר הטמאים
->שנגע בקודש - האם הוא נעשה שני, שלישי או רביעי לטומאה חולין פז: ציון ה משקים היוצאים מטבול יום ומשאר הטמאים
->->ביולדת בזמן שהיא טבולת יום ארוך (ימי טהרתה) חולין פז: ציון ה משקים היוצאים מטבול יום ומשאר הטמאים
->ששימש או שנכנס למקדש סנהדרין פג. ציון י טבול יום ששימש
טביחה ומכירה
->חייב גם אם עשה ע"י שליח ב"מ מד. ציון א השולח יד בפקדון על ידי שליח
->שנים שגנבו שור או שה וטבח אחד לדעתו ולדעת חברו ב"מ ח. ציון ג שותפים שגנבו
טבילה (ראה גם: ברכת הטבילה; מעיין; מקווה)
->איך אשה מברכת על טבילה אף שליבה רואה את הערוה ברכות כד: ציון ל ליבו רואה את הערוה
->בגל שנתלש מן הים
->->האם צריך ארבעים סאה חגיגה יט. ציון א ארבעים סאה בגל שנתלש
->->בטבילת אדם או כלי חגיגה יט. ציון א ארבעים סאה בגל שנתלש
->->כשעודנו באויר (כיפה), מהתורה ומדרבנן חגיגה יט. ציון ב דין טבילה בכיפה של גל
->ביום הכיפורים ובתשעה באב - האם היא חובה או רשות או איסור ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד
->->בבעל קרי הטובל לתפלה, בזמן תקנת עזרא ובזה"ז ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->->בזה"ז ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->->בחייבי טבילה הטובלים לטהרות ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->->בנדה הטובלת לבעלה ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->->לפני מנחה ואחרי מנחה ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->בים
->->האם צריך ארבעים סאה חגיגה יט. ציון א ארבעים סאה בגל שנתלש
->בים, כשהמים זוחלים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->->הים הגדול או שאר הימים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->בכלי (ראה: מקווה)
->בכניסה לעזרה (ראה: עזרה)
->בלי כוונה, לענין התרת נדה לבעלה חולין לא. ציון ה כוונה בטבילה לחולין
->במי שלגים - האם נחשבים מים שאובים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->במיסך רגליו (ראה: בית המקדש)
->במעיין (ראה: מעיין)
->במקוה (ראה: מקוה)
->בנהר
->->אם גדל מאוד ממי הגשמים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->->אם רבו הגשמים יותר ממי המעין שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->->בנהר פרת בחורף כשיש ריבוי מי גשמים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->->שמתייבש בזמן שאין גשמים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->גזיזת צפורניים לאשה הצריכה לטבול
->->באבלה מו"ק יח. ציון א גזיזת צפורנים לאבל
->->בחול המועד מו"ק יז: ציון ס גזיזת צפורנים במועד
->האם בועל נדה יכול לטבול ביום או רק בלילה יומא ו. אחרי ציון ב זמן טבילת בועל נדה
->האם זבה או נידה צריכה לטבול במים חיים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
->האם טבילה בזמנה מצוה ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->האם טבילה בזמנה מצוה יומא ח. ציון א הזאה על הכהן קודם יום הכיפורים וקודם שריפת הפרה; יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->האם טבילה בזמנה מצווה שבת קכ: ציון ה טבילה כששם כתוב על בשרו
->האם כוונה מעכבת בטבילה לחולין חגיגה יח: ציון ה כוונה בנטילת ידים ובטבילה
->האם מועילה טבילה לפשוטי כלי עץ שנטמאו שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->חלקים של מיטת עץ שהתפרקה שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->->אם נטמאה כשהיתה שלמה שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->מפץ (מחצלת) של עץ שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->האם מותר לטבול טבילת מצוה במעין שהוא מודר הנאה ממנו, בקיץ או בחורף ר"ה כח. ציון ו מצוות לא ליהנות ניתנו בכלל, ובשופר בפרט
->האם מותר לטבול מטומאה בשבת ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד
->->בימות החמה או בימות הגשמים ביצה יז: ציון ח טבילת אדם והשקת מים בשבת
->->במים יפים או רעים ביצה יז: ציון ח טבילת אדם והשקת מים בשבת
->->בנדה, אם היתה יכולה לטבול לפני שבת או לא ביצה יז: ציון ח טבילת אדם והשקת מים בשבת
->האם שלג, ברד, וכפור כשרים לטבילה לפני שנמסו סוכה יט: לפני ציון א מקוה "טיט הנרוק"
->הוספת מים חמים למקוה יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
->הטבלת בגד לח לקודש
->->קשור או שאינו קשור חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->הטבלת בגד קשור לקודש
->->לח או יבש חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->->קשר של קיימא או שאינו של קיימא חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->->בגד של עור או של אריג חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->הטבלת כלי ביו"ט
->->אם היה כבר טהור לתרומה ורוצה לטהרו לקודש ביצה יז: ציון ט הטבלת כלי למעלה גדולה יותר
->->אם נטמא באב הטומאה ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->->אם נטמא בוולד הטומאה ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת; ביצה יז: ציון ח טבילת אדם והשקת מים בשבת; ביצה יז: ציון ט הטבלת כלי למעלה גדולה יותר; ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->->אם נטמא ביו"ט ביצה יז: ציון ח טבילת אדם והשקת מים בשבת; ביצה יז: ציון ט הטבלת כלי למעלה גדולה יותר; ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->->האם נחשב מתקן ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->->הערמה ע"י מילוי מים בו ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת; ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->->כלי חדש שנקנה מגוי ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->הטבלת כלי ביוה"כ ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->הטבלת כלי בשבת ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
->->אם היה כבר טהור לתרומה ורוצה לטהרו לקודש ביצה יז: ציון ט הטבלת כלי למעלה גדולה יותר
->->אם נטמא באב הטומאה ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->->אם נטמא בוולד הטומאה ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת; ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->->אם נטמא בשבת ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->->האם נחשב מתקן ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->->הערמה ע"י מילוי מים בו ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->->->בכלי גדול או קטן ביצה יח. ציון א הטבלת כלים ביום טוב
->->כלי חדש שנקנה מגוי ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->הטבלת כלי בתוך כלי לעניין קודש חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->בכלי שפיו רחב חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->בכלים שהם מנוקבים הרבה חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי; חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->->בכלי שעשוי מצמר או מפשתן או מאריג אחר חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->בסל וגרגותני חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->האם הכלי החיצון נטהר לקודש חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->אם גם הכלי החיצון טמא חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->בדיעבד חגיגה כ: ציון ב הטבלת כלי בתוך כלי
->->כשהמים צפים על גביו חגיגה כב. אחרי ציון ב מקוה מחולק והמים מחוברים על ידי חורים קטנים
->הטבלת כלי המורכב מלוחות שקושרים אותם בחבל, לקודש חגיגה כ: אחרי ציון ב הטבלת בגדים וכלים שיש בהם קשרים
->המטביל כלי בשבת או ביו"ט במזיד או בשוגג - האם מותר להשתמש בו ביצה יז: ציון ג מי שעישר או הטביל כלים בשבת ויום טוב
->הרוחץ במים שאובים אחרי טבילה שבת יד. ציון ג גזירת טומאה על הבא במים שאובים
->->אם נשפכו עליו או שבא בהם שבת יד. ציון ג גזירת טומאה על הבא במים שאובים
->->בנידה, לכתחילה ובדיעבד שבת יד. ציון ג גזירת טומאה על הבא במים שאובים
->->שיעור המים השאובים שבת יד. ציון ג גזירת טומאה על הבא במים שאובים
->השקת מים טמאים לטהרם בשבת ביצה יז: ציון ח טבילת אדם והשקת מים בשבת
->->בכלי אבן או בכלי שמקבל טומאה ביצה יז: ציון ח טבילת אדם והשקת מים בשבת
->חציצה בבית הסתרים, באדם ובכלי חולין עג. ציון א טבילת כלי שידו ארוכה ועתידה להיקצץ
->חציצה בה (ראה גם: חציצה)
->טבילת ידיים לסעודה
->->באמת מים ששופכים בה מים חולין קז. ציון ב נטילה על ידי כוח גברא
->->->אם שופכים מדלי מנוקב, אם יש מ' סאה באמה או אין חולין קז. ציון ב השקה על ידי כלי מנוקב לצורך נטילת ידיים
->->->במקום שזורמים המים מכוח השפיכה מהדלי או במקום אחר חולין קז. ציון ב נטילה על ידי כוח גברא
->->->תחת הדלי ממש חולין קז. ציון ב נטילה על ידי כוח גברא
->->בדלי מנוקב ששאבו בו מים מנהר חולין קז. ציון ב השקה על ידי כלי מנוקב לצורך נטילת ידיים
->->בחמי טבריה חולין קו. ציון ב מים פסולים לנטילת ידיים
->->->בתעלה היוצאת מהם חולין קו. ציון ב מים פסולים לנטילת ידיים
->->במים המעורבים בעפר ובטיט חולין קו. ציון ב מים פסולים לנטילת ידיים
->->במקווה שאין בו ארבעים סאה חולין קו. ציון ב טבילת ידיים במקווה שאין בו ארבעים סאה
->->בתוך כלי חולין קז. ציון ב נטילה על ידי כוח גברא
->->->אם אין בו מ' סאה חולין קז. ציון ב נטילה על ידי כוח גברא
->->נוסח הברכה - "על נטילת ידיים" או "על טבילת ידיים" או "על שטיפת ידיים" חולין קו. ציון ב טבילת ידיים במקווה שאין בו ארבעים סאה
->->->במים הראויים לנטילה או במים שאינם ראויים לנטילה חולין קו. ציון ב טבילת ידיים במקווה שאין בו ארבעים סאה
->טבילת כלי טמא בשבת וביום טוב ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->טבל בכוונה לדרגת קדושה אחת - האם יכול אח"כ להחזיק את עצמו לדרגת קדושה חמורה יותר חגיגה יט. לפני ציון ה כוונה או שינוי בכוונה לאחר שכבר טבל
->טבל סתם - האם יכול אח"כ להחזיק את עצמו לאיזו דרגת קדושה שירצה חגיגה יט. לפני ציון ה כוונה או שינוי בכוונה לאחר שכבר טבל
->טיט הנרוק (רך) המשלים את שיעור המקוה - האם אפשר לטבול בו או רק במים שבצידו סוכה יט: לפני ציון א מקוה "טיט הנרוק"
->כלי שהוטבל בשבת בשוגג שבת לח. ציון א הדין של דבר שנעשה בשבת באיסור
->כלי שידו ארוכה ועתידה להיקצץ
->->אם היד שבורה או תחובה בכלי בצורה הפוכה חולין עג. ציון א טבילת כלי שידו ארוכה ועתידה להיקצץ
->->האם די להטביל עד המקום שעתיד להיקצץ חולין עג. ציון א טבילת כלי שידו ארוכה ועתידה להיקצץ
->->האם החלק העתיד להיקצץ מהווה חציצה חולין עג. ציון א טבילת כלי שידו ארוכה ועתידה להיקצץ
->ליד חבית מלאה מים או יין שנפלה לים הגדול מכות ד. ציון ג חבית מלאה מים שנפלה לים הגדול
->מטומאה דרבנן - אינה טעונה הערב שמש
->->בטבילת כלי המקדש משום חשש טומאת עם הארץ בזמן הרגל חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->->בטומאה שעיקרה מדרבנן או מהתורה חגיגה כו. ציון כ טהרת כלי המקדש לאחר הרגל
->מי שטבל ביו"ט לתרומה
->->האם צריך הערב שמש ביצה יז: ציון ט הטבלת כלי למעלה גדולה יותר
->->האם צריך לטבול שוב לקודש ביצה יז: ציון ט הטבלת כלי למעלה גדולה יותר
->עם שם החקוק על בשרו (ראה: מחיקת השם)
->שיעור הזמן של "כדי טבילה" שבת לד: ציון ג פרק ד זמן בין השמשות
->של בעל קרי ביוה"כ אחרי שבטלה תקנת עזרא יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->של גר (ראה: גיור)
->של טמא מת
->->בלילה אחרי היום השביעי של הזאותיו מגילה כ. ציון ג טבילת טמא מת בלילה
->->פעם אחת או פעמיים מגילה כ. ציון ג טבילת טמא מת בלילה
->של כלי גוים - צריך להגעיל לפני הטבילה יבמות מה: ציון ה פרק ג מעשה הגיור
->של נידה להתירה לבעלה - הקלות לעומת טבילה לטהרה חגיגה יט. ציון ה דין שנים שטבלו בזה אחר זה במקוה מצומצם
->של עבד (ראה: עבד)
->תקנת עזרא שאשה תחפוף במים חמים קודם טבילה (ראה: חפיפה)
->תקנת עזרא שבעל קרי יטבול
->->בזה"ז ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->->האם צריך ללכת ארבעה מילים כדי למצוא מים לטבול, לתפילה או לקריאת שמע ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
->->לתפלה, לתורה, לקריאת שמע ולהלל בליל פסח ביצה יח: ציון ג טבילה בתשעה באב וביום הכיפורים
טבילת ידים (ראה גם: טומאת ידים; נטילת ידים)
->באכילת חולין
->->האם טבילת ידים עדיפה על נט"י חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->->האם כוונה מעכבת חגיגה יח: ציון ה כוונה בנטילת ידים ובטבילה
->באכילת קודש
->->בסתם ידים שלא ידוע אם נטמאו חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->->האם די בנטילת ידים חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->->בקדשים קלים חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->->בקדשי קדשים חגיגה יח: ציון ד טבילת ידים לקודש
->->באכילת קרבן חטאת (ראה: קרבן חטאת)
->באכילת תרומה
->->האם די בנט"י או שצריך טבילת ידים חגיגה יח: ציון ב נוטלים ידים לתרומה
->האם צריך להגביהן כבנטילת ידים סוטה ד: ציון ב הגבהת ידים בנטילה לפני הסעודה
->האם צריך ניגוב כבנטילת ידים סוטה ד: ציון ה ניגוב ידים אחר נטילתן
->טבלן לשם חולין - האם מועיל למעשר ולתרומה חגיגה יח: ציון ה כוונה בנטילת ידים ובטבילה
->->מהתורה או מדרבנן חגיגה יח: ציון ה כוונה בנטילת ידים ובטבילה
->->לאכילה או לנגיעה בהם חגיגה יח: ציון ה כוונה בנטילת ידים ובטבילה
->לנגיעה במי חטאת (ראה: מי חטאת)
טבילת כלי גוים
->אם הטביל לשימוש בצונן ורוצה להשתמש בו בחם ע"ז עה: אחרי ציון נ טבילת הכלים קודם הכשרם
->בארבעים סאה ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->->במקווה או במעיין ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->->מהתורה או מדרבנן ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->בכלי זכוכית שבת טו: ציון ד טומאת כלי זכוכית
->ברכה עליה ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->בשבת וביום טוב ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->הדחה לפני טבילה משום חציצה ע"ז עה: אחרי ציון נ טבילת הכלים קודם הכשרם
->חיוב מהתורה או מדרבנן ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->כיסוי פי תנור או כיסוי קדירה ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->כלי הגזול מגוי ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->כלי העומד לסחורה ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->כלי השאול או השכור מגוי ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->כלי זכוכית - מהתורה או מדרבנן ע"ז עה: ציון י טבילת כלי זכוכית
->כלי מצופה ע"ז עה: ציון כ חיוב טבילה בכלים המצופים
->->אם הציפוי מבפנים ומבחוץ או רק בצד אחד ע"ז עה: ציון כ חיוב טבילה בכלים המצופים
->->בציפוי ממתכת ובציפוי מזכוכית ע"ז עה: ציון כ חיוב טבילה בכלים המצופים
->->בציפוי שנעשה לנוי ע"ז עה: ציון כ חיוב טבילה בכלים המצופים
->->כלי חרס מצופה ע"ז לג: ציון ל כלי יין העשויים מחרס מצופה
->כלי פלסטיק וניילון ושאר כלים הניתכים ע"ז עה: ציון י טבילת כלי זכוכית
->כלי שהמאכל נוגע בו או שאינו נוגע בו ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->כלי שיש ספק אם צריך טבילה ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->כלי שלאחר השימוש בו צריך המאכל תיקון נוסף ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->->ברזלים שמתקנים בהם מצות ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->->כלי הכנת בצק ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->->מחט לתפירת עופות ממולאים ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->->סכין להפשטת עור או סכין שחיטה ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->כלי שמיועד לבשל בו לצורך אחרים ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->כלי שמשמש לסעודה רק בארעי ואין זה עיקר שימושו ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->כלי שניתן לאומן גוי לעשותו - האם טעון טבילה ב"ק צח: ציון ה פסקה ב קנין אומן בשבח כלי
->כלי שקנה מגוי והשאילו לישראל אחר ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->->אם הראשון לא השתמש בו לצרכי סעודה ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->->->אם אין לו פנאי ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->->->בכלי זכוכית ובכלי מתכת ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->->->לצורך אורחים או לצורך שבת ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->כלי שקנה מגוי לצורך סחורה ומכר לישראל אחר ע"ז עה: ציון ט טבילת כלים שאולים
->לפני הגעלתו מאיסור, לכתחלה ובדיעבד ע"ז עה: אחרי ציון נ טבילת הכלים קודם הכשרם
->מספריים לגזיזת בית השחיטה או לחיתוך ירק ע"ז עה: ציון ח כלי סעודה החייבים בטבילה
->משכון של גוי ביד ישראל ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים; ע"ז עה: ציון ל טבילת כלים ממושכנים
->->אם הטבילו מספק ואח"כ השתקע בידו או הוסיף כסף וקנאו מהגוי - האם צריך להטבילו שוב ע"ז עה: ציון ל טבילת כלים ממושכנים
->->אם ידוע שהגוי אינו רוצה לפדותו או שרוצה לפדותו ע"ז עה: ציון ל טבילת כלים ממושכנים
->->בכלי מתכות ובכלי זכוכית ע"ז עה: ציון ל טבילת כלים ממושכנים
->משכון שנתן ישראל לגוי ופדאו ע"ז עה: ציון ל טבילת כלים ממושכנים
->->אם חשב מתחילה לשקעו ביד הגוי ע"ז עה: ציון ל טבילת כלים ממושכנים
->ע"י קטן ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->->בכלי מתכות ובכלי זכוכית ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->שימוש בו בלא טבילה
->->האם אוסר בדיעבד ע"ז עה: ציון ס כלי שהשתמש בו בלא טבילה ובלא הכשר
->->האם מותר לכתחילה ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים; ע"ז עה: ציון ס כלי שהשתמש בו בלא טבילה
->->מאכל שבושל בו ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
טביעות עין
->בגט שאבד ונמצא (ראה: גט)
->בהשבת אבידה (ראה: השבת אבידה)
->בעם הארץ, באיסורים גיטין כז. ציון א פרק ה החזרת גט על ידי סימנים וטביעות עין
->השבת אבידה (שאין בה סימן) בטביעות עין לתלמיד חכם
->->אם הספיק להכיר אותם או לא ב"מ כג: ציון ט השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->אם מצא במקום שאין ת"ח מצויים ות"ח אומר שמכירו בטביעות עין ב"מ כג: ציון ט פסקה ד השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->בדבר כבד או חשוב שיש להניח שהבעלים כבר ידע שנפל ממנו והספיק להתייאש לפני שהגביה המוצא ב"מ כג: ציון ט השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->בטביעות עין שאינה גמורה ב"מ כג: ציון ט השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->בכלים חדשים או ישנים ב"מ כג: ציון ט השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->בכלים שהם לשימוש או לסחורה ב"מ כג: ציון ט השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->האם דין זה נוהג בזה"ז ב"מ כג: ציון ט השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->האם חייב ההכרזה כדי להחזיר בטביעות עין ב"מ כג: ציון ט פסקה ד השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->->אם ידוע בוודאות שנפלה מת"ח ב"מ כג: ציון ט פסקה ד השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->->אם נמצאה במקום שמצויים ת"ח ב"מ כג: ציון ט פסקה ד השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->->אם ת"ח סיפר לאחרים שאיבד כלי ב"מ כג: ציון ט פסקה ד השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->->בדבר שמסתמא שייך לת"ח כגון ספר קודש ב"מ כג: ציון ט פסקה ד השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->->האם צריך להכריז כמו על אבידה רגילה או רק בבתי מדרש ששכיחים בהם ת"ח ב"מ כג: ציון ט פסקה ד השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->->מי נחשב ת"ח לענין זה ב"מ כג: ציון ט השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
טבל (ראה גם: מעשר; תרומות ומעשרות)
->אינו בטל אפילו באלף
->->האם נחשב דבר שיש לו מתירין ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->מין במינו ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו
->->מין בשאינו מינו ביצה ג: ציון ה דבר שיש לו מתירין אסור במשהו; ביצה לח: ציון א פסקה ג ביטול ברוב
->איסור ההנאה מהדלקת טבל טמא
->->בהנאה שאינה של כילוי שבת כו. ציון א איסור הדלקה בטבל
->->בטבל שהופרשה ממנה תרומה ולא מעשר שבת כו. ציון א איסור הדלקה בטבל
->->מהתורה או מדרבנן שבת כו. ציון א איסור הדלקה בטבל
->אכילת עראי בשעורים
->->בקילוף כל שבולת לבד או כל שעורה לבד ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
->->בקילוף שתיים שתיים ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
->->האם ביותר משיעור זה אסור מדרבנן או מהתורה ביצה יג: ציון ג אכילת עראי של שעורים
->בגידולי שדה שישראל ונכרי שותפים בה סנהדרין קיב. ציון ט נכסים המשותפים לאנשי עיר הנידחת ולאנשי עיר אחרת
->במכניס שבלים לבית - האם מותרת אכילת קבע או עראי
->->אם הוציאם החוצה ומירח בחוץ והכניסם שוב ביצה יג. ציון א המכניס שבלים לביתו
->->אם הכניס למלול במלילות, בתבואה ובקטניות ביצה יג. ציון א המכניס שבלים לביתו
->->אם הכניס לעשות עיסה ביצה יג. ציון א המכניס שבלים לביתו
->->אם הכניס תבואה במוץ שלה ביצה יג. ציון א המכניס שבלים לביתו
->->אם מירח בבית או עדיין לא מירח ביצה יג. ציון א המכניס שבלים לביתו
->גידולי גידולים של טבל
->->אם רבו על הגידולים נדרים ס. ציון ג גידולי גידולים של טבל
->->בדבר שאין זרעו כלה נדרים ס. ציון ג גידולי גידולים של טבל
->->בזריעה רביעית נדרים ס. ציון ג גידולי גידולים של טבל
->גניבת טבל קידושין נח: ציון א הגונב טבלו של חברו
->דברים הקובעים למעשר ואוסרים אכילת עראי שלו (ראה: מעשר)
->האוכל טבל של כהן - חיובו לשלם לו על אכילת התרומה שבתוכה חולין קל: ציון ד תשלום לכהן על אכילת פֵרות טבל
->האכלתו לבהמה שבת כו. ציון א איסור הדלקה בטבל
->האם אתרוג של טבל כשרסוכה לה: ציון א אתרוג של תרומה טמאה
->->ביום הראשון ובשאר ימי החג סוכה לה: ציון ה אתרוג של טבל ושל דמאי
->הדלקה בטבל טהור - האם היא אסורה
->->אם הוא נהנה מההדלקה או אינו נהנה שבת כו. ציון א איסור הדלקה בטבל
->->מהתורה או מדרבנן שבת כו. ציון א איסור הדלקה בטבל
->הוא דבר שיש לו מתירין נדרים ס. ציון ג גידולי גידולים של טבל
->חיוב מיתה בטבל שהופרשה ממנו תרומה ולא מעשרות נדרים פד: ציון א הפרשת מעשר עני מפירות דמאי
->מלקות על אכילתו, אם נקבע ע"י ראיית פני הבית או ע"י דבר אחר ביצה יג. ציון ו האוכל מעשר ראשון שהקדימו בשבלין
->פריעת חוב בו, לענין איסור אשה לאכול עראי כי בזה הבעל פורע לה מזונות ביצה לד: ציון ג חצר אינה קובעת למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו
->שהופרשה ממנו תרומה ולא מעשר - חיוב מיתה או מלקות על אכילתו יבמות פה: ציון ב האוכל פירות שלא הופרשו מהם מעשרות
->->אם הופרש מעשר ראשון ולא מעשר שני או מעשר עני יבמות פה: ציון ב האוכל פירות שלא הופרשו מהם מעשרות
->->אם הופרש תרומת מעשר ולא מעשר יבמות פה: ציון ב האוכל פירות שלא הופרשו מהם מעשרות
->תערובת שלו מין במינו אסורה בכל שהוא ע"ז עג: ציון ב תערובת של טבל - מין במינו
->->אם הטבל נימוח בהיתר ואין ממשותו ניכרת ע"ז עג: ציון ב תערובת של טבל - מין במינו
->->אם הלך בעליו למדה"י ואחר אינו יכול להפריש ע"ז עג: ציון ב תערובת של טבל
->->אם יש טרחה להפריש תרו"מ ע"ז עג: ציון ב תערובת של טבל - מין במינו
->->בטבל שהופרשה ממנו תרומה גדולה ולא תרומת מעשר ע"ז עג: ציון ב תערובת של טבל
טבע
->דרך התורה ללמד ידיעות בדבר הטבע שאין להן נ"מ להלכה יבמות פ: ציון ג סימני סריס
->הצלת עדים זוממין בטענה שאירע דבר לא טבעי כמו ראייה למרחקים וגמל פורח מכות ה. ציון ה אין חוששים ל"נהורא בריא" ול"גמלא פרחא"
->->האם הנידון נהרג על פיהם מכות ה. ציון ה אין חוששים ל"נהורא בריא" ול"גמלא פרחא"
->פצוע דכא בפציעה שבזמן חז"ל מנעה הולדה, ונשתנו הטבעים יבמות עה. ציון ד פציעה או חסרון
טבריה
->האם דינה כעיר מוקפת חומה
->->לענין מכירת בתי ערי חומה מגילה ג: ציון ח כרך שישב ולבסוף הוקף
->->לענין קריאת מגילה מגילה ג: ציון ח כרך שישב ולבסוף הוקף; מגילה ה: ציון ט פורים בערים המסופקות
טהרה
->המגבל עיסה - איזה מרחק עליו לטרוח בהליכה כדי להיטהר ולהתעסק בה בטהרה פסחים מו. ציון ג המגבל עיסה בטהרה
טהרות
->אכילת טהרות שנשמרו ע"י קטן ושנגע בהן סוכה מב. ציון ל שמירת טהרות ע"י קטן
->->האם סומכים על עדותו בנושא זה סוכה מב. ציון ל שמירת טהרות ע"י קטן
טובי העיר
->אם אינם תלמידי חכמים ובעלי מעשים טובים מגילה כו. ציון ו מכירת בית כנסת ע"י שבעה טובי העיר
->אם הם פחות משבעה מגילה כו. ציון ו מכירת בית כנסת ע"י שבעה טובי העיר
->כוחם מגילה כו. ציון ו מכירת בית כנסת ע"י שבעה טובי העיר
->מי הם מגילה כו. ציון ו מכירת בית כנסת ע"י שבעה טובי העיר
->סמכותם לתקן תקנה שאינה לטובת כל בני העיר יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
טובת הנאה
->בלקט, שכחה ופאה אין טובת הנאה לבעלים נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות
->במעשר עני (ראה: מעשר עני)
->בתורם משלו על של חברו נדרים לו: ציון א הפרשת תרומה עבור מודר הנאה
->האם היא ממון במתנות כהונה קידושין נח. ציון ח טובת הנאה במתנות כהונה
->האם היא ממון לעניין חיוב מלווה להחזיר ריבית ב"מ סד: ציון א פסקה ב מלוה שגר בחצרו של הלווה
->האם היא נחשבת ממון
->->לעניין 'בל יראה' במפריש חלה והחמיצה נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות
->->לעניין האוסר כהנים מסוימים בנדר נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות
->->לעניין המקדש אשה בתרומה נדרים פד: אחרי ציון ב טובת הנאה מתרומות ומעשרות במודר הנאה
->האם היא נחשבת ממון חולין קלא. ציון ב חיוב לויים בזרוע, לחיים וקיבה; חולין קלא. ציון ד טובת הנאה במתנות עניים
טווה (בשבת)
->שיעור החיוב שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->->איסור בפחות מהשיעור שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
טוחן (בשבת)
->אם חותך דק דק ולא ניכרת צורת הפרי או שניכרת ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->בדבר שאינו גידולי קרקע, כגון בשר שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->בפירות ובדברים אחרים ביצה ב. ציון ה חיתוך דלועים ונבלה בשבת
->דיכת הרבה פלפלים שבת קמא. ציון ד טחינת פלפלים בשבת
->->בשינוי - אחד אחד בקת של סכין שבת קמא. ציון ד טחינת פלפלים בשבת
->המפורר לחם אחרי שנטחן - האם יש טוחן אחר טוחן שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->המפרק עצים (כמו עצי דקלים) שתוך כדי פירוקם יוצא קמח דק שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->חיתוך בשר דק דק
->->אם הוא מבושל או צלי או חי שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->->לפני עופות שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
->חיתוך גרוגרות לזקנים שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->חיתוך דלועים לבהמה שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->חיתוך ירק דק דק שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->->חיתוך סלק דק דק שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->->ירק שראוי לאכילה ללא חיתוך או שאינו ראוי לאכילה בלא חיתוך שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->->לאוכלו מיד שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->חיתוך ירק, שנאכל חי או שצריך בישול שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->מעיכה וריסוק ירק שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->->בבננה שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן
->ריסוק שחת וחרובים בפני בהמה שבת עד: ציון א המחתך את הירק כטוחן; שבת קנה. ציון ב תיקון אוכלי בהמה והטרחה בהם
טומאה -כללי (ראה גם: בית הפרס; רגל)
->אדם טמא, לענין שחיטת קרבן (ראה: טמא)
->איסור כהן להיטמא למת (ראה: טומאת כהנים; כהן)
->בגד טמא מדרס שנקרע - האם החתיכות טהורות חולין עב: ציון ג בגד שנטמא טומאת מדרס ונחלק
->->אם החתיכות עדיין מחוברות במיעוטן חולין עב: ציון ג בגד שנטמא טומאת מדרס ונחלק
->->אם נגע בו הזב בשעה שדרס או אח"כ או לפני כן חולין עב: ציון ג בגד שנטמא טומאת מדרס ונחלק
->->חתיכה שאין בה שלשה על שלושה טפחים חולין עב: ציון ג בגד שנטמא טומאת מדרס ונחלק
->->חתיכה שיש בה שלשה על שלושה טפחים חולין עב: ציון ג בגד שנטמא טומאת מדרס ונחלק
->->טומאת מדרס או מגע מדרס חולין עב: ציון ג בגד שנטמא טומאת מדרס ונחלק
->בגד טמא שנקרע רובו - האם נטהר בכך חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->->אם אין כוונתו לקרוע את כולו חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->->אם הוא טבול יום או לפני טבילה חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->->אם נשאר בחלק המחובר כדי מעפורת (סודר) חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->->אם נשארו שלוש על שלוש אצבעות חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->->->אם היו על הבגד שתי טומאות חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->->->אם קרע בכוונה או נקרע מעצמו חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->->->בחתיכת בגד שקרע חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->->האם הוא טהור למפרע מתחילת הקריעה חולין קכג. ציון ו טלית טמאה שקרעה
->בן פקועה שנטמאה אמו (ראה: בן פקועה)
->בסתם יינם
->->אם נגע בו גוי גדול או פחות מבן ט' ע"ז לא. ציון ב טומאת סתם יינם
->->האם יש בו טומאה עצמית או רק מקבל טומאה ככל משקה ע"ז לא. ציון ב טומאת סתם יינם
->בעצים ולבונה של קודש (ראה: חיבת הקודש)
->בקרבנות ציבור
->->אם כל כהני המשמר טמאים ויש טהורים במשמר אחר ב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן
->->האם מותר לאכול את הבשר
->->->אם נטמא או לא נטמא ב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן ציבור הנעשה בטומאה
->->->בקרבן פסח ובשאר קרבנות ציבור ב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן ציבור הנעשה בטומאה
->->הותרה או דחויה ב"ק קי. ציון ג ההקרבה והזכויות בקרבן ציבור הנעשה בטומאה
->בקרבנות ציבור - האם היא דחויה או הותרה (ראה גם: קרבן) שבת ל. ציון א כיבוי הנר בשביל החולה
->בקרבנות ציבור - האם היא דחויה או הותרה יומא ו: ציון א טומאה בציבור; יומא ז: ציון א ריצוי הציץ בטומאה בציבור; יומא ז: ציון ג היסח הדעת בציץ ובתפילין
->->בפר כה"ג ביוה"כ יומא ז: ציון א ריצוי הציץ בטומאה בציבור
->->בקרבן פסח יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->->האם צריך לחזר אחר כהנים טהורים
->->->באותו בית אב - באותו משמר או במשמר אחר יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->->->בבית אב אחר יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->->->מהתורה או מדרבנן יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->->הקרבה בטומאה אם רוב הכהנים בירושלים טמאים יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->->->אם כל כהני המשמר טמאים או לא יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->->לענין אכילת הקרבן יומא ו: ציון א טומאה בציבור
->בקרבנות ציבור - האם היא דחויה או הותרה פסחים עו: ציון ו דברים הבאים בטומאה
->בשר קודש הטמא מדרבנן - האם מותר לטמאו בטומאה דאורייתא פסחים יד. ציון א שריפת וולד הטומאה עם אב הטומאה
->בתרומה (ראה: תרומה טמאה)
->גזירת טומאה על פיגול, נותר, ומנחה פסולה חולין לו. ציון ה חיבת הקודש המכשירה לקבל טומאה
->גרימת טומאה לחולין בארץ ישראל גיטין סא. ציון ו פרק ג השאלת כלים וסיוע לאשת עם הארץ
->גרימת טומאה לחולין בארץ ישראל ע"ז נה: ציון א האיסור לסייע למי שעושה פירותיו בטומאה
->->חולין השייכים לגוי או לישראל חבר או לישראל עבריין ע"ז נה: ציון א האיסור לסייע למי שעושה פירותיו בטומאה
->->חולין מתוקנים או שאינם מתוקנים ע"ז נה: ציון א האיסור לסייע למי שעושה פירותיו בטומאה
->גרימת טומאה לחולין שבארץ ישראל סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->->באוכל פחות מכביצה סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->דברים שנחשבים כמחוברים לענין טומאה
->->בגדים שכובס תופר יחד - מהתורה או מדרבנן שבת מח: ציון א דין טומאה והזייה בכלים מחוברים
->->בית הפך שבכירה והכירה
->->->אם נטמא בית הפך שבת מח: ציון א דין טומאה והזייה בכלים מחוברים
->->->אם נטמאה הכירה שבת מח: ציון א דין טומאה והזייה בכלים מחוברים
->->מקל המשמש יד לקרדום - מהתורה או מדרבנן שבת מח: ציון א דין טומאה והזייה בכלים מחוברים
->דיני טומאה וטהרה
->->האם האב ובנו או רב ותלמידו יכולים לשבת יחד לפסוק בהם סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->->->האם שניהם עולים למנין הדיינים סנהדרין לו. ציון ד האב ובנו הרב ותלמידו בבית הדין
->האומר על טהרות של חברו שהם טמאים (ראה: נאמנות)
->האם אניצי פשתן (חבילות של פשתן סרוק) מקבלים טומאת אהלים סוכה יט: ציון ד סיכוך במחצלת
->האם טומאת הגוף דחויה בציבור גם ללא ריצוי הציץ פסחים פ: ציון ב אין הציץ מרצה על טומאת הגוף
->האם מותר לתת לאשת עם הארץ לטחון תבואה של חבר - חשש שתטמא אותה
->->אם אשת עם הארץ מחזיקה את עצמה כטמאה או כטהורה חולין ו: לפני ציון ב החשש באשת חבר ואשת עם הארץ שטוחנות יחד
->->אם גם אשת החבר טוחנת, והיא טמאה או טהורה חולין ו: לפני ציון ב החשש באשת חבר ואשת עם הארץ שטוחנות יחד
->האם סתם תינוק טמא קידושין פ. ציון ה תינוק טמא שנמצא בצד העיסה
->האם ערל מטמא במגע חגיגה ד: ציון ב דין ערל במצות ראייה
->האם שלישי עושה רביעי בקודש מן התורה פסחים יט. ציון א פסול רביעי בקודש
->החמרה בטומאה דרבנן יותר מבאיסור מדרבנן גיטין סא. ציון ו השאלת כלים וסיוע לאשת עם הארץ
->היסח הדעת שיוצר חשש לטומאה
->->בבגד שנפל וביקש מחבירו שירימו חגיגה כ. ציון ב בגד שנפל וביקש מחבירו שירימו - לענין טומאה
->->->אם חבירו טהור חגיגה כ. ציון ב בגד שנפל וביקש מחבירו שירימו - לענין טומאה
->->->בשכירו חגיגה כ. ציון ב בגד שנפל וביקש מחבירו שירימו - לענין טומאה
->->->אם הודיע לחבירו שהוא סומך עליו חגיגה כ. ציון ב בגד שנפל וביקש מחבירו שירימו - לענין טומאה
->->אם לבש בגדי שבת וחשב שהם של חול חגיגה כ. ציון ג שמורת הטהרה בבגדים שנתחלפו
->->בשומר סל ומגריפה שבתוכו מדבר המטמא אבל לא מדבר הפוסל
->->->דין האוכל שבתוך הסל או שנדבק למגרפה חגיגה כ. ציון ה שמירת טהרות לחצאין
->->->דין התרומה שבסל חגיגה כ. ציון ה שמירת טהרות לחצאין
->->אם היו חמריו ופועליו טעונים טהרות ועוברים לפניו חגיגה כ: ציון א שמירת הטהרות בידי חמריו ופועליו
->->אם טהרות מונחות עם פועליו בחנותו חגיגה כ: ציון א שמירת הטהרות בידי חמריו ופועליו
->הכשר לקבלת טומאה (ראה: הכשר)
->המוצא סכין בערב פסח בירושלים - האם חוששים שהוא טמא פסחים ע. ציון ג המוצא סכין בערב פסח
->המטמא חלה (ראה: חלה)
->המטמא טבל (ראה: תרומה)
->הנוגע בחבל היוצא ממטה טמאה - האם נטמא
->->חבל באורך חמישה טפחים, או פחות חולין נד: ציון ד חבל היוצא ממטה טמאה
->->חבל באורך עשרה טפחים, או יותר חולין נד: ציון ד חבל היוצא ממטה טמאה
->->->אם נגע בחלק שבתוך עשרה טפחים חולין נד: ציון ד חבל היוצא ממטה טמאה
->הנוגע בעובר בהמה מת בתוך הרחם - האם נטמא חולין עא. ציון ה פרק ג טומאה בלועה וטהרה בלועה
->->אם העובר הוציא את ידו ונגע ביד חולין עא. ציון ה פרק ג טומאה בלועה וטהרה בלועה
->->אם נגע בו אחרי שיצא חולין עא. ציון ה פרק ג טומאה בלועה וטהרה בלועה
->הנכנס לבקעה שיש בה מקום טמא, ואינו יודע האם עבר בו פסחים י. ציון ד ספק על ספק לא על
->ולד הטומאה מטמא רק אוכלים ומשקין ולא כלים פסחים כ: ציון א דרגת טומאה של כלי חרס
->חולין שנעשו על טהרת הקודש
->->האם יש בהם שלישי או רביעי לטומאה חולין לג: ציון ו חולין שנעשו על טהרת הקודש; חולין לד: ציון ב שלישי לטומאה בתרומה ובחולין שנעשו על טהרת תרומה
->->שטבול יום נגע בהם חולין לג: ציון ו חולין שנעשו על טהרת הקודש
->חולין שנעשו על טהרת תרומה - טומאה בהם (ראה: תרומה)
->חיבור משקים טהורים לטמאים
->->ע"י אשבורן ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->->ע"י ניצוק וקטפרס, אם סופם ליפול ולהתערב במשקים התחתונים ע"ז עב. ציון ל ניצוק, קטפרס ומשקה טופח אינם חיבור לטומאה ולטהרה
->חרב הרי היא כחלל
->->בכלי שאינו ממתכת שבת יז. ציון א גזירת טומאת אהל במטלטלין שאין בעובים טפח
->->לטמא באוהל שבת קא: ציון ה ביאור הדין של טומאה בספינה קשורה
->->->אם החרב נטמא באוהל - האם מטמא אחרים באוהל כחלל שבת קא: ציון ה ביאור הדין של טומאה בספינה קשורה
->טבול יום שנגע בחבית של תרומה שניקבה מצידה ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב שבחבית
->טהרות ברשות חבר שיש לו שכן עם הארץ - החשש שנגע ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע
->->אם הטהרות בחצר פנימית וע"ה בחיצונית ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->->אם יש ביניהם מסיפס או אין ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->בחצר חלוקה במסיפס ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->->אם ע"ה עבר את המסיפס ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->->הטהרות הסמוכות למסיפס בתוך שיעור פשיטת יד ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע
->->בשני גגות שווים או שאחד יותר גבוה ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->->אם יש ביניהם מחיצה או מסיפס או אין ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->טהרות שהניחם בחותם תוך חותם ומצא את החותם מקולקל, והיה נכנס ויוצא ע"ז לא. ציון ג פרק ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->טומאה בחיבורים - מהתורה או מדרבנן שבת יז. ציון א גזירת טומאת אהל במטלטלין שאין בעובים טפח
->טומאה בלועה וטהרה בלועה חולין עא. ציון ה טומאה בלועה וטהרה בלועה
->טומאת אשה מחמת ביאה
->->בביאה גמורה בלי הוצאת זרע יבמות לד: ציון ג ביאה שאינה מטמאה את האיש והאשה
->->בביאה ראשונה שאינה ראויה להתעבר יבמות לד: ציון ג ביאה שאינה מטמאה את האיש והאשה
->->בהעראה, אם הוציא זרע או לא יבמות לד: ציון ג ביאה שאינה מטמאה את האיש והאשה
->טומאת בית הסתרים שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->טומאת האוכל אוכלים טמאים והשותה משקים טמאים
->->שיעורם לאסור עליו לאכול תרומה שבת יד. ציון א הגזירות על האדם שאוכל אוכל טמא
->->שיעורם לענין שיפסול תרומה במגעו שבת יד. ציון א הגזירות על האדם שאוכל אוכל טמא
->טומאת התהום - היתרה
->->בטומאת זיבה של בעלים לענין קרבן פסח ראשון ושני פסחים פ: ציון ה טומאה שהותרה בטומאת התהום
->->האם הותרה בטומאת זב או שרץ פסחים פ: ציון ה טומאה שהותרה בטומאת התהום
->->בכהן בקרבנות היחיד והציבור פסחים פ: ציון ד טומאת התהום בדיני כהן
->->באוכל תרומה שנודע שנטמא בודאי פסחים פא: ציון ג ספק וודאי בטומאת התהום
->->בנזיר שנודע שנטמא בודאי פסחים פא: ציון ב מתי נודעה טומאת התהום לבעלים ולכהן; פסחים פא: ציון ג ספק וודאי בטומאת התהום
->->בעושה הפסח שנודע שנטמא בודאי פסחים פא: ציון ב מתי נודעה טומאת התהום לבעלים ולכהן; פסחים פא: ציון ג ספק וודאי בטומאת התהום
->->הבדל בין הכהן לבעלים פסחים פ: ציון ה טומאה שהותרה בטומאת התהום
->->הבדל בין ספק לודאי פסחים פא: ציון ג ספק וודאי בטומאת התהום
->->בטומאת הרוג פסחים פ: ציון ה טומאה שהותרה בטומאת התהום
->->אם נודעה לבעלים ולכהן פסחים פא: ציון ב מתי נודעה טומאת התהום לבעלים ולכהן
->טומאת ידים (ראה גם: ידים)
->טומאת יולדת (ראה: יולדת)
->טומאת מגע, בנגיעה בשני חצאי זיתים חולין קכד. ציון ד צירוף שני חצאים של נבלה
->->אם הוא נוגע בשניהם בבת אחת או בזה אחר זה חולין קכד. ציון ד צירוף שני חצאים של נבלה
->טומאת משא במקום שלא קיימת בו טומאת מגע חולין קכד. ציון ד צירוף שני חצאים של נבלה
->טומאת מת בגוי מת יבמות סא. ציון א טומאת מת בגוים ובקבריהם
->->באוהל, במגע ובמשא יבמות סא. ציון א טומאת מת בגוים ובקבריהם
->->לחולין או לתרומה וקדשים יבמות סא. ציון א טומאת מת בגוים ובקבריהם
->->לעניין איסור כהן להיטמא למת יבמות סא. ציון א טומאת מת בגוים ובקבריהם
->->מהתורה ומדרבנן יבמות סא. ציון א טומאת מת בגוים ובקבריהם
->טומאת מת בקבר סתום (ראה: קבר סתום)
->טריפה שנשחטה - טומאתה לענין קדשים חולין עג. ציון ג טומאת טרפה שנשחטה
->->אדם שנגע בה ונגע בקדשים חולין עג. ציון ג טומאת טרפה שנשחטה
->->אם היא חולין ונגעה בבהמת קדשים חולין עג. ציון ג טומאת טרפה שנשחטה
->->אם היא קדשים חולין עג. ציון ג טומאת טרפה שנשחטה
->יד לטומאה (ראה: יד)
->כל הטומאות כשעת מציאתן פסחים צא. ציון א המפקח את הגל
->כלי מצרף מה שבתוכו לטומאה בקודש (ראה: צירוף כלי)
->כלי שנחלק - האם כל חלק מקבל טומאה והאם נטהר הכלי אם היה טמא לפני שנחלק
->->אם הדיוט יכול להחזירו או אינו יכול ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->->אם זה דבר שאדם זורק לגרוטאות משנשבר ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->->אם כל חלק ראוי למלאכה בפני עצמו או אינו ראוי ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->->אם ראוי למלאכה מעין מלאכתו הראשונה או מלאכה אחרת ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->->במספריים או כלביא של נפחים ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->->תער עם בית יד, פעמון שניטל עינבלו או מחט שנשברה ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->מגע בית הסתרים חולין עא. ציון ה טומאה בלועה וטהרה בלועה; חולין עב. ציון ה טומאת הבשר של עובר שיצא ממנו אבר; חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->->בבגד טמא שנקרע חולין עב: ציון ג בגד שנטמא טומאת מדרס ונחלק
->->בדבר העומד להיחתך חולין עב. ציון ה טומאת הבשר של עובר שיצא ממנו אבר
->->בזמן הפרדת החלק הטהור מהחלק הטמא חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->מי שבלע טבעת טמאה וטבל - האם הוא טמא חולין עא. ציון ה פרק א טומאה בלועה וטהרה בלועה
->מי שבלע טבעת טמאה וטבעת טהורה - האם היא נטמאת חולין עא. ציון ה טומאה בלועה וטהרה בלועה
->מי שנטמא גופו בטומאה מדרבנן - האם הוא טעון טבילה לאכילת מ"ש חגיגה יח: לפני ציון א השני נטילת ידים לפירות מעשר שני
->מסרק שניטלו שיניו - האם מקבל טומאה יבמות מג. ציון א טומאת מסרק של פשתן ושל צמר שניטלו שיניו
->->אם נשארה שן אחת
->->->והתקין אותה למיתוח או לניקור נר יבמות מג. ציון א טומאת מסרק של פשתן ושל צמר שניטלו שיניו
->->->וניטלה עמה חתיכת עץ שיכולה לשמש כבית יד יבמות מג. ציון א טומאת מסרק של פשתן ושל צמר
->->->עבה או דקה יבמות מג. ציון א טומאת מסרק של פשתן ושל צמר שניטלו שיניו
->->אם נשארו שתיים באמצעיתו או בקצה יבמות מג. ציון א טומאת מסרק של פשתן ושל צמר
->->אם נשארו שתיים בשורה החיצונית או הפנימית יבמות מג. ציון א טומאת מסרק של פשתן ושל צמר
->->אם נשארו שתיים סמוכות זו לזו או שלוש יבמות מג. ציון א טומאת מסרק של פשתן ושל צמר
->->של פשתן או של צמר יבמות מג. ציון א טומאת מסרק של פשתן ושל צמר שניטלו שיניו
->מעשר שני שנגע בו שני לטומאה חולין לג: ציון ב מעשר שנגע בו שני לטומאה
->מקוה שנמצא חסר אחרי שמישהו טבל בו קידושין סו: ציון ב חלל שעבד במקדש
->משכב הזב (ראה: זב)
->משקה היוצא מאדם שנטמא חולין פז: ציון ה משקים היוצאים מטבול יום ומשאר הטמאים
->משקה היוצא משרץ ומזב חולין פז: ציון ד משקים היוצאים מן המת; חולין פז: ציון ה משקים היוצאים מטבול יום ומשאר הטמאים
->->אם יצא דרך שפופרת בלי לנגוע בו, או שנגע בו חולין פז: ציון ד משקים היוצאים מן המת
->סיוע לישראל שעושה פירות בטומאה ע"ז נה: ציון א האיסור לסייע למי שעושה פירותיו בטומאה
->ספק טומאה בדבר שאין דעת להישאל טהור גם ברה"י
->->אדם טמא שטליתו ספק נגעה בטהרות שבקרקע סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->אם יש דעת רק במטמא או רק בנטמא סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->טומאה בידי אדם נחשבת שיש בו דעת להישאל סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->->הנושא שרץ בידו וספק נגע בכלי סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->->הנושא כלי בידו וספק נגע בטומאה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->->דבר שכבר אינו בידו אך בא מכוחו כגון שזרקו סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->טלית שספק אם נגעה בטומאה שבהקרקע סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->ספק טומאה בכרמלית - האם נחשב כרה"ר או כרה"י סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->ספק טומאה ברשות היחיד טמא
->->בספק ביאה ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->בספק ספקא ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->ספק טומאה ברשות היחיד טמא
->->הגדרת רשות היחיד לענין טומאה
->->->האם היא כמו לענין שבת סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->->אילנות וחורי רשות הרבים סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->->מקום שיש בו שלשה אנשים סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->->אם אדם רואה מבחוץ שניים ואומר שאחד מהם נטמא סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->טמא ודאי או תולים סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->כשיש ספק אם האדם בכלל נכנס לרשות היחיד ונטמא שם סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->מי שנטמא מספק ברשות היחיד ונכנס למקדש סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->נזיר שנטמא מספק ברשות היחיד - האם הוא מגלח סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->נכנס לבקעה בימות הגשמים ויש טומאה באחת מהשדות וספק אם נכנס אליה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->ספק טומאה ברשות היחיד כשיש יותר מספק אחד פסחים י. ציון ד ספק על ספק לא על
->ספק טומאה ברשות הרבים טהור
->->אם יש דבר טמא ברה"י ודבר טהור ברה"ר או להפך, ונגע באחד מהם ולא ידוע באיזה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->אם נשא ספק טומאה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->אם קרוב לודאי שנגע בטומאה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->בדבר שיש לו חזקת טהרה או שאין לו סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->ביום או בלילה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->->בטומאת מדרס או בטומאת מת סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->האם מורין כן או שזו הלכה ואין מורין כן סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->העובר תחת אבנים שאחת מהן מאהילה על נפל - האם הוא טמא, מהתורה או מדרבנן סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->לענין בית הפרס סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->מי שאירע לו ספק טומאה ברשות הרבים
->->->האם צריך לטבול סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->->אם לא טבל ונגע בטהרות האם הן טהורות סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->נגיעה לכתחילה בספק טומאה ברה"ר סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->ספק טומאה ברשות הרבים טהור
->->הלכה ומורין כן או אין מורין כן ע"ז לז: ציון ו ההלכה וההדרכה למי שמסתפק אם נטמא ברשות הרבים
->->טבילה לחומרא - מעיקר הדין או מידת חסידות ע"ז לז: ציון ו ההלכה וההדרכה למי שמסתפק אם נטמא ברשות הרבים
->->->בהוראה ליחיד או לרבים ע"ז לז: ציון ו ההלכה וההדרכה למי שמסתפק אם נטמא ברשות הרבים
->->->בספק טומאת שרץ ובספק טומאת מת ע"ז לז: ציון ו ההלכה וההדרכה למי שמסתפק אם נטמא ברה"ר
->->->הזאה מספק בספק טומאת מת ע"ז לז: ציון ו ההלכה וההדרכה למי שמסתפק אם נטמא ברשות הרבים
->ספק טומאה הבאה מחמת הגוף, ברשות הרבים או ברשות היחיד ב"ק יא. ציון ה שליה שיצאה מקצתה
->ספר קודש ותפילין מטמאים ידיים - לתרומה או לקודש שבת יד. ציון ו לא יאחז ספר תורה כשהוא ערום
->עיסה הטבולה לחלה - האם דינה כחלה לענין טומאה סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
->עם הארץ שנגע באשכולות בגת ויש טופח ע"מ להטפיח ע"ז עה: ציון א עם הארץ שהושיט ידו לגת
->עפר חו"ל בירקות שבאו לא"י ואינו במקום אחד - האם מצטרף לשיעור לטמא נדרים נג. אחרי ציון ו הבאת ירקות מחו"ל לארץ
->צרעת (ראה: צרעת)
->קדר חבר שהניח את קדירותיו - האם חוששים שנטמאו כתובות כד: ציון א חשש טומאה בקדרות שהניחן הקדר
->->אם באים אנשים לראות את הקדרות כתובות כד: ציון א חשש טומאה בקדרות שהניחן הקדר
->->אם הן סמוכות לרשות הרבים, בשולי רה"ר או ברה"ר כתובות כד: ציון א חשש טומאה בקדרות שהניחן הקדר
->->אם כלי אומנותו בידו כתובות כד: ציון א חשש טומאה בקדרות שהניחן הקדר
->->בכלים יפים כתובות כד: ציון א חשש טומאה בקדרות שהניחן הקדר
->קנה של זיתים שאין בראשו קשר - האם מקבל טומאה ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->'שבע לה טומאה' - האם דבר טמא יכול להיטמא שוב
->->אם הטומאה השנייה באה ממקור חיצוני או מגופו (טומאת מגע מחמת נגיעתו בגופו) שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->->באותה טומאה או בטומאה קלה ממנה שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->שומר (ראה: שומר לטומאה)
->של אשת איש, במשמעות של זנות (ראה: זנות)
->של גוי - כזב מדרבנן ע"ז לא. ציון ב טומאת סתם יינם
->->בגוי פחות מבן תשע ע"ז לא. ציון ב טומאת סתם יינם
->של המשלח את השעיר (ראה: שעיר המשתלח)
->של מדורות הגוים - טומאה גמורה או רק לתרומה וקדשים מדרבנן יבמות סא. ציון א טומאת מת בגוים
->של עבודה זרה (ראה: עבודה זרה)
->שני שבילים שאחד מהם טמא ואדם אחד הלך בזה ואחר בהלך באחר וכל אחד שאל בפני עצמו שבועות מז: ציון ד שתי כיתות עדים המכחישות זו את זו
->שני שבילים, אחד טמא ואחד טהור, והלך אדם אחד באחד מהם, ואדם אחר בשני פסחים י. ציון א ציבור אחד של חמץ ולפניו שתי בתים בדוקים; פסחים י. ציון ב "שני שבילין - אחד טמא ואחד טהור"
->שניים שהלכו בשני שבילים אחד טמא ואחד טהור, ושאלו זה אחר זה יבמות קיח. ציון ב היתר אכילת תרומה לאשה שהעידה צרתה שמת בעלה
->תינוק שנמצא ביד עיסה ועיסה בידו - חשש שנגע בטומאה קודם יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->->האם טמא ספק או ודאי יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
טומאת אוהל (ראה גם: קבר סתום)
->אדם שבלע טבעת ונכנס לאוהל המת - האם הטבעת טמאה חולין עא. ציון ה פרק א טומאה בלועה וטהרה בלועה
->אם האהיל דבר שהיקפו טפח ועוביו שליש טפח
->->איסור כהן להיטמא בטומאה זו שבת יז. ציון א גזירת טומאת אהל במטלטלין שאין בעובים טפח
->->בדבר מחובר או במיטלטלין שבת יז. ציון א גזירת טומאת אהל במטלטלין שאין בעובים טפח
->->בכלי המקבל טומאה או שאינו מקבל טומאה שבת יז. ציון א גזירת טומאת אהל במטלטלין שאין בעובים טפח
->->גילוח נזיר על טומאה זו שבת יז. ציון א גזירת טומאת אהל במטלטלין שאין בעובים טפח
->אשה מעוברת באוהל המת - האם העובר נטמא חולין עא. ציון ה פרק ה טומאה בלועה וטהרה בלועה
->באוהל מעור בהמה טהורה או טמאה, מצמר, ממשי, מפשתן, מנוצה של עיזים, משק, מעצם, מדבר היוצא מהעץ, או ממתכת שבת כז: ציון ט הדינים והגדרים בטומאת אהלים
->באוהל קבוע או ארעי או תלוש שבת כז: ציון ט הדינים והגדרים בטומאת אהלים
->בסככות ופרעות
->->האם היא מהתורה או מדרבנן מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->->האם הם חוצצים מפני הטומאה מו"ק ה. ציון ו ציון הקברים
->בעצם הקולית חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->->אם אין בה כזית מוח אבל יש בה כדי להעלות ארוכה מבחוץ חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->->אם יש בה כזית מוח חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->האם גוש עפר מחו"ל שבא לא"י מטמא באוהל נדרים נג. אחרי ציון ו הבאת ירקות מחו"ל לארץ
->האם דבר שמקבל טומאת אהלים יכול לחצוץ בפני הטומאה שבת כז: ציון ט הדינים והגדרים בטומאת אהלים
->האם קברי גויים מטמאים באהל פסחים ט. ציון ב טומאת מדורות עכו"ם
->הנוגע בחצי זית ומאהיל על חצי זית אחר חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->->אם הוא מאהיל בפחות מטפח או ביותר חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->->אם הוא מאהיל על חצי זית בגופו חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->->אם הוא מאהיל על חצי זית על ידי המשכה (נמצאים יחד תחת אותו אוהל) חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->->אם הוא מאהיל על חצי זית שנמצא בין שני מגדלים שאין ביניהם טפח חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->->->מגדלים זה בצד זה או זה מעל זה חולין קכה. ציון ג צירוף טומאת אוהל לטומאת מגע
->טומאת אוהל
->->אוהל שיש כדי לרבע בו טפח על טפח, וכלים מונחים מתחת לקצה השיפוע במקום שאין בו טפח על טפח - האם הם נטמאים מחמת האוהל סוכה יט: ציון א סוכה העשויה כצריף
->->האם אוהל זרוק (מיטלטל) נחשב אוהלסוכה כא. ציון א איש שלא נטמא במת מעולם
->->הניח תינוק בחלון, כדי שיחצוץ בפני הטומאה - האם די בביטולו שם לשבת אחת, או שצריך ביטול לעולם סוכה ג: ציון כ מיעוט גובה הסוכה
->->בית קומות שתקרותיו עשויות מקורות בלי טיט, ושאינם מחוברות, וטומאה ביניהן או תחתיהן או מעליהן - איזה חלק מהבית טמא סוכה כב. ציון ה "חבוט רמי"
->->האם ירקות מחוברים או תלושים, לחים או יבשים, הם מחיצה להביא את הטומאה או לחצוץ מפניה, מהתורה או מדרבנן סוכה יג: אחרי ציון א חבילות קשורות המותרות בסיכוך
->ישראל ששחט בהמה טהורה והיא מפרכסת - האם הבלוע בתוכה ניצל מטומאת אוהל חולין קכא: ציון ח הרובע בהמה שנשחטה ועדיין היא מפרכסת
->כלב שאכל בשר של מת, ומת, ונבילתו מונחת באסקופת הבית חולין קכו. ציון א טומאה טמונה בתוך אוהל
->->אם הבשר בפנים או בחוץ חולין קכו. ציון א טומאה טמונה בתוך אוהל
->->אם צואר הכלב רחב טפח חולין קכו. ציון א טומאה טמונה בתוך אוהל
->מת בבית שיש לו הרבה פתחים - האם הפתחים מטמאים בטומאת אוהל
->->אם כולם נעולים ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
->->אם חשב להוציאו באחד מהפתחים ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
->->אם נפתח פתח אחד או חלון אחד ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
->ספינה שראשה קשור באוהל המת - האם נטמאו הספינה והכלים שבה שבת קא: ציון ה ביאור הדין של טומאה בספינה קשורה
->->אם הספינה הקשורה מאהילה על מת מצד אחד ועל טהרה מצד שני שבת קא: ציון ה ביאור הדין של טומאה בספינה קשורה
->->אם הספינה לא נחה לגמרי שבת קא: ציון ה ביאור הדין של טומאה בספינה קשורה
->->אם השלשלת נוגעת במת וקשורה לספינה באופן שהספינה מאהילה עליה ועל הכלים שבתוכה שבת קא: ציון ה ביאור הדין של טומאה בספינה קשורה
->->בשלשלת של ברזל שבת קא: ציון ה ביאור הדין של טומאה בספינה קשורה
->קבר שיש בו חלל טפח - האם טומאה בוקעת ועולה ברכות יט: ציון ו הטומאה מעל קבר וארון שיש בהם חלל טפח
->שני חצאי זיתים שבאוהל המת חולין קכד. ציון ד צירוף שני חצאים של נבלה
->שער של עיר שיש בה מת - סוף טומאה לצאת ביצה י. ציון ב מת בבית שיש לו הרבה פתחים
טומאת אוכלין
->אוכל שאין בו שיעור קבלת טומאה ותפח לכשיעור שבת צא. ציון א המוציא חצי גרוגרת ותפחה או גרוגרת וצמקה
->באוכל שנפסל מאכילת כלב ביצה ב. ציון ב שיעורי איסור חמץ ושאור
->בבהמה מפרכסת חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->אם לא חשב עליה לאכילה בשעת השחיטה חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->אם נחר אותה ישראל או גוי חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->אם נפסלה בשחיטה ע"י שהייה, דריסה, או פגימת הסכין חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->אם שחט רק סימן אחד חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->בהמה טהורה ששחטה גוי עבור ישראל חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->בהמה טמאה ששחט גוי חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->בהמה טמאה ששחט ישראל להאכילה לגוי חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->בהמת גוי שמתה מאליה חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->->האם צריך הכשר משקין חולין קכא. ציון ה טומאת אוכלין בבהמה מפרכסת
->בבשר הפורש מאבר מן החי חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->->אם חשב עליו לאכילה קודם שחתכו חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->->->האם צריך הכשר חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->->אם חתך את כל הבשר או רק את מקצתו חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->->אם ניתז הבשר בכל כוחו או שחתך בסכין רחבה חולין קכח: אחר ציון ו טומאת בשר שפרש מאבר מן החי
->בדבר שאינו ראוי לאכילה לבדו וראוי לאוכלו רק עם דבר אחר
->->אם נאכל לשם הנאת הגוף או לשם טעם ב"מ קה. ציון ח פסקה ב פריצי זיתים וענבים
->->אם נזרע מתחילה לשם אכילה לבדו או לשם אכילה עם דבר אחר ב"מ קה. ציון ח פסקה ב פריצי זיתים וענבים
->בדג שקרוב למיתה
->->אם אינו יכול לחיות עוד חולין עה. ציון א מאימתי הדגים מקבלים טומאת אוכלים
->->אם הוא זז או אינו זז חולין עה. ציון א מאימתי הדגים מקבלים טומאת אוכלים
->->אם יש בו סימני טריפה חולין עה. ציון א מאימתי הדגים מקבלים טומאת אוכלים
->בזיתים וענבים קשים
->->אם ראויים לאכילה או לא ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->->אם ראויים לאכילה רק יחד עם אוכל אחר ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->->אם ראויים לאכילה רק ע"י הדחק ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->->שמניבים פחות מארבעה קבים שמן לכור זיתים, לפני הטענת הקורה או אח"כ ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->בחרטום וציפורניים של עוף - האם מקבלים טומאה חולין קכא. ציון ד חרטום וציפורניים מצטרפים לטומאה
->בירקות שצמקו בעודם מחוברים לקרקע, כגון כרוב ודלעת חולין קכז: ציון ה גידולי קרקע שהתייבשו בעודם מחוברים, לעניין שבת וטומאה
->->אם התייבשו לגמרי חולין קכז: ציון ה גידולי קרקע שהתייבשו בעודם מחוברים, לעניין שבת וטומאה
->בעולשי שדה שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל אדם, בהמה, או לצביעה
->->אם לא חשב עליהם למאכל שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל
->->->בשביעית, לפני ההיתר להביא ירקות מחו"ל, ואחריו שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית
->בעור שנשלק חולין עז. ציון נ טומאת אוכלים בעור שנשלק
->->אם חשב לאוכלו או לא חשב חולין עז. ציון נ טומאת אוכלים בעור שנשלק
->->בעור של חמור חולין עז. ציון נ טומאת אוכלים בעור שנשלק
->בעלי לוף שוטה שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל אדם, בהמה, או לצביעה
->->לפי שהומתקו או אחרי שהומתקו שביעית פ"ז מ"א ציון א קדושת שביעית במינים המשמשים למאכל
->בעצם הקולית שיש עליה או בתוכה בשר פחות משיעור פול, או אין חולין קיט. ציון א דין שומר לטומאה בעצמות
->->בנגיעה בעצם כנגד הבשר או בשאר העצם חולין קיט. ציון א דין שומר לטומאה בעצמות
->בפסולת זיתים וענבים שאחרי הסחיטה, אם היא פחות מארבעה קבים לכור או יותר ב"מ קה. ציון ח פסקה א פריצי זיתים וענבים
->בפרי המחובר לאילן שנפשח או שהתייבש חולין קכז: ציון ה גידולי קרקע שהתייבשו בעודם מחוברים, לעניין שבת וטומאה
->בקישות שגדלה בעציץ והתפשטה לחוץ חולין קכח. ציון ג קישות שנטעה בעציץ והתפשטה לחוץ, לעניין קבלת טומאה
->->בעציץ נקוב או שאינו נקוב חולין קכח. ציון ג קישות שנטעה בעציץ והתפשטה לחוץ, לעניין קבלת טומאה
->ברוטב, קרוש או שאינו קרוש חולין קיז: ציון ה הרוטב שמצטרף לאוכל לשיעור טומאת אוכלין
->בשליה, אם חשב לאוכלה או לא חשב חולין עז. ציון נ טומאת אוכלים בעור שנשלק
->בתאנה שהתייבשה בעודה מחוברת לאילן חולין קכז: ציון ה גידולי קרקע שהתייבשו בעודם מחוברים, לעניין שבת וטומאה
->->אם הצטמקה ולא התייבשה לגמרי חולין קכז: ציון ה גידולי קרקע שהתייבשו בעודם מחוברים, לעניין שבת וטומאה
->בתאנה שמחוברת לענף שנתלש ומעורה בקליפה וניתן לחברו באופן שיוכל לחיות חולין קכח: ציון א דין יד בענף שנתלש מהאילן ומעורה בקליפה
->האם אוכל מטמא אוכל או משקין מהתורה, לגבי קדשים, תרומה, וחולין פסחים יד. ציון ה אוכל מטמא אוכל
->האם אוכל מטמא משקה או אוכל אחר מהתורה שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->האם משקה מקבל טומאה בפחות מרביעית ע"ז לא. ציון ב טומאת סתם יינם
->->לענין תרומה וקדשים ולענין חולין ע"ז לא. ציון ב טומאת סתם יינם
->הזורק אוכל בשבת לבית טמא והצטרף עם אוכל אחר לשיעור קבלת טומאה (ראה: זורק)
->טומאת משקים
->->משקי בית המטבחיים שבעזרה (דם ומים) - האם מקבלים טומאה פסחים טז. ציון ב "משקה בית מטבחייה - דכן"
->->משקין פחות מרביעית - האם מקבלים טומאה ומטמאים אחרים פסחים יז: ציון א שיעור משקין לענין טומאה
->->האם משקה טמא מטמא דבר אחר מן התורה, לגבי קדשים, תרומה, וחולין פסחים יד. ציון ב שריפת תרומה טהורה עם תרומה טמאה בערב פסח; פסחים יד. ציון ה אוכל מטמא אוכל; פסחים יז: ציון ד פרה ששתתה מי חטאת
->->משקה שנסרח ונפסד - האם הוא מקבל טומאה פסחים כ. ציון ב הכשר בשר פרת קדשים
->->משקין טמאים - האם פוקעת טומאתם על ידי סרחונם פסחים יז: ציון ד פרה ששתה מי חטאת
->->משקין שנסחטו מענבים וזיתים טמאים של תרומה או של חולין - האם הם טמאים פסחים לג: ציון א משקין שנסחטו מפירות טמאים
->->ספק בטומאת משקין, לטמא עצמו ולטמא דבר אחר פסחים טז. ציון א בלי כותרת
->טומאת משקים
->->משקים שנטמאו ע"י שרץ - האם מטמאים כלי מדאורייתא או מדרבנן ברכות נב. בלי ציון טומאת כלי ממשקים שנטמאו מידים
->->משקים שנטמאו ע"י ידים מטמאים כלי - בסתם ידיים או ידיים שנטמאו מראשון או מאב הטומאה ברכות נב. בלי ציון טומאת כלי ממשקים שנטמאו מידים
->יד לאוכל (ראה: יד לטומאה)
->ידות האוכלים - האם מקבלות טומאה
->->אם הותרו הקשרים שלהםסוכה יד. ציון א ביטול ידות האוכלין
->->אם נדרסו בגורןסוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך; סוכה יד. ציון א ביטול ידות האוכלין
->->בידות שיבולים שנקצרו לשם אכילהסוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך
->->בידות שיבולים שנקצרו לשם סכך סוכה יג: ציון ד דין ידות בקוצר לסכך; סוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך
->->ידות שיבולים שנקצרו לשם אכילה סוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך
->->ידות שיבולים שנקצרו לשם סכך - האם מקבלות טומאה סוכה יג: ציון ד דין ידות בקוצר לסכך; סוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך
->->שהותרו הקשרים שלהם - האם מקבלות טומאה סוכה יד. ציון א ביטול ידות האוכלין
->->שנדרסו בגורן - האם מקבלות טומאה סוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך; סוכה יד. ציון א ביטול ידות האוכלין
->עיסה שנמצאת נקורה ע"י תרנגולים - האם היא טמאה קידושין פ. ציון ז עיסה שנמצאת נקורה על ידי תרנגולים
->פת המונחת על חבית יין
->->האם מוכשרת לקבל טומאה פסחים עו: ציון ג פת על פי חבית יין
->->אם היין טמא - האם נטמאת פסחים עו: ציון ג פת על פי חבית יין
->צירוף לשיעור כביצה
->->אוכל שנחלק ואח"כ חיבר אותו למאכל אחד - האם מצטרף, מן התורה או מדרבנן חולין קיט: ציון ג שומר אוכל שנחלק, לעניין צרופו לטומאה
->->צירוף בשר הנשאר הדבוק לעור לאחר הפשטתו ("אלל") חולין קכא. ציון ב ה"אלל" מצטרף לטומאת אוכלין
->->->אם חישב לאכילה רק על מקצת אותו בשר - האם השאר מצטרף חולין קכא. ציון ב ה"אלל" מצטרף לטומאת אוכלין
->->->אם מקצת הבשר פלטתו סכין ומקצת הבשר פלטתו חיה חולין קכא. ציון ב ה"אלל" מצטרף לטומאת אוכלין
->->צירוף גיד הצוואר או בשר מת ("אלל") חולין קכא. ציון ב ה"אלל" מצטרף לטומאת אוכלין
->->צירוף חרטום וציפורניים של עוף חולין קכא. ציון ד חרטום וציפורניים מצטרפים לטומאה
->->צירוף ציר לירק חולין קיז: ציון ה הרוטב שמצטרף לאוכל לשיעור טומאת אוכלין
->->צירוף רוטב לבשר חולין קיז: ציון ה הרוטב שמצטרף לאוכל לשיעור טומאת אוכלין
->->->גדר הרוטב - שומן שעל המרק או ליחה היוצאת מן הבשר חולין קיז: ציון ה הרוטב שמצטרף לאוכל לשיעור טומאת אוכלין
->->->כשהרוטב קרוש או אינו קרוש חולין קיז: ציון ה הרוטב שמצטרף לאוכל לשיעור טומאת אוכלין
->שיעור אוכלין לענין טומאה
->->באוכל שאינו ראוי לאדם וראוי למאכל כלב יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->->באוכל שבתערובת יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->->בריה שלמה פחות מכביצה יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->->כביצה או כלשהו יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->->לקבל טומאה לעצמו או לטמא אחרים יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->->מדרבנן או מדאורייתא יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->->צירוף פירורים בכלי לשיעור כביצה יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין לענין טומאה
->->שני אוכלים פחות מכביצה שנטמאו ואח"כ צירפם בכלי יומא פ. ציון ב שיעור אוכלין
->שיעור האוכל לקבל טומאה, מהתורה ומדרבנן חולין קז. בלי ציון שיעור האכילה שמחייבת נטילת ידיים
->->פחות מכביצה
->->->האם הוא מטמא אחרים חולין קיח: ציון ו דין יד ושומר לאוכל פחות מכזית ומפוֹל
->->->האם הוא מקבל טומאה, מדאורייתא ומדרבנן חולין קיח: ציון ו דין יד ושומר לאוכל פחות מכזית ומפוֹל
->שלישי לטומאה בחולין סוטה ל. ציון א שלישי לטומאה בחולין; סוטה ל. ציון ח הפרשת חלה מהטהור על הטמא
טומאת כהנים
->איסורם להיטמא למת
->->האם מותר לו להיטמא בטומאה דרבנן כדי שיוכל ללכת לראות מלךברכות יט: ציון ו מצוה לראות מלכים אפילו במקום טומאה מדרבנן
->->->מלך ישראל או מלך גוי ברכות יט: ציון ו מצוה לראות מלכים אפילו במקום טומאה מדרבנן
->->בקבר סתום - שיש בו חלל טפח ברכות יט: ציון ו הטומאה מעל קבר וארון שיש בהם חלל טפח
->->האם מותר לו לעבור בבית הפרס מפני כבוד הבריותברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->->->האם הוא צריך לבדוק אותו ע"י ניפוחברכות יט: ציון ג מתירים טומאת בית הפרס מפני כבוד הבריות
->איסורם להיטמא למת
->->האם מותר לו לשאת את כפיו בבית כנסת שיש בו מת סוטה לח: ציון ג כהן שאינו עולה לדוכן
->->->אם הטומאה בחדר סמוך וניתן לסתום את הפתחים אליו סוטה לח: ציון ג כהן שאינו עולה לדוכן
->->->אם מת המת אחרי ששליח הציבור אמר 'כהנים' סוטה לח: ציון ג כהן שאינו עולה לדוכן
->->->אם נודע לו שיש שם מת לפני שנטל ידיו לדוכן סוטה לח: ציון ג כהן שאינו עולה לדוכן
->->התקרבות בתוך ארבע אמותיו סוטה מד. ציון א מת תופס ארבע אמות
->האם מותר לו להיטמא בטומאה מדרבנן כדי לשאת אשה, ללמוד תורה, או לקיים שאר מצוות מגילה כז. ציון ב מכירת ספר תורה
->האם מותר לו להיטמא לאשתו שמתה מו"ק כ: ציון ז אבלות הבעל על אשתו
->האם מותר לכהן להיטמא בטומאה מדרבנן כדי לשאת אשה, ללמוד תורה, או לקיים שאר מצוות מגילה כז. ציון ב מכירת ספר תורה
->היתרים להיטמא בטומאה דרבנן
->->בטומאת ארץ העמים, אם דעתו לחזור מחו"ל או לא ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->בשביל מצווה מדרבנן ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->בשביל מצווה של ממון (השבת אבידה או עדות) ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן
->->בשביל פדיון שבויים ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->בתנאי שיבדוק ע"י ניפוח ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->לדון או להזות מי חטאת ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->ללכת אחרי האבל בבית הפרס ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->ללכת על קברים לכבוד מלך ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->לנשיאת כפיים ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->לסחורה ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->->לצורך כל מצוה או רק ללמוד תורה ולשאת אשה ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן
->->לשאת אשה, אם יכול למצוא אחרת בלי להיטמא ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן
->כניסתו לקברי צדיקים ע"ז יג. ציון ה היתר לכהן להיטמא טומאה דרבנן לצורך מצוה
->נזיר וכהן שפגעו במת מצוה - יטמא הנזיר יומא פג. ציון ה סדר העדיפות בהאכלת איסורים לחולה
טומאת כלים (הכלים המקבלים טומאה)
->איסטמא - לעניין טומאת מת, טומאת נגעים וטומאת שרץ שבת נז. ציון ו אין איסטמא נטמאת בנגעים
->->באיסטמא שעשוי ממיני צבעונים שבת נז. ציון ו אין איסטמא נטמאת בנגעים
->בגד - שיעורו לקבל טומאה (ראה: בגד)
->בכלי אשכרוע שלא נגמרה מלאכתו חולין כה: ציון א טומאת כלי עצם
->->אם נשלק חולין כה: ציון א טומאת כלי עצם
->בכלי חרס שהוא קטן מכדי לקבל שמן לסיכת קטן חולין נד: ציון ו שיעור כלי חרס ושבריהם לקבלת טומאה
->בכלי ממין אחד שהמעמידו ממין אחר ע"ז עה: ציון כ חיוב טבילה בכלים המצופים
->בכלי מתכת שלא נגמרה מלאכתו חולין כה. ציון ט גולמי כלי מתכות שאין כוונה לשייפם
->->אם גמר המלאכה יזיק לו חולין כה. ציון ט גולמי כלי מתכות שאין כוונה לשייפם
->->אם חשב להשתמש בו כפי שהוא חולין כה. ציון ט גולמי כלי מתכות שאין כוונה לשייפם
->האם כלי גללים, אבן או אדמה מציל אוכלים, משקים, כלי חרס, כלי שטף ובגדים מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
->האם כלי חרס יכול להיות אב הטומאה פסחים כ: ציון א דרגת טומאה של כלי חרס
->האם כלי קיבול שעשוי למלאו מקבל טומאה סוכה יב: ציון א סיכוך בחיצים זכרים ובחיצים נקבות
->האם מחצלת קנים מקבלת טומאה סוכה יט: ציון ג טומאת מחצלת קנים
->האם שיפודים העשויים מעץ מקבלים טומאה סוכה טו. ציון ב סיכוך בשיפודין
->חומרים שונים (כגון בגד, שק, עור) שלכל אחד שיעור שונה לקבלת טומאה, ונתחברו - מה השיעור לקבלת טומאת מת ומדרס סוכה יז: ציון ג צירוף שיעורים לקבלת טומאה
->טבעת, אם יש עליה חותם או שאין עליה שבת נט: אחרי ציון ו יציאה בטבעת שיש עליה חותם
->כלי אבנים, כלי אדמה וכלי גללים שבת נח. ציון ז כלים שאינם מקבלים טומאה
->כלי אדמה שאינו מקבל טומאה - הגדרתו ביצה לב. ציון ב אין פוחתין את הנר
->כלי הבא במידה (כלי גדול)
->->אם הוא לפעמים מיטלטל אפילו מלא שבת פג: ציון ה טומאה בספינה ובכלי הבא במידה
->->אם הוא מיטלטל (כגון ע"י שוורים) שבת פג: ציון ה טומאה בספינה ובכלי הבא במידה
->->אם הוא ראוי למדרס שבת פג: ציון ה טומאה בספינה ובכלי הבא במידה
->->בטומאת מדרס שבת פג: ציון ה טומאה בספינה ובכלי הבא במידה
->כלי חרס טמא שנגע בטהרות
->->מאחוריו - בית מושבו החקוק חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->->מגבו - מצידו החיצוני חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->כלי חרס שלא נשרף בכבשן אלא התייבש בשמש שבת נח. ציון ז כלים שאינם מקבלים טומאה
->כלי חרס שנגעה בו טומאה חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->->מאחוריו - בית מושבו החקוק חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->->->אם נגע בו משקה טמא מדרבנן חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->->->האם תוכו נטמא חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->->->מדאורייתא ומדרבנן חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->->מגבו - מצידו החיצוני חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->->->אם נגע בו משקה טמא מדרבנן חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->->->האם תוכו נטמא חולין כד: ציון ו כלי חרס שנגעה טומאה בגבו ובאחוריו
->כלי מתכת שיש חשש שנעשה מכלי מתכת טמא שהותך חולין כה. ציון ט גולמי כלי מתכות שאין כוונה לשייפם
->כלי מתכת שנטמא, נשבר ונעשה מחדש - חזרתו לטומאה הישנה שבת טז: ציון ב טומאה ישנה בכלי מתכות
->->אם רק ניקב או שנשבר לגמרי שבת טז: ציון ב טומאה ישנה בכלי מתכות
->->בטומאת מת ובטומאות אחרות שבת טז: ציון ב טומאה ישנה בכלי מתכות
->כלי עץ שאין לו בית קיבול (פשוטיהם) - האם מקבל טומאה מדרבנן חולין כה: ציון א טומאת כלי עצם
->כלי עצם
->->שאין לו בית קיבול (פשוטיהם) - האם מקבל טומאה, מדאורייתא ומדרבנן חולין כה: ציון א טומאת כלי עצם
->->שלא נגמרה מלאכתו (גולמיהם) - האם מקבל טומאה חולין כה: ציון א טומאת כלי עצם
->->->אם נשלק חולין כה: ציון א טומאת כלי עצם
->כלי קיבול שנטמא תוכו או גבו - האם גם אחוריו ושאר הכלי נטמא פסחים יז: ציון ב טומאת כלי קיבול מתוכו ומגבו
->כלי שטמא מדרבנן ונשבר וחזר ורתכו - האם חוזרת לו טומאה ישנה
->->->בטומאת ע"ז ע"ז נב. ציון ז טומאה ישנה בטומאות דרבנן
->->->בכלי מתכת או בכלי זכוכית ע"ז נב. ציון ז טומאה ישנה בטומאות דרבנן
->כלי שיפה וגמי שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->טומאת מדרס, טומאת מת, או טומאת שרץ שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->כלי שַיִש שבת נח. ציון ז כלים שאינם מקבלים טומאה
->כלי שֶיֵש לו בית קיבול ומחובר לקרקע שבת קכה. ציון ה טומאת תנור המחובר לקרקע
->כלי שמורכב משני חלקים, אחד המקבל טומאה ואחד שאינו מק"ט - האם הולכים לפי החלק המעמיד שבת נט: אחרי ציון ו יציאה בטבעת שיש עליה חותם
->כלי שנעשה מאדמה קשה שחוקקים אותה שבת נח. ציון ז כלים שאינם מקבלים טומאה
->לעניין קבלת טומאת נגעים (ראה: צרעת)
->מחט שאינו נקוב - האם מקבל טומאה ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->מחט שנשברה וייחדהּ לתשמיש (כגון התקינהּ למיתוח) שבת קכג. ציון ד טלטול מחט שנשברה
->מי שגנב עור וחשב עליו למשכב - האם מחשבתו מועילה להוריד אותה לטומאה ב"ק סו: ציון ב טומאת זב במשכב שאינו שלו; ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->מיטה טהורה שפורקו חלקים ממנה - האם מקבלים טומאה סוכה טז. ציון א טומאת מיטה שנשברה
->מיטה טמאה שפורקו חלקים ממנה - האם נשארת טמאה סוכה טז. ציון א טומאת מיטה שנשברה
->ממתי כלי חרס מקבל טומאה - משייצרף בכבשן או משתיגמר מלאכתו ביצה לב. ציון ב אין פוחתין את הנר; ביצה לב. ציון ה מאימתי מקבל כלי חרס טומאה
->ממתי תנור וכירה מקבלים טומאה - משייצרף בכבשן או משיוסק לאפייה או שניהם ביצה לב. ציון ה מאימתי מקבל כלי חרס טומאה
->מפץ
->->טומאת מדרס שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->טומאת מת, נבילה ושרץ שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->מהתורה או מדרבנן שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->של עץ או של שיפה וגמי שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->סנדל מתכת של בהמה - האם מקבל טומאה ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->ספינה (ראה: ספינה)
->פעמון (ראה גם: זוג)
->פעמון שאין לו ענבל - האם מקבל טומאה ביצה לה: ציון ח טומאת כלים שנחלקו
->פשוטי כלי עץ
->->טומאת מדרס או שאר הטומאות שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->כלי עץ שמיוחד למדרס או שאינו מיוחד למדרס שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->מהתורה או מדרבנן שבת פד. ציון ה דיני הטומאה במפץ
->->שראויים למדרס - האם מקבלים שאר טומאות חוץ מטומאת מדרס שבת פג: ציון ה טומאה בספינה ובכלי הבא במידה
->קטן שחקק בפרי כדי להשתמש בקליפתו ככלי חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->->בצירוף אמירה או בלי אמירה חולין יב: ציון ה מעשה ומחשבה של קטן
->ריחיים של פלפלים שיש בו שלושה חלקים
->->אם נפרד חלק אחד מהם - האם הוא מקבל טומאה בפני עצמו ביצה כג: ציון א טומאת ריחיים של פלפלין
->->האם כלי הכברה טמא מהתורה או מדרבנן ביצה כג: ציון א טומאת ריחיים של פלפלין
->->כשהם ביחד ונטמא אחד - האם נטמאו האחרים ביצה כג: ציון א טומאת ריחיים של פלפלין
->שבר כלי - האם מקבל טומאה חולין נד: ציון ו שיעור כלי חרס ושבריהם לקבלת טומאה
->->אם לא ייחדו אותו לשימוש חולין נד: ציון ו שיעור כלי חרס ושבריהם לקבלת טומאה
->->אם עושה מעין מלאכתו הראשונה או לא חולין נד: ציון ו שיעור כלי חרס ושבריהם לקבלת טומאה
->->כלי חרס או כלי אחר חולין נד: ציון ו שיעור כלי חרס ושבריהם לקבלת טומאה
->שיעור שברי כלי חרס לקבל טומאה חולין נד: ציון ו שיעור כלי חרס ושבריהם לקבלת טומאה
->->אם החזיק מתחילתו מלוג ועד סאה חולין נד: ציון ו שיעור כלי חרס ושבריהם לקבלת טומאה
->->אם החזיק מתחילתו פחות מלוג חולין נד: ציון ו שיעור כלי חרס ושבריהם לקבלת טומאה
->שיעור שק ומפץ לקבל טומאה שבת עט. ציון ג שיעור החיוב בהוצאת בגד, שק ומפץ
->תנור וכיריים, המיטלטלים או מחוברים לקרקע שבת קכה. ציון ה טומאת תנור המחובר לקרקע
->תנור חרס טמא שנשבר - האם נטהר בכך חולין קכג: ציון ג טהרת תנור שנטמא
->->אם אין בו ארבעה טפחים חולין קכג: ציון ג טהרת תנור שנטמא
->->אם מראש היה גבוה יותר משמונה טפחים או פחות חולין קכג: ציון ג טהרת תנור שנטמא
->->אם נחתך לרוחבו או לאורכו חולין קכג: ציון ג טהרת תנור שנטמא
->->אם נפחת רובו חולין קכג: ציון ג טהרת תנור שנטמא
->->בתנור גדול או קטן חולין קכג: ציון ג טהרת תנור שנטמא
טומאת מדרס
->בסנדל של סיידים שבת סו. ציון ג טומאת מדרס בסנדל של סיידים; שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->->של גמי או של שעם שבת סו. ציון ג טומאת מדרס בסנדל של סיידים
->->של עץ או של קש שבת סו. ציון ג טומאת מדרס בסנדל של סיידים
->בסנדל שנקרעה רצועתו שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->->אם תיקן אותה שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->->האם טמא מגע מדרס שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->->רצועתו הפנימית או החיצונה או שתיהן שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->בקביים שמשמשים להליכה במקום טיט או לריקוד שבת סו: ציון א פירושים שונים ללוקטמין שאין יוצאים בהם בשבת
->גדר מנעל לגבי טומאת מדרסברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->טומאת מדרס בעגלה של קטן
->->שהוא נשען עליה ביצה כג: ציון ג טומאת עגלה של קטן
->->שעושים לו לשחוק או ללמוד ללכת ביצה כג: ציון ג טומאת עגלה של קטן
->סנדל שניטל הכף שלו - האם הוא נשאר בטומאתו שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
->->אם ניטל רוב הכף שבת קיב. ציון ד דין טומאה בסנדל שנפגם
טומאת מקדש וקדשיו - הכפרה עליה
->אם אין בו ידיעה בתחילה ולא בסוף וסופו להוודע - האם מכפרים עליו שעירי הרגלים ושעירי ראשי חדשים או שעיר הנעשה בחוץ ויום הכיפורים שבועות ט: אחרי ציון א הכפרה כשאין ידיעה ואין סופו להוודע
טומאת מקדש וקדשיו - חיוב מלקות
->אם ידע שהוא במקדש והתרו בו שלא יטמא את עצמו ונטמא שבועות יז. ציון ב טימא עצמו במקדש במזיד
->אם ידע שהוא במקדש ונטמא שם במזיד והתרו בו שיצא ושהה פחות משיעור השתחוייה שבועות יז. ציון ב טימא עצמו במקדש במזיד
->אם נטמא בעזרה והתרו בו שיצא
->->אם השתחווה דרך יציאתו כלפי חוץ או כלפי פנים שבועות טז: ציון ה איזו שהייה מחייבת מלקות אצל הנטמא במקדש
->->אם יצא מהמקדש בדרך ארוכה שבועות טז: ציון ה איזו שהייה מחייבת מלקות אצל הנטמא במקדש
->->אם נטמא בשוגג ושהה שבועות טז: ציון ה איזו שהייה מחייבת מלקות אצל הנטמא במקדש
->->אם נשאר פחות משיעור שהייה שבועות טז: ציון ה איזו שהייה מחייבת מלקות אצל הנטמא במקדש
->->אם שהה כדי יציאה מהמקדש בדרך הקצרה או כדי כניסה ויציאה למקדש שבועות טז: ציון ה איזו שהייה מחייבת מלקות אצל הנטמא במקדש
->->האם שהיות מצטרפות שבועות טז: ציון ה איזו שהייה מחייבת מלקות אצל הנטמא במקדש
טומאת מקדש וקדשיו - חיוב קרבן (ראה גם: קרבן עולה ויורד)
->אם גם בסוף אינו יודע איזה קודש אכל, שלמים או חטאת שבועות יח: ציון ג ידע שנטמא ולא ידע במה
->אם גם בסוף אינו יודע מאיזה אב נטמא שבועות יח: ציון ג ידע שנטמא ולא ידע במה
->אם הוא באויר העזרה שבועות יז. ציון א נטמא ותלה עצמו באויר העזרה
->->אם היה טמא ותלה את עצמו באויר העזרה או שתלה את עצמו שם ואח"כ נטמא שבועות יז. ציון א נטמא ותלה עצמו באויר העזרה
->->אם כולו תלוי באויר העזרה או שעומד על הקרקע בחוץ וידו או מקצת גופו באויר העזרה שבועות יז. ציון א נטמא ותלה עצמו באויר העזרה
->->אם שהה שם כשיעור השתחוויה פחות משיעור שבועות יז. ציון א נטמא ותלה עצמו באויר העזרה
->אם ידע שהוא במקדש וטימא את עצמו במזיד והתחרט ואח"כ שכח שנטמא ונשאר במקדש ושהה פחות משיעור השתחויה שבועות יז. ציון ב טימא עצמו במקדש במזיד
->אם לא ידע שהוא במקדש וטימא את עצמו במזיד ואח"כ שכח שנטמא ושהה פחות משיעור השתחויה שבועות יז. ציון ב טימא עצמו במקדש במזיד
->בהעלם טומאה שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->בהעלם מקדש שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->התנאי לחיוב - שהיתה לו ידיעה מתחילה שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->->אם בשעת נגיעתו ידע שנגע בדבר טמא ושהוא נטמא ואח"כ נעלמו ממנו הלכות טומאה שבועות יד: ציון ד פרק א, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->אם היה לו ספק האם הוזכרה טומאה בתורה כלל שבועות יד: ציון ד פרק ב, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->אם חשב שאין שרץ מטמא שבועות יד: ציון ד פרק ב, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->אם ידע בשעת הנגיעה רק ששרץ מסוג הזה מטמא שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->->אם ידע רק שהנוגע בטומאה טמא שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->->אם ידע רק שלטמא אסור להיכנס למקדש ולאכול קדשים שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->->אם ידע שיש מקדש ולא ידע את מקומו שבועות יד: ציון ד פרק ג, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->->ונכנס למקום המקדש בהעלם טומאה או בהעלם מקדש שבועות יד: ציון ד פרק ג, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->אם ידע שנגע בשרץ ולמד שהשרץ הזה מטמא אבל לא ידע שטמא אסור בקודש ומקדש שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->->אם ידע שנטמא אבל לא ידע באיזה אב נטמא שבועות יח: ציון ג ידע שנטמא ולא ידע במה
->->אם יודע שנגע בדבר טמא ומסתפק אם נטמא בנגיעתו שבועות יד: ציון ד פרק א, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->אם לא ראה מעולם בשר קודש שבועות יד: ציון ד פרק ג, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->אם למד שהשרץ שנגע בו מטמא ושאסור לטמא להיכנס למקדש אבל לא ידע שנגע שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->->אם למד ששרץ מטמא ושלטמא אסור להיכנס למקדש ולאכול קדשים אבל לא יודע בשעת הנגיעה ששרץ מסוג זה מטמא שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->->אם נגע בשרץ והיה לו ספק אז אם שרץ מטמא או צפרדע מטמא שבועות יד: ציון ד פרק ב, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->->אם הסתפק בכך אחרי שנגע שבועות יד: ציון ד פרק ב, ד ספיקות בידיעות הטומאה
->->אם רק הרגיש שהוא נוגע בשרץ שבועות ב. ציון א החיוב בטומאת מקדש וקדשיו בתנאי שידע בתחילה
->חיוב מלך על טומאת מקדש וקדשיו סנהדרין יח. ציון ח עדותו של מלך
->על שהייה במקדש
->->אם השתחווה שבועות טז: ציון א אינו שהייה מחייבת קרבן אצל הנטמא במקדש
->->->בפישוט ידים ורגלים או בכריעה בעלמא שבועות טז: ציון א אינו שהייה מחייבת קרבן אצל הנטמא במקדש
->->->כלפי חוץ או כלפי פנים שבועות טז: ציון א אינו שהייה מחייבת קרבן אצל הנטמא במקדש
->->אם לא השתחווה שבועות טז: ציון א אינו שהייה מחייבת קרבן אצל הנטמא במקדש
->->שיעורה שבועות טז: ציון א אינו שהייה מחייבת קרבן אצל הנטמא במקדש
טומאת מת (ראה גם: גולל; דופק; טומאת אוהל)
->אבר מהמת - האם הוא מטמא משום אבר חולין קכט: ציון א טומאת אבר מאדם חי לעומת אבר מאדם מת
->->בשר ועצם כשעורה הפורשים מן האבר, האם מטמאים חולין קכט: ציון א טומאת אבר מאדם חי לעומת אבר מאדם מת
->איסור על כהן להיטמא למת (ראה: כהן)
->אשה שמת עוברה - האם היא טמאה חולין עא. ציון ה פרק ב טומאה בלועה וטהרה בלועה
->באדם שהותז ראשו חולין כא. ציון ט הותז הראש - לעניין טומאה
->->מעל מקום המפרקת והסימנים חולין כא. ציון ט הותז הראש - לעניין טומאה
->באדם שנחלק לשניים חולין כא. ציון ו אדם שגופו נחלק או שניטלה ירכו - לעניין טומאת מת
->באדם שניטלה ירכו, וטבורו חתוך או לא חולין כא. ציון ו אדם שגופו נחלק או שניטלה ירכו - לעניין טומאת מת
->באדם שנשברה מפרקתו חולין כא. ציון ט הותז הראש - לעניין טומאה
->->וחוט השדרה שלם או נפסק חולין כא. ציון ט הותז הראש - לעניין טומאה
->->ולא נחתך רוב הבשר חולין כא. ציון ג מפרקת שנשברה - לעניין טומאת מת
->->->באדם זקן חולין כא. ציון ג מפרקת שנשברה - לעניין טומאת מת
->->ונחתך רוב בשר והסימנים שלמים חולין כא. ציון ט הותז הראש - לעניין טומאה
->->ונחתכו הסימנים ורוב הבשר שלם חולין כא. ציון ט הותז הראש - לעניין טומאה
->->ע"י סכין או ע"י נפילה חולין כא. ציון ט הותז הראש - לעניין טומאה
->בהמה שעשו אותה גולל לקבר - האם הנוגע בה טמא סוכה כג: ציון ג בהמה כדופן לסוכה
->במשקה היוצא ממת חולין פז: ציון ד משקים היוצאים מן המת
->->אם יצא דרך שפופרת בלי לנגוע בו, או שנגע בו חולין פז: ציון ד משקים היוצאים מן המת
->->אם יצא שלא לרצון חולין פז: ציון ד משקים היוצאים מן המת
->בעור המת חולין קכב. ציון א עורות הנחשבים כבשר לעניין איסור ולעניין טומאה
->->מהתורה או מדרבנן חולין קכב. ציון א עורות הנחשבים כבשר לעניין איסור ולעניין טומאה
->->שעוּבד או שלא עוּבד חולין קכב. ציון א עורות הנחשבים כבשר לעניין איסור ולעניין טומאה
->בשדה בוכין
->->האם חוששים בה לטומאת אהל, מגע ומשא מו"ק ה: ציון כ שדה בוכין
->->זריעה ונטיעה בה מו"ק ה: ציון כ שדה בוכין
->->האם עפרה טהור מו"ק ה: ציון כ שדה בוכין
->->עשיית תנורים מעפרה לקודש מו"ק ה: ציון כ שדה בוכין
->האם טמא מת מטמא במשא חולין עא. ציון ה פרק א טומאה בלועה וטהרה בלועה
->האם כלי חרס מציל כלי שטף או בגדים מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
->->אם הוא שייך לעם הארץ או לחבר חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
->החלק הצלול בדם המת - האם הוא מטמא באוהל חולין פז: אחרי ציון ג משקה היוצא מן הדם לעניין אכילה ולעניין טומאה
->->אם יש בו גם רביעית דם גמור, או לא חולין פז: אחרי ציון ג משקה היוצא מן הדם לעניין אכילה ולעניין טומאה
->->אם יש בו רביעית מראה דם, או לא חולין פז: אחרי ציון ג משקה היוצא מן הדם לעניין אכילה ולעניין טומאה
->הנוגע בעובר אדם מת בתוך הרחם - האם נטמא, מדרבנן או מדאורייתא חולין עא. ציון ה פרק ב, ד טומאה בלועה וטהרה בלועה
->->אם נגע בו אחרי שהעובר הוציא את ידו חולין עא. ציון ה פרק ב טומאה בלועה וטהרה בלועה
->הצלה מטומאה ע"י כלי חרס המוקף צמיד פתיל אם ניקב ונפחת
->->אם מהנקב ולמטה לא נשאר שיעור כלי שבת צה: ציון א כלי חרס המוקף צמיד פתיל שניקב ונפחת
->->אם ניקב ממילא או בידי אדם שבת צה: ציון א כלי חרס המוקף צמיד פתיל שניקב ונפחת
->->אם נפחת רוב הכלי שבת צה: ציון א כלי חרס המוקף צמיד פתיל שניקב ונפחת
->->בנקב כזית וככונס משקה שבת צה: ציון א כלי חרס המוקף צמיד פתיל שניקב ונפחת
->->בנקב כמוציא רימון שבת צה: ציון א כלי חרס המוקף צמיד פתיל שניקב ונפחת
->->כלי גדול או כלי קטן שבת צה: ציון א כלי חרס המוקף צמיד פתיל שניקב ונפחת
->זמן ההזאה על טמא מת מגילה כ. ציון ג טבילת טמא מת בלילה
->חשש הימצאות בשר מת במקום שחולדה וברדלס מצויים פסחים ט. ציון ד בדיקה במדורות עכו"ם שיש בהם חולדה וחזיר
->חשש טומאת מת בכהן שהיה במקום שידוע שאישה הפילה נפל שמטמא, אם באותו מקום נמצאים חולדה וברדלס פסחים ט. ציון א טומאה במקום שחולדה וברדלס מצויים
->חשש לטומאת מת בתלוליות
->->בעיר הסמוכה לבית הקברות או שאינה סמוכה כתובות כ: ציון ב חשש טומאת מת בתלוליות
->->בעיר הסמוכה לדרך בית הקברות כתובות כ: ציון ב חשש טומאת מת בתלוליות
->->בתלוליות חדשות רחוקות מהעיר
->->->יותר משישים שנה אבל מישהו זוכר אותה כתובות כ: ציון ו משך הזמן שאדם זוכר עדות
->->->פחות מששים שנה כתובות כ: ציון ו משך הזמן שאדם זוכר עדות
->->בתלוליות ישנות רחוקות מהעיר כתובות כ: ציון ב חשש טומאת מת בתלוליות
->->->אם ידוע שמעולם לא היתה עיר קרובה לתל כתובות כ: ציון ב חשש טומאת מת בתלוליות
->->בתלוליות קרובות לעיר כתובות כ: ציון ב חשש טומאת מת בתלוליות
->טבילת טמא מת (ראה: טבילה)
->טומאת אהל, מגע ומשא בבתי גויים, מחשש שקברו בהם נפל פסחים ט. ציון ב טומאת מדורות עכו"ם
->כלי שיש לו חזקת טהרה לקודש או לאפר פרה - האם מציל אוכלים, משקים, כלי חרס, כלי שטף ובגדים, מטומאת מת חגיגה כב. ציון ט טומאת עם הארץ לגבי כלי חרס המציל מטומאת מת
->מי שספק אם נגע במת וא"כ לא יצא בפסח ראשון - האם חייב בפסח שני פסחים פח: ציון ח חמישה שנתערבו עורות פסחיהן
->עצם כשעורה מן המת
->->כשעורה לחה או יבשה יומא עט. בלי ציון טומאת עצם כשעורה
->->כשעורה עם קליפתה או בלי קליפתה יומא עט. בלי ציון טומאת עצם כשעורה
->רביעית דם הבאה משני מתים חולין עא. ציון ה פרק ד טומאה בלועה וטהרה בלועה
->של ארבע אמות של המת
->->אם המת מונח על המיטה ומוציאים אותו לקבורה סוטה מד. ציון א מת תופס ארבע אמות
->->אם יש גדר או חריץ בין המת לטהור סוטה מד. ציון א מת תופס ארבע אמות
->->->גובה המחיצות שנדרש סוטה מד. ציון א מת תופס ארבע אמות
->->במת שבקבר סוטה מד. ציון א מת תופס ארבע אמות
->->->אם יש מחיצה בצד אחד של הקבר או מכל צדדיו סוטה מד. ציון א מת תופס ארבע אמות
->->האם מטמאות או רק שאסור לכהן להיכנס לשם סוטה מד. ציון א מת תופס ארבע אמות
->של חצר שלפני מערת קבורה סוטה מד. ציון ב דין חצר הקבר
->->אם החצר מגולה או מקורה סוטה מד. ציון ב דין חצר הקבר
->->אם החצר מוקפת מארבע או משלוש רוחותיה במערות קבורה סוטה מד. ציון ב דין חצר הקבר
->->אם יש לחצר פתח מהצד או מלמעלה סוטה מד. ציון ב דין חצר הקבר
->->בחצר קטנה סוטה מד. ציון ב דין חצר הקבר
טומאת עבודה זרה
->אבניו, עציו ועפרו של בית עבודה זרה שנהרס שבת פב: ציון ב טומאת עבודה זרה אינה לאיברים; שבת פג. ציון א הטומאה במשמשי עבודה זרה
->באבני כותל שהיה בין ישראל לבין בית ע"ז ונפל ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית עבודה זרה ונפל
->ביטול ע"ז מטהר אותה
->->בכלי תקרובת עבודה זרה ע"ז נב. ציון ט אימתי הביטול מועיל לטהר עבודה זרה מטומאתה
->->במשמשי עבודה זרה ע"ז נב. ציון ט אימתי הביטול מועיל לטהר עבודה זרה מטומאתה
->->בעבודה זרה של גויים או של ישראל ע"ז נב. ציון ט אימתי הביטול מועיל לטהר עבודה זרה מטומאתה
->->בתקרובת אוכלים ע"ז נב. ציון ט אימתי הביטול מועיל לטהר עבודה זרה מטומאתה
->בשברי משמשי ע"ז ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית עבודה זרה ונפל
->האם היא מטמאה לאברים ע"ז מז. ציון י בית שהיה סמוך לבית עבודה זרה ונפל
->טומאת משא שבת פב: ציון ג עבודה זרה אינה מטמאת במשא
->טומאת משמשיה שבת פג. ציון א הטומאה במשמשי עבודה זרה
->->אם התפרקו שבת פג. ציון א הטומאה במשמשי עבודה זרה
->->האם הם מטמאים במשא שבת פג. ציון א הטומאה במשמשי עבודה זרה
->->האם הם מטמאים לאיברים שבת פג. ציון א הטומאה במשמשי עבודה זרה
->->טומאת עפר שהוא ממשמשי עבודה זרה שבת פג. ציון א הטומאה במשמשי עבודה זרה
->משמש עבודה זרה שנשבר וחזר וריתכו - האם חוזרת לו טומאה ישנה
->->אם תיקן את הכלי לצורך ע"ז או לצורך עצמו ע"ז נב. ציון ז טומאה ישנה בטומאות דרבנן
->->בכלי מתכת או בכלי זכוכית ע"ז נב. ציון ז טומאה ישנה בטומאות דרבנן
->של אבנים שהן עבודה זרה עצמה שבת פג. ציון א הטומאה במשמשי עבודה זרה
טומטום
->אשת כהן טומטום - האם אוכלת תרומה יבמות עב. ציון ד טומטום כמאכיל בתרומה
->->אם ביציו ניכרות או שאין ניכרות יבמות עב. ציון ד טומטום כמאכיל בתרומה
->האם הוא חייב לברך על ישיבה בסוכה סוכה מז. ציון א מצות הישיבה בסוכה ביום שמיני עצרת
->האם הוא מברך על מצווה שהוא מקיים מספק שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->לעניין ראייה ברגל
->->האם הוא חייב מדרבנן חגיגה ד. לפני ציון ג הפטור של טומטום ממצות ראייה
->->שביציו מבחוץ חגיגה ד. לפני ציון ג הפטור של טומטום ממצות ראייה
->->האם יכול (או חייב) להביא על תנאי שאם הוא זכר יחשב לו כעולת ראייה ואם הוא נקבה תחשב עולת נדבה חגיגה ד. לפני ציון ג הפטור של טומטום ממצות ראייה
->שביציו ניכרות - האם חייב לקרוע ולמול יבמות עב. ציון ד טומטום כמאכיל בתרומה
->שנתקדש - האם צריך גט יבמות עב. ציון ט טומטום שנתקדש
->שקידש - האשה צריכה גט יבמות עב. ציון ט טומטום שנתקדש
טועה בדבר מצוה (ראה: טעות)
טוען ונטען (ראה: טענות)
טוען טענת גנב (בשומר)
->אחרי שטען שאבד ונשבע ב"ק קז: ציון א גדרים בחיוב כפל בטוען טענת גנב; ב"ק קח. ציון א תשלום חומש במקום כפל ולהיפך; ב"ק קח. ציון ב תשלום כפל וחומש בשני שותפים
->אחרי ששלח בה יד ב"ק קז: ציון א גדרים בחיוב כפל בטוען טענת גנב
->אם המפקיד קטן ב"ק קו: ציון ג חיובי ממון ושבועה כשהתובע קטן
->אם טט"ג ונשבע ובאו עדים ושוב טט"ג ונשבע ובאו עדים - האם משלם כפל פעמיים
->->אם בינתיים ב"ד חייב אותו כפל או לא ב"ק קח. ציון ג התשלום של חומש וכפל בפעמיים
->->אם בינתיים ביקש ממנו המפקיד לחזור ולשמור או לא ב"ק קח. ציון ג התשלום של חומש וכפל
->אם נשבע כשהיה חשוד לשבועה מדרבנן ב"ק קח. ציון ג פסקה ד התשלום של חומש וכפל בפעמיים ושלש
->אם קפץ ונשבע מעצמו ב"ק קח. ציון ג פסקה ד התשלום של חומש וכפל בפעמיים ושלש
->בזמן הזה
->->האם ב"ד מחייב את הקרן ב"ק קז: ציון א גדרים בחיוב כפל בטוען טענת גנב
->->האם מועילה תפיסה לגבי הכפל ב"ק קז: ציון א גדרים בחיוב כפל בטוען טענת גנב
->על דבר שאינו מסוים ב"ק סד: בלי ציון דבר שאינו מסוים לענין כפל ושבועה
->שומר אבידה הטוען טענת גנב ונשבע ונמצאה בידו - האם חייב כפלב"ק נו: ציון ו שומר אבידה
->->אם טען טענת לסטים מזויין ב"ק נו: ציון ו שומר אבידה
->שני שומרים שטענו טענת גנב ואחד הודה ובאו עדים שהשני גנבו - האם השני חייב כפל ב"ק קח. ציון ב תשלום כפל וחומש בשני שותפים
->->אם העדים באו לפני הודאת הראשון ב"ק קח. ציון ב תשלום כפל וחומש בשני שותפים
טורח נבילה
->מי צריך להעלות מבור נבילת בהמה שנפלה לתוכו - הניזק או המזיק ב"ק יא. ציון א טורח הנבילה
טחול - טריפות בו
->בהמה עם שני טחולים חולין נח: ציון ג פרק ה כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->אם הם מחוברים במקום עוביים חולין נח: ציון ג פרק ה כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->שיש עליו כמין דד חולין נח: ציון ג פרק ד כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->שנחתך חולין נה: ציון א טחול שניטל, ניקב או נחתך
->שניטל חולין נה: ציון א טחול שניטל, ניקב או נחתך
->שניקב
->->בחלקו העבה או בחלקו הדק חולין נה: ציון א טחול שניטל, ניקב או נחתך
->->בנקב שאינו מפולש ונשאר כעובי דינר זהב חולין נה: ציון א טחול שניטל, ניקב או נחתך
טיט
->גירוד טיט מנעל בשבת (ראה: נעל)
->קינוח טיט שעל הרגל בכותל או בקרקע בשבת שבת קמא. ציון ו קינוח הטיט שעל הרגל
->->במקום מצווה שבת קמא. ציון ו קינוח הטיט שעל הרגל
טל
->הזכרתו בימות החמה או בימות הגשמים תענית ג. ציון ה טעות בהזכרת רוח גשם וטל
->->הדין אם לא הזכיר תענית ג. ציון ה טעות בהזכרת רוח גשם וטל
טלטול (ראה גם: אפר; עפר)
->ביום חול, באיסורי אכילה ואיסורי הנאה ביצה ב. ציון א פסקה ד איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->בשבת וביו"ט (ראה: מוקצה)
->טלטול דבר מותר שלא לצורך כלל בשבת או ביו"ט ביצה ב: ציון ב פסקה א איסור טלטול, מוקצה ונולד ביום טוב
טלטול מן הצד
->במת (ראה: מת)
->טלטול בגופו, כגון לנענע קש שעל המיטה בגופו לשימוש במיטה שבת מג: ציון ב טלטול מת המונח בחמה
->->לצורך דבר האסור שבת מג: ציון ב טלטול מת המונח בחמה
->לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור שבת מג: ציון ב טלטול מת המונח בחמה
->ניעור קש שעל מיטה או הפלת מעות שעל כר שבת מג: ציון ב טלטול מת המונח בחמה
טלית (ראה גם: ציצית)
->קיפולה בשבת שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->->בטלית המיוחדת לשבת שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->->בטלית שאולה שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
->השואל טלית מאחר - חיובו להחזירה מקופלת שבת קיג. ציון ט קיפול בגדים בשבת
טמא (אדם טמא)
->מי שהיה טהור ביום הראשון ונטמא בשאר הימים - האם הוא חייב להביא קרבן בשאר הימים חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->מי שהיה טמא ביו"ט הראשון ואח"כ נטהר - האם הוא חייב או רשאי להביא עולת ראייה וחגיגה אז חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->בטומאה דאורייתא או דרבנן חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->אם נטמא בלילה הראשון חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->->אם חל יום טוב ראשון בשבת חגיגה ט. ציון ד תשלומין למי שלא היה ראוי לקרבן ביום הראשון
->שאכל בשר קדש סנהדרין פג. ציון ו כהן טמא שאכל תרומה
->שאכל קדשים לפני זריקת הדמים מכות יד: ציון ג טמא שנגע ואכל קדשים ותרומה
->שאכל תרומה
->->האם הוא חייב כרת או מלקות סנהדרין פג. ציון ו כהן טמא שאכל תרומה
->->בתרומה טמאה או טהורה סנהדרין פג. ציון ו כהן טמא שאכל תרומה
->->על איזו כמות חייב סנהדרין פג. ציון ו כהן טמא שאכל תרומה
->שנגע בקדשים או בתרומה - האם לוקה מכות יד: ציון ג טמא שנגע ואכל קדשים ותרומה
->ששחט קדשים - האם שחיטתו כשרה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->->אם שחט בסכין ארוכה סוטה כח. ציון ג ספק סוטה וספק טומאה
->ששימש במקדש - קנאין פוגעים בו ופוצעים את מוחו סנהדרין פג. ציון י טבול יום ששימש
->->באיזה עבודה סנהדרין פא: ציון כ כהן ששימש בטומאה
->->מי רשאי לפגוע סנהדרין פא: ציון כ כהן ששימש בטומאה
->->האם מצוה לקנאים לפגוע בו סנהדרין פא: ציון כ עבריינים שקנאין פוגעים בהם
טמא מת
->האם רשאי להיכנס למחנה לויה פסחים סז. ציון ב טמא מת במחנה לויה
טמון באש
->אם אין עדים על הדברים הטמונים - האם הניזק נאמן בשבועה (על דבר שדרכו להיות שם או שאין דרכו) ב"ק סא: ציון ד טמון באש
->בדבר שדרכו להיות טמון או שאין דרכו להיות טמון ב"ק סא: ציון ד טמון באש
->דבר הנמצא סמוך לגדיש - האם נחשב טמון ב"ק סא: ציון ה המצית גדיש והיו בו עבד וגדי
->המדליק בתוך של חברו ושרף דברים טמונים - האם חייב ב"ק סא: ציון ד טמון באש
->->בדבר שדרכו להיות שם או שאין דרכו להיות שם ב"ק כג. ציון א אשו משום חציו; ב"ק סב. ציון ח המזיק ולא ידוע מה הזיק
->->במה שנשרף אחרי שכלו חציו ב"ק סב. ציון ח המזיק ולא ידוע מה הזיק
->המדליק בתוך שלו ושרפה דברים בבית חבירו - האם פטור מטעם טמון ב"ק סא: ציון ד טמון באש
->המכסה קמת חבירו ובכך נפטר המדליקהּ מטעם טמון ב"ק נו. ציון א הכופף קמתו של חבירו
טעות (ראה גם: אונאה; ברכה, טעות; דיין שטעה; נדרי שגגות; שומא בטעות; תוך כדי דיבור)
->במכר (ראה: מקח טעות)
->בנזירות, כגון שהתברר שלפני שנזר נגנבה בהמה שסמך עליה לקרבנו נדרים כה: ציון א נדרי שגגות
->בשומה (ראה: שומה)
->בתאריך שטר או גט - עד כמה טוענים להכשירו סנהדרין מ. ציון ח טעותם של עדים בעיבור החודש
->האומר "איני נושא את פלונית כעורה" והתברר שהיתה נאה אז נדרים סו. ציון ו התולה נדרו בדבר והשתנה
->->אם אמר "שהיא כעורה" נדרים סו. ציון ו התולה נדרו בדבר והשתנה לאחר הנדר
->האוסר על עצמו לשאת אשה כי אביה רע ונודע שמת או עשה תשובה נדרים סה. ציון ב פתחי נדרים שנראים כתלויים בנולד
->הבקי בדיני איסור והיתר ולא נטל רשות מהנשיא להורות בהם וטעה - האם חייב לשלם סנהדרין ה: לפני ציון ה רשות בהוראת איסור והיתר
->הדליק נרות מבעוד יום בטעות
->->האם צריך לחזור ולהתפללברכות כז: ציון ו קבלת שבת בטעות בציבור וביחיד
->->האם אסור במלאכהברכות כז: ציון ו קבלת שבת בטעות בציבור וביחיד
->היתר נדרי זרוזין מצד נדר טעות נדרים כ: ציון ח נדרי זרוזין; נדרים כד. ציון ד סוגים שונים של נדרי זרוזין
->הקמת נדר בטעות (ראה: קיום)
->התפלל ערבית ביום מפני שסבר שכבר חשכה - האם צריך לחזור ולהתפלל ברכות כז: ציון ו קבלת שבת בטעות בציבור וביחיד
->טעה או השמיט ברכה בתפילה - האם הוא חוזר למקום שטעה
->->בשליח ציבור ברכות כט. ציון א סילוק שליח ציבור שטעה
->->ביחידברכות כט. ציון א סילוק שליח ציבור שטעה
->טעה והתפלל תפילת ליל שבת ביום מפני שסבר שכבר חשכה
->->האם צריך לחזור ולהתפללברכות כז: ציון ו קבלת שבת בטעות בציבור וביחיד
->->האם אסור במלאכהברכות כז: ציון ו קבלת שבת בטעות בציבור וביחיד
->->->ביחיד ובציבורברכות כז: ציון ו קבלת שבת בטעות בציבור וביחיד
->מחילה בטעות (ראה: מחילה בטעות)
->עדים שסותרים את עצמם - עד כמה תולים זאת בטעות סנהדרין מ. ציון ח טעותם של עדים בעיבור החודש
->->לגבי היום בחודש או היום בשבוע סנהדרין מ. ציון ח טעותם של עדים בעיבור החודש
->->בקידוש החודש סנהדרין מ. ציון ח טעותם של עדים בעיבור החודש
->->בדיני ממונות ובדיני נפשות סנהדרין מ. ציון ח טעותם של עדים בעיבור החודש
->->לגבי שעת המעשה סנהדרין מ. ציון י טעות בשעות
->קנין בטעות - האם מועיל מפני שדברים שבלב אינם דברים ב"מ סו: ציון ה פסקה ד מחילה בטעות
->ש"צ שטעה - האם מסלקים אותו
->->בברכת המינים או בברכת תחית המתים ברכות כט. ציון א סילוק שליח ציבור שטעה
->->בברכת בונה ירושלים ברכות כט. ציון א סילוק שליח ציבור שטעה
->->בשאר ברכות ברכות כט. ציון א סילוק שליח ציבור שטעה
->של דיין (ראה: דיין, שטעה)
->קריעה על מת בטעות (ראה: קריעה)
טעות בדבר מצוה
->הטועה בדבר מצוה ועבר עבירה - האם חייב חטאת פסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->->בשוחט פסח בשבת, ונמצא טריפה בסתרפסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->->בשוחט פסח לשם קרבן ציבור בשבתפסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->->בשוחט קרבן לשם פסח בשבתפסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->->בשוחט קרבן לשם קרבן ציבור בשבתפסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->העושה עבירה שחיובה כרת מתוך טעות בדבר מצוה - האם חייב חטאת סוכה מב. אחרי ציון ד טועה בדבר מצוה
טעות בדבר משנה
->בב"ד שקיבל עדים שלא בפני בעל דין ב"ק קיב: ציון ג פסקה ד קבלת עדים שלא בפני בעל דין
טעימה
->בתענית ברכות יד. ציון ג ברכה על טעימה
->->איזו טעימה מותרתברכות יד. ציון ד טעימה בתענית
->->בטועם ופולט או טועם ובולעברכות יד. ציון ד טעימה בתענית
->->איזה שיעור מותרברכות יד. ציון ד טעימה בתענית
->->בתענית ציבור ובתענית יחידברכות יד. ציון ד טעימה בתענית
->->ביום הכיפורים ובתשעה באב ברכות יד. ציון ד טעימה בתענית
->האם הטועם צריך לברךברכות יד. ציון ד טעימה בתענית
->->בטועם ופולט או טועם ובולעברכות יד. ציון ג ברכה על טעימה
->->בטעימה למטרות שונותברכות יד. ציון ג ברכה על טעימה
->->שיעור הטעימהברכות יד. ציון ג ברכה על טעימה
->לפני תפילת מנחה או מוסף ברכות כח: ציון ג טעימה לפני מוסף ולפני מנחה
טעינה (המצוה לעזור לטעון) (ראה גם: פריקה וטעינה)
->האם מותר לתבוע שכר עבורה
->->אם התבטל ממלאכתו לצורך זה או לא התבטל ב"מ לב. ציון כ פריקה בחינם וטעינה בשכר
->->קבלת שכר על ליווי הבהמה אחרי שטען ב"מ לג. ציון ב מדדה עמו עד פרסה
->עד כמה חייב ללוות את הבהמה אחרי שטען - פרסה או מיל ב"מ לג. ציון ב מדדה עמו עד פרסה
טעם כעיקר (ראה גם: תערובת)
->איסור חם שנגע בהיתר צונן פסחים עה: ציון ב הפסח שנגע בחרסו ונטף מחלבו
->האם חובה לשרוף מה שבלע טעם קדשים פסולים פסחים עה: ציון ב הפסח שנגע בחרסו ונטף מחלבו
->כדי נטילה - בצלייה, באוכל כחוש או שמן פסחים עו. ציון א תתאה גבר
->כדי קליפה
->->בבשר חם שנופל לחלב צונן - "קליפת" החלב פסחים עו. ציון א תתאה גבר
->->האם שיעור זה הוא מעיקר הדין או רק חומרא פסחים עו. ציון א תתאה גבר
->לעניין מלקות ע"ז סז. ציון ד טעם כעיקר
->מדאורייתא או מדרבנן ביצה לח: ציון א פסקה א-ג ביטול ברוב
->->אם יש כזית בכדי אכילת פרס או אין ביצה לח: ציון א פסקה א-ג ביטול ברוב
->מהתורה או מדרבנן ע"ז סז. ציון ד טעם כעיקר
->שתי חתיכות של בשר וחלב או של איסור והיתר הנוגעות זו בזו מהצד - האם אוסרות זו את זו פסחים עו. ציון א תתאה גבר
->תתאה גבר - באיסור והיתר, באוכלים ובכלים פסחים עו. ציון א תתאה גבר
טעמא דקרא
->בטעם מסתבר שמשתמע מהפסוק יומא מב: ציון ו האיסור להוציא בהמה אחרת עם הפרה האדומה
->האם דורשים "טעמא דקרא" בדבר הנלמד בהלכה למשה מסיני שבת עט: ציון ב על מה כותבים תפילין
->האם דורשים טעמא דקרא נדרים עג. ציון ג הפרה לשתי נשיו כאחת
->האם דורשים טעמא דקרא סנהדרין טז: ציון ו אין עושים שלוש ערים נדחות; סנהדרין טז: ציון ט אין עושין עיר הנידחת בספר
->האם מותר לתת טעם למצוות ולפסוק על פיו ברכות לג: ציון ג האומר "על קן ציפור יגיעו רחמך"
טעמי המקרא
->האם אחרי "ויעלו עולות" (שמות כד, ה) יש אתנחתא או טעם שאינו מפסיק חגיגה ו: בלי ציון העולות שהקריבו נערי בני ישראל - כבשים או פרים
->לימוד הלכה מפיסוק הטעמים שלנו חגיגה ו: ציון א העולות שהקריבו נערי בני ישראל - כבשים או פרים
טענו חיטים והודה לו בשעורים
->אם הנתבע יודע שהוא חייב שעורים ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->אם עדים מעידים שהוא חייב שעורים ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->אם תבע מנה בעבד גדול והודה בחמישים עבור עבד קטן ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
->אם תפס התובע את השעורים ב"ק לה: ציון ב טענו חיטים והודה לו בשעורים
טענות
->ברי ושמא (ראה: ברי ושמא)
->דבר שידוע שהיה של ראובן ועכשו הוא ביד שמעון - האם שמעון נאמן לומר "לקוחה היא בידי"
->->אם יש עדים שראובן הפקידוֹ אצל שמעון ב"ק קיב. ציון ב יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->->אם יש עדים ששמעון (או אביו) גזָלוֹ מראובן ב"ק קיב. ציון ב יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->->בדברים העשויים להשאיל ולהשכיר ב"ק קיב. ציון ב יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->חזרה מטענה לטענה אחרת, מפטור לפטור ב"מ ג. ציון ג פסקה ה השבועה בעדים המעידים במקצת הטענה
->טענת פרעון
->->אחרי שב"ד פסק "חייב אתה ליתן לו" או "צא תן לו"
->->->אם הלווה מציית לדין או אינו מציית ב"מ יז. ציון א גדרים בחוב לאחר שנתחייב בבי"ד
->->->אם הלווה ציית לדין רק לאחר ששלחו והביאוהו ב"מ יז. ציון א גדרים בחוב לאחר שנתחייב בבי"ד
->->->אם כתבו את פסק הדין ב"מ יז. ציון א גדרים בחוב לאחר שנתחייב בבי"ד
->->בתוך זמנו, בסתם הלוואה או בסתם שכירות ב"מ קב: ציון ד שוכר אומר 'נתתי' ומשכיר אומר 'לא נטלתי'
->יורשי גזלן הטוענים ברי שאביהם השיב (ראה: גזלן)
->לווה שאומר (בלי שהמלווה תבע אותו) שאינו יודע אם לווה בכלל או שמודה שלווה אבל אינו יודע אם פרע - האם חייב לצאת ידי שמים ב"ק קיח. ציון ט פסקה ב ברי ושמא
->לווה שמכר שדה באחריות ובא המלווה לטרוף מהלוקח - האם הלווה חייב לטעון בשבילו ב"ק ח: ציון י טענת המוכר כנגד בע"ח שגובה מהלוקח
->מי שחטף חפץ בפני עד ומודה שחטף אך טוען שאת שלו חטף - האם הוא נאמן שבועות לב: ציון ד פרק א נסכא דרבי אבא; שבועות מז. ציון ב פרק ג הדין כששניהם חשודים על השבועה
->->אם בתחילה טען שלא חטף ורק אחרי שהעד העיד, הודה שחטף שבועות לב: ציון ד פרק א נסכא דרבי אבא
->->אם העד מעיד גם שהחפץ אינו של החוטף שבועות לב: ציון ד נסכא דרבי אבא
->->אם יש עדים שראו את החפץ בידו גם בשעת הדיון בב"ד או שאנו רואים שהוא בידו שבועות לב: ציון ד פרק ב נסכא דרבי אבא
->->דין יורשי הנתבע שבועות לב: ציון ד נסכא דרבי אבא
->->האם הוא חייב שבועה שבועות לב: ציון ד נסכא דרבי אבא
->מי שחטף חפץ בפני עד ומודה שחטף אך טוען שהתובע חייב לו חוב בשיעור החפץ - האם הוא נאמן שבועות לב: ציון ד פרק א נסכא דרבי אבא
->מי שראוהו יוצא מבית של אחר עם כלי וטוען שקנאו, ובעל הבית טוען שהוא שלו - מי נאמן
->->אם בעה"ב אינו עשוי למכור את כליו שבועות מו: ציון א פרק א-ג המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->אם בעה"ב טוען שגנב את הכלי שבועות מו: ציון א פרק ב-ג המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->אם בעה"ב טוען שהשאיל לו את הכלי שבועות מו: ציון א פרק א המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->אם הוא מוחזק ומפורסם כגנב שבועות מו: ציון א פרק ב-ג המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->אם הוא צנוע ודרכו להטמין כלים שאחרים אינם רגילים להטמין שבועות מו: ציון א פרק א המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->->בדבר שאפילו הוא אין דרכו להטמין שבועות מו: ציון א פרק א המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->אם הכלי היה טמון תחת כנפיו או מגולה שבועות מו: ציון א פרק א המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->אם נטל את הכלי בפני בעל הבית או שלא בפניו שבועות מו: ציון א פרק ה המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->בדבר שדרך להטמין או בדבר שאין דרך להטמין שבועות מו: ציון א פרק א-ג המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->בדבר שעשוי להשאיל ולהשכיר או שאינו עשוי שבועות מו: ציון א פרק א-ג המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
->->->דבר שהתובע נוהג להשאיל שבועות מו: ציון ב הגדרת הכלים שעשויים להשאיל ולהשכיר
->->->דבר שנוהגים להשאיל שבועות מו: ציון ב הגדרת הכלים שעשויים להשאיל ולהשכיר
->->->דבר שתחילת עשייתו היא כדי להשאיל ולהשכיר שבועות מו: ציון ב הגדרת הכלים שעשויים להשאיל ולהשכיר
->->->ספר יקר כגון ספר תורה שבועות מו: ציון ב הגדרת הכלים שעשויים להשאיל ולהשכיר
->->->ספר שאינו יקר כגון ספרי גמרות ופירושים שבועות מו: ציון ב הגדרת הכלים שעשויים להשאיל ולהשכיר
->->->ספר שלומדים בו תדיר או שאין אדם עשוי ללמוד בו תדיר שבועות מו: ציון ב הגדרת הכלים שעשויים להשאיל ולהשכיר
->->חיוב בעה"ב להישבע - בנקיטת חפץ או בשבועת היסת שבועות מו: ציון א פרק ד המוציא כלים מבית חבירו וטוען שקנאם
טענינן (בית דין טוען טענות לטובת בעל דין)
->טענת השבעה או השטאה, לבטל את הודאת הנתבע סנהדרין כט. ציון ס האם טוענים לאדם לבטל הודאתו
->->ליתומים סנהדרין כט. ציון ס האם טוענים לאדם לבטל הודאתו
->למי שהודה שיש לו חוב וכופר בו סנהדרין כט: ציון א מי שהודה וחזר וטען שלא היו דברים מעולם
->למי שהודה שיש לו חוב וכופר בהודאה סנהדרין כט: ציון א מי שהודה וחזר וטען שלא היו דברים מעולם
טענינן ליתומים
->האם ב"ד טוען להם טענת השבעה סנהדרין כט: ציון ד אדם עשוי שלא להשביע את בניו
->->לבטל את הודאת אביהם סנהדרין כט: ציון ד אדם עשוי שלא להשביע את בניו
->האם ב"ד טוען להם טענת השטאה, אם אביהם הודה סנהדרין כט. ציון ס האם טוענים לאדם לבטל הודאתו
->טוענים טענות לטובת יתומים
->->אם יש להם אפוטרופוס כתובות קט: לפני ציון ו מי טוען ליורשים כשיש אפוטרופוס
->->->אם האפוטרופוס טען טענת ברי - האם בית דין יכול לטעון עבורם טענה אחרת כתובות קט: לפני ציון ו מי טוען ליורשים כשיש אפוטרופוס
->->->אפוטרופוס שמינה אבי היתומים או שמינה בית דין כתובות קט: לפני ציון ו מי טוען ליורשים כשיש אפוטרופוס
->->בגביית יתומי המלווה אחרי שביעית - האם טוענים להם שאביהם עשה פרוזבול כתובות פח. ציון א פרק ב גביית יתומים מן היתומים
->->->אם הם תובעים את הלווה או את יורשיו כתובות פח. ציון א פרק ב גביית יתומים מן היתומים
->->טענה שאינה שכיחה כתובות פה: ציון א באלו תנאים מוציאים פיקדון שנמצא ביד יתומים; כתובות קט: לפני ציון ו מי טוען ליורשים כשיש אפוטרופוס
->->->אם האפוטרופוס טוען אותה - האם טענתו מתקבלת כתובות קט: לפני ציון ו מי טוען ליורשים כשיש אפוטרופוס
->טענה הרחוקה מהדעת או טענת "נאנסו" ב"ק קיב. ציון ב פסקה ב יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->ליתומים של גזלן - טענה שאביהם (או הם) כבר השיב את הגזילה או קנאה מהנגזל
->->אם יש עדי גזילה או אין ב"ק קיב. ציון ב פסקה ב יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->->אם נראתה הגזילה ביד הגזלן בשעת מיתתו או לא ב"ק קיב. ציון ב פסקה ב יורשי גזלן
->ליתומים של שומר - טענה שאביהם קנה את הפקדון
->->אם האב היה עשיר או לא ב"ק קיב. ציון ב פסקה ב יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
->->אם יש עדים על ההפקדה או אין ב"ק קיב. ציון ב פסקה ב יורשי גזלן שטוענים שאביהם שילם
טענת בתולים (בעל הטוען שאשתו לא היתה בתולה)
->אם היא אומרת "בתולה נשאתני" והוא אומר "אלמנה נשאתיך"
->->אם גדול מעיד שראה בקטנותו שיצאה בהינומא וראשה פרוע כבתולה
->->->לבדו כתובות כח. ציון כ גביית כתובה על פי עד שראה בקטנותו
->->->עם עד אחר כמותו כתובות כח. ציון כ גביית כתובה על פי עד שראה בקטנותו
->->->עם עד אחר שראה בגדלותו כתובות כח. ציון כ גביית כתובה על פי עד שראה בקטנותו
->->אם תפסה מטלטלין לכתובתה כתובות טו: ציון ו היא אומר "בתולה נשאתני" והוא אומר 'אלמנה נשאתיך'
->->במקום שאין כותבים כתובה או במקום שכותבים כתובה ואבדה כתובות טו: ציון ו היא אומר "בתולה נשאתני" והוא אומר 'אלמנה נשאתיך'
->->האם הוא חייב לישבע כתובות טו: ציון ו היא אומר "בתולה נשאתני" והוא אומר 'אלמנה נשאתיך'
->->->שבועה מהתורה או שבועת היסת כתובות טו: ציון ו היא אומר "בתולה נשאתני" והוא אומר 'אלמנה נשאתיך'
->אם היא אומרת "בתולה נשאתני", והבעל מת
->->אם היורשים טוענים טענת שמא שנישאת אלמנה כתובות טו: ציון ו היא אומר "בתולה נשאתני" והוא אומר 'אלמנה נשאתיך'
->->האם בית הדין טוען ליורשים שנישאת אלמנה כתובות טו: ציון ו היא אומר "בתולה נשאתני" והוא אומר 'אלמנה נשאתיך'
->אם התייחדו בין השידוכין לארוסין - האם יש לו טענת בתולים להפסיד כתובתה כתובות יב. ציון א המתייחד לפני הנישואין אין לו טענת בתולים
->->בזמן הזה כתובות יב. ציון א המתייחד לפני הנישואין אין לו טענת בתולים
->אם התייחדו לפני הנישואין אחרי הארוסין - האם יש לו טענת בתולים
->->אם אכל אצל ארוסתו כתובות יב. ציון א המתייחד לפני הנישואין אין לו טענת בתולים
->->להפסיד כתובתה או לאוסרה עליו כתובות יב. ציון א המתייחד לפני הנישואין אין לו טענת בתולים
->באיילונית כתובות לו. ציון ד טענת בתולים בסומא ובאיילונית
->באשה שנכנסה לחופה ונתאלמנה או נתגרשה מן הנישואין ונמצאת בעולה כתובות יא: ציון ה הנושא אשה שנכנסה מקודם לחופה ולא נסתרה עם הראשון
->->אם יש עדים שלא נסתרה כתובות יא: ציון ה הנושא אשה שנכנסה מקודם לחופה ולא נסתרה עם הראשון
->->אם קידש ובעל מיד או לא בעל מיד כתובות יא: ציון ה הנושא אשה שנכנסה מקודם לחופה ולא נסתרה עם הראשון
->בבוגרת - טענת דמים או טענת פתח פתוח כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->בחור שטוען טענת פתח פתוח
->->האם מלקים אותו כתובות י. ציון ד טענת בתולים בבחור ובנשוי
->->האם נאמן לאוסרה עליו או להפסידה כתובתה כתובות י. ציון ד טענת בתולים בבחור ובנשוי
->בחרשת ובשוטָה
->->אם אביה קיבל קידושין עבורה בקטנותה כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->->אם הבעל כתב לה כתובה מרצונו כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->->אם היתה פקחת בשעת הקידושין ואח"כ נתחרשה כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->->אם כנס אותה כשהיא חרשת ואח"כ נתפקחה כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->במוכת עץ - טענת דמים או טענת פתח פתוח כתובות לו. ציון ג טענת בתולים וקנס בחרשת, שוטה, בוגרת, ומוכת עץ
->בעיוורת כתובות לו. ציון ד טענת בתולים בסומא ובאיילונית
->האם אפשר לטעון אותה (לענין הפסד כתובה או לענין שאסורה לו) -
->->אחרי שלושים יום או כמה שנים יבמות קיא: ציון כ עד מתי יכול אדם לטעון טענת בתולים
->->אם כבר נסתרה עמו יבמות קיא: ציון כ עד מתי יכול אדם לטעון טענת בתולים
->->->אם טוען שלא בא עליה מיד כשנסתרה עמו יבמות קיא: ציון כ עד מתי יכול אדם לטעון טענת בתולים
->->->אם לא ידוע אם נסתרה יבמות קיא: ציון כ עד מתי יכול אדם לטעון טענת בתולים
->->אם לא טען בהזדמנות הראשונה יבמות קיא: ציון כ עד מתי יכול אדם לטעון טענת בתולים
->האם אשת ישראל נאסרת לבעלה בטענת בתולים כתובות ט. ציון א טענת בתולים באשת ישראל - ספק ספקא
->האם הקידושין בטלים או שרשאי להמשיך ולקיימה כתובות י. ציון א טענת בתולים לענין הפסד כתובה
->->האם צריך לכתוב לה כתובת מנה של בעולה או מאתיים של בתולה כתובות י. ציון א טענת בתולים לענין הפסד כתובה
->הנושא אשה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה
->->אם היא טוענת שנאנסה לאחר הארוסין - האם נאמנת כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה
->->->אם נאנסה ברשות אביה כתובות עה. ציון כ נמצאו בה מומים בבית אביה או בבית בעלה
->->האם יש לה כתובה כתובות יא: ציון ג הכונס בחזקת בתולה ונמצאת שאינה בתולה
->->->אם היא אומרת שלא היתה בעולה כתובות יא: ציון ג הכונס בחזקת בתולה ונמצאת שאינה בתולה
->->->אם היתה נשואה ונתגרשה או נתאלמנה מהנישואין כתובות יא: ציון ה הנושא אשה שנכנסה מקודם לחופה ולא נסתרה עם הראשון
->->->מנה או מאתיים כתובות יא: ציון ה הנושא אשה שנכנסה מקודם לחופה ולא נסתרה עם הראשון
->טענת "פתח פתוח מצאתי"
->->אם אינו בטוח בטענתו כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->אם היא טוענת שהיא מוכת עץ כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->אם היא מודה שנבעלה אך טוענת שאינה אסורה כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->אם היא שותקת ולא מכחישה את טענת בעלה כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->אם ייתכן שהיטה - האם הוא נאמן לאוסרה עליו כתובות י. ציון ה טענת פתח פתוח כשיש אפשרות שהיטה
->->->האם צריך לשאול אותו אם היטה כתובות י. ציון ה טענת פתח פתוח כשיש אפשרות שהיטה
->->אשת ישראל שנתקדשה פחותה מבת שלש שנים - האם נאסרת לבעלה כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->אשת כהן - האם נאסרת בטענה זו כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->האם הוא נאמן לאסור את אשתו עליו כתובות יג. ציון ב נאמנות האשה להכשיר את עצמה ואת בתה
->->->אם מצא דם כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->->מהתורה או מדרבנן כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->האם היא מפסידה כתובתה כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד; כתובות י. ציון א טענת בתולים לענין הפסד כתובה
->->האם כופים אותו להוציאה כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->טענת דמים
->->אם היא טוענת שחוסר הדם היה מפני חולי או מפני רעב כתובות י: ציון ב הבדיקות לאשה שלא היה להם דם בתולים
->->אם היא טוענת שחוסר הדם היה מפני טבע משפחתה כתובות י: ציון ב הבדיקות לאשה שלא היה להם דם בתולים
->->אשת ישראל שנתקדשה פחותה מבת שלוש שנים - האם היא נאסרת כתובות ט: ציון א טענת דמים שאוסרת
->->אשת כהן - האם היא נאסרת כתובות ט: ציון א טענת דמים שאוסרת
->->->אם נתקדשה פחותה מבת שלוש שנים כתובות ט: ציון א טענת דמים שאוסרת
->->האם היא מפסידה כתובתה כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד; כתובות י. ציון א טענת בתולים לענין הפסד כתובה
->->האם היא נאסרת בלא טענת פתח פתוח כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->נאמנות האשה
->->אם היא טוענת שבא עליה בהטייה כתובות י: ציון א בדיקת טענת דמים ע"י חבית או ביאה נוספת
->->אם היא טוענת שהיא מוכת עץ מלפני הנישואין כתובות יב: ציון ב נאמנות האשה כנגד הבעל שבא להפסיד כתובתה
->->אם היא טוענת שנאנסה לאחר הנישואין כתובות יב: ציון ב נאמנות האשה כנגד הבעל שבא להפסיד כתובתה
->->אם היא טוענת שנעשתה מוכת עץ תחתיו כתובות יב: ציון ב נאמנות האשה כנגד הבעל שבא להפסיד כתובתה
->->אם היא טוענת שעדיין לא בא עליה
->->->בדיקתה ע"י ביאה נוספת כתובות י: ציון א בדיקת טענת דמים ע"י חבית או ביאה נוספת
->->->בדיקתה ע"י חבית של יין כתובות י: ציון א בדיקת טענת דמים ע"י חבית או ביאה נוספת
->נאמנות הבעל להפסידה כתובתה
->->במצב שאינו נאמן לאוסרה עליו כתובות י. ציון א טענת בתולים לענין הפסד כתובה
->->לענין תוספת הכתובה כתובות י. ציון א טענת בתולים לענין הפסד כתובה
טענת פרעון
->הטוען שפרע בפני עדים, והעדים לא באים להעיד סנהדרין כג: לפני ציון ג אמר שיש לו שתי כתות לעדים
טפיחין (ראה: כלה לחיה)
טִרחה
->בהכנת אוכל לבהמה ביו"ט (ראה: בעלי חיים)
->טירחה שלא לצורך, בבחירת יונים שזימן בערב יום טוב ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->טעם לאיסור טלטול בשבת וביו"ט ביצה יב. ציון א (עמ' סד) מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
טריפה (באדם)
->אדם טריפה שהרג סנהדרין עח. ציון י שור טריפה שהרג
->->אם הרג בפני בית דין, ביום או בלילה סנהדרין עח. ציון ה טריפה שהרג
->בכור שנעשה טריפה תוך ל' יום - האם חובה לפדותו ב"ק יא: ציון א בכור שנטרף בתוך שלושים יום
->ההורג אדם שהוא טרפה - האם חייב מיתה סנהדרין עח. ציון ב ההורג טרפה
->->בספק טריפה סנהדרין עח. ציון ב ההורג טרפה
->->אם רופאים לא קבעו שהוא טריפה סנהדרין עח. ציון ב ההורג טרפה
->עדים שהם טריפה
->->והוזמו - האם נהרגים סנהדרין עח. ציון ח עדי טריפה שהוזמו
->->האם מקבלים את עדותם על אדם שעבר עבירה סנהדרין עח. ציון ח עדי טריפה שהוזמו
->שור שהרג ג' ישראלים טריפה - האם הוא מועד לאדם שלם ב"ק מא. ציון ז מועד לגוים ולטרפה
->שור של אדם טרפה שהרג סנהדרין טז. לפני ציון ד שור של כהן גדול שהרג - בכמה נידון
->שור שפצע ג' ישראלים ונעשו טריפה - האם הוא מועד להריגה ב"ק מא. ציון ה שור שסיכן שלשה
טריפה (בבהמה) (ראה גם: ביצה של טריפה; הטריפות הפרטיות - כל אחת בערכה)
->איסור אכילתה
->->אבר מן החי שיש בו עצם ואכל חלק מבשרו - האם חייב משום טרפה חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->->באכילת אבר מן החי שאין בו עצם - חֵלב, לשון, וכליה בחלבה חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->->בשר מן החי - האם חייב עליו משום טרפה חולין קב: ציון ג אבר מן החי ובשר מן החי
->->האוכל אבר מן החי מן הטריפה - האם חייב שתיים חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->->->אם היא טריפה מלידתה או שנטרפה בנטילתו חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->->->האוכל חֵלב מן החי מן הטרפה, האם חייב שלוש חולין קג. ציון א אבר מן החי שיש עליו איסורים נוספים
->->מלקות על אכילתה - מהתורה או מדרבנן חולין מב. אחרי ציון ק האיסור של טרפה
->->->דרוסה או שאר טריפות חולין מב. אחרי ציון ק האיסור של טרפה
->->מקור האיסור בתורה חולין מב. אחרי ציון ק האיסור של טרפה
->אם התרסק אבר שאם ניטל כשרה ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"
->בהמה ביום היוולדה - חשש לריסוק אברים מהרחם חולין נא. ציון ט בית הרחם אין בו משום ריסוק אברים
->->אם אינה יכולה ללכת חולין נא. ציון ט בית הרחם אין בו משום ריסוק אברים
->->->זמן רב חולין נא. ציון ט בית הרחם אין בו משום ריסוק אברים
->->אם היה קושי בלידה חולין נא. ציון ט בית הרחם אין בו משום ריסוק אברים
->->אם נפלה לארץ מן הרחם חולין נא. ציון ט בית הרחם אין בו משום ריסוק אברים
->בהמה הגוררת את רגליה חולין נא. ציון ד בהמה הגוררת רגליה
->->אחרי שנפלה, מגובה עשרה טפחים או פחות חולין נא. ציון ד בהמה הגוררת רגליה
->->האחוריות או הקדמיות חולין נא. ציון ד בהמה הגוררת רגליה
->בהמה טריפה שנתערבה בכשרות סנהדרין פ. ציון ב שור שנגמר דינו ונתערב באחרים
->בהמה שהוכתה במקל חולין נא. ציון ח חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->אם נפלה מחמת ההכאה או לא נפלה חולין נא. ציון ח פרק ד חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->בזמן הזה חולין נא. ציון ח פרק ה חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->במקל שיש בו קשרים חולין נא. ציון ח פרק ב חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->האם צריך לבדוק את חוט השדרה חולין נא. ציון ח פרק ג חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->האם צריך שהייה מעת לעת ובדיקה בחלל גופה חולין נא. ציון ח פרק ג חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->->אם הלכה או עמדה חולין נא. ציון ח פרק ג חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->ונשבר המקל ע"י ההכאה חולין נא. ציון ח פרק ב חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->לאורך השדרה במקל קצר שנגמר באמצע הגב חולין נא. ציון ח פרק ב חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->לכל אורך השדרה חולין נא. ציון ח פרק א חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->->לרוחב גבה חולין נא. ציון ח פרק ב חשש לריסוק איברים בבהמה שהוכתה במקל
->בהמה שנעשתה טריפה - האם היא יכולה לחזור לכשרות חולין עו. ציון א בהמה שנחתכה רגלה
->->ע"י פעולה של אדם או ע"י תיקון עצמי חולין עו. ציון א בהמה שנחתכה רגלה
->בהמה שנפלה לבור פחות מי' - האם היא טריפה ב"ק נא. ציון ג חבטה בבור שאין בו עשרה טפחים
->->אם יש י' טפחים מכריסה עד תחתית הבור ב"ק נא. ציון ג חבטה בבור שאין בו עשרה טפחים
->גלודה (ניטל עורה) סוכה לו. ציון א אתרוג שנקלף
->האם בהמה בלי עור היא טריפה ב"ק עח: ציון ג שיור במכירת הבהמה הגנובה
->האם בריסוק אברים יכולה לחיות עד י"ב חודש ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"
->האם טריפה חיה חולין קמ: ציון א השולח ידו לקן ושחט מיעוט סימנים
->->האם יכולה לחיות יותר מי"ב חודש חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->->בטריפה שהבהמה נולדה עמה חולין יא. בלי ציון גבינות שנעשו מחלב בהמה ונמצאה טרפה
->->ודאי טריפה שחי יותר מי"ב חודש חולין נח. ציון ג טרפה אינה חיה שנים עשר חודש ואינה יולדת
->האם יכול לחיות יותר מי"ב חודש יבמות קכ. ציון ג עדות על מגויד; יבמות קכא. ציון ז נפל לים והעלו רגלו מן הארכובה ולמעלה
->הצורך בבדיקה ושהייה מעת לעת
->->אם לא ידוע איך נפלה ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"
->->בבהמה או עוף שדרס עליהם אדם, בהמה או עוף ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"
->->בבהמה או עוף שנטרפו לכותל ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"
->->בבהמה או עוף שנפלו על הקרקע ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"
->->בבהמה או עוף שרצצו אותם בהמה או עוף ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"
->->בדיקת נקב, קרע, פיסוק או ריסוק אברים ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"
->->האם חובת הבדיקה היא מדאורייתא או מדרבנן ביצה לד. ציון ב טריפות של "נפולה"; ביצה לד. ציון ד שחיטת עוף ובהמה "נפולות" ביום טוב
->הקונה בהמה ונמצאת טריפה (ראה: מקח טעות)
->הקונה בהמה ושחטה ונמצאה טרפה וספק האם היתה טריפה כשקנה ב"מ ו: ציון ד פסקה ב תקפו כהן
->ולד שנולד מטריפה חיה ביצה ו. ציון ז עגל שנולד מן הטריפה
->ולד שנמצא במעי טריפה אחרי שחיטה - האם מותר
->->אם כלו חדשיו או לא כלו ביצה ו. ציון ז עגל שנולד מן הטריפה
->->עם או בלי שחיטה ביצה ו. ציון ז עגל שנולד מן הטריפה
->טבח שסימֵן בהמה כטרפה ואח"כ אמר שהיא כשרה ונתן אמתלא שאמר זאת כדי שלא יקחו אחרים כתובות כב. ציון נ אמרה 'טמאה אני' ונתנה אמתלא לדבריה
->טריפוּת שנוצרה בבהמה אחרי שחיטת סימן אחד חולין לג. ציון ב בהמה שנעשתה טרפה לאחר שנשחט אחד מסימניה
->->אם ניקבה הריאה אחרי שחיטת הקנה ולפני שחיטת הוושט חולין לג. ציון ב בהמה שנעשתה טרפה לאחר שנשחט אחד מסימניה; חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->אם ניקבו בני המעיים אחרי שחיטת הוושט ולפני שחיטת הקנה חולין לג. ציון ב בהמה שנעשתה טרפה לאחר שנשחט אחד מסימניה; חולין לג. ציון ג אֵבר ובשר שפרשו מבהמה בעודה מפרכסת
->->אם ניקבו בני המעיים אחרי שחיטת הקנה ולפני שחיטת הוושט חולין לג. ציון ב בהמה שנעשתה טרפה לאחר שנשחט אחד מסימניה
->יתר אבר חולין נח: ציון ג כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->אבר יתר שלא במקומו המחובר למקום שנקב אוסר חולין נח: ציון ג פרק ד כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->כאילו ניטל האבר המיותר עם מקומו חולין נח: ציון ג כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->כאילו ניטל האבר העיקרי חולין נח: ציון ג כל היתר כנטול - ברגל, בטחול ובכבד
->->כל יתר כנטול דמי חולין נח: ציון ד בהמה שיש לה שני "סניא דיבי"; חולין נח: אחרי ציון ד בהמה שיוצא לה מעי נוסף מבית הכוסות
->מכירתה לגוי (ראה: גוי)
->נקב שבשר שנמצא מולו - האם נחשב כנקב סתום לענין טריפה חולין מט: ציון ד חלב טהור - סותם
->->אם הבשר שייך לאבר אחר חולין מט: ציון ד חלב טהור - סותם
->->בחֵלב שנמצא מול נקב (ראה: חלב)
->נקב שקרום סותם אותו חולין מג. ציון ט נטרפה מחמת נקב ועלה עליו קרום
->->בוושט, בריאה, בטרפש הכבד ובאברים אחרים חולין מג. ציון ט נטרפה מחמת נקב ועלה עליו קרום
->סדוקת הגרגרת - אורך ועומק הסדק סוכה לד: ציון ח אתרוג שנסדק
->סימנים שנעקרו ממקומם לפני השחיטה חולין ט. לפני ציון ב מהו עיקור
->->אם נתלש לגמרי או עדיין מחובר קצת חולין ט. לפני ציון ב מהו עיקור
->->דין החלב והביצים שלה חולין ט. לפני ציון ב מהו עיקור
->->האם שחיטתה מטהרת מטומאת נבילה חולין ט. לפני ציון ב מהו עיקור
->ספק בה (ראה: ספק)
->עוף שאינו יכול לעמוד חולין נא. ציון ד בהמה הגוררת רגליה
->ציפור של מצורע שהיא טריפה חולין קמ. לפני ציון א דברים הפוסלים ציפורי מצורע, האם פוסלים לקרבן; חולין קמ. לפני ציון א פסול מחוסר איבר בציפור מצורע
->שוחט שיצאה טריפה מתחת ידו
->->האם יש להעבירו ממשרתו סנהדרין כה. ציון ד טבח שיצאה טריפה מתחת ידו
->->איך הוא יכול לחזור לכשרותו סנהדרין כה. ציון ד טבח שיצאה טריפה מתחת ידו
->->האם הוא פסול לעדות סנהדרין כה. ציון ד טבח שיצאה טריפה מתחת ידו
->שור טרפה שהרג - האם חייב סקילה סנהדרין עח. ציון י שור טריפה שהרג
->שילוח הקן בטריפה (ראה: שילוח הקן)
->שנשחטה - טומאתה לענין קדשים (ראה: טומאה)
טריפת שדה מלקוח (ראה: אחריות; גביית חוב; גזלן; לקוחות; שבח; שומא)
טרית (ראה: דג)
טרפש (ראה: כבד)
טרשא
->מכירת דבר במחיר גבוה ממחירו עכשו ע"מ שישלם לו אחר זמן
->->אם ברור שהשער יעלה או לא ברור ב"מ סה. ציון ו מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->->אם האחריות לאונס עד אז היא על המוכר ב"מ סה. ציון ט פסקה ב טרשא דרב חמא
->->אם הפרש המחירים הוא פחות משתות או יותר משתות ב"מ סה. ציון ו מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->->אם הקונה מתכוון למכור מיד אח"כ לאחר או למכור מעט מעט כחנווני או לשימוש עצמי ב"מ סה. ציון ו מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->->אם יש עכשו שער ידוע או אין ב"מ סה. ציון ו מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->->אם קבעו מחיר לתשלום עכשו או לא קבעו ב"מ סה. ציון ו מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->->אם קבעו מחיר שישלם בעתיד או קבעו רק שישלם כשער בשעת התשלום ב"מ סה. ציון ו מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->->אם קבעו שאם ישלם מיד יהיה מחירו נמוך ב"מ סה. ציון ו מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->->->האם זו ריבית דאורייתא או דרבנן ב"מ סה: ציון א פסקה א אכילת פירות במכירה על תנאי
->->בקרקע או במטלטלין ב"מ סה. ציון ו מכירה ביוקר עבור המתנת מעות
->מכירת דבר לפי מחירו במקום אחר שגבוה ממחירו כאן ע"מ שהקונה ימכור אותו שם
->->אם אחריות הדרך על המוכר או על הקונהב"מ סה. ציון ט טרשא דרב חמא
->->אם המוכר משלם לקונה שכר עמלו ומזונו או כפועל בטל או תשלום כלשהו או אינו משלםב"מ סה. ציון ט טרשא דרב חמא
->->אם המוכר תיכנן ללכת למקום האחר ולמכור שם או לא ב"מ סה. ציון ט טרשא דרב חמא
->->אם הקונה מקבל זכויות יתר בזכות המוכר (כגון פטור מהמכס וקדימה במכירה) או לאב"מ סה. ציון ט טרשא דרב חמא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US