Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות צ

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.צאן ברזל
->המקבל בהמה לגדל ע"מ שחולקים בוולדות ובשאר הרווחים והמקבל חייב לשלם אם מתה הבהמה - האם זהו רבית
->->אם בעל הבהמה מקבל על עצמו אחריות להוזלת הבהמה ב"מ ע: ציון א אין מקבלים צאן ברזל מישראל
->->אם בעל הבהמה נותן לו שכר על טיפולו ב"מ ע: ציון א אין מקבלים צאן ברזל מישראל
->->אם הוא מתחייב לתת לבעל הבהמה סכום קצוב ב"מ ע: ציון א אין מקבלים צאן ברזל מישראל
->->אם המקבל אמור להחזיר את הבהמה בסוף התקופה או להחזיר את דמיה ב"מ ע: ציון א אין מקבלים צאן ברזל מישראל
->->אם כל הרווחים לבעל הבהמה ב"מ ע: ציון א אין מקבלים צאן ברזל מישראל
->->דאורייתא או דרבנן ב"מ ע: ציון א אין מקבלים צאן ברזל מישראל
צאת הכוכבים
->זמן היראות כל הכוכבים שבת לד: ציון ג פרק א זמן בין השמשות
->זמן היראות שלשה כוכבים שבת לד: ציון ג פרק א-ב זמן בין השמשות
->זמנו שבת כא: ציון ד זמן הדלקת נר חנוכה
->->קביעתו לפי אותו מקום או לפי המקומות הגבוהים שבת קיח: ציון ד זמן כניסת השבת ויציאתה במקומות נמוכים וגבוהים
צביעה (ראה גם: גזלן, בצמר וסממנים; גרמי, בצביעה)
->קוף שצבע צמר של א בסממנים של ב - חיוב א ל-ב ב"ק קא. ציון ג פסקה ב ערך השבח
צַבָּע
->קניית צמר צבוע או בגד צבוע ממנו ב"ק קיט: אחרי ציון ג קנית בגד וצמר צבוע מן הצבע
->->כמות קטנה או גדולה ב"ק קיט: אחרי ציון ג קנית בגד וצמר צבוע מן הצבע
צד (ביו"ט)
->איסור מוקצה בצידת דבר שמחוסר צידה, לכתחלה ובדיעבד ביצה כג: ציון ה פסקה א צידה ביום טוב
->ביוני שובך ויוני עלייה ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->בציפורים שקיננו בטפיחים ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->->בגוזלים או בגדולים ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->הגדרת מקום שמחוסר צידה (לענין שהצד לתוכו פטור)
->->בחיה, בעוף ובדגים ביצה כד. ציון ג שיעור מקום שהצד לתוכו חייב
->->מקום שאינו יכול להגיע לבע"ח בריצה אחת ביצה כד. ציון ג שיעור מקום שהצד לתוכו חייב
->->מקום שצריך מצודה או טורח ותחבולות כדי לתפוס בתוכו את בעל החיים ביצה כד. ציון ג שיעור מקום שהצד לתוכו חייב
->צידת דגים מאמת המים שנסכרה ביצה כה. ציון א הסוכר אמת המים מערב יום טוב
->->במים צלולים או עכורים ביצה כג: ציון ה פסקה ב צידה ביום טוב
->צידת חיה ועוף שברשותו כגון אווזים, תרנגולים, יוני הרדיסאות, סוס ופרה
->->אם הם מורדים ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->->האם מותר, אסור, או חייב ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->->חתול ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->->ע"י טלטול ושלא ע"י טלטול ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->->ע"י מצודה ושלא ע"י מצודה ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->צידת חיה, עופות ודגים מביבר קטן שאינו מחוסר צידה ביצה כג: ציון ה פסקה ב צידה ביום טוב
->->אם יש בו חורין וסדקים או אין בו ביצה כג: ציון ה פסקה ב צידה ביום טוב
צָד (בשבת)
->אם ישב אחד על פתח בית שהיה בע"ח בתוכו, ולא מילא אותו, ובא אחר ומילא אותו - האם חייב הראשון לעזוב שבת קו: ציון י ישב על הפתח ולא מילאהו ובא השני ומילאהו
->אם ישב אחד על פתח בית שהיה בע"ח בתוכו, ומילא אותו, וישב אחר בצידו שבת קו: ציון י ישב על הפתח ולא מילאהו ובא השני ומילאהו
->->והראשון הלך לו - הם מותר לשני להישאר שם שבת קז. ציון א צידה ע"י נעילת הדלת
->בבעל חיים חולה, מחמת עייפות או מסיבה אחרת שבת קו: ציון ה גדרי החיוב בציד של בעלי חיים מוגבלים
->בבעל חיים ישן או סומא שבת קו: ציון ה גדרי החיוב בציד של בעלי חיים מוגבלים
->בית שיש בו בע"ח - האם מותר לנעול את הדלת לצורכו שבת קז. ציון א צידה ע"י נעילת הדלת
->בצבי קטן, זקן, או חיגר שבת קו: ציון ה גדרי החיוב בציד של בעלי חיים מוגבלים
->בשרץ
->->לצורך או שלא לצורך שבת קז: ציון ה צידה בשרצים
->->שבמינו ניצוד או שאין במינו ניצוד שבת קז: ציון ה צידה בשרצים
->הבאת בעל חיים למצב של עייפות עד שהוא ניצוד ועומד שבת קו: ציון ה גדרי החיוב בציד של בעלי חיים מוגבלים
->הנועל את ביתו ולא ידע שיש בע"ח בתוכו - האם הוא חייב לפתוח את הדלת כשידע שבת קז. ציון א צידה ע"י נעילת הדלת
->כדי למנוע סכנה שבת קז. ציון ה היתר לצוד כדי למנוע סכנה
->->בבע"ח שאין במינו ניצוד שבת קז. ציון ה היתר לצוד כדי למנוע סכנה
->->בידיים או בעקיפין כגון בכפיית קערה שבת קז. ציון ה היתר לצוד כדי למנוע סכנה
->כדי לשחק בחיה שיצוד שבת קז: ציון ה צידה בשרצים
->כדי שלא יזיק שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ו
->כל שבמינו ניצוד שבת קו: ציון ז הגדרת החיוב בכל שבמינו ניצוד
->->אם באים הרבה בבת אחת שבת קו: ציון ז הגדרת החיוב בכל שבמינו ניצוד
->->בבעל חיים טמא שבת קו: ציון ז הגדרת החיוב בכל שבמינו ניצוד
->->בבעל חיים שאין דרך לצוד אותו שבת קו: ציון ז הגדרת החיוב בכל שבמינו ניצוד
->->חגבים, דבורים וגזים שבת קו: ציון ז הגדרת החיוב בכל שבמינו ניצוד
->לרפואה שבת קז. ציון ה היתר לצוד כדי למנוע סכנה
->סגירת תיבת על זבובים או על דבורים שבת קו: ציון ט החיוב בצידת אריה
->->בתיבה קטנה שיש בה זבובים שבת קז. ציון א צידה ע"י נעילת הדלת
->ע"י שיסוי כלב אחר חיה בלי לרדוף בעצמו אחריה שבת קו: ציון ה גדרי החיוב בציד של בעלי חיים מוגבלים
->פריסת מחצלת על כוורת
->->אם יש נקב (קטן או גדול) או אין ביצה לו. ציון ז פורסים מחצלת על כוורת בשבת
->->האם זה פסיק רישיה ביצה לו. ציון ז פורסים מחצלת על כוורת בשבת
->->נעילת תיבה שיש בה זבובים ביצה לו. ציון ז פורסים מחצלת על כוורת בשבת
->פתיחה ונעילה חוזרת של בית שיש בו בע"ח - האם חייב על כל נעילה שבת קז. ציון א צידה ע"י נעילת הדלת
->צידת אריה - כשמכניסו לבית סתם או למקום מיוחד להחזקתו שבת קו: ציון ט החיוב בצידת אריה
->צידת חיה ועוף שברשותו כגון אווזים, תרנגולים, יוני הרדיסאות, סוס ופרה
->->אם הם מורדים ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->->האם מותר, אסור, או חייב ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->->חתול ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->->ע"י טלטול ושלא ע"י טלטול ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->->ע"י מצודה ושלא ע"י מצודה ביצה כד. ציון ו צידת חיה ועוף שברשותו בשבת ויום טוב
->צידת ציפור לבית או למגדל
->->אם חלונות הבית פתוחים או סגורים ביצה כד. ציון א הצד צפור
->->בציפור דרור ושאר ציפור ביצה כד. ציון א הצד צפור
->צידת ציפור למקום שלא צריך מצודה לתופסו אבל יש טירחה בתפיסתו ביצה כד. ציון א הצד צפור
->צידת ציפור למקום שצריך מצודה לתופסו ביצה כד. ציון א הצד צפור
->ציפור שנכנס תחת כנף בגדו - האם מותר לשומרו שבת קז. ציון א צידה ע"י נעילת הדלת
->שלא לצורך שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ד
->->בדבר שבמינו ניצוד או שאין במינו ניצוד שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ד
->שליית דג ממים שבת קז: ציון ו השולה דג מן הים
צד השווה
->נזק הנלמד משני אבות ב"צה"ש" - האם פטור בפטורים שלהם ב"ק ו. ציון ב אבנו, סכינו ומשאו
צדוקים
->במה הם מודים לחכמים סנהדרין לג: ציון ה אימתי מחזירים לחובה בדיני נפשות
->דעתם לגבי איסור מלאכה בשבת שבשביעית הוריות ד: אחרי ציון א הוראה שאין שבת בשביעית
->דעתם לגבי מלאכות שבת הוריות ד: ציון א הוראה שעוקרת אבות מלאכה בכלל וחרישה בפרט
->חיוב פר העלם דבר על הוראה בדבר שהם מודים שאסור הוריות ג: ציון ט הוראה בעקירת כל הגוף
צדקה (ראה גם: פדיון שבויים)
->אונאה בכספי צדקה ב"מ נו. ציון ו פסקה ב דברים שאין בהם אונאה
->איסור בל תאחר בה ר"ה ו. ציון ז איסור בל תאחר בצדקה
->->זמנו ר"ה ד. ציון א זמן החיוב בבל תאחר; ר"ה ו. ציון ז איסור בל תאחר בצדקה
->->מתי רשאי לעכב אותה ר"ה ו. ציון ז איסור בל תאחר בצדקה
->איסור לגבאי צדקה לפרוט מכספי הקופה לעצמו ב"מ פב: ציון ב השימוש במשכון על ידי המלוה
->איש ואשה שצריכים צדקה - מי קודם
->->אם הם בעיר או מחוץ לעיר כתובות סז. ציון ו דין קדימה בפרנסת יתום ויתומה
->->בפרנסת מזון או בפרנסת כסות כתובות סז. ציון ו דין קדימה בפרנסת יתום ויתומה
->אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט בצדקה נדרים כט. ציון א המקדיש לאחר שלושים יום - האם יכול לחזור בו
->אסמכתא בהתחייבות לצדקה ב"מ קד: ציון ג פסקה ב תנאי שיש בו אסמכתא - האם בטל כולו
->האומר שיתן צדקה לעניים
->->האם האמירה מקנה לעניים ב"ק לו: ציון ה קנין של צדקה ע"י אמירה
->->האם חייב מדין נדר ב"ק לו: ציון ה קנין של צדקה ע"י אמירה
->האיסור לקבל צדקה מגוי סנהדרין כו: ציון ד קבלת צדקה מהנכרי - האיסור והפסול
->->האם המקבל פסול לעדות סנהדרין כו: ציון ד קבלת צדקה מהנכרי - האיסור והפסול
->האם גוי חייב בצדקה סנהדרין נו: לפני ציון ב מצות צדקה בבן נח
->האם טוב לנדור לצדקה נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->->באמירת "בלי נדר" נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->->בימים נוראים ובימים טובים נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
->האם מותר לגבאים או לבני העיר לשנות מעות צדקה לצרכי ציבור אחרים ב"מ עח: ציון ב שינוי במעות פורים
->האם מפרנסים תינוק שנמצא בעיר שרובה גוים יומא פד: ציון ד האם הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב ומתי
->החיוב להלוות לאדם לפני שיצטרך לקבל צדקה כתובות סז: ציון ה פרק א עני שאינו רוצה לקבל צדקה
->החיוב לפרנס ספק ישראל - תינוק שנמצא מושלך
->->אם הוא מוטל ברעב כתובות טו: ציון א תינוק הנמצא מושלך ולא ידוע אם הוא ישראל
->->אם רוב אנשי העיר ישראל או גוים או מחצה ומחצה כתובות טו: ציון א תינוק הנמצא מושלך ולא ידוע אם הוא ישראל
->החיוב לתת לעני די מחסורו
->->אם היה רגיל בדבר שאינו בריא כתובות סז: ציון א פרק א החיוב לתת צדקה די מחסורו של העני
->->בעני שמחזר על הפתחים כתובות סז: ציון א פרק ב החיוב לתת צדקה די מחסורו של העני
->->חובה על היחיד במקום שאין קופה של רבים כתובות סז: ציון א פרק ב החיוב לתת צדקה די מחסורו של העני
->->חובה על כל אחד או על הראשון שהעני מבקש ממנו או על הציבור כתובות סז: ציון א פרק ב החיוב לתת צדקה די מחסורו של העני
->->כדי הרגלו או כדי שלא יתבייש כתובות סז: ציון א פרק א החיוב לתת צדקה די מחסורו של העני
->->לפני שהתפרסם שירד מנכסיו כתובות סז: ציון א פרק א החיוב לתת צדקה די מחסורו של העני
->->נתינת סוס ועבד למי שהיה רגיל בכך כתובות סז: ציון א פרק א החיוב לתת צדקה די מחסורו של העני
->הכנסת כלה ומת - מי קודם לענין פרנסה מצדקה כתובות יז. ציון ד העברת המת מלפני הכלה
->המבטיח לעני מתנה מועטת או מרובה - האם נקנה הכסף לעני או שיש על המבטיח רק חובה מדין נדר ב"מ מט. ציון ה החוזר מהבטחתו לתת מתנה
->המזיק לכסף צדקה ב"ק צג. ציון ז שומר שהזיק ברשות; ב"ק קיז: ציון ב פסקה ב המציל עצמו בדמי פ"ש
->המעלים עיניו מן הצדקה
->->אם הוא יודע על עני מסוים שנזקק לצדקה ואינו נותן לו כתובות סח. ציון א המעלים עיניו מן הצדקה
->->אם עני מבקש ממנו צדקה ואינו נותן לו כתובות סח. ציון א המעלים עיניו מן הצדקה
->->נקרא 'בליעל' כתובות סח. ציון א המעלים עיניו מן הצדקה
->->עובר ב"לא תאמץ את לבבך" כתובות סח. ציון א המעלים עיניו מן הצדקה
->המקדיש סלע לצדקה לאחר ל' יום - האם יכול לחזור בו נדרים כט. ציון א המקדיש לאחר שלושים יום
->הנודר כסף לצדקה רשאי להחליפו כל עוד לא הגיע לגבאי תענית יב: ציון ב לווה אדם תעניתו ופורע
->הנודר צדקה לרפואת חולה ומת החולה לפני שנתן - האם צריך לתת תענית י: ציון ג יחיד שהתענה ועברה הצרה
->הקנאת דבר שלא בא לעולם לצדקה ב"ק לו: ציון ה קנין של צדקה ע"י אמירה
->התורם לקופת צדקה - זכותו לקבוע מה לעשות בכסף נדרים סה. אחרי ציון ב המודר מחברו, אם מותר במעותיו שמסרם לצדקה
->התחייבות לתת צדקה בשבת שבת קנ. ציון ז ההיתר לדבר בחפצי שמים ולפסוק צדקה
->התקנה שאשה משכמת ואופה - באיזה יום ב"ק פב. ציון ז משכמת אשה ואופה לעניים
->'זה לצדקה והָדֵין' נדרים ו: ציון ג ידות בפאה, צדקה והפקר
->זכאות לקבלה - מי שרכושו יותר ממאתים זוז ונדחק למכרו בזול ב"ק ז. ציון ג מתן צדקה לבעל רכוש
->חיוב לתת מים לחברו במדבר מדין צדקה ב"מ סב. לפני ציון א חייך קודמים
->יכולת מלוה לתת לצדקה את המילווה ב"ק סח: ציון ו פסקה ד קנין והקדש בדבר שאינו ברשותו
->ירידה לנכסיו של מי שחייב לתת צדקה ב"מ סא: ציון ט ריבית קצוצה יוצאת בדיינים
->כמה מותר לתת לצדקה בשעת מיתה
->->חומש, שליש, חצי מנכסיו או כל נכסיו כתובות סז: ציון ט כמה מותר לתת לצדקה בשעת מיתה
->->כסף או קרקעות ומטלטלין כתובות סז: ציון ט כמה מותר לתת לצדקה בשעת מיתה
->->מתי אין רוח חכמים נוחה הימנו כתובות סז: ציון ט כמה מותר לתת לצדקה בשעת מיתה
->כפייה לתת צדקה כתובות מט: ציון א מזונות הבנים והבנות שאינם גדולים; כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->ליתומים (ראה: יתומים)
->למי שיש לו מאתים זוז (ראה: מתנות עניים)
->לקיחת מודר הנאה מקופת הצדקה כסף שנתן בה מי שאסור עליו נדרים סה. אחרי ציון ב המודר מחברו, אם מותר במעותיו שמסרם לצדקה
->מי שהשתטה - האם בית דין יורדים לנכסיו לתת צדקה כתובות מח. ציון ג דבר אחר - תכשיט או צדקה
->מי שנדב צדקה בעיר שאינה עירו - לעניי איזו עיר תינתן מגילה כז. ציון ז גביית צדקה מאנשי עיר אחרת
->מכירת כלי תשמישו כתנאי ללקיחת צדקה כתובות סח. ציון ג פרקים א-ב, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->אם אחרי שקיבל צדקה נזדמנו לו כלים חדשים כתובות סח. ציון ג פרק ג, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->אם יש לו אותו כלי גם מכסף וגם מזהב - האם די שימכור את הזול יותר כתובות סח. ציון ג פרק ג החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->אם קיבל צדקה שלא כדין - האם הוא צריך למכרם כדי להחזיר את מה שקיבל כתובות סח. ציון ג פרק ג החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->בלקיחה מקופת צדקה של הציבור כתובות סח. ציון ג פרק ג, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->בלקיחת לקט ושכחה כתובות סח. ציון ג פרק ג, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->בעני שנוטל צדקה בצנעה כתובות סח. ציון ג פרק ג, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->החלפת כלים יקרים בכלים פשוטים כתובות סח. ציון ג פרקים א-ב, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->כוסות, קערות, עלי, מכתשת, מיטה, שולחן ומנורה כתובות סח. ציון ג פרקים א-ב, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->כלים שאינם לצורך גוף האדם כגון מחרשה כתובות סח. ציון ג פרקים א-ב, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->כלים שפורסים על שולחן ועל מיטה כתובות סח. ציון ג פרקים א-ב, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->מגרדת של בית מרחץ מכסף כתובות סח. ציון ג פרקים א-ב, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->->שולחן קטן שלפני כל אחד או שולחן המשותף לכולם כתובות סח. ציון ג פרקים א-ב, ד החיוב למכור כלי תשמישו קודם שיטול מן הצדקה
->מפרנסים עניי נכרים עם עניי ישראל ביצה כא: ציון ג מזמנים את הגוי בשבת
->נתינתה לעני שיש לו קרובים שיכולים לפרנסו נדרים סה. אחרי ציון ב חובת קרובי העני לפרנסו
->סדרי קדימה בחלוקתה
->->איש או אישה - מי קודם (ראה: אשה)
->->האם עני המקיים מצוות קודם למי שאינו מקיים מצוות הוריות יג. ציון כ האיש קודם לאישה
->->כהן, לוי, ישראל, חלל, שתוקי, אסופי, ממזר, נתין, גר, או עבד משוחרר הוריות יג. ציון ר סדרי הקדימה בין יוחסין שונים
->סוגים שונים בה סנהדרין נו: לפני ציון ב מצות צדקה בבן נח
->ספק בה - לחומרא כספק איסור או לקולא כספק ממון נדרים ו: ציון ג ידות בפאה, צדקה והפקר
->->בנוגע לאדם עצמו או ליורשיו נדרים ו: ציון ג ידות בפאה, צדקה והפקר
->עני שאינו רוצה לקבל צדקה - צריך לתת לו כהלוואה
->->האם גובים אותה ממנו כתובות סז: ציון ה פרק ב עני שאינו רוצה לקבל צדקה
->->->אם הוא פורע מעצמו כתובות סז: ציון ה פרק ב עני שאינו רוצה לקבל צדקה
->->לקיחת משכון ממנו כתובות סז: ציון ה פרק ב עני שאינו רוצה לקבל צדקה
->->->אם אין לו משכון כתובות סז: ציון ה פרק ב עני שאינו רוצה לקבל צדקה
->->->החזרת המשכון בלי תשלום כתובות סז: ציון ה פרק ב עני שאינו רוצה לקבל צדקה
->->מהתורה או מדרבנן כתובות סז: ציון ה פרק א עני שאינו רוצה לקבל צדקה
->->נותנים לו כהלוואה ואח"כ כמתנה או להיפך כתובות סז: ציון ה פרק ב עני שאינו רוצה לקבל צדקה
->עשיר שאינה רוצה להתפרנס מנכסיו - האם נותנים לו צדקה וגובים מנכסיו לאחר מותו
->->אם יש חשש שימות כתובות סז: ציון ה פרק א עשיר שאינו רוצה להתפרנס מנכסיו
->עשיר שנטל צדקה כשהיה בדרך - חיובו להשיב אותה כשבא לביתו, מעיקר הדין או ממידת חסידות ב"ק קיז: ציון ב פסקה א המציל עצמו בדמי פדיון שבויים
->פסיקת צדקה בשבת שבת קנ. ציון ז ההיתר לדבר בחפצי שמים ולפסוק צדקה
->קבלת צדקה מועטת מנשים או מעבדים או מילדים ב"ק קיט. ציון ח ממי רשאים גבאי צדקה לקחת
->קבלת צדקה ממוכס
->->במוכס שיש לו אומנות אחרת או שאין לו ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->כסף מתיבתו או שאינו מתיבתו ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->מדאורייתא או מדרבנן ב"ק קיג. ציון מ אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->קניית גבאי צדקה בשביל העניים ע"י מעמד שלשתן ב"ק לו: ציון ה קנין של צדקה ע"י אמירה
->שומר כספי צדקה שפשע בהם ב"ק קיז: ציון ב פסקה ב המציל עצמו בדמי פדיון שבויים
->->אם הופקדו ע"מ שיחזיר או שיחלק ב"ק קיז: ציון ב פסקה ב המציל עצמו בדמי פדיון שבויים
->שיעור חומש ב"ק ט. ציון ז שעור ההוצאה לקיום מצוה
->שיעורה
->->השתנות השיעורים לפי הזמן כתובות סז. ציון ב המשיא את היתומה לא יפחות מחמישים זוז
->->חומש מנכסיו - כמצוה כתובות נ. ציון ב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש
->->יותר מחומש כתובות נ. ציון ב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש
->->->במי שיש לו עסק קבוע כתובות נ. ציון ב המבזבז אל יבזבז יותר מחומש
צדקיהו
->חילול השם בהתרת נדרו לנבוכנדצר נדרים סה. ציון א פרק ו המודר הנאה מחברו אין מתירין לו אלא בפניו
'צדקתך'
->אמירתו בשבת שחל בו יום טוב או ראש השנה ר"ה יז. אחרי ציון ב "ורב חסד" - מטה כלפי חסד
צואה (ראה גם: קריאת שמע, צואה)
->האם מותר לטלטלה בשבת מצד שראויה לכלב, בצואת אדם או צואת תרנגול ביצה לו: ציון ב הוצאת גרף של רעי בשבת וביום טוב
->הרחקה ממנה לענין קריאת שמע
->->מצואתו של גדול שאינו יכול לאכול כזית פת בכדי אכילת פרס סוכה מב: ציון ג קטן שמתרחקין מצואתו לקריאת שמע
->->מאיזה גיל צריך להתרחק מצואת קטן סוכה מב: ציון ג קטן שמתרחקין מצואתו לקריאת שמע
צובע (בשבת)
->אשה המעבירה סרק על פניה - מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון א תיקוני נשים האסורים בשבת
->באוכלים שבת עה. ציון ח מלאכת שחיטה
->בשריית דיו במים שאינה לצורך היום שבת קנה: ציון ל פרק ב המגבל והנותן מים לצורך עירוב
->הטחת בצק על פניה של אשה והבשר מאדים - האם אסור משום צובע שבת צה. ציון א תיקוני נשים האסורים בשבת
->צביעת פיו וידיו ע"י אכילת פירות שבת צה. ציון א תיקוני נשים האסורים בשבת
->צבע שאינו מתקיים שבת צה. ציון א תיקוני נשים האסורים בשבת
->->צבע המתקיים רק לאותה שבת שבת קב: לפני ציון ב החיוב במלאכת שבת כשהיא מתקיימת
->שיעור החיוב שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->->איסור בפחות מהשיעור שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
צוואה (ראה גם: שכיב מרע)
->המצווה לתת כסף לבנו וכשימות הבן יהיו הנכסים לאחרים - האם האחרים זוכים
->->אם אמר שאינו נותן משום ירושה אלא משום מתנה כתובות סט: ציון ח המצווה לתת כסף לבנו וכשימות הבן יירשוהו אחרים
->->אם הממון ניתן ע"י שליש כתובות סט: ציון ח המצווה לתת כסף לבנו וכשימות הבן יירשוהו אחרים
->->אם מת הבן לפני שהספיק להשתמש בכסף כתובות סט: ציון ח המצווה לתת כסף לבנו וכשימות הבן יירשוהו אחרים
->->אם נקט בלשון ירושה כתובות סט: ציון ח המצווה לתת כסף לבנו וכשימות הבן יירשוהו אחרים
צום (ראה: תענית)
צום גדליה
->במה מקילים בו יותר מבתשעה באב ר"ה יח: בלי ציון החיוב והמנהג בצומות של טבת, תמוז ותשרי
->מתי הוא חובה ומתי הוא מנהג ר"ה יח: בלי ציון החיוב והמנהג בצומות של טבת, תמוז ותשרי
'צופים'
->הגדרתו (לענין מקום שריפת קרבן פסול) פסחים מט. ציון ג בשר קדשים שיצא מירושלים
->הגדרתוברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->לענין האיסור להקל ראש מול שער המזרח ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->לענין קריעה על ראיית מקום המקדשברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
->לענין שריפת בשר קודש ברכות סא: ציון ב האיסור להקל ראש במקדש וכנגד שער המזרח
צורה (חשש עבודה זרה)
->בבית כנסת ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->דמות ארבעה פנים שבמרכבה ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->שור או כרוב ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->כלי שיש עליו פרצוף אדם ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
->כלי שיש עליו צורת חמה, לבנה ודרקון - איסורו בהנאה ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
->->אם ידוע שהוא נעבד או אם אין ידוע ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
->->בזמן הזה ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
->->בצורה בולטת או שוקעת ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
->->הגדרת צורת חמה ולבנה ודרקון ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
->->מכובד או בזוי ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
->עשייתה
->->באמירה לגוי ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->בשל פרקים ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->בשל רבים ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->חיוב מלקות ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->להתלמד ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->צורה בולטת או שוקעת ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->->ציור, רקמה ואריגה - האם נחשבים לבולטים או שקועים ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות
->->צורת בעלי חיים ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->פרצוף אדם ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->יחד עם פרצוף אחר ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->צורת אדם שאינה שלמה ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->צלב (ראה: צלב)
->קיומה ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->צורה בולטת או שקועות ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות וקיומן
->->->ציור, רקמה ואריגה - האם נחשבים לבולטים או שקועים ע"ז מב: ציון ח איסור עשיית צורות שונות
צורה
->המקלקל צורה של כלי של אחר בלי להחסיר ממשקלו ב"ק צח. ציון ב השף מטבע של חברו
->המקלקל צורה של מטבע (ראה: מטבע)
צורת הפתח
->סוכה עם שתי דפנות - האם צריכה גם צורת הפתח בדופן השלישית
->->אם השתים סמוכות זו לזו וטפח בדופן השלישית סוכה ז. ציון ג הכשר סוכה ע"י צורת הפתח
->->אם השתים זו מול זו סוכה ז. ציון ג הכשר סוכה ע"י צורת הפתח
->סוכה עם שתי דפנות וצוה"פ בשלישית סוכה ז. ציון ג הכשר סוכה ע"י צורת הפתח
->סוכה שהפרוץ במחיצותיה מרובה על העומד, ויש בה פירצה יתירה מעשר אמות, עם צורת הפתח או בלי צורת הפתח סוכה ז. ציון ה סוכה כשרה בפרוץ מרובה על העומד
צחנה (ראה: דג)
ציבור (ראה: נזק לרבים; צרכי ציבור)
->בעלי אומנות שהסכימו ביניהם שאם אחד מפסיד ישלמו לו את הפסדו
->->האם ההסכם צריך להיות פה אחד ב"ק קטז: ציון ג תוקף התנאים של בעלי מלאכה
->->האם ההסכם צריך קנין ב"ק קטז: ציון ג תוקף התנאים של בעלי מלאכה
->האם המתעסק בצרכי ציבור צריך להפסיק כדי להתפלל ברכות כו. ציון י תשלומין למי שלא התפלל; ברכות ל: ציון ט הכנות לתפילה
->->האם הוא חייב בתשלומין אח"כ ברכות כו. ציון י תשלומין למי שלא התפלל
->העוסק בצרכי ציבור שפטור מתפילה - האם צריך להתפלל תפילת תשלומין סוכה כה. ציון ב העוסק במצוה פטור מן המצוה
->התרת חרמי ציבור בלי חרטה נדרים כג. ציון ג פרק ה "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->התרת נדרי ציבור ב"כל נדרי" נדרים כג. ציון ג פרק ה "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->->בנדר שהוא גדר לרבים או סייג לתורה נדרים כג. ציון ג פרק ה "כל נדרי" בליל יום הכיפורים
->התרת נדרי ציבור בלי חרטה
->->אם ענו אמן או לא ענו נדרים כג. ציון ג פרק ה "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
->->מכאן ולהבא או מעיקרא נדרים כג. ציון ג פרק ה "כל נדרי" בליל יום הכיפורים - ההלכה והמנהג
צידה (ראה: צד)
צידוק הדין
->אמירתו בחול המועד או בראש חודש או בחנוכה ופורים מו"ק כח: ציון א ציון אמירת צידוק הדין בחול המועד ובראש חודש
->->אם כולם אומרים יחד או שאחד אומר והשאר עונים אחריו או שאומרים בדרך הילוך מו"ק כח: ציון א ציון אמירת צידוק הדין בחול המועד ובראש חודש
->->על חכם גדול שמת מו"ק כח: ציון א ציון אמירת צידוק הדין בחול המועד ובראש חודש
->אמירתו על קטן
->->בבן שלושים יום או בן שנה או בן חמש או בן שש מו"ק כד: ציון ה הספד על קטן
ציור
->הסתכלות בצורות או ציורים שבת קמט. ציון ז האיסור להסתכל בדיוקנאות ובשל עבודה זרה בפרט
->->בדיוקנאות של עבודה זרה (ראה: עבודה זרה)
->->סתם ראיה או התבוננות שבת קמט. ציון ז האיסור להסתכל בדיוקנאות ובשל עבודה זרה בפרט
צימוקים
->איזו ברכה ראשונה ואחרונה מברכים על מים ששרו בהם צימוקים ברכות לט. ציון ה כיצד מברכים על מי שלקות
ציפורן
->גזיזתה בשבת אם פרשה חלקית מהאצבע שבת צד: ציון י ציפורן וציצין שפירשו רובן
->->אם לא פרשה רובה שבת צד: ציון י ציפורן וציצין שפירשו רובן
->->ביד או בכלי שבת צד: ציון י ציפורן וציצין שפירשו רובן
->->מהתורה או מדרבנן שבת צד: ציון י ציפורן וציצין שפירשו רובן
->הגוזז ציפורניים בשבת - האם חייב מהתורה או רק אסור מדרבנן שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->->אם אינו צריך את מה שהוא נוטל שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->->בכלי או ביד שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->->בציפורן שפירשה מקצתה שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->->האם הוא חייב משום גוזז, משום קוצר, או משום ממחק שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
->->הנוטל צפרניו של אחר שבת צד: ציון ד נטילת ציפורנים ושיער בשבת
ציץ
->אם אין ציץ (כגון שנשבר) - האם הקרבן פסול בדיעבד יומא ז: ציון א ריצוי הציץ בטומאה בציבור
->->בטומאת גוף של כהנים יומא ז: ציון א ריצוי הציץ בטומאה בציבור
->אם אינו על מצח כה"ג - האם מרצה יומא ז: ציון ג היסח הדעת בציץ ובתפילין; יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->->ביוה"כ יומא ז: ציון א ריצוי הציץ בטומאה בציבור
->->בקרבן ציבור או יחיד יומא ז: ציון א ריצוי הציץ בטומאה בציבור
->אם הוא על מצח כה"ג ושאר הבגדים אינם עליו - האם מרצה יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->האיסור להסיח דעתו ממנו יומא ז: ציון ג היסח הדעת בציץ ובתפילין
->->עיסוק במלאכתו ובצרכיו יומא ז: ציון ג היסח הדעת בציץ ובתפילין
->->קלות ראש ושחוק יומא ז: ציון ג היסח הדעת בציץ ובתפילין
->->שיעור זמן היסח הדעת - הילוך מאה אמה, או רגע אחד יומא ז: ציון ג היסח הדעת בציץ
->כיצד כותבים בו את המילים "קדש לה'" סוכה ה. ציון א קודש לה' שעל גבי הציץ
->לבישתו מחוץ למקדש יומא סח: ציון ל הנאה מבגדי כהונה שלא בזמן העבודה
->מרצה על טומאת הקרבן בקרבן יחיד יומא ז: ציון א ריצוי הציץ בטומאה בציבור
->ריצויו
->->בבשר הפסח שנודעה טומאתו קודם זריקת דמו ונזרק הדם במזיד פסחים פ: ציון ג פסח שנזרק דמו ונודע שהוא טמא
->->במנחה שלא נשאר משייריה - לענין הקטרת הקומץ פסחים עז: ציון ב על ההבדל שבין זבחים למנחות
->->ההבדל בין זבחים למנחות פסחים עז: ציון ב על ההבדל שבין זבחים למנחות
->->על אימורים שנטמאו פסחים נט: ציון ב אכילת בשר הקדשים אם נטמאו או אבדו האימורים
->->על טומאת דברים שקרבים על המזבח פסחים עז. ציון ג ריצוי הציץ על טומאת הקרבין והנאכלין
->->על טומאת הגוף הדחויה בציבור פסחים פ: ציון ב אין הציץ מרצה על טומאת הגוף
->->על טומאת הנאכלין, בקרבן יחיד או ציבור, לכתחילה ובדיעבד פסחים עז. ציון ג ריצוי הציץ על טומאת הקרבין והנאכלין
->->על טומאת ידיים פסחים יט. ציון ה טומאת ידיים במקדש
->->על פסח שנטמא בשרו ושנזרק דמו פסחים עח: ציון ב הפסח שנטמא ונזרק דמו
ציצית (ראה גם: ברכת ציצית)
->ברכה על טלית שאין לה תכלת שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->גזל חוטים ועשה מהם ציצית סוכה ט. אחרי ציון ב ציצית גזולה וציצית שאולה
->גזל צמר ועשה ממנו חוטי ציצית סוכה ט. אחרי ציון ב ציצית גזולה וציצית שאולה
->דוחה איסור כלאים כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->האם החוטים צריכים טווייה לשמה סנהדרין מז: ציון נ הזמנה מילתא או לאו מילתא היא
->האם התכלת מעכבת את הלבן שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->האם מברכים עליה לפני העיטוף או אחריו סוכה מו. ציון ה ברכת הסוכה
->האם מותר להתעטף בטלית ולברך עליה בין גאולה לתפילה או בין הפרקים של קריאת שמע וברכותיה ברכות יד: ציון ב הנחת טלית ותפילין בין קריאת שמע לתפילה
->האם מותר לזרוק חוטי ציצית, או שצריך לגונזם מגילה כו: ציון ה תשמישי מצוה נזרקים
->החזרת טלית שנפלה חלקה או רובה או כולה בשעת התפילה ברכות כד: ציון א משמוש בבגדו ועטוף בטליתו בשעת התפילה
->המרחק שצריך להיות ומותר שיהיה בין הציצית לשפת הבגד
->->האם חוטים שנשארים בקצה הבגד מצטרפים לשיעור ב"ק קיט: ציון ד אריגה יתירה
->->הטלת הציצית בחוטים שבקצה הבגד ב"ק קיט: ציון ד אריגה יתירה
->העברת ציצית מבגד לבגד ב"מ קא: ציון ר חיוב מזוזה בשוכר
->הפושט את טליתו כדי ללכת לשוק או לבית הכסא - האם צריך לברך כשמתעטף שובברכות נג. ציון ס ברכה על ריח מחנותו של בשם
->חינוך קטן בה
->->האם אב חייב לקנות לבנו טלית שמיוחדת לו סוכה מב. ציון ח חיוב האב ליקח ציצית לבנו הקטן
->->מתי מתחיל חיוב האב סוכה מב. ציון ח חיוב האב ליקח ציצית לבנו הקטן
->חיתוך ראשי החוטים לפני קשירתם בבגד סוכה יא. ציון ז "תעשה ולא מן העשוי" בחוטי ציצית
->טוייתה בחול המועד
->->התכלת ושאר הפתילים מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->->כדרכו או בשינוי מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->->לאחרים בחינם או בשכר או לעצמו מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->->לצורך המועד או לאחריו מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->->אם כיוון את מלאכתו למועד מו"ק יט. ציון א טווית ציצית במועד
->מחוטים שאולים סוכה ט. אחרי ציון ב ציצית גזולה וציצית שאולה
->מפשתן שהשתחוו לו כשהיה נטוע ע"ז מז. ציון ו הדין של צמר שנגזז מבהמה שנעבדה
->עיטוף בה
->->האם הוא כעטיפת הישמעאלים או סתם עטיפה מו"ק כד. ציון ה עטיפת הישמעאלים
->->האם עטיפת הישמעאלים היא מלמעלה למטה או מלמטה למעלה מו"ק כד. ציון ה עטיפת הישמעאלים
->->האם מכסה את העיניים מו"ק כד. ציון ה עטיפת הישמעאלים
->פרשת ציצית (ראה: יציאת מצרים, הזכרתה)
->שימוש בחוטי ציצית
->->כשעודם ראויים למצוה מגילה כו: ציון ה תשמישי מצוה נזרקים
->->כשעבר זמן מצותם מגילה כו: ציון ה תשמישי מצוה נזרקים
->שיש בה רק קשר אחד או כריכה אחת סוכה יא. ציון ז "תעשה ולא מן העשוי" בחוטי ציצית
->תחלת זמן עטיפת הטליתברכות ט: ציון א זמן קריאת שמע בשחרית לכתחילה וזמן ותיקין; ברכות ט: ציון ב מאימתי מניחים תפילין ולובשים ציצית
->תכלת מצמר של בהמה שנעבדה ע"ז מז. ציון ו הדין של צמר שנגזז מבהמה שנעבדה
->תליית קלא אילן בציציות
->->בבגד שעומד למכירה ב"מ סא: אחרי ציון ו התולה קלא אילן בבגדו
->->בזמן ששכיח תכלת או בזה"ז ב"מ סא: אחרי ציון ו התולה קלא אילן בבגדו
ציצית (בשבת)
->חובה לבדוק את הציציות לפני יציאה לרה"ר שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->יציאה לרה"ר בטלית המצוייצת כהלכתה - חשש שמא תיפסק שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->->בטלית גדול או בטלית קטן שתחת בגדיו שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->->בליל שבת שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->יציאה לרה"ר בטלית שיש בה ציציות שאינן כהלכתן שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->->אם אין בה תכלת שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->->בציציות שבכוונתו לתקן או שאין בכוונתו לתקן שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
->->בציציות של תכלת או של לבן שבת קלט: ציון ד יציאה בטלית לרה"ר
ציר (ראה גם: דג)
->של דג טמא - אסור מהתורה או מדרבנן ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->של דג שמן או כחוש ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->של דגים שספק אם הוא טהור
->->אם גוי אומר שהוא טהור ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->הימצאות כילבית בתוכו - הוכחה שהוא טהור ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר
->->->אם יש בו גם חתיכות בלי סימן כשרות ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->->בחבית פתוחה או סתומה ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->->הימצאותה בחבית אחת או בשתי חביות כהוכחה על שאר החביות ע"ז לט: ציון י דגים וצירם
->->->כילבית אחת או שתים ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->->->מהי כילבית ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
->של שרץ - איסורו ע"ז לט: ציון י דגים וצירם כשאין עליהם סנפיר וקשקשת
צירוף (ראה גם: זימון; תפילה בציבור)
->למנין (ראה גם: ברכת חתנים)
->->צירוף עוברי עבירהברכות מז: ציון ב צרוף עם הארץ לזימון
->->צירוף קטן למנין ברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->->צירוף אנשים שנמצאים בשני בתים ברכות נ. ציון י צירוף של שתי חבורות לזימון
->למנין
->->אם יש מחיצה בין האנשים סוטה לח: ציון ח העם שמאחורי הכהנים
->->->אם יש עשרה בצד אחד של המחיצה, או אין סוטה לח: ציון ח העם שמאחורי הכהנים
->->אם תשעה בחצר קטנה ואחד בחצר גדולה הפתוחה לה סוטה לח: ציון ח העם שמאחורי הכהנים
->של גופים נפרדים לשיעור באיסור שבועות כב. ציון ד צירוף לשיעור של דברים האסורים בשבועות ובקונמות
->->בנדר (ראה: נדר)
->->בשבועה (ראה: שבועה)
צירוף כלי
->כלי מצרף מה שבתוכו לטומאה בקודש חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
->->אם אין מגע בין החתיכות חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
->->אם אין בכל חתיכה שיעור לקבל טומאה חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
->->אם יש שיעור רק בחתיכה אחת חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
->->מהתורה או מדרבנן חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
->->בכלי חרס, עץ או מתכת חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
->->בקדשי מזבח או בקדשי בדק הבית חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
->->בכלי שיש לו תוך או שאין לו תוך חגיגה כג: ציון ה הכלי מצרף את מה שבתוכו לקודש
צירוף מתכת (בשבת)
->איסור מהתורה או מדרבנן יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
->->אם אינו מתכוון לצרף יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
->->האם הוא פסיק רישיה יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
->איסור מהתורה או מדרבנן שבת מא. לפני ציון ד האיסור לצרף כלי
->->במצב של פסיק רישיה שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ה
->הכנסת מים בכוס אם יש בהם כדי לצרף שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ה
->הכנסת מים למיחם בשיעור שיש בו כדי לצרף שבת קמא: ציון ב נעילת מנעל לאחר שסך את הרגל בשמן
->הכנסת מים צוננים למיחם לאחר שפונו ממנו המים החמים שבת מא. לפני ציון ד האיסור לצרף כלי
->הנחת עששיות ברזל במים להפיג את צינתם שבת מא. לפני ציון ד האיסור לצרף כלי
->כיבוי גחלת מתכת במים שבת מא. לפני ציון ד האיסור לצרף כלי
->צירוף כלי או דבר שעומד להיות כלי או שאינו כלי שבת מא. לפני ציון ד האיסור לצרף כלי
צל
->הנאה מצל של הקדש או של עבודה זרה
->->הנאה ארעית או קבועה ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->->צל קומתו של העץ או צל העלים או הענפים או צל צלה ביצה לט. ציון ב דין מעילה בגחלת ובשלהבת
->של אשרה
->->ישיבה בצילה בכוונה ליהנות או בלא כוונה ע"ז מח: ציון א איסור הנאה מן הצל של עבודה זרה
->->ישיבה בצל צילה ע"ז מח: ציון א איסור הנאה מן הצל של עבודה זרה
->->מעבר בצילה ע"ז מח: ציון א איסור הנאה מן הצל של ע"ז; ע"ז מח: ציון א מעבר תחת אשרה
->של בית עבודה זרה ע"ז מח: ציון א איסור הנאה מן הצל של עבודה זרה
->של ההיכל שבמקדש ע"ז מח: ציון א איסור הנאה מן הצל של עבודה זרה
צלב
->אם הוא על כלי ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
->מתי הוא אסור ע"ז מב: ציון ו המוצא כלים ועליהם צורות
צלי
->הנודר מצלי - האם אסור רק בבשר צלוי או בכל צלי
->->אם אמר 'הצלי' או 'צלי' או 'צלוי' או 'דצלי' נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק מהצלי
->->אם אמר 'צלי שאני אוכל' או 'צלי שאני טועם' או 'הצלי שאני טועם' נדרים נא: ציון א הנודר מהכבוש מהשלוק מהצלי ומהמליח
צלייה
->האם היא כבישול לענין בישולי גוים ע"ז לז: ציון ז פרק ב, ה איסור בישולי גוים
צלייה ביו"ט
->פציעת קנה כדי להשתמש בו כשיפוד או להניחו על האסכלה ביצה לד. ציון מ פציעת קנה ואגוזים ביום טוב
->שבירת חרס או קריעת נייר כדי להניח בין השיפוד לצלי ביצה לב: ציון ה איסור שבירת חרס וקריעת נייר
->->אם היה אפשר לעשות מערב יום טוב או אם לא היה אפשר ביצה לב: ציון ה איסור שבירת חרס וקריעת נייר
->שבירת עץ כדי לקחת ממנו חלק לצלייה ביצה לג. ציון ג אין נוטלים אוד מבין העצים
->תיקון שפוד שהתעקם (מעט או הרבה)
->->אם אפשר עדיין לצלות בו או שא"א לצלות בו ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב
->->אם התקלקל ביום טוב או לפני יום טוב ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב
->->תיקון ביד או בכלי ביצה כח: ציון ט תקון שפוד שהתקלקל ביום טוב
צלם
->שאין ידוע אם נעשה לע"ז - האם אסור בהנאה ע"ז מ: ציון ד אילו צלמים אסורים בהנאה
->->אם אוחז דבר בידו ע"ז מ: ציון ד אילו צלמים אסורים בהנאה
->->אם עומד בפתח המדינה ע"ז מ: ציון ד אילו צלמים אסורים בהנאה
->->באנדרטה של מלך ע"ז מ: ציון ד אילו צלמים אסורים בהנאה
->->->במלך חי או מת ע"ז מ: ציון ד אילו צלמים אסורים בהנאה
->->בכפר או בכרך ע"ז מ: ציון ד אילו צלמים אסורים בהנאה
->->בצורת אדם ובצורות אחרות ע"ז מ: ציון ד אילו צלמים אסורים בהנאה
->שתייה מפרצוף המקלח מים
->->בכרכים ובכפרים ע"ז יב. ציון ג איסור שתיה מפרצוף המקלח מים
->->בפרצוף שנעבד או שרק עומד בפני ע"ז או שנעשה לנוי ע"ז יב. ציון ג איסור שתיה מפרצוף
צלף
->האם הוא חייב במעשר
->->האם הולכים בו אחר הלקיטה או אחר החנטה ברכות לו. ציון מ שיטת הרמב"ם בצלף - פרי או ירק
->->בקפריסים, בעלים, בתמרות או באביונות ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן; ברכות לו. ציון כ מעשרות וערלה בקפריסין שבצלף
->האם הוא נחשב כלאים בכרם ברכות לו. ציון מ שיטת הרמב"ם בצלף - פרי או ירק
->האם נוהגת בו ערלה ברכות לו. ציון מ שיטת הרמב"ם בצלף - פרי או ירק
->->בקפריסים, בעלים, בתמרות או באביונות ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן; ברכות לו. ציון כ מעשרות וערלה בקפריסין שבצלף
->->בא"י ובחו"ל ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן; ברכות לו. ציון כ מעשרות וערלה בקפריסין שבצלף
->הברכה על הקפרס, על העלים, ועל האביונות
->->לכתחילה ובדיעבדברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן
->הברכה על התמרותברכות לו: ציון ט הברכה על פלפלין וזנגביל; ברכות לו. ציון י כיצד מברכים על קליפות הפרי וכיוצא בהן
צמצום (ראה: אפשר לצמצם)
צמר
->'קונם צמר עולה עלי'
->->האם נאסר בבגדי צמר שלא בדרך לבישה נדרים נה: ציון ה הנודר מן הצמר
->->האם נאסר בגיזי צמר נדרים נה: ציון ה הנודר מן הצמר
->->האם נאסר בלבישת בגדי צמר בלבישה או בטעינת צמר
->->->אם הצטער כשנדר או לא הצטער נדרים נה: ציון ה הנודר מן הצמר
->->->אם נדר בסתם נדרים נה: ציון ה הנודר מן הצמר
->->->אם נדר בשעה שהיה טעון צמר נדרים נה: ציון ה הנודר מן הצמר
->->->אם נדר בשעה שהיה לבוש צמר נדרים נה: ציון ה הנודר מן הצמר
צנון
->כדבר חריף (ראה: חריף; סכין)
->מליחתו בשבת
->->הטבלת כמה חתיכות צנון במלח בזו אחר זו ע"מ לאוכלן מיד שבת קח: ציון ג מליחת צנון
->->הטבלתו במי מלח אחרי הטבלתו בשמן או בשומן שבת קח: ציון ג מליחת צנון
->->מהתורה או מדרבנן שבת קח: ציון ג מליחת צנון
->->מליחת חתיכה אחת, לאוכלה מיד או להשאירה לזמן מה שבת קח: ציון ג מליחת צנון
->->משום מעבד או משום מבשל שבת קח: ציון ג מליחת צנון
צניעות
->האיסור לדבר בבית הכסא משום צניעות סנהדרין יט. ציון י איסור יחוד בשדה ובעיר
->כמה מותר לגלות לפניו ומאחוריו בבית הכסא
->->באיש או באשהברכות כג: ציון ה צניעות בבית הכסא
->->במקום סגור או במקום פתוח ברכות כג: ציון ה צניעות בבית הכסא
->רחיצה עם רבו, אביו, חמיו, אחיו, בעל אחותו, או עם בעל אמו פסחים נא. ציון א איסורי רחיצה עם קרובו ועם רבו
צער (בתשלומי נזק)
->באונֵס אשה ב"ק נח: ציון א כיצד שמין את הנזק
->->תשלום לאב ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו ובבנותיו
->החובל בבת משלם צער לבת ב"ק פז: ציון א זכויות האב בתשלומי החבלות בבניו ובבנותיו
->זכות בעל בתשלומי צער שקיבלה אשתו על חבלה
->->האם קונים בכסף קרקע והבעל אוכל פירות כתובות סה: ציון ל פרק ה תשלומי חבלה לאשת איש
->->חלוקת הכסף כתובות סה: ציון ל פרק ה תשלומי חבלה לאשת איש
->נתינת שלושים יום לחובל לתשלום צער ב"ק צא. ציון ל נתינת זמן לחבלות
->שומתו כשאין נזק ב"ק פג: ציון ג חישוב התשלום על צער כשאין נזק
צער (טעם להקל באיסורים)
->מלאכה שאינה צריכה לגופה במקום צער - האם אסרו חכמים שבת קכא: ציון ד הריגת מזיקים בשבת
->מלאכה שאינה צריכה לגופה במקום שיש צער ונזק כגון המכבה גחלת כדי שלא יזיק רבים שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ו
->מפיס מורסא משום צער שבת קונטרס מלאכת מחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה, פרק ו
צער
->באונס אשה (ראה: אונס)
צער בעלי חיים
->בהריגת בהמה טמאה שלא לצורך ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->במקום הפסד ממון שבת קנד: ציון א דרכי הפריקה של דברים מוקצים בשבת
->בנתינת סם המוות לכלב שגורם נזק ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->בצער גדול או בצער קטן ב"מ לב: ציון א צער בעלי חיים
->האם הוא דוחה איסור ביטול כלי מהיכנו בשבת ב"מ לב: ציון א צער בעלי חיים
->האם הוא הלכה למשה מסיני או נלמד מחיוב פריקה או מ"לא תחסום" ב"מ לב: ציון א צער בעלי חיים
->האם הוא מדאורייתא או מדרבנן ב"מ לב: ציון א צער בעלי חיים; ב"מ לב: ציון א חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->החיוב לעשות מעשה למנוע את הצער ב"מ לב: ציון א צער בעלי חיים
->חיוב פריקה מטעם צעב"ח גם כשאין חיוב מן הפסוק של פריקה ב"מ לב: ציון א צער בעלי חיים; ב"מ לב: ציון א חיוב הפריקה במקום צער בעלי חיים
->->אם אין בעליה עמה ב"מ לא. ציון פ חיוב פריקה וטעינה כאשר אין בעליו עמו
->->אם הבהמה רחוקה ממנו יותר משביעית מיל, בשכר או בחינם ב"מ לג. ציון א המרחק ממנו חייבים בפריקה וטעינה ובאבידה
->->בזקן ואינה לפי כבודו ב"מ ל: ציון ד הפטור מפריקה לזקן ואינה לפי כבודו
->טלטול מוקצה בשבת כדי למונעו, בטלטול במקצת או בכולו ביצה ב. ציון א פסקה ה איסור ביצה שנולדה ביום טוב
->טעם למצווה לרפא בהמה נדרים מא: ציון א רפואה במודר הנאה ובבהמתו
->טעם שאסור ליטול שכר עבור פריקה ב"מ לב. ציון כ פריקה בחינם וטעינה בשכר
->לעניין העלאת אותו ואת בנו מבור ביו"ט ביצה לז. ציון ג אותו ואת בנו שנפלו לבור ביום טוב
->לצורך ב"ק קטו: ציון ח נתינת מים מגולים לבהמה
->קטיעת אצבע מתרנגול לפוסלו מהקרבה לע"ז ע"ז יג: ציון ו האיסור למכור לגוי דברים המיוחדים לע"ז
->שריפת נכסים ועיקור סוסים על מות מלך לכבודו ע"ז יא. ציון ב שורפים ומעקרים על המלכים
צפת
->האם צריך לעשות בו יום טוב שני ר"ה כא. ציון א המקומות שנוהגים לעשות בהם יום טוב שני
צרה
->החיוב להתפלל בעת צרה ברכות כ: ציון ב מצות תפילה מדאורייתא או מדרבנן
צרורות (ראה גם: כח כוחו)
->במקום שהבהמה לא יכלה להימנע מכך ב"ק יט. ציון ד במקום שאי אפשר להמנע מהתזה
->->ברה"ר או ברשות הניזק ב"ק יט. ציון ד במקום שאי אפשר להמנע מהתזה
->בצרורות שאינן הפקר ב"ק יט: ציון ג פסקה ב תרנגול המזיק באמצעות דליל; ב"ק כב. ציון ה גמל טעון פשתן
->בשינוי ב"ק יח: ציון ד תרנגול התוקע באויר כלי
->->האם חייב ברה"ר ב"ק יט. ציון ב צרורות בשינוי
->->האם משלם חצי נזק או רבע נזק ב"ק יט. ציון ב צרורות בשינוי
->חיוב כופר בהם ב"ק מד. ציון א תשלום כופר כשהרג ע"י צרורות
->נזק שלם בהם בפעם הרביעית ב"ק יח: ציון א העדאה לצרורות
->->כדרכה או בשינוי ב"ק יח: ציון א העדאה לצרורות
->סוגי נזק שייתכן שהם בגדר צרורות
->->בהמה שהדליקה אש והתפשטה ב"ק כב. ציון ד החיוב על הגדיש; ב"ק כב. ציון ה גמל טעון פשתן
->->גרירת חפץ ב"ק כב. ציון ד החיוב על הגדיש בכלב שנטל חררה
->->טינוף פירות ע"י הטלת גללים ב"ק ג. ציון ב נזק בטינוף ובהטלת גללים
->->נזק ע"י רוח מנפיחה בפה או ע"י תקיעה באויר כלי ב"ק יח: ציון ד תרנגול התוקע באויר כלי
->תרנגול שהיה מחטט בחבל וקרעו ונשבר הדלי - כמה ישלם על הדלי ועל החבל ב"ק יז: ציון ט בתר מעיקרא או בתר תבר מנא
->תרנגול ששבר כלי ע"י דליל שנקשר ברגליו ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק באמצעות דליל
->->אם הזיק תוך גרירת הדליל או זריקתו ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק באמצעות דליל
->->אם נקשר מאליו או שקשרו אחר ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק באמצעות דליל
->->בדליל של בעל התרנגול, של אחר או של הפקר ב"ק יט: ציון ג תרנגול המזיק באמצעות דליל
->תשלום מגופו או מן העלייה ב"ק יח: ציון א העדאה לצרורות
צרי
->הדלקת נר בו בחול ובשבת שבת כה: ציון ד אין מדליקים בצרי
צרכי רבים
->הפסקת עיסוק בצרכי רבים כדי לקרוא קריאת שמע או להתפלל שבת יא. ציון ז מפסיקים לקריאת שמע ולתפילה
צרכים
->איסור הטלת מים מן הצופים ולפניםברכות סב: ציון ד איסור רקיקה בהר הבית
->באיזה צד וכיוון אסור להתפנות
->->מדרבנן או מדאורייתא ברכות סא: ציון ד הצדדים האסורים והמותרים בשעה שמתפנה
->->בהטלת מי רגלים ברכות סא: ציון ד הצדדים האסורים והמותרים בשעה שמתפנה
->->במקום מוקף מחיצות ברכות סא: ציון ד הצדדים האסורים והמותרים בשעה שמתפנה
->->בזמן שבהמ"ק חרב ברכות סא: ציון ד הצדדים האסורים והמותרים בשעה שמתפנה
->->האיסור להתפנות כנגד בית המקדשברכות ה: ציון א באיזה צד מניחים את המיטה
->האם מקנח בשמאל או בימיןברכות סב. ציון ב קינוח בשמאל ולא בימין
->->באיטרברכות סב. ציון ב קינוח בשמאל ולא בימין
->->כשמקנח על ידי דבר אחר ברכות סב. ציון ב קינוח בשמאל ולא בימין
->האם צריך ליטול ידים ולברך לאחר שיוצאים לנקבים ברכות ס: ציון כ נטילת ידים בשחרית
->העושה את צרכיו בשדה - האם מותר לו לקחת אבן מהשדה או מהגדר לצורך קינוח
->->בשבת ב"ק פא: ציון א נפנים מאחורי הגדר
->->בשדה של אחר ב"ק פא: ציון א נפנים מאחורי הגדר
->->->אם נטל מהגדר, חיובו לתקן את הפירצה או לשלם על הנזק ב"ק פא: ציון א נפנים מאחורי הגדר
->התרגלות להתפנות בזמנים מסויימים
->->האם זו הלכה או עצה טובהברכות סב. ציון ט הזמנים שירגיל עצמו להתפנות
->->באלו זמנים ברכות סב. ציון ט הזמנים שירגיל עצמו להתפנות
->מי שמתפנה - כמה צריך להתרחק
->->בלילה ברכות סב. ציון י חיוב ההרחקה בנפנה בלילה
->->בעיר או בשדה או בבקעה או מאחורי גדר ברכות סב. ציון ג המרחק שצריך להתרחק כשנפנה
->משמוש בפי הטבעת כדי לפתוח את הנקבים ברכות סב. אחרי ציון י משמוש בפי הטבעת
צרעה
->הלאווין שהאוכלה לוקה עליהם מכות טז: ציון ה מנין הלאווין באיסור שרץ
צרעת (ראה גם: מצורע; נגעי בגדים; נגעי בתים)
->אם יש מראה אדמדם עם הלבן שבועות ו. ציון ג מראות הנגעים המעורבים עם גוון אדמדם
->->אם האדום והלבן ניכרים כל אחד בפני עצמו שבועות ו. ציון ג מראות הנגעים המעורבים עם גוון אדמדם
->->אם כולו בעל גוון אחיד עקב התערובת שבועות ו. ציון ג מראות הנגעים המעורבים עם גוון אדמדם
->בדדים של איש קידושין כה. אחרי ציון ג ראשי דדין שבאיש
->בראשי אברים קידושין כה. ציון ג דין טומאת נגעים בראשי אברים
->האם הים נחשב מים חיים לענין הזאה על מצורע שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->->הים הגדול או שאר הימים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->חיוב בעל להביא קרבנות אשתו המצורעת ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->מראה שאינו עמוק מן העור
->->אם הוא שווה לעור שבועות ו: ציון א הגדרת המראה העמוק והגבוה בנגעים
->->בבהרת או בשאת או בתולדותיהם שבועות ו: ציון א הגדרת המראה העמוק והגבוה בנגעים
->->בשחין שנרפא ועלה בו נגע שבועות ו: ציון א הגדרת המראה העמוק והגבוה בנגעים
->מראות נגעים - שאת ובהרת
->->דרגת הלובן שלהם שבועות ה: ציון ב צירוף מראות נגעים
->->האבות והתולדות שבועות ה: ציון ב צירוף מראות נגעים
->->צירוף האבות ביניהם לשיעור טומאה שבועות ה: ציון ב צירוף מראות נגעים
->->צירוף התולדות לשיעור טומאה שבועות ה: ציון ב צירוף מראות נגעים
->->שוני ביניהם במישוש שבועות ה: ציון ב צירוף מראות נגעים
->צרעת הגוף והבגד - הסגרתם בפה או בסגירת דלת נדרים נו: ציון ז הסגרת בית המנוגע
->קציצתה במילה שבת קונטרס מלאכת מחשבת דבר שאינו מתכוון, פרק ב
->ראיית נגע ע"י כהן
->->אם אינו בקי בכל הנגעים אבל הוא בקי בסוג הנגע שהוא רואה (אדם, בגדים או בתים) שבועות ו. ציון ב בדיקת נגעים ע"י כהן שאינו בקי
->->אם אינו בקי בנגעים ופוסק ע"פ מה שאומר לו החכם, אם הסבירו לו והבין או לא הבין שבועות ו. ציון ב בדיקת נגעים ע"י כהן שאינו בקי

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US