Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות י

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.יאהרצייט
->האם עושים אותו באדר ראשון או שני נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->->בשנה הראשונה ובשנים אח"כ נדרים סג. ציון ה אדר ראשון ואדר שני לענין שטרות ועוד
->הבדלה על נר יאהרצייט ברכות נג. ציון ח אור של בית הכנסת ובית המדרש
->מי שקיבל על עצמו לצום ביום שמת אביו - האם רשאי לדחות את התענית תענית יב: ציון ב לווה אדם תעניתו ופורע
->->אם היום חל בערב תשעה באב תענית יב: ציון ב לווה אדם תעניתו ופורע
יאוש
->אבידה ששטפה נהר או זוטו של ים או שנפלה לדליקה או לידי אריה וכדומה
->->אם באה ליד המוצא אחרי יאוש שלא מדעת ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם באה ליד המוצא לפני יאוש או אחרי יאוש ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->->אם הבעלים צווח שאינו מתייאש ב"מ כב. ציון א אבידה שעל ידי הטבע
->אם בעליו התייאש אחרי שהמוצא הגביה את האבידה
->->אם הגביה ע"ד להחזיר או ע"ד לגזול ב"מ כו: ציון ב פסקה א תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->אם התייאש הנגזל - האם הגזלן קונה את הגזילה גיטין נה. ציון ה פרק ב הקרבת קרבן גזול
->->אם הקדיש אותו, שיש שינוי השם גיטין נה. ציון ה פרק ב הקרבת קרבן גזול
->->בקרבן גזול - האם נחשב מצווה הבאה בעבירה (ראה גם: קרבן) גיטין נה. ציון ה פרק ב הקרבת קרבן גזול
->בגזל
->->לענין שיוכל הגזלן להקדישה ולמוכרה ב"מ כו: ציון ב פסקה א תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->->לענין שמחזיר דמים ב"מ כו: ציון ב פסקה א תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->->מדרבנן או מדאורייתא ב"מ כו: ציון ב פסקה א תיקון האיסורים שבגזילת אבידה
->בדבר שנמצא ברשות בעליו ב"מ כה: ציון מ פסקה א מצא בגל ובכותל ישן; ב"מ כה: ציון נ פסקה ג מצא בכותל חדש
->->אם עבר זמן רב ב"מ כה: ציון מ פסקה א מצא בגל ובכותל ישן; ב"מ כה: ציון נ פסקה ג מצא בכותל חדש
->בפקדון שנשכח ב"מ כו: ציון ו פסקה א מצא בחנות ובשולחנות
->בקונה פירות דקל ואכלם כשבאו לעולם - זכה מטעם יאוש המוכר ב"מ סו: ציון ה פסקה ב מחילה בטעות
->בקרקע ב"מ ק: ציון ז שטף נהר זיתיו ונתנם בשדה חברו
->האם בגניבה או גזילה הבעלים מתייאש מן הסתם ב"ק קיג. ציון מ פסקה א אין פורטים מעות ממוכס
->->אם אנשים ראו את הגניבה ואת הגזילה או לא ראו ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->->אם ראה הנגזל שהגזלן נותן את החפץ לאחר או לא ראה ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->->בגזל ב"ק סו: ציון ב טומאת זב במשכב שאינו שלו
->->בגנב או גזלן גוי או ישראל ב"ק קיד. ציון ל יאוש בגניבה ובגזילה
->->בגניבה ב"ק סו: ציון ב טומאת זב במשכב שאינו שלו; ב"ק קיד: ציון ז פסקה א המכיר כליו ביד אחר
->->בכסף או בדבר מסוים ב"ק קיג. ציון מ פסקה א אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->->במוכס ב"ק קיג. ציון מ פסקה א אין פורטים מעות ממוכס מפני הגזל שבידו
->האם גנב קונה ביאוש ב"ק סה. ציון א תשלומים על גניבה שנשתנה שוויה
->->ביאוש עם שינוי רשות ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->->לענין כשרות לולב גזול או קרבן גזול או קידושי אשה בו ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->->לענין שהגונבו ממנו יתחייב כפל כלפיו ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->->לענין שיוכל לשלם דמים במקום להחזיר את החפץ ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->->לענין שייטמא אם זב שוכב עליו ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->->מהתורה או מדרבנן ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה; ב"ק צד. ציון ב תקנת השבים
->החפץ של בעליו גם אחרי יאוש עד שאחֵר יזכה בו ב"ק קטז. ציון ד חיוב תשלומין כאשר המציל
->המאבד מעות - הנחה שהוא מתייאש מיד ב"ק קיח: ציון ה הגוזל את חבירו והבליע לו את הגזילה
->חפץ של שותפים שאבד ואחד מהם התייאש מחלקו ב"מ כו: ציון א פסקה א סלע שנפל משנים או משלושה
->יאוש שלא מדעת
->->בדבר שהיתה בו אבידה מדעת ונטל לפני יאוש מדעת ב"מ כה: ציון כ אבידה מדעת
->->במי שמצא פירות מפוזרים דרך נפילה ב"מ כא. ציון ה פירות מפוזרים דרך נפילה
->->במי שראה מטבע שנופל משנים או משלושה ב"מ כו: ציון א פסקה א סלע שנפל משנים או משלושה
->->הנוטל דבר שאין בו סימן לפני יאוש מדעת - האם הוא שלו ב"מ כה: ציון ה פסקה ג ספק הינוח
->->כיסוד לדין מחילה בטעות ב"מ סו: ציון ה פסקה ב מחילה בטעות
->->לענין קנין חצר במציאה שהגיעה לחצר לפני שידע ורק אח"כ ידע והתייאש ב"מ כו: ציון ו פסקה א מצא בחנות ובשולחנות
->שטר חוב שאבד - האם יאוש מפקיע את החוב
->->לגבי הזכות לגבות מהלווה עצמו ב"מ כ. ציון ה המוצא כמה שטרות בכריכה
->->לגבי הזכות לטרוף מלקוחות ב"מ כ. ציון ה המוצא כמה שטרות בכריכה
->שניים שחפציהם היו בסכנה והבטיח א ל-ב "אם תציל את שלי אשלם לך על שלך" - האם חל יאוש בשל ב, לפני שנודע ל-ב שהחפץ שלו ניצל או אח"כ ב"ק קטז. ציון ד חיוב תשלומין
->תלמיד חכם שאיבד דבר שאין בו סימן - האם סתמו מתייאש אף שיתכן שיחזירו לו בטביעות עין ב"מ כג: ציון ט פסקה ב השבת אבידה בטביעות עין לתלמיד חכם
->תמרים שנשרו ברוח - האם יש להניח שהבעלים כבר התייאשו ב"מ כב: ציון ג תמרים הנושרים ברוח
יארצייט (ראה: יאהרצייט)
יבום - כללי
->אם האח הגדול אינו רוצה לייבם
->->אם אחד האחים האחרים רוצה והיא רוצה באח אחר שאינו הגדול ביותר - האם נחשבת מורדת יבמות כד. ציון ח מי מייבם כשהאח הגדול אינו רוצה לייבם
->->האם האח השני קודם (הגדול גדול קודם) יבמות כד. ציון ח מי מייבם כשהאח הגדול אינו רוצה לייבם
->אם היבם והיבמה אומרים שלא בעל - האם צריכה גט יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->אם אח"כ אומר "עכשו בעלתי" יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->אם היבמה טוענת שלא נבעלה - האם היא נאמנת להצריך לצרתה חליצה יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->אם אמרה כך תוך ל' או לאחר ל' יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->אם גם היבם אומר כך (תוך ל' או לאחר ל') יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו
->אם היבמה טוענת שלא נבעלה והיבם טוען שבעל
->->אם אח"כ הודה שלא בעל - צריכה גט וחליצה
->->->אם טענה כך תוך ל' או אחרי ל' יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->->כופים או מבקשים יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->אם טענה כך תוך ל' או לאחר ל' יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->אם ידוע שלא נסתרה יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->אם כבר נתן לה גט - צריכה עוד גט להתירה לאחרים יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו
->->האם צריכה גט יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->האם צריכה חליצה יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->->כופים אותו או מבקשים ממנו לחלוץ יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->האם צריכה ייבום יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->אם היבמה טוענת שנבעלה והיבם טוען שלא בעל
->->אם טען כך תוך ל' או אחרי ל' יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->אם ידוע שלא נסתרה יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->האם צריכה חליצה או גט (כפייה או בקשה) יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו
->אם המת הניח מטלטלין - האם הם משתעבדים לכתובה או שייכים ליבם כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->אחרי תקנת הגאונים שגובים כתובה ממטלטלין כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->אם היבמה תפסה אותם בחיי בעלה או לאחר מותו כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->אם הניח פירות מחוברים כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->'אסור לבטל מצוות יבמין' יבמות כו. ציון ו המייבם את אחות זקוקתו
->->בארבעה אחים, שניים נשואים שתי אחיות ומתו ואחת מהן אסורה על אחד מהאחים באיסור ערווה והערווה נפלה תחילה יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->->בארבעה אחים, שניים נשואים שתי אחיות ונפלו ליבום בבת אחת - אסור לייבם שמא אח"כ השני ימות ולא יוכל הראשון לייבם או לחלוץ יבמות כו. ציון ו המייבם את אחות זקוקתו
->ארבעה אחים, שניים נשואים שתי אחיות ומתו - האם רשאי אח אחד לחלוץ לזו שנפלה שניה והראשונה תתייבם יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->->אם אחד חלץ - האם מותרת האחרת להתייבם יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->->אם לא ידוע מי נפלה ראשונה יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->ארבעה אחים, שניים נשואים שתי אחיות ומתו וייבם אחד באיסור את זו שנפלה שניה - האם השנייה מותרת להתייבם, לכתחילה או בדיעבד יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->אשה שמת בעלה, וחמותה במדינת הים - חשש שחמותה ילדה וזקוקה ליבום יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->->אם ידוע שחמותה היתה מעוברת יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->אשה שעד אחד שמעיד שמת בעלה - האם זקוקה ליבום יבמות קטז: ציון א עד אחד בקטטה
->אשת סריס פטורה מייבום יבמות עט: ציון ב סריס חמה שאינו חולץ ואין חולצים לאשתו
->->בסריס מלידה או שנעשה סריס לאחר לידתו יבמות עט: ציון ב סריס חמה שאינו חולץ
->'אשת שני מתים' - האם אסור לייבמה, מהתורה או מדרבנן יבמות צו: ציון ג יבמה שבא עליה קטן
->באשתו של מלך, לכתחלה ובדיעבד סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום לאשתו של מלך
->בעל שמינה שליח קבלה ומת לפני שהגיע הגט לידה - האם חייבת ביבום יבמות קיח: ציון כ המזכה גט לאשתו במקום יבם
->->אם היבם נשוי, בזה"ז שיש חדר"ג ולא יוכל לייבמה יבמות קיח: ציון כ המזכה גט לאשתו
->->אם היבם קטן או משומד יבמות קיח: ציון כ המזכה גט לאשתו במקום יבם
->->אם עשה תנאי בגט "אם אמות תהיה מגורשת" יבמות קיח: ציון כ המזכה גט לאשתו במקום יבם
->->בזה"ז שאין נוהגים לייבם יבמות קיח: ציון כ המזכה גט לאשתו במקום יבם
->בתוך שלושה חדשים למות הבעל יבמות מא: ציון א ייבום וחליצה בתוך שלושה חדשים למות הבעל
->גט של יבם (ראה: גירושין)
->גרושה שנישאת שנית לאותו הבעל ומת - האם אסורה ליבם מדין גרושה יבמות יג: ציון א מיתה מפילה או נישואין מפילים; יבמות קח: ציון ד יבום בגרושה שנישאה שנית לאותו בעל ומת
->->אם הנישואין הראשונים היו מהתורה והשניים היו מדרבנן (קטנה שלא ע"י אביה, או שנתחרשה בינתיים) יבמות קח: ציון ד יבום בגרושה שנישאה שנית לאותו בעל ומת
->->אם הנישואין הראשונים והשניים היו מהתורה יבמות קח: ציון ד יבום בגרושה שנישאה שנית
->->האם צרתה אסורה יבמות קח: ציון ד יבום בגרושה שנישאה שנית לאותו בעל ומת
->האומר שמת אחיו - האם נאמן לייבם את אשתו יבמות קיח: ציון ט עדויות על מיתה
->->במקום שנהגו לחלוץ ולא לייבם יבמות קיח: ציון ט עדויות על מיתה שאין האשה והאיש נאמנים עליהן
->האם כופים לייבם או לחלוץ ביצה לז. ציון א מצוה בגדול ליבם
->האם מי שאינו יכול לחלוץ יכול לייבם סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->האם מצוות יבום מוטלת על היבמה יבמות נד. ציון ו הבא על יבמתו כשהיא ישנה
->האם מצוות יבום קודמת או מצוות חליצה קודמת ביצה לז. ציון א מצוה בגדול ליבם
->ההיתר לחרש לייבם סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->ההיתר לחרשת להתייבם סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->המייבם נחשב שליח של אחיו לייבם יבמות י: ציון א האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
->המקדש אחת משתי אחיות ומת
->->אם יש לו אח אחד - חולץ לשתיהן יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת
->->->אם חלץ לאחת וייבם את השניה - האם חייב לגרשה יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת
->->->אם ייבם אחת ואח"כ חלץ לשניה - האם חייב לגרשה יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת
->->אם יש לו שני אחים - אחד חולץ ואחד מייבם יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת
->->->אם ב"ד הורה להם שאחד יחלוץ ועברו על הוראת ב"ד יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת
->->->אם שניהם ייבמו - האם צריכים לגרש יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת
->->חיובן בחליצה יבמות לה: ציון ו החולץ למעוברת והפילה
->הנותן גט ליבמה (ראה: גירושין)
->זיהוי היבם - מי כשר להעיד על כך יבמות לט: ציון ז הנאמנות של פסולי עדות על זהות היבם
->->אשה או קרוב יבמות לט: ציון ז הנאמנות של פסולי עדות על זהות היבם
->->->אחד או שנים יבמות לט: ציון ז הנאמנות של פסולי עדות על זהות היבם
->->->אם עדים כשרים מעידים על סמך דברי אשה או קרוב במסל"ת יבמות לט: ציון ז הנאמנות של פסולי עדות על זהות היבם
->->גוי מסיח לפי תומו יבמות לט: ציון ז הנאמנות של פסולי עדות על זהות היבם
->->->שני גוים יבמות לט: ציון ז הנאמנות של פסולי עדות על זהות היבם
->->עבד או קטן יבמות לט: ציון ז הנאמנות של פסולי עדות על זהות היבם
->->עד מפי עד יבמות לט: ציון ז הנאמנות של פסולי עדות על זהות היבם
->זיקת היבמה ליבם (ראה: זיקה)
->זכות בתה של היבמה למזונות
->->אם יש נכסים לראשון או אין לו כתובות נג: ציון ו דין מזונות ביבמה ובבתה
->->אם תפסה הבת כתובות נג: ציון ו דין מזונות ביבמה ובבתה
->->בחייו או לאחר מותו כתובות נג: ציון ו דין מזונות ביבמה ובבתה
->->מנכסי המת או מהיבם כתובות נג: ציון ו דין מזונות ביבמה ובבתה
->זכות היבם למכור מנכסי המת המשועבדים לכתובה
->->אם גירש אותה ולא פרע את הכתובה כתובות פא. אחרי ציון ג יבם שרוצה למכור מנכסי אחיו המשועבדים לכתובה
->->אם גירש אותה ופרע את כתובתה - מכירת הנכסים לפני שמחזירה או אחרי שהחזירה כתובות פא. אחרי ציון ג יבם שרוצה למכור מנכסי אחיו המשועבדים לכתובה
->->אם כשייבם ויתר על תקנת חכמים שהכתובה על נכסי המת וכתב לה כתובה על נכסיו כתובות פא. אחרי ציון ג יבם שרוצה למכור מנכסי אחיו המשועבדים לכתובה
->->אם מחלה על כתובתה כתובות פא. אחרי ציון ג יבם שרוצה למכור מנכסי אחיו המשועבדים לכתובה
->->->באשת כהן כתובות פא. אחרי ציון ג יבם שרוצה למכור מנכסי אחיו המשועבדים לכתובה
->->->האם תוכל לגבות את כתובתה מהלקוחות בעתיד כתובות פא. אחרי ציון ג יבם שרוצה למכור מנכסי אחיו המשועבדים לכתובה
->זכות היבמה למזונות מנכסי המת או מהיבם כתובות נג: ציון ו דין מזונות ביבמה ובבתה
->חובת הדיינים לתת עצה הוגנת ליבם יבמות מד. ציון ב חובת הדיינים לתת בעצמם את העצה ההוגנת ליבם
->->האם הם צריכים לקרוא לו לבוא לב"ד, בעצמם או ע"י שליח יבמות מד. ציון ב חובת הדיינים
->->ייעוץ ע"י שליח יבמות מד. ציון ב חובת הדיינים לתת בעצמם את העצה ההוגנת ליבם
->->עצה האם כדאי לו לייבם או לחלוץ יבמות מד. ציון ב חובת הדיינים
->חובת שרטוט בכתיבת פסוקים בגט יבמין גיטין ו: ציון ב פרק ה אין כותבים כתבי קודש אלא בשרטוט
->חיוב אשת אנדרוגינוס בייבום יבמות פא. ציון ב הגדר של אנדרוגינוס בכלל, ובכמה דינים פרטיים
->יבום וחליצה - איזה עדיף יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם; יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג; יבמות קג. ציון ב חליצה ליבם שהוא סומא
->->אם אינו מתכוון לשם מצוה וגם לא לשם נוי יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם
->->אם הוא אומר שמתכוון לשם מצוה יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם היבם רוצה לייבם והיא לא רוצה כי הוא מוכה שחין או שאינו הגון לה יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם ידוע שהוא רוצה לייבם לשם נוי - האם מותר לו לייבם, מדאורייתא ומדרבנן יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->ביבם נשוי - שאינו יכול לייבם יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->יבם חרש או קיטע שלא יכול לחלוץ יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->יבום של קטן וחליצה של גדול - איזה עדיף יבמות לט. ציון ו ביאת קטן וחליצת גדול - מה קודם
->->אם רק הגדול נוכח ולא ידוע אם הקטן מוכן לייבם יבמות לט. ציון ו ביאת קטן וחליצת גדול
->->בזה"ז שמצוות חליצה קודמת יבמות לט. ציון ו ביאת קטן וחליצת גדול - מה קודם
->->קטן בן תשע או בן י"ג יבמות לט. ציון ו ביאת קטן וחליצת גדול - מה קודם
->יבם קטן שייבם
->->אם גדל ולא בא עליה משגדל ונשא אחרת ומת - דין צרתה יבמות צו: ציון ג יבמה שבא עליה קטן או שעשו בה מאמר ומת
->->אם מת - האם יכולה להתייבם לאחיו יבמות צו: ציון ג יבמה שבא עליה קטן או שעשו בה מאמר ומת
->->האם קנה יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->יבם שהיה חייב כסף לאחיו המת והמת הניח כסף - האם הוא שלו או שהוא משועבד לכתובה כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->אחרי תקנת הגאונים שגובים כתובה ממטלטלין כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->אם יש די נכסים מלבד הכסף כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->->האם היבם יכול למחול לעצמו על החוב כתובות פ: ציון ז זכויות היבם בנכסי אחיו המת ושעבודם לכתובה
->יבם שלא רוצה לייבם ומבקש שימתינו לאח אחר שיְיַבם יבמות לט. ציון ה יבם שמבקש להמתין
->->אח גדול המבקש שימתינו לאח הקטן שיגדל וייבם יבמות לט. ציון ה יבם שמבקש להמתין
->->->אם האח הקטן קטן מגיל תשע או מעל גיל תשע יבמות לט. ציון ה יבם שמבקש להמתין
->->אח צעיר שמבקש שימתינו עד שהגדול יגיע ממקום אחר יבמות לט. ציון ה יבם שמבקש להמתין
->->->אם הגדול נמצא במדינת הים או רק בעיר אחרת יבמות לט. ציון ה יבם שמבקש להמתין
->->->אם שיירות מצויות לשם או לא יבמות לט. ציון ה יבם שמבקש להמתין עד שאח אחר יוכל לייבם
->יבמה שנדרה הנאה מהיבם כתובות לט. ציון ז האונס אשה שאסורה לו לא ישאנה
->כוונת היבם (ראה: יבום - הביאה שקונה)
->כפייה לייבם יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->אם ידוע שמתכוונים לשם מצוה יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->כפייה לייבם כתובות פו. ציון ז הכפייה שכופים בכל המצוות
->כפיית היבמה להתייבם יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->אם ב"ד רואה שיֵצא קטטה מנישואיהם יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->אם היא נותנת אמתלא לדבריה או איננה נותנת יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->אם היבם מוכה שחין יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->אם יש ליבם מחלה יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->->האם נחשבת מורדת ומפסידה כתובתה יבמות ד. ציון א שומרת יבם שאינה חפצה להתייבם
->כתובת היבמה
->->אם אין נכסים למת - כתיבת כתובה מנכסי היבם
->->->אם המת הניח נכסים ונפסדו לאחר מותו כתובות פב: ציון א הנכסים שמשתעבדים לכתובת היבמה
->->->אם נשארו בנכסי המת כדי מקצת כתובה כתובות פב: ציון א הנכסים שמשתעבדים לכתובת היבמה
->->->בכתובה חדשה או בכתובה הישנה כתובות פב: ציון א הנכסים שמשתעבדים לכתובת היבמה
->->->האם היבם מחוייב בכל ההתחייבויות שבכתובה הראשונה כגון תוספת ונדוניה כתובות פב: ציון א הנכסים שמשתעבדים לכתובת היבמה
->->->מנה או מאתיים כתובות פב: ציון א הנכסים שמשתעבדים לכתובת היבמה
->->אם מכר היבם מנכסיו ונפסדו נכסי המת - האם היבמה גובה מהלקוחות כתובות פב: ציון א הנכסים שמשתעבדים לכתובת היבמה
->->->אם הנכסים נפסדו לפני שהיבם מכר כתובות פב: ציון א הנכסים שמשתעבדים לכתובת היבמה
->->זכותה לגבות את כתובתה לפני שתינשא כתובות פא. ציון ב מאימתי זכאית האשה לגבות את כתובתה
->לארבע נשים יחד יבמות מג: ציון ב מספר הנשים שרשאי אדם לייבם ולשאת
->->אם אינו יכול לפרנסן יבמות מג: ציון ב מספר הנשים שרשאי אדם לייבם ולשאת
->->אם יבמה אחת מתנגדת שייבם אחרת כי זה ימעט עונתה יבמות מג: ציון ב מספר הנשים
->ליותר מארבע נשים יבמות מג: ציון ב מספר הנשים שרשאי אדם לייבם ולשאת
->->אם הוא יבם יחיד יבמות מג: ציון ב מספר הנשים שרשאי אדם לייבם ולשאת
->->אם יכול לפרנסן יבמות מג: ציון ב מספר הנשים שרשאי אדם לייבם ולשאת
->->באדם שעונתו יותר מפעם בשבוע יבמות מג: ציון ב מספר הנשים שרשאי אדם לייבם ולשאת
->->בת"ח, שעונתו פעם בשבוע יבמות מג: ציון ב מספר הנשים שרשאי אדם לייבם ולשאת
->מי יורש את היבמה - היבם או אבי המת כתובות פא. ציון א ירושתה וקבורתה של שומרת יבם
->מי שבא על אשה למטרת יבום ולא תפס היבום - האם צריכה גט יבמות קיא: ציון א שתי נשים מבעל אחד, פיקחת וחרשת, שהתייבמו
->מיתה מפילה או נישואין מפילים יבמות יג: ציון א מיתה מפילה או נישואין מפילים
->מצווה בגדול האחים שייבם
->->אם הגדול לא רצה - האם יש עדיפות לאח השני ביצה לז. ציון א מצוה בגדול ליבם
->->אם הגדול נשבע שלא ייבם ביצה לז. ציון א מצוה בגדול ליבם
->->גדול שאינו הבכור ביצה לז. ציון א מצוה בגדול ליבם
->נאמנות אב על גיל בנו לענין יבום וחליצה קידושין סג: ציון ח נאמנות האב להעיד על גיל בניו
->נאמנות בעל להתיר את אשתו לאחרים או להצריכה יבום לאחר מותו קידושין סד. ציון ה נאמנות הבעל
->נאמנות קרוב ואשה על זהות היבמה והיבם קידושין סג: ציון ח נאמנות האב להעיד על גיל בניו
->ע"י מלך סנהדרין יט: ציון ב מלך שמחל על כבודו
->->בדיעבד סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->->באלמנה מן האירוסין סנהדרין יח. ציון ט איסור חליצה ויבום במלך
->קבורת היבמה - חובת היבם או חובת אבי המת כתובות פא. ציון א ירושתה וקבורתה של שומרת יבם
->קטן שנשא אשה ומת - האם היא חייבת ביבום או בחליצה כתובות צ. ציון א פרק ד קטן שהשיאו אביו וגדל
->שני אחים נשואים לשתי אחיות, אחת גדולה ואחת קטנה שנשואה מדרבנן, ומת בעל הגדולה
->->איסור הקטנה לבעלה מטעם אחות זקוקתו יבמות קט. ציון ה קטנה נשואה
->->אם גדלה הקטנה ובא עליה בעלה - האם זה עוקר את הזיקה יבמות קט. ציון ה קטנה נשואה
->->עידוד הקטנה למאן כדי שהגדולה תוכל להתייבם, או המתנה עד שתגדל ואז פוקעת הזיקה יבמות קט. ציון ה קטנה נשואה שאחותה נפלה לפני בעלה; יבמות קט. ציון ז לעולם יתרחק אדם מן המיאון
->שניים הנשואים לאחיות, שמת אחיהם הנשוי לנכרית
->->אם אח"כ מת אחד מבעלי אחיות - האם אסורה לאח השני
->->->אם גירש אחד מבעלי אחיות ומת נשוי נכרית ואח"כ מת אחד מבעלי האחיות יבמות ל. ציון ד שניים הנשואים לאחיות שמת אחיהם הנשוי לנכרית
->->->אם מת נשוי נכרית ואח"כ אחד מבעלי אחיות גירש את אשתו ואח"כ כנס את הנכרית ואח"כ מת יבמות ל. ציון ד שניים הנשואים לאחיות שמת אחיהם הנשוי לנכרית
->->->אם מת נשוי נכרית ואח"כ אחד מבעלי אחיות גירש את אשתו ואח"כ מת יבמות ל. ציון ד שניים הנשואים לאחיות שמת אחיהם הנשוי לנכרית
->->->אם מת נשוי נכרית ואחד האחים ייבם אותה וגירש את אשתו ומת יבמות ל. ציון ד שניים הנשואים לאחיות שמת אחיהם הנשוי לנכרית
->->->אם מת נשוי נכרית ואח"כ מת אחד מבעלי אחיות יבמות ל. ציון ד שניים הנשואים לאחיות שמת אחיהם
->->האם מותר לאחד האחים לייבם אותה יבמות ל. ציון ד שניים הנשואים לאחיות שמת אחיהם הנשוי לנכרית
->שניים שקידשו שתי אחיות ולא ידוע את מי, ומתו המקדשים
->->ולכל אחד שני אחים, ושני אחים של אחד חלצו יבמות כג: ציון ב קידש אחת משתי אחיות ומת
->->לזה אח אחד ולזה שני אחים יבמות כג: ציון ג שנים שקידשו שתי אחיות ומתו
->->->אם השניים ייבמו (לפני שחלץ היחיד או אחריו) - האם חייבים לגרש יבמות כג: ציון ג שנים שקידשו שתי אחיות ומתו
->->לזה אח אחד ולזה שני אחים כהנים יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->->לזה שני אחים ולזה שני אחים יבמות כג: ציון ג שנים שקידשו שתי אחיות ומתו
->->->אם קדמו שניים וכנסו (לפני שחלצו האחרים או אח"כ) - האם צריכים לגרש יבמות כג: ציון ג שנים שקידשו שתי אחיות ומתו
->->לזה שני אחים ולזה שני אחים כהנים יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->שתי אחיות שנפלו ליבם אחד משני בעלים
->->אם מתה הראשונה - דין השניה יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->->אם מתה השניה - דין הראשונה יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
יבום - ביבמה שאסורה ליבם
->אם היתה אסורה ואח"כ נאסרה יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->אם היתה מותרת ונאסרה ושוב הותרה יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->ארבעה אחים, שניים נשואים שתי אחיות ומתו ואחת מהן אסורה על אחד מהאחים באיסור ערווה והערווה נפלה תחילה יבמות כז: ציון ב יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה
->דין צרתה (ראה: צרה)
->שאסורה באיסור כרת יבמות ה: ציון ד עשה דוחה לא תעשה במצוות כיבוד אב ואם
->שאסורה בלאו
->->אם ייבם - האם צרתה נפטרה יבמות יא: ציון ו ייבום וחליצה במחזיר גרושתו ובצרתה; יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->באלמנה, והיבם כה"ג יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->->אם ייבם - האם צרתה נפטרה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->האם מדאורייתא מותרת העראה, תחילת ביאה, סוף ביאה, או ביאה שניה יבמות כ: ציון ב יבמה האסורה בלאו - איזו ביאה מותרת בה מהתורה
->שאסורה בעשה או בלאו ועשה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->אם ייבם - האם צרתה נפטרה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->במצרי דור שני יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->שאסורה מדרבנן יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
->->אם ייבם - האם צרתה נפטרה יבמות כ. ציון א ייבום וחליצה באיסור מצווה ואיסור קדושה
יבום - הביאה שקונה את היבמה
->אם בא עליה בלי כוונה
->->אם התכוון לביאת אשה אחרת יבמות נד. ציון ג נפל מן הגג ונתקע ביבמתו
->->אם לא התכוון לביאה כלל יבמות נד. ציון ג נפל מן הגג ונתקע ביבמתו
->אם בא עליה בלי עדים יבמות נב. ציון א האם ביאת ייבום צריכה להיות בפני עדים; יבמות קד: ציון א חליצה בינו לבינה; יבמות קיב. ציון א הכונס את יבמתו, ונשמעות טענות שלא נבעלה
->->אם היו עדים על המאמר יבמות נב. ציון א האם ביאת ייבום צריכה להיות בפני עדים
->->בעדים שלא ייחדם יבמות נב. ציון א האם ביאת ייבום צריכה להיות בפני עדים
->אם בא עליה בלי קישוי יבמות נג: אחרי ציון ג יבם שהדביקוהו ביבמתו באונס
->אם בא עליה בשוגג ובאונס או בהעראה - האם קנאה יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->->באלמנה מן האירוסין - האם קנאה לענין תרומה יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->->באלמנה מן האירוסין או מן הנישואין יבמות נו. ציון א הקניין של היבם בביאה גרועה
->->לענין אכילת תרומה (ביבם כהן) יבמות נו. ציון א הקניין של היבם בביאה גרועה
->->לענין ירושה ולהיטמא לה ולהפר נדריה יבמות נו. ציון א הקניין של היבם בביאה גרועה
->אם בא עליה כשישנה לגמרי או מתנמנמת יבמות נד. ציון ו הבא על יבמתו כשהיא ישנה
->אם בא עליה שלא לשם מצווה
->->אם הוא מתכוון לשם מצוה וגם לשם נוי יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->בכוונה שלילית (לשם נוי, אישות או ממון) או בלי כוונה שלילית יבמות נג: ציון א ייבום שלא לשם מצווה
->->האם אסור, מהתורה או מדרבנן יבמות נג: ציון א ייבום שלא לשם מצווה
->->האם הוא צריך להתכוון לשם מצוה, או שדי שלא יתכוון לשם אישות יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->האם היבמה צריכה להתכוון לשם מצוה יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג
->->האם צריך לייבם לשם מצוה או די בכוונה סתמית יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->->האם קנאה יבמות נג: ציון א ייבום שלא לשם מצווה
->->->אם ייבם לשם נוי וכדומה יבמות לט: ציון ב ייבום וחליצה - מה קודם, המצוה והמנהג; יבמות קיב: ציון ט יבום שע"י יבם חרש
->אם היא לא התכוונה לביאה יבמות נד. ציון ג נפל מן הגג; יבמות נד. ציון ו הבא על יבמתו כשהיא ישנה
->אם נפל מן הגג ונתקע בה יבמות נד. ציון ג נפל מן הגג ונתקע ביבמתו
->->אם התקשה בשביל אשתו (והתכוון לבוא על אשתו או לא) יבמות נד. ציון ג נפל מן הגג
יבום - פטור מייבום אם היה בן לבעל שמת
->אם הבעל וצרתה הלכו למדינת הים - האם לא תתייבם מחשש שנולד ולד לצרתה יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים; יבמות קיט: ציון ג אשה שאמרה 'מת בעלי ואח"כ מת בני'
->->האם יכולה לחלוץ אחרי תשעה חדשים יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים; יבמות קיט: ציון ג אשה שאמרה 'מת בעלי ואח"כ מת בני'
->->->אם היתה גרושה מקודם יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->->->אם חלצה - האם מותרת להינשא יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->->->אם תנדור על דעת רבים שלא תינשא לכהן יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->אם הבעל מת במדינת הים - האם לא תתייבם מחשש שנשא שם אשה והתעברה יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->אם היבמה אומרת שנולד לה בן במדה"י ומת רק אחרי מות בעלה יבמות קיט: ציון ג אשה שאמרה 'מת בעלי ואח"כ מת בני'
->->אם ברור שלא יבואו עדים על מיתת הבן והבעל כגון שהיו במקום נסתר יבמות קיט: ציון ג אשה שאמרה 'מת בעלי ואח"כ מת בני'
->->אם היתה גרושה לפני כן יבמות קיט: ציון ג אשה שאמרה 'מת בעלי ואח"כ מת בני'
->אם היבמה נמצאה מעוברת אחרי הייבום
->->אם הוולד אינו של קיימא יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->->אם הוא רוצה לגרשה - האם צריך לבוא עליה שוב כדי שיועיל גט או שיחלוץ בלי ביאה יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->->אם הפילה או ילדה ולד שנגמרו סימניו ולא כלו חדשיו ומת תוך ל' יום יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->->האם צריך לבוא עליה שוב יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->->האם קונסים אותו להוציא, אם בא עליה אחרי שלשה חדשים ולא הוכר עוברה יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->אם ייבם אחרי שהוכר עוברה - כפייתו לגרש יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->->האם יכול להחזירה אחרי כן אם תפיל יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->אם ילדה ולד של קיימא יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->->האם צריכה גט, אם היתה ארוסה או נשואה לראשון יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->->חיוב חטאת, אם בא עליה אחרי שהוכר העובר או לפני כן יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו
->->אם ספק אם הוא ולד של קיימא - האם יוציא יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->האם הביאה מועילה כייבום יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->->הפרדתם עד שתלד או שתפיל יבמות לה: ציון ב הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת
->אם ידוע שהבן והבעל מתו, ועד אחד מעיד שהבעל מת קודם יבמות צג: ציון א עד אחד ביבמה
->->אם אשה מעידה יבמות צג: ציון א עד אחד ביבמה
->אם ידוע שהבן והבעל מתו, ועד אחד מעיד שהבן מת קודם יבמות צג: ציון א עד אחד ביבמה
->אם יצאה למדה"י ומת בעלה - האם יכולה להתייבם או לחלוץ או שחוששת שמא צרתה שנשארה כאן היתה מעוברת יבמות קיט. ציון א אשה שבעלה וצרתה או חמותה הלכו למדינת הים
->אם נולד ספק נפל
->->אם נתקדשה לכהן וחלצה - האם חייב לגרשה יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->->האם חייבת ביבום יבמות כד. ציון א ספק חלוצה לכהן
->אם עד אחד מעיד שנולד לה בן יבמות צג: ציון א עד אחד ביבמה
->בן מביאת זנות יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה בהיותה ארוסה
->->אם יש קול שהיולדת זינתה עם אחרים או אין יבמות סט: ציון י הוולד של אישה שהתעברה
->בן ממזר יבמות כב: ציון ה לאלו דברים נחשב בן ממזר כבנו
->בן מנכרית ומשִפְחָה - אינו פוטר מיבום יבמות כב. ציון י בנו מנכרית ומשפחה
->->האם אסורה להתייבם מדרבנן יבמות כב. ציון י בנו מנכרית ומשפחה
->בן משומד יבמות כב. ציון ט דין משומד לענין ייבום וחליצה
יבלת
->חיתוך יבלת ביד או בכלי לאדם או לבהמה בשבת פסחים סב: ציון ה אלו דברים בפסח דוחין את השבת
->חיתוך יבלת מהאילן, בשביעית ובתוספת שביעית שביעית פ"ב מ"ב ציון י פרק ד מלאכות שהותרו בערב שביעית עד ראש השנה
יבמה (ראה גם: שומרת יבם)
->איסור קרובותיה ליבם (ראה: זיקה)
->אם התייבמה לפני שהוכר עוברה - האם מוציאים אותה מהיבם שבת קלה. ציון ו פרק ד סוגית נפלים בהלכה
->אם יש עדים שזינתה תחת בעלה - אסורה להתייבם סוטה ב. ציון ו יבום וחליצה בסוטה ספק
->->האם היא צריכה חליצה סוטה ב. ציון ו יבום וחליצה בסוטה ספק
->אם קינא לה בעלה ונסתרה ומת - חולצת ואינה מתייבמת
->->האם האיסור לייבמה הוא מהתורה או מדרבנן סוטה ב. ציון ו יבום וחליצה בסוטה ספק
->->האם צרתה מותרת להתייבם סוטה ב. ציון ו יבום וחליצה בסוטה ספק
->->עבר היבם וייבמה
->->->האם קנאה, בודאי או מספק סוטה ב. ציון ו יבום וחליצה בסוטה ספק
->->->האם הוא חייב כרת סוטה ב. ציון ו יבום וחליצה בסוטה ספק
->האחים חוזרים מהמלחמה כדין נושא אשה סוטה מג: ציון ה כרם ובית של שותפים - לענין חזרה מהמלחמה
->האם מאמר קונה קנין גמור נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->האם נחשבת אשת היבם (ראה: זיקה)
->האם קידושין תופסים ביבמה לשוק קידושין נט: ציון ו נתקדשה לאחד לאחר זמן וחזרה ונתקדשה לשני
->->אם אמר שיחולו הקידושין לאחר שתיחלץ קידושין סב. ציון ב המקדש זקוקה ליבום אחרי שתחלוץ
->הבא על יבמתו נידה ולא שאל אותה האם היא נידה - האם חייב חטאת פסחים עא: ציון ב טעה בדבר מצוה
->חיוב עונה בה, באדם שאינו ת"ח יבמות מג: ציון ב מספר הנשים שרשאי אדם לייבם ולשאת
->יבם שלא עשה מאמר - האם חייב במזונות היבמה נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->מזונותיה (ראה: מזונות)
->מי שקידש יבמה הזקוקה לכהן ובכך פְּסָלָהּ על הכהן - קנסוהו שיוציא יבמות כה: ציון ג הכונס אשה שגרם להתרתה
->שאחד מהאחים נתן לה גט ופסלה ליבום ותובעת כתובתה
->->האם חייבת להישבע או די שתנדור גיטין לה. ציון א גרושה גובה כתובתה בשבועה
->->האם צריכה חליצה גיטין לה. ציון א גרושה גובה כתובתה בשבועה
->שהיתה פרוצה, ויש לבעל המת בן - האם צריכה חליצה מחשש שהבן אינו שלו סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->שזינתה - האם נאסרת ליבם ולבועל יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->שילדה ילד חי (מבעלה הראשון) ומת מיד שבת קלה. ציון ו פרק ד סוגית נפלים בהלכה
->->אם לא יודעים באיזה חודש נולד שבת קלה. ציון ו פרק ד סוגית נפלים בהלכה
->->אם נגמרו שערותיו וציפורניו או לא נגמרו שבת קלה. ציון ו פרק ד סוגית נפלים בהלכה
->שילדה נפל (מבעלה הראשון)
->->אם מת בתוך שלושים יום, ביום השלושים או לאחר שלושים יום שבת קלה. ציון ו פרקים א, ג סוגית נפלים בהלכה
->->אם מת מחמת חולי או מחמת תאונה או מת סתם שבת קלה. ציון ו פרקים א, ג סוגית נפלים בהלכה
->->אם נולד בוודאי בחודש השמיני שבת קלה. ציון ו פרקים א, ג סוגית נפלים בהלכה
->->בספק באיזה חודש נולד ומת שבת קלה. ציון ו פרקים א, ג סוגית נפלים בהלכה
->->->אם התייבמה - האם מוציאים אותה מהיבם שבת קלה. ציון ו פרקים א, ג סוגית נפלים בהלכה
->->->אם לפני הלידה התקדשה לכהן או לישראל - האם היא צריכה לחלוץ שבת קלה. ציון ו פרקים א, ג סוגית נפלים בהלכה
->->->אם נגמרו שערותיו וציפורניו או לא שבת קלה. ציון ו פרקים א, ג סוגית נפלים בהלכה
->שנדרה (לפני הייבום) - האם מועילה הפרת יבם
->->אם יש יבם אחד נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->->אם יש יותר מיבם אחד ואחד מהם הפר נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->->->אם חלץ אח"כ או ייבם, או לא חלץ אח"כ נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->->->אם עמד בדין והתחייב במזונותיה (עם מאמר או בלי מאמר) נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->->->אם עשה בה מאמר נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->->אם יש יותר מיבם אחד וכל היבמים מפירים יחד נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->->האם האב יכול להפר לבדו בנערה מאורסה שמת ארוסה
->->->אם היבם עשה בה מאמר או לא נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->->->נדר שנדרה לפני שמת ארוסה או אח"כ נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
->שצרתה נתייבמה - איסורה למייבם ולאחיו יבמות י: ציון א האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה
->->איסור עשה או לאו או כרת יבמות י: ציון א האיסור של היבם ואחיו בחלוצה, בצרותיה ובצרות היבמה
->שנתייבמה והיבם גירש אותה ותובעת כתובתה מנכסי הראשון - האם חייבת להישבע או די שתנדור גיטין לה. ציון א גרושה גובה כתובתה בשבועה
יבמה לשוק (איסור יבמה לזר בלי ייבום או חליצה)
->אם נישאה לזר
->->אם נישאה בטעות ע"פ עדים שהעידו שהיבם מת יבמות צב. ציון ח הנולד ליבמה שנישאה לזר
->->->האם אסורה לשניהם יבמות צב. ציון ח הנולד ליבמה שנישאה לזר בלי שחלצה
->->->האם הוולד ממזר מדרבנן יבמות צב. ציון ח הנולד ליבמה שנישאה לזר בלי שחלצה
->->אם נישאה במזיד - האם הוולד ממזר יבמות צב. ציון ח הנולד ליבמה שנישאה לזר בלי שחלצה
->->האם נאסרת ליבם יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->אם נישאה בטעות (ע"פ עד אחד שאמרו שמת היבם או שאין יבם, או ע"פ שני עדים) יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->אם נישאה במזיד יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->האם צריכה גט יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->ויש לה בנים והוא ישראל והיבם חלץ - האם מותרת לראשון יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->אם נישאה במזיד או בטעות יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->כפיית היבם לחלוץ יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->ויש לה בנים והוא כהן יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->אם נתקדשה לזר - האם הקידושין תופסים יבמות צב. ציון ח הנולד ליבמה שנישאה לזר בלי שחלצה; יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->אם נתקדשה לזר ואח"כ חלץ היבם יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->האם מותרת ליבם, אם נתקדשה לזר בטעות ונתן לה גט יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה
->->->כפייה על הזר לגרש אם היבם רוצה לייבם יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->האם מותרת לראשון יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->אם היבם רוצה לייבם או רוצה לחלוץ יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->אם כבר כנס, במזיד או בשוגג יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->אם נתקדשה לזר במזיד יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->אם נתקדשה לזר כי חשבה שאין יבם יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה או שנתקדשה לזר בלי שחלצה
->->->אם נתקדשה לזר כי חשבה שהיבם מת (על סמך עד אחד או קול) יבמות צב: ציון ב יבמה שנישאה
->אשה האומרת "מת בעלי ומת יבמי" - האם נאמנת להינשא לזר יבמות קיח: ציון ט עדויות על מיתה
->התרתה לשוק ע"פ עד אחד המעיד שמת היבם יבמות צג: ציון א עד אחד ביבמה; יבמות קיט: ציון ה שתי יבמות האומרות 'מת בעלי' ולאחת יש עדים
->התרתה לשוק ע"פ עדות אשה
->->אם אשת היבם (או בת היבם) מעידה שהיבם מת יבמות קיז. ציון ז קרובות הפסולות להעיד לאישה
->->בנשות שני אחים שכל אחת אומרת שבעלה מת יבמות קיט: ציון ה שתי יבמות האומרות 'מת בעלי'
->->->אם יש עדים או עד אחד על מות אחד האחים יבמות קיט: ציון ה שתי יבמות האומרות 'מת בעלי'
->->המעידה שמת היבם יבמות צג: ציון א עד אחד ביבמה
->ספק יבמה לשוק - האם צריך לגרש יבמות כג: ציון ג שנים שקידשו שתי אחיות ומתו
יבנה
->תקיעת שופר בה בשבת
->->לאחר שכבר יצא ידי חובה ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->->שלא בזמן ב"ד ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->->שלא בפני ב"ד ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
יד
->ידיים שאינן מוכיחות גיטין פה. ציון מ פרק א, ב גופו של גט
יד (של בהמה) (ראה: רגל)
יד לטומאה
->אילן או ענף שיוצא ממנו ענף שנתלש ואינו יכול לחיות ויש עליו פירות - האם נחשבים יד לפירות חולין קכח: ציון א דין יד בענף שנתלש מהאילן ומעורה בקליפה
->בדברים שאינם עתידים להישאר ביחד חולין קכח. בלי ציון ספק בדין יד, לאיסור ולטומאה של עבודה זרה
->האם דבר שמחובר לקרקע יכול להיות יד חולין קכח: ציון א דין יד בענף שנתלש מהאילן ומעורה בקליפה
->האם היד מקבלת טומאה בעצמה או רק מעבירה טומאה
->->באוכל חולין קיח. ציון ג גדר יד ושומר לטומאה
->->בכלי חולין קיח. אחרי ציון ג טומאת ידות כלי חרס
->חצי דלעת שנעבדה לע"ז - האם היא יד להביא את הטומאה לחצי שלא נעבדה חולין קכח. בלי ציון ספק בדין יד, לאיסור ולטומאה של עבודה זרה
->->לענין הבאת טומאת שרץ ולענין הבאת טומאת ע"ז חולין קכח. בלי ציון ספק בדין יד, לאיסור ולטומאה של עבודה זרה
->חרטום וציפורניים של עוף טהור חולין קכא. ציון ד חרטום וציפורניים מצטרפים לטומאה
->טומאת היד אחרי שנפרדה מהאוכל חולין קיח. ציון ג גדר יד ושומר לטומאה
->יד המחוברת לאוכל בפחות מכביצה שנוגע באוכל אחר בשיעור כביצה חולין קיח: ציון ו דין יד ושומר לאוכל פחות מכזית ומפוֹל
->->אם יש חיבור ממשי בין המאכלים אלא שהוא חלש חולין קיח: ציון ו דין יד ושומר לאוכל פחות מכזית ומפוֹל
->יד של אוכל טמא הנוגעת ביד של אוכל טהור חולין קיח. ציון ג גדר יד ושומר לטומאה
->יד של אוכל שהוא פחות משיעור פול חולין קיח: ציון ו דין יד ושומר לאוכל פחות מכזית ומפוֹל
->יד של כלי חרס שנוגעת בגב הכלי חולין קיח. אחרי ציון ג טומאת ידות כלי חרס
->->ביד מעץ או מאבן חולין קיח. אחרי ציון ג טומאת ידות כלי חרס
->->ביד שהיא חלולה וחלל היד נכנס לתוך חלל הכלי חולין קיח. אחרי ציון ג טומאת ידות כלי חרס
->->להוציא טומאה או להכניס טומאה חולין קיח. אחרי ציון ג טומאת ידות כלי חרס
יד סולדת בו
->שיעור החום שבת מ: ציון ג הנחת מים ושמן כנגד המדורה
'יד' של נדר
->איסור מצד גילוי הרצון שמועיל בלי דיבור או מצד חצי הדיבור שמועיל כיון שניתן להשלימו שבועות כ. ציון ב פרק ד התפסה בשבועה
->האם יש יד בשבועה נדרים ב. ציון ה עיקר הנדר וידות הנדר
->התפסה בדבר האסור - האם חלה משום יד לנדר אחר נדרים ב. ציון ה עיקר הנדר וידות הנדר
->האם נדר שלא בהתפסה הוא עיקר הנדר או יד נדרים ב. ציון ה עיקר הנדר וידות הנדר
->יד בהפקר (ראה: הפקר)
->יד בפאה (ראה: פאה)
->יד בצדקה (ראה: צדקה)
->יד בקידושין (ראה: קידושין)
->יד שהיא רק סוף של נדר ולא תחילתו - האם נחשבת יד נדרים ד: ציון ג גדרים בידות נדרים
->יד שאינה מוכיחה נדרים ד: ציון ג גדרים בידות נדרים
->נדר בלשון שבועה בדבר שאין בו ממש נדרים טו. ציון ב האיסור מדרבנן על הנודר בדבר שאין בו ממש
ידות האוכלים
->האם מקבלות טומאה
->->אם הותרו הקשרים שלהםסוכה יד. ציון א ביטול ידות האוכלין
->->אם נדרסו בגורןסוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך; סוכה יד. ציון א ביטול ידות האוכלין
->->בידות שיבולים שנקצרו לשם אכילהסוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך
->->בידות שיבולים שנקצרו לשם סכך סוכה יג: ציון ד דין ידות בקוצר לסכך; סוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך
->שנקצרו לאכילה או לסכך - האם הם כשרים לסכך סוכה יג: ציון ה הכשר ענפי פירות לסיכוך
ידידיה
->האם היא מילה אחת או שתיים, והנפקא מינא בצורת כתיבת השם ידידיה בגט פסחים קיז: לפני ציון ד מילים המסתיימות בהברה "י-ה"
ידים (טומאתן) (ראה גם: טבילת ידים; נטילת ידים)
->איזה חלק מהיד טמאה - עד הפרק האמצעי שבאצבעות, עד סוף האצבעות, עד סוף כף היד, או גם הזרוע סוטה ד: ציון ב הגבהת ידים בנטילה לפני הסעודה
->איסור אכילת קודש בידים טמאות
->->אם אינו נוגע באוכל בידיו חגיגה כד: ציון ג אכילת קודש בידים טמאות
->->אכילת חולין בידים טמאות כשבפיו אוכלין של קודש חגיגה כד: ציון ג אכילת קודש בידים טמאות
->אכילת תרומה בידים טמאות עם חולין לחים חגיגה כד: ציון ג אכילת קודש בידים טמאות
->האם הציץ מרצה עליה פסחים יט. ציון ה טומאת ידיים במקדש
->האם נוהגת במקדש פסחים יט. ציון ה טומאת ידיים במקדש
->טבילת ידים (ראה: טבילת ידים)
->טומאת ידיים לנוגע במגילת אסתר מגילה ז. ציון א טומאת ידיים במגילת אסתר
->יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם לא נגעה הטהורה בטמאה חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם הטמאה נוגעת בטהורה בשעה שהיא לא נוגעת במקור הטומאה חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם הטמאה נוגעת בטהורה בשעה שהטהורה לא נוגעת בקודש חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם היד הטמאה רטובה במשקים חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->האם היד השנייה מטמאת או רק פוסלת קודש חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->אם אחת מהידים נגעה ביד של אדם אחר חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->->->דין היד השנייה של האחר חגיגה כד. ציון ו יד אחת מטמאת את חברתה לקודש
->מי שידיו טמאות - האם די בטבילת ידיו לנגיעה במי חטאת או לאכילת קרבן חטאת חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->->בסתם ידים שלא נודע שנטמאו חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->->במי שנטמאו ידיו בטומאה שאין לה עיקר מהתורה כגון ספר חגיגה יח: ציון ד טבילת הגוף לחטאת כשנטמאו ידיו
->מים שנגעו ביד ויצאו למקום שאינו מטמא סוטה ד: ציון ב הגבהת ידים בנטילה לפני הסעודה
->נטילת ידים (ראה: נטילת ידים)
ידיעה לחצי שיעור
->הכותב שתי אותיות בשני העלמות
->->אם ידיעה ממשית מפרידה בין הכתיבות שבת קה. ציון א ידיעה לחצי שיעור שפוטרת מקרבן
->->אם רק היתה שהות בינתיים כדי לדעת שבת קה. ציון א ידיעה לחצי שיעור שפוטרת מקרבן
->->בשגגת שבת או בשגגת מלאכה שבת קה. ציון א ידיעה לחצי שיעור שפוטרת מקרבן
->המעביר שתי אמות בשוגג, שתי אמות במזיד ועוד שתי אמות בשוגג - האם הוא חייב חטאת שבת קב. ציון ג אינו חייב עד שיהיו תחילתו וסופו בשגגה
ידעוני
->האם יש ממש במעשיו סנהדרין סה. ציון א מעשה אוב וידעוני
->על אלו מעשים הוא חייב סנהדרין סה. ציון א מעשה אוב וידעוני
->האם הוא חייב כרת במזיד וחטאת בשוגג סנהדרין סה. ציון ג חיוב חטאת במעשה הידעוני
יהא מונח עד שיבוא אליהו
->בספק למי מבין שני אנשים שייך ממון מסוים
->->אם החלוקה יכולה להיות אמת או לא ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->אם שניהם מוחזקים או שהחפץ בידי אדם שלישי או לא בידי שום אדם ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->במנה שלישי ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->בשנים אוחזים בטלית או בשטר ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->כשיש ודאי רמאי או אין ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->בשני אנשים שאחד מהם הפקיד מאה ואחד הפקיד מאתיים והשומר שכח מי הפקיד כמה ב"מ לז. ציון א פסקה ד המחוייב לאחד מתוך שנים בגזילה ובפקדון
יהודה המכבי
->האם היה לו דין של משוח מלחמה סוטה מב. לפני ציון ב אופן מינויו של משוח מלחמה
->האם מלחמת החשמונאים נחשבת מלחמת מצוה סוטה מד: ציון ג גדרי מלחמת מצוה ומלחמת רשות
יהודה, קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן
->אם הן חרבות תחת שלטון ישראל מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->אם יש בהן ישוב תחת שלטון נכרי מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->בערים של מלכות יהודה (כגון בנימין וחברון) שאינן של שבט יהודה מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->החלק העתיק של העיר או החלק החדש מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->הרואה ממרחק גדול מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->הרואה פעם שניה תוך שלושים יום או אחרי שלושים יום מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->מי שראה את ירושלים ואח"כ עיר אחרת מיהודה מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->מי שראה עיר אחת מיהודה ואח"כ עיר אחרת מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
יהוידע הכהן הגדול
->האם היו לו שתי נשים יומא יג. ציון ד חובת כהן הגדול להיות נשוי ביום הכיפורים
יהושע, תקנותיו (ראה: תקנות יהושע)
'יהיו לרצון'
->האם יש לאומרו לפני התחנונים (שאחר שמונה עשרה) או אחריהם ברכות יז. ציון א אמירת "יהיו לרצון" לאחר שמונה עשרה
יואב
->האם היה רשאי להרוג את אבנר מדין רודף סנהדרין עד. ציון א רודף שניתן להצילו באחד מאבריו
->מדוע נתחייב מיתה מכות יב. ציון א קליטת המזבח
->מה היו טעויותיו מכות יב. ציון א קליטת המזבח
יובל
->אחים שירשו שדה וחלקו - האם מחזירים זה לזה את חלקיהם ביובל ביצה לז: ציון ה האחים שחלקו מחזירים ביובל
->->האם החלוקה בטלה או שרק מחליפים את החלקים ביניהם או שחוזרים לחלקיהם שמלפני כן ביצה לז: ציון ה האחים שחלקו מחזירים ביובל
->->בחלקו של בכור או יבם ביצה לז: ציון ה האחים שחלקו מחזירים ביובל
->אחים שירשו שדה וחלקו - האם מחזירים זה לזה ביובל גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->האם הוא מתחיל מראש השנה או מיום הכיפורים ר"ה ח: ציון א שנת היובל - אורכה ומנינה בין השנים
->האם הוא נהג בזמן הבית השני, מהתורה או מדרבנן גיטין לו. ציון ט פרק ב, ז,ח שביעית בזמן הזה
->האם הוא נהג מדרבנן בימי חכמי המשנה והתלמוד לאחר חרבן בית שני גיטין לו. ציון ט פרק ז שביעית בזמן הזה
->האם הוא נוהג אם 'כל יושביה עליה' אבל בהמ"ק אינו בנוי, מהתורה או מדרבנן
->->כשנכנסו לארץ לפני שנבנה הבית גיטין לו. ציון ט פרק ח שביעית בזמן הזה
->->לעתיד לבוא גיטין לו. ציון ט פרק ח שביעית בזמן הזה
->האם הוא נוהג אם לא היו השבטים בנחלותיהם בשנות השמיטה וחזרו למקומם כשהגיע היובל גיטין לו. ציון ט פרק ד שביעית בזמן הזה
->האם הוא נוהג בזמן הזה מדרבנן, לחומרא ולקולא גיטין לו. ציון ט פרק ג, ז שביעית בזמן הזה
->->לענין החזרת קרקעות גיטין לו. ציון ט פרק ו שביעית בזמן הזה
->האם הוא נוהג בזמן שחטאו ולא עשו את השמיטה גיטין לו. ציון ט פרק ד שביעית בזמן הזה
->האם הוא נוהג בזמן שיש כמה מישראל בחוץ לארץ ואין "כל יושביה עליה" גיטין לו. ציון ט פרק ב שביעית בזמן הזה
->האם מוסיפים לו את הימים הראשונים בשנה שאחריה ר"ה ח: ציון א שנת היובל - אורכה ומנינה בין השנים
->האם מתנה חוזרת ביובל ביצה לז: ציון ה האחים שחלקו מחזירים ביובל
->האם נהג בבית שני ר"ה ל. ציון ב פסקה ד תקיעת שופר ביובל
->האם שנת החמישים נמנית למנין השמיטות נדרים סא. ציון ב הנודר בלשון 'יובל זה' או 'יובל'
->האם שנת היובל עולה למנין שני בשבוע ר"ה ח: ציון א שנת היובל - אורכה ומנינה בין השנים
->המוכר שדה בזמן שנוהג יובל ויבשו העצים - מה יעשו בהם ב"מ קט: ציון ה עצים שהתייבשו לפני הזמן בקרקע ממושכנת
->המוכר שדה לגוי - האם היא חוזרת אליו ביובל גיטין מז. ציון ג פרק ב גדרי קנין של גוי בא"י
->הנודר בלשון 'יובל' בתוך שנת היובל - ממתי האיסור מתחיל נדרים סא. ציון ב הנודר בלשון 'יובל זה'
->הנודר בלשון 'יובל זה'
->->אם נדר באמצע היובל או בשנת החמישים נדרים סא. ציון ב הנודר בלשון 'יובל זה' או 'יובל'
->->האם אסור בחמישים השנים הבאות נדרים סא. ציון ב הנודר בלשון 'יובל זה' או 'יובל'
->->האם שנת החמישים כלולה באיסור נדרים סא. ציון ב הנודר בלשון 'יובל זה' או 'יובל'
->הקונה שדה בזמן שהיובל נוהג - האם מותר לו לחפור בה בורות גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->->באחים שירשו שדה גיטין מח. אחרי ציון ו הבאת ביכורים באחים שחלקו
->מצוות ספירת השנים - מוטלת על ב"ד ר"ה ל. ציון ב פסקה א-ב תקיעת שופר ביובל
->קבלת גר תושב בזמן שאין יובל נוהג ע"ז כ. ציון א איסור מכירת קרקע לגוי בארץ ישראל; ע"ז כ. ציון ב מתנת חינם - האיסור בגוי והמצווה בגר תושב
->->בזמן הזה ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->קידוש השנה ע"י אמירה או ע"י תקיעה ר"ה ל. ציון ב פסקה ב תקיעת שופר ביובל
->שילוח עבדים
->->חיוב אשה בכך ר"ה ל. אחרי ציון ב נשים במצות התקיעה ביובל
->->יחס מצוה זו למצוות התקיעה ר"ה ל. אחרי ציון ב נשים במצות התקיעה ביובל
->->נוהג גם בחו"ל ר"ה ל. ציון ב פסקה ה תקיעת שופר ביובל; ר"ה ל. אחרי ציון ב נשים במצות התקיעה ביובל
->תקיעת שופר בו
->->בזמן שאין ב"ד יושבים ר"ה כט: ציון ו פסקה ה תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן; ר"ה ל. ציון ב פסקה א, ג-ד תקיעת שופר ביובל
->->->אם חל בחול או בשבת ר"ה ל. ציון ב פסקה ד תקיעת שופר ביובל
->->שלא בפני ב"ד ר"ה כט: ציון ו פסקה ה תקיעת שופר בשבת לאחר החורבן; ר"ה ל. ציון ב פסקה א, ג תקיעת שופר ביובל
->->חיוב היחיד לתקוע ר"ה ל. ציון ב פסקה א תקיעת שופר ביובל
->->->אם שמע מאחר ר"ה ל. ציון ב פסקה א תקיעת שופר ביובל
->->->הבדלים בינו לחיוב התקיעה בר"ה ר"ה ל. ציון ב פסקה א תקיעת שופר ביובל
->->->רק חיוב לסייע לב"ד לתקוע ר"ה ל. ציון ב פסקה א תקיעת שופר ביובל
->->השופר שתוקעים בו ר"ה כו: ציון ג שופר של יובל
->->->פשוט עדיף ר"ה כו: ציון ג שופר של יובל
->->נוסח הברכה "לתקוע בשופר" ר"ה ל. ציון ב פסקה א תקיעת שופר ביובל
->->בחו"ל ר"ה ל. ציון ב פסקה א, ה תקיעת שופר ביובל
->->->ע"י ב"ד או ע"י יחידים ר"ה ל. ציון ב פסקה ה תקיעת שופר ביובל
->->בבית דין
->->->בב"ד של שלשה ר"ה ל. ציון ב פסקה ב תקיעת שופר ביובל
->->->גם בב"ד שאינו מקדש את החודש ר"ה ל. ציון ב פסקה ב תקיעת שופר ביובל
->->אם חל בשבת ר"ה ל. ציון ב פסקה ג תקיעת שופר ביובל
->->->מדוע לא גזרו שמא יעבירנו ר"ה ל. ציון ב פסקה ג תקיעת שופר ביובל
->->חיוב אשה בכך ר"ה ל. אחרי ציון ב נשים במצות התקיעה ביובל
יוהרא
->איסורו פסחים סו: ציון ד איסור יוהרא וכעס
->בהחמרה (ראה: חומרא)
יוונית
->חכמה יוונית (ראה: חכמה יוונית)
->כתיבת מגילת אסתר ביוונית מגילה יז. ציון ג קריאת המגילה בלשון לעז
->כתיבת ספר תורה ביוונית מגילה ח: ציון ה ההיתר לכתוב ספר תורה ביוונית
->קריאת מגילת אסתר ביוונית (ראה: מקרא מגילה)
יוחסין
->אין בודקין מן המזבח ולמעלה
->->לעניין חלוקת קדשים לאכילת כהנים או לעניין עבודה במזבח פסחים ג: ציון ב אין בודקים מן המזבח ולמעלה
->->אם הורעה חזקת כשרותו של כהן פסחים ג: ציון ב אין בודקים מן המזבח ולמעלה
->אין בודקין מן המזבח ולמעלה קידושין עו. ציון ב אין בודקין מן המזבח ולמעלה
->בגויים - לפי האב
->->באומות שאין מקבלים מהם גרים יבמות עח: ציון א באומות, הלך אחר הזכר
->->לעניין איסור "לא תחיה כל נשמה" בז' העממים יבמות עח: ציון א באומות, הלך אחר הזכר
->בנישואין בין גרים מאומות שונות (ראה גם: מצרי; עמוני)
->יבמות עח. ציון ה הנולד מגר וגיורת מצריים
->->בנישואין בין גרים מצריים
->יבמות עח. ציון ה הנולד מגר וגיורת מצריים שאינם בני אותו דור
->בנישואין שאין בהם עבירה הוולד הולך אחר הזכר
->יבמות עח. ציון ה הנולד מגר וגיורת מצריים
->גדר הערער המחייב בדיקה במשפחה קידושין עו. ציון א בדיקת הכשרות של משפחת האשה
->האם יש לפרסם משפחה שנתערב בה פסול קידושין עא. ציון א משפחה שנטמעה נטמעה
->האם מעלים מהמזבח או מהדוכן ליוחסין סוכה נא. ציון א מי כשר לנגן במקדש בכלי נגינה
->הבא ממדינת הים ונשא שם אשה - הוכחת כשרותה וכשרות בניה קידושין עט: ציון ג הבא ממדינת הים
->היוצא עם אשתו למדה"י - הוכחת כשרות הבנים שנולדו לו שם קידושין עט: ציון ג הבא ממדינת הים
->חשש ליחוסו של מי שאינו רחמן, ביישן וגומל חסד יבמות עט. ציון ב ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים
->->במי שחסר רק מידה אחת מאלו יבמות עט. ציון ב ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים
->כל הפוסל - במומו פוסל קידושין ע: ציון ג כל הפוסל - במומו פוסל
->מי שמוחזק ישראל ואומר שאינו ישראל יבמות מז. ציון ב האומר שהנתגייר בינו לבין עצמו
->מריבה בין משפחות או יחידים כהוכחה לפסלותם קידושין עא: ציון ב משפחות ויחידים המתגרים זה בזה
->נאמנות באמירת "ישראל אני" קידושין עו. ציון א בדיקת הכשרות של משפחת האשה
->נאמנות של מי שאומר שהוא ישראל, בחו"ל ובא"י יבמות מז. ציון א נאמנות אדם לומר שהתגייר
->עזות פנים כסימן לפסול קידושין ע: אחרי ציון ה עזות פנים כסימן פסול
יולדת
->אכילתה ביוה"כ (ראה: יום הכיפורים; פיקוח נפש)
->אם העובר מסכן אותה - האם מותר להורגו סנהדרין עב: ציון ט עובר המסכן את אמו
->בתולה שנתעברה על ידי הטיה או באמבטי ולא נשרו בתוליה - האם יש לה דין של יולדת לענין טומאה וקרבן חגיגה יד: אחרי ציון א בתולה שנתעברה
->חיוב בעל להביא קרבנות אשתו היולדת ב"מ קד. ציון ט חיוב הבעל בקרבנות אשתו
->חיוב גיורת בקרבן יולדת אם ספק האם ילדה לפני הגיור או אח"כ חולין קלד. ציון ו ספק איסור בגר שנתגייר
->נעילתה סנדל ביוה"כ (ראה: נעילת הסנדל)
->שהפילה נפל שלא בצורת אדם, ועמו שליה - כמה ימי טומאה וטהרה יש לה חולין עז: ציון ג האישה שהפילה שליה עם נפל בצורת בהמה
->->אם השליה קשורה בנפל או אינה קשורה חולין עז: ציון ג האישה שהפילה שליה עם נפל בצורת בהמה
->->נפל זכר או נפל נקבה חולין עז: ציון ג האישה שהפילה שליה עם נפל בצורת בהמה
->שליא שיצאה מקצתה ביום אחד ומקצתה למחרת - ממתי נחשבת יולדת
->->לענין איסורה לבעלה ב"ק יא. ציון ה שליה שיצאה מקצתה לענין איסור ולענין טומאה
->->לענין טומאה ב"ק יא. ציון ה שליה שיצאה מקצתה לענין איסור ולענין טומאה
יולדת (בשבת)
->אחרי שבעה ימים - עשיית מלאכה עבורה
->->אם יש שם גוי שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->->הדלקת מדורה עבורה עד שלושים יום שבת קכט. ציון ו הדלקת מדורה ליולדת, לחולה ולמקיז דם
->אם מתה - האם מותר להביא סכין דרך רה"ר כדי להוציא את הילד שבת קלה. ציון ו פרק ה סוגית נפלים בהלכה
->->אם כלו לו חודשיו או שיש ספק אם כלו שבת קלה. ציון ו פרק ה סוגית נפלים בהלכה
->האם צריך לשנות ככל שניתן באיסור שעושים עבורה שבת קכח: ציון מ הבאת שמן ליולדת
->הבאת שמן עבורה
->->אם מומחים אומרים שהיא צריכה או לא שבת קכח: ציון מ הבאת שמן ליולדת
->->האם עדיף להביא לה ביד, בשיער, בכלי, או בכלי שתלוי בשערה שבת קכח: ציון מ הבאת שמן ליולדת
->זמן תחילת הלידה שמאז מותר לחלל שבת שבת קכט. ציון א זמן תחילת הלידה לענין חילול שבת
->->הליכה חוץ לתחום לפני זה שבת קכט. ציון א זמן תחילת הלידה לענין חילול שבת
->->משהתחיל הדם שותת שבת קכט. ציון א זמן תחילת הלידה לענין חילול שבת
->->משעה שהיא יושבת על המשבר שבת קכט. ציון א זמן תחילת הלידה לענין חילול שבת
->->משעה שהיא יושבת על המשבר ורואה דם שבת קכט. ציון א זמן תחילת הלידה לענין חילול שבת
->->משעה שחברותיה נושאות אותה שבת קכט. ציון א זמן תחילת הלידה לענין חילול שבת
->עשיית צרכי התינוק שבת קכט: ציון ו עשיית צרכי תינוק בשבת
->->באיסורי תורה או דרבנן שבת קכט: ציון ו עשיית צרכי תינוק בשבת
->->חימום מים לרחיצת התינוק שבת קכט: ציון ו עשיית צרכי תינוק בשבת
->->חיתוך הטבור והבאת סכין לשם כך דרך רה"ר שבת קכט: ציון ו עשיית צרכי תינוק בשבת
->תוך שבעה ימים - עשיית מלאכה עבורה
->->אם היא אומרת שאינה צריכה וחברותיה אומרות שצריכה שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->->אם היא שותקת וחברותיה אומרות שאינה צריכה שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->->האם מונים את הימים מעת לעת או משנכנסים הימים שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->תוך שלושה ימים עושים מלאכה עבורה אפילו היא אומרת שאינה צריכה
->->אם גם חברותיה או הרופאים אומרים שאינה צריכה שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->->האם מונים את הימים מעת לעת או משנכנסים הימים שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->->ממתי מתחילים למנות את הימים - משעה שהדם שותת או משעת הלידה שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
יום או יומיים (ראה: עבד כנעני)
יום הולדת
->של המלך - איסורי יום אידם בשלושה ימים לפניו ע"ז ח. ציון ד מה הם אידיהם של גוים
יום הכיפורים (ראה גם: הדלקת הנר בליל יוה"כ; שעיר יום הכיפורים)
->איסור אכילה בו - האם הולכים אחר הנאת גרון או הנאת מעיים חולין קב: ציון ג הנאת גרון או הנאת מעיים
->איסור אכילה ושתייה בו (ראה גם: אכילה)
->איסור נגיעה באשתו פסחים נג: אחרי ציון ד איסור נגיעה באשתו ביום הכיפורים
->איסור נעילת מנעלים ברכות סב: ציון ה דברים האסורים בהר הבית משום מורא מקדש
->איסור תענית בערב יוה"כ - האם הוא מהתורה או דרבנן תענית י. ציון ז איסור תענית בראש חודש
->אכילה אחרי סיום סעודת מפסקת בערב יוה"כ תענית יב. ציון ז עד מתי אוכלים לפני התענית
->->אם קיבל את הצום בהרהור או בדיבור תענית יב. ציון ז עד מתי אוכלים לפני התענית
->אכילת שום בערב יום הכפורים בבוקר ב"ק פב. אחרי ציון ה אכילת שום בערב שבת
->אמירה לנכרי לטפל במת ביצה ו. ציון ג פסקה ב דיני מת ביום טוב ראשון ושני
->אמירת 'כל נדרי' (ראה: כל נדרי)
->ברכת "שהחיינו" שבת כג. ציון י הברכות שמברכים על נר חנוכה
->ברכת "שעשה לי כל צרכי" בוברכות ס: ציון ו ברכות השחר
->דבר שבושל באיסור ביוה"כ - אכילתו במוצאי יוה"כ ב"ק עא. ציון ג שליח שטבח בשבת
->האכלת אשה מעוברת, חולה, יולדת, ומי שאחזו בולמוס (ראה: פיקוח נפש)
->האכלת יולדת תוך שבעה
->->אם אינה אומרת שצריכה לאכול שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->->->וחברותיה אומרות שאינה צריכה לאכול שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->האכלת יולדת תוך שלושה גם אם אמרה שאינה צריכה
->->האם מונים את הימים מעת לעת או משנכנסים הימים שבת קכט. ציון ד חילוקי הזמנים בחילול שבת לצורך יולדת
->האם הוא מכפר למי שלא עשה תשובה שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->על מצוות עשה ולא תעשה שאין בהם כרת שבועות יב: ציון ג כפרה ללא תשובה
->->על עבירות שחייבים עליהם מיתות בית דין או כרת שבועות יב: ציון ג כפרה ללא תשובה
->->עם השעיר המשתלח שבועות יב: ציון ג כפרה ללא תשובה
->האם הוא מכפר עם תשובה בלי השעיר המשתלח
->->על עבירות שחייבים עליהם מיתות בית דין או כרת שבועות יב: ציון ג כפרה ללא תשובה
->->על עשה ולא תעשה שאין עליהם מיתות בית הדין וכרת שבועות יב: ציון ג כפרה ללא תשובה
->האם יכול לחול בע"ש או במוצ"ש, בזמן המקדש ובזה"ז סוכה נד: ציון ב האם מעברים את החודש לצורך
->האם מותר או ראוי לכרוע בתפילה בו בנוסף לכריעות הרגילותברכות לד. ציון י הוספת כריעות בתפילה
->האם מותר להתפלל בו בקול ברכות כד: ציון ח השמעת קול בתפילה
->האם נחשב רגל לענין הדין שמי שמתה אשתו רשאי לשאת אשה רק אחרי שלשה רגלים מו"ק כג. ציון ד פסקה ג נישואין למי שמתה אשתו
->הבדלה ביוה"כ שחל בע"ש או במוצ"ש סוכה נד: ציון ב האם מעברים את החודש לצורך
->הגיע זמן מנחה ועדיין לא התפלל מוסף - איזו תפילה קודמת ברכות כח. ציון ז תפילת מוסף משהגיע זמן המנחה
->החובל בחברו ביוה"כ - האם חייב בתשלומים כתובות ל. ציון א חיוב תשלומים כשיש חיוב כרת
->הכנת אשה נוספת לכהן גדול שמא תמות אשתו יבמות סט: ציון ו אימתי חוששים למיתה
->הכפרה שהוא מכפר
->->אם לא שהה כלל אחרי העבירה שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->כל שעה או רק בסוף היום שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->למי שאינו מאמין בכפרתו שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->למי שחוזר על העבירה שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->ע"י עיצומו של היום בלי שעיר לעזאזל
->->->בזמן הזה שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->->בזמן שהיה אפשר לשלוח את השעיר ולא שלחו שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->על חיוב כרת שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->->על אכילה או מלאכה ביום הכיפורים או על עבירות אחרות שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->על עבירות שנעשו בו ביום שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->->->קודם שילוח השעיר או אחריו שבועות יג. ציון ד דרכי הכפרה של יום הכיפורים
->הנוהג יום הכיפורים שני ימים - האם מותר לאחר לעשות עבורו מלאכה שבת קנא. ציון א אמירה לישראל בדבר האסור לו ומותר לחבירו
->העינויים (חוץ מאכילה ושתייה) - האם הם מדרבנן (עם אסמכתא) או מדאורייתא, או מדאורייתא ומסרו הכתוב לחכמים יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן; יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים ביום הכיפורים; יומא פב. ציון א חינוך קטן לצום ביום הכיפורים
->->נעילת סנדל או מנעל יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
->->רחיצת כל גופו או מקצת גופו יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
->הצעת בגדים נאים בבית הכנסת שבת קיט. ציון ד כבוד יום הכיפורים
->הצעת מיטות מיום הכיפורים לשבת שבת קיז: ציון ז הצלה מיום הכיפורים לשבת
->השתחוואה בו - מצד איסור השתחוויה על אבן משכית מגילה כב: ציון ג איסור השתחוויה על אבן משכית
->התכונות הנדרשות לשליח ציבור בו, לכתחילה ובדיעבד תענית טז. ציון ה מי ראוי להיות שליח ציבור בתפילה
->התקיעות ביוה"כ שחל בע"ש או במוצ"ש סוכה נד: ציון ב האם מעברים את החודש לצורך
->התרת מלאכה דאורייתא בו משום עגמת נפש שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->חיוב אשם תלוי בו (ראה: אשם תלוי)
->חיוב שביתת עבדו ובהמתו בו מגילה ז: ציון ז מה בין שבת לבין יום הכיפורים
->חינוך קטן לעינויים (ראה: קטן)
->חלבי קרבנות שבת - הקטרתם בליל יוה"כ שחל במוצ"ש סוכה נד: ציון ב האם מעברים את החודש לצורך
->טבילה בו (ראה: טבילה)
->טבילה בערב יו"כ
->->האם מברכים עליה ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->חיוב או מנהג ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->טעימה בו ברכות יד. ציון ד טעימה בתענית
->כיבודו בנרות יפים שבת קיט. ציון ד כבוד יום הכיפורים
->כמה צריך לחזר אחרי נר להבדלה במוצאי יוה"כברכות נג: ציון ד עד כמה מחזרים אחר נר ובשמים להבדלה
->לבישת מלבושים נקיים שבת קיט. ציון ד כבוד יום הכיפורים
->מה בינו לבין שבת מגילה ז: ציון ז מה בין שבת לבין יום הכיפורים
->מה מכפר על טומאת מקדש וקדשיו של כהנים שעברו בשוגג - פר כהן גדול או דם השעיר הפנימי שבועות ב: ציון ג כפרת הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו
->מי שגנב וטבח ביוה"כ ולא התרו בו - האם משלם דו"ה ב"ק עא. ציון א גנב וטבח ביוה"כ
->->אם טבח ע"י שליח ב"ק עא. ציון ג שליח שטבח בשבת מדעתו
->מי שעשה בו כמה מלאכות בהעלם אחד - האם חייב חטאת על כל אחת מגילה ז: ציון ז מה בין שבת לבין יום הכיפורים
->מלאכה בו
->->דבר שאין מתכוון יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
->->פסיק רישיה יומא לד: ציון א חימום מי המקוה ביום הכיפורים
->מצוות אכילה בערב יום הכיפורים (ראה: ערב יום הכיפורים)
->מצות אכילת בשר ערב יוה"כ נדרים סג: ציון א אומדן של כוונת הנודר עד זמן מסוים
->נגיעה באוכל יומא עח: ציון ו דברים המותרים והאסורים לקטנים ביום הכיפורים
->נגיעה בכלי עם משקה שיש חשש שיישפך יומא עח. ציון ג הבא לצנן עצמו ביום הכיפורים
->->אם מלא לגמרי או חלקית יומא עח. ציון ג הבא לצנן עצמו ביום הכיפורים
->->->בכלי שמלא חלקית - נגיעה במקום שאינו נגד המשקה יומא עח. ציון ג הבא לצנן עצמו ביום הכיפורים
->->בכלי חרס יומא עח. ציון ג הבא לצנן עצמו ביום הכיפורים
->->בכלי כסף או שאר מתכות יומא עח. ציון ג הבא לצנן עצמו ביום הכיפורים
->נגיעה בפירות, בתינוק או בקיתון חרס שהיו בו מים יומא עח. ציון ג הבא לצנן עצמו ביום הכיפורים
->נעילת הסנדל
->->נעל של עץ יבמות קג: ציון ד חליצה בסנדל של עץ ובקב הקיטע
->->נעל של שעם קשה או רך יבמות קב: ציון כ מנעל חליצה העשוי מחומרים שאינם עור
->נעילת הסנדל, האיסור (ראה: נעילת הסנדל ביום הכיפורים)
->נשיאת כפים במנחה של יוה"כ תענית כו: ציון ד נשיאת כפים במנחה בתעניות
->->אמירת "אלקינו ואלקי אבותינו" תענית כו: ציון ד נשיאת כפים במנחה בתעניות
->->בדיעבד - אם עלו כבר הכהנים לדוכן תענית כו: ציון ד נשיאת כפים במנחה בתעניות; תענית כו: ציון ו איסור נשיאת כפים לשיכור
->סיכה
->->בדבר שאין בו תענוג יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן; יומא עז: ציון ג סיכה שאינה לשם תענוג
->->להסיר זוהמה יומא עז: ציון א רחיצה המותרת ביום הכיפורים; יומא עז: ציון ג סיכה שאינה לשם תענוג
->->לחולה יומא עז: ציון ג סיכה שאינה לשם תענוג
->->למי שיש לו חטטים בראשו יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן; יומא עז: ציון ג סיכה שאינה לשם תענוג
->->לסוך קטנים יומא עג: ציון ג העינויים ביום הכיפורים - מדאורייתא או מדרבנן
->עבודת כהן גדול בו (ראה: עבודת יום הכיפורים)
->על איזה נר מברכים בהבדלה במוצאי יום הכיפורים פסחים נד. ציון א נר שמברכים עליו במוצאי יום הכיפורים
->עשיית שני ימים משום ספיקא דיומא פסחים נד: ציון א ספיקא דיומא ביום הכיפורים
->צינון במפה לחה (בגד לח)
->->אם הבגד נסחט לפני כן או לא יומא עח. ציון ז צינון במפה לחה ביום הכיפורים ובתשעה באב
->->אם נשרה במים ונסחט או שרק ניגב בו ידיו בעיוה"כ יומא עח. ציון ז צינון במפה לחה
->->טופח ע"מ להטפיח או לא יומא עח. ציון ז צינון במפה לחה ביום הכיפורים ובתשעה באב
->->לאסטניס או לאדם רגיל יומא עח. ציון ז צינון במפה לחה ביום הכיפורים ובתשעה באב
->->להעבירו על עיניו יומא עח. ציון ז צינון במפה לחה ביום הכיפורים ובתשעה באב
->->מגבונים לחים שאין בהם טופח ע"מ להטפיח יומא עח. ציון ז צינון במפה לחה
->->על פניו, ידיו ורגליו יומא עח. ציון ז צינון במפה לחה ביום הכיפורים ובתשעה באב
->צירוף ציר לירק להשלמת השיעור חולין קיז: ציון ה הרוטב שמצטרף לאוכל לשיעור טומאת אוכלין
->קינוח שכבת זרע וניקוי במים יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->קניבת ירק
->->בזמן הזה שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->->ביום כיפור שחל בשבת שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->->האם זו מצווה שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->->הדחתו או תיקונו לאכילה שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->->הסרת עלים רעים או רקובים שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->->חיתוך או קיצוץ הירק שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->->ירקות הנאכלים חיים או שנתבשלו קצת שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->->ניתוק העלים מהקלחים שבת קיד: ציון ד קניבת ירק ביום הכיפורים
->קריאה בו לאור הנר - אין חשש שיטה ר"ה ל. ציון ב פסקה ג תקיעת שופר ביובל
->קריאה בו לאור הנר שבת קמט. ציון א איסור הקריאה מן הכתב
->רחיצה תענית יג. ציון א איסור הרחיצה בתשעה באב
->->סיכה ורחיצה להעביר את הזוהמה תענית ל. ציון ב איסור סיכה בתשעה באב
->רחיצה בו, האיסור (ראה: רחיצה ביום הכיפורים)
->רחיצה וסיכה שאינן של תענוג מו"ק טו: ציון ד פרק ב איסור רחיצה וסיכה לאבל
->ריבוי אכילה בערב יום הכיפורים חולין פג. ציון ד פרק ב המוכר בהמה לאחר שמכר את אמה או את ולדה
->שפשוף הגוף בו להוריד קרי יבש יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->שפשוף הגוף מערב יוה"כ להוריד חציצה שמא יצטרך לטבול ביו"כ יומא פח. ציון ג טבילת בעל קרי ביום הכיפורים
->תוספת יוה"כ יומא פא: ציון ד מצוות אכילה בערב יום הכיפורים
->תוספת יום הכיפורים
->->לגבי מצות עינוי ולענין איסור מלאכה ר"ה ט. ציון ב דין תוספת בשביעית בשבת וביום הכיפורים
->->מהתורה או מדרבנן ר"ה ט. ציון ב דין תוספת בשביעית בשבת וביום הכיפורים
->תפילות בו (ראה גם: נעילה)
->->אמירת "אבינו מלכנו" במנחה יומא פז: אחרי ציון ז זמן תפילת נעילה
->->כריעה בתפלה בזמן הזכרת השם המפורש יומא סו. ציון ז נפילה על אפיים כששומעים את השם המפורש
יום הכניסה (ראה: כפרים)
יום טוב (ראה גם: ביצה שנולדה ביו"ט; כיסוי הדם; רגל; שחיטה; תענית, במועדים)
->אוכל נפש (ראה: אוכל נפש)
->איסור מיעוט ענבים של הדס ביו"ט
->->ע"י מי שיש לו הדס, בשביל בעל הדס אחר סוכה לג: ציון ד איסור מיעוט ענבים ביו"ט
->->אם יש לו הדס אחר סוכה לג: ציון ד איסור מיעוט ענבים ביו"ט
->->האם אסור מהתורה (מתקן כלי) או רק מדרבנן סוכה לג: ציון ד איסור מיעוט ענבים ביו"ט
->אפייה (ראה: אפייה ביו"ט)
->אפרוח שנולד בו
->->האם מותר באכילה ביום טוב ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->->האם מותר בשבת שלאחריו ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->אפרוח שנולד בשבת לפני יו"ט - האם מותר באכילה ביו"ט ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->בורר (ראה גם: בורר)
->->אוכל מתוך פסולת שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->ביד שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->בכלי המיוחד לברירה שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->במין אחד שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->בשני מיני אוכלים שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->לסעודה אחרת ביו"ט שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->לסעודה הקרובה בסמוך לה שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->לצורך מחר שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->->פסולת מתוך אוכל שבת עד. ציון א מלאכת בורר
->ביטול איסור לכתחילה - איסור משום מתקן ביצה יז: ציון ז הטבלת כלים בשבת
->ביעור קדשים טמאים ע"י נתינה לכלבו ר"ה כט: ציון ה פסקה א תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->ביצה שנולדה בו (ראה: ביצה)
->ביקוע עצים (ראה: ביקוע עצים)
->בית שנבנה בו באיסור בקבלנות על ידי גוי - האם מותר להיכנס אליו מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->->במי שהבית נבנה עבורו מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->->באדם חשוב מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->->בבית שנבנה מחוץ לתחום העיר מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->->אם הבנאים הם שכירי יום מו"ק יב. אחרי ציון א כניסה לבית שנבנה באיסור
->בכור, ראיית מומו (ראה: מום)
->בניית בית כשצריך לשבת ולאכול בתוכו שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->בעילת בתולה ביצה יב. ציון א (עמ' סג) מלאכות שהותרו ביום טוב שלא לצורך אכילה
->גוי שהביא דורון ביום טוב - שימוש בו (ראה: גוי)
->גיבול טיט לסתימת תנור (ראה: אפייה)
->גיבון - האם אסור, מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->גירוד בהמה במגררת של עץ או ברזל ביצה כג. ציון ד מקרדין את הבהמה ביום טוב
->גריפת תנור (ראה: אפייה)
->גרם כיבוי, במקום הפסד ושלא במקום הפסד שבת קכ. ציון י גרם כבוי
->דברי אבלות שבצינעא מו"ק כד. ציון ב פסקה ז אבלות בשבת
->דברים האסורים מדרבנן בשבת משום שבות או משום עובדין דחול ביצה לו: ציון ה איסורי שבת מדרבנן - ביום טוב
->דיור שדה (הכנסת בהמות לשדה כדי שיזבלוהו)
->->אם גוי הכניס מעצמו בהמות לשדה ישראל - האם מותר להניחם מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->האם מותר לשלם לגוי שכר במועד או לאחר המועד או לתת לו מזונות מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->ע"י גוי שהיה שכיר לתקופה מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->לשכור אדם שידייר במועד מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->->לסייע להעביר את הבהמות ממקום למקום מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->->->למסור לו שומר שישמור על הבהמות בתוך השדה מו"ק יב. ציון ט זיבול על ידי הכנסת בהמות לשדה במועד
->דיכת מלח (ראה: מלח)
->דיכת פלפלים
->->בשינוי - אחד אחד בקת של סכין שבת קמא. ציון ד טחינת פלפלים בשבת
->->בתור תבלין או לאוכלם כמות שהם שבת קמא. ציון ד טחינת פלפלים בשבת
->דיכת תבלין (ראה: תבלין)
->האם חובה לסעוד סעודת ליל יום טוב לאור הנר פסחים קא. ציון ג קידוש וסעודה לאור הנר
->האם יש בו מצות עשה של שבתון ביצה ח: ציון א האם יש מצות עשה של שבתון ביום טוב
->האם מותר לגונח לינוק מבהמה ביו"ט
->->אם אין לו סכנה מיידית אבל עלול להסתכן בעתיד כתובות ס. ציון ז גונח יונק בשבת
->->אם יש בו סכנה או אין בו כתובות ס. ציון ז גונח יונק בשבת
->->אם יש לו צער של תאוות מאכל, צער רעבון או צער של חולי כתובות ס. ציון ז גונח יונק בשבת
->האם מותר להתענות בו ביצה טו: ציון ה חציו לה' וחציו לכם
->האם מותר לקבוע יו"ט חדש על נס בזמן הזה ר"ה יט: ציון ב ביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
->->בדברים הקשורים לכלל ר"ה יט: ציון ב ביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
->->האם לסעודה שעושים זכר לנס יש דין של סעודת מצוה ר"ה יט: ציון ב ביטולה של מגילת תענית והשלכותיו
->האם משכימים לבית הכנסת או מאחרים ביצה טו: ציון ה חציו לה' וחציו לכם
->האם נגינה בחליל על קרבן דוחה יו"ט סוכה נא. ציון ב עיקר שירה - בפה או בכלי
->האם תוקעים סמוך לכניסתו להודיע את איסור המלאכה חולין כו: אחרי ציון ז תקיעות בערב יום טוב
->->בערב פסח חולין כו: אחרי ציון ז תקיעות בערב יום טוב
->->בערב שמיני עצרת חולין כו: אחרי ציון ז תקיעות בערב יום טוב
->הבאת עלי קנים ועלי גפנים המכונסים מקרפף ביצה לא. ציון א עלי קנים ועלי גפנים המכונסים בקרפף
->->איסור משום מוקצה או משום מעמר ביצה לא. ציון א עלי קנים ועלי גפנים המכונסים בקרפף
->->אם הניח עליהם כלי כבד מערב יו"ט ונתפזרו ביצה לא. ציון א עלי קנים ועלי גפנים המכונסים בקרפף
->הבאת עצים משדה או מקרפף או מחצר (ראה: עצים)
->הבאת קרבן ביו"ט (ראה: קרבן)
->הבערה (ראה: מבעיר)
->הדלקת נר ביום טוב ובערב יום טוב בשמן שחייב לשורפו שבת כג: אחרי ציון ו הדלקת נר מצוה בשמן שחייב לשרפו
->הוצאת משא על בהמה ביצה ל. ציון ב נשיאת משאות בשינוי ביום טוב
->הורדת פירות מהגג
->->אם יש חשש להפסד הפירות ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->->ארבע או חמש קופות או יותר ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->->למקום אחר באותו גג ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->->דרך ארובה לארץ ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->->לצורך מצוה, אורחים או שאר צורך היום ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->->מגג לגג ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->->שלשול בחבל דרך ארובה ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->הזכרת דמים בחלוקת בהמה כגון "תן לי בסלע" או "הריני שותף עמך בסלע" ביצה כז: ציון ח אין מזכירים דמים ביום טוב
->->אם כבר פסקו דמים מערב יום טוב ביצה כז: ציון ח אין מזכירים דמים ביום טוב
->הזכרת מידה ומנין לחנווני (ראה: חנות)
->הזעה במרחץ שבת מ. ציון ה איסור הזעה במרחץ
->->לעבור במרחץ שגורם שיזיע אם אין כוונתו לכך שבת מ. ציון ה איסור הזעה במרחץ
->הזעה במרחץ שהוחם ביום טוב או בערב יום טוב ביצה כא: ציון ח חימום מים לרחצה ביום טוב
->החיוב לברך ביום טוב שני של גלויות על קדושת היום מגילה ה: ציון ט פורים בערים המסופקות
->החיוב לדרוש בו בעניינו של יום מגילה ד. ציון ב שואלים ודורשים בפורים
->הטלת גורל בדבר מצווה שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->->אם היה אפשר לעשות מאתמול שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->->לקבוע מי יאמר קדיש או מי יעלה לתורה שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->הטלת גורל לחלוקת מנות של חולין שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->הטלת גורל לחלוקת קדשים שנשחטו אתמול שבת קמט: ציון ג גורל לחלוקת קדשים וכל דבר מצוה
->הכנה לחול או לשבת או ליו"ט שני (ראה: הכנה)
->הכנסת לולב במים ביו"ט שלא היה בהם קודם, והוספת מים סוכה מב. ציון ו נתינת הלולב במים בשבת ובחג
->המנכש בו - האם הוא חייב משום חורש או משום זורע או משום שניהם מו"ק ב: ציון א החיוב של המנכש והמשקה בשבת ויום טוב
->המצוה לשמוח ביו"ט - האם נוהגת גם בלילה הראשון סוכה מח. ציון ו מצות השמחה ביום טוב
->המשקה בו צמחים ואילנות - האם הוא חייב משום חורש או משום זורע או משום שניהם מו"ק ב: ציון א החיוב של המנכש והמשקה בשבת ויום טוב
->המתקת חרדל
->->אם לא המתיק את החרדל בערב יום טוב משום שהיה טרוד שבת קלד. ציון ג הנחת גחלת בחרדל ביום טוב
->->בגחלת של מתכת או של עץ שבת קלד. ציון ג הנחת גחלת בחרדל ביום טוב
->הנאה מדורון שהביא גוי מחוץ לתחום ביום טוב ב"מ צ. ציון ג אמירה לנכרי באיסורי לאוין
->הנהגת בהמה במקל ביצה כה: ציון ב דברים שאין יוצאים בהם ביום טוב
->->בחצר או ברשות הרבים ביצה לב: ציון ח אין מנהיגים בהמה במקל
->הנחת עור לפני דורסן ביצה כה. ציון ו שחיטת בהמה מסוכנת ביום טוב
->הסקה בכלים שבת כט. ציון ג הסקה ביום טוב בפירות, בגרעינים ובקליפות
->->אם הסיק בכלי - האם מותר להפוך בו שבת כט. ציון ד דין מוקצה בכלים שהכניסם להסיק ביום טוב
->הסקה בכלים ובשברי כלים
->->אם ראויים לכעין מלאכתם הראשונה או אינם ראויים ביצה לב. ציון א הסקה בכלים ובשברי כלים ביום טוב
->->שנשברו ביום טוב או בערב יום טוב ביצה לב. ציון א הסקה בכלים ובשברי כלים ביום טוב
->הסקה בפירות, בקליפותיהם או בגרעיניהם שבת כט. ציון ג הסקה ביום טוב בפירות, בגרעינים ובקליפות
->הסקה בשברי כלים שבת כט. ציון ג הסקה ביום טוב בפירות, בגרעינים ובקליפות; שבת קכד: ציון ד טלטול שברי כלים
->הסרת כיסוי כלי לאחר ייבוש הכלי בכבשן ביצה לב. ציון ב אין פוחתין את הנר
->הסרת קש שהיה בפי הנר בשעת אפייתו כדי שלא ייסתם ביצה לב. ציון ב אין פוחתין את הנר
->הסרת שערות מירקות כגון קונדס ועכביות ביצה לד. ציון ז הסרת שיער, נוצות וקוצים מאוכלים ביום טוב
->->סתם או בצורה המיוחדת לאותו ירק ביצה לד. ציון ז הסרת שיער, נוצות וקוצים מאוכלים ביום טוב
->הסרת שערות מעוף ובהמה שחוטים
->->אם רוצה לאוכלו עם עורו או בלי עורו ביצה לד. ציון ז הסרת שיער, נוצות וקוצים מאוכלים ביום טוב
->->מהראש בלבד או מכל הגוף ביצה לד. ציון ז הסרת שיער, נוצות וקוצים מאוכלים ביום טוב
->->ע"י מליגה או ע"י סיד או ע"י מספריים ביצה לד. ציון ז הסרת שיער, נוצות וקוצים מאוכלים ביום טוב
->העלאת בהמה מבור שנפלה לתוכו ביצה לז. ציון ג אותו ואת בנו שנפלו לבור ביום טוב
->->אם נפלו שתי בהמות שהן אותו ואת בנו ביצה לז. ציון ג אותו ואת בנו שנפלו לבור ביום טוב
->->אם נפלו שתי בהמות ששתיהן ראויות ביצה לז. ציון ג אותו ואת בנו שנפלו לבור ביום טוב
->הערמה - מליחת כמה חתיכות בשר כשדי לו באחת מו"ק יב: ציון ד הערמה שמתירה מלאכה במועד
->הערמה ביו"ט (ראה: הערמה)
->הפרשת חלה (ראה: חלה)
->הצלת משקה מחבית שנשברה ביו"ט שבת קמג: ציון א הצלה מחבית שנשברה
->הקובר מת ביום טוב - האם פסול לעדות סנהדרין כו: ציון י קוברי המת ביו"ט לענין עדות
->הקרבת קרבן (ראה: קרבן)
->הרכבת מנורה של פרקים שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->מנורה בלי פרקים אלא עם חריצים הדומים לחוליות שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->קטנה או גדולה שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->->רפויה שבת מו. ציון א מנורה של חוליות - טלטולה והרכבתה בשבת
->הרקדת קמח (ראה: אפייה)
->השחזת סכין במשחזת (ראה: סכין)
->השינויים במעמדות (על הקרבנות) ביו"ט תענית כו. ציון ז שינויים במעמדות בימים מיוחדים
->השעה הרצויה להשכמה לתפילה ולסיומה, בפסח, בסוכות ובראש השנה מגילה כג. ציון א השכמה לתפילה וסיומה בשבת ויום טוב
->זמן תפילת מנחה בו ברכות כו. ציון ז זמן תפילת מנחה
->חיבוץ - האם אסור, מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->חיוב לינה בירושלים במוצאי יו"ט, אם לא הביא קרבן סוכה מז. אחרי ציון א חיוב לינה בשמיני
->חיוב שביתת עבדו ובהמתו בו מגילה ז: ציון ז מה בין שבת לבין יום הכיפורים
->חימום מים לרחיצת כל הגוף, מהתורה ומדרבנן ביצה כא: ציון ח חימום מים לרחצה ביום טוב
->חלוקת מנות בגורל, בחולין ובקדשים ביצה כז: ציון ח אין מזכירים דמים ביום טוב
->חליבה
->->בהמה העומדת לאכילה או העומדת לחליבה שבת קמד: ציון ו חליבה לתוך אוכלים
->->האם אסורה, מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->->לתוך אוכלים שבת קמד: ציון ו חליבה לתוך אוכלים
->חקיקה בתוך ביצת יוצר לעשות נר ביצה לב. ציון ב אין פוחתין את הנר
->טבילה בערב יו"ט
->->האם מברכים עליה ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->->חיוב או מנהג ר"ה טז: ציון ה חייב אדם לטהר את עצמו ברגל
->טבילת כלי גוים או כלי טמא ביום טוב ע"ז עה: ציון ו חיוב טבילת כלי גוים
->טיפול במת (ראה: מת)
->טיפול בקמטים שבבתי ידיים ובתי שווקים ובקשרי בתי ידיים מו"ק י: ציון ו טיפול בבגדים במועד
->טירחה שלא לצורך, בבחירת יונים שזימן בערב יום טוב ביצה י. ציון א זימון יונים ליום טוב
->טלטול סולם (ראה: סולם)
->טעה ולא הזכיר את של יו"ט בתפילה - האם צריך לחזור ולהתפלל
->->באלו תפילותברכות ל: ציון ד טעה ולא הזכיר של ראש חודש
->->ביחיד או בציבור ברכות ל: ציון ד טעה ולא הזכיר של ראש חודש
->יציאה במקל לרה"ר שבת קמז: ציון ט איסור גירוד בשבת
->->אם יש לו מקל מיוחד לשבת ויום טוב שבת קמז: ציון ט איסור גירוד בשבת
->יציאת סומא במקל - דרך חול ביצה כה: ציון ב דברים שאין יוצאים בהם ביום טוב
->כחילת עיניים, אם יש קצת חולי או כשאין ביצה כב. ציון ח הבא לכחול עינים ביום טוב כשאין בהן סכנה
->כיבוד בית (ראה: כיבוד)
->כיסוי הדם (ראה: כיסוי הדם)
->כיסוי פירות, אבנים, לבנים או כדי יין מפני גשם ביצה לה: ציון ד כיסוי פירות מפני דלף ומטר בשבת וביום טוב
->->בהפסד מרובה או מועט ביצה לה: ציון ד כיסוי פירות מפני דלף ומטר בשבת וביום טוב
->כניסה ביו"ט לסוכה שסככה נסמך על אילן סוכה כב: ציון ו העושה סוכתו בראש האילן או על גבי הגמל; סוכה כד: ציון ה סוכה בין האילנות
->כתישת תבואה (ראה: תבואה)
->ליבון רעפים (חדשים או ישנים) או אבנים לצלות או לאפות עליהם ביצה לג. ציון ו ליבון רעפים ואבנים ביום טוב; ביצה לד. ציון ד שחיטת עוף ובהמה "נפולות" ביום טוב; ביצה לד. ציון ו טלטול וצינון תנור וכירים ביום טוב
->->מדאורייתא או מדרבנן ביצה לג. ציון ו ליבון רעפים ואבנים ביום טוב
->מדידה (ראה: מדידה ביו"ט)
->מוגמר, הנחתו על גחלים (ראה: מוגמר)
->מוליד ריח בכלים, בבגדים או באוכלים ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->מום, ראייתו (ראה: מום)
->מי שאינו יודע מתי יום טוב - האם הוא מותר בעשיית מלאכה כל יום שבת סט: ציון ג פרק ד ההולך במדבר ושכח מתי שבת
->מי שיש לו פת נקייה כל צורכו - האם הוא רשאי לאפות פת הדראה (שאינה נקיה) שבת קיז: ציון ו הצלת סוגי פת שונים בשבת ואפייתם ביו"ט
->->אם יש לו בני בית שרגיל להאכילם פת הדראה שבת קיז: ציון ו הצלת סוגי פת שונים בשבת ואפייתם ביו"ט
->מי שנזהר לא לעשן ביו"ט - האם מותר לו לטלטל בשבת כלי המיוחד לעישון סוכה מב. ציון ה טלטול הלולב לנשים בשבת ובחג
->מי שעבר ועישר ביו"ט (ראה: מעשר)
->מי שעשה בו כמה מלאכות בהעלם אחד - האם חייב מלקות על כל אחת מגילה ז: ציון ז מה בין שבת לבין יום הכיפורים
->מלאכות שמותרות לצורך אוכל נפש, באיסורי תורה ובאיסורי דרבנן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->מסירת עבודה בקבלנות לגוי מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->האם מותר לשלם עבור העבודה מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->->באדם מפורסם מו"ק יב. ציון ג עשיית מלאכה בשכר בחול המועד
->מצוות עונג בו ביצה לד: ציון א הכנת פירות מן המוקצה
->'מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורך' (ראה: מתוך...)
->מתן מזונות לבעל חיים (ראה: בעלי חיים)
->נולד שבת כט. ציון ג הסקה ביום טוב בפירות, בגרעינים ובקליפות
->נוסח חתימת ברכה אמצעית בתפלת יו"ט שחל בשבת - האם אומרים "וישראל" עם ו' או בלי ו' ביצה יז. ציון א חתימת הברכה ביום טוב שחל בשבת
->ניפוח אש (ראה: מבעיר)
->נר של יום טוב
->->אם הדליק אותו ואח"כ הניחו במקומו שבת כב: ציון ה הדליקו בפנים והוציאו
->->ברכה עליו שבת כה: ציון א חיוב הברכה על הדלקת נר שבת
->->הדלקתו בצרי שבת כה: ציון ד אין מדליקים בצרי
->נשיאת אדם בכסא, באפריון או על הכתפיים (אלונקי) ביצה כה: ציון ב דברים שאין יוצאים בהם ביום טוב
->->אדם חשוב שהרבים צריכים לו ביצה כה: ציון ב דברים שאין יוצאים בהם ביום טוב
->->איש או אשה או זקן ביצה כה: ציון ב דברים שאין יוצאים בהם ביום טוב
->->אם הוא מפחד או אינו מפחד ביצה כה: ציון ב דברים שאין יוצאים בהם ביום טוב
->->אם יש דוחק הציבור או אין ביצה כה: ציון ב דברים שאין יוצאים בהם ביום טוב
->->הוצאת הכסא לבדו ביצה כה: ציון ב דברים שאין יוצאים בהם ביום טוב
->נשיאת כדי יין בסל ובקופה או על כתפו ביצה כט: ציון ח נשיאת משאות גדולים ביום טוב
->->בצינעא או בפרהסיא ביצה כט: ציון ח נשיאת משאות גדולים ביום טוב
->->הכנסת פירות ישירות לקופה או הכנסת כדי פירות לקופה ביצה כט: ציון ח נשיאת משאות גדולים ביום טוב
->->כמה כדים מותר לשאת על כתפו ביצה כט: ציון ח נשיאת משאות גדולים ביום טוב
->->נשיאה ביד אחת או בשתי ידיים ביצה כט: ציון ח נשיאת משאות גדולים ביום טוב
->->סל וקופה שיש בהם רק כד אחד ביצה כט: ציון ח נשיאת משאות גדולים ביום טוב
->נשיאת משא
->->בשינוי מנשיאה במוט לנשיאה בכתף או מהכתף ליד או להיפך ביצה ל. ציון ב נשיאת משאות בשינוי ביום טוב
->->שינוי באופן שיהיה יותר כבד ביצה ל. ציון ב נשיאת משאות בשינוי ביום טוב
->נשיאת משא כבד בבת אחת או מעט בהרבה פעמים יומא עז: ציון ו ההיתר לעבור במים לדבר מצוה
->נתינת ביצה במסננת של חרדל שבת קלט: ציון י נתינת ביצה במסננת של חרדל
->נתינת מזונות לגוי
->->אם הזמינו או שהגיע בעצמו מו"ק יב. ציון ט נתינת מזונות לגוי ביום טוב
->->ישראל המאכיל את עבדיו ושפחותיו הנכרים מו"ק יב. ציון ט נתינת מזונות לגוי ביום טוב
->סחיטה לתוך אוכל שבת קמד: ציון ה סחיטה לתוך אוכלים
->סידור עצים למדורה באופן שעושה אוהל או כעין בנין ביצה לב: ציון נ סידור עצים למדורה ביום טוב
->סילוק תריסים לשם שמחת יום טוב ביצה ב. ציון ג פסקה ג-ד שחיטה וכיסוי הדם ביום טוב
->סינון חרדל במסננת
->->אם אי אפשר היה לסנן בערב יום טוב שבת קלד. ציון ב סינון חרדל ביום טוב
->->במסננת הרגילה שלו או במסננת אחרת שלא כדרכו שבת קלד. ציון ב סינון חרדל ביום טוב
->->האם הוא חייב משום בורר מהתורה או מדרבנן שבת קלד. ציון ב סינון חרדל ביום טוב
->עגל שנולד ביו"ט - האם מותר באכילה ביום טוב
->->אם אמו היתה טריפה ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->->אם אמו היתה עומדת לשחיטה או לחלבה או לחרישה ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->->אם לא ידוע אם כלו חדשיו ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->עגל שנולד ביו"ט ושחטו בשבת שלאחריו בשביל חולה - האם מותר לבריא ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->עגל שנולד בשבת שלפני יו"ט - האם מותר באכילה ביו"ט ביצה ו: ציון א אפרוח שנולד ביום טוב
->עריכת עצים זה על זה למדורה - האם אסור משום עשיית אוהל עראי שבת קלח. ציון ב העמדת כלים שיוצרים אהל
->עשיית אש
->->איסור מוליד, או כי היה אפשר לעשותו מערב יו"ט, או משום נולד, או משום הכנה, או משום מכשירי אוכל נפש, או משום מתקן כלי ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->->הנאה מהאש אם עבר ועשאה ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->->מדאורייתא או מדרבנן ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->עשיית גבינה ביצה יד. ציון ב דיכת תבלין ומלח ביום טוב; ביצה לג. ציון ה אין מולידים אש ביום טוב
->עשיית מכשירי אוכל נפש (ראה: מכשירי אוכל נפש)
->עשיית מלאכה עבור בהמה (ראה: בעלי חיים)
->עשיית מלאכה עבור גוי (ראה: גוי)
->עשיית פחם - איסור משום כיבוי או משום עשיית כלי ביצה לב. ציון ג אין עושין פחמין ואין חותכין פתילה ביום טוב
->עשיית קמטים בבגדים ביצה כג. ציון ג רכוך וקמוט בגדים ביום טוב ובחול המועד
->פינוי פירות מאוצר
->->ארבע או חמש קופות או יותר ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->->לגמרי ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->->לצורך מצוה או מפני אורחים ביצה לה: ציון ב שלשול פירות מן הגג בשבת וביום טוב
->פסיקת דמים על בהמה (חישוב כמה שווה חלק ממנה שאדם אחד לוקח) ביצה כז: ציון ז אין פוסקים דמים על הבהמה ביום טוב
->->בירור שווי הבהמה ע"י העמדתה ליד בהמה שווה וחישוב ערך הבשר למחרת ביצה כז: ציון ז אין פוסקים דמים על הבהמה ביום טוב
->->פסיקת דמים על החלק שהוא לוקח או על כל הבהמה והוא לוקח אחוז מסויים ממנה ביצה כז: ציון ז אין פוסקים דמים על הבהמה ביום טוב
->פתילה (ראה: פתילה)
->צידוד אבנים לבית הכסא ביצה לב: ציון מ צידוד אבנים של בית הכסא בשבת וביום טוב
->->אם עושה בהן אוהל ביצה לב: ציון מ צידוד אבנים של בית הכסא בשבת וביום טוב
->צלייה וההכנות לה (ראה: צלייה)
->קירוד וקרצוף בהמה - הסרת זבובים מבהמה ביצה כג. ציון ד מקרדין את הבהמה ביום טוב
->->שגורמת לחבורה או אינה גורמת ביצה כג. ציון ד מקרדין את הבהמה ביום טוב
->רדיית חלות דבש - האם אסורה, מהתורה או מדרבנן שבת צה. ציון [ג] החולב, המחבץ והמגבן
->רחיצה (ראה: רחיצה)
->ריח (ראה: ריח)
->שביתת בהמתו ואיסור מחמר ביצה ל. ציון ב נשיאת משאות בשינוי ביום טוב
->->אם הוא לצורך אוכל נפש ביצה ל. ציון ב נשיאת משאות בשינוי ביום טוב
->שהייה באמבטיות של כפרים או של כרכים שבת מ. ציון ה איסור הזעה במרחץ
->שחיטה בו (ראה: שחיטה)
->שחיטת בהמה אף שדי לו בכזית מו"ק יב: אחרי ציון ד קציצת עץ במועד בשביל הנסורת
->שחיטת בהמה שנולדה ביום טוב אם לא עמדה - חשש טריפה חולין נא. ציון ט בית הרחם אין בו משום ריסוק אברים
->שחיטת בעל חיים שספק אם הוא טעון כיסוי הדם חולין פג: ציון ג כיסוי הדם בכוי ובכלאיים
->שחל במוצאי שבת - האם תוקעים במוצאי שבת (ראה: שבת)
->שחל בערב שבת - התקיעות שסמוך לכניסת שבת (ראה: שבת)
->שימוש בבע"ח, לענין סמיכה על עולת ראיה ושלמי חגיגה שמקריב ביום טוב ביצה יט. ציון א פסקה ג הקרבת קרבנות ביום טוב
->שימוש במְשַמֶרת שבת קלז: ציון ז שימוש במשמרת ביום טוב
->שיפוד (ראה: צלייה)
->שכח "יעלה ויבוא" בברכת המזון - האם צריך לחזור
->->אם נזכר לפני 'הטוב והמטיב' או אח"כ ברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->->בסעודה ראשונה או שניה או שלישית ברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->שליחת מתנות (ראה: מתנה)
->שפיתת קדירה חדשה, שבזה הוא מחסם אותה ביצה לג. ציון ו ליבון רעפים ואבנים ביום טוב
->שקילה (ראה: מדידה)
->תנור וכיריים (ראה: אפייה)
->תענית בו
->->אם התחילו להתענות לפני כן תענית י. ציון ז הפסקת תענית בימים טובים
->->תענית ציבור או תענית יחיד תענית י. ציון ז הפסקת תענית בימים טובים
->תפילת נדבה בו ברכות כא. ציון ב המתפלל תפילת נדבה או מפני הספק
יום טוב שני של גלויות (ראה גם: מת, ביום טוב שני)
->אם הביא גוי מתנה לישראל ביו"ט ראשון - האם מותר בערב (ליל יו"ט שני) לאחר כדי שיעשו ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->ביום טוב הסמוך לשבת לפניו או לאחריו ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->בשני ימים של ראש השנה ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->->לצורך אורחים או לצורך יום טוב ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->אם הביא גוי מתנה לישראל ביום טוב שני ביצה כד: ציון ב גוי שהביא דורון לישראל ביום טוב
->אם קידש בו בחג הסוכות בבית מחמת אונס - האם חוזר ומברך ברכת "שהחיינו" בכניסתו לסוכה סוכה מו. ציון ג ברכת "שהחיינו" בסוכה ובחג
->בבן ארץ ישראל שהלך לחוץ לארץ, או בן חו"ל שבא לא"י פסחים נב. ציון א דין בני ארץ ישראל ביו"ט שני של גלויות
->ביצה שנולדה ביו"ט ראשון - אכילתה ביום טוב שני ביצה ג. ציון ג ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני
->ביצה שנולדה ביו"ט שני - האם מותרת בשבת שאחריה ביצה ד. ציון ה דין ביצה בשבת ויום טוב כשנולדה בראשון
->ביצה שנולדה בשבת - האם מותרת ביו"ט שני שאחריה ביצה ד. ציון ה דין ביצה בשבת ויום טוב כשנולדה בראשון
->ביצה שנולדה בשבת בערב יו"ט ראשון - אכילתה ביו"ט שני ביצה ג. ציון ג ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני
->בן חוץ לארץ שיש לו מפעל בארץ ישראל - האם מותר לעובדים לעשות בו מלאכה עבורו שבת קנא. ציון א אמירה לישראל בדבר האסור לו ומותר לחבירו
->->אם הוא נמצא ביום טוב שני בארץ ישראל שבת קנא. ציון א אמירה לישראל בדבר האסור לו ומותר לחבירו
->ברכה על המצוות שמקיימים בו שבת כג. ציון ל ברכת על הספק מדאורייתא ומדרבנן
->ברכה על מצוות בו סוכה מד: ציון ו מנהג חיבוט ערבה; סוכה מז. ציון א מצות הישיבה בסוכה ביום שמיני עצרת
->האם הם קדושה אחת או שתי קדושות ביצה ג. ציון ג ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני
->->כשמקדשים ע"פ החשבון ביצה ד: ציון ח תקנת קביעת המועדים של רבי הלל הנשיא
->המקומות שנוהגים לעשות בהם יום טוב שני
->->בארץ ישראל ובחוץ לארץ ר"ה כא. ציון א המקומות שנוהגים לעשות בהם יום טוב שני
->->בזמן שקידשו על פי הראיה ובזמן הזה ר"ה כא. ציון א המקומות שנוהגים לעשות בהם יום טוב שני
->הנחת עירוב (חצרות או תחומין או תבשילין) על תנאי מיום טוב ראשון ליום טוב שני
->->בזמן שמקדשים ע"פ הראייה או ע"פ חשבון ביצה ו. ציון ה עירובי תבשלין על תנאי בזמן הזה
->->בשני יו"ט של ראש השנה ובשאר יו"ט ביצה ו. ציון ה עירובי תבשלין על תנאי בזמן הזה
->הפרשת מעשר ביו"ט ראשון כדי לאכול ביו"ט ביצה ג. ציון ג ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני
->התנאה בעירוב מיו"ט ראשון לשני ביצה ג. ציון ג ביצה שנולדה ביום טוב ראשון תאכל בשני
->התעסקות בו לצורך קבורת מת לאחר יו"ט שני מו"ק ח: ציון ב חפירת הקבר והכנתו במועד
->כחילת עין ביצה כב. ציון ח הבא לכחול עינים ביום טוב כשאין בהן סכנה
->->במקום חולי ושלא במקום חולי ביצה ו. ציון א איסור מלאכה ביום טוב שני של גלויות
->לעניין דבר שיש לו מתירין ביצה ג: ציון ו פסקה ט דברים שאוסרים במשהו
->לעניין דבר שמותר ביום טוב ראשון ע"י גוי ביצה ו. ציון א איסור מלאכה ביום טוב שני של גלויות
->מי שעבר ואפה מיום טוב ראשון לשני - האם אסור בדיעבד ביצה יז. ציון ז אפיה ובשול מיום טוב למחר
->מילה שלא בזמנה בו שבת קלז. אחרי ציון ג מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
->->אם יש ספק אם זה זמנה, כגון שנולד בין השמשות שבת קלז. אחרי ציון ג מילה שלא בזמנה ביום טוב שני של גלויות
->ממתי התחילו לנהוג אותו כתקנה ולא מחמת ספק ביצה ו. ציון ה עירובי תבשלין על תנאי בזמן הזה
->מת בו - ממתי מתחילים שבעת ימי האבלות מו"ק יד: אחרי ציון ב פרק א, ג חיוב אבלות מהתורה או מדרבנן
->מת ונקבר ביו"ט שני
->->האם יש בו אבלות מהתורה מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->האם נוהגים בו בדיני אבלות מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->קריעה עליו מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות; מו"ק כד: ציון י פסקה ג-ד קריעה בחול המועד
->מת שנקבר ברגל לפני יו"ט שני
->->האם יו"ט שני עולה למנין שבעה מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->->האם נוהגים בו דברים שבצנעה או שאר דיני אבלות מו"ק כ. אחרי ציון ב אבלות ביום טוב שני של גלויות
->ספק מוקצה ביצה ג: ציון ו פסקה ט דברים שאוסרים במשהו
->עונש מכת מרדות או נידוי לעושה מלאכה בו ביצה ו. ציון א איסור מלאכה ביום טוב שני של גלויות
->עשיית צרכי חולה שאין בו סכנה ביצה כב. ציון ח הבא לכחול עינים ביום טוב כשאין בהן סכנה
->קבורה ביצה ו. ציון א איסור מלאכה ביום טוב שני של גלויות
->שהחיינו בקידוש שלו בסוכות סוכה מו. ציון ג ברכת "שהחיינו" בסוכה ובחג
->שהחיינו על הלולב בו סוכה מו. ציון א ברכת שהחיינו בלולב; סוכה מו. ציון ג ברכת "שהחיינו" בסוכה ובחג
->שמירתו כשמקדשים ע"פ החשבון ביצה ד: ציון ח תקנת קביעת המועדים של רבי הלל הנשיא
יום כיפור (ראה: יום הכיפורים)
יונה, יונים
->באיזה גיל הוא כשר לקרבן
->->אחרי שיעור "משיעלעו" (שיתמלא דם בגלל תלישת כנף) חולין כב: ציון ב בני יונה הכשרים להקרבה
->->כשהתחיל להצהיב חולין כב: ציון ב בני יונה הכשרים להקרבה
->->->פסול מספק או בוודאי חולין כב: ציון ג הנודר להקריב תור או בן יונה והביאם בתחילת הציהוב
->->לפני היום השמיני חולין כב: ציון ב בני יונה הכשרים להקרבה
->->לפני שיעור "משיעלעו", לכתחילה ובדיעבד חולין כב: ציון ב בני יונה הכשרים להקרבה
->האם יוני שובך שייכים לבעליהם מן התורה או מדרבנן ב"ק קיד: ציון א קנין בנחיל דבורים
יוסף
->כתיבתו על אבני האפוד - "יוסף" או "יהוסף" סוטה לו. ציון א כתיבת שמות השבטים באבני האפוד
יועץ
->שנתן עצה מוטעית והלה פעל על פיה וניזוק - האם חייב לשלם
->ב"ק צט: ציון כ המראה דינר לשולחני
->->אם השואל היה חייב לפעול על פי עצתו או לא ב"ק צט: ציון כ המראה דינר לשולחני
יוצא
->בשר קרבן שיצא חוץ למקומו
->->האם גזרו בו טומאה פסחים פה. ציון ג בשר הקודש שיצא לענין טומאה
->->החיוב לשרפו בקודש פסחים מט. ציון ג בשר קדשים שיצא מירושלים
->בשר קרבן שיצא מירושלים - מתי חייב לחזור לירושלים לשרפו פסחים מט. ציון ג בשר קדשים שיצא מירושלים
->האם חלל שערי העזרה, שערי ירושלים, חלונות ועובי החומות נידונים כלחוץ פסחים פה: ציון ה האגף, החלונות ועובי החומה
->קילוף בשר של איבר שיצא מקצתו מן התחום הראוי לו, לפני קציצת העצם פסחים פה: ציון ד איבר של קדשים שיצא מקצתו
יוצא ליהרג
->המכה או מקלל אדם שיוצא ליהרג - האם חייב מלקות או ממון סנהדרין פה. ציון א המכה והמקלל את היוצא ליהרג שעשה תשובה
יוצאת משום שם רע
->מי מקבל את נכסי צאן הברזל סוטה כד. ציון ד דיני הכתובה והנכסים כשהבעל מת לאחר קינוי וסתירה
יורד לשדה חברו
->החזר ההוצאה היתירה על השבח אם ירד ברשות כתובות פ. ציון ד המוציא הוצאות על נכסי אשתו הקטנה שיכולה למאן
->היורד לשדה חברו שלא ברשות
->->אם בעל השדה רוצה שיטול את שלו ולא ישלם ב"ק ק: ציון א פסקאות ב-ג אומן ששינה
->->אם הוציא הוצאות ולא השביח ב"ק קטז. ציון ה תשלומים למציל כאשר לא הציל
->->האם הוא מקבל שכר עבודתו ב"ק ק: ציון א פסקאות ב-ג אומן ששינה במלאכתו
->הנוטע או בונה בשדה חברו או בחורבתו שלא ברשות
->->במי שקנה קרקע מגזלן והנגזל טרף ממנו ב"מ טו: ציון ה פסקה ב הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->->במי שקנה קרקע מלווה והמלווה טרף ממנו ב"מ יד: ציון ז פסקה ד-ה בעל חוב גובה את השבח מהלקוחות
->->האם הוא צריך ליטול את נטיעותיו ואת אבניו ב"מ יד: ציון ז פסקה ד-ה בעל חוב גובה את השבח; ב"מ קא. ציון ח היורד לתוך שדה חברו
->->כמה כסף הוא מקבל מבעל הקרקע ב"מ קא. ציון ח היורד לתוך שדה חברו
->->->מקבל את הוצאותיו ב"מ יד: ציון ז פסקה ד-ה בעל חוב גובה את השבח מהלקוחות; ב"מ טו: ציון ה פסקה ב הלוקח קרקע ויודע שהיא גזולה
->קונה שהשביח שדה שקנה ואח"כ סילקו בר המצרא - האם מקבל הקונה בשבח כיורד ברשות או כיורד שלא ברשות ב"מ קח. ציון י פסקה ב הלוקח כשלוחו של המצרן
'יורדי הים'
->הנודר מ'יורדי הים' - במי הוא אסור
->->באלו שמטיילים בדוגיות (בקביעות) סמוך לשפת הים נדרים ל. ציון ג הנודר מיורדי הים
->->באלו שמפליגים מעכו ליפו (בקביעות) ולא לעומק הים נדרים ל. ציון ג הנודר מיורדי הים
->->ביורדי נחלים נדרים ל. ציון ג הנודר מיורדי הים
->->במי שלא היה רגיל להפליג אבל בשעת הנדר היה בים נדרים ל. ציון ג הנודר מיורדי הים
->->במי שמפליג פעם אחת לזמן רב או שרגיל להפליג נדרים ל. ציון ג הנודר מיורדי הים
->הנודר 'מיורדי הים לאחר שלושים יום' - האם אסור במי שהיה יורד ים בשעת הנדר אבל לא בשעת החלות או להיפך נדרים פח: ציון ד איזה זמן קובע בנדרים - האמירה או החלות
יורש
->מי שראוי לרשת את הנרצח אבל אינו היורש בפועל - האם נעשה גואל הדם מכות יב. ציון ל בן ונכד כגואלי הדם
->שאמר שאין לו ראיה או עדים בקשר לדין שבא עליו מחמת מורישו, ונפסק הדין - האם יכול להביא עדים וראיות חדשים סנהדרין לא. ציון כ ראיה אחרונה בקטן
יחוד
->איסור לבעל להתייחד עם סוטה לאחר קינוי וסתירה
->->אם אין מים להשקותה סוטה ז. ציון ב האיסור להתייחד עם אשה שיש לה דין סוטה
->->->אם היא גם נידה סוטה ז. ציון ב האיסור להתייחד עם אשה שיש לה דין סוטה
->בבית שפתוח לרשות הרבים קידושין פא. ציון ו בית שפתחו לרשות הרבים לענין יחוד
->האם אסור מדאורייתא או מדרבנן קידושין פ: ציון ב איסור יחוד
->->בפנויה ובגויה קידושין פ: ציון ב איסור יחוד
->האם יש בו דין "ייהרג ואל יעבור" סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->ישראל עם גויה ע"ז כב. ציון ה אסור לאישה להתייחד עם גוי
->ישראלית עם גוי
->->האם מותר לישראלית להתייחד עמו ע"ז כב. ציון ה אסור לאישה להתייחד עם גוי
->->->באשה חשובה המקורבת למלכות ע"ז כב. ציון ה אסור לאישה להתייחד עם גוי
->->->באשה נאה ושאינה נאה ע"ז כב. ציון ה אסור לאישה להתייחד עם גוי
->->->בזמן הזה ע"ז כב. ציון ה אסור לאישה להתייחד עם גוי
->->->מהתורה ומדרבנן ע"ז כב. ציון ה אסור לאישה להתייחד עם גוי
->->עם כמה גוים ע"ז כה: ציון ג ייחוד עם ישראלים שהם פרוצים
->->->אם אשתו של אחד מהם או כל נשותיהם עמהם ע"ז כה: ציון ג ייחוד עם ישראלים שהם פרוצים
->כשאנשים בחדר חיצוני והנשים בחדר פנימי או להיפך קידושין פא. ציון ח יחוד כשאלו מבחוץ ואלו מבפנים
->כשאשתו עמו קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
->כשבעלה עמה קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
->->דין חברתה עם שאר האנשים קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
->עם אמו, בתו ואחותו קידושין פ: ציון ד יחוד עם אמו, בתו ואחותו
->עם אשה שבעלה בעיר קידושין פא. ציון ה יחוד עם אשה שבעלה בעיר
->עם אשתו, אחרי שגירש אותה (ראה: קידושין)
->->אחרי שגירש אותה על תנאי (ראה: גט - תנאי בו - כללי)
->->אחרי שכתב לה גט ולפני שנמסר (ראה: גט ישן)
->עם ישראל פרוץ
->->אם אשתו עמו ע"ז כה: ציון ג ייחוד עם ישראלים שהם פרוצים ונשותיהם עמהם
->עם ישראלים פרוצים
->->אם אשתו של אחד מהם עמהם ע"ז כה: ציון ג ייחוד עם ישראלים שהם פרוצים ונשותיהם עמהם
->עם ערוה - מהתורה או מדרבנן ע"ז כב. ציון ה אסור לאישה להתייחד עם גוי
->עם שתי נשים ויותר
->->בגויה קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
->->ביום או בלילה קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
->->בעיר או בשדה קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
->->בערוה קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
->->בפנויה קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
->של אשה עם שני אנשים כשרים קידושין פ: ציון ב איש אחד עם שתי נשים, ואשה עם שני אנשים
יחלוקו
->בספק למי מבין שני אנשים שייך ממון מסוים
->->אם החלוקה יכולה להיות אמת או לא ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->אם יש ודאי רמאי או אין ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->אם שניהם מוחזקים או שהחפץ בידי אדם שלישי או לא בידי שום אדם ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->במנה שלישי ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
->->בשנים אוחזים בטלית או בשטר ב"מ ב. ציון א שנים אוחזים בטלית וכיוצא בזה
יחמור
->דעה שהוא בופלו חולין פ. ציון ה בעלי חיים שיש ספק אם הם חיה או בהמה
'ייהרג ואל יעבור'
->אם האנס מתכוון להנאת עצמו
->->ישראלית שאנסה ישראל שיבוא עליה בגילוי עריות להנאתה סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג; סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
->->בשלוש העבירות החמורות סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
->->בשעת השמד ובפרהסיא סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
->בגילוי עריות (באיש ובאשה) ובשפיכות דמים פסחים כה: ציון ב חובת אישה 'ליהרג ולא לעבור' בגילוי עריות
->במי שאנסוהו לבוא על בהמה סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->אם עבר ולא נהרג סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->באביזרייהו, שמהתורה ושמדרבנן סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->->האם מותר להתרפא בהם סנהדרין עד. ציון ג מצות מסירות נפש בשלוש עבירות
->בפרהסיא - על כל המצוות
->->גדר פרהסיא סנהדרין עד. ציון ה בפרהסיא יהרג ואל יעבור
->->על מנהג או איסור דרבנן או שינוי לבוש סנהדרין עד. ציון ו מצוה קלה
->בקרקע עולם
->->בשלוש העבירות החמורות סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג; סנהדרין עד: ציון ג נתכוין להנאת עצמו יעבור ואל יהרג
->->בפרהסיא סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->->אשה שאנסוה לעשות מעשה סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->->אשה שהעלה ליבה טינא סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->->באיש שאנסוהו לבוא על ערווה סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג
->בשעת השמד - על כל המצוות
->->גדר שעת השמד סנהדרין עד. ציון ד מהותה של שעת השמד וגדרה
->->על מנהג או איסור דרבנן או שינוי לבוש סנהדרין עד. ציון ו מצוה קלה
->האם בן נח מצווה על כך סנהדרין עד: ציון ד מצות קידוש השם בבן נח
->->בפרהסיא סנהדרין עד: ציון ד מצות קידוש השם בבן נח
->כניסה לבית ע"ז במצב של סכנת נפשות ע"ז יב. בלי ציון פיקוח נפש בדברים האסורים מפני החשד
->לעניין כניסה לעיר שיש בה עבודה זרה ע"ז יא: ציון א כניסה לעיר שיש בה עבודה זרה
->מסר נפשו כשלא היה חייב (ראה: מסירות נפש)
->סכנת נפשות שניכרת לכל או שלא ניכרת ע"ז יב. בלי ציון פיקוח נפש בדברים האסורים מפני החשד
->על ביטול מצות עשה סנהדרין עד: ציון ב בקרקע עולם יעבור ואל יהרג; סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->->האם רשאי להחמיר על עצמו סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->->באדם גדול סנהדרין עד. ציון ג בכל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג
->על הסתכלות בבגדים צבעוניים של אשה ע"ז כ: ציון ב האיסור להסתכל בבגדי צבע של אשה
->שתייה ממעיין הזורם לפני ע"ז במקום סכנת נפשות ממשית או שרק עלול להסתכן ע"ז יב. בלי ציון פיקוח נפש בדברים האסורים מפני החשד
->בשעת השמד שבת כא: ציון ח מקום הנחת נר חנוכה
יין (ראה גם: ענבים)
->בירך אחריו ברכת המזון - האם יצא ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
->->אם אמר רק ברכת הזן ברכות יב. אחרי ציון ג הטועה ומברך ברכת המזון שלא על הפת
->בירך עליו "שהכל" או "בורא פרי האדמה" או "בורא פרי העץ" - האם יצא ברכות מ: ציון א הברכות שפוטרות בדיעבד את הפת והיין
->ברכת ה"טוב ומהטיב" עליו
->->ביין שאינו יותר משובח מהראשוןברכות נט: ציון מ ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
->->כשמברך לעצמו או גם לחברו ברכות נט: ציון מ ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
->->כשהוא לבדו בסעודה ברכות נט: ציון מ ברכת הטוב והמטיב על יין נוסף
->גמר מלאכה ביין למעשר ב"מ צב: ציון ד זכות האכילה בפועל שנשכר לסתום חביות
->האם אחד יכול לברך עליו בתוך הסעודה ולהוציא אחריםברכות מג. ציון ב מי מברך על יין בתוך הסעודה
->->באיזה נוסח יברך ברכות מג. ציון ב מי מברך על יין בתוך הסעודה
->האם ברכת היין פוטרת שאר משקים
->->מברכה ראשונה או מברכה אחרונה ברכות מא: ציון ג יין פוטר כל מיני משקים
->->שלא בשעת הסעודה ברכות מא: ציון ג יין פוטר כל מיני משקים
->->אם המשקים לא היו בפניו בשעה שבירך על היין ברכות מא: ציון ג יין פוטר כל מיני משקים
->האם ברכת היין שלפני הסעודה פוטרת -
->->את היין שבתוך הסעודה ברכות מב. ציון ט הברכה שמברכים על יין שמלווה לסעודה
->->את היין שלאחר הסעודהברכות מב. ציון ט הברכה שמברכים על יין שמלווה לסעודה
->->ברכת היין בקידוש או בהבדלהברכות מב. ציון ט הברכה שמברכים על יין שמלווה לסעודה
->האם ברכת הפת פוטרת את היין שבתוך הסעודהברכות מא: ציון ה הברכה על משקים שבתוך הסעודה
->האם יין שבתוך הסעודה פוטר את שלאחריו ברכות מב. ציון ט הברכה שמברכים על יין שמלווה לסעודה
->האם מותר לכה"ג לשתות יין בשבעת הימים שלפני יוה"כ תענית יז. ציון א איסור שתיית יין לאנשי משמר ולאנשי בית אב
->האם מותר לכהן לשתות יין, בזמן הזה ובזמן שהמקדש קיים סנהדרין כב: ציון ו כהנים אסורים בשתיית יין
->הברכה על יין מבושל ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->המוכר יין - האם הוא רשאי לערב בו שמרים
->->אם מכר בסתם או התנה בפירוש שהוא נותן יין מזוקק ב"מ מ. ציון ל פסקה ב ניכוי שמרים ופסולת במכירת שמן
->->שכבר הוציא מהחבית (באותו יום או יום לפני כן) ב"מ מ. ציון ל פסקה ב ניכוי שמרים ופסולת במכירת שמן
->->ששקעו בשולי החבית ב"מ מ. ציון ל פסקה ב ניכוי שמרים ופסולת במכירת שמן
->המוכר יין - האם מותר לו לערב בו מים
->->אם הטעם מורגש ב"מ ס. ציון ג אונאה בעירוב יינות
->->אם נהגו לערב או לא נהגו ב"מ ס. ציון ג אונאה בעירוב יינות
->->בין הגיתות או לאחר הגיתות ב"מ ס. ציון ג אונאה בעירוב יינות
->המוכר יין - האם מותר לו לערב קשה ורך
->->אם אמר לו שיתן לו קשה או שיתן לו רך ב"מ נט: ציון ה אונאה בעירוב פירות
->->בזמן שהוחזקו לערב ב"מ ס. ציון ג אונאה בעירוב יינות
->->בין הגיתות או לאחר הגיתות ב"מ ס. ציון ג אונאה בעירוב יינות
->->בקונה שרגיל לטעום את היין לפני הקנייה ב"מ ס. ציון ג אונאה בעירוב יינות
->הנודר מיין
->->האם אסור ביין מבושל במקום שקוראים לו "יין מבושל" נדרים נא: ציון ג הנודר מן החלב
->->האם אסור ביין תפוחים וביין צימוקים נדרים נג. ציון ג הנודר מן היין - דינו ביין תפוחים
->יין השירוני (שגדל בשרון)
->->האם הוא נקרא יין שבת עו: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת יין חי
->->שיעור החיוב בהוצאתו בשבת שבת עו: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת יין חי
->->שיעור מזיגתו שבת עו: ציון ב שיעור החיוב בהוצאת יין חי
->יין חי - האם מברכים עליו "בורא פרי העץ" או "בורא פרי הגפן" ברכות נ. אחרי ציון י כיצד מברכים על יין חי
->מכירת כדי יין בשביעית (ראה: כד)
->נתינת יין לאשה נשואה
->->אם בעלה עמה או לא כתובות סה. ציון ב נתינת יין לאשה שבעלה אינו אוכל עמה
->->אם היא מניקה (ראה: מינקת)
->->אם היא רגילה לשתות יין או לא כתובות סה. ציון ב נתינת יין לאשה שבעלה אינו אוכל עמה
->->כמה נותנים כתובות סה. ציון ב נתינת יין לאשה שבעלה אינו אוכל עמה
->->לפי מנהג המקום כתובות סה. ציון ב נתינת יין לאשה שבעלה אינו אוכל עמה
->על יין בתוך סעודה - האם כל אחד מברך לעצמו או אחד מברך לכולם תענית ה: בלי ציון אין משיחין בסעודה
->פסול שתוי יין לעבודה (ראה: כהן; שתוי יין)
->קידוש ביין צימוקים נדרים נג. ציון ג הנודר מן היין - דינו ביין תפוחים וביין צימוקים
->שימוש בו
->->לזילוף או לסוך ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
->->לנטילת ידיים ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
->->לצורך אדם או לרפואה ביצה כא: ציון ב עושה אדם צרכיו בפת
->שתוי יין בבית המקדש (ראה: שתוי יין)
->שתיית יין מגתו או שיכר או יין מבושל בסעודה המפסקת לפני תשעה באב תענית ל. ציון ג האכילה בסעודה המפסקת
->שתייתו בין המצרים (ראה: בין המצרים)
יין נסך (ראה גם: סתם יינם)
->איסור הנאה במגע גוי בזמן הזה ע"ז סד. ציון ד גביית חוב מדמי עבודה זרה ויין נסך
->אלונתית (תערובת יין ישן עם יין אפרסמון) של גוי או של ישראל ביד גוי ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->ביין ששפכו גוי והולך לאיבוד ע"ז עד: ציון א פרק א הכשר גת
->גוי שניסך על גבי קרקע ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->גוי ששם יין במלח - האם המלח נאסר ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->->בכלי שיש בו מלח ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->->במשרפות המלח ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->גוי ששם יין של ישראל בכלי תוך כדי זיפות הכלי - האם חוששים שניסך ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->גת שיש בו טופח שלא ע"מ להטפיח - האם נחשב יין להיאסר ע"ז ס: ציון ג הכשר גת
->דיו שמעורב בו יין נסך
->->האם מותר לכתוב בו ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->->האם ספר שנכתב בדיו כזה מותר ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->דריכה עם גוי בגת
->->אם היא סתומה ואין בה המשכה ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->בגיגית או בכלי שאין דרך להמשיך בתוכו ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->לכתחילה ובדיעבד ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->הכשרת כלים ששימשו יי"נ (ראה: הכשרת כלי מיין נסך שבלע)
->הקונה כלי חדש מגוי וספק האם שם בו יין ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->->בכלי חרס ובשאר כלים ע"ז לג: ציון כ הכשרת כוסות של יין
->חומץ (ראה: חומץ)
->חיבור ע"י משקה טופח או ע"י קטפרס ע"ז עב. ציון כ קטפרס ומשקה טופח ביין נסך
->חיבור ע"י ניצוק (ראה: ניצוק)
->חרצנים וזגים של גוים
->->שהתייבשו בשמש או בתנור ע"ז לד. ציון ג חרצנים זגים ושמרים של גוים
->->->אם שרה אותם תחילה במים או לא ע"ז לד. ציון ג חרצנים זגים ושמרים של גוים
->->שעברו עליהם י"ב חודש ע"ז לד. ציון ג חרצנים זגים ושמרים של גוים
->->->אם לא התייבשו לגמרי אחר יב"ח ע"ז לד. ציון ג חרצנים זגים ושמרים של גוים
->->->אם שרה אותם תחילה במים או לא ע"ז לד. ציון ג חרצנים זגים ושמרים של גוים
->יין כשר שנמצא אצל ישראל חשוד - חשש שהחליפו ביי"נ ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->יין מבושל שנגע בו גוי
->->אם השתנה טבעו, צבעו או ריחו ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->אם התמעט מדתו ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->אם רתח או פוסטר ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->יין מזוג שנגע בו גוי ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->ביחס של שליש או רבע למים ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->יין מענבי בוסר - האם נאסר במגע גוי ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->יין שבגת
->->אם הגת פקוקה ומלאה ע"ז נו: ציון א היין שבגת כשנמשך ממנו יין שנאסר
->->גוי שזרק ענבים לתוך הגת ע"ז נו: ציון א יין שנמשך יחד עם פסולת
->->האם המשכת מקצת היין אוסרת את כולו ע"ז נו: ציון א היין שבגת כשנמשך ממנו יין
->->יין שנמשך מהגת לסל - האם אוסר את היין שבגת ע"ז נו: ציון א היין שבגת כשנמשך ממנו יין
->->->אם נמשך היין יחד עם הענבים ע"ז נו: ציון א היין שבגת כשנמשך ממנו יין שנאסר
->->יין שנמשך מהגת עם פסולת - האם נחשב כיין להאסר במגע הגוי ע"ז נו: ציון א יין שנמשך יחד עם פסולת
->יין שנאסר מחשש מגע גוי - האם אסור בהנאה ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו; ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->כלי שבלע יין נסך (ראה: חרס הדרייני)
->כלי שמכניסו לקיום ונתן בו גוי יין לפי שעה - האם נאסר ע"ז עד: ציון ח שליחת כלי ביד גוי
->כלי שניתן בו יין של גוי תוך כדי זיפות הכלי כדי לבטל את מרירות הזפת - האם הכלי מותר
->->בנודות עור ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->->בקנקנים של חרס ע"ז לג. אחרי ציון ה יין של גוים שניתן שלא לצורך שתייה
->כלי ששהה אצל גוי לפי שעה - האם נאסר ע"ז עד: ציון ח שליחת כלי ביד גוי
->מאכל של גוי שעירב בו יין - איסורו בהנאה ע"ז לח: ציון ח פרק ד האיסור של מאכלי גוים הכבושים
->מאכלים שנאסרו מחשש עירוב יי"נ ע"ז לח: לפני ציון ח בישולי גוים האסורים מפני שלפעמים מערבים בהם יין
->->במה שקונים מאומן ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
->->חגבים קפריסים וקפלוטות ע"ז מ: ציון ב חגבים קפריסים וקפלוטות של גוים
->->יין רמונים או יין תפוחים של גוי ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
->->מאכל של גוי שבדרך כלל מערבים בו יין - איסורו באכילה או בהנאה ע"ז לח: ציון ח האיסור של מאכלי גוים הכבושים עם יין
->->->אם יש גוי אחד בעיר שידוע שאינו מערב יין או שידוע שהוא מערב ע"ז לח: ציון ח האיסור של מאכלי גוים הכבושים עם יין
->->->בזמן הזה ע"ז לח: ציון ח האיסור של מאכלי גוים הכבושים עם יין
->->->בפת ע"ז לח: ציון ח פרק ב האיסור של מאכלי גוים הכבושים עם יין
->->->מכירתו חוץ מדמי היין ע"ז לח: ציון ח פרק ג האיסור של מאכלי גוים הכבושים עם יין
->נחשב יין לענין זה משעת המשכה
->->אם בדריכתו לא התכוון להמשכה ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->->בגת או בגיגית ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->אם נשארו ביין ענבים מועטים ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->אם רק מקצת היין נמשך ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->->וגוי נגע בחלק שנמשך או בחלק שלא נמשך או בחרצנים ובזגים ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר
->->המשכה בגת סתומה ומלאה ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->המשכה בגת עצמו או רק קילוח מחוץ לגת ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->עשבים ובשמים שהושרו בחלב וזילפו עליהם יי"נ ועבר עליהם יב"ח ע"ז לד. ציון ב היתר כלי יין לאחר שנים עשר חודש
->קונדיטון (ראה: קונדיטון)
->קניית גת דרוכה מגוי קודם המשכה ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->אם היא סתומה ומלאה ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->בגיגית או בכלי שאין בו חשש המשכה ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->שיכר שניתן בכלי ששימש יי"נ ע"ז לג: ציון ה נתינת שכר בכלי יין של גוים
->שימוש בגת של גוי ללא הכשר ע"ז עד: ציון א פרק י הכשר גת
->שימוש בכלי שבלע יי"נ
->->חדש או ישן ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->->כלי שייתכן שהשתמשו בו במשקים אחרים ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->->לא מזופת ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->->מזופת ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->->->בזמן הזה שלא שמים יין בשעה שמזפתים ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->->->גרוד (שקילפו את הזפת) ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->->נוד של עור ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->->קנקן של חרס או עץ או אבן ע"ז לג. ציון ה שימוש בכלי יין של גוי
->שליחת כלי ריק של יין ביד גוי
->->בחבית גדולה ששולח כדי לתקן ע"ז עד: ציון ח שליחת כלי ביד גוי
->->האם די בחותם אחד ע"ז עד: ציון ח שליחת כלי ביד גוי
->שמרים שלו (ראה: שמרים)
->שנפל על חיטים - האם נאסרים בהנאה או באכילה ע"ז סה: ציון ז יין נסך שנפל על גבי חיטים
->->אם יש בהם בנותן טעם או אין ע"ז סה: ציון ז יין נסך שנפל על גבי חיטים
->->אפיית לחם מהחיטים ומכירתו לגוי ע"ז סה: ציון ז יין נסך שנפל על גבי חיטים
->->->במקום שיש חשש שישראל יקנה מהגוי ע"ז סה: ציון ז יין נסך שנפל על גבי חיטים
->שנפל על ענבים - האם נאסרים בהנאה או באכילה ע"ז סה: ציון א יין נסך שנפל על ענבים
->->אם ניטל עוקצם ע"ז סה: ציון א יין נסך שנפל על ענבים
->שנפל על קטניות וזרעים ע"ז סה: ציון ז יין נסך שנפל על גבי חיטים
->שנפל על תאנים לחים או יבשים ע"ז סה: ציון ב יין נסך שנפל על גבי תאנים
->תבשיל שמעורב בו יין ונגע בו גוי ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->->אם היין ניכר בעין בתבשיל או לא ע"ז כט: ציון מ איזה יין נאסר משום סתם יינם
->תמצית יין שדבקה לדפני קנקנים ועברו עליו יב"ח ע"ז לד. ציון ג חרצנים זגים ושמרים של גוים
יין נסך
->עיר שכבשוה כרקום - האם היין שבה אסור מחשש יין נסך גיטין כח: ציון ג פרק א, ב עיר שהקיפוה כרקום וספינה שאבדה בים
->->חיל מאותה מלכות או ממלכות אחרת גיטין כח: ציון ג פרק א, ב עיר שהקיפוה כרקום וספינה שאבדה בים
יין נסך - אופן מגע גוי וכוחו של גוי האוסרים
->אם גוי הוליך ענבים לגת ע"ז נט. ציון ב האיסור להוליך ענבים לגת ע"י גוי
->->אם אין יין בגת ע"ז נט. ציון ב האיסור להוליך ענבים לגת ע"י גוי
->->אם הסלים מנוקבים ע"ז נט. ציון ב האיסור להוליך ענבים לגת ע"י גוי
->->אם ישראל מסייעו ע"ז נט. ציון ב האיסור להוליך ענבים לגת ע"י גוי
->אם גוי הוציא את הסתימה מכלי והיין נשפך ע"ז ס. ציון ב האיסור ביין שהגוי שופך מכלי לכלי
->אם גוי הניח את ידו על מינקת יין ע"ז עב: ציון ד גוי שהניח ידו על מינקת יין
->->דין היין שבחבית מתחת לגובה המינקת ע"ז עב: ציון ד גוי שהניח ידו על מינקת יין
->->האם היין שבחבית שממנה שואבים נאסר גם בהנאה ע"ז עב: ציון ד גוי שהניח ידו על מינקת יין
->אם גוי הציל יין מחבית שנבקעה ע"ז ס: ציון א גוי שהציל את היין מחבית שנבקעה
->אם גוי התכוון לגעת בשמן ונגע ביין ע"ז נח. ציון א נגיעה ביין שלא בכוונת ניסוך
->אם גוי וישראל שופכים יחד והגוי עיקר
->->אם הגוי יכול לבדו והישראל אינו יכול ע"ז עב: ציון ג גוי המסייע לישראל לשפוך יין
->->אם ישראל קטן מסייע לגוי ע"ז עב: ציון ג גוי המסייע לישראל לשפוך יין
->->אם שניהם אינם יכולים בפני עצמם ע"ז עב: ציון ג גוי המסייע לישראל לשפוך יין
->אם גוי וישראל שופכים יחד והישראל עיקר
->->אם הגוי אינו יכול לבדו ע"ז עב: ציון ג גוי המסייע לישראל לשפוך יין
->->האם נאסר בשתייה או בהנאה ע"ז עב: ציון ג גוי המסייע לישראל לשפוך יין
->->חבית שמקלחת כבר מאיליה ע"ז עב: ציון ג גוי המסייע לישראל לשפוך יין
->אם גוי זרק חבית ליין
->->אם ברור שהגוי לא נגע בידיו ע"ז ס: ציון ו גוי שזרק חבית או חפץ אחר לתוך היין
->->אם גילגל את החבית בידיו עד היין ע"ז ס: ציון ו גוי שזרק חבית או חפץ אחר לתוך היין
->->אם זרק בחמתו ו"קאזיל מיניה מיניה" ע"ז ס: ציון ו גוי שזרק חבית או חפץ אחר לתוך היין
->->האם אסור בשתייה או בהנאה ע"ז ס: ציון ו גוי שזרק חבית או חפץ אחר לתוך היין
->->זריקה מקרוב או מרחוק ע"ז ס: ציון ו גוי שזרק חבית או חפץ אחר לתוך היין
->אם גוי טעם מהיין (אגרדמים) ע"ז נח. ציון א נגיעה ביין שלא בכוונת ניסוך
->->והחזיר לחבית או שמצץ יין דרך קנה ע"ז נח. ציון ב יין שנשאב ע"י גוי
->אם גוי מדד יין ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב שבחבית
->->אם מדד את היין בידו ע"ז נט: ציון ב נגיעה ביין לצורך הוצאת חפץ שנפל לתוכו
->->האם נאסר בהנאה ע"ז נח. ציון א נגיעה ביין שלא בכוונת ניסוך
->אם גוי מזג לכלי של ישראל ממשפך שאין בו עכבת יין - האם היין נאסר בהנאה או בשתייה ע"ז עב. ציון י המודד יין במשפך שמדד בו תחילה לגוי
->->אם השתמשו בו רק לפי שעה ע"ז עב. ציון י המודד יין במשפך שמדד בו תחילה לגוי
->->בשל עץ ע"ז עב. ציון י המודד יין במשפך שמדד בו תחילה לגוי
->אם גוי מזג לכלי של ישראל ממשפך שיש בו עכבת יין - האם היין נאסר בהנאה או בשתייה
->->אם היין שכבר נאסף ונאסר בכלי הגוי עלה על גדותיו ונגע במשפך ע"ז עב. ציון י המודד יין במשפך שמדד בו תחילה לגוי
->->אם לא נשארה לחלוחית יין בכלי הגוי ע"ז עב. ציון י המודד יין במשפך שמדד בו תחילה לגוי
->->האם היין אוסר בתערובת ע"ז עב. ציון י המודד יין במשפך שמדד בו תחילה לגוי
->->היין שבמשפך או היין שנשפך דרכו ע"ז עב. ציון י המודד יין במשפך שמדד בו תחילה לגוי
->->מכלי שיש בו סתם יינם או יין נסך גמור ע"ז עב. ציון י המודד יין במשפך שמדד בו תחילה לגוי
->אם גוי מזג מים לתוך יין
->->אם נותן מים שלא בדרך מזיגה ע"ז נח: ציון ב גוי שמזג מים לתוך היין
->->->מזיגה בחבית ע"ז נח: ציון ב גוי שמזג מים לתוך היין
->->->מזיגה בצונן ע"ז נח: ציון ב גוי שמזג מים לתוך היין
->->->מזיגה בשיעור שאינו ראוי למזיגה ע"ז נח: ציון ב גוי שמזג מים לתוך היין
->->->מעט מים לחבית גדולה ע"ז נח: ציון ב גוי שמזג מים לתוך היין
->->לכתחילה ובדיעבד ע"ז נח: ציון ב גוי שמזג מים לתוך היין
->אם גוי מילא כוס יין מהגת או מהגיגית ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->אם החזיר את היין שנשאר בכוס לגיגית ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->אם התכוון להסירו מהחרצנים והזגים ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->->דין היין שנשאר בגיגית ע"ז נה: ציון ב מאימתי היין נאסר משום יין נסך
->אם גוי נפל לבור יין ויצא ממנו חי
->->אם היה אנוס מתחילה ועד סוף ע"ז ס: ציון ח גוי שנפל לבור של יין ויצא ממנו
->->אם לא היה במצב של סכנה ע"ז ס: ציון ח גוי שנפל לבור של יין ויצא ממנו
->אם גוי נשא כלי יין
->->אם הוא נושא את הכלי במוט ע"ז ס. ציון ד גוי הנושא עמו כלים של יין
->->כלי זכוכית סגור ע"ז ס. ציון ד גוי הנושא עמו כלים של יין
->->נאד או קנקן ע"ז ס. ציון ד גוי הנושא עמו כלים של יין
->->נאד פתוח ע"ז ס. ציון ד גוי הנושא עמו כלים של יין
->->->אם אוחז את פי הנאד בידיו ע"ז ס. ציון ד גוי הנושא עמו כלים של יין
->->קנקן חסר והגוי שכשכו ע"ז ס. ציון ד גוי הנושא עמו כלים של יין
->->קנקן מלא - האם נאסר בשתיה או בהנאה ע"ז ס. ציון ד גוי הנושא עמו כלים של יין
->אם גוי נתן ענבים לגת - האם אוסר את מה שבגת ע"ז נט. ציון ב האיסור להוליך ענבים לגת ע"י גוי
->אם גוי נתן ענבים לתוך גיגית של יין ע"ז ס: ציון ו גוי שזרק חבית או חפץ אחר לתוך היין
->אם גוי סתם נקב שבחבית
->->אם לא היה יהודי אצל היין ומוכח שהתכוון להצלתו ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב
->->אם סתם את הנקב בברז ארוך או באצבעו ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב שבחבית
->->האם נאסר היין בהנאה או בשתיה ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב שבחבית
->->האם נאסר היין שכנגד הנקב, שמעליו ושתחתיו ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב שבחבית
->אם גוי שיכשך יין בידיו ע"ז נח. ציון א נגיעה ביין שלא בכוונת ניסוך
->->שכשוך מועט ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב שבחבית; ע"ז ס. ציון ד גוי הנושא עמו כלים של יין
->אם גוי שפך יין מכלי לכלי ולא הגביה את הכלי תחילה ע"ז ס. ציון ב האיסור ביין שהגוי שופך מכלי
->אם ישראל שפך יין לכלי שביד הגוי והגוי צידד את הכלי
->->איסור הנאה או איסור שתיה ע"ז ס. ציון ג ישראל השופך יין לכלי שביד הגוי
->->אם הגוי מנדנד את הכלי ע"ז ס. ציון ג ישראל השופך יין לכלי שביד הגוי
->->אם הגוי מסייע לשפיכת היין ע"ז ס. ציון ג ישראל השופך יין לכלי שביד הגוי
->->בכלי מלא או חסר ע"ז ס. ציון ג ישראל השופך יין לכלי שביד הגוי
->דריכת ענבים עם גוי שידיו קשורות או שישראל שומרו ע"ז נו: ציון ב דריכת היין ע"י הגוי
->האם כוחו של גוי אוסר בהנאה או בשתיה ע"ז ס. ציון ב האיסור ביין שהגוי שופך מכלי לכלי; ע"ז עב: ציון ד גוי שהניח ידו על מינקת יין
->->כוח כוחו של הגוי ע"ז ס. ציון ז יין שנדרך ע"י כח כחו של גוי
->->->בשלושה כחות ע"ז ס. ציון ז יין שנדרך ע"י כח כחו של גוי
->->כוחו שלא בכוונה ע"ז נח: ציון א יין שבא מכחו של גוי ושלא בכוונה
->האם עירוי הגוי אוסר בהנאה ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי
->->ע"י ניצוק (ראה: ניצוק)
->יין שנשאר בכלי שגוי עירה ממנו ע"ז עב: ציון א יין שנשאר בכלי שגוי עירה ממנו
->->אם הגוי נוגע גוי בקילוח באוויר ע"ז עב: ציון א יין שנשאר בכלי שגוי עירה ממנו
->->אם נאסף הקילוח בכלי ולא הפסיק לערות ע"ז עב: ציון א יין שנשאר בכלי שגוי עירה ממנו
->->האם נאסר בשתייה או בהנאה ע"ז עב: ציון א יין שנשאר בכלי שגוי עירה ממנו
->ישראל וגוי ששפכו יין יחד - האם נאסר שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים
->מגע גוי באשכולות בגת, אם יש בגת טופח ע"מ להטפיח ע"ז עה: ציון א עם הארץ שהושיט ידו לגת
->מגע גוי בלא שכשוך ע"ז נט: ציון ב נגיעה ביין לצורך הוצאת חפץ שנפל לתוכו
->מגע גוי בקצף שע"ג היין - האם אוסר את היין ע"ז ע: ציון א גוי הנמצא בין החביות ובידו קצף של יין
->מגע גוי ברגלו, בפיו או בשאר אברים ע"ז נו: ציון ב דריכת היין ע"י הגוי ברגלו
->->אם נגע בכוונת מגע או בכוונת ניסוך ע"ז נו: ציון ב דריכת היין ע"י הגוי ברגלו
->->שלא בכוונה - האם אסור בהנאה ע"ז נז. ציון א נגיעה ביין ע"י דבר אחר ושלא בכוונה
->מגע גוי לצורך הוצאת חפץ שנפל לתוכו - האם נאסר בשתיה
->->אם היה טרוד בזמן הנגיעה ע"ז נט: ציון ב נגיעה ביין לצורך הוצאת חפץ שנפל לתוכו
->->אם לא אחזו בידו וראו שלא שכשך ע"ז נט: ציון ב נגיעה ביין לצורך הוצאת חפץ
->מגע גוי ע"י דבר אחר ע"ז ס. ציון ג ישראל השופך יין לכלי שביד הגוי
->->בכוונה - האם אסור בהנאה ע"ז נז. ציון א נגיעה ביין ע"י דבר אחר ושלא בכוונה
->->בכוונת מגע בלי לדעת שזה יין - האם אסור בשתיה ע"ז נח: ציון א יין שבא מכחו של גוי
->->בכוונת מגע ושלא בכוונת ניסוך - האם אסור בשתיה ע"ז נז. ציון א נגיעה ביין ע"י דבר אחר
->->האם נחשב ככוחו ע"ז נז. ציון א נגיעה ביין ע"י דבר אחר ושלא בכוונה
->->חפץ הנתון ביין, ואחר כך נגע הגוי בחפץ ע"ז נז. ציון א נגיעה ביין ע"י דבר אחר ושלא בכוונה
->->שלא בידו, כגון שנגע בכנף בגדו בדרך הילוכו ע"ז נז. ציון א נגיעה ביין ע"י דבר אחר ושלא בכוונה
->->שלא בכוונה - האם אסור בשתיה ע"ז נז. ציון א נגיעה ביין ע"י דבר אחר ושלא בכוונה; ע"ז נח: ציון א יין שבא מכחו של גוי ושלא בכוונה; ע"ז נט: ציון ד גוי שסתם את הנקב שבחבית
->מגע גוי שלא בכוונת ניסוך ע"ז נח. ציון ב יין שנשאב ע"י גוי
->ניסוך בדרך עירוי ע"ז ס. ציון ב האיסור ביין שהגוי שופך מכלי לכלי
->ניסוך בפה ע"ז נח. ציון ב יין שנשאב ע"י גוי
->ניסוך ברגל ע"ז נו: ציון ב דריכת היין ע"י הגוי ברגלו
->שתייה עם גוי מקנישקנין (כלי שמחוברים לו כמה צינוריות) ע"ז עב: ציון ה שתייה עם גוי מקנישקנין
->->אם הגוי לא מצץ את היין עד לפיו ולא נגע בו ע"ז עב: ציון ה שתייה עם גוי מקנישקנין
->->אם הישראל התחיל לשתות ראשון או שהגוי התחיל ע"ז עב: ציון ה שתייה עם גוי מקנישקנין
->->האם הכול אסור בהנאה או שיימכר חוץ מדמי האיסור ע"ז עב: ציון ה שתייה עם גוי מקנישקנין
->->לכתחילה או ממידת חסידות ע"ז עב: ציון ה שתייה עם גוי מקנישקנין
יין נסך - איזה גוי עושה אותו
->בן שפחה - האם אוסר בהנאה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->גוי קטן
->->אם נגע בלי לדעת שזה יין - איסורו בהנאה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->->בספק אם נגע ע"ז ע: ציון א גוי הנמצא בין החביות ובידו קצף של יין
->->תינוק בן יומו ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->->->האם אסור בשתייה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->גוי שאינו עובד עבודה זרה
->->האם יינו מותר בהנאה או בשתייה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים; ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->->האם מגעו אוסר יין בשתיה או בהנאה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים; ע"ז סד: ציון ז יין של גר תושב ומגעו
->->->אם נגע שלא בכוונה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים; ע"ז סד: ציון ז יין של גר תושב ומגעו
->->->מגע ע"י דבר אחר ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->->האם מותר לייחד אצלו יין ע"ז סד: ציון ה הגדרת גר תושב
->גר שמל ולא טבל ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->גר תושב (ראה גם: גר תושב) ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->->מגעו ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->ישמעאלי ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->ישראל מחלל שבת בפרהסיה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->ישראל משומד ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->נוצרי ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->עבד שמל וטבל ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->->אם מל וטבל מרצונו או בעל כרחו ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->עבד שמל ולא טבל - האם אוסר את היין בהנאה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי סוגיית הגמרא
->עובד ע"ז שאין דרכו לנסך
->->האם יינו אסור בהנאה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->->האם מגעו אוסר בהנאה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
->->מגע ע"י דבר אחר ומגע שלא בכוונה ע"ז נז. ציון ב האוסרים את היין - על פי הוראת הגאונים והראשונים
יין נסך - חשש למגע גוי ביין במצבים שונים
->אם גוי היה בין חביות יין ובידו קצף של יין ע"ז ע: ציון א גוי הנמצא בין החביות ובידו קצף של יין
->->אם אין רואים בחביות אחרות קצף ע"ז ע: ציון א גוי הנמצא בין החביות ובידו קצף של יין
->->אם היין בחזקת משתמר ע"ז ע: ציון א גוי הנמצא בין החביות ובידו קצף של יין
->->בגוי קטן או גדול ע"ז ע: ציון א גוי הנמצא בין החביות ובידו קצף של יין
->->חבית קטנה או גדולה ע"ז ע: ציון א גוי הנמצא בין החביות ובידו קצף של יין
->אם גוי היה ליד גת ע"ז ס: ציון ג הכשר גת שעמד גוי בצדה
->->אם לא ראו שנגע ע"ז ס: ציון ג הכשר גת שעמד גוי בצדה
->אם גוי היה ליד יין בבית
->->אם הגוי נתפס כגנב ע"ז ע. ציון ד גוי שנמצא ליד יין שבבית
->->->אם כשנתפס הגוי היה נראה כגנב ע"ז ע. ציון ד גוי שנמצא ליד יין שבבית
->->->נתפס כגנב על המגע ביין או על הכניסה לבית ע"ז ע. ציון ד גוי שנמצא ליד יין שבבית
->->אם הדלת פתוחה ורואים את החביות ע"ז ע. ציון ד גוי שנמצא ליד יין שבבית
->->אם לא נעל את הבית ע"ז ע. ציון ד גוי שנמצא ליד יין שבבית
->אם גוי היה ליד יין של ישראל
->->אם הגוי נמצא לבדו בלילה ע"ז ס: ציון ד פסקה א יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->אם הישראל אינו בעיר ואין פתח פתוח לרה"ר ע"ז ס: ציון ד פסקה א יין שנמצא אצל הגוי
->->בחנות, ואינו נתפס כגנב ע"ז ע. ציון ד גוי שנמצא ליד יין שבבית
->->בפונדק, והיה שם גם יינו של גוי ע"ז ע. ציון ד גוי שנמצא ליד יין שבבית
->->ויש לו מילווה על היין
->->->אם הגוי לא נמצא בסמוך ליין ע"ז ס: ציון ד פסקה ב יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->אם יש ביד הישראל מפתח וחותם ע"ז ס: ציון ד פסקה ב יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->אם גוי היה ליד כלי יין ע"ז ס: ציון ג הכשר גת שעמד גוי בצדה
->אם גוי הסתתר מפחד אריה בין חביות היין ע"ז ע. ציון י גוי שהסתתר מפחד אריה בין חביות היין
->->אם הגוי נעל ע"ז ע. ציון י גוי שהסתתר מפחד אריה בין חביות היין
->->בחביות פתוחות ע"ז ע. ציון י גוי שהסתתר מפחד אריה בין חביות היין
->אם גנב פתח חבית יין
->->אם החבית היתה פתוחה גם לפני שנכנס לשם הגנב ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->אם החבית נשארה סתומה ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->אם רוב בני העיר גויים אך יש גנב ישראלי מפורסם ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->אם רוב גנבי העיר ישראלים ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->בזמן הזה ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->בשכונה שרובה ישראלים בעיר שרובה גויים ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->->אם דלתות השכונה ננעלות בלילה ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->->אם דרך גויים עוברת בתוכה ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->אם ישראל וגוי שתו יחד והישראל יצא לבית כנסת ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->->אם אמר בפירוש לגוי שיוצא ומפליג או לא אמר ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->->אם הגוי יכול לראות כשהישראל מתקרב או לא ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->->אם היין בכלי פתוח או פקוק או סתום במגופה ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->->אם הרחיק את היין מהגוי ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->->אם יצא בבהלה או כרגיל ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->->אם כל אחד שותה מיינו ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->->אם שניהם שותים מיין ישראל ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->->היין שעל השולחן ושאינו על השולחן ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->אם ישראל וגוי שתו יחד והישראל יצא לעיסוק שיכול לעשותו גם בבית ע"ז ע. ציון ו היה שותה יין עם גוי ויצא להתפלל
->אם ישראל מכין יין לגוי בהיתר ("מטהר יינו")
->->אם ישב לידו כל הזמן ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->עם חותם בתוך חותם ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->אם מושל גוי תפס בית ישראל והניח שם עבדיו ומקום היין נעול ומפתחותיו בידם ע"ז ע: ציון ב המוסר מפתח של מקום היין לגוי
->אם מסר מפתח של מקום היין לגוי ע"ז ע: ציון ב המוסר מפתח של מקום היין לגוי
->->אם הודיע לגוי שהוא מפליג ע"ז ע: ציון ב המוסר מפתח של מקום היין לגוי
->->אם נתן לו את המפתח בסתם או מפרש ע"ז ע: ציון ב המוסר מפתח של מקום היין לגוי
->->בבית של ישראל או בבית ששכר ישראל מגוי ע"ז ע: ציון ב המוסר מפתח של מקום היין לגוי
->אם קטן הלך עם שפחה לאוצר היין ע"ז לט: ציון ו אימתי מתירים חלב של גוי
->החשש שגוי ניסך יין
->->אם נכנסה בולשת לעיר
->->->אם היא סתומה בחותם אחד או בחותם בתוך חותם ב"מ כד: ציון א היתר שתית יין מחבית שנמצאה
->->->אם היא סתומה בטיט או בפקק עץ בלי חותם ב"מ כד: ציון א היתר שתית יין מחבית שנמצאה
->->בחבית יין המופקדת אצלו, הסתומה בלי חותם או בחותם אחד או בחותם בתוך חותם ב"מ כד: ציון א היתר שתית יין מחבית שנמצאה
->->בחבית יין שנמצאה בעיר שרובה גוים וישראל נתן בה סימן
->->->אם היא סתומה בחותם אחד או בחותם בתוך חותם ב"מ כד: ציון א היתר שתית יין מחבית שנמצאה
->->->אם היא סתומה בטיט או בפקק עץ בלי חותם ב"מ כד: ציון א היתר שתית יין מחבית שנמצאה
->חבית יין בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->בשעת מלחמה
->->->אם ידוע שנגעו ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->->בחיילים מאותה מלכות ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->->סתומה במגופת טיט או בפקק עץ ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->->סתומה עם ברזא שמוציאים ומחזירים ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->->סתומה, אם נפתחו מעט חביות או הרבה ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->->סתומה, במקום שרגילים להחביא ממון בחביות ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->->פתוחה לגמרי ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->בשעת שלום
->->->אם פתחו חביות רבות ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->->->פתוחה או סתומה ע"ז ע: ציון י חביות יין הנמצאות בעיר שנכנסו חיילים לתוכה
->חותם בתוך חותם
->->בגוי המוכר את יינו של ישראל במקום רחוק ע"ז ס: ציון ד פרק ט יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->האם מועיל כמו שומר ע"ז ס: ציון ד פרק ט יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->חשש מגע גוי בכוונת ניסוך בזה"ז ע"ז ע. ציון ד גוי שנמצא ליד יין שבבית
->יין ברשות ישראל שיש לו שכן גוי
->->אם היין בחצר פנימית והגוי בחיצונית ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->->אם יש ביניהם מסיפס או אין ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->בחצר חלוקה במסיפס ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->->אם הגוי עבר את המסיפס ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->->היין הסמוך למסיפס בתוך שיעור פשיטת יד ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->בשני גגות שווים או שאחד יותר גבוה ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->->->אם יש ביניהם מחיצה או מסיפס או אין ע"ז ע: ציון ד שכנות בחצר ובגג לעניין מגע ביין ובטהרות
->יין שאצל זונה גויה וישראלים מסובים אצלה
->->בזמן הזה ע"ז סט: ציון ב יין הנמצא במסיבת זונה גויה או ישראלית
->->בכלי פתוח ע"ז סט: ציון ב יין הנמצא במסיבת זונה גויה או ישראלית
->->האם אסור בשתייה ע"ז סט: ציון ב יין הנמצא במסיבת זונה גויה או ישראלית
->יין שאצל זונה ישראלית וגויים מסובים אצלה
->->אם רק גוי אחד מסב ע"ז סט: ציון ב יין הנמצא במסיבת זונה גויה או ישראלית
->->האם אסור בשתייה או בהנאה ע"ז סט: ציון ב יין הנמצא במסיבת זונה גויה או ישראלית
->יין שבבית ישראל וגוי נועל את חצרו וברור לו שהישראל לא נמצא בביתו ע"ז ע. ציון ג גוי שנעל בית שיש בו יין וישראל גר בעליה
->יין שבבית עם גוי וישראל בעלייה
->->אם הישראל אינו בעלייה אבל הגוי חושש שהישראל שם ע"ז ע. ציון ג גוי שנעל בית שיש בו יין וישראל גר בעליה
->->אם הישראל רואה את היין או לא ע"ז ע. ציון ג גוי שנעל בית שיש בו יין וישראל גר בעליה
->->בלילה ע"ז ע. ציון ג גוי שנעל בית שיש בו יין וישראל גר בעליה
->יין שהושאר עם גוי בספינה בשבת ע"ז ע. ציון ז ישראל שהשאיר יינו עם הגוי בספינה בשבת
->->בזמן הזה ע"ז ע. ציון ז ישראל שהשאיר יינו עם הגוי בספינה בשבת
->יין שהושאר עם גוי לבדו
->->אחרי שאכל עם הגוי ויצא
->->->אם אמר "הוי מוזג ושותה" ע"ז סט. ציון ז היה אוכל ושותה עם הגוי והניחו - ויצא
->->->אם הזהיר את הגוי לא לגעת ביין ע"ז סט. ציון ז היה אוכל ושותה עם הגוי והניחו - ויצא
->->->אם היין בתוך פישוט ידים של הגוי או לא ע"ז סט. ציון ז היה אוכל ושותה עם הגוי והניחו - ויצא
->->->אם שותים מהיין של הישראל או לא ע"ז סט. ציון ז היה אוכל ושותה עם הגוי והניחו - ויצא
->->->בכלי פתוח ע"ז סט. ציון ז היה אוכל ושותה עם הגוי והניחו - ויצא
->->->יין שעל הדלפק או שעל השולחן ע"ז סט. ציון ז היה אוכל ושותה עם הגוי והניחו - ויצא
->->אם גוי נושא חבית עליו או עומד בצד חביות ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->אם הוא בחזקת משתמר ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->אם הישראל הודיע שהוא מפליג ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->->אם הודיע שהוא מתעכב ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->->אם הודיע שחוזר באותה דרך או לא ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->->הודעה כללית, או שציין לאן הוא הולך ויש עד שם שיעור פתיחת וסתימת החבית ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->אם הישראל הפליג מיל או יותר או זמן של מיל ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי
->->אם הישראל יכול לבוא מדרך עקלתון פתאום בלא שהגוי יראה, או לא ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->אם יש שם כמה גויים ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->בחביות פתוחות או סתומות או פקוקות ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->בחבית חסרה שטורח גדול להגיע ליין שבתחתיתה ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי
->->בחבית עם מגופה, עם חותם או בלי חותם ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->בחנות, והגוי נעל ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->בקרון או בספינה והגוי הפליג בהם ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->->והגוי נעלו עמו בחדר
->->->אם הגוי אינו נתפס כגנב על הכניסה או על הנעילה ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין
->->->אם הגוי שותף ביין ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->אם הישראל גר באותו חדר או באותו חצר ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->אם יש שם רק יין ישראל או גם יינו של הגוי ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->אם לפני הנעילה היין לא היה בחזקת משתמר ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->אם נעלו שני גויים או יותר את עצמם עם היין ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->אסור בהנאה או בשתייה ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->בלילה ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->בספק אם נעל ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->דין היין שבצדדים ושמול החורים שבדלת ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->חביות סתומות שבצדדים ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->->נעילה שאפשר לפתוח מבחוץ ע"ז ע. ציון ב גוי שנעל עמו בבית יין של ישראל
->->והגוי רואה שהישראל נכנס למקום שיתעכב בו ע"ז סט. ציון ג יין שהשאירו ישראל עם הגוי לבדו
->יין של גוי אחד ברשות גוי אחר ע"ז ס: ציון ד פסקה ח יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->אם האחר כפוף ומשועבד לו ע"ז ס: ציון ד פסקה ח יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->יין של ישראל שנמצא בבית גוי
->->אם אותו מפקיד עתיד לראותו שוב ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->אם ישראל נמצא בחצר ע"ז לא. ציון ג פרק ד התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->בזמן הזה ע"ז לא. ציון ג פרק ד התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->בחבית עץ - חשש שיוציא יין מבין הנסרים בצדדים ע"ז לא. ציון ג פרק ה התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->במקום נעול, והמפתח ביד ישראל ע"ז לא. ציון ג פרק ב התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->לזמן מועט או מרובה ע"ז סד: ציון ו ייחוד והפקדת יין אצל גר תושב
->->עם חותם אחד ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי; ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->->אם הישראל מכיר את החותם או אינו מכיר ע"ז לא. ציון ג פרק ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->אם הישראל מכיר את החותם בטביעות עין או ע"י אופן החתימה ע"ז לא. ציון ג פרק ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->אם הישראל ראה את החבית ולא מכיר את החותם ע"ז לא. ציון ג פרק ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->אם ייחד ליין קרן זוית או לא ע"ז לא. ציון ג פרק ד התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->אם נמצא החותם מקולקל, וניכר שנשבר בידי אדם או לא ניכר בהכרח ע"ז לא. ציון ג פרק ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->במקום נעול, והמפתח ביד ישראל ע"ז לא. ציון ג פרקים א-ב התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->האם סתימת החבית נחשבת חותם אחד ע"ז לא. ציון ג פרק ה התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->עם חותם בתוך חותם ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי; ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->->האם סתימת החבית נחשבת חותם אחד ע"ז לא. ציון ג פרק ה התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->והישראל מכיר את החותם או אינו מכיר ע"ז לא. ציון ג פרק ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->שני קשרים משונים - כחותם בתוך חותם ע"ז לא. ציון ג פרק ה התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->שתי אותיות - כשני חותמות ע"ז לא. ציון ג פרק ה התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->יין של ישראל שנמצא בבית ישראל בחצר הגוי ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->יין של ישראל שנמצא ברשות גוי
->->אם הגוי אינו גר באותה חצר עם היין ע"ז ס: ציון ד פסקה ג יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->אם זה פתוח לרה"ר ויש בעיר ישראל ע"ז ס: ציון ד פסקה ג יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->אם יש מפתח וחותם ע"ז ס: ציון ד פסקה ג יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->יין של ישראל שנמצא ברשות גוי ויש לו שייכות ליין
->->אם אין מפתח או חותם ביד ישראל ע"ז ס: ציון ד פסקה ד יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->אם המקום פתוח לרשות הרבים ע"ז ס: ציון ד פסקה ד יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->בבית הפתוח לחלון, לאשפה ולדקל ע"ז ס: ציון ד פסקה ה יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->בבית שיש כנגדו דקל ע"ז ס: ציון ד פסקה ה יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->בבית שיש לו חלון לרשות רבים ע"ז ס: ציון ד פסקה ה יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->בלילה ע"ז ס: ציון ד פסקה ה יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->בעיר שכולה גוים ויש שם ישראל יחיד ואינו שומר על היין ע"ז ס: ציון ד פסקה ה יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->והגוי גר באותו מקום ע"ז ס: ציון ד פסקה ד יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->ויש בעיר ישראל או שכולה גוים ע"ז ס: ציון ד פסקה ד יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->->יין שבצדדים שאי אפשר לראותו מבחוץ ע"ז ס: ציון ד פסקה ה יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->->אם יש שומר ע"ז ס: ציון ד פסקה ד יין שנמצא אצל הגוי לבדו
->יין של ישראל שנשלח ביד גוי
->->אם הודיע לשני את צורת החותם והגוי יודע על כך ע"ז לא. ציון ג פרקים א, ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->עם חותם אחד ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי; ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->->אם הישראל מכיר את החותם ע"י אופן החתימה או אינו מכיר ע"ז לא. ציון ג פרק ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->->האם סתימת החבית נחשבת חותם אחד ע"ז לא. ציון ג פרק ה התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->->עם שני חותמות ע"ז לא. ציון ג פרק א התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי; ע"ז לט. ציון כ דברי היתר שיש חשש שיוחלפו בדברי איסור
->->->והישראל מכיר את החותם או אינו מכיר ע"ז לא. ציון ג פרק ג התנאים להיתר יין שהיה אצל גוי
->ספק ספקא של מגע גוי ביין ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->->אם יש רוב נגד אחד הצדדים ע"ז ע. ציון כ חביות יין שפתחום גנבים
->עיר שנכבשה בידי גוים - האם חביות היין שבה אסורות כתובות כז. ציון ג דין נשים בעיר שנכבשה בידי גוים
->->אם הגוים כבשו והתיישבו בעיר או לא התיישבו בה כתובות כז. ציון ג דין נשים בעיר שנכבשה בידי גוים
->תלייה בהיתר כשהתלייה רחוקה ע"ז ע: ציון א גוי הנמצא בין החביות ובידו קצף של יין
יין נסך - צורות שונות של הנאה ממנו
->איסור שכר שהתקבל על עבודה בו (ראה: שכר)
->אם גוי מכר יין נסך סתם - האם הדמים מותרים ע"ז סד. ציון ג דמי עבודה זרה ביד גוי
->האומר לפועל "צא ושתה ואני פורע" והפועל מקבל מהחנווני יי"נ ע"ז עא. ציון ג האומר לגוי לתת מנת המלך במקומו
->->אם אמר לחנווני "היכנס במקומי" ע"ז עא. ציון ג האומר לגוי לתת מנת המלך במקומו
->->אם הקדים מעות ע"ז עא. ציון ג האומר לגוי לתת מנת המלך במקומו
->->אם נשא ונתן ביד ע"ז עא. ציון ג האומר לגוי לתת מנת המלך במקומו
->המוכר יין לגוי - האם דמיו מותרים
->->אם הגוי מודד לפני שקנה ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי
->->אם לא פסק, בדבר שדמיו ידועים ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי
->->אם משך את היין או הקדים לו דינר לפני שפסק ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי
->->מדד עד שלא פסק ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי
->->פסק עד שלא מדד ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי
->->->אם הישראל מודד או שהגוי מודד ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי
->->->ומשך את היין או הקדים לו דינר (או כל דמי היין) לפני שנגע בו ע"ז עא. ציון ו מכירת יין לגוי
->ישראל שחייב יין למלך ומבקש מגוי שיפרע את חובו
->->אם אמר "היכנס במקומי" או "פייס את המלך" ע"ז עא. ציון ג האומר לגוי לתת מנת המלך במקומו
->->אם אמר "מלטני מאוצר המלך" ע"ז עא. ציון ג האומר לגוי לתת מנת המלך במקומו
->->אם הישראל יכול לפרוע בכסף או לא ע"ז עא. ציון ג האומר לגוי לתת מנת המלך במקומו
->->אם הקדים מעות ע"ז עא. ציון ג האומר לגוי לתת מנת המלך במקומו
->מלך שמחייב את התושבים לקנות ממנו יין - האם מותר לבקש מגוי שיקנה מהמלך את חלקו
->->אם אמר "היכנס במקומי" ע"ז עא. ציון ג המעמיד גוי שיקנה במקומו את היין מהמלך
->->אם אמר "מלטני מאוצר המלך" ע"ז עא. ציון ג המעמיד גוי שיקנה במקומו את היין מהמלך
->->אם אמר "פייס את המלך" ע"ז עא. ציון ג המעמיד גוי שיקנה במקומו את היין מהמלך
->->אם המלך כבר כתב איזה חלק צריך הישראל לקנות ע"ז עא. ציון ג המעמיד גוי שיקנה במקומו
->עשיית מלאכה ביין נסך בחינם
->->האם מותרת ע"ז סב. ציון א פסקה ד איסור הנאה משכר עבודה ביין נסך
->->האם ממשכנים את העושה כנגד שכרו כקנס ע"ז סב. ציון א פסקה ד איסור הנאה משכר עבודה
->->בסתם יינם ע"ז סב. ציון א פסקה ד איסור הנאה משכר עבודה ביין נסך
->פועל יהודי שקיבל בשכרו מגוי חבית יין נסך - האם מותר לו לבקש את דמיה
->->אם החבית הגיעה לידו ע"ז ע. ציון ב אומנים ששלח להם גוי יין נסך בשכרם
->->->בהסכמתו או בלי הסכמתו ע"ז ע. ציון ב אומנים ששלח להם גוי יין נסך בשכרם
->->אם החבית לא הגיעה לידו ע"ז ע. ציון ב אומנים ששלח להם גוי יין נסך בשכרם
->->->אם אמר לגוי שאינו רוצה את החבית אלא את שוויה ע"ז ע. ציון ב אומנים ששלח להם גוי יין נסך בשכרם
->->->אם אמר לגוי למכור אותה ולתת את דמיה ע"ז ע. ציון ב אומנים ששלח להם גוי יין נסך בשכרם
->->->אם הגוי התחייב מראש לתת לו יין ע"ז ע. ציון ב אומנים ששלח להם גוי יין נסך בשכרם
->->->ויכול לגבות מהגוי באופן אחר ע"ז ע. ציון ב אומנים ששלח להם גוי יין נסך בשכרם
->קבלת תשלום מגוי על יין שאסר
->->אם נאסר במגע ע"ז נט: ציון ג קבלת תשלום מגוי על יין שנאסר על ידו
->->אם ניסכו בפירוש או בשוגג ע"ז נט: ציון ג קבלת תשלום מגוי על יין שנאסר על ידו
יין ע"ז
->הרחת יין של ע"ז כדי לקבוע את טיבו פסחים עו: ציון א אי ריחא מילתא היא
יין רמונים של גוי
->שתייתו בבית הגוי ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
יין תפוחים של גוי
->הבא מן הסלולה - איסור מחשש שעירבו בו יין אסור ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
->->אם ישראל רואה שמוציאו מהחבית ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
->->במקום שדמי היין זולים יותר ממנו או יקרים יותר ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
->->אם רגילים לערב בו יין פחות מששים ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
->שתייתו בבית הגוי ע"ז מ: ציון ג יין תפוחים של גוי
יינומלין (ראה: אנומלין)
'ילודים'
->הנודר מן הילודים - במי הוא אסור
->->באלו שייולדו נדרים ל: ציון ה הנודר מן הנולדים או מן הילודים
->->בדגים ובעופות נדרים ל: ציון ה הנודר מן הנולדים או מן הילודים
->->'ילודים' בשווא או בחיריק נדרים ל: ציון ה הנודר מן הנולדים או מן הילודים
ים
->האם מימיו נחשבים מים חיים לענין הזאת מצורע, טבילת זב וקידוש מי חטאת שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->->הים הגדול או שאר הימים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->הברכה על ראייתו ברכות נד. ציון ב ברכת הימים והים הגדול
->טבילה בו כשהמים זוחלים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
->->הים הגדול או שאר הימים שבת קט. ציון ט הים כמקווה או כמעין
ים הגדול
->הברכה על ראייתו ברכות נד. ציון ב ברכת הימים והים הגדול
->טבילה ליד חבית מלאה מים או יין שנפלה לים הגדול מכות ד. ציון ג חבית מלאה מים שנפלה לים הגדול
->מהו ברכות נד. ציון ב ברכת הימים והים הגדול
->רחיצה בים הגדול בשבת
->->אם הוא שוהה בים או אינו שוהה בים שבת קט. ציון ח רחיצה בים הגדול
->->במים היפים או במים הרעים שבת קט. ציון ח רחיצה בים הגדול
ים המלח
->היתר תערובת איסור ע"י הולכת הנאה לים המלח (ראה: איסור הנאה ; תערובת)
ימין
->פנייה דרך ימין יומא נח: ציון א סדר ההזאות על המזבח הפנימי
יסמין
->הברכ על ריחו ברכות מג: ציון א הגדרת עצים ועשבים לברכת הריח
יעוד (של אמה עבריה)
->בלי דעתה או ידיעתה של האמה קידושין יט. ציון ה יעוד האמה מדעתה
->האם הוא עושה אירוסין או נישואין קידושין יח: ציון ב יעוד כארוסין
->חיוב האדון בשאר, כסות ועונה אחרי יעוד קידושין יח: ציון ב יעוד כארוסין
->כהן שייעד את אמתו - האם אוכלת תרומה קידושין יח: ציון ב יעוד כארוסין
->לשון הקידושין בו קידושין יט: ציון א דין יעוד
->מכירתה לשפחות אחרי יעוד קידושין יח. ציון ט מכירה לשפחות אחר אישות ואחר יעוד
->מעשה ידיה אחרי יעוד - לאב או לאדון קידושין יח: ציון ב יעוד כארוסין
->ע"י בן האדון קידושין יט. ציון ד דרך היעוד לבן
->->בבן קטן קידושין יט. ציון ד דרך היעוד לבן
->עד מתי ניתן לייעד קידושין יט: ציון א דין יעוד
יעל
->האם הוא חיה או כבשה ר"ה כו: ציון ג שופר של יובל
->האם קרן שלו כשר לשופר של ראש השנה, לכתחילה ובדיעבד ר"ה כו. ציון ב השופרות הכשרים והפסולים
'יעלה ויבוא' (ראה גם: ראש חודש)
->האם מזכירים בו של שבת ביצה יז. ציון ב אין מזכירים שבת בתפילת יעלה ויבוא
->הזכרת מלכות בסופו ברכות מט. ציון ה הזכרת מלכות בברכת המזון
->מי ששכח - האם יוצא בשמיעת חזרת הש"ץ ר"ה לה. ציון א פסקה ב אימתי שליח ציבור מוציא בתפילתו את הרבים
->מי ששכח לאומרו בתפלה
->->בר"ח או בחול המועד ביצה יז. ציון ג מי ששכח "יעלה ויבוא"
->->בשחרית, במנחה או בערבית ביצה יז. ציון ג מי ששכח "יעלה ויבוא"
->שכחו בחול המועדברכות כא. ציון ב המתפלל תפילת נדבה או מפני הספק
->->להיכן יחזורברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש
->->בתפילה או בברכת המזוןברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש
->->המסופק האם אמר ברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש
->שכחו ביו"ט בברכת המזון - האם צריך לחזור
->->אם נזכר לפני שהתחיל "הטוב והמטיב" או אח"כ ברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->->בסעודה ראשונה או שניה או שלישית ברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->שכחו בר"ח בברכת המזון - האם צריך לחזור ברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש
->->אם נזכר לפני שהתחיל "הטוב והמטיב" או אח"כברכות מט. ציון ח שכח ולא הזכיר של ראש חדש
->->בר"ח שחל בשבת ברכות מט. ציון ח שכח ולא הזכיר של ראש חדש
->->להיכן הוא חוזרברכות מט. ציון ו שכח להזכיר קדושת היום בשבת ויו"ט בברכת המזון
->->המסופק האם אמר ברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש
->שכחו בר"ח בתפלה - האם צריך לחזור ברכות כא. ציון ב המתפלל תפילת נדבה או מפני הספק; ברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש; ברכות מט. ציון ח שכח ולא הזכיר של ראש חדש
->->ביחיד או בציבור ברכות ל: ציון ד טעה ולא הזכיר של ראש חודש
->->באלו תפילות ברכות ל: ציון ד טעה ולא הזכיר של ראש חודש
->->בערבית, בלילה הראשון או בלילה השני ברכות ל: ציון ז שכח יעלה ויבא בערבית של ראש חודש
->->להיכן צריך לחזור, אם נזכר לפני "מודים" או אחרי "מודים" לפני עקירת רגליו ברכות כט. ציון ז טעה ולא שאל גשמים בברכת השנים
->->המסופק האם אמר ברכות כט: ציון א שכח יעלה ויבא - חוזר לראש
יעקב אבינו
->הנדר שנדר נדרים ט. ציון ד אימתי ראוי לידור נדרים
יפת תואר (ראה: אשת יפת תואר)
יפתח
->לא שלח שליח לפנחס להתיר את נדרו נדרים ח: ציון א התרת נדרים שלא על ידי הנודר בעצמו
יצחק אבינו
->איך התפלל בשדה - הרי אסור להתפלל בבקעה ברכות לד: ציון י תפלה בבקעה
->מי נחשב זרע יצחק נדרים לא. ציון ד הנודר מזרע אברהם
יציאה לדרך לפני התפלה (ראה: תפילה, לפניה)
יציאת אשה במלבושים וכדומה בשבת
->באבן תקומה (דבר המונע הפלה) ובמשקל שנשקל נגד אבן תקומה
->->במשקל דמשקל שבת סו: ציון ח יציאה בדבר המונע הפלה
->->האם בשעת השקילה צריך לכוון לשם רפואה שבת סו: ציון ח יציאה בדבר המונע הפלה
->->האם המשקל צריך להיות מכוון מאליו למשקל האבן בלא שיוסיף או יחסיר ממנו שבת סו: ציון ח יציאה בדבר המונע הפלה
->באיסטמא שבת נז. אחרי ציון ו איסור יציאה באיסטמא
->באצעדה (תכשיט שמניחים בזרוע) שבת סג: ציון א יציאה באצעדה וכבלים
->בבורית (תכשיט שמניחים בשוק) שבת סג: ציון א יציאה באצעדה וכבלים
->בחגורה ובמטפחת שבת נז. ציון א לא תצא אשה בחוטי צמר ופשתן שבשערה
->בחוטי צמר או פשתן הקלועים בשיער שבת נז. ציון א לא תצא אשה בחוטי צמר ופשתן שבשערה
->בחוטים שקושרים בצוואר שבת סה. ציון ח יציאה בחוטים ובקיסמים שבאוזן
->->אם הם צבעוניים שבת סה. ציון ח יציאה בחוטים ובקיסמים שבאוזן
->בחוטים ובקיסמים שבאוזן שבת סה. ציון ח יציאה בחוטים ובקיסמים שבאוזן
->->אם הם צבעוניים שבת סה. ציון ח יציאה בחוטים ובקיסמים שבאוזן
->בחוטים לקישוט שאינם קלועים בשערה שבת נז. ציון א לא תצא אשה בחוטי צמר ופשתן שבשערה
->בחוטים שקולעת בהם את שערה שבת סה. ציון ח יציאה בחוטים ובקיסמים שבאוזן
->->אם הם צבעוניים שבת סה. ציון ח יציאה בחוטים ובקיסמים שבאוזן
->->בנות קטנות או גדולות שבת סה. ציון ח יציאה בחוטים ובקיסמים שבאוזן
->בטבעת שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->->מותר או אסור, חייבת חטאת או פטורה שבת נט: אחרי ציון ו יציאה בטבעת שיש עליה חותם
->->שיש עליה חותם או שאין עליה חותם שבת נט: אחרי ציון ו יציאה בטבעת שיש עליה חותם
->בטוטפת - ציץ בין עיניה
->->בנשואה או בפנויה שבת נז: ציון ג לא תצא אשה בטוטפת וסרביטין
->בכבול של צמר שבת נז. אחרי ציון ו איסור יציאה באיסטמא
->בכבלים (שרשרת זהב שמניחים ברגלים) שבת סג: ציון א יציאה באצעדה וכבלים
->בכוליאר - האם מותר או אסור או חייבת חטאת שבת סב. ציון ז יציאה בכוליאר
->->גליל עשוי צמר המקיף את ראשה שבת סב. ציון ז יציאה בכוליאר
->->כיפה העשויה לקפל בתוכה את בגדיה שבת סב. ציון ז יציאה בכוליאר
->->מחט וראשה אחד דומה לסירה שאוגדים בה תכשיטים שבת סב. ציון ז יציאה בכוליאר
->->מין סיכת בטחון המשמשת להחזיק בגדים שבת סב. ציון ז יציאה בכוליאר
->->מין צעיף שבת סב. ציון ז יציאה בכוליאר
->->תכשיט כעין עטרה המקיף את ראשה שבת סב. ציון ז יציאה בכוליאר
->בכלילא - תכשיט מחתיכות של זהב חרוזות בחוט או קבועות במטלית שבת נט: ציון א יציאה בכלילא; שבת קמו: ציון ז סתימת נקב חבית בשמן
->במוך שהתקינה לנידתה שבת סד: לפני ציון ג יציאת האשה במוך שהתקינה לנידתה; שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח; שבת סה. ציון א יציאה במוך שבאזנה ובסנדלה
->->אם הניחה אותו מערב שבת או רק בשבת שבת סד: ציון ג החזקה בפה של חומרים מונעי ריח
->->אם יש למוך בית יד שבת סה. ציון א יציאה במוך שבאזנה ובסנדלה
->במחט
->->בשערה או בבגדיה שבת ס. ציון א יציאה במחט שבשערה
->->חיוב חטאת ביציאה במחט נקובה שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->->->באשה אומנית או באשה אחרת שבת סב. ציון ג יציאת איש ואשה במחט ובטבעת
->->מותר או אסור, חייבת חטאת או פטורה שבת ס. ציון א יציאה במחט שבשערה
->->מחט שהוא גם תכשיט שבת ס. ציון א יציאה במחט שבשערה
->->נקובה או שאינה נקובה שבת ס. ציון א יציאה במחט שבשערה
->בנזמי האוזן שבת נט: ציון ו יציאת אשה בנזמים; שבת סה. ציון ח יציאה בחוטים ובקיסמים שבאוזן
->->במקום שנוהגות לגלות את האוזניים ובמקום שנוהגות שלא לגלותן שבת נט: ציון ו יציאת אשה בנזמים
->ב'עיר של זהב' שבת נט. ציון ב לא תצא אשה בעיר של זהב; שבת נט: ציון א יציאה בכלילא
->->באשה חשובה שבת נט. ציון ב לא תצא אשה בעיר של זהב
->->האם חייבת חטאת אם יצאה בו שבת נט. ציון ב לא תצא אשה בעיר של זהב
->->האם מותר לצאת בו או אסור שבת נט. ציון ב לא תצא אשה בעיר של זהב
->->הגדרתו - עטרת זהב על הראש או תכשיט עגול שמחברים למלבוש שבת נט. ציון ב לא תצא אשה בעיר של זהב
->בפאה נכרית
->->בחצר מעורבת או שאינה מעורבת שבת סד: ציון ה יציאה בתכשיטים במקום שאינו רה"ר
->->בכרמלית שבת סד: ציון ה יציאה בתכשיטים במקום שאינו רה"ר
->->ברה"ר שבת סד: ציון ה יציאה בתכשיטים במקום שאינו רה"ר
->->בתוך הבית שבת סד: ציון ה יציאה בתכשיטים במקום שאינו רה"ר
->בקטלה (בגד חשוב ומצויר בזהב) שבצווארה שבת נז. ציון ה לא תצא אשה בקטלא
->->אם היא מהודקת או לא שבת נז. ציון ה לא תצא אשה בקטלא
->בשיער שאינו שלה
->->זקנה בשיער של צעירה שבת סד: ציון ב יציאה בחוטי שיער שאינם שלה
->->צעירה בשיער של זקנה שבת סד: ציון ב יציאה בחוטי שיער שאינם שלה
->בשערות קשורות על סבכתה שבת נז. ציון ג יציאה בחוטי שיער ארוגים
->בשרביטין שיוצאין מהציץ שבין עיניה ללחייה, בנשואה או בפנויה שבת נז: ציון ג לא תצא אשה בטוטפת וסרביטין
->בשרשרות של חוטים, חלולות או שאינן חלולות, שקלעה בהן את שערה שבת נז. ציון ג יציאה בחוטי שיער ארוגים
->->אם החוטין מטונפים או מוזהבים שבת נז. ציון ג יציאה בחוטי שיער ארוגים
->בתכשיטים שבת נט: ציון ג יציאה באזור זהב
->->בזמננו שבת נט. ציון ב לא תצא אשה בעיר של זהב
->->בתוך הבית שבת סד: ציון ה יציאה בתכשיטים במקום שאינו רה"ר
->->לחצר מעורבת או שאינה מעורבת שבת סד: ציון ה יציאה בתכשיטים במקום שאינו רה"ר
->->לכרמלית שבת סד: ציון ה יציאה בתכשיטים במקום שאינו רה"ר
->->לרה"ר שבת סד: ציון ה יציאה בתכשיטים במקום שאינו רה"ר
->->שאין דרכה להראות לחברותיה שבת ס. ציון א יציאה במחט שבשערה
יציאת בהמה בדברים שעליה בשבת
->באפסר התחוב בזקנה שבת נד. ציון ה יציאת גמל במטולטלת הקשורה בו
->בדבר שנעשה לנוי שבת נב. ציון ה אפסר הכרוך בצואר
->->בנוי שרגילים בו ביום חול שבת נב. ציון ה אפסר הכרוך בצואר
->בדבר שקושרים לה למניעת נזק כגון בעור הקשור על ליבה שלא יפלו עליה זאבים או בכיס שבדדיה כדי שלא תיסרט מהקוצים שבת נג: ציון ו זכרים יוצאים לבובים
->בזוג פקוק, בחצר או ברשות הרבים ביצה לב: ציון ח אין מנהיגים בהמה במקל
->במטלית הקשורה לה לנוי שבת נד. ציון ה יציאת גמל במטולטלת הקשורה בו
->במטלית הקשורה לה נגד עין הרע שבת נד. ציון ה יציאת גמל במטולטלת הקשורה בו
->במטלניות רקומות לשם נוי שבת נג: ציון ו זכרים יוצאים לבובים
->בשמירה יתירה, כגון גמל בחטם, חתול בסוגר, פרה ברצועה בין קרניה, סוס בשיר או באפסר שבת נא: ציון ג יציאת בהמה בשמירה יתירה
->->אם הבהמה מורדת שבת נב. ציון ד שמירה יתירה בפרה
->->בבהמה שדמיה יקרים כגון פרה אדומה שבת נב. ציון ד שמירה יתירה בפרה
->->בבהמה שמוליכים מעיר לעיר שבת נב. ציון ד שמירה יתירה בפרה
->->שמירה יתירה במקצת שבת נא: ציון ג יציאת בהמה בשמירה יתירה
->גמל במטולטלת הקשורה בו
->->אם היא קשורה בזנב או בזנב ובדבשת יחד שבת נד. ציון ה יציאת גמל במטולטלת הקשורה בו
->->אם היא קשורה בשלייתה שבת נד. ציון ה יציאת גמל במטולטלת הקשורה בו
->->הגדרת "מטולטלת" שבת נד. ציון ה יציאת גמל במטולטלת הקשורה בו
->גמלים שאינם קשורים זה בזה - הולכתם באחיזת החבלים של כל גמל בידו שבת נד. ציון ד משיכת כמה גמלים יחד
->זכר בעור שקשור תחת זכרותו כדי שלא יעלה על נקבות שבת נג: ציון ו זכרים יוצאים לבובים
->חמור במרדעת
->->לרה"ר שבת נג. ציון ג הנחת מרדעת על חמור בשבת
->->שהיתה קשורה לו מערב שבת שבת נב: ציון י יציאת חמור במרדעת
->->שנקשרה בשבת שבת נב: ציון י יציאת חמור במרדעת
->כשדדה קשור
->->כדי להחזיק את החלב שנוטף שבת נד. ציון ג יציאת עיזים כשהן צרורות
->->כדי שיתייבש ממנו החלב שבת נד. ציון ג יציאת עיזים כשהן צרורות
->->כדי שלא יצא החלב מהדד עד שיחלוב במוצ"ש שבת נד. ציון ג יציאת עיזים כשהן צרורות
->כשהיא רגולה - ידה כפופה על זרועה שבת נד. ציון ו איסור יציאת בהמה כשהיא עקודה
->כשידה ורגלה קשורות יחד שבת נד. ציון ו איסור יציאת בהמה כשהיא עקודה
->כשרגליה קשורות כדי שלא תוכל לרוץ שבת נג: ציון ו זכרים יוצאים לבובים
->כששתי ידיה או שתי רגליה קשורות יחד שבת נד. ציון ו איסור יציאת בהמה כשהיא עקודה
->סוס באפסר הכרוך סביב צווארו שבת נב. ציון ה אפסר הכרוך בצואר
->->כריכה הדוקה או רפויה שבת נב. ציון ה אפסר הכרוך בצואר
->סוס ברסן ואפסר יחד שבת נב. ציון ד שמירה יתירה בפרה
->->בסוס מורד שבת נב. ציון ד שמירה יתירה בפרה
->עז באפסר הקשור בחקק או בזקנו שבת נב. ציון א יציאת עז באפסר הקשור בחקק או בזקן; שבת נב. ציון ד שמירה יתירה בפרה
->->בעז מורד שבת נב. ציון ד שמירה יתירה בפרה
->פרה שמוליכים מעיר לעיר או פרה מורדת או פרה שדמיה יקרים כגון פרה אדומה - קשירתה במוסרה שבת נב. ציון ד שמירה יתירה בפרה
יציאת מצרים
->האם חובה להזכירה בק"ש של ערבית
->->מדאורייתא או מדרבנןברכות יב: ציון ג הזכרת יציאת מצרים בלילות
->->באשה ברכות יב: ציון ג הזכרת יציאת מצרים בלילות
יצר הרע
->מי שיצרו מתגבר עליו
->->האם מתירים לו את האיסור או שהוא חייב להכניע את יצרו, לכתחילה ובדיעבד חגיגה טז. לפני ציון ב הדרכה לאדם שיצרו מתגבר עליו
->->האם התירו לו מעשים מכוערים שאין בהם איסור ממש חגיגה טז. לפני ציון ב הדרכה לאדם שיצרו מתגבר עליו
יראה (ראה: פחד)
ירושה (ראה גם: יורש)
->אחים שחילקו את הנכסים וטעו בחלוקה קידושין מב: ציון א אחים שחילקו בנכסים וטעו בחלוקה
->אחים שחילקו קרקע שירשו
->->אם בא בעל חוב ונטל חלקו מאחד מהם ב"ק ט. ציון ד אחים שחלקו ובא בע"ח וגבה מאחד מהם
->->האם הם נחשבים יורשים או לקוחות ב"ק ט. ציון ד אחים שחלקו ובא בע"ח וגבה מאחד מהם
->אילם שכתב בכתב ידו שפלוני הוא יורש שלו - האם צריך לבודקו לראות אם הוא שפוי גיטין עא. ציון א פרק ג המצווה בכתב ידו לכתוב גט
->אם האח הגדול קנה בגדים מן הירושה, ולבש לפני החלוקה או בעת החלוקה ב"ק יא: ציון ג דרך השומא בבגדים של גדול האחים
->אם המוריש טבע במים שאין להם סוף כתובות פא. ציון ב מאימתי זכאית האשה לגבות את כתובתה
->אשה שנישאה בלי המתנת ג' חדשים ונולד בן ספק בן ט' לראשון או בן ז' לשני - האם הוא יורש יבמות ק: ציון ג דיני ירושה כשיש ספק על זהות האב
->->אם אין בנים אחרים אלא אחי האב וכדומה יבמות ק: ציון ג דיני ירושה כשיש ספק על זהות האב
->בבן של גר קידושין יז: ציון ל הגר אינו מוריש לבנו
->בחזקה במצוות (ראה: מצוה)
->במלכות (ראה: מלך)
->בעל המתנה שלא יירש את אשתו - האם התנאי מועיל ב"מ נא. ציון ד פסקה ב האומר לחבירו 'על מנת שאין לך עלי אונאה'
->בשניות לעריות יבמות כב: ציון ג היטמאות כהן לאשתו האסורה לו
->בשררות ובמינויים הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם הבן אינו ממלא מקום אביו
->->->בשררה של תורה - אם הבן אינו חכם כלל הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->בתורה או ביראה ומע"ט הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם היורש קטן ואינו ראוי עדיין - האם ממתינים עד שיגדל הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->אם מינו אחר ואח"כ גדל הבן הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->במלך ובשררות אחרות הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם יש אחר גדול מהבן הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->בהפרש קטן או בהפרש גדול הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם יש מחלוקת הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->בירושה של רבנות - כמה מהקהל צריך להסכים הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->בירושה של שררה או של קדושה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->אם יש מנהג שהבן אינו יורש הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->בגזברים ובאמרכלים הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->בדיינים הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->במינוי שאין בו שררה אלא כבוד הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->במינוי של קדושה שאינה שררה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->במינוי שיש בו דרישות מיוחדות (כגון ש"ץ לימים נוראים) הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->במשוח מלחמה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->במשרת ראש ישיבה (מרכזית) הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->בנשיא הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->ברבנות, אם יש מישהו גדול בחכמה מהבן הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->האם בת יורשת, למינוי בנה או בעלה הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->סדר הקדימה
->->->אם אין בן - לפי סדר הנחלות הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->אם הקהל מעדיף את החתן על הבן הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->אם מינו את הבן הגדול ונפטר ונשאר בנו ואחיו הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->->->קדימת בכור וקשיש שאינו בכור הוריות יא: אחרי ציון ס ירושה בשררות ומינויים
->גר וגוי שירשו את אביהם והתנו שהגוי יטול את האיסורים והגר יטול כנגדם דברים מותרים ע"ז סד. ציון ו חלוקת ירושה או שותפות של גר וגוי
->->אם כבר באו הנכסים לרשות הגר ע"ז סד. ציון ו חלוקת ירושה או שותפות של גר וגוי
->המדיר את בנו מנכסיו ומת - האם בנו יורש אותו ויכול לתת את הנכסים שירש לבנו נדרים מח: ציון א המדיר את בנו ורוצה שנכדו יזכה בנכסיו
->המתנֶה עם מורישו שלא יירשנו - האם תנאו קיים כתובות פג. ציון ד פרק א המתנה עם אשתו שלא יירשנה
->->בעל המתנֶה כך עם אשתו כתובות פג. ציון ד פרקים א-ב המתנה עם אשתו שלא יירשנה
->->->אם התנה לפני הנישואין או אח"כ כתובות פג. ציון ד פרקים א-ב המתנה עם אשתו שלא יירשנה
->הנותן את נכסיו לבנו לאחר מותו והיו בהם פירות שהגיעו להיקצר - האם הם בכלל המתנה כתובות עט. ציון ה פרק ג דין הפירות המחוברים לקרקע של נכסי מלוג
->זכות בכור ליטול פי שניים (ראה: בכור אדם)
->חלוקת הבגדים שלובשים היורשים כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->->בגדי שבת או בגדי חול כתובות נד. ציון ח חישוב ערך הבגדים בתשלום הכתובה
->יורש שהשביח את הנכסים ואח"כ בא עוד אח - כמה הראשון מקבל בשבח
->->אם האח החדש קטן או גדול ב"מ מ. ציון א יורש שירד לנכסים ובא אחיו
->->אם הראשון הוציא הוצאות משלו כדי להשביח או אם הוציא את ההוצאות מתוך הנכסים עצמם ב"מ מ. ציון א יורש שירד לנכסים ובא אחיו
->->אם הראשון ידע על קיומו של האח החדש או לא ידע ב"מ מ. ציון א יורש שירד לנכסים ובא אחיו
->->האם הראשון צריך להחזיר פירות שכבר נאכלו ב"מ מ. ציון א יורש שירד לנכסים ובא אחיו
->->כמו אריס או כמו היורד לשדה חברו שלא ברשות ב"מ מ. ציון א יורש שירד לנכסים ובא אחיו
->ירושת בעל את אשתו
->->אם הוא חושב לגרשה כתובות סג. ציון א פרק ה המורד כנגד אשתו
->->אם הוא מורד בה כתובות סג. ציון א פרק ה המורד כנגד אשתו
->ירושת בעל את אשתו
->->באשתו הקטנה יבמות פט: ציון ז הפקר בית דין הפקר
->->בחרש שנשא פיקחת יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->->אם ב"ד כתב לה כתובה או לא כתב יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->בפיקח שנשא חרשת יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->->אם נתפקחה, והתייחד עמה אח"כ או לא יבמות קיג. ציון ט כתובה וירושה בפיקח שנשא חרשת ונתפקחה
->->מדאורייתא או מדרבנן יבמות כב: ציון ב היטמאות כהן לאשתו; יבמות פט. בלי ציון הזכויות והחובות הממוניות של האשה שנישאה לאחר בטעות; יבמות פט: ציון ח ההיתר לכהן להיטמא לאשתו הנשואה לו מדרבנן
->ירושת יבם את אחיו ע"י הייבום
->->אינו נוטל ב"ראוי" יבמות כד: ציון א ירושת היבם את אחיו בראוי ובמוחזק
->->->אם האב מת אחרי מות האח - האם חלקו של האח בנכסי האב נחשב ראוי יבמות כד: ציון א ירושת היבם את אחיו בראוי ובמוחזק
->->->הלוואות שהיו לאב ולא חלקו את הירושה ואז מת הבן יבמות כד: ציון א ירושת היבם את אחיו בראוי
->->->מה שהאב לא היה מוחזק בשעת מותו יבמות כד: ציון א ירושת היבם את אחיו בראוי ובמוחזק
->->->מה שהיה ראוי לאח בשעת מותו או מה שהיה ראוי לאב בשעת מותו יבמות כד: ציון א ירושת היבם
->->->שושבינות שמישהו היה חייב לפרוע לאח שמת יבמות כד: ציון א ירושת היבם את אחיו בראוי ובמוחזק
->->->שטרי חוב והלוואות שהיו לאחיו יבמות כד: ציון א ירושת היבם את אחיו בראוי ובמוחזק
->->אם גירש את יבמתו מיד לאחר הייבום יבמות מ. ציון ז הכונס את יבמתו זוכה בנכסי האח המת
->->אם האב חי יבמות מ. ציון ז הכונס את יבמתו זוכה בנכסי האח המת
->->אם היתה אסורה לו באופן שביאתו קונה יבמות מ. ציון ז הכונס את יבמתו זוכה בנכסי האח המת
->->אם היתה אסורה לו מדרבנן יבמות מ. ציון ז הכונס את יבמתו זוכה בנכסי האח המת
->->האם נוטל שבח ששבחו נכסי האח
->->->בין יבום לחלוקה יבמות כד: ציון א ירושת היבם את אחיו בראוי ובמוחזק
->->->בין מיתה ליבום (מיתת האח או מיתת האב אחרי מיתת האח) יבמות כד: ציון א ירושת היבם את אחיו
->->חלוקת נכסי היבם בין בני היבם לבין מי שספק האם הוא בן של הראשון או של היבם יבמות לז: ציון ח כיצד חולקים הספק ובני היבם בנכסי היבם
->->->אם הספק טוען "אם אתם אומרים שאיני אחיכם ולכן לא מגיע לי חלק בנכסי אביכם, תחזירו לי מה שלקחתם מנכסי הראשון" יבמות לז: ציון ח כיצד חולקים הספק ובני היבם בנכסי היבם
->->->אם עוד לא חילקו את נכסי הראשון יבמות לז: ציון ח כיצד חולקים הספק ובני היבם בנכסי היבם
->->חלוקת נכסי היבם בין הסבא לבין מי שספק האם הוא בן של הראשון או של היבם יבמות לח. ציון ג כיצד חולקים הסב והספק בנכסי היבם
->->->אם כבר חלק היבם בחייו את נכסי האח הראשון עם הבן המסופק יבמות לח. ציון ג כיצד חולקים
->->חלוקת נכסי המת בין בני היבם לבין מי שספק האם הוא בן של הראשון או של היבם יבמות לז: ציון ז כיצד חולקים הספק ובני היבם בנכסי האח המת
->->->אם הסבא מת יבמות לז: ציון ז כיצד חולקים הספק ובני היבם בנכסי האח המת
->->->דין החלק היחסי שמגיע לספק ממה נפשך יבמות לז: ציון ז כיצד חולקים הספק ובני היבם בנכסי האח המת
->->חלוקת נכסי המת בין היבם לבין מי שספק האם הוא בן של הראשון או של היבם יבמות לז: ציון ו כיצד חולקים הספק והיבם בנכסי האח המת
->->->אם הסבא מת יבמות לז: ציון ו כיצד חולקים הספק והיבם בנכסי האח המת
->->->אם מת היבם אחרי שמת הראשון - מי זוכה בנכסי הראשון יבמות לז: ציון ו כיצד חולקים הספק והיבם
->->->אם קדם היבם והחזיק בנכסים יבמות לז: ציון ו כיצד חולקים הספק והיבם בנכסי האח המת
->מי יורש נכסי מלוג של יבמה שמתה יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->אם היבם נשוי כך שאינו יכול לייבם מטעם חדר"ג יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->אם מת בעלה כשהיתה ארוסה או כשהיתה נשואה יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->במקום שלא נוהגים לייבם אלא לחלוץ יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->נכסים שנפלו לה אחרי הייבום יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->->אם עשה בה מאמר או לא עשה בה מאמר יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->נכסים שנפלו לה אחרי מות בעלה יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->נכסים שנפלו לה בחיי בעלה כשהיתה ארוסה או כשהיתה נשואה יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->מי יורש נכסי צאן ברזל שהכניסה יבמה לבעלה הראשון ומתה - יורשי היבם או יורשי אביה יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->אם היבם נשוי כך שאינו יכול לייבם מטעם חדר"ג יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->->במקום שלא נוהגים לייבם אלא לחלוץ יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->מי יורש נכסי צאן ברזל שהכניסה יבמה ליבם ומתה - יורשי היבם או יורשי אביה יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->מי שהעידו שמת - הורדת בניו לנחלה
->->אם היו סימנים בינוניים יבמות קכ. ציון ז זיהוי מת על פי סימנים
->->אם עד אחד אומר שמת יבמות פח. ציון ה גדר ההיתר באשת איש על פי עד אחד
->->->אם העד ראה בעצמו או עדות פחות טובה יבמות פח. ציון ה גדר ההיתר באשת איש על פי עד אחד
->->עדות שמת במלחמה יבמות קיד: ציון ב נאמנות האשה על מות הבעל בזמן מלחמה או רעב
->מי שציווה לתת דקל לפלוני ויורשיו חלקו את נכסיו בלי לתת לו - האם החלוקה בטלה כתובות קט: ציון י יורשים שחלקו לפני שנתנו מה שציוה המת
->->אם אחד מהאחים מוכן לתת משלו תמורת תשלום מהאחרים כתובות קט: ציון י יורשים שחלקו לפני שנתנו מה שציוה המת
->->אם ציווה דקל סתם או דקל מסויים כתובות קט: ציון י יורשים שחלקו לפני שנתנו מה שציוה המת
->נפל הבית עליו ועל אשתו וספק מי מת קודם - מי יורש נכסי צאן ברזל, יורשי האב או יורשי הבעל יבמות לח. ציון ד נכסי שומרת יבם בחייה ובמותה
->פירות שביעית שעברו בירושה - אכילתם שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית
->->אם נעשתה בהם עבירה או שעבר זמן ביעורם שביעית פ"ט מ"ט ציון ז המקבל פֵרות שביעית במתנה או בירושה
->קטן שירש קרקע מבית אמו - האם הפירות לאביו כתובות מו: ציון ה זכות האב בפירות של נכסי הקטנים
->שוטה שירש קרקע - האם הוא זוכה בה ויכול למוכרה כתובות כ. אחרי ציון ב שוטה שקנה והקנה לאחרים
->שני אחים שחלקו ובא אח שלישי ממדינת הים - האם בטלה החלוקה הראשונה כתובות קט: ציון י יורשים שחלקו לפני שנתנו מה שציוה המת
'ירושה ראשונה' ו'ירושה שנייה'
->של האבות, יהושע או עזרא יבמות פא. ציון ד החיוב של תרומה ומעשר בזמן הזה
ירושלים
->אבני ירושלים
->->האם הן אסורות נדרים י: ציון ד התפסה במשמשי מקדש ומזבח
->->האם יש בהן מעילה נדרים י: ציון ד התפסה במשמשי מקדש ומזבח
->איסור השכרת בתים בה מגילה כו. ציון ה אין משכירים בתים בירושלים
->->קבלת שכר על המיטות מגילה כו. ציון ה אין משכירים בתים בירושלים
->->בזמן הזה מגילה כו. ציון ה אין משכירים בתים בירושלים
->אם נמצא חלל קרוב לה - האם מביאה עגלה ערופה סוטה מה: ציון ד ירושלים אינה מביאה עגלה ערופה
->->האם מודדים לעיר אחרת סוטה מה: ציון ד ירושלים אינה מביאה עגלה ערופה
->גידול תרנגולים בה במקום שמור, כגון בגינה או באשפה ב"ק עט: ציון ז איסור גידול תרנגולים
->דברים הנוהגים בה מדרבנן - האם נוהגים בזה"ז ב"ק פב: ציון ד דברים שנאמרו בירושלים - דינם בזה"ז
->->עשיית גנות ופרדסאות ב"ק פב: ציון ד דברים שנאמרו בירושלים - דינם בזמן הזה
->האם יש קדושה בחומות ירושלים נדרים י: ציון ד התפסה במשמשי מקדש ומזבח
->האם נקראת "מקדש" או "מדינה" ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->האם נתחלקה לשבטים סוטה מה: ציון ד ירושלים אינה מביאה עגלה ערופה
->האם קדושה לעתיד לבא ע"ז נב: אחרי ציון ד הלכות מקדש וכליו לאחר שבאו פריצים וחיללוהו
->האם קדושתה קיימת בזמן הזה מגילה י. ציון ב קדושת המקדש בזמן הזה
->הוצאת זיזין וגזוזטראות בה ב"ק פב: ציון ט איסור הוצאת זיזין וגזוזטראות בירושלים
->->אם אינם בולטים לרשות הרבים ב"ק פב: ציון ט איסור הוצאת זיזין וגזוזטראות בירושלים
->->אם הם סמוכים לקרקע ב"ק פב: ציון ט איסור הוצאת זיזין וגזוזטראות בירושלים
->הכל חברים בה לענין טהרות - במשך כל השנה או ברגל ב"ק עט: ציון ז איסור גידול תרנגולים
->הלנת מת בה (ראה: הלנת מת)
->הנודר מעולי ירושלים - במי הוא אסור נדרים לא. ציון ב הנודר מעולי ירושלים
->הקדשת תוספת על העיר
->->הליכת קרבנות התודה
->->->הליכת כל ישראל אחריהם שבועות טו: ציון י פרק א הולכת התודות שמקריבים כשמוסיפים על העיר
->->->זו כנגד זו או זו אחר זו שבועות טו: ציון י פרק ב הולכת התודות שמקריבים כשמוסיפים על העיר
->->->לפני בית דין, אחריו או יחד אתו שבועות טו: ציון י פרק א הולכת התודות שמקריבים כשמוסיפים על העיר
->->הקרבת קרבנות התודה - איזו נאכלת ואיזו נשרפת שבועות טו: ציון י פרק ג הולכת התודות שמקריבים כשמוסיפים על העיר
->->השיר שאומרים כשמוסיפים עליה - "מזמור לתודה", "ארוממך ה' כי דליתני", או "יושב בסתר עליון" שבועות טו: ציון ד השיר שאומרים כשמוסיפים על העיר
->->->אם צרים נלחמים או מתלוצצים על הבונים שבועות טו: ציון ד השיר שאומרים כשמוסיפים על העיר
->->ע"י לחמי חמץ של קרבן תודה - אכילתם או הולכתם שם שבועות טו. ציון ג התודות שמקריבים כשמוסיפים על העיר ועל העזרות
->חומות העיר - מקדשי בדק הבית או משיירי הלשכה כתובות קו: מאיזה הקדש לוקחים בשביל ההיכל והעזרות
->לולב מדקל שבירושלים - כשרותו למצוה ב"ק פב: ציון ד דברים שנאמרו בירושלים - דינם בזה"ז
->->בזמן הזה או בזמן הבית ב"ק פב: ציון ד דברים שנאמרו בירושלים - דינם בזמן הזה
->נטילת ארבעת המינים בה כל שבעה ימי החג ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->עשיית אשפה בירושלים ברה"ר ב"ק עט: ציון ז איסור גידול תרנגולים
->צורת ברכת הכהנים בה ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->קדושת גגותיה פסחים פה: ציון ט קדושת גגין ועליות
->קדושת חלל שעריה, החלונות ועובי החומה פסחים פה: ציון ו העומדים בחוץ וצירופם לתפילה
->קדושת שעריה פסחים פה: ציון ח שערי ירושלים ושער ניקנור לא נתקדשו
->תקיעת שופר בשבת בה מחוץ למקדש
->->בזמן המקדש ולאחר החורבן ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->->בזמן שב"ד יושב או אח"כ ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->->בערים שסביבה ר"ה כט: ציון ה פסקה ד-ה תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
->->לאחר שכבר יצא ידי חובה ר"ה כט: ציון ה פסקה ד תקיעת שופר בשבת בזמן שבית המקדש קיים
ירושלים, קריעה בראייתה בחורבנה
->אם ראה אותה לפני שראה את בהמ"ק או אח"כ או שניהם יחד מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->העיר העתיקה או גם בתים הסמוכים לה מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->הרואה ממרחק גדול מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->הרואה פעם שניה תוך שלושים יום או אחרי שלושים יום מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
->כשהיא בשלטון ישראל מו"ק כו. ציון ע קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש
יריד
->כניסה לעיר שיש בה עבודה זרה ביום שיש יריד ע"ז יא: ציון א כניסה לעיר שיש בה עבודה זרה
->משא ומתן עם גוי בחזרתו מהיריד ע"ז סד. ציון ג דמי עבודה זרה ביד גוי
->->אם אי אפשר לתלות שמכר דברים מותרים ע"ז סד. ציון ג דמי עבודה זרה ביד גוי
->->אם מכר עבודה זרה ע"ז סד. ציון ג דמי עבודה זרה ביד גוי
->משא ומתן עם גוי ההולך ליריד או חוזר ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->->בגוי שעובד לאותה ע"ז או שאינו עובד לה ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->->בדבר שאינו מתקיים או שמתקיים ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->->ביריד ביום אידם או לא ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->משא ומתן עם ישראל ההולך ליריד או חוזר ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->->אם ידוע שאינו הולך לשם לדברים המותרים ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->->ביריד שיש בו חנויות מעוטרות או לא ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->->ביריד שנועד לע"ז או למלך ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->->בישראל חשוד או כשר ע"ז לג. ציון ב משא ומתן עם ההולכים ליריד של גוי
->קנייה בו ביום אידם ושלא ביום אידם ע"ז ב. ציון א האיסור לשאת ולתת עם הגוים לפני אידם
->קנייה ביום אידם ביריד שמוכרים בו בזול ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->קנייה ומכירה בחול המועד ביריד - דבר האבד ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->קנייה מגוי ביריד
->->אם אין גובים מכס לע"ז - קניית דבר שלא ממעט את נכסי הגוים ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->->אם מוחלים על המכס לכל מי שבא לקנות ביריד ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה
->->דבר האבד - דברים שצריך להם לעצמו ודברים שרוצה לסחור בהם ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->->כתיבת שטר על הקנייה בערכאות של גוים ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->->ע"י מי שגר בעיר ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->->ע"י מי שנמצא בעיר כמה ימים לפני היריד ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->->עבר וקנה ביריד בהמה - האם אסורה בהנאה ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
->קנייה מגוי בעיר שחוצה לה יש יריד, בחנות מעוטרת שגובים ממנה מכס לע"ז ע"ז יב: ציון ה גדרי האיסור וההיתר בקניה מן הגוים
ירידה לאומנותו של אדם
->כעונש - "הרדפה" מו"ק טז. ציון י מהי הרדפה שעושים למנודה
יריחו
->האיסור לבנותה סנהדרין קיג. אחרי ציון ד האיסור לבנות את יריחו
->->באילו בניינים מהעיר סנהדרין קיג. אחרי ציון ד האיסור לבנות את יריחו
->->בניית חומותיה סנהדרין קיג. אחרי ציון ד האיסור לבנות את יריחו
->->האם האיסור על הציבור או על היחיד סנהדרין קיג. אחרי ציון ד האיסור לבנות את יריחו
->->בניית עיר אחרת בשמה סנהדרין קיג. אחרי ציון ד האיסור לבנות את יריחו
->אם בנו אותה - האם מותר לגור בה סנהדרין קיג. אחרי ציון ד האיסור לבנות את יריחו
יריקה (של יבמה) (ראה: רקיקה)
ירך (ראה: רגל)
ירק
->האם ברכה על ירק פוטרת את מימיו ברכות לט. אחרי ציון ה הברכה על שיבתא וכיוצא בה ועל מימה
->האם לקיטה קובעת בו לענין מעשר, אם מנע ממנו מים שלושים יום לפני ראש השנה שביעית פ"ב מ"ט ציון ב פרק ד ירקות שמנע מהם מים לפני שמיטה
->הבאת ירקות מחו"ל לא"י (חשש שיביא עפר טמא) נדרים נג. אחרי ציון ו הבאת ירקות מחו"ל לארץ
->הברכה על ירק שדרך לאוכלו חי ואכלו מבושל או להיפךברכות לח: ציון ב הברכה על ירקות חיים ומבושלים
->->אם הבישול מפסידו או משביחוברכות לח: ציון ב הברכה על ירקות חיים ומבושלים
->->אם הבישול אינו משביחו ואינו מפסידו ברכות לח: ציון ב הברכה על ירקות חיים ומבושלים
->הברכה על מים שהתבשל בהם ירק מעט כדי למתק את האוכל או לשתות את המיםברכות לט. אחרי ציון ה הברכה על שיבתא וכיוצא בה ועל מימה
->הנודר מירק
->->האם אסור בירקות גינה או בירקות שדה
->->->בשביעית, במקום שמביאים ירקות מחו"ל לא"י בשביעית ובמקום אחר נדרים נג. ציון ו הנודר מן הירק מותר בירקות שדה
->->->בשנים חוץ משביעית נדרים נג. ציון ו הנודר מן הירק מותר בירקות שדה
->->האם אסור בדבר שנאכל רק במבושל נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->->'ירק המתבשל בקדירה עלי'
->->->האם נאסר בדלעת מצרית או יוונית נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->->->האם נאסר בירק הנאכל חי או כבוש נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->->'ירקי קדירה עלי'
->->->האם נאסר בדלעת מצרית או יוונית נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->->->האם נאסר בירק הנכבש, חי או מבושל נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->->'קונם ירק עלי'
->->->האם נאסר בדלעת מצרית או יוונית נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->->->האם נאסר בירק הנאכל כשהוא כבוש נדרים נד. ציון א הנודר מן הירק - אלו ירקות כלולים באיסור
->שגדל כולו בשישית ונלקט בשביעית
->->האם אסור משום ספיחין שביעית פ"ה מ"ד ציון א עקירת ירקות בשביעית
->->->לוף או שאר ירק שביעית פ"ה מ"ד ציון א עקירת ירקות בשביעית
->->האם יש בו קדושת שביעית שביעית פ"ה מ"ד ציון א עקירת ירקות בשביעית
->->האם מותר לעוקרו כדרכו שביעית פ"ה מ"ד ציון א עקירת ירקות בשביעית
->שנזרע בשישית ונלקט בשביעית ומנע ממנו מים שלושים יום לפני שביעית - האם נחשב של שביעית שביעית פ"ב מ"ט ציון ב פרק ד ירקות שמנע מהם מים לפני שמיטה
ירקון
->על כמה ירקון בתבואה מתריעים ומתענים תענית כב: ציון א מתריעין על שדפון
ישוב הארץ
->בארץ ישראל (ראה: ארץ ישראל)
->האם בחו"ל מתחשבים בישוב הארץ ב"מ קח: ציון ת מטרת הקנין כגורם בדין מצרנות
ישמעאל, בניו
->האם הם חייבים במילה סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
->האם הם נחשבים נימולים כבישראל סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
->אם לא מלו - האם נהרגים סנהדרין נט: ציון א מצות מילה בבני ישמעאל ובבני קטורה
ישן
->המזיק בשנתו למי שבא לישון לידו אחרי שישן כבר ב"ק כו. ציון ב אדם המזיק באונס
יתדות הדרכים
->היתר ללכת בשדה של אחר כשהדרכים מלאות יתדות - בורות טיט או מים
->->כשהם לחים או כשהתייבשו ב"ק פא: אחרי ציון ג מהלכים לצידי הדרכים
->->בזמן שיש בה תבואה ב"ק פא: אחרי ציון ג מהלכים לצידי הדרכים
יתומים (ראה גם: אפוטרופוס; טענינן)
->אונאה בקרקע של יתומים שמכר אפוטרופוס או בית דין כתובות צט: ציון ז טעות הדיינים בשומה
->->אם הקונה נתאנה או היתומים נתאנו כתובות צט: ציון ז טעות הדיינים בשומה
->אין עושים פשרה בממונם ב"מ מב: ציון ב מקח טעות בקנין על ידי ספסר, תשלום דמי בשר בזול
->אם מת הלווה ואח"כ מת המלווה ויתומי המלוה תובעים את יתומי הלווה
->->אם היתה 'נאמנות' בשטר לפטור משבועה שבועות מח. ציון ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->אם יתומי המלוה היו מוחזקים, בקרקע או במטלטלין שבועות מח. ציון ו פרק א, ג הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->אם יתומי המלוה מתו לפני שנשבעו - האם יורשיהם גובים מהיתומים בשבועה "שלא פקדנו אבא ולא סבא" שבועות מח. ציון ו פרק ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->->אם מת אחד מהיורשים לפני שנשבע - האם נשבעים ונוטלים את חלקו בירושה שבועות מח. ציון ו פרק ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->אם תפסו - האם מוציאים מידם שבועות מח. ציון ו פרק א, ג הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->->אם תפסו קרקע או דבר העשוי להשאיל ולהשכיר שבועות מח. ציון ו פרק א, ג הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->האם בין דין יכול לפסוק שלא גובים אחרי שבית דין אחר פסק שגובים או להיפך שבועות מח. ציון ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->->אם ב"ד אחד פסק שאינם גובים ובית דין אחר גבה - האם מה שעשה עשוי שבועות מח. ציון ו פרקים א-ב הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->האם הם נשבעים שבועת היורשים וגובים או שיחלוקו שבועות מח. ציון ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->האם קורעים את השטר או שמניחים אותו עד שיגדלו היתומיםשבועות מח. ציון ו פרקים א-ב הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->לכתחילה ובדיעבד שבועות מח. ציון ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->אם מת הלווה ואח"כ מת המלווה ויתומי המלוה תובעים מהלקוחות
->->אם הוריש הלווה נכסים ליורשיו או לא שבועות מח: ציון ב פרק ב הגבייה מהערב כשמת המלוה אחרי הלווה
->->->אם הוריש רק מטלטלין שבועות מח: ציון ב פרק ב הגבייה מהערב כשמת המלוה אחרי הלווה
->אם מת הלווה ואח"כ מת המלווה ויתומי המלוה תובעים מהערב (ראה: ערב)
->אם עד אחד מעיד שהשטר פרוע ומת המלווה - האם יורשיו גובים בשבועה
->->אם המלווה עמד בדין או לא עמד בדין שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->בגבייה מהיתומים של הלווה שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->->אם מת המלוה לפני הלווה או אחריו שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->בגבייה מהלווה שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->בתוך זמנו או לאחר זמנו שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->בגבייה מלקוחות - האם יתומי המלוה גובים בשבועת היורשים או שאינם גובים שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->אם אין ללקוחות אחריות שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->אם הלווה עדיין חי שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->אם המלווה עמד בדין עם הלקוחות לפני מותו או לא עמד בדין שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->בגבייה שלא בפני הלווה - האם יורשי המלוה נשבעים ונוטלים שבועות מח. ציון ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->בגבייה מהלווה או מהיתומים שבועות מח. ציון ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->גביית יתומי המלווה מיתומי הלווה
->->האם טוענים עבור יתומי הלווה שאביהם פרע כתובות פח. ציון א פרק א גביית יתומים מן היתומים
->->->במילווה בעל פה כתובות פח. ציון א פרק א גביית יתומים מן היתומים
->->האם יתומי המלווה צריכים להישבע כתובות פח. ציון א פרק א גביית יתומים מן היתומים
->->->אם יתומי הלווה טוענים שאביהם אמר להם שפרע כתובות פח. ציון א פרק א גביית יתומים מן היתומים
->->->נוסח השבועה כתובות פח. ציון א פרק א גביית יתומים מן היתומים
->גביית כתובה מיתומים קטנים כתובות צח. ציון ב אלמנה שמכרה מנכסי בעלה לעצמה
->->אם האלמנה כבר נישאה לפני גביית הכתובה כתובות צח. ציון ב אלמנה שמכרה מנכסי בעלה לעצמה
->גביית מיטלטלין מיתומי הלווה לפרעון חצי המילווה שבעיסקא
->->אם היתומים קטנים או גדולים ב"מ קד: ציון ח המקבל עיסקא ומת
->->אם יש עדים (או בני ביתו של המת או פנקסו) שמזהים את הסחורה של העיסקא או אין ב"מ קד: ציון ח המקבל עיסקא ומת
->->גביית מיטלטלין שנקנו בדמי סחורת העיסקא ב"מ קד: ציון ח המקבל עיסקא ומת
->->->אם מראש קיבל המתעסק כסף ב"מ קד: ציון ח המקבל עיסקא ומת
->->->אם מראש קיבל המתעסק סחורה ב"מ קד: ציון ח המקבל עיסקא ומת
->->האם נותן העיסקא צריך להישבע ב"מ קד: ציון ח המקבל עיסקא ומת
->גביית קרקע שהיתה ממושכנת ללווה (שמישכן לו לווה שלו) מיתומיו
->->אחרי תקנת הגאונים שמלוה גובה מיטלטלין מיתומים ב"מ סז: ציון ג פסקה א דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->->אם נודע שהלווה אינו מתכוון לפדות את הקרקע ב"מ סז: ציון ג פסקה א דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->->במקום שנהגו שהלווה יכול לסלק את המלוה מהמשכנתא בכסף או במקום שנהגו שאינו יכול ב"מ סז: ציון ג פסקה א דיני בעל חוב, בכור ושביעית במשכון
->דין בר מצרא ביתומים שקנו קרקע (ראה: בר מצרא, ביתומים שקנו)
->האם מותר למלווה לתפוס ממטלטליהם אם אביהם חוייב בדין ב"ק יד: ציון א החידוש בדין שום כסף
->האם ניזק גובה מהם עידית או זיבורית ב"ק ו: ציון ג תשלומי הנזק מן היפה שבנכסיו; ב"ק ח. ציון ו הגביה מלקוח שקנה את כל השדות
->הלוואת כסף שלהם בריבית
->->באופן שקרוב לשכר ורחוק מהפסד (שהיתומים אינם משתתפים בהפסד כלל או משתתפים רק באחוז קטן) ב"מ ע. ציון ג הלואה בריבית של מעות היתומים
->->בדרך מקח ב"מ ע. ציון ג הלואה בריבית של מעות היתומים
->->בריבית דאורייתא או דרבנן ב"מ סט: ציון כ פסקה ג הוספת דמי הפחת על דמי השכירות
->->האם האפוטרופוס או הלווה עוברים בלאו ב"מ ע. ציון ג הלואה בריבית של מעות היתומים
->->->האם הם נפסלים לעדות ב"מ ע. ציון ג הלואה בריבית של מעות היתומים
->->שלא בב"ד או בב"ד שאינו חשוב ב"מ ע. ציון ג הלואה בריבית של מעות היתומים
->הלווה מעות של יתומים בריבית - האם הוא פסול לעדות סנהדרין כו: ציון י קוברי המת ביו"ט לענין עדות
->המשיא יתומה - חיובו לתת לה חמישים זוז כתובות סז. ציון ב המשיא את היתומה לא יפחות מחמישים זוז
->->אם אין בקופת הצדקה חמישים זוז כתובות סז. ציון ב המשיא את היתומה לא יפחות מחמישים זוז
->->אם משיאים כמה יתומות ואין בקופת הצדקה די לכולן כתובות סז. ציון ב המשיא את היתומה לא יפחות מחמישים זוז
->->בזמן הזה כתובות סז. ציון ב המשיא את היתומה לא יפחות מחמישים זוז
->הפוגם את שטרו (גבה חלק ממנו) ומת - האם יורשיו נשבעים שבועת היורשים וגובים את שאר החוב מהלווה
->->אם הוא חשוד שבועות מח. ציון ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->אם המלוה עמד בדין או לא שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->אם מת הלווה - האם יורשי המלוה גובים מיורשי הלווה שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->->אם מת הלווה בחיי המלוה או אחרי מות המלוה שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->בתוך זמנו או לאחר זמנו שבועות מח. ציון ו פרקים ד-ה הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->->לכתחילה ובדיעבד שבועות מח. ציון ו הגדרים בזכות המלוה להוריש ממון שטעון שבועה
->הקנאת מטלטלין ליתומים אגב קרקע שמוקנית לאפוטרופוס קידושין כז. ציון ז שדה לאחד ומטלטלין לאחר
->חוב אביהם - האם מצוה עליהם לפורעו כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->אחרי תקנת הגאונים שגובים ממטלטלין כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->לפרוע מנכסיהם או מנכסים שירשו מאביהם כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->מהתורה או מדרבנן כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->ממטלטלין או מקרקעות כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->חוב אביהם - כפייתם לפרוע כתובות פו. ציון ז פריעת בעל חוב מצוה והכפייה עליה; כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->אחרי תקנת הגאונים כתובות פו. ציון ז פריעת בעל חוב מצוה והכפייה עליה
->->אם הניח להם אביהם קרקעות או מטלטלין או לא הניח כלום כתובות פו. ציון ז פריעת בעל חוב מצוה והכפייה עליה
->->בגדולים או בקטנים כתובות פו. ציון ז פריעת בעל חוב מצוה והכפייה עליה
->->חיוב או מצוה כתובות פו. ציון ז פריעת בעל חוב מצוה והכפייה עליה
->חיוב שבועה בגבייה מהם, אם הלווה פטר את המלווה מראש משבועה גיטין נ. ציון ג פרק ג שטר חוב היוצא על היתומים וכתוב בו שבח
->חיוב שבועה בגביית חוב מהם
->->אם הם דורשים שיישבע כתובות סט. ציון ה פרק ג הבת כבעל חוב של האחים על חלקה בנכסים
->->אם ייחד אביהם קרקע בחובו כתובות נה. ציון ב תנאי כתובה ככתובה לענין שבועה
->->בגדולים או בקטנים כתובות צג: ציון ד חיובי השבועה בנשים שבאו לגבות כתובתן
->חיובם במצוות מדין חינוך
->->לענין שבר מצרא יוכל לסלקם אם קנו שדה ב"מ קח: ציון ל פסקה ג דין מצרנות באשה וביתומים
->->לענין שהאפוטרופוס יעשה מצוות עבורם מממונם ב"מ קח: ציון ל פסקה ג דין מצרנות באשה וביתומים
->חיובם להישבע לפני שגובים חוב שירשו מאביהם שבועות מח. לפני ציון ו הדין ביורשים שבאים לגבות מהלווה לענין שבועה
->->אם אביהם היה צריך להישבע וליטול - האם היתומים נשבעים על כך שבועות מה. ציון ל פרק ד שבועת היורשים
->->->אם הם באים לגבות מהלווה עצמו או מיורשי הלווה שבועות מה. ציון ל פרק ד שבועת היורשים
->->אם הלווה דורש שיישבעו שהשטר לא נפרע שבועות מח. לפני ציון ו הדין ביורשים שבאים לגבות מהלווה לענין שבועה
->->אם יש עדים שהאב אמר בשעת מותו שהשטר אינו פרוע - האם הבן צריך להישבע שבועות מה. ציון ל פרק ג שבועת היורשים
->->->אם הנתבע דורש שיישבע שבועות מה. ציון ל פרק ג שבועת היורשים
->->ביתום שהיה קטן כשמת האב - האם צריך להישבע שהאב לא ציוה אותו ע"י אחר שבועות מה. ציון ל פרק ב שבועת היורשים
->->ביתום שנולד אחרי מיתת האב שבועות מה. ציון ל פרק ב שבועת היורשים
->->נוסח השבועה שבועות מה. ציון ל פרק א שבועת היורשים
->חלוקת נכסיהם ע"י אפוטרופוס קידושין מב. ציון ד חלוקת נכסי יתומים על ידי אפוטרופוס
->טוענים להם (ראה: טענינן ליתומים)
->יתום ויתומה שצריכים צדקה - מי קודם
->->אם הם בעיר או מחוץ לעיר כתובות סז. ציון ו דין קדימה בפרנסת יתום ויתומה
->->בסיוע לנישואין כתובות סז. ציון ו דין קדימה בפרנסת יתום ויתומה
->->בפרנסת מזון או בפרנסת כסות כתובות סז. ציון ו דין קדימה בפרנסת יתום ויתומה
->לווה שמת והמלווה טרף קרקע בשווי חצי חובו וקנו אותה היתומים ממנו - זכות המלווה לטָרפה שנית כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->אחרי תקנת הגאונים שגובים בכפייה מטלטלין מהיורשים כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->אם אמרו שהם נותנים את הכסף לסלקו ולקבל בחזרה את הקרקע כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->אם לא הניח להם אביהם כלום חוץ מאותה קרקע כתובות צא: ציון ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->זכות בעל חוב מאוחר לטורפה מהיתומים כתובות צא: ציון ג פרק ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->->->במטלטלין (מעיקר הדין או אחרי תקנת הגאונים שמטלטלין משתעבדים) כתובות צא: ציון ג פרק ג המעשה בקטינא דאביי - המצוה של היתומים לפרוע חוב אביהם
->מכירת מטלטלין שלהם - האם ממתינים ליום השוק או מוכרים מיד, אם יש שוק בעיר או קרוב לעיר או רחוק מהעיר כתובות ק: ציון ח מכירת מטלטלין של יתומים
->מכירת מטלטלין, שטר או עבד לצורך מזונות יתומים כתובות ק: ציון ה דברים שבית הדין מוכר ללא הכרזה
->->אם יש ליתומים נכסים אחרים כתובות ק: ציון ה דברים שבית הדין מוכר ללא הכרזה
->מפקיד התובע מהם חפץ שהפקיד אצל אביהם והם טוענים שהוא של אביהם (ראה: פיקדון)
->סוג הקרקע שגובים מהם
->->אם כתוב בשטר החוב שיגבה מעידית או מבינוניתגיטין נ. ציון ג שטר חוב היוצא על היתומים וכתוב בו שבח
->->->אם מפורש בשטר שכוונתו גם ליתומים או לא מפורש גיטין נ. ציון ג שטר חוב היוצא על היתומים וכתוב בו שבח
->->בתשלומי נזק גיטין נ. ציון ג פרק ב שטר חוב היוצא על היתומים וכתוב בו שבח
->->יתומים קטנים או גדולים גיטין נ. ציון ג שטר חוב היוצא על היתומים וכתוב בו שבח; גיטין נ: ציון ב פרק א גבייה יתומים גדולים
->קנין כסף במקח וממכר עם יתומים קידושין כט. ציון א קנין כסף וקנין משיכה בהקדש
->שור או עבד שעשאם אפותיקי - האם המלוה גובה אותם מיתומים, במלוה בשטר או במלוה בעל פה ב"ק יא: ציון ז שור ועבד שעשאום אפותיקי
->תפיסת מטלטלין בחיי המזיק מועילה כלפי היתומים ב"ק יד: ציון ב ניזק שתפס מטלטלין בחיי המזיק
->תקנת הגאונים לגבות ממטלטלין של יתומים - לעניין לקוח שחוזר על יתומי הלווה שבועות מח: ציון ב פרק ב הגבייה מהערב כשמת המלוה אחרי הלווה
יתר בגדים
->כהן ששימש כשהוא יתר בגדים - האם חייב מיתה סנהדרין פג. ציון ל מחוסר כיפורים ששימש

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US