Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה


מפתח נושאים לבירור הלכה
אות ז

הוראות שימוש: הערכים מסודרים בסדר אלף-בית, ומחולקים לערכי משנה.

הערכים הראשיים צבועים בצבע אדום, וערכי המשנה צבועים בצבע כחול.
אחרי כל ערך בא מראה המקום: המסכת, הדף, הציון (בצבע סגול), וכותרת העבודה בבירור הלכה (בצבע שחור) .

הערכים מכמה מסכתות מסודרים עם תת-ערכים ותת-תת-ערכים.
לפני תת-ערך בא הסימון ->, ולפני תת-תת-ערך בא הסימון ->->, ולפני תת-תת-תת-ערך בא הסימון ->->->.

לחיפוש נושא יש לגלול למטה ולמעלה במסמך בעזרת מקשי Page up, Page down, או בעזרת תיבת הגלילה, עד הערך הראשי המבוקש.
בין הערכים הראשיים, יש לחפש את ערך המשנה המבוקש.זב
->איסור לאו וחיוב מלקות על כניסתו למחנה לויה או למחנה שכינה פסחים סח. ציון א דרשת הפסוקים לענין שלוח זב ובעל קרי
->אכילת מאכלים שידוע שמביאים לזיבה - האם אסורה או מותרת או עצה טובה להימנע
->->אחרי ראייה ראשונה יומא יח. ציון ו מאכלים הגורמים לזיבה
->->בימי בדיקתו יומא יח. ציון ו מאכלים הגורמים לזיבה
->->בשבעה נקיים יומא יח. ציון ו מאכלים הגורמים לזיבה
->האם הוא מטמא פך קטן של חרס
->->אם מעיינותיו (כגון רוקו) נכנסו לתוכו שבת פד: לפני ציון א טומאת הזב בפכים קטנים
->->אם שערה שלו נכנסה לתוכו שבת פד: לפני ציון א טומאת הזב בפכים קטנים
->->בהיסט שבת פד: לפני ציון א טומאת הזב בפכים קטנים
->->בנגיעה שבת פד: לפני ציון א טומאת הזב בפכים קטנים
->האם הוא מטמא פך קטן של עץ שבת פד: לפני ציון א טומאת הזב בפכים קטנים
->האם מחוסר כיפורים דזב נחשב כזב סנהדרין פג. ציון ל מחוסר כיפורים ששימש
->האם שוחטים קרבן פסח על זב ביום השביעי של ספירתו אם אינו בחבורה עם אחרים פסחים צ. ציון ג שחיטה על זב ושומרת יום כנגד יום
->היסטו, בזב וטהור שעלו באילן חלש או בענף חלש ב"מ קה: ציון א זב וטהור שעלו באילן לענין טומאה
->טבילתו במים חיים (ראה: מים חיים)
->יכול לתלות את ראייתו במאכל
->->אכילה מרובה או מועטת יומא יח. ציון ו מאכלים הגורמים לזיבה
->->מאכלים שידוע שמביאים לזיבה (חלב חם, גבינה, ביצים, יין, מי גריסין של פול, חלוגלוגות, ומורייס) ומאכלים אחרים יומא יח. ציון ו מאכלים הגורמים לזיבה
->->ראייה ראשונה, שנייה, שלישית או אח"כ יומא יח. ציון ו מאכלים הגורמים לזיבה
->יציאתו בשבת בטלאים וכיסים הסמוכים למקום הטינוף שבת סד: לפני ציון ג יציאת האשה במוך שהתקינה לנידתה
->כשספק אם הוסט הטהור ע"י הזב, מדאורייתא או מדרבנן ב"מ קה: ציון א זב וטהור שעלו באילן לענין טומאה
->שהכניס ידו או רגלו לאוויר כלי חרס שבת פד: לפני ציון א טומאת הזב בפכים קטנים
->שהסיט כלי חרס שמוקף צמיד פתיל שבת פד: לפני ציון א טומאת הזב בפכים קטנים
->שהשתתף בקרבן פסח שבא בטומאה פסחים סז: בלי ציון חיובם של זבין ומצורעין שהשתתפו בפסח שבא בטומאה
->שישב על מיטה - האם מה שמונח תחת אחת מרגלי המיטה טמא שבת צב: ציון ד שנים שעשאוה במלאכת שבת ובדברים אחרים; שבת צג. ציון ג טומאה ע"י מדרס הזב שיושב או רוכב
->שראה זוב בין השמשות
->->בין השמשות אחד שבת לד: ציון ב דיני הטומאה בזב שראה בין השמשות
->->בין השמשות של שני ימים בהפסק יום אחד שבת לד: ציון ב דיני הטומאה בזב שראה בין השמשות
->->בין השמשות של שני ימים רצופים שבת לד: ציון ב דיני הטומאה בזב שראה בין השמשות
->->כולו או חלקו שבת לד: ציון ב דיני הטומאה בזב שראה בין השמשות
->שרכב על בהמה - האם מה שמונח תחת אחת מרגלי הבהמה טמא שבת צג. ציון ג טומאה ע"י מדרס הזב שיושב או רוכב
->->בבהמה הולכת או עומדת שבת צג. ציון ג טומאה ע"י מדרס הזב שיושב או רוכב
->->ברה"ר וברה"י שבת צג. ציון ג טומאה ע"י מדרס הזב שיושב או רוכב
->ששחטו עליו קרבן פסח ביום השביעי של ימי ספירתו, ואח"כ ראה שוב - האם חייב בפסח שני פסחים צ. ציון ג שחיטה על זב ושומרת יום כנגד יום
->ששכב על כמה ספסלים - האם כולם טמאים שבת צג. ציון ג טומאה ע"י מדרס הזב שיושב או רוכב
->->אם שוכב לאורכם או לרוחבם שבת צג. ציון ג טומאה ע"י מדרס הזב שיושב או רוכב
->->ברה"ר וברה"י שבת צג. ציון ג טומאה ע"י מדרס הזב שיושב או רוכב
->ששכב על משכב של אחר - האם נעשה אב טומאה לטמא אדם
->->אם המשכב גזול ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה; ב"ק סו: ציון ב טומאת זב במשכב שאינו שלו
->->->אחרי יאוש בעלים או בסתם ב"ק סו. ציון ג היאוש כקנין גניבה
->->אם רק נגע במשכב ב"ק סו: ציון ב טומאת זב במשכב שאינו שלו
->->מהתורה או מדרבנן ב"ק סו: ציון ב טומאת זב במשכב שאינו שלו
זבה
->האם היא צריכה לטבול במים חיים שבת סה: ציון א טבילה בנהרות בימי החורף
זבולון
->כתיבתו על אבני האפוד - "זבולון" או "זבולן" סוטה לו. ציון א כתיבת שמות השבטים באבני האפוד
'זבח'
->האם כולל במשמעותו גם עוף חגיגה ז. ציון ט הבאת עולת עוף לקרבן ראייה
זבל
->ההיתר להוציא זבל לרה"ר ב"ק ל. ציון ל הוציא זבלים לרשות הרבים והזיקו
->->בעונתו או שלא בעונתו ב"ק ל. ציון ל הוציא זבלים לרשות הרבים והזיקו
->->לשלושים יום או לזמן קצר ב"ק ל. ציון ל הוציא זבלים לרשות הרבים והזיקו
->ההיתר לקחת זבל שהונח ברה"ר ב"ק ל: ציון א כל הקודם זכה בזבלים
->->אם הוציאו ברשות ב"ק ל: ציון א כל הקודם זכה בזבלים
->->גוף הזבל או שבחו ב"ק ל: ציון א כל הקודם זכה בזבלים
->->לפני שהשביח ב"ק ל: ציון א כל הקודם זכה בזבלים
->המוציא זבל לרה"ר ברשות והוזק בו אחר ב"ק ל. ציון ל הוציא זבלים לרשות הרבים והזיקו; ב"ק נ. ציון ד החופר בור לצורך בנין ביתו
זבל"א
->אחרי שכל בעל דין ברר דיין אחד, מי בורר את השלישי סנהדרין כג. ציון א מי בוחר את הדיין השלישי
זה וזה גורם
->אם שני הגורמים עושים אותה פעולה או פעולות שונות ע"ז מח: ציון ו נטיעת ערלה; ע"ז מט. ציון א זריעה בשדה מתחת לאשרה
->באיסור עבודה זרה ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
->->גורם איסור הנחוץ למעשה לא נחוץ ע"ז מט: ציון א איסור ההנאה משימוש בעצי אשרה
->בדבר שיש לו מתירים ע"ז מח: ציון ו נטיעת ערלה
->בהיתר שיכול לשוב ולהיות איסור סוטה מג: ציון ב חיוב ערלה בהרכבה ובהברכה
->בחמץ בפסח ע"ז מח: ציון ו נטיעת ערלה
->בנדרים ע"ז מח: ציון ו נטיעת ערלה
->גידולים של דבר האסור בקונם נדרים מז. ציון ג הנאה מחליפי איסורי הנאה ומחליפי קונמות
->האם אסור לכתחילה משום שאין מבטלים איסור לכתחילה ע"ז מח: ציון ו נטיעת ערלה
->מותר פסחים כז. ציון ב כלים שנצרפו בעצי איסור; פסחים כז. ציון ד פת שנאפתה על ידי גחלי איסור
'זה כבודי'
->המדיר אחר אם לא יקח ממנו משהו והמודר אמר "התכוונת לכבודי, זה כבודי"
->->אם התנאי היה שיקח דבר לבנו, הסמוך על שולחנו או לא נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי'
->->אם המדיר משיב "לא התכוונתי בשביל כבודך אלא בשביל כבודי" נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי' - כהיתר לנדרים במקום קיום התנאי
->->אם המדיר משיב "נכון, התכוונתי רק לכבודך" נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי'
->->אם המדיר שותק נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי' - כהיתר לנדרים במקום קיום התנאי
->->אם המודר אמר כך שלא בידיעת המדיר נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי'
->->אמירת "זה כבודי" בעקבות דבר שקרה שהוא בגדר נולד נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי'
->->בעל שנשבע בשעת נישואין שלא יצא ממקומו והתרושש והאשה רוצה שיצא ואומרת "זה כבודי" נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי' - כהיתר לנדרים במקום קיום התנאי
->->כקיום התנאי או כפתח נדרים כד. ציון א האומר 'זה כבודי' - כהיתר לנדרים במקום קיום התנאי
זה נהנה וזה לא חסר (ראה גם: דר בחצר חברו)
->אם הלה הביע התנגדות ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->אם הנהנה גילה דעתו שמוכן לשלם ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו
->אם הנהנה חיסר פחות מערך ההנאה ב"ק כ: ציון ה הדר בחצר חבירו שלא מדעתו; ב"ק קטז. ציון ג גובה התשלום למציל כשמבטלו ממלאכתו
->אם יש קצת חסרון, כגון שחרוריתא דאשייתא ב"מ ל: ציון י פסקה ד נטילת שכר על השבת אבידה
זהב
->האם הוא יכול לקנות בתורת דמים (תמורה) ב"מ מה: ציון א אין מטבע נעשה חליפין
->האם הוא נחשב מטבע או פרי
->->בזמן התלמוד או בזמן הזה ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->במקום שרגילים לקנות מטלטלין בזהב ובמקום שאין רגילים ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->לענין הלוואה בריבית ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->לענין חילול מעשר שני ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->לענין קנייתו בחליפין ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->מצד עצמו או ביחס לכסף או לנחושת ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->האם הוא נחשב מטבע שאינו קונה בחליפין ב"מ מה: ציון א אין מטבע נעשה חליפין
->->בזמן התלמוד או בזמן הזה ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->ביחס לכסף ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר; ב"מ מד: ציון ב החלפת מעות כסף של מעשר שני בזהב
->->ביחס לפירות או לנחושת ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->->במקום שרגילים לקנות מטלטלין בזהב ובמקום שאין רגילים ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר
->הלווה דינר זהב על מנת להחזיר דינר זהב - האם נחשב ריבית ב"מ מד. ציון ה הגדרת הזהב כמטבע או כפרי למקח וממכר; ב"מ מד. ציון ו הגדרת הנחושת כמטבע או כפרי למקח וממכר; ב"מ מה. ציון א הלווה דינר זהב בדינר זהב וכיוצא בו לענין ריבית
->->במקום שנושאים בנותנים רק בזהב או גם בכסף ב"מ מה. ציון א הלווה דינר זהב בדינר זהב וכיוצא בו לענין ריבית
->חילול כסף מעשר שני או מטבעות נחושת של מ"ש על דינרי זהב ב"מ מד: ציון ב החלפת מעות כסף של מעשר שני בזהב
->->במעשר שני של דמאי ב"מ מד: ציון ב החלפת מעות כסף של מעשר שני בזהב
זהורית (ראה: פרה אדומה; שעיר המשתלח)
זוג (פעמון)
->שניטל ממנו הענבל
->->אחרי שנטמא - האם נטהרו הזוג והענבל שבת נח: ציון ב טומאת הזוג והענבל
->->האם הם מקבלים טומאה שבת נח: ציון ב טומאת הזוג והענבל
זוגות (אכילה ושתיה במנין זוגי)
->האם חוששים לזה בזה"ז פסחים קט. אחרי ציון ג דין "זוגות"
זוטו של ים (ראה: מציאה, האבודה מכל אדם)
זומר (בשבת)
->האם הוא חייב משום קוצר שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->->אם אינו צריך לעצים שבת עג: ציון ד הזומר וצריך לעצים חייב שתים; שבת קג. ציון ד המנכש, המקרסם, המזרד והתולש ושיעור החיוב
->האם יש להתרות בו משום זורע או משום נוטע שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->חיוב משום זורע או משום נוטע או משום שניהם שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->האם היא אב מלאכה או תולדה של נוטע או של זורע שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->הזומר וצריך לעצים שבת עג: ציון ד הזומר וצריך לעצים חייב שתים
->הזומר וזורע ביחד - האם הוא חייב אחת או שתיים שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
זונה (ראה גם: זנות)
->איסורה לבעלה (ראה: אשת איש)
->איסורה לכהן - איסור על האשה או על הכהן נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->->באשת כהן האומרת שנאנסה והוא אינו מאמין לה נדרים צ: ציון א אשת איש שאומרת שנטמאה
->הגדרתה סנהדרין כא. ציון ג דין פילגש
->החובה להתרחק מפתחה - ארבע אמות או יותר ע"ז יז. ציון א החובה להתרחק מפתח של זונה ועבודה זרה
זורה (בשבת)
->ביחס לבורר ומרקד
->->האם נחשבים אב מלאכה אחד לענין ההתראה והחיוב שבת עג: ציון י הזורה, הבורר והמרקד
->->הבדל ביניהם בסוגי האוכל והפסולת שהוא מפריש או באמצעי ההפרדה (ברוח, ביד או בכלי) שבת עג: ציון י הזורה, הבורר והמרקד
->בניפוח בפה ביצה יב: ציון ו מלילת מלילות ונפוח בשבת; ביצה יב: ציון ז דין ניפוח מלילות וקטניות ביום טוב
זורע (בשבת)
->אם לא כיסה את הזרעים שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->->בארץ ישראל שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->בהשקייה שבת פא: ציון ג צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב - הגדרתם כקרקע
->בניכוש (ראה: מנכש)
->בשריית חיטים, שעורים או פשתן במים שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->בשריית כרשינים במים שבת קמ. ציון ז גדרי האיסור להפריד את הפסולת ע"י המים
->האם מועיל להתרות בו משום נוטע שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->האם מותר לשים במים זרעים שעומדים לאכילה סוכה מב. ציון ו נתינת הלולב במים בשבת ובחג
->האם מותר לשים ענפים במים שלא היו בהם קודם סוכה מב. ציון ו נתינת הלולב במים בשבת ובחג
->->האם מותר להוסיף מים סוכה מב. ציון ו נתינת הלולב במים בשבת ובחג
->הזורע וזומר או זורע ומרכיב או זורע ומבריך - האם חייב אחת או שתיים שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->חיובו - ע"י קליטה והשרשה שלאחר זמן או ע"י הנחת הזרעים באדמה שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->שיעור החיוב שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
->->בשורה זרעים במים שבת עג: ציון ב מלאכת זורע
זורק (בשבת)
->אם הזורק או אדם אחר עקרו ממקומם ותפסו את החפץ שבת ה. ציון ג הזורק חפץ ונח בידיו של אדם
->אם נח על ענף שאין בו ארבעה של אילן שעומד ברה"ר ויש בעיקרו ארבעה שבת ז: ציון ו נעץ קנה וזרק ונח על גביו
->אם קלט כלב את החפץ בפיו או נשרף בכבשן לפני שנח
->->אם התכוון לזרוק לפי הכלב או לכבשן שבת קב. ציון ה החיוב במכוון לזרוק לפי הכלב ולכבשן
->->אם התכוון לזרוק על גבי קנה שבת קב. ציון ה החיוב במכוון לזרוק לפי הכלב ולכבשן
->->בזורק מרשות לרשות או ארבע אמות ברה"ר שבת קב. ציון ה החיוב במכוון לזרוק לפי הכלב ולכבשן
->הזורק אוכל פחות מגרוגרת לבית טמא והצטרף עם אוכל אחר לשיעור קבלת טומאה שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->->אם האוכל שהיה בבית הוא תרומה או חולין שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->->אם הכניס אוכל בידו שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->->אם זרק כזית או פחות או יותר, של תרומה או של חולין שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->הזורק ארבע אמות ברה"ר אחת עם רה"ר אחרת שבת צז: ציון ה ארבע אמות שמצורפות בכמה רשויות
->->אם רה"י או כרמלית מפסיקה בין הרשויות
->->->האם היא מצטרפת להשלים ארבע אמות שבת צז: ציון ה ארבע אמות שמצורפות בכמה רשויות
->->->האם שתי רה"ר מצטרפות שבת פ. ציון ו צירוף הוצאות לשיעור המחייב ברשויות נפרדות; שבת צז: ציון ה ארבע אמות שמצורפות בכמה רשויות
->הזורק ארבע אמות ברה"ר ופגע במקום שהתכוון אלא שטעה במרחק ב"ק כו: ציון י נתכוין לזרוק שתים
->הזורק חוץ לארבע אמות ונח באוויר תוך שלשה טפחים והתגלגל חזרה לתוך ארבע אמות שבת ק. ציון ט הגזר המחייב בהנחה תוך שלושה
->הזורק חוץ לארבע אמות ונח שם על משהו והתגלגל חזרה לתוך ארבע אמות שבת ק. ציון ח הזורק לתוך ארבע והתגלגל החוצה
->הזורק חפץ ארבע אמות ברה"ר ונדבק בכותל שבת ק. ציון ג החיוב בזורק דבר שנדבק בכותל
->->אם יש ארבע אמות מצומצמות עד הכותל והחפץ ממעטם שבת ק. ציון ג החיוב בזורק דבר שנדבק בכותל
->הזורק חפץ ונדבק בצידה של לבינה המונחת ברה"ר שבת ז. ציון ה הזורק על דברים המונחים ברה"ר
->הזורק חפץ מרשות לרשות ועודנו קשור בחבל שבידו שבת צב. ציון א המוציא פירות בידו לרה"ר; שבת קב. ציון ב הזורק חפץ קשור בחבל ואוגדו בידו
->->אם יכול למשוך את החפץ אליו או לאו שבת קב. ציון ב הזורק חפץ קשור בחבל ואוגדו בידו
->->האם אסור מדרבנן שבת קב. ציון ב הזורק חפץ קשור בחבל ואוגדו בידו
->הזורק כזית תרומה לבית טהור שבת צא. ציון ה הזורק אוכל בפחות מגרוגרת וחשוב לענין טומאה
->הזורק כלי שנשאר בחלקו גבוה מעשרה טפחים שבת ק. ציון ג החיוב בזורק דבר שנדבק בכותל
->הזורק לתוך ארבע אמות ונתגלגל חוץ לארבע אמות ולא התכוון לזרוק מחוץ לארבע שבת ק. ציון ח הזורק לתוך ארבע והתגלגל החוצה
->הזורק מרה"י ועבר ארבע אמות ברה"ר - האם הוא חייב גם על העברה שבת צז: ציון ג המתכוון לזרוק שמונה וזרק ארבע ולהיפך
->הזורק מרה"י לרה"ר כלי בגודל רה"י שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->->אם הוא גבוה פחות מעשרה טפחים שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->->אם חלק מהכלי גבוה מעשרה טפחים שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->->כוורת שאינה בגודל רה"י
->->->אבל יש לה קרומיות של קנה המשלימות לשיעור שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->->->אם פניה כלפי מטה ועם עובי המחיצות יש שיעור רה"י שבת ח. ציון ב הזורק כוורת
->הזורק מרה"ר לרשות היחיד - קלוטה כמי שהונחה ב"מ יב. ציון ג קנין חצר באויר שאין סופו לנוח
->הזורק על דעת שינוח בכל מקום שהוא ונח על משהו בתוך ארבע אמות והתגלגל חוץ לד"א שבת ק. ציון ח הזורק לתוך ארבע והתגלגל החוצה
->->אם התכוון למקום שהתגלגל אליו שבת ק. ציון ח הזורק לתוך ארבע והתגלגל החוצה
->הזורק שתי אמות בשוגג, שתי אמות במזיד ושתי אמות בשוגג - האם הוא חייב חטאת שבת קב. ציון ג אינו חייב עד שיהיו תחילתו וסופו בשגגה
->החושב שהוא זורק ברה"י ונמצא רה"ר שבת קונטרס מלאכת מחשבת מתעסק, פרק א
->המתכוון לזרוק ארבע אמות וזרק שמונה שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר; שבת צז: ציון ג המתכוון לזרוק שמונה וזרק ארבע ולהיפך
->->אם חשב תחילה שינוח החפץ בכל מקום שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר
->המתכוון לזרוק במקום אחד וזרק למקום אחר שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר
->המתכוון לזרוק מרה"י לכרמלית
->->ועבר החפץ לרה"ר שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר
->->ונמצא שהוא רה"ר שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר
->המתכוון לזרוק מרה"י לרה"ר ונפל ברה"ר למקום שלא התכוון אליו שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר
->->אם התכוון לזרוק לכל מקום שברה"ר שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר
->המתכוון לזרוק שמונה אמות וזרק ארבע שבת ה. ציון ג הזורק חפץ ונח בידיו של אדם; שבת צב: אחרי ציון ג הלכות המיוחדות ללבלרי מלכות ומקבלי פתקים; שבת צז: ציון ג המתכוון לזרוק שמונה וזרק ארבע ולהיפך
->המתכוון לזרוק שתי אמות וזרק ארבע שבת עב: ציון א התכוון לחתוך את התלוש וחתך את המחובר; שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר; שבת קד: ציון ז המתכוון לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים; שבת קונטרס מלאכת מחשבת מתעסק, פרק א
->->אם התכוון לזרוק למקום מסויים וחשב שהוא במרחק של שתי אמות ונמצא שהוא רחוק ארבע שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר
->מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->->בין שלושה לעשרה טפחים צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->->ונפל לרה"ר - האם נחשב שוגג או מתעסק קונטרס מלאכת מחשבת מתעסק, פרק ו
->->למטה משלושה טפחים צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->->->האם צריך הנחה במקום שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים או על גבי משהו ברה"ר צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->->למעלה מעשרה טפחים ח. ציון ב הזורק כוורת
->->->אם רשויות היחיד הן של אדם אחד צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->->->מדאורייתא ומדרבנן צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
->מרה"ר ונח על נוף של אילן שעומד ברה"י ונופו נוטה לרה"ר שבת ז: ציון ו נעץ קנה וזרק ונח על גביו
->מרה"ר לרה"י ולא נח על מקום ארבעה שבת ז: ציון ו נעץ קנה וזרק ונח על גביו
->מרה"ר לרה"י כדי לקנות את החפץ בקנין חצר - האם הוא חייב שבת עג. ציון ב התכוון לזרוק שתים וזרק ארבע, לרה"י ונמצא רה"ר
->מרה"ר לרה"ר דרך רה"י
->->בסך הכל ארבע אמות ונח ברה"י - האם הוא חייב על ההכנסה מרה"ר לרה"י שבת צז: ציון ג המתכוון לזרוק שמונה וזרק ארבע ולהיפך
->->למטה משלושה טפחים שבת צז. ציון א הזורק והמעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר
זיזים וגזוזטראות
->איסורם בירושלים ב"ק פב: ציון ט איסור הוצאת זיזין וגזוזטראות בירושלים
->->אם אינם בולטים לרשות הרבים ב"ק פב: ציון ט איסור הוצאת זיזין וגזוזטראות בירושלים
->->אם הם סמוכים לקרקע ב"ק פב: ציון ט איסור הוצאת זיזין וגזוזטראות בירושלים
זילותא דבי דינא
->בב"ד שפסק שנכס שייך לפלוני, ואח"כ בא להוציאו מידו ב"מ ו: ציון ד פסקה ג תקפו כהן
זימון (בברכת המזון)
->אחד מהמסובים שיצא לשוק וקראו לו וזימנו עליו - מהיכן הוא מתחיל כשיברך לעצמו ברכות מו: ציון ב להיכן חוזר הממשיך בסעודה לאחר הזימון
->אמירת 'שהשמחה במעונו' (ראה: 'שהשמחה במעונו')
->את מי אפשר לצרף לזימון
->->עוברי עבירה ברכות מז: ציון ב צרוף עם הארץ לזימון
->->עם הארץ שאינו יודע לענות ברכות מה: ציון ג זימון כשאחד מבני החבורה יצא
->->->גדר עם הארץ לענין זהברכות מז: ציון ב צרוף עם הארץ לזימון
->->->עמי הארץ האוכלים בפני עצמם ברכות מז: ציון ב צרוף עם הארץ לזימון
->->אנשים שלא בירכו "המוציא" יחד ברכות נ. ציון י צירוף של שתי חבורות לזימון
->->בני שתי חבורות שאינם יושבים יחד
->->->אם יושבים בבית אחד או בשני בתים ברכות נ. ציון י צירוף של שתי חבורות לזימון
->->מי שאכל רק ירקברכות מח. ציון ב איזו אכילה מצרפת
->->מי שרק שתה יין או מיםברכות מח. ציון ב איזו אכילה מצרפת
->->אחד או שניים מהמסובים שכבר בירכו ברכת המזון בשוגג או במזיד
->->->בשלשה או בעשרה ברכות נ. ציון ז צירוף לזימון של מי שכבר בירך
->->עבד ברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->->קטן
->->->בשלושה או בעשרהברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->->->יותר מקטן אחדברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->->שמש שאכל כזית ברכות מה. ציון ד צירוף שמש לזימון
->->->שניים שמסובים - האם השמש רשאי לאכול בלא רשותם כדי להצטרף לזימון ברכות מה. ציון מ אכילת השמש ללא רשות
->->מי שהתחיל לאכול אחרי ששני מסובים גמרו לאכול
->->->האם הוא יכול לזמן להם ברכות מז. ציון ז הצטרפות לזימון בסיום הסעודה
->בנשים
->->שאכלו לבד - חובה או רשותברכות מה. ציון ח זימון בנשים
->->צירופן לזימון של אנשים ברכות מה. ציון ח זימון בנשים
->האומר "הב לן ונברך" - האם מותר לו לאכול לפני שיברך ברכת המזון פסחים קג: ציון א הפסקה בסעודה
->האם ברכת הזימון כוללת את ברכת הזן ברכות מו. ציון ג עד היכן ברכת הזימון
->האם ועד כמה מחזרים אחרי זימון בעשרה ברכות נ. לפני ציון ו עד כמה מחזרים לזימון בעשרה
->האם זה חיוב מהתורה או מדרבנן
->->בשלשה או בעשרה ברכות מח: אחרי ציון א ברכת הזימון מהתורה או מדרבנן
->האם מזמנים אם כל המסובין ברכו כבר ברכת המזון מגילה כג: ציון ג פריסה על שמע בעשרה
->האם מי שלא אכל פת או שאכל פחות מכזית או שלא אכל יכול לזמן לאחרים ברכות מח. ציון ב איזו אכילה מצרפת
->האם קטנים מזמנים בפני עצמם ברכות מח. ציון א צרוף קטן לזימון
->הוצרך אחד מהמסובים לצאת - כמה מהברכה הוא חייב לשמועברכות מו. ציון ג עד היכן ברכת הזימון
->הפסקת אכילה כדי לזמן
->->המפסיק לאכול כדי להצטרף לזימון ורוצה לחזור ולאכול
->->->האם הוא צריך ליטול ידיו ולברך ברכת "המוציא" שוב ברכות מו. ציון ג עד היכן ברכת הזימון
->->->האם הוא צריך לברך ברכת המזון על מה שאכל עד אז ברכות מו. ציון ג עד היכן ברכת הזימון
->->->מהיכן הוא מתחיל לברך בסיום אכילתו, אם אכל אח"כ או לאו, והדין בשלושה שהפסיקו לשבעה ברכות מו: ציון ב להיכן חוזר הממשיך בסעודה לאחר הזימון
->->אם אחד או שניים מהשלושה סיימו לאכול - האם האחרים חייבים להפסיק את אכילתם כדי לזמן ברכות מה: ציון ו שלשה שהסבו לסעודה וסיימוה בנפרד
->->המפסיק לאכול כדי להצטרף לזימון - האם צריך להמתין עד סוף ברכת הזן ברכות מו. ציון ג עד היכן ברכת הזימון
->התחלקות חבורה שאכלה יחד לזמן בחבורות נפרדות
->->מחבורה של עשרה ברכות נ. ציון ו אימתי מותר להתחלק מחבורה של עשרה
->->מחבורה של עשריםברכות נ. ציון ט "ברב עם הדרת מלך" בזימון
->->מחבורה של שישה ברכות נ. ציון ט "ברב עם הדרת מלך" בזימון
->חיזור אחריו (ע"י צירוף אחרים)
->->שניים שאכלו - שיחזרו אחר שלישי ברכות מה. ציון מ אכילת השמש ללא רשות
->->פחות מעשרה שאכלו - שיחזרו להשלים לעשרה ברכות נ. לפני ציון ו עד כמה מחזרים לזימון בעשרה
->יצא אחד מהמסובים
->->האם מזמנים עמו ברכות מה: ציון ג זימון כשאחד מבני החבורה יצא
->->->בשלושה או עשרה שאכלו יחד ברכות מה: ציון ג זימון כשאחד מבני החבורה יצא
->->->אם יכול לשמוע אותם או אינו יכול ברכות מה: ציון ג זימון כשאחד מבני החבורה יצא
->->->אם חזר או לא חזר ברכות מה: ציון ג זימון כשאחד מבני החבורה יצא
->->האם היוצא יכול לברך ברכת המזון במקומו ברכות מה: ציון ג זימון כשאחד מבני החבורה יצא
->->האם היוצא יצא ידי חובת זימון ע"י מה שזימנו עמו ברכות מה: ציון ג זימון כשאחד מבני החבורה יצא
->מי שאכל דבר שברכתו האחרונה "בורא נפשות" או מעין שלוש והצטרף לזימון - האם צריך לברך אחר כך "בורא נפשות" או מעין שלוש ברכות מח. ציון ב איזו אכילה מצרפת
->מי שלא אכל ושמע שאחרים מזמנים - מה יאמרברכות מה: ציון ח בא ומצאם מזמנים
->נוסחו
->->בשלושה או בעשרה ברכות מט: ציון ו נוסח ברכת הזימון
->->"נברך" ברכות מט: ציון ו נוסח ברכת הזימון
->->"לאלהינו" ברכות מט: ציון ו נוסח ברכת הזימון
->->"על המזון שאכלנו" ברכות מט: ציון ו נוסח ברכת הזימון
->->"ובטובו חיינו" ברכות מט: ציון ו נוסח ברכת הזימון
->->האם מזכירים בו שם ומלכות ברכות נד. לפני ציון ב נוסח ברכות הראיה
->->מה אומר המזמן אחרי "ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו" ברכות מו: ציון ב להיכן חוזר הממשיך בסעודה לאחר הזימון
->על פירות ברכות מג. ציון א הסבה ביין ובשאר דברים
->צירוף אבל (ראה: אבל)
->צירוף לזימון מכות ו: ציון א צירוף כתות עדים על ידי ראיה
->צירוף לזימון על ידי ראייה פסחים פה: ציון ו העומדים בחוץ וצירופם לתפילה
->צירוף נשים לזימון מגילה ד. ציון א חיוב נשים בקריאת המגילה
->שיעור האכילה
->->לחייב בזימון ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון; ברכות מח. ציון ב איזו אכילה מצרפת; ברכות נ. ציון כ הגדרים של שלושה שאכלו כאחד, שחייבים בזימון
->->להצטרף לזימון ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון
->->לזמן ולהוציא ידי חובה ברכות מה. ציון ט שיעור האכילה המחייב ברכת המזון
->שלשה אנשים שבאו משלש חבורות
->->מתי רשאים לעזוב את חבורותיהם ולזמן יחדברכות נ. ציון מ צירוף לזימון של שלשה משלש חבורות
->->->רשות או חובהברכות נ. ציון מ צירוף לזימון של שלשה משלש חבורות
->->האם הם רשאים להתחלק שובברכות נ. ציון מ צירוף לזימון של שלשה משלש חבורות
->->איך יזמנו אלו שנשארו במקומם ברכות נ. ציון מ צירוף לזימון של שלשה משלש חבורות
זימון לדין
->ביום המיועד לדין סנהדרין ח. ציון ו זימון לדין בשם שלושה
->בשם המומחה שבשלשת הדיינים סנהדרין ח. ציון ו זימון לדין בשם שלושה
->בשמו של מומחה לרבים סנהדרין ח. ציון ו זימון לדין בשם שלושה
זימון מוקצה (ראה: מוקצה ביו"ט)
זיקה (של יבמה ליבם)
->לענין הפרת נדרים, ביבם אחד או בשניים נדרים עד. ציון א הפרת נדרי שומרת יבם
זית; זיתים
->אינם מקבלים טומאה אם הם קשים ומניבים פחות מארבעה קבים שמן לכור ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->->אם ראויים לאכילה או לא ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->->אם ראויים לאכילה רק יחד עם אוכל אחר ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->->אם ראויים לאכילה רק ע"י הדחק ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->->לפני שהטעין עליהם את הקורה או אח"כ ב"מ קה. ציון ח פריצי זיתים וענבים
->אכילתו גורמת לשכחה (ראה: לימוד תורה)
->השלב הקובע בהם לעונת המעשרות ולשביעית ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->השלב הקובע בהם לקביעת שנת המעשר ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם; ר"ה טו: ציון ב קביעת שנות המעשר שביעית בפירות האילן
->מאיזה שלב בגידולו ברכתו בורא פרי העץ
->->האם ואיזו ברכה מברכים לפני זה ברכות לו: ציון ו מאימתי מברכים על הפרי בורא פרי העץ
->ממתי מותר לאכלם בשביעית, שאין בכך משום הפסד ר"ה יב: ציון ו השלבים הקובעים בגדולי קרקע להלכותיהם
->קטימת ענף מעץ זית של אחר ב"ק פא. ציון ח קטימת ענפים מעצי חבירו
זכוכית
->הגעלת כלי זכוכיתברכות כה: ציון מ ההרחקה מגרף של רעי ומעביט של מי רגלים
->טומאת כלי זכוכית
->->אם ניקב וסתמו באבר
->->->האם הוא חוזר לטומאה הישנה שבת טו: ציון ד טומאת כלי זכוכית
->->->האם הוא מקבל טומאה חדשה מדאורייתא או מדרבנן שבת טו: ציון ד טומאת כלי זכוכית
->->האם שורפים קדשים ותרומה על טומאתו שבת טו: ציון ד טומאת כלי זכוכית
->->טהרתו ע"י טבילה שבת טו: ציון ד טומאת כלי זכוכית
->->מאווירו או מגבו שבת טו: ציון ד טומאת כלי זכוכית
->ניפוח כלי זכוכית בשבת - האם הוא חייב משום בונה או משום מכה בפטיש או משום שניהם שבת עה: ציון ז החיוב במנפח כלי זכוכית
זכות קדימה במעבר
->אם אחד קרוב ואחד רחוק סנהדרין לב: ציון ג מתן זכות קדימה במעבר
->אם אחד טעון ואחד אינו טעון סנהדרין לב: ציון ג מתן זכות קדימה במעבר
זכייה
->המזכה חפץ לאחר ע"י בנו
->->גדול או קטן ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->->שסמוך על שלחן אביו או אינו סמוך ב"מ יב. ציון ד מציאת בנו או בתו
->מדוע אין אומרים "זכייה מטעם שליחות" בתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים ב"מ י. ציון א התופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים
זכין לאדם שלא בפניו
->בגוזל ע"מ לשלם יותר מערך הדבר הנגזל ב"ק ס: אחרי ציון א נטילת דבר ללא רשות ע"מ שישלם
זמירה (ראה: זומר)
זמן בית דין (נתינת ארכה לנתבע)
->להביא עדים לטענתו שהשטר מזויף ב"ק קיב: ציון ח פסקאות א-ב עיכובים בתשלום
->->אם נראה לדיינים שאין ממש בדבריו ב"ק קיב: ציון ח פסקאות א-ב עיכובים בתשלום
->להרחקת נזקים, אם יש נזק מיידי או אין ב"מ קיח. ציון ה זמן בית דין - שלושים יום
->להשיג כסף לשלם
->->אם נקבע להלוואה מועד פרעון או לא ב"ק קיב: ציון ח פסקה ב עיכובים בתשלום
->->במזיק ב"ק צא. ציון ל נתינת זמן לחבלות
->->->בצער ובבושת ב"ק צא. ציון ל נתינת זמן לחבלות
->לחובל, להביא עדים על תביעות שיש לו על הנחבל ב"ק מו: ציון ב אין נזקקין אלא לתובע תחילה
->לפרעון חוב ב"מ קיח. ציון ה זמן בית דין - שלושים יום
זמר
->קריאת פסוק מהתנ"ך כמין זמר סנהדרין קא. לפני ציון א קריאת שיר השירים כמין זמר וקריאת פסוק בבית משתאות
->->פסוק של שיר השירים סנהדרין קא. לפני ציון א קריאת שיר השירים כמין זמר וקריאת פסוק בבית משתאות
->->בשבת או בברית מילה סנהדרין קא. לפני ציון א קריאת שיר השירים כמין זמר וקריאת פסוק בבית משתאות
זנגביל
->האם נוהג בו ערלה ברכות לו: ציון ט חיוב פלפלין וזנגביל בערלה
->הברכה עליו - יבש או לח או מרוקח ברכות לו: ציון ט הברכה על פלפלין וזנגביל
זנות (ראה גם: זונה)
->איסור אשת כהן שנאנסה (ראה: כהן)
->איסור מסירת בת לזנות סנהדרין עו. ציון ב איסור מסירת הבת לזנות
->אשת איש שזינתה - איסורה לבועל (ראה: בועל)
->אשת איש שזינתה - האם מפסידה את בלאותיה הקיימים כתובות קא. ציון ח דין בלאות קיימים באשה שזינתה
->->בנכסי מלוג או בנכסי צאן ברזל כתובות קא. ציון ח דין בלאות קיימים באשה שזינתה
->אשת איש שזינתה - האם מפסידה סחורה או מעות קיימים כתובות קא. ציון ח דין בלאות קיימים באשה שזינתה
->אשת איש שזינתה מרצון - איסורה לבעלה
->->ארוסה שנתעברה וטוענת שמהארוס התעברה והוא מכחיש אותה
->->->אם נישאת לכהן - האם תצא כתובות יג: ציון ד נאמנות האשה כשהיא מוכחשת
->->->האם הוולד כשר או ספק ממזר כתובות יג: ציון ד נאמנות האשה כשהיא מוכחשת
->->->האם היא אסורה לארוס כתובות יג: ציון ד נאמנות האשה כשהיא מוכחשת
->->בקטנה - האם פיתוי קטנה נחשב אונס כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->האם היא נאמנת לומר שנאנסה
->->->אם בעלה מאמין לה או לא כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->->אם היא מעוברת מאחר או לא כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->->->האם העובר כשר כתובות ט. ציון ב טענת בתולים שאוסרת - בספק אחד
->אשת איש שזינתה
->->האם הילדים כשרים לקהל ולכהן סוטה כז. ציון א האשה שיצאה עליה קול שזינתה - הדין שלה ושל ילדיה; סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->->->אם הבעל חולה או זקן סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->->->אם היא טוענת שהתעברה מאחר סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->->->אם היא מפקירה את עצמה לכל סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->->->אם היא פרוצה אבל מסתירה את מעשיה סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->->->אם היא פרוצה ביותר סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->->->אם זינתה בנישואיה או לפני הנשואין סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->->->אם יש עליה עדי כיעור סוטה כז. ציון א רוב בעילות אחר הבעל
->->איסורה לבועל (ראה: בועל)
->->איסורה לבעל (ראה: קינוי וסתירה)
->אשת איש שיש קול שזינתה (ראה: קול)
->אשת איש שנבעלה לאחר, תחילתה באונס וסופה ברצון - האם נאסרת על בעלה כתובות לט. ציון ה תשלום צער באונס ומפתה
->אשת איש שנבעלה לגוי מחמת פחד שיהרגנה - האם היא נחשבת כאנוסה ומותרת לבעלה כתובות כו: ציון ג אשה שנחבשה בידי גוים
->בעילת פנויה דרך זנות - האם אסורה מהתורה כתובות כז: ציון י הרחקת מגורי המגרש מגרושתו
->מהי ביאת זנות סנהדרין עו. ציון ב איסור מסירת הבת לזנות
->->באשה שמייחדת עצמה לזנות לכל אדם סנהדרין עו. ציון ב איסור מסירת הבת לזנות
->ספק זנות (ראה: סוטה; קינוי וסתירה)
->שומרת יבם שזינתה (ראה: שומרת יבם)
זקיפה (ראה: כריעה)
זקיפים
->העמדתם במלחמה מאחורי הלוחמים ולפני הלוחמים סוטה מד. ציון ז העמדת זקיפין במלחמה
זקן
->האם די שיהיו בעיר מקלט שני זקנים שאינם ב"ד מכות י: ציון ו עיר שאין בה זקנים
->האם הוא כשר לסנהדרין מלבד בדיני נפשות הוריות ד: ציון ה הרכב בית הדין שהוראתם מחייבת קרבן קהל
->->אם אין לו בנים הוריות ד: ציון ה הרכב בית הדין שהוראתם מחייבת קרבן קהל
->->אם אינו ראוי להוליד הוריות ד: ציון ה הרכב בית הדין שהוראתם מחייבת קרבן קהל
->->לכתחילה ובדיעבד הוריות ד: ציון ה הרכב בית הדין שהוראתם מחייבת קרבן קהל
->האם מותר להשיא לו בת סנהדרין עו. ציון ג המשיא בתו לזקן
->->מיהו זקן לענין זה סנהדרין עו. ציון ג המשיא בתו לזקן
->->אם הסכימה סנהדרין עו. ציון ג המשיא בתו לזקן
->הגדרת הזקן שפסול לסנהדרין סנהדרין לו: ציון ג זקן, סריס ומי שאין לו בנים פסולים לסנהדרין
->זקני העיר הדרושים בעריפת עגלה
->->מי הם סנהדרין יג: ציון ב סמיכה על פר העלם של ציבור
->->מספרם סנהדרין יג: ציון ב סמיכה על פר העלם של ציבור
->חיוב פר העלם דבר אם זקן השתתף בהוראת ב"ד להתיר (ראה: פר העלם דבר)
->כיבודו
->->בזקן גוי, מדאורייתא או מדרבנן קידושין לג. ציון ט קימה והידור מפני זקני גויים
->->גדר זקן (מופלג בזיקנה) שחייבים לעמוד לפניו קידושין לב: ציון ג מצות "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"
->->עמידה בפניו במקומות מטונפים קידושין לב: ציון ד קימה והידור בבית הכסא ובבית המרחץ
זקן ואינה לפי כבודו
->בפריקה וטעינה ב"מ ל. ציון ל זקן ואינה לפי כבודו
->->אם בעל הבהמה יכול להשיג פועלים או אינו יכול ב"מ ל: ציון ד הפטור מפריקה לזקן ואינה לפי כבודו
->->באדם שהוא מכובד ואינו ת"ח ב"מ ל: ציון ד הפטור מפריקה לזקן ואינה לפי כבודו
->->בתלמיד חכם ב"מ ל: ציון ד הפטור מפריקה לזקן ואינה לפי כבודו
->->האם יעזור לפנים משורת הדין ב"מ ל: ציון ו עזרה לפנים משורת הדין
->פטור מהשבת אבידה
->->אם דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר ומצא בשדה ב"מ ל. ציון ל זקן ואינה לפי כבודו; ב"מ ל: ציון א דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר
->->->אם התחיל בהשבתה בשדה ב"מ ל: ציון א דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר
->->->בבהמה או בכלי ב"מ ל: ציון א דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר
->->->בתלמיד חכם או באדם שהוא מכובד מסיבה אחרת ב"מ ל: ציון א דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר
->->->האם חייב להחזיר עד העיר או רק עד סוף השדה או שפטור לגמרי ב"מ ל: ציון א דרכו להחזיר בשדה ולא בעיר
->->אם הכיש את הבהמה במטרה להשיבה או למטרה אחרת ב"מ ל: ציון א זקן ואינה לפי כבודו שהתחיל במצוה
->->אם התחיל להשיב כלי שאבד ב"מ ל: ציון א זקן ואינה לפי כבודו שהתחיל במצוה
->->בזקן מכובד ב"מ ל. ציון ל זקן ואינה לפי כבודו
->->בעשיר מכובד ב"מ ל. ציון ל זקן ואינה לפי כבודו
->->בתלמיד חכם ב"מ ל. ציון ל זקן ואינה לפי כבודו
->->האם ישיב לפנים משורת הדין ב"מ ל. ציון ל זקן ואינה לפי כבודו; ב"מ ל: ציון ו עזרה לפנים משורת הדין
->->->בתלמיד חכם או באדם שהוא מכובד מסיבה אחרת ב"מ ל: ציון ו עזרה לפנים משורת הדין
->->->כשאחרים רואים או כשאין רואים ב"מ ל: ציון ו עזרה לפנים משורת הדין
->->כל אדם שאין דרכו ליטול לפי הרגשתו ב"מ ל. ציון ל זקן ואינה לפי כבודו
זקן ממרא
->ממתי חכם נקרא זקן ממרא סנהדרין פו: ציון כ זקן ממרא
->מקום המחלוקת בין החכמים, לענין חיוב זקן ממרא סנהדרין פז. ציון ב המקום גורם בדין זקן ממרא
->אם לא היתה התראה סנהדרין פח: ציון ט התראה בזקן ממרא
->באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא סנהדרין פז. ציון ג באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא
->->אם הוא מחמיר סנהדרין פז. ציון ג באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא
->->במחלוקת בגזירה דרבנן סנהדרין פז. ציון ג באיזו מחלוקת נעשה זקן ממרא
->->במחלוקת בענין ספק אם קדם השיער הלבן לבהרת סנהדרין פז: ציון ה הטומאה בספק קדימת שיער או בהרת
זקנה
->שהיא סוטה - האם משקים אותה סוטה כו. ציון ג דיני סוטה באשה שאינה ראויה ללדת
->->אם יש לבעל אשה אחרת הראויה ללדת סוטה כו. ציון ג דיני סוטה באשה שאינה ראויה ללדת
->->אם יש לבעל אשה אחרת ובנים סוטה כו. ציון ג דיני סוטה באשה שאינה ראויה ללדת
->->אם נשאה כשהיתה זקנה או כשהיתה צעירה סוטה כו. ציון ג דיני סוטה באשה שאינה ראויה ללדת
זר
->בהדלקת המנורה
->->האם חייב מיתה יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->->האם רשאי לכתחילה יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->המשמש במקדש סנהדרין סז. ציון א מסית מדיח ונביא
->עבודת סילוק מחוץ להיכל - האם חייב מיתה עליה יומא כד. ציון ג זר בדישון המזבח
->שהוציא את הדשן - האם חייב מיתה או מלקות יומא כד. ציון ג זר בדישון המזבח
->שהזה בעולת העוף יומא כד: אחרי ציון א זר במיצוי דם העוף
->שהצית את האש במערכה - חיוב מיתה יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->שהקטיר דבר פסול - חיוב מיתה
->->דבר שאם עלה ירד יומא כד: לפני ציון ב זר שהקטיר דבר פסול
->->דבר שאם עלה לא ירד יומא כד: לפני ציון ב זר שהקטיר דבר פסול
->שחיטת קרבן - האם כשרה בזר לכתחילה יומא מב. ציון ד שחיטת פרה אדומה בזר
->שמיצה בחטאת העוף או בעולת העוף - חיוב מיתה יומא כד: אחרי ציון א זר במיצוי דם העוף
->שסידר את המערכה - חיוב מיתה יומא מה. ציון ג מערכה שלישית שבכל יום
->->על סידור מערכה שלישית יומא מה. ציון ג מערכה שלישית שבכל יום
->שסידר שני גזירי עצים - האם חייב מיתה יומא כד: ציון א זר בסידור שני גזירי עצים
->שעשה עבודה שאינה תמה יומא כד. ציון ג זר בדישון המזבח; יומא כד: לפני ציון א זר בהדלקת המנורה
->שתרם את הדשן - האם חייב מיתה יומא כד. ציון ג זר בדישון המזבח
זרוע לחיים וקיבה
->הולכתם לכהן ביו"ט ביצה יב: ציון ב הולכת תרומה, חלה ומתנות לכהן ביום טוב
->הפרשתם ביו"ט מבהמה שנשחטה ביו"ט או בערב יו"ט ביצה יב: ציון ב הולכת תרומה, חלה ומתנות לכהן ביום טוב
זריזין מקדימין למצוות
->האם הוא חיוב גמור חגיגה ז. אחרי ציון ט מצוה להקדים בהקרבת קרבן ראייה
->האם זו מידת חסידות או חיוב גמור פסחים ד. ציון ו זריזין מקדימין למצוות
->הגדרת מידת הזריזות בזמן פסחים ד. ציון ו זריזין מקדימין למצוות
זריעה (ראה: זורע)
זריקה (ראה: זורק)
זרת
->שיעורו שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג
->->לענין מלאכות מלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג בשבת שבת קה: ציון ג שיעור החיוב במלבן, מנפץ, צובע, טווה ואורג

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US