Halacha Brura and Berur Halacha Institute
מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

Rav Kook, zt"l, Chief Rabbi of Israel

בשעה טובה, יצאה לאור מסכת שביעית עם הלכה ברורה ובירור הלכה
ניתן להשיג במשרדי המכון
לרגל שבוע הספר - כל ספרי המכון במחירי מבצע

תרומותיכם תסייענה רבות להמשך פעילותנו בעת הזאת