Halacha Brura and Berur Halacha Institute
מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

Rav Kook, zt"l, Chief Rabbi of Israel

לרגל שבוע הספר העברי ניתן להשיג את ספרי המכון בהנחה
לרכישה ולהזמנות ניתן לפנות למכון


תרומותיכם תסייענה רבות להמשך פעילותנו בעת הזאת