Halacha Brura and Berur Halacha Institute
Commentaries on Aggadot of the Talmud

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

לקט ביאורי אגדות


נוסף על המפתח לביאורי אגדות התלמוד, יש באתר זה גם לקט ביאורים על אגדות התלמוד, המובאים כלשונם מן המקורות, כפי שנדפסו במסכתות של הלכה ברורה ובירור הלכה (אלא שבמהדורת האינטרנט נוספו ביאורים).

מטרת הלקט היא שמי שלומד את המסכת, כשהוא עוסק בסוגיות הלכתיות, ילמד את הבירור הלכה, וכשהוא עוסק בסוגיות אגדתיות, ילמד את לקט ביאורי האגדות. שניהם משלימים זה את זה. כך יוכל להכיר את העומק ואת הרוחב שבהלכה ובאגדה, בלי להסתפק בלימוד שטחי.

אחד הדברים המייחדים לקט זה לעומת חיבורים דומים, הוא הכללת דברים מהראי"ה והרצי"ה, וכן הרב חרל"פ ושאר גדולי תורה שמוחרמים על ידי חלקים בציבור. המקורות הכלולים בלקט הם מגוונים: ראשונים ואחרונים, חסידות וקבלה, גימטריאות ומוסר. ציטוט לשון הגמרא המובא בראש הקטע של הביאור מוגבל בצורה מחושבת, רק אותן מלים שמתבארות באותו מאמר מחשבתי. בתוך המאמר, המלים מהאגדתא מובלטות בהדגשה, כדי שהלומד ישים לב למה מתייחס הביאור.

הלקט אינו חופף להפניות שבמפתח לביאורי אגדות.

הלקט כולל את המסכתות דלהלן:
ראש השנה
יומא
סוכה
ביצה
תענית
מגילה
חגיגה
נדרים
סוטה
קידושין
מכות
שבועות
הוריות


כמו כן, הוספנו לקט ביאורי אגדות על שאר מסכתות התלמוד, בעריכת המכון לחקר האגדה, של קהילת נצר-אריאל. להגיע לביאוריהם, לחץ על שם המסכת בטבלה שלמטה.

ברכות

פאה

דמאי

כלאים

שביעית

תרומות

מעשרות

מעשר שני

חלה

ערלה

ביכורים

שבת

עירובין

פסחים

שקלים

יומא

סוכה

ביצה

ראש השנה

תענית

מגילה

מועד קטן

חגיגה

יבמות

כתובות

נדרים

נזיר

סוטה

גיטין

קידושין

בבא קמא

בבא מציעא

בבא בתרא

סנהדרין

מכות

שבועות

עדויות

עבודה זרה

אבות

הוריות

זבחים

מנחות

חולין

בכורות

ערכין

תמורה

כריתות

מעילה

תמיד

מדות

קנים

כלים

אהלות

נגעים

פרה

טהרות

מקואות

נדה

מכשירין

זבים

טבול יום

ידים

עוקצין

***
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור לרמי"ם
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US