Halacha Brura and Berur Halacha Institute
Index to Commentaries on Aggadot of the Talmud

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

מפתח לפירושים על אגדות התלמוד
על פי ספר "אסף המזכיר"כתוספת למפתח לביאורים על אגדות התלמוד, מצורפים כאן מעל ששה עשר אלף ציונים לביאורים על אגדות התלמוד, כעיבוד של ספר "אסף המזכיר", לר' זכריה פורטו, שנדפס בונציה בשנת תל"ו. הספר מכיל הפניות לכשלוש מאות ספרים, שהרבה מהם לא נדפסו שוב, כך ש"אסף המזכיר" מציל את ביאוריהם לאגדות התלמוד מתהום הנשיה, ומכאן חשיבותו.

אולם השימוש בספר עצמו אינו נוח: (א) האגדות מצוטטות בו בלי ציוני דפי התלמוד. (ב) רבים משמות הספרים המצוינים בו משמשים כמה מחברים וכמה מהדורות (כגון "בית יהודה"), והמעיין אינו יכול לדעת לאיזה ספר הכוונה. (ג) הכתב מטושטש וקשה לקריאה. כאן הוספנו את ציוני דפי התלמוד, וצייננו בכל בספר את שנת הדפוס (ולפעמים את שם המחבר) כדי שהמעיין ידע לאיזה ספר הכוונה.

הספר בנוי על פי עין יעקב (ולא על פי הגמרא) ולכן יש לפעמים שינויי סדר ושינוי גירסאות, וכן מאמרים שנמצאים בעין יעקב ולא בגמרא. מאותה סיבה הספר אינו כולל את מסכת אבות.

הספר נדפס אחרי מות המחבר ע"י "תלמוד תורה בני רומא". כנראה, המדפיסים לא היו בקיאים בספרים הממופתחים, ולכן פעמים רבות יש ראשי תיבות שנפתחו לא נכון (כגון ד"ה שפוענח "ראש השנה" במקום "דרוש ה") ועוד טעויות (תולדות יצחק במקום תולדות יעקב, תורת משה במקום תורת חסד) שאילו המחבר היה בחיים, היה בוודאי מתקן. מלבד זה, איכות הדפוס גרועה, ויש הרבה אותיות מטושטשות. כאן תיקננו חלק מהטעויות.

הספרים הממופתחים ב"אסף המזכיר" רשומים ברשימת הספרים הכללית. לא נרשמו בה ספרי יסוד שהוא מציין, כגון: זוהר, תנחומא, רש"י על תנ"ך, רי"ף, ר"ן על הרי"ף, ר' יונה על הרי"ף, נימוקי יוסף, שלטי הגבורים על הרי"ף, הקדמת הרמב"ם למסכת אבות ולסדר טהרות, טור ובית יוסף (מפני שקשה לברר באיזה מהדורה השתמש, ובלאו הכי המעיין יוכל לאתר בקלות את המקום). כן לא נרשמו ברשימת הספרים כמה ספרים שהוא מציין רק במקומות בודדים, והוא מציין לפי סימן וכדומה, כך שלא משנה איזה מהדורה זו, כגון פירוש הרמב"ן על התורה, חזקוני, רד"ק, ס' הרוקח, אורחות צדיקים, שו"ת מהר"ם מינץ, ים של שלמה, כל בו, שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן (מסומן במקור כ"שו"ת הרמב"ן"), כסף משנה, שו"ת הרמ"א, ושו"ת מהרש"ך.

כמאה מהספרים הממופתחים באסף המזכיר נזכרים בו פעמים מעטות בלבד. צייננו זאת בספרים אלו ב"רשימת הספרים".

המחבר מפנה במקומות מסוימים למסכת אחרת ששם מובאת אותה אגדה. השמטנו הפניות אלה.

המחבר השתמש בצירוף "יו", ובמקומות אחדים שינינו ל"טז" כמקובל.

לפעמים כשהמחבר מפנה לפירוש על תנ"ך, הוא כותב "בפ"ע". כוונתו "בפסוק עצמו" (כפי שנכתב בדף רכה ע"א) - כלומר בפירוש על הפסוק הנידון בגמרא המצויינת.

בחלק מהספרים שהמחבר מפנה אליהם אין מספור דפים, ובכל זאת הוא מציין לפי דפים. כנראה, הוא מיספר אותם בעצמו, וציין לפי מספרי הדפים הללו.

המחבר מפנה לספרים שלא הגיעו לידינו. לדוגמה, הוא מפנה לשו"ת משפט צדק ח"ב, והדברים מופיעים במהד' תקנט, שהופיעה אחרי מותו, וכנראה היה בידו ממהדורה קודמת שנדפסה עם חלק א בשנת שעה.

יש כמה ספרים שלא הצלחנו לזהות בכלל, או שלא הצלחנו לזהות באיזו מהדורה השתמש המחבר: א) מנחת יהודה (לפעמים הוא מציין לפי דף, לפעמים לפי פרק, ולפעמים לפי סימן). ב) "חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה" (מישהו הציע שק"י הוא "קונטרס ישן" או "קובץ ישן", והכוונה למהדורה הראשונה של חדושי אגדות מהרש"א, בשם "חדושים ממסכת נדה", פראג שס"ב, שמכיל חדושי הלכות על נדה ובסופו חדושי אגדות על נדה ונדרים, ושם יש ביאורים בכל מקום שאסף המזכיר מפנה לספר זה, ויתכן שבעל "אסף המזכיר" לא ידע שהם חדושי מהרש"א, כיון שזה לא כתוב בשער, ולכן לא כינה אותם "חדושי מהרש"א"; אבל אין בספר זה "תפלה למשה"). ג) שו"ת רדב"ז (הסימנים המצוינים באסף המזכיר אינם מתאימים לדפוס ליוורנו תיב, שיצא בחייו, ולא לדפוסים שלנו). ד) ס' חסידים (חלק מהציונים מתאימים לדפוס בולוניא רצח, ויש שמתאימים לדפוס קראקא שמא, ויש שאינם מתאימים לשום דפוס שידוע לנו). ייתכן שספרים אלו היו בידי המחבר, ואבדו במהלך השנים. יש לציין שבשנת תש"ג, הנאצים שדדו את הספרייה הגדולה של יהודי רומא, ועקבותיה נעלמו.

במקומות רבים הדפוס בספר לא היה ברור, ולכן כתבנו את שתי האפשרויות לפענח את הכתב, בהפרדת קו נטוי.

בע"ה החומר הזה ישולב במפתח הכללי, צעד אחר צעד, לנוחות המעיינים.

בעותק של הספריה הלאומית, בדף רנה כתוב בטעות רנא - כנראה היו שתי הדפסות של הספר.

המחבר נפטר בשנת תלא (קרית ספר, 1678, עמ' 817). צוואתו נדפסה בשו"ת מים רבים (מילדולה), חו"מ, סימן לג. משטר הצוואה רואים שהיה עשיר מאד, ושאביו נקרא אפרים מהללאל, ושמת בלי בנים; ושנתן את כל ספריו לק"ק רומא בתנאי שידפיסו את הספר הזה, אם לא ידפיס אותו בחייו. ויכוח פרץ בשנת תמ"ג סביב הצוואה בין הקהל הממונה על ההקדשות לבין יורשיו, כיון שנתן את עיקר רכושו לצדקה. תשובות חכמי איטליה בנידון התפרסמו בשו"ת מים רבים, חו"מ, סימנים לד-מב.

בעין יעקב, מהד' אמשטרדם תפה, "כתנות אור", כתוב בשער (ובהסכמת ר' אברהם אב"ד אמשטרדם) שהוא ידפיס בו את אסף המזכיר עם הוספות "אסיפת שלמה". ואכן בשולי הדפים מביא את ציוני אסף המזכיר בראשי תיבות.

דרך השימוש במפתח

המעוניין במקורות על אגדה מסוימת, ילחץ על שם המסכת בטבלה שלמטה. כך הוא יגיע למפתח על אגדות אותה מסכת. בתוך אותו מפתח יוכל להגיע לדף המבוקש ע"י גלילה.

אם המעיין אינו יודע היכן למצוא את הספר שהמפתח מפנה אליו, או שאינו בטוח באיזו מהדורה השתמשנו, וכדומה, יוכל לפנות לרשימת הספרים, שבה רשמנו את שמות הספרים הכלולים במפתח ומיקומיהם בספריות גדולות.

 

 

יומא

שקלים

פסחים

עירובין

שבת

**

**

ברכות

יבמות

חגיגה

מועד
קטן

מגילה

תענית

ראש
השנה

ביצה

סוכה

בבא
מציעא

בבא
קמא

קידושין

גיטין

סוטה

נזיר

נדרים

כתובות

הוריות

**

עבודה
זרה

עדויות

שבועות

מכות

סנהדרין

בבא
בתרא

**

כריתות

תמורה

ערכין

בכורות

חולין

מנחות

זבחים

**

**

עוקצין

ידים

נגעים

כלים

נדה

תמיד


ברכות
ג. שלש משמרות הוי הלילהיד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ח של פסח דף רו ע"ב; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת ויגש דף לז ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) ש' העולם פ' יב דף רלא ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש עשירי דף נד ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' שמיני דרוש א דף רא ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קעז דף ס ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בא דף עב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בא בפסוק לא יחרץ ופ' בשלח פסוק הנני ממטיר לכם לחם; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר א דף ו ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת וירא דף נה ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ל"א ליום ט' באב דף קעה ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה ד דף ה ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מטות דף קכט ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ז סימן לב דף כג ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק יח דף כח ע"ד; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יד ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש כ דף כט ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פט דף נח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) ש' קרית ארבע פרק קכה דף קיד ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת וישב דף כו ע"א, ופרשת בא דף לט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ג ע"ב; זהר פרשת ויקהל דף קצה ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמז דף רלד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצט דף סד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויצא דף כג ע"ד; חדושי הרשב"א (רפג) דף ג ע"ד ודף ד ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף לא ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בא דף כד ע"א
ג. פעם אחת הייתי מהלך בדרךתורה אור (יחייא, רצח) פרק מו דף כ ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפט דף קלו ע"א; צדקת תמים (יעבץ, שנג) פ' איכה פסוק וילכו בלא כח דף לו ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק כב דף לא ע"ד; ר' יונה סביב ספר הרי"ף פ' א דף ה ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יט ע"א; חדושי הרשב"א (רפג) דף ד ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ב דף ז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ג ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמז דף רלד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ל דף יז ע"ב; ס' ראב"ן (שע) סי' קכג דף מב ע"ג
ג. שמעתי בת קול שמנהמת כיונהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וזאת הברכה בפסוק תומיך ואוריך דף רפג ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק כד דף קכח ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף פ ע"ד [?]; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום א דף יג ע"א; זהר פרשת ויקרא דף יז ע"א, ופרשת אחרי מות דף עד ע"ב
ג: וכי דוד בחצות לילה הוה קאידרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ב דף ג ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף ה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ד ע"ב
ג: ודוד מי הוה ידע חצות לילה אימתמאור עינים (פינטו, תג) דף ד ע"ב
ג: כנור היה תלוי למעלה ממיטתו של דודנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש א דף א ע"א ודף ד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רצז דף צז ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק כד דף קכח ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית דף כז ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן א דף תפח ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב לש"ע דף ק ע"ב; חדושי הרשב"א (רפג) דף ד ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מס' יומא דף רכט ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) דרוש ג דף ז ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף ה ע"ג; נחלת יעקב (הלפרין, שפג) סימן א דף ה ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' דברים דף קפ ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"א; שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) פרק ט דף ח ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בא דף כג ע"ד
ג: יועצין באחיתופל ונמלכין בסנהדריןשו"ת הרשב"א (רצט) סי' מח דף יא ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב לש"ע דף ק ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצוה דף קלא ע"ב; חדושי הרשב"א (רפג) דף ד ע"ב
ד. ולמה נקראו שמם אוריםדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצוה דף קפד ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצוה דף קלא ע"ב; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת תצוה דף רא ע"ג
ד. שמא יטעו אצטגניני פרעהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בא פסוק בחצות הלילה; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קיו ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בא דף פ ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בא דף עו ע"א; דבק טוב (אושנבורג, שמח) פרשת בא דף נד ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ה דף ג ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ג דף יג ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בא דף כג ע"ד
ד. לא חסיד אני שכל מלכי מזרחנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ז דף עג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעח ע"ג; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מס' שבועות דף קפד ע"ב, ווי העמודים פרק יא דף יט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ד ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תבא דף תלו ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויגש דף נב ע"א
ד. למה נקרא שמו כלאבלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רצג דף צה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ג דף רסח ע"ג
ד. למה נקוד על לולא בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב לש"ע דף קא ע"ב
ד. אמר שמא יגרום החטא יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שט ע"ג; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ו פ' יב דף פט ע"א וע"ב ודף צ ע"א-ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף קסה ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף מה ע"ג
ד. עד יעבור עמך ה' זו ביאה ראשונה ראויים היו ישראל לעשות להם נסיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שט ע"ג; ראשית חכמה (שלט) ש' היראה פ"ג דף יב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ג
ד: כל האומר תהלה לדוד שלשה פעמים בכל יוםשערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עג ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"א; ר' יונה על הרי"ף ברכות פרק ה דף כה ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קמה דף שטו ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר קמו דף נט ע"א; מערכת האלקות (מנטובה שיח) בפי' החייט פרק ד דף סז ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת וירא דף נב ע"ד ודף נג ע"א; שבלי הלקט (שו) סימן ג דף ב ע"ד; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ד דף מח ע"א בהגהה; סדור תפלות החדש עם ביאור זבחי אלקים דף נד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת צו דף קנז ע"ד; ס' הרוקח סימן שכד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כ"א פ"ה דף קנז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בשלח דף קעז ע"ב ופרשת תרומה דף רמט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק יט דף פא ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק טו דף טז ע"ד; בית יוסף טור אורח חיים סימן נא; תשב"ץ (שטז) סימן רנה; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף יט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קלא ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק יג דף כב ע"ד; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מד ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף לב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ד דף ח ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צד דף מח ע"ד ומט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ב; זהר פרשת במדבר דף קיט ע"ב ופרשת פנחס דף רכו ע"א
ד: מפני מה לא נאמרה נון באשרינורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קמא דף שיו ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן סט דף יא ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת וירא דף נג ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק טו דף ז ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק יג דף כב ע"ג ודף כג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסז ע"ד ופרשת דברים דף קצח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ה דף ח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת וישלח דף לח ע"ד
ד: גדול שנא' במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאלחזון למועד (ולריו, שמו) פרשה כ דף ק ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וירא דף יז ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב פ' ב דף קב ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק לא דף נה ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כא חל"ד דף קח ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' נח דרוש ב דף י ע"ג, ופרשת וירא דרוש ב דף כא ע"ג; בן שמואל (שפב) דרש טו לש"ב דף סא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכד דף עב ע"ד, ואופן רג דף קסב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו דף מ ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף יט ע"ג; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'
ד: מיכאל באחת גבריאל בשתיםתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ב דף כא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכד דף עב ע"ד, ואופן רג דף קסב ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש א דף ג ע"ד ודרוש טו דף סה ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף שא ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק כ דף עח ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף צה ע"ד; שורש ישי (אלקבץ) פסוק ישלם ה'; הואיל [צ"ל יואל?] משה ס' העשרה מאמרות דף פ ע"ב [אין שם]
ה. לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרעמזמור לתודה (אריפול, שלו) באו' ב פסוק בלבי צפנתי אמרתך דף מד ע"א ודף מו ע"א; אגדת שמואל (אריפול, שלו) ח"ג דף ט ע"א; טוב שם (שסו) בהקדמה דף ב ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק טוב כעס דף עג ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וילך דף קלא ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ד דף סא ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת ואתחנן דף ריד ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמות דף כה ע"ג, ופרשת ואתחנן דף עא ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצא דף נג ע"ד, ופרשת תבא דף קנח ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קיג דף לט ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יב להספד דף ס ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת עקב דף רפד ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק יח דף לד ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נד דף שיח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש נח דף קמז ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ז דף ט ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ד; זהר פרשת מקץ דף רב ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקג דף קלא ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) על התורה פרשת בראשית דף ז ע"ד, ופרשת שופטים דף קלז ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף רכז ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קעג ע"א
ה. אי אזיל מוטב בית מועד (רבא, שסה) דרוש ח למנחת י"ה דף פ ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף קכב ע"ב, וסימן שז דף קעט ע"ב
ה. כל הקורא ק"ש על מטתו כאלו אוחז חרב של ב' פיפיותבית מועד (רבא, שסה) דרוש מג לחינוך דף קצא ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת משפטים דף לח ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קל דף מד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמח ע"ד; רבי יונה ספר הרי"ף פרק א דף ד ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לח ע"א
ה. כל הקורא ק"ש על מטתו מזיקין בדילין דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישלח דף קסט ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"א; באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"א
ה. לוחות האבן אלו עשרת הדברותעבודת הקדש (גבאי, שכז) ח'א פרק כב דף כ ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ד
ה. כל העוסק בתורה יסורין בדלין הימנו כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר סיני דף צ ע"ג; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף יב ע"א; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כג ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישלח דף קסט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת אמור דף ריח ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פ"ב דף נג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ברכות קכב ה דף ב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה כ מאמר כו דף טו ע"א
ה. כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק הקב"ה מביא עליו יסורין עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כו דף טו ע"א
ה. לא כמדת הקב"ה מדת ב"ו אדם מוכר חפץ לחברובית מועד (רבא, שסה) דרוש מח למיתת אם דף רז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מט דף קלד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ו ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לג דף קעז ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב דף ג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכז דף מד ע"ג
ה. אם רואה אדם שייסורין באין עליו יפשפש במעשיולחם דמעה (אוזידה, שס) איכה ג דף פא ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פסוק אודך ביושר לבב דרש ב דף מ ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש יב דף סב ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ג דף קיט ע"ב, ופרק ו דף רל ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש להספד פ' אמור דף צה ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כב דף פג ע"א; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ט דף כט ע"א; ס' העיקרים (שעח) עם פירוש עץ שתול מאמר ד פרק יג דף קטז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פ"ה דף כא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ע דף כו [?] ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) חלק ז דף ט ע"א; דרשות שם טוב (רפה) [?]; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עו ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בחקתי דף קכט ע"ד; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) בפסוק כמעט שעברתי דף כו ע"א; תורה אור (הכהן, שסה) פ' ויחי דף שב ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש י דף סט ע"א; אוהב משפט (שמט) פרק כב דף לג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ו ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר צג דף לד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר נט דף כד ע"ד; תיקון עולם (מריני, תיב) ישעיה א דף ה ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נה ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישב דף מד ע"ג
ה. כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו בייסוריןיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עו ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת מצורע דף קז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף ו ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת נח דף יט ע"א; מעשה חייא (תיב) דף ב ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קי ע"ב
ה. כל ייסורין שיש בהן ביטול תורה אינן יסורין של אהבה תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כב דף פג ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר כב דף נג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כו דף טו ע"א, ושער התשובה סימן ב מאמר יג דף יט ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נה ע"ב
ה. אלו ואלו ייסורין של אהבה הן קול בוכים (שמט) איכה ג דף סה ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף יז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כב דף פג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מ דף רמב ע"ב, ופרשת צב דף תצט ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש לתשובה דף קנו ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת משפטים דף פא ע"ג; שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות דף נג ע"ב בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ב
ה. נאמר ברית במילה ונאמר ברית בייסוריןמאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בחקתי דף קכט ע"ד
ה. שלשה מתנות נתן הקב"ה לישראלסדר היום (שנט) לחג הפסח דף עא ע"ב; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת מקץ דף לד ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש י דף נב ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף נג ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נד דף קלו ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ז ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וישלח דרש ג דף פו ע"א, ופרשת וארא דרש ב דף קכו ע"ב; תורה אור (יחייא, רצח) פרשת כב דף ט ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת מקץ דף יט ע"ג, ופרשת ויחי דף כד ע"ג, ופרשת שלח לך דף ס ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מס' פסחים דף קנז ע"א, ותורה שבכתב דף שנא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קלח דף עט ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף קעב ע"ג, ופרשת אחרי מות דף קצח ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קסד דף נה ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יט לבר מצוה דף צה ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק א דף כח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כה דף סח ע"ג, ושער עז דף רכב ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת מצורע דף מו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ג דף קסג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דרוש א דף צז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר דף צ ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פרק כו דף טו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וארא דף לא ע"ג; צרי היגון (שיז) דף יח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת וישב דף נח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תעב דף שכה ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יד ע"ג, ומאמר כו דף טו ע"ג, ופרשת נח דף מה ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דף ג ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף נה ע"א
ה. כל העוסק בתורה ובג"ח וקובר את בניוכסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפה ע"א
ה: נגעים ובנים אינן ייסורין של אהבהכסף מזוקק (שפח) פרשת אחרי מות דף קכט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ז ע"ד
ה: אין חבוש מתיר את עצמו מבית האסוריןמנות הלוי (שמה) דף יד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין פרק יא דף ע ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישלח דף מד ע"ג, ופרשת וישב דף מה ע"א
ה: רבי אלעזר חלש על לגביה רבי יוחנן חזי דהוה קא גני בבית אפליד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק יט דף ל ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ח דף ט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פ"ו דף נד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף ה ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה נב דף רמה ע"ג; ס' יוחסין (שמ) דף צד ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ד דף ג ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) דרוש יב פ' ויחי דף סח ע"ב
ה: אחד המרבה ואחד הממעיטעמק המלך (בכרך, תח) ש' דיקנא קדישא דף נט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת צו דף קא ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויקרא דף נב ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ז דף יב ע"ג; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף כט ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ל דף טו ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף י ע"ב, ופרק ב דף כו ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קט ע"א
ה: חביבין עליך ייסורין בית אלקים (שלו) שער ב פרק ט דף ל ע"א; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף רסה ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף סח ע"ב; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף רל ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה ג דף סה ע"ג
ה: רב הונא הוו ליה ת' דני דחמרא איתקוף בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריג ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר נ"ט ח"ג דף כז ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ה דף קי ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק א דף כח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ע דף כו [?] ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נ דף קכד ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ט דף ט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' וישלח דף נג ע"א
ה: על ב' דברים הייתי מצטער כל ימי לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקז דף רה ע"ב; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו דף פ ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כלל ו חלק ו פרק ב דף סג ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו דף שג ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ז ע"ב ודף ח ע"א; רבי יונה סביב הרי"ף פרק א דף ד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר י דף י ע"א; אגרת הקדש (שמ) פרק ג דף ז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"א; ס' ראב"ן (שע) סימן קכד דף מב ע"ג
ה: מנין למתפלל שלא יהא חוצץ בינו לבין הכותל כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סי' כ דף תקמז ע"ג; סדר היום (שנט) בתפלת השחר דף יו ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רל דף עג ע"א
ה: כל הנותן מטתו בין צפון לדרוםפי' רקנטי (שה) פרשת בראשית דף כב ע"א, ופרשת במדבר דף קסו ע"ג ודף קסז ע"ב; סדר היום (שנט) הכנת יום ו דף לח ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקז דף רה ע"ב; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו דף פ ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כלל ו חלק ו פרק ב דף סג ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו דף שג ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יז לנשואין דף פח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר יא דף י ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תזריע דף קפז ע"ד; ר' יונה סביב הרי"ף ברכות דף ד ע"ב; שו"ת הרמ"ע מפאנו (שס) סימן ג דף ה ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ח ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף ט ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לח ע"ב; זהר פרשת במדבר דף קיח ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לט ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת תזריע דף מט ע"א
ה: שנים שנכנסו להתפלל וקדם א' מהםר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ה ע"א
ו. אלמלא נתנה רשות לעין לראות מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יג להספד דף סז ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ב דף ה ע"ד
ו. האי דוחקא דהוי בכלהצרור המור (שכז) פרשת וישלח דף מו ע"ב
ו. הני ברכי דשלהי הני מאני דרבנןקול בוכים (שמט) דף צג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סי' טו דף תנג ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חקת דף רכט ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת אחרי מות דף קמג ע"ג; זוהר פרשת משפטים דף קיא ע"ב ודף קיב ע"ב
ו. אין תפלתו של אדם נשמעת אלא בבית הכנסתכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ח דף תיח ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק ה דף ז ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת הברכה דף רל ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ח ע"ד; שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קיא ע"ב
ו. מנין שהקב"ה מצוי בבית הכנסת בית אלקים (שלו) שער א פרק ה דף ז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ח פרק ה לנעילת י"ה דף פז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ח ע"ד
ו. ומנין לעשרה שמתפללי' ששכינה עמהםיפה מראה (שנ) פרק ה דף כט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ח ע"ד ודף ט ע"ב
ו. ומנין לב' שיושבין ועוסקין בתורהמראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלאכי דף קמב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יג ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת יתרו דף קד ע"א
ו. אפילו חשב אדם לעשות מצוה ונאנס דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כב דף עח ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ג דף ה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כב דף מו ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רסה ע"א; חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף כט ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק כא דף עו ע"ד וחלק ד פרק לה דף קעד ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ו דף נו ע"ד
ו. ומנין לאחד שיושב ועוסק בתורהבית מועד (רבא, שסה) דרוש מג לחינוך דף קצ ע"ב ודף קצא ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פג דף נג ע"ב
ו. תרי מכתבן מילייהו בספר הזכרונותבית מועד (רבא, שסה) דרוש מג לת"ת דף קצא ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יד דף מ ע"א
ו. מנין שהקב"ה מניח תפיליןס' הרוקח בשורש קדושת היחוד; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ג חלק ה דף כח ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פרק כו דף י ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש כ דף כו ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כלל א פ' א דף לט ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק א דף כט ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פ"ג דף נד ע"ב ודף נה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער צח דף רעד ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ב דף פ ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף רג ודף ט ע"ב; מאמר השכל (שיז) בדיבור ראשון; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלז ע"ד; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף נ ע"ג; חדושי הרשב"א (רפג) דף ד ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף י ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר יב דף ש ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קעג דף קא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ט ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ס"ב דף רלה ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ואתחנן דף קלא ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת קרח דף קמה ע"ד; באר שבע (שעד) שו"ת דף קיד ע"א; ס' ראב"ן (שע) סי' קכז דף מב ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד דף יז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלא ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) ש' האדם דף ריב ע"ב, בפירוש החייט שם דף כו ע"א [?]
ו. וראו כל עמי הארץ אלו תפילין שבראשפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תבא דף רע ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות ת דף פב ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שכב ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת תבא דף קצה ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תבא דף סג ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תבא דף קלח ע"ד
ו. תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהומקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ה דף סב ע"ב
ו. אתם עשיתוני חטיב' אחת בעולםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ט סימן כט מ"א דף עא ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק י דף י ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מד ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלד ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ו דף לד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רכא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) חגיגה פרק א דף קפז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) דף צט ע"ב
ו: כל הרגיל לבא לב"ה ולא בא יום אחדראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כלל א פרק ו דף קנח ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נצבים דף נז ע"ד, ופרשת חיי שרה דף קסה ע"ג; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ב דף כט ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לתפלה דף כא ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף י ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ט ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נ דף קצה ע"ד; שתי ידות (שעח) דף צב ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קד ע"ב
ו: בשעה שהקב"ה בא בב"ה ולא מצא בה עשרה מיד כועסשו"ת הרשב"א (רצט) סימן נ דף יא ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ח פרק ה לנעילת י"ה דף פז ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת חיי שרה; ס' יצירה (שכב) דף כז ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נה דף קמ ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש נ דף צ ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ה דף כט ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"ב; זהר פרשת תרומה דף קלא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נ דף קצד ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קג ע"א
ו: כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם יהיה בעזרוכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נצבים דף רנה ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בהעלותך דף נט ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קב דף לו ע"א, וסימן תקו דף רה ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ב דף ל ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק ה דף ז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עב פ' במדבר דף רי ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בשלח דף מד ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נד ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רכא ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שיב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר יד דף יא ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נב ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ט ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ברכות קכב ה דף ב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ריז דף ע ע"א, ומאמר תקד דף שלד ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף טו ע"ג
ו: כל הקובע מקום לתפלתו אויביו נופלים תחתיוסדר היום (שנט) בתפלת השחר דף כז ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף בפרקין דף ד ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נצבים דף נז ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקו דף רה ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ט דף עט ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ז דף רפד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנה ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמט דף קס ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף טו ע"ג
ו: היוצא מבית הכנסת לא יפסיע פסיעה גסה ידי משה (שנז) קהלת פרק יב דף קפא ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת משפטים דף לח ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יב דף לד ע"ב, ודרוש כד דף פב ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ב דף ל ע"א; ר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ה ע"א; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף עד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ט ע"ד; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ו ע"א
ו: אגרא דפרקא ריהטאנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ב דף ל ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב
ו: אגרא דכלה דוחקאצרור המור (שכז) פרשת האזינו דף קנז ע"ג
ו: אגרא דשמעתא סבראנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ב דף ל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף י ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקד דף קלג ע"א
ו: אגרא דבי טמיא שתיקותאבית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריג ע"ב
ו: אגרא דתעניתא צדקתא כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ח דף תיט ע"ג; ס' חרדים (שסא) דף סג ע"ב
ו: אגרא דבי הלולא מיליבית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנשואין דף קפד ע"א; קול בוכים (שמט) איכה ה דף צה ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב
ו: המתפלל אחורי ב"ה נקרא רשעדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת משפטים דף לח ע"ג; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ג דף ל ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ה ע"ב; בית יוסף טור או"ח סי' צ דף ס ע"ד
ו: מאי כרום זלות וכו' הרכבת אנוש לראשינונוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ד דף ל ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר סז דף יז ע"ג, ומאמר ריא דף סז ע"ד
ו: לעולם יזהר אדם בתפלת מנחה רבי נתן אומרכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בלק דף קז ע"ד; סדר היום (שנט) בתפלת מנחה דף לא ע"ב; חזון למועד (ולריו, שמו) פרשה כ דף ק ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן ס דף כו ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק ד דף י ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יח דף תסז ע"א; עשרה מאמרות (תט) חלק ד פרק ג דף סח ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף י ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) על התורה פרשת חיי שרה דף כ ע"ג, ופרשת צו דף כח/פח ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסז סה דף ג ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר כז דף יג ע"ג
ו: ענני שתרד אש מן השמים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יח דף תסז ע"ג, ודף תסח ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א סימן יח דף סב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף י ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כט דף קנא ע"ב
ו: כל הנהנה מסעודת חתן וכו' עובר בה' קולות וכו' כאילו הקריב תודה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנישואין דף קכד ע"א, ודרוש ל בהכנות התורה דף קנ ע"ב; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יד דף קיח ע"א-ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כלל א פרק ב דף קי ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה לג דף צז ע"ג; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כא ע"א; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור מה דף צה ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יז לנשואין דף כו/פו ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ה דף לא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לא ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזיווג דף מח ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' ל דף כז ע"ג; בן שמואל (שפב) דרוש ח לחתן דף לג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף י ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמב ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שכח דף קב ע"ב; באר שבע (שעד) שו"ת דף קיא ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף ט/מ ע"ג
ו: כל אדם שיש בו יראת שמים דבריו נשמעיםעבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פ"ה דף ס ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קמב ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש ל דף קכט ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת במדבר דרוש ב דף קסט ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש סד דף קסז ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר טו דף יא ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פ' קרח קסז ראשון דף ע ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עב דף לג ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קנח/קצח ע"א
ו: כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה וכו' שקול זה וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ה דף ס ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש א דף טו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לח דף כג ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וילך דף קנד ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד דף ק ע"ג; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף כ ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ז ע"ג; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף לה ע"א; כוונת שלמה (רוקה, תל) דף עד ע"ד
ו: כל שיודע בחברו שהוא רגיל ליתן לו שלום וכו' נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ז דף לב ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף יג ע"ב; ס' ראב"ן (שע) סימן קלב דף מג ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו ו דף כג ע"ג
ז. מנין שהקב"ה מתפלל מערכת האלקות (פירארה שיח) שער האדם פרק י דף ריג ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית דף כז ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כלל ג פרק ב דף מב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קנא דף נג ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ז דף לב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף סא ע"א, ופרשה צו דף שלח ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נו דף רטו ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ד דף טו ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קא ע"א
ז. פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת וכו' פי' רקנטי (שה) פרשת תצוה דף קיג ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פ' כא דף פא ע"ב, ופרק כג דף פג ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ח דף לד ע"א; שלחן ארבע (שנו) ש"א דף יא ע"ד; דרשות שם טוב (רפה) פרשת תצוה דף סו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עד דף ריו ע"ב; חזות קשה (שיב) שער יב דף כט ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק ז דף כט ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) ש' האדם פ"י דף ריז ע"א; ס' הרוקח בשורש קדושת היחוד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יג ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת יתרו דף מח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ש' הגדולה דף ל ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף ו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף י ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד דף כג ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלג ע"ב
ז. לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניךכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן כד דף שסד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף י ע"ד
ז. מנין שאין מרצין לו לאדם בשעת כעסונוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ט דף לו ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קמ ע"ד
ז. אל זועם בכל יום וכמה זעמו רגענוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ט דף לט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בלק דף פח ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בלק דף קנט ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת בלק דף קסב ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו כו דף קח ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) דף נ ע"ד
ז. ויודע דעת עליון השתא דעת בהמתו לא הוה ידע וכו'מאור עינים (פינטו, תג) דף יא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לא דף קסא ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין פרק יא דף עג ע"ב
ז. ולא עוד אלא שהיית עושה עמי מעשה אישות בלילהמנחה בלולה (שנד) פרשת בלק דף קנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יא ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף רמב ע"ד ודף רנ ע"ג
ז. ראו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי בימי בלעםדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בלק דף סד ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יא ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בלק דף שכט ע"א; באר הגולה (שנח) באר ד דף כב ע"א
ז. ההוא מינא דהוה בשיבבותיה דריב"ל וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ג פרק א דף מב/פב ע"א ודף נ ע"א; ס' יצירה (שכב) הקדמת הראב"ד דף יא ע"א-ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף כב ע"א
ז. בשעה שהחמה זורחת וכל מלכי מזרח ומערב וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תשא דף סט ע"ד; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ג פרק ז דף נ ע"ב, ומאמר ז פרק ה דף קי ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף כא ע"ד
ז. טובה מרדות אחת בלבו של אדם וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש א לנחמו דף ט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לט דף סב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יא ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קצח ע"ב
ז. ג' דברים בקש משה מלפני הקב"ה ונתן לו וכו'תורה אור (יחייא, רצח) פרק כט דף יז ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקיב דף רה/רח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ד פרק א דף נא ע"א, ופרק ב דף נד ע"א, ופרק ג דף נד ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ח פרק ב לשחרית יום הכיפורים דף עט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קנו ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה נב דף קעא ע"א, ופרשה מה דף רכא ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה א דף ריא ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' חיי שרה דף כא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יד ע"ב; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף טז ע"ב
ז. צדיק וטוב לו צדיק בן צדיקפי' רקנטי (שה) פרשת וישב דף נג/ע ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה ה דף צט ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דרוש ג דף קיט ע"ד, ודף קכז ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשה אמור דף קצו ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור ז עג דף קנ ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קיד וקטו וקיז ע"א; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת עקב דף קפט ע"ד; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף ח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נה דף שכג ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מה דף רב/רכ ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יז ע"ב; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער מ דף ס ע"א; זרע ברך (תו) פרשת וירא דף כז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף יא ע"ד; זהר פרשת שלח דף קכח ע"א, ופרשת משפטים דף קיז ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) שער המלך שער רישא דזעיר אנפין פרק יא דף קל ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר נג דף כו/כז ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ד דף צב ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף נ ע"ג; ספר החסידים סימן שכב דף מג ע"א (דף מ ע"ב בדפוס בסיליאה שמא); דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת דברים דף עו ע"א
ז. שתים נתנו לו וא' לא נתנו לו עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פר' לה דף צג ע"ד, ודף צד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יב ע"ב
ז. וחנותי את אשר אחון אע"פ שאינו הגון וכו' תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ב דף כב ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כב דף פב ע"ב; בית אלקים (שלו) שער א פרק א דף ד ע"ב; אוהב משפט (שמט) פרק ה דף לו ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תשא דף קב/קכ ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף יב ע"ב
ז. כשרציתי לא רצית וכו' בשכר ג' זכה לג' וכו' ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כלל ב פרק ג דף קסו ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנז דף פד ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ד פרק ד דף נז ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות דף עט ע"ד; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ח דף מד ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק לא דף פז ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף צ ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר ה דף ה ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר עט; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ג דף כו ע"ג
ז. בשכר ויסתר זכה לקלסתר פנים וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת משפטים דף רמז ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נא דף ל ע"א; מורה נבוכים (שיא) חלק א פרק ה דף יא ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יז דף נא ע"ד
ז. מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפיליןנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק א דף כט ע"ב, ומאמר ד דרוש א פרק ד דף נז ע"א, ודרוש ב פרק א דף נז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלט ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק נט דף קג ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) פי' שער האדם בחייט דף רח ע"ב, ובמערכת עצמו דף רי ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק לב דף צח ע"ב; מאמר השכל (שיז) בדיבור אנכי; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קמה ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר יו דף יא ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ואתחנן דף קלא ע"א; באר שבע (שעד) שו"ת דף קיד ע"א; באר הגולה (שנח) באר ד דף סח ע"א
ז: מיום שברא הקב"ה את העולם לא היה אדם שקראו להקב"ה אדון וכו' דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת לך לך דף ו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ג דף סג ע"ב; בית אלקים (שלו) שער א פרק ב דף ה ע"ג, ושער ג פרק ד דף ל ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיז ע"ד, ופרשה לט דף רלד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כט דף קמח ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יט דף יח ע"ד; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער א דף ד ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כז דף מא ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף י ע"ד, ופרשת לך לך דף כד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יב ע"ד
ז: אף דניאל לא נענה אלא בשביל אברהםשערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף ו ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק ב דף כו ע"א
ז: מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדון שהודה להקב"ה עד שבאת לאה וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג להודאה דף כט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עא דף תטו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יב ע"ד
ז: אמרה לאה ראו מה בין בני לבין חמיבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג להודאה דף כט ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויצא דף נו ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שמות דף כט ע"ג
ז: מאי רות שזכתה ויצא ממנה דוד וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש לשבועות דף קכד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג להודאה דף כט ע"א
ז: ומנא לן דשמא גרים וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ד דף סד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף יב ע"ד
ז: כל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישלח דף סח/שח ע"ג; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ד פרק א דף ס ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ב/כ דף סא ע"א; עקדת יצחק (שלג) פרשת שופטים ש' צו דף רסז [?] ע"א; מפעלות אלקים (שנב) דף פט ע"א-ע"ב וע"ד, צ' ע"ג-ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שט ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קעג ע"ג
ז: קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק ז דף עב ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יא לשבת שבתוך החג דף צז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יב ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף א ע"ג
ז: מזמור לדוד קינה לדוד מיבעי ליהרוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור ג דף ה ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מה ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יב ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תצא דף תלא ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף נב ע"ג
ז: מותר להתגרות ברשעים בעה"ז וכו' נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו דף סח ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יז לש"ז דף קיד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יג ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמז ע"ב
ז: גדולה שמושה של תורה יותר מלימודהכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת הברכה ב דף רסד ע"א-ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת פנחס דף לט ע"ג; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק י דף פ ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת פנחס דף רמה ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א סימן א דף ד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן ג דף תנה/תצה ע"ג; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף נא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יג ע"ד
ז: מ"ט לא אתי מור לבי כנישתא לצלויי וכו'בינה לעתים (תח) דרוש כג/סג דף קסח ע"ג
ח. אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללים וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק יא דף פא ע"א; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף כד ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק יא דף יא ע"ד; רבינו יונה סביב הרי"ף פ"א דף ו ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) פ' פב דף נג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יג ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקסב דף רס ע"ג
ח. מנין שאין הקב"ה מואס תפלתן של רבים וכו'נצח ישראל (שנט) פרק י דף יח ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף כד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תצג דף קז ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק יא דף פב ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק יא דף יב ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת תמיד דף רנ ע"א בהגהה
ח. כל העוסק בתורה ובג"ח ומתפלל עם הצבור וכו' נצח ישראל (שנט) פרק י דף יח ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פב דף לב ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק יא דף פב ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק יא דף יב ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לתורה דף ד ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) פ' פ"ב דף נג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יד ע"ב
ח. כל מי שיש לו ב"ה בעירולחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקח דף כו/צו ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ח דף צז ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לתפלה דף כא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יו/יז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יד ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ל דף יד ע"ג
ח. איכא סבי בבבל תמה וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בחקותי דף כב ע"ב, ופרשת אחרי מות דף קצח ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פז דף לג ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק יב דף פב ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת הברכה דף רלא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת צו דף קט ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ב סימן ה/ח דף קט ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) פרק פב דף נג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יד ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת עקב דף קלג ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר כט דף יד ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקג/תקנ דף שלד ע"ג
ח. קדימו וחשיכו ועיילו לבי כנישתאסדר היום (שנט) בתפלת השחר דף כה ע"א, ותפלת ערבית דף לג ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת תמיד דף רנ ע"א בהגהה; יפה מראה (שנ) ר"ה פרק ב דף קסד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יד ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת משפטים דף עב ע"ד
ח. לעולם יכנס אדם ב' פתחים בב"ה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לליל י"ה דף רנה/רצה ע"ד; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פ"א פ"ו א ופ"ז דף צו ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ו ע"א; היכל הקדש (תיג) סימן לג דף כב ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רלט דף קנא ע"ב; יפה מראה (שנ) פ"ה דף כט ע"ב; זהר פרשת ויקרא דף ח ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרעב דף תיו ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ל דף יד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקב דף שלד ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דרוש ו/י דף ט/מ ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קו ע"ב
ח. לעת מצוא זו אשה וכו' זו תורה וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פב דף לב ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב לחופה דף סב/סג ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יו לנישואין דף פד ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית דף כז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ח דף כה ע"ג; קול בוכים (שמט) איכה ג דף סד ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חיי שרה דף כה ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף טו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר יז דף יא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף יד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר פז דף לג ע"א, ומאמר נב/צב דף לד ע"א, ומאמר שיט דף צט ע"ג, ומאמר שכו דף קב/קכ ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שיד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לט ע"ג
ח. לעת מצוא זו מיתה וכו'טוב שם (שסו) בהקדמה דף ב ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קטו דף מ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יד ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פ' קרח קסו ראשון דף ע ע"ב
ח. אסכרה דמיא כחיזרא אגבבא דעמרא וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש מח להספד אם דף רח ע"א; ס' הערוך (רצא) ע' גב דף מג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ד דף כח ע"ג
ח. נשיקה דמיא כמשחל בניתא מחלבא וכו'דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צב ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מח להספד אם דף רח ע"א; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פ' הברכה דף קכו ע"ב
ח. לעת מצוא זו קבורה וכו' כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בשלח דף נח ע"א
ח. לעת מצוא זו בית הכסא וכו' שני לוחות הברית (תט) מס' חולין דף קכג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) דף יז ע"ג
ח. אוהב ה' שערים המצויינים בהלכה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש מג לחינוך דף קנא/קצא ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כלל ב פרק ג דף קכג ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק א דף צח ע"א, ופרק י דף קג/קנ ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קסט ע"ג; ר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יו ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת מקץ דף לא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר יט דף יב ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יד ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שופטים דף תכא ע"ג; שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קיג ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) ברכות דף ו ע"א
ח. מיום שחרב ב"ה אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבדשארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף נז/צז ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קכד דף קמז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק כא דף לז/לח ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת במדבר דף קח ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קי ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ע דף סד ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנב ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) מ' ברכות קכב שני דף ב ע"ג; זאת חקת התורה (תיט) דף מח ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מט ע"ג
ח. מריש הוה גריסנא בגו ביתא וכו'שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קיד ע"א
ח. ר' אמי ור' אסי אע"ג דהוי ליה תליסר בי כנשתא וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש א פרק ו דף קג ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ו ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת שבועות דף קצא ע"ב; שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קיב ע"ב
ח. גדול הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ה חלק ה דף לו ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפסוק יגיע כפיך במחברת השנית דף קסח ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יז ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כד דף מג ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת שבועות דף קכד/קפד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כ דף יב ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש נב דף רלב ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) דף כח ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ו דף נב ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יתרו דרוש ג דף קנד ע"ב, ופרשת פנחס דרוש ב דף רמה ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק קמא דף כה ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תצוה דף כח/סח ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ד דף נ ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כלל ב פרק ג דף קכה ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויצא דף יג ע"ד; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו דרוש א פרק ו דף קד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנט דף פו ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ו דף קיא ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויצא פסוק את עניי דף מט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מב דף קיח ע"ב, ושער סה דף קעז ע"ג; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ט דף כט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חי שרה דף לד ע"ב, ופרשת תבא דף רעד ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יב למילה דף נה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עד דף תכז ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת לך לך דף כו ע"ג; בן שמואל (שפב) דרוש ז לב"מ דף לא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מ דף ק ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק י דף לב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף טו ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תולדות דף לא ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ז דף ה ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר לד דף יח ע"ג, ומאמר רצט דף צג ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף י ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יג ע"ב; אורח חיים (נורצי, שלט) מאמר יד לימי תשובה דף יא ע"א
ח. ועוזבי ה' יכלו זה המניח ס"ת ויוצאנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש א פרק ז דף קד ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ח דף ב ע"ג
ח. לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור וכו'בית העוזיאלי (שסד) דרוש טו פרשת מסעי דף פט ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פג דף לב ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) יום ש"ת דף כח/סח ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יג דף יד ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת שבת דף קלא ע"א
ח: רב ביבי בר אביי סבר לאשלמינהו לפרשיותיו וכו'ס' הערוך (רצא) בערך כל בני דף קיג ע"ב; ס' האגודה (שלא) ברכות דף קעד ע"ב
ח: הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסופי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קפ ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מסכת שבועות דף קצ ע"ב בהגהה, ותורה שבכתב דף שלד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף טו ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תשא כ"א שני דף ע [?] ע"ד
ח: בג' דברים אוהב אני את המדיים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עד דף תכד ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ו ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כט ע"ד
ט. אין נא אלא לשון בקשה וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קל ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בא דף סז ע"ד, ודף סג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף טו ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ג דף לג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נו דף כו ע"א
ט: מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בא דף כה/פה ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רנ דף קסג ע"א-ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יז ע"ב, ופסחים פרק י דף קד ע"ב
ט: אהיה אשר אהיה וכו' אני הייתי עמכם בשעבוד זה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ב דף לד ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי בשם הרמב"ן מאמר ד דף ס ע"ג, ודף רג ע"א; בית אלקים (שלו) שער ג פרק ד דף לז ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת שמות דף לה ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כז דף מב ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כא דף יב ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סג ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ג דף ל ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת וארא דף נ ע"ב
ט: ענני שתרד אש מן השמים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סי' יח דף תסז ע"ג, ודף תסח ע"א
ט: מכדי האי יהיו לרצון אמרי פי משמע לבסוף וכו'מאור עינים (פינטו, תג) דף יו ע"ב
ט: אשרי האיש ולמה רגשו חדא פרשתא היא תורת חסד (יעבץ, שנג) בהקדמה דף א ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יו/יז ע"ב
ט: ק"ג פרשיות אמר דוד ולא אמר הללויה וכו'שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) סי' ח דף עג ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף יו ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לג ע"א
י. כל פרשה שהיתה חביבה על דוד פתח בה באשרייד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא דף רעב ע"א; חדושי הרשב"א (רפג) דף ז; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צ ע"ג
י. הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר' מאיר וכו'מאור עינים (פינטו, תג) דף יו ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ז דף מה ע"ב
י. רני עקרה לא ילדה משום דלא ילדה רני וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תצא דף רמז ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ואתחנן דף רנה ע"ג; קול יהודה (רופא, תא) פרשת נח דף כ ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף יו/יז ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תצא דף תכז ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קי ע"ד
י. מכדי מעשה שאול הוה ברישא וכו' אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפרשת שמיני דף קפב ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק לה מ"ו שני דף ע ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף יו ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תצא דף תלא ע"ג
י. סמוכים מן התורה מניןרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ב דף ב ע"א
י. למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יא לשבת שבתוך החג דף צז ע"א
י. מ"ד פיה פתחה בחכמה וכו' כנגד מי אמר שלמה מקרא זה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש א פרק ט דף קי ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יב להספד דף קו ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלג ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תזריע דף קטו ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יח ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת שבועות דף קפט ע"א בהגהה; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף נו/נז ע"ד ודף סא ע"ג; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור קד דף קג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יז ע"ב; מנחת נתן (שפא) דף ה ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יד ע"ב ושנה ה/ס
י. שעשה לה דדים במקום בינה וכו'תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר כב דף יד ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש א פ"ט דף קי ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף טז ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יג דף לא ע"ב; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער יא דף טו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קעא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף יז ע"ב
י. מדת ב"ו צר צורה על הכותל וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש טו דף קעט ע"ד; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש א לנחמו דף ה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן כב דף שמה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ז דף ז ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פ"ו דף צו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תזריע דף קטו ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת שבועות דף קפט ע"ב בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) דף יז ע"ב ומגילה פרק א דף קע ע"ד
י. מאי כי אין בלתך אין לבלותיך וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש ב פרק ז דף קיח ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק יא דף מא ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א; בינה לעתים (תח) דרוש סא דף קצז ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ב דף קמז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף יז ע"ד
י. הני ה' ברכי נפשי כנגד מי אמרן דוד וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף פב ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ז דף צו ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק סב דף סו/סז ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שמא ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כב דף יב ע"ד, יג ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף ב/כ ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יז פרק א דף קב/קכ ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת קרח דף נג ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות א דף ח ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קעח ע"א, ושער סח דף ד ע"ד, ושער ו דף יז ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער א דף ל ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו סי' יא דף קעו ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לב ע"ג-ע"ד, ודף לג ע"ג-ע"ד; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סי' פט דף מא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויחי דף רלז ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף יט ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק ד דף נו ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת לך לך דף כא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת האזינו דף קכו ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קמה ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קה דף רלט ע"ב
י. מי כהחכם ומי יודע פשר דבר מי כהקב"ה שיודע לעשות פשרה בין ב' צדיקים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן יט דף תקמז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יז ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויגש דף נא ע"ד
י. בהדי כבשי דרחמנא למה לך וכו' קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן צה דף מו ע"א; בית אלקים (שלו) שער ג פרק א דף לה ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רסא ע"ג
י. כי מת אתה ולא תחיה מת אתה בעה"ז וכו' כסף מזוקק (שפח) פרשת אחרי מות דף קכט ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סי' צה דף מו ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) על התורה פ' נח דף ט ע"ד
י. אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' שמות דרוש ב דף קיט ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ואתחנן דף קע ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף מט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסא ע"ב; יפה מראה (שנ) פ"ט דף מ ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' נח דף יא ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה סימן א מ"ה דף יח ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קסט ע"א; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף נא ע"ב
י: מאי קיר מקירות לבו וכו' יפה מראה (שנ) פרק ד דף כו ע"ד, כז ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה לח דף כט ע"ג
י: ויסב חזקיהו פניו אל הקיר על עסקי קיר וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק כז דף מה ע"ב
י: והטוב בעיניך עשיתי שסמך גאולה לתפלה שגנז ספר רפואותכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן כ דף תקמז ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק מב דף נו ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק א דף קנא ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה לח דף כט ע"ד; סדר היום (שנט) בתפלת ערבית דף לג ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק כט דף מ ע"ד; צרור המור (שכז) תחלת פרשת אחרי מות דף צט ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף מט ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף כו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר ד דף יג ע"א; שורש ישי (אלקבץ) פסוק וגם את רות
י: המתפלל צריך שיסמוך גאולה לתפלהשערי אורה (ג'קטיליה, שכא) סימן ב דף יו ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בא דף רמג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק כג דף כה ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף ו ע"ב
י: כל הסומך גאולה לתפלה מובטח לו שהוא בן העוה"בלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן כה דף כז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק כט דף מח ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רעא ע"ב; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ב/כ ע"א; חדושי הרשב"א (רפג) דף ד ע"ב
י: כל התולה בזכות עצמו תולין לו בזכות אחרים וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קעה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן כ דף תקמז ע"ד; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ח דף מג ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה לח דף כט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף יח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מד דף ריב ע"א; ראש אשמורות (שכח) תחנה אנשי אמנה אבדו
י: אפילו בשעה ששגר לו הקב"ה שלום מר הוא לו כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב דף תקמז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף יח ע"ב
י: הרוצה ליהנות יהנה כאלישע וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נה ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ז דף קסט ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת קדושים דף קיג ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א סימן ח דף כד ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמא ע"א
י: כל מקום שהלך שם ביתו עמומאור עינים (פינטו, תג) דף יח ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ז דף קסט ע"ב
י: מכאן שהאשה מכרת באורחים יותר מהאיש וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ז דף לז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ב דף קנה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סי' ד דף תקא ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כג דף יג ע"ג-ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת קדושים דף סב ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עד ע"א
י: ויגש גחזי להדפה שאחזה בהוד יופיה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן ד דף תקע/תקפ ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת קדושים דף קכא ע"ג-ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף יח ע"ב
י: קדוש הוא ומשרתו אינו קדוש יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כד דף קמג ע"ד
י: כל המארח ת"ח בתוך ביתו ומהנהו מנכסיו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן ד דף תצט ע"ג-ע"ד; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ג דף קנו ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קצא ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א להלבשה דף עב ע"ג, ודף עג ע"ב, ודרוש ד לצדקה דף פ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יח ע"ד
י: נעשה נא עליית קיר קטנה חד אמר עלייה פרועה היתה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תרומה דף קיב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן ד דף תצט ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנו דף קיב ע"א
י: אל יעמוד אדם במקום גבוה ויתפלל וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כלל ד פרק ה דף סז ע"ב, ומאמר ב כלל ג פרק א דף קלה ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ט דף קסז ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק ח דף י ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כד דף יד ע"א
י: המתפלל צריך שיכוין את רגליו וכו'בית אלקים (שלו) שער א פרק ו דף ח ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ח פרק א לערבית י"ה דף עז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שפז ע"ד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פרק א דף קלה ע"א; ר' יונה סביב הרי"ף פרק א דף ו/ז ע"א
י: לא תאכלו על הדם לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכםנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק י דף קעח ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כלל ג פרק א דף קלה ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת קדושים דף קכב ע"ב
י: כל האוכל ושותה ואח"כ מתפלל וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כלל ג פרק א דף קלה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יד דף תמז ע"ד; חדושי הרשב"א (רפג) דף ז ע"ב; ס' חרדים (שסא) בהקדמה דף ז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יח ע"ד
יא: אמר להם הממונה ברכו ברכה א' וכו'תוספות יום טוב (תג) מסכת תמיד פרק ה דף קפה ע"ב; (משפטי) [משפט] צדק חלק ב סימן סב תוך התשובה
יא. מאי מברך יוצר אור ובורא חשךדברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יד דף מה ע"ג; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק נז דף קעב ע"א
יא: למקרא צריך לברך למשנה אין צריךנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו/י פרק ב דף קעב ע"ב
יב. כל מי שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וירא דף ח ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת וירא דף נב ע"ג; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף קעד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בא דף נד/צד ע"א; רבינו יונה סביב הרי"ף פ"א דף ח ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ט ע"א; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער כו/כז דף לא ע"א; שלטי הגבורים סביב הרי"ף דף ח ע"ב
יב. המתפלל כשהוא כורע כורע בברוך וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנה דף קנח ע"ב
יב: כל שאיפשר לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטאכסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלו ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף יט ע"ב
יב: כל העושה דבר עברה ומתבייש בה מוחלין לו על כל עונותיוכסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלו ע"ג, ודרוש לשבת בנתים דף כב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן כח דף רנו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לג דף נד ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כג דף עט ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מסכת יומא דף רלא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף יט ע"ב
יב: וכי מזכירים יציאת מצרים לימות המשיח וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף ב ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק א דף יב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) פרשת בשלח ש' מב דף קב/קכ ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק י דף קפט ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בא דף סו ע"ב; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בא דף לז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף רט ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש א דף יג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף עג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף יט ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו מג דף קסח ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יג דף עח ע"ד
יג. לא שיעקר יעקב ממקומו אלא ישראל עיקר וכו' ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כלל ב פרק ה דף קעב ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פרק כג דף ט ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יח דף מח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מו דף רעב ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף כב ע"א; יפה מראה (שנ) פ"א דף יא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יט ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף פז ע"ב
יג. כל הקור' לאברהם אברם עובר בעשהמאור עינים (פינטו, תג) דף כ ע"ב; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת לך לך דף מה ע"א
יג. למה קדמה פ' שמע לוהיה אם שמוע וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כלל ג פרק ב דף קפד ע"א; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש ז דף סז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק א דף קפט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קה ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף ג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כ ע"ד
יב: פרשת ציצית מפני מה קבעוה בק"ש וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ט דף קפז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כ ע"ד
יב: ולא תתורו אחרי לבבכם זו מינות וכו'מנות הלוי (שמה) דף קצא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עז דף רכא ע"ג
יד: כל הקורא ק"ש בלא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמודברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שלח לך בשם הרמב"ם דף לב ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ג דף קעח ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף בפרקין דף ט ע"ב; כד הקמח (ונציה שו) אות ת דף פב ע"ב; לבוש תכלת (שסט) סימן כה [סעיף] א דף טו ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ב דף פ ע"ג [?]; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף ט ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כו ע"א
יד: הרוצה שיקבל עליו עול מלכות שמים שלימה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לא דף קלו ע"א
טו. כל הנפנה ונוטל ידיו וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת משפטים דף לט ע"ג
טו: כל הקורא ק"ש ומדקדק באותיותיה מצננין לו גהינםלבוש תכלת (שסט) הלכות ק"ש סימן סב ס' א דף לא ע"ב; טור אורח חיים סימן סב דף מט ע"ד; תמונות תחנות תפלות ספרד (שמד) בהערות הרמ"ע בסופו דף שמה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כ ע"ד
טו: למה נסמכו אהלים לנחלים וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש מג לחינוך דף קצא ע"א; חדושי הרשב"א (רפג) דף טו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"ב
טז: כן אברכך בחיי זו ק"ש וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נח דף קסד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויקרא דף מט ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קיח דף מ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) קכב שני דף ב/כ ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צג ע"ג ודף צו ע"ב
יד. כל הנותן שלום לחברו קודם שיתפלל כאלו עשאו במהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פד דף לג ע"א; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ב דף י ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ב דף יט ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף י ע"ג
יד. כל המתפלל ויוצא לדרך הקב"ה עושה חפציו וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק י
יד. כל הלן ז' לילות בלא חלום נקרא רעלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שיט דף קא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) בהקדמה דף ג ע"א, ופרשת במדבר דף קה/קח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ראה דף ריז ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק ו/י דף ק ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת וישב דף כט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף ריד ע"א; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף ג ע"ב
יד. כל המשביע עצמו בתורה ולן אין מבשרין אותו בשורות רעותראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק ז דף רל ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת חולין דף קכג ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרצא דף תלא ע"ב
טז: רב ספרא בתר דמסיים צלותיה וכו' שתשים שלום בפמיליא של מעלה וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קנז ע"ג
יז. מי מעכב שאור שבעיסה ושעבוד מלכויות וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ו דף יט ע"ב, ופרק ט דף לא; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כג פרק ה דף קמג ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ב דף קצא ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק לב דף קא ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב דף פ ע"ה; בינה לעתים (תח) דרוש מ דף צט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ד דף כד ע"ד, ודף כח ע"א
יז. אלקי נצור לשוני מרע וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת תבא דף רי ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דרוש ו/י דף מה
יז. סוף אדם למות וסוף בהמה לשחיטה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לב דף קמא ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש כו דף רט ע"ב, ודרוש ח דף סב ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף כז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לש"ת דף סח ע"ב, ופרשת ואתחנן דף רטו ע"ד, ופרשת בראשית דף רצט ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) בחתימה דף קמג ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יב להספד דף קה ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ס דף ל ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף ב/כ ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מס' יומא דף רלג ע"א וע"ב, ותורה שבכתב דף שב/שכ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף רכג ע"ב
יז. אשרי אדם שגדל בתורה ועמלו בתורה וכו' פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ב חלק ג דף פא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש עג דף קצא ע"א
יז. גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת את דרכי וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפח דף קלה ע"א; סדר מעמדות (שסו) ליום שבת קכז ע"א
יז. אני בריה וחברי בריה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) דף פב ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מב ע"ב
יז. שנינו אחד המרבה וא' הממעיט וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רצח דף צו ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פרק ב דף קפג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כג ע"ב
יז. לעולם יהא אדם ערום ביראה וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש טו להספד דף עח ע"א, ודף עט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות דף מו/מז ע"א בהגהה
יז. אמרו עליו על ריב"ז שלא הקדימו אדם שלום בעולם וכו'באר שבע (שעד) חולין דף קיב ע"א
יז. תכלית חכמה תשובה ומעשים טובים וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק א דף ג ע"ב, ופרק ו דף לב ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק ל דף מט ע"ב, ודרוש לה בדיני ההגה דף קסז ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תרומה דף פג ע"ד; ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כב ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף יט ע"ב
יז. כל העושים שלא לשמה נח להם שלא נבראו מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ה דף יח ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תרומה דף פג ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף ו/ז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כב ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נב ע"ב
יז. לא כהעה"ז העה"ב העה"ב אין בו לא אכילה ולא שתיה וכו' ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כלל ה פרק ג דף רג/ריג ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש להספד פ' תשא דף צט ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר א פרק ד דף קצד ע"ב, ופרק ח דף קצח שני ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ב דרוש א ב ופרק ט דף כ ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שמג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כה דף יד ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ל דף קכח ע"ב, ומאמר ד פרק לג דף קלא ע"ב; שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים פסוק ראה נתתי לפניך דף רעד ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בשלח דף מז ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף לח וצא; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דרוש א דף פג ע"ג; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קנא ע"ג, ודרוש טו דף קפה ע"ג; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק ג שער ב דף פב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יד דף מ ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף כא ע"ב; מתוק לנפש (שסז) חלק ב דף טו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כב ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלב ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב י דף קכו ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת וילך דף רז ע"ד, ודף רי ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ג דף סט ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ח/יז לערבית יום הכפורים פרק א דף עח ע"ב
יז. צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהםפי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ג חלק ה דף כח ע"א; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר ח דף ה ע"ג, ומאמר קג דף מ ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ז דף סב ע"א, ודרוש יב דף קי ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ב דף יו/יז ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ד דף סה ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פרק כד דף ט ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת יתרו דף קכג ע"ד, ופרשת ראה דף רפ ע"א; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור קיא דף רמז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקהל דף קב/קכ ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק ט דף קמד ע"א, ומאמר ח פרק ז דף קלח ע"א, ומאמר ט פרק ו/ז דף קכג ע"א, ומאמר יא פרק ה דף קצ ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק י דף כה ע"ב ודף כו ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית דף יד ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מו דף קטו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יד דף מ ע"ב; ס' החסידים סימן פא דף י ע"א, וסימן פג דף יא ע"א; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף נב ע"ד
יז. גדולה הבטחה שהבטיחן הקב"ה לנשים מכל האנשים וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש יא דף צט ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יד דף קכח/קסח ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש להספד פרשת אמור דף ק ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כז דף פט ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף לט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' חיי שרה דרוש ב דף כה ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יב להספד דף קיא ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חקת דף קנד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חיי שרה דף כז ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ו דף לד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כב ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת חיי שרה דף נז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמה ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) משלי דף קכב ע"א, ומסכת ברכות קכב שני דף ב ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו לב דף קלא ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרו' על התור' דף יז ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סב ע"ב
יז. עולמך תראה בחייך וכו'בינה לעתים (תח) דרוש טו דף מח ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יג ע"א
יז. אלופינו בתורה ומסובלים במצות וכו'מאור עינים (פינטו, תג) דף כג ע"ב
יז: כל העולם כלו ניזונין בצדקה וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו מו/מז דף קפג ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צה ע"ג
יז: כל העולם כלו ניזון בשביל חנינא בני וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וישלח דף סב ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף סה ע"ב; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף צג ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ד דף ג ע"ב, וחלק ג פרק כח דף פה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יב ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ג דף צג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קלד דף מד ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר שב [?]; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ב ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א סימן ב דף כא ע"ג; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ב דף מד ע"א
טז: אין קורין אבות אלא לג' וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פ' כד דף יד ע"א
יח. הרואה את המת ואינו מלוהו עובר וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש מו בהספד מתים דף נ/צ ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צב דף לד ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף צב ע"א; שני לוחות הברית (תט) וזי העמודים פרק כג דף לד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כג ע"ב
יח. ר' חייא ור' יונתן הוו שקלי ואזלי בבית הקברות וכו'מדרש קהלת רבתי; חדושי הרשב"א (רפג) דף יז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש יג דף מא ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף יד ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מו בהספד המתים דף קצט ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת האזינו דף רכו/רכז; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק ב סימן עו (דף קפח ע"ב במהד' תקנט); ס' ראב"ן (שע) דף קמז ע"ג
יח. צדיקים שבמיתתן קרויים חיים וכו'צרור המור (שכז) פרשת ויחי דף נח ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק סב דף סו ע"ב וחלק ג פרק ח דף עג ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יד להספד דף עז ע"א; בית אלקים (שלו) בהקדמה דף ב ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר א פרק כא דף לה ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כו דף ריא ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת הברכה דף רפד ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יב להספד דף קו ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש טו דף קצו/קצז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קסד ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ט דף לה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ב דף שעג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף כג ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נז ע"ד
יח. ובניהו בן יהוידע בן איש חי וכו' אטו כולי עלמא בני מתי נינהו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן כג דף שנו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף כג ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רפא ע"א
יח: רשעים שבחייהן קרויים מתים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רלה ע"ד; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פסוק אשרי נוצרי עדותיו במחברת ב' דף לב ע"א, ופסוק ידיך עשוני במחברת השני דף צו ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה ב דף מב ע"ג; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ד דף נט ע"א; ידי משה (שנז) בהקדמת אסתר דף רנז ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר א פרק כא דף לה ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כג דף יד ע"ד
יח: בני ר' חייא נפיק לקרייתא וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת בהר סיני דף קכט
יח: קשה רמה בבשר המת כמחט בבשר החימדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ב דאבות דף נו ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת אחרי מות דף עא ע"ג, ופרשת וירא בהגהה דף יח ע"ב; ס' החסידים סי' תתשסט דף תב/תכ ע"ב (דף קכ ע"ב בדפוס בולוניא רצח); שו"ת הרשב"א (רצט) סימן שסט דף סד ע"ד; טוב שם (שסו) פרק ו/ז דף כא ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת וישב דף עא ע"ג; סוד המלבוש (שמה) דרבי עבדיה המון דף יז ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פ' כד דף פה ע"א
יח: שמע ב' רוחות שמספרת זו לזומעשי ה' (שמג) חלק א פרק ב/ג דף ד ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עח ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ג דף כב ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דרוש לר"ה דף פט ע"ד
יח: אלמא ידעי וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ט דף קצח שני ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כד ע"ב
יח: מנין למתים שמספרים זה עם זה וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת וישב דף עא ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת הברכה פסוק ויאמר ה' אליו זאת הארץ דף רפד ע"ד; תורה אור (יחייא, רצח) פרק כה דף י ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף צא ע"ג
יט. כל המספר אחרי המת כאלו מספר אחרי האבןבית מועד (רבא, שסה) דרוש מו להספד מתים דף רא ע"א; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק א סימן עח דף רס ע"ד
יט. כל המספר אחר מטתן של ת"ח נופל בגהנםמאור עינים (פינטו, תג) דף כד ע"ד
יט. אם ראית תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביוםדרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש לתשובה פרשת תצא דף קט ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש א דף כא ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תולדות דף שו ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יד דף סה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שי דף נט/צט ע"ב, וסימן שסג דף קכד/קצד ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ט לשבועות דף מה ע"ב; ידי משה (שנז) פי' קהלת פרק ד דף קנב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כו דף עב ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת ואתחנן דף קל ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג שער ה; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן פא; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא דף רעא ע"ב; טוב שם (שסו) פרק א דף ד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כד ע"ד; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף נב ע"א
יט. בכ"ד מקומות ב"ד מנדין וכו' המזלזל בנ"י וכו'ברכת המזון (ונציה שסג) סדר השלחן דף ח ע"א
יט. אין עזרה ננעלת על כל אדם ביש' בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאלעקדת יצחק (שלג) שער סד דף קפד ע"ב
יט. ואת מי נדו את ר' אלעזר בן הצד שפקפק בנ"י וכו' מצת שמורים (שפירא, תכ) דף ד ע"א
יט. לעולם אל יפתח אדם פיו לשטןיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת הדברים דף רנג/רצג ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת הדברים דף שנח/שצח ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף ח ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) דף ד ע"ד
יט: המוציא כלאים בבגדו פושטו אפי' בשוק וכו'חדושי הרשב"א (רפג) דף יו/יז ע"ג; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ב דף יד ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כו דף יד ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלב ע"ב/ג
כ. מאי שנא קמאי דמתרחש להו ניסא וכו'עקדת יצחק (שלג) שער פג דף רמא ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לה ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ג-ע"ד
כ. מתון מתון ת' זוזי שויאשני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף סט ע"ב
כ. רב גידל הוה רגיל דהוה אזיל ויתיב בשערי טבילהעין יעקב (שפב) סוף ברכות דף מג ע"ד - פי' בשם ר' ישעיה; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כלל א פרק ה דף יח ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דרוש כא דף קכה; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לד ע"ב
כ. רבי יוחנן הוה רגיל דהוה אזיל ויתיב בשערי טבילה וכו' עין יעקב (שפב) סוף ברכות דף מג ע"ד - פי' בשם ר' ישעיה; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו/י דף פא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פקודי דף קפב ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יד ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צז דף תקכ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כה ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) דרוש סד דף ס ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יז סימן מח דף קג ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת ויחי דף נח ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויחי דף קי ע"ב, ופרשת משפטים דף קנח ע"ב
כ: כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים והלא אתה נושא פנים לישראל וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קסז דף נז ע"ב, וסימן שפד דף קלד ע"ב; ילקוט שמעוני (שכו) פרשת נשא; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת בראשית דף נ ע"א; מנות הלוי (שמה) דף ג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כה ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ז דף קא ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נשא דף צט ע"ב; באר הגולה (שנח) באר א דף ד ע"ג
כב. אין דברי תורה מקבלין טומאה וכו'ערוגת הבושם (ארקיוואלטי, שסב) פרק כט דף קא ע"א; חדושי הרשב"א (רפג) דף יח ע"א
כג. שמור רגלך כאשר תלך אל בית האלקים וכו' שמור עצמך שלא תחטא וכו'פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) בפ"ע דף נ ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק טו דף לב ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקרא דף קכג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כה ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף כט ע"ד
כג. כי אינם יודעים לעשות רע א"ה צדיקי נינהו וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ט דף קח/קיז ע"ג
כו. טעה ולא התפלל ערבית יתפלל שחרית שתים לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן סג דף כג ע"א
כו: תפלות אבות תקנום כנגד תמידים תקנום וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן סד דף כו/כז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ג דף קצג ע"א; אגדת שמואל (אריפול, שלו) חלק ד דף ט ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ס דף שסג ע"ב, ופרשה סח דף שצג ע"ג, ופרשה ה דף לז ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויצא דף ע ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת ויצא דף נ ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ד דף כא ע"ד ודף כב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כה ע"ד; זהר פרשת חיי שרה דף קלג ע"א
כו: אברהם תקן תפלת שחרית יצחק ת"מ יעקב ת"ע וכו'בית אלקים (שלו) שער א פרק ד דף ו ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויצא דף נד ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פ' חיי שרה דף קסט ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן ל דף קכה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חיי שרה דף לד ע"ג, ופרשת ויצא דף לט ע"ג ודף מ ע"ג; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ג ע"א ודף ד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר ט דף יג ע"ב, ופרשת לך לך דף מח ע"ב, ופרשת תולדות דף נא ע"ג
כו: אין פגיעה אלא תפלה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער כה דף סו ע"ב
כו: מ"מ אמרו תפלת השחר עד חצות וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת ואתחנן דרוש י דף נו ע"א
כז: תפלת ערבית רשות או חובה וכו'בית אלקים (שלו) שער א פרק ד דף ו/י ע"ג, ופרק יח דף כא ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יז דף מב ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קנו/קנז דף צד ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ד כלל ג דף ב ע"ג; זהר פרשת ויחי דף רכט ע"ב, ופרשת ואתחנן דף רסד ע"א, ופרשת תרומה דף קסנ ע"א; ס' ראב"ן (שע) סימן קסט דף מד ע"ב
כז: מאן נוקים נוקמיה לרבי יהושע הוה ליה בעל דבר וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן כ/פ דף מד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קעג ע"א
כח. ההוא יומא בר תמני סרי שנה הוהשו"ת מהרלב"ח (שכה) דף שכג
כח. עין יעקב - כל השונה לתלמיד שאינו הגון כאלו זורק אבן למרקוליסנחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ג דף מג ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רעח ע"ב
כח. עין יעקב - לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות ואפי' שלא לשמה וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יד דף סב ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק הבל הבלים דף ב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר לג דף יו ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נב ע"ב
כח. בו ביום עמד יהודה גר העמוני לפניהם וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כו ע"ב
כח: כשחלה רבי אלעזר נכנסו תלמידיו לבקרו וכו' וכשחלה ריב"ז וכו' עד הכינו כסא לחזקיהו וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויחי דף רלז ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רמה דף עט ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמיני דף קעב ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף טו ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש טו דף מז ע"ב; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום ד דף פ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כו/כז ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נז ע"א
כח: מנעו בניכם מן ההגיון וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תרומה דף קסד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קנח/קצח ע"ד
כח: כשחלה ריב"ז נכנסו תלמידיו לבקרו וכו' עמוד הימיני פטיש החזק וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק ג פ"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויחי דף מג ע"ב; טוב שם (שסו) דף ז ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת ויקרא דף צה ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ברכות קכג שני דף ב ע"א
כח: ולא עוד אלא שיש לפני ב' דרכים וכו' מזמור לתודה (אריפול, שלו) פסוק אשרי נוצרי עדותיו במחברת השני דף לב ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר כג דף טו ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור א דף ה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ב דף נג ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קיא דף סב ע"ב
כח: כשאדם עובר עבירה ואומר שלא יראני אדם וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמיני דף קעב ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף טו ע"ב; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף ב ע"ב
כח: בשעת פטירתו אמר להם פנו כלים מפני הטומאה וכו'יפה מראה (שנ) סוטה פרק ח דף רנג ע"ב
כח: שמעון הפקולי הסדיר י"ח ברכות לפני רבן גמליאל וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רלט ע"ד; רבינו סביב הרי"ף פ"ד דף כב ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ד דף כב ע"א, ודף כה ע"א
כט. גמירי טבא לא הוי בישא וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כלל א פרק ו דף קנט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ל דף נא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כו ע"ד
כט. מאי תפלה קצרה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת אחרי מות דף קצט ע"ג; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף עד ע"א
כט. הני שבעה דשבתא כנגד מי וכו'שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מו ע"ג
כט: לא תרתח ולא תחטא לא תרוי ולא תחטא דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת קרח דף לה ע"ב, ופרשת וישב דף קע ע"ג, ופרשת בראשית דף רכד ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק יט דף לו ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק טו דף רפא ע"א; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף פד ע"א, ומסכת חולין דף קטו ע"א
ל. היה עומד ח"ל יכוין לבו כנגד א"י נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לא דף קלו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ח דף מב/פב ע"ד; בית אלקים (שלו) שער א פרק ה דף ח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עב דף רב ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מסכת תמיד דף רנה ע"א
ל. כמגדל דוד בנוי לתלפיות תל שהכל פונין בו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קג דף לו/לז ע"א
ל: אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש וכו' נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לג ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ה דף כד ע"א-ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף ו/ז ע"ב
ל: חסידים הראשונים היו שוהין שעה א' ומתפללין וכו' כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת ויצא דף לו/לז ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כו/כז ע"ד
ל: במקום גילה שם תהא רעדה עיין בחדושי הרטב"א יומא פרק א הביאו בעל ע"י דף צח ע"ד; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ה דף כג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת צו דף צח; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שמ דף קנא/קצא ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דרוש ז דף כח
ל: רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרב חזייה דהוה בדח טובאמאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ב
ל: אביי הוה יתיב קמיה דרבא חזייה דהוה יתיב וקא בדח טובא וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה דף סה ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש לחתן פ' צו דף קיא ע"ג; נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כו/כז ע"ב
לא. אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכו ע"ד; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק יא דף פא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יד ע"ג; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ה דף כה ע"ב
לא. אל יפטר אדם מחבירו לא מתוך שיחה וכו'יפה מראה (שנ) פרק ה דף כח ע"א-ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ב
לא. אל יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכה וכו'תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר יט דף יב ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תצוה דף סט ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק ח דף כה ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ דף כח ע"א; שני לוחות הברית (תט) בהקדמה דף ב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כז דף יד ע"א, ומאמר צג דף לב ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רלט דף קנא ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ה דף כח ע"א-ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ו דף פט ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מא ע"א
לא. כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתישבה וכו'פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כד חלק ב דף קכח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכח ע"ב-ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תסח דף עג ע"א
לא. מר בריה דרבינא עבד הלולא לבריה חזנהו לרבנן דהוו קא בדחי טובא וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה דף סו ע"א
לא. ווי לן דמייתינן ווי לן דמייתינןידי משה (שנז) פירוש קהלת פ' יח דף קצט ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כלל ב פרק ו דף קלב ע"א, וכלל ג פרק ד דף קמא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דרוש ד דף נ/צ ע"ג; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כא ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקיא דף רז ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לנשואין דף פח ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בחקתי דף קו ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חיי שרה דף רכח ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ק דף תקלט ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש יט דף נח ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כח דף יד ע"ב
לא. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעה"ז וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כג/פג דף לג ע"ד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל פרק ד דף קמב/קמג ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ג דף מה ע"א; מנות הלוי (שמה) דף יו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ד
לא. המתפלל צריך שיכוין לבו לשמים וכו'רבינו יונה סביב הרי"ף פ' ה דף כה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ד ודף כח ע"ב
לא. כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור וכו'חדושי הרשב"א (רפג) דף כד ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ה דף כה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מסכת תמיד דף רנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ד
לא. כמה הלכתא גברוותא איכא למשמע מהני קראי דחנה וכו' עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' ד דף כז ע"ב, ופרק ו דף כח ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תצז דף שלג ע"ב
לא. מכאן למתפלל שצריך שיחתוך בשפתיותולעת יעקב (גבאי, שמא) דף כח ע"ב
לא. מכאן למתפלל שלא ישמיע קולו בתפלתו וכו'חדושי הרשב"א (רפג) דף כד ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מסכת תענית דף ריד ע"א בהגהה; יפה מראה (שנ) פרק ד דף כא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ד
לא. מכאן לרואה דבר שאינו הגון בחבירו שחייב להוכיחו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמג ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ד דף כא ע"ד
לא: ותען חנה ותאמר לא אדוני וכו' לא אדון אתה בדבר הזה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף כז ע"ד
לא: מכאן לחושדין אותו בדבר ואין בו שצריך להודיעו וכו'שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף עא ע"א
לא: מכאן לשכור שהתפלל כאלו עובד ע"זכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמד ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ה דף כו ע"ב; חדושי הרשב"א (רפג) דף כד ע"ב
לא: מכאן לחושד לחבירו בדבר שאין בו שצריך לפייסו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמד ע"ב
לא: מיום שברא הקב"ה את עולמו לא היה אדם שקראו צבאות וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמב ע"ג; בית אלקים (שלו) שער א פרק ב דף ה ע"ג, ושער ג פרק ד דף לז ע"ב
לא: אם ראה מוטב ואם לאו תראה אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמב ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נשא דרוש א דף רכו/רכז ע"א
לא: יולדת בצער יולדת בריוח וכו'יפה מראה (שנ) סוטה פרק ג דף רמ ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רח ע"ג, ודף רט ע"ב
לא: דברה תורה כלשון בני אדם וכו'עקדת יצחק (שלג) שער כא דף נד ע"א
לא: ג' אמתות הללו למה וכו' ג' דבקי מיתה וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש מג לחינוך דף קצ ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש להספד פרשת תצוה דף צט ע"א, ופרשת צו דרוש להספד דף קו/קז ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כח ע"ב
לא: זרע ששקול כשני אנשים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמב ע"ד
לא: מכאן שאסור לישב בתוך ארבע אמות של תפלהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמו/קמז ע"ג; חדושי הרשב"א (רפג) דף כד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כח ע"ד
לא: שמואל מורה הלכה בפני רבו היה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמו/קמז ע"ג; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) דף כ ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כה ע"ד
לא: כל מה שבראת באשה לא בראת דבר א' לבטלה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כח ע"ב
לא: כל היושב בתענית בשבת קורעים לו גזר דינו של ע' שנה וכו'שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף כז ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף יא ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מב ע"ד; חדושי הרשב"א (רפג) דף כד ע"ג; שו"ת בנימין זאב (רצט) סימן רי דף שח ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מט ע"א; זהר פרשת תרומה דף קסה ע"ב; ס' ראב"ן (שע) סימן קעט דף מד ע"ד; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף נג ע"ב
לא: אליהו הטיח דברים כלפי מעלה וכו' אלמלא ג' מקראות נתמוטטו רגלי שונאיהם של ישראל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יח דף תסו/תסז ע"ג; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ג דף מח ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק יג דף כט ע"ב; הובא בסוכה פרק החליל דף קיח ע"א (?)
לב. אלמלא ג' מקראות הללו נתמוטטו רגלי שונאיהם של ישראל יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/מז דף רכד ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק יג דף ל ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ג דף מח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) ליל כפור דף סג ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יח דף תסז/תשו ע"ב
לב. משל לא' שהיה לו בן הרחיצו וסכו וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נו דף כו ע"א
לב. לך רד מגדולתך כלום נתתי לך גדול אלא בשביל ישראלדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תשא דף רנא ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תשא דף עא ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר סה דף לו ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יב דף פו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף קח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף רא ע"ג; מזבח יעקב (תכב) דף ז ע"א
לב. ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת תשא דף נ/צ ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יג ע"ג, ופרשת תשא דף קעה ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנח ע"ג
לב. ויחל משה מלמד שהתפלל משה עד שהוחלל וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שמז דף קיד ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תשא דף קפא ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת תשא דף צה ע"ב
לב. הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לופי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מטות דף רלא ע"א
לב. אלמלא בשמים ובארץ נשבעת להם וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן כט/פט דף לג ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש א דף ג ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מד דף רטו ע"ב
לב. מבלתי יכולת ה' יכול מבעי ליה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק נג דף סב ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח לך דף רכב ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער עו/עז דף רכב ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת שלח לך; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קח ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש סא דף קנד ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנט ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף כה ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת שלח דף קיז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר כט דף יד ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח לך דף רח/רס ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף כט ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ג דף יד ע"א
לב. לפני מלך א' יכול לעמוד לפני ל"א מלכים אינו יכול לעמודצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנט ע"א
לב. לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ יתפלל וכו' מאמץ כח (שמח) דרוש כד דף קפט ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ואתחנן דף נח ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק יא דף פא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) מבוא השערים ג' ג' ושער/משער נח דף קסד ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק ט דף ל ע"ג; בית אלקים (שלו) שער א פרק ב דף ה ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ח דף ד ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ואתחנן דף קכח/קנח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תמד דף שיז ע"ב, ומאמר תנט/תצט דף רלד ע"א
לב: גדולה תפלה יותר ממעשים טובים וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קב/קכ דף מא/מח ע"א; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ואתחנן דף נח ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' אמור דף ריז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נצבים דף רנד ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת ואתחנן דף ריג ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ואתחנן דף קסט ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לתפלה דף ב/כ ע"ג [?]; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק ד דף כו/כז ע"ד; בית אלקים (שלו) שער א פרק טו דף טז/יז ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש סב דף קנט ע"ג; שו"ת מהרשד"ם (שנד) או"ח סימן ל דף טו ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק י דף יו/יז ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר מו דף כז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף כט ע"ד; מעשה חייא (תיב) דף ד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צו; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף נא
לב: גדולה תפלה יותר מן הקרבנות וכו'בינה לעתים (תח) דרוש סב דף קנז ע"ג; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק שמור רגלך דף מט ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף ט ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר כא דף יב ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ה ע"א
לב: מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפלה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פח דף לג ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ו/י ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף כג ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנא דף קט ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור מא דף צו ע"א
לב: מיום שחרב ב"ה נפסקה חומת ברזל וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ואתחנן דף ר ע"ד
לב: כל המאריך בתפלתו ומעיין בה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צ דף לד ע"א; זהר פרשת פקודי דף רנט ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קנ ע"ב
לב: אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קעה דף ס ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק י דף יז ע"א
לב: ד' צריכין חזוק וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צא דף לד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב' סימן י דף רצא ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א סימן ב דף ט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ו/י דף נו/נז ע"א; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר כו/כז דף יו/יז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף רא ע"א; באר הגולה (שנח) באר ד דף טו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שנו/שנז ע"א
לב: גדולה תענית יותר מן הצדקה וכו' עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר מט דף כז ע"א
לב: רבא לא גזר תענית ביומא דעיבא וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ל דף יד ע"ב
לב: ותאמר ציון עזבני ה' וה' שכחני היינו עזובה היינו שכוחהמאור עינים (פינטו, תג) דף ל ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קא ע"ד
לב: אדם נושא אשה על אשתו ראשונה וזוכר מעשה ראשונ'נצח ישראל (שנט) פרק יא דף כ ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יג דף כט ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת עקב דף רכט ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש נב דף קכט ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לא דף יד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף ל ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ג דף יב ע"ב
לב: כלום אשכח עולות אלים ופטרי רחמים וכו' תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת עקב דף תי ע"ד; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קח ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת עקב דף קענ ע"ג
לב: שמא לא תשכח לי מעשה העגל וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תשא דף צד ע"ב, ופרשת דברים דף קנח/קצח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ל ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו מט דף קצב ע"ג
לב: שמא תשכח לי מעשה סיני וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת עקב דף קפט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לז דף לב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ל ע"ד
לב: חסידים הראשונים היו שוהין שעה א' וכו' מאור עינים (פינטו, תג) דף לא ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מד ע"א
לב: מעשה בחסיד א' שהיה מתפלל בדרך ובא הגמון א' ונתן לו שלום וכו' בינה לעתים (תח) דרוש נז דף קמא ע"ד; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום ה' דף צה ע"ב
לג. מעשה במקום א' שהיה בו ערוד וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לד ע"א; מנות הלוי (שמה) דף צו/צז ע"א; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ז פ"ב דף מד ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מצורע דף ק ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קז ע"ד; בן שמואל (שפב) דרוש ה דף כא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לב דף יד ע"ב-ע"ג
לג. גדולה דעה שנאמרה בתחלת ברכו' של חול וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ה דף עג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לד דף יד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף לא ע"ב
לג. גדולה דעה שנתנה בין ב' אותיות ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פרק ו דף מט ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק יח דף מא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש צו/צז דף נא ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) סוף דף לד ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק י דף יא ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת שמיני דף צה ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לג דף יד ע"ד, ומאמר רלב דף סח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ד דף כה/סה ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף לא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לח דף קנא/קצא ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יתרו דף קמט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רנד ע"א
לג. כל מי שאין בו דעה אסור לרחם עליובית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו להספד דף פה ע"ד; מראה עינים דף לא ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רלד דף סח ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר יד דף ח ע"ג
לג. גדול מקדש שניתן בין ב' אותיות וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פרק ו דף מט ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויצא דף כט ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לה דף טו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' פקודי דף קיב ע"ג
לג. כל אדם שיש בו דעה כאלו נבנה ב"ה בימיו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף נו/נז ע"ב, ופרשת תרומה דף קנז ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ה ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כ דף קיב ע"ד
לג. גדולה נקמה שנתנה בין ב' אותיות וכו'ילקוט חדש (תיז) דף קנח ע"א
לג: האומר על קן צפור יגיעו רחמיך מודים מודים וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ה דף עא ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצא דף רפח ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ו דף ז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תצא דף רכג ע"ג; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש יא דף כ ע"א; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער לט דף נז ע"ב; תו"ט פרק ה דף ו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ה דף לא ע"ג, ומגילה פרק ג דף רה ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכג דף נו/נז ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וירא דף יט ע"ד
לג: האומר יברכוך טובים וכו' מאור עינים (פינטו, תג) דף לב ע"ד; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף כ; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכב דף נו/נז ע"א
לג: ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יב פרק א דף קצח ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש ג דף יד ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ב דף סט ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כה דף פד ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת תבא; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ה דף כו/כז ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק ב דף ה ע"ג; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת מקץ דף רסו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף כו ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת תמיד דף רנו ע"ב ודף רנז ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן א/ה דף ד ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ח דף לה ע"ד ודף לו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצט ע"ג; חזון למועד (ולריו, שמו) פרשה טו/טז דף עא ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כה דף סח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף לב ע"ד; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב א דף ו ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת שמיני דף מה ע"ג
לג: משל למלך שהיו משבחין אותו באלף אלפים דינרי זהב ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כג דף סז ע"ב
לג: הכל בידי שמים חוץ מיראת שמיםדרשות הר"ן (שנו) דרוש י דף סט ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יא דף לה ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שיד דף ק ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) מסכת סעודת מצוה דף קפה ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק ה דף קלא ע"א, ומאמר יב פרק ג דף קפ ע"א, ודף רח ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש א וב ודרו' ל דף קכט ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כו דף פד ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כ דף קמ ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וילך דף קנד ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בא דף קעה ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת עקב דף רנט ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת עקב דף רעו/רעז ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת עקב דף רפ ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ד דף נו/נז ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת עקב דף קח ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת עקב דף קעה ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער צב דף רנח ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פ' כד דף כב ע"ב; חזות קשה (שיב) שער ג דף ו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת עקב דף רה ע"א, ודף רו ע"ב; אגרות הרמב"ם (ונציה שד) דף עא ע"ב; שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות דף נב ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פה דף נו/נז ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) חלק א דף ד ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק לא דף קו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף לב ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת עקב דף קלג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רמ ע"ד; תנחומות אל (שלח) פרשת נצבים דף קמו/קמז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר ו/ז דף ח ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף יא ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת עקב דף קל ע"ד; מנחת נתן (שפא) דף ג ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סג ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת עקב דף פ ע"א
לג: אין לו להקב"ה בבית גנזיו אלא אוצר של יראת שמיםמקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ה ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תבא דף רע ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת עקב רה ע"א ודף רו ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לג דף קעד ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף רנג/רצג ע"ב
לד: אמרו עליו על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף ז ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פ' ואתחנן דף קכז/קפז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קב/קכ ע"ב
לד: כל הנביאים כלם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ד חלק ב דף קיא ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יח ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לח דף קעו/קעז ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק כא דף עו/עז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת האזינו דף רנד/רצד ע"ד; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ד דף כו ע"ב-ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק א דף סז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף כו ע"א; שני לוחות הברית (תט) שער הגדול דף לו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף לג ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נז דף רב/רכ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער ק דף רעט ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת האזינו דף רסב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רלט דף סח ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עט דף לו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה סימן ד מאמר לח דף כד ע"ב
לד: במקום שב"ת עומדין אין צדיקים גמורים עומדין שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש א' דף ו/ז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק כח דף מו ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לב"מ דף צח ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף יד ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק לו/לז דף קע ע"א-ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא דף רעא ע"ד; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת האזינו דף רסב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער צז דף רעא ע"ב, ושער ק דף רעט ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויקרא דף קנא ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לה דף מט ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק א דף סז ע"ב; ס' הישר לר' תם דף נא ע"ב; עסיס רימונים (שסא) שער לא דף פד ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק וראיתי אני דף יט ע"א, ופסוק כי יש דברים הרבה דף סט ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת צו דף לז ע"ב, ודרוש ב של תשובה דף עד ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף פז; מאה שערים (שג) שער לח; זהר פרשת חיי שרה דף קכט ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נז דף רב/רכ ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקד דף קלב ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת חקת דף קיז ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נצבים דף כח ע"ד; כד הקמח (ונציה שו) אות ר דף סח ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה סימן ד מאמר לז דף כד ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת נצבים דף קמא ע"ג; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר כג לימי תשובה דף יט ע"ב
לד: כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לח דף נב ע"א, ופרק מא דף נג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף כג ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לו דף טו ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סד דף רמא ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' נו/נז דף נ ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' התשובה מאמר מ דף כד ע"ג
לד: אין בין העה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות בלבדנצח ישראל (שנט) פרק מה דף נד ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לח דף נב ע"א, ופרק מא דף נג ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סד דף רמא ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ב/כ דף יא ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ג; שו"ת הרמ"ע (שס) מפאנו סימן טו דף יו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף יח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יט ע"ג
לד: כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"חלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעג דף קל ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עב דף תיט ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כה דף קמה ע"ב-ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו סד דף רמא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' התשובה מאמר לט דף כד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלג ע"ד
לד: זה היין המשומר בענביו מששת ימי בראשיתעקדת יצחק (שלג) שער ס(?) דף קעא ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' כט דף מה ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עט ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יא ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק לג דף קלב ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מה דף רכב ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כלל ב פרק ב דף קסה ע"א; יין המשומר (שפירא, תכ) דף ו ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף לא ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלד ע"א
לד: אל יתפלל אדם אלא בבית שיש בה חלונות ר' יונה סביב הרי"ף פרק ה דף כח ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ט דף טו/טז ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף טו ע"א
לד: כל המבקש רחמים על חבירו אינו צריך להזכיר שמו חציף עלי מאן דמצלי בבקתא חציף עלי מאן דמפרש חטאיהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה סימן ג מאמר כה דף כא ע"ד ודף כב ע"א
לה. אסור לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה וכל הנהנה מן העה"ז בלא ברכה מעלמבקש ה' (חאגיז, שנו) פר' שמות דף קיט ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יג פרק א דף ריא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכו/קכז ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א; חזות קשה (שיב) שער א דף ד ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ו דף כח ע"א; אורים ותומים (עראמה, שסג) ישעיה ה דף ה ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קעב ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רצח ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת אמור דף נב ע"א
לה. כל הנהנה מן העה"ז בלא ברכה כאלו נהנה מקדשי שמים כתוב לה' הארץ ומלואה וכתוב השמים שמים לה'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש למילה דף לו ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן ק דף לה ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת חקת דף קיב ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש סד דף קסח ע"ב; תורה חכם פרשת בראשית דף ו/י ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף פד ע"ב
לה: כל הנהנה מן העה"ז בלא ברכה כאלו גוזל להקב"העולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תצא דף קנב ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת קדושים; בינה לעתים (תח) דרוש סד דף קסח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף פח ע"ב ודף פט ע"א בהגהה; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מד/עד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף לב ע"ד; חזות קשה (שיב) שער א דף ד ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קעא ע"א; מאמר השכל (שיז) בדבור כי תשא; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכו ע"א; מרפא לנפש (צהלון, שנה) דף יז ע"ג; מאה שערים (שג) שער יג; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קי ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יג פרק יא דף ריא ע"א, ומאמר ב פרק ה דף לא ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג חלק ג פרק ג דף מה ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף כח ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער א דף יא ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קמו/קמז דף נא ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמה ע"ג-ע"ד; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כ ע"ד
לה: כתיב לכן אשוב ולקחתי דגני בעתו וכתיב ואספת דגנך וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת עקב דף מז ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת עקב דף רפא ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש ה דף סט ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת עקב דף קנג/קצג ע"ב; שו"ת מהרשד"ם (שנד) סי' לא דף טו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף לג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף ח ע"ב
לה: ואספת דגנך מה ת"ל לפי שנאמר לא ימוש וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א סימן ב דף יב ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת אחרי מות דף קג/קנ ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש ה דף סט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף לג ע"ב
לה: אפשר אדם חורש בשעת חרישה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש טו/טז דף קעה ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יט דף סג ע"ג, ודרוש כד דף פג ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סא דף רלב ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכט ע"ד, ומשלי דף של ע"א
לה: בא וראה מה בין דורות ראשונים לדורות אחרונים דורות ראשונים שעשו תורתם קבע ומלאכתן עראישערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף יח ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ה דף ה ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ט דף י ע"ד
לט. הנהו תרי תלמידי דהוו יתבי קמי דבר קפרא חדושי הרשב"א (רפג) דף לא ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ברכות דף קכג ע"ב
מ: כל ברכה שאין בה הזכרת השם אינה ברכה שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יז דף כח/סח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מד/עד דף ריו/ריז ע"ב
מ: כלי ריקן מחזיק מלא אינו מחזיקשלחן ארבע (שנו) שער ד דף יח ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף יד ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת במדבר דף נו ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פ' לז דף צה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף לג ע"ד, וסוכה פרק ד דף קכז ע"ד
מ. אם תשמע בישן תשמע בחדשעבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק לו/לז דף צה ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף טו ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שכא ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת עקב דף קלא ע"ג
מ. ועל הירקות הוא אומר בורא פרי אדמה וכו' בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיומנות הלוי (שמה) דף נב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף לג ע"ד
מ. וכי ביום מברכין אותו ובלילה אין מברכין אותו מאור עינים (פינטו, תג) דף לג ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלה ע"א
מג: מנין שמברכין על כל ריח טוב לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רה דף סז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף לד ע"ב
מג: תכף לת"ח ברכה במעשה ידיהם עתידין כל בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא שיתנו ריח כלבנוןמאור עינים (פינטו, תג) דף לד ע"ב
מג: מלמד שכל א' וא' יפה לו הקב"ה אומנותו מאור עינים (פינטו, תג) דף לד ע"ב
מג: נוח לו לאדם שיפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל ילבין פני חברו ברביםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נו/נז ע"ד
מג: ששה דברים גנאי לו לת"חמאור עינים (פינטו, תג) דף לד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אמור דף צב ע"ג
מג: ואל יצא יחידי בלילהחקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף לט ע"א; שורש ישי (אלקבץ) פסוק ועתה הלא בועז
מג: אל יספר אדם עם אשה בשוק פסיעה גסה נוטלת א' מה' מאות ממאור עיניו של אדם תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"ג; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסט דף סט ע"ד; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר קיט דף נא ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מסכת שבת דף קלג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף לד ע"ב, ושבת פ' טו דף סו/סז ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ו ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רעח דף פח ע"א; רבינו יונה פרשת ויגש דף טו/טז ע"ב
מג: כל המהלך בקומה זקופה אפילו ד' אמותכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וירא דף כד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יט ע"א
מז: איזהו עם הארץ כל שאינו קורא ק"ש שחרית וערבית לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שצח דף קלח ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ג דף לו/לז ע"ב
מח. קטן היודע למי מברכין מזמנין עליוחדושי הרשב"א (רפג) דף מא ע"א; בית יוסף אורח חיים ס' קצט דף קכה ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לו/לז ע"ג
מח. ינאי מלכא ומלכתא כריכו ריפתא בהדי הדדי יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צא דף תצג ע"ב; חדושי הרשב"א (רפג) דף מא ע"ג-ע"ד
מח: מנין לברכת המזון מן התורה תפארת ישראל (דוראן, שנא) מגלת ספר דף קמב ע"א
מח: כדי להסתכל ביופיו של שאול אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ט דף קעז ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת וילך; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כח דף פה ע"ב
נ. מברכותיו של אדם ניכר אם ת"ח הוא אם לאולחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רח דף סח ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף עח ע"א
נא: מנין שאין פרי בטנה של אשה מתברך וכו' מנין שאפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על היםעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת יתרו דף סו/סז ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת בשלח דף עד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) סוטה פרק ה דף ק ע"א
נא. ג' דברים סח לי סוריאל שר הפנים ג' דברים סח לי מלאך המות אבוקה כב' וירח כג' בית יהודה (מודינא, שצה) פרק ו דף ו ע"ד
נג: מי שאכל ושכח ולא בירך וכו' הנהו תרי תלמידי חד עבד בשוגג כבש וכו' ר' יונה סביב הרי"ף פרק ח דף מד ע"א
נג: אמתלא כנסת ישראל כיונה עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פ' לו/לז דף קלט ע"ב
נד. הרואה מעברות הים ומעבורות הירדן את והב בסופה ב' מצורעים היו תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת חקת דף רלה ע"ד
נד: מחנה ישראל כמה הוי תלתא פרסי נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מד דף רד ע"ב; עולת התמיד פרשת חקת דף רב/רכ ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער פא דף רלו/רלז ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ט דף כח ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לא דף טו ע"ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת חקת דף סה ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פח דף נו/נז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף לה ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קט ע"א
נד: משה כמה הואי עשר אמיןאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפ' בלק דף קיח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פא דף רלו ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת חקת דף רמא ע"ג
נד: אפי' בשעת כעסו של הקב"ה הוא זוכר הצדיקים ד' צריכין להודות מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש להודאה דף עא ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש א דף יג ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שסד דף קכד ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת צו דף קכו/קכז ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת צו דף קסז ע"ד, קסח-קסט; כסף מזוקק (שפח) פרשת תבא דף רז ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף כד ע"א; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ט דף מז ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יד דף צב ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש י דף מא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לט דף יו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף לה ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וישב דף כ ע"ד; שו"ת הריב"ש (שז) סימן שלז דף רמב ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר מד דף כ ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה סימן ב מאמר א דף יט ע"ג, ומאמר טו דף ב/כ ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת אמור דף קטו ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קו/קז
נד: צריך לאודיי קמי עשרה רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור קו/קז דף רמב ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת אמור דף קיז
נד: רב יהודה חלש ואתפח ר' יונה סביב הרי"ף פרק ט דף מו/מז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף לו/לז ע"ב
נד: ג' צריכין שמור וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר מ' דף יו/יז ע"ב
נד: ג' דברים מאריכין ימיו של אדם וכו'שלחן ארבע (שנו) שער א דף ו/ז ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ד חלק א דף ל ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף כח ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ג דף לט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יד ע"א
נה. ג' דברים מזכירין עונותיו של אדם חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ס' דף לא ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק י דף טו ע"א
נה. פתח במזבח ומסיים בשלחן וכו' בזמן שבית המקדש היה קיים מזבח מכפרשלחן ארבע (שנו) שער א נד דף ו/ז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קמו ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף כט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקט דף שלו ע"ב
נה. ג' דברים מקצרין ימיו ושנותיו של אדם תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פז דף נז ע"א
נה. מ"מ מת יוסף קודם אחיוזרע ברך (תו) פרשת ויגש דף מח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר רלב דף לד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת מקץ דף נ ע"ג
נה. ג' צריכים רחמיםלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שיט דף קב/קכ ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עג דף תכא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף עב ע"ג, ודף עד, עו/עז ע"ב
נה. ג' הקב"ה מכריז עליהם בעצמוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן ח דף תקיב ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שלב ע"ב
נה. אין מעמידין פרנס על הצבור אא"כ נמלכין בצבורשני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שלב ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קלד ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת פקודי דף צ ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת נצבים דף קעג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף לו/לז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מ דף קצה
נה. בצלאל על שם חכמתו נקראמעשי ה' (שמג) חלק ד פרק טו דף קנה ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנ ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויקהל דף צח ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פקודי דף צו ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שלד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף לו ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת פקודי דף נ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה נא דף רמ ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' פקודי דף קיב ע"ד; יואל משה ספר עשרה מאמרות דף יב ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פקודי דף פה ע"א
נה. יודע היה בצלאל לצרף אותיות וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ד דף מד ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף נה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויקהל דף קנז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויקהל דף עד ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת ויקהל דף קמב ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד להספד דף צב ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת תשא דף נו/נז ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שכה ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קן דף צא ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' פקודי דף קיא ע"ב וע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תרומה דף עב ע"ד; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף יח ע"ג
נה. אין הקב"ה נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תא דף קלט ע"א; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) בפסוק ישקני דף ז ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) באות הפ' בדרך הא' מן המחבר הא' דף קכג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמח ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תזריע דף פג ע"ג; עולת התמיד פרשת תשא דף קסא ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק לג דף קלב ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף כח/סח ע"א
נה. הרואה חלום ונפשו עגומה עליו וכו'ס' מיפשר חלמין דף נד ע"ב
נה. חלמא דלא מיפשר כאיגרתא דלא מיקריאעקדת יצחק (שלג) שער פט דף כ/פ ע"ב; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף כו/כז ע"ב
נה. והאלקים עשה שיראו מלפניו וכו' זה חלום רע פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) בפסוק ידעתי דף לג ע"ב
נה: לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כב' שנהחקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף לד ע"ב; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף לד ע"א
נה: לאדם טוב מראין לו חלום רע וכו'בינה לעתים (תח) דרוש נה דף קלה ע"ג; זהר פרשת מקץ דף ר ע"א; חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף לד ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף נב ע"ד, ודף קכט ע"ב; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף יד ע"ב; ס' הכוונות (שפ) דף נד ע"ב
נה: לא תאונה אליך רעה שלא יבהילוך חלומות רעים הרואה חלום ונפשו עגומה עליו וכו' האי מאן דחלש יומא קמא לא לימא מידי שמואל בי הוה חזא חלמא בישא אמר החלומות שוא ידברויפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פט דף תפו ע"ב; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף נא ע"ב
נה: כתיב בחלום אדבר בו וכתיב החלומות שוא ידברו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיח ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק י דף פד ע"ב
נה: כ"ד פותרי חלומות היו בירושלםעקדת יצחק (שלג) שער כט דף פ ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פט דף תפו ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה י דף נז ע"א; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף כו ע"ב
נה: כל החלומות הולכים אחר הפהחן טוב (הלוי, שסה) פרשת מקץ דף פד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פח דף תפא ע"ד, ופרשה פט דף תפה ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת מקץ דף מח ע"ב; יפה מראה (שנ) מעשר שני דף פו ע"ג-ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת מקץ דף מט ע"ד
נה: מנין שאין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו וכו' פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף כ ע"ב
נו. בר הדיא מפשר חלמין הוה עקדת יצחק (שלג) שער כט דף פ ע"ג; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תח דף ע ע"ג; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפו; פתרון חלומות (אלמולי, שצז) דף ל ע"ב
נו. קללת חכם אפילו על חנם היא באהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף סח ע"א
נו. גלות מכפרת עון פי' רקנטי (שה) פרשת נשא
נז: הרואה מרקוליס אומר ברוך ארך אפים וכו'ר' יונה סביב הרי"ף פרק ט דף מו/מז ע"ב; בית יוסף טור א"ח סימן רכד דף קלט ע"ד
נח: עולא ורב חסדא הוו קא אזלי באורחאבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לצדקה דף פא ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מסעי דף קצא ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת ויצא דף עד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף טו ע"ב
נח: אנחה שוברת חצי גופו של אדםדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בלק דף קנ/קצ ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת אחרי מות דף קיט ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף נח ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פט דף נז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת מטות דף רמו/רמז ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שיב דף קיח ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נא דף קכו/קכז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תשא דף עו/עז ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קי וקעו/קעז; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קמא
נח: מיום שחרב ב"ה נגזרה גזירה על בתיהם של צדיקים שיחרבותולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פט דף נו/נז ע"ב; חשק שלמה דף טו ע"ב [?]
נח: על הזיקים ועל הזועות ועל הרעמים וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רב/רכ דף ע ע"ב; תו"ט פרק ב דף יב ע"ג
נח: נהירי לי שבילי דרקיעא כשבילי דנהרדעאיפה מראה (שנ) פרק ט דף מא ע"ב
נח: כתיב עושה עש כסיל וכימה וכתיב עושה כימה וכסילבית מועד (רבא, שסה) דרוש ו/ז ליום ב של ראש השנה דף סט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה י דף סט ע"ד; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ה חלק א דף לג ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ג דף קח ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף פה ע"ד, ופרשת כח דף קמו/קמז ע"א; זהר פרשת תרומה דף קעא ע"ב
נט. כי מטא אפתחא דרי אובא טמיא גנח גוחא שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ב דף קיח ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לח לת"ב דף קעה ע"א; זרע ברך (תו) פרשת נח דף יו ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ד דף יח ע"ד
נט. בשעה שהקב"ה זוכר את בניו ששרויים בצער בין א"הכפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ט דף ל ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פט דף נז ע"ד; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף ה ע"ב ודף יו/יז ע"א
נט. לא נבראו רעמים אלא כדי לפשוט עקממיות שבלבמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יב דף לח ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לח לת"ב דף קעז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף פ ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף פו/פז ע"ג
נט. כל הרואה קשת בענן צריך שיפול על פניו עולת התמיד פרשת נח דף נה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער יד דף לו/לז ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שב/שכ דף קנ ע"א
נט. מאי מברך ברוך זוכר הבריתבית יוסף אורח חיים ס' רכט דף קמא ע"ב
ס. הצועק על מה שעבר הרי זו תפלת שואכסף מזוקק (שפח) פרשת ויצא דף לו/לז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עב דף תיט ע"ב
ס. ואחר ילדה בת ואחר שדנה לאה דין בעצמה פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויצא דף מב ע"א
ס. אשה מזרעת תחלה יולדת זכר פי' החייט על המערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפו ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תזריע דף קסד ע"ג; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יג ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת תזריע דף סג ע"ד, ופרשת תצא דף קב ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת תזריע דף קיא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויגש דף סא ע"ב, ופרשת תזריע דף קנו ע"א-ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת תזריע דף נא ע"ג; חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; ס' הכוונות (שפ) דף נא ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תזריע דף צב ע"ד, ופרשת פנחס דף קכב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שם דף פה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף צו/צז ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יד דף פו ע"ג
ס. מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרךמאמץ כח (שמח) דרוש ו/ז דף נו ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נג ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת האזינו דף פז ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ע"מ דף נג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) דרוש מא דף יו/יז ע"ג; יפה מראה (שנ) פ"ה דף מה ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קסג ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מא ע"ב
ס. משמועה רעה לא יירא האי קרא מרישיה לסיפיה מדרש וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף יו/יז ע"ב, ופרשת קדושים דף קכו/קכז ע"ג, ופרשת ראה דף רג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף לח ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קסג ע"ב
ס. ההוא תלמיד א' דהוה שקיל ואזיל בתריה דר' ישמעאל בר יוסף חזייה דקא מפחידנצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו/י ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת וישלח דף רלו/רלז ע"ב, ודף רמה ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר צ דף נט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סד ע"ד
ס: חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ד דף קלה ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן כא/פא דף לב ע"ב, וסימן תלט דף קנב ע"א; בית העוזיאלי (שסד) פרשת פנחס דרוש ט דף נב ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ב דף יד ע"ב; ידי משה (שנז) מגילת איכה דף עח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צג ע"ג, ופרשת וארא דף קיא ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ז דף צג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) קונטרס אחרון דף קנט ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פ' כו/כז דף כד ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף נח ע"א; שני לוחות הברית (תט) ע"מ דף נג ע"ב, ומ' פסחים דף קעב ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף יג ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק ושבחתי אני את השמחה דף צח ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ע (?) פרק כד דף קכג ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בחקתי דף שג ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ברכות דף קכג ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקלא דף קלט ע"?; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כד דף קמ ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת מקץ דף מז; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף ו ע"ב
נד. בכל לבבך בשני יצריךיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רפא ע"ב; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ט דף מח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ע"מ דף נו/נז ע"ב/ג; תנחומות אל (שלח) פרשת ואתחנן דף קלה ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף יב ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף ט ע"ד
נד. בכל נפשך ואפילו הוא נוטל את נפשך תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ואתחנן דף רסו/רסז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נ/צ דף רנה ע"ד
נד. בכל מאדך בכל מדה ומדה שהוא מודד לך מכתם לדוד (ויטל, שו) שער יח דף כג ע"ב
נד. על הגשמים ועל בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיבלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן של דף קיא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צו ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף לט ע"ב
ס: בה' אהלל דבר זו מדה טובה באלהים אהלל דבר גזה מדת פורענות לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קעח דף סא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמיני דף קצה ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קסד ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ה דף מה ע"ג-ע"ד
ס: לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעבדין מן שמיא לטביפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף סח ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר מב דף יו ע"ג-ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בחקתי דף קל ע"א
סא. מ"ד וייצר ה' בשני יודין ב' יצירות הללו למהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קיד דף לט ע"ב, וסימן שצ דף קלו/קלז ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ה דף עב ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד דף צח ע"ב, ופרשה לד דף ריד ע"ד
סא. חד אמר פרצוף וחד אמר זנב וכו' מנות הלוי (שמה) דף מב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נא ע"ד, ופרשה יד דף צז ע"ג, ופרשה יח דף קכא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ו ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר צ דף לא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קעד דף נו ע"א, ומאמר שעג/שפג דף רב ע"ג
סא. בגדולה מתחילין מן הגדול ובקלקלה מתחילין מן הקטןיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נג ע"ב, ופרשה כ דף קלה ע"א; זרע ברך (תו) פרשת נח דף יט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף לט ע"ד, ותענית פרק ב דף קנג ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת שמיני דף נה ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמיני דף קיט ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף מ ע"א
סא. בתחילה עלה במחשבה לבראת שנים ולבסוף נברא יחידיתורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יד ע"ג; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לה ע"ב
סא. מלמד שקלעה הקב"ה לחוה והביאה אל האדם בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ג ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ז ע"ג
סא. מלמד שברא הקב"ה לחוה כבנין אוצר מה אוצר זה רחב מלמטה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קסב ע"ד ה; מאור עינים (פינטו, תג) דף לט ע"ד
סא. מלמד שעשה הקב"ה בא"ה שושבינות מאור עינים (פינטו, תג) דף ט/מ ע"ב; לא יהלך אדם אחורי אשה בדרך ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ה דף יט ע"ב
סא. המרצה מעות לאשה לידו לידה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) דף א ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צב ע"א, ודף צו/צז ע"א, ודף קכח ע"ב
סא. מנוח ע"ה היה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שלג דף קח ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סימן נ דף פו/פז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מ ע"ב
סא. אחרי ארי ולא אחרי אשה כוונת שלמה (רוקה, תל) דף לה ע"ב
סא. יצה"ר דומה לזבוב יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף רטו ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) בפסוק זבובי מות דף קיז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר מג דף יז ע"ב
סא. לב מבין כליות יועצות וכו'דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת אמור דף נג ע"א
סא: כבד כועס וכו'טור ברקת (הכהן, תיד) בהקדמה דף ג ע"ג
סא: טחול שוחק קרקבן טוחן וכו'ס' יצירה (שכב) הקדמת הראב"ד דף עה ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ד דף נז ע"ג; באר שבע (שעד) שו"ת דף קיג ע"ב
סא: צדיקים יצר הטוב שופטןמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וארא דף קכז ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת הברכה דף שט ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר מד דף יז ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מ ע"ד; זהר פרשת בא דף מב ע"ב, ופרשת משפטים דף קיט/ס ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר ו/י דף ח ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קט דף רנד ע"ב
סא: לא איבראי עלמא אלא לצדיקי' גמורים ולרשעים גמוריםשנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ה דף כו ע"א, ודרוש י דף נד ע"ב
סא: לא נברא עלמא אלא בשביל אחאב בן עמרי וכו'זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ה ע"ג
סא: אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדךיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת עקב דף רנט ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף פט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פסחים פרק ב דף צג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פסחים פרק ב דף רלא ע"ג, ודף רלב ע"ב, ויומא פרק א דף שכד ע"ב
סא: מעשה וגזרו מלכות שמד על ישראל שלא יעסקו בתורה יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנא ע"א, ופרשת אחרי מות דף ריד ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"א; סדר מעמדות (שסו) מעמד ליום ב דף נא ע"א
סא: כשהוציאוהו לרבי עקיבה להריגה זמן ק"ש היה מאמץ כח (שמח) דרוש כד דף רי ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שנג דף קיט ע"ב, וסימן תנ דף קנה ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) בהקדמה דף י ע"ב, ושרש ד דף נח ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ט דף לה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף סא ע"א, וי' הלולים דף תיז ע"ב בהגהה; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף י ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישב דף מד ע"ד
סא: אשריך רבי עקיבה שיצתה נשמתך באחדזרע ברך (תו) פרשת ויחי דף מט ע"ב
סב: ואמר להרגך ותחס ואמרתי מבעי ליהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן כד דף רלו/רלז ע"ד
סב: בא להרגך השכם להרגומעבר יבק (שפו) שפתי רננות פ' כט דף צח ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת פנחס דף רכה ע"א
סב: גדר לפנים מגדר ומערה לפנים ממערה כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן כג דף רלו ע"ד
סב: כל המבזה את הבגדים לסוף אינו נהנה מהםמנות הלוי (שמה) דף קפה/קפח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן א דף שסז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דרוש ב דף עז ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת חיי שרה דף כז ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת חיי שרה דף לא ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת חיי שרה נד ע"ב
סב: אמר לו הקב"ה לדוד מסית קרית לי לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפג דף קלד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן כד דף שנח ע"ג
סב: אמר לו הקב"ה למלאך טול הרב שבהןכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן כד דף שסב ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת הברכה דף רכג ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תשא דף צא ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר כג דף יד ע"ב ודף טו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מא ע"ב
סב: מאי ראה יעקב אבינו ראה כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן כד דף שסג ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תשא דף קנג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מא ע"ב
סג. כל חותמי ברכות שבמקדש היו אומרים עד העולם לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קלט דף מט ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מצורע דף נז/צז ע"ד; בן שמואל (שפב) דרוש כו דף צד ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ה פרק ה דף פד ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף יג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף מא ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עד ע"א
סג. התקינו שיהא אדם שואל את שלום חבירו בשםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ז סימן כה דף מד ע"א; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום ג' דף סז ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ט דף מה/מח ע"א-ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מא ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער צד דף רסג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) מכות דף קמד ע"ב
סג. עת לעשות לה' האי קרא מרישיה לסיפיה מדרשיפה מראה (שנ) פרק ט דף מט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מא ע"ד
סג. בשעה דמכנסים פזר וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תיט דף קמה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מא ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רצה דף צב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יח דף יד ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלא ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר ב שער א דרוש על ימי תשובה
סג. באתר דלית גבר תמן הוי גבר אהבת עולם (אלגזי, תב) דרוש ב דף יט
סג. איזו היא פ' קטנה שכל גופי תורה תלויין בהראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פרק ב דף קפג ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) מסכת סעודת מצוה דף קפא ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ה דף סח ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קה דף נו ע"ג; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף כו/כז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נב ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף ט ע"ד
סג. לעולם ילמוד אדם את בנו אומנות נקיה וקלהדרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר מה דף יז ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמח דף שעה ע"ג
נח. הרואה אוכלוסי ישראל וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמג ע"ד, ופרשת במדבר דף ריא ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער צט דף רעז ע"ג
נח. בן זומא ראה אוכלוסא וכו' תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק יט דף יא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף ריט ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רכא ע"ב, ופרשת תבא דף רכה ע"ג; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום שבת דף קט ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר מו דף יז ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ט דף מא ע"א
נח. כמה יגיעות יגע א"ה עד שמצא פת לאכול צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רכא ע"א, ופרשת תבא דף רכה ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר מח דף יח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ט דף מא ע"א
נח. אורח טוב מהו אומר ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב פרק ה דף ל ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רכא ע"ב, ופרשת תבא דף רכה ע"ג-ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' מז דף יח ע"א
נח. זה ישי אבי דוד שיצא באוכלוסא ונכנס באוכלוסא כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן יז דף רז ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עו ע"ב
נח. אין אוכלסא בבבל וכו' מעדני מלך (שפח) ברכות פרק ט דף עג ע"ד
נח. הרואה מלכי ישראל אומר ברוך שחלק מכבודו ליראיועשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יט דף מד ע"ב; כנסת הגדולה (תיח) הלכות ברכות דף ל ע"א
נח. הרואה חכמי ישראל וכו'חזות קשה (שיב) שער ב דף ד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר מט דף ע ע"ג
נח. לעולם ישתדל אדם לצאת לקראת מלכי ישראלנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ח דף קה ע"א
נח. מלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעאדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת מטות דף רפ ע"א; בית אלקים (שלו) שער ג פרק ז דף לח ע"א
נח. לך ה' הגדולה זה מעשה בראשית וכו'יפה עינים (שצא) פ' בראשית דף ב ע"א
נח. אפילו ריש גרגותא מן שמיא מוקמי פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שופטים דף רנו/רנז ע"ד
סג. למה נסמכה פ' נזיר לפ' סוטהדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת נשא דף נח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף ריג ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תלג דף שיד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נשא דף צט ע"א
סג. למה נסמכה פ' סוטה לפ' תרומות ומעשרות כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נשא דף צז ע"ג
סג. כל המשתף ש"ש בצערו כופלים לו פרנסתו לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קמז דף נב ע"א
סג. כל המרפא עצמו מד"ת אין בו כח לעמוד ביום צרהמנות הלוי (שמה) דף קלא ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רנו ע"א
סג: חכם שטמא אין חברו רשאי לטהרמעבר יבק (שפו) מנחת אהרן מאמר ד פרק י דף קמ ע"ב
סג: ומשה יקח את האהל וכו' ומה ארון שלא היה מרחוק אלא יב מילמאור עינים (פינטו, תג) דף מג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) מציעא סי' רנח/רצח דף קיב ע"ב
סג: אמר ליה הקב"ה למשה עכשיו יאמרו הרב בכעס ותלמיד בכעס שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קמ ע"ב
סג: הסכת ושמע ישראל וכו' וכי אותו היום נתנה תורה לישראלמאור עינים (פינטו, תג) דף מג ע"ד
סג: חרב על שונאיהם של ת"ח שיושבין בד בבד ועוסקין בתורה נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף ט ע"ב
סג: מנין שאין מתקיימין ד"ת אלא במי שממית עצמו עליה נצח ישראל (שנט) פרק ו/ז דף יג ע"ב; סדר היום (שנט) בתפלת השחר דף כה ע"א; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף יו/יז ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת חקת דף רלו ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמז דף רלו ע"ג, וסימן תקמח דף רלח ע"ד; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף י ע"ב
סג: כל תלמיד שרבו כועס עליו וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמ ע"ב
סג: הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונותראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ח ע"א
סג: מ"ד ויאמר שאול אל הקיני וכו' ומה יתרו שלא קרב את משה אלא לכבוד עצמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן טו דף קצו/קצז ע"ב
סג: ויברך ה' את בית עובד אדום הגתי וכו' ומה ארון שלא אכל ושתה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ו/י דף רעט ע"א
סד. כל הדוחק את השעה השעה דוחקתוטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמח דף רעא ע"ד
סד. סיני ועוקר הרים איזה מהם קודם אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לש"ב דף לג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' ויקרא דף קפט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכה ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות כד דף ב ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יד ע"א
סד. כל הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בתוכה עקדת יצחק (שלג) שער לב דף פח ע"ד; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף עה ע"ב/ג; מנחת נתן (שפא) דף ג ע"ב
סד. הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלוםלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנו דף קנט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן טו דף שו/שז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת שמות דף סז ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב דף י ע"א-ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף לט ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת ויצא דף לא ע"ג
סד. היוצא מב"ה ונכנס לב"ה ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב פרק ג דף קכד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יג פרק ה דף ריג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' בחקותי דף כב ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שנא ע"א
סד. ת"ח אין להם מנוחה לא בעה"ז ולא בעה"בלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רעב דף צא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת אחרי מות דף קא ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וישלח דף יו/יז ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק לו/לז דף צה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צח סי' יז דף תקכו ע"ד; פרקי משה (שכג) פרק ד דף סב ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שמו/שמז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר נ דף יח ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) בהקדמה דף ט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף יח ע"ב, ומסכת שביעית פרק ד דף עח ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ז חלק ח דף עו/עז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) מאמר ק פרק ג דף קפה ע"ד; עמק המלך (בכרך, תח) ש' דיקנא קדישא פרק ח דף סא ע"ג
סד. ת"ח מרבים שלום בעולם קול בוכים (שמט) איכה א דף ל ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שנט דף קכב ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף ח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יג פרק ו דף ריג ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת אחרי מות דף ד ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצא ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ראה דף קצד ע"א-ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבעל פה דף תג ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ב דף לב ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ט דף נא ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה נד דף מט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף מד ע"ב, ומאמר ק פרק ג דף קפה ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת ראה דף תיו/תיז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כא דף קטו/קטז ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף לח ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נד דף רי ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמה דף שסב ע"ב; עין יעקב (שפב) בפי' רש"י ותוס' דף קסב ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פ' תצוה דף ק ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיג ע"א

שבת
י. רבא בר רב הונא רמי פוזמקי ומצלי שו"ת מהרי"ט (תב) מסכת שבת דף עז ע"א
י. חזינא ליה לרב כהנא כי איכא צערא בעלמא וכו'גל של אגוזים (שנג) פרשת מקץ דף מח ע"ד
י. רבא חזייה לר' המנונא דקא מאריך בצלותיהמאור עינים (פינטו, תג) דף מד ע"ד
י. ר' ירמיה הוה יתיב קמיה דר' זירא והוו עסקי בשמעתא מאור עינים (פינטו, תג) דף מד ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ג מ"ה ראשון דף ע ע"ב, ופרק ו דף צו ע"א
י. רב אמי ורב אסי הוו יתבי וגרסי ביני עמודי שו"ת מהרי"ט (תב) מסכת שבת דף עו/עז ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף י ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מד ע"ד
י. רב חסדא ורבה בר רב הונא הוו יתבי בדינא כולי יומא מאור עינים (פינטו, תג) דף מד ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת שופטים דף קעח
י. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפי' שעה א' תורה אור (הכהן, שסה) פרשת וישלח דף רמה ע"ד; בית העוזיאלי (שסד) פרשת שופטים דף סד ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ד דף מד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מג דף קכא ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תצא דף שא ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת יתרו דף קלו/קלז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שופטים דף ד ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ו ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמה ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת משפטים דף ס ע"ג; שו"ת מהרי"ט (תב) מסכת שבת דף עז ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת יתרו דף כז ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת יתרו דף עח ע"א; שני לוחות הברית (תט) מס' שבת דף קלו ע"ב בהגהה, ותורה שבכתב דף רע ע"א, ווי העמודים פרק יז דף כו ע"ד; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף לו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מד ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף ס ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בראשית דף ג ע"א, ופרשת יתרו דף לז ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' שופטים דף קצד ע"ג ודף קצז ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף יט ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נח דף כז ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת יתרו דף סט ע"ג
י. שעה ראשונה מאכל לודים שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ז דף ק ע"א
י: הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף עו/עז ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף ק ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף שב ע"א בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) דף מה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רע דף פו/פז ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דרוש יג דף צג
י: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קיד ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויקהל דף צה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קיז ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יו/יז ע"א; שני לוחות הברית (תט) מ' שבת דף קלז ע"ב בהגהה, ומסכת פסחים דף קעב ע"ב, ותורה שבכתב דף שלג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת ויקהל דף קי ע"ג; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף כ ע"ג ודף כא ע"ב
י: הנותן פת לתינוק צריך להודיעו לאמו מאור עינים (פינטו, תג) דף מה ע"ב
י: הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו מאור עינים (פינטו, תג) דף מה ע"ב
י: מתן שכרה לא עביד לגלויי עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנז ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יו/יז ע"ב
י: לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף נד/צד ע"ד; שו"ת מהרי"ט (תב) מסכת שבת דף עח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מ' פסחים דף קסא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף מג ודף נט; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וישב דף לט ע"ד
י: לעולם יחזור אדם וישב בעיר שישיבתה קרובה שו"ת מהרי"ט (תב) מסכת שבת דף עח ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת חיי שרה דף כגי [?]
יא. תחת ישמעאל ולא תחת גוי שו"ת מהרי"ט (תב) מסכת שבת דף עח ע"ג
יא. אם היו כל הימים דיו וכו' הנכנס לבקר את החולה בשבת אומר שבת היא מלצעוקהרי"ף פרק א דף קב/קכ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכט דף קלט ע"ב
יב: זמנין אמר יפקדך לשלום וכו'בינה לעתים (תח) דרוש סג דף קסב ע"א
יב: לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ד סימן כה דף רכט ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רסא ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קסו/קסז ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ' א דף לב ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סי' לא דף קד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כד ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ט; תוספות פרק היה קורא; הרא"ש בפרק היה קורא; הר"ר יונה סביב הרי"ף ברכות פרק ב דף ט ע"ב; האו [ריא"ז?] סביב הרי"ף ברכות פרק ב דף ט ע"ב; בית יוסף טור אורח חיים סימן קא דף סה ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מ' פסחים דף קנד ע"?, וראש השנה דף רטו/רטז ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף לט; באר שבע (שעד) סוטה דף נה ע"ד; שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) דף קעג ע"ב; תמים דעים (שפב) סימן קפד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמז דף סו ע"א
יב: מנין ששכינה סועד את החולה לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תמב דף קנג ע"א
יב: הנכנס לבקר את החולה לא ישב על גבי המיטה ולא על גבי כסאנצח ישראל (שנט) פרק י דף יח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מ' פסחים דף קמד ע"א
יג. מעשה בתלמיד א' ששנה הרבה וכו' ומת בחצי ימיו ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף קב ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת בשלח דף סד ע"א; מגילת אסתר (ליאון, תכ) מצות לא תעשה דף קיד ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ב דף יז ע"ג; ס' ראב"ן (שע) סימן שלה דף סא ע"ד
יג: אין שוטה נפגע יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכו/קכז ע"ב
יג: קשה רמה למת כמחט בבשר החיעיין בברכות פרק ג דף כב ע"ג (?)
טו. ק"פ שנה עד שלא חרב הבית וכו' חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מג ע"א
יד: בשעה שתקן שלמה ערובין ונטילת ידיםדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בלק דף לז ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יד דף פז ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קא דף לה ע"ב; ס' יוחסין (שמ) דף יא ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמז ע"ב
יד. האוחז ס"ת ערום נקבר ערוםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלא ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יג דף יד ע"א; ס' חרדים (שסא) פרק ד דף יא ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ח דף נח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבעל פה דף תח ע"א, ווי העמודים פרק א דף ד ע"ב
כב: וכי לאורה הוא צריךצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תצוה דף כט/פט ע"ב, ופרשת בהעלותך דף קמט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שכח/שצח ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת בהעלותך דף קמו/קמז
כא: מאי חנוכה דת"ר בכ"ה בכסליו יומי חנוכהצרור המור (שכז) פרשת ואתחנן דף קלד ע"א; בית יוסף טור אורח חיים סימן תרע דף תכו ע"ד
כג: הרגיל בנר חנוכה הויין ליה בנים ת"חנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לו דף קעה ע"ב; כד הקמח (ונציה שו) אות צ דף סג ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק א דף ג ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סב דף כב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מו ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרעא דף תיב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רנג/רצג דף צב ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויגש דף יז ע"א
כג: הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאהעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ה דף לא ע"ב
כג: הזהיר בציצית זוכה לטלית נאהבית אלקים (שלו) פרק כד דף סא ע"א; ארזי לבנון (שסא) פרק ז דף יב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ה דף לא ע"ב
כג: הזהיר בקדוש היום זוכה וממלא גרבי ייןעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ה דף לא ע"ב
כג: רב הונא הוה רגיל וכו' חזייה דהוו רגיל בשרגא טובא וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק ב דף קו ע"ד ודף קז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מו ע"ד
כג: דביתהו דרב יוסף הוה מאחרה ומדלקת ליהשו"ת מהרי"ט (תב) מסכת שבת דף צח ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף פרק ב דף קו ע"ד ודף קז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מו ע"ד
כג: מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האשפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בשלח דף פג ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת בשלח דף עב ע"ב
כג: דרחים רבנן הוי ליה בנין רבנןעמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ו/י דף ה ע"א
ל. מהו לכבויי בוצינא דנורא מקמיה באושא בשבתאיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז סי' ג דף קכ ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ניצבים דף רעג ע"א; יפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף צח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מו ע"ד
ל. לא דייך שדבריך סותרין דברי דוד אביךבית העוזיאלי (שסד) פרשת לך לך דף ו/ז ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק ב דף עג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מו ע"ד
ל. כיון שאדם מת נעשה חפשי מן התורה ומן המצוותלב אבות (הלוי, שכה) בהקדמה דף ג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מז ע"ב
ל. מלך בשר ודם גוזר גזרה ספק מקיימין אותה ספק אין מקיימין אותה קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ו/ז דף ק ע"ב
ל. מחול לי על אותו עוון צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מז ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בהר דף רנז/רצזו ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) בהקדמה דף ב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים דף תכג ע"ג ודף יא ע"א/ב; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת שמיני דף נח ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וילך דף קפה ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מו/מז ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רח דף קלא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ח' דף נח ע"א ופרשת מד דף ריב ע"ג
ל. כשבנה שלמה בית המקדש בקשו להכניס ארון לבית ק"קרוממות אל (אלשיך, שסה) בהקדמה דף ב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ט דף תכג ע"ג; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מו ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רה/רח דף קלא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ח דף נח ע"א ופרשת מד דף ריב ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וילך דף קצה [מסומן קפה] ע"א
ל. וילכו לאהליהם שמצאו נשותיהם בטהרהכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ט דף תכג ע"ג; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף יא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכא ע"א
ל. אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע הודיעני ה' קציס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כד דף קכג ע"ב
ל. אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימאחוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כח דף פה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ט דף קעו/קעז ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת וילך
ל: כל יומא דשבתא הוה יתיב וגריס וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' לח דף יא ע"ד
ל: אבא מת ומוטל בחמה וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כב ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קמ דף פא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף מז ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ט ע"א
כה: ותזנח משלום נפשי זו הדלקת נר בשבתעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וישלח דף נה ע"ב
כה: זו מטה מוצעת ואשה מקושטת לת"חהקדמת הרמב"ם לפרקי אבות פרק ה
כה: כך מנהגו של ר' יהודה בר אלעאי ע"ש מביאין לו עריבה מלאה חמיןלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רלה דף עד ע"ב
כה: איזהו עשיר כל שיש לו נחת רוח בעושרולחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקי דף יז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יו דף יד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יד ע"ב
כה: כל שיש לו אישה נאה במעשיהעקדת יצחק (שלג) שער כב דף נח ע"ד
כה: כל שיש לו בית הכיסא סמוך לשולחנושני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף פד ע"א
כח: תחש שהיה בימי משה בריה בפני עצמה היהיפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף פו ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תרומה דף קכד ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תרומה דף עו/עז ע"ד
כח: שור שהקריב אדם הראשון קרן א' היה לו במצחונוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ד דף קנח/קצח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער ט דף כו/כז ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קנז ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) בהקדמה דף ג ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בראשית דף ה ע"ג ופרשת ויקרא דף נב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יד ע"ד ופרשת אמור דף קעט ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ד ע"א ופרשת וירא דף יח ע"א ופרשת ויקרא דף פה ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף עא ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יז ע"ג ופרשת אחרי מות דף קפא ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק עב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) ע"ז סימן רצו דף קלג ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף יב ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חולין דף קה/קח ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת צו דף צ ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנא דף ע ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפו דף קלה ע"א; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף מח ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת צו דף צד ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ז דף נה/נח ע"א
ל: בקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שדבריו סותרים זה את זהידי משה (שנז) בהקדמת קהלת דף קלו/קלז ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש א דף י ע"ג, וקדש ישראל דרוש יח דף רכג ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק ו/ז דף קמז ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קדושים דף רעח ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת הברכה דף קכ ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) לשבת חול המועד דף סו ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) קהלת דף ט ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דרוש לסכות דף נג/צג ע"ד
ל: כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לח דף כג ע"א; עין יעקב (שפב) ברכות פרק א סימן כא; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ה דף ה/ס ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש א דף טו/טז ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וילך דף קנד ע"ג; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף ב/כ ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף ב/כ ע"א
ל: שקול זה כנגד העולם כלודרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף לה ע"א
ל: לא נברא כל העולם כולו אלא לצוות לזהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד דף ק ע"ג
ל: ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות עקדת יצחק (שלג) שער לא דף פו/פז ע"א
ל: כתיב אל תען כסיל כאולתוחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רעו/רעז ע"א-ע"ב
ל: עתידה אשה שתלד בכל יוםמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת נחמו דף יא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קמט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו/טז דף פה ע"ד; נצח ישראל (שנט) פ' מה דף נד ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן ו/ז דף קיח ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצג ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף נו/נז ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"ב
ל: עתידין אילנות שמוציאין פירות בכל יוםמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת נחמו דף יא ע"ב
ל: עתידה א"י שתוציא גלוסקאות וכלי מילתשלחן ארבע (שנו) שער א דף ה ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור עב דף קמח ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת קדושים דף יד ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יד ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ג דף ל ע"א; עין יעקב (שפב) ברכות פרק א סימן א [?]; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב סימן כג דף נב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סד דף כב ע"ג; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור קד דף קג ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יג דף פו/פז ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יז למילה דף סח ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת בהר דף נח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קח ע"א-ע"ב
לא. מעשה בגוי א שבא לפני שמאי א"ל כמה תורות יש לכם שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף יד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לו ע"ד
לא. גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כלה כשאני עומד על רגל א'עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כג ע"ב
לא. דעלך סני לחברך לא תעבדבן שמואל (שפב) דרוש כו דף נד/צד ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף יד ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש כח דף קפ ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קסד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מו/מז דף קלב ע"ב ושער צח דף רעד ע"ג; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת יתרו דף מט ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק לו דף קלח ע"ד; אור ה' (שטו) מאמר ב פרק כו דף פ ע"א; יפה מראה (שנ) נדרים פרק ט דף רסב ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רנו/רנז דף לה ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקכו/תקכז דף קכה/קפה ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קדושים דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת קדושים דף צא ע"ד
לא. גיירני על מנת שתשימני כהן גדולשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף יד ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף עו ע"א
לא. מ"ד והיה אמונת עתך וכו' אמונת סדר זרעים עתך זה סדר מועדמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יא דף לה ע"ב וחלק ב פרק ט דף עב ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק י דף יא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תבא דף ריו ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף נא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת משפטים דף עט; באר הגולה (שנח) באר ו דף לו ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף ב ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סב ע"ד
לא. נשאת ונתת באמונה קבעת עתים לתורה גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מט דף פה ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ו/ז דף פד ע"ב ודרוש יג דף קנח ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ז/י דף ה ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תכג דף קמז ע"א; נצח ישראל (שנט) פרשת נה/נח דף מ ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תבא דף ריו ע"ב; תוספות ס' פרק דקדושין; בית יוסף טור אורח חיים סימן קנה דף צה ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פ' כה דף כב ע"ד וחלק ב פרק כד דף מב ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מס' שבועות דף קפא ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף נא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סג ע"א ומשלי דף קצט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כו ע"ג
לא. כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים דומה לגזבר וכו' מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק א דף ג ע"א ופרק ה דף יו ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק י דף יא ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וילך דף קנד ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תזריע דף קיא ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק כה דף כח ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פ' כה דף כב ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף מח ע"ד
לא: חבל על דלית ליה ביתא ותרעא לדרתא עבידמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק א דף ב ע"ב ופרק ה דף יח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סד דף קפד ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שופטים דף ריד ע"ב
לא: אין לו להקב"ה בעולמו אלא יראת שמים בלבדשני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף ש ע"א
לא: לא דיין לרשעים שאינן חרדין ועצבין מיום המיתהמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף ס ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש ד דף י ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ה דף סט ע"ג
לא: על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לדתןבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יד להספד דף קיג ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תצוה דף צח ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סה דף כב ע"ג ומאמר קלא דף מד ע"א; יפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף פו ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כו ע"ג
לא: רביעית דם נתתי בכם על עסקי דם הזהרתי אתכםמאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קפד ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ו דף לא ע"ד
לב. ומאי שנא בשעת לדתן נפל תורא חדר לסכינא לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תלה דף קכ/קפ ע"ב
לב. וגברי היכא מיבדקי וכו' בשעה שעוברים על הגשרעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק י דף טו ע"א
לב. שטנא בתרי אומי לא שליטאוהב משפט (שמט) דף כט ע"ב
לב. לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישלח דף מו ע"א
לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלהטוב שם (שסו) פרק א דף ג ע"ב
לב. כי יפול הנופל ראוי זה ליפול מו' ימי בראשיתפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסג ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שט ע"א; שני לוחות הברית (תט) בית הבחירה דף כט ע"א
לב. מגלגלין זכות על ידי זכאילב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כב דף נד ע"א
לב. מי שחלה ונטה למות אומרים לו התודהתורת חסד (יעבץ, שנג) פ' פדה נפשו מעבור בשחת דף טו ע"ב
לב. עלה למטה ונפל יהי דומה בעיניו כמי שהעלוהו לגרדוםנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כב דף ק ע"א ודף קא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ד דף יא ע"ג
לב. אפילו תשע מאות ותשעים ותשעה מלמדים עליו חובה וא' מלמד עליו זכות נצול יפה מראה (שנ) קדושין פרק א דף רסט ע"ב-ע"ג; מקור חיים (הכהן, תטו) הלכות תפילין דף סו ע"ב
לב: בעון נדרים מתה אשתו של אדם לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסה דף קסא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מט ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעה ע"ד; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק וגם את רות; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת מטות דף רס ע"א
לב: בעון נדרים בנים מתים כשהם קטנים מאמץ כח (שמח) דרוש י דף פו/פז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסה דף קסא ע"ב וסימן תסו דף קסב ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישלח דף מב ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת מטות; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מו/מז ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת מטות דף ב ע"ג ופרשת נצבים דף קג ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פר' מטות דף קעה ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מטות דף קי ע"ב
לב: חד אומר בעון מזוזה וחד אומ' בעון בטול תורהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסז דף קסב ע"ב
לב: כל הזהיר בציצית זוכה ומשמשין לו ב' אלפים ות"ת עבדיםמצת שמורים (שפירא, תכ) דף כא ע"א
לב: בעון חלה אין ברכה במכונס וכו'מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף קנב/קצב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף מט ע"ד
לב: בעון ביטול תרומות ומעשרות שמים נעצריםמדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף קנב/קצב ע"א
לב: עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר דימאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קפד ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלאכי דף קמב ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף מט ע"ד ותענית פרק א דף קנ/קצ ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ראה דף קלה ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לה דף יד ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נה ע"א
לג. אל תקרי בשר זרועו אלא בשר זרעומאור עינים (פינטו, תג) דף כ/נ ע"ב
לג. בעון עינוי הדין ועוות הדין וקלקול הדין וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר כד דף כה ע"ד
לג. בעון שבועת שוא ושבועת שקרמאור עינים (פינטו, תג) דף נ ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עח ע"א
לג. בעון שפיכות דמים בית המקדש חרבצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסח ע"ג
לג. בעון ג"ע וע"ז וכו' גלות בא לעולםשערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מא ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עח ע"ב
לג. בעון נבלות הפה צרות רבות וגזרות קשות מתחדשותראש מר דרור (הכהן, שעה) פ' אחרי מות דף סד ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סה/סח דף קעא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נ ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיה ט דף נד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כה ע"א
לג. הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופהקהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש י דף קכט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לד ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרעח דף תכה ע"א
לג. כל הממרק את עצמו לדבר עבירה וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רכג ע"ב
לג. ד' סימנין הן סימן לעבירה הדרוקן גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כד דף מב ע"ד
לג: כמה נאים מעשיהם של אומה זו תקנו שווקיםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נו/ז ע"ד
לג: בזמן שהצדיקים בדור צדיקים נתפסים על הדורנחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף פז ע"א
לג: כולי יומא גרסי בעידן צלויי לבשו מכסי ומצלויפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ז ע"א
לג: משפט רשעים בגהינם יב חדשילקוט חדש (תיז) דף מו ע"ג
לג: בהדי פניא דמעלי שבתא חזו ההוא סבא דהוה נקיט תרי מדאני אסאדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת הדברים דף קכא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ס ר"פ דף פח ע"ב
לג: שלם בגופו שלם בממונו שלם בתורתומבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וירא דף מג ע"א ופרשת ויצא דף סט ע"א ופרשת וישלח דף פד ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נו ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וישלח דף יט ע"ג
לג: מטבע תקן להםאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף רו ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצו ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וישלח דף יט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וישלח דף נה ע"א
לד. נתן עיניו בו ועשאו גל עצמותשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף יב ע"א
מא. כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה שו"ת מהרי"ט (תב) כתובות דף קכב ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת אמור דף קצ ע"ד
מט. תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםיפה עינים (שצא) פרשת ראה דף קנד ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צ; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ו דף ריג ע"ב
נג: מעשה בא' שמתה אשתו והניח הבן לינקעקדת יצחק (שלג) שער יג דף לה ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בלק דף רמב ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לח דף קפט ע"ב
נד: פרתו של ראב"ע היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמיםצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"ד; יפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף צט ע"א
נד: כל שאיפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתוכסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת האזינו דף קצו ע"ג; שו"ת מהר"י וייל (שט) סימן קנז; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יג ע"א
נד: אם שרים חטאו זקנים מה חטאויד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף נא ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כג ע"ב
נה. לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא בינה לעתים (תח) דרוש מו/ז דף קיח ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת האזינו דף קצו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נב ע"ב
נה. מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקב"ה וחזר בה לרעה חוץ מדבר זהויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יא דף צט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפ ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קעה ע"א וע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער צו דף רסז ע"א; שני לוחות הברית (תט) בהקדמה דף א ע"א ותורה שבכתב דף שסה ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצד דף קיט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף נב ע"ב; תיקון עולם (מריני, תיב) ישעיה ג דף יד ע"ב
נה. אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי ת' תחיה ת' תמותתורה אור (הכהן, שסה) פרשת וירא דף נח ע"ג
נה. תמה זכות אבותקול בוכים (שמט) איכה דף סג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כט דף נ ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף יא ע"א וע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעב ע"ב; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף רצו ע"ד ודף רצז ע"א וע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לז דף יז ע"א וע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קפג; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף סג ודף סד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כד ע"ג
נה. חותמו של הקב"ה אמתשערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף נא ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רעב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פא דף תנג ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כו/ז דף ע ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פ' כג דף כא ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סא דף כז ע"ג ומאמר סב דף כז ע"ד ומאמר סד דף כח ע"ד
נה: אין מיתה בלא חטא ואין יסורין בלא עוןחוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ו פ' כ דף מד ע"ג; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף לו ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כב דף פג ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריג/רע/רפ ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תצב דף קפז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בראשית דף ז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קעב ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסג דף מז ע"א וע"ב; צדקת תמים (יעבץ, שנג) פסוק אבותינו חטאו דף מ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לח דף קפז ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשת לו/ז דף יח ע"ג
נה: מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשוןהואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ו דף ל ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף סה ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש עד דף קצא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סג ע"ב ופרשה כא דף קמה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פ דף רלב ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג להספד דף קט ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת חקת דף נד ע"א
נה: אף משה ואהרון בחטאם מתו ארבעה מתו בעטיו של נחשעקדת יצחק (שלג) שער פ דף רלג ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף ל ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף רט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מ' תעניות דף רח ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור נא דף מו/ז ע"ב
נה: יש מיתה בלא חטאעקדת יצחק (שלג) שער פ דף רלג ע"א
נה: כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועהדרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כז דף עה ע"ב ושער צח דף רעה ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וישלח דף סד ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישלח בפ"ע דף נד ע"א ופרשת ויחי בפ"ע דף ע ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת וישלח דף לח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף נג ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ו ע"ג
נה: פחז במים אל תותר פזת חבת זלתעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויחי דף מו ע"ג
נה: כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן א דף קמ ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעג ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נג ע"ד, ויומא פרק א דף קו ע"ב; כסף מזוקק (שפח) דרוש ב לשבת בנתים דף רל ע"א
נה: פנחס לא חטארצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף יא ע"ב
נה: מעבירם כתיבכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ב דף קנב ע"ד
נה: כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא טועהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ז דף קסט ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו/ז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א סימן ח דף כד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף נב ע"ב
נו. כל האומר דוד חטא אינו אלא טועהדרשות הר"ן (שנו) דרוש ו/י דף לו ע"ב ודף לז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"א ושער עג דף ריג ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתשובה דף לא ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יב דף יז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב דף מד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נד ע"ב; שו"ת מהרשד"ם (שנד) טור יו"ד סימן קמט דף צו ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף ל ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דרוש ליום כפור דף צב ע"ב
נו. כל היוצא למלחמת בית דוד כותב ספר כריתות לאשתואגרות הרמב"ם (ונציה שד) דף סו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן יא דף רצג ע"ד ודף רצו ע"ב
נו. מורד במלכות הוהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) קדושין סימן קפב דף עז ע"ב
נו. כי מעיינת ביה בדוד לא משכחת ביה בר מדאוריהעקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"א
נו. קבל דוד לשון הרעכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן יט דף שכד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נד ע"ד
נו. לא עליך יש לי תרעומת אלא על מי שהביאך בשלוםכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן יט דף שכה ע"א
נו: בשעה שאמר דוד למפיבושת אתה וציבא תחלקו השדה יצתה בת קול וא"ל רחבעם וירבעם יחלקו את המלוכה אלמלא לא קבל דוד ל"ה לא נחלקה מלכות בית דודעקדת יצחק (שלג) שער סב דף קעו ע"ג
נו: כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יא דף תלג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף ריג ע"ג; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פ' ופניתי דף יח ע"ב
נו: אפשר בא אסא ולא ביערםעיין חולין פרק א דף קסט ע"ד
נו: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה ביםקול בוכים (שמט) איכה דף יד ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת בראשית דף ד ע"א
נו: כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועהכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן כב דף תקנג ע"א, וסימן כג דף תקנז ע"א
סב: מלמד שהיו משתינים מים בפני מטותיהם ערומים מראות הצובאות (אלשיך, שסג) עמוס ו/ז דף קיז ע"ב
סב: ג' דברים מביאין את האדם לידי עניות וכו'ברכת המזון (ונציה שסג) סדר השלחן דף ח ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער א דף ד ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"ב; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף ג ע"ד
סב: מאי פורענותיה וכו' והיה תחת בושם מק וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כד ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יג ע"ב
סב: מלמד שפרחה בהן צרעתכלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כד ע"א
סג. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשתיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק א דף ד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ט ע"א; מגילת אסתר (ליאון, תכ) שורש ב דף כ ע"ד
סג. כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח וכו' עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק לח דף נב ע"א ופרק מא דף נג ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק נז דף נ ע"א; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף כג ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לו דף טו ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סד דף רמא ע"ג
סג. מ"ד אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבודצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמ ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר דף צא ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת חיי שרה דף כח ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת אמור דף קפח ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ב דף ו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף כד
סג. שני ת"ח הנוחים זה לזה בהלכה הקב"ה מקשיב להםלקוטי שושנים (שסב) פי' מלאכי ממוהרי"ג דף י ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו/נז ע"ב
סג. כל העושה מצוה כמאמרה אין מבשרין אותו בשורות רעותבית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לג דף נד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ל דף פג ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק כד דף מג ע"א
סג. שני ת"ח המקשיבים זה לזה הקב"ה שומע לקולם מאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ד
סג. ב' ת"ח המרגילין זה לזה בהלכה הקב"ה אוהבןמאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ד
סג. גדול המלוה יותר מן העושה צדקה מאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ד
סג. כל המגדל כלב בתוך ביתו מונע חסד בתוך ביתו דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סו דף פב ע"ג ומאמר קצו/ז דף סג ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שיח ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף בבא קמא פרק א דף ו/ז ע"ד
סג: ע"כ דברי יצה"ר מכאן ואילך דברי יצה"טפי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קלג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו/ז ע"ד
סד. עגיל זה דפוס של דדין וכו' הואיל משה (מת, שעב) פרשת ויקהל דף פו ע"ב
סד. שמא חזרתם לקלקולכם הראשון צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קצג ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש סג דף קסט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נז ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת מטות דף שפג ע"ג
סד: כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסורבאר שבע (שעד) שו"ת דף צד ע"ג
סז. לאישתא צמירתא לשקל סכינ' דכולה פרזלאנוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק ד דף סה ע"ב
סז. כל דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי האמורידרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף כה ע"ב ודרוש יב דף פב ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ז דף קכט ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שב/שכ ע"ב
סז. אילן שמשיר פירותיו וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תזריע דף ריב ע"ב
סז. טמא טמא יקרא צריך להודיע צערו ברביםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
סז: מעשה ברבי עקיבה שעשה משתה לבנו וכו' חמרא וחיי לפום רבנןשני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף פד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"ג
עה. כל היודע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב עקדת יצחק (שלג) שער לז דף קו ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק ג דף קי ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רעו/ז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו א ומשלי דף שנו ע"ב
עה. מנין שמצוה על אדם לחשב תקופות ומזלות עליית קיר קטנה (שצו) פ' לך לך דף יד ע"ג
עז: כל שברא הקב"ה בעולמו לא ברא דבר אחד לבטלה מ"ט עזי מסגן ברישא וכו' אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר ו דף מו/מז ע"א
עז: ג' כל זמן שמזקינין מוסיפין גבורה בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמיני דף פג ע"ד
פג: וישימו להם בעל ברית לאלקים זה זבוב בעל עקרון כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ט דף פט ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ט סימן לז דף נח ע"ב
פג: לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש מאור עינים (פינטו, תג) דף נח ע"ב
פג: לעולם אל ימנע אדם את עצמו מב"ה ומד"ת ואפי' בשעת מיתה טוב שם (שסו) פרק ב/כ דף ה/ס ע"ג
פג: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו עליה סדר היום (שנט) תפלת השחר דף כה ע"א; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף יו/יז ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יג ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת חקת דף רלו/ז ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמו/ז דף רלו ע"ג וסימן תקמה דף רלח ע"ד
פה. אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהובעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישלח דף יב ע"ב
פו: בו' בחדש ניתנו י' הדברות לישראל מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ב דף סט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כז דף כד ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת יתרו בפ"ע דף קו ע"ב
פז. יום א' הוסיף משה מדעתו עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת יתרו דף סט ע"ד
פז. ג' דברים עשה משה מדעתו והסכים הקב"ה עמומקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ה דף ע ע"א; שני לוחות הברית (תט) מס' שבועות דף קצח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נט ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יט דף קד ע"ג
פז. אשר שברת יישר כחך ששברת יפה מראה (שנ) תענית פרק ד דף קפו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף נט ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת הברכה דף קמו/ז ע"ב
פז. מה א"ל הקב"ה למשה ומה אמר משה לישראל שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת יתרו דף קה ע"ב
פז. בתחלה פירש עונשן תהלה לדוד (סר לאון, שלז) פרק ל דף יז ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת יתרו דף לא ע"ג
פז. ויגד משה דברים שקשין לאדם כגידיןפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת יתרו בפ"ע דף קו/ז עמוד ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת יתרו דף לט ע"ג
פז: ואותו היום יום ה' בשבת היה וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פ' אמור דף קיז
פז: אותו היום נטל עשר עטרותיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ג דף כו ע"ג ודף כו ע"א-ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער לח דף קט ע"א
פח. בריך רחמנא דיהב אוריין תליתאי עם תליתאי נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ד דף קעט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף פא ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יא דף יא ע"ד, ופרק נ דף מה ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק ט דף סד ע"ב, וחלק ג פרק ב דף קד ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת הברכה דף רכח ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ב של שבועות דף רכד ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף לט ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת בשלח דף סג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף נט ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמ"ח דף יג ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף טו ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת יתרו דף כו ע"ד
פח. מלמד שכפה הקב"ה עליהם את ההר כגיגית משאת משה (אלשיך, שסא) דף פ ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף עט ע"ב, ודרוש יו/יז דף קמא ע"א; ידי משה (שנז) הקדמה לאסתר דף רנז ע"א, ושיר השירים דף נה ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יו/יז דף קצו/ז ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויצא דף עג ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ו דף כז ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נג ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לב דף יז ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק א דף ז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף רה ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לא דף קלב ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת יתרו דף קא ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לב דף כז ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק יא דף כ ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכו/ז ע"א, ושער צט דף רעה ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' תרומה דף קפג ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק א דף קלט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת חקת דף ס ע"א, ופרשת יתרו דף עה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) דף קלט ע"ב, ופרשת תצוה דף קסג ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת יתרו דף לד ע"ג; תנחומא פרשת נח דף ד ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נח ופרשת יתרו דף כו ע"ג; באורי מהרא"י (רעט) פרשת יתרו פרק יט; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת יתרו דף קכד ע"ד; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת יתרו דף לט ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לא לליל א של שבועות דף קנה ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מח דף קמג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף סב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף יג ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף נב/צב ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מס' תמיד דף רסג ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סט דף כג ע"ב; מגיד מישרים (תט) פרשת נצבים דף מב ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת פקודי דף נג/צג ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יז דף עא ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ה דף סח ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יד דף צט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף נט ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת יתרו דף קיא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) שבת דף לט ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פר' עקב דף קפח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קמג דף מח ע"ג, ומאמר שא דף צד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת יתרו דף סט ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) בהקדמה דף ב ע"א; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ג ע"ב
פח. אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראהבית מועד (רבא, שסה) דרוש לא לליל א של שבועות דף קנה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער צב דף רנט ע"ד; כסף מזוקק (שפח) דרוש א למ' תורה דף רכח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קמא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ס ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) ע"ז דף קמט ע"א; ילקוט חדש (תיז) דף כג ע"ג
פח. מלמד שהתנה הקב"ה עם מעשה בראשית חזות קשה (שיב) שער ב דף ה ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף ב/כ ע"א, ופרשת נח דף כא ע"א, ופרשת קרח דף רלה ע"א; מנות הלוי (שמה) דף רה ע"ב ודף רו ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן סב דף כו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש ב פרק י דף קיז ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לב דף כח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ח דף יו/יז ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף לה ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יא דף סח ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף לו; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג שער ב דף עט
פח. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ס' רבוא של מ"ה שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף כו ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כז דף קיג ע"א ודף קיו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לא לליל א של שבועות דף קנה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רע דף פט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפב ע"ד, ופרשת דברים דף קצז ע"א, ופרשת ואתחנן דף רא ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פר' כט דף כה ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מה דף קכד ע"ד; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ג דף מט ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש י דף קכב ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמט ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת ואתחנן דף רע ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמיני דף פב ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לתורה דף י ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קמ ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת משפטים דף קנד ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף לג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ט דף לה ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער א דף לו; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כלל ד חלק ה פרק א דף נב/נג ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) עמוס דף קח ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סז דף כב ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ט דף מו/ז ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסג דף מז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מח דף קמג ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשת א דף ד ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תשא דף מו ע"ד; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ז ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"ב וע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו לה דף קמג ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יג דף ז ע"ג ודף ח ע"ד; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף עב ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רעז ע"א
פח. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה ב"ק ואמרה להם מי גילה לבני רז זהשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף טו ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ואתחנן דף רא ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכג ע"ד; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ג דף מט ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת ואתחנן דף רסט ע"ב ודף רע ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף מ ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק ח דף עב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר סח דף כג ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ט דף מו/ז ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יג דף ו/ז ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קלא דף מו ע"א
פח. למה נמשלו ישראל לתפוח שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף טו ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לז דף כב ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק א דף ג ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ד דף קעט ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מב דף קג ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לתורה דף ח ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ע דף כג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ס ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קכב ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר ג דף מב ע"א
פח. עמא פזיזא דקדמיתו פומא לאודנאשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף טז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לו/ז דף כב ע"ב, וחלק ג פרק לח דף צב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קלו/ז ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת חקת דף קכח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קלו/ז דף מו ע"ד
פח: מ"ד לבבתיני אחותי כלהדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תשא דף מו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש טו/ז דף סו/ז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ס ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף לג ע"א
פח: הנעלבים ואינם עולבים וכו' דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כב ע"ב; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף מט ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף עח ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לתשובה פרק יח דף לה ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנב דף פג ע"ב, וסימן תכח דף קמח ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ט דף לט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עח ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כג דף מ ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אמור דף קלג ע"ד, ופרשת נשא דף קמו ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת יתרו דף עג ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויקרא דף קנ ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק לד דף קב ע"א; צרור המור (שכז) פרשת בהעלותך דף קיג ע"ג; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר ט לימי תשובה דף ט ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שופטים ה דף טו ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף ע ע"ב בהגהה; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר יט דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סא ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תשא דף ע ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ז דף קב ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בשלח דף צה ע"ב-ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר מה דף כה ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישלח דף מב ע"א
פח: כל דבור ודבור שיצא מפי הגבורה נחלק לע' לשונותבית מועד (רבא, שסה) דרוש לב ליום א של שבועות דף קנו/ז ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו/ז דף לט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לא דף כו/ז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סא ע"ב
פח: מה פטיש זה נחלק לכמה ניצוצות וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עו/עז ע"א; יפה מראה (שנ) כתובות פרק ג דף רנח ע"א-ע"ב
פח: למה נמשלו ד"ת בנגיד נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ו/ז דף פח ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תק דף לט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לא דף כו/ז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ואתחנן דף רנז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא/סא ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת יתרו דף לח ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכד ע"ג
פח: כל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה קושרים לו שני כתריםעמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יד דף ו/ז ע"ד
פח: אע"פ שמיצר ומימר לי דודי בין שדי יליןמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ו דף כב ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תשא דף רנא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סא ע"ד; נקודות הכסף (לניאדו, שעט) דף כד ע"א
פח: כל דבור ודבור שיצא מפי הקבה נתמלא כל העולם כלו בשמים מכתם לדוד (ויטל, שו) שער מה דף סט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קיב דף סו/סז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סא ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכג דף מג ע"ד, ומאמר קכד דף מד ע"א; גל של אגוזים (שנג) בהקדמה
פח: כל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה יצתה נשמתן של ישראל מכתם לדוד (ויטל, שו) שער מה דף סט ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף יב ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק א דף א ע"ב, וחלק ב פרק ז דף לט ע"ב, וחלק ג פרק לח דף נ/צ ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מד ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת יתרו דף נו ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת יתרו דף כד ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר כז דף יז ע"ב, ומאמר ? דף סז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סא ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ו דף צח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכד דף מד ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ע ע"א
פח: כל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה חזרו ישראל לאחוריהם י"ב מיל מכתם לדוד (ויטל, שו) שער מה דף ע ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לא דף כו/כז ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכד דף מד ע"א
פח: מה לילוד אשה בינינו אילת אהבים (אלקבץ, שיב) דף יג ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ו דף עא ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ב דף ח ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לא לליל א שבועות דף קנד ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש לב דף פג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף קפג ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לא דף קפא ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' כד דף כא ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער קד דף רפט ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ג פרק יב דף מה ע"ג וע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת קרח דף לג ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יז דף לו/לז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קלט ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף לח ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק ו דף עא ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף פג ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ו דף פא; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ו דף סא ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דרוש לשבועות דף נט ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק לח; שני לוחות הברית (תט) בעשרה מאמרות דף מו/מז ע"א, ומסכת שבועות דף קפז ע"ב, ודף קצד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עא דף כד ע"א וע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצח דף קכג ע"ד, ואות ריג דף קלה ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ט דף מד ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קיט דף ע ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סא ע"ד; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ט דף קיט ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת יתרו דף לט ע"ג; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ח ע"ט; עליית קיר קטנה (שצו) דף קמד ע"ג, ודף קמו ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת קרח דף קיו/ז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קיז דף מא ע"ג; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה מדף מא עד מה ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף ו/ז ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב/ג חלק א דף לה ע"א, וחלק ה דף סד ע"ב
פט. ואף מלאך המות מסר לו דבר תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק א דף לו/לז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לא לליל א שבועות דף קנה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עח דף רכח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תור' שבכתב דף שנח ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר סח דף כח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף סב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קיט דף מב ע"ד; מושיע חוסים (שמז) פרק ה דף יח ע"א
פט. תורה היכן היא א"ל נתתיה לארץ בן שמואל (שפב) דרוש כה דף צב ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת בראשית דף כז ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כג דף כא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נצבים דף כז ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לתורה דף יא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קלז ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ט דף לב ע"ב; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף כה/כח; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עב דף כה ע"א; זרע ברך (תו) פרשת תצוה דף עז ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר צז דף סא ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף י ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סב ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכה/קצה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תצב דף שלא ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יח דף ט ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף יא ע"א
פט. בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות שלחן ארבע (שנו) שער א דף יא ע"ד; חזות קשה (שיב) שער ו/ז דף יא ע"א; בן שמואל (שפב) דרוש כז דף ק ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת נח דף יח ע"א, ופרשת פנחס דף רמג ע"ב, ופרשת צו דף ר ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת בראשי' דף כו ע"א; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת פנחס דף פז ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) בהקדמה דף ז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק מב דף כה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת קרח דף קפא שני ע' ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח דף קנד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פט דף תפו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עד דף רטו/ז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שלח דף רה ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת במדבר דף ק ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת במדבר דף נו ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף לג ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יא ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת תצוה; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף טו/טז ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף ריו ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת שלח דף נב ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שלח דף רו/רז ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) בהקדמה דף ג ע"ד; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף ו/ז ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שמג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עג דף כה ע"ג וע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן עד דף לה ע"ב, ואופן קצז דף קכג ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכה ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד דף כא ע"ב
פט. אל תקרי בשש אלא באו שש תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' מח דף מג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף סב ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצח ע"ב, ודף קצט ע"ד
פט. סוף מ' יום בתחלת שש אני בא וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) פרק ט דף לג ע"ב
פט. מי שמיע לך מאי הר סיני מכתם לדוד (ויטל, שו) שער מה דף ע ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עד דף כו/כז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סב ע"ד
פט. מאי הר סיני הר שירדה שנאה לאומות העולם תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כו/כז דף כד ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כא ע"ג, ופרשת יתרו דף סו/סז ע"ג
פט. ה' שמות יש לו מדבר צין שנצטוו ישראל עליו בית מועד (רבא, שסה) דרוש לא לליל א של שבועות דף קנד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כ דף כב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת במדבר דף צו ע"ד
פט: מנין שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עה דף כז ע"א
פט: כשנים כשני מיבעי ליה לב אבות (הלוי, שכה) דף קג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סג ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף יא ע"ג
פט: לעתיד לבא יאמר הקב"ה לישראל לכו נא אצל אבותכם ויוכיחו אתכם נצח ישראל (שנט) פרק נא [פרק נו בדפוסים המאוחרים] דף נח ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף לו/לז ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קד ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עו/עז דף כז ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף יא ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ו ע"ב
פט: לעתיד לבא אומר הקב"ה לאברהם בניך חטאו חוות יאיר (פורטו, שפח) אות י דף כ ע"א, ואות ע דף לב ע"ב ודף לג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ואתחנן דף רא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש טו דף מח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רסג ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק יג דף כב ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת מטות דף קמז ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת קדושים דף קכד ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא דף רע ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת עקב דף עד ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יו/יז דף עח ע"א, ומאמר אם כל חי חלק ג סימן כה דף קכג/קצג ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עז דף כו/ז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סג ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קפב ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קמו דף מט ע"ב; תיקון עולם (מריני, תיב) קעח ראשון דף ע ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כו ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלג ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת וירא דף כד ע"ג; כוונת שלמה (רוקה, תל) דף עה ע"ג
פט: ראוי היה יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויגש דף קו/ז ע"ב; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת שמות דף מ ע"א; מנות הלוי (שמה) דף נ/צ ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קסח דף נז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער לא דף פה ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ג פרק כד דף קכו ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת וישב דף מז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צה ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויגש דף כא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף מ ע"ב; זבח פסח (שיז) דף כו/ז ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מ' פסחים דף קסח ע"א; חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף מ ע"א
צב. אין השכינה שורה אלא על חכם גבור ועשיראגרת דופי הזמן (שנח) דף סא ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ד דף מה ע"ג ודף מז ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וירא דף מד ע"א; ד' ר' שמואל יודה דרוש ט דף מו/ז ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ב דף כד ע"א ודף כו ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב/ג פרק לד דף נב ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כז ליום ז של פסח דף רמג ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ב דף פט ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ה דף כו ע"א, ודרוש ז דף לח ע"א ודף לז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער לה דף צו/ז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף צז ע"ב, ופרשת בלק דף רעו/ז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קצא ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ב סימן ג דף קז ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב דף מד; ס' העיקרים (שעח) מאמר א פרק יט דף לד ע"א, ומאמר ג פרק יב דף פו ע"א; הקדמת הרמב"ם לפרקי אבות דף פח; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פ' כ דף קכה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עח דף כח ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר ה דף ה ע"א ודף ו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן לט דף קי ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קמא ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נח ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף נ ע"ב ודף נא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר צג דף שלא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המדות מאמר עד דף לו/ז ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בשלח דף כה ע"ד
צב. משה רבינו ע"ה עשר אמות היתה קומתו בית אלקים (שלו) שער ג פרק כד דף נו/ז ע"ד
צו: מקושש זה צלפחדתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק לא דף נ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סג ע"ד
צז. מלמד שאף אהרן נצטרע מאור עינים (פינטו, תג) דף סג ע"ד
צז. החושד בכשרים לוקה בגופו כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף נט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכד ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וילך דף קמו/ז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר סב דף לו ע"ב, ופרשת שמות דף סג ע"ג
צז. ויבלע מטה אהרן את מטותם נס בתוך נסמאור עינים (פינטו, תג) דף סד ע"ב
צט. יריעות התחתונות של תכלת ושל ארגמן ושל תולעת שניבית יהודה (מודינא, שצה) פרק יא דף טו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סד ע"ב
קג: נאמר בשני ונסכיהם בששי ונסכיה מאור עינים (פינטו, תג) דף סד ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מח ע"ב
קד. מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נ דף כט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לה דף ל ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ג פרק יב דף מד ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמח ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) ש' קרית ארבע פרק קמג דף קיט ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יו/יז דף פט ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פ' לב דף קלה ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת שלח; שני לוחות הברית (תט) ש' הגדול דף לו/ז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קי דף נג ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תשא דף פד ע"ג
קד. מנצפך צופים אמרו יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יג ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת ויחי דף לג ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצו ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף ט ע"א
קד. אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ד דף לח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ג דף קעח ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צד ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בחוקותי דף קפח ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דרוש לשבועות דף נט ע"א
קד. אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא וכו' בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יג ע"ב, ודרוש ו לתשובה דף לז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפד ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ש' הגדול דף לו/ז ע"א, ומסכת חולין דף קכב/קצב ע"א בהגהה, ווי העמודים פרק יד דף כג ע"א, ופרק כ דף לג ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר עט דף כח ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן יב דף ו/ז ע"ג, ואופן קצד דף קיט ע"ד; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצו ע"ד; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בשלח דף פד ע"ב
קד. בא ליטמא פותחין לו בא ליטהר מסייעין אותו תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף יב ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) דף מח ע"ב, פסוק במה יזכה נער דף מג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רלט ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צד דף לד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ג דף קיב ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) בהקדמה דף ב ע"ד, וסימן תקיו/ז דף קסו ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש יט דף קנט ע"ב; ארזי לבנון (שסא) ש' האמונה והבטחון פרק ז דף יב ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה לב דף צז ע"א; זהר פרשת חיי שרה דף קכה ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ח ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יג דף עד ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת תבא דף קמד ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף סב ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לג ע"א
קד. שין שקר תיו אמת עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סא דף כז ע"ג, ומאמר סד דף כח ע"ד
קד. אמר גהינם לפני הקב"ה רבש"ע עיף אנכיבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טו למילה דף סה ע"א
קה. אנכי נוטריקון אנא נפשי כתבית יהביתמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ג דף מא ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לז דף לב ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מ' שבועות דף קצב ע"א; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ד ע"א
קה. כי ירט הדרך לנגדי יראה ראתה נטתה קרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא פרק יד דף פ ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בלק דף קכו ע"ב
קה. כרמל כר מלא קרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא פרק יד דף פ ע"ג
קה. קללה נמרצת נוטריקין נואף הוא מואבי וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ב דף שעו/ז ע"א
קה: המקרע בגדיו בחמתו והמשבר כליו בחמתו מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נג ע"ב; יפה מראה (שנ) נדרים פרק ט דף רסא ע"א וע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' התשובה מאמר י דף יט ע"א
קה: איזהו אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ה דף קס ע"ב
קה: כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב"ה סופרן וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תלא דף קמט ע"א, וסימן סא דף קסא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז להספד דף פט ע"ב, ודרוש י דף צט ע"א; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר נו דף כו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סד ע"ד, ודף סה ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסט ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ראה דף קלה ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף סא ע"ג
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייומאמץ כח (שמח) דרוש י דף פו/ז ע"א, ודרוש כז דף ריו/ז ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ה דף כג ע"ב, ודרוש י דף נד ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לא דף קלב ע"ב ודף קפו ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסב דף קסא ע"א; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש ח דף סח ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע כד דף נז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מד במיתת הצדיקים דף קצד ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כד סימן סה דף קכא ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת אחרי מות דף קכח ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז להספד דף פח ע"א, ודף פט ע"א, ודרוש י להספד דף קא ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק טוב ללכת אל בית אבל דף עב ע"א; זרע ברך (תו) פרשת אחרי מות דף קיא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סה ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת צו דף פט ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לו דף יח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקנ דף קמו/ז ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לג
קה: כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לב דף קמו/קפו ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תסג דף קסא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סה ע"ב וע"ד
קה: אחד מן האחים שמת ידאגו כל האחים כלן בית העוזיאלי (שסד) פרשת ויחי דף כח ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תכד/תסד דף קסא ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בהעלותך דף עד ע"א
[ע"ז ג:] י"ב שעות הוי היום ג' שעות ראשונות יושב הקב"ה ועוסק בתורה קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סי' עו/עז דף לה ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ב/כ דף י ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת דברים דף לא ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרנב דף שצג ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עח ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לח ליום תשעה באב דף קעו/ז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ד דף כ ע"ב
קט: ההוא בר קשא דפומבדיתא דטרקיה חוייא רצוף אהבה (אלגאזי, תט) פרק יד דף יג ע"ב
קיג. שלא יהא מלבושך של שבת כמלבושו של חול עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רעז דף פח ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יא דף יג ע"ג
קיג. רבי יוחנן קרי למאניה מכבדותיה וכו' טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרנא דף שצ ע"ב
קיג. שלא יהא הלוכך של שבת כהלוכך של חול נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ב דף ל ע"א
קיג. חפציך אסורין חפצי שמין מותרין כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכג ע"ד
קיג: ודבר דבר שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנו/קצו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף סו ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מח ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף סד ע"ב; שו"ת מהרשד"ם (שנד) חו"מ סימן קה דף פא ע"א; שו"ת מהרי"ל (שע) סימן רכט
קיג: אסור לפסוע פסיעה גסה בשבתמאור עינים (פינטו, תג) דף סו ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף י ע"א
קיג: פסיעה גסה נוטלת א' מת"ק ממאור עיניו של אדם שני לוחות הברית (תט) מ' שבת דף קלג ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסט דף סט ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פב דף נג ע"ג; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר קיט דף נא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק ו דף לד ע"ב, ודף סו ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ו/ז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רעח דף פח/ט ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויגש דף טו/ז ע"ב
קיג: ורחצת וסכת אלו בגדים של שבת עיני משה (אלשיך, שסא) דף ל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סו ע"ב
קיג: תן לחכם ויחכם עוד זו רות המואביה ושמואל הרמתי כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ג דף קנו/ז ע"ב
קיג: ותלך ותבא ותלקט שהלכה ובאת עד שמצאה בני אדם המהוגנים מאור עינים (פינטו, תג) דף סו ע"ד
קיג: וכי דרכו של בועז לשאול בנערה כסף מזוקק (שפח) פרשת בחוקותי דף קמב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר פ דף כח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף סו ע"ד
קיג: מכאן שהחומץ יפה לשרב דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר פא דף כח ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ו ע"ב
קיג: ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש ותחת כבודו ולא כבודו ממשכלי פז (תיז) ישעיהו י' דף נז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יא דף קא ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרנא דף שצו ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף פה ודף פו [?]; באר הגולה (שנח) באר ד דף יז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כו ע"ג
קיג: תחת כבודו כשרפת בני אהרן באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א
קיד. בגדים שבשל קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבושתי ידות (שעח) - עבודת מקדש דף נח ע"ב
קיד. גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים לשוקמאור עינים (פינטו, תג) דף סו ע"ד
קיד. כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדיו חייב מיתה טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמב דף ד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף סו ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פ' קרח קסה ראשון דף ע ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אמור דף צג ע"א; שו"ת בנימין זאב (רצט) סימן רפז דף תו ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קו ע"ב, ישעיה דף לו ע"ג
קיד. ת"ח נקראים בנאין עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק לו/ז דף צה ע"ד
קיד. איזהו תלמיד חכם שמחזירין לו אבידה בטביעות עין אילת אהבים (אלקבץ, שיב) פסוק מה יפו דודיך דף לו/ז ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צה דף לד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפא ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מס' חולין דף קכד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סז ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף מג ע"א
קטו: ויהי בנסוע הארון פ' זה עשה לו סימניות מלמעלה ומלמטה צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קמט ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בהעלותך בפ"ע דף קצט ע"א וע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בהעלותך דף קיב ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בהעלותך; תורת העולה (פראג של) חלק א פרק ח/יז; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף יו/יז ודף כז; מאור עינים (פינטו, תג) דף סז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בהעלותך דף קיג ע"א
קטז. ויסעו מהר ה' שסרו מאחרי ה' וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פ' בהעלותך דף קמו/קמח
קטז. הגליונים וספרי מינין אין מצילין אותם מפני הדליקה כלי פז (תיז) ישעיהו נז דף ריז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף סז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיח ע"ד
קטז. ומה לעשות שלום בין איש לאשתו וכו' מאור עינים (פינטו, תג) דף סז ע"ד
קיז: כמה סעודות חייב אדם לאכול בשבת סדר מעמדות (שסו) מעמד ליום השבת דף קכז ע"א; ס' המוסר (כלץ, שכ) הגהה פרק ח דף צא/צח ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ד ע"ד; מנחת יהודה דף פ ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף סז ע"ד; זהר פרשת יתרו דף פח ע"א
קיח. כל המקיים ג' סעודות בשבת ניצול מג' פורעניותשלחן ארבע (שנו) ש"א דף ט ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יא לשבת שבתוך החג דף פו/ז ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק לד דף מו ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף פ ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ב דף ט ע"ד
קיח. כל המענג את השבת נותנין לו נחלה בלא מצריםלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קל דף מד ע"ב/ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף עח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת דברים דף קב/קכ ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף פ ע"ב; בית יוסף טור אורח חיים סימן רמב דף קמז ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מ' שבת דף קלג ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמב דף ב/כ ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמה דף שסב ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכד ע"ג
קיח: כל המענג את השבת נותנין לו משאלות לבו ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כלל כ/ב פרק ב דף כג ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קיו ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכג ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רסג דף פד ע"א, ומאמר רסט דף פה/פח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכד ע"א
קיח: כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עע"ז כאנוש מוחלין לו קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן מו/מז דף כג ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קלג דף מו/ז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קטו ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנו/ז ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בא דף קיג ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף עט ע"ב; בית יוסף טור אורח חיים סימן רמב דף קמז ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שלד ע"ב, ותורה שבעל פה דף תג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלז ע"א; מאה שערים (שג) שער יד; כלי פז (תיז) ישעיהו נו דף ריד ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת צו דף קצו ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' לט דף יב ע"א; שו"ת בצלאל אשכנזי סימן ג דף יח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיו/ז ע"ב
קיח: אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם אומה ולשון צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמד; בית יוסף טור אורח חיים סימן רמב דף קמז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פב דף כח ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת ויקהל דף צג; יפה מראה (שנ) תענית פ"א דף קעא ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמב דף ב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ב
קיח: אלמלא משמרים ישראל ב' שבתות כהלכתן מיד נגאלים אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת ומילה דף נו/ז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קסד ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלו ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ג/ו דף כב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנו/ז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' דברים דף קכ ע"ב ודף קכא ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק א פ' יג דף לא ע"ג, וח' יד פ' ז דף קמו/ז ע"ג; ריקאנאטי על התורה פ' קדושים; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יו/יז ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג דף סא; שני לוחות הברית (תט) מס' חולין דף קיט ע"א, ותורה שבכתב דף שלד ע"ב ודף שמד ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת ויקהל דף פח ע"ב ודף פט ע"ג; יפה מראה (שנ) תענית פרק א דף קעא ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמב דף ב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ב; מאה שערים (שג) שער יד; כלי פז (תיז) ישעיהו נו/נז דף רטו ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) בהקדמה דף ד ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תשא דף עח ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פ' וישלח דף מה ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קדושים דף קפ ע"ד, ופרשת ואתחנן דף רפז ע"ג
קיח: יהא חלקי מאוכלי ג' סעודות בשבת מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ב
קיח: יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום בית מועד (רבא, שסה) דרוש מ' לנחמו דף קפג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קד דף לו ע"א; ס' חרדים (שסא) דף מח ע"א; שני לוחות הברית (תט) מ' תמיד דף רנז ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בא דף פה ע"ד
קיח: הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עג ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מד ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכו ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת אמור דף קפה ע"ב
קיח: יהא חלקי ממתים מחולי מעיםמאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו/ז ע"ג
קיח: יהא חלקי ממתים בדרך מצוה מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד
קיח: יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריה מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד
קיח: יהא חלקי מגבאי צדקה וכו' מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד
קיח: יהא חלקי ממי שחושדין אותו ואין בו מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד
קיח: מימי לא נסתכלתי במילה שלימאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תסד דף שכד ע"א וע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כה ע"ג
קיח: מימי לא ראו קורות ביתי אימרי חלוקייפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב/כ דף קכא ע"א
קיח: מימי לא עברתי על דברי חבירימאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד; באר שבע (שעד) שו"ת דף צא ע"ד
קיח: מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת נחמו דף ח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ב
קיח: תיתי לי דקיימות ג' סעודות בשבת חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ת' דף מ ע"א; ס' חרדים (שסא) דף סא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד
קיח: תיתי לי דקיימית עיון תפלה מאור עינים (פינטו, תג) דף סח ע"ד
קיח: תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה וכו' הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קז ודף קח
קיט. תיתי לי דכי אתא צורבא מרבנן וכו' עקדת יצחק (שלג) שער צה דף רסו/ז ע"א
קיט. בואו ונצא לקראת שבת מלכתאטעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ב/כ ע"א; שני לוחות הברית (תט) מס' שבת דף קלב ע"ב
קיט. יוסף מוקיר שבי וכו' כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קיו/ז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רסב דף פג ע"ד
קיט. עשירים שבא"י במה הם זוכים לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רעה דף צא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג להודאה דף כו ע"ד
קיט. שבבבל במה הם זוכים זרע ברך (תו) פרשת ויקהל דף פח ע"ג
קיט. פעם אחת נתארחתי אצל ב"ה בלודיקיא והביאו לפניו שלחן של זהביפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רסז דף פד ע"ד
קיט. מפני מה תבשיל של שבת ריחו נודף יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנו/ז ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ' יו דף מד ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף עח ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פג דף כח ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קמג דף פד ע"ד
קיט: כל מהתפלל בע"ש ואומר ויכלו מע"ה כאלו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשיתדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בראשית דף ו/ז ע"א; כל בו סימן לה; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יט ע"ד
קיט: כל המתפלל בע"ש ואומר ויכלו שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם תשב"ץ (שטז) סימן כו/כז; כל בו סימן לה; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מב ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מ' שבת דף קלה ע"ב, ודף קלז ע"א בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) דף סט ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסח דף סז ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) דף יט ע"ד; תנחומות אל (שלח) פרשת בראשית דף ג ע"א
קיט: שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בע"ש מבית הכנסת לביתו אחד טוב ואחד רע מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויחי דף קיב ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ח דף צו/ז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מז דף קלה ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק יו דף מג ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מג; אבודרהם בתפלת שבת; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פד דף כט ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קעב ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תשא דף מו/ז ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת יתרו דף קא ע"ג
קיט: עשה אדם מצוה א' נותנין לו מלאך א' נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק י דף קכו/ז ע"א; ד' שם טוב פרשת וישלח דף טו/ז ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לתורה דף י ע"ג
קיט: כל העונה אמן יהא ש"ר מברך בכל כחו קורעין לו גזר דינוסדר היום (שנט) תפלת השחר דף יא ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה ס' יח דף כה ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת בשלח; ס' ציוני (שכ) פרשת בשלח דף מד ע"ד; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף פ ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף כ ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ריב דף קלג ע"ג; צדקת תמים (יעבץ, שנג) פ' וילכו בלא כח דף לו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף סט ע"ב; זהר פרשת תרומה דף קכט ע"ב, ופרשת פנחס דף רב/רכ ע"א; שו"ת המבי"ט (שפט) חלק א סימן קיז וקפ
קיט: כל העונה אמן בכל כחו פותחין לו שערי גן עדןתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פ"ג דף לו/לז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לי"ז בתמוז דף קסט ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן יח דף כו/כז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קח ע"א; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ד דף לה ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף פ ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת קרח דף קכא ע"ג; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף כ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סט ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו כו/ז דף קב ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) דף מז ע"ד
קיט: מאי אמן אל מלך נאמןתהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק ב דף לו/ז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וארא דף ק ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו כה דף קב ע"ג
קיט: אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חלול שבתמאור עינים (פינטו, תג) דף סט ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רסח דף פה ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקהל דף עח ע"ד
קיט: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שחללו בה את השבת תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מז/פז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף סט ע"ד
קיט: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שבטלו קרית שמע שחרית וערביתמאור עינים (פינטו, תג) דף סט ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף ל ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר כח דף יד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף טו ע"ד
קיט: לא חרבה ירושלם אלא בשביל שבטלו בה תשב"ר מאור עינים (פינטו, תג) דף סט ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת מקץ דף כט ע"ד
קיט: לא חרבה ירושלם אלא בשביל שלא היה להם בשת פנים זה מזהמאור עינים (פינטו, תג) דף סט ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המידות מ' יג דף לא ע"ד
קיט: לא חרבה ירושלם אלא בשביל שהשוו קטון וגדול וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו כד דף צה ע"ד
קיט: לא חרבה ירושלם אלא בשביל שלא הוכיחו זה את זהבינה לעתים (תח) דרוש מז דף קיז ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) איכה דף ו/ז ע"א
קיט: לא חרבה ירושלם אלא בשביל שבזו בה ת"ח צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתורה דף טז ע"א
קיט: כל המבזה ת"ח אין לו רפואה למכתוצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בא דף סג ע"ב
קיט: במשיחי אלו תנוקות של בית רבן וכו' כסף מזוקק (שפח) דרוש ב'כ למ' התורה דף רלא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ע ע"ב
קיט: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תשב"רחוות יאיר (פורטו, שפח) אות ת' דף לט ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כט דף קכח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף ע ע"ב; זהר פרשת בא דף לט ע"א
קיט: אין מבטלין תשב"ר אפילו לבנין בית המקדש מאור עינים (פינטו, תג) דף ע ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תרומה דף קכד ע"א
קיט: כל עיר שאין בה תשב"ר מחריבין אותהמאור עינים (פינטו, תג) דף ע ע"ב
קיט: לא חרבה ירושלם אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק א דף לו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מט דף רפט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף ע ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סב דף כו/כז ע"ד
קיט: אפילו בשעת כשלונה של ירושלם לא פסקו ממנה אנשי אמנה כלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יא ע"ד, ומשלי דף ג ע"ב
קכז. גדולה הכנסת אורחים מהשכמת בית המדרש מאור עינים (פינטו, תג) דף ע ע"ד
קכז. גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף מט ע"ד, ופרשת וירא דף קד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף ע ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עה ע"ב
קכז. מדת ב"ו אין קטן יכול לומר לגדול וכו' מאור עינים (פינטו, תג) דף עא ע"ב
קכז. ששה דברים אוכל אדם פירותיהן בעה"ז והקרן קיימת לו לעה"ב מאור עינים (פינטו, תג) דף עא ע"ג
קכז. אלו דברים שאדם עושה אותן אוכל פירותיהן בעה"זתורת חסד (יעבץ, שנג) מ' יט דף יב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' יז דף יד ע"א
קכז: הדן את חבירו לכף זכות דנין אותו לזכותמאור עינים (פינטו, תג) דף עב ע"ב; שו"ת מהר"ש הלוי חו"מ סי' כג תוך התשובה
קל. אם לא הביא כלי מע"ש מביאו בשבת מגולה משניות עם תוספות יום טוב (תג) פרק יט דף לג ע"ג
קל. כל מצוה שקבלו ישראל עליהם בשמחה כגון מילה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) פ' יט דף יד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף עב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תסה דף שכד ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קפב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף יו, יז, קנו/קצז; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יח ע"ד
קל. וישמע משה את העם בוכה למשפחות ע"ע משפחותיו כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בהעלותך דף קי ע"ב/ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בהעלותך דף רס ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף עב ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קעא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שפב דף רט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בהעלותך דף ק ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בהעלותך דף קיד ע"א
קל. כל מצוה שמסרו ישראל עצמן עליה למיתה בשעת שמד וכו' מאור עינים (פינטו, תג) דף עב ע"ב
קל. תפלין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפיםיפה עינים (שצא) פרשת ראה דף קנד ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צח; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ו דף ריג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף עב ע"ב
קל. מה יונה זו כנפיה מגינות עליה עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ד פ' לו/ז דף קלט ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת נח דף ט
קלג: זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצות עשה סוכה נאהדברי שלמה (הלוי, שנו) ליום א של סוכות דף רצו ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת האזינו דף קיט ע"ב
קלג: מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחוםאילת אהבים (אלקבץ, שיב) בפ' חכו ממתקים דף מט ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פ"ב דף קפג ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק יג דף עו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ה דף קנט ע"ב, ופרק ח דף קסו ע"א, ומאמר יא פרק א דף קצא ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' מטות דף קמו/ז ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף א ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד' לצדקה דף פא ע"ג; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נב ע"ג
קלח: עתידה תורה שתשתכח מישראל תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קכג דף עב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף עב ע"ד ודף עג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תבא דף קמב ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת צו דף קיט ע"ב, ופרשת נצבים דף רד ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ג מ"ה ראשון דף ע ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר י דף ו/י ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' יח דף יד ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) ד' על התורה דף כג ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לימי תשובה מ' ד דף ט ע"א
קלח: אם ראית דור שצרות רבות באות עליו צא ובדוק בדייני ישראלמאור עינים (פינטו, תג) דף עג ע"ג
קלט. רשעים הם אלא שתלו בטחונם במי שאמר והיה העולם מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק א דף קו ע"ב
קלט. אין הקב"ה משרה שכינתו על ישראל וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ח ע"א
קלט. אין ירושלם נפדית אלא בצדקהכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סג ע"ג
קלט. אי בטילי יהירי בטל אמנושי וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) דף ח ע"א ודף ל ע"ד
קלט. מ"ד כי כפיכם נגואלו בדם וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכה ע"ג
קלט. מיום שפירש יוסף מאחיו לא טעם טעם ייןתולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קכג דף עב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף עג ע"ד; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כה ע"ד
קלט. בשכר וראך ושמח בלבו זכה לחשן המשפט על לבו מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קכב ע"א ופרשת במדבר דף רכג ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף יח ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אחרי דף קכד ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקהל ופקודי דף קעט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף עג ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ג דף לה ע"ג
קמ: לא בעניותי אכלתי ירקא ולא בעתירותי אכלתי ירקאטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תעא דף עו ע"ב
קמ: האי מאן דאיפשר ליה למיכל נהמא דשערי ואכל חיטי קעבר משום בל תשחית בינה לעתים (תח) דרוש כד דף סח ע"א
קמ: תיהוו צניען באפי גברייכודרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פה דף כט ע"ד
קמה: מ"מ מועדים שבבבל שמחים ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בחקתי דף עא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף עד ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף ט ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ה ע"ג
קמה: אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך וכו' עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נט דף כו/כז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו/ז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף לא ע"ב
קמה: נ"ב שנה לא עבר איש ביהודהכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מטות דף קט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ה דף קיד ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת האזינו דף סד ע"ב
קמה: יציץ ופרח ישראל אלו ת"ח שעושין ציצין ופרחין לתורהתורת העולה (פראג של) חלק א פרק יו/יז
קמה: בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמ'חזות קשה (שיב) שער יא דף כה ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף פ ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ד פ"א דף קצד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר א פרק א דף כד ע"א ומ' י' פרק ד דף קעט ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ט דף כח ע"ג; בית אלקים (שלו) שער א פרק ו דף ח/יז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף רנו/ז ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וישב דף לג ע"ד ופרשת שמיני דף צה ע"ג ופרשת מצורע דף צז ע"ג; מעשי ה' (שמג) פרק טז דף לה ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פה ע"ד ודף פט ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יו דף מא ע"ב; מורה נבוכים (שיא) חלק ב מ"ל דף קט ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פ' סה; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף י ע"ב; כל בו סי' נא פירוש ההגדה; זוהר פרשת חיי שרה דף קכו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כו דף טו/ז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שער ג [שג] דף קלה ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קעב ע"ד
קמז: בעא למיקרא החדש הזה לכם אמר החרש היה לבםאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפ' חקת דף קמב ע"ב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף יד ע"ב
קמז: הוי גולה למקום תורה ואל תאמר שהיא תבוא אחריך וכו'פרקי משה (שכג) פרק ד דף כט ע"א; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ד דף מד ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ד דף צא ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קנב ע"ב; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף נז ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) דף נט ע"ב
קמט: כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"המאור עינים (פינטו, תג) דף עד ע"ג
קמט: מאי רוח זה רוחו של נבותאוהב משפט (שמט) דף ל ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפד ע"ד
קמט: שהיה מטיל פור על גדולי מלכות לידע אי זה בן יומו של משכב זכורכלי פז (תיז) ישעיהו יד דף ע ע"ב
קנ: מעשה בחסיד אחד שנפרצה לו פרץ בתוך שדהושני לוחות הברית (תט) מ' שבת דף קלה ע"ב בהגהה
קנא: פרש חגיכם אלו בני אדם שמניחין ד"ת ועושין כל ימיהם כחגיםטוב שם (שסו) פרק ו דף כ ע"א
קנא: לאחר שלשה ימים כרסו נבקעת יפה מראה (שנ) מועד קטן פ"ג דף רמב ע"ד
קנא: עשה עד שאתה מוצא ומצוי לך ועודך בידך שני לוחות הברית (תט) מ' תמיד דף רסג ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף פה ע"ב
קנא: עד שלא יבאו ימי הרעה אלו ימי הזקנהנצח ישראל (שנט) פרק נב דף נא ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת אחרי מות דף קכו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף פה ע"ב
קנא: לעולם יבקש אדם רחמים על מידה זו שאם הוא לא בא בנו ובן בנו באמאור עינים (פינטו, תג) דף עה ע"ב
קנא: גלגל הוא שחוזר בעולם כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעז ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מ' תמיד דף רסב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף פה ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף רכג ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ראה דף קלה ע"ג; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף פ ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ראה דף קיט ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דרש ד דף נז ע"ב
קנא: כי אתא עניא אקדים ליה ריפתא כי היכי דלקדמו לבניך תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ראה דף רפו/ז ע"ג; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף קכו ע"ג-ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף עה ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת חיי שרה דף נח ע"א
קנא: כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת מטות דף קמו/ז ע"ג
קנא: תינוק בן יומו חי מחללין עליו את השבתיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו סי' יז דף רטז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף עה ע"ב
קנא: תינוק בן יומו חי אין צריך לשמרו מהחולדה ומן העכבריםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער טו דף לט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף עה ע"ד
קנא: נקיטינן אריא אבי תרי לא נפילעקדת יצחק (שלג) שער טו דף מ ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ז/י/ו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף עה ע"ד
קנא: אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לו כבהמהבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ח להספד דף צג ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פ"ט דף סה ע"א
קנא: עד אשר לא תחשך השמש והאור זו פדחת והחוטם וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יח דף קא ע"ג
קנב. האדע בין טוב לרע מכאן שדעתן של זקנים משתנות כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יט דף שכה ע"ג
קנב. ברזילי הגלעדי שקרא הוה חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף נה ע"א
קנב. ברזילי הגלעדי שטוף בזמה הוהחקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף נה ע"א
קנב. ת"ח כל זמן שמזקינים חכמה ניתוספת בהםתורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכט ע"א ודף קמ ע"א ודף קמ ע"ד ופרשת ויחי דף תצב ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ה דף סב ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק יא דף עט ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ט ח"ג דף לד ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פ' סב דף סו ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרש י דף סו ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בחקותי דף קלט ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בחקותי דף כב ע"ד; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש א דף כ ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יא דף כט ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אחרי מות דף נג ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) שער רשא דזעיר אנפין פ' לט דף קמו/ז ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ב דף יז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף עה ע"ד; סדר מעמדות (שסו) דף עט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ"ג ח"ג ומ' שכח דף מה ע"א, ומ' קעד דף נו ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויחי דף יח ע"ג
קנב. כי הוא אמר ויהי זו אשה הוא צוה ויעמד אלו בניםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלח ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת נח דף ד ע"ב
קנב. אשה חמת מלא צואה ופיה מלאה דםחוות יאיר (פורטו, שפח) אות נ דף כט ע"ב
קנב. מלמד שכל צדיק וצדיק עושין לו מדור לפי כבודו בן שמואל (שפב) דרוש ו/ז דף לב ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסוכות דף לט ע"א; טוב שם (שסו) פרק ג דף יט ע"א
קנב. דברים שאדם עושה בילדותו משחירין פניו לעת זקנתומאור עינים (פינטו, תג) דף עו ע"א
קנב. נפשו של אדם מתאבלת עליו כל ז'מאור עינים (פינטו, תג) דף עו ע"א
קנב: כל שאומרים בפני המת יודע עד שיסתם הגוללטוב שם (שסו) פרק ח דף כח ע"א
קנב: תנה לו כמו שנתנה לך בטהרהעקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמד ע"ד ושער סח דף רא ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תבא דף נה ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת הברכה דף רב ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרשת נג דף מב ע"א; אור ה' (שטו) מאמר ב סו/ז דף פ ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק א דף קמח ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קלח ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף נו ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יח דף קג ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קמו ע"א
קנב: נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבודכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כח דף רמג ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פ' לג דף קלב ע"א
קנב: עתידין צדיקים דהוו עפראתנחומות אל (שלח) פרשת תבא דף קמד ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמה ע"א
קנב: הנהו קפולאי דהוו קפלי בארעא דרב דרב נחמןלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שא דף קב/קכ ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער לב דף צ ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג להספד דף קי ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ' סג דף מא ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קלז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פו לב דף יג; מאור עינים (פינטו, תג) דף עו ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פ' חקת; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יח דף קג ע"א
קנב: נשמתן של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבודדרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה חלק ב
קנב: כל מי שיש לו קנאה בלבו עצמותיו מרקיבין תפארת ישראל (דוראן, שנא) ד' ג דף לג ע"ב
קנב: כל יב חדש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נח ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פ' לב דף קלא ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"כ פ' פח דף מה ע"ג; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק סט דף צד ע"ב
קנג. מהספדו של אדם ניכר אם בן העה"ב הוא אם לאו מאור עינים (פינטו, תג) דף עו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לב ע"ג
קנג. אחים בהספדאי דהתם קאימנא חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ז ע"ב; טוב שם (שסו) פרק ד דף יד ע"ב; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ג דף יו/יז ע"ב, ודרוש ו דף לא ע"א, ודרוש י דף נו ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נב דף קפח ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' חיי שרה דף כג ע"ג; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק טוב ללכת דף עב ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת תענית דף סט ע"א, ווי העמודים פרשת כג דף לד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף עו ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) שבת דף קכו ע"א
קנג. א"ל אביי לרב כגון מר דסנו ליה כולהו פומבדיתאי מאן אחים בהספדיה וכו' בינה לעתים (תח) דרוש ע"ב דף קנ/קצ ע"ג
קנג. איזהו בן העה"ב א"ל ואזנך תשמענה דבר מאחריך נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לב דף קמב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ל דף קכו ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת קרח דף קטו ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נט ע"א
קנג. שוב יום אחד לפני מיתתך ס' חרדים (שסא) דף עח ע"א; טוב שם (שסו) פרק ט דף ד ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) פרק לב דף נב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תפה דף קפו/ז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכו/ז ע"ד ודף רל ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצא דף רנא ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק א דף קמט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מ' חולין דף קב/קכ ע"ב ודף קכג ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ב דף טו ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כו/כז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף פז ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סה דף רמה ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פ' ויצא דף לב ע"ד; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ב דף סט ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ב דף יט ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ב דף כג ע"ב
קנג. משל לאדם שזימן את עבדיו ולסעודה ולא קבע להם זמן דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תצוה דף מד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף פז ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף פה ע"ב
קנג. בכל עת יהיו בגדיך לבנים אלו ציציתדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תצוה דף מד ע"ד
קנג ע"א מי שהחשיך בדרך נותן כיסו לנכריתוספות יום טוב (תג) פרק כד דף לט ע"ג-ע"ד
קנג ע"ב בו ביום גדשו סאה דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פז דף לא ע"ב
קנה ע"ב יודע הקב"ה בכלב שמזונותיו מועטין וכו'ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פי"א דף קיב ע"ב
קנה ע"ב לית דעניא מכלבא ולית דעתיר מחזירא מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קמו דף פז ע"ד ודף פח ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פ' שמיני דף פג ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ה דף כט ע"ב
קנו ע"א האי מאן דבתלתא בשבא יהי גבר עתיר שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מא ע"א
קנו ע"א האי מאן דבחמשה בשבא וכו'שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מא ע"ד
קנו ע"א האי מאן דבשבתא יהי בשבתא ימות ס' חסידים סי' קסד דף כב ע"ב וסי' רסד דף לו ע"ב
קנו ע"א לא מזל יום גורם אלא מזל שעה גורם שו"ת מהרי"ל (שע) סי' רלא; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קי ודף קיח
קנו ע"א האי מאן דבצדק יהי גבר צדקן עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו ע"ב
קנו ע"א האי מאן דבמאדים יהי גבר אשיד דמא תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ו דף סג ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פ' כה דף פד ע"א, ופ' שו [כו] דף פד ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נג ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סי' טו דף מט ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כד דף נד ע"ב
קנו ע"א אי אומנא אי גנבא אי טבחא אי מוהלא עקדת יצחק (שלג) שער כב דף כו/ז ע"ב
קנו ע"א מזל מחכים מזל מעשיר וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לא דף קסו ע"א; תיקון עולם (מריני, תיב) דף ס ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קיט
קנו ע"א אין מזל לישראל רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קיז ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פ' כז דף פה ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) דף מח ע"ב, פסוק ויאר לנו דף יז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ט דף לז ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רסא ע"ד; בית אלקים (שלו) שער ג פרק מה דף פט ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טז למילה דף סה ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' לך לך דף יג ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג דף יח; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פ"ד דף קט ע"ב; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ז/יז; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק אמרתי אני בלבי דף לה ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת וישב דף פט ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת לך לך דף ו ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת לך לך דף כז ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו מא דף קנד ע"ג; באר שבע (שעד) שו"ת דף קטו/ז ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קיג דף רנט ע"א; מנחת נתן (שפא) דף ג ע"ב; אור עינים (רפ) ז' כוכבי לכת דף ג ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף עח ע"ד; חובת הלבבות (שיט) שער הבטחון דף ב/כ ע"ד [?]; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף יב ע"ב
קנו. נסתכלתי באצטגנינות שלי ואיני ראוי להוליד חזות קשה (שיב) שער ט דף יו/יז ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כח דף פו ע"א
קנו. מאי דעתיך דקאי צדק במערב מדררנא ומוקמי ליה במזרחצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף יח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת לך לך דף יד ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ל דף נא ע"א, וחלק ג פרק יא דף ס ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כד ע"ג
קנו: שמואל ואבלט הוו יתבי והוו קא אזלן הנך אנשי לאגמא כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעו ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה י דף עח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף עח ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קיב ע"ב
קנו: ר' עקיבא הויא ליה ברתא וכו'מאור עינים (פינטו, תג) דף עח ע"ב

עירובין
יג: האי דמחדדנא מחבראי דחזיתיה לרבי מאיר מאחוריהקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סי' קג דף נג ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נ ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' כח דף לא ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תשא דף פא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שלט דף קה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נט ע"א
יג: תלמיד היה לו לרבי מאיר וסומכוס שמו וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ג פרק ד דף נה ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף נו/נז ע"ב
יג: תלמיד ותיק היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ בק"ן טעמים עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רצו/ז דף צג ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) ד' על התורה דף כו/ז ע"ב
יג: אני אדון ואטהרנו וכו'שו"ת הרמ"א סימן קז
יג: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הללרב פנינים (אלשיך, שסא) דף קיט ע"א; בן שמואל (שפב) דרוש כח דף קכד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לג ע"ב; יפה מראה (שנ) סוכה פרק ב דף קנא ע"א, וחגיגה פרק ב דף ריט ע"ד; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף כה ע"ב, ותורה שבעל פה דף תטו ע"ב; פי' רקנטי (שה) פ' בראשית; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"כ פרק יז דף מב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' פט דף לא ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק כג דף פב ע"ב; יבין שמועה (אלגזי, שצט) דף כט ע"ג; משפטי שמואל (קלעי, שנט) סימן ט דף יד ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לד ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ה דף כו ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת יתרו דף פז ע"א
יג: ללמדך שכל המשפיל עצמו הקב"ה מגביהו וכו' ידי משה (שנז) קהלת דף קנט ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כח דף פה ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרק קיח דף רעג ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תבא דף פב/פג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מ"ב דף ל ע"א
יג: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנבראדברים טובים (אלשיך, שסא) דף יג ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף עז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לתשובה פרק יד דף ל ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ח דף כה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קמט ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מד דף ריב ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תשא דף עט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ה ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יא דף כו ע"ב; שני לוחות הברית (תט) בית ישראל דף כא ע"ב ודף כב ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע ע' נה דף צד ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' כב דף מא ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כט דף קכח ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ"א ח"ג דף יו/יז ע"א; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר לו/ז דף יח ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק וטוב משניהם דף מ ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק ו דף ח/ט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שנג ע"ב
יד. מי מקוה מ' סאהפי' רקנטי (שה) פרשת מצורע
יד. ים שעשה שלמה ג' אמות תחתוניותיפה מראה (שנ) פרק א דף קח ע"א
יח. דו פרצוף פנים היו לו לאדם הראשוןעבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פירוש דף קיו/ז ע"ב; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ז; מנחת יהודה פרק יא; מערכת האלקות (פירארה שיח) פרק ג
יח: כל אותן שנים שהיה אדם הראשון בנידוי הוליד רוחין ושדין גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש י דף יט ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ב דף ה ע"ג; מורה נבוכים (שיא) חלק א פרק ז דף יב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יח ע"א; זהר פרשת בראשית דף נד ע"ב
יח: אדם הראשון חסיד גדול היהעקדת יצחק (שלג) שער ט דף כח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלד ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף י ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף לו/לז ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מסכת תענית דף רב/רכ ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף מה ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק סט
יח: אומרים קצת שבחו של אדם בפניויפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף קצט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף עח ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ב
יח: יהיו מזונותי מרורין כזית וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רח ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף יד ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כט ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תעה דף פב ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ז; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פ ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף לב ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נח דף ד ע"ד
יח: כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קכח דף מג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עח ע"ד
יח: מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם שישתמש בב' אותיותמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ה דף ט ע"ב
יט. אדם נתחייב הריגה למלכות מטילין לו חכה לתוך פיותורה אור (יחייא, רצח) פ' לה דף יג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"ב
יט. עוברי אלו בני אדם שעוברים על רצונו של מקום מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף עט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ז דף נו ע"ב
יט. רשעים אפילו על פתחה של גהינם אינן חוזרין בתשובהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סה ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ז דף נו ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סז דף רנג ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ז/י ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלט ע"ד
יט. פושעי ישראל אין אור של גהינם שולטת בהם יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעז ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמו דף יג ע"ד ודף יד ע"א; ס' חרדים (שסא) בהקדמה ס' ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק טו דף סג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פא ע"ב וחגיגה [?] דף קצ ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מס' יומא דף רלח ע"ב בהגהה; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' קלט דף סג ע"ב; שו"ת מהר"ם מינץ סי' פז
יט. אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימוןשושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסוכות דף לב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פד דף רמג ע"ד; ס' מהרי"ל (שטז) בלקוטים
יט ע"א ההוא דמחייבי ההיא שעתא בגיהנם ואתי אברהם אבינו ומסיק להו ומקבל להורב פנינים (אלשיך, שסא) דף קכו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעז ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיהו י דף עח ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פנחס דף קכו/קכז ע"ד
יט ע"א שלשה פתחים יש לגיהנם אחד במדברדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צא דף לא ע"ד; תורה אור (יחייא, רצח) פ' לו דף יג ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סי' נד
יט ע"א שבעה שמות יש לגיהנם נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טו/טז דף קפד ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פ' לו/לז דף יד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף כא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף יז ע"א, וסימן קנ דף סו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' לו דף יא ע"ג
כא. מאי דכתיב לכל תכלה ראיתי קץ וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סז ע"ג; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ה דף קלה ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מ' שבועות דף קפו ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כ ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פא ע"ד
כא. מ"ד הראני ה' והנה שני דודאי תאניםמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ב
כא: הדודאים נתנו ריח אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש י\ו\ז? דף לד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד
כא: הזהר בדברי סופרים יותר מדברי תורה פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) יב דף קמא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד; באר הגולה (שנח) דף יד ע"ב
כא: מלמד שכל הלועג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצב דף סב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ב דף ו/ז ע"א
כא: מעשה ברבי עקיבה שהיה חבוש בבית האסורים מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פב ע"ד
כא: אל תדיניני כיושבי כרכים שיש בהם גזל וכו' ידי משה (שנז) שיר השירים דף נג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ב
כא: מאי דכתיב וידבר ג' אלפים משל וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ב
כא: דאגמריה בסימני טעמא לאסברה קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש יח דף רכו ע"ב
כא: בתחלה היתה תורה דומה לקופה שאין לה אזנים ידי משה (שנז) קהלת דף רנא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתשובה דף יט ע"ג; ס' יוחסין (שמ) דף יא ע"ב
כא: מלמד שהיה דורש על כל קוץ וקוץ וכו' תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סג דף יו/יז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יט דף קו ע"ג
כא: שחורות כעורב במי אתה מוצא סתרי תורהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעו/שעז דף קלב ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ו דף צח ע"ב
כב. ומשלם לשונאיו אלמלא מקרא כתיב אי אפשר לאומרו כביכול כאדם שנושא משאוימקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק ט דף כט ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק כ דף פג ע"ד
כב. היום לעשותם ולא למחר לעשותםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רפז ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת לך לך דף ח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ג דף צ ע"ב, ומ' ט פרק ו/ז דף קפב ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ"ב קנ דף פה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' לה דף יט ע"א, ומ' רעא דף עז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ואתחנן דף קטו/ז ע"א
כב. ארך אפים לרשעים וארך אפים לצדיקים עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קיג ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פרק ב קעה דף ג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצו דף קכב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף פג ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח דף קנה/קנח ע"ג ודף קס ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כג דף קסא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנג ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/י ע"ד, ופרשת ויקרא דף צח ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת אמור דף צט ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ב
כו. ישעיה מאי בעי התם וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תקמח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק כ דף פד ע"ד
מא: שלשה דברים מעבירין את האדם על דעתו וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמט דף שפא ע"ד
מא: שלשה אין רואין פני גהינם וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב
מג. אין תחומין למעלהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף פד ע"ב
מג. הריני נזיר ביום שבן דוד בא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קנא דף סז ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף נט וס'
נג. חד אמר נמרוד שמו ולמה נקרא שמו אמרפל וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת לך לך דף כ ע"ד
נג. חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיוכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מח ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סו/סז ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות דף עז ע"ג; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קד ע"א
נג. לבן של ראשונים כפתחו של אולם עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת במדבר דף קח ע"ג; באר הגולה (שנח) באר א דף ב ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף כב ע"ב
נג. אם ראשונים בני מלכים אנו אנשים וכו' זאת חקת התורה (תיט) דף ה ע"ג
נג. בני יהודה שהקפידו על לשונן נתקיימה תורתן בידןשני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ח דף יד ע"ב
נג. בני יהודה גמרי מחד רבה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פד ע"ד
נג: מנין שמחל לו הקב"ה על אתו עון לשאולמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פד ע"ד
נג: מימי לא נצחני אדם אלא אשה תינוק ותינוקתלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעא דף קכט ע"א; באר שבע (שעד) שו"ת דף צא ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכט דף עב ע"ג; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח ד' כח דף ס ע"ב
נג: ליסטם שכמותך כבשוהעקדת יצחק (שלג) שער עג דף ריד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רצו/ז דף רצב ע"ד
נג: זו ארוכה וקצרה וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ראה דף קיח ע"א
נג: ברוריה אשכחתיה לההוא תלמידא דהוה גריס בלחישאמזמור לתודה (אריפול, שלו) פסוק בשפתי ספרתי מ' ב' דף מז ע"א
נד. אם ערוכה ברמ"ח אברים של אדם שמורה בלב מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ג דף יב ע"א
נד. שיננא פתח פומך קרי פתח פומך תניקהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ד' דף סו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה דף סז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פה ע"ב; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש א' דף פ ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עא ע"א
נד. שיננא חטוף אכול חטוף אישתי קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ה דף סו/סז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפד ע"ב
נד. המהלך בדרך ואין עמו לויה יעסוק בתורה תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת חקת דף עט ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפ' חקת דף קלב ע"א, ודף קמ ע"ב; בינה לעתים (תח) ד' מג דף קז ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סב דף נד ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמיני דף נ ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) מ"ב א' א דף ל ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צב דף לב ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף פה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יב דף עג ע"ב, ופרשת יו/יז דף צג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נג ע"א
נד. מאי דכתיב כי נעים כי תשמרם בבטנךמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פה ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ערובין דף קכו/קכז ע"א
נד. כתיב תאות לבו נתת לו וכתיב וארשת שפתיו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד
נד. כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין הפסק וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פרק ז דף נח ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כג ע"ב
נד. אם משים אדם עצמו כענק זה שרף לצוארמאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד
נד. אם משים אדם עצמו כערוגה זו וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פה ע"ד; נקודות הכסף (לניאדו, שעט) דף נז ע"ג
נד. אם משים אדם לחייו אבן זו שאינה נמחת וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קלו/ז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ב
נד. אלמלא נשתברו לוחות הראשונים לא נשתכחה תורה מישראל מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו/ז ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כה ע"ב
נד. אל תקרי חרות אלא חירותתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נ דף כט/צט ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מז להספד א ב דף רג ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמח ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קסט ע"ב
נד. אם משים אדם עצמו כמדבר הזה שהכל דשין בו תלמודו מתקיים בידומאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ב; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש א דף ג ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף יא ע"א
נד. אם משים אדם עצמו כחיה זו שדורסת ואוכלת מאור עינים (פינטו, תג) פ"ה דף פו ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף י ע"ב
נד. למה נמשלו דברי תורה בתאנה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד: למה נמשלו דברי תורה כאילה כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת הברכה דף רסג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד: מה דד זה כל זמן שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלבמאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עח ע"ב
נד: רוכבי אתונות צחורות אלו תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עד ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן ב/כ דף ל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד
נד: לא יחרך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך ימים צייד הרמאי מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מצורע דף פה ע"ג
נד: אם משים אדם תורתו חבילות חבילות ממעטתכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מצורע דף פה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פו ע"ד ודף פז ע"ב
נד: מנין שחייב אדם לשנות לתלמוד עד שילמדנו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ב
נד: ר' פרידא הוה ליה ההוא תלמידא הוה תני ליה ד' מאה זמניס' הכוונות (שפ) דף מד ע"ב
נד: אין התורה נקנית אלא בסימניןשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת משפטים דף מ ע"ב
נד: אנן מהכא מתנינן לה הציבי לך ציונים מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ב
נד: עשה מועדים לתורה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד
נה. מאי דכתיב לא בשמים היא מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים דף רעג ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב דף י ע"ב
נה. לא תמצא במי שמגביה דעתו עליה בשמים מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף פז ע"ד
נה: כל עיר שאין בה ירק אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכהטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקי דף קנא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' קנג דף סח ע"א
סג. חזייה לההוא גברא דקטיר חמריה וכו'רבי יונה סביב הרי"ף פ"ו דף רט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלב ע"ב
סג. בפניו אסור וחייב מיתה וכו'שלטי הגבורים סביב הרי"ף פ' ו דף רט ע"א; לחם רב (תכ) סי' עג דף מב ע"ג; שו"ת המבי"ט (שפט) חלק א סי' רפ דף קל ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד' דף טו ע"ב
סג. לא מתו בניו של אהרן אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן יפה מראה (שנ) שביעית פ' ו דף עט ע"ד; קרבן אהרן (שסט) פרשת שמיני דף נד ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קמח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פה ע"ב
סג. אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) ד' מו/פו דף ריא ע"א; קרבן אהרן (שסט) פ' ויקרא דף נט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמיני דף קיח ע"א וע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויקרא דף קנ ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקרא דף פ ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף קא ע"ב
סג. כל המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחשמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פא/פח ע"ב
סג. כל המשגר מתנותיו לכהן אחר מביא רעה לעולם כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף שכט ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה דף קסח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד; ר' יונה סביב הרי"ף פרק ו דף רט ע"א
סג: לא נענש יהושע אלא על שבטל ישראל מפריה ורביה לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סי' יו/יז דף מה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב
סג: אמש בטלתם תמיד של בין הערבים אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ל"ט ומ' דף נה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יט ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמו/ז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קמה ע"ב
סג: כל הישן בקילעא שאיש ואשתו שרויין בה וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב; רבי יונה ס' הרי"ף פרק ו דף רט ע"א
סד. כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב
סד. שכור אל יתפלל וכו'בית יוסף טור אורח חיים סימן צט דף סה ע"א
סד. לא יפטר אדם מחבירו אלא מתוך דבר הלכהמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעג ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק ח דף כה ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' כז דף יד ע"א, ומ' צג דף לב ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מסכת יום טוב [מאמר יט?] דף יב ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תצוה דף סט ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ' דף כח ע"א; שני לוחות הברית (תט) בהקדמה דף ב ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ר' לט דף קנה ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ה דף כח ע"א וע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מא ע"א
סד. המחזיק בנכסי הגר כיצד יעשה ויקיימנו בידו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ב
סה. יכולני לפטור את כל העולם כלו מן הדין מיום שחרב בית המקדש וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קז ע"ב
סה. המפיק מגן בשעת גאוה סוגרין וחותמין צרות בעדו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פט ע"ד; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף מו/מז
סה. כל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף פא/פט ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קב/קכ ע"ב; שו"ת מהר"ש הלוי [?]
סה. לא איבריא ליליא אלא לשינתאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צ ע"ב
סה. כל המתפתה ביינו יש בו מדעת קונו שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שפט ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; מערכת האלקות (פירארה שיח) פי' החייט דף קלג ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת נח דף ה ע"א; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כ ע"ב ודף כו ע"ד
סה. כל שדעתו מיושבת עליו ביינו יש בו מדעת של ע' זקנים יין המשומר (שפירא, תכ) דף כ ע"ב
סה. נכנס יין יצא סודשערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) מ"א ד' דף מב ע"א; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיו' דף פד ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת במדבר דף קז ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ג דף סט ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף קנח ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המידות מ' פג דף לט ע"ג; לבושי אור יקרות (שנה) דף כד ע"א
סה. לא נברא יין בעולם הזה אלא לנחם אבלים צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מח ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כג ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמג ע"ב
סה. כל שאין יין נשפך בביתו כמים אינו בכלל ברכה יין המשומר (שפירא, תכ) דף ד ע"ב ודף יד ע"ג
סה: בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו בכעסו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנח דף פו ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער ב דף יג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' יג דף ח ע"ג, ושער המדות מ' כו/ז דף לג ע"ב
פו. רבי מכבד עשירים רבי עקיבא מכבד עשירים ס' מהרי"ל (שטז) בליקוטים
[ביצה לב:] כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת מטות דף קמז ע"ג
[ביצה לב:]כל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צ ע"ב
[ביצה לב:]כל המצפה לשלחן חבירו העולם חשך בעדו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צ ע"ב
[ביצה לב:]ג' חייהן אינן חיים ואלו הן המצפה לשלחן חבירו חכמת שלמה (לוריא, שמב) מסכת ביצה דף י ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' כד דף יד ע"ד
ק: עשר קללות נתקללה חוה מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ב
ק: מלפנו הבהמות ארץ זו פרדה וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ד
ק: אלמלא לא ניתנה תורה לישראל למדנו צניעות מחתולצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ג ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק א דף עו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' יט דף כא ע"א
קא. אמר ליה ההוא מינא לר"י ב"ח חדקאהמאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף צ ע"ד

פסחים
ב. לעולם יכנס אדם בכי טובמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לבר מצוה דף צד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כט דף עט ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צב דף תקב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף צא ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת ראה דף קפ ע"ב
ב. אור לארבעה עשר בודקין את החמץ וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ראה דף רפז ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף נ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צד דף לג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף צא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' צד דף לד ע"ב
ב. אלמא אור יממא הוא אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קז
ג. לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש ז דף סא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף קצט ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבעל פה דף תט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף צא ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רכז ע"ג
ג: מפני מה בוצרין בטהרה ואין מוסקין בטהרהר"ן סביב הרי"ף פ"א דף רכז ע"ג
ג: אין בודקין מן המזבח ולמעלה תוספות יום טוב (תג) קדושין פ"ד דף קצב ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן טו דף ד ע"ג; שו"ת מהרי"ט (תב) קדושין דף נח ע"ד; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' רג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיד דף צח ע"ד
ג: ההוא גוי דהוה סליק ואכלי פסחים בירושלים חכמת שלמה (לוריא, שמב) פרק א דף א ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' ע"ג לי שני דף עב
ה. בשכר ג' ראשון זכו לג' ראשון לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רב דף סה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סג דף שעה ע"ב וע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף עז ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק נז דף סג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף צב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תבא דף קכג ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מ' ל דף סג ע"א
ח. שלוחי מצוה אינן נזוקין לא בהליכתן ולא בחזרתן אוהב משפט (שמט) דף כח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף צב ע"ב
ח. האומר סלע זה לצדקה בשביל שיחיו בני מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ז דף כד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קדושים דף קכג ע"ג, ופרשת תצא דף רכד ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סד ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב/כ דף יו/יז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) ר"ה פרק א דף קלד ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) ר"ה סי' ס דף לט ע"ב; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק א דף יג ע"ב וע"ד; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף ה ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קל, ופרשת שופטים דף קצג ודף יז
ח: הני בי רב דדיירי בבאגא וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת הברכה דף רלג ע"ד
ח: ניזיל מאי אמר להו לא ידענא מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף צב ע"ד
יז. אשתבוש כהני וכו' מראות הצובאות (אלשיך, שסג) חגי דף קלג ע"ג; הקדמת הרמב"ם מסדר טהרות דף ס ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ו ע"ב
כב: שמעון העמסוני היה דורש כל אתין שבתורה וכו' נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ב דף סג ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא דף רעא ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתורה דף יז ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ה ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן עג דף לה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ב סימן כ דף קיב ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יח דף כז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף צב ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמז ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת עקב דף נו/ז ע"א, ופרשת ואתחנן דף נה ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פכ"ה דף כב ע"ד; שו"ת מהרי"ל (שע) סי' א; כתר תורה (ויטאל, רצו) מצוה ב דף ט ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת שמיני דף קכד ע"א; מנחת נתן (שפא) דף ג ע"א וע"ב
כה. אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת עקב דף רנט ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף פט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף צג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ב דף רלא ע"ג ודף רלב ע"ב, יומא פרק א דף שכד ע"ב
כה. בכל מתרפאין חוץ מע"ז וג"ע וש"דיפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יו/יז דף צו/ז ע"א
מט. אי לא דנסיבנא כהנתא לא אעתרי מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף צג ע"ב
מט. כל הנהנה מסעודת הרשות לסוף גולה גבעת שאול (מורטירה, תה) דרש יג דף כג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ג דף צג ע"ב
מט. כל תלמיד חכם שמרבה סעודתו בכל מקום לסוף מחריב את ביתו וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף צג ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' התשובה מ"ח דף יח ע"ד
מט: לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישא בת תלמיד חכם תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף מז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לב ע"ד; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו/ז דף עד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף צג ע"ד; זהר פרשת לך לך דף צא ע"ב; נחלת יעקב (הלפרין, שפג) סי' לב-לז; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף יח ע"א
מט. לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו וישיא בתו לתלמיד חכםתורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכד ע"ב
מט. ולא ישא בת עם הארץ מפני שהם שקץ וכו' עקדת יצחק (שלג) שער צב דף רעה ע"ד
מט: ע"ה אסור לאכול בשר וכו' שלחן ארבע (שנו) שער ב דף יד ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק א דף קלא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער טו דף מא ע"ב; ס' יצירה (שכב) בהקדמה דף יב ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף נט ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר א שער ה; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לד דף מט ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תסח דף עה ע"א; זאת חקת התורה (תיט) דף ה ע"ד; מנחת נתן (שפא) ג ע"א-ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת אחרי מות דף נא ע"ג
מט: ע"ה מותר לנוחרו ביום הכפורים שחל להיות בשבת כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף נא ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ב כ"א שני דף עב; באר הגולה (שנח) באר ז מ"ג דף ד
מט: ע"ה אסור להתלוות עמו בדרך רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף כד ע"ב
מט: אמר רבי עקיבה כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור מגיד מישרים (תט) פרשת מטות דף כט ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף י ע"ב; ס' יוחסין (שמ) דף כב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף נג ע"ב
מט: כל העוסק בתורה בפני עם הארץ כאלו בועל ארוסתו בפניו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף צג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת הברכה דף קכב ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) ד' על התורה דף כה ע"א
מט: גדולה שנאה ששונאין עמי הארץ את תלמיד חכם וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פ"ט דף קסז ע"ב
מט: שנה ופרש קשה יותר מכלמאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף צד ע"ב
מט: ששה דברים נאמרו בעם הארץ אין מוסרין לו עדות ר"ן סביב הרי"ף פרק ג דף רמג ע"ג; שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) דף רמג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן לה
נ. לא יהיה אור יקרות וקפאון וכו' זה אור שיקר בעולם הזה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שמב דף קיג ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יא ע"ב; תורה אור (יחייא, רצח) פרשת לה דף יב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף צד ע"ב
נ. אלו בני אדם שהם יקרים בעולם הזה וכו' עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יו/יז דף ח ע"ב
נ. עולם הפוך ראיתי עליונים למטה ותחתונים למעלה מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסוכות דף לא ע"א; בית אלקים (שלו) בהקדמה דף ב ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) דף סה ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת במדבר דף כד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מסעי דף קיב ע"ג
נ. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קו/קי ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפסוק אשרי תמימי דרך מ' ב דף כו ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ב דף כג ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור קמט דף קמז ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מזמור קיט אות נ/צ דף נב ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ב דף נג ע"א; מזבח יעקב (תכב) דף יא ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ג ע"ד; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף כט ע"א
נ. אשרי הרוגי מלכות שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ג דף צג ע"א; אור ה' (שטו) מאמר ב כו פרק א
נ. עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים עד שעה שהסוס רץ ומוצל יפה מראה (שנ) פרק ד דף קיא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף צד ע"ב
נ. בת איש כנעני מאי כנעני אילימא כנען ממש אפשר בא אברהם והזהיר את יצחק וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פ"ה דף תע ע"ג
נ. יהיה ה' אחד אטו עד האידנא לאו אחד הואלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קלז דף מח ע"ב, וסימן תמ דף קנב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קע ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק לד דף מח ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף מח ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' נה/צה דף לג ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יב ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וארא דף לא ע"א; זהר פרשת אחרי מות דף עז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף ס ע"ג, ופרשת ואתחנן דף קלא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' לח דף יג ע"ד, ומ' קסא דף נג ע"ג
נ. לא כעולם הזה העולם הבא העולם הזה על שמועות טובות וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מב דף קצו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש א לר"ח דף ח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף צד ע"ד
נ. לעלם כתיב תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק יא דף עה/פה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף כט ע"א
נ. לא כשאני נכתב אני נקרא וכו' מכתם לדוד (ויטל, שו) שער ב דף ו ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) ס' קלז דף מה/מח ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פ' טו/טז דף יו/יז ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב א' יד דף א ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קנו דף קצה ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ג דף ל ע"ד; [י]שרש יעקב דף נה ע"ב [?]
נו. ששה דברים עשה חזקיה וכו' תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פ' מב דף נו/נז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכח ע"ב; יפה מראה (שנ) ע"ז פרק ג דף שכא ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף יט ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק דף דף פד ע"ב; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פ' לז דף קס ע"א
נ: העושה מלאכה בערב שבת ובערב יום טוב מן המנחה ולמעלה וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רלג דף עג ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פרק [?]; בית יוסף טור אורח חיים סימן רנא דף קנב ע"ב
נ: יש זריז ונשכר ויש זריז ונפסד וכו' הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ה ודף עד; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קכו
נ: הני נשי דמחוזא אע"ג דהא דלא עבדן עבידתא במעלי שבתא וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף צ ע"ד
נ: כתיב כי גדול מעל שמים חסדך וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קסו דף נז ע"א; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יד דף קכו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סג ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פ' כו דף כג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וילך דף קמח ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר פרק א [פא?] דף לו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף יח ע"ב
נ: לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אף על גב שלא לשמהמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ה דף יח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ע פרק כה [?] ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סד ע"ב; יפה מראה (שנ) חגיגה פרק א דף כז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף יט ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סג ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ס"ג פרק יד דף סב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צו דף לד ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ד דף סד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף צה ע"ב; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף נב ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כט דף קה ע"א; מאה שערים (שג) שער ז; באר שבע (שעד) הוריות פרק ג דף יז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר לג דף יז ע"ג
נ ע"ב המצפה לשכר אשתו וריחים אינו רואה סימן ברכה מאור עינים (פינטו, תג) פ"ד דף צה ע"ב
נ ע"ב בני ביישן נהוג דלא הוו אזלין מצור לצידון במעלי שבתא משפט צדק (מלמד, שעה) ח"ב סי' מו
נג ע"א תודוס איש רומי הנהיג את בני רומי לאכול גדיים מקולסין בלילי פסחים מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף צה ע"ב
נג ע"ב מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וירא/וארא דף מב ע"ב, ופרשת תצוה דף קעד ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ז/י ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש טו דף קצז ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' וארא דף צו/ז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' וארא דף קו ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת וארא ס"ב דף ב/כ, ופ' תבא דף רג ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צו/צז ב/כ ג דף לד; יפה עינים (שצא) פ' ראה דף קנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף צה ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה י דף ס ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת וארא דף כג ע"א
נג. כל המטיל מלאי לכיס של תלמיד חכם זוכה ויושב בישיבה של מעלה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף צה ע"ד
נד. אור במוצאי שבת איברי מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף צה ע"ד
נד. עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות מפעלות אלקים (שנב) מאמר י פרק ה דף עה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כא דף נה ע"ד, ושער מו דף קיז ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קנב ע"ב, ופרשת וזאת הברכה דף שכב ע"ב; ועשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ג דף נד ע"א, ופרק יג דף סא ע"ב; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף עד ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ה דף קיו/ז ע"ב; תוספות יום טוב (תג) אבות פ"ה דף רכט ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) אבות פ"ה דף נ ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף קפו ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ה דף עב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) בהקדמה דף ג ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עה ע"א
נד. שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולםדברים טובים (אלשיך, שסא) דף ג ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ב ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ד דף יט ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש ו דף לב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער קא דף רפא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף ו ע"ג-ח ע"ב ופרשה סה דף שפד ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ג פרק נב דף קב/קכ ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נצבים דף רצב ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת נצבים דף רט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' צח דף לד ע"ג; מנורת המאור (אבוהב, שכג) בהקדמה לנר ד דף עח ע"ד; עין יעקב (שפב) הקדמה דף ג ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק מז; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת האזינו ודרוש שבועות דף נט/צט ע"א; אורחות צדיקים שער התשובה; בן שמואל (שפב) דרוש יד דף נו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) נדרים דף קה ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) שעשועי המלך פרק א דף א ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ דף כא/פא; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מיכה דף קכד ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ב/כ
נד. מפני מה לא נאמר כי טוב בשני בשבת עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יא ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף לא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ו/י ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף ט ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף צו; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית ה ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שכג דף קא ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מג ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ד ע"א
נד. שני דברים עלו במחשבה להבראות בערב שבת ולא נבראו עד מוצאי שבת יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א וד ופ' יא דף עג ע"ד; יפה מראה (שנ) ברכות פ"ח דף לד ע"א; אורים ותומים (עראמה, שסג) ירמיה כג דף סז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ב דף יא ע"א
נד. מלמד שבא צבעון על אמו והוליד ממנה ענהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פג דף תנח ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישלח דף מט ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף כה ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וישלח דף לח ע"א
נד. שבעה דברים מכוסין מבני אדם יום המיתה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפד ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק יח דף כח ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכא דף עא ע"א
נד. שלשה דברים עלו במחשבה להבראות וכו' על המת שיסריח וכו' מעבר יבק (שפו) מ' אמרי נועם פרק ט דף סא ע"א
נו. אנשי יריחו היו כורכין את שמע וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף פג ע"ג; שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קח ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי נח דף ב ע"ד
נו. ביקש יעקב לגלות את קץ הימין לבניו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קלו דף מז ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב פרק ו דף קעד ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ו דף עב ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו/ז דף מד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קעח ע"ג, ושער [?] דף רנה ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף קא ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת ויחי דף נא ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק מ דף נ ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלו/ז ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ג פרק ח דף לט ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ואתחנן דף מה ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ב, ופרשת ויצא דף מד ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת ויחי דף יח ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת ויחי דף נז ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער נא; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף כז ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויחי דף כז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקב ש' עו/עז דף ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ויחי דף מא ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף נה ע"א
נו. משל לבת מלך שהריחה ציקי קדרהסדר היום (שנט) בתפלת השחר דף יג ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) כוונת קריית שמע דף רעז ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף מא ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת ואתחנן דף צד ע"ג; מאה שערים (שג) שער ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רנז דף פג ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) פי' פרקי שירה פרק ח דף ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויחי דף יט ע"ב
נז. ד' צווחות צוחה עזרה וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף צו ע"ד; ס' חרדים (שסא) בהקדמה דף ז ע"ב; באר שבע (שעד) כריתות פרק ו דף נב ע"ד; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח דרוש א מ"א דף ח, ודרוש ט דף מה ע"א, ודרוש יג דף ח ע"א, ודרוש יח דף נב ע"ב
סד. הפסח נשחט בשלש כיתות פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בא דף עז ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף פו ע"ב; באר שבע (שעד) תמיד פרק ז דף לט ע"ב
סו. הלכה זו נתעלמה מבני בתירא דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת אחרי מות דף י ע"ג
סו. התחיל מקנתרן בדברים אמר להם מי גרם לכם וכו' יפה מראה (שנ) פרק ו דף קיג ע"ד
סו. שכח ולא הביא סכין מערב שבת מהו יפה מראה (שנ) פרק ו דף קיד ע"א; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ד ע"א; ס' ראב"ן (שע) דף קנ ע"א
סו: כל המתיהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עד ע"ג; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן כא דף לא ע"ד
סו: כל אדם שכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כג דף תצו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף י ע"א
סו: כל אדם שכועס אפילו פוסקין לו גדולה מן השמים מורידין אותו כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א י דף כג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צו ע"ד
סח. מאי דכתיב ורעו כבשים כדברם וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) דף טז ע"ב
סח. עתידין צדיקים שיחיו את המתים מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ח דף קלז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף צו ע"ד; טוב הארץ (תטו) דף לו/לז ע"ד
סח. כתיב ובלע המות לנצח וכו'דרשות הר"ן (שנו) פרק רז דף מג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צח ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו כה דף קא ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו מז דף קלה ע"ד; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כה ע"ב
סח. כתיב וחפרה הלבנה ובושה החמה וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה כד דף יח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קפא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו/סו דף פו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צח ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף סב ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מה ע"א
סח. כתיב אני אמית ואחיה וכתיב מחצתי ואני ארפא וכו' תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת האזינו דף שיח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צח ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת האזינו דף רב ע"ב
סח. יכול מיתה באחד וחיים באחד וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש טו דף קצב ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף ע ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת האזינו דף רב ע"ב
סח: רב יוסף ביומא דעצרתא עבדי ליה עיגלא תילתא קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ה דף סז ע"א
סח: ר"ש כל תלתין יומין מהדר ליה תלמודא וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תה דף קמא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צח ע"ב
סח: אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כו דף טו ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ו/ז ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סב דף נד ע"ג
פז. ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה עקדת יצחק (שלג) שער מה דף קלח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צח ע"ד
פז. אני חומה זו תורה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף צח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שסז דף ר ע"ג
פז. אשר בנינו כנטיעים אלו בחורי ישראל שלא טעמו טעם חטא תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בשלח דף קנג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף נח ע"ד
פז. בפרק אחד נתנבאו ד' נביאים וכו'שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק א דף ד ע"ד
פז. אמר ליה הקב"ה להושע חטאו ישראל ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת נצבים דף קח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ראה דף רטו ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) הושע א דף צט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת ויקהל פ' ח דף ג ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק יא יט דף ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקהל דף קפח ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת במדבר דף שיב ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור קמח דף קמו/ז ע"ב
פז: אחד מה' קנינים שקניתי בעולמי עקדת יצחק (שלג) שער יח דף מו/מז ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת במדבר דף רב ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) סוף פרק ו דף צה ע"ג; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קנח ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ו דף סז ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ו דף רנ ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ו דף קד ע"א
פז: אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף י ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"ב
פז: מ"מ זכה ירבעם מלך ישראל לימנות עם מלכי יהודה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צט ע"ב
פז: אפילו בשעת כעסו של הקב"ה זוכר את הרחמים מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצח
פז: מאי דכתיב אל תלשן עבד אל אדניו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צט ע"ב
פז: צדקה עשה הקב"ה עם ישראל שפזרם בין האומות מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לנשואין דף עג ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש א דף ד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עד ע"ג; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כא דף לא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צט ע"ד
פז: יודע הקב"ה בישראל שאין יכולין לקבל גזרות של עשו ושל ישמעאל וכו' רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף כו/כז ע"א
פח. לא כאברהם שכתוב בו הר וכו' תורה אור (הכהן, שסה) פרשת ויצא דף ריד ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש א דף י ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת תרומה דף עה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סט דף תד ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לד דף קפ ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק מז דף נה ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ג פרק כד דף קלז ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויצא דף נג ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ראשון לתורה דף ד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף צט ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ב דף טו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) דף ח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תולדות דף נא ע"ד; ראש אשמורות (שכח) בתחנה אדכר לן צלותיה דשלמה מלכא (עמ' 30)
פח. גדול יום קבוץ גליות כיום שנבראו בו שמיים וארץ בינה לעתים (תח) דרוש נד דף קלד ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסד ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' וארא דף עח ע"א
צג: מעלות השחר עד הנץ החמה ח' מילין יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נ דף רצג ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ב ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וארא דף ז ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ו דף לג ע"ג
צד. מצרים ת' פרסה על ת' פרסה מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קנז דף צה ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף לד ע"א
קט: ולא יפחתו לו מארבע כוסות וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק י דף רנב ע"א; בית יוסף טור אורח חיים סימן תעד דף שח ע"א
קט: לא יאכל אדם תרי ולא ישתה אדם תרי שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קעב ע"ב ודף קעז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שכג דף קנ ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"ב
קט: לילה המשומר ובא מן המזיקים פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת כא דף פא ע"ד
קי. כל דקפיד קפדי בהדיה וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת קדושים
קיא. הני תרתי נשי דיתבן בפרשת דרכים וכו' רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף כז ע"ב
קיב. לא ישתה אדם מים לא מן הנהרות ולא מן האגמים תעלומות חכמה (שפט) נובלות חכמה דף קלא ע"ב
קיב. עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות באר שבע (שעד) באר מים חיים דף קיט ע"א
קיב. הוי עז כנמר וקל כנשר וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יז דף כא/פא ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצח ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער עב דף רי; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בהר סיני דף רא ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תזריע דף קעט ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בהר דף נז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סג ע"א; שני לוחות הברית (תט) מסכת תענית דף רי ע"ב; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף פג ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ה דף קל ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ה דף נ ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף ריג ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ה דף פה ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף פה ע"ב
קיב. כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף מ ע"ב
קיא. לא ממצעין ולא מתמצעין פי' רקנטי (שה) פרשת משפטים
קיב. שבשתא כיון דעל על כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף פה ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צא ע"א
קיב: לא יצא אדם יחידי בלילה לא בלילה רביעית וכו' מעשי ה' (שמג) חלק א פרשת ב דף ה ע"ב; זהר פרשת ויקהל דף רה ע"א
קיג. שלשה מנוחלי עולם הבא אלו הן הדר בארץ ישראל וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שצו דף קלח ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נג ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לד ע"ב
קיג. שלשה הקב"ה מכריז עליהם בעצמו בכל יום על רווק הדר בכרך וכו' חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ד דף לה ע"ב
קיג: שלשה הקב"ה אוהבן מי שאינו כועס וכו' עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יג דף יג ע"ג
קיג: טוביה חטא זיגוד מנגד ס' חרדים (שסא) דף לד ע"ב
קיג: דחזי ביה איהו דבר ערוה וכו' רצוף אהבה (אלגאזי, תט) דף כז ע"ב
קיג: שלשה חייהן אינן חיים אלו הן הרחמנין וכו'מצת שמורים (שפירא, תכ) דף נג ע"ד
קיג: ד' אין הדעת סובלתן אלו הן דל גאה וכו' גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כד דף מב ע"ג
קיג: ח' כמנודין לשמים אלו הן מי שאין לו אשה וכו' עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן כב דף קכב ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק י דף ריב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קא ע"ד
קיג: מנין ליודע בחבירו שהוא גדול ממנו אפילו בדבר אחד שחייב לנהוג בו כבודמאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קא ע"ד
קיז. הללויה וכס י-ה וידידיה שם אח' הן בית מועד (רבא, שסה) דרוש כט בנסים דף קמט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קא ע"ד
קיז. שיר שבתורה משה וישראל אמרוהו וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש כז לז' של פסח דף קמג/קפג ע"ג
קיז. כל שירות ותושבחות האמורות בספר תילים דוד אמרן וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף ח ע"ב
קיז. הרי פסלו של מיכה עומד וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ב
קיז. לדוד מזמור מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ב
קיז. ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות עקדת יצחק (שלג) שער לא דף פז ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת ויחי; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק י דף קכב ע"א
קיז. הלל זה מי אמרו משה וישראל אמרוהומאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ג
קיז: ועשיתי לך שם גדול וכו' זה שאומרים מגן דוד תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נז ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ו/ז דף רפג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ב
קיז: ואעשך לגוי גדול זה שאומרים אלקי אברהם תורה אור (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף צג ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת לך לך דף כה ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וירא דף ח/יז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יג ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת לך לך דף יא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת לך לך דף יח ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור מ"א דף לח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצה דף שה ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף עו/ז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף יד ע"ב
קיז: רביעי גומר עליו את ההללר"ן סביב הרי"ף פרק י דף רנה ע"ב; הרי"ף פרק י דף רכד ע"ב
קיח. ולמה נקרא שמו הלל הגדול וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כד דף יד ע"א
קיח. הני כ"ו כי לעולם חסדו כנגד מי כנגד כ"ו דורות וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) שבת חולו של מועד של פסח דף קצד ע"א
קיח. הודו למי שגובה חובתו של אדם בטובתו עשיר בשורו וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ב
קיח. קשין מזונותיו של אדם כפלים כיולדה וכו' מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ד' להודאה דף קטו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"א
קיח. קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים סוףחבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף נ ע"א ודף קב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמ ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמז ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ב דף ו/ז ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה דף מט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נא דף קצט ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קו ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לז ע"ב
קיח. קשין מזונותיו של אדם יותר מן הגאולהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"א
קיח. בשעה שאמר הקב"ה לאדם הראשון וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו דמעות יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמא ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר צט דף לד ע"ד
קיח. קשין מזונותיו של אדם כיום המיתה וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קב ע"ד
קיח. כל המבזה את המועדות כאלו עובד ע"זתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף סז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כו פרק [דרש] ב לחול המועד דף קלח ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קב דף לה ע"ג
קיח. כל המספר לשון הרע וכו' ראוי להשליכו לכלבים דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת אמור דף יז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וישב דף סו ע"ד, ופרשת משפטים דף קלג ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וישב דף לא ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תזריע דף קכט ע"ג
קיח. וכי מאחר דאיכא הלל הגדול אנן מאי טעמא אמרינן האי וכו' יפה עינים (שצא) פ' שופטים דף קסד ע"א
קיח. בעלייתן הללו את ה' כל גויים וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קג ע"ב
קיח. ואמת ה' לעולם הללויה גבריאל אמרו וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רצב דף צה ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וארא מאמר ח דף א, ופרשת תצוה דף קע ע"ב
קיח. בשעה שהפיל נבוכדנצר את חנניה מישאל ועזריה לכבשן האש אמר יורקמי שר הברד לפני הקב"ה וכו' דרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף כב ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סימן יג דף לד ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער טו דף מ ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ראה דף נה ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק א דף קיב/קיג ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א; חזון למועד (ולריו, שמו) פרשה יח דף מב ע"א
קיח: ואמת ה' לעולם דגים שבים אמרו כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עו/ז ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן כא דף לד ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בשלח דף קנא ע"ב
קיח: ישראל שבאותו הדור מקטני אמנה היו יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכה ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עז ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן כא דף לד ע"ד
קיח: אימתי אני אהובה לפניך וכו' בית מועד (רבא, שסה) פרק ה לנעילה דף פז ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ד להודאה דף צד ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בחקתי דף שג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קג ע"ד, ודרוש ה [ראש השנה] פרק א דף קלז ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש סג דף קסא ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דרוש ה/ח דף קכז ע"א, ותהלים דף קיו/ז ע"ג
קיח: הללו את ה' כל גויים וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קג ע"ד
קיח: גער חית קנה הדרה בין הקנים יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לה דף קפב ע"ג
קיח: געור בחיה שכל מעשיה נכתבים בקולמוסנצח ישראל (שנט) פרק לח דף מח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לה דף קפא ע"ג
קיח: שלש מאות וס"ה שווקים יש בכרך גדול וכו' נצח ישראל (שנט) פרק יח דף כח ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כג דף צה ע"א
קיט. זמרו למי שנוצחין אותו ושמח בינה לעתים (תח) דרוש ד דף יא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף סד ע"ב
קיט. מאי דכתיב וידי אדם תחת כנפיהם לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שו דף צה/צח ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפב ע"ב; ס' הכוונות (שפ) דף מה ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף נז ע"ב
קיט. כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יד דף תמט ע"ד
קיט. עשאוה כמצולה זו שאין בה דגים מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) דרוש נ סימן קסג דף א ע"ב [?]; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קד ע"ב, וברכות פרק א דף יז ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בא דף פה ע"ג
קיט. שלש מטמוניות הטמין יוסף במצרים בית העוזיאלי (שסד) פרשת קורח דף עט ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עו ע"ד
קיט. עושר שמור לבעליו לרעתו זה עשרו של קרח יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב סי' ח דף ר ע"ג
קיט: עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמול חסד עם זרעו של יצחק שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יז ע"ד; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף פב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מא דף קיח ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק לא דף מד ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת צו דף קיד ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יב להספד דף קז ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת חיי שרה דף לח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קע ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן לא דף יא ע"ג, ואות טו דף א, ואות ד דף קכה ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק י דף קד ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תפט דף קפג ע"ג; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יג דף פז ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ג פרק כד דף קלו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף נח ע"א
עד. כיצד צולין את הפסח תוספות יום טוב (תג) פרק ז פ' ח

יומא
ג: כתוב אחד אומר ועשית לך ארון עץ וכתוב אחד אומר ועשו ארון עצי שיטים מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קה ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויגש דף כד ע"ג
ד: לא בא הכתוב אלא לחלוק כבוד למשה שני לוחות הברית (תט) מ' שבועות דף קצו ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרש ד דף ב/כ ע"ב
ד: במקום גילה שם תהא רעדה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק ה דף כו ע"ד; רבינו יונה סביב הרי"ף ברכות פרק ה דף כג ע"א
ד: קול לו קול ואליו משה שמע וכל ישראל לא שמעו וכו' דרשות הר"ן (שנו) דף פד ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויקרא סי' צג; שו"ת מהר"ם אלאשקר (שיד) סי' צג
ד: כתיב ולא יכול משה לבא אל אהל מועד וכתיב ויבא משה בתוך הענן וכו' תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת פקודי סי' קכח דף ג ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת משפטים דף קכה ע"א
ט. מאי דכתיב יראת ה' תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה וכו' יפה מראה (שנ) פרק א דף קיט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קה ע"ד; באר הגולה (שנח) באר י דף מב ע"ג
ט. מ"מ חרב שילה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף קנב ע"א
ט. כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב א דף קמ ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף תעג ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלה ע"ד; כסף מזוקק (שפח) דרוש ב לשבת בנתים דף רל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קז ע"ב, ושבת פרק ה דף נג ע"ב
ט: מקדש א' מפני מה חרב וכו' מנות הלוי (שמה) דף קצ ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ד דף ה ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מח דף קיט ע"ד, ודרוש פה דף קצח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר לו דף לד ע"ג
ט: כי קצר המצע מהשתרע קצר מצע זה מהשתרע עליו ב' רעים ב"א וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קו ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כה דף לח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כ דף תקכז ע"ג; חשק שלמה דף צד ע"ב [?]
ט: רשעים הם אלא שתלו בטחונם בהקב"ה מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קו ע"ב
ט: ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד ג' עברות ע"ז ג"ע ש"ד וכו' דרשות הר"ן (שנו) דרוש י דף ע ע"ב
ט: ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קח/קיז דף לח ע"א
ט: ומה רבי אליעזר דמרא דארעא דישראל וכו' רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן מד דף כז ע"ב
י. איני יודע אם נינוה העיר הגדולה או רסן היא העיר הגדולה וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לז דף רכח ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יו/יז ע"ב
י. אחימן מיומן שבאחיו וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"ג
י. ילידי הענק שמעניקין את החמה בקומתן עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שלח דף קב/קכ ע"ב
י. עתידה מחריבי בית שני שתפול ביד פרס וכו' נצח ישראל (שנט) פ' כא דף לא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קז ע"ב
י. עתידה פרס שתפול בידי אדום נצח ישראל (שנט) פרק כא דף לא ע"א
י. אין בן דוד בא עד שתפשוט מלכות אדום בכל העולם כולו וכו' נצח ישראל (שנט) פרשת בא [פרק כא] דף לא ע"א
יח. בשלמא שמא שכח לחיי וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קו/קז ע"ב
יח. הכהן הגדול מאחיו שיהא גדול מאחיו בנוי בכח וכו' יפה מראה (שנ) פרק א דף קב/קכ ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת אמור דף רכו ע"ג; דרשות שם טוב (רפה) פרשת אמור דף מג ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף טו ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קנג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אמור דף צג ע"א
יח. הכהן הגדול מאחיו גדלהו משל אחיו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אמור דף צג ע"ב
יח: מסרו זקני בית דין לזקני כהונה וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קיז ע"ג-ע"ד
יח: הוא פורש ובוכה והם פורשין ובוכין יפה מראה (שנ) פרק א דף קב/קכ ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קז ע"ד
יט: כל החושד בכשרים לוקה בגופו יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכד ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף נט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר סב דף לו ע"ב, ופרשת שמות דף סג ע"ג
יט: שלא יתקן מבחוץ ויכניס מבפנים וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת אחרי מות דף קע ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת אחרי מות דף קסז ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת אחרי מות דף קסט ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) ד' מאמר ו [דרוש מו/מז] דף ריא ע"א, ודף ריב ע"ב
יט: מעשה בצדוקי א' שתקן מבחוץ והכניס מבפנים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קעט/קפט ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קב/קכ דף סט ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כב דף קכז ע"ד
יט: בקש להתנמנם פרחי כהונה מכין לפניו באצבע צרדה תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קיז ע"ב
יט: מיקירי ירושלים לא היו ישנים כל הלילה עקדת יצחק (שלג) שער טו/סו דף קפב ע"ג
יט: אמריתו אמאי לא אתי משיחא והאידנא יומא דכפורי הוא ואבעול כמה בתולות בנהרדעא וכו' עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפב ע"ג; ס' הרוקח סימן ריז
כ. שטן ביומא דכפורי לית ליה רשותא לאשטוני וכו' אוהב משפט (שמט) מאמר א; עקדת יצחק (שלג) שער סח דף קמב ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כא דף קכו/ז ע"ג
כ: גביני כרוז מהו אומר וכו' באר שבע (שעד) תמיד פ"ג דף לג ע"ג
כ: מפני מה אין קולו של אדם נשמע ביום כדרך שנשמע בלילה וכו' עקדת יצחק (שלג) שער א דף ו/ז ע"ג; מעשי ה' (שמג) פרק לט דף קעו ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ר"ג פרק י דף סו ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קכג דף עב ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ו/ז דף לד ע"ג
כ: אלמלא קול גלגל חמה נשמע קול המונה של רומיגבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מט דף פח ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ו דף יג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וישלח דף כט ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ו דף לד ע"ד
כ: ג' קולן הולך מסוף העולם ועד סופו וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מד ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נצבים דף יז ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קג דף סג ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ו דף לה ע"א
כא. עשרה ניסים נעשו בבית המקדש וכו' פרקי משה (שכג) פרק ה דף פא ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצד ע"א, ושער קב דף רפד ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף עג ע"א; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ה דף נ ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ה דף קיו/ז ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף קפב ע"ב; תוספות יום טוב (תג) אבות פרק ה דף רכח ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עב ע"ג
כא. ועשן המערכה אפילו כל הרוחות שבעולם וכו' עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רכד דף עא ע"ד
כא. נס גדול נעשה בלחם הפנים וכו' אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף ריא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כא דף רכז/רפו ע"ב
כא: חמשה דברים נאמרו באש של מערכה וכו' יפה עינים (שצא) פרשת צו דף פח ע"ג
כא: אף על פי שאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מו דף ריב ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמיני דף קיח ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויקרא דף קנ ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא דף כט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקרא דף מ/פ ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב/כ דף קיח ע"א
כא: אני ראיתיה ורבוצה ככלב וכו' מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכד דף עב/פב ע"ג, ואות קמ דף עא/פא ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ו/ז דף נו/ז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף ע ע"ב
כא: מאי דכתיב עלו ההר והבאתם עץ וכו' רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן מו/ז דף כח ע"א
כא: שש אשות הן יש אוכלת ואינו שותה כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יח דף תכח ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת שמיני; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת צו דף קסא ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ב/כ דף כד ע"ב
כב: אסור למנות את ישראל אפילו לדבר מצוה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יא דף קצו ע"א; באר שבת תמיד דף כט ע"ב
כב: כל המונה את ישראל עובר בלאו וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תשא דף קיט ע"א
כב: כתיב והיה מספר בני ישראל וכתיב לא ימד ולא יספר וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת במדבר דף נז/צו ע"ד
כב: כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור מיד מתעשר וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק כ דף קח ע"ד
כב: וירב בנחל על עסקי נחל וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א טו דף קכז/קצו ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת תרומה דף פד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קח ע"ד
כב: כמה לא חלי ולא מדגיש גברא דמריה סייעיה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א טו דף רא ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מב דף קיט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קכ ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רנא דף קנב ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ה פרק כד דף קכה ע"א
כב: ששה חדשים נצטרע דוד וכו' מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ב דף קט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק י דף ריח ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) דרוש ליום הכפורים בסוף הספר; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן מז דף כח ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ר דף קכז ע"א
כב: קבל דוד לשון הרע וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קט ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יט דף שכד ע"ב
כב: בן שנה שאול במלכו כבן שנה שלא טעם טעם חטא כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יג דף קפז ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קרח דף שנד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קט ע"ב
כב: מ"מ לא נמשכה מלכות בית שאול וכו' עקדת יצחק (שלג) שער מב דף קיט ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נשא דף קלט ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) שער עולם התוהו דף כח ע"ב
כב: אין מעמידין פרנס על הצבור אלא אם כן קופה של שרצים וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יב דף קפו/קפז ע"ב
כב: מ"מ נענש שאול מפני שמחל על כבודו יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף פ ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פ' כו דף כו ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ג דף יו/יז ע"ב
כב: כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נב דף שא ע"ג, ופרשה נה דף שכה ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יד דף לו ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ה דף ל ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת קדושים דף לח ע"ב; מאה שערים (שג) שער ע; אהבת עולם (אלגזי, תב) מאמר ז דף נ; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ט ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ב חלק ג
כג. איזו היא נקימה ואי זו היא נטירה וכו' קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רו/רז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת קדושים דף צט ע"ב
כג. הנעלבים ואינם עולבים וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנב דף פג ע"ב, וסימן תכח דף קמח ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף עח ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לתשובה פרק יח דף לה; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ט דף כט ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בשלח דף צה ע"ב; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף מט ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עח ע"ב; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כב/כג ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כג מאמר א דף מ ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אמור דף קלג ע"ד, ופרשת נשא דף קמו ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת יתרו דף עג ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויקרא דף קנ ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק לד דף קב ע"א; צרור המור (שכז) פרשת בהעלותך דף קיג ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שופטים ה דף טו ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף ע ע"ב בהגהה; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר יט דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ט דף סא ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תשא דף ע ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ז דף קב ע"ב
כג. לעולם דנקיט ליה בליביה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קט ע"ד
כג. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויגש דף רלו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לתשובה פרק מ דף סג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ח/יז דף כג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) ר"ה פרק א דף קלח ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דרוש [דף] ה פרק א דף שח ע"ג; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת בראשית דף נ ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דרוש ה דף קכז ע"ד
כו. לא משכחת צורבא מרבנן דמורי אלא דאתי משבט לוי או משבט יששכר וכו' בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתשובה דף יג ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מט ע"א
כג. מעשה בב' כהנים שהיו שניהם שוים רצים ועולים בכבש וכו' אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ג להספד דף קנד ע"א; יפה מראה (שנ) יומא פרק ב דף קכא ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער קד/קה דף רצב ע"ב
כח: קיים אברהם אבינו כל התורה כלהתפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יט דף יח ע"ב
כח: ואימא ז' מצות ותו לא וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קי ע"ב
כח: קיים אברהם אבינו אפילו ערובי תבשילין וכו' נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ד דף קעט ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק א דף צב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עז ע"ד, ופרשה סד דף שעט ע"ב, ופרשה צה דף תקטו ע"ג; נצח ישראל (שנט) פרק מב דף נא ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מח ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת תולדות דף לא ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק יו/יז דף סד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תולדות דף מא ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תולדות דף לו/לז ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תולדות דף ט ע"ב; ס' יוחסין (שמ) דף ח ע"ב
כח: זיהרא דשמשא כשמשא וכו' דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קד דף לו ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רד דף סה ע"ג
כט. הרהורי עבירה קשין מעברה וכו'חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ דף כו/כז ע"א; ידי משה (שנז) בהקדמה דף ו ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרק כא דף קל ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שסא דף קכג ע"ב, וסימן תכו דף קמח ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נצבים דף שב/שכ ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף עו ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מה דף עו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פ' ט דף קפח ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יז ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר סעודת מצוה דף קצג ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף ח ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצד ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סי' כה דף סג ע"ב; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סב ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער כא דף נד ע"ד, ושער מ דף קיג ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק ב פר' כא דף עז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת חקת דף קסא ע"ג, ודרוש לשבת בראשית דף ריט ע"א; מרפא לנפש (צהלון, שנה) דף ח ע"ב; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו/ז דף פא ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף סא ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת נצבים דף קג ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פ' כח דף קכד ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת ויחי; עמק המלך (בכרך, תח) שער תקוני התשובה פרק ז דף יח ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף פג ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יב דף נד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים דף רעב ע"א; אור ה' (שטו) מאמר י דף פ ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת ויקרא דף לו ע"א; מאמר השכל (שיז) דף ה; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פרק יח דף קלג ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ב/כ דף קב ע"ב; אורים ותומים (עראמה, שסג) ישעיה ה דף ו/י ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לד ע"ד ודף מא ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף עז ע"א; אגרת הקדש (שמ) פרק ה דף י ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' ויקרא דף קיז ע"ג, ופרשת תצא דף קצח ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רד דף סה ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר כא דף כא ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף פט ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת שמות דף כא ע"ב
כט. שלהי דקייטא קשה מקייטא יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריו ע"ב
כט. למה נמשלה אסתר לשחר מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קי ע"ב
כט. למה נמשלה תפלתן של צדיקים לאילה וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קי ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וירא דף כב ע"ג
לג. מערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטרת וכו' סדר מעמדות (שסו) מעמד ליום א דף לא ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמז ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק י-טו; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מסעי דף קיא ע"א
לה: עני ועשיר ורשע באין לדין וכו' עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנה ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מ' שבועות דף קפב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קי ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ב דף כא ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף יג ע"ב
לה: אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף רטז ע"ד
לה: בכל יום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פ"ז דף תעח ע"ד ודף תעט ע"ד
לה: ולא שמע אליה לשכב אצלה וכו' לשכב אצלה בעולם הזה וכו' להיות עמה בעולם הבא וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פו דף לג/לו ע"א, וסימן רפו דף צד ע"ב, וסימן שמט/שעט דף קלב ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק ב ס' א שא דף ל ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' וישב דף סה/פח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת וישב דף מו/מז ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישב דף יד ע"א
לו: כיצד מתודה אומר עויתי פשעתי חטאתי וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק כג דף מ ע"א; יפה מראה (שנ) יומא פרק ג דף קכב ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קעט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קי ע"ד ודף קיא ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת אחרי מות דף קפו ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף פ"א דף שכז/שפז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' התשובה מאמר נא דף פז ע"ד ודף כט/פט ע"א
לו: עונות אלו זדונות וכו' עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ה פרק ג דף פג ע"ב
לו: בשעה שחוטאין ישראל ועושין תשובה עשה להם זדונות כשגגות וכו' בית אלקים (שלו) שער ב פרק ז דף כח ע"ג; יפה מראה (שנ) יומא פרק ג דף קכג ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קמג ע"ג
לז. בשעה שאני מזכיר שמו של הקב"ה אתם הבו גודל לאלהינו וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ח דף קט ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת האזינו דף שלט ע"א
לז. אף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה יפה מראה (שנ) יומא פרק ג דף קפג ע"ד
לח. בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים וכו' יפה מראה (שנ) יומא פרק ג סי' קכד דף א ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סו/גז דף קצד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קמב דף מח ע"ב
לח. בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטרת וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קיא ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפד ע"א
לח. הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קכב/קסב ע"ב ודף קכג ע"ג
לח. בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב וכו' יפה מראה (שנ) יומא פרק ג דף קכד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קיא ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"א פרק טו דף יז ע"א
לח. אל תקרי ברותים אלא בריתים מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קיא ע"ב
לח: מברכתן של צדיקים אתה לומד קללתן של רשעים וכו'בית מועד (רבא, שסה) פרק התשובה פרק ג דף יט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ס דף שסא ע"א
לח: אפילו בשביל צדיק אחד עולם נברא תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בראשית דף י ע"ג
לח: כל המשכח דבר אחד מתלמודו גורמת גלות לבניו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קיא ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת תרומה דף פא ע"ב
לח: אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו וכו' ידי משה (שנז) קהלת פ"א דף קמב ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"א דף סד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים א דף ס ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים א סי' א דף ב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נח ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת חיי שרה דף עז ע"ג; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) א דף ה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נח דף שמה ע"ד
לח: ראה הקב"ה שצדיקים מועטין עמד ושתלן בכל דור ודור וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף קמח ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת נח דף י ע"ב
לח: אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף קמח ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת נח דף י ע"א
לח: כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב אינו חוטא וכו' מזמור לתודה (אריפול, שלו) אות ה מ"א דף כה/סה ע"א
לח: כיון שבא דבר עבירה לידו פעם אחת ושתים ולא חטא וכו' גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לג ע"א
לח: בא ליטמא פותחין לו לטהר מסייעין אותו וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן נד/צד דף לד ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש יט דף קנט ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פסוק במה יזכה נער דף מג ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"א דף יב ע"ב; ארזי לבנון (שסא) שער האמונה והבטחון פ"ז דף יב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף קיב ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה לב דף צו/צז ע"א; זוהר פרשת חיי שרה דף קכה ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) בהקדמה דף ב ע"ד, וסימן תקיו דף קסו ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ח ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יג דף עד ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת תבא דף קמד ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף סב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רלט ע"ד
לט. עבירה מטמטמת לבו של אדם וכו' מכתם לדוד (ויטל, שו) שער יב דף יו ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ח דף ט ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת שמיני דף קעז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קיב ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמיני דף קיא ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק טו דף פח ע"א
לט. אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ט/מ דף כב, עז דף לו/ז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף רט ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת שמיני דף קעז ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ"ה דף יט ע"א, ושער האהבה פרק ג דף פג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמיני דף קסג ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קנה ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ"ד דף כז ע"ג; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר י חלק א דף סב ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עו/ז ע"ב
לט. אדם מקדש עצמו מעט מקדשין אותו הרבה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק ה דף קלא ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ב דף מא ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק ב דף עח ע"א, ושער הקדושה פרק ד דף קצט ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קנו/ז ע"א
לט. מ' שנה ששמש שמעון הצדיק היה גורל עולה בימין וכו' יפה מראה (שנ) פרק ה קכז דף א ע"ב/ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק ז/י
לט. וכל כהן שמגיעו כפול מצרי וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קט ע"ד
לט. מעשה באחד שנטל חלקו וחלק חברו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קיב ע"ד
לט: אותה שנה שמת בה שמעון הצדיק אמר להן שנה זו הוא מת וכו'יפה מראה (שנ) פרק ה דף קכו/ז ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כב דף קכו/ז ע"ד
לט: עין יעקב - חוניו בני ישמש תחתי וכו'יפה מראה (שנ) פ"ה דף קכז ע"ג
לט: עין יעקב - זה שלא ירד לה כך היורד עאכ"ו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קיב
לט: בשעה שבנה שלמה בית המקדש נטע כל מיני מגדים של זהב וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף ע ע"ב
לט: עשרה פעמים מזכיר כהן גדול את השם בו ביום וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ח/יז ליום הכפורים פרק ג לסוף דף פב ע"א; כנסת הגדולה (תיח) דף קלג ע"ג
לט: ציר דלתות ההיכל נשמע בשמונה תחומי שבתבאר שבע (שעד) דף לג; שתי ידות (שעח) דף נט ע"ב
לט: כלה שבירושלים אינה צריכה להתבשם מריח הקטורתמאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קיג ע"ד
מז. נטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף קכד ע"ב
נב: משנגנז ארון נגנז עמו צנצנת המן וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ח דף תיא ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמו/ז ע"ג
נב: מה ראה שגנזו מצא כתוב בו יולך ה' אותך ואת מלכך וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמב ע"ג; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים ב כב דף סא ע"ג; באר שבע (שעד) הוריות דף יח ע"ד
נג: כל העולם כולו בנחת וחנינא בצער וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קיב ע"ב; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ג סימן יט דף קנה ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת איכה דף נב ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר יד ח"ג דף מח ע"ב
נג. יצא ובא לו דרך כניסתו וכו' יפה מראה (שנ) פרק ה דף קכו ע"ב
נג. וכן תלמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו ויצא וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קיד ע"ב
נג: ארון במקומו נגנז וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ח דף תיא ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ואתחנן דף רנז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קיד ע"ד
נד. נ"ב שנה לא עבר איש ביהודהכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מטות דף קט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קיד ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת האזינו דף סד ע"ב
נד. ז' שנים נתקיימה בארץ ישראל גפרית ומלח מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קיד ע"ד
נד. כתיב ויאריכו חברים ויראו ראשי חברים וכתיב ולא יראו החוצה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ח דף תיא ע"ג
נד. בשעה שהיו ישראל עולין לרגל מגלין להם את הפרוכת וכו'עקדת יצחק (שלג) שער לו דף קב/קכ ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יט דף מד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזוג דף מט ע"א
נד: שתייה שממנה הושתת העולם וכו' מנות הלוי (שמה) דף פה ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ה דף קכו ע"ד, ודף קכז ע"א
נד: עולם מציון נברא וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כ דף קיו/ז ע"א
נד: עולם מאמצעיתו נברא וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף י ע"ד, ודף יא ע"א; באר הגולה (שנח) באר ז דף לט ע"ג
נד: תולדות השמים משמים נבראו תולדות הארץ מהארץ נבראו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף פו ע"א
נז. השתא בריא טמאין אתון וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ואתחנן דף רא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קטו/ז ע"ב
נו: אפילו בזמן שהם טמאים שכינה עמהם וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת אחרי מות דף קעד ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת אחרי מות דף לז ע"ב
סו: מאחר שמעשה העגל שוין מפני מה אין מיתתן שוה וכו'יפה מראה (שנ) סוטה פרק ג דף רמא ע"א
סו: אין חכמה לאשה אלא בפלך וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויקהל דף קמד ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויקהל דף קמה ע"ב
סו: זיבח וקיטר בסייף וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד' דף כו/ז ע"א
סו: האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו א"ל אביו אבי אמו מישראל מאור עינים (פינטו, תג) פרק ו דף קטו/ז ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת הברכה דף פ ע"ג
סו: עין יעקב - כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים יא דף תלג ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף תיג ע"ג; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף יח ע"ב
סו: עין יעקב - כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו אגרות הרמב"ם (ונציה שד) דף סו/ז ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יא דף רצג ע"ד ודף רצו ע"ב
סז. בראשונה היו קושרין לשון של זהורית על פתח אולם מבחוץ נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מה דף רח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפ ע"א
סז: את משפטי תעשו דברים שאלמלא לא נכתבו דין הוא שיכתבו וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת אחרי מות פרק יג דף קצח ע"ד
סז: דברים שהשטן ואומות העולם משיבין עליהם וכו'שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ב/כ ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פ' י דף קטו/ז ע"ד
סט. בגדי כהונה היוצא בהן במדינה אסור וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת חקת דף קד ע"ג; באר שבע (שעד) תמיד פרק א דף ב ע"ג
סט. דמות דיוקנו של זה היא מנצח לפני בבית מלחמתי וכו'יפה מראה (שנ) ברכות פרק ה דף ל ע"ג; באר שבע (שעד) תמיד דף כח ע"ג
סט: מאי הגדול שגדלו בשם המפורש וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קיו/ז ע"ב
סט: בייא בייא היינו דהחריביה ליבי מקדשא וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וישלח דף יח ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ה דף קלו/ז ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף לא ע"ב
סט: חותמו של הקב"ה אמת וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פא דף תנג ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כז דף ע ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פכ"ג דף כא ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף נא ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רעב ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סא דף כז ע"ג, ומאמר סא דף כז ע"ד, ומאמר סד דף כח ע"ד
סט: הואיל ועת רצון הוא נבעי רחמים על יצרא דעבירה וכו' מקראי קדש (סמיגה, שמו) פרק יג דף מד ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן כא דף קכ ע"ב
סט: למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת וישלח דף רכט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק ו דף עב ע"ב ודף עה ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצט ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פ"ז לג דף א ע"ב; עקדת יצחק (שלג) מבוא שערים דף ג ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כב דף סז ע"א; חזון למועד (ולריו, שמו) פרשה כ דף צג ע"א
עא. מצאן בביתו אומר לו מחיה חיים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פ"ז דף קיו ע"ד
עא. אורך ימים ושנות חיים וכו' וכי יש שנים של חיים וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כ"ג מ"ג דף קפה ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לבר מצוה דף צח ע"א
עא. הרוצה שינסך לו יין על גבי המזבח וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קיו ע"ד; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יא ע"א ודף כב ע"ג
עא. אם ראה אדם שתורה פוסק מזרעו ילך וישא בת תלמיד חכם וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קו/ז ע"ד
עא: מעשה בכהן גדול אחר שיצא מבית המקדש הוו קא אזלי כולי עלמא בתריה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פקודי דף קפא ע"ב
עב: ג' זרים הן של מזבח של שלחן של ארון וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ז דף לו/ז ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר להודאה דף קכה ע"ב; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ז דף לה ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יב דף סב ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תרומה דף פז ע"ג, ופרשת שופטים דף רכא ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תרומה דף קלח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמב ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת תרומה דף פח ע"ב, ופרשת נשא דף קמט ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תרומה דף קכג ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת פנחס דף רמו/ז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף כג ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ד דף נח ע"ב; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת תרומה דף מט ע"א, ופרשת אמור דף סו/ז ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לד דף קפ ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ"ב דף יב ע"ג
עב: זכה נעשית לו זיר לא זכה נעשית לו זרח הימנו וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תרומה דף טו/עו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קיז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לד דף קפ ע"א
עב: כתיב ועשית לך ארון עץ וכתיב ועשו ארון עצי שיטים וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר להודאה דף קכה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קיז ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תרומה דף קכג ע"א
עב: כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו אינו תלמיד חכם וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קיז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק יב דף רנט ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תרומה דף ל ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תרומה דף קכג ע"א
עב: אוי להם לתלמידי חכמים שעוסקין בתורה ואין בהם יראת שמים וכו' ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ב ע"א
עב: זכה נעשית לו סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקלט (ע"א); בית אלקים (שלו) שער ב פרק יא דף לב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קיז ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרש' ראה דף קנג/קצג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שיז ע"א
עב: זכה צורפתו לחיים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קיז ע"ב
עב: נאמנת היא להעיד בלומדיה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ז דף קיז ע"ב
עא: כהן גדול משמש בח' בגדים וההדיוט בד' וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ו/ז דף קלא ע"ב
עג. כיצד שואלין השואל פניו כלפי הנשאל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כג דף רלג ע"ד, ושמואל א ל דף רנט ע"א
עג: ואם הוצרך הדבר לשנים מחזירין לו לשניםיפה מראה (שנ) יומא פרק ו דף קל ע"ג
עג: בגבעת בנימין מפני מה לא השלימו להן וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ב סימן עז דף קכג ע"ג
עג: כל כהן שמדבר ברוח הקדש ושכינה שורה עליו שואלין בו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב טו דף שט ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב טו דף מח ע"א
עג: ואין נשאלים בהם להדיוט אלא למלך ולב"ר וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת פנחס דף רכח ע"א
עד: אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיח ע"ב
עד: אינו דומה מי שרואה ואוכל למי שאינו רואה ואוכל וכו'עקדת יצחק (שלג) שער מה/פה דף ריח ע"ב
עד: כל הנותן עיניו בכוסו כל העולם דומה עליו כמישוריין המשומר (שפירא, תכ) דף ו/י ע"ד [?]
עה. כל הנותן עיניו בכוסו כל העריות דומות עליו כמישור כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שמיני דף צא ע"ד
עה. דאגה בלב איש ישיחנה ח"א יסיחנה מדעתו וח"א יסיחנה לאחריםמאמץ כח (שמח) דרוש ד דף נה ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א ח"א דף יב ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש נא דף קכז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק יז דף קיח ע"ב
עה. אפילו אוכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם עפר וכו' דרשות הר"ן (שנו) דרוש א דף ז/י ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלו ע"ב-ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלו ע"ב
עה. קלל את האשה הכל רצין אחריה וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת בשלח
עה. זכרנו את הדגה וכו' ח"א דגים וח"א עריות וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בהעלותך דף קי ע"ב
עה. בשלמא למאן דאמר עריות היינו דכתיב דגהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיח ע"ב
עה. וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו על ענין משפחותיו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בהעלותך דף רה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יח דף עב ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בהעלותך דף קי ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רח דף רט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בהעלותך דף ק ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בהעלותך דף קיד ע"א
עה. כל המינים כלם טעמן ומששן וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיח ע"ד
עה. עגול כגידא ולבן כמרגלית וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קו דף לז ע"ג
עה. גד דומה לדברי הגדה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיח ע"ד
עה. כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל מה שבחורים ומה שבסדקים וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כה ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בשלח דף נט/צט ע"ד
עה. צדיקים יורד להם על פתח בתיהם בינונים יצא העם ולקטו וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קד דף סג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיח ע"ד
עה. מן היורד להם לישראל בבקר בבקר הוריד להם אבנים טובות ומרגליות וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויחי דף קיג ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויקהל דף עו ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת תרומה דף קמ ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה דף סז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיט ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת ויקהל דף ק ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לסוכות דף פא ע"א, ודף קב ע"ב ודף קח ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויקהל דף מז ע"ד, ופרשת בהעלותך דף עד ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת פקודי דף קיב ע"ד
עה. מה שד זה מתהפך לכמה גוונים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיט ע"ב
עה. מה שד זה כל זמן שהתינוק ממשמש בו מוצא בו כמה טעמים וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קד דף סד ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בהעלותך דף ריח ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סט ע"א
עה: לחם ששאלו כהוגן נתן להם כהוגן וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיט ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק טו דף רנג/רצג ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בשלח דף קב ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בשלח דף פו/פז ע"ד
עה: בנוניים נדונים לאלתר רשעים מצטערים והולכים לחדש ימים שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בהעלותך דף רב/רכ ע"א
עה: אל תקרי וישטחו אלא וישחטו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיט ע"ב
עה: מלמד שנצטווה משה על הוושט ועל הקנה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיט ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ראה דף נח ע"א
עה: לנערים לחם לזקנים שמן לתינוקות דבש וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סט ע"ב
עה: צדיקים אוכלים אותו בשלוה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיט ע"ד
עה: טל מלמעלה טל מלמטה וכו' דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קט דף לו/ז ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בשלח דף קעט ע"א
עה: לחם אבירים לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו וכו' מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מא דף קיו ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת בשלח דף מו/ז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קה דף לז ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בשלח דף נט/צט ע"א; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור עח דף עז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלב ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרג דף רנט/רצט ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פ' עקב דף קפט ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סט ע"ב
עה: לחם אבירים לחם שנבלע ברמ"ח אברים וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת עקב דף רעא ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נה ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קע דף ק ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת בשלח; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קז דף לז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכ ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור עח דף עז ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ה דף נה ע"ב; רמב"ן פרשת בשלח; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן צא דף מב ע"ג
עה: לחם אבירים אכל איש זה יהושע וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף עה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קח דף לו/ז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קיט ע"ד
עו. מ"מ לא היה יורד לישראל מן פעם אחת בשנה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכ ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ג ע"ב, וחלק ב פרק יט דף קה ע"א
עו. מן שהיה יורד לישראל היה גבוה ס' אמה וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרש ב דף ד ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כא דף עג ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נח דף ט ע"ג; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור כג דף נד ע"א
עו. איזו מידה מרובה מדה טובה או מדת פורענות וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח דף קנט ע"ד; בית אלקים (שלו) שער א' פ' יח דף כא ע"ג
עו. מן שירד להם לישראל מתגבר ועולה עד שרואים אותו מלכי מזרח ומערב וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קד דף סד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סט ע"ב
עו. כסא דדוד לעלמא דאתי רכ"א לוגא מחזיק כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תרומה דף עג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וארא דף סד ע"ד
עו: יין שמביא יללה לעולם וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכ ע"ד
עו: חמרא וריחני פקחין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קעב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכ ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רטו ע"ב
עז. ממשמע שנאמר ופניהם קדמה איני יודע שאחוריהם אל ההיכל ה' מלמד שהיו מפריעים את עצמם וכו'יפה מראה (שנ) סוכה פרק ה דף קנו ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צו ע"ד
עז. הריני שורף אותם ואת הטובים שבהם וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכ ע"ד
עז. אלמלא לא נצטננו גחלים מידו של מיכאל לידו של גבריאל וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עג דף תכ ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת שופטים דף קנט ע"א; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'
עז. אלו נשותיהם של ת"ח שמנדדות שינה מעיניהם בעולם הזה וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חקת דף קנג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פ' ח דף קכ ע"ד
עז. מאי דכתיב מנעי רגלך מיחף וגרונך מצמא מנעי עצמך מחטא כדי שלא יבא רגלך לידי יחוף וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכא ע"ב; ילקוט שמעוני (שכו) ירמיה ב דף ס ע"ג
עז: מעין היוצא מבית קודש הקדשים בתחילה דומה כמין קרני חגבים וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ב/כ לפרשת פרה דף קיט ע"א; יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמז ע"ג
עז: מלאך המות אין לו רשות לעבור לשם וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכא ע"ב
פא: יכול יתענה בט' תלמוד לומר בערב וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת אמור דף קפה ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת אמור פרק יד דף רנב ע"ד; ר"ן סביב הרי"ף פ"א דף שכב ע"ג ודף שכג ע"א
פא: כל האוכל ושותה בט' בו כאילו התענה תשיעי ועשירי וכו'בית מועד (רבא, שסה) פרק ל דף סג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת האזינו דף רעט ע"ג; פי' סדר עבודת יום הכפורים (רמ"ק, שמז) דף לג ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פ' כא דף לא ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת אמור דף קפח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רמ דף עח ע"ג; כנסת הגדולה (תיח) הלכות יום הכפורים דף פב ע"ד
תן חלק לשבעה וגם לשמונה שבעה אלו שבעת ימי בראשית וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב ליום שמיני עצרת דף ק ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכא ע"ד; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) י"א דף קכח ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יח ע"א
פג: רבי מאיר הוה דייק בשמא וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום שבועות יום ב דף רכד ע"ב; מעבר יבק (שפו) אמרי נעם פרק כז דף עא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קי דף לח ע"א
פג: חמשה דברים נאמרו בכלב שוטה וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) פ' קיא דף לט ע"א
פו. אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה פ' מא/פא דף כה/כח ע"ב
פו. ד' חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ה פ"א דף עו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד פרק כא דף לז ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פ' י"ז דף צו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת האזינו דף רלב ע"ד; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ב דף כד ע"ד, ופרק ו/ז דף כח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ו/ז קלד דף ב ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער לו דף קב ע"ד, ושער סו/ז דף קפב ע"ד, ושער נט דף קסז ע"ב, ושער ס דף קצו ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף קל ע"ד, ופרשת וילך דף קס ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קצז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יז דף כ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיב דף לט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכב ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק יא דף קלז ע"א, ושער התשובה פרק ב דף קנח ע"א; דרשות שם טוב (רפה) דרוש לתשובה דף עו ע"א; זבח פסח (שיז) דף סג ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וילך דף קיב ע"א; זאת חקת התורה (תיט) דף יב ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פ' ויצא דף מא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ"א דף יז ע"ד
פו. היכי דמי חלול השם כגון אנא דשקילנא בשרא מבי טבחא וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וילך דף קיג ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ"ז ח"ז דף נא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רלז דף עד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ"ח דף יח ע"ג
פו. ואהבת את ה' אלקיך שיהא שם שמים מתאהב על ידיך וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פ' י' דף לג ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק טו דף סא ע"א
פו. גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם בית מועד (רבא, שסה) פרק כה דף מב ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש י דף כז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נצבים דף רעד ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וילך דף קצד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכב ע"ד
פו. כאן מאהבה כאן מיראה וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ה פרק ט דף עז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) פרק ב/כ דף לז ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פ' יח דף קא ע"א
פו. גדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תצ דף קפד ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף נט ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) אות מ-מא דף קמג ע"א; בית אלקים (שלו) שער ב פרק יג דף לב ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק כא דף עח ע"א, וחלק ד פרק לו/ז דף קעו ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא דף רעב ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כג דף עח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת נצבים דף רט ע"ד, ופרשת וילך דף ריז ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתשובה דף לב ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מב ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ז דף לה ע"ב, ודרוש יב דף נב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכג ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ב דף קנז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) דרוש לתשובה דף עד ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לה דף נ ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת האזינו דף קיו/ז ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר פ דף לו ע"א, ומ' פג דף לז ע"א; מנחת נתן (שפא) דף ב ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר לו דרוש לתשובה דף כט ע"ב
פו: גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה שבתורה בית מועד (רבא, שסה) פרק לז דף נט ע"ב; כסף מזוקק (שפח) דרוש לשבת בנתים דף רל ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נצבים דף קצג ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר לו דף ל ע"ב
פו: גדולה תשובה שמביאה גאולה וכו' בית אלקים (שלו) שער ב פרק יח דף לד ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קה דף סב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רלח דף נה ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ה דף קכו ע"ד
פו: גדולה תשובה שמקרבת גאולה לעולם וכו'שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש א דף ט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עט דף רלב ע"א, ושער ק דף רפא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכג ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריד ע"ב, ו-נט דף רכח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רלח דף עה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ד דף קיז ע"א
פו: גדולה תשובה שזדונות נעשות להן כשגגו'חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף צח ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' קרח רלו דף א ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) פרק כח דף מו ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לח דף קעז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכט ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ק דף רעט ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש ה דף יב ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כג דף עט ע"ג; ס' חרדים (שסא) דף פז ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה/ח דף עב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיג דף לט ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יב דף נד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכג ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ה דף קכד ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) הושע יג דף קח; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) ח דף צו ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר פה דף לו/ז ע"ג
פו: גדולה תשובה שזדונות נעשות להם כזכויות וכו'שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מט ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קיא דף לט ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף סח ע"א, ודף צו ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פי"ח דף צו ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים א סימן ג דף ו/י ע"ד; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ג דף כו/ז ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתשובה דף לו ע"ד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ה פרק ג דף פ ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) ח דף צו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) מ' כ"ד דף פא ע"ב; ראש אשמורות (שכח) תחנה אם עוננו ענו בנו
פו: גדולה תשובה שמארכת ימיו ושנותיו של אדם וכו'בית מועד (רבא, שסה) פרק כ"ז לתשובה דף מה ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת ויקרא דף צה ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש ו דף טו/ז ע"ד, ודרוש ח דף כב ע"ד, ודרוש נו דף קמא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכג ע"ב
פו: אדם מקניט את חברו ספק מתפייס ממנו ספק אינו מתפייס ממנו וכו' ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ה פרק ה דף פז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' ב/כ דף כא ע"ב
פו: גדולה תשובה שאפילו יחיד שעשה תשובה מוחלין לו ולכל העולםבית מועד (רבא, שסה) פרק ל"ה לתשובה דף נז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעח ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיד דף לט ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יב דף נג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכג ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' כ"ד דף כא ע"ג
פו: היכי דמי בעל תשובה כגון שבא דבר עבירה לידו פעם ראשונה שניה וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לו/ז ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ג ע"א, וחלק ב פרק יא דף פ ע"א; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ג דף כו ע"א
פו: באותו מקום ובאותה אשה ובאותו פרק וכו' ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ה פרק ג דף פב ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש רביעי לתשובה דף לא ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יד דף עו ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לה דף נ ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' מו דף כו ע"א
פו: כתיב מכסה פשעיו לא יצליח וכו' וכתיב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה בינה לעתים (תח) דרוש יא דף ל ע"ב
פו: עבר אדם עבירה פעם ראשונה מוחלין לו שניה מוחלין לו וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק יא דף סד ע"א; בית מועד (רבא, שסה) פרק כ דף לו ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש יד דף מג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ד דף יב ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ח דף קג ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ע דף לא ע"ב
פו: עבירות שהתודה עליהם יום יום הכפורים זה לא יתודה עליהם יום הכפורים אחר וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד פרק לט דף סא ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ו דף כו/ז ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ז דף קלג ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש יד דף מ ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תצא דף קכה ע"ד; כסף מזוקק (שפח) דרוש לשבת בראשית דף רכא ע"ב; שלטי הגבורים סביב הרי"ף פ' א דף שכו ע"א
פו: כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו וכו'פרקי משה (שכג) פרק ג דף ל ע"א; תורה אור (הכהן, שסה) פ' נח דף עו ע"א; בית אלקים (שלו) שער ב פ' יא לא דף ב ע"ג; כסף מזוקק (שפח) דרוש לשבת בנתים דף ריט ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ט דף נה/נח ופרק יד דף סב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' לג דף כג ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כב/סב ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בהר דף נד ע"ג
פו: צריך לפרט את החטא וכו'בית מועד (רבא, שסה) פרק טו דף לח ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ז דף קלד ע"א; שני לוחות הברית (תט) יומא רב חלק ראשון דף ע ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכג ע"ד; שלטי הגבורים סביב הרי"ף פ"א דף שכו ע"ג; כסף משנה הלכות תשובה פרק ב דף מד ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קלח ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יח דף ב/כ ע"ד
פו: שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תבא דף קכח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' כו דף כב ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת חקת קסז דף עא [אולי דף קסז ע"א]; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לא דף קפ ע"ב
פו: משל דמשה ודוד לה"ד לב' נשים שלוקות בבית דין וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכד ע"ב; שו"ת הריב"ש (שז) סימן פ"ז מ' ג דף א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פנחס דף קכט ע"ב
פו: מפרסמים את החניפים מפני חלול ה' וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכד ע"ב
פו: בצבו נפשאי לקטלא נפיקנא וצבי ביתי לית אנא עביד וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמג ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) סנהדרין דף ג ע"א
פז. לא טוב לרשעים שנושאים להם פנים בעולם הזה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכד ע"ב
פז. יען לא האמנתם בי וגו' הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולם וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חקת דף ריז ע"ד
פז. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו וכו'פרקי משה (שכג) פרק ה דף פב ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף צו ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף רלג ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ה דף נו/נז ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ה דף קכח ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ה דף רט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק כ דף כב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת הברכה דף רלד ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תלג דף י ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף פד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כו ע"א
פז. האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובהבית מועד (רבא, שסה) פרק ו דף כג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש ליום כפורים ס"ד דף ב ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יט דף כא ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שמב ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ח דף קלג ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' ויקרא דף קיו ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ב דף כא; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ה דף קכט ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף עה
פז. עבירות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר וכו'עקדת יצחק (שלג) שער כג דף קפג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת האזינו דף רעא ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ח דף עא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכד ע"ד; קרבן אהרן (שסט) פ' אחרי פ' ח דף קפח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רנו דף פב ע"ד
פה: אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קסג/קפג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש יג דף מא ע"ד
פז. אחטא ואשוב אחטא ואשוב תרי זמני וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכ ע"ד
פז. על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה יום הכפורים וכו'מנות הלוי (שמה) דף רט ע"ב
פז. עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכה ע"ב
פז. אם יחטא איש לאלקים ופללו אלקים כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף קנב ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קמג/קפג ע"ב
פז. כל המקניט את חברו אפילו בדברים צריך לפייסו וכו'יפה מראה (שנ) פ"ז דף קלג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכה ע"ב
פז. כל המבקש מטו מחבירו אל יבקש ממנו יותר משלשה פעמים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קכה ע"ד
פז. רב הוה ליה מילתא בהדי ההוא טבחא וכו' עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסג ע"ב
פז. רב הוה פסיק סידרא קמיה דר' וכו'כנסת הגדולה (תיח) הלכות יום הכפורים דף פג ע"א
פח. הרואה קרי ביום הכפורים עונותיו מוחלין לו וכו'מנות הלוי (שמה) דף ו/י ע"ב
פח. מפיש חיי סגי ומסגי וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן נא דף כח ע"ב
[תענית טז. אדם שיש בידו עבירה ומתודה ואינו חוזר בה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד פרק לו דף נז ע"א; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ו דף נז ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פ"ב קעג דף ג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ח דף קכה ע"ד; דרשות שם טוב (רפה) דרוש לתשובה דף פ ע"ב; כסף משנה הלכות תשובה פרק ב דף מד ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) יומא דף קכו ע"ג]

סוכה
ה. מעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ל"ב ליום ראשון של שבועות דף קנח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלג ע"ג, ופרשה כה דף קסז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכד ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת משפטים; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"א דף נט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכו ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קטו דף לט ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' א דף ב ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת יתרו דף קז ע"ד; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ו/ז; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יט דף תמה/תפה ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פ' נו/ז דף כו/ז ע"א
יד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סב סי' ד דף שעג ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נח דף א ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמו ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נשא דף מ ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת נשא פרשת בא דף ד [?]
כז. מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו ברגל בלוד וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף קנ ע"ד
כז. משבח אני את העצלנים שאין יוצאין מבתיהן ברגל אהבת עולם (אלגזי, תב) דף פט
כז. מנין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתורה דף יו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קכו ע"ב, ודרוש חמישי פרק ראשון דף קלו ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ד דף תקא ע"א
כז. מעשה ברבי אליעזר ששבת בגליל העליון בסוכתו של ר' בן אלעאי וכו'טעמי סוכה (תיב) דף ט
כח. מנין שאפילו שיחת חכמים צריכה תלמוד וכו' כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף נט ע"ב
כח. שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וישב דף פט ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סימן סה דף קפט ע"ד; מפעלות אלקים (שנב) מאמר י פרק ט עד כ דף ב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב/כ דף סב ע"א; אור ה' (שטו) מאמר ג דף ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יא ע"ב
כח. אמרו עליו על ריב"ז שלא הניח מקרא משנה וכו'שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף יו ע"א-ע"ב, ומסכת פסחים דף קכב ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק א דף קי ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמא ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יא ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת קרח דף קטו ע"א; שו"ת מהר"י וייל (שט) - חידושי אגודה בסופו לב"ב
כח. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל שבשעה שהיה יושב ושונה ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו באויר מיד נשרף רב פנינים (אלשיך, שסא) דף נח ע"א; שבט יהודה (שיד) סימן מא [דף לה ע"ב]; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ב דף לז; שורש ישי (אלקבץ) פסוק ישלם ה'
כט. בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם כלו וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ב דף קיו ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף לא ע"ד
כט. בזמן שמאורות לוקין סימן רע אל שונאיהן של ישראלמעשי ה' (שמג) חלק א פרק ח דף יז ע"ד
כט. בזמן שהחמה לוקה סימן רע לאומות העולם וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ו דף פז ע"א
כט. אין לך כל אומה ואומה שהיא לוקה שאין אלוקיה לוקה עמהיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תריח ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בשלח
כט. בשביל ארבעה דברים חמה לוקה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ב דף קיו ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויצא דף כז ע"א; עקדת יצחק (שלג) מבוא שערים ג ר ושער לב דף צ ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף סג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קטו לט דף ג ע"ד; תורת העולה (פראג של) חלק א דף פח; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נשא דף צח ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לג ודף קנב; באר הגולה (שנח) באר ו דף לא ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כד ע"א
כט. בשביל ד' דברים מאורות לוקין וכו'מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ח דף יז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) מבוא שערים דף א, ושער לב דף צ ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ג ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקלח דף קמג ע"א, ומאמר תקמג דף קמד ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ז ע"א
ל. מאי דכתיב כי ה' אוהב משפט וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קכז ע"ב
ל. יבש פסול מפני שאין לו הדר וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קכז ע"ב
כט: ציני הר הברזל כשרות וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קמ ע"ג
מה: יכול אני לפטור את כל העולם כלו מן הדין וכו'יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף ריט ע"ד; ס' יוחסין (שמ) דף מב ע"ד
מה: ראיתי בני עליה והם מועטים וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח ב פרק ג דף לז ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י"א פרק ו דף קצז ע"א; בית אלקים (שלו) שער ג פרק נג דף קי ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף ריט ע"ד ודף רכ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מט דף קמ ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מג ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) שעשועי המלך פרק סא דף יב ע"ב; שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יא ע"ד; מורה נבוכים (שיא) ח"א פרק לד דף כב ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב דף מה; ספר החסידים תרב דף עב ע"ב; ס' הערוך (רצא) בערך בר דף לב ע"א
מה: תמני סרי אלפי פרסי הוו בדרא קמא דקב"העקדת יצחק (שלג) שער מט דף קמ ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין פרק ד
מה: לא פחות עלמא מתלתין ושתא צדיקי דמקבלי פני שכינהיפה מראה (שנ) ע"ז פרק ב דף שיז ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יו/יז ע"ג
מה: כלי ריקן מחזיק כלי מלא אינו מחזיקשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א פרק ב דף יד ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת במדבר דף נו/ז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכז ע"ד, וברכות פרק ו דף לג ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ג פרק לז דף צה ע"ג; שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יח ע"ב
מו: אם אתה שומע בישן תשמע בחדשעבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק לז דף צה ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף טו ע"א
מח. נסוך המים כיצד וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קמח ע"ב
[תענית ב. נאמר בשני ונסכיהם בששי ונסכיה מאור עינים (פינטו, תג) פרק יב דף סד ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מח ע"ג]
מט. שיתין מששת ימי בראשית נבראו יפה מראה (שנ) פרק ד סימן קנב דף ג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צז דף כ ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף כז ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יד ע"ד
מט. בראשית אל תקרי בראשית אלא ברא שיתתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק יב דף מב ע"ב
מה: כל המקיים לולב באגודו והדס בעבודתו מע"ה כאלו בנה מזבח וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ב דף קח ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רג דף סו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תפח ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום שני של סוכות דף רפג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קד דף נה ע"ג
מה: כל העושה איסור לחג באכילה וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש כט בנתים דף קמו ע"א
מה: כל המצוות כלן אין אדם יוצא בהן אלא דרך גדולתןשלטי הגבורים סביב הרי"ף פרק ג דף שנב ע"א
מה: שמא תאמר אבד סברן ובטל סכויין וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף נו/נז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לג דף קעו ע"ב
מה. בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) יום שני של סוכות דף רצו/ז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נשא דף רנו/ז ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קמו/ז ע"ב; סדר היום (שנט) לחג הסוכות דף צו ע"א
מה: כל המשתף שם שמים ודבר אחר נעקר מן העולם מאמץ כח (שמח) דרוש כב דף קעד ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ה דף עא ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וירא דף יו ע"ב
מט: למה נמשלה ד"ת לירך וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו ל דף לח ע"ב; ידי משה (שנז) שיר השירים דף מח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יא דף יח ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יח דף יד ע"א
מט: עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זו גמילות חסדים וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רמב דף עו/ז ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן מד דף ח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בחקתי דף צה ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויקרא דף לו ע"א
מט: גדול העושה צדקה יותר מכל הקרבנות בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א דף עג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפה ע"א
מט: גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקהדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף רלט ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעו ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש על מלבוש החברה דף צ ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת אמור דף פט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכט ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סוכה דף קכו/ז ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' ב/נ דף כז ע"ב
מט: אין הצדקה משתלמת אלא לפי גמילות חסדים שבה מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להתחלת המדרש דף נח ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה סימן סו דף ב/כ ע"ב
מט: בשלשה דברים גדולה גמילות חסדים יותר מהצדקה שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יט דף כג ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סוכה דף קכז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ' מח/פח דף כו/ז ע"א
מט: כל העושה צדקה ומשפט כאלו מלאו לעולם כלו חסד וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף כ ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) על מלבושי החברה דף צ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכט ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סוכה דף קכז ע"א
מט: מ"ד פיה פתחה בחכמה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קכט ע"ד; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר ק דף לט ע"א
נא: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ב דף ב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרש לשמיני עצרת דף רפו ע"א; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה
נא: מי שלא ראה דיופלוטין של אלכסנדריאה של מצרים לא ראה בכבודן של ישראל מעולם יפה מראה (שנ) פרק ה דף קנג ע"ג ודף קנד ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ו דף לט ע"ד
נא. במוצאי יום טוב ראשון של חג יורדין לעזרת נשים וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב ליום שמיני עצרת דף צט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ה דף קנה ע"א; תוספות יום טוב (תג) פ"ה דף קמט ע"ב
נא: והיכי עבדי הכי והכתיב הכל בכתב מיד ה' וכו'יפה מראה (שנ) פרק ה דף קנד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קל ע"ג
נב. והאי הספדא מאי עיבידתיה יפה מראה (שנ) פרק ה דף קנד ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק לה מו שני דף עב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף רלג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קל ע"ד
נב. לעתיד לבוא מביא הקב"ה ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"א דף יד ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דף לג ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ג דף לז ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף לב ע"א ודף צה ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש יו דף קמד ע"א; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קכה ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ד פרק ד דף סו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף קעה ע"א; ידי משה (שנז) אסתר דף רנז ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ראה דף צג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צג דף תקח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצט ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלג ע"ג, ופ' הברכה דף רכד ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תשא דף קסז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויקרא דף עז ע"ב; מגיד מישרים (תט) ישעיה דף נ ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף סה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) ספר קרית ארבע פרק קיב דף קח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ה דף קל ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיז דף מ ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה נו דף נג ע"ב, ויואל דף קיא ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימ' תקלא דף קצד ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ריו/ז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רלג דף עג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר כז דף י ע"ג, ומאמר לג דף יא ע"א; תיקון עולם (מריני, תיב) ישעיה ה דף כ ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עה ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לא ע"ד
נב. יצר הרע בתחילה דומה לחוט של כוביא וכו'פרקי משה (שכג) פרק ג דף לו/ז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלא ע"ג, ופרשה כב דף קנב ע"ד, ופרשה כה דף קסז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יו/יז דף כב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיח דף מ ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף לא ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ט ודף ו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו ע"ג
נב. שבע שמות יש לו ליצר הרע וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד פרק יז דף לד ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קפח ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יח ע"א; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת בראשית דף ג ע"א ודף ד ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש יב דף מח ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש נח דף קמד ע"ד; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף נ ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) ליל י"ה דף קס ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ראשון פרק כ דף מו/מז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לו ע"ב, ושער צז דף רעא ע"א; דרשות שם טוב (רפה) דרוש לתשובה דף עה ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף סה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ב/כ דף מ ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ד דף כט; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צו; לקח טוב (יגל, תיח) דף יא ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה נב דף מז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א ודרוש מא ד' וב וט ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רעב ע"ב
נב. ואת הצפוני ארחיק מעליכם זה יצר הרע שצפון בלבו של אדם וכו' מנות הלוי (שמה) דף קפח ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ב דף ג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר לד דף יא ע"א
נב. כי הגדיל לעשות אמר אביי בתלמיד חכם יותר מכלםתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"א דף יג ע"א
נב. כל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו וכו'סדר היום (שנט) מנהג הצניעות דף לז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קפט ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א ח'א דף ט ע"ב; מעשי ה' [כנראה צ"ל ספר אחר] פרשת ראה [?] דף קמו/ז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מ דף קיג ע"ג, ושער פ דף רלב ע"ג, ושער ק דף רפא ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קלד ע"א; תורת העולה (פראג של) ח"ג פ' טו; קול בוכים (שמט) איכה דף עא ע"א
נב. יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום ויוםבית מועד (רבא, שסה) דרוש ד פרק יב דף כט ע"א; בינה לעתים (תח) דרש נח דף קמז ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מח דף מד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לב ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תשא דף קסז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ודרש מ' כח דף י ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שנו/ז ע"ב
נב. יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יוםתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"א דף יג ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יז ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לו דף קע ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר למילה דף יט ע"ב; ידי משה (שנז) איכה דף קג ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת תצא דף לה ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כב ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כח דף קכז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' כח דף י ע"ג
נב. בני אם פגע בך מנוול זה משכהו לב"ה וכו' מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק ד דף טו ע"א, ופרק יג דף מא ע"א, וח"ב פרק יט דף קה ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) מ' א בפסוק בלבי צפנתי דף מד ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויגש דף קו/ז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד' לתשובה פרק ב דף יט ע"א; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קמא ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ז דף קה ע"א, ומאמר י פרק ה דף קפ ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לו דף קסו/ז ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר לסעודת מצוה קצו דף א ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנג ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' מח דף מג ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק יא דף קלז ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה כג דף צה ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת משפטים דף כט ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף יד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו קיג דף ג ע"ד, משלי דף מז ע"ב
נב: יצר הרע מסיתו לאדם בעולם הזה ומעיד בו לעולם הבאבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לתפלה דף כא ע"ד
נב: יצר הרע בתחלה קראו הלך וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנג ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לתפלה דף כא ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יב דף רצה ע"ג
נב: משיח בן דוד שעתיד לגלות במהרה בימינו וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קיט דף מ ע"ב
נב: אבר קטן יש בו באדם וכו'חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ דף כו ע"א; סדר היום (שנט) מנהג הצניעות דף לז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף ז ע"ד, ויום ב של ראש השנה דף קס ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כד דף סג ע"ג; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר ז דף ל ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ד
נב: ארבעה הקב"ה מתחרט עליהם על שבראם וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק יג דף כא ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן סח דף כט ע"א; יפה מראה (שנ) תענית פרק ג דף קפ ע"ג; חשק שלמה מב דף ג ע"ד [?]
נב: ויראני ה' ארבעה חרשים מאי נינהו ארבעה חרשים וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב/יג ליום שמיני עצרת דף צט ע"א
נג. אף הוא ראה גולגולת אחת שצפה על פני המים וכו'פרקי משה (שכג) פרק ב דף יח ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ב דף נד ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ב דף טו/טז ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ב דף כד ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף נג ע"ד; תוספות יום טוב (תג) אבות פ"ב דף רי ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת חיי שרה דף כד ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ב דף כג שנית ע"א
נג. רגלוהי דבר איניש אינון ערבין ביה וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פר' חיי שרה דף קכו/ז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כז דף ריד ע"א; יפה מראה (שנ) כלאים פרק ט דף עה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ק דף תקלד ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת חיי שרה דף יט ע"ד; קול בוכים (שמט) איכה דף סט ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר מט דף כג ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"א; עין יעקב (שפב) ירושלמי ברכות דף נג ע"ד
נג. אם אני כאן הכל כאן וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב ליום שמיני עצרת דף נט/צט ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש ט דף לט ע"א, מאמר א ודרש לא דף קלז ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק ג דף מה ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ה קנה דף ב ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) יום שמחת תורה דף עח ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנה ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת יתרו; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף סד ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ז ע"א; שני לוחות הברית (תט) מ' סוכה דף רמו ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פ' נב דף ק ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן נז דף לח ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף צה ע"ג
נג. אמרו עליו על רבי שמעון בן גמליאל כשהיה שמח שמחת בית השואבה היה נוטל שמונה אבוקות של אור בידו וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף סד ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קכא דף מ ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב ש"ה דף יח; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' קע דף נה ע"א
נג. אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) אות א מ' א דף כה ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף עד ע"ב, ופרשת חיי שרה דף קכג ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ה קנה דף ב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ד דף ט ע"א, ומאמר רצא דף צא ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף פד ע"א
נג: עמדו ב' הכהנים בשער העליון וכו' תוספות יום טוב (תג) דף קמט ע"ג
נג: מלמד שהיו מפריעים עצמן ומתריזין כלפי מטה יפה מראה (שנ) פרק ה דף קכו ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צו ע"ד
נג. בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ואבעי למשטפי לעלמא יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא ש"ד דף ג ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב י"ז דף שיו/ז ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בהקדמת שיר המעלות דף קמח ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נח דף י ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלח ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) בהקדמה דף ד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' מ"ט דף כד ע"ד
נה: הני שבעים פרים כנגד שבעים אומות וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש ל דף קכו/ז ע"ב ודף קל ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש יט דף נו ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קכב דף מא ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת מטות דף רכח ע"ג; כד הקמח (ונציה שו) אות ע דף נב ע"ג
נו: מעשה במרים בת בילגה שנשתמדה יפה מראה (שנ) פרק ה קנו/ז דף ג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ק דף נב ע"ד

ביצה
טו: מעשה ברבי אליעזר שהיה יושב ודורש כל היום כלו בהלכות יום טוב שני לוחות הברית (תט) מסכת שבועות דף קפו ע"ד; פורת יוסף (סאמיגה, שנ) דף קנא ע"א
טו: בני לוו וקדשו קדושת היום וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"א
טז. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קלא ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ח ע"ב
טז. איזהו חג שהחדש מתכסה בו הוי אומר זה ר"ה עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכא דף ע ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כה דף קמו/ז ע"ד; תמים דעים (שפב) סימן קפא
טז. אמרו עליו על שמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד שבת דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת דברים דף קכ ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק טו דף רצ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רעד דף פז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פ' שמיני דף פג ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כג ע"ב
טז. מחד שביך לשביתך וכו'שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שלג ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעז דף צ ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף י ע"ד; רמב"ן פרשת יתרו; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יב דף ע ע"ג; לב אבות (הלוי, שכה) פרק א דף כב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רעג דף פז ע"ב
טז. הנותן מתנה לחבירו אין צריך להודיעומאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק א דף מה ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף עו ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף שבת פ'א דף ק ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף סב ע"א בהגהה
טז. כל מצוה שנתן הקב"ה לישראל נתן להם בפרהסיא וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כב דף מ ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת ראה דף קסא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פקודי דף קפג ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלה ע"ב; תורה אור (יחייא, רצח) פרשת לג דף יב ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות מ דף מג ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג ש"א דף עו/ז; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף פב ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלו/ז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקהל דף קכא ע"ד; תנחומות אל (שלח) פרשת בראשית דף ג ע"ד; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף צב
טז. נשמה יתירה נתן הקב"ה באדם ערב שבת וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קיד ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת פרשת ויקהל דף ז ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שבת דף קלו ע"ב, וסוכה דף רמז ע"א, תורה שבכתב דף שלג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יב דף סא ע"א; דרש יעקב [?] פ' תשא דף לב ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פ' יא דף נא/צא ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נב ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קפג ע"ב
כה: נטיעא מקטעא רגליהון דקצביא וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כה דף קמז ע"ד
כה: מפני מה נתנה תורה לישראל מפני שעזין הן בית מועד (רבא, שסה) דרוש כו לח"ה דף קמט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קלא ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מב דף רו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' שמיני דף קכב ע"א, ופרשת במדבר דף קמה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' פרק א דף לא ע"ד
כט. אומר אדם לחנוני מלא לי כלי זה הרי"ף פ' דף רצד ע"ב; כסף משנה הלכות יום טוב פרק ד דף רכה ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קנט ע"ג
כט. הביאום לפני הגזברים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קלא ע"ד
לב: עתירי בבל יורדי גהינם הםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"ג
לב: כל המצפה לשלחן חבירו עולם חשך בעדומאור עינים (פינטו, תג) ערובין פרק ח דף צ ע"ב
לב: שלשה חייהם אינם חיים אלו הן המצפה לשלחן חברו וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף י ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כד דף יד ע"ד

ראש השנה
ד. האומר סלע זה לפלוני לצדקה בשביל שיחיה בני וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פ"ז דף כד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קדושים דף קפג ופרשת תצא דף רכד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סד ע"ב ופרשה ב דף יו ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלד ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ס דף לט ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף כג ע"ד
י: בתשרי נברא העולם וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה ליום א של ראש השנה דף כט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ה דף לח ע"ד, ופרשת כב דף קנ ע"ג; יפה מראה (שנ) כלאים פרק א דף עא ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מ' פסחים דף קמז ע"א, ודף קמח ע"א בהגהה, ודף קעא ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רנא ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת עקב דף נו/ז ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פ"א דף טו ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) סוף פרשת לך לך; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ג ע"ד
י: בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנהכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א דף קמד ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) ח"ב סימן לא דף קיא ע"ב, וסימן לב דף קטו ע"א
יא. ואותו הפרק זמן בהמה חיה ועוף מזדוגין זה עם זה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צא ע"ד
יא. כל מעשה בראשית בקומתן נבראו לדעתן נבראו מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת חיי שרה דף א ע"ב, ופרשת ויחי דף קיג ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פ' כו דף טו ע"א, וחלק ג פרק ל דף כח ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קי ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ו פרק ג דף קכב ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ג פ' לט דף פב ע"ב, ושער ג פרק ג דף לו ע"ג-ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א ש"ג ופרשה ד סי' א דף כח ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת בראשית דף י ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יא ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ז דף טו ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף כח/נח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חולין פרק ג דף קט ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כב דף סו/ז ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק יו; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכא דף צז ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן עא דף מא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ה ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת בראשית דף ה ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בראשית דף ג ע"א
יא. מדלג על ההרים אלו האבות וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויצא דף סט ע"א
יא. מנין שבתשרי נולדו אבות מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ו דף סג ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף עח ע"א; באר הגולה (שנח) דף לו ע"ב
יא. האי מאן דנפיק ביומי דניסן וחזי אלני דמלבלבי וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ח של פסח דף מו/ז ע"ב
יא. ללמדך שהקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים וכו'מנות הלוי (שמה) דף קא ע"א; זרע ברך (תו) פרשת חיי שרה דף ל ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת חיי שרה דף יט ע"א, ופרשת משפטים דף סה ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וילך דף קיב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נח דף מג ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף מה ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש כד דף קצב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקלח דף קמג ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת משפטים דף כה ע"א; הרדב"ז מב סימן רנו/ז
יא. בפסח נולד יצחק וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כד ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"ד
יא. בניסן נגאלו ובתשרי עתידין ליגאלדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמות דף כז ע"ג
יא. בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל דרשות הר"ן (שנו) דרוש כג דף ב ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בא דף קיו ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת בא דף עב
יא: לילה המשומר ובא מן המזיקיםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בא דף פא ע"ד
טז. בארבעה פרקים העולם נדון וכו'בן שמואל (שפב) דרוש יו/יז דף סה ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב' פ"ט דף עה ע"א, ופרק י דף עט ע"א, ופרק יג דף פז ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קנח ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נצבים דף ריז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצב ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק א דף כט ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק א סימן יח דף קעא; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קסה ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף סו ע"ג, ודף סז ע"ב; זהר פרשת ויחי דף רכו ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תסב דף כב ע"א
טז. שמע מינה תרי דיני מתדנא שתא וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק יב פרק יא דף פג ע"ב
טז. הכל נדונין בראש השנה וגזר דין שלהם נחתם ביום הכפורים וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה ליום א של ראש השנה דף סד ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קנח ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת האזינו דף קעד ע"א-ע"ב
טז. אדם נדון בכל יום וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצו ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק א דף כט ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק א סימן יח דף ק ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מא חלק א דף יד ע"ב
טז. מלך וצבור מלך נכנס תחילה יפה מראה (שנ) פרק א דף קנח ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ב דף י ע"ב
טז. כמאן מצלינן האידנא אקצירי ואמריעי וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) מ"ב פ"ט דף עח ע"א, ופרק יב דף פב ע"ב; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק א סימן סז דף רכ ע"ג
טז. מ"מ אמרה תורה הביאו עומר בפסח וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש קד בעומר דף קלא ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עב ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף קסב ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמח ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לחג שבועות דף כז ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצב ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת הברכה דף קכא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קעח דף נז ע"ד
טז. מ"מ אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת וכו'תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נז ע"ב
טז. מ"מ אמרה תורה נסכו עלי מים בחג וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת תולדות דף קצד ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף י ע"ב
טז. אמרו לפני מלכיות זכרונות ושופרות בראש השנה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פה ע"ב
טז: כל שנה שרשה בתחלתה מתעשרת בסופה וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) יום ב של ראש השנה דף קס ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת עקב דף רעח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) דרוש לשבת בנתים דף ריט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת עקב דף קעו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצוה דף עה ע"א
טז: אין דנין את האדם אלא לפי מעשיו של אותה שעה וכו'מנות הלוי (שמה) דף קנז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף לא ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת וירא דף כב ע"א
טז: שלשה דברים מזכירין עונותיו של אדם וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פד ע"ב
טז: כל המוסר דין על חבירו הוא נענש תחלה וכו'אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ב לשבועות דף פג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מה דף רסט ע"א; הרי"ף דף קמא פ ח [דבבא קמא פ"ח] דף רטו ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף שז ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף יו ע"א; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף עא ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף נב
טז: ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם וכו'בית מועד (רבא, שסה) מ' פרקים לתשובה פרק כב דף לט ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רסב ע"ד; יפה מראה (שנ) תעניות פרק ב דף קעד ע"א-ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה דף ג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף שז ע"ג; פי' ר"י כהן על איוב (שה) דף מו וחלק יג דף מ ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר לב דף כג ע"ב, ומאמר מד דף כה ע"ד
טז: חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ד, וסוכה פרק ב דף קכז ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתורה דף יז ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב דף תקא ע"א
טז: שלש ספרים נפתחים בראש השנה גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מח דף פא ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק א דף עח ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מא דף קצג ע"א-ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עה ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מצורע דף קלא ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר נב דף כו/ז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף קנט ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת האזינו דף סב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצו/ז ע"א; מתוק לנפש (שסז) חלק א דף יט ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) דרוש לתשובה דף עא ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קצה ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כג דף עט ע"ד; כסף מזוקק (שפח) דרוש לשבת בראשית דף כא ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ב דף כט ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עא ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף כ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ד דף ל ע"ב, ופרק יא דף לו ע"ב, ופרק יב דף לז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף סו ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת האזינו דף קעד ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף סו ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יב דף נה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלו ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף סג ע"ג; ס' החסידים סימן תרז-תרח; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תפ דף צה ע"ד; ר"ן סביב הרי"ף פי"א דף שז ע"ג; סדר היום (שנט) לראש השנה דף פו/ז ע"ב; זוהר פרשת בראשית דף לז ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תריו דף שיא ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כה
טז: ימחו מספר זה ספרן של רשעים גמורים וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק טו דף עח ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש טו דף סב ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף קנט ע"ד
טז: שלש כתות הן ליום הדין וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מז דף ריב ע"ג ודף ריג ע"ב; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ב דף יג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצו ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ג דף י ע"ב, וחלק ה פרק א דף פב ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף סו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלז ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף שח ע"ב
יז. ובית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לראש השנה דף כ ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן סא דף מ ע"א
יז. פושעי ישראל בגופן וכו' יורדין בגהינם ונדונין בה שנים עשר חדש וכו' יפה מראה (שנ) סנהדרין פי"א דף שז ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת ויקרא דף סט ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק א דף פב ע"ב, ופרק ג דף פג ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פ' לד דף קלב ע"ב, ופ' לו דף קלד ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף מו ע"ג
יז. גהינם כלה והם אינם כלים וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעב ע"ב
יז. אימתי אני אהובה לפניך בשעה שאתה שומע קול תחנוני וכו'בינה לעתים (תח) דרוש סג דף קסא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלז ע"ד, ופסחים פ' י דף קג ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) פרק ה לנעילה דף פו ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ד להוראה דף צד ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בחקתי דף שג ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דרוש ה דף קכז ע"א, ותהלים דף קיו ע"ג
יז. פושעי ישראל בגופן מאי ניגהו קרקפתא דלא מנח תפילין וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בראשית דף ה ע"ד ודף ו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער צח דף רעד ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף פג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלז ע"ד; שלטי הגבורים סביב הרי"ף פרק א דף שמ ע"א
יז. בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד היכי עביד רבי אליעזר אומר כובש וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) דרוש כד פרק ו דף ע ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סד ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום א של ראש השנה דף רעו ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מ' יומא דף רלז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ג דף א ע"ב, וחלק ב פרק יב דף לז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פ'א דף שח ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מז דף ריב ע"ב
יז. מעביר ראשון ראשון עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ד דף יב ע"א, ופרק ט דף יד ע"א; שו"ת מהר"ם אלאשקר (שיד) סימן לח
יז. אליה וקוץ בה וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ב
יז: מלמד שנתעטף הקב"ה כשליח צבור והראה למשה סדר תפלה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה ליום הכפורים פרק ב דף עט ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ד פ' ב דף סב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קנג ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק א דף שכג ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכח ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נשא דף קסח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסט ע"א; כסף מזוקק (שפח) דרוש ד לעצירת מטר דף רכה ע"א; שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות מאמר א דף נד ע"ב; ארזי לבנון (שסא) פ' כג דף כט ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף פז ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת תשא דף צט ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שלח דף רח ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות צ דף סג ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן סב דף מ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כז דף קכו ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תשא דף מז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה סג סימן א; בית אלקים (שלו) שער א פי"א דף יא ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פ' כב דף סז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ז דף כב ע"ב
יז: אני הוא קודם שיחטא אדם מנות הלוי (שמה) דף קעא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת האזינו דף רלב ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ב פרק א דף כג ע"ד, ושער ג פרק כט דף סז ע"א; שלטי הגבורים סביב הרי"ף פ"א דף שח ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תשא דף קכא ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק ח דף מח ע"ב
יז: ברית כרותה לשלש עשרה מדות שאינן חוזרות ריקם וכו' דרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף כד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ז דף לג ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף לז ע"א
יז: בתחלת אמת ולבסוף ורב חסד וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ב
יז: כתיב ולך ה' חסד וכתיב כי אתה תשלם לאיש כמעשהוראשית דעת (אלבלדה, שמג) שער כד פ"ב דף סא ע"ב; בינה לעתים (תח) דף ג ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קסח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ב
יז: גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם וכו'בית מועד (רבא, שסה) מ' פרקים לתשובה פרק כז דף מה ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ג ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף כז ע"א ודף מב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלח ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו שער ו דף מא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ב ע"ב
יז: עתים לטובה עתים לרעהצפנת פענח (מהרי"ט, תח) דרוש לשבת בראשית דף רלא ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש סא דף קנד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צב ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת עקב דף נז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת עקב דף רמג ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף רצד ע"ד
יז: ת"ש יורדי הים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב
יז: שאלה בלוריא הגיורת את רבן גמליאל כתוב בתורתכם אשר לא ישא פנים ולא יקח וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלח דף קנא ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נשא דף קח ע"ג; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף ח
יח. שנים שעולין למטה וחוליין שוה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עח ע"ב
יח. יפה צעקה לאדם בין קודם גזר דין בין לאחר גזר דין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצז ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מה דף ריז ע"ב
יח. וגזר דין דצבור מי מקרע וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב
יח. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינה מתקרעת וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ג דף קנה ע"א ודף קנח ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א ג דף כג ע"ב
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בד"ת וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פד ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קסד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נו/נז דף קסא ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעו ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ט דף טו ע"ד ודף יו ע"א; זהר פרשת קדושים דף פ ע"ב
יח. בזבח ומנחה אינו מתכפר אבל מתכפר הוא בתורה ובגמילות חסדים וכו' תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נט דף ג ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמח ע"א
יח. מנין לגזר דין של צבור שאינו נחתם וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"ד דף כט ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ט דף עח ע"ב, ופרק יב דף פז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת האזינו דף רכ ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת האזינו דף תנד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קלט ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריב ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קטו/קטז ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לתשובה דרוש לח דף לג ע"א
יח ע"א אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכפורים בית אלקים (שלו) שער ב פט"ו דף לג ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רכו דף עב ע"ב
יח. ויהי בעשרת הימים ויגוף ה' את נבל וימות עשרה ימים מאי עבידתייהו כנגד עשרה לגימות שנתן נבל לעבדי דוד וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כח דף רמה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעז ע"ג
יח. מאי כבני מרון וכו'אוהב משפט (שמט) פרק ה דף י ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קסב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ה דף לא ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תבא דף קו ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לתשובה דרוש לט דף לד ע"א
יח: קרי ליה צום וקרי ליה ששון ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יט דף רמג ע"א; ידי משה (שנז) קהלת דף כו ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק ג דף נז ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קצח ע"ב; שו"ת ר"א מזרחי (שכא) סי' יו דף יד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמ ע"ב; בית יוסף טור אורח חיים סימן תקן דף שנז ע"ג; כנסת הגדולה (תיח) הלכות ט"ב דף עה ע"ב
יח: שאני תשעה באב הואיל והוכפלו בו צרות וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קסה
יח: ארבעה דברים היה רבי עקיבה דורש בית מועד (רבא, שסה) דרוש טו לעשרה בטבת דף קז ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק ח דף טו/טז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לשבת י"ז בתמוז דף ט/נו ע"ג
יח: ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים בשריפת בית אלקינו צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסח/קפח ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פרק ד דף קפז ע"ב
יח: ועוד שאני מונה לסדר פורעניות ולסדר חדשים מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמ ע"ב
כא: נ' שערי בינה נבראו בעולם וכלם ניתנו למשה בסיני חסר אחת וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פ"ז דף נו ע"ג; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בשלח דף לט ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק לח דף צא ע"א; ארזי לבנון (שסא) דף כט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בהר דף עג ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פ' ב דף קכה ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) דף א ע"ד
כא: ביקש קהלת להיות כמשה פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) יב דף קמ ע"ב ודף קמא ע"א
כא: בנביאים לא קם אבל במלכים קם וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' כא דף כ ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכט דף עד ע"ג
כא: ביקש קהלת לדון דינין שבלב שלא בעדים ושלא בהתראה צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריח ע"ב
כג. כתיב וצי אדיר לא יעברנו חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כה/סה ע"ב
כג. כל הלומד תורה ואינה מלמדה דומה להדס וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו מא דף קנח ע"א
כג. אוי להם לאומות העולם שאין להם תקנה וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכח ע"ד
כד: מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב וכו' מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רסד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ' ב דף סט ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קע ע"ב
כה. גוזרני שתבא אצלי במקלךדרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ז דף ע
כה. למה לא נתפרשו שמותן של זקנים אלא ללמדך שכל ג' וג' שנתמנו בית דין על ישראל אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לנהוג כבוד בפרנס צבור דף צו ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יב דף קפה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קמ ע"א
כה. א"ל בא בשלום רבי ותלמידי וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף קסא ע"א
כה. למה לא נתפרש שמותן של זקנים שלא יאמר אדם לחבירו פלוני כמשה ואהרן וכו' ס' הזכרונות (אבוהב, תי) דף ב ע"א
כה: ירובעל בדורו כמשה בדורו יפה מראה (שנ) פרק א דף קסה ע"ג-ע"ד
כה: אין לך אלא שופט שהיה בימיו מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קמא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן סז דף מב ע"ב
כט. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה בינה לעתים (תח) דרוש יח דף נד ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מב דף קב/קכ ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בשלח דף נט ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ו/י ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קכד דף מא ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קעב ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חקת דף לז ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קלא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכז ע"ב
כט. וכי נחש ממית או נחש מחיה וכו'סדר מעמדות (שסו) מעמד יום א דף יד ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פי"ט דף קג ע"א
לא. בראשון מהו אומר לה' הארץ ומלואה וכו'תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק לט; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בראשית דף ג ע"ב
לא. בשביעי מהו אומר מזמור שיר ליום השבת וכו'באר שבע (שעד) תמיד דף מ ע"ב
לא. שתא אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבועות דף מה ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ח דף קפד ע"ב; חזות קשה (שיב) שער יא דף כג ע"א-ע"ב, ושער יב דף כז ע"א; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ז פרק ג מו דף א ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יג דף ל ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לו ע"ב, ושער כח דף פז ע"א; מתוק לנפש (שסז) חלק ג דף כב ע"ב; מגיד מישרים (תט) פרשת בהר דף יט ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) פ' יג דף רמט ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף כא ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סי' ט דף ג ע"ד; אור ה' (שטו) מאמר ד דף ד ע"א; מאה שערים (שג) שער יד; כלי פז (תיז) ישעיהו ב דף יח ע"ג; נצח ישראל (שנט) פ' כו דף לט ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) סנהדרין דף קמא ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ג פרק לב דף עו ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רמח ע"ב; שבט יהודה (שיד) סימן מ [דף ל ע"א]; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תצוה דף ק ע"ב, ופרשת במדבר דף קמה ע"ג; שכחת לקט (תיב) בריאת העולם והאדם סימן ז; אור עינים (רפ) נבואת בלעם דף יד ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו י דף א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסא ע"ב; באר שבע (שעד) תמיד דף ב ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת תבא דף קמו ע"ב
לא. עשר מסעות נסעה שכינה וכו'שני לוחות הברית (תט) מ' תענית דף כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קמא ע"ד
לא. וכנגדן גלתה סנהדרין גדולה כלי פז (תיז) ישעיהו כו דף קד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מח ע"ב
לא: שש גליות גלו וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנישואין דף קפז ע"א
לב. מנין שאומרים אבות וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קט דף לח ע"ב
לב. הני י' מלכיות כנגד מי וכו'זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף א ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף סג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיג ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) שער שעשועי המלך פ"ב דף ב ע"א
לב: מ"מ אין אומרים לפניך ישראל שירה בראש השנה וביום הכפורים וכו'בינה לעתים (תח) דרוש ד דף ח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעו שני ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פ' ב/כ דף כט ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקפד דף רעט ע"א

תענית
ב. איזו היא עבודה שבלב וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת ואתחנן דף נח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תצא דף רכב ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מסכת תמיד דף רמט ראשון ע"ב
ב. מפני שיורדין בגבורה תני לה גבורות וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צ ע"ג; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף סט ע"ג
ב. ג' מפתחות בידו של הקב"המבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' תולדות דף סו ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פ' כח דף פה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עג דף תכ ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יד דף לב ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויצא דף פא ע"ג; קול יהודה (רופא, תא) פרשת לך לך דף כג ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תבא דף קכט ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת חיי שרה דף ל ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עב דף רי ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמב ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת ויצא דף לז ע"ב; דבר שמואל (חאגיז, שנו) פרשת ראה דף לט ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן עג-עד דף מא ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פ' נ דף צט ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ד סי' ג דף רט ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד' פרק ח דף קיב ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תבא דף קכג ע"ד; מנחת נתן (שפא) דף ב ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לז ע"ג
ג. בטל וברוחות לא חייבו חכמים להזכיר וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יו דף תש ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קד דף סד ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רסא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן עו דף מג ע"א; הרדב"ז בתשובה חלק א סימן ו; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף יב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף סח ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נט ע"ג
ג: וכי מאחר דלא מעצר אליהו אשתבועי למה ליה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמב ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף סח ע"א
ג: כשם שאי אפשר לעולם בלא רוחות כך אי אפשר לעולם בלא ישראל וכו'נצח ישראל (שנט) פ' נא דף נז ע"ד; ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רצח דף קלג ע"ב
ד. האי צורבא דרבנן דרתח אוריתא הוא דקא מרתחא ליה וכו'שני לוחות הברית (תט) בית עיר חומה פ' כז דף א ע"ב, ותורה שבכתב דף שפז ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת יתרו; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמב ע"ד
ד. אתון מהתם מתניתו לה אנן מהכא מתנינן לה וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת עקב דף קלב ע"ב
ד. שלשה שאלו שלא כהוגן לשנים השיבו כהוגן וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קנט ע"ד; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש טו/ז דף קכו ע"ב ודף קל ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יא סימן מו דף עג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ס סי' ד דף שנח ע"א-שנט ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת חיי שרה דף כג ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת חיי שרה דף פ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פ"א דף קמג ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת חיי שרה דף כט ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן עז דף מג ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת חיי שרה דף מג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יא דף קא ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת חיי שרה דף ל ע"ב
ד. אשר לא צויתי זה בנו של מישע מלך מואב וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נו דף שלו ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער כא דף נה ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה יט דף מח ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יד דף פז ע"ב; תורת העולה (פראג של) ח"ג דף מ ע"ג
ד. אף כנסת ישראל שאלה שלא כהוגן והשיבה הקב"ה כהוגן חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף צח ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג דף כב פרק ב דף קסו/ז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נשא דף רכז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת צו דף פ ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת צו דף עג ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת עקב דף קפט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמג ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ח דף לט ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ז לשבת בנתים דף עה ע"ב
ד: עד אימתי שואלין את הגשמים רבי יהודה אומר וכו' ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רסו ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קעו ע"ג
ה. יורה בניסן הוא יורה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמד ע"ג
ה. אותה שנה יצא אדר ולא ירדו גשמים וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמח ע"ג
ה. מי שיש לו קב חיטין או קב שעורים יאכלנו ויחיה או יזרענו בקרקע וימות אמר להםמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמד ע"ב
ה. שור כשהיה חורש בהליכתו בוכה מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמד ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קז דף נב ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף נז
ה. מאי נושא אלומותיו וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמד ע"ב
ה. שנה ראשונה אכלו מה שבבתים כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יז דף תקיב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמד ע"ד
ה. לא אבא בירושלם של מעלה עד שאבא בירושלים של מטה וכו'קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ה סימן כג דף רצז ע"ג; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פ"ו דף קפא ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קכב דף מא ע"ב, וסימן תפג דף קעו/ז ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) דרוש לחתן דף קכא ע"א; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף כו ע"ב, ותורה שבכתב דף שד ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק מ דף פח ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסו דף סג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמד ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קכה דף מא ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ב פרק לו/לז דף נא ע"ג; פחד יצחק (חיות, שלג) שער ק; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן עח דף מג ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פ' ירושלם הבנויה דף קנה ע"ב; זוהר פרשת ויחי דף רלא ע"א, ופרשת ויקרא דף טו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף יא ע"א ודף עז ע"ג
ה. אחת היא שמבערת רשעים בגהינם מאי היא וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמה ע"ב
ה. מ"ד כי שתים רעות עשה עמי וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ב דף ג ע"א
ה: כותיים עובדים למים וקרדיין לאשמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמה ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה ב דף סח ע"א
ה: מ"ד ויהי כי זקן שמואל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ו/ז דף קסט ע"ג ודף קעג ע"א
ה: אמר הקב"ה אקפוץ עליו זקנה מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כב דף רל ע"ב
ה: רב נחמן ורב יצחק הוו יתבי בסעודתא א"ל רב נחמן לרב יצחק לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שיב דף ק ע"א, וסימן שנג דף קיט ע"א; פי' סדר עבודת יום הכפורים (רמ"ק, שמז) תיקון ג דף לד ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מג ע"ב
ה: יעקב אבינו לא מת וכו'ידי משה (שנז) קהלת דף רכז ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן מז דף כד ע"א; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת ויחי דף רצד ע"א וע"ד; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טו דף קפד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלו דף קה ע"א, ומאמר תקמד דף קמד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויחי דף סא ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש סא; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כג פרק ד דף קפט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק לא דף פא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויחי דף נג ע"א; זרע ברך (תו) פרשת ויחי נא דף א ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תקיז ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק נ דף מו ע"א; מעשי ה' (שמג) ח"ב פרק לא דף פו ע"א, ופרק מה דף קא ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש טו דף קצח ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויחי דף פב ע"ג ודף פו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תולדות מאמר ב ופרשת ויחי דף פג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לב דף פח ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ח להספד דף צו ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצו ע"א; תורת חכם פר כא דף קע ע"ב [אין שם]; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רנב דף קסו ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף כח ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת ויחי דף לב ע"ד; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכ ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי ח"ג סימן יא דף קיט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמה ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קכו דף מא ע"ד ודף מב ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) בהקדמה דף ד ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויחי דף עג ע"ג; באורי מהרא"י (רעט) פרשת ויחי; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת ויחי לג ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויחי דף כו ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת האזינו דף רצה ע"ב, ופרשת ויחי דף שיג ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף נב ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פ' שמות דף עז ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דף יז ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת ויחי דף עג ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויחי דף יט ע"ג
ה: כל האומר רחב רחב מיד נקרי כפתור ופרח (לוצטו, שמא) מגילה פ"א דף עה ע"א
ה: אילן אילן במה אברכך וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כג דף לח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמו ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר צב דף נט ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן עט דף מד ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף ריג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נשא דף צט ע"ב
ז. גדול יום הגשמים מתחיית המתים נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יא דף קלו ע"ג; כסף מזוקק (שפח) דרוש ג לעצירת מטר דף רכז ע"ג; דבר שמואל (חאגיז, שנו) פרשת שופטים דף מ ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ח דף קיב ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ב ח"ד דף כב ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תבא דף קכד ע"א
ז. מתוך שהיא שקולה כתחיית המתים קבעוה בתחיית המתים יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צא ע"א
ז. גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר לד דף כו/ז ע"ב
ז. אם תלמיד חכם הגון הוא כטל ואם לאונחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף כב ע"ג
ז. כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כה פ' דף ריז ע"ב, ו-כו פרק ד דף רכה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שנב/שצב דף קלז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בחקותי דף צא ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת יתרו דף קמב ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תצוה דף מה ע"ג, ופרשת תצא דף פב ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת האזינו דף סד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר ב דף יב ע"ג, ומאמר יט דף יד ע"א, ומאמר כט דף טו ע"ד, ופרשת לך לך דף מו/מז ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף כה
ז. אם תלמיד חכם הגון הוא ממנו תאכל ואותו לא תכרות וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמו ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן פא דף מד ע"ב
ז. מה ברזל זה מחדד את חבירו אף ב' תלמידי חכמים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמו ע"ד
ז. למה נמשלו דברי תורה כאש וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פ"א דף קמו ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק יא דף קלז ע"א
ז. מ"ד חרב על הבדים וגואלו נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף ט ע"ב
ז. מה עץ קטן מדליק את הגדול אף תלמידי חכמים וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' קטו/ז דף מא ע"ג
ז. כתיב לקראת צמא התיו מים וכתיב הוי כל צמא לכו למים אם תלמיד חכם הגון הוא וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמו ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריא ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו לא דף ג ודף קיד ע"א
ז. אם תלמיד הגון הוא יפוצו מעיינותיך חוצה ואם לאו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמו ע"ד
ז. למה נמשלו דברי תורה למים וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן פב דף כה/פה ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמח ע"ד
ז. למה נמשלו דברי תורה בשלשת משקין הללו במים ביין ובחלב וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תבא דף פג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמו ע"ב
ז. אמרה ליה ברתיה דקיסר לרבי יהושע בן חנניה אי חכמה מפוארה בכלי מכוער וכו'עליית קיר קטנה (שצו) פרשת צו דף קט ע"ד
ז: גדול יום הגשמים כיום שנבראו בו שמים וארץ יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' פג דף מה ע"א
ז: גדול יום הגשמים שאפילו ישועה פרה ורבה בו וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צב ע"א
ז: אין הגשמים יורדים אלא אם כן נמחלו עונותיהן של ישראל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל מלכים א ח דף תיט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמז ע"ב
ז: אין הגשמים אלא אם כן נתחייבו שונאיהן של ישראל כלייה וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמז ע"ד
ז: אין הגשמים נעצרים אלא בשביל ביטול תרומות ומעשרות יפה מראה (שנ) תענית פרק ג דף קעט ע"ג-ע"ד
ז: אין הגשמים נעצרים אלא בשביל מספרי לשון הרע וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמז ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן פד דף מה ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר סה דף לו ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רעה ע"ד
ז: אין הגשמים נעצרים אלא בשביל עזי פנים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נב דף קמו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ו דף קפד ע"א
ז: אין הגשמים נעצרים אלא בשביל בטול תורה וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ב דף קי ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) מאמר סו דף לו ע"ד
ז: אין הגשמים נעצרים אלא בעון גזל וכו'כסף מזוקק (שפח) דרוש ב לעצירת מטר דף רכו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמח ע"ב; ראשית חכמה (שלט) פרק משא ומתן דף שפא ע"א
ז: אם ראית רקיע שקיהה כברזל מלהוריד טל ומטר וכו'כסף מזוקק (שפח) דרוש ב לעצירת מטר דף רכז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמח ע"ב
ז: אם ראית תלמיד שתלמודו קשה עליו כברזל בשביל משנתו שאינה סדורה עליו וכו'פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קכב ע"א
ח. אם ראית דור שהשמים משתנין עליו כנחשת מלהוריד טל ומטר וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) מאמר ב בפסוק לעולם ה' דברך דף קה ע"א; כסף מזוקק (שפח) דרוש ב לעצירת מטר דף רכו/ז ע"א
ח. לעתיד לבא מתקבצות ובאות כל החיות אצל הנחש וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת וישב דף כא ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עז דף רכג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמח ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יא דף רנד ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת בחקתי דף קב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר מ דף לד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פו דף קמט ע"א
ח. אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים נפשו בכפו וכו'בינה לעתים (תח) דרוש סא דף קנו ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ב סי' קעג דף ג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמח ע"ד
ח. אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה וכו'נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יא דף קלא ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער נב דף קמו ע"א; מנחת נתן (שפא) דף ג ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויצא דף עו/ז ע"א
ח. כל המצדיק את עצמו מלמטה מצדיקין עליו את הדין מלמעלה מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמח ע"ד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כ"א פ"ו דף כו ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד' לתשובה פ' לג דף נג ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סד דף רמב ע"א
ח. כל השמח ביסורין הבאים עליו ישועה לעולם וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו סד דף רמב ע"א
ח. בשעה שהשמים נעצרין מלהוריד טל ומטר דומה לאשה שמחבלת ואינה יולדת וכו'נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יא דף קכט ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ב דף קי ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש מח דף רטו ע"ב ודף ריח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמט ע"ב
ח. נאמרה עצירה בגשמים ונאמרה עצירה באשה וכו'כסף מזוקק (שפח) דרוש ב לעצירת מטר דף רכו/ז ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריג ע"ד
ח: כמין קובא יש ברקיע שממנה יוצאין וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף ל ע"ב
ח: מ"ד אם לשבט אם לארצו אם לחסד יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צב ע"ב
ח: בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא אמרי היכי נעבידצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ראה דף ריא ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לח ע"ב
ח: ומנא לן דלא מצלינן אתרתי וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן מה דף פה ע"ג
ח: בימי רבי זירא גזור שמדא וגזר דלא למיתב בתעניתא וכו' יפה מראה (שנ) פרק ג דף קעט ע"א
ח: שמש בשבת צדקה לעניים וכו'מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמט דף קס ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמט ע"ב
ח: אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת נח; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמט ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תבא דף סג ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ו דף לב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצג ע"ב, ושער סא דף קע ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא בהקדמה דף קלג ע"א; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף ד ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' פו דף מו/ז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קלד דף מו ע"ב, ומאמר שכא דף ק ע"ג, ומאמר שפב דף שא ע"א
ח: הנכנס למוד את גרנו אומר יהי רצון מלפניך וכו' פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלג ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תשא דף פ ע"א
ח: אין הברכה מצויה לא בדבר השקול ולא בדבר המדוד וכו'סדר היום (שנט) בתפלת השחר דף ד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סא דף קעג ע"ג, ושער סז דף קצג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן פז דף מו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר טו דף יג ע"ד, ושער התשובה מאמר י דף לא ע"ב; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת שופטים דף קע ע"ג
ח: גדול יום הגשמים כיום קבוץ גליותכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תרומה דף סו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמט ע"ד; שו"ת מהרשד"ם (שנד) אורח חיים סימן כט דף טו ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן פז דף מו ע"ב; יבין שמועה (אלגזי, שצט) דף סב ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף סט ע"ד
ח: מ"ד עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פר' ויצא דף מט ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ראה דף רפד ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפח ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ראה דף קצו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער צד דף רסג ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ב דף ה ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמט ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף רנב ע"ג; רמב"ן פרשת ראה; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף שא ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת משפטים דף נט ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קה; הואיל משה (מת, שעב) פרשת ראה דף קלב ע"א
ט. עד בלי די עד שיבלו שפתותיכם מלומר די וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קפד ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ב דף מט ע"ד, ותענית פרק א דף קנ ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלאכי דף קמב ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ראה דף קלה ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לה ע"א
ט. ותו אשכחיה רבי יוחנן לינוקא דריש לקיש דיתיב ואמר אולת אדם תסלף וכו'מנות הלוי (שמה) דף קל ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש ג דף ח ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת מקץ דף פו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף ק ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת מקץ דף מח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה פ' מב דף רה ע"ג
ט. מטר בשביל יחיד פרנסה בשביל רבים וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויחי דף קיא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מז דף קלה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנ ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לז ע"ג
ט. ג' פרנסים טובים עמדו לישראל וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן טו דף מג ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פרק יח דף כא ע"ג; נצח ישראל (שנט) פרק מט דף מז ע"ג; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קנו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנ ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כד ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת חקת דף רלו/ז ע"ג; תורה אור (יחייא, רצח) פ' לב דף יא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר ט דף יג ע"ב
ט. כי משמש בארבע לשונות אי דילמא אלא דהא וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חקת דף ריח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ט דף סא ע"א
ט: יכול לכל ת"ל לאיש וכו'יפה מראה (שנ) פרק ג דף קעט ע"א
ט: כל העולם כלו ממימי אוקיינוס הוא שותה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צג ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יא ע"ד; תורת העולה (פראג של) ח"ג פ' כח; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמט ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כג ח"ד דף קכא ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף סד ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה פ' סז דף א ע"ד
ט: כל העולם ממים העליונים הוא שותה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף כט ע"א ודף ל ע"ב, ופרשה יג דף צג ע"ג
ט: מלמד שהעננים מתגברין ועולין עד לרקיע רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן צ דף מו/ז ע"א
ט: מתמתקים הם בעבים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן פח דף מז ע"א
ט: מים העליונים במאמר הם תלויים יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף כט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יא ע"ד
ט: כמאן אזלא הא דכתיב משקה הרים וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן פט דף מו/ז ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כג ח"ד דף קכא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יא ע"ד
י. ארץ ישראל שותה תחלה וכל העולם כלו שותה בסוף וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת לך לך דף ה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ח דף תיט ע"ג; טוב הארץ (תטו) דף כד ע"ד
י. ארץ ישראל שותה מי גשמים וכל העולם כלו שותה מתמצית וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת תרומה
י. ארץ ישראל משקה הקב"ה בעצמו שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קי ע"ב
י. כל העולם כלו תמציתה של ג"ע הוא שותה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קה ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פרק לא דף יא ע"ג
י. מצרים הויא ת' פרסה על ת' פרסה מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קנז דף צה ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף לד ע"א
י: אמר להם יעקב לבניו אל תראו עצמיכם כשאתם שבעים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מקץ דף נז ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת מקץ דף מה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צא דף תצב ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת מקץ דף נ ע"ג
י: אל תרגזו בדרך אל תעסקו בדבר הלכה וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויחי דף נז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנא ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת ויגש דף נד ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויגש דף ס ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויגש דף טו ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויגש דף נב ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ויגש דף לח ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צו
י: שני תלמידי חכמים שמהלכין בדרך ואין ביניהם ד"ת ראויין לישרף וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנח ע"ד
י: לעולם יצא אדם בכי טוב ויכנס בכי טוב וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צב דף תקב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כט דף עט ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת ראה דף קפ ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לבר מצוה דף צד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פסחים פרק א דף צא ע"ב
יא. בזמן שישראל שרויין בצער ופי' אחד מהם וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה פרשה לב דף קעב ע"ב
יא. בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך לביתי ואוכל ואשתה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנא ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מ ע"ד
יא. כל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פרק יב דף עה ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר צא דף ע ע"ב; מנורת המאור (אבוהב, שכג) בהקדמה לנר ראשון דף ו/ז ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נב דף פט ע"ד
יא. אבני ביתו של אדם וקורות ביתו בית מועד פי' מה נשתנה דף כג ע"ב [?]; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכא דף שלו/ז ע"ד
יא. ב' מלאכי השרת המלוין לו לאדם הם מעידין עליו וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ב ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קמב ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יא דף לו ע"א
יא. כל היושב בתענית נקרא חוטאבית מועד (רבא, שסה) פרק ה לנעילה דף פח ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קיז דף מ ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"ד; יפה מראה (שנ) נדרים פרק א דף רנז [מסומן רסז] ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נשא דף ריד ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סה דף קפו/ז ע"א; שני לוחות הברית (תט) תענית דף ו ע"א, ותורה שבכתב דף שנג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנב ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תלא דף פז ע"ד; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת נשא דף סא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן צב דף מח ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ד דף קסז ע"א; בית אלקים (שלו) שער א פי"ג דף ד ע"ג; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ו דף צד ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נשא דף קח ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ב סי' נ דף קא ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר מז דף כז ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קכו ע"ב ודף כד ע"א
יא. נקרא קדוש וכו'ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ד דף קמא ע"א
יא. לעולם יראה אדם עצמו כאלו קדוש שרוי בתוך מעיו וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"א
יא: אין תלמיד חכם רשאי לישב בתענית מפני שממעט במלאכת שמים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת חקת דף קיו ע"ד; זאת חקת התורה (תיט) דף יא ע"א; מקור חיים (הכהן, תטו) הנהגת אדם בבקר חלק ג
יא. כשם שנפרעין מן הרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה שעושין כך נפרעין מן הצדיקים בעולם הזה על עבירה קלה שעושין מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עו/עז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנב ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת האזינו דף סד ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פרק א דף יא ע"ב
יא. בשעת פטירתו של אדם כל מעשיו נפרטין לפניומקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עו ע"ב
יא: במה שמש משה כל שבעת ימי המלואים וכו'יפה מראה (שנ) יומא פרק א דף קיט ע"א; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קסה ע"ב, ותורה שבכתב דף שכז ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יא דף סט ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן מב דף י ע"ג
יד ע"ב לא הכל בקריעה ולא הכל בנפילה פי' רקנטי (שה) פרשת קרח
יד ע"ב לא הכל בקימ' ולא הכל בהשתחויה מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנב ע"ד
טו. לא הכל לאורה ולא הכל לשמחהבית מועד (רבא, שסה) דרוש יג בש"ת דף קג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מט דף רפד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קנב ע"ד; שארית יעקב מאמר ו דף יב ע"ד [?]; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' צה דף מט ע"א; יבין שמועה (אלגזי, שצט) דף סב ע"ב ודף ע ע"א
טו ע"א כיצד מוציאין את התיבה לרחובה של עיר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מט דף רפח ע"ד ודף רפט ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פרק ב דף רע ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פ"ב דף קעח ע"ב; כסף משנה פ"ג דף שפ ע"ב; בית יוסף טור או"ח סי' תקעט דף שעד ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' צו-צז דף מט ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קסט ע"ד
טז ע"א למה יוצאין לרחוב וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קנג ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף פב
טז ע"א גלינו גלותינו מכפרת עלינו וכו' מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"ב פרק טו דף נג ע"א
טז ע"א ולמה נותנין אפר מקלה על גבי תיבה יפה מראה (שנ) פרק ב דף קעב ע"ג
טז ע"א למה יוצאין לבית הקברות וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף קעב ע"ג
טז ע"א מאי הר המוריה וכו' הר שיצא ממנו הוראה לישראל מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וירא דף מב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נה דף שכז ע"ד; יפה מראה (שנ) ברכות פ"ד דף כז ע"ג
טז ע"א הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כיבושין תוספות יום טוב (תג) פ"ב דף קעח ע"ג
טז ע"א לא נאמר בהם וירא האלהים את שקם ואת תעניתם וכו' סדר מעמדות (שסו) מעמד יום ה דף קי ע"א; כסף מזוקק (שפח) דרוש א לעצירת מטר דף רנה ע"ב
טז ע"א יש זקן אומר זקן וכו' דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קע ע"ד
טז. אחינו לא שק ולא תענית גורמין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נה/ח דף קסה ע"ג
טז. אסרו את הבהמה לחוד ואת הוולדות לחוד וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף קעה ע"א-ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קנג ע"ד
טז. עלוב ושאינו עלוב יכול ושאינו יכול וכו'בית מועד (רבא, שסה) פרק לו מהתשובה דף נט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קנג ע"ד
טז. אפילו גזל מריש ובנאו בבירה מקעקע את הבירה כולה וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף קעה ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יג דף עה ע"ב
יח: אם מעמו של חנניה מישאל ועזריה אתם יבא אלקיכם ויצילכם מידי וכו'יפה עינים (שצא) פ' שופטים דף קסד ע"ב
יט: פעם אחד עלו ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נח דף יב ע"ד
כ. שלשה נקדה להם חמה וכו'בית אלקים (שלו) שער א פ' ב דף ה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תולדות דף לח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ג ע"ג; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) יהושע י דף ט ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת דברים דף רלו ע"ג; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יג דף פו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נח דף יא ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע י דף לג ע"א
כ. אתיא אחל אחל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע י דף לג ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע י סי' לא דף פא ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תרומה דף עח ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת דברים דף רעב ע"ב
כ. מה נדה יש לה היתר אף ירושלם יש לה תקנה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנד ע"ב
כ. טובה קללה שקלל אחיה השלוני את ישראל יותר מברכה שברכן בלעם הרשע וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לו/לז דף סב ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יד דף תמח ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בלק דף קעט ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת פנחס דף קמה ע"ג, ופרשת תולדות דף שו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בלק דף רמא ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט לזווג דף מה ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנד ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת בלק דף קכח ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן פט; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בלק דף פא ע"ד; פי' ר"י כהן על איוב (שה) בהקדמה דף ב ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בלק דף קב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יד דף לב ע"א
כ. לעולם יהא אדם רך כקנה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בלק דף רעו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנד ע"ד; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן פט
כ. מעשה שבא ר"א בר שמעון ממגדול גדוד וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ג דף צ ע"א
כ: לעולם לא יעמוד אדם עצמו במקום סכנה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישלח דף מו ע"א
כ: מתירא אני שמא על הנס שאתה עושה לי אתה מנכה מזכיותי יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נג ע"ג
כ: מאכל אדם אין מאכילין אותו לבהמה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנד ע"ד
כ: ואמאי קרו ליה נחום איש גם זו וכו'תומר דבורה (שמט) פרק ה דף יב ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף טו ע"ב
כא. דילמא הא עפרא מעפרא דאבוהון אברהם הוא וכו' מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסוכות דף כט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת נח דף יב ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר צד דף ס ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג דף ש ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו מא דף קנד ע"ד
כא: מוטב שיבא מנה בן פרס אצל מנה בן מנה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנה ע"ב
כא: אבא אומנא הוה אתי ליה שלמא כל יומא ממתיבתא דרקיעאראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ג ע"ב
כב. רב ברוקא חוזאה הוה קאי בשוקא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דרש לש"ע דף רפו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קכז דף מב ע"ג
כב: מפני מה נענש יאשיהו שהיה לו לימלך בירמיהו וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנו ע"ב
כג. בעתם בלילי רביעיות ובלילי שבתות וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת בחקותי; מנחה בלולה (שנד) פרשת בחקותי דף קלו ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בחוקותי דף מא ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחקותי [דף] רפה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בחקותי דף קצא ע"א, ופרשת עקב דף רמג ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לה דף יד ע"א
כג. וכן מצינו בימי הורדוס וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנו ע"ב
כג. פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים וכו'בית אלקים (שלו) שער א פרק א דף ד ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קפב ע"ג; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לא דף קלה ע"א; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ' כז חלק א דף קלז ע"ב
כג. אלמלא חוני אתה גוזרני עליך נדוי וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ב פרק ט דף לה ע"ב
כג. דור שלא היה נקי מלטתו בתפלתן מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנו ע"ד
כג. יומא חד הוה קא אזיל באורחא חזייה לההוא גברא וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנו ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קפח דף מב ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר צג דף קנט ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר יד דף יב ע"ד
כג. זמנא חדא איצטריך עלמא למיטרא וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יג דף עג ע"ג
כג: עיילא דביתהו ברישא והדר עייל איהו אבתריה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנז ע"ב
כג: ר' מני הוה שכיח קמיה דרבי יצחק בן אלישיב וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קכט דף מג ע"ד
כג: תתיפה חנה נתיפתה וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ג דף צב ע"ב
כד. גברא דעל בריה ועל ברתיה לא חייס וכו'גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לה ע"ב
כד. אליעזר איש ברתותא כד חזו ליה גבאי צדקה טשו מיניה וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להתחלת המדרש דף נז ע"ב
כד. משל לכלה בזמן שעיניה יפות וכו'פחד יצחק (חיות, שלג) סימן עו; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת חיי שרה דף כ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר על ראשון ע"ד; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר יז דף נב ע"ב
כה. גדול נס האחרון מן הראשון וכו'שלחן ארבע (שנו) בהקדמה דף ב ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ו דף פ ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת עקב דף רנח ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר א ש"ב דף יב; בית אלקים (שלו) שער א פרק יד דף טו ע"ד, ודף יו ע"א
כה. מי שאמר לשמן וידליק יאמר לחומץ וידליק וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ג דף צב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קלה דף מה ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק יט; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וישלח דף פה ע"ב, ופרשת ויקהל דף קפו ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כז ע"ב
כה. רבי חנינא בן דוסא הוה ליה הנך עיזי וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנח ע"ב
כה. ההיא שבבתא דבנאת ביתא וכו' גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כז ע"ג
כה. רבי אלעזר בן פדת הוא דחיקא ליה מלתא טובה וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש כה דף רא ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף סג ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כח דף פה ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טז למילה דף סו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ג דף צא ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קלו/ז ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר י ח"ב דף סב ע"ב, ומאמר יא ח"א דף ע ע"ב
כה. רבי חמא בר חנינא גזר תעניתא וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף רנט ע"ב
כה. לעולם אל יטיח דברים כלפי מעלה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסא דף שט ע"ב
כה. אם נאמר תמר למה נאמר ארז וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' תצוה דף קעב ע"א, ופרשת אמור דף ריז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מא דף רמג ע"ד, ופרשה טו דף קד ע"ג; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כ"א פ"ג דף קכא ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ד פ"ז דף קמו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קנט ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת חקת דף קסא ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יח ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ד
כה: לא מפני שזה גדול מזה אלא מפני שזה מעביר על מדותיו וזה אינו מעביר וכו'ס' הכוונות (שפ) דף לו ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לד ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק ג דף שלב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף לג ע"ג
כה: כשמנסכים את המים בחג תהום אומר לחבירו וכו'תורת העולה (פראג של) ח"ג פרק כח
כה: שמואל הקטן גזר תעניתא וירדו להם גשמים וכו' יפה מראה (שנ) פרק ג דף קפא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף קטו ע"ב
כה: מעשה שגזרו תענית בלוד וירדו להם גשמים וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק ג דף רעג ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קפג ע"ב; כסף משנה תענית פרק א דף שו ע"ב
כו. אלו הן מעמדות וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קפג ע"ג
כו. אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמים וארץ בית מועד (רבא, שסה) דרוש ט לתענית צבור דף קעח ע"א ודף קפ ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף קיב ע"ב, ומאמר ד דף רסג ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ד דף קפד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער צח דף קסד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קנט ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת פנחס דף רנט ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת לך לך דף י ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת צו דף פח ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר כב דף יב ע"ג
כז: אנשי מעמד נכנסין לב"ה ויושבין ד' תעניות בשבת יפה מראה (שנ) פרק ד דף קפד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קס ע"ב; תורת העולה (פראג של) ח"ב פ' לט ופרק מח
כז: באחד בשבת מאי טעמא מפני הגוים אהבת עולם (אלגזי, תב) דף סג
כח. פעם אחת גזרה מלכות גזירה על ישראל שלא יביאו עצים למערכה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קס ע"ב
כח: חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב בית מועד (רבא, שסה) דרוש לז לשבעה עשר בתמוז דף קעא ע"א, ודרש לח' ליום ט"ב דף קעח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ד דף קפו/ז ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק ח דף יד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קס ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קפה ע"ב; סדר היום (שנט) לשבעה עשר בתמוז דף פ ע"א, ודף פא ע"ב
כט. עד חדש ימים דהוו להו כב בסיוון וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קב דף נא ע"א
כט. תמוז דההיא שתא מלוי מלויה וכו' רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קג דף עב ע"א;
כט ע"א אותה לילה ליל תשעה באב היה וכו' מנחה בלולה (שנד) פרשת בשלח דף קמד ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח בכ"י דף מז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' שלח דף קנו/קצו ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קו דף רמו/רפז ע"ב
כט ע"א אלמלי הייתי באותו הדור לא קבעתיו אלא בעשירייד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת מטות דף רמח ע"ג
כט ע"א בעל החוטם מתבקש בעל החוטם מתבקש עמק המלך (בכרך, תח) ש' עולם התוהו פרק ב דף לה ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף סה ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ד
כט ע"א הואיל ולא זכינו להיות גזברין נאמנים וכו' דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כט דף צו/צז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כב דף פח ע"א
כט ע"א כשם שמשנכנס אב ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה סדר היום (שנט) לט"ב דף פ ע"ב
כט ע"ב בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן מד דף כ ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קצח ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כה
כט ע"ב לתת לכם אחרית ותקוה אלו דקלים וכלי פשתן וכו' דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קלו/ז דף מה ע"ג
כט ע"ב כריח שדה של תפוחים דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קלו/ז דף מה ע"ג
ל ע"ב לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים וכו' מנות הלוי (שמה) דף קא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת עקב דף קפו ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער לא דף פו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"ד דף צד ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פ"ד דף רעו ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פ"ד דף קפה ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רנא דף פא ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פ' ואתחנן דף עח ע"ג
ל ע"ב בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה וכו' אלא חמשה עשר באב מאי היא וכו' יפה מראה (שנ) פרק ד דף קצ ע"ד ודף קצא ע"א-ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פנחס דף רנג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קד דף נב ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנ
ל: יום שכלו בו מתי מדבר וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רכא דף ע ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ג דף קפ ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת דברים דף רלו ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/ז דף רלא ע"ג
לא. מכאן ואילך דמוסיף מוסיף ודלא מוסיף יאסף וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בהר דף יח ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת יתרו; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קה דף נב ע"א, וסימן קו דף כב/נב ע"ב; מנחת יהודה דף פ ע"ג
לא. ד' משפחות היו באו יפיפיות שבהן אומרות וכו'זרע ברך (תו) פרשת ויצא דף לה ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ד סימן קצב דף א ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת בראשית לחופה דף ה ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת חיי שרה דף כב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קלח דף מה ע"ג; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף עד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שיח דף צט ע"ג
לא. עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים בג"ע וכו'שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יח ע"ג; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק א דף קנ/קצ ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ג דף קכה ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לא דף קלב ע"ב ודף קמא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף סט ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק ב דף רג ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ח דף קיא ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יב דף לה ע"א, ודרש טו דף מו ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ד דף צד ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת אחרי מות דף עא ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קלט דף מו/ז ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש א דף ה ע"ב, ודרש ג דף יא ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ב פ' מג דף נה ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בחקתי דף קפה ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קט דף נג ע"א; תורה אור (יחייא, רצח) פרק לד דף יב ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יג לשבת תשובה דף קב ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת עקב דף קלו/ז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ראה דף קיט ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יא דף עב ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף סז; באר הגולה (שנח) באר ד דף כב ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רסח דף פט ע"א

מגילה
ב: אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בחוקותי דף קפח ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק ד דף לח ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף קפח ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צד ע"ד
ב: מ"ם וסמך שבלוחות בנס היו עומדין תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נ דף כט ע"א; בית אלקים (שלו) שער ג פ' יב דף מד ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לה דף ל ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמח ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פרק קמג דף קיט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שער הגדול דף לז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קי דף נג ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק לב דף קלה ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת שלח לך; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק טז דף פט ע"א
ג. תרגום של תורה אנקלוס הגר אמרו תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סה דף נו/ז ע"ב
ג. ויקראו בספר תורת אלהים זו מקראר"ן סביב הרי"ף פ' ד דף שמג ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רה ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סה דף נו/נז ע"א
ג. אלמלא תרגום דהאי קרא לא הוה ידענא מאי קאמרעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פרק יו/ז דף עח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ד
ג. מאן נינהו אנשים זה חגי זכריה מלאכי שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב שם דף שס ע"ב; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ב סימן יד דף סז ע"ג
ג. אף על גב דאיהו לא חזי מידי מזליה חזי תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כד דף פג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף מט ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג סימן כב כב פרק ו דף קעד ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף יא ע"ד
ג. עיזא דבי טבחא שמינא מינאלבושי אור יקרות (שנה) דף לד ע"ג-ע"ד
ג. עבודה עדיפי מת"ת מאור עינים (פינטו, תג) מ' פרק א דף קסב ע"ב
ג. אסור לו לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יד דף מד ע"א ודף מה ע"ד; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כה דף קצט ע"א
ג. אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ועכשיו בטלתם ת"תאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לט-מ דף נה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יט ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמו/ז ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) ערובין פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב
ג: גדול ת"ת יותר מהקרבת תמידיןבית מועד (רבא, שסה) דרוש לג ליל ב שבועות דף קס ע"ב
ו. קטרון זו צפוריכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים א דף סב ע"ב, ושופטים ה דף עה ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן ה דף ח ע"ב
ו. לאחי נתת להם ארצות ולי נתת ימים ונהרות כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עה ע"ד
ו. קסרי וירושלים אם יאמר לך שחרבו שתיהן אל תאמין יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף מא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תולדות דף לו ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמט דף שפב ע"ד
ו. מאי דכתב יוחן רשע וכו' מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ב
ו. רבש"ע אל תתן לעשו תאות לבו נצח ישראל (שנט) פרק יז דף כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"א
ו: אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין בינה לעתים (תח) דרוש ב דף ד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ב; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ' ב/כ חלק א דף קא ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק רביעי דף סא ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וארא דרוש ג דף קכט ע"ב; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף לז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויצא דף פא ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה טו דף פח ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) בסוף ההקדמה; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מד ע"ד
ו: אם ראית רשע שהשעה משחקת לו וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמז ע"ב
ו: איטליא של יון זה כרך גדול של רומי נצח ישראל (שנט) פרק יז דף כז ע"ג
ז. בתחלה קבעוה בשושן ולבסוף קבעוה בכל העולם דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמ דף מו/ז ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף ריא ע"א
ז. שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורותמנות הלוי (שמה) דף קפז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ד
ז. שלחה להם אסתר לחכמים כתבוני בספר בית מועד (רבא, שסה) דרוש יט לפורים דף קצ ע"א; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כ דף לה ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף קצב ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ד
ז. מגלת אסתר ברוח הקדש נאמרה תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קמו ע"א; מנות הלוי (שמה) דף כא ע"ב ודף רד ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ו דף כו/ז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת צו דף ד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסג ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמח דף מו/ז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יט לפורים דף קיז ע"ב
ז. קיימו וקבלו היהודים למעלה מה שקבלו למטה מנות הלוי (שמה) דף רד ע"ב ודף רה ע"ב
ח: אין בין ספרים לתפילין ומזוזה אלא שהספרים נכתבין בכל לשון תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קפח ע"ב
ט. מעשה בתלמי המלך שכנס שבעים זקנים והושיבם בע"ב בתים יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יב ע"ג, ופרשה ח דף נז ע"ב ודף נח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ד דף לו ע"ב, ופרשה ה דף מ ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף קצח ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק א דף ח ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יב דף מא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קיד דף נד ע"ב
ט: מיפיותו של יפת יהיה באהלי שםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף קצד ע"ב; צרי היגון (שיז) דף יט ע"ב
ט: כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צער משאת משה (אלשיך, שסא) דף ב ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף נז ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף כא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רמח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסו ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) אחשורוש דף צב ע"א; שורש ישי (אלקבץ) בפ' ויהי בימי
י: אמוץ ואמציה אחים הוו כלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ג דף ב
י: כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה שיוצאין ממנה מלכים יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזווג דף נב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נג ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א
י: שם זה הכתב ושאר זה הלשון ונין זה מלכותמנות הלוי (שמה) דף יב ע"א בהקדמה; כלי פז (תיז) ישעיהו פרק יד דף עא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לא ע"ג
י: תחת הנעצוץ זה המן הרשע וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ד ע"א ודף ו/ז ע"ב ודף יב ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כב ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יח לתענית פורים דף קיד ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יב ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצוה דף קפד ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת פקודי דף צו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קטו/ז ע"ד
י: וכי חדי קב"ה בתפלתן של רשעים תפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר ג דף רא ע"א ודף מח ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף ע ע"ג, ופרשת זכור דף צו ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצא ר"ב דף ג ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב שער יד ע"ב ודף שסב ע"א, ווי העמודים פ' כז דף מב ע"א; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף יא ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכג ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לג ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תבא דף רסא ע"א
י: מעשה ידי טבועים בים ואתם אומרים שירה לפניעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ב ודף צה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שיד ע"ב, ווי העמודים פ' כז דף מב ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"ג
י: הוא אינו שש אבל אחרים משיש מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד
י: כי לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת שטוב לפניו זה מרדכי משאת משה (אלשיך, שסא) דף סו ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקרא דף רנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"א
י: מלך זו ושתי ושרים זה המן ועשר בניו תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ב דף יד ע"ב, ודרוש ו דף כט ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ב
יא. ויט עלינו חסד בימי מרדכי וכו'מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף טו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ב
יא. באנו באש ובמים באש בימי נבוכדנאצר ובמים בימי פרעה משאת משה (אלשיך, שסא) דף עב ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יו ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף קסה ע"ב
יא. אימתי ראו כל אפסי ארץ זה בימי מרדכי ואסתר וכו' תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ג דף כח ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יו ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת פקודי דף צו ע"ג
יא. ארי נוהם זה נבוכדנצר הרשע וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ד דף מז ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף יז ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ' א סי' קסה דף ב ע"ד
יא. בעצלתים ימך המקרה בשביל עצלות שהיה בהם בישראל שלא עסקו בתורה בימי המן מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תיו דף קמד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסד ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ב דף ג ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) אסתר דף צג ע"א
יא. בקום עלינו אדם אדם ולא מלךמנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור קב דף א ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכה/קסה ע"ד
יא. ברבות צדיקים ישמח עם ברבות צדיקים זה מרדכי ואסתר תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ה דף מט ע"א; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרש' משפטים דף מז ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יח ע"א; בינה לעתים (תח) דרש כד דף סז ע"א
יא. רב מתנא אמר מהכא כי מי גוי גדול אשר וכו'מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יח ע"ב
יא. רב אשי אמר מהכא או הנסה אלקים וכו'מנות הלוי (שמה) דף יט ע"ב
יא. לא מאסתים בימי כשדים בינה לעתים (תח) דרש כא דף ה/ס ע"ד; נצח ישראל (שנט) פ"י דף יח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישב דף רלד ע"ד, ופרשת ואתחנן דף רפד ע"ב
יא. ויהי בימי אחשורוש אחיו של ראש ובן גילו של ראש דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תרומה דף קפד ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קסח ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תשא דף קצח ע"ד
יא. רבי לוי פתח ואם לא תורישו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסה ע"ד
יא. הוא אחשורוש הוא ברשעו מתחלתו ועד סופו תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ו דף עב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לז סי' ד דף רכז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קמה ע"ד
יא. מולך שמלך מעצמו מנות הלוי (שמה) דף ב/כ ע"א
יא. הודו בתחלת העולם וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עג ע"ב; ידי משה (שנז) בהקדמה לאסתר דף רנו ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף כד ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"א
יא. תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו ע"ב
יא. שלשה מלכים הם שמלכו בכפה מנות הלוי (שמה) דף כד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יח דף תסב ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת שמות דף מג ע"א
יא: מלך והדיוט ומלך תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' מט דף מה ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף ט ע"א
יא: בלשאצר מנה וטעה אנא מנינא ולא טעינא מנות הלוי (שמה) דף כו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קד ע"א
יב. למשיחו לכורש וכי כורש משיח הוא כלי פז (תיז) ישעיהו מה דף קעו ע"א
יב. אי מינייכו מלכי מינן אפרכי דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמב דף מו ע"ג
יב. מלמד שלבש בגדי כהונה מנות הלוי (שמה) דף כח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קסח ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמד דף מו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף עו ע"ב
יב. חד אמר מלך פקח היה וחד אמר טפש היה מנות הלוי (שמה) דף כז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמד דף מו ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צא ע"ב
יב. מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה תפארת ישראל (דוראן, שנא) פרק א דף פא ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף י ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף י ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה ב ב דף ו ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ב דף כח ע"ג; בן שמואל (שפב) דרוש ו דף כז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תצוה דף קיא ע"ד, ופרשת משפטים דף רי ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף ק ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תרומה דף קפד ע"א
יג. מגנותו של אותו רשע למדנו צניעותו ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"א
יג. מלמד שכל אחד ואחד מרואיה נדמתה לו מאומתו תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קג ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פ' א דף קסט ע"ב
יג. הוא חדש טבת ירח שהגוף נהנה מן הגוף ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב
יג. בקש לטעום טעם בתולה טועם בעולה טועםישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סז ע"ב, ודף עח ע"ב
יג. עבד משתיא ולא גליא ליה וכו'ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יח ע"ב
יג. אין אשה מתקנאת אלא בירך חבירתה מנות הלוי (שמה) דף פ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג. בשכר צניעות שהיתה ברחל ויצא ממנה שאול תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צט ע"ד
יג: מלמד שהיתה מראה דם לחכמים תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קו ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכט ע"ד
יג: מלמד שהיתה עומדת בחיקו של אחשורוש וטובלת ויושבת בחיקו של מרדכי ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יט ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף ל ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב
יג: הקציף הקב"ה אדונים על עבדים לעשות רצון צדיק וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קט ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף פג ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף סז ע"א
יג: בגתן ותרש פרסיים הוו והיו מספרים לשון פרסי וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ד
יג: אחר הדברים האלה וכו' אחר שברא הקב"ה והקדים רפואה למכה בינה לעתים (תח) דרש י דף כז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף סב ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת פקודי דרש י דף קג ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תרומה דף קעב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרפה דף תכו/ז ע"ג
יג: אין הקב"ה מונה את ישראל אלא אם כן מקדים ובורא רפואה למכה ישע אלקים (צהלון, שנה) דף סא ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יט דף פג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לו/לז ע"ב
יג: כיון שנפל פור בחודש אדר שמח שמחה גדולה וכו'משאת משה (אלשיך, שסא) דף לד ע"ב, ודף לג ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפרשת בלק דף קיו ע"ב
יג: בתחלה במרדכי ואחר כך בעם מרדכי וכו'ישע אלקים (צהלון, שנה) דף כב ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת פקודי דף צג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קע ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף צו/צז ע"א
יג: ליכא דידע לישנא בישא כהמן ישע אלקים (צהלון, שנה) דף כד ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קז ע"א, ודף קיד ע"א
יג: ושמא תאמר אעשה קרחה במלכות וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קד ע"א
יג: ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלו בהדן ולא שתו בהדן נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו דף סט ע"ב
יג: דמפקי לכוליה שתא בשה"י פה"י מנות הלוי (שמה) דף קטו/ז ע"א
יג: גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן הרשע לשקול שקלים על ישראל מנות הלוי (שמה) דף קיג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש כב דף סב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שו דף צד ע"א
יד. לב' בני אדם אחד יש לו תל בשדהו ואחד יש לו חריץ בתוך שדהו וכו' משאת משה (אלשיך, שסא) דף יז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף מז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קג ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף עו/ז ע"ב
יד. ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן וכו'מנות הלוי (שמה) דף מט ע"ב
יד. מכאן שהדיוט קופץ בראש ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יד ע"א; מנות הלוי (שמה) דף מט
יב: לולא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהם של ישראל שריד ופליט מנות הלוי (שמה) דף נו ע"א
יב: כל ערום יעשה בדעת זה דוד מלך ישראל תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צא ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסו/ז ע"ד; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ג דף כ ע"ב
יב: איש יהודי היה בשושן הבירה וכו' מה נפשך אי ליחוסיה קא אתא ליחוסיה וליזיל עד בנימין בן יעקב תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף צה ע"א ודף נה ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יז ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כג ע"ב; ידי משה (שנז) אסתר דף רסו ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף נט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ב
יב: קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנו/ז ע"ג; שלום אסתר (גרשון, שמה) דף יא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) דף כד ע"א
יב: מרדכי מוכתר בנימוסו היה מנות הלוי (שמה) דף סא ע"א
יג. אמאי קרו ליה יהודי מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ב
יג. ולמה נקרא שמה יהודית על שכפרה בעבודה זרה תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צג ע"א
יג. מלמד שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שמות דף יח ע"ב
יג. אסתר שמה ולמה נקרא שמה הדסה וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף סה ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמט דף מו/ז ע"ד
יג. אסתר ירקרוקת היתה וחוט של חסד משוך עליהס' הכוונות (שפ) דף מג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עד ע"ב
יג. עיברתה אמה מת אביה ילדתה אמה מתה אמה תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף צט ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף סו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"א
יג. לקחה מרדכי לו לבת אל תקרי לבת אלא לבית מנות הלוי (שמה) דף עא ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסח ע"ד
יג. אשר הגלה מירושלם שגלה מעצמו תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ג/צ ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף קסח ע"ב
יג. מלמד שהיה מונה בה שבעה ימי שבתמנות הלוי (שמה) דף עא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג. וישניה ואת נערותיה לטוב שהאכילה מאכל יהודי תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף ק ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף כו/ז ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף עב ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסג ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסט ע"ב
יג. ששה חדשים בשמן המור וכו' המשיר את השער ומעדן את הבשרמנות הלוי (שמה) דף עו ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קלב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף פט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/ז ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף עז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קמה דף מו/ז ע"ג; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף י ע"א
יב. חכמים אומרים הראוי לחצר לחצר וכו' וחכמים אומרים הושיבן בחצר ולא החזיקתן דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמה דף מו ע"ג
יב. הראוי לכסף לכסף הראוי לזהב לזהב ישע אלקים (צהלון, שנה) דף ט ע"א; מנות הלוי (שמה) דף ל ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/קסז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמו דף מו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קטו דף נד ע"ב
יב. הן של כסף ורגליהם של זהב משאת משה (אלשיך, שסא) דף ח ע"ב
יב. אבן טובה יש בכרכי הים ודרה שמה מנות הלוי (שמה) דף לב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלח דף ריג ע"ג
יב. ראשונים כלו מפני כלי ואתם שונים ושותים בהם מנות הלוי (שמה) דף לד ע"א
יב. מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שהוא גדול ממנו בשנים תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף עט ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף ט ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף לג ע"ב; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) דף יו/יז ע"א
יב. והשתיה כדת של תורהישע אלקים (צהלון, שנה) דף י ע"א; מנות הלוי (שמה) דף לד ע"א
יב. מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין של מדינתו מנות הלוי (שמה) דף כו/כז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסו/ז ע"ד
יב. לעשות כרצון איש ואיש לעשות כרצון מרדכי והמן תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עט ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף י ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קסז ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"ד
יב. מלמד ששניהם לדבר עבירה נתכוונו מנות הלוי (שמה) דף לו/לז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמז דף מו/מז ע"ג, ומאמר קמח מו דף ג/נ ע"ד
יב: יום ז' שבת היה שישראל אוכלין ושותין מתחילין בדברי תורה תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עד ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יב ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף יג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף כח ע"א, דף לט ע"א
יב: במדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו'שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לד ע"ב
יב: מלמד שהיתה ושתי הרשעה מביאה את בנות ישראל ומפשיטתן ערומות ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יו/יז ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יז ע"ג
יב: מלמד שפרחה בה צרעת מנות הלוי (שמה) דף מא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עה ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף טו ע"א; הואיל משה (מת, שעב) מגילת אסתר דף יג ע"ג
יב: בא גבריאל ועשה לה זנבתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף פד ע"ב
יב: אהוריירי' דאבא אבא לקבל אלפא חמרא שתי ולא רוי ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף לג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קג ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פקודי דף קעט ע"ב
יב: ויאמר המלך לחכמים מאן חכמים רבנן יודעי העיתים שיודעים לעבר שנים ישע אלקים (צהלון, שנה) דף יג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסה ע"ג, ופרשת ויצא דף מב ע"ד
יב: זיל לגבי עמון ומואב דיתבי אדוכתייהו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מב ע"ד
יב: פסוק זה כולו על שם קרבנות נאמר וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ב דף ב/כ ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף סה ע"א; מנות הלוי (שמה) דף פה ע"א ודף קח ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש כא דף סב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף קא ע"ג
יד. גדולה הסרת טבעת יותר ממ"ח נביאים ושבעת נביאות שנתנבאו להם לישראל תפארת ישראל (דוראן, שנא) א דף יב ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף כה ע"ב; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ה ע"א ודף קסה ע"ב ודף קעו ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שבת זכור דף קיד ע"ד; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ו דף לח ע"א
יד. מ"ח נביאים וז' נביאות שנתנבאו להם לישראל וכו' ישע אלקים (צהלון, שנה) בהקדמה דף ה ע"א; זרע ברך (תו) פרשת שמות דף נח ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי ח"ב סימן א פ' קו דף א ע"ב
יד. אין אומרים הלל על הניסים שבחוצה לארץ יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסד ע"ג
יד. קריאתה זה הוא הלילא ידי משה (שנז) הקדמה מאסתר דף רנו ע"ב
יד. מן הרמתים צופים ממאתים צופים שנתנבאו כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א א דף קלט ע"א
יד. מקום נתבצר להם בגהינם וישבו עליו ס' ציוני (שכ) פרשת קרח דף פה ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת פנחס דף קנח ע"ב
יד. שבע נביאות נתנבאו להם לישראל מאן נינהו שרה מרים וכו'נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ד דף מו ע"ג
יד. יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסכה גבעת שאול (מורטירה, תה) דרש לד דף נט ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ה ע"ב
יד. אחות אהרן ולא אחות משה יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קב ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פח ע"א
יד. מלמד שהיתה עושה פתילות למקדש כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ד סימן ט דף ב ע"ג; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן טו דף יט ע"ד
יד. תחת תומר מ"ש תחת תומר משום יחודכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ד סימן סט דף ב ע"ג
יד. רמה קרני ולא רמה פכי יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמג ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעו/ז ע"ג
יד. מדת בשר ודם מעשה ידיו מבלין אותו תהלה לדוד (סר לאון, שלז) פ"ב פרק רא דף מא ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש ב פרק ז דף קיג ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א א דף קמו/ז ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש סא דף קנו/ז ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק א דף יז ע"ד
יד. אדם צר צורה בכותל וכו' מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש א לנחמו דף ה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כב דף שמה ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תזריע דף קטו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ז דף מו/ז ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מסכת שבועות דף קפט ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק ו דף צו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קע ע"ד, וברכות פרק א יו/יז דף ב ע"ד; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש טו דף קעט ע"ד
יד. מלמד שבא על עסקי דם הבא מן הסתרים יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק ב דף רפו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) שם
יד: מורד במלכות הוו וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קיו דף נה ע"א
יד: מבוא בדמים תרי דמים מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעא ע"ב
יד: גלתה שוקה והלך דוד לאורה ג' פרסאות כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כה דף רמב ע"א; זרע ברך (תו) פרשת אמור סימן קיד דף ג ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי ח"ב סימן א דף קו/ז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קיז דף נה ע"ב; שו"ת מהרלב"ח (שכה) דף קצג ע"ב; הרדב"ז ח"ב סימן כח; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף צה
יד: אתתא בהדי שותא פלכאמנות הלוי (שמה) דף עג ע"א
יד: שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מטייפין מנות הלוי (שמה) דף מג ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א כה דף לו/ז ע"ג
יד: ובמקום דקאי ירמיהו היכי מתנבאה היא כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כב דף תקנג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעא ע"ב
יד: מלמד שלבשתה רוח הקדש תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קל ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף מח ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קלט ע"א
יד: לא יאי יוהרא לנשי נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ד דף מו ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ד דף סט ע"ב; מלכים ב כב דף תקנד/תקצד ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ד סי' טו דף ב/כ ע"א
טו. כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות בידוע שהוא נביא בן נביאכלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מה ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ג ע"ב
טו. כל האומר רחב רחב מיד נקרי כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עה ע"א
טו. שגבה לבו של המן מאחשורוש תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קכ/קב ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעא ע"ד
טו. שפירשה נדה תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קסא ע"ב; ידי משה (שנז) אסתר דף רעג ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קכה ע"ב ודף קלח ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ו/ז דף לט ע"א
טו. התך זה דניאל מנות הלוי (שמה) דף קכו ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצה דף קב/קכ ע"ד
טו. שמא עברו על חמשה חומשי תורה מנות הלוי (שמה) דף קכט ע"ב
טו. מכאן שאין משיבין על הקלקלה מנות הלוי (שמה) דף קכט ע"ב
טו. בכל יום ויום באונס ועכשיו ברצון תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קכז ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף כז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף ה ע"ב ודף קלח ע"א
טו. ויעבר מרדכי שהעביר יום טוב ראשון של פסח בתענית מנות הלוי (שמה) דף קלח ע"ב
טו. לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניךכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כד דף שסד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק א דף י ע"ד
טו. אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נב דף שה ע"ד
טו. צדיק אבד לדורו אבד דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעא ע"ד
טו. כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם מנות הלוי (שמה) דף פו/ז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעב ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ו דף צט ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ו דף רמה ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ו דף סו ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת פקודי דף קלה ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ"א דף ז ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בהר דף קצד ע"א
טו: מלמד שכל גנזיו של אותו רשע היו חקוקים לו על לבו תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קלח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קנה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעב ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה נח דף קסד ע"ג
טו: עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מצורע דף קכ ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יב דף עז ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וישלח דף לד ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו כח דף קיג ע"ב; נקודות הכסף (לניאדו, שעט) בהקדמה דף ג ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נג ע"ב
טו: כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה ממנה שכינה מנות הלוי (שמה) דף קלט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעב ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קלא ע"א
טו: ג' מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה משאת משה (אלשיך, שסא) דף מט ע"א ודף נ ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קמד ע"א
טו: וכמה אמתה ב' אמות היה וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קלא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) דף מד ע"א
טו: אל תקרי שברת אלא שרבבת מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעב, וברכות פ"ט דף לה ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת חקת דף סה ע"ב
טו: עד חצי המלכות ולא כל המלכותתפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קלב ע"א; מנות הלוי (שמה) דף עג ע"ג
טו: מה ראתה אסתר שזמנה את המן משאת משה (אלשיך, שסא) דף נא ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קמה ע"ב ודף קפט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעב ע"ד; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קסז ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לא דף קסה ע"ד
טו: אחשורוש מלך הפכפך הוהמאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעג ע"ב
טו: ורוב בניו וכו' שלשים עשרה מתו וכו'מנות הלוי (שמה) דף קנג ע"ב
טו: נדדה שנת המלך נדדה שנת מלכו של עולם מנות הלוי (שמה) דף קנז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש כג דף סו ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת תצוה דף סט ע"ג
טו: ויהיו נקראים מלמד שנקראים מאליהם מנות הלוי (שמה) דף קנח ע"ב
טו: מלמד ששמשי מוחק וגבריאל כותב מנות הלוי (שמה) דף קנט ע"א
טז. לא מפני שאוהבים את מרדכי אלא מפני ששונאיהם את המן מנות הלוי (שמה) דף קנט ע"ב
טז. הכין לו תנא לו הכיןיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסז ע"ג
טז. ועשה כן למרדכי אמר ליה מנו מרדכי תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קמח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קסח ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קסג ע"א
טז. אזל ואשכח רבנן דיתבי קמיה מרדכי דקא מחוי להו הלכות קמיצא לרבנןמנות הלוי (שמה) דף סג ע"א ודף קסד ע"א
טז. המן ספר של כפר קרצום הוה כ"ב שנהמנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יז ע"ב
טז. וישב מרדכי אל שער המלך ששב לשקו ולתעניתו תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קנה ע"א
טז. מלמד שכל האומר דבר חכמה אפילו באומות העולם נקרא חכם תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קנז ע"ב; משאת משה (אלשיך, שסא) דף סא ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קסז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעג ע"ב
טז. שני נפילות אלו למה וכו'ישע אלקים (צהלון, שנה) דף לא ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף צד ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תצוה דף קיג ע"ג; נצח ישראל (שנט) פ' יד דף כד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעג ע"ב
טז. מלמד שהביאוהו בבהלה תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קנז ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעג ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קסט ע"א
טז. אקני בושתי ואקאני בדידי ובעי למקטלי מנות הלוי (שמה) דף קע ע"א
טז. בתחלה על ידי תורגמן מנות הלוי (שמה) דף קע ע"ב
טז. מלמד שהיתה מחוה כלפי אחשורוש ובא מלאך וכו'מנות הלוי (שמה) דף קעא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ"א דף קעג ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קנט ע"א
טז. והמלך שב מקיש קימה לישיבה מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעג ע"ב
טז. נופל על המטה שבא מלאך והפילו עליה מנות הלוי (שמה) דף קעב ע"א
טז. אף חרבונה הרשע באותה עצה היה מנות הלוי (שמה) דף קעב ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ג דרש ד דף ג ע"ד
טז. שתי שכיכות הללו למה מנות הלוי (שמה) דף קכג ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף צב ע"ב
טז. אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל בו זרעו תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קסז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש סב דף קנז ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עח ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יג דף צ ע"א
טז: רמז לו שעתיד לצאת ממנו בן שיצא מלפני המלך בה' לבושי מלכות תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קסז ע"ב
טז: כמה צאוורי הוו ליה לבנימין יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צג דף תקח ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויגש דף שיא ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויגש דף פ ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעג ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויגש דף ס ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויגש דף נב ע"ב
טז: שאין בלבי כלום על בנימין אחי וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ויגש דף סו ע"א
טז: מטוב מצרים שיגר לו יין ישן מנחה בלולה (שנד) פרשת ויגש דף נד ע"א; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כו ע"ד
טז: תעלה בעידניה סגיד ליה מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעג ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויחי דף סב ע"ד
טז: ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ק' דף תקלז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) דף קעג ע"ד
טז: אורה זו תורה וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קסח ע"א; משאת משה (אלשיך, שסא) דף עט ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קיא ע"ב ודף קפה ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף לא ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תצוה דף קיג ע"א; זרע ברך (תו) פרשת פקודי דף צד ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קלא ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסג ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף פו ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) ש' רישא דזעיר אנפין פרק ח דף קכה ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף קכה ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף עב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קנ דף מו ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תצוה דף מד ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש י"ב לשמיני עצרת דף צט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שה דף צה ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף לג ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ד ע"ד
טז: ויראו ממך אלו תפילין שבראש שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שכב ע"ב
טז: עשרה בני המן ועשרת בעי לממרינהו בנשימה אחד ישע אלקים (צהלון, שנה) דף לה ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף שסא ע"ג; בית יוסף טור אורח חיים סימן תרן דף תלד ע"א, וסימן תרצא דף קלד ע"ד; מנות הלוי (שמה) דף קצח ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת תצוה דף לב ע"א
טז: מלמד שבא מלאך וסטרו על פיו תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קעא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צב דף תקג ע"א
טז: ובבואה לפני המלך אמר יאמר בפה מה שכתוב בספר ישע אלקים (צהלון, שנה) דף לה ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קיח דף נו ע"א
טז: מלמד שצריכה שרטוט באמתה של תורה ישע אלקים (צהלון, שנה) דף לו ע"ב
טז: מאמר אסתר הין דברי הצומות וצעקתם לא ישע אלקים (צהלון, שנה) דף לח ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת תצוה דף עא ע"ב
טז: גדול ת"ת מהצלת נפשות מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעד ע"ב
ז. רבי יהודה הנשיא שלח ליה לרבי אושעיה אטמא דעגלא תילת'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קצד ע"א
ז: אביי ורב חנינא בר אבין מחלפו סעודיתייהו להדדי מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעד ע"ב
ז: מיחייב איניש לבסומי נפשיה בפוריא עד דלא ידע בין ברוך מרדכי וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפג ע"ב; סדר היום (שנט) לפורים דף ק ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לפורים דף לט ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תצוה דף לט ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש כג דף סה ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסא ע"ב; שני לוחות הברית (תט) מאמר הברית דף רפג ע"ב, ותורה שבכתב דף שכט ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תמיד דף תמא ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף ט ע"ד; ס' מהרי"ל (שטז) דף עז ע"א; כנסת הגדולה (תיח) דף צו ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) דף לא ע"ב
ז: קם רבא ושחטיה לרבי זירא תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שכט ע"א
יז. למה נמנו שנותיו של ישמעאל יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סב דף שעא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חיי שרה דף לה ע"ג
יז. יעקב אבינו היה מוטמן בבית עבר ומשמש י"ד שנה מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעד ע"ב
יז. ויבן לו בימי החורף יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עח דף תמה ע"ב
יז: שמעון הפיקולי הסדיר י"ח ברכות לפני רבן גמליאל יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מט דף רלט ע"ד; רבינו יונה סביב הרי"ף ברכות פרק ד דף כב ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ד דף כב ע"א ודף כה ע"א
יז: מנין שאומרים אבות לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קט דף לח ע"ב
יז: ומה ראו לומר בינה אחר קדושה חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו נז ע"א
יז: ומה ראו לומר תשובה אחר בינה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קעד ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) דף כ ע"ב
יז: ומה ראו לומר ברכות השנים בתשיעיתמאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קעה ע"ב
יז: וכיון שנעשה דין מן הרשעים כלו המינים וכו'משפט צדק (מלמד, שעה) ח"ב סימן יט
יח. מ"ד מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תחלתו וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש ב דף יח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קעה ע"ד
יז: ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ח ע"א
יח. המספר בשבח של מקום יותר מדאי נעקר מן העולם פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כג חלק ו דף קכד ע"א
יח. מלה בסלע משתוקא בתרין מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת מצורע דף ריב ע"א, ופרשת בהעלותך דף רכט ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יו דף נה ע"ב
יח. מנין שקרא הקב"ה ליעקב אל צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויצא דף מב ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת וישלח דף כה ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח' פ"ד כא דף קכה ע"ד
יט. מהיכן קורא אדם את המגילה לחם סתרים (טיטצק, שסח) דף יט ע"ד; משאת משה (אלשיך, שסא) דף ה ע"א ודף פא ע"ב; ידי משה (שנז) אסתר דף רנז ע"א; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יא ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש טז דף קמד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף ק ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רנ ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קנט ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שכט ע"א; ר"ן סביב הרי"ף פרק ב דף שסג ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תצוה דף מה ע"א; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף יט ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יד דף קא ע"א
יט: מלמד שהראה הקב"ה למשה בסיני דקדוקי תורה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן נו/צו דף לד ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מד ע"ב
כא. הקורא את המגילה עומד יושב יצא ר"ן סביב הרי"ף פרק ד דף שע ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצב ע"ב
כא: בשני ובחמישי ובמנחה בשבת קורין ג' כנגד מי וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק ד דף שע ע"ג; בית יוסף טור אורח חיים סימן קלז דף פז ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קצד ע"ב
כא: אין פוחתין מעשרה פסוקים בבית הכנסת זרע ברך (תו) פרשת שמות דף נה ע"ד; שני לוחות הברית (תט) מ' פסחים דף קכח ע"ב
כא: הני עשרה כנגד מי כנגד עשרה בטלני' שבבית הכנסת הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף א
כא: כנגד עשרה מאמרות שבהן נברא העולם עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק ח דף קיא ע"ד
כא: הני שלשה חמשה שבעה כנגד מי טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרסג דף תד ע"א
כד: כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה והיית ממשש בצהרים יפה עינים (שצא) פרשת האזינו דף קפב ע"ד
כה. יש נקראים ולא מתרגמין ר"ן סביב הרי"ף פרק ד דף שעה ע"ג ודף שעו ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצו ע"ג
כה. מעשה העגל הא' נקרא ומתרגם עקדת יצחק (שלג) שער נג דף קמח ע"ג
כה. ברכת כהנים נקרא ולא מתרגם שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כו דף מא ע"א
כה: לעולם יהא אדם זהיר בתשובתו בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לשבעה עשר בתמוז דף קסח ע"ב
כה: כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריאעקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמה ע"א
כו. רצועה היתה יוצאה מחלקו של יהודה והיתה נכנסת בחלקו של בנימין לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סי' מד דף צט ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת הברכה דף פ ע"ד
כו. לא נתחלק' ירושלם לשבטים שו"ת מהרלב"ח (שכה) סימן י
כו. שמע מינא אורח ארעא למשבק איניש גולפא ומשכא לאושפיזיאמאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קעה ע"ב
כז: שאלו תלמידיו את רבי זכאי במה הארכת ימים וכו'ארזי לבנון (שסא) פרק ז דף יב ע"ב
כז: יהא רעוא דתיטום בשיראי כסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף ע ע"א
כז: שאלו תלמידיו את רבי פרידא במה הארכת ימים וכו'באר שבע (שעד) הוריות פרק ג דף כא ע"ג
כח. שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה במה הארכת ימים סדר מעמדות (שסו) מעמד יום א דף יד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נב דף שב ע"ג
כח. שאל רבי עקיבה את רבי נחוניא הגדול אמר ליה במה הארכת ימים אתו גוזאי וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר דף צא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצ דף קטו ע"א; קול יעקב (מרגלית, תיח) חלק ב
כח. כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על פשעיו אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת בראשית דף נ ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויגש דף רלו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) פרק מ לתשובה דף סג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש ח דף כג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) ה פרק א דף קלח ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דרוש ה פ"א דף שח ע"ג
כח. אסור להסתכל אדם בצלם דמות אדם רשע כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ג דף תצה ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער התשובה פרק ו דף קעט ע"ב, ושער הקדושה פרק ח דף מ ע"א
כט. בא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שכל מקום שגלו שכינה עמהם וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פי"ד דף פב ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א' סי' כג פ"ו דף נ ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) מ' ב בפסוק אנא ה' הושיעה נא דף יב ע"ב; יפה מראה (שנ) תענית פרק א דף קע ע"ג; נצח ישראל (שנט) פרק י דף יח ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף קעב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וילך דף שיג ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צט ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דרוש שני דף ע ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) ו"ג דף לא ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף פה ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף לז ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תצז דף קב/קכ ע"ב
כט. עלוב ושאינו עלוב יכול ושאינו יכול וכו'בית מועד (רבא, שסה) פרק לז מהתשובה דף נט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) תענית פרק ב דף קנג ע"ד
כט. מאי דכתיב ה' מעון אתה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קעח ע"ב
כט. עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוצה לארץ שיקבעו בארץ ישראל נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש נב דף רלג ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ל דף קיד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנד ע"ג; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור פ' ז' דף רא ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) דף פא ע"א
כט ע"א מאי דכתיב למה תרצדון הרים גבננים לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סי' יט דף כו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צט דף תקכט ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף סט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ד דף קעח ע"ד
לא ע"א כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא ענוותנותו נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמ ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כ"א שער א דף ט ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' תקכב דף ריא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש עב דף קפח ע"ד; בית אלקים (שלו) שער ג פרק [?] דף מז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת צו דף פא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנד ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שנו/שצו ע"ב ודף שעא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קפט דף קפה ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יז דף סט ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ג פי"ב דף ע ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פ"ו/ז דף ה ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נז דף ריח ע"ד; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור מב דף ק ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיט ע"ד, ומשלי דף ה ע"ב
לב ע"א כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה וכו'טור פטדה (הכהן, תטו) סי' עד דף ע ע"ב

מועד קטן
ב ע"א ומציינין את הקברות תוספות יום טוב (תג) פ"א דף קצט ע"ג
ה ע"א רמז לציון קברות מן התורה מנין יפה מראה (שנ) שקלים פ"א דף קלה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
ה ע"א וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
ה ע"א ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי קרבן אהרן (שסט) פ' אחרי מות דף קצט ע"ד ודף ר ע"א
ה ע"א כל השם אורחותיו זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור ע דף קה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' רט דף כה ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשמיני עצרת דף ח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' אחרי מות דף קצט ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ו/ז דף צא ע"ג; דרשות שם טוב (רפה) פ' בהעלותך דף מט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעא/ח ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יד דף סד ע"ד
ח ע"ב שאין מערבין שמחה בשמחה מאמץ כח (שמח) דרוש כג דף קעב ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יט דף תכג ע"ב; יפה מראה (שנ) פ"א דף רכח ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמ סג ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פ"א דף רא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ק
ט ע"א אותה שנה לא עשו ישראל את יום הכפורים והיו דואגים יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה סי' ד דף רכ ע"ד
ט ע"א ומנלן דאחיל להו מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ד
ט ע"א וילכו לאהליהם שהלכו ומצאו נשיהם בטהרה כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ט/יט דף תכג ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכא ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ב דף יא ע"ב
ט ע"א בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש רוממות אל (אלשיך, שסה) בהקדמה דף ב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ט/יט דף תכב ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וילך דף קפה ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ג דף מו ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רח דף קלא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף נח ע"א, ופ' מד דף ריב ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ב דף מה ע"ב; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת שמיני דף נח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בהר דף רצו ע"ב
ט ע"א רבי יונתן בן עסמיי ורבי יהודה בן גרים תנו פרשת נדרים לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כא סי' נז דף קו/קי ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לג ג ע"ד
ט ע"א תלמיד שנפטר מרבו ולן באותה העיר צריך ליפטר ממנו פעם אחרת יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכ ע"ג
ט ע"א כתיב פלס מעגל רגלך וכל דרכיך יכנו וכתיב ארח חיים פן תפלס יפה מראה (שנ) פאה פ"א דף נז ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סי' רמו דף לט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ד
ט ע"ב כתיב יקרה היא מפנינים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכא ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כב דף נד ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב דף נ ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צט ע"ב
ט ע"ב יהא רעוא דתזרע ולא תחצד כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בלק דף רב ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויצא דף לט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעג ע"ד; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קעד ע"א ותורה שבכתב דף רצח ע"ב בהגהה; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמא דף סד ע"ב; ילקוט שמעוני (שכו) יהושע דף ז ע"ד בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) פרק [?] דף קפ ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת תולדות; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלד דף קד עב
טז ע"א מה ירך בסתר אף ד"ת בסתרדרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לח ע"ב; ידי משה (שנז) שיר השירים דף מח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יא דף יח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צג ע"ג
טז ע"ב כל העוסק בתורה מבפנים תורתו מכרזת עליו מבחוץ נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ג דף לה ע"א
טז ע"ב ורבי חייא מוקי לה בצדקה מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצ ע"ב
טז ע"ב ואלה דברי דוד האחרנים מכלל דאיכא ראשונים רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור יח דף כו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויחי דף מב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפ ע"ב
טז ע"ב אמר לו הקב"ה לדוד דוד שירה אתה אומר על מפלתו של שאול כסף מזוקק (שפח) פרשת ויקהל דף ק ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו/ז דף קנב ע"ד ופ' לב דף קפד ע"ג
טז ע"ב וכי כושית שמה והלא ציפורה שמה שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בהעלותך דף רכא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בהעלותך דף רו ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בהעלותך דף רב ע"ב
טז ע"ב הוקם על שהקים עולה של תשובהרוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור יח דף כו/ז ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בינתיים דף כו ע"א; בית מועד (רבא, שסה) פרק א לתשובה דף ח ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש י דף כט ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יח דף נז ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצ ע"ד
טז ע"ב אני מושל באדם מי מושל בי צדיק דרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף יט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנא ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויחי דף מב ע"ד; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף כז ע"א ודף מב ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת תשא; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב כג דף נב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף יו ע"ד
טז ע"ב אלה שמות הגבורים אשר לדוד וכו' ואלה שמות גבורותיו של דוד כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצא ע"ב
יז ע"א ההוא צורבא מרבנן דהוו סנו שומעניה ר"ן סביב הרי"ף דף שפט ע"ג; בית יוסף יו"ד סי' שלד דף שסו ע"ד
יז ע"א אם דומה הרב למלאך ה' יבקשו תורה מפיו בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לתורה דף יג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מג דף קח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חגיגה פ"ב דף פז ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף יג ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לא ע"ב
יז ע"א אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמג דף סה ע"א, וקידושין סי' קעט דף עו/ז ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מ דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מו דף יח ע"א; שו"ת ר"י קארו (שנח) שיטת קדושין דף פו ע"ג
[חגיגה טז ע"א העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ"ז דף כד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) חגיגה פרק ב דף קצא ע"ד
יז ע"א דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול ס' הכוונות (שפ) דף ו/ז ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שפט ע"ג
יז ע"א ריש לקיש הוה מנטר פרדיסא ר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שפט ע"ג; בית יוסף יו"ד סי' שלד דף שסז ע"ב
יח ע"א פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתא רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמד דף סה ע"א
יח ע"ב בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור מה דף צד ע"א ומאמר עד דף רצו ע"ב ומאמר קלג דף רפו ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קנג ע"ג ודף קנה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח סי' ד דף שצד ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' חיי שרה דף מה ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חיי שרה דף לט ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת חיי שרה דף פט ע"ב; זהר פ' לך לך דף צא ע"ב, ופ' משפטים דף קא ע"א ודף קנ ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לה ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' תצא דף קצט ע"ב
[סוטה ב. ארבעים יום וכו' בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"א
יח ע"ב מותר לארס אשה בחולו של מועד וכו' יפה מראה (שנ) ביצה פ"ה סי' ח דף ג [?] ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ז ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת חיי שרה; ר"ן סביב הרי"ף פ"ג דף שצא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפא ע"ד; זהר פ' לך לך דף צא ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף יו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קכ ע"ב
יח ע"ב מן התורה ומן הנביאים ומן הכתובים מה' אשה לאיש ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יד דף קכו ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קנד ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ט דף מ ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פ' בראשית דף ט ע"א, ופ' חיי שרה דף נד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יג דף קח ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סי' נד דף צג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצג ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת ויצא דף לה ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חיי שרה דף סג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פ' חיי שרה דף לא ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת ויצא דף קכא ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת חיי שרה דף כט ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט לזיווג דף מז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת לך לך דף קיז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ב
[סנהדרין קי ע"א וישמע משה וכו' שחשדוהו מאשת איש תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פ' סג דף סו/סז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסא ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' תשא דף קנ ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קב/קכ ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת קרח דף קמט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת קרח דף קנז ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפב ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת תשא דף צח ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת קרח דף רכד ע"ד; בית העוזיאלי (שסד) פרשת קרח דף פ ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף ו/ז ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סי' ק; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ז; יפה עינים (שצא) פ' קרח דף קג ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ד
יח ע"ב מלמד שכל אחד קינא לאשתו ממשה מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פי"א דף לז ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת קרח דף קכ ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' תשא דף קנ ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"ג דף עו/ז ע"ב; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ו/ז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף פח ע"ג
יח ע"ב יהא חלקי עם מי שחושדין אותו בדבר ואין בומאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יו סי' סא [דף קסא] ע"ד
[מגילה כח ע"ב ודאשתמש בתגא חלף תוספות יום טוב (תג) אבות פ"א דף רו/רז ע"ג; מילי דאבות (חיון, שס) פ"א ח"ב; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק א יז דף ג ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף ט ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף כח ע"ב ודף כט ע"א
כה ע"א כי נח נפשיה דרב הונא סבור לאותובי ספר תורה אפורייה עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תקנה דף קמח ע"ב
כה ע"א חכם כבודו דרך פתח אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קלב
כה ע"א כי אסקוה להתם הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צו
כה ע"א דיומא חד אתהפיכא ליה רצועה דתפילין עקדת יצחק (שלג) שער צח דף רעד ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סי' צח
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבינא פתח עליה ההוא ספדנא תמרים הניעו ראש לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' שנא דף קיז ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש כו דף רו/רז ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף נט ע"א ודף סב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חקת דף רלז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בלק דף קג ע"ד
כה ע"ב אמר ליה רב אשי לבר קיפוק ההוא יומא מאי אמרת אמר ליה אמינא אם בארזים נפלה שלהבתשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"א דף נד ע"א, ושער עא ושער עט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מג ע"ד ופ' חקת דף רלז ע"ד; שני לוחות הברית (תט) דרוש להספד דף רי ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) מו"ק אחרי דף קל ע"א
כה ע"ב רבי חנין לא קא הוו ליה בני וכו' ההוא יומא דהוה ליה נח נפשיהלחם שלמה (הלוי, שנז) סי' שמג דף קיג ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"א דף נא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף רז ע"ג
כה ע"ב קשה היום לישראל כיום בא השמש בצהרים יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בלק דף קג ע"ד
כה ע"ב כי נח נפשיה דרבי אבהו אחיתו עמודי דקסרי מיא יפה מראה (שנ) ע"ז פ"ג דף שיט ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקמח דף קמו ע"ב-ע"ד ודף קמז ע"א-ע"ב
כה ע"ב דרבי אלישיב איחתרו שבעין מחתרתא בנהרדעא יפה מראה (שנ) ע"ז פ"ג דף שיט ע"ג
כו ע"א ואלו קרעין שאין מתאחיןר"ן ס' הרי"ף פ"ג דף שצז ע"ב; ב"י יו"ד סי' שמ שע דף ג ע"א
כו ע"א ממשמע שנאמר ויקרעם איני יודע שלשנים כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצב ע"ד
כו ע"א נשיא ואב בית דין ושמועות הרעות מנלן אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ד להספד דף קעג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב א דף רסג ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלג; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קכו
כו ע"א אמרו ליה ליהויקים כתב ירמיה ספר קינות יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רמט ע"ד
כז ע"ב כל המתקשה על מתו יותר מדאי על מת אחר הוא בוכה לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' קיו דף מ ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף עח ע"ג
כז ע"ב אל תבכו למת יותר מדאי מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ד
כז ע"ב שלשה ימים לבכי ושבעה להספד ושלשים לגיהוץ מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף נט ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב ח"ג דף עט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מו בהספד מתים דף קצט ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכד ע"א ודף קכו ע"ג; יפה מראה (שנ) פי"ג דף כג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף צד ע"א ופ' שמיני דף צו ע"ג; מגיד מישרים (תט) פ' שמות דף כט ע"ד; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פ' הברכה דף קכח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל יט דף שכא ע"ד; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פ' כט דף נב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקנב דף קמז ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פ' חיי שרה דף ט ע"ב
כז ע"ב בכו בכו להלך וכו' להולך בלא בנים יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף סג ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נד ע"א ופ' אחרי מות דף קכח ע"ג ודף קכט ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תולדות דף ל ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיהו כב דף צ ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפג ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף צד ע"ד ודף צו ע"ג; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד
כז ע"ב כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה הותרה לו עי' יומא פ"ח
כח ע"א למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל א פרק ד דף סח ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כז דף ריז ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצו/ז ע"ד ודף קצז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חקת דף כט ע"ב; יפה מראה (שנ) יומא פרק א דף קיח ע"א; זרע ברך (תו) פרשת אחרי מות דף קי ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויגש דף מא ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אחרי מות דף קכא ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת אחרי מות דף קנב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כד ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת אחרי מות דף פו/פז ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חקת דף קנב ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צח ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסז ע"א, ופרש' חקת דף שס ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ד' להספד דף כט/רט ע"ב ודף רי ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק יג דף קטז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב/כ דף קכא ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת חקת דף קכג ע"ב
כח. למה נסמכה מיתת אהרן לבגדי כהונה יפה מראה (שנ) יומא דף קיח ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסו ע"ב, ופרשת חקת דף שט/שס ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפד ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף קכא ע"ג
כח. ששים זו מיתת כל אדם תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א סב דף יט ע"ב
כח. רב יוסף כי הוה בר שיתין עבד להו יומא לרבנן יפה מראה (שנ) ביכורים פרק ב דף צא ע"ב; באר שבע (שעד) כריתות פרק א דף מ ע"ג
כח. רב הונא נח נפשיה פתאםדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בחקתי דף כג ע"ב
כח. כמישחל ביניתא מחלבאדברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צב ע"ד; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכו/ז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מח להספד דף קמו ע"א
כח. אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קי ע"ב; עיין פסחים מאמר ג
כח. בני חיי ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אוהב משפט (שמט) פרק כא דף ל ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קיו/קיז ע"ב ודף קיז ע"א-ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) דרש כה דף קצט ע"א; זהר פרשת אחרי מות דף עט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלב דף קד ע"א; שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קיח ע"א; דרשות הר"ן (שנו) ד"ח דף נד ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א ח"א דף ג ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פ"ח דף כח ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כח דף פה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קכז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ו דף פ ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויגש דף מא ע"ב, ופרשת האזינו דף קנח ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויגש דף כט ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) עג דף עו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ב פרק כח דף נ ע"א, ופרק ל דף נא ע"א, ומאמר אם כל חי ח"ג סימן א דף קיו ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת עקב דף צה ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף סב ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת תולדות; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן קמח דף כט ע"א, וסימן תט דף ע ע"ג; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפז; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וילך דף רעה ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג; תורת העולה (פראג של) ח"ג פרק מג; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמא ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"א פרק יו דף יז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת עקב דף ריו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) בהקדמה ד א ושמואל א א דף קמג ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ה לר"ה דף סח ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פ' אנא ה' הושיעה נא מ"א דף ו ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף כז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כה דף קצט ע"א; תיקון עולם (מריני, תיב) דף נט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלז ע"ב; חובת הלבבות (שיט) ש' הבטחון ב"ה דף נג ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לז ע"ג
כח: דיספד יספדוניה דיקבר יקברוניהיפה מראה (שנ) כתובות פ"ז דף רנה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף כ ע"ב; שני לוחות הברית (תט) דרוש להספד דף רט ע"א; מעבר יבק (שפו) שפתי רננות מאמר ג פרק כא דף פט ע"ב; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פ"ג דף קפה ע"ב
כח: כשמתו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ארבעה זקנים לנחמו בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י להספד דף ק ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אמור דף צה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפה ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריד ע"א
כח: יען נמצא בו דבר טוב מאי דבר טוב וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יד דף תמח ע"ג
כח: ביום ההוא יגדל המספד אלמלא תרגומא דההוא קרא וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פרק יו/יז דף עח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ד
כח: כתיב הנני אוספך על אבותיך וכו' וכתיב וירו המורים את יאשיהוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כג דף תקנד ע"ג
כח: קשה יציאת נשמה מהגוף כציפורי בפי הוושט בית מועד (רבא, שסה) דרוש מח להספד אם דף רח ע"א; ס' הערוך (רצא) ערך גפ דף מג ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף כח ע"ג
כט. הנפטר מן החי אל יאמר לו לך בשלום וכו'צרור המור (שכז) פרשת שמות דף סז ע"א; עין יעקב (שפב) סוף ברכות; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנו/ז דף קכט ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב/כ דף יא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף לט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ג
כט. כל היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ומבית המדרש לבית הכנסת זוכה ומקבל פני שכינהמאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קפה ע"ד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב פרק ג דף קכד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יג פרק ה דף ריג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת בחקותי דף כב ע"ג

חגיגה
ג. מ"ד מה יפו פעמיך בנעליםבית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת ח"ה דף קלד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער קב/קכ דף רפה ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) לשבת ח"ה דף רסב ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נשא דף קטו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפו ע"ב
ג. מ"ד והבור רק אין בו מים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פד דף תסו ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישב דף יג ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת וישב דף מה ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפו ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וישב דף מג ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישב דף מח ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת וישב טו דף שכ/נ ע"ב
ג. מעשה ברבי יוחנן בן ברוקא ורבי אלעזר בן חסמא שהלכו להקביל את את פני רבי יהושע בפקעיןדרשות הר"ן (שנו) דרש ז דף מג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שסו/ז דף קכז ע"ב
ג. אם אנשים באים ללמוד ונשים באות לשמוע טף למה באיםשנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש א דף ח ע"א; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כג דף קפא ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פ"י דף ז ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת וילך דף קיד ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף רה ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער קב/קכ דף רפג ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וילך דף שיג ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נצבים דף רל ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרש לסוכות דף רעד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עח ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מפ' מג'; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת וילך דף קה ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) דף שכט ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפו ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וילך דף קמו ע"ג ודף קמז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכח דף נד ע"ד, ומאמר שפב דף שא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וילך דף רכב ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר לא דף כד ע"א
ג: למה נמשלו ד"ת לדרבונות וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרש ג דף יח ע"ב, ודרוש ו דף לט ע"ב, ודרש ז דף מד ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פ"י דף ז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רלז דף עד ע"א; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף רנט ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שלח לך דף קיד ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ד דף כג/סג ע"ג, ושער יח דף רכה/ח ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפו ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עא דף לב ע"ב-ע"ג; באר הגולה (שנח) באר א דף ד ע"ד
ג: בעלי אסיפות אלו ת"ח שיושבים אסופות אסופותדרשות הר"ן (שנו) דרש ג דף יט ע"א, ודרש ו דף מ ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עד ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קס דף מו/מז ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דף כז ע"א
ג: מעשה ברב יוסף בן דורמסקית וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ב
ג: עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעיתדרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסא דף מז ע"א
ג: בין שאמר להדליק בין שאמר שלא להדליק וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכט ע"א
ד: סומא באחד מעיניו פטור מן הראיהשני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפג ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לא ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קמב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' לט כב ראשון דף ע ע"ד
ד: עבד שרבו מצפה לראותו יתרחק ממנו דברי שלמה (הלוי, שנו) ש' ח"ה של פסח דף יד ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף ט ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ה דף ב ע"ג
ד: ומה תוכחה של בשר ודם כך של הקב"ה לא כל שכן מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ב
ד: ומה שמואל הנביא היה מתיירא מיום הדין אנו על אחת כמה וכמהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נצבים דף רעד ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ' יג דף נג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קנב ע"א-ע"ג
ד: עולים מן הארץ עולים תרי משמע חד שמואל וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כא דף קסה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כח דף רנה ע"ג ודף רנו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסב דף מו/מז ע"ב
ד: רבי אמי כי הוה מטי להאי קרא בכי יתן למכהו לחי ישבע בחרפהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שצא דף קלו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רו/רז ע"ג
ד: ויש נספה בלא משפט ומי איכא דאזיל בלא זימניה יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעה ע"א וע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קנג ע"ב
ה. אי איכא צורבא מרבנן שאינו עומד על מדותיו מוסיפנא להו וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פ' כט דף נ ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפז ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לא ודף רב/רכ ע"ב
ה. הן בקדושיו לא יאמין אם בקדושיו לא יאמין במאן יאמין מאמץ כח (שמח) דרוש כו דף רה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קו/ז דף לז ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ג דף מח ע"ג; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמיני דף צו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פט ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) קונטרס אחרון דף קסא ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קכח/קפח ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) חגיגה דף קכח ע"א
ה. ההוא תלמידא דהוה בשיבבותיה דרבי אלכסנדריא וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפח ע"א
ה. ההוא מבעט ברבותיו הוהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכח דף נט ע"ב
ה. עבר שרבו מקרבו לדינו וכו'גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מח דף פא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפח ע"ד; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ד דף קלג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכט דף נט ע"ב
ה. אוי לנו ששקל עלינו הכתוב קלות כחמורות מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפח ע"ד
ה. כל העושה דבר ומתחרט בו מוחלין לו על עונותיו מידרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכט דף נט ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כב לתשובה דף לט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יו/יז דף כא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) סימן פ"א דף קפח ע"ד
ה. עבד שרבו שוקל לו שגגות כזדונות תקנה יש לו פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) פסוק כי את כל מעשה אלקים דף קמג ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף לט; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריג ע"א
ה. מאי על כל נעלם זה ההורג כינה בפני חבירו ונמאס בהשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת נצבים דף קיא ע"א
ה. זה הנותן צדקה לעני בפרהסיא עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לב דף יו/יז ע"א
ה. עבד שרבו ממציא לו רעות רבות תקנה יש לו מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לבר מצוה דף צז ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף נד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קפח ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וילך דף קמז ע"ג ודף קמח ע"ב
ה. רעות שנעשו צרות זו לזו כגון זיבורא ועקרבאבינה לעתים (תח) דרש יב דף לד ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) בראשית דף ז ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת בהר דף ק ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קכו ע"ד
ה: כל מקום שנתנו בו חכמים עיניהם או עוני או מיתהפי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופרשת בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק ו דף שו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב/כ דף תצד ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בלק דף ע ע"ב
ה: אף על פי שהסתרתי פני מהם וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פ"ו/ז דף נא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת מקץ דף צ ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) שיט דף קא ע"ב
ה: עבד שרבו מגיד לו מה שיחו תקנה יש לובינה לעתים (תח) ד' סה דף קע ע"ד
ה: אפילו שיחה יתירה שבין איש לאשתו מגידין לו בשעת מיתה ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כא דף קסה ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רח ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ"ו דף כד ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף מב ע"א
ה: מקום יש לו להקב"ה שבוכה בו ומסתרים שמומנות הלוי (שמה) דף קכד ע"ב; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יט דף קנב ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש מח דף ריז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ליום ט"ב דף קפו/ז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פ' נט דף לה ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רכא פרק א דף פא ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק א דף צו ע"א ודף קט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצט ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת מסעי דף פז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער פ"ז דף רמט ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וילך דף נח ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לפדיון שבויים דף פד ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מטות דף קי ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת מטות דף רמו ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פ' קיט דף קיב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף עט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסג דף מז ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כג דף קנב ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פ' נז דף קב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קעט ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ירמיה דף קב/קכ ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קעה ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת דברים דף קלב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף יט ע"ד
ה: שאני חרבן בית המקדש דאפילו מלאכי השרת בכו רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלא דף ט/ס ע"א
ה: שלשה דמעות הללו למה אחת על מקדש ראשון וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ליום ט"ב דף קעז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער פו/פז דף רמט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וירא דף כה ע"ב
ה: שלשה דברים הקב"ה בוכה עליהם בכל יום פי' רקנטי (שה) פרשת וישב
ה: רבי הוה נקיט ספר קינות וקרי בגויהנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לג דף קמט ע"א
ה: רבי ורבי חייא הוו שקלי ואזלי באורחא וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתורה דף יז ע"ג
כי יראה חכמים ימותו הרואה חכמים במיתתם כך בחייהם עאכ"ו יפה מראה (שנ) עירובין פרק ה דף קט ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת ויחי דף קיד ע"ג
ה: רבי אידי בריה דרבי יעקב בר אידי הוה רגיל דהוה אזיל תלתא ירחי באורחא כסף מזוקק (שפח) דרוש א לעצירת מטר דף רכו/רנו ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא להספד דף קג ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמה ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו נח דף רב ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכא ע"א
ה: כל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה לשמה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יג לשבת תשובה דף קב ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף קב ע"ג; מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ד ע"ב
ז. כתיב הוקר רגלך מבית רעך וכתיב אבא ביתך בעולות מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קצ ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף כט ע"ד
ט. מעוות לא יוכל לתקון זה שביטל שמע של שחרית או של ערבית מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קצ ע"ד
ט: אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה מאה וא'יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף כח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קפב ע"ג, ותורה שבכתב דף שו/ז ע"ב; לקוטי שושנים (שסב) דף י ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסד דף מח ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף ריב ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ואתחנן דף קל ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' מ דף יב ע"ב
ט: מלמד שחזר הקב"ה על כל מדות טובות ולא מצא לישראל מדה טובה אלא עניות מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לחנוכה דף לה ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צו ע"ד
ט: יאי עניות לישראל כורדא סומקא לסוסיא חווראתורה אור (הכהן, שסה) פרשת וירא דף קיא ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לז ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ב דף כח ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק יג דף קטז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו מח דף קפז ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רמג דף פ ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמיני דף פג ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יג דף פא ע"ד
ט: איזהו מעוות שלא יוכל לתקון זה הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"א פרק כד דף כז ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף רז ע"ב
ט: כל ת"ח הפורש מן התורה עליו הכתוב אומר כצפור נודדת מן קנה וכו'מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קצא ע"ב
י. היתר נדרים פורחין באוירמנות הלוי (שמה) דף רה ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קס ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק א דף רו ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ג דף ג ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת מטות דף צ ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פרק א דף קצא ע"ב
י. באפי נשבעתי וחזרתי בי רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלב דף ס ע"ב
י. הוא אינו מוחל אבל אחרים מוחלין לו פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מטות דף רלא ע"א
יא: אין דורשין בעריות בג' ולא במעשה בראשית בשניםתהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק א דף סח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יב ע"ג-ע"ד ופרשה ח דף נד ע"ב ודף סח ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ז ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף רו/ז ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קצא ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף א ודף ב; באר הגולה (שנח) באר ה דף סו/סז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמ ע"א
יא: כל המסתכל בשלשה דברים ראוי לו שלא בא לעולם סדר היום (שנט) תפלת שבת דף מט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"א פרק ג דף ג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף ט ע"ב ודף יב ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ב דף ריב ע"ג ודף ריג ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צ ע"א; בית אלקים (שלו) שער ג פרק א דף לה ע"ג; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף פג ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ"ז דף כד ע"ב, ושער היראה פרק ט דף רמ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פרק ט דף עג ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ב ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף לז ע"ב
יב. אדם הא' מן הארץ ועד לרקיע היה בית העוזיאלי (שסד) פרשת שמות דף כח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נב ע"ב, ופרשה יב סי' ה דף פב ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פא ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קסה דף מח ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמ ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק יג דף מב ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף לו/לז ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סב ע"א; באר הגולה (שנח) באר ז דף לו/ז ע"א
יב. אדם הא' מסוף העולם ועד סופו היהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלג דף סא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נב ע"ב, ופ' יב דף פב ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קסו דף מח ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ואתחנן דף רמ ע"ב; תורה אור (יחייא, רצח) פרק ע דף לב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלג דף סא ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יב ע"ב
יב. עשרה דברים נבראו ביום הא' ואלו הן שמים וארץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ג דף כו ע"ג, ופרשה יב דף פא ע"ג
יב. תהו זהו קו ירוק וכו'קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי סימן כה דף רמ ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק יט דף מד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח/סח [?]; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ד ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ג ע"ב; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ד; תורת העולה (פראג של) ח"ג דף פ ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ג ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ב דף יח ע"ג
יב. אור שברא הקב"ה ביום הא' אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופומקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"ב פרק יא דף פא ע"ב ודף פב ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ט דף קפח ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבועות דף מז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת החדש דף קכב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עג ע"ג, ופרק יב דף פג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ג סי' ט; בית אלקים (שלו) שער ג פרק מב דף סו/פו ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ד פרק ח דף קטו ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף י ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ג ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר א לצדקה דף פח ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק לא דף פח ע"א
יב. אין טוב אלא צדיקים תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בראשית דף י ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"א
יב. בשעה שברא הקב"ה את העולם היה מרחיב והולך כשתי פקעיותיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף טו ע"ב, ופר' ג דף כו ע"א, ופר' ה דף לג ע"ב ודף לז ע"ג, ופר' י דף סח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מח דף קלח ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת נח דף י ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ב דף סו/סז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ויקרא דף ד/ז ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף נח ע"ב; אורח חיים (נורצי, שלט) מאמר ו לימי תשובה דף י ע"א
יב. אני אל שאמרתי לעולמי דימבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית ד דף ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טז למילה דף סז ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יג ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ו/ז ע"א; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מאמר צא דף צא ע"ב
יב. בשעה שברא הקב"ה את הים הגדול היה מרחיב והולך יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יד דף צה ע"א
יב. שמים נבראו תהילה ואחר כך ארץמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויקהל דף קצא ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק טו/ז דף מג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יו ע"ג ודף יז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף ריו ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ד ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ד ע"ג; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קמח ע"ב ודף כה ע"ג ודף קמט ע"א, ותורה שבכתב דף רע ע"ב; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לו ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קסו/ז דף מח ע"ב; תורת העולה (פראג של) ח"ג פרק כו/כז; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף כו; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ה דף צד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מד ע"ב; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף ו/י ע"א [?]
יב. מאי שמים שם מים וכו' אש ומים לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תמה דף קצג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף לב ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף יד ע"ב; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף ז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ד ע"א
יב. שאל רבי ישמעאל את רבי עקיבה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף ד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף טו ע"ג ודף טז ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף ג/נ ע"ב
יב: מכדי שמים מתחיל ברישא מ"ש מתחיל מעשה הארץ יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יח ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסח דף מח ע"ג
יב: ארץ על מה היא עומדת על העמודים ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב מאמר כא ומאמר כה/פה דף קיד ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ד דף עא ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רפ דף צג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קסט דף מח ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א דף ה, וש"ג דף כו; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קיו דף סח ע"ג; באר הגולה (שנח) דף כו ודף לו/לז ע"א
יב: על עמוד אחד עומדת וצדיק שמו טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יב ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יג ע"ד; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פ' נח דף ג ע"ד
יב: שני רקיעין הןיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מג ע"א, ופרשה עג דף תכא ע"ב
יב: שבעה רקיעין הן וילון רקיע שחקים וכו'דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף ב ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור יט דף לא ע"ב, ומזמור עח דף קסו ע"א, ומזמור קמח דף שו ע"ב; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף נו/נז ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ח דף תטז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מג ע"א, ופרשת עג דף תכא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כד דף קל ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פ' הברכה דף שכא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז לזווג דף מא ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף כ ע"א; מורה נבוכים (שיא) חלק א פרק ע דף נב ע"א; זהר פרשת תרומה דף קסה ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כט דף קסט ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ה דף פו ע"ב
יב: שחקים שבו רחיים עומדות וטוחנות מן לצדיקים זהר פרשת ויקרא דף כו/ז ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלב דף קצו/ז ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת ויגש דף מב ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רסא דף פג ע"ד
יב: זבול שבו ירושלם ובית המקדש יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סט סי' ח דף תד ע"ג
יב: מעון שבו כתות כתות של מלאכי השרתכלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תבא דף קמא ע"א
יב: כל העוסק בתורה בלילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד ביוםמבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף ג ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פ"י דף קמח ע"ב, ומאמר יא פרק ה דף קצג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) חולין דף קכג ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) חלק א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קצג ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ל' ל"ח ליום תשעה באב דף קעו/ז ע"א; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף ה ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ל דף קה ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ע"ז דף קלב ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קמז פרק ג [דף פג] ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי בהקדמה דף יא ע"א
יב: כל העוסק בתורה בעולם הזה שדומה ללילה הקב"ה מושך עליו חוט של חסד לעולם הבאדברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ל' דף קה ע"ג; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר ט חלק ה דף סב
יב: כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמים חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) דף עא ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש אבל משה דף כג ע"א; ס' חרדים (שסא) דף מז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) ע"ז סימן רפג דף קכח ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ג דף צו/צז ע"א
יב: עד שלא בא דוד היו ברקיע וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלה דף סב ע"ב
יב: ערבות שבו צדק ומשפט וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פרק ו דף נד ע"ד ודף נה ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ח דף עט ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א דף יא ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף עז ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרש ב דף יו/יז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כד דף יד ע"ב, וחלק ב פרק סג/סו דף סז ע"ב, וחלק ג סוף פרק ח; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קכד דף עג ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה חלק ב
יב: חשך ענן וערפל מקיפין אותו וכו'פי' ר"י כהן על איוב (שה) מי"ט ח"א דף צב ע"ב
יב: ומי איכא תשובה קמי שמייא וכו'ארזי לבנון (שסא) פרק ד דף ט ע"ב
יג. במופלא ממך אל תדרוש וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ג דף נב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן יז דף יג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח נד ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ב דף ריא ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער לט דף קיא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צד ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בלק דף קמג ע"ג; שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות דף מא ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף צט ע"א ודף קא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר נג דף כח ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) דף א ע"ב
יג. מה תשובה השיבתו ב"ק לאותו רשע וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו יד דף סט ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ו דף לד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לא ע"ב
יג. מן הארץ ועד לרקיע מהלך ת"ק שנהראשית חכמה (שלט) שער היראה פ"ב דף ו/י ע"ב
יג. אין מוסרים ראשי פרקים אלא לאב בית דין וכו'פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ"ז חלק א דף מב ע"א; מורה נבוכים (שיא) חלק א פ' לד דף נג ע"ב
יג. אין מוסרין סתרי תורה אלא למי שיש בו ה' דברים יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמח ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב פרק ג [דף פג] ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק ב דף קי ע"ג
יג. אין מוסרין דברי תורה לגוי מנות הלוי (שמה) דף קיב ע"א; זהר פרשת אחרי מות דף עג ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף לה
יג. רב יוסף הוה גמיר מעשה מרכבה וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קע דף מט ע"ג
יג. דבש וחלב תחת לשונך דברים שהן מתוקים מדבש וחלב תחת לשונךמעשי ה' (שמג) חלק א פרק יג דף לא ע"ב
יג. מאי חשמל חיות אש ממללות פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תרומה דף קכו ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פ' לא דף עד ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פ' יז דף עג ע"ג
יג: עתים חשות עתים ממללות עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פ' קמד דף קיט ע"ד; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף עט ע"ג; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף ו ע"ב
יג: מלאך א' שהוא עומד בארץ וראשו מגיע לבין החיות סנדלפון שמו נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לא דף קלה ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ב דף ז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי סימן כט דף קג ע"ב
יג: כל מה שראה יחזקאל ראה ישעיהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פ' מה דף נח ע"א ופרשת מו/ז דף נח ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק רביעי פ' יח דף קכג ע"ג; מורה נבוכים (שיא) ח"ג פ"ו דף קל ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף לה ע"א ודף לו ע"א וע"ג
יג: שירו למי שמתגאה על הגאים תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ד דף עא ע"א
יג: כתוב אחד אומר ודמות פניהם פני אדם וכו' כתיב וד' פנים לא'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שמיני דף קמד ע"א-ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תרומה דף קכה ע"ד
יג: יחזקאל בקש עליו רחמים והפכו לכרובמגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קכ דף סט ע"א
יג: כתוב אחר אומר שש כנפים שש כנפים לאחד וכתיב וארבע כנפים לאחת להםנצח ישראל (שנט) פ' כב דף לח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פה ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת וארא דף מח ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שלח דף רח ע"ג; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ד ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף לז ע"ד ודף לח ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יח ע"ג ופרשה כו/ז דף קנו ע"א
יג: כתוב אחד אומר אלף אלפין ישמשוניה וכתוב אחד אומר היש מספר לגדודיו צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מג ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לא דף קפא ע"ג
יג: מהיכן נפק מזיעתן של חיות וכו'שני לוחות הברית (תט) בית ישראל דף כא ע"ב ודף כב ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ב דף נג ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ה ע"א
יג: אלו תשע מאות שבעים וארבע דוחות שקומטו להבראות קודם שנברא העולם זרע ברך (תו) פרשת נח דף יד ע"א; שני לוחות הברית (תט) בית ישראל דף כא ודף כב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פה ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ג פרק כא דף נב ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לא לשבועות דף קנד ע"ב
יד. כל יומא ויומא נבראים מלאכי השרת מנהר די נורקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א דף י ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת וישלח דף כד ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר עו דף מו/ז ע"ד, ומאמר צו/ז דף סא ע"א
יד. כל דבור ודבור שיוצא מפי הקב"ה נברא ממנו מלאך אחדרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלד דף סב ע"א; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף ו ע"ב; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כו ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בראשית דף ע ע"ד
יד. א' לו וא' לדודתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק י דף עא ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ג פ' מא דף צז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פר' בראשית דף מד ע"ג
יד. י"ח קללות קלל ישעיה הנביא את ישראלבינה לעתים (תח) דרוש מח דף קכ ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) חגיגה דף קכח ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת דברים דף קכז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יא ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר יט לימי תשובה דף יז ע"א
יד. משענה אלו בעלי משנה עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פ"ד דף נה ע"א
יד. יועץ זה שיודע לעבר שנים ולקבוע חדשים פי' ר"י כהן על איוב (שה) מז ח"ג דף מד ע"ב
יד. אפילו בשעת כשלונה של ירושלם לא פסקו ממנה בעלי אמנהכלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יא ע"ד
יד. לא חרבה ירושלם עד שפסקו ממנה אנשי אמנהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק א דף לו/ז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מט דף רפט ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יז דף ע ע"ד
יד: מעשה בריב"ז שהיה רוכב על החמור ויוצא מירושלםתהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק א דף סח ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רח ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פד ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ד פרק יו/יז דף קכ ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ב דף ט
יד: ארבעה נכנסו לפרדסמפעלות אלקים (שנב) מאמר ג פ"ח דף כג ע"ד; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קיו/ז ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ג דף יא ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ג פרק א דף מב ע"א, ופ"ב מז דף ק ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ב פרק ג דף קכו/ז ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת ויצא דף ריב ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ב פרק כב דף מו ע"א, וח"ג פרק ה דף עא ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יא ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלב ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ג דף יא ע"ב, ופ' יח דף לט ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אחרי מות דף רסד ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב ש"מ ב [דף שמ ע"ב], ווי העמודים פרק ה דף י ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פג ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קסט דף צט ע"ד, ואופן רטו/ז דף קלג ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין פרק ו דף עא ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ד פרק ו/ז דף קיג ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת לך לך דף טז ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף יג ע"ב; תורת העולה (פראג של) ח"ג פרק כה; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב פ"ג דף מב; מורה נבוכים (שיא) ח"ב פרק ל דף קח ע"א; (רד"ק) [רלב"ג] משלי פרק כה פסוק טז בפסוק דבש מצאת; רוח חן (שט) פרק ז דף יב ע"ב; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ג סימן סה דף קפט ע"ד; זהר פרשת בראשית דף כו ע"ב, ופרשת פקודי דף רנד ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ב דף כ ע"ד; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף פו/פז ע"ב
יד: מהו לסרוסי כלבא קרבן אהרן (שסט) פרשת אמור פ"ז דף רמא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת אמור דף קפג ע"ד
טו. מאין ולאין בן זומאיפה מראה (שנ) פרק כ דף רח ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער ג דף יב ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ד פרק ו/ז דף קיג ע"ג; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף יג ע"ב; תורת העולה (פראג של) ח"ג פרק כו/ז
טו. צופה הייתי במים העליונים למים התחתונים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ב דף כ ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ו/ז ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ג דף ט ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרק כא דף סה ע"ד
טו. אחר קיצץ בנטיעות וכו' חזא מטטרון דאתיהיבא ליה רשותא חדא שעתא ביומא למיתב וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף רי ע"ד; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ג פרק א דף מב ע"א
טו. גמירי דאין למעלה לא עמידה ולא ישיבה יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נט ע"א, ופ' מט דף רפו ע"א, ופ' סה דף שפז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כד דף קל ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ב ע"ג
טו. מחיוהו שתין פולסי דנורא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלו דף סב ע"ב
טו. שובו בנים שובבים חוץ מאחריד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסו/ז ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף צח ע"ב ושם בהגהה, ותענית דף רכב ע"ב
טו. כל מה שברא הקב"ה בעולמו ברא כנגדו ברא הרים ברא גבעות פי' ר"י כהן על איוב (שה) מ"י ח"ג דף כה/סה ע"א
טו. זכה צדיק נטל חלקו וחלק חבירו בג"עיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת חקת דף רלו/ז ע"ד; עמק המלך (בכרך, תח) שער עולם התוהו פרק לד דף כא ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מאמר צה דף לו/ז ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ב פ' יד דף מ ע"א, ופרק כט/נט דף נ ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף יט ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) בהקדמה דף ג ע"א, וח"א פרק יט דף יט ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) בהקדמה דף ב ע"א, וסימן תרכז דף שכא ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף ס ע"ב
טו. מ"ד לא יערכנה זהב וזכוכית יפה מראה (שנ) פרק א דף י ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) דף סה ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פה ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף כב ע"א
טו. מה כלי זהב וכלי זכוכית הללו אף על פי שנשתברו יש להם תקנה כך ת"חיפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לג דף קע/ז ע"ד
טו. מעשה באחר שהיה רוכב על הסוס בשבת יפה מראה (שנ) מ"ב [?] דף י ע"ד
טו: בתו של אחר אתיא לקמיה דרבי א"ל רבי פרנסניפי' ר"י כהן על איוב (שה) מ"י ח"ד דף סו/ז ע"ב
טו: ורבי מאיר היכי גמר תורה מפומיה דאחר בינה לעתים (תח) דרוש מג דף קח ע"ג
טו: אם דומה הרב למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיהובינה לעתים (תח) דרוש מג דף קח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פו/כז ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לתורה דף יג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) מו"ק פרק ג דף קפא ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ק דף יג/ע ע"ב
טו: הא בגדול הא בקטןרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלז דף סג ע"א
טו: קאמר שמעתתא מפומייהו דכולהו רבנן ומפומיה דרבי מאיר לא קאמרבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יג ע"ג; מעבר יבק (שפו) מנחת אהרן פ"י דף קמא ע"א
טו: רמון מצא תוכו אכל קליפתו זרקשנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ג דף יט ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת וירא דף קב ע"ג; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יו ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקיז דף קסז ע"ג
טו: קלני מראשי קלני מזרועילחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקיג דף רח ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ב דף פו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ב דף נג ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יב דף ע ע"ב; תוספות יום טוב (תג) סנהדרין פרק ו דף קיד ע"ב; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק י דף רצג ע"ד; קול בוכים (שמט) איכה דף סז ע"ג
טו: איה סופר שהיו סופרים לכל אותיות שבתורה כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סה ע"א
טו: שהיו שונים ש' הלכות במגדל הפורח באוירנפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לג דף קנג ע"א
טו: ש' בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לג; ס' ציוני (שכ) פרשת הברכה דף קח ע"ד
טו: הרבה ספרי מינים נושרין לו מחיקורוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור ה חלק א
טז. ואתא מרבבות קדש אות הוא ברבבה שלו תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ז דף עב ע"א, ופ' יא דף עה ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק ג דף קכה ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלח ע"א
טז. דוגמא הוא ברבבה שלו צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת הברכה דף רלה ע"א
טז. לא ברוח ה' ואחר הרוח רעש תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ו/ז דף עב ע"ב, ופרק יא דף עה ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יט דף תעא ע"א
טז. ששה דברים נאמרו בשדיםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נט ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ב דף ד ע"ד; בית אלקים (שלו) שער א פרק יג דף טו ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת אחרי דף סו ע"ג ודף סז ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק ד דף ר ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת אחרי דף קעב ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ב דף לח; רמב"ן על התורה פרשת אחרי; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קצ ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ה דף עד ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ט דף קכ ע"ב; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ג פרק יג דף קיו/ז ע"ב
טז. ששה דברים נאמרו בבני אדם שלשה כמלאכי השרת ושלשה כבהמהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר יב דף ח ע"ב, ושער המידות מאמר כז דף לג ע"א
טז. כל שלא חס על כבוד קונו זה המסתכל בקשת מעשי ה' (שמג) חלק א פ"י דף פח ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף פה ע"ג ודף קלט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער יא דף לח ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נח דף יא ע"ג
טז. כל המסתכל בקשת צריך שיפול על פניולחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שב דף קג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער יד דף לו/לז ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נח דף נה ע"ד
טז. הרואה את הקשת צריך לברךעקדת יצחק (שלג) שער יד דף לז ע"ג; בית יוסף טור א"ח סימן רכט דף קמא ע"ב
טז. למה נמשלו ד"ת לאגוז לומר לך מה אגוז אף על פי שמלוכלך בטיט ובצואה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש במיתת חכמים דף קצח ע"ב
טז. כל העובר עבירה בסתר כאלו דוחק רגלי שכינהראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ז דף כד/פד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קצ ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלו/ז ע"א
טז. אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו בכל יום ילך למקום שאין מכירין אותו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) מאמר ק סימן קמג דף סה ע"א, וקדושין סימן קעט דף עו ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לו/ז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש מ דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מ"ו דף יח ע"א; שו"ת ר"י קארו (שנח) שיטת קדושין דף פו/ז ע"ג
טז. כל המסתכל בשלשה דברים עיניו כהות בקשת בנשיא ובכהנים לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שכ דף קג ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ב פרק כט דף עב ע"ב; בית יוסף טור אורח חיים סי' רכט דף קמא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שסה דף ד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר נד דף כח ע"א
טז. אם יאמר לך יצר הרע חטא והקב"ה מוחל לך אל תאמן בומקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ב ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ד פרק א דף נט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) פרק [דרוש] ו/י מהתשובה דף כג ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וילך דף נח ע"ג; מנורת המאור (אבוהב, שכג) בהקדמה לנר א דף ז ע"ב בהגהה; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ב דף קצ ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שופטים דף קכ ע"א
טז. אבני ביתו של אדם וקורות ביתו ורהיטי ביתו של אדם מעידין בובית מועד (רבא, שסה) פרק [דרוש] ו/ז מתשובה דף כג ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכא דף שלז ע"ד
טז. שני מלאכי השרת המלוין לו מעידין בו מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ב ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יא דף לו ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קעב ע"ב
יז. עצרת שחל להיות בע"ש ב"ש אומרים יום טבוח אחר השבתתוספות יום טוב (תג) פרק ב דף רח ע"ג
כז. בזמן שב"ה קיים מזבח מכפר על אדם שלחן ארבע (שנו) שער א ג ד דף ז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קמו/ז ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף כט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תקט דף שלו ע"ב
כז. תלמידי חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהםיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעח ע"ב; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נ"ד ח"ב פ"א דף פד ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן עח; עליית קיר קטנה (שצו) פר' נשא דף קמח ע"ב
כז. פושעי ישראל אין אור של גהינם שולטת בהם רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קלט דף סג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) יומא דף רלח ע"ב בהגהה; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמו דף יג ע"ד, ודף יד ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פרק ג דף קצ ע"ד, וערובין פרק ב דף פא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעז ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו/י דף נב ע"ב; ס' חרדים (שסא) בהקדמה דף ח ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ג פ' טו דף סג ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת צו דף פח ע"א
כז. ריקנין שבך מלאים מצוות כרמוןשושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסכות דף לב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פד דף רמג ע"ד; ס' מהרי"ל (שטז) בליקוטים

יבמות
ו. יכול אמר לו אביו הטמא וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קדושים דף פט ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת קדושים דף קכב ע"ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת קדושים דף נו ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קדושים דף קפח ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רא ע"ב; פורת יוסף (סאמיגה, שנ) דף קכח ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת קדושים דף קעב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת קדושים דף צ ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת קדושים צט ראשון דף עא ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לב ע"ב
ו. יכול יהא בנין ב"ה דוחה שבת פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת קדושים דף קעב ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת ויקהל דף פא ע"ג
ו. יכול יתיירא אדם מב"ה וכו'זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) יבמות דף קכח ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנד ע"ג
יג. בית שמאי מתירין את הצרות לאחים וב"ה אוסרין וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף ג ע"ג; נמוקי יוסף ס' הרי"ף דף תד ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק א דף רכו ע"ב-ע"ג; שו"ת המבי"ט (שפט) חלק ב סימן כ דף קח ע"ד
טו: צרת הבת מהו וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רכה ע"ג, ודף רכו ע"א-ע"ב
טז. פסוק זה שר העולם אמרו נער הייתי גם זקנתי וכו'ס' העיקרים (שעח) עם פירוש עץ שתול מאמר ב פ' יו דף סה ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' בחוקותי דף כב ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שע דף קכט ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק לה דף צא ע"א, ופ' לו דף צא ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קיא דף סב ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קמב דף ע ע"א
טז: בשעה שנכנסו גויים להיכל הכל נפנו על הכסף וזהב וכו'דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף י ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ל דף מג ע"ג
טז: כל המקיים דברי חכמים נקרא קדוש לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף נט ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רכו ע"ד; באר הגולה (שנח) באר א דף ד ע"ד
כא. רמז לשניות מן התורה מנין וכו'יפה עינים (שצא) דרוש לשבת הגדול של פסח דף קפג ע"ג; באר הגולה (שנח) באר א דף ד ע"א
כא. קשה עונשן של מדות יותר מעונשן של עריותבית יוסף חו"מ סימן רלא דף רלג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרש' אחרי מות דף צ ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ג דף ב ע"ד
כא. קודם שבא שלמה היתה תורה דומה לכפיפה שאין לה אזניםידי משה (שנז) קהלת דף רנא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתורה דף יט ע"ג; ס' יוחסין (שמ) דף יא ע"ב
כא. ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתיקרבן אהרן (שסט) פ' אחרי מות פרק יג דף קצט ע"ד, ודף ר ע"א
כד: אין מקבלים גרים לימות המשיח טור יורה דעה סימן רסח; נצח ישראל (שנט) פ' מב דף נא ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק כב דף סו ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק ג סימן יז דף קכא ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ל ע"ד
לד: ער ואונן שלא כדרכן שמשופי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נו/ז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכה ע"ד
מז. גר שבא להתגייר בזמן הזה אומרים לו מה ראית להתגייר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק טו דף כה ע"א
מז. קשים גרים לישראל כספחת בית יוסף יורה דעה סימן רסח; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת משפטים פסוק וישלח את נערי דף קכא ע"ג; נצח ישראל (שנט) פ' ל דף מג ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נה ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יט דף קה ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק א דף ד ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יד דף סז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער כו דף עג ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף יו ע"א
מז: אסיר לן תחום שבת וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כו/ז דף קלט ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) רות דף ד ע"ב
מז: מפקדינן תרי"ג מצות וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש ו דף יב ע"ב; עיני משה (אלשיך, שסא) דף יא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כו ע"א
מח. ועשתה את צפרניה רבי אליעזר אומר תקוץרב אלפס דף תכ ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תצא דף קצו/ז ע"ב, ודף קצט ע"ד
מח: מ"מ גרים בזמן הזה מעונים וכו'נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סא ע"ב; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לו ע"ד
מט: משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקיס' הערוך (רצא) בערך קב; ס' יוחסין (שמ) דף ל ע"ב
מט: מידן דיינה וקטליה וכו' זכה משלימין לו וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ו דף עט ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כא דף תקנב ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יז דף פט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק יז דף פח ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסד דף עא ע"א; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מט ע"ד
מט: כל הנביאים נסתכלו באספקלריא שאינה מאירה וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פ' כב דף קכו ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף פג ע"ד, ופרשת ד [ודף פד] ע"א; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ראה דף צו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פ' מו/ז דף נט ע"א
מט: דרשו ה' בהמצאו הא ביחיד הא בציבור חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף יג ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ב פרק טו דף לג ע"א
מט: את מספר ימיך אמלא תנאי היאפי' ר"י כהן על איוב (שה) מענה ז חלק ו דף מח ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כח דף נ ע"א, ופ' כט דף נ ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תמה דף לג ע"ב
נ. הוספתי על ימיך משלו הוסיפו לותהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק לא דף פח ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסו דף עא ע"א
ס: וכל אשה יודעת איש בראויה ליבעל הכתוב מדבר וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מטות דף קיא ע"ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת מטות דף כח ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת מטות דף נא ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מטות דף רלח ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסז דף עא ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת מטות דף קל ע"ב
ס: אשר לא ידעו משכב זכר מנא ידעילב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים כא סי' פא דף קכו/ז ע"א
סא. קברי גויים אינם מטמאים באהלתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף ט ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) פ' אל ה' במחברת השנית דף יו/יז ע"ב; ידי משה (שנז) קהלת דף ריב ע"ב ודף קצד ע"א; בית אלקים (שלו) שער א מ"א דף ד ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש ג דף ד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תיב דף קמג ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קנט ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ב ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער עו דף רב/רכ ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג כ"ה פ"ב דף ריא ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יב דף קמה ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה לה דף צה ע"ג; חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף מו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ט דף קפו/ז ע"ב; מעשי ה' (שמג) מאמר ב חלק א פרק ב דף מה ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חקת דף רכט ע"ד; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ב ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מג דף עג ע"ד; עמק המלך (בכרך, תח) שעשועי המלך דף פה ע"ג-ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש א דף ג ע"א, ודרוש ד דף יט ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסח דף עא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מ דף קצב ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק א דף ד ע"א, ופרק יב דף יג ע"א; באר שבע (שעד) כריתות דף מז ע"ב, והוריות פרק ג דף יו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת בא דף פ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' כב דף טו ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף טו ע"ד, ודף מו/ז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ז ע"ג; ס' ראב"ן (שע) סימן לו ש יו/יז דף נט ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר א דף מא ע"א
סא: אף על פי שיש לו לאדם כמה בנים אסור לעמוד בלא אשה בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש לזווג דף מח ע"ב
סב. איתמר היו לו בנים וכו' מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יח למילה דף ו/ז ע"ב
סב. אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוףיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קסד ע"ג; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש י דף נג ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה מב דף לה ע"ב, ומיכה דף קכה ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף כב ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלא דף קצד ע"ג; קול בוכים (שמט) איכה בהקדמה דף א ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לו/לז דף נא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) מאמר עז דף קסא ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפז דף קכט ע"ב; חדושי הגדות ק"י עם תפלה למשה; כלי פז (תיז) ישעיהו נה דף ריט ע"ג; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יו ע"א; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ו; ס' ציוני (שכ) פרשת וישב דף כח ע"ב; פירוש מערכת האלקות (פירארה שיח) דף פא ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים בפ' ושבת דף רעב ע"ד; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף ד ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ל דף מג ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שעשועי המלך פרק א דף א ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת וישב; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת קדושים דף צד/צז ע"ד; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף טו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכ ע"ב
סב: נשא אדם אשה בילדותו ישא אשה בזקנתו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סא דף שסה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי סימן כב דף קב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שמ דף קה ע"ד
סב: כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה וכו'דרשות שם טוב (רפה) פרשת בראשית דף ו/ז ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) פירוש [?]; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כו/ז דף קי ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב לחופה דף ס ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ד דף כג ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף י ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנישואין דף קפו ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז לזיווג דף מ ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ד ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף רא ע"א, ודף רד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת לך לך דף קיו ע"ד, ודף קיז ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף לא ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיד ע"ב; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף כז/פז ע"ד; בן שמואל (שפב) דרוש ט דף מ ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף קא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף צז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קלב דף מד ע"א, ומאמר קפא דף נב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קסט דף עב ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שב/שכ דף ק ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חיי שרה דף כט ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמה ע"ב
סב: במערבא אמרי בלא תורה ובלא חומהאמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף רד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קטו ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף י ע"א
סב: האוהב אשתו כגופו וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף כט ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קכח; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קנ וקנא
סב: האוהב את שכניו והמקרב את קרוביו והנושא את בת אחותוקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן א דף ט ע"א; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כב דף קעג ע"ב ודף קעו ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת נח דף יז ע"ב, ופרשת פנחס דף רמג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכג ע"א; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תכד ע"א; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בראשית דף ה ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נח דף רכב ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עא דף לב ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ב דף יא ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכג/קפג ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יד ע"ד
סג. כל אדם שאין לו אשה אינו אדם מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לנישואין דף פז ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש לחופה דף סג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וישלח דף מח ע"א ודף מט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז סי' ב דף קטו ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רסח ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת בהעלותך דף קיו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פ' שופטים; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' שכד דף קא ע"ג, ומאמר שעד דף מב ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת האזינו דף קמג ע"א
סג. כל שאין לו קרקע אינו אדם מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לנישואין דף פז ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מ' לחופה דף סג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וישלח דף מט ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמד ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תצח דף קח ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף של ע"א
סג. זכה עוזרתו לא זכה כנגדו פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וזאת הברכה דף רפ ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ח ע"א; ידי משה (שנז) שיר השירים דף כה ע"א, וקהלת דף ריב ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף כט ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז סי' ג דף קטז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ג ע"ד; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת בראשית דף כז ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קכט דף עב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תזריע דף פה ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ט ע"א
סג. אדם מביא חטין חטים כוסס וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנשואין דף קפו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיד ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פר' שופטים; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף טו ע"א
סג. מלמד שבא אדם על כל בהמה והיה ולא נתקררה דעתו וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פי"ג דף קיח ע"ג; מבקש ה' (חאגיז, שנו) שם דף נא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יו/יז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכב ע"ד, ופרשה סח דף שצד ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דרך אמונה (ביבגי, רפב) דרוש א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף קט ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ה דף כח ע"ג
סג. ב' ברכות טובות יש לי להבריך בךנצח ישראל (שנט) פרשת ל דף מג ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כה ע"א
סג. אין לך אומנות פחותה מן הקרקע יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמד ע"ג
סג. נחית דרגא וסיב איתתאנחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף יח ע"א
סג. אין פורענות בא לעולם אלא בשביל ישראל וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עז ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קג ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקע דף רעו ע"א
סג. ומי איכא מידי דקשה ממותא וכו' פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף פז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת ויחי דף סה ע"ב
סג. רב הוה מצער ליה דביתהו וכו'שני לוחות הברית (תט) סוכה דף רמח ע"א
סג. דיינו שמגדלות בנינו ומצילות אותנו מן החטאעקדת יצחק (שלג) שער ח דף כה ע"ג; תורת חסד (יעבץ, שנג) מזמור קכה דף נה ע"א
סג: היכי דמי אשה רעהחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רכט ע"ב
סג: כיון שנשא אדם אשה עונותיו מתפקקין וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף יח ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנישואין דף קפה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חיי שרה דף כה ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיד ע"ג
סג: במערבא אמרי מצא או מוצאעקדת יצחק (שלג) שער ה/ח דף כה ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר לחופה דף סב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שכו דף קב ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לט ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שיד ע"א
סג: אשה רעה מצוה לגרשה חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלה ע"ב
סג: קשה אשה רעה כיום סגריר וכו'רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קנב ע"א
סג: בא וראה כמה טובה אשה טובה וכמה רעה אשה רעה קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יד דף קסח ע"ג
סג: בעון חיים מתים מתחטטיןכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן יב דף קפה ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כט ע"א
סג: אשה רעה צרעת לבעלה עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפב דף רח ע"ג
סג: כל שאינו עוסק בפריה ורביה כאלו שופך דמים דרש משה (אלבלדה, שסג) דרש לחתן דף קיז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח בפסוק ואתם פרו ורבו דף כב ע"א; צרור המור (שכז) פרשת נח דף יד ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת אחרי מות דף שח ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יח למילה דף צ ע"ב; תורת חסד (יעבץ, שנג) מזמור טו פסוק ואת יראי ה' דף ט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריח ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ח לזווג דף מב ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רסח ע"ב, ודף רפ ע"ב, ודף רעד ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) דף פא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מא ע"ד
סג: רבי עקיבא אומר כאלו ממעט את הדמותיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רכא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריח ע"ג; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק וגם את רות
סג: ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יח למילה דף צב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריח ע"ד; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת לך לך ודף לו/ז ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף יא ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שפב ע"א בהגהה; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי ח"ג פרק טו דף קכא ע"א
סד. מלמד שאין השכינה שורה על פחות מב' אלפים וב' רבבות מישראלבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י' לזיווג דף מט ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת במדבר דף ע ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצא דף קיו ע"ד
סד. אחרים אומרים גורם לשכינה שתסתלק מישראל בית העוזיאלי (שסד) דרוש ה דף כו ע"א
סד. הקב"ה מתאוה לתפלתן של צדיקים בית אלקים (שלו) שער א פרק יד דף נא ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת הדברים דף רמט ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תולדות פסוק ויעתר יצחק דף מ ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת תולדות דף ל ע"ב; חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף לא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יו דף יג ע"ד, ופרשת וירא דף מט ע"ב
סד. למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתר כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תולדות דף כה ע"א-ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סב דף שעג ע"ב-ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תולדות דף מ ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת תולדות דף כא ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמו ע"ד
סד. אברהם ושרה טומטומין היו מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה נא דף מה ע"ג; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נא דף קצו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קד ע"ד
סד: שרה אמנו אילונית היתה עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן ד דף צג ע"ב, וחלק ג סימן ד דף קיז ע"א
סה: כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע וכו'שני לוחות הברית (תט) בהקדמה דף א ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קט
סה: מותר לו לאדם לשנות בדבר השלום יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ק דף תקלז ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כז; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמז; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קיב דף לט; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לג ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן יו דף רב/רכ ע"ד; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תכה ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סימן נ דף פג ע"ב; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף ס ע"ג; ס' החסידים סימן תכו דף נה
סה: שתין סבי הוינא וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) פרק ו דף כט ע"ב
ע. אין לי אלא זרעה זרע וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת אמור דף רלו
עא: לא נתנה פריעת מילה לאברהם אבינו מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר למילה דף כח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יו ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יד דף לח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מו דף רעג ע"ב-ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רע [קע] דף עג ע"א
עו. ויתחתן שלמה והא לא קבלו גרים בימי דוד ולא בימי שלמה כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ג דף שפ ע"ב
עו. ולא ידע ליה והכתיב ויאהבהו מאדכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סי' יז דף ריד ע"ב
עו. זה ישי אבי דוד שנכנס באוכלוסא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ט יז דף רז ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עו ע"ב
עו: מאי מדיו במדתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף ריא ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קנד ע"א-ע"ב
עז. כתיב יתרא הישראלי וכתיב הישמעאלי מלמד שחגר חרבו כישמעאל וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יז דף שיו ע"ג; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תכט ע"ב; יפה מראה (שנ) יבמות פרק ח דף רכט ע"ג; שורש ישי (אלקבץ) בהקדמה; יסוד שירים (שכ) דף ט ע"א
עז. כל תלמיד חכם שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה שומעין וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ב
עז. הכא תרגימו כל כבודה בת מלך פנימה וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) פרק ח דף לד ע"א-ע"ב
עז. התם כתיב הנמצות הכא כתיב מצאתי דוד עבדי יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מא דף רמה ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קה ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעא דף עג ע"א; שורש ישי (אלקבץ) בהקדמה
עח: ממזרא לא חיי יפה מראה (שנ) יבמות פרק ח דף רכט ע"ד
עח: שנה ראשונה אמר להם שמא ע"ז יש בכם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף שכט ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתענית דף כד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חקת דף רלז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב כא דף מט ע"ב; יפה מראה (שנ) תענית פרק ג דף קעט ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לב/לה דף יו/יז ע"ג
עח: ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים אל שאול שלא נספד כהלכה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב' כא דף של ע"ג-ע"ד; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת מקץ דף נו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה דף קסח ע"ד; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת דף מז ע"א; יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעא ע"ג
עח: אמר דוד שאול נפקי להו תריסר ירחי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף של ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת אחרי מות דף קיט ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב כא דף מט ע"ד
עט. שלשה סימנים יש באומה זו רחמנין ביישנין וג"חדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עו ע"ג, ומטות דף קמז ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף של ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת עקב דף רע ע"א; יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעא ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יד ע"ג, וש' המדות מאמר יב דף לא ע"ד, ופרשת חיי שרה דף נא ע"א
עט. העבירום לפני ארון כל שארון קלטו וכו'יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעב ע"ג-ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) פרק ח דף לה ע"א
עט. והכתיב לא יומתו אבות על בנים וכו' מוטב שתעקר אות א' מן התורה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כא דף שלג ע"ד; יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעב ע"ד; מגילת אסתר (ליאון, תכ) שורש ב דף יח ע"ב
עט. ונתינים דוד גזר עליהם משה גזר עליהם לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ט סימן כט דף עה ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ט דף לב ע"ב; יפה מראה (שנ) קדושין פרק ד דף רעא ע"ב
פו. תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי וכו'ילקוט שמעוני (שכו) פרשת קרח דף רלד ע"א
צ: שמעתי שב"ד מכין ועונשין שלא מן הדין נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תלג ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שופטים דף קפד ע"א
צו: אזל רבי אלעזר אמר לשמעתתא בי מדרשא ולא אמרה משמיה דרבי יוחנן וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דברכות דף יב ע"ב, ופר' ב דשקלים דף קלו/ז ע"א; עין יעקב (שפב) ירושלמי שקלים דף קעז ע"ב
צו: וכי אפשר לו לאדם לדור בשני עולמים וכו'מזבח יעקב (תכב) דף יא ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דברכות דף יב ע"ב, יג ע"א
צו: דובב שפתי ישנים ככומר של ענבים דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף כד ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ו/ז דף ס ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויחי דף מד ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קנג ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ב דברכות דף יב ע"ב, יג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קצו/ז ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף ריט ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) בהקדמה דף ב ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) ד' לב דף קפב ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ש' הגדול' דף ל ע"א
צח. ויהי דבר ה' אל יונה שנית לאמר שנית דברה עמו שכינה שלישית לא דברה עמוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יד דף תקל ע"ג
קג. ז' בעילות בעל אותו רשע באותו יום וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ד דף עא ע"ג, ועז דף א ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רפא ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף שסט ע"ג; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו/ז ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שופטים ה דף טו ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו/יז ע"ב
קג: כל טובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עד דף תכה ע"ד
קג: בשעה שבא נחש על חוה הטיל בה זוהמא וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וישב דף לג ע"ד, ופרשת שמיני דף צה ע"ג, ופרשת מצורע דף צו/ז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פט ע"ג; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ד פרק א דף קצד ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יז דף לה/לח ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף ריט ע"א; מורה נבוכים (שיא) חלק ב פרק ל דף קט ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר א פרק יו/ז דף כו ע"א, ומאמר י פרק ד דף קעט ע"ב; כל בו סי' נא פי' ההגדה; בית אלקים (שלו) שער א פרק ו דף ח ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יו דף יט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף י ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער ט דף כח ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק סט; חזות קשה (שיב) שער יא דף כה ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף רנז ע"ג; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף פ ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לב דף קעב ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כו דף טו ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) ע"ז סימן סג/שג דף קלה ע"א; זהר פרשת חיי שרה דף קכו ע"א
קה. בני סימונא אתו לגבי ר' וכו'יפה מראה (שנ) דף רל ע"ד, ודף רלא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פא דף תנג ע"ב
קה. מנין לגזר דין שיש עמו שבועה שאינו מתקרע וכו'עקדת יצחק (שלג) שער כז/נז דף קסא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף קנה ע"א ודף קנח ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א ג דף כג ע"ב; יפה מראה (שנ) ר"ה פרק א דף קסד ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעו ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ט דף טו ע"ד, יו ע"א; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קכח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עד ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) ר"ה פרק א דף קלט ע"ב; זהר פרשת קדושים דף פ ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נט דף שנ ע"ג; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"ב פרק יב דף פד ע"ב
קה. משפחה אחת היתה בירושלם שהיו מתים כבן שמנה עשר יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שנ/שצ ע"א [?]; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יב דף קמח ע"א
קה. יחיד אימת אלו ימים שבין ר"ה לי"הכסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריח ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ב פ' טו דף לג ע"א
קה: המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלהבית אלקים (שלו) שער א פ"ט דף י ע"ג; סדר היום (שנט) בתפלת השחר דף יו ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נד ע"ד; ס' חרדים (שסא) דף יא ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שיד ע"ב ושמ ע"ב ושמט ע"א, ווי העמודים פרק ט דף יד ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי ח"ב סימן ח דף קח ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קמ ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קכב/קפב דף נב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכט דף מה ע"ב, ומאמר רצא דף צא ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בלק דף קו/ז ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור פרק ח [פח] דף רמג ע"ב
קט. לעולם ידבק אדם בג' דברים ויתרחק מג' דברים וכו'יפה מראה (שנ) דף רלא ע"א-ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צג דף תקד ע"ב-ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) יבמות דף קכט ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרלח דף שמט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויגש דף ס ע"א
קט. הנודר כאילו בנה במה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער עא דף רח ע"ד; תורת העולה (פראג של) חלק ג פ' עא; יפה מראה (שנ) דף רלא ע"א-ע"ב ונדרים פ"א דף רסח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צג דף תקד ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת תצא דף קצא ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת מטות דף פד ע"ג; בית יוסף יו"ד סימן רג דף רמח ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) גיטין סימן קפד דף עט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויגש דף ס ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף יא ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לו/לז דף יח ע"א
קט. האומר אין לי אלא תורה אין לו אלא תורה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ה דף יח ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים בהקדמה דף ד ע"ב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ו ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) על המצות דף לב/לה ע"ב
קט. לעולם יראה דיין עצמו כאלו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריז ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נו דף כו ע"א
קכא: אף על פי כן מת בנו בצמא וכו' יפה מראה (שנ) שקלים פרק ה דף קלט ע"ג; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ט ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעג דף עד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת משפטים דף כג/פג ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ"ו דף כג ע"א

כתובות
ה. גדולים מעשה צדיקים יותר ממעשה שמים וארץ יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנד ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת האזינו דף קלג ע"ג; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת בראשית דף ו ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת נח דף יד ע"ב, ופרשת תרומה דף קסה ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פ"ב/ג דף מג ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רעז דף צב ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ב דף יא ע"ג ודף יג ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בראשית דף א ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בא דף קעה ע"ד, ודרוש שבת חול המועד של פסח דף קצב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"א דף צה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רכד דף קא ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קכו דף עד ע"ג; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור קמג דף קמא ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש לד דף קנח ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ט דף עח ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כו ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש יו להספד דף עה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער טו דף לט ע"ד, ושער נט דף קסו/ז ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תרומה דף פו ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תלו/ז דף יו ע"ג, וסימן תקיד דף קסב ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בשלח דף נח ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ"ט דף ח ע"ב; מנחת נתן (שפא) דף ו/י ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צח ע"א
ה. דרש בר קפרא מ"ד ויתד תהיה לך על אזניך וכו'שלחן ארבע (שנו) דף יב ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצא דף קלט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תצא דף שכא ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצא דף קכא ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ג דף יא ע"א; שו"ת ר"י קארו (שנח) חידושי מס' כתובות דף צג ע"ב
ה: מ"מ אוזן כולה קשה ואליה כולה רכהעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצא דף קכא ע"ב
ז: מנין לברכת חתנים בעשרה וכו'עיני משה (אלשיך, שסא) דף לט ע"א-ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רכג דף קא ע"א
ז: מנין שאפילו עוברים שבמעי אמן אמרו שירה על הים וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת יתרו דף טו ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת בשלח דף עד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) סוטה פרק ה דף ק ע"א
ח: רבי חייא בר אבא וכו' שכיב ליה ינוקא וכו'יפה עינים (שצא) פרשת ויגש דף לו ע"א
ח: הכל יודעין כלה למה נכנסה לחופה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לד ע"ד; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש י דף קכט ע"ד; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרעח דף תכה ע"א
ח: רבים שתו לימא רבים ישתו לא לימא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש לח"ה של פסח דף רג ע"ד; ס' חרדים (שסא) דף מח ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ג ע"ב
ח: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנג ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת דברים דף שצח ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף ח ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) דף ד ע"ד
ט. כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו אגרות הרמב"ם (ונציה שד) דף סו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב א דף רצג ע"ד, ודף רצו ע"ב
טז: כיצד מרקדין לפני הכלה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש מא לנישואין דף קפו ע"ב
יז. לא כחל ולא שרק ולא פירכוסעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנט דף קח ראשון ע"ג
יז. כל מין דין וכל מן דין סמוכו לנא וכו' עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנט דף קח ראשון ע"ד
יז. אמרו עליו על רבי יהודה בן אלעאי שהיה נוטל בד של הדס וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזווג דף מח ע"ד
יז. רב שמואל בר רב יצחק מרקד אתלת וכו'יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נז ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רלא דף קג ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפב דף שא ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצו
יז. מבטלין תלמוד תורה להוצאת מת ולהכנסת כלהנמוקי יוסף סביב הרי"ף דף תעג ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תקכט דף קלט ע"ג
ל. נאמר אסון בידי אדם ונאמר אסון בידי שמים וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף עו ע"א
ל. הכל בידי שמים חוץ מצנים פחים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו סי' ט דף מג ע"ג-ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יו דף צו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער צ דף רנה ע"א; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף עו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כו דף פד ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק יד דף קה ע"ב, וסנהדרין פרק יא דף שח ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בשלח דף לו/לז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ב דף ב/כ ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת עקב דף קיז ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קנז; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלה ע"א
ל. מיום שחרב בית המקדש אף על פי שבטלו סנהדרין ד' מיתות לא בטלו עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלג ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ב/ג דף כה ע"ג-ע"ד; ס' יצירה (שכב) בהקדמה דף ו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יא דף מ ע"א
נ. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת זה הזן בניו ובנותיו כשהם קטנים בית יוסף יורה דעה סי' רנא דף רצח ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת ואתחנן דף קמח ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף עא ע"ב; באר שבע (שעד) שו"ת דף קו/קי ע"ד
נ. הון ועושר בביתו זה הלומד תורה ומלמדה עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצוה דף עה ע"א
סא. הכל משהין בפני השמש חוץ מבשר ויין וכו'ר"ן סביב הרי"ף דף תצה ע"א
סא: אמרו ליה רבנן מ"ט סמכת אניסא וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף פו ע"ד
סב. דמלפא תכלי לא בהתאמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ו לחנוכה דף לה ע"ב
סב. שוא לכם משכימי קום אלו נשותיהן של תלמידי חכמים שמנדדות שינה מעיניהם בעולם הזה וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת חקת דף קנג ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קב/קכ ע"ד
סב. יהודה בריה דרבי חיי הוה אזיל ויתיב בבי רב וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף פו/ז ע"א
סב. ר' איעסק ליה לבריה בי רבי חייא וכו' מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק יג דף סו/סז ע"ב
סב: רבי חנינא בן חכינאי הוה קאזיל לבי רב וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כא דף קכו ע"א
סב: רבי חמא בר ביסא אזל יתיב תרי סרי שני בבי מדרשא וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף פו/פז ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רכט דף קג ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כג
סג. אדעתא דגברא רבא מי נדרת וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף פו/פז ע"א
סו: מעשה בריב"ז שהיה רוכב על החמור ויצא מירושלם וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף נז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער פד דף רמב ע"ג; נצח ישראל (שנט) פרק יד דף כד ע"ב
סז: אשר יחסר לו אפילו סוס לרכוב עליומרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת ראה דף נא ע"ב
סז: ההוא דאתא לקמיה דרבי נחמיה אמר ליה במה אתה סועד וכו'יפה מראה (שנ) פאה פרק ח דף סח ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש כד דף סח ע"א
סז: בעתו בעתם לא נאמר אלא בעתו וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש נ' בעתים דף ריו ע"א
סז: אין לו ואין רוצה להתפרנס נותנים לו לשם הלואה וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף פח ע"ד; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קיא
סז: מר עוקבא הוה עניא בשבבותיה דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ד זוזי וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לצדקה דף פ ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמה ע"ד
סז: נוח לו לאדם שימסור עצמו לתוך כבשן האש וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נז ע"ד
סז: המבזבז אל יבזבז יותר מחומש וכו'יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נב ע"א-ע"ב
סח. בטלי כסף או בטלי זהב וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רלה דף קד ע"ב
סח. כל המעלים עיניו מן הצדקה כאלו עע"ז וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לצדקה דף עז ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף שב ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה לב דף כה ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת ראה דף קלח ע"ד; בן שמואל (שפב) דרוש כ חלק א ודרוש כא דף פ ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויקהל דף מו/ז ע"ד, ופרשת שלח לך דף עה ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר מו/ז דף כב ע"א
סט: מנין לאבל שמיסב בראש וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנחמת אבלים דף ריב ע"א; שו"ת מהריב"ל (שלג) ח"ג סימן ט
עא: ככלה בבית חמיה ולא ככלה בבית אביה עקדת יצחק (שלג) שער מה דף קלח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) פסחים פרק ו דף צח ע"ד
כב. דיספד יספדונה דיקבר יקברונה יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף כ ע"ב; מעבר יבק (שפו) שפתי רננות מאמר ג פרק כא דף פט ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נח ע"ב; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת הברכה דף קכו ע"א; יפה מראה (שנ) כתובות פרק ז דף רנה ע"א; שני לוחות הברית (תט) דרוש להספד דף רט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) מאמר ק [מו"ק] פרק ג דף קפה ע"ב
עה. וחד מינייהו עדיף כתרי מינן וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) דף צב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנד ע"ד; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף יו/יז ע"א-ע"ב, ומסכת פסחים דף קסג ע"א; טוב הארץ (תטו) דף כ ע"ג
עז: הזהרו מזבובים של בעלי ראתן וכו' עקדת יצחק (שלג) שער סא דף עד ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מצורע דף צד ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עט דף לה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף צג ע"ב
עז: אמר ליה בשבועתא דלא אתינא וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ד דף ד ע"א
עז: אשכחיה לרשב"י דהוה יתיב וכו' אנת הוא בר ליואי וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלח ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק כח דף נד ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רמא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נח דף ט ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יד דף לח ע"ד; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מג ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נח דף יא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויחי דף סא ע"ג
קג. בשעת פטירתו של רבי אמר לבני אני צריך וכו'יפה מראה (שנ) כלאים פרק ט דף עב ע"א ודף עג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף צו ע"ב
קג. נר יהא דלוק במקומו וכו' ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק לד דף קלב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סה דף קפט ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ב פ' כו דף מד ע"א
קג. וי"ו יתירה לרבות אחיך הגדול עמק המלך (בכרך, תח) שער אבא ואמא פרק כא דף עב ע"ג
קג. אל תספדוני בעיירות וכו'בינה לעתים (תח) דרוש עב דף קפח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ק דף תקלד ע"ב; יפה מראה (שנ) דמאי פרק ט דף עב ע"ב
קג: ההוא כובס כל יומא הוא אתי קמיה וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף קא ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ד
קג: שמעון בני חכם וכו'באר שבע (שעד) הוריות פרק ג דף כג ע"ד
קג: אותו היום שמת ר' בטלה קדושה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער עט דף רל ע"ג, ושער קה דף רצא ע"ד; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פרשת וזאת הברכה דף קכה ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות א דף ד ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן מח [?]; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קדושים דף קכח ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת ויחי; שו"ת מהרי"ט (תב) דף קא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רלד דף קד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקמג דף קמד ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קיד
קג: מת מתוך שחוק סימן יפה לו וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש כו דף רי ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נז ע"ג
קג: כי הוו מינצו רבי חנינא ורבי חייא וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתורה דף יט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תולדות דף מא ע"א; עין יעקב (שפב) ירושלמי שקלים דף קפ ע"ב
קג: ר' מוטל בציפורי ומקום מוכן לו בבית שערים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו סי' ט דף תקיט ע"ג; יפה מראה (שנ) דמאי פרק ט דף עג ע"ב
קג: הלך אחר ר' לבית שערים וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רפט ע"ב
קד. כל מאן דאמר נח נפשיה דר' ידקר בחרב וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פג ע"א
קד. בשעת פטירתו של ר' זקף עשר אצבעותיו וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בראשית דף סט ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק ו דף כח ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שער הגדול דף ל ע"א, ע"מ [עשרה מאמרות] דף כו ע"ב בהגהה; מגיד מישרים (תט) פרשת תבא דף מא ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כה ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמה
קד. בשעה שהצדיק נפטר מן העולם ג' כתות של מ"ה יוצאים לקראתו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פג ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) קונטריס אחרון דף קנז ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וישלח ופ' שמות דף סד ע"ד ודף פז ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק ג דף עט ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שמו דף קיד ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טז דף קפא ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו/ז להספד דף פט ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תולדות דף פ ע"ד, ופרשת אחרי מות דף ד ע"ב; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש ח דף עב ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו/ז ד ב פרק ו/ז דף קיט ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פ' עא דף קמד ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קנב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער קא דף רפג ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מו בהספד מתים דף קצט ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קפג דף נב/צב ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף טו ע"ג, ודרוש ד דף כב ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) כתובות דף קכט ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק כא דף עח ע"ב; ילקוט קטן [חדש?] דף קג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ"ג דף יב ע"ד; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור כט דף סו/ז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיח ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף סא ע"א
קה. גוזרי גזרות שבירושלים היו נוטלין שכרן צ"ט מנה מתרומת הלשכה שו"ת מהרי"ט (תב) דף קיו/קיז ע"ד
קה. קרנא הוה שקיל איסתרא מזכאי ואסתרא מחייב וכו'אהבת עולם (אלגזי, תב) דף יב
קה. כי השוחד יעור עיני חכמים קל וחומר לטפשים רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רלט דף קו ע"א
קה: מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ וכו' אם דומה דיין למלך שאינו צריך לכלום יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד סי' א דף צז ע"א
קה: מאי שוחד שהוא חדכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים דף קלה ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נד דף כה ע"ד
קה: לא לידון איניש למאן דרחים ליה ולא למאן דסני ליהעקדת יצחק (שלג) שער כה דף קנה ע"ג
קה: האי צורבא מרבנן דמרחמין ליה בני מאתיה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סה דף קפח ע"א
קה: אין צריך לומר שוחד ממון אלא אפילו שוחד דברים שו"ת הרד"ך (רצז) בית כב
קה: רב ענן אייתי ליה ההוא גברא כנתא דגילדני וכו'בינה לעתים (תח) דרוש נט דף קמה ע"ב
קה: כל המביא דורון לתלמיד חכם כאלו מקריב בכוריםדברי שלמה (הלוי, שנו) פ' ויקרא דף קצ ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ד דף תקב ע"א-ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רט דף סח ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תזריע דף רנג ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף קיח ע"א
קו. מאי לפני מאה איש אילימא דכולהו לפני מאה איש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ד דף תקג ע"ב
קו. כי הוו קיימי רבנן במתיבתא דרב הונא וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קפד דף נב ע"ד
קו. כי הוו מיפטרי רבנן מבי אביי וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרש יב פ"ב
קי: כל ימי עני רעים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"א
קי: לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה גויים וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קסח ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פו ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) דרוש לשבת איכה דף קכט ע"ג; בית אלקים (שלו) שער א פרק ה דף ג ע"א; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף קה ע"ב
קי: כל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת לך לך דף יד ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פו ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קדושים דף קנג/קצג [?] ופרשת דברים דף רנד ע"ג; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף נג ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ב דף קז ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף יד ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת לך לך דף עג ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יג דף לא ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כז דף פה ע"א; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן קלד דף כז ע"ב; תשב"ץ (שטז) סימן תקסח; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת וישב דף עט ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כו דף רמט ע"ב; בית אלקים (שלו) שער א פרק ה דף ו/ז ע"ג; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק ט דף כו/ז ע"ב, ודרוש כב לשבת הגדול דף קכד ע"ב; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נג; רמב"ן פרשת אחרי מות; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר כו/ז דף יד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חיי שרה דף לח ע"א; טוב הארץ (תטו) דף טו ע"ג; ס' ציוני (שכ) פרשת אחרי מות דף סט ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר דף רעט ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ט דף קסח ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ה דף כג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנג ע"ג, ודרוש לסוכות דף רלז ע"א; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף קה/קס ע"ב בהגהה, ותורה שבכתב דף רעח ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ס"ב דף כח ע"ג; ילקוט חדש (תיז) דף כה ע"א
קי: כל העולה מבבל לא"י עובר בעשה וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף קכב ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת אמור דף קצ ע"ד
קיא. שלשה שבועות הללו למה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת צו דף רב/רג ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לה ע"ג, ופ' כד דף לז ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ג מ ד ד
קיא. שש שבועות הללו למה וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ד פרק ב דף קי ע"ד
קיא. כל הדר בא"י שרוי בלא עון וכו'בינה לעתים (תח) דרוש יב דף לד/לז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלט ע"ג; טוב הארץ (תטו) דף יו/יז ע"ד ודף יח ע"ב-ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סה ע"ב
קיא. כל הקבור בא"י כאלו קבור תחת המזבח וכו'מעבר יבק (שפו) שפת אמת דף סד ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת האזינו; ס' ציוני (שכ) פרשת ויחי דף לא ע"ב; טוב הארץ (תטו) דף כז ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת האזינו דף רפ ע"ד
קיא. עולא הוה רגיל דהוה סליק לא"י נח נפשיה בח"ל וכו'יפה מראה (שנ) כלאים דף עו ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) ד' לב ודף קח
קיא. אחיו נשא גויה ומת וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף קכב ע"ד
קיא. כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל כך אסור לצאת מבבל לשאר ארצות וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף קכב ע"ד
קיא. מתים שבח"ל אינם חיים וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו כד/נד דף קו/ז ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נו ע"ב
קיא. יחיו מתיך נבלתי יקומון מאי לאו מתיך מתים שבא"י וכו'ילקוט חדש (תיז) פרק כה ודף א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו מט ע"ג
קיא. אפילו שפחה שבא"י מובטח לה שהיא בת העולם הבאטוב הארץ (תטו) דף כה ע"ג
קיא. שבו לכם פה עם החמור עם הדומה לחמור יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נו דף של ע"ג; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת וירא דף קטו ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וירא דף יז ע"ג
קיא. כל המהלך ארבע אמות בא"י מובטח לו שהוא בן העולם הבא שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רעז ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת האזינו דף שלב ע"ב ודף שלג ע"ג; טוב הארץ (תטו) דף כז ע"ב
קיא. צדיקים שבח"ל אינם חיים אמר רבי אילא על ידי גלגולבית אלקים (שלו) שער ג פרשת [פרק] נח דף קט ע"ד
קיא. דברים בגו יודע יעקב אבינו שצדיק גמור היה וכו'יפה מראה (שנ) כלאים דף עד ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק רג דף לד ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמט דף קנט ע"ד ודף קסא ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת ויחי דף מד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נו ע"ב
קיא. שליש בעמידה שליש בישיבה שליש בהילוך וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יג בשמחת תורה דף קג/קנ ע"א
קיא: עמי הארצות אינן חיים וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לצדקה דף עח ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יח ע"ב, ודרוש יד דף קלד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ט דף קפח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תצוה דף כט/פט ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו כו/ז דף קו/ז ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ב/כ דף יא ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ז דף מג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מט ע"ד
קיא: כל המשתמש באור תורה אור תורה מחייהו צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תצוה דף פט ע"ג; שו"ת מהרי"ט (תב) דף קכג ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מא' קב/קכ דף סט ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר לב דף יו/יז ע"ב
קיא: וכי אפשר לדבוק בשכינה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קכט דף מג ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש יד דף קלד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ח דף קסו ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג לצדקה דף עח ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' נו/נז דף נ ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) על התורה דף כד ע"ב
קיא: עתידים צדיקים שמבצבצין ועולין בירושלם בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג להספד דף קח ע"ד; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף קמט ע"א
קיא: עתידים צדיקים שיעמדו במלבושים וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פ"ג דף יג ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שסה דף קכה ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויחי דף צו ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף כא ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש לחול המועד של פסח דף רג ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרשת נח דף סה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד דף צט ע"א, ופרשה צה דף תקיד ע"ב; יפה מראה (שנ) דמאי פרק א דף עב ע"ג-ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קפה דף נג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר ו/ז דף יח ע"א
קיא: עתידה ארץ ישראל שתוציא גלוסקאות וכלי מילת וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יו/יז ע"א; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף קמח ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש למילה דף סח ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) יום א של פסח דף יד ע"ב; מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור קד דף קג ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יד דף לב ע"ג; עין יעקב (שפב) פרק א דברכות דף א ע"ד [?]; שלחן ארבע (שנו) שער א דף ה ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת בהר דף נח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קח ע"א-ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ג דף יב ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב כג דף נב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' סד דף כב ע"ג; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יג דף פו/ז ע"א
קיא: אין לך כל גפן וגפן שבארץ ישראל שאין צריך עיר אחת לבצור וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קפו דף נג ע"א
קיא: רבי יהושע בר לוי איקלע לגבלא וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף קכג ע"ב
קיב. בברכותיה של ארץ ישראל בית סאה עושה ה' רבוא כורין וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תולדות דף מא ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קפח דף נד ע"א
קיב. אפשר אדם בנה בית לבנו הקטן קודם שיבנה לבנו הגדול וכו'מעשי ה' (שמג) חלק א פרק א דף ב ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רז ע"ד ודף רח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיב ע"ב
קיב. למה ארץ ישראל נמשלה לצבי וכו' תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רצג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן כא דף קא ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ו דף יא ע"ג
קיב. רבי אבא מנשק כיפי דעכו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נו/ז ע"א; יפה מראה (שנ) שביעית פרק ד דף עז ע"ג; ס' יוחסין (שמ) דף עא ע"א
קיב: דור שבן דוד בא קטיגורא בתלמידי חכמים וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ב/כ ע"ב
קיב: עתידין כל אלני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בחקותי דף קלז ע"א-ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף קכג ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קפט דף נד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו [דף] ב/כ ע"ב

נדרים
ז: השומע הזכרת השם מפי חבירו צריך לנדותו וכו'ס' חרדים (שסא) דף יו/יז ע"א; בית יוסף יורה דעה ס' שלד דף שסו ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לט דף לה ע"ב
ז: עניות כמיתה וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' אל ה' ויאר לנו במחבר' א; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שמות דף עא ע"ד; דבק טוב (אושנבורג, שמח) דף קל ע"ג
ז: כל מקום שנתנו חכמים עיניהם בו או מיתה או עוניפי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופ' בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו/יז דף סו/שו ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצד ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בלק דף ע ע"ב
ז: נדהו בפניו אין מתיר לו אלא בפניו בית יוסף סימן שיד דף שסה ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תסג דף קכד ע"א
ח. מניין לנשבעים לקיים את המצווה וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קפו/ז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סו דף קעו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצט דף פו ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' מטות דף קעה ע"ב; מגילת אסתר (ליאון, תכ) מצות עשה דף נה ע"ג
ח: מאי דכתיב וזרחה לכם יראי שמי וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עח ע"ב
ח: אין גהינם לעתיד לבוא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מג ע"ד ודף מד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רנה דף פד ע"ב, וסימן תצא דף קפו ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פרק יב דף יד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ה דף פה/פט ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יח ע"ב; שורש ישי (אלקבץ) בפסוק ישלם ה'; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קנה דף נא ע"ד
ט: מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחת וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נשא דף כו/כז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף רטו/ז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת נשא דף מח ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רי ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמז ע"א; ס' יוחסין (שמ) דף טו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מ' פד דף לט ע"ג
כ. לעולם אל תהי רגיל בנדרים שסופך למעול בשבועות צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מטות דף קפח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעד ע"ב
כ. כל המסתכל בעקבה של אשה וכו'יין המשומר (שפירא, תכ) דף יב ע"א
כ. מלמד שהבושה מביאה לידי יראת חטא וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת יתרו דף כז ע"א; בינה לעתים (תח) ד' יב דף לג ע"ג; שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות דף מו/ז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ג דף יב ע"ב
כב. כל הבוטה ראוי לדקרו בחרב יפה מראה (שנ) פרק ט דף רסא ע"ג
כב. כל הנודר אף על פי שמקיימו נקרא רשע וכו'בית יוסף י"ד סימן יג [רג] דף רמח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מטות דף קכג ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויגש דף נט ע"ד
כב. כל האדם הכועס כל מיני גהינם שולטין בו וכו' פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קלד ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף צא ע"ב
כב: כל אדם הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו וכו'ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק ב דף שכט ע"א
כב: אלמלא חטאו ישראל לא נתן להם אלא חמשה חומשי תורה לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כד סי' סה עמוד [דף] קכב ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"א פרק יג דף פב ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לשבעה עשר בתמוז דף קע ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצג ע"א
לא: מאוסה היא הערלה שנתגנו בה הרשעים וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נח ע"ג; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב למילה דף טו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער יח דף מו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפד דף שב ע"ב
לא: גדולה היא מילה שי"ג בריתות נכרתו עליה וכו'תוספות יום טוב (תג) נדרים פ"ג דף פג ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצ דף נו/נז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפד דף שב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מח ע"ד
לא: גדולה היא המילה שהיא דוחה את השבת החמורה תוספות יום טוב (תג) שם; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס/פ ע"ג; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יתרו דף קמט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ב
לא ע"ב גדולה מילה שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה תוספות יום טוב (תג) שם; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ב דף צג ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף נו וקא קלב וקלג ורט
לא: גדולה היא מילה שהיא דוחה את הנגעים תוספות יום טוב (תג) שם דף פד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף יא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תכב דף שיב ע"ב
לא: גדולה היא מילה שכל המצות שעשה אברהם אבינו לא נקרא שלם עד שמלתוספות יום טוב (תג) שם; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש טז למילה דף סה ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מה ע"ג; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ו דף קכט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ב
לא: גדולה היא מילה שאלמלא היא לא ברא הקב"ה את עולמו וכו' תוספות יום טוב (תג) שם; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף קיב ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וארא דף כב ע"ג, ופרשת משפטים דף פב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצ דף שג ע"ד
לא: גדולה היא מילה שהיא שקולה כנגד כל המצות שבתורה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פב ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף קיב ע"א
לא: גדולה מילה שכל זכיות שעשה משה רבנו לא עמדו לו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף עא ע"ב; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש ב למילה דף יג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מא ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רנט ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תעט דף שכו/ז ע"א
לב. ח"ו שמשה נתרשל מן המילה וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ד דף נא ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ב/ג דף צג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לה דף ק ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רנט ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף ע ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת שמות דף לד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מא ע"ג
לב. בשעה שנתרשל משה רבינו מן המילה באו אף וחומה ובלעוהו וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו כו/כז דף קי ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נא ע"ב
לב. גדולה מילה שאין לך צדיק גמור בעולם כאברהם אבינו וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כט דף קכג ע"ב ודף קכד ע"א; סדר מעמדות (שסו) מעמד יום ו דף קי ע"ב
לב. גדולה מילה ששקולה כנגד כל המצות שנאמר כי על פי הדברים האלה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יח דף ח ע"א
לב. גדולה מילה שאלמלא מילה לא נתקיימו שמים וארץיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יו/ז ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף יו/ז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/ז דף רכו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת חיי שרה דף יט ע"ג
לב. גדולה תורה שאלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כו דף טו ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ו ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סב דף נד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצ דף שג ע"ד
לב. בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו התהלך לפני והיה תמים אחזה רעדה את עצמותיו יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יח ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מד ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כב ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יו/יז ע"א
לב. כל המתמים את עצמו הקב"ה מתמים עמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כב דף שמג ע"ד
לב. כל אדם שאינו מנחש מכניסין אותו למחיצה שאפילו מה"ש אינן יכולין ליכנס לה נצח ישראל (שנט) פרק נג דף ס ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ו דף קא ע"ד ודף קב ע"ב
לב. מ"מ נענש אברהם ונשתעבדו בניודברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמות דף קעב ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק ד דף נט ע"ג, וחלק ג פרק א דף קג ע"ג; זבח פסח (שיז) דף נג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כב ע"ג, ופרשת שמות דף נה ע"א וע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שמות דף ל ע"ב
לב. חד אמר שהריקן בתורה וחד אמר שהריקן בזהב פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת לך לך דף כו/כז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מג דף רצג ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף יט ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צג דף מו/מז ע"ג
לב. שמנה עשר ושלש מאות זהו אליעזר וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף טו ע"ד
לב. בן ג' שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת לך לך דף כב ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פ' כא דף פ ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער יו דף מג ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כד דף יד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף שעט ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף נט ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קד דף סד ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף יב ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת חיי שרה דף כו ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יב ע"ב
לב: השטן בחשבנא תלת מאה ושיתין וארבע הויעקדת יצחק (שלג) שער סח דף קפב ע"ג; אוהב משפט (שמט) דף מ ע"ג
לב: בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם על רמ"ג אברים וכו'דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת לך לך דף קיג ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) חלק ב פרק ג דף קח ע"ב, ופרק ו/ז דף קלג ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כט דף קכד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תנא דף שכא ע"ב
לב: עיר קטנה זה הגוף וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסו/רסז ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויקרא דף עז ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש שער יו דף רד ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שופטים דף נב ע"ד; דברים טובים (אלשיך, שסא) דף כד ע"א ודף לג ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לבר מצוה דף צה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף ריג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו/ז דף עו ע"א; מורה נבוכים (שיא) פרשת כב ח"ג דף קמו/קמז ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן פה; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש א דף ז ע"א, ודרוש ג דף יז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק א דף יו/יז ע"א; ידי משה (שנז) קהלת דף רלא ע"ב; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קטו ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת אמור דף קלג ע"ד; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נג ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נז דף קמו/ז ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קו/ז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת מטות דף קעד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יד דף כ ע"ב
לב: בקש הקב"ה להוציא כהונה משם וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת לך לך דף ו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף טו ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת לך לך דף כד ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים שער ג דף ז ע"ג; רוממות אל (אלשיך, שסה) מזמור קי דף רמו ע"ב
לב: בספר בתורת האלקים זה מקרא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף מגילה פרק ד דף שעג ע"ג; יפה מראה (שנ) מגילה פרק ד דף רה ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ"ז סה דף נו/ז ע"א
לז: מקרא סופרים ועיטור סופרים וכו' הלכה למשה מסיני וכו'ערוגת הבושם (ארקיוואלטי, שסב) פרק כו/ז דף צא ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סו דף נז ע"ד; תחלת חכמה (חאגיז, תז) דף מד
לח. לא העשיר משה אלא מפסולתן של לוחות וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קנב ע"ב/ד, ופרשת עקב דף רעה ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רמ ע"א; ילקוט שמעוני (שכו) פרשת תשא דף קט ע"ד; עין יעקב (שפב) ירושלמי שקלים דף קפ ע"ד; יפה מראה (שנ) ירושלמי שקלים דף קמ ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תשא דף קמא ע"ב
לח. בתחלה לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מו/ז דף רכה ע"ג; יפה מראה (שנ) ר"ה פרק א דף קסב ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ"ג דף מה ע"ב
לח. כל מקום שהולך ביתו עמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ו/ז דף קסט ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק א דף יח ע"ב
לח. בתחלה היה משה למד תורה ומשכח וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קסב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלה ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמד ע"ב; יפה מראה (שנ) ר"ה פרק א דף קסא ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ג דף מה ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) נדרים דף קכט ע"ג
לט: רמז לביקור חולים מן התורה מנין וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קטו/ז ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכו דף קלח ע"ג
לט: מאי דכתיב אם בריאה יברא ה' אם בריאה גהינם תהיה וכו' עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ד, ופרשת קרח דף קב/קכ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כא דף נה ע"ד; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ד פרק י דף עה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קרח דף רלא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קרח דף רלב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת קרח דף ריג ע"א; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף רצח ע"ב
לט: מלמד שעלו שמש וירח מרקיע לזבול וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת קרח דף קצז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קרח דף רלג ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כד דף קסג ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת קרח דף קב/קכ ע"א, ופרשת צו דף נא/צא ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קרח דף רלא ע"ב; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יו/יז דף קמא ע"א; בית העוזיאלי (שסד) פרשת קרח דף כ/פ ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עח דף רכה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסה ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת קרח דף עו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף ס ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) סנהדרין דף קמג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנב ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' קרח דף קסב ע"ג ודף קסג ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף נו ע"א
לט: ביקור חולים אין לו שיעור וכו'תורת אמת (ששון, שפו) סימן קסד דף קפא ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלא
לט: כל המבקר את החולה נוטל אחד מששים מצערו מעבר יבק (שפו) שפתי צדק פרק א מאמר א דף א ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת שבת דף מז ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' ויחי דף עג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכו דף קלח ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ג ע"ג
מ. כל המבקר את החולה גורם לו שיחיהרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ד דף פו/פז ע"א
מ. כל המבקר את החולה ניצל מדינה של גהינם וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכח דף קלא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ו/ז דף קנג ע"ד
מ. אם יאמרו לך זקנים סתור וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יב דף תלח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מב דף קיח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קדושים דף קלט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר טו דף יג ע"ב
מ. הנכנס לבקר את החולה לא ישב על גבי מטה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק י דף יח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) מ' פסחים דף קמד ע"א
מא. אין החולה עומד מחליו עד שמוחלין לו על עונותיו צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נצבים דף רכז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יב דף יט ע"ג
מא. חוזר לימי עלומיו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יב דף יט ע"ג
מא. רבי הוה גמיר תלת עשרה אפי הלכה וכו'שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ג דף ו/ז ע"א
מט: אמר ליה ההוא מינה לר"י פניך דומין או במלוי רביות או כמגדלי חזירין וכו'יפה מראה (שנ) שבת דף קב ע"ג
נ: חכמה מפוארה בכלי מכוער וכו'עליית קיר קטנה (שצו) פר' צו דף קיט ע"ד
נה. מ"ד וממדבר מתנה וכו' כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש א דף ג ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ה דף פו ע"ב
סב. עשה דברים לפועלן ודבר בהם לשמם וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ט דף לא ע"א
סב. שרי ליה לאיניש לאודועי נפשיה באתרא דלא ידעי וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן פד דף יט ע"א
סב. כתיב ועבדך ירא את ה' וכתיב יהללך זר ולא פיך וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יח דף תסב ע"ד
סב. שרי ליה לצורבא מרבנן למימר צורבא מרבנן אנא וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן פ' ד' דף יט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ח דף רפט ע"ב
סב. וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת אמור דף לט ע"א; ס' חרדים (שסא) דף נג ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף כא ע"ב-ע"ד
סד: מתו כל האנשים וכו' שירדו מנכסיהם מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף סד ע"א; יפה מראה (שנ) דף רסא ע"ד; דבק טוב (אושנבורג, שמח) דף קל ע"ג
סד: ארבעה חשובים כמתים וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף ריו/ז ע"ד; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לפ' החדש דף קג ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש למילה דף צג ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף נח ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' אל ה' דף ח ע"א; זהר פרשת בחקתי דף קיג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קצו דף סה ע"א, וסי' תצז דף קצה/קצח ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רסא ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שמות דף עא ע"ג ודף עג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עא דף תטו ע"ד; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רצח דף קיב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצב דף סג ע"ג, ומאמר תצה דף שלב ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר כט דף כב ע"ד
סה. המודר הנאה מחבירו אין מתירין לו אלא בפניו וכו' בית יוסף יו"ד סימן רכח דף רמח ע"ב; שו"ת הריב"ש (שז) סימן קפו דף קטו ע"ג; שו"ת המבי"ט (שפט) סימן קנט דף עו ע"א
סה. במדין נדרת לך והתר נדרך במדין וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"ד, ודף ע ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מ ע"א
סה. אמר ליה נבוכדנצר לצדקיהו אישתבע לי דלא מגלית וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ה דף מ ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תענית דף רה ע"ב ודף רו ע"א
פא. הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה וכו' סדר היום (שנט) תפלת השחר דף לו ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מ ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) ד' על התורה דף כה ע"א
פא. ומפני מה אין מצויין ת"ח יוצאין מבניהם ת"ח וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תולדות דף כג ע"ג; תומר דבורה (שמט) פרק ז דף טו ע"א; נצח ישראל (שנט) פ' נד דף סא ע"א; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף לו ע"א-ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) בהקדמה דף ב ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שפח ע"א, ווי העמודים פרק ד דף ח ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קלג דף מו/ז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לא ע"ב

נזיר
ד. אבשלום נזיר עולם הוה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יד דף שו/שי ע"א
כג. משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהם אחד אכלו לשם מצוה וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת צו דף קצג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער יז דף מד ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק ה דף עא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצו דף פה ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נה כ"ה שני דף ע ע"ד
כג. הן שנתכוונו לשם מצוה ישרים דרכי ה' וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"ב
[נדרים פא.] דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמ"ה ולא פירשוהו וכו' בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א לבנין ב"ה דף ג ע"ד, דף ד ע"ב, ובמע' לימוד התורה דף ו/י ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנב ע"ג; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף ט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו/לז לליל ת"ב דף קעג ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) ש' כט דף קסט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בחוקותי דף קלו/קלז ע"ד; בינה לעתים (תח) ד' מד דף קט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) בהקדמה דף ב ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שלה דף קח/קיז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת דברים דף קפ ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תבא דף קמא ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שפו/שפז ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ה דף ד ע"ג, ומאמר ז דף ה ע"ד
כג. כל הפסוק כולו על שם עבירה נאמר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מא דף רמו ע"ג
כג. למה נקוד על וא"ו שבקומה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף רצח ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וירא דף כב ע"ב
כג. מ"ד אח נפשע מקרית עוז וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רו/רז ע"ב
כג: מ"ד לתאוה יבקש נפרד זה לוט וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף רצט ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"ב
כג: גדולה עבירה לשמה ממצוה שלא לשמה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שס דף קכג ע"ג; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יו/יז ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף ח ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קפא ע"א; ידי משה (שנז) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' נח דף ע ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קג ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש ג דף מא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עב דף רי ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פ' כט דף קה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק יא דף ח ע"ב, ופרק יד דף סב ע"ב, ומאמר אם כל חי חלק ב סימן יז דף קיא ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ד דף סה ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו/יז ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף עו/עז
כג: מנשים באהל תבורך מאן אינון נשים באהל וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קנז דף פז ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו/לז ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף יז ע"א
כג: מנין שאין הקב"ה מקפח שכר אפילו משיחה נאה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נא דף ש ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סה דף קעא ע"ג
לב: פותחין בתנאי נולד בית יוסף יו"ד סימן רכח דף רסז ע"א
סו. נזיר היה שמואל וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קכח ע"ב
סו. חטוף ובריך וכו'שני לוחות הברית (תט) מ' תמיד דף רנה ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רעא ע"א
סו. גדול העונה אמן מן המברך וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק א דף לו ע"ב; ברכת המזון (ונציה שסג) - פירוש ר' נתן שפירא דף יג ע"א; שלחן ארבע (שנו) שער א דף ד ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תבא דף סג ע"א; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ד דף מב ע"א; שני לוחות הברית (תט) מ' תמיד דף רנה ע"א; מאה שערים (שג) שער יא; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף סד ע"א, ודף פד ע"ד, ודף צד ע"א-ע"ב, ודף קצח ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף לה ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בשלח; זהר פרשת וילך דף רפה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצח דף פו ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף כא ע"א; שו"ת המבי"ט (שפט) סימן קיז וסימן קפ; מנחת נתן (שפא) דף ד ע"א

גיטין
ו: זבוב מצא לה וכו' נימא מצא לה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יא [יט] דף קכה ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יא [יט] סימן ע דף קיו/ז ע"ג; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקכג דף קעז ע"ג
ו: לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יט דף קכו ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יט סימן יג דף קיו ע"ד
ז. השכם והערב עליהן לב"ה והן כלין מאליהן עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת פנחס דף קח ע"ד
ז. זמרא מנא לן דאסיר וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצה ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפג דף עח ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כד דף צו ע"א; כנסת הגדולה (תיח) הלכות ט"ב דף עו ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמג וקמד
ז. מאי דכתיב וקינה ודימונה ועדעדה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע טו דף מג ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סימן מג דף צז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת פנחס דף קמה ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ג דף יג ע"ד
ז. כל מי שיש לו צעקה לגימה על חבירו ודומם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע טו דף מג ע"ב
ז. כלילא מנא לן דאסיר וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לג דף קמז ע"א-ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מטות דף קכח ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לד ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזיווג דף מח ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תענית דף רט ע"א, ווי העמודים פ' כה דף לט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ב וע"ד ודף סד ע"א
ז. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה זאת להם לישראל שהקדימו לפניך נעשה לנשמע וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פ' מסעי דף קעו ע"ד ודף קעט ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר טו דף ח ע"א
ז. אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמים יעשה מהם צדקה וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) חלק ג דרוש ב דף עב ע"ג
ז. כל הגוזז נכסיו ועשה מהם צדקה ניצל מדינה של גהינם טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תצח דף קט ע"ג; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קי; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות סימן א מאמר טו דף לב ע"א
ז: אפילו עני המתפרנס מן הצדקה יעשה צדקה שני לוחות הברית (תט) שער הגדול דף לז ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה מ מ' יד דף יג ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף רצד ע"ב
טז: יודע הקב"ה שאין יכולין לקבל גזרת רומיים וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) פסחים פרק ח סימן פו/פז דף כז ע"א
לא: בשעה שמושכת עושה תלמים תלמים רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפה דף עא ע"א
לה. מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה וכו'יפה מראה (שנ) שבועות פרק ו דף שיג ע"ג-ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מב ע"ב
לו: עלובה כלה שזינתה בתוך חופתה דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תשא דף מו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש טו דף סו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ט דף ס ע"ד
לח: בהני תלת מילי נחתי בעלי בתים מנכסיהם שי למורא (תיג) בתשובות סימן ע
לח: שתי משפחות היו בירושלים אחד קבעה סעודתה בשבת וא' בערב שבת וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רלד דף עג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דף תעד ע"א
מג. כשם שהמקדש חצי אשה אינה מקודשת וכו'שי למורא (תיג) סימן פה
מז. ר"ל זבין נפשיה ללודאי וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת ויחי דף קטו ע"ב
מז. כד נח נפשיה שבק קבא דמוריקא וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת האזינו דף קלד ע"א
נב. הנהו בי תרי דאיגרי בה שנין וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצא דף סב ע"א
נה: מאי דכתיב אשרי אדם מפחד תמיד וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצ דף פג ע"א
נה: אקמצא ובר קמצא חריב ירושלם נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו/י ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תענית דף רמ ע"ב, ווי העמודים פ' כו/כז דף מד ע"ב
נו. אזל א"ל קיסר מרדו בך יהודאי וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן שכו דף נג ע"ג
נו. הוו בה הנהו תלתא עתירי וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו/ז ע"ג
נו. מרתא בת ביתוס עתירתא דירושלם הות וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ח ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שכג ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קעב ע"ב ודף עד
נו: אי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ח ע"ד
נו: אי לאו את דצלבא את חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כח ע"ב ודף צא ע"א
נו: הוה סיים חד מסאנא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ח ע"ד
נו: תן לי יבנה וחכמיה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה/ח דף ט ע"א
נו: זה טיטוס הרשע שחירף וגידף וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה י דף סח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קעג ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת בראשית דף ג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בשלח דף נז ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ו דף מא ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה ב"ו וב"ה דף ב
נו: אנקלוס בר קלוניקוס בר אחתיה דטיטוס הוה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף י ע"ג
נו: כל המיצר לישראל נעשה ראש וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף י ע"ג; קול בוכים (שמט) איכה דף יו ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף יב ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף נח ע"א, ופרשת מסעי דף קעח ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מסעי דף קיב ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בשלח דף נז ע"ג
נז. כל המלעיג על דברי חכמים נדון בצואה רותחת דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצב דף סב ע"ב
נז. אתרנגולא ותרנגולתא חריב טור מלכא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו ע"ב, ופרק ו דף יא ע"א
נז. ששים רבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ו דף יא ע"ג
נז. מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו וכו'נצח ישראל (שנט) פרק י דף יא ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רצג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן כא/פא דף קא ע"ב
נז. מעשה בארוס וארוסתו שנשבו לבין הגוים וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ו דף יב ע"א
נז. אשקא דדיוספק חריב ביתר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ו ע"ב, ופרק ז דף יב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכג ע"ד
נז: בבקעה זה הרג נבוראזדן רב טבחים רי"א רבוא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יב ע"ד
נז: נעמן גר תושב היה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ד
נז: הקול זה אדריאנוס קיסר שהרג באליכסנדריא של מצרים ס' רבוא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יב ע"ד
נז: זו אשה וז' בניה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצג דף פה ע"א
נז: אלו תלמידי חכמים שמראין הלכות שחיטה לעצמן וכו'נצח ישראל (שנט) פ' ז דף יג ע"ב
נז: ארבעים סאה קצוצי תפילין נמצאו בראשי הרוגי ביתר נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יג ע"ג; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב דף ט ע"א
נח. מעשה ברבי יהושע בן חנניא שהלך לכרך גדול שברומי בית נאמן (ביגה, שפא) חלק ג דרוש ה דף פג ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נ דף קכה ע"ג; יפה מראה (שנ) הוריות פרק ג דף שכד ע"ב-ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) רישא דזעיר אנפין פרק מא דף קנ ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו מג דף קסג ע"ד; חזון למועד (ולריו, שמו) פרשה ב/כ דף צו ע"א
נח. מעשה בבנו ובבתו של רבי ישמעאל שנשבו לב' אדונים וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ז דף יד ע"ג
נח. ומעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה וכו'נצח ישראל (שנט) פ"ו/פ"ז דף יד ע"ג
נט. מימות רבי ועד רב אשי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד ס' יוחסין (שמ) דף צ ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק כד דף כז/סו/פז ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יב ע"א
נט. אלו דברים אמרו מפני דרכי שלום וכו'תוספות יום טוב (תג) דף קסד ע"ב; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סי' רד; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק ב סימן סה תוך התשובה (דף קמו ע"ב במהד' תקנט)
נט. מערבין בבית ישן מפני דרכי שלום וכו'שו"ת ר"י לבית הלוי (שצב) סי' מה דף פו ע"ב, וסי' מו דף צ ע"ג; שו"ת מהר"ש הלוי אורח חיים סימן ח; שו"ת מהרש"ך ח"א סוף סימן מה; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפח דף פא ע"ב
נט. מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל וכו'ר"ן סביב הרי"ף דף תקפא ע"א
ס. התורה מגילה מגילה ניתנה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק מו/מז דף כו ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' נט דף נב ע"ב
ס. שמנה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רכט ע"ב
ס: תורה רובה בכתב ומיעוטה בעל פה חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תשא דף קעד ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מא ע"ב, ודרוש ז דף מה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קצב ע"ב ודף קצג ע"א; באר שבע (שעד) הוריות פרק א דף ח ע"ג
ס: דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פהתורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קנג ע"ד; יבין שמועה (אלגזי, שצט) בהקדמה דף ג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קמב ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק ג דף סד ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סח דף סא ע"ג; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף יו/יז ע"ב, ופסחים דף קסב ע"ב, ותורה שבעל פה דף תד ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רסה ע"א
ס: לא כרת הקב"ה עם ישראל ברית אלא בשביל דברים שבעל פה תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' סח דף סב ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף לא ע"א
סב. רב הונא ורב חסדא הוו יתבי חליף ואזיל גניבא וכו'שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כה דף לט ע"ב
סב. אסור לו לאדם שיטעום כלום עד שיתן מאכל לבהמתו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת עקב דף רצד ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ"פ דף נ ע"ג
סז. איסי בן יהודה היה מונה שבהן של חכמים וכו'שני לוחות הברית (תט) תורה שבעל פה דף תיז ע"א
סז. רבי יהודה חכם לכשירצה שו"ת מהרלב"ח (שכה) סימן צב
סז. רבי עקיבא אוצר בלוםיפה מראה (שנ) שקלים פרק ה דף קלח ע"ג
סז. משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי ס' הערוך (רצא) בערך קב; ס' יוחסין (שמ) דף ל ע"ב
סז. רבי יוסי נימוקו עמו ס' יוחסין (שמ) דף מג ע"א
סז: גדולה מלאכה שמחממת את בעליה עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' כז דף טו ע"ב
סח: חד אמר מקלו וחד אמר גונדו עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פ' בא דף סה ע"ג
סח: חד אמר מלך וחד אמר מלך והדיוט ומלך תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' מט דף מה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פ' קיב דף קט ע"א; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף ט ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) סנהדרין דף ז ע"ב
ע. ג' דברים מכחשין כחו של אדם חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור לא דף ע ע"א
פח. לא חרבה ארץ ישראל עד שעבדו בה שבעה בתי דינין ע"ז פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רלט ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת משפטים דף עד ע"ג
פח. כתיב ביה בהושע ויעש הרע בעיני ה' וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יו/יז דף תקלד ע"א
פח. חרש בשעה שפותחין נעשו הכל כחרשין וכו'מנות הלוי (שמה) דף ס ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כד דף תקס ע"ב
פח. שהקדים שני שנים לונושנתם נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לה ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שמות דף עג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצד דף פה ע"א; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק ב סימן יד (דף כו ע"ד במהד' תקנט)
פח: אשר תשים לפניהם ולא לפני גוים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת משפטים דף צה ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת משפטים דף קכט ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת משפטים דף קיד ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דף תרג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלא ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת משפטים דף עט ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סז ע"ב
צ. כשם שהדעות במאכל כך דעות בנשים יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלה ע"א
צ: והלכה והיתה לאיש אחר הכתוב קראו אחר פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תצא דף רנח ע"ב; בית יהודה (מודינא, שצה) גיטין דף יא ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שטו ע"א; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלה ע"א
צ: כי שנא שלח וכו' אם שנאתה שלח רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצב דף פד ע"א
צ: כל המגרש אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעות יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכה ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"א; מנחת יהודה פירש; ס' ציוני (שכ) פרשת תצא דף קב ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף טו/ז ע"א; טעמי מצוות (הבבלי, שלא) סימן רלא; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה ובסימן ק; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ה ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ח דף יז ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזיווג דף מט ע"א; זהר פרשת משפטים דף קב ע"ב ודף קג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שטו דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצא דף קכא ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ז ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג

סוטה
ב. אין מזווגין לו לאדם אשה אלא לפי מעשיו מאמץ כח (שמח) דרוש ד דף לו ע"א; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף צד ע"א ודף רפו ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ז ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קצג דף סה ע"ב ומאמר קלג דף מד ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויצא דף לא ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לזיווג דף לח ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תשא דף קיח ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יו/יז דף קצט ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חיי שרה דף סג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ח דף כג ע"א; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו דף עב ע"ב ודף עג ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת תצא דף קב/קכ ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת חיי שרה דף מה ע"א, ופרשת ואתחנן דף רסח ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת חיי שרה דף כט ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חיי שרה דף לט ע"ב; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף קמג ע"ד; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף לה ע"א, ודף קב ע"ב; חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף קב ע"ב; ס' הכוונות (שפ) דף נה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצד ע"ג ודף שצה ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ט דף לז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש יג דף מב ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת פקודי דף שכט ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פ"א דף צח ע"ב; זהר פרשת לך לך דף צא ע"ב, ופרשת משפטים דף קא ע"א ודף קג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רב דף צא ע"א, וסימן רג דף צב ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תצא דף קצט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שעא דף רא ע"ג, ומאמר שעח דף רג ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף יד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כח ולב ורכז ודף קמא וקכ; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמג ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כח ע"א
ג. אדם עובר עבירה בסתר הקב"ה מכריז עליו בגלוי יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נשא דף רכז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נשא דף צז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש יג דף מב ע"ד
ג. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת שלפני ראש השנה דף יד ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש להספד דף פה ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער עג דף ריג ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כח דף קכו ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלו דף רג ע"ג, וסימן תקמו/ז דף רלב ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מט ע"א
ג: כל העושה מצוה אחד בעולם הזה מקדמתו והולכת לפניו לעולם הבא שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק ב שער א דף ל ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נח דף רפב ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כה ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן פז דף לג ע"א, וסימן רפו דף צד ע"ב, וסימן שעט דף קלב ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישב דף פה ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) דף קכב ע"ג
ג: לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה ליום הדיןכסף מזוקק (שפח) פרשת וישב דף מו ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישב דף יד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פז דף תעח ע"ד
ד: כל האוכל לחם בלא נטילת ידים כאלו בא על אשה זונה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קסה דף נו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ' כג דף לב ע"ד
ד: כל הבא על אשה זונה לסוף מבקש על ככר לחם ואינו מוצא כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וישב דף לג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המדות מ' כב דף לב ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צב ע"א
ד: כל המזלזל בנטילת ידים נעקר העולם שלחן ארבע (שנו) שער א דף ד ע"א; ברכת המזון (ונציה שסג) סדר השלחן דף ח ע"א; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף כח ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רה דף נג ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"ב; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף ד ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף מב ע"א
ד: מים ראשונים צריך שיגביה ידיו למעלה וכו'בית יוסף או"ח סימן קנב דף קא ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"ב
ד: כל האוכל פת בלי ניגוב ידים כאלו אוכל לחם טמא טור אורח חיים סימן קנח דף נו/צו ע"ב; סדר היום (שנט) תפלת השחר דף כח ע"ב; מאה שערים (שג) שער יג; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ז דף ק ע"ב
ד: כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף נכשל בא"א צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קכב/קסב ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת פנחס דף פב ע"ד, ופרשת נח דף ו ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שנו/ז ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמ דף רכ ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר כא דף לב ע"ד
ד: כל אדם שיש בו גסות הרוח כעע"ז וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת מצורע דף קמט ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תבא דף פג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר יו דף לב ע"א
ד: כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו כופר בעיקר וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' ראה דף רפה ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ' יו דף לב ע"ג
ד: כאלו בא על העריות כולם וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר יו דף לב ע"ג, ושער התשובה מאמר יט דף כא ע"א
ד: כל אדם שיש בו גסות הרוח כאלו בנה במה כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מטות דף קכג ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר יו דף לב ע"ג
ד: כל הבא על א"א אפילו הקנהו להקב"ה שמים וארץ כא"א וכו'שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כה ע"ג
ה. אזהרה לגסי הרוח מנין עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר כט דף לג ע"ד
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח לסוף מתמעט וכו'שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"ב
ה. חד אמר אתי דכא וחד אמר אני את דכאדרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תבא דף פד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מצורע דף קב/קכ ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לא דף קס ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכ ע"א
ה. כל אדם שיש בו גסות ראוי לגדעו כאשרה וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המדות מאמר כה דף לג ע"א
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח אין עפרו ננער וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו כו דף קצ ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מט ע"ד
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח שכינה מיללת עליו עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המידות מאמר כח דף לג ע"ב
ה. מדת בשר ודם גבוה רואה את הגבוה וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תשא דף מו/ז ע"ב
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר ג דף ל ע"ג, ומאמר ה דף לו ע"ב
ה. כל אדם שיש בו גסות הרוח אפילו רוח קימעא עוברתו חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קב/קכ ע"ג
ה. תלמיד חכם צריך שיהיה בו אחד משמנה בשמנית פחד יצחק (חיות, שלג) סימן עד; שני לוחות הברית (תט) מסכת חולין דף קכב ע"ב ובהגהה, ותורה שבכתב דף שעב ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נב דף כה ע"ב
ה. אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשר בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתענית דף כה ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רנג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלט ע"ב
ה. אדם אפר דם מרה עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ' יד דף ח ע"ג
ה. בשר בושה סרוחה רמה בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לח דף סא ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פר' ב דף שכז ע"א
ה: בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נצבים דף קל ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש כט דף עו ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קרח דף שנד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת ויקרא דף פו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יד דף סג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מצורע דף קב ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צ ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויקרא דף קב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יג דף יט ע"ג
ז: אומרים לפניה דברי הגדה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז סי' ג דף שמב ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלג ע"א
ז: היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מקץ דף נח ע"ב, ופרשת הברכה דף רסה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צא דף תצט ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פ' יא דף יט ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת ויגש דף ד ע"ג
ז: חציף עלי מאן דמפרש חטאיה עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר כה כא דף ו ע"א
ח: במדה שאדם מודד בה מודדין לו תוספות יום טוב (תג) סוטה פרק א דף קל ע"ג; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) דף כו ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לד ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלד ע"ד ודף רלה ע"ג-ע"ד; סדר מעמדות (שסו) דף קלא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נשא דף צח ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף סח וסט
ח: אף על גב שבטלו סנהדרי גדולה ארבע מיתות לא בטלועקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלג ע"א; בית אלקים (שלו) שער ב פרק ב דף כה ע"ג-ע"ד; ס' יצירה (שכב) בהקדמה דף ו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יא מאמר א
ח: מנין שבמדה שאדם מודד בה מודדין לו וכו'ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ט דף קיג ע"א; מנחת יהודה פרק ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק ט; כלי פז (תיז) ישעיהו ט דף נב ע"א, וכו/כז דף קיא ע"ב; יפה עינים (שצא) פר' נשא דף קי ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כד ע"ב
ט. שלש כוסות האמורות במצרים למה יפה מראה (שנ) פסחים פרק י דף קיא ע"א
ט. לא הכיתי אומה ושניתי בה שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק ד שער ג דף קלג ע"ב
ט. סוטה נתנה עיניה במי שאינו שלה וכו'יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יא דף סה ע"א
ט: אני אמרתי יהא מלך על כל בהמה וחיה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכז ע"ד, ופרשת כ דף קלו ע"ד
ט: שמשון הלך אחר עיניו לפיכך נקרו פלשתים את עיניו כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יז דף קיז ע"א; יפה מראה (שנ) דף רל ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בא דף סב ע"ד
ט: אבשלום נתגאה בשערו לפיכך נתלה בשערו כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שיח ע"ב
ט: ולפי שגנב שלש גנבות לב אביו וכו'יפה מראה (שנ) דף רלו/רלז ע"ב
ט: שמשון בעיניו מרד וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד סימן נד דף נא ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יז דף קיו ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חיי שרה דף סה ע"ב
ט: אלמלא לא נקרא שמה דלילה ראויה היתה שתקרא דלילה כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יו דף קיג ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו ס' סב דף קא ע"א
ט: כי הגיד לה את כל לבו מנא ידע לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו ס' ס"ב דף קא ע"א
ט: מאי ותאלצהו בשעת גמר ביאה נשמטת מתחתיו כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יו דף קטו ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יז סי' סב דף קב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נב דף שו/שי ע"ג
ט: הוא נתאוה לדבר טמא לפיכך נתלו חייו בדבר טמאלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים טו ס"ס דף צט סוף ע"ד
ט: ותחל רוח ה' לפעמו במחנה דן וכו' אותו היום חלה נבואתו של יעקבלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סימן נד דף צ ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קח ע"א
ט: לפעמו מלמד שהיתה רוח הקדש מקשקשת לפניו כזוג יפה מראה (שנ) דף רלו ע"ד
ט: צרעה ואשתאול שני הרים גדולים היו ועקרן שמשון וטחנן זה בזהכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קח ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ח דף נד ע"ד
י. והוא יחל הוחלה שבועתו של אבימלך לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סי' מח דף פג ע"ב
י. ויברכהו במה ברכו שברכו באמתו לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יג סי' נג דף פט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קו/ז ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רלו ע"ד ודף רלז ע"א
י. זכור לי כ"ב שנה ששפטתי את ישראל ולא אמרתי לא' מהם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יז דף קיז ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד ס' ס"ד דף קד ע"ד; יפה מראה (שנ) פ"א דף רלז ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סי' פח דף יט ע"ג
י. מאי שנא שועלים וכו' יבא שועל שחוזר לאחוריו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד ס' נח דף צו ע"ד
י. בין כתפיו של שמשון ס' אמות לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים טו ס' סא דף ק ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קיג ע"ד
י. אין טחינה אלא לשון עבירה לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו ס' סג דף קד ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יו דף קיו ע"ב
י. שמשון דן את יש' כאביהם שבשמיםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד ס' נד דף צ ע"ד
י. שמשון על שמו של הקב"ה נקרא וכו' שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) סימן מו דף מו ע"ד ודף מז ע"א
י. בלעם חגר ברגלו אחת היה בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בלק דף מט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בלק דף קז ע"ב
י. חמשה נבראו מעין דוגמא של מלעלה וכלן לקו לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו ס"נ דף קד ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יד ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמא דף קנ ע"ג
י. היכי דמי פודגרא וכו'שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף ס ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג מ"א דף קה ע"א
י. מפני מה נענש המלך אסא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א טו דף תנג ע"א; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רנ ע"א
י. כתיב וירד שמשון תמנתה וכתיב הנה חמיך עולה תמנתה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד סי' נד דף צא ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יד דף קח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעא ע"ג; יפה מראה (שנ) סוטה דף רלו ע"א
י. ותשב בפתח עינים מלמד שהלכה וישבה לה בפתחו של אברהם אבינו ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש א דף יו ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק יב דף עז ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ו דף יב ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעא ע"ג-ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישב דף יג ע"ב; קול יהודה (רופא, תא) פרשת לך לך דף כד ע"א
י. שנתנה עיניה לדבריה כשתבעתה וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רלג ע"ג
י. מלמד שעשה פרדס ונטע בו כל מיני מגדים עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מא' נ קיו דף שלז ע"ב
י. ויטע אשל חד אמר פרדס וחד אמר פונדק מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק ב דף עה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כ דף נג ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ג דף סד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נד דף שכב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו ע"ג
י: משום דכסתה לפניה ויחשבה לזונה יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נג ע"ג
י: כל כלה שצנועה בבית חמיה וכו' בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזווג דף פב ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ג דף ב/כ
י: נוח לו לאדם שיפול עצמו לתוך כבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף כז ע"ד
י: בהכר בשר לאביו בהכר בשרוהו בית העוזיאלי (שסד) פרשת וישב דף יח ע"ב
י: הכר נא הכר נא בוראך עקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) ד' נז דף כו ע"א
י: ממני יצאו כבושים וכו' הואיל משה (מת, שעב) פרשת יב דף עח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף כג ע"א-ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נד ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ג דף שז ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א יב דף כו/כז ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעד ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נז ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"ב
י: כיון שידעה שוב לא פסק ממנה עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן יג דף קכ ע"ב
י: שקל ספסירא בעא למפסקיה כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שיח ע"ב
י: תני תמניא זמני בני למה וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסח ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שכא ע"ב
י: מאי לקח שלקח מקח רע לעצמו כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שיט ע"ג
יא. מעמק חברון מעצה עמוקה של אותו צדיק וכו' עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וישב דף לז ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת בא דף סה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פד דף תסה ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מא ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וישב דף לב ע"א
יא. וכן לענין הטובה מרים המתינה למשה שעה אחת תוספות יום טוב (תג) סוטה פרק א דף קל ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש כו דף צא ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רו/רז דף נג/צג ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) אורח חיים סימן יח דף ו ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף עד ע"ד ודף עה ע"א
יא. ותתצב אחותו וכו' פסוק זה כולו על שם שכינה נאמר דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש צו/צז דף צא ע"ד, ופרשת שמות דף קנט ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף נ ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קג ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה דף רלז ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת שמות דף מח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יב ע"א
יא. חד אמר חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזירותיו כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מח ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סו ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות דף עו/עז ע"ג; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קד ע"א
יא. הבה נתחכמה לו להם מבעי ליה וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קיו/קיז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף סו/סז ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מט ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נה ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמות דף קכו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמות דף סג ע"א
יא. בקדרה שבשלו בה נתבשלו וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף פט ע"ב
יא. שלשה היו באותה עצה וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קטו ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת שמות דף כט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת שמות דף לג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נה ע"ד; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמות דף כג/סג ע"א
יא. ועלה מן הארץ ועלינו מן הארץ מבעי ליה מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קיו/קיז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"א
יא. מלמד שהביאו מלבן ותלו לו לפרעה בצווארו כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מט ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר עד ל שני דף ע ע"ג
יא. חד אמר שמסכנות את בעליהן וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נו ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ו/י ע"ד
יא. חד אמר פיתום שמה וחד אמר רעמסס שמה מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קטו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נו ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמות דף קכז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמות דף סג ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ז ע"א
יא. רוח הקדש מבשרן כן ירבה וכן יפרוץיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צו ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף נה ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שמות דף סב ע"ד
יא. ויקוצו מפני בני ישראל מלמד שהיו בעיניהם כקוצים פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סב ע"ד
יא: בפרך בפה רך פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ז ע"ג
יא: בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו אבותינו ממצרים כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מט ע"ג; בית אלקים (שלו) מאמר ג פרק מה דף צ ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת שמות דף סב ע"ג; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קסא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קצד דף סב ע"ג-ע"ד; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נו ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ו דף סג ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ז ע"ד; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר ח דף מד ע"ב
יא: ונעשה להו נס ונבלעין בקרקע וכו' אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר לב דף סג ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף רסב ע"א
יא: חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותה פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ח ע"ב
יא: למה נקרא שמה שפרה שמשפרת את הולד מעשי ה' (שמג) חלק ד מ"ד דף קו ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שמות דף מה ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ח ע"ב
יא: וראיתן על האבנים סימן גדול מסר להם וכו' יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ט ע"ב
יא: בשעה שמכרעת לילד ירכותיה מצטננות כאבנים כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף תט ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ט ע"א
יא: מלמד שתבען לדבר עבירה כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף מט ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) דף נט ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פז ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת שמות דף נז ע"ד, ופרשת פקודי דף צא ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ט ע"ב
יא: ותחיין את הילדים לא דיין שלא המיתו אלא שהיו מספקו לחם ומזון פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף ט ע"ב
יא: אטו חיה לא צריכה חיה אחרית לאולודה כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף נ ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צו ע"ד
יא: ויעש להם בתים חד אמר בתי מלכות וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש ו דף נ ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שמות דף נט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קא ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) דף נ/צ ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמות דף קכח ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף י ע"א
יב. בן יפונה בן שפנה מעצת מרגלים ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יז דף קמב ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף י ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף פז ע"ד
יב ע"א ויצו פרעה לכל עמו וכו' אף על עמו גזר כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שמות דף נ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף י ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף פז ע"ד
יב. וילך איש להיכן הלך שהלך בעצת בתו יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קד ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יא ע"א
יב. ויקח ויחזיר מבעי ליה יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"ד
יב. זו יוכבד שהורתה בכנען וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צד דף תקיב ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין מאמר ג' פרק ד דף נד ע"ב
יב. מקיש לידתה להורתה וכו' מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף ס ע"ב
יב. טוב שמו טוביה שמו וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סז ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת שמות דף קכו ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יד דף עב ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת שמות דף פז ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד למילה דף סא ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת שמות דף קח ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רסד דף פז ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת שמות דף קל ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קב ע"א, ופרשת משפטים דף קמח ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת שמות דף ס ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ג פ' ה דף ז ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קנז/קצז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קצה דף סג ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ח דף מ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תז דף שז ע"ג; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ה דף נא ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף נ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה [?] דף יא ע"א
יב. ותצפנהו שלשה ירחים דלא מנו לה המצריים אלא משעה דאהדרה פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סו/סז ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פו/פז ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יא ע"ג
יב. חמר מבפנים וזפת מבחוץ יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יא ע"ד
יב: מלמד שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שמות דף יח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יב ע"ד
יב: חד אמר ידה וחד אמר שפחתה פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שמות דף נד ע"א
יב: אל תקרי שברת אלא שרבבת מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פ"ט דף לה ע"ב, ומגילה פרק א דף קעב ע"ד; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת חקת דף סה ע"ב
יב: מלמד שראתה שכינה עמו וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"א
יב: והנה נער בוכה קרי ליה ילד וקרי ליה נער וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סח ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ה דף פז ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק ה דף קו ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שט ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"א
יב: מלמד שראתה אותו מהול יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"א
יב: ראו שמושיען של ישראל במים הוא לוקה וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו ח דף מט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"ג
יב: כיון ששדיוה למשה במיא אמרו תו לא קא חזינן וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קג/קנ ע"ב
יב: אותו היום כא בניסן היה וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת צו דף קצט ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יג ע"א
יב: משבעה באדר ועד ששה בסיון תלת ירחי הוו וכו' פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות דף עו/עז ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יד ע"א
יב: מלמד שהחזירוהו למשה על כל המצריות ולא ינק יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צח ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ג דף ג ע"ד
יב: מלמד שהלכה בזריזות כעלמה יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף יד ע"א
יב: לא דיין לצדיקים שמחזירין להם אבדתן אלא וכו' עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמות דף נ ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה דף יד ע"ב
יב: אחות אהרן אחות אהרן ולא אחות משה וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קב ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמות דף פח ע"א
יג. יוסף זכה לקבור את אביו וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תבא דף רכה ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ג דף קיג ע"ד
יג. ויבאו עד גרן האטד וכי גרן יש לו לאטד וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ק דף תקלה/תקלט ע"ב
יג. תנא אפילו סוסים ואפילו חמורים יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פד ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת ויחי דף סג ע"ב
יג: בא וראה כמה חביבות מצות על משה רבינו וכו' כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בשלח דף נו ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יג ע"ג
יג: קיים זה מה שכתוב בזהבעל הטורים (ונציה שד) פרשת וזאת הברכה דף סה ע"א
יג: כל העושה דבר ולא גמרו ובא אחר וגמרו וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע כד סי' סה דף קכא ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נצבים דף קלא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תע ע"א
יג: מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייושפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בשלח דף פז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש מו/מז דף קטו ע"ג
יג: מפני מה מת יוסף קודם אחיו זרע ברך (תו) פרשת ויגש דף מח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר לב דף לד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת מקץ דף נ ע"ג
יג: בא גבריאל וסירסו בא גבריאל ופרעו פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מקץ דף נז ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה פו/פז דף תעה ע"ד
יג: מי לנו גדול ממשה שלא נתעסק בו אלא הקב"ה תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בשלח דף קמט ע"א
יג: ברב בישר ברב בישרוהו וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסה/קכה ע"ד
יג: אילימא לצאת ולבא ממש והכתיב לא כהתה עינו ולא נס ליחה וכו' כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וילך; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וילך דף סג ע"ב
יג: שנים עשר מעלות היו שם ופסען משה בפסיעה אחת כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק א דף צט ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת ואתחנן דף קמה ע"ב
יג: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו היכן משה מת וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תפו דף קעח ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת דברים דף רמט ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רלט ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קכד דף עג ע"א
יג: והיכן משה קבור בחלקו של גד וכו' מנחה בלולה (שנד) פרשת הברכה דף רח ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת הברכה דף סה ע"א
יג: מלמד שהיה משה מת מוטל בכנפי שכינה מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף סט ע"א
יג: שנים עשר מיל על י"ב מיל כנגד מחנה ישראל היתה בת קול משמיע ואומר וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וזאת הברכה דף רלה ע"ב
יג: וכבר שלחה מלכות הרשעה אצל גסטרא של בית פעור וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) ד' יח דף פה ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער קה דף רנא/רצא ע"ב; מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא) פר' הברכה דף קכו ע"ב
יד. אף משה רבינו אינו יודע היכן קבור קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ז דף קב ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת הברכה דף סה ע"א
יד. מפני מה נקבר משה רבינו מול בית פעור כדי לכפר על מעשה פעור כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת הברכה דף רסח ע"א-ע"ג
יד. מפני מה נסתתר קבר של משה מעיני בשר ודם וכו' בינה לעתים (תח) דרוש עב דף קפז ע"ג
יד. מאי דכתיב אחרי ה' אלהיכם תלכו וכי אפשר לו לאדם להלך אחר השכינה לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תצט דף קצח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ראה דף מט ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לא ע"ב, ופרשת ויקרא דף קפז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף סא ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חיי שרה דף לה ע"ב; אגרת דופי הזמן (שנח) דף לז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש סח דף קעט ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' ט דף י ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ב דף ב/כ ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקה דף שלה ע"א
יד. תורה תחלתה ג"ח וסופה ג"ח וכו' בית העוזיאלי (שסד) פרשת לך לך דף ז ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פר' ב דף יט ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סוטה דף קכט ע"ג; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קמד ע"א
יד. מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לארץ ישראל וכו' חן טוב (הלוי, שסה) פרשת ואתחנן דף רסז ע"א; בן שמואל (שפב) דרוש כו דף צד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אמר דף קל ע"ג, ופרשת ואתחנן דף ג/נ ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש מו דף קיג ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ואתחנן דף צב ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ד דף ב ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף נג ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת אמור דף ריז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ואתחנן דף קיג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קי ע"ג
יז. זכו שכינה ביניהם לא זכו אש אוכלתן ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יד דף קכה ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש טז דף רא ע"ג
יז. בשכר שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי מצות וכו' נצח ישראל (שנט) פרק נב דף נט ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וירא דף ו/ז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מט דף רפח ע"ד; ר"ן סביב הרי"ף חולין פרק ה דף תשו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מט דף מ ע"א
יז. בשכר שאמר אברהם אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לשתי מצות לרצועה של תפלין וכו' כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בשלח דף צד ע"א וע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מג דף רנו ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת לך לך דף כז ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר עא דף מג ע"ג
יז. וראו כל עמי הארץ אלו תפילין שבראש פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תבא דף רע ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת תבא דף קצה ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תבא דף סג ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות ת דף פב ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שכב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רמט דף סח ע"א
יז. מה נשתנה תכלת מכל צבעונים מפני שתכלת דומה לים וכו' תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לה דף כא ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ו ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ד דף לה ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש י דף קכט ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שלח לך דף רלג ע"א; מנות הלוי (שמה) דף קצא ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ח דף עא ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת האזינו דף קיו/קיז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיג ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר פד דף לז ע"ב
כ. אינה מספקת לשתות עד שפניה מוריקות וכו' תוספות יום טוב (תג) סוטה פרק ג דף קלג ע"ג
כ. ויש זכות תולה שנה אחת וכו' יפה מראה (שנ) סוטה פרק ג דף רמ ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רח ע"ג
כ. רוצה אשה בקב תפלות מט' קבין פרישות ס' הערוך (רצא) בערך קב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף צד ע"א
כא: חסיד שוטה ורשע ערום וכו' גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מא דף סט ע"ב
כא. ויש זכות תולה שלש שנים וכו' סדר מעמדות (שסו) דף קכט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יד דף יד ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצה וקצו
כא. תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור וכו' מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבועות דף ג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וישב דף עח ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נשא דף קלה ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת במדבר דף נו/נז ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק [ד] דף נה ע"ב, ופרשת ו/ז דף צד ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמה ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף פט ע"א
כא. בהתהלכך תנחה אותך בעולם הזה וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש יג לש"ת דף קס ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכב ע"א; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף מב ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ו דף רמט ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) דף קנו ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת במדבר דף נז ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ראה דף צט ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ד דף ט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בחקותי דף צה ע"א; זהר בהקדמת המגיה דף א ע"א
כא. עבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לה דף נו/נז ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ט דף ל ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ג חלק ג דף נא ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) באות א דף כה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נשא דף קלה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף קפד ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ט דף לב ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קע ע"א
כא. מצוה בעידנא דעסיק וכו' חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צא ע"א
כא. מצוה בעידנא דעסיק בה מגינה ומצלה רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רו/רז דף צד ע"א, וסימן רח דף צד ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ג דף ג ע"ד
כא. נהי דפקודי לא מפקדי באגרא דמקריי בנייהו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יד להספד דף קיב ע"ב
כא. זה תלמיד חכם דסלקא ליה שמעתא אליבא דהלכתא רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רח דף צד ע"ב
כא: היכי דמי חסיד שוטה וכו' פרקי משה (שכג) פרק ב דף כ ע"ב
כא: מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה וכו' ס' הכוונות (שפ) דף מט ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סי' תתעב דף קמא ע"ג
כב. איזהו עם הארץ כל שאינו קורא קרית שמע שחרית וערבית לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שצח דף קלח ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ג דף לז ע"ב
כב. התנאים מכלי עולם וכו' יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יד ע"א
כב. בתולה צליינית ואלמנה שובבית וכו' יפה מראה (שנ) סוטה פרק ג דף רמא ע"ג
כב. כי רבים חללים הפילה זה תלמיד חכם שלא הגיע להוראה ומורה מאמץ כח (שמח) דרוש כא דף קסא ע"א; שו"ת מהרשד"ם (שנד) סימן א דף א ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צז ע"א
כב: שבעה פרושים הם פרוש שכמי וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מב ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פ"ט דף מו ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פ' לב דף קא ע"א
כו. אם היתה יולדת בצער יולדת בריוח וכו' יפה מראה (שנ) סוטה פרק ג דף רמ ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נשא דף רח ע"ג ודף רט ע"ב
כז: מלמד שהיו ישראל עונין שירה אחריו של משה עקדת יצחק (שלג) שער מ דף קטו/קסו ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף קלח ע"ג
ל: בשעה שעלו ישראל מן הים נתנו עיניהם לומר שירהדרשות הר"ן (שנו) דרוש ו/ז דף לח ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש ז דף נב/צב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ח של פסח דף רה ע"ג; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמא ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף סח ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכד ע"ד
ל: מנין שאפילו עוברין שבמעי אמן אמרו שירה על הים עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת יתרו דף סו/סז ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת בשלח דף עד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) פרק ה דף ק ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת בשלח דף כה ע"ג
כז: לא עבד איוב את המקום אלא מאהבה וכו' תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"ג דף כד ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת נשא דף קמה ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסא ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלב ע"ב
כז: לא עבד איוב את המקום אלא מיראה יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף מז ע"א
לא. בכל צרתם לא צר וכו' באר הגולה (שנח) באר ד דף כ ע"ב
לא. נאמר ירא אלקים באיוב ונאמר ירא אלקים באברהם וכו'שני לוחות הברית (תט) ע"מ דף נא ע"א
לא. גדול העושה מאהבה יותר מן העושה מיראה מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פ"ח דף כה ע"א, ופרק ט דף כח ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' לח דף לו ע"ב
לב: אדם אומר שבחו בקול נמוך וגנותו בקול רם וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכז ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רג דף צו ע"ב
לב: מ"מ תקנו תפלה בלחש וכו' באר שבע (שעד) סוטה דף נה ע"ג
לב: וטמא טמא יקרא צריך להודיע צערו לרבים וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תזריע דף קנט ע"ד
לג. ותפילה בכל לשון וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף קמ ע"ב
לג: כיצד עברו ישראל את הירדן וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ג דף י ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ג סימן י דף סט ע"א
לג: בשלשה מקומות נשאו הכהנים את הארון וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ח דף תי ע"ד
לד. וכמה גבהן של מים וכו' יפה מראה (שנ) סוטה פרק ז דף רמט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ג דף יב ע"ג
לד. אפילו אקשויי לא איקשו וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ב סימן יו/יז דף יח ע"ד
לד. דעו שעל מנת כן אתם עוברים וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ד דף יד ע"ג; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ג סימן יא דף ל ע"ד
לד. ממשמע שנאמר במוט איני יודע שהוא בשנים תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכו ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שלח דף קא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שלח דף קפד ע"ג; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ו דף רמח ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ד סימן יא דף לא ע"ד
לד: שלח לך לדעתך פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רו/רז ע"ב
לד: מרגלים לא נתכוונו אלא לבשתה של ארץ ישראל וכו' תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שלח דף שמו/שמז ע"ג
לד: מרגלים על שם מעשיהם נקראו וכו' בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו/מז ע"א
לד: ויבא עד חברון ויבואו מבעי ליה וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יד סימן מ דף צג/צו ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו/מז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"א בפ"עֿ; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכה ע"ד, ודף רכז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנה ע"ג
לד: י-ה יושיעך מעצת מרגלים עקדת יצחק (שלג) שער עו/עז דף רכג ע"א; באורי מהרא"י (רעט) פרשת שלח; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכה ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שלח דף קמה ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנו ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תלו דף שטו ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח לך דף קיז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רו/רז ע"א
לד: ילידי הענק שמעניקין חמה בקומתן פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח לך דף רח ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שלח דף קב/קכ ע"ב
לד: אפשר אדם בונה בית לבנו קטן קודם שיבנה בית לבנו גדול מעשי ה' (שמג) חלק א פרק א דף ב ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רז ע"ד ודף רח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיב ע"ב
לה. מה ביאה בעצה רעה אף הליכה בעצה רעה כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח דף קנו ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכ ע"ד
לה. ויהס כלב את העם שהסיתן בדברים פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"ג
לה. דבר גדול דברו המרגלים וכו' ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש טו דף קכט ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו/מז ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שלח דף קמג ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שלח דף שמז ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פר' שלח דף קנו/קנז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח דף קיח ע"ב
לה. מרגלים שקרי הוו וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שלח דף רלב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח דף רח ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח דף קיח ע"ב
לה. אותה הלילה ליל תשעה באב היה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מו/מז ע"א בבתים [בכת"י?] יד; מנחה בלולה (שנד) פרשת שלח דף קמד ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פר' שלח דף קנו ע"ג; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור קו/קז דף רמו/ז ע"ב
לה. מלמד שנטלו אבנים וזרקום כלפי מעלה כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שלח דף קא ע"ד
לה. מלמד שנשתרבב לשונם וכו' תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רכט ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שלח דף רכז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיג ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת שלח דף קסד ראשון ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שלח דף קב ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח דף קיח ע"א
לה. כיון שעלה אחרון שבישראל מן הירדן חזרו המים למקומן לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ד סימן יג דף לד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ד דף טו/טז ע"ב
לה. ארון נושאיו נושא הוא את עצמו לא כל שכן מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יב דף מ ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ו/ז דף רעח ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער לד דף נד ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק א פרק כה; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב ו דף מב ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמיני דף רמו/ז ע"ב
לה. על השל על עסקי שלו וכו' תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמיני דף רמו/ז ע"ב
לה. ויחר לדוד וכו' שנשתנו פניו כחררה כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ו דף רעח ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנב ע"ב
לה. מפני מה נענש דוד וכו' תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמיני דף רמו/ז ע"א
לה. ויך באנשי בית שמש כי ראו וכו' משום דראו ויך וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ו דף קסו/ז ע"ד
לה: על כל פסיעה ופסיעה שור ומריא וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ו דף רעט ע"ד
לה: ג' מיני אבנים היו וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יג דף לה ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ג פ' מח
לה: כיצד כתבו ישראל את התורה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ח/יז דף כט ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ז דף רמח ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תבא דף שב/שכ ע"ד
לה: מה סיד אין לו תקנה אלא שריפה אף אומות העולם וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו לד דף קלו ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קמח ע"א
לו. בא וראה כמה ניסים נעשו באותו היום וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יג דף לה ע"א
לו. עד יעבר עמך ה' זו ביאה ראשונה וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שט ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פ' ג דף יב ע"א; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סה ע"ד
לו. על הירדן עמדה וזרקה בהם מרה וכו' כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סה ע"א
לו. ששה שבטים עלו לראש הר גריזים וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמו ע"ב
לו. כדרך שחלוקין כאן כך חלוקין באבני אפוד וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ח סימן כח דף סח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ז דף רמז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ריד דף צז ע"א
לו: זרעיה דיוסף לא שלטא ביה עינא בישא וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויחי דף קי ע"ב, ופרשת משפטים דף קנח ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת ויחי דף נח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תקב ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יז סי' מח דף קג/נ ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פקודי דף קפב ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יד ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק ג דף כה ע"ב; עין יעקב (שפב) סוף ברכות דף מג ע"ד - פירוש רבי ישעיה; ס' המוסר (כלץ, שכ) פרק ו דף פא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רד דף ס ע"ד
לו: יוסף שקידש שם שמים בסתר וכו' עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תה דף שו/שז ע"ב
לו: שניהם לדבר עבירה נתכוונו וכו'מנות הלוי (שמה) דף לז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קיד ע"ב
לו: מלמד שעלו למטה שניהם ערומים וכו' תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק פו דף סו ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף סה ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויחי דף פג ע"ב, ופרשת וישב דף עא ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פז דף תעט ע"ב; יפה מראה (שנ) הוריות פרק א דף שכב ע"ג-ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רטו דף צו/ז ע"ב
לו: ראוי היה יוסף לצאת ממנו שנים עשרה שבטים וכו' חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף לב ע"ב
לו: בלע שנבלע בין האומות וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צד דף תקיא ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נט ע"ב
לו: בשעה שאמר פרעה ליוסף ובלעדיך לא ירים איש וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צ דף תפח ע"ד
לו: אשתבע לי דלא מגלית פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויחי דף סו ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ריז דף צז ע"ב
לו: היו השבטים מנצחין זה עם זה וכו' כסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף ע ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף קב ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בשלח פ' דבר אל בני ישראל דף צו ע"ד; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף קלח ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק ח דף קיד ע"ב
לז. אי אפשר לומר לוי למטה שכבר נאמר לוי למעלה לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סי' כה/כח דף ע ע"ד; יפה מראה (שנ) דף רמו ע"א
לז. ברוך בכלל ברוך בפרט וכו'יפה מראה (שנ) דף רמו ע"ב
לז: אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שלא נכרתו עליה מ"ח בריתות יפה מראה (שנ) פרק א דף רמו/רמז ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רט דף קלב ע"א
לז: נמצא לכל אחד מישראל ו' מאות אלף וג' אלפים וחמש מאות וחמישים וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפ ע"א
לז: כל הפרשה כולה לא נאמרה אלא בשביל נואף ונואפת וכו' כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תבא דף רנא ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ג
לח: אין נותנין כוס של ברכה לברך אלא לטוב עין וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויחי דף נה ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף עז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת עקב דף קלב ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקיד דף שלו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ"ט דף לט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלו ע"א
לח: כל הנהנה מצרי עין עובר בלאו וכו' הואיל משה (מת, שעב) פרשת לך לך דף יו ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רמה ע"ב
לח: לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות וכו' יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנ ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויחי דף נה ע"ב
מא. פרשת המלך כיצד וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף קמב ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ב של סכות דף רפד ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"א-ע"ב
מא ע"א וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי זלגו עיניו דמעות וכו'יפה מראה (שנ) פרק ח דף רמט ע"ג; ס' חרדים (שסא) דף לג ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"ד
מא: מותר להחניף לרשעים בעולם הזה וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו לב דף קל ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פ' יב דף רנט ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף נט ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סא ע"ב
מא: משל לאדם שזימן את חברו לסעודה וכו' פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישלח דף נב ע"ד
מא: כל אדם שיש בו חנופה מביא אף לעולם וכו' עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות דרוש מו דף לה ע"ג
מא: כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברין שבמעי אמן וכו' זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) דף קכט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מז דף לה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו משלי דף רנט ע"א
מא: כל אדם שיש בו חנופה נופל בגהינם וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף לב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מח דף לה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו/יז ע"ג
מא: כל המחניף את הרשע סוף נופל בידו וכו' עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מט דף לה ע"ג
מב. כל עדה שיש בה חנופה לסוף גולה וכו' עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נה דף לו ע"א
מב. ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קרח דף רלה ע"א; בית אלקים (שלו) שער ב פרק א דף כג ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בשלח דף סב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר לג דף לד ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תזריע דף קכו/קכז ע"ג; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר יד דף מח ע"א, ומאמר כא דף נד ע"א, ומאמר כג דף נה ע"א, ומאמר כד דף נד ע"א
מב. משוח מלחמה בשעה שהוא מדבר אל העם בלשון הקדש היה מדברתוספות יום טוב (תג) פרק ח דף קמג ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת שופטים דף קפה ע"א
מב. על אויבכם ועל שונאיכם ולא על אחיכם וכו' כסף מזוקק (שפח) פרשת שופטים דף קצח ע"ד; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ב
מב. אל ירך לבבכם מפני צהלת סוסים וכו'סדר מעמדות (שסו) דף צח ע"ב
מב. שמע ישראל למה לי למימר להו שמע ישראל וכו' כסף מזוקק (שפח) פרשת שופטים דף קצח ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת שופטים דף שח ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רכז דף קמג ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב: שמעו דברי מערכי המלחמה וכו' באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב: גלית שעמד בגלוי פנים לפני המקום וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רנ/רצ ע"א וע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שלג ע"ב
מב: השכם והערב כדי לבטלם מקריאת שמע שחרית וערבית וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רח ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מב: מאי בינים שמבונה מכל מום וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רו ע"ג
מב: כתיב וחץ חניתו וקרינן ועץ חניתו וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יז דף רז ע"א-ע"ב
מב: חד אמר ישיחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחרים מאור עינים (פינטו, תג) מאמר א פרק ח דף קיח ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ז דף נה ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א חלק א דף יב ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש נא דף קנו/ז ע"ג
מג. אותם אלו סנהדרין ואת פנחס זה משוח מלחמה וכו' מנחה בלולה (שנד) פרשת מטות דף קעא ע"א
מג. לא לחינם הלך פנחס למלחמה וכו' באר שבע (שעד) סוטה דף ס ע"ג
מג. מבנות פוטיאל וכו' לאו מיתרו שפיטם עגלים לע"ז וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמד/רמז ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת וארא דף סו ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וארא דף עג ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ג פ' דף ס/סז ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וארא דף קפא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ו/ז דף נז ע"א
מד. לימדך תורה ד"א שיבנה אדם בית וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סא/שא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפב דף ש ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצ
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה בית וכו' סדר מעמדות (שסו) דף נט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריו/ז ע"ד
מד. הכן בחוץ מלאכתך זה מקרא וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ג לחינוך דף קצב ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רב/רכ ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קצ ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סא ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קלד ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רסא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויצא דף נד ע"ב
מה: מאין היו מודדין מטיבורו וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמה ע"ג; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק יב דף סח ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"א
מה: אבא שאול אומר מטיבורו וכו' באר שבע (שעד) דף סד ע"א
מו. מפני מה אמרה תורה הבא עגלה בנחל וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקלד דף שמב ע"א
מו: זקני אותה העיר רוחצים את ידיהם במים וכו'יפה מראה (שנ) דף רנ ע"ג; תוספות יום טוב (תג) דף קמו ע"א; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"ב
מו: כופין ללויה ששכר לויה אין לה שיעור לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ב סימן ד דף נ/צ ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סט דף תה ע"א; ילקוט חדש (תיז) דף קא ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סד ע"ד
מו: תלמיד לרב אין לו שיעור וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"א
מו: ארץ שגזר עליה אדם הראשון לישוב נתיישבה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכח ע"ג-ע"ד; פי' ר"י כהן על איוב (שה) מאמר כד חלק ב דף קכח ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תסב דף עג ע"א
מו: כל שאינו מלוה כאילו שופך דמים כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תנט/תצט ע"א
מו: מאי נערים ומאי קטנים נערים שהיו מנוערים מן המצוות וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים ב ג דף סה ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמה/תרפה דף שסב ע"ב
מו: ויפן אחריו ויראם מאי ויראם ראה ממש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצד ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת ויצא ופרשת בלק; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה פרק יו/יז דף שו ע"א
מז. שלושה חנות הם הן מקום על יושביו וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרקש נח דף מה ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ג דף תנג/תצג ע"ג; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"א; יפה מראה (שנ) יומא פרק ד דף קכה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רנד דף פב ע"ג
מז. שלשה חלאים חלה אלישע וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף כ ע"א
מז. לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ז דף תקז ע"ב
מז. לקחת את הכסף וכו' ומי שקול כולי האי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ה דף תקו ע"ד
מז. וארבעה אנשים היו מצורעים זה גחזי ושלושה בניו כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ז דף תקי ע"ד
מז. יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבת מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנט דף קס ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כד חלק ה דף סא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שצא דף שב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו ע"ב
מז. משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערפהו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמז ע"א
מז. משמת יוסף בן יועזר וכו' בטלו האשכלות וכו' טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעב דף ע ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמז ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף מח ודף רכא
מח. משבטלה סנהדרין בטל השיר מבית המשתאות וכו'נצח ישראל (שנט) מאמר כג דף לד ע"ב; תוספות יום טוב (תג) דף קמז ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מד ע"ב
מח. משמתו נביאים ראשונים בטלו אורים ותומים יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנא ע"ד; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ב
מח. משחרב ב"ה בטל השמיר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כב דף לב ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פ"ט דף קמז ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ג, ותמיד פרק א דף כז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנב ע"א-ע"ב
מח. משחרב ב"ה אין לך יום שאין בו קללה וכו' באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ג
מט. בפולמוס של אספסינוס גזרו על עטרות חתנים צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ד, ודף סו ע"א-ע"ב
מט. בפולמוס האחרון גזרו שלא תצא כלה באפיריון בתוך העיר וכו' יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנב ע"ד
מט. משמת ריב"ז בטלה זיו החכמה וכו'באר שבע (שעד) סוטה דף סו ע"א
מז: משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן וכו'יפה מראה (שנ) חגיגה פרק ב דף ריט ע"ג-ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ב פרק יט דף מד ע"ב
מז: בזמן שהאיש מנוקה מעוון המים בודקין את אשתו וכו'יפה מראה (שנ) פרק ט דף מג ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נשא דף מג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נשא דף קנג/קצג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נשא דף קעז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שעט דף רד ע"ב
מח. לדידי חזי ליה ומנגחיה כתורא וכו'ר"ן סביב הרי"ף בבא קמא פרק ב דף י ע"ב
מח. כל השותה בד' מיני זמר מביא חמש פורענויות לעולם כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף ל ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו/יז ע"א
מח: בימי דוד זמנין סליק זמנין לא סליק מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב טו דף מח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב טו דף שט ע"ב
מח: משמתו נביאים האחרונים וכו' נסתלקה רוח הקודש מישראל באר שבע (שעד) סוטה דף סה ע"ד
מח: מי שיש לו פת בסלו ואומר מה אוכל למחר אינו אלא מקטני אמונהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בשלח דף קא ע"ד
מט. אלמלא תפלתו של חבקוק היו שני תלמידי חכמים מתכסין בטלית אחת ועוסקין בתורה מגן אברהם (לניאדו, שסג) בהקדמה דף ד ע"א
מט. שני תלמידי חכמים המהלכין בדרך ואין ביניהן דברי תורה ראויין לישרף כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב דף תצב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) תענית פרק א דף קנא ע"ד
מט. כל העוסק בתורה מתוך דוחק תפילתו נשמעת וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן נה דף כג ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו/י דף ע ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ל דף קכו ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כא דף קטו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ"ג דף יב ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נט ע"א
מט. כל יום ויום מרובה קללתו מקללתו של חבירו וכו' נצח ישראל (שנט) פרק כב דף לג ע"א
מט: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה וכו' עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פי"ז דף מד ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג דף פ ע"א [?]; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ג דף מו/מז; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נד ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת ויקרא דף קכב ע"ד; שו"ת הריב"ש (שז) סימן מה; באר שבע (שעד) סוטה דף סו ע"א
מט: משמת רבי אליעזר נגנז ספר תורה וכו' יפה מראה (שנ) פרק ט דף רנג ע"א
מט: משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא וכו' שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעא ע"א
מט: מיום שחרב בית חמדתינו שרו חכימיא למהוי כסיפריאתוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קמח ע"ג
מט: בעקבות המשיח חוצפא ישגא וכו' עמק המלך (בכרך, תח) ש' אדם קדמאה דף מח ע"ג; נצח ישראל (שנט) פ' לג דף פה ע"ג; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יא ע"ב
מט: והמלכות תהא למינות וכו'צרור המור (שכז) פרשת תזריע דף צז ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תזריע דף צג ע"ג
מט: זהירות מביאה לידי זריזות וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש סד ליום ב של שבועות דף קסג ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) בהקדמה דף ד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יד דף עו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק יא דף קלט ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פ' לד דף נב ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) הגהה פרק י דף רא ע"א; יפה מראה (שנ) שבת פרק א דף צד ע"ד; שו"ת מהרשד"ם (שנד) א"ח סימן יז דף ט ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת קדושים דף צו ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר א דף ב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מסעי דף קיא ע"א

קידושין
ב: דרכו של איש לחזר על אישה ואין דרכה של אשה לחזור על האיש עקדת יצחק (שלג) שער ט דף כז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקהל דף פא ע"ב
ו. כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהיה לו עסק עמהן פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף יא ע"ד, ופר' נח דף יג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף רג ע"ב; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק א דף קד ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יב ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"א
יג. מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נח דף מה ע"ג
כב: מה נשתנה אוזן מכל האיברים שבגוף וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת משפטים דף פא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף ס ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסו ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת משפטים דף כז ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת משפטים דף מ ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת משפטים דף פא ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת משפטים דף כג/פג ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סח ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת משפטים דף עג ע"ג ודף עד ע"א
כט: הוא ללמוד ובנו ללמוד הוא קודם לבנו חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קסד ע"ב
כט: הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מצורע דף ק ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצב דף קיח ע"ג
כט: נושא אדם אשה ואחר כך לומד תורה ר"ן סביב הרי"ף דף תרלג ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כו ע"ב
כט: משתבח ליה רב חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) פרשת שלח דף קה ע"ב
כט: עד עשרים שנה יושב הקב"ה ומצפה לאדם מתי ישא אישהס' הכוונות (שפ) דף נד ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת ויחי דף מט ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שי דף צו ע"ד
ל. כל המלמד בן בנו תורה מע"ה כאילו קבלה מהר סיני וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עז ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ד דף ח ע"ב
ל. מי זוטא מ"ד והודעתם לבניך וכו' נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף פז ע"ב
ל. לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא וכו'ר"ן סביב הרי"ף דף תרלג ע"ב; הטור [?] סביב הרי"ף דף תרלג ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) בהשמטות דף סה ע"ב; סדר מעמדות (שסו) דף מב ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יג לש"ת דף קב/קכ ע"ב
ל. וא"ו דגחון חציין של אותיות וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יז דף פ ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ג סימן לא דף קסג ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מז דף נט ע"ד; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קסה ע"א
ל. ושננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת משפטים דף פג ע"ב
ל: אפילו האב ובנו הרב ותלמידיו שעוסקין בתורה בשער אחד וכו' עקדת יצחק (שלג) שער יב דף לג ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עב דף לג ע"א
ל: ושמתם סם תם נמשלה תורה כסם חיים וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ח פרק ו דף קלג ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת עקב דף רפ ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת עקב דף קצג ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ' כה דף כה ע"ג; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת עקב דף קנ ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף יד ע"א
ל: בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מא ע"א, וחלק ב פרק יט דף קה ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש יו דף קמא ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף יא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אחרי דף קכג ע"ג, ופר' נצבים דף רכח ע"א
ל: קשה יצר הרע שאפילו יוצרו קראו רע וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצא דף נג ע"א
ל: יצרו של אדם מתחדש עליו בכל יום וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק יב דף כט ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת תשא דף קסו ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לב ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש נח דף קמו/ז ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מח דף מד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר כח דף י ע"א
ל: יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום וכו' מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרש למילה דף יט ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מ"א חלק א דף יג ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף יז ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ד ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) פרק לז דף קע ע"א; ידי משה (שנז) איכה דף קג ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק כח דף קכז ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת תצא דף לה ע"א; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כב ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר כח דף י ע"ג
ל: ללמדו אומנות מ"ל וכו'יפה מראה (שנ) פרק א דף רסו/ז ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כה ע"א
ל: כל שאינו מלמדו אומנות כאילו מלמדו לסטות וכו'ר"ן סביב הרי"ף דף תרלב ע"ג
ל: השוה הקב"ה כבוד אב ואם לכבוד המקום וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ז דף לב ע"ב; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נה ע"ד
ל: שלושה שותפים הם באדם וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ט דף עד ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מא דף לז ע"ב; מאה שערים (שג) שער לו; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף סד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז ד"ב פרק ג דף קי ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עח ע"א; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף קא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) נדה פרק ג דף קב ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ"ד דף ו/ז ע"ג
לא. כל העובר עבירה בסתר כאילו דוחק רגלי שכינה וכו'ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ז דף כד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) חגיגה פרק ב דף קצ ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלו/ז ע"א
לא. אסור לו לאדם שילך ארבע אמות בקומה זקופה וכו' כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וירא דף כד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יא ע"א
לא. בשעה שאמר הקב"ה אנכי ולא יהיה לך אמרו א"ה לכבוד עצמו הוא דורש וכו'נר מצוה (הכהן, שנח) ד' יו דף קצח ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק ג פרק יב דף קיב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מה דף קכז ע"ד; חזות קשה (שיב) שער ה דף ט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ז דף יג ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ט דף מו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) שבת דף לו ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קכ דף מג ע"א; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ד ע"א; מגילת אסתר (ליאון, תכ) דף יד ע"א, ודף טז ע"א
לא. עד היכן כבוד אב ואם וכו' כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בהעלותך דף קז שני ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמג ע"ד; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נה ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מא דף לז ע"ג
לא. גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה וכו'דרשות הר"ן (שנו) ד' ו דף מא ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק א דף מ ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ז דף לג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקהל דף רנב ע"ג, ופרשת מסעי דף קמט ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכה ע"ג; ר"ן סביב הרי"ף דף תרלג ע"ג; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פרק יו דף קמא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר לג דף יח ע"ג
לא. יש מאכיל לאביו פסיוני וטורדו מן העולםיפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נה ע"ג
לא: כגון אבימי בני קיים מצוות כיבוד בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נז ע"א; עקדת יצחק (שלג) בנעילת שערים דף רצג ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעד דף עד ע"ב
לא: כגון אנא דעד דאתינא מבי רב אבא מדלי לי כסא וכו' ר"ן סביב הרי"ף דף תרלד ע"ב
לא: רבי טרפון הוה ליה ההוא אימיה דכל אימת דהוה בעיא למיסב לפוריא וכו' עקדת יצחק (שלג) בנעילת שערים דף רצג ע"ד
לא: רב יוסף כי הוה שמע קל כרעא דאימיה אמר וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מא דף לז ע"ב
לא: רבי יוחנן עברתו אמו מת אביו וכו'יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נה ע"ב
לא: איזהו מורא ואיזהו כבוד וכו' קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רא ע"ב; שלטי הגיבורים סביב הרי"ף דף תרלד ע"ב; בית יוסף יו"ד סימן רמ דף רפז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יח דף יד ע"א
לא: אבעיא להו משל מי וכו' יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נו ע"א; ר"ן סביב הרי"ף דף תרלד ע"ג
לב. כדי שיטול ארנקי של דינרים וכו' שלטי הגבורים סביב הרי"ף דף תרלג ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בהעלותך דף קעז שני ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עט ע"א
לג. אין בעלי אומנויות עומדין מפני תלמיד חכם בשעה וכו' ר"ן סביב הרי"ף דף תרלה ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעה דף עד ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף כז ע"ג
לג. בא וראה כמה חביבה מצווה בשעתה וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף כז ע"ב
לג: אין תלמיד חכם רשאי לעמוד לפני רבו אלא שחרית וערבית שו"ת מהרי"ט (תב) דף כז ע"ב; שלטי הגבורים סביב הרי"ף דף תרלה ע"ב
לג: כל ת"ח שאינו עומד בפני רבו נקרא רשע וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמ ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק טו דף נט ע"ב
לט: כל העושה מצוה אחת מטיבין לו וכו'תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת קרח דף עז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יח ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ד דף נו ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תבא דף רמט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רכ ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער יז דף מד ע"ג; ס' חרדים (שסא) דף סא ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק סו/ז דף קה ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ד דף מח ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסח ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קפב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין פ"ב פרשת כב דף מה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תצא דף רכב ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעז דף עד ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לו ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף כט ע"א
לט: אם היתה שקולה מכרעת שו"ת מהרי"ט (תב) דף לו ע"ד
לט: כל שזכויותיו מרובין מעוונותיו מריעין לו וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לד דף נה ע"ב, ודף נז ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סג ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף טו ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כה
לט: שכר מצוה בהאי עלמא ליכא וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ב ודף ב ע"א; יפה מראה (שנ) חגיגה פרק ב דף רא ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ה דף נב ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מד דף ריג ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור צב דף ריז ע"א
לט: אין לך כל מצוה ומצוה שכתובה בתורה שאין שכרה בצידה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויחי דף שיג ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עח ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תצא דף קפו/ז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת עקב דף רנז ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת הברכה דף רלג ע"ד; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תצא דף קלו ע"ג; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ו ע"א
לט: למען ייטב לך לעולם שכולו טוב וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצא דף רפט ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ואתחנן דף ח ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מא דף לז ע"ג
לט: ודילמא מהרהר בע"ז הוה וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לח דף לג ע"ב
לט: לישנא דגברא רבא חזא דהות גריר ליה דבר אחר וכו'צרור המור (שכז) פרשת חיי שרה דף כד ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ריז דף קלז ע"ד
לט: ישב ולא עבר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצווה עקדת יצחק (שלג) שער ק דף עט ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק סו/ז דף קה ע"ב, וחלק א פרשת [פרק] כה דף כג ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק נז דף צז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסח ע"ד; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף יז ע"ב; שו"ת ר"י לבית הלוי (שצב) סימן ס דף קכה ע"ג
מ. אלו דברים שאדם עושה אותם ואוכל פירותיהם בעולם הזה וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף טו ע"ד
מ. אמרו צדיק כי טוב וכי יש צדיק טוב וצדיק שאינו טוב וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ג דף כב ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף ט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יג ע"א; שו"ת ר"י קארו (שנח) שיטת קידושין דף פו ע"ג
מ. הזכות יש לה קרן ויש לה פירות וכו'יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף מא ע"ב
מ. עבירה שעושה פירות יש לה פירות וכו'דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף ו ע"א
מ. מחשבה טובה מצרפה למעש' וכו'מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק כא דף עז ע"ד, וחלק ד פרשת [פרק] לה דף קעד ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סב ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כב דף עח ע"ג; חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף כט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ג דף ה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כב דף מו ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רסה ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק ז דף נו ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יב ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף יט ע"א
מ. מחשבה רעה אין הקדוש ברוך מצרפה למעשה וכו'יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סב ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קנג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעח דף עה ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף יב ע"א-ע"ב
מ. חמורה ע"ז שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולהמנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ג ע"א
מ. אין מקיפין בחילול ה' וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפ דף עו/ז ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלא
מ. לעולם יראה אדם עצמו כאילו חציו חייב וחציו זכאי וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף עז ע"ב, ופרק יב דף פו ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לד דף נה ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ב כ"א דף קכח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמיני דף רנו/ז ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בראשית דף ה ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יד ע"ד; פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף קיו ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק א דף רסט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) סוכה דף רמו ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כג ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלו ע"א
מ: אפילו צדיק גמור כל ימיו ומרד באחרונה איבד את הראשונותבית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק לב דף נג ע"א; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סג ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף סז ע"ב
מ: כל שאינו לא במקרא ולא במשנה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ז דף עז ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש טו דף עג ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קפב ע"ג; בית יוסף חו"מ סימן לד דף נה ע"ב; סדר מעמדות (שסו) דף נג ע"ג
מ: למה הצדיקים נמשלים בעולם הזה לאילן שכולו עומד במקום טהרהמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק י דף יט/עז ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מט ע"א; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף מח ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו להספד דף פו ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויחי דף פו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מח ע"א, ופרשת נשא דף קמו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יו דף מ ע"ג
מ: תלמוד גדול או מעשה גדול וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) בהקדמה דף ב ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כח דף רכא ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ואתחנן דף נח ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ו/ז דף פד ע"ג; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) בפסוק ראשו כתם פז דף מו/ז ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יח דף פג ע"ב; ידי משה (שנז) בהקדמה דף ו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ז דף ה ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בהעלותך דף קיד ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תולדות דף יא ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ואתחנן דף רסו ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער מו/ז דף קלה ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק סו דף קה ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כח דף קד ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג ש"ד; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) בבא קמא פרק א דף טו ע"ג; פרקי משה (שכג) פרק ב דף כז ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ז ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש ז דף כ ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) קידושין דף קכט ע"ג; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קפד ע"א, ודף קצח ע"א, ותורה שבכתב דף שעה ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק ו דף עא ע"א; ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ו ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ג; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לו ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת תזריע דף צ ע"ב, ופרשת קרח דף קטו ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלד; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף כח וכט; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על המצוות דף לג ע"ב
מ: גדול תלמוד שקדם לחלה ארבעים שנה וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ג
מ: אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ז דף ה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף ריד ע"ב; בית אלקים (שלו) בהקדמה דף ב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפא דף עו/עז ע"א; שו"ת מהרי"ט (תב) דף לז ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קעט-קפ; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכה ע"ב
מ: האוכל בשוק הרי זה דומה לכלב וכו'יפה מראה (שנ) מעשרות פרק ג דף פה ע"ג
מט. המתרגם פסוק בצורתו הרי זה בדאי וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק סה דף נז ע"ג
מט: עשר קבין חכמה ירדו לעולם וכו'תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק לח; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנד ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ג פרק לד דף עח ע"ג
מט: עשרה קבין גסות הרוח ירדו לעולם וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ג דף קלו/ז ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יו/ז דף ח ע"ב
מט: סימן לגסות הרוח עניותדרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף יא ע"א
מט: עשרה קבין כשפים ירדו לעולם וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף פו ע"ב
נט. רב גידל הוה מיהפך בההיא ארעא וכו'עקדת יצחק (שלג) שער פח דף רצא ע"א; ר"ן סביב הרי"ף דף תרמז ע"ב; בית יוסף ח"מ סימן רלו/ז דף רלח ע"ג
סו. הקם להם בציץ שבין עיניךשו"ת מהרי"ט (תב) דף נ ע"ב; באר שבע (שעד) תמיד דף נח ע"ג
סו: בן גרושה ובן חלוצה דעבודתו כשרה מנא לןשו"ת מהרי"ט (תב) דף נ ע"ד
סו: בעל מום דעבודתו פסולה מנא לן וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת פנחס דף נה/צה ע"א
סו: ויו דשלום קטיעא היא עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת פנחס דף קח ע"א
ע. כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו מעלה עליו כתוב כאילו חרשו לעולם כולו וזרעו מלח וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חיי שרה דף עז ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזיווג דף נא ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיג דף צח ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת דח [?] דף מה ע"ד
ע. כל הנושא אישה לשם ממון הווין לו בנים שאינם מהוגנים וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יז דף קמד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיז דף צט ע"ב
ע. חדש נכנס וחדש יוצא וממונם אבדיפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ד ע"ד
ע. כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו אליהו כופתו וכו'זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ה ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיז דף צט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף טו ע"א
ע. ההוא גברא דעל לבי מטבחיא בפומבדיתאשו"ת מהרי"ט (תב) דף נג ע"ג-ע"ד, ודף נד ע"א-ע"ב, ודף נה ע"ב
ע. קול באישה ערווהבאר שבע (שעד) באר מים חיים דף קיט ע"ב
ע: אין שואלין בשלום אישה כלליפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף קטו ע"ב
ע: כל תלמיד חכם שמורה הלכה אם קודם מעשה אמרה שומעין לו וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ב
ע: אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריו וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קח ע"ג
ע: כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו כשהקב"ה משרה שכינתו מעיד על כל השבטים וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפ' ירושלים הבנויה דף קנו ע"א; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף נה ע"ב; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ג
ע: זו מעלה יתרה יש בין ישראל לגרים וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק יב דף פ ע"א
עא. כסף מטהר ממזרים וכו'יפה מראה (שנ) ברכות פרק ח דף רל ע"ג, קדושין פרק ג דף רע ע"ב-ע"ג; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מצורע דף פז ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לג דף קפח ע"ב
עא. צדקה עשה הקדוש ברוך עם ישראל שמשפחה שנטמעה נטמעהר"ן סביב הרי"ף דף תרנד ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לג דף קפח ע"ב
עא. זה שמי לעולם לעלם כתיב וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק יא דף עה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף סט ע"א
עא. בראשונה שם יב היו מוסרין אותו לכל אדם וכו'שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב א דף יג ע"ג-ע"ד; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ג
עא. שם בן מ"ב אותיות אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע ועניו וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן רב/רכ דף לו ע"ב
עא: לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיהשו"ת מהרי"ט (תב) דף נד ע"ג
עא: אלו בני אדם שמשתינים מים בפני מיטותיהן ערומים וכו' מראות הצובאות (אלשיך, שסג) עמוס ו דף קיו ע"ב
עא: כי מנצו בי תרי בהדי הדדי וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קפג ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת תצא דף קפט ע"ב
עב: ממשמע שנאמר ופניהם קדמה איני יודע שאחוריהם כלפי מערבבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ט להספד דף צו ע"ד; יפה מראה (שנ) סוכה פרק ה דף קנו ע"א
עו. אין בודקין מן המזבח ולמעלה וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצב ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן טו דף ד ע"ג; שו"ת מהרי"ט (תב) דף נח ע"ד; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רנ; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) סימן שיד דף צח ע"ד
עו: כשם שב"ד מנוקים בצדק כך מנוקים מכל מוםעמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נד דף כה ע"ד
עו: ארבע מאות ילדים היו לו לדוד וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) דף נח ע"ד; כנסת הגדולה (תיח) דף קמב ע"ג
פ: לא יתייחד אדם עם שתי נשים וכו'טי"מ [תוספות יום טוב (תג)] פרק ד דף קצד ע"ב
פא. הנך שבויאתא דאתאן לנהרדעא וכו'מנות הלוי (שמה) דף קצ ע"א
פא. רבי מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לתשובה דף טו ע"ב
פא. פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטןטור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמח דף רמ ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לא ע"א
פא: רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפיל על אפיה וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קס ע"ב
פא: ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה וכו'ילקוט שמעוני (שכו) פרשת ויקרא דף קלא ע"א; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לט דף סז ע"א; יפה מראה (שנ) נזיר פרק ד דף רפג ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר פד דף נה ע"ד
פב. לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקייה וקלה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שלו דף קט/קס ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצה ע"ב
פב. ראית מימיך חיה ועוף שיש להם אומנות וכו'תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק ל
פב. הגמלים רובם כשרים וכו'יפה מראה (שנ) פרק ד דף רעג ע"ג
פב. טוב שברופאים לגיהנום וכו'נצח ישראל (שנט) פר' כט דף מא ע"ב
פב. מניח אני כל אומנויות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורההואיל משה (אלפלס, שנז) פרק יא דף סח ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נו/נז ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רעד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף עז ע"א, ומשלי דף רנו ע"ב
פב: מימי לא ראיתי צבי קייץ וארי סבל וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תק דף קצט ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רעג ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק א דף ג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכה ע"ב, ומשלי דף פב ע"ב

בבא קמא
טז. שדרו של אדם לאחר שבעה שנים נעשה נחש וכו'שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף כד ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת ויקרא דף צב ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רעג ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף לד ע"א; מתוק לנפש (שסז) דף כ ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נד ע"ג; ס' הכוונות (שפ) דף לד ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפח ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רפא דף נד ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית
טז: שחשדוהו מאשת איש וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ירמיה יח דף עח ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף כח ע"ד
טז: אפילו בשעה שעושים צדקה הכשילם בבני אדם שאינם מהוגניםבינה לעתים (תח) דרוש עא דף קפד ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר מ דף יט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תקכב דף שלו/שלז ע"ד
טז: מלמד שהושיבו ישיבה על קברובית מועד (רבא, שסה) דרוש במיתת חכמים דף קצו/ז ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק א שב דף עג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כד ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק סו/ז דף קה ע"ג; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק א דף טו ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלד; אהבת עולם (אלגזי, תב) דרוש ג
יז. אמר רבה בר בר חנה הוה אזלינא בהדי דרבי יוחנןשער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ב
יז. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים זוכה לנחלת שני שבטיםחן טוב (הלוי, שסה) פרשת הברכה דף שיא ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יב ע"ד; בן שמואל (שפב) דרוש ג דף יג ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלג ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) דף סב ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לג דף יו/יז ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקיג דף שלו/ז ע"ג
כ. הדר בחצר חבירו שלא מדעתו אין צריך להעלות לו שכר וכו'ר"ן סביב הרי"ף דף י ע"ב; תורת אמת (ששון, שפו) סימן קכט דף קמ ע"ג
ל. האי מאן דבעי למיהוי חסידא ליקיים מילי דנזיקין דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמיני דף קל ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דף טו ע"ג; בן שמואל (שפב) דרוש כו/ז דף צד ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש לד דף פז ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת משפטים דף עא ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויגש דף נב ע"ב
לב: בואו ונצא לקראת כלה מלכתא וכו'שני לוחות הברית (תט) שבת דף קלב ע"ב; טעמי מנות ראקאנאטי דף ב/כ ע"א
לח. רבי שמואל בר יהודה שכיבא ליה ברתיה וכו'שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף קט ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סד ע"ב
לח. וכי עלה בדעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת דברים דף רב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עד דף תכט ע"א
לח. אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה אפילו שכר שיחה נאה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נא דף ש ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש חלק [?] ה דף קעא ע"ג
נ. מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת משפטים דף פג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קעג דף עד ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קא ע"א, ודף קעד ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קד
נ. מלמד שהקב"ה מדקדק עם חסידיו אפילו כחוט השערהשערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ט ע"א; יפה מראה (שנ) שקלים פרק ה דף קלט ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כג ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כב ע"ב
נ. כל האומר הקב"ה וותרן הוא ויתרו חייו וכו'מנות הלוי (שמה) דף קי ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת ויגש דף סב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קנד ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סז דף שצא ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת עקב דף קיט ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כג ע"ב; ים של שלמה ב"ק פרק ה סימן כג; באר הגולה (שנח) באר ב ח"ד; מורה נבוכים (שיא) ח"ג פרק יז דף קמא ע"ב
נ. ארך אפים לצדיקים ולרשעיםעקדת יצחק (שלג) שער נד דף קנג ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית פרק ב דף קעה ע"ג-ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצז דף קכב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ב דף פג ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח דף קנח ע"ג, ודף קס ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו ע"א, ופרשת ויקרא דף צא ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת אמור דף צט ע"א
נ. מעשה באדם אחד שהיה מסקל מרשותו לרשות הרבים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סו/ז דף קצח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת משפטים דף פב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת משפטים דף עא ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת אמור דף קכד
נד: מ"מ בדברות הראשנות לא נאמר בהן טוב וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו/ז ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לה דף ל; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קנ/קצ ע"ב, ותורה שבכתב דף שסח ע"ב; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ה ע"א
נט: אליעזר זעירא הוה סיים מסאני אוכמי וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ואתחנן דף רנו/רצו ע"א; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תיט דף פה ע"ד
נט: האי מאן דקץ כופרא מאי משלם וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף טו ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף מג
ס. אין פורענות באה לעולם אלא בזמן שרשעים בעולםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סימן כא דף נד/צד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקמב דף קמד ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת משפטים דף קיד ע"ד
ס. כיון שנתן רשות למשחית אינו מבחין בין צדיקים לרשעיםדרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף כ ע"א; אוהב משפט (שמט) דף לו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ב דף י ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שסג סימן ח דף כה ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעה ע"א-ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלד ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יח ע"א ודף כה ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף מט ע"ב-ע"ג ודף נ ע"ב-ע"ג
ס: דבר בעיר כנוס רגליך וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נ ע"ד
ס: רבא בעידן ריתחא הוה סכר כוי וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קצח דף נט ע"ג
ס: דבר בעיר אל יהלך אדם באמצא הדרך וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קצט דף נט ע"ג
ס: כלבים בוכים מלאך המוות בעיר שוחקים אליהו בא לעירפי' רקנטי (שה) פרשת בא; עמק המלך (בכרך, תח) שער עולם תוהו פרק סו דף לז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף כט ע"א
ס: מר אמר ליה לימא מר שמעתתא ומר אמר ליה לימא מר אגדתא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נו דף סב ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת עקב דף רה ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קח דף סו/סז ע"ב
ס: מי ישקני מים וכו' מאי קא מבעיא ליה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כג דף שנה ע"ד; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק ב דף רפז ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמד דף קו/קז ע"א
סט. כרם רבעי היו מציינים אותו בקוצצות אדמהתוספות יום טוב (תג) מעשר שני פרק ה דף קלא ע"ג
עט: מ"מ החמירה תורה בגנב יותר מבגזלןלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ט סימן מ דף סד ע"א
פב. דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק נו דף נ ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בשלח דף לה ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמב דף קז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בשלח דף נח ע"ג
פב: בארץ ישראל לשון סורסי למה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עד דף תכח ע"א; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ז דף רמה ע"ב; באר שבע (שעד) סוטה דף סו ע"ב
פג. אבטלוס בן ראובן התירו לו לספר קומירצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמג דף קז ע"א
צא: אף על פי שהוא נותן לו אין נמחל לו עד שיבקש ממנו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ח דף כא ע"ג
צב. כל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר דבר הוא נענה תחילהבינה לעתים (תח) דרוש סב דף קס ע"ב; כנסת הגדולה (תיח) דף קט ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף נב
צב. בהדי הוצא לקי כרבא וכו'כוונת שלמה (רוקה, תל) דף טו ע"א
צב. ומקצה אחיו לקח וכו' מאן נינהו חמישה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צה דף תקטז ע"ד
צב. בתר עניא אזלא עניותא וכו'תוספות יום טוב (תג) בכורים פג דף קנז ע"ב
צב: השכם ואכול בקיץ מפני החמה וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ק ע"ג
צב: שיתין רהוטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כריךיבין שמועה (אלגזי, שצט) דף כד ע"ד
צב: ועבדתם את ה' אלוקיכם זו קרית שמע ותפילתה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כד ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סד ע"ד
צב: וברך את לחמך ואת מימיך זו פת במלח וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת משפטים דף עא ע"ד
צב: מחלה זו מרה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כד ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ל דף כג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וארא דף סא ע"ג; יפה מראה (שנ) שבת פרק יד דף קה ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רז דף סג ע"ג
צב: חבריך קרייך חמרא אוכפא לגביך מוש וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מה דף רסט ע"ב
צב: מילתא דמיגניא דאית בך קדים אמרה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ס דף שסב ע"א
צב: שפיל אזיל בר אווזא ועינוהי מטיפי וכו'מנות הלוי (שמה) דף מג/עג ע"א; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א כה דף לו/לז ע"ג
צב: שיתין תכלי מטיוה לככא דקל חבריה שמע ולא אכל וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת יא דף ע ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שעא ע"ב; מעלות המדות (שטז) דף סה ע"ב
צב: מטייל ואזיל דיקלא בישא לגבי קינא דשרכי וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יא סי' מג דף סט ע"א
צב: לא לחינם הלך זרזיר אצל עורב וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תולדות דף ל ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן מ דף יח ע"ג; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פד ע"ג
צב: אי דלית דורא דלינא ואי לא לא דלינא וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יד סימן יו דף כב ע"ד
צג. לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נב דף שה ע"ד
צג. לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק לד דף נב ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק טו דף כה ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר נד דף צד ע"א
צד. הרי שגזל סאה של חטים וכו'יפה מראה (שנ) חלה פרק א דף צ ע"א, וסנהדרין דף רפב ע"ב
צד: הגזלנין ומקבלי בריבית שהחזירו אין מקבלין מהם וכו'ר"ן סביב הרי"ף דף לה ע"ב; בית יוסף חו"מ סימן שסו דף שט ע"א
צז: איזהו מטבע של ירושלים וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת מקץ דף סח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רלט ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף יב ע"ד
צז: ואיזהו מטבע של אברהם וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף כג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רלט ע"ג
קיג: גזל הגוי אסור אבידתו מותרתהרי"ף דף מב ע"ב
קיז. ההוא גברא דהוה בעי אחווי אתיבנא דחבריה וכו'שו"ת הרשב"א (רצט) סימן קמא דף לב ע"ג
קיז. קום סק לארעא דישראל וקביל עליך דלא תיקשי לרבי יוחנן ז' שני וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קטו/ז ע"א
קיז. עכנא עכנא פתח פומך ויכנס הרב אצל התלמיד וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף צה ע"א
קיט. ממון מסור ח"א מותר לאבדו ביד וכו'בית יוסף חו"מ סימן שפח דף שיז ע"ב
קיט. ח"א נפשו של נגזל וח"א נפשו של גזלן וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תבא דף קכב ע"ב
קיט. כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לא דף קצא ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת אחרי מות דף קלד ע"ג, ודף קלז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לו ע"ב

בבא מציעא
כ: היכי פשיט מר איסורא מממונא וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק א דף יא; בית יהודה (מודינא, שצה) בבא מציעא דף יט ע"א
כג: בהני תלת מילי עבדי רבנן דמשנו בדיבורייהוחוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמו/ז דף קח ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סז דף ל ע"ב
כט: מי שהניח לו אביו מעות הרבה ורוצה לאבדן וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בינתים דף כו/כז ע"ב
ל: והודעת להם זה בית חייהם וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קג ודף קצ
ל: בן גילו נוטל אחד מששים מחוליו וכו'מעבר יבק (שפו) שפתי צדק דף א ע"ב; סדר היום (שנט) תפילת שבת דף מז ע"א
ל: לא חרבה ירושלים אלא בשביל שדנו בה דין תורה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) בהקדמה דף לו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מג דף קכא ע"א, ושער צה דף רסו/ז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן צו דף נ/צ ע"ב; לב אבות (הלוי, שכה) פרק ה דף פח ע"א
לא: דברה תורה בלשון בני אדםעקדת יצחק (שלג) שער כא דף נד ע"א
לג. אבידתו ואבידת אביו אבידתו קודמת וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף לה ע"ג; שלטי הגבורים סביב הרי"ף דף עז ע"א; בית יוסף סימן רמב דף רנא/רצא ע"ב
לג. כגון רב סחורה דאסברן וכו'הרי"ף פרק ב דף עז ע"א
לג. תלמידי חכמים שבבבל עומדין זה מפני זה וכו'בית יוסף יו"ד סימן שמ דף שע ע"ג, וסימן רמב דף רצא ע"א; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף עז ע"א; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק א סימן עח בתוך התשובה
לג. העוסקים במקרא מידה ואינה מידה וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף עז ע"ג; סדר מעמדות (שסו) דף טו ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק יו דף קו ע"ג, והוריות פרק ג, דף שכה ע"ד ודף שכו ע"א; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קפא ע"ב; כוונת שלמה (רוקה, תל) דף לד ע"ג
לג: הגד לעמי פשעם אלו תלמידי חכמים ששגגות נעשות להם כזדונותצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו/ז ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ט דף ו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף רכא ע"א
לג: הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדוןמילי דאבות (חיון, שס) פרק ד דף מג ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף נו ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ד דף נ/צ ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קמט ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רכה ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ד דף נח ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ב פרק א דף כד ע"ב
לג: שמעו דבר ה' אלו תלמידי חכמים אחיכם אלו בעלי מקראחכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמט ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמז דף קח/קיז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלז ע"ג
לח: מלמד שנשותיהן מבקשות לינשא ואין מניחין אותן וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת משפטים דף פו/פז ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת משפטים דף קטו ע"ד
מט. מה ת"ל הין צדק והלא הין בכלל איפה היא וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ד דף כג ע"ג; שני לוחות הברית (תט) חולין דף קיד ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סו דף ל ע"ב
מט. מי שפרע מאנשי דור המבול וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף לט ע"ב; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק ד דף כא ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קפט ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כב דף לב ע"ד
מט. מעשה ברבי יוחנן בן מתיה שאמר לבנו צא ושכור לנו פועלים וכו'(קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר סיני); תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף מח ע"ג
נח: לא תונו איש את עמיתו באונאת דברים הכתוב מדבר וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר דף רעג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רמט דף קח ע"ב
נח: כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער צג דף רסא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר סח דף לז ע"א
נח: הכל יורדין לגיהנום חוץ משלושה הכל ס"ד וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ח דף נח ע"ב, ופרק יו דף סג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעח ע"א
נט. נוח לו לאדם שיבוא על ספק א"א וכו'שו"ת מהרשד"ם (שנד) חלק אבן העזר סימן מה דף נב ע"ד
נט. אמר דוד לפני הקב"ה גלוי וידוע לפניך שאם היו מקרעין בשרי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כח דף קיט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ניצבים דף רט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער סב דף קעו ע"ב
נט. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברביםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נז ע"ד
נט. עם שאתך בתורה ובמצוות אל תונהו וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף צד ע"ב
נט. כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בהר דף קפד ע"ב
נט. ג' אין הפרגוד ננעל בפניהם וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סו דף קלה ע"א
נט. לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ו סימן כד דף מג ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים דף עח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בהר דף צד ע"א
נט. לעולם יהא אדם זהיר בכבוד אשתו וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת לך לך דף צו/צז ע"א; פי' ר"י אברבנאל (שלט) פרשת לך לך דף נה ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יד ע"ד
נט. אוקירו לנשייכו כי היכי דתתעתרופי' רקנטי (שה) פרשת בראשית
נט: רבי אליעזר בתנורו של עכנאידרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף יט ע"א, ודרוש ו דף לט ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) בהקדמה דף ב ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ג/נ דף סא ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף קנ ע"א וע"ד, ופרשת קרח דף רי ע"א; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף ל; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יח דף מג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיו ע"א; ס' יוחסין (שמ) דף לב ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א חלק ב ומו"ק פרק ג דף רכב ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שלה ע"א; תעלומות חכמה (שפט) מצרף לחכמה דף כב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנ וסי' רנב דף קט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ"ד דף נט ע"ג-ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמד ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רלט דף עה ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ד דף יז ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת משפטים דף כח ע"א
נט. מ"מ הזהירה תורה בל"ו מקומות ואמרי לה במ"ו מקומות בגר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג/צג דף שיו/שיז ע"ד
סא: לא תגנובו על מנת לשלם תשלומי כפל וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רד ע"ב; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ה דף לו ע"ג
סא: לא תגנובו ע"מ למקט וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים דף קעו/קעז ע"א
סא: במידה זו מדידת קרקע וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת קדושים דף לח ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף ריג ע"ג; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף צה ע"ג
סא: שלא יטמין משקלותיו במלח וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים דף קעז ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"ב-ע"ג
סא: אני הוא שהבחנתי בין טיפה של מצרים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמד; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ה דף לו ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יו ע"א
סא: ומי שתולה קלא אילן בבגדו וכו'שו"ת מהרש"ך ח"א דף קסה
סא: יציאת מצרים דכתב רחמנא גבי שרצים למה לי וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לו/לז דף לב ע"א
סב. שנים שהיו מהלכין בדרך וביד א' מהם קיתון של מים וכו' תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מ"ב ח"ג דף מט/עט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף ס ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת בהר דף רעט ע"א
ע: מאי לחונן דלים כגון שבור מלכא וכו'נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף קד ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רסו ע"א
עא. עמי ונכרי עמי קודםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת משפטים דף קג ע"ג
עא. בוא וראה סמיות עיניהם של מלוי ברבית וכו'יפה מראה (שנ) פרק ה/ס דף רעו/רעז ע"ב
עא. כל מי שיש לו מעות ומלוה אותן שלא ברבית וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ה דף מב ע"ב; יפה מראה (שנ) דף רעז ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש יב דף לה ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנג דף קט ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף יב ע"ב
עה: מלוי בריבית יותר ממה שמרויחין מפסידין וכו'יפה מראה (שנ) פרק ה דף רעז ע"ג
עה: מנין לנושה בחבירו מנה ויודע שאין לו שאסור לעבור לפניו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת משפטים דף קיו/קיז ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ד דף ל ע"ב
עה: שלשה צועקין ואינן נענין וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז לזיווג דף לט ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן יט דף ו ע"ב, וסימן תרנב דף קיח ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ו דף יו/יז ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת משפטים דף קעא ע"א; שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן רפה; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת משפטים דף ע ע"ד
פג. רבה בר בר חנה תברו ליה הנהו שקולאי חביתאתורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רפט ע"ג; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף יב ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ו דף רעח ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש יב דף לא ע"ב; שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות דף נה ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף יא
פג: מאי דכתיב תשת חשך ויהי לילה וכו' זה העולם הזה שהוא דומה ללילה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שנה דף קב/קכ ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שלח דף קא ע"א
פג: אין לך כל צדיק וצדיק שאין לו מדור לפי כבודו וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק א דף קצ ע"א, ופרק ד דף קצ ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק י דף כה ע"ד
פג: הכא אע"ג דאיכא שורייקי סומקי לא מסריח וכו'מנורת המאור (אבוהב, שכג) הגהה בהקדמה דף ז ע"א
פד. כי הוו מקלעי רבי ישמעאל בר' יוסי ורבי אלעזר בר רבי שמעון בהדי הדדי וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רא דף ס ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף כח ע"ג
פד. אבריה דרבי ישמעאל ברבי יוסי כחמת בת תשע קבין וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רב דף ס ע"ב; ס' יוחסין (שמ) דף מח ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"א
פד. מאן דבעי מחזיה שופרא דר' יוחנן נייתי כסא דכספא וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) ד' רג דף ס ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שסא דף קח ראשון ע"ד
פד. יעקב מעין שופריה דאדם הראשון וכו'צרור המור (שכז) פרשת תולדות דף כח ע"ג
פד. א"ל אי הדרת בך וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנד/רצד דף קי ע"א
פד. לסטאה בליסטיותיה ידע וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"א
פד: כי הוה קאי ניחא נפשיה אמר ליה לדביתהו ידענא בדרבנן דרתיחי עלי וכו'גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נח ע"ב
פד: שלשה ענותנין הן ואלו הם אבא ובן בתירא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רי ע"א; יפה מראה (שנ) דמאי פרק א דף עג ע"ג
פה. קביל עליה תליסר שני שית בצמידתא וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"ב
פה. ואפילו הכי ייסורי דרבי שמעון עדיפי מדרבי וכו'בית אלקים (שלו) שער ב פרק ט דף ל ע"א-ע"ב
פה. זיל לכך נוצרת וכו'שני לוחות הברית (תט) תענית דף רט ע"א
פה. איקלא רבי לאתריה דרבי אלעזר ברבי שמעוןחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלה ע"ב
פה. איקלא רבי לאתריה דרבי טרפון וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנד דף קי ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף כב ע"ב
פה. כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלהעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמח/קפח ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כג דף לח ע"ב
פה. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף ס ע"א
פה. כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ו פרק ד/ו דף רכט/רפט ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכח ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף קמו/ז ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכו/ז ע"ד
פה: כל המקטין עצמו בעולם הזה על דברי תורה נעשה גדול לעולם הבא וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) בהקדמה דף ח ע"א; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק א שער א דף י ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תד/תר דף קמ ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויקרא דף קא/רח ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יו/יז ע"ד
פה: בכולהו מצית בהו לאיסתכולי בר מגוהרקא דרבי חייא וכו' טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שו/שי דף רג ע"ד
פה: אליהו הוה שכיח במתיבתא דר' וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיז ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רלח דף קנ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רה דף סא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצג/קצו דף סג ע"ג
פה: אתיוהו לאליה מחיוה שתין פולסא דנוראפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסו/ז ע"א; עין יעקב (שפב) חגיגה פרק ב בתוספות דף קסט ע"ד; באורי מהרא"י (רעט) פרשת תצא
פה: לדידי חזי לי ספרא דאדם הראשון וכתיב ביה שמואל ירחינאה חכים יתקרי וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן סז דף כט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כד דף קסג ע"ג
פו. רבה בר נחמני אגב שמדא נח נפשיה וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מ ע"א ודרוש ז דף מד ע"ב; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף לז ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף צד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסז ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק לד דף קלב ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיח ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש עב דף קפח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כב דף לה ע"א וע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקל דף קלט ע"ג, ודף שב/שכ ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ד דף יז ע"א
פו: מאי ברבורים אבוסים שאובסין אותם בעל כרחם כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"א
פו: בן בקר א' רך ב' וטוב ג' וכו' תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לג ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וירא דף ז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו/כז ע"ב; קול יהודה (רופא, תא) פרשת וירא דף כט ע"ד
פו: כדי להאכילן שלשה לשונות בחרדל עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף נ ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כג ע"ד
פו: לעולם אל ישנה אדם מן המנהג וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף יב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רפא ע"ב
פו: כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מח ע"ב
פו: בשכר שלשה זכו לשלשה וכו'שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קנו/ז ע"א
פו: וכי בערביים חשדתנו וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף יט ע"ד; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וירא דף יו ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וירא דף יז ע"ב; ת' אלאשקר פי' דף עו [?]; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק עו; מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כג ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נ דף רנא/רצא ע"ד; קול יהודה (רופא, תא) פרשת וירא דף כט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רע/רפ ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת וירא דף קד ע"ב
פו: אותו היום שלישי של מילה של אברהם היה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כה ע"ג; קול יהודה (רופא, תא) פרשת וירא דף כח ע"ב
פו: הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) מ' למילה דף כו ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וירא דף לב ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת וירא דף כא ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעה/רעח ע"ד
פו: מאן נינהו שלושה אנשים מיכאל גבריאל ורפאל וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בלק דף רמג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת וירא דף קיד ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער יט דף נ ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת וירא דף ו/ז ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כג ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נ דף רצ ע"ג
פז. מכאן שמסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת וירא דף יח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נ דף רצב ע"א
פז. מכאן שצדיקין אומרים מעט ועושין הרבה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בלק דף רמב ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חיי שרה דף לב ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא להספד דף קב ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמה ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בלק דף קו ע"ג
פז. מכאן שהאישה צרה עינה באורחים וכו' כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וירא דף יט ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וירא דף יו/יז ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף יו/יז ע"ב; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ו/ז ע"ב
פז. אברהם אבינו אוכל חוליו בטהרה היה וכו'דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת וירא דף קיד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וירא דף לא ע"ג; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מה/מח דף רפא ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפא ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וירא דף יט ע"ד
פז. להודיע ששרה אימנו צנועה היתה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת וירא דף כד ע"א
פז. מאי באוהל כדי לחבבה על בעלה קול יהודה (רופא, תא) פרשת וירא דף ל ע"ד
פז. כדי לשגר לה כוס של ברכהמגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קנב דף צב ע"ג
פז. למה נקוד על איו שבאליו וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת וירא דף נב ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וירא דף לא ע"ד; חזקוני שם; מנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כג ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף כו ע"ג; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף קטו ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רפא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנה דף קי ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וירא דף מט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מט ע"ג; בית הלוי (הורוביץ, תכו) בהקדמה דף ו ע"ב
פז. אין שואלין בשלום אישה כלל וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יז דף קיו/ז ע"ב
פז. אחר שנתבלה הבשר ורבו הקמטין וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רכב ע"ב
פז. נהפך קלסתר פנים של יצחק ונדמה לאברהם וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תולדות דף כה ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תולדות דף מו/מז ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תולדות דף פ ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תולדות דף ט ע"ד; מנחה בלולה (שנד) פרשת תולדות דף ל ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תולדות דף לה ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תולדות דף כו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נו דף שיב ע"ג
פז. עד אברהם לא היה זקנה וכו' ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כג דף קפח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפב ע"ד
פז. עד יעקב לא הוה חולשא וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויחי דף נה ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפב ע"ד; זוהר פרשת תרומה דף קעד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף קעד ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת ויחי דף עג ע"א
פז. עד דאתא אלישע לא הוה דחליש ואיטפח וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וישב דף מב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"א, ופרשת סה דף שפג ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א; שתי ידות (שעח) מעריך ערך ת' דף מו ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נז ע"א
פז. שלושה חולאים חלה אלישע וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף כ ע"א
קז. אסור לאדם שיעמוד בשדה חבירו בשעה שעומדת בקמותיה וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רצט דף צו ע"ב
קז. שיהא שולחנך סמוך לבית הכסא וכו' דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רח דף סד ע"א
קז. שתהא יצאתך מן העולם כביאתך לעולם וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת תבא דף קצד ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תבא דף רס ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף י ע"א
קז: תשעים ותשעה בעין הרע ואחד בדרך ארץ וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת עקב דף קצא ע"ד; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ט דף נב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רו/רז דף שא ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לג דף יו ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת עקב דף קיז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יו דף צו ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"ב
קז: מחלה ששמונים ושמונה חולאים תלויין במרה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כד ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ל דף כג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וארא דף סא ע"ג; יפה מראה (שנ) שבת פרק יד דף קה ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רז דף סג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת משפטים דף עא ע"ד
קז: שתין רהוטי רהוט ולא מטו לגברא דמצפרא כרך וכו'יבין שמועה (אלגזי, שצט) דף כד ע"ד
קיב. כל הכובש שכר שכיר כאילו נוטל נפשו ממנו וכו'לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ט דף נב ע"ג
קיד. אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פ' כח דף פה ע"ב; נמוקי יוסף סביב הרי"ף דף קלד ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף לג ע"א
קטו. לביתו אין אתה נכנס אבל אתה נכנס לביתו של ערב וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסה ע"ג; לחם אבירים (בורג'ל, שסה) פרק ט דף נג ע"ג
קטו. אם ממון יש לו בידך התר לו פסת יד וכו'יפה מראה (שנ) יומא פרק ז דף קלג ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קכה ע"ב

בבא בתרא
ג: הורדוס עבדא דבית חשמונאי הוה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שא דף צו ע"א
ד. הוא כבה אורו של עולם וכו'מנות הלוי (שמה) פרק ה [?] ע"ב
ד. מפני מה נענש דניאל וכו' ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק מא דף קלז ע"ב
ד. התך זה דניאל וכו' מנות הלוי (שמה) דף קכו ע"ב
ג: לא ליסתור איניש בי כנישתא עד דבני בית כנישתא אחריתי וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שא דף צו ע"א-ע"ב
ז: ההוא חסידא דהוה רגיל דקא משתעי אליהו בהדיה וכו' שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יד דף כא ע"ב
ז: רבי יהודה נשיאה רמא דשורא ארבנן וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף קסד ע"ב; בית יוסף ח"מ סימן קסג דף קסט ע"ג-ע"ד; ס' החסידים סימן תתריג דף קח ע"ב
ח. רב הונא בריה דרב חסדא שדא כרגא ארבנן וכו'בית יוסף יו"ד סימן רמג דף רצא ע"ג-ע"ד, ודף רצב ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת הברכה דף שלד ע"א; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק ב סימן לב תוך התשובה (סי' לג דף סז ע"ב במהד' תקנט)
ח. רבי פתח אוצרות בשני בצורת וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וישב דף צ ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מ דף קמג ע"ב; בית יוסף י"ד סימן רנב דף רצח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף פב ע"א, ומגילה דף רסא ע"ב; מנחת נתן (שפא) דף ג ע"א-ע"ב
ח. אין פורענות באה לעולם אלא בשביל ע"ה ר"ן סביב הרי"ף פ"א דף קסד ע"ב; בית יוסף ח"מ סימן קסג דף קסט ע"ג-ע"ד; משא מלך (שסא) דף יד ע"ב, ודף כד ע"ב
ח. איפרא הורמית אימיה דשבור מלכא ארנקא דדינרי וכו'הרי"ף דף קסה ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שמות דף קכג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנט דף קיג ע"ב
ח: כל המאוחר בפסוק זה קשה מחבירו וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יט ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מקץ דף לז ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת מטות דף פה ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר לה דף לד ע"ב
ח: ממשכנים על הצדקה אפילו בע"שנחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ה דף עט ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דרוש יו דף קיב וקנ
ח: והמשכילים יזהירו זה דיין שד' דין אמת לאמיתו וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שנ דף קיו ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה ס' כג דף מב ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לה ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש טו דף סו/ז ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כו ודף כ
ט. לעולם אל ימנע אדם עצמו מלתת שלישית השקל בשנה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת כי תשא דף קיז ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קי דף סו/סז ע"א
ט. שקולה צדקה כנגד כל המצוות וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רב/רכ ע"א; בן שמואל (שפב) דרוש א דף ה ע"ב ודרוש ג דף יד ע"א
ט. גדול המעשה יותר מן העושה וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כא דף קא ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ג דף יד ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו לב דף קלב ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש ע דף קפו ע"א; שני לוחות הברית (תט) תמיד דף רסא ע"ב, ווי העמודים פרק יב דף יט ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לה דף קפב ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף סב ע"ב
ט. עושו אהדי כי היכי דתהוי שלמא במלכותא בן שמואל (שפב) דרוש ג דף יד ע"א
ט. בזמן שבית המקדש קיים אדם נותן שקלו ומתכפר וכו' כסף מזוקק (שפח) פרשת ראה דף קצה ע"ג
ט: מה שריון זה כל קליפה וקליפה מצטרפת לחשבון גדול וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תשא דף קיח ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בהר דף קכט ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כז דף פז ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויקהל דף מו ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תרומה דף פח ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בבא בתרא דף קל ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקכח דף קצא ע"ב, וסימן תרל דף שכח ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קי דף סו ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכו ע"ג
ט: מה בגד זה כל נימא ונימא מצטרפת לבגד גדול חשק שלמה (הלוי, שס) דף קכו ע"ג
ט: גדול העושה צדקה בסתר יותר ממשה רבינו וכו'ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ד פרק ג דף סג ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ד להספד דף קעט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רכא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת עקב דף רט ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קי דף סו/סז ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קעו ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לח דף טו ע"א; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קסו; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רכז ע"ב
ט: כל הנותן פרוטה לעני מתברך בשש ברכות וכו' שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק ב שער א דף כט ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לצדקה דף עו/ז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נח דף רכב ע"א; שני לוחות הברית (תט) תמיד דף רסג ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רסג דף נא ע"ב; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ג דף יו ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אחרי דף פט ע"א
ט: משום דרדף צדקה ימצא צדקה וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויקהל דף פו ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעח ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וישב דף צא ע"ד
ט: הכשילם בבני אדם שאינם מהוגנים בינה לעתים (תח) דרוש עא דף קפו ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר מ דף יט ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקכב דף שלו ע"ד
י. אם הקב"ה אוהב עניים מ"מ אינו מפרנסם דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויקהל דף מז ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת משפטים דף לט ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת ראה דף קנט ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כ דף קיא ע"ד, ופ' לא דף קסא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תשא דף עז ע"ב
י. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה וכו' סדר מעמדות (שסו) דף נד ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף ריד ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש מב דף קג עמוד ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קמז דף פב ע"ד
י. עשרה דברים קשים נבראו בעולם וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ה דף סד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר כג דף ט ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיו/ז ע"ב
י. אדם מביא דורון גדול למלך ספק מקבלים אותו ספק אין מקבלים אותו ממנו וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויקהל דף מו/מז ע"א
י. מאי דכתיב מלוה ה' חונן דל וכו' חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף ריב ע"א
י. כתיב לא יועיל הון ביום עברה וכו' וכתיב לא יועילו אוצרות רשע וכו' הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ו דף לג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תשא דף קיז ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת עקב דף רפו ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ראה דף ריב ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יד דף כא ע"ד
י: במה תרומם קרן ישראל וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת תשא דף צג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קעא ע"ג, ודף קעה ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תשא דף מה ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תשא דף קצט ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יד דף כא ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לג דף יו/יז ע"א
י: שאלו את שלמה בן דוד עד היכן כחה של צדקה וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקכו דף ריג ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק ג דף פז ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וישב דף צא ע"ג; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; בן שמואל (שפב) דרוש א דף ו/ז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סט דף קפא ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יד דף כא ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לג דף יו/יז ע"א
י: שאלו את שלמה בן דוד איזהו בן העולם הבא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא דף רעב ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ד
י: הרוגי מלכות אין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן וכו' נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ג דף קצג ע"א; אור ה' (שטו) מאמר ב כ"ו דף פ ע"א וע"ד
י: צדקה תרומם גוי אלו ישראל וכו' חן טוב (הלוי, שסה) פרשת ראה דף רצב ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לצדקה דף עה ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יט דף כב ע"ב; יפה עינים (שצא) דרוש להלביש ערומים דף קפב ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר לד דף יו/יז ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקס דף שלו ע"ב
יא. אמרו עליו על בנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה וכו' נחלת יעקב (הלפרין, שפג) מליצת ו ע"ב
יא. מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרי אבותיו בשני בצורת וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כג דף קד ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) חלק ב שער א דף כח ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וירא דף יז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר סיני דף ריט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער קו דף רפג ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת תשא דף לא ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיט ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ב דף ו/ז ע"ב; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף נג ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף קכו ע"ג-ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קי ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קיא דף סז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר א דף ו/ז ע"ב, ומאמר תקס דף שלו ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) אמרי בינה פרק נא ונב דף קסא ע"ב, קסד ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכב ע"א וע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לצדקה דף עד ע"ב
יב. מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש יב דף פב ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קב/קכ ע"ב
יב. חכם עדיף מנביא וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לט ע"ב, ודרוש יב דף פ ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת ראה דף צו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ד דף לח ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לה דף צח ע"ג, ושער עט דף רלא ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג ש"ד דף צא; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קצב ע"א
יב: מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים ונתנה לשוטים ולתינוקות וכו' פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת מקץ דף סא ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת וישב דף ל ע"א; ס' יצירה (שכב) דף עט ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קפה דף פו ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר צג דף מ ע"ד; הדרת קודש דף ו ע"ב
יד. הלוחות אורכן ששה ורחבן ו' ועוביין ג' וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלה ע"ד; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רמג ע"א
יד: אשר שברת ישר כחך ששברת יפה מראה (שנ) תענית פרק ד דף קפו ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת תשא דף לג ע"א
יד: סדרן של נביאים יהושע שופטים וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו א דף א ע"ב
יד: סדרן של כתובים רות תהלים איוב וכו' שורש ישי (אלקבץ) בהקדמה
יד: למה נקרא שמה רות שיצא ממנה דוד וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום ב לשבועות דף רכד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ג להודאה דף כט ע"א
יד: משה כתב ספרו ופר' בלעם וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ב פרק ט דף לו/לז ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כב דף פב ע"ב; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א כ"א פ"א דף י ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק מ דף קעז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער פב דף רמ ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת בלק דף פח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ה פרק ה דף פט ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמד ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסב ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קיח דף סז ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בהעלותך דף קיד ע"א
יד: דוד כתב ספר תהילים על ידי עשרה זקנים וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנט ע"ב
טו. עזרא כתב ספרו ויחס של ד"ה עד לו וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ו ע"א
טו. אפשר משה מת וכתיב וימת וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק מז דף כז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רעג דף צא ע"א
טו. הקדוש ברוך אומר ומשה כותב בדמע וכו'עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יג דף לח ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת הברכה דף פא ע"ב
טו. איוב לא היה ולא נברא וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נשא דף רסח ע"ד; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף כא; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז דף שמב ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמג ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רט דף סד ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בהעלותך דף קיד ע"א
טו. איוב מעולי גולה וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז דף שמא ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמג ע"ג
טו. ימי שנותיו של איוב משעה שנכנסו ישראל למצרים ועד שעה שיצאו וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז דף שמב ע"ב
טו: שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רס דף קיד ע"א
טו: ולטעמיך אליהו בן ברכאל הבוזי הכי נמי דלאו מישראל הוה וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז דף שמב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רס דף קיד ע"א
טו: חסיד היה באומות העולם ואיוב שמו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נו דף שמג ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמג ע"ג-ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת דברים דף קפג ע"א
טו: איוב בימי שפוט השופטים היה וכו'יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמג ע"ב
טו: איוב בימי אחשורוש היה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז דף שמב ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמג ע"ג
טו: איוב בימי מלכות שבא היה וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז דף שמב ע"ד; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמג ע"ב
טו: איוב בימי יעקב היה וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נז דף שמב ע"א; יפה מראה (שנ) סוטה פרק ה דף רמב ע"ד
טו: דור ששופט את שופטיו וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רי דף סד ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף נח ע"ב
טו: שטתי בכל העולם ולא מצאתי כאברהם וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעח ע"ב
טו: גדול שנאמר באיוב יותר ממה שנאמר באברהם וכו' בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יב למילה דף נה ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת ויקרא דף עו/עז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קכב ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יג ע"ד
טו: כל הנוטל פרוטה מאיוב מתברך יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"ב
טו: מלמד שהטעימו הקב"ה לאיוב מעין עולם הבא וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שלח דף ק ע"א; חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף ה ע"א
טז. עולה ומסית יורד ומסטין וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חקת דף לו/לז ע"א
טז. קשה צערו של שטן יותר משל איוב וכו' חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף ו ע"א
טז. הוא שטן הוא יצר הרע הוא מלאך המות וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק א דף צט ע"א; אוהב משפט (שמט) דף כט ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וישב דף לד ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ה דף עד ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ז דף לב ע"ב
טז. שטן ופנינה לשם שמים נתכוונו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת אמור דף ריח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עב דף רי ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכב ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א א דף יט ע"ד; בית אלקים (שלו) שער ג פרק ד דף לו/לז ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת נח דף כא ע"א; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף נו ע"ב
טז. בשפתיו לא חטא אבל בלבו חטא תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בחקותי דף שג ע"ד
טז. בקש איוב לפטור את העולם כולו מן הדין וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בלק דף קעו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ריא דף סד ע"א
טז. ברא הקב"ה יצר הרע ברא לו תורה תבליןמקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מא ע"א, וחלק ב פרק יט דף קה ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש יו דף קמא ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף יא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אחרי מות דף קכג ע"ג, ופרשת נצבים דף רכח ע"א
טז. עפרא בפומיה דאיוב וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף טו ע"א
טז. איוב בלא דידיה לא מיסתכל וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מ דף רמב ע"ג
טז. איוב בסערה חרף ובסערה השיבוהו וכו'חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף צח ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ו/ז ע"ב
טז. הרבה קולות בראתי בעבים וכו' יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה טו דף פח ע"ג
טז: מכאן שאין אדם נתפש על צערו מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף סד ע"א
טז: מנא הוו ידעי איכא דאמרי כלילי חזו להו וכו'שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף נג ע"א; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) דף יט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קלב ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש עב דף קפז ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמא ע"ד
טז: ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה רבייה באה לעולם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעג ע"ב-ע"ג
טז: וה' ברך את אברהם בכל מאי בכל שלא הייתה לו בת וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש י דף נא ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת חיי שרה דף עו/ז ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת חיי שרה דף כא ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת חיי שרה דף מא ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת חיי שרה דף עט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יד עמוד ג; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף ס ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חיי שרה דף לו/ז ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת חיי שרה דף יט ע"ג; רמב"ן פרשת חיי שרה בפרשה דף נ/צ ע"ג; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף י ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת חיי שרה דף ט ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכב ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ח דף סד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נט דף שנד ע"ב-ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חיי שרה דף כח ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת לך לך דף כט ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רמד/רפד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' ריב דף סד ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כו ודף כח ודף ל
טז: אצטגנינות גדולה היתה לו לאברהם בלבו וכו' בינה לעתים (תח) דרוש יג דף ט ע"א
טז: מרגלית טובה היתה לאברהם תלויה בצוארו וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת חיי שרה דף נא ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ב דף טז ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מ"ב חלק א דף לז ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש א דף ג ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כא לפרשת החדש דף קכב ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת לך לך דף יד ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כא דף עג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף יח ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ד דף יד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת יתרו בהקדמה דף קה ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת חי שרה דף ט ע"א; חזות קשה (שיב) שער א דף ד ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק י דף סו/סז ע"ג; דרך ישר (שצג) דף יז ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ג פרק יז דף סד ע"א, ומאמר אם כל חי ח"ג סימן כז דף קכד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רט ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש יג דף ס ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער אבא ואמא פ' מה דף עט ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סי' רסא דף קיד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת לך לך דף טו ע"ג, ופרשת פקודי דף קיג ע"ד, ופרשת קורח דף קסג ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר יא לימי תשובה דף ט ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת לך לך דף ה ע"ד
טז: אותו היום נפטר אברהם אבינו וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תולדות דף ל ע"ד
טז: ישמעאל תשובה עבד בחיי אביו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/ז דף קעב ע"ג, ופרשת ל דף קצ ע"ב
טז: שלשה הטעימן הקב"ה בעולם הזה מעין עולם הבאדרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף יט ע"א
יז. שלשה לא שלט בהן יצר הרע וכו'הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כו, ודף י, ודף ט
יז. ששה לא שלט בהם מלאך המוות וכו'שם טוב פרק ג דף י ע"ב, ודף יב ע"א [?]
יז. שבעה לא שלטה בהם רימה ותולעה וכו' ספר החסידים סימן תתשפט/תתשמט דף קיח ע"ב (סי' תתשמט דף קיט ע"ב בדפוס קראקא שמא); פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת הברכה דף רפב ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף רט; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יג ע"ג
כא. עד שית לא תקביל וכו'ס' ראב"ן (שע) סימן צה דף לא ע"א
כא. שבשתא כיון דעל על וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף פה ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צט ע"א; שו"ת הריב"ש (שז) סימן רפד
כה. שכינה במערב וכו' ברכת המזון (ונציה שסג) - פירוש ר' נתן שפירא דף י ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לא דף מו/פו ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק כ דף סז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כ דף כג ע"ד
כה. עולם לאכסדרא הוא דומה וכו'באר הגולה (שנח) באר ו/ז דף לח ע"ג
כה: עולם לקובה הוא דומה וכו'דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף י ע"א
כה: מיום שחרב בית המקדש לא הוגשמה רוח דרומית וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו ט דף נד ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ט דף כה ע"ב
כה: מיום שחרב בית המקדש לא ירדו גשמים מאוצר טוב וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצט ע"ג
כה: הרוצה להתחכם ידרים וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כח דף קכח ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר סא דף קצב ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת אמור דף קלד ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק ה דף ז ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק ב דף נט ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת צו דף קעד ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וישלח דף יג ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף יג ע"א; מנחת יהודה פרק ד ובהגהה פרק ד; באורי מהרא"י (רעט) פרשת פקודי; ס' יצירה (שכב) בפירוש הרמב"ן משנה יא דף נז ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף סב ע"ב; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תצוה דף צא ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תצוה דף מד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מז ע"א
נז: ועוצם עיניו מראות ברע זה שאינו מסתכל בנשים בשעה שעומדות על הכביסה וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כג דף קלט ע"א
נז: שלחן של תלמיד חכם כיצד וכו' בית יוסף אורח חיים סימן קסה דף קג ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף פז ע"א
נח. רבי בנאה הוה מציין מערתא דרבנן וכו'אגרת דופי הזמן (שנח) דף מד ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת חיי שרה דף כ ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יד להספד דף קיד ע"א-ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת חיי שרה דף עח ע"ד; תורת העולה (פראג של) חלק ב דף פ ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פרק יו/ז דף יח ע"א; צרור המור (שכז) פרשת תולדות דף כח ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ג דף קצא ע"ב; שו"ת הרשב"א (רצט) דף עח ע"א-ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יב דף יג ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רכב דף קמ ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ריג דף סד ע"ד, ומאמר ריד דף סה ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף יו/ז ע"א
נח. ההוא גברא דשמע לדביתהו דקא אמרה לברתא וכו'בינה לעתים (תח) דרוש ס דף קנב ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף עו וקמ
ס. מה ראה ראה שאין פתחי אהליהם מכוונין זה לזה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כד דף ס ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בלק דף רמא ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסה דף קיו/ז ע"א
ס: משחרב הבית באחרונה רבו פרושים בישראל וכו' נצח ישראל (שנט) פרק כג דף לג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ד
ס: אין גוזרין גזירה על הציבור אא"כ רוב הציבור יכול לעמוד בהבאר שבע (שעד) הוריות דף י ע"א
ס: כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בישועתה וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רנ ע"ד; בית אלקים (שלו) שער א פרק יז דף יט ע"א
עג. האי גלא דמטבע לספינתא וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף קצה ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אמור דף נד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קכב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו נא דף ד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטריס ד"א דף ה ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה דף יו/יז ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קו ע"ד
עג. בין גלא לגלא תלת מאה פרסי וכו'מנחת יהודה סימן לח; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יח דף מא ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר ד דף יו/יז ע"ג
עג. לדידי חזי לי הורמין בר ליליתא וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תזריע דף נב/צב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רטו דף סה ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר יו/יז דף יג ע"ג, ובקונטריס אחרון ד"ב דף ה ע"ב
עג: לדידי חזי ליה אורזילא בר יומיה דהוה כהר תבור וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכד ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ג דף ה ע"ב
עג: לדידי חזי לי ההוא אקרוקתא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קיז ע"א; מנחת יהודה סימן נח; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בתרא דף קל ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ד דף ה ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ה דף כו ע"ב
עג: חזינא ההוא כוורא דיתבא ליה אבלא טינא באוסייה וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכח ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קז דף סה ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקמז דף קמה ע"ד
עג: חזינא ההוא כוורא דיתבא ליה חלתא אגביה וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אחרי מות דף כג ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קז דף סו/סז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ז דף ה ע"ד
עג: זימנא חדא הווה אזלינן בספינתא וסגאי ספינתא בין שיצא לשיצא וכו'עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ז דף ה ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קז דף סו/ז ע"א
עג: ההוא ציפרתא דהוה קאי עד קרסוליה במיא וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש יד דף סט/שט ע"ב; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יו/יז דף רו/רז ע"א, ודף רח ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת שמיני דף נא ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער כד דף סג ע"ד; מנחת יהודה סימן לח; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכו ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת צו דף רלו ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בבא בתרא דף קלד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"ח דף יו/יז ע"א
עג: הני אווזי דשמיטן גדפייהו משמנייהו וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת בהעלותך דף נט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהעלותך דף רנט ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער פה דף רמו ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ניצבים דף רעג ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' מג דף נו/ז ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג שער ד דף צא; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכז ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בבא בתרא דף קל ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת וארא דף מח ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תסד דף שכג ע"ג, ובקונטרס דף רטו ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פא ע"ב, ושער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פב ע"א; באר הגולה (שנח) באר ה דף כז ע"א
עג: ההיא טייעא דהוה שקיל עפרא ומורח ליה וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קל ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קו דף סה ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס ד"י דף ו ע"ב
עג: תא ואחזי לך מתי מדבר וכו' עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס די"א דף ז ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף ו/י ע"ד, ופרשת שלח לך דף רכג ע"א
עד. א"ל ה"ט תא ואחזי לך טורא דסיני וכו' נצח ישראל (שנט) פ"ל דף מא ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלו ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסב דף קטו ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קו דף רה ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס דרוש יב דף ו ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סב ע"ד
עד. א"ל ההוא טייעא תא ואחוי לך בלועי דקרח וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יח דף יו/יז ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת קרח דף עו/עז ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קו/קז דף סה ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס דרוש יד דף ו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת קרח דף קג ע"ג
עד. משה ותורתו אמת והן בדאיןתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ד דף לח ע"א
עד. אמר ליה ההוא טייעא תא ואחוי לך היכא דנשקא ארעא ורקיעא וכו'בינה לעתים (תח) דרוש נד דף קלו ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קז דף כה ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שלה דף קד ע"ב
עד. ההוא כוורא דאפיק רישיה ממיא ודמיא עיניה כתרי סיהרי וכו' דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת תזריע דף נב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קל ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס דרוש טז דף ו ע"ד
עד. ההוא כוורא וכו' ואית ליה קרני וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלא ע"א
עד. ההוא קרטילתא דהוו מקבעי בה אבנים טובות ומרגליות וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יג דף סד ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אחרי מות דף נג ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטריס דרוש יו/יז דף ז ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כה ע"ג, ודף כו ע"ג
עד: ההיא אבן טובה דהדר ליה תנינא וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לי"ז דתמוז דף קעא ע"ב; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת קרח דף סב ע"ב, ופרשת בהר דף קד ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלא ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קדושים דף רעט ע"ד, ופרשת ואתחנן דף תב ע"ד, ופרשת עקב דף תיא ע"ד, ופרשת תצא דף תכח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) בקונטרס דרוש יו/יז דף ד ע"ב
עד: מעשה ברבי יהושע ורבי אליעזר וכו' והיה רבי אליעזר ישן וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת פנחס דף סה ע"ד
עד: ויברא אלקים את התנינים הגדולים הכא תרגימו ארזילי דימא וכו'שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לג ע"ב
עד: כל מה שברא הקב"ה בעולמו זכר ונקבה בראם וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק א דף א ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ט לסוכות דף צא ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף יח ע"ג; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ח ע"ג; אוהב משפט (שמט) דף רב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שם [שער מ?] דף קע ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ו/י ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף ט ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ד פרק ט דף קטו ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב ש"ב דף לו ודף לט; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף דף עה ע"א-ע"ב, ודף קכג ע"ג, ודף קכו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלו/ז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו/ז דף מט ע"ג, ודף נ ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ג ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ב דף י ע"א, ומאמר אם כל חי חלק ג סימן יח דף קכב ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כז סימן קט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) דרוש ריו/ז דף סה ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ה ע"ד; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פרק יד דף פד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נא ע"ג; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לח ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף לח ע"ג, ודף לט ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ט ע"א
עד: אף בהמות בהררי אלף זכר ונקבה בראם וכו'מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף יט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קעא ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף עא ע"א-ע"ב, ודף קכג ע"ג, ודף קנו ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן כא דף קכב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' ריז דף סה ע"ג
עד: בשעה שביקש הקב"ה לבראת את העולם א"ל לשר של ים וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קמד דף נא ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרנט דף תא ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלו ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ח ע"ג
עד: ירדן יוצא ממערת פמיאס וכו'מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכ/קכח ע"ב (דף קד ע"ב-קה ע"א במהד' מנטובה) {טעם שנכנס לפיו של לויתן}; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף ט ע"ד
עד: עתיד גבריאל לעשות קניגיא עם לויתן וכו'מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכח ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלב ע"א
עה. עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים וכו'שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יו/יז ע"ב; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש טו דף עב ע"ב; אוהב משפט (שמט) דף רד ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף כב ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלב ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב י דף קכו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' ריח דף סה ע"ג
עה. עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתןבית מועד (רבא, שסה) דרוש ט לסוכות דף פט ע"א, ודף צא ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר ריט דף סה ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש טו דף סה ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכז ע"ג-ע"ד
עה. חד אמר דשוהם וחד אמר דישפה וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלג ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו נד דף רט ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רלח דף קנ ע"ג; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף כג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיב ע"ד
עה. עתיד הקב"ה להביא אבנים טובות ומרגליות וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו/י דף מא ע"ב; נצח ישראל (שנט) פ' מו/מז דף נד ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו נד דף רט ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) בבא בתרא דף קלא ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רב/רכ דף סו/ז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף ט/מ ע"ב
עה. קוממיות מאתים אמה כשתי קומות של אדם הראשון וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בחוקותי דף רח ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחוקותי דף רפז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף פג ע"ד
עה. עתיד הקב"ה לעשות שבעה חופות לכל צדיק וצדיק וכו'כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בהעלותך דף קלט ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ז להספד דף צ ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק מג דף נה ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב שער ב דף לט; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רלד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלד ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ד דף כו/סו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש א דף ג ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יד ע"א
עה. מלמד שכל אחד ואחד נכוה מחופתו של חבירו וכו' עקדת יצחק (שלג) שער ג דף צא ע"ד; ראשית חכמה (שלט) שער הענוה פרק ה דף שמג/שפג ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף יד ע"א
עה. פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ה דף קצו ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף ו/י ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ה דף סב ע"ג, ודף סג ע"ד; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ"ה דף ה ע"ג, ומאמר סג דף לו/לז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שמות דף מו ע"א; טוב הארץ (תטו) מאמר ד דף ח; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף סב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שיא דף צט ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מ"א ח"ג דף כד ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ב דף ד ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) ד' יום ש"ת דף רצח ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ח דף יז ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת תשא דף סט ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בהעלותך דף קנג/קצג ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קלח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נג דף קנח ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יא דף פה ע"ב; אור ה' (שטו) מאמר ג כב דף פ ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בשלח דף קג ע"ד, ופרשת פנחס דף רכו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנא ע"א; בית אלקים (שלו) שער ג פרק ל דף סט ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קצו/ז ע"ב, ותורה שבכתב דף שסה ע"א, ודף שעה ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק א דף יא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נב דף כב ע"ד, ומאמר רסה דף פד ע"ג; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף ג ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר י לימי תשובה דף ט ע"א
עה. עשר חופות עשה הקב"ה לאדם הראשון בגן עדן וכו' דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכא דף סו/ז ע"א
עה. בך נסתכלתי וקנסתי מיתה על אדם הראשון וכו'ילקוט חדש (תיז) קטן דף ד ע"ד
עה: לא כירושלים של עוה"ז ירושלים של עולם הבא וכו' דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכב דף סו/ז ע"א
עה: עתידים צדיקים שנקראו על שמו של הקב"ה וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק מב/ג דף נד ע"ג
עה: שלושה נקראו על שמו של הקב"ה וכו' בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א להלבשת דף עא ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה מג דף לו/ז ע"ג, וירמיה כג דף צא ע"א
עה: עתידים צדיקים שאומרים לפניהם קדוש וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת נחמו דף קפח ע"א, ודף קפב ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה ד דף ה ע"א; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף ח ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ד דף כו ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יג ע"ד
עה: עתידה ירושלים שתגבה שלושה פרסאות למעלה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק מו דף נה ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ס דף רל ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קסו/ז דף צח ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכח ע"א
עה: ביקש הקב"ה לתת את ירושלים במדה וכו' מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ב דף קלד ע"ג
עח: על כן יאמרו המושלים אלו המושלים ביצרם וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת חקת דף רלו/ז ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חקת דף רלח ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת חקת דף רמא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קעב ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת חקת דף עט ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ג דף יג ע"ד
עח: ונירם אמר רשע אין רם וכו' שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ב דף קח ע"ג
עט. כל הפורש מד"ת אש אוכלתו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קמב דף נ ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמח
פ: עשרה מיני ארזים הםיפה מראה (שנ) כתובות פרק ז דף רנה ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף עח ע"ד
פד. האי שמשא סומקתי היאיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמח ע"א
פח: קשה ענשן של מידות יותר מענשן של עריות וכו'בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אחרי מות דף צ ע"ב
פח: בירך הקדוש ברוך את ישראל בכ"ב וקללן בכ"ח וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בחוקותי דף סו/ז ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת בחוקותי דף קב ע"ג; ידי משה (שנז) רות דף סו/ז ע"ב
פט. מנין שאין מוחקין במקום שגודשין וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק ה דף רה ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"א
פט: במשקל שלא יטמין משקלותיו במלחפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים דף עז ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלג ע"ב-ע"ג
פט: אסור לאדם שישהא מידה חסירה או יתירה בתוך ביתו וכו'מנות הלוי (שמה) דף קמז ע"ב; בית יוסף ח"מ סימן רלא דף רלב ע"ד
צא. אלימלך מחלון וכיליון גדולי הדור היו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רב/רכ ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק יג דף קטז ע"א; תנחומות אל (שלח) פרשת במדבר דף קה ע"ד
צא. אלימלך ושלמון ופלוני וכו' כולם בני נחשון בן עמינדב הן וכו'זרע ברך (תו) פרשת בחוקותי דף קכ ע"ד
צא. אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף כג ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נד דף קצו ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קיד דף סח ע"ב/ג
צא: אפילו ריש גרגותא מן שמיא מוקמי ליה פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שופטים דף רנו ע"ד
צא: חס ושלום שאפילו מצאו סובין לא יצאו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה דף קסט ע"ב
צא: כתיב מחלון וכיליון וכתיב יואש ושרף וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יו דף צה ע"א, ופרשת ויחי דף קיד ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת במדבר דף נה/צה ע"א
צא: כל המיושן מחבירו הוא מעולה מחבירו וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתיים דף צה ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בחוקותי דף קצא ע"ג; קרבן אהרן (שסט) דף רפז ע"ב
צח: הכל שקלתי בכף מאזנים ולא מצאתי קל מסובין וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר יט דף ט ע"ב
צח: כתיב והבית אשר בנה המלך שלמה לה' ס' אמה וכתיב לפני הדביר כ' אמה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ו דף שצו/ז ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ז דף רעט ע"ב-ע"ג
קט: ומשפחת אם אינה קרויה משפחה וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יז סימן סו/סז דף קו/ז ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים יז דף קיט ע"ב
קט: מתוך שעשה מעשה אבשלום שמרד באביויפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה א דף א ע"ד
קט: לעולם ידבק אדם בטובים וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו/ז סימן סו/ז דף קה ע"ד; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש יד דף כה ע"א
קי. הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תכז דף קמח ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן א דף ט ע"א; יפה מראה (שנ) קידושין פרק ד דף רעג ע"ג; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ג דף לה ע"א-ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפב דף רו/ז ע"ד
קי. לאו ממשה קא אתית וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יו/יז סז דף קי ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת בראשית דף ד ע"ד
קי. לעולם ישכיר אדם לעבודה שהיא זרה לו ולא יצטרך לבריות עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין פרק כב דף סו/ז ע"ד
קי. כיון שראה דוד שממון חביב עליו ביותר שמו נגיד על האוצרותעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין פרק כג דף כו ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מב ע"ג-ע"ד
קטו: מלמד שבא צבעון על אימו והוליד ענה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישלח דף מט ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פג דף תנח ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) פסחים סימן לו דף כה ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וישלח דף לה/ח ע"א
קטז. התנו על שבט בנימין שלא תירש בת הבן עם האחיםלב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים כא סימן פב דף קכח ע"א
קטז. כל מי שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברהלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שלב דף קו/ז ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש למילה דף צ ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת לך לך דף יד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יד דף יג ע"ג
קטז. ח"א כל מי שאינו מניח בן וח"א כל מי שאינו מניח תלמיד וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף יו/יז ע"ג
קטז. דוד שהניח בן נאמרה בו שכיבה וכו' תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת במדבר דף סט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת אחרי דף קכח ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יא דף תשה ע"א
קיז. ליוצאי מצרים נתחלקה הארץלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סימן מו דף קא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע טו דף נח ע"ד; יפה מראה (שנ) דף רעט ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת פנחס דף רכה ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצו/ז ע"ב
קיז. מתין יורשין חייןעשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק כא דף מא ע"ב; יפה מראה (שנ) בבא בתרא פרק ח דף רפ ע"ד
קיח. עצה טובה קמ"ל דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא בישא וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יז סימן מח דף קג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צו דף תקב/תקכ ע"א
קיח: יהושע וכלב נטלו חלקם של מרגלים וכו' יפה מראה (שנ) פרק יח דף רפ ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף מא ע"ב
קיט. ויודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף מב ע"ב
קיט: תביאמו ותיטעמו בהר נחלתך תביאנו לא נאמר אלא תביאמו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בשלח דף פה ע"ג
קיט: בנות צלפחד חכמות היו וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סימן מו דף ק ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קסו/ז ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פנחס דף רנג ע"א; יפה מראה (שנ) דף רעט ע"ג
קכ. זו יוכבד שהורתה בדרך ולידתה בין החומות וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נד/צד דף תקיא ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ו דף נד ע"ב
קכ. ויקח ויחזיר מיבעי ליה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף נח/צח ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף כז ע"ד
קכ. להלן מנאן הכתוב דרך חכמתן וכו'שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפד ע"ב
קכ. בנות צלפחד שקולות היו וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מסעי דף רלו ע"ב
קכא: שבעה קפלו את כל העולם כולו וכו' בית אלקים (שלו) פרק ה דף קיד ע"ד
קכא: תנינא שלשים וששה איש ממש וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כא דף נג ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כג ע"ג
קכב. אליעזר מלובש אורים ותומים וכו' יפה מראה (שנ) יומא פרק ד דף קכה ע"א
קכב. אך בגורל יצאו יהושע וכלב וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יט סימן נט דף קו/ז ע"ד
קכב: חברון עיר מקלט הואי וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יד סימן ח/ס דף צג ע"א
קכג. בחרבי ובקשתי בחרבי זו תפילה וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת ויחי דף כז ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שלח דף קפב ע"ב
קכג. ועיני לאה רכות מאי רכות וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויצא דף לג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף תיא ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויצא דף לב ע"ג
קכג. תיומה היתה עם בנימין וכו' רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסג דף קטו/ז ע"א
קכג: ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשו נמסר אלא ביד זרעו של יוסףמנחה בלולה (שנד) פרשת ויצא דף לח ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת ויצא דף כד ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה עג דף תכב ע"א; ילקוט חדש (תיז) ע' משיח אות סז דף קכ ע"א
קלג: הכותב נכסיו לאחרים והניח את בניו וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ח דף צד ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ח דף רכג/רפג ע"ב
קלג: ההוא דאמר לחבריה נכסי לך ואחריך לפלונישלטי הגבורים סביב הרי"ף פרק ח דף רכג ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכט ע"א
קלג: מעשה באדם אחד שלא היו בניו נוהגים כשורה וכו' ר"ן סביב הרי"ף פרק ח דף רכג ע"ב; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף מח ע"ב
קמג: מלמד שהיו בניו מרובים כחושים של קנהיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקהל דף קמח/קפח ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויגש דף טו/טז ע"ב
קמה: עתיר נכסים עתיר פומבי זה בעל הגדות וכו'יפה מראה (שנ) הוריות פרק ג דף שכו ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"ב
קמה: כל ימי עני רעים זה בעל תלמוד וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לחנוכה דף לד ע"א
קמה: מסיע אבנים יעצב בהם אלו בעלי משנהיפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יד ע"א
קמה: וטוב לב משתה תמיד זה אכזרי באר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"א
קמו. כל ימי עני רעים והאיכא שבתות וימים טובים יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עד ע"א
קמז. שלושה דברים צווה אחיתופל את בניו וכו'יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף שה ע"א-ע"ב
קנח: הדא אמרה בן עזאי תלמיד חבר דרבי עקיבא הוה וכו'שו"ת הריב"ש (שז) סימן רעא דף קצה ע"ב
קסה. רוב בגזל ומיעוט בעריות וכו' בינה לעתים (תח) דרוש סד דף קסו/ז ע"ד; שני לוחות הברית (תט) בהקדמה דף ב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רא דף סד ע"ד, ומאמר רלט דף עז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מ"ע דף לז ע"ב
קעה: הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות וכו'ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ח ע"א

סנהדרין
ה. לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי גלויות שבבבל וכו' דרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מח ע"ב; שו"ת הריב"ש (שז) סימן רעא דף קצה ע"ב
ו: אסור לבצוע וכל הבוצע הרי זה חוטאיפה מראה (שנ) פרק א דף רפב/ג ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יו/יז דף כד ע"ג
ו: הרי שגזל סאה של חטים וטחנה וכו' יפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ב, וחלה פרק א דף צ ע"א
ו: לא נאמר בוצע אלא כנגד יהודהיפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ג
ו: מצוה לבצוע וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לה בהנהגת הדינים דף קסח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק א דף רפב ע"ג ודף רפה ע"ד
ו: ויהי דוד עושה משפט וצדקה והלא כל מקום שיש משפט אין צדקה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ח דף רפט ע"א
ו: דן את הדין זיכה את הזכאי וכו' כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכה ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת וארא דף קנט/קצט ע"ג
ז. מה ראה ראה חור שזבוח לפניו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת תשא דף צז ע"ב, ופרשת שמיני דף קיח ע"ב
ו: שנים שבאו לדין אחד רך ואחד קשה וכו' יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסו/ז דף קיז ע"ב
ו: מנין לתלמיד שיושב לפני רבו וראה זכות לעני וחובה לעשיר וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף ו ע"ג
ז. אין תחילת דינו של אדם נידון אלא על דברי תורה וכו' תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ז דף ה/ס ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף ריד ע"ב; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פרק ג; שו"ת מהרי"ט (תב) קידושין דף לו/ז ע"ג; בית אלקים (שלו) בהקדמה דף ב ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קפא דף עו/ז ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קס ודף עט; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת שופטים דף קכה ע"ב
ז. האי תיגרא דמיא לצינורא דבידקא דמיא וכו' רב פנינים (אלשיך, שסא) דף צח ע"א; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף סב ע"א
ז. ההוא דהוה קאמר ואזיל דמבי דינא שקלו גלימיה וכו' עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלב ע"א
ז. ההוא דהוה קאמר ואזיל כי רחימתין וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו סו דף רמח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו סו דף קלו ע"ג-ע"ד
ז. כל דיין הדן דין אמת לאמיתו וכו'בן שמואל (שפב) סימן א דף ג ע"א [?]
ז. לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו בין ירכותיו וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף ריז ע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נו דף כו/ז ע"א
ז: אם ברור לך הדבר כבקר אמרהו וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נט דף כו/ז ע"א
ז: אם ברור לך הדבר כאחותך וכו' עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נט דף כו/ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מז ע"א
ז: מאי דכתיב מלך במשפט יעמיד ארץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צז ע"א
ז: דבי נשיאה אוקמו דיינא דלא הוה גמיר וכו' עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלב ע"ב
ז: כל המעמיד דיין על ציבור שאינו הגון כאילו נוטע אשרה וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רעט ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שופטים דף נט ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יו/יז דף כו ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שופטים דף קלו ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נא דף כד ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנא דף קז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שופטים דף קכ ע"ג
ז: כתיב לא תעשון אותי אלהי כסף ואלהי זהב וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת יתרו דף פא ע"ב
ז: ברעות נפשאי לקטלא נפיק וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת משפטים דף קמג ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ג ע"א
ז: מנא הא מילתא דאמור רבנן הוו מתונין בדיןלחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפח דף קלה ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת משפטים דף עט ע"א; תוספות יום טוב (תג) אבות פ"א דף רב ע"ד; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף ו/ז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף סו ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נ דף כד ע"א
ז: מנין לדיין שלא יפסיע על ראשי עם קודש וכו' כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת משפטים דף כו/סו ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר נ דף כד ע"א
ח. אמר הקב"ה לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ונותנין לזה וכו' יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"א
ח. יודע היה משה רבינו שהמקושש במיתה וכו'חכמת שלמה (לוריא, שמב) בבא בתרא דף מב ע"ב
יא. אין מעברין את השנה אלא במזומנים לה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו/ז סימן כג דף נח ע"א; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק א דף כו/ז ע"ב
יא. מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי ז' לעליה וכו'יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק א דף רפג ע"ג-ע"ד; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ד ע"ב
יא. משמתו נביאים דאחרונים נסתלקה נבואה מישראל וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תרומה דף קלו/ז ע"ג
יא. יש כאן א' שראוי שתשרה עליו השכינה וכו' נתנו חכמים עיניהם בשמואל הקטןשני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף עב ע"א, ותענית דף רט ע"ב
יד. לא זזו משם עד שנעצו בו ג' מאות לונביאות של ברזל שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצו/ז ע"ב
יד. רבי חנינא ורבי הושעיה הוה קא משתקיד רבי יוחנן למיסמכינהו וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף קנד ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א ב דף כג ע"א
יד. רבי זירא הוה מיטמר מלסמכיה וכו' עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שמד דף קו/קז ע"א
יז. יש אומרים בקלפי נשתיירו וכו' חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ו ע"ב
יז. הביא כ"ב אלפין פיתקין וכתב עליהם בן לוי וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת במדבר דף קלה ע"א; יפה מראה (שנ) דף רפד ע"א
יז. משה מת יהושע מכניס את ישראל לארץ וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בלק דף רמא/רפא ע"ב; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בהעלותך דף מה ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בהעלותך דף קפב ע"א; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קצז ע"ב, ותורה שבכתב דף שנא ע"ב ובהגהה; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין ח"ד פט"ו דף מ ע"ג
יז. הטל עליהם צרכי ציבור והם כלין מאליהם עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בהעלותך דף ק ע"ד
יז: כל עיר שאין עשרה דברין הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה יפה מראה (שנ) קידושין פרק ד דף רעד ע"ב-ע"ג
יח. נמצאו דייני ישראל ז' ריבוא ושמונה אלפים ושש מאותפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף צ ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק א דף רפג ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכג ע"א
יח. מלך לא דן ולא דנין אותו וכו' כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שופטים דף קפד ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רפה ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רסח דף קיט ע"א
יט: היאך נשא דוד שתי אחיות בחייהן וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יח דף רח ע"ב, ו-כח דף רמו/ז ע"ג; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן י דף ד ע"ב
יט: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדופי' רבינו בחיי (רנב) פרשת במדבר בפ"ע דף קצא ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רעא דף עו ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש כ דף קסד ע"ב; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ד דף כב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש לה דף פט ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף ס ע"א
יט: היכן מצינו ביעקב שפדאו לאברהם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלח ע"ג, ופרשה סג דף שעב ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת אחרי מות דף קיז ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו כט דף קפב ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תולדות דף שב ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נז ע"א
יט: פלטי שמו ולמה נקרא שמו פלטיאל וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) ח"ג פרק כו דף פד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כו/כז דף רמו/ז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער צב דף רנח ע"ד
יט: וילפת שנעשה בשרו ראשי לפתותשורש ישי (אלקבץ) בפסוק ויהי בחצי
כ. שקר החן זה דורו של משה עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב דף טו ע"א
כ. והבל היופי זה דורו של חזקיהתפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף עא ע"א
כ. יראת ה' היא תתהלל זה דורו של רבי יהודה בר אלעאי וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנה ע"ד, ושער סז דף קצו/ז ע"ד
כ. מקום שנהגו נשים לצאת אחר המיטה ויצאת וכו'יפה מראה (שנ) פרק ב דף רכו/רפו ע"ד
כ. מאי דכתיב ויבא כל העם להברות אל דוד וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ג דף רעב ע"ג
כ. מ"מ נענש אבנרכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ג דף רעא ע"א, ודף רעב ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ויחי דף נד ע"א
כ: כל האמור בפ' מלך מלך מותר בו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שופטים דף רסה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעז ע"א, ווי העמודים פרק יט דף כט ע"א
כ: זקנים שבדור כהוגן שאלו וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שופטים דף רצד ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"א
כ: שלוש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש יז לפרשת זכור דף קיב ע"א; מנות הלוי (שמה) דף סד ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קס ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער נ דף קמא ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ח דף קע ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש ה לשבת זכור דף יט ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ו דף לז ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קמ דף פ ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכג דף סו/ז ע"א
כ: בתחילה מלך שלמה על העליונים וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) דרוש לכג סיון דף קלט ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ט דף סז ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ד/יד דף שנב/שצב ע"ג
כ: חד אמר תפסח בסוף העולם ועזה בסוף העולם וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"ג; מנות הלוי (שמה) דף כד ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף עג ע"ב; ידי משה (שנז) מגילת אסתר דף רנו ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק קו דף קסו ע"ב
כ: חד אמר מקלו וחד אמר גונדו עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פר' בא/כא דף סה ע"ג
כ: חד אמר הדר וחד אמר לא הדר וכו' פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח) דף ט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מט דף מה ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער קרית ארבע פרק קיב דף קט ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ז ע"ב
כא. לא ירבה לו נשים על י"ח וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יב דף רצו/ז ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ב דף רפח ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קב ע"ב
כא. פילגשים בלא כתובה ובלא קידושיןכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ה דף רעו ע"א
כא. ארבע מאות ילדים היו לו לדוד כולן בני יפה תאר היו וכו'שו"ת מהרי"ט (תב) קדושין דף נח ע"ד
כא. איש חכם לרשעה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יג דף רצט ע"ג
כא. נימא נקשרה לו ועשאתו כרות שפכה מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ב יג דף מו/ז ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יג דף ש ע"ג; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ח ע"א
כא: מלמד שביקש להולמו ולא הולמתו וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסח ע"ב
כא: כתיב ויהי לשלמה ארבעים אלף אורוות סוסים וכתיב ויהי לשלמה ארבע אלפים אורוות סוסים כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצג ע"ב
כא: בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף יד ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת בראשית דף ד ע"א
כא: מ"מ לא נתגלו טעמי תורה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יא דף תלג ע"ב; מורה נבוכים (שיא) חלק ג פרק כה; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ו דף נא ע"א
כא: מלך כותב לו ספר תורה לשמו וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שופטים דף רנא ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רנו דף קכ ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ח ע"ב
כא: אף על פי שהניחו לו לאדם אבותיו ספר תורה מצוה לכתוב משלו וכו' יפה עינים (שצא) דרוש לספר תורה שהוקדש דף קפח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קמ דף מז ע"ד
כא: בתחילה נתנה תורה לישראל בכתב עברי ובלשון הקודש וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכג ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצד ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק יז דף פט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק סד דף נו ע"א; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ב סימן כח דף קיח ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לד דף נח ע"א; שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) דף קעא ע"א
כא: ראוי היה עזרא שתנתן תורה לישראל וכו' יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצד ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סח ע"א
כב. למה נקראת אשורית שעלה עמהם מאשור יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף יב ע"ב
כב. המתפלל צריך שיראה עצמו כאילו שכינה כנגדועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כא דף יד ע"ב
כב. מנא אלקא מלכותך והשלמה לך וכו' עקדת יצחק (שלג) שער נח דף קסו ע"א; חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף פ ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) דף ח ע"ב
כב. אמרה נינסבן אמר לה אסירת לי וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן כו דף שסח ע"ב, ודף שע ע"א
כב. בא וראה כמה קשים גירושין וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש לזיווג דף מח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכה ע"ג
כב. כל המגרש את אשתו ראשונה אפילו מזבח מוריד עליו דמעותאמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף ה ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ה דף יו/יז ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש לזיווג דף מט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכה ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קפג ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת תשא דף קב ע"ב; מנחת יהודה פ"י; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף טו ע"א; טעמי מצוות (הבבלי, שלא) סימן רלא [?]; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה ובסימן ק; זהר פרשת משפטים דף קב ע"ב, ודף קג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שטו דף צט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצא דף קכא ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ו/ז ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג
כב. אין אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשין ממנו ממון ואין לו וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שמד/שפד דף קיג ע"ב
כב. כל אדם שמתה אשתו ראשונה כאילו חרב בית המקדש בימיו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו/נז ע"ד; פחד יצחק (חיות, שלג) בהקדמה ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) יבמות דף צו/צז ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סנהדרין דף קלא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שפא דף רד ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת במדבר דף קצד ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כט ע"ג
כב. כל אדם שמתה אשתו בימיו עולם חשך בעדו וכו' בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש י לזיווג דף מח ע"ג; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שמה דף קיד ע"ג; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יו/יז דף רא ע"ג
כב. קשה לזווגם כקריעת ים סוף וכו' חבצלת השרון (אלשיך, שנב) דף קב ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ואתחנן דף רסח ע"ב
כב. אין אדם מוצא קורת רוח אלא מאשתו ראשונה חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיא ע"ב
כב: אשה גולם היא ואינה כורתת ברית ברית אלא למי שעשאה כלי וכו' קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יד דף קסט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נד דף רח ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) ש' עולם התוהו פרק סד דף לו ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקט דף קמח ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער האהבה פרק ה דף פה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף נו/ז ע"ד
כב: אין איש מת אלא לאשתו וכו' עיני משה (אלשיך, שסא) דף ה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכו דף סו/סז ע"ב; שורש ישי (אלקבץ) בפ' וימת אלימלך דף רעג [?] ע"א
כג. כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין וכו' נמוקי יוסף סביב הרי"ף פרק ג דף רעג ע"א
כד. חובלים אלו תלמידי חכמים שבבבל וכו'עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יו/יז דף ח ע"ג
כד. ושנים זיתים עליה אלו תלמידי חכמים שבבבל וכו'תורת העולה (פראג של) חלק א פרק יו/יז
כד. עשרה קבין גסות ירדו לעולם וכו' מראות הצובאות (אלשיך, שסג) זכריה ג דף קלו ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יז דף ח ע"ב
כד. במחשכים הושיבני וכו' זה תלמודה וכו' שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף יו ע"ב, ושער הגדול דף לה ע"ב, ופסחים דף קסא ע"א-ע"ב
כה: אבוה דרבי זירא עבד גביותא י"ג שניןחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נ ע"ג
כו. מאי קשר רשעים שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו ח דף מח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כג ע"א
כו. טלטולא דגברא קשה מדאיתתא וכו'רד"ק על ישעיה פרק כב פסוק יז; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תזריע דף קיז ע"ב
כו: למה נקרא שמה תושיה מפני שהיא מתשת כוחו של אדם וכו' תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק נט דף לה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תזריע דף קעו ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) ד' י"א דף כח ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נה ע"א, ומשלי דף מז ע"ב
כו: מחשבה מועילה אפילו לד"ת וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעו דף קכב ע"ב
כז: לא יומתו אבות על בנים וכו' פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קמא ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחוקותי דף רצא ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לח דף לד ע"ג; מגילת אסתר (ליאון, תכ) שורש ב דף יח ע"ב
כז: מלמד שכולם ערבין זה לזה וכו' מנות הלוי (שמה) דף קיד ע"א; שו"ת מהרלב"ח (שכה) סי' עו/עז; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחקותי דף רצ ע"ד
כט. סהדי שקרא אאוגרייהו זילי וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כא דף מט/תה ע"א
כט. מנין שאין טוענין למסית וכו' כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלד ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ט ע"א
לב: צדק צדק תרדוף הלך אחר בית דין יפה וכו' תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שופטים דף רפט ע"ב
לב: אור הנר בברור חיל משתה שם וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעב דף קכג ע"א
לז. שררך זו סנהדרין וכו'מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש לברית מילה דף נג ע"ב
לז. אמריתו נדה שרי ליחודי בהדי גברא וכו' רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעג דף קכג ע"ב
לז. אפילו ריקנין שבך מלאין מצוות כרימון וכו' שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מד ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לסוכות דף לב ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער פד דף רפג ע"ד
לז. כיצד מאיימין את העדים על עדי נפשות תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קט ע"ב
לז. דמי אחיך דמו ודם זרעיותיו וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ה/ח ע"ב
לז. ללמדך שכל המאבד נפש אחד מישראל מע"ה כאילו איבד עולם מלא וכו'סדר מעמדות (שסו) דף קיא ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנז/תפז דף קנט ע"א; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לנישואין דף פב ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמח דף קנז ע"ג
לז. אדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ו ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק ב; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רצא ע"ג; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סי"א דף ט ע"ג
לז: אראה בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבירו לחורבה וכו' מעשי חכמים (תז) דף טז ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ד דף רצא ע"ב
לז: אף על פי שבטלה סנהדרין ארבע מיתות לא בטלו וכו'בית אלקים (שלו) שער ב פרק ב דף כה ע"ג-ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלג ע"ג; ס' יצירה (שכב) בהקדמה דף ו/ז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק יא דף מ ע"א
לז: מלמד שעשה קין בהבל אחיו חבורות חבורות וכו' תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת בראשית דף י ע"ג
לז: מיום שפתחה הארץ את פיה וקבלתו לדמו של הבל וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנו ע"ג; מנחה בלולה (שנד) פרשת בראשית דף י ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף י ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו כד דף נח/צח ע"א
לז: גלות מכפרת עוון וכו' תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יח ע"ד
לח. אין בן דוד בא עד שיכלו שתי בתי אבות מישראל וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ח דף מח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קסה ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מג/פג ע"א
לח. נכנס יין יצא סוד וכו' שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף מא ע"ד, ודף מב ע"א; צרור המור (שכז) פרשת במדבר דף קז ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות נ דף כט ע"ב; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף פד ע"ב; ילקוט חדש (תיז) דף קנח ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף יד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר פג דף לט ע"ג; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף כד ע"א
לח. חרש כיון שפותחין הכל נעשו כחרשין וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כד דף תקס ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף ס ע"א
לח. שהקדים שני שנים לונושנתםנצח ישראל (שנט) פרק כג דף לה ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת שמות דף עג ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצד דף כה/פה ע"א
לח. אדם יחידי נברא מפני המשפחות וכו' יפה מראה (שנ) פרק ד דף רצא ע"ג
לח. האדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכו' הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ה ע"ג
לח. בשלושה דברים אדם משתנה מחבירו בקול וכו'יפה מראה (שנ) פרק ד דף רצא ע"ד
לח. אדם נברא בע"ש וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יא דף עט ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ג ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק [פרשה] ד דף רצב ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תזריע דף נז ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר י דף יא ע"א, ומ' לח דף ט ע"ב, ומ' רעא דף פז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תזריע דף פה ע"ג
לח. חכמות בנתה זו מדתו של הקב"ה אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף טו ע"א, ודרוש לשבת בראשית דף כה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ה ע"ב-ע"ג; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק ד דף רצב ע"ב-ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ח ע"ד
לח. כתיב על גבי וכתיב על כסא וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ה ע"ב וע"ד
לח. אדם הראשון גופו מבבל וראשו מא"י וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נב ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רכז דף סז ע"ב
לח: י"ב שעות הוי היום שעה ראשונה הוצבר עפרו וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קמט ע"א; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף כו ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יא ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יו דף יו ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעד דף קכג ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר יג דף יא ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כט דף קסה ע"ד
לח: אין חיה רעה שולטת באדם אא"כ נדמה לו כבהמה וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ט דף סה ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ח להספד דף צג ע"א
לח: הושיט אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם רב פנינים (אלשיך, שסא) דף סא ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בחקותי דף רט ע"ג; קול יהודה (רופא, תא) פרשת בראשית דף ט ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/י ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קצז ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קיט דף ע ע"ב; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף י ע"ג
לח: אדם הראשון בלשון ארמי סיפר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכג ע"ג; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן מח דף מד ע"ד
לח: מלמד שהראהו דור דור ודורשיו וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק טו דף עח ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת בראשית דף יג ע"א; בית אלקים (שלו) בהקדמה דף ב ע"ג; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מו דף מג ע"א
לח: אדם הראשון מין היה וכו' מושך בערלתו היה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק לא דף פח ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מב ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) ד' כח דף קכ ע"ב, וד' לה דף קסד ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) בהקדמה דף יב ע"א, ודף יג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קלב ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ב דף יד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ו/י ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ט דף כז ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק כא דף מ ע"ב, וחלק ד פרק יג דף קיט ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קעא ע"א; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף פד ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף י ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תכב דף שיב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תזריע דף קעו ע"ד
לח: כל מקום שפקרו המינים תשובתן בצידןיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ח דף נז ע"א; באר הגולה (שנח) באר ד דף ח ע"א
לח: אחד לו ואחד לדוד וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק מא דף צו ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ה דף עא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מד ע"ג
לח: זה מטטרון ששמו כשם רבו וכו' נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף קעו ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת משפטים בפ"ע; תעלומות חכמה (שפט) נובלות חכמה דף צו ע"א
לח: שלוש מאות משלות שועלים היו לו לרבי מאיר שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קג ע"ב
לט. מי שברא הרים לא ברא רוח וכו' זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו/ז ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שכא/שפא דף קלג ע"ב
לט. אמר ליה קיסר לרבי תנחום תא ליהוי כלן לעמא חד וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נו דף קנט ע"ג
לט. אלקיכון גחכן הוה וכו' זרע ברך (תו) פרשת בהר דף קיח ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בהר דף שי ע"ג
לט. אלקיכם כהן הוא וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת בא; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שנז דף קכח ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רכח דף סז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף עח ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנה ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תרומה דף עג ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת הברכה דף שלו/ז ע"ג; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קמו/ז
לט: באבוד רשעים רינה וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפו/ז ע"ג; תפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"ד דף מא ע"א ודף מח ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף צא ע"ד, ודף צה ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצא דף רב ע"ג-ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בשלח דף כג ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תבא דף רסא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק א דף קסד ע"ד; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף יג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף ע ע"ג, ופרשת זכור דף צו/ז ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסב ע"א, ודף שיד ע"ב, ווי העמודים פרק כו/כז דף מב ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כב דף קכג/קפג ע"ד; פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג) בהקדמה דף יא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"ג
לט: והזונות רחצו למרק שתי חזיונות וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפו/ז ע"ד
לט: לתמם שתי חזיונות אחד של מיכייהו ואחד של אליהו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפז ע"ב
לט: ויקרא אחאב אל עובדיהו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יח דף תסא ע"ב
לט: גדול שנאמר בעובדיה ממה שנ' באברהם צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תולדות דף לג ע"ד
לט: מ"מ זכה עובדיהו לנביאות וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן יח דף תסא ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמח ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת וישלח דף פב ע"ד
לט: מניה וביה אבא לזיל ביה נרגא כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב סימן ח דף רפז ע"ב, ומלכים א סימן יח דף תסא ע"ג
לט: חד אמר לשם שמים וחד אמר לשם ע"ז כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב סימן ג דף תצו/ז ע"ב
לט: כמתוקנין שבהם לא עשיתם וכו' גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מ דף סז ע"ד
לט: עדיין לא הגיעה לחצי יופיה של שרה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן א דף שסח ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קכה ע"א
מב. כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפג דף קלג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בא דף סו/סז ע"א, ופרשת עקב דף רז ע"ג
מב. אלמלא לא זכו ישראל אלא לקבל פני אביהם שבשמים כל חודש וחודש דיין וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן עד דף ל ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק א דף מט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לז דף קז ע"א; סדור ר' הירץ (טריביש, שכ) בברכת ר"ח (אחרי שחרית של שבת); שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בראשית דף ג ע"ג; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נה/נח ע"א
מב. במי אתה מוצא מלחמתה של תורה וכו'דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כח ע"א
מג: כל הזובח את יצרו ומתודה וכו' לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעט דף קלג ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת צו דף קטו ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לג ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת צו דף רלט ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת צו דף קיח ע"ד, ודף קכ ע"ב
מג: בא וראה כמה גדולים נמוכי הרוח לפני הקב"ה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נצבים דף קל ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מצורע דף קכ ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש כט דף עו ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת קרח דף שנד ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת ויקרא דף מו ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יד דף סג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יג דף יט ע"ג
מג: היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות וכו' טוב שם (שסו) פרק א דף ג ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצו ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ו/ז דף קיג ע"ב
מג: היום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבאכלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כו ע"ב
מג: אין נא אלא לשון בקשה וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו/ז סימן כה דף סא ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר נו דף כו/ז ע"א
מג: אמר ליה עכן יהושע בגורל אתה בא עלי וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ו דף כה ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף ק ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ו דף רנב/רצב ע"ג
מג: מלמד שמעל עכן בשלושה חרמים וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו סימן כה דף סא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כה/נה דף תעד ע"ב
מג: לא ענש על הנסתרות עד שעברו ישראל את הירדןחן טוב (הלוי, שסה) פרשת נצבים דף ש ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נצבים דף רסא ע"ד ודף רסב ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נצבים בפ"ע דף רעב ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעה/רפה דף קכד ע"א-ע"ב, ודף קכה ע"א-ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת נצבים דף רד ע"א, ודף רז ע"ג; ס' ראב"ן (שע) סימן מה דף יח ע"ב
מד. אף על פי שחטא ישראל הוא וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כג דף נט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כד ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ז דף לט ע"א
מד. מלמד שעבר עכן על חמישה חומשי תורה וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כג דף נט ע"ב
מד. אם הוא חטא בניו ובנותיו מה חטאולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כה דף סד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כו ע"ב
מד. וישרפו אותם באש ויסקלו אותם באבנים בתרתי וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) יהושע ז דף ז ע"ד
מד. תניא שלשים וששה ממש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ז דף כג ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כא דף נג ע"ד
מד. תחנונים ידבר רש זה משה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כב דף נה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ואתחנן דף רה ע"א
מד. ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פנחס דף רמח ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קח ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת פנחס דף רז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף רמא ע"א
מד. א"ל הקב"ה שלך קשה משלהם וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ד דף טו ע"ב, ודף כט ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כג דף נז ע"ב
מד. ויפול יהושע וכו' והיכי עביד הכי וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ה סימן יו דף מד ע"א, ודף מה ע"ד; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כה דף קצט ע"א
מד: אמש בטלתם תמיד של בין הערבים וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ה דף יט ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת מילה דף נה ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמו ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) ערובין פרק ו דף פח ע"ד, ומגילה פרק א דף קסב ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"ב
מד: אמרה רוח פסקונית לפני הקב"ה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש ה דף לא ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) בשעשועי המלך פרק ס דף יא ע"ד
מד: שלוש שמות יש לו פיסקון איטמון סיגרון וכו'תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ב דף כא ע"ב
מד: לעולם יקדים אדם תפילה לצרה וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כה דף סג ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ' יו דף יג ע"ד
מד: כל המאמץ עצמו בתפילה מלמטה וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כא דף קיז ע"ב
מד: מאי כלם חמשה כלם חמשה הם לעולם הבא וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ז סימן כה דף סד ע"א
מד: כתיב זמרי וכתיב עכן וכו' יפה מראה (שנ) פרק ו דף רנג/רצג ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ט דף נו ע"ב
מד: מעשה באחד שיצא ליהרג וכו' עקדת יצחק (שלג) שער צו דף רסח ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ו דף רצג ע"ב
מו. ואם לן עובר עליו בלא תעשה וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ו דף קיד ע"ב-ע"ג
מו. בשעה שאדם שכינה מה לשון אומרת וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תקיג דף רח ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק יב דף ע ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ב דף נג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חגיגה פרק ו דף ב ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פרק ו דף קיד ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף סז ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ו דף רצג ע"ד
מו. ולא היו קוברין אותו בקבורת אבותיו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו/ז ע"ד; טוב שם (שסו) פרק ה דף יו ע"א, ופרק ו דף יט ע"א
מו: משל לשני אחים תאומים בעיר אחת וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תצא דף רצו ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא בפ"ע דף רסב ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת תצא דף עד ע"ב
מו: רמז לקבורה מן התורה מנין וכו' אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קכט
מו: איבעיא להו קבורה משום בזיונא הוא או משום כפרה הוא וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכה ע"ג; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעח דף קכו ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף סב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קכט; שו"ת מהר"ם מינץ סימן נד; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נו/נז ע"א
מו: הספדא יקרא דחיי הוא או יקרא דשכבי הוא ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג ס"א פ"ז דף קס ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תענית דף רט ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רעז דף קכה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תתנד דף קמח ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף עו/ז, ודף קכט; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קכט, ודף קל; שו"ת ר"י לבית הלוי (שצב) סימן מט דף צה ע"ד
מז. נבזה בעיניו נמאס זה חזקיה מלך יהודהעקדת יצחק (שלג) שער כז דף עד ע"א
מז. מנין שאין קוברין רשע אצל צדק וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקטו/תקסו ע"ד; ס' ציוני (שכ) פרשת ויחי דף לא ע"ב-ע"ג; ס' מהרי"ל (שטז) הלכות שמחות; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קמו
מז: קבריה דרב הוו שקלי מיניה עפרא לאישתא בת יומא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כג דף תקנה ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ראה דף רמד ע"ג
מח: הרוגי מלכות נכסיהן למלך וכו' אהבת עולם (אלגזי, תב) דף פג ודף פד
מח: א"ל זיל אימא ליה תרתי לא תעביד בההוא גברא וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ב דף שפח ע"ג; יפה מראה (שנ) קדושין פרק א דף רסז ע"ג-ע"ד
מח: פודגרא היכי דמי כמחט בבשר החי וכו' שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ג חלק א דף קה ע"א; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש יג דף ס ע"א
מח: נופל בחרב מיאשיהוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב כג דף תקנד ע"ג
מט. מאי טעמא קטלתיה לאבנר וכו' יפה מראה (שנ) פאה פ"א דף סא ע"ב
מט. מאי טעמא קטלתיה לעמשא וכו' אהבת עולם (אלגזי, תב) דף פה
מט. יכול אפילו לדברי תורה תלמוד לומר רק חזק ואמץלב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א סימן ד דף יד ע"ב
מט. ההוא גברא מורד במלכות הוה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א סימן ב דף שעח ע"א
מט. אלמלא דוד לא עשה יואב במלחמה וכו' מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל ח דף מז ע"ב
מט. מאי בור הסירה בור וסירה גרמו ליואב שיהרג כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ג דף רע ע"ג; יפה מראה (שנ) פאה פרק א דף סא ע"ג
מט. א"ל מאי טעמא דקטלתיה לעשאל וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ג דף רע ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קמט ע"ג
נב. כמאן קרינן רשיעא בר רשיעא וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישב דף נט ע"ד; שו"ת המבי"ט (שפט) חלק ב סימן רו דף קפח ע"ג; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כט דף נ ע"ג
נב. מצות הנשרפין וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ז דף קמו ע"א
נב. שני חוטין של אש יצאו מבית קודש הקודשים פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת אמור בפסוק ובת איש כהן דף קעט/קפט ע"א, ופרשת שמיני דף קסא ע"ב; קרבן אהרן (שסט) פרשת שמיני דף נד ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמיני דף קעג ע"ג
נב. וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת משפטים דף קסא ע"א; ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת אחרי מות דף סה ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף ריא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסט ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק טו דף עז ע"ב
נב: למה תלמיד חכם דומה לפני עם הארץ וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת צו דף פט ע"ג
נו. שבע מצוות נצטוו בני נח וכו'תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק מב
נו: אף על הכלאים מותרים בני נח שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ג דף ז ע"א
נו: ויצו אלו הדינין וכו' פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף קיב ע"ג-ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ז דף יג ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נח דף ד ע"ב
נו: ויצו זו עבודה זרה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף קיב ע"ד
נו: עשר מצוות נצטוו בני ישראל במרה וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בשלח דף פה ע"ד; מנות הלוי (שמה) דף כז ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ז דף יו ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף יד ע"ד
נח: כל המגביה ידו על חבירו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א סימן ב דף קנ ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף לז ע"ג
נח: גוי ששבת חייב מיתה וכו'דרשות הר"ן (שנו) ד"ו דף מא ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קג/קנ ע"ב; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) דף יט ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק יג דף לא ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ג פרק כז דף נט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער נה דף קנו/ז ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף ריב ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת תשא; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ו דף ט ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמט דף קס ע"ד
נט. גוי שעוסק בתורה חייב מיתה וכו'מנות הלוי (שמה) דף קיב ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק סח דף סב ע"ב
נט. מנין שאפילו גוי ועוסק בתורה שהוא ככהן גדול וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ז/י דף קנו/קצו ע"ב; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש י דף צה ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רכב דף קכח ע"א
נט: אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ו ע"ג, ופרשת נח דף טו ע"ד; צרור המור (שכז) פרשת נח דף יד ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שסט דף קכח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יז דף מב ע"ב
נט: חבל על שמש גדול שאבד מן העולם וכו' תפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר סח דף קצב ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף נה/צה ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש כח דף קכא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קכח ע"ד; שני לוחות הברית (תט) בית ישראל דף יט ע"ב, ודף כא ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן עא דף לב ע"ד; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות
נט: אדם הראשון מיסב בגן עדן הוה והיו מ"ה צולין לו בשר וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) מק' ב דף עא ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף מב ע"ד; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף כד/כו ע"ג
נט: רבי שמעון בן חלפתא הוה קא אזיל באורחא פגעי ביה הנך אריותא וכו'טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקו דף קמג ע"ב
סג. אלמלא ואו שבהעלוך נתחייבו שונאיהן של ישראל כליה יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קעו ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וזאת דף רלג ע"א; זרע ברך (תו) פרשת תשא דף פא ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בלק דף קכ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף לד ע"ד
סג. כל המשתף שם שמים וד"א נעקר מן העולם וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק ה דף עא ע"ב; מאמץ כח (שמח) מאמר כב דף קעד ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת וירא דף יו/יז ע"ב
סג. מנין לאוכל מן הבהמה קודם שתצא נפשה וכו' קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רי ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף ריג ע"ב
סג. מנין שאין מברין על הרוגי בית דין וכו' קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף י ע"ד
סג. מנין לסנהדרין שהרגו את הנפש שאין טועמים כלום כל אותו היוםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קדושים בפ"ע דף קעז ע"א
סג: אסור לאדם שיעשה שותפות עם הגוי וכו' נמוקי יוסף סביב הרי"ף פרק ז דף רפו ע"ב; בית יוסף י"ד סימן קפז דף קנג ע"ב
סג: כל ליצנותא אסירא בר מליצנותא דע"ז דשריא עקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמה ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צד ע"ג
סג: יודעים היו ישראל בע"ז שאין בה ממש וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצו ע"ד; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בחקותי דף שא ע"ד
סג: אליהו הצדיק היה מחזר על תפוחי רעב שבירושלים וכו' קרבן אהרן (שסט) פרשת בחקותי דף רצ ע"ג
סד. הנצמדים לבעל פעור כצמיד פתיל וכו' נצח ישראל (שנט) פרק יב דף כא ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפא ע"ג
סה: שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא מה יום מיומים וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צז דף לה ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ג דף קו/ז ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א ב"ב פ"ו דף לג ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יא דף עה ע"ב; באר הגולה (שנח) דף ח ע"ב
סה: רבא ברא גברא וכו' יפה מראה (שנ) פרק ז דף רצד ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק א דף סח ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף קב/קכ ע"ג, ופרק לט דף רמא ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק כח דף מה ע"ד, וחלק ג פרק סז דף קו ע"ג; כד הקמח (ונציה שו) אות ת; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ד סי' כה דף רלא ע"ד; תעלומות חכמה (שפט) מצרף לחכמה דף ח ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יב ע"א; באר הגולה (שנח) באר ב דף ו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכה/קכח ע"ב
סה: מעונן זה האוחז את העינים וכו' בעל הטורים (ונציה שד) פרשת משפטים דף כח ע"ב
סה: מנחש זה האומר פתו נפלה מפיו וכו' נמוקי יוסף סביב הרי"ף פרק ו דף רפו ע"ג
סז. מכשפה אחד האיש ואחד האישה וכו' בעל הטורים (ונציה שד) פרשת משפטים דף כח ע"ב
סז: ההיא איתתא דהוה קא מהדרא למישקל עפרא מתותיה כרעיה דרבי חנינא וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ד דף כה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קיד ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קי ע"א
סז: למה נקרא שמן כשפים שמכחשין פמליא של מעלהדרשות הר"ן (שנו) ד"ד דף כה ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת משפטים דף קיז ע"ד; שו"ת הריב"ש (שז) סי' צ; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שעב ע"ב
סז: בלטיהם אלו מעשי שדים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וארא דף עד ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף פה ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) ד"ד דף כה ע"ב
סז: אין השד יכול לבראת בריה פחותה מכשעורה וכו' פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וארא דף כו ע"ג
סז: צפרדע אחד הוה ושרקה להם וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וארא דף צז ע"ב
סח. כשחלה רבי אליעזר נכנסו רבי אליעזר וחבריו לבקרו וכו' תפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"ה דף נג ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ב דף צח ע"ג; מהררי נמרים (שנט) בהקדמה דף ב ע"א
סח. עמד רבי יהושע על רגליו הותר הנדר הותר הנדר וכו'טוב שם (שסו) פרק ב דף ו/י ע"א
סח. היה מכה בבשרו עד שדמו שותת לארץ וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חוקת דף רלו ע"ג
סט: דורות הראשונים היו מולידין בני שמונה שנים וכו'יפה מראה (שנ) קידושין פרק א דף רסה ע"ב; אהלי תם (שפב) סימן כ; באר הגולה (שנח) באר ו דף מא ע"א
סט: יסכה זו שרה ולמה נקרא שמה יסכה וכו' בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ה ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרש לד דף נט ע"א
ע. לא נברא יין בעולם אלא לנחם אבלים וכו' תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מח ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמג ע"ב
ע. אל תרא יין שאחריתו דםיין המשומר (שפירא, תכ) דף יד ע"ב
ע. חמרא וריחני פקחין מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קכ ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קעב ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רסו ע"ב
ע. שלשה עשר ווין נאמרו ביין וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכד ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שער האותיות דף פד ע"ב; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נח דף מה ע"ד
ע. חד אמר סרסו וחד אמר רבעושפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נח דף יג ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תולדות דף כז ע"ב; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נח דף נו ע"ג; יין המשומר (שפירא, תכ) דף כד ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ב דף ל ע"ג
ע. אילן שאכל ממנו אה"ר גפן היה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קז ע"ב, ודף קח ע"ג-ע"ד, ודף קט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף יב ע"ב; תורת העולה (פראג של) ח"ג פ' סט; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יד ע"ג; זהר פרשת וישב דף קפג ע"א; יין המשומר (שפירא, תכ) דף ו ע"ג
ע: חטה היה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ג דף נד ע"ב, ופרק ו דף סז ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יג ע"ד; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ג ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ב דף ל ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בראשית דף מג ע"ד
ע: תאנה היה וכו' מאיר תהלות (עראמה, שנ) מזמור מט דף מה ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בראשית דף ה ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קע ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים בהקדמה דף ב ע"ב
ע: מלמד שכפאתו אמו על העמוד וכו'שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף כז ע"ב; רב פנינים (אלשיך, שסא) דף קעד ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יא לזיווג דף נב ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יב דף עד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שמב ע"א
עא. כל הישן בבית המדרש תורתו נעשית לו קרעיםחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רפט ע"א
עא. בן סורר ומורה לא היה ולא עתיד להיות וכו'תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת תצא דף עד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסב ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצא דף קלח ע"ג
עא. אני ראיתיו וישבתי על קברו וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תצא דף רסב ע"א
עא. עיר הנדחת לא היתה ולא עתיד להיות וכו' טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרמט דף שעט ודף שפג ע"א
עא. כל עיר שיש בה אפילו מזוזה אחת אינה נעשית עיר הנדחתבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עט ע"ב
עא. וכי מפני שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סג ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) ס' רישא דזעיר אנפין פרק מה דף קנד ע"ג
עא: שקט לרשעים רע להם ורע לעולם וכו'כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תשא דף קכ ע"א; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לימי תשובה דף ט ע"ב
עא: יין ושינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולםיפה מראה (שנ) פרק ח דף רצה; זאת חקת התורה (תיט) דף לז ע"ג
עא: פיזור לרשעים הנאה להם והנאה לעולם דרשות הר"ן (שנו) דרוש א דף ג ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצא ע"א; זרע ברך (תו) פרשת נח דף כ ע"ד
עה. מיום שחרב בית המקדש נטלה טעם ביאה וניתנה לעוברי עבירה וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף מז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) דף קיא ע"א
עו. אל תחלל את בתך להזנותה זה המשיא בתו לזקןמנות הלוי (שמה) דף סז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת קדושים דף צא ע"א
פא: מי שלקה ושנה בבית דין כונסין אותו לכיפה וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קכג ע"ב
פא: הבועל ארמית קנאין פוגעין בובית יוסף אבן העזר סימן יז דף מח ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יט דף פא ע"א; שו"ת בנימין זאב (רצט) סימן רכד דף שטז ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת פנחס דף פב ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פנחס דף קכו/ז ע"א
פב. לא פגעו בו קנאין מהו וכו'שו"ת בנימין זאב (רצט) סימן רכד דף שטז ע"ב
פב. הלך שבטו של שמעון אצל זמרי וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קע ע"ג
פב. מה ראה ראה מעשה ונזכר הלכה וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמב ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף רמא ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת פנחס דף רז ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ט דף רצה ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק יח דף כו/כז ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת פנחס דף קעא ע"ב, ודף קעד ע"ב
פב. כל מקום שיש חילול ה' אין חולקין כבוד לרבחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רלג ע"ב
פב. ראה שבא מלאך והשחית בעם כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קע ע"ד
פב. שלף שננא והניחה באנקלי שלו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף רנ ע"ב
פב: כיון שהגיע אצל שבטו של שמעון וכו' כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קע ע"ד
פב: ששה ניסים נעשו לו לפנחס וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שג ע"ב
פב: ויפלל מלמד שעשה פלילות עם קונו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קע ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קח ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת פנחס דף רז ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער פג דף רמא ע"א; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת פנחס דף פב ע"ב, ודף פג ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לג דף ב ע"א
פב: לא כזבי שמה אלא שוילנאי בת צור שמה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קט ע"א
פב: חמישה שמות יש לו זמרי בן סלוא וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת פנחס דף קכא ע"א
פב. זקנו דר' פרידא אשכח ההוא גולגלתא וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנ ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף פז ע"ד
פו: זקן ממרא על פי בית דין וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק יא דף קכז ע"ג
פו: נמצא חומרו קולו וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כו דף כד ע"ד
פח: מתחילה לא היו מרבין מחלוקות בישראל וכו' דרשות הר"ן (שנו) דרוש יב דף פ ע"א
פח: משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן וכו'יפה מראה (שנ) חגיגה פרק ב דף ריט ע"ג-ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק יט דף מד ע"א
פח: שלחו מתם איזה בן העולם הבא וכו' בית מועד (רבא, שסה) דרוש מ' לשבת נחמו דף קפב ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת פנחס דף קסז ע"ג; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ד
פט. שלושה מיתתן בידי אדם וכו' יפה מראה (שנ) פרק יב דף שט ע"ג
פט. מאי רוח רוחו של נבות היזרעלי וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפד ע"ד; אוהב משפט (שמט) דף ל ע"א
פט: ויהי אחר הדברים האלה וכו' מאי אחר הדברים של שטן וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נח דף שכו ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת וירא דף יט ע"ד
פט: ויאמר קח נא את בנך וכו' אין נא אלא לשון בקשה וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נה דף שכז ע"ג
צ. טעם למה נשנה פ' חלק בתוך הנהרגין עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יט דף כב ע"א
צ. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק יא דף רכד ע"ג; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) דף ד ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) דף ב ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק א דף קצ ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנג דף קנה ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ה דף כד ע"ב, ופרק ב דף קב ע"א; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער נ דף פא ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק א דף ב ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמיני דף קע ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער ס דף קעב ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק מב דף נד ע"ב, וחלק ג פרק סו דף קה ע"ד; מתוק לנפש (שסז) דף יג ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלו/ז ע"ב; ראש אמנה (רסו) פרק כד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק טו דף טו ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ו/י ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ס דף רלא ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) אבות דף קלג ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקל דף קנג/קצג ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רל דף סז ע"ד; עמק המלך (בכרך, תח) ש' תיקוני התשובה דף ח/יז ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סו/סז ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף ה ע"ג, ופרק ב דף כא, ופרק ג דף לו/לז ע"ב, ופרק ד דף נ ע"א, ופרק ה דף סח ע"ב, ופרק ו דף צ ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף ה ע"ד
צ. ואלו שאין להם חלק לעולם הבא וכו'אוהב משפט (שמט) דף יז ע"א; עקדת יצחק (שלג) ש"ס דף קעב ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר א פרק י דף כג ע"א, ופרק יד דף כז ע"ב, ומאמר ד פרק לא דף קל ע"א; ראש אמנה (רסו) פרק כד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סז ע"ג-ע"ד ודף סח ע"א
צ. הוא כפר בתחיית המתים וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר לב דף יו/יז ע"ב
צ. כל מדותיו של הקב"ה מידה כנגד מידה וכו'סדר מעמדות (שסו) דף קלא ע"ב; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לד ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סח ע"א
צ: קללת חכם אפילו על חנם היא באה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף סה/סח ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יז דף שיו ע"ב; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק יא דף שד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלח ע"א; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בהקדמה שיר המעלות דף קמח/קעח ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נח דף י ע"א
צ: מניין לתחיית המתים מן התורה וכו'כלי יקר (לונטשיץ, שסב) וארא דף מה/מח ע"א, ופרשת וילך דף קמז ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כה לשבת וחול המועד דף קלה ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קיב ע"ב
צ: מכאן שאין נותנין מתנה לכהן ע"ה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף סח ע"ב
צ: לכם לא נאמ' אלא להם וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף סח ע"ב
צ: מנין שהקב"ה מחיה המתים וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נצבים דף שכט ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת וילך דף שב ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריז ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש טו דף קפב ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כו דף קז ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כד דף לו/לז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מט ע"ג ודף קח ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סח ע"ג
צ: כל מי שנאמר הלכה בשמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר וכו'יפה מראה (שנ) ברכות פרק ב דף יב ע"ב ודף יג ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויחי דף כד ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ז דף ס ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויחי דף מד ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) מאמר ס דף קנג ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קצו/קצז ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף ריט ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לב דף קמב ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) בהקדמה דף ב ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סח ע"ג
צ: מנין שהקב"ה מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בא דף סה ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת וירא דף כד ע"ב
צ: הכרת תכרת בעולם הזה וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת יתרו דף עג ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סח ע"ג
צ: והלא כבר נאמר את ה' הוא מגדף באר שבע (שעד) סנהדרין דף סח ע"ג
צ: ידענא דחיי שכבי וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ג דף יג ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שסה דף קכה ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויחי דף צו/צז ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ט דף כו ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש לשבת ח"ה דף רג ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק נח דף סה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד דף צא ע"א ודף קא ע"ב, ופרשה צה דף תקיד ע"ב; יפה מראה (שנ) דמאי פרק א דף עב ע"ג-ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קכה/קפה דף נג ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סה/סח ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מז דף יח ע"א
צ: אמר ליה קיסר לר"ג אמריתו דשכבי חיי וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק נח דף סה ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טו דף קפא ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרש לשבת חול המועד דף רב/רכ ע"ד; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש טז דף קפד ע"ב, ודף קפו ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד דף קא ע"ב; בינה לעתים (תח) דרש ל דף פ ע"ב
צא. עלה להר וראה שהיום אין בו חלזון אלא אחת וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין פרק יא דף סח ע"ג
צא. אוי לכון חייביא דאמריתו מיתי חיין וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן מט דף קמב ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ואתחנן דף קלה ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נו/נז ע"ג
צא. מאמרים שטען גביהה בן פסיסא לפני אלכסנדרוס מקדוןמעשי ה' (שמג) חלק א פרק א דף ב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה א דף ד ע"ד; מעשי חכמים (תז) דף יז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות דף ט/מ ע"א ודף מא ע"א, ופסחים דף קנג ע"ב, ודף קסו ע"ב, ודף קסט ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף יח ע"א ודף סט ע"א
צא. מלמד שמסר להם שם טומאהמנחה בלולה (שנד) פרשת חיי שרה דף ל ע"א; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק כה דף פב ע"ד; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף כג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפד ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) ש' רישא דזעיר אנפין דף קלה ע"ג; שכחת לקט (תיב) ע' כשפים סי' ב ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת חיי שרה דף כה ע"ד; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת וירא דף נב ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חיי שרה דף לה ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"א
צא. משל למלך שהיה לו פרדס נאה וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת צו דף קנח/קצח ע"א; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רב/רכ ע"א [?]; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' התשובה מ' נה דף כח ע"ג, ופרשת בראשית דף מד ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לב/לג ע"ג; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ב דף ד ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלב ע"ב
צא: מ"מ חמה יוצאת במזרח ושוקעת במערב וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש א דף טו ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף כט ע"ב
צא: נשמה מאימתי ניתנה באדם וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רעא/רעח דף צב ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף רטו ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) בהקדמה בדף הראשון; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רלא דף סז ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת אחרי מות דף כח; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ב
צא: יצר הרע מאימתי שולט בו באדם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף רטו/רטז ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר כה דף יג ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ב
צא: כתיב בלע המות לנצח וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מג ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/כז דף קעא/ח ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) פסחים פרק ו דף נח/צח ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו כה דף קא ע"ב; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כה ע"ב
צא: כתיב וחפרה הלבנה וכו' וכתיב והיה אור הלבנה וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה כד דף יח ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) פסחים פרק ו דף נח/צח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו דף קעא ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו/טז דף פו ע"ד
צא: כתיב אני אמית ואחיה וכתיב מחצתי ואני ארפאמאור עינים (פינטו, תג) פסחים פרק ו דף צח ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת האזינו דף רב ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת האזינו דף שיח ע"א
צא: יכול תהא מיתה באחר וחיים בא' וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת בשלח דף נג/ע ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש טו דף קצב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת האזינו דף קכו/קכז ע"ג
צא: מנין לתחית המתים מן התורה שנאמר אז ישיר משה וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בשלח דף סט ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בשלח דף סח ע"ג
צב. יחי ראובן לימות המשיח ואל ימות לעולם הבאבאר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ג
צא: כל המונע הלכה מפי תלמיד כאילו גוזלו מנחלת אבותיו וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמח ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת ראה דף קעח/קפח ע"ג; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סנהדרין דף קלא ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כה ע"א
צא: כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נא דף לה ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלב ע"ב
צב. כל המלמד תורה בעולם הזה זוכה ומלמדה לעולם הבאחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קלב ע"א
צב. כל פרנס שמנהיג את הצבור בנחת וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו מט דף קצא ע"ד
צב. גדולה דעה שניתנה בין ב' אותיות וכו'מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק ה דף לא ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק יא דף פא ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת יתרו דף קמט ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לד ע"ד; יפה עינים (שצא) פרשת שמיני דף צה ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ד דף כה ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לח דף קצא ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק י דף יא ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לג דף יד ע"ד, ומאמר רלב דף סח ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) כלל ג פרק ו דף מט ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כז דף צא ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רנד ע"א
צב. כל אדם שיש בו דעה לסוף מתעשר וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רלג דף סח ע"א
צב. כל אדם שאין בו דעה אסור לרחם עליודרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רלד דף סח ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש להספד דף פה ע"ד; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות ש' ה דף לא ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר יד דף ח ע"ג
צב. כל הנותן פתו למי שאין בו דעה ייסורין באין עליוחן טוב (הלוי, שסה) פרשת עקב דף רפח ע"ב
צב. כל אדם שאין בו דעה לסוף גולהבית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו להספד דף פה ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ג
צב. כל בית שאין דברי תורה נשמעין בו בלילה אש אוכלתו וכו' מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ג דף ט ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מא' רלה דף סח ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ג
צב. כל שאינו משייר פת על שולחנו אינו רואה סימן ברכה לעולםשלחן ארבע (שנו) דף ו/ז ע"ד; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף ריו/ריז ע"א; באר שבע (שעד) באר מים חיים דף קכ ע"ג; שו"ת מהר"י וייל (שט) דף צג ע"א
צב. כל המשייר פתיתין על שולחנו כאילו עובד ע"זבאר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ג, ובאר מים חיים דף קב/קכ ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלה ע"ב
צב. כל המחליף בדיבורו כאלו עובד ע"זעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת מטות דף קכז/קמז ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סב דף כז ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כז ע"ב
צב. כל המסתכל בערוה קשתו ננערת וכו'מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קלט ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת נח דף טו ע"ב; באר הגולה (שנח) באר ה דף ל ע"ד
צב. מאי דכתיב שאול ועוצר רחם וכו' וכי מה ענין שאול אצל רחםקהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש טו דף קעו ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויחי דף צו/צז ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יד דף פד ע"ב
צב. צדיקים שעתיד הקב"ה להחיותן אינן חוזרין לעפר וכו'שלחן ארבע (שנו) שער ד דף יט ע"ג; סדר מעמדות (שסו) דף ק ע"א; מפעלות אלקים (שנב) מאמר ח פרק ו דף נה ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו להספד דף פז ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יא דף כח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יד דף קב/קכ ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לח דף קפו ע"ג; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קב/קכ ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמ ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק ב פרק ב/כ ופרק כה; צרור המור (שכז) פרשת תשא; כלי פז (תיז) ישעיהו ד דף כו ע"ב; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב י דף קכז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רלו דף סח ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יד ע"א ודף עח ע"א; זרע ברך (תו) פרשת ויקרא דף ק ע"ב
צב: מתים שהחיה יחזקאל עמדו על רגליהם ואמרו שירה וכו' תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק נח דף סה ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טו דף קפא ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ב/כ לפ' פרה דף קב/קכ ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש לשבת ח"ה דף רג/רנ ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש טו דף קפה ע"א, ודרוש טו דף קצ ע"ב
צב: יוצק זהב רותח לתוך פיו של אותו רשע וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת מקץ דף רסו ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תרומה דף קמ/קפ ע"ד
צב: גדולים צדיקים יותר ממלאכי השרתבית אלקים (שלו) בהקדמה דף ג ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף ה ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן לד דף נג ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א פ"ט דף ח ע"ב
צג. בשעה שיצאו חנניה מישאל ועזריה מכבשן האש באו כל מלאכי השרת וטפחו לשונאיהן של ישראל על פניהם וכו'מנות הלוי (שמה) דף ד ע"א
צג. ביקש הקב"ה להפוך את כל העולם כולו ללילה וכו'מנות הלוי (שמה) דף סה ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דף נח/צח ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) מגילה פרק ד דף עד ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' קמט דף מו ע"ד
צג. בעין הרע מתו ברוק טובעו וכו'יפה עינים (שצא) פרשת שופטים דף קסד ע"ב
צג. מלמד שעשאם כקליות וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/סו דף קעה ע"ב
צג. מאי דכתיב ותאמר שש השעורים האלה נתן לי וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) ח"ב פרק ז דף סח ע"א; עיני משה (אלשיך, שסא) דף לח ע"א; נצח ישראל (שנט) פ' ל דף מג ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לצדקה דף עו ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו יא דף ס ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו יא דף כה ע"ב
צג: יודע נגן שיודע לשאולעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ"ב דף יד ע"ב
צג: כיון דחזיות דלא מריח ודאין קטלוהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ד
צג: אפילו ברבדא דכוסילתא לא הוה בהובאר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ד
צג: מאי סריסים סריסים ממשבאר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ד
צג: מכדי כל מילי דעזרא נחמיה אמרן וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנ ע"ד
צג: ומאן נינו אנשים זה חגי זכריה מלאכי וכו'שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שס ע"ב; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ב סי' יד דף סז ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף מט ע"ב
צד. אף על גב דאינהו לא חזו מידי מזליהו חזיתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כד דף פג ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף מט ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת בראשית דף יא ע"ד; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר ג פ"ב פרק ו דף קעב ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ד
צד. ביקש הקב"ה לעשות חזקיהו משיח וכו'נצח ישראל (שנט) פרק לט דף מט ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו ט דף נג ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שיד ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קיט דף סח/פח ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף סט ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כד ע"ב
צד. נתקבצו כל הרוחות אצל דומה וכו'עין יעקב (שפב) ירושלמי תענית דף קפט ע"ב; יפה מראה (שנ) תענית פרק א דף קע ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לז ע"ד
צד. גנאי הוא לחזקיהו וסיעתו שלא אמרו שירהגבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש יז דף לב ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סנהדרין דף קלא ע"ד
צד. גנאי הוא למשה וס' ריבוא שלא אמרו ברוך וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת יתרו דף מא ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק לט דף מט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכח ע"ב
צד. ויחד יתרו שהעביר חרב חדה על בשרובית העוזיאלי (שסד) פרשת יתרו דף מא ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עד ע"ב/ג
צד. גיורא עד עשרה דרי לא תבזי ארמאה קמיהמנחה בלולה (שנד) פרשת יתרו דף עז ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף פט ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת יתרו דף קה/קס ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת יתרו דף סט ע"ב
צד. יבוא חזקיא שיש לו שמנה שמות ויפרע מסנחריב שיש לו שמנה שמותילקוט שמעוני (שכו) מלכים דף לז ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו י דף נז ע"ב
צד. מ"מ זכה אותו רשע לקרותו אסנפר רבא ויקירא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יח דף תקמב ע"ב
צד. תחת כבודו ולא כבודו ממש וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה יא דף קא ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו י דף נז ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תרנא דף שנ/שצ ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף פה ופז
צד. תחת כבודו ממש כשריפת בני אהרןבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א
צד. פרעה שחירף בעצמו נפרע הקב"ה בעצמו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יט דף תקמה ע"א; זבח פסח (שיז) בפ' ויוציאנו דף לו/לז ע"א
צד: אמר רב יוסף אלמלא תרגומא דהאי קרא וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א
צד: אלא מאי טעמא איענש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יח דף תקמא ע"ג
צד: אי אמינא ליה לחזקיהו דאייתונא לסנחריב וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו יד דף עא ע"ב
צד: חובל עול של סנחריב מפני שמנו של חזקיהועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מ"ה דף יג ע"א, ומאמר כו דף טו/סו ע"א
צד: ממונם של ישראל כיון דנפל ביד א"ה מיד טיהרבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א
צד: עשרה מסעות נסע אותו רשע באותו היום וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו י דף כט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו י דף כו/כז ע"א
צה. אותו היום נשתייר מעונ' של נוב וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה י דף יא ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו י דף נט ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו י דף כו/כז ע"ד
צה. גולמיה הרג טינא מינהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א
צה. מאי וישבי בנוב איש שבא על עסקי נוב וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל כא דף שלה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כט דף שנו ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א
צה. חייף רישיה בד' גרבי דמיאבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"א
צה. אין חבוש מוציא עצמו מבית האסוריםבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ב
צה. שלשה קפצה להם הארץ וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויצא דף י ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת חיי שרה דף כד ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סט דף תג/תצ ע"ד; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויצא דף מ/פ ע"ב
צה: אלמלא לא נשתייר אביתר לאחימלך בן אחיטוב וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כב דף רלב ע"ב, ומלכים ב יא תקכב ע"ג
צה: בא עליהם סנחריב הרשע במ"ה אלף איש מבני מלכים וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ח דף מז ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כב ע"ד
צה: וכן בא על אברהם וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ב
צה: חסר אלפא או חסר מאה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ב
צה: במה הכם ביד הכם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יט דף תקמו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נא דף רנג/רצג ע"ג; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר תקכב דף עב ע"א
צה: אמר לו הקב"ה לגבריאל מגלך נטושה וכו'פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית
צה: כמה נשתייר מהם אמר רב עשרה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יט דף תקמו ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף לג ע"ד
צה: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמא ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק א פרק יח; כלי פז (תיז) ישעיהו ו דף מו/מז ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רלז דף סח ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כא ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד דף כג ע"א
צו. אזל אשכח דפא מתיבותא דנח וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יט דף תקמו/תקמז ע"א
צו. טבא דנפחא מדבר נפחאבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ג
צו. כיון שבא אותו צדיק עד דן תשש כוחו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת לך לך דף כב ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת לך לך דף כו ע"ג
צו. הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו וכו'מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק א דף טו ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קע ע"ג; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קצ ע"ב בהגהה, ותורה שבכתב דף שלד ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תשא פרק א שני דף ע ע"ד
צו. והזהרו בבני ע"ה שמהם תצא תורהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ג
צו. משל לאדם שאמר יכול אני לרוץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נב/צב דף תקב/תקכ ע"ד
צו. אותו היום שמת אחזיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף יט ע"א, ופרשת ראה דף רסב ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ב/כ דף תקנ ע"א; זהר פרשת תרומה דף קעה ע"א
צו: טען תלת מאה כודנייתא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רה/רס ע"ד
צו: עמא קטילא קטלתכלי פז (תיז) ישעיהו מו/מז דף קפד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו מו/מז דף צה ע"ד
צו: נעמן גר תושב היהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ד
צו: עמון ומואב שביבי בישי דירושלים הוו וכו'ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת פנחס דף פו/פז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יז דף עד ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) דף לב ע"ד
צו: מי שמע לך אימת אתי בר נפלי וכו'נצח ישראל (שנט) פרק ל דף מב ע"ד, ופרק לג דף מה ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ו/ז דף לג ע"א
צז. מלמד שנעשית עדרים עדרים והולכת להכלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכו ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכז ע"ב
צז. מריש הוה אמינא ליכא קושטא בעלמא וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ג דף מו ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תבא דף קנא ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער עה/עח דף רכח ע"א; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר סה דף כט ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף מז/עז/פז ע"ב
צז. דור שבן דוד בא בו נערים ילבינו פני זקנים וכו'נצח ישראל (שנט) פרק לג דף מה/מח ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) ש' אדם קדמאה דף מח ע"ג
צז. אין בן דוד בא עד שתתהפך כל המלכות למינותצרור המור (שכז) פרשת תזריע דף צז ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תזריע דף צג ע"ג
צז. אין בן דוד בא עד שירבו המסורותנצח ישראל (שנט) פר' לג דף מו ע"ב
צז. אין בן דוד בא עד שיכלה פרוטה מן הכיסמערכת האלקות (פירארה שיח) דף כא/פא ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בשלח דף סז ע"א
צז. שלשה באין בהיסח הדעת וכו'נצח ישראל (שנט) פר' לו דף מז ע"ב; מעבר יבק (שפו) שפתי רננות פרק כט דף צז ע"א; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יו דף עח ע"א
צז. ששת אלפים שנה הוי עלמא שני אלפים תוהו וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבועות דף מה ע"ב; בית אלקים (שלו) שער ג פרק לב דף עו/עז ע"ג
צז: אין העולם פחות משמונים וחמשה יובלות וכו'נצח ישראל (שנט) פרק מא דף נ ע"ד
צז: מקרא זה נוקב ויורד עד התחוםנצח ישראל (שנט) פרק לו/לז דף מא ע"ב
צז: תיפח רוחן של מחשבי קיצין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער נו דף קנח ע"ד; שבט יהודה (שיד) סימן מ
צז: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי וכו'דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף ו/ז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפט ע"ב
צט: זה מנשה בן חזקיהו שהיה יושב ודורש בהגדות של דופישני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפד ע"ב
צט: יצר הרע בתחלה דומה לחוט של בוכיא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנב ע"ד, ודף קנג ע"א, ופרק יט דף קלא ע"ג, ופ' כה דף קפז ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ג דף לו/ז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) שער היראה פרק ו דף כב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קיח דף מ ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ה דף לא ע"ד
צט: ולא קבלוה הלכה והיתה פילגש לאליפזבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עא ע"ב
צט: מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהם בגזלבאר שבע (שעד) סנהדרין דף קעא ע"ב
צט: כל העוסק בתורה לשמה משים שלום וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ד פרק ב דף נד ע"ב; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פ' שופטים דף ק ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ב דף ב ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תרומה דף קכג/קפג ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' שסב דף קכד/קצד ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק א דף ח ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ב ע"א, וחלק ב פרק ט דף עד ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' אחרי מות דף ר ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ח ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת קרח דף קפו ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) ח"ב פרק כד דף מג ע"א; בן שמואל (שפב) דרוש ד דף יו/יז ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו/קסז ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סנהדרין דף קלב ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קיז דף סח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר יו דף ח ע"ד; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כא ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו נב
צט: כל המעשה את חברו לדבר מצוה מע"ה כאלו עשאו וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לב"מ דף צח ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ראה דף קמח ע"ב
צט: מעולם לא שרו לן עורבא וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ב
ק. לוי בר שמואל ורב חונא בר חייא הוו קא מתקני מטפחות ספרי דבי רב יהודה וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף רצד ע"ג
ק. עתיד הקב"ה להוציא מעיין נחל מבית קדש הקדשים וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף מא ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק מו דף נה ע"ג
ק. חד אמר להתיר פה של מעלה וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יז דף עח ע"א; יפה מראה (שנ) שקלים פרק ז דף קמח ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויקרא דף פח ע"ג; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ב סימן עב דף קיט ע"ב
ק. כל המשחיר פניו על דברי תורה בעולם הזה וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעח דף קלב ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כז דף טו ע"א
ק. כל המרעיב עצמו על דברי תורה בעולם הזה וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב/ג מאמר כה דף יד ע"ד
ק. עתיד הקב"ה ליתן לכל צדיק וצדיק מלא עומסותולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קכא דף עא ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עא ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר א פרק א דף יג ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמג ע"ב; תורת העולה (פראג של) חלק א פ' יט; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נט ע"ג
צח: לא איברי עלמא אלא לדוד וכו'נצח ישראל (שנט) פרק לט דף נ ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רלח דף סח ע"ג
צח: שילה שמו וכן ינון שמו וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף כו/כז ע"א; ברכת המזון (ונציה שסג) - פירוש ר' נתן שפירא דף יא ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק לז דף לח ע"ב
צח: אמר רב נחמן אי מן חייא הוא כגון אנאבאר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ד
צח: עתיד הקב"ה להעמיד להם דוד אחר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק לו דף מח ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ד
צח: משל לתרנגול ועטלף שהיו מצפין לאור וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרש ו/י דף מג ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תקסב דף קנ ע"ב
צט. אימתי אתי משיח וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תבוא דף תלב השלישי ע"ד
צט. ימות המשיח ארבעים שנה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק מב דף נא ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו מאמר ג דף צד ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנב ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מג ע"א
צט. ימות המשיח שס"ה שנה וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו סג דף רלו/ז ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קלב ע"ג
צט. ללבי גליתי לאברי לא גליתי וכו'נצח ישראל (שנט) פרק מא דף נ ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער לג דף צב ע"א; צרור המור (שכז) פרשת האזינו דף קנט ע"ג; טוב הארץ (תטו) דף יד ע"א; חזון למועד (ולריו, שמו) פרשה כב דף קח ע"ב
צט. כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פ' לה/לח דף נב ע"א, ופ' מא דף נג ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק נו/נז דף נ ע"א; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף כג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר לו דף טו ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סד דף רמא ע"ג
צט. כי דבר ה' בזה וכו' זה האומר אין תורה מן השמים וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרש ז דף מו ע"א
צט. המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות וכו'יפה עינים (שצא) דרוש לס"ת שהוקדש דף קפו ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עא ע"א-ע"ב
צט. אפילו אמר כל התורה כולה מן השמים חוץ מפסוק זהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק מו/מז דף כו/כז ע"א
צט. כי דבר ה' בזה כל מי שאינו משגיח על המשנהדרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כח ע"ב
צט. כי דבר ה' בזה זה המבזה דיבור שנאמר לו למשה מסיניצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תשא דף צג ע"ב
צט. כל הלומד תורה ואין חוזר עליה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א סימן כ דף י ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כה/כח ע"ב
צט: כי אדם לעמל יולד איני יודע אם לעמל תורה אם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע א דף ה ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בראשית דף ה ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בהר דף רכא ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ג דף ה ע"א; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת בראשית דף ג ע"ג, וסנהדרין דף קלב ע"א; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קצח ע"א, ותורה שבכתב דף שעה ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר כב דף יד ע"ד; יפה מראה (שנ) ע"ז פרק ב דף שיז ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יו/יז ע"ג
צז: דרא דקמיה הקב"ה תמני סרי אלפא פרסא חואי וכו'עקדת יצחק (שלג) שער מט דף קמ ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ד
צז: כלו כל הקיצין ואין הדבר תלויה אלא בתשובה ובמ"טקול בוכים (שמט) איכה דף לב ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ל דף יו/יז ע"ג; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ב
צז: אם ישראל עושין תשובה נגאלין וכו'נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש יד דף קסה ע"ג; יפה מראה (שנ) תענית פרק א דף סט ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כה דף קלו ע"ג
צח. אין לך קץ מגולה מזה וכו' נצח ישראל (שנט) פרק לו דף מו שני, דף ע ע"ד
צח. אין בן דוד בא עד שיתבקש דג לחולה ולא ימצאנצח ישראל (שנט) פרק לו דף מו/ז ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ואתחנן דף רנה ע"ד
צח. אין בן דוד בא עד שתכלה מלכות הזלה מישראלכלי פז (תיז) ישעיהו יח דף עט ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו יח דף לה ע"א
צח. אי בטלי דייני בטלי גזירפטי וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) דף ח ע"א
צח. אם ראית דור שנתמעט והולך חכה לו וכו'בינה לעתים (תח) דרוש מח דף קיט ע"ג
צח. אם ראית דור שצרות באות עליו כנהר חכה לו וכו'נצח ישראל (שנט) פרק לו/ז דף מז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) דף קכו ע"ד
צח. אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק לו/ז דף נא ע"ד; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף מו/ז ע"ג; דרשות ר' שלמה מולכו (רפט) דף כז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו נט דף רכו/ז ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו נט דף קכו/ז ע"ג ודף קכט ע"א
צח. זכו אחישנה לא זכו בעיתה וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) ישעיה ס דף נז ע"א; ראשית דעת (אלבלדה, שמג) מאמר א פרק ג דף מה ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף נב ע"א; זרע ברך (תו) פרשת לך לך דף כב ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קה דף סה ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכט ע"ב
צח. זכו עם עננו שמיא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק לו דף מז ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קעו ע"ב
צח. אימת אתי משיח וכו'שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף מו/ז ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק כז דף לט ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קעו/ז ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכו/ז ע"ג
צח. לאימת אתי מר א"ל היום וכו'יפה מראה (שנ) תענית פ"א דף קעא ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קכו/ז ע"ג
צח: אין בן דוד בא עד שתפשט אדום רשעה על ישראל ט' חדשים וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כא דף לא ע"א
צח: ייתי ולא אחמיניה וכו'נצח ישראל (שנט) פרק לד דף מו/ז ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע ע"ד
צח: היה מתיירא שמא יגרום החטא וכו'מפעלות אלקים (שנב) מאמר י פרק יב דף פט ע"א, ו[פרק?] ב ודף נא ע"ב-ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וישלח דף נא ע"א
צח: עד יעבר עמך ה' זו ביאה ראשונה וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נג דף שט ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קס ע"ג
צח: אין משיח לישראל וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ב דף יא ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קמה דף נא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כח דף עז ע"א
ק. עתיד הקב"ה ליתן לכל צדיק וצדיק ש"י עולמות וכו'קול יהודה (רופא, תא) פרשת בראשית דף ג/נ ע"ד; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש י דף נ ע"א; תוספות יום טוב (תג) עוקצין פרק ג דף רצב ע"ג; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות י דף כ ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף יח ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רנז דף ע ע"ד, ומאמר יג דף י ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור לא דף עא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) דף כא ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קב/קכ ע"א
ק. במדה שאדם מודד מודדין לו וכו'תוספות יום טוב (תג) סוטה פרק א דף קל ע"ג; אילת אהבים (אלקבץ, שיב) דף כו ע"א; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף לד ע"ב; יפה מראה (שנ) סוטה פרק א דף רלא ע"ד ודף רלה ע"ג-ע"ד; סדר מעמדות (שסו) דף קלא ע"ב; ס' העיקרים (שעח) מאמר ד פרק ט דף קיג ע"א; מנחת יהודה דף פ ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ג דף פט [?]; יפה עינים (שצא) פרשת נשא דף קי ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו ט דף נב ע"א וכ"ז דף קיא ע"א
ק. איזו היא מדה מרובה מידה טובה מרובה או מידת פורענותצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנט ע"ד; בית אלקים (שלו) שער א פרק יח/כח דף כא ע"ב
ק: אף הקורא בספרים החיצונים וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף רצט ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עא ע"ג
ק: באוריתא נמי כתיב לא תשחית את עצהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"א
ק: בנערותה שמא תזנהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"א
ק: חד אמר יסיחנה מדעתו וחד אמר ישיחנה לאחריםמאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קיז ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ד דף נה ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער א ח"א דף יב ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש נא דף קכו/ז ע"ג
ק: כל ימי עני רעים אלו בעלי תלמודמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לחנוכה דף לד ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קעד ע"א
קא. מפני שהתורה חוגרת שקבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף כז ע"ב
קא. כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם וכו'רבינו יונה סביב הרי"ף ברכות פ"ה דף פד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קד ע"א
קא. והלוחש על המכה וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה/קצה ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ו דף ק ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קא. אם תשמע לא אשים ואם לאו אשים וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת תשא דף מט ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בשלח דף סו ע"ג-ע"ד
קא. כשחלה ר' אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו וכו'בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לד ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויגש דף עו/עז ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כג דף לו ע"ג-ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"ג
קא. כשחלה רבי אליעזר נכנסו ארבע זקנים לבקרו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רפנ דף צג ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מו/ז להספד אב דף רה/רס ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער קנ דף רפח ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ה לתשובה דף לד ע"ד; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ד דף כב ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ריח/ט ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף שנח ע"ד
שדיה בדודא דנחשא ושדו נורא תותיה וכו'עקדת יצחק (שלג) שער ט דף קיג ע"ד
קא: שלשה מלכים וד' הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא יפה מראה (שנ) פרק יא דף שה ע"ד; תוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה ע"ב; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער נ דף פג ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רח/מ ע"א
קא: ירבעם שריבע עם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יא דף תלה ע"ג
קא: הוא נבט הוא מיכה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"ג
קא: ראו שמושיען של ישראל במים והוא לוקהכלי פז (תיז) ישעיהו ח דף מט ע"ג
קא: מ"מ זכה ירבעם למלכות וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יא דף תלה ע"ד
קא: וזה אשר הרים יד במלך שחלץ תפליו בפניותולעת יעקב (גבאי, שמא) דף יד ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"ג
קא: גסות הרוח שהיה בו בירבעם טרדתו מן העולם וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יב דף תמט ע"א
קא: גמירי שאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית יהודהעשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק ג סימן י דף קיט ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קמג ע"א; באר שבע (שעד) תמיד דף כז ע"ב, וסנהדרין דף עב ע"ד
קא: ויועץ המלך מאי ויועץ שהושיב רשע אצל צדיק וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יב דף תמא ע"ב
קב. ברית כרותה לשפתים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב י דף תקכא ע"ב ודף תקכג ע"ב
קב. חותמו של אחיה השילוני ראה וטעהצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ראה דף רטו ע"ב
קב. עת היא מזומנת לפורענות וכו' כלי פז (תיז) ישעיהו מט דף קנ/קצ ע"ד
קב. וילך רחבעם שכם וכו' מקום מזומן לפורענות וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יב דף תלז ע"ג
קב. וירבעם יצא מירושלם שיצא מפתקא של ירושלםכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יא דף תלו ע"א
קב. שכל תלמידי חכמים דומים לבניהם כעשבי השדה וכו'טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלו/ז דף רז ע"א
קב. יצתה ב"ק ואמרה להם מי שהרג את הפלשתי וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"א
קב. כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה וכו'מרפא לנפש (צהלון, שנה) דף יז ע"ג; עיין ברכות פרק ו
קב. עד ירבעם היו ישראל יונקים מעגל א' וכו'מנות הלוי (שמה) דף ד ע"א
קב. אין לך כל פורענות ופורענות שבא לעולם שאין בה א' מכ"ד בהכרע ליטרא של עגל הראשון בית העוזיאלי (שסד) פרשת תשא דף נא ע"ב; יפה מראה (שנ) תענית פרק ד דף קפה ע"ד; שני לוחות הברית (תט) בהקדמה דף ב ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תשא דף עח ע"א
קב. אחר הדבר הזה לא שב ירבעם וכו' מאי אחר אחר שתפסו הקב"ה לירבעם בבגדו וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף עג ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש טו/טז לעשרה בטבת דף תמו ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריו/ריז ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמב ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רמ דף סח ע"ג; טוב הארץ (תטו) דף ל ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קנט דף צו ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת מקץ דף נ ע"ב
קב: למחר ליפתח בחבריא וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת צו דף קצט ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק ג דף ג ע"ד ודף ה ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תשא דף עט ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא דף רע ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) סנהדרין דף קלב ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"א
קב: אחאב אח לשמים מואב לע"זכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יו/יז דף תנו/ז ע"א
קב: קלות שעשה אחאב כחמורות שעשה ירבעם וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף ש ע"א
קב: מפני מה זכה עמרי למלכותכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יו/יז דף תנה ע"ד ודף תנו ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנג ע"ב ודף קנה ע"א
קב: מפני מה זכה אחאב למלכות כ"ב שנה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ב דף תעה ע"ד ודף תעו ע"א
קב: מאי רוח רוחו של נבות היזרעאליכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א כב דף תפד ע"ד; אוהב משפט (שמט) דף ל ע"א
קב: מאי צא צא ממחיצתימאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק כג דף עד ע"ד
קב: שכתב על דלתות שומרון אחאב כפר וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יו/יז דף תנו ע"ג
קב: שהיה קודר אזכרות וכותב ע"ז תחתיהןכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ט דף תקיח ע"ד
קב: מלמד שעשה לו הקב"ה כמין מחתרת ברקיע כדי לקבלו בתשובהיפה מראה (שנ) פרק יא דף שב ע"ב-ע"ג
קב: ביקש הקב"ה להחזיר את כל העולם כולו לתוהו ובוהו בשביל דורו של צדקיהו וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מה ע"ב
קב: ויבאו כל שרי מלך בבל וישבו בשער התוך מאי שער התוך מאי שער התוך מקום שמחתכין בו הלכות וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף כו ע"ד
קג: אבשלום אין לו חלק לעולם הבא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יח דף שיט ע"ג
קג: מפני מה לא מנו את מיכה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים יז דף קז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצו ע"ב
קג: מגרב לשילה שלשה מילין וכו'מנות הלוי (שמה) דף נט/צט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק כב דף סז ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת מצורע דף רח ע"ג
קג: גדולה לגימה שהרחיקה שתי משפחות מישראלבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"א
קג: גדולה לגימה שמרחקת את הקרובים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יג דף תמד ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לצדקה דף עז ע"ג
קג: גדולה לגימה שמשרה נבואה על נביאי הבעל וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א יג דף נט ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק יב דף שי ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רנב ע"ג
קד. אלמלא הלוהו יהונתן לדוד שתי ככרות לחם וכו' באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ב
קד. ומפני מה לא מנו את אחז וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף רצו ע"א-ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כא/כח ע"א
קד. מפני מה לא מנו את אמון וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כט דף קפח ע"ג
קד. אין אברהם מציל את ישמעאל וכו'שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסג ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף נא ע"א
קד. זקנו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת דברים דף רנ ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף פז ע"ד
קד. מפני מה לקו באיכה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לז לליל תשעה באב דף קעב ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יו ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מטות דף קט ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) איכה דף ו ע"א
קד. מפני מה לקו באלף בית וכו'ידי משה (שנז) איכה דף קב/קכ ע"א [?]
קד: בכו תבכה בלילה שתי בכיות הללו למה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה דף כ ע"ב
קד: אותו היום ערב תשעה באב היה וכו' בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח לך דף מו ע"א בכתיבת יד; מנחה בלולה (שנד) פרשת שלח לך דף קמד ע"ב
קד: כל הבוכה בלילה בלילה קולו נשמע וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת מטות דף קעד ע"ד
קד: כל המזיק לישראל אינו עייףכלי פז (תיז) ישעיהו ח דף נ ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ח דף כד ע"א
קד: מכאן לקובלנא מן התורה וכו'שו"ת מהר"ם אלאשקר (שיד) סימן קד; ספר החסידים סימן תרלח דף פט ע"ב (דף פ ע"ב בדפוס קראקא שמא)
קד: ויגדל עון בת עמי מחטאת סדום וכי משוא פנים יש בדבר וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף קפד ע"ד
קד: מפני מה הקדים פא לעין וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו/ז לליל תשעה באב דף קעג ע"א; דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף יב ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק ט דף יו/יז ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת מסעי דף קעט ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ט דף י ע"ד
קד: כל האוכל מלחמן של ישראל טועם טעם לחם וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש כג ליום ראשון של פסח דף קל ע"א
קד: בקשו עוד למנות אחר בא דמות דיוקנו של אביו וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף שה ע"ד; שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קעב ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת בראשית דף ד ע"א
קד: כולם באים לעולם הבא וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף שז ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן מג דף קלט ע"ב
קד: על אדום אשליך נעלי זה דואג האדומיבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ב
קה. אמר להם נביא לישראל חזרו בתשובה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש כד לתשובה דף מא ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת וילך דף ריז ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש נה דף קלז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נה ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף יג ע"ב
קה. באו עשרה בני אדם ועמדו לפניו א"ל חזרו בתשובה וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו נ דף קכד ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת דברים דף קצט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קנ/קצ ע"ד
קה. בלעם בלא עם וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נב דף נח ע"ד
קה. הוא בעור הוא כושן רשעתים עתים וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ג סימן יא דף יד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ג דף סה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסג ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן כח/פח דף מד ע"ד
קה. אם תמות נפש ימות ישרים תהא אחריתי כמוהו וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בלק דף מט ע"ג
קה. חוצפא מלכותא בלא תאגא היאכלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב דף רמב/רעב ע"א
קה. בלעם חיגר ברגלו אחת היה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בלק דף מט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בלק דף קו/קז ע"ב
קה. שבא על אתונו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף ו ע"ב ודף רנ ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת בלק דף קנד ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק א דף יא ע"ב
קה: אהבה מבטלת שורה של גדולה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וירא דף לא ע"ב
קה: אורח ארעא למימר ליה למלכא הכי וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כב דף לו/לז ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן קצו/ז דף פו/פז ע"א
קה: בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידיו וכו'עקדת יצחק (שלג) שער עה דף ריט ע"א
קה: וישם ה' דבר בפי בלעם ר' אליעזר אומר מלאך רבי יונתן אומר חכהשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף רמה ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת בלק דף קסה ע"א ודף קסב ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בלק דף קנט ע"ב; דברי שלום (אדרבי, שמו) פרשת בלק דף קמט ע"ד; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) פרשת בלק דף סו/סז ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שסג ע"א
קה: מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בלבו וכו' מנות הלוי (שמה) דף קיז ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בלק דף לז ע"ג; נצח ישראל (שנט) פרשת ג ד דף ח ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת בלק דף קנח ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בלק דף קעח ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת בלק דף קל ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצא דף קלט ע"ב
קה: לא יהיה מלך בן מלך יזל מים מדליו וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת בלק דף רמח ע"ד
קה: כולן חוזרין לקללה חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בלק דף רמד ע"ג
קו. קיני לא היית עמנו באותה עצה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ב
קו. שלשה היו באותה עצה וכו' מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת שמות דף קטו/ז ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת שמות דף כט ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת שמות דף לג ע"ד; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות א דף ה ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שמות דף פה ע"ד
קו. אוי שמחיה עצמו בשם אל וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נה דף סב ע"ב
קו. ועדין לא נאסר יין של גוים וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף שב ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ג; מגילת אסתר (ליאון, תכ) מצות עשה דף צט ע"ב-ע"ג
קו. כלום מבקשים ממך אלא פיעור וכו' בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בלק דף נ ע"א
קו. שיטים שנעסקו בדברי שמותפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ג
קו. מאי לשון רפידים שרפו ידיהם מד"תחן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכט ע"ד ודף קל ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בשלח דף צה ע"א; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בשלח דף נט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עה ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צח ע"א ופרשת במדבר דף קמד ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סח ע"ג
קו. כל שנאמר וישב אינו אלא לשון צערכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ד דף שצב ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וישב דף לה ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת תשא דף קסג ע"א ופרשת פנחס דף רז ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נו ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף ד ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וישב דף נו/ז ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת וישב דף לח ע"ד
קו. בלעם מאי בעי התם וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת מטות דף נא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מטות דף רלב ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שג ע"ג
קו: מ"ד איה שוקל איה סופר וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו לג דף קלח ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו לג דף סה ע"א
קו: שלשה מלאכי חבלה נזדמנו לו לדואג וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קלט ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף עט ע"ב
קז. לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב יא דף רצב ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת נצבים דף ריד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמות דף צד ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת קדושים דף קיג ע"א
קז. גליא וידעא קמך דאי בעיא למכפייה ליצרי וכו'גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף לג ע"א
קז. ראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד וכו'חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב דף ט ע"א, ואות פ דף לג ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עג ע"ד; מאמץ כח (שמח) דרוש ג דף ל ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף רו/רז ע"א; פי' רקנטי (שה) פרשת בחוקותי; שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא) דף ה ע"ד
קז. גלוי וידוע לפניך שאם היו קורעים את בשרי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש כח דף קיט ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת נצבים דף רט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער יב דף קעז ע"ב
קז. אפילו בשעת חילו של דוד קיים י"ח עונותמנות הלוי (שמה) דף קצג ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א
קז. בקש דוד לעבוד ע"ז וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב טו דף שו/שי ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצא דף רסז ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש טו/טז דף קפט ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תצא דף תכו/ז ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פר' טו דף כג ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת פנחס דף קכח ע"א
קז. למה דוד דומה לסוחר כותיעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר יז דף כ ע"ד
קז. עתיד שלמה בנך לומר בחכמתו היחתה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א
קז: לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ו דף תקו/ז ע"ב
קז: לקחת את הכסף וכי שקל כולי האי וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ה דף תקו ע"ד
קז: לא צבא לקבולי מיניהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א
קז: וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער גחזי ושלשת בניו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב ו דף תקיד
קז: יצר תינוק ואשה תהא שמאל דוחה וימין מקרבתמערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תנט דף קס ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף מח ע"א; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כו/ז ח"ה דף סא ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנא דף שד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף כד/צד ע"ב
קז: שלשה חלאים חלה אלישע וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; ילקוט חדש (תיז) דף כ ע"א
קז: עד אברהם לא היתה זקנה וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כג דף קפח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפב ע"ד
קז: עד יעקב לא הוה חולשה וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויחי דף נה ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סה דף שפב ע"ד; זהר פרשת תרומה דף קעד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א
קז: עד אלישע לא הוה איניש חליש דמתפח וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכו ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת וישב דף מב ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לט דף רמ ע"א, ופרשת סה דף שפג ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויחי דף נז ע"א
קז: דור המבול אין להם חלק לעולם הבא וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יג ע"א; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שו ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/ז דף קעה ע"ד; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סא ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קעב ע"א
קז: אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבא וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה ע"ג
קח. כלום צריכים אנו אלא טיפה של גשמים וכו'גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף יא ע"א
קח. דור המבול לא נתגאו אלא בשביל גלגל העין שדומה למים וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נח דף י ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת נח דף ו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר כד דף לג ע"א, ופרשת נח דף מה ע"ב
קח. דור המבול ברבה קלקלו ברבה נדונו וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת נח דף ט ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/ז דף קפא ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף יא ע"א
קח. שלשה נשתיירו מהם בלוע' דגדור וחמי טבריה וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יג ע"א
קח. מלמד שהרביע בהמה על חיה וחיה על בהמה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יב ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ב
קח. בוא וראה כמה כוחה של חמס וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יב ע"ג; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת נח דף יג ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף ה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/ז דף קעד ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת נח דף י ע"ג
קח. מלמד שזקף עצמו כמקל ועמד לפני הקב"ה וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת נח דף יא ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת נח דף ד ע"ג
קח. אף על נח נחתך גזר דין וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כט דף קפז ע"ד
קח. יפה עשיתי שתיקנתי להם קבורות בארץ וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כז דף קפב ע"א; קול יהודה (רופא, תא) פרשת נח דף יז ע"ג
קח. בדורותיו ולא בדורות אחרים וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ד ע"א; מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יב ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת נח דף י ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כא ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת נח דף לב ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נח דף ז ע"ג; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נח דף מח ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נח דף ח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קצב ע"ד; קול יהודה (רופא, תא) פרשת נח דף טז ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף ה
קח. אם אדם חטא בהמה מה חטאה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת נח דף ח ע"ג
קח. מכל אשר בחרבה מתו ולא דגים שבים מנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת נח דף מה ע"ג
קח. מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח בהם ואומר להם עשו תשובה וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קפט ע"ד
קח. מלמד שהיה נח הצדיק מוכיח אותם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ל דף קצא ע"א
קח: אם מן השמים הוא מביא יש לנו דבר ועקב שמו יין המשומר (שפירא, תכ) דף יא ע"ג
קח: ברותחין קלקלו בעבירה וברותחין נדונו וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לא דף קצו ע"ג
קח: ויהי לשבעת ימים אלו ימי אבילות של מתושלח וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת נח דף יא ע"ד; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יב דף פח ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף רא ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת נא דף עד ע"ב
קח: מאותן שלא נעברה בהן עבירה וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף סד ע"ג
קח: מאותן הבאין מאליהן וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יג ע"א
קח: אמר ליה הקב"ה לנח קבע בה אבנים טובות ומרגליותיפה מראה (שנ) פסחים פ"א דף קיא ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יב ע"ד
קח: תשובה ניצחת השיבו עורב לנח וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יד ע"ג-ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לג דף רז ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ג ודף קיו ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת נח דף יב ע"א
קח: מכאן שנאסרו בתשמיש המיטה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח בפ"ע; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת נח דף כב ע"ד; יפה מראה (שנ) תענית דף קעא ע"ד ודף קעב ע"א
קח: שלשה שמשו בתיבה וכלם לקו וכו'עקדת יצחק (שלג) שער יג דף לז ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לו דף רכו ע"א; יפה מראה (שנ) תענית פרק א דף קעב ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"ד
קח: למשפחתם ולא הםבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ד
קח: אורשינה אשכחיה אבא דגני בספנא דתיבותא וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יט דף קל ע"ב
קח: כי אתו עלייכו מלכי מזרח ומערב אתון היכי עבדיתו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת לך לך דף יג ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף טו ע"ב
קט. דור הפלגה אין להם חלק לעולם הבא וכו'עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת נח דף נו/ז ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עד ע"ד ודף עה ע"א
קט. אם כן ליבנו אחד בטורא באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"א
קט. נחלקו לשלשה כיתות א' אומרת נעלה ונשב שם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לח דף רלב ע"א
קט. כולם לשם ע"ז נתכוונו פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כג ע"ג
קט. מגדל שליש נשרף שליש נבלע וכו'צרור המור (שכז) פרשת נח דף טו ע"א; מכתם לדוד (ויטל, שו) שער נ דף פח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לח דף רלב ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קפא דף קו/ז ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קט. אוירא מגדל משכח דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' נח דף עא ע"ד; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קט. בבל ובורסיף סי' רע לתורהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קט. אנשי סדום אין להם חלק לעולם הבאיפה מראה (שנ) פרק יא דף שז ע"ב-ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת וירא דף כא ע"ד
קט. רעים בגופן וחטאים בממונםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מט ע"א
קט. כי קא נח נפשיה דרבי יוסי שפעי מרזבי מציפורי דמאבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ב
קט: ארבעה דייני היו בסדום וכו'מעשי חכמים (תז) דף יז ע"א
קט: כי רבה על עסקי ריבהבעל הטורים (ונציה שד) פרשת וירא דף ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת וירא דף מט ע"א
קט: מרגלים אין להם חלק לעולם הבאמנחה בלולה (שנד) פרשת שלח דף קמה ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת שלח דף קב/קכ ע"א
קט: עדת קרח אין להם חלק לעולם הבא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א דף קמח ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שז ע"ד ודף שח ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנג
קט: עליהם אמר הכתוב ה' ממית ומחיה וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף רצה/ח ע"ד; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קנב ע"ד
קט: הרי הן כאבידה המתבקשת וכו' באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ג
קט: ויקח קרח שלקח מקח רע לעצמוכתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קב/קכ ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת קרח דף עו ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"ב
קט: וליחשוב נמי בן יעקב וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויחי דף יו ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויחי דף סה ע"ג, ופרשת קרח דף ריא ע"ג; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קב/קכ ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נג ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קרח דף רלד ע"ד
קט: פלת שנעשו לו פלאות וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קרח דף רמא ע"א; צרור המור (שכז) פרשת קרח דף קיז ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת קרח דף רל ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קנו ע"א
קי. ועוד דקאמר לכו עבדיתו תכלתא וכו' תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק סג דף סז; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כב דף ב ע"ג; מגיד מישרים (תט) פרשת קרח דף כג ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת קרח דף קיד ע"א
קי. ואנשים מבני ישראל מיוחדים שבעדה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת קרח דף קב/קכ ע"ג
קי. מכאן שאין מחזקין במחלוקתדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת קרח דף לד ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ג
קי. כל החולק על מלכות בית דוד ראוי להכישו נחש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסט ע"א
קי. כל החולק על רבו כחולק על השכינהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עה ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת קרח קסה ראשון דף ע ע"ג
קי. עושר שמור לבעליו לרעתו זה עושרו של קרח וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף ד ע"ג
קי. שלשה מטמוניות הטמין יוסף וכו' בית העוזיאלי (שסד) פרשת קרח דף עט ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עו ע"ד
קי. קרח מן הבלועין ומן השרופין וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קרח דף רלג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת קרח דף ריב ע"א, ופרשת פנחס דף רכה ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עו/ז ע"ד
קי. מקום נתבצר להם בגיהנם וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת פנחס דף קנח ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת קרח דף פה ע"א
קי: דור המדבר אין להם חלק לעולם הבא וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף שו/ז ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חקת דף רלד ע"ד; עשרה מאמרות (תט) חלק ב פרק ח דף לג ע"ב; בינה לעתים (תח) דרוש סז דף קעז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף קס ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) ש' אבא ואמא פרק מו דף עט ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבעל פה דף תט ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף יא ע"ב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף כט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קה ע"ד
קי: עשרת השבטים אינן עתידין לחזוריפה מראה (שנ) פרק יא דף שח ע"א; תוספות יום טוב (תג) פ"י דף קעה ע"ג-ע"ד; נצח ישראל (שנט) פרק לב דף מד ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת נצבים דף שא ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנז ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקלו/ז דף רו/ז ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ב
קי: קטני בני רשעי ישראל אין באין לעולם הבא וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ב; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף י ע"ד
קי: קטן מאימתי בא לעולם הבא וכו'עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת עקב דף קמה ע"ד; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש ג דף ד ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ראה דף קו/ז ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף מו/ז ע"ד
קי: משעה שנימול וכו'באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ב
קיא. מאי אמן אל מלך נאמןכלי פז (תיז) ישעיהו כה דף קב/קכ ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ב דף לז ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשה וארא דף ק ע"ד
קיא. לבלי חוק למי שמשייר אפילו חוק אחדתפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ד דף נו ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש ב דף יו ע"ב; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ד דף קטו ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ב דף יב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תיט דף שיא ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נח ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יו ע"ד, ופרשת חקת דף רלו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ה פרק ג דף פג ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף סה ע"ב בהגהה, ודף שעז ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת שלח דף קיד ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלא ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ג; תיקון עולם (מריני, תיב) ישעיה ה דף יט ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יו ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קסב ע"א
קיא. פעם אחת נכנסתי לאלכסנדריאה של מצרים וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שמות
קיא. חבל על דאבדין ולא משתכחין וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וארא דף נא ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קי ע"ב; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עז ע"ג
קיא. במלחמת פרעה אתה רואה ואי אתה רואה במלחמות ל"א מלכיםפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמות דף עא ע"ב, ופרשת וארא דף ע"א ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"א
קיא. ארך אפים ראה וכו'מעשי ה' (שמג) חלק ד פרק כג דף קסא ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת שלח לך דף קנג ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קס ע"א; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ז ע"א, ופרשת ויקרא דף צח ע"ב
קיא. כשעלה משה למרום מצאו להקב"ה שהיה יושב וכותב ארך אפים וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת שלח דף רכג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנח ע"ג; יפה מראה (שנ) תענית פרק ב דף קעה ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער נד דף קנג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קצז דף קכב ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ב דף פג ע"ד; תנחומות אל (שלח) פרשת אמור דף צט ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ד
קיא: נאוה קדש וסמיך ליה תפלה למשהבאר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ב
קיא: אנשי עיר הנדחת אין להם חלק לעולם הבאתוספות יום טוב (תג) פרק י דף קכה ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עח ע"ד
קיג. ממשמע שנאמר העיר הזאת איני יודע שהיא יריחולב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ו סימן יט דף נב ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע ו דף כב ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בחוקותי דף קו ע"א; יפה מראה (שנ) פרק יא דף שט ע"א
קיג. באבירם בכורו רשע לא היה לו ללמוד וכו'יפה מראה (שנ) פרק יא דף ש ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יח דף פ ע"ב
קיג. השתא לווטא דמשה לא מקיימא וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א יו דף ח ע"א; יפה מראה (שנ) פרק יא דף ש ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תולדות דף לח ע"ב
קיג. והעורבים מביאים לו לחם ובשר מהיכי מבי טבחי דאחאבמראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א יו/ז דף ס ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יז דף קנח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ה דף לו ע"א, ופרשת לג דף רג ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עט ע"ב
קיג. אבא אליהו קפדן הוה וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להספד דף עד ע"א
קיג: כל זמן שהרשעים בעולם חרון אף בעולםכלי פז (תיז) ישעיהו נז דף ריו ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עט ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיח ע"א, ומשלי דף קכד ע"א
קיג: צדיק נפטר מן העולם רעה בא לעולם שני לוחות הברית (תט) תענית דף רט ע"ב
קיג: צדיק בא לעולם טוב בא לעולם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סג דף שעא ע"ג

מכות
ב: רמז לעדים זוממין שלוקין מן התורה מנין וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רנז ע"ב
ג: המלוה את חברו סתם אינו רשאי לתובעו פחות משלושים יום וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רנד/רצד ע"ג; בית יוסף ח"מ סימן עג דף צד ע"א
ה: אם מתקיים עדות בשנים למה פרט לך הכתוב בשלושהתוספות יום טוב (תג) פרק א דף קלב ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף רנח/רצח ע"ג
ז. סנהדרין ההורגת אחד בשבוע נקראת חבלניתתוספות יום טוב (תג) פרק א דף קלג ע"ג; באר הגולה (שנח) באר ב דף ו/ז ע"ג
ט: בגלעד שכיחי רוצחין וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מסעי דף רלה ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מסעי דף קצג ע"ד
י. וחברון עיר מקלט הוואי וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יד סימן מ דף צג ע"א
י. תלמיד שגלה מגלין רבו עמור"ן סביב הרי"ף פרק ב דף רצג ע"ג; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רפ ע"א
י. מ"מ זכה ראובן להמנות בהצלה תחלה וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רפ ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פד דף תסה ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מסעי דף קנ/קצ ע"ד
י. מאי דכתיב אז יבדיל משה שלש ערים וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ואתחנן דף צג ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ואתחנן דף קטו ע"ג
י. מאי דכתיב אוהב כסף לא ישבע כסףשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ואתחנן דף צג ע"א
י. למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע קול תהילתו מאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק ה דף קעה ע"ד; ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש ב דף יח ע"א
י. הרבה תורה למדתי מרבותי וכו' עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קטו דף מא ע"ג; מאור עינים (פינטו, תג) תענית פרק א דף קמו ע"ד
י. מי גרם לרגלינו שהיו עומדין במלחמה וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שופטים דף רכא ע"ד
י. שמעתי בני אדם שאומרים מתי ימות זקן זה וכו'רוממות אל (אלשיך, שסה) דף קפב ע"א
י. ומכוונים להם דרכים מזו לזו וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קלו ע"ב
י: מקלט כתוב על פ' דרכים כדי שיכיר הרוצח ויפנה לשםיפה מראה (שנ) פרק ב דף שיא ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת שופטים דף רנח ע"ג
י: כאשר יאמר משל הקדמוני מרשעים יצא רשע במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את הנפש וכו' פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת משפטים דף צח ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ואתחנן דף רסד ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כד דף רלח ע"א
י: מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותושפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת משפטים דף קח ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יח דף ק ע"א; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת וישלח דף פח ע"א, ופרשת וארא דף קכז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער לו דף קג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בא דף קעה ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בלק דף קו/קז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בא דף קב/קכ ע"ד; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בלק דף רה ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ראה דף עה ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו מה דף קפח ע"ד; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה ג דף עד/פד ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) דף צח ע"ב
יא. לפיכך אמותיהן של כהנים וכו' יפה מראה (שנ) פרק ב דף שיב ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סג ע"ד
יא. קללת חכם אפילו על חנם היא באה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ג דף קנח ע"ג
יא: נדוי אפילו על תנאי צריך הפרה פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מקץ דף נה/נח ע"ב, ופרשת הברכה דף רסה ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת ויגש דף ד ע"ג
יב. בשני טעויות טעה יואב באותה שעה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ב דף שעח ע"ב; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א ב דף נה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מו דף קלג ע"ג; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן תקכד דף צט ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ב דף שיא ע"א
יב. בשלשה טעיות עתיד שרה של אדום לטעות וכו'עקדת יצחק (שלג) שער מו/מז דף קלג ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וילך דף רלא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ואתחנן דף קטו ע"ג
טז: המשהה את נקביו עובר משום אל תשקצועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר כו דף לג ע"א
כב: כמה טפשאי שאר אנשי דקיימי קמיה ס"ת ולא קיימי מקמי גברא רבה וכו'ידי משה (שנז) קהלת דף קצה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סה דף קפח ע"ב, ושער עט דף רכח ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נו ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש א להלבשת גמילות חסדים דף עב ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמ ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רע ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת מקץ דף ל ע"א
כג. כל המבזה את המועדות כאלו עובד ע"זבית מועד (רבא, שסה) דרוש כו פ"ב דף קלח ע"ב; תפארת ישראל (דוראן, שנא) דרוש ו דף סו/ז ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר קב דף לה ע"ג
כב: ושתי רצועות עולות ויורדות בה וכו' צרור המור (שכז) פרשת תצא דף קמה ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שיז ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף ז ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף ד ע"ב
כג. כל חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתןקהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יא דף קלה ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קמד ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף פרק ג דף שא ע"ב; מלחמת ה' סביב הרי"ף דף שא ע"א
כג. ומה אם העובר עבירה אחת נפשו נוטלת לו עליו וכו'עקדת יצחק (שלג) שער ע דף רח ע"ב, ופרשת נצבים שער ק; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כא
כג: כל היושב ואינו עובר עבירה נותנין לו שכר כעושה מצוהעולת שבת (שועיב, שלז) פרשת עקב דף קמו/ז ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת קדושים דף קלא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אמור דף קל ע"ב
כג: ומה אם הדם שנפשו של אדם קצה ממנו וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת חקת דף קסז ע"א
כג: רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'סדר מעמדות (שסו) דף ע ע"א; מומץ כח דרש ב דף יו ע"ב, ודרש כה דף קצה ע"א; פרקי משה (שכג) פרק ב דף כז ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קסג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בהעלותך דף קעז שני ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רנח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת משפטים דף קפג ע"ג, ופרשת האזינו דף רצד ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ו דף לב ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ה ע"ב, וחלק א פרק ג דף יג ע"א, ופרק יג דף מא ע"א, וחלק ב פרק ב דף נא ע"ב, ופרק ט דף עב ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק ג דף צ ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ה דף ו ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נשא דף קלד ע"ג, ופרשת חקת דף קנב ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בהעלותך דף ריז ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק א דף לד ע"ב, וחלק ד דף נז ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש טז לפרשת שקלים דף קי ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פרק ג דף קצג ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ט דף קיא ע"ג ודף קיד ע"ג; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א דף יא ע"ב פי"ט; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ו דף רנו/רצו ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת משפטים דף סג ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש י דף כו ע"ב, ודרוש כו דף פז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש לז דף צב ע"ד, ודרוש נו/ז דף קמ ע"ג; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כט דף קד ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ד שער ה דף צח; כלי פז (תיז) ישעיהו מאמר ב דף קסג ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תצוה דף קפג ע"ג; שארית יעקב (מטלון, שנז) דרוש ז דף לג ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף יט ע"א, פרק ב דף לו/ז ע"א, ופרק ה דף פט ע"א, ופרק ו דף קג ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קל ודף קלט; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מה ע"ד
כג: שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידן וכו'מנות הלוי (שמה) דף רד ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער נד/צד דף רד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמד ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מז ע"ג-ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ו/ז דף מד ע"א סימן כה; סדר מעמדות (שסו) מעמד ליום ג דף סז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פרק ט דף מא ע"ד
כג: בשלשה מקומות הופיע רוח הקודש וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ג דף שצ ע"ד; מראות הצובאות (אלשיך, שסג) שמואל א יב דף כז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת יב דף עח ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעד ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וישב דף נז ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסו ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישב דף נד ע"ג
כג: תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני וכו'שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ו דף לב ע"ב ודף לט ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מא ע"א; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כה ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א דף ו/י ע"ב פ"ט; עקדת יצחק (שלג) שער פ"ט דף רנג ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ד דף ה ע"ג, ופרק כא דף יט ע"ד, ופרק נד דף מח ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת עקב דף קמו ע"ב, ופרשת במדבר דף קט ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לצדקה דף עו ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמה ע"א; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג פרק כז דף קג ע"ב, ופרק כט דף קה ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת דברים דף סג ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) דף מ ע"ג; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פרק כה דף כג ע"א; פחד יצחק (חיות, שלג) סי' סז; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אמור דף קכט ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רסה ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רפא דף פח ע"ג
כד. אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש א דף ד ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ו דף קסד ע"א, ומאמר י פרק ה דף קפ ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק לג דף יט ע"א, וחלק ג פרק לח דף צ ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ואתחנן דף קפח ע"ד; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רנו ע"ב; פי' רקנטי (שה) פרשת יתרו; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שה ע"א (ושער טו) [ושטו] ע"ב ודף שיו ע"ב, ושבועות דף קצג ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף סב ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף יד ע"ב; [שו"ת] הרדב"ז חלק א סימן קעג [?]; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת יתרו דף כז ע"ג
כד. בא דוד והעמידן על אחד עשר וכו'עקדת יצחק (שלג) שער ס/צ דף רנד ע"ד; ס' העיקרים (שעח) מאמר ג דף קה ע"ב פרק ל; בית אלקים (שלו) שער ג פרק לה דף עט ע"ג
כד. נבזה בעיניו נמאס זה חזקיה מלך יהודה וכו' עקדת יצחק (שלג) שער כז דף עד ע"א
כד. דעביד כולהו הוא דלא ימוט וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יא דף קלז ע"ג
כד. אל תטמאו בכל אלה בכולהו אין בחדא מניהו לא וכו' מנחה בלולה (שנד) פרשת אחרי מות דף קיט ע"ב
כד. עשות משפט זה הדין ואהבת חסד זה ג"ח וכו' מאור עינים (פינטו, תג) סוכה פרק ד דף קכח ע"ד; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רמב דף עז ע"ב; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן רמד דף ח ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויקרא דף לו/ז ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בחוקותי דף נה ע"ג
כד. בא חבקוק והעמידן על אחת וכו' אוהב משפט (שמט) דף יד ע"ב
כד. ארבע גזירות גזר משה על ישראל ובאו ארבע זקנים ובטלום וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בלק דף רמ ע"ד; בית אלקים (שלו) שער ג פרק לה דף פ ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קצד דף סג ע"ד, ובקונטרס דף יא ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פג ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כג ע"ב
כד. וכבר היה רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכין בדרך ושמעו קול המונה של רומיויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כ דף קס ע"ב; שערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב חלק א דף מג ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת ואתחנן דף רכה ע"א ודף רכו ע"ב; נצח ישראל (שנט) פרק כה דף לז ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמו ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש נג דף קלב ע"א; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק כה דף לח ע"ג; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כב ע"ב
כד: שוב פעם אחת וכו' ראו שועל שהיה יוצא מבית קדש קדשיםעקדת יצחק (שלג) שער פח דף רנ/רצ ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת מסעי דף קסו ע"ד, ופרשת ואתחנן דף קעב ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) שם דף רנד ע"א; תיקון עולם (מריני, תיב) דף קסט ע"ב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף קג ע"ד

שבועות
ט. מה נשתנה שעיר של ר"ח שנא' בו לה' וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת פנחס דף רכט ע"א-ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת פנחס דף רכז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער לז דף קז ע"א; ס' ציוני (שכ) פרשת פנחס דף פט ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) חולין דף כט ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת תולדות דף כז ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק ג' פ' כב ומ"ט; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מא ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק א פרק ה דף יו ע"ב, וחלק ב פרק לה דף צב ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף יז ע"ב; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף קל ע"ב, ודף קלב ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת בראשית; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן יא דף צו ע"ב, וסימן כא דף קא ע"ב; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער ד דף ח; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף נג ע"ב; מנורת המאור (אבוהב, שכג) נר ג כ"ד חלק א פרק א דף מו/מז ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ו ע"ד; זהר פרשת פנחס דף רמח ע"א; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ו דף ק ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף נט ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף א ע"ד; באר הגולה (שנח) באר ד דף יו ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת פנחס דף רכט ע"א-ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) פ"ח דף קטו/ז ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת בראשית דף יו/יז ע"א
יג. על כל עבירות שבתורה בין עשה תשובה בין לא עשה תשובה וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ט דף י ע"ג; יפה מראה (שנ) יומא פרק ז דף קלח ע"ג-ע"ד; באר שבע (שעד) כריתות דף מח ע"ב; נצח ישראל (שנט) פ"ט דף יו ע"ג
יג. לא זז משם עד שמוחלין לו וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שי דף קלח ע"ב
יג. הכרת תכרת הכרת לפני י"ה הכרת לאחר י"ה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שט דף קלח ע"א
טז. אין מוסיפין על העיר ועל העזרות אלא במלך ונביא ואורים תומים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קמה ע"ג
טו: הלוחש על המכה אין לו חלק לעולם הבאתוספות יום טוב (תג) סנהדרין פרק י דף כה ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ו דף קו ע"א; באר שבע (שעד) סנהדרין דף עב ע"ב
טז: אם נא' משכן למה נא' מקדש וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת חקת דף ריו ע"ג
יח: מכאן אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת מצורע בפ"ע דף קסט ע"א; בית יוסף יו"ד סימן קפד ע"ד; ס' ראב"ן (שע) סימן שיח דף נט ע"ג
יח: כל שאינו פורש מאשתו סמוך לווסתה אפילו הווין לו בנים כבני אהרן מתים וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת מצורע דף קצא ע"ג
יח: כל המקדש עצמו בשעת תשמיש הווין לו בנים זכרים וכו'מנות הלוי (שמה) דף קצב ע"א
ל. בצדק תשפוט עמיתך שלא יהא אחד יושב ואחד עומד וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רה ע"ג
ל: דביתהו דרב הונא הוה ליה דינא קמיה דרב נחמן וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן יא דף קלט ע"א
ל: מנין לדיין שלא יעשה סניגרון לדבריו וכו'בית יוסף ח"מ סימן יז דף מב ע"א, וסימן קכג דף קלז ע"ד
לא. מנין לשנים שבאו לדין אחד לבוש סמרטוטים וכו'שני לוחות הברית (תט) תענית דף רטו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק יב דף יו ע"א
לה: כל שמות האמורים בתורה באברהם קדש חוץ מזה שהוא חולמנחה בלולה (שנד) פרשת וירא דף כג ע"א; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת וירא דף לא ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת וירא דף יו/יז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מח דף רעט ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כד דף קל ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש ד דף ח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רב/רפ ע"ב
לה: גדול הכנסת אורחים מהקבלת פני שכינה דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עה ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יח דף ע ע"ד; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף מט ע"ד, ופרשת וירא דף קד ע"ד
לה: כל שלמה האמורים בשיר השירים קדש חוץ מזהעמק המלך (בכרך, תח) ש' רישא דזעיר אנפין פרק מא דף קמט ע"ג
לה: כל מלכיא האמורים בדניאל חול חוץ מזה שהוא קדשפי' ר"י לומברוזו על התנ"ך (שצט) דניאל פרק ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן ז דף צה ע"א
לח: שבועת הדיינין אף היא בלשונה נאמרהר"ן סביב הרי"ף פרק ו דף שכ ע"ב; כד הקמח (ונציה שו) אות שין שבועה דף עא ע"ד
לט. לחטיא את בשרך ואין בשרו אלא קרובו וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שיב דף קלט ע"ב
לט. ובאה אל בית הגנב זה הגונב דעת הבריות וכו' יפה מראה (שנ) פרק [פרשה] ו דף שיג ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מא ע"ג
לט. דברים שאין אש ומים מכלין אותן שבועת שקר מכלה אותןשערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף יט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ו דף שיג ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מב ע"ד
לט. אם אמר הריני נשבע העומדים שם אומרים סורו נא וכו'יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ו דף מא ע"ד
לט. דעו שלא על דעתכם אני משביע אתכם וכו'מנות הלוי (שמה) דף ד ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש מו/מז דף עט ע"ג
לט. אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר הקב"ה לא תשא תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לט דף לט ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת יתרו דף עח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף סג ע"ג
לט. אי אפשר לומר ונקה שכבר נאמר לא ינקה וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קכא ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר מא דף כה ע"ב
לט. אם הוא חוטא משפחתו מה חטאהמנות הלוי (שמה) דף קיד ע"א
לט. מלמד שכל ישראל ערבים זה לזהמנות הלוי (שמה) דף קיד ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת בחוקותי דף רצ ע"ד; שו"ת מהרלב"ח (שכה) סימן עו
לט: בשאר עוונות בדיניה ורשעים דמשפחתו בדין חמור וכו' יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ד דף לא ע"ג
מז: מלמד ששבועה חלה על שניהם יפה מראה (שנ) פרק ו דף שיג ע"א
מז: תרתם וגיניתם באהלו של מקוםשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת דברים דף רסט ע"ד
מז: קרב לגבי דהינא ואידהן וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ח סימן א דף ז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קסט ע"ד
מז: עבד מלך כמלךשני לוחות הברית (תט) פסחים דף קנב ע"ב

עדויות
פ"א מ"ה ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קסד ע"ב
פ"א מ"ו אם כן למה מזכירין דברי היחיד בין המרובין לבטלן וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק א דף קסד ע"ג
פ"ב מ"ט האב זוכה לבן בנוי ובכח וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קסט ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרשת כח דף מט ע"א; יפה מראה (שנ) קדושין פרק א דף רסז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת תולדות דף יג ע"א
פ"ב מ"י אף הוא היה אומר חמשה דברים של שנים עשר חדשתוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קסט ע"ג
פ"ה מ"ו עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף קעו ע"ב; ס' יוחסין (שמ) דף יח ע"א
פ"ה מ"ו אין עזרה ננעלת על כל אדם בישראל בחכמה וביראת חטא כעקביא בן מהללאלעקדת יצחק (שלג) שער סד דף קפד ע"ב
פ"ה מ"ו ואת מי נידו את רבי אליעזר בן הגר שפקפק בנ"י וכו' מצת שמורים (שפירא, תכ) דף ד ע"א
פ"ה מ"ז ובשעת מיתתו אמר לבנו בני חזור בך בארבעה דברים שהייתי אומר וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ה דף קעז ע"ב
פ"ח מז אין אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב וכו'סדר מעמדות (שסו) דף פד ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק מח דף נו/ז ע"א; תוספות יום טוב (תג) פרק ח דף קפב ע"ב

עבודה זרה
ב. כל מצות שישראל עושין בעולם הזה הן באות ומעידות להן לעולם הבאכפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קס ע"א
ב. לעתיד לבוא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת פנחס דף רעא ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קמב ע"א; טעמי סוכה (תיב) דף י ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו מג דף קסו ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ראה דף רטו ע"ב; זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז) ע"ז דף קלב ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קצב ע"א, ותורה שבכתב דף שלה ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רמב דף סט ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף פג ע"ד; תיקון עולם (מריני, תיב) דף קט ע"ב
ב: מלך וצבור מלך נכנס תחילה וכו'יפה מראה (שנ) ראש השנה פרק א דף קנח ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק א פרק ב דף י ע"ב
ב: יצאה מלכות רומי נכנס מלכות פרס אחריה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפ דף קכז ע"א
ב: מאי שנא הני תרתי דקא חשיב וכו'נצח ישראל (שנט) פרק כא דף לא ע"א
ב: מאי בעי בשעיר ומאי בעי בפארן וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת הברכה דף סד ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת הברכה דף פ ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פ"א דף ג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת הברכה דף רפא ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קס ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפא דף קכז ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה כח דף קמג/קפג ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יג דף עז ע"א; דרשות מהר"ל (שנג) דרוש על התורה דף יג ע"א
ב: ראה ויתר גוים ראהו שלא קיימו שבעה מצוות וכו' צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלותך דף קנ/קצ ע"א
ג. מנין שאפילו גוי שעוסק בתורה הרי הוא ככהן גדול וכו' ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש י דף צה ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר יא פ"ו/ז דף קצו ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפב דף קכח ע"א
ג. יבואו שמים וארץ ויעידו בהם בישראל וכו'הואיל משה (מת, שעב) פרשת נצבים דף קמא ע"ב
ג. אף שמים וארץ נוגעין בעדותיהן וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפה דף קכח ע"ב; משפט צדק (מלמד, שעה) חלק ב סימן יב (דף כו ע"ב במהד' תקנט); אהבת עולם (אלגזי, תב) דף לז ודף לח
ג. אם יראה למה שקטה ואם שקטה למה יראה וכו' יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קמא ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמט ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) שער פט דף ס ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לא לליל של שבועות דף קנה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער צב דף רנט ע"ד; כסף מזוקק (שפח) דרוש א למ' התורה דף רכח ע"א; ילקוט חדש (תיז) דף כג ע"ג
ג. יבאו מהם ויעידו בישראל שקיימו את התורה כלה וכו' מנות הלוי (שמה) דף ו/י ע"ב
ג. תנה לנו מראש ונעשנה וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) פרק ר מב [מאמר רמב?] דף סט ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יג דף עט ע"ב
ג. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבתתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק ב דף ב ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קי ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ט ליום א של סוכות דף צ ע"ב; מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפירוש גמול דף נד ע"ג; עקדת יצחק (שלג) שער סז דף קצח ע"ג; בינה לעתים (תח) דרוש יז דף נד ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) דרוש ליום א של סוכות דף רפב ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דף כז ע"ג; דרשות שם טוב (רפה) פרשת בראשית דף ה ע"ג; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מא; תורת העולה (פראג של) חלק ג פרק סג
ג. מצוה קלה יש לי וסכה שמה וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת האזינו דף קיז ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר קנג דף כא ע"ג
ג: אין שחוק לפני הקב"ה אלא אותו היום בלבד וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רמג דף סט ע"א
ג: ברביעית מאי עביד יושב ולומד תורה לתינוקות של בית רבן וכו'חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף נג ע"ג-ע"ד
ג: רוכב על כרוב קל שלו ושט בי"ח אלפים עולמות וכו' נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש ט דף מה ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פי"ב דף לב ע"ב
ג: כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה מאכילין אותו גחלי רתמין וכו'חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף ע ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפג דף קכח ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש אבל משה דף רג ע"א; ס' חרדים (שסא) דף מז ע"ב; ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ה ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ג דף צו/ז ע"א
ג: למה נמשלו בני אדם לדגי הים וכו'תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קמח דף פד ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף מו ע"א
ד. הוי מתפלל בשלומה של מלכות וכו'מילי דאבות (חיון, שס) פרק ג דף כד ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק ג דף לא ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ג דף נג ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ג דף ל ע"ד; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ג דף פה ע"ב; תוספות יום טוב (תג) אבות פ"ג דף ריד ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת בשלח דף מה ע"א
ד. כתיב חמה אין לי וכתיב נוקם ה' ובעל חמה וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פנחס דף קח/קמ ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפד דף קכח ע"א ודף קכט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו כז דף קי ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) דף נב ע"א; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כ ע"א
ד. מאי דכתיב והיה ביום ההוא אבקש להשמיד את כל הגוים וכו' תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קט דף פד ע"ד
ד. אני אמרתי אפדם בממונם בעולם הזה וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לחנוכה דף לה ע"א
ד. משתבח להו רבי אבהו למיני ברב ספרא דאדם גדול הוא וכו'מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת תצוה דף קעו ע"ב; אור עולם (פרובינצאל, שכ) דף כב ע"א
ד. אוהבו נפרע ממנו מעט מעט וכו' מראות הצובאות (אלשיך, שסג) עמוס דף קיב ע"ד
ד. חולין הוא לך חלילה לך חולין הוא לך וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן רפו/ז דף צ ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת וירא דף נה ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת וירא דף כ ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וירא דף יח ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת וירא דף כו ע"א
ד: כל המצות שישראל עושין בעולם הזה באות ומעידו' עליהן לעולם הבאתולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קנא דף פה ע"ד
ד: כל מצות שישראל עושין בעולם הזה באות וטורפות על פניהם של א"ה לעולם הבא וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רעו ע"ג
ד: לא עשו ישראל את העגל אלא כדי ליתן פתחון פה לב"תבן שמואל (שפב) דרוש יג דף נא ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תשא דף כב ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תשא דף רב ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת תשא דף עב ע"ג
ד: לא היה דוד ראוי לאותו מעשה ולא היו ישראל ראויין לאותו מעשה וכו' דרשות שם טוב (רפה) דרוש לתשובה דף לג ע"ג; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף כד ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרש כח דף קיט ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן קלח דף מט ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש ד לתשובה פרק כו דף מד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נג דף קמז ע"ב; מעשי ה' (שמג) חלק ב פרק כא דף עח ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תשא דף קפו/ז ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מח דף מג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קעב ע"ב ודף קעה ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת חיי שרה דף סה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמו ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת נצבים דף ריד ע"א ופרשת וילך דף ריו/ז ע"ב; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתשובה דף לא ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמז ע"ב; שני לוחות הברית (תט) בית הבחירה דף כט ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ג דף מג ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף כט ע"א; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת תשא דף קד ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה דף כד ע"א מ' לו; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קסד ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת תולדות דף ל ע"ד
ה. באו ונחזיק טובה לאבותינו שאלמלא לא חטאו אנו לא באנו לעולםמדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לנשואין דף פח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קמט ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מז דף מב ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ב פרק סא דף מ ע"ד; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רמד דף סט ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פרשת נצבים דף רו/ז ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמב וקפט וקנה
ה. כפויי טובה בני כפויי טובה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ט ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ואתחנן דף רסו ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף קפה ע"א; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבועות דף פו ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש סד דף קנד ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת ואתחנן דף רע ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת תבא דף רח ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת עקב דף קעג ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ואתחנן דף רא ע"ב, ופרשת עקב דף רז ע"ד, ופרשת תבא דף רכד ע"ד; חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף נו ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת בשלח דף נח ע"ב ודף ס ע"ד; חשק שלמה (דוראן, שפג) דף שיד ע"ב
ה: לא קאים איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תבא דף רסא ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפח דף קל ע"א
ה. אין אם אלא לשון בקשה וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת בחוקותי דף רפד ע"ג
ה: אשריכם ישראל שבזמן שהם עוסקים בתורה ובג"ח וכו'בינה לעתים (תח) דרוש ו דף יו ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת עקב דף רפג ע"ד ודף רפה ע"ד; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ד לתורה דף יד ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רפט דף קל ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו לב דף קלג ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בראשית דף ה ע"ב; טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תקמ דף רב/רכ ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) פרשת מצורע דף ק ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שכט דף ד ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר ו דף יג ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קד
ה: לעולם ישים אדם עצמו על ד"ת כשור לעול וכו'דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף ו/ז ע"א
ח. כיון שראה אדה"ר היום שמתמעט והולך וכו' יפה מראה (שנ) פרק א דף שטו ע"ג; בית אלקים (שלו) שער ג פרק כג דף מט ע"א-ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת אמור דף קפא ע"ג
ח. עמד והקריב שור שקרניו קודמות לפרסותיו וכו' רוממות אל (אלשיך, שסה) דף קמב ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ט פרק ד דף קנח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער ט דף כז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לד דף ריג ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יז ע"ד, ודף יט ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף יז ע"ג, ופרשת אחרי מות דף קפא ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת צו דף צ ע"ג; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ויקרא דף פה ע"ג; צרור המור (שכז) פרשת צו דף צד ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ג פרק ז דף נח ע"א; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף מח ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פר' ויקרא דף קיד ע"ד
ח. ישראל שבחוצה לארץ עע"ז בטהרה הם וכו'שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף יד ע"א; קול בוכים (שמט) איכה דף מו/ז ע"א ודף נט ע"א; מנות הלוי (שמה) דף ג ע"ב
י. בזוי אתה מאד שאין להם לא כתב ולא לשוןיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יו דף קיא ע"ג-ע"ד; שתי ידות (שעח) מעריך אות ל דף לז ע"ב
י: קטיעא בר שלום מאי היא וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נא דף נז ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רצח דף קלג ע"ב; ראשית חכמה (שלט) בהקדמה דף ב ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף רי ודף רעט
יא. אונקלוס בר' קלוניקוס איגייר וכו'זרע ברך (תו) פרשת וירא דף כה ע"ב
יא. זה אנטונינוס ור' שלא פסקו משלחנם לא צנון ולא חזרת וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תולדות דף לו ע"ד; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תולדות דף כו/ז ע"א; צרור המור (שכז) פרשת תולדות דף כו ע"ד; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת תולדות דף כב ע"א; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן רמו דף קנו/ז ע"ג; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רמה דף כט ע"ג; עליית קיר קטנה (שצו) פ' תולדות דף לג ע"ד ודף לה ע"א; שתי ידות (שעח) מעריך אות ח דף לה ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תולדות דף כז ע"ג
יא: א' לע' שנה מביאין אדם שלם ומרכיבין אותו על אדם חיגר וכו'נצח ישראל (שנט) פרק יט דף כז ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת תולדות דף לח ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפט ע"ד
יז. מהו לעשות ממנו בית הכסא לכהן גדול וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שד ע"ב
יז. הרחק מעליה דרכך זו מינות וכו'שלטי הגבורים סביב הרי"ף דף שנג ע"ב
יז. אמרו עליו על רבי אלעזר בן דרדיא שלא הניח זונה שלא בא עליה יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תבא/תצא דף רע ע"א; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתשובה דף לח ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' קטו/ז דף סח ע"ב
יז. יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה בשעה אחתעקדת יצחק (שלג) שער ק דף רעט ע"ד
יז. לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן אלא שקורין אותן ר'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ואתחנן דף רעה ע"א
יז. ניזיל לפתחה דע"ז דנכיס יצריה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן ש דף קלד ע"א
יז: אשריך רבי חנינא שנתפסת על דבר אחד וכו'דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף לג ע"א
יז: כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוק וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת וירא דף עד ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן רצט דף קלג ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בהעלתך דף קכג/קנג ע"ד
יז: אי סייפא לאו ספרא ואי ספרא לא סייפאשני לוחות הברית (תט) יומא דף רמב ע"א בהגהה
יח. עונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה מסבבין אותו ביום הדיןבית מועד (רבא, שסה) דרוש מט לנא דף ריב ע"ב
יח. כשחלה רבי יוסי בן קסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרולחם שלמה (הלוי, שנז) סימן של דף קו ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לב ע"א; מנות הלוי (שמה) דף ז ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ה דף ו ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ב לתורה דף ז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שב דף קלה ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רמו דף סט ע"ג; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ב דף כט ע"א
יח: ההולך לאיצטדינין ולכרכום וכו'ר"ן סביב הרי"ף פרק א דף שנג; יפה מראה (שנ) פרק א דף שיו ע"ב
יח: וכי מאחר שלא הלך מהיכן עמד וכו'ראש מר דרור (הכהן, שעה) בהקדמה דף ד ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת וירא דף יט ע"ד; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בראשית דף י ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת וזאת הברכה דף קלד ע"ד; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אחרי מות דף קכב ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר לד דף לד ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) דף ג ע"ב
יח: כל המתלוצץ יסורים באים עליור"ן סביב הרי"ף פ"א דף שנג ע"ג; כלי פז (תיז) ישעיהו כח דף קיו ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר עא דף לו/ז ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף לט ע"ב
יח: כל המתלוצץ נופל בגיהנםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר עא דף לו ע"ב
יח: אשרי מי שלא הלך לטרתיאות וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מ' עא דף לו ע"ב
יט. אשרי איש ולא אשה וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש ב לבר מצוה דף צו ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויקרא דף קצז ע"א, ופרשת שמיני דף רא ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תבא דף ריו/ז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש ג דף ו ע"ב, ודרוש נז דף קלט ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמיני דף קיו/ז ע"ד; נ"ח [לא נשמת חיים, לא נר מצוה, לא נורא תהלות] דף קמג ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת קדושים דף קכד ע"ב; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת אמור דף רפה ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תענית דף רכה ע"ב, ויומא דף רלג ע"א, ותורה שבכתב דף שעב ע"ב
יט. במצותיו ולא בשכר מצותיו וכו'עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק א פרק כו דף כג ע"ד; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק א דף יג ע"ב
יט. אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרסתוספות יום טוב (תג) פרק א דף רג ע"ג; מילי דאבות (חיון, שס) פרק א דף ג ע"ב; פרקי משה (שכג) פרק א דף ה ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק א דף א ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק א דף ה ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק א דף יב ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ט דף לא ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בחקותי דף קח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער מד דף קכה/קנה ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פר' בחקותי דף כ ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת שמיני דף צז ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש יד דף מד ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת עקב דף רנט ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כג דף עט ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שמיני דף קעא ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמיני דף קיו ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת קדושים דף קכד ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק א דף ז ע"א; הרדב"ז חלק א סימן כב
יט. אין אדם לומד תורה אלא ממקום שלבו חפץ וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקהל דף קעט ע"ב; שו"ת מהר"ש הלוי חלק אבן העזר [?] בתוך התשובה
יט. כתיב על גפי וכתוב על כסא וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בראשית דף ה ע"ב וע"ד
יט. אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות מתמעט וכו'מאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ה דף פז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת מצורע דף פה ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) דף קמו ע"א
יט. צייד הרמאי לא יחיה ולא יאריך ימיםמאור עינים (פינטו, תג) עירובין פרק ה דף פו ע"ד
יט. כל הלמד תורה מר"א אינו רואה סימן ברכה לעולםאילת אהבים (אלקבץ, שיב) דף יח ע"א
יט: אם פריו יתן בעתו עלהו לא יבול וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שא דף קלו ע"ב
יט: כי רבים חללים הפילה זה תלמיד שלא הגיע להוראה וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש כא דף קסו ע"א; שו"ת מהרשד"ם (שנד) חו"מ סי' א דף א ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף צז ע"א
יט: מנין שאפילו שיחת תלמיד חכם צריכה תלמוד וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) סוכה פ"ב דף נט ע"ב
יט: כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין לו וכו'צרור המור (שכז) פרשת תבא דף קנ ע"ב; סדר מעמדות (שסו) דף פב ע"ב; תולדות יעקב (אלבה, שסט) פרשת וישלח דף לב ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעד דף קלא ע"ב; מאמץ כח (שמח) דרוש ז דף נז ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש ה דף סה ע"ג; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת משפטים דף קנו ע"ב, ופרשת בחוקותי דף ריח ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א סימן יב דף יב ע"ד; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע א דף ו ע"ב; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויחי דף מג ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת הברכה דף קלה ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף רנב ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף יד ע"א
יט: מכריז ר' אלכסנדראי מאן בעי חיי מאן בעי חיי וכו'עקדת יצחק (שלג) שער סה דף קעה ע"ג; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת מצורע דף קצ ע"ג; מנורת המאור (אבוהב, שכג) בהקדמה דף ג ע"ג; ראשית חכמה (שלט) שער הקדושה מאמר יא דף רמט ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת מצורע דף קז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מצורע דף צד ע"ב וע"ד; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עח דף לה ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תנו דף שב/שכ ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יו דף צג ע"ד; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) דרוש לפסח מאמר כג דף נה ע"א
כ. לא תחנם לא תתן להם חןפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ואתחנן דף רמג ע"ב
כ. ואף רבי עקיבא ראה אשת טורנוסרופוס הרשע ורק ושחק ובכהעמק המלך (בכרך, תח) שער אבא ואמא מאמר סט דף מ ע"ג; עשרה מאמרות (תט) פירוש יואל משה דף צג ע"ב
כ: אמרו עליו על מלאך המות שכולו מלא עינים וכו' יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו/י דף סו/ז ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פקודי דף קפב ע"ב; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק כ דף עח ע"א; טוב שם (שסו) פרק ג דף ח ע"ב
כד: מאי וישרנה הפרות שאמרו שירה וכו'מכתם לדוד (ויטל, שו) שער מו דף עא ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נד דף שב/שכ ע"ג
כה. מאי ספר הישר זה ספר אברהם יצחק ויעקב וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק נד דף סג ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן תפז דף קעט ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב א דף רסד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קמח ע"ב
כה ע"א אימתי יהיה מלא הגוים בשעה שעמדה לו חמה ליהושע בעל הטורים (ונציה שד) פ' ויחי דף יו ע"ב; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ויחי דף ס ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו/ז דף מו/מז ע"ד
כה. עשרים וארבעה שעי אזל שית וקם שית וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ג ע"ד; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע י סימן לא דף פא ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע י דף לג ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נח דף נח ע"ד
כה. איזו היא מלחמה שצריכה יד כנגד עורף וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מו/מז ע"ד
כה. איזו היא מלחמה שצריכה שתי ידים וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויחי דף סא ע"ג
כה. מאי העליה השוק והאליה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ט דף קעח ע"ג; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף רב ע"א
כה: שאלו לאן אתה הולך ירחיב לו את הדרך וכו'יפה מראה (שנ) מגילה פרק ב דף שיז ע"ג
כז: מעשה בבן דמא שהכישו נחש וכו'++דברי ריבות (שמז) סימן ריג דף קח ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שד דף קלה ע"ב, ושבת פרק יד דף יג ע"ב; מעשה חייא (תיב) דף קד ע"א; שו"ת הרד"ך (רצז) סימן כה; שו"ת מהרשד"ם (שנד) יו"ד סימן רכט דף קנז ע"ד; שו"ת מהרש"ך ח"ב סימן קנה
כז: מנין שאם אומר לאדם עע"ז ואל תהרג שיעבר ואל יהרג וכו'קרבן אהרן (שסט) פ' אחרי מות דף קצט ע"ג, ופרשת אמור דף רמה ע"א
כט: מפני מה אמרו גבינת הגוים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ב דף קפח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נט
כט: היאך אתה קורא כי טובים דודיך מיין או כי טובים דודייך מיין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער עב דף ריא ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ח ע"א; שו"ת הריב"ש (שז) סימן רפד דף רג ע"א; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן מג דף י ע"ג
לה. ערבים עלי דברי דודים יותר מיינה של תורה וכו'ידי משה (שנז) שיר השירים דף ט ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ו דף לה ע"א ודף מא ע"א ודף מב ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק א פרק כה
לה: למה תלמיד חכם דומה לצלוחית של פלייטון גלייה ריחה נודף וכו'שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ו דף כט ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נט דף קסח ע"ב; עליית קיר קטנה (שצו) פ' דברים דף קפ ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת לך לך דף מו ע"ג; נקודות הכסף (לניאדו, שעט) דף יב ע"א; לחם שלמה (הלוי, שנז) סי' תלג דף קמט ע"ב
מד. מאי מפלצתא דהיה מפליא ליצנותא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א טו דף תנא ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכא ע"ב
מד. כתיב ויעזבו שם את אלקיהם וכתיב וישאם דוד ואנשיו וכו' כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב ה דף רעו ע"ד; יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכא ע"ג; מעשה חייא (תיב) דף קד ע"ב
מד. עדות היא לבית דוד שכל הראוי למלכות הולמתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יא דף תקכג ע"ד; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן ל דף קד ע"ב; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש כא דף לז ע"א
מד. שבקש להולמו ולא הולמתו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שסח ע"ב
נד: אם אלהיכם אין רצונו בע"ז מפני מה אין מבטלה וכו' תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף קצה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף קפה ע"ג; יפה מראה (שנ) פרק ד דף שכא ע"ד; עליית קיר קטנה (שצו) פר' תרומה דף צו/צז ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף יג ע"ב
נד: לא דיין לרשעים שעושין סלע שלי פומבי וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שיג ע"ב
נד: כלום מתקנא אלא חכם בחכם גבור בגבור וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מ"ג ג דף רט ע"ד
נה. לבי ולבך ידעין דע"ז לית בה ממשא וכו' צרור המור (שכז) פרשת בשלח דף נג ע"ב; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף רמ ע"ב
נה. איכא ע"ז באתרין דכי מנגיב עלמא ולא אתי מטרא וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת בא דף סב ע"ג
סה. רבא אמטי ליה קרבנא לבר ששך ביום אידו וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת קדושים דף רטו ע"ג; לקוטי שכחה ופאה (שטז) דף כ ע"א

הוריות
ג: אין גוזרין גזרה על הצבור אא"כ רוב הציבור יכול לעמוד בה באר שבע (שעד) הוריות דף ז ע"א
ח. וכי תשגו ולא תעשו בע"ז כתיב וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח לך דף רי ע"א; יפה מראה (שנ) יומא פרק א דף קכ ע"ג
ט. והכהן הגדול מאחיו שיהא גדול מאחיו בכח בנוי וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת אמור דף רכו/ז ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת אמור דף מג ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת אמור דף צג ע"א-ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף טו ע"ב
י. פרט לנשיא שנצטרעבאר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ב
י. מדקאמר מבית החפשי מכלל דעד השתא עבד הוא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יב דף תלח ע"ג
י. וכל כך יש בידך ואתה יורד לספינהבאר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ב
י. עבדות אני נותן לכםעוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שנג דף קח ראשון ע"א
י: אשרי הדור שהנשיא יביא קרבן על שגגתו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויקרא דף קלו ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא דף קא ע"ב; יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכג ע"א
י: אשרי צדיקים שמגיע אליהם בעולם הזה כמעשה הרשעים של העולם הבא וכו'יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכג ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש טו דף קכז/קפז ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת ויגש דף מא ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יו ע"ד; רש"י בפירוש קהלת
יא: שמן המשחה שעשה משה במדבר כמה נסים נעשו בו וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת צו דף מה ע"ג; יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמב ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף יח ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י סה דף א ע"ב
יא: אין מושחין מלך בן מלך וכו'יפה מראה (שנ) פרק ו דף קמב ע"ד, ודף קמג ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף יח ע"ג-ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סה ע"א-ע"ב; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קיט
יא: והכהן המשיח תחתיו מבניו ואלו בכהן גדול ובן כהן גדול טעון משיחה וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת צו דף יא ע"ג-ע"ד
יא: הוא יואחז הוא יוחנן הוא שלום וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמד ע"א
יב. כמין שתי טיפי מרגליות היו תלויות בזקנו של אהרן וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רמז דף סט ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת שמות דף מו ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף יח ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ג דף כה ע"ב; אורח לחיים (לונטשיץ, שנה) מאמר יג לימי תשובה דף י [השני] ע"ב
יב. אין מושחין את המלכים אלא על המעיין וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמג ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א א דף שעב ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סה ע"ג; באר שבע (שעד) הוריות פרק ג דף יט ע"א
יב. האי מאן דבעי למידע אי מסיק ליה שתא אי לא וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) פ' רמח דף סט ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף יט ע"ב
יב. רמה קרני ולא רמה פכי וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ו דף קמג ע"ג; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וילך דף רעו/ז ע"ג
יב: כל התדיר חבירו הוא קודם את חבירו וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף רלט ע"ג ודף רמ ע"ב; קול בוכים (שמט) איכה דף ל ע"ב; באר שבע (שעד) הוריות דף כא ע"א
יג. האיש קודם לאשה וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף כב ע"ב
יג. כהן קודם ללוי וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף כג ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ג דף ג ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שיג דף צח ע"א
יג. היה הוא ואביו ורבו בבית האסורים וכו'באר שבע (שעד) הוריות דף כב ע"ב-ע"ג
יג. חכם קודם למלך וכו'דברים ניחומים (אלשיך, שסא) דף לז ע"א; תורה אור (הכהן, שסה) פרשת מקץ דף רעו/ז ע"ג; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ט דף נ ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צא דף תנז ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בהר דף צ ע"ד; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת נשא דף קלד ע"ג; שו"ת הרשב"א (רצט) סימן קיט דף כה ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ב דף יט ע"א; באר שבע (שעד) סוטה פרק ב דף נט ע"א
יג. מלך קודם לכהן גדול וכו'יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכה ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף כב ע"ב-ע"ג
יג. יקרה היא מפנינים מכהן גדול הנכנס לפני לפניםשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת נשא דף ע ע"ד
יג. מ"מ כלב מכיר את קונו וכו'שני לוחות הברית (תט) פסחים דף קעג ע"ב
יג. מ"מ הכל מושלין בעכבר וכו'יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכה ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר מג דף כ ע"ב
יג: חמשה דברים משכחין את התלמוד וכו' באר שבע (שעד) הוריות דף כג ע"ג
יג: חמשה דברים יפים לתלמוד האוכל פת חטים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה טו דף קו/י ע"ג
יג: חמרא ורחני פקחיןעקדת יצחק (שלג) שער ט/ס דף קעב ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) יומא פרק ח דף קכ ע"ד
יג: עשרה דברים קשים לתלמוד וכו'באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"ג
יג: כשהנשיא נכנס כל העם עומדים לפניובאר שבע (שעד) הוריות דף כג ע"ד ודף כה ע"א
יג: למי נאה למלל גבורות ה' למי שיכול להשמיע כל תהלותיו וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש ב דף יח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) מגילה פרק ב דף קעה ע"ד
יג: אסיקו ליה לרבי מאיר אחרים ולרבי נתן י"איבין שמועה (אלגזי, שצט) דף ה ע"א; באר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"א-ע"ב
יד. חד אמר סיני עדיף וחד אמר עוקר הרים עדיף וכו'אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת בראשית דף לג ע"א; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויקרא דף קפט ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכה ע"ד; באר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"ב-ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה ב דף יד ע"א
יד. אפילו אומנא לביתיה לא קראבאר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"ג
יד. כל דאמר מילתא ולא מפריך ליהוי רישאבאר שבע (שעד) הוריות דף כד ע"ג-ע"ד

זבחים
נג: רצועה היתה יוצא מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין וכו' לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סי' מד דף צט ע"א; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת הברכה דף פ ע"ד
נד. וכי מה ענין נויות אצל רמה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סי' מא דף צו ע"א
פח: למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תצוה דף קמא ע"א-ע"ג; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לשבת שמיני דף קפא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נא דף קמג ע"ג; כסף מזוקק (שפח) פרשת תצוה דף נב/צב ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת תצוה דף מג/פג ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק ב פ' ח/מ; יפה מראה (שנ) יומא פרק ו דף קכח ע"ד; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תצוה דף מד/פד ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף פג ע"א-ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף פו ודף קנח/קצח
פח: מצנפת מכפר על גסי הרוח וכו'מנות הלוי (שמה) דף קצב ע"א
פח: חשן מכפר על הדינין וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת תצוה דף עד ע"ב
פח: מעיל מכפר על לשון הרעבעל הטורים (ונציה שד) פרשת תצוה דף ל ע"א
פח: ציץ מכפר על עזות פנים וכו'ילקוט חדש (תיז) דף לג ע"א
קא: לא נתכהן פנחס עד שהרגו לזמרי וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת פנחס דף קמו ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת פנחס דף קפד ע"ג
קא: כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם וכו'בית העוזיאלי (שסד) פרשת שמות דף לה ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נה דף שכז ע"ב; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש א דף ד ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף נט ע"ג
קא: לעולם תהא אימת מלכות עליך וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א יט דף תסט ע"ב
קא: ביקש משה רבנו מלכות ולא נתנו לו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה נה דף שכז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת נשא דף קלט ע"ג
קיג. ירד מבול לארץ ישראל וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לב דף רב ע"ד ודף רג ע"א, ופ' לג דף רח ע"ב; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת עקב דף קכ ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"ב
קיג: דור המבול ברותחין קלקלו וברותחין נדונויפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לא דף קצז ע"ג
קיג: בדור המבול לא נגזרה גזרה על דגים שביםמנחה בלולה (שנד) פרשת נח דף יב ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת נח דף יג ע"ד; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת נח דף כא ע"ד
קיג: לדידי חזי לי האי אורזילא דימא בר יומיהכפתור ופרח (לוצטו, שמא) בבא בתרא פרק ג דף קכד ע"א
קיג: עוג מלך הבשן היכי קם וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת נח דף ד
קטו: שתק וקבל שכר על שתיקתו וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קמח ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת שמיני דף רח/רס ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אחרי מות דף קכד ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישלח דף מה ע"ד
קטו: בשעה שהקב"ה עושה דין במקדש מתיירא ומתעלה ומתקלסשערי דמעה (אלבלדה, שמו) שער ב [חלק א] דף עא ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ב דף כ ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שמיני דף קח ע"ד
קטו: עד שלא הוקם המשכן הותרו הבמות וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק א דף ה ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף רא ע"א-ע"ב
קטז. ומאי טעמא דמאן דאמר לא קרבו בני נח שלמים וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב דף קנא ע"ב; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצט ע"ד
קטז. וישמע יתרו מה שמועה שמע וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת יתרו דף עז ע"ב; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת יתרו דף פח ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עג ע"ג; בית העוזיאלי (שסד) פרשת יתרו דף לח ע"א; נר מצוה (הכהן, שנח) דרוש טז דף קצא ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת חיי שרה דף נג ע"א, ופרשת יתרו דף קמה/קמח ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כב/פב דף קנא ע"א; עולת תמיד (אלבלדה, שסא) פרשת יתרו דף קמ ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף ר ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת יתרו דף לז ע"ב ודף לח ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת יתרו דף ס ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תיא דף שח ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת יתרו דף ס ע"ג; באורי מהר"ן על רש"י (שנג) פרשת יתרו דף עד ע"א
קטז. כשנתן הקדוש ב"ה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופומכתם לדוד (ויטל, שו) שער מד דף סט ע"א
קטז. שמא מבול של מים אינו מביא אבל מבול של אש מביאצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נח דף יג ע"ד
קטז. אפילו אקשויי לא הקשו וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע ב סימן יו/יז דף יח ע"ב
קטז. בני ישראל מצווין על שחיטת חוץ ואין א"ה מצווין על שחיטת חוץ וכו'קרבן אהרן (שסט) פר' אחרי מות דף קפט ע"ד
קטז. הא מודה רבי אליעזר וכו' כתוב אחד אומר ויתן דוד לארנן וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כד דף שסד ע"ד
קיח. בכל מקום אשר אתה רואה אי אתה מעלה וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע טו סי' מד דף צה/צח ע"ד
קיח. ימי אוהל מועד שבמדבר ארבעים שנה חסר אחד וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע יד סימן מ דף צב ע"ד
קיח. מנוחה זו שילה נחלה זו ירושלםפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה בפ' עצמו דף כב ע"ד; יפה מראה (שנ) מגילה פרק ב דף רב ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ראה דף קיח ע"ב

מנחות
כח: גובהה של מנורה שמנה עשרה טפחים וכו' תורת העולה (פראג של) פרק טו ח"א
כט. נס גדול נעשה בלחם הפנים וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א כא דף רכז ע"ב; אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש לחתן דף ריא ע"ב
כט. ארון של אש שלחן של אש מנורה של אש וכו' דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תרומה דף קיב ע"א; תורת העולה (פראג של) חלק א פרק יו/יז; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיב ע"ב
כט. גבריאל חגור כמין פסיקיא היה וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תרומה דף קכח ע"ב
כט. שלשה דברים היו קשים לו למשה וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת תרומה דף קח ע"ד ודף קט ע"ב, ופרשת בהעלותך דף רא ע"ד, ופרשת בא דף עו ע"ב; דרשות שם טוב (רפה) פרשת תשא דף ל ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש יו לש"ש דף קי ע"ב; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א פרק כז דף טו ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער נב דף קמה ע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) שער כ דף כט; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת בא דף סה ע"ג; אור עינים (רפ) הדלקת כג המנורה דף כה ע"ב
כט: בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים של אותיות תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק סג דף נה ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיב ע"א; שלטי הגבורים (שער אריה, שעב) דף קעה ע"ד
כט: שתוק כך עלה במחשבהאוהב משפט (שמט) דף לו ע"ב; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף עח ע"א; קול יעקב (מרגלית, תיח) דף י ע"א ודף יא ע"א; עמק המלך (בכרך, תח) שער עולם התוהו פרק סט דף מג ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רע ע"א ודף שמא ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת מטות דף סט ע"ב; ס' הכוונות (שפ) דף מה ע"א, ודף סג ע"א
כט: חזינא להו לספרי דווקני דבי רב וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תבא דף שג ע"א; יפה מראה (שנ) מגילה פרק א דף קצז ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שער הגדול דף לו ע"א
כט: כל התולה בטחונו בהקב"ה, הוי לו מחסה בעולם הזה ובעולם הבא וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת פקודי דף עד ע"ד; כלי פז (תיז) ישעיהו כו דף קג ע"ג
כט: אל תקרי בהבראם אלא בה"א בראם וכו' מפעלות אלקים (שנב) מאמר ד פרק ? דף לג ע"ב; בית העוזיאלי (שסד) פרשת במדבר דף ע ע"א; כסף מזוקק (שפח) דרוש לשבת ב' דף ריג ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בראשית דף ה ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף פה ע"ג; תורת העולה (פראג של) חלק א פרק ב, וחלק ב פרק ו; מערכת האלקות (פירארה שיח) דף רסד ע"ב; טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף ל ע"ב; יפה מראה (שנ) חגיגה פרק ב דף ריד ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף יא ע"א; כד הקמח (ונציה שו) אות ס; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ב דף נח ע"א; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קפו ע"ד, ותורה שבכתב דף שמז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת בראשית דף ו ע"א; לבושי אור יקרות (שנה) פרשת בראשית דף ג ע"ב
מא. מלאכא אשכחיה לרב קטינא דמכסי סדינא וכו'בינה לעתים (תח) דרוש יד דף מ ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף סו ע"ג
מג: ראה מצוה זו וזכור מצוה אחרת וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שעו דף קלא ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פר' בהעלותך דף לא ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער צ דף נד ע"ד
מג: שקולה מצוה זו כנגד כל המצות כולן וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שלח לך דף ריא ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף קעד ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עז דף רכא ע"ג; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף ו/י ע"ב
מג: ראייה מביאה לידי זכירה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) בהקדמה דף ו/ז ע"א, וחלק ב פרק ח דף עא ע"ב
מג: כל הזהיר במצוה זו זוכה ומקבל פני שכינה וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק ו דף יט ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ט דף קפט ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער עז דף רכא ע"ג
מג: קשה עונשו של לבן מעונשו של תכלת וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שיז דף קמב ע"א; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף כג ע"ב
מג: חביבין ישראל שסיבבן הקב"ה במצות תפילין בראשיהן וכו'מנות הלוי (שמה) דף קפז ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו פרק ג דף קעה ע"ב; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת לך לך דף מו ע"ב; כסף מזוקק (שפח) פרשת שמות דף ס ע"ג; בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש יג למילה דף נז ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת לך לך דף יו/יז ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בהעלותך דף ל ע"ד; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת לך לך דף יג ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת לך לך דף יח ע"ב
מג: ובשעה שנכנס דוד למרחץ וראה שעמד ערום וכו'מאמץ כח (שמח) דרוש ה דף מו ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר למילה דף כט ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קצג ע"א; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת לך לך דף טו ע"ד; יפה מראה (שנ) ברכות פ"ט דף נ ע"ג; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת וירא דף לו ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תסז דף שכד ע"ב
מג: כל מי שיש לו תפילין בראשו ותפילין בזרועו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן צט דף לה ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ה פרק ו/ז דף עז ע"א, ומאמר י פרק ט דף קכט ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש י דף קכח ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת לך לך דף יג ע"א; מעבר יבק (שפו) שפתי רננות דף פג ע"ב; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף נ ע"ב; שני לוחות הברית (תט) חולין דף קיא ע"א ובהגהה שם, ותורה שבכתב דף שנו/שנז ע"א
מג: חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת עקב דף נז ע"ב; מנחה בלולה (שנד) פרשת עקב דף קעה ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת עקב דף רצג ע"א; סדר מעמדות (שסו) דף קלב ע"ב; שלחן ארבע (שנו) שער א דף ט ע"ג; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת עקב דף קעה ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער עז דף רכא ע"ד; דרך אמונה (גבאי, שכג) שאלה י דף כד ע"א ואילך; שערי אורה (ג'קטיליה, שכא) דף ה ע"ב; פחד יצחק (חיות, שלג) סימן צה; תולדות יעקב [?] דף טו; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת עקב דף רמז ע"א; כל בו בתחילת ספרו; בית יוסף אורח חיים סימן מו דף לח ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפו ע"ב ודף רפח ע"ב; ס' ציוני (שכ) פרשת עקב דף צז ע"ג; ס' יצירה (שכב) דף כג ע"ד; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן עה דף לו ע"ג; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סב ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר ריז דף סט ע"ד; שתי ידות (שעח) דרך חיים דף קא ע"ב
מד. מעשה באדם אחד שהיה זהיר במצות ציצית וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תצא דף שיב ע"ג; רוממות אל (אלשיך, שסה) דף לד ע"א; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף כג ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת שלח דף רל ע"ד
מד. כל המניח תפילין מאריך ימים וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת תבא דף סג ע"א; ס' הכוונות (שפ) דף מז ע"ב; מצת שמורים (שפירא, תכ) דף נג ע"ג
נג. אי בר אוריין הוא יאי ואי בר אבהן ובר אוריין יאי וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת תולדות דף קפט ע"א ודף קצא ע"ג; בן שמואל (שפב) דרוש כז דף קא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש עה דף קצו ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת שמיני דף צב ע"ב
נג. יבוא אדיר לאדירים מאדירים וכו' תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר ק דף סב ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לח דף קו/ז ע"ד
נג. יבא ידיד ויבנה ידיד וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת פקודי דף עד ע"ד; לחם יהודה (לירמא, שיד) דף פד ע"א; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור פג דף קצו ע"א-ע"ב
נג. יבא טוב ויקבל טוב וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת יתרו דף קמ ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יג דף יב ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פר' בהעלותך דף רסט ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער עה דף ריו/ז ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קפח ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר שכב דף קא ע"ב
נג. יבא זה ויקבל זאת וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבועות דף מו ע"א
נג. בשעה שהחריב הקב"ה בהמ"ק מצאו הקב"ה לאברהם עומד בבית המקדש וכו'הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ה דף קכו/ז ע"ב; מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת נחמו דף יב ע"א; נצח ישראל (שנט) פרק יט דף כט ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת דברים דף רטו ע"ד ודף רכ ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת מסעי דף סא ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת מסעי דף קצא ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת וירא דף כח ע"ג
נג. דבר גדול דברו מרגלים באותה שעה וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש טו דף קכט ע"ב; כסף נבחר (פינטו, שפא) פרשת שלח דף קמג ע"ג; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת שלח דף מד ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת שלח דף שמז ע"ד; הואיל משה (מת, שעב) פרשת שלח דף קיח ע"ב
סד: מעשה שבא העומר מגגות צריפיןבאר שבע (שעד) סוטה דף סז ע"ב
סד: פתחיה זה מרדכי ולמה נקרא שמו פתחיה וכו'מנות הלוי (שמה) דף נ/צ ע"ב
פה. תבן אתה מכניס לעפריים וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ג דף יז ע"א, ודרוש ה דף כז ע"ב; אור ה' (שטו) ב' מאמר ג דף פ ע"א
פו: אליך ולא לי לאורה אני צריך וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת אמור דף רסא ע"ג; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ו דף שצג ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שכח ע"א
פז. כתיב על חומותיך ירושלם הפקדתי שומריםיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תרומה דף קנא ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו סב דף רלה ע"א
צט. מכאן לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו מנהג בזיון וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תשא דף קע ע"ג; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלו/ז ע"ב; מאור עינים (פינטו, תג) ברכות פ"א דף טו ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שבועות בהגהה דף קנ/קצ ע"ב, ותורה שבכתב דף שלד ע"א
צט: אשר שברת יישר כחך ששברתיפה מראה (שנ) תענית פרק ד דף קפו ע"א; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת תשא דף לג ע"א
צט: אפילו לא שנה אדם אלא פרק א' שחרית ופרק א' ערבית וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א סימן ב דף יא ע"א
צט: אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרוש ז דף מז ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/ז דף קסט/קפט ע"ד; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פי"ז דף עו/ז ע"א
צט: כגון אני שלמדתי כל התורה כולה מהו שאלמד חכמת יונית וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שיח דף קמב ע"א; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פ' יז דף עו/ז ע"א
צט: מאי דכתיב ואף הסיתך מפי צר רחב וכו' כסף מזוקק (שפח) פרשת הברכה דף רכד ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת אחרי מות דף קכג ע"ג
קג: והיו חייך תלואים לך מנגד זה הלוקח תבואה משנה לשנה יפה מראה (שנ) שבת פרק ח דף קב ע"ד
קי. מאי בלילות אלו תלמידי חכמים שעוסקין בתורה בלילה וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ע דף סד ע"ב
קי. מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קרבן וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיב ע"ב
קי. כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה ומנחה מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפסוק אל ה' ויאר לנו דף יח ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויקרא דף קט ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ע דף סד ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת צו דף ד ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת צו דף קו/קי ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' צה/צח דף ס ע"ד
קי. כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה ולא מנחה וכו'אמרי שפר (אשכנזי, שסא) דרוש ב לשבועות דף פו/פז ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת צו דף פח ע"א
קי. כל העוסק בתורת חטאת כאלו הקריב חטאת וכו'סדר מעמדות (שסו) דף נה ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פ' יח דף ק ע"ב; מנות הלוי (שמה) דף קלח ע"א; חן טוב (הלוי, שסה) פרשת צו דף קפג ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת צו דף פא ע"ד
קי. נאמר בעולת בהמה אשה ריח ניחוח וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת ויקרא דף ג ע"א ודף קכג ע"א; קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) שרש יד דף קעא ע"א; תוספות יום טוב (תג) אבות פ"ב דף ריג ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת צו דף קא ע"ג; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויקרא דף נב ע"ד; שני לוחות הברית (תט) ווי העמודים פרק ו/ז דף יב ע"ג; עמק המלך (בכרך, תח) ש' דיקנא קדישא פרק ה דף נט ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר ל דף טו ע"א
קי. בא וראה מה כתיב בפרשת קרבנות וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת ויקרא דף נא ע"ד; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף צו ע"א

חולין
ה. מבי טבחי דאחאב מביאין לו וכו'מראות הצובאות (אלשיך, שסג) מלכים א יו/יז דף ס ע"ג; כלי יקר דף תנח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ה דף לו ע"א, ופרשת לג דף ו/ז ע"ג
ה: מן הבהמה להביא בני אדם הדומין לבהמהמנחה בלולה (שנד) פרשת ויקרא דף קב ע"א; קרבן אהרן (שסט) פרשת ויקרא דף מד ע"א; באר שבע (שעד) חולין דף עט ע"ג; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יב דף יט ע"ב
ה: אלו בני אדם שהם ערומים בדעת ומשימין עצמן כבהמה וכו'טור ברקת (הכהן, תיד) סימן תנח דף קו ע"א
ו. אשכחיה ההוא סבא א"ל ושמת סכין בלועך וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שיט/שכו דף קמב ע"ב; שו"ת ר"א מזרחי (שכא) סי' נ דף עז ע"ב; יבין שמועה (אלגזי, שצט) דף ז ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קפג ודף קצו/קצז
ו. דמות יונה מצאו להם בראש הר גריזיםתורת העולה (פראג של) חלק ב דף כז/פז [?]
ו. אם יודע תלמיד ברבו שיודע להחזיר לו טעם וכו'באר הגולה (שנח) באר ג דף יג ע"ב
ו: אפשר בא אסא ולא ביערו וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יח דף תקלח ע"ג; יפה מראה (שנ) דמאי פ"ב דף עא ע"א; מגיד מישרים (תט) פרשת חקת דף כד ע"ד; דרשות מהר"ל (שנג) בהקדמה דף ה ע"א
ז. רבי פנחס בן יאיר הוה קא אזיל לפדיון שבויים וכו'דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ג דף שב/שכ; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פ' כג דף פג ע"א; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת צו דף נב/צב ע"ד; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ב ודף קמו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער מ דף קיג ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ה דף לד ע"ד, ופרשה ה דף שסא ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ד פרק יד דף עו ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קח ע"א; יפה מראה (שנ) דמאי פרק א דף סט ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת בשלח דף לו ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רג דף סח ע"א; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מאמר קט דף סו/שו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר פח דף לג ע"א, ומאמר שכה דף ר ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרש' שמיני פ"ג
ז: גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהןטוב שם (שסו) דף יז ע"א; מפעלות אלקים (שנב) מאמר י פרק ט דף פא ע"ד; כסף מזוקק (שפח) פרשת בראשית דף ו ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים ב יג דף תקכז ע"ד; אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קמה וקמו
ז: ההיא איתתא דהוה קא מהדרא למשקל עפרא וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרש ד דף כה ע"ב; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וארא דף קיד ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קי ע"א
ז: למה נקרא שמן כשפים שמכחישין פמליא של מעלהדרשות הר"ן (שנו) ד"ד דף כה ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת משפטים דף קיז ע"ד; שו"ת הריב"ש (שז) סימן צב
ז: אין אדם נוקף אצבעו מלמטה וכו'אור ה' (שטו) מאמר ב כו דף פ ע"ב; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת משפטים דף קי ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף קפג ע"א
ט. תלמיד חכם צריך שידע שלשה דברים וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה ב מאמר יב דף יג ע"ד
כז. מן הרקק נבראו וכו'תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת בראשית דף ד ע"ג; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף י ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ו דף מו ע"ד, ודף קיו/ז ע"ג-ע"ד
לז. שלא הרהרתי ביום ובאתי לידי טומאה בלילהעקדת יצחק (שלג) שער סא דף קעד ע"א
מב. מלמד שתפש הקב"ה מכל מין ומין ומראה לו למשה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת שמיני דף ו ע"ג; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף צב ע"ב
מד: איזהו תלמיד חכם זה הרואה טריפה לעצמועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מאמר א כג דף י ע"א; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף צו ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפ שני ע"ב
מד: כל מי שקורא ושונה ורואה טריפה לעצמו וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויצא דף יד ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפ שני ע"ב
מד: רבי אלעזר כי הוו משדרי ליה מבי נשיאה מידי לא שקילחשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קפ שני ע"א
מט. למדנו ברכה לישראל מפי כהנים וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת נשא דף קמד ע"א; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קמו; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכד דף קמה ע"א
נו. הוא עשך ויכוננך ברכה דכולא ביה וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לו/לז דף קפה ע"ב
נט. ההוא בר טביא דאתא לבי ריש גלותא וכו'חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קמה ע"א
נט: בעינא דאחזי לאלקייכו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יב דף עט ע"א; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה יב דף עג ע"ב
ס. אלקכון נגרא הואיד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת וירא דף ב/כ ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצד ע"א
ס. פסוק זה שר העולם אמרו וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפז דף קלה ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ג ע"ג; יפה עינים (שצא) פרשת במדבר דף קו/קז ע"ג
ס. מלמד שיצאו דשאים ועמדו על פתח קרקע וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בראשית דף י ע"א ודף יב ע"א; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק יא דף פ ע"ב
ס. השסועה בריה בפני עצמה היאפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף רנב/רצב ע"ג
ס. ואת חמשת סרני פלשתים אמר חמשה וחשיב שיתא וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע יג דף לט ע"א; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע סימן לז דף כח/פח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כו/כז דף קעח ע"ד
ס. רבי יוחנן כי הוה חזי שלך אמר משפטיך תהום רבהאוהב משפט (שמט) דף כה ע"א
ס. רחם זו שרקרק וכו'נצח ישראל (שנט) פ' לח דף מט ע"א; שיח יצחק (חיות, תכד) על פרקי שירה דף עד ע"ב ודף צג ע"ב; שער שמעון (חיות, תכד) על פרקי שירה דף פח ע"ד
סג. לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרהפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת ראה דף רנב ע"ב
פד. למדה תורה דרך ארץ שלא יאכל אדם בשר אלא לתיאבון וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ראה דף נח ע"א; שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת ראה דף רצ ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמג ע"ב
פד. מאי דכתיב ועשתרות צאנך שמעשרות את בעליהןמנחה בלולה (שנד) פרשת עקב דף קע ע"ב
פד: מי שהניח לו אביו מעות ורוצה לאבדן וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת בנתים דף כו ע"ב
פד: לעולם יאכל אדם וישתה פחות ממה שיש לו וכו'אהבת עולם (אלגזי, תב) דף קיד
פז. ושפך מי ששפך הוא יכסנוקרבן אהרן (שסט) פרשת אחרי מות דף קצד ע"א
פז. מי שיצר הרים לא ברא רוח וכו'לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן שפא דף קלג ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת בראשית דף ו ע"ד
פז. כוס של ברכה שוה ארבעים זהוביםשלחן ארבע (שנו) שער א דף ט ע"ב
פט. קשה גזל הנאכל וכו'צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת לך לך דף יו ע"ג
פט. אמר להם הקב"ה לישראל חושקני בהםבעל הטורים (ונציה שד) פרשת ואתחנן דף נו ע"א; הואיל משה (אלפלס, שנז) פרק י דף נט ע"א; תפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"ה דף נה ע"ב; יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ה דף כח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קס ע"ג ודף קסד ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שע ע"ב; יפה עינים (שצא) פרשת קדושים דף צו ע"ב; תולדות יעקב (מטלון, שנז) מ' עא דף מב ע"ב; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף יא ע"א
פט. גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם וכו'יד המלך (ולריו, שמו) פרשה ח דף מד ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר יט דף ט ע"ג; גל של אגוזים (שנג) פרשת וישלח דף מא ע"ג
פט. אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו וכו'גל של אגוזים (שנג) דף מא ע"ג
פט. אין העולם מתקיים אלא במי שמשים את עצמו כמי שאינוצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת קרח דף קסג ע"ג; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המידות מאמר פו דף לט ע"ג
צ. בשלשה מקומות דברו חכמים בלשון הבאי וכו'יפה מראה (שנ) שקלים פרק ח דף קמט ע"ד; שו"ת הרמ"ע מפאנו (שס) סימן עג דף סח ע"ב; באר שבע (שעד) תמיד דף לב ע"ג
צא. כגוי נדמה לו וכו'שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצד ע"ב
צא. מלמד שהעלו אבק ברגליהם עד כסא הכבודבעל הטורים (ונציה שד) פרשת וישלח דף יב ע"א; שבילי אמונה (אלדבי, שיט) נתיב ח דף קיא ע"א וע"ד; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב ש"ה דף נ; ס' ציוני (שכ) פרשת וישלח דף כד ע"ב; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצד ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיא ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת וישלח דף כט ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת וישלח דף טו ע"ג
צא. דבר שלח ביעקב זה גיד הנשה וכו'כלי פז (תיז) ישעיהו ט דף נג ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו ט דף כד ע"ד
צא. מ"ד וטבוח טבח פרע להם בית השחיטהתפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק כ דף יט ע"ג
צא. והכן טול גיד הנשה בפניהם וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכג דף קמד ע"ב
צא: שנשתייר על פכים קטנים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת וישלח דף מז ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שא ע"ב
צא: מכאן לתלמיד חכם שלא יצא יחידי בלילה וכו'חקת הפסח (פיזנטי, שכט) דף לט ע"א
צא: כי מטא לחרן אמר אפשר וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ויצא דף מז ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער כה דף סו/סז ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצג ע"ג ודף תג ע"ג; באר שבע (שעד) סנהדרין דף ע/פ ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויצא דף נג ע"ג; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת ויצא דף יב ע"א
צא: כד צלי בעא למיהדר מיתי וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויצא דף לט
צא: מלמד שנתקבצו כל אותן אבנים למקום אחד וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת ויצא דף לט ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכב דף קמד ע"א; דרשות שם טוב (רפה) פרשת ויצא דף טו ע"א; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לו לי"ז בתמוז דף תעא ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער כה דף סו ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סח דף שצח ע"א ודף שצט ע"א; גל של אגוזים (שנג) פרשת ויצא דף לח ע"ב
צא: עולין ומסתכלין בדיוקנו של מעלה וכו'שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצג ע"א בהגהה
צא: מלמד שקפלה הקב"ה לכל ארץ ישראל והניחה תחת יעקב אבינו וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת ויצא דף נג ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה סט דף תכ ע"ג; פי' רקנטי (שה) פרשת ויצא; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצא ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת ויצא דף כה ע"ג; טוב הארץ (תטו) דף לב ע"א
צא: אמרו לו גנב אתה וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יג דף כו/כז ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצד ע"ב
צא: שלשה כיתות של מ"ה אומרין שירה בכל יוםידי משה (שנז) קהלת דף קמ ע"א; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דף עח ע"א ודף עט ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כא דף קמג ע"ג, ופרשה עח דף תמ ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קי ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו ו דף לז ע"ב ודף לח ומ' י קנב ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף יח ע"ד
צא: חביבין ישראל לפני הקב"ה יותר ממ"ה וכו'טעמי המצוות (רקנטי, שמא) דף לו ע"א; דרך אמונה (ביבגי, רפב) מאמר ב ש"ה דף נ; עבודת הקדש (גבאי, שכז) חלק ג פרק ו דף סה ע"ד; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק לד דף צ ע"ב; לחם שלמה (הלוי, שנז) סימן סו דף כז ע"ב; מבקש ה' (חאגיז, שנו) פרשת ויצא דף סז ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סג דף קעח ע"ג; זרע ברך (תו) פרשת קדושים דף קיב ע"ג
צב. איני יודע מי בכה למי וכו'שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רצו ע"ב
צב. שלשה שריגים אלו שלשה שרי גאים היוצאין מישראל וכו'בית אלקים (שלו) פרק מז דף צה ע"ד; שני לוחות הברית (תט) בית חכמה דף יו/יז ע"ב
צב. גפן זה העולם ג' שריגים זה אברהם יצחק ויעקב וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת וישב דף מג ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וישב דף עא ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש מג לחינוך דף קצח ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת וישב דף מח ע"ב
צב. גפן אלו ישראל וכו'עקדת יצחק (שלג) שער כח דף עז ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כח דף תפא ע"ב
צב. שלשה כוסות האמורות במצרים וכו'יפה מראה (שנ) פסחים פרק י דף קיו/ז ע"א
צב. אומה זו כגפן נמשלה וכו' בית נאמן (ביגה, שפא) דרוש ו לתורה דף יח ע"ג; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת במדבר דף כד ע"ד
צב. אלו מ"ה צדיקים שהעולם מתקיים בהם וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה לה דף רכ ע"א; יפה מראה (שנ) ע"ז פרק ב דף שיז ע"ב
צב. אלו שלשים מצות שקבלו עליהם בני נחיפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה צח דף תקכה ע"ד; יפה מראה (שנ) ראש השנה פ"א דף קנט ע"א, וע"ז פרק ב דף שיז ע"א
צה. כל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם וכיהונתן בן שאול אינו נחשדרשות הר"ן (שנו) דרש ד דף פב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף ח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ס דף שנז ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א יד דף קצא ע"א; זרע ברך (תו) פרשת אמור דף קו/קיו ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף רפה ע"ב
צה. רב בדיק במברא וכו'דרשות הר"ן (שנו) דרש ד דף פ ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק ז דף קא ע"א
צה. בית תינוק ואשה אף על פי שאין נחש יש סימןבעל הטורים (ונציה שד) פרשת מקץ דף יד ע"ב; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פה דף תעא ע"א; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ת דף מ ע"א; יפה מראה (שנ) שבת פרק ו דף ק ע"ג
קו. חזנהו דקא שדו מיא מפומא דחצבא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכא דף קמג ע"ב
קט. כל דאסר לן רחמנא שרא לן כותיה וכו'שני לוחות הברית (תט) עשרה מאמרות דף מט ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פתיחה א מ"ו/ז דף ו/ז ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כב דף קלג ע"ב; שו"ת מהרשד"ם (שנד) י"ד סימן קנב קא בתוך התשובה
קכז. הצב למינהו להביא ערודיפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה טו דף צג ע"ב
קכז. כל שיש ביבשה יש בים חוץ מן החולדהיפה עינים (שצא) פרשת תשא דף עב ע"ד; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת מטות דף רח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יג דף צה ע"א-ע"ב; יפה מראה (שנ) שבת פרק יד דף קד ע"ד; עין יעקב (שפב) ירושלמי שבת דף קעג ע"ד; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קכו ע"א
קלג. כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליסנחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ג דף מג ע"א; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף רעח ע"ב
קלג. כל העושה טובה למי שאינו יודעה כזורק אבן למרקוליסיפה עינים (שצא) פרשת תבא דף קסו ע"ג
קלד: הזרוע כנגד היד וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת פנחס דף רמב ע"ד
קלט: מצא קן בראשו של אדם מהו וכו'דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנג דף ע ע"ב
קלט: משה מן התורה מנין וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תצוה דף קסא ע"ד; מעשי ה' (שמג) חלק ד פ"יב דף קנג ע"ד; שני לוחות הברית (תט) שבכתב דף שכב ע"ב ודף שכט ע"א-ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קיד דף מה ע"ד, ואופן קפו דף קיב ע"א בהגהה, ואופן ריב דף קלג ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רכט דף צג ע"ג
קלט: המן מן התורה מנין וכו' משאת משה (אלשיך, שסא) דף כא ע"ב; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תצוה דף מה ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שכב ע"ב ודף שכט ע"א-ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קפו דף קיב ע"ב בהגהה; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר רצט דף צג ע"ג; הואיל משה (מת, שעב) פרשת בראשית דף ט ע"ג
קלט: אסתר מן התורה מנין וכו'תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת וילך דף שיד ע"ב; זרע ברך (תו) פרשת חיי שרה דף כט ע"ב; עמק המלך (בכרך, תח) ש' אבא ואמא פרק מה דף עח ע"ג; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שכב ע"ב ודף שכט ע"א-ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן קפו דף קיא ע"ד בהגהה; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) שם
קלט: מרדכי מן התורה מנין וכו'קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח) קדש ישראל דרוש ו דף צג ע"ד; עמק המלך (בכרך, תח) שער אבא ואמא פרק מה דף עח ע"ד; שני לוחות הברית (תט) תורה שבכתב דף שכב ע"ב ודף שכט ע"א-ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) שם; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן תפו דף קיב ע"ב בהגהה
קמב. לא יטול אדם אם על בנים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק יב דף צג ע"ב; ר"ן סביב הרי"ף דף תשכח ע"ב
קמב. למען ייטב לך לעולם שכולו טובדברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תצא דף רפט ע"א; בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ואתחנן דף ס ע"ב; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק מא דף לו ע"ג
קמב. ודילמא מהרהר בע"ז הוה וכו'תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק לח דף לג ע"ב
קמב. שכר מצות בהאי עלמא ליכא וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א ח"ב דף כ ע"א; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מד דף ריג ע"ב; יפה מראה (שנ) חגיגה פרק ב דף ריא ע"א; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק ס דף נב ע"ג
קמב. ואיכא דאמרי לישנא דרבי חוצפית התורגמן חזאצרור המור (שכז) פרשת חיי שרה דף כד ע"ב; מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז) אופן ריז דף קלו/ז ע"ד

בכורות
ה. בפרטן של לויים אתה מוצא כ"ב אלף ושלש מאות וכו'יפה מראה (שנ) סנהדרין פ"א דף רפד ע"ג
ה. בגבוי הכסף אתה מוצא מאתים ואחד ככר ואחד עשר מנהפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת פקודי דף קכג/קנג ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת פקודי דף כז ע"ב; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק א דף רפד ע"ד
ה: רפידים שרפו עצמן מדברי תורה וכו'חן טוב (הלוי, שסה) פרשת בשלח דף קכט ע"ד ודף קל ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת בשלח דף צה ע"ד; כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת בשלח דף נט ע"א {לכן כתוב "וילחם עם ישראל" כי ה' לא עזר לישראל בגלל חטאם}; כסף מזוקק (שפח) פרשת יתרו דף עה ע"א; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת זכור דף צח ע"א, ופרשת במדבר דף קמ ע"ד; זרע ברך (תו) פרשת יתרו דף סח ע"ג
ה: שיטים שנתעסקו בדברי שטותפי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בלק דף רכב ע"ג
ח. תרנגולת לכ"א יום וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קלו ע"א
ח. נחש לשבעה שנים וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת בראשית דף ט ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בראשית דף טו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ס דף קלה ע"ד
ח: נחש לכמה מיעבר ומוליד וכו'מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק ב פרק ז דף סו/ז ע"ב {בהמות אינם משמשות אחרי העיבור, חוץ מנחש, ולכן מביאים שעורים בקרבן העומר ובקרבן סוטה, ללמדנו לקרר את היצר כבהמות האוכלות שעורים}; נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יד דף סו/ז ע"ב; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכו דף קמו ע"א
ט. מיא דאתי מבי בליעי וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש יג דף שד ע"א
מד: משתינים מים לפני רבים ואין שותין מים לפני רביםרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שכו/ז דף קמו/ז ע"ב
מד: לא יהיה בך עקר שלא יהיה ביתך עקור מן התלמידים וכו'כתר שם טוב (מלמד, שנו) פרשת עקב דף קכ ע"א {הוציאוהו מפשוטו כדי שיובן הקשר ל"ברוך תהיה מכל העמים"}
נ. כסף האמור בתורה סתם סלעין יפה מראה (שנ) קידושין פרק א דף רסו ע"ג
נה. ירדן יוצא ממערת פמיאסמערכת האלקות (פירארה שיח) דף קכ/קכח ע"ד (דף קד ע"ב-קה ע"א במהד' מנטובה) {טעם שנכנס לפיו של לויתן}
נז: יתוש שבמקומנו יש לו ששים רבוא קליפין בבית המסס שלו וכו'קול בוכים (שמט) איכה דף ק ע"א; שני לוחות הברית (תט) פסחים מצה עשירה דרוש ד דף קעא ע"ב
נז: פעם אחד נפל ארז במקומנו וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דרוש לג דף קנב ע"ב
נז: ופעם אחד נפלה ביצת בר יוכני וכו'כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קיג ע"א; שני לוחות הברית (תט) תורה שבעל פה דף תיב ע"א
נח. כל חכמי ישראל דומים עלי כקליפת השום וכו'שו"ת מהרלב"ח (שכה) דף שכג/שפג; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ה פרק יא דף צא ע"א; נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף מו/ז ע"ב; שני לוחות הברית (תט) שבועות דף קפא ע"א; טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף קכא ע"ג {כמו שקליפת השום מועילה לרפואה אבל לא ללמוד מהם חוץ מר"ע}; דרש משה (פיזענץ, שמט) מ' רנד דף ע ע"ג; באר שבע (שעד) סוטה פרק ט דף סג ע"ג

ערכין
ח: אלמלא צדקתך כהררי אל מי יוכל לעמוד לפני משפטיךויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יא דף ק ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש לשבת בנתים דף נב/צב ע"א
י: מי שילוח היה מקלח מים בכאיסר וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש יב לשמיני עצרת דף ק ע"א; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק א דף נד ע"ב
טו. נמצא האומר בפיו חמור מן העושה מעשהתוספות יום טוב (תג) פרק ג דף קג ע"ג; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת שלח לך דף קנה ע"ד
טו. וכן מצינו שלא נחתם גזר דין לאבותינו במדבר אלא על לשון הרעויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש כה דף ר ע"א
טו. בא וראה במה גדול כוחו של ל"ה ממרגלים וכו'שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שלח דף עד ע"ג; תנחומות אל (שלח) פרשת שלח דף קיב ע"ד
טו. כשם שאנו עולין מצד זה כך מצריים עולים מצד אחרכלי יקר (לניאדו, שסג) שופטים ה דף עו ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים ה סימן כא דף לד ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת בשלח דף קכה ע"ג
טו: אמר הקב"ה ללשון כל אבריו של אדם זקופין ואתה מוטל וכו'מזמור לתודה (אריפול, שלו) בפסוק מה יתן לך דף קנ ע"א; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תזריע דף קנד ע"ד; בינה לעתים (תח) דרוש סה דף קע ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) ש' המדות מאמר מא דף לד ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יו דף צה ע"א
טו: כל המספר ל"ה כאלו כופר בעיקרעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נו דף לו ע"ב
טו: כל המספר ל"ה נגעים באים עליועיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נז דף לו ע"ב, ופרשת מצורע דף פו/פז ע"א
טו: תורת המצורע זו היא תורתו של מוציא שם רעשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת מצורע דף קסח ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת מצורע דף ריב ע"א
טו: כל המספר ל"ה מגדיל עונותיו עד לשמים וכו'בינה לעתים (תח) דרוש סד דף קעא ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נח דף לו ע"ב
טו: כל המספר ל"ה ראוי לסקלו באבןעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נט דף לו ע"ב
טו: כל המספר ל"ה אמר הקב"ה אין אני והוא יכולין לדור בעולםעיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר ג דף לו/לז ע"ג, ומאמר ה דף לו ע"ב
טו: מאי תקנתיה של מספרי ל"ה וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת קרח דף לד ע"א; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת מצורע דף נד/צד ע"ג; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עט דף לה ע"א; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר לו דף כ ע"ג, ומאמר רלט דף עה ע"ד
טו: כל המספר ל"ה מגדיל עונות כנגד שלש עבירות ע"ז ג"ע ש"דכלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת תזריע דף קמה ע"ב; עמודי שש (לונטשיץ, שעח) מאמר עז דף לה ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר לו/לז דף לד ע"ב; נורא תהלות (שועיב, שכט) מזמור יב דף יט ע"ב
טו: לשון תליתאי קטיל וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר מד דף לה ע"ב; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה כו דף קמט ע"ג
טו: וכי יש יד ללשון וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת בהר דף רצח ע"ג-ע"ד
טז. מברך רעהו בקול גדל כגון דאיקלע לאושפיזא יפה מראה (שנ) ברכות פרק ט דף מא ע"ב
טז. מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורימדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש לשבת נחמו דף ח ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) שבת פרק יו דף סח ע"ד
טז. על שבעה דברים נגעים באים וכו'שפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת תזריע דף קסז ע"א; זרע ברך (תו) פרשת מצורע דף קח ע"ד; שפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת מצורע דף נח ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר סד דף לו ע"ג, ופרשת מצורע דף פז ע"ד; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה י דף סג ע"ג
טז. ובא אשר לו הבית מי שמיוחד לו ביתושפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת מצורע דף קסט ע"ג-ע"ד
טז. הא דאהנו מעשיו הא דלא אהנו מעשיו וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלג דף קמט ע"ב
טז: מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת תזריע דף ריא ע"ד; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף קל ע"ד
טז: לא תשנא את אחיך בלבבך יכול לא יכנו ולא יסתירנו וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רי ע"ב
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיחקרבן אהרן (שסט) פרשת קדושים דף רו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת מקץ דף סח ע"ב ופרשת דברים דף קיב ע"ד
טז: תמה אני אם יש בדור הזה מי שיודע להוכיחצפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת במדבר דף קמב ע"ד, ופרשת קרח דף קסה ע"ד
טז: עד היכן תוכחה עד הכאה וכו'כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א ב דף רכה ע"א; תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת דברים דף שנד ע"ב; שני לוחות הברית (תט) בהקדמה דף א ע"א; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלב דף קמט ע"א; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר נג דף לו ע"א
טז: עד היכן לא ישנה אדם מאכסניא שלו וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מא דף רמד ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' רכח דף עב ע"ג
טז: מנין שלא ישנה אדם מאומנות אבותיוכלי יקר (לניאדו, שסג) מלכים א ז דף תג ע"ד
טז: כל שעברו עליו ארבעים יום בלי ייסורים קבל עולמואוהב משפט (שמט) דף לג
יז. דור לפני פרנס וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לה בסדר הנהגת הדינין דף קסו ע"ג; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת חקת דף קצו ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה פ דף תמח ע"ב; יפה מראה (שנ) סנהדרין פרק ב דף רפט ע"ד
לא. הגיע יום שנים עשר חדש ולא נגאלה היתה חלוטה לותוספות יום טוב (תג) פרק ט דף קלח ע"ב
ל: בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת בהר דף קלח ע"ב-ע"ג

תמורה
טו: שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ד דף לח ע"א; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף ח ע"ב
טז. אין נביא רשאי לחדש דבר מעתהתהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ד דף לא ע"א; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש כח דף צד ע"ד; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר י פרק ג דף עח ע"ב; פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת בחקותי דף קפח ע"ב
טז. בשעה שנפטר משה רבינו לג"ע א"ל ליהושע שאל ממני כל ספקות שיש לך וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) יהושע א דף ס ע"א ודף ה ע"א; דרשות הר"ן (שנו) דרש יב דף פד ע"א; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת תשא דף קמה ע"ג, ופרשת שופטים דף רצ ע"א; כסף מזוקק (שפח) פרשת ויחי דף נד ע"ב
טז. אלף ות"ש ק"ו וג"ש ודקדוקי סופרים נשתכחו בימי אבלו של משה מראות הצובאות (אלשיך, שסג) יהושע יו/יז דף י ע"א; כלי יקר (לניאדו, שסג) יהושע יו/יז דף מג ע"א-ע"ב; לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים א סימן ג דף ד ע"ד
טז. ולמה נקרא שמה עכסה שכל הרואה אותה כועס על אשתויפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה ט דף שנח ע"א
טז. מה חמור זה כיון שאין לו מאכל מיד צועק וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים א סי' ג דף ה ע"א
טז. מאי יפונה שנפנה מעצת מרגלים וכו'ויקהל משה (אלפלס, שנז) דרוש יז דף קמב ע"ב
טז. הוא עתניאל הוא יעבץ וכו'לב אהרן (ראנ"ח, שסב) שופטים סימן ג דף ה ע"ד; בית מועד (רבא, שסה) דרוש לג לליל ב של שבועות דף קסב ע"ב; צפנת פענח (מהרי"ט, תח) פרשת ויצא דף מ ע"א
טז. רש ואיש תככים נפגשו וכו'כסף מזוקק (שפח) פרשת ראה דף קצו/ז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה לד דף ה ע"א

כריתות
ו: אחד עשר סמנין נאמרו לו למשה מסיניבאר שבע (שעד) כריתות דף מז ע"ב
ו: כל תענית שאין בה מפושעי ישר' אינו תעניתפי' רבינו בחיי (רנב) פרשת תשא דף קלד ע"ג; סדר היום (שנט) לחג הסוכות דף צד ע"ב; כלי חמדה (לניאדו, שנו) פרשת נצבים דף רנה ע"ד; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מד דף רס ע"ד; בית אלקים (שלו) פרק יג דף טו ע"ב-ע"ג; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות ב דף יא ע"א; ישע אלקים (צהלון, שנה) דף כו/ז ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת תשא דף עח ע"ב; גל של אגוזים (שנג) פרשת חיי שרה דף כה ע"ד
ט. מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה וכו'תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק א דף יו/יז ע"ב
יג: ולהבדיל בין קדש ובין החול אלו דמים וערכין וכו'פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת שמיני דף קמט ע"ב-ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת שמיני דף נו ע"ב
כח. האב קודם לאם בכל מקוםבאר שבע (שעד) כריתות דף נב ע"ג-ע"ד

תמיד
כז: תיב וגלי וכסיבאר שבע (שעד) תמיד דף כח ע"ד
כז: וכשאתה שותה מים שפוך מהן ואחר כך תן לתלמידךבאר שבע (שעד) תמיד דף כט ע"א; כנסת הגדולה (תיח) דף כז ע"ד; ספר החסידים סימן קיא
כח. איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם יאהב את התוכחות וכו'מדבר יהודה (מודינא, שסב) דרוש להתחלת המדרש דף נז ע"א; שני לוחות הברית (תט) בהקדמה דף א ע"א; באר שבע (שעד) תמיד דף כט ע"א
כח. כל המוכיח את חבירו לשם שמים זוכה לפלגו של מקוםבאר שבע (שעד) תמיד דף כט ע"א
לב. מן השמים לארץ רחוק או ממזרח למערבשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת שופטים דף קא ע"א; הואיל משה (מת, שעב) פרשת ואתחנן דף קכח ע"א; באר הגולה (שנח) באר ו דף לח ע"ב
לב. אי דין מתקרי חכים וכו'פרקי משה (שכג) פרק ב דף כב ע"ב; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ב דף יו/יז ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ב דף לא ע"א; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ב דף סג ע"ב
לב. אי דין מתקרי גיבור וכו'נחלת אבות (אברבנאל, שכז) פרק ד דף מט ע"ג; פרקי משה (שכג) פרק ד דף מו ע"א; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת אמור דף נה ע"א; מילי דאבות (חיון, שס) פרק ד דף לו ע"א; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ד דף פב ע"ב; מדרש שמואל (אוזידא, שמה) פרק ד דף קכו ע"ב
לב. אי דין מתקרי עשיר וכו'יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת ראה דף רסב ע"ב
לב. מה יעביד איניש ויחיה וכו'תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר ב חלק ב דף טו ע"ב; עשרה מאמרות (תט) מאמר חיקור דין חלק ב פרק ט דף לה ע"א; לב אבות (הלוי, שכה) בהקדמה דף ד ע"א; באר שבע (שעד) תמיד דף לו/ז ע"ב; הואיל משה (מת, שעב) פרשת ויצא דף ל ע"ד
לב: יהבו ליה גלגלתא חדאעקדת יצחק (שלג) שער כד דף סג ע"ג
לב: כל העוסק בתורה בלילה שכינה כנגדו וכו'מנחת יהודה דף פ ע"ג

כלים
פי"ז קנה מאזנים והמחק שיש בהם בית קיבול וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק יז דף מה ע"ג

נגעים
פ"יב אפילו תלמיד חכם ויודע שהוא נגע ודאי וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת מצורע דף לז ע"א; פי' ר"א מזרחי (שלד) פרשת מצורע דף קסב ע"ג; קרבן אהרן (שסט) פרשת מצורע דף קלח ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק יב דף קנב ע"ב
פ"יב על מה חסה התורה על כלי חרסו וכו'קרבן אהרן (שסט) פרשת מצורע דף קלח ע"ג

נדה
ט. מ"ט דרבי מאיר דכתיב מי יתן טהור מטמא לא אחד וכו'דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת חקת דף סג ע"ב
יג. כל האוחז באמה ומשתין וכו'באר הגולה (שנח) באר ב/ה דף י ע"א
יג. כל המוציא שכבת זרע לבטלה חייב מיתהחשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף קיח ע"ג
יג. אם היה נשוי מותר וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלד דף קנ ע"א
יג: כך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר י דף יט ע"א
יג: ידיכם דמים מלאו אלו המנאפים ביד וכו'מנות הלוי (שמה) דף קנב ע"ב; כלי פז (תיז) ישעיהו א דף י ע"ב; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו א דף ה ע"ד
יד. רוכבי גמלים כולם רשעים הספנים כולם צדיקים וכו'עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער התשובה מאמר ב דף יז ע"ג, ומאמר יג דף כ ע"א
טז: אסור לאדם שישמש מיטתו ביום וכו'דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת תזריע דף ו/ז ע"ג
טז: אותו מלאך הממונה על ההריון לילה שמו וכו'מנחה בלולה (שנד) פרשת עקב דף קעה ע"א; מאמץ כח (שמח) דרוש יב דף קיד ע"ב; תפלה למשה (אלמושנינו, שכג) מאמר א חלק ג דף כה ע"ב; חידושי אגדת ק"י עם תפלה למשה; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ג פרק כו דף פד ע"ב; דרשות הר"ן (שנו) דרוש ח דף נד ע"א; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז דרוש ב פרק ה דף קיג ע"א-ע"ב; בן שמואל (שפב) דרוש יא דף מו ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער כב דף נו ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פ' כא דף קעה ע"ב; תורת משה (אלשיך, שסא) פרשת בהעלותך דף רכב ע"ג; דברי שלום (אדרבי, שמו) דרוש יו דף נג ע"ד; פי' רקנטי (שה) פרשת וילך; ס' ציוני (שכ) פרשת תזריע דף סד ע"א; אוהב משפט (שמט) דף י ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קא ע"א; יפה עינים (שצא) פרשת אמור דף ק שני ע"ב; יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה לא דף קסו ע"א; ילקוט חדש (תיז) דף צג ע"ג; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף קצג ע"א
יז. ג' דברים נאמרו בצפרנים וכו'עקדת יצחק (שלג) שער צז דף רע ע"ד; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת תבא דף קכא ע"ד; רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלו דף קנ/קצ ע"א; תולעת יעקב (גבאי, שמא) דף מ ע"ב; חוות יאיר (פורטו, שפח) אות מ דף כה ע"א; שני לוחות הברית (תט) שבת דף קלח ע"א; זהר פרשת ויקהל דף רח ע"ב; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף קלג; באר הגולה (שנח) באר ב דף ח ע"ג; מנחת נתן (שפא) דף ה ע"ב; דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת אמור דף נג ע"ב
כ: איפרא הורמיז אימא דשבור מלכא שדרא דמא לקמיה דרבא וכו'חידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה
כד: פעם אחת רצתי אחר צבי נכנסת בקולית של מת וכו'עקדת יצחק (שלג) שער פא דף רלו ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קג ע"א; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנה דף ע ע"ג; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר כז דף יו ע"ג
כד: ועמדתי בגלגל עיניו של מת עד חוטמי וכו'ס' יוחסין (שמ) דף לב ע"א; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קנ ע"ב; דרש משה (פיזענץ, שמט) מאמר רנו דף עח ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר כז
כה. תחלת ברייתו של ולד מראשו וכו'תורה אור (הכהן, שסה) פרשת בראשית דף ה ע"ד; מגן אברהם (לניאדו, שסג) דרוש למילה דף לא ע"א; יפה מראה (שנ) פרק ג דף שכו/ז ע"א; יפה תאר (תח) על ויקרא רבה פרשה יד דף פו ע"ב
ל: למה הולד דומה במעי אימו וכו'סדר מעמדות (שסו) דף יז ע"ב; מקראי קדש (סמיגה, שמו) חלק א פרק יג דף מד ע"א; מגן אברהם (לניאדו, שסג) מאמר למילה דף לא ע"א; תהלה לדוד (סר לאון, שלז) חלק ב פרק ב דף סו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו/ז ד"א פ"ט דף קו ע"ב, ומ"ח פ"י דף קמח ע"ב; עקדת יצחק (שלג) שער סח דף ר ע"ד; תעלומות חכמה (שפט) נובלות חכמה דף יו/יז ע"ב; עבודת הקדש (גבאי, שכז) בהקדמה דף ב ע"ב, וחלק ב פרק כג דף מב ע"א; גבעת שאול (מורטירה, תה) דרוש לג דף נו ע"ג; שני לוחות הברית (תט) ש' האותיות דף עא ע"ב, ותורה שבכתב דף שמג ע"ב; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קא ע"ב; טוב הארץ (תטו) דף ט ע"א; נשמת חיים (בן ישראל, תיב) מאמר ב פרק יח דף עב ע"ב; נחלת צבי (טוכפירר, תכ) פרק ד דף סא ע"ב; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מאמר תכג דף שיב ע"ב; לחם יהודה (לירמא, שיד) פרק ו דף קמד ע"ב; חשק שלמה (דוראן, שפג) משלי דף יד ע"ב ודף שנ ע"ב
ל: כיון שבא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו וכו'חידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) שער המדות מאמר ג דף לה ע"ד; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף צד ע"ב
ל: משל לכהן שנתן תרומה לע"ה וכו'בית מועד (רבא, שסה) דרוש לשבת וראש חדש דף יב ע"א; עקדת יצחק (שלג) שער סח דף ר ע"ד
לא. שלשה חדשים ראשונים הוולד דר במדור התחתון וכו'נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט) דף קכב ע"ד
לא. צבע נותן סמנין ליורה וכלן עולין לצבע אחדקול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר א סימן א דף ט ע"ג
לא. אודך ה' כי אנפת בי וכו' במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שיצאו לסחורה תפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"א דף ט ע"א; כלי פז (תיז) ישעיהו יא דף סג ע"א
לא. אפילו בעל הנס אינו מכיר בניסותפארת ישראל (דוראן, שנא) ד"א דף ו/ז ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ה; הואיל משה (מת, שעב) פרשת תשא דף פ ע"א; חשק שלמה (הלוי, שס) ישעיהו דף כט ע"א
לא. מלמד שלא נוצר אדם מן כל הטיפה וכו'נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ז פרק ד דף קיא ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל ב כב דף שמו/ז ע"ד; קול יהודה (מוסקאטו, שנד) על הכוזרי מאמר ג סימן יז דף קנג ע"א
לא. מלמד שהקב"ה יושב וסופר את רביעותיהם של ישראל וכו'נצח ישראל (שנט) פרק נב דף נט ע"ג
לא. מלמד שהקב"ה סייע באותו מעשה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת ויחי דף יו/יז ע"ב; תולדות יצחק (קרו, שיח) פרשת ויחי דף לב ע"ג
לא: כיון שבא זכר לעולם בא שלום בעולםשפתי דעת (לונטשיץ, שע) פרשת תזריע דף נו ע"ד; עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ) מ' תעג דף שכה ע"ד
לא: בא זכר בעולם בא ככרו בידוחידושי אגדות ק"י עם תפלה למשה
לא: מ"מ אמרה תורה יולדת מביאה קרבן וכו'יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמ ע"א
לא: מ"מ איש מחזר על אשה ואין אשה מחזרת על אישעקדת יצחק (שלג) שער ט דף כז ע"ד; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת ויקהל דף פא ע"ב
לא: מפני מה איש קולו עב ואין אשה קולה עבה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלו/ז דף קנ ע"ב
לו: אבא איסי וכו' אסיתא דנחשא וכו'דרשות ר"י אבן שועיב (שלג) פרשת במדבר
לח. אין אשה מתעברת אלא לרע"א יוםיפה מראה (שנ) יבמות פרק ד דף רכד ע"ג-ע"ד ודף רכה/ח ע"ג; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה כ דף קמ ע"א
לח. הריון בגימ' מאתן ושבעין וחד הוו וכו'עיני משה (אלשיך, שסא) דף מד ע"ב; כלי יקר (לניאדו, שסג) שמואל א א דף קמד ע"ד
מה: מלמד שנתן הקב"ה בינה יתירה באשה יותר מבאישראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת בראשית דף ח ע"א; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה יח דף קכא ע"ד; יד יוסף (צרפתי, שעו) פרשת חיי שרה דף לד ע"ג; עשרה מאמרות (תט) מאמר אם כל חי חלק א סימן י דף צו ע"ב
מה: מלמד שקלעה הקב"ה לחוה וכו'בעל הטורים (ונציה שד) פרשת בראשית דף ג ע"ב; צרור המור (שכז) פרשת בראשית דף ז ע"ב-ע"ג
נב. איוב בסערה חירף ובסערה השיבוהו וכו'חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב דף צא ע"א; חכמת שלמה (לוריא, שמב) בבא בתרא פרק א דף ו ע"ב
סא. אסטמרנכו הא אמור רבנן לישנא בישא וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלה דף קנ ע"א
סא. מכדי סיחון ועוג אחי הוו וכו'פי' רבינו בחיי (רנב) פרשת חקת דף ריט ע"ב; עין יעקב (שפב) ברכות פרק ט דף לד ע"ג
סא. זה עוג שפלט מדור המבולהואיל משה (אלפלס, שנז) פרק ד דף קכא ע"ב; חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; יפה תאר (שנז) על בראשית רבה פרשה מב דף רנב ע"ב
סט: שנים עשר דברים שאלו אנשי אלכסנדריא וכו' שלשה דברים חכמה וכו'חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; מנות הלוי (שמה) בהקדמה דף ה ע"ב
ע: כתוב אחד אומר כי לא אחפוץ במות המת וכו' כאן בעושין תשובה וכו'רצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלט דף קנא ע"א
ע: כתוב אחד אומר כי לא ישא פנים וכו' כאן קודם גזר דין כאן אחר גזר דיןרצוף אהבה (אלגאזי, תט) סימן שלח דף קנא ע"א; מאור עינים (פינטו, תג) ר"ה פ"א דף קלט ע"ב; כלי יקר (לונטשיץ, שסב) פרשת נשא דף קח ע"ג; הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ) דף צ
ע: מה יעשה אדם ויחכם וכו' טור פטדה (הכהן, תטו) סימן שא דף רה ע"ב
ע: משל למלך בשר ודם שעשה סעודה לעבדיו וכו'יפה תאר (תיז) על שמות רבה פרשה מא דף קצז ע"ג
ע: מה יעשה אדם ויהיו לו בנים זכריםשפתי כהן (הכהן, שסה) פרשת קדושים דף קעו ע"ד
עא. בשכר שמשהין עצמן בבטן כדי שתזריע אשתו תחילה וכו'תורת חכם (הכהן, תיד) פרשת תזריע דף רנה/רצה ע"ד
עג. כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא וכו'חדושי אגדות ק"י עם תפלה למשה; עולת שבת (שועיב, שלז) פרשת בראשית דף ג ע"א, ופרשת במדבר דף קח ע"א; בית יהודה (מודינא, שצה) פרק ט דף מז ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת וישלח דף יו ע"ב; נוה שלום (שלום, שלה) מאמר ו/ז פרק א דף צח ע"א; שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד) דרוש ג דף יח ע"ב בהגהה; יפה מראה (שנ) ברכות פרק א דף יג ע"ב, ומגילה פרק א דף קצג ע"ג-ע"ד; תפארת ישראל (מהר"ל, שנט) פרק יג דף יד ע"ג; כפתור ופרח (לוצטו, שמא) דף קג ע"ב; באר שבע (שעד) שו"ת דף קיו/ז ע"ג; דרשות מהר"ל (שנג) דרש על התורה דף ל ע"ב

ידים
פ"ג מ"ה כל כתבי הקדש מטמאין את הידיםסדר מעמדות (שסו) דף טז ע"ב; שושנת העמקים (אלשיך, שנא) דף ה ע"א-ע"ב; בית מועד (רבא, שסה) דרוש כז לשביעי של פסח דף קמג ע"א; דברי שלמה (הלוי, שנו) פרשת בשלח דף קה ע"ד; דרש משה (אלבלדה, שסג) פרשת ויקרא דף מח ע"ג; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף רפג ע"ב; תנחומות אל (שלח) פרשת ויקרא דף פא ע"ד; נקודות הכסף (לניאדו, שעט) דף ח ע"א; הואיל משה (מת, שעב) שיר השירים דף א ע"ב
פ"ד מ"ד בו ביום בא יהודה גר עמוני וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רפד ע"ג
פ"ד מ"ה תרגום שבעזרא ושבדניאל מטמא את הידים וכו'תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רפה ע"ב
פ"ד מ"ו קובלני עליכם פרושים שאתם אומרים כתבי הקדש מטמאין את הידים יפה עינים (שצא) פרשת חקת דף קכח ע"א
פ"ד מ"ו עצמות חמור טהורים ועצמות יוחנן כהן גדול טמאין וכו'עקדת יצחק (שלג) שער עט דף רל ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ד דף רפה ע"ב

עוקצין
פ"ג לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא שלום וכו'ראש מר דרור (הכהן, שעה) פרשת קרח דף פא ע"א; בינה לעתים (תח) דרוש ט דף כו ע"ד; עקדת יצחק (שלג) שער י פרק ז [פז] דף רמט ע"ב; תוספות יום טוב (תג) פרק ג דף רצב ע"ג; יפה מראה (שנ) ברכות פרק ב דף יו ע"ב; עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ) פרשת הברכה דף קכז ע"ד


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US