רשימת הספרים
הממופתחים
במפתח לפירושים על אגדות התלמוד
של מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

קיצורים שהשתמשנו בהם: או"ק - אולם קריאה. ד"צ - דפוס צילום. מה"ר - ספריית ישיבת מרכז הרב. מוהר"ק - ספריית הרב מימון שבמוסד הרב קוק. ספה"ל - הספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית. ב"א - ספריית אוניברסיטת בר אילן. הרע"צ - ספריית ישיבת הר עציון. מכון משה"ע - ספריית המכון למשפט עברי שליד האוניברסיטה העברית. ספר שלא רשום לידו מיקום בספריה - יש לחפש ב"אוצר החכמה".
* - ספר שציונים ממנו הוכנסו ע"פ מפתח המובאות שנדפס באותו ספר. § - ספר שמופתח על ידינו.

למפתח האגדותאבות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*אביר יעקב (סדיגורה, תשסד), ר' אברהם יעקב מסדיגורה, ירושלים תשסד. מה"ר מ245

§אבל מצרים, ר' אהרן מנדל הכהן, קיירא, ח"א-ח"ב תרסח. ספה"ל R8°70A4226; ב"א A453 כהן.אב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*אבן הראשה, ר' אליהו קלצקין, דרושים א, ב, ה, ז, ורשה תרמז. (ע"פ מפתח בסו"ס אבן פינה, תרסז). ספה"ל 2°23A9949; ב"א A572 קלצ.אב; להורדת הספר כולו

§אבן יהושע, ר' יהושע פריידין, ורשה תרמח. ספה"ל 23V5731; להורדת הספר כולו

*אבן יעקב (ניימרק), ר' אריה ליב ניימרק, סלוצק תרע, ד"צ נ"י תשסה. ספה"ל 2°59A3686, 2°2005A3455; ב"א A42 נימ.אב

§אבן ישפה, ר' בנימין ישראל איסר קצנלנבוגן, וילנא תרסח. ספה"ל 23V5911; להורדת הספר כולו

§אבן ישראל (ברוין) ח"א-ח"ב, ר' ישראל ברוך ברוין, מרגהיטא תרצו. ספה"ל אוסף שלום 3867; ב"א A562 ברו.אב; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*אבן ישראל (פישר) אגדה, ר' ישראל יעקב פישר, ח"א וח"ב, ירושלים תשס. מה"ר מ230; ספה"ל 99A6521; ב"א A452 פיש.אב

*אבן ישראל על התורה, ר' ישראל יעקב פישר. לפני תשנט. (ע"פ מפתח סו"ס אבן ישראל, חידושי אגדה).

*אבן ישראל (תשסב), מהדורא תניינא, על התורה, ר' ישראל יעקב פישר, ירושלים תשסב. מה"ר ת150; ספה"ל 2015A10381

*אבן ישראל (תשסז), על התורה, ר' ישראל יעקב פישר, תשסז.

§אבן פינה (קלצקין), ר' אליהו קלצקין, פיעטרקוב תרסז. ספה"ל 23V5534; ב"א A45 קלצ.אב; להורדת הספר כולו

*אבן שהם (וינמן), ר' משה אליהו וינמן, על חו"מ סי' נו-קו, מכון שער המשפט, ירושלים תשסא. יש מפתח אחד בראש הספר ומפתח אחר בסוף הספר, בעיקרם זהים אבל יש כמה שינויים ביניהם. מה"ר פ400; ספה"ל 2°2006A2537 [הלכה]; להורדת הספר כולו

§אבן שוהם (פינסק), ר' משה בר יהודה מפינסק, פאדגורזע תרנט. ספה"ל 23V5851; להורדת הספר כולו

*אבן שתיה (עיין), ר' שמואל בנימין עיין, לייקווד תשעב. להורדת הספר כולו

§אבן תושיה, [בעילום שם המחבר], ורשה תרסח. ספה"ל 24A1643; להורדת הספר כולו

*אבני אש (אויש) מועדים, ר' יחיאל אויש, ניו יורק תשסה, שנב עמ'. מה"ר מ230; ספה"ל ‎2°2005A7314‎

§אבני גזית, ר' יוסף זליג גליק, פיטסבורג תרעב. בהרבה מקומות הוא מביא את האגדות רק כמשחקי מלים. ספה"ל 31A4029; להורדת הספר כולו

§אבני יעקב, ר' יעקב זאב טייער, ירושלים תרצז. ספה"ל 38A1289; ב"א A45 טיר.אב; להורדת הספר כולו

§אבני שיש (שוורץ), ר' שלמה יהודה שוורץ, בודפשט תרצז. להורדת הספר כולו

*אבק דרכים, ר' ברוך קלומיטי, שלוניקי תקעד, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°23V5977, 2°91A1144; ב"א A45 קלו. אב; להורדת הספר כולו

*אבק סופרים (קונקי), ר' אברהם קונקי, אמשטרדם תסד, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°23V5973, R2°1970, 2°93A4422; ב"א נדירים A45 קונ.אב; להורדת הספר כולו

§אבקת רוכל (אוחיון), ר' יוסף אוחיון, חלק א-ב, כזבלנכא תשח [יצא במהדורה חדשה, בני ברק תשעב]. בספר חסר דף מד כנראה. ספה"ל 2°49A437; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב [חסרים בסריקה דפים מז:, מח]

*אבקת רוכל (ליכטנשטיין), ר' הלל ליכטנשטיין, לבוב תרמג. ספה"ל 23A7496; ב"א A410.3 ליכ.אב; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*אברהם אנכי ח"א וח"ב, ר' אברהם פאלאג'י, אזמיר תרמט, ד"צ נ"י תשנג. מפתח לשני החלקים בסוף ח"ב. ספה"ל 2°22A2529, 2°94A72; ב"א T278 פלג'.אב ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*אברהם את ידו, ר' אברהם פלג'י, ח"א-ח"ב, אזמיר תרמו, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 2°94A443 ,2°23V5927; ב"א A45 פלג.אב; להורדת הספר כולו

*אברהם במחזה, ר' יהושע אברהם קריספין, אזמיר תרכט, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°93A161 ,S2°23V5996; ב"א A45 קרי.אב; להורדת הספר כולו

§אגדות מרדכי, ר' מרדכי זילברר, וינה תרמג. ספה"ל 59A2572; להורדת הספר כולו

*אגדת שמואל (אריפול, שלו), ר' שמואל אריפול, ונציה שלו, יד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°35V3613; להורדת הספר כולו או כאן - שתי סריקות המשלימות זו את זו

§אגודות אזוב מדברי, ר' מיכאל דב בן יששכר, פיעטרקוב תרלט, ד"צ ת"א תשלז. ספה"ל 2°69A2237, 78A263; ב"א A584 מיכ.אג; להורדת הספר כולו

*אגודת אזוב (יעבץ) דרושים, ר' משה זאב מרגליות-יעבץ, ביאליסטוק תקפד, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר מ230; ספה"ל 2°89A3544; להורדת הספר כולו

*אגודת אזוב (תשעא), ר' יעקב ישראל בן צבי הירש הלוי, מכון נצח יעקב, נ"י תשעא, תיא + קכד עמ'. כולל ספר תור המעלה על רות, ספר דמעות שלוש על איכה, וספר יתרון אור על קהלת. ספה"ל 2012A6220; ב"א T407 יעק.אג תשעא

§אגודת ישראל (תרפג) - מטעמי ברוך, ר' ישראל ברוך מסוכאטשוב, פיעטרקוב תרפג. ספה"ל 2°55A1954; להורדת הספר כולו[שם ג ע"ב, ד ע"א סרוקים אחר דף ה ע"א; יח ע"ב, יט ע"א חסרים; נב ע"א חסר, ובמקומו נסרק נב ע"ב פעמיים; ס ע"ב ו-סא ע"א נסרקו אחרי סב ע"א]

*אגלי טל (פרייל) מאמר שני, ר' יהושע יוסף פרייל, ורשה תרסא. מה"ר מ40; ספה"ל 54A2078; להורדת הספר כולו

*אגרא דכלה המבואר, ר' צבי אלימלך שפירא, עם ביאור הצבי והצדק, לר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשסו. מפתח לג' החלקים בסוף ח"ב - שמות. מה"ר מ245; ספה"ל אוסף שלום 3437.11; ב"א A671.2 שפי.אג

*אגרא דפרקא (תשסה), ר' צבי אלימלך מדינוב, עם צבי תפארה, ר' מרדכי וועבער, ברוקלין תשסה, תקסג עמ'. מה"ר מ245; ספה"ל 2005A8551; ב"א A671.2 שפי.אג

*אגרות הנצי"ב מוולאזין, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, בני ברק תשסג, שלה עמ'. מה"ר מ40; ספה"ל 2003A2999; ב"א A509.2 ברל.אג

*אגרות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ד' כרכים, כרך ד ממהדורת תשד"ם. האות שבסוגריים מסמנת את העמוד. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271, ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). מה"ר כ2; ספה"ל 85A7217; ב"א A19 קוק.אג

*אגרות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, כרך ה - שנת תרפ"ב, בהוצאת המכון ע"ש הרצי"ה קוק, ירושלים תשעט. מה"ר כ2; ספה"ל ס 169.74; ב"א A19 קוק.אג תשע"ח

*אגרות הרמב"ם (ונציה שד), ונציה שד, צה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל 0°47A536; לצפייה איכותית בספר

*אגרות ר' יצחק אלחנן, ר' יצחק אלחנן ספקטור, שני כרכים, ב"ב תשסד. כרך ב מתחיל בעמ' שסז. מה"ר מ40; ספה"ל 2004A8706; ב"א A509.2 יוצר.הא

*אגרות רמח"ל (גינצבורג), ת"א תרצז, ירושלים תשסא (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ40; ספה"ל אוסף שלום 1141.1; ב"א A509.2 לוצ.רב

*אגרת דופי הזמן (שנח), ר' יצחק עובדיה, ונציה שנח, 121 דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R0°35V3553; ב"א A410.1 עוב.דפ; להורדת הספר כולו

*אגרת הטיול (תשעה), ר' חיים בר בצלאל, עם פירוש טיול בפרדס, ר' שלמה זלמן עהרענרייך, ניו יורק תשעה. ספה"ל 2016A5780; ב"א A867 חיי.אג תשע"ה

*אגרת הפורים (לאער), ר' אהרן שלמה לאער, לייקווד תשסח, קפז עמ'. מה"ר מ220; ספה"ל 2008A3484; ב"א A384.3 לאו.אג; להורדת הספר כולו

*אגרת הקדש (שמ), מיוחס לרמב"ן [אולי המחבר הוא ר' יוסף ג'יקטיליה], בסיליאה שמ, 15 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R0°35V3549; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

§אגרת חמודות, רבי אליה חיים ג'נאצאנו, לונדון תרעב. ספה"ל 23A12179, אוסף שלום 353; להורדת הספר כולו

*אגרת על הבטחון (תשסב), ר' יוסף זלמן בלוך, הוצאה שנייה, מאנסי תשסב. מה"ר מ40; ב"א A410.3 בלו.אג

*אגרת על הבטחון (תשע), ר' יוסף זלמן בלאך, מהד' ג, תשע. ב"א A410.3 בלו.אג תשע

*אדבר בם, ר' מימון בדוש, ניו יורק תשעח. ספה"ל 2018A7785; ב"א A451 בדו.אד

*אדיר במרום ח"א (מד' ספינר תשן) וח"ב (מד' ספינר תשמח) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב5; ספה"ל 90A4770, אוסף שלום 1110.2; ב"א A652.5 לוצ.אד

*אדר היקר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תשכז, תשמה (כולל עקבי הצאן). (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 67A2889, 85A7200; ב"א A509.2 רבי(קוק) תשכ"ז

*אדרת אליהו (הצרפתי), ר' אליהו הצרפתי, על התורה, ירושלים תשנז. מה"ר ת150; ספה"ל 2°96A4496, אוסף שלום 13611; ב"א A451 אלי.אד; הרע"צ ל\084\1.6

§אדרת אליהו (קוצין), ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרעז. ספה"ל 23V6436; ב"א A452 קצי.אד; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

§אהבת אמת, ר' שמואל ליב קוידער, פראג תקפט, ד"צ נ"י תשנה. ספה"ל 24A1781, 2°98A3359; ב"א A888 קוי.אה; להורדת הספר כולו

*אהבת דוד (תקנט), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנט (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א A452 אזו.יו; להורדת הספר כולו

*אהבת דוד (חיד"א), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכז, תשמו. מה"ר מ40, מ220; ספה"ל 80A3435 (תשכז), S86A5209 (תשמו); ב"א A452 אזו.אה (תשמו)

§אהבת דוד (וועגער, תרלב), ר' שלום דוד מאירוביץ אב"ד וועגער, וילנא תרלב. ספה"ל 23V5811; ב"א A45 מאי.אה; להורדת הספר כולו

*אהבת חיים (דייטש), ר' חיים יהודה סג"ל דייטש, מהד' ב"ב תשסז. מה"ר ת150; ב"א A451 דיט.אה

*אהבת עולם (קושטא, תב), ר' שלמה אלגזי, קושטנדינה תב, קנז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V5522, 2004F174; ב"א A45 אלג.אה ת"ב

*אהבת עולם (דיהרנפורט), ר' שלמה אלגזי, דיהרנפורט תנג, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר מ40; מוהר"ק ד210; ספה"ל 2°90A1424

*אהבת עולם (תשס), ר' שלמה אלגזי, נ"י תשס. ספה"ל 2000A8661; ב"א A45 אלג.אה תש"ס

*אהבת ציון, רבי יחזקאל לנדא, ע"פ מפתח במהד' ווארשא תרמא, תרפד. ספה"ל 2°2014A53; להורדת הספר כולו

*אהבת ציון (תשסד), ר' יחזקאל לנדא, מהד' מכון מים מדליו, ביתר עילית תשסד. מה"ר מ40; ספה"ל 2004A10090, אוסף שלום 5403.1

*אהבת שלום (סופר), רבי שלום סופר (שרייבר), רמת גן תשסד. ספה"ל 2004A9591; ב"א A451 סופ.אה

*אהבת שלום (קוסוב, תשנח), ר' מנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסוב, מהד' הגר, ירושלים תשנח. ספה"ל אוסף שלום ‎3333.1‎

*אהל אברהם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, תשסג. מה"ר מ308; ספה"ל 2005A4682

*אהל אלימלך, ר' אלימלך מליזענסק, ליקט ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, נ"י תשסב. מה"ר מ245; ספה"ל 2002A3571, אוסף שלום 4132.1; ב"א A671.1 אלי (מיכ) תשס"ב

§אהל יהושע (הלר), ר' יהושע ב"ר אהרן הלר, וילנא תרמב, ד"צ ירושלים תשלד, 40 עמ'. ספה"ל 74A3258; ב"א A45 הלר.אה; להורדת הספר כולו

אהל יהושע - ר' דובר שלום

§אהל יעקב (שפירא), ר' יעקב שפירא, פפד"א תעט. ספה"ל 2°23A10970; ב"א A888 שפי.אה; להורדת הספר כולו

*אהל יעקב (תשעא), ר' יעקב קראנץ, המגיד מדובנא, עם הערות "יריעות האוהל" ו"שפת היריעה", ר' אברהם בערוש פלאהם, ירושלם תשעא. ספה"ל 2010A1448; ב"א T278 קרנ.אה

*אהל יצחק (חסיד), ר' יצחק הכהן חסיד, חלק הדרושים, שלוניקי תקסא, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°23V9671; ב"א A572 חסי.אה; הרע"צ ה/4 / 083; להורדת הספר כולו

*אהל ישרים, ר' יצחק בונאן, לוורנו תרו [שונה ממהדו' תריז], ד"צ ירושלים תשנו. ע"פ מפתח בסוף ספרו ברית יצחק. מוהר"ק ש1162; ספה"ל 2°23V7316; ב"א A867 בונ.אה; מיק"פ 441 להורדת הספר כולו

§אהל יששכר (ליכטנשטיין), ר' יששכר בער בר' ליב ליכטנשטיין מקראטשין, אלטונה תקפו. ספה"ל 23V5808; ב"א A45 לש.אה; להורדת הספר כולו

*אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים, ר' משה פרהנד, על התורה ומועדים, ח"א וח"ב, נ"י תשסה. מה"ר מ245; ספה"ל 2005A1957; ב"א T278 פור.אה

*אהל משה (שיינרמן), בראשית, ר' משה יוסף שיינרמן, ניו יורק תשסז. מה"ר ת60; ספה"ל ‎2007A7267; ב"א A410.6 שינ.אה; להורדת הספר כולו

*אהל משה (שיינרמן) פורים, על ענייני ימי הפורים ומגילת אסתר, ר' משה יוסף שיינרמן, ניו יורק תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל ‎2008A2429; ב"א A384.3 שינ.אה; להורדת הספר כולו

*אהל משה (שיינרמן, תשסו) מקדש וגלות, ר' משה יוסף שיינרמן, ענייני המקדש והגלות, נ"י תשסו [שונה ממהד' תשעב]. מה"ר מ40; ספה"ל 2006A2641; ב"א A385 שינ.אה; להורדת הספר כולו

*אהל משה (שיינרמן, תשסז) מקדש וגלות, ר' משה יוסף שיינרמן, ניו יורק תשסז. ב"א A385 שינ.אה

*אהל נפתלי, ר' נפתלי צבי הורוויץ אבד"ק ראפשיץ, עם ספר זכרון יצחק, תולדות ר' יצחק הלוי איש הורוויץ, ליקט אברהם חיים שמחה בונם מיכלזון, נ"י תשסד, שמז עמ'. מה"ר מ245; ספה"ל 2004A3761

§אהל רחל (סופר), ר' שמחה סופר, וינה תרפג (בסוף ספר שערי שמחה). ספה"ל 42A999; ב"א T278 סופ.שע; להורדת הספר כולו

*אהל שלמה (סגל), בראשית, ר' ישעיהו סגל, ירושלים תשנז. מה"ר ת60; ב"א T278.08 סגל.אה

*אהלי יעקב (הוסיאטין), ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין, חלק א, ירושלים תשמד. מה"ר מ245; ספה"ל 2015A686; ב"א A671.3 פרי.אה תשמ"ד

*אהלי יעקב (הוסיאטין), ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין, חלק ב, ירושלים תשנז. ספה"ל אוסף שלום 3910.1‎; ב"א A671.3 פרי.אה

*אהלי תם (שפב), ר' תם בן יחיא, בתוך תומת ישרים, ונציה שפב, ד"צ ירושלים תשנ (רק אהלי תם). (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R2°35V4106; ב"א A571 תמת.יש תש"ן; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

§אודה ה', ר' דניאל גיראסי, ונציה תמב. ספה"ל R8°23V5617; אוסף שלום R5070; ב"א A45 ג'רס.או; להורדת הספר כולו

*אוהב ישראל (תשמ), ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמ, תשנט. מה"ר מ250; ספה"ל או"ק יהדות ע71.37

*אוהב ישראל (תשעה), ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, מהד' "עוז והדר", תשעה. מה"ר מ250; ב"א A671.2 אבר.או תשע"ה

*אוהב משפט (שמט) = אוהב משפט, ר' שלמה דוראן, עם משפט צדק, ר' עובדיה ספורנו, ונציה שמט-שנ, ריב דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V5798; ב"א T437 דור.או שמ"ט; להורדת הספר כולו

§אוהב שלום, ר' אבוש אייזנער, קולומיה תרמ. ספה"ל 35V827; ב"א A465 איז.או; להורדת הספר כולו

§אוזן שמואל, ר' שמואל אבילה, אמשטרדאם תעה, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל R2°23V5471; ב"א A452 אבי.אז; להורדת הספר כולו

*אומר לציון (כהן), ר' בן ציון כהן, ג'רבה תש, נב דפים. המפתח אינו ממצה. ספה"ל 44A1535; ב"א A451 כהן.או; להורדת הספר כולו

*אוסף אמרים (שכטר) חג השבועות - מתן תורה, רבי יעקב מאיר שכטר, תשעה. ספה"ל 2015A6933, אוסף שלום 6664.639; ב"א A673 שכט.אס תשעה [1]

*אוסף אמרים (שכטר) ימים נוראים וסוכות, ר' יעקב מאיר שכטר, תשעא. ספה"ל 2011A9040, אוסף שלום 6664.64; ב"א A673 שכט.אס תשעא

*אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה, ר' יעקב מאיר שכטר, בעריכת אלטר שמואל סטפנסקי, תשעד. ספה"ל 2015A260; ב"א A673 שכט.אס

*אוסף אמרים (שכטר) חנוכה, ר' יעקב מאיר שכטר, בעריכת אלטר שמואל סטפנסקי, תשעה. ספה"ל 2015A4751; ב"א A673 שכט.אס

*אוסף אמרים (שכטר) מידות, ר' יעקב מאיר שכטר, בעריכת אלטר שמואל סטפנסקי, תשעג. ספה"ל 2015A6935; ב"א A673 שכט.אס

*אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה, ר' יעקב מאיר שכטר, בעריכת אלטר שמואל סטפנסקי, תשעט. ספה"ל 2109A2656 (תשעט), ב"א A673 שכט.אס

*אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט), מאמר 'אזהרת שבת', מאמר 'דקדוק חברים', מאמר 'שפת אמת', דרשת ר' חיים מוואלאזין, הנהגות מר' חיים אריה ליב מסטאוויסק, מאמר 'סדר למשנה' , ר' יצחק מאלצאן, מהד' מישור, ארץ ישראל-ניו יורק תשנט. מה"ר מ110

*אוסף מכתבים (שכטר) ח"א-ח"ד, ר' יעקב מאיר שכטר, תשעו-תשעט. ספה"ל 2016A5145; ב"א A673 שכט.אס תשע"ו

*אוצר דברי רבינו, ר' משה יהושע הגר, בעריכת ר' שאול יחזקאל וייס, לונדון תשעה, תרעה עמ'. ספה"ל אוסף שלום 4846.61; ב"א A670.92 הגר(ויס) תשעה

*אוצר דרשות ומאמרים (אלתר), חלקים א-ג, ר' פנחס מנחם אלתר, ירושלים תשע-תשעד. ספה"ל 2017A4295; ב"א A671.3 אלת.או

*אוצר הזמנים (תשעו), ר' אהרן מרדכי בריסק, נ"י תשעו. ב"א A451 ברי.או

אוצר הכבוד, ר' טודרוס הלוי אבולעפיא מטוליטולא, ורשה תרלט, ירושלים תשל. הספר מסודר לפי פרקי המסכת, והפרקים אינם לפי הסדר! מה"ר ר120; ב"א A651 אבו.או תש"ל

*אוצר המאמרים (תשס), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשס. מה"ר מ40; ב"א X-6240

*אוצר המאמרים (תשסא), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשסא. חלק מהציונים במפתח שגויים, וצריך להוסיף עמוד או שניים לעמוד הרשום במפתח. מה"ר מ40; ב"א X-6240

*אוצר המאמרים (וייס, תשסג), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשסג. מה"ר מ250; ספה"ל 2003A2939 (תשסב); ב"א X-6240

*אוצר לב, ר' יעקב ישראל סטל, בני ברק תשנז. ע"פ התוכן. ספה"ל 97A2649; ב"א A45 סטל.או תשנז

§אוצר נחמד (סילברסטון), ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפו. ספה"ל 23V6421; להורדת הספר כולו

*אוצר פתגמי חב"ד, ח"א, ר' אלתר אליהו פרידמן, ירושלים תשנג. מה"ר מ400; ספה"ל 94A3105; ב"א A672 פרי.או (תשנד)

*אוצרות הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' ישיבת ההסדר ראשון לציון, תשס"ב. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל אוסף שלום 1490.811; ב"א A19 קוק(צור) תשס"ב

*אוצרות חיים - אישים במקרא ובתלמוד, חלקים א-ו, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשסד. מה"ר מ45; ספה"ל 2011A8825; ב"א T192 יוס.או תשס"ד

*אוצרות חיים - בהמ"ק, ר' יוסף חיים מבבל, ירושלם תשנה. מה"ר מ45; ספה"ל 96A1640; ב"א T193.5 יוס.או

*אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א-ח"ב, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשמט-תשנ. מה"ר מ45; ספה"ל 90A184, אוסף שלום 1770.4; ב"א A410.4 יוס.או תשמ"ט

*אוצרות חיים - הגאולה העתידה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנו. מה"ר מ45; ספה"ל 97A1328; ב"א A124 יוס.או

*אוצרות חיים - יושר המידות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנט. מה"ר מ45; ספה"ל 2008A7291; ב"א A411.798 יוס.או

*אוצרות חיים - ימים וזמנים - שבת, ר' יוסף חיים, ירושלם תשנה. מה"ר פ57; ספה"ל 96A1758, S97A1327; ב"א A562.2 יוס.או

*אוצרות חיים - יציאת מצרים, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנה. מה"ר מ45; ספה"ל 96A1759; ב"א T299.2 יוס.או

*אוצרות חיים - לימוד תורה, דרכי לימוד התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45; ספה"ל 94A3317; ב"א A077.3 יוס.או

*אוצרות חיים - מעלות התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45; ספה"ל 94A3346; ב"א A077.3 יוס.או תשנ"ד

*אוצרות חיים - מעשה הצדקה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45; ספה"ל 92A3576, אוסף שלום 1770.65; ב"א A411.777 יוס.או

*אוצרות חיים - מצוות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45; ספה"ל 91A3625, אוסף שלום 1770.62; ב"א A410.4 יוס.או

*אוצרות חיים - עבודת ה', ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45; ספה"ל 91A3623, אוסף שלום 1770.63; ב"א A410.4 יוס.או

*אוצרות חיים - עם ישראל והאומות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנו. מה"ר מ45; ספה"ל 97A1326; ב"א A13 יוס.או

*אוצרות חיים - פרד"ס התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45; ספה"ל 94A3318; ב"א A077.3 יוס.או

*אוצרות חיים - ת"ח וצדיק, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנב. מה"ר מ45; ספה"ל 92A6294, אוסף שלום 1770.64; ב"א A410.4 יוס.או

*אוצרות חיים - תשובה ותיקונים, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45; ספה"ל 91A2365, אוסף שלום 1770.61; ב"א A411.716 יוס.או

*אוצרות חיים - מתן תורה וא"י, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנה. מה"ר מ178; ספה"ל 96A1639; ב"א A122 יוס.או

*אוצרות חיים מועדים ח"א-ח"ב, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנו. מה"ר מ230; ב"א A562 יוס.או תשנ"ו

*אוצרות חיים - סדר היום ח"א-ח"ב, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנט. ספה"ל 2008A7290; ב"א A562 יוס.או

*אוצרות חיים - תיקון סעודה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנט. ספה"ל 2008A7293; ב"א A411.789 יוס.או

*אוצרות חיים - תפילות ישראל, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנט. ספה"ל 2008A7292; ב"א A309 יוס.או

*אוצרות רמח"ל (בעריכת ר' חיים פרידלנדר) ב"ב תשמו, שנא עמ' (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). ספה"ל 86A4349, אוסף שלום 1114.1; ב"א A655 לוצ.או

*אור אברהם (זוועהיל), ר' אברהם גולדמן מזוועהיל, מכון "אל ההרים", ירושלים תשעו. ספה"ל 2019A570; ב"א A671.3 גול.או

*אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, בראשית, ירושלים תשסה. שמות, תשנא. ויקרא, תשנב. במדבר, תשנג. דברים. ספה"ל 89A5018 (בראשית,תשמט); ב"א A451 גור.או

*אור אברהם - הגדה של פסח, עם קונטרס שואלין ודורשין וקונטרס אמונת אברהם, תשנו. ספה"ל 86A2589 (תשמג); ב"א A313 גור.או (תשמג)

*אור אברהם - מגילת אסתר, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשנז. ספה"ל 97A2982

*אור אברהם - מסכת מגילה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשסד, 16 + תקכ עמ'. ב"א A584.0291 גור.או

*אור אברהם - רות, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשנה, 12 + תסד עמ'. ספה"ל 95A4503; ב"א T457 גור.או

*אור אברהם - תלמוד תורה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, תשסו. ספה"ל 88A255 (תשמח)

*אור אברהם - תשובה, עם קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשמג. ספה"ל 85A81

*אור אברהם ברכות, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשסג.

*אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, עם קונטרס אור הנר, הוספות חדשות, מגילת בני חשמונאי, מהדורה שניה, תשנח. ספה"ל 2017A6317

*אור אברהם - סידור התפילה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשעו. ספה"ל 2°2016A6386; ב"א A311.6 גור.או

*אור אברהם על ספר המצוות לרמב"ם, מצות עשה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשסט. ספה"ל 2°2015A12371; ב"א A511 גור.או

*אור אלימלך, ליקוטים מתורתו של ר' אלימלך מליזנסק, מהד' אלטר אלישע פקשר, ירושלים תשמד [יש מהדורה חדשה, תשמט, אוסף שלום 2934.52]. מה"ר מ245; ספה"ל 84A267; ב"א A671.1 אלי.או תשמ"ד

*אור גדליהו, ר' גדליהו שור, על התורה, שלושה חלקים. ב"א A451 שור.או; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא-במדבר-דברים

*אור גדליהו, ר' גדליהו שור, על מועדים. (ע"פ מפתח סוף אור גדליהו ויקרא-דברים). ב"א A452 שור.או; להורדת הספר כולו

*אור גנוז (מוסקוביץ), ר' שלום מוסקוביץ, שני כרכים, לונדון תשסז. מה"ר מ250; ספה"ל 2007A8076; ב"א A671.3 מוס.או

*אור ה' (שטו), ר' חסדאי קרשקש, פירארה שטו, ד"צ ירושלים תשלא, 264 עמ'. בלי מספור דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3303; ב"א A178 תשל"א; להורדת הספר כולו

*אור האורות, ר' יוסף ישראל גרוסמן, מאנסי תשס. ספה"ל 2000A6894; ב"א A081 גרו.או

*אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו), ר' יהודה לייב הכהן מהאניפאלא, ירושלים תשסו. כולל חיבורו "וזאת ליהודה" על המשנה. מה"ר מ250; ב"א A671.1 יהו.או; הרע"צ כ/5 / 076

*אור החיים, ר' חיים בן עטר. (ע"פ מפתח בס' יד אור החיים הקדוש ותולדותיו, ת"א תשמא)

§אור החיים (שיטץ), ר' חיים ב"ר יוזפא שיטץ, פפד"מ תרכג. ספה"ל 23V6052; ב"א A45 שיץ.או; להורדת הספר כולו

*אור היהדות, ר' ירחמיאל אליהו בוצ'קו, ירושלים תשס, 32 + תעח עמ'. ספה"ל 2000A7301; ב"א T278 בוצ'.או

*אור הישר בראשית, ר' שמואל הילמן, לונדון תרפז, 160 עמ'. מה"ר ת60; ספה"ל 23A5652; ב"א A451 היל.או תרפ"ז

§אור הצבי, ר' צבי הירש ברל"ס, לובלין תרלה, ד"צ נ"י תשנה, 331 עמ'. ספה"ל 2°98A3474; ב"א A45 ברל.או; להורדת הספר כולו

*אור הרעיון, ר' מאיר דוד כהנא, ירושלים תשנג, תלו עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל 92A5889; ב"א A19 כהנ.או תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*אור השמש (תשסח), ר' שמעון שלמה מבענדר, ירושלים תשסח, רג + נט עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל אוסף שלום 3359.1; ב"א A671.2 ורט.או

*אור התורה (צמח צדק), על התורה, נ"ך (ח"א-ח"ב), אסתר ושיר השירים, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשכא-תשמז. ספה"ל 62A708. (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד-תשמב, כולל הוספות מספר המפתחות לספרי הצמח צדק, מהד' ברוקלין תשעג). [לוח למציאת העמוד בכרכים השונים: בראשית עמ' א-רכז (2-452) = בראשית-ויצא. עמ' רכח-תנח (454-916) = וישלח-ויחי. עמ' תע-תרעב (940-1344) = בראשית כרך ג. עמ' תרעג-תתלג (1346-1666) = בראשית כרך ד. עמ' תתלה-תתריג (1670-2026) = בראשית כרך ה. עמ' תתרכ-תתשמט (2040-2298) = בראשית כרך ו. שמות עמ' א-שנ = שמות-בא. עמ' שנא-תרצב = בשלח. עמ' תשיט-א'נב = יתרו. עמ' א'עה-א'שכד = משפטים. עמ' א'שמה-א'תשצח = תרומה-תצוה, פ' זכור. עמ' א'תתכג-ב'רמ = תשא-פקודי. עמ' ב'תעא-ב'תתכב = שמות כרך ז. ויקרא עמ' א-שמ = ויקרא כרך א. עמ' תכה-תשיז = ויקרא כרך ב. במדבר עמ' א-רצג = במדבר-נשא. עמ' שכא-תשכז = בהעלותך-קרח. עמ' תשנט-א'רכה = חקת-פנחס. עמ' א'רנה-א'תקיח = מטות-מסעי. ח"ה - אחרי א'תקיט. דברים עמ' א-תלד = דברים-ואתחנן. עמ' תעט-תתשלה = עקב-תבא. עמ' א'קפט-א'תרז = נצבים-יוה"כ. עמ' א'תרטז-א'תתקמז = האזינו-ברכה. חלק ה - אחרי א'תתקמח] אור התורה בראשית א אור התורה בראשית ב אור התורה בראשית ג אור התורה בראשית ד אור התורה בראשית ה אור התורה בראשית ו אור התורה שמות א אור התורה שמות ב אור התורה שמות ג אור התורה שמות ד אור התורה שמות ה אור התורה שמות ו אור התורה שמות ז אור התורה שמות ח אור התורה ויקרא א אור התורה ויקרא ב אור התורה ויקרא ג אור התורה ויקרא ד אור התורה ויקרא ה אור התורה במדבר א אור התורה במדבר ב אור התורה במדבר ג אור התורה במדבר ד אור התורה נביאים כתובים א אור התורה נביאים כתובים ב בטקסט מלא

*אור התורה (תאומים, תשנט), ר' שלום תאומים, שני כרכים, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשנט. מה"ר מ250; ספה"ל 2000A3355, אוסף שלום 4867.1; ב"א T278 תאו.או

*אור זרוע לצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפט, ד"צ ב"ב תשכז. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1506; ספה"ל 67A2744; ב"א A671.2 הכה.או; להורדת הספר כולו

*אור חדש (הרטמן), ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים, תשעד. מה"ר מ185; ב"א T487 יהו.או

*אור חדש (זיטשיק, תשסח), ר' חיים אפרים זיטשיק, בראשית-דברים, מכון "נשמת חיים", ירושלים תשסח-תשע. מה"ר מ500; ספה"ל 2008A5831; ב"א A410.6 זיט.או תשס"ח

§אור חדש למטיפים, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרע"ח, דרשות, 91 עמ'. ספה"ל 63A137; ב"א A45 איז.או; להורדת הספר כולו

§אור חדש על ציון, ר' יצחק ריינס, וילנא תרסב, ד"צ נ"י תשו. מה"ר מ195; ספה"ל 64A2246; ב"א E041 רינ.או; הרע"צ ט/6 / 025 +תמר; להורדת הספר כולו

*אור יהושע, ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, הוצאת מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמג, תשסז. מה"ר מ245; ספה"ל 83A651, אוסף שלום 3389.2; ב"א A671.2 אבר.או

§אור יהל, ר' יהודה ליב חסמן, ח"א, ירושלים תשכט, תשלג. מה"ר מ500; ספה"ל 73A1564; ב"א A410.6 חסמ.או תשל"ג

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין. אמונה, ב"ב תשמג. מדות (=ח"ד), ב"ב תשמח. יראה ומוסר, תורה ודעת, ימים נוראים - בני ברק תשנו. דרכי העבודה, בני ברק תשסא. מה"ר מ500; מוהר"ק ו1072; ספה"ל 78A232; ב"א A410.6 לוי.או

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין - מכתבים, ב"ב תשלו, שעא עמ'. ספה"ל 78A232; ב"א A410.6 לוי.או תשל"ו

*אור יצחק (ראדוויל), ר' יצחק מראדוויל, ניו יורק תשסה. מה"ר מ250; ספה"ל 2005A3443, אוסף שלום 3199.1; ב"א A671.1 יצח.או

*אור ישע (ראפשיץ), רבי ישעיה אשר מראפשיץ, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסה. מה"ר מ250; ב"א A671.2 רוב.או; הרע"צ כ/6 / 029

*אור ישראל (תרס), ר' ישראל סלנטר, וילנא תרס, ד"צ ירושלים, 184 עמ'. מה"ר מ500; ספה"ל 82A1939; ב"א A410.6 ליפ.או תר"ס; להורדת הספר כולו (תשלא)

*אור ישראל, ר' ישראל ליפקין מסאלאנט. (ע"פ מפתח סו"ס "אור ישראל המפורש" בעריכת ר' אורי וייסבלום, חיפה תשסג). חלוקת סי' ל לחלקים והערות - היא רק במהד' וייסבלום. מה"ר מ500; ב"א A410.6 ליפ.או (תשמז)

*אור ישרים (תשסב), ר' משה חיים קליינמן, מכון ברכת יוסף, אשדוד תשסב, רצו + קג עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2002A9173, אוסף שלום 3986.1; ב"א A670.92 קלי.או

§אור לישרים (איידליץ, תשב), ר' משה זרח איידליץ, בודפשט תשב, 233 עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל 2°47A1052; ב"א A45 איד.או; להורדת הספר כולו

§אור לפני הדורשין, ר' בן ציון אייזנשטאט, נ"י תרעו, 78 עמ'. ספה"ל 23V5515; ב"א A45 איז.או; להורדת הספר כולו

*אור לשמים (תשסג), ר' מאיר הלוי מאפטא, ירושלים תשסג. מה"ר מ250; ספה"ל אוסף שלום 3428.3; ב"א A671.2 מאי.או תשסג

*אור מאיר, ר' מאיר הלוי חדש, ח"א וח"ב, תשסא-תשסב. מה"ר א500; ספה"ל 2002A2150; ב"א A410.6 חדש.או תשס"א

*אור עולם (פרובינצאל, שכ), ר' יהודה נתן פרובינצאל, קושטא שכ, לט דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R0°56A255; להורדת הספר כולו

*אור עינים (רפ), ר' שלמה פניאל, קושטא רפ, 33דפים. בלי מספור דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°36A1355; להורדת הספר כולו

*אור עינים (תשמג), ר' שלמה פניאל, ירושלים תשמג. ספה"ל אוסף שלום 1434.1; ב"א A653 פני.או

§אור פני משה (תקנב), ר' משה בר אברהם מפלאנטש, אלטונא תקנב, ד"צ נ"י תשנה, תשסא, 87 עמ'. ספה"ל 2°98A3359; ב"א A888 קוי.אה; להורדת הספר כולו

*אור שרגא, ר' שרגא פייש פישמן, ירושלים תשיט, תשמז. מה"ר ת390; ספה"ל 88A223; ב"א T278 פיש.או

*אור תורה השלם (מזריטש), ר' דוב בער ממזריטש, נ"י תשסו. זהו אותו "אור תורה" שבתוך "מגיד דבריו ליעקב". מה"ר מ250; ספה"ל אוסף שלום 2922.2

*אור תורה (קאלמייר, תשסא), ר' אורי קאלמייר, בעריכת משה יחזקאל שרגא גאלדענבערג, נ"י תשסא, רעה עמ'. מה"ר ת155; ספה"ל 2°2001A4674; ב"א T278 אור.או

*אורות, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, תשכא, תשמה. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 59A1826, אוסף שלום 1490.21; ב"א A19 קוק.או תשכא

§אורות אלים (פרנקל), ר' אליהו פרענקל, מונקאטש תרנט, ד"צ נ"י תשנג, 77 עמ'. ספה"ל 41A613, אוסף שלום 4799; ב"א T278 פרנ.אב; להורדת הספר כולו

*אורות האמונה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, הוצאת מאלף עד תיו, תשנח, תשסב. מספר העמוד המצוין תחילה הוא ממהד' תשנ"ח, והמספר בתוך סוגריים הוא ממהד' תשס"ב. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל אוסף שלום 1490.31; ב"א A19 קוק.או תשנ"ח

*אורות המאירים ולקוטי ישכר, ר' ישכר בער מנאדוורנא-סטמר, ור' מאיר מקליוולאנד, קליוולאנד תשסו, שנט עמ'. מה"ר מ250; ב"א A671.2 ליפ.או תשס"ו

*אורות הקודש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ד' כרכים, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תרצח, תשכג. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 59A1833, 63A3684, אוסף שלום 1490.3, או"ק יהדות ס169.7; ב"א A19 קוק.א"ק תרצח

*אורות התורה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, תש, תשכא, תשלג. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 62A222, 75A2551; ב"א A19 קוק.או

*אורות התשובה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, תשטו, תשכו. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 66A3117; ב"א A19 קוק.תש

*אורות ונתיבות, חלק ב-ג וחלק ה, ר' אברהם אליעזר וואלדמאן, מנשסתר תשעג. כשלא מצויין אות הקטע [ומצויין רק השער והפרק] הציטוט מהגמרא נמצא בתחילת הפרק, בעמוד ב של השער. מה"ר מ50; ספה"ל 2003A11069; ב"א A410.3 ולד.או

*אורח חיים (נורצי, שלט), ר' רפאל נורצי, ונציה שלט, לא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°1210

*אורח לחיים (לונטשיץ, שנה), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, לובלין שנה, סג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3641; להורדת הספר כולו

*אורח לחיים (לונטשיץ, תשמח), ר' אפרים לונטשיץ, מכון תפארת התורה, ירושלים תשמ"ח. ספה"ל 88A2844; ב"א A452 לונ.אר

*אורח לצדיק, ר' אליעזר ליפא בר' אלימלך מליזנסק, המוסד להוצאת ספרי מוסר וחסידות, ירושלים תשיד, תשלה, ב + קמח עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל 54A3424, אוסף שלום 3286.1; ב"א A671.1 אלי.אר תשי"ד

*אורח משפט, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשלט, תשמה, תשנג, רפט עמ' (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271). ספה"ל 94A2270; ב"א A572 קוק.אר

*אורחות דוד, ר' דוד מתתיהו רבינוביץ מביאלא, קרית ספר תשסב, שצח עמ'. יש מפתח נפרד למובאות בגוף הספר ומפתח נפרד למובאות בהערות, וכאן איחדנו את שניהם. מה"ר מ250; ספה"ל 2012A5166; ב"א A671.3 רבי.אר

*אורחות צדיקים השלם, מהד' זלושינסקי, ירושלים תשמח, תשנא, שח עמ'. מה"ר מ5; ספה"ל 93A767; ב"א A417

*אורי וישעי (יונגרייז), מועדים, ר' אורי שרגא יונגרייז, ירושלים תשעז. ע"פ התוכן. ב"א A452 יונ.או תשעז; להורדת הספר כולו

*אורים ותומים (עראמה, שסג), ר' מאיר עראמה, על ישעיהו וירמיהו, ונציה שסג, ד"צ בני ברק תשל, עו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°69A1761; ב"א T357 ערמ.או שס"ג, תש"ל; להורדת הספר כולו

*אורן של חכמים, ר' אברהם פרישמן, ירושלים תשסו, רכח עמ'. ספה"ל 2017A10222; ב"א A563.7 פרי.או תשסו

*אות הברית, ר' רפאל פנחס יהושע די שיגורה, אזמיר תרכו, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°94A757, 22A5558; להורדת הספר כולו

*אות היא לעולם, ר' רפאל פנחס יהושע די שיגורא, ח"א-ח"ב, אזמיר תרטז-תרכה, ד"צ נ"י תשנא. בדף קכה האמיתי רשום קכו, ובדף קכו האמיתי רשום קכה. המפתח הוא לפי הרשום ולא לפי האמיתי. מוהר"ק פ1514; ספה"ל 2°91A1715; ב"א A584 שגו.או; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§אות זכרון, ר' אברהם בנימין קלוגר, פרעמישלא תרנו, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 94A1119; ב"א A453 קלו.או; להורדת הספר כולו

*אות לישועה, ר' רפאל פנחס יהושע די שיגורא, אזמיר תרלה. מה"ר מ10 מחסן; ספה"ל 2°23V6047; ב"א A45 שגו.או; להורדת הספר כולו

*אות לישראל, ר' ישראל מובשוביץ, ירושלים תשסב, שיט עמ'

אותו אדבר - ראה מכשירי מצוה

*אז שמח, ר' אברהם זאב איצקוביץ, בני ברק תשסא, 24 + תקל עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל 2016A12772; ב"א A455 איצ.אז

*אז תתחזק, ר' משה יהודה שוורץ, מהדורא שניה תשסד, קעז + 30 עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 2004A9475; ב"א A671 שור.אז תשס"ד

*אזני יהושע (בנבנשתי), ר' יהושע בנבנישתי, מהד' אדרת. חלק א - בראשית-שמות. חלק ב ויקרא-במדבר. חלק ג - דברים. חלק ד - דרשות והספדים. ב"א A451 בנב.אז

אזני ירושלים - ראה הר המוריה

*אחי וראש, ר' חיים יהודה אברהם, אזמיר תריא. חלק הדרושים. ספה"ל 2°23V9618; ב"א A572 חיי.אח; מכון משה"ע ט598.82; להורדת הספר כולו

*אחרי ראי (תשסד), ח"א-ח"ד, ר' אהרן יוסף רוזן, זמנים, ענינים, דרשות וסדרות, עם ס' הר סיני, לר' סיני שטיינר, מכון חתם סופר, תשסד. מה"ר מ55; ספה"ל 2004A9492; ב"א A45 רוז.אח תשס"ד

*אחרית השנים, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, עם זכור לדוד, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסה. ספה"ל 2011A11004; ב"א A813 רבי.זכ

§אחרית לאיש שלום, ר' אברהם ב"ר שלום בלעיש, ליוורנו תקפט, 61 עמ'. סוף ס' יד אבישלום. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כולל את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל 2°23V5583; ב"א A561 בלע.יד; להורדת הספר כולו

*אילנא דחיי (תשסז), עם ס' אור הנר, ר' יצחק מרדכי מפאדוואה, מדברי ר' מנחם מנדל מרימינוב, ב"ב תשסז. מה"ר מ250

*אילת אהבים (אלקבץ, שיב), ר' שלמה אלקבץ, ונציה שיב, סד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3226; לצפייה איכותית בספר

*אילת אהבים (אלקבץ, תשס), ר' שלמה אלקבץ, על שיר השירים, ירושלים תשס. ספה"ל אוסף שלום 411.2; ב"א T447 אלק.אי תש"ס

*אילת אהבים (ברים, תשסז), רבי יחיאל ארי' לייב ברים, ירושלים תשסז, תנו עמ'. במהד' תשעג העימוד זהה, ורק נוספו תוספות במפתח. מה"ר מ50; ב"א A077.3 ברי.אי

§אילת השחר, ר' שמואל ב"ר אברהם טייב, תוניס תרעא, 109 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כולל את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל R4°51A568; ב"א A45 טיב.אי; להורדת הספר כולו

*אילת השחר (טננבוים, תשמט), ר' זאב וולף טננבוים, עם לוית אור, ר' מאיר טננבוים, שניהם על מגילת אסתר, ירושלים תשמט, רלב עמ'. בספר נדפסו מפתחות נפרדים לאילת השחר ולוית אור, אבל יש מספור עמודים אחד. ספה"ל 89A2126; T487 טננ.אי תשמא

*אילת השחר (טננבוים, תשעג), ר' זאב וולף טננבוים, עם לוית אור, ר' מאיר טננבוים, שניהם על מגילת אסתר, מכון ארזי לבנון, ירושלים תשעג. בספר נדפסו מפתחות נפרדים לאילת השחר ולוית אור, אבל יש מספור עמודים אחד. ספה"ל 2016A9524

*איש אמונים, ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרמח. ספה"ל R2°23V5535; ב"א 2°A45 אלי.אי; להורדת הספר כולו

*איש, אשה ומשפחה, ר' יהודה לוי, בית אל תשסא. מה"ר מ178; ספה"ל 2006A4812; ב"א A411.761 לוי.אי

*איש מבין, ר' יהושע שלמה מרקאדו ארדיט, ח"א-ח"ב, אזמיר תרמט-תרסה. ספה"ל 2°23V5555; ב"א A45 ארד.אי; להורדת הספר כולו

§איש צעיר, ר' יוסף רפאל עוזיאל, ירושלים תרל"ד, ד"צ נ"י תשנג, 61 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כולל את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל 2°93A3658; ב"א A45 עזי.אי להורדת הספר כולו

*איתן האזרחי, חלק ראשון, ר' אברהם הכהן ראפפורט, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעה. ספה"ל או"ק יהדות כ 173.95; ב"א A572 רפפ.אי

§אלה הדברים (ברודנא), ר' משה ליפמן ב"ר ישראל יצחק ברודנא, פינסק תרצח, 95 עמ'; להורדת הספר כולו

§אלומת יוסף, ר' יוסף אליהו פריד, ניו יורק תרסט. ספה"ל 23V5944; ב"א A45 פרי.אל; להורדת הספר כולו

*אליהו זוטא (הצרפתי), כולל לקוטי אליהו וליקוטי בתר ליקוטי, ר' אליהו הצרפתי, אהבת שלום, ירושלים תשנז, קמ עמ'. ב"א T27 אלי.של תשנז

*אלשיך על חמש מגילות, ר' משה אלשיך, מהד' לב שמח, ירושלים תשנ. מה"ר ת350; ספה"ל אוסף שלום 391.4; ב"א T407 אלש.פר

*אם הבנים, ר' חיים משה מצליח, אזמיר תרלג. ספה"ל 2°23V6242; ב"א 2°A451 מצל.אם; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*אם לבינה (פאפא), ר' יחיאל יהודה פאפא, ליקוטים מתוך ערבי נחל, נ"י תשנח. שני כרכים במספור עמודים אחד. ספה"ל 98A6698; ב"א A451 איב.ער

§אמה של מלכות, ר' יהושע בכרך, ירושלים תשלו. מה"ר ת325; ספה"ל 2001A5048; ב"א T457 בכר.אמ (תשמה)

§אמונה ודעת (טאקסין), ר' מנחם צבי ב"ר אריה טאקסין, ווארשא תרצט. ספה"ל R4°69A2223; להורדת הספר כולו

*אמונת חכמים (תשעו), ר' אביעד שר שלום באזילה, עם מטפחת ספרים ליעב"ץ, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעו. ספה"ל אוסף שלום 1079.2; ב"א A650.5 בזי.אמ

*אמונת עתיך (וולפסון), ר' משה וולפסון, ח"א-ח"ג, ירושלים תשסא. מה"ר מ220 (ח"ג); ספה"ל 2004A4205; ב"א T278 וול.אמ; הרע"צ ח/8 / 224

*אמירה נעימה (בלוך), ר' חיים גבריאל בלוך, נ"י תשנד. ספה"ל 95A1854; להורדת הספר כולו

*אמר יוסף (אלקלעי), ר' יוסף אלקלעי, שלוניקי תקצא, חלק הדרושים. מוהר"ק פמ128; ספה"ל 2°23V7861; ב"א A531 אלק.אמ; להורדת הספר כולו

*אמר יצחק, ר' יצחק אלבעלי, אזמיר תרנג. ספה"ל 2°23V10355; ב"א A584 אלב.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרות ה' השלם, ח"א-ח"ו, ר' משה אריה ליב סג"ל ליטש ראזענבוים, ירושלים תשסה-תשע. ספה"ל 2012A9201; ב"א T278 ליט-רו.אמ תשס"ה

*אמרות חיים, ר' חיים ויסוקיר, נ"י תשנ, שסה עמ'. מה"ר מ500; ספה"ל 90A3762; ב"א A410.6 ויס.אמ

*אמרי אלימלך, ר' אלימלך ב"ר נחמן הכהן אבד"ק ראחוב, בעריכת חיים ירחמיאל יצחק שלמה הכהן רובינשטיין, נ"י תשסד, לד + שסח עמ'. אין שם מפתח לפי סדר מסכתות, אלא תוכן מפורט. מה"ר מ255; ספה"ל 2005A1629; ב"א T278 רוב.אמ

*אמרי אמת (אמדו), ר' יעקב אמדו, אזמיר תרמא, נז דפים. מוהר"ק ד460-461; ספה"ל 2°23V5545; ב"א A45 אמד.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי אש (טאוב), ר' שמואל אליהו טאוב ממודז'יץ, מודיעין עילית תשסו. מה"ר מ255; ב"א A671.3 טאו.אמ

§אמרי בינה (שיפמאן), ר' יהודה ליבוש שיפמאן, ירושלים תרצא. ספה"ל 23A6051; ב"א A452 שיפ.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי דרוש (ניסנבוים), ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרפו. ספה"ל 23V5868; ב"א A45 ניס.אמ; להורדת הספר כולו

§אמרי השכל, ר' יעקב ב"ר שלמה מאסטרין, עם "צבי תפארה" מחותנו, בילגורייא, תרסט. ספה"ל 23V5705; להורדת הספר כולו

*אמרי חיים (קמיל), ר' חיים קמיל, ח"א וח"ב, אופקים תשעג. ספה"ל 2014A10686; ב"א 410.6 קמי.שי תשעג

§אמרי חמד, ר' מאיר ליווען, ווילנא תרס"ב, ד"צ נ"י תשסד. ספה"ל 2°2005A5189; ב"א A452 ליב.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי חמודות, על התלמוד, ר' דניאל נשיא, רחובות תשסב, 324 עמ'. ספה"ל 2°2003A11119; ב"א A584 נשי.אמ

*אמרי טל, ר' יוסף פלנר, פיעטרקוב תרעג. הספר מחולק לחלק המאמרים וחלק הליקוטים. ספה"ל 23A12536, אוסף שלום 1563; להורדת הספר כולו

*אמרי יהודה (דרעי, תשנה), ר' יהודה דרעי, ירושלים תשנה, קנז עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 99A7878; ב"א A410.4 דרע.אמ

*אמרי יהודה (דרעי, תשעב), ר' יהודה דרעי, מועדים, הגדה של פסח, מאמרים, מעגל החיים, ימים נוראים, באר שבע תשעב. ספה"ל 2014A811

*אמרי יוסף (ספינקא), ר' יוסף מאיר וייס מספינקא, בראשית, שמות, ויקרא-במדבר, דברים, סיגעט תרע, ד"צ נ"י תשלט. מה"ר מ255; ספה"ל 2°79A1217; ב"א A671.2 ויס.אמ; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*אמרי יחזקאל, ר' יחזקאל לווינשטיין, ירושלים תשכז, תשסו. מה"ר מ500; ב"א A410.6 לוי.אמ תשסו

*אמרי יעקב (שפיצר), ר' יעקב מאיר שפיצר, על סדר הפרשיות והמועדים, תשעו. ע"פ התוכן. ספה"ל 2016A8092 ב"א A451 שפי.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי יצחק, יצחק בן ר' מאיר רקובסקי, ג' חלקים, ירושלים תשעה. ספה"ל 2018A8482; ב"א A451 רקו.אמ

*אמרי יקותיאל (תשסא), בעניני אירוסין ונישואין, ר' יקותיאל ליברמן, ירושלים תשסא. מה"ר מ178; ספה"ל 2001A6337; ב"אA455 ליב.אמ

*אמרי יקותיאל (תשסג), בעניני אירוסין ונישואין, כסדר פרשיות התורה, ר' יקותיאל ליברמן, ירושלים תשסג. מה"ר מ178; ספה"ל 2001A6337

*אמרי מאיר (טננבוים), ר' מאיר טננבוים, טארנא תרפט. ספה"ל 2°23A5713; להורדת הספר כולו

*אמרי מאיר (מאירי), על התורה ונ"ך, ר' מאיר מאירי (פויערוורגר), מנצ'סטר תשסו. מה"ר ת390; ספה"ל 2018A5615

*אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב), ר' מרדכי גרשון שפלטר, מוריסטון תשעב. ספה"ל 2°2013A3537

*אמרי משה (פודהורצר), ר' אברהם יוסף משה פודהורצר, נ"י תשנה, על התורה, 179 עמ'. ספה"ל 97A810; ב"א T278 פוד.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי משה (פינטו), ר' משה פינטו, חלק א, פתח תקוה תשסד, חלק ב, פתח תקוה תשסה. מה"ר מ55; ספה"ל 2005A616

*אמרי נועם (מועדים), ר' מאיר הורוביץ מדזיקוב, על מועדים, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסו. המפתח מפנה למספר סימן שבתוך כל מועד. בספר יש גם דברים של בן המחבר, גם הם מחולקים לפי מועדים, ואלו מסומנים במפתח "[מבן המחבר]". מה"ר מ255; ב"א A671.2 הור.אמ

*אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג), ר' מאיר הורוויץ מדזיקוב, בעריכת יחזקאל שרגא הורוויץ, נ"י תשסג. מה"ר מ255; ב"א A671.2 הור.אמ

*אמרי נפתלי, רבי נפתלי צבי שמרלר, ח"א, ירושלים תשנט. מה"ר מ255; ספה"ל 99A7440; ב"א T278 שמר.אמ

*אמרי פנחס השלם, ר' פנחס מקאריץ, בעריכת אלימלך אלעזר פרנקל, בני ברק תשסג. כשכתוב "ליקוטים" הכוונה לכרך השני, "ליקוטי אמרי פנחס", שבו נמצאים שוב כל המדורים שיש בחלק הראשון. מה"ר מ255; ספה"ל אוסף שלום 3105.2; ב"א A671.1 שפי.אמ

*אמרי פנחס, ר' פנחס עובדיה, ירושלים תשמט. מה"ר פ57; ספה"ל 89A3321; ב"א A562.2 עוב.אמ [הלכה]

*אמרי צדיקים, ר' חיים מקראסנא, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ועוד, בעריכת רבי צבי חסיד מיאמפלא, ירושלים תשסה, קצו עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2008A10157; ב"א A671.1 חסי.אמ

*אמרי קדוש (תשסא), רבי אורי מסטרעליסק, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסא, 17 + רעו + 23 עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2001A5291, אוסף שלום 3329.2; ב"א A671.2 אור.אמ

*אמרי קודש (קאמארנא, תשסג), מאדמורי קאמארנא, מהד' ר' חיים יעקב ספרין, ירושלים תשסג. מה"ר מ255; ב"א A671 ספר.אמ

*אמרי רבי שפטיה, רבי שפטיה הלוי סגל, עם הוספות מרבי יהודה זרחיה הלוי סגל, אשדוד תשסד, כ + תס עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 2009A4410; ב"א A45 סגל.אמ

*אמרי רצון, ר' מרדכי אליהו רבינוביץ, וילנא תרס, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°23V6006, 2°92A5244; ב"א A45 רבי.אמ להורדת הספר כולו

*אמרי שפר (אשכנזי, שסא), ר' נפתלי אשכנזי, ונציה שסא, רכ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°68A1549; ב"א A45 אשכ.אמ שס"א; להורדת הספר כולו

*אמרי שפר (פינטו), ר' משה פינטו, פתח תקוה תשסג, שלא עמ'. ספה"ל 2°2003A6025; ב"א A584 פינ.אמ

*אמת ליעקב (ניניו), ר' יעקב שאלתיאל ניניו, אלעד תשע, 18 + תקנה עמ'. ספה"ל 2°2012A7915, אוסף שלום ‎2°2051.2; ב"א A655 נינ.אמ תש"ע

*אמת ליעקב (קמינצקי, תשמו) על התורה, ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשמו. מה"ר ת160 (מהד' תשנא); ספה"ל 87A151; ב"א T27 קמנ.עי תשמ"ו

*אסופת מערכות, ר' חיים יעקב גולדוויכט. ימים נוראים, סוכות, חנוכה, פורים. מה"ר מ215 (ח"א), מ225 (ח"ב); ספה"ל 92A6525; ב"א A38 גול.אס

*אסופת מערכות, ר' חיים יעקב גולדוויכט, על התורה, ירושלים תשנז-תשסה. ע"פ מפתח בסוף דברים. ח"א וח"ב (בראשית ח"א וח"ב) - מה"ר ת62. ח"ג (שמות ח"א) - מה"ר ת85. ח"ד (שמות ח"ב וויקרא) - מה"ר ת160. ח"ה (במדבר) - מה"ר ת125. ח"ו (דברים) - מה"ר ת135; ספה"ל 97A4071; ב"א A451 גול.אס (כולם)

*אסיפת שמועות חנוכה ופורים, ר' ירחמיאל גרשון אדלשטיין, ב"ב תשסח. ב"א A562.3 אדל.אס; הרע"צ ג/6 / 663; להורדת הספר כולו

*אסיפת שמועות (אדלשטיין) ר"ה-יו"כ-סוכות, ר' ירחמיאל גרשון אדלשטיין, בני ברק תשסו, רלב עמ'. ספה"ל 2016A8661; ב"א 562.3 אדל.אס להורדת הספר כולו

*אסף המזכיר (מאזוז), ר' מאיר מאזוז, מערכות וזכרונות על סדר אל"ף בי"ת בהלכה ובאגדה, בני ברק תשעד. ספה"ל 2017A7741; ב"א A867 מאז.אס תשע"ד

*אפוד בד, ר' דוד פראנסייא, אזמיר תרמד, 244 עמ'. ספה"ל 2°23A5949; ב"א A45 פרנ.אפ; להורדת הספר כולו

*אפיקי יהודה (תשנט), ר' יהודה ליב הלוי עדל, ירושלים תשנט. מה"ר מ55; ספה"ל 2°99A1750; ב"א A45 אדל.אפ; הרע"צ ל / 1.4 / 107

*אפיקי ים, ר' יצחק אייזיק חבר, מהד' מכון שערי זיו, ירושלם תשנד. ספה"ל 94A4829, אוסף שלום 1864.3; ב"א A888 חבר.אפ

*אפיקי מים (מלכה) ויקרא, ר' אברהם מלכה, ירושלים תשסב, שעט עמ'. ספה"ל 2018A5618

*אפסי ארץ (תשנט), ר' ישראל אפרים פישל סופר, על התורה, בעריכת כתריאל שלום פירטה, נ"י תשנט. מפתח לשני החלקים סוף ח"ב. ספה"ל 99A4741; ב"א T27 סופ.אב

*אקים את יצחק, ר' יצחק מג'לד, ירושלים תשעח, 49 + תרעב עמ'. ספה"ל 2018A14031; ב"א A452 יצח.אק תשעח

*ארוחת תמיד, ר' שמואל יצחק מודליאנו, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסז. מה"ר א55; ספה"ל 2°2007A3429; הרע"צ ל / 1.1 / 048

*ארוכת בת עמי, ר' יעקב מן רקובסקי, חלק ז, ירושלים תשסח. ע"פ התוכן. ספה"ל 76A1924; ב"א A45 רקו.אר

*ארז ישעיהו, ר' יצחק ישעיהו רזניק, זיטומיר תרעג. ספה"ל אוסף שלום R3707; להורדת הספר כולו

*ארזי לבנון (שסא) - מדרש כונן, ספר האמונה והבטחון מהרמב"ן, ספר הניקוד, סוד החשמל לר' יוסף ג'יקטילייא, מעיין החכמה, פרקי היכלות לרבי ישמעאל כ"ג, כללי מדרש רבה לר' אברהם עקרא, ונציה שסא, נ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]). ספה"ל R8°69A1801; ב"א A651 ארז.לב שס"א; להורדת הספר כולו

*ארץ החיים, ר' חיים ליברזון, ירושלים תשיג, מ + קמ עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל 54A1029; ב"א A671 ליב.אר

*ארץ חמדה (הורוויץ), ר' ישראל זאב הורוויץ, בתוך ס' לקחת מוסר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*ארץ ישראל (וקסמן) עם ביאור בן ישראל, ר' חיים משה וקסמן, ירושלים תשכג, שיא עמ'. ע"פ התוכן. ספה"ל 63A2726; ב"א E041 וקס.אר

*ארץ צבי (מוואידיסלאב), ר' צבי הירש מוואידיסלאב, פראג תקמו, ירושלים תרנג, ורשה תרמד [המפתח לפי דרושים ולא לפי עמודים]. ספה"ל 23A5957, ספה"ל אוסף שלום 3320.1; ב"א A45 צבי.אר; להורדת הספר כולו

*ארץ צבי (תשע), ר' צבי הירש מואידיסלאב, פתח תקוה תשע. בראש המפתח נדפסה אזהרה, שלפעמים יש סטייה של עמוד אחד מהמצוין. ב"א A45 צבי.אר

§ארצות החיים (עטייה), ר' מרדכי עטייה, מקסיקו תשיב. ספה"ל 52A2182; ב"א E041 עטי.אר; להורדת הספר כולו

*ארצות החיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, ירושלים תרלב, תשלו, תשלט, ק דפים. (גם ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסא. מה"ר מ195; ספה"ל R8°34V125, 85A5099; ב"א E041 פלג.אר תשל"ו; להורדת הספר כולו

*ארצות החיים (תשסא), ר' חיים פלג'י, מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשסא, 45 + קח עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל אוסף שלום 2°1333.9

*ארצות השלום (תשנה), ר' מאיר ליבוש מלבים, הוצאת "מישור" בני ברק תשנה. ב"א A45 מלב.אר

*ארשות החיים, ר' חיים עטייה, הוצאת מוזיאון למורשת יהדות סוריא, תשעד. מה"ר ש25; ספה"ל 2° 2014A2026; ב"א A572 עטי.אר

*אש דוד - ענייני המצוות, ר' דוד יהודה פיירסטון, מודיעין עלית תשסב, תשעב, קכז עמ'. ב"א A584 פיר.אש; להורדת הספר כולו

*אש דת (אסאד), ר' אהרן שמואל אסאד, בני ברק תשעג. ב"א A410.3 אסו.אש

*אש דת (תשמח), ר' חיים אליפנדרי (בשער נקרא "הגר"ח אליפנדרי על התורה"), מהד' בית צדיקים, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A844, אוסף שלום 1671.1; ב"א A451 אלפ.גר

*אשד הנחלים (נחמולי), ר' יוסף נחמולי, שלוניקי תקמג, קכט דפים. מפתח נפרד לחלק "ערבי נחל", באותו מספור עמודים. מה"ר על92 מחסן; ספה"ל 2°23V6619; ב"א A453 נחמ.אש להורדת הספר כולו

*אשיב אברהם, ר' אברהם שמואל פאנעט , בני ברק תשנט, קכד עמ'. מה"ר מ255; ב"א T278 פנט.אש תשנ"ט

*אשכבתיה דרבי, הספדים על רי"י קניבסקי, ח"א-ח"ב, ב"ב תשמח. ספה"ל 2°86A4551; ב"א A453 קני(חס)

*אשל אברהם (בוטשאטש), ר' אברהם דוד וארמאן אבדק״ק בוטשאטש, מהדורא קמא ומהדורא תנינא, אורח חיים, בעריכת ר' יואל מאשקאוויטש, ירושלים תשמא. ספה"ל 2°81A4878; ב"א A562 אבר.אש

*אשל אברהם (חיות), ר' אפרים חיות, ליוורנו תקעט, ד"צ נ"י תשנב. ע"פ התוכן. ספה"ל 2°23V6165, 2°92A4997; ב"א A451 חיו.אש; להורדת הספר כולו

*אשל אברהם (פרידמן) ח"א (בראשית), ר' שלמה מאיר פרידמן, נ"י תשסב. ספה"ל 2003A3660

§אשל חיים ח"א-ח"ב, ר' חיים אפרים באלאיטי, טארנא תרצה. מה"ר ת160; ספה"ל 45A27; ב"א A451 בלי.אש; להורדת הספר כולו

*אשר אחון, ר' אשר חדאד, נתיבות תשנה. ע"פ מפתח בתחילת הספר. ספה"ל 2000A350; ב"א A45 חדא.אש

*אשר אמר, ר' אשר חדאד, נתיבות תשמט. ספה"ל 90A3002; ב"א A451 חדא.אש

*אשר חנן, ר' אשר חדאד, נתיבות תשס. מפתח נפרד לחלק "אבן חן". ספה"ל 2000A413; ב"א A45 חדא.אש

*אשר ליהודה, ר' אשר שטרסברג, בני ברק תשעד. ספה"ל 2014A10641; ב"א T278 שטר.אש

*באור החיים (תשמט), ר' חיים כפוסי, וקצת הוספות מר' מאיר מונסון, מהד' "אהבת שלום", ירושלים תשמט, 12 + שטז עמ'. מה"ר ת165; ספה"ל 89A4141; ב"א T278 כפו.בא

*באמונה שלמה, ר' יוסף זלמן בלאך, ניו יורק תשעב. ספה"ל 2012A12966; ב"א A410.3 בלו.בא

*באר בשדה, ר' שמואל דוד מובשוביץ, ירושלים תשעא. ספה"ל 2011A12089; ב"א T278 מוב.בא

*באר הגולה (שנח), מהר"ל, פראג שנח, 46 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V4140; להורדת הספר כולו

*באר הגולה (הרטמן), מהר"ל מפראג, מהד' הרטמן, ירושלים תשסג. בחלק מהמקומות, סדר הספרות התחלף (כגון 631 במקום 136). ספה"ל 2008A4101; ב"אA888 יהו.בא תשס"ג

*באר יוסף (תשמא), ר' יוסף צבי סלנט, ח"א (בראשית), ח"ב (שמות), ח"ג (ויקרא-דברים), ירושלים תשמא. מה"ר ת165; ספה"ל 77A1562; ב"א T278 סלנ.בא

*באר מחוקק (תשמט), ר' חיים מרדכי קטץ, ויקליף תשמט. מה"ר מ505; ספה"ל 89A2767; ב"א A410.6 כץ.באר

*באר מחוקק (תשעה), ר' חיים מרדכי קטץ. ספה"ל 2015A1371; ב"א A410.6 כץ.באר תשע"ה

*באר מים חיים (אונגר), ר' חיים אונגר, תשעה, 320 עמ'.

*באר מים חיים (הלוי), ר' יצחק בר יעקב הלוי, שלוניקי תקמו, ד"צ נ"י תשנד, צ + כח דפים. מפתח נפרד לדרושים. מה"ר א62 מחסן; מוהר"ק ש1018; ספה"ל 2°23V10613; ב"א A584.037 יצח.בא להורדת הספר כולו

*באר מים חיים (עובדיה), ר' חיים עובדיה, הוצאת קדמוניות, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A6516; ב"א A655 עוב.בא תשע"ג

*באר מים חיים (תשנט), ר' חיים טירר מטשרנוביץ, מהד' ירושלים תשנט. עם תוספת מכתב יד, נדפסה בסוף ח"ד. ספה"ל 2000A2267, אוסף שלום 3301.11; ב"א A671.1 חיי.בא

*באר משה (אפשטיין), ר' משה יחיאל אפשטין, על התורה ונביאים ראשונים. (ע"פ מפתח בסוף באר משה על מלכים, מהד' תשסה). מה"ר מ260; ספה"ל 79A2774 (תורה), אוסף שלום 4852.1 (תורה), 73A2124 (נביאים), אוסף שלום 4852.02 (נביאים); ב"א A671.3 אפש.בא

*באר צבי (תשעא), על התורה, ר' צבי קריזר, ב"ב תשעא, תקנט עמ'. ספה"ל 2014A5015; ב"א A451 קרי.בר תשעא

*באר ראי (רוזן), ר' אהרן יוסף רוזן, שיכון סקווירא תשסט, שפא עמ'. מה"ר מ265; ספה"ל 2009A5505

*באר שבע (שעד), ר' יששכר בר איילנברג, ונציה שעד, 121 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V10350; ב"א A583 איל.בא שע"ד; להורדת הספר כולו

*באר שרים, ר' אברהם יפה-שלזינגר, בראשית - תשעא. שמות - תשעד. במדבר - תשעב. דברים - תשעד. ספה"ל 2015A5024 (בראשית, שמות ודברים); ב"א A451 יפה.בא

*באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג, ר' אברהם יפה שלזינגר, ירושלים תשסט. יש גם מפתח לחידושי סוגיות, שלא העתקנו. מה"ר א630; ב"א A452 יפה.בא תשס"ו

*בארות המים (תשסב), ר' צבי הירש מרימינוב, בעריכת מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשסב, תשסט. מה"ר מ265; ספה"ל 2002A145; ב"א A671.2 צבי.בא

*בארות המים (תשסט), ר' צבי הירש מרימינוב, סו"ס דברי מנחם, קרית יואל תשסט, קצו + 32 עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 2009A6473

*בגד אהרן, ר' שמואל אהרן ראבין, ב"ב תשנז, רג עמ'. בלי עמ' קעב-קעג מהמפתח. ספה"ל 97A3185; ב"א A887.1 רבי.בג

*בגדי אהרן (תשמז), ר' אהרן דרשן תאומים, מכון להוצאת ספרי קדמונים שע"י ישיבת צאנז, נתניה תשמז. ספה"ל 2°88A102; ב"א A451 תאו.בג

*בגדי חמודות שמות, ר' דניאל אשר קליינמן, ירושלים תשסח, תמז עמ'. מה"ר ת85; ב"א T27 קלי.בג

*בגדי יו"ט (קריספין), ר' יו"ט קריספין, ח"א-ח"ב, אזמיר תרלג, ד"צ אשדוד תשנח. מוהר"ק פ229; ספה"ל 2°23V10877; ב"א A572 קרי.בג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*בגדי כהונה (פרחיא), ר' אהרן הכהן פרחיא, שלוניקי תקיח, ד"צ נ"י תשנא, קסו דפים. יש במפתח שם הרבה שיבושים בציוני דפי התלמוד. ספה"ל 2°91A1217; ב"א A45 פרח.בג להורדת הספר כולו

*בדידי הוי עובדא, ר' שמואל דוד פרידמן, נ"י תשעו, תשפד עמ'. ספה"ל 2017A5552; ב"א A675פרי.בד

*בהיֹת הבֹקר, ר' שאול בראך, בהוצאת נפתלי צבי ברורי, בני ברק תשסא. מה"ר ת390; ב"א T278 ברך.בה תשסא; הרע"צ א/6.4 / 080

*בוצינא דנהורא (תשסז), ר' ברוך ממעזיבוז, בעריכת ר' אליעור עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשסז. מה"ר מ265; ספה"ל 2007A5982, אוסף שלום 3178.2; ב"א A671.1 ברו.בו תשס"ז

*בטחון איש, ר' אברהם גולדברג, ירושלים תשסב, 28 + רסה עמ'. מה"ר מ60; ב"א A410.3 גול.בט

*בי חייא, ר' אלישע חיים הורביץ, ח"א וח"ב, נ"י תשסח. מה"ר ת165; ספה"ל 2007A7274

*ביאור הגר"א על משלי (פיליפ), בעריכת ר' משה פיליפ, מהדורה חדשה פתח תקוה תשסא. ספה"ל 2001A2920, או"ק יהדות ט 635.2; ב"א T427 אלי.בא

*ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן), עם "ליקוטי הגר"א" ו"חמדה גנוזה", בעריכת ר' מאיר יהושע קצנלנבוגן, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשעג, יג + שעח עמ'. מה"ר ת355; ספה"ל או"ק יהדות ט635

*ביאורי הזוהר (ר' דובער), ר' דובער "האדמו"ר האמצעי", נ"י תשעה, 10 + רצח עמ'. ספה"ל 2°2015A8034; אוסף שלום 2°2154.1‎2; ב"א A672 שנ(2)בא תשע"ה; להורדת הספר כולו

*ביאורי הזוהר (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), ח"א-ח"ב, נ"י תשכח. (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד). ב"א A672 שנ(3)בא תשכ"ח

*ביאורי הראי"ה על אבות, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, ירושלים תשס"ו. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל אוסף שלום 1490.25; ב"א A42 קוק.בא

*ביאורי מהרא"י (רעט), ר' ישראל איסרלן, על רש"י על התורה, ונציה רעט, 17 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]). ספה"ל R4°35V3133; להורדת הספר כולו. או: ונציה שה, 24 דפים. ספה"ל R8°35V3134; ב"א T271 איס.בא ש"ה; לצפייה איכותית בספר [לא משנה איזו מהדורת דפוס כי הציונים הם רק לפרשה]

*ביאורי מהר"ן על רש"י (שנג), ר' נתן שפירא, ונציה שנג, קפ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°35V3143; להורדת הספר כולו

*בין המשפתים, ר' ראובן פיין. בראשית, בני ברק תשנט. שמות, ירושלים תשעב. ויקרא, ירושלים תשעה. מה"ר מ505 (בראשית); ב"א A410.3 פין.בי

*בין ישראל לעמים - ראה מאור האגדה

*בינה לעתים (תח), ר' עזריה פיג'ו, ונציה תח, ר דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V5919; ב"א A45 פיג.בי ת"ח; להורדת הספר כולו

*בינה לעתים (תשנד), ר' עזריה פיג'ו, הוצאת מישור, ב"ב תשנד. מה"ר מ220; ספה"ל 2°95A4848

*בינת ישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מגראדזיסק, ורשה תרצח, ד"צ ירושלים תשסו, 178 עמ'. המפתח רק במהד' תשסו. מה"ר מ265; ספה"ל 2017A35; ב"א A671.2 שפי.בי

*בינת יששכר, ר' יששכר בער בלאך, פראג תקמה. ספה"ל 23A5582, אוסף שלום 1552; ב"א A45 בלו.בי; להורדת הספר כולו

*בינת יששכר (תשמח), ר' יששכר בר בלוך, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A963

*בינת משה (תשסב), ר' משה אליקים בריעה, הוצאת הקרן להדפסת ספרי בית קאזניץ, ירושלים תשסב, קי + 41 עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 2002A8485; ב"א A671.2 משה.קה תשס"ב

*בישורון מלך, ר' יעקב יצחק אליעזר מייזלש, ירושלים תשס. ח"א - מה"ר ת165. ח"ב - מה"ר מ178; ספה"ל 2000A3788; ב"א A455 מיז.בי (א-ב)

*בית אבות (ספרין), ר' חיים יעקב ספרין, ירושלים תשלד, קנח עמ'. במפתח צוינו רק מאמרים שנתבארו בספר. ספה"ל 75A6741; ב"א A671.3 ספר.בי

*בית אברהם (חנניה), ר' אברהם בן חנניה, ירושלים תשמד, 334 עמ'. ספה"ל 2°84A1708; ב"א A541.3 אבר.בי; להורדת הספר כולו

*בית אברהם (שטיינר), ר' אברהם שטיינר, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשנט. כולל ספר ברכת אברהם. ספה"ל 98A8824; ב"א T278 שטי.בי

*בית אהרן (פייבושביץ), ר' אהרן זליג פייבושביץ, וילנא תרסד. ספה"ל 55A2424; ב"א A451 פיב.בי; להורדת הספר כולו

*בית אהרן (צורוגון), ר' אהרן צורוגון (שורוג'ון), קושטא תלח, ד"צ נ"י תשנ. ע"פ התוכן. ספה"ל R2°35V3635, 2°90A6728; ב"א A451 צור.בי; להורדת הספר כולו

*בית אהרן (קריספין), ר' אהרן קריספין, אזמיר תרכג. ב"א A867 קרי.בי; להורדת הספר כולו

§בית אולפנא, ר' צבי יעקב אברהאם, ח"א, נ"י תשיג. ספה"ל 54A352; ב"א A671 אבר.בי; להורדת הספר כולו

§בית אולפנא ח"ב - "זכור לאברהם", ר' צבי יעקב אבראהאם, נ"י תשיג. ב"א A671 אבר.בי; להורדת הספר כולו

*בית אולפנא, ח"ג - "לב אמת", ר' צבי יעקב אבראהאם, ברוקלין תשטו. המפתח רק למסכת אבות. ב"א A671 אבר.בי; להורדת הספר כולו

*בית אולפנא, ח"ד - "דברי נועם", ר' צבי יעקב אבראהאם, ברוקלין תשיז. המפתח רק למסכת אבות. ב"א A671 אבר.בי; להורדת הספר כולו

§בית אולפנא, ר' צבי יעקב אברהאם, ח"ו, נ"י תשיט. ספה"ל 54A352; ב"א A671 אבר.בי; להורדת הספר כולו

*בית אלהים (שלו), ר' משה דיטראני, ונציה שלו, קכ + י דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V4306; ב"א A410.1 טרנ.בי של"ו; להורדת הספר כולו

*בית אלהים, ר' משה מטראני, שער א - שער התפלה, עם הערות בני משה, תשסח. שער ב, עם ביאור בית משה, וקונטרס "קרית משה", ר' משה יצחק רוברטס, תשעב. מה"ר מ10; ספה"ל 2008A344

§בית אליהו מרדכי, ר' אליהו מרדכי מזאה, נ"י תשי, ד"צ אשדוד תשסד. ספה"ל 46A1204, S°2004A1245; להורדת הספר כולו

*בית הלוי (הורוביץ, תכו), ר' ישעיה הורוביץ, ונציה תכו, קכ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים, מההקדמה]). ספה"ל R8°24V1093; ב"א A583 הור.בי תכ"ו; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*בית הלוי - דרוש (תשנו), ר' יוסף דובער הלוי סולובייצ'יק, מהד' מישור, ירושלים תשנו. מה"ר ת165; ב"א T278 סול.בי תשנו

*בית המלך (חסון), ר' יוסף ן' חסון, שלוניקי תקסד, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנח, פד דפים. מה"ר על165 מחסן; מוהר"ק פמ138; ספה"ל 2°23V7882, 2°91A890; ב"א A531 חסו.בי; להורדת הספר כולו

*בית העוזיאלי (שסד), ר' יהודה עזיאל, ונציה שסד, ד"צ נ"י תשסג, ק דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V6268; ב"א A451 יהו.בי; להורדת הספר כולו

*בית יהודה (מודינא, שצה), ר' יהודה אריה די מודינא, ונציה שצה. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים]). ספה"ל R2°36A946; להורדת הספר כולו

*בית יעקב (תשסא), ר' יעקב אהרן ינובסקי מזאלשין, ירושלים תשסא, רצה עמ'. ספה"ל 2002A330, אוסף שלום 3902.1; ב"א T278 ינו.בי תשס"א

*בית יצחק (ויינברגר), ר' אלתר יצחק אייזיק ויינברגר, מהד' מכון דגל התורה, נ"י תשסט. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' רעג. מה"ר ת165; ספה"ל 2009A1668

*בית יצחק (שמלקיש) על התורה, ר' יצחק יהודה שמלקיש, לקט מספריו, בעריכת ר' שמואל דוד לוין, ירושלים תשמו. מה"ר ת165; ספה"ל 87A1202; ב"א T278 שמל.בי

*בית ישי (תשס) דרשות ח"א-ח"ב, ר' שלמה פישר, ירושלים תשס. ספה"ל 2°2000A4755; ב"א A451 פיש.בי תשס

*בית ישי (תשסד) דרשות, ר' שלמה פישר, ירושלים תשסד, תסו + סד עמ'. מה"ר מ60; ב"א A451 פיש.בי תשס"ד

*בית ישראל (טויסיג) בראשית, ר' ישראל טויסיג, תשלב. מה"ר ת62; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל (טויסיג) שמות (שמות ואסתר), ר' ישראל טויסיג, תשלג. מה"ר ת85; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל (טויסיג) ויקרא (ויקרא ושיר השירים), ר' ישראל טויסיג, תשלה. מה"ר ת110; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל (טויסיג) דברים (דברים וקהלת), ר' ישראל טויסיג, תשלו. מה"ר ת135; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל, חלק ו, לקוטי נביאים וכתובים, שבת ומועדים, מילה ובר-מצוה, בית הנשים ומילי דהספידא, ר' ישראל טויסיג, תשלד, מה"ר מ220; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל (טויסיג) תנינא, על התורה וסוגיות הש"ס, חלק שני, במדבר, דברים, מועדים, בית הנשים ובבא מציעא, ר' ישראל טויסיג, ירושלים. מה"ר מ220; ספה"ל 64A2207

*בית ישראל (טויסיג) תליתאה, ח"א - בראשית, חנוכה, פורים וכתובות, וח"ב - שמות, מועדים, נשיאת כפים גיטין וחולין, ר' ישראל טויסיג, ירושלים תשכז. מה"ר מ220; ספה"ל 67A3557

*בית ישראל (בנבנשתי), ר' ישראל בנבנשתי, ח"א-ח"ב. ב"א A45 בנב.בי תשע"ד

*בית ישראל (זידיטשוב, תשעה), ר' צבי הירש אייכנשטין מזידיטשוב, עם הגהות הצבי והצדק, ב"ב תשעה. ב"א A655.7 איכ.בי תשע"ה

*בית מדרש שמואל, ר' אברהם עבר היראשאוויץ, ירושלים תרסה. ספה"ל R4°23V5655; ב"א A45 היר.בי; להורדת הספר כולו

*בית מועד (גטיניו), ר' יצחק גטיניו, שלוניקי תקצט. מוהר"ק ש3383; ספה"ל 2°23V11142; להורדת הספר כולו

*בית מועד (זלזניק), ר' אברהם יצחק זלזניק ועוד, מערכת שער התורה, ב"ב תשסה, שלב + 21 עמ'. ספה"ל 2014A753; ב"א A562 בית.מו

*בית מועד (רבא, שסה), ר' מנחם רבא, ונציה שסה, ד"צ נ"י תשנו, 231 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°36A2322, 2°97A3099; ב"א A45 רבא.בי שס"ה, תשנ"ו; להורדת הספר כולו

*בית נאמן (ביגה, שפא), ר' יצחק ביגה, ונציה שפא, ד"צ נ"י תשנא, קיח דפים. ח"א - כתר תורה. ח"ב - עבודה כתר כהונה. ח"ג - גמילות חסדים כתר מלכות. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 67A1033 R2°, 91A1727 2°; A45 ביג.בי שפ"א ,תשנ"א; להורדת הספר כולו

*בית פרץ, ר' פרץ מבראד, נ"י תשעד. ספה"ל 2014A6769; ב"א A45 פרץ.בי

*בית שלום מרדכי, ירושלים תשנח. ב"א A410.3 שיח.מו

§בית שמאי (פרידמן), על מכות, ר' שמאי פרידמאן, קראקא תרצ, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 59A4284; ב"א A584.045 פרי.בי, A584.045 ארי.שא; להורדת הספר כולו

*בית שמואל אחרון על התורה (תשנד), ר' שמואל פלקנפלד, בעריכת ר' דוד יואל וייס, ירושלים תשנד, רצ עמ'. מה"ר ת165

*בך יברך ישראל (תשסח), ר' לוי יצחק מאנזאן מאוזיערנא, מהד' מכון "שפתי צדיקים", ירושלים תשסח. מה"ר מ265; ספה"ל 2008A5855; ב"א A671.7 מנז.בך

*בכורי אביב (ביק), ר' אברהם ביק, בעריכת הרב יעקב יצחק ניימאנן, מאנטרעאל תשסג. ע"פ מפתח בעמ' תכג. כולל בינה במקרא - על תנ"ך, מדרש בחדוש - חדושי אגדות, עטור בכורים - פלפולים בגמרא ורמב"ם. בסתם ההפנייה היא לחלק "בינה במקרא". במפתח שם נכתב "ח"א" במקום "מהרש"א" (חידושי אגדות), וכאן כתבנו "מהרש"א". ספה"ל 2004A1571; ב"א T278 ביק.בכ

§בכורי אביב (רוטנברג), ר' משה רוטנברג, סט לואיס תשב, ד"צ תשנט. ספה"ל 2°57A2903; ב"א A584 רוט.בכ; להורדת הספר כולו

§בכורי אברהם, ר' אברהם אלישוב, ירושלים תרפד, ד"צ נ"י תשנב, קח דפים. ספה"ל 2°23A10360, S2°92A6159; ב"א A584 אלי.בכ; להורדת הספר כולו

*בכורי אשר, ר' אשר וסרמן, בני ברק תשנו. ספה"ל 96A2421; ב"א A584.029 וסר.בכ

*במי התורה, ר' מיכאל יחיאל בודנהיימר, בני ברק תשע. ב"א A410.3 בוד.במ; להורדת הספר כולו

*במסילה נעלה, לקט מספרי ר' נחמן מברסלב, ר' נחמן יוסף ויטריאל, נ"י תשסט, תרכא עמ'. ב"א A673 ויט.במ

*בן אברהם (אשטרושא), ר' חיים אברהם אשטרושא, שלוניקי תקפו, ד"צ נ"י תשנב, קכד + סג דפים. מוהר"ק ת841; ב"א A451 איש.בן; להורדת הספר כולו

*בן אברהם (קריספין), ר' יו"ט קריספין, אזמיר תרלו, קמ דפים. מוהר"ק א.ב. ד15; ספה"ל 2°39A125; ב"א A45 קרי.בן; להורדת הספר כולו

*בן אברהם (תשעד), ר' אברהם אליהו מייזיס, נ"י תשעד. ספה"ל 2014A7563; ב"א A451 מיז.בן תשעד

*בן יאיר, ר' חיים מאיר מזרחי, אזמיר תרלז, קנז דפים. מה"ר על8 מחסן; ספה"ל 2°22V4557; ב"א T278 מזר.בן להורדת הספר כולו

*בן חלד, ר' חיים קנולר, פשמישל תרס. ספה"ל 24A1782; להורדת הספר כולו

*בן מלך - חכמה ומוסר, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשע, 31 + תקסא עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2012A7481; ב"א A410.3 מינ.בן תש"ע; להורדת הספר כולו

*בן מלך - מידת הביטחון, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשעא, 23 + קמב עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2012A7483; ב"א A410.3 מינ.בן תשע"א; להורדת הספר כולו

*בן מלך - שבת, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשעג, תשעח. מה"ר מ230; ספה"ל 2013A5712 (תשעג); להורדת הספר כולו

*בן פדהצור, ר' מנצור מרזוק, שלוניקי תקמו, ד"צ נ"י תשנא, קנ עמ'. מה"ר ת68 מחסן; מוהר"ק ד1514; ספה"ל 2°91A2036; ב"א A451 מרז.בן; להורדת הספר כולו

*בן פורת יוסף (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, ירושלים תשעא. ספה"ל אוסף שלום 2903.3; ב"א A671.1 יעק.בן תשע"א

*בן שמואל (שפב), ר' שמואל מדינה, מנטובה שפב, ד"צ נ"י תשנב, קכה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3621, 92A677; ב"א A45 מדי.בן תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*בנאות דשא (לייפר), ר' אברהם אבא לייפר מפיטסבורג, נ"י תשעו. ספה"ל 2016A12044; ב"א A671.2 בור.נא

*בני אברהם, ר' אברהם מיוחס, דרושים (נדפס סוף ח"א), קושטא תקלג, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק פ546; ספה"ל 2°91A1663; ב"א A572 מיח.בנ; להורדת הספר כולו

*בני אתה, על עניני בר מצוה, ר' פנחס פרידמן, ירושלים תשסח, 20 + רלד עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2008A6246; ב"א A077.2 פרי.בנ

*בני יוסף - בני בנימין, ר' יוסף בנימין רייך, תשעח. ח"א הוא בני יוסף. ח"ב הוא בני בנימין. ספה"ל 2018A12995; ב"א A278 ריך.בנ תשעח

*בני יצחק (חנן), ר' יצחק חנן, שלוניקי תקיז, ד"צ נ"י תשנא, צד דפים. מה"ר ת68 מחסן; ספה"ל 2°92A3746; ב"א A451 יצח.בנ להורדת הספר כולו

*בני ישחק, ר' יצחק אשקוטי, ירושלים תרמד. ספה"ל 2°23V5553; ב"א A45 אקו.בני; להורדת הספר כולו

*בני יששכר (תשמג), ר' צבי אלימלך מדינוב, מהד' תולדות אהרן, ח"א וח"ב,ירושלים תשמג. מה"ר מ270; ספה"ל 2°84A932; ב"א A671.2 שפי.בנ תשמ"ג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב [לוח השוואה לשם התמצאות במהדורות אחרות]

*בני יששכר (תשסח), ר' צבי אלימלך שפירא, עם ביאור הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, תשסח. מה"ר מ270; ב"א A671.2 שפי.בנ

*בני יששכר (תשעז), ר' צבי אלימלך שפירא, מהד' עוז והדר, בית שמש תשעז. ספה"ל 2019A49

*בני נפתלי, ר' נפתלי סופר, פרסבורג תרכט, ד"צ נ"י תשלה. ספה"ל 23A5879, S75A2700; ב"א A45 סופ.בנ; להורדת הספר כולו

*בני שלשים, ר' יוסף רוטנברג, דרשות לשבת הגדול ושבת שובה ומועדים, מהד' פאנעט, תשסד. ספה"ל אוסף שלום 4902.11; ב"א A671.2 רוט.בנ

*בנימין זאב (רצט), ר' בנימין בן מתתיה, ונציה רצט, ד"צ ירושלים תשמט, תקעה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]). ספה"ל R8°35V3781; ב"א A571 בני.בנ רצ"ט, תשמ"ט; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*בנין אברהם, בראשית, ר' חנינה אברהם לייטנר, נ"י תשע, תקו עמ'. ספה"ל 2009A9659; ב"א A451 ליט.בן

*בנין אפרים, ר' אפרים נחום בורודיאנסקי, ח"א, ירושלים תשנא. ספה"ל 2°91A1290; ב"א A584 בור.בנ [הלכה]

*בנין דוד (טאוב) - דרשות, ר' דוד דוב טאוב, בני ברק תשסב, רכג עמ'. מה"ר מ65; ב"א A452 טאו.דר

*בנין דוד (מייזלש) בראשית, ר' דוד דוב בעריש מייזלש, מהד' נ"י תשסז. מה"ר ת62; ספה"ל 2006A7652

*בנין חיים, ר' חיים מייזליש, נ"י תשנו. ספה"ל 2°97A2845; ב"א A451 מיז.בן

*בנין משה (מייזליש), ר' משה בן יהושע מיזלש. ח"א, לונדון תשסד, רצב עמ', וח"ב, לונדון תשסח, שכד עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 2004A7423; ב"א T278 מיז.בנ

*בנין שאול, ר' שאול הלוי אב"ד האג, בעריכת ר' פינחס אברהם מייערס, ירושלים תשסה. מה"ר ת170; ספה"ל 2006A4021; ב"א A081 שאו.בנ; להורדת הספר כולו

*בנין שלמה (בן אברהם), ר' שלמה בן אברהם, שקלוב תקמט. המפתח מציין רק מעט מהמקורות. ספה"ל R2°2V6344; ב"א A451 שלמ.בנ; להורדת הספר כולו

*בנין שלמה ח"ב (תשסז), ר' אברהם יעקב מסאדיגורא, עם ביאורים ומאמרים מר' מאיר יהודה ליבוש לאנגרמן, ירושלים תשסז. מה"ר מ265

*בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב, בענין חיובי המצוות והמסתעף, ר' ברוך שטרן, ירושלים. צ + יא עמ'. הסימנים על שבת ויו"ט שהיו במהדו"ק הועברו לס' חלקנו בתורתך ח"א קובץ ב. ב"א A584 שטר.בנ

*בנתיבות האיש, ר' אבנר ישראל שוקרון, בני רק תשסח, 20 + רסב עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2017A11650; ב"א A410.3 שוק.בנ

*בנתיבות שם, ר' שלמה מאיר פרידמן, נ"י תשעד. ספה"ל 2014A6850; ב"א A451 פרי.בנ

*בעל הטורים (ונציה שד), על התורה, ר' יעקב בעל הטורים, גימטריאות ומסורות, ונציה שד, 66 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3160; ב"א T27 יעק.פר ש"ד; להורדת הספר כולו

*בעקבות מועדי ה', ר' בן ציון קוק, ירושלים תשסב. מה"ר מ210; ספה"ל 2002A8638; ב"א A410.6 קוק.בע תשס"ב

*בעקבות משה, ר' משה עקיבא טיקוצ'ינסקי, שמות, ב"ב [תשנה]. מה"ר מ505; ספה"ל 96A574; ב"א A410.6 טיק.בע

*בעקבי יעקב, ר' חיים מרדכי וייזר, ירושלים תשסה. מה"ר ת40; ב"א T299.1 בעלי תשסה

*בצור ירום חלקים א-ו, ח-ט, על ספר התניא, אגרת התשובה וליקוטי אמרים, ר' יורם מיכאל אברג'יל, נתיבות. א - תשסז, תשסט. ב - תשסח. ג - תשסט. ד - תשע. ה - תשעא. ו - תשעב. ח-ט - תשעד. מה"ר מ400 (ח"א); ספה"ל 2009A115 (ח"א), 2018A14650; ב"א A672 שנ(1)לק(אבר)

*בריכות המעיין, על חמש מגילות, צעירי אגודת ישראל בארה"ב, מהדורה שלישית, נ"י תשסו, רפד עמ'. מה"ר ת390

*בריכות מים, ר' משה מרדכי מיוחס, שלוניקי תקמט, ד"צ ירושלים תשמב, רסז דפים. מה"ר על169 מחסן; מוהר"ק פ886; ספה"ל 2°82A2396 ,2°69A4185; ב"א A584 מיו.בר להורדת הספר כולו

*ברית אברהם (אמריליו), ר' אברהם אמריליו, שאלוניקי תקנו, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 94A525; ב"א A451 אמר.בר; להורדת הספר כולו

*ברית אברהם (בושערה), ר' אברהם בושערה, לוורנו תקנא, ד"צ נ"י תשנד, קצד דפים. מה"ר מ13 מחסן; ספה"ל 2°94A60; ב"א A45 בוש.בר; להורדת הספר כולו

*ברית אברם, ר' יוסף משה, המגיד מזאלאזיץ, מהד' מכון ברית אברם, ניו סקוויר תשסג. ספה"ל 2003A2063; ב"א A671.1 יוס.בר

*ברית יצחק (טייב), ר' יצחק טייב, סו"ס אהל ישרים, לוורנו תרו. מוהר"ק ש1162; ספה"ל 2°23V7316; ב"א A867 בונ.אה להורדת הספר כולו

*ברית כהונת עולם (תשעד), על ר"ה, יו"כ וסוכות, ר' יצחק אייזק הכהן, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A7619; ב"א A382.1 כץ.ברי

§ברית מנוחה (תשנט), ר' אברהם רמון הספרדי, ירושלים תשנט. ספה"ל אוסף שלום 325.1; ב"א A653 אבר.בר תשנ"ט

§ברית עולם (אשכנזי, תשסא), ח"א, קרית טבעון תשסא. ספה"ל 2°2002A4074. [להבין את העקרונות שבדבריו עי' ב"שער הכללים" שבהקדמה לחלק ב]. לוח השוואה למהד' תקפא

§ברית עולם (אשכנזי), ח"ב, ר' יצחק אשכנזי, ירושלים תרצז. ב"א A655 אשכ.בר; להורדת הספר כולו

*ברית עולם (חיד"א, תקנג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנג. נדפס עם ס' לב דוד (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 70A4085; ב"א SA410.4 אזו.לב תקנג; להורדת הספר כולו

*ברית עולם (תשסט), על ספר חסידים, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, סוף ס' לב דוד, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסט. מה"ר מ105; ספה"ל 2009A5270, אוסף שלום 1269.4; ב"א A410.4 אזו.לב תשס"ט

*ברית שלום (תעח), ר' פנחס מוולאדווי, פפד"מ תעח, ד"צ יוניון סיטי תשמג, קמ דפים. מה"ר ת170; ספה"ל 2°84A1375; ב"א 2°A451 פנח.בר תשמג; להורדת הספר כולו

*ברית שלום (תשסח), ר' פנחס מוולאדווי, מהד' מאירוביץ, אשדוד תשסח. מה"ר ת170; ב"א A451 פנח.בר תשס"ח

*בריתי יצחק, עירובין, ר' יצחק ברנד, ב"ב תשמו. מה"ר פ57; מוהר"ק פ5141; ספה"ל 87A1139; ב"א A562.2 ברנ.בר תשמ"ו [הלכה]

*ברך את אברהם, ר' אברהם פלג'י, שלוניקי תריז, ד"צ נ"י תשס, רעז דפים. מה"ר ת68 מחסן; מוהר"ק ת850; ספה"ל 2°23V6291; ב"א A451 פלג'.בר; להורדת הספר כולו

*ברך יצחק (ברכה), ר' יצחק ברכה, ונציה תקכג [סדר חדש - ירושלים תשמא]. ספה"ל R2°23V6117; ב"א A451 ברכ.בר; להורדת הספר כולו

*ברך משה בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, ר' משה טייטלבוים, נ"י תשסז. ב"א A671.3 טיט. בר

*ברך משה חנוכה, ר' משה טייטלבוים, נ"י תשעב, רפב עמ'. ספה"ל 2007A6774; ב"א A671.3 טיט.בר

*ברך משה ט"ו בשבט-שבת הגדול = ט"ו בשבט, ד' פרשיות, פורים, שבת הגדול, ר' משה טייטלבוים, נ"י תשעה, רצ עמ'. ספה"ל 2007A6774; ב"א A671.3 טיט.בר תשע"ה

*ברך משה ימים נוראים, ר' משה טייטלבוים, נ"י תשסז, ש עמ'. ספה"ל 2007A6774; ב"א A671.3 טיט.בר

*ברך משה סוכות, ר' משה טייטלבוים, נ"י תשסט, רצג עמ'. ספה"ל 2007A6774; ב"א A671.3 טיט.בר

*ברך משה פסח-שבועות, ר' משה טייטלבוים, נ"י תשעח, שמח עמ'. ספה"ל 2007A6774; ב"א A671.3 טיט.בר תשע"ח

*ברכות אבי, ר' מרדכי דוד כהנא, האדמו"ר מספינקא מירושלים, ענייני ברכת המזון וסעודה, ירושלים תשמו, קעד עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 86A3425; ב"א A671.3 כהנ.בר

*ברכי יוסף (תקלד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקלד (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°23V8224; ב"א RA561 אזו.בר; להורדת הספר כולו או"ח יו"ד-חו"מ

*ברכת אבות, ר' ברוך רקובסקי, ירושלים תשנ, תרב עמ'. מה"ר א515; ספה"ל 2°90A4680; ב"א A584 רקו.בר

*ברכת אברהם (ארלנגר), ר' אברהם ארלנגר, ב"ק, מהדורא קמא ותנינא, ירושלים תשמה, קמח + רלט עמ'. מה"ר א140; ספה"ל 2°86A1444; ב"א A584.041 ארל.בר תשמ"ה [הלכה]

*ברכת אברהם (הרשקוביץ), ר' אברהם הרשקוביץ, ירושלים תשסא. מה"ר ת170; ספה"ל 2004A9604

*ברכת אברהם (תשנד), ר' אברהם אלחנן אב"ד פלאנטש, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנד, רט + קסז עמ'. ספה"ל 94A1657; ב"א A671.2 אבר.בר תשנ"ד

*ברכת אליהו (עמאר), בראשית, שמות, ר' משה שלמה עמאר, ירושלים תשסז. מה"ר כ360; ספה"ל 2016A8217; ב"א A451 עמא.בר

*ברכת דוד, על התורה, ר' דוד מטאלנא, בית שמש תשסא. מה"ר מ270

*ברכת המזון (ונציה שסג) עם סדר השלחן ופירוש ר' נתן שפירא, ונציה שסג, יט+מד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]). ספה"ל R0°75A682, ונציה שסג, 64 F 2000, אוסף שלום 509

*ברכת השיר (צינץ), ר' אריה ליב צינץ, על ההגדה, אשדוד תשסג. ב"א A313 צינ.בר

*ברכת חיים (מרנלנדר), ר' ישראל ברוך מרנלנדר, ורשה תרמד. ספה"ל 2°53A269; להורדת הספר כולו

*ברכת חיים (תשמה), ח"א וח"ב, ר' יוסף חיים, ערך הרב בן ציון מוצפי, ירושלים תשמה. מה"ר ת380; ספה"ל 86A1243, אוסף שלום 1768.31; ב"א A331 יוס.בר תשמ"ה

*ברכת טוב, בראשית וליקוטים על התורה, רבי אריה יהודה לייבוש הלוי עפשטיין, ב"ב תשסח, לט + תרסז עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 2009A2386, אוסף שלום 4852; ב"א A671.3 אפש.בר

*ברכת יוסף, ר' יוסף מיאמפאלא, בני ברק תשסט, קסג עמ'. מה"ר מ270; ב"א A671.1 יוס.בר

*ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט), ר' מאיר תאומים, שני כרכים, מהד' פראנד, נ"י תשסט. מהדורה זו כוללת רק את החידושים על התורה ולא את החידושים שבסוף מהד' תקז. מה"ר ת170; ספה"ל 2006A7890; ב"א A451 תאו.בר

*ברכת כהן (דויטש, תשמט), ר' שמואל ברוך דויטש, ירושלים תשמט. כולל מגילת ספר, ר' מרדכי דויטש. מה"ר ת170; ספה"ל 2°89A2662; ב"א T278 דוי.בר

*ברכת כהן (דויטש, תשסז), ר' שמואל ברוך דויטש, מהדורה שניה בעימוד חדש, ירושלים תשסז. המפתח שם הוא חלקי. מה"ר ת170; ספה"ל 2008A5331; ב"א T278 דוי.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מועדיך לחיים (אזמיר), ר' חיים פלג'י, ח"א אזמיר תרכח, ח"ב אזמיר תרלא, ד"צ אשדוד תשנח. (גם ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). הדף שמצוין ראשון הוא במהד' אזמיר, והדף המצוין בסוגריים הוא במהד' שובי נפשי, ירושלים תשסג. מה"ר מ65; מוהר"ק ד1968; ספה"ל 2°23V5930, 2°2004A1705 (מהד' שובי נפשי); ב"א A452 פלג'.בר תרכח, תשנח; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ברכת מרדכי בראשית-שמות מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשסד. מה"ר מ505; ב"א A410.6 אזר.בר

*ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשסד. מה"ר מ505; ב"א A410.6 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי מוסר ח"ג = מועדי ה', ירושלים תשנח - מה"ר מ505; ספה"ל 94A4990; ב"א A410.6 אזר.בר

*ברכת משה, ר' משה יהודה לייב מפאשקאן, ירושלים תשמו, קג עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 86A3377; ב"א A671.3 משה.בר

*ברכת פרץ, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלט (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר ת170; ספה"ל 94A3497 (תשלד); ב"א T278 קני.בר

*ברכת שלום "שמעתי", רבי ברוך שלום אשלג ששמע מרבי יהודה ליב אשלג, בני ברק תשסג. ספה"ל 2006A1581; ב"א A655 אשל.בר

*ברכת שלום חנוכה, ר' יהודה ליב אשלג ור' ברוך שלום אשלג, בני ברק תשעב. ב"א A655 אשל.בר

*ברכת שלום מכתבים, ר' יהודה ליב אשלג ור' ברוך שלום אשלג, עם "נחמו עמי", מאמרים לזכר ר' נחום קלאר, בני ברק תשסא. ספה"ל 2006A1580; ב"א A655 אשל.בר

*ברכת שלמה, ר' שלמה טנא-טנביצקי, חו"מ, ב"ב תשמו, רמט עמ'. מה"ר פ440; מוהר"ק פ4775; ספה"ל 2°86A1419; ב"א A565 טנא.בר [הלכה]

*ברכת שמואל (תמב), ר' אהרן שמואל קיידנבר, ח"א (בראשית-שמות), ח"ב (ויקרא-דברים), פרנקפורט תמב, ד"צ ירושלים תשל. ספה"ל 2°71A289; ב"א A451 קיד.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת שמואל (תשעז), ר' אהרן שמואל קאיידונובר, מכון ברכת שמואל, נ"י תשעז. ספה"ל 2017A10483; ב"א A451 קיד.בר תשעז

*ברק = ברקאי, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (מהד' מעלה, מסילות) (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271)

*בשבילי אמונה, ר' שלום חיים וייס, ירושלים תשסג. ח"א - תורה מן השמים, צדק מן השמים, אמת מן השמים, דעת ונבואה מן השמים. ח"ב - דברי הימים מן השמים, אורח חיים מן שמים. מה"ר מ65; ספה"ל 2004A2911; ב"א A410.3 ויס.בש

*בשבילי התלמוד ח"א, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשעא. ספה"ל 2011A7431; ב"א A584 ליב.בש תשע"א; להורדת הספר כולו

*בשמן רענן, ח"ב, ס' זכרון לר' שלום נתן רענן, ח"ב, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, ירושלים תשנא. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). מה"ר כ225; מוהר"ק או"ק א; ספה"ל 90A2629; ב"א A508.8 רענן-קו.בש

*בשעה שהקדימו - תער"ב, ר' שלום דובער מליובביטש, נ"י תשעב. מה"ר מ370; ספה"ל 2013A3571; ב"א A672 שנ(5)בש תשע"א

*בת עין (תשסז), ר' אברהם דוב מאווריטש, מהד' מנדלוביץ, נ"י תשסז. מה"ר מ270; ספה"ל 2007A2663, אוסף שלום 3337.4; ב"א A671.2 אבר.בת

*בתורתו יהגה, על הלכות תלמוד תורה, ר' דוד פלק. ח"א, ירושלים תשנז. ח"ב, תשסג. ספה"ל 97A2088 (ח"א); ב"א A563.7 פלק.בת (א-ב)

*בתורתו יהגה (תשעב), עיוני הלכות בתלמוד תורה, ר' דוד פלק, ירושלים תשעב. ספה"ל 2012A10361; ב"א A563.7 פלק.בת תשעב

*בתי כנסיות, ר' אברהם ן' עזרא בר חיים ידידיה, שלוניקי תקסו, ד"צ נ"י תשנא, חלק בית האסופים, עם מפתח נפרד. מה"ר פ15 מחסן; מוהר"ק פ1959; ספה"ל 2°92A3272; ב"א A562 אבן-עז.בת, A452 אבן-עז.יד

*גאולת ישראל (זגלבוים), ר' יוסף ישראל זגלבוים, נ"י תשסו. מה"ר מ222

*גבורות אליהו, יו"ד, ר' יוסף אליהו הנקין, לייקווד תשעג-תשעו. מה"ר ש55; ספה"ל או"ק יהדות כ 182.9;‎ ב"א A572 הנק.גב

*גבורות ה', מהר"ל מפראג, מהדו' הניג. מה"ר מ180

*גבורות שמונים (תשסג), לקט מדברי בעל אך פרי תבואה, בעל קול אריה, בעל לחם שלמה ובעל אבן יהושע, נ"י תשסג, קעו עמ'. מה"ר מ70; ספה"ל 2003A10944

*גבורת יצחק עה"ת, ר' אברהם יצחק סורוצקין. ח"א = בראשית-שמות, ירושלים תשנד - מה"ר ת170; ספה"ל 94A42; ב"א T278 סור.גב תשנ"ד

*גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז), ר' אברהם יצחק סורוצקין, על חנוכה ופורים, ירושלים תשנז. מה"ר א630; ספה"ל 96A5810

*גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח), ר' אברהם יצחק סורוצקין, ליקווד תשסח. מעמ' 494. ספה"ל 2007A183; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק סוכות, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ירושלים תשסח. ספה"ל 2007A7128; ב"א A382.3 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק ימים נוראים (אלול, ר"ה ויו"כ), ר' אברהם יצחק סורוצקין, ירושלים תשסו-תשסז. מה"ר א630; ספה"ל 2006A6463; ב"א A383 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק שבועות = על ענייני חג השבועות, ר' אברהם יצחק סורוצקין , תשסה. ספה"ל 2005A3255; ב"א A382.2 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק שבת ובהמ"צ (בין המצרים), ר' אברהם יצחק סורוצקין , ויקליף תשסז. מעמ' 225. מה"ר א630; ספה"ל 2007A5713; ב"א A381 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, אבות, ירושלים תשסג. מה"ר כ355; ספה"ל 2003A5085; ב"א A42 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גביעי גביע הכסף, ר' בנימין ריבלין, תשעה. ספה"ל 2017A13005; ב"א T17 ריב.גב

*גבעות עולם (קובו), ר' יוסף קובו, שלוניקי תקמד, ד"צ נ"י תשן, קמ דפים. מה"ר ש7 מחסן; מוהר"ק פ239; ספה"ל 2°92A3195; ב"א A572 קוב.גב להורדת הספר כולו

*גבעות עולם (תשסח), ר' יוסף קובו, מכון ״יעלזו חסידים״, ירושלים תשסח. ע"פ התוכן. ב"א A451 קוב.גב תשסח

*גבעת פנחס (ביליצר), ר' פנחס ביליצר, בעריכת יששכר דוב ביליצר, נ"י תשסה, תצח עמ'. מה"ר ת170; ספה"ל 2005A2623

*גבעת שאול (בראך), ר' שאול בראך, ווראזוב תרצד, ד"צ ירושלים תשמג. מה"ר ת390; ספה"ל 83A1898; ב"א T278 ברך.גב; להורדת הספר כולו

*גבעת שאול (מורטירה, תה), ר' שאול מורטירה, אמשטרדם תה, קטז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V5818; ב"א A451 מור.גב ת"ה; להורדת הספר כולו

*גדולי מוסר, ר' גדליה איזמן, ב"ב תשסח, רמב עמ'. מה"ר מ215; ב"א A410.6 איז.גד

*גור אריה, מהר"ל, מהד' הרטמן, ירושלים תשמט-תשנה. מה"ר מ190; ספה"ל 90A1957, אוסף שלום 12120.2; ב"א T271 יהו.גו תשמ"ט

*גור אריה (קאליש), ר' יהודה אריה לייב מקאליש, אמשטרדם תצג, ד"צ נ"י תשנב. ע"פ התוכן. ספה"ל 2°92A4952; ב"א A451 יהו.גו; להורדת הספר כולו

§גיא חזיון, ר' אברהם ליכטג וקסמן, ח"א-ח"ב, סעיני תרפח. ספה"ל 36A474; ב"א A45 וקס.גי; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*גל עיני, ר' אברהם תשובה, על התורה, בית שמש תשע. ח"א - בראשית-שמות. ח"ב - ויקרא-במדבר-דברים. ב"א A410.6 תשו.גל

*גל של אגוזים (שנג), ר' מנחם אגוזי, בילוידיר שנג, ד"צ נ"י תשנג, ס דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3625, 2°94A898; ב"א A451 אגו.גל תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*גלגולי נשמות (תשסא), ר' מנחם עזריה מפאנו, בתוך: מאמרי הרמ"ע, מהד' ישמח לב, ירושלים תשסא. ספה"ל 97A774, אוסף שלום 550.2; ב"א A654.3

*גנא דפלפלי, ר' משולם זושא ברנדווין (חבצלת), ירושלים תשסה. מה"ר ת170; ספה"ל 2005A7934; ב"א T278 ברנ.גנ

*גנזי חיים (זייצ'יק), ר' חיים זייצ'יק, בעריכת מכון "נשמת חיים", ירושלים תשסז. כולל את ספריו "המדע והחיים" (נ"י תשיב) ו"אורות החיים". מה"ר מ505; ספה"ל 2008A219; ב"א A410.6 זיצ'.גנ

*גנזי חיים (פלאג'י), ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלא. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסג. ספה"ל 2°2003A8077; ב"א A867 פלג'.גנ; להורדת הספר כולו

*גנזי ישראל (תשמו), ר' ישראל מטשורטקוב, ירושלים תשמו. מה"ר מ270; ספה"ל 86A4950

*גנזי ישראל (תשעד), על התורה ומועדים, רבינו ישראל מטשארטקוב, בעריכת ר' ישראל פרידמן, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A10073; ב"א A671.2 פרי.גנ תשע"ד; להורדת הספר כולו

*גנזי צדיקים (תשסב), ממשנתם של תלמידי הבעל שם טוב שלא נדפס מהם חיבור שלם, מכון "סוד ישרים", ירושלים תשסב. במפתח שבספר חסר עמוד בין מסכת תענית למסכת סוטה. מה"ר מ270

*גנזי ראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, תשמה, תשנ. א: ימי הפורים. ב: חודש האביב. ג: גאולה ומלכות (ליום העצמאות). ד: זמן מתן תורתנו. ה: ירח האיתנים. ו: ימי החנוכה. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 85A6045, 96A2992; ב"א A19 קוק.גנ

*גנזי רמח"ל, בעריכת ר' חיים פרידלנדר, בני ברק תשם (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). ספה"ל 75A2319, אוסף שלום 1114; ב"א A655 לוצ.דע תשל"ג

*גנת אגוז (תשמט), לרבי יוסף ג'קטליא, בהוצאת ישיבת החיים והשלום, ירושלים תשמט. ספה"ל 89A3264, אוסף שלום 254.1; ב"א A651 גיק.גנ

*גנת אגוז (תשעב), ר' פינחס סאסיש מסטניסלאב, בעריכת יוסף הלברשטאם, הוצאת תפארת בחורים ד'באבוב, תשעב. ספה"ל 2012A6898

*גרות וגרים בהלכה ובהגות, ר' אביגל זכריה, ירושלים תשסח, 123 + 13 עמ'. מה"ר פ335; ב"א A692 אבי.גר

§גרן שלמה, ר' שלמה צבי מרקוס, נ"י תרעב. ספה"ל 23A5845; ב"א A45 מרק.גר; להורדת הספר כולו

*דבק טוב (אושנבורג, שמח), ר' שמעון אושנבורג, על רש"י על התורה, ונציה שמח, קלא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3131; ב"א T271 אוש.דב שמ"ח; להורדת הספר כולו

*דבר אליהו (מילייקובסקי), חלק א, בראשית ושמות, ר' אליהו אהרן מילייקובסקי-סאמונוב, ת"א תרצ, ד"צ נ"י תשסב. ע"פ התוכן. ספה"ל 39A547, 2°2002A1756; ב"א A451 מיל.דב להורדת הספר כולו

*דבר המלוכה, עם ס' הבה תמים, ר' שאול בראך, ניו ג'רזי תשמט. מה"ר מ212; ספה"ל 90A1116; ב"א A383 ברך.דב תשמ"ט

*דבר טוב (טאראב), ר' יעקב יוסף טאראב,ירושלים תרעד, ד"צ נ"י תשס. ע"פ התוכן. ספה"ל 23V6399, 2°2000A4418; ב"א A452 טרב.דב; להורדת הספר כולו

*דבר טוב (רוזנברג), ר' דוב בעריש רוזנברג, ירושלים תשסא. מה"ר ת175; ספה"ל 2002A2542; ב"א T27 רוז.דב

*דבר יום ביומו, ר' חיים קנאללער, מהדורה א - תרסז, ד"צ נ"י תשו, ת"א תשמח. מהדורה ב - פרמישלא תרצג. ע"פ מפתח שנדפס במהדורה א (יש במפתח טעויות דפוס רבות וחלקן תוקנו ע"פ השערה). הספר מחולק למדורים ולחדשים, בשני כרכים: סדר היום - ח"א דפים א-טז (מהדו"ב דפים א-יג). שבת - ח"א דפים יז-כב (מהדו"ב דפים יג-יז). ר"ח - ח"א דף כב (מהדו"ב דף יח). ניסן - ח"א דף כג-מח (מהדו"ב דפים יח-לז). אייר - ח"א דפים מח-סא (מהדו"ב דפים לז-מח). סיון - ח"א דפים סב-עו (מהדו"ב דפים מח-נט). תמוז - ח"א דפים עו-צ (מהדו"ב דפים נט-ע). אב - ח"א דפים צ-קד (מהדו"ב דפים ע-פא). אלול - ח"א דפים קה-קיח (מהדו"ב דפים פא-צב). תשרי - ח"ב דפים א-לח (מהדו"ב דפים א-ל). מרחשון - ח"ב דפים לח-נב (מהדו"ב דפים ל-מ). כסלו - ח"ב דפים נב-סח (מהדו"ב דפים מ-נג). טבת - ח"ב דפים סח-פה (מהדו"ב דפים נג-סו). שבט - ח"ב דפים פה-צז (מהדו"ב דפים סו-עו). אדר - ח"ב דפים צח-קיב (מהדו"ב דפים עו-פט). אדר שני - ח"ב דפים קיג-קטו (מהדו"ב דפים פט-צב). ספה"ל 88A3580; ב"א A36 קנו.דב; להורדת הספר כולו מהד' תרסז מהד' תרצג

*דבר מלכות, ר' מנחם מנדל שניאורסון, ויקרא, נ"י תשסד. מה"ר מ400; ב"א A672 שנ(7)דבר תשסג

*דבר צבי - קדושת השבת, ר' צבי הירש מייזליש, עם בנין דוד, ר' דוד דוב מייזליש, נ"י תשסט. ספה"ל 2009A7790; ב"א A381 מיז.דב

*דבר שמואל (חאגיז, שנו), ר' שמואל חאגיז, ונציה שנו, ד"צ נ"י תשנג, נד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°48A226; ב"א A882 דברים(חגי) שנ"ו, תשנ"ג; לצפייה איכותית בספר

*דברות חיים (תשנ), ח"א, מדברי ר' ישעיה מפשעדבורז, וח"ב, מדברי ר' ישכר בער מרדושיץ, נלקט ע"י ר' אליעזר עמנואל הורוביץ, ירושלים תשנ. דברים שנמצאים בהערה מצוינים בכוכבית. ספה"ל 90A2618, אוסף שלום 3261.3; ב"א A671.3 ישע.דב

*דברות חיים (תשעה), בית שמחת עולם, ר' ישעיה מפשעדבורז. ספה"ל 2015A9125

*דברי אברהם, ר' חיים אברהם ארנשטיין. כולל בית אברהם; מרום הרי"ם, לר' ישראל מרדכי ארנשטיין; זכרון מנחם, לר' מנחם ארנשטיין. בעריכת נתן אליהו רוט, בני ברק תשכח. מה"ר ת175; ספה"ל 68A3375; ב"א T278 ארנ.דב תשכ"ח

*דברי איש, ר' יעקב שאול אלישר, סוף ס' ישא איש, ירושלים תרנו, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק ים94; ספה"ל 2°92A4334; ב"א A572 אלי.יש; להורדת הספר כולו

*דברי אליעזר (וייזר), ר' אליעזר וייזר, ח"א, ח"ב, ח"ג, וינה תשעז. מפתח לשלושת החלקים בסוף ח"ג. ספה"ל 2020A1870; ב"א T278 ויז. דב

*דברי אמונה השלם, ר' אברהם יצחק קאהן, אדמו"ר מתולדות אהרן, בראשית, שמות, תשסו. ספה"ל אוסף שלום 3747.12; ב"א A671.3 קהן.דב תשס"ו

*דברי אמת (עהרנברג), ר' יוסף אשר עהרנברג, תשעה. ספה"ל 2°2015A5533; ב"א A452 ארנ.דב תשעה

*דברי אש (כץ), ר' אברהם שלמה כץ, ירושלים תשנה. ספה"ל 97A1208; ב"א A451 כץ.דבר; להורדת הספר כולו

*דברי ברוך, ר' ברוך רוזנברג, ח"ב (ויקרא-דברים), בני ברק תשסה. מה"ר מ507; ב"א A410.6 רוז.דב

*דברי דוד (זלצר, תשע) על התורה, בראשית שמות, ר' דוד הכהן זלצר, בעריכת יחזקאל שרגא פריעדמאן, קרית יואל תשע. ספה"ל 2011A11978

*דברי דוד (טשורטקוב), ר' דוד משה מטשורטקוב, בעריכת אברהם חיים שפיגל, ירושלים תשס. מה"ר מ280; ספה"ל 2001A9371

*דברי הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי צבי שכטר, מהדורה שניה ירושלים תשעג. מה"ר מ70

*דברי חיים - מועדים (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מה"ר מ275; ספה"ל 2°2000A5556; ב"א A671.2 הלב.דב

*דברי חיים על התורה (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מפתח לרובו - נמצא בסוף דברי חיים - מועדים (תשנט), שם הוא מכונה "ח"א". מה"ר מ275; ספה"ל 2°2000A5556; ב"א A584.042 הלב.דב

*דברי חיים (שארין), ר' חיים שארין מחסלאוויטש, ליקוואוד תשעה-תשעו. ספה"ל 2016A12032; ב"א A451 שרי.דב תשעה

*דברי חכמים (פרץ), ר' שלמה פרץ, ירושלים תשנט. ספה"ל 2019A2358; ב"א A45 פרץ.דב

*דברי חלומות, ר' צדוק הכהן, סוף ס' רסיסי לילה, לובלין תרסג. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 23V13144, אוסף שלום 3640; ב"א A671.2 הכה.רס; להורדת הספר כולו

*דברי חנינא - מזלות, על מזלות ושכר ועונש, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשס, 23 + ריט עמ'. מה"ר א70; ספה"ל 2°2015A7004; ב"א A410.3 רוט.דב

*דברי חנינא - רפואה, על רפואה ופקוח נפש, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשסו. ספה"ל 2015A7005; ב"א A961 רוט.דב

*דברי חנינא - ת"ת, על גדרי תלמוד תורה, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשנב. ספה"ל 2°S92A5659; ב"א A077.3 רוט.דב

*דברי חנינא - הספדים, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשעד. ספה"ל 2015A7003

*דברי טובה, יהושע ח"א (פרקים א-ח), ח"ב (פרקים ט-יד), ח"ג (פרקים טו-כד), שופטים ח"א (פרקים א-ט), ר' אברהם טאוב, תשמו, תשנ, תשנב, תשנט. ספה"ל 86A5544; ב"א T307 טאו.דב

*דברי יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט, קמב עמ'. מה"ר מ85 (מהד' ישנה); ספה"ל 89A2821; ב"א A410.6 הלר.דב תשמ"ט

*דברי יואל על התורה, ר' יואל טייטלבוים, בראשית נ"י תשלב,שמות, ברוקלין תשלה, ויקרא נ"י תשלז, במדבר, דברים - נ"י תשמא. ספה"ל 83A1645, אוסף שלום; ב"א A671.3 טיט.דב; להורדת הספר כולו בראשית חלק א בראשית חלק ב שמות חלק א שמות חלק ב ויקרא חלק א ויקרא חלק ב במדבר חלק א במדבר חלק ב

*דברי יואל מועדים, ר' יואל טייטלבוים, חלק ראשון - חגי חודש תשרי, נ"י תשמט. ח"ב - חג הסוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת, שמחת תורה, שבת בראשית, נ"י תנשא [במהד' תשסא נקרא מועדים ח"ג]. ח"ד - חנוכה (א), נ"י תשנט. ח"ה - חנוכה(ב), תשסו. ח"ו - כט שבט, פ' שקלים, פ' זכור, פורים, פורים דמוקפין, שושן פורים. ח"ז - פרשת פרה ופרשת החודש, נ"י תשעו. מפתח לח"ו וח"ז - סוף ח"ז (יתכן שהשמטות שסומנו בסוף ח"ו הם בסוף ח"ז). ח"ח - שבת הגדול ועניני יציאת מצרים, נ"י תשעז. ח"ט - פסח, תשעח. ספה"ל 2°90A1322 (כרכים א-י); ב"א A671.3 טיט.דב

*דברי יונה, ר' יונה פארסט, חלק א, נ"י תשסב, וחלק ב, תשעא. מה"ר מ275; ספה"ל 2002A4148; ב"א A451 פור.דב תשסב

*דברי יוסף (הכהן), ר' יוסף בן מרדכי הכהן, ונציה תעה, ד"צ נ"י תשנב, לב דפים. ספה"ל R8°23V5740, אוסף שלום R1009; ב"א A45 יוס.דב תעה, A452 אבי.אז; להורדת הספר כולו

*דברי יחזקאל שרגא תליתאה, ר' יחזקאל שרגא מסטראפקוב, מכון דברי יחזקאל שרגא, ירושלים תשסה. מה"ר מ275; ספה"ל 2004A9859; ב"א A671.3 ליפ.דב

*דברי יצחק (רבינוביץ), ר' יצחק אייזיק רבינוביץ משאוול, פיעטרקוב תרע. ע"פ התוכן. ספה"ל 23A5694; ב"א A45 רבי.דב; להורדת הספר כולו

*דברי ישכר (רוזנבוים), ר' ישכר בער רוזנבוים, רעננה תשנט. מה"ר מ275; ב"א A671.3 רוז.דב

*דברי ישראל (תשסח), ר' ישראל ממודזיץ, מהד' מכון אשי ישראל, נ"י תשסח. מה"ר מ275; ספה"ל 2008A1684, אוסף שלום 3658.1; ב"א A671.2 טאו.דב

*דברי מנחם - מנחם ציון (תשמה), ר' מנחם מנדל מרימינוב, נ"י תשמה, לז עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 85A1976

*דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט), ר' מנחם מענדל מרימאנוב, קרית יואל תשסט, רלג + קצו עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 2009A6473

*דברי מנחם (היימליך), בשער - שלשה ספרים נפתחים, כולל "שלשה מעידים" - עניני שבת, "מנחת יוסף" על המועדים, ר' מנחם יוסף הלוי היימליך, נ"י תשסז. מה"ר מ275; ספה"ל 2007A6588 להורדת הספר כולו

*דברי משה (שהם, תשמח), ר' משה ב"ר דן שהם, קרית ויזניץ, בני ברק תשמח. ספה"ל 88A5331, אוסף שלום 3187.1; ב"א A671.1 שהם.דב תשמ"ח

*דברי משה (שהם, תשעג), ר' משה ב"ר דן שהם, מכון נחלת צבי, בני ברק תשעג. ב"א A671.1 שהם.דב תשע"ג

*דברי משה (שהם, תשעט), ר' משה ב"ר דן שהם, מכון להפצת תורת החסידות 'נחלת צבי', בני ברק תשעט. ב"א A671.1 שהם.דב תשע"ט

*דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א (בראשית-ויקרא) וח"ב (במדבר-דברים), ר' נפתלי הלברשטם, ירושלים תשנה. ח"ג ימים נוראים וחנוכה, ירושלים תשעד. ספה"ל 95A1098, אוסף שלום 3760.1; ב"א A671.3 הלב.דב

*דברי סופרים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרעג, קכא דפים. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח123; ספה"ל 53A1178; ב"א A671.2 הכה.דב להורדת הספר כולו

*דברי פני אריה, ר' פנחס ליב פריעדען, וויען תרי"ט, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 95A1978, S23A5945; ב"א A45 פרי.דב להורדת הספר כולו

*דברי פנחס, חלק ב, ר' פנחם מנחם דאוויד, ירושלים תשסח. צריך להוסיף עמוד אחד או שניים למה שמופיע במפתח, כנראה. מה"ר א530; ספה"ל 2015A743 להורדת הספר כולו

*דברי ריבות (שמז), ר' יצחק אדרבי, ונציה שמז. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R2°45A1493; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*דברי שאול, ר' יוסף שאול נתנזון, על חמשה חומשי תורה, מהד' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשסז. מפתח לכל החומשים - סוף דברים. בראשית - מה"ר ת65. שמות - מה"ר ת90. ויקרא - מה"ר ת110. במדבר - מה"ר ת125. דברים - מה"ר ת135; ספה"ל 2007A6137 (כולם); ב"א T278 נתנ.דב (כולם)

*דברי שלום (אדרבי, שמו), ר' יצחק אדרבי, ונציה שמו, קסח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°36A2324; להורדת הספר כולו

*דברי שלום (הלברשטם, תשעג), ר' אברהם שלום הלברשטם, תשעג. ב"א A671.3 הלב.דג תשע"ג; להורדת הספר כולו

*דברי שלום (יודייקין), ר' שמואל גד יודייקין, חלקים א-ו, ב"ב תשנג. מפתח לחלקים א-ה נמצא בתוך חלק ז. מה"ר א530 (חלקים א-ד), א255 (חלקים ה-ו); ספה"ל 92A195; ב"א A584 יוד.דב תשנ"ב

*דברי שלום (שרעבי, תשלו), חלק הדרוש, ר' רפאל אברהם שלום מזרחי דידיע שרעבי, ירושלים תרג, ד"צ ירושלים תשלו. ע"פ מפתח בד"צ, מספרי העמודים כנראה חודשו במהדורת צילום זו. ספה"ל 2°76A2628; ב"א A654.2 שרע.דב; להורדת הספר כולו

*דברי שלום (שרעבי, תשנג), ר' רפאל אברהם שלום דידיע שרעבי, ירושלים תשנג. ב"א A45 שרע.דב

*דברי שלמה (הלוי, שנו), ר' שלמה בן יצחק הלוי, ונציה שנו, ד"צ נ"י תשנג, שיד + יד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°36A2326, 2°94A649; ב"א A451 שלמ.דב תשנ"ג; להורדת הספר כולו

§דברי שלמה (סלוין), ר' שלמה סלוין, וילנה תרצו, ד"צ נ"י תשסז. ספה"ל 37A494; ב"א A584 סלו.דב; להורדת הספר כולו

*דברי שמואל (מודליאנו), ר' שמואל יצחק מודליאנו, סו"ס ארוחת תמיד, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסז. מה"ר א55; S2°2007A3429

*דברי שמואל (תשיג), ר' שמואל שמלקא מניקלשבורג, ירושלים תשיג-תשיד, לב + קעז עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 54A553; ב"א A671.1 הור.דב תשי"ד

*דברי שמואל (תשנח), ר' שמואל שמלקא מניקלשבורג, בעריכת יצחק הלוי בלעדי, מהדורה שלישית, ירושלים תשנח. נדפס עם אמרי שמואל ותולדות שמואל (שאינם כלולים במפתח). מה"ר מ255; ספה"ל 98A9209; ב"א A671.1 הור.דב תשנ"ח

*דברי תורה, ר' חיים אלעזר שפירא, ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשסז. ספה"ל 2007A3891; ב"א A671.3 שפי.דב

*דברים אחדים (תשמו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשמו. מה"ר מ230; ספה"ל 86A5489; ב"א A452 אזו.דב

§דברים אחדים (קלצקין), ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלצקין, ירושלים תרפט, ד"צ נ"י תשנג, 200 עמ'. ספה"ל 38A1522; ב"א A584 קלצ.דב; להורדת הספר כולו

*דברים אחדים (תקמח), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקמח (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°23V6369; להורדת הספר כולו

*דברים טובים (אלישיב), ר' נתנאל אלישיב, עלי תשפ. ספה"ל 2020A8699; ב"א A451 אלי.דב

*דברים טובים (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על קהלת, ונציה שסא, לט דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°62A108; ב"א T477 אלש.דב שס"א; להורדת הספר כולו

*דברים נחמדים (תשסה), ר' צבי אלימלך שפירא, מהד' מכון ספרי מהרצ"א, ניו יורק תשסה, רצד עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 2005A514, אוסף שלום 3453.1; ב"א A584 שפי.דב תשס"ה

*דברים ניחומים (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על איכה, ונציה שסא, לח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]). ספה"ל R8°62A106; ב"א T467 אלש.דב שס"א; להורדת הספר כולו

*דברת שלמה (תשעא), ר' שלמה לוצקיר, בעריכת יעקב יצחק וייס, בית שמש תשעא, תצו עמ'. מה"ר מ275

*דבש לפי (תקסא), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקסא (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א נדירים A655 אזו.דב; לצפייה בספר כולו

*דבש לפי, החיד"א, ירושלים תשכב. מה"ר מ110; ספה"ל 52A1486; ב"א A813 אזו.יע

*דבש השדה, ליקוטים מאדמורי"ם, שערך ר' דוב בעריש מרישא, נ"י תשסג. כולל: דברים יקרים, שפתי חכמים. מה"ר מ275; ב"א A675 דבש.הש

*דגל יהודה (קאמינר, תשסח), ר' יהודה הלוי קאמינר, ירושלים תשסח, תלד עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל אוסף שלום 4550.3; ב"א T278 קמי.דג תשס"ח

*דגל מחנה יהודה, ר' יהודא צבי מסטרעטין, בעריכת אהרן יעקב בראנדוויין, ברוקלין תשעב, יב + תשנה עמ'. ספה"ל 2012A5788, אוסף שלום 4076.4; ב"א A671.2 ברנ.דג תשע"ב

*דגלי יהודה, ר' יהודה ליב גורדין, ורשה תרסד, פד דפים. מה"ר מ225; ספה"ל 58A2309; ב"א A452 גור.דג תרס"ד; להורדת הספר כולו

*דובר צדק, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעא, צח דפים. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח121; ספה"ל 41A309, אוסף שלום 3636; ב"א A671.2 הכה.דו; להורדת הספר כולו [לוח השוואה למהד' הר ברכה]

*דובר צדק (זילבר), ר' מנחם זכריה זילבר, בראשית-שמות, נ"י תשסד. מה"ר ת180; ספה"ל 2004A4092

*דובר שלום (תשסג), ר' שלום רוקח, עם אהל יהושע, ר' יהושע רוקח, מהד' נר למאור, נ"י תשסג. מה"ר מ275; ספה"ל 2003A7151, אוסף שלום 4099.1

*דודאי יעקב, ר' אדם ריביאט, מישיגן תשע. ספה"ל 2011A3164; ב"א A451 ריב.דו; להורדת הספר כולו

*דודי נתן בראשית, שמות, ר' נתן דוד סגל, ירושלים תשעב. ספה"ל 2012A7718; ב"א A451 סגל.דו

*דולה ומשקה - חנוכה, ר' יעקב הורוביץ, בעריכת תומר חיים בכר, ירושלים תשסו. המפתח מגיע רק עד מסכת קידושין. מה"ר מ217; ב"א A410.6 הור.דו; להורדת הספר כולו

*דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת, ר' יעקב הורביץ, אופקים תשע. מעמ' 587. ב"א A410.6 הור.דו; להורדת הספר כולו

*דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות, ר' יעקב הורביץ, תשעג. ב"א A410.6 הור.דו; להורדת הספר כולו

*דולה ומשקה - גלות וגאולה, ר' יעקב הורביץ, תשפ

*דולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ, ר' יעקב הורביץ, תשסט

*דולה ומשקה פסח, ר' יעקב הורביץ, תשעז

*דולה ומשקה פורים, ר' יעקב הורביץ, תשעח

*דולה ומשקה - התורה וקניניה, ר' יעקב הורביץ, אופקים תשעג. (ע"פ מפתח בסוף דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות). ב"א A410.6 הור.דו תשע"ג

*דולה ומשקה - סגולות התורה, ר' יעקב הורביץ, אופקים תשעג. (ע"פ מפתח בסוף דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות). ב"א A410.6 הור.דו תשע"ג

*דולה ומשקה אלול ור"ה, ר' יעקב הורביץ, תשסט. (ע"פ מפתח בדולה ומשקה עשי"ת ויוה"כ)

*דורות הראשונים, ר' יצחק אייזק הלוי, פרסבורג-פרנקפורט תרנז-תרצט (ע"פ מפתח בכרך נפרד, בהוצאת אוצרנו, טורונטו תשנ). ספה"ל או"ק יהדות ק64; ב"א או"ק D02 הלו.דו; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד חלק ה חלק ו תקופת המקרא

*דורש טוב (פודור), ר' יונה פודור, הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים, ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A4320; ב"א A45פוד.דו

*דורש טוב (קלאר), ל"ו אופנים ליישב המדרש פליאה "הדודאים נתנו ריח", ר' יצחק אלחנן חיים קלאר, נ"י תשסד. ע"פ התוכן. ספה"ל 2004A3299; ב"א A45 קלר.דו תשסד

*דורש טוב לשבת, ליישב מדרש פליאה בענין שבת בחמישים אופנים, ר' יצחק אלחנן חיים קלאר, נ"י תשנז. ע"פ התוכן. ספה"ל 99A5127; ב"א A45 קלר.דו תשנז

*די השב, ר' דוד בונאן, סוף ס' אהל ישרים וברית יצחק, לוורנו תרו [שונה ממהדו' תריז]. גם חי' ר' יעקב קוסיאל, בסוף הספר, דף מ (בלי מספור). מוהר"ק ש1162; ספה"ל 2°23V7316; מהד' פרידברג; מיק"פ 441 להורדת הספר כולו

*דמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב), חלק א, ר' אליעזר הורוויץ אבד"ק דזיקוב, בעריכת נחום מאיר גערמאן, נ"י תשסב. מה"ר 275; ספה"ל 2002A7301; ב"א A671.2 הור.דמ תשס"ב

*דמשק אליעזר (חדש, תפלה), קובץ ועדים בעניני תפלה, ר' נפתלי מנחם הלוי חדש, ירושלים תשנט. ספה"ל 2003A6187

*דמשק אליעזר (חדש, תשנז), שיחות שנאמרו בשנת תשנז, ר' נפתלי מנחם הלוי חדש, ירושלים תשנח. ספה"ל 2003A6186

*דמשק אליעזר (חדש, תשנח), שיחות שנאמרו בשנת תשנח, ר' נפתלי מנחם הלוי חדש, ירושלים תשנט. ספה"ל 2003A6177; ב"א A410.6 חדש.דמ תשנ"ט

*דמשק אליעזר (רלב"ג), ר' אליעזר דן רלב"ג, לייקווד תשסט, 40 + תפט עמ'. פסוק שיש עליו כמה דברי תורה - ניתן מספר בתוך סוגריים לסמן את דבר התורה המכוון. מה"ר ת180; ב"א T27 רלב.דמ

*דעת חיים, ר' חיים ואלקין, ירושלים תשנז. מה"ר מ505; ספה"ל 97A1353; ב"א A410.6 ולק.דע

*דעת חכמה ומוסר, ר' ירוחם הלוי ליוואויץ, ח"א-ח"ג, ניו יורק תשכז-תשלב. מה"ר מ505, 507; ספה"ל 67A2751; ב"א A410.6 ליב.דע

*דעת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מתוקנת ירושלים תשכט, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1; מוהר"ק או"ק ג פ230; ספה"ל 85A7209, או"ק יהדות ה 169; ב"א A572 קוק.דע; מיק"פ 187-184; להורדת הספר כולו

*דעת סופר, על התורה ומועדי השנה, ר' עקיבא סופר. ירושלים תשסז. מה"ר 180

*דעת קדושים (תשנ), ר' רפאל זיסקינד הכהן, בני ברק תשנ. (ע"פ מפתח בסוף ספרו זכר צדיק). ספה"ל 2°90A4867; ב"א A584.05 כץ.ספר

*דעת תפלה, ר' אהוד רקובסקי (אביצדק), ירושלים תשנג, תקמא עמ'. מעמ' 487. ספה"ל 93A4553; ב"א A309 אבי.דע; להורדת הספר כולו

*דעת שבת, ר' אהוד רקובסקי (אביצדק), ירושלים תשנח. מה"ר מ70; ספה"ל 97A5048; ב"א A381 אבי.דע

*דעת תבונות, רמח"ל (ח"ב נדפס בתחילת "גנזי רמח"ל" - מה"ר קב2) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ70; ספה"ל 98A1384; ב"א A655 לוצ.דע תשל"ג

*דעת תבונות - עת לעשות = עם פירוש עת לעשות, ר' אברהם באום, ירושלים תשעט, 509 עמ'. מה"ר מ70; ספה"ל 2°2019A2251; ב"א A655 לוצ.דע תשע"ט

*דעת תורה, ר' ירוחם ליבוביץ, ירושלים תשלו-תשנה (ע"פ מפתח בספר ידות אמרים, ירושלים תשנח). ספה"ל 76A2635; ב"א A410.6 ליב.דע

*דרוש והלכה, ר' יצחק רייטפארט, נ"י תשמא. ע"פ התוכן. ספה"ל 81A3579; ב"א A45 ריט.דר תשמא

*דרוש תמר, ר' חיים שמואל קם, ירושלים תרעג. ע"פ התוכן. מספור דפים נפרד להקדמה ולגוף הספר. הספר נדפס רק עד דף לה ע"ב. ספה"ל 23A5982; ב"א A451 קם.דרו; להורדת הספר כולו [שם חסר ג ע"ב-ד ע"א]

*דרושי בדבר מלך, ר' יצחק רייטפארט, דרושי שמחה, נ"י תשעט. ע"פ התוכן. ב"א A45 ריט.בר תשעט

*דרושי מהר"ם בריסק על התורה, ר' מרדכי בן יהושע בריסק, נ"י תשע. ספה"ל 2010A643; ב"א T278 ברי.דר

*דרושי מהרא"ץ בריסק על התורה , ר' אהרן צבי בריסק, נ"י תשסח-תשע. ספה"ל 2009A1063; ב"א A451 ברי.דר

*דרושי רמ"ץ - פרי חיים, ר' מאיר צבי ויטמאיר, עם הגהות והוספות פרי חיים, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרמז, 10 + 106 עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 23A5668; ב"א A45 ויט.דר; להורדת הספר כולו

*דרושי רבינו משה מאימראן, ח"א, ספר המעלות, מכון אהבת שלום, ירושלים תשסח. מה"ר מ75; ספה"ל 2011A11679; ב"א A45 מימ.דר

*דרושי רבינו משה מאימראן, ח"ב, מדרשו של משה, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשע. ספה"ל 2011A11679; ב"א A45 מימ.דר

*דרושים ואגדות חתם סופר, ר' משה סופר, בעריכת ר' ישראל שטערן ור' שלמה י' הכהן שפיצר ור' אברהם שמואל שטרן, ירושלים תשנח. מה"ר ת193; ספה"ל 2°98A7127; ב"א A451 סופ.דר תשנ"ח

*דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים), ר' יצחק ניסנבוים, וילנא תרסג, תרע, ורשה תרפד, 111 עמ'. (ע"פ מפתח בסוף ספרו אמרי דרוש). ב"א A45 ניס.דר; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר, לצפייה איכותית בספר

*דרישה מחיים, ר' נסים חיים משה מודעי, אזמיר תרמח, ד"צ נ"י תשנג, רכ דפים. ספה"ל 2°23V5815, S2°93A2426; ב"א A45 מוד.דר; להורדת הספר כולו

*דרך איש, ר' יעקב שאול אלישר, סוף ס' מעשה איש, ירושלים תרנב. מה"ר ש165; מוהר"ק פ444; ספה"ל 2°23V9403; ב"א A572 אלי.מע; להורדת הספר כולו

*דרך אמונה (ביבגי, רפב), ר' אברהם ביבגי, קושטנדינה רפב, ד"צ נ"י תשכט, ירושלים תשל, 102 דפים. מספרי דפים למטה. ע"פ מאמרים, ובתוך כל מאמר - שערים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3310; ב"א A179 ביב.דר תשכ"ט, תש"ל; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*דרך אמונה (גבאי, שכג), ר' מאיר גבאי, פדואה שכג, כח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°35V3902; ב"א A653 גבא.דר שכ"ג; להורדת הספר כולו

*דרך אמונה ובטחון, ר' חיים פנחס שיינברג, ירושלים תשמג, תשן. מה"ר מ507; ספה"ל 85A202, S93A4231; ב"א A410.6 שינ.דר

*דרך ה' (באום), עם פירוש עת לעשות, ר' אברהם באום, ירושלים תשעא, 649 עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2013A6011; ב"א A12 לוצ.דר תשע"א

*דרך ה' השלם, ר' משה חיים לוצאטו, עם הפירושים דרך לחיים, ביאור הענינים מר' חיים פרידלנדר, ומראה דרך, מקורות וביאור הכפילויות מר' גבריאל זלושינסקי, ירושלים תשסח, 427 עמ'. מה"ר מ75; ב"א A12 לוצ.דר תשס"ח

*דרך הנגב, סו"ס פאת נגב, ר' נסים גבאי, שלוניקי תקנז, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°91A1909; ב"א A572 גבא.פא להורדת הספר כולו

*דרך הקודש (תנעמי), ר' זכריה תנעמי, ירושלים תשמג. מה"ר מ75; ספה"ל 2010A13159; ב"א A19 תנע.דר (תשנח)

*דרך השער (תשנו), ר' יצחק נוניס בלמונטי, מהדו' מכון המאור (סוף שער המלך במהדורתם), ירושלים תשנו. ספה"ל 2°96A1638, או"ק אדלשטיין י222.5; ב"א או"ק A531 נונ.שע

*דרך חיים (תשלה), מהר"ל מפראג, מהד' פרדס, ת"א תשלה, 16 + תשפב. מה"ר מ185; ספה"ל 76A2384, או"ק יהדות מ4.8; ב"א A42 יהו.דר תשל"ה

*דרך חיים (תשע), מהר"ל, מהד' הרטמן, ירושלים תשע. "משנת כל ישראל" - נדפס אחרי ההקדמה. "סוף פ"ו" - משנת ר' חנניא בן עקשיא, נדפס אחרי פרק ו (במפתח מצויינות מספרי הערות לסוף פ"ו כאילו מוספרו בנפרד מפרק ו, אבל בספר עצמו ההערות ממוספרות כהמשך לפרק ו, ולכן צריך להוסיף 2106 לכל מספר במפתח). מה"ר כ357; ספה"ל או"ק יהדות מ 4.75; ב"א A42 יהו.דר תשס"ה

*דרך חיים (לונזאנו), ר' מנחם די לונזאנו, אצבע רביעי מהחיבור הכולל "שתי ידות", מהד' אהבת שלום, ירושלים תשעב, 71 + שצב עמ'. ספה"ל 2012A562, אוסף שלום 15269.11; ב"א A410.1 לונ.דר

*דרך ישר (שצג), ר' ישעיה בן אליעזר חיים מניצה, ונציה שצג, לח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל 2017A9023 R0°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*דרך ישראל, ר' ישראל טופורוביץ, ב"ב תשסב, יז + שיב עמ'. מה"ר פ290; ב"א A563.7 טופ.דר [הלכה]

*דרך ישרה, ר' ראובן ן' אברהם, מכון שובי נפשי , ירושלים תשנח, 46 + תקס עמ'. ספה"ל 99A2716, אוסף שלום 1227.1; ב"א A657 ראו.דר תשנ"ח

*דרך מצותיך (חב"ד), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), על ס' המצוות, נ"י תשל, תשנו, תשסב. מה"ר מ360; ספה"ל 92A1703; ב"א A672 שנ(3)דר (גם ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד). להורדת הספר כולו דרך מצותיך - חלק א דרך מצותיך - חלק ב בטקסט מלא

*דרך עץ החיים (אלגזי), ר' חיים יצחק אלגזי, שלוניקי תקסט, ד"צ נ"י תשנז, ואשדוד תשנז. כולל מפתח נפרד לדרושים. ספה"ל R2°23V10356, S2°2000A2523; ב"א A541 אלג.דר; להורדת הספר כולו

*דרך עץ החיים (ארלנגר, תשעג), ר' פנחס ארלנגר, ירושלים תשעג. ספה"ל 2013A2573; ב"א A451 ארל.דר תשעג

*דרכי איש, ר' נסים שמואל יהודה ארוואץ, ירושלים תרלה, ד"צ נ"י תשנג, קיח דפים. מוהר"ק ים293; ספה"ל 2°93A3658; ב"א A45 ארו.דר; להורדת הספר כולו

*דרכי אמונה, מאמרים לחנוכה, ר' צבי הירש שפירא, ירושלים תשעה. ספה"ל 2015A4771; ב"א A384.1 שפי.דר; להורדת הספר כולו (תשסג)

*דרכי האמונה, רבי יוסף דוד הכהן, בעריכת יוסף דוד קרויס, נ"י תשפא. ספה"ל 2°2021A4293 ב"א A451 יוס.דר תשפא

*דרכי החיים, ר' מיכל יהודה ליפקוביץ, בעריכת ר' צבי יברוב, ח"א-ח"ב, בני ברק תשסו. מה"ר מ75; ב"א A07 לפק.דר תשס"ו

*דרכי הים, ר' רפאל יצחק מאיו, שלוניקי תקעג, ד"צ נ"י תשנג, ריא דפים. כולל ס' דרך שער (החל מדף קעב). מוהר"ק ד169; ספה"ל 2°93A1112; ב"א A45 מיו.דר להורדת הספר כולו

*דרכי התשובה, ר' אליעזר נחמן פואה, מכון הוד והדר, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A7503; ב"א A411.716 פוא.דר

*דרכי חושן, ר' יהודה סילמן, ב"ב תשנט, תשסב. מה"ר פ410; ספה"ל 81A2000; ב"א A565 סיל.דר [הלכה]

*דרכי חיים, ר' חיים פלאג'י, על בית אבות, ר' מנחם המאירי, על אבות, שלוניקי תקפא, ד"צ נ"י תשנב. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה. ספה"ל 92A6483; ב"א A42 מאי.בי תקפא

*דרכי נועם (הרנזון), ר' שלום דב הרנזון (גרינזון), ורשה תרלו, ד"צ נ"י תשלא. דרוש א מתחילתו עד דף ב ע"א - §. דרוש ז מתחילתו עד דף יז ע"ב - §. דרוש יג עד דף לג ע"ב. דרוש יז עד דף מד ע"ב - §. דרוש כה מתחילתו עד דף סה ע"ד - §. ספה"ל 2°23A6054, 2°92A4389; ב"א A45 גרי.דר; להורדת הספר כולו

*דרכי צדק, ר' מנחם זכריה זילבר, נ"י תשסח, תקטז עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2009A74

*דרכי ציון, ר' דוד היילפרין, עם צוואת אביו ר' ישראל, וצוואת בנו ר' ישכר בעריש, עם "ליקוט אמרים", מר' ישכר בעריש, מכון באר יצחק, נ"י תשסג, קס עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2003A9268; ב"א A43 היל.דר תשס"ג

*דרכי שלום (מרגונאטו), ר' נסים חיים שלום יעקב מרגונאטו, שלוניקי תקעא, קמט דפים. ספה"ל 2°23A6244; ב"א A451 מרג.דר; להורדת הספר כולו

*דרכיו למשה, ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תרה. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסא, 34 + מח עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל אוסף שלום 2°1333.9 (מהד' שובי נפשי); ב"א SA22 פלג.דר; להורדת הספר כולו

*דרש אברהם (אשכנזי), ר' ניסן אשכנזי, ח"א וח"ב, שלוניקי תרא-תריב, ד"צ נ"י תשנב. בח"א מפתח נפרד לקונטרס "מראה אדם" (אותו מספור דפים). מוהר"ק ת847; ספה"ל 2°92A6796; ב"א A451 אשכ.דר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרש משה (אלבלדה, שסג), ר' משה אלבלדה, על התורה, ונציה שסג, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנח, קכה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V6373, 2°92A3765, 2°99A238; ב"א A451 אלב.דר שס"ג, תשנ"א; להורדת הספר כולו

*דרש משה (פיזענץ, שמט), ר' משה בן יצחק מפיזענץ, קראקא שמט, ד"צ נ"י תשנח, ע דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V4146, 2°2000A2920; ב"א A888 משה.דר תשנ"ח; להורדת הספר כולו

*דרש משה (פינטו), בראשית ח"א-ח"ב, שמות ח"א-ח"ב, ר' משה פינטו, פתח תקוה תשסז, תשסט, תשעד. ספה"ל 2009A7932; ב"א A451 פינ.דר

*דרש משה (קלנברג), ר' משה קלנברג, ח"א-ח"ב, בלגוריי תרצה. ע"פ מפתח בח"ב. ספה"ל 36A1101; ב"א A45 קלנ.דר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרשות אבן ישראל, ר' ישראל יעקב פישר, ירושלים תשעא. ספה"ל 2012A10630; ב"א A45 פיש.דר

*דרשות אל עמי, ר' משה אביגדור עמיאל, חלק א - ימים נוראים, ת"א תשכד, חלק ב - אנטוורפן תרפו, וחלק ג. ע"פ התוכן. מה"ר מ210; ספה"ל 64A3035; ב"א A45 עמי.דר תשכ"ד

*דרשות באר יצחק, חלק א, ר' אברהם יצחק גליק, בעריכת יהושע צבי הלוי יונגרייז, נ"י תשעו. ב"א A45 גלי.בא תשע"ו

*דרשות דבר צבי, על מועדי השנה, ר' צבי הירש מייזליש, בעריכת דוד דוב מייזליש, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A8734; ב"א A452 מיז.דב

*דרשות דבר צבי, על התורה, ר' צבי הירש מייזליש, בעריכת דוד דוב מייזליש, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A8734; ב"א A451 מיז.דר

*דרשות הצל"ח השלם, ר' יחזקאל סג"ל לנדאו, הוצאת מכון הצל"ח, אלעד-ירושלים תשסג, פב עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2007A4647

*דרשות הרא"ש ודברי אלעזר, ר' אברהם שאג ור' אליעזר ולדמן, ירושלים תרסד, תשמ. מה"ר מ75; ספה"ל 2°40A46, S82A3441; ב"א A45 שאג.דר תרס"ד

*דרשות הרא"ש (תשסו), ר' אברהם שאג, מכון זכרון אהרן, ירושלם תשסו. מה"ר מ75; ספה"ל 2010A4790; ב"א A45 שאג.דר תשס"ו

*דרשות הרז"ה, דרישת הזאב, ר' זאב וואלף אולסקער, מכון זכרון אהרן, ירושלם תשפא. ספה"ל 2021A8250; ב"א A451 אול.דר

*דרשות הר"ן (שנו), ר' נסים גרונדי, ונציה שנו, 90 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°36A2710; להורדת הספר כולו

*דרשות הר"ן (מישור), ר' נסים בן ראובן גירונדי, מהד' מישור, נ"י תשנו. ספה"ל 96A2498

*דרשות הר"ן (תשסג), ר' נסים בן ראובן גירונדי, מהד' קצנלנבוגן, ירושלים תשסג, 698 עמ'. מה"ר מ10; ספה"ל או"ק יהדות מ28.5; ב"א A45 נסי.דר

*דרשות ומאמרים (דיקוריאל), ר' ישראל דיקוריאל, מהד' שאול רגב, ירושלים תשנב. ספה"ל 93A1286; ב"א A45 דיק.דר

*דרשות חלק לוי, רבי מנחם סג"ל פאללאק, לייקווד תשעז. ספה"ל 2018A1152; ב"א A451 פול.דר

*דרשות חתם סופר ח"א ו(תרפט) ח"ב, בעריכת ר' יוסף נפתלי שטרן, סערעט תרפט, ד"צ נ"י תשכא. להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט), ר' משה סופר, עם מראי מקומות ציונים והערות בשם שער יוסף, ר' יוסף נפתלי שטרן, הוצאת מכון חתם סופר, ירושלים תשיט, ד"צ תשמט. ספה"ל 89A4003

*דרשות חתם סופר (תשעז), ר' משה סופר, מכון חתם סופר, ירושלים תשעז. מה"ר מ90; ב"א A452 סופ.חת תשע"ה

*דרשות יעב"ץ, ר' יעקב קאפל אלטנקונשטט אב"ד ווערבוי, נ"י תשסד, מד + שלט עמ'. מה"ר מ230; ספה"ל 2005A607; ב"א A452 אלט.דר

*דרשות לחם שלמה, ר' שלמה זלמן עהרענרייך, נ"י תשלו, נא + שנב עמ'. מה"ר מ235; ספה"ל 2°77A1828

*דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים), ר' יצחק ניסנבוים, וילנא תרסח, ורשה תרפג, 263 עמ'. (ע"פ מפתח בסוף ספרו אמרי דרוש). ספה"ל 23A5864; ב"א A45 ניס.דר; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*דרשות מהרא"ל (תשנט), ר' אריה לייב צינץ, מהד' ועד להוצאת ספרי הגאון מפלאצק, ניו יורק תשנט. ספה"ל 99A5067

*דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס), ר' אריה לייב צינץ, ח"א-ח"ב-ח"ג, מהד' מכון ספרי הגאון מפלאצק, ניו יורק תשנט-תשס. מפתח לחלק ב וחלק ג בסוף חלק ג. ב"א A452 צינ.דר; ספה"ל 99A4719

*דרשות מהר"ח אור זרוע, ר' חיים אור זרוע, סוף שו"ת מהר"ח אור זרוע, מהד' אביטן, ירושלים תשסב. מה"ר ר215; ספה"ל או"ק אוספים מיוחדים ח 136.5, או"ק יהדות כ395, 2°2002A3174; ב"א או"ק A571 אור.או

*דרשות מהר"י מינץ (תשנז), ר' שמואל יהודה קצנלנבוגן, הוצאת מישור, ניו יורק תשנז. ספה"ל 98A655; ב"א A45 קצנ.דר; מכון משה"ע י94.2

*דרשות מהר"ל (שנג), פראג שנג, מ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°42A862; להורדת הספר כולו

*דרשות מהר"ל (יד מרדכי), מהד' מכון יד מרדכי, ת"א תשנו. מה"ר מ185

*דרשות מהר"ם בנעט, ר' מרדכי בנעט, שבתות השנה, ירושלים תשסה. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2006A34; ב"א A45 בנט.דר

*דרשות מהר"ם בריסק (תשמז), ר' מרדכי בריסק, נ"י תשמז. ספה"ל 2°87A3440; ב"א A452 ברי.דר תשמז

*דרשות מהר"ם בריסק - מועדים, ר' מרדכי בן יהושע בריסק, נ"י תשעג. ספה"ל 2°2013A9886

*דרשות מהר"ם חביב, ר' משה חביב, מהד' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנט. מה"ר ת180; ספה"ל 99A5399; ב"א A451 חבי.דר

*דרשות מהר"ם שיק, שני כרכים, ירושלים תשסג. כרך ב מתחיל בעמ' תכה. מה"ר מ75; ב"א A45 שיק.דר,

*דרשות מהרי"ץ לז' אדר, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלם תשסג. מה"ר מ225; ב"א A45 דוש.דר; להורדת הספר כולו

*דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א-ח"ב, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשס. מה"ר מ225; ספה"ל 2°93A96; ב"א A452 דוש.דר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרשות מהרי"ץ למועדים, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשסב. מה"ר מ225; ב"א A452 דוש.דר; להורדת הספר כולו

*דרשות מנחת יצחק, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשסד, שע עמ'. מה"ר מ115; ב"א A45 ויס.מנ תשס"ד

*דרשות מעבר יבק, ר' אהרן ברכיה ממודינא, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסא, 59 + רג עמ'. מה"ר מ67; ספה"ל 2001A178, אוסף שלום 11182.31; ב"א A45 אהר.דר תשס"א

*דרשות משמר הלוי (תשעא), ר' משה מרדכי שולזיגגר, מודיעין עילית תשעא. ספה"ל 2012A10167; ב"א A077.3 שול.דר תשעא

*דרשות משמר הלוי (תשעד), ר' משה מרדכי שולזיגגר, מודיעין עילית תשעד. ספה"ל 2012A10167; ב"א A077.3 שול.דר תשע"א

*דרשות ר' שלמה מולכו (רפט), ס' המפואר, שלוניקי רפט, לו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 2003 F 464; לצפייה איכותית בספר

*דרשות ר"י אבן שועיב (שלג), ר' יהושע אבן שועיב, קראקא שלג. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°50A1486; להורדת הספר כולו

*דרשות ר"י מסלוצק, ר' יוסף פיימר, ירושלים תשנה, 24 + רב עמ'. ספה"ל 95A4604; ב"א A45 פימ.דר

*דרשות שבט הלוי, ר' שמואל וואזנר, ח"א - ב"ב תשמב, שנג עמ', וח"ב - תשסג. [בח"א חסרות כמה מסכתות]. מה"ר מ75; ספה"ל 2°82A2455; ב"א A45 ווז.שב תשמ"ב

*דרשות שם טוב (רפה), ר' שם טוב אבן שם טוב, שאלוניקי רפה, ד"צ ירושלים תשלג, 179 עמ'. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 2°73A106; ב"א A451 שם טוב.דר תשל"ג; להורדת הספר כולו

*דרשות שמואל, ר' שמואל מרגליות, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנד. ספה"ל 94A4607; ב"א T278 מרג.תו

*דרשות שמן רוקח, ר' אלעזר לעוו, מכון ש"ר התורה, נ"י תשסו. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2006A3152; ב"א A45 אלע.דר תשס"ו

*דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו), מהד' ר' יהודה מאיר דביר, ירושלים תשסו. מה"ר ר10; ספה"ל 2006A2686, אוסף שלום 197.12; ב"א A133.1 משה.דר

*דרשת שבת הגדול (מהר"ל), בעריכת יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים, ירושלים תשפב. מה"ר מ185; ב"א A452 יהו.דר תשפב

*האיר ממזרח, ר' דוד אברהם, על התורה, ירושלים תשסד. מה"ר ת185; ספה"ל 2004A3705; ב"א T278 אבר.הא

*האיר ממזרח על ההפטרות (תשסד), ר' דוד אברהם, ירושלים תשסד. ת380; ספה"ל 2004A3705; ב"א T278 אבר.הא

*האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד), ר' דוד אברהם, ירושלים תשעד. ספה"ל 2017A1291

*האיר ממזרח - אבות, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעה. ספה"ל 2017A1292

*האיר ממזרח - אסתר, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעב

*האיר ממזרח - הושענות כמנהג הספרדים, ר' דוד אברהם. ב"א A314.6 אבר.הא תשעב[1]

*האיר ממזרח - הושענות, ר' דוד אברהם. ב"א A314.6 אבר.הא תשעב

*האיר ממזרח - חמש מגילות, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעג. 2017A1290

*האיר ממזרח - יהושע, ר' דוד אברהם

*האיר ממזרח - סליחות, ר' דוד אברהם. ב"א A315.32 אבר.הא

*האיר ממזרח - רות, ר' דוד אברהם, תשעא. ב"א T457 אבר.הא

*האיר ממזרח - שיר השירים, ר' דוד אברהם, ירושלים תשע. ספה"ל 2015A12453; ב"א T447 אבר.הא

*האיר ממזרח משלי, ר' דוד אברהם, ירושלים תשעו. ספה"ל 2017A1293

*הארת דרך, ימים נוראים ומועדים, ר' אורי וייסבלום, ירושלים תשעג. ספה"ל 2014A12741; ב"א A452 ויס.הא

*האשל ברמה (תשעב), ר' אברהם לויפר, נ"י תשעב. ספה"ל 2012A9280; ב"א A451 לוי.אש

*הבן יקיר (לניאדו), ר' אפרים לניאדו, מוזיאון למורשת יהדות סוריא, ניו יורק תשעו. מה"ר ת185; ספה"ל 2°2016A8438; ב"א A451 לני.בן

*הגות לב, ר' יצחק ניסנבוים, וילנא תרעא, ורשה תרפה, 222 עמ'. (ע"פ מפתח בסוף ספרו אמרי דרוש). ספה"ל 31A3191; ב"א A45 ניס.הג; להורדת הספר כולו, לצפייה איכותית בספר

*הגיד מרדכי, ר' בוגיד חנינא סעדון, ב"ב תשנ, פט + קסג + 56 עמ'. ספה"ל 90A3605

*הגיונות אל עמי ח"א-ח"ב, ר' משה אביגדור עמיאל, ירושלים תרצו. ע"פ רשימת מראי המקומות שאחרי התוכן. מה"ר ת180; ספה"ל 36A2611; ב"א A45 עמי.הג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§הגיוני עוזיאל, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ח"א, ירושלים תשנב. מה"ר מ80; ספה"ל 93A1848; ב"א A19 עזי.הג תשנ"ב

*הד הזמן, ר' יעקב דוב גארדאן, ניו יורק תשב. ע"פ התוכן. ספה"ל 44A1013; ב"א A452 גור.הד; להורדת הספר כולו

*הדרום כרכים א-מב (ע"פ מפתח בחוברת נפרדת, ירושלים תשלו). מוהר"ק או"ק א א1902; ספה"ל PA 3880, או"ק יהדות ג 73; ב"א X443

*הדרש וההלכה, ר' יעקב לווינזואן, נ"י תשי, 192 עמ'. ע"פ התוכן. ספה"ל 68A2622; ב"א A451 לוי.דר

*הדרש והעיון, ר' אהרן לוין, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, בלגוריי-נ"י תרפח-תשמב. ב"א T278 לוי.דר; להורדת הספר כולו בראשית שמות במדבר ח"א במדבר ח"ב דברים

*הדרת אליהו, ר' אליהו מפינטשוב, פראג תקמה, ד"צ נ"י תשנ. ספה"ל 92A3487, S23A5531; ב"א A45 אלי.הד; להורדת הספר כולו

*הדרת קודש = אדם שכלי המדקדק בהדרת קודש, ר' שמעון בן שמואל מצרפת, טיהינגן שך. בלי מספור עמודים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°35V3916; להורדת הספר כולו

*הואיל משה (אלפלס, שנז), ר' משה אלפלס, ונציה שנז, ד"צ נ"י תשנד, 139 + 39 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°70A205; ב"א A077.3 אלפ.הו תשנ"ד; להורדת הספר כולו

*הואיל משה (מת, שעב), ר' משה בן אברהם מת מפרמישלה, על התורה וחמש מגילות, באר התורה, באר היטב ובאר משה, פראג שעב, ד"צ ת"א תשמב, 155 + 14 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V4629; ב"א T27 משה.הו תשמ"ב; להורדת הספר כולו

*הון רב, ר' רפאל אליעזר נחמיאש, שלוניקי. ח"א (תקלז), ד"צ נ"י תשנב - מוהר"ק א.ב. ד17; ספה"ל 2°92A5915; ב"א A451 נחמ.הו, A572 נחמ.הו; מיק"פ 661; להורדת הספר כולו חלק א

*הוספה לתהלים (צמח צדק), אהל יוסף יצחק השלם, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשטו. (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד). ספה"ל 2002A3562; להורדת הספר כולו

*החברה והשפעתה, ר' אברהם בהר"ן, ירושלים תשן, תשנא, 402 עמ'. מה"ר מ85; ספה"ל 92A3411; ב"א A930.1 בהר.חב

*החכמה מאין, ר' יוסף ליפשיץ, בני ברק תשסד. מה"ר מ280; ב"א A675 ליפ.חכ (תשנ"ו)

*הטוב והתכלית - אמונה ודעת, ר' צבי אריה טווערסקי, בני ברק תשסח, קא עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2010A5589; ב"א A19 טבר.טו תשס"ח

*הֻידוֹת אהרן (תשסא), ר' אפרים קירשנבוים, ירושלים תשסא. הציונים למסכת אבות אינם כוללים את המקורות המבוארים לפי הסדר. ספה"ל 2011A12503; ב"א A421 קיר.הי תשסא

*הֻידוֹת אהרן (תשסז), ר' אפרים קירשנבוים, ירושלים תשסז. הציונים למסכת אבות אינם כוללים את המקורות המבוארים לפי הסדר. ב"א A421 קיר.הי תשסז

*היהדות הלאומית, ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרפ, 256 עמ'. ספה"ל 23A5867; ב"א A45 ניס.י'ה

*היכל הקדש (תיג), ר' משה אלבז, אמשטרדם תיג, ז + עו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°23V12411; להורדת הספר כולו

*הישר והטוב (תשסג), ר' צבי הירש פרידמן מליסקא, נ"י תשסג. כרך ב מתחיל בעמ' תיג. מה"ר א535; ספה"ל 2003A9179; ב"א A671.2 פרי.יש

*הכנה דרבה, ר' משה גרינוולד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסט, 14 + קיא עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2009A1785; ב"א A43 גרי.הכ תשס"ט

*הכתב והקבלה, רבי יעקב צבי מקלנבורג, ע"פ מפתח במהד' ר' משה צוריאל, ירושלים תשעה. מה"ר ת200; ספה"ל 2015A6435

*הכתוב לחיים, ר' חיים פלאג'י, ליוורנו תרכא, ד"צ ירושלים תשל. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל 70A4324; ב"א T417 פלג'.כת תש"ל

*הל' בית הבחירה עם ביאורי רמ"מ שניאורסון, נ"י תשמו, תשסב, רמא עמ'. מה"ר א440; ספה"ל 2°86A5262; ב"א A53 שני.הל; להורדת הספר כולו - תשסב

*המאור הגדול (גר"א), לקט מדברי הגר"א, בעריכת ר' יששכר דוב קרויזר, תשסד. ספה"ל אוסף שלום 1828.12; ב"א A081 אלי.מא

המאור שבתורה (לסין), ר' יעקב משה הכהן לעסין, ירושלים תשכב-תשכו (ח"ב - ר"ה עד חגיגה; ח"ג - נשים; ח"ד - ב"ק - סנהדרין). מה"ר מ520; ספה"ל 58A108; ב"א A410.6 לסי.מא; להורדת הספר כולו כרך ב כרך ג כרך ד

*המאור שבתורה (שפירא), על התורה, וכרך ה על חנוכה, ד' פרשיות, פורים ומגילת רות, תשעה באב, והספדים, ר' צבי הכהן שפירא, בני ברק תשסג. מה"ר ת380~ (כרך ה); ספה"ל 2004A5029; ב"א A410.6 שפי.מא תשס"ג

*המאיר לארץ (לדרמן) בראשית, ר' משה מאיר לדרמן, נ"י תשפ. ספה"ל 2021A1007; ב"א A451 לעד.מא

*המאיר לארץ (שיינברג), ר' עזרא שיינברג, ביאור על ס' צו וזירוז של האדמו"ר מפיאסצנא ר' קלונימוס קלמן שפירא, צפת תשעד, תלה עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2016A4014; ב"א A671.3 שפי.צו תשע"ג

*המדרש והמעשה, רבי יחזקאל ליבשיץ, חלק הדרושים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, תרסא-תרפט. §פרשת פקודי עד עמ' 330 - §. ב"א A451 ליב.מד; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*המוסר והדעת, ר' אברהם יפהן, בראשית, ירושלים תשלו. שמות-ויקרא (מפתח סוף במדבר-דברים), ירושלים תשמא. מה"ר מ520; ספה"ל 76A1627; ב"א A410.6 יפה.מו

*המספיק לעובדי ה' (תשסח), ר' אברהם בן הרמב"ם, תורגם ללשון הקודש על ידי הרב יוסף דורי, בתוספת שיפורי תרגום רבים ע"י הרב שמואל מילר והרב יעקב וינסלברג, ירושלים תשסח, מב + 356 עמ'. ספה"ל 2009A3600; ב"א A410.1 אבר.מס תשס"ח

*המעלות לשלמה (תשמז), ר' רפאל שלמה לאנייאדו, מהד' "אהבת שלום", ירושלם תשמז, 36 + תקמד עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2°88A762; ב"א A45 לני.מע תשמ"ז

*הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ), ר' אליהו אבן חיים, ונציה שצ, רכח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°45A1479; להורדת הספר כולו

*הנפש החכמה, ר' משה די ליאון, בזיליאה שסח, ד"צ ירושלים תשכט. ספה"ל R8°35V3880, 69A2202, אוסף שלום 244, 244.11; ב"א A651 משה.נפ; להורדת הספר כולו

*הסכמות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשמח, 139 עמ'. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 89A1049, אוסף שלום 1490.2; ב"א A509.2 קוק.הס תשמ"ח

*הסתרים באסתר, ר' אברהם ריבלין, כרם ביבנה תשסב. ספה"ל 2002A2020; ב"א T487 ריב.סת

*העמק דבר, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, בראשית-דברים (ע"פ מפתח במהד' "ישיבת וואלאזין", ירושלים תשנט). ספה"ל או"ק יהדות ט644, 99A376, 2012A13157; ב"א T27 ברל.הע; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*הערות אברהם יעקב יצחקי, ר' זיידל אפשטיין, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, ירושלים תשנו-תשנז. ספה"ל 97A941; ב"א A410.6 אפש.הע

*הצניעות והקדושה (תשסט), יצחק אייזיק רוזנבוים, מהדורא תליתאה, ירושלים תשסט, תקנב עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2009A6573

*הקדמת אמרי יוסף (תשנח), ר' יוסף מאיר מספינקא, על ספר לקוטי תורה וש"ס, לרבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, עם "יוסיף דעת", מקורות ציונים ומבואות, ר' אברהם יעקב אייזנברג, ירושלים תשנח. מה"ר מ280; ב"א A671.3 ויס.הק

*הקשורים ליעקב (תשסא), דרשות היעב"ץ - דרוש יציב פתגם, מכתב אלקים, מכתב ליחזקיהו, פסח גדול, שאגת אריה, שמש צדקה, שערי עזרא, תפלת ישרים, חלי כתם, ר' יעקב עמדן, הוצאת מכון משנת רבי אהרן, ירושלים תשסא, רל + כא עמ'. מה"ר מ80; ספה"ל 2017A10501; ב"א A45 אמד.קש

*הקשורים ליעקב (תשעח), דרשות ר' יעקב עמדין, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח, 19 + רנה עמ'. ספה"ל 2018A487; ב"א A45 אמד.קש תשע"ח

*הר המוריה, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים [האדר"ת], מכון אהבת שלום, ירושלים תשסו. כולל אזני ירושלים, ילקוט דוד. ספה"ל 2011A7528; ב"א A572 רבי.של

*הר יראה, ר' אריה פינקל, עם קונטרס "חסד חיים" לר' חיים זאב פינקל, ירושלים תשנט. מספור מאמרים שונה ל"חסד חיים". מה"ר מ507; ספה"ל 99A7652; ב"אA410.6 פינ.הר

*הרופא לשבורי לב, ר' הלל זקס, בעריכת מנחם מענדיל יוסף זקס, מודיעין עילית תשעו-תשעט. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר. "נועד לשומעים בלבד". ספה"ל 2018A11718; ב"א A451 זקס.רו

*הרי בשמים (בדרשי), ר' יצחק בדרשי, שלוניקי תקנג. ספה"ל 2°23V6110; ב"א T278 בדר.הר; להורדת הספר כולו

*השיר והשבח, ר' שניאור זלמן פרדס, בני ברק תשעא. ספה"ל 2012A10242; ב"א T278 פרד.שי

*התורה והעולם, ח"א-ח"ג, ר' ניסן טעלושקין, נ"י תשטז-תשיח. מה"ר ת260; ספה"ל 56A918; ב"א A451 טלו.תו; להורדת הספר כולו התורה והעולם א התורה והעולם ב התורה והעולם ג

§התקופה הגדולה (תשלב), ר' מנחם כשר, ירושלים תשלב. ספה"ל 73A967; ב"א A124 כשר.תק; [לוח השוואה למהד' תשסא]

*התרגשות הלב (תשסח), ר' יהושע צבי מיכל שפירא, ירושלים תשסח, 34 + רפג עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 0°2008A6016, אוסף שלום 1472.1; ב"א A410.3 שפי.הת תשס"ח

*התרגשות הלב (תשסט), ר' יהושע צבי מיכל שפירא, עם מנחת שמואל, לר' שמואל אב"ד דאלהינאוו ואילייא, ירושלים תשסט. ספה"ל 2011A9894; ב"א A410.3 שפי.הת תשס"ט

*ואביטה ארחותיך, ר' מיכאל פרץ, ירושלים תשנא. ספה"ל 91A2565; ב"א A451 פרץ.וא

*ואותו תעבוד, ר' בנימין יחיאל איכל גראסמאן, לייקוואד תשעב. ספה"ל 2012A11722; ב"א A410.3 גרו.וא

*ואני תמיד עמך, ר' נחמן יוסף וויטריאל, נ"י תשעב, תרמ עמ'. ספה"ל 2015A4736; ב"א A410.3 ויט.וא

*ובחרת בחיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ ירושלים תשמ. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). מה"ר ת15; ספה"ל 2°80A3488; ב"א T271 פלג.וב תשל"ט; להורדת הספר כולו

*ודברת בם (מרזל), ר' ברוך מרזל, חברון תשעח. ספה"ל 2017A12545

*ודע מה שתשיב, ר' אהרן אשר וואלינעץ, ניו יורק תשכח. ספה"ל 69A3736; ב"א A081 וול.וד

*ודרשת וחקרת (סוגיות), ר' אהרן יהודה גרוסמן, חידושי סוגיות כסדר התורה, ח"א-ח"ג - ירושלים תשנז. ח"ד - ירושלים תשסג. ח"ה (שני כרכים) - ירושלים תשסה. ח"ו [בחלק ז נדפס בטעות המפתח לח"ו שוב]. מה"ר ת185; ספה"ל 2002A5064; ב"א T278 גרו.וד; להורדת הספר כולו ח"ג - תשנט ח"ד ח"ה כרך א ח"ה כרך ב

*וזאת התורה, ר' משה רחמים שעיו, ירושלים תשסו, 37 + שמה עמ'. מה"ר ת185; ספה"ל 2008A8730; ב"א A451 שעי.וז

*וזאת ליהודה (קצין), ר' יהודה קצין, שמות, ירושלים תשמה. מה"ר ת90; ספה"ל 85A1810, ספריית ג' שלום 1517; ב"א A451 קצי.וז

*וזאת ליהודה (שמיר), ר' יהודה שמיר, פתח תקוה תשסז-תשסח. ח"א (בראשית-שמות-ויקרא) וח"ב (במדבר, דברים, מועדים). ב"א A451 שמי.וז

*וזרח השמש על התורה, ר' יצחק בן שושן, קרית ספר תשס. זה החלק של מוסר (באותה שנה יצא ספר אחר שלו באותו שם, והוא החלק של הלכה, שאין בו מפתח, ואינו כלול כאן). מה"ר ת185; ספה"ל 2001A3753; ב"א A451 בן-שו.וז

*ויאמר מרדכי - דרשות על מעגל השנה, ר' מרדכי אליהו,ירושלים תשע. מה"ר מ230; ב"א A45 אלי.וי

*ויבא יוסף, ר' יוסף דאבילה, ערך יצחק גרשון, ירושלים תשנב, רסו עמ'. מה"ר ת390; ספה"ל 92A5728; ב"א T278 דאב.וי

*ויברך דוד, ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע, נ"י תשסז, 23 + רנח עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2007A2635

*ויגד יעקב, ר' יעקב יחזקיה גרינוואלד, שני כרכים במספור עמודים אחד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסח, תתקסט עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2008A3352

*ויגד משה (גרין), ר' משה גרין, מאנסי תשסד, קפח + 78 עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2004A4473; ב"א A410.3 גרי.וי תשס"ד

*וידעת (מוסקווא), ר' שלום דובער מליובאוויטש. ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב

*ויואל משה, ר' יואל טייטלבוים, מאמר שלש שבועות, מאמר ישוב ארץ ישראל, מאמר לשון הקודש, בעריכת אפרים יוסף דוב אשכנזי, ברוקלין תשכא, תשס. ספה"ל 2000A8630; ב"א E041 טיט.וי

*ויוסף ישראל, ר' ישראל יוסף זאלדאן, ירושלים תשנא. מספור עמודים נפרד לחידושיו על פרקי אבות. ספה"ל 91A1778; ב"א A451 זול.וי

*ויחי ויתן, ר' יחיאל חיים ויטירבו, לוורנו תרג, קמב דפים. מה"ר ת185; מוהר"ק ת1970; ספה"ל 2°22V4480; ב"א A451 ויט.וי; להורדת הספר כולו

*ויחי יעקב, ר' יעקב חאביף, אזמיר תרלח, ד"צ נ"י תשנו. ספה"ל 2°96A70; ב"א A451 חבי.וי; להורדת הספר כולו

*ויחי עוד, ר' יחיאל חיים ויטירבו, ח"ב, לוורנו תקצט, קפב דפים. מה"ר מ80; מוהר"ק ד1486; ספה"ל 2°23V6394; ב"א A452 ויט.וי; להורדת הספר כולו

*ויחל משה, ר' חי משה פיג'וטו, שמות, וינה תקעד, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°93A1595, 2°23A6278; ב"א A451 פיג'.וי ; להורדת הספר כולו

*וילקט יוסף, ספר ילקוט ר'ב'א', דברי אדמורי"ם מפי רבי בן־ציון ראבינאוויץ [רבי בן ציון אסטראווער], רבי יוסף מנדלקרן, ירושלים תשנ"א. מפתח בעמ' ו. ספה"ל 92A288; ב"א A671.2 רבי.וי

*ויקהל משה (וייס), ר' משה וייס, ירושלים תשמה, שכח עמ'. מה"ר פ60; ספה"ל 2°85A6292; ב"א A562.2 ויס.וי [הלכה]

*ויקהל משה (אלפלס), ר' משה אלפלס, ונציה שנז, ד"צ נ"י תשנב, רא דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 73A1445 R8°, S73A1445, S92A5169; ב"א A45 אלפ.וי תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*ויקח אברהם, ר' אברהם קורקידי, אזמיר תרמב, ד"צ ירושלים תשמד, סג דפים. מה"ר מ80; מוהר"ק ד2378; ספה"ל 2°85A1785; ב"א A45 קור.וי; להורדת הספר כולו

*ויקרא יעבץ, ר' יעקב אבן צור, אשדוד תשסב, 23 + רעג עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2002A8112; ב"א A45 צור.וי

*וישב אברהם - שמו יצחק, ר' יהושע אברהם קריספין, אזמיר תרנג, ד"צ ירושלים תשנח. ספה"ל 2°98A8558; ב"א A867 קרי.וי להורדת הספר כולו

*ולאשר אמר, ר' אשר אנשיל כ"ץ, בראשית-שמות, ויקרא-דברים, עם: ויגד משה, ר' משה יהודה כץ, מכון מעדני מלך, וינה תשעד. ספה"ל 2015A1895; ב"א T278 כץ.ולא תשע"ד

*ולאשר אמר תהלים, ר' אשר אנשיל כץ, עם ויגד משה, ר' משה יהודה כ"ץ, מכון מעדני מלך, נ"י תשעה. ספה"ל 2016A8091; ב"א T417 כץ.ולא

*וענפיה ארזי אל (תשסג), ר' אברהם גורביץ, בעניני הגדה של פסח ובעניני העומר והספירה, גייטסהעד תשסג. מה"ר מ222

*וענפיה ארזי אל (תשסו), על התורה חלק א וחלק ב, ר' אברהם גורביץ, לייקווד תשסו. מה"ר ת185; ספה"ל 2006A3041; להורדת הספר כולו בראשית, שמות ויקרא, במדבר, דברים

*וענפיה ארזי אל (תשפ), על התורה, רבי אברהם גורביץ, ירושלים תשפ. ספה"ל 2020A9716; ב"א A451 גור.וע תשפ

*וצוה הכהן, ר' אהרן שמואל הכהן, ירושלים תשיג, תשמה, נח + רב עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2011A7847; ב"א A671.1 אהר.וצ

*ושב ורפא לו, ר' רפאל יונה טיקוצ'ינסקי, תשנב. מה"ר מ515; ספה"ל 93A367; ב"א A451 טיק.וש

*זאת זכרון (תשנב), ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ מלובלין, ירושלים תשנב, שצז עמ'. מה"ר מ285; ספה"ל 92A6373; ב"א A671.1 הור.זא תשנ"ב

*זאת חקת התורה (תיט), ר' אברהם חזקוני, ונציה תיט, 88 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]). ספה"ל R0°23V12254; ב"א A654 חזק.זא תי"ט; לצפייה איכותית בספר

*זאת ליעקב, ר' שמואל יעקב בורנשטין, בראשית - תשסה. שמות - ב"ב תשסט, תצ עמ'. ויקרא, במדבר, דברים - בני ברק תשע. מה"ר ת90 (שמות); ספה"ל 2020A2881; ב"א T278 בור.זא; להורדת הספר כולו בראשית דברים

*זבח פסח (שיז), ר' יצחק אברבנאל, על ההגדה, קרימונה שיז, 64 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]). ספה"ל R8°35V3385; להורדת הספר כולו

*זבחי צדק (דיסקין), ר' יצחק זאב דיסקין, על התורה. חלק ראשון (כשכתוב סתם) - ירושלים תשס. תנינא - ירושלים תשסג. מה"ר ת185; ספה"ל 2°2000A7351 (תשנה), S95A5962 (תשנו); ב"א T278 דיס.זב (תשנו, תשס); להורדת הספר כולו ח"א תנינא

*זך ונקי, ר' יוסף כנאפו, הוצאת "חברת אהבת שלום", ירושלים תשמז, מהדורה שניה - תשסה. מה"ר מ85; ספה"ל 87A1761 (תשמז), אוסף שלום 1398.1 (תשמז); ב"א A410.4 כנפ.זך

*זכור לאברהם (וייס), ר' אברהם אביש ווייס, ירושלים. מה"ר מ285; ספה"ל אוסף שלום 4923.1

*זכור לדוד, עם אחרית השנים, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסה. ספה"ל 2011A11004; ב"א A813 רבי.זכ

זכות אבות (עטייה), ר' יצחק עטייה, על פרקי אבות, ירושלים תשסג. ע"פ התוכן.

*זכות ישראל, ר' ישראל ברגר, ירושלים תשסא. מה"ר מ285; ספה"ל 2003A4502; ב"א A675 ברג.זכ

*זכירה לחיים חלק ב, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרם-תרמה, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנז. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה. ספה"ל 2°98A9040; ב"א A888 פלג'.זכ תר"ם; להורדת הספר כולו

*זכר דוד, על התורה, ר' דוד זכות מודינא, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסא. מה"ר ת185; ספה"ל 2005A7018; ב"א A451 מוד.זכ תשס"א

*זכר דוד (אנציקלופדיה), ר' דוד זכות מודינא, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסא. כרך א - מאמר א עמ' א-תי. כרך ב - מאמר א עמ' תיא-תשיג, מאמר ב. כרך ג - מאמר ג עמ' א-תטז. כרך ד - מאמר ג עמ' תיז-תתי. מה"ר כ110; ספה"ל 2005A7019; ב"א A45 מוד.זכ

*זכר צדיק (תשנ), ר' רפאל זיסקינד הכהן, בני ברק תשנ. ספה"ל 2°90A4867; ב"א A584.05 כץ.ספר

זכר צדיק לברכה - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*זכרון אליעזר, ר' אליעזר ברגר, פתח תקוה תשסב, שטז עמ'. מה"ר מ285; ספה"ל 2016A4551

*זכרון דברים (תשנט), ר' אלכסנדר סנדר סאפרין מקומרנא, ירושלים תשנט. מה"ר מ285; ספה"ל 2001A7145, אוסף שלום 4871.3; ב"א A671.1 אלכ.זכ

*זכרון טוב (צורף), ר' עזרא צורף, לבוב תרלד. מה"ר מ85; ספה"ל 59A1068; ב"א A410.3 צור.זכ להורדת הספר כולו

§זכרון יהודה (מונק), יגדיל תורה, ר' יהודה ליבוש מונק, ורשה תרפט, ד"צ אשדוד תשנז, צח דפים. ספה"ל 2°23V10696, 2°2002A3635; ב"א A584 מונ.יג; להורדת הספר כולו

זכרון יחזקאל - ראה מקור חיים

*זכרון לבני ישראל (חאגיז), ר' יעקב חאגיז, בתוך: ספרי רבנו יעקב חאגיז, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A13630; ב"א A867 חגי.קר תשע"ד

*זכרון משלי, ר' מאיר שלמה יהודה רבינוביץ, ירושלים תשמט. ספה"ל 89A4828, אוסף שלום 4555.6; ב"א A671.3 רבי.זכ

*זכרון שמואל (טויבנפלד), על מועדים, חלק ראשון, ר' שמואל יששכר דוב טויבנפלד, מאנסי תשסא. ספה"ל 2001A11098; ב"א A452 טוי.זכ

*זמנים לששון, ר' חיים דב יוסף גרינס, ליקווד תשפ. להורדת הספר כולו

*זמרת הארץ (רבינוביץ), ר' יחיאל מיכל רבינוביץ, ירושלים תשמט, תע עמ'. ספה"ל 2014A7976

*זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז), ר' שלמה אוהב, ונציה תיז, ד"צ ירושלים תשלח, תשמ, ולונדון תשסו, קנ דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V6083, 2010A10798; ב"א T278 אוה.שמ תי"ז, תש"מ; להורדת הספר כולו [חידושיו על מסכתות באים אחרי דף קכה, מספור כפול בטעות; בעותק של HEBREWBOOKS יש תיקונים במספרי הדפים]

*זקן אהרן (פריד), ר' אהרן פריד, מהד' פרנק, נ"י תשסט, שלט עמ'. מה"ר ת185; ספה"ל 2009A3900

*זריזותא דאברהם, ר' אברהם נח הלוי העליר, מכון סוד ישרים, ירושלים תשעח. ספה"ל 2019A6537; ב"א A451 הלר.זר

*זרע ברך (תו), ר' ברכיה ברך, קראקא תו, קנג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°24V1679; ב"א A451 ברכ.זר ת"ו; להורדת הספר כולו

*זרע יעקב (ניניו), ר' יעקב שאלתיאל ניניו, אלעד תשעד. ספה"ל 2014A8459; ב"א A45 נינ.זר תשעד

*זרע יצחק (עטייה), ר' יצחק עטייה, ח"ב, לוורנו תקנג, ד"צ ירושלים תשלז. מה"ר ת193; ספה"ל 2°81A4234, S2°23V6272; ב"א A451 עטי.זר; להורדת הספר כולו

*זרע קודש (תשסה), ר' נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, על התורה, נ"י תשסה. מה"ר מ285; ספה"ל 2005A311; ב"א A671.1 הור.זר תשס"ה

*זרע קודש - מועדים, ר' נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ. (ע"פ מפתח בסו"ס אילה שלוחה). מה"ר מ285; ב"א A671.1 הור.זר תשל"א

*זרע שמשון (תקלח), מנטובה תקלח. ספה"ל R2°36A2546; להורדת הספר כולו

*זרע שמשון (תשסג), ר' שמשון חיים נחמני, בעריכת נפתלי אלימלך וואגשאהל, תשסג. האותיות המסומנות הן אותיות בסוגריים בצמוד למאמרי חז"ל המצוטטים. מה"ר ת185; ספה"ל 2003A7332; ב"א A451 נחמ.זר תשס"ג

*חבל יעקב (ורשאנו), ר' יעקב ורשאנו, שלוניקי תקלב, ד"צ נ"י תשנא. בשער: יעקב חבל. ספה"ל R2°22V4431, S2°91A1729; ב"א A451 אנג'.עץ להורדת הספר כולו

*חבצלת השרון (אלשיך, שנב), ר' משה אלשיך, על דניאל, ונציה שנב, קי דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]). ספה"ל R8°37A892; ב"א T490.7 אלש.חב שנ"ב; להורדת הספר כולו

*חבש פאר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשמה. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280). מה"ר כ1; מוהר"ק ים6966; ספה"ל 85A7197; ב"א A584 קוק.מצ תשמ"ה

*חגוי הסלע (הורוביץ), ר' יוסף יונה צבי הורוביץ, בני ברק תשלז. ספה"ל 2007A7662

*חדרי בטן, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, בעריכת אברהם מרדכי דזיאלאווסקי, ירושלים תשנ, 57 + תלג עמ'. מה"ר ת185; ספה"ל 90A1954; ב"א A451 אזו.חד

*חובת הלבבות (שיט), ר' בחיי אבן פקודה, מנטובה שיט, 103 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°35V3559; ב"א A411.9 שי"ט; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

§חובת התלמידים, ר' קלונימוס קלמיש מפיאסעצנא, מהד' אורייתא - ועד חסידי פיאסצנא, ירושלים תשן, רצט עמ'. מה"ר מ85; ספה"ל 90A3828; ב"א A671.3 שפי.חו תש"ן

*חוות יאיר (פורטו, שפח), ר' אברהם פורטו, ונציה שפח, מ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°25V13810; להורדת הספר כולו [חסרים 9 עמ' הראשונים]

*חוזה דוד, ר' דוד חזן, אמשטרדם תפד, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר ת86 מחסן; מוהר"ק ת449; ספה"ל 2°92A3222; ב"א T417 חזן.חו להורדת הספר כולו

*חוט המשולש (דיוואן), ר' יהודה דיוואן, קושטא תצט, ד"צ נ"י תשנב, עא + לא דפים. מה"ר על9 מחסן; מוהר"ק פ667; ספה"ל 2°92A6320; ב"א A451 דיו.חו; להורדת הספר כולו

§חוט המשולש - ברכי יוסף, ר' יוסף ליביאנקר, ירושלים תרפט. ספה"ל 23A10651; ב"א A584 לוב.חו; להורדת הספר כולו

*חוט המשולש בשערים (תשנח), שער אשר - ר' אשר לעמל הלוי מגלוגא, שער המים - ר' יחיאל מיכל הלוי מגלוגא, שער הקטן - ר' משה הלוי מגלוגא, בעריכת ר' חיים אריה רייניץ, ירושלים תשנח. ספה"ל 99A1406; ב"א A451 חוט.המ תשנ"ח

*חוט המשולש בשערים (תשסד), ר' אשר למל מגלוגא, ר' יחיאל מיכל מגלוגא, ר' משה מגלוגא, בעריכת יעקב משה לעבאוויטש, נ"י תשסד, תקפא עמ'. מה"ר ת190; ספה"ל 2004A3797; ב"א A451 חוט.המ תשס"ד

*חוט של חסד (תרכה), ר' אליהו האיתמרי, אזמיר תרכה, ד"צ נ"י תשנו. ספה"ל 2°23A6099, 2°97A676; ב"א A451 אלי.חו; להורדת הספר כולו

*חולת אהבה, ר' צמח הכהן, מהד' אהבת שלום, ירושלם תשסד, 37 + תמט. מה"ר ת190; S2008A7742; ב"א T278 הכה.חו תשס"ד

*חומת אנך (תקסא), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, פיסא תקסא (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"אT17 אזו.חו תקסג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד

*חומת אנך חלק א, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ע"פ מפתח במהד' "יהדות" עם הערות "שפת החומה", ר' ישכר בער ראטנבערג, ירושלם תשמו. מה"ר ת395; ספה"ל 86A5212; ב"א T17 אזו.חו תשמ"ו

§חוסן יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט. מה"ר מ85 (מהדורה ישנה)

*חוקות החיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלג, ד"צ ירושלים תשמ-. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ב"א A572 פלג.חק תרלג, תשמ; להורדת הספר כולו

*חזון ברוך, ר' יעקב טולידאנו, ירושלים תשנה. ספה"ל 96A392; ב"א A45 טול.חז

*חזון הגאולה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשא, ד"צ נ"י תשלד. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 41A1614, 2002A6743, אוסף שלום 6468.4; ב"א E041 קוק.חז; להורדת הספר כולו

*חזון למועד (ולריו, שמו), ר' שמואל ולריו, על דניאל, ונציה שמו. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V6330; ב"א T490.7 ולי.חז שמ"ו; להורדת הספר כולו

*חזון למועד (פלקלס), ר' אלעזר פלקלס, מכון נצח יעקב, ניו יורק תשעד. ספה"ל 2015A288; ב"א A452 פלק.חז תשעד

*חזות קשה (שיב), ר' יצחק עראמה, סביוניטה שיב, לח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°37A2082; ב"א A182 חזות שי"ב; להורדת הספר כולו

*חי' אבר"ח, דרושים, ר' אברהם אביש ריינהלד, אנטוורפן תרפג. ספה"ל 52A2095; ב"א A45 רינ.חד; להורדת הספר כולו

*חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות, מכון ירושלים, ירושלים תשמה, רי עמ'. מה"ר כ365; ספה"ל 2°87A2315; ב"א A42 שיק.חד

*חי' הגרשוני (תשמח), ר' גרשון אשכנזי, בעריכת חיים אריה רייניץ, בהוצאת מכון להוצאת ספרי קדמונים, קרית צאנז נתניה - יוניאן סיטי תשמח. ספה"ל 88A3549; ב"א A451 אשכ.תפ תשמח

*חי' הרשב"א (רפג), ברכות, ונציה רפג, 47 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R4°35V3822; ב"א A581 אדר.חד רפ"ג

*חי' מהרצ"א הל' חנוכה, ר' צבי אלימלך שפירא, נ"י תשסב, שסט עמ'; תשסו. ספה"ל 2002A9024, אוסף שלום 3437.4; ב"א A562.3 שפי.חד; להורדת הספר כולו

*חיבור התשובה (מהד' צוריאל), משיב נפש, שבר גאון, ר' מנחם המאירי, מהד' הרב משה צוריאל, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשעח. מה"ר ר175; ספה"ל אולם אוספים מיוחדים ט 104; ב"א A410.1 מאי.חב תשעח

*חיי וחמרא, ר' חיים פלאג'י, סוף ראה חיים ח"ב, אזמיר תרכה. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסב. ספה"ל 2°2002A9421 (מהד' שובי נפשי); ב"א A451 פלג'.רא תר"ך, A33 פלג'.ספ תשס"ב

*חיי נפש, ר' ישראל אריה זלמנוביץ. ח"א, פרשיות בראשית-ויצא, ר' ישראל אריה זלמנוביץ, תשיג. ח"ב, וישלח-ויחי, ירושלים תשיז, מהדורא מתוקנת תשמד. ח"ג - שמות. ח"ד, תשל"ד, יצא לאור מחדש תשמח. ח"ו, תשמה. מה"ר ת190; ספה"ל 83A53; ב"א T278 זלמ.חי; להורדת הספר כולו חלק ו

*חיי נפש על ההגדה, ר' ישראל אריה זלמנוביץ, בני ברק תשמז, תמז עמ'. מה"ר מ570; ספה"ל 87A1758; ב"א A313 זלמ.חי

*חיי עולם (בולה), ר' רפאל משה בולה, קושטא תקיב, ד"צ ירושלים תשלח. מה"ר ת193; ספה"ל 2°79A139; ב"א A451 בול.חי; להורדת הספר כולו

*חיי עולם (קנייבסקי, תשלב), ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלב (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר מ90; ספה"ל 72A378; ב"א A410.6 קני.חי תשל"ב

*חיי שלמה, ר' שלמה חיים מסדיגורה, ירושלים תשסו. מה"ר מ287; ספה"ל 2008A2991, אוסף שלום 3497.21; ב"א A671.3 פרי.חי תשס"ו

*חיים ביד, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלג, ד"צ ירושלים תשלט, נ"י תשנג. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל 2°79A2717, 2°93A1912; ב"א A572 פלג.חי תשלז, תשנג; להורדת הספר כולו

*חיים וחסד, ר' חיים חייקא מאמדור, ירושלים תשיד, תשלה. מסודר בסדר שונה מבמהד' ורשה תרנא. מה"ר מ287; ספה"ל 54A1444, אוסף שלום 3197; ב"א A671.1 חיי.חי תשי"ד

*חיים ומלך, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ ירושלים תשמ, אשדוד תשנח. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל 2°80A4460; ב"א A531 פלג.חי תשלט, תשנח; להורדת הספר כולו

*חיים ושלום, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תריז-תרלב, ד"ה ירושלים תשמ, אשדוד תשנז. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל 2°80A3376, 2°97A4858; ב"א A572 פלג.חי תריז, תשמ; להורדת הספר כולו (ח"א)

*חיים לגופא, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ נ"י תשנג. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסה. מה"ר מ100 (מהד' שובי נפשי); ספה"ל 95A1977, 2°2005A5355, אוסף שלום 2°1339.3 (מהד' שובי נפשי) להורדת הספר כולו

*חיים לראש, ר' חיים פלאג'י, על ההגדה, אזמיר תריב, ד"צ ירושלים תשלו. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסד. מה"ר מ570; ספה"ל R8°23V1439, 76A1398, אוסף שלום R1333.1, 2°1333.9, 1339.3; ב"א A313 פלג.חי; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם - דרשות, חלק ראשון: ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה, הספד ויאהרצייט, ועוד; חלק שני: נישואין, שבע ברכות, הכנסת ספר תורה, ועוד, ר' יצחק שרגא גרוס, ברוקלין תשעג. ספה"ל 2013A7081; ב"א A455 גרו.חי תשעג

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, זמירות, תשנט, תשסח, 31 + תסא עמ'. ספה"ל 2008A3475; ב"א A314.2 גרו.סד תשנ"ט

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, מועדים, הוצאה ב, תשסח, 28 + תקכא עמ'. ספה"ל 99A3301; ב"א T278.08 גרו.חי תשס"א; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, על התורה, מהדורא קמא, הוצאה ג, תשסא, 47 + תעז עמ'. ב"א T278.08 גרו.חי תשס"א

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, על התורה מהדורא תנינא, תשסד, 37 + תרסד עמ'. ספה"ל 2004A8246; ב"א T278.08 גרו.חי תשס"ד; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, על פרקי אבות, ברוקלין תשסח, תתשח עמ'. מה"ר כ360; ספה"ל 2008A5445; ב"א A42 גרו.חי תשס"ח; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם - הגדה של פסח, ר' יצחק שרגא גראס, ברוקלין תשעו. ספה"ל 2016A5802; ב"א A313 גרו.חי; להורדת הספר כולו

*חיים תחלה (תרה), ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תרה, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי. ספה"ל 2°98A6891, 92A678; להורדת הספר כולו

*חיים תחלה (תשנג), ר' חיים פלג'י, מהד' הוצאת הלויים, ירושלים תשנג. מספור עמודים נפרד לקונטרס "דרכיו למשה". מה"ר ת185; ספה"ל 93A4636; ב"א A45 פלג'.חי

*חיים תחלה (תשסא), ר' חיים פלג'י, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסא, 27 + עו עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל אוסף שלום 2°1339.3

*חכמה ומוסר ח"א-ח"ב, ר' שמחה זיסל זיו, ניו יורק תשיז. מה"ר מ515; ספה"ל °59A468; ב"א A410.6 זיו.חכ

*חכמה מאין, ר' נסים יצחק אלגראנאטי, אזמיר תרמב, 271 עמ'. ספה"ל 23A5523°2; ב"א A45 אלג.חכ; להורדת הספר כולו

*חכמת התורה, ר' שלמה קלוגר, פרשיות בראשית-ויחי, ירושלים תשנט - מה"ר ת65. שמות-משפטים - מה"ר ת90. תרומה-שופטים - ספה"ל 2000A4131; ב"א A451 קלו.חכ

*חכמת שלמה (לוריא, שמב), ר' שלמה לוריא, קראקא שמב, ד"צ ירושלים תשלב, 595 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°44A1529; ב"א A583 לור.חכ תשל"ב; לצפייה איכותית בספר

*חכמת שלמה (פרץ), ר' שלמה סלימאן פרץ, ירושלים תשסב, 40 + שמה עמ'. מה"ר ת190; ספה"ל 2002A4189

*חלון התבה על התורה, ר' נח חפץ, ירושלים תשע. מה"ר ת190; ספה"ל 2014A4923; ב"א A451 חפץ.חל

*חלון התבה, מועדים, ר' נח חפץ, ירושלים תשעב. ע"פ התוכן. מספרי העמודים כאן הם העמודים של המאמר שבו מובאים דברי הגמרא. ספה"ל 2014A4312; ב"א A452 חפץ.חל

*חלק יעקב, ר' בנימין קנטור, פיעטרקוב תרעד. מה"ר מ90; מוהר"ק ד1461; ספה"ל 2°51A1855

*חלק שמעון, ר' שמעון בן מוהר״ר אפרים יהודה מזאלקווי, בעריכת ר' משה יחזקאל שרגא גאלדענבערג, ברוקלין תשנט. ספה"ל 2°2000A2926; ב"א A45 שמע.חל; להורדת הספר כולו

*חלקו של יוסף (אמדו), ר' יוסף אמדו, אזמיר תרמו, צא דפים. מוהר"ק ד460-461; ספה"ל 2°23V5545; ב"א A45 אמד.אמ להורדת הספר כולו

*חלקם בחיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד. (גם ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשנט. מה"ר מ90; ספה"ל 2°99A7662, אוסף שלום 2°1333.7 (מהד' שובי נפשי); ב"א A453 פלג'.חל תשנ"ט; להורדת הספר כולו

*חלקת אפרים, ר' אפרים ראזען, נ"י תשעג. ח"א - בראשית-שמות, עם פורים ואדר. ח"ב - ויקרא-דברים, עם פסח ושבועות. ספה"ל 2013A4719; ב"א A451 רוז.חל

*חלקת יהושע, ר' יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא, ירושלים תשמט. מה"ר מ287; ספה"ל 83A1901

*חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב, ר' משה אלשיך, על איוב, ונציה שסג, קג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V5789; ב"א T437 אלש.חל שס"ג; להורדת הספר כולו

*חמדה יקרה במדבר, דניאל גינזבורג, תשעג. ספה"ל 2016A5752; ב"א A451 גינ.חמ

*חמדת ימים - ימים נוראים, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסג. מה"ר מ90; ספה"ל 2003A6723; ב"א A657.3 תשס"ג

*חמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסד. מה"ר מ90; ספה"ל 2003A6723; ב"א A657.3 תשס"ג

*חמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסד. מה"ר מ90; ספה"ל 2003A6723; ב"א A657.3 תשס"ג

*חמדת ימים - שבת, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסג. מה"ר מ90; ספה"ל 2003A6723; ב"א A657.3 תשס"ג

*חמודי צבי, ר' צבי הירש יאיר, מהדר' ברנדווין, על התורה, נ"י תשסז (שונה ממהד' תשיז-תשלג). בראשית - מה"ר ת67. שמות - מה"ר ת90. ויקרא - מה"ר ת110. במדבר-דברים - מה"ר ת190. ב"א A451 יאי.חמ (כולם)

*חמודי צבי מועדים, ר' צבי הירש יאיר, נ"י תשסז. מה"ר מ235; ב"א A451 יאי.חמ תשס"ז

*חמשה מאמרות (תשסט), ר' חיים אלעזר שפירא, מאמר תורת שבת, מאמר סמוכים לעד, מאמר משיב מפני הכבוד, מאמר נוסח התפלה, מאמר הלקוטות, ירושלים תשסט, תרעב עמ'. מה"ר מ287; ספה"ל 2009A1641, אוסף שלום 1597.1; ב"א A671.3 שפי.חמ תשס"ט

*חן וכבוד, ר' רחמים שאלתיאל יעקב ניניו, ירושלים תרמד, 448 עמ'. ספה"ל R8°23V5862; ב"א A45 נינ.חן. להורדת הספר כולו

*חן טוב (הלוי, שסה), ר' טוביה בן אברהם הלוי, ונציה שסה, ד"צ נ"י תשן, שיד דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V6170; ב"א A451 טוב.חן שס"ה, תש"ן; להורדת הספר כולו

*חן טוב (תשסה), ר' טוביה הלוי, הוצאת קדמוניות, נ"י תשסה. ספה"ל 2004A3759; ב"א A451 טוב.חן תשס"ד

*חנוך לנער, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשג, 40 עמ'. ספה"ל 44A232; ב"א A672 שנ(5)חנ תשי"ט (ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב) להורדת הספר כולו

*חנן אלקים, ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. (ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל)). מה"ר ת193; ספה"ל 2°94A4776; ב"א A451 אבו.חנ תשנג

*חסד ומשפט, ר' שמואל חייא פונטרימולי, אזמיר תרעג. המפתח רק לדרושים, ולא לכלל הספר. מוהר"ק פ1291; ספה"ל 2°61A2553

*חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה), ר' אברהם המלאך, ר' אברהם מקאליסק, ר' שלום שכנא מפראהבישט, ור' אברהם מפראהבישט, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנה, תשעג, רמח עמ'. משמיע שלום מתחיל בעמ' קנז. מה"ר מ287; ספה"ל 95A4721, אוסף שלום 3167.1-2; ב"א A671.1 אבר.חס תשנ"ה

חסדי אבות - ראה שם הגדולים

*חפץ ה', ר' חיים בן עטר. (ע"פ מפתח בס' יד אור החיים הקדוש ותולדותיו, ת"א תשמא [ציון אחד]). ספה"ל אוסף שלום 1072.13

*חפץ יהונתן, על תרגום יונתן, ר' חיים צבי פנט, ירושלים תשנא, קעד עמ'. מה"ר ת5; ספה"ל 92A1252; ב"א T24°922 פנט.חפ; להורדת הספר כולו

*חקל יצחק (תשסג), על התורה, ר' יצחק אייזיק מספינקא, נ"י תשסג. כרך ב (עמ' ויקרא-דברים) מתחיל בעמ' שנא. מה"ר מ287; ספה"ל 2003A6832; ב"א A671.2 ויס.חק

*חקקי לב, ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תר-תרט, ד"צ ירושלים תשלח. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ב"א A572 פלג.חק; להורדת הספר כולו חלק א, או"ח-יו"ד-אהע"ז חלק ב כרך א, חו"מ סי' א-כד חלק ב כרך ב, חו"מ סי' כד-סב

*חקת הפסח (פיזנטי, שכט), ר' משה פיזנטי, על ההגדה, שלוניקי שכט, עא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3387; להורדת הספר כולו

*חשב סופר על התורה ומועדי השנה, ר' אברהם שמואל בנימין סופר, הוצאת מכון דעת סופר, ירושלים תשסז. מה"ר ת190; ב"א T278 סופ.חש תש"ע (תשע)

*חשבון הנפש (תשעה), ר' מנחם מנדל ב"ר יהודה ליב לפין מסאסנוב, בעריכת ר' מרדכי שמואל אדלשטיין, ירושלים תשעה. ספה"ל 2016A1586; ב"א A410.3 לפי.חש

*חשק שלמה (דוראן, שפג), ר' שלמה דוראן, על משלי, ונציה שפג, ד"צ נ"י תשנג, אשדוד תשנז, שס דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 51A2076 R8°, 93A1882; ב"א T427 דור.חש שפ"ג, תשנג, תשנז; להורדת הספר כולו

*חשק שלמה (הלוי, שס), על ישעיהו, ר' שלמה בן יצחק הלוי, שלוניקי שס, קנז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°22V4908; להורדת הספר כולו

*חתם סופר על התורה (תשמט), ר' משה סופר, מכון דעת סופר, ירושלים תשמט. ספה"ל 90A1650; ב"א T278 סופ.חד

*חתן סופר (שו"ת), ר' שמואל עהרנפלד, ירושלים תשלד. המפתח הוא להקדמות מענה שמחה ושלום אסתר. ספה"ל 2°74A3891; להורדת הספר כולו

*טבעות זהב, ח"א, ר' משה אריה ליב שפירא, ירושלים תשטז. מה"ר פ425; ספה"ל 2°56A1757; ב"א A565 שפי.טב תשט"ז [הלכה]

*טהרת יו"ט, ר' יו"ט ליפא דייטש, על ס' יסוד יוסף, ח"ז, ח"ח, ח"ט, ח"י, חט"ז, חי"ח, על שלחן ערוך אורח חיים סימן פח, נ"י תשכ"ט. חי"ט, על שולחן ערוך אורח חיים סימן רס. נ"י תשיז-תשכב. מה"ר מ95 (חלקים ז-ח, י), פ300 (חלק ט), א10 (חט"ז), פ5 (חי"ח), פ60 (חי"ט); ספה"ל 39A7172; ב"א A562 דיט.טה, A411.76 יוס.יס תש"ח (יח-יט); להורדת הספר כולו ז ח ט י טז יח יט

*טוב דעת, ר' זלמן רוטברג, בני ברק תשמו. מה"ר מ515; ספה"ל 88A1462; ב"א A410.6 רוט.טו

*טוב הארץ (תטו), ר' נתן שפירא, ונציה תטו, עו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R0°34V143; ב"א E041 שפי.טו תט"ו; להורדת הספר כולו

*טוב טעם, ר' יו"ט ליפמן הלר, על פירוש רבינו בחיי על התורה, ד' כרכים, בני ברק תשנב. מה"ר ת40; ספה"ל 93A3291, אוסף שלום 284.11; ב"א T274 תשנ"ב

*טוב ירושלים, על רמב"ן על התורה, ר' פנחס יהודה ליברמן, ירושלים תשנה. מה"ר ת50; ספה"ל 84A2685; ב"א T273 ליב.טו

*טוב לב, על מגילת אסתר, ר' אהרן שלמה לאער, תשעה. ספה"ל 2015A5612; ב"א T487 לר.טוב תשע"ה; להורדת הספר כולו

*טוב עין (תקנו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנו (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א RA1 אזו.שם תקלד

*טוב עין (אוסטרובצא), ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, פתיחה לספר "אור תורה", מכון "גוילי יחזקאל", ב"ב תשסה. מה"ר מ217; ספה"ל 2004A10350; ב"א A671.2 הלש.טו

*טוב ראי, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, בעריכת ר' ברוך תאנה, שנים עשרה כרכים. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 2017A5808 (ביצה-חגיגה), 2017A5807 (קידושין), 2017A5806 (כתובות), 2017A5809 (יבמות), 2017A7264 (ב"ב); ב"א A584 קוק.טו

*טוב ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשמו, רפ עמ'. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 86A4541; ב"א A584 קוק.טו תשמ"ו

*טוב שם (שסו), ר' אליקים בן נפתלי, ונציה שסו, לב דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°69A2401, אוסף שלום R539; ב"א A410.4 אלי.טו שס"ו; להורדת הספר כולו

*טובך יביעו, ר' יצחק זילברשטיין, ח"א וח"ב, בעריכת משה מיכאל צורן, בני ברק תשס. מה"ר ת193; ספה"ל 2000A1800; ב"א T278 זיל.טו

*טור ברקת (הכהן, תיד), ר' חיים בן אברהם הכהן, אמשטרדם תיד, 420 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V12590; להורדת הספר כולו

*טור פטדה (הכהן, תטו), ר' חיים בן אברהם הכהן, ליוורנו תטו, רו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3945; להורדת הספר כולו

*טיול בפרדס, ר' שלמה זלמן עהרנרייך, ניו יורק תשעה. ספה"ל 2016A5416; ב"א A867 ארנ.טי תשע"ה

*טירת כסף, ר' חיים אברהם גטיניו, שלוניקי תצו, ד"צ נ"י תשנ, שכ דפים. מה"ר ת70 מחסן; מוהר"ק ת858; ספה"ל 2°90A6771; ב"א A451 גטי.טי; להורדת הספר כולו

*טל אורות (מרגליות, תקעא), ר' אהרן יהודה לייב מרגליות, פפד"א תקעא. ספה"ל R8°22V12624

*טל אורות (מרגליות, תרג), ר' אהרן יהודה לייב מרגליות, פרשבורג תרג. ספה"ל 37A1395; ב"א A410.3 מרג.טל תרג

*טל חיים (פרידלנדר), ר' חיים פרידלנדר, לייקווד תשסט, שצז עמ'. מה"ר מ287; ב"א A671.3 פרי.טל תשס"ט; להורדת הספר כולו

§טללי אורות, ר' יצחק ריינס, ת"א תשטו, קסד עמ'. מה"ר מ95; ספה"ל 55A85; ב"א A19 רינ(רבי) תשט"ו

*טעמי המצוות (רקנטי, שמא), ר' מנחם רקנטי, בסיליאה שמא. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3947; ב"א A653 רקנ.טע שמ"א; להורדת הספר כולו

*טעמי סוכה (תיב), ר' נתן נטע הנובר, אמשטרדם תיב, 12 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°35V3643; ב"א A452 הנו.טע תי"ב; להורדת הספר כולו

*טעמי מצוות (הבבלי, שלא), ר' מנחם הבבלי מחברון, לובלין שלא, 52 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°45A406; להורדת הספר כולו

*יבין שמועה (אלגזי, שצט), ר' שלמה אלגזי, על הליכות עולם, ונציה שצט, קעט דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]). ספה"ל R2°35V4068; ב"א A813 ישו.הל שצ"ט; להורדת הספר כולו

*יבין שמועה (לעוו), ר' אלעזר לעוו, נ"י תשעד. ספה"ל 2015A2591; ב"א T278 אלע.יב

*יגל יעקב (וארשאנו), ר' חיים יעקב וארשאנו, שלוניקי תקכה, נו דפים. ספה"ל 2°41A484; ב"א A451 ורש.יג להורדת הספר כולו

*יגל יעקב (תשנג) על התורה, ר' חיים מרדכי יעקב גוטליב, ברוקלין תשנג. ספה"ל ‎2°93A2087

*יגל יעקב (תשעד), על התורה ומועדים, ר' חיים מרדכי יעקב גוטליב, נ"י תשעד. ספה"ל 2014A7168; ב"א T278 גוט.יג תשע"ד

*יד אהרן (נדבורנא), ר' אהרן אריה ליב ליפר מנדבורנא, ב"ב תשס. מה"ר מ290; ספה"ל 2000A736; אוסף שלום 3667.1; ב"א A671.2 ליפ.יד

*יד דוד (אופנהיים), על התורה, ר' דוד אופנהיים, מכון נצח יעקב, ניו יורק תשעד. ספה"ל 2014A2548; ב"א T278 אופ.יד להורדת הספר כולו

*יד המלך (ולריו, שמו), ר' שמואל ולריו, על מגילת אסתר, ונציה שמו, ד"צ נ"י תשנב, 104 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V6329; ב"א T487 ולי.יד שמ"ו, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*יד יוסף (צרפתי, שעו), ר' יוסף צרפתי, ונציה שעו, רפז דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). [הספר נדפס שוב באמשטרדם תס, כמעט באותו עימוד (רפח דפים במקום רפז דפים שבדפוס ונציה, בלי המפתחות), והעתיקו את המפתחות שבדפוס ונציה, על אף הסטייה של דף (בערך) בחצי השני של הספר]. ספה"ל R2°67A700, R2°75A1023, לצפייה איכותית בספר

*יד יוסף (צרפתי, תשסז), ר' יוסף צרפתי, מכון "מוצא טוב", אשדוד תשסז. ב"א A451 צרפ.יד תשסז

*יד יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין, נ"י תשנ. מה"ר מ515; ספה"ל 91A1752; ב"א A410.6 לוי.יד

*יד יצחק, ר' יצחק דוד זלזניק, בני ברק תשמד. מה"ר פ30 [הלכה]

*יד שלום (פרידמן) מועדים, ר' ישכר דוב פריעדמאן, נ"י תשעו. מפתח סוף ח"ב. ספה"ל 2016A5437; ב"א A38 פרי.יד

*יד שלום (פרידמן) על הגדה של פסח ושיר השירים, ר' ישכר דוב פריעדמאן, נ"י תשעו. ספה"ל 2016A5695; ב"א A313 פרי.יד

*יד שלמה (עזרא), ר' חיים שלמה אבן עזרא, שלוניקי תקפו; ד"צ נ"י תשנא. מה"ר מ19 מחסן; ספה"ל 2°92A3272; ב"א 2°A452 אבן-עז.יד להורדת הספר כולו

*ידו בכל, ר' אליהו הכהן האיתמרי, אזמיר תרכז, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°91A1131, אוסף שלום 4662; ב"א T278 אלי.יד להורדת הספר כולו

§ידות נדרים השלם, ר' יהודה יודל רוזנברג, ירושלים תשעה. מה"ר א95

*ידי משה (שנז), ר' משה אלמושנינו, על חמש מגילות, ונציה שנז, ד"צ תשכט, ירושלים תשנח, רפט דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°69A2034; ב"א T407 אלמ.יד שנ"ז, תשכ"ט, תשנ"ח; להורדת הספר כולו

*ידי משה (תשמה), ר' משה אלמושנינו, איכה, ב"ב תשמה. מה"ר ת340

*ידי משה (תשמו), ר' משה אלמושנינו, קהלת, ב"ב תשמו. מה"ר ת335; ספה"ל 86A5049; ב"א T407 אלמ.יד

*יהגה חכמה (פייגלשטוק), ר' יוסף יצחק פייגלשטוק, חנוכה, פורים, פסח, שבועות, לייקווד תשעז. ע"פ התוכן. מספרי העמודים כאן הם העמודים של המאמר שבו מובאים דברי הגמרא. ספה"ל 2017A6614; ב"א A452 פיג.יה

*יהל אור על תהלים, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק). (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד). ספה"ל 2002A3562; להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*יוסף לקח, ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. (ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד [גאמיל]). במפתח שם חסרה כל מסכת עבודה זרה, כנראה בטעות. מה"ר ת193; ספה"ל 2°94A4776; ב"א T278 אבו.יו תשנג

*יוסף תהלות (תקיד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקיד (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). להורדת הספר כולו

*יורה חכימא (תשעא), ר' אברהם אליהו מייזיס, נ"י תשעא. ספה"ל 2011A10133; ב"א A410.3 מיז.יו

*יושב אהלים (מנטרוז), ר' יעקב מנטרוז, ירושלים תשנט. מה"ר ת195

*יושב אהלים (ענתבי), ר' אברהם ענתבי, ליוורנו תקפה, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°93A3649; ב"א A451 ענת.יו

*יחי המלך, ר' שלמה דובער וולפא, נ"י תשנב, שכ עמ'. מה"ר א450; ספה"ל 92A4863; ב"א A531 וול.יח

*יחי ראובן (קרלנשטיין), רבי ראובן אליצור קרלנשטיין, בעריכת יעקב ישראל פוזן, תשעו. ספה"ל 2015A13354; ב"א A451 קרל.יח

*יחל ישראל, אבות, ר' ישראל מאיר לאו, ח"א-ח"ו, ירושלים תשסה. מה"ר כ360; ב"א A42 לאו.יח

*יטב לב (חזן), ר' חיים דוד חזן, אזמיר תרכח. ספה"ל 2°23A5690; להורדת הספר כולו

*ייטב פנים, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, נ"י תשנא. ספה"ל 94A4450; ב"א A671.2 טיט.יי

*יין המשומר (שפירא, תכ), ר' נתן שפירא, ונציה תכ, לח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V12600; ב"א A656 שפי.יי ת"ך; להורדת הספר כולו

*יין לבנון (תשסג), ר' נפתלי הירץ וייזל, בהוצאת ישיבת ההסדר ראשון לציון, תשסג, 704 עמ'. מה"ר כ360; ספה"ל 2003A6744; ב"א A42 ויז.יי תשס"ג

*ילקוט אוהב ישראל, ליקוטים, ר' אברהם יהושע העשיל, מכון שפתי צדיקים, מהדורה חדשה ומתוקנת ירושלם תשמז. ספה"ל אוסף שלום 3389; ב"א A671.2 אבר.אה

*ילקוט אליעזר (ראנין), ר' אליעזר ראנין, חלק ב - ויקרא, במדבר, דברים, וילנא תרעא. ע"פ התוכן. פרשת תצא חלק א - §. ספה"ל 23A6325; ב"א A451 רונ.יל; להורדת הספר כולו

*ילקוט דברי חכמים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, ירושלים תשיג. מה"ר מ290; ספה"ל 53A72, אוסף שלום 3897; ב"א T278 ילק.דב תשי"ג

ילקוט דוד - ראה הר המוריה

ילקוט הגרשוני ח"א וח"ב, ר' גרשון שטערן, סיגט תרפב, ד"צ ירושלים תשל. כל מקום שמופיע בהערה וי"ו החיבור, היינו בנוסף על מקומו הרגיל. ילקוט הגרשוני על פרקי אבות מסומן לפי חלוקת המשניות שבספרי המשניות ואילו מפתחנו הוא לפי החלוקה שבספרי הגמרא. מה"ר א260; ספה"ל 2°74A401; ב"א A886 שטר.יל תרפ"ב

*ילקוט חדש (תיז), ר' ישראל בן בנימין מבלזיץ, פראג תיז, קסא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3876; לצפייה איכותית בספר

*ילקוט ידיעות האמת (רמח"ל) ח"א וח"ב, ת"א תשכו (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ95; ספה"ל 65A1429; ב"א A655 לוצ.דר תשכ"ה

*ילקוט עבודת ישראל (תשסד), לקט מדברי ר' ישראל הופשטיין מקוזניץ, בעריכת משה יחזקאל בלומנברג, נ"י תשסד. ספה"ל 2004A7228

*ילקוט עבודת ישראל (תשעא), לקט מדברי ר' ישראל הופשטיין מקוזניץ, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשעא. ספה"ל 2012A13252

*ילקוט עטרת צבי, לקט מכתבי ר' צבי הירש מזידיטשוב, בעריכת ר' יו"ט ליפא פרערויא, ניו יורק תשסא. מה"ר מ290; ספה"ל 2001A4528; ב"א A671.2 איכ.יל

*ילקוט שמעוני (שכו), ר' שמעון מפרנקפורט, ונציה שכו. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]). ספה"ל R2°67A3068; ב"א A885 שמע.יל שכ"ו; להורדת הספר כולו (תורה); לצפייה איכותית בספר

*ים שמחה, ר' ישראל משה פריד, מהדו' שניה, לייקווד תשסז. מה"ר ת195; ספה"ל 2007A7270 להורדת הספר כולו

*ימות המשיח בהלכה (תשסה), ר' אברהם יצחק ברוך גרליצקי, נ"י תשסה. מה"ר פ610; ספה"ל 2005A2161; ב"א A124 גרל.ימ תשסה

*ימות המשיח בהלכה (תשעא), ר' אברהם יצחק ברוך גרליצקי, נ"י תשעא. בשער כתוב: חלק ב. ספה"ל 2005A2161 (תשסה); ב"א A124 גרל.ימ

*ימי דוד (תשסז), ר' יוסף דוד משלוניקי, מהד' גליק, נ"י תשסז. כולל ס' לחם הפנים על ההגדה, לאותו מחבר. מה"ר מ235; ספה"ל 2007A5406; ב"א A452 יוס.ימ תשס"ז

*ימי הפורים (כהן), ר' דוד כהן, ירושלים תשעב. המפתח שם מורכב ממפתח נושאים ומקורות יחד. ספה"ל 2018A3374 (תשעג); ב"א A452 כהן.ימ תשעב; להורדת הספר כולו

*ימים אחדים, ר' יוסף אזוביב, לוורנו תקן, קכט דפים. מה"ר מ230; מוהר"ק ד180; ספה"ל 2°23V6048; ב"א A45 אזו.ימ; להורדת הספר כולו

*ימלא פי תהלתך ח"א (תשעד), ר' אהרן יהודה לייב שטיינמן, תשעד

*ימלא פי תהלתך (תשעד), יציאת מצרים, מתן תורה, אבילות החורבן, תפילה, אמונה, ר' אהרן יהודה ליב שטיינמן, בני ברק תשעד. ב"א A45 שטי.ימ

*ימלא פי תהלתך, [ר' אהרן יהודה ליב שטיינמן], ח"א (תשסג), ב"ב תשסג, וח"ב (תשסה), ב"ב תשסה. מה"ר מ515; ספה"ל 2004A8139; ב"א A410.6 שטי.ימ

*ימלא פי תהלתך על התורה (תשעה), ר' אהרן יהודה ליב שטיינמן, תשעה

*ימלא פי תהלתך - ימים נוראים חנוכה ופורים, ר' אהרן יהודה לייב שטיינמן, ב"ב תשעה. ספה"ל 2022A9151

*ימלא פי תהלתך - עיונים בתפלה, ר' אהרן יהודה לייב שטיינמן, ב"ב תשעח. המפתח אינו כולל ביאורים לפרקי אבות שבעמ' שסז-שפ

*יסוד האמונה (תשסז), ר' ברוך קאסובר, בעריכת יעקב אהרן אילאוויטש, ניו יורק תשסז, לד + תקמב + סג עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 2007A5681, אוסף שלום 1216.6; ב"א A671.1 ברו.יס

*יסוד ושורש העבודה השלם, ר' אלכסנדר זיסקינד, בעריכת שלמה שפר, בני ברק תשמז. מה"ר מ100; ספה"ל אוסף שלום 1299.1

*יסוד שירים (שכ) - זוהר חדש על רות, טיהונגן שך, 32 דפים, בלי מספור עמודים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°35V3884; לצפייה איכותית בספר

*יסודי הדעת (תשסב), ר' משה רוזינשטיין, ירושלים תשסב (עימוד שונה ממהד' תרצה, תשלט ותשמו). מה"ר מ515; ב"א A410.6 רוז.יס

יעקב חבל - ראה חבל יעקב

*יערות דבש, ר' יונתן אייבשיץ, מפתח במהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשמד. מה"ר מ100; ספה"ל 2°84A1920, או"ק יהדות 2°מ 108.5; ב"א A45 איב.יע

*יערי עם דבשי, ר' דוד שלמה וועניק, לקט מספר יערות דבש, ח"א, ח"ג, ח"ד, לייקווד תשנט. ספה"ל 2°99A6759; ב"א A45 איב.יע

*יפה מראה (שנ), ר' שמואל יפה, ונציה שנ, שלא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°37A2065; ב"א A853 יפה.יפ ש"ן; להורדת הספר כולו

*יפה עינים (שצא), ר' שמואל יפה, דרשות על התורה, ונציה שצא, ד"צ ירושלים תשנ, קפח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°45A1455; ב"א A451 יפה.יפ תש"ן; להורדת הספר כולו

*יפה עינים (תשעב), ר' דוד ב"ר מרדכי מבראד, לונדון תשעב. ספה"ל 2013A9849; ב"א A451 דוד.יפ תשעב; להורדת הספר כולו

*יפה ענף על מדרש קהלת, ר' שמואל יפה, בעריכת ר' יהודה הרשקוביץ, ירושלים תשעה. בפתיחה למפתח שם נאמר שהמפתח לא כולל מאמרים שהביא המחבר לראיה וכדומה או כמחלוקת בלי הוספת ביאור; ואם הביא המחבר מאמר אחד ופירשו כמה פעמים, צוין רק המקום העיקרי שבו האריך המחבר בפירוש המאמר; ומאמרים הנמצאים בתלמוד ונמצאים גם במדרש קהלת לא צוינו להם, כי הם מוזכרים כבר ביפה עינים שעל התלמוד; ומאמרים שפירשם המחבר בפירושיו למדרש או לירושלמי לא צוינו. ספה"ל 2°2015A4262

*יפה תאר (שנז) על בראשית רבה, ר' שמואל יפה, ונציה שנז, תקמ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°63A575; ב"א A882 בראשית(יפה) שנ"ז; להורדת הספר כולו, להורדת הספר כולו ממקור אחר; לצפייה איכותית בספר

*יפה תאר (תח) על ויקרא רבה, ר' שמואל יפה, קושטנדינה תח, 188 + 20 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V4115; ב"א A882 יפה.יפ ת"ח; לצפייה איכותית בספר

*יפה תאר (תיז) על שמות רבה, ר' שמואל יפה, ונציה תיז, 4 + 256 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°24V1307; ב"א A882 יפה.יפ תי"ז

*יפה תאר (תשעח), ר' שמואל יפה, על בראשית רבה, מהד' זכרון אהרן, ירושלם תשעח. מה"ר כ505; ספה"ל 2°2019A2033; ב"א A882 יפה.יפ תשע"ח

*יציב פתגם - ימים נוראים, ילקוט פרפראות מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על ימים נוראים, סוכות, ושמחת תורה, בעריכת יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ד. מה"ר מ215

*יציב פתגם - חנוכה-שבועות, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, וחג השבועות, בעריכת יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ב. מה"ר א635

*יציב פתגם - פסח, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על הגדה של פסח ועניני חג הפסח, בעריכת יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשסא, רמט עמ'. מה"ר מ575; ספה"ל 2001A9850; ב"א A313 הלב.יצ תשס"א

*יציב פתגם על התורה, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, בעריכת יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס, רפו עמ'. מה"ר ת195; ב"א A671.3 הלב.יצ תש"ס

*יציב פתגם - מילה-נישואין, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, בעריכת יצחק שלמה ורטהיימר, ברית מילה, לידת הבת תפילין ובר מצוה נישואין, שבע ברכות עניני נשואין על סדר הפרשיות, הכנסת ספר תורה, סיום הש"ס, נתניה תשסו. מה"ר מ178; ב"א A671.3 הלב.יצ

יקר מפז - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*יקרא דשכבי (דוד), ר' יוסף דוד, שלוניקי תקלד, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°92A3269; ב"א A453 יוס.יק; להורדת הספר כולו

*יקרת דניאל, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, ר' דניאל גינזבורג, בני ברק תשפא. ספה"ל 2020A2717; ב"א A451 גינ.יק

*ירים = ירים משה, רמח"ל, ירושלים תשכב, ד"צ תשמב (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143), שלו עמ'. מה"ר קב3; ספה"ל 62A1186, אוסף שלום 1123; ב"א A509.2 לוצ.יר תשמ"ב

*יריעות שלמה (אוזאן), ר' שלמה אוזאן, תונס תרנא, קכ דפים. ב"א 2°A451 אוז.יר תרנ"א; להורדת הספר כולו

*ירך יעקב (פיתוסי), ר' יעקב פיתוסי, לוורנו תרב. מוהר"ק ת854; ספה"ל 2°23V6287; להורדת הספר כולו

יש מאין (שניאור) ח"א-ח"ב, ר' יחייא שניאור, ירושלים תשלח. ח"א - חידושי אגדות מעמ' רסח-שיא. ח"ב - ע"פ התוכן. ספה"ל 2013A9854; ב"א A451 שני.יש

*ישא מדברותיך - מגילה, ר' דוב בער אפלבוים, ירושלים תשע, שצה עמ'. ספה"ל 2012A3327; ב"א A584.0291 אפל.יש; להורדת הספר כולו

*ישועה ורחמים, ר' ישועה חויתה סופר, מכון הרב מצליח, בני ברק תשסד. ב"א A45 סופ.יש

*ישועות משיחו (תשעח), ר' יצחק אברבנאל, בעריכת אורן גולן, אשקלון תשעח, נ + 261 עמ'. מה"ר מ15; ספה"ל 2018A13657; ב"א A124 אבר.יש תשע"ח

*ישועת ישראל (ששון), ר' ישראל ששון, ליוורנו תרטו. ב"א A45 ששו.יש; להורדת הספר כולו

*ישיר משה, ר' משה רפאל פלקון, שלוניקי תקסז, קיז דפים. מה"ר ת71 מחסן; ספה"ל 2°23V6292; ב"א A451 פלק.יש; להורדת הספר כולו

*ישמח חיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסה59 + שא עמ'. מה"ר מ100 (מהד' שובי נפשי); ספה"ל 2°2005A5355, אוסף שלום 2°1339.3 (מהד' שובי נפשי); ב"א A650.3 פלג.יש; להורדת הספר כולו

*ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד), ר' ישראל פרידמן מטשורטקוב, מהד' עזרת ישראל, ירושלים תשנד, רד עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 95A301; ב"א A671.2 פרי.יש; להורדת הספר כולו

*ישמח ישראל (אלכסנדר), עם ס' מאורן של ישראל, ר' ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר, בני ברק תשנא, תשנז. ספה"ל 2°91A2880, אוסף שלום 4610.1; ב"א A671.2 דנצ.יש תשנ"ז

*ישמח משה (גאלופוליטי), ר' שבתי גאלופוליטי, אזמיר תרכח. ספה"ל 2°23V5618; ב"א 2°A45 גלי.יש; להורדת הספר כולו

*ישמח משה (נאס), ר' משה נאס, ליידן תקלא. ספה"ל R8°23V5852; להורדת הספר כולו

*ישמרו דעת, ר' דוד פוברסקי, ב"ב תשס, תעו עמ'. מה"ר מ515; ספה"ל 2000A2284; ב"א A410.1 פוב.יש

*ישע אלקים (צהלון, שנה), ר' אברהם צהלון, על מגילת אסתר, ונציה שנה, 39 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°71A800; ב"א T487 צהל.יש שנ"ה; להורדת הספר כולו

*ישראל באדם, ר' אברהם יוסף גוטמן, ורשה תרעג. ספה"ל 70A3; ב"א A45גוט.יש; להורדת הספר כולו

§ישראל והזמנים (פירר), ר' בן ציון פירר, ח"א-ח"ב, ת"א תשטז-תשיז. ספה"ל 56A686; ב"א A452 פיר.יש; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ישראל והזמנים (רוסוף) - ניסן, ר' דוד רוסוף, ירושלים תשעז. ספה"ל 2017A6971; ב"א A382.1 רוס.יש

*ישראל קדושים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפח, סז דפים. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח119; ספה"ל 38A1503, אוסף שלוטם 3630; ב"א A671.2 הכה.יש להורדת הספר כולו

*ישרש יעקב (אבולפיה), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג, שנז עמ'. (ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד [גאמיל]). מה"ר א260; ספה"ל 2°94A4776; ב"א A888 אבו.יש תשנג

*ישרש יעקב (טננבוים), ר' יעקב יהודא טננבוים מנאדרזין, מכון לב ארי' דחסידי ווארקי- אפאלע, בני ברק תשע. ב"א A671.2 טננ.יש תש"ע להורדת הספר כולו

ישרש יעקב - ראה גם: כפתור ופרח

*כאיל תערוג, עם קונטרס אפיקי מים בעניני קדשים, ר' ישעיהו מרדכי באקשט, ירושלים תשעג. ספה"ל 2°2016A9409; ב"א A451 בקש.כא

*כבוד לאיש, ר' חיים משה אלישר, ירושלים תרע. ב"א A45 אלי.כב; להורדת הספר כולו

*כד הקמח (ונציה שו), רבנו בחיי, ונציה שו, פג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3512; להורדת הספר כולו

*כד הקמח (מישור), רבנו בחיי, מהד' מישור, ב"ב תשנו, תרסא עמ' (שונה ממהד' מאור הרים מאותה שנה). מה"ר מ20, ספה"ל 96A3595, ב"א A410.1 בחי.כד

*כד הקמח (תשנו), רבינו בחיי, ירושלים תשנו, עם שלחן של ארבע (שונה ממהד' מאור הרים וממהד' מישור מאותה שנה). ספה"ל 97A2402, אוסף שלום 285.3; ב"א A410.1 בחי.כד

*כדת נפש משיבת, ר' יעקב מאיר שכטר, ירושלים תשסח. מה"ר מ410; ב"א A673 שכט.כד

*כה תברכו, ר' חיים יהושע אלעזר חמצי, שלוניקי תרמא [סדר חדש, מהד' מורשה להנחיל, ירושלים תשנב - ספה"ל 92A969, וגם בו יש מפתח]. מוהר"ק פ3055; ספה"ל 53A470; ב"א A562 חמצ.כא תרמא להורדת הספר כולו

*כהיום תמצאון, ר' שאול בראך, ירושלים תשמג. מה"ר ת395; ספה"ל 83A1898; ב"א T278 ברך.גב

כוונות האגדות - ראה: כפתור ופרח

*כוונת הלב, חלק א על התורה, וחלק ב על מועדים, נ"ך, ליקוטים, ר' הילל ליכטנשטיין, נ"י תשסו. מה"ר מ290; ספה"ל 2°2006A6595

*כוונת שלמה (רוקה, תל), ר' שלמה רוקה, ונציה תל, ד"צ ירושלים תשמד, 121 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]). ספה"ל R8°23V12793; ב"א A659 רוק.כו תשמ"ד; להורדת הספר כולו

*כוזרי, ר' יהודה הלוי, מהד' אבן שמואל, ת"א תשלז, 46 + שח עמ'. מה"ר מ20; ספה"ל 2006A313; ב"א A174 תשל"ז[1]

*כוכבי אור (תשלד), ר' יצחק בלאזער, ירושלים תשלד. המפתח אינו כולל את "שביבי אור", האגרות והתוספות. ההפניות אינן לעמוד המדויק אלא לעמוד שה"מאמר" מתחיל בו. מה"ר מ515; ספה"ל 74A4065; ב"א A410.6 בלז.כו

כור לזהב, ח"א וח"ב, ר' יהודה אידל בן בנימין שרשבסקי, וילנא תריח-תרכו. מה"ר א260; ספה"ל 24A1038; ב"א A888 שרש.כו תרי"ח

*כח מעשיו הגיד לעמו, ר' מסעוד אלחדד, ירושלים תרסו, ד"צ ירושלים תשנב. מה"ר מ103; ספה"ל 2°23V5526; ב"א A45 אלח.כח; להורדת הספר כולו

*ככר לאדן (תקסא), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקסא, ד"צ תשלד (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל R8°24V937; ב"א A863 אזו.ככ; להורדת הספר כולו

*ככר לאדן (תשנ), החיד"א, מהד' וידבסקי, ירושלים תשנ. נדפס סו"ס כסא דוד. לפעמים יש סטייה של עמוד אחד במפתח, ויש לחפש בעמוד שלפני העמוד המצויין במפתח. מה"ר מ235; ספה"ל 91A5290

*כל החיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ ירושלים תשלז. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל 2°77A1013; ב"א A813 פלג.כל תרלד, תשלז; להורדת הספר כולו

*כל ישראל חברים, ר' יעקב ישראל ברגר, ס"ט לואיס תשד. ע"פ התוכן. ספה"ל 47A1513; ב"א A452 ברג.כל; להורדת הספר כולו

*כלביא שכן, על פרשיות התורה, רבי שלמה נח קרול, ירושלם תשסח-תשעז. ב"א A451 קרו.כל

*כלי חמדה (לניאדו, שנו), ר' שמואל לניאדו, ונציה שנו, רע דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°67A2742; ב"א A451 לני.כל שנ"ו; לצפייה איכותית בספר

*כלי יקר (לונטשיץ, שסב), על התורה, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, לובלין שסב, 153 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3631; להורדת הספר כולו

*כלי יקר (תשמח), ר' שלמה אפרים מלונטשיץ, ירושלים תשמח. מה"ר ת200; ספה"ל 88A1193, אוסף שלום 12123.1; ב"א T278 לונ.כל תשמ"ח

*כלי יקר (לניאדו, שסג), על נביאים, ר' שמואל לניאדו, ונציה שסג, תקסד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3175; ב"א T307 לני.כל שס"ג; להורדת הספר כולו

*כלי פז (תיז), על ישעיהו, ר' שמואל לניאדו, ונציה תיז, רנו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°22V4903; ב"א T357 לני.כל תי"ז; להורדת הספר כולו

*כללי המצות (צפת תשנב), ר' יוסף גיקטיליא, בעריכת ר' ברוך אביגדור חפץ, צפת תשנב. ספה"ל או"ק יהדות ע 12.1 , אוסף שלום 253.2; ב"א A410.1 ג'יק.ספ

*כנסת הגדולה (תיח), ר' חיים בנבנשתי, או"ח ועל מסכתות ועל הרמב"ם, ליוורנו תיח. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]). ספה"ל R2°72A418; ב"א A541 בנב.כנ תי"ח; להורדת הספר כולו

*כנסת יחזקאל (הכהן), ר' יחזקאל הכהן רבינוביץ מראדומסק, מהד' מכון שארית כהן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל 2006A2657, אוסף שלום 3656.1; ב"א A671.2 רבי.כנ תשס"ה

*כנסת יחזקאל (פאנעט), דרושים, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל 2005A7293

*כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה), על התורה, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל 2005A7293

*כנסת מרדכי - מועדים, חלק א וחלק ב, ר' מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, תשנה, תשנט. מה"ר מ290; ספה"ל 2°95A3971, אוסף שלום 2°3522.1; ב"א A671.3 פרי.כנ

*כנסת מרדכי בראשית, ר' מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, מכון "כנסת מרדכי" תשנו. ספה"ל 2°96A3968

*כנסת מרדכי, שמות-ויקרא, ר' מרדכי שלום מסאדיגורה, תשסא. מה"ר מ290

*כנפי יונה (תשנח), ר' מנחם עזריה מפאנו, מכון בני יששכר, ירושלים תשנח, סב + תפו עמ'. ספה"ל 98A5794, אוסף שלום 586.1; ב"א A654.3 כנפ.יו תשנ"ח

*כסא דוד (תקנד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנד (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל R2°69A2153; להורדת הספר כולו, לצפייה איכותית בספר

*כסא דוד (תשנ), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשנ. המפתח באמצע ח"ב. מה"ר ת235; ספה"ל 91A5290

*כסא רחמים (תקסג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקסג (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°24V938; ב"א A863 אזו.כס להורדת הספר כולו

*כסא רחמים (תשסג), חיד"א, בעריכת הרש מיכל וידבסקי, הוצאת יהדות, ירושלים תשנ, תשסג, שפו + ט + יב עמ'. מה"ר כ402; ספה"ל 91A5331

*כסא שלמה (חכים), ר' שלמה חכים, שלוניקי תרז, ד"צ נ"י תשסא. ספה"ל 2°23V5699, S2°2000A8603; ב"א A45 חכי.כס להורדת הספר כולו

*כסף מזוקק (שפח), ר' יאשיהו פינטו, ונציה שפח, ד"צ נהריה תשמז, רלא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°38A126, 2°88A1558; ב"א A451 פינ.כס תשמ"ז; להורדת הספר כולו

*כסף נבחר (תשסג), ר' אביעזרי זליג מרגליות, בעריכת משה אהרן דייטש, נ"י תשסג. מה"ר ת200; ספה"ל 2°97A4079 (תשנז); ב"א A451 מרג.כס (תשנז)

*כסף נבחר (תשפ), ר' אבי עזרי זעליג מרגליות, מהדורה שלישית, תשפ. ספה"ל 2021A1030; ב"א A451 תרג.כס תש"ף

*כסף נבחר (פינטו, שפא), ר' יאשיהו פינטו, ונציה שפא, ד"צ אשדוד תשנז, 202 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V6282; ב"א A451 פינ.כס תשנ"ז; להורדת הספר כולו

*כפתור ופרח (לוצטו, שמא), כוונות האגדות, ר' יעקב לוצטו, בסיליאה שמא, קנב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [הספר מכונה גם ישרש יעקב, ובעל אסף המזכיר מציין אליו בכמה מקומות, בלי לשים לב שס' כפתור ופרח וס' ישרש יעקב הוא אותו ספר, כגון בסנהדרין קב ע"א, וכבר העיר ר"ש חזן בס' המעלות לשלמה מע"ס מערכת י, סוף אות לג, ערך ישרש יעקב, על טעות זו. כאן הושמטו הפניות לישרש יעקב. הספר יצא במהד' מורחבת בשאלוניקי שמד בשם "קהלת יעקב" לצפייה איכותית בספר ]). ספה"ל R8°35V4137; להורדת הספר כולו

*כרם חמד (תשסו), ר' אליעזר בר' יצחק אייזיק מוויאסקי ופינסק, מהד' דויטש, תשסו. מה"ר ת200; ספה"ל 2°2006A7773; ב"א T278 אלי.כר תשס"ו

*כרם טוביה, ר' טוביה ליסיצין, בני ברק תשסה, תכח + 187 עמ'. מה"ר ת200; ספה"ל 2008A3848; ב"א A410.6 ליס.כר

*כרם יהושע (ולרשטיין), ר' יהושע העשל ולרשטיין, למברג תרנט, ד"צ נ"י תשלג. ספה"ל 2°38A1318, S2°73A2868; ב"א A452 ולר.כר; להורדת הספר כולו

*כרם לשלמה, ר' מרדכי גרינברג, כרם ביבנה תשסו. ספה"ל 2006A290; ב"א A451 גרי.כר

*כרם פתחיה, ר' פתחיה מנקין, כרם ראשון - ירושלים תרצא, כרם שני - ירושלים תשו. מה"ר מ103; ספה"ל 23A5837; ב"א A888 מנק.כר תרצ"א

*כשלג ילבינו, ר' שמחה ליב גרוסברד, ירושלים תשנא. ספה"ל 91A3638; ב"א T278 גרו.כש תשנא

*כתב וחתם סופר, עה"ת ודרשות, ר' משה סופר ור' אברהם שמואל בנימין סופר, בעריכת נחום מאיר גערמאן, נ"י תשמח, קמו עמ'. מה"ר ת200; ספה"ל 89A2770

כתב סופר אגדות הש"ס, לקט מתוך כתבי רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בהוצאת מכון דעת סופר, ירושלים תשעח. ב"א A888 סופ.כת

*כתב סופר דרשות (תשל), דרשות ומאמרים (כשלא כתוב ח"א או ח"ב), ר' אברהם שמואל בנימין סופר, מכון חתם סופר, ירושלים תשל, תשסו, יא + קצח עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2°70A4053

*כתב סופר דרשות (תשמח), דרשות ומאמרים (כשכתוב ח"א או ח"ב), ר' אברהם שמואל בנימין סופר, שני חלקים, מכון דעת סופר, ירושלים תשמח. מה"ר מ75; ספה"ל 88A2753; ב"א A45 סופ.כת שתמח

*כתב סופר על התורה (תשנה), חמש מגילות, מועדים, והגדה של פסח, ר' אברהם שמואל בנימין סופר, בעריכת יעקב ווייס, הוצאת "סיני", תל אביב תשנה. מה"ר ת200; ספה"ל 95A5297; ב"א T278 סופ.כת תשנ"ה

*כתבי הסבא מקלם (תשמד), ר' שמחה זיסל זיו (ברוידא), ב"ב תשמד. מה"ר מ515; ספה"ל 85A1811; ב"א A410.6 זיו.כת

*כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים, ר' שמחה זיסל זיו (ברוידא), בני ברק תשסא. מה"ר מ217; ב"א A410.6 זיו.כת

*כתבי הסבא מקלם, רבי שמחה זיסל זיו (ברוידא), ימים נוראים, מהדורה מתוקנת, בני ברק תשסט. ספה"ל 97A4051 (תשנז); ב"א A410.6 זיו.כת

§כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א, ירושלים תשלה. ספה"ל 75A2474; ב"א D642.081 אלק.כת תשל"ה

§כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א, ירושלים תשמ. מה"ר מ200; ספה"ל 80A3802; ב"א D611 פרי.כת

*כתבי מא"ה, ר' מרדכי אריה הורוויץ, בעריכת אליעזר עמנואל הורוויץ, מכון 'שמחת עולם', ירושלים תשעט. ספה"ל 2020A35; ב"א A670.92 הור.כת

*כתבי קודש (פשעווארסק), ר' משה יצחק גווירצמן, ור' יעקב לייזר, ח"א וח"ב, אנטוורפן תשסד. מה"ר מ290; ספה"ל 2004A1586; ב"א A670.92 גבי.כת

*כתבי ר' יצחק אבוהב (דה פונסקה), חכמי ריסיפי ואמשטרדאם, עם תקנות ופנקס ריסיפי, בעריכת יוסף דוד ווייטמאן, מפעל תורת חכמי הולנד מכון ירושלים, חלק א, ירושלים תשסז. ספה"ל 2007A5514, אוסף שלום 6346.91; ב"א A08 אבו.כת

*כתבי רבנו בחיי, ר' בחיי בן אשר, ירושלים תשל. מה"ר מ20; ספה"ל 70A1335, או"ק יהדות מ4.9; ב"א A410.1 בחי.כת

*כתונת פסים (תשמה), ר' יעקב יוסף מפולנאה, מהד' פרי הארץ, ירושלים תשמה, 384 עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 86A159, או"ק יהדות ע71.345; ב"א A671.1 יעק.כת תשמ"ה

*כתונת פסים (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, ויקרא-במדבר, ירושלים תשעא, שע + קסב עמ'. ספה"ל אוסף שלום 2906.11; ב"א A671.1 יעק.כת תשע"א

*כתנות אור, ר' מאיר אייזנשטט, עם אור חדש, ר' אלעזר קאליר, מכון פנים מאירות, ירושלים תשנז. מה"ר ת200; ב"א A451 איז.מא

*כתנות אור (תשעג), ר' מאיר וארזיר, ירושלים תשעג. ב"א A584 שמו.הי

*כתר שם טוב (מלמד, שנו), ר' שם טוב מלמד, ונציה שנו, ד"צ נ"י תשנג, קלו + טז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°22V4136; ב"א T27 מלמ.כת שנ"ו, תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*כתר שם טוב (תשסד), ר' ישראל בעל שם טוב, מהד' קה"ת, נ"י תשסד. מה"ר מ290; ספה"ל 2004A10149, אוסף שלום 3031.2; ב"א A671.1 ישר.כת תשס"ד

*כתר תורה (ויטאל, רצו), ר' דוד ויטאל, על תרי"ג מצוות, קושטא רצו [בלי מספור דפים], ד"צ ירושלים תשמח [עם מספור דפים]. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל 75A463 R8°, 88A5608; ב"א A51 ויט.כת רצ"ו, תשמ"ח; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*כתר תורה (תשסז), ר' מאיר מברדיטשוב, מהד' מכון בית אבות, נ"י תשסז, תשעב. החידושים על הרמב"ם (בעמ' נג-צז) כלולים במפתח. מה"ר א360; ספה"ל 2006A6589; ב"א A584 מאי.כת תשס"ז

*לב אבות (הלוי, שכה), ר' שלמה בן יצחק הלוי, שלוניקי שכה, ד"צ נ"י תשנד, 128 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3590; ב"א A42 שלמ.לב תשנ"ד; להורדת הספר כולו

*לב אביגדור, ר' אביגדור הכהן מיללער, ירושלים תשסב. מה"ר מ515; ספה"ל 2002A7410; ב"א A410.3 מיל.לב

*לב אהרן (ראנ"ח, שסב), ר' אהרן אבן חיים, ונציה שסב, ד"צ ירושלים תשמד. יהושע - קכב דפים. שופטים - קכט דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 70A887 R2°, 85A5073 2°; ב"א T307 חיי.לב שס"ט, תשמ"ד; להורדת הספר כולו, לצפייה איכותית בספר

*לב אליהו (תשלב) - חכמה ומוסר, ר' אליהו לאפיאן, מהדורה שניה, ירושלים תשלב. מה"ר מ515; ספה"ל 72A2185; ב"א A410.6 לופ.לב

*לב אליהו (תשסה), ר' אליהו לאפיאן, על התורה, ח"א-ח"ג, ירושלים תשסה. מה"ר מ515; ב"א A410.6 לופ.לב תשס"ה

*לב אריה, ר' יהודה אריה האשקי , נ"י תשנא. ספה"ל 2°91A1888; ב"א A451 יהו.לב; להורדת הספר כולו

*לב דוד (תקנג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנג (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 70A4085; ב"א SA410.4 אזו.לב תקנג להורדת הספר כולו

*לב דוד (תשסט), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסט, 18 + רסד עמ'. מה"ר מ105; ספה"ל 2009A5270, אוסף שלום 1269.4; ב"א A410.4 אזו.לב תשס"ט

*לב הארי, על חובות הלבבות - שער הבטחון, ר' ברוך אריה פישר, נ"י תשסז. ספה"ל 2007A2869

*לב הארי - שער יחוד המעשה, על חובות הלבבות, ר' ברוך ארי' הלוי פישר, ניו יארק תשע"ח. ספה"ל 2016A5459; ב"א A411.9 (תשעח)

*לב המשפט חלק א וחלק ב, ר' זלמן נחמיה גולדברג, ירושלים תשן. מה"ר פ425; ספה"ל 90A4586; ב"א A565 גול.לב [הלכה]

*לב חיים חלקים א-ג, ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תקפג (ח"א), אזמיר תרכט-תרנ (ח"ב-ח"ג), ד"צ יהוד תשלו. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל 2°76A4688; ב"א A572 פלג.לב; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*לב שלום, ר' שלום שבדרון, בראשית, ירושלים תשנט. ספה"ל 98A8328; ספריית ג' שלום 8539.1; ב"א A410.6 שבד.לב

*לבוש תכלת (שסט), ר' מרדכי יפה, על אורח חיים, פראג שסט, פב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R2°64A2004; ב"א A561 יפה.לב שס"ט; להורדת הספר כולו

*לבושי אור יקרות (שנה), ר' מרדכי יפה, ביאור על ריקאנאטי על התורה, על הל' קידוש החודש ועל מורה נבוכים, לובלין שנה. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°53A1; להורדת הספר כולו

*לבושי בדים, ר' ידידיה טיאה וייל, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A4559; ב"א A452 ויל.לב

*לבושי מרדכי (תשעט), על התורה ומועדים, ר' מרדכי ליב ווינקלר, ניו יורק תשעט. ספה"ל 2020A1608; ב"א A452 וינ.לב

*לבושי צדקה, ר' צדוק הכהן. נדפס בסוף ספר קומץ המנחה. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לבית יעקב, ר' יעקב יאסעף, ח"א, וילנא תרמח. מה"ר מ515; ספה"ל 23V6189; ב"א A451 יוס.לב להורדת הספר כולו

*לבני ישראל, ר' ישראל בנימין בענט פייוולזון. כשכתוב סתם הכוונה למהד' ב"ב תשנג (המפתח רק לעמ' א-עח). כשכתוב "(הישן)" הכוונה למהד' גראייוא תרסח (אין בו מפתח לפי סדר הש"ס אלא לפי סדר הדרושים). מה"ר מ235; ב"א A38 פיב.לב

*לדור ולדורות, ח"א-ח"ג, ר' יצחק נסים, יד הרב נסים, ירושלים תשעג, תשעז. מה"ר מ105; ספה"ל 2013A2865; ב"א A081 נסי.לד

*לדעת חכמה ומוסר, ח"א (בראשית שמות) וח"ב (ויקרא במדבר דברים ומועדים), ר' ישועה עטייה, עם קונטרס, "אלון בכות", קוים לדמותה של הרבנית צופיה עטייה, לר' נסים יעקב עטייה, תשנט. ספה"ל 99A1549; ב"א A410.3 עטי.לד

*להוגה דעות, ר' חיים יצחק גרינבלט, על הלכות דעות, לונדון תשסז. מה"ר א415; ספה"ל 2008A300 להורדת הספר כולו

*להורות נתן, ר' נתן גשטטנר, בראשית, ויקרא, במדבר, דברים, עם "מאור התורה", לר' מאיר חיים אונגר, בני ברק תשעג. ב"א T278 גשט.לה

*להעיר להורות ולהשכיל, ר' יונתן שרגא דומב, ח"א, ב"ב תשסא, וח"ג, ב"ב תשסז. מה"ר מ515; ב"א A410.6 דומ.לה

*לוח ארז, ר' יצחק קונשטט, טשרנוביץ תרמו-תרנ, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 2°55A9, 94A2266; ב"א T278 קונ.לו; להורדת הספר כולו

*לוח ארש (תשסא), ר' יעקב עמדין, בעריכת ר' דוד יצחקי, טורונטו תשסא. ספה"ל 2003A8186; ב"א A311.6 אמד.לו תשס"א

לוית אור - ר' אילת השחר

*לחיות עם פרשת השבוע, בראשית-שמות, ר' יהושע ויצמן, מעלות תשעב. ספה"ל 2015A12924; ב"א A451 ויצ.לח

*לחיים בירושלים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלח, ד"צ ירושלים תשמ. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה. ב"א A853 פלג.לח; להורדת הספר כולו

*לחם אבירים (בורג'ל, שסה), ר' אברהם בורג'ל, ונציה שסה, ירושלים תשכט, סה + קיד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V10410; ב"א A584 בור.לח שס"ה, תשכ"ט; להורדת הספר כולו

*לחם דמעה (אוזידה, שס), ר' שמואל אוזידה, ונציה שס, 119 עמ'. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°36A2321; ב"א T467 אוז.לח ש"ס; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*לחם יהודה (לירמא, שיד), ר' יהודה לירמא, על אבות, סביונטה שיד, קסג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3588; להורדת הספר כולו

*לחם סתרים (טיטצק, שסח), ר' יוסף טיטצק, על דניאל וחמש מגילות, ונציה שסח, ד"צ תשלד, 20 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°36A2320; ב"א T490.7 טיט.לח שס"ח, תשל"ד; להורדת הספר כולו

*לחם רב (תכ), ר' אברהם בוטון, שו"ת, אזמיר תכ, קמ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל 2010 F 88; ב"א A571 בוט.לח ת"ך

*לחם רב על סדור התפילה, ר' משה סג"ל ליטש ראזענבוים, ירושלים תשלד, 23 + תתקכד עמ'. מה"ר מ625; ספה"ל 2°74A3531; ב"א A311.6 ליט.לח תשל"ד

*לחם שלמה (הלוי, שנז), ר' שלמה בן יצחק הלוי, ונציה שנז, ד"צ נ"י תשנז, ריד דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V10282, 2000A2452, אוסף שלום 1158.1; ב"א A888 שלמ.לח שנז, תשנז; להורדת הספר כולו

*לחמי תודה, ר' צבי הירש הלוי הורוויץ, אופנבך תקעו, ד"צ נ"י תשסו, רנח דפים. כשמסומן ע"א - משמעותו ע"א-ע"ב, כשמסומן ע"ב - משמעותו - ע"ג-ע"ד. מה"ר מ105; ספה"ל 2°2006A1444

*ליהודים היתה אורה, ר' יצחק פנחס גולדווסר, ב"ב תשנו. מה"ר מ230; ספה"ל 96A5050; ב"א A384.3 גול.לי

*לילה כיום יאיר (באום), ר' אברהם באום, שערים על סדר פסח, מהדורא שניה, ירושלים תשסו. מה"ר מ210; ספה"ל 2006A6551; ב"א A382.1 באו.לי

*לישרים תהלה (תשסד), ר' יעקב יוסף מפולנאה, ר' אלימלך מליזענסק, ר' חיים חייקא מאמדור, ר' מרדכי מנעשכיז, בעריכת ר' משה חיים קליינמאן, מכון "ברכת יוסף", אשדוד תשסד. ספה"ל 2004A640, אוסף שלום 4071.2; ב"א A670.92 קלי.לי תשס"ד

*למדנות (תשנח), ילקוט מיסודות וחידושי ראשי הישיבות , ירושלים תשנח. מה"ר ת205; ספה"ל 2°2003A1074

*למחר אעתיר, ר' משה ברסלויער, ירושלים תשסז. מה"ר ת205; ספה"ל 2007A4869; ב"א T27 ברס.למ

*למטה יששכר, ר' אלעזר שפירא, אבדק"ק קיוויאשד, נ"י תשפב. ספה"ל 2022A4862; ב"א A45 שפי.למ תשפב

*לנבוכי הדור, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' ידיעות אחרונות, תשעד. המספר בסוגריים הוא מספר הפרק. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל או"ק יהדות ס169.84; ב"א A19 קוק(רחמ) תשעד; להורדת הספר כולו

*לפרקים (תשסב), ר' יחיאל יעקב ויינברג, מהד' ויינגוט, ירושלים תשסב. מה"ר מ515; ספה"ל 2002A7548; ב"א A45 וינ.לפ תשסב

*לקוטי אהבת ישראל, ר' מנחם מנדל הגר ור' יעקב הגר, ליקוטים מס' אהבת ישראל לר' ישראל מויזניצא, ירושלים תשעו, 18 + תקצה עמ'. ספה"ל 2018A9710, אוסף שלום 3914.111

*לקוטי דיבורים, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאווייטש, תשלז (?). ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב. ב"א A672 שנ(6)לק תשל"ז

*לקוטי דיבורים (תשנ), ר' יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאווייטש, ח"א-ח"ה, כפר חב"ד תשנ. מה"ר מ375; ספה"ל 90A2219

*לקוטי לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, על הזוהר, נ"י תשמה. ח"א - בראשית. ח"ב - שמות-דברים (ע"פ מפתח לספרי ר' לוי יצחק שניאורסון, כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז, ספה"ל 2008A5663). ספה"ל 73A2883; ב"א A652.5 שני.לק; להורדת הספר כולו על זוהר בראשית על זוהר שמות-דברים

*לקוטי לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, על התניא, נ"י תשל (ע"פ מפתח בספר "תורת לוי יצחק - לקוטי לוי יצחק - מפתחות", כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז, ספה"ל 2008A5663). ספה"ל 2008A8677

*לקוטי לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, על תנ"ך וחז"ל, נ"י תשל-תשלג, תשמה. (ע"פ לספרי ר' לוי יצחק שניאורסון, כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז, ספה"ל 2008A5663). ספה"ל 85A3878, אוסף שלום 4534; ב"א A652.5 שני.לק; להורדת הספר כולו

*לקוטי מאמרים, ר' צדוק הכהן (סוף ס' דברי סופרים). (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 53A1178; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה), ר' ישראל ב"ר לוי יצחק, אבדק"ק פיקוב ובארדיטשוב, בעריכת בנימין יצחק אוירבוך, נתניה תשסה, 20 + שפח + 38 עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 2005A5993, אוסף שלום 3263.1; ב"א A671.1 ישר.תו תשס"ה

*לקוטי משלי, ר' חיים עוזר לייוואויץ, נ"י תשסח. מה"ר ת355; ספה"ל 2008A1360; ב"א T427 ליב. לק

לקוטי נגלות לשם שבו ואחלמה, קרית ספר תשסב, עמ' קיט-קצב. ספה"ל 2009A2687; ב"א T278 אלי.לק תשסב

*לקוטי שושנים (שסב), חכמים שונים, על יהושע ונביאים אחרונים, ונציה שסב, כ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°35V3099; להורדת הספר כולו

*לקוטי שושנים (תשמו), ר' משה צבי בן שמעון שלמה גוטרמן מסווארן, ירושלים תשמו, קז עמ'. ספה"ל 87A3534, אוסף שלום 3355.2 להורדת הספר כולו

*לקוטי שיחות, ר' מנחם מנדל שניאורסון, כרכים א-לט. (כרכים א-כט ע"פ מפתח ללקוטי שיחות א-כט, נ"י תשנד). מה"ר מ380; מוהר"ק ח990; ספה"ל 70A1832; ב"א A672 שנ(7)לק להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*לקוטי שכחה ופאה (שטז), ר' אברהם אלמליך, חידושי אגדות, פירארא שטז, ד"צ ירושלים תשלט, מ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°35V4136; ב"א A653 אלמ.לק תשל"ט; להורדת הספר כולו

*לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו), ר' משה יהושע האגר מויזניץ, בני ברק תשסו, רנב + 29 עמ'. מה"ר מ290; ב"א A671.3 הגר.לק

*לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא), ר' מרדכי מטשרנוביל, ירושלים תשסא, רפח + 200 עמ'. מה"ר מ290; ב"א A671.2 מרד.לק

*לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב), ר' צדוק הכהן. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*לקח טוב (יגל, תיח), ר' אברהם יגל, ונציה שנ, יח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R0°51A1228; ב"א A077 יגל.לק תי"ח; לצפייה איכותית בספר

*לקחת מוסר, ר' ישראל זאב הורוויץ, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*לקט אמרי קודש, מאדמור"י בעלזא, על התורה, מועדים וליקוטים, ירושלים תשסז. מה"ר מ290; ספה"ל 2°2008A4472; ב"א A671 רינ.לק

*לקט אמרים (שכטר) ח"א, רי"מ שכטר, בעריכת ר' בצלאל ברוך פרידמן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290

*לקט אמרים (שכטר) ח"ב, ר' יעקב מאיר שכטר

*לקט שיחות מוסר, ר' יצחק אייזיק שר, ח"א, מהדורה שניה, ב"ב תשנה, ח"ב, ב"ב תשנג, וח"ג, ב"ב תשסז. מה"ר מ515; ספה"ל 90A2123; ב"א A410.6 שר.לקט

*לשון ערומים, ר' ברזילי יעבץ, אזמיר תקיז, ד"צ נ"י תשנא. חלקי הספר, כל אחד במספור דפים נפרד: דרושים - דפים א-פ (כשמצויין דף סתם, הכוונה לדרושים). ליקוטי רב"י - דפים א-ל. לשונות הרא"ם - דפים א-לז (ובסופם השמטות). לשונות הרמב"ם - דפים א-כב. ספה"ל 2°23V5746, S2°92A3290; ב"א A45 יעב.לש; להורדת הספר כולו

*לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה, דרושי עולם התוהו, ח"ב (?) ר' שלמה עלייאשוב, בעריכת יהושע ליפשיץ, ירושלים תשעח. מה"ר קב25; ספה"ל 2018A5570; ב"א A655 אלי.לש תשעו

*מאה שערים (שג), ר' יצחק שני, שלוניקי שג, 58 דפים. בלי מספור דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°53A2202; ב"א A51 שני.מא ש"ג; לצפייה איכותית בספר

*מאוצרותיהם של מגידים, בראשית-שמות, ר' איתן כהן, תשעז. ספה"ל 2018A2656; ב"א A451 כהן.מא

*מאור האגדה (=בין ישראל לעמים, מאור האגדה), ר' בנימין מנחם שוורצמן, ירושלים תרכח [חסר בצילום מפרק טו ואילך, היינו עמ' קעז ואילך]. מה"ר מ110

*מאור החיים, ר' חיים בן עטר, לונדון תשך, קד עמ'. (גם ע"פ מפתח בס' יד אור החיים הקדוש ותולדותיו, ת"א תשמא). מה"ר מ110; ספה"ל 60A253, אוסף שלום 1072.13

*מאור ושמש (תשנב), ר' קלונימוס קלמן אפשטיין, מהד' מכון אבן ישראל, ירושלים תשנב. ספה"ל 92A3912; ב"א A671.2 אפש.מא תשמח

*מאור ושמש (תשסט), ר' קלונימוס קלמן אפשטיין, מהד' מכון אמרי שפר, נ"י תשסט

*מאור מרדכי, ר' צבי איינשטטר, על ספר בראשית ועניני חנוכה, ירושלים תשפ. על ספר שמות ועניני פורים, תשפב. ספה"ל 2020A9122; ב"א A451 אינ.מא

*מאור עינים (מן האדומים, שלד), ר' עזריה מן האדומים, מנטובה שלד. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°35V4431; ב"א D081 עזר.מא של"ד; להורדת הספר כולו

*מאור עינים (פינטו, תג) [=רי"ף שנדפס בעין יעקב הנפוץ], ר' יאשיהו פינטו, ונציה תג, קצ + יד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°70A2169; ב"א A886 פינ.מא ת"ג; להורדת הספר כולו

*מאור עינים (תשנח), ר' מנחם נחום מטשרנוביל, מכון מאור התורה, סקויירא תשנח = ירושלים תשעב. ב"א A671.1 מנח.מא תשנח

*מאור עינים (תשעה), ר' מנחם נחום מטשרנוביל, מהד' פאר מקדושים, תשעה. ספה"ל 2017A1253; ב"א A671.1 מנח.מא תשעה

*מאור עינים (תשעט), ר' מנחם נחום מטשרנוביל, מכון דביר המאור, ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A3459; ב"א A671.1 מנח.מא תשע"ט

*מאורות האריז"ל, ילקוט תורת האר"י, בעריכת מאיר יחזקאל ויינר, ירושלים תשנו. ספה"ל 96A1752, אוסף שלום 4555.64; ב"א A654.2 ויט.מא

*מאורות הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק. הגדה של פסח, תשנ"ד. שבועות, תשנ"ד. חנוכה ארבעה פרשיות ופורים, תשנ"ה. ירח האיתנים, תשנ"ה. שבת קודש, תשע"ג. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 94A838, אוסף שלום 1490.823 (חנוכה), אוסף שלום 1490.822 (שבועות), אוסף שלום 1490.821 (ירח האיתנים), או"ק יהדות פא179 (שבת); ב"א A383 קוק.מא (ירח האיתנים), A384.1 קוק.מא (חנוכה תשנד), A384 קוק.מא (חנוכה תשנה), A382.2 קוק.מא (שבועות), A381 קוק.מא (שבת) לוח השוואה בין המהדורות השונות של מאורות הראי"ה

§מאורות נריה - ישראל במדינתו, אלול ותשרי, ר' משה צבי נריה, קרית מלאכי תשנח. מה"ר מ200; ספה"ל 2004A5325; ב"א A088 נרי (מאו)

*מאורי אור (אתרוג) = אבות דר' נתן עם הגהות הגר"א ופירוש מאורי אור, ר' מאיר זאב אתרוג, ב"ב תשסא. מה"ר כ355; ספה"ל אוסף שלום 13641.1; ב"א A423 אלי.מס תשסא

*מאורי אור (טייטלבוים), מבוסס על יסודות שיסד ר' משה טייטלבוים, מלוקט מתוך ספרי צאצאיו, זכרון אלעזר, ייטב לב, ייטב פנים, רב טוב, שו"ת אבני צדק, קדושת יום טוב, מילי דמיטב, היטב איטיב, עצי חיים, דברי יואל, ויואל משה, בנין דוד, עלה שמואל, יד יקותיאל, ברך משה. בעריכת יוסף חיים דוב אדלר, קרית יואל ניו יורק תשסה. מה"ר מ295; ספה"ל 2005A1987; ב"א A671.2 מאו.או

*מאורי אור (טשרנוביל, תשסא), צדיקי טשערנאביל, מכון משכנות יעקב דחסידי סקווירא, שיכון סקווירא תשסא, שעה עמ'. מה"ר מ287; ספה"ל 2001A2735; ב"א A671 ילק.מא

§מאורי אליהו, ר' אליהו רבינרזון, ירושלים תרצב. ב"א A888 אלי.מא; להורדת הספר כולו

*מאורי שערים, ר' אריה זאב גורביץ, בני ברק תשנה. מה"ר מ110

*מאורן של ישראל, ר' ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר, עם ישמח ישראל, בני ברק תשנא. ספה"ל 2°91A2880, אוסף שלום 4610.1

*מאיר בת עין (ביקיאם), ר' מאיר ביקייאם, אזמיר תקטו, ד"צ נ"י תשנז. בדף פט ע"ג-ע"ד נדפס מה ששייך לדף צ ע"א-ע"ב ולהיפך. ספה"ל R8°23V12433, S2°98A3773; ב"א A886 ביק.מא תקט"ו; להורדת הספר כולו

*מאיר בת עין (תשסו), ר' מאיר ביקייאם, נדפס בתוך "שבעה מאורות", ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A3293, אוסף שלום 445.31; ב"א A653 שבעה.מא

*מאיר נתיבות, ר' מאיר חדש, בעריכת ר' ישעיהו כהן, ירושלים תשסה. ח"א - מועדים. ח"ב - על התורה, ירושלים תשסג, ת עמ' (מה"ר ת210). ח"ג - מידות. מפתח לכולם סוף ח"ג. מה"ר מ520; ספה"ל 94A6070; ב"א A410.6 חדש.מא

*מאיר עיני חכמים, ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, מהדורא קמא, תניינא, ותליתאה. מה"ר מ295, א565; ספה"ל 2°89A2401; ב"א A584°2 הלש.מא

*מאיר תהלות (עראמה, שנ), ר' מאיר עראמה, על תהלים, ונציה שנ, קמח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V5528; להורדת הספר כולו

*מאכסניא של התורה, ר' שמואל היבנר, ור' יקותיאל זלמן חיים היבנר, ור' משה היבנר, ברוקלין תשסט, רצז עמ'. מה"ר א565; ספה"ל 2°2009A1053

*מאמץ כח (שמח), ר' משה אלמושנינו, ונציה שמח, ד"צ אנגליה תשכט, נ"י תשנט, דרשות, רלו דפים. ספה"ל R8°35V3612; ב"א A45 אלמ.מא שמ"ח, תשכ"ט, תשנ"ט; להורדת הספר כולו

*מאמץ כח (תשעה), ר' משה אלמושנינו, בעריכת שאול רגב, מכון אהבת שלום, ירושלים תשעה. ספה"ל 2015A6035; ב"א A54 אלמ.מא תשע"ה

*מאמר אסתר, ר' וולף הלוי בוסקוביץ, אופן תקצב, פד דפים. מה"ר מ110; ספה"ל 2°23A5576; ב"א A45 בוס.מא תקצ"ב

*מאמר אסתר (תשסב), ר' וואלף הלוי מבאסקוויץ, מהד' שמואל סטפנסקי, ירושלם תשסב, 11 + רסט עמ'. מה"ר מ110; ספה"ל 2°2002A1693; ב"א A45 בוס.מא תשס"ב

*מאמר אסתר (הורוויץ), ר' ישראל זאב הורוויץ, בתוך ס' לקחת מוסר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*מאמר גנתא (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשלג. (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד).

*מאמר הגאולה, רמח"ל, ירושלים תשנ, קיב עמ' (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ110; ספה"ל 90A4006; ב"א A124 לוצ.מא תש"ן

*מאמר הגאולה (תשעט), רמח"ל, עם ביאור זכרון יעקב אליהו, ר' אבא צבי ניימן, בלטימור תשעט, קצא עמ'. מה"ר מ110; ספה"ל 2019A15066

*מאמר הנפש השלם, ר' מנחם עזריה מפאנו, מהד' ישמח לב, ירושלים תשעא. ב"א A654.3 נפש תשעא

*מאמר השכל (שיז), מיוחס לראב"ן, קרימונה שיז, נד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]). ספה"ל R8°36A2708; ב"א A51 מאמ.שכ שי"ז; להורדת הספר כולו

*מאמר יחזקאל (קאזמיר), ר' יחזקאל מקאזמיר, בעריכת אליעזר עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשסח. מה"ר מ295; ספה"ל אוסף שלום 3430.1; ב"א A671.2 טאו.מא תשס"ח

*מאמר מחיתי כעב (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), ניו יורק תרצט. נדפס גם בספר "הצמח צדק ותנועת ההשכלה", עמ' 60 ואילך. (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד). אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה

*מאמר מרדכי (נדבורנא), ר' מרדכי מנדבורנא, נ"י תשכח. מה"ר מ295

*מאמר מרדכי (שוואב), ר' מרדכי מנחם שוואב, ח"א, לייקווד תשסא. ח"ב - לייקווד תשסב. חלק ג - לייקווד תשסג. מה"ר מ520 (ח"ג); ספה"ל 2001A11101; ב"א A410.6 שוב.קב

*מאמר מרדכי - י"ג אלול, ר' מרדכי אליהו, שיעורים שמסר ביום הילולת הבן איש חי, ירושלים תשסו. ספה"ל 2016A10323; ב"א A081 אלי.מא

*מאמר שמע ישראל (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), ניו יורק תרצט. נדפס גם בספר "הצמח צדק ותנועת ההשכלה", עמ' 58 ואילך. (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד). אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה

*מאמרי אדמו"ר הזקן תקסג, תקסה, תקסט, תקע, והקצרים, נ"י תשעו. (ע"פ מפתח בספר המפתחות לספרי דא"ח כ"ק אדמו"ר הזקן כרך ב, נ"י תשמא). ספה"ל 2017A92‎2°2; ב"א A672 שנ(1)מאמ

*מאמרי הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשם, 556 עמ'. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 80A4920; ב"א A19 קוק.מא תשמ"ד

*מאמרי הריי"צ באידיש, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב

*מאמרי הרמ"ע (תשסא), ר' מנחם עזריה מפאנו, מהד' ישמח לב, ירושלים תשסא. מאמר צבאות ה', מאמר המילואים, מאמר תיקוני תשובה, מאמר ע"ב ידיעות. ספה"ל 97A774, אוסף שלום 550.2; ב"א A654.3

*מאמרי ר' ראובן, על התורה, ר' רפאל ראובן גראזאווסקי, לייקווד תשסד. ספה"ל 2004A10147; ב"א A451 גרו.מא

*מאמרי שלמה, ר' שלמה הרכבי, מהדורה חדשה, ירושלים תשסא. מה"ר מ520; ספה"ל 2001A10667; ב"א A410.6 הרכ.מא (תשנב)

*מאסף דרושי ח"א, ר' יעקב מאיר סגלוביץ, ח"א, וילנא תרעב. ע"פ התוכן. ספה"ל 55A902, 23A5875; ב"א A450.8 סגל.מא; להורדת הספר כולו

*מאסף דרושי ח"ב, תרעב. ע"פ התוכן. להורדת הספר כולו

§מבוא התלמוד (בתוך כל ספרי מהר"ץ חיות) פרקים יח-לב (עמ' שיח-שמו), ירושלים תשיח. מה"ר א555; מוהר"ק או"ק ג י46; ספה"ל או"ק יהדות י 16.63; ב"א A081 חיו.כל להורדת הספר כולו

*מבקש ה' (חאגיז, שנו), ר' שמואל חאגיז, ונציה שנו, ד"צ נ"י תשסג, רנח דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). מה"ר ת210; ספה"ל R8°67A1610, 2°2003A5120; ב"א A451 חגי.מב שנ"ו; להורדת הספר כולו

*מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות, האדמו"ר מביאלא, תשמט-תשנא, ירושלים תשנו. מה"ר מ295; ספה"ל 92A2448; אוסף שלום 4555.62

*מבשר טוב - זכות נשים צדקניות, האדמו"ר מביאלא, תשעה. מה"ר מ295; ספה"ל 2001A3598 (תשס); ב"א A671.3 רבי.מב תשנ"ט[1] (תשנט)

*מבשר טוב - חנוכה, תשמ"ט-תשנ"א, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשנה. מה"ר מ295; ספה"ל 95A3317; אוסף שלום 4555.63; ב"א A671.3 רבי.מב תשנ"ה

*מבשר טוב - ישועות אברהם, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשנ, תקעט עמ'. מה"ר מ295; ספה"ל 90A2415, אוסף שלום 4555.61; ב"א A671.3 רבי.מב תש"ן

*מבשר טוב - ספר החיים, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשסו. מה"ר מ290

*מבשרת ציון, ר' בן ציון מוצפי, ירושלים תשעו. מה"ר ש140; ספה"ל 2017A4580 (ח"ב); ב"א A572 מוצ.מב תשע"ו

*מגדל דוד (תשסז), רבי דוד בן זמרא, על שיר השירים, בעריכת ר' אברהם בן זימרא, בני ברק תשסז. מה"ר קב30; ספה"ל אוסף שלום 437.2; ב"א T447 זמר.מג

*מגדל עוז (תשעח), ר' יעקב ישראל עמדין, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח. מה"ר מ630; ספה"ל 2018A9267; ב"א A311.6 אמד.בי תשע"ח

*מגדנות אליעזר, ר' אליעזר צוקר, על התורה, נ"י תשס. ספה"ל 2°2000A3653; ב"א A451 צוק.מג

*מגולה לגאולה, ר' אלתר אליהו פרידמן, נ"י תשנב, 366 עמ'. ספה"ל 92A1170; ב"א A672 מגו.לג

*מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד), ר' דוב בעריש מביאלה, ירושלים תשנד, תשסד. מפתח נפרד לחלק תורה ומועדים ולחי' ש"ס. מה"ר מ295; ספה"ל 2°94A2966, 2006A1591

*מגיד דבריו ליעקב (ממזריטש), ר' דוב בער ממזריטש, מהד' קה"ת, נ"י תשמ. כולל לקוטי אמרים ואור תורה. אור תורה נדפס בנפרד במהדורה מורחבת, נ"י תשסו. מה"ר מ295; ספה"ל 80A1613; ב"א A671.1 דב.מגי תשס"ה

*מגיד מישרים (תט), ר' יוסף קארו, ונציה תט, נח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3911; ב"א A653 קרו.מג ת"ט; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*מגיד תהלות, ר' יחיאל איכל ממליץ, נ"י תשעו. ספה"ל 2016A5450; ב"א A671.2 יחי.מג תשעו

*מגילת אסתר (ליאון, תכ), ר' יצחק די ליאון, על ספר המצוות לרמב"ם, אמשטרדם תכ, קלא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]). ספה"ל R8°23V7665; להורדת הספר כולו

*מגילת סמנים, רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מכון אהבת שלום, ירושלים תשסו. ספה"ל 2008A7872; ב"א A811 רבי.מג

*מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז), ר' נתן נטע שפירא, על פ' ואתחנן, קרקוב שצז, קסו + טז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3941; ב"א A654 שפי.מג שצ"ז; להורדת הספר כולו

*מגלה עמוקות (תשסח), ר' נתן שפירא, מהד' אלעזר יונה גינסברג, לונדון תשסח. ספה"ל 2009A2087, אוסף שלום 840.3; ב"א A654 שפי.מג תשס"ח

*מגלה צפונות, ר' אליהו הכהן, אזמיר תריז-תרכא. ב"א S A451 אלי.מג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*מגלה צפונות (תשעד), ר' אליהו האיתמרי, שמות, מהד' מכון שבט מוסר, אשדוד תשעד, תרסב עמ'. ספה"ל 2018A7633; ב"א A451 אלי.מג

*מגן אבות (מהריט"ץ), על אבות דרבי נתן, ר' יום טוב צהלון, בעריכת ר' מאיר זאב אתרוג, ב"ב תשעה. ב"א A423 צהל.מג

*מגן אברהם (טריסק), ר' אברהם טברסקי מטריסק, ירושלים תשסו. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' תפה. מה"ר מ295; ב"א A671.2 טבר.מג

*מגן אברהם (לניאדו, שסג), ר' אברהם לניאדו, ונציה שסג, ד"צ נ"י תשנד, 180 דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V5806; ב"א A45 לני.מג תשנ"ד; להורדת הספר כולו

*מגן דוד (טאלנא, תשס), ר' דוד מטאלנא, בעריכת ישעי' דוד מלכיאל, בית שמש תשס, תד + נח עמ'. מה"ר מ295; ב"א A671.2 דוד.מג תש"ס

*מדבר יהודה (מודינא, שסב), ר' יהודה אריה מודינא, ונציה שסב, קד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°69A1768; ב"א A45 מוד.מד שס"ב; להורדת הספר כולו

*מדבר יהודה (תשסב), ר' יהודה אריה ממודינא, מהדורת "מישור", ארץ ישראל-ניו יורק תשסב, נא + תנו עמ'. מה"ר מ110; ב"א A45 מוד.מד

*מדבר קדמות (תשסח), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, הוצאת אהבת שלום, ירושלם תשסח, 20 + רמד עמ'. מה"ר מ110; ספה"ל אוסף שלום 1275.1; ב"א A655 אזו.מד תשס"ח

*מדבר קדש, בראשית ח"א, ר' שר שלום מבעלז, ירושלים תשמז. הפחתנו עמוד אחד מכל מספרי העמודים שבמפתח הנדפס, כהוראה המוחתמת בספר. מה"ר מ295; ב"א A671.2 רוק.מד תשל"ח

*מדבר קדש, מועדים, ר' שלום מבעלז, חלק א, ירושלים תשלה, וחלק ב. מה"ר מ298; ספה"ל 75A6512 (ח"א)

*מדבר שור, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, תשנט, תשעו. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל אוסף שלום 1490.24; ב"א A45 קוק.מד

*מדות הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, סוף ס' מוסר אביך. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 71A3104, 74A885, 2006A5412, 2011A9234, 2017A12598, אוסף שלום 1490.22; ב"א A410.3 קוק.מו

*מדרגת האדם (תשסב), ר' יוסף יוזל הורביץ, ירושלים תשסב. מה"ר מ520; ספה"ל אוסף שלום 4971; ב"א A410.6 הור.מד

*מדרש האיתמרי (תקפד), ר' אליהו האיתמרי, שלוניקי תקפד. ספה"ל 2°67A2801 להורדת הספר כולו

*מדרש האיתמרי (תרסא), ר' אליהו הכהן, ורשה תרסא. ב"א A45אלי.מד תרסא

*מדרש שמואל (אוזידא, שמה), ר' שמואל די אוזידא, ונציה שמה, רנב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°51A2077; להורדת הספר כולו

*מדרש שמעוני, ר' שמעון משה דיסקין, תל-אביב תרצט. ע"פ תוכן העניינים. ספה"ל 2°46A491; ב"א A45 דיס.מד

*מה ה' אלקיך שואל מעמך, ר' יצחק זאב יוזעף, מודיעין עלית תשע. ספה"ל 2016A12997; ב"א A410.3 יוז.מה

*מה שהיה הוא שיהיה, על עניני פורים השייכים ליעקב אבינו ודוד המלך, עם קונטרס "אבן החיים", ר' אליהו וולף, בלטימור תשס. מה"ר מ220; ספה"ל 2000A3534; ב"א A384.3 וול.מה

*מהר"ם שיק על התורה. בראשית, ירושלים תשנ - מה"ר ת70. שמות, ירושלים תשנא - מה"ר ת95. ויקרא, במדבר, דברים, מהד' תשנ-תשנז. ספה"ל 2°90A2159; ב"א T278 שיק.מה תש"ן

*מהררי נמרים (שנט), ר' אברהם עקרה, ונציה שנט, ד"צ ירושלים תשלא. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°64A1383; ב"א A813 עקר.מה שנ"ט, תשל"א; להורדת הספר כולו

*מוסדי הרים, ר' משה יוסף רפאל קוא, פראג תקפא. ספה"ל 22A13015; להורדת הספר כולו

*מוסר אביך, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תשלא, תשלג, תשמב, תשמה, תשנא, תשע. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 71A3104, 74A885, 2006A5412, 2011A9234, 2017A12598, אוסף שלום 1490.22; ב"א A410.3 קוק.מו

*מוסר דרך - אפיקי חיים, ר' מנחם צבי גולדבאום, ירושלים תשסח, תקיט עמ'. עם קונטרס "שמחת אלעזר", לר' אלעזר שמחה וסרמן. מה"ר ת160; ספה"ל 2011A1108

§מוסר המקרא והתלמוד, ר' שלמה זלמן פינס, מהדורה שניה, ירושלים תשלז. מה"ר מ110; ספה"ל 78A825; ב"א A4 פינ.מו תשל"ז [לוח השוואה למהד' תשח]

*מוסר מלכים, ר' משה יצחק אשכנזי טדסקי, פדובה תרלח. ע"פ התוכן. ספה"ל 23A4297; ב"א A410.3 טדס.מו; להורדת הספר כולו

*מועדי ה' (טרנובסקי), עיונים בהלכה ובאגדה, ר' אריאל גרשון טרנובסקי. סוכות, תשסז. חנוכה ופורים, תשסח. ראש השנה ויום הכפורים, ירושלם תשע. ספה"ל 2012A13176; ב"א A562.3 טרנ.מו

*מועדי ה' (לדרמן), ר' משה מאיר לדרמן, נ"י תשעה. ספה"ל 2015A10565; ב"א A452 לדר.מו

*מועדי ה' (נתנזון) = דברי שאול מועדים, ר' יוסף שאול נתנזון, ירושלים תשנד. ר"ה (=ר"ה ושבת שובה), חנוכה-פורים (=חנוכה, פורים וד' פרשיות). ספה"ל 93A5105; ב"א A562.3 נתנ.מו

*מועדים (ניסנבוים), דרשות נבחרות לחגים ולמועדים, ר' יצחק ניסנבוים, הוצאת ראובן מס, ירושלים תשכה, תשכז, תשמא. ספה"ל 81A1273; ב"א A451 ניס.מו

*מוצל מהאש (הלברשטם), ר' אהרן הלברשטם, עם מקרא קודש מרי"ד רוקח מבעלזא, נ"י תשטו. המפתח אינו ממצה. מה"ר מ295; ספה"ל 2°58A1625; ב"א A671.7 הלב.מצ; להורדת הספר כולו

*מורה נבוכים (שיא), רמב"ם, ונציה שיא, 185 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3300; ב"א A176 מורה שי"א; להורדת הספר כולו

*מורה צדק (פאם), ר' אברהם יעקב פאם, לייקווד תשעב. ספה"ל 2012A9578; ב"א A45 פם.מור; להורדת הספר כולו

*מורשה - שיחות למועדים, ר' אברהם אלקנה כהנא-שפירא, ירושלים תשסח, רפב + 20 עמ'. עם קונטרס היושבת בגנים בעריכת ר' יעקב שפירא. מה"ר מ235; ספה"ל 2011A10198; ב"א A452 שפי.מו

*מושיע חוסים (שמז), ר' אברהם יגל, ונציה שמז, 35 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R0°35V4607; להורדת הספר כולו

*מזבח אליהו, ר' אליהו האיתמרי, אזמיר תרכז, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנז. ע"פ התוכן. מס' בראשית עד סוף ס' שמות נקרא: מדרש אליהו ומס' ויקרא ואילך שמו מזבח אליהו. ספה"ל 2°92A4290, 2°97A720; ב"א A451 אלי.מז; להורדת הספר כולו

*מזבח יעקב (תכב), ר' יעקב קופל מרגלית, ונציה תכב, 20 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°23V4437; ב"א A410.3 מרג.מז תכ"ב; להורדת הספר כולו

*מזל שעה, ר' שלמה הכהן, שלוניקי תקעב, ד"צ נ"י תשנא. המפתח הוא לחלק הדרשות, לא לחלק שעל הרמב"ם ושו"ת וליקוטים. מה"ר א123 מחסן; מוהר"ק פמ57; ספה"ל 2°23V7946, S2°92A4525; ב"א A531 שלמ.מז; להורדת הספר כולו

*מזמור לתודה (אריפול, שלו), ר' שמואל אריפול, ונציה שלו, ד"צ נ"י תשנד, קפד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V5480, 94A6123; ב"א T417 ארי.מז של"ו, תשנ"ד; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*מזקנים אתבונן (הגר), ר' משה יהושע הגר, לונדון תשע, פד עמ'

*מזקנים אתבונן (קסטילניץ), ר' ישראל שמעון קסטילניץ, ירושלים תשסז. מה"ר מ295; ספה"ל אוסף שלום 6492.4; ב"א A671 קסט.מז תשס"ז‎

*מחברת הקודש (תשסה), ר' חיים ויטאל, ר' נתן שפירא ור' מנחם עזריה, ירושלים תשסה. ספה"ל 2006A3112, אוסף שלום 715.2; ב"א A654.2 מחברת תשס"ו

*מחושקים כסף, ר' בנבנישתי גטיניו, שלוניקי תרי. יש בספר שני מפתחות, ולפני המפתח השני כותרת "וזאת ליהודה", והכוונה היא שזהו מפתח לחידושים של יהודה, בן המחבר שנפטר לפני ההדפסה כאמור בהקדמה, חידושים המשולבים בגוף הספר. ספה"ל 2°23V6123; ב"א A451 גטי.מח להורדת הספר כולו

*מחזה אברהם (בוטשאטש), ר' אברהם דוד מבוטשאטש, מהד' סטרולוביץ, לייקוד תשסה. כרך א, על התורה - מה"ר ת215. כרך ב, על נ"ך (מתחיל בעמ' שכה), כולל ס' חוזה דוד, ס' חזון למועד וס' נשמת חיים - מה"ר ת395; ספה"ל 2005A4278

*מחזה עינים (לוויטאן), וספר גיא חזיון, ר' אליקים געציל לוויטאן, מהדורה חדשה, ירושלם תשס. ספה"ל 2001A1940; ב"א A410.3 לוי.מח תש"ס

*מחזיק ברכה (תקמה), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, או"ח, לוורנו תקמה. (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח [5 ציונים]). ב"א A561 אזו.מח; להורדת הספר כולו

*מחיר יין (תשעט), על מגילת אסתר, רבי משה איסרליש, בעריכת אלימלך אלעזר פרנקל, גבעת זאב תשנט, תשעט. ב"א T487 איס.מח

*מחנה ראובן, ר' ראובן וובשת, ח"א - תשסח. ח"ב - תשעא. ח"ג - תשעה. ספה"ל 2012A4400; ב"א A451 ווב.מח; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב כרך א ח"ב כרך ב ח"ג כרך א ח"ג כרך ב

*מחשבה למעשה (על התפלה), ר' יהודה בוטרמן, פ"ת תשסט, שפט עמ'. מה"ר מ630; ספה"ל 2010A7328; ב"א A309 בוט.מח

*מחשבה למעשה - מועדים ומצוות, ר' יהודה בוטרמן, ירושלים תשסט. ב"א A38 בוט.מח

*מחשבות חרוץ, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעב, צט דפים. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח281; ספה"ל 42A1318, אוסף שלום 3639; ב"א A671.2 הכה.מח להורדת הספר כולו

*מחשבת זקנים, ר' אלעזר מנחם מן שך, בני ברק תשסז, שצו עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 2006A7637; ב"א A410.6 שך.מחש

*מחשבת מוסר, ר' אליעזר מנחם שך, ח"א-ח"ג, ב"ב תשסג-תשסו. מה"ר מ520; ספה"ל 2003A3749; ב"א A410.6 שך.מחש

*מטה אהרן (קרייזר), ר' אהרן גדליה קרייזר, ליקווד תשעב. ספה"ל 2°2012A12649; ב"א A584 קרי.מט

*מטה יששכר, ר' יששכר ברמן סגל פרנקל, נתניה תשמה, 48 + רסה עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 2°85A5826, אוסף שלום 2°1974.1; ב"א A452 פרנ.מט

*מטר השמים (תשנ), בראשית-שמות, ר' מאיר טודרוס זילבר, נ"י תשנ. ויקרא-במדבר - נ"י תשנב. דברים ומועדים, נ"י תשנג. ספה"ל 90A5364; ב"א T278 זיל.מט תש"ן

*מטר השמים - עמודי העולם, ר' מאיר טודרוס זילבר, על תורה, עבודה (תפלה), וגמילות חסדים, נ"י תשנז. ספה"ל 2°2017A13288, 98A1112; ב"א A410.3 זיל.מט

§מי באר (פסח), ר' אברהם יוסף פסח, נ"י תשד, צד דפים. ספה"ל 2°80A1719 להורדת הספר כולו

*מי השילוח, ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מישור, בני ברק תשסה. מה"ר מ295; ספה"ל 2009A6527

*מי השלוח (תשסז), ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מכון תורת אברהם, בני ברק תשסז. ח"ג הוא "ליקוטי מי השלוח" שבסוף ח"ב. מה"ר מ298

*מי מנוחות (בירדוגו), ר' רפאל בירדוגו, ירושלים תשסט. מה"ר ת215; ב"א A451 ברד.מי

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק א, ירושלים תשי, 220 עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 96A4574; ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשה, תשי, תשלב, תשמב)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ב, על פרקי אבות, ירושלים תשמב, רסח עמ'. מה"ר כ365; ספה"ל 97A1814 (תשלה); ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשיג), A081 חרל.מי תש"מ

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ג, לחם אבירים מהד' תשנג. מה"ר מ115; ספה"ל 97A1830, אוסף שלום 1490.96 (תשיג); ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשיג), A081 חרל.מי תש"מ

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ד, על הגדה של פסח. מה"ר מ115; ספה"ל 97A2234 (תשלו); ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשטו), A081 חרל.מי תש"מ (תשמט)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ה, נימוקי המקראות, ירושלים תשיז, רסט עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 97A2112; ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשיז), A081 חרל.מי תש"מ (תשמא)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ו, מעיני הישועה, ירושלים תשלז, שלח עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 95A4525, אוסף שלום 1490.961 (תשכג); ב"אA081 חרל.מי תש"מ (תשמב)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ז, אורי וישעי, ירושלים תשכט, תלב עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל אוסף שלום *1490.962‎; ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשכט), A081 חרל.מי תש"מ (תשנא)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ח, בראשית, ירושלים תשנד, שצ עמ'. מה"ר ת70; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשכט)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ט, שמות, ירושלים תשנה, שעז עמ'. מה"ר ת95; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק י, ויקרא, ירושלים תשנז, קמה עמ'. מה"ר ת115; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק יא, במדבר, ירושלים תשנח, רי עמ'. מה"ר ת130; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק יב, דברים, ירושלים תשנח, קעז עמ'. מה"ר ת140; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק יג על התפלה, ירושלים תשלט, רצח עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 97A2527; ב"אA081 חרל.מי תש"מ (תשמ)

מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה)

*מי רביעית, ר' משה אריאל, ב"ב תשמד, רג עמ'. מה"ר פ30; ספה"ל 85A986; ב"א A562 ארי.מי [הלכה]

*מילי דאבות (חיון, שס), ר' יוסף חיון, ונציה שס, 68 דפים. בספה"ל R8°35V3586; ב"א A42 חיו.מי ש"ס; להורדת הספר כולו

*מילי דשמיא, ר' אלעזר אזכרי, עם הערות "טעם לשבח" מר' שמעון בן חמו, ירושלים תשסז. ספה"ל 2009A6622; ב"א A410.1 אזכ.מל

*מים חיים (קרייסווירטה), ר' חיים קרייסווירטה, בעריכת שמואל אברהם נוסבוים, אנטווערפן תשעו. ב"א A509.2 קרי(נוס)

*מים חיים (רפפורט, תשעז), ר' חיים רפפורט, עם אוצרות חיים, ירושלים תשעז, תב + מה + ס עמ'. מה"ר ש145; ב"א A572 רפפ.מי תשע"ז

*מים קדושים (קריספין), ר' משה יהושע מרדכי קרישפין, שלוניקי תריב, ד"צ נ"י תשנב, חלק הדרושים. מה"ר ש145; מוהר"ק פ3034; ספה"ל 2°92A5912; ב"א A572 קרי.מי; מכון משה"ע ט494.75

*מים רבים (פרנקל) בראשית, ביאורים על זמני המאורעות שבספר בראשית, ר' מרדכי פרנקל, בלטימור תשסד. מה"ר ת70; ספה"ל 2005A274

*מכמני אשר, ר' אשר רוזנבוים, ת"א תשכג. מה"ר מ115; ספה"ל 63A2007; ב"א A888 רוז.מכ

§מכמני עוזיאל (תרצט), ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים תרצט. ספה"ל 40A219; ב"א A081 עזי.מכ; להורדת הספר כולו

*מכשירי מצוה, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, עם קונטרס כללי המצות לר' צבי יהודה רבינוביץ תאומים, עם קונטרס שמר את הדבר, אותו אדבר, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, בהוצאת מכון אהבת שלום, מודיעין עילית תשסח, 16 + שא עמ'. מה"ר א275; ספה"ל 2008A7842; ב"א A51 רבי.מכ

*מכתב מאליהו, חלק א-ה, ר' אליהו אליעזר דסלר, חלקים א-ד - ע"פ מפתח סוף ח"ד, ירושלים תשמג. ח"ה - ירושלים תשנז. במהד' תשעט נשמר אותו מספור עמודים. כוכבית מסמנת מקום ביאור עיקרי. מה"ר מ520; ספה"ל 55A981; ב"א A410.6 דסל.מכ תשט"ו

*מכתב מאליהו - מועדים, ר' אליהו אליעזר דסלר, בני ברק תשסט. מה"ר מ520; ספה"ל 2009A9308; ב"א A410.6 דסל.מכ תשס"ט

*מכתב סופר, ר' שמעון סופר, ירושלים תשלט. מה"ר מ115; ספה"ל 2°79A2242; ב"א A45 סופ.מכ תשל"ט

*מכתבי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, ירושלים תשמח, קיז עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 88A4279; ב"א A509.2 חרל.מכ

*מכתם לדוד (ויטל, שו), ר' דוד ויטל, ונציה שו, קח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R0°35V3277; להורדת הספר כולו [חסר דף טז]

*מכתם לדוד על התורה (תשעד), ר' דוד שפרבר, תתקצט + צד עמ'. ספה"ל 2015A1011; ב"א T278 שפר.מכ תשע"ד

*מכתם לדוד משלי (תשעג), ר' דוד שפרבר, נ"י תשעג. עם קונטרס בית הלחמי, ר' יהושע סגל דייטש, על משלי, במספור עמודים נפרד. ספה"ל 2013A8837; ב"א T427 שפר.מכ

*מכתם לדוד משלי (תשפב), ר' דוד שפרבר, תשפב

*מלא העומר על חמש מגילות (תשסח), ר' אריה ליב צינץ, מונרו תשסח, תצט עמ'. מה"ר ת350

*מלכות ישראל - ח"א-ח"ג, ר' יצחק גינזבורג, כפר חב"ד תשנט. מה"ר מ405; ספה"ל 2000A8416 (ח"ב); ב"א A655.7 גינ.מל תשנט

*מלכי בקודש (תשסב), ר' יחיאל מיכל מזלאטשוב, עם "חמשה ארזים" מבניו וחתנו, מהד' מכון זכות אבות, תשסב. כנראה זה רק תוכן של חידושי האגדות, בעמ' קלז-קעד. מה"ר מ298; ב"א A671.1 יחי.מל תשס"ב

*מלכי יהודה (תשע), דרשות, ר' יהודה ביג'ה, נ"י תשע. ספה"ל 2010A7586; ב"א A451 ביג.מל

*מלל לאברהם (סתהון), ר' אברהם סתהון, ליוורנו תרג, מהד' מכון הכתב - ירושלים תשמא. ע"פ מפתח במהד' תשמא. דרוש כח - §. ספה"ל 2°23A5901, 2°82A4176; ב"א A451 סתה.מל; להורדת הספר כולו מהד' תרג מהד' תשמא

§מן הבאר, ר' אלימלך בר שאול, ירושלים תשכה, 296 עמ'. מה"ר ת220; ספה"ל 65A3903; ב"א A451 בר-שאו.מן תשכ"ה

§מנוחת אשר ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל יונגרייז, סיגעט תרלו, ד"צ ירושלים תשסג [נדפס גם בנ"י תשכג, ושם הפתיחות ו"דברי חכמה ומוסר" בעימוד חדש, ושאר הספר בצילום]. בח"ב - מספור דפים כפול לפתיחה ולגוף הספר. כשכתוב סתם הכוונה לגוף הספר. ספה"ל °41A1193; S°73A3799; ב"א A584 יונ.מנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§מנוחת משה, ר' משה נתן נטע יונגרייז, מונקץ' תרסה. ספה"ל 2°48A324; ב"א A584 יונ.מנ תרס"ה; להורדת הספר כולו

*מנורת המאור (אבוהב, שכג), ר' יצחק אבוהב, מנטובה שכג, 116 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3569; להורדת הספר כולו

*מנות הלוי (שמה), ר' שלמה אלקבץ, ונציה שמה, רכה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°60A1327; ב"א T487 אלק.מנ שמ"ה; להורדת הספר כולו

*מנות הלוי (תשסב), ר' שלמה הלוי אלקבץ, הוצאת זכרון יעקב מנחם, ירושלם תשסב, תשסח. ספה"ל 2002A206

*מנות הלוי (עוז והדר), ר' שלמה אלקבץ, עם ביאורים חצי היריעה, בריחי שעריך, מהד' עוז והדר, בעריכת חיים יודא פרידמן, ברוקלין תשנו, תשנח. ספה"ל 98A1986, אוסף שלום 413.4; ב"א T487 אלק.מנ

*מנחה בלולה (שנד), ר' אברהם מנחם רפא, וירונה שנד, ד"צ ירושלים תשלב, רח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3167; ב"א T27 רפא.מנ תשל"ב; להורדת הספר כולו

*מנחה חדשה (חן טוב), ר' גרשון חן טוב, ורשה תרלד, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר ת70; מוהר"ק ש1523; ספה"ל 2°92A1785; ב"א A572 קרי.אה; להורדת הספר כולו

*מנחם ציון (תשסד), ר' יחזקאל פאנעט, מדברי ר' מנחם מנדל מרימנוב, עם הגהות הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשסד, רצ עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל אוסף שלום 3352.3; ב"א A671.1 מנח.מנ תשס"ד

*מנחת אליהו (ביטון), ר' אליהו ביטון, עמנואל תשעח. ע"פ התוכן. מספרי העמודים כאן הם מספרי העמודים של המאמר שבו מובאים דברי הגמרא. ספה"ל 2018A13983; ב"א A452 ביט.מנ

*מנחת אליהו (תשנט), ר' אליהו הכהן מאיזמיר , קרית יואל תשנט, שעז עמ'. ספה"ל 99A4925; ב"א A45 אלי.מנ תשנ"ט

*מנחת אליהו (תשסא), ר' אליהו הכהן מאיזמיר, בני ברק תשסא, שטז + 53 עמ'. ספה"ל 2002A341, אוסף שלום 1058.2; ב"א A45 אלי.מנ תשס"א

§מנחת יהודה (בוים), ר' דוד יהודה בוים, מונקאטש תרעב. דף כז מצויין כג בטעות, דף כח מצויין כד בטעות, דף כט מצויין כג בטעות, דף ל מצויין כד בטעות. ספה"ל 2°49A1133; להורדת הספר כולו, בו דפים קלה ע"א-ע"ב, קלו ע"ג-ע"ד אינם במקומם אלא מודפסים בסוף הקובץ

§מנחת יהודה (הירשפלד), ר' יהודה אריה הירשפלד, ירושלים תרסב, לא עמ'. ספה"ל 57A1278; להורדת הספר כולו

*מנחת יהודה (פתיה), ר' יהודה פתיה, ירושלים תשמה, תשן, 256 עמ'. מה"ר ת220; ספה"ל 85A5836; ב"א T278 פתי.מנ

*מנחת יואל, ר' יואל היימליך, נ"י תשנח, כ + שפח + כד עמ'. מה"ר ת220; ספה"ל 2°99A4810

*מנחת יצחק עה"ת, ר' יצחק יעקב וייס, ח"א (בראשית-שמות), וח"ב (ויקרא-במדבר-דברים), ירושלים תשסב. מה"ר ת220; ב"א T278 ויס.מנ

*מנחת יצחק על המועדים, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלם תשנג. ספהל 2°93A4091; ב"א A452 ויס.מנ

מנחת יצחק - ר' גם דרשות מנחת יצחק

*מנחת ישראל, ר' ישראל מנחם קיהן, על תורה ומועדים, ירושלים תשמג, שסו עמ' [שונה ממהד' תשמה - חידושי ש"ס, הדרנים ודרשות]. מה"ר ת220; ב"א A451 קיה.מנ תשמ"ג

*מנחת מחבת, ר' מרדכי משולם זלמן באב"ד, ח"א, ירושלים תשן. ספה"ל 2°90A1916; ב"א A584 באב.מנ

*מנחת מרדכי, ר' מיכאל יחיאל עליאש, תשסד. צריך להפחית עמוד אחד מהעמוד המצויין במפתח שבספר. מה"ר ת220; ספה"ל 2004A9327

*מנחת מרחשת (קנלר), ר' אהרן שמואל קנלר, לובלין תרסד, תרסח, 101 עמ'. ע"פ התוכן. ספה"ל 64A1197, 2019A3107; ב"א A45 קנל.מנ

*מנחת נתן (שפא), ר' נתן שטרינבורג, על "פותח את ידך", לובלין שפא, ה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 2006 F 218 (5)

*מנחת עני (תשעב), ר' יעקב יוקב עטלינגר, בני ברק תשעב, תקלט עמ'. ספה"ל 2013A3840; ב"א A451 אטל.מנ

*מנחת קנאות, רבי אבא מארי ב"ר משה בן יוסף הירחי המכונה דון אסתרוק אגן דורן די-לוניל ממונטפלייר, ר' שלמה אבן אדרת, בתוך סדרת שו"ת הרשב"א, חלק י, מהד' מכון מסורת ישראל, ירושלים תשס. מה"ר ר220; ספה"ל 2001A8207; ב"א A571 אדר.שא

*מנת חלקי, ר' רפאל מאיר חסאן, אזמיר תרמט, ד"צ נ"י תשסד, קעו דפים. מה"ר ת220; ספה"ל 46A59; ב"א A451 חסן.מנ; להורדת הספר כולו

*מסורת וחרות, יצחק ניסנבוים, ורשה תרצט. ספה"ל R8°75A6833; ב"א A45 ניס.מס; להורדת הספר כולו

*מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעא), ר' בנימין אייזנברגר, משנת תשעא, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A7073; ב"א A45 איז.מס תשעג; להורדת הספר כולו בראשית-שמות ויקרא-דברים

*מסילות בלבבם (אייזנברגר, תשעב), ר' בנימין אייזנברגר, משנת תשעב, נ"י תשעו. ספה"ל 2017A2288; ב"א A45 איז.מס תשעו

*מסילות בלבבם (קוט), ר' יוסף צבי קוט, ראשון לציון תשסב, קפה + פג עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל 2005A4667; ב"א A671 קוט.מס

*מסילות הנביאים, יהושע, ר' בנימין א' אייזנברגר, ניו יורק תשסח. מה"ר ת275; ספה"ל 2008A3449; ב"א T317 איז.מס

*מסילות הנביאים, שופטים, ר' בנימין א' אייזנברגר, ניו יורק תשע. מה"ר ת275; ספה"ל 2014A1462; ב"א T327 איז.מס

*מסילות חיים בחינוך, ר' חיים פרידלנדר, ח"א-ח"ב, בני ברק תשנב-תשעא. ספה"ל 92A5517; ב"א A077 פרי.מס

*מסילת ישרים, רמח"ל. (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל (צוריאל), עמ' 143). מה"ר מ120

*מסילת ישרים, רמח"ל, עם פירוש אור לישרים (ר' יצחק רחמים עבוד), ירושלים תשנא. מה"ר מ120; ב"א A419 עבו.או תשנ"א

*מסילת ישרים, רמח"ל, עם שמחת מרדכי, ר' משה חיים שלנגר. ירושלים תשנח. ספה"ל 98A1393; ב"א A419 שלנגר תשנח

*מסתרי ים התלמוד, ר' ירוחם פישל זאבלודאווסקי אבדק"ק פיליפאווא, ורשה תרנו, 67 דפים. מה"ר א78 מחסן; ספה"ל 24A1707; ב"א A888 זבל.מס; להורדת הספר כולו

*מעבר יבק (שפו), ר' אהרן ברכיה מודנה, מנטובה שפו, פד + קעב דפים. מספור דפים ראשון - אמרי נועם. מספור דפים שני - שפתי צדק, שפת אמת, שפתי רננות, עתר ענן הקטורת, קרבן תענית, מנחת אהרן. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°69A1797; להורדת הספר כולו

*מעגלי צדק (פאנעט) במדבר, ר' מנחם מנדל פאנעט, מהד' מכון מראה יחזקאל, ב"ב תשסח, שמד עמ'. מה"ר ת130

*מעדני אשר על עניני נישואין, ר' אשר אנשיל קליין, ירושלים תשס. מה"ר מ178; ספה"ל 2002A8479; ב"א A455 קלי.מע

*מעדני מלך (שפח), ברכות, ר' יו"ט ליפמן הלר, פראג שפח, שכ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ב"א A54 אשר.פס שפ"ח

*מעט מכל, באורי מקראות ודברי חז"ל בדרך מחקר, אהרן יששכר שיפרין, ורשה תרנג. ספה"ל 22A2543; להורדת הספר כולו

*מעין גנים (תשס), רבי צבי אלימלך שפירא, על אור החיים, עם הגהות הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשס. מה"ר מ298; ספה"ל 2000A4600, אוסף שלום 3446.1; ב"א A410.1 יעב.או תש"ס

*מעינות האמונה (תשסב), ר' אליעזר פרסמן, על שלושה-עשר עיקרים בפי' המשניות לרמב"ם בפרק חלק, מהדורה שניה, ב"ב תשסב. מה"ר כ390; ב"א A12 פרס.מע

*מעלות המדות (שטז), ר' יחיאל הרופא, קרימונה שטז, פג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°66A3776; לצפייה איכותית בספר

*מערכות ישראל (גורדון), ר' אליהו גורדון, נ"י תרפו. ע"פ המקורות המצוינים בתוכן. ספה"ל 23V5611; ב"א A45 גור.מע; להורדת הספר כולו

§מערכי לב (בר שאול), ר' אלימלך בר שאול, תל אביב תשיט, תשם, תשנב, 208 עמ'. ספה"ל 92A814; ב"א A102 בר-שאו.מע תש"ם

*מערכי לב (חזן), ר' רפאל יוסף חזן, ח"א שלוניקי תקפא, ח"ב תקפב, ד"צ נ"י תשנג. מוהר"ק ד174; ספה"ל 2°93A1598; ב"א A45 חזן.מע; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*מערכי לב (שוואב) מועדים, ר' משה שוואב, חלקים א-ב-ג, ב"ב תשמא-תשמה. מפתח סוף ח"ג. מה"ר מ520; ספה"ל 82A4180; ב"א A410.6 שוב.מע

*מערכת האלקות (פירארה שיח), ר' פרץ בן יצחק הכהן, עם פירוש ר' יהודה חייט, פירארה שיח, רפו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°38A1880; ב"א A651 פרץ.מע שי"ח; להורדת הספר כולו

*מערכת האלקות (מנטובה שיח), ר' פרץ בן יצחק הכהן, עם פירוש ר' יהודה חייט, מנטובה שיח, ד"צ ירושלים תשכג, רח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°63A2684, 63A2608; ב"א A651 פרץ.מע שי"ח[1], תשכג; להורדת הספר כולו

*מעשה חייא (תיב), ר' חייא רופא, ונציה תיב. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]). ספה"ל R8°44A47; ב"א A583 חיי.מע תי"ב; לצפייה איכותית בספר

*מעשה ידי יוצר, על הגדה של פסח, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשס, תרח עמ'. ספה"ל 2000A4547; ב"א A313 קלו.מע תשס

*מעשה רוקח (ר"א רוקח), על התורה, ר' אליעזר רוקח, מונקאטש תשב. ספה"ל 72A4129; להורדת הספר כולו

*מעשה רקם (בר), מועדים, ר' קלמן בר, ירושלים תשסב, 275 עמ'. מה"ר מ235; ספה"ל 2003A5812; ב"א A452 בר.מעש

*מעשי ה' (שמג), ר' אליעזר אשכנזי, ונציה שמג, קצז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°36A2545; ב"א A451 אשכ.מע שמ"ג; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*מעשי חכמים (תז), ר' יצחק מן הלויים, ונציה תז. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°24V1578; להורדת הספר כולו

*מפי כהן, ר' שמעון כהן, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, תשעה-תשעח. ספה"ל 2016A2791; ב"א A451 כהן-סק.מפ

*מפי ספרים וסופרים, רבי אליעזר דוד פרידמן, לונדון תשסח. ח"א-ח"ב - על התורה. ח"ג - על מועדים ופרקי אבות. "פניני חסידות" - בתוך החלקים הנ"ל, בשולי העמוד. מה"ר מ298; ב"א A671 פרי.מפ

*מפי ספרים וסופרים (תשעב) על אבות, רבי אליעזר דוד פרידמן, לונדון תשעב. [המפתח נכון גם למהד' תשעג]. ספה"ל 2014A2627; ב"א A42 פרי.פר

*מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז), רבי אליעזר דוד פרידמן, לונדון. חלק א - בראשית. ב - שמות. ג - ויקרא במדבר. ד - דברים. לונדון תשעז, תשעט. ספה"ל 2019A2346 (תשעט); ב"א A671 פרי.מפ תשעז

*מפניני הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי ר' צבי שכטר, מהד' תשסה. (ע"פ מפתח בסו"ס דברי הרב). מה"ר כ255 (תשסא); ספה"ל 2001A9912 (תשסא); ב"א A321 סול(שכט) תשס"א (תשסא)

*מפעלות אלקים (שנב), ר' יצחק אברבנאל, ונציה שנב, צו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V13457; ב"א A181 מפעלות שנ"ב; להורדת הספר כולו

*מפעלות אלקים (תשנג), ר' יצחק אברבנאל, ירושלים תשנג, תשנט, מהד' מכון אוצר הפוסקים, 12 + תמב עמ'. מה"ר מ25; ספה"ל 93A5044; ב"א A181 מפעלות

§מצוה ולב, ח"א-ח"ב, ר' אלימלך בר שאול, ת"א תשכו, תשלג, 214 עמ'. מה"ר מ125; ספה"ל 66A1364; ב"א A410.6 בר-שאו.מצ (תשיא)

*מצווה ועושה, ר' שמואל דוד פרידמן, הוצאה עשירית, ח"א-ח"ב, נ"י תשעה. מה"ר א275; ב"א A51 פרי.מצ תשע"ה

*מצור דבש, ר' דוב זאב שטיינהויז, ירושלים תשנח, תח עמ'. ספה"ל 2000A4208; ב"א A410.6 שטי.מצ

*מצות ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשל, תשמה, תשנג. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 2°70A3084, 94A2270, או"ק יהדות כ182.28; ב"א A584 קוק.מצ

*מצת שימורים (תכ), ר' נתן שפירא, ונציה תכ, ד"צ נ"י תשנב, פד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]). ספה"ל R8°23V12599; ב"א A656 שפי.מצ ת"ך, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*מצת שימורים (תשסא), ר' נתן שפירא, עם חיבוריו "יין המשומר" על סודות האיסור של סתם יינם ומאמר "לא תשחית פאת זקנך" על סודות האיסור, בעריכת ר' משה צוריאל, הוצאת יריד הספרים תשסא, 21 + תרסג עמ'. ספה"ל 2001A7011, אוסף שלום 828.1; ב"א A656 שפי.מצ תשס"א

§מקוה המים (שטעגר), ר' משה מרדכי שטעגר, ת"א תשמט, קמז עמ'. ספה"ל 89A2828; להורדת הספר כולו

*מקוה מים (עזריאל) ח"א, ר' אהרן עזריאל, ירושלים תרעב. ספה"ל R2°23V5904; ב"א A45 עזר.מק

*מקור ברוך (הגר), ר' ברוך הגר, חיפה תשנח. ספה"ל 98A943; ב"א A671.3 הגר.מק

*מקור ברוך (פייתוס), ר' ברוך פייתוס, לוורנו תקן, שכו דפים. מוהר"ק ת757; ספה"ל 2°23V6243; ב"א A451 פית.מק; להורדת הספר כולו

*מקור חיים (הכהן, תטו), ר' חיים בן אברהם הכהן, אמשטרדם תטו, פד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°23V8161; ב"א A656 חיי.מק תט"ו; להורדת הספר כולו

*מקור חיים (ויטאל), ר' שמואל ויטאל, ליוורנו תקלא, ד"צ ישראל תשמג, פו דפים. מה"ר ת225; ספה"ל R2°23V6148, 2°83A626, אוסף שלום R2°1976; ב"א A451 ויט.מק; להורדת הספר כולו

*מקור חיים (תשסו), ר' חיים הלברשטאם, עם זכרון יחזקאל, לר' יחזקאל שרגא משינאווא, בעריכת ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, מהד' נר למאור, נ"י תשסו, תיד עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל 2006A3337; ב"א A670.92 הלב(מיכ) תשס"ו

*מקראי קדש (סמיגה, שמו), ר' יוסף סמיגה, ונציה שמו, 116 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3828; ב"א A410.1 סמי.מק שמ"ו; להורדת הספר כולו

*מקראי קדש (תשנג), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. (ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד [גאמיל]). ספה"ל 2°94A4776; ב"א A38 אבו.מק תשנג

*מראה הגדול, ר' רפאל אשכנזי, ח"א וח"ב, שלוניקי תקפט-תקצא. מה"ר מ48 מחסן; מוהר"ק ד188 (ח"ב); ספה"ל 2°95A1961, 2°23V6476; ב"א A45 אשכ.מר; להורדת הספר כולו

*מראה יחזקאל (תשס) על מועדים והגדה של פסח, ר' יחזקאל פאנעט, עם ביאור הגהות הצבי והצדק, בעריכת צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשס, רלא עמ'. מה"ר מ295; ספה"ל 2001A4419

*מראה יחזקאל על התורה (תשס), רבי יחזקאל פאנעט, עם ביאור הצבי והצדק, בני ברק תשס, של עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל 2000A4172; ב"א A671.2 פנט.מר תש"ס, A671.2 פנט.מר תש"ס[1]

*מראה יחזקאל (תשסד), ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת ר' מרדכי גרינפלד, מאנסי תשסד. מה"ר מ298; ספה"ל 2004A10270, אוסף שלום 3618.11; ב"א A671.2 פנט.מר

*מראות הצובאות (אלשיך, שסג), ר' משה אלשיך, על נביאים, ונציה שסג. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3174; ב"א T307 אלש.מר שס"ג; להורדת הספר כולו

*מראית העין (תשכ), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכ, קמ דפים. מה"ר א260; מוהר"ק ים180; ספה"ל 60A3196; ב"א A886 אזו.מר תש"ך

*מרגניתא דבי רבנן, ר' יוסף אייזק סג"ל מפיטשאנקע, ירושלים תשנט. מה"ר מ298; ספה"ל 99A1078, אוסף שלום 2988.5; ב"א A671 סגל.מר

*מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא), ר' יצחק אברבנאל, על ספר דברים, סביוניטה שיא, קמה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°37A2062; ב"א T27 אבר.פר שי"א; להורדת הספר כולו [חסר דף קכה:-קכו.]

*מרפא בכנפיה, ר' ישראל יצחק ברנבוים, נ"י תשע-. ספה"ל 2013A5281; ב"א A451 ברנ.מר

*מרפא לנפש (צהלון, שנה), ר' אברהם צהלון, ונציה שנה, ד"צ נ"י תשנג, כ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°38A1807; ב"א A410.1 צהל.מר תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*מרפא לנפש בראשית, ר' רפאל זילבר, נ"י תשנה, תקמח עמ'. מה"ר ת70; ספה"ל 2°96A6096

*מרפא לעצם, ר' יצחק ב"ר שלמה פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלים תשס, רע עמ'. מה"ר מ125; ספה"ל 2008A7717; ב"א A410.4 פרח.מר תש"ס

*מרפא לשון, ר' רפאל כ"ץ מהמבורג, מהדו' ב"ב תשמז, תשסה. מה"ר מ125; ספה"ל 87A1142, 2005A7263

*משא חיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ ירושלים תשמא. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסב. ספה"ל 2°82A2164 (תשמא), 2°2002A9419 (מהד' שובי נפשי); ב"א A565 פלג'.מש תרל"ד, תשמ"ב, תשס"ב; להורדת הספר כולו

*משא מלך (שסא), ר' יוסף אבן עזרא, שלוניקי שסא, ד"צ ירושלים תשכב, אשדוד תשסא, 72 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R2°35V3769, 2°64A3981, 2°2001A5407; ב"א A583 אבן-עז.עצ שס"א; להורדת הספר כולו

*משאת משה (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על אסתר, ונציה שסא, פו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°62A110; ב"א T487 אלש.מש שס"א; להורדת הספר כולו

*משוש הארץ, ר' יהושע ויצמן, מעלות תשסה. מה"ר א635; ספה"ל 2005A7472; ב"א A38 ויצ.מש

*משחת שמן (תשסז), ר' חיים שאול קויפמאן, ירושלים תשסז. ב"א A451 קוי.מש תשסז

*משחת שמן (תשעא), ר' חיים שאול קויפמאן, ירושלים תשעא-תשעו. ספה"ל 2018A7646; ב"א A451 קוי.מש תשעא

*משיב טענה, ר' צדוק הכהן (סוף ספר הזכרונות שבסוף דברי סופרים), תל אביב תשטז. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 53A1178; ב"א A51 הכה.ספ; להורדת הספר כולו

*משיב נפש (גינצלר, תשסה), ר' שמואל גינצלר, מהד' מכון ממלכת כהנים, ברוקלין תשסה. מה"ר ת225; ב"א A451 גינ.מש תשסה

*משיב צדק, ר' צדוק הכהן (סוף ס' שיחת מלאכי השרת), ב"ב תשכז. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2745, אוסף שלום 3632.1; ב"א A781.1 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*משיבת נפש, ר' יוחנן לוריא, ירושלים תשנג, 36 + שיא עמ'. מה"ר ת45; ספה"ל 94A4544; ב"א T27 לור.מש

*משך חכמה, ר' מאיר שמחה מדווינסק, מהד' קופרמן. מה"ר ת225; ספה"ל 92A1884; ב"א T278 כהן.מש

*משכנות יעקב (וייס), ר' יעקב וייס, מאנסי תשע. ספה"ל 2010A13457; ב"א A452 ויס.מש

*משכנות יעקב (נעים), ר' יעקב ן' נעים, שלוניקי תפא, ד"צ נ"י תשנו, רכז דפים. ספה"ל 2°97A1311; ב"א A451 נעי.מש; להורדת הספר כולו

משמיע שלום - ראה חסד לאברהם

*משמרת איתמר (תשסה), ר' איתמר מקסיקוואלי, שני כרכים, ירושלים תשסה. עימוד שונה ממהד' תרל. מה"ר מ298; ספה"ל אוסף שלום 3334.1; ב"א A671.2 אית.מש

*משמרת איתמר (תשסז), ר' איתמר בר ישראל מקאנסקיוואלי, ירושלם תשסז. שונה ממהד' תשסה. מה"ר מ298; ספה"ל 2008A2421

*משמרת הבית (פרלס), ר' משה פרלס, פראג תצט. ספה"ל אוסף שלום R1150; ב"א A45 פרל.מש; להורדת הספר כולו

*משנה למלך (תשסח), ר' אלעזר וייסבלום מריישא, בעריכת איסר אלימלך פירסט, מונטריאול תשסח. מה"ר מ298; ספה"ל 2009A61; ב"א A671.2 ויס.מש תשס"ח

*משנת אברהם על ס' חסידים, ר' אברהם פרייס, ח"א-ח"ב-ח"ג, טורונטו תשטו. מה"ר ר170; ספה"ל 2°56A1081; ב"א 2°A414 תשט"ו; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*משנת חיים בראשית, ר' חיים מאיר שטינברג, בני ברק תשסה. מה"ר ת70; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים שמות, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסד. מה"ר ת95; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים ויקרא, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסו. מה"ר ת115; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים במדבר, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסז. מה"ר ת130; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים דברים, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסח. מה"ר ת225; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים, מועדים ח"ב, ספירת העומר, שבועות, ט' באב, ר' חיים מאיר י' שטינברג, בני ברק תשעז. ספה"ל 2017A9361; ב"א A562.3 שטי.מש תשע"ו

*משנת יוסף - דרשות, ח"א-ח"ג, ר' יוסף ליברמן, ירושלם תשנח. ספה"ל 98A4776; ב"א A410.3 ליב.מש

*משנת יוסף, על אגדות הש"ס, שני כרכים, ר' יוסף ליברמן, ירושלם תשנו. ספה"ל 96A5811; ב"א A888 ליב.מש

*משנת יוסף על התורה והמועדים, ר' יוסף ליברמן, ירושלם תשעד. מה"ר ת225; ספה"ל 2016A9639; ב"א T278 ליב.מש

*משנת לוי, ר' לוי דיקער, ליקוואוד תשעז. ספה"ל 2017A5533; ב"א A451 דיק.מש

*משנת רבי אהרן - מאמרים (תשמב) ח"א, רבי אהרן קוטלר, ירושלים תשמב. מה"ר מ520; ספה"ל 89A2018; ב"א A410.6 קוט.מש

*משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, תשסב.

*משנת רבי אליעזר (טרילנגר), ר' אליעזר טרילנגר, ירושלים תשסח, שסב עמ'. מה"ר ת225; ב"א T278 טרי.מש תשס"ח

*משען המים, ר' משולם זלמן הכהן, פיורדא תקעא, ד"צ נ"י תשמז. ע"פ מפתח בד"צ נ"י. ספה"ל 22V4540 (תקעא), S2°88A3536 (תשמז), ב"א A451 כהן.מש

*משפט כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצז, תשכו, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1, ש170; מוהר"ק ים5998; ספה"ל 85A7207; ב"א A572 קוק.מש; פהשו"ת 184-187 להורדת הספר כולו

*משפט צדק (מלמד, שעה), ר' מאיר מלמד, שו"ת, חלקים א-ב, שלוניקי שעה. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°61A2247; ב"א A572 מלמ.מש שע"ה, תש"נ; להורדת הספר כולו (ח"א); לצפייה איכותית בספר (ח"א) [ח"ב לא הגיע לידינו מהמהדורה שראה מחבר "אסף המזכיר", אבל הדברים מופיעים בח"ב מהד' תקנט, להורדת הספר כולו]

*משפטי שמואל (קלעי, שנט), ר' שמואל קלעי, ונציה שנט, ד"צ ירושלים תשל, תשמט. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל 2003F362, 2°71A1742; ב"א A571 קלע.מש שנ"ט, תש"ל,תשמ"ט; להורדת הספר כולו

*משק ביתי, ר' שמואל קרישפין, שלוניקי תקצג, ד"צ אשדוד תשנח. ספה"ל 2°98A7356; ב"א A867 קרי.מש להורדת הספר כולו

*מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה, ר' צבי יהודה הכהן קוק, בעריכת ר' חיים אביהוא שורץ, בית אל התשעג. מה"ר כ6; ב"א A451 קוק.מת

*מתוק לנפש (פרחי), ר' יצחק פרחי, ירושלים תשס. מה"ר מ165; ספה"ל 2008A7716; ב"א A410.4 פרח.מת תש"ס

*מתוק לנפש (שסז), ר' אברהם זכות, ונציה שסז, 26 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]). ספה"ל R0°35V3904; להורדת הספר כולו

*מתוק מדבש (פרחי), ר' יצחק ב"ר שלמה פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלים תשס, שלו עמ'. מה"ר מ125; ספה"ל 2008A7752; ב"א A410.4 פרח.מת תש"ס

*מתנת חיים - קנינים, על מ"ח קנייני תורה, חלק א, ר' מתתיהו חיים סלומון, ירושלים תשסד. מה"ר מ125; ב"א A42 סלו.מת תשס"ה

*מתנת חיים מאמרים ח"א-ח"ב, ר' מתתיהו חיים סלומון, ירושלם תשנט, תשעב. ב"א A410.6 סלו.מת

*מתנת חיים מועדים (תשנח), ר' מתתיהו חיים סלומון, מהדורה חדשה ומתוקנת, ירושלם תשנח. ב"א A410.6 סלו.מת תשנ"ח

*מתנת חיים שבת ור"ח, ר' מתתיהו חיים סלומון, ליקוואוד תשעב. ספה"ל 2009A10095 (תשסט); ב"א A381 סלו.מת

*מתנת חיים, אלול - ימים נוראים, ר' מתתיהו חיים סלומון, מהדורה שניה מורחבת, תשסה. מה"ר מ212

*נאוה תהלה, רבי יעקב הרופא, בעריכת ר' שלמה שאשה, "אהבת שלום" - יד שמואל פרנקו, ירושלים תשעד, 27 + תקסח עמ'. ספה"ל 2014A7255; ב"א T417 יעק.שי

*נאות דשא (שניאור), ר' דוד שניאור, בראשית-דברים, ירושלים תשסא. ספה"ל 2001A7080; ב"א A451 שני.נא (מהד' תשנח)

*נאות דשא (תשסח), ר' שמואל דוב אשר ב"ר מרדכי יוסף מאיזביצא, בעריכת יעקב ליינער, תשסח, שט עמ'. מה"ר מ302; ספה"ל 2008A5678; ב"א A671.2 לינ.נא תשס"ח

*נאות יעקב (אזמיר), ר' ישראל יעקב אלגזי, אזמיר תקכז, ד"צ נ"י תשנ. כולל "פני שבת" "מענה לשון" במספורי דפים נפרדים. ספה"ל 2°23AV9390, 2°90A6927; ב"א A452 אלג.נא תשנ; להורדת הספר כולו

*נהרי אש, ר' שמעון הורוויץ, תשע. ב"א A45 הור.נה

*נוה צדק, ר' סעדיה הלוי מירקאדו, שלוניקי תרא, קלח דפים. מה"ר א465; מוהר"ק ד467; ספה"ל 2°23V7903; ב"א A531 מיר.נו; מכון משה"ע ח33.19; להורדת הספר כולו

*נוה שלום (שלום, שלה), ר' אברהם שלום, ונציה שלה, ד"צ ירושלים תשכז, המפשיר תשכט, ריג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 35V3319 R8°, 73A2677, 67A3365; ב"א A179 שלו.נו של"ה, תשכ"ז, תשכ"ט; להורדת הספר כולו

*נועם אלימלך (תקמח, תשלח), ר' אלימלך מליזנסק, לבוב תקמח. ע"פ מפתח במהד' נגאל - מוסד מרב קוק, ירושלים תשלח, שבה העימוד שונה, אבל צוינו בראש כל עמוד מספרי הדפים במהד' תקמח. מה"ר מ300 (תשלח); ספה"ל 78A1201 (תשלח), או"ק יהדות ע71.2 (תשלח); ב"א A671.1 אלי.נע תשל"ח

*נועם אלימלך (תשסא), ר' אלימלך מליז'נסק, מהד' מכון סוד ישרים, ירושלים תשסא. מה"ר מ300; ב"א A671.1 אלי.נע תשס"א[1]

*נועם אליעזר, ר' אליעזר זוסיא מסקוליען, בראשית, ברוקלין תשסד. שמות, ברוקלין תשסח. מה"ר מ300; ספה"ל 2°2004A3188; ב"א A671.3 פור.נע

*נועם הברכה, ר' ברוך הגר, בעריכת מנשה מילר, חיפה תשסט, שפב עמ'. מה"ר מ300; ב"א A670.92 הגר(נעם) תשס"ט

*נועם המוסר, רבי נתן מאיר ווכטפויגעל, לייקוואוד תשסב, 16 + רנח + 28 עמ'. מה"ר מ525; ספה"ל 2002A9871; ב"א A410.6 וכט.נע

*נורא תהלות (שועיב, שכט), ר' יואל אבן שועיב, על תהלים, שלוניקי שכט, ד"צ נ"י תשנג, שכב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R4°35V3210; ב"א T417 שוע.נו תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*נזר הקדש, ר' יחיאל מיכל בן ר' עוזיאל, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעה. ספה"ל 2°2015A7938; ב"א A882 יחי.נז

נזר ישראל - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*נחל חיים, חלק א, ר' סנדר זאב הכהן גולדברג, בלטימור תשסה. מה"ר מ130; ספה"ל 2005A2039; ב"א A451 גול.נח

*נחל עדה, ר' אליהו ישעיהו הכהן, נ"י תשמד. ספה"ל 85A5780; ב"א A888 הכה.נח תשמ"ד

*נחלה לישראל (תשעא), ר' ישראל זאב הורוויץ, מהד' רוזנברג, נ"י תשעא. מה"ר מ245; ספה"ל 2011A11128; ב"א A452 הור.נח

*נחלה לישראל (תשעז), ר' ישראל זאב הורוויץ, בתוך ס' לקחת מוסר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*נחלי מים (מלאח), ר' יואל מלאח, בואנוס איירס תשסו, רעג עמ'. מה"ר ת230; ספה"ל 2006A8030

*נחלת אבות (אברבנאל, שכז), ר' יצחק אברבנאל, ונציה שכז. R2°37A1045; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*נחלת אבות (הכהן), ר' משולם זלמן הכהן, פיורדא תקעא, ד"צ נ"י תשמז. ע"פ מפתח בד"צ נ"י. ספה"ל 22V4540 (תקעא), S2°88A3536 (תשמז), ב"א A452 כהן.מש

*נחלת דבש (ברייזכר), ר' דוד בנימין ברייזכר, על התורה, תשנא. ספה"ל 91A1526; ב"א T278 ברי.נח

*נחלת דבש (ליפשיץ, תשנט) מהדו"ק, ר' שבתי ליפשיץ, ח"א-ח"ב, לונדון תשנט-תשסא. מה"ר מ130; ספה"ל 99A2927; ב"א A584 ליפ.נח

*נחלת דבש (ליפשיץ, תשסח) מהדו"ת, ר' שבתי ליפשיץ, ה' כרכים, לונדון תשסח. מספור סימנים אחד בכל הכרכים. ח"א - סי' א-כז. ח"ב - סי' כח-סב. ח"ג - סי' סג-צב. ח"ד - סי' צג-קיד. ח"ה - סי' קטו-סוף. מה"ר א575; ספה"ל 2009A4944; ב"א A867 ליפ.נח תשס"ח

*נחלת יעקב (הלפרין, שפג), ר' יעקב הלפרין, פדובה שפג, ד"צ ב"ב תשל, 53 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°23V9259; ב"א A572 היל.נח שפ"ג, תש"ל; להורדת הספר כולו

*נחלת יעקב (תשעג), ר' יעקב לורברבוים מליסא, מכון ירושלים, ירושלים תשעג. מה"ר ת230; ב"א T278 יעק.נח תשע"ג

*נחלת עזריאל (גרין), ר' עזריאל גרין, לייקוד תשעו. ספה"ל 2016A8736; ב"א T278 גרי.נח תשע"ו

*נחלת עזריאל (הוראדנא) - פרפראות לחכמה, ר' פנחס הלוי בן עזריאל, הוראדנא תקעז, ד"צ ירושלים תשמב, נ"י תשנ, קכ דפים. ספה"ל 2°23A10819, 2°83A1335, 2°90A4799; ב"א A584 פנח.נח; להורדת הספר כולו

*נחלת צבי (טוכפירר, תכ), ר' צבי טוכפירר, על אבות, ונציה תכ, ד"צ נ"י תשנב, קו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V5057; ב"א A42 טוכ.נח ת"ך, תשנ"ב; לצפייה איכותית בספר

*נחלת צבי (פאליי), ר' צבי זאב פאליי, ירושלים תשסט, תמד עמ'. מה"ר מ525; ספה"ל 2009A1900; ב"א A410.6 פלי.נח

*נחלת שמעון (אשכנזי), ר' שמעון אשכנזי, מהד' מכון סוד ישרים וזכרון אהרן, ירושלים תשסד. מה"ר מ300; ספה"ל 2004A6366, אוסף שלום 3314.2

*נחלת שמעון (תשסו), על התורה, ר' שמעון אשכנזי, ירושלים תשסו. ב"א A671.1 אשכ.נח

*נחמד ונעים (תשסח), ר' ברוך מקאסוב, מהד' אילאויץ, נ"י תשסח, תקלז + פה עמ'. מהדורה שניה מתוקנת, תשעג. מה"ר מ300; ספה"ל 2009A1220; ב"א A671.1 ברו.יס תשס"ט

*נטע שורק, דרשות, ר' שרגא צבי טננבוים, מונקאטש תרנח, ד"צ ירושלים תשמט, קנ דפים. ספה"ל 44A954, 90A3067; ב"א A45 טננ.נט

§נטע שעשועים (שליסל), ר' נטע שלמה שליסל, מונקאטש תרפה, ד"צ נ"י תשמז. מספור העמודים מדלג על פ-פט. ספה"ל 47A1323, 87A3619; ב"א A584 שלי.בי; להורדת הספר כולו

*נטע שעשועים (תשסה), על התורה, ר' נתן נטע, ירושלים תשסה, קצא עמ'. ספה"ל 2015A543; ב"א A671.1 נתן.נט

*נטעי אשל בראשית, ר' שמואל אהרן לידר, ב"ב תשסז. מה"ר ת75

*נטריקן (תשעד), ר' יוסף תאומים, מהד' מישור, ארץ ישראל - ניו יורק תשעד, 80 + תלב עמ'. מה"ר מ130; ב"א A410.3 תאו.נט תשע"ד

*ניבי זהב, ר' זאב גולד, ירושלים תשט, יח + תרד עמ'. מה"ר ת230; ספה"ל 50A207; ב"א T278 גול.ני תש"ט

*ניצוצי אהרן, ר' אהרן חזן, בהוצאת מכון "בני משה", בני ברק תשסב. מה"ר א575; ספה"ל 2006A1978; ב"א T278 חזן.ני תשס"ב

*נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט), ר' יהודה מוסקאטו, ונציה שמט, יד + רלט דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3610; ב"א A45 מוס.נפ שמ"ט; להורדת הספר כולו

*נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס), ר' יהודה מוסקאטו, מהד' מישור, נ"י תשס, תקכח עמ'. מה"ר מ30; ספה"ל 2°2001A3778; ב"א A45 מוס.נפ תשס

*נפש החיים, ר' חיים מוולוזין, מהדו' תשמג, 10 + 198 עמ'. מה"ר מ130; ספה"ל 84A694, אוסף שלום 1718.2; ב"א A655 חיי.נפ תשמ"ג [לוח השוואה לפי פרקי הספר]

*נפש החיים (תשעז), בעריכת חננאל טויטו, תשעז. כולל דרשה לסליחות, הקדמות לביאור הגר"א לספרא דצניעותא, ולשו"ע ולזוהר, ומכתבים. מה"ר מ130; ספה"ל 2018A9520; ב"א או"ק A655 חיי.נפ תשעז

*נפש הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי ר' צבי שכטר, ירושלים תשנה, שכב עמ'. (ע"פ מפתח בסו"ס דברי הרב). מה"ר כ265; ספה"ל 94A3351; ב"א A509.2 סול(שכט) תשנ"ד

*נפש חיים, ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תרב, ד"צ ירושלים תשלח. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסא. מה"ר מ130 (מהד' שובי נפשי); ספה"ל אוסף שלום 2°1335.51; ב"א A410.4 פלג.נפ תשלח; להורדת הספר כולו

*נפש יוסף (תשעד), ר' יוסף דוידויץ, ירושלים תשעד, תרלז עמ'. ספה"ל 2021A10729

*נפש יוסף (תשפא), ר' יוסף דוידויץ, על התורה ומועדים, ירושלים תשפא. ספה"ל 2021A10729

*נפש כל חי, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ ירושלים תשלז. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ב"א A450.3 פלג.נפ תרלד; להורדת הספר כולו

*נצח ישראל (הרטמן), ר' יהודא ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים תשנז. מה"ר מ185; ספה"ל 97A3299, אוסף שלום 12121.13; ב"א A124 יהו.נצ

*נצח ישראל (שנט), מהר"ל, פראג שנט-שס, סג דפים. מספור הפרקים שונה שם מהמספור בדפוסים מאוחרים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°67A762; להורדת הספר כולו

*נקודות הכסף (לניאדו, שעט), ר' אברהם לניאדו, על שיר השירים, ונציה שעט, ע דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]). ספה"ל R8°22V5989; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*נר ישראל, ר' ישראל מרוז'ין, ו חלקים (ע"פ מפתח בחלק ה), ב"ב תשלח-תשנד. מה"ר מ300; ספה"ל 79A381, אוסף שלום 3502.1; ב"א A671.2 פרי.נר

*נר לצדיק בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, ר' יצחק אייזיק מנחם אייכנשטיין, נ"י תשעח. ספה"ל 2015A4788; ב"א A451 איכ.נר

*נר מערבי, רבי מנחם עטיאה, מכון בני יששכר אוצרות המגרב, ירושלים תשסח. ספה"ל 2008A7518; ב"א A45 עטי.נר

*נר מצוה (הכהן, שנח), ר' שמואל בר יוסף הכהן, חלק ראשון מס' מנחת כהן, דרשות, ונציה שנח. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל FI 9482; לצפייה איכותית בספר

*נר מצוה (מכון מהר"ל), מהר"ל, מהד' מכון המהר"ל, ירושלים תשנג, עב עמ'. מה"ר מ185; ספה"ל 92A6821; ב"א A384 יהו.נר תשנ"ג

*נשמה של שבת, ספר זכרון לר' אליהו שלמה זלמן רענן הי"ד, הוצ' שלמי אריאל, חברון, תשנט. המפתח הוא ל-32 עמודים של דברי הראי"ה מכתבי יד. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 2001A5019; ב"א A508.8 רענ(נשמ)

*נשמת אדם, ר' אהרן שמואל מרמניץ, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמט. מה"ר מ130; ספה"ל 89A4047, אוסף שלום 522.1; ב"א A127 אהר.נש תשמ"ט

*נשמת חיים (אבולעפיא), רבי חיים אבולעפיא, שלוניקי תקסו, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°23A9330; ב"א A572 אבו.נש; להורדת הספר כולו

*נשמת חיים (בן ישראל, תיב), ר' מנשה בן ישראל, אמשטרדם תיב, קעד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°45A514; ב"א A127 מנש.נש תי"ב; להורדת הספר כולו

*נשמת חיים (ברלין), ר' חיים ברלין, ירושלים תשסג, תכד עמ'. מה"ר מ135; ספה"ל 2003A2051; ב"א A081 ברל.נש תשס"ג

*נשמת כל חי, ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תקצב. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ב"א A572 פלג.נש תקצב; להורדת הספר כולו

*נתיב התורה (סאלים) בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, ר' אברהם סאלים, ירושלים תשסה. מה"ר ת75 (בראשית), ת100 (שמות); ספה"ל 2018A7909

*נתיב התשובה, מספר נתיבות עולם, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, בעריכת יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים תשנז, רו עמ'. ספה"ל 97A3577; ב"א A410.1 יהו.נת

*נתיב מצותיך (תשסח), עם אוצר החיים, ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא, בעריכת ר' חיים יעקב סאפרין, ירושלים תשסח. מה"ר מ302

*נתיבות אמונה - אמונה ובטחון, מהדורה שניה, ב"ב תשנח. ספה"ל 95A1148; ב"א A410.6 נתי.אמ

*נתיבות אמונה - תפלה, מהדורא שלישית תשע. ב"א A410.6 נתי.אמ

*נתיבות חיים (מטלין, תשמא), ר' נחום מטלין, ירושלים תשמא, שסט עמ'. מה"ר ת232; ספה"ל 81A5210; ב"א T278 מטל.נת תשמ"א

*נתיבות חיים (מטלין, תשסט), ר' נחום מטלין, ירושלים תשסט. ספה"ל 2009A10247; ב"א T278 מטל.נת תשס"ט

*נתיבות יצחק - ירח האיתנים, על ר"ה, יו"כ, סוכות, ושמיני עצרת, ר' יצחק הלוי לוין, תשס. מה"ר מ212; ספה"ל 2013A2665; ב"א A410.6 לוי.נת

*נתיבות יצחק חנוכה ופורים, ר' יצחק הלוי לוין, בני ברק תשסג. מה"ר מ217; ספה"ל 2013A2665; ב"א A410.6 לוי.נת

*נתיבות יצחק ח"ג, על ענייני פסח ספירת העומר ושבועות, ר' יצחק לוין, ב"ב תשסז. מה"ר מ240

*נתיבות מוסר, ר' אברהם שמואל פינקל, ירושלים תשסו. מה"ר מ525

*נתיבות עולם ח"א וח"ב, מהר"ל מפראג, מהד' הניג, לונדון תשכא. מה"ר מ180; ספה"ל 61A966

*נתיבות שמואל, ר' שמואל קושלביץ, נ"י תשך. ע"פ התוכן. ספה"ל 64A198; ב"א A451 קוש.נת; להורדת הספר כולו

*ס' ג' תמוז תשנד, ר' מנחם מנדל שניאורסון, נ"י תשנה, 16 + שנד עמ'. ספה"ל 95A3960; ב"א A672 שנ(7)ג תשנ"ה

*ס' גימטריאות, ר' שלמה ב"ר יהודה לייבוש מלובלין, בעריכת יצחק הערשקאוויטש, הוצאת מכון הררי קדם, תשנו. מה"ר ת170

*ס' האגודה (שלא), ר' אלכסנדר זוסלין הכהן, קראקא שלא, ד"צ נ"י תשיט, רנ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R2°35V3684; ב"א A581 אלכ.אג של"א, תשי"ט; להורדת הספר כולו

*ס' הבוטח - בה' חסד יסובבנו, ר' דוד פלק, ירושלים תשע. ספה"ל 2015A797; ב"א A410.3 פלק.בו

*ס' הגירושין (תשסו), ר' משה קורדוירו, נדפס בתוך "שבעה מאורות", ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A3293, אוסף שלום 445.31; ב"א A653 שבעה.מא

*ס' הזכרון למרן החתם סופר, מכון חתם סופר, ירושלים תשכד. מה"ר מ85

*ס' הזכרונות (אבוהב, תי), ר' שמואל אבוהב, פראג תי, פו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°69A2274; ב"א A410.4 אבו.זכ ת"י; להורדת הספר כולו

*ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד), ר' שמואל אבוהב, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשעד. ספה"ל או"ק יהדות כ 143.68; ב"א A410.4 אבו.זכ

*ס' הזכרונות (סוף ס' דברי סופרים), ר' צדוק הכהן, שונה מספר הזכרונות דלהלן. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 53A1178; ב"א A671.2 הכה.דב; להורדת הספר כולו

*ס' הזכרונות (ר' צדוק), ר' צדוק הכהן (שונה מס' הזכרונות שבסוף דברי סופרים). (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.דב; להורדת הספר כולו

*ס' החיים, ר' חיים בר בצלאל, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנג, רסז עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל 93A994, ואוסף שלום; ב"א A410.1 חיי.ספ תשנ"ג

*ס' החקירה - דרך האמת, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשטו. ב"א A672 שנ(3)דר תשט"ו. (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד). להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*ס' הכוונות (שפ), ר' יצחק לוריא, ונציה שפ, 65 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°36A918; להורדת הספר כולו

*ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו, מהר"ש מליובביטש. (ע"פ מפתח שנדפס בשנת תשמב). "המשך מים רבים" צויין ע"פ פרקי הספר. שאר המאמרים צויינו ע"פ עמודי הספר. A672 שנ(4).לק תשמ"ב

*ס' המאמרים (רש"ב) תרמט-תרפ, ר' שלום דובער מליובאוויטש. תרמג תרמד - ספה"ל 83A1730. תרמו-תרנ - ספה"ל 87A1428. תרנא - ספה"ל 87A2688. תרנב-תרנג - ספה"ל 87A3369. תרנד - ספה"ל 83A3105. תרנה-תרנו - ספה"ל 99A1448. תרנז - ספה"ל 85A1724. תרנט - ספה"ל 76A4727. תרס-תרסב - ספה"ל 85A6277. תרסג - ספה"ל 85A7506. תרסד - ספה"ל 2015A935. תרסה - ספה"ל 82A5193. תרסו-תרסז - ספה"ל 2014A826. תרסח - ספה"ל 82A1921. תרסט - ספה"ל 2007A6203. תרעב-תרעו - ספה"ל 86A1015. תרעז - ספה"ל 80A2430. תרעח - ספה"ל 78A2364. תרעט - ספה"ל 92A5390. ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב. להורדת הסר כולו ספר המאמרים תרמ"ט ספר המאמרים תר"ן ספר המאמרים תרנ"א ספר המאמרים תרנ"ב-תרנ"ג ספר המאמרים תרנ"ה ספר המאמרים תרנ"ו ספר המאמרים תרנ"ח ספר המאמרים תר"ס תרס"א תרס"ב ספר המאמרים תרס"ג א ספר המאמרים תרס"ג ב ספר המאמרים תרע"ב-תרע"ו ספר המאמרים תרע"ז ספר המאמרים תרע"ט

*ס' המאמרים עת"ר (מהד' תשעב), ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשעב. מה"ר מ360; ספה"ל 2013A4995; ב"א A672 שנ(5)ספר

*ס' המאמרים תרנ"ט (מהד' תשעא), ר' שלום דובער, נ"י תשעא. מה"ר מ370; ספה"ל 2012A7296, אוסף שלום 4495.3; ב"א A672 שנ(5)ספ תשע"א

*ס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ו-תרפ"ח, תרצ"ט-תשי"א, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*ס' המאמרים (רמ"מ), רמ"מ שניאורסון, ששה חלקים, נ"י תשנב, תשנח. מפתח סוף חלק ו. מה"ר מ395

*ס' המדות (דובנא, תשסו), ר' יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, בעריכת ר' הלל קופרמן, ירושלים תשסו. מה"ר מ110; ספה"ל 2016A3513; ב"א A410.3 קרנ.מד

*ס' המדות (רנה"ו, תשסב), ר' נפתלי הירץ ויזל, ירושלים תשסב. ספה"ל 2002A9882, אוסף שלום 8542.1; ב"א A410.3 ויז.ספ

*ס' המוסר (כלץ, שכ), ר' יהודה כלץ, מנטובה שכ, קמ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°52A1262; להורדת הספר כולו

*ס' העיקרים (שעח), ר' יוסף אלבו, עם פירוש עץ שתול, ר' גדליה ליפשיץ, ונציה שעח, קמו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°22V13355; ב"אA179 אלב.עק שע"ח; להורדת הספר כולו

*ס' העיקרים (מישור), ר' יוסף אלבו, מהד' מישור, ירושלים תשנה [שונה ממהד' חורב ("השלם") באותה שנה]. מה"ר מ30; ספה"ל 95A4676; ב"א A179 אלב.עק תשנ"ה

*ס' הערוך (רצא), ר' נתן מרומא, ונציא רצא, רמו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים]). ספה"ל R4°35V4194; ב"א A803 נתן.ער רצ"א; להורדת הספר כולו

*ס' השיחות (ריי"צ) ת"ש, תש"א, תש"ה, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו, רבי אליהו אליעזר דסלר, ח"א-ח"ב, ב"ב תשסד. מה"ר כ255; ב"א A410.6 דסל.ספ

*ס' חסידים, רבינו יהודה החסיד. (ע"פ מפתח בס' אוצר ספר חסידים - ספר חסידים לרבינו יהודה החסיד זצ"ל מסודר לפי ענינים, בעריכת ר' חיים יוסף וולדמן, ירושלים תשנב, ספה"ל אוסף שלום 68.12; ב"א A414 ולד.או, וע"פ מפתח בס' חסידים, מהד' אוצר הפוסקים). ב"א A414 תשע"ח[1]

*ס' חרדים (שסא), ר' אליעזר אזכרי, ונציה שסא, 82 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V12718; ב"א A657.5 שס"א; להורדת הספר כולו

*ס' יוחסין (שמ), ר' אברהם זכות, קראקא שמ, 168 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V4448; ב"א D071 זכו.יו ש"ם; להורדת הספר כולו

*ס' יצירה (שכב), עם פירושי הראב"ד והרמב"ן, מנטובה שכב, 90 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). להורדת הספר כולו

*ס' מהרי"ל (שטז), ר' יעקב מולן, סביוניטה שטז, קטז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]). ספה"ל R8°35V3705; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*ס' משלי בדברי חז"ל (תשכג), עם ביאור דברי יעקב, ר' יעקב שכטר, ירושלים תשכג, רעג עמ'. מה"ר ת355; ספה"ל 2°63A61, או"ק יהדות ט 485‎; ב"א T427 שכט.מש תשכ"ג; להורדת הספר כולו [לוח השוואה למהד' תשסט, רצ עמ' - ב"א T427 שכט.מש תשס"ט]

*ס' ציוני (שכ), ר' מנחם ציוני, קרימונה שכ, 110 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°71A3921; ב"א T278 ציו.צי ש"ך; להורדת הספר כולו

*ס' קרניים (תשסו), ר' אהרן מקרדינא, עם פירוש דן ידין מר' שמשון מאופטרופוליא, ופירוש פרשת אליעזר מר' אליעזר פישל מסטריזוב, וילקוט הערות ופירושים בעריכת אברהם יעקב בומבך, ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A4621, אוסף שלום 862.1; ב"א A653 אהר.קר תשס"ו

*ס' ראב"ן (שע) - אבן העזר, ר' אליעזר בן נתן, פראג שע, 154 עמ'. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3844; ב"א A54 אלי.אב ש"ע; להורדת הספר כולו

*סגולת ישראל בראשית, ר' ישראל בנימין פייבלזון, ורשה תרעא. מה"ר ת75; ספה"ל 36A594; להורדת הספר כולו

*סדר היום (שנט), ר' משה בן יהודה אבן מכיר, ונציה שנט, 120 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3360; ב"א A311.6 מכי.סד שנ"ט; להורדת הספר כולו

*סדר מעמדות (שסו) עם פירוש ר' אברהם סרוואל, ונציה שסו, קלו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R0°85A577; להורדת הספר כולו

*סוד המלבוש (שמה), ר' עובדיה המון מברטנורא, על מגילת רות, ונציה שמה, מ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל 69A296 R0°; ב"א T457 המו.פר שמ"ה; להורדת הספר כולו

*סוכת דוד (שירירו), ר' חיים דוד שירירו, שלוניקי תקלח, ד"צ נ"י תשנב, ריג דפים. מה"ר ת74 מחסן; מוהר"ק ת845; ספה"ל 2°92A479; ב"א A451 שיר.סכ; להורדת הספר כולו

*סידור ר' הירץ (טריביש, שכ), ר' נפתלי הירץ טריביש, טיהינגן שכ, ד"צ ב"ב תשלא. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°75A767; ב"א A311.4 טרי.תפ ש"ך, תשל"א; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*סידור תפלות החדש עם ביאור זבחי אלקים, בילוידיר (?) שנג-שנה, פג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספריית בית המדרש לרבנים, ניו יורק

*סידורו של שבת, ר' חיים טורר, מהד' בלום, ירושלים תשך, תשמח. מה"ר מ305; ספה"ל 2°60A3283; ב"א A671.1 חיי.סד תשמ"ח

*סימנא דחיי (תשסה), ר' חיים פאלאג'י, מהד' מכון "שובי נפשי" ירושלים תשסה, 15 + כח עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל 2°2005A5355, אוסף שלום 2°1333.9

*סם חיי (עשאל), חלק הדרשות, ר' חיים עשאל, שלוניקי תקו, ד"צ נ"י תשנא, תשנג, אשדוד תשנז. ספה"ל 2°23V9853, 2°98A6392, 2°93A1595, 2°92A1008; ב"א A572 עשא.סם; להורדת הספר כולו

*סמוכים לעד (האיתמרי), ר' אליהו האיתמרי, שלוניקי תקפו, קלד דפים. מה"ר ת74 מחסן; מוהר"ק Rד1971; ספה"ל 2°23V6100; ב"א A451 אלי.סמ להורדת הספר כולו

*סמיכה לחיים, ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תקפו, ד"צ ירושלים תשלט. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל 2°79A3900; ב"א A572 פלג.סמ תקפו, תשלט; להורדת הספר כולו

*סמיכת חכמים (תשסא), ר' נפתלי כ"ץ, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסא. מה"ר כ400; ספה"ל 2°2005A7777; ב"א A583 כץ.סמי תשס"א

*ספרי המגיד מקאזניץ, יקר מפז - על התורה וההפטרות, שארית ישראל - על המדרש רבא, ליקוטי חומש, זוה"ק ועוד, תהלות ישראל - על תהלים, אבות ישראל - על מסכת אבות, מכון "שפתי צדיקים", ירושלים תשסז, תשעג. המאמרים שעל הסדר באבות ישראל לא הוכנסו במפתח. מה"ר מ290; ספה"ל 2015A6614, אוסף שלום 3272.3; ב"א A671.1 ישר.יק

*עבודת הקודש (גבאי, שכז) - מראות אלקים, ר' מאיר גבאי, ונציה שכז. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°46A96; להורדת הספר כולו

*עבודת הקודש (תשסד) ["מראות אלהים"], ר' מאיר אבן גבאי, בעריכת ר' משה צוריאל, הוצאת יריד הספרים ירושלים תשסד. ספה"ל 2004A6372, אוסף שלום 378.2; ב"א A653 גבא.עב תשס"ד

*עבודת חיים, ר' חיים הכהן קמיל, חלק א, אופקים תשסו. מה"ר מ140; ספה"ל 2015A907; ב"א A410.6 קמי.עב

*עבודת יצחק, ר' פנחס ב"ר יצחק יואל מקאנטיקוזבה, ספר בראשית, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשסד. מה"ר מ305; ספה"ל אוסף שלום 4555.22; ב"א A671.2 רבי.עב

*עבודת ישראל (מקוזניץ, תשנו), ר' ישראל הופשטיין מקוזניץ, מהד' מכון נופת צופים, ב"ב תשנו. ספה"ל 97A2506; ב"א A671.1 ישר.עב

*עבודת ישראל (קמחי, תצז), ר' רפאל ישראל קמחי, אזמיר תצז, ד"צ ירושלים תשלו, רטז דפים. ספה"ל 23V2400; ב"א A314.5 קמח.עב; להורדת הספר כולו

*עבודת ישראל (קמחי, תשפ), ר' רפאל ישראל קמחי, מהד' מכון משנת רבי אהרן, לייקווד תשפ. ב"א A314.5 קמח.עב תש"פ

*עבודת עבודה (תשסד), ר' משולם פייש לאווי, אדמו"ר מטאהש, קרית טאהש, קאנאדא תשסד. מה"ר מ305; ספה"ל 2003A10688; ב"א A671.3 לוי.עב

*עבודת עבודה (תשעד), בראשית-שמות, ויקרא-דברים, ר' משולם פייש לאווי, אדמו"ר מטאהש, קרית טאהש קאנאדא תשעד-תשעה. ספה"ל 2014A9622, אוסף שלום 4737.21; ב"א A671.3 לוי.עב תשע"ד

*עדות ביוסף (איטינגא, תשסב), ר' יוסף איטינגא, על התורה, בעריכת חיים אריה ליב רייניץ, מכון ארזי לבנון, ירושלים תשסב, כח + רע עמ'. מה"ר ת235; ספה"ל 2006A2909; ב"א T278 איט.עד

*עדן גנים, ר' הלל דוד טריווש, ורשה תרנט, 77 עמ'. מה"ר מ135; ספה"ל 23A5718 (תרנא)

*עוז לו בך, פורים, ר' מנחם דן מייזלס, ירושלים תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל 2°2013A5451; ב"א A384.3 מיז.עז

*עולה ליפה, ר' ישראל אברהם אבא קריגר, פיעטרקוב תרעא. ספה"ל 24V1785; ב"א A888 קרי.עו; להורדת הספר כולו

*עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, לובלין שנ. "קונטרס" או "קונטרס אחרון" - אחרי מפתח הפסוקים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3744; להורדת הספר כולו

*עולם אחד, ר' אליעזר פישל מסטריזוב, זאלקווא תקסב, ק' דרשות ומאמרים על אחדות ה' עפ"י סוד, עו דפים. ב"א A655 אלי.עו; להורדת הספר כולו

*עולם ברור, ר' אליעזר פישל מסטריזוב, זאלקווא תקס, ק' דרושים על בירורי הניצוצות בדרך סוד, נו דפים. ב"א A655 אלי.עו תקס (נדיר); להורדת הספר כולו

*עולם הפוך, ר' אליעזר פישל מסטריזוב, זאלקווא תקס. ספה"ל 23V12420, אוסף שלום 1842; ב"א A655 אלי.עו; להורדת הספר כולו

*עולת חודש (תקנג) ח"א, ח"ג ("השלישי"), ר' אלעזר בן דוד פלקלש מפראג, פראג תקנג, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר מ135; ספה"ל 92A4684; ב"א RA45 פלק.עו

*עולת חודש (תשעד), ר' אלעזר פלעקלס, ח"א וח"ב (ח"ב נקרא גם "עולת ציבור" ו"מילי דשמיא"), מכון נצח יעקב, ניו יורק תשעד. בסוף ח"ב נדפס אהבת דוד (וגם קונטרס מבשר טוב שאינו כלול במפתח). ספה"ל 2017A1819; ב"א A452 פלק.עו תשעו

*עולת ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ב' כרכים, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תרצט, תשכב, תשכט, תשמה. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 23A5718; ב"א A311.4 קוק.עו

*עולת שבת (אלמושנינו), רבי משה אלמושנינו, בעריכת שאול רגב, מכון אהבת שלום, ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A15428; ב"א A451 אלמ.עו

*עולת שבת (שועיב, שלז), ר' יואל אבן שועיב, על התורה, ונציה שלז, ד"צ בני ברק תשלג, 160 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V6336, 2014A4071; ב"א A451 שוע.עו של"ז, תשל"ג; להורדת הספר כולו

*עולת שבת בשבתו, ר' מרדכי מילר, ירושלים תשנח. ספה"ל 98A8081; ב"א A451 מיל.עו

*עולת שמואל (קונפורטי), ר' שמואל קונפורטי, שלוניקי תקנט, ד"צ נ"י תשנג. מה"ר על170 מחסן; ספה"ל 2°94A268; ב"א A572 קונ.עו; להורדת הספר כולו

*עולת תמיד (אלבלדה, שסא), ר' משה אלבלדה, ונציה שסא, ד"צ נ"י תשנג; רלא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V6093; ב"א T278 אלב.עו שס"א, תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*עזר מיהודה (תשנט), ר' עזריאל יהודה לעבאוויטש, ברוקלין תשנט. ספה"ל 2°99A2313; ב"א A451 לבו.עז

*עזר מיהודה (תשפא), בראשית-שמות, ר' עזריאל יהודה לייבוביץ', תשפא. ספה"ל 2022A4837; ב"א A451 לבו.עז תשפא

*עזרת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשכט, תשמה, תפה עמ' (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1, ש185; מוהר"ק או"ק ג פ231; ספה"ל 85A7208; ב"א A572 קוק.עז; פהשו"ת 184-187

*עטרות סופרים, ר' משה סופר ור' אברהם שמואל בנימין סופר, בעריכת נחום מאיר גרמן, ניו יורק תשנה, קיט עמ'. החלק הראשון הוא מדברי החתם סופר והחלק השני הוא מדברי הכתב סופר, עם מספור עמודים אחד. ספה"ל 97A2755

עטרת אברהם - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*עטרת חן, ר' צבי דרבקין, ח"א-ח"ב, באר יעקב תשסז. מה"ר מ525; ספה"ל 2013A10642

*עטרת יהושע, ר' משה אריה פריינד, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, תשנה-תשנז. ספה"ל 2°95A6301, אוסף שלום 4734.4; ב"א T278 פרי.עט תשנ"ה

*עטרת ישועה (תשסד), על מועדים וחדשי השנה, ר' יהושע הורוביץ אב"ד דק"ק דזיקוב, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסד. מה"ר מ305; ב"א A671.2 הור.עט

*עטרת ישראל (באהפאלי), ר' ישראל מבאהפאלי, ירושלים תשלה, לב + קצ עמ'. מה"ר מ305; ספה"ל 75A4748; ב"א A671.2 ישר.עט

*עטרת מנחם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, נ"י תשסג, קעה עמ'. מה"ר מ305; ספה"ל 2005A4682

*עטרת משה ימים נוראים, ר' משה נתן נטע למברגר, ירושלים תשסו.

*עטרת צבי, ר' מנחם צבי טאקסין, וילנא תרע, ד"צ ירושלים תשמד, 210 עמ'. מה"ר מ135; ספה"ל 52A1251, 84A2286; ב"א A45 טקס.עט

§עטרת תפארת, ר' לוי יצחק דוב שור, בראדי תרעב, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח. ספה"ל 92A6747; S2°2002A3343; ב"א A45 שור.עט; להורדת הספר כולו

*עיוני הפטרה ח"א-ח"ב, ר' אברהם ריבלין, כרם ביבנה תשסג. ספה"ל 2004A2578; ב"א A454 ריב.עי

*עיוני פרשה (ריבלין), ר' אברהם ריבלין. בראשית, ירושלים תשסז, 254 עמ' - מה"ר ת75. שמות, ירושלים תשסח - מה"ר ת100. ויקרא, ירושלים תשסט - מה"ר ת120; במדבר, דברים - ספה"ל 2008A3525 (בראשית-שמות); ב"א A451 ריב.עי (כולם)

*עיוני רש"י, ר' אברהם יצחק ברזל, שמות ח"ב (משפטים-פקודי), קרית ספר תשנח. במדבר, קרית ספר תשסח. דברים ח"א (דברים-ראה) וח"ב (שופטים-וזאת הברכה), קרית ספר תשסג. מה"ר ת30; ספה"ל 95A5929; ב"א T271 ברז.עי; להורדת שמות ח"ב

*עיונים במשלי, ר' א"י העשל רייזמן, ת"א תשסו, תרסא עמ'. מה"ר ת355; ספה"ל 2007A7138; ב"א T427 ריז.עי תשס"ו; להורדת הספר כולו

*עין איה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ברכות, זרעים ושבת, ירושלים תשמז-תשס. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 2°88A286, או"ק יהדות ל25; ב"א A888 קוק.עי תשמ"ז

עין התכלת - ראה שפוני טמוני חול

*עין יהוסף, ר' יוסף חזן, אזמיר תצה, קנז דפים. ספה"ל R2°23V10985; ב"א נדירים A584.042 חזן.יה תצה להורדת הספר כולו

*עין ימין (אלגזי), ר' חיים יצחק אלגזי, שלוניקי תקעז, ד"צ נ"י תשנז. ספה"ל 2°23V10356, 2°2000A2523;ב"א A452 אלג.עי; להורדת הספר כולו

*עין יעקב (שפב) (או עין ישראל), ר' יעקב אבן חביב, פראג שפב. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 2011F42(7)

*עינות מים, ר' עזרא מלכי, שלוניקי תקעא, ד"צ נ"י תשנב, קטז דפים. מה"ר מ58 מחסן; ספה"ל 2°92A6371; ב"א A45 מלכ.עי; להורדת הספר כולו

*עיני יצחק, ר' יצחק אלבעלי, אזמיר תרסג, 81 דפים. ספה"ל 2°24A1616; ב"א A888 אלב.עי; להורדת הספר כולו

*עיני כל חי (תשסח), ר' חיים פלאג'י, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסח. עם ציונים גם לפי מהד' תרלח. מה"ר א380; ספה"ל 2°2009A5398; ב"א A584 פלג'.עי תשס"ח

*עיני משה (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על רות, ונציה שסא. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]). ספה"ל R8°62A107; ב"א T457 אלש.עי שס"א; להורדת הספר כולו

*עיני שמואל (ראבין), ר' שמואל אהרן ראבין, ירושלים תשמח, תשסא. הכוונה ל"תוספת עיני שמואל", שבסוף הספר. ספה"ל 2001A5189; ב"א A888 רבי.עי

§עינים למשפט קידושין, ר' יצחק אריאלי, ההקדמה, ירושלים תרצו. מה"ר א115; ספה"ל 91A1890; ב"א A584 ארי.עי תרצ"ו; להורדת הספר כולו

*עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, בסיליאה שמ, 137 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3632; להורדת הספר כולו

*עירין קדישין השלם, דברי ר' ישראל מריזין, ליקט ר' נפתלי הירץ פלינטשטיין, ב' כרכים במספור עמודים אחד, ירושלים תשסט. מה"ר מ308; ספה"ל אוסף שלום 3507.1; ב"א A671.2 פרי.עי תשס"ט

*על הגאולה ועל התמורה, ר' יואל טייטלבוים, נ"י תשמב, ריט עמ'. ספה"ל 83A2568; ב"א E982.31 טיט.על

*על ישראל גאותו, ר' ישראל אריאל (ליבוביץ), רחובות תשנט, שצב עמ'. ספה"ל 2000A8165; ב"א A129.2 ארי.על

*על כן קרא שמו, ר' שגיב עמית, בית שמש תשסג, שכ עמ'. ספה"ל 2003A2284; ב"א A451 עמי.על

*עלי שור, ר' שלמה וולבה, ח"א-ח"ב, ירושלים תשמו. מה"ר מ525; ספה"ל 87A2055; ב"א A410.6 וול.על

*עליית קיר קטנה (שצו), על התורה, ר' לוי קוזין, ונציה שצו-תג, ד"צ נ"י תשנב, 430 עמ'. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°56A34, 2°93A220; ב"א A451 קוז.על תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*עם לבבי אשיחה, שבת ומועדים, ר' ירחמיאל שמואל חסיד, ירושלים תשסד, רנז + 20 עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2005A6198; ב"א A410.6 חסי.עם

*עמוד הימיני (קלינמן), ר' אברהם קלינמן, מהד' מכון שם עולם, ב"ב תשסט, 32 + שיג עמ'. מה"ר מ140; ספה"ל 2009A7561; ב"א A45 אבר.עמ תשס"ט

*עמוד העבודה, ר' ברוך בן אברהם מקוסוב, בעריכת יהודה אהרן אילאוויטש, נ"י תשסד, תמד עמ'. מה"ר מ140; ספה"ל 2004A7184, אוסף שלום 1216.4

*עמודי חיים, ר' חיים פלג'י, אזמיר תרלה. (גם ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). מה"ר מ7 מחסן; מוהר"ק ד1956; ספה"ל 2°23V5929 להורדת הספר כולו

*עמודי שש (לונטשיץ, שעח), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, פראג שעח, מ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°66A3447; להורדת הספר כולו

*עמודיה שבעה, ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 69 + שכה + נ + צ עמ'. כולל "ספרי חיים", לר' חיים פאלאג'י, במספור עמודים נפרד. כוכבית מסמנת שהמקור מובא בהערת שוליים. מה"ר מ140; ספה"ל אוסף שלום 915.2; ב"א A45 בצל.עמ

*עמלה של תורה, ר' צדוק הכהן (סוף פרי צדיק ח"ג). (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*עמק החכמה - שושנת העמקים, ר' מרדכי דב טברסקי, ירושלים תשעא. ספה"ל אוסף שלום 3669.21; ב"א A451 טבר.שו תשעא

*עמק המלך (בכרך, תח), ר' נפתלי הירץ בכרך, אמשטרדם תח, ד"צ ב"ב תשלג, ירושלים תשנד, אשדוד תשנז, 177 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל 70A3374 R2°, 97A4586 2°, 94A751; ב"א A654 נפת.עמ ת"ח, תשל"ג, תשנד; להורדת הספר כולו

*עמק המלך (תשסג), ר' נפתלי בר' יעקב אלחנן, מהד' יריד הספרים, ירושלים תשסג. ספה"ל אוסף שלום 596.2; A654 נפת.עמ תשס"ג

*עמק תפלה (תשסו), שושנת העמקים, ר' יעקב ישראל טברסקי מטשערקאס והורנוסטייפאליא, מהד' מכון נר שלמה הארניסטייפאל, ירושלים תשסו, רפא עמ'. מה"ר מ308; ספה"ל אוסף שלום 3669.2; ב"א A671.2 טבר.שו

*עסיס רימונים (שסא), ר' שמואל גאליקו, קיצור ס' פרדס רמונים לר' משה קורדובירו, ונציה שסא, פו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°69A41; להורדת הספר כולו

*עץ הדעת טוב (תשסח), ר' חיים ויטאל, ירושלים תשסח, שיט + ק עמ'. מה"ר ת400; ספה"ל אוסף שלום 703.3; ב"א A654.2 עץ הדעת תשס"ח

*עץ החיים (אבולפיה תשנג), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. (ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד [גאמיל]). מה"ר ת235; ספה"ל 2°94A4776; ב"א A451 אבו.עץ תשנג

*עץ חיים (אנג'יל בן חיים), ר' אנג'יל בן חיים, שלוניקי תקלב. להורדת הספר כולו

*עצי חיים - מועדים, ר' חיים צבי טייטלבוים, נ"י תשע, תקו עמ'. ספה"ל 2°2010A7640; ב"א A671.2 טיט.עצ

*עצי חיים על התורה, ר' חיים צבי טייטלבוים, נ"י תשע. ספה"ל 2°2010A7632; ב"א A671.2 טיט.עצ

*עצי עדן (תשעח), ר' ישעיהו ייקב הלווי אב"ד אלעסק, בעריכת פינחס משה לאנדא, נ"י תשעח. ספה"ל 2019A1510; ב"א A451 ישע.עצ

*עקבי אבירים (תשסה), ר' אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה, ת"א תשסה, תקע עמ'. מה"ר מ308; ספה"ל 2005A1524; ב"א A671.3 פרי.עק

*עקבי אבירים (תשעא), ר' אברהם יעקב פרידמן מסאדיגורה, מכון כנסת מרדכי, תשעא. ספה"ל 2017A13633

*עקבי הצאן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, נדפס בסוף "אדר היקר", מהד' מוסד הרב קוק. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). מה"ר כ3; ספה"ל 67A2889, 85A7200; ב"א A19 קוק.או, A509.2 רבי (קוק)

*עקדת יצחק (שלג), ר' יצחק עראמה, ונציה שלג, שח + יב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°41A1703; ב"א A182 של"ג; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר. [אבל ציונים רבים אינם מתאימים למהדורה זו ולא למהד' ונציה שכה, לצפייה איכותית בספר; אולי הם ממהד' ונציה שז, שט דפים, ספה"ל FI 9386]

*ערבי נחל (תשסד), ר' דוד שלמה אייבשיץ, מהד' מכון גבעות עולם, ירושלים תשסד. ח"א-ח"ב - על התורה - מה"ר ת237. ח"ג - מגילת סתרים וליקוטים. מה"ר מ140

*ערבי נחל (תשסט), ר' דוד שלמה איבשיץ, ירושלים תשסט. ב"א A451 איב.ער תשס"ט

*ערוגת הבושם (הראשון), ר' אברהם בר' עזריאל, ירושלים תשכג. ע"פ מפתח סוף ח"ד עמ' 248/234. מה"ר מ535; ספה"ל או"ק יהדות צ345; ב"א A317 אבר.ער; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד

*ערוגת הבושם (ארקיוואלטי, שסב), ר' שמואל ארקיוואלטי, ונציה שסב, 119 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°25V14279; ב"א B450.9 ארק.ער שס"ב; להורדת הספר כולו

*ערוגת הבושם (בדרשי), ר' יהושע בדרשי, סו"ס הרי בשמים (בדרשי), שלוניקי תקנג. ספה"ל 2°23V6110; ב"א T278 בדר.הר; להורדת הספר כולו

*ערוגת הבושם (תשעא), על התורה, ר' משה גרינוואלד, ברוקלין תשעא. ספה"ל 2013A4907 (תשעב); ב"א T278 גרי.ער

*ערך לחם (צאלח), ר' משה צאלח, ור' יהודה פתייה, ירושלים תשפא. ספה"ל 2021A12114; ב"א A867 צלח.ער

*ערכי הכינויים (תשסו), ר' משה זכות, נדפס בתוך "שבעה מאורות", ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A3293, אוסף שלום 445.31; ב"א A653 שבעה.מא

*ערפלי טוהר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשמג, קעג עמ'. הוא קובץ ב של "שמונה קבצים". (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271, ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 83A4119, אוסף שלום 1490.5; ב"א A19 קוק.ער תשמ"ג

*עשות משפט, ר' צבי עידאן, מהדורה שניה, ירושלים תשסד. ספה"ל 2017A12563; ב"א A566 עיד.עש

*עשרה למאה (תשיג), ר' צבי הירש במוהרי"ל וואיידיסלוב, המוסד להוצאת ספרי מוסר וחסידות, ירושלים תשיג. ספה"ל 53A2370; ב"א A45 צבי.עש תשיג

*עשרה למאה (תשסג), ר' צבי הירש במוהרי"ל מוואוידיסלוב, בעריכת יצחק מרדכי דוד מארגנשטערן, ניו יורק תשסג, עד עמ'. מה"ר מ308; ספה"ל 2003A5063

*עשרה מאמרות (תט), ר' מנחם עזריה, עם פירוש יואל משה, אמשטרדם תט. כולל מאמר חיקור דין ומאמר אם כל חי (אין ציונים למאמר המדות). (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V12385; ב"א A654.3 עשרה ת"ט; להורדת הספר כולו

*עשרה מאמרות (תשס), ר' מנחם עזריה מפאנו, עם מגיני שלמה לר' יהושע ב"ר יוסף אב"ד קראקא ועם יואל משה ל' משה הלוי סגל, פתח עינים לר' יהודה לייב ב"ר שמואל, ונר למאור לר' מאיר אייזנשטאט, מהד' ישמח לב ירושלים תשס. ספה"ל 2009A524, אוסף שלום 550.4; ב"א A654.3 עשרה

*עת האוכל, ר' צדוק הכהן (סוף ס' פרי צדיק ח"א). (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*עת הזמיר הגיע, בענין זמן השיעבוד והגאולה של גלות מצרים, ר' מנחם זכריה זילבער, תשסד. מה"ר מ222; ספה"ל 2004A4493; ב"א A124 זיל.עת

*עת לכל, ר' דב בערעל משה פורר, לייקוואוד תשסא. ספה"ל 2001A6957; ב"א A45 פור.עת

*עת לעשות, ר' הילל ליכטנשטיין, תירגם מאידיש ר' בצלאל ברוך פרידמן, בתוספת באורים בשם "שפתי חן", בעריכת ר' יהושע העשיל זינקובר, ירושלים תשעז, 140 + תקסא עמ'. ספה"ל 2017A7823; ב"א A410.3 ליכ.עת תשע"ז

*עתרת החיים, ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תרא. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשסז. ב"א A319 פלג'.עת תרא, תשסז; להורדת הספר כולו

*פאר יעקב, על התורה ומועדים, ר' אהרן פיישר, ברוקלין תשסט. ספה"ל 2001A3074; ב"א T278 פיש.פא

*פוקד עקרים, ר' צדוק הכהן (סוף אור זרוע לצדיק), בני ברק תשכז, לב דפים. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2744; ב"א A671.2 הכה.או להורדת הספר כולו

*פורים בציון, ר' בן ציון מוצפי, מכון "בני ציון" תשעט, 51 + תקז עמ'. מה"ר פ142; ב"א A384.3 מוצ.פו

*פורת יוסף (סאמיגה, שנ), ר' יוסף סאמיגה, חידושי מסכתות, ונציה שנ, ד"צ נ"י תשנא, קנד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°35V3829; ב"א A583 סמי.פר ש"ן, תשנ"א; להורדת הספר כולו

*פחד דוד, ר' דוד חנניה פינטו, מהדורה ג, ירושלים תשע. ב"א A451 פינ.פח תש"ע

*פחד יצחק, ר' יצחק הוטנר, שער ירח האיתנים - ראש השנה, תשלד. מה"ר מ212; ספה"ל אוסף שלום 8522.1; ב"א A383 הוט.פח

*פחד יצחק חנוכה, ר' יצחק הוטנר, נ"י תשמה, קצו עמ'. מה"ר מ217; ספה"ל אוסף שלום ‎8522.3‎; ב"א A384.1 הוט.פח

*פחד יצחק פורים, רבי יצחק הוטנר, נ"י תשמא, קנא עמ'. "קונטרס רשימות" הוא באידיש. מה"ר מ220; ספה"ל 86A2582; ב"א A384.3 הוט.פח

*פחד יצחק פסח, ר' יצחק הוטנר, תשסג. מה"ר מ222; ספה"ל אוסף שלום ‎8522.5‎ (תשנט); ב"א A382.1 הוט.פח

*פחד יצחק - יום הכפורים, ירח האיתנים, ר' יצחק הוטנר, נ"י תשלח, שנו עמ'. מה"ר מ218; ספה"ל 81A4100; ב"א A383 הוט.פח תשל"ח

*פחד יצחק סוכות, ר' יצחק הוטנר. נדפס עם פחד יצחק על שבת. מה"ר מ240; ספה"ל 88A3345; ב"א A38 הוט.פח תשמ"ב

*פחד יצחק שבועות, ר' יצחק הוטנר. מה"ר מ225; ספה"ל 90A2985, או"ק יהדות 8522.6; ב"א A382.2 הוט.פח

*פחד יצחק שבת, ר' יצחק הוטנר. מה"ר מ240; ספה"ל 88A3345; ב"א A38 הוט.פח תשמ"ב

*פחד יצחק (גאגין), ר' שם טוב ב"ר יצחק גאגין, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשפא. ספה"ל 2021A4281; ב"א A451 גגי.פח

*פחד יצחק (חיות, שלג), ר' יצחק חיות, לובלין שלג, יח + 53 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V4139; ב"א A888 חיו.פח של"ג; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*פי שנים, חלק א - זכרון יהודה, ר' קלונימוס וייס, פרסבורג תרמא. ע"פ התוכן. ספה"ל 63A580; ב"א A45 ויס.פי; להורדת הספר כולו

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, שמות, ירושלים תשנד. מה"ר ת100; ספה"ל 93A4311; ב"א T17 כהנ.פר; להורדת הספר כולו

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, דברים, ירושלים תשנו. מה"ר ת145; ספה"ל 95A6136; ב"א T17 כהנ.פר; להורדת הספר כולו

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, שמואל, ירושלים תשנה, ת עמ'. מה"ר ת300; ספה"ל 94A4987; ב"א T307 כהנ.מכ; להורדת הספר כולו

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, נביאים אחרונים וכתובים, תקעה עמ'. מה"ר ת385; ספה"ל 96A5046; ב"א T17 כהנ.פר; להורדת הספר כולו

*פי' הרמ"ז על הזוהר, ר' משה זכותא, מכון קול בטחה, מושב בטחה. הקדמת הזוהר - תשנח. בראשית - תשס. ויקרא - תשסג. במדבר - תשסד. דברים - תשסה. ספה"ל 98A2313, אוסף שלום 2093.1

*פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר (תשסא), ר' משה זכות, מכון קול בטחה, הוצאה שניה תשסא. ספה"ל 2001A8077 (כרך א); ב"א A652.5 זכו.פר

*פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון, ירושלים תשסו. כרך ב מתחיל בעמ' רצה. מה"ר ת295; ספה"ל או"ק יהדות ט 595.6; ב"א T377 חיו.פר

*פי' מגילת אסתר לרמב"ם, מתורגם מערבית ע"י יוסף יואל ריבלין, ירושלים-תל אביב תשיב, 95 עמ'. מפתח בעמ' עג. ספה"ל או"ק יהדות ט603; ב"א T487 משה.פר; להורדת הספר כולו

*פי' סדר עבודת יום הכפורים (רמ"ק, שמז), ר' משה קורדובירו, ונציה שמז, 40 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R0°35V3917; ב"א A653.1 פרוש שמ"ז; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג), ר' אלישע גאליקו, ונציה שמג, ד"צ ירושלים תשלד, נ"י תשנב, סב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים]). ספה"ל R8°22V6327, 74A2722, 92A4885; ב"א T487 גלי.פר תשל"ד, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח), ר' אלישע גאליקו, ונציה שלח, ד"צ נ"י תשנג, ג + קמג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V6199; ב"א T477 גלי.בא של"ח, תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*פי' ר"א גאליקו על שיר השירים, ר' אלישע גאליקו, ונציה שמז. להורדת הספר כולו

*פי' ר"א מזרחי (שלד) על התורה, ר' אליהו מזרחי, ונציה שלד. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°36A2541, 2005 F 223

*פי' רבינו בחיי (רנב), ר' בחיי בן אשר, נאפולי רנב. בלי מספור דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל RI° 52A1667; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*פי' ר"י אברבנאל (שלט), על התורה, ונציה שלט, תכה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°70A687; ב"א T27 אבר.פר של"ט; להורדת הספר כולו

*פי' ר"י כהן על איוב (שה), ר' יצחק בן שלמה הכהן, קושטנדינה שה, 146 דפים. בלי מספור עמודים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3221; ב"א T437 יצח.פר; להורדת הספר כולו

*פי' ר"י לומברוזו על התנ"ך (שצט), ר' יעקב לומברוזו, ונציה שצט. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R4°47A823, 2003 F 70 (POS)

*פי' רקנטי (שה), ר' מנחם רקנטי, ונציה שה, רלה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3908; ב"א A653 רקנ.רק ש"ה; להורדת הספר כולו

פירושי ראשונים לאגדות חז"ל, ר' אברהם יצחק ברומברג, תשמא, ברכות-תחילת ביצה, וכן ב"ק עד הסוף, והשמטות, שכז עמ'. מה"ר א265; ספה"ל 81A3482

§פירות מפוזרין, ר' בנימין זאב יעקבזון, שטוקהולם תשח. חסרים עמ' י-יא. ספה"ל 48A647; ב"א A584 יעק.פר; להורדת הספר כולו

*פלא יועץ (טברסקי), ר' מרדכי דוב טברסקי מק"ק הארנאסטייפאל, ניו יורק תשנ. ספה"ל אוסף שלום 3669.1; ב"א A671.2 טבר.פל תשע"ו

*פלאות עדותיך, ר' פנחס ארלנגר, מתורת ר' חיים בן ציון אינדיג, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A3546; ב"א A451 אינ.פל

*פלגי מים (טננבוים), דרשות לחגי ומועדי השנה, ר' זאב וואלף טננבוים, ירושלים תשעא. ספה"ל 2023A8165; ב"א A452 טננ.פל

*פלח הרמון, ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 22 + רלה + קמד + מז + עו עמ'. כוכבית מסמנת מקור שמוזכר בהערות. מה"ר מ145; ספה"ל 2008A8662, אוסף שלום 915.1

*פני דוד (תקנב), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנב. (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א ST278 אזו.פנ תקנב להורדת הספר כולו

*פני חיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסג. מה"ר ת240; ספה"ל 2°2003A3378; ב"א A451 פלג'.פנ תשס"ג

*פני חסד, דרושים למתן תורה, ר' רבי פנחס אדלר, מכון "בני משה", ירושלים תשעא, שפה עמ'. ספה"ל 2011A10611; ב"א A452 אדל.פנ

*פני יהושע (תשסא), ר' יעקב יושע, בעריכת אורי בלום, מהדורה שניה עם הוספות תשסא. מה"ר ת240; ספה"ל 2001A2883

*פני יצחק (פראנסיס), ר' יצחק משה פראנסיס, שלוניקי תקג, ד"צ נ"י תשנט. ספה"ל 2°23V6298; ב"א A451 פרנ.פנ; להורדת הספר כולו

*פני מלך בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, ר' אלימלך פינחס גוטליב, בני ברק תשסב. ספה"ל 2016A8375; ב"א T27 גוט.פנ תשס"ב

*פני מלך מועדים, ר' אלימלך פינחס גוטליב, בני ברק תשסד. ב"א A38 גוט.פנ

*פני מנחם, על התורה ומועדים, ר' פינחס מנחם אלתר, ירושלים תשלג-תשעט. ע"פ מפתח בסוף כרך ו - מועדי שמחה. בכרך בראשית נמצא חנוכה. בכרך שמות נמצאים שקלים, זכור, פורים, החודש. בכרך ויקרא נמצאים שבת הגדול, ערב פסח, פסח, שבת חוה"מ פסח, שביעי של פסח. בכרך במדבר נמצאים שבועות, בין המצרים. בכרך דברים נמצאים ראש השנה, שבת תשובה, עשרת ימי תשובה, סוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת. בכרך ו נמצאים שלום זכר, ברית מילה, פדיון הבן, קידושא רבא, בר מצוה, שידוכין, עליה לתורה, חופה וקידושין, סעודה ושמחת חתן, נישואין ושבע ברכות. ספה"ל אוסף שלום 4553.6; ב"א A671.3 אלת.פנ

*פנים יפות, ר' פנחס הלוי הורוביץ, תהלים, ירושלים תשנד. מה"ר ת315; ספה"ל 94A1867

*פנים מסבירות, ר' אברהם גאטעסמן, הערות ופלפולים על פנים יפות על התורה, עם קונטרם "גן אברהם", נ"י תשכו, תסח עמ'. מה"ר ת240; ספה"ל 2°66A3890; ב"א T278 גוט.פנ

*פניני דעת, ר' אליהו מאיר בלאך, בעריכת ר' נתן צבי ברון, ויקליף תשנד. מה"ר מ525; ספה"ל 94A5482; ב"א A410.6 בלו.פנ תשנ"ד

*פניני הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' ישיבת ההסדר ראשון לציון, תשסח. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ב"א T278 קוק.פנ; להורדת הספר כולו

*פניני יחזקאל, על התורה ומועדים, ר' יחזקאל מנדל, אשדוד תשסח, תשנח עמ'. סוגריים סביב מספר עמוד מסמנים שבעמוד זה הגמרא מובאת בהערה. ב"א T278 מנד.פנ

*פניני שבח, ר' שניאור זלמן פרדס, בני ברק תשעד. ב"א T278 פרד.פנ

*פנינים על התורה ומועדים, ר' מנחם מנדל שניאורסון, נ"י תשסה. מה"ר מ400; ספה"ל 2005A3175; ב"א A672 שנ(7)פנ

*פנקס יג, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, תשסד. נדפס שוב בתוך פנקסי הראי''ה ח"א עמ' קסט-שד. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 2004A4638

*פנקסי הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל. ח"א - תשסח. ח"ב - תשע. ח"ג - ללא תאריך. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). מה"ר כ4, מ145; ספה"ל 2008A4322, אוסף שלום 1489.5; ב"א A19 קוק.פנ

§פסקי הגר"א (למפרט), ר' צבי הירש למפרט, על או"ח, בהקדמה, וילנא תרסב, ד"צ ת"א תשטז. ספה"ל 58A1883; ב"א A561 אלי.פס; להורדת הספר כולו

*פעולת גבר, ר' יעקב ברוין, מהדורה רביעית, ברוקלין תשסד, שעח עמ'. מה"ר ת240; ספה"ל 2004A5594; ב"א T278 ברא.פע

*פעולת צדיק (בריש), ר' אלעזר בריש שטרוק, פיעטרקוב תרפט, קנה דפים. להורדת הספר כולו

*פקודת אלעזר (תשסד), ר' אלעזר טווערסקי, אדמו"ר מפאלטישאן, הוצאה שניה, נ"י תשסד. מה"ר מ308; ספה"ל 2004A3886

*פרדס דבש, ר' שבתי ליפשיץ, לונדון תשעב. ספה"ל 2012A9316; ב"א A867 ליפ.פר

*פרדס המלך (תשסט), רבי פינחס סאסיש, בעריכת יוסף הלברשטאם, בהוצאת תפארת בחורים דבאבוב, נ"י תשסט. רמזי חנוכה - בעמ' קמב-קמט. רמזי פורים - בעמ' רמא-רנא. מה"ר מ308; ספה"ל 2012A655; ב"א A671.3 פנח.פר

*פרדס יוסף (סקוסובסקי), ר' יוסף זאב סקוסובסקי, אשדוד תשסז. מה"ר ת240; ב"א T278 סקו.פר תשס"ז

*פרדס יוסף השלם (פצנובסקי), ר' יוסף פצנובסקי, בראשית-שמות-ויקרא, מהד' מכון פרדס, ב"ב תשנט. ח"א - בראשית. ח"ב - שמות. ח"ג - ויקרא. המפתח אינו כולל את "פרדס יוסף החדש" על במדבר-דברים. מה"ר ת25; ספה"ל 95A3139; ב"א T278 פצנ.פר תשנ"ג

*פרדס מנחם, עם "מאמר בראשית" על תרי"ג מצוות, ר' מנחם מנדל ראובן גפנר, ירושלים תשמט, רו עמ'. מה"ר ת240; ספה"ל 89A309; ב"א T278 גפנ.פר

*פרדס מרדכי, ר' מרדכי משולם זלמן באב"ד, ירושלים תשסח. מה"ר ת240; ספה"ל 2008A3432

*פרדס שדי, ר' ישראל דוד שלזינגר, שיעורי תשס"ד, ניו יורק תשעו, תתיג עמ'. ספה"ל 2017A1820; ב"א A451 שלז.פר

*פרורים משלחן גבוה, מכון דעת ותבונה, ישיבת גאון יעקב, ה חלקים. מה"ר ת240; ספה"ל 98A4499; ב"א T278 מיש.פר

*פרח לבנון, ר' אליעזר ליפא וייסבלום, ורשה תרפו, תרפח. ע"פ התוכן. "מפני טעות המדפיס נשמטו מספרי הדרשות ל"ג, לו-מז, שכח". ספה"ל 23A5672; ב"א A450.8 ויס.פר; להורדת הספר כולו

*פרי אהרן (פסין), ר' אהרן יהושע פסין, ירושלים תשסו. ספה"ל 2012A11349; ב"א A081 פסי.פר

*פרי הארץ (ויטבסק), ר' מנחם מנדל מויטבסק, ירושלים תשיג. מה"ר מ305; ספה"ל 54A3423, אוסף שלום 3156.4

*פרי חיים (קלוגר), ר' חיים קלוגר, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנב. ב"א T278 קלו.פר תשנ"ג

*פרי חיים (קנולר) אבות, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרפה, ד"צ נ"י תשסב, תשעג, ס' דפים. ספה"ל 2101A3966, 2°2002A5820, 2014A2457; ב"א A42קנו.פר; להורדת הספר כולו

*פרי חיים (קנולר) איכה, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרנג. ספה"ל 57A1069; ב"א T467 קנו.פר; להורדת הספר כולו, לצפייה איכותית בספר

*פרי חיים (קנולר) מאמרים, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרמג, ד"צ נ"י תשסב. ספה"ל 23A5984, 2°2002A5820; ב"א A45 קנו.פר; להורדת הספר כולו

*פרי חיים (קנולר) על התורה, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרעח-תרפד. חלק ראשון של המפתח לכל חמשה חומשים סוף במדבר, חלק שני סוף דברים. ספה"ל 46A688; ב"א T278 קנו.פר; להורדת הספר כולו בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

*פרי נפש חיה ח"א, ר' אהרן טויסיג, תשמז. מה"ר ת240; ספה"ל 87A2786; ב"א A671.7 טוי.פר

*פרי נפש חיה ח"ב, ר' אהרן טויסיג, ירושלים תשסב. ספה"ל 87A2786

*פרי צדיק, ר' צדוק מלובלין. (ע"פ מפתח לפרי צדיק, בעריכת ר' חיים הירש). מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*פרי תבונות, ר' יצחק משה כהן, ירושלים תשסז. ע"פ התוכן. ספה"ל 2017A10241; ב"א A451 כהן.פר

*פרפרת אליעזר, על התורה, ר' משה רובינשטיין, בני ברק תשעה. ספה"ל 2016A11179; ב"א T278 רוב.פר; להורדת הספר כולו

*פרפרת הפרשה, על התורה, ר' משה רובינשטיין, בני ברק תשעט. ספה"ל 2019A10966; להורדת הספר כולו

*פרפרת התורה, ר' משה רובינשטיין, ב"ב תשע. ספה"ל 2011A5935; ב"א T278 רוב.פר; להורדת הספר כולו

*פרפרת משה, ח"א וח"ב, ר' משה רובינשטיין, ב"ב תשסד. (ע"פ מפתח בסוף ספרו פרפרת התורה). ספה"ל 2011A5937; ב"א T278 רוב.פר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*פרק שירה עם "בתורתו יהגה", ר' דוד פלק, ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A6742; ב"א A884 פרק.שי

*פרקי משה (שכג), ר' משה אלמושנינו, על אבות, שלוניקי שכג, ד"צ אנגליה תשלא (עם תפלה למשה), קיא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3585; ב"א A42 אלמ.פר שכ"ג, A410.1 אלמ.תפ תשל"א; להורדת הספר כולו

*פרשיות בספרי הנביאים, ר' יצחק לוי, שופטים, ירושלים תשנא - ב"א T327 לוי.פר. שמואל א, ירושלים תשנג - ב"א T337 לוי.פר; ספה"ל 89A4029

*פרשת דרכים (תשנב), ר' יהודה רוזניס, מהדו' המכון לעריכת ספרים תורניים, ירושלים תשנב. ספה"ל 92A1717; ב"א A45 רוז.פר

*פרשת דרכים (תשסה), ר' יהודה רוזאניס, מהד' המסורה, ירושלים תשסה. ספה"ל 2012A7610; ב"א A45 רוז.פר

*פתגמי אורייתא ח"א, אדמו"ר מפיטסבורג, עניני שבת קודש, קע"ב פירושים על "כל מקדש שביעי", אשדוד תשסט. ספה"ל 2009A868, ספריית שלום 3870.3; ב"א A671.3 ליפ.פת תשס"ט

*פתגמי אורייתא ח"ב, אדמו"ר מפיטסבורג, ר"כ פירושים על "כל מקדש שביעי", אשדוד תשעז. ב"א A671.3 ליפ.פת

*פתח טוב, ר' יוסף גרינוואלד, נ"י תשסה, שעד עמ'. מה"ר מ145; ספה"ל 2005A3428

*פתח עינים (ויינברגר), ר' יהושע אהרן צבי ויינברגר, בעריכת מרדכי בריסק, תשסט. ספה"ל 2013A554; ב"א A451 וינ.פת

*פתחי שערים, מאמרים ודרושים שנדפסו בפתיחת ספרי חתן סופר, כגון מענה שמחה ושם משמואל, נ"י תשעז. ספה"ל 2017A6621; ב"א A45 פתח.שע

פתיל תכלת - ראה שפוני טמוני חול

*פתרון חלומות (אלמולי, שצז), ר' שלמה אלמולי, אמשטרדם שצז, 63 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R0°43A1497; להורדת הספר כולו

*צבא אהרן - שבת תשובה, ר' אהרן וידר, ירושלים תשסג. מה"ר מ212; ספה"ל 2°2010A9639; ב"א A452 ויד.צב

*צדה לדרך - ראה צידה לדרך

*צדקה חיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ נ"י תשנג. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשס, 28 + תעג עמ'. מה"ר מ145 (מהד' שובי נפשי); ספה"ל 2°2000A478, אוסף שלום 2°1333.6 (מהד' שובי נפשי); ב"א A45 פלג.צד תש"ס; להורדת הספר כולו

*צדקה לחיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלג, ד"צ נ"י תשנג. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). יש מראה מקום נוסף בסוגריים, והוא לפי מהד' שובי נפשי של ספר זה, ירושלים תשנט, 25 + קפו עמ'. מה"ר מ145 (מהד' שובי נפשי); ספה"ל 2°99A8055, אוסף שלום 2°1333.5 (מהד' שובי נפשי); ב"א A411.777 פלג'.צד תשנ"ט להורדת הספר כולו

*צדקת הצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסב, עו דפים. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח63; ספה"ל 88A4160; ב"א A671.2 הכה.צד להורדת הספר כולו

*צדקת יוסף, ר' יוסף ליפר מפיטסבורג, מכון יד איתמר, אשדוד תשנח, שסג + נד + מז עמ'. מה"ר מ585; ספה"ל 98A9658; ב"א A671.3 ליפ.צד

*צדקת תמים (יעבץ, שנג), על איכה, בתוך: תורת חסד, ר' יצחק יעבץ, בילוידיר שנג, 60 + 40 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R2°35V3095

*צוואת הריב"ש (תשעג), ר' ישראל בעש"ט, מהד' קה"ת, נ"י תשעג. מה"ר מ310

*צוף דבש (לוין), ר' בנימין דוד לוין, ורשא תרנט, 94 עמ'. ספה"ל 2°23A5780; להורדת הספר כולו

*צוף דבש (סופר), ר' עקיבא סופר, ירושלים תשכו. לא כולל חידושי הלכות.

*צוף דבש (פרחי), ר' יצחק פרחי, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשס, 8 + רצ עמ'. מה"ר מ145; ספה"ל 2008A8151; ב"א A410.4 פרח.צו תש"ס

*צור יעקב (יעבץ), ר' בכור יעקב יעבץ אבן צור, אזמיר תרכו, ד"צ נ"י תשנב. ע"פ מפתח הפרשיות ומפתח הנושאים. ספה"ל 2°23A6193, 2°92A6318; ב"א A451 יעב.צו; להורדת הספר כולו

*צידה ברוך, ר' ברוך סגל ברנדייס, פראג תקמו, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°93A2372; ב"א A451 ברנ.צי להורדת הספר כולו

*צידה לדרך (פאפא, תשסט), ר' יעקב יחזקיה גרינוולד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסט, פז עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 2009A2297; ב"א A410.3 גרי.צי תשס"ט

*ציץ השדה חנוכה, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשסא. המפתח הוא רק לחלק "תניינא". מה"ר מ217; ספה"ל 2003A7866; ב"א A384.1 פרג.צי

*ציץ השדה פורים, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשסה. חלק "ימי הפורים" וחלק "אורה ושמחה". מה"ר מ220; ספה"ל 2005A5058

*ציץ השדה - שדי יער, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשנט, תלא עמ'. ספה"ל 99A5149; ב"א A566.1 פרג.צי

*ציץ השדה ח"ג, קונטרס חודש האביב, וקונטרס קנין תורה, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשנב. ב"א A38 פרג.צי

*ציץ השדה ח"ד - קונטרס שבת היום, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תנשא. ב"א A38 פרג.צי

*צל הכסף (פריד, תשסג), ר' אהרן פריד, נ"י תשסג. עימוד שונה ממהד' אונגוואר תרלח. מה"ר מ145; ספה"ל 2003A9048; ב"א A45 פרי.צל

*צלח רכב, ר' יצחק מג'לד, בעריכת שלמה שאשה, מכון "אהבת שלום", ירושלים תשע. ספה"ל ‎2010A12354‎, אוסף שלום ‎1770.91‎; ב"א T278 יצח.צל תש"ע

*צמח דוד (סקאליע), ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע, מהד' מכון טל אורות, נ"י תשסט, תשלה עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 2009A1213

*צמח דוד (שלוניקי), ר' יוסף דוד פילוסוף משלוניקי, ח"א-ח"ב, שלוניקי תקמה-תקעא, ד"צ נ"י תשנג, אשדוד תשנח. ספה"ל 2°93A218; ב"א T278 יוס.צמ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*צמח ה' לצבי (תשסז), ר' צבי הירש מנדבורנא, ב"ב תשסז. כולל ס' אלפא ביתא. מה"ר מ310; ספה"ל אוסף שלום 3296.2; ב"א A671.1 צבי.צמ

*צמח צבי, ר' צבי יהודה הכהן קוק, ירושלים תשנא. מה"ר מ145; ספה"ל 91A1889, אוסף שלום 1491.12; ב"א A509.2 קוק.צמ תשנ"א

*צמח צדיק (תשסז), ר' מנחם מענדיל מוויזניצא, בעריכת ישראל אליעזר הגר, ירושלים תשסז. מה"ר מ310; ב"א A671.2 מנח.צמ תשס"ז

*צמח צדקה עה"ת, ר' מנחם מנדל מניקלסבורג, בעריכת ר' יצחק הערשקאוויטש, ירושלים תשס, רפד עמ'. מה"ר ת240; ב"א A572 מנח.צמ

*צניף מלוכה (רייז), ר' מאיר אריה רייז, ניו-יורק תשנז. מה"ר מ145; ספה"ל 97A2219, אוסף שלום 8540; ב"א A655 ריז.צנ

*צפיחת בדבש, ר' חייא פונטרימולי, שלוניקי תרח, ד"צ נ"י תשנא, רא דפים [סדר חדש, ירושלים תשעא, עם מפתח לפי מספרי הדפים הישנים - מה"ר פ165]. ספה"ל 2°23V9855; ב"א A572 פונ.צפ; להורדת הספר כולו

*צפנת פענח (מהרי"ט, תח), ר' יוסף דיטראני, ונציה תח, ד"צ תשל"ח, יג + רלה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°68A2230; ב"א A451 טרנ.צפ תשל"ח; לצפייה איכותית בספר

*צפנת פענח (מפרמישלה), ר' יוסף ב"ר משה מפרמישלה, בעריכת פינחם משה לאנדא, ברוקלין תשעד, רלב + מג עמ'. ספה"ל 2014A7488; ב"א A867 יוס.צפ תשע"ד

*צפנת פענח (תשסו), על ס' שמות, ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, בעריכת ר' אברהם לויפער, נ"י תשסו. מה"ר מ310; ספה"ל 2°2006A6566

*צפנת פענח (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, שמות, מהד' אייכן, ירושלים תשעא. ספה"ל 2011A5076, אוסף שלום 2906.41; ב"א A671.1 יעק.צפ תשע"א

*צרור המור (שכז), ר' אברהם סבע, ונציה שכז. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3165; להורדת הספר כולו

*צרי היגון (שיז), ר' שם טוב פלקירה, קרימונה שיז, 20 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°36A2660; ב"א A410.1 פלק.צר שי"ז; לצפייה איכותית בספר

*קב הישר (תשנט), ר' צבי הירש קאיידנוור, מהד' ר' אברהם שיינברגר, ירושלים תשנט. מה"ר מ150

*קב חיים, על המועדים, ר' חיים צבי עהרענרייך, ניו יורק תשסג, ריח עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2003A1340; ב"א A38 ארנ.קב תשס"ג

*קבצים מכת"י (ראי"ה) = קבצים מכתב-יד קדשו, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ב' כרכים, המכון להוצאת גנזי הראי"ה, תשסו, תשסח. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 2006A5791; ב"א A19 קוק.קב

*קדוש ישראל (ויזניצא), ס' היובל, קורות ר' ישראל מויזניצא, ב"ב תשמו. מה"ר מ310; ספה"ל 90A6057, אוסף שלום 4846.3; ב"א A670.92 הגר (רוט) תשמ"ו

*קדושה ומלכות (גורדון), ר' יעקב דוב גורדון, ניו יורק תשך, ריח עמ'. מה"ר ת245; ספה"ל 60A1784; ב"א A451 גור.קד; להורדת הספר כולו

*קדושת השבת, ר' צדוק הכהן (תחלת פרי צדיק ח"א). (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*קדושת יו"ט, ר' חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, סיגט תרסה, נ"י תשל. מה"ר מ310; ב"א A671.2 טיט.קד

*קדושת יצחק, ר' לוי יצחק לייפר, ירושלים תשעא, 17 + שעד עמ'. ספה"ל 2013A2889; ב"א A671.3 ליפ.קד

*קדושת לוי (תרצט), ר' לוי יצחק מברדיטשב, מונקטש תרצט, ד"צ נ"י תשלז. מה"ר מ310; ב"א A671.1 לוי.קד תשל"ח [לוח השוואה לשם התמצאות במהדורות אחרות]

*קדושת לוי (תשנח), ר' לוי יצחק מבארדיטשוב, בעריכת מיכאל דרברמדיגר, מכון קדושת לוי, ברוקלין תשנח. ספה"ל 95A6195; ב"א A671.1 לוי.קד תשנו

*קדושת לוי (תשסה), ר' לוי יצחק מבארדיטשוב, בעריכת מיכאל אריה ראנד, מכון "הדרת חן", אשדוד תשסה. מה"ר מ310; ספה"ל 2011A12240; ב"א A671.1 לוי.קד

*קדושת עינים (תשמו), ר' אהרן טויסיג, ירושלים תשמו. מה"ר מ150; ספה"ל 86A5530; ב"א A411.76 טוי.קד

*קדושת עינים (תשעא), ר' אהרן טויסיג, ב"ב תשעא. שונה ממהד' תשמו. מה"ר מ150; ספה"ל 2013A1807; ב"א A411.76 טוי.קד תשע"א

*קדושת ציון (תשנד), ח"א-ח"ב, ר' בן ציון הלברשטאם, מהדורא חדשה נ"י תשנד. מה"ר מ310; ספה"ל אוסף שלום ‎3528.7

*קהלות ישורון, על התורה ומועדים וחמש מגילות, ר' ישראל חרא"ש, מכון נצח יעקב, ניו יורק תשעה. ספה"ל 2015A4784; ב"א A451 שור.קה

*קהלת דוד (טאלנא, תשסג), רבי דוד מטאלנא, בית שמש תשסג. מה"ר מ310

*קהלת יעקב (אבן ברוך), ר' ברוך אבן ברוך, עם קדש ישראל, ונציה שנח, ד"צ ירושלים תשנג. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל °92A622; ב"א T477 ברו.קה; להורדת הספר כולו

*קהלת יעקב - אלול, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב, רפא עמ'. מה"ר מ218; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב ראש השנה, ירושלים תשסב, תרפא עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב עשרת ימי תשובה, ירושלים תשסב, תקג עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב יוה"כ, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב, רעח עמ'. מה"ר מ218; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב סוכות, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסד, תקה עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסד, שנב עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב חנוכה, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב, שעג עמ'. מה"ר מ217; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב פורים = שקלים-זכור-פורים, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסה, תקצא עמ'. מה"ר מ220; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסו, שפו עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה תשס"ב

*קהלת יעקב פסח ח"א-ח"ב, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסז. מה"ר מ222; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב שבועות, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסו, תמז עמ'. מה"ר מ225; ספה"ל 2002A7518

*קהלת משה (תשסב), ר' משה אליקים בריעה הופשטיין, הוצאת הקרן להדפסת ספרי בית קאזניץ, ירושלים תשסב, 31 + רעב עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 2002A8485; ב"א A671.2 משה.קה תשס"ב

*קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א, ירושלים תשס. ח"ב, ירושלים תשסא, תשסו. מה"ר מחסן; ספה"ל 2002A2049, S2010A9416; ב"א A682 וסר.קב

*קובץ שיחות (וכטפויגל), ר' נתן מאיר וכטפויגל. ח"א - תשע. ח"ב - תשעג. ח"ד - תשנט. ח"ה - תשסב. ח"ו - תשסד. ח"ז - תשסז. מה"ר מ525 (חלקים ד, ו, ז); ספה"ל 87A3025; ב"א A410.6 וכט.קב תשס"ז

*קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים, ר' נתן מאיר וואכטפויגעל, לייקווד תשנט. ב"א A410.6 וכט.קב תשנט [1]

*קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז), ר' נתן מאיר ווכטפויגעל, תשמז. ב"א A410.6 וכט.קב

*קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה), ר' נתן מאיר וואכטפויגעל, לייקווד תשעה. ספה"ל 2015A7947; ב"א A410.6 וכט.קב

*קול אומר קרא, ר' יוסף חיים קרא, ח"א וח"ג, וילנא תרנה, תרעג. ספה"ל 23A6311, 55A2356; ב"א A451 קרו.קו; להורדת הספר כולו

*קול אליהו (הצרפתי), ר' אליהו הצרפתי, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשנו. ספה"ל 2°95A5797; ב"א A451 אלי.קו

*קול אריה (באקשט), ר' אריה ליב באקשט, דטרויט תשעה. ספה"ל 2015A13586; ב"א A451 בקש.קו

*קול בוכים (שמט), ר' יואל אבן שועיב, ור' אברהם גלנטי, ונציה שמט, ד"צ ירושלים תשלא, 109 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°71A3926, 71A1796; ב"א T467 שמ"ט, תשל"א; להורדת הספר כולו

*קול בן לוי (תפז), ר' רפאל בן אליהו הלוי, קושטנדינה תפז, ד"צ ירושלים תשמג. מוהר"ק פ4213; ספה"ל 2°84A1665; ב"א A531 רפא.קול; להורדת הספר כולו

*קול ברמ"א נשמע - מועדים ודרושים ופרקי אבות, ר' חיים ישעיהו שווימר, נ"י תשעד. במקום שיש כוכבית הכוונה למקור בהגהות "יד רמ"א". במקום שכתוב סתם "דרוש" הכוונה ל"כללות המועדים". כללות המועדים - דרוש אא - עמ' ג. דרוש א - עמ' יח. דרוש ב - עמ' לג. דרוש ג - עמ' נד. דרוש ד - עמ' סו. דרוש ה - עמ' עט. דרוש ו - עמ' קג. דרוש ז - עמ' קח. ראש השנה - עמ' קיז. שבת שובה - עמ' קלח. יום כיפור - עמ' קנא. סוכות - עמ' קנח. שמיני עצרת ושמחת תורה - עמ' קפב. חנוכה - עמ' קצ. עשרה בטבת - עמ' רלו. חמשה עשר בשבט - עמ' רלז. שבת שקלים - עמ' רלח. ז' אדר - עמ' רלט. שבת זכור - עמ' רמב. פורים - עמ' רמג. שבת פרה - עמ' רסו. שבת החודש - עמ' רסז. שבת הגדול - עמ' רסח. פסח - עמ' רצד. שביעי של פסח - עמ' שכ. לג בעומר - עמ' של. שבועות - עמ' שלא. תשעה באב - עמ' שס. מילה - עמ' שעב. פדיון הבן - עמ' שעז. בר מצוה - עמ' שעט. נישואין - עמ' שצג. חנוכת הבית - עמ' שצט. סיום משניות - עמ' תה. הספד - עמ' תז. על פרקי אבות - הקדמה - עמ' תטו. פ"א ביאורים - עמ' תיח. דרושים - עמ' תכח. פ"ב ביאורים - עמ' תמז. דרושים - עמ' תנו. פ"ג ביאורים - עמ' תעא. דרושים - עמ' תפב. פ"ד ביאורים - עמ' תפז. דרושים - עמ' תצט. פ"ה ביאורים - עמ' תק. פ"ו ביאורים - עמ' תקו. ספה"ל 2014A6708; ב"א A452 שוי.קו

*קול ברמ"א נשמע, על התורה, ר' חיים ישעיהו שווימר, מהדורה מתוקנת, נ"י תשעא-תשעג. המפתח בסוף כרך א (בראשית-שמות) הוא על כרך א, המפתח בסוף כרך ב (ויקרא-במדבר-דברים) הוא על שני הכרכים. כוכבית מציינת מקור המובא בהגה "יד רמ"א". ספה"ל 2011A12814; ב"א A451 שוי.קו

*קול יהודה (ישראל), ר' חיים יהודה ישראל, שלוניקי תקצב. ספה"ל 2°45A1444; ב"א A45 ישר.קו; להורדת הספר כולו

*קול יהודה (מוסקאטו, שנד), על ס' הכוזרי, ר' יהודה מוסקאטו, ונציה שנד, רצט דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V13206; ב"א A174 שנ"ד; להורדת הספר כולו

*קול יהודה (עייאש), ר' יהודה עייאש, ליוורנו תקנג, ד"צ נ"י תשנב, 119 דפים. ספה"ל 2°23A6274; ב"א A451 עיש.קו; להורדת הספר כולו

*קול יהודה (רופא, תא), ר' יהודה ליב רופא, על בראשית, פראג תא, 74 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3630; להורדת הספר כולו

*קול יעקב (טייטלבוים), ר' אברהם יעקב טייטלבוים, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A11494; ב"א A45 טיט.קו

*קול יעקב (מרגלית, תיח), ר' יעקב קופל מרגלית, ונציה תיח, 13 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3622; להורדת הספר כולו

*קול יעקב (שאול), ר' יעקב שאול, אזמיר תקכ. מוהר"ק ד1994; ספה"ל 2°23V6041; ב"א A45 שאו.קו; להורדת הספר כולו

§קול מבשר (תשפ), ר' משולם ראטה, ירושלים תשפ.

*קול רנה וישועה, ר' ישועה עבאדי, ליוורנו תריג, ד"צ נ"י תשנב, קיד דפים. ע"פ התוכן. ספה"ל 23A6265; ב"א A451 עבד.קו; להורדת הספר כולו

*קול שחל (אשקוטי), ר' שבתי אשקוטי, ירושלים תרמד. ספה"ל 2°23V5553; ב"א A45 אקו.בני; להורדת הספר כולו

*קול שמואל (קונפורטי), ר' שמואל קונפורטי, שלוניקי תקמו, ד"צ נ"י תשנ, קיז דפים. מה"ר ת76 מחסן; מוהר"ק ד1526; ספה"ל 2°90A3418; ב"א A451 קונ.קו להורדת הספר כולו

*קול שמחה, ר' בונם מפשיסחא, מהד' בוים, רעננה תשמח, קעא עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 89A1993, אוסף שלום 3324.1; ב"א A671.1 שמח.קו תשמ"ט

*קול ששון, על דרשות הרמב"ן, ר' משה מאיר גולדברג, נ"י תשלח, שכו עמ'. מה"ר מ10; ספה"ל 79A3270; ב"א A133.1 משה.דר תשל"ח

*קומץ המנחה (צונץ), ר' אריה ליב צונץ, מהד' הוועד להוצאת ספרי הגאון מפלאצק, נ"י תשסג. מה"ר ת245; ספה"ל 2004A3170

*קומץ המנחה (ר' צדוק), ר' צדוק הכהן, לובלין תרצט. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*קונטרס התפלה, ר' שלום דובער מליובאוויטש (ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב). ספה"ל 2019A46 (תשעח); להורדת הספר כולו

*קונטרס ומעיין, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשג, 136 עמ' (ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב). ספה"ל 44A233

*קונטרס מאמרים על מס' בבא מציעא ובבא בתרא לאדמו"ר הצמח צדק, נ"י תשיז. כולל ד"ה שנים אוחזין (בעמ' 3), ד"ה להבין המשנה בסוף ב"מ (מע' 3 ואילך), וד"ה להבין מארז"ל בפ"ק דב"ב גבי צדקה (מעמ' 7 ואילך). (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד).

*קונטרס עץ החיים, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשו (ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב). ספה"ל 80A819

*קונטרסים (ריי"צ), ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב

*קידש ידיד, ר' ידידיה שמואל טריאקה, שלוניקי תקעב, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 2°23V6555 (תקעב), S2°98A2057 (תשנד); ב"א A452 טרי.קד. להורדת הספר כולו - ח"ב

*קניני קדם ח"א-ח"ב, ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרצא, ד"צ ירושלים תשלח. מה"ר ת245; ספה"ל 23V6256, 78A267; ב"א A451 ניס.קנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§קסת הסופר (תשעו), ר' אהרן מרכוס, ירושלים תשעו, 8 + תנג עמ'. ספה"ל או"ק יהדות ט723; ב"א T299.1 מרק.קס תשע"ו

*קרבן אהרן (שסט), ר' אהרן אבן חיים, על הספרא, ונציה שסט, ד"צ ירושלים תשל. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°70A888; ב"א A842 חיי.קר שס"ט, תש"ל; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*קרבן מנחה (תשעד), ר' יעקב חאגיז, מהד' זכרון אהרן, בתוך "ספרי רבנו יעקב חאגיז", ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A13630; ב"א A867 חגי.קר

*קרבן שבת (תשסח), ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 24 + ריט + צ עמ'. מה"ר מ150; ספה"ל אוסף שלום 915.2; ב"א A656 בצל.קר

*קריאה בקריה, חלקים א-ג, ר' משה סמסונוביץ, ירושלים - קרית ספר תשסג. מה"ר מ525; ספה"ל 2008A4740; ב"א A410.6 סמס.קר

*קריה נאמנה (טננבוים), דרשות לחגי ומועדי השנה, ר' זאב וואלף טננבוים, ירושלים תשסט, קצה עמ'. ספה"ל 2010A6718; ב"א A452 טננ.קר

*קרן לדוד, ר' אליעזר דוד גרינוולד, על התורה, בעריכת אהרן שפירא, ב"ב תשסז. ע"פ מפתח לכולם סוף דברים. בראשית - מה"ר ת75. שמות - מה"ר ת105. ויקרא-במדבר - מה"ר ת240. דברים - מה"ר ת145; ב"א T278 גרי.קר תשס"ז (כולם)

*קרן לדוד, מועדים (תשסח), ר' אליעזר דוד גרינוואלד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסח. מה"ר מ310

*קרן פני משה, ר' משה גרינעס. ח"א, נ"י תשמח. מה"ר ת47; ספה"ל 2°89A307; ב"א T273 גרי.קר להורדת הספר כולו

§קרני אורה, ר' יצחק יעקב ריינס, ירושלים תשיט, רו עמ'. מה"ר מ150; ספה"ל 59A3965; ב"א A19 רינ.קר

*קשוטי כלה (גרינפלד), ר' ברוך חנה גרינפלד, ח"ה, ח"ח-ח"ט (נ"י תשסד), ח"י (נ"י תשסח), חי"א (נ"י תשסט), חי"ב. מה"ר מ178; ספה"ל 93A2596

*קשוטי כלה (תשסג), ר' נטע משינאווא, אשדוד תשסג. מה"ר מ310; ספה"ל 2003A8659, אוסף שלום 3090; ב"א A671.1 נתן.קש

*ראה חיים, ר' חיים פלג'י, ח"א-ח"ב, שלוניקי תרכ-תרכד. ע"פ מפתח במהד' שובי נפשי, ירושלים תשס, ו(ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). (מספרי דפים - לפי דפוס שלוניקי, מספרי העמודים בסוגרים - לפי מהד' שובי נפשי). מה"ר ת250; ספה"ל 2°23V6290 (מהד' תרכ), S2°2001A1058 (מהד' תשס), אוסף שלום 2°1333.8 (מהד' תשס); ב"א A451 פלג.רא; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ראש דוד (תקלו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, מנטובה תקלו, ד"צ ירושלים תשלז. (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). מה"ר ת250; ספה"ל R2°23V6086, 2°78A3231; ב"א A451 אזו.רא תשלז; להורדת הספר כולו

*ראש דוד (תשמו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, הוצאת ספרים יהדות, נ"י תשמו, תשנז. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' רצ ומסתיים בעמ' תרכג. אותו מפתח מופיע בסוף ח"א ובסוף ח"ב. מה"ר ת250; ספה"ל 86A5211; ב"א A451 אזו.רא תשמ"ו

*ראש אמנה (רסו), ר' יצחק אברבנאל, קושטא רסו. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R2°35V3322; ב"א A181 ראש רס"ו; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*ראש אשמורות (שכח), סליחות, עם פירוש מר' משה ניגרין, שלוניקי שכח, ד"צ טורונטו תשנז (עם הקדמה ומספור עמודים), 72 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R0°2017A4221, R°2008A9271; ב"א A315.32 ניגרין תשנ"ז; להורדת הספר כולו

*ראש מר דרור (הכהן, שעה), ר' מרדכי בן יצחק הכהן, דרשות על התורה, ונציה שעה, ד"צ נ"י תשנו, קטז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V6245, 2°96A86; ב"א A451 אשכ.רא שע"ה, תשנו; להורדת הספר כולו

*ראשון לציון, ר' חיים בן עטר. (ע"פ מפתח בס' יד אור החיים הקדוש ותולדותיו, ת"א תשמא [4 ציונים]). ספה"ל אוסף שלום 1072.13

*ראשון לציון (תשסח), ר' חיים בן עטר, הוצאת המכון להוצאת ספרי האור החיים הקדוש, בני ברק תשסח. מה"ר ת385; ב"א T17 אבן-עט.רא תשס"ח

*ראשון לציון (תשעח), ר' חיים בן עטר, עם ביאור אור לציון ומלואים לציון, הוצאת המכון להוצאת ספרי אור החיים הקדוש, תשעח. ב"א T17 אבן-עט.רא תשע"ח

*ראשית בכורי משה חיים, ר' משה חיים טריוואקס, ח"א וח"ב, ורשה תרמח-תרנד. הציונים שבמפתח בספר הם למספרי מאמרים, אבל בגוף הספר המאמרים אינם ממסופרים, ויש להם רק כותרות. ח"א דף יח ע"א-כא ע"א - §. ספה"ל 23V10557; ב"א A888 טרי.בכ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ראשית דעת (אטון), ר' שבתי אטון, ירושלים תשסט. מה"ר מ525; ב"א A410.3 אטו.רא

*ראשית דעת (אלבלדה, שמג), ר' משה אלבלדה, ונציה שמג, רמג דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V13428; ב"א A125 אלב.רא שמ"ג; להורדת הספר כולו

*ראשית דעת (קורח), ר' שלמה קורח, בני ברק תשעב. ספה"ל 2012A5173; ב"א A410.4 קרח.רא

*ראשית חכמה (שלט), ר' אליהו וידאש, ונציה שלט. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°51A15, FI 9093; ב"א A416 של"ט; לצפייה איכותית בספר

*ראשית חכמה (תשמד), ר' אליהו די וידאש, בעריכת ר' חיים יוסף ולדמן, ירושלים תשמד, תשס, ח"א וח"ב. מה"ר מ155; ספה"ל או"ק יהדות מ42; ב"א A416 תשמ"ד

*רב טוב, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, למברג תרמט, ד"צ ניו יורק תשלג. מה"ר מ310; ספה"ל 73A3113 ,42A116; ב"א A671.3 טיט.רב

*רב ייבי (תשסט), ר' יעקב יוסף מאוסטרהא, ירושלים תשסט. ספה"ל 2011A7761, אוסף שלום 4583.11; ב"א A671.1 יעק.רב תשס"ט

*רב פנינים (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על משלי, ונציה שסא, קצא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°37A443; להורדת הספר כולו

*רב שלום (אדלר), ר' שלום אדלר, מהד' מכון בני משה, ירושלים תשסה. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' רפז. מה"ר ת250; ב"א T278 אדל.רב

*רביד יוסף (תשסא), ר' אהרן יוסף טעמפלער, מהדורה שניה, ירושלים תשסא. מה"ר מ310; ספה"ל 2°2004A1563

*רבנו בחיי על התורה, מהד' שאוועל, הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תשכו, תשלד. (ע"פ מפתח סוף כתבי רבנו בחיי). מה"ר ת40; ספה"ל 99A5345; ב"א T274 תשכ"ו

*רגל ישרה, ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, בני ברק תשנח. ספה"ל 98A6037, אוסף שלום 3435.2; ב"א A655.7 שפי.רג תשנ"ח; להורדת הספר כולו

*רוח חיים (חיד"א), החיד"א, עם ביאור רוח החיה, ב"ב תשמה. מה"ר מ155; ספה"ל 2°85A6300; ב"א A452 אזו.רו תשמ"ה

*רוח חיים (פאלאג'י) ר' חיים פאלאג'י, אזמיר תרלו, ד"צ ירושלים תשלח, אשדוד תשנז. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). מה"ר פ640; ספה"ל 2°79A1308, 2°98A315; ב"א A561 פלג.רו או"ח-יו"ד אהע"ז-חו"מ

*רוח חן (שט), ר' יהודה אבן תיבון, ונציה שט, כ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°51A14; ב"א A179 אבן-תב.רו ש"ט; להורדת הספר כולו

*רוח יעקב (בן שבת, תשסז), ר' יעקב בן שבת, מהדורה מחודשת, עם ראש אמיר, "וזאת ליהודה", "יגל יעקב", ירושלים תשסז. מה"ר מ155; ב"א A45 בן-שבת.רו תשס"ז

*רוח נכון, ר' יעקב מאיר לנגסנר, לייקווד תשסז. מה"ר מ155; ספה"ל 2007A6938; ב"א A411.798 לנג.רו

*רוממות אל (אלשיך, שסה), ר' משה אלשיך, על תהלים, ונציה שסה, שי דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°63A3492; להורדת הספר כולו

*רחמי הרב - שבט הלוי, מוסר והתעוררות מלוקט מספרי ר' שמואל ואזנר, בעריכת יעקב פרץ הלוי, בני ברק תשעה. ב"א A410.3 ווז.רח

*רחמים לחיים, ר' חיים פלאג'י, על שו"ת הרשב"א, חלק ה, תקפה. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ב"א A571 אדר.שא תקפה

*רישומי דברים, ר' צבי הירש שפירא, הקדמה לשו"ת צבי תפארת, מהד' אור מקדם, נ"י תשסח, קלה עמ'. מה"ר מ155; ספה"ל 2008A2767

*רמון פרץ (אריאל, תשסא), ר' יעקב אריה אריאל, ב"ב תשסא, קלט עמ'. מה"ר מ640; ספה"ל 2001A10609; A311.6 ארי.רמ (תשנד)

*רמז הרומז (תשסח), ר' משה זכות, מהד' מכון קול בטחה, בטחה תשסח, 17 + שכג עמ'. ספה"ל 2008A6570, אוסף שלום 898.1; ב"א A655 זכו.רמ

*רנו ליעקב, ר' יעקב וייס, ח"א-ח"ב, תשעז. ספה"ל 2017A10526; ב"א A452 ויס.רנ

*רני ושמחי, ר' נסים רפאל יצחק צורייאני, אזמיר תרלד. ב"א A45 צור.רנ; להורדת הספר כולו

*רנת יעקב, על זמירות שבת, ר' נחום אייזנשטיין, לייקווד תשסח, תכט עמ'. מה"ר מ600; ספה"ל 2008A3426

*רנת יצחק - פרק חלק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, [ויקליף] תשעג. ספה"ל 2013A4853; ב"א A584.044 סור.רנ

*רנת יצחק עה"ת, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ח"א (בראשית-שמות) וח"ב (ויקרא-במדבר-דברים), ירושלים תשנה. ספה"ל 94A5321

*רנת יצחק עה"ת תנינא, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ח"א (=בראשית-שמות), וח"ב (ויקרא-במדבר-דברים), ירושלים תשסא. מה"ר ת250; ספה"ל 2001A1501; ב"א T278 סור.רנ תשסא

*רנת יצחק תליתאה, ר' אברהם יצחק סורוצקין, על התורה, ח"א וח"ב, [וויקליף] תשעב. כולו חידושים שלא היו במהדורא קמא ותניינא. ספה"ל 2013A5704; ב"א T278 סור.רנ

*רנת יצחק תענית, ר' אברהם יצחק סורוצקין, [ויקליף] תשעג. ספה"ל 2013A4715; ב"א A584.029 סור.רנ

*רנת יצחק על נפש החיים, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ויקליף תשעב, 16 + תפח עמ'. ספה"ל 2013A5113; ב"א A655 חיי.נפ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, יהושע. (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ב"א T317 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, שופטים, ויקליף תשנא, רנא עמ'. ספה"ל 91A4376; ב"א T327 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, שמואל. (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ספה"ל 94A2977

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מלכים. (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ספה"ל 91A4385

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ישעיהו (=ישעיהו-ירמיהו). (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ספה"ל 98A4327; ב"א T357 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, יחזקאל (=יחזקאל-תרי עשר). (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ספה"ל 98A4328; ב"אT377 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, תהלים. (ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים). ספה"ל 97A3064

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, משלי (=משלי, איוב, דניאל, עזרא, נחמיה), ירושלים תשנט. ספה"ל 99A2406; ב"א T407 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, חמש מגילות, ירושלים תשסא. מה"ר ת350; ספה"ל 2001A3827; ב"א T407 סור.רנ

*רנת יצחק - הגדה של פסח, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מהדורה חדשה, ליקווד תשסט. ספה"ל 2007A2335 (תשסז); ב"א A313 סור.רנ; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, דברי הימים, לייקווד תשסז. מה"ר ת370; ספה"ל 2003A9265; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק תפלה, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ירושלים תשסח. מה"ר מ640; ספה"ל 2008A3355; ב"א A311.6 סור.רנ; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק - תפלה לימי המועדים, ר' אברהם יצחק סורוצקין, תשעא. ספה"ל 2013A5652; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק תפלה לשבת, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ירושלים תשסט, 12 + רנח עמ'. מה"ר מ640; ספה"ל 2009A6060; ב"א A311.6 סור.רנ תשס"ט; להורדת הספר כולו

*רסיסי לילה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסג, ק דפים. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1423; ספה"ל 23V13144, אוסף שלום 3640; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

*רעיונות ומסרים לפרשיות השבוע, ר' שמואל קול, ירושלים תשנז. ספה"ל 96A5410; ב"א A451 קול.רע

*רעיונות ומסרים לפרשת השבוע - הפטרות, ר' שמואל קול, בני ברק תשסא-תשסג. ספה"ל 2001A10047; ב"א A454 קול.רע

*רפואה וחיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ד"צ ירושלים תשלא, תשלח. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל 71A2720; ב"א RA785 פלג.רפ תרלד, תשלח להורדת הספר כולו

*רצוף אהבה (אלגאזי, תט), ר' שלמה אלגאזי, וירונה תט, קנב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3826; להורדת הספר כולו

*רשימות (צמח צדק) על איכה, כולל מילואים, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק). (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד).

*רשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשכא. (ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד). ב"א A672 שנ(3)אור תשכ"א

*רשימות (רמ"מ שניאורסון), ר' מנחם מנדל שניאורסון, חוברות א-קפז, ניו יורק תשנה-תשס. (ע"פ מפתח בקונטרס "מפתח ענינים לרשימות כ"ק אדמו"ר מנחם מנדל", נ"י תשסא). חלקם מצוינים לפי מספרי עמודים (ומספרי העמודים השתנו במהדורת תשסד, שבה נדפסו החוברות יחד במספור עמודים רצוף), וחלק לפי סעיפים ראו סימנים בתוך החוברת. ספה"ל PA18356; ב"א A672 שנ(7)או תשס"ח

*שאגת ירושלים, ר' יעקב שמעון שטרנשוס, ירושלים תשח, 93 עמ'. ע"פ התוכן. התוכן מגיע עד דרוש כב, אבל בפועל נדפס רק עד דרוש ז. מה"ר ת80; ספה"ל 49A47; ב"א A45 שטר.שא; להורדת הספר כולו

*שאלת הכהנים תורה (תשנ), ר' רפאל זיסקינד הכהן, בני ברק תשנ. (ע"פ מפתח בסוף ספרו זכר צדיק). המפתח הוא להקדמה. ספה"ל 2°90A4867; ב"א A584.05 כץ.ספר

*שארית אהרן, ר' אהרן פלברמן, נ"י תשעב. מה"ר מ315

*שארית יעקב (אלגזי), ר' ישראל יעקב אלגזי, קושטא תקיא (ע"פ מפתח במהד' ליוורנו תקנ, ד"צ נהריה תשנ, שמציין לדפי מהד' קושטא). ב"א A451 אלג.שא; להורדת הספר כולו [לוח השוואה למהד' תשנא]

*שארית יעקב (אלגזי, תשנא), ר' ישראל יעקב אלגזי, ירושלים תשנא, כרכים ב-ג (כרך א הוא שמע יעקב). במדבר מתחיל בעמ' קעה. דברים מתחיל בעמ' שמח. ספה"ל 91A2360; ב"א A451 אלג.שא; להורדת הספר כולו ויקרא - עמ' א-קעד במדבר - עמ' קעה-שמז דברים - עמ' שמח-תקמז

*שארית יעקב (דוויך), ר' יעקב דוויך, מכון אהבת שלום, ירושלים תשס. ע"פ התוכן. מעמ' רטו - משכנות יעקב. ספה"ל אוסף שלום 1640.2; ב"א A452 דוי.שא

*שארית יעקב (מטלון, שנז), ר' יעקב מטלון, שלוניקי שנז, ד"צ נ"י תשנא. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°46A92; ב"א A45 מטל.שא שנ"ז, תשנ"א; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שארית יעקב (פאנעט), ר' יעקב פאנעט, ב"ב תשנח. ספה"ל 98A8177

*שארית ישראל (וילדניק, תשנח), ר' ישראל דוב בער מווילעדניק, בעריכת ר' גדליה אברלנדר, מכון אור ישראל, נ"י תשנח, תשסה. ספה"ל 98A8528; ב"א A671.2 ישר.שא

*שארית ישראל (ישראל, תקעה), ר' משה ישראל, שלוניקי תקעה, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנז. ספה"ל 2°92A3236, 2°98A6071; ב"א A572 ישר.מש; להורדת הספר כולו

*שארית ישראל (תשעד), ר' משה ישראל (השני), בעריכת יצחק אדרת, תשעד, 299 עמ'. ב"א A45 ישר.שא תשעד; להורדת הספר כולו

שארית ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*שארית מנחם ח"א (בראשית ושמות), ח"ב, ח"ג, ח"ד, ר' שמואל יעקב רובינשטיין, פאריש תשיד. מה"ר ת255 (ח"ב), ת145 (ח"ג); ספה"ל 55A575; ב"א A451 רוב.שא; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*שארית מנחם - מאמרים, ר' שמואל יעקב רובינשטיין, בני ברק תשעב, שצו עמ'. ספה"ל 2013A8311; ב"א A451 רוב.שא

*שארית עזריאל, ר' עזריאל זעליג קרלנשטיין, על התורה, בני ברק תשפא. ספה"ל 2021A12749; ב"א A451 קרל.שא

*שבות יעקב (אבולפיה), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. (ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד [גאמיל]). מה"ר א265; ספה"ל 2°93A302; ב"א A888 אבו.שב

*שבח נעורים, ר' בנימין חיים שטיינר, בני ברק תשסד. מה"ר ת400; ב"א T278 שטי.שב (תש"ן)

*שבט יהודה (שיד), ר' שלמה וירגה, אדריאנופולי שיד, 68 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°35V4444; להורדת הספר כולו

*שבט מוסר, ר' אליהו הכהן האיתמרי, מכון אור הספר, ירושלים תשלח, 23 + תב + כו עמ'. מה"ר מ160; ספה"ל 81A1046, אוסף שלום 1057.1; ב"א A418.2 תשל"ח

*שבט מיהודה (גרינוולד), ר' יהודה גרינוולד, בעריכת שמואל דוד הכהן פרידמאן, נ"י תשסה. מה"ר ת255; ספה"ל 2005A3425; ב"א T278 גרי.שב (תשסא); להורדת הספר כולו

*שבט מישור, ר' יצחק פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלם תשס. מה"ר מ145; ספה"ל 2008A7718; ב"א A410.4 פרח.שב

*שבט מישראל (פרידמן), ר' ישראל פרידמן. ח"א - ירושלים תשסז. ח"ב - ירושלים תשעג. ח"ג - ירושלים תשעח. מה"ר מ315; ספה"ל 2013A10139; ב"א A452 פרי.שב

*שבט מישראל (קרמניץ) על תהלים, ר' יעקב ישראל מקרעמניץ, מכון נצח יעקב, נ"י תשעא. ב"א T417 יעק.שב תשע"א

*שבט סופר - שערי שמחה, על התורה ומועדים, ר' שמחה בונים סופר, ירושלים תשסו. ספה"ל 2008A6239; ב"א T278 סופ.שע

*שביב אור, ר' שמחה קסלר, בני ברק תשנט. מה"ר מ160; ספה"ל 99A3182; ב"א A077.3 קסל.שב תשנ"ט

*שבילי אמונה (אלדבי, שיט), ר' מאיר אלדבי, ריווא די טרינטו שיט. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3506; ב"א A179 אלד.שב שי"ט; להורדת הספר כולו

*שבילי פנחס, רבי פנחס פרידמאן, לקוטי מאמרים שנכתבו ב"קוראי עונג" עם השלמות, כרכים תשעא-תשפא, ירושלים תשעב-תשפ. כל כרך נדפס בשנה שאחרי שנכתבו ב"קוראי עונג". כאן מצויינים הכרכים לפי שנת "קוראי עונג" ולא לפי שנת הדפוס. ספה"ל 2°2009A407; ב"א A451 פרי.לק

*שבילי פנחס בראשית ח"ב-ח"ג, ר' פנחס פרידמאן, ירושלים תשסט. (בראשית חלק א אין מפתח). ספה"ל 2008A5824; ב"א A451 פרי.שב

*שבילי פנחס, על פורים ומגילת אסתר, ר' פנחס פרידמאן, ירושלים תשעד, תקיג עמ'. ספה"ל 2016A3394; ב"א T487 פרי.שב

*שביתת שבת, ר' צדוק הכהן (בתחלת פרי צדיק ח"א). (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*שבלי הלקט (שו), ר' צדקיה בן אברהם, הרופא, ונציה שו, נה דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R2°36A109; ב"א A54 צדק.שב ש"ו; להורדת הספר כולו

*שבענו מטובך, מאמרי עיון ומוסר במועדי השנה, ר' מיכאל טוביה האוסדורף, מודיעין עלית תשעה, שד עמ'. ספה"ל 2016A9904; ב"א A452 האו.שב

*שבת הארץ, ההקדמה והמבוא, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצז. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280). מה"ר כ1, פ700; מוהר"ק ים6971; ספה"ל 93A3386; ב"א A563.8 קוק.שב; להורדת הספר כולו(תר"ע)

*שבת ומועדי קדשיך (תשסב), ר' בנימין יחיאל איכל [כצ"ל] גרוסמן, ירושלים תשסב. מה"ר מ150; ספה"ל 2002A3388; ב"א A38 גרו.שב (תשסב)

*שבת ומועדי קדשך (תשסד), ר' בנימין יחיאל איכל גראסמאן, נ"י תשסד, שג עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2004A5536

*שדה יעקב, ר' יעקב שמריה הלוי דיטש, נתניה תשסט. מה"ר ת257; ספה"ל 2013A11896; ב"א T278 דיט.שד

*שומע תפלה, ר' ישעיה צבי בראווער, ח"א וח"ב, ניו יורק תשנז. מה"ר מ640; ספה"ל 99A4896

*שופרא דישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מבלאזוב, ירושלים תשסז. מה"ר מ315; ספה"ל 2007A6466; ב"א A671.3 שפי.שו

*שורש ישי (אלקבץ), ר' שלמה אלקבץ, קושטנדינה שכא, 96 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3232; לצפייה איכותית בספר; או לובלין שנז, 80 דפים. ספה"ל R8°69A2379; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר; או ונציה שיב, ספה"ל 99 F 123; או ונציה שמה, ספה"ל R8°60A1327; להורדת הספר כולו [לא משנה איזו מהדורה כי הציונים הם לפי פסוקים ולא לפי דפים]

*שושנת העמקים (אלשיך, שנא), ר' משה אלשיך, על שיר השירים, ונציה שנא, ס דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°62A109; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת המבי"ט (שפט), ר' משה טראני, ח"א וח"ב, ונציה שפט-שצ, ד"צ ירושלים תשנ. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V9264; ב"א A571 טרנ.מב תש"ן; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר (ח"א)

*שו"ת הרד"ך (רצז), ר' דוד בן חיים הכהן מקורפו, קושטנדינה רצז, ד"צ ירושלים תשמח, 225 דפים, אין מספור דפים. מצויין לפי סימן. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°38A1393; ב"א A571 דוד.תש רצ"ז, תשמ"ח; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת הריב"ש (שז), ר' יצחק בר ששת, קושטנדינה שז. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3785; ב"ר A571 יצח.שא ש"ו; להורדת הספר כולו

*שו"ת הרמ"ע (שס), ר' מנחם עזריה מפאנו, ונציה שס. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°50A829; ב"א A572 מנח.שא שס; להורדת הספר כולו

*שו"ת הרשב"א (רצט), בולוניא רצט, רטז דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3771; ב"א A571 אדר.שא רצ"ט; להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"י וייל (שט), ר' יעקב וייל, ונציה שט [3 פעמים]. עם חידושי אגודה בסופו. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3783; ב"א A571 ויל.שא ש"ט; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת מהריב"ל (שלג), חלק ג, ר' יוסף בן לב, קושטנדינה שלג. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R2°75A971; ב"א A571 לב.שא של"ג; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת מהרי"ט (תב), ר' יוסף די טראני, קושטא תב-תה. בדרך כלל הכוונה לחלק ד - חידושי מהרי"ט על קידושין, שבת וכתובות. ספה"ל R2°63A211; ב"א A571 טרנ.שא ת"ב; להורדת הספר כולו (קידושין)

*שו"ת מהרי"ל (שע), ר' יעקב מולן, האנוא שע, 72 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°23V9315; ב"א A571 מול.שא ש"ע; להורדת הספר כולו. מציין לפי סימנים ולא לפי דפים (מספור הסימנים שווה בשניהם אבל שונה ממהדורות שבימינו), ולכן ייתכן שהכוונה קרימונה שטז, עט דפים. ספה"ל R8°51A2080; להורדת הספר כולו [חסר דף ס]; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת מהרלב"ח (שכה), ר' לוי בן חביב, ונציה שכה, 330 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]). ספה"ל R2°35V3784; ב"א A571 חבי.רל שכ"ה; להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"ם אלאשקר (שיד), ר' משה אלאשקר, סביוניטה שיד, 199 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]). ספה"ל R8°35V3778; להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"ש הלוי, ר' שלמה בן יצחק הלוי, שלוניקי תיב, ד"צ תשמט. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]). ספה"ל R2°35V3820; ב"א A572 שלמ.שא תי"ב, תשמ"ט; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת מהרשד"ם (שנד), ר' שמואל די מדינה, שלוניקי שנד-שנה. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]). ספה"ל R2°36A2654; ב"א A571 מדי.שא שנ"ד; להורדת הספר כולו

*שו"ת ר"א מזרחי (שכא), ר' אליהו מזרחי, קושטא שכא. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R2°35V3793; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת ר"י לבית הלוי (שצב), ר' יעקב בן ישראל לבית לוי, ונציה שצב. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]). ספה"ל R2°23V9267; ב"א A572 יעק.שא שצ"ב; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת ר"י קארו (שנח) (שו"ת בית יוסף), ר' יוסף קארו, שלוניקי שנח, 152 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]). ספה"ל R2°35V3805; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת ר"י קצבי (תשעט), ר' יוסף קצבי, "רב יוסף", עם חידושי ר' יעקב ור' חיים אלפאנדארי, עם הערות "ויוסף יעקב", ר' יעקב בצלאל חרר, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A6766

*שי למורא (תיג), ר' שבתי יונה, שלוניקי תיג, ד"צ נ"י תשנ, קמ דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R2°23V10015; ב"א A572 שבת.שי תי"ג, תשנ; להורדת הספר כולו

§שיבת ציון (תשס), ר' אברהם סלוצקי, מהד' תשס. מה"ר מ205; ספה"ל 2002A10000; ב"א E041 שיב.צי תש"ס

*שיח דוד (תשסד), ר' אלעזר אלימלך שטרן, לונדון תשסד. מה"ר ת400; ספה"ל 2004A3774

*שיח דוד (תשסח), על התנ"ך, ר' אלעזר אלימלך שטרן, מהדורה שניה, לונדון תשסח [שונה ממהד' תשסד]. ב"א T27 שטר.שי; להורדת הספר כולו - ח"ב

*שיח חן, ר' שלמה יהודה ליב לעוויטאן, ת"א תשכד. ע"פ התוכן. ב"א A451 לוי.שי; להורדת הספר כולו

*שיח יצחק (חבר), ר' יצחק אייזיק חבר, בעריכת יהושע ליפשיץ, ירושלים תשעט, תקפח עמ'. ב"א A452 חבר.שי תשעט

*שיח יצחק (חיות, תכד), ר' יצחק חיות, על פרקי שירה, ונציה תכד, קיב דפים. נדפס עם שער שמעון. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V3144; ב"א A884 פרק.שי תכ"ד; להורדת הספר כולו

*שיח יצחק (חיות, תשעו), ר' יצחק חיות, חיפה תשעו. ספה"ל 2016A11201

*שיח יצחק (פרידמן, תשנז), ר' יצחק פרידמן, בתוך ס' אהלי יעקב ח"ב, ירושלים תשנז. ספה"ל אוסף שלום 3910.1‎; ב"א A671.3 פרי.אה

*שיח שלמה, ר' שלמה ברעוודה, על סדר מועדי השנה, בני ברק תשפ, תרצח עמ'. ב"א A452 ברו.שי

*שיחה נאה, ר' דוד יעקב שטרנפלד, ירושלים תשעג, לד + 472 עמ'. ספה"ל 2014A2083; ב"א A451 שטר.שי

*שיחות הר"ן (תשע) המפואר, ר' נחמן מברסלב, עם נועם השיחות, תשע. ספה"ל 2011A10070, אוסף שלום 4314.2; ב"א A673 נחמ.שי תש"ע

*שיחות חכמה ומוסר, ר' דוד קראנגלס, כרכים א-ב, ירושלים תשנח. כרך ב מתחיל במאמר לג. ספה"ל 98A8196; ב"א A410.6 קרו.שי

*שיחות לספר במדבר, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים. (ע"פ מפתח בסוף שיחות לספר דברים). מה"ר ת130; ספה"ל 90A374

*שיחות לספר בראשית, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים. (ע"פ מפתח בסוף שיחות לספר דברים). מה"ר ת80; ספה"ל 90A374; ב"א A451 נבנ.שי

*שיחות לספר דברים, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים תשסב. מה"ר ת145; ספה"ל 90A374

*שיחות לספר ויקרא, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים. (ע"פ מפתח בסוף שיחות לספר דברים). מה"ר ת120; ספה"ל 90A374; ב"א A451 נבנ.שי

*שיחות לספר שמות, ר' אביגדור נבנצל, ירושלים. (ע"פ מפתח בסוף שיחות לספר דברים). מה"ר ת105; ספה"ל 90A374; ב"א A451 נבנ.שי

*שיחות מוסר (תשסב), ר' חיים שמולביץ, מהד' תשסב. מה"ר מ527; ב"א A410.6 שמו.שי

*שיחות הרב צבי יהודה, ר' צבי יהודה קוק, בראשית, שמות, ויקרא, ירושלים תשנח-תשנט. במדבר, ירושלים תשסב. דברים. מה"ר כ3; ספה"ל 93A2017 (שמות); ב"א T278 קוק.שי

*שיחות ר' ראובן, ר' רפאל ראובן גרוזובסקי, נ"י תשסז. מה"ר מ527; ב"א A45 גרו.שי תשס"ז

*שיחת מלאכי השרת, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפז, נב דפים. כולל "שיחת שדים". (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח26; ספה"ל 67A2745, אוסף שלום 3632.1; ב"א A671.2 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*שיחות עבודת לוי, ר' יעקב יצחק רודרמן, בלטימור תשעח. ספה"ל 2018A5182; ב"א A410.6 רוד.שי; להורדת הספר כולו

*שים שלום, ר' שמואל משה גולד, נ"י תשסט. מה"ר ת255; ספה"ל 2009A58; ב"א A410.3 גול.שי

*שיעור ליום השבת, ר' מרדכי מילר, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A3648; ב"א A451 מיל.שע

*שירי משכיל, ר' הלל ליכטנשטיין, בעריכת ר' יהושע השיל זינקובר, ירושלים תשסה. שי"ח - פירוש "שפתי חן". מה"ר מ160; ב"א A410.3 ליכ.שי תשס"ה

*שירת דוד (תשסז), ר' דוד הקשר, מאמרים, ירושלים תשסז. מה"ר ת257; ספה"ל 2008A8495; ב"א A410.6 הקש.שי תשס"ז

*שירת הפסח, ר' אברהם קורח, אשדוד תשסח. מה"ר מ222; ב"א A313 קרח.שי

*שכחת לקט (תיב), ר' נתן בון, פראג תיב, 20 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R8°75A324; להורדת הספר כולו

*שכר שכיר בראשית, ויקרא, במדבר, דברים ומועדים, ר' יששכר מאיר, תשנז. במקום שמספר השיחה מופיע בסוגריים, הכוונה שהענין מוזכר שם בדרך אגב. ספה"ל 98A361; ב"א A410.6 מאי.שכ

*של"ה (תט) - שני לוחות הברית, ר' ישעיהו הורוביץ, כולל ווי העמודים, תולדות אדם, עשרה מאמרות, עשרה הלולים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שער האותיות. אמשטרדם תט, תכא + מד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°41A158; ב"א A657.1 ת"ח; להורדת הספר כולו, להורדת ווי העמודים

*של"ה (תשנז), ר' ישעיהו הורוביץ, ח"א - תולדות אדם, עשרה מאמרות, ושער האותיות. ח"ב - "מסכתות" חולין, שבת, פסחים, שבועות, תענית, ראש השנה, יומא, סוכה, תמיד, מגילה. ח"ג - על הפרשיות. ח"ד - תורה שבע"פ, עשרה הלולים, ווי העמודים. מהד' יד רמה, חיפה תשנז. מה"ר מ165; ספה"ל 2°92A2464, אוסף שלום 2°1951.2; ב"א 2°A657.1 (תשנב)

*שלהבת יוסף חי, ר' יוסף חי סימן טוב, ירושלים תשעד. ב"א A451 סימ.של

*שלום אסתר (גרשון, שמה), ר' יצחק גרשון, קושטנדינה שמה, 32 דפים. בלי מספור דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R0°39A1587; ב"א T487 גרש.של של"ו; להורדת הספר כולו

*שלחן ארבע (שנו), ר' בחיי בן אשר, פראג שנו. בלי מספור דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V4174; לצפייה איכותית בספר

*שלחן של ארבע (תשנו), ר' בחיי, בתוך: כד הקמח, רבינו בחיי, ירושלים תשנו (שונה ממהד' מאור הרים וממהד' מישור מאותה שנה, שנדפסו בלי שלחן של ארבע). ספה"ל 97A2402, אוסף שלום 285.3; ב"א A410.1 בחי.כד

*שלטי הגבורים (שער אריה, שעב), ר' אברהם שער אריה, מנטובה שעב, ירושלים תשל, 186 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3103; ב"א A531 בוט.לח שס"ד, תש"ל; להורדת הספר כולו

*שלטי הגבורים (תשע), ר' אברהם הרופא משער אריה, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשע. מה"ר א620; ספה"ל 2°2010A3167; ב"א A566.1 פור.של

שלשה ספרים נפתחים - ראה דברי מנחם

*שלשלת הקודש, לקט חידושי תורה מרבני קאמארנא, נלקט ובעריכת ר' חיים יעקב סאפרין, ירושלים תשסז, 19 + תעג עמ'. מה"ר מ318; ב"א A671 ספר.של תשס"ז

*שם אליעזר, ר' אליעזר פיש, נ"י תשמג. כולל את: בני משה, ר' חיים משה פיש (מדף צא עד דף קל); ואת: שו"ת מר"ם יהודה, ר' מרדכי יהודה לעוו (מדף קלא ואילך). ספה"ל 2°84A2353; ב"א A451 פיש.שם

*שם דרך - הישר והטוב, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, ירושלים תשסד. מה"ר מ165; ספה"ל 2007A3131; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך - כתר תורה, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, ירושלים תשסז. מה"ר מ165; ספה"ל 2008A2597; ב"א A410.6 ברו.שם תשס"ז

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, בראשית ח"א-ח"ב, ירושלים תשנט. מה"ר ת80; ספה"ל 2002A6524; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, שמות, ויקרא, ירושלים תשסא-תשסב, תשסז. ספה"ל 98A8885; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, במדבר, ירושלים תשסד. מה"ר ת130; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, דברים, בעריכת הרב יעקב יהודה זילברליכט, ירושלים תשסו. מה"ר ת145; ספה"ל 98A8885

*שם הגדולים (תקלד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקלד. כולל חסדי אבות על פרקי אבות, מדף פד ואילך. (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 22V9549; ב"א RA01 אזו.שם להורדת הספר כולו

*שם יחזקאל בראשית-שמות, ר' משה יחזקאל שרגא גולדנברג, נ"י תשסח. מה"ר ת255; ספה"ל 2008A391

*שם ישראל, חלק ראשון, ר' משה ישראל פלדמן, ירושלים תשנג. ספה"ל 2°94A205; ב"א T278 פלד.שם

*שם משמעון (שפירא, תשכה), ר' אלטר שפירא, ירושלים תשכה-תשלב. מה"ר מ315; ספה"ל 2°75A2336; ב"א A671.7 שפי.שם

*שם משמעון (שפירא, תשסז), ר' אלתר אליקים שרגא שפירא, ת"א תשסז, 25 + רנג עמ'. ספה"ל 2007A5558

*שם עולם (תשסו), ר' ישראל מאיר הכהן, עם ליקוט "מקור עולם", בעריכת דוד זיכרמן, ירושלים תשסו. ספה"ל 2012A7085 (תשסח); ב"א A410.3 הכה.שם

*שם שלמה, סוף ס' יקר הערך, ר' יצחק ארדיט, שלוניקי תקפג, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°92A1599; ב"א A584.055 ארד.יק

*שמונה קבצים, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשנט, תשסד. האות שבסוגריים הוא מספר העמוד. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 2003A10861, אוסף שלום 1490.25; ב"א A19 קוק.שמ

*שמועה טובה, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ד"צ ורשה תרצח, סו"ס קדושת לוי, ד"צ נ"י תשלח. מה"ר מ310; ב"א A671.1 לוי.קד תשל"ח

*שמועות ישראל, ר' יעקב יוסף מפולנאה, עם ביאור אבן ישראל, מכון דעת יוסף, ירושלים תשנב. ספה"ל אוסף שלום 3085; ב"א A671.1 ישר.שב

*שמועות ראי"ה (תרצט), ר' אברהם יצחק הכהן קוק, על בראשית, נרשמו ע"י ר' קלמן פרנקל, ירושלים תרצט, תשלג, תשמט. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ספה"ל 95A1345; A451 קוק.שמ; להורדת הספר כולו

*שמועות ראי"ה (תשעה), ר' אברהם יצחק הכהן קוק, על בראשית ושמות, בעריכת ר' ישעיה הדרי, הוצ' ספריית אלינר, תשעה. (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280). ב"א A451 קוק.שמ תשע"ה

*שמועת יצחק, ר' ישראל יצחק מווארקא, בני ברק תשסו, תכא עמ'. מה"ר מ318; ב"א A671.2 יצח.שמ

*שמח תשמח (תרנז), ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשכו. ספה"ל 75A5526. ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב

*שמחה לאיש (אלישר), ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרמח, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנז. ספה"ל 2°98A6003; ב"א A572 אלי.שמ; להורדת הספר כולו

*שמחה לאיש (שונשול), ר' חיים שונשול, אזמיר תרך. ספה"ל 2°23A6043; ב"א A45 שונ.של; להורדת הספר כולו

*שמחת הנפש, ר' אלחנן הענלה קירכהן, תירגם מאידיש שמואל לוריא, ירושלים תשנט. ספה"ל 2000A2768 (תשס); ב"א A410.3 קיר.שמ

*שמחת הרגל (תקמב), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקמב, על רות ועל ההגדה (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). בחלק על רות, דפים נ-ס - פתח עינים על סוכה. ספה"ל R8°23V1222; ב"א RA313 אזו.שמ, RA38 אזו.שמ; להורדת הספר כולו על רות על ההגדה

*שמחת יהודה, ר' חיים יהודה אליעזר, שלוניקי תקסה, ד"צ נ"י תשנא, קצח דפים. המפתח רק לדרושים. מה"ר על167 מחסן; ספה"ל 2°92A4464; ב"א A572 חיי.שמ; להורדת הספר כולו

*שמחת יוסף, ר' יוסף שלום יונה, ירושלים תשנט, קלח עמ'. מה"ר מ165; ספה"ל 2015A5443; ב"א A411.798 יונ.שמ

*שמחת מרדכי (גיפטר), ר' מרדכי גיפטר, ליקוואוד תשעג, כג + תפט עמ'. ספה"ל 2014A3399; ב"א A410.6 גיפ.שמ

*שמחת מרדכי ויקרא, במדבר, דברים, ר' משה רוזנמן, ניו יורק תשסו. ספה"ל 2003A11189; מה"ר ת257

*שמחת מרדכי (רוזנמן), חלק א - בעניני יו"ט ונישואין, חלק ד - "בנין האדם" - דרשות לברית מילה, בר מצוה, וחינוך הבנים, ר' משה רוזנמן, ניו יורק תשע. ספה"ל 2009A9947; ב"א A452 רוז.שמ

*שמלת אליעזר, ר' יצחק אליעזר יאקאב, ירושלים תשסז. מה"ר ת257; ספה"ל 2011A6053; ב"א A563.1 יעק.שמ

*שמן הטוב (תשסב), ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג, בעריכת ר' אברהם שמחה בונם חיים מיכלזאהן, מהד' "נר למאור", ברוקלין תשסב, שפד עמ'. מה"ר מ318; ספה"ל 2002A4802; ב"א A671.1 הור (מיכ)

*שמן הטוב (תשסו), עם זקן אהרן, ר' שלמה אוהב ור' אהרן הכהן, לונדון תשסו, תריח + יד עמ'. מה"ר ת400; ספה"ל 2010A10798; ב"א T278 אוה.שמ תשס"ו

*שמן המור (אביוב), על מגילת אסתר, ר' אהרן אביוב, מכון אהבת שלום, ירושלם תשסד. ספה"ל 2008A7803; ב"א T487 אבי.שמ

*שמן ראש (כץ) ח"ד, ר' אשר אנשיל כ"ץ, נ"י תשנט. ספה"ל 92A357

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כ"ץ, חלק ו, נ"י תשסה. מה"ר מ255; ספה"ל 92A357

*שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשעד. ספה"ל 92A357; ב"א T278 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ), חלקים א-ח - בראשית, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשעז. ספה"ל 92A357; ב"א T278 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ), חלקים א-ח - דברים, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשעז. ספה"ל 92A357; ב"א T278 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית, ויקרא, במדבר, דברים, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשסט-תשעב. ספה"ל 92A357

*שמן ראש (כץ) ח"י בראשית, ניו יורק תשסז. מה"ר ת80. שמות - מה"ר ת105. ויקרא - ת120. במדבר - מה"ר ת130. דברים - מה"ר ת145; ספה"ל 92A357 (כולם)

*שמן ראש - ימים נוראים, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשסח, תרסא עמ'. ספה"ל 2009A70; ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש סוכות ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשעא-תשעו. ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ) חנוכה, ר' אשר אנשיל כץ, ח"א-ח"ב, נ"י תשעג-תשעח. ספה"ל 2015A4787; ב"א A384.1 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים, ר' אשר אנשיל כץ, ח"א וח"ב, נ"י תשסח-תשעו. מה"ר מ220; ספה"ל 2008A5004; ב"א A384.3 כץ.שמן תשס"ח

*שמן ראש (כץ) פסח ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל כ"ץ, נ"י תשעא-תשעו. ספה"ל 2011A11113; ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות, ר' אשר אנשיל כ"ץ, נ"י תשעב.

*שמן ראש (שאקי), ר' רפאל אברהם שאקי, קושטא תקצט. המפתח כולל אהבת דוד, אותו מספור עמודים. ספה"ל 23A6074; ב"א A45 שקי.שמ; להורדת הספר כולו

*שמנה לחמו (תרנז), ר' אשר אנשיל, פאדגורזע תרנז. ח"א - דרשות למועדים. ח"ב - דרשות לפני זמני האדם. מפתח לח"א נדפס בסוף ח"א. למקורות מח"א ניתנו מספרי הדפים גם במהד' בלגוריי תרסט-תרע, שם אין מפתח לח"ב (במהד' היברובוקס שם הודבק המפתח ממהד' תרנז ח"ב, אבל הדפים אינם נכונים). ספה"ל 23A6380; ב"א A452 אשר.שמ תרנז; להורדת הספר כולו

*שמנה לחמו (תשפא), דרושים עלי מועדים וזמנים, ר' אשר אנשיל מק"ק פרעמיסלא, בעריכת פינחס משה לנדא, נ"י תשפא, קכג + כד עמ'. ספה"ל 2022A5015; ב"א A452 אשר.שמ

*שמע יעקב (אלגזי, תקה), ר' יעקב אלגזי, קושטא תקה. מוהר"ק ת2631; ספה"ל R2°23V6097; להורדת הספר כולו [לוח השוואה למהד' תשנא]

*שמע יעקב (אלגזי, תקמד), ר' ישראל יעקב אלגזי, ליוורנו תקמד. ב"א A451 אלג.שמ תקמ"ד נדירים; להורדת הספר כולו

*שמע יעקב (אלגזי, תשנא), ר' יעקב אלגזי, בראשית-שמות, ירושלים תשנא. מספור עמודים אחד. שמות מתחיל בעמ' רלד. ע"פ מפתח סוף שמות. ספה"ל 91A2360; ב"א A451 אלג.שמ; להורדת הספר כולו בראשית שמות

*שמע יעקב (זיידא), ר' שלמה יעקב זיידא איכנשטין, ניו יורק תשסז, רנב עמ'. מה"ר מ318; ספה"ל 2007A5823

*שמע שמואל, ר' שמואל עמאר , מכון "אהבת שלום", ירושלים תשנז, 47 + רעח עמ'. ספה"ל 2°97A4358; ב"א A45 עמא.שמ

שמר את הדבר - ראה מכשירי מצוה

*שמש ומגן ירושלמי, ר' רחמים שאלתיאל יעקב ניניו, ירושלים תרנג, ד"צ ני תשנג. ע"פ התוכן. ספה"ל 95A515, R8=23V5863; ב"א A451 נינ.שמ; להורדת הספר כולו

*שנות חיים (חזן), ר' חיים חזן, ונציה תנג, ד"צ נ"י תשנא, רלב דפים. ספה"ל 2°91A1713; ב"א A451 חזן.שנ להורדת הספר כולו

*שנות ימין, רבי מיכאל יעקב ישראל, אזמיר תרט"ו, 391 עמ'. ספה"ל 2°23V6209; ב"א A45 ישר.שנ; להורדת הספר כולו

*שני אליהו, ר' אליהו ישראל, ליוורנו תקסו. מה"ר על94 מחסן; מוהר"ק ד208; ספה"ל 2°23V6404; ב"א A45 ישר.שנ; להורדת הספר כולו

§שני המאורות (ריינס), הרב יצחק יעקב ריינס, פיעטרקוב תרעג. ספה"ל 22V11783; ב"א A201 רינ.שנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ב שער ב

*שני המאורות (תשסח), ר' צבי הירש מקאמינקא ור' שמואל קאמינקער, ירושלים תשסח. מה"ר מ318; ספה"ל אוסף שלום 3179.1; ב"א A671.1 צבי.שנ

*שני המטות, ר' נפתלי הלוי, וינה תרמד, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°93A4450; ב"א A563.7 הלו.שנ להורדת הספר כולו

*שנים אוחזין בטלית, ר' מנחם מנדל שניאורסון, נ"י תשנו. (ע"פ מפתח בקונטרס "מפתח ענינים לרשימות כ"ק אדמו"ר מנחם מנדל", נ"י תשסא).

*שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד), ר' שמואל יהודה קצנלנבוגן (מהר"י מינץ), ונציה שנד, 65 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V5990; להורדת הספר כולו

*שעורי דעת, ר' יוסף יהודה לייב בלוך, ספר א (ח"א-ח"ב) וספר ב (ח"ג-ח"ד), ירושלים תשלו. מה"ר מ527; ספה"ל 76A1050; ב"א A410.6 בלו.שע

*שעורי הרב (לייבל), ר' דוד חיים לייבל, תשעה. כולל שיעורים מהשנים תשעב-תשעג. ב"א A451 ליב.שע

*שעורי ופניני דעת, ר' אליהו מאיר בלוך, וויקליף תשס"ה. מה"ר מ527; ספה"ל 94A5482

*שעורים באורייתא, ר' יהושע מלריך, זכרון יעקב, בראשית - תשנח. שמות - תשסא. ויקרא - תשסב. ספה"ל 98A3358; ב"א A451 מלר.שע

*שער הבטחון, רבינו בחיי אבן פקודה, עם ביאור "בתורתו יהגה", ר' דוד פלק, ירושלים תשע, 59 + שפב עמ'. ספה"ל 2012A10538; ב"א A411.9 (תש"ע)

*שער החצר (תרכב), ר' דוד בר' שמעון, ירושלים תרכב, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר מ205; ספה"ל 2°82A2251; ב"א E041 בן-שמ.שע תרכ"ב

*שער החצר (תשעב), ר' דוד בן שמעון, מהד' מכון התורה והארץ, אשקלון תשעב. מה"ר מ205; ספה"ל או"ק יהדות 2°ת107.444; ב"א E041 בן-שמ.שע

*שער המלך (תשנז), ר' מרדכי בר שמואל אב"ד בק"ק ווילקאטש, ירושלם תשנז. ב"א A410.3 מרד.שע

*שער התפלה (תשמט), ר' חיים טירר, ירושלים תשמט. ב"א A671.1 חיי.שע תשמט

*שער יהודה, ר' יהודה אלגזי, שלוניקי תקסה, ד"צ נ"י תשנא, קסז דפים. מה"ר עי9 מחסן; מוהר"ק פמ129; ספה"ל 2°92A3294; ב"א A531 אלג.שע; להורדת הספר כולו

*שער יוסף (תקיז), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקיז. (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°23V11058; ב"א RA584.0491 אזו.שע; להורדת הספר כולו

§שער ראובן (כץ), ר' ראובן כץ, ירושלים תשיב. ספה"ל 55A639; ב"א A081 כץ.שער; להורדת הספר כולו

*שער שמעון (חיות, תכד), ר' שמעון חיות, על פרקי שירה, ונציה תכד, קיב דפים. נדפס עם שיח יצחק. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V3144; ב"א A884 פרק.שי תכ"ד; להורדת הספר כולו

*שערי אורה (ברגמן, תשסא), ר' מאיר צבי ברגמן, ח"א-ח"ב, על התורה, ירושלים תשסא. ב"א T278 ברג.שע (מהד' תשנח)

*שערי אורה (ברגמן, תשעז), ר' מאיר צבי ברגמן, תשעז. ב"א A451 ברג.שע

*שערי אורה (ג'קטיליה, שכא), ר' יוסף ג'קטיליה, ריויא די טרינטו שכא, פד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°75A830; ב"א A651 ג'יק.שע שכ"א; להורדת הספר כולו

*שערי אורה (מילר), ר' אביגדור מילר, ח"א-ח"ב, נ"י תשסג-תשסו. מה"ר מ165; ספה"ל 2003A5681; ב"א A410.6 מיל.שע; להורדת הספר כולו, ח"ב

*שערי דמעה (אלבלדה, שמו), ר' משה אלבלדה, ונציה שמו, ד"צ נ"י תשנב, קמ דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°22V13429; ב"א A125 אלב.שע שמ"ו, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*שערי הישיבה, ח"א-ח"ב, תשסז. מה"ר מ165; ב"א A078.1 דסל.שע

*שערי חיים (רוטר), ר' חיים רוטר, ח"ב, אלעד תשעא, וח"ג, אלעד תשעד. המפתח שבספר מסמן את ההפניות לסימני הספר בצורה חריגה, כך שמקף מפריד בין סימנים שונים שבהם הגמרא מובאת, ופסיק מייצג את המלה "אות" או "ס"ק" (כנראה). ספה"ל 2°2013A3818 (ח"ב); ב"א A572 רוט.שע

*שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא), ר' יוסף ג'יקטיליה, ריווא די טרינטו שכא, נב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3879; ב"א A651 ג'יק.שע שכ"א[1]; להורדת הספר כולו

*שערי שיש יהושע ח"א, ר' יהודה נפתלי שמידט, ירושלים תשסט. מה"ר ת275; ספה"ל 2°2015A9661; ב"א T317 שמי.שע

שערי שמחה - ראה שבט סופר

§שערי תודה ח"ב, ר' מרדכי אפשטיין, וילנא תרעה. ספה"ל 2°92A470; ב"א 2°A584 אפש.שע; להורדת הספר כולו

*שערי תלמוד תורה (תשמז), ר' יהודה לוי , מהדורה ג, ירושלים תשמז, שסב עמ'. מה"ר מ165; ספה"ל 87A4287; ב"א A077.3 לוי.שע תשמ"ז

*שערי תלמוד תורה (תשסו), ר' יהודה לוי , מהדורה ו, ירושלים תשסו. מה"ר מ165; ב"א A077.3 לוי.שע תשס"ו

*שערי תשובה, ר' יונה גרונדי. גם מפתח לפירוש שערי חיים, ר' יעקב אברהם מרקוס, ירושלים תשכה, קיב + שפו עמ'. מה"ר מ35; ספה"ל 81A2216; ב"א A412 תש"ם

*שערים מצוינים - מגילה, ר' מרדכי בנדיקט, על מגילת אסתר, ירושלים תשע, שסד עמ'. ספה"ל 2011A4310; ב"א T487 בנד.שע תש"ע

*שערים מצוינים, על התורה, ר' מרדכי בנדיקט, בראשית-שמות, ירושלים תשסט. מה"ר ת257; ספה"ל 2011A4311; ב"א T278 בנד.שע תשס"ט

*שעת הכושר, ר' שלמה הכהן, שלוניקי תקעט, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנז, קכג דפים. מה"ר ת77 מחסן; מוהר"ק ד1513; ספה"ל 2°92A4522; ב"א A451 שלמ.שע; להורדת הספר כולו

*שפוני טמוני חול (תשכג), בתוך "שלשת ספרי התכלת", ר' גרשון חנוך ליינר, ירושלים תשכג. כולל את "עין התכלת". (ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשמג, בשם "שלשה ספרים נפתחים"). מה"ר א595; מוהר"ק פ3605; ספה"ל 84A698; ב"א A562.1 לינ.של

*שפוני טמוני חול (תשנט), כולל מאמר "פתיל תכלת" ומאמר "עין התכלת", ר' גרשון חנוך מראדזין, מהד' מכון להוצאת ספרי רבוה"ק מאיזביצא ראדזין, בני ברק תשנט. ב"א A562.1 לינ.של

*שפע חיים, ר' יקותיאל הלברשטם מצאנז, ח"א, ח"ב, וח"ד; מכתבי תורה, ח"ו, נתניה תשנה. מה"ר מ408; מוהר"ק ח1583 (א-ב); ספה"ל 2°87A88 (ח"ב)

*שפע חיים - נישואין, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשס, שז עמ'. מה"ר מ178; ספה"ל 2005A125; ב"א A671.3 הלב.שפ תש"ס

*שפע חיים - דרשות מתשמ"ב, על חומש ורש"י, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשסז. מה"ר מ408; ב"א A671.3 הלב.שפ תשס"ז

*שפע חיים - דרשות מתשמ"ג, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשסח. מה"ר מ408; ספה"ל אוסף שלום 3771.11; ב"א A671.3 הלב.שפ תשס"ח

*שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח), ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, מהד' חדשה, נתניה תשסח. ע"פ מפתח בח"ג לשלשה חלקים. מה"ר מ408; ב"א A671.3 הלב.שפ תשסח

*שפע טוב (טייטלבוים), לקט מדברי ר' משה טייטלבוים ור' יקותיאל יהודה טייטלבוים, בעריכת ישראל יום טוב ליפא פרערויא, ניו יורק תשסד, תכז + עח עמ'. מה"ר מ320; ספה"ל 2004A1011, אוסף שלום 4788.5; ב"א A671.2 טיט.שפ

*שפת אמת - ואלה מסעי, ר' משה חאגיז, מהד' מכון בני יששכר, ירושלים תשמז. מה"ר מ205; ספה"ל 87A1378, אוסף שלום 5325.1

*שפת אמת (ברעזאן, תשסח), ר' משולם שרגא פייבוש מברעזאן, מכון שפת אמת, ירושלים תשסח. מה"ר מ320; ב"א A671.2 היל.שפ

*שפת אמת (ברעזאן, תשעד), ר' משולם שרגא פייבוש היילפרין מברעזאן, בעריכת ר' יהושע העשיל היילפרין, תשעד. שני כרכים עם מספור עמודים אחד. כרך ב מתחיל בעמ' תיג. ספה"ל 2014A8950

*שפת אמת (הלוי), על משלי, ר' יעקב ישראל הלוי מקרמניץ, מהד' מכון נצח יעקב, נ"י תשעג, תקצג + קיא עמ'. ספה"ל 2013A6980; ב"א T427 יעק.שפ

*שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים, ר' יהודא אריה ליב מגור, מהד' רייז, ירושלים תשסה. מה"ר מ335; ב"א A671.2 אלת.שפ תשס"ה

*שפת אמת (רייז) דברים ח"א, ר' יהודא אריה ליב מגור, ירושלים תשס"ט, מהד' רייז. מה"ר מ335

*שפת אמת (רייז) סוכות, ר' יהודא אריה ליב מגור, ירושלים תשס"ז, מהד' רייז. מה"ר מ335; ב"א A671.2 אלת.שפ תשס"ז

*שפתי דעת (לונטשיץ, שע), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, דרשות על התורה, פראג שע-שעא, קכב דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V6221; לצפייה איכותית בספר

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, אמונה ובחירה, ב' חלקים, ב"ב תשס. מידות ועבודת ה', ב' חלקים, בני ברק תשסה. מה"ר מ165; ב"א A125 פרי.שפ

*שפתי חיים מועדים ח"א-ח"ג, ר' חיים פרידלנדר, ע"פ מפתח סוף ח"ג, בני ברק תשנד-תשנה. ח"א - גם ע"פ מהד' תשמט. כשכתוב סתם - הכוונה למהד' תשמט. בהפניות לח"ג יש לחפש גם בעמוד לפני העמוד המצוין במפתח. מה"ר מ215 (מהד' תשמט), מ240; ב"א A410.6 פרי.שפ

*שפתי כהן (הכהן, שסה), ר' מרדכי הכהן, ונציה שסה, 336 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°23V12191; ב"א A653 מרד.שפ שס"ה; להורדת הספר כולו

*שפתי מנחם - הל' תשובה, ר' מנחם מנדל שנעבלאג, נ"י תשסז, רנה עמ'. מה"ר א425; ספה"ל 2008A8930; ב"א A411.716 שנב.שפ

*שפתי מנחם - שבת תשובה, ר' מנחם מנדל שנעבלאג, נ"י תשסז. מה"ר מ212; ספה"ל 2008A8998; ב"א A411.716 שנב.שפ

*שפתי רננות, רבי רחמים אריה אברהם ארייאש, אזמיר תרכ"ב, 229 עמ'. ספה"ל R2°23V5558; ב"א A45 ארי.שפ; להורדת הספר כולו

*שפתי שלמה, ר' שלמה ישראל פרישוואסער. בראשית - לונדון תשע, תרכב עמ'. שמות - לונדון תשעז, תשיב עמ'. ספה"ל בראשית 2011A5708, שמות 2018A5178; ב"א A451 פרי.שפ

*שרגא המאיר על התורה, ר' שרגא פייוויש שנעבלאג, לונדון תשסג, תשיח עמ'. מה"ר מ320; ספה"ל 2003A6666

*שרגא המאיר מועדים, ר' שרגא פייוויש שנעבלאג, לונדון תשסח, תקלט עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2008A8570; ב"א A45 שנב.שר תשס"ח

*שרגי טובא, ר' יצחק יהודה ספיר, וילנא תרסט. ספה"ל 23A5882 (תרנט), 56A1147 (תרעג); ב"א A45 סטו.שר; להורדת הספר כולו

*שרגי נפישי, ר' יצחק יהודה ספיר, וילנא תרסה, תרסט, תרעג, תרפג. המפתח רק לחלק "לקוי המאורות". ספה"ל 23A6419, 55A1993, 54A3011, 23A6418; ב"א A452 סטו.שר; להורדת הספר כולו

*שרי המאה, ר' יהודה ליב מימון, ירושלים תשנא. מוהר"ק ים4582; ספה"ל 91A1853; ב"א A509.2 מימ.שר

*שרתי, ר' שמואל יצחק ויינבוים, מונטריאול תשסז. מה"ר ת255; ספה"ל 97A4086 (תשנח); ב"א A451 וינ.שר תשס"ז

§שש המערכת - מעיין הישועה בפתיחה, ר' שמעון ליכטנשטיין, פרסבורג תר, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°94A652; ב"א A823 ליכ.שש

*שתי ידות (שעח), ר' מנחם לונזאנו, ונציה שעח, ד"צ ירושלים תשל. כולל: יד עני, יד המלך, אור תורה, מעריך, עבודת מקדש, דרך חיים, טובה תוכחת, ומדרשים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°71A3928; ב"א A081 לונ.שת שע"ח, תש"ל; להורדת הספר כולו

*תאומי צביה, דרשות המגיד מווילנא, ר' זלמן זאב בן יחזקאל פיבל, "מעוני אריות" - הספדים על חכמי חו"ל, "הררי נמרים" - הספדים על חכמי ארץ ישראל, ר' זלמן זאב ב"ר יחזקאל פייוויל, מו"ץ דווילנא, ב"ב תשסו, תב עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2006A4454; ב"א A45 זלמ.תא תשס"ו

*תאיר נרי, ר' משה שמעון סובול, יפו תשיט, עב + יז עמ'. מה"ר א265; ספה"ל 59A2555; ב"א A888 סוב.תא

§תבואת יקב (פרידמן), ר' שבתאי זאב פרידמן, ת"א תשטז, קעב עמ'. ספה"ל 2°56A2746; ב"א A584 פרי.תב; להורדת הספר כולו

*תהלה לדוד (אמאדו), ר' דוד אמאדו, ח"א וח"ב, שלוניקי תקפג-תקצה. ספה"ל 2°23A6377; ב"א A45 אמד.תה; להורדת הספר כולו

*תהלה לדוד (והרמן) על תהלים, ר' אברהם דוד אבדק"ק בוטשאטש, עם הערות "חסדי דוד", רבי יואל מאשקאוויטש, ירושלים תשמג. מה"ר ת320; ספה"ל 83A1047; ב"א T417 אבר.חס (תשלד)

*תהלה לדוד (מוספיה), ר' אברהם חי מוספיה, ליוורנו תרכז. ספה"ל 42A1283; ב"א T417 מוס.תה; להורדת הספר כולו

*תהלה לדוד (סקאליע), על תהלים, ספרים א-ה, ר' דוד יצחק אייזק רבינוביץ מסקאליע, מכון טל אורות, ברוקלין תשסג. מה"ר ת320

*תהלה לדוד (סר לאון, שלז), ר' דוד בן יהודה מסר לאון, קושטנדינה שלז, קח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3314; להורדת הספר כולו

*תהלות ישראל (מג'לד), ר' יצחק מג'לד, בעריכת ר' שלמה שאשה, מכון "אהבת שלום", ירושלים תשעב, 27 + שע עמ'. ספה"ל 2012A8996; ב"א T417 יצח.תה תשע"ב

*תהלות ישראל (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשנז. שלשה כרכים. כרך ב מתחיל בעמ' תקז. כרך ג מתחיל בעמ' תתריז. מה"ר ת320; ספה"ל (97A2792)

תהלות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*תודת אהרן - אומר לציון, ר' אהרן פריעד, בעריכת חיים הלוי פראנק, ניו יורק תשסה, טו + שא עמ'. ספה"ל 2005A4915; ב"א A45 פרי.תו; להורדת הספר כולו

*תוכחת חיים (תר), ר' חיים פלג'י, שלוניקי תר-תרלד. (גם ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ספה"ל R8°23 V 6288, אוסף שלום R1326; ב"א A451 פלג'.תו ת"ר; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא-דברים

*תוכחת חיים (תשלח) בראשית, ר' חיים פאלאג'י, ירושלים תשלח. מה"ר ת80; S79A1936; ב"א A451 פלג'.תו תשל"ח

*תוכחת חיים (תשלח) שמות, רבנו חיים פאלאג'י, ירושלים תשלח. מה"ר ת105; ספה"ל 79A1936; ב"א A451 פלג'.תו תשל"ח

*תוכחת חיים (תשלח), ויקרא במדבר דברים, ר' חיים פאלאג'י, ירושלים תשלח. מה"ר ת260; ב"א A451 פלג'.תו תשל"ח

*תולדות הגר"א (תשס), ר' יהודה ליב הכהן מימון, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשס, שיא עמ'. ספה"ל 2000A1519, אוסף שלום 6484.55; ב"א A509.2 אלי (מימ)

*תולדות יעקב (אלבה, שסט), ר' יעקב די אלבה, ונציה שסט, ד"צ נ"י תשנב, 114 דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]). ספה"ל R8°23V5521; ב"א A451 אלב.תו שס"ט, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*תולדות יעקב (מטלון, שנז), סוף ס' שארית יעקב (מספור דפים נפרד), ר' יעקב מטלון, שלוניקי שנז, ד"צ נ"י תשנא. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°46A92; ב"א A45 מטל.שא שנ"ז, תשנ"א; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*תולדות יעקב יוסף (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, ירושלים תשעא. ספה"ל 2011A5033, אוסף שלום 2905.5

*תולדות יצחק (כ"ץ), בראשית, ר' יצחק כ"ץ מקראקא, מכון להוצאת ספרי קדמונים שע"י ישיבות צאנז, נתניה תשנו. ספה"ל אוסף שלום 2058.1; ב"א A451 כץ.תול

*תולדות יצחק (קרו, שיח), ר' יצחק קרו, מנטובה שיח, 81 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°22V4629; ב"א T278 קרו.תו שי"ח; להורדת הספר כולו

*תולדות ישראל, ר' זאב וואלף גינצלר, בעריכת פינחס משה לנדא, תשעב. ספה"ל 2012A5348; ב"א A451 גינ.תו

*תולדות נח ח"ד, ר' נח משאדווא, וילנא תרסב. ספה"ל 23A601; ב"א A45 רבי.תו; להורדת הספר כולו

*תולדות שלמה - רות, ר' שלמה קלוגר, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשעב, תלו עמ'. ספה"ל 2012A8035; ב"א T457 קלו.תו תשע"ב

*תולעת יעקב (גבאי, שמא), ר' מאיר גבאי, קראקא שמא, 84 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°42A1193; להורדת הספר כולו

*תולעת שני, ר' אברהם פינסו, שלוניקי תקסה, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°92A6317; ב"א A451 פנסו.תו; להורדת הספר כולו

*תומר דבורה (שמט), ר' משה קורדובירו, ונציה שמט, יט דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R0°75A659; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*תוספות יום טוב (תג), על המשנה, ר' יום טוב ליפמן הלר, קראקא תג. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°36A1714; לצפייה איכותית בספר (זרעים), לצפייה איכותית בספר (מועד), לצפייה איכותית בספר (נשים בלי סוף קידושין), לצפייה איכותית בספר (סוף נשים-נזיקין), לצפייה איכותית בספר (נזיקין), לצפייה איכותית בספר (קדשים)

*תועפת ראם (גטיניו), ר' אליקים גטיניו, אזמיר תקכז, ד"צ נ"י תשנא, קיא דפים. מה"ר ת45 מחסן; מוהר"ק ת947; ספה"ל 2°91A1140; ב"א T271 גטנ.תו; להורדת הספר כולו

*תורה אור (באנדי), ר' שמואל באנדי, סו"ס תורי זהב, מגנצא תרלה. ע"פ מפתח שבד"צ ירושלים תשסג. מה"ר ת350; ספה"ל 22V6029; אוסף שלום 1753; ב"א T447 שיר.תו

*תורה אור (הכהן, שסה), חלק שני מספר מנחת כהן, ר' שמואל בר יוסף הכהן, ונציה שסה. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]). ספה"ל R8°23V6060; ב"א A12 שמו.נר שנ"ח; להורדת הספר כולו

*תורה אור (יחייא, רצח), ר' יוסף יחייא, בולוניא רצח, לו דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°35V3285; ב"א A127 יחי.תו שס"ו; להורדת הספר כולו

*תורה בציון, ר' בן ציון מוצפי, ירושלים תשעז. מה"ר פ110; ב"א A562.3 מוצ.תו

*תורה ודעת (פרוור) בראשית, ר' דוד פרוור, תשעו. ספה"ל 2016A13882; ב"א A451 פר.תו

*תורה ודעת תשסה-תשסז, אוגדן גליונות של מכון קהל עדת ירושלים, ר' לייב מינצברג, גליונות א-לז. תשסח - גליונות סב-צ. תשע-תשעא - גליונות קטז-קמז. מה"ר קבצים; ב"א X 6716 תשסה-תשסז תשסח תשע-תשעא

*תורה וחיים (כלפון), ר' משה כלפון הכהן, נתיבות תשמה, ת עמ'. מה"ר מ170; ספה"ל 86A2579

*תורה וחיים (פלאג'י), ר' חיים פלאג'י, שלוניקי תרו. (ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). ב"א SA077.3 פלג.תו תרו; להורדת הספר כולו

*תורי זהב (תשעג), על התורה וימים נוראים, מגילת אסתר ומגילת איכה, ר' בנימין מזאלאז'יץ, בעריכת אליעזר עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשעג, תקעז + 23 עמ'. ספה"ל 2015A9114; ב"א A671.1 בני.תו תורי זהב (תשעג)

*תורת אביגדור, ר' אביגדור מילר, ח"א-ח"ד, ב"ב תשסג-תשסט. מה"ר מ527; ספה"ל 2016A12807; ב"א A410.3 מיל.תו

*תורת אברהם, ר' אברהם גרודזינסקי, מהדורה שניה, ב"ב תשלח. ספה"ל 78A832; ב"א A410.6 גרו.תו

*תורת איש, ר' יצחק שלמה אונגר, ח"א וח"ב (=תנינא), ב"ב תשסז. מה"ר ת260; ספה"ל 2015A3896; ב"א T278 אונ.תו

*תורת אליהו, רבינו אליהו מוילנא, בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ, ירושלים תשעז. מה"ר ת260; ספה"ל 2017A8460; ב"א T278 אלי.תו

*תורת אמת (ששון, שפו), ר' אהרן ששון, שו"ת, ונציה שפו, ד"צ ירושלים תשל, תשמה. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R2°68A5, 2°70A2350, 2°85A99; ב"א A572 ששו.תו שפ"ו, תש"ל, תשמ"ה; להורדת הספר כולו

*תורת הגאון רבי אלכסנדר משה, ר' אלכסנדר משה לפידות, לייקווד תשסו. מה"ר ש255; ספה"ל 2°2006A909; ב"א A081 לפי.תו תשס"ו

*תורת החסידות (ריי"צ), ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשו, תשלח. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב. ספה"ל 78A2493; ב"א A672 שנ(6)תו תש"ו

*תורת החסידים הראשונים (תשמא), כולל מילי דאבות לר' נחמן מהורדנקא, דרכי ישרים לר' מנחם מנדל מפרמישלן, משנת חסידים מפי תלמידי הבעש"ט, בני ברק תשמא, תעב עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל 82A1700

*תורת החסידים הראשונים (תשמו), כולל ס' תקיפא דארעא ישראל, לר' זאב וואלף אב"ד טשארני אוסטראה, ס' נזר ישראל ועטרת אברהם, לר' ישראל אברהם אב"ד טשארני אוסטראה, וס' "זכר צדיק לברכה", בני ברק תשמו, קצז עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל 86A3845, אוסף שלום 4846.2; ב"א A671.1 תור.חס תשמ"ו

*תורת החסידים הראשונים (תשמח), כולל לקוטי מהר"ם השלם, ר' מנחם מנדל מליסקא, ותפארת בנים אבותם, דברים מצאצאיו, בני ברק תשמח. ספה"ל אוסף שלום 3393.2; ב"א A671.1 רוב.תו

*תורת המצרף, ר' משה צבי ראטה, על התורה ומועדים, נ"י תשמט, שנ עמ'

*תורת העולה (פראג של), ר' משה איסרליש, פראג של, 173 דפים [ברוב המקומות מצויין רק הפרק, ובמקום שמצוין הדף אין התאמה]. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3102; ב"א A566.1 איס.תו ש"ל; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*תורת העולה (תשנב), ר' משה איסרלש, הוצאת ישיבת חידושי הרי"ם, תל אביב תשנב. מה"ר מ175; ספה"ל 2°92A6343, או"ק יהדות י227.6; ב"א A566.1 איס.תו תשנ"ב

*תורת העולה (תשעה), ר' משה איסרליש, מכון "אבן ישראל", תשעה. ספה"ל 2017A6961; ב"א A566.1 איס.תו תשע"ה

*תורת העולה (תשפא), ר' משה איסרליש, ירושלים תשפא. מה"ר מ170; ספה"ל 2022A10427; ב"א A566.1 איס.תו תשפא

*תורת הרא"ם, ר' אלכסנדר סענדר מרגליות, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנד, קיז עמ'. ספה"ל 94A4607; ב"א T278 מרג.תו

*תורת הרבי רבי זושא, ר' משולם זיסל מאניפאלי, ובניו ר' צבי מנחם מנדל מאניפאלי, ור' ישראל אברהם מטשרני-אוסטראה, מתוך ספר מנורת זהב לר' נתן נטע הכהן דונר, עם הוספות, בני ברק תשנד. מה"ר מ325; ספה"ל 94A544; ב"א A671.1 משל.תו תשנ"ד

*תורת השרף ממאגלניצא, ר' חיים מאיר יחיאל שפירא, בעריכת מרדכי אריה ברגר, קרית צאנז נתניה תשעב, תכה עמ'. ספה"ל 2012A1022, אוסף שלום 4078.2; ב"א A671.2 שפי.תו

*תורת חז"ל תורה מן השמים, ר' חיים שימל, ירושלים תשסד. מה"ר כ340; ספה"ל 2005A766; ב"א A811 שימ.תו

*תורת חיים עה"ת, ר' אברהם חיים שור, על התנ"ך, ליקוט מספריו בעריכת ר' בנימין שפיגל, לייקווד תשסז. [רוב הדברים נמצאים בתורת חיים על התלמוד על אתר]. מה"ר ת260; ספה"ל 2007A5688; ב"א T278 שור.תו

*תורת חיים (קאסוב), ר' חיים ב"ר מנחם מענדל מקאסוב, הוצאת מכון מקור ברכה, רמת ויז'ניץ, חיפה תשסד, שעט עמ'. צריך להפחית עמוד ממספר העמוד המצוין במפתח. מה"ר מ325; ב"א A671.2 חיי.תו תשס"ד

*תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א וח"ב, ר' דובער, אדמו"ר האמצעי, נ"י תשסג. שני הכרכים הם במספור עמודים אחד, וכרך א מסתיים בדף רמט. מה"ר מ360; ספה"ל 2°2004A4595; להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*תורת חכם (הכהן, תיד), ר' חיים הכהן, ונציה תיד, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח, תעג דפים. (גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°67A6, 2°99A247; ב"א A451 חיי.תו תי"ד, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*תורת חסד (יעבץ, שנג), ר' יצחק יעבץ, בילוידיר שנג, 60 + 40 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°35V3095

*תורת חסד (סופר), ר' חיים סופר, ירושלים תשמה, שפ עמ'. מה"ר מ170; ספה"ל 2°86A1465

*תורת יחיאל בראשית, רבי עקיבה יהוסף שלזינגר, עם קונטרס "דברי יחיאל" לרבי יחיאל שלזינגר, הוצאה חדשה ירושלים תשל"א. מה"ר ת80; ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת יחיאל במדבר, רבי עקיבה יהוסף שלזינגר, ירושלים תשנה. ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת יחיאל דברים, רבי עקיבה יהוסף שלזינגר. מה"ר ת145; ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת כהן (כהנא), ר' אלכסנדר זיסקינד כהנא, ח"א וח"ב, ירושלים תשעז. ספה"ל 2°2017A4937; ב"א A671.2 כהנ.תו תשעז

*תורת לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, נ"י תשלא, תשמה, תשסד (ע"פ מפתח בספר "תורת לוי יצחק - לקוטי לוי יצחק - מפתחות", כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז, ספה"ל 2008A5663). ספה"ל 75A5483 (תשלא), 85A7553 (תשמה); ב"א A672 שני.תו (תשמה)

*תורת מהרי"ם בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, ר' ישראל משה דושינסקיא, ירושלים תשסה-תשסט. מה"ר ת130 (במדבר); ספה"ל 2°2017A10266; ב"א A451 דוש.תו; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר

*תורת מהרש"ל, ר' שלמה יהודה ליב מלענטשנא, בית שמש תשסז, רנו עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל אוסף שלום 4555.24; ב"א A671.1 שלמ.תו

*תורת מנחם, ר' מנחם מנדל שניאורסון, התוועדויות, חלקים א-עז. חלקים א-כו - ע"פ כרך מפתחות. כז-כח ע"פ מפתח סוף כרך כח. חלקים כט-לא - ע"פ מפתח בסוף כרך לא. חלקים לב-לד - ע"פ מפתח בסוף כרך לד. לה-לז ע"פ מפתח סוף כרך לז. לח-מ ע"פ מפתח סוף כרך מ. מא-מד, ע"פ מפתח סוף כרך מד. מה-מז ע"פ מפתח סוף כרך מז. מח-נ ע"פ מפתח סוף כרך נ. נא-נג ע"פ מפתח סוף כרך נג. נד-נז ע"פ מפתח סוף כרך נז. נח-סא ע"פ מפתח סוף כרך סא. מה"ר מ397; ב"א A672 שנ(7)תו תשנ"ג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד חלק ה חלק ו חלק ז חלק ח חלק ט חלק י חלק יא חלק יב חלק יג חלק יד חלק טו חלק טז חלק יז חלק יח חלק יט חלק כ חלק כא חלק כב חלק כג חלק כד חלק כה חלק כו חלק כז חלק כח חלק כט חלק ל חלק לא חלק לב חלק לג חלק לד חלק לה חלק לו חלק לז חלק לח חלק לט חלק מ חלק מה חלק מו חלק מז חלק מח חלק מט חלק נ חלק נא בטקסט מלא

*תורת מנחם - ס' המאמרים תשכו (נ"י תשעב), תשל (נ"י תשעח), תשלב (נ"י תשפ), תשלג (נ"י תשפ), תשלד (נ"י תשפא), תשלח (נ"י תשעט). ספה"ל 2021A7733 (תשלד), 2021A11604 (תשלג), 2020A7049 (תשלב), 2020A117 (תשלח), 2021A7730 (תשל), 2013A1694 (תשכו); ב"א A672 שנ(7) תו

*תורת משה (אלמושנינו), ר' משה אלמושנינו, בעריכת שאול רגב, הוצאת "אהבת שלום", ירושלים תשעט. מה"ר מ175; ספה"ל 2019A15429; ב"א A45 אלמ.תו

*תורת משה (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על התורה, ונציה שסא, שכד דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°54A1174; ב"א T278 אלש.תו שס"א; להורדת הספר כולו

*תורת שלום, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשו. ספה"ל 60A2928. ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב

*תורת שמואל (דיקמן), ר' שמואל דיקמן, חיפה תשעג. ספה"ל 2013A13651; ב"א A410.3 דיק.תו

*תורת שמואל (מהר"ש), ר' שמואל שניאורסון, האדמו"ר מהר"ש, תרכו-תרם. לפי מספור העמודים במהדורה הראשונה (מסומנים בצדי העמודים במהדורה השניה). ע"פ קונטרס המפתחות לספרי כ"ק אדמו"ר מהר"ש, נ"י תשמא (ב"א A672 שנ(4)גנז תשמא). ספה"ל 2000A3515 (כרך י); ב"א A672 שנ(4)תו תשלו; להורדת הספר כולו תרכח תרלב ח"ב תר"ם ח"ב תרמא בטקסט מלא

*תושע יאודה, ר' יהודה בנבנשתי, אזמיר תריט. ספה"ל 2°23V5588; ב"א A45 בנב.תו; להורדת הספר כולו

*תחלת חכמה (חאגיז, תז), ר' יעקב חאגיז, על ס' כריתות, וירונה תז. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R0°50A80; ב"א A813 שמש.כר ת"ז; לצפייה איכותית בספר

*תיבת גמא (תשסז), ר' יוסף תאומים, מהד' מישור, ב"ב תשסז. מה"ר ת260; ספה"ל 2008A2241

*תיבת גמא (זכרון אהרן), ר' יוסף תאומים, מהד' זכרון אהרן, ב"ב תשעא [שונה ממהד' ורשנר-וולף מאותה שנה]. ספה"ל 2013A7269; ב"א T278 תאו.תב

*תיקון עולם (מריני, תיב), ר' שלמה בן יצחק ממריני, על ישעיהו, וירונה תיב, קצא דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים]). ספה"ל R8°35V3178; ב"א T357 שלמ.תק תי"ב; להורדת הספר כולו

*תמונות תחנות תפלות ספרד (שמד), עם הערות ר' מנחם עזריה מפאנו, ונציה שמד. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]). ספה"ל R8°58A1704

*תמים דעים (שפב), ר' אברהם בן דוד, בתוך תומת ישרים, ונציה שפב. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]). ספה"ל R2°35V4106; להורדת הספר כולו

*תנופה חיים, ר' חיים פלג'י, אזמיר תרל, ד"צ ירושלים תשמד, שכ דפים. (גם ע"פ ציונים בסוף עיני כל חי מהד' תשסח). מה"ר ת400; מוהר"ק ד2381; ספה"ל 2°84A765; ב"א T17 פלג'.תנ

*תנחומות אל (שלח), ר' יצחק ארויו, דרשות על התורה, שלוניקי שלח, ד"צ נ"י תשס, קנח דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°75A970, 2°2001A8002; ב"א A451 ארו.תנ של"ח, תש"ס; להורדת הספר כולו

*תניא (תשעד), ר' שניאור זלמן מלאדי, מהד' פאר מקדושים, בני ברק תשעד. ספה"ל 2015A9172; ב"א A672 שנ(1)לק(אלת) תשע"ד

*תעלומות חכמה (שפט), ר' יוסף שלמה דלמדיגו, מצרף לחכמה ונובלות חכמה, בסיליאה או האנויה שפט-שצא. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]). ספה"ל R8°35V3920; להורדת הספר כולו (נובלות חכמה), להורדת הספר כולו (מצרף לחכמה)

*תפארת אדם (שלפוברסקי), ר' מיכל דב שלפוברסקי, ירושלים תשע. ספה"ל 2014A8041; ב"א A410.6 שלפ.תפ

*תפארת הגרשוני (תשמח), ר' גרשון אשכנזי, בעריכת חיים אריה רייניץ, מכון להוצאת ספרי קדמונים שע"י ישיבות צאנז, קרית צאנז נתניה תשמח. ספה"ל 88A3549; ב"א A451 אשכ.תפ תשמח

*תפארת הגרשוני (תשע), ר' גרשון אשכנזי, בעריכת אלטר שמואל סטפנסקי, תשע. ב"א A451 אשכ.תפ תשע

*תפארת יוסף (אנגל), לקט מספרי ר' יוסף אנגל, בעריכת ר' צבי זאב פרידמן. המספר בסוגריים אחרי מספר העמוד - הוא מספר ההערה. בראשית, מונסי תשסד - מה"ר ת80; ספה"ל 2004A2014, אוסף שלום 1599.1. שמות ח"א-ח"ב, מונסי תשסז - מה"ר ת105; ב"א T278 אנג.תפ

*תפארת יעקב יוסף, ר' יעקב יוסף מאוסטרהא, מכון באר יצחק, נ"י תשסד, קלח עמ'. ספה"ל 2004A5894; ב"א A671.2 ספר.תפ

*תפארת ישראל (דוראן, שנא), ר' שלמה דוראן, דרשות, ונציה שנא, ד"צ נ"י תשנב, 212 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°23V5629; ב"א A45 דור.תפ שנ"ו, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*תפארת ישראל (מהר"ל, שנט), מהר"ל, ונציה שנט, 65 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R2°22V13435; ב"א A18 יהו.תפ שנ"ט; להורדת הספר כולו

*תפארת ישראל (מהר"ל, הניג), מהר"ל מפראג, מהד' הניג, רלב עמ'. מה"ר מ185; ספה"ל 73A1180; ב"א A18 יהו.תפ

*תפארת ישראל (הרטמן), מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים תשס. מה"ר מ185; ספה"ל 2000A8410; ב"א A18 יהו.תפ

*תפארת ישראל (שינקמן), ר' ישראל שינקמן, ירושלים תשב. ב"א T278 שינ.תפ להורדת הספר כולו

*תפארת משה, ר' משה יהודה לייב פרייער, ירושלים תשסח, רצג עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל 2009A1577; ב"א T278 פרי.תפ

*תפארת נפתלי, ר' נפתלי הירצקא העניג, נ"י תשמא, רלו עמ'. ספה"ל 81A3665; ב"א A452 הני.תפ תשמא; להורדת הספר כולו

*תפארת צבי, על התורה, ר' שמואל צבי הורוביץ מספינקא, ניו יורק. בראשית, שני חלקים - תשסג. שמות - נ"י תשסו. ויקרא - תשע. במדבר - תשעה. מה"ר מ325 (שמות); ספה"ל 2°2002A10010; ב"א A671.3 הור.תפ

*תפארת ציון (אבא שאול), הספדים על ר' בן ציון אבא שאול, והספדים שהוא נשא, ירושלים תשס, תקלח עמ'. מה"ר כ295; ספה"ל 2°2000A5432; ב"א A509.2 אבא(תפא)

*תפארת ראובן, ר' ראובן כץ מאברזאבזא, ירושלים תשנט, רצא עמ'. מה"ר ת265; ספה"ל 2002A10043; ב"א A671.1 כץ.תפא

*תפלה למשה (אלמושנינו, שכג), ר' משה אלמושנינו, שלוניקי שכג, ד"צ אנגליה תשלא, 76 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר). ספה"ל R8°36A1979; ב"א A410.1 אלמ.תפ תשל"א; להורדת הספר כולו

*תפלה למשה (אלמושנינו, תשמח), ר' משה אלמושנינו, ת"א תשמח, 16 + רצה עמ'. מה"ר מ175; ספה"ל 88A3502, אוסף שלום 12100.1; ב"א A410.1 אלמ.תפ

*תפלה למשה (בנימין), ר' משה בנימין מבבל, ביאור התפלות שבמקרא, בעריכת שאול רגב, מכון אהבת שלום, ירושלים תשעט, 68 + תקי עמ'. ספה"ל 2018A14032, אוסף שלום 1224.11; ב"א T182.31 משה.תפ

*תפלת דוד (אדר"ת), ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסד, 23 + רסד עמ'. מה"ר מ645; ספה"ל 2011A9510; ב"א A311.6 רבי.תפ תשס"ד

*תקונים חדשים פ', רמח"ל, ירושלים תשיח, קנה עמ' (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22; ספה"ל 58A2682, אוסף שלום 1122; ב"א A655 לוצ.תק תשי"ח

*תקט"ו תפלות, רמח"ל, מהד' אולמן, בני ברק תשלט, שנא עמ' (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22; ספה"ל 80A2859, אוסף שלום 1111; ב"א A655 לוצ.תק תשל"ט

תקיפא דארעא ישראל - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*תקנת השבין, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרפו, רכג עמ'. (ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש). כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח611; ספה"ל 2002A4675, אוסף שלום 3625.4; ב"א A671.2 הכה.תק; להורדת הספר כולו

*תשב"ץ (שטז), ר' שמשון בר צדוק, קרימונה שטז, 55 דפים. (ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]). ספה"ל R8°35V3711; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*תשבי (תשסה), ר' אליהו בחור, מהד' מכון הרב מצליח, ב"ב תשסה. מה"ר כ330; ספה"ל 2006A5390; ב"א B43 אלי.תש תשס"ה

*תשואות חן (תשסח), ר' גדליהו מליניץ, מהד' מכון זרע אברהם, ירושלים תשסח, רכח עמ'. מה"ר ת265; ספה"ל 2007A8442, אוסף שלום 3246.3; ב"א A671.1 גדל.תש

*תשובה מיראה, רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מכון אהבת שלום, ירושלים תשסו. ספה"ל 2008A7872; ב"א A811 רבי.מג

§תשובות ר' איסר יהודה, ר' איסר יהודה מאלין, ירושלים תשכו. עריכה של ס' עזרת יהודה. עמ' 1-24- בין התוכן להקדמת המחבר. ספה"ל 2°66A3033; ב"א A572 מלי.תש; להורדת הספר כולו

*תשובת השנה, ר' חיים אלחנן צדק (צדיקוב) מווילנא, ירושלים תשסז, 38 + קנ עמ'. מה"ר מ527; ב"א A411.716 צדי.תש תשס"ז

*תתן אמת ליעקב (תשסד), ר' יעקב חזקיהו פיש, מהדורה חמישית מורחבת, ירושלים תשסד. "ח"ב" = אוסף ספרים, שבסופו. מה"ר מ175; ספה"ל 2004A2268; ב"א A411.773 פיש.תת

*תתן אמת ליעקב (תשעה), ר' יעקב חזקיהו פיש, מהדורה שישית, ירושלים תשעה. ב"א A411.773 פיש.תת (תשעה); להורדת הספר כולו

מכון הלכה ברורה
ת"ד 34300 ירושלים

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | דף יומי | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US