רשימת הספרים הכלולים במפתח
לפירושים על אגדות התלמוד
של מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

קיצורים שהשתמשנו בהם: או"ק - אולם קריאה. ד"צ - דפוס צילום. מה"ר - ספריית ישיבת מרכז הרב. מוהר"ק - ספריית הרב מימון שבמוסד הרב קוק. ספה"ל - הספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית. ב"א - ספריית אוניברסיטת בר אילן. הרע"צ - ספריית ישיבת הר עציון. מכון משה"ע -ספריית המכון למשפט עברי שליד האוניברסיטה העברית.
* - ספר שציונים ממנו הוכנסו ע"פ מפתח המובאות שנדפס באותו ספר. § - ספר שמופתח על ידינו.

למפתח האגדות


אבות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*אביר יעקב (סדיגורה, תשסד), ר' אברהם יעקב מסדיגורה, ירושלים תשסד. מה"ר מ245

§אבל מצרים, ר' אהרן מנדל הכהן, קיירא, ח"א-ח"ב. ספה"ל R8°70A4226; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*אבן הראשה, ר' אליהו קלצקין, דרושים א, ב, ה, ז, ורשה תרמז. ע"פ מפתח בסו"ס אבן פינה, תרסז. להורדת הספר כולו

§אבן יהושע, ר' יהושע פריידין, ורשה תרמח. ספה"ל S23V5731; להורדת הספר כולו

§אבן ישפה, ר' בנימין ישראל איסר קצנלנבוגן, וילנא תרסח. ספה"ל 23V5911 להורדת הספר כולו

*אבן ישראל (פישר) אגדה, ר' ישראל יעקב פישר, ח"א וח"ב, ירושלים תשס. מה"ר מ230; ספה"ל S99A6521; ב"א A452 פיש.אב

*אבן ישראל על התורה, ר' ישראל יעקב פישר. לפני תשנט. ע"פ מפתח סו"ס אבן ישראל, חידושי אגדה.

*אבן ישראל, מהדורא תניינא, על התורה, ר' ישראל יעקב פישר, ירושלים תשסב. מה"ר ת150

§אבן פינה (קלצקין), ר' אליהו קלצקין, פיעטרקוב תרסז. ספה"ל S23V5534; ב"א A45 קלצ.אב להורדת הספר כולו

*אבן שהם, ר' משה אליהו וינמן, על חו"מ סי' נו-קו, מכון שער המשפט, ירושלים תשסא . יש מפתח אחד בראש הספר ומפתח אחר בסוף הספר, בעיקרם זהים אבל יש כמה שינויים ביניהם. מה"ר פ400 [הלכה]

§אבן שוהם, ר' משה בר יהודה מפינסק, פאדגורזע תרנט. ספה"ל 23V5851; להורדת הספר כולו

*אבני אש (אויש) מועדים, ר' יחיאל אויש, ניו יורק תשסה, שנב עמ'. מה"ר מ230; ספה"ל ‎2°2005A7314‎

*אברהם את ידו, ר' אברהם פלג'י, ח"א-ח"ב, אזמיר תרמו, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל S2°94A443 ,2°23V5927; ב"א A45 פלג.אב להורדת הספר כולו

*אברהם במחזה, ר' יהושע אברהם קריספין, אזמיר תרכט, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל S2°93A161 ,S2°23V5996; ב"א A45 קרי.אב להורדת הספר כולו

*אגודת אזוב (יעבץ), ר' משה זאב יעבץ, ביאליסטוק תקפד. מה"ר מ205; להורדת הספר כולו

*אגלי טל (פרייל) מאמר שני, ר' יהושע יוסף פרייל, ורשה תרסא. מה"ר מ40; להורדת הספר כולו

*אגרא דכלה המבואר, ר' צבי אלימלך שפירא, עם ביאור הצבי והצדק, לר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשסט. מפתח לג' החלקים בסוף ח"ב - שמות. מה"ר מ245; ספה"ל אוסף ג' שלום 3437.11; ב"א A671.2 שפי.אג

*אגרא דפרקא (תשסה), ר' צבי אלימלך מדינוב, עם צבי תפארה, ר' מרדכי וועבער, ברוקלין תשסה, תקסג עמ'. מה"ר מ245; ספה"ל S 2005A8551; ב"א A671.2 שפי.אג

*אגרות הנצי"ב, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, בני ברק תשסג, שלה עמ'. מה"ר מ40; ספה"ל S 2003A2999; ב"א A509.2 ברל.אג

*אגרות ר' יצחק אלחנן, ר' יצחק אלחנן ספקטור, שני כרכים, ב"ב תשסד. כרך ב מתחיל בעמ' שסז. מה"ר מ40; ספה"ל S2004A8706; ב"א A509.2 יוצר.הא

*אגרות ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אגרות רמח"ל (גינצבורג), ת"א תרצז, ירושלים תשסא (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ40

*אגרת הטיול (תשעה), ר' חיים בר בצלאל, עם פירוש טיול בפרדס, ר' שלמה זלמן עהרענרייך, ניו יורק תשעה. ספה"ל S2016A5780; ב"א A867 חיי.אג תשע"ה

*אגרת הפורים (לאער), ר' אהרן שלמה לאער, לייקווד תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל S2008A3484; ב"א A384.3 לאו.אג

*אגרת על הבטחון (תשסב), ר' יוסף זלמן בלוך, הוצאה שנייה, מאנסי תשסב. מה"ר מ40; ב"א A410.3 בלו.אג

*אדיר במרום ח"א (מד' ספינר תשן) וח"ב (מד' ספינר תשמח) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב5

*אדר היקר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271) (כולל עקבי הצאן)

§אדרת אליהו (קוצין), ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרעז. ספה"ל 23V6436; ב"א A452 קצי.אד; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*אהבת דוד (חיד"א), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכז, תשמו. מה"ר מ40, מ220; ספה"ל S80A3435 (תשכז), S86A5209 (תשמו); ב"א A452 אזו.אה (תשמו)

§אהבת דוד (וועגער, תרלב), ר' שלום דוד מאירוביץ אב"ד וועגער, וילנא תרלב. ספה"ל 23V5811; ב"א A45 מאי.אה להורדת הספר כולו

*אהבת עולם (דיהרנפורט), ר' שלמה אלגזי, דיהרנפורט תנג, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר מ40; מוהר"ק ד210; ספה"ל S2°90A1424

*אהבת ציון (תשסד), ר' יחזקאל לנדא, מהד' מכון מים מדליו, ביתר עילית תשסד. מה"ר מ40; ספה"ל 2004A10090, וספריית ג' שלום

*אהבת שלום, ר' מנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסוב, מהד' הגר, ירושלים תשנח.

*אהל אברהם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, תשסג. מה"ר מ308; ספה"ל S2005A4682

*אהל אלימלך, ר' אלימלך מליזענסק, ליקט ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, נ"י תשסב. מה"ר מ245

§אהל יהושע (הלר), ר' יהושע ב"ר אהרן הלר, וילנא תרמב, ד"צ ירושלים תשלד, 40 עמ'. ספה"ל 74A3258; ב"א A45 הלר.אה להורדת הספר כולו

אהל יהושע - ר' דובר שלום

§אהל יששכר (ליכטנשטיין), ר' יששכר בער בר' ליב ליכטנשטיין מקראטשין, אלטונה תקפו. ספה"ל 23V5808; להורדת הספר כולו

*אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים, ר' משה פרהנד, על התורה ומועדים, ח"א וח"ב, נ"י תשסה. מה"ר מ245; ספה"ל S2005A1957; ב"א T278 פור.אה

*אהל משה, בראשית, ר' משה יוסף שיינערמאן, ניו יארק תשסז. מה"ר ת60

*אהל משה (שינרמן) פורים, על ענייני ימי הפורים ומגילת אסתר, ר' משה יוסף שיינערמאן, ניו יארק תשסח. מה"ר מ220

*אהל משה (שיינרמן), ר' משה יוסף שיינרמן, ענייני המקדש והגלות, נ"י תשסז. מה"ר מ40; ספה"ל S2006A2641; ב"א A385 שינ.אה; להורדת הספר כולו

*אהל נפתלי, ר' נפתלי צבי הורוויץ אבד"ק ראפשיץ, עם ספר זכרון יצחק, תולדות ר' יצחק הלוי איש הורוויץ, ליקט אברהם חיים שמחה בונם מיכלזון, נ"י תשסד, שמז עמ'. מה"ר מ245; ספה"ל S2004A3761

§אהל רחל (סופר), ר' שמחה סופר, וינה תרפג (בסוף ספר שערי שמחה). ספה"ל S42A999; ב"א T278 סופ.שע להורדת הספר כולו

*אהל שלמה, בראשית, ר' ישעיהו סגל, ירושלים תשנז. מה"ר ת60

*אהלי יעקב, ר' יעקב מהוסיאטין, ירושלים תשמד. מה"ר מ245

*אהלי יעקב (הוסיאטין), ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין, חלק ב, ירושלים תשנז. ספה"ל אוסף שלום 3910.1‎; ב"א A671.3 פרי.אה

§אודה ה', ר' דניאל גיראסי, ונציה תמב. ספה"ל R8°23V5617; אוסף ג' שלום R5070; ב"א A45 ג'רס.או להורדת הספר כולו

*אוהב ישראל (תשמ), ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמ. מה"ר מ250; ספה"ל או"ק יהדות ע71.37

§אוהב שלום, ר' אבוש אייזנער, קולומיה תרמ. ספה"ל S35V827; ב"א A465 איז.או להורדת הספר כולו

§אוזן שמואל, ר' שמואל אבילה, אמשטרדאם תעה, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל R2°23V5471; ב"א A452 אבי.אז להורדת הספר כולו

*אומר לציון (כהן), ר' בן ציון כהן, ג'רבה תש. המפתח אינו ממצה. להורדת הספר כולו

*אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט), מאמר 'אזהרת שבת', מאמר 'דקדוק חברים', מאמר 'שפת אמת', דרשת ר' חיים מוואלאזין, הנהגות מר' חיים אריה ליב מסטאוויסק, מאמר 'סדר למשנה' , ר' יצחק מאלצאן, מהד' מישור, ארץ ישראל-ניו יורק תשנט. מה"ר מ110

אוצר הכבוד, ר' טודרוס הלוי אבולעפיא מטוליטולא, ורשה תרלט, ירושלים תשל. הספר מסודר לפי פרקי המסכת, והפרקים אינם לפי הסדר! מה"ר ר120

*אוצר המאמרים (תשס), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשס. מה"ר מ40; ב"א X-6240

*אוצר המאמרים (תשסא), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשסא. חלק מהציונים במפתח שגויים, וצריך להוסיף עמוד או שניים לעמוד הרשום במפתח. מה"ר מ40; ב"א X-6240

*אוצר המאמרים (תשסג), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשסג. מה"ר מ250; ספה"ל S 2003A2939 (תשסב); ב"א X-6240

§אוצר נחמד (סילברסטון), ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפו. ספה"ל S23V6421 להורדת הספר כולו

*אוצר פתגמי חב"ד, ח"א, ר' אלתר אליהו פרידמן, ירושלים תשנג. מה"ר מ400

*אוצרות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אוצרות חיים - אישים במקרא ובתלמוד, חלקים א-ו, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשסד. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - בהמ"ק, ר' יוסף חיים מבבל, ירושלם תשנה. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א-ח"ב, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשמט-תשנ. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - הגאולה העתידה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנו. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - יושר המידות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנט. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - יציאת מצרים, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנה. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - לימוד תורה, דרכי לימוד התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - מעלות התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - מעשה הצדקה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - מצוות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - עבודת ה', ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - עם ישראל והאומות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנו. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - פרד"ס התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - ת"ח וצדיק, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנב. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - תשובה ותיקונים, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45

*אוצרות חיים - מתן תורה וא"י, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנה. מה"ר מ178; ב"א A122 יוס.או

*אוצרות חיים מועדים ח"א-ח"ב, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנו. מה"ר מ230; ב"א A562 יוס.או

*אוצרות רמח"ל (בעריכת ר' חיים פרידלנדר) ב"ב תשמ"ו (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143)

*אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, בראשית, ירושלים תשסה. שמות, תשנא. ויקרא, תשנב. במדבר, תשנג. דברים

*אור אברהם - הגדה של פסח, עם קונטרס שואלין ודורשין וקונטרס אמונת אברהם. תשנו

*אור אברהם - מגילת אסתר

*אור אברהם - מסכת מגילה

*אור אברהם - רות

*אור אברהם - תלמוד תורה. תשסו

*אור אברהם - תשובה, עם קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות

*אור אברהם ברכות, ירושלים תשסג.

*אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה, עם קונטרס אור הנר, הוספות חדשות, מגילת בני חשמונאי, מהדורה שניה, תשנח

*אור אלימלך, ליקוטים מתורתו של ר' אלימלך מליזנסק, מהד' אלטר אלישע פקשר, ירושלים תשמד. מה"ר מ245

*אור גנוז, ר' שלום מוסקוביץ, שני כרכים, לונדון תשסז. מה"ר מ250; ספה"ל S2007A8076; ב"א A671.3 מוס.או

*אור האורות, ר' יוסף ישראל גרוסמן, מאנסי תשס. ספה"ל S2000A6894; ב"א A081 גרו.או

*אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו), ר' יהודה לייב הכהן מהאניפאלא, ירושלים תשסו. כולל חיבורו "וזאת ליהודה" על המשנה. מה"ר מ250; ב"א A671.1 יהו.או; הרע"צ כ/5 / 076

§אור החיים (שיטץ), ר' חיים ב"ר יוזפא שיטץ, פפד"מ תרכג. ספה"ל S23V6052; ב"א A45 שיץ.או להורדת הספר כולו

*אור הישר בראשית, ר' שמואל הילמן, מה"ר ת60

§אור הצבי, ר' צבי הירש ברל"ס, לובלין תרלה, ד"צ נ"י תשנה, 331 עמ'. ספה"ל S2°98A3474; ב"א A45 ברל.או להורדת הספר כולו

*אור הרעיון, ר' מאיר דוד כהנא, ירושלים תשנג, תלו עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל S92A5889 להורדת הספר כולו

*אור השמש (תשסח), ר' שמעון שלמה מבענדר, ירושלים תשסח, רג + נט עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל אוסף שלום 3359.1; ב"א A671.2 ורט.או

*אור התורה (תאומים), ר' שלום תאומים, שני כרכים, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשנט. מה"ר מ250; ספה"ל S2000A3355, ספרית ג' שלום 4867.1; ב"א T278 תאו.או

*אור זרוע לצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפט, ד"צ ב"ב תשכז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1506; ב"א A671.2 הכה.או להורדת הספר כולו

*אור חדש, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים, תשעד. מה"ר מ185; ב"א T487 יהו.או

*אור חדש (זיטשיק, תשסח), ר' חיים אפרים זיטשיק, בראשית-במדבר, ירושלים תשסח-תשע. מה"ר מ500; ב"א A410.6 זיט.או תשס"ח ?

§אור חדש למטיפים, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרע"ח, דרשות, 91 עמ'. ספה"ל S63A137; להורדת הספר כולו

§אור חדש על ציון, ר' יצחק ריינס, וילנא תרסב, ד"צ נ"י תשו. מה"ר מ195; ספה"ל S64A2246; ב"א E041 רינ.או; הרע"צ ט/6 / 025 +תמר להורדת הספר כולו

*אור יהושע, ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, הוצאת מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמג, תשסז. מה"ר מ245

§אור יהל, ר' יהודה ליב חסמן, ח"א, ירושלים תשלג. מה"ר מ500

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין. אמונה, ב"ב תשמג. מדות (=ח"ד), ב"ב תשמח. דרכי העבודה, בני ברק תשסא. מה"ר מ500; מוהר"ק ו1072; ספה"ל S78A232; ב"א A410.6 לוי.או

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין - מכתבים, ב"ב תשלו.

*אור יצחק (ראדוויל), ר' יצחק מראדוויל, ניו יורק תשסה. מה"ר מ250; ספה"ל S2005A3443, ספרית ג' שלום 3199.1; ב"א A671.1 יצח.או

*אור ישע (ראפשיץ), רבי ישעיה אשר מראפשיץ, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסה. מה"ר מ250; ב"א A671.2 רוב.או; הרע"צ כ/6 / 029

*אור ישראל (תרס), ר' ישראל סלנטר, וילנא תרס, ד"צ ירושלים. מה"ר מ500; ספה"ל S82A1939 להורדת הספר כולו (תשלא)

*אור ישראל, ר' ישראל ליפקין מסאלאנט. ע"פ מפתח סו"ס "אור ישראל המפורש" בעריכת ר' אורי וייסבלום, חיפה תשסג. חלוקת סי' ל לחלקים והערות - היא רק במהד' וייסבלום. מה"ר מ500; ב"א A410.6 ליפ.או (תשמז)

*אור ישרים (תשסב), ר' משה חיים קליינמן, מכון ברכת יוסף, אשדוד תשסב, רצו + קג עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2002A9173, אוסף שלום 3986.1

§אור לישרים (איידליץ, תשב), ר' משה זרח איידליץ, בודפשט תשב, 233 עמ'. מה"א מ50; ספה"ל S2°47A1052 להורדת הספר כולו

§אור לפני הדורשין, ר' בן ציון אייזנשטאט, נ"י תרעו. ספה"ל S23V5515; להורדת הספר כולו

*אור לשמים, ר' מאיר הלוי מאפטא, ירושלים תשסג. מה"ר מ250; ספה"ל ספריית ג' שלום 3428.3; ב"א A671.2 מאי.או תשסג

*אור מאיר, ר' מאיר הלוי חדש, תשסא-תשסב. מה"ר א500

§אור פני משה (תקנב), ר' משה בר אברהם מפלאנטש, אלטונא תקנב, ד"צ נ"י תשנה, תשסא, 87 עמ'. ספה"ל S2°98A3359; ב"א A888 קוי.אה להורדת הספר כולו

*אור תורה השלם, ר' דוב בער ממזריטש, נ"י תשסו. זהו אותו "אור תורה" שבתוך "מגיד דבריו ליעקב". מה"ר מ250

*אורות, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§אורות אלים (פרנקל), ר' אליהו פרענקל, מונקאטש תרנט, ד"צ נ"י תשנג, 77 עמ'. ספה"ל S41A613, אוסף ג' שלום 4799; ב"א T278 פרנ.אב להורדת הספר כולו

*אורות האמונה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות המאירים ולקוטי ישכר, ר' ישכר בער מנאדוורנא-סטמר, ור' מאיר מקליוולאנד, תשסו. מה"ר מ250; ב"א A671.2

*אורות הקודש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות התורה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות התשובה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורות ונתיבות, חלק ב-ג וחלק ה, ר' אברהם אליעזר וואלדמאן, מנשסתר תשעג. כשלא מצויין אות הקטע [ומצויין רק השער והפרק] הציטוט מהגמרא נמצא בתחילת הפרק, בעמוד ב של השער. מה"ר מ50; ספה"ל S2003A11069; ב"א A410.3 ולד.או

*אורח לצדיק, ר' אליעזר ליפא בר' אלימלך מליזנסק. מה"ר מ245

*אורח משפט, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*אורחות דוד, ר' דוד מתתיהו רבינוביץ מביאלא, קרית ספר תשסב, שצח עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל S 2012A5166; ב"א A671.3 רבי.אר

*ארחות צדיקים השלם, מהד' זלושינסקי, ירושלים תשמח, תשנא, שח עמ'. מה"ר מ5; ספה"ל S93A767; ב"א A417

§אות זכרון, ר' אברהם בנימין קלוגר, פרעמישלא תרנו, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל S 94A1119; ב"א A453 קלו.או להורדת הספר כולו

*אות לישועה, ר' רפאל פנחס יהושע די שיגורא, אזמיר תרלה. מה"ר מ10 מחסן; ספה"ל 2°23V6047; ב"א A45 שגו.או להורדת הספר כולו

*אז שמח, ר' אברהם זאב איצקוביץ, בני ברק תשסא, 24 + תקל עמ'. מה"ר מ50; ב"א A455 איצ.אז

*אז תתחזק, ר' משה יהודה שוורץ, מהדורא שניה תשסד. מה"ר מ55

*אחרי ראי (תשסד), ר' אהרן יוסף רוזן, זמנים, ענינים, דרשות וסדרות, עם ס' הר סיני, לר' סיני שטיינר, מכון חתם סופר, תשסד. מה"ר מ55

§אחרית לאיש שלום, ר' אברהם ב"ר שלום בלעיש, ליוורנו תקפט, 61 עמ'. סוף ס' יד אבישלום. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כול את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל S2°23V5583; ב"א A561 בלע.יד להורדת הספר כולו

*אילנא דחיי (תשסז), עם ס' אור הנר, ר' יצחק מרדכי מפאדוואה, מדברי ר' מנחם מנדל מרימינוב, ב"ב תשסז. מה"ר מ250

*אילת אהבים (ברים, תשסז), רבי יחיאל ארי' לייב ברים, ירושלים תשסז, תנו עמ'. מה"ר מ50; ב"א A077.3 ברי.אי

§אילת השחר, ר' שמואל ב"ר אברהם טייב, תוניס תרעא, 109 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כולל את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל R4°51A568; להורדת הספר כולו

*איש אמונים, ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרמח. ספה"ל R2°23V5535; ב"א 2°A45 אלי.אי להורדת הספר כולו

*איש, אשה ומשפחה, ר' יהודה לוי, בית אל תשסא. מה"ר מ178; ספה"ל S2006A4812; ב"א A411.761 לוי.אי

*איש מבין, ר' יהושע שלמה מרקאדו ארדיט, ח"א-ח"ב, אזמיר תרמט-תרסה. ספה"ל S2°23V5555; ב"א A45 ארד.אי להורדת הספר כולו

§איש צעיר, ר' יוסף רפאל עוזיאל, ירושלים תרל"ד, ד"צ נ"י תשנג, 61 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כול את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל S2°93A3658; ב"א A45 עזי.אי להורדת הספר כולו

§אלה הדברים (ברודנא), ר' משה ליפמן ב"ר ישראל יצחק ברודנא, פינסק תרצח. להורדת הספר כולו

§אלומת יוסף, ר' יוסף אליהו פריד, ניו יורק תרסט. ספה"ל 23V5944; ב"א A45 פרי.אל להורדת הספר כולו

§אמה של מלכות, ר' יהושע בכרך, ירושלים תשלו. מה"ר ת325; ספה"ל S2001A5048; ב"א T457 בכר.אמ (תשמה)

§אמונה ודעת (טאקסין), ר' מנחם צבי ב"ר אריה טאקסין, ווארשא תרצט. ספה"ל R4°69A2223 להורדת הספר כולו

*אמרות חיים, ר' חיים ויסוקיר. מה"ר מ500

*אמרי אלימלך, ר' אלימלך ב"ר נחמן הכהן אבד"ק ראחוב, בעריכת חיים ירחמיאל יצחק שלמה הכהן רובינשטיין, נ"י תשסד, לד + שסח עמ'. אין שם מפתח לפי סדר מסכתות, אלא תוכן מפורט. מה"ר מ255; ספה"ל S2005A1629; ב"א T278 רוב.אמ

*אמרי אמת (אמדו), ר' יעקב אמדו, אזמיר תרמא, נז דפים. מוהר"ק ד460-461; ספה"ל S2°23V5545; ב"א A45 אמד.אמ להורדת הספר כולו

*אמרי אש (טאוב), ר' שמואל אליהו טאוב ממודז'יץ. מה"ר מ255

§אמרי בינה (שיפמאן), ר' יהודה ליבוש שיפמאן, ירושלים תרצא. ב"א A452 שיפ.אמ; להורדת הספר כולו

§אמרי השכל, ר' יעקב ב"ר שלמה מאסטרין, עם "צבי תפארה" מחותנו, בילגורייא, תרסט. ספה"ל S23V5705; להורדת הספר כולו

§אמרי חמד, ר' מאיר ליווען, ווילנא תרס"ב, ד"צ נ"י תשסד. ספה"ל S2°2005A5189; להורדת הספר כולו

*אמרי יהודה (דרעי), ר' יהודה דרעי, ירושלים תשנה. מה"ר מ55; ב"א A410.4 דרע.אמ

*אמרי יוסף (ספינקא), ר' יוסף מאיר וייס מספינקא, בראשית, שמות, ויקרא-במדבר, דברים, סיגעט תרע, ד"צ נ"י תשלט. מה"ר מ255; ספה"ל S2°79A1217; ב"א A671.2 ויס.אמ; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*אמרי יחזקאל, ר' יחזקאל לווינשטיין, תשכז. מה"ר מ500

*אמרי יקותיאל (תשסא), בעניני אירוסין ונישואין, ר' יקותיאל ליברמן, ירושלים תשסא. מה"ר מ178; ספה"ל S2001A6337; ב"אA455 ליב.אמ

*אמרי יקותיאל (תשסג), בעניני אירוסין ונישואין, כסדר פרשיות התורה, ר' יקותיאל ליברמן, ירושלים תשסג. מה"ר מ178;ספה"ל S2001A6337

*אמרי מאיר, ר' מאיר טננבוים, טארנא תרפט. ספה"ל 2= 23A5713 להורדת הספר כולו

*אמרי משה (פינטו), ר' משה פינטו, חלק א, פתח תקוה תשסד, חלק ב, פתח תקוה תשסה. מה"ר מ55

*אמרי נועם (מועדים), ר' מאיר הורוביץ מדזיקוב, על מועדים, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסו. המפתח מפנה למספר סימן שבתוך כל מועד. בספר יש גם דברים של בן המחבר, גם הם מחולקים לפי מועדים, ואלו מסומנים במפתח "[מבן המחבר]". מה"ר מ225; ב"א A671.2 הור.אמ

*אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג), ר' מאיר הורוויץ מדזיקוב, בעריכת יחזקאל שרגא הורוויץ, נ"י תשסג. מה"ר מ255

*אמרי נפתלי, רבי נפתלי צבי שמרלר, ח"א, ירושלים תשנט. מה"ר מ255; ספה"ל S99A7440; ב"א T278 שמר.אמ

*אמרי פנחס השלם, ר' פנחס מקאריץ, בעריכת אלימלך אלעזר פרנקל, בני-ברק תשסג. כשכתוב "ליקוטים" הכוונה לכרך השני, "ליקוטי אמרי פנחס", שבו נמצאים שוב כל המדורים שיש בחלק הראשון. מה"ר מ255; ספה"ל ספריית ג' שלום 3105.2; ב"א A671.1 שפי.אמ

*אמרי פנחס, ר' פנחס עובדיה, ירושלים תשמט. מה"ר פ57; ספה"ל S89A3321; ב"א A562.2 עוב.אמ [הלכה]

*אמרי צדיקים, ר' חיים מקראסנא, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ועוד, בעריכת רבי צבי חסיד מיאמפלא, ירושלים תשסה. מה"ר מ255

*אמרי קדוש (תשסא), רבי אורי מסטרעליסק, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסא, 17 + רעו + 23 עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל S 2001A5291, אוסף שלום 3329.2; ב"א A671.2 אור.אמ

*אמרי רבי שפטיה, רבי שפטיה הלוי סגל, עם הוספות מרבי יהודה זרחיה הלוי סגל, תשסד. מה"ר מ55

*אמת ליעקב על התורה, ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשמו. מה"ר ת160 (מהד' תשנא); ספה"ל S87A151

*אסופת מערכות, ר' חיים יעקב גולדוויכט. ימים נוראים, סוכות, חנוכה, פורים - מה"ר מ215 (ח"א), מ225 (ח"ב); ספה"ל S92A6525; ב"א A38 גול.אס

*אפוד בד, ר' דוד פראנסייא, אזמיר תרמד, 244 עמ'. ספה"ל 23A5949=2; להורדת הספר כולו

*אפיקי יהודה (תשנט), ר' יהודה ליב הלוי עדל, ירושלים תשנט. מה"ר מ55; ספה"ל S2°99A1750; ב"א A45 אדל.אפ; הרע"צ ל / 1.4 / 107

*ארוחת תמיד, ר' שמואל יצחק מודליאנו, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסז. מה"ר א55; ספה"ל S2°2007A3429; הרע"צ ל / 1.1 / 048

*ארז ישעיהו, ר' יצחק ישעיהו רזניק, זיטומיר תרעג. ספה"ל ? אוסף שלום ?R3707; להורדת הספר כולו

*ארץ החיים, ר' חיים ליברזון, ירושלים תשיג. מה"ר מ250

§ארצות החיים (עטייה), ר' מרדכי עטייה, מקסיקו תשיב. ספה"ל 52A2182; להורדת הספר כולו

*ארצות החיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, ירושלים תרלב, תשלו. מה"ר מ195

*ארצות החיים (תשסא), ר' חיים פלג'י, מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשסא. מה"ר מ90

*אש דת (אסאד), ר' אהרן שמואל אסאד, בני ברק תשעג. ב"א A410.3 אסו.אש

*אשיב אברהם, ר' אברהם שמואל פאנעט , בני ברק תשנט. מה"ר מ255

§אשל חיים ח"א-ח"ב, ר' חיים אפרים באלאיטי, טארנא תרצה. ספה"ל 45A27; ב"א A451 בלי.אש. להורדת הספר כולו

*אשר ליהודה, ר' אשר שטרסברג, בני ברק תשעד. ספה"ל S2014A10641; ב"א T278 שטר.אש

*באמונה שלמה, ר' יוסף זלמן בלאך, ניו יורק תשעב. ספה"ל S2012A12966; ב"א A410.3 בלו.בא

*באר הגולה, מהר"ל מפראג, מהד' הרטמן, ירושלים תשסג. בחלק מהמקומות, סדר הספרות התחלף (כגון 631 במקום 136). ספה"ל S2008A4101; ב"אA888 יהו.בא תשס"ג ?

*באר מחוקק (תשמט), ר' חיים מרדכי קטץ, ויקליף תשמט. מה"ר מ505; ספה"ל S89A2767; ב"א A410.6 כץ.באר

*באר משה, ר' משה יחיאל אפשטין, על התורה ונביאים ראשונים. ע"פ מפתח בסוף באר משה על מלכים, מהד' תשס"ה. מה"ר מ260; ספה"ל 79A2774 (תורה), אוסף שלום 4852.1 (תורה), 73A2124 (נביאים), אוסף שלום 4852.02 (נביאים); ב"א A671.3 אפש.בא

*באר ראי, ר' אהרן יוסף רוזן, שיכון סקווירא תשסט. מה"ר מ265

*באר שרים, ר' אברהם יפה-שלזינגר, בראשית - תשעא. במדבר - תשעב. ספה"ל S2015A5024 (בראשית, שמות ודברים); ב"א A451 יפה.בא

*בארות המים (תשסב), ר' צבי הירש הכהן מרימנאב, בעריכת מכון שפתי צדיקים,ירושלים תשסב. מה"ר מ265; ספה"ל S2002A145; ב"א A671.2 צבי.בא

*בארות המים (תשסט), ר' צבי הירש מרימינוב, סו"ס דברי מנחם, קרית יואל תשסט. מה"ר מ275

*בוצינא דנהורא (תשסז), ר' ברוך ממעזיבוז, בעריכת ר' אליעור עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשסז. מה"ר מ265

*בטחון איש, ר' אברהם גולדברג, ירושלים תשסב. מה"ר מ60

*בין המשפתים, ר' ראובן פיין. בראשית, בני ברק תשנט. שמות, ירושלים תשעב. ויקרא, ירושלים תשעה. מה"ר מ505 (בראשית); ב"א A410.3 פין.בי

*בין ישראל לעמים - ראה מאור האגדה

*בינה לעתים, ר' עזריה פיג'ו, הוצאת מישור, ב"ב תשנד. מה"ר מ220

*בינת ישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מגראדזיסק, ירושלים תשסו.מה"ר מ265

*בינת משה (תשסב), ר' משה אליקים בריעה, הוצאת הקרן להדפסת ספרי בית קאזניץ, ירושלים תשסב. מה"ר מ310

*בישורון מלך, ר' יעקב יצחק אליעזר מייזלש, ירושלים תשס. ח"א - מה"ר ת165. ח"ב - מה"ר מ178; ספה"ל 2000A3788; ב"א A455 מיז.בי (א-ב)

§בית אליהו מרדכי, ר' אליהו מרדכי מזאה, נ"י תשי, ד"צ אשדוד תשסד. ספה"ל 46A1204, S2= 2004A1245. להורדת הספר כולו

*בית ישי - דרשות, ר' שלמה פישר, ירושלים תשסד. מה"ר מ60

*בית ישראל (טויסיג) תנינא, על התורה וסוגיות הש"ס, חלק שני, במדבר, דברים, מועדים, בית הנשים ובבא מציעא, ר' ישראל טויסיג, ירושלים . מה"ר מ220

*בית ישראל (טויסיג) תליתאה, ח"א - בראשית, חנוכה, פורים וכתובות, וח"ב - שמות, מועדים, נשיאת כפים גיטין וחולין, ר' ישראל טויסיג, ירושלים תשכז. מה"ר מ220

*בית ישראל בראשית, ר' ישראל טויסיג, תשלב. מה"ר ת62

*בית ישראל שמות (שמות ואסתר), ר' ישראל טויסיג, תשלג. מה"ר ת85

*בית ישראל ויקרא (ויקרא ושיר השירים), ר' ישראל טויסיג, תשלה. מה"ר ת110

*בית ישראל דברים (דברים וקהלת), ר' ישראל טויסיג, תשלו. מה"ר ת135

*בית ישראל, חלק ו, לקוטי נביאים וכתובים, שבת ומועדים, מילה ובר-מצוה, בית הנשים ומילי דהספידא, ר' ישראל טויסיג, תשלד, מה"ר מ220

*בית מועד (זלזניק), ר' אברהם יצחק זלזניק ועוד, מערכת שער התורה, ב"ב תשסה. ב"א A562 בית.מו

*בית שלום מרדכי, ירושלים תשנח. ב"א A410.3 שיח.מו

*בך יברך ישראל (תשסח), ר' לוי יצחק מאנזאן מאוזיערנא, מהד' מכון "שפתי צדיקים", ירושלים תשסח. מה"ר מ265; ספה"ל S2008A5855; ב"א A671.7 מנז.בך

§בכורי אביב, ר' משה רוטנברג, סט לואיס תשב, ד"צ תשנט. ספה"ל S2= 57A2903; ב"אA584 רוט.בכ. להורדת הספר כולו

§בכורי אברהם, ר' אברהם אלישוב, ירושלים תרפד, ד"צ נ"י תשנב, קח דפים. ספה"ל 2°23A10360, S2°92A6159; ב"א A584 אלי.בכ; להורדת הספר כולו

*במי התורה, ר' מיכאל יחיאל בודנהיימר, בני ברק תש"ע. ב"א A410.3 בוד.במ

*בן אברהם (קריספין), ר' יו"ט קריספין, אזמיר תרלו, קמ דפים. מוהר"ק א.ב. ד15; ספה"ל 2°39A125; ב"א A45 קרי.בן; להורדת הספר כולו

*בן מלך - חכמה ומוסר, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשע. מה"ר מ65

*בן מלך - מידת הביטחון, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשעא. מה"ר מ65

*בני אתה, על עניני בר מצוה, ר' פנחס פרידמן, ירושלים תשסח. מה"ר מ65

*בני יששכר, ר' צבי אלימלך מדינוב, מהד' תולדות אהרן, ח"א וח"ב,ירושלים תשמג. מה"ר מ270; ספה"ל S2°84A932

*בני נפתלי, ר' נפתלי סופר, פרסבורג תרכט, ד"צ נ"י תשלה. ספה"ל S23A5879, S75A2700; ב"א A45 סופ.בנ להורדת הספר כולו

*בנין אפרים, ר' אפרים נחום בורודיאנסקי, ח"א, ירושלים תשנא. ספה"ל S2°91A1290; ב"א A584 בור.בנ [הלכה]

*בנין דוד (טאוב) - דרשות, ר' דוד דוב טאוב, בני ברק תשסב. מה"ר מ65

*בנין משה, ר' משה בן יהושע מיזלש. ח"א, לונדון תשסד, רצב עמ', וח"ב, לונדון תשסח, שכד עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל S2004A7423; ב"א T278 מיז.בנ

*בנין שאול, ר' שאול הלוי אב"ד האג, בעריכת ר' פינחס אברהם מייערס, ירושלים תשסה. ספה"ל S2= 2006A4021; ב"א A081 שאו.בנ

*בנין שלמה ח"ב (תשסז), רבי אברהם יעקב מסאדיגורא, עם ביאורים ומאמרים מר' מאיר יהודה ליבוש לאנגרמן, ירושלים תשסז. מה"ר מ265

*בנתיבות האיש, ר' אבנר ישראל שוקרון, בני-ברק תשסח. מה"ר מ65

*בעקבות מועדי ה', ר' בן ציון קוק, ירושלים תשסב. מה"ר מ210; ספה"ל S2002A8638; ב"א A410.6 קוק.בע תשס"ב

*בעקבות משה, ר' משה עקיבא טיקוצ'ינסקי, שמות, ב"ב [תשנה]. מה"ר מ505; ספה"ל S96A574; ב"א A410.6 טיק.בע

*ברית עולם (תשסט), על ספר חסידים, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, סוף ס' לב דוד, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסט. מה"ר מ105

*בריתי יצחק, עירובין, ר' יצחק ברנד, ב"ב תשמו. מה"ר פ57; מוהר"ק פ5141; ספה"ל S87A1139 [הלכה]

*ברכות אבי, ר' מרדכי דוד כהנא, האדמו"ר מספינקא מירושלים, ענייני ברכת המזון וסעודה, ירושלים תשמו, קעד עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 86A3425; ב"א A671.3 כהנ.בר

*ברכת אברהם, ר' אברהם ארלנגר, ב"ק, מהדורא קמא ותנינא, ירושלים תשמה . מה"ר א140 [הלכה]

*ברכת אליהו (עמאר), בראשית, ר' משה שלמה עמאר, ירושלים תשסז. מה"ר כ360

*ברכת דוד, על התורה, ר' דוד מטאלנא, בית שמש תשסא. מה"ר מ270

*ברכת טוב, בראשית וליקוטים על התורה, רבי אריה יהודה לייבוש הלוי עפשטיין. מה"ר מ270

*ברכת יוסף, ר' יוסף מיאמפאלא, בני ברק תשסט. מה"ר מ270

*ברכת מועדיך לחיים (אזמיר), ר' חיים פלג'י, ח"א אזמיר תרכח, ח"ב אזמיר תרלא, ד"צ אשדוד תשנח. הדף שמצוין ראשון הוא במהד' אזמיר, והדף המצוין בסוגריים הוא במהד' שובי נפשי, ירושלים תשסג. מה"ר מ65; מוהר"ק ד1968; ספה"ל 2°23V5930; ב"א A452 פלג'.בר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ברכת מרדכי בראשית-שמות מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשסד. מה"ר מ505; ב"א A410.6 אזר.בר

*ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשסד. מה"ר מ505; ב"א A410.6 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי מוסר ח"ג = מועדי ה', ירושלים תשנח - מה"ר מ505; ספה"ל S94A4990; ב"א A410.6 אזר.בר

*ברכת משה, ר' משה יהודה לייב מפאשקאן, ירושלים תשמו. מה"ר מ270

*ברכת פרץ, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלט (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר ת170; ספה"ל S94A3497 (תשלד); ב"א T278 קני.בר

*ברכת שלמה, ר' שלמה טנא-טנביצקי, חו"מ, ב"ב תשמו, רמט עמ'. מה"ר פ440; מוהר"ק פ4775; ספה"ל S2°86A1419; ב"א A565 טנא.בר [הלכה]

*ברק = ברקאי, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (מהד' מעלה, מסילות) (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*בשבילי אמונה, ר' שלום חיים וייס, ירושלים תשסג. ח"א - תורה מן השמים, צדק מן השמים, אמת מן השמים, דעת ונבואה מן השמים. ח"ב - דברי הימים מן השמים, אורח חיים מן שמים. מה"ר מ65

*בשמן רענן, ח"ב, מאמרי ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ225; מוהר"ק או"ק א; ספה"ל S90A2629; ב"א A508.8 רענן-קו.בש

*בשעה שהקדימו - תער"ב, ר' שלום דובער מליובביטש, נ"י תשעב. מה"ר מ370; ב"א A672 שנ(5)בש תשע"א

*בת עין, ר' אברהם דוב מאווריטש, מהד' מנדלוביץ, נ"י תשסז. מה"ר מ270; ספה"ל S2007A2663, ספריית ג' שלום 3337.4; ב"א A671.2 אבר.בת

*גאולת ישראל (זגלבוים), ר' יוסף ישראל זגלבוים, נ"י תשסו. מה"ר מ222

*גבורות אליהו, ר' יוסף אליהו הנקין, לייקווד תשעג-תשעו. מה"ר ש55; ספה"ל אולם קריאה יהדות כ 182.9;‎ ?ב"א A572 הנק.גב

*גבורות ה', מהר"ל מפראג, מהדו' הניג. מה"ר מ180

*גבורות שמונים (תשסג), לקט מדברי בעל אך פרי תבואה, בעל קול אריה, בעל לחם שלמה ובעל אבן יהושע, תשסג. מה"ר מ70

*גדולי מוסר, ר' גדליה איזמן, ב"ב תשסח, רמב עמ'. מה"ר מ215; ב"א A410.6 איז.גד

*גור אריה, מהר"ל, מהד' הרטמן, ירושלים תשמט-תשנה. מה"ר מ190; ספה"ל S90A1957, אוסף שלום 12120.2; ב"א T271 יהו.גו תשמ"ט ?

*גנזי חיים (זייצ'יק), ר' חיים זייצ'יק, בעריכת מכון "נשמת חיים", ירושלים תשסז. כולל את ספריו "המדע והחיים" (נ"י תשיב) ו"אורות החיים". מה"ר מ505; ספה"ל S2008A219; ב"א A410.6 זיצ'.גנ

*גנזי ישראל, ר' ישראל מטשורטקוב, ירושלים תשמו. מה"ר מ270; ספה"ל 86A4950

*גנזי צדיקים (תשסב), ממשנתם של תלמידי הבעל שם טוב שלא נדפס מהם חיבור שלם, מכון "סוד ישרים", ירושלים תשסב. במפתח שבספר חסר עמוד בין מסכת תענית למסכת סוטה. מה"ר מ270

*גנזי ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271). ספה"ל S96A2992; ב"א A19 קוק.גנ

*גנזי רמח"ל (פרידלנדר) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143)

*דבר המלוכה - הבה תמים, ר' שאול בראך, ניו ג'רזי תשמט. מה"ר מ212; ספה"ל S90A1116; ב"א A383 ברך.דב תשמ"ט

*דברי ברוך, ר' ברוך רוזנברג, ח"ב (ויקרא-דברים), בני ברק תשסה. מה"ר מ507; ב"א A410.6 רוז.דב

*דברי דוד (טשורטקוב), ר' דוד משה מטשורטקוב, נערך ע"י אברהם חיים שפיגל, ירושלים תשס. מה"ר מ280; ספה"ל S2001A9371

*דברי הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי צבי שכטר, מהדורה שניה ירושלים תשעג. מה"ר מ70

*דברי חיים - מועדים (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מה"ר מ275; ספה"ל S2°2000A5556; ב"א A671.2 הלב.דב

*דברי חיים על התורה (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מפתח לרובו - נמצא בסוף דברי חיים - מועדים (תשנט), שם הוא מכונה "ח"א". מה"ר מ275; ספה"ל S2°2000A5556; ב"א A584.042 הלב.דב

*דברי חלומות, ר' צדוק הכהן, סוף ס' רסיסי לילה, לובלין תרסג. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

*דברי חנינא, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשס. מה"ר א70

*דברי יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט. מה"ר מ85 (מהד' ישנה)

*דברי יונה, ר' יונה הלוי פארסט, נ"י תשסב. מה"ר מ275; ספה"ל S2°2002A4148; ב"א A451 פור.דב

*דברי יחזקאל שרגא תליתאה, ר' יחזקאל שרגא מסטראפקוב, מכון דברי יחזקאל שרגא, ירושלים תשסה. מה"ר מ275; ספה"ל S2004A9859; ב"א A671.3 ליפ.דב

*דברי ישכר (רוזנבוים), ר' ישכר בער רוזנבוים, רעננה תשנט. מה"ר מ275

*דברי ישראל (תשסח), ר' ישראל ממודזיץ, מהד' מכון אשי ישראל, נ"י תשסח. מה"ר מ275; ספה"ל S2008A1684, אוסף שלום 3658.1; ב"א A671.2 טאו.דב

*דברי מנחם - מנחם ציון, ר' מנחם מנדל מרימינוב, נ"י תשמה. מה"ר מ275

*דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט), ר' מנחם מענדל מרימאנוב, קרית יואל תשסט. מה"ר מ275

*דברי מנחם (היימליך), כולל "ראשית אמונה" - עניני אמונה ובטחון, "שלשה מעידים" - עניני שבת, "מנחת יוסף" על המועדים, ר' מנחם יוסף הלוי היימליך, נ"י תשסז. מה"ר מ275; ספה"ל S2007A6588

*דברי סופרים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרעג. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח123; ב"א A671.2 הכה.דב להורדת הספר כולו

*דברי פני אריה, ר' פנחס ליב פריעדען, וויען תרי"ט, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל S95A1978, S23A5945; ב"א A45 פרי.דב להורדת הספר כולו

*דברי פנחס, חלק ב, ר' פנחם מנחם דאוויד, ירושלים תשסח. צריך להוסיף עמוד אחד או שניים למה שמופיע במפתח, כנראה. מה"ר א530

*דברי שלום, ר' שמואל גד יודייקין, חלקים א-ו, ב"ב תשנג. מה"ר א530 (חלקים א-ד), א255 (חלקים ה-ו)

*דברי שמואל, ר' שמואל שמעלקא מניקלשבורג (כשכתוב סתם), בעריכת יצחק הלוי בלעדי, מהדורה שלישית, ירושלים תשנח. נדפס עם אמרי שמואל ותולדות שמואל (שאינם כלולים במפתח). מה"ר מ255

*דברי שמואל (מודליאנו), ר' שמואל יצחק מודליאנו, סו"ס ארוחת תמיד, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסז. מה"ר א55; S2°2007A3429

*דברי שמואל (תשיג), ר' שמואל שמלקא מניקלשבורג. מה"ר מ275

*דברים אחדים (תשמו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשמו. מה"ר מ230; ספה"ל S86A5489; ב"א A452 אזו.דב

*דברים נחמדים (תשסה), ר' צבי אלימלך שפירא, מהד' מכון ספרי מהרצ"א, ניו יארק תשסה. מה"ר מ275

*דבש לפי, החיד"א, ירושלים תשכב. מה"ר מ110; ספה"ל A521486; ב"א A813 אזו.יע

*דבש השדה, ליקוטים מאדמורי"ם, שערך ר' דוב בעריש מרישא, נ"י תשסג. כולל: דברים יקרים, שפתי חכמים. מה"ר מ275

*דגל יהודה (קאמינר, תשסח), ר' יהודה הלוי קאמינר, ירושלים תשסח, תלד עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל ספריית ג' שלום 4550.3; ב"א T278 קמי.דג תשס"ח

*דגלי יהודה, ר' יהודה ליב גורדין, ורשה תרסד. מה"ר מ225

*דובר צדק, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעא, צח דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח121; ב"א A671.2 הכה.דו להורדת הספר כולו

*דובר שלום (תשסג), ר' שלום רוקח, עם אהל יהושע, ר' יהושע רוקח, מהד' נר למאור, נ"י תשסג. מה"ר מ275; ספה"ל S2003A7151, אוסף שלום 4099.1

*דולה ומשקה - חנוכה, ר״י הורוביץ, בעריכת תומר חיים בכר, ירושלים תשסו. המפתח מגיע רק עד מסכת קידושין. מה"ר מ217; ב"א A410.6 הור.דו

*דמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב), חלק א, ר' אליעזר הורוויץ אבד"ק דזיקוב, בעריכת נחום מאיר גערמאן, נ"י תשסב. מה"ר 275

*דעת חיים, ר' חיים ואלקין, ירושלים תשנז. מה"ר מ505; ספה"ל S97A1353; ב"א A410.6 ולק.דע

*דעת חכמה ומוסר, ר' ירוחם הלוי ליוואויץ, ח"א-ח"ב-ח"ג, ניו יורק תשכז-תשלב. מה"ר מ505, 507; ספה"ל S67A2751; ב"א A410.6 ליב.דע

*דעת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מתוקנת ירושלים תשכט, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1; מוהר"ק או"ק ג פ230; ספה"ל S85A7209, או"ק יהדות ה 169; ב"א A572 קוק.דע; מיק"פ 187-184 להורדת הספר כולו

*דעת שבת, ר' אהוד רקובסקי (אביצדק), ירושלים תשנח. מה"ר מ70; ספה"ל S97A5048; ב"א A381 אבי.דע

*דעת תבונות, רמח"ל (ח"ב נדפס בתחילת "גנזי רמח"ל" - מה"ר קב2) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ70

*דעת תורה, ר' ירוחם ליבוביץ, ירושלים תשלו-תשנה (ע"פ מפתח בספר ידות אמרים, ירושלים תשנח). ספה"ל S76A2635; ב"א A410.6 ליב.דע

*דרושי הצל"ח, רבי יחזקאל לנדא, ע"פ מפתח במהד' ווארשא תרמד, ד"צ ירושלים תשכו. ספה"ל S2= 23A5802 להורדת הספר כולו

*דרושי הרמ"ץ - ראה פרי חיים

*דרושי רבינו משה מאימראן, ח"א, ספר המעלות, תשסח. מה"ר מ75

*דרך אמונה ובטחון, ר' חיים פנחס שיינברג, ירושלים תשמג, תשן. מה"ר מ507; ספה"ל S85A202, S93A4231; ב"א A410.6 שינ.דר

*דרך ה' (באום), עם פירוש עת לעשות, ר' אברהם באום. מה"ר מ75

*דרך ה' השלם, ר' משה חיים לוצאטו, עם הפירושים דרך לחיים, ביאור הענינים מר' חיים פרידלנדר, ומראה דרך, מקורות וביאור הכפילויות מר' גבריאל זלושינסקי, ירושלים תשסח. מה"ר מ75

*דרך הקודש (תנעמי), ר' זכריה תנעמי, ירושלים תשמג. מה"ר מ75

*דרך חיים, מהר"ל מפראג, מהד' פרדס, ת"א תשלה. מה"ר מ185

*דרך חיים (לונזאנו), ר' מנחם די לונזאנו, אצבע רביעי מהחיבור הכולל "שתי ידות", מהד' אהבת שלום, תשעב. ב"א A410.1 לונ.דר

*דרך ישראל, ר' ישראל טופורוביץ, ב"ב תשסב. מה"ר פ290 [הלכה]

*דרך מצותיך (חב"ד), ר' מנחם מנדל, הצמח צדק, מליובביטש, נ"י תשנו. מה"ר מ360; ספה"ל S92A1703; ב"א A672 שנ(3)דר

*דרכי החיים, ר' מיכל יהודה ליפקוביץ, בעריכת ר' צבי יברוב, ח"א-ח"ב, בני ברק תשסו. מה"ר מ75

*דרכי חושן, ר' יהודה סילמן, ב"ב תשנט. מה"ר פ410; ספה"ל 81A2000; ב"א A565 סיל.דר [הלכה]

*דרכי צדק, ר' מנחם זכריה זילבר, תשסח. מה"ר מ75

*דרכי ציון, ר' דוד היילפרין, עם צוואת אביו ר' ישראל, וצוואת בנו ר' ישכר בעריש, עם "ליקוט אמרים", מר' ישכר בעריש, מכון באר יצחק. מה"ר מ75

*דרכיו למשה, ר' חיים פלג'י, מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשסא. מה"ר מ90

*דרשות אל עמי, ר' משה אביגדור עמיאל, חלק א - ימים נוראים, ת"א תשכד. מה"ר מ210

*דרשות הצל"ח השלם, ר' יחזקאל סג"ל לנדאו, אלעד-ירושלים. הוצאת מכון הצל"ח. מה"ר מ75

*דרשות הרא"ש ודברי אלעזר, ר' אברהם שאג ור' אליעזר ולדמן, ירושלים תרסד, תשמ. מה"ר מ75

*דרשות הרא"ש (תשסו), ר' אברהם שאג , ירושלם תשסו. מה"ר מ75

*דרשות יעב"ץ, ר' יעקב קאפל אב"ד ווערבוי, נ"י תשסד. מה"ר מ230

*דרשות לחם שלמה, ר' שלמה זלמן עהרענרייך, נ"י. מה"ר מ235

*דרשות מהר"ל, מהד' מכון יד מרדכי, ת"א תשנו. מה"ר מ185

*דרשות מהר"ם בנעט, ר' מרדכי בנעט, שבתות השנה, ירושלים תשסה. מה"ר מ75; ספה"ל S2°2006A34; ב"א A45 בנט.דר

*דרשות מהר"ם שיק, שני כרכים, ירושלים תשסג. כרך ב מתחיל בעמ' תכה. מה"ר מ75; ב"א A345 שיק.דר

*דרשות מהרי"ץ לז' אדר, ר' יוסף צב"י דושינסקיא, ירושלם תשסג. מה"ר מ225; ב"א A45 דוש.דר

*דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א-ח"ב, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשס. מה"ר מ225; ספה"ל S2°93A96; ב"א A452 דוש.דר

*דרשות מהרי"ץ למועדים, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשסב. מה"ר מ225; ב"א A452 דוש.דר

*דרשות מנחת יצחק, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשסד. מה"ר מ115

*דרשות מעבר יבק, ר' אהרן ברכיה ממודינא, ירושלים תשסא. מה"ר מ67

*דרשות ר"י מסלוצק, ר' יוסף פיימר, ירושלים תשנה, 24 + רב עמ'. ספה"ל S95A4604; ב"א A45 פימ.דר

*דרשות שבט הלוי, ר' שמואל וואזנר, ב"ב תשמב. [חסרות כמה מסכתות]. מה"ר מ160; ספה"ל S2°82A2455

*דרשות שמן רוקח, ר' אלעזר לעוו, מכון ש"ר התורה תשסו. מה"ר מ75

*הגיד מרדכי, ר' בוגיד חנינא סעדון, ב"ב תשנ, פט + קסג + 56 עמ'. ספה"ל 90A3605; ב"א 90A3605

§הגיוני עוזיאל, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ח"א, ירושלים תשנב. מה"ר מ80; ספה"ל S93A1848; ב"א A19 עזי.הג תשנ"ב

*הדרת אליהו, ר' אליהו מפינטשוב, פראג תקמה, ד"צ נ"י תשנ. ספה"ל S92A3487, S23A5531; ב"א A45 אלי.הד. להורדת הספר כולו

*החברה והשפעתה, ר' אברהם בהר"ן, ירושלים תשן, תשנא. מה"ר מ85; ספה"ל S92A3411

*החכמה מאין, ר' יוסף ליפשיץ, בני ברק תשסד. מה"ר מ280

*הטוב והתכלית - אמונה ודעת, ר' צבי אריה טווערסקי, בני ברק תשסח. מה"ר מ280

*היהדות הלאומית, ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרפ.

*הכנה דרבה, ר' משה גרינוולד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסט, 14 + קיא עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל S2009A1785; ב"א A43 גרי.הכ תשס"ט

*הכתב והקבלה, רבי יעקב צבי מקלנבורג, ע"פ מפתח במהד' ר' משה צוריאל, ירושלים תשעה. מה"ר ת200

*הל' בית הבחירה עם ביאורי רמ"מ שניאורסון, נ"י תשמו, רמא עמ'. מה"ר א440; ספה"ל S2°86A5262; ב"א A53 שני.הל להורדת הספר כולו - תשסב

*המאור הגדול (גר"א), לקט מדברי הגר"א, בעריכת ר' יששכר דוב קרויזר, תשסד. ספה"ל אוסף שלום 1828.12; ב"א A081 אלי.מא

*המאור שבתורה, ר' יעקב משה הכהן לעסין, ירושלים תשכב-תשכו (ח"ב - ר"ה עד חגיגה; ח"ג - נשים; ח"ד - ב"ק - סנהדרין). מה"ר מ520

*המאיר לארץ (שיינברג), ר' עזרא שיינברג, ביאור על ס' צו וזירוז של האדמו"ר מפיאסצנא ר' קלונימוס קלמן שפירא. מה"ר מ280

*המוסר והדעת, ר' אברהם יפהן, בראשית, ירושלים תשלו. שמות-ויקרא (מפתח סוף במדבר-דברים), ירושלים תשמא. מה"ר מ520; ספה"ל S76A1627; ב"א A410.6 יפה.מו

*המעלות לשלמה (תשמז), ר' רפאל שלמה לאנייאדו, מהד' "אהבת שלום", ירושלם תשמז. מה"ר מ82

*הסכמות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*הערות אברהם יעקב יצחקי, ר' זיידל אפשטיין, בראשית. ירושלים תשנו. ספה"ל S97A941

*הצניעות והקדושה (תשסט), יצחק אייזיק רוזנבוים, מהדורא תליתאה, ירושלים תשסט. מה"ר מ82

*הקדמת אמרי יוסף (תשנח), ר' יוסף מאיר מספינקא, על ספר לקוטי תורה וש"ס, לרבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, עם "יוסיף דעת", מקורות ציונים ומבואות, ר' אברהם יעקב אייזנברג, ירושלים תשנח. מה"ר מ280; ב"א A671.3 ויס.הק

*הקשורים ליעקב (תשסא), דרשות היעב"ץ - דרוש יציב פתגם, מכתב אלקים, מכתב ליחזקיהו, פסח גדול, שאגת אריה, שמש צדקה, שערי עזרא, תפלת ישרים, חלי כתם, ר' יעקב עמדן, הוצאת מכון משנת רבי אהרן, ירושלים תשסא. מה"ר מ80; ב"א A45 אמד.קש

*הר יראה, ר' אריה פינקל, עם קונטרס "חסד חיים" לר' חיים זאב פינקל, ירושלים תשנט. מספור מאמרים שונה ל"חסד חיים". מה"ר מ507; ספה"ל S99A7652; ב"אA410.6 פינ.הר

§התקופה הגדולה (תשלב), ר' מנחם כשר, ירושלים תשלב. [לוח השוואה בין מהדורות תשלב ותשסא: פרק א - תשלב עמ' א; תשסא עמ' 11. פרק ב - תשלב עמ' כב; תשסא עמ' 34. פרק ג - תשלב עמ' כח; תשסא עמ' 39. פרק ד - תשלב עמ' סז; תשסא עמ' 82. פרק ה - תשלב עמ' עא; תשסא עמ' 87. פרק ו - תשלב עמ' עח; תשסא עמ' 95. פרק ז - תשלב עמ' צו; תשסא עמ' 116. פרק ח - תשלב עמ' קיח; תשסא עמ' 142. פרק ט - תשלב עמ' קנג; תשסא עמ' 181. פרק י - תשלב עמ' ריא; תשסא עמ' 252. פרק יא - תשלב עמ' רלג; תשסא עמ' 275. פרק יב - תשלב עמ' רמד; תשסא עמ' 287. פרק יג - תשלב עמ' רס; תשסא עמ' 303. פרק יד - תשלב עמ' רעב; תשסא עמ' 314. פרק טו - תשלב עמ' רפב; תשסא עמ' 325. פרק טז - תשלב עמ' רצג; תשסא עמ' 336. פרק יז - תשלב עמ' שכב; תשסא עמ' 370. פרק יח - תשלב עמ' שסא; תשסא עמ' 411. פרק יט - תשלב עמ' שעד; תשסא עמ' 424. פרק כ - תשלב עמ' שצב; תשסא עמ' 444. מבוא לקול התור - תשלב עמ' תיב; תשסא עמ' 489. קול התור פרק א - תשלב עמ' תסא; תשסא עמ' 545. קול התור פרק ב - תשלב עמ' תפ; תשסא עמ' 563. קול התור פרק ב חלק ב - תשלב עמ' תקב; תשסא עמ' 586. קול התור פרק ג - תשלב עמ' תקז; תשסא עמ' 591. קול התור פרק ד - תשלב עמ' תקיט; תשסא עמ' 603. קול התור פרק ה - תשלב עמ' תקכג; תשסא עמ' 607. השלמות שבמהד' תשלב עמ' תקמא-תריב שולבו במהד' תשסא במקומן]. ספה"ל 73A967; ב"א A124 כשר.תק

*התרגשות הלב (תשסח), ר' יהושע צבי מיכל שפירא, ירושלים תשסח. מה"ר מ82/80

*התרגשות הלב (תשסט), ר' יהושע צבי מיכל שפירא, עם מנחת שמואל, לר' שמואל אב"ד דאלהינאוו ואילייא, ירושלים תשסט. ספה"ל S2011A9894; ב"א A410.3 שפי.הת

*ואותו תעבוד, ר' בנימין יחיאל איכל גראסמאן, לייקוואד תשעב. ספה"ל S2012A11722; ב"א A410.3 גרו.וא

*ואני תמיד עמך, ר' נחמן יוסף וויטריאל, נ"י תשעב, תרמ עמ'. ספה"ל S2015A4736; ב"א A410.3 ויט.וא

*ודע מה שתשיב, ר' אהרן אשר וואלינעץ, ניו יורק תשכח. ספה"ל S69A3736; ב"א A081 וול.וד

*ויאמר מרדכי - דרשות על מעגל השנה, ר' מרדכי אליהו,ירושלים תשע. מה"ר מ230; ב"א A45 אלי.וי

*ויברך דוד, ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע, נ"י תשסז, 23 + רנח עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל S2007A2635

*ויגד יעקב, ר' יעקב יחזקיה גרינוואלד, שני כרכים במספור עמודים אחד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסח, תתקסט עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל S2008A3352

*ויגד משה (גרין), ר' משה גרין, מאנסי תשסד. מה"ר מ82

*ויחי עוד, ר' יחיאל חיים ויטירבו, ח"ב, לוורנו תקצט, קפב דפים. מה"ר מ80; מוהר"ק ד1486; ספה"ל 2°23V6394; ב"א A452 ויט.וי; להורדת הספר כולו

*ויקהל משה, ר' משה וייס, ירושלים תשמה. מה"ר פ60 [הלכה]

*ויקהל משה (אלפלס), ר' משה אלפלס, ויניציאה תנז, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל S73A1445, S92A5169; ב"א A45 אלפ.וי להורדת הספר כולו

*ויקח אברהם, ר' אברהם קורקידי, אזמיר תרמב, ד"צ ירושלים תשמד, סג דפים. מה"ר מ80; מוהר"ק ד2378; ספה"ל S2°85A1785; ב"א A45 קור.וי; להורדת הספר כולו

*ויקרא יעבץ, ר' יעקב אבן צור, אשדוד תשסב. מה"ר מ82

*וענפיה ארזי אל (תשסג), ר' אברהם גורביץ, בעניני הגדה של פסח ובעניני העומר והספירה, גייטסהעד תשסג. שונה ממהד' תשסו. מה"ר מ222

*וצוה הכהן, ר' אהרן שמואל הכהן, ירושלים תשי"ג, תשמ"ה. מה"ר מ280

*ושב ורפא לו, ר' רפאל יונה טיקוצ'ינסקי, תשנב. מה"ר מ515; ספה"ל S93A367; ב"א A451 טיק.וש

*זאת זכרון (תשנב), ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ מלובלין, ירושלים תשנב. מה"ר מ285

*זך ונקי, ר' יוסף כנאפו, הוצאת "חברת אהבת שלום", ירושלים תשמז, מהדורה שניה - תשסה. מה"ר מ85; ספה"ל S87A1761 (תשמז), ספרית ג' שלום 1398.1 (תשמז); ב"א A410.4 כנפ.זך

*זכור לאברהם (וייס), ר' אברהם אביש ווייס, ירושלים. מה"ר מ285; ספה"ל ספרית ג' שלום 4923.1

*זכות ישראל, ר' ישראל ברגר, ירושלים תשסא. מה"ר מ285

זכר צדיק לברכה - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*זכרון אליעזר, ר' אליעזר ברגר, פתח תקוה תשסב. מה"ר מ285

*זכרון דברים (תשנט), ר' אלכסנדר סנדר סאפרין מקומרנא, ירושלים תשנט. מה"ר מ285; ספה"ל S2001A7145, אוסף שלום 4871.3; ב"א A671.1 אלכ.זכ

*זכרון טוב (צורף), ר' עזרא צורף, לבוב תרל"ד. מה"ר מ85; ב"א A410.3 צור.זכ

§זכרון יהודה (מונק), יגדיל תורה, ר' יהודה ליבוש מונק, ורשה תרפט, ד"צ אשדוד תשנז. ספה"ל 2°23V10696, 2°2002A3635. להורדת הספר כולו

זכרון יחזקאל - ראה מקור חיים

*זכרון לבני ישראל (חאגיז), ר' יעקב חאגיז, בתוך: ספרי רבנו יעקב חאגיז, ירושלים תשעד. ספה"ל S2014A13630; ב"א A867 חגי.קר תשע"ד

*זרע קודש (תשסה), ר' נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, על התורה, נ"י תשסה. מה"ר מ285

*זרע קודש - מועדים, ר' נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ. ע"פ מפתח בסו"ס אילה שלוחה. מה"ר מ285

*חבש פאר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271), ירושלים תשמה. מה"ר כ1; מוהר"ק ים6966; ספה"ל S85A7197

§חובת התלמידים, ר' קלונימוס קלמיש מפיאסעצנא, מהד' אורייתא - ועד חסידי פיאסצנא, ירושלים תשן, רצט עמ'. מה"ר מ85

§חוט המשולש - ברכי יוסף, ר' יוסף ליביאנקר, ירושלים תרפט. ספה"ל S23A10651; ב"א A584 לוב.חו; להורדת הספר כולו

§חוסן יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט. מה"ר מ85 (מהדורה ישנה)

*חיי עולם, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלב (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר מ90

*חיי שלמה, ר' שלמה חיים מסדיגורה, ירושלים תשסו. מה"ר מ287

*חיים וחסד, ר' חיים חייקא מאמדור, ירושלים תשיד. מסודר בסדר שונה מבמהד' ורשה תרנא. מה"ר מ287

*חיים לגופא (תשסה), ר' חיים פאלאג'י, מהד' מכון "שובי נפשי" ירושלים תשסה. מה"ר מ90

*חיים תחלה (תשסא), ר' חיים פלג'י, מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשסא. מה"ר מ90

*חכמה ומוסר ח"א-ח"ב, ר' שמחה זיסל זיוו, ניו יורק תשיז. מה"ר מ515; ספה"ל S2= 59A468; ב"א A410.6 זיו.חכ

*חכמה מאין, ר' נסים יצחק אלגראנאטי, אזמיר תרמב, 271 עמ'. ספה"ל 23A5523=2; ב"א A45 אלג.חכ; להורדת הספר כולו

*חכמת התורה, ר' שלמה קלוגר, פרשיות בראשית-ויחי, ירושלים תשנט - מה"ר ת65. שמות-משפטים - מה"ר ת90. תרומה-מצורע - ספה"ל S2000A4131; ב"א A451 קלו.חכ

*חלק יעקב, ר' בנימין קנטור, פיעטרקוב תרעד. מה"ר מ90; מוהר"ק ד1461; ספה"ל S2°51A1855

*חלקו של יוסף (אמדו), ר' יוסף אמדו, אזמיר תרמו, צא דפים. מוהר"ק ד460-461; ספה"ל S2°23V5545; ב"א A45 אמד.אמ להורדת הספר כולו

*חלקם בחיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ירושלים תשנט. מה"ר מ90

*חלקת יהושע, ר' יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא, ירושלים תשמט. מה"ר מ285; ספה"ל S83A1901

*חמדת ימים - ימים נוראים, הוצאת יריד המפרים, ירושלים תשסג. מה"ר מ90

*חמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסד. מה"ר מ90

*חמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסד. מה"ר מ90

*חמדת ימים - שבת, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסג. מה"ר מ90

*חמודי צבי מועדים, ר' צבי הירש יאיר, נ"י תשסז. מה"ר מ23_

*חמשה מאמרות (תשסט), ר' חיים אלעזר שפירא, מאמר תורת שבת, מאמר סמוכים לעד, מאמר משיב מפני הכבוד, מאמר נוסח התפלה, מאמר הלקוטות, ירושלים תשסט, תרעב עמ'. מה"ר מ287; ספה"ל S2009A1641, ספריית ג' שלום 1597.1; ב"א A671.3 שפי.חמ תשס"ט

*חן וכבוד, ר' רחמים שאלתיאל יעקב ניניו, ירושלים תרמד, 448 עמ'. ספה"ל R8= 23 V 5862; ב"א A45 נינ.חן. להורדת הספר כולו

*חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה), ר' אברהם המלאך, ר' אברהם מקאליסק, ר' שלום שכנא מפראהבישט, ור' אברהם מפראהנישט, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנה. משמיע שלום מתחיל בעמ' קנז. מה"ר מ287

*חפץ יהונתן, על תרגום יונתן, ר' חיים צבי פנט, ירושלים תשנא, קעד עמ'. מה"ר ת5; ספה"ל S92A1252; ב"א T24°922 פנט.חפ1 להורדת הספר כולו

*חקל יצחק (תשסג), על התורה, ר' יצחק אייזיק מספינקא, נ"י תשסג. כרך ב (עמ' ויקרא-דברים) מתחיל בעמ' שנא. מה"ר מ287; ספה"ל S2003A6832; ב"א A671.2 ויס.חק

*חשבון הנפש (תשעה), ר' מנחם מנדל ב"ר יהודה ליב לפין מסאסנוב, בעריכת ר' מרדכי שמואל אדלשטיין, ירושלים תשעה. ספה"ל S2016A1586; ב"א A410.3 לפי.חש

*טבעות זהב, ח"א, ר' משה אריה ליב שפירא, ירושלים תשטז. מה"ר פ425 [הלכה]

*טהרת יו"ט, ר' יו"ט ליפא דייטש, ח"ז, ח"ח, ח"ט, ח"י, נ"י תשיז-תשכב. מה"ר מ95 (חלקים ז-ח, י), פ300 (חלק ט); ספה"ל A397172; ב"א A562 דיט.טה

*טוב דעת, ר' זלמן רוטברג, בני ברק תשמו. מה"ר מ515; ספה"ל S88A1462; ב"א A410.6 רוט.טו

*טוב טעם, ר' יו"ט ליפמן הלר, על פירוש רבינו בחיי על התורה. מה"ר ת40

*טוב ירושלים, על רמב"ן על התורה, ר' פנחס יהודה ליברמן, ירושלים תשנה. מה"ר ת50; ספה"ל 84A2685; ב"א T273 ליב.טו

*טוב עין (אוסטרובצא), ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, פתיחה לספר "אור תורה", מכון "גוילי יחזקאל", ב"ב תשסה. מה"ר מ217; ספהל 2004A10350; ב"א A671.2 הלש.טו

*טוב ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*טיול בפרדס, ר' שלמה זלמן עהרנרייך, ניו יורק תשעה. ספה"ל S2016A5416; ב"א A867 ארנ.טי תשע"ה ?

*טל חיים (פרידלנדר), ר' חיים פרידלנדר, תשסט. מה"ר מ287

§טללי אורות, ר' יצחק ריינס, ת"א תשטו. מה"ר מ95

*יד אהרן (נדבורנא), ר' אהרן אריה ליב ליפר מנדבורנא, ב"ב תשס. מה"ר מ290; ספה"ל S2000A736 ; ספריית ג' שלום 3667.1; ב"א A671.2 ליפ.יד

*יד יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין, נ"י תשנ. מה"ר מ515; ספה"ל S91A1752; ב"א A410.6 לוי.יד

*יד יצחק, ר' יצחק דוד זלזניק, בני ברק תשמד. מה"ר פ30 [הלכה]

*ידו בכל, ר' אליהו הכהן האיתמרי, אזמיר תרכז, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל S2°91A1131, ספריית ג' שלום 4662; ב"א T278 אלי.יד להורדת הספר כולו

§ידות נדרים השלם, ר' יהודה יודל רוזנברג, ירושלים תשעה. מה"ר א95

*ידי משה, ר' משה אלמושנינו, איכה, ב"ב תשמה. מה"ר ת340

*ידי משה, ר' משה אלמושנינו, קהלת, ב"ב תשמו. מה"ר ת335; ספה"ל S86A5049; ב"א T407 אלמ.יד

*יורה חכימא (תשעא), ר' אברהם אליהו מייזיס, נ"י תשעא. ספה"ל S2011A10133; ב"א A410.3 מיז.יו

*יין לבנון (תשסג), ר' נפתלי הירץ וייזל, בהוצאת ישיבת ההסדר ראשון לציון, תשסג

*ילקוט דברי חכמים, בראשית, שמות, ויקרא, ירושלים תשיג (?). מה"ר מ290

ילקוט הגרשוני ח"א וח"ב, ר' גרשון שטערן, סיגט תרפב, ד"צ ירושלים תשל. כל מקום שמופיע בהערה וי"ו החיבור, היינו בנוסף על מקומו הרגיל [לבדוק ח"א דפים קט-קיא ואח"כ, וחלק ב בתחילתו, עמוד וחצי של חידושים מברכות ונדרים]. ילקוט הגרשוני על פרקי אבות מסומן לפי חלוקת המשניות שבספרי המשניות ואילו מפתחנו הוא לפי החלוקה שבספרי הגמרא. מה"ר א260

*ילקוט ידיעות האמת (רמח"ל) ח"א וח"ב, ת"א תשכו (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ95

*ילקוט עטרת צבי, לקט מכתבי ר' צבי הירש מזידיטשוב, בעריכת ר' יו"ט ליפא פרערויא, ניו יורק תשסא. מה"ר מ290; ספה"ל S2001A4528; ב"א A671.2 איכ.יל

*ימי דוד (תשסז), ר' יוסף דוד משלוניקי, מהד' גליק, נ"י תשסז. כולל ס' לחם הפנים על ההגדה, לאותו מחבר. מה"ר מ235; ספה"ל S2007A5406; ב"א A452 יוס.ימ תשס"ז

*ימלא פי תהלתך, [ר' אהרן יהודה ליב שטיינמן], ח"א, ב"ב תשסג, וח"ב, ב"ב תשסה. מה"ר מ515; ספה"ל S2004A8139; ב"א A410.6 שטי.ימ

*יסוד האמונה (תשסז), ר' ברוך קאסובר, נערך ע"י יעקב אהרן אילאוויטש, ניו יורק תשסז, לד + תקמב + סג עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל S2007A5681, אוסף שלום 1216.6; ב"א A671.1 ברו.יס

*יסוד ושורש העבודה השלם, ר' אלכסנדר זיסקינד, בעריכת שלמה שפר, בני ברק. מה"ר מ100

*יסודי הדעת (תשסב), ר' משה רוזינשטיין, ירושלים תשסב (עימוד שונה ממהד' תרצה, תשלט ותשמו). מה"ר מ515; ב"א A410.6 רוז.יס

*יערות דבש, ר' יונתן אייבשיץ, מפתח במהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשמד. מה"ר מ100; ספה"ל S2°84A1920, או"ק יהדות 2°מ 108.5; ב"א A45 איב.יע

*יציב פתגם - ימים נוראים, ילקוט פרפראות מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על ימים נוראים, סוכות, ושמחת תורה, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ד. מה"ר מ215

*יציב פתגם - חנוכה-שבועות, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, וחג השבועות, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ב. מה"ר א635

*יציב פתגם - פסח, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על הגדה של פסח ועניני חג הפסח, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"א. מה"ר מ575

*יציב פתגם על התורה, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תש"ס. מה"ר ת195

*יציב פתגם - מילה-נישואין, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, ברית מילה, לידת הבת תפילין ובר מצוה נישואין, שבע ברכות עניני נשואין על סדר הפרשיות, הכנסת ספר תורה, סיום הש"ס, נתניה תשסו. מה"ר מ178; ב"א A671.3 הלב.יצ

יקר מפז - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*ירים = ירים משה, רמח"ל, ירושלים תשכב (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב3

*ישא מדברותיך - מגילה, ר' דוב בער אפלבוים.

*ישמח חיים (תשסה), ר' חיים פאלאג'י, מהד' מכון "שובי נפשי" ירושלים תשסה. מה"ר מ90

*ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד), ר' ישראל פרידמן מטשורטקוב, מהד' עזרת ישראל, ירושלים תשנד, רד עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל S95A301; ב"א A671.2 פרי.יש; להורדת הספר כולו

*ישמרו דעת, ר' דוד פוברסקי, ב"ב תשס, תעו עמ'. מה"ר מ515; ספה"ל S2000A2284; ב"א A410.1 פוב.יש

§ישראל והזמנים (פירר), ר' בן ציון פירר, ח"א-ח"ב, ת"א תשטז-תשיז. ספה"ל 56A686; ב"א A452 פיר.יש; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ישראל קדושים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפח, סז דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח119; ב"א A671.2 הכה.יש להורדת הספר כולו

*כד הקמח (מישור), רבנו בחיי, מהד' מישור, ב"ב תשנו, תרסא עמ' (שונה ממהד' מאור הרים מאותה שנה). מה"ר מ20, ספה"ל S96A3595, ב"א A410.1 בחי.כד

*כד הקמח (תשנו), רבינו בחיי, ירושלים תשנו, עם שלחן של ארבע (שונה ממהד' מאור הרים וממהד' מישור מאותה שנה). ספה"ל 97A2402, אוסף שלום 285.3; ב"א A410.1 בחי.כד

*כוונת הלב, חלק א על התורה, וחלק ב על מועדים, נ"ך, ליקוטים, ר' הילל ליכטנשטיין, נ"י תשסו. מה"ר מ290; ספה"ל S2°2006A6595

*כוזרי, ר' יהודה הלוי, מהד' אבן שמואל, ת"א תשלג. מה"ר מ20

*כוכבי אור (תשלד), ר' יצחק בלאזער, ירושלים תשלד. המפתח אינו כולל את "שביבי אור" , האגרות והתוספות. ההפניות אינן לעמוד המדויק אלא לעמוד שה"מאמר" מתחיל בו. מה"ר מ515; ספה"ל S74A4065; ב"א A410.6 בלז.כו

כור לזהב, ח"א וח"ב, ר' יהודה אידל בן בנימין שרשבסקי, וילנא תריח-תרכו. מה"ר א260

*כח מעשיו הגיד לעמו, ר' מסעוד הכהן אלחדאד, ירושלם. מה"ר מ103

*כללי המצות (צפת תשנב), ר' יוסף גיקטיליא, בעריכת ר' ברוך אביגדור חפץ, צפת תשנב. ספה"ל או"ק יהדות ע 12.1 , אוסף שלום 253.2; ב"א A410.1 ג'יק.ספ

*כנסת יחזקאל (הכהן), ר' יחזקאל הכהן רבינוביץ מראדומסק, מהד' מכון שארית כהן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל S2006A2657, ספריית ג' שלום 3656.1; ב"א A671.2 רבי.כנ תשס"ה

*כנסת יחזקאל (פאנעט), דרושים, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. מה"ר מ290;

*כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה), על התורה, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל S2005A7293

*כנסת מרדכי - מועדים, חלק ב, ר' מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, תשנט. מה"ר מ290; ב"א A671.3 פרי.כנ

*כנסת מרדכי, שמות-ויקרא, ר' מרדכי שלום מסאדיגורה, תשסא. מה"ר מ290

*כסא דוד (תשנ), החיד"א, מהד' וידבסקי, ירושלים תשנ. לפעמים יש סטייה של עמוד אחד במפתח, ויש לחפש בעמוד שלפני העמוד המצויין במפתח. מה"ר מ235; ספה"ל S91A5290

*כרם פתחיה - כרם ראשון, ר' פתחיה מנקין, ירושלים תרצא. מה"ר מ103

*כרם פתחיה, כרם שני, ר' פתחיה בר׳ אריה ליב מנקין, תש"ו. מה"ר מ103

*כתב סופר - דרשות ומאמרים, ר' אברהם שמואל בנימין סופר, ירושלים תשל, תשסו. מה"ר מ75

*כתבי הסבא מקלם, ר' שמחה זיסל זיו, ב"ב תשמד. מה"ר מ515; ספה"ל S85A1811; ב"א A410.6 זיו.כת

*כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים, ר' שמחה זיסל זיו (ברוידא), בני ברק תשסא. מה"ר מ217; ב"א A410.6 זיו.כת

§כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א, ירושלים תשלה. ספה"ל 75A2474

§כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א, ירושלים תשמ. מה"ר מ200; ספה"ל S80A3802; ב"א D611 פרי.כת

*כתבי קודש (פשעווארסק), ר' משה יצחק גווירצמן, ור' יעקב לייזר, ח"א וח"ב, אנטוורפן תשסד. מה"ר מ290; ספה"ל S2004A1586; ב"א A670.92 גבי.כת

*כתבי רבנו בחיי, ר' בחיי בן אשר, ירושלים תשל. מה"ר מ20

*כתונת פסים, ר' יעקב יוסף מפולנאה, מהד' פרי הארץ, ירושלים תשמה. מה"ר מ290; ספה"ל S86A159 , ספריית ג' שלום

*כתר שם טוב, ר' ישראל בעל שם טוב, מהד' קה"ת, נ"י תשסד. מה"ר מ290; ספה"ל S2004A10149, ספריית ג' שלום 3031.2; ב"א A671.1 ישר.כת תשס"ד

*לב אביגדור, ר' אביגדור הכהן מיללער, ירושלים תשסב. ספה"ל S2002A7410; ב"א A410.3 מיל.לב

*לב אליהו - חכמה ומוסר, ר' אליהו לאפיאן, מהדורה שניה, ירושלים תשלב. מה"ר מ515; ספה"ל S72A2185; ב"א A410.6 לופ.לב

*לב אליהו (תשסה), ר' אליהו לאפיאן, על התורה, ח"א-ח"ב-ח"ג, ירושלים תשסה. מה"ר מ515; ב"א A410.6 לופ.לב תשס"ה

*לב דוד (תשסט), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסט. מה"ר מ105

*לב המשפט חלק א וחלק ב, ר' זלמן נחמיה גולדברג, ירושלים תשן. מה"ר פ425 [הלכה]

*לבושי צדקה, ר' צדוק הכהן. נדפס בסוף ספר קומץ המנחה. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל S67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לבית יעקב, ר' יעקב יאסעף, ח"א, וילנא תרמח. מה"ר מ515; ספה"ל S23V6189; ב"א A451 יוס.לב להורדת הספר כולו

*לבני ישראל, ר' ישראל בנימין בענט פייוולזון. כשכתוב סתם הכוונה למהד' ב"ב תשנג (המפתח רק לעמ' א-עח). כשכתוב "(הישן)" הכוונה למהד' גראייוא תרסח (אין בו מפתח לפי סדר הש"ס אלא לפי סדר הדרושים). מה"ר מ235; ב"א A38 פיב.לב

*לדור ולדורות, ח"א-ח"ב, ר' יצחק נסים, יד הרב נסים, ירושלים תשעג, תשעז. ספה"ל S2013A2865; ב"א A081 נסי.לד

*לדעת חכמה ומוסר, ח"א (בראשית שמות) וח"ב (ויקרא במדבר דברים ומועדים), ר' ישועה עטייה, עם קונטרס, "אלון בכות", קוים לדמותה של הרבנית צופיה עטייה, לר' נסים יעקב עטייה, תשנ"ט. ספה"ל S99A1549; ב"א A410.3 עטי.לד

*להעיר להורות ולהשכיל, ר' יונתן שרגא דומב, ח"א, ב"ב תשסא, וח"ג, ב"ב תשסז. מה"ר מ515; ב"א A410.6 דומ.לה

*לחמי תודה, ר' צבי הירש הלוי הורוויץ. כשמסומן ע"א - משמעותו ע"א-ע"ב, כשמבסומן ע"ב - משמעותו - ע"ג-ע"ד. מה"ר מ105

*ליהודים היתה אורה, ר' יצחק פנחס גולדווסר, ב"ב תשנו. מה"ר מ230; ספה"ל S96A5050; ב"א A384.3 גול.לי

*לקוטי דיבורים, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאווייטש, כפר חב"ד תשנ. מה"ר מ375

*לקוטי מאמרים, ר' צדוק הכהן (סוף ס' דברי סופרים). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה), ר' ישראל ב"ר לוי יצחק, אבדק"ק פיקוב ובארדיטשוב, בעריכת בנימין יצחק אוירבוך, נתניה תשסה. מה"ר מ290

*לקוטי שושנים, ר' משה צבי בן שמעון שלמה גוטרמן מסווארן, ירושלים תשמו.

*לקוטי שיחות, ר' מנחם מנדל שניאורסון, כרכים א-לז, לט. כרכים א-כט ע"פ מפתח ללקוטי שיחות א-כט, נ"י תשנד. מה"ר מ380; מוהר"ק ח990; ספה"ל 70A1832; ב"א A672 שנ(7)לק להורדת הספר כולו

*לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו), ר' משה יהושע האגר מויזניץ, בני ברק תשסו, רנב + 29 עמ'. מה"ר מ290; ב"א A671.3 הגר.לק

*לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא), ר' מרדכי מטשרנוביל, ירושלים תשסא, רפח + 200 עמ'. מה"ר מ290; ב"א A671.2 מרד.לק

*לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב), ר' צדוק הכהן. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330

*לקט אמרי קודש, מאדמור"י בעלזא, על התורה, מועדים וליקוטים, ירושלים תשסז. מה"ר מ290; ספה"ל S2°2008A4472; ב"א A671 רינ.לק

*לקט אמרים (שכטר), רי"מ שכטר, בעריכת ר' בצלאל ברוך פרידמן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290

*לקט שיחות מוסר, ר' יצחק אייזיק שר, ח"א, מהדורה שניה, ב"ב תשנה, ח"ב, ב"ב תשנג, וח"ג, ב"ב תשסז. מה"ר מ515; ספה"ל S90A2123; ב"א A410.6 שר.לקט

*מאור האגדה (=בין ישראל לעמים, מאור האגדה), ר' בנימין מנחם שוורצמן, ירושלים תרכח [חסר בצילום מפרק טו ואילך, היינו עמ' קעז ואילך]. מה"ר מ110

*מאור החיים, ר' חיים בן עטר, לונדון תשך. מה"ר מ110

§מאורות נריה - ישראל במדינתו, אלול ותשרי, ר' משה צבי נריה, קרית מלאכי תשנח. מה"ר מ200; ספה"ל S2004A5325; ב"א A088 נרי (מאו)

*מאורי אור (טייטלבוים), מבוסס על יסודות שיסד ר' משה טייטלבוים, מלוקט מתוך ספרי צאצאיו, זכרון אלעזר, ייטב לב, ייטב פנים, רב טוב, שו"ת אבני צדק, קדושת יום טוב, מילי דמיטב, היטב איטיב, עצי חיים, דברי יואל, ויואל משה, בנין דוד, עלה שמואל, יד יקותיאל, ברך משה. בעריכת יוסף חיים דוב אדלר, קרית יואל ניו יארק תשסה. מה"ר מ295; ספה"ל S2005A1987; ב"א A671.2 מאו.או

*מאורי אור (טשרנוביל, תשסא), צדיקי טשערנאביל, מכון משכנות יעקב דחסידי סקווירא, שיכון סקווירא תשסא. מה"ר מ287

*מאורי שערים, ר' אריה זאב גורביץ, בני ברק תשנה. מה"ר מ110

*מאיר נתיבות, ר' מאיר חדש, בעריכת ר' ישעיהו כהן, ירושלים תשסה. ח"א - מועדים. ח"ב - על התורה, ירושלים תשסג, ת עמ' (מה"ר ת210). ח"ג - מידות. מפתח לכולם סוף ח"ג. מה"ר מ520; ספה"ל S94A6070; ב"א A410.6 חדש.מא

*מאיר עיני חכמים, ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, מהדורא קמא, תניינא, ותליתאה. מה"ר מ295, א565; ספה"ל S2°89A2401 ; ב"א A584°2 הלש.מא

*מאמר אסתר, ר' וולף הלוי בוסקוביץ, אופן תקצב. מה"ר מ110

*מאמר אסתר (תשסב), ר' וואלף הלוי מבאסקוויץ, מהד' שמואל סטפנסקי, ירושלם תשסב. מה"ר מ110

*מאמר הגאולה, רמח"ל (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ110

*מאמר יחזקאל (קאזמיר), ר' יחזקאל מקאזמיר, בעריכת אליעזר עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשסח. מה"ר מ295; ספה"ל ספריית ג' שלום 3430.1; ב"א A671.2 טאו.מא תשס"ח

*מאמר מרדכי, ר' מרדכי מנדבורנא, נ"י תשכח. מה"ר מ295

*מאמר מרדכי - י״ג אלול, ר' מרדכי אליהו, שיעורים שמסר ביום הילולת הבן איש חי. ב"א A081 אלי.מא

*מאמר מרדכי (שוואב), ר' מרדכי מנחם שוואב, ח"א, לייקווד תשסא. ח"ב - לייקווד תשסב. חלק ג - לייקווד תשסג. מה"ר מ520 (ח"ג); ספה"ל S2001A11101; ב"א A410.6 שוב.קב

*מאמרי הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*מאמרי שלמה, ר' שלמה הרכבי, מהדורה חדשה, ירושלים תשסא. מה"ר מ520; ספה"ל S2001A10667; ב"א A410.6 הרכ.מא (תשנב)

§מבוא התלמוד (בתוך כל ספרי מהר"ץ חיות) פרקים יח-לב (עמ' שיח-שמו), ירושלים תשיח. מה"ר א555; מוהר"ק או"ק ג י46; ספה"ל או"ק יהדות; ב"א A081 חיו.כל להורדת הספר כולו

*מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות, האדמו"ר מביאלא, תשמט-תשנא, ירושלים תשנו. מה"ר מ295; ספה"ל 92A2448; ספריית ג' שלום 4555.62

*מבשר טוב - זכות נשים צדקניות, האדמו"ר מביאלא, תשעה. מה"ר מ295

*מבשר טוב - חנוכה, תשמ"ט-תשנ"א, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשנה. מה"ר295; ספה"ל 95A3317; ספריית גרשום שלום 4555.63

*מבשר טוב - ישועות אברהם, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשנ. מה"ר מ295

*מבשר טוב - ספר החיים, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשסו. מה"ר מ290

*מבשרת ציון, ר' בן ציון מוצפי. מה"ר ש140

*מגיד דבריו ליעקב, ר' דוב בער ממזריטש, מהד' קה"ת, נ"י תשמ. אור תורה נדפס בנפרד במהדורה מורחבת, נ"י תשסו. מה"ר מ295

*מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד), ר' דוב בעריש מביאלה, ירושלים תשסד. מה"ר מ295; ספה"ל S2006A1591

*מגלה עמוקות (תשסח), ר' נתן שפירא, מהד' אלעזר יונה גינסברג, לונדון תשסח. ספה"ל 2009A2087, אוסף שלום 840.3; ב"א A654 שפי.מג תשס"ח ?

*מגן אברהם (טריסק), ר' אברהם טברסקי מטריסק, ירושלים תשסו. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' תפה. מה"ר מ295; ב"א A671.2 טבר.מג

*מגן דוד (טאלנא, תשס), ר' דוד מטאלנא, בעריכת ישעי' דוד מלכיאל, בית שמש תשס. מה"ר מ295

*מדבר יהודה, ר' יהודה אריה ממודינא, מהדורת "מישור", ארץ ישראל-ניו יורק תשסב. מה"ר מ110

*מדבר קדמות (תשסח), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, הוצאת אהבת שלום, ירושלם תשסח. מה"ר מ110

*מדבר קדש, בראשית ח"א, הרב שר שלום מבעלז, ירושלים תשמז. הפחתנו עמוד אחד מכל מספרי העמודים שבמפתח הנדפס, כהוראה המוחתמת בספר. מה"ר מ295

*מדבר קדש, מועדים, ר' שלום מבעלזא, חלק א, ירושלים תשלה, וחלק ב. מה"ר מ298

*מדרגת האדם (תשסב), ר' יוסף יוזל הורביץ, ירושלים תשסב. מה"ר מ520; ספה"ל אוסף שלום 4971; ב"א A410.6 הור.מד

*מדרש האיתמרי, ר' אליהו האיתמרי, שלוניקי תקפד. ספה"ל 2°67A2801 להורדת הספר כולו

*מה ה׳ אלקיך שואל מעמך, ר' יצחק זאב יוזעף, מודיעין עלית תשע. ספה"ל S2016A12997; ב"א A410.3 יוז.מה

*מה שהיה הוא שיהיה, על עניני פורים השייכים ליעקב אבינו ודוד המלך, עם קונטרס "אבן החיים", ר' אליהו וולף, בלטימור תשס. מה"ר מ220; ספה"ל 2000A3534; ב"א A384.3 וול.מה

*מוסר אביך, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

§מוסר המקרא והתלמוד, ר' שלמה זלמן פינס, מהדורה שניה, ירושלים תשלז. מה"ר מ110; ספה"ל S78A825; ב"א A4 פינ.מו תשל"ז

*מוצל מהאש (הלברשטם), ר' אהרן הלברשטם, עם מקרא קודש מרי"ד רוקח מבעלזא, נ"י תשטו. המפתח אינו ממצה. מה"ר מ295; ספה"ל S2°58A1625; ב"א A671.7 הלב.מצ; להורדת הספר כולו

*מורשה - שיחות למועדים, ר' אברהם אלקנה כהנא-שפירא, ירושלים תשסח. עם קונטרס היושבת בגנים בעריכת ר' יעקב שפירא, מה"ר מ235; ב"א A452 שפי.מו

*מזקנים אתבונן, ר' ישראל שמעון קסטילניץ, ירושלים תשסז. מה"ר מ295

*מחזה עינים (לוויטאן), וספר גיא חזיון, ר' אליקים געציל לוויטאן, מהדורה חדשה, ירושלם תשס. ספה"ל S2001A1940; ב"א A410.3 לוי.מח תש"ס

*מחשבות חרוץ, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעב, צט דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח281; ב"א A671.2 הכה.מח להורדת הספר כולו

*מחשבת זקנים, ר' אלעזר מנחם מן שך, תשסז. מה"ר מ115

*מחשבת מוסר, ר' אליעזר מנחם שך, ח"א-ח"ג, ב"ב תשסג-תשסו. מה"ר מ520; ספה"ל S2003A3749; ב"א A410.6 שך.מחש

*מטה יששכר, ר' יששכר ברמן, נתניה תשמה. מה"ר מ115

*מטר השמים, ר' מאיר טודרוס זילבר, הוצאה שניה, נ"י תשנז. ספה"ל S98A1112; ב"א A410.3 זיל.מט

§מי באר (פסח), ר' אברהם יוסף פסח, נ"י תש"ד. להורדת הספר כולו

*מי השילוח, ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מישור. מה"ר מ295

*מי השלוח (תשסז), ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מכון תורת אברהם, בני ברק תשסז. מה"ר מ298

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק א-יג. מה"ר מ115 (חלקים א, ג-ז), כ365 (ח"ב), ת70 (ח"ח), ת95 (ח"ט), ת115 (ח"י), ת130 (חי"א), ת140 (חי"ב)
ח"ב הוא על פרקי אבות. ח"ג הוא לחם אבירים מהד' תשנג. ח"ו הוא מעיני הישועה. חי"ג הוא על התפלה, מהד' תשנח

מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה)

*מי רביעית, ר' משה אריאל, ב"ב תשמד. מה"ר פ30 [הלכה]

*מילי דשמיא, ר' אלעזר אזכרי, עם הערות "טעם לשבח" מר' שמעון בן חמו, ירושלים תשסז. ספה"ל S2009A6622; ב"א A410.1 אזכ.מל

*מכמני אשר, ר' אשר רוזנבוים, ת"א תשכג. מה"ר מ115

§מכמני עוזיאל (תרצט), ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים תרצט. ספה"ל 40A219; ב"א A081 עזי.מכ; להורדת הספר כולו

*מכתב מאליהו, חלק א-ה, ר' אליהו אליעזר דסלר, חלקים א-ד - ע"פ מפתח סוף ח"ד, ירושלים תשמג. ח"ה - ירושלים תשנז. כוכבית מסמנת מקום ביאור עיקרי. מה"ר מ520; ספה"ל S55A981; ב"א A410.6 דסל.מכ תשט"ו

*מכתב מאליהו - מועדים, ר' אליהו אליעזר דסלר, בני ברק תשסט. מה"ר מ520; ספה"ל S2009A9308; ב"א A410.6 דסל.מכ תשס"ט

*מכתב סופר, ר' שמעון סופר, ירושלים תשלט. מה"ר מ115

*מכתבי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, ירושלים תשמח. מה"ר מ115

*מכתם לדוד על התורה (תשעד), ר' דוד שפרבר.

§מן הבאר, ר' אלימלך בר שאול, ירושלים תשכה. מה"ר ת220

§מנוחת אשר ח"א-ח"ב, סיגעט תרלו, ד"צ ירושלים תשסג [נדפס גם בנ"י תשכג, ושם הפתיחות ו"דברי חכמה ומוסר" בעימוד חדש, ושאר הספר בצילום]. בח"ב - מספור דפים כפול לפתיחה ולגוף הספר. כשכתוב סתם הכוונה לגוף הספר. ספה"ל S2= 41A1193; S2= 73A3799; ב"א A584 יונ.מנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*מנחת מחבת, ר' מרדכי משולם זלמן באב"ד, ח"א, ירושלים תשן. ספה"ל S2°90A1916; ב"א A584 באב.מנ

*מסילת ישרים, רמח"ל, (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ120

*מנחם ציון (תשסד), ר' יחזקאל פאנעט, מדברי ר' מנחם מנדל מרימנוב, עם הגהות הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשסד. מה"ר מ298

מנחת יצחק - ר' דרשות מנחת יצחק

*מסילות בלבבם, ר' יוסף צבי קוט, ראשון לציון תשסב, קפה + פג עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל S2005A4667; ב"א A671 קוט.מס

*מסילת ישרים, רמח"ל, עם פירוש אור לישרים (ר' יצחק רחמים עבוד), ירושלים תשנא. מה"ר מ120

*מסתרי ים התלמוד, ר' ירוחם פישל זאבלודאווסקי אבדק"ק פיליפאווא, ורשה תרנו. מה"ר א78 מחסן

*מעדני אשר על עניני נישואין, ר' אשר אנשיל קליין, ירושלים תשס. מה"ר מ178; ספה"ל 2002A8479; ב"א A455 קלי.מע

*מעין גנים (תשס), רבי צבי אלימלך שפירא, על אור החיים, עם הגהות הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשס. מה"ר מ298

§מערכי לב, ר' אלימלך בר שאול, תל אביב. מה"ר מ120

*מערכי לב (חזן), ר' רפאל יוסף חזן, ח"א שלוניקי תקפא, ח"ב תקפב, ד"צ נ"י תשנג. מוהר"ק ד174; ספה"ל S2°93A1598; ב"א A45 חזן.מע; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*מערכי לב (שוואב) מועדים, ר' משה שוואב, חלקים א-ב-ג, ב"ב תשמא-תשמה. מפתח סוף ח"ג. מה"ר מ520; ספה"ל S82A4180; ב"א A410.6 שוב.מע

*מעשה רקם, ר' קלמן בר. מה"ר מ235

*מפי ספרים וסופרים, רבי אליעזר דוד פרידמן, לונדון תשסח. מה"ר מ298; ב"א A671 פרי.מפ

*מפניני הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי צבי שכטר, מהד' תשסה. ע"פ מפתח בסו"ס דברי הרב.

§מצוה ולב, ח"א-ח"ב, ר' אלימלך בר שאול, ת"א תשכו. מה"ר מ125

*מצווה ועושה, ר' שמואל דוד פרידמן, הוצאה עשירית, ח"א-ח"ב, נ"י תשעה. מה"ר __

*מקור חיים (תשסו), ר' חיים הלברשטאם, עם זכרון יחזקאל, לר' יחזקאל שרגא משינאווא, בעריכת ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, מהד' נר למאור, נ"י תשסו. מה"ר מ298

*מראה הגדול, ר' רפאל אשכנזי, ח"א וח"ב, שלוניקי תקפט-תקצא. מה"ר מ48 מחסן; מוהר"ק ד188 (ח"ב); ספה"ל S2°95A1961 ,2°23V6476; ב"א A45 אשכ.מר להורדת הספר כולו

*מראה יחזקאל (תשס) על מועדים והגדה של פסח, ר' יחזקאל פאנעט, עם ביאור הגהות הצבי והצדק, בעריכת צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשס. מה"ר מ295

*מראה יחזקאל (תשסד), ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת ר' מרדכי גרינפלד, מאנסי תשסד. מה"ר מ298; ב"א A671.2 פנט.מר

*מראה יחזקאל על התורה (תשס), רבי יחזקאל פאנעט, עם ביאור הצבי והצדק, בני ברק תשס. מה"ר מ298

*מרגניתא דבי רבנן, ר' יוסף אייזק סג"ל מפיטשאנקע, תשנט. מה"ר מ298

*מרפא לעצם, ר' יצחק ב"ר שלמה פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלים תשס. מה"ר מ125

*מרפא לשון, ר' רפאל מהמבורג, מהדו' ב"ב תשמז. מה"ר מ125; ספה"ל S87A1142

*משיב טענה, ר' צדוק הכהן (סוף ספר הזכרונות שבסוף דברי סופרים), תל אביב תשטז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A51 הכה.ספ; להורדת הספר כולו

*משיב צדק, ר' צדוק הכהן (סוף ס' שיחת מלאכי השרת), ב"ב תשכז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A781.1 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*משיבת נפש, ר' יוחנן לוריא, ירושלים תשנג, 36 + שיא עמ'. מה"ר ת45; ספה"ל S94A4544; ב"א T27 לור.מש

*משך חכמה, ר' מאיר שמחה מדווינסק, מהד' קופרמן [חציו]. מה"ר ת225; ספה"ל S92A1884; ב"א T278 כהן.מש

משמיע שלום - ראה חסד לאברהם

*משמרת איתמר (תשסה), ר' איתמר מקסיקוואלי, שני כרכים, ירושלים תשסה. עימוד שונה ממהד' תרל. מה"ר מ298; ספה"ל ספריית ג' שלום 3334.1; ב"א A671.2 אית.מש

*משמרת איתמר (תשסז), ר' איתמר בר ישראל מקאנסקיוואלי, ירושלם תשסז. שונה ממהד' תשסה. מה"ר מ298; ספה"ל S2008A2421

*משנה למלך (תשסח), ר' אלעזר וייסבלום מריישא, בעריכת איסר אלימלך פירסט, מונטריאול תשסח. מה"ר מ298; ספה"ל S2009A61; ב"א A671.2 ויס.מש תשס"ח

*משנת חיים בראשית, ר' חיים מאיר שטינברג, בני ברק תשסה. מה"ר ת70; ספה"ל S2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים שמות, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסד. מה"ר ת95; ספה"ל S2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים ויקרא, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסו. מה"ר ת115; ספה"ל S2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים במדבר, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסז. מה"ר ת130; ספה"ל S2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים דברים, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסח. מה"ר ת225; ספה"ל S2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת יוסף - דרשות, ח"א-ח"ב-ח"ג, ר' יוסף ליברמן, ירושלם תשנח. ספה"ל S98A4776; ב"א 410.3 ליב.מש

*משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א, רבי אהרן קוטלר, ירושלים תשמב. מה"ר מ520; ספה"ל S89A2018; ב"א A410.6 קוט.מש

*משנת רבי אליעזר (טרילנגר), ר' אליעזר טרילנגר

*משפט כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצז, תשכו, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1, ש170; מוהר"ק ים5998; ספה"ל S85A7207; ב"א A572 קוק.מש; פהשו"ת 184-187 להורדת הספר כולו

*מתוק לנפש, ר' יצחק פרחי, ירושלים תשס. מה"ר מ165; ספה"ל S2008A7716; ב"א A410.4 פרח.מת תש"ס

*מתוק מדבש (פרחי), ר' יצחק ב"ר שלמה פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלים תשס. מה"ר מ125

*מתנת חיים - קנינים, על מ"ח קנייני תורה, חלק א, ר' מתתיהו חייס סלומון, ירושלים תשסד. מה"ר מ125

*מתנת חיים מאמרים ח"א-ח"ב, ר' מתתיהו חיים סלומון, ירושלם תשנט, תשעב. ב"א A410.6 סלו.מת

*מתנת חיים מועדים (תשנח), ר' מתתיהו חיים סלומון, מהדורה חדשה ומתוקנת, ירושלם תשנח. ב"א A410.6 סלו.מת תשנ"ח

*מתנת חיים שבת ור"ח, ר' מתתיהו חיים סלומון, ליקוואוד תשעב. ספה"ל S2009A10095 (תשסט); ב"א A381 סלו.מת

*מתנת חיים, אלול - ימים נוראים, ר' מתתיהו חיים סלומון, מהדורה שניה מורחבת, תשסה. מה"ר מ212

*נאות דשא (תשסח), ר' שמואל דוב אשר ב"ר מרדכי יוסף מאיזביצא, בעריכת יעקב ליינער, תשסח. מה"ר מ302

*נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, מהד' נגאל - מוסד מרב קוק, ירושלים תשלח. מה"ר מ300

*נועם אלימלך (תשסא), ר' אלימלך מליז'נסק, מהד' מכון סוד ישרים, ירושלים תשסא. מה"ר מ300; ב"א A671.1 אלי.נע תשס"א[1]

*נועם אליעזר, ר' אליעזר זוסיא מסקוליען, בראשית, ברוקלין תשסד. שמות, ברוקלין תשסח. מה"ר מ300; ספה"ל S2°2004A3188; ב"א A671.3 פור.נע

*נועם הברכה, ר' ברוך הגר, בעריכת מנשה מילר, חיפה תשסט. מה"ר מ300

*נזר הקדש, ר' יחיאל מיכל בן ר' עוזיאל, מהד' "זכרון אהרן" ירושלים תשעה. ספה"ל 2015A7938=2; ב"א A882 יחי.נז

נזר ישראל - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*נחל חיים, חלק א, ר' סנדר זאב הכהן גולדברג, תשסה. מה"ר מ130

*נחלה לישראל, ר' ישראל זאב הורוויץ, מהד' רוזנברג, נ"י תשעא. מה"ר מ245; ספה"ל S2011A11128; ב"א A452 הור.נח

*נחלת דבש מהדו"ק, ר' שבתי ליפשיץ, ח"א-ח"ב, לונדון תשנט-תשסא. מה"ר מ130; ספה"ל S99A2927; ב"א A584 ליפ.נח

*נחלת שמעון (אשכנזי), ר' שמעון אשכנזי, מהד' מכון סוד ישרים, ירושלים תשסד. מה"ר מ300

*נחמד ונעים (קאסוב תשסח), ר' ברוך מקאסוב, מהד' אילאויץ, נ"י תשסח, תקלז + פה עמ'. מה"ר מ300; ספה"ל S2009A1220

*נטע שורק, דרשות, ר' שרגא צבי טננבוים___

*נטריקן (תשעד), ר' יוסף תאומים, מהד' מישור, ארץ ישראל - ניו יורק תשעד. מה"ר מ130

*נפש החיים, ר' חיים מוולוזין, מהדו' תשמג. מה"ר מ130

*נפש הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי צבי שכטר, ירושלים תשנה. ע"פ מפתח בסו"ס דברי הרב. מה"ר כ265

*נפש חיים (פאלאג'י), ר' חיים פאלאג'י, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסא. הציון הראשון - הדף במהד' שלוניקי תרב, והציון בסוגריים מרובעות - הדף במהד' תשסא. מה"ר מ130

*נצח ישראל, ר' יהודא ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים תשנז. מה"ר מ185; ב"א A124 יהו.נצ

*נר ישראל, ר' ישראל מרוז'ין, ו חלקים (ע"פ מפתח בחלק ה), ב"ב תשלח-תשנד. מה"ר מ300

*נר מצוה, מהר"ל, מהד' מכון המהר"ל, ירושלים תשנג. מה"ר מ185

*נשמת אדם, ר' אהרן שמואל מרמניץ, ירושלים תשמט. מה"ר מ130

*נשמת חיים (ברלין), ר' חיים ברלין, ירושלים תשסג. מה"ר מ135

*נתיב התשובה, מספר נתיבות עולם, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, בעריכת יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים תשנז. ב"א A410.1 יהו.נת

*נתיב מצותיך (תשסח), עם אוצר החיים, ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא, בעריכת ר' חיים יעקב סאפרין, ירושלים תשסח. מה"ר מ302

*נתיבות יצחק - ירח האיתנים, על ר"ה, יו"כ, סוכות, ושמיני עצרת, ר' יצחק הלוי לוין, תשס. מה"ר מ212; ספה"ל 2013A2665; ב"א ? A410.6 לוי.נת

*נתיבות יצחק חנוכה ופורים, ר' יצחק הלוי לוין, בני ברק תשסג. מה"ר מ217; ספה"ל 2013A2665; ב"א ? A410.6 לוי.נת

*נתיבות יצחק ח"ג, על ענייני פסח ספירת העומר ושבועות, ר' יצחק לוין, ב"ב תשסז. מה"ר מ240

*נתיבות עולם ח"א וח"ב, מהר"ל מפראג, מהד' הניג. מה"ר מ180

*ס' הבוטח - בה' חסד יסובבנו, ר' דוד פלק, ירושלים תשע. ספה"ל S2015A797; ב"א A410.3 פלק.בו

*ס' הזכרון לחתם סופר, ירושלים. מה"ר מ85

*ס' הזכרונות (אבוהב), ר' שמואל אבוהב, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשעד. ספה"ל או"ק יהדות כ 143.68 ; ב"א A410.4 אבו.זכ

*ס' החיים, ר' חיים בר בצלאל, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנג. מה"ר מ90; ספה"ל S93A994 , וספריית ג' שלום

*ס' המדות (דובנא, תשסו), ר' יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, בעריכת ר' הלל קופרמן, ירושלים תשסו. מה"ר מ110; ספה"ל S2016A3513; ב"א A410.3 קרנ.מד

*ס' המדות (רנה"ו, תשסב), ר' נפתלי הירץ ויזל, ירושלים תשסב. ספה"ל S2002A9882, אוסף שלום 8542.1; ב"א A410.3 ויז.ספ

*ס' העיקרים, ר' יוסף אלבו, מהד' מישור, ירושלים תשנה [שונה ממהד' חורב ("השלם") באותה שנה]. מה"ר מ30; ספה"ל S95A4676

*סידורו של שבת, ר' חיים טורר, מהד' בלום, ירושלים תשך. מה"ר מ305; ספה"ל S2°60A3283

*סימנא דחיי (תשסה), ר' חיים פאלאג'י, מהד' מכון "שובי נפשי" ירושלים תשסה. מה"ר מ90

*ספר ג' תמוז תשנד [חב"ד]

*ספר הזכרונות (סוף ס' דברי סופרים), ר' צדוק הכהן, שונה מספר הזכרונות דלהלן. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.דב; להורדת הספר כולו

*ספר הזכרונות, ר' צדוק הכהן (שונה מס' הזכרונות שבסוף דברי סופרים). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.דב; להורדת הספר כולו

*ספר החיים (תשנג), ר' חיים ברבי בצלאל, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנג. מה"ר מ90

*ספר המאמרים עת"ר, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשעב. מה"ר מ360; ספה"ל 2013A4995; ב"א A672 שנ(5)ספר

*ספר המאמרים תרנ"ט, ר' שלום דובער, נ"י תשעא. מה"ר מ370; ספה"ל 2012A7296, אוסף שלום 4495.3; ב"א A672 שנ(5)ספ תשע"א

*ספר המדות (דובנא, תשסו), ר' יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, ירושלים תשסו. מה"ר מ110

*ספרי המגיד מקאזניץ, יקר מפז - על התורה וההפטרות, שארית ישראל - על המדרש רבא, ליקוטי חומש, זוה"ק ועוד, תהלות ישראל - על תהלים, אבות ישראל - על מסכת אבות, מכון "שפתי צדיקים", ירושלים תשסז. המאמרים שעל הסדר באבות ישראל לא הוכנסו במפתח. מה"ר מ290; ספה"ל S2015A6614, אוסף שלום 3272.3; ב"א A671.1 ישר.יק

*עבודת חיים, ר' חיים הכהן קמיל, חלק א, אופקים תשסו. מה"ר מ140

*עבודת יצחק, ר' פנחס ב"ר יצחק יואל מקאנטיקוזבה, ספר בראשית, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשסד. מה"ר מ305

*עבודת עבודה, אדמו"ר מטאהש, קרית טאהש, קאנאדא תשסד. מה"ר מ305

*עדן גנים, ר' הלל דוד טריווש, ורשה תרנט. מה"ר מ135

*עוז לו בך, ר' מנחם דן מייזלס, ירושלים תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל 2013A5451=2; ב"א A384.3 מיז.עז

*עולת חודש ח"א, ח"ג ("השלישי"), ר' אלעזר בן דוד פלקלש מפראג, פראג תקנג, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר מ135; ספה"ל S92A4684 ; ב"א RA45 פלק.עו

*עולת ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עזרת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשכט, תשמה, תפה עמ' (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1, ש185; מוהר"ק או"ק ג פ231; ספה"ל S85A7208; ב"א A572 קוק.עז; פהשו"ת 184-187

עטרת אברהם - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*עטרת חן, ר' צבי דרבקין, ח"ב, באר יעקב תשסז. מה"ר מ525

*עטרת ישועה (תשסד), על מועדים וחדשי השנה, ר' יהושע הורוביץ אב"ד דק"ק דזיקוב, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסד. מה"ר מ308; ב"א A671.2 הור.עט

*עטרת ישראל (באהפאלי), ר' ישראל מבאהפאלי, ירושלים תשלה. מה"ר מ305

*עטרת מנחם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, תשסג. מה"ר מ305

*עטרת צבי, ר' מנחם צבי טאקסין, וילנא תרע. מה"ר מ135

§עטרת תפארת, ר' לוי יצחק דוב שור, בראדי תרעב, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח. ספה"ל S92A6747; S2= 2002A3343; ב"א A45 שור.עט; להורדת הספר כולו

*עיוני רש"י, ר' אברהם יצחק ברזל, שמות ח"ב (משפטים-פקודי), קרית ספר תשנח. במדבר, קרית ספר תשסח. דברים ח"א (דברים-ראה) וח"ב (שופטים-וזאת הברכה), קרית ספר תשסג. מה"ר ת30

*עין איה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (שני כרכים) (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

עין התכלת - ראה שפוני טמוני חול

*עיני שמואל (ראבין), ר' שמואל אהרן ראבין, ירושלים תשמח, תשסא. הכוונה ל"תוספת עיני שמואל", שבסוף הספר. ספה"ל S2001A5189

§עיניים למשפט קידושין, ר' יצחק אריאלי, ההקדמה, ירושלים תרצו. מה"ר א115 להורדת הספר כולו

*עירין קדישין, דברי ר' ישראל מריזין, ליקט ר' נפתלי הירץ פלינטשטיין, ב' כרכים במספור עמודים אחד, ירושלים תשסט. מה"ר מ308; ספה"ל ספריית ג' שלום 3507.1; ב"א A671.2 פרי.עי תשס"ט

*עם לבבי אשיחה, ר' ירחמיאל שמואל חסיד, ירושלים תשסד. מה"ר מ240

*עמוד הימיני (קלינמן), ר' אברהם קלינמן, מהד' מכון שם עולם, ב"ב תשסט, 32 + שיג עמ'. מה"ר מ140; ספה"ל S2009A7561; ב"א A45 אבר.עמ תשס"ט

*עמוד העבודה, ר' ברוך בן אברהם מקוסוב, תשעג.

*עמודיה שבעה, ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 69 + שכה + נ + צ עמ'. כולל "ספרי חיים", לר' חיים פאלאג'י, במספור עמודים נפרד. כוכבית מסמנת שהמקור מובא בהערת שוליים. מה"ר מ140; ספה"ל אוסף ג' שלום 915.2; ב"א A45 בצל.עמ

*עמלה של תורה, ר' צדוק הכהן (סוף פרי צדיק ח"ג). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*עמק תפלה (תשסו), ר' יעקב ישראל מטשערקאס והארנאפטייפאליע, מהד' מכון נר שלמה הארניסטייפאל, ירושלים תשסו. מה"ר מ308

*עקבי אבירים, ר' אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה, ת"א תשסה, תקע עמ'. מה"ר מ308; ספה"ל 2005A1524; ב"א A671.3 פרי.עק

*ערבי נחל (תשסד), ר' דוד שלמה אייבשיץ, ירושלים תשסד. ח"ג עמ' - מגילת סתרים וליקוטים. מה"ר מ140

*ערפלי טוהר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (ע"פ מפתח באוצרות ראיה ח"ד עמ' 271)

*עשרה למאה, ר' צבי יהודה מוואידיסלוב. מה"ר מ305

*עשרה למאה (תשסג), ר' צבי הירש במוהרי"ל מוואוידיסלוב, בעריכת יצחק מרדכי דוד מארגנשטערן, ניו יורק תשסג. מה"ר מ308

*עת האוכל, ר' צדוק הכהן (סוף ס' פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*עת הזמיר הגיע, בענין זמן השיעבוד והגאולה של גלות מצרים, ר' מנחם זכריה זילבער, תשסד. מה"ר מ222; ספה"ל 2004A4493; ב"א ? A124 זיל.עת

*עת לעשות, ר' הילל ליכטנשטיין, תירגם מאידיש ר' בצלאל ברוך פרידמן, בתוספת באורים בשם "שפתי חן", בעריכת ר' יהושע העשיל זינקובר, ירושלים תשעז [לא צולם עמ' תקיג מהמפתח]. ב"א A410.3 ליכ.עת תשע"ז

*פוקד עקרים, ר' צדוק הכהן (סוף אור זרוע לצדיק), בני ברק תשכז, לב דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.או להורדת הספר כולו

*פחד יצחק, ר' יצחק הוטנר, שער ירח האיתנים - ראש השנה, תשלד. מה"ר מ212; ספה"ל אוסף שלום 8522.1; ב"א A383 הוט.פח

*פחד יצחק - יום הכפורים, ר' יצחק הוטנר. מה"ר מ218

*פחד יצחק חנוכה, ר' יצחק הוטנר, נ"י תשמה, קצו עמ'. מה"ר מ217; ב"א A384.1 הוט.פח

*פחד יצחק פורים, רבי יצחק הוטנר, נ"י תשמא, קנא עמ'. "קונטרס רשימות" הוא באידיש. מה"ר מ220; ספה"ל S86A2582; ב"א A384.3 הוט.פח

*פחד יצחק פסח, ר' יצחק הוטנר, תשסג. מה"ר מ222; ב"א A382.1 הוט.פח

*פחד יצחק סוכות. מה"ר __

*פחד יצחק שבועות, ר' יצחק הוטנר . מה"ר __

*פחד יצחק שבת. מה"ר __

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, ירושלים תשנד-תשנז. שמות - מה"ר ת100; ספה"ל S93A4311. דברים - מה"ר ת145. שמואל, ירושלים תשנה, ת עמ' - מה"ר ת300; ב"א T307 כהנ.מכ. נביאים אחרונים וכתובים - מה"ר ת385; ב"א T17 כהנ.פר (כולם) להורדת הספר כולו

פירושי ראשונים לאגדות חז"ל, ר' אברהם יצחק ברומברג, תשמא, ברכות-תחילת ביצה, וכן ב"ק עד הסוף, והשמטות. מה"ר א265

§פירות מפוזרין, ר' בנימין זאב יעקבזון, שטוקהולם תשח. חסרים עמ' י-יא. ספה"ל 48A647; ב"א A584 יעק.פר; להורדת הספר כולו

*פלח הרמון, ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 22 + רלה + קמד + מז + עו עמ'. כוכבית מסמנת מקור שמוזכר בהערות. מה"ר מ145; ספה"ל S2008A8662, אוסף ג' שלום 915.1

*פנים יפות, ר' פנחס הלוי הורוביץ, תהלים, ירושלים תשנד. מה"ר ת315; ספה"ל S94A1867

*פנקסי הראי"ה, ח"א, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשסח. מה"ר כ4, מ145; ספה"ל S2008A4322, ספריית ג' שלום 1489.5; ב"א A19 קוק.פנ

*פקודת אלעזר (תשסד), ר' אלעזר טווערסקי, אדמו"ר מפאלטישאן, הוצאה שניה, נ"י תשסד. מה"ר מ308; ספה"ל S2004A3886

*פרדס המלך (תשסט), רבי פינחס סאסיש, בעריכת יוסף הלברשטאם, בהוצאת תפארת בחורים דבאבוב, נ"י תשסט. רמזי חנוכה - בעמ' קמב-קמט. רמזי פורים - בעמ' רמא-רנא. מה"ר מ308

*פרי אהרן (פסין), ר' אהרן יהושע פסין, ירושלים תשסו. ספה"ל S2012A11349; ב"א A081 פסי.פר

*פרי הארץ (ויטבסק), ר' מנחם מנדל מויטבסק, ירושלים תשיג. מה"ר מ305

*פרי חיים, בתוך דרושי הרמ"ץ, ר' מאיר צבי ויטמאיר, עם הגהות והוספות פרי חיים, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרמז. (כשכתוב "פרי חיים, רמ"ץ" הכוונה לדרושי הרמ"ץ עצמם). מה"ר מ75

*פרי צדיק, ר' צדוק מלובלין, ע"פ מפתח לפרי צדיק, בעריכת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*פתח טוב, ר' יוסף גרינוואלד, נ"י תשסה. מה"ר מ145

פתיל תכלת - ראה שפוני טמוני חול

*צבא אהרן - שבת תשובה, ר' אהרן וידר, ירושלים תשסג. מה"ר מ218; ספה"ל S2= 2010A9639; ב"א A452 ויד.צב

*צדה לדרך (גרינוולד, תשסט), ר' יעקב יחזקיה גרינוולד, מהד' מכון אמרות טהורות - פאפא, ברוקלין תשסט. מה"ר מ310

*צדקה חיים, רבי חיים פאלאג'י. מראה המקום שבתוך סוגריים מרובעים - הוא לפי מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשס. מה"ר מ145

*צדקה לחיים, רבי חיים פאלאג'י. מראה המקום שבתוך סוגריים מרובעים - הוא לפי מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשנט. מה"ר מ145

*צדקת הצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסב, עו דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח63; ספה"ל S88A4160; ב"א A671.2 הכה.צד להורדת הספר כולו

*צוואת הריב"ש (תשעג), ר' ישראל בעש"ט, מהד' קה"ת, נ"י תשעג. מה"ר מ310

*צוף דבש (לוין), ר' בנימין דוד לוין, ורשא תרנט. להורדת הספר כולו

*צוף דבש (פרחי), ר' יצחק פרחי, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשס. מה"ר מ145

*ציץ השדה חנוכה, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשסא. המפתח הוא רק לחלק "תניינא". מה"ר מ217; ספה"ל 2003A7866; ב"א A384.1 פרג.צי

*ציץ השדה פורים, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשסה. חלק "ימי הפורים" וחלק "אורה ושמחה". מה"ר מ220; ספה"ל 2005A5058

*צל הכסף (פריד תשסג), ר' אהרן פריד, נ"י תשסג. עימוד שונה ממהד' אונגוואר תרלח. מה"ר מ145; ספה"ל S2003A9048; ב"א A45 פרי.צל

*צמח דוד (סקאליע), ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע, מהד' מכון טל אורות, נ"י תשסט, תשלה עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל S2009A1213

*צמח ה' לצבי (תשסז), ר' צבי הירש מנדבורנא, ב"ב תשסז. כולל ס' אלפא ביתא. מה"ר מ310; ספה"ל אוסף שלום 3296.2; ב"א A671.1 צבי.צמ

*צמח צבי, ר' צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, ירושלים תשנא. מה"ר מ145

*צמח צדיק (תשסז), ר' מנחם מענדיל מוויזניצא, בעריכת ישראל אליעזר הגר, ירושלים תשסז. מה"ר מ310

*צניף מלוכה (רייז), ר' מאיר אריה רייז, ניו-יורק תשנז. מה"ר מ145

*צפנת פענח (תשסו), על ס' שמות, ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, בעריכת ר' אברהם לויפער, נ"י תשסו. מה"ר מ310

*קב הישר (תשנט), ר' צבי הירש קאיידנוור, מהד' ר' אברהם שיינברגר, ירושלים תשנט. מה"ר מ150

*קב חיים, על המועדים, ר' חיים צבי עהרענרייך, ניו יורק תשסג. מה"ר מ240

*קדוש ישראל (ויזניצא), ס' היובל, קורות ר' ישראל מויזניצא, ב"ב תשמו. מה"ר מ310

*קדושת השבת, ר' צדוק הכהן (תחלת פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*קדושת יו"ט, ר' חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, סיגט תרסה, נ"י תשל. מה"ר מ310; ב"א A671.2 טיט.קד

*קדושת לוי, ר' לוי יצחק מברדיטשב, מונקטש, ד"צ נ"י תשלז. מה"ר מ310

*קדושת עיניים, ר' אהרן טויסיג, ירושלים תשמו. מה"ר מ150; ספה"ל 86A5530; ב"א A411.76 טוי.קד

*קדושת עינים (טויסיג, תשעא), ר' אהרן טויסיג, ב"ב תשעא. שונה ממהד' תשמו. מה"ר מ150

*קדושת ציון (תשנד), ח"א-ח"ב, ר' בן ציון הלברשטאם, מהדורא חדשה נ"י תשנד. מה"ר מ310

*קהלת דוד (טאלנא, תשסג), רבי דוד מטאלנא, בית שמש תשסג. מה"ר מ310

*קהלת יעקב - אלול, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב. מה"ר מ218; ספה"ל S2002A7518 (כולם); ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב יוה"כ, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב. מה"ר מ218; ספה"ל S2002A7518 (כולם); ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב עשרת ימי תשובה, ירושלים תשסב. מה"ר מ215; ספה"ל S2002A7518 (כולם); ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב ראש השנה, ירושלים תשסב. מה"ר מ215; ספה"ל S2002A7518 (כולם); ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסד. מה"ר מ215; ספה"ל S2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב חנוכה, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב. מה"ר מ217; ספה"ל S2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב סוכות, ר' שלמ קלוגר, ירושלים תשסד. מה"ר מ215; ספה"ל S2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב פורים = שקלים-זכור-פורים, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסה. מה"ר מ220; ספה"ל S2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב פסח ח"א-ח"ב, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסז. מה"ר מ222; ספה"ל S2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסו. מה"ר מ240

*קהלת יעקב שבועות, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסו. מה"ר מ22_

*קהלת יעקב (אבן ברוך), ר' ברוך אבן ברוך, ונציה שנח, ד"צ ירושלים תשנג. ספה"ל S2= 92A6223; ב"א T477 ברו.קה

*קהלת משה (תשסב), ר' משה אליקים בריעה, הוצאת הקרן להדפסת ספרי בית קאזניץ, ירושלים תשסב. מה"ר מ310

קול יעקב (שאול), ר' יעקב שאול, אזמיר תקכ. מוהר"ק ד1994; ספה"ל S2°23V6041 ; ב"א A45 שאו.קו

*קול שמחה, ר' בונם מפשיסחא, מהד' בוים. מה"ר מ310

*קול ששון, על דרשות הרמב"ן, ר' משה מאיר גולדברג, נ"י תשלח. מה"ר מ10

*קומץ המנחה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרצט. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל S67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*קומץ המנחה (צונץ), ר' אריה ליב צונץ, מהד' הוועד להוצאת ספרי הגאון מפלאצק, נ"י תשסג. מה"ר ת245; ספה"ל S2004A3170

*קישוטי כלה (תשסג), ר' נטע משינאווא, אשדוד תשסג. מה"ר מ310; ספה"ל 2003A8659, אוסף שלום 3090; ב"א A671.1 נתן.קש

§קסת הסופר (תשעו), ר' אהרן מרכוס, ירושלים תשעו.

*קרבן מנחה (תשעד), ר' יעקב חאגיז, מהד' זכרון אהרן, בתוך "ספרי רבנו יעקב חאגיז", ירושלים תשעד. ב"א A867 חגי.קר

*קרבן שבת (תשסח), ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 24 + ריט + צ עמ'. מה"ר מ150; ספה"ל ספריית ג' שלום 915.2; ב"א A656 בצל.קר

*קרן לדוד, מועדים (תשסח), ר' אליעזר דוד גרינוואלד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסח. מה"ר מ310

*קרן פני משה, ר' משה גרינעס. ח"א, נ"י תשמח. מה"ר ת55; ספה"ל S2°89A307; ב"א T273 גרי.קר להורדת הספר כולו

§קרני אורה, ר' יצחק יעקב ריינס, ירושלים תשיט. מה"ר מ150

*קשוטי כלה (גרינפלד), ר' ברוך חנה גרינפלד, ח"ח-ח"ט (נ"י תשסד), ח"י (נ"י תשסח), חי"א (נ"י תשסט). מה"ר מ178; ספה"ל S93A2596

*ראשית דעת (אטון), ר' שבתי אטון ירושלים תשסט. מה"ר מ525; ב"א A410.3 אטו.רא

*ראשית דעת (קורח), ר' שלמה קורח, בני ברק תשעב. ספה"ל S2012A5173; ב"א A410.4 קרח.רא

*ראשית חכמה, ר' אליהו די וידאש, ירושלים תשמט, ח"א וח"ב. מה"ר מ155

*רב טוב, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, למברג תרמט, ד"צ ניו יורק תשלג. מה"ר מ310; ספה"ל S73A3113 ,42A116

*רב ייבי (תשסט), ר' יעקב יוסף מאוסטרהא, ירושלים תשסט. ספה"ל S2011A7761, אוסף שלום 4583.11; ב"א A671.1 יעק.רב תשס"ט

*רביד יוסף (תשסא), ר' אהרן יוסף טעמפלער, מהדורה שניה, ירושלים תשסא. מה"ר מ310; ספה"ל S2°2004A1563

*רבנו בחיי על התורה, מהד' שאוועל, ע"פ מפתח סוף כתבי רבנו בחיי. מה"ר ת40

*רוח חיים, החיד"א, עם ביאור רוח החיה, ב"ב תשמה. מה"ר מ155; ספה"ל S2°85A6300

*רוח יעקב (בן שבת, תשסז), ר' יעקב בן שבת, מהדורה מחודשת, עם ראש אמיר, "וזאת ליהודה", "יגל יעקב", ירושלים תשסז. מה"ר מ155; ב"א A45 בן-שבת.רו תשס"ז

*רוח נכון, ר' יעקב מאיר לנגסנר, לייקווד תשסז. מה"ר מ155; ספה"ל S2007A6938; ב"א A411.798 לנג.רו

*רחמי הרב - שבט הלוי, מוסר והתעוררות מלוקט מספרי ר' שמואל ואזנר, בעריכת יעקב פרץ הלוי, בני ברק תשעה. ב"א A410.3 ווז.רח

*רישומי דברים, ר' צבי הירש שפירא, הקדמה לשו"ת צבי תפארת, מהד' אור מקדם, נ"י תשסח, קלה עמ'. מה"ר מ155; ספה"ל S2008A2767

*רמז הרומז (תשסח), ר' משה זכות, מהד' מכון קול בטחה, בטחה תשסח, 17 + שכג עמ'. ב"א A655 זכו.רמ

*רנת יצחק - פרק חלק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, [ויקליף] תשעג. ספה"ל 2013A4853; ב"א A584.044 סור.רנ

*רנת יצחק תליתאה, ר' אברהם יצחק סורוצקין, על התורה, ח"א וח"ב, [וויקליף] תשעב. כולו חידושים שלא היו במהדורא קמא ותניינא. ספהל 2013A5704; ב"א T278 סור.רנ

*רנת יצחק תענית, ר' אברהם יצחק סורוצקין, [ויקליף] תשעג. ספה"ל 2013A4715; ב"א A584.029 סור.רנ

*רסיסי לילה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסג, ק דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1423; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

*שארית אהרן, ר' אהרן פלברמן, נ"י תשעב. מה"ר מ315

*שארית יעקב (פאנעט), ר' יעקב פאנעט, ב"ב תשנח.

שארית ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*שבט מוסר, ר' אליהו הכהן האיתמרי, ירושלים תשלח. מה"ר מ160

*שבט מישור, ר' יצחק פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלם תשס. מה"ר מ15_

*שבט מישראל, ר' ישראל פרידמן, ירושלים תשס"ז. מה"ר מ315

*שבט סופר - שערי שמחה, על התורה ומועדים, ר' שמחה בונים סופר, ירושלים תשסו. ספה"ל S2008A6239; ב"א T278 סופ.שע

*שביב אור, ר' שמחה קסלר, בני ברק תשנט. מה"ר מ160; ספה"ל S99A3182; ב"א A077.3 קסל.שב תשנ"ט

*שביתת שבת, ר' צדוק הכהן (בתחלת פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.פר

*שבת הארץ, ההקדמה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצז (ע"פ מפתח באוצרותראיה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1, פ700; מוהר"ק ים6971; ספה"ל S93A3386; ב"א A563.8 קוק.שב; להורדת הספר כולו(תר"ע)

*שבת ומועדי קדשיך (תשסב), ר' בנימין יחיאל איכל [כצ"ל] גרוסמן, ירושלים תשסב [שונה ממהד' תשסד]. מה"ר מ150; ספה"ל S2002A3388; ב"א A38 גרו.שב (תשסב)

*שבת ומועדי קדשך (תשסד), ר' בנימין יחיאל איכל גראסמאן, תשסד. מה"ר מ240

*שופרא דישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מבלאזוב, ירושלים תשסז. מה"ר מ315; ספה"ל S2007A6466; ב"א A671.3 שפי.שו

§שיבת ציון (תשס), ר' אברהם סלוצקי, מהד' תשס. מה"ר מ205; ספה"ל S2002A10000; ב"א E041 שיב.צי תש"ס

*שיחות ר' צבי יהודה, ר' צבי יהודה קוק, שמות, ויקרא, ירושלים תשנח-תשנט. במדבר, ירושלים תשסב. דברים. מה"ר כ3; ספה"ל S93A2017 (שמות); ב"א T278 קוק.שי

*שיחת מלאכי השרת, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפז, נב דפים. כולל "שיחת שדים". ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח26; ב"א A671.2 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*שים שלום, ר' שמואל משה גולד, נ"י תשסט. ספה"ל S2009A58; ב"א A410.3 גול.שי

*שירי משכיל, ר' הלל ליכטנשטיין, בעריכת ר' יהושע השיל זינקובר, ירושלים תשסה. שי"ח - פירוש "שפתי חן". מה"ר מ160; ב"א A410.3 ליכ.שי תשס"ה

*שירת הפסח, תשסח. מה"ר מ2__

*של"ה (שני לוחות הברית), ר' ישעיהו הורוביץ, ח"א - תולדות אדם, עשרה מאמרות, ושער האותיות. ח"ב - "מסכתות" חולין, שבת, פסחים, שבועות, תענית, ראש השנה, יומא, סוכה, תמיד, מגילה. ח"ג - על הפרשיות. ח"ד - תורה שבע"פ, עשרה הלולים, ווי העמודים. מהד' יד רמה, חיפה תשנז. מה"ר מ165; ספה"ל S2°92A2464, ספריית ג' שלום; ב"א 2°A657.1 (תשנב)

*שלחן של ארבע (תשנו), ר' בחיי, בתוך: כד הקמח, רבינו בחיי, ירושלים תשנו (שונה ממהד' מאור הרים וממהד' מישור מאותה שנה, שנדפסו בלי שלחן של ארבע). ספה"ל 97A2402, אוסף שלום 285.3; ב"א A410.1 בחי.כד

*שלשלת הקודש, לקט חידושי תורה מרבני קאמארנא, נלקט ונערך ע"י ר' חיים יעקב סאפרין, ירושלים תשסז. מה"ר מ318

*שם דרך - הישר והטוב, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, ירושלים תשסד. מה"ר מ165; ספה"ל S2007A3131; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך - כתר תורה, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, ירושלים תשסז. מה"ר מ165; ספה"ל S2008A2597; ב"א A410.6 ברו.שם תשס"ז

*שם משמעון (שפירא), ר' אלטר שפירא, ירושלים תשכה-תשל. מה"ר מ315; ב"א A671.7 שפי.שם

*שם עולם (תשסו), ר׳ ישראל מאיר הכהן, עם ליקוט ״מקור עולם״, בעריכת דוד זיכרמן, ירושלים תשסו. ב"א A410.3 הכה.שם

*שמועה טובה, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, סו"ס קדושת לוי, נ"י תשלח. מה"ר מ310

*שמועת יצחק, ר' ישראל יצחק מווארקא, בני ברק תשסו, תכא עמ'. מה"ר מ318; ב"א A671.2 יצח.שמ

*שמחה לאיש (שונשול), ר' חיים שונשול, אזמיר תרך. ספה"ל 23A6043°2; ב"א A45 שונ.של; להורדת הספר כולו

*שמחת הנפש, ר' אלחנן הענלה קירכהן, תירגם מאידיש שמואל לוריא, ירושלים תשנט. ספה"ל S2000A2768 (תשס); ב"א A410.3 קיר.שמ

*שמן הטוב (תשסב), ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג, בעריכת ר' אברהם שמחה בונם חיים מיכלזאהן, מהד' "נר למאור", ברוקלין תשסב, שפד עמ'. מה"ר מ318; ספה"ל S2002A4802; ב"א A671.1 הור (מיכ)

*שמן ראש (שאקי), ר' רפאל אברהם שאקי, קושטא תקצט. המפתח כולל אהבת דוד, אותו מספור עמודים. ספה"ל 23A6074; ב"א A45 שקי.שמ; להורדת הספר כולו

*שמן ראש ז' אדר-פורים, ר' אשר אנשיל כץ, נ"י תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל S2008A5004

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כ"ץ, חלק ו, נ"י תשסה. מה"ר מ255; ספה"ל S92A357

*שמע יעקב (זיידא), ר' שלמה יעקב זיידא, ניו יורק תשסז. מה"ר מ318

*שנות ימין, רבי מיכאל יעקב ישראל, אזמיר תרט"ו, 391 עמ'. ספה"ל 2°23V6209; ב"א A45 ישר.שנ; להורדת הספר כולו

§שני המאורות, הרב יצחק יעקב ריינס, פיעטרקוב תרעג. ספה"ל 22V11783; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ב שער ב

*שני המאורות (תשסח), ר' צבי הירש מקאמינקא ור' שמואל קאמינקער, ירושלים תשסח. מה"ר מ318; ספה"ל אוסף שלום 3179.1; ב"א A671.1 צבי.שנ

*שער החצר, ר' דוד בר' שמעון, ירושלים תרכב, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר מ205; ספה"ל 2°82A2251

*שער החצר (תשעב), ר' דוד בן שמעון, מהד' מכון התורה והארץ, אשקלון תשעב. מה"ר מ205; ספה"ל או"ק יהדות 2°ת107.444; ב"א E041 בן-שמ.שע

*שער המלך (תשנז), ר' מרדכי בר שמואל אב"ד בק"ק ווילקאטש, ירושלם תשנז. ב"א A410.3 מרד.שע

§שער ראובן (כץ), ר' ראובן כץ, ירושלים תשיב. ספה"ל S55A639; ב"א A081 כץ.שער; להורדת הספר כולו

*שערי אורה (מילר), ר' אביגדור מילר, ח"א-ח"ב, נ"י תשסג-תשסו. מה"ר מ165; ספה"ל S2003A5681; ב"א A410.6 מיל.שע להורדת הספר כולו, ח"ב

*שערי הישיבה, ח"א-ח"ב, תשסז. מה"ר מ165; ב"א A078.1 דסל.שע

*שערי תלמוד תורה (תשמז), ר' יהודה לוי , מהדורה ג, ירושלים תשמז. מה"ר מ165; ב"א A077.3 לוי.שע תשמ"ז

*שערי תלמוד תורה (תשסו), ר' יהודה לוי , מהדורה ו, ירושלים תשסו. מה"ר מ165; ב"א A077.3 לוי.שע תשס"ו

*שערי תשובה, ר' יונה גרונדי. גם מפתח לפירוש שערי חיים, ר' יעקב אברהם מרקוס, ירושלים תשכה. מה"ר מ35

*שערים מצוינים - מגילה, ר' מרדכי בנדיקט, על מגילת אסתר, ירושלים תשע.

*שערים מצוינים, על התורה, ר' מרדכי בנדיקט, בראשית-שמות, ירושלים תשסט. מה"ר ת257

*שפוני טמוני חול (תשנט), כולל מאמר "פתיל תכלת" ומאמר "עין התכלת", ר' גרשון חנוך מראדזין, מהד' מכון להוצאת ספרי רבוה"ק מאיזביצא ראדזין, בני ברק תשנט. ב"א A562.1 לינ.של

*שפע חיים, ר' יקותיאל הלברשטם מצאנז, ח"א, ח"ב, וח"ד; מכתבי תורה, ח"ו, נתניה תשנה. מה"ר מ320; מוהר"ק ח1583 (א-ב); ספה"ל S2°87A88 (ח"ב)

*שפע חיים - נישואין, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשס. מה"ר מ178; ב"א A671.3 הלב.שפ תש"ס

*שפע טוב (טייטלבוים), לקט מדברי ר' משה טייטלבוים ור' יקותיאל יהודה טייטלבוים, בעריכת ישראל יום טוב ליפא פרערויא, ניו יורק תשסד, תכז + עח עמ'. מה"ר מ320; ספה"ל S2004A1011, אוסף שלום 4788.5; ב"א A671.2 טיט.שפ

*שפת אמת - ואלה מסעי, ר' משה חאגיז, מהד' מכון בני יששכר, ירושלים תשמז. מה"ר מ205

*שפת אמת (ברעזאן, תשסח), ר' משולם שרגא פייבוש מברעזאן, מכון שפת אמת, ירושלים תשסח. מה"ר מ320; ב"א A671.2 היל.שפ

*שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים, ר' יהודא אריה ליב מגור, מהד' רייז, ירושלים תשסה. מה"ר מ335

*שפת אמת (רייז) דברים ח"א, ר' יהודא אריה ליב מגור, ירושלים תשס"ט, מהד' רייז. מה"ר מ335

*שפת אמת (רייז) סוכות, ר' יהודא אריה ליב מגור, ירושלים תשס"ז, מהד' רייז. מה"ר מ335

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, מועדים ח"א, ב"ב תשמט. מה"ר מ215; ב"א A410.6 פרי.שפ

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, אמונה ובחירה, ב' חלקים, ב"ב תשס. מידות ועבודת ה', ב' חלקים, בני ברק תשסה. מה"ר מ165; ב"א A125 פרי.שפ

*שפתי חיים מועדים ח"א-ח"ג, ר' חיים פרידלנדר, ע"פ מפתח סוף ח"ג, בני ברק תשנד-תשנה. ח"א - מהדורה מורחבת לעומת מהד' תשמט [שנמצא במה"ר מ212]. כשכתוב סתם - הכוונה למהד' תשמט. בהפניות לח"ג יש לחפש גם בעמוד לפני העמוד המצוין במפתח. מה"ר מ240

*שפתי מנחם - שבת תשובה, ר' מנחם מנדל שנעבלאג, נ"י תשסז. מה"ר מ212; ספה"ל 2008A8998; ב"א A411.716 שנב.שפ

*שפתי רננות, רבי רחמים אריה אברהם ארייאש, אזמיר תרכ"ב, 229 עמ'. ספה"ל R2° 23 V 5558; ב"א A45 ארי.שפ; להורדת הספר כולו

*שרגא המאיר על התורה, ר' שרגא פייוויש שנעעבלאג, תשסג. מה"ר מ320

*שרגא המאיר מועדים, ר' שרגא פייוויש שנעעבאלג, תשסח. מה"ר מ240

*תאומי צביה, דרשות המגיד מווילנא, "מעוני אריות" - הספדים על חכמי חו"ל, "הררי נמרים" - הספדים על חכמי ארץ ישראל, ר' זלמן זאב ב"ר יחזקאל פייוויל, מו"ץ דווילנא, ב"ב תשסו. מה"ר מ75

*תאיר נרי, ר' משה שמעון סובול, יפו תשיט. מה"ר א265

§תבואת יקב (פרידמן), ר' שבתאי זאב פרידמן, ת"א תשטז, קעב עמ'. ספה"ל S2°56A2746; ב"א A584 פרי.תב; להורדת הספר כולו

תהלות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

תולדות שמואל - הכוונה לדברי שמואל (תשנח) - ראה: דברי שמואל

*תורה בציון, ר' בן ציון מוצפי, ירושלים תשעז. מה"ר פ110; ב"א A562.3 מוצ.תו

*תורה וחיים, ר' משה כלפון, נתיבות תשמה. מה"ר מ170

*תורת אביגדור, ר' אביגדור מילר, ח"א-ח"ב-ח"ג, ב"ב תשסג-תשסט. מה"ר מ527; ספה"ל S2016A12807; ב"א A410.3 מיל.תו

*תורת הגאון רבי אלכסנדר משה, ר' אלכסנדר משה לפידות, לייקווד תשסו. מה"ר ש255; ספה"ל S2°2006A909; ב"א A081 לפי.תו תשס"ו

*תורת החסידים הראשונים - כולל מילי דאבות לר' נחמן מהורדנקא, דרכי ישרים לר' מנחם מנדל מפרמישלן, משנת חסידים מפי תלמידי הבעש"ט. מה"ר מ325

*תורת החסידים הראשונים (תשמו), כולל ס' תקיפא דארעא ישראל, לר' זאב וואלף אב"ד טשארני אוסטראה, ס' נזר ישראל ועטרת אברהם, לר' ישראל אברהם אב"ד טשארני אוסטראה, וס' "זכר צדיק לברכה", בני ברק תשמו. מה"ר מ325

*תורת העולה, ר' משה איסרלש, תל אביב תשנט. מה"ר מ175

*תורת הרבי רבי זושא, ר' משולם זיסל מאניפאלי, ובניו ר' צבי מנחם מנדל מאניפאלי, ור' ישראל אברהם מטשרני-אוסטראה, מתוך ספר מנורת זהב לר' נתן נטע הכהן דונר, עם הוספות. בני ברק. מה"ר מ325

*תורת חיים (קאסוב), ר' חיים ב"ר מנחם מענדל מקאסוב, רמת ויז'ניץ, חיפה. צריך להפחית עמוד ממספר העמוד המצוין במפתח. מה"ר מ325

*תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א וח"ב, ר' דובער, אדמו"ר האמצעי, נ"י תשסג. שני הכרכים הם במספור עמודים אחד, וכרך א מסתיים בדף רמט. מה"ר מ360; ספה"ל S2°2004A4595

*תורת חסד, ר' חיים סופר, ירושלים תשמה. מה"ר מ170

*תורת יחיאל בראשית, רבי עקיבה יהוסף שלזינגר, עם קונטרס "דברי יחיאל" לרבי יחיאל שלזינגר, הוצאה חדשה ירושלים תשל"א. מה"ר ת80; ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת יחיאל במדבר, רבי עקיבה יהוסף שלזינגר, ירושלים תשנה. ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת יחיאל דברים. מה"ר ת145; ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת מהרש"ל, ר' שלמה יהודה ליב מלענטשנא, בית שמש תשסז. מה"ר מ325

*תורת מנחם, ר' מנחם מנדל שניאורסון, התוועדויות, חלקים א-כו, כט-לד. חלקים א-כו - ע"פ כרך מפתחות. חלקים כט-לא - ע"פ מפתח בסוף כרך לא. חלקים לב-לד - ע"פ מפתח בסוף כרך לד. מה"ר מ__

*תורת שמואל (דיקמן), ר' שמואל דיקמן, חיפה תשעג. ספה"ל S2013A13651; ב"א A410.3 דיק.תו

*תיבת גומא, ר' יוסף תאומים, מהד' זכרון אהרן, ב"ב תשעא. ספה"ל 2013A7269; ב"א T278 תאו.תב

*תפארת ישראל, מהר"ל מפראג, מהד' הניג. מה"ר מ185; ב"א A18 יהו.תפ

*תפארת ישראל (הרטמן), מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים תשס. מה"ר מ185; ב"א A18 יהו.תפ

*תפארת משה, ר' משה יהודה לייב פרייער, ירושלים תשסח, רצג עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל S2009A1577; ב"א T278 פרי.תפ

*תפארת צבי שמות, על התורה, ר' שמואל צבי מספינקא, נ"י תשסו. מה"ר מ325; ספה"ל S2°2002A10010

*תפארת צבי ויקרא (תשע), במדבר (תשעה). ספה"ל S2°2002A10010; ב"א A671.3 הור.תפ

*תפלה למשה, ר' משה אלמושנינו, ת"א תשמח. מה"ר מ175

*תקונים חדשים פ', רמח"ל, ירושלים תשיח (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22

*תקט"ו תפלות, רמח"ל, מהד' אולמן (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22

תקיפא דארעא ישראל - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*תקנת השבין, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרפו, רכג עמ'. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח611; ספה"ל S2002A4675, אוסף ג' שלום 3625.4; ב"א A671.2 הכה.תק להורדת הספר כולו

§תשובות ר' איסר יהודה, ר' איסר יהודה מאלין, ירושלים תשכו. עריכה של ס' עזרת יהודה. עמ' 1-24- בין התוכן להקדמת המחבר. להורדת הספר כולו

*תתן אמת ליעקב (תשסד), ר' יעקב חזקיהו פיש, מהדורה חמישית מורחבת, ירושלים תשסד. "ח"ב" = אוסף ספרים, שבסופו. מה"ר מ175; ספה"ל S2004A2268; ב"א A411.773 פיש.תת

מכון הלכה ברורה
ת.ד. 6275 ירושלים

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | דף יומי | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US