רשימת הספרים
הממופתחים
במפתח לפירושים על אגדות התלמוד
של מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

קיצורים שהשתמשנו בהם: או"ק - אולם קריאה. ד"צ - דפוס צילום. מה"ר - ספריית ישיבת מרכז הרב. מוהר"ק - ספריית הרב מימון שבמוסד הרב קוק. ספה"ל - הספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית. ב"א - ספריית אוניברסיטת בר אילן. הרע"צ - ספריית ישיבת הר עציון. מכון משה"ע -ספריית המכון למשפט עברי שליד האוניברסיטה העברית.
* - ספר שציונים ממנו הוכנסו ע"פ מפתח המובאות שנדפס באותו ספר. § - ספר שמופתח על ידינו.

למפתח האגדותאבות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*אביר יעקב (סדיגורה, תשסד), ר' אברהם יעקב מסדיגורה, ירושלים תשסד. מה"ר מ245

§אבל מצרים, ר' אהרן מנדל הכהן, קיירא, ח"א-ח"ב תרסח. ספה"ל R8°70A4226; ב"א A453 כהן.אב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*אבן הראשה, ר' אליהו קלצקין, דרושים א, ב, ה, ז, ורשה תרמז. ע"פ מפתח בסו"ס אבן פינה, תרסז. ספה"ל 2°23A9949; ב"א A572 קלצ.אב; להורדת הספר כולו

§אבן יהושע, ר' יהושע פריידין, ורשה תרמח. ספה"ל 23V5731; להורדת הספר כולו

§אבן ישפה, ר' בנימין ישראל איסר קצנלנבוגן, וילנא תרסח. ספה"ל 23V5911 להורדת הספר כולו

*אבן ישראל (פישר) אגדה, ר' ישראל יעקב פישר, ח"א וח"ב, ירושלים תשס. מה"ר מ230; ספה"ל 99A6521; ב"א A452 פיש.אב

*אבן ישראל על התורה (תשסב), ר' ישראל יעקב פישר. לפני תשנט. ע"פ מפתח סו"ס אבן ישראל, חידושי אגדה.

*אבן ישראל, מהדורא תניינא, על התורה, ר' ישראל יעקב פישר, ירושלים תשסב. מה"ר ת150; ספה"ל 2015A10381

§אבן פינה (קלצקין), ר' אליהו קלצקין, פיעטרקוב תרסז. ספה"ל 23V5534; ב"א A45 קלצ.אב להורדת הספר כולו

*אבן שהם, ר' משה אליהו וינמן, על חו"מ סי' נו-קו, מכון שער המשפט, ירושלים תשסא . יש מפתח אחד בראש הספר ומפתח אחר בסוף הספר, בעיקרם זהים אבל יש כמה שינויים ביניהם. מה"ר פ400; ספה"ל 2°2006A2537 [הלכה] להורדת הספר כולו

§אבן שוהם, ר' משה בר יהודה מפינסק, פאדגורזע תרנט. ספה"ל 23V5851; להורדת הספר כולו

*אבני אש (אויש) מועדים, ר' יחיאל אויש, ניו יורק תשסה, שנב עמ'. מה"ר מ230; ספה"ל ‎2°2005A7314‎

*אבקת רוכל (ליכטנשטיין), ר' הלל ליכטנשטיין, לבוב תרמג. ספה"ל 23A7496; ב"א A410.3 ליכ.אב; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*אברהם את ידו, ר' אברהם פלג'י, ח"א-ח"ב, אזמיר תרמו, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 2°94A443 ,2°23V5927; ב"א A45 פלג.אב להורדת הספר כולו

*אברהם במחזה, ר' יהושע אברהם קריספין, אזמיר תרכט, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°93A161 ,S2°23V5996; ב"א A45 קרי.אב להורדת הספר כולו

§אגודות אזוב מדברי, פתיחה, ר' מיכאל דוב, פיעטרקוב תרל"ט, ד"צ ת"א תשלז. ספה"ל 2°69A2237 ; ב"א A584 מיכ.אג תרל"ט; להורדת הספר כולו

*אגודת אזוב (יעבץ), ר' משה זאב יעבץ, ביאליסטוק תקפד, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר מ230; ספה"ל 2°89A3544; להורדת הספר כולו

*אגלי טל (פרייל) מאמר שני, ר' יהושע יוסף פרייל, ורשה תרסא. מה"ר מ40; ספה"ל 54A2078; להורדת הספר כולו

*אגדת שמואל (אריפול, שלו), ר' שמואל אריפול, ונציה שלו, יד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3613 R8°; להורדת הספר כולו או כאן - שתי סריקות המשלימות זו את זו

*אגרא דכלה המבואר, ר' צבי אלימלך שפירא, עם ביאור הצבי והצדק, לר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשסט. מפתח לג' החלקים בסוף ח"ב - שמות. מה"ר מ245; ספה"ל אוסף שלום 3437.11; ב"א A671.2 שפי.אג

*אגרא דפרקא (תשסה), ר' צבי אלימלך מדינוב, עם צבי תפארה, ר' מרדכי וועבער, ברוקלין תשסה, תקסג עמ'. מה"ר מ245; ספה"ל 2005A8551; ב"א A671.2 שפי.אג

*אגרות הנצי"ב מוולאזין, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, בני ברק תשסג, שלה עמ'. מה"ר מ40; ספה"ל 2003A2999; ב"א A509.2 ברל.אג

*אגרות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ד' כרכים, כרך ד ממהדורת תשד"ם. האות שבסוגריים מסמנת את העמוד. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271, ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. מה"ר כ2; ספה"ל 85A7217; ב"א A19 קוק.אג

*אגרות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, כרך ה - שנת תרפ"ב, בהוצאת המכון ע"ש הרצי"ה קוק, ירושלים תשעט. מה"ר כ2; ספה"ל ס 169.74; ב"א A19 קוק.אג תשע"ח

*אגרות הרמב"ם (ונציה שד), ונציה שד, צה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 0°47A536; לצפייה איכותית בספר

*אגרות ר' יצחק אלחנן, ר' יצחק אלחנן ספקטור, שני כרכים, ב"ב תשסד. כרך ב מתחיל בעמ' שסז. מה"ר מ40; ספה"ל 2004A8706; ב"א A509.2 יוצר.הא

*אגרות רמח"ל (גינצבורג), ת"א תרצז, ירושלים תשסא (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ40; ספה"ל אוסף שלום 1141.1; ב"א A509.2 לוצ.רב

*אגרת דופי הזמן (שנח), ר' יצחק עובדיה, ונציה שנח, 121 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל R0°35V3553; ב"א A410.1 עוב.דפ; להורדת הספר כולו

*אגרת הטיול (תשעה), ר' חיים בר בצלאל, עם פירוש טיול בפרדס, ר' שלמה זלמן עהרענרייך, ניו יורק תשעה. ספה"ל 2016A5780; ב"א A867 חיי.אג תשע"ה

*אגרת הפורים (לאער), ר' אהרן שלמה לאער, לייקווד תשסח, קפז עמ'. מה"ר מ220; ספה"ל 2008A3484; ב"א A384.3 לאו.אג; להורדת הספר כולו

*אגרת הקדש (שמ), מיוחס לרמב"ן [אולי המחבר הוא ר' יוסף ג'יקטיליה], בסיליאה שמ, 15 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3549 R0°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*אגרת על הבטחון (תשסב), ר' יוסף זלמן בלוך, הוצאה שנייה, מאנסי תשסב. מה"ר מ40; ב"א A410.3 בלו.אג

*אדיר במרום ח"א (מד' ספינר תשן) וח"ב (מד' ספינר תשמח) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב5; ספה"ל 90A4770, אוסף שלום 1110.2; ב"א A652.5 לוצ.אד

*אדר היקר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תשכז, תשמה (כולל עקבי הצאן). ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 67A2889, 85A7200; ב"א A509.2 רבי(קוק) תשכ"ז

*אדרת אליהו (הצרפתי), ר' אליהו הצרפתי, על התורה, ירושלים תשנז. מה"ר ת150; ספה"ל 2°96A4496, אוסף שלום 13611; ב"א A451 אלי.אד; הרע"צ ל\084\1.6

§אדרת אליהו (קוצין), ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרעז. ספה"ל 23V6436; ב"א A452 קצי.אד; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*אהבת דוד (תקנט), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנט (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א A452 אזו.יו; להורדת הספר כולו

*אהבת דוד (חיד"א), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכז, תשמו. מה"ר מ40, מ220; ספה"ל 80A3435 (תשכז), S86A5209 (תשמו); ב"א A452 אזו.אה (תשמו)

§אהבת דוד (וועגער, תרלב), ר' שלום דוד מאירוביץ אב"ד וועגער, וילנא תרלב. ספה"ל 23V5811; ב"א A45 מאי.אה להורדת הספר כולו

*אהבת חיים (דייטש), ר' חיים יהודה סג"ל דייטש, מהד' ב"ב תשסז. מה"ר ת150; ב"א A451 דיט.אה

*אהבת עולם (קושטא, תב), ר' שלמה אלגזי, קושטנדינה תב, קנז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V5522 R2°, 2004 F 174; ב"א A45 אלג.אה ת"ב

*אהבת עולם (דיהרנפורט), ר' שלמה אלגזי, דיהרנפורט תנג, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר מ40; מוהר"ק ד210; ספה"ל 2°90A1424

*אהבת עולם (תשס), ר' שלמה אלגזי, נ"י תשס. ספה"ל 2000A8661; ב"א A45 אלג.אה תש"ס

*אהבת ציון, רבי יחזקאל לנדא, ע"פ מפתח במהד' ווארשא תרמא, תרפד. ספה"ל 2°2014A53 להורדת הספר כולו

*אהבת ציון (תשסד), ר' יחזקאל לנדא, מהד' מכון מים מדליו, ביתר עילית תשסד. מה"ר מ40; ספה"ל 2004A10090, אוסף שלום 5403.1

*אהבת שלום (קוסוב, תשנח), ר' מנחם מנדל בן יעקב קופל מקוסוב, מהד' הגר, ירושלים תשנח. ספה"ל אוסף שלום ‎3333.1‎

*אהל אברהם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, תשסג. מה"ר מ308; ספה"ל 2005A4682

*אהל אלימלך, ר' אלימלך מליזענסק, ליקט ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, נ"י תשסב. מה"ר מ245; ספה"ל 2002A3571, אוסף שלום 4132.1; ב"א A671.1 אלי (מיכ) תשס"ב

§אהל יהושע (הלר), ר' יהושע ב"ר אהרן הלר, וילנא תרמב, ד"צ ירושלים תשלד, 40 עמ'. ספה"ל 74A3258; ב"א A45 הלר.אה להורדת הספר כולו

אהל יהושע - ר' דובר שלום

§אהל יששכר (ליכטנשטיין), ר' יששכר בער בר' ליב ליכטנשטיין מקראטשין, אלטונה תקפו. ספה"ל 23V5808; ב"א A45 לש.אה להורדת הספר כולו

*אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים, ר' משה פרהנד, על התורה ומועדים, ח"א וח"ב, נ"י תשסה. מה"ר מ245; ספה"ל 2005A1957; ב"א T278 פור.אה

*אהל משה (שיינרמן), בראשית, ר' משה יוסף שיינרמן, ניו יארק תשסז. מה"ר ת60; ספה"ל ‎2007A7267; ב"א A410.6 שינ.אה; להורדת הספר כולו

*אהל משה (שינרמן) פורים, על ענייני ימי הפורים ומגילת אסתר, ר' משה יוסף שיינרמן, ניו יארק תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל ‎2008A2429; ב"א A384.3 שינ.אה להורדת הספר כולו

*אהל משה (שיינרמן), ר' משה יוסף שיינרמן, ענייני המקדש והגלות, נ"י תשסז [שונה ממהד' תשעב]. מה"ר מ40; ספה"ל 2006A2641; ב"א A385 שינ.אה; להורדת הספר כולו

*אהל נפתלי, ר' נפתלי צבי הורוויץ אבד"ק ראפשיץ, עם ספר זכרון יצחק, תולדות ר' יצחק הלוי איש הורוויץ, ליקט אברהם חיים שמחה בונם מיכלזון, נ"י תשסד, שמז עמ'. מה"ר מ245; ספה"ל 2004A3761

§אהל רחל (סופר), ר' שמחה סופר, וינה תרפג (בסוף ספר שערי שמחה). ספה"ל 42A999; ב"א T278 סופ.שע להורדת הספר כולו

*אהל שלמה (סגל), בראשית, ר' ישעיהו סגל, ירושלים תשנז. מה"ר ת60; ב"א T278.08 סגל.אה

*אהלי יעקב, ר' יעקב מהוסיאטין, ירושלים תשמד. מה"ר מ245; ספה"ל 2015A686; ב"א A671.3 פרי.אה תשמ"ד

*אהלי יעקב (הוסיאטין), ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין, חלק ב, ירושלים תשנז. ספה"ל אוסף שלום 3910.1‎; ב"א A671.3 פרי.אה

*אהלי תם (שפב), ר' תם בן יחיא, בתוך תומת ישרים, ונציה שפב, ד"צ ירושלים תשנ (רק אהלי תם). ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V4106 R2°; ב"א A571 תמת.יש תש"ן; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

§אודה ה', ר' דניאל גיראסי, ונציה תמב. ספה"ל R8°23V5617; אוסף שלום R5070; ב"א A45 ג'רס.או להורדת הספר כולו

*אוהב ישראל (תשמ), ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמ. מה"ר מ250; ספה"ל או"ק יהדות ע71.37

*אוהב ישראל (תשעה), ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, מהד' "עוז והדר", תשעה. מה"ר מ250; ב"א A671.2 אבר.או תשע"ה

*אוהב משפט (שמט) = אוהב משפט, ר' שלמה דוראן, עם משפט צדק, ר' עובדיה ספורנו, ונציה שמט-שנ, ריב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V5798 R8°; ב"א T437 דור.או שמ"ט; להורדת הספר כולו

§אוהב שלום, ר' אבוש אייזנער, קולומיה תרמ. ספה"ל 35V827; ב"א A465 איז.או להורדת הספר כולו

§אוזן שמואל, ר' שמואל אבילה, אמשטרדאם תעה, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל R2°23V5471; ב"א A452 אבי.אז להורדת הספר כולו

*אומר לציון (כהן), ר' בן ציון כהן, ג'רבה תש, נב דפים. המפתח אינו ממצה. ספה"ל 44A1535; ב"א A451 כהן.או; להורדת הספר כולו

*אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט), מאמר 'אזהרת שבת', מאמר 'דקדוק חברים', מאמר 'שפת אמת', דרשת ר' חיים מוואלאזין, הנהגות מר' חיים אריה ליב מסטאוויסק, מאמר 'סדר למשנה' , ר' יצחק מאלצאן, מהד' מישור, ארץ ישראל-ניו יורק תשנט. מה"ר מ110

אוצר הכבוד, ר' טודרוס הלוי אבולעפיא מטוליטולא, ורשה תרלט, ירושלים תשל. הספר מסודר לפי פרקי המסכת, והפרקים אינם לפי הסדר! מה"ר ר120; ב"א A651 אבו.או תש"ל

*אוצר המאמרים (תשס), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשס. מה"ר מ40; ב"א X-6240

*אוצר המאמרים (תשסא), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשסא. חלק מהציונים במפתח שגויים, וצריך להוסיף עמוד או שניים לעמוד הרשום במפתח. מה"ר מ40; ב"א X-6240

*אוצר המאמרים (תשסג), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשסג. כשכתוב סתם הכוונה ל-תשסג. מה"ר מ250; ספה"ל 2003A2939 (תשסב); ב"א X-6240

§אוצר נחמד (סילברסטון), ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפו. ספה"ל 23V6421 להורדת הספר כולו

*אוצר פתגמי חב"ד, ח"א, ר' אלתר אליהו פרידמן, ירושלים תשנג. מה"ר מ400; ספה"ל 94A3105; ב"א A672 פרי.או (תשנד)

*אוצרות הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' ישיבת ההסדר ראשון לציון, תשס"ב. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל אוסף שלום 1490.811; ב"א A19 קוק(צור) תשס"ב

*אוצרות חיים - אישים במקרא ובתלמוד, חלקים א-ו, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשסד. מה"ר מ45; ספה"ל 2011A8825; ב"א T192 יוס.או תשס"ד

*אוצרות חיים - בהמ"ק, ר' יוסף חיים מבבל, ירושלם תשנה. מה"ר מ45; ספה"ל 96A1640; ב"א T193.5 יוס.או

*אוצרות חיים - בין אדם למקום ח"א-ח"ב, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשמט-תשנ. מה"ר מ45; ספה"ל 90A184, אוסף שלום 1770.4; ב"א A410.4 יוס.או תשמ"ט

*אוצרות חיים - הגאולה העתידה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנו. מה"ר מ45; ספה"ל 97A1328; ב"א A124 יוס.או

*אוצרות חיים - יושר המידות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנט. מה"ר מ45; ספה"ל 2008A7291; ב"א A411.798 יוס.או

*אוצרות חיים - ימים וזמנים - שבת, ר' יוסף חיים, ירושלם תשנה. מה"ר פ57; ספה"ל 96A1758, S97A1327; ב"א A562.2 יוס.או

*אוצרות חיים - יציאת מצרים, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנה. מה"ר מ45; ספה"ל 96A1759; ב"א T299.2 יוס.או

*אוצרות חיים - לימוד תורה, דרכי לימוד התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45; ספה"ל 94A3317; ב"א A077.3 יוס.או

*אוצרות חיים - מעלות התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45; ספה"ל 94A3346; ב"א A077.3 יוס.או תשנ"ד

*אוצרות חיים - מעשה הצדקה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45; ספה"ל 92A3576, אוסף שלום 1770.65; ב"א A411.777 יוס.או

*אוצרות חיים - מצוות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45; ספה"ל 91A3625, אוסף שלום 1770.62; ב"א A410.4 יוס.או

*אוצרות חיים - עבודת ה', ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45; ספה"ל 91A3623, אוסף שלום 1770.63; ב"א A410.4 יוס.או

*אוצרות חיים - עם ישראל והאומות, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנו. מה"ר מ45; ספה"ל 97A1326; ב"א A13 יוס.או

*אוצרות חיים - פרד"ס התורה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנד. מה"ר מ45; ספה"ל 94A3318; ב"א A077.3 יוס.או

*אוצרות חיים - ת"ח וצדיק, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנב. מה"ר מ45; ספה"ל 92A6294, אוסף שלום 1770.64; ב"א A410.4 יוס.או

*אוצרות חיים - תשובה ותיקונים, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלים תשנא. מה"ר מ45; ספה"ל 91A2365, אוסף שלום 1770.61; ב"א A411.716 יוס.או

*אוצרות חיים - מתן תורה וא"י, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנה. מה"ר מ178; ב"א A122 יוס.או; ספה"ל 96A1639; ב"א A122 יוס.או

*אוצרות חיים מועדים ח"א-ח"ב, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנו. מה"ר מ230; ב"א A562 יוס.או; ב"א A562 יוס.או תשנ"ו

*אוצרות חיים - סדר היום ח"א-ח"ב, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנט. ספה"ל 2008A7290; ב"א A562 יוס.או

*אוצרות חיים - תיקון סעודה, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנט. ספה"ל 2008A7293; ב"א A411.789 יוס.או

*אוצרות חיים - תפילות ישראל, ר' יוסף חיים מבגדד, ירושלם תשנט. ספה"ל 2008A7292; ב"א A309 יוס.או

*אוצרות רמח"ל (בעריכת ר' חיים פרידלנדר) ב"ב תשמו, שנא עמ' (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). ספה"ל 86A4349, אוסף שלום 1114.1; ב"א A655 לוצ.או

*אור אברהם (זוועהיל), ר' אברהם גולדמן מזוועהיל, מכון "אל ההרים", ירושלים תשעו. ספה"ל 2019A570; ב"א A671.3 גול.או

*אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, בראשית, ירושלים תשסה. שמות, תשנא. ויקרא, תשנב. במדבר, תשנג. דברים. ספה"ל 89A5018 (בראשית,תשמט); ב"א A451 גור.או

*אור אברהם - הגדה של פסח, עם קונטרס שואלין ודורשין וקונטרס אמונת אברהם. תשנו ספה"ל 86A2589 (תשמג); ב"א A313 גור.או (תשמג)

*אור אברהם - מגילת אסתר, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשנז. ספה"ל 97A2982

*אור אברהם - מסכת מגילה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשסד, 16 + תקכ עמ'. ב"א A584.0291 גור.או

*אור אברהם - רות, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשנה, 12 + תסד עמ'. ספה"ל 95A4503; ב"א T457 גור.או

*אור אברהם - תלמוד תורה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, תשסו. ספה"ל 88A255 (תשמח)

*אור אברהם - תשובה, עם קונטרס אהבת איתן והוספות חדשות, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשמג. ספה"ל 85A81

*אור אברהם ברכות, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשסג.

*אור אברהם הלכות מגילה וחנוכה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, עם קונטרס אור הנר, הוספות חדשות, מגילת בני חשמונאי, מהדורה שניה, תשנח. ספה"ל 2017A6317

*אור אברהם - סידור התפילה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשעו. ספה"ל 2°2016A6386; ב"א A311.6 גור.או

*אור אברהם על ספר המצוות לרמב"ם, מצות עשה, ר' אברהם איתיאל גורביץ, ירושלים תשסט. ספה"ל 2°2015A12371; ב"א A511 גור.או

*אור אלימלך, ליקוטים מתורתו של ר' אלימלך מליזנסק, מהד' אלטר אלישע פקשר, ירושלים תשמד [יש מהדורה חדשה, תשמט, אוסף שלום 2934.52]. מה"ר מ245; ספה"ל 84A267; ב"א A671.1 אלי.או תשמ"ד

*אור גנוז (מוסקוביץ), ר' שלום מוסקוביץ, שני כרכים, לונדון תשסז. מה"ר מ250; ספה"ל 2007A8076; ב"א A671.3 מוס.או

*אור ה' (שטו), ר' חסדאי קרשקש, פירארה שטו, ד"צ ירושלים תשלא, 264 עמ'. בלי מספור דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3303 R8°; ב"א A178 תשל"א; להורדת הספר כולו

*אור האורות, ר' יוסף ישראל גרוסמן, מאנסי תשס. ספה"ל 2000A6894; ב"א A081 גרו.או

*אור הגנוז (מהאניפאלא, תשסו), ר' יהודה לייב הכהן מהאניפאלא, ירושלים תשסו. כולל חיבורו "וזאת ליהודה" על המשנה. מה"ר מ250; ב"א A671.1 יהו.או; הרע"צ כ/5 / 076

§אור החיים (שיטץ), ר' חיים ב"ר יוזפא שיטץ, פפד"מ תרכג. ספה"ל 23V6052; ב"א A45 שיץ.או להורדת הספר כולו

*אור הישר בראשית, ר' שמואל הילמן, לונדון תרפז, 160 עמ'. מה"ר ת60; ספה"ל 23A5652; ב"א A451 היל.או תרפ"ז

§אור הצבי, ר' צבי הירש ברל"ס, לובלין תרלה, ד"צ נ"י תשנה, 331 עמ'. ספה"ל 2°98A3474; ב"א A45 ברל.או להורדת הספר כולו

*אור הרעיון, ר' מאיר דוד כהנא, ירושלים תשנג, תלו עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל 92A5889; ב"א A19 כהנ.או תשנ"ג להורדת הספר כולו

*אור השמש (תשסח), ר' שמעון שלמה מבענדר, ירושלים תשסח, רג + נט עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל אוסף שלום 3359.1; ב"א A671.2 ורט.או

*אור התורה (צמח צדק), על התורה, נ"ך (ח"א-ח"ב), אסתר ושיר השירים, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשכא-תשמז. ספה"ל 62A708. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד-תשמב, כולל הוספות מספר המפתחות לספרי הצמח צדק, מהד' ברוקלין תשעג. [לוח למציאת העמוד בכרכים השונים: בראשית עמ' א-רכז (2-452) = בראשית-ויצא. עמ' רכח-תנח (454-916) = וישלח-ויחי. עמ' תע-תרעב (940-1344) = בראשית כרך ג. עמ' תרעג-תתלג (1346-1666) = בראשית כרך ד. עמ' תתלה-תתריג (1670-2026) = בראשית כרך ה. עמ' תתרכ-תתשמט (2040-2298) = בראשית כרך ו. שמות עמ' א-שנ = שמות-בא. עמ' שנא-תרצב = בשלח. עמ' תשיט-א'נב = יתרו. עמ' א'עה-א'שכד = משפטים. עמ' א'שמה-א'תשצח = תרומה-תצוה, פ' זכור. עמ' א'תתכג-ב'רמ = תשא-פקודי. עמ' ב'תעא-ב'תתכב = שמות כרך ז. ויקרא עמ' א-שמ = ויקרא כרך א. עמ' תכה-תשיז = ויקרא כרך ב. במדבר עמ' א-רצג = במדבר-נשא. עמ' שכא-תשכז = בהעלותך-קרח. עמ' תשנט-א'רכה = חקת-פנחס. עמ' א'רנה-א'תקיח = מטות-מסעי. ח"ה - אחרי א'תקיט. דברים עמ' א-תלד = דברים-ואתחנן. עמ' תעט-תתשלה = עקב-תבא. עמ' א'קפט-א'תרז = נצבים-יוה"כ. עמ' א'תרטז-א'תתקמז = האזינו-ברכה. חלק ה - אחרי א'תתקמח] אור התורה בראשית א אור התורה בראשית ב אור התורה בראשית ג אור התורה בראשית ד אור התורה בראשית ה אור התורה בראשית ו אור התורה שמות א אור התורה שמות ב אור התורה שמות ג אור התורה שמות ד אור התורה שמות ה אור התורה שמות ו אור התורה שמות ז אור התורה שמות ח אור התורה ויקרא א אור התורה ויקרא ב אור התורה ויקרא ג אור התורה ויקרא ד אור התורה ויקרא ה אור התורה במדבר א אור התורה במדבר ב אור התורה במדבר ג אור התורה במדבר ד אור התורה נביאים כתובים א אור התורה נביאים כתובים ב בטקסט מלא

*אור התורה (תאומים, תשנט), ר' שלום תאומים, שני כרכים, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשנט. מה"ר מ250; ספה"ל 2000A3355, אוסף שלום 4867.1; ב"א T278 תאו.או

*אור זרוע לצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפט, ד"צ ב"ב תשכז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1506; ספה"ל 67A2744; ב"א A671.2 הכה.או להורדת הספר כולו

*אור חדש, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים, תשעד. מה"ר מ185; ב"א T487 יהו.או

*אור חדש (זיטשיק, תשסח), ר' חיים אפרים זיטשיק, בראשית-דברים, מכון "נשמת חיים", ירושלים תשסח-תשע. מה"ר מ500; ספה"ל 2008A5831; ב"א A410.6 זיט.או תשס"ח

§אור חדש למטיפים, ר' בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תרע"ח, דרשות, 91 עמ'. ספה"ל 63A137; ב"א A45 איז.או; להורדת הספר כולו

§אור חדש על ציון, ר' יצחק ריינס, וילנא תרסב, ד"צ נ"י תשו. מה"ר מ195; ספה"ל 64A2246; ב"א E041 רינ.או; הרע"צ ט/6 / 025 +תמר להורדת הספר כולו

*אור יהושע, ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, הוצאת מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמג, תשסז. מה"ר מ245; ספה"ל 83A651, אוסף שלום 3389.2; ב"א A671.2 אבר.או

§אור יהל, ר' יהודה ליב חסמן, ח"א, ירושלים תשכט, תשלג. מה"ר מ500; ספה"ל 73A1564; ב"א A410.6 חסמ.או תשל"ג

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין. אמונה, ב"ב תשמג. מדות (=ח"ד), ב"ב תשמח. יראה ומוסר, תורה ודעת, ימים נוראים - בני ברק תשנו. דרכי העבודה, בני ברק תשסא. מה"ר מ500; מוהר"ק ו1072; ספה"ל 78A232; ב"א A410.6 לוי.או

*אור יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין - מכתבים, ב"ב תשלו, שעא עמ'. ספה"ל 78A232; ב"א A410.6 לוי.או תשל"ו

*אור יצחק (ראדוויל), ר' יצחק מראדוויל, ניו יורק תשסה. מה"ר מ250; ספה"ל 2005A3443, אוסף שלום 3199.1; ב"א A671.1 יצח.או

*אור ישע (ראפשיץ), רבי ישעיה אשר מראפשיץ, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסה. מה"ר מ250; ב"א A671.2 רוב.או; הרע"צ כ/6 / 029

*אור ישראל (תרס), ר' ישראל סלנטר, וילנא תרס, ד"צ ירושלים, 184 עמ'. מה"ר מ500; ספה"ל 82A1939; ב"א A410.6 ליפ.או תר"ס להורדת הספר כולו (תשלא)

*אור ישראל, ר' ישראל ליפקין מסאלאנט. ע"פ מפתח סו"ס "אור ישראל המפורש" בעריכת ר' אורי וייסבלום, חיפה תשסג. חלוקת סי' ל לחלקים והערות - היא רק במהד' וייסבלום. מה"ר מ500; ב"א A410.6 ליפ.או (תשמז)

*אור ישרים (תשסב), ר' משה חיים קליינמן, מכון ברכת יוסף, אשדוד תשסב, רצו + קג עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2002A9173, אוסף שלום 3986.1; ב"א A670.92 קלי.או

§אור לישרים (איידליץ, תשב), ר' משה זרח איידליץ, בודפשט תשב, 233 עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל 2°47A1052; ב"א A45 איד.או; להורדת הספר כולו

§אור לפני הדורשין, ר' בן ציון אייזנשטאט, נ"י תרעו, 78 עמ'. ספה"ל 23V5515; ב"א A45 איז.או; להורדת הספר כולו

*אור לשמים (תשסג), ר' מאיר הלוי מאפטא, ירושלים תשסג. מה"ר מ250; ספה"ל אוסף שלום 3428.3; ב"א A671.2 מאי.או תשסג

*אור מאיר, ר' מאיר הלוי חדש, ח"א וח"ב, תשסא-תשסב. מה"ר א500; ספה"ל 2002A2150; ב"א A410.6 חדש.או תשס"א

*אור עולם (פרובינצאל, שכ), ר' יהודה נתן פרובינצאל, קושטא שכ, לט דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 56A255 R0°; להורדת הספר כולו

*אור עינים (רפ), ר' שלמה פניאל, קושטא רפ, 33דפים. בלי מספור דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 36A1355 R8°; להורדת הספר כולו

*אור עינים (תשמג), ר' שלמה פניאל, ירושלים תשמג. ספה"ל אוסף שלום 1434.1; ב"א A653 פני.או

§אור פני משה (תקנב), ר' משה בר אברהם מפלאנטש, אלטונא תקנב, ד"צ נ"י תשנה, תשסא, 87 עמ'. ספה"ל 2°98A3359; ב"א A888 קוי.אה להורדת הספר כולו

*אור שרגא, ר' שרגא פייש פישמן, ירושלים תשיט, תשמז. מה"ר ת390; ספה"ל 88A223; ב"א T278 פיש.או

*אור תורה השלם, ר' דוב בער ממזריטש, נ"י תשסו. זהו אותו "אור תורה" שבתוך "מגיד דבריו ליעקב". מה"ר מ250; ספה"ל אוסף שלום 2922.2

*אור תורה (קאלמייר, תשסא), ר' אורי קאלמייר, בעריכת משה יחזקאל שרגא גאלדענבערג, נ"י תשסא, רעה עמ'. מה"ר ת155; ספה"ל 2°2001A4674; ב"א T278 אור.או

*אורות, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, תשכא, תשמה. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 59A1826, אוסף שלום 1490.21; ב"א A19 קוק.או תשכא

§אורות אלים (פרנקל), ר' אליהו פרענקל, מונקאטש תרנט, ד"צ נ"י תשנג, 77 עמ'. ספה"ל 41A613, אוסף שלום 4799; ב"א T278 פרנ.אב להורדת הספר כולו

*אורות האמונה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, הוצאת מאלף עד תיו, תשנח, תשסב. מספר העמוד המצוין תחילה הוא ממהד' תשנ"ח, והמספר בתוך סוגריים הוא ממהד' תשס"ב. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל אוסף שלום 1490.31; ב"א A19 קוק.או תשנ"ח

*אורות המאירים ולקוטי ישכר, ר' ישכר בער מנאדוורנא-סטמר, ור' מאיר מקליוולאנד, קליוולאנד תשסו, שנט עמ'. מה"ר מ250; A671.2 ליפ.או תשס"ו

*אורות הקודש, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ד' כרכים, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תרצח, תשכג. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 59A1833, 63A3684, אוסף שלום 1490.3, אולם קריאה יהדות ס169.7; ב"א A19 קוק.א"ק תרצח

*אורות התורה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, תש, תשכא, תשלג. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 62A222, 75A2551; ב"א A19 קוק.או

*אורות התשובה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, תשטו, תשכו. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 66A3117; ב"א A19 קוק.תש

*אורות ונתיבות, חלק ב-ג וחלק ה, ר' אברהם אליעזר וואלדמאן, מנשסתר תשעג. כשלא מצויין אות הקטע [ומצויין רק השער והפרק] הציטוט מהגמרא נמצא בתחילת הפרק, בעמוד ב של השער. מה"ר מ50; ספה"ל 2003A11069; ב"א A410.3 ולד.או

*אורח חיים (נורצי, שלט), ר' רפאל נורצי, ונציה שלט, לא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל R8°1210

*אורח לחיים (לונטשיץ, שנה), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, לובלין שנה, סג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3641 R8°; להורדת הספר כולו

*אורח לצדיק, ר' אליעזר ליפא בר' אלימלך מליזנסק, המוסד להוצאת ספרי מוסר וחסידות, ירושלים תשיד, תשלה, ב + קמח עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל 54A3424, אוסף שלום 3286.1; ב"א A671.1 אלי.אר תשי"ד

*אורח משפט, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשלט, תשמה, תשנג, רפט עמ' (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271). ספה"ל 94A2270; ב"א A572 קוק.אר

*אורחות דוד, ר' דוד מתתיהו רבינוביץ מביאלא, קרית ספר תשסב, שצח עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל 2012A5166; ב"א A671.3 רבי.אר

*ארחות צדיקים השלם, מהד' זלושינסקי, ירושלים תשמח, תשנא, שח עמ'. מה"ר מ5; ספה"ל 93A767; ב"א A417

*אורים ותומים (עראמה, שסג), ר' מאיר עראמה, על ישעיהו וירמיהו, ונציה שסג, ד"צ בני ברק תשל, עו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 69A1761 R8°; ב"א T357 ערמ.או שס"ג, תש"ל; להורדת הספר כולו

§אות זכרון, ר' אברהם בנימין קלוגר, פרעמישלא תרנו, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 94A1119; ב"א A453 קלו.או להורדת הספר כולו

*אות לישועה, ר' רפאל פנחס יהושע די שיגורא, אזמיר תרלה. מה"ר מ10 מחסן; ספה"ל 2°23V6047; ב"א A45 שגו.או להורדת הספר כולו

*אז שמח, ר' אברהם זאב איצקוביץ, בני ברק תשסא, 24 + תקל עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל 2016A12772; ב"א A455 איצ.אז

*אז תתחזק, ר' משה יהודה שוורץ, מהדורא שניה תשסד, קעז + 30 עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 2004A9475; ב"א A671 שור.אז תשס"ד

אזני ירושלים - ראה הר המוריה

*אחי וראש, ר' חיים יהודה אברהם, אזמיר תריא. חלק הדרושים. ספה"ל 2°23V9618; ב"א A572 חיי.אח; מכון משה"ע ט598.82; להורדת הספר כולו

*אחרי ראי (תשסד), ח"א-ח"ד, ר' אהרן יוסף רוזן, זמנים, ענינים, דרשות וסדרות, עם ס' הר סיני, לר' סיני שטיינר, מכון חתם סופר, תשסד. מה"ר מ55; ספה"ל 2004A9492; ב"א A45 רוז.אח תשס"ד

*אחרית השנים, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, עם זכור לדוד, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסה. ספה"ל 2011A11004; ב"א A813 רבי.זכ

§אחרית לאיש שלום, ר' אברהם ב"ר שלום בלעיש, ליוורנו תקפט, 61 עמ'. סוף ס' יד אבישלום. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כולל את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל 2°23V5583; ב"א A561 בלע.יד; להורדת הספר כולו

*אילנא דחיי (תשסז), עם ס' אור הנר, ר' יצחק מרדכי מפאדוואה, מדברי ר' מנחם מנדל מרימינוב, ב"ב תשסז. מה"ר מ250

*אילת אהבים (אלקבץ, שיב), ר' שלמה אלקבץ, ונציה שיב, סד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3226 R8°; לצפייה איכותית בספר

*אילת אהבים (ברים, תשסז), רבי יחיאל ארי' לייב ברים, ירושלים תשסז, תנו עמ'. במהד' תשעג העימוד זהה, ורק נוספו תוספות במפתח. מה"ר מ50; ב"א A077.3 ברי.אי

§אילת השחר, ר' שמואל ב"ר אברהם טייב, תוניס תרעא, 109 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כולל את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל R4°51A568; ב"א A45 טיב.אי; להורדת הספר כולו

*איש אמונים, ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרמח. ספה"ל R2°23V5535; ב"א 2°A45 אלי.אי להורדת הספר כולו

*איש, אשה ומשפחה, ר' יהודה לוי, בית אל תשסא. מה"ר מ178; ספה"ל 2006A4812; ב"א A411.761 לוי.אי

*איש מבין, ר' יהושע שלמה מרקאדו ארדיט, ח"א-ח"ב, אזמיר תרמט-תרסה. ספה"ל 2°23V5555; ב"א A45 ארד.אי להורדת הספר כולו

§איש צעיר, ר' יוסף רפאל עוזיאל, ירושלים תרל"ד, ד"צ נ"י תשנג, 61 עמ'. כשכתוב ע"א זה כולל את שני הטורים ע"א-ע"ב, וכשכתוב ע"ב זה כול את שני הטורים ע"ג-ע"ד. ספה"ל 2°93A3658; ב"א A45 עזי.אי להורדת הספר כולו

*איתן האזרחי, חלק ראשון, ר' אברהם הכהן ראפפורט, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעה. ספה"ל או"ק יהדות כ 173.95, ב"א A572 רפפ.אי

§אלה הדברים (ברודנא), ר' משה ליפמן ב"ר ישראל יצחק ברודנא, פינסק תרצח, 95 עמ'. להורדת הספר כולו

§אלומת יוסף, ר' יוסף אליהו פריד, ניו יורק תרסט. ספה"ל 23V5944; ב"א A45 פרי.אל להורדת הספר כולו

*אלשיך על חמש מגילות, ר' משה אלשיך, מהד' לב שמח, ירושלים תשנ. מה"ר ת350; ספה"ל ספריית ג' שלום 391.4; ב"א T407 אלש.פר

*אם הבנים, ר' חיים משה מצליח, אזמיר תרלג. ספה"ל 2°23V6242; ב"א 2°A451 מצל.אם; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§אמה של מלכות, ר' יהושע בכרך, ירושלים תשלו. מה"ר ת325; ספה"ל 2001A5048; ב"א T457 בכר.אמ (תשמה)

§אמונה ודעת (טאקסין), ר' מנחם צבי ב"ר אריה טאקסין, ווארשא תרצט. ספה"ל R4°69A2223 להורדת הספר כולו

*אמונת חכמים (תשעו), ר' אביעד שר שלום באזילה, עם מטפחת ספרים ליעב"ץ, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעו. ספה"ל אוסף שלום 1079.2; ב"א A650.5 בזי.אמ

*אמרות ה' השלם, ח"א-ח"ו, ר' משה אריה ליב סג"ל ליטש ראזענבוים, ירושלים תשסה-תשע. ספה"ל 2012A9201; ב"א T278 ליט-רו.אמ תשס"ה

*אמרות חיים, ר' חיים ויסוקיר, נ"י תשנ, שסה עמ'. מה"ר מ500; ספה"ל 90A3762; ב"א A410.6 ויס.אמ

*אמרי אלימלך, ר' אלימלך ב"ר נחמן הכהן אבד"ק ראחוב, בעריכת חיים ירחמיאל יצחק שלמה הכהן רובינשטיין, נ"י תשסד, לד + שסח עמ'. אין שם מפתח לפי סדר מסכתות, אלא תוכן מפורט. מה"ר מ255; ספה"ל 2005A1629; ב"א T278 רוב.אמ

*אמרי אמת (אמדו), ר' יעקב אמדו, אזמיר תרמא, נז דפים. מוהר"ק ד460-461; ספה"ל 2°23V5545; ב"א A45 אמד.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי אש (טאוב), ר' שמואל אליהו טאוב ממודז'יץ, מודיעין עילית תשסו. מה"ר מ255; ב"א A671.3 טאו.אמ

§אמרי בינה (שיפמאן), ר' יהודה ליבוש שיפמאן, ירושלים תרצא. ספה"ל 23A6051; ב"א A452 שיפ.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי דרוש (ניסנבוים), ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרפו. ספה"ל 23V5868; ב"א A45 ניס.אמ; להורדת הספר כולו

§אמרי השכל, ר' יעקב ב"ר שלמה מאסטרין, עם "צבי תפארה" מחותנו, בילגורייא, תרסט. ספה"ל 23V5705; להורדת הספר כולו

§אמרי חמד, ר' מאיר ליווען, ווילנא תרס"ב, ד"צ נ"י תשסד. ספה"ל 2°2005A5189; ב"א A452 ליב.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי יהודה (דרעי, תשעב), ר' יהודה דרעי, מועדים, הגדה של פסח, מאמרים, מעגל החיים, ימים נוראים, באר שבע תשעב. ספה"ל 2014A811

*אמרי יהודה (דרעי), ר' יהודה דרעי, ירושלים תשנה, קנז עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 99A7878; ב"א A410.4 דרע.אמ

*אמרי יוסף (ספינקא), ר' יוסף מאיר וייס מספינקא, בראשית, שמות, ויקרא-במדבר, דברים, סיגעט תרע, ד"צ נ"י תשלט. מה"ר מ255; ספה"ל 2°79A1217; ב"א A671.2 ויס.אמ; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*אמרי יחזקאל, ר' יחזקאל לווינשטיין, ירושלים תשכז, תשסו. מה"ר מ500; ב"א A410.6 לוי.אמ תשסו

*אמרי יקותיאל (תשסא), בעניני אירוסין ונישואין, ר' יקותיאל ליברמן, ירושלים תשסא. מה"ר מ178; ספה"ל 2001A6337; ב"אA455 ליב.אמ

*אמרי יקותיאל (תשסג), בעניני אירוסין ונישואין, כסדר פרשיות התורה, ר' יקותיאל ליברמן, ירושלים תשסג. מה"ר מ178; ספה"ל 2001A6337

*אמרי מאיר, ר' מאיר טננבוים, טארנא תרפט. ספה"ל 2°23A5713 להורדת הספר כולו

*אמרי מאיר (מאירי), על התורה ונ"ך, ר' מאיר מאירי (פויערוורגר), מנצ'סטר תשסו. מה"ר ת390; ספה"ל 2018A5615

*אמרי משה (פינטו), ר' משה פינטו, חלק א, פתח תקוה תשסד, חלק ב, פתח תקוה תשסה. מה"ר מ55; ספה"ל 2005A616

*אמרי נועם (מועדים), ר' מאיר הורוביץ מדזיקוב, על מועדים, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסו. המפתח מפנה למספר סימן שבתוך כל מועד. בספר יש גם דברים של בן המחבר, גם הם מחולקים לפי מועדים, ואלו מסומנים במפתח "[מבן המחבר]". מה"ר מ225; ב"א A671.2 הור.אמ

*אמרי נועם על התורה (דזיקוב, תשסג), ר' מאיר הורוויץ מדזיקוב, בעריכת יחזקאל שרגא הורוויץ, נ"י תשסג. מה"ר מ255; ב"א A671.2 הור.אמ

*אמרי נפתלי, רבי נפתלי צבי שמרלר, ח"א, ירושלים תשנט. מה"ר מ255; ספה"ל 99A7440; ב"א T278 שמר.אמ

*אמרי פנחס השלם, ר' פנחס מקאריץ, בעריכת אלימלך אלעזר פרנקל, בני-ברק תשסג. כשכתוב "ליקוטים" הכוונה לכרך השני, "ליקוטי אמרי פנחס", שבו נמצאים שוב כל המדורים שיש בחלק הראשון. מה"ר מ255; ספה"ל אוסף שלום 3105.2; ב"א A671.1 שפי.אמ

*אמרי פנחס, ר' פנחס עובדיה, ירושלים תשמט. מה"ר פ57; ספה"ל 89A3321; ב"א A562.2 עוב.אמ [הלכה]

*אמרי צדיקים, ר' חיים מקראסנא, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ועוד, בעריכת רבי צבי חסיד מיאמפלא, ירושלים תשסה, קצו עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2008A10157; ב"א A671.1 חסי.אמ

*אמרי קדוש (תשסא), רבי אורי מסטרעליסק, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסא, 17 + רעו + 23 עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2001A5291, אוסף שלום 3329.2; ב"א A671.2 אור.אמ

*אמרי רבי שפטיה, רבי שפטיה הלוי סגל, עם הוספות מרבי יהודה זרחיה הלוי סגל, אשדוד תשסד, כ + תס עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 2009A4410; A45 סגל.אמ

*אמרי שפר (אשכנזי, שסא), ר' נפתלי אשכנזי, ונציה שסא, רכ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 68A1549 R8°; ב"א A45 אשכ.אמ שס"א; להורדת הספר כולו

*אמת ליעקב (ניניו), ר' יעקב שאלתיאל ניניו, אלעד תשע, 18 + תקנה עמ'. ספה"ל 2°2012A7915, אוסף שלום ‎2°2051.2; ב"א A655 נינ.אמ תש"ע

*אמת ליעקב על התורה, ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשמו. מה"ר ת160 (מהד' תשנא); ספה"ל 87A151; ב"א T27 קמנ.עי תשמ"ו

*אסופת מערכות, ר' חיים יעקב גולדוויכט. ימים נוראים, סוכות, חנוכה, פורים. מה"ר מ215 (ח"א), מ225 (ח"ב); ספה"ל 92A6525; ב"א A38 גול.אס

*אסופת מערכות, ר' חיים יעקב גולדוויכט, על התורה, ירושלים תשנז-תשסה. ע"פ מפתח בסוף דברים. ח"א וח"ב (בראשית ח"א וח"ב) - מה"ר ת62. ח"ג (שמות ח"א) - מה"ר ת85. ח"ד (שמות ח"ב וויקרא) - מה"ר ת160. ח"ה (במדבר) - מה"ר ת125. ח"ו (דברים) - מה"ר ת135; ספה"ל 97A4071; ב"א A451 גול.אס (כולם)

*אסיפת שמועות חנוכה ופורים, ר' ירחמיאל גרשון אדלשטיין. חנוכה ופורים, ב"ב תשסח. ב"א A562.3 אדל.אס; הרע"צ ג/6 / 663; להורדת הספר כולו

*אסף המזכיר (מאזוז), ר' מאיר מאזוז, מערכות וזכרונות על סדר אל"ף בי"ת בהלכה ובאגדה, בני ברק תשעד. ספה"ל 2017A7741; ב"א A867 מאז.אס תשע"ד

*אפוד בד, ר' דוד פראנסייא, אזמיר תרמד, 244 עמ'. ספה"ל 2°23A5949; ב"א A45 פרנ.אפ; להורדת הספר כולו

*אפיקי יהודה (תשנט), ר' יהודה ליב הלוי עדל, ירושלים תשנט. מה"ר מ55; ספה"ל 2°99A1750; ב"א A45 אדל.אפ; הרע"צ ל / 1.4 / 107

*אפיקי ים, ר' יצחק אייזיק חבר, מהד' מכון שערי זיו, ירושלם תשנד. ספה"ל 94A4829, אוסף שלום 1864.3; ב"א A888 חבר.אפ

*ארוחת תמיד, ר' שמואל יצחק מודליאנו, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסז. מה"ר א55; ספה"ל 2°2007A3429; הרע"צ ל / 1.1 / 048

*ארז ישעיהו, ר' יצחק ישעיהו רזניק, זיטומיר תרעג. ספה"ל אוסף שלום R3707; להורדת הספר כולו

*ארזי לבנון (שסא) - מדרש כונן, ספר האמונה והבטחון מהרמב"ן, ספר הניקוד, סוד החשמל לר' יוסף ג'יקטילייא, מעיין החכמה, פרקי היכלות לרבי ישמעאל כ"ג, כללי מדרש רבה לר' אברהם עקרא, ונציה שסא, נ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]. ספה"ל 69A1801 R8°; בא A651 ארז.לב שס"א; להורדת הספר כולו

*ארץ החיים, ר' חיים ליברזון, ירושלים תשיג, מ + קמ עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל 54A1029; ב"א A671 ליב.אר

*ארץ חמדה (הורוויץ), ר' ישראל זאב הורוויץ, בתוך ס' לקחת מוסר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*ארץ צבי (מוואידיסלאב), ר' צבי הירש מוואידיסלאב, פראג תקמו, ירושלים תרנג, ורשה תרמד [המפתח לפי דרושים ולא לפי עמודים]. ספה"ל 23A5957, ספה"ל אוסף שלום 3320.1; ב"א A45 צבי.אר; להורדת הספר כולו

*ארץ צבי (תשע), ר' צבי הירש מואידיסלאב, פתח תקוה תשע. בראש המפתח נדפסה אזהרה, שלפעמים יש סטייה של עמוד אחד מהמצוין. ב"א A45 צבי.אר

§ארצות החיים (עטייה), ר' מרדכי עטייה, מקסיקו תשיב. ספה"ל 52A2182; ב"א E041 עטי.אר; להורדת הספר כולו

*ארצות החיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, ירושלים תרלב, תשלו, ק דפים. מה"ר מ195; ספה"ל R8°34V125; ב"א E041 פלג.אר תשל"ו להורדת הספר כולו

*ארצות החיים (תשסא), ר' חיים פלג'י, מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשסא, 45 + קח עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל אוסף שלום 2°1333.9

*אש דת (אסאד), ר' אהרן שמואל אסאד, בני ברק תשעג. ב"א A410.3 אסו.אש

*אשיב אברהם, ר' אברהם שמואל פאנעט , בני ברק תשנט, קכד עמ'. מה"ר מ255; ב"א T278 פנט.אש תשנ"ט

§אשל חיים ח"א-ח"ב, ר' חיים אפרים באלאיטי, טארנא תרצה. מה"ר ת160; ספה"ל 45A27; ב"א A451 בלי.אש. להורדת הספר כולו

*אשר ליהודה, ר' אשר שטרסברג, בני ברק תשעד. ספה"ל 2014A10641; ב"א T278 שטר.אש

*באור החיים (תשמט), ר' חיים כפוסי, וקצת הוספות מר' מאיר מונסון, מהד' "אהבת שלום", ירושלים תשמט, 12 + שטז עמ'. מה"ר ת165; ספה"ל 89A4141; ב"א T278 כפו.בא

*באורי הראי"ה על אבות, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, ירושלים תשס"ו. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל אוסף שלום 1490.25; ב"א A42 קוק.בא

*באורי מהרא"י (רעט), ר' ישראל איסרלן, על רש"י על התורה, ונציה רעט, 17 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]. ספה"ל 35V3133 R4°; להורדת הספר כולו. או: ונציה שה, 24 דפים. ספה"ל 35V3134 R8°; ב"א T271 איס.בא ש"ה; לצפייה איכותית בספר [לא משנה איזו מהדורת דפוס כי הציונים הם רק לפרשה]

*באורי מהר"ן על רש"י (שנג), ר' נתן שפירא, ונציה שנג, קפ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V3143 R8°; להורדת הספר כולו

*באמונה שלמה, ר' יוסף זלמן בלאך, ניו יורק תשעב. ספה"ל 2012A12966; ב"א A410.3 בלו.בא

*באר הגולה (שנח), מהר"ל, פראג שנח, 46 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V4140 R2°; להורדת הספר כולו

*באר הגולה, מהר"ל מפראג, מהד' הרטמן, ירושלים תשסג. בחלק מהמקומות, סדר הספרות התחלף (כגון 631 במקום 136). ספה"ל 2008A4101; ב"אA888 יהו.בא תשס"ג

*באר יוסף (תשמא), ר' יוסף צבי סלנט, ח"א (בראשית), ח"ב (שמות), ח"ג (ויקרא-דברים), ירושלים תשמא. מה"ר ת165; ספה"ל 77A1562; ב"א T278 סלנ.בא

*באר מחוקק (תשמט), ר' חיים מרדכי קטץ, ויקליף תשמט. מה"ר מ505; ספה"ל 89A2767; ב"א A410.6 כץ.באר

*באר מחוקק (תשעה), ר' חיים מרדכי קטץ. ספה"ל 2015A1371; ב"א A410.6 כץ.באר תשע"ה

*באר מים חיים (עובדיה), ר' חיים עובדיה, הוצאת קדמוניות, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A6516; ב"א A655 עוב.בא תשע"ג

*באר משה (אפשטיין), ר' משה יחיאל אפשטין, על התורה ונביאים ראשונים. ע"פ מפתח בסוף באר משה על מלכים, מהד' תשס"ה. מה"ר מ260; ספה"ל 79A2774 (תורה), אוסף שלום 4852.1 (תורה), 73A2124 (נביאים), אוסף שלום 4852.02 (נביאים); ב"א A671.3 אפש.בא

*באר ראי (רוזן), ר' אהרן יוסף רוזן, שיכון סקווירא תשסט, שפא עמ'. מה"ר מ265; ספה"ל 2009A5505

*באר שבע (שעד), ר' יששכר בר איילנברג, ונציה שעד, 121 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V10350 R2°; ב"א A583 איל.בא שע"ד; להורדת הספר כולו

*באר שרים, ר' אברהם יפה-שלזינגר, בראשית - תשעא. שמות - תשעד. במדבר - תשעב. דברים - תשעד. ספה"ל 2015A5024 (בראשית, שמות ודברים); ב"א A451 יפה.בא

*בארות המים (תשסב), ר' צבי הירש מרימינוב, בעריכת מכון שפתי צדיקים,ירושלים תשסב. מה"ר מ265; ספה"ל 2002A145; ב"א A671.2 צבי.בא

*בארות המים (תשסט), ר' צבי הירש מרימינוב, סו"ס דברי מנחם, קרית יואל תשסט, קצו + 32 עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 2009A6473

*בהיֹת הבֹקר, ר' שאול בראך, בהוצאת נפתלי צבי ברורי, בני ברק תשסא. מה"ר ת390; ב"א T278 ברך.בה תשסא; הרע"צ א/6.4 / 080

*בוצינא דנהורא (תשסז), ר' ברוך ממעזיבוז, בעריכת ר' אליעור עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשסז. מה"ר מ265; ספה"ל 2007A5982, אוסף שלום 3178.2; ב"א A671.1 ברו.בו תשס"ז

*בטחון איש, ר' אברהם גולדברג, ירושלים תשסב, 28 + רסה עמ'. מה"ר מ60; ב"א A410.3 גול.בט

*בי חייא, ר' אלישע חיים הורביץ, ח"א וח"ב, נ"י תשסח. מה"ר ת165; ספה"ל 2007A7274

*ביאור הגר"א על משלי, בעריכת ר' משה פיליפ, מהדורה חדשה פתח תקוה תשסא. ספה"ל 2001A2920, או"ק יהדות ט 635.2; ב"א T427 אלי.בא

*ביאור הגר"א על משלי (קצנלנבוגן), עם "ליקוטי הגר"א" ו"חמדה גנוזה", בעריכת ר' מאיר יהושע קצנלנבוגן, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשעג, יג + שעח עמ'. מה"ר ת355; ספה"ל אולם קריאה יהדות ט635

*ביאורי הזוהר (ר' דובער), ר' דובער "האדמו"ר האמצעי", נ"י תשעה, 10 + רצח עמ'. ספה"ל 2°2015A8034; אוסף שלום 2°2154.1‎2; ב"א A672 שנ(2)בא תשע"ה; להורדת הספר כולו

*ביאורי הזוהר (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), ח"א-ח"ב, נ"י תשכח. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. ב"א A672 שנ(3)בא תשכ"ח

*בין המשפתים, ר' ראובן פיין. בראשית, בני ברק תשנט. שמות, ירושלים תשעב. ויקרא, ירושלים תשעה. מה"ר מ505 (בראשית); ב"א A410.3 פין.בי

*בין ישראל לעמים - ראה מאור האגדה

*בינה לעתים, ר' עזריה פיג'ו, הוצאת מישור, ב"ב תשנד. מה"ר מ220; ספה"ל 2°95A4848

*בינה לעתים (תח), ר' עזריה פיגו, ונציה תח, ר דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V5919 R2°; ב"א A45 פיג.בי ת"ח; להורדת הספר כולו

*בינת ישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מגראדזיסק, ורשה תרצח, ד"צ ירושלים תשסו, 178 עמ'. המפתח רק במהד' תשסו. מה"ר מ265; ספה"ל 2017A35; ב"א A671.2 שפי.בי

*בינת יששכר, ר' יששכר בער בלאך, פראג תקמה. ספה"ל 23A5582, אוסף שלום 1552; ב"א A45 בלו.בי; להורדת הספר כולו

*בינת משה (תשסב), ר' משה אליקים בריעה, הוצאת הקרן להדפסת ספרי בית קאזניץ, ירושלים תשסב, קי + 41 עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 2002A8485; ב"א A671.2 משה.קה תשס"ב

*בישורון מלך, ר' יעקב יצחק אליעזר מייזלש, ירושלים תשס. ח"א - מה"ר ת165. ח"ב - מה"ר מ178; ספה"ל 2000A3788; ב"א A455 מיז.בי (א-ב)

*בית אהרן (פייבושביץ), ר' אהרן זליג פייבושביץ, וילנא תרסד. ספה"ל ;55A2424 ב"א A451 פיב.בי; להורדת הספר כולו

*בית אהרן (קריספין), ר' אהרן קריספין, אזמיר תרכג. ב"א A867 קרי.בי להורדת הספר כולו

*בית אלהים (שלו), ר' משה דיטראני, ונציה שלו, קכ + י דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V4306 R2°; ב"א A410.1 טרנ.בי של"ו; להורדת הספר כולו

*בית אלהים, ר' משה מטראני, שער א - שער התפלה, עם הערות בני משה, תשסח. שער ב, עם ביאור בית משה, וקונטרס "קרית משה", ר' משה יצחק רוברטס, תשעב. מה"ר מ10; ספה"ל 2008A344

§בית אליהו מרדכי, ר' אליהו מרדכי מזאה, נ"י תשי, ד"צ אשדוד תשסד. ספה"ל 46A1204, S°2004A1245. להורדת הספר כולו

*בית הלוי (הורוביץ, תכו), ר' ישעיה הורוביץ, ונציה תכו, קכ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים, מההקדמה]. ספה"ל 24V1093 R8°; ב"א A583 הור.בי תכ"ו; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*בית הלוי - דרוש (תשנו), ר' יוסף דובער הלוי סולובייצ'יק, מהד' מישור, ירושלים תשנו. מה"ר ת165; ב"א T278 סול.בי תשנו

*בית העוזיאלי (שסד), ר' יהודה עזיאל, ונציה שסד, ד"צ נ"י תשסג, ק דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6268 R8°; ב"א A451 יהו.בי; להורדת הספר כולו

*בית יהודה (מודינא, שצה), ר' יהודה אריה די מודינא, ונציה שצה. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים]. ספה"ל 36A946 R2°; להורדת הספר כולו

*בית יעקב (תשסא), ר' יעקב אהרן ינובסקי מזאלשין, ירושלים תשסא, רצה עמ'. ספה"ל 2002A330, אוסף שלום 3902.1; בא T278 ינו.בי תשס"א

*בית יצחק (ויינברגר), ר' אלתר יצחק אייזיק ויינברגר, מהד' מכון דגל התורה, נ"י תשסט. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' רעג. מה"ר ת165; ספה"ל 2009A1668

*בית יצחק (שמלקיש) על התורה, ר' יצחק יהודה שמלקיש, לקט מספריו, בעריכת ר' שמואל דוד לוין, ירושלים תשמו. מה"ר ת165; ספה"ל 87A1202; ב"א T278 שמל.בי

*בית ישי - דרשות, ר' שלמה פישר, ירושלים תשסד, תסו + סד עמ'. מה"ר מ60; ב"א A451 פיש.בי תשס"ד

*בית ישראל בראשית, ר' ישראל טויסיג, תשלב. מה"ר ת62; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל שמות (שמות ואסתר), ר' ישראל טויסיג, תשלג. מה"ר ת85; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל ויקרא (ויקרא ושיר השירים), ר' ישראל טויסיג, תשלה. מה"ר ת110; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל דברים (דברים וקהלת), ר' ישראל טויסיג, תשלו. מה"ר ת135; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל, חלק ו, לקוטי נביאים וכתובים, שבת ומועדים, מילה ובר-מצוה, בית הנשים ומילי דהספידא, ר' ישראל טויסיג, תשלד, מה"ר מ220; ספה"ל 76A1137

*בית ישראל (טויסיג) תנינא, על התורה וסוגיות הש"ס, חלק שני, במדבר, דברים, מועדים, בית הנשים ובבא מציעא, ר' ישראל טויסיג, ירושלים . מה"ר מ220; ספה"ל (64A2207

*בית ישראל (טויסיג) תליתאה, ח"א - בראשית, חנוכה, פורים וכתובות, וח"ב - שמות, מועדים, נשיאת כפים גיטין וחולין, ר' ישראל טויסיג, ירושלים תשכז. מה"ר מ220; ספה"ל 67A3557

*בית ישראל (בנבנשתי), ר' ישראל בנבנשתי, ח"א-ח"ב. ב"א A45 בנב.בי תשע"ד

*בית ישראל (זידיטשוב, תשעה), ר' צבי הירש אייכנשטין מזידיטשוב, עם הגהות הצבי והצדק, ב"ב תשעה. ב"א A655.7 איכ.בי תשע"ה

*בית מדרש שמואל, ר' אברהם עבר היראשאוויץ, ירושלים תרסה. ספה"ל R4=23V5655; ב"א A45 היר.בי; להורדת הספר כולו

*בית מועד (זלזניק), ר' אברהם יצחק זלזניק ועוד, מערכת שער התורה, ב"ב תשסה, שלב + 21 עמ'. ספה"ל 2014A753; ב"א A562 בית.מו

*בית מועד (רבא, שסה), ר' מנחם רבא, ונציה שסה, ד"צ נ"י תשנו, 231 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A2322 R8°, 97A3099 2°; ב"א A45 רבא.בי שס"ה, תשנ"ו; להורדת הספר כולו

*בית נאמן (ביגה, שפא), ר' יצחק ביגה, ונציה שפא, ד"צ נ"י תשנא, קיח דפים. ח"א - כתר תורה. ח"ב - עבודה כתר כהונה. ח"ג - גמילות חסדים כתר מלכות. גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 67A1033 R2°, 91A1727 2°; A45 ביג.בי שפ"א ,תשנ"א; להורדת הספר כולו

*בית שלום מרדכי, ירושלים תשנח. ב"א A410.3 שיח.מו

§בית שמאי (פרידמן), על מכות, ר' שמאי פרידמאן, קראקא תרצ, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 59A4284; ב"א A584.045 פרי.בי, A584.045 ארי.שא; להורדת הספר כולו

*בך יברך ישראל (תשסח), ר' לוי יצחק מאנזאן מאוזיערנא, מהד' מכון "שפתי צדיקים", ירושלים תשסח. מה"ר מ265; ספה"ל 2008A5855; ב"א A671.7 מנז.בך

§בכורי אביב, ר' משה רוטנברג, סט לואיס תשב, ד"צ תשנט. ספה"ל °57A2903; ב"אA584 רוט.בכ; להורדת הספר כולו

§בכורי אברהם, ר' אברהם אלישוב, ירושלים תרפד, ד"צ נ"י תשנב, קח דפים. ספה"ל 2°23A10360, S2°92A6159; ב"א A584 אלי.בכ; להורדת הספר כולו

*בכורי אשר, ר' אשר וסרמן, בני ברק תשנו. ספה"ל 96A2421; ב"א A584.029 וסר.בכ

*במי התורה, ר' מיכאל יחיאל בודנהיימר, בני ברק תשע. ב"א A410.3 בוד.במ להורדת הספר כולו

*בן אברהם (קריספין), ר' יו"ט קריספין, אזמיר תרלו, קמ דפים. מוהר"ק א.ב. ד15; ספה"ל 2°39A125; ב"א A45 קרי.בן; להורדת הספר כולו

*בן מלך - חכמה ומוסר, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשע, 31 + תקסא עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2012A7481; ב"א A410.3 מינ.בן תש"ע להורדת הספר כולו

*בן מלך - מידת הביטחון, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשעא, 23 + קמב עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2012A7483; ב"א A410.3 מינ.בן תשע"א להורדת הספר כולו

*בן מלך - שבת, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשעג, תשעח. מה"ר מ230; ספה"ל 2013A5712 (תשעג) להורדת הספר כולו

*בן פורת יוסף (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, ירושלים תשעא. ספה"ל אוסף שלום 2903.3; ב"א A671.1 יעק.בן תשע"א

*בן שמואל (שפב), ר' שמואל מדינה, מנטובה שפב, ד"צ נ"י תשנב, קכה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3621 R8°, 92A677; ב"א A45 מדי.בן תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*בני אתה, על עניני בר מצוה, ר' פנחס פרידמן, ירושלים תשסח, 20 + רלד עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2008A6246; ב"א A077.2 פרי.בנ

*בני ישחק, ר' יצחק אשקוטי, ירושלים תרמד. ספה"ל 2°23V5553; ב"א A45 אקו.בני; להורדת הספר כולו

*בני יששכר, ר' צבי אלימלך מדינוב, מהד' תולדות אהרן, ח"א וח"ב,ירושלים תשמג. מה"ר מ270; ספה"ל 2°84A932; ב"א A671.2 שפי.בנ תשמ"ג

*בני נפתלי, ר' נפתלי סופר, פרסבורג תרכט, ד"צ נ"י תשלה. ספה"ל 23A5879, S75A2700; ב"א A45 סופ.בנ להורדת הספר כולו

*בני שלשים, ר' יוסף רוטנברג, דרשות לשבת הגדול ושבת שובה ומועדים, מהד' פאנעט, תשסד. ספה"ל ספריית ג' שלום 4902.11; ב"א A671.2 רוט.בנ

*בנימין זאב (רצט), ר' בנימין בן מתתיה, ונציה רצט, ד"צ ירושלים תשמט, תקעה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]. ספה"ל 35V3781 R8°; ב"א A571 בני.בנ רצ"ט, תשמ"ט; להורדת הספר כולו (ח"א), להורדת הספר כולו (ח"ב)

*בנין אפרים, ר' אפרים נחום בורודיאנסקי, ח"א, ירושלים תשנא. ספה"ל 2°91A1290; ב"א A584 בור.בנ [הלכה]

*בנין דוד (טאוב) - דרשות, ר' דוד דוב טאוב, בני ברק תשסב, רכג עמ'. מה"ר מ65; ב"א A452 טאו.דר

*בנין משה (מייזליש), ר' משה בן יהושע מיזלש. ח"א, לונדון תשסד, רצב עמ', וח"ב, לונדון תשסח, שכד עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 2004A7423; ב"א T278 מיז.בנ

*בנין שאול, ר' שאול הלוי אב"ד האג, בעריכת ר' פינחס אברהם מייערס, ירושלים תשסה. מה"ר ת170; ספה"ל °2006A4021; ב"א A081 שאו.בנ להורדת הספר כולו

*בנין שלמה ח"ב (תשסז), ר' אברהם יעקב מסאדיגורא, עם ביאורים ומאמרים מר' מאיר יהודה ליבוש לאנגרמן, ירושלים תשסז. מה"ר מ265

*בנתיבות האיש, ר' אבנר ישראל שוקרון, בני רק תשסח, 20 + רסב עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2017A11650; ב"א A410.3 שוק.בנ

*בעל הטורים (ונציה שד), על התורה, ר' יעקב בעל הטורים, גימטריאות ומסורות, ונציה שד, 66 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3160 R8°; ב"א T27 יעק.פר ש"ד; להורדת הספר כולו

*בעקבות מועדי ה', ר' בן ציון קוק, ירושלים תשסב. מה"ר מ210; ספה"ל 2002A8638; ב"א A410.6 קוק.בע תשס"ב

*בעקבות משה, ר' משה עקיבא טיקוצ'ינסקי, שמות, ב"ב [תשנה]. מה"ר מ505; ספה"ל 96A574; ב"א A410.6 טיק.בע

*בריכות המעיין, על חמש מגילות, מהדורה שלישית, נ"י תשסו, רפד עמ'. מה"ר ת390; ספה"ל 2006A7900; ב"א T407 ברכ.מע (מהד' תשמב)

*ברית אברהם (בושערה), ר' אברהם בושערה, לוורנו תקנא, ד"צ נ"י תשנד, קצד דפים. מה"ר מ13 מחסן; ספה"ל 2°94A60; ב"א A45 בוש.בר; להורדת הספר כולו

*ברית אברם, ר' יוסף משה, המגיד מזאלאזיץ, מהד' מכון ברית אברם, ניו סקוויר תשסג. ספה"ל 2003A2063; ב"א A671.1 יוס.בר

*ברית כהונת עולם (תשעד), על ר"ה, יו"כ וסוכות, ר' יצחק אייזק הכהן, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A7619; ב"א A382.1 כץ.ברי

§ברית מנוחה (תשנט), ר' אברהם רמון הספרדי, ירושלים תשנט. ספה"ל אוסף שלום 325.1; ב"א A653 אבר.בר תשנ"ט

§ברית עולם (אשכנזי, תשסא), ח"א, קרית טבעון תשסא. ספה"ל 2°2002A4074. [להבין את העקרונות שבדבריו עי' ב"שער הכללים" שבהקדמה לחלק ב]. [לוח השוואה למהד' תקפא]

§ברית עולם (אשכנזי), ח"ב, ר' יצחק אשכנזי, ירושלים תרצז. ב"א אשכ.בר A655; להורדת הספר כולו

*ברית עולם (חיד"א, תקנג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנג. נדפס עם ס' לב דוד (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 70A4085; ב"א SA410.4 אזו.לב תקנג; להורדת הספר כולו

*ברית עולם (תשסט), על ספר חסידים, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, סוף ס' לב דוד, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסט. מה"ר מ105; ספה"ל 2009A5270, אוסף שלום 1269.4; ב"א A410.4 אזו.לב תשס"ט

*ברית שלום (תעח), ר' פנחס מוולאדווי, פפד"מ תעח, ד"צ יוניון סיטי תשמג, קמ דפים. מה"ר ת170; ספה"ל 2°84A1375; ב"א 2°A451 פנח.בר תשמג להורדת הספר כולו

*ברית שלום (תשסח), ר' פנחס מוולאדווי, מהד' מאירוביץ, אשדוד תשסח. מה"ר ת170; ב"א A451 פנח.בר תשס"ח

*בריתי יצחק, עירובין, ר' יצחק ברנד, ב"ב תשמו. מה"ר פ57; מוהר"ק פ5141; ספה"ל 87A1139; ב"א A562.2 ברנ.בר תשמ"ו [הלכה]

*ברכות אבי, ר' מרדכי דוד כהנא, האדמו"ר מספינקא מירושלים, ענייני ברכת המזון וסעודה, ירושלים תשמו, קעד עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 86A3425; ב"א A671.3 כהנ.בר

*ברכי יוסף (תקלד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקלד (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח) - ספה"ל 2°23V8224; ב"א RA561 אזו.בר; להורדת הספר כולו או"ח יו"ד-חו"מ

*ברכת אבות, ר' ברוך רקובסקי, ירושלים תשנ, תרב עמ'. מה"ר א515; ספה"ל 2°90A4680; ב"א A584 רקו.בר

*ברכת אברהם, ר' אברהם ארלנגר, ב"ק, מהדורא קמא ותנינא, ירושלים תשמה, קמח + רלט עמ'. מה"ר א140; ספה"ל 2°86A1444; ב"א A584.041 ארל.בר תשמ"ה [הלכה]

*ברכת אברהם (הרשקוביץ), ר' אברהם הרשקוביץ, ירושלים תשסא. מה"ר ת170; ספה"ל 2004A9604

*ברכת אברהם (תשנד), ר' אברהם אלחנן אב"ד פלאנטש, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנד, רט + קסז עמ'. ספה"ל 94A1657; ב"א A671.2 אבר.בר תשנ"ד

*ברכת אליהו (עמאר), בראשית, שמות, ר' משה שלמה עמאר, ירושלים תשסז. מה"ר כ360; ספה"ל 2016A8217; ב"א A451 עמא.בר

*ברכת דוד, על התורה, ר' דוד מטאלנא, בית שמש תשסא. מה"ר מ270

*ברכת המזון (ונציה שסג) עם סדר השלחן ופירוש ר' נתן שפירא, ונציה שסג, יט+מד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]. ספה"ל 75A682 R0°, ונציה שסג, 64 F 2000, אוסף שלום 509

*ברכת חיים, ח"א וח"ב, ר' יוסף חיים, ערך הרב בן ציון מוצפי, ירושלים תשמה. מה"ר ת380; ספה"ל 86A1243, אוסף שלום 1768.31; ב"א A331 יוס.בר תשמ"ה

*ברכת טוב, בראשית וליקוטים על התורה, רבי אריה יהודה לייבוש הלוי עפשטיין, ב"ב תשסח, לט + תרסז עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 2009A2386, אוסף שלום 4852; ב"א A671.3 אפש.בר

*ברכת יוסף, ר' יוסף מיאמפאלא, בני ברק תשסט, קסג עמ'. מה"ר מ270; ב"א A671.1 יוס.בר

*ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט), ר' מאיר תאומים, שני כרכים, מהד' פראנד, נ"י תשסט. מהדורה זו כוללת רק את החידושים על התורה ולא את החידושים שבסוף מהד' תקז. מה"ר ת170; ספה"ל 2006A7890; ב"א A451 תאו.בר

*ברכת כהן (דויטש, תשמט), ר' שמואל ברוך דויטש, ירושלים תשמט. כולל מגילת ספר, ר' מרדכי דויטש. מה"ר ת170; ספה"ל 2°89A2662; ב"א T278 דוי.בר

*ברכת כהן (דויטש, תשסז), ר' שמואל ברוך דויטש, מהדורה שניה בעימוד חדש, ירושלים תשסז. המפתח שם הוא חלקי. מה"ר ת170; ספה"ל 2008A5331; ב"א T278 דוי.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מועדיך לחיים (אזמיר), ר' חיים פלג'י, ח"א אזמיר תרכח, ח"ב אזמיר תרלא, ד"צ אשדוד תשנח. הדף שמצוין ראשון הוא במהד' אזמיר, והדף המצוין בסוגריים הוא במהד' שובי נפשי, ירושלים תשסג. מה"ר מ65; מוהר"ק ד1968; ספה"ל 2°23V5930; ב"א A452 פלג'.בר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ברכת מרדכי בראשית-שמות מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשסד. מה"ר מ505; ב"א A410.6 אזר.בר

*ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשסד. מה"ר מ505; ב"א A410.6 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי מוסר ח"ג = מועדי ה', ירושלים תשנח - מה"ר מ505; ספה"ל 94A4990; ב"א A410.6 אזר.בר

*ברכת משה, ר' משה יהודה לייב מפאשקאן, ירושלים תשמו, קג עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 86A3377; ב"א A671.3 משה.בר

*ברכת פרץ, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלט (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר ת170; ספה"ל 94A3497 (תשלד); ב"א T278 קני.בר

*ברכת שלמה, ר' שלמה טנא-טנביצקי, חו"מ, ב"ב תשמו, רמט עמ'. מה"ר פ440; מוהר"ק פ4775; ספה"ל 2°86A1419; ב"א A565 טנא.בר [הלכה]

*ברכת שמואל, ר'אהרן שמואל קיידנבר, ח"א (בראשית-שמות), ח"ב (ויקרא-דברים), פרנקפורט תמב, ד"צ ירושלים תשל. ספה"ל 2°71A289; ב"א קיד.בר A451; להורדת הספר כולו

*ברק = ברקאי, ר' אברהם יצחק הכהן קוק (מהד' מעלה, מסילות) (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271)

*בשבילי אמונה, ר' שלום חיים וייס, ירושלים תשסג. ח"א - תורה מן השמים, צדק מן השמים, אמת מן השמים, דעת ונבואה מן השמים. ח"ב - דברי הימים מן השמים, אורח חיים מן שמים. מה"ר מ65; ספה"ל 2004A2911; ב"א A410.3 ויס.בש

*בשבילי התלמוד ח"א, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשעא. ספה"ל 2011A7431; ב"א A584 ליב.בש תשע"א; להורדת הספר כולו

*בשמן רענן, ח"ב, ס' זכרון לר' שלום נתן רענן, ח"ב, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, תנש"א. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. מה"ר כ225; מוהר"ק או"ק א; ספה"ל 90A2629; ב"א A508.8 רענן-קו.בש

*בשעה שהקדימו - תער"ב, ר' שלום דובער מליובביטש, נ"י תשעב. מה"ר מ370; ספה"ל 2013A3571; ב"א A672 שנ(5)בש תשע"א

*בת עין (תשסז), ר' אברהם דוב מאווריטש, מהד' מנדלוביץ, נ"י תשסז. מה"ר מ270; ספה"ל 2007A2663, אוסף שלום 3337.4; ב"א A671.2 אבר.בת

*גאולת ישראל (זגלבוים), ר' יוסף ישראל זגלבוים, נ"י תשסו. מה"ר מ222

*גבורות אליהו, ר' יוסף אליהו הנקין, לייקווד תשעג-תשעו. מה"ר ש55; ספה"ל אולם קריאה יהדות כ 182.9;‎ ב"א A572 הנק.גב

*גבורות ה', מהר"ל מפראג, מהדו' הניג. מה"ר מ180

*גבורות שמונים (תשסג), לקט מדברי בעל אך פרי תבואה, בעל קול אריה, בעל לחם שלמה ובעל אבן יהושע, נ"י תשסג, קעו עמ'. מה"ר מ70; ספה"ל 2003A10944

*גבורת יצחק עה"ת, ר' אברהם יצחק סורוצקין. ח"א = בראשית-שמות, ירושלים תשנד - מה"ר ת170; ספה"ל 94A42; T278 סור.גב תשנ"ד

*גבעת פנחס (ביליצר), ר' פנחס ביליצר, בעריכת יששכר דוב ביליצר, נ"י תשסה, תצח עמ'. מה"ר ת170; ספה"ל 2005A2623

*גבעת שאול (בראך), ר' שאול בראך, ווראזוב תרצד, ד"צ ירושלים תשמג. מה"ר ת390; ספה"ל 83A1898; ב"א T278 ברך.גב; להורדת הספר כולו

*גבעת שאול (מורטירה, תה), ר' שאול מורטירה, אמשטרדם תה, קטז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V5818 R8°; ב"א A451 מור.גב ת"ה; להורדת הספר כולו

*גדולי מוסר, ר' גדליה איזמן, ב"ב תשסח, רמב עמ'. מה"ר מ215; ב"א A410.6 איז.גד

*גור אריה, מהר"ל, מהד' הרטמן, ירושלים תשמט-תשנה. מה"ר מ190; ספה"ל 90A1957, אוסף שלום 12120.2; ב"א T271 יהו.גו תשמ"ט

*גל של אגוזים (שנג), ר' מנחם אגוזי, בילוידיר שנג, ד"צ נ"י תשנג, ס דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3625 R2°, 94A898 2°; ב"א A451 אגו.גל תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*גלגולי נשמות (תשסא), ר' מנחם עזריה מפאנו, בתוך: מאמרי הרמ"ע, מהד' ישמח לב, ירושלים תשסא. ספה"ל 97A774, אוסף שלום 550.2; ב"א A654.3

*גנא דפלפלי, ר' משולם זושא ברנדווין (חבצלת), ירושלים תשסה. מה"ר ת170; ספה"ל 2005A7934; ב"א T278 ברנ.גנ

*גנזי חיים (זייצ'יק), ר' חיים זייצ'יק, בעריכת מכון "נשמת חיים", ירושלים תשסז. כולל את ספריו "המדע והחיים" (נ"י תשיב) ו"אורות החיים". מה"ר מ505; ספה"ל 2008A219; ב"א A410.6 זיצ'.גנ

*גנזי ישראל, ר' ישראל מטשורטקוב, ירושלים תשמו. מה"ר מ270; ספה"ל 86A4950

*גנזי ישראל (תשעד), על התורה ומועדים, רבינו ישראל מטשארטקוב, בעריכת ר' ישראל פרידמן, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A10073; ב"א A671.2 פרי.גנ תשע"ד; להורדת הספר כולו

*גנזי צדיקים (תשסב), ממשנתם של תלמידי הבעל שם טוב שלא נדפס מהם חיבור שלם, מכון "סוד ישרים", ירושלים תשסב. במפתח שבספר חסר עמוד בין מסכת תענית למסכת סוטה. מה"ר מ270

*גנזי ראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, תשמה, תשנ. א: ימי הפורים. ב: חודש האביב. ג: גאולה ומלכות (ליום העצמאות). ד: זמן מתן תורתנו. ה: ירח האיתנים. ו: ימי החנוכה. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 ובאוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 85A6045, 96A2992; ב"א A19 קוק.גנ

*גנזי רמח"ל, בעריכת ר' חיים פרידלנדר, בני ברק תשם (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). ספה"ל 75A2319, אוסף שלום 1114; ב"א A655 לוצ.דע תשל"ג

*גנת אגוז (תשמט), לרבי יוסף ג'קטליא, בהוצאת ישיבת החיים והשלום, ירושלים תשמט. ספה"ל 89A3264, אוסף שלום 254.1; ב"א A651 גיק.גנ

*גנת אגוז (תשעב), ר' פינחס סאסיש מסטניסלאב, בעריכת יוסף הלברשטאם, הוצאת תפארת בחורים ד'באבוב, תשעב. ספה"ל 2012A6898

*דבק טוב (אושנבורג, שמח), ר' שמעון אושנבורג, על רש"י על התורה, ונציה שמח, קלא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3131 R8°; ב"א T271 אוש.דב שמ"ח; להורדת הספר כולו

*דבר המלוכה - הבה תמים, ר' שאול בראך, ניו ג'רזי תשמט. מה"ר מ212; ספה"ל 90A1116; ב"א A383 ברך.דב תשמ"ט

*דבר טוב, ר' דוב בעריש רוזנברג, ירושלים תשסא. מה"ר ת175; ספה"ל 2002A2542; ב"א T27 רוז.דב

*דבר צבי - קדושת השבת, ר' צבי הירש מייזליש, עם בנין דוד, ר' דוד דוב מייזליש, נ"י תשסט. ספה"ל 2009A7790; ב"א A381 מיז.דב

*דבר שמואל (חאגיז, שנו), ר' שמואל חאגיז, ונציה שנו, ד"צ נ"י תשנג, נד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 48A226 R8°; ב"א A882 דברים(חגי) שנ"ו, תשנ"ג; לצפייה איכותית בספר

*דברי אברהם, ר' חיים אברהם ארנשטיין. כולל בית אברהם; מרום הרי"ם, לר' ישראל מרדכי ארנשטיין; זכרון מנחם, לר' מנחם ארנשטיין. בעריכת נתן אליהו רוט, בני ברק תשכח. מה"ר ת175; ספה"ל 68A3375; ב"א T278 ארנ.דב תשכ"ח

*דברי איש, ר' יעקב שאול אלישר, סוף ס' ישא איש, ירושלים תרנו, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק ים94; ספה"ל 2°92A4334; ב"א A572 אלי.יש; להורדת הספר כולו

*דברי אמונה השלם, ר' אברהם יצחק קאהן, אדמו"ר מתולדות אהרן, שמות, תשסו. ספה"ל אוסף שלום 3747.12; ב"א A671.3 קהן.דב תשס"ו

*דברי אש (כץ), ר' אברהם שלמה כץ, ירושלים תשנה. ספה"ל 97A1208; ב"א A451 כץ.דבר; להורדת הספר כולו

*דברי ברוך, ר' ברוך רוזנברג, ח"ב (ויקרא-דברים), בני ברק תשסה. מה"ר מ507; ב"א A410.6 רוז.דב

*דברי דוד (זלצר, תשע) על התורה, בראשית שמות, ר' דוד הכהן זלצר, בעריכת יחזקאל שרגא פריעדמאן, קרית יואל תשע. ספה"ל 2011A11978

*דברי דוד (טשורטקוב), ר' דוד משה מטשורטקוב, נערך ע"י אברהם חיים שפיגל, ירושלים תשס. מה"ר מ280; ספה"ל 2001A9371

*דברי הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי צבי שכטר, מהדורה שניה ירושלים תשעג. מה"ר מ70

*דברי חיים - מועדים (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מה"ר מ275; ספה"ל 2°2000A5556; ב"א A671.2 הלב.דב

*דברי חיים על התורה (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מפתח לרובו - נמצא בסוף דברי חיים - מועדים (תשנט), שם הוא מכונה "ח"א". מה"ר מ275; ספה"ל 2°2000A5556; ב"א A584.042 הלב.דב

*דברי חלומות, ר' צדוק הכהן, סוף ס' רסיסי לילה, לובלין תרסג. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 23V13144, אוסף שלום 3640; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

*דברי חנינא (כשכתוב סתם), מזלות ושכר ועונש, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשס, 23 + ריט עמ'. מה"ר א70; ספה"ל 2°2015A7004; ב"א A410.3 רוט.דב

*דברי חנינא - רפואה, על רפואה ופקוח נפש, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשסו. ספה"ל 2015A7005; ב"א A961 רוט.דב

*דברי חנינא - ת"ת, על גדרי תלמוד תורה, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשנב. ספה"ל 2°S92A5659; ב"א A077.3 רוט.דב

*דברי יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט, קמב עמ'. מה"ר מ85 (מהד' ישנה); ספה"ל 89A2821; ב"א A410.6 הלר.דב תשמ"ט

*דברי טובה, יהושע ח"א (פרקים א-ח), ח"ב (פרקים ט-יד), ח"ג (פרקים טו-כד), שופטים ח"א (פרקים א-ט), ר' אברהם טאוב, תשמו, תשנ, תשנב, תשנט. ספה"ל 86A5544; ב"א T307 טאו.דב

*דברי יואל על התורה, ר' יואל טייטלבוים, בראשית נ"י תשלב,שמות, ברוקלין תשלה, ויקרא נ"י תשלז, במדבר, דברים - נ"י תשמא. ספה"ל 83A1645, ספריית ג' שלום; ב"א A671.3 טיט.דב; להורדת הספר כולו בראשית חלק א בראשית חלק ב שמות חלק א שמות חלק ב ויקרא חלק א ויקרא חלק ב במדבר חלק א במדבר חלק ב

*דברי יואל מועדים, ר' יואל טייטלבוים, חלק ראשון - חגי חודש תשרי, נ"י תשמט. ח"ב - חג הסוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת, שמחת תורה, שבת בראשית, נ"י תנשא. ח"ד - חנוכה (א), נ"י תשנט. ח"ה - חנוכה(ב), תשסו. ח"ו - כט שבט, פ' שקלים, פ' זכור, פורים, פורים דמוקפין, שושן פורים. ח"ז - פרשת פרה ופרשת החודש, נ"י תשעו. מפתח לח"ו וח"ז - סוף ח"ז (יתכן שהשמטות שסומנו בסוף ח"ו הם בסוף ח"ז). ח"ח - שבת הגדול ועניני יציאת מצרים, נ"י תשעז. ח"ט - פסח, תשעח. ספה"ל 2°90A1322 (כרכים א-י); ב"א A671.3 טיט.דב

*דברי יונה, ר' יונה הלוי פארסט, נ"י תשסב. מה"ר מ275; ספה"ל 2°2002A4148; ב"א A451 פור.דב

*דברי יוסף (הכהן), ר' יוסף בן מרדכי הכהן, ונציה תעה, ד"צ נ"י תשנב, לב דפים. ספה"ל R8=23V5740, אוסף שלום R1009; ב"א A45 יוס.דב תעה, A452 אבי.אז; להורדת הספר כולו

*דברי יחזקאל שרגא תליתאה, ר' יחזקאל שרגא מסטראפקוב, מכון דברי יחזקאל שרגא, ירושלים תשסה. מה"ר מ275; ספה"ל 2004A9859; ב"א A671.3 ליפ.דב

*דברי ישכר (רוזנבוים), ר' ישכר בער רוזנבוים, רעננה תשנט. מה"ר מ275; ב"א A671.3 רוז.דב

*דברי ישראל (תשסח), ר' ישראל ממודזיץ, מהד' מכון אשי ישראל, נ"י תשסח. מה"ר מ275; ספה"ל 2008A1684, אוסף שלום 3658.1; ב"א A671.2 טאו.דב

*דברי מנחם - מנחם ציון, ר' מנחם מנדל מרימינוב, נ"י תשמה, לז עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 85A1976

*דברי מנחם - מנחם ציון (תשסט), ר' מנחם מענדל מרימאנוב, קרית יואל תשסט, רלג + קצו עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 2009A6473

*דברי מנחם (היימליך), בשער - שלשה ספרים נפתחים, כולל "שלשה מעידים" - עניני שבת, "מנחת יוסף" על המועדים, ר' מנחם יוסף הלוי היימליך, נ"י תשסז. מה"ר מ275; ספה"ל 2007A6588 להורדת הספר כולו

*דברי משה (שהם, תשמח), ר' משה ב"ר דן שהם, קרית ויזניץ, בני ברק תשמח. ספה"ל 88A5331, אוסף שלום 3187.1; ב"א A671.1 שהם.דב תשמ"ח

*דברי משה (שהם, תשעג), ר' משה ב"ר דן שהם, מכון נחלת צבי, בני ברק תשעג. ב"א A671.1 שהם.דב תשע"ג

*דברי משה (שהם, תשעט), רבי משה שה"ם, מכון להפצת תורת החסידות 'נחלת צבי', בני ברק תשעט. ב"א A671.1 שהם.דב תשע"ט

*דברי סופרים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרעג, קכא דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח123; ספה"ל 53A1178; ב"א A671.2 הכה.דב להורדת הספר כולו

*דברי פני אריה, ר' פנחס ליב פריעדען, וויען תרי"ט, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 95A1978, S23A5945; ב"א A45 פרי.דב להורדת הספר כולו

*דברי פנחס, חלק ב, ר' פנחם מנחם דאוויד, ירושלים תשסח. צריך להוסיף עמוד אחד או שניים למה שמופיע במפתח, כנראה. מה"ר א530; ספה"ל 2015A743 להורדת הספר כולו

*דברי ריבות (שמז), ר' יצחק אדרבי, ונציה שמז. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 45A1493 R2°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*דברי שלום (אדרבי, שמו), ר' יצחק אדרבי, ונציה שמו, קסח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A2324 R2°; להורדת הספר כולו

*דברי שלום, ר' שמואל גד יודייקין, חלקים א-ו, ב"ב תשנג. מה"ר א530 (חלקים א-ד), א255 (חלקים ה-ו); ספה"ל 92A195; ב"א A584 יוד.דב תשנ"ב

*דברי שלום (שרעבי), חלק הדרוש, ר' רפאל אברהם שלום מזרחי דידיע שרעבי, ירושלים תרג, ד"צ ירושלים תשלו. ע"פ מפתח בד"צ, מספרי העמודים כנראה חודשו במהדורת צילום זו. ספה"ל 2°76A2628; ב"א A654.2 שרע.דב; להורדת הספר כולו

*דברי שלום (שרעבי, תשנג), ר' רפאל אברהם שלום דידיע שרעבי, ירושלים תשנג. ב"א A45 שרע.דב

*דברי שלמה (הלוי, שנו), ר' שלמה בן יצחק הלוי, ונציה שנו, ד"צ נ"י תשנג, שיד + יד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A2326 R2°, 94A649 2°; ב"א A451 שלמ.דב תשנ"ג; להורדת הספר כולו

§דברי שלמה (סלוין), ר' שלמה סלוין, וילנה תרצו, ד"צ נ"י תשסז. ספה"ל 37A494; ב"א A584 סלו.דב; להורדת הספר כולו

*דברי שמואל (מודליאנו), ר' שמואל יצחק מודליאנו, סו"ס ארוחת תמיד, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסז. מה"ר א55; S2°2007A3429

*דברי שמואל (תשיג), ר' שמואל שמלקא מניקלשבורג, ירושלים תשיג-תשיד, לב + קעז עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 54A553; ב"א A671.1 הור.דב תשי"ד

*דברי שמואל, ר' שמואל שמעלקא מניקלשבורג (כשכתוב סתם), בעריכת יצחק הלוי בלעדי, מהדורה שלישית, ירושלים תשנח. נדפס עם אמרי שמואל ותולדות שמואל (שאינם כלולים במפתח). מה"ר מ255; ספה"ל 98A9209; ב"א A671.1 הור.דב תשנ"ח

*דברי תורה, ר' חיים אלעזר שפירא, ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשסז. ספה"ל 2007A3891; ב"א A671.3 שפי.דב

*דברים אחדים (תשמו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשמו. מה"ר מ230; ספה"ל 86A5489; ב"א A452 אזו.דב

§דברים אחדים (קלצקין), ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלצקין, ירושלים תרפט, ד"צ נ"י תשנג, 200 עמ'. ספה"ל 38A1522; ב"א A584 קלצ.דב; להורדת הספר כולו

*דברים אחדים (תקמח), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקמח (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°23V6369; להורדת הספר כולו

*דברים טובים (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על קהלת, ונציה שסא, לט דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 62A108 R8°; ב"א T477 אלש.דב שס"א; להורדת הספר כולו

*דברים נחמדים (תשסה), ר' צבי אלימלך שפירא, מהד' מכון ספרי מהרצ"א, ניו יארק תשסה, רצד עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 2005A514, אוסף שלום 3453.1; ב"א A584 שפי.דב תשס"ה

*דברים ניחומים (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על איכה, ונציה שסא, לח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]. ספה"ל 62A106 R8°; ב"א T467 אלש.דב שס"א; להורדת הספר כולו

*דבש לפי (תקסא), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקסא (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א נדירים A655 אזו.דב; לצפייה בספר כולו

*דבש לפי, החיד"א, ירושלים תשכב. מה"ר מ110; ספה"ל 52A1486; ב"א A813 אזו.יע

*דבש השדה, ליקוטים מאדמורי"ם, שערך ר' דוב בעריש מרישא, נ"י תשסג. כולל: דברים יקרים, שפתי חכמים. מה"ר מ275; ב"א A675 דבש.הש

*דגל יהודה (קאמינר, תשסח), ר' יהודה הלוי קאמינר, ירושלים תשסח, תלד עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל אוסף שלום 4550.3; ב"א T278 קמי.דג תשס"ח

*דגל מחנה יהודה, ר' יהודא צבי מסטרעטין, בעריכת אהרן יעקב בראנדוויין, ברוקלין תשעב, יב + תשנה עמ'. ספה"ל 2012A5788, אוסף שלום 4076.4; ב"א A671.2 ברנ.דג תשע"ב

*דגלי יהודה, ר' יהודה ליב גורדין, ורשה תרסד, פד דפים. מה"ר מ225; ספה"ל 58A2309; ב"א A452 גור.דג תרס"ד; להורדת הספר כולו

*דובר צדק, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעא, צח דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח121; ספה"ל 41A309, אוסף שלום 3636; ב"א A671.2 הכה.דו; להורדת הספר כולו

*דובר צדק (זילבר), ר' מנחם זכריה זילבר, בראשית-שמות, נ"י תשסד. מה"ר ת180; ספה"ל 2004A4092

*דובר שלום (תשסג), ר' שלום רוקח, עם אהל יהושע, ר' יהושע רוקח, מהד' נר למאור, נ"י תשסג. מה"ר מ275; ספה"ל 2003A7151, אוסף שלום 4099.1

*דודי נתן בראשית, ר' נתן דוד סגל, ירושלים תשעב. ספה"ל 2012A7718; ב"א A451 סגל.דו

*דולה ומשקה - חנוכה, ר' יעקב הורוביץ, בעריכת תומר חיים בכר, ירושלים תשסו. המפתח מגיע רק עד מסכת קידושין. מה"ר מ217; ב"א A410.6 הור.דו; להורדת הספר כולו

*דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת, ר' יעקב הורביץ, אופקים תשע. מעמ' 587. ב"א A410.6 הור.דו; להורדת הספר כולו

*דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות, ר' יעקב הורביץ, תשעג. להורדת הספר כולו

*דורש טוב, ר' יונה פודור, הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים, ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A4320; ב"א A45פוד.דו

*דמשק אליעזר (דזיקוב, תשסב), חלק א, ר' אליעזר הורוויץ אבד"ק דזיקוב, בעריכת נחום מאיר גערמאן, נ"י תשסב. מה"ר 275; ספה"ל 2002A7301; ב"א A671.2 הור.דמ תשס"ב

*דמשק אליעזר (חדש, תפלה), קובץ ועדים בעניני תפלה, ר' נפתלי מנחם הלוי חדש, ירושלים תשנט. ספה"ל 2003A6187

*דמשק אליעזר (חדש, תשנז), שיחות שנאמרו בשנת תשנז, ר' נפתלי מנחם הלוי חדש, ירושלים תשנח. ספה"ל 2003A6186

*דמשק אליעזר (חדש, תשנח), שיחות שנאמרו בשנת תשנח, ר' נפתלי מנחם הלוי חדש, ירושלים תשנט. ספה"ל 2003A6177; ב"א A410.6 חדש.דמ תשנ"ט

*דמשק אליעזר (רלב"ג), ר' אליעזר דן רלב"ג, לייקווד תשסט, 40 + תפט עמ'. פסוק שיש עליו כמה דברי תורה - ניתן מספר בתוך סוגריים לסמן את דבר התורה המכוון. מה"ר ת180; ב"א T27 רלב.דמ

*דעת חיים, ר' חיים ואלקין, ירושלים תשנז. מה"ר מ505; ספה"ל 97A1353; ב"א A410.6 ולק.דע

*דעת חכמה ומוסר, ר' ירוחם הלוי ליוואויץ, ח"א-ח"ג, ניו יורק תשכז-תשלב. מה"ר מ505, 507; ספה"ל 67A2751; ב"א A410.6 ליב.דע

*דעת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מתוקנת ירושלים תשכט, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1; מוהר"ק או"ק ג פ230; ספה"ל 85A7209, או"ק יהדות ה 169; ב"א A572 קוק.דע; מיק"פ 187-184; להורדת הספר כולו

*דעת סופר, על התורה ומועדי השנה, ר' עקיבא סופר. ירושלים תשסז. מה"ר 180

*דעת תפלה, ר' אהוד אביצדק, ירושלים תשנג, תקמא עמ'. מעמ' 487. ספה"ל 93A4553; ב"א A309 אבי.דע; להורדת הספר כולו

*דעת שבת, ר' אהוד רקובסקי (אביצדק), ירושלים תשנח. מה"ר מ70; ספה"ל 97A5048; ב"א A381 אבי.דע

*דעת תבונות, רמח"ל (ח"ב נדפס בתחילת "גנזי רמח"ל" - מה"ר קב2) (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ70; ספה"ל 98A1384; ב"א A655 לוצ.דע תשל"ג

*דעת תבונות - עת לעשות = עם פירוש עת לעשות, ר' אברהם באום, ירושלים תשעט, 509 עמ'. מה"ר מ70; ספה"ל 2°2019A2251; ב"א A655 לוצ.דע תשע"ט

*דעת תורה, ר' ירוחם ליבוביץ, ירושלים תשלו-תשנה (ע"פ מפתח בספר ידות אמרים, ירושלים תשנח). ספה"ל 76A2635; ב"א A410.6 ליב.דע

*דרושי הרמ"ץ - ראה פרי חיים

*דרושי רבינו משה מאימראן, ח"א, ספר המעלות, מכון אהבת שלום, ירושלים תשסח. מה"ר מ75; ספה"ל 2011A11679; ב"א A45 מימ.דר

*דרושי רבינו משה מאימראן, ח"ב, מדרשו של משה, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשע. ספה"ל 2011A11679; ב"א A45 מימ.דר

*דרושים ואגדות חתם סופר, ר' משה סופר, בעריכת ר' ישראל שטערן ור' שלמה י' הכהן שפיצר ור' אברהם שמואל שטרן, ירושלים תשנח. מה"ר ת193; ספה"ל 2°98A7127; ב"א A451 סופ.דר תשנ"ח

*דרושים וחומר לדרש (ניסנבוים), ר' יצחק ניסנבוים, וילנא תרסג, תרע, ורשה תרפד, 111 עמ'. ע"פ מפתח בסוף ספרו אמרי דרוש. ב"א A45 ניס.דר; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר, לצפייה איכותית בספר

*דרך אמונה (ביבגי, רפב), ר' אברהם ביבגי, קושטנדינה רפב, ד"צ נ"י תשכט, ירושלים תשל, 102 דפים. מספרי דפים למטה. ע"פ מאמרים, ובתוך כל מאמר - שערים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3310 R2°; ב"א A179 ביב.דר תשכ"ט, תש"ל; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*דרך אמונה (גבאי, שכג), ר' מאיר גבאי, פדואה שכג, כח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V3902 R8°; ב"א A653 גבא.דר שכ"ג; להורדת הספר כולו

*דרך אמונה ובטחון, ר' חיים פנחס שיינברג, ירושלים תשמג, תשן. מה"ר מ507; ספה"ל 85A202, S93A4231; ב"א A410.6 שינ.דר

*דרך ה' (באום), עם פירוש עת לעשות, ר' אברהם באום, ירושלים תשעא, 649 עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2013A6011; ב"א A12 לוצ.דר תשע"א

*דרך ה' השלם, ר' משה חיים לוצאטו, עם הפירושים דרך לחיים, ביאור הענינים מר' חיים פרידלנדר, ומראה דרך, מקורות וביאור הכפילויות מר' גבריאל זלושינסקי, ירושלים תשסח, 427 עמ'. מה"ר מ75; ב"א A12 לוצ.דר תשס"ח

*דרך הקודש (תנעמי), ר' זכריה תנעמי, ירושלים תשמג. מה"ר מ75; ספה"ל 2010A13159; ב"א A19 תנע.דר (תשנח)

*דרך חיים, מהר"ל מפראג, מהד' פרדס, ת"א תשלה, 16 + תשפב. מה"ר מ185; ספה"ל 76A2384, או"ק יהדות מ4.8; ב"א A42 יהו.דר תשל"ה

*דרך חיים (לונזאנו), ר' מנחם די לונזאנו, אצבע רביעי מהחיבור הכולל "שתי ידות", מהד' אהבת שלום, ירושלים תשעב, 71 + שצב עמ'. ספה"ל 2012A562, אוסף שלום 15269.11; ב"א A410.1 לונ.דר

*דרך ישר (שצג), ר' ישעיה בן אליעזר חיים מניצה, ונציה שצג, לח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 2017A9023 R0°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*דרך ישראל, ר' ישראל טופורוביץ, ב"ב תשסב, יז + שיב עמ'. מה"ר פ290; ב"א A563.7 טופ.דר [הלכה]

*דרך ישרה, ר' ראובן ן' אברהם, מכון שובי נפשי , ירושלים תשנח, 46 + תקס עמ'. ספה"ל 99A2716, אוסף שלום 1227.1; ב"א A657 ראו.דר תשנ"ח

*דרך מצותיך (חב"ד), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), על ס' המצוות, נ"י תשל, תשנו, תשסב. מה"ר מ360; ספה"ל 92A1703; ב"א A672 שנ(3)דר גם ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. דרך מצותיך - חלק א דרך מצותיך - חלק ב בטקסט מלא

*דרכי איש, ר' נסים שמואל יהודה ארוואץ, ירושלים תרלה, ד"צ נ"י תשנג, קיח דפים. מוהר"ק ים293; ספה"ל 2°93A3658; ב"א A45 ארו.דר להורדת הספר כולו

*דרכי אמונה, מאמרים לחנוכה, ר' צבי הירש שפירא, ירושלים תשעה. ספה"ל 2015A4771; ב"א A384.1 שפי.דר; להורדת הספר כולו (תשסג)

*דרכי החיים, ר' מיכל יהודה ליפקוביץ, בעריכת ר' צבי יברוב, ח"א-ח"ב, בני ברק תשסו. מה"ר מ75; ב"א A07 לפק.דר תשס"ו

*דרכי התשובה, ר' אליעזר נחמן פואה, מכון הוד והדר, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A7503; ב"א A411.716 פוא.דר

*דרכי חושן, ר' יהודה סילמן, ב"ב תשנט. מה"ר פ410; ספה"ל 81A2000; ב"א A565 סיל.דר [הלכה]

*דרכי צדק, ר' מנחם זכריה זילבר, נ"י תשסח, תקטז עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2009A74

*דרכי ציון, ר' דוד היילפרין, עם צוואת אביו ר' ישראל, וצוואת בנו ר' ישכר בעריש, עם "ליקוט אמרים", מר' ישכר בעריש, מכון באר יצחק, נ"י תשסג, קס עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2003A9268; ב"א A43 היל.דר תשס"ג

*דרכי שלום (מרגונאטו), ר' נסים חיים שלום יעקב מרגונאטו, שלוניקי תקעא, קמט דפים. ספה"ל 2°23A6244; ב"א A451 מרג.דר; להורדת הספר כולו

*דרכיו למשה, ר' חיים פלג'י, מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשסא, 34 + מח עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל אוסף שלום 2°1333.9

*דרש אברהם (אשכנזי), ר' ניסן אשכנזי, ח"א וח"ב, שלוניקי תרא-תריב, ד"צ נ"י תשנב. בח"א מפתח נפרד לקונטרס "מראה אדם" (אותו מספור דפים). מוהר"ק ת847; ספה"ל 2°92A6796; ב"א A451 אשכ.דר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרש משה (אלבלדה, שסג), ר' משה אלבלדה, על התורה, ונציה שסג, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנח, קכה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6373 R2°, 92A3765 2°, 99A238 2°; ב"א A451 אלב.דר שס"ג, תשנ"א; להורדת הספר כולו

*דרש משה (פיזענץ, שמט), ר' משה בן יצחק מפיזענץ, קראקא שמט, ד"צ נ"י תשנח, ע דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V4146 R2°, 2000A2920 2°; ב"א A888 משה.דר תשנ"ח; להורדת הספר כולו

*דרש משה (פינטו), בראשית ח"א-ח"ב, שמות ח"א-ח"ב, ר' משה פינטו, פתח תקוה תשסז, תשסט, תשעד. ספה"ל 2009A7932; ב"א A451 פינ.דר

*דרש משה (קלנברג), ר' משה קלנברג, ח"א-ח"ב, בלגוריי תרצה. ע"פ מפתח בח"ב. ספה"ל 36A1101; ב"א A45 קלנ.דר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרשות אל עמי, ר' משה אביגדור עמיאל, חלק א - ימים נוראים, ת"א תשכד. מה"ר מ210; ספה"ל 64A3035; ב"א A45 עמי.דר תשכ"ד

*דרשות באר יצחק, חלק א, ר' אברהם יצחק גליק, בעריכת יהושע צבי הלוי יונגרייז, נ"י תשעו. ב"א A45 גלי.בא תשע"ו

*דרשות דבר צבי, על מועדי השנה, ר' צבי הירש מייזליש, בעריכת דוד דוב מייזליש, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A8734; ב"א A452 מיז.דב

*דרשות הצל"ח השלם, ר' יחזקאל סג"ל לנדאו, הוצאת מכון הצל"ח, אלעד-ירושלים תשסג, פב עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2007A4647

*דרשות הרא"ש ודברי אלעזר, ר' אברהם שאג ור' אליעזר ולדמן, ירושלים תרסד, תשמ. מה"ר מ75; ספה"ל 2°40A46, S82A3441; ב"א A45 שאג.דר תרס"ד

*דרשות הרא"ש (תשסו), ר' אברהם שאג, מכון זכרון אהרן, ירושלם תשסו. מה"ר מ75; ספה"ל 2010A4790; ב"א A45 שאג.דר תשס"ו

*דרשות הר"ן (שנו), ר' נסים גרונדי, ונציה שנו, 90 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A2710 R8°; להורדת הספר כולו

*דרשות חתם סופר ח"ג (תשיט), ר' משה סופר, עם מראי מקומות ציונים והערות בשם שער יוסף, ר' יוסף נפתלי שטרן, הוצאת מכון חתם סופר, ירושלים תשיט, ד"צ תשמט. ספה"ל 89A4003

*דרשות חתם סופר (תשעז), ר' משה סופר, מכון חתם סופר, ירושלים תשעז. מה"ר מ90; ב"א A452 סופ.חת תשע"ה

*דרשות יעב"ץ, ר' יעקב קאפל אלטנקונשטט אב"ד ווערבוי, נ"י תשסד, מד + שלט עמ'. מה"ר מ230; ספה"ל 2005A607; ב"א A452 אלט.דר

*דרשות לחם שלמה, ר' שלמה זלמן עהרענרייך, נ"י תשלו, נא + שנב עמ'. מה"ר מ235; ספה"ל 2°77A1828

*דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים), ר' יצחק ניסנבוים, וילנא תרסח, ורשה תרפג, 263 עמ'. ע"פ מפתח בסוף ספרו אמרי דרוש. ספה"ל 23A5864; ב"א A45 ניס.דר; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*דרשות מהר"י מינץ (תשנז), ר' שמואל יהודה קצנלנבוגן, הוצאת מישור, ניו יורק תשנז. ספה"ל 98A655; ב"א A45 קצנ.דר; מכון משה"ע י94.2

*דרשות מהר"ל (שנג), פראג שנג, מ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 42A862 R8°; להורדת הספר כולו

*דרשות מהר"ל, מהד' מכון יד מרדכי, ת"א תשנו. מה"ר מ185

*דרשות מהר"ם בנעט, ר' מרדכי בנעט, שבתות השנה, ירושלים תשסה. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2006A34; ב"א A45 בנט.דר

*דרשות מהר"ם חביב, ר' משה חביב, מהד' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנט. מה"ר ת180; ספה"ל 99A5399; ב"א A451 חבי.דר

*דרשות מהר"ם שיק, שני כרכים, ירושלים תשסג. כרך ב מתחיל בעמ' תכה. מה"ר מ75; ב"א A345 שיק.דר

*דרשות מהרי"ץ לז' אדר, ר' יוסף צב"י דושינסקיא, ירושלם תשסג. מה"ר מ225; ב"א A45 דוש.דר; להורדת הספר כולו

*דרשות מהרי"ץ לחנוכה ח"א-ח"ב, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשס. מה"ר מ225; ספה"ל 2°93A96; ב"א A452 דוש.דר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרשות מהרי"ץ למועדים, ר' יוסף צבי דושינסקיא, ירושלים תשסב. מה"ר מ225; ב"א A452 דוש.דר; להורדת הספר כולו

*דרשות מנחת יצחק, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים תשסד, שע עמ'. מה"ר מ115; ב"א A45 ויס.מנ תשס"ד

*דרשות מעבר יבק, ר' אהרן ברכיה ממודינא, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסא, 59 + רג עמ'. מה"ר מ67; ספה"ל 2001A178, אוסף שלום 11182.31; ב"א A45 אהר.דר תשס"א

*דרשות משמר הלוי (תשעא), ר' משה מרדכי שולזיגגר, מודיעין עילית תשעא. ספה"ל 2012A10167; ב"א A077.3 שול.דר תשעא

*דרשות משמר הלוי (תשעד), ר' משה מרדכי שולזיגגר, מודיעין עילית תשעד. ספה"ל 2012A10167; ב"א A077.3 שול.דר תשע"א

*דרשות ר' שלמה מולכו (רפט), ס' המפואר, שלוניקי רפט, לו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 2003 F 464; לצפייה איכותית בספר

*דרשות ר"י אבן שועיב (שלג), ר' יהושע אבן שועיב, קראקא שלג. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 50A1486 R2°; להורדת הספר כולו

*דרשות ר"י מסלוצק, ר' יוסף פיימר, ירושלים תשנה, 24 + רב עמ'. ספה"ל 95A4604; ב"א A45 פימ.דר

*דרשות שבט הלוי, ר' שמואל וואזנר, ב"ב תשמב, שנג עמ'. [חסרות כמה מסכתות]. מה"ר מ75; ספה"ל 2°82A2455; ב"א A45 ווז.שב תשמ"ב

*דרשות שם טוב (רפה), ר' שם טוב אבן שם טוב, שאלוניקי רפה, ד"צ ירושלים תשלג, 179 עמ'. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 73A106 2°; ב"א A451 שם טוב.דר תשל"ג; להורדת הספר כולו

*דרשות שמואל, ר' שמואל מרגליות, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנד. ספה"ל 94A4607; ב"א T278 מרג.תו

*דרשות שמן רוקח, ר' אלעזר לעוו, מכון ש"ר התורה, נ"י תשסו. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2006A3152; ב"א A45 אלע.דר תשס"ו

*האיר ממזרח, ר' דוד אברהם, על התורה, ירושלים תשסד. מה"ר ת185; ספה"ל 2004A3705; ב"א T278 אבר.הא

*האיר ממזרח, ר' דוד אברהם, על ההפטרות, ירושלים תשסד. ת380; ספה"ל 2004A3705; ב"א T278 אבר.הא

*הבן יקיר (לניאדו), ר' אפרים לניאדו, מוזיאון למורשת יהדות סוריא, ניו יורק תשעו. מה"ר ת185; ספה"ל 2°2016A8438; ב"א A451 לני.בן

*הגות לב, ר' יצחק ניסנבוים, וילנא תרעא, ורשה תרפה, 222 עמ'. ע"פ מפתח בסוף ספרו אמרי דרוש. ספה"ל 31A3191; ב"א A45 ניס.הג; להורדת הספר כולו, לצפייה איכותית בספר

*הגיד מרדכי, ר' בוגיד חנינא סעדון, ב"ב תשנ, פט + קסג + 56 עמ'. ספה"ל 90A3605

*הגיונות אל עמי ח"א, ר' משה אביגדור עמיאל, ירושלים תרצו. מה"ר ת180; ספה"ל 36A2611; ב"א A45 עמי.הג; להורדת הספר כולו

§הגיוני עוזיאל, ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ח"א, ירושלים תשנב. מה"ר מ80; ספה"ל 93A1848; ב"א A19 עזי.הג תשנ"ב

*הדרש והעיון, ר' אהרן לוין, בלגוריי-נ"י תרפח-תשמב. ב"א T278 לוי.דר; להורדת הספר כולו בראשית שמות במדבר ח"א במדבר ח"ב דברים

*הדרת אליהו, ר' אליהו מפינטשוב, פראג תקמה, ד"צ נ"י תשנ. ספה"ל 92A3487, S23A5531; ב"א A45 אלי.הד. להורדת הספר כולו

*הדרת קודש = אדם שכלי המדקדק בהדרת קודש, ר' שמעון בן שמואל מצרפת, טיהינגן שך. בלי מספור עמודים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V3916 R8°; להורדת הספר כולו

*הואיל משה (אלפלס, שנז), ר' משה אלפלס, ונציה שנז, ד"צ נ"י תשנד, 139 + 39 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 70A205 R8°; ב"א A077.3 אלפ.הו תשנ"ד; להורדת הספר כולו

*הואיל משה (מת, שעב), ר' משה בן אברהם מת מפרמישלה, על התורה וחמש מגילות, באר התורה, באר היטב ובאר משה, פראג שעב, ד"צ ת"א תשמב, 155 + 14 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V4629 R2°; ב"א T27 משה.הו תשמ"ב; להורדת הספר כולו

*הוספה לתהלים (צמח צדק), אהל יוסף יצחק השלם, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשטו. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. ספה"ל 2002A3562; להורדת הספר כולו

*החברה והשפעתה, ר' אברהם בהר"ן, ירושלים תשן, תשנא, 402 עמ'. מה"ר מ85; ספה"ל 92A3411; ב"א A930.1 בהר.חב

*החכמה מאין, ר' יוסף ליפשיץ, בני ברק תשסד. מה"ר מ280; ב"א A675 ליפ.חכ (תשנ"ו)

*הטוב והתכלית - אמונה ודעת, ר' צבי אריה טווערסקי, בני ברק תשסח, קא עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2010A5589; ב"א A19 טבר.טו תשס"ח

*הֻידוֹת אהרן (תשסא), ר' אפרים קירשנבוים, ירושלים תשסא. הציונים למסכת אבות אינם כוללים את המקורות המבוארים לפי הסדר. ספה"ל 2011A12503; ב"א A421 קיר.הי תשסא

*הֻידוֹת אהרן (תשסז), ר' אפרים קירשנבוים, ירושלים תשסז. הציונים למסכת אבות אינם כוללים את המקורות המבוארים לפי הסדר. ב"א A421 קיר.הי תשסז

*היהדות הלאומית, ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרפ, 256 עמ'. ספה"ל 23A5867; ב"א A45 ניס.י’ה

*היכל הקדש (תיג), ר' משה אלבז, אמשטרדם תיג, ז + עו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 23V12411 R8°; להורדת הספר כולו

*הכנה דרבה, ר' משה גרינוולד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסט, 14 + קיא עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2009A1785; ב"א A43 גרי.הכ תשס"ט

*הכתב והקבלה, רבי יעקב צבי מקלנבורג, ע"פ מפתח במהד' ר' משה צוריאל, ירושלים תשעה. מה"ר ת200; ספה"ל 2015A6435

*הל' בית הבחירה עם ביאורי רמ"מ שניאורסון, נ"י תשמו, תשסב, רמא עמ'. מה"ר א440; ספה"ל 2°86A5262; ב"א A53 שני.הל להורדת הספר כולו - תשסב

*המאור הגדול (גר"א), לקט מדברי הגר"א, בעריכת ר' יששכר דוב קרויזר, תשסד. ספה"ל אוסף שלום 1828.12; ב"א A081 אלי.מא

*המאור שבתורה, ר' יעקב משה הכהן לעסין, ירושלים תשכב-תשכו (ח"ב - ר"ה עד חגיגה; ח"ג - נשים; ח"ד - ב"ק - סנהדרין). מה"ר מ520; ספה"ל 58A108; ב"א A410.6 לסי.מא; להורדת הספר כולו כרך א כרך ב כרך ג כרך ד - ב"ק-סנהדרין כרך ה

*המאור שבתורה (שפירא), על התורה, וכרך ה על חנוכה, ד' פרשיות, פורים ומגילת רות, תשעה באב, והספדים, ר' צבי הכהן שפירא, בני-ברק תשסג. מה"ר ת380~ (כרך ה); ספה"ל 2004A5029; ב"א A410.6 שפי.מא תשס"ג

*המאיר לארץ (שיינברג), ר' עזרא שיינברג, ביאור על ס' צו וזירוז של האדמו"ר מפיאסצנא ר' קלונימוס קלמן שפירא, צפת תשעד, תלה עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2016A4014; ב"א A671.3 שפי.צו תשע"ג

*המוסר והדעת, ר' אברהם יפהן, בראשית, ירושלים תשלו. שמות-ויקרא (מפתח סוף במדבר-דברים), ירושלים תשמא. מה"ר מ520; ספה"ל 76A1627; ב"א A410.6 יפה.מו

*המספיק לעובדי ה' (תשסח), ר' אברהם בן הרמב"ם, תורגם ללשון הקודש על ידי הרב יוסף דורי, בתוספת שיפורי תרגום רבים ע"י הרב שמואל מילר והרב יעקב וינסלברג, ירושלים תשסח, מב + 356 עמ'. ספה"ל 2009A3600; ב"א A410.1 אבר.מס תשס"ח

*המעלות לשלמה (תשמז), ר' רפאל שלמה לאנייאדו, מהד' "אהבת שלום", ירושלם תשמז, 36 + תקמד עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2°88A762; ב"א A45 לני.מע תשמ"ז

*הנותן אמרי שפר (ראנ"ח, שצ), ר' אליהו אבן חיים, ונציה שצ, רכח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 45A1479 R2°; להורדת הספר כולו

*הנפש החכמה, ר' משה די ליאון, בזיליאה שסח, ד"צ ירושלים תשכט. ספה"ל R8= 35 V 3880, 69 A 2202, אוסף שלום 244, 244.11; ב"א A651 משה.נפ; להורדת הספר כולו

*הסכמות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשמח, 139 עמ'. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 89A1049, אוסף שלום 1490.2; ב"א A509.2 קוק.הס תשמ"ח

*הערות אברהם יעקב יצחקי, ר' זיידל אפשטיין, בראשית, שמות, במדבר, דברים, ירושלים תשנו-תשנז. ספה"ל 97A941

*הצניעות והקדושה (תשסט), יצחק אייזיק רוזנבוים, מהדורא תליתאה, ירושלים תשסט, תקנב עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2009A6573

*הקדמת אמרי יוסף (תשנח), ר' יוסף מאיר מספינקא, על ספר לקוטי תורה וש"ס, לרבי יצחק אייזיק מזידיטשוב, עם "יוסיף דעת", מקורות ציונים ומבואות, ר' אברהם יעקב אייזנברג, ירושלים תשנח. מה"ר מ280; ב"א A671.3 ויס.הק

*הקשורים ליעקב (תשסא), דרשות היעב"ץ - דרוש יציב פתגם, מכתב אלקים, מכתב ליחזקיהו, פסח גדול, שאגת אריה, שמש צדקה, שערי עזרא, תפלת ישרים, חלי כתם, ר' יעקב עמדן, הוצאת מכון משנת רבי אהרן, ירושלים תשסא, רל + כא עמ'. מה"ר מ80; ספה"ל 2017A10501; ב"א A45 אמד.קש

*הקשורים ליעקב (תשעח), דרשות ר' יעקב עמדין, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח, 19 + רנה עמ'. ספה"ל 2018A487; ב"א A45 אמד.קש תשע"ח

*הר המוריה, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים [האדר"ת], מכון אהבת שלום, ירושלים תשסו. כולל אזני ירושלים, ילקוט דוד. ספה"ל 2011A7528; ב"א A572 רבי.של

*הר יראה, ר' אריה פינקל, עם קונטרס "חסד חיים" לר' חיים זאב פינקל, ירושלים תשנט. מספור מאמרים שונה ל"חסד חיים". מה"ר מ507; ספה"ל 99A7652; ב"אA410.6 פינ.הר

*השיר והשבח, ר' שניאור זלמן פרדס, בני ברק תשעא. ספה"ל 2012A10242; ב"א T278 פרד.שי

*התורה והעולם, ח"א-ח"ג, ר' ניסן טעלושקין, נ"י תשטז-תשיח. מה"ר ת260; ספה"ל 56A918; ב"א A451 טלו.תו התורה והעולם א התורה והעולם ב התורה והעולם ג

§התקופה הגדולה (תשלב), ר' מנחם כשר, ירושלים תשלב. ספה"ל 73A967; ב"א A124 כשר.תק [לוח השוואה למהד' תשסא]

*התרגשות הלב (תשסח), ר' יהושע צבי מיכל שפירא, ירושלים תשסח, 34 + רפג עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 0°2008A6016, אוסף שלום 1472.1; ב"א A410.3 שפי.הת תשס"ח

*התרגשות הלב (תשסט), ר' יהושע צבי מיכל שפירא, עם מנחת שמואל, לר' שמואל אב"ד דאלהינאוו ואילייא, ירושלים תשסט. ספה"ל 2011A9894; ב"א A410.3 שפי.הת תשס"ט

*ואותו תעבוד, ר' בנימין יחיאל איכל גראסמאן, לייקוואד תשעב. ספה"ל 2012A11722; ב"א A410.3 גרו.וא

*ואני תמיד עמך, ר' נחמן יוסף וויטריאל, נ"י תשעב, תרמ עמ'. ספה"ל 2015A4736; ב"א A410.3 ויט.וא

*ודע מה שתשיב, ר' אהרן אשר וואלינעץ, ניו יורק תשכח. ספה"ל 69A3736; ב"א A081 וול.וד

*ודרשת וחקרת (סוגיות), ר' אהרן יהודה גרוסמן, חידושי סוגיות כסדר התורה, ח"א-ח"ג - ירושלים תשנז. ח"ד - ירושלים תשסג. ח"ה (שני כרכים) - ירושלים תשסה. מה"ר ת185; ספה"ל 2002A5064; ב"א T278 גרו.וד; להורדת הספר כולו ח"ג - תשנט ח"ד ח"ה כרך א ח"ה כרך ב

*וזאת התורה, ר' משה רחמים שעיו, ירושלים תשסו, 37 + שמה עמ'. מה"ר ת185; ספה"ל 2008A8730; ב"א A451 שעי.וז

*וזרח השמש על התורה, ר' יצחק בן שושן, קרית ספר תשס. זה החלק של מוסר (באותה שנה יצא ספר אחר שלו באותו שם, והוא החלק של הלכה, שאין בו מפתח, ואינו כלול כאן). מה"ר ת185; ספה"ל 2001A3753; ב"א A451 בן-שו.וז

*ויאמר מרדכי - דרשות על מעגל השנה, ר' מרדכי אליהו,ירושלים תשע. מה"ר מ230; ב"א A45 אלי.וי

*ויבא יוסף, ר' יוסף דאבילה, ערך יצחק גרשון, ירושלים תשנב, רסו עמ'. מה"ר ת390; ספה"ל 92A5728; ב"א T278 דאב.וי

*ויברך דוד, ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע, נ"י תשסז, 23 + רנח עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2007A2635

*ויגד יעקב, ר' יעקב יחזקיה גרינוואלד, שני כרכים במספור עמודים אחד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסח, תתקסט עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2008A3352

*ויגד משה (גרין), ר' משה גרין, מאנסי תשסד, קפח + 78 עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2004A4473; ב"א A410.3 גרי.וי תשס"ד

*וידעת (מוסקווא), ר' שלום דובער מליובאוויטש. ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב

*ויואל משה, ר' יואל טייטלבוים, מאמר שלש שבועות, מאמר ישוב ארץ ישראל, מאמר לשון הקודש, בעריכת אפרים יוסף דוב אשכנזי, ברוקלין תשכא, תשס. ספה"ל 2000A8630; ב"א E041 טיט.וי

*ויחי עוד, ר' יחיאל חיים ויטירבו, ח"ב, לוורנו תקצט, קפב דפים. מה"ר מ80; מוהר"ק ד1486; ספה"ל 2°23V6394; ב"א A452 ויט.וי; להורדת הספר כולו

*ויקהל משה, ר' משה וייס, ירושלים תשמה, שכח עמ'. מה"ר פ60; ספה"ל 2°85A6292; ב"א A562.2 ויס.וי [הלכה]

*ויקהל משה (אלפלס), ר' משה אלפלס, ונציה שנז, ד"צ נ"י תשנב, רא דפים. גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 73A1445 R8°, S73A1445, S92A5169; ב"א A45 אלפ.וי תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*ויקח אברהם, ר' אברהם קורקידי, אזמיר תרמב, ד"צ ירושלים תשמד, סג דפים. מה"ר מ80; מוהר"ק ד2378; ספה"ל 2°85A1785; ב"א A45 קור.וי; להורדת הספר כולו

*ויקרא יעבץ, ר' יעקב אבן צור, אשדוד תשסב, 23 + רעג עמ'. מה"ר מ82; ספה"ל 2002A8112; ב"א A45 צור.וי

*ולאשר אמר, ר' אשר אנשיל כ"ץ , עם: ויגד משה, ר' משה יהודה כץ, מכון מעדני מלך, וינה תשעד. ספה"ל 2016A8091; ב"א T278 כץ.ולא תשע"ד

*וענפיה ארזי אל (תשסג), ר' אברהם גורביץ, בעניני הגדה של פסח ובעניני העומר והספירה, גייטסהעד תשסג. מה"ר מ222

*וענפיה ארזי אל (תשסו), על התורה חלק א וחלק ב, ר' אברהם גורביץ, לייקווד תשסו. [כשכתוב סתם וענפיה ארזי אל (תשסו) הכוונה לחלק ב]. מה"ר ת185; ספה"ל 2006A3041; להורדת הספר כולו בראשית, שמות ויקרא, במדבר, דברים

*וצוה הכהן, ר' אהרן שמואל הכהן, ירושלים תשיג, תשמה, נח + רב עמ'. מה"ר מ280; ספה"ל 2011A7847; ב"א A671.1 אהר.וצ

*ושב ורפא לו, ר' רפאל יונה טיקוצ'ינסקי, תשנב. מה"ר מ515; ספה"ל 93A367; ב"א A451 טיק.וש

*זאת זכרון (תשנב), ר' יעקב יצחק הלוי הורוויץ מלובלין, ירושלים תשנב, שצז עמ'. מה"ר מ285; ספה"ל 92A6373; ב"א A671.1 הור.זא תשנ"ב

*זאת חקת התורה (תיט), ר' אברהם חזקוני, ונציה תיט, 88 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]. ספה"ל 23V12254 R0°; ב"א A654 חזק.זא תי"ט; לצפייה איכותית בספר

*זאת ליעקב דברים, ר' שמואל יעקב בורנשטין, בני ברק תשע. ספה"ל 2020A2881; ב"א T278 בור.זא; להורדת הספר כולו

*זבח פסח (שיז), ר' יצחק אברבנאל, על ההגדה, קרימונה שיז, 64 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]. ספה"ל 35V3385 R8°; להורדת הספר כולו

*זבחי צדק (דיסקין), ר' יצחק זאב דיסקין, על התורה. חלק ראשון (כשכתוב סתם) - ירושלים תשס. תנינא - ירושלים תשסג. מה"ר ת185; ספה"ל 2°2000A7351 (תשנה), S95A5962 (תשנו); ב"א T278 דיס.זב (תשנו, תשס); להורדת הספר כולו ח"א תנינא

*זך ונקי, ר' יוסף כנאפו, הוצאת "חברת אהבת שלום", ירושלים תשמז, מהדורה שניה - תשסה. מה"ר מ85; ספה"ל 87A1761 (תשמז), אוסף שלום 1398.1 (תשמז); ב"א A410.4 כנפ.זך

*זכור לאברהם (וייס), ר' אברהם אביש ווייס, ירושלים. מה"ר מ285; ספה"ל אוסף שלום 4923.1

*זכור לדוד, עם אחרית השנים, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסה. ספה"ל 2011A11004; ב"א A813 רבי.זכ

*זכות ישראל, ר' ישראל ברגר, ירושלים תשסא. מה"ר מ285; ספה"ל 2003A4502; ב"א A675 ברג.זכ

*זכר דוד, על התורה, ר' דוד זכות מודינא, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסא. מה"ר ת185; ספה"ל 2005A7018; ב"א A451 מוד.זכ תשס"א

*זכר דוד (אנציקלופדיה), ר' דוד זכות מודינא, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסא. כרך א - מאמר א עמ' א-תי. כרך ב - מאמר א עמ' תיא-תשיג, מאמר ב. כרך ג - מאמר ג עמ' א-תטז. כרך ד - מאמר ג עמ' תיז-תתי. מה"ר כ110; ספה"ל 2005A7019; ב"א A45 מוד.זכ

זכר צדיק לברכה - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*זכרון אליעזר, ר' אליעזר ברגר, פתח תקוה תשסב, שטז עמ'. מה"ר מ285; ספה"ל 2016A4551

*זכרון דברים (תשנט), ר' אלכסנדר סנדר סאפרין מקומרנא, ירושלים תשנט. מה"ר מ285; ספה"ל 2001A7145, אוסף שלום 4871.3; ב"א A671.1 אלכ.זכ

*זכרון טוב (צורף), ר' עזרא צורף, לבוב תרלד. מה"ר מ85; ספה"ל 59A1068; ב"א A410.3 צור.זכ להורדת הספר כולו

§זכרון יהודה (מונק), יגדיל תורה, ר' יהודה ליבוש מונק, ורשה תרפט, ד"צ אשדוד תשנז, צח דפים. ספה"ל 2°23V10696, 2°2002A3635; ב"א A584 מונ.יג; להורדת הספר כולו

זכרון יחזקאל - ראה מקור חיים

*זכרון לבני ישראל (חאגיז), ר' יעקב חאגיז, בתוך: ספרי רבנו יעקב חאגיז, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A13630; ב"א A867 חגי.קר תשע"ד

*זכרון משלי, ר' מאיר שלמה יהודה רבינוביץ, ירושלים תשמט. ספה"ל 89A4828, ספריית ג' שלום 4555.6; ב"א A671.3 רבי.זכ

*זקן אהרן - שמן הטוב (אוהב, תיז), ר' שלמה אוהב, ונציה תיז, ד"צ ירושלים תשלח, תשמ, ולונדון תשסו, קנ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6083 R2°, 2010A10798; ב"א T278 אוה.שמ תי"ז, תש"מ; להורדת הספר כולו [חידושיו על מסכתות באים אחרי דף קכה, מספור כפול בטעות; בעותק של HEBREWBOOKS יש תיקונים במספרי הדפים]

*זקן אהרן (פריד), ר' אהרן פריד, מהד' פרנק, נ"י תשסט, שלט עמ'. מה"ר ת185; ספה"ל 2009A3900

*זרע ברך (תו), ר' ברכיה ברך, קראקא תו, קנג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 24V1679 R2°; ב"א A451 ברכ.זר ת"ו; להורדת הספר כולו

*זרע יצחק (עטייה), ר' יצחק עטייה, ח"א-ח"ב, לוורנו תקנג, ד"צ ירושלים תשלז. מה"ר ת193; ספה"ל 2°81A4234, S2°23V6272; ב"א A451 עטי.זר; להורדת הספר כולו

*זרע קודש (תשסה), ר' נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ, על התורה, נ"י תשסה. מה"ר מ285; ספה"ל 2005A311; ב"א A671.1 הור.זר תשס"ה

*זרע קודש - מועדים, ר' נפתלי צבי הורוויץ מראפשיץ. ע"פ מפתח בסו"ס אילה שלוחה. מה"ר מ285; ב"א A671.1 הור.זר תשל"א

*זרע שמשון, ר' שמשון חיים נחמני, בעריכת נפתלי אלימלך וואגשאהל, תשסג. מה"ר ת185; ספה"ל 2003A7332; ב"א A451 נחמ.זר תשס"ג

*חבל יעקב (ורשאנו), ר' יעקב ורשאנו, שלוניקי תקלב, ד"צ נ"י תשנא. בשער: יעקב חבל. ספה"ל R2°22V4431, S2°91A1729; ב"א A451 אנג'.עץ להורדת הספר כולו

*חבצלת השרון (אלשיך, שנב), ר' משה אלשיך, על דניאל, ונציה שנב, קי דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]. ספה"ל 37A892 R8°; ב"א T490.7 אלש.חב שנ"ב; להורדת הספר כולו

*חבש פאר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשמה. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280. מה"ר כ1; מוהר"ק ים6966; ספה"ל 85A7197; ב"א A584 קוק.מצ תשמ"ה

*חגוי הסלע (הורוביץ), ר' יוסף יונה צבי הורוביץ, בני ברק תשלז. ספה"ל 2007A7662

*חדרי בטן, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, בעריכת אברהם מרדכי דזיאלאווסקי, ירושלים תשנ, 57 + תלג עמ' . מה"ר ת185; ספה"ל 90A1954; ב"א A451 אזו.חד

*חובת הלבבות (שיט), ר' בחיי אבן פקודה, מנטובה שיט, 103 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3559 R8°; ב"א A411.9 שי"ט; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

§חובת התלמידים, ר' קלונימוס קלמיש מפיאסעצנא, מהד' אורייתא - ועד חסידי פיאסצנא, ירושלים תשן, רצט עמ'. מה"ר מ85; ספה"ל 90A3828; ב"א A671.3 שפי.חו תש"ן

*חוות יאיר (פורטו, שפח), ר' אברהם פורטו, ונציה שפח, מ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 25V13810 R8°; להורדת הספר כולו [חסרים 9 עמ' הראשונים]

§חוט המשולש - ברכי יוסף, ר' יוסף ליביאנקר, ירושלים תרפט. ספה"ל 23A10651; ב"א A584 לוב.חו; להורדת הספר כולו

*חוט המשולש בשערים (תשנח), שער אשר - ר' אשר לעמל הלוי מגלוגא, שער המים - ר' יחיאל מיכל הלוי מגלוגא, שער הקטן - ר' משה הלוי מגלוגא, בעריכת ר' חיים אריה רייניץ, ירושלים תשנח. ספה"ל 99A1406; ב"א A451 חוט.המ תשנ"ח

*חוט המשולש בשערים (תשסד), ר' אשר למל מגלוגא, ר' יחיאל מיכל מגלוגא, ר' משה מגלוגא, בעריכת יעקב משה לעבאוויטש, נ"י תשסד, תקפא עמ'. מה"ר ת190; ספה"ל 2004A3797

*חולת אהבה, ר' צמח הכהן, מהד' אהבת שלום, ירושלם תשסד, 37 + תמט. מה"ר ת190; S2008A7742; ב"א T278 הכה.חו תשס"ד

*חומת אנך (תקסא), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, פיסא תקסא (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"אT17 אזו.חו תקסג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד

*חומת אנך חלק א, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ע"פ מפתח במהד' "יהדות" עם הערות "שפת החומה", ר' ישכר בער ראטנבערג, ירושלם תשמו. מה"ר ת395; ספה"ל 86A5212; ב"א T17 אזו.חו תשמ"ו

§חוסן יהושע, ר' יהושע העליר, מהד' מרכז הספר, ירושלים תשמט. מה"ר מ85 (מהדורה ישנה)

*חזון הגאולה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשא, ד"צ נ"י תשלד. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 41A1614, 2002A6743, אוסף שלום 6468.4; ב"א E041 קוק.חז; להורדת הספר כולו

*חזון למועד (ולריו, שמו), ר' שמואל ולריו, על דניאל, ונציה שמו. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V6330 R8°; ב"א T490.7 ולי.חז שמ"ו; להורדת הספר כולו

*חזות קשה (שיב), ר' יצחק עראמה, סביוניטה שיב, לח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 37A2082 R8°; ב"א A182 חזות שי"ב; להורדת הספר כולו

*חי' הרשב"א (רפג), ברכות, ונציה רפג, 47 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3822 R4°; ב"א A581 אדר.חד רפ"ג

*חי' מהרצ"א הל' חנוכה, ר' צבי אלימלך שפירא, נ"י תשסב, שסט עמ'; תשסו. ספה"ל 2002A9024, אוסף שלום 3437.4; ב"א A562.3 שפי.חד; להורדת הספר כולו

*חיבור התשובה (מהד' צוריאל), משיב נפש, שבר גאון, ר' מנחם המאירי, מהד' הרב משה צוריאל, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשעח. מה"ר ר175; ספה"ל אולם אוספים מיוחדים ט 104; ב"א A410.1 מאי.חב תשעח

*חיי נפש, ר' ישראל אריה זלמנוביץ. ח"א, פרשיות בראשית-ויצא, ר' ישראל אריה זלמנוביץ, תשיג. ח"ב, וישלח-ויחי, ירושלים תשיז, מהדורא מתוקנת תשמד. ח"ג - שמות. ח"ד, תשל"ד, יצא לאור מחדש תשמח. ח"ו, תשמה. מה"ר ת190; ספה"ל 83A53; ב"א T278 זלמ.חי; להורדת הספר כולו חלק ו

*חיי נפש על ההגדה, ר' ישראל אריה זלמנוביץ, בני ברק תשמז, תמז עמ'. מה"ר מ570; ספה"ל 87A1758; ב"א A313 זלמ.חי

*חיי עולם, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלב (ע"פ מפתח בסוף קריינא דאגרתא ח"ג). מה"ר מ90; ספה"ל 72A378; ב"א A410.6 קני.חי תשל"ב

*חיי עולם (בולה), ר' רפאל משה בולה, קושטא תקיב, ד"צ ירושלים תשלח. מה"ר ת193; ספה"ל 2°79A139; ב"א A451 בול.חי; להורדת הספר כולו

*חיי שלמה, ר' שלמה חיים מסדיגורה, ירושלים תשסו. מה"ר מ287; ספה"ל 2008A2991, אוסף שלום 3497.21; ב"א A671.3 פרי.חי תשס"ו

*חיים וחסד, ר' חיים חייקא מאמדור, ירושלים תשיד. מסודר בסדר שונה מבמהד' ורשה תרנא. מה"ר מ287; ספה"ל 54A1444, אוסף שלום 3197; ב"א A671.1 חיי.חי תשי"ד

*חיים לגופא (תשסה), ר' חיים פאלאג'י, מהד' מכון "שובי נפשי" ירושלים תשסה. מה"ר מ90; ספה"ל 2°2005A5355, אוסף שלום 2°1333.9

*חיים שיש בהם - דרשות, חלק ראשון: ברית מילה, פדיון הבן, בר מצוה, הספד ויאהרצייט, ועוד; חלק שני: נישואין, שבע ברכות, הכנסת ספר תורה, ועוד, ר' יצחק שרגא גרוס, ברוקלין תשעג. ספה"ל 2013A7081; ב"א A455 גרו.חי תשעג

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, זמירות, תשנט, תשסח, 31 + תסא עמ'. ספה"ל 2008A3475; ב"א A314.2 גרו.סד תשנ"ט

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, מועדים, הוצאה ב, תשסח, 28 + תקכא עמ'. ספה"ל 99A3301; ב"א T278.08 גרו.חי תשס"א; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, על התורה, מהדורא קמא, הוצאה ג, תשסא, 47 + תעז עמ'. ב"א T278.08 גרו.חי תשס"א

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, על התורה מהדורא תנינא, תשסד, 37 + תרסד עמ'. ספה"ל 2004A8246; ב"א T278.08 גרו.חי תשס"ד; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם, ר' יצחק שרגא גראס, על פרקי אבות, ברוקלין תשסח, תתשח עמ'. מה"ר כ360; ספה"ל 2008A5445; ב"א A42 גרו.חי תשס"ח; להורדת הספר כולו

*חיים שיש בהם - הגדה של פסח, ר' יצחק שרגא גראס, ברוקלין תשעו. ספה"ל 2016A5802; ב"א A313 גרו.חי; להורדת הספר כולו

*חיים תחלה (תשנג), ר' חיים פלג'י, מהד' "הוצאת הלויים", ירושלים תשנג. מספור עמודים נפרד לקונטרס "דרכיו למשה". מה"ר ת185; ספה"ל 93A4636; ב"א A45 פלג'.חי

*חיים תחלה (תשסא), ר' חיים פלג'י, מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשסא, 27 + עו עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל אוסף שלום 2°1333.9

*חכמה ומוסר ח"א-ח"ב, ר' שמחה זיסל זיו, ניו יורק תשיז. מה"ר מ515; ספה"ל °59A468; ב"א A410.6 זיו.חכ

*חכמה מאין, ר' נסים יצחק אלגראנאטי, אזמיר תרמב, 271 עמ'. ספה"ל 23A5523°2; ב"א A45 אלג.חכ; להורדת הספר כולו

*חכמת התורה, ר' שלמה קלוגר, פרשיות בראשית-ויחי, ירושלים תשנט - מה"ר ת65. שמות-משפטים - מה"ר ת90. תרומה-בחוקותי - ספה"ל 2000A4131; ב"א A451 קלו.חכ

*חכמת שלמה (לוריא, שמב), ר' שלמה לוריא, קראקא שמב, ד"צ ירושלים תשלב, 595 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 44A1529 R8°; ב"א A583 לור.חכ תשל"ב; לצפייה איכותית בספר

*חכמת שלמה (פרץ), ר' שלמה סלימאן פרץ, ירושלים תשסב, 40 + שמה עמ'. מה"ר ת190; ספה"ל 2002A4189

*חלק יעקב, ר' בנימין קנטור, פיעטרקוב תרעד. מה"ר מ90; מוהר"ק ד1461; ספה"ל 2°51A1855

*חלקו של יוסף (אמדו), ר' יוסף אמדו, אזמיר תרמו, צא דפים. מוהר"ק ד460-461; ספה"ל 2°23V5545; ב"א A45 אמד.אמ להורדת הספר כולו

*חלקם בחיים, ר' חיים פלאג'י, אזמיר תרלד, ירושלים תשנט, שפו עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל 2°99A7662, אוסף שלום 2°1333.7; ב"א A453 פלג’.חל תשנ"ט

*חלקת יהושע, ר' יחיאל יהושע רבינוביץ מביאלא, ירושלים תשמט. מה"ר מ287; ספה"ל 83A1901

*חלקת מחוקק (אלשיך, שסג) על איוב, ר' משה אלשיך, על איוב, ונציה שסג, קג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V5789 R8°; ב"א T437 אלש.חל שס"ג; להורדת הספר כולו

*חמדת ימים - ימים נוראים, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסג. מה"ר מ90; ספה"ל 2003A6723; ב"א A657.3 תשס"ג

*חמדת ימים - פסח, שבועות וסוכות, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסד. מה"ר מ90; ספה"ל 2003A6723; ב"א A657.3 תשס"ג

*חמדת ימים - ר"ח, חנוכה, פורים וט"ו בשבט, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסד. מה"ר מ90; ספה"ל 2003A6723; ב"א A657.3 תשס"ג

*חמדת ימים - שבת, הוצאת יריד הספרים, ירושלים תשסג. מה"ר מ90; ספה"ל 2003A6723; ב"א A657.3 תשס"ג

*חמודי צבי, ר' צבי הירש יאיר, מהדר' ברנדווין, על התורה, נ"י תשסז (שונה ממהד' תשיז-תשלג). בראשית - מה"ר ת67. שמות - מה"ר ת90. ויקרא - מה"ר ת110. במדבר-דברים - מה"ר ת190. ב"א A451 יאי.חמ (כולם)

*חמודי צבי מועדים, ר' צבי הירש יאיר, נ"י תשסז. מה"ר מ235; ב"א A451 יאי.חמ תשס"ז

*חמשה מאמרות (תשסט), ר' חיים אלעזר שפירא, מאמר תורת שבת, מאמר סמוכים לעד, מאמר משיב מפני הכבוד, מאמר נוסח התפלה, מאמר הלקוטות, ירושלים תשסט, תרעב עמ'. מה"ר מ287; ספה"ל 2009A1641, אוסף שלום 1597.1; ב"א A671.3 שפי.חמ תשס"ט

*חן וכבוד, ר' רחמים שאלתיאל יעקב ניניו, ירושלים תרמד, 448 עמ'. ספה"ל R8°23V5862; ב"א A45 נינ.חן. להורדת הספר כולו

*חן טוב (הלוי, שסה), ר' טוביה בן אברהם הלוי, ונציה שסה, ד"צ נ"י תשן, שיד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6170 R2°; ב"א A451 טוב.חן שס"ה, תש"ן; להורדת הספר כולו

*חן טוב (תשסה), ר' טוביה הלוי, הוצאת קדמוניות, נ"י תשסה. ספה"ל 2004A3759; ב"א A451 טוב.חן תשס"ד

*חנוך לנער, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשג, 40 עמ'. ספה"ל 44A232; ב"א A672 שנ(5)חנ תשי"ט (ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב) להורדת הספר כולו

*חנן אלקים, ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). מה"ר ת193; ספה"ל 2°94A4776; ב"א A451 אבו.חנ תשנג

*חסד לאברהם - משמיע שלום (תשנה), ר' אברהם המלאך, ר' אברהם מקאליסק, ר' שלום שכנא מפראהבישט, ור' אברהם מפראהבישט, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנה, רמח עמ'. משמיע שלום מתחיל בעמ' קנז. מה"ר מ287; ספה"ל 95A4721, אוסף שלום 3167.1-2; ב"א A671.1 אבר.חס תשנ"ה

חסדי אבות - ראה שם הגדולים

*חפץ יהונתן, על תרגום יונתן, ר' חיים צבי פנט, ירושלים תשנא, קעד עמ'. מה"ר ת5; ספה"ל 92A1252; ב"א T24°922 פנט.חפ; להורדת הספר כולו

*חקל יצחק (תשסג), על התורה, ר' יצחק אייזיק מספינקא, נ"י תשסג. כרך ב (עמ' ויקרא-דברים) מתחיל בעמ' שנא. מה"ר מ287; ספה"ל 2003A6832; ב"א A671.2 ויס.חק

*חקת הפסח (פיזנטי, שכט), ר' משה פיזנטי, על ההגדה, שלוניקי שכט, עא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3387 R8°; להורדת הספר כולו

*חשב סופר על התורה ומועדי השנה, ר' אברהם שמואל בנימין סופר, הוצאת מכון דעת סופר, ירושלים תשסז. מה"ר ת190; ב"א T278 סופ.חש תש"ע (תשע)

*חשבון הנפש (תשעה), ר' מנחם מנדל ב"ר יהודה ליב לפין מסאסנוב, בעריכת ר' מרדכי שמואל אדלשטיין, ירושלים תשעה. ספה"ל 2016A1586; ב"א A410.3 לפי.חש

*חשק שלמה (דוראן, שפג), ר' שלמה דוראן, על משלי, ונציה שפג, ד"צ נ"י תשנג, אשדוד תשנז, שס דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 51A2076 R8°, 93A1882; ב"א T427 דור.חש שפ"ג, תשנג, תשנז; להורדת הספר כולו

*חשק שלמה (הלוי, שס), על ישעיהו, ר' שלמה בן יצחק הלוי, שלוניקי שס, קנז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V4908 R2°; להורדת הספר כולו

*חתם סופר על התורה (תשמט), ר' משה סופר, מכון דעת סופר, ירושלים תשמט. ספה"ל 90A1650; ב"א T278 סופ.חד

*טבעות זהב, ח"א, ר' משה אריה ליב שפירא, ירושלים תשטז. מה"ר פ425; ספה"ל 2°56A1757; ב"א A565 שפי.טב תשט"ז [הלכה]

*טהרת יו"ט, ר' יו"ט ליפא דייטש, על ס' יסוד יוסף, ח"ז, ח"ח, ח"ט, ח"י, נ"י תשיז-תשכב. מה"ר מ95 (חלקים ז-ח, י), פ300 (חלק ט); ספה"ל 39A7172; ב"א A562 דיט.טה; להורדת הספר כולו ז ח ט י

*טוב דעת, ר' זלמן רוטברג, בני ברק תשמו. מה"ר מ515; ספה"ל 88A1462; ב"א A410.6 רוט.טו

*טוב הארץ (תטו), ר' נתן שפירא, ונציה תטו, עו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל R0°34V143; ב"א E041 שפי.טו תט"ו; להורדת הספר כולו

*טוב טעם, ר' יו"ט ליפמן הלר, על פירוש רבינו בחיי על התורה, ד' כרכים, בני ברק תשנב. מה"ר ת40; ספה"ל 93A3291, אוסף שלום 284.11; ב"א T274 תשנ"ב

*טוב ירושלים, על רמב"ן על התורה, ר' פנחס יהודה ליברמן, ירושלים תשנה. מה"ר ת50; ספה"ל 84A2685; ב"א T273 ליב.טו

*טוב לב, על מגילת אסתר, ר' אהרן שלמה לאער, תשעה. ספה"ל 2015A5612; ב"א T487 לר.טוב תשע"ה

*טוב עין (תקנו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנו (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ב"א RA1 אזו.שם תקלד

*טוב עין (אוסטרובצא), ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, פתיחה לספר "אור תורה", מכון "גוילי יחזקאל", ב"ב תשסה. מה"ר מ217; ספה"ל 2004A10350; ב"א A671.2 הלש.טו

*טוב ראי, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, בעריכת ר' ברוך תאנה, שנים עשרה כרכים. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 2017A5808 (ביצה-חגיגה), 2017A5807 (קידושין), 2017A5806 (כתובות), 2017A5809 (יבמות), 2017A7264 (ב"ב); ב"א A584 קוק.טו

*טוב ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשמו, רפ עמ'. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 86A4541; ב"א A584 קוק.טו תשמ"ו

*טוב שם (שסו), ר' אליקים בן נפתלי, ונציה שסו, לב דפים. גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 69A2401 R8°, אוסף שלום R539; ב"א A410.4 אלי.טו שס"ו; להורדת הספר כולו

*טובך יביעו, ר' יצחק זילברשטיין, ח"א וח"ב, בעריכת משה מיכאל צורן, בני ברק תשס. מה"ר ת193; ספה"ל 2000A1800; ב"א T278 זיל.טו

*טור ברקת (הכהן, תיד), ר' חיים בן אברהם הכהן, אמשטרדם תיד, 420 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V12590 R8°; להורדת הספר כולו

*טור פטדה (הכהן, תטו), ר' חיים בן אברהם הכהן, ליוורנו תטו, רו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3945 R8°; להורדת הספר כולו

*טיול בפרדס, ר' שלמה זלמן עהרנרייך, ניו יורק תשעה. ספה"ל 2016A5416; ב"א A867 ארנ.טי תשע"ה

*טל חיים (פרידלנדר), ר' חיים פרידלנדר, לייקווד תשסט, שצז עמ'. מה"ר מ287; ב"א A671.3 פרי.טל תשס"ט

§טללי אורות, ר' יצחק ריינס, ת"א תשטו, קסד עמ'. מה"ר מ95; ספה"ל 55A85; ב"א A19 רינ(רבי) תשט"ו

*טעמי המצוות (רקנטי, שמא), ר' מנחם רקנטי, בסיליאה שמא. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3947 R8°; ב"א A653 רקנ.טע שמ"א; להורדת הספר כולו

*טעמי סוכה (תיב), ר' נתן נטע הנובר, אמשטרדם תיב, 12 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3643 R8°; ב"א A452 הנו.טע תי"ב; להורדת הספר כולו

*טעמי מצוות (הבבלי, שלא), ר' מנחם הבבלי מחברון, לובלין שלא, 52 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 45A406 R8°; להורדת הספר כולו

*יבין שמועה (אלגזי, שצט), ר' שלמה אלגזי, על הליכות עולם, ונציה שצט, קעט דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]. ספה"ל 35V4068 R2°; ב"א A813 ישו.הל שצ"ט; להורדת הספר כולו

*יבין שמועה (לעוו), ר' אלעזר לעוו, נ"י תשעד. ספה"ל 2015A2591; ב"א T278 אלע.יב

*יגל יעקב (וארשאנו), ר' חיים יעקב וארשאנו, שלוניקי תקכה, נו דפים. ספה"ל 2°41A484; ב"א A451 ורש.יג להורדת הספר כולו

*יגל יעקב (תשנג) על התורה, ר' חיים מרדכי יעקב גוטליב, ברוקלין תשנג. ספה"ל ‎2°93A2087

*יגל יעקב (תשעד), על התורה ומועדים, ר' חיים מרדכי יעקב גוטליב, נ"י תשעד. ספה"ל 2014A7168; ב"א T278 גוט.יג תשע"ד

*יד אהרן (נדבורנא), ר' אהרן אריה ליב ליפר מנדבורנא, ב"ב תשס. מה"ר מ290; ספה"ל 2000A736; אוסף שלום 3667.1; ב"א A671.2 ליפ.יד

*יד דוד (אופנהיים), על התורה, ר' דוד אופנהיים, מכון נצח יעקב, ניו יארק תשעד. ספה"ל 2014A2548; ב"א T278 אופ.יד להורדת הספר כולו

*יד המלך (ולריו, שמו), ר' שמואל ולריו, על מגילת אסתר, ונציה שמו, ד"צ נ"י תשנב, 104 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V6329 R8°; ב"א T487 ולי.יד שמ"ו, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*יד יוסף (צרפתי, שעו), ר' יוסף צרפתי, ונציה שעו, רפז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 67A700 R2°, 75A1023 R2°, לצפייה איכותית בספר

*יד יחזקאל, ר' יחזקאל לוינשטיין, נ"י תשנ. מה"ר מ515; ספה"ל 91A1752; ב"א A410.6 לוי.יד

*יד יצחק, ר' יצחק דוד זלזניק, בני ברק תשמד. מה"ר פ30 [הלכה]

*ידו בכל, ר' אליהו הכהן האיתמרי, אזמיר תרכז, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°91A1131, אוסף שלום 4662; ב"א T278 אלי.יד להורדת הספר כולו

§ידות נדרים השלם, ר' יהודה יודל רוזנברג, ירושלים תשעה. מה"ר א95

*ידי משה (שנז), ר' משה אלמושנינו, על חמש מגילות, ונציה שנז, ד"צ תשכט, ירושלים תשנח, רפט דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 69A2034 R8°; ב"א T407 אלמ.יד שנ"ז, תשכ"ט, תשנ"ח; להורדת הספר כולו

*ידי משה, ר' משה אלמושנינו, איכה, ב"ב תשמה. מה"ר ת340

*ידי משה, ר' משה אלמושנינו, קהלת, ב"ב תשמו. מה"ר ת335; ספה"ל 86A5049; ב"א T407 אלמ.יד

*יהל אור על תהלים, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק). ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. ספה"ל 2002A3562; להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*יוסף לקח, ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). במפתח שם חסרה כל מסכת עבודה זרה, כנראה בטעות. מה"ר ת193; ספה"ל 2°94A4776; ב"א T278 אבו.יו תשנג

*יוסף תהלות (תקיד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקיד (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). להורדת הספר כולו

*יורה חכימא (תשעא), ר' אברהם אליהו מייזיס, נ"י תשעא. ספה"ל 2011A10133; ב"א A410.3 מיז.יו

*יושב אהלים, ר' יעקב מנטרוז, ירושלים תשנט. מה"ר ת195

*יין המשומר (שפירא, תכ), ר' נתן שפירא, ונציה תכ, לח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V12600 R8°; ב"א A656 שפי.יי ת"ך; להורדת הספר כולו

*יין לבנון (תשסג), ר' נפתלי הירץ וייזל, בהוצאת ישיבת ההסדר ראשון לציון, תשסג, 704 עמ'. מה"ר כ360; ספה"ל 2003A6744; ב"א A42 ויז.יי תשס"ג

*ילקוט אוהב ישראל, ליקוטים, ר' אברהם יהושע העשיל, מכון שפתי צדיקים, מהדורה חדשה ומתוקנת ירושלם תשמז. ספה"ל ספריית ג' שלום 3389; ב"א A671.2 אבר.אה

*ילקוט דברי חכמים, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, ירושלים תשיג. מה"ר מ290; ספה"ל 53A72, אוסף שלום 3897; ב"א T278 ילק.דב תשי"ג

ילקוט דוד - ראה הר המוריה

ילקוט הגרשוני ח"א וח"ב, ר' גרשון שטערן, סיגט תרפב, ד"צ ירושלים תשל. כל מקום שמופיע בהערה וי"ו החיבור, היינו בנוסף על מקומו הרגיל. ילקוט הגרשוני על פרקי אבות מסומן לפי חלוקת המשניות שבספרי המשניות ואילו מפתחנו הוא לפי החלוקה שבספרי הגמרא. מה"ר א260; ספה"ל 2°74A401; ב"א A886 שטר.יל תרפ"ב

*ילקוט חדש (תיז), ר' ישראל בן בנימין מבלזיץ, פראג תיז, קסא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3876 R8°; לצפייה איכותית בספר

*ילקוט ידיעות האמת (רמח"ל) ח"א וח"ב, ת"א תשכו (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ95; ספה"ל 65A1429; ב"א A655 לוצ.דר תשכ"ה

*ילקוט עטרת צבי, לקט מכתבי ר' צבי הירש מזידיטשוב, בעריכת ר' יו"ט ליפא פרערויא, ניו יורק תשסא. מה"ר מ290; ספה"ל 2001A4528; ב"א A671.2 איכ.יל

*ילקוט שמעוני (שכו), ר' שמעון מפרנקפורט, ונציה שכו. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]. ספה"ל 67A3068 R2°; ב"א A885 שמע.יל שכ"ו; להורדת הספר כולו (תורה); לצפייה איכותית בספר

*ים שמחה, ר' ישראל משה פריד, מהדו' שניה, לייקווד תשסז. מה"ר ת195; ספה"ל 2007A7270 להורדת הספר כולו

*ימות המשיח בהלכה, ר' אברהם יצחק ברוך גערליצקי, חלק ב, ברוקלין, נ"י תשעא. ספה"ל 2005A2161 (תשסה); ב"א A124 גרל.ימ

*ימי דוד (תשסז), ר' יוסף דוד משלוניקי, מהד' גליק, נ"י תשסז. כולל ס' לחם הפנים על ההגדה, לאותו מחבר. מה"ר מ235; ספה"ל 2007A5406; ב"א A452 יוס.ימ תשס"ז

*ימלא פי תהלתך, [ר' אהרן יהודה ליב שטיינמן], ח"א, ב"ב תשסג, וח"ב, ב"ב תשסה. מה"ר מ515; ספה"ל 2004A8139; ב"א A410.6 שטי.ימ

*יסוד האמונה (תשסז), ר' ברוך קאסובר, נערך ע"י יעקב אהרן אילאוויטש, ניו יורק תשסז, לד + תקמב + סג עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 2007A5681, אוסף שלום 1216.6; ב"א A671.1 ברו.יס

*יסוד ושורש העבודה השלם, ר' אלכסנדר זיסקינד, בעריכת שלמה שפר, בני ברק תשמז. מה"ר מ100; ספה"ל אוסף שלום 1299.1

*יסוד שירים (שכ) - זוהר חדש על רות, טיהונגן שך, 32 דפים, בלי מספור עמודים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V3884 R8°; לצפייה איכותית בספר

*יסודי הדעת (תשסב), ר' משה רוזינשטיין, ירושלים תשסב (עימוד שונה ממהד' תרצה, תשלט ותשמו). מה"ר מ515; ב"א A410.6 רוז.יס

יעקב חבל - ראה חבל יעקב

*יערות דבש, ר' יונתן אייבשיץ, מפתח במהדורת מכון ירושלים, ירושלים תשמד. מה"ר מ100; ספה"ל 2°84A1920, או"ק יהדות 2°מ 108.5; ב"א A45 איב.יע

*יפה מראה (שנ), ר' שמואל יפה, ונציה שנ, שלא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 37A2065 R2°; ב"א A853 יפה.יפ ש"ן; להורדת הספר כולו

*יפה עינים (שצא), ר' שמואל יפה, דרשות על התורה, ונציה שצא, ד"צ ירושלים תשנ, קפח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 45A1455 R2°; ב"א A451 יפה.יפ תש"ן; להורדת הספר כולו

*יפה תאר (שנז) על בראשית רבה, ר' שמואל יפה, ונציה שנז, תקמ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 63A575 R2°; ב"א A882 בראשית(יפה) שנ"ז; להורדת הספר כולו, להורדת הספר כולו ממקור אחר; לצפייה איכותית בספר

*יפה תאר (תח) על ויקרא רבה, ר' שמואל יפה, קושטנדינה תח, 188 + 20 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V4115 R2°; ב"א A882 יפה.יפ ת"ח; לצפייה איכותית בספר

*יפה תאר (תיז) על שמות רבה, ר' שמואל יפה, ונציה תיז, 4 + 256 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 24V1307 R2°; ב"א A882 יפה.יפ תי"ז

*יפה תאר (תשעח), ר' שמואל יפה, על בראשית רבה, מהד' זכרון אהרן, ירושלם תשעח. מה"ר כ510; ספה"ל 2°2019A2033; ב"א A882 יפה.יפ תשע"ח

*יציב פתגם - ימים נוראים, ילקוט פרפראות מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על ימים נוראים, סוכות, ושמחת תורה, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ד. מה"ר מ215

*יציב פתגם - חנוכה-שבועות, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על חנוכה, ט"ו בשבט, פורים, וחג השבועות, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס"ב. מה"ר א635

*יציב פתגם - פסח, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, על הגדה של פסח ועניני חג הפסח, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשסא, רמט עמ'. מה"ר מ575; ספה"ל 2001A9850; ב"א A313 הלב.יצ תשס"א

*יציב פתגם על התורה, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, נתניה תשס, רפו עמ'. מה"ר ת195; ב"א A671.3 הלב.יצ תש"ס

*יציב פתגם - מילה-נישואין, ילקוט פרפראות לחכמה, מתוך משנתו של ר' יקותיאל הלברשטאם, נערך ע"י יצחק שלמה ורטהיימר, ברית מילה, לידת הבת תפילין ובר מצוה נישואין, שבע ברכות עניני נשואין על סדר הפרשיות, הכנסת ספר תורה, סיום הש"ס, נתניה תשסו. מה"ר מ178; ב"א A671.3 הלב.יצ

יקר מפז - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*ירים = ירים משה, רמח"ל, ירושלים תשכב, ד"צ תשמב (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143), שלו עמ'. מה"ר קב3; ספה"ל62A1186, אוסף שלום 1123; ב"א A509.2 לוצ.יר תשמ"ב

*יריעות שלמה (אוזאן), ר' שלמה אוזאן, תונס תרנא, קכ דפים. ב"א 2°A451 אוז.יר תרנ"א להורדת הספר כולו

*ישא מדברותיך - מגילה, ר' דוב בער אפלבוים, ירושלים תשע, שצה עמ'. ספה"ל 2012A3327; ב"א A584.0291 אפל.יש להורדת הספר כולו

*ישועה ורחמים, ר' ישועה חויתה סופר, מכון הרב מצליח, בני ברק תשסד. ב"א A45 סופ.יש

*ישועות משיחו (תשעח), ר' יצחק אברבנאל, בעריכת אורן גולן, אשקלון תשעח, נ + 261 עמ'. מה"ר מ15; ספה"ל 2018A13657; ב"א A124 אבר.יש תשע"ח

*ישמח חיים (תשסה), ר' חיים פאלאג'י, מהד' מכון "שובי נפשי" ירושלים תשסה, 59 + שא עמ'. מה"ר מ100; ספה"ל 2°2005A5355, אוסף שלום 2°1333.9

*ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד), ר' ישראל פרידמן מטשורטקוב, מהד' עזרת ישראל, ירושלים תשנד, רד עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 95A301; ב"א A671.2 פרי.יש; להורדת הספר כולו

*ישמח ישראל (אלכסנדר), עם ס' מאורן של ישראל, ר' ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר, בני ברק תשנא, תשנז. ספה"ל 2°91A2880, אוסף שלום 4610.1; ב"א A671.2 דנצ.יש תשנ"ז

*ישמרו דעת, ר' דוד פוברסקי, ב"ב תשס, תעו עמ'. מה"ר מ515; ספה"ל 2000A2284; ב"א A410.1 פוב.יש

*ישע אלקים (צהלון, שנה), ר' אברהם צהלון, על מגילת אסתר, ונציה שנה, 39 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 71A800 R8°; ב"א T487 צהל.יש שנ"ה; להורדת הספר כולו

*ישראל באדם, ר' אברהם יוסף גוטמן, ורשה תרעג. ספה"ל 70A3; ב"א A45גוט.יש; להורדת הספר כולו

§ישראל והזמנים (פירר), ר' בן ציון פירר, ח"א-ח"ב, ת"א תשטז-תשיז. ספה"ל 56A686; ב"א A452 פיר.יש; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ישראל והזמנים - ניסן, ר' דוד רוסוף, ירושלים תשעז. ספה"ל 2017A6971; ב"א A382.1 רוס.יש

*ישראל קדושים, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפח, סז דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח119; ספה"ל 38A1503, אוסף שלוטם 3630; ב"א A671.2 הכה.יש להורדת הספר כולו

*ישרש יעקב (אבולפיה), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג, שנז עמ'. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). מה"ר א260; ספה"ל 2°94A4776; ב"א A888 אבו.יש תשנג

*ישרש יעקב (טננבוים), ר' יעקב יהודא טננבוים מנאדרזין, מכון לב ארי' דחסידי ווארקי- אפאלע, בני ברק תשע. ב"א A671.2 טננ.יש תש"ע להורדת הספר כולו

ישרש יעקב - ראה גם: כפתור ופרח

*כבוד לאיש, ר' חיים משה אלישר, ירושלים תרע. ב"א A45 אלי.כב; להורדת הספר כולו

*כד הקמח (ונציה שו), רבנו בחיי, ונציה שו, פג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3512 R2°; להורדת הספר כולו

*כד הקמח (מישור), רבנו בחיי, מהד' מישור, ב"ב תשנו, תרסא עמ' (שונה ממהד' מאור הרים מאותה שנה). מה"ר מ20, ספה"ל 96A3595, ב"א A410.1 בחי.כד

*כד הקמח (תשנו), רבינו בחיי, ירושלים תשנו, עם שלחן של ארבע (שונה ממהד' מאור הרים וממהד' מישור מאותה שנה). ספה"ל 97A2402, אוסף שלום 285.3; ב"א A410.1 בחי.כד

*כהיום תמצאון, ר' שאול בראך, ירושלים תשמג. מה"ר ת395; ספה"ל 83A1898; ב"א T278 ברך.גב

כוונות האגדות - ראה: כפתור ופרח

*כוונת הלב, חלק א על התורה, וחלק ב על מועדים, נ"ך, ליקוטים, ר' הילל ליכטנשטיין, נ"י תשסו. מה"ר מ290; ספה"ל 2°2006A6595

*כוונת שלמה (רוקה, תל), ר' שלמה רוקה, ונציה תל, ד"צ ירושלים תשמד, 121 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]. ספה"ל 23V12793 R8°; ב"א A659 רוק.כו תשמ"ד; להורדת הספר כולו

*כוזרי, ר' יהודה הלוי, מהד' אבן שמואל, ת"א תשלז, 46 + שח עמ'. מה"ר מ20; ספה"ל 2006A313; ב"א A174 תשל"ז[1]

*כוכבי אור (תשלד), ר' יצחק בלאזער, ירושלים תשלד. המפתח אינו כולל את "שביבי אור", האגרות והתוספות. ההפניות אינן לעמוד המדויק אלא לעמוד שה"מאמר" מתחיל בו. מה"ר מ515; ספה"ל 74A4065; ב"א A410.6 בלז.כו

כור לזהב, ח"א וח"ב, ר' יהודה אידל בן בנימין שרשבסקי, וילנא תריח-תרכו. מה"ר א260; ספה"ל 24A1038; ב"א A888 שרש.כו תרי"ח

*כח מעשיו הגיד לעמו, ר' מסעוד אלחדד, ירושלים תרסו, ד"צ ירושלים תשנב. מה"ר מ103; ספה"ל 2°23V5526; ב"א A45 אלח.כח; להורדת הספר כולו

*ככר לאדן (תקסא), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקסא, ד"צ תשלד (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל R8°24V937; ב"א A863 אזו.ככ; להורדת הספר כולו

*ככר לאדן (תשנ), החיד"א, מהד' וידבסקי, ירושלים תשנ. נדפס סו"ס כסא דוד. לפעמים יש סטייה של עמוד אחד במפתח, ויש לחפש בעמוד שלפני העמוד המצויין במפתח. מה"ר מ235; ספה"ל 91A5290

*כלי חמדה (לניאדו, שנו), ר' שמואל לניאדו, ונציה שנו, רע דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 67A2742 R2°; ב"א A451 לני.כל שנ"ו; לצפייה איכותית בספר

*כלי יקר (לונטשיץ, שסב), על התורה, ר' שלמה אפרים לונטשיץ, לובלין שסב, 153 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3631 R2°; להורדת הספר כולו

*כלי יקר (תשמח), ר' שלמה אפרים מלונטשיץ, ירושלים תשמח. מה"ר ת200; ספה"ל 88A1193, אוסף שלום 12123.1; ב"א T278 לונ.כל תשמ"ח

*כלי יקר (לניאדו, שסג), על נביאים, ר' שמואל לניאדו, ונציה שסג, תקסד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3175 R2°; ב"א T307 לני.כל שס"ג; להורדת הספר כולו

*כלי פז (תיז), ר' שמואל לניאדו, על ישעיהו, ונציה תיז, רנו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V4903 R2°; ב"א T357 לני.כל תי"ז; להורדת הספר כולו

*כללי המצות (צפת תשנב), ר' יוסף גיקטיליא, בעריכת ר' ברוך אביגדור חפץ, צפת תשנב. ספה"ל או"ק יהדות ע 12.1 , אוסף שלום 253.2; ב"א A410.1 ג'יק.ספ

*כנסת הגדולה (תיח), ר' חיים בנבנשתי, או"ח ועל מסכתות ועל הרמב"ם, ליוורנו תיח. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]. ספה"ל 72A418 R2°; ב"א A541 בנב.כנ תי"ח; להורדת הספר כולו

*כנסת יחזקאל (הכהן), ר' יחזקאל הכהן רבינוביץ מראדומסק, מהד' מכון שארית כהן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל 2006A2657, אוסף שלום 3656.1; ב"א A671.2 רבי.כנ תשס"ה

*כנסת יחזקאל (פאנעט), דרושים, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל 2005A7293

*כנסת יחזקאל (פאנעט, תשסה), על התורה, ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת נחום מאיר פאנעט, נ"י תשסה. מה"ר מ290; ספה"ל 2005A7293

*כנסת מרדכי - מועדים, חלק א וחלק ב, ר' מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, תשנה, תשנט. מה"ר מ290; ספה"ל 2°95A3971, אוסף שלום 2°3522.1; ב"א A671.3 פרי.כנ

*כנסת מרדכי בראשית, ר' מרדכי שלום יוסף מסאדיגורה, מכון "כנסת מרדכי" תשנו. ספה"ל 2°96A3968

*כנסת מרדכי, שמות-ויקרא, ר' מרדכי שלום מסאדיגורה, תשסא. מה"ר מ290

*כנפי יונה (תשנח), ר' מנחם עזריה מפאנו, מכון בני יששכר, ירושלים תשנח, סב + תפו עמ'. ספה"ל 98A5794, אוסף שלום 586.1; ב"א A654.3 כנפ.יו תשנ"ח

*כסא דוד (תקנד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנד (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל R2°69A2153; להורדת הספר כולו, לצפייה איכותית בספר

*כסא דוד (תשנ), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשנ. המפתח באמצע ח"ב. מה"ר ת235; ספה"ל 91A5290

*כסא רחמים (תקסג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקסג (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°24V938; ב"א A863 אזו.כס להורדת הספר כולו

*כסף מזוקק (שפח), ר' יאשיהו פינטו, ונציה שפח, ד"צ נהריה תשמז, רלא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 38A126 R2°, 88A1558 2°; ב"א A451 פינ.כס תשמ"ז; להורדת הספר כולו

*כסף נבחר (פינטו, שפא), ר' יאשיהו פינטו, ונציה שפא, ד"צ אשדוד תשנז, 202 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6282 R2°; ב"א A451 פינ.כס תשנ"ז; להורדת הספר כולו

*כסף נבחר, ר' אביעזרי זליג מרגליות, בעריכת משה אהרן דייטש, נ"י תשסג. מה"ר ת200; ספה"ל 2°97A4079 (תשנז); ב"א A451 מרג.כס (תשנז)

*כפתור ופרח (לוצטו, שמא), כוונות האגדות, ר' יעקב לוצטו, בסיליאה שמא, קנב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [הספר מכונה גם ישרש יעקב, ובעל אסף המזכיר מציין אליו בכמה מקומות, בלי לשים לב שס' כפתור ופרח וס' ישרש יעקב הוא אותו ספר, כגון בסנהדרין קב ע"א, וכבר העיר ר"ש חזן בס' המעלות לשלמה מע"ס מערכת י, סוף אות לג, ערך ישרש יעקב, על טעות זו. כאן הושמטו הפניות לישרש יעקב. הספר יצא במהד' מורחבת בשאלוניקי שמד בשם "קהלת יעקב" לצפייה איכותית בספר ]. ספה"ל 35V4137 R8°; להורדת הספר כולו

*כרם חמד (תשסו), ר' אליעזר בר' יצחק אייזיק מוויאסקי ופינסק, מהד' דויטש, תשסו. מה"ר ת200; ספה"ל 2°2006A7773; ב"א T278 אלי.כר תשס"ו

*כרם טוביה, ר' טוביה ליסיצין, בני ברק תשסה, תכח + 187 עמ'. מה"ר ת200; ספה"ל 2008A3848; ב"א A410.6 ליס.כר

*כרם פתחיה, ר' פתחיה מנקין, כרם ראשון - ירושלים תרצא, כרם שני - ירושלים תשו. מה"ר מ103; ספה"ל 23A5837; ב"א A888 מנק.כר תרצ"א

*כתב וחתם סופר, עה"ת ודרשות, ר' משה סופר ור' אברהם שמואל בנימין סופר, בעריכת נחום מאיר גערמאן, נ"י תשמח, קמו עמ'. מה"ר ת200; ספה"ל 89A2770

כתב סופר אגדות הש"ס, לקט מתוך כתבי רבי אברהם שמואל בנימין סופר, בהוצאת מכון דעת סופר, ירושלים תשעח. ב"א A888 סופ.כת

*כתב סופר דרשות (תשל), דרשות ומאמרים (כשלא כתוב ח"א או ח"ב), ר' אברהם שמואל בנימין סופר, מכון חתם סופר, ירושלים תשל, תשסו, יא + קצח עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2°70A4053

*כתב סופר דרשות (תשמח), דרשות ומאמרים (כשכתוב ח"א או ח"ב), ר' אברהם שמואל בנימין סופר, שני חלקים, מכון דעת סופר, ירושלים תשמח. מה"ר מ75; ספה"ל 88A2753; ב"א A45 סופ.כת שתמח

*כתב סופר על התורה (תשנה), חמש מגילות, מועדים, והגדה של פסח, ר' אברהם שמואל בנימין סופר, בעריכת יעקב ווייס, הוצאת "סיני", תל אביב תשנה. מה"ר ת200; ספה"ל 95A5297; ב"א T278 סופ.כת תשנ"ה

*כתבי הסבא מקלם, ר' שמחה זיסל זיו, ב"ב תשמד. מה"ר מ515; ספה"ל 85A1811; ב"א A410.6 זיו.כת

*כתבי הסבא מקלם - חנוכה ופורים, ר' שמחה זיסל זיו (ברוידא), בני ברק תשסא. מה"ר מ217; ב"א A410.6 זיו.כת

§כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א, ירושלים תשלה. ספה"ל 75A2474; ב"א D642.081 אלק.כת תשל"ה

§כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א, ירושלים תשמ. מה"ר מ200; ספה"ל 80A3802; ב"א D611 פרי.כת

*כתבי קודש (פשעווארסק), ר' משה יצחק גווירצמן, ור' יעקב לייזר, ח"א וח"ב, אנטוורפן תשסד. מה"ר מ290; ספה"ל 2004A1586; ב"א A670.92 גבי.כת

*כתבי ר' יצחק אבוהב (דה פונסקה), חכמי ריסיפי ואמשטרדאם, עם תקנות ופנקס ריסיפי, בעריכת יוסף דוד ווייטמאן, מפעל תורת חכמי הולנד מכון ירושלים, חלק א, ירושלים תשסז. ספה"ל 2007A5514, אוסף שלום 6346.91; ב"א A08 אבו.כת

*כתבי רבנו בחיי, ר' בחיי בן אשר, ירושלים תשל. מה"ר מ20; ספה"ל 70A1335, או"ק יהדות מ4.9; ב"א A410.1 בחי.כת

*כתונת פסים, ר' יעקב יוסף מפולנאה, מהד' פרי הארץ, ירושלים תשמה, 384 עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 86A159, או"ק יהדות ע71.345; ב"א A671.1 יעק.כת תשמ"ה

*כתונת פסים (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, ויקרא-במדבר, ירושלים תשעא, שע + קסב עמ'. ספה"ל ספריית ג' שלום 2906.11; ב"א A671.1 יעק.כת תשע"א

*כתנות אור, ר' מאיר אייזנשטט, עם אור חדש, ר' אלעזר קאליר, מכון פנים מאירות, ירושלים תשנז. מה"ר ת200; ב"א A451 איז.מא

*כתר שם טוב (מלמד, שנו), ר' שם טוב מלמד, ונציה שנו, ד"צ נ"י תשנג, קלו + טז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V4136 R2°; ב"א T27 מלמ.כת שנ"ו, תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*כתר שם טוב (תשסד), ר' ישראל בעל שם טוב, מהד' קה"ת, נ"י תשסד. מה"ר מ290; ספה"ל 2004A10149, אוסף שלום 3031.2; ב"א A671.1 ישר.כת תשס"ד

*כתר תורה (ויטאל, רצו), ר' דוד ויטאל, על תרי"ג מצוות, קושטא רצו [בלי מספור דפים], ד"צ ירושלים תשמח [עם מספור דפים]. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 75A463 R8°, 88A5608; ב"א A51 ויט.כת רצ"ו, תשמ"ח; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*לב אבות (הלוי, שכה), ר' שלמה בן יצחק הלוי, שלוניקי שכה, ד"צ נ"י תשנד, 128 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3590 R8°; ב"א A42 שלמ.לב תשנ"ד; להורדת הספר כולו

*לב אביגדור, ר' אביגדור הכהן מיללער, ירושלים תשסב. מה"ר מ515; ספה"ל 2002A7410; ב"א A410.3 מיל.לב

*לב אהרן (ראנ"ח, שסב), ר' אהרן אבן חיים, ונציה שסב, ד"צ ירושלים תשמד. יהושע - קכב דפים. שופטים - קכט דפים. גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 70A887 R2°, 85A5073 2°; ב"א T307 חיי.לב שס"ט, תשמ"ד; להורדת הספר כולו, לצפייה איכותית בספר

*לב אליהו (תשלב) - חכמה ומוסר, ר' אליהו לאפיאן, מהדורה שניה, ירושלים תשלב. מה"ר מ515; ספה"ל 72A2185; ב"א A410.6 לופ.לב

*לב אליהו (תשסה), ר' אליהו לאפיאן, על התורה, ח"א-ח"ג, ירושלים תשסה. מה"ר מ515; ב"א A410.6 לופ.לב תשס"ה

*לב אריה, ר' יהודה אריה האשקי , נ"י תשנא. ספה"ל 2°91A1888; ב"א A451 יהו.לב; להורדת הספר כולו

*לב דוד (תקנג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנג (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 70A4085; ב"א SA410.4 אזו.לב תקנג להורדת הספר כולו

*לב דוד (תשסט), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשסט, 18 + רסד עמ'. מה"ר מ105; ספה"ל 2009A5270, אוסף שלום 1269.4; ב"א A410.4 אזו.לב תשס"ט

*לב המשפט חלק א וחלק ב, ר' זלמן נחמיה גולדברג, ירושלים תשן. מה"ר פ425; ספה"ל 90A4586; ב"א A565 גול.לב [הלכה]

*לבוש תכלת (שסט), ר' מרדכי יפה, על אורח חיים, פראג שסט, פב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 64A2004 R2°; ב"א A561 יפה.לב שס"ט; להורדת הספר כולו

*לבושי אור יקרות (שנה), ר' מרדכי יפה, ביאור על ריקאנאטי על התורה, על הל' קידוש החודש ועל מורה נבוכים, לובלין שנה. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 53A1 R2°; להורדת הספר כולו

*לבושי בדים, ר' ידידיה טיאה וייל, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A4559; ב"א A452 ויל.לב

*לבושי צדקה, ר' צדוק הכהן. נדפס בסוף ספר קומץ המנחה. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לבית יעקב, ר' יעקב יאסעף, ח"א, וילנא תרמח. מה"ר מ515; ספה"ל 23V6189; ב"א A451 יוס.לב להורדת הספר כולו

*לבני ישראל, ר' ישראל בנימין בענט פייוולזון. כשכתוב סתם הכוונה למהד' ב"ב תשנג (המפתח רק לעמ' א-עח). כשכתוב "(הישן)" הכוונה למהד' גראייוא תרסח (אין בו מפתח לפי סדר הש"ס אלא לפי סדר הדרושים). מה"ר מ235; ב"א A38 פיב.לב

*לדור ולדורות, ח"א-ח"ג, ר' יצחק נסים, יד הרב נסים, ירושלים תשעג, תשעז. מה"ר מ105; ספה"ל 2013A2865; ב"א A081 נסי.לד

*לדעת חכמה ומוסר, ח"א (בראשית שמות) וח"ב (ויקרא במדבר דברים ומועדים), ר' ישועה עטייה, עם קונטרס, "אלון בכות", קוים לדמותה של הרבנית צופיה עטייה, לר' נסים יעקב עטייה, תשנט. ספה"ל 99A1549; ב"א A410.3 עטי.לד

*להוגה דעות, ר' חיים יצחק גרינבלט, על הלכות דעות, לונדון תשסז. מה"ר א415; ספה"ל 2008A300 להורדת הספר כולו

*להורות נתן, ר' נתן גשטטנר, בראשית, ויקרא, במדבר, דברים, עם "מאור התורה", לר' מאיר חיים אונגר, בני ברק תשעג. ב"א T278 גשט.לה

*להעיר להורות ולהשכיל, ר' יונתן שרגא דומב, ח"א, ב"ב תשסא, וח"ג, ב"ב תשסז. מה"ר מ515; ב"א A410.6 דומ.לה

*לוח ארז, ר' יצחק קונשטט, טשרנוביץ תרמו-תרנ, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 2°55A9, 94A2266; ב"א T278 קונ.לו; להורדת הספר כולו

*לוח ארש (תשסא), ר' יעקב עמדין, בעריכת ר' דוד יצחקי, טורונטו תשסא. ספה"ל 2003A8186; ב"א A311.6 אמד.לו תשס"א

*לחם אבירים (בורג'ל, שסה), ר' אברהם בורג'ל, ונציה שסה, ירושלים תשכט, סה + קיד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V10410 R2°; ב"א A584 בור.לח שס"ה, תשכ"ט; להורדת הספר כולו

*לחם דמעה (אוזידה, שס), ר' שמואל אוזידה, ונציה שס, 119 עמ'. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 36A2321 R8°; ב"א T467 אוז.לח ש"ס; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*לחם יהודה (לירמא, שיד), ר' יהודה לירמא, על אבות, סביונטה שיד, קסג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3588 R8°; להורדת הספר כולו

*לחם סתרים (טיטצק, שסח), ר' יוסף טיטצק, על דניאל וחמש מגילות, ונציה שסח, ד"צ תשלד, 20 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 36A2320 R8°; ב"א T490.7 טיט.לח שס"ח, תשל"ד; להורדת הספר כולו

*לחם רב (תכ), ר' אברהם בוטון, שו"ת, אזמיר תכ, קמ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 2010 F 88; ב"א A571 בוט.לח ת"ך

*לחם רב על סדור התפילה, ר' משה סג"ל ליטש ראזענבוים, ירושלים תשלד, 23 + תתקכד עמ'. מה"ר מ625; ספה"ל 2°74A3531; ב"א A311.6 ליט.לח תשל"ד

*לחם שלמה (הלוי, שנז), ר' שלמה בן יצחק הלוי, ונציה שנז, ד"צ נ"י תשנז, ריד דפים. גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V10282 R8°, 2000A2452, אוסף שלום 1158.1; ב"א A888 שלמ.לח שנז, תשנז; להורדת הספר כולו

*לחמי תודה, ר' צבי הירש הלוי הורוויץ, אופנבך תקעו, ד"צ נ"י תשסו, רנח דפים. כשמסומן ע"א - משמעותו ע"א-ע"ב, כשמסומן ע"ב - משמעותו - ע"ג-ע"ד. מה"ר מ105; ספה"ל 2°2006A1444

*ליהודים היתה אורה, ר' יצחק פנחס גולדווסר, ב"ב תשנו. מה"ר מ230; ספה"ל 96A5050; ב"א A384.3 גול.לי

*לישרים תהלה (תשסד), ר' יעקב יוסף מפולנאה, ר' אלימלך מליזענסק, ר' חיים חייקא מאמדור, ר' מרדכי מנעשכיז, בעריכת ר' משה חיים קליינמאן, מכון "ברכת יוסף", אשדוד תשסד. ספה"ל 2004A640, אוסף שלום 4071.2; ב"א A670.92 קלי.לי תשס"ד

*למדנות (תשנח), ילקוט מיסודות וחידושי ראשי הישיבות , ירושלים תשנח. מה"ר ת205; ספה"ל 2°2003A1074

*למחר אעתיר, ר' משה ברסלויער, ירושלים תשסז. מה"ר ת205; ספה"ל 2007A4869; ב"א T27 ברס.למ

*לנבוכי הדור, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' ידיעות אחרונות, תשעד. המספר בסוגריים הוא מספר הפרק. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל אולם קריאה יהדות ס169.84; ב"א A19 קוק(רחמ) תשעד; להורדת הספר כולו

*לקוטי דיבורים, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן מליובאווייטש, ח"א-ח"ה, כפר חב"ד תשנ. גם ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב. מה"ר מ375; ספה"ל 90A2219; ב"א A672 שנ(6)לק תשל"ז

*לקוטי לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, על הזוהר, נ"י תשמה. ח"א - בראשית. ח"ב - שמות-דברים (ע"פ מפתח לספרי ר' לוי יצחק שניאורסון, כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז, ספה"ל 2008A5663). ספה"ל 73A2883; ב"א A652.5 שני.לק; להורדת הספר כולו על זוהר בראשית על זוהר שמות-דברים

*לקוטי לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, על התניא, נ"י תשל (ע"פ מפתח בספר "תורת לוי יצחק - לקוטי לוי יצחק - מפתחות", כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז, ספה"ל 2008A5663). ספה"ל 2008A8677

*לקוטי לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, על תנ"ך וחז"ל, נ"י תשל-תשלג, תשמה. (ע"פ לספרי ר' לוי יצחק שניאורסון, כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז, ספה"ל 2008A5663). ספה"ל 85A3878, אוסף שלום 4534; ב"א A652.5 שני.לק; להורדת הספר כולו

*לקוטי מאמרים, ר' צדוק הכהן (סוף ס' דברי סופרים). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 53A1178; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*לקוטי מהרין ותולדות יצחק בן לוי (תשסה), ר' ישראל ב"ר לוי יצחק, אבדק"ק פיקוב ובארדיטשוב, בעריכת בנימין יצחק אוירבוך, נתניה תשסה, 20 + שפח + 38 עמ'. מה"ר מ290; ספה"ל 2005A5993, אוסף שלום 3263.1; ב"א A671.1 ישר.תו תשס"ה

*לקוטי משלי, ר' חיים עוזר לייוואויץ, נ"י תשסח. מה"ר ת355; ספה"ל 2008A1360; ב"א T427 ליב. לק

*לקוטי שושנים (שסב), חכמים שונים, על יהושע ונביאים אחרונים, ונציה שסב, כ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3099 R8°; להורדת הספר כולו

*לקוטי שושנים (תשמו), ר' משה צבי בן שמעון שלמה גוטרמן מסווארן, ירושלים תשמו, קז עמ'. ספה"ל 87A3534, אוסף שלום 3355.2 להורדת הספר כולו

*לקוטי שיחות, ר' מנחם מנדל שניאורסון, כרכים א-לט. כרכים א-כט ע"פ מפתח ללקוטי שיחות א-כט, נ"י תשנד. מה"ר מ380; מוהר"ק ח990; ספה"ל 70A1832; ב"א A672 שנ(7)לק להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*לקוטי שכחה ופאה (שטז), ר' אברהם אלמליך, חידושי אגדות, פירארא שטז, ד"צ ירושלים תשלט, מ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V4136 R8°; ב"א A653 אלמ.לק תשל"ט; להורדת הספר כולו

*לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו), ר' משה יהושע האגר מויזניץ, בני ברק תשסו, רנב + 29 עמ'. מה"ר מ290; ב"א A671.3 הגר.לק

*לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא), ר' מרדכי מטשרנוביל, ירושלים תשסא, רפח + 200 עמ'. מה"ר מ290; ב"א A671.2 מרד.לק

*לקוטים (סוף פרי צדיק ח"ב), ר' צדוק הכהן. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*לקח טוב (יגל, תיח), ר' אברהם יגל, ונציה שנ, יח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 51A1228 R0°; ב"א A077 יגל.לק תי"ח; לצפייה איכותית בספר

*לקחת מוסר, ר' ישראל זאב הורוויץ, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*לקט אמרי קודש, מאדמור"י בעלזא, על התורה, מועדים וליקוטים, ירושלים תשסז. מה"ר מ290; ספה"ל 2°2008A4472; ב"א A671 רינ.לק

*לקט אמרים (שכטר), רי"מ שכטר, בעריכת ר' בצלאל ברוך פרידמן, ירושלים תשסה. מה"ר מ290

*לקט שיחות מוסר, ר' יצחק אייזיק שר, ח"א, מהדורה שניה, ב"ב תשנה, ח"ב, ב"ב תשנג, וח"ג, ב"ב תשסז. מה"ר מ515; ספה"ל 90A2123; ב"א A410.6 שר.לקט

*לשם שבו ואחלמה (תשעח) - ספר הדע"ה, דרושי עולם התוהו, ח"ב (?) ר' שלמה עלייאשוב, בעריכת יהושע ליפשיץ, ירושלים תשעח. מה"ר קב25; ספה"ל 2018A5570; ב"א A655 אלי.לש תשעו

*מאה שערים (שג), ר' יצחק שני, שלוניקי שג, 58 דפים. בלי מספור דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 53A2202 R8°; ב"א A51 שני.מא ש"ג; לצפייה איכותית בספר

*מאור האגדה (=בין ישראל לעמים, מאור האגדה), ר' בנימין מנחם שוורצמן, ירושלים תרכח [חסר בצילום מפרק טו ואילך, היינו עמ' קעז ואילך]. מה"ר מ110

*מאור החיים, ר' חיים בן עטר, לונדון תשך, קד עמ'. מה"ר מ110; ספה"ל 60A253

*מאור עינים (מן האדומים, שלד), ר' עזריה מן האדומים, מנטובה שלד. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V4431 R8°; ב"א D081 עזר.מא של"ד; להורדת הספר כולו

*מאור עינים (פינטו, תג) [=רי"ף שנדפס בעין יעקב הנפוץ], ר' יאשיהו פינטו, ונציה תג, קצ + יד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 70A2169 R2°; ב"א A886 פינ.מא ת"ג; להורדת הספר כולו

*מאור עינים (תשנח), ר' מנחם נחום מטשארנאביל, מכון "מאור התורה", סקויירא תשנח = ירושלים תשעב. ב"א A671.1 מנח.מא תשנח

*מאור עינים (תשעה), ר' מנחם נחום מטשרנוביל, מהד' פאר מקדושים, תשעה. ספה"ל 2017A1253; ב"א A671.1 מנח.מא תשעה

*מאור עינים (תשעט), ר' מנחם נחום מטשארנאביל, מכון "דביר המאור", ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A3459; ב"א A671.1 מנח.מא תשע"ט

*מאורות האריז"ל, ילקוט תורת האר"י, בעריכת מאיר יחזקאל ויינר, ירושלים תשנו. ספה"ל 96A1752, ספריית גרשום שלום 4555.64; ב"א A654.2 ויט.מא

*מאורות הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק. הגדה של פסח, תשנ"ד. שבועות, תשנ"ד. חנוכה ארבעה פרשיות ופורים, תשנ"ה. ירח האיתנים, תשנ"ה. שבת קודש, תשע"ג. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 94A838, אוסף שלום 1490.823 (חנוכה), אוסף שלום 1490.822 (שבועות), אוסף שלום 1490.821 (ירח האיתנים), או"ק יהדות פא179 (שבת); ב"א A383 קוק.מא (ירח האיתנים), A384.1 קוק.מא (חנוכה תשנד), A384 קוק.מא (חנוכה תשנה), A382.2 קוק.מא (שבועות), A381 קוק.מא (שבת) לוח השוואה בין המהדורות השונות של מאורות הראי"ה

§מאורות נריה - ישראל במדינתו, אלול ותשרי, ר' משה צבי נריה, קרית מלאכי תשנח. מה"ר מ200; ספה"ל 2004A5325; ב"א A088 נרי (מאו)

*מאורי אור (טייטלבוים), מבוסס על יסודות שיסד ר' משה טייטלבוים, מלוקט מתוך ספרי צאצאיו, זכרון אלעזר, ייטב לב, ייטב פנים, רב טוב, שו"ת אבני צדק, קדושת יום טוב, מילי דמיטב, היטב איטיב, עצי חיים, דברי יואל, ויואל משה, בנין דוד, עלה שמואל, יד יקותיאל, ברך משה. בעריכת יוסף חיים דוב אדלר, קרית יואל ניו יארק תשסה. מה"ר מ295; ספה"ל 2005A1987; ב"א A671.2 מאו.או

*מאורי אור (טשרנוביל, תשסא), צדיקי טשערנאביל, מכון משכנות יעקב דחסידי סקווירא, שיכון סקווירא תשסא, שעה עמ'. מה"ר מ287; ספה"ל 2001A2735; ב"א A671 ילק.מא

*מאורי שערים, ר' אריה זאב גורביץ, בני ברק תשנה. מה"ר מ110

*מאורן של ישראל, ר' ירחמיאל ישראל יצחק מאלכסנדר, עם ישמח ישראל, בני ברק תשנא. ספה"ל 2°91A2880, אוסף שלום 4610.1

*מאיר בת עין (ביקיאם), ר' מאיר ביקייאם, אזמיר תקטו, ד"צ נ"י תשנז. בדף פט ע"ג-ע"ד נדפס מה ששייך לדף צ ע"א-ע"ב ולהיפך. ספה"ל R8°23V12433, S2°98A3773; ב"א A886 ביק.מא תקט"ו; להורדת הספר כולו

*מאיר בת עין (תשסו), ר' מאיר ביקייאם, נדפס בתוך "שבעה מאורות", ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A3293, אוסף שלום 445.31; ב"א A653 שבעה.מא

*מאיר נתיבות, ר' מאיר חדש, בעריכת ר' ישעיהו כהן, ירושלים תשסה. ח"א - מועדים. ח"ב - על התורה, ירושלים תשסג, ת עמ' (מה"ר ת210). ח"ג - מידות. מפתח לכולם סוף ח"ג. מה"ר מ520; ספה"ל 94A6070; ב"א A410.6 חדש.מא

*מאיר עיני חכמים, ר' מאיר יחיאל הלוי מאוסטרובצא, מהדורא קמא, תניינא, ותליתאה. מה"ר מ295, א565; ספה"ל 2°89A2401; ב"א A584°2 הלש.מא

*מאיר תהלות (עראמה, שנ), ר' מאיר עראמה, על תהלים, ונציה שנ, קמח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V5528 R8°; להורדת הספר כולו

*מאכסניא של התורה, ר' שמואל היבנר, ור' יקותיאל זלמן חיים היבנר, ור' משה היבנר, ברוקלין תשסט, רצז עמ'. מה"ר א565; ספה"ל 2°2009A1053

*מאמץ כח (שמח), ר' משה אלמושנינו, ונציה שמח, ד"צ אנגליה תשכט, נ"י תשנט, דרשות, רלו דפים. 35V3612 R8°; ב"א A45 אלמ.מא שמ"ח, תשכ"ט, תשנ"ט; להורדת הספר כולו

*מאמץ כח, ר' משה אלמושנינו, בעריכת שאול רגב, מכון אהבת שלום, ירושלים תשעה. ספה"ל 2015A6035; ב"א A54 אלמ.מא תשע"ה

*מאמר אסתר, ר' וולף הלוי בוסקוביץ, אופן תקצב, פד דפים. מה"ר מ110; ספה"ל 2°23A5576; ב"א A45 בוס.מא תקצ"ב

*מאמר אסתר (תשסב), ר' וואלף הלוי מבאסקוויץ, מהד' שמואל סטפנסקי, ירושלם תשסב, 11 + רסט עמ'. מה"ר מ110; ספה"ל 2°2002A1693; ב"א A45 בוס.מא תשס"ב

*מאמר אסתר (הורוויץ), ר' ישראל זאב הורוויץ, בתוך ס' לקחת מוסר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*מאמר גנתא (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשלג. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד.

*מאמר הגאולה, רמח"ל, ירושלים תשנ, קיב עמ' (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר מ110; ספה"ל 90A4006; ב"א A124 לוצ.מא תש"ן

*מאמר הגאולה (תשעט), רמח"ל, עם ביאור זכרון יעקב אליהו, ר' אבא צבי ניימן, בלטימור תשעט, קצא עמ'. מה"ר מ110; ספה"ל 2019A15066

*מאמר הנפש השלם, ר' מנחם עזריה מפאנו, מהד' ישמח לב, ירושלים תשעא. ב"א A654.3 נפש תשעא

*מאמר השכל (שיז), מיוחס לראב"ן, קרימונה שיז, נד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]. ספה"ל 36A2708 R8°; ב"א A51 מאמ.שכ שי"ז; להורדת הספר כולו

*מאמר יחזקאל (קאזמיר), ר' יחזקאל מקאזמיר, בעריכת אליעזר עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשסח. מה"ר מ295; ספה"ל אוסף שלום 3430.1; ב"א A671.2 טאו.מא תשס"ח

*מאמר מחיתי כעב (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), ניו יורק תרצט. נדפס גם בספר "הצמח צדק ותנועת ההשכלה", עמ' 60 ואילך. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה

*מאמר מרדכי, ר' מרדכי מנדבורנא, נ"י תשכח. מה"ר מ295

*מאמר מרדכי - י"ג אלול, ר' מרדכי אליהו, שיעורים שמסר ביום הילולת הבן איש חי, ירושלים תשסו. ספה"ל 2016A10323; ב"א A081 אלי.מא

*מאמר מרדכי (שוואב), ר' מרדכי מנחם שוואב, ח"א, לייקווד תשסא. ח"ב - לייקווד תשסב. חלק ג - לייקווד תשסג. מה"ר מ520 (ח"ג); ספה"ל 2001A11101; ב"א A410.6 שוב.קב

*מאמר שמע ישראל (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), ניו יורק תרצט. נדפס גם בספר "הצמח צדק ותנועת ההשכלה", עמ' 58 ואילך. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה

*מאמרי אדמו"ר הזקן תקסג, תקסה, תקסט, תקע, והקצרים, נ"י תשעו. ספה"ל 2017A92‎2°2; ב"א A672 שנ(1)מאמ . ע"פ מפתח בספר המפתחות לספרי דא"ח כ"ק אדמו"ר הזקן כרך ב, נ"י תשמא.

*מאמרי הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשם, 556 עמ'. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 80A4920; ב"א A19 קוק.מא תשמ"ד

*מאמרי הריי"צ באידיש, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב

*מאמרי הרמ"ע (תשסא), ר' מנחם עזריה מפאנו, מהד' ישמח לב, ירושלים תשסא. מאמר צבאות ה', מאמר המילואים, מאמר תיקוני תשובה, מאמר ע"ב ידיעות. ספה"ל 97A774, אוסף שלום 550.2; ב"א A654.3

*מאמרי שלמה, ר' שלמה הרכבי, מהדורה חדשה, ירושלים תשסא. מה"ר מ520; ספה"ל 2001A10667; ב"א A410.6 הרכ.מא (תשנב)

§מבוא התלמוד (בתוך כל ספרי מהר"ץ חיות) פרקים יח-לב (עמ' שיח-שמו), ירושלים תשיח. מה"ר א555; מוהר"ק או"ק ג י46; ספה"ל או"ק יהדות י 16.63; ב"א A081 חיו.כל להורדת הספר כולו

*מבקש ה' (חאגיז, שנו), ר' שמואל חאגיז, ונציה שנו, ד"צ נ"י תשסג, רנח דפים. גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. מה"ר ת210; ספה"ל 67A1610 R8°, 2003A5120 2°; ב"א A451 חגי.מב שנ"ו; להורדת הספר כולו

*מבשר טוב - ימי הרחמים והסליחות, האדמו"ר מביאלא, תשמט-תשנא, ירושלים תשנו. מה"ר מ295; ספה"ל 92A2448; אוסף שלום 4555.62

*מבשר טוב - זכות נשים צדקניות, האדמו"ר מביאלא, תשעה. מה"ר מ295; ספה"ל 2001A3598 (תשס); ב"א A671.3 רבי.מב תשנ"ט[1] (תשנט)

*מבשר טוב - חנוכה, תשמ"ט-תשנ"א, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשנה. מה"ר מ295; ספה"ל 95A3317; ספריית גרשום שלום 4555.63; ב"א A671.3 רבי.מב תשנ"ה

*מבשר טוב - ישועות אברהם, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשנ, תקעט עמ'. מה"ר מ295; ספה"ל 90A2415, אוסף שלום 4555.61; ב"א A671.3 רבי.מב תש"ן

*מבשר טוב - ספר החיים, האדמו"ר מביאלא, ירושלים תשסו. מה"ר מ290

*מבשרת ציון, ר' בן ציון מוצפי, ירושלים תשעו. מה"ר ש140; ספה"ל 2017A4580 (ח"ב); ב"א A572 מוצ.מב תשע"ו

*מגדל דוד (תשסז), רבי דוד בן זמרא, על שיר השירים, בעריכת ר' אברהם בן זימרא, בני ברק תשסז. מה"ר __; ספה"ל אוסף שלום 437.2; ב"א T447 זמר.מג

*מגדל עוז (תשעח), ר' יעקב ישראל עמדין, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח. מה"ר מ630; ספה"ל 2018A9267; ב"א A311.6 אמד.בי תשע"ח

*מגיד דבריו ליעקב, ר' דוב בער ממזריטש, מהד' קה"ת, נ"י תשמ. אור תורה נדפס בנפרד במהדורה מורחבת, נ"י תשסו. מה"ר מ295; ספה"ל 80A1613; ב"א A671.1 דב.מגי תשס"ה

*מגיד דבריו ליעקב (מביאלה, תשסד), ר' דוב בעריש מביאלה, ירושלים תשסד. מה"ר מ295; ספה"ל 2006A1591

*מגיד מישרים (תט), ר' יוסף קארו, ונציה תט, נח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3911 R8°; ב"א A653 קרו.מג ת"ט; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*מגילת אסתר (ליאון, תכ), ר' יצחק די ליאון, על ספר המצוות לרמב"ם, אמשטרדם תכ, קלא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]. ספה"ל 23V7665 R8°; להורדת הספר כולו

*מגילת סמנים, רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מכון אהבת שלום, ירושלים תשסו. ספה"ל 2008A7872; ב"א A811 רבי.מג

*מגלה עמוקות (ואתחנן, שצז), ר' נתן נטע שפירא, על פ' ואתחנן, קרקוב שצז, קסו + טז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3941 R8°; ב"א A654 שפי.מג שצ"ז; להורדת הספר כולו

*מגלה עמוקות (תשסח), ר' נתן שפירא, מהד' אלעזר יונה גינסברג, לונדון תשסח. ספה"ל 2009A2087, אוסף שלום 840.3; ב"א A654 שפי.מג תשס"ח

*מגלה צפונות, ר' אליהו הכהן, אזמיר תריז-תרכא. ב"א S A451 אלי.מג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*מגן אבות (מהריט"ץ), על אבות דרבי נתן, ר' יום טוב צהלון, בעריכת ר' מאיר זאב אתרוג, ב"ב תשעה. ב"א A423 צהל.מג

*מגן אברהם (טריסק), ר' אברהם טברסקי מטריסק, ירושלים תשסו. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' תפה. מה"ר מ295; ב"א A671.2 טבר.מג

*מגן אברהם (לניאדו, שסג), ר' אברהם לניאדו, ונציה שסג, ד"צ נ"י תשנד, 180 דפים. גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V5806 R8°; ב"א A45 לני.מג תשנ"ד; להורדת הספר כולו

*מגן דוד (טאלנא, תשס), ר' דוד מטאלנא, בעריכת ישעי' דוד מלכיאל, בית שמש תשס, תד + נח עמ'. מה"ר מ295; ב"א A671.2 דוד.מג תש"ס

*מדבר יהודה (מודינא, שסב), ר' יהודה אריה מודינא, ונציה שסב, קד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 69A1768 R8°; ב"א A45 מוד.מד שס"ב; להורדת הספר כולו

*מדבר יהודה, ר' יהודה אריה ממודינא, מהדורת "מישור", ארץ ישראל-ניו יורק תשסב, נא + תנו עמ'. מה"ר מ110; ב"א A45 מוד.מד

*מדבר קדמות (תשסח), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, הוצאת אהבת שלום, ירושלם תשסח, 20 + רמד עמ'. מה"ר מ110; ספה"ל אוסף שלום 1275.1; ב"א A655 אזו.מד תשס"ח

*מדבר קדש, בראשית ח"א, הרב שר שלום מבעלז, ירושלים תשמז. הפחתנו עמוד אחד מכל מספרי העמודים שבמפתח הנדפס, כהוראה המוחתמת בספר. מה"ר מ295; ב"א A671.2 רוק.מד תשל"ח

*מדבר קדש, מועדים, ר' שלום מבעלזא, חלק א, ירושלים תשלה, וחלק ב. מה"ר מ298; ספה"ל 75A6512 (ח"א)

*מדבר שור, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, תשנט, תשעו. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל אוסף שלום 1490.24; ב"א A45 קוק.מד

*מדות הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, סוף ס' מוסר אביך. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 71A3104, 74A885, 2006A5412, 2011A9234, 2017A12598, אוסף שלום 1490.22; ב"א A410.3 קוק.מו

*מדרגת האדם (תשסב), ר' יוסף יוזל הורביץ, ירושלים תשסב. מה"ר מ520; ספה"ל אוסף שלום 4971; ב"א A410.6 הור.מד

*מדרש האיתמרי, ר' אליהו האיתמרי, שלוניקי תקפד. ספה"ל 2°67A2801 להורדת הספר כולו

*מדרש שמואל (אוזידא, שמה), ר' שמואל די אוזידא, ונציה שמה, רנב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 51A2077 R8°; להורדת הספר כולו

*מה ה' אלקיך שואל מעמך, ר' יצחק זאב יוזעף, מודיעין עלית תשע. ספה"ל 2016A12997; ב"א A410.3 יוז.מה

*מה שהיה הוא שיהיה, על עניני פורים השייכים ליעקב אבינו ודוד המלך, עם קונטרס "אבן החיים", ר' אליהו וולף, בלטימור תשס. מה"ר מ220; ספה"ל 2000A3534; ב"א A384.3 וול.מה

*מהררי נמרים (שנט), ר' אברהם עקרה, ונציה שנט, ד"צ ירושלים תשלא. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 64A1383 R8°; ב"א A813 עקר.מה שנ"ט, תשל"א; להורדת הספר כולו

*מוסר אביך, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תשלא, תשלג, תשמב, תשמה, תשנא, תשע. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 71A3104, 74A885, 2006A5412, 2011A9234, 2017A12598, אוסף שלום 1490.22; ב"א A410.3 קוק.מו

*מוסר דרך - אפיקי חיים, ר' מנחם צבי גולדבאום, ירושלים תשסח, תקיט עמ'. עם קונטרס "שמחת אלעזר", לר' אלעזר שמחה וסרמן. מה"ר ת160; ספה"ל 2011A1108

§מוסר המקרא והתלמוד, ר' שלמה זלמן פינס, מהדורה שניה, ירושלים תשלז. מה"ר מ110; ספה"ל 78A825; ב"א A4 פינ.מו תשל"ז [לוח השוואה למהד' תשח]

*מוצל מהאש (הלברשטם), ר' אהרן הלברשטם, עם מקרא קודש מרי"ד רוקח מבעלזא, נ"י תשטו. המפתח אינו ממצה. מה"ר מ295; ספה"ל 2°58A1625; ב"א A671.7 הלב.מצ; להורדת הספר כולו

*מורה נבוכים (שיא), רמב"ם, ונציה שיא, 185 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3300 R2°; ב"א A176 מורה שי"א; להורדת הספר כולו

*מורשה - שיחות למועדים, ר' אברהם אלקנה כהנא-שפירא, ירושלים תשסח, רפב + 20 עמ'. עם קונטרס היושבת בגנים בעריכת ר' יעקב שפירא. מה"ר מ235; ספה"ל 2011A10198; ב"א A452 שפי.מו

*מושיע חוסים (שמז), ר' אברהם יגל, ונציה שמז, 35 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V4607 R0°; להורדת הספר כולו

*מזבח יעקב (תכב), ר' יעקב קופל מרגלית, ונציה תכב, 20 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 23V4437 R8°; ב"א A410.3 מרג.מז תכ"ב; להורדת הספר כולו

*מזמור לתודה (אריפול, שלו), ר' שמואל אריפול, ונציה שלו, ד"צ נ"י תשנד, קפד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V5480 R8°, 94A6123; ב"א T417 ארי.מז של"ו, תשנ"ד; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*מזקנים אתבונן, ר' ישראל שמעון קסטילניץ, ירושלים תשסז. מה"ר מ295; ספה"ל אוסף שלום 6492.4; ב"א A671 קסט.מז תשס"ז‎

*מחברת הקודש (תשסה), ר' חיים ויטאל, ר' נתן שפירא ור' מנחם עזריה, ירושלים תשסה. ספה"ל 2006A3112, אוסף שלום 715.2; ב"א A654.2 מחברת תשס"ו

*מחזה אברהם (בוטשאטש), ר' אברהם דוד מבוטשאטש, מהד' סטרולוביץ, לייקוד תשסה. כרך א, על התורה - מה"ר ת215. כרך ב, על נ"ך (מתחיל בעמ' שכה), כולל ס' חוזה דוד, ס' חזון למועד וס' נשמת חיים - מה"ר ת395; ספה"ל 2005A4278

*מחזה עינים (לוויטאן), וספר גיא חזיון, ר' אליקים געציל לוויטאן, מהדורה חדשה, ירושלם תשס. ספה"ל 2001A1940; ב"א A410.3 לוי.מח תש"ס

*מחזיק ברכה (תקמה), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, או"ח, לוורנו תקמה. ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח [5 ציונים]. ב"א A561 אזו.מח; להורדת הספר כולו

*מחיר יין (תשעט), על מגילת אסתר, רבי משה איסרליש, בעריכת אלימלך אלעזר פרנקל, גבעת זאב תשעט. ב"א T487 איס.מח

*מחשבות חרוץ, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעב, צט דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח281; ספה"ל 42A1318, אוסף שלום 3639; ב"א A671.2 הכה.מח להורדת הספר כולו

*מחשבת זקנים, ר' אלעזר מנחם מן שך, בני ברק תשסז, שצו עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 2006A7637; ב"א A410.6 שך.מחש

*מחשבת מוסר, ר' אליעזר מנחם שך, ח"א-ח"ג, ב"ב תשסג-תשסו. מה"ר מ520; ספה"ל 2003A3749; ב"א A410.6 שך.מחש

*מטה יששכר, ר' יששכר ברמן סגל פרנקל, נתניה תשמה, 48 + רסה עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 2°85A5826, אוסף שלום 2°1974.1; ב"א A452 פרנ.מט

*מטר השמים (תשנ), בראשית-שמות, ר' מאיר טודרוס זילבר, נ"י תשנ. ויקרא-במדבר - נ"י תשנב. דברים ומועדים, נ"י תשנג. ספה"ל 90A5364; ב"א T278 זיל.מט תש"ן

*מטר השמים, ר' מאיר טודרוס זילבר, הוצאה שניה, נ"י תשנז. ספה"ל 98A1112; ב"א A410.3 זיל.מט

§מי באר (פסח), ר' אברהם יוסף פסח, נ"י תשד, צד דפים. ספה"ל 2°80A1719 להורדת הספר כולו

*מי השילוח, ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מישור. מה"ר מ295

*מי השלוח (תשסז), ר' מרדכי יוסף מאיזביצא, מהד' מכון תורת אברהם, בני ברק תשסז. מה"ר מ298

*מי מנוחות (בירדוגו), ר' רפאל בירדוגו, ירושלים תשסט. מה"ר ת215; ב"א A451 ברד.מי

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק א, ירושלים תשי, 220 עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 96A4574; ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשה, תשי, תשלב, תשמב)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ב, על פרקי אבות, ירושלים תשמב, רסח עמ'. מה"ר כ365; ספה"ל 97A1814 (תשלה); ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשיג), A081 חרל.מי תש"מ

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ג, לחם אבירים מהד' תשנג. מה"ר מ115; ספה"ל 97A1830, אוסף שלום 1490.96 (תשיג); ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשיג), A081 חרל.מי תש"מ

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ד, על הגדה של פסח. מה"ר מ115; ספה"ל 97A2234 (תשלו); ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשטו), A081 חרל.מי תש"מ (תשמט)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ה, נימוקי המקראות, ירושלים תשיז, רסט עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 97A2112; ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשיז), A081 חרל.מי תש"מ (תשמא)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ו, מעיני הישועה, ירושלים תשלז, שלח עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 95A4525, אוסף שלום 1490.961 (תשכג); ב"אA081 חרל.מי תש"מ (תשמב)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ז, אורי וישעי, ירושלים תשכט, תלב עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל אוסף שלום *1490.962‎; ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשכט), A081 חרל.מי תש"מ (תשנא)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ח, בראשית, ירושלים תשנד, שצ עמ'. מה"ר ת70; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה (תשכט)

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק ט, שמות, ירושלים תשנה, שעז עמ'. מה"ר ת95; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק י, ויקרא, ירושלים תשנז, קמה עמ'. מה"ר ת115; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק יא, במדבר, ירושלים תשנח, רי עמ'. מה"ר ת130; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק יב, דברים, ירושלים תשנח, קעז עמ'. מה"ר ת140; ספה"ל 97A2594; ב"א A081 חרל.מי תש"ה

§מי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, חלק יג על התפלה, ירושלים תשלט, רצח עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 97A2527; ב"אA081 חרל.מי תש"מ (תשמ)

מי מרום - באורי אגדות (סוף ח"ה במהד' תשסה)

*מי רביעית, ר' משה אריאל, ב"ב תשמד, רג עמ'. מה"ר פ30; ספה"ל 85A986; ב"א A562 ארי.מי [הלכה]

*מילי דאבות (חיון, שס), ר' יוסף חיון, ונציה שס, 68 דפים. בספה"ל 35V3586 R8°; ב"א A42 חיו.מי ש"ס; להורדת הספר כולו

*מילי דשמיא, ר' אלעזר אזכרי, עם הערות "טעם לשבח" מר' שמעון בן חמו, ירושלים תשסז. ספה"ל 2009A6622; ב"א A410.1 אזכ.מל

*מים חיים (קרייסווירטה), ר' חיים קרייסווירטה, בעריכת שמואל אברהם נוסבוים, אנטווערפן תשעו. ב"א A509.2 קרי(נוס)

*מים חיים (רפפורט, תשעז), ר' חיים רפפורט, עם אוצרות חיים, ירושלים תשעז, תב + מה + ס עמ'. מה"ר ש145; ב"א A572 רפפ.מי תשע"ז

*מכמני אשר, ר' אשר רוזנבוים, ת"א תשכג. מה"ר מ115; ספה"ל 63A2007; ב"א A888 רוז.מכ

§מכמני עוזיאל (תרצט), ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל, ירושלים תרצט. ספה"ל 40A219; ב"א A081 עזי.מכ; להורדת הספר כולו

*מכשירי מצוה, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, עם קונטרס כללי המצות לר' צבי יהודה רבינוביץ תאומים, עם קונטרס שמר את הדבר, אותו אדבר, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, בהוצאת מכון אהבת שלום, מודיעין עילית תשסח, 16 + שא עמ'. ספה"ל 2008A7842; ב"א A51 רבי.מכ

*מכתב מאליהו, חלק א-ה, ר' אליהו אליעזר דסלר, חלקים א-ד - ע"פ מפתח סוף ח"ד, ירושלים תשמג. ח"ה - ירושלים תשנז. כוכבית מסמנת מקום ביאור עיקרי. מה"ר מ520; ספה"ל 55A981; ב"א A410.6 דסל.מכ תשט"ו

*מכתב מאליהו - מועדים, ר' אליהו אליעזר דסלר, בני ברק תשסט. מה"ר מ520; ספה"ל 2009A9308; ב"א A410.6 דסל.מכ תשס"ט

*מכתב סופר, ר' שמעון סופר, ירושלים תשלט. מה"ר מ115; ספה"ל 2°79A2242; ב"א A45 סופ.מכ תשל"ט

*מכתבי מרום, ר' יעקב משה חרל"פ, ירושלים תשמח, קיז עמ'. מה"ר מ115; ספה"ל 88A4279; ב"א A509.2 חרל.מכ

*מכתם לדוד (ויטל, שו), ר' דוד ויטל, ונציה שו, קח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3277 R0°; להורדת הספר כולו [חסר דף טז]

*מכתם לדוד על התורה (תשעד), ר' דוד שפרבר, תתקצט + צד עמ'. ספה"ל 2015A1011; ב"א T278 שפר.מכ תשע"ד

*מלא העומר על חמש מגילות (תשסח), ר' אריה ליב צינץ, מונרו תשסח, תצט עמ'. מה"ר ת350

*מלכי בקודש (תשסב), ר' יחיאל מיכל מזלאטשוב, עם "חמשה ארזים" מבניו וחתנו, מהד' מכון זכות אבות, תשסב. כנראה זה רק תוכן של חידושי האגדות, בעמ' קלז-קעד. מה"ר מ298; ב"א A671.1 יחי.מל תשס"ב

*מלכי יהודה (תשע), דרשות, ר' יהודה ביג'ה, נ"י תשע. ספה"ל 2010A7586; ב"א A451 ביג.מל

§מן הבאר, ר' אלימלך בר שאול, ירושלים תשכה, 296 עמ'. מה"ר ת220; ספה"ל 65A3903; A451 בר-שאו.מן תשכ"ה

§מנוחת אשר ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל יונגרייז, סיגעט תרלו, ד"צ ירושלים תשסג [נדפס גם בנ"י תשכג, ושם הפתיחות ו"דברי חכמה ומוסר" בעימוד חדש, ושאר הספר בצילום]. בח"ב - מספור דפים כפול לפתיחה ולגוף הספר. כשכתוב סתם הכוונה לגוף הספר. ספה"ל °41A1193; S°73A3799; ב"א A584 יונ.מנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§מנוחת משה, ר' משה נתן נטע יונגרייז, מונקץ' תרסה. ספה"ל 2°48A324; ב"א A584 יונ.מנ תרס"ה; להורדת הספר כולו

*מנורת המאור (אבוהב, שכג), ר' יצחק אבוהב, מנטובה שכג, 116 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3569 R2°; להורדת הספר כולו

*מנות הלוי (שמה), ר' שלמה אלקבץ, ונציה שמה, רכה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 60A1327 R8°; ב"א T487 אלק.מנ שמ"ה; להורדת הספר כולו

*מנות הלוי (תשסב), ר' שלמה הלוי אלקבץ, הוצאת זכרון יעקב מנחם, ירושלם תשסב. ספה"ל 2002A206

*מנות הלוי (עוז והדר), ר' שלמה אלקבץ, עם ביאורים חצי היריעה, בריחי שעריך, מהד' עוז והדר, בעריכת חיים יודא פרידמן, ברוקלין תשנו, תשנח. ספה"ל 98A1986, אוסף שלום 413.4; ב"א T487 אלק.מנ

*מנחה בלולה (שנד), ר' אברהם מנחם רפא, וירונה שנד, ד"צ ירושלים תשלב, רח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3167 R8°; ב"א T27 רפא.מנ תשל"ב; להורדת הספר כולו

*מנחם ציון (תשסד), ר' יחזקאל פאנעט, מדברי ר' מנחם מנדל מרימנוב, עם הגהות הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשסד, רצ עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל אוסף שלום 3352.3; ב"א A671.1 מנח.מנ תשס"ד

*מנחת אליהו (תשנט), ר' אליהו הכהן מאיזמיר , קרית יואל תשנט, שעז עמ'. ספה"ל 99A4925; ב"א A45 אלי.מנ תשנ"ט

*מנחת אליהו (תשסא), ר' אליהו הכהן מאיזמיר, בני ברק תשסא, שטז + 53 עמ'. ספה"ל 2002A341, אוסף שלום 1058.2; ב"א A45 אלי.מנ תשס"א

§מנחת יהודה (בוים), ר' דוד יהודה בוים, מונקאטש תרעב. דף כז מצויין כג בטעות, דף כח מצויין כד בטעות, דף כט מצויין כג בטעות, דף ל מצויין כד בטעות. ספה"ל 2°49A1133; להורדת הספר כולו, בו דפים קלה ע"א-ע"ב, קלו ע"ג-ע"ד אינם במקומם אלא מודפסים בסוף הקובץ

§מנחת יהודה (הירשפלד), ר' יהודה אריה הירשפלד, ירושלים תרסב, לא עמ'. ספה"ל 57A1278 להורדת הספר כולו

*מנחת יהודה (פתיה), ר' יהודה פתיה, ירושלים תשמה, תשן, 256 עמ'. מה"ר ת220; ספה"ל 85A5836; ב"א T278 פתי.מנ

*מנחת יואל, ר' יואל היימליך, נ"י תשנח, כ + שפח + כד עמ'. מה"ר ת220; ספה"ל 2°99A4810

*מנחת יצחק עה"ת, ר' יצחק יעקב וייס, ח"א (בראשית-שמות), וח"ב (ויקרא-במדבר-דברים), ירושלים תשסב. מה"ר ת220; ב"א T278 ויס.מנ

מנחת יצחק - ר' גם דרשות מנחת יצחק

*מנחת ישראל, ר' ישראל מנחם קיהן, על תורה ומועדים, ירושלים תשמג, שסו עמ' [שונה ממהד' תשמה - חידושי ש"ס, הדרנים ודרשות]. מה"ר ת220; ב"א A451 קיה.מנ תשמ"ג

*מנחת מחבת, ר' מרדכי משולם זלמן באב"ד, ח"א, ירושלים תשן. ספה"ל 2°90A1916; ב"א A584 באב.מנ

*מנחת מרדכי, ר' מיכאל יחיאל עליאש, תשסד. מה"ר ת220; ספה"ל 2004A9327

*מנחת נתן (שפא), ר' נתן שטרינבורג, על "פותח את ידך", לובלין שפא, ה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 2006 F 218 (5)

*מנחת עני (תשעב), ר' יעקב יוקב עטלינגר, בני ברק תשעב, תקלט עמ'. ספה"ל 2013A3840; ב"א A451 אטל.מנ

*מנת חלקי, ר' רפאל מאיר חסאן, אזמיר תרמט, ד"צ נ"י תשסד, קעו דפים. מה"ר ת220; ספה"ל 46A59; ב"א A451 חסן.מנ; להורדת הספר כולו

*מסילות בלבבם, ר' יוסף צבי קוט, ראשון לציון תשסב, קפה + פג עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל 2005A4667; ב"א A671 קוט.מס

*מסילות הנביאים, יהושע, ר' בנימין א' אייזנברגר, ניו יארק תשסח. מה"ר ת275; ספה"ל 2008A3449; ב"א T317 איז.מס

*מסילות הנביאים, שופטים, ר' בנימין א' אייזנברגר, ניו יארק תשע. מה"ר ת275; ספה"ל 2014A1462; ב"א T327 איז.מס

*מסילת ישרים, רמח"ל, ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל (צוריאל), עמ' 143. מה"ר מ120

*מסילת ישרים, רמח"ל, עם פירוש אור לישרים (ר' יצחק רחמים עבוד), ירושלים תשנא. מה"ר מ120; ב"א A419 עבו.או תשנ"א

*מסתרי ים התלמוד, ר' ירוחם פישל זאבלודאווסקי אבדק"ק פיליפאווא, ורשה תרנו, 67 דפים. מה"ר א78 מחסן; ספה"ל 24A1707; ב"א A888 זבל.מס; להורדת הספר כולו

*מעבר יבק (שפו), ר' אהרן ברכיה מודנה, מנטובה שפו, פד + קעב דפים. מספור דפים ראשון - אמרי נועם. מספור דפים שני - שפתי צדק, שפת אמת, שפתי רננות, עתר ענן הקטורת, קרבן תענית, מנחת אהרן. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 69A1797 R8°; להורדת הספר כולו

*מעדני אשר על עניני נישואין, ר' אשר אנשיל קליין, ירושלים תשס. מה"ר מ178; ספה"ל 2002A8479; ב"א A455 קלי.מע

*מעדני מלך (שפח), ברכות, ר' יו"ט ליפמן הלר, פראג שפח, שכ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ב"א A54 אשר.פס שפ"ח

*מעט מכל, באורי מקראות ודברי חז"ל בדרך מחקר, אהרן יששכר שיפרין, ורשה תרנג. ספה"ל 22A2543; להורדת הספר כולו

*מעין גנים (תשס), רבי צבי אלימלך שפירא, על אור החיים, עם הגהות הצבי והצדק, ר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשס. מה"ר מ298; ספה"ל 2000A4600, אוסף שלום 3446.1; ב"א A410.1 יעב.או תש"ס

*מעלות המדות (שטז), ר' יחיאל הרופא, קרימונה שטז, פג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 66A3776 R8°; לצפייה איכותית בספר

§מערכי לב, ר' אלימלך בר שאול, תל אביב תשיט, תשם, תשנב, 208 עמ'. ספה"ל 92A814; ב"א A102 בר-שאו.מע תש"ם

*מערכי לב (חזן), ר' רפאל יוסף חזן, ח"א שלוניקי תקפא, ח"ב תקפב, ד"צ נ"י תשנג. מוהר"ק ד174; ספה"ל 2°93A1598; ב"א A45 חזן.מע; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*מערכי לב (שוואב) מועדים, ר' משה שוואב, חלקים א-ב-ג, ב"ב תשמא-תשמה. מפתח סוף ח"ג. מה"ר מ520; ספה"ל 82A4180; ב"א A410.6 שוב.מע

*מערכת האלקות (פירארה שיח), ר' פרץ בן יצחק הכהן, עם פירוש ר' יהודה חייט, פירארה שיח, רפו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 38A1880 R8°; ב"א A651 פרץ.מע שי"ח; להורדת הספר כולו

*מערכת האלקות (מנטובה שיח), ר' פרץ בן יצחק הכהן, עם פירוש ר' יהודה חייט, מנטובה שיח, ד"צ ירושלים תשכג, רח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 63A2684 R8°, 63A2608; ב"א A651 פרץ.מע שי"ח[1], תשכג; להורדת הספר כולו

*מעשה חייא (תיב), ר' חייא רופא, ונציה תיב. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]. ספה"ל 44A47 R8°; ב"א A583 חיי.מע תי"ב; לצפייה איכותית בספר

*מעשה רקם (בר), ר' קלמן בר, ירושלים תשסב, 275 עמ'. מה"ר מ235; ספה"ל 2003A5812; ב"א A452 בר.מעש

*מעשי ה' (שמג), ר' אליעזר אשכנזי, ונציה שמג, קצז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A2545 R2°; ב"א A451 אשכ.מע שמ"ג; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*מעשי חכמים (תז), ר' יצחק מן הלויים, ונציה תז. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 24V1578 R8°; להורדת הספר כולו

*מפי ספרים וסופרים, רבי אליעזר דוד פרידמן, לונדון תשסח. ח"א-ח"ב - על התורה. ח"ג - על מועדים ופרקי אבות. "פניני חסידות" - בתוך החלקים הנ"ל, בשולי העמוד. מה"ר מ298; ב"א A671 פרי.מפ

*מפניני הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי ר' צבי שכטר, מהד' תשסה. ע"פ מפתח בסו"ס דברי הרב. מה"ר כ255 (תשסא); ספה"ל 2001A9912 (תשסא); ב"א A321 סול(שכט) תשס"א (תשסא)

*מפעלות אלקים (שנב), ר' יצחק אברבנאל, ונציה שנב, צו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V13457 R8°; ב"א A181 מפעלות שנ"ב; להורדת הספר כולו

§מצוה ולב, ח"א-ח"ב, ר' אלימלך בר שאול, ת"א תשכו, תשלג, 214 עמ'. מה"ר מ125; ספה"ל 66A1364; ב"א A410.6 בר-שאו.מצ (תשיא)

*מצווה ועושה, ר' שמואל דוד פרידמן, הוצאה עשירית, ח"א-ח"ב, נ"י תשעה. מה"ר א275; ב"א A51 פרי.מצ תשע"ה

*מצור דבש, ר' דוב זאב שטיינהויז, ירושלים תשנח, תח עמ'. ספה"ל 2000A4208; ב"א A410.6 שטי.מצ

*מצות ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשל, תשמה, תשנג. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 2°70A3084, 94A2270, או"ק יהדות כ182.28; ב"א A584 קוק.מצ

*מצת שמורים (שפירא, תכ), ר' נתן שפירא, ונציה תכ, ד"צ נ"י תשנב, פד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]. ספה"ל 23V12599 R8°; ב"א A656 שפי.מצ ת"ך, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*מצת שימורים, ר' נתן שפירא, עם חיבוריו "יין המשומר" על סודות האיסור של סתם יינם ומאמר "לא תשחית פאת זקנך" על סודות האיסור, בעריכת ר' משה צוריאל, הוצאת יריד הספרים תשסא, 21 + תרסג עמ'. ספה"ל 2001A7011, אוסף שלום 828.1; ב"א A656 שפי.מצ תשס"א

§מקוה המים, ר' משה מרדכי שטעגר, ת"א תשמט, קמז עמ'. ספה"ל 89A2828; להורדת הספר כולו

*מקור חיים (הכהן, תטו), ר' חיים בן אברהם הכהן, אמשטרדם תטו, פד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 23V8161 R8°; ב"א A656 חיי.מק תט"ו; להורדת הספר כולו

*מקור חיים (ויטאל), ר' שמואל ויטאל, ליוורנו תקלא, ד"צ ישראל תשמג, פו דפים. ספה"ל R2°23 V 6148, 2°83A626, אוסף שלום R2°1976; ב"א A451 ויט.מק; מה"ר ת225; להורדת הספר כולו

*מקור חיים (תשסו), ר' חיים הלברשטאם, עם זכרון יחזקאל, לר' יחזקאל שרגא משינאווא, בעריכת ר' אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, מהד' נר למאור, נ"י תשסו, תיד עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל 2006A3337; ב"א A670.92 הלב(מיכ) תשס"ו

*מקראי קדש (סמיגה, שמו), ר' יוסף סמיגה, ונציה שמו, 116 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3828 R8°; ב"א A410.1 סמי.מק שמ"ו; להורדת הספר כולו

*מקראי קדש (תשנג), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). ספה"ל 2°94A4776; ב"א A38 אבו.מק תשנג

*מראה הגדול, ר' רפאל אשכנזי, ח"א וח"ב, שלוניקי תקפט-תקצא. מה"ר מ48 מחסן; מוהר"ק ד188 (ח"ב); ספה"ל 2°95A1961 ,2°23V6476; ב"א A45 אשכ.מר להורדת הספר כולו

*מראה יחזקאל (תשס) על מועדים והגדה של פסח, ר' יחזקאל פאנעט, עם ביאור הגהות הצבי והצדק, בעריכת צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשס, רלא עמ'. מה"ר מ295; ספה"ל 2001A4419

*מראה יחזקאל על התורה (תשס), רבי יחזקאל פאנעט, עם ביאור הצבי והצדק, בני ברק תשס, של עמ'. מה"ר מ298; ספה"ל 2000A4172; ב"א A671.2 פנט.מר תש"ס; ב"א A671.2 פנט.מר תש"ס[1]

*מראה יחזקאל (תשסד), ר' יחזקאל פאנעט, בעריכת ר' מרדכי גרינפלד, מאנסי תשסד. מה"ר מ298; ספה"ל 2004A10270, אוסף שלום 3618.11; ב"א A671.2 פנט.מר

*מראות הצובאות (אלשיך, שסג), ר' משה אלשיך, על נביאים, ונציה שסג. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3174 R2°; ב"א T307 אלש.מר שס"ג; להורדת הספר כולו

*מרגניתא דבי רבנן, ר' יוסף אייזק סג"ל מפיטשאנקע, ירושלים תשנט. מה"ר מ298; ספה"ל 99A1078, אוסף שלום 2988.5; ב"א A671 סגל.מר

*מרכבת המשנה (אברבנאל, שיא), ר' יצחק אברבנאל, על ספר דברים, סביוניטה שיא, קמה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 37A2062 R2°; ב"א T27 אבר.פר שי"א; להורדת הספר כולו [חסר דף קכה:-קכו.]

*מרפא לנפש (צהלון, שנה), ר' אברהם צהלון, ונציה שנה, ד"צ נ"י תשנג, כ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 38A1807 R8°; ב"א A410.1 צהל.מר תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*מרפא לעצם, ר' יצחק ב"ר שלמה פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלים תשס, רע עמ'. מה"ר מ125; ספה"ל 2008A7717; ב"א A410.4 פרח.מר תש"ס

*מרפא לשון, ר' רפאל מהמבורג, מהדו' ב"ב תשמז. מה"ר מ125; ספה"ל 87A1142

*משא מלך (שסא), ר' יוסף אבן עזרא, שלוניקי שסא, ד"צ ירושלים תשכב, אשדוד תשסא, 72 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V3769 R2°, 64A3981 2°, 2001A5407 2°; ב"א A583 אבן-עז.עצ שס"א; להורדת הספר כולו

*משאת משה (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על אסתר, ונציה שסא, פו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 62A110 R8°; ב"א T487 אלש.מש שס"א; להורדת הספר כולו

*משיב טענה, ר' צדוק הכהן (סוף ספר הזכרונות שבסוף דברי סופרים), תל אביב תשטז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 53A1178; ב"א A51 הכה.ספ; להורדת הספר כולו

*משיב נפש (גינצלר, תשסה), ר' שמואל גינצלר, מהד' מכון ממלכת כהנים, ברוקלין תשסה. מה"ר ת225

*משיב צדק, ר' צדוק הכהן (סוף ס' שיחת מלאכי השרת), ב"ב תשכז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2745, אוסף שלום 3632.1; ב"א A781.1 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*משיבת נפש, ר' יוחנן לוריא, ירושלים תשנג, 36 + שיא עמ'. מה"ר ת45; ספה"ל 94A4544; ב"א T27 לור.מש

*משך חכמה, ר' מאיר שמחה מדווינסק, מהד' קופרמן [חציו]. מה"ר ת225; ספה"ל 92A1884; ב"א T278 כהן.מש

משמיע שלום - ראה חסד לאברהם

*משמרת איתמר (תשסה), ר' איתמר מקסיקוואלי, שני כרכים, ירושלים תשסה. עימוד שונה ממהד' תרל. מה"ר מ298; ספה"ל אוסף שלום 3334.1; ב"א A671.2 אית.מש

*משמרת איתמר (תשסז), ר' איתמר בר ישראל מקאנסקיוואלי, ירושלם תשסז. שונה ממהד' תשסה. מה"ר מ298; ספה"ל 2008A2421

*משנה למלך (תשסח), ר' אלעזר וייסבלום מריישא, בעריכת איסר אלימלך פירסט, מונטריאול תשסח. מה"ר מ298; ספה"ל 2009A61; ב"א A671.2 ויס.מש תשס"ח

*משנת חיים בראשית, ר' חיים מאיר שטינברג, בני ברק תשסה. מה"ר ת70; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים שמות, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסד. מה"ר ת95; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים ויקרא, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסו. מה"ר ת115; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים במדבר, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסז. מה"ר ת130; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת חיים דברים, ר' חיים מאיר שטינברג, ב"ב תשסח. מה"ר ת225; ספה"ל 2005A2370; ב"א A451 שטי.מש

*משנת יוסף - דרשות, ח"א-ח"ג, ר' יוסף ליברמן, ירושלם תשנח. ספה"ל 98A4776; ב"א 410.3 ליב.מש

*משנת יוסף, על אגדות הש"ס, שני כרכים, ר' יוסף ליברמן, ירושלם תשנו. ספה"ל 96A5811; ב"א A888 ליב.מש

*משנת יוסף על התורה והמועדים, ר' יוסף ליברמן, ירושלם תשעד. מה"ר ת225; ספה"ל 2016A9639; ב"א T278 ליב.מש

*משנת רבי אהרן - מאמרים ח"א, רבי אהרן קוטלר, ירושלים תשמב. מה"ר מ520; ספה"ל 89A2018; ב"א A410.6 קוט.מש

*משנת רבי אליעזר (טרילנגר), ר' אליעזר טרילנגר, ירושלים תשסח, שסב עמ'. מה"ר ת225; ב"א T278 טרי.מש תשס"ח

*משפט כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצז, תשכו, תשמה (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1, ש170; מוהר"ק ים5998; ספה"ל 85A7207; ב"א A572 קוק.מש; פהשו"ת 184-187 להורדת הספר כולו

*משפט צדק (מלמד, שעה), ר' מאיר מלמד, שו"ת, חלקים א-ב, שלוניקי שעה. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר . ספה"ל 61A2247 R2°; ב"א A572מלמ.מש שע"ה, תש"נ; להורדת הספר כולו (ח"א); לצפייה איכותית בספר (ח"א) [ח"ב לא הגיע לידינו מהמהדורה שראה המחבר, אבל הדברים מופיעים בח"ב מהד' תקנט, להורדת הספר כולו]

*משפטי שמואל (קלעי, שנט), ר' שמואל קלעי, ונציה שנט, ד"צ ירושלים תשל, תשמט. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 2003F362, 2°71A1742; ב"א A571 קלע.מש שנ"ט, תש"ל,תשמ"ט; להורדת הספר כולו

*מתוך התורה הגואלת (תשעג) על התורה, ר' צבי יהודה הכהן קוק, בעריכת ר' חיים אביהוא שורץ, בית אל התשעג. מה"ר כ6; ב"א A451 קוק.מת

*מתוק לנפש (שסז), ר' אברהם זכות, ונציה שסז, 26 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]. ספה"ל 35V3904 R0°; להורדת הספר כולו

*מתוק לנפש, ר' יצחק פרחי, ירושלים תשס. מה"ר מ165; ספה"ל 2008A7716; ב"א A410.4 פרח.מת תש"ס

*מתוק מדבש (פרחי), ר' יצחק ב"ר שלמה פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלים תשס, שלו עמ'. מה"ר מ125; ספה"ל 2008A7752; ב"א A410.4 פרח.מת תש"ס

*מתנת חיים - קנינים, על מ"ח קנייני תורה, חלק א, ר' מתתיהו חיים סלומון, ירושלים תשסד. מה"ר מ125; ב"א A42 סלו.מת תשס"ה

*מתנת חיים מאמרים ח"א-ח"ב, ר' מתתיהו חיים סלומון, ירושלם תשנט, תשעב. ב"א A410.6 סלו.מת

*מתנת חיים מועדים (תשנח), ר' מתתיהו חיים סלומון, מהדורה חדשה ומתוקנת, ירושלם תשנח. ב"א A410.6 סלו.מת תשנ"ח

*מתנת חיים שבת ור"ח, ר' מתתיהו חיים סלומון, ליקוואוד תשעב. ספה"ל 2009A10095 (תשסט); ב"א A381 סלו.מת

*מתנת חיים, אלול - ימים נוראים, ר' מתתיהו חיים סלומון, מהדורה שניה מורחבת, תשסה. מה"ר מ212

*נאוה תהלה, רבי יעקב הרופא, ערך ר' שלמה שאשה, "אהבת שלום" - יד שמואל פרנקו, ירושלים תשעד, 27 + תקסח עמ'. ספה"ל 2014A7255; ב"א T417 יעק.שי

*נאות דשא (תשסח), ר' שמואל דוב אשר ב"ר מרדכי יוסף מאיזביצא, בעריכת יעקב ליינער, תשסח, שט עמ'. מה"ר מ302; ספה"ל 2008A5678; ב"א A671.2 לינ.נא תשס"ח

*נוה צדק, ר' סעדיה הלוי מירקאדו, שלוניקי תרא, קלח דפים. מה"ר א465; מוהר"ק ד467; ספה"ל 2°23V7903; ב"א A531 מיר.נו; מכון משה"ע ח33.19; להורדת הספר כולו

*נוה שלום (שלום, שלה), ר' אברהם שלום, ונציה שלה, ד"צ ירושלים תשכז, המפשיר תשכט, ריג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3319 R8°, 73A2677, 67A3365; ב"א A179 שלו.נו של"ה, תשכ"ז, תשכ"ט ; להורדת הספר כולו

*נועם אלימלך, ר' אלימלך מליזנסק, מהד' נגאל - מוסד מרב קוק, ירושלים תשלח. מה"ר מ300; ספה"ל 78A1201, או"ק יהדות ע71.2; ב"א A671.1 אלי.נע תשל"ח

*נועם אלימלך (תשסא), ר' אלימלך מליז'נסק, מהד' מכון סוד ישרים, ירושלים תשסא. מה"ר מ300; ב"א A671.1 אלי.נע תשס"א[1]

*נועם אליעזר, ר' אליעזר זוסיא מסקוליען, בראשית, ברוקלין תשסד. שמות, ברוקלין תשסח. מה"ר מ300; ספה"ל 2°2004A3188; ב"א A671.3 פור.נע

*נועם הברכה, ר' ברוך הגר, בעריכת מנשה מילר, חיפה תשסט, שפב עמ'. מה"ר מ300; ב"א A670.92 הגר(נעם) תשס"ט

*נועם המוסר, רבי נתן מאיר ווכטפויגעל, לייקוואוד תשסב, 16 + רנח + 28 עמ'. מה"ר מ525; ספה"ל 2002A9871; ב"א A410.6 וכט.נע

*נורא תהלות (שועיב, שכט), ר' יואל אבן שועיב, על תהלים, שלוניקי שכט, ד"צ נ"י תשנג, שכב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3210 R4°; ב"א T417 שוע.נו תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*נזר הקדש, ר' יחיאל מיכל בן ר' עוזיאל, מהד' "זכרון אהרן" ירושלים תשעה. ספה"ל 2°2015A7938; ב"א A882 יחי.נז

נזר ישראל - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*נחל חיים, חלק א, ר' סנדר זאב הכהן גולדברג, בלטימור תשסה. מה"ר מ130; ספה"ל 2005A2039; ב"א A451 גול.נח

*נחלה לישראל, ר' ישראל זאב הורוויץ, מהד' רוזנברג, נ"י תשעא. מה"ר מ245; ספה"ל 2011A11128; ב"א A452 הור.נח

*נחלה לישראל (תשעז), ר' ישראל זאב הורוויץ, בתוך ס' לקחת מוסר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

*נחלי מים (מלאח), ר' יואל מלאח, בואנוס איירס תשסו, רעג עמ'. מה"ר ת230; ספה"ל 2006A8030

*נחלת אבות (אברבנאל, שכז), ר' יצחק אברבנאל, ונציה שכז. 37A1045 R2°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*נחלת דבש מהדו"ק, ר' שבתי ליפשיץ, ח"א-ח"ב, לונדון תשנט-תשסא. מה"ר מ130; ספה"ל 99A2927; ב"א A584 ליפ.נח

*נחלת יעקב (הלפרין, שפג), ר' יעקב הלפרין, פדובה שפג, ד"צ ב"ב תשל, 53 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 23V9259 R8°; ב"א A572 היל.נח שפ"ג, תש"ל; להורדת הספר כולו

*נחלת יעקב (תשעג), ר' יעקב לורברבוים מליסא, מכון ירושלים, ירושלים תשעג. מה"ר ת230; ב"א T278 יעק.נח תשע"ג

*נחלת צבי (טוכפירר, תכ), ר' צבי טוכפירר, על אבות, ונציה תכ, ד"צ נ"י תשנב, קו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V5057 R8°; ב"א A42 טוכ.נח ת"ך, תשנ"ב; לצפייה איכותית בספר

*נחלת צבי (פאליי), ר' צבי זאב פאליי, ירושלים תשסט, תמד עמ'. מה"ר מ525; ספה"ל 2009A1900; ב"א A410.6 פלי.נח

*נחלת שמעון (אשכנזי), ר' שמעון אשכנזי, מהד' מכון סוד ישרים וזכרון אהרן, ירושלים תשסד. מה"ר מ300; ספה"ל 2004A6366, אוסף שלום 3314.2

*נחלת שמעון (תשסו), על התורה, ר' שמעון אשכנזי, ירושלים תשסו. ב"א A671.1 אשכ.נח

*נחמד ונעים (תשסח), ר' ברוך מקאסוב, מהד' אילאויץ, נ"י תשסח, תקלז + פה עמ'. מהדורה שניה מתוקנת, תשעג. מה"ר מ300; ספה"ל 2009A1220; ב"א A671.1 ברו.יס תשס"ט

*נטע שורק, דרשות, ר' שרגא צבי טננבוים, מונקאטש תרנח, ד"צ ירושלים תשמט, קנ דפים. ספה"ל 44A954, 90A3067; ב"א A45 טננ.נט

*נטע שעשועים (תשסה), על התורה, ר' נתן נטע, ירושלים תשסה, קצא עמ'. ספה"ל 2015A543; ב"א A671.1 נתן.נט

*נטריקן (תשעד), ר' יוסף תאומים, מהד' מישור, ארץ ישראל - ניו יורק תשעד, 80 + תלב עמ'. מה"ר מ130; ב"א A410.3 תאו.נט תשע"ד

*ניבי זהב, ר' זאב גולד, ירושלים תשט, יח + תרד עמ'. מה"ר ת230; ספה"ל 50A207; ב"א T278 גול.ני תש"ט

*נפוצות יהודה (מוסקאטו, שמט), ר' יהודה מוסקטו, ונציה שמט, יד + רלט דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3610 R8°; ב"א A45 מוס.נפ שמ"ט; להורדת הספר כולו

*נפוצות יהודה (מוסקאטו, תשס), ר' יהודה מוסקאטו, מהד' מישור, נ"י תשס, תקכח עמ'. מה"ר מ30; ספה"ל 2°2001A3778; ב"א A45 מוס.נפ תשס

*נפש החיים, ר' חיים מוולוזין, מהדו' תשמג, 10 + 198 עמ'. מה"ר מ130; ספה"ל 84A694, אוסף שלום 1718.2; ב"א A655 חיי.נפ תשמ"ג

*נפש הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי ר' צבי שכטר, ירושלים תשנה, שכב עמ'. ע"פ מפתח בסו"ס דברי הרב. מה"ר כ265; ספה"ל 94A3351; ב"א A509.2 סול(שכט) תשנ"ד

*נפש חיים (פאלאג'י), ר' חיים פאלאג'י, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסא. הציון הראשון - הדף במהד' שלוניקי תרב, והציון בסוגריים מרובעות - הדף במהד' תשסא. מה"ר מ130; ספה"ל אוסף שלום 2°1333.51

*נצח ישראל (שנט), מהר"ל, פראג שנט-שס, סג דפים. מספור הפרקים שונה שם מהמספור בדפוסים מאוחרים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 67A762 R2°; להורדת הספר כולו

*נצח ישראל, ר' יהודא ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, ירושלים תשנז. מה"ר מ185; ספה"ל 97A3299, אוסף שלום 12121.13; ב"א A124 יהו.נצ

*נקודות הכסף (לניאדו, שעט), ר' אברהם לניאדו, על שיר השירים, ונציה שעט, ע דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]. ספה"ל 22V5989 R8°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*נר ישראל, ר' ישראל מרוז'ין, ו חלקים (ע"פ מפתח בחלק ה), ב"ב תשלח-תשנד. מה"ר מ300; ספה"ל 79A381, אוסף שלום 3502.1; ב"א A671.2 פרי.נר

*נר מצוה (הכהן, שנח), ר' שמואל בר יוסף הכהן, חלק ראשון מס' מנחת כהן, דרשות, ונציה שנח. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל FI 9482; לצפייה איכותית בספר

*נר מצוה, מהר"ל, מהד' מכון המהר"ל, ירושלים תשנג, עב עמ'. מה"ר מ185; ספה"ל 92A6821; ב"א A384 י’הו.נר תשנ"ג

*נשמה של שבת, ספר זכרון לר' אליהו שלמה זלמן רענן הי"ד, הוצ' שלמי אריאל, חברון, תשנט. המפתח הוא ל-32 עמודים של דברי הראי"ה מכתבי יד. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 2001A5019; ב"א A508.8 רענ(נשמ)

*נשמת אדם, ר' אהרן שמואל מרמניץ, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמט. מה"ר מ130; ספה"ל 89A4047, אוסף שלום 522.1; ב"א A127 אהר.נש תשמ"ט

*נשמת חיים (בן ישראל, תיב), ר' מנשה בן ישראל, אמשטרדם תיב, קעד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 45A514 R8°; ב"א A127 מנש.נש תי"ב; להורדת הספר כולו

*נשמת חיים (ברלין), ר' חיים ברלין, ירושלים תשסג, תכד עמ'. מה"ר מ135; ספה"ל 2003A2051; ב"א A081 ברל.נש תשס"ג

*נתיב התשובה, מספר נתיבות עולם, ר' יהודה ליווא ב"ר בצלאל, מהר"ל מפראג, בעריכת יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים תשנז, רו עמ'. ספה"ל 97A3577; ב"א A410.1 יהו.נת

*נתיב מצותיך (תשסח), עם אוצר החיים, ר' יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקאמארנא, בעריכת ר' חיים יעקב סאפרין, ירושלים תשסח. מה"ר מ302

*נתיבות חיים (מטלין, תשמא), ר' נחום מטלין, ירושלים תשמא, שסט עמ'. מה"ר ת232; ספה"ל 81A5210; ב"א T278 מטל.נת תשמ"א

*נתיבות יצחק - ירח האיתנים, על ר"ה, יו"כ, סוכות, ושמיני עצרת, ר' יצחק הלוי לוין, תשס. מה"ר מ212; ספה"ל 2013A2665; ב"א A410.6 לוי.נת

*נתיבות יצחק חנוכה ופורים, ר' יצחק הלוי לוין, בני ברק תשסג. מה"ר מ217; ספה"ל 2013A2665; ב"א A410.6 לוי.נת

*נתיבות יצחק ח"ג, על ענייני פסח ספירת העומר ושבועות, ר' יצחק לוין, ב"ב תשסז. מה"ר מ240

*נתיבות מוסר, ר' אברהם שמואל פינקל, ירושלים תשסו. מה"ר מ525

*נתיבות עולם ח"א וח"ב, מהר"ל מפראג, מהד' הניג, לונדון תשכא. מה"ר מ180; ספה"ל 61A966

*ס' גימטריאות, ר' שלמה ב"ר יהודה לייבוש מלובלין, בעריכת יצחק הערשקאוויטש, תשנו. מה"ר ת170

*ס' האגודה (שלא), ר' אלכסנדר זוסלין הכהן, קראקא שלא, ד"צ נ"י תשיט, רנ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V3684 R2°; ב"א A581 אלכ.אג של"א, תשי"ט; להורדת הספר כולו

*ס' הבוטח - בה' חסד יסובבנו, ר' דוד פלק, ירושלים תשע. כשכתוב ס' הבוטח שער הבטחון, הכוונה לספרו: שער הבטחון עם "בתורתו יהגה". ספה"ל 2015A797; ב"א A410.3 פלק.בו

*ס' הגירושין (תשסו), ר' משה קורדוירו, נדפס בתוך "שבעה מאורות", ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A3293, אוסף שלום 445.31; ב"א A653 שבעה.מא

*ס' הזכרון למרן החתם סופר, מכון חתם סופר, ירושלים תשכד. מה"ר מ85

*ס' הזכרונות (אבוהב, תי), ר' שמואל אבוהב, פראג תי, פו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 69A2274 R8°; ב"א A410.4 אבו.זכ ת"י; להורדת הספר כולו

*ס' הזכרונות (אבוהב, תשעד), ר' שמואל אבוהב, הוצאת אהבת שלום, ירושלים תשעד. ספה"ל או"ק יהדות כ 143.68; ב"א A410.4 אבו.זכ

*ס' החיים, ר' חיים בר בצלאל, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשנג, רסז עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל 93A994, ואוסף שלום; ב"א A410.1 חיי.ספ תשנ"ג

*ס' החקירה - דרך האמת, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשטו. ב"א A672 שנ(3)דר תשט"ו. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*ס' הכוונות (שפ), ר' יצחק לוריא, ונציה שפ, 65 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A918 R8°; להורדת הספר כולו

*ס' המאמרים (מהר"ש) תרל"ו, מהר"ש מליובביטש. ע"פ מפתח שנדפס בשנת תשמב. "המשך מים רבים" צויין ע"פ פרקי הספר. שאר המאמרים צויינו ע"פ עמודי הספר. A672 שנ(4).לק תשמ"ב

*ס' המאמרים (רש"ב) תרמט-תרפ, ר' שלום דובער מליובאוויטש. תרמג תרמד - ספה"ל 83A1730. תרמו-תרנ - ספה"ל 87A1428. תרנא - ספה"ל 87A2688. תרנב-תרנג - ספה"ל 87A3369. תרנד - ספה"ל 83A3105. תרנה-תרנו - ספה"ל 99A1448. תרנז - ספה"ל 85A1724. תרנט - ספה"ל 76A4727. תרס-תרסב - ספה"ל 85A6277. תרסג - ספה"ל 85A7506. תרסד - ספה"ל 2015A935. תרסה - ספה"ל 82A5193. תרסו-תרסז - ספה"ל 2014A826. תרסח - ספה"ל 82A1921. תרסט - ספה"ל 2007A6203. תרעב-תרעו - ספה"ל 86A1015. תרעז - ספה"ל 80A2430. תרעח - ספה"ל 78A2364. תרעט - ספה"ל 92A5390. ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב. להורדת הסר כולו ספר המאמרים תרמ"ט ספר המאמרים תר"ן ספר המאמרים תרנ"א ספר המאמרים תרנ"ב-תרנ"ג ספר המאמרים תרנ"ה ספר המאמרים תרנ"ו ספר המאמרים תרנ"ח ספר המאמרים תר"ס תרס"א תרס"ב ספר המאמרים תרס"ג א ספר המאמרים תרס"ג ב ספר המאמרים תרע"ב-תרע"ו ספר המאמרים תרע"ז ספר המאמרים תרע"ט

*ס' המאמרים (ריי"צ) תרפ"ו-תרפ"ח, תרצ"ט-תשי"א, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*ס' המדות (דובנא, תשסו), ר' יעקב קרנץ, המגיד מדובנא, בעריכת ר' הלל קופרמן, ירושלים תשסו. מה"ר מ110; ספה"ל 2016A3513; ב"א A410.3 קרנ.מד

*ס' המדות (רנה"ו, תשסב), ר' נפתלי הירץ ויזל, ירושלים תשסב. ספה"ל 2002A9882, אוסף שלום 8542.1; ב"א A410.3 ויז.ספ

*ס' המוסר (כלץ, שכ), ר' יהודה כלץ, מנטובה שכ, קמ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 52A1262 R8°; להורדת הספר כולו

*ס' העיקרים (שעח), ר' יוסף אלבו, עם פירוש עץ שתול, ר' גדליה ליפשיץ, ונציה שעח, קמו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V13355 R2°; ב"אA179 אלב.עק שע"ח; להורדת הספר כולו

*ס' העיקרים, ר' יוסף אלבו, מהד' מישור, ירושלים תשנה [שונה ממהד' חורב ("השלם") באותה שנה]. מה"ר מ30; ספה"ל 95A4676; ב"א A179 אלב.עק תשנ"ה

*ס' הערוך (רצא), ר' נתן מרומא, ונציא רצא, רמו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים]. ספה"ל 35V4194 R4°; ב"א A803 נתן.ער רצ"א; להורדת הספר כולו

*ס' השיחות (ריי"צ) ת"ש, תש"א, תש"ה, ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*ס' חסידים, רבינו יהודה החסיד. ע"פ מפתח בס' אוצר ספר חסידים (ספר חסידים לרבינו יהודה החסיד זצ"ל מסודר לפי ענינים, בעריכת ר' חיים יוסף וולדמן, ירושלים תשנב, ספה"ל ספריית ג' שלום 68.12; ב"א A414 ולד.או), וע"פ מפתח בס' חסידים, מהד' אוצר הפוסקים. ב"א A414 תשע"ח[1]

*ס' חרדים (שסא), ר' אליעזר אזכרי, ונציה שסא, 82 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V12718 R8°; ב"א A657.5 שס"א; להורדת הספר כולו

*ס' יוחסין (שמ), ר' אברהם זכות, קראקא שמ, 168 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V4448 R8°; ב"א D071 זכו.יו ש"ם; להורדת הספר כולו

*ס' יצירה (שכב), עם פירושי הראב"ד והרמב"ן, מנטובה שכב, 90 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. להורדת הספר כולו

*ס' מהרי"ל (שטז), ר' יעקב מולן, סביוניטה שטז, קטז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]. ספה"ל 35V3705 R8°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*ס' משלי בדברי חז"ל (תשכג), עם ביאור דברי יעקב, ר' יעקב שכטר, ירושלים תשכג, רעג עמ'. מה"ר ת355; ספה"ל 2°63A61, אולם קריאה יהדות ט 485‎; ב"א T427 שכט.מש תשכ"ג; להורדת הספר כולו [לוח השוואה למהד' תשסט, רצ עמ' - ב"א T427 שכט.מש תשס"ט]

*ס' ציוני (שכ), ר' מנחם ציוני, קרימונה שכ, 110 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 71A3921 R8°; ב"א T278 ציו.צי ש"ך; להורדת הספר כולו

*ס' קרניים (תשסו), ר' אהרן מקרדינא, עם פירוש דן ידין מר' שמשון מאופטרופוליא, ופירוש פרשת אליעזר מר' אליעזר פישל מסטריזוב, וילקוט הערות ופירושים בעריכת אברהם יעקב בומבך, ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A4621, אוסף שלום 862.1; ב"א A653 אהר.קר תשס"ו

*ס' ראב"ן (שע) - אבן העזר, ר' אליעזר בן נתן, פראג שע, 154 עמ'. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3844 R2°; ב"א A54 אלי.אב ש"ע; להורדת הספר כולו

*סדר היום (שנט), ר' משה בן יהודה אבן מכיר, ונציה שנט, 120 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3360 R8°; ב"א A311.6 מכי.סד שנ"ט; להורדת הספר כולו

*סדר מעמדות (שסו) עם פירוש ר' אברהם סרוואל, ונציה שסו, קלו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 85A577 R0°; להורדת הספר כולו

*סוד המלבוש (שמה), ר' עובדיה המון מברטנורא, על מגילת רות, ונציה שמה, מ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 69A296 R0°; ב"א T457 המו.פר שמ"ה; להורדת הספר כולו

*סידור ר' הירץ (טריביש, שכ), ר' נפתלי הירץ טריביש, טיהינגן שכ, ד"צ ב"ב תשלא. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 75A767 R8°; ב"א A311.4 טרי.תפ ש"ך, תשל"א; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*סידור תפלות החדש עם ביאור זבחי אלקים, בילוידיר (?) שנג-שנה, פג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספריית בית המדרש לרבנים, ניו יורק

*סידורו של שבת, ר' חיים טורר, מהד' בלום, ירושלים תשך, תשמח. מה"ר מ305; ספה"ל 2°60A3283; ב"א A671.1 חיי.סד תשמ"ח

*סימנא דחיי (תשסה), ר' חיים פאלאג'י, מהד' מכון "שובי נפשי" ירושלים תשסה, 15 + כח עמ'. מה"ר מ90; ספה"ל 2°2005A5355, אוסף שלום 2°1333.9

*ספר ג' תמוז תשנד, ר' מנחם מנדל שניאורסון, נ"י תשנה, 16 + שנד עמ'. ספה"ל 95A3960; ב"א A672 שנ(7)ג תשנ"ה

*ספר הזכרונות (סוף ס' דברי סופרים), ר' צדוק הכהן, שונה מספר הזכרונות דלהלן. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 53A1178; ב"א A671.2 הכה.דב; להורדת הספר כולו

*ספר הזכרונות, ר' צדוק הכהן (שונה מס' הזכרונות שבסוף דברי סופרים). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.דב; להורדת הספר כולו

*ספר המאמרים עת"ר, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשעב. מה"ר מ360; ספה"ל 2013A4995; ב"א A672 שנ(5)ספר

*ספר המאמרים תרנ"ט, ר' שלום דובער, נ"י תשעא. מה"ר מ370; ספה"ל 2012A7296, אוסף שלום 4495.3; ב"א A672 שנ(5)ספ תשע"א

*ספרי המגיד מקאזניץ, יקר מפז - על התורה וההפטרות, שארית ישראל - על המדרש רבא, ליקוטי חומש, זוה"ק ועוד, תהלות ישראל - על תהלים, אבות ישראל - על מסכת אבות, מכון "שפתי צדיקים", ירושלים תשסז. המאמרים שעל הסדר באבות ישראל לא הוכנסו במפתח. מה"ר מ290; ספה"ל 2015A6614, אוסף שלום 3272.3; ב"א A671.1 ישר.יק

*עבודת הקודש (גבאי, שכז) - מראות אלקים, ר' מאיר גבאי, ונציה שכז. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 46A96 R2°; להורדת הספר כולו

*עבודת הקודש (תשסד) ["מראות אלהים"], ר' מאיר אבן גבאי, בעריכת ר' משה צוריאל, הוצאת יריד הספרים ירושלים תשסד. ספה"ל 2004A6372, אוסף שלום 378.2; ב"א A653 גבא.עב תשס"ד

*עבודת חיים, ר' חיים הכהן קמיל, חלק א, אופקים תשסו. מה"ר מ140; ספה"ל 2015A907; ב"א A410.6 קמי.עב

*עבודת יצחק, ר' פנחס ב"ר יצחק יואל מקאנטיקוזבה, ספר בראשית, מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשסד. מה"ר מ305; ספה"ל אוסף שלום 4555.22; ב"א A671.2 רבי.עב

*עבודת עבודה, ר' משולם פייש לאווי, אדמו"ר מטאהש, קרית טאהש, קאנאדא תשסד. מה"ר מ305; ספה"ל 2003A10688; ב"א A671.3 לוי.עב

*עבודת עבודה (תשעד), בראשית-שמות, ויקרא-דברים, אדמו"ר מטאהש, קרית טאהש קאנאדא תשעד-תשעה. ספה"ל 2014A9622, אוסף שלום 4737.21; ב"א A671.3 לוי.עב תשע"ד

*עדות ביוסף (איטינגא, תשסב), ר' יוסף איטינגא, על התורה, בעריכת חיים אריה ליב רייניץ, מכון ארזי לבנון, ירושלים תשסב, כח + רע עמ'. מה"ר ת235; ספה"ל 2006A2909; ב"א T278 איט.עד

*עדן גנים, ר' הלל דוד טריווש, ורשה תרנט, 77 עמ'. מה"ר מ135; ספה"ל 23A5718 (תרנא)

*עוז לו בך, ר' מנחם דן מייזלס, ירושלים תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל 2°2013A5451; ב"א A384.3 מיז.עז

*עוללות אפרים (לונטשיץ, שנ), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, לובלין שנ. "קונטרס" או "קונטרס אחרון" - אחרי מפתח הפסוקים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3744 R2°; להורדת הספר כולו

*עולת חודש ח"א, ח"ג ("השלישי"), ר' אלעזר בן דוד פלקלש מפראג, פראג תקנג, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר מ135; ספה"ל 92A4684; ב"א RA45 פלק.עו

*עולת ראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ב' כרכים, מהד' מוסד הרב קוק, ירושלים תרצט, תשכב, תשכט, תשמה. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 23A5718; ב"א A311.4 קוק.עו

*עולת שבת (שועיב, שלז), ר' יואל אבן שועיב, על התורה, ונציה שלז, ד"צ בני ברק תשלג, 160 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6336 R2°, 2014A4071; ב"א A451 שוע.עו של"ז, תשל"ג; להורדת הספר כולו

*עולת שמואל (קונפורטי), ר' שמואל קונפורטי, שלוניקי תקנט, ד"צ נ"י תשנג. מה"ר על170 מחסן; ספה"ל 2°94A268; ב"א A572 קונ.עו; להורדת הספר כולו

*עולת תמיד (אלבלדה, שסא), ר' משה אלבלדה, ונציה שסא, ד"צ נ"י תשנג; רלא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6093 R2°; ב"א T278 אלב.עו שס"א, תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*עזרת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשכט, תשמה, תפה עמ' (ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271). מה"ר כ1, ש185; מוהר"ק או"ק ג פ231; ספה"ל 85A7208; ב"א A572 קוק.עז; פהשו"ת 184-187

*עטרות סופרים, ר' משה סופר ור' אברהם שמואל בנימין סופר, בעריכת נחום מאיר גרמן, ניו יורק תשנה, קיט עמ'. החלק הראשון הוא מדברי החתם סופר והחלק השני הוא מדברי הכתב סופר, עם מספור עמודים אחד. ספה"ל 97A2755

עטרת אברהם - ר' ים הראשונים (תשמו)

*עטרת חן, ר' צבי דרבקין, ח"ב, באר יעקב תשסז. מה"ר מ525; ספה"ל 2013A10642

*עטרת יהושע, ר' משה אריה פריינד, בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, תשנה-תשנז. ספה"ל 2°95A6301, אוסף שלום 4734.4; ב"א T278 פרי.עט תשנ"ה

*עטרת ישועה (תשסד), על מועדים וחדשי השנה, ר' יהושע הורוביץ אב"ד דק"ק דזיקוב, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסד. מה"ר מ305; ב"א A671.2 הור.עט

*עטרת ישראל (באהפאלי), ר' ישראל מבאהפאלי, ירושלים תשלה, לב + קצ עמ'. מה"ר מ305; ספה"ל 75A4748; ב"א A671.2 ישר.עט

*עטרת מנחם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, נ"י תשסג, קעה עמ'. מה"ר מ305; ספה"ל 2005A4682

*עטרת צבי, ר' מנחם צבי טאקסין, וילנא תרע, ד"צ ירושלים תשמד, 210 עמ'. מה"ר מ135; ספה"ל 52A1251, 84A2286; ב"א A45 טקס.עט

§עטרת תפארת, ר' לוי יצחק דוב שור, בראדי תרעב, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח. ספה"ל 92A6747; S2°2002A3343; ב"א A45 שור.עט; להורדת הספר כולו

*עיוני רש"י, ר' אברהם יצחק ברזל, שמות ח"ב (משפטים-פקודי), קרית ספר תשנח. במדבר, קרית ספר תשסח. דברים ח"א (דברים-ראה) וח"ב (שופטים-וזאת הברכה), קרית ספר תשסג. מה"ר ת30; ספה"ל 95A5929; ב"א T271 ברז.עי; להורדת שמות ח"ב

*עיונים במשלי, ר' א"י העשל רייזמן, ת"א תשסו, תרסא עמ'. מה"ר ת355; ספה"ל 2007A7138; ב"א T427 ריז.עי תשס"ו; להורדת הספר כולו

*עין איה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ברכות, זרעים ושבת, ירושלים תשמז-תשס. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 2°88A286, או"ק יהדות ל25; ב"א A888 קוק.עי תשמ"ז

עין התכלת - ראה שפוני טמוני חול

*עין ימין (אלגזי), ר' חיים יצחק אלגזי, שלוניקי תקעז, ד"צ נ"י תשנז. ספה"ל 2°23V10356, 2°2000A2523;ב"א A452 אלג.עי; להורדת הספר כולו

*עין יעקב (שפב) (או עין ישראל), ר' יעקב אבן חביב, פראג שפב. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 2011 F 42 (7)

*עיני יצחק, ר' יצחק אלבעלי, אזמיר תרסג, 81 דפים. ספה"ל 2°24A1616; ב"א A888 אלב.עי; להורדת הספר כולו

*עיני משה (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על רות, ונציה שסא. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]. ספה"ל 62A107 R8°; ב"א T457 אלש.עי שס"א; להורדת הספר כולו

*עיני שמואל (ראבין), ר' שמואל אהרן ראבין, ירושלים תשמח, תשסא. הכוונה ל"תוספת עיני שמואל", שבסוף הספר. ספה"ל 2001A5189; ב"א A888 רבי.עי

§עינים למשפט קידושין, ר' יצחק אריאלי, ההקדמה, ירושלים תרצו. מה"ר א115; ספה"ל 91A1890; ב"א A584 ארי.עי תרצ"ו להורדת הספר כולו

*עיר גיבורים (לונטשיץ, שמ), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, בסיליאה שמ, 137 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3632 R2°; להורדת הספר כולו

*עירין קדישין השלם, דברי ר' ישראל מריזין, ליקט ר' נפתלי הירץ פלינטשטיין, ב' כרכים במספור עמודים אחד, ירושלים תשסט. מה"ר מ308; ספה"ל אוסף שלום 3507.1; ב"א A671.2 פרי.עי תשס"ט

*על ישראל גאותו, ר' ישראל אריאל (ליבוביץ), רחובות תשנט, שצב עמ'. ספה"ל 2000A8165; ב"א A129.2 ארי.על

*עלי שור, ר' שלמה וולבה, ח"א-ח"ב, ירושלים תשמו. מה"ר מ525; ספה"ל 87A2055; ב"א A410.6 וול.על

*עליית קיר קטנה (שצו), על התורה, ר' לוי קוזין, ונציה שצו-תג, ד"צ נ"י תשנב, 430 עמ'. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 56A34 R2°, 93A220 2°; ב"א A451 קוז.על תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*עם לבבי אשיחה, שבת ומועדים, ר' ירחמיאל שמואל חסיד, ירושלים תשסד, רנז + 20 עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2005A6198; ב"א A410.6 חסי.עם

*עמוד הימיני (קלינמן), ר' אברהם קלינמן, מהד' מכון שם עולם, ב"ב תשסט, 32 + שיג עמ'. מה"ר מ140; ספה"ל 2009A7561; ב"א A45 אבר.עמ תשס"ט

*עמוד העבודה, ר' ברוך בן אברהם מקוסוב, בעריכת יהודה אהרן אילאוויטש, נ"י תשסד, תמד עמ'. מה"ר מ140; ספה"ל 2004A7184, אוסף שלום 1216.4

*עמודי שש (לונטשיץ, שעח), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, פראג שעח, מ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 66A3447 R2°; להורדת הספר כולו

*עמודיה שבעה, ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 69 + שכה + נ + צ עמ'. כולל "ספרי חיים", לר' חיים פאלאג'י, במספור עמודים נפרד. כוכבית מסמנת שהמקור מובא בהערת שוליים. מה"ר מ140; ספה"ל אוסף שלום 915.2; ב"א A45 בצל.עמ

*עמלה של תורה, ר' צדוק הכהן (סוף פרי צדיק ח"ג). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*עמק המלך (בכרך, תח), ר' נפתלי הירץ בכרך, אמשטרדם תח, ד"צ ב"ב תשלג, ירושלים תשנד, אשדוד תשנז, 177 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 70A3374 R2°, 97A4586 2°, 94A751; ב"א A654 נפת.עמ ת"ח, תשל"ג, תשנד; להורדת הספר כולו

*עמק המלך (תשסג), ר' נפתלי בר' יעקב אלחנן, מהד' יריד הספרים, ירושלים תשסג. ספה"ל אוסף שלום 596.2; A654 נפת.עמ תשס"ג

*עמק תפלה (תשסו), שושנת העמקים, ר' יעקב ישראל טברסקי מטשערקאס והורנוסטייפאליא, מהד' מכון נר שלמה הארניסטייפאל, ירושלים תשסו, רפא עמ'. מה"ר מ308; ספה"ל אוסף שלום 3669.2; ב"א A671.2 טבר.שו

*עסיס רימונים (שסא), ר' שמואל גאליקו, קיצור ס' פרדס רמונים לר' משה קורדובירו, ונציה שסא, פו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 69A41 R8°; להורדת הספר כולו

*עץ הדעת טוב (תשסח), ר' חיים ויטאל, ירושלים תשסח, שיט + ק עמ'. מה"ר ת400; ספה"ל אוסף שלום; ‎703.3‎ב"א A654.2 עץ הדעת תשס"ח

*עץ החיים (אבולפיה תשנג), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). מה"ר ת235; ספה"ל 2°94A4776; ב"א A451 אבו.עץ תשנג

*עץ חיים (אנג'יל בן חיים), ר' אנג'יל בן חיים, שלוניקי תקלב. להורדת הספר כולו

*עצי חיים - מועדים, ר' חיים צבי טייטלבוים, נ"י תשע, תקו עמ'. ספה"ל 2°2010A7640; ב"א A671.2 טיט.עצ

*עצי חיים על התורה, ר' חיים צבי טייטלבוים, נ"י תשע. ספה"ל 2°2010A7632; ב"א A671.2 טיט.עצ

*עקבי אבירים, ר' אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה, ת"א תשסה, תקע עמ'. מה"ר מ308; ספה"ל 2005A1524; ב"א A671.3 פרי.עק

*עקבי אבירים (תשעא), אדמו"ר מסאדיגורה, מכון כנסת מרדכי, תשעא. ספה"ל 2017A13633

*עקבי הצאן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, נדפס בסוף "אדר היקר", מהד' מוסד הרב קוק. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 67A2889, 85A7200

*עקדת יצחק (שלג), ר' יצחק עראמה, ונציה שלג, שח + יב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל R2°41A1703; ב"א A182 של"ג; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר. [אבל ציונים רבים אינם מתאימים למהדורה זו ולא למהד' ונציה שכה, לצפייה איכותית בספר; אולי הם ממהד' ונציה שז, שט דפים, ספה"ל FI 9386]

*ערבי נחל (תשסד), ר' דוד שלמה אייבשיץ, מהד' מכון גבעות עולם, ירושלים תשסד. ח"ג עמ' - מגילת סתרים וליקוטים. מה"ר מ140

*ערוגת הבושם (ארקיוואלטי, שסב), ר' שמואל ארקיוואלטי, ונציה שסב, 119 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 25V14279 R8°; ב"א B450.9 ארק.ער שס"ב; להורדת הספר כולו

*ערוגת הבושם (תשעא), על התורה, ר' משה גרינוואלד, ברוקלין תשעא. ספה"ל 2013A4907 (תשעב); ב"א T278 גרי.ער

*ערכי הכינויים (תשסו), ר' משה זכות, נדפס בתוך "שבעה מאורות", ירושלים תשסו. ספה"ל 2006A3293, אוסף שלום 445.31; ב"א A653 שבעה.מא

*ערפלי טוהר, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשמג, קעג עמ'. הוא קובץ ב של "שמונה קבצים". ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271, ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 83A4119, אוסף שלום 1490.5; ב"א A19 קוק.ער תשמ"ג

*עשרה למאה (תשסג), ר' צבי הירש במוהרי"ל מוואוידיסלוב, בעריכת יצחק מרדכי דוד מארגנשטערן, ניו יורק תשסג, עד עמ'. מה"ר מ308; ספה"ל 2003A5063

*עשרה מאמרות (תט), ר' מנחם עזריה, עם פירוש יואל משה, אמשטרדם תט. כולל מאמר חיקור דין ומאמר אם כל חי (אין ציונים למאמר המדות). ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V12385 R8°; ב"א A654.3 עשרה ת"ט; להורדת הספר כולו

*עשרה מאמרות (תשס), ר' מנחם עזריה מפאנו, עם מגיני שלמה לר' יהושע ב"ר יוסף אב"ד קראקא ועם יואל משה ל' משה הלוי סגל, פתח עינים לר' יהודה לייב ב"ר שמואל, ונר למאור לר' מאיר אייזנשטאט, מהד' ישמח לב ירושלים תשס. ספה"ל 2009A524, אוסף שלום 550.4; ב"א A654.3 עשרה

*עת האוכל, ר' צדוק הכהן (סוף ס' פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*עת הזמיר הגיע, בענין זמן השיעבוד והגאולה של גלות מצרים, ר' מנחם זכריה זילבער, תשסד. מה"ר מ222; ספה"ל 2004A4493; ב"א A124 זיל.עת

*עת לעשות, ר' הילל ליכטנשטיין, תירגם מאידיש ר' בצלאל ברוך פרידמן, בתוספת באורים בשם "שפתי חן", בעריכת ר' יהושע העשיל זינקובר, ירושלים תשעז, 140 + תקסא עמ'. ספה"ל 2017A7823; ב"א A410.3 ליכ.עת תשע"ז

*פאר יעקב, על התורה ומועדים, ר' אהרן פיישר, ברוקלין תשסט. ספה"ל 2001A3074; ב"א T278 פיש.פא

*פוקד עקרים, ר' צדוק הכהן (סוף אור זרוע לצדיק), בני ברק תשכז, לב דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2744; ב"א A671.2 הכה.או להורדת הספר כולו

*פורים בציון, ר' בן ציון מוצפי, מכון "בני ציון" תשעט, 51 + תקז עמ'. מה"ר פ142; ב"א A384.3 מוצ.פו

*פורת יוסף (סאמיגה, שנ), ר' יוסף סאמיגה, חידושי מסכתות, ונציה שנ, ד"צ נ"י תשנא, קנד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3829 R8°; ב"א A583 סמי.פר ש"ן, תשנ"א; להורדת הספר כולו

*פחד יצחק, ר' יצחק הוטנר, שער ירח האיתנים - ראש השנה, תשלד. מה"ר מ212; ספה"ל אוסף שלום 8522.1; ב"א A383 הוט.פח

*פחד יצחק חנוכה, ר' יצחק הוטנר, נ"י תשמה, קצו עמ'. מה"ר מ217; ספה"ל אוסף שלום ‎8522.3‎; ב"א A384.1 הוט.פח

*פחד יצחק פורים, רבי יצחק הוטנר, נ"י תשמא, קנא עמ'. "קונטרס רשימות" הוא באידיש. מה"ר מ220; ספה"ל 86A2582; ב"א A384.3 הוט.פח

*פחד יצחק פסח, ר' יצחק הוטנר, תשסג. מה"ר מ222; ספה"ל אוסף שלום ‎8522.5‎ (תשנט); ב"א A382.1 הוט.פח

*פחד יצחק - יום הכפורים, ירח האיתנים, ר' יצחק הוטנר, נ"י תשלח, שנו עמ'. מה"ר מ218; ספה"ל 81A4100; ב"א A383 הוט.פח תשל"ח

*פחד יצחק סוכות, ר' יצחק הוטנר. מה"ר מ240; ספה"ל 88A3345; ב"א A38 הוט.פח תשמ"ב

*פחד יצחק שבועות, ר' יצחק הוטנר . מה"ר מ225; ספה"ל 90A2985, או"ק יהדות 8522.6; ב"א A382.2 הוט.פח

*פחד יצחק שבת, ר' יצחק הוטנר. מה"ר מ240; ספה"ל 88A3345; ב"א A38 הוט.פח תשמ"ב

*פחד יצחק (חיות, שלג), ר' יצחק חיות, לובלין שלג, יח + 53 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V4139 R8°; ב"א A888 חיו.פח של"ג; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, שמות, ירושלים תשנד. מה"ר ת100; ספה"ל 93A4311; ב"א T17 כהנ.פר להורדת הספר כולו

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, דברים, ירושלים תשנו. מה"ר ת145; ספה"ל 95A6136; ב"א T17 כהנ.פר להורדת הספר כולו

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, שמואל, ירושלים תשנה, ת עמ'. מה"ר ת300; ספה"ל 94A4987; ב"א T307 כהנ.מכ. להורדת הספר כולו

*פי' המכבי, ר' מאיר כהנא, נביאים אחרונים וכתובים, תקעה עמ'. מה"ר ת385; ספה"ל 96A5046; ב"א T17 כהנ.פר להורדת הספר כולו

*פי' הרמ"ז על הזוהר, ר' משה זכותא, מכון קול בטחה, מושב בטחה. הקדמת הזוהר - תשנח. בראשית - תשס. ויקרא - תשסג. במדבר - תשסד. דברים - תשסה. ספה"ל 98A2313, אוסף שלום 2093.1

*פי' הרמ"ז על הקדמת הזוהר, ר' משה זכות, מכון קול בטחה, הוצאה שניה תשסא. ספה"ל 2001A8077 (כרך א); ב"א A652.5 זכו.פר

*פי' סדר עבודת יום הכפורים (רמ"ק, שמז), ר' משה קורדובירו, ונציה שמז, 40 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3917 R0°; ב"א A653.1 פרוש שמ"ז; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*פי' ר"א גאליקו על אסתר (שמג), ר' אלישע גאליקו, ונציה שמג, ד"צ ירושלים תשלד, נ"י תשנב, סב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים]. ספה"ל 22V6327 R8°, 74A2722, 92A4885; ב"א T487 גלי.פר תשל"ד, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*פי' ר"א גאליקו על קהלת (שלח), ר' אלישע גאליקו, ונציה שלח, ד"צ נ"י תשנג, ג + קמג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V6199 R8°; ב"א T477 גלי.בא של"ח, תשנ"ג; להורדת הספר כולו

*פי' ר"א מזרחי (שלד) על התורה, ר' אליהו מזרחי, ונציה שלד. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A2541 R2°, 2005 F 223

*פי' רבינו בחיי (רנב), ר' בחיי בן אשר, נאפולי רנב. בלי מספור דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל RI° 52A1667; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*פי' ר"י אברבנאל (שלט), על התורה, ונציה שלט, תכה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 70A687 R2°; ב"א T27 אבר.פר של"ט; להורדת הספר כולו

*פי' ר"י כהן על איוב (שה), ר' יצחק בן שלמה הכהן, קושטנדינה שה, 146 דפים. בלי מספור עמודים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3221 R8°; ב"א T437 יצח.פר; להורדת הספר כולו

*פי' ר"י לומברוזו על התנ"ך (שצט), ר' יעקב לומברוזו, ונציה שצט. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 47A823 R4°, 2003 F 70 (POS)

*פי' רקנטי (שה), ר' מנחם רקנטי, ונציה שה, רלה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3908 R8°; ב"א A653 רקנ.רק ש"ה; להורדת הספר כולו

פירושי ראשונים לאגדות חז"ל, ר' אברהם יצחק ברומברג, תשמא, ברכות-תחילת ביצה, וכן ב"ק עד הסוף, והשמטות, שכז עמ'. מה"ר א265; ספה"ל 81A3482

§פירות מפוזרין, ר' בנימין זאב יעקבזון, שטוקהולם תשח. חסרים עמ' י-יא. ספה"ל 48A647; ב"א A584 יעק.פר; להורדת הספר כולו

*פלא יועץ (טברסקי), ר' מרדכי דוב טברסקי מק"ק הארנאסטייפאל, ניו יארק תשנ. ספה"ל אוסף שלום 3669.1; ב"א A671.2 טבר.פל תשע"ו

*פלח הרמון, ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 22 + רלה + קמד + מז + עו עמ'. כוכבית מסמנת מקור שמוזכר בהערות. מה"ר מ145; ספה"ל 2008A8662, אוסף שלום 915.1

*פני דוד (תקנב), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנב. ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח. ב"א ST278 אזו.פנ תקנב להורדת הספר כולו

*פני חיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסג. מה"ר ת240; ספה"ל 2°2003A3378; ב"א A451 פלג'.פנ תשס"ג

*פני יהושע (תשסא), ר' יעקב יושע, בעריכת אורי בלום, מהדורה שניה עם הוספות תשסא. מה"ר ת240; ספה"ל 2001A2883

*פני מלך בראשית, שמות, ויקרא, ר' אלימלך פינחס גוטליב, בני ברק תשסב. ספה"ל 2016A8375; ב"א T27 גוט.פנ תשס"ב

*פני מלך מועדים, ר' אלימלך פינחס גוטליב, בני ברק תשסד. ב"א A38 גוט.פנ

*פנים יפות, ר' פנחס הלוי הורוביץ, תהלים, ירושלים תשנד. מה"ר ת315; ספה"ל 94A1867

*פנים מסבירות, ר' אברהם גאטעסמן, הערות ופלפולים על פנים יפות על התורה, עם קונטרם "גן אברהם", נ"י תשכו, תסח עמ'. מה"ר ת240; ספה"ל 2°66A3890; ב"א T278 גוט.פנ

*פניני דעת, ר' אליהו מאיר בלאך, בעריכת ר' נתן צבי ברון, ויקליף תשנד. מה"ר מ525; ספה"ל 94A5482; ב"א A410.6 בלו.פנ תשנ"ד

*פניני הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד׳ ישיבת ההסדר ראשון לציון, תשסח. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ב"א T278 קוק.פנ; להורדת הספר כולו

*פניני יחזקאל, על התורה ומועדים, ר' יחזקאל מנדל, אשדוד תשסח, תשנח עמ'. סוגריים סביב מספר עמוד מסמנים שבעמוד זה הגמרא מובאת בהערה. ב"א T278 מנד.פנ

*פניני שבח, ר' שניאור זלמן פרדס, בני ברק תשעד. ב"א T278 פרד.פנ

*פנקס יג, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל, תשסד. נדפס שוב בתוך פנקסי הראי׳׳ה ח"א עמ' קסט-שד. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 2004A4638

*פנקסי הראי"ה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מכון ע"ש הרצי"ה קוק זצ"ל. ח"א - תשסח. ח"ב - תשע. ח"ג - ללא תאריך. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. מה"ר כ4, מ145; ספה"ל 2008A4322, אוסף שלום 1489.5; ב"א A19 קוק.פנ

§פסקי הגר"א (למפרט), ר' צבי הירש למפרט, על או"ח, בהקדמה, וילנא תרסב, ד"צ ת"א תשטז. ספה"ל 58A1883; ב"א A561 אלי.פס; להורדת הספר כולו

*פעולת גבר, ר' יעקב ברוין, מהדורה רביעית, ברוקלין תשסד, שעח עמ'. מה"ר ת240; ספה"ל 2004A5594; ב"א T278 ברא.פע

*פקודת אלעזר (תשסד), ר' אלעזר טווערסקי, אדמו"ר מפאלטישאן, הוצאה שניה, נ"י תשסד. מה"ר מ308; ספה"ל 2004A3886

*פרדס המלך (תשסט), רבי פינחס סאסיש, בעריכת יוסף הלברשטאם, בהוצאת תפארת בחורים דבאבוב, נ"י תשסט. רמזי חנוכה - בעמ' קמב-קמט. רמזי פורים - בעמ' רמא-רנא. מה"ר מ308; ספה"ל 2012A655; ב"א A671.3 פנח.פר

*פרדס יוסף (סקוסובסקי), ר' יוסף זאב סקוסובסקי, אשדוד תשסז. מה"ר ת240; ב"א T278 סקו.פר תשס"ז

*פרדס מנחם, עם "מאמר בראשית" על תרי"ג מצוות, ר' מנחם מנדל ראובן גפנר, ירושלים תשמט, רו עמ'. מה"ר ת240; ספה"ל 89A309; ב"א T278 גפנ.פר

*פרדס מרדכי, ר' מרדכי משולם זלמן באב"ד, ירושלים תשסח. מה"ר ת240; ספה"ל 2008A3432

*פרורים משלחן גבוה, מכון דעת ותבונה, ישיבת גאון יעקב, ה חלקים. מה"ר ת240; ספה"ל 98A4499; ב"א T278 מיש.פר

*פרי אהרן (פסין), ר' אהרן יהושע פסין, ירושלים תשסו. ספה"ל 2012A11349; ב"א A081 פסי.פר

*פרי הארץ (ויטבסק), ר' מנחם מנדל מויטבסק, ירושלים תשיג. מה"ר מ305; ספה"ל 54A3423, אוסף שלום 3156.4

*פרי חיים (קלוגר), ר' חיים קלוגר, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנב. ב"א T278 קלו.פר תשנ"ג

*פרי חיים (קנולר) אבות, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרפה, ד"צ נ"י תשסב, תשעג, ס' דפים. ספה"ל 2101A3966, 2°2002A5820, 2014A2457; ב"א A42קנו.פר; להורדת הספר כולו

*פרי חיים (קנולר) איכה, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרנג. ספה"ל 57A1069; ב"א T467 קנו.פר; להורדת הספר כולו, לצפייה איכותית בספר

*פרי חיים (קנולר) מאמרים, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרמג, ד"צ נ"י תשסב. ספה"ל 23A5984, 2°2002A5820; ב"א A45 קנו.פר; להורדת הספר כולו

*פרי חיים (קנולר) על התורה, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרעח-תרפד. חלק ראשון של המפתח לכל חמשה חומשים סוף במדבר, חלק שני סוף דברים. ספה"ל 46A688; ב"א T278 קנו.פר; להורדת הספר כולו בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים

*פרי חיים, בתוך דרושי הרמ"ץ, ר' מאיר צבי ויטמאיר, עם הגהות והוספות פרי חיים, ר' חיים קנולר, פרמישלא תרמז, 10 + 106 עמ'. (כשכתוב "פרי חיים, רמ"ץ" הכוונה לדרושי הרמ"ץ עצמם). מה"ר מ75; ספה"ל 23A5668; ב"א A45 ויט.דר; להורדת הספר כולו

*פרי נפש חיה, ר' אהרן טויסיג, תשמז. מה"ר ת240; ספה"ל 87A2786; ב"א A671.7 טוי.פר

*פרי נפש חיה ח"ב, ר' אהרן טויסיג, ירושלים תשסב. ספה"ל 87A2786

*פרי צדיק, ר' צדוק מלובלין, ע"פ מפתח לפרי צדיק, בעריכת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*פרפרת אליעזר, על התורה, ר' משה רובינשטיין, בני ברק תשעה. ספה"ל 2016A11179; ב"א T278 רוב.פר; להורדת הספר כולו

*פרפרת התורה, ר' משה רובינשטיין, ב"ב תשע. ספה"ל 2011A5935; ב"א T278 רוב.פר; להורדת הספר כולו

*פרפרת משה, ח"א וח"ב, ר' משה רובינשטיין, ב"ב תשסד. ע"פ מפתח בסוף ספרו פרפרת התורה. ספה"ל 2011A5937; ב"א T278 רוב.פר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*פרקי משה (שכג), ר' משה אלמושנינו, על אבות, שלוניקי שכג, ד"צ אנגליה תשלא (עם תפלה למשה), קיא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3585 R8°; ב"א A42 אלמ.פר שכ"ג, A410.1 אלמ.תפ תשל"א; להורדת הספר כולו

*פתגמי אורייתא, אדמו"ר מפיטסבורג, עניני שבת קודש, קע"ב פירושים על "כל מקדש שביעי", אשדוד תשסט. ספה"ל 2009A868, ספריית שלום 3870.3; ב"א A671.3 ליפ.פת תשס"ט

*פתגמי אורייתא ח"ב, ר"כ פירושים על "כל מקדש שביעי כראוי לו". ב"אA671.3 ליפ.פת

*פתח טוב, ר' יוסף גרינוואלד, נ"י תשסה, שעד עמ'. מה"ר מ145; ספה"ל 2005A3428

*פתחי שערים, מאמרים ודרושים שנדפסו בפתיחת ספרי חתן סופר, כגון מענה שמחה ושם משמואל, נ"י תשעז. ספה"ל 2017A6621 ; ב"א A45 פתח.שע

פתיל תכלת - ראה שפוני טמוני חול

*פתרון חלומות (אלמולי, שצז), ר' שלמה אלמולי, אמשטרדם שצז, 63 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 43A1497 R0°; להורדת הספר כולו

*צבא אהרן - שבת תשובה, ר' אהרן וידר, ירושלים תשסג. מה"ר מ218; ספה"ל 2°2010A9639; ב"א A452 ויד.צב

*צדה לדרך (גרינוולד, תשסט), ר' יעקב יחזקיה גרינוולד, מהד' מכון אמרות טהורות - פאפא, ברוקלין תשסט, פז עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 2009A2297; ב"א A410.3 גרי.צי תשס"ט

*צדקה חיים, רבי חיים פאלאג'י, אזמיר תרלד. מראה המקום שבתוך סוגריים מרובעים - הוא לפי מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשס, 28 + תעג עמ'. מה"ר מ145; ספה"ל 2°2000A478, אוסף שלום 2°1333.6; ב"א A45 פלג’.צד תש"ס

*צדקה לחיים, רבי חיים פאלאג'י. מראה המקום שבתוך סוגריים מרובעים - הוא לפי מהד' מכון שובי נפשי, ירושלים תשנט, 25 + קפו עמ'. מה"ר מ145; ספה"ל 2°99A8055, אוסף שלום 2°1333.5; ב"א A411.777 פלג’.צד תשנ"ט

*צדקת הצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסב, עו דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח63; ספה"ל 88A4160; ב"א A671.2 הכה.צד להורדת הספר כולו

*צדקת תמים (יעבץ, שנג), על איכה, בתוך: תורת חסד, ר' יצחק יעבץ, בילוידיר שנג, 60 + 40 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 35V3095 R2°

*צוואת הריב"ש (תשעג), ר' ישראל בעש"ט, מהד' קה"ת, נ"י תשעג. מה"ר מ310

*צוף דבש (לוין), ר' בנימין דוד לוין, ורשא תרנט, 94 עמ'. ספה"ל 2°23A5780; להורדת הספר כולו

*צוף דבש (פרחי), ר' יצחק פרחי, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשס, 8 + רצ עמ'. מה"ר מ145; ספה"ל 2008A8151; ב"א A410.4 פרח.צו תש"ס

*צור יעקב (יעבץ), ר' בכור יעקב יעבץ אבן צור, אזמיר תרכו, ד"צ נ"י תשנב. ע"פ מפתח הפרשיות ומפתח הנושאים. ספה"ל 2°23A6193, 2°92A6318; ב"א A451 יעב.צו; להורדת הספר כולו

*ציץ השדה חנוכה, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשסא. המפתח הוא רק לחלק "תניינא". מה"ר מ217; ספה"ל 2003A7866; ב"א A384.1 פרג.צי

*ציץ השדה פורים, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשסה. חלק "ימי הפורים" וחלק "אורה ושמחה". מה"ר מ220; ספה"ל 2005A5058

*ציץ השדה - שדי יער, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשנט, תלא עמ'. ספה"ל 99A5149; ב"א A566.1 פרג.צי

*ציץ השדה ח"ג, קונטרס חודש האביב, וקונטרס קנין תורה, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תשנב. ב"א A38 פרג.צי

*ציץ השדה ח"ד - קונטרס שבת היום, ר' יצחק אייזיק הלוי פרג, ירושלים תנשא. ב"א A38 פרג.צי

*צל הכסף (פריד, תשסג), ר' אהרן פריד, נ"י תשסג. עימוד שונה ממהד' אונגוואר תרלח. מה"ר מ145; ספה"ל 2003A9048; ב"א A45 פרי.צל

*צלח רכב, ר' יצחק מג'לד, בעריכת שלמה שאשה, מכון "אהבת שלום", ירושלים תשע. ספה"ל ‎2010A12354‎, אוסף שלום ‎1770.91‎; ב"א T278 יצח.צל תש"ע

*צמח דוד (סקאליע), ר' דוד יצחק אייזק מסקאליע, מהד' מכון טל אורות, נ"י תשסט, תשלה עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 2009A1213

*צמח דוד (שלוניקי), ר' יוסף דוד פילוסוף משלוניקי, ח"א-ח"ב, שלוניקי תקמה-תקעא, ד"צ נ"י תשנג, אשדוד תשנח. ספה"ל 2°93A218; ב"א T278 יוס.צמ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*צמח ה' לצבי (תשסז), ר' צבי הירש מנדבורנא, ב"ב תשסז. כולל ס' אלפא ביתא. מה"ר מ310; ספה"ל אוסף שלום 3296.2; ב"א A671.1 צבי.צמ

*צמח צבי, ר' צבי יהודה הכהן קוק, ירושלים תשנא. מה"ר מ145; ספה"ל 91A1889, אוסף שלום 1491.12; ב"א A509.2 קוק.צמ תשנ"א

*צמח צדיק (תשסז), ר' מנחם מענדיל מוויזניצא, בעריכת ישראל אליעזר הגר, ירושלים תשסז. מה"ר מ310; ב"א A671.2 מנח.צמ תשס"ז

*צמח צדקה עה"ת, ר' מנחם מנדל מניקלסבורג, בעריכת ר' יצחק הערשקאוויטש, ירושלים תשס, רפד עמ'. מה"ר ת240; ב"א A572 מנח.צמ

*צניף מלוכה (רייז), ר' מאיר אריה רייז, ניו-יורק תשנז. מה"ר מ145; ספה"ל 97A2219, אוסף שלום 8540; ב"א A655 ריז.צנ

*צפנת פענח (מפרמישלה), ר' יוסף ב"ר משה מפרמישלה, בעריכת פינחם משה לאנדא, ברוקלין תשעד, רלב + מג עמ'. ספה"ל 2014A7488; ב"א A867 יוס.צפ תשע"ד

*צפנת פענח (מהרי"ט, תח), ר' יוסף דיטראני, ונציה תח, ד"צ תשל"ח, יג + רלה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 68A2230 R2°; ב"א A451 טרנ.צפ תשל"ח; לצפייה איכותית בספר

*צפנת פענח (תשסו), על ס' שמות, ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, בעריכת ר' אברהם לויפער, נ"י תשסו. מה"ר מ310; ספה"ל 2°2006A6566

*צפנת פענח (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, שמות, מהד' אייכן, ירושלים תשעא. ספה"ל 2011A5076, ספריית ג' שלום 2906.41; ב"א A671.1 יעק.צפ תשע"א

*צרור המור (שכז), ר' אברהם סבע, ונציה שכז. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3165 R2°; להורדת הספר כולו

*צרי היגון (שיז), ר' שם טוב פלקירה, קרימונה שיז, 20 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A2660 R8°; ב"א A410.1 פלק.צר שי"ז; לצפייה איכותית בספר

*קב הישר (תשנט), ר' צבי הירש קאיידנוור, מהד' ר' אברהם שיינברגר, ירושלים תשנט. מה"ר מ150

*קב חיים, על המועדים, ר' חיים צבי עהרענרייך, ניו יורק תשסג, ריח עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2003A1340; ב"א A38 ארנ.קב תשס"ג

*קבצים מכת"י (ראי"ה) = קבצים מכתב-יד קדשו, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ב׳ כרכים, המכון להוצאת גנזי הראי"ה, תשסו, תשסח. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 2006A5791; ב"א A19 קוק.קב

*קדוש ישראל (ויזניצא), ס' היובל, קורות ר' ישראל מויזניצא, ב"ב תשמו. מה"ר מ310; ספה"ל 90A6057, אוסף שלום 4846.3; ב"א A670.92 הגר (רוט) תשמ"ו

*קדושה ומלכות (גורדון), ר' יעקב דוב גורדון, ניו יורק תשד, ריח עמ'. מה"ר ת245; ספה"ל 60A1784 להורדת הספר כולו

*קדושת השבת, ר' צדוק הכהן (תחלת פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*קדושת יו"ט, ר' חנניה יו"ט ליפא טייטלבוים, סיגט תרסה, נ"י תשל. מה"ר מ310; ב"א A671.2 טיט.קד

*קדושת יצחק, ר' לוי יצחק לייפר, ירושלים תשעא, 17 + שעד עמ'. ספה"ל 2013A2889; ב"א A671.3 ליפ.קד

*קדושת לוי, ר' לוי יצחק מברדיטשב, מונקטש תרצט, ד"צ נ"י תשלז. מה"ר מ310; ב"א A671.1 לוי.קד תשל"ח

*קדושת עיניים, ר' אהרן טויסיג, ירושלים תשמו. מה"ר מ150; ספה"ל 86A5530; ב"א A411.76 טוי.קד

*קדושת עינים (טויסיג, תשעא), ר' אהרן טויסיג, ב"ב תשעא. שונה ממהד' תשמו. מה"ר מ150; ספה"ל 2013A1807; ב"א A411.76 טוי.קד תשע"א

*קדושת ציון (תשנד), ח"א-ח"ב, ר' בן ציון הלברשטאם, מהדורא חדשה נ"י תשנד. מה"ר מ310; ספה"ל אוסף שלום ‎3528.7

*קהלת דוד (טאלנא, תשסג), רבי דוד מטאלנא, בית שמש תשסג. מה"ר מ310

*קהלת יעקב (אבן ברוך, שנח), ר' ברוך אבן ברוך, עם קדש ישראל, ונציה שנח, ד"צ ירושלים תשנג. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל °92A622; ב"א T477 ברו.קה; להורדת הספר כולו

*קהלת יעקב - אלול, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב, רפא עמ'. מה"ר מ218; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב ראש השנה, ירושלים תשסב, תרפא עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב עשרת ימי תשובה, ירושלים תשסב, תקג עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב יוה"כ, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב, רעח עמ'. מה"ר מ218; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב סוכות, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסד, תקה עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב הושענא רבה - שמחת תורה, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסד, שנב עמ'. מה"ר מ215; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב חנוכה, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסב, שעג עמ'. מה"ר מ217; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב פורים = שקלים-זכור-פורים, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסה, תקצא עמ'. מה"ר מ220; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב - פרה חודש ושבת הגדול, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסו, שפו עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה תשס"ב

*קהלת יעקב פסח ח"א-ח"ב, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסז. מה"ר מ222; ספה"ל 2002A7518; ב"א A452 קלו.קה

*קהלת יעקב שבועות, ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשסו, תמז עמ'. מה"ר מ225; ספה"ל 2002A7518

*קהלת יעקב (אבן ברוך), ר' ברוך אבן ברוך, ונציה שנח, ד"צ ירושלים תשנג. גם חלק "קדש ישראל". ספה"ל °92A6223; ב"א T477 ברו.קה להורדת הספר כולו

*קהלת משה (תשסב), ר' משה אליקים בריעה הופשטיין, הוצאת הקרן להדפסת ספרי בית קאזניץ, ירושלים תשסב, 31 + רעב עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 2002A8485; ב"א A671.2 משה.קה תשס"ב

*קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א, ירושלים תשס. ח"ב, ירושלים תשסא, תשסו. מה"ר מחסן; ספה"ל 2002A2049, S2010A9416; ב"א A682 וסר.קב

*קובץ שיחות (וכטפויגל), ר' נתן מאיר וכטפויגל. ח"א - תשע. ח"ב - תשעג. ח"ד - תשנט. ח"ה - תשסב. ח"ו - תשסד. ח"ז - תשסז. מה"ר מ525 (חלקים ד, ו, ז); ספה"ל 87A3025; ב"א A410.6 וכט.קב תשס"ז

*קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול וימים נוראים, ר' נתן מאיר וואכטפויגעל, לייקווד תשנט. ב"א A410.6 וכט.קב תשנט [1]

*קובץ שיחות (וכטפויגל, תשמז), ר' נתן מאיר ווכטפויגעל, תשמז. ב"א A410.6 וכט.קב

*קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה), ר' נתן מאיר וואכטפויגעל, לייקווד תשעה. ספה"ל 2015A7947; ב"א A410.6 וכט.קב

*קול בוכים (שמט), ר' יואל אבן שועיב, ור' אברהם גלנטי, ונציה שמט, ד"צ ירושלים תשלא, 109 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 71A3926 R8°, 71A1796; ב"א T467 שמ"ט, תשל"א; להורדת הספר כולו

*קול יהודה (מוסקאטו, שנד), על ס' הכוזרי, ר' יהודה מוסקאטו, ונציה שנד, רצט דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V13206 R8°; ב"א A174 שנ"ד; להורדת הספר כולו

*קול יהודה (רופא, תא), ר' יהודה ליב רופא, על בראשית, פראג תא, 74 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3630 R2°; להורדת הספר כולו

*קול יעקב (מרגלית, תיח), ר' יעקב קופל מרגלית, ונציה תיח, 13 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3622 R8°; להורדת הספר כולו

*קול יעקב (שאול), ר' יעקב שאול, אזמיר תקכ. מוהר"ק ד1994; ספה"ל 2°23V6041; ב"א A45 שאו.קו; להורדת הספר כולו

§קול מבשר (תשפ), ר' משולם ראטה, ירושלים תשפ.

*קול שחל (אשקוטי), ר' שבתי אשקוטי, ירושלים תרמד. ספה"ל 2°23V5553; ב"א A45 אקו.בני; להורדת הספר כולו

*קול שמחה, ר' בונם מפשיסחא, מהד' בוים, רעננה תשמח, קעא עמ'. מה"ר מ310; ספה"ל 89A1993, אוסף שלום 3324.1; ב"א A671.1 שמח.קו תשמ"ט

*קול ששון, על דרשות הרמב"ן, ר' משה מאיר גולדברג, נ"י תשלח, שכו עמ'. מה"ר מ10; ספה"ל 79A3270; ב"א A133.1 משה.דר תשל"ח

*קומץ המנחה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרצט. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל 67A2450; ב"א A671.2 הכה.קמ להורדת הספר כולו

*קומץ המנחה (צונץ), ר' אריה ליב צונץ, מהד' הוועד להוצאת ספרי הגאון מפלאצק, נ"י תשסג. מה"ר ת245; ספה"ל 2004A3170

*קונטרס התפלה, ר' שלום דובער מליובאוויטש (ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב). ספה"ל 2019A46 (תשעח); להורדת הספר כולו

*קונטרס ומעיין, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשג, 136 עמ' (ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב). ספה"ל 44A233

*קונטרס מאמרים על מס' בבא מציעא ובבא בתרא לאדמו"ר הצמח צדק, נ"י תשיז. כולל ד"ה שנים אוחזין (בעמ' 3), ד"ה להבין המשנה בסוף ב"מ (מע' 3 ואילך), וד"ה להבין מארז"ל בפ"ק דב"ב גבי צדקה (מעמ' 7 ואילך). ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד.

*קונטרס עץ החיים, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשו (ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב). ספה"ל 80A819

*קונטרסים (ריי"צ), ר' יוסף יצחק שניאורסאהן. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב

*קישוטי כלה (תשסג), ר' נטע משינאווא, אשדוד תשסג. מה"ר מ310; ספה"ל 2003A8659, אוסף שלום 3090; ב"א A671.1 נתן.קש

§קסת הסופר (תשעו), ר' אהרן מרכוס, ירושלים תשעו, 8 + תנג עמ'. ספה"ל אולם קריאה יהדות ט723; ב"א T299.1 מרק.קס תשע"ו

*קרבן אהרן (שסט), ר' אהרן אבן חיים, על הספרא, ונציה שסט, ד"צ ירושלים תשל. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 70A888 R2°; ב"א A842 חיי.קר שס"ט, תש"ל; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*קרבן מנחה (תשעד), ר' יעקב חאגיז, מהד' זכרון אהרן, בתוך "ספרי רבנו יעקב חאגיז", ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A13630; ב"א A867 חגי.קר

*קרבן שבת (תשסח), ר' בצלאל קאברין, מהד' גנזי קדם, ירושלים תשסח, 24 + ריט + צ עמ'. מה"ר מ150; ספה"ל אוסף שלום 915.2; ב"א A656 בצל.קר

*קריאה בקריה, חלקים א-ג, ר' משה סמסונוביץ, ירושלים - קרית ספר תשסג. מה"ר מ525; ספה"ל 2008A4740; ב"א A410.6 סמס.קר

*קרן לדוד, ר' אליעזר דוד גרינוולד, על התורה, בעריכת אהרן שפירא, ב"ב תשסז. ע"פ מפתח לכולם סוף דברים. בראשית - מה"ר ת75. שמות - מה"ר ת105. ויקרא-במדבר - מה"ר ת240. דברים - מה"ר ת145; ב"א T278 גרי.קר תשס"ז (כולם)

*קרן לדוד, מועדים (תשסח), ר' אליעזר דוד גרינוואלד, מהד' מכון אמרות טהורות, נ"י תשסח. מה"ר מ310

*קרן פני משה, ר' משה גרינעס. ח"א, נ"י תשמח. מה"ר ת47; ספה"ל 2°89A307; ב"א T273 גרי.קר להורדת הספר כולו

§קרני אורה, ר' יצחק יעקב ריינס, ירושלים תשיט, רו עמ'. מה"ר מ150; ספה"ל 59A3965; ב"א A19 רינ.קר

*קשוטי כלה (גרינפלד), ר' ברוך חנה גרינפלד, ח"ה, ח"ח-ח"ט (נ"י תשסד), ח"י (נ"י תשסח), חי"א (נ"י תשסט), חי"ב. מה"ר מ178; ספה"ל 93A2596

*ראה חיים, ר' חיים פלג'י, ח"א-ח"ב, שלוניקי תרכ-תרכד. ע"פ מפתח במהד' שובי נפשי, ירושלים תשס (מספרי דפים - לפי דפוס שלוניקי, מספרי העמודים בסוגרים - לפי מהד' שובי נפשי). מה"ר ת250; ספה"ל 2°23V6290 (מהד' תרכ), S2°2001A1058 (מהד' תשס); ב"א A451 פלג.רא; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ראש דוד (תקלו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, מנטובה תקלו, ד"צ ירושלים תשלז. ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח. ספה"ל 2°78A3231; ב"א A451 אזו.רא תשלז; להורדת הספר כולו

*ראש דוד (תשמו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, הוצאת ספרים יהדות, נ"י תשמו. מה"ר ת250, ספה"ל 86A5211, ב"א A451 אזו.רא תשמ"ו

*ראש אמנה (רסו), ר' יצחק אברבנאל, קושטא רסו. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3322 R2°; ב"א A181 ראש רס"ו; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*ראש אשמורות (שכח), סליחות, עם פירוש מר' משה ניגרין, שלוניקי שכח, ד"צ טורונטו תשנז (עם הקדמה ומספור עמודים), 72 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 2017A4221 R0°, 2008A9271=R; ב"א A315.32 ניגרין תשנ"ז; להורדת הספר כולו

*ראש מר דרור (הכהן, שעה), ר' מרדכי בן יצחק הכהן, דרשות על התורה, ונציה שעה, ד"צ נ"י תשנו, קטז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6245 R8°, 96A86 2°; A451 אשכ.רא שע"ה, תשנו; להורדת הספר כולו

*ראשון לציון (תשסח), ר' חיים בן עטר, הוצאת המכון להוצאת ספרי האור החיים הקדוש, בני ברק תשס"ח. מה"ר ת385; T17 אבן-עט.רא תשס"ח

*ראשון לציון (תשעח), ר' חיים בן עטר, עם ביאור אור לציון ומלואים לציון, הוצאת המכון להוצאת ספרי אור החיים הקדוש. ב"א T17 אבן-עט.רא תשע"ח

*ראשית דעת (אטון), ר' שבתי אטון, ירושלים תשסט. מה"ר מ525; ב"א A410.3 אטו.רא

*ראשית דעת (אלבלדה, שמג), ר' משה אלבלדה, ונציה שמג, רמג דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V13428 R8°; ב"א A125 אלב.רא שמ"ג; להורדת הספר כולו

*ראשית דעת (קורח), ר' שלמה קורח, בני ברק תשעב. ספה"ל 2012A5173; ב"א A410.4 קרח.רא

*ראשית חכמה (שלט), ר' אליהו וידאש, ונציה שלט. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 51A15 R8° , FI 9093; ב"א A416 של"ט; לצפייה איכותית בספר

*ראשית חכמה, ר' אליהו די וידאש, בעריכת ר' חיים יוסף ולדמן, ירושלים תשמד, ח"א וח"ב. מה"ר מ155; ספה"ל או"ק יהדות מ42; ב"א A416 תשמ"ד

*רב טוב, ר' יקותיאל יהודה טייטלבוים, למברג תרמט, ד"צ ניו יורק תשלג. מה"ר מ310; ספה"ל 73A3113 ,42A116; ב"א A671.3 טיט.רב

*רב ייבי (תשסט), ר' יעקב יוסף מאוסטרהא, ירושלים תשסט. ספה"ל 2011A7761, אוסף שלום 4583.11; ב"א A671.1 יעק.רב תשס"ט

*רב פנינים (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על משלי, ונציה שסא, קצא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 37A443 R8°; להורדת הספר כולו

*רב שלום (אדלר), ר' שלום אדלר, מה' מכון בני משה, ירושלים תשסה. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' רפז. מה"ר ת250; ב"א T278 אדל.רב

*רביד יוסף (תשסא), ר' אהרן יוסף טעמפלער, מהדורה שניה, ירושלים תשסא. מה"ר מ310; ספה"ל 2°2004A1563

*רבנו בחיי על התורה, מהד' שאוועל, הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים תשכו, תשלד. ע"פ מפתח סוף כתבי רבנו בחיי. מה"ר ת40; ספה"ל 99A5345; ב"א T274 תשכ"ו

*רגל ישרה, ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, בני ברק תשנח. ספה"ל 98A6037, אוסף שלום 3435.2; ב"א A655.7 שפי.רג תשנ"ח; להורדת הספר כולו

*רוח חיים, החיד"א, עם ביאור רוח החיה, ב"ב תשמה. מה"ר מ155; ספה"ל 2°85A6300; ב"א A452 אזו.רו תשמ"ה

*רוח חיים (פאלאג'י) ר' חיים פאלאג'י, אזמיר תרלו, ד"צ ירושלים תשלח, אשדוד תשנז. מה"ר פ640; ספה"ל 2°98A315; ב"א A561 פלג.רו או"ח-יו"ד אהע"ז-חו"מ

*רוח חן (שט), ר' יהודה אבן תיבון, ונציה שט, כ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 51A14 R8°; ב"א A179 אבן-תב.רו ש"ט; להורדת הספר כולו

*רוח יעקב (בן שבת, תשסז), ר' יעקב בן שבת, מהדורה מחודשת, עם ראש אמיר, "וזאת ליהודה", "יגל יעקב", ירושלים תשסז. מה"ר מ155; ב"א A45 בן-שבת.רו תשס"ז

*רוח נכון, ר' יעקב מאיר לנגסנר, לייקווד תשסז. מה"ר מ155; ספה"ל 2007A6938; ב"א A411.798 לנג.רו

*רוממות אל (אלשיך, שסה), ר' משה אלשיך, על תהלים, ונציה שסה, שי דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 63A3492 R8°; להורדת הספר כולו

*רחמי הרב - שבט הלוי, מוסר והתעוררות מלוקט מספרי ר' שמואל ואזנר, בעריכת יעקב פרץ הלוי, בני ברק תשעה. ב"א A410.3 ווז.רח

*רישומי דברים, ר' צבי הירש שפירא, הקדמה לשו"ת צבי תפארת, מהד' אור מקדם, נ"י תשסח, קלה עמ'. מה"ר מ155; ספה"ל 2008A2767

*רמון פרץ (אריאל, תשסא), ר' יעקב אריה אריאל, ב"ב תשסא, קלט עמ'. מה"ר מ640; ספה"ל 2001A10609; A311.6 ארי.רמ (תשנד)

*רמז הרומז (תשסח), ר' משה זכות, מהד' מכון קול בטחה, בטחה תשסח, 17 + שכג עמ'. ספה"ל 2008A6570, אוסף שלום 898.1; ב"א A655 זכו.רמ

*רנת יצחק - פרק חלק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, [ויקליף] תשעג. ספה"ל 2013A4853; ב"א A584.044 סור.רנ

*רנת יצחק עה"ת תנינא, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ח"א (=בראשית-שמות), וח"ב (ויקרא-במדבר-דברים), ירושלים תשסא. מה"ר ת250; ספה"ל 2001A1501; ב"א T278 סור.רנ תשסא

*רנת יצחק תליתאה, ר' אברהם יצחק סורוצקין, על התורה, ח"א וח"ב, [וויקליף] תשעב. כולו חידושים שלא היו במהדורא קמא ותניינא. ספה"ל 2013A5704; ב"א T278 סור.רנ

*רנת יצחק תענית, ר' אברהם יצחק סורוצקין, [ויקליף] תשעג. ספה"ל 2013A4715; ב"א A584.029 סור.רנ

*רנת יצחק על נפש החיים, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ויקליף תשעב, 16 + תפח עמ'. ספה"ל 2013A5113; ב"א A655 חיי.נפ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, יהושע. ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים. ב"א T317 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, שופטים, ויקליף תשנא, רנא עמ'. ספה"ל 91A4376; ב"א T327 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, שמואל. ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים. ספה"ל 94A2977

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מלכים. ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים. ספה"ל 91A4385

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ישעיהו (=ישעיהו-ירמיהו). ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים. ספה"ל 98A4327; ב"א T357 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, יחזקאל (=יחזקאל-תרי עשר). ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים. ספה"ל 98A4328; ב"אT377 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, תהלים. ע"פ מפתח בסוף רנת יצחק דברי הימים. ספה"ל 97A3064

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, משלי (=משלי, איוב, דניאל, עזרא, נחמיה), ירושלים תשנט. ספה"ל 99A2406; ב"א T407 סור.רנ

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, חמש מגילות, ירושלים תשסא. מה"ר ת350; ספה"ל 2001A3827; ב"א T407 סור.רנ

*רנת יצחק - הגדה של פסח, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מהדורה חדשה, ליקווד תשסט. ספה"ל 2007A2335 (תשסז); ב"א A313 סור.רנ; להורדת הספר כולו

*רנת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, דברי הימים, לייקווד תשסז. מה"ר ת370; ספה"ל 2003A9265; להורדת הספר כולו

*רסיסי לילה, ר' צדוק הכהן, לובלין תרסג, ק דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1423; ספה"ל 23V13144, אוסף שלום 3640; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

*רצוף אהבה (אלגאזי, תט), ר' שלמה אלגאזי, וירונה תט, קנב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3826 R8°; להורדת הספר כולו

*רשימות (צמח צדק) על איכה, כולל מילואים, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק). ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד.

*רשימות (צמח צדק) על שיר השירים רות וקהלת, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשכא. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. ב"א A672 שנ(3)אור תשכ"א

*שארית אהרן, ר' אהרן פלברמן, נ"י תשעב. מה"ר מ315

*שארית יעקב (מטלון, שנז), ר' יעקב מטלון, שלוניקי שנז, ד"צ נ"י תשנא. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 46A92 R2°; ב"א A45 מטל.שא שנ"ז, תשנ"א; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שארית יעקב (פאנעט), ר' יעקב פאנעט, ב"ב תשנח. ספה"ל 98A8177

*שארית ישראל (וילדניק, תשנח), ר' ישראל דוב בער מווילעדניק, בעריכת ר' גדליה אברלנדר, מכון אור ישראל, נ"י תשנח. ספה"ל 98A8528; ב"א A671.2 ישר.שא

*שארית ישראל (ישראל, תקעה), ר' משה ישראל, שלוניקי תקעה, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנז. ספה"ל 2°92A3236, 2°98A6071; ב"א A572 ישר.מש; להורדת הספר כולו

שארית ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*שארית מנחם ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ר' שמואל יעקב רובינשטיין, פאריש תשיד. מה"ר ת255 (ח"ב), ת145 (ח"ג); ספה"ל 55A575; ב"א A451 רוב.שא; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*שארית מנחם - מאמרים, ר' שמואל יעקב רובינשטיין, בני ברק תשעב, שצו עמ'. ספה"ל 2013A8311; ב"א A451 רוב.שא

*שבות יעקב (אבולפיה), ר' חיים אבולפיה, מהד' ביטון, ירושלים תשנג. ע"פ מפתח סו"ס חיים וחסד (גאמיל). מה"ר א265; ספה"ל 2°93A302; ב"א A888 אבו.שב

*שבח נעורים, ר' בנימין חיים שטיינר, בני ברק תשסד. מה"ר ת400; ב"א T278 שטי.שב (תש"ן)

*שבט יהודה (שיד), ר' שלמה וירגה, אדריאנופולי שיד, 68 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 35V4444 R8°; להורדת הספר כולו

*שבט מוסר, ר' אליהו הכהן האיתמרי, מכון אור הספר, ירושלים תשלח, 23 + תב + כו עמ'. מה"ר מ160; ספה"ל 81A1046, אוסף שלום 1057.1; ב"א A418.2 תשל"ח

*שבט מיהודה (גרינוולד), ר' יהודה גרינוולד, בעריכת שמואל דוד הכהן פרידמאן, נ"י תשסה. מה"ר ת255; ספה"ל 2005A3425; ב"א T278 גרי.שב (תשסא) להורדת הספר כולו

*שבט מישור, ר' יצחק פרחי, הוצאת "אהבת שלום", ירושלם תשס. מה"ר מ145; ספה"ל 2008A7718; ב"א A410.4 פרח.שב

*שבט מישראל, ר' ישראל פרידמן, ירושלים תשסז. מה"ר מ315; ספה"ל 2013A10139; ב"א A452 פרי.שב תשס"ז

*שבט מישראל (קרמניץ) על תהלים, ר' יעקב ישראל מקרעמניץ, מכון נצח יעקב, נ"י תשעא. ב"א 417 יעק.שב תשע"א

*שבט סופר - שערי שמחה, על התורה ומועדים, ר' שמחה בונים סופר, ירושלים תשסו. ספה"ל 2008A6239; ב"א T278 סופ.שע

*שביב אור, ר' שמחה קסלר, בני ברק תשנט. מה"ר מ160; ספה"ל 99A3182; ב"א A077.3 קסל.שב תשנ"ט

*שבילי אמונה (אלדבי, שיט), ר' מאיר אלדבי, ריווא די טרינטו שיט. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3506 R8°; ב"א A179 אלד.שב שי"ט; להורדת הספר כולו

*שבילי פנחס, על פורים ומגילת אסתר, ר' פנחס פרידמאן, ירושלים תשעד, תקיג עמ'. ספה"ל 2016A3394; ב"א T487 פרי.שב

*שביתת שבת, ר' צדוק הכהן (בתחלת פרי צדיק ח"א). ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; ספה"ל אוסף שלום 3625.2; ב"א A671.2 הכה.פר

*שבלי הלקט (שו), ר' צדקיה בן אברהם, הרופא, ונציה שו, נה דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 36A109 R2°; ב"א A54 צדק.שב ש"ו; להורדת הספר כולו

*שבת הארץ, ההקדמה והמבוא, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תרצז. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ד עמ' 271 וח"ז עמ' 88-280. מה"ר כ1, פ700; מוהר"ק ים6971; ספה"ל 93A3386; ב"א A563.8 קוק.שב; להורדת הספר כולו(תר"ע)

*שבת ומועדי קדשיך (תשסב), ר' בנימין יחיאל איכל [כצ"ל] גרוסמן, ירושלים תשסב. מה"ר מ150; ספה"ל 2002A3388; ב"א A38 גרו.שב (תשסב)

*שבת ומועדי קדשך (תשסד), ר' בנימין יחיאל איכל גראסמאן, נ"י תשסד, שג עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2004A5536

*שדה יעקב, ר' יעקב שמריה הלוי דיטש, נתניה תשסט. מה"ר ת257; ספה"ל 2013A11896; ב"א T278 דיט.שד

*שומע תפלה, ר' ישעיה צבי בראווער, ח"א וח"ב, ניו יורק תשנז. מה"ר מ640; ספה"ל 99A4896

*שופרא דישראל (תשסו), ר' ישראל שפירא מבלאזוב, ירושלים תשסז. מה"ר מ315; ספה"ל 2007A6466; ב"א A671.3 שפי.שו

*שורש ישי (אלקבץ), ר' שלמה אלקבץ, קושטנדינה שכא, 96 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3232 R8°; לצפייה איכותית בספר; או לובלין שנז, 80 דפים.ספה"ל 69A2379 R8°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר; או ונציה שיב, ספה"ל 99 F 123; או ונציה שמה, ספה"ל 60A1327 R8°; להורדת הספר כולו [לא משנה איזו מהדורה כי הציונים הם לפי פסוקים ולא לפי דפים]

*שושנת העמקים (אלשיך, שנא), ר' משה אלשיך, על שיר השירים, ונציה שנא, ס דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 62A109 R8°; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת המבי"ט (שפט), ר' משה טראני, ח"א וח"ב, ונציה שפט-שצ, ד"צ ירושלים תשנ. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V9264 R2°; ב"א A571 טרנ.מב תש"ן; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר (ח"א)

*שו"ת הרד"ך (רצז), ר' דוד בן חיים הכהן מקורפו, קושטנדינה רצז, ד"צ ירושלים תשמח, 225 דפים, אין מספור דפים. מצויין לפי סימן. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 38A1393 R8°; ב"א A571 דוד.תש רצ"ז, תשמ"ח; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת הריב"ש (שז), ר' יצחק בר ששת, קושטנדינה שז. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3785 R2°; ב"ר A571 יצח.שא ש"ו; להורדת הספר כולו

*שו"ת הרמ"ע (שס), ר' מנחם עזריה מפאנו, ונציה שס. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [2 פעמים]. ספה"ל 50A829 R8°; ב"א A572 מנח.שא שס; להורדת הספר כולו

*שו"ת הרשב"א (רצט), בולוניא רצט, רטז דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3771 R2°; ב"א A571 אדר.שא רצ"ט; להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"י וייל (שט), ר' יעקב וייל, ונציה שט [3 פעמים]. עם חידושי אגודה בסופו. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3783 R8°; ב"א A571 ויל.שא ש"ט; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת מהריב"ל (שלג), חלק ג, ר' יוסף בן לב, קושטנדינה שלג. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 75A971 R2°; ב"א A571 לב.שא של"ג; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת מהרי"ט (תב), ר' יוסף די טראני, קושטא תב-תה. בדרך כלל הכוונה לחלק ד - חידושי מהרי"ט על קידושין, שבת וכתובות. 63A211 R2°; ב"א A571 טרנ.שא ת"ב; להורדת הספר כולו (קידושין)

*שו"ת מהרי"ל (שע), ר' יעקב מולן, האנוא שע, 72 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 23V9315 R8°; ב"א A571 מול.שא ש"ע; להורדת הספר כולו. מציין לפי סימנים ולא לפי דפים (מספור הסימנים שווה בשניהם אבל שונה ממהדורות שבימינו), ולכן ייתכן שהכוונה קרימונה שטז, עט דפים. ספה"ל 51A2080 R8°; להורדת הספר כולו [חסר דף ס]; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת מהרלב"ח (שכה), ר' לוי בן חביב, ונציה שכה, 330 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]. ספה"ל 35V3784 R2°; ב"א A571 חבי.רל שכ"ה; להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"ם אלאשקר (שיד), ר' משה אלאשקר, סביוניטה שיד, 199 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]. ספה"ל 35V3778 R8°; להורדת הספר כולו

*שו"ת מהר"ש הלוי, ר' שלמה בן יצחק הלוי, שלוניקי תיב, ד"צ תשמט. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]. ספה"ל 35V3820 R2°; ב"א A572 שלמ.שא תי"ב, תשמ"ט; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת מהרשד"ם (שנד), ר' שמואל די מדינה, שלוניקי שנד-שנה. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]. ספה"ל 36A2654 R2°; ב"א A571 מדי.שא שנ"ד; להורדת הספר כולו

*שו"ת ר"א מזרחי (שכא), ר' אליהו מזרחי, קושטא שכא. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V3793 R2°; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת ר"י לבית הלוי (שצב), ר' יעקב בן ישראל לבית לוי, ונציה שצב. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [4 פעמים]. ספה"ל 23V9267 R2°; ב"א A572 יעק.שא שצ"ב; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת ר"י קארו (שנח) (שו"ת בית יוסף), ר' יוסף קארו, שלוניקי שנח, 152 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [6 פעמים]. ספה"ל 35V3805 R2°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*שו"ת ר"י קצבי (תשעט), ר' יוסף קצבי, "רב יוסף", עם חידושי ר' יעקב ור' חיים אלפאנדארי, עם הערות "ויוסף יעקב", ר' יעקב בצלאל חרר, מהד' זכרון אהרן ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A6766

*שי למורא (תיג), ר' שבתי יונה, שלוניקי תיג, ד"צ נ"י תשנ, קמ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 23V10015 R2°; ב"א A572 שבת.שי תי"ג, תשנ; להורדת הספר כולו

§שיבת ציון (תשס), ר' אברהם סלוצקי, מהד' תשס. מה"ר מ205; ספה"ל 2002A10000; ב"א E041 שיב.צי תש"ס

*שיח דוד (תשסד), ר' אלעזר אלימלך שטרן, לונדון תשסד. מה"ר ת400; ספה"ל 2004A3774

*שיח יצחק (חיות, תכד), ר' יצחק חיות, על פרקי שירה, ונציה תכד, קיב דפים. נדפס עם שער שמעון. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V3144 R8°; ב"א A884 פרק.שי תכ"ד; להורדת הספר כולו

*שיחות הר"ן (תשע) המפואר, ר' נחמן מברסלב, עם נועם השיחות, תשע. ספה"ל 2011A10070, אוסף שלום 4314.2; ב"א A673 נחמ.שי תש"ע

*שיחות מוסר (תשסב), ר' חיים שמולביץ, מהד' תשסב. מה"ר מ527; ב"א A410.6 שמו.שי

*שיחות ר' צבי יהודה, ר' צבי יהודה קוק, שמות, ויקרא, ירושלים תשנח-תשנט. במדבר, ירושלים תשסב. דברים. מה"ר כ3; ספה"ל 93A2017 (שמות); ב"א T278 קוק.שי

*שיחות ר' ראובן, ר' רפאל ראובן גרוזובסקי, נ"י תשסז. מה"ר מ527; ב"א A45 גרו.שי תשס"ז

*שיחת מלאכי השרת, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפז, נב דפים. כולל "שיחת שדים". ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק או"ק ג ח26; ספה"ל 67A2745, אוסף שלום 3632.1; ב"א A671.2 הכה.שי; להורדת הספר כולו

*שים שלום, ר' שמואל משה גולד, נ"י תשסט. מה"ר ת255; ספה"ל 2009A58; ב"א A410.3 גול.שי

*שירי משכיל, ר' הלל ליכטנשטיין, בעריכת ר' יהושע השיל זינקובר, ירושלים תשסה. שי"ח - פירוש "שפתי חן". מה"ר מ160; ב"א A410.3 ליכ.שי תשס"ה

*שירת דוד (תשסז), ר' דוד הקשר, מאמרים, ירושלים תשסז. מה"ר ת257; ספה"ל 2008A8495; ב"א A410.6 הקש.שי תשס"ז

*שירת הפסח, ר' אברהם קורח, אשדוד תשסח. מה"ר מ222; ב"א A313 קרח.שי

*שכחת לקט (תיב), ר' נתן בון, פראג תיב, 20 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 75A324 R8°; להורדת הספר כולו

*שכר שכיר בראשית, ר' יששכר מאיר, תשנז. במקום שמספר השיחה מופיע בסוגריים, הכוונה שהענין מוזכר שם בדרך אגב. ספה"ל 98A361; ב"א A410.6 מאי.שכ

*של"ה (תט) - שני לוחות הברית, ר' ישעיהו הורוביץ, כולל ווי העמודים, תולדות אדם, עשרה מאמרות, עשרה הלולים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, שער האותיות. אמשטרדם תט, תכא + מד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 41A158 R2°; ב"א A657.1 ת"ח; להורדת הספר כולו, להורדת ווי העמודים

*של"ה, ר' ישעיהו הורוביץ, ח"א - תולדות אדם, עשרה מאמרות, ושער האותיות. ח"ב - "מסכתות" חולין, שבת, פסחים, שבועות, תענית, ראש השנה, יומא, סוכה, תמיד, מגילה. ח"ג - על הפרשיות. ח"ד - תורה שבע"פ, עשרה הלולים, ווי העמודים. מהד' יד רמה, חיפה תשנז. מה"ר מ165; ספה"ל 2°92A2464, אוסף שלום 2°1951.2; ב"א 2°A657.1 (תשנב)

*שלום אסתר (גרשון, שמה), ר' יצחק גרשון, קושטנדינה שמה, 32 דפים. בלי מספור דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 39A1587 R0°; ב"א T487 גרש.של של"ו; להורדת הספר כולו

*שלחן ארבע (שנו), ר' בחיי בן אשר, פראג שנו. בלי מספור דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V4174 R8°; לצפייה איכותית בספר

*שלחן של ארבע (תשנו), ר' בחיי, בתוך: כד הקמח, רבינו בחיי, ירושלים תשנו (שונה ממהד' מאור הרים וממהד' מישור מאותה שנה, שנדפסו בלי שלחן של ארבע). ספה"ל 97A2402, אוסף שלום 285.3; ב"א A410.1 בחי.כד

*שלטי הגבורים (שער אריה, שעב), ר' אברהם שער אריה, מנטובה שעב, ירושלים תשל, 186 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3103 R2°; ב"א A531 בוט.לח שס"ד, תש"ל; להורדת הספר כולו

שלשה ספרים נפתחים - ראה דברי מנחם

*שלשלת הקודש, לקט חידושי תורה מרבני קאמארנא, נלקט ונערך ע"י ר' חיים יעקב סאפרין, ירושלים תשסז, 19 + תעג עמ'. מה"ר מ318; ב"א A671 ספר.של תשס"ז

*שם דרך - הישר והטוב, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, ירושלים תשסד. מה"ר מ165; ספה"ל 2007A3131; ב"א A410.6 ברו.שם

*שם דרך - כתר תורה, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, ירושלים תשסז. מה"ר מ165; ספה"ל 2008A2597; ב"א A410.6 ברו.שם תשס"ז

*שם דרך, ר' שמחה מרדכי זיסקינד ברוידא, דברים, בעריכת הרב יעקב יהודה זילברליכט, ירושלים תשסו. מה"ר ת145; ספה"ל 98A8885

*שם הגדולים (תקלד), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקלד. כולל חסדי אבות על פרקי אבות, מדף פד ואילך. (ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 22V9549; ב"א RA01 אזו.שם להורדת הספר כולו

*שם יחזקאל בראשית-שמות, ר' משה יחזקאל שרגא גולדנברג, נ"י תשסח. מה"ר ת255; ספה"ל 2008A391

*שם ישראל, חלק ראשון, ר' משה ישראל פלדמן, ירושלים תשנג. ספה"ל 2°94A205; ב"א T278 פלד.שם

*שם משמעון (שפירא), ר' אלטר שפירא, ירושלים תשכה-תשלב. מה"ר מ315; ספה"ל 2°75A2336; ב"א A671.7 שפי.שם

*שם עולם (תשסו), ר' ישראל מאיר הכהן, עם ליקוט "מקור עולם", בעריכת דוד זיכרמן, ירושלים תשסו. ספה"ל 2012A7085 (תשסח); ב"א A410.3 הכה.שם

*שם שלמה, סוף ס' יקר הערך, ר' יצחק ארדיט, שלוניקי תקפג, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°92A1599; ב"א A584.055 ארד.יק

*שמונה קבצים, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים תשנט, תשסד. האות שבסוגריים הוא מספר העמוד. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 2003A10861, אוסף שלום 1490.25; ב"א A19 קוק.שמ

*שמועה טובה, ר' לוי יצחק מברדיטשוב, ד"צ ורשה תרצח, סו"ס קדושת לוי, ד"צ נ"י תשלח. מה"ר מ310; ב"א A671.1 לוי.קד תשל"ח

*שמועות ישראל, ר' יעקב יוסף מפולנאה, עם ביאור אבן ישראל, מכון דעת יוסף, ירושלים תשנב. ספה"ל ספריית ג' שלום 3085; ב"א A671.1 ישר.שב

*שמועות ראי"ה (תרצט), ר' אברהם יצחק הכהן קוק, על בראשית, נרשמו ע"י ר' קלמן פרנקל, ירושלים תרצט, תשלג, תשמט. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ספה"ל 95A1345; A451 קוק.שמ; להורדת הספר כולו

*שמועות ראי"ה (תשעה), ר' אברהם יצחק הכהן קוק, על בראשית ושמות, בעריכת ר' ישעיה הדרי, הוצ׳ ספריית אלינר, תשעה. ע"פ מפתח באוצרות הראי"ה ח"ז עמ' 88-280. ב"א A451 קוק.שמ תשע"ה

*שמועת יצחק, ר' ישראל יצחק מווארקא, בני ברק תשסו, תכא עמ'. מה"ר מ318; ב"א A671.2 יצח.שמ

*שמח תשמח (תרנז), ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשכו. ספה"ל 75A5526. ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב

*שמחה לאיש (אלישר), ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרמח, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנז. ספה"ל 2°98A6003; ב"א A572 אלי.שמ; להורדת הספר כולו

*שמחה לאיש (שונשול), ר' חיים שונשול, אזמיר תרך. ספה"ל 2°23A6043; ב"א A45 שונ.של; להורדת הספר כולו

*שמחת הנפש, ר' אלחנן הענלה קירכהן, תירגם מאידיש שמואל לוריא, ירושלים תשנט. ספה"ל 2000A2768 (תשס); ב"א A410.3 קיר.שמ

*שמחת הרגל (תקמב), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקמב, על רות ועל ההגדה (גם ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). בחלק על רות, דפים נ-ס - פתח עינים על סוכה. ספה"ל R8°23V1222; ב"א RA313 אזו.שמ, RA38 אזו.שמ; להורדת הספר כולו על רות על ההגדה

*שמחת יוסף, ר' יוסף שלום יונה, ירושלים תשנט, קלח עמ'. מה"ר מ165; ספה"ל 2015A5443; ב"א A411.798 יונ.שמ

*שמחת מרדכי (גיפטר), ר' מרדכי גיפטר, ליקוואוד תשעג, כג + תפט עמ'. ספה"ל 2014A3399; ב"א A410.6 גיפ.שמ

*שמחת מרדכי ויקרא, במדבר, דברים, ר' משה רוזנמן, ניו יורק תשסו. ספה"ל 2003A11189; מה"ר ת257

*שמחת מרדכי (רוזנמן), חלק א - בעניני יו"ט ונישואין, חלק ד - "בנין האדם" - דרשות לברית מילה, בר מצוה, וחינוך הבנים, ר' משה רוזנמן, ניו יורק תשע. ספה"ל 2009A9947; ב"א A452 רוז.שמ

*שמלת אליעזר, ר' יצחק אליעזר יאקאב, ירושלים תשסז. מה"ר ת257; ספה"ל 2011A6053; ב"א A563.1 יעק.שמ

*שמן הטוב (תשסב), ר' שמואל שמעלקא הלוי הורוויץ מניקלשבורג, בעריכת ר' אברהם שמחה בונם חיים מיכלזאהן, מהד' "נר למאור", ברוקלין תשסב, שפד עמ'. מה"ר מ318; ספה"ל 2002A4802; ב"א A671.1 הור (מיכ)

*שמן הטוב (תשסו), עם זקן אהרן, ר' שלמה אוהב ור' אהרן הכהן, לונדון תשסו, תריח + יד עמ'. מה"ר ת400; ספה"ל 2010A10798; ב"א T278 אוה.שמ תשס"ו

*שמן המור (אביוב), על מגילת אסתר, ר' אהרן אביוב, מכון אהבת שלום, ירושלם תשסד. ספה"ל 2008A7803; ב"א T487 אבי.שמ

*שמן ראש (כץ), ר' אשר אנשיל כ"ץ, חלק ו, נ"י תשסה. מה"ר מ255; ספה"ל 92A357

*שמן ראש (כץ) חלקים א-ז - ויקרא, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשעד. ספה"ל 92A357; ב"א T278 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ), חלקים א-ח - בראשית, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשעז. ספה"ל 92A357; ב"א T278 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ), חלקים א-ח - דברים, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשעז. ספה"ל 92A357; ב"א T278 כץ.שמן

*שמן ראש ח"ט בראשית, ויקרא, במדבר, דברים, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשסט-תשעב. ספה"ל 92A357

*שמן ראש ח"י בראשית, ניו יארק תשסז. מה"ר ת80. שמות - מה"ר ת105. ויקרא - ___. במדבר - מה"ר ת130

*שמן ראש (כץ) ח"י דברים, ר' אשר אנשיל כץ, נ"י תשסז. מה"ר ת145; ספה"ל 92A357

*שמן ראש - ימים נוראים, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יארק תשסח, תרסא עמ'. ספה"ל 2009A70; ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש סוכות ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל כץ, ניו יורק תשעא-תשעו. ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש חנוכה, ר' אשר אנשיל כץ, ח"א-ח"ב, נ"י תשעג-תשעח. ספה"ל 2015A4787; ב"א A384.1 כץ.שמן

*שמן ראש ז' אדר-פורים, ר' אשר אנשיל כץ, ח"א וח"ב, נ"י תשסח-תשעו. מה"ר מ220; ספה"ל 2008A5004; ב"א A384.3 כץ.שמן תשס"ח

*שמן ראש (כץ) פסח ח"א-ח"ב, ר' אשר אנשיל כ"ץ, נ"י תשעא-תשעו. ספה"ל 2011A11113; ב"א A452 כץ.שמן

*שמן ראש (כץ) ל"ג בעומר ושבועות, ר' אשר אנשיל כ"ץ, נ"י תשעב.

*שמן ראש (שאקי), ר' רפאל אברהם שאקי, קושטא תקצט. המפתח כולל אהבת דוד, אותו מספור עמודים. ספה"ל 23A6074; ב"א A45 שקי.שמ; להורדת הספר כולו

*שמע יעקב (אלגזי), ר' יעקב אלגזי, קושטא תקה. מוהר"ק ת2631; ספה"ל R2°23V6097; להורדת הספר כולו [לוח השוואה למהד' תשנא]

*שמע יעקב (זיידא), ר' שלמה יעקב זיידא איכנשטין, ניו יורק תשסז, רנב עמ'. מה"ר מ318; ספה"ל 2007A5823

*שמע שמואל, ר' שמואל עמאר , מכון "אהבת שלום", ירושלים תשנז, 47 + רעח עמ'. ספה"ל 2°97A4358; ב"א A45 עמא.שמ

*שנות ימין, רבי מיכאל יעקב ישראל, אזמיר תרט"ו, 391 עמ'. ספה"ל 2°23V6209; ב"א A45 ישר.שנ; להורדת הספר כולו

*שני אליהו, ר' אליהו ישראל, ליוורנו תקסו. מה"ר על94 מחסן; מוהר"ק ד208; ספה"ל 2°23V6404; ב"א A45 ישר.שנ להורדת הספר כולו

§שני המאורות, הרב יצחק יעקב ריינס, פיעטרקוב תרעג. ספה"ל 22V11783; ב"א A201 רינ.שנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ב שער ב

*שני המאורות (תשסח), ר' צבי הירש מקאמינקא ור' שמואל קאמינקער, ירושלים תשסח. מה"ר מ318; ספה"ל אוסף שלום 3179.1; ב"א A671.1 צבי.שנ

*שנים עשר דרשות (קצנלנבוגן, שנד), ר' שמואל יהודה קצנלנבוגן (מהר"י מינץ), ונציה שנד, 65 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V5990 R8°; להורדת הספר כולו

*שעורי דעת, ר' יוסף יהודה לייב בלוך, ספר א (ח"א-ח"ב) וספר ב (ח"ג-ח"ד), ירושלים תשלו. מה"ר מ527; ספה"ל 76A1050; ב"א A410.6 בלו.שע

*שעורי ופניני דעת, ר' אליהו מאיר בלוך, וויקליף תשס"ה. מה"ר מ527; ספה"ל 94A5482

*שער החצר, ר' דוד בר' שמעון, ירושלים תרכב, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר מ205; ספה"ל 2°82A2251; ב"א E041 בן-שמ.שע תרכ"ב

*שער החצר (תשעב), ר' דוד בן שמעון, מהד' מכון התורה והארץ, אשקלון תשעב. מה"ר מ205; ספה"ל או"ק יהדות 2°ת107.444; ב"א E041 בן-שמ.שע

*שער המלך (תשנז), ר' מרדכי בר שמואל אב"ד בק"ק ווילקאטש, ירושלם תשנז. ב"א A410.3 מרד.שע

*שער יוסף (תקיז), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקיז. ע"פ מפתח בס' זכרון משה ח"ג, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח. ספה"ל 2°23V11058; ב"א RA584.0491 אזו.שע להורדת הספר כולו

§שער ראובן (כץ), ר' ראובן כץ, ירושלים תשיב. ספה"ל 55A639; ב"א A081 כץ.שער; להורדת הספר כולו

*שער שמעון (חיות, תכד), ר' שמעון חיות, על פרקי שירה, ונציה תכד, קיב דפים. נדפס עם שיח יצחק. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V3144 R8°; ב"א A884 פרק.שי תכ"ד; להורדת הספר כולו

*שערי אורה (ג'קטיליה, שכא), ר' יוסף ג'קטיליה, ריויא די טרינטו שכא, פד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 75A830 R8°; ב"א A651 ג'יק.שע שכ"א; להורדת הספר כולו

*שערי אורה (מילר), ר' אביגדור מילר, ח"א-ח"ב, נ"י תשסג-תשסו. מה"ר מ165; ספה"ל 2003A5681; ב"א A410.6 מיל.שע להורדת הספר כולו, ח"ב

*שערי דמעה (אלבלדה, שמו), ר' משה אלבלדה, ונציה שמו, ד"צ נ"י תשנב, קמ דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V13429 R8°; ב"א A125 אלב.שע שמ"ו, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*שערי הישיבה, ח"א-ח"ב, תשסז. מה"ר מ165; ב"א A078.1 דסל.שע

*שערי צדק (ג'יקטיליה, שכא), ר' יוסף ג'יקטיליה, ריווא די טרינטו שכא, נב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3879 R8°; ב"א A651 ג'יק.שע שכ"א[1]; להורדת הספר כולו

*שערי שיש יהושע ח"א, ר' יהודה נפתלי שמידט, ירושלים תשסט. מה"ר ת275; ספה"ל 2°2015A9661; ב"א T317 שמי.שע

§שערי תודה ח"ב, ר' מרדכי אפשטיין, וילנא תרעה. ספה"ל 2°92A470; ב"א 2°A584 אפש.שע; להורדת הספר כולו

*שערי תלמוד תורה (תשמז), ר' יהודה לוי , מהדורה ג, ירושלים תשמז, שסב עמ'. מה"ר מ165; ספה"ל 87A4287; ב"א A077.3 לוי.שע תשמ"ז

*שערי תלמוד תורה (תשסו), ר' יהודה לוי , מהדורה ו, ירושלים תשסו. מה"ר מ165; ב"א A077.3 לוי.שע תשס"ו

*שערי תשובה, ר' יונה גרונדי. גם מפתח לפירוש שערי חיים, ר' יעקב אברהם מרקוס, ירושלים תשכה, קיב + שפו עמ'. מה"ר מ35; ספה"ל 81A2216; ב"א A412 תש"ם

*שערים מצוינים - מגילה, ר' מרדכי בנדיקט, על מגילת אסתר, ירושלים תשע, שסד עמ'. ספה"ל 2011A4310; ב"א T487 בנד.שע תש"ע

*שערים מצוינים, על התורה, ר' מרדכי בנדיקט, בראשית-שמות, ירושלים תשסט. מה"ר ת257; ספה"ל 2011A4311; ב"א T278 בנד.שע תשס"ט

*שפוני טמוני חול (תשנט), כולל מאמר "פתיל תכלת" ומאמר "עין התכלת", ר' גרשון חנוך מראדזין, מהד' מכון להוצאת ספרי רבוה"ק מאיזביצא ראדזין, בני ברק תשנט. ב"א A562.1 לינ.של

*שפע חיים, ר' יקותיאל הלברשטם מצאנז, ח"א, ח"ב, וח"ד; מכתבי תורה, ח"ו, נתניה תשנה. מה"ר מ408; מוהר"ק ח1583 (א-ב); ספה"ל 2°87A88 (ח"ב)

*שפע חיים - נישואין, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, נתניה תשס, שז עמ'. מה"ר מ178; ספה"ל 2005A125; ב"א A671.3 הלב.שפ תש"ס

*שפע טוב (טייטלבוים), לקט מדברי ר' משה טייטלבוים ור' יקותיאל יהודה טייטלבוים, בעריכת ישראל יום טוב ליפא פרערויא, ניו יורק תשסד, תכז + עח עמ'. מה"ר מ320; ספה"ל 2004A1011, אוסף שלום 4788.5; ב"א A671.2 טיט.שפ

*שפת אמת - ואלה מסעי, ר' משה חאגיז, מהד' מכון בני יששכר, ירושלים תשמז. מה"ר מ205; ספה"ל 87A1378, אוסף שלום 5325.1

*שפת אמת (ברעזאן, תשסח), ר' משולם שרגא פייבוש מברעזאן, מכון שפת אמת, ירושלים תשסח. מה"ר מ320; ב"א A671.2 היל.שפ

*שפת אמת (רייז) ארבע פרשיות ופורים, ר' יהודא אריה ליב מגור, מהד' רייז, ירושלים תשסה. מה"ר מ335; ב"א A671.2 אלת.שפ תשס"ה

*שפת אמת (רייז) דברים ח"א, ר' יהודא אריה ליב מגור, ירושלים תשס"ט, מהד' רייז. מה"ר מ335

*שפת אמת (רייז) סוכות, ר' יהודא אריה ליב מגור, ירושלים תשס"ז, מהד' רייז. מה"ר מ335; ב"א A671.2 אלת.שפ תשס"ז

*שפתי דעת (לונטשיץ, שע), ר' שלמה אפרים לונטשיץ, דרשות על התורה, פראג שע-שעא, קכב דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V6221 R2°; לצפייה איכותית בספר

*שפתי חיים, ר' חיים פרידלנדר, אמונה ובחירה, ב' חלקים, ב"ב תשס. מידות ועבודת ה', ב' חלקים, בני ברק תשסה. מה"ר מ165; ב"א A125 פרי.שפ

*שפתי חיים מועדים ח"א-ח"ג, ר' חיים פרידלנדר, ע"פ מפתח סוף ח"ג, בני ברק תשנד-תשנה. ח"א - גם ע"פ מהד' תשמט. כשכתוב סתם - הכוונה למהד' תשמט. בהפניות לח"ג יש לחפש גם בעמוד לפני העמוד המצוין במפתח. מה"ר מ215 (מהד' תשמט), מ240; ב"א A410.6 פרי.שפ

*שפתי כהן (הכהן, שסה), ר' מרדכי הכהן, ונציה שסה, 336 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V12191 R2°; ב"א A653 מרד.שפ שס"ה; להורדת הספר כולו

*שפתי מנחם - הל' תשובה, ר' מנחם מנדל שנעעבלג, נ"י תשסז, רנה עמ'. מה"ר א425; ספה"ל 2008A8930; ב"א A411.716 שנב.שפ

*שפתי מנחם - שבת תשובה, ר' מנחם מנדל שנעבלאג, נ"י תשסז. מה"ר מ212; ספה"ל 2008A8998; ב"א A411.716 שנב.שפ

*שפתי רננות, רבי רחמים אריה אברהם ארייאש, אזמיר תרכ"ב, 229 עמ'. ספה"ל R2°23V5558; ב"א A45 ארי.שפ; להורדת הספר כולו

*שרגא המאיר על התורה, ר' שרגא פייוויש שנעעבלאג, לונדון תשסג, תשיח עמ'. מה"ר מ320; ספה"ל 2003A6666

*שרגא המאיר מועדים, ר' שרגא פייוויש שנעעבאלג, לונדון תשסח, תקלט עמ'. מה"ר מ240; ספה"ל 2008A8570; ב"א A45 שנב.שר תשס"ח

*שרגי טובא, ר' יצחק יהודה ספיר, וילנא תרסט. ספה"ל 23A5882 (תרנט), 56A1147 (תרעג); ב"א A45 סטו.שר; להורדת הספר כולו

*שרגי נפישי, ר' יצחק יהודה ספיר, וילנא תרסה, תרסט, תרעג, תרפג. ספה"ל 23A6419, 55A1993, 54A3011, 23A6418; ב"א A452 סטו.שר; להורדת הספר כולו

*שרתי, ר' שמואל יצחק ויינבוים, מונטריאול תשסז. מה"ר ת255; ספה"ל 97A4086 (תשנח); ב"א A451 וינ.שר תשס"ז

§שש המערכת - מעיין הישועה בפתיחה, ר' שמעון ליכטנשטיין, פרסבורג תר, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°94A652; ב"א A823 ליכ.שש

*שתי ידות (שעח), ר' מנחם לונזאנו, ונציה שעח, ד"צ ירושלים תשל. כולל: יד עני, יד המלך, אור תורה, מעריך, עבודת מקדש, דרך חיים, טובה תוכחת, ומדרשים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 71A3928 R8°; ב"א A081 לונ.שת שע"ח, תש"ל; להורדת הספר כולו

*תאומי צביה, דרשות המגיד מווילנא, ר' זלמן זאב בן יחזקאל פיבל, "מעוני אריות" - הספדים על חכמי חו"ל, "הררי נמרים" - הספדים על חכמי ארץ ישראל, ר' זלמן זאב ב"ר יחזקאל פייוויל, מו"ץ דווילנא, ב"ב תשסו, תב עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2006A4454; ב"א A45 זלמ.תא תשס"ו

*תאיר נרי, ר' משה שמעון סובול, יפו תשיט, עב + יז עמ'. מה"ר א265; ספה"ל 59A2555; ב"א A888 סוב.תא

§תבואת יקב (פרידמן), ר' שבתאי זאב פרידמן, ת"א תשטז, קעב עמ'. ספה"ל 2°56A2746; ב"א A584 פרי.תב; להורדת הספר כולו

*תהלה לדוד (והרמן) על תהלים, ר' אברהם דוד אבדק"ק בוטשאטש, עם הערות "חסדי דוד", רבי יואל מאשקאוויטש, ירושלים תשמג. מה"ר ת320; ספה"ל 83A1047; ב"א T417 אבר.חס (תשלד)

*תהלה לדוד (סקאליע), על תהלים, ספרים א-ה, ר' דוד יצחק אייזק רבינוביץ מסקאליע, מכון טל אורות, ברוקלין תשסג. מה"ר ת320

*תהלה לדוד (סר לאון, שלז), ר' דוד בן יהודה מסר לאון, קושטנדינה שלז, קח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3314 R8°; להורדת הספר כולו

*תהלות ישראל (מג'לד), ר' יצחק מג'לד, בעריכת ר' שלמה שאשה, מכון "אהבת שלום", ירושלים תשעב, 27 + שע עמ'. ספה"ל 2012A8996; ב"א T417 יצח.תה תשע"ב

*תהלות ישראל (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשנז. שלשה כרכים. כרך ב מתחיל בעמ' תקז. כרך ג מתחיל בעמ' תתריז. מה"ר ת320; ספה"ל (97A2792)

תהלות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

*תודת אהרן - אומר לציון, ר' אהרן פריעד, בעריכת חיים הלוי פראנק, ניו יורק תשסה, טו + שא עמ'. ספה"ל 2005A4915; ב"א A45 פרי.תו; להורדת הספר כולו

*תוכחת חיים (תר), ר' חיים פלג'י, שלוניקי תר-תרלד. ספה"ל R8= 23 V 6288, אוסף שלום R1326; ב"א A451 פלג'.תו ת"ר; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא-דברים

*תוכחת חיים בראשית, ר' חיים פאלאג'י, ירושלים תשלח. מה"ר ת80; S79A1936; ב"א A451 פלג'.תו תשל"ח

*תוכחת חיים (תשלח) שמות, רבנו חיים פאלאג׳י, ירושלים תשלח. מה"ר ת105; ספה"ל 79A1936; ב"א פלג'.תו תשלח

*תוכחת חיים, ר' חיים פאלאג'י, ויקרא במדבר דברים, ירושלים תשלח. מה"ר ת260; ב"א A451 פלג'.תו

*תולדות הגר"א (תשס), ר' יהודה ליב הכהן מימון, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשס, שיא עמ'. ספה"ל 2000A1519, אוסף שלום 6484.55; ב"א A509.2 אלי (מימ)

*תולדות יעקב (אלבה, שסט), ר' יעקב די אלבה, ונציה שסט, ד"צ נ"י תשנב, 114 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [9 פעמים]. ספה"ל 23V5521 R8°; ב"א A451 אלב.תו שס"ט, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*תולדות יעקב (מטלון, שנז), סוף ס' שארית יעקב (מספור דפים נפרד), ר' יעקב מטלון, שלוניקי שנז, ד"צ נ"י תשנא. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 46A92 R2°; ב"א A45 מטל.שא שנ"ז, תשנ"א; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*תולדות יעקב יוסף (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, ירושלים תשעא. ספה"ל 2011A5033, ספריית ג' שלום 2905.5

*תולדות יצחק (קרו, שיח), ר' יצחק קרו, מנטובה שיח, 81 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V4629 R2°; ב"א T278 קרו.תו שי"ח; להורדת הספר כולו

*תולדות שלמה - רות, ר' שלמה קלוגר, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשעב, תלו עמ'. ספה"ל 2012A8035; ב"א T457 קלו.תו תשע"ב

תולדות שמואל - הכוונה לדברי שמואל (תשנח) - ראה: דברי שמואל

*תולעת יעקב (גבאי, שמא), ר' מאיר גבאי, קראקא שמא, 84 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 42A1193 R8°; להורדת הספר כולו

*תולעת שני, ר' אברהם פינסו, שלוניקי תקסה, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°92A6317; ב"א A451 פנסו.תו; להורדת הספר כולו

*תומר דבורה (שמט), ר' משה קורדובירו, ונציה שמט, יט דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 75A659 R0°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*תוספות יום טוב (תג), על המשנה, ר' יום טוב ליפמן הלר, קראקא תג. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A1714 R8°; לצפייה איכותית בספר (זרעים), לצפייה איכותית בספר (מועד), לצפייה איכותית בספר (נשים בלי סוף קידושין), לצפייה איכותית בספר (סוף נשים-נזיקין), לצפייה איכותית בספר (נזיקין), לצפייה איכותית בספר (קדשים)

*תועפת ראם (גטיניו), ר' אליקים גטיניו, אזמיר תקכז, ד"צ נ"י תשנא, קיא דפים. מה"ר ת45 מחסן; מוהר"ק ת947; ספה"ל 2°91A1140; ב"א T271 גטנ.תו להורדת הספר כולו

*תורה אור (באנדי), ר' שמואל באנדי, סו"ס תורי זהב, מגנצא תרלה. ע"פ מפתח שבד"צ ירושלים תשסג. מה"ר ת350; ספה"ל 22V6029; ספריית ג' שלום 1753; ב"א T447 שיר.תו

*תורה אור (הכהן, שסה), חלק שני מספר מנחת כהן, ר' שמואל בר יוסף הכהן, ונציה שסה. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [7 פעמים]. ספה"ל 23V6060 R8°; ב"א A12 שמו.נר שנ"ח; להורדת הספר כולו

*תורה אור (יחייא, רצח), ר' יוסף יחייא, בולוניא רצח, לו דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3285 R8°; ב"א A127 יחי.תו שס"ו; להורדת הספר כולו

*תורה בציון, ר' בן ציון מוצפי, ירושלים תשעז. מה"ר פ110; ב"א A562.3 מוצ.תו

*תורה וחיים, ר' משה כלפון הכהן, נתיבות תשמה, ת עמ'. מה"ר מ170; ספה"ל 86A2579

*תורי זהב (תשעג), על התורה וימים נוראים, מגילת אסתר ומגילת איכה, ר' בנימין מזאלאז'יץ, בעריכת אליעזר עמנואל הלוי הורוויץ, ירושלים תשעג, תקעז + 23 עמ'. ספה"ל 2015A9114; ב"א A671.1 בני.תו תורי זהב (תשעג)

*תורת אביגדור, ר' אביגדור מילר, ח"א-ח"ד, ב"ב תשסג-תשסט. מה"ר מ527; ספה"ל 2016A12807; ב"א A410.3 מיל.תו

*תורת איש, ר' יצחק שלמה אונגר, ח"א וח"ב (=תנינא), ב"ב תשסז. מה"ר ת260; ספה"ל 2015A3896; ב"א T278 אונ.תו

*תורת אליהו, רבינו אליהו מוילנא, בעריכת הרב יוסף אליהו הלוי מובשוביץ, ירושלים תשעז. מה"ר ת260; ספה"ל 2017A8460; ב"א T278 אלי.תו

*תורת אמת (ששון, שפו), ר' אהרן ששון, שו"ת, ונציה שפו, ד"צ ירושלים תשל, תשמה. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 68A5 R2°, 70A2350 2°, 85A99 2°; ב"א A572 ששו.תו שפ"ו, תש"ל, תשמ"ה; להורדת הספר כולו

*תורת הגאון רבי אלכסנדר משה, ר' אלכסנדר משה לפידות, לייקווד תשסו. מה"ר ש255; ספה"ל 2°2006A909; ב"א A081 לפי.תו תשס"ו

*תורת החסידות (ריי"צ), ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשו, תשלח. ע"פ ס' המפתחות לספרי ר' יוסף יצחק שניאורסאהן, נ"י תשמב. ספה"ל 78A2493; ב"א A672 שנ(6)תו תש"ו

*תורת החסידים הראשונים - כולל מילי דאבות לר' נחמן מהורדנקא, דרכי ישרים לר' מנחם מנדל מפרמישלן, משנת חסידים מפי תלמידי הבעש"ט, בני ברק תשמא, תעב עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל 82A1700

*תורת החסידים הראשונים (תשמו), כולל ס' תקיפא דארעא ישראל, לר' זאב וואלף אב"ד טשארני אוסטראה, ס' נזר ישראל ועטרת אברהם, לר' ישראל אברהם אב"ד טשארני אוסטראה, וס' "זכר צדיק לברכה", בני ברק תשמו, קצז עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל 86A3845, אוסף שלום 4846.2; ב"א A671.1 תור.חס תשמ"ו

*תורת העולה (פראג של), ר' משה איסרליש, פראג של, 173 דפים [ברוב המקומות מצויין רק הפרק, ובמקום שמצוין הדף אין התאמה]. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3102 R2°; ב"א A566.1 איס.תו ש"ל; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*תורת העולה, ר' משה איסרלש, הוצאת ישיבת חידושי הרי"ם, תל אביב תשנב. מה"ר מ175; ספה"ל 2°92A6343, או"ק יהדות י227.6; ב"א A566.1 איס.תו תשנ"ב

*תורת העולה (תשעה), ר' משה איסרליש, מכון "אבן ישראל", תשעה. ספה"ל 2017A6961; ב"א A566.1 איס.תו תשע"ה

*תורת הרא"ם, ר' אלכסנדר סענדר מרגליות, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנד, קיז עמ'. ספה"ל 94A4607; ב"א T278 מרג.תו

*תורת הרבי רבי זושא, ר' משולם זיסל מאניפאלי, ובניו ר' צבי מנחם מנדל מאניפאלי, ור' ישראל אברהם מטשרני-אוסטראה, מתוך ספר מנורת זהב לר' נתן נטע הכהן דונר, עם הוספות, בני ברק תשנד. מה"ר מ325; ספה"ל 94A544; ב"א A671.1 משל.תו תשנ"ד

*תורת השרף ממאגלניצא, ר' חיים מאיר יחיאל שפירא, בעריכת מרדכי אריה ברגר, קרית צאנז נתניה תשעב, תכה עמ'. ספה"ל 2012A1022, אוסף שלום 4078.2; ב"א A671.2 שפי.תו

*תורת חיים עה"ת, ר' אברהם חיים שור, על התנ"ך, ליקוט מספריו בעריכת ר' בנימין שפיגל, לייקווד תשסז. [רוב הדברים נמצאים בתורת חיים על התלמוד על אתר]. מה"ר ת260; ספה"ל 2007A5688; ב"א T278 שור.תו

*תורת חיים (קאסוב), ר' חיים ב"ר מנחם מענדל מקאסוב, הוצאת מכון מקור ברכה, רמת ויז'ניץ, חיפה תשסד, שעט עמ'. צריך להפחית עמוד ממספר העמוד המצוין במפתח. מה"ר מ325; ב"א A671.2 חיי.תו תשס"ד

*תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"א וח"ב, ר' דובער, אדמו"ר האמצעי, נ"י תשסג. שני הכרכים הם במספור עמודים אחד, וכרך א מסתיים בדף רמט. מה"ר מ360; ספה"ל 2°2004A4595 להורדת הספר כולו בטקסט מלא

*תורת חכם (הכהן, תיד), ר' חיים הכהן, ונציה תיד, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנח, תעג דפים. גם ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 67A6 R2°, 99A247 2°; ב"א A451 חיי.תו תי"ד, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*תורת חסד (יעבץ, שנג), ר' יצחק יעבץ, בילוידיר שנג, 60 + 40 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 35V3095 R2°

*תורת חסד, ר' חיים סופר, ירושלים תשמה, שפ עמ'. מה"ר מ170; ספה"ל 2°86A1465

*תורת יחיאל בראשית, רבי עקיבה יהוסף שלזינגר, עם קונטרס "דברי יחיאל" לרבי יחיאל שלזינגר, הוצאה חדשה ירושלים תשל"א. מה"ר ת80; ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת יחיאל במדבר, רבי עקיבה יהוסף שלזינגר, ירושלים תשנה. ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת יחיאל דברים, רבי עקיבה יהוסף שלזינגר. מה"ר ת145; ספה"ל 71A1534; ב"א T278 שלז.תו

*תורת לוי יצחק, ר' לוי יצחק שניאורסון, נ"י תשלא, תשמה, תשסד (ע"פ מפתח בספר "תורת לוי יצחק - לקוטי לוי יצחק - מפתחות", כפר חב"ד תשלג, נ"י תשסז, ספה"ל 2008A5663). ספה"ל 75A5483 (תשלא), 85A7553 (תשמה); ב"א A672 שני.תו (תשמה)

*תורת מהרי"ם בראשית, ר' ישראל משה דושינסקיא, ירושלים תשסט. ספה"ל 2°2017A10266; ב"א A451 דוש.תו להורדת הספר כולו

*תורת מהרש"ל, ר' שלמה יהודה ליב מלענטשנא, בית שמש תשסז, רנו עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל אוסף שלום 4555.24; ב"א A671.1 שלמ.תו

*תורת מנחם, ר' מנחם מנדל שניאורסון, התוועדויות, חלקים א-סא. חלקים א-כו - ע"פ כרך מפתחות. כז-כח ע"פ מפתח סוף כרך כח. חלקים כט-לא - ע"פ מפתח בסוף כרך לא. חלקים לב-לד - ע"פ מפתח בסוף כרך לד. לה-לז ע"פ מפתח סוף כרך לז. לח-מ ע"פ מפתח סוף כרך מ. מא-מד, ע"פ מפתח סוף כרך מד. מה-מז ע"פ מפתח סוף כרך מז. מח-נ ע"פ מפתח סוף כרך נ. נא-נג ע"פ מפתח סוף כרך נג. נד-נז ע"פ מפתח סוף כרך נז. נח-סא ע"פ מפתח סוף כרך סא. מה"ר מ397; ב"א A672 שנ(7)תו תשנ"ג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג חלק ד חלק ה חלק ו חלק ז חלק ח חלק ט חלק י חלק יא חלק יב חלק יג חלק יד חלק טו חלק טז חלק יז חלק יח חלק יט חלק כ חלק כא חלק כב חלק כג חלק כד חלק כה חלק כו חלק כז חלק כח חלק כט חלק ל חלק לא חלק לב חלק לג חלק לד חלק לה חלק לו חלק לז חלק לח חלק לט חלק מ חלק מה חלק מו חלק מז חלק מח חלק מט חלק נ חלק נא בטקסט מלא

*תורת משה (אלשיך, שסא), ר' משה אלשיך, על התורה, ונציה שסא, שכד דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 54A1174 R2°; ב"א T278 אלש.תו שס"א; להורדת הספר כולו

*תורת שלום, ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשו. ספה"ל 60A2928. ע"פ ספר המפתחות לספרי ר' שלום דובער מליובאוויטש, נ"י תשמב

*תורת שמואל (דיקמן), ר' שמואל דיקמן, חיפה תשעג. ספה"ל 2013A13651; ב"א A410.3 דיק.תו

*תורת שמואל (מהר"ש), ר' שמואל שניאורסון, האדמו"ר מהר"ש, תרכו-תרם. לפי מספור העמודים במהדורה הראשונה (מסומנים בצדי העמודים במהדורה השניה). ע"פ קונטרס המפתחות לספרי כ"ק אדמו"ר מהר"ש, נ"י תשמא (ב"א A672 שנ(4)גנז תשמא). ספה"ל 2000A3515 (כרך י); ב"א ב"א A672 שנ(4)תו תשלו; להורדת הספר כולו תרכח תרלב ח"ב תר"ם ח"ב תרמא בטקסט מלא

*תושע יאודה, ר' יהודה בנבנשתי, אזמיר תריט. ספה"ל 2°23V5588; ב"א A45 בנב.תו; להורדת הספר כולו

*תחלת חכמה (חאגיז, תז), ר' יעקב חאגיז, על ס' כריתות, וירונה תז. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 50A80 R0°; ב"א A813 שמש.כר ת"ז; לצפייה איכותית בספר

*תיבת גמא (תשסז), ר' יוסף תאומים, מהד' מישור, ב"ב תשסז. מה"ר ת260; ספה"ל 2008A2241

*תיבת גומא (תשעא), ר' יוסף תאומים, מהד' זכרון אהרן, ב"ב תשעא [שונה ממהד' ורשנר-וולף מאותה שנה]. ספה"ל 2013A7269; ב"א T278 תאו.תב

*תיקון עולם (מריני, תיב), ר' שלמה בן יצחק ממריני, על ישעיהו, וירונה תיב, קצא דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [8 פעמים]. ספה"ל 35V3178 R8°; ב"א T357 שלמ.תק תי"ב; להורדת הספר כולו

*תמונות תחנות תפלות ספרד (שמד), עם הערות ר' מנחם עזריה מפאנו, ונציה שמד. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעם אחת]. ספה"ל 58A1704 R8°

*תמים דעים (שפב), ר' אברהם בן דוד, בתוך תומת ישרים, ונציה שפב. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [פעמיים]. ספה"ל 35V4106 R2°; להורדת הספר כולו

*תנופה חיים, ר' חיים פלג'י, אזמיר תרל, ד"צ ירושלים תשמד, שכ דפים. מה"ר ת400; מוהר"ק ד2381; ספה"ל 2°84A765; ב"א T17 פלג'.תנ

*תנחומות אל (שלח), ר' יצחק ארויו, דרשות על התורה, שלוניקי שלח, ד"צ נ"י תשס, קנח דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 75A970 R2°, 2001A8002 2°; ב"א A451 ארו.תנ של"ח, תש"ס; להורדת הספר כולו

*תעלומות חכמה (שפט), ר' יוסף שלמה דלמדיגו, מצרף לחכמה ונובלות חכמה, בסיליאה או האנויה שפט-שצא. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [5 פעמים]. ספה"ל 35V3920 R8°; להורדת הספר כולו (נובלות חכמה), להורדת הספר כולו (מצרף לחכמה)

*תפארת יעקב יוסף, ר' יעקב יוסף מאוסטרהא, מכון באר יצחק, נ"י תשסד, קלח עמ'. ספה"ל 2004A5894; ב"א A671.2 ספר.תפ

*תפארת ישראל (דוראן, שנא), ר' שלמה דוראן, דרשות, ונציה שנא, ד"צ נ"י תשנב, 212 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 23V5629 R8°; ב"א A45 דור.תפ שנ"ו, תשנ"ב; להורדת הספר כולו

*תפארת ישראל (מהר"ל, שנט), מהר"ל, ונציה שנט, 65 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 22V13435 R2°; ב"א A18 יהו.תפ שנ"ט; להורדת הספר כולו

*תפארת ישראל, מהר"ל מפראג, מהד' הניג, רלב עמ'. מה"ר מ185; ספה"ל 73A1180; ב"א A18 יהו.תפ

*תפארת ישראל (הרטמן), מהר"ל מפראג, מהד' ר' יהושע דוד הרטמן, מכון ירושלים תשס. מה"ר מ185; ספה"ל 2000A8410; ב"א A18 יהו.תפ

*תפארת ישראל (שינקמן), ר' ישראל שינקמן, ירושלים תשב. ב"א T278 שינ.תפ

*תפארת משה, ר' משה יהודה לייב פרייער, ירושלים תשסח, רצג עמ'. מה"ר מ325; ספה"ל 2009A1577; ב"א T278 פרי.תפ

*תפארת צבי בראשית, אדמו"ר מספינקא, שני חלקים, ברוקלין תשסג. ב"א A671.3 הור.תפ

*תפארת צבי שמות, על התורה, ר' שמואל צבי מספינקא, נ"י תשסו. מה"ר מ325; ספה"ל 2°2002A10010

*תפארת צבי ויקרא (תשע), במדבר (תשעה). ספה"ל 2°2002A10010; ב"א A671.3 הור.תפ

*תפארת ראובן, ר' ראובן כץ מאברזאבזא, ירושלים תשנט, רצא עמ'. מה"ר ת265; ספה"ל 2002A10043; ב"א A671.1 כץ.תפא

*תפלה למשה (אלמושנינו, שכג), ר' משה אלמושנינו, שלוניקי שכג, ד"צ אנגליה תשלא, 76 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר. ספה"ל 36A1979 R8°; ב"א A410.1 אלמ.תפ תשל"א; להורדת הספר כולו

*תפלה למשה, ר' משה אלמושנינו, ת"א תשמח, 16 + רצה עמ'. מה"ר מ175; ספה"ל 88A3502, אוסף שלום 12100.1; ב"א A410.1 אלמ.תפ

*תפלה למשה (בנימין), ר' משה בנימין מבבל, ביאור התפלות שבמקרא, בעריכת שאול רגב, מכון אהבת שלום, ירושלים תשעט, 68 + תקי עמ'. ספה"ל 2018A14032, אוסף שלום 1224.11; ב"א T182.31 משה.תפ

*תפלת דוד (אדר"ת), ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסד, 23 + רסד עמ'. מה"ר מ645; ספה"ל 2011A9510; ב"א A311.6 רבי.תפ תשס"ד

*תקונים חדשים פ', רמח"ל, ירושלים תשיח, קנה עמ' (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22; ספה"ל 58A2682, אוסף שלום 1122; ב"א A655 לוצ.תק תשי"ח

*תקט"ו תפלות, רמח"ל, מהד' אולמן, בני ברק תשלט, שנא עמ' (ע"פ מפתח באוצרות רמח"ל, צוריאל, עמ' 143). מה"ר קב22; ספה"ל 80A2859, אוסף שלום 1111; ב"א A655 לוצ.תק תשל"ט

תקיפא דארעא ישראל - ר' תורת החסידים הראשונים (תשמו)

*תקנת השבין, ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרפו, רכג עמ'. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. כוכבית * ליד מראה מקום - משמעותה שהנושא נדון במקום זה בהרחבה. מה"ר מ330; מוהר"ק ח611; ספה"ל 2002A4675, אוסף שלום 3625.4; ב"א A671.2 הכה.תק להורדת הספר כולו

*תשב"ץ (שטז), ר' שמשון בר צדוק, קרימונה שטז, 55 דפים. ע"פ ציונים בס' אסף המזכיר [3 פעמים]. ספה"ל 35V3711 R8°; להורדת הספר כולו; לצפייה איכותית בספר

*תשואות חן (תשסח), ר' גדליהו מליניץ, מהד' מכון זרע אברהם, ירושלים תשסח, רכח עמ'. מה"ר ת265; ספה"ל 2007A8442, אוסף שלום 3246.3; ב"א A671.1 גדל.תש

*תשובה מיראה, רבי אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מכון אהבת שלום, ירושלים תשסו. ספה"ל 2008A7872; ב"א A811 רבי.מג

§תשובות ר' איסר יהודה, ר' איסר יהודה מאלין, ירושלים תשכו. עריכה של ס' עזרת יהודה. עמ' 1-24- בין התוכן להקדמת המחבר. ספה"ל 2°66A3033; ב"א A572 מלי.תש; להורדת הספר כולו

*תשובת השנה, ר' חיים אלחנן צדק (צדיקוב) מווילנא, ירושלים תשסז, 38 + קנ עמ'. מה"ר מ527; ב"א A411.716 צדי.תש תשס"ז

*תתן אמת ליעקב (תשסד), ר' יעקב חזקיהו פיש, מהדורה חמישית מורחבת, ירושלים תשסד. "ח"ב" = אוסף ספרים, שבסופו. מה"ר מ175; ספה"ל 2004A2268; ב"א A411.773 פיש.תת

*תתן אמת ליעקב (תשעה), ר' יעקב חזקיהו פיש, מהדורה שישית, ירושלים תשעה. ב"א A411.773 פיש.תת (תשעה); להורדת הספר כולו

מכון הלכה ברורה
ת"ד 34300 ירושלים

פרטים נוספים
בטל' 02‎-6521259
פקס 02‎-6537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | דף יומי | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US