Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה

בס"ד

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה
מפעל הש"ס של מרן הרב קוק זצ"ל


מטרת המכון להוציא לאור את המסכתות של התלמוד הבבלי עם הלכה ברורה ובירור הלכה לפי תכניתו של של מרן הרב קוק זצ"ל - הרב הראשי הראשון, אשר החשיב מאד את המפעל וקראו בשם "בנין התורה לדורות". בעקבות עבודת המכון נסללה דרך חדשה ללימוד סוגיות הגמרא, דרך שיש בה חיבור של "הלימוד" ו"הפסיקה". מטרה נוספת היא לעשות לשילוב השיטה הזו בהוראת התלמוד במוסדות החינוך.

המכון הוקם בשנת תש"ל (1970) ביוזמת ראש ישיבת "מרכז הרב", הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. זאת לאחר שעוד בימי אביו הרב זצ"ל יצא לאור הכרך הראשון של מסכת ביצה, שזכה לשבחים והסכמות של גדולי הדור, הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל והגרי"מ חרל"פ זצ"ל. לאחר הפסקה ארוכה הוקם המכון במתכונתו הנוכחית ומפעלו קיבל עוד הסכמות של הרבנים הגאונים: הרב זוין, הרב כשר, הרב ניסים, הרב אונטרמן, הרב גורן, הרב ישראלי, הרב שפירא, הרב מרדכי אליהו, זכר צדיקים לברכה, ויבדלו לחיים הרב עובדיה יוסף שליט"א, הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, והרב יעקב אריאל שליט"א.

מלאכת הקודש נעשית ע"י צוות המונה למעלה מארבעים תלמידי חכמים, מהם עשרה חברים בכירים העוסקים בעריכה וביקורת, ובראשם עומד הרב אריה שטרן שליט"א שנתמנה עוד ע"י הרב צבי יהודה קוק זצ"ל. המכון מתנהל ע"י עמותה שנשיאה היה הגר"א שפירא זצ"ל. מנהלה הרב דוד שלם, שבא במקומם של מר אביב רייך והרב יוחנן פריד שפעלו יחד עם הרב אריה שטרן מאז יסוד המכון.קרא כאן כתבה שפורסמה בעיתון "בשבע" על מכון הלכה ברורה, ביום י"ט באדר תשס"ז.

על כנס ב"בית הרב" לרגל הוצאתה לאור של מסכת יומא עם הלכה ברורה ובירור הלכה, ראה כאן.

על כנס ב"בית הרב" לרגל הוצאתה לאור של מסכת הוריות עם הלכה ברורה ובירור הלכה, בי' באדר תשע"ג, ראה כאן.

להלן סרט המתאר את עבודת המכון.

להלן סרט המתאר את עבודת המכון, עם תיאור על מפעלו של הרב קוק זצ"ל.

סרט דומה, קצת יותר קצר

להלן סרט המתאר את המשאבים הרבים שניתן למצוא באתר באינטרנט של המכון

סרט באנגלית על עבודת המכון

סיום מסכת חולין שהתקיים בבית הכנסת שמעון הצדיק בירושלים, אור לט' בטבת תשע"ט
דברי הרב חיים דרוקמן שליט"א

דברי הרב אריה שטרן שליט"א

דברי הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א שם

דברי הראשון לציון הרב שלמה משה עמאר שליט"א שם

דברי הרב יגאל שפרן שליט"א ונציג משפחת הנדבנים, הרב טוביה שטרן שליט"א, שם

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
דף יומי | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
שאל את הרב | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו


HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US