Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי קודש המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.


חיבורי הרמב"ם ומפרשיו

הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

משנה תורה ספר המצוות מורה נבוכים
פירוש המשנה תשובות ואגרות חיבורים אחרים
מפרשים על משנה תורה מפרשים על מורה נבוכים מפרשים על חיבורים אחרים

משנה תורה
משנה תורה לרמב"ם על פי כתבי יד תימניים עם תוכנת חיפוש
משנה תורה לרמב"ם עם תוכנת חיפוש
רמב"ם - משנה תורה
משנה תורה
משנה תורה לרמב"ם, עם ספר המצוות, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת"
ჶמשנה תורה דפוס רומי, לפני ר"מ, עםפ מחיקות מהצנזור, מדע-זרעים עבודה-שופטים
משנה תורה לרמב"ם דפוס רומי רלג
§משנה תורה, רומא ר"מ, 696 עמ', 94MB, ד"צ ירושלים תשטו, בתוספת מספרי ההלכות בגליון. מעמ' 687 - מפתח נושאים אלפאביתי
משנה תורה, ספר מדע, אהבה, ר' משה בן מימון, ספרד ר"מ בערך, 108 דפים
משנה תורה, מדע אהבה, ספרד ר"מ, 109 עמ', 13.3 MB
משנה תורה, קטוע, ספרד קודם רנ"ב, 3 עמ', 685KB
משנה תורה, שונצינו ר"ן, 380 עמ', 53 MB
משנה תורה, ר' משה בן מימון, ספרד או פורטוגל , רנ"א לערך, 180 דפים
משנה תורה, קטוע, ספרד או פורטוגל רנ"א לערך, 7 עמ' מהלכות ע"ז פרקים ד-י, 1.7MB
משנה תורה, ר' משה בן מימון, ספרד קודם רנ"ב, 2 דפים, מסוף פרק ב עד סוף פרק ד מהלכות תפלה.
משנה תורה, מדע-קדושה, עם מגדל עוז, מגיד משנה ועם ההגהות מיימוניות, ויניציאה רפ"ד, 395 עמ', 214MB
משנה תורה, הפלאה-שופטים, 376 עמ', 215MB
משנה תורה א, עם מגדל עוז, מגיד משנה, הגהות מיימוניות, ויניציאה רפ"ד
משנה תורה ב, עם מגדל עוז, מגיד משנה, הגהות מיימוניות, ויניציאה רפ"ד
§משנה תורה מהרמב"ם-חלק א, ויניציאה, רפד
§משנה תורה מהרמב"ם-חלק ב, ויניציאה, רפד
§משנה תורה, ויניציאה, שי, עם השגות הראב"ד, מגיד משנה, מגדל עוז, ותשובות מיימוניות, ח"א, מדע-זמנים, 529 עמ', 53MB, ח"ב, נשים-קדושה, 322 עמ', 33MB, ח"ג, הפלאה-נזיקין, 386 עמ', 40MB, ח"ד, קנין-שופטים, 369 עמ', 37MB. מעמ'360 - הגהות
ჶמשנה תורה לרמב"ם, עם מפרשים, ונציה של"ד מדע-זמנים, 338 עמ', 44.5 MB, נשים-קדושה, 229 עמ', 32.6 MB, הפלאה-טהרה, 471 עמ', 62.9 MB, נזיקין-שופטים, 316 עמ', 42.2 MB
§משנה תורה, ר' משה בן מימון, ויניציאה, שלד-ו, 1079 עמ', 72MB, עם ראב"ד, מגיד משנה, כסף משנה, מהד' בראגאדין, נשים-קדושה. מעמ' 457 - נזיקין-שופטים. מעמ'1062- מפתח נושאים אלפאביתי לרמב"ם
משנה תורה, שלד
§רמב"ם הלכות דעות, משה בן מימון, קראקא, שנה, 27 עמ', 2MB. מעמ' 12 - "הלכות דרך ארץ"
§מדע, אהבה, זמנים, משה בן מימון, ויניציאה, שעה, 326 עמ', 23MB
הלכות דעות, עם תרגום לטיני, אמשטרדם ת'
§מדע, אהבה, זמנים מהיד החזקה, רמב"ם, ויניציאה, תכה, 381 עמ', 31MB
§משנה תורה, מדע, אהבה, זמנים, עם כסף משנה, הגהות מיימוניות ומגדל עוז, אמשטרדם, תסב. לא מצולם לפי הסדר,780 עמ', 214MB
משנה תורה, אמשטרדם תס"ב, חלק ד, נזיקין-שופטים, בסופו מפתח נושאים מפורט
§משנה תורה, הפלאה, זרעים, עבודה, קרבנות, טהרה, אמשטרדם, תסב. לא מצולם לפי הסדר, 749 עמ', 171MB
§רמב"ם, עם ראב"ד, והגהות מימוניות ומגיד משנה, מדע-אהבה, קושטא, 201 עמ', 18MB
§רמב"ם, זמנים, קושטא, 393 עמ', 32MB
§רמב"ם, קדושה-הפלאה, קושטא, 249 עמ', 21MB,
§רמב"ם, זרעים-עבודה-קרבנות, קושטא, 205 עמ', 16MB
§רמב"ם, טהרה, קושטא, 133 עמ', 10MB
§רמב"ם, נזיקין-שופטים, קושטא, 519 עמ', 42MB
§רמב"ם - ח"ב - אהבה, עם כסף משנה, לחם משנה והגהות מימוניות, 106 עמ', 18MB
§משנה תורה חלק ב: נשים קדושה, רמב"ם, דיהרנפורט, 5493, 489 עמ', 112MB, עם מגיד משנה, כסף משנה, מגדל עוז, הגהות מיימוניות, לחם משנה, משנה למלך
§משנה תורה-חלק א, מדע-זמנים, עם מגיד משנה, כסף משנה, מגדל עוז, הגהות מיימוניות, לחםמשנה, משנה למלך, לבוב, תקע, 536 עמ', 104MB
§משנה תורה-חלק ב, נשים-קדושה, לבוב, תקע, 525 עמ', 106MB
§משנה תורה-חלק ג, הפלאה-טהרה, לבוב, תקע, 772 עמ', 160MB
§משנה תורה-חלק ד, נזיקין-שופטים, לבוב, תקע, 620 עמ', 153MB
§מדע אהבה זמנים, בלי פירושים, ליוורנו, תרח, 413 עמ', 29MB
§איזה הלכות מיד החזקה - ח"א - מדע ואהבה, כל הלכות הרמב"ם, עם כסף משנה ומגדל עז, פיטרבורג, תרי, 1332 עמ', 44MB. מעמ' 638 - הערות על הרמב"ם. מעמ' 642 - מכתב מר'וואלף היידנהיים על היחס לגוים. מעמ' 674 - מכתב מר' יחיאל העליר על היחס לגוים. מעמ'705- גרמנית, ממקור אחר, 1312 עמ', 153MB
§איזה הלכות מיד החזקה - ח"ב - זמנים ומתנות עניים, עם מגדל עוז, פיטרבורג, תרי, 1195 עמ', 40MB. מעמ'513 - הלכות מתנות עניים, עם כסף משנה. מעמ' 598- ביאור בגרמנית
§איזה הלכות מיד החזקה - ח"ג, הלכות סנהדרין, עם כסף משנה ומגדל עוז, פיטרבורג, תרי, 1074 עמ', 34MB. מעמ' 192 - הלכות נזקי ממון, עם מגדל עוז.מעמ' 285 - הלכות גניבה, גזילה ואבידה, חובל, רוצח, עם מגדל עוז. מעמ' 516 - הלכות מלכים עם מגדל עוז. מעמ' 554 - תרגום בגרמנית. ממקור אחר, 1031 עמ', 33MB
§איזה הלכות מיד החזקה - ח"ד - מאכלות אסורות, שחיטה, פיטרבורג, תרי, 1074 עמ', 35MB. מעמ' 200 - הלכות אבל. מעמ' 255 - ספר קנין. מעמ' 519 - הערות על היחס לגוים ועל דין תורה בזמן הזה. מעמ'523- ביאור בגרמנית
§משנה תורה, מדע-אהבה, ורשה תרמא, עם כל המפרשים
§משנה תורה, ורשה, תרמא, זמנים, נשים, הפלאה, עבודה-קרבנות, נזיקין, משפטים
§משנה תורה, ורשה, תרמא, מדע-זמנים, 676 עמ', 55MB, נשים והלכות איסורי ביאה, 414 עמ', 35MB, הלכות מאכלות אסורות ושחיטה, וספר הפלאה-זרעים, 662 עמ', 55MB, עבודה-טהרה, 550 עמ', 43MB, נזיקין-שופטים, 826 עמ', 64MB
§משנה תורה - ח"ב - ספר מדע ספר אהבה, משה בן מימון, ד"צ דפוס וורשה-וילנא, עם קרית ספר וחזון איש, ירושלים, 5734, 371 עמ', 104MB
§משנה תורה - ח"ג - ספר זמנים, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - ח"ד - ספר נשים, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - ח"ה - ספר קדושה, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - ח"ו - ספר הפלאה, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - ח"ז - ספר זרעים, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - ח"ח וח"ט - ספר עבודה וספר הקרבנות, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - ח"י - ספר טהרה, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - חי"א - ספר נזיקין, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - חי"ב - ספר קנין, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - חי"ג - ספר משפטים, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§משנה תורה - חי"ד - ספר שופטים, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§דת ודין, שו"ע קצר מתורגם לרוסית, מלוקט מהרמב"ם, אדעססא, תרמח
§הלכות דעות, קאעניגסבערג, תקצב, 131 עמ', 3MB, עם ביאור באידיש
§הלכות תשובה להרמב״ם, מחולק לימי חודש אלול, נו־יורק, 5769
§משנה תורה הוא היד החזקה - חלק ראשון, לייפציג, תרכב, עם ביאור ר"ש בן חנוך הלוי, מדע-אהבה, 383 עמ', 23MB
§ספר המדע מיד החזקה, וולינא, תרלג, עם תרגום לגרמנית, ר' אברהם בן יהושע פאלק מוועקשנא, 73 עמ', 4MB
§משנה תורה, מהדורה מקוצרת עם פירוש, ר' פלטיאל בירנבאום, ניו יורק, תשד
§משנה תורה - ספר המדע, עם מבוא וביאור, ש' רבידוביץ, ברלין, תרפב, 140 עמ', 4MB, ממקור אחר, 140 עמ', 4MB
§משנה תורה - ספר ראשון - ספר המדע, רמב"ם לעם, תל־אביב, תשו, מנוקד ומפורש, 375 עמ', 12MB
§קטעים מספר יד החזקה לרבינו משה בן מיימון ז"ל, הלכות שכירות והלכות שאלה ופקדון, אטלס, שמואל, לונדון, תש, 80 עמ', 4MB
§רמב"ם - הלכות דעות, מיימון, משה - הרמב"ם, מאונט קיסקא, תשיז, 64 עמ', 1MB, עם הקבלות לחיבוריו האחרים
§רמב"ם - הלכות תשובה, מיימון, משה - הרמב"ם, מאונט קיסקא, תשיז
§קיצור משנה תורה להרמב"ם-חלק א - האדם ואלקיו, וינטורה, משה, תל אביב, תשכ
§קיצור משנה תורה להרמב"ם-חלק ב - חגים וזמנים, וינטורה, משה, תל אביב, תשכ
הלכות קידוש החודש, מפעל משנה תורה, מקבילי יוחאי
§משנה תורה - הקדמות וספר מדע, 105 עמ', 8MB, בעריכת ר' יוחאי מקבילי

ספר המצוות
ספר המצוות לרמב"ם עם - תרגום ר"י אבן תיבון ור"י קאפח - מעוצב
ספר המצוות לרמב"ם, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - בתוך "משנה תורה"
ספר המצוות לרמב"ם, ההדיר: איזנברג יהודה
ספר המצוות לרמב"ם
ס' המצוות לרמב"ם
ספר המצוות לרמב"ם, קושטא ר"ע
§ספר המצות עם אגרת תימן ומאמר תחיית המתים, משה בן מימון (הרמב"ם), אמשטרדם, 5516, 252 עמ', 17MB
§ספר המצוות, רמב"ם, קושטא, רע, 131 עמ', 5MB
ס' המצוות לרמב"ם, עם השגות הרמב"ן, ונציה שי
ס' המצוות לרמב"ם, עם השגות הרמב"ן, ומגילת אסתר, ואגרת תימן ומאמר תחיית המתים, אמשטרדם תכ
ס' המצוות לרמב"ם, עם השגות הרמב"ן, ומרגניתא טבא, פפד"מ תקטז, ☼ממקור אחר, 113 דפים
ס' המצוות לרמב"ם, עם השגות הרמב"ן ומגיל אסתר, ברדיטשוב תקע
ס' המצוות עם השגות הרמב"ן ומגילת אסתר, זולקווא תרטו
ס' המצוות לרמב"ם, עם השגות הרמב"ן, עם מגילת אסתר ומגניתא טבא, למברג תרכ, §ממקור אחר, 404 עמ', 30MB
ס' המצוות לרמב"ם על השגות הרמב"ן ומגילת אסתר וחידושי ר' דובעריש מיזליש, ורשה תרלא
§ספר המצות, ורשה, תרמא, 285 עמ', 42MB, עם השגות הרמב"ן, מגילת אסתר, מרגניתא טבא, לב שמח, קנאת סופרים, דרך מצוותיך
§ספר המצות, ורשה, תרמא, 679 עמ', 78MB, עם השגות הרמב"ן, מגילת אסתר, מרגניתא טבא, לב שמח, קנאת סופרים, דרך מצוותיך. מעמ' 287 - מפתח עניינים לספר המצוות לפי הלכות משנה תורה ולפי פרשיות התורה. מעמ' 297 - משנה תורה מדע ואהבה, מהד' ורשה תרמא. מעמ' 672 - יד יעבץ על הרמב"ם
§ספר המצות לרמב"ם, עם השגות הרמב"ן ומגילת אסתר, עם חידושי מהרד"ם לר' דובעריש מייזליש, ווארשא, תרלא
§ספר המצות לרמב"ם, עם השגות הרמב"ן ומגילת אסתר, אמשטרדם, תקטז, עם אגרת תימן ומאמר תחיית המתים
§ספר המצות, משה בן מימון, ירושלים, 5734
§ספר המצות, ע"פ תרגום ר' משה אבן תיבון, ור' שלמה אבן איוב, עם הערות "תוצאות חיים", לר' חיים הלר, פיעטרקוב, תרעד, 165 עמ', 14MB. מעמ' 160 - גרמנית
§ספר המצות לרמב"ם, הלר, יחיאל ב"ר אהרן, ירושלים, תרפט, 151 עמ', 8MB, ספר המצוות לרמב"ם מסודר לפי פרשיות התורה
§ספר המצוות לרמב"ם, קאפח, יוסף, ירושלים, תשיח, 352 עמ', 19MB, עם תרגום חדש וניקוד. מעמ'347 - מפתח עניינים אלפאביתי
חק לישראל, ס' המצוות לרמב"ם עם תרגום לאידיש, פראג תקנ"ז, 80.7MB, 254 עמ'

מורה נבוכים
מורה נבוכים
מורה נבוכים
מורה נבוכים - תרגום ר"י קאפח - מעוצב
מורה נבוכים, בתרגום ר'מיכאל שוורץ, ת"א תשסג
מורה נבוכים, רלג
מורה נבוכים, רלג
מורה נבוכים, דפוס ראשון
מורה נבוכים, סביוניטה שי"ג, 192 עמ', 79MB, §ממקור אחר, ממקור אחר, ממקור אחר
מורה נבוכים, עם פירוש ר' שם טוב פרופיט דוראן, שיא
מורה נבוכים, עם פירוש ר' שלמה מימון, ור' משה נרבוני, תקנא, 216 עמ'
§מורה נבוכים, עם פירוש ר' משה נרבוני, ועם גבעת המורה, לשלמה מימון, ועם פירוש יצחק סטנוב, וינה תקפ"ח, ח"א, 231 עמ', 15MB, ח"ב, 127 עמ', 8MB, ח"ג, 11MB, Ξממקור אחר, חלק א, 15.1 MB, חלק ב, 8 MB, חלק ג, 10.9 MB
§מורה נבוכים, עם שם טוב, אפודי, קרשקש, אברבנאל, חלקים א-ג, לבוב תרכו
מורה נבוכים, משה בן מימון, בתרגומו של ר' יהודה בן שלמה אלחריזי, עם הערות הרב ש"פ שיאר, ושל שלמה מונק לחלק ב-ג, לונדון תרי"א-תרל"ט
Ξמורה נבוכים בערבית, באותיות עבריות, ירושלים תר"צ, 275 עמ', 7 MB
§מורה נבוכים, עם פירושי שם טוב, אפודי ואבן קרשקש, יסניץ, 5502, 248 עמ', 37MB, ממקור אחר
מורה נבוכים, עם פירוש ר' משה נרבוני ופירוש "גבעת המורה", לר' שלמה בן יהושע מימון לח"א, בחלקים ב-ג - ביאור מיצחק סטנוב, ברלין תקנ"א-תקנ"ו
מורה נבוכים, עם פירוש הנרבוני וגבעת המורה, ברלין תקנ"א-תקנ"ו, 266 עמ'
מורה נבוכים, זאלקווא תקפט, בעברית קלה
מורה נבוכים, חלק ג, פפד"מ תקצט, עם תרגום לגרמנית, 454 עמ'
מורה נבוכים, פרנקפורט תקצ"ט, עם תרגום גרמני וביאור בגרמנית
§מורה נבוכים - חלק א, משה בן מימון, לעמבערג, 5626
§מורה נבוכים - המקור הערבי - דלאלח אלחאירין, משה בן מימון - יונוביץ, יהודה, ירושלים, 5691

פירוש המשנה
הקדמה לפירוש המשנה - מעוצב, בתרגום ר' יהודה אלחריזי
שמונה פרקים מעוצב עם הערות
שמונה פרקים לרמב"ם, מנוקד
שמונה פרקים
§משנה עם פירוש להרמב"ם, נפולי, רנב
פירוש המשנה לרמב"ם, נאפולי רנב
שמונה פרקים, קטוע, שונצינו רמד
פירוש הרמב"ם למסכת אבות, שונצינו רמ"ד-רמ"ה
§פירוש הרמב"ם למשניות סדר קדשים, ויניציה, רפג
§משניות מסדר מועד, עם פירוש הרמב"ם ור"ע מברנטנורא, סביוניטה, שיט, 208 עמ', 12MB
§משניות מסדר נשים, עם פירוש הרמב"ם ור"ע מברנטנורא, סביוניטה, שכא, 163 עמ', 8MB
§משניות מסדר נזיקין, עם פירוש הרמב"ם ור"ע מברנטנורא, סביוניטה, שכב, 233 עמ', 12MB
מסכת אבות עם פירוש הרמב"ם עם הקדמת שמנה פרקים, מנטובה ש"ך, 24 עמ', 9.5MB
§שמונה פרקים, עם ביאור "חסד אברהם", ר' אברהם הורביץ, לובלין של"ז, 37 עמ', 3MB
§שמונה פרקים, באזל, תקסד, עם תרגום לאידיש
§שמונה פרקים, עם הערות מר' יוסף יצחק גורפינקל, נ"י, תרעב, 161 עמ', 8MB. מעמ' 55 - תרגום אנגלי
§שמונה פרקים, ברלין, תרפז, 36 עמ', 1MB, עם ביאור
שמונה פרקים, 44 עמ', 8.1MB, מתוך ספר גדול יותר
§מבוא לפרק חלק, עם המקורהערבי, והערות מר' יצחק אהרן הולצר, ברלין, תרסא, 71 עמ', 3MB
§ידי משה, פירוש המשנה לרמב"ם על פסחים עם המקור הערבי ותרגום חדש, עם המלים המנוקדות שבפירושו למועד ונשים, ושני פרקים ממהקדמתו לפירוש המשנה, טולידאנו, יעקב משה, צפת, תרעה
§ספר המאור - על מסכת אבות, עם ביאור מר' מ"ד רבינוביץ, רמב"ם לעם, תל אביב, תשח, 280 עמ', 11MB
§שמונה פרקים לרמב"ם, עם ביאור מר' מ"ד רבינוביץ, תל אביב, תשח, 74 עמ', 4MB

תשובות ואגרות
תשובות הרמב"ם
תשובות שאלות ואגרות הרמב"ם, קושטנדינא רע"ז
אגרות ותשובות., משה בן מימון, קושטנדינא רע"ז לערך, 24 דפים, כולל אגרות בענין המחלוקת על ספרי הרמב"ם.
§אגרות להמאור הגדול, עם צוואה לבנו, הרמב"ם, ויניציאה, שה, 125 עמ', 2MB, קטוע בסופו
§כתבי קדש להרמב"ם, ר' משה בן מיימון, ברלין, תקכד, 63 עמ', 3MB, אגרות לר' יוסף עקנין, ולבנו, ולר"ש אבן תיבון, ולר' פנחס הדיין. מעמ' 25 - מכתב הרד"ק על מורה נבוכים. מעמ' 38 - מכתב ר' בחיי על מורה נבוכים. מעמ' 42- מכתב הרמב"ן על מורה נבוכים. מעמ' 44 - מכתב הרמ"ה לרמב"ן. מעמ' 47 - מכתב ר' אברהם בר חסדאי. מעמ' 49 - מכתב הרמב"ם לבנו, ולקהל מרשיליא. מעמ' 62 - מכתב ר"א בן הרמב"ם
§אגרות המורה, פיורדא, תר"ו, אגרות הרמב"ם על מורה נבוכים ועל מדע, 117 עמ', 7MB. מעמ' 35 - תרגום לגרמנית עם הערות, דוד אטענזאסער
§אגרות קנאות, הגנה על הרמב"ם. מעמ' 55 - אגרות הרמב"ם, ר' משה בן מימון (רמב"ם), ליפסיא, 5619, 155 עמ', 12MB
§אגרת תשובת רמב"ם ז"ל, אגרות, ברין, תקנז, 118 עמ', 6MB
§אגרת תשובת רמב"ם ז"ל, קעניגסבערג, תריט, 132 עמ', 6MB, ממקור אחר, 121 עמ', 4MB
קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו, ליפסיא תרכא
אגרות הרמב"ם, ליפסיא תרכא
כתבי קודש להרמב"ם, אגרות של הרמב"ם, ואגרות של חכמים שונים על מורה נבוכים, זאלקווא, תקל"ב, 76 עמ', 15MB
§אגרות ושאלות ותשובות להמאור הגדול - רבינו משה המיימוני, עם צוואה לבנו, ווארשא, תרלז, 98 עמ', 6MB, עם תולדות הרמב"ם
פאר הדור, תשובות שאלות, ר' משה בן מימון, אמשטרדם, תקכ"ה, 152 עמ'
פאר הדור, תשובות הרמב"ם, לבוב תריט
§תשובות הרמב"ם, בעריכת ר' אברהם חיים פריימן, ירושלים תרצ"ד, 475 עמ', 19MB. מעמ' 458 - מפתח מקורות. מעמ' 465 - מפתח נושאים
§תשובות הרמב"ם חלק א, סי' א-קנ, בעריכת ר' יהושע בלאו, 13MB, ירושלים תשי"ח, 302 עמ',
§תשובות הרמב"ם חלק ב, סי' קנא-תנט, ירושלים תש"ך, 462 עמ', 20MB
§תשובות הרמב"ם חלק ג, מבואות ומפתחות, ירושלים תשכ"א, 240 עמ', 9MB
איגרות הרמב"ם
§אגרות הרמב"ם, בעריכת ר' דוד צבי בנעט, ירושלים, תשו, 108 עמ', 5MB
§אגרות הרמב"ם, רמב"ם לעם, תל אביב, תשיא, 402 עמ', 20MB - אגרת השמד או מאמר קדוש השם, אגרת תימן, ומאמר תחיית המתים, עם תולדות הרמב"ם, מבוארים ע"י רמ"ד ראבינוביץ
§קובץ תשובות הרמב"ם ואגרותיו, 14MB, ליפציג תרי"ט, ממקור אחר, ממקור אחר
§דברי משה, אגרות מהרמב"ם, ווארשא, תרמו, 107 עמ', 6MB. מעמ' 69- "ארזי הלבנון" - תשובות מרש"י, מרב האי, מאחיו של ר' מאיר שפירא, צוואת ר' יהודה אבן תיבון. מעמ' 92 - הוראה מר' אברהם הלוי על שאלת מלאכים
מאמר קדוש השם, רמב"ם, ע"פ דפוס ליפסיא 1860
מאמר תחיית המתים, רמב"ם, ע"פ דפוס ליפסיא 1860
§מאמר תחית המתים, הרמב"ם, קושטא, שכט, 94 עמ', 4MB
מאמר תחיית המתים, רמב"ם, 94 עמ', 3 MB. קטוע בתחילה ובסוף
§מאמר תחיית המתים, ווארשא, תריח, 23 עמ', 779KB
אגרת תימן, רמב"ם, ההדיר: נחום מערבי, עיצוב: ר' יהודה איזנברג, ע"פ דפוס ליפסיא 1860
§אגרת תימן - פתח תקוה, לבוב, תרי"א, 26 עמ', 1MB
§אגרת תימן - פתח תקוה, לבוב, תרכ"ה, 24 עמ', 1MB
§אגרת תימן, וינה, תרל"ד, 66 עמ', 3MB, בתרגום ר' שמואל אבן תיבון, עם הערות מאת דוד האלוב
§אגרת תימן, פיעטרקוב, תרע"א, 31 עמ', 2MB, עם הוספות מר' שלמה היילפרין
§אגרת תימן, בודפשט, תש"א, 74 עמ', 3MB, עם מבוא מאב"ד נייפעסט, עדות מהרמב"ם על המאורע בתימן, חרם הרמב"ם על העבר על תורת משה בפומבי, תקנות הרמב"ם, שתי תשובות לר' עובדיה גר צדק, מכתב לר"י עקנין, אחרית דבר - בירורי מדותיו של הרמב"ם
§אגרת תימן, בעריכת שלמה גולדמן, ספריה למתלמדים, נ"י תש"י, 231 עמ', 5MB
§אגרת השמד, בעריכת ר' אברהם גיגר, ברסלויא, תר"י, 91 עמ', 5MB. מעמ' 14 - אגרות מהרמב"ם. מעמ' 18 - גרמנית
איגרת לחכמי קהל עיר מארשילייא, רמב"ם, על ענייני אצטגנינות ומזל, על פי דפוס לפסיה והוצאת "מגילות"
אגרת הרמב"ם ליהודים במרשיליא, עם תרגום לטיני, קעלין שט"ו
§אמרי דעת רמב"ם, אגרות מהרמב"ם, וליקוטים מפירושו למשנה, ממשנה תורה וממורה נבוכים, עם הערות, ובתרגום לגרמנית, אטענזאסער, דוד, פיורדא, תרח, 84 עמ', 4MB
§שלשה ספרים נפתחים, אגרת תימן, מעמ' 36 - צוואת הרמב"ם, מעמ' 42 - ספר חכמוני, ירושלים, 65 עמ', 2MB. מעמ' 61 - דברים אחדים מהמו"ל

חיבורים אחרים
§
אגרת המוסר המיוחסת לרמב"ם, קופרמן, הלל בן יהודה, ירושלים, 5767
דברי משה, ליקוטים מדברי הרמב"ם - איגרת לסולטאן, איגרת לקהל לוניל, פרק ממאמרי הרמב"ם, צוואת ר"י אבן תיבון, תשובות רש"י ורב האי, סדר תנאים ואמוראים, הוראה על שאלת המלאכים,לר' אברהם בית לוי, ורשה תרמו, 104 עמ'
§יין לבנון, חידושי הרמב"ם על ראש השנה, בעריכת בריל, יחיאל, פאריס, תרכו, 100 עמ', 5MB. מעמ' 37 - "זכות אדם" לר' דוד מרוקא מרטיקא. מעמ' 60 - "ספר שעשועים" לר' יוסף זברא, ☼ממקור אחר
§פירוש הרמב"ם ז"ל על מסכת ראש השנה, דובראווא תרכח, 24 עמ', 1MB
פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה, פיורדא תרכח, 23 דפים
§פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה, ירושלים, תרמז, 40 עמ', 2MB, עם ביאור מר' דוב בער ראבין. עמ' 40 - סיפורי מעשיות. ↂממקור אחר
§פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה, פאדגורזע אצל קראקא, תרסו, 64 עמ', 7MB, עם הגהות והערות, לר' יקותיאל אריה קאמעלהער. מעמ' 41 - "חידושי הרמב"ם - ביאורים על ראש השנה מתוך משנה תורה לרמב"ם
§פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה, עם הגהות והערות לר' משה קמלהר, ירושלים, תשטו, 98 עמ', 5MB. מעמ' 65 - ביאורים על ראש השנה מתוך משנה תורה לרמב"ם
§פירוש רבינו משה בן מימון למסכת ראש השנה, נ"י תשיח, 222 עמ', 10MB, עם ביאור "אור לישרים", לר' שמריה שולמאן. מעמ' 166 - ליקוטים. מעמ' 212 - הערות על התלמוד. מעמ' 219 - על פרקי אבות
§פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה, עם תיקוני טעויות דפוס, ירושלים, תשלט, 44 עמ', 1MB
§חידושי הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה, מלוקטים מתוך חיבוריו, ע"י ר' יקותיאל אריה קמלהר, ירושלים, תשטו, 52 עמ', 3MB
§הלכות הירושלמי לרבינו משה בן מימון ז"ל, עם הערות מר' שאול ליברמן, נ"י, תשח, 76 עמ', 11MB, ממקור אחר
ההגיון של החכם רבי שמעון, עם תרגום לטיני, מיוחס לרמב"ם, בזיליאה רפ"ז
ההגיון של החכם רבי שמעון, ר' משה בן מימון, באזיליה רפ"ז, 124 עמ'
§מלות ההגיון, ויניציאה, שי, 36 עמ', 2MB, עם שני פירושים
מלות ההגיון, משה בן מימון, עם פרוש קצר מאת משה מנדלסון, ומאמר תחית המתים לרמב"ם, פראנק פורט דאדר תקכ"ב, לו דפים
באור מלות ההגיון, רמב"ם, עם פירוש מר' שמשון הקלירי, פראנק פורט דאדר תקכ"ב, 40 עמ', 8.9MB. מעמ' 33 - מאמר תחיית המתים, §ממקור אחר, 76 עמ', 4MB. מעמ' 65 - מאמר תחיית המתים
מלות הגיון, רמב"ם, עם ביאור משה מנדלסון, ברלין תקכו, עם כוזרי שני, ר' דוד ניטו
§באור מלות ההגיון, לבוב, תקנא, עם פירוש ממשה מדעסוי, 71 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר
§מלות ההגיון, פרקים א-ז, פראג, תקסה, עם ביאור ממשה מנדלסון ואיצק ליזר, ותרגום לאידיש, 168 עמ', 5MB
מלות הגיון, רמב"ם, וינה תקפב, 74 דפים, עם ביאור משה מנדלסון ומשה שמואל ניימן
§באור מלות ההגיון להרמב"ם ז"ל, ברסלויא, תקפח, עם פירוש מר' משה מדעסוי, ותרגום לגרמנית, 102 עמ', 5MB. מעמ' 100 - מפתח נושאים אלפאביתי
§באור מלות ההגיון, עם באור ר' מרדכי בר אליעזר כומסינו, באור משה מנדלסון, והערות מיצחק סטנוב, ווארשא, תרכה, 138 עמ', 5MB
מילות הגיון, ורשה תרפ"ח
§מקאלה פי צנאעת אלמנטק, מלות ההגיון לרמב"ם במקורו הערבי ועם תרגומים לעברית ולאנגלית, אפרת, ישראל, פילדלפיה, תרצט, 195 עמ', 8MB. מעמ' 20 - תרגום ר' משה אבן תיבון. מעמ' 63 - תרגום ר' אחיטוב הרופא. מעמ' 99 - תרגום ר' יוסף בן יהושע בן ביבש. מעמ' 131 - אנגלית
אמרי דעת רמב"ם, ליקוטים מכתבי הרמב"ם עם תרגום וביאור בגרמנית, דוד אוטנזוסר, פירט תר"ח, 23.8MB, 98 עמ'
§ביאור שמות קדש וחול, ר' משה בן מימון, בעריכת משה גסטר, לייפציג, תרפג, 35 עמ', 2MB, ממקור אחר, 37 עמ', 2MB
§שני המאורות, ברלין, תרז, 70 עמ', 3MB, מאמר היחוד לרמב"ם, מתורגם מערבית ע"י ר' יצחק בר נתן, עם מכתב מר' ש"י רפפורט
מאמר היחוד, הרמב"ם, תר"ו, עם ביאור ממשה שטיינשניידר, 62 עמ'
§מאמר העיבור, לרמב"ם, בעריכת דונער, אליעזר, פפד"מ ווייטצען, תרעה, 61 עמ', 2MB
§מאמר העיבור, הרמב"ם, 11 עמ', 613KB, מתוך ספר גדול יותר
§מוסרי הרמב"ם, מלוקטים מ"משנה תורה", בודפשט, תרעג, 120 עמ', 4MB, מסודרים לפי ימות החודש
§מוסרי הרמב"ם, מלוקטים מ"משנה תורה" ע"י ר' שמעון סופר, ירושלים, תשיח, 116 עמ', 5MB, עם אגרת הרמב"ן, תולדות הרמב"ם, צוואת חתם סופר, ותולדות ר' שמעון סופר
§מנין המצות להרמב"ם ז"ל, פיטרבורג הבירה, תריג, 180 עמ', 6MB, עם השגות הראב"ד. מעמ' 37 - מנין המצוות על סדר הלכות הרמב"ם.מעמ' 68 - בגרמנית, ממקור אחר, 181 עמ', 6MB
§מנין המצות של הרמב"ם, ווילנא, תרנא, 70 עמ', 2MB, מחולק לפי ימות החודש, עם ביאור, ר' הלל ארלינסקי
§מקור הלכות, לפי דעת הרמב"ם, אשבלי, יוסף מנחם ב"ר משה הלוי, ירושלים, תרסח, 52 עמ', 1MB, לקט הלכות מהרמב"ם
§פרקים בהצלחה, מיוחסים לרמב"ם, המקור הערבי ותרגום עברי, עם הערות, דוידוביץ, שלום צבי, ירושלים, תרצט71 עמ', 3MB
§פרקי משה - ספר הרפואות, ר' משה בן מימון, ווילנא, תרמח, 120 עמ', 8MB
פרקי משה, ספרי הרמב"ם ברפואה, תרמ"ח, 112 עמ'
§ספר רפואות, ר' משה בן מימון, עם הערות מר' מנשה גרוסברג, לונדן, תרס, 63 עמ', 2MB, עם "חבל מנשה" - רשימה של הלכות למשה מסיני, ואגרת עלי הישמעאלי הרופא
§הנהגת הבריאות, ר' משה בן מימון , ירושלים, תרמה, 54 עמ', 1MB
רפואת הנפש ורפואת הגוף, רמב"ם, 125 עמ', עם תרגום לאידיש, 19.7MB. מעמ' 67 - חיי הרמב"ם באידיש. מעמ' 109 - "צוואת הרמב"ם" באידיש
—§שערי בריאות הגוף והנפש לפי הרמב"ם, מלוקט מכתבי הרמב"ם, משה רבפוגל, ירושלים, 5767, 220 עמ', 2MB
שלש עשרה עיקרים של הרמב"ם, סדר אבלים ממחזור רומי, תפלות זכרון האבות הקדושים, פאריז ש"ט, 38 עמ'
שלש עשרה עיקרים, של הרמב"ם, שפ"ט, 364 עמ', §ממקור אחר, Vuormatiae, 5289
מאמר על דרשות חז"ל, ר' אברהם בן הרמב"ם - מעוצב
ליקוט מכתבי הרמב"ם על התורה, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
ליקוט מכתבי הרמב"ם על נ"ך, נוסח מדוייק לפי ספר, פרק ופסוק
§מפניני הרמב"ם, על התורה, מאנזאהן, מנחם מענדל, נ"י
§רמב"ם פרשן המקרא, בכר, בנימין זאב, תל אביב, תרצב
§תורה והמצוה, פיעטרקוב, תרפט, פירוש הרמב"ם על התנ"ך

מפרשים על משנה תורה
§
אבן האזל-חלק א, הל' נזקי ממון, מלצר, איסר זלמן, ירושלים, תרצה, 174 עמ', 29MB
§אבן האזל-חלק ב, הל' גנבה, גזילה, חובל, ורוצח, מלצר, איסר זלמן, ירושלים, תרצה, 146 עמ', 23MB
§אבן האזל-חלק שלישי, קנין, מלצר, איסר זלמן, ירושלים, תרחצ, 256 עמ', 39MB
§אבן האזל-חלק רביעי, משפטים, מלצר, איסר זלמן, ירושלים, תשה, 217 עמ', 34MB
אבני שהם, ר' אברהם בר' יעקב פרץ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אברהם יגל, ר' אברהם בר' דוד הכהן, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אדמת יהודה, ר' יהודה ב"ר אברהם טנוג'י, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אהל יצחק, ר' יצחק חסיד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אהלי יהודה, ר' יהושע יהודה אמאדו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אהלי יהודה, ר' יהודה ב"ר שלמה הכהן, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אהלי יצחק, ר' יצחק בונאן, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אוצר המלך, ר' צדוק מלובלין, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§אוצר המלך, צדוק הכהן מלובלין, לודז תרצ"ט, ד"צ נ"י תשיד, 214 עמ', 18MB. מעמ' 113 - שו"ת בדין טומאת אוהל.
§אוצר הסוטה, הרב אליעזר צבי רבל, ניו יורק תש"א, על הלכות סוטה, 157 עמודים - 2 MB
§אוצרות חכמי ארם צובה על הרמב"ם, הרב יצחק ענתבי סקה (עורך), ירושלים, 5749
אור הישר, ר' שמואל יצחק הילמן, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אור יום טוב, על רמב"ם הלכות יו"ט פרק א, ר' אסף לוי
אור יקרות, ר' מאיר יצחקי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§אור פני מלך, זקש, ניסן מאיר פייבל ב"ר מרדכי יהודה ליב, ירושלים, תשו, 119 עמ', 9MB, על הלכות מתנות עניים
אור פני משה, ר' שלמה ליכט שטיין, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§אור שמח, מדע-זמנים, ר' מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס כהן, ריגא, תרע, 185 עמ', 15MB
§אור שמח, נשים-קדושה, ר' מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס כהן, ורשה, תרפו, 249 עמ', 24MB
§אור שמח, הפלאה-שופטים, ר' מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס כהן, ורשה, תרפו, 497 עמ', 44MB, ממקור אחר, 495 עמ', 54MB
§אור שמח, מדע-קדושה, כהן, מאיר שמחה בן שמשון קלונימוס, ריגה, תרס"ב-תרפ", 423 עמ', 46MB
§אורה ושמחה על הרמב"ם הלכות שבת, בראנדסדארפער, יוסף קדיש, ירושלים, תשסג,
§אורה ושמחה על הלכות שופר וסוכה ולולב, בראנדסדארפער, יוסף קדיש, ירושלים, תשסו,
§אורה ושמחה על הלכות מגילה וחנוכה, בראנדסדארפער, יוסף קדיש, ירושלים, תשסו,
§אורה ושמחה על הלכות מאכלות אסורות, בראנדסדארפער, יוסף קדיש, ירושלים, תשס,
§אורה ושמחה על הלכות עבודת יום הכיפורים, בראנדסדארפער, יוסף קדיש, ירושלים, תשסא,
§אורה ושמחה - נדה ב, על רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרקים ד-יא, יוסף קדיש בראנדסדארפער, טבריה, 5769
אורח מישור, ר' יוחנן קרמניצר, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אם הבנים, ר' חיים משה מצליח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אם הדרך, ר' מיכאל אשכנזי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אמר יוסף, ר' יוסף אלקלעי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אמרי אמת, ר' אברהם מרדכי מגור, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§אמרי חן - על ספר אהבה חלק ראשון, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשמח
§אמרי חן - על ספר שופטים הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשנב
§אמרי חן - על ספר שופטים הלכות ממרים, לבנברג, יהודה השל בן צבי, בני ברק, תשנ
§אמרי חן - על ספר שופטים הלכות מלכים ומלחמותיהם, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, תשנ
§אמרי יוסף [ג"ח], ר' יוזפא צבי דוידובסקי, פיעטרקוב תרפ"ט, על הרמב"ם הל' נזיקין, 267 עמ', 17MB, הלכות נזקי ממון, גניבה, וגזילה ואבידה
§ארבעה טורי אבן, חידושים על הרמב"ם והש"ס, מרגליות-רוקח, אלעזר ב"ר שמואל שמעלקא, לבוב, תקמט, 88 עמ', 7MB. עד עמ' 58 - חי' הרמב"ם. מעמ' 59 - חידושי ש"ס
ארץ יהודה, ר' יהודה טנוג'י, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
אשדות הפסדה, ר' יוסף נחמולי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§אשר למלך א, פויכטונגר, אשר, ירושלים, תשמח, מדע, אהבה, זמנים
§אשר למלך ב, פויכטונגר, אשר, ירושלים, תשמט, נשים, קדושה, הפלאה, זרעים
§אשר למלך ג, פויכטונגר, אשר, ירושלים, תשנ, עבודה, קרבנות, טהרה, נזיקין
§אשר למלך ד, פויכטונגר, אשר, ירושלים, תשנ, קנין, משפטים, שופטים
אשר לשלמה, ר' שלמה אשכנזי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§את פתח לו, על רמב"ם בענין לא תחמוד, רוזנברג, שמעון,
§באור המלך וארוחת המלך, על הלכות יסוה"ת, דעות ותלמוד תורה, ווארשא, תרכד, 116 עמ', 6MB, ממקור אחר, 116 עמ', 7MB
§באור על משנה תורה, הלכות כלאים-תרומות, קורקוס, יוסף, אזמיר, 5517, 81 עמ', 9MB, קטוע בסופו
§באר החיים - רמב"ם הלכות כלים, ראז, חיים בן אהרן - לנדו, יעקב, קרית ספר, 5777
§באר החיים - הל' טומאת אוכלין, ראז, חיים בן אהרן - לנדו, יעקב, קרית ספר, 5773
§באר המלך על הרמב"ם ח"א, הלכות גזילה ואבידה פרקים א-י, רוזנטל, אברהם דוד ב"ר חיים שלמה, ירושלים, תשז, 164 עמ', 19MB. מעמ' 161 - מפתח מקורות לתלמוד
§באר יהודה (ב"ח), ר' אברהם שלוזאווער, 27MB, ווארשא תרמ"ה על הרמב"ם, 261 עמ', הל' יסוה"ת-שבת
§באר יהודה, שלוזאווער, אברהם ב"ר יהודה, פיעטרקוב, תרסה, הל' תפילין-שבת, 127 עמ'
§באר לחי רואי - מדע, סרנא, יעקב חיים בן יחזקאל, ירושלים, תשסט, 252 עמ', 3MB
§באר לחי רואי - אהבה, סרנא, יעקב חיים בן יחזקאל, ירושלים, תשסט
§באר לחי רואי - זמנים, סרנא, יעקב חיים בן יחזקאל, ירושלים, תשסז, 517 עמ', 28MB
§באר לחי ראי - נשים, סרנא, יעקב חיים בן יחזקאל, ירושלים, תשנו
§באר לחי ראי - קדושה הפלאה זרעים, סרנא, יעקב חיים בן יחזקאל, ירושלים, תשנו
§באר לחי ראי - נזיקין, סרנא, יעקב חיים בן יחזקאל, ירושלים, תשס
§באר לחי ראי - משפטים, סרנא, יחזקאל, ירושלים, תשס, על הרמב"ם
§באר מלך - איסור והיתר, על רמב"ם הל' מאכלות אסורות, סבג, אלדד בן ציון אהרן, חיפה, 5765
§באר מלך - על רמב"ם הל' איסורי ביאה ואונאת ממון ודברים, סבג, אלדד בן ציון אהרן, חיפה, 5775
§באר מלך - על רמב"ם הל' נדה, סבג, אלדד בן ציון אהרן, חיפה, 5763
§באר מלך - על רמב"ם הל' שבת, סבג, אלדד בן ציון אהרן, חיפה, 5770
§באר שרים - אישות, ליפשיץ, אהרן בן רן, לייקווד, 5770
§באר שרים - מקואות, ליפשיץ, אהרן בן רן, לייקווד, 5773
§באר שרים - נזקי ממון (פי"א), ליפשיץ, אהרן בן רן, לייקווד, 5769
§באר שרים - עדות, ליפשיץ, אהרן בן רן, לייקווד, 5771
בארות המים, ר' יצחק שאנג'י, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
בגדי ישע, ר' ישעיה עטייה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
בד קודש, ר' ברכה דאנון, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בדבר מלך על הרמב"ם חלק תשיעי זרעים, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5774
§בדבר מלך על הרמב"ם חלק עשירי זמנים שקלים מגילה, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5774
§בדבר מלך חלק אחד עשר זמנים חמץ ומצה -קרבן פסח, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5774
§בדבר מלך חלק שנים עשר זמנים יום טוב -עבודה, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5774
§בדבר מלך על הרמב"ם חלק שלושה עשר זמנים יו"ט של ר"ה -שופר, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5774
§בדבר מלך חלק ארבעה עשר זמנים שביתת עשור עבודת יוה"כ, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5774
§בדבר מלך על הרמב"ם חלק חמשה עשר זמנים סוכה -לולב, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5774
§בדבר מלך על הרמב"ם חלק ששה עשר זמנים חנוכה, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5775
§בדבר מלך חלק י"ז נושאים כלליים, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5776
§בדבר מלך חלק י"ח נושאים כלליים, הרב יצחק רייטפארט, ברוקלין, 5779
בינה לעתים, ר' יונתן אייבשיץ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בינה לעתים, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, 5MB, וינה תקנ"ז, על רמב"ם הלכות יום טוב פרקים א-ו, 78 עמ', 6MB. מעמ' 74 - על מסכת ביצה
§חדושים על הלכות י"ט להרמב"ם, ר' יהונתן בן נתן נטע אייבשיץ, ברלין תקנט, 71 עמ', 7MB
§בינה לעתים, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, לבוב, תריז, 180 עמ', 15MB, עם הערות "מקום בינה", לר' בנימין זאב מזוזה
§חדושים על הלכות י"ט להרמב"ם, אייבשיץ, יהונתן ב"ר נתן נטע, לבוב, תרמו, על רמב"ם הל' יו"ט, 80 עמ', 7MB, ממקור אחר, 78 עמ', 5MB, ממקור אחר, 80 עמ', 6MB
בית אב, ר' יצחק ענתבי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בית אהרן, ר' אהרן משה סוויאדאשץ, ווילנא תרפ"ט, על הרמב"ם, 89 עמ', 4MB
בית אל, ר' אריה לייבוש נתנזון, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
בית המלך, ר"י חסון, על הרמב"ם, עם סוכת דוד, שלוניקי תקסד
בית המלך, ר' יוסף חסון, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בית המלך, רבי יוסף אריה בוים, לובלין, תרצ"ה, על רמב"ם, ספר המדע, 137 עמ', 10MB
§בית ירוחם, ורהפטיג, ירוחם אשר, ירושלים, תשח, 183 עמ', 17MB, על הרמב"ם. מעמ' 150 - תשובות
בית ישחק, ר' יצחק גטיניו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בית ישחק, גאטיניו, יצחק ב"ר אליקים, שאלוניקי, 5552,על הרמב"ם, 311 עמ', 39MB. מעמ' 305 - השמטות מספרו תועפות ראם ואגורה באהלך ויצחק ירנן. ממקור אחר, 308 עמ', 36MB, ממקור אחר, 309 עמ', 23MB
בית לוי, ר' יעקב קאפשטיין, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בית לוי, ר' קופשטין, יעקב, ווילנא תרמ"א, חידושים על הרמב"ם, 57 עמ', 4MB. מעמ' 26 - חידושים שונים. מעמ' 35 - על שו"ע אהע"ז
בית מועד, ר' יצחק גטיניו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בכור שאול, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם, 155 עמ', 3MB, על רמב"ם הל' בית הבחירה והל' ק"פ, עם הערות על מסכתות פסחים, תמיד
§בכור שאול - על רמב"ם הל' בית הבחירה והלכות קרבן פסח, ועל מסכת פסחים ותמיד, קוסובסקי שחור, יצחק אברהם בן שאול, בני ברק, 5774
§בן הרמה, רבי חיים מאיר מזרחי, אזמיר, תל"ה, 511 עמ', 44MB. מעמ' 502 - מפתח נושאים אלפאביתי
בן ידיד, ר' ידידיה טאריקה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בן ידיד, רבי ידידיה שמואל טאריקה, שאלוניקי, תקס"ו, על הרמב"ם ושו"ת, 452 עמ', 43MB, ממקור אחר, 450 עמ', 58MB
בן שלמה, ר' שלמה אשכנזי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
בני אהובה, ר' יונתן אייבשיץ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§בני אהובה, רבי יהונתן אייבשיץ, פראג, תקע"ט, ממקור אחר
בנבכי הדעות, ר' יצחק איזק ואלכסנדר קליין, על הלכות דעות, ירושלים תשנז
§בני דוד, ר' דוד פאלקון, קושטא תצ"ח, על הרמב"ם, 258 עמ', 30MB. מעמ' 191 - קונטרס עיגונא דאיתתא. ממקור אחר, 255 עמ', 40MB, ממקור אחר, 255 עמ', 39MB
בני חיי, ר' חיים אלגזי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
בני יוסף, ר' יוסף טנוג'י, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
בני שמואל, ר' משה עדאוי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
ברוך השם, ר' משה רוטמן, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
ברכת אברהם, ר' אברהם בן הרמב"ם, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ברכת אריאל, פריז, ארי' ליב ב"ר דב בר, ירושלים, תשיז, על הרמב"ם
§ברכת שלמה, ר' שלמה טנא [טנוביצקי] , 9MB, תל אביב - תשי"ז על הרמב"ם ספר מדע
§בשער המלך, קניבסקי, חיים, תל אביב, תשכ, על הקדמת הרמב"ם
בתי כהונה, ר' יצחק רפפורט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§גבורת יצחק - על הרמב"ם, מהדורה חדשה עם הוספות, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשסו, 182 עמ', 1MB ממקור אחר, 182 עמ', 7MB
§גבורת יצחק - על הרמב"ם הל' קריאת שמע, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תשעא
§גבורת יצחק - רמב"ם הל' תפילה, סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוך, ליקווד, תש"ע, 527 עמ', 2MB, ממקור אחר, 527 עמ', 16MB
גופי הלכות, ר' שלמה אלגזי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
גור אריה, ר' מסעוד צ'רמון, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
גושפנקא דמלכא, ר' פארוז קרסינטי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§גושפנקא דמלכא, רבי פארוז קרסינטי, ליוורנו, תרכ"א, ☼ממקור אחר, 125 דפים
§דבר המלך - על ספר קדושה, קרויזר, דב מאיר, ירושלים, תשס
§דברי אליהו, ר' שמחה הלוי חזן, ברוקלין תשכ"ה, על רמב"ם הלכות נזקי ממון, גניבה וגזילה, 192 עמ', 19MB
§דברי אליהו חלק ג, ר' אליהו שמחה הלוי חזן, ניו יורק, תשכט, על רמב"ם הלכות עבדים, שכירות,מלוה, טוען ונטען, ושאלה, 223 עמ', 15MB
§דברי חכמים וחידותם, ר' אליהו פוסק, 9MB, בילגורייא - תרע"ב - על הרמב"ם הל' סוטה
דברי חן חלק א, 1904, פיוטרקוב, רבי חיים בן אברהם נתנזון
§דברי חן חלק א, ר' חיים בן אברהם נתנזון, פיוטרקוב, תרסד, שו"ת כסדר הלכות הרמב"ם, 152 עמ', 13MB
דברי ירמיהו, ר' ירמיהו לעוו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§דברי ירמיהו-חלק ראשון - מדע-אהבה, לעוו, ירמיהו ב"ר בנימין וואלף אב"ד אוהעל, מונקאטש, תרלה, 202 עמ', 30MB
§דברי ירמיהו-חלק שני - זמנים, לעוו, ירמיהו ב"ר בנימין וואלף אב"ד אוהעל, מונקאטש, תרלו, 269 עמ', 42MB
§דברי מנחם - על רמב"ם הל' בית הבחירה וכלי המקדש, ווייסברג, איסר זלמן, טורנטו, 5777
§דברי משה על הרמב"ם - חלק א, משה רפאל לוי, ירושלים, 5782
§דברי משה על הרמב"ם - חלק ב, משה רפאל בן שמעון חיים לוי, ירושלים, 5781
§דברי משה על הרמב"ם - חלק ג, משה רפאל בן שמעון חיים לוי, ירושלים, 5780
§דברי משה על הרמב"ם - חלק ד, משה רפאל בן שמעון חיים לוי, ירושלים, 5782
§דברי משה, על רמב"ם נזיקין, קנין, משפטים, שופטים, משה רפאל בן שמעון חיים לוי, ירושלים, 5782, 276 עמ', 5MB
דברי שאול - עדות ביוסף, ר' יוסף שאול נתנזון, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
דברים נחמדים, ר' צבי אלימלך שפירא מדינוב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
דבש תמר, ר' דוד טייטלבוים, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§דובר מישרים, ר' רפאל מרדכי יהושע שאול, שאלוניקי, 5588, 234 עמ', 29MB, על הרמב"ם. מעמ' 144 - על התלמוד. מעמ' 145 - חידושי דינים. מעמ' 147 - ציונים וחידושים על התלמוד. מעמ' 157 - דרשות והספדים. מעמ' 228 - מפתח מקורות
דין אמת, ר' יצחק נבון, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§דעת ישראל, על הלכות דעות, ר' ישראל פרנקפוטר, 82 עמ', 3MB, פאריס. עד עמ' 20 - תולדות הרמב"ם
§דעת ישראל, על הלכות דעות, ר' ישראל פרנקפוטר, הוצאה השניה עם הוספות, פריז, צרפת 1990, 150 עמ', 3 MB
§דעת שלום על רמב"ם, מוסקוביץ', שלום בן מרדכי משה יוסף, ספרינג ולי, נ"י, תשנה
§דרך אמונה - א, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשנב, על הל' כלאים ומתנות עניים
§דרך אמונה - ב, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים בן ישראל יעקב, בני ברק, תשנד, הל' תרומות, 389 עמ', 38MB
§דרך אמונה - ג, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים בן ישראל יעקב, בני ברק, תשנד, הל' מעשר ומעשר שני, 424 עמ', 40MB
§דרך אמונה - חלק ד, קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, 5756
§דרך אמונה - שמיטה ויובל, קנייבסקי, שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, 5774
—§השלמה לספר דרך אמונה, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים בן ישראל יעקב, בני ברק, תשסג
—§ביאורים ובירורים על ס' דרך אמונה הל' שמיטה פרקים ד-ו, דיין, משה בן נסים, מודיעין עילית, 5775
§דרך המלך, ר' רפאל יוסף בן רבי, ליוורנו תקמ"ו על הרמב"ם, 251 עמ', 18MB. מעמ' 232 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 249 עמ', 29MB
§דרך המלך, ר' חיים יעקב חוויידנסקי, 7MB, קיידאן תרפ"ט על הרמב"ם
§דרך המלך-חלק ראשון, מדע-אהבה-זמנים, רפפורט, דובעריש ב"ר שמואל הכהן כ"ץ, לבוב, תרנב, 261 עמ', 38MB. מעמ' 243 - מפתח מקורות
§דרך המלך-חלק שני, נשים-קדושה, רפפורט, דובעריש ב"ר שמואל הכהן כ"ץ, לבוב, תרנד, 249 עמ', 36MB. מעמ' 231 - מפתח מקורות
§דרך המלך, ר' דוב בעריש רפאפורט, 13MB, לונדון תשס"ג
דרך המלך, ר' דוב בעריש רפפורט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§דרך המלך, לוין, מאיר הלוי (הרמ"ה), ברדיטשוב, תרנ, 34 עמ', 2MB, על הרמב"ם
§דרך חכמה א, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשסח,על רמב"ם הל' בית הבחירה והל' כלי המקדש
דת אש, ר' אורי שרגא פייביש חלפן, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§הגהות וציונים, על הרמב"ם, הלכות מלכים, רבי זאב וואלף לייטער, ברהובו, תרצ"ח, תדפיס מאוצר החיים, 15 עמ', 1MB
§הגהות על משנה תורה, דינר, יוסף צבי הלוי מאמשטרדם, אמשטרדם, תרפט, 150 עמ', 11MB
§הגהות רימ"א על הרמב"ם, אויערבאך, ישראל מתתיהו, לבוב, תרנ
§הדרת מלך א, מילר, מנשה יוסף, ירושלים, תשמב, על הלכות מלכים
§הדרת קודש - על רמב"ם הל' ביאת מקדש, לרנר, אליהו חיים בן צבי אלימלך, בני ברק, תשע
§הדרת קודש - על רמב"ם הל' מעשה הקרבנות א, לרנר, אליהו חיים בן צבי אלימלך, בני ברק, תשעא
§הדרת קודש על רמב"ם הלכות תמידין ומוספין, לרנר, אליהו חיים בן צבי אלימלך, בני ברק, 5776
§היכל מלך, אריה, אברהם ליב, שאלוניקי, 5574, על הרמב"ם, 158 עמ', 18MB. מעמ' 149 - על התורה. מעמ' 154 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 160 עמ', 19MB, ממקור אחר, 161 עמ', 18MB
הליכות (הלכות) עולם, ר' דובער קאראסיק אבד"ק קראלעוויץ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
הלכה למשה (אמריליו), ר' משה אמריליו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§הלכה למשה א, אמארילייו, חיים משה ב"ר שלמה, שאלוניקי, 5512, 443 עמ', 58MB, הלכות נזקי ממון. מעמ' 311 - הלכות גניבה. מעמ' 425 - ליקוטים. מעמ' 427 - מפתח מקורות
§הלכה למשה ב, ר' חיים משה אמארילייו, שאלוניקי תקט"ז, על הרמב"ם, 545 עמ', 42MB, הלכות גזילה ואבידה. מעמ' 320 - הלכות מכירה פרקים א-ו. מעמ' 534 - מפתח מקורות, ממקור אחר, 535 עמ', 67MB
הלכה למשה, ר' חיים משה אמריליו, שלוניקי תקיב
§הלכות בית הבחירה להרמב"ם עם חידושים וביאורים, ר' מנחם מנדל שניאורסון, ניו יורק, תשסב, 316 עמ', 22MB. מעמ' 268 - יחזקאל מ-מג עם רש"י, רד"ק ומצודות. מעמ' 287 - מסכת מדות עם ברטנורא ותוי"ט
הלכות קידוש החודש, עם ביאור מר' עזריאל ברגר
המאיר לארץ, ר' מאיר סולובייציק, סלוצק תרעא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§המאיר לארץ, חידושים על הרמב"ם, השו"ע ועל שו"ת, סאלאווייציק, מאיר ברב"צ, סלוצק, תרעא, 210 עמ', 16MB, ממקור אחר, 206 עמ', 14MB
§המסורת בספרי הרמב"ם, רבל, אליעזר צבי ב"ר נחום שרגא, נ"י, תשב, בענין הלכה למשה מסיני
§הר המר, ר' רחמים נסים משה רבי, שאלוניקי, תקצה, על הרמב"ם, ☼ממקור אחר
הר המוריה, ר' מאיר יונה ברנצקי, ורשה תרן, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§הר המריה א, רבי מאיר יונה שאץ, ווארשא, תרמ"ח, 257 עמ', 29MB, הלכות בית הבחירה-תמידין
§הר המריה ב, רבי מאיר יונה שאץ, ווארשא, תרמ"ח, 184 עמ', 17MB, הלכות פסולי המוקדשין-תמורה. מעמ' 173 - ברכת הזבח על הרמב"ם
הרמב"ם והחוק במדינת ישראל , רקובר נחום
§הרמב"ם והמכילתא דרשב"י, כשר, מנחם מנדל, ירושלים, תשמ
וזאת ליהודה (עייאש), ר' יהודה עייאש, זולצבאך תקלו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ויכתוב מרדכי - ביאור הלכות קידוש החודש לרמב"ם - א, שווימער, מרדכי בן ישראל, ניו יורק, 5780
ויקח אברהם, ר' אברהם קורקידי, אזמיר תרמב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
זבחים שלמים, ר' אברהם אנקאווא, לוורנו תריח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§זבחים שלמים, רבי אברהם אנקאווא, ליוורנו, תרי"ח, על רמב"ם הלכות שחיטה,עם מגיד משנה לר' יהודה אלכלאץ, וגט מקושר, לר' יהודה בן עטר, על גט וחליצה
—§טהרת הכסף, השמטות לספרו "זבחים שלמים", עם שו"ת, אנקאווא, אברהם בן מרדכי, ליוורנו, 5620
§זהר הרמב"ם, עניינים ברמב"ם שמקורם בזוהר, סופר, אליהו ציון בן יצחק שלום, ירושלים, 5773, 192 עמ', 3MB
זיו המשנה חלק א, 1904, ווארשא, רבי זאב וולף טורבוביץ
§זיו משנה, ר' זאב וואלף ב"ר אהרן יהושע טורבאוויץ, 11MB, ווארשא - תרס"ד על הרמב"ם
זיו משנה, ר' זאב וולף טורבוביץ, ורשה תרסד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
זכור לאברהם (אביגדור), ר' אברהם אביגדור, קושטנדינה תקפ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
זכותא דאברהם, 1895, וורשה, ר' אברהם לנדא מצ'כנוב
זכותא דאברהם (לנדא), ר' אברהם לנדא מטשעכנוב, ירושלים תשכה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
זכר ישעיהו, ר' זכריה ישעיה יולש, וילנא תרמב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
זכרון יעקב, 1875, ווילנה, ר' יעקב בנדיטמן
זכרון יעקב, ר' יעקב בנדטמן, וילנא תרלד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
זכרון מלך (צונץ), ר' אריה ליב צונץ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§זכרון מלך על הרמב"ם ח"א, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), נ"י, תשכב
זרע אברהם (כטורזא), ר' אברהם כטורזא, לוורנו תקפא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
זרע יצחק (לומברוזו), ר' יצחק לומברוזו, תוניס תקכח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§חבל נחלתו - על רמב"ם הלכות תלמוד תורה, בלכר, יעקב צבי, פלורידה, 5775
חדות יעקב, ר' יעקב בס מזאמושט, רדלהיים תקיא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
חוזק יד, ר' שלמה אבן מובחר, על הרמב"ם, אודסה תרכו, 228 עמ'
§חוקי חיים, כהן, שמעון, ווארשא, תרנט, לקט ממשנה תורה לרמב"ם מנוסחים מחדש, 134 עמ', 4MB. מעמ' 132 - לוח שנים משנת תר"ס עד שנת 6000
חוקת הפסח, על רמב"ם הלכות ק"פ, ר' יהודה גרשוני, חלק א, נ"י תשטו, 160 עמ', 5.5MB
§חוקת הפסח, הרב יהודה גרשוני, ניו יורק תשט"ו, על הלכות קרבן פסח לרמב"ם, פרק א, 160 עמודים, 6 MB, פרקים ב-י, 270 עמודים, מעמ' 257 עניינים שונים, 9 MB
§חזון איש, לקט מספריו לפי סדר הרמב"ם, עם הוספות מכ"י, ירושלים, תשנב, 738 עמ', 66MB. מעמ' 733 - השמטות מכתב יד. עמ' 16 מצולם לפני עמ' 14
§חזון יעקב, ר' יעקב טאובר, ניו יורק תשכ"ה, 114 עמ', 3MB, על רמב"ם הלכות תלמוד תורה, עם מבוא על כבוד ת"ח
§חזון למועד, ר' ישראל דוד מרגליות יפה [שלעזינגער], 6MB, פרעסבורג - תר"ג על עניני תכונה, סדר עברונות ותקופות, ועל הרמב"ם הל' קידוש החודש
§חזק יד, מובחר, שלמה, אודיסה, תרכו, קיצור הרמב"ם
חידושי ופירושי מהרי"ק, ר' יוסף קולון, ירושלים תשל, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§חדושי רבנו חיים הלוי, על הרמב"ם, סולוביצ'יק, חיים,, ירושלים, תשנז, עם גליונות החזו"א
§חידושי רבנו חיים הלוי על הרמב"ם עם הערות, סולוביצ'יק, חיים - בוצ'קובסקי, יעקב צבי, קרית ספר, 5774
חי' מהרא"ך, ר' אלעזר הכהן, וורשה תרנח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
חיים ומלך,* ר' חיים פלג'י, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§חיים ומלך, רבי חיים פאלאגי, אזמיר, תרל"ד, 117 עמ', 8MB
§חיל המלך, לוין, חיים יעקב ב"ר אריה, נ"י, תשד, על רמב"ם הלכות ערכין
§חכמה ומדע, כהן, משה, ג'רבה, תשג, 16 עמ', 393KB, הנהגת האדם הרצויה ע"פ הרמב"ם
חלק יעקב (אלבעלי), ר' יעקב אלבעלי, שלוניקי תקפז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§חלק יעקב, אלבעלי, יעקב, שאלוניקי, תקסט
§חלקו של יוסף, ר' יוסף זיסמאנאוויץ, 13MB, קיידאן תרפ"ו, חידושים וביאורים בש"ס וברמב"ם, 289 עמ'. מעמ' 144 - על רמב"ם הלכות מאכלות אסורות. מעמ' 271 - השמטות
§חלקת מאיר, הרב מאיר כהן, מדע, אהבה, זמנים, ברוקלין תשכ"ד, מו דפים - 7 MB, הלכות מאכלות אסורות, ברוקלין תשל"ג, עה עמודים - 5 MB
חסד לאברהם (תאומים), ר' אברהם תאומים, לבוב תרנח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
חסדי יהונתן, ר' יונתן אייבשיץ, פיעטרקוב תרנז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§חק המלך, רבי חנוך העניך קרלינשטיין, בני ברק, תשמ"ג, על הרמב"ם, 185 עמ', 23MB
חק נתן, ר' נתן בורג'יל, ליוורנו תקלו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§טהרת הכלים - חלק ראשון, על רמב"ם הלכות כלים פרקים א-ו,בדני, דוד ישעיהו, ירושלים, תשס, 388 עמ', 22MB, ממקור אחר
§טהרת הכלים - חלק שני, הלכות כלים פרקים ז-יב, בדני, דוד ישעיהו, ירושלים, תשסד, 504 עמ', 30MB
§טהרת הכלים - ג, פרקים יג-יז, בעדני, דוד ישעיהו בן שמעון, ירושלים, 438 עמ', 6MB
§טהרת הכלים - ד, פרקים יח-כב, בדני, דוד ישעיהו, ירושלים, 5774
§טהרת ישראל, פייגנבוים, ישראל ב"ר גמליאל, שנגהאי, תשו, חידושים על הרמב"ם סדר טהרה
§טועמיה חיים זכו, פידל, צבי יצחק בן אברהם פרץ, מאנסי, תשסה, 254 עמ', 10MB, על רמב"ם הלכות קידוש ועונג שבת
§טעם ודעת - טומאת מת, פישהוף, יחיאל בן שמואל, בני ברק, 5763
§טעם ודעת - פרה אדומה, פישהוף, יחיאל בן שמואל, בני ברק, 5770
§יד המלך, ר' אליהו פאלומבו, שלונקי, תקסד, 321 עמ', 27MB. מעמ' 200 - על או"ח. מעמ' 230 - מפתח מקורות. מעמ' 250 - על התורה. מעמ'318 - מפתח מקורות לפירוש על התורה ממקור אחר, 319 עמ', 37MB, ჶממקור אחר
§יד המלך, לנדא, אלעזר ב"ר ישראל הלוי סגל, לבוב, 5586, על הרמב"ם, 467 עמ', 60MB
§יד המלך חלק א - מדע-אהבה-זמנים, ר' אלעזר ב"ר ישראל לנדא, לבוב, תקפו, 147עמ', 19MB
§יד המלך חלק ב - נשים-קדושה, ר' אלעזר ב"ר ישראל לנדא, לבוב, תקפו, 149 עמ', 17MB
§יד המלך חלק ג - נזיקין-שופטים, ר' אלעזר ב"ר ישראל לנדא, לבוב, תקפו, 173 עמ', 22MB
§יד הקטנה, גוטליב, דב בריש בן יעקב, לעמבורג, תקס, 747 עמ', 70MB, ממקור אחר, 726 עמ', 63MB
§יד הקטנה ח"א, שערים בענייני אמונה ויראה, ר' דוב בעריש גוטליב, קניגסברג, תרטז, על המצוות לפי סדר הרמב"ם, 329 עמ', 36MB
§יד הקטנה ח"ב, על ס' המדע, ר' דוב בעריש גוטליב, קניגסברג, תריט, 319 עמ', 39MB
§יד הקטנה ח"ג, על ס' אהבה, ר' דוב בעריש גוטליב, קניגסברג, תריט, 241 עמ', 27MB
§יד הקטנה-חלק ראשון, גוטליב, דוב בעריש ב"ר יעקב, לבוב, תרכח, דיני תרי"ג מצוות בסדר הרמב"ם
§יד הקטנה-חלק שני, גוטליב, דוב בעריש ב"ר יעקב, לבוב, תרכח
§יד הקטנה-חלק שלישי, גוטליב, דוב בעריש ב"ר יעקב, לבוב, תרכח
§יד ושם, הרב ישראל פייגענבוים, ניו יורק תש"ט, על ספר מדע ונזיקין, 100 עמ', 3 MB
§יד ושם על הרמב"ם, פייגענבוים, ישראל, בני ברק, תשיג, 116 עמ', 8MB
יד יעבץ, ר' יעקב עמדין, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
יד יצחק, 1867, וילנא, ר' יצחק צבי ארונובסקי
§יד יצחק - חלק ראשון, ר' יצחק צבי בן יעקב קאפיל, ווילנא, תרכז, על הרמב"ם ודרשות, ☼ממקור אחר, 48 דפים
§יד פשוטה-באור על הרמב"ם הל' תשובה, רבינוביץ, נחום אליעזר,
יד שלמה, 1877, וורשה, ר' שלמה הלל פרידר
§יד שלמה, ר' שלמה הלל פריידער, ווארשא, תרלז, על הרמב"ם וחידושי סוגיות, 76 עמ', 5MB. מעמ' 61 - חידושי מסכתות. ממקור אחר, 71 עמ', 7MB
ידי אליהו,* ר' אליהו גליפפה, קושטנדינה תפח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ידי אליהו, ר' אליהו גאליפאפה, קושטאנדינא, תפח, 269 עמ', 23MB, על הרמב"ם. מעמ' 176 - חידושים. מעמ' 258 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 265 עמ', 34MB, ממקור אחר, 264 עמ', 31MB
ידיו של משה, ר' משה פרישקו, שלוניקי תקעב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
יוסף חי, ר' יוסף זרקא, תוניס תרסד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
יכהן פאר, ר' חנוך צבי לוין, ורשה תרצו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ימות המשיח, גרוס, יעקב, מונקאטש, תרצז, על רמב"ם הלכות מלכים פרקים יא-יב
ימי שלמה, ר' שלמה קמחי, אזמיר תרלד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ימי שלמה, רבי שלמה קמחי, אזמיר, תרל"ד
יצחק ירנן, ר' אליקים גטיניו, שלוניקי תקמו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§יצחק ירנן, גאטיניו, אליקים ב"ר יצחק, שאלוניקי, 5546, על הרמב"ם, 277 עמ', 36MB. מעמ' 269 - שו"ת. מעמ' 270 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 277 עמ', 22MB, ממקור אחר, 273 עמ', 34MB, ჶממקור אחר
§יקהת עמים, יונה טאובה, קרית ספר, תשעא, 191 עמ', 6MB, דיני שבע מצוות בני נח, כסדר רמב"ם הל' מלכים פ"ט-פ"י
§יקהת עמים - הל' מלכים פ"ט
§יקהת עמים - הל' מלכים פ"י
יקר תפארת, ר' דוד אבן זמרא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§יקר תפארת, בן זמרא, דוד ב"ר שלמה (הרדב"ז), אזמיר, 5517, על הרמב"ם, 242 עמ', 29MB, הפלאה וזרעים
§יקר תפארת, בן זמרא, דוד ב"ר שלמה (הרדב"ז), ירושלים, תשה, על הל' שלוחין והל' עבדים
§יראת שמים, פירדא, מאיר, דעסוי, תק"פ, על רמב"ם, הלכות קה"ח, עם לוחות העיבור מר' רפאל הלוי מהנובר
§יריעות שלמה, ר' ר שלמה הלוי פיינזילבער, קיידאן תרצ"ד, על הרמב"ם, הלכות בית הבחירה, כלי המקדש וביאת המקדש, 267 עמ', 17MB
ישועה בישראל, ר' יונתן בר' יוסף, פפד"מ תפ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ישועה בישראל, ר' יונתן, 8MB, פראנקפורט דמיין - ת"פ על חכמת התכונה, בביאור דברי הרמב"ם בהל' קידוש החודש
ישועות מלכו על הרמב"ם, 1927, פיוטריקוב, ר' ישראל יהושע טרנק
ישועות מלכו, ר' ישראל יהושע טרונק, פיעטרקוב תרפז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ישועות מלכו - קרית ארבע, ר' ישראל יהושע קוטנא, פיעטרקוב, תרפז, 147 עמ', 17MB, על הרמב"ם. מעמ' 121 - על התורה. מעמ' 128 - תולדות המחבר. מעמ' 132 - "מעט צרי" על הרמב"ם
ישמח ישראל, 1909, וורשה, ר' ישראל רבינוביץ'
ישמח ישראל (רבינוביץ), ר' ישראל רבינוביץ, ורשא תרסט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
יתר הבז, ר' נהוראי ג'רמון, לוורנו תקמז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
כבוד יום טוב, ר' יו"ט דאנון, שלוניקי תרו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§כבוד יום טוב, רבי יו"ט דאנון, שאלוניקי, תר"ו, על הרמב"ם. 323 עמ', 24MB. מעמ' 197 - בד קודש, לבנו ר' ברכה, על הרמב"ם. מעמ' 259 - דרשות. מעמ' 295 - מפתח מקורות לס' כבוד יו"ט. מעמ' 312 - דרשה לשבת הגדול. מעמ' 319 - מפתח מקורות לבד קודש.
§כלילא דוורדא, גריינימן, חיים שאול ב"ר שמואל, ירושלים, תשז, על רמב"ם הלכות בית הבחירה
§כללי רמב"ם, ר' מנחם מענדל שניאורסאהן, תשנ"א
§כסף טהור, על דברי כסף משנה הלכות אבות הטומאה פ"ו הט"ז, רחמים בן מרדכי כהן, מקסיקו סיטי, 5776, 58 עמ'
כפי אהרן (עזריאל), ר' אהרן עזריאל, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
כרוב ממשח, ר' חיים אלפסי, לוורנו תריט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
כרם חמד (פריידש), ר' שלמה פריידש, וילנא תרכז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
כתונת יוסף, ר' יוסף יצחק מונטיקיו, שלוניקי תקכג, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
כתר המלך חלק א, 1896, ווארשא, רבי כתריאל אהרן נתן
כתר המלך, ר' כתריאל אהרן נאטאן, ורשה תרנז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§כתר המלך, ר' כתריאל אהרן נאטאן , 46MB, ווארשא - תרנ"ו על הרמב"ם
כתר תורה, ר' מאיר מברדיצ'ב, 1906, וורשה, ר' מאיר מברדיצ'ב (בן הקדושת לוי)
כתר תורה (ברדיטשוב), ר' מאיר בר' לוי יצחק מברדיטשוב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§לאו שאין בו מעשה, ביאור שיטת הרמב"ם בזה, ירושלים, תשנב
לב מבין, ר' בכור יצחק נבארו, שלוניקי תקעז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§לב מבין, ר' בכור יצחק נאבארו, שאלוניקי תקע"ז, על הרמב"ם, 489 עמ', 38MB. מעמ' 463 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 486 עמ', 60MB
§לב שלם, שלם, שלמה ב"ר יחיאל, אמשטרדם, תקלג
לב שלם, ר' שלמה שלם, אמשטרדם תקלד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§לבב דוד, מועטי, דוד ב"ר שמואל, ליוורנו, תרכ
לבב דוד, ר' דוד מועטי, לוורנו תרכ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§להוגה דעות, גרינבלט, חיים יצחק בן יעקב אלעזר, לונדון, תשסז,על רמב"ם הלכות דעות
לחם אבירים, ר' יעקב משה בן אברהם, ורשה תרנו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§לחם אבירים, ר' יעקב משה, 6MB, ווארשא - תרנ"ו על הרמב"ם
לחם יהודה, ר' יהודה עייאש, לוורנו תקה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§לחם יהודה, עייאש, יהודה, ליוורנו, 5505, על הרמב"ם, ☼ממקור אחר, 118 עמ'
§לחם יהודה א, על ס' המצוות ומדע-קדושה, רבי יהודה עייאש, ירושלים, תשמ"ו, 297 עמ', 18MB, מהדורה חדשה עם תולדות המחבר. עמ' 27-38 - מפתח מקורות לתלמוד בבלי וירושלמי.
§לחם יהודה, הפלאה-שופטים, רבי יהודה עייאש, ירושלים, תשמ"ו, 300 עמ', 19MB
לחם משנה א, בוטון, אברהם בן משה די , ויניציאה שס"ד-שס"ו
לחם משנה ב, בוטון, אברהם בן משה די , ויניציאה שס"ד-שס"ו
לחם משנה על הרמב"ם, חלק א - מדע-קדושה, ר' אברהם די בוטון, ויניציאה שס"ו, 206 עמ', 94.8MB, §ממקור אחר, 409 עמ', 52MB
לחם משנה על הרמב"ם, חלק ב, ר' אברהם די בוטון, ויניציאה שס"ו, 243 עמ', 120MB, §ממקור אחר, 489 עמ', 66MB
§לחם משנה, די בוטון, אברהם ב"ר משה, ויניציאה, שסו, 901 עמ', 68MB
§לחם משנה-חלק ראשון, מדע-זמנים, די בוטון, אברהם ב"ר משה, אמשטרדם, תסג, 103 עמ', 21MB
§לחם משנה-חלק שני, נשים-קדושה, די בוטון, אברהם ב"ר משה, אמשטרדם, תסג, 103עמ', 22MB
§לחם משנה-חלק שלישי, הפלאה-קרבנות, די בוטון, אברהם ב"ר משה, אמשטרדם, תסג, 106 עמ', 22MB
§לחם משנה-חלק רביעי, נזיקין-שופטים, די בוטון, אברהם ב"ר משה, אמשטרדם, תעד, 139 עמ', 29MB
לחם שמים, ר' יעקב ישראל אשכנזי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
לי לישועה, ר' ישועה הלוי, ירושלים תרמד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ללשונות הרמב"ם, הילביץ, אלתר הלוי, ירושלים, תשי
§לקוטי האור, על הל' קדוש החודש לרמב"ם, דיין, אריה ליב לובלין תכ"ז, 84 עמ', 4MB, ממקור אחר, 75 עמ', 4MB
לקוטי שלמה, ר' שלמה קליין, פאקש תרנד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
לשון ערומים, ר' ברזילי יעבץ, אזמיר תקיז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§לקט שבלים, שיעורים ברמב"ם הלכות זרעים, בוקשפן, שמעון בן יואל, ירושלים, 5749
מאמר המלך, ר' רפאל אברהם מצליח, שלוניקי תקסו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מאמר המלך, רבי רפאל אברהם מצליח, שאלוניקי, תקס"ו, על הרמב"ם, 273 עמ', 27MB. מעמ' 248 - עם חידושי הלכה בסדר א"ב. מעמ' 264 - תשובה מר' חיים מודעי. מעמ' 270 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 215 עמ', 26MB, חסרים עמודים באמצע
מאמר מרדכי (נסים), ר' מרדכי נסים, שלוניקי תרלד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מגדל חננאל, ר' חננאל חביף, שלוניקי תקעט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מגדל חננאל, חאביף, חננאל, שאלוניקי, תקע"ט
מגן שאול (חנניה), ר' חנניה שאול, שלוניקי תקז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מדות ודעות, על הלכות דעות, ר' שמריהו ליב הורביץ, תל אביב, תרצב, 177 עמ', 5MB, ממקור אחר, 173 עמ', 5MB
§מוסר השכל, ר' יחזקאל פייבל ב"ר זאב וואלף מפלאנגי, דיהרנפורט, תקנ, 314 עמ', 15MB, לשון חכמים ולשון זהב על הלכות דעות והלכות תשובה. מעמ' 158 - מוסר ודעת, על הלכות דעות והלכות תשובה, ממקור אחר, 160 עמ', 10MB
§מוסר השכל, ר' משה בן מימון, הלכות דעות והלכות תשובה, עם ביאורים "לשון זהב" ו"לשון חכמים", ר' יחזקאל פייביל, ווארשא, תרט"ו, 175 עמ', 6MB
§מוסר השכל, הלכות דעות עם "לשון הזהב", והלכות תשובה עם "לשון חכמים", זיטאמיר, תרכ
§מוסר השכל, יחזקאל פייבל ב"ר זאב וואלף מפלאנגי, לובלין, תרעא, על רמב"ם הל' דעות והל' תשובה
§מוסר השכל, יחזקאל פייבל ב"ר זאב וואלף מפלאנגי, לובלין, תרפד, על רמב"ם הל' דעות והל' תשובה
§מוסר השכל, על רמב"ם הלכות דעות, יחזקאל פייבל ב"ר זאב וואלף מפלאנגי, ווארשא, תריד
§מוסר השכל, על הלכות תשובה, ר' יחזקאל פייבל ב"ר זאב וואלף מפלאנגי, ווארשא, תריד
§מוסר ודעת, ר' שלמה זאב מגיד , 7MB, ווילנא תרכ"ח על הרמב"ם הל' דעות והל' תשובה, ☼ממקור אחר, 150 עמ'
§מזל שעה, ר' שלמה הכהן, 28MB, שאלוניקי תקע"ב, על הרמב"ם, 337 עמ', 23MB. מעמ' 193- שו"ת ולקוטים. מעמ' 216 - מפתח מקורות. מעמ' 222 - על התורה, בראשית-שמות. מעמ' 334- מפתח מקורות ממקור אחר, 335 עמ', 42MB
מזל שעה, ר' שלמה הכהן, שלוניקי תקעב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מחברות מני קדם, זלוטניק, יהודה ליב, יוהניסבורג, תשב, כתב יד עתיקים, 72 עמ', 2MB, קטעים ממשנה תורה - הלכות ברכות,
מחנה דן, 1927, ירושלים, ר' דוד נחמיאס
מחנה דן, ר' דוד נחמיאס, ירושלים תרפז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מחנה יהודה, ר' יהודה קצין, ירושלים תשיט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מחנה יהודה חלק ב, ר' יהודה בן יום-טוב קצין, ירושלים, תשיט, 102 עמ', 6MB, על הרמב"ם
§מחנה יוסף, על הרמב"ם, אייזנבאך, חנניה יוסף, ירושלים, 5772
מחנה ישראל, ר' אליהו ישראל, לוורנו תקסז,, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מחנה ישראל, רבי אליהו ב"ר משה ישראל, ליוורנו, תקס"ז, על הרמב"ם
§מחנה ישראל, ישראל, משה - ישראל, אליהו, קרית ספר, 5759
מטה אפרים, ר' אפרים ארדיט, שלוניקי תקנא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מטה אפרים, רבי אפרים ארדיט, שאלוניקי, תקנ"א, על הרמב"ם, 311 עמ'. מעמ' 93 - שו"ת. מעמ' 108 - דרשות. מעמ' 191 - ליקוטים על התלמוד. מעמ' 202 - מפתח מקורות. מעמ' 206 - חידושים על הרמב"ם לר' חיים אברהם ארדיט. מעמ' 275 - דרשות. מעמ' 307 - מפתח מקורות
מטה אשר, ר' אשר שלם, שלוניקי תקח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מים שאל, ר' משה מרדכי יוסף בר מיוחס, שלוניקי תקנט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מירא דכיא, ר' מרדכי קאראבליו, לוורנו תקנב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מכתם לדוד (חסן), ר' דוד חיים שמואל חסאן, לוורנו תקנב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מלאכת שלמה (חכים), ר' שלמה חכים, שלוניקי תרכג, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מלאכת שלמה, ר' שלמה חכים, שאלוניקי תר"ג, על הרמב"ם, 131 עמ', 14MB. מעמ' 190 - השמטות. מעמ' 195 - מפתח מקורות. מעמ' 208 - מפתח לפי סדר השו"ע. מעמ' 212 - מפתח נושאים אלפאביתי
§מלחמת יהושע א, הרב יהושע יצחק בעלסקי, ברוקלין, ניו יורק תשכ"ה, חידושים על סדר הרמב"ם - 7 MB
מלך שלם, על הטור והרמב"ם, ר' שמואל שלם, שאלוניקי, תקכ"ט, 328 עמ'
מלך שלם, ר' שמואל שלם, שלוניקי תקכט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מלכי בקדש, ר' עזרא מלכי, שלוניקי תקט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מנחת בנימין - קדשים, על רמב"ם עבודה קרבנות, גרוסברד, בנימין בן מנחם, בני ברק, 5775
§מעדני ארץ - שביעית, רבי שלמה זלמן אויערבאך, ירושלים, תש"ד
§מעדני ארץ - תרומות, רבי שלמה זלמן אויערבאך, ירושלים, תשי"ב
§מעדני ביאורים, גולדמן, עדן פינחס, ליקווד, תשסט, על הרמב"ם
מעט צרי, ר' יצחק יהודה מקוטנא (יחד עם ישועות מלכו), יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מענה שלמה - על רמב"ם הלכות שמיטה, הרב סלמאן שלמה דורי, ירושלים-רחובות, 5782
§מערכת שלמה - על רמב"ם הלכות שמיטה, הרב סלמאן שלמה דורי, ירושלים-רחובות, 5782
מעשה נסים (הכהן), ר' נסים הכהן, תוניס תרסז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מעשה רקח, ר' מסעוד חי רקח, ונציה תקב-תרכג, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מעשה רוקח, רבי מסעוד חי רוקח, ויניציאה-ליוורנו תק"ב-תרכ"ג-תל אביב, תשכ"ד, מדע-אהבה, 309 עמ', 22MB
§מעשה רוקח, רבי מסעוד חי רוקח, ויניציאה-ליוורנו תק"ב-תרכ"ג-תל אביב, תשכ"ד, זמנים, 283 עמ', 20MB
§מעשה רוקח, רוקח, מסעוד חי ב"ר אהרן, ויניציאה, תקב, מדע-אהבה-זמנים, 584 עמ', 84MB
§מעשה רקח, רוקח, מסעוד חי, ויניציאה, 5540, על הרמב"ם, 592 עמ', 57MB, מדע-אהבה-זמנים
§מעשה רוקח, רבי מסעוד חי רוקח, ויניציאה-ליוורנו תק"ב-תרכ"ג-תל אביב, תשכ"ד, נשים-קדושה, 325 עמ', 25MB
§מעשה רוקח, רבי מסעוד חי רוקח, ויניציאה-ליוורנו תק"ב-תרכ"ג-תל אביב, תשכ"ד, הפלאה-טהרה, 336 עמ', 24MB
§מעשה רוקח, רבי מסעוד חי רוקח, ויניציאה-ליוורנו תק"ב-תרכ"ג-תל אביב, תשכ"ד, נזיקין וקנין, 363 עמ', 18MB
מעשה רקח ח"א, ר' מסעוד חי רקח, ונציה תקב, 286 דפים
§מעשי למלך ח"א, ר' ישעיה זילבערשטיין , 54MB, וואיטצען תרע"ג, חלק א' על רמב"ם הל' בית הבחירה, כלי המקדש, וביאת מקדש;
§מעשי למלך ח"ב, ר' ישעיה זילבערשטיין , 35MB, אונגוואר תר"צ, חלק ב' על הל' איסורי מזבח, ומעשה הקרבנות
§מפתח ביאורי הרמב"ם שבספרי לקוטי שיחות, ברוקלין, נ"י, תשמה, 100 עמ', 2MB, ממקור אחר, 100 עמ', 2MB
§מפתח לביאורים בדברי הרמבם, ירושלים, תשלא
§מפתח הביאורים על הרמבם, בני ברק, תשלג
§מפתחות להרמב"ם, עטיה, שמואל, קושטנדינה, רעה, 60 עמ', 6MB, תוכן העניינים של הפרקים
§מצא חן, חאקו, אליהו, אזמיר, תריא, על הרמב"ם, 159 עמ', 8MB. מעמ' 81 - דרשות. מעמ' 145 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§מקורות לפסקי הרמב"ם-חלק א, ברומברג, אברהם יצחק, ירושלים, תשז
§מקורי הרמב"ם - הרמב"ם ומכילתא דרשב"י, כשר, מנחם מענדל, נ"י, תשג
מקורי הרמב"ם לרש"ש, ר' שמואל שטראשון, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מקורי הרמב"ם, ר' שמואל שטראשון, בעריכת משה שמעון ב"ר ברוך ראובן הכהן, ווילנא, תרל, 64 עמ', 5 MB, ☼ממקור אחר
§מקורי הרמב"ם לרש"ש, ר' שמואל שטראשון, ירושלים תשיז, בעריכת צבי הרכבי, 65 עמ', 3MB. מעמ' 49 "שמועות הרמ"ש" - ר' מתתיה שטראשון על הרמב"ם. מעמ' 52- תולדות הרש"ש וכתביו. מעמ' 59 - "רש"ש לשיטתו", לר' רפאל קנצלבויגן
מקראי קדש, ר' חיים אבולפיה, אזמיר תפט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
מראה הנוגה, ר' רפאל אשכנזי, שלוניקי תקצב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מראה הנוגה, רבי רפאל אשכנזי, שאלוניקי, תקצ"ב, על הרמב"ם
§מראות צובאות - על רמב"ם הלכות תשובה, צבי אריה בלכמן, ירושלים, 5777
§מראי מקומות למשנה תורה ע"פ ספר המצוות, שניאור ברדה, רחובות, 5780, 54 עמ'
§מראי מקומות כלי המקדש על הרמב"ם, בית מדרש גבוה לכהנים, ביתר, 5781
§מראי מקומות על רמב"ם הלכות ביאת מקדש, בית מדרש גבוה לכהנים, ביתר, 5780
§מראי מקומות רמב"ם איסורי מזבח, בית מדרש גבוה לכהנים, ביתר, 5781
מרכבת המשנה, ר' אהרן אלפנדרי, אזמיר תקטו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מרכבת המשנה, ר' אהרן אלפאנדארי, אזמיר תקט"ו, על הרמב"ם, מדע-זמנים, 241 עמ', 18MB. ממקור אחר, 241 עמ', 18MB, ממקור אחר, 247 עמ', 28MB
מרכבת המשנה, ר' שלמה מחעלמא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§מרכבת המשנה, ר' שלמה אבד"ק חעלמא, ירושלים, תשט, מדע-אהבה-זמנים, 257 עמ', 28MB, ממקור אחר, מדע-אהבה-זמנים, 140 עמ', 14MB, ממקור אחר, נשים-קדושה, 257 עמ', 29MB, ממקור אחר, 257 עמ', 19MB, מדע-טהרות, פפד"א, תקיא, 290 עמ', 53MB
מרכבת המשנה, ר' שלמה מחלמא, פפד"א תקיא-תקמה
מרכבת המשנה, ר' שלמה חלמא, חלק א
מרכבת המשנה, ר' שלמה חלמא, חלק ב
מרכבת המשנה, ר' שלמה חלמא, חלק ג
מרכבת המשנה, ר' שלמה חלמא, פרנקפורט תקיא
מרפא לשון (ארדיט), ר' רפאל ארדיט, שלוניקי תקפו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§משאת אברהם - הל' תשובה לרמב"ם, דיין, אברהם ישראל בן בניהו, ירושלים, 5775
§משאת המלך על הרמב"ם - ח"א, דיסקין, שמעון משה בן יהושע זליג, ירושלים, תשמט, 386 עמ', 13MB
§משאת המלך על הרמב"ם - ח"ב, דיסקין, שמעון משה בן יהושע זליג, ירושלים, תשמט, 277 עמ', 9MB
§משאת המלך על הרמב"ם - ח"ג, דיסקין, שמעון משה בן יהושע זליג, ירושלים, תשמט, 297 עמ', 10MB
§משאת המלך על הרמב"ם - ח"ד, דיסקין, שמעון משה בן יהושע זליג, ירושלים, תשמט, 409 עמ', 14MB
§משה אמת ותורתו אמת, שיטת הרמב"ם בפסיקה, לאור תשובותיו ותשובות בנו, סייקס, דוד, 5775
§משכן בצלאל, הרב בצלאל כהן, ירושלים תשי"ח, רמב"ם - ביאורי הלכות - 15.3 MB, 216 עמ'
§משכן בצלאל א - ב, כהן, בצלאל בן בנימין, ירושלים, תשנד, 375 עמ', 13MB, על הרמב"ם, ד"צ של ח"א - ירושלים תשי"ח, וח"ב - ירושלים תשכ"ח
§משנה תורה א, הרב ישעיהו גלאזער, ניו יורק תרפ"ז, רמב"ם - תרגום לאנגלית ספר מדע - 19 MB
§משנה תורה - מדע ואהבה, עם ביאור ר' שלמה בן חנוך הלוי, לייפציג, 5623
§משנה כסף, ר' חיים דוד שירורו, 17MB, שאלוניקי תקל"ח על הרמב"ם
משנה לחם, ר' יחיאל מיכל ב"ר פתחיה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§משנה למלך, רוזאניס, יהודה בן שמואל, קושטנדינא, תצא, 706 עמ', 117MB, ממקור אחר, 719 עמ', 111MB
משנה למלך אחרון, 1905, ירושלים, ר' מרדכי לוריא
§משנה למלך אחרון, ר' מרדכי לוריא, 6MB, ירושלים תרס"ה על ספר "משנה למלך" במקומות שסיים דבריו בלשון צ"ע
§משנת הדעת, רבינוביץ, אליעזר, בית שמש, תשסז, 696 עמ', 44MB, על רמב"ם הל' טומאת צרעת
§משנת חכמים, ר' יוסף ב"ר יעקב יצחק, לבוב, תק"נ, 310 עמ', 50MB, על מנין המצוות שברמב"ם ס' המדע ואהבה, עם פירושים "צפנת פענח" ו"יבין שמועה"
§משנת חכמים, רבי יוסף ב"ר יעקב יצחק הוכגלרנטר, ירושלים, תשנ"ז, על רמב"ם ספר המדע, 409 עמ', 33MB
§משנת יעקב - זמנים ב, רוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דוד, ירושלים, תשסו
§משנת יעקב - קדושה, רוזנטל, יעקב ניסן, חיפה, תשנט
§משנת יעקב - זרעים א, הל' כלאים, מתנות עניים ותרומות, רוזנטל, יעקב ניסן, חיפה, תשנט, 254 עמ', 22MB
§משנת יעקב - זרעים ב, רוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דוד, ירושלים, תשסא
§משנת יעקב - עבודה, רוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דוד, ירושלים, תשסג
§משנת יעקב - קרבנות טהרה, רוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דוד, ירושלים, תשסה
§משנת יעקב - נזיקין, רוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דוד, ירושלים, תשסו
§משנת יעקב - קנין, רוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דוד, ירושלים, תשסח, 438 עמ', 4MB
§משנת יעקב - משפטים, רוזנטל, יעקב ניסן בן אברהם דוד, ירושלים, תשסט
§משנת כהן - על רמב"ם הלכות מקואות, כהן, אברהם ישעיהו בן שרגא פייוול, לייקווד, 5770
§משפט המלוכה על הלכות מלכים להרמב"ם, גרשוני, יהודה ב"ר גרשון יצחק (גרודנר), נו יארק, תשי
משרת משה (עטייה), ר' יצחק עטייה, לוורנו תקפא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§משרת משה, רבי יצחק עטייה, ליוורנו, תקפ"ג
משרת משה (נבר), ר' שמחה שמואל נבר אבד"ק סטופצי, קניגסברג תריח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§משרת משה, ר' שמחה שמואל נבר, 25MB, קעניגסבערג תרי"ח חידושים על הרמב"ם ס' זמנים נשים וקדושה
§מתנה מועטת, ר' אלעזר צדוק טורצין, 4MB, ירושלים תש"ו על הרמב"ם הל' שגגות
§מתת מלך, רבי יחיאל מתתיהו דייביס, ירושלים, תשכ"ח, על הרמב"ם, 173 עמ', 15MB
נאוה קודש, ר' שמעון וולטש, ברלין תקמד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§נאוה קדש, ר' שמעון ב"ר נתן נטע וואלטש, על רמב"ם הלכות קידוש החודש, ברלין תקמ"ו, 111 עמ', 7MB. עד עמ' 25 - על חכמת המדידה. נאוה קדש, 111 עמ', 6MB, ממקור אחר, 110 עמ', 6MB
נאם דוד, ר' דוד מועטי, לוורנו תרד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§נאם דוד, מועטי, דוד ב"ר שמואל, ליוורנו, תרד
נוה צדק, ר' סעדיה הלוי מירקאדו, שלוניקי תרא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§נוה צדק, רבי סעדיה הלוי מירקאדו, שאלוניקי, תר"א
נוה שלום (איזרלסון), ר' שלום איזרלסון, שיקגו תרס, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
נוה שלום (שולאל), ר' שלום שולאל, ליוורנו תקסד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§נזר הקדש, גורן, שלמה, ירושלים, תרצה, על רמב"ם, הלכות פסולי המוקדשין
נחל איתן, ר' אברהם משכיל לאיתן, וילנא תרטו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§נחל איתן, רבי אברהם משכיל לאיתן, ווילנא, תרט"ו
§נחלת אהרן, הרב אהרן מילבסקי, מונטיווידעו, אורוגוואי תשי"א, רמב"ם - הלכות סנהדרין - 3 MB
§נחלת עזרא ח"ב, הדאיה, עזרא, ירושלים, תשמח, על הרמב"ם, ש"ס ושו"ע, 271 עמ', 12MB
§נפש ישרה על הל' דעות לרמב"ם, טבגר, אליהו, מוסקבה, 5773, 246עמ', 4MB
נתיב מאיר, 1931, קיידאן, מץ, מאיר ליב בן יהושע מרדכי
§נתיב מאיר, על הרמב"ם, מץ, מאיר ליב בן יהושע מרדכי, קידן, 5691
§נתיבות החיים-חלק א, וינוגרד, יוסף אליהו, ירושלים, תשטו, על הרמב"ם
§סדר הלכה, ר' דוד שלמה אדעלשטיין, 15MB, ווארשא תרע"ז על הרמב"ם סדר מדע ואהבה
§סדר משנה, ר' וואלף הלוי באסקאוויץ, פראג-ירושלים תק"פ-תר"ס-ת"ש-תש"א, על הרמב"ם סדר מדע, 623 עמ', 43MB. מעמ' 198 - הלכות שבת. מעמ' 298 - הל'שביתת עשור. מעמ' 492 - על הל' חמץ, ממקור אחר, 623 עמ', 43MB
סדר משנה, ר' בנימין זאב בוסקוביץ, פראג תקפ
סדר משנה, תקפ, על רמב"ם ס' המדע, 457 עמ'
§סדר משנה - הל' שביתת יו"ט ח"א, בוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל, ירושלים, 5750
§סדר משנה - הל' שביתת יו"ט ח"ב, בוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל, ירושלים, 5750
§סדר משנה - הל' שופר עד סוף סדר זמנים, בוסקוביץ, בנימין זאב וולף בן שמואל, ירושלים, 5749
סדר משנה (תאומים), ר' חיים יונה תאומים, ירושלים תשמא., יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
סוכת דוד (דיאס), ר' חיים שלמה בר' דוד פרננדיס דיאס, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§סופר המלך - מדע-קדושה, ברנפלד, יצחק צבי, זכרון מאיר,בני ברק, תשל"ו, על הרמב"ם, 211 עמ', 11MB. מעמ' 198 - מפתח מקורות. מעמ' 207 - מפתח נושאים
§סופר המלך - הפלאה-שופטים, ברנפלד, יצחק צבי, זכרון מאיר,בני ברק, תשל"ו, 219 עמ', 12MB. מעמ' 202 - מפתח מקורות. מעמ' 211 - מפתח נושאים אלפאביתי
§ספר המנוחה, ר' מנוח מנרבונה, קושטא, 5478, 114 עמ', 8MB, על הלכות חמץ, שופר, סוכה ולולב, ושביתת העשור, ממקור אחר, 112 עמ', 9MB, ≡ממקור אחר, 120 עמ'
§ספר המנוחה, ר' מנוח מנרבונה, על הרמב"ם, סדר זמנים, עם ביאור "בית מנוחה", ר' שמעון סידאן, פרעסבורג תרל"ט, 157 עמ', 14MB. עמ' 4 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 147 - חידושי סוגיות, ממקור אחר, 155 עמ', 12MB
§ספר המנוחה, ר' מנוח מנרבונה, על הרמב"ם, הלכות ק"ש, תפלה וברכות, בעריכת ר' אלעזר הורביץ, 484 עמ', 21MB, עם מבוא נרחב. ממקור אחר, 487 עמ', 21MB
§עבד המלך, ר' עבדיה הדאיה, ירושלים תש"א, על הרמב"ם, 177 עמ', 11MB. מעמ' 144 - "עבדא דרבנן" - חידושי מסכתות
§עבודת אהרן, הרב אהרן משה שכטר, ברוקלין, ניו יורק תשי"ז, על רמב"ם הל' ביאת מקדש - 12 MB
עבודת המלך, ר' מנחם קרקובסקי, וילנא תרצא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§עבודת המלך, ר' מנחם קראקאווסקי , 14MB, ווילנא תרצ"א על הרמב"ם ספר מדע
עדות ביהוסף (אלמושנינו), ר' יוסף אלמושנינו, קושטנדינה תצג, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§עטרת טוביה, ר' טוביה יהודה טביומי [גוטנטאג], 20MB, ווארשא תרצ"א על הרמב"ם (עם דרוש "מוצל מאש")
עין אליעזר, ר' אליעזר ליפמן וולק, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
עין ימין, ר' חיים יצחק אלגזי, שלוניקי תקפב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
עין מאיר, ר' מאיר טויבער, פרסבורג תרן, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
עין תרשיש, ר' יהושע זליג תרשיש, קובנה תרצב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
עיני אברהם, ר' אברהם צפיג, אמשטרדם תקמד, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§עיני אברהם, צפיג, אברהם, אמשטרדם, תקמד, ☼ממקור אחר
עיני דוד, ר' דוד אמאדו, אזמיר תרכו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§עיני דוד, ר' דוד אמאדו , 21MB, אזמיר תרכ"ו על הרמב"ם
§עיר מקלט א, רוט, ישראל בן חיים דב, בני ברק, תשסג, על רמב"ם הלכות רוצח
§עליות משה - א, על הרמב"ם, שיינברגר, משה בן יוסף, ביתר עילית, 5776
§עליות משה - ב, שיינברגר, משה בן יוסף, ביתר עילית, 5776
§עלים לתרופה, על הלכות דעות להרמב"ם פ"ד, מלבי"ם, ירושלים, תשכא
§עמודי השמים, ר' ברוך [שיק] , 7MB, ברלין תקל"ז על הרמב"ם הל' קידוש החודש
§עמודי כסף ומשכיות כסף, כספי, יוסף, פפד"מ, תרח, על מורה נבוכים
§עמק הלשון, על רמב"ם הלכות דעות פרק ז, ענייני לשון הרע, שווארץ, ראובן, ניו יורק, תשעא, ממקור אחר
עמק המלך, על רמב"ם הלכות כלאים, ר' יעקב אורנשטיין, ירושלים תרנ
§עמק המלך, יקותיאל זאב ב"ר יוסף, לבוב, 5483, על הרמב"ם נשים וקדושה, 190 עמ', 30MB
§עמק המלך, ר' יקותיאל זאב, 24MB, לעמבערג תקס"ח על, ד"צ עם תיקונים, הרמב"ם נשים-קדושה, 205 עמ', 20MB, עם תיקוני השיבושים בסדר העמודים. מעמ' 202 - גליונות ברוך טעם, ჶממקור אחר
§עמק הקהל, על רמב"ם הלכות חגיגה פ"ג, שווארץ, ראובן מלך בן בנימין יצחק, ניו יורק, 5774
עץ החיים, ר' חיים אבולפיה, אזמיר תפט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
פארי הלכות, ר' יחיאל מיכל מקלוואריא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§פירוש על הרמב"ם, עראמה, דוד ב"ר אברהם, אמשטרדם, 5512
§פני יעקב, ר' יעקב ב"ר ישראל צבי, ווארשא, תרמט, 31 עמ', 1MB, על הרמב"ם. מעמ' 17 - חידושים על עירובין וכתובות. מעמ' 29 - דרוש
§פסקי הלכות יד דוד חלק א, רבי דוד פרידמן מקארלין, ווארשא, תרנ"ה-ס"א, הלכות אישות. מעמ' 422 - שאילת דוד - שו"ת. מעמ' 488 - שאילת דוד הלכות מקואות. ממקור אחר, 536 עמ'
§פסקי הלכות חלק ב, ר' דוד בן שמואל פרידמן, 54MB, ורשה תרס"א
§פסקי הלכות חלק ג, ר' דוד בן שמואל פרידמן, ירושלים תשלא, 362 עמ', 31MB, ממקור אחר, 363 עמ', 30MB
§פקודת המלך [ב"ח], ר' ישראל [אשכנזי] דראהביטשער, 11MB, ליוורנו תקס"ד על המשנה למלך על הרמב"ם
פקודת המלך, ר' ישראל נחמן דקוביטשר, ליווורנו תקסד
פרי האדמה, ר' מיוחס בר' שמואל, שלוניקי תקיב-תקכג, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§פרי האדמה חלק א, מדע-טהרה, רבי רפאל מיוחס, שאלוניקי, תקי"ב, 351 עמ', 33MB. מעמ' 337 - מפתח מקורות ממקור אחר, 411 עמ', 56MB, יש עמודים מיותרים בסביבות סדר הפלאה
§פרי האדמה חלק ב, נזיקין-שופטים, רבי רפאל מיוחס, שאלוניקי, תקי"ב, 353 עמ', 32MB. עמ' 4-5 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 366 עמ', 45MB
§פרי האדמה חלק ג, מדע-שופטים, רבי רפאל מיוחס, שאלוניקי, תקי"ב, 183 עמ', 15MB. מעמ' 147 - "תוספת הבכורים" - חידושי מסכתות. מעמ' 159 - חידושי על מזרחי על התורה. מעמ' 164 - על או"ח ויו"ד. מעמ' 173 - מפתח מקורות
§פרי האדמה ח"ד, מדע-שופטים, מיחס, רפאל בן שמואל, שאלוניקי, תקיב, 257 עמ', 24MB. מעמ' 77 - "עיטור בכורים" - חידושים על התלמוד. מעמ' 84 - דיני גט של מומר. מעמ' 87 - "פני האדמה", על התורה. מעמ' 225 - חידושים, דרשותוהספדים. מעמ' 249 - מפתחמקורות. ממקור אחר, 254 עמ', 32MB
פרי האדמה, על הרמב"ם, ר' רפאל מיוחס, שלוניקי תקיב
פרי הארץ (מזרחי), ר' ישראל מאיר מזרחי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
פרי חדש, ר' חזקיה די סילוה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
פרי חיים, ר' חיים הליר, בעיקר מלוקט מספרו "לחקרי הלכות", נדפס בסוף רמב"ם מהד' שולזינגר
פרי עץ חיים (אביגדור), ר' חיים אביגדור, אמשטרדם תקב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§פרי שמואל - על רמב"ם זרעים וטהרה, שטיין, זלמן שמואל בן פסח, ירושלים, 5735
§פרשת הכסף, ר' שמואל סורנאגה, 10MB, שאלוניקי תקי"ח על הרמב"ם הל' עבודה זרה, 205 עמ', 15MB. מעמ' 200 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 204 עמ', 24MB
§פרשת המלך על הלכות אישות פרקים א-ט, פצינר, יצחק מאיר (בן מנחם), ירושלים, תרצח, 226 עמ', 32MB. מעמ' 96-103 - נסרק בטעות אבן האזל הל' זכייה. מעמ' 202 - השמטות. מעמ' 204 - תוכן עניינים מפורט
פתח הבית, 1926, וורשה, ר' אברהם טיקטין
פתח הבית, ר' אברהם טיקטין, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
צדקה לחיים, ר' חיים גרמון, לוורנו תקמז., יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§צור תעודה, ר' מנצור מרזוק, שאלוניקי תקמ"ג על הרמב"ם הל' שלוחין פרקים א-ג, 508 עמ', 40MB. מעמ' 496 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 508 עמ', 47MB, ממקור אחר, 508 עמ', 66MB, ჶממקור אחר
צמח דוד, ר' דוד נגאר, לוורנו תקפח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
צפנת פענח, על הרמב"ם, ר' יוסף רזין, ורשה תרסג-תרסח
§צפנת פענח, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ווארשא-פיעטרקוב, תרס"ג-תרס"ט, 229 עמ', 33MB, על הרמב"ם, מדע-קדושה. ממקור אחר, 225 עמ', 40MB
§צפנת פענח, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ווארשא-פיעטרקוב, תרס"ג-תרס"ט, 117 עמ', 17MB, על רמב"ם ס' הפלאה
§צפנת פענח, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ווארשא-פיעטרקוב, תרס"ג-תרס"ט, 148 עמ', 22MB, על רמב"ם הל' כלאים והל' מתנות עניים, ממקור אחר, 158 עמ', 25MB. מעמ' 146 - קונטרס אחרון מחתן המחבר ר' אבא דוד, על רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות פ"ד ה"א
§צפנת פענח, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ווארשא-פיעטרקוב, תרס"ג-תרס"ט, 135 עמ', 17MB, על רמב"ם הלכות תרומות
§צפנת פענח, רבי יוסף רוזין מרוגאטשוב, ווארשא-בילגורייא, תרצ"ה-תרצ"ח, 71 עמ', 9MB, קונטרס השלמה לצ"פ חלק ד
§צפנת פענח, מהדו"ת ח"א, על הרמב"ם, ראזין, יוסף, דווינסק, תרצ, 181 עמ', 16MB
—§נר אברהם, ר' יוסף רוזין, תשובות להשגות על צפנת פענח, עם "בריכת המלך" חלק שני, על ס' המצוות, ר' מרדכי סאוויצקי, נוטון סענטר תשל"ו, 253 עמ', 15MB
צרור החיים (יעקב), ר' חיים יעקב בר' יעקב, אמשטרדם תצח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§צרור החיים, ר' חיים יעקב, 23MB, אמשטרדאם תצ"ח על הרמב"ם
§צרור החיים, ר' חיים חייקא ב"ר אהרן, זולקווא תקי"ג, 81 עמ', 11MB
קדושת יו"ט, ר' יו"ט אלגזי, ירושלים תרג, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§קהלת יעקב, ר' יעקב אלבעלי , 17MB, שאלוניקי תקל"ט על הרמב"ם, 237 עמ'. מעמ' 140 - שו"ת. מעמ' 150 - דרשות. מעמ' 230 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 236 עמ', 28MB, ממקור אחר, 148 עמ', 12MB, על הרמב"ם. מעמ' 139 - שו"ת, ჶממקור אחר
קהלת יעקב (אלבעלי), ר' יעקב אלבעלי, שלוניקי תקלט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§קובץ, טריביטש, נחום, וינה, תקצ"ה, 87 עמ', 20MB, על הרמב"ם, מדע-נשים. ממקור אחר, 88 עמ', 20MB
§קובץ הדרת מלך ג, נ"י, תשמד, חידושים על הרמב"ם
§קובץ הדרת מלך ד, ברוקלין, נ.י, תשמו, חידושים על הרמב"ם
§קובץ על יד-חלק ב, זסלנסקי, אהרן יצחק, ירושלים, תשיח, על הרמב"ם
קול בן לוי, ר' רפאל בן אליהו הלוי, קושטנדינה תפז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§קול דודי, על הרמב"ם, דוד הלוי פראנד, לונדון, 5780
קול יעקב (שאול), ר' יעקב שאול, ור' גרשון שאול, אזמיר תקכ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§קונטרס הרמב"ם, יעלינעק, אהרן, וינה, תרלח, ☼ממקור אחר, 32 עמ'
§קנה המדה, ברוך ב"ר יעקב משקלאב, שקלוב, תקנא, 34 עמ', 3MB, על רמב"ם הלכות קידוש החודש וחכמת המדידה, ממקור אחר, 34 עמ', 3MB
קרבן אשה, ר' אליהו שמאע, לוורנו תקפא., יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
קרבן חגיגה, ר' משה גלנטי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§קרית מלך, קניבסקי,שמריהו יוסף חיים בן יעקב ישראל, בני ברק, תשלח
קרית מלך רב, ר' יהודה נבון, קושטנדינה תקיא-תקכה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§קרית מלך רב א, זמנים, נשים, מכירה, רבי יאודה נבון, קושטא, תקי"א, 507 עמ', 123MB. מעמ' 432 - שו"ת. מעמ' 486 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 721 עמ', 87MB, כולל חלק ב, מצולם לא לפי הסדר
§קרית מלך רב ב, הפלאה, שקלים, זכייה, מלווה, עדות, רבי יאודה נבון, קושטא, תקי"א, 303 עמ', 64MB. מעמ' 132 - שו"ת דין אמת. מעמ' 211 - מפתח מקורות. מעמ' 218 - "בית מושב" על חו"מ סי' א-טו. ממקור אחר, חלק ב, 301 עמ', 40MB
קרית ספר, ר' משה מטראני, ונציה שי"א, 257 עמ', 105 MB, §ממקור אחר, 506 עמ', 69MB, ממקור אחר, 502 עמ', 41MB, ממקור אחר, 506 עמ', 71 MB, ★ממקור אחר
§קרית ספר, ר' משה בן יוסף טראני (מבי"ט), ורשה, ד"צ ניו יורק, תשיג, 608 עמ', 50MB. מעמ' 604 - הגהות בעל חדות יעקב על קרית ספר. מעמ' 606 - הערות ר' אריה ליב ריימאן על קרית ספר
§ראש פנה על הרמב"ם, פפנהים, אברהם שמואל, בני ברק, תשסא
ראשון לציון, ר' חיים בן עטר, קושטא תקי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
רוח אליהו, ר' אליהו חאקו, שלוניקי תקנב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§ריצבש"י, [ר' יצחק צבי ברנפלד], ירושלים, תשו, 143 עמ', 15MB, על הרמב"ם. מעמ' 121 - חי' חתם סופר על סוגיות. מעמ' 141 - מפתח מקורות. נדפס אח"כ בספרו "סופר המלך"
§ריצבש"י-חלק ב, בערנפלד, יצחק צבי, ירושלים, תשטז, על הרמב"ם, 47 עמ', 4MB. מעמ' 43 - מפתח מקורות. נדפס אח"כ בספרו "סופר המלך"
§רמב"ם הלכות תשובה, עם פירוש ר' דוד שור, ברוקלין, תשסג, 45 עמ', 2MB
שארית יעקב (ביבאס), ר' יעקב ביבאס, ירושלים תרמ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
שביתת יו"ט, ר' יו"ט אלנקווה, שלוניקי תקמח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§שבעה כוכבי לכת, ר' דובעריש טורש, 11MB, ווארשא תרפ"ז על הרמב"ם הל' דעות
§שבעה פרקים להרמב"ם, פינס, שלמה זלמן, בילגורייא, תרצה, 128 עמ', 6MB, על הלכות אישות פרקים ג-ט
שדה הארץ, ר' אברהם מיוחס, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
שהם וישפה, ר' דוד אורטנברג, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
שו"ת הרדב"ז, ר' דוד בן זמרא, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
שו"ת הרמב"ם, לפי סדר משנה תורה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
שו"ת ר' יהושע הנגיד, לפי סדר משנה תורה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§שובי נפשי על רמב"ם הלכות תשובה, קופרמן, הלל בן יהודה, ירושלים, 5771
שופריה דיעקב (מערך), ר' יעקב מעארך, לוורנו תקנב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§שינויי נוסחאות וגרסאות לספר משנה תורה, הורביץ, חיים מאיר ב"ר יוסף הלוי, פפד"מ, תרנ, 156 עמ', 3MB,
§שלחן המלך, רבי יוסף ן, אזמיר, תרכ"ב, על הרמב"ם. מעמ' 165 - מפתח נושאים ומקורות. מעמ' 180 - דרשות. מעמ' 282 - ליקוטים על תנ"ך והתלמוד
§שלחן המלך, 5 עמודים אחרונים, אבן עזרא, יוסף ב"ר יצחק, אזמיר, תרכד, 496KB
שלל דוד, ר' דוד מועטי, לוורנו תרי, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§שלמי יוסף - על הלכות תשובה, גליק, יוסף ש., ירושלים, 5761
שלמי ירוחם, 1941, ירושלים, הרב ירוחם אשר וַרְהַפְטִיג
§שלמי ירוחם, ר' ירוחם אשר ווארהאפטיג, 12MB, ירושלים תש"א על הרמב"ם בעניני קדשים
שלמי תודה, ר' שלמה דאנה, תונס תרעח, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§שם הבדלח על רמב"ם ספר טהרה, משה אהרן קריסטל, נ"י, תשפ
שם יוסף (אליקים), ר' חיים יוסף אליקים, שלוניקי תקכט, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§שם יוסף, ר' יוסף אליקים מסופיא, 28MB, שאלוניקי תקכ"ט, על הרמב"ם, 403 עמ', ממקור אחר, 401 עמ', 51MB
§שם יוסף כרך א, ר' יוסף מועטי, 117MB, ירושלים תרל"ט
§שם יוסף, מועטי, יוסף, חיפה, 5777, 371 עמ', 8MB
שמחת עולם (לגו), ר' חיים שבתי לגו, שלוניקי תקסב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
שמן המשחה, ר' משה חיים מקושטא, קושטנדינה תר, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§שמן המשחה חלק א, ר' חיים שמואל בן משה, קושטא, תר, 271 עמ', 15MB, על הרמב"ם. מעמ' 157 - דיני עגונה וגיטין. מעמ' 238 - על יו"ד
§שמן הקודש, הרב שמעון מורדכוביץ, ברונקס, ניו יורק תשכ"ג, רמב"ם - הלכות פסולי המוקדשים - 7 MB
§שער הזקנים, פרעמישלא, תרמד, 10 עמ', 915KB, השגות הראב"ד על הרמב"ם מכ"י, עם הערות לר' דוד טעבלי אפרתי. מעמ' 9 - "הררי לב" לר' אליהו הרצבנברג, הערות על ס' "עץ החיים" לר' דוד טבלי אפרתי
§שער המלך ח"א, מדע-קדושה, נוניס בילימונטי, יצחק ב"ר משה, שאלוניקי, תעב, 523 עמ', 64MB. מעמ' 506 - מפתח מקורות
§שער המלך ח"ב, הפלאה-שופטים, נוניס בילימונטי, יצחק ב"ר משה, שאלוניקי, תעב, 277 עמ', 33MB. מעמ' 269 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 277 עמ', 23MB
שער המלך, על הרמב"ם, שלוניקי תקלא, ממקור אחר
§שער המלך, נוניש,יצחק בר' משה, ברין, תקסא, 208 עמ', 28MB
שער המלך, ברין תקסא, עם טעם המלך, ר' ברוך ייטלס, החל מהלכות נדרים
§שער המלך-חלק ראשון, מדע-קדושה, נוניס בילמונטי, יצחק ב"ר משה, לבוב, תריט, 251 עמ', 68MB, עם "טעם המלך", ר' ברוך ייטלס, והגהות רי"ש נתנזון
§שער המלך-חלק שני, הפלאה-שופטים, נוניס בילמונטי, יצחק ב"ר משה, לבוב, תריט, 116 עמ', 31MB,
§שער המלך - ד חלקים, ר' יצחק בן משה נוניס-בילמונטי, לבוב, תרע, 398 עמ', 80MB, עם טעם המלך, "מעשה חושב" לר' חיים שמואל בירנבוים, "אפריון שלמה" לר' שלמה קלוגר, והגהות רי"ש נתנזון. טבלת השוואת מספרי דפים בדפוסי שער המלך
שער יאודה, ר' יהודה אלגזי, שלוניקי תקסה, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§שער יאודה, ר' יאודה אלגאזי, שאלוניקי תקס"ה, על הרמב"ם, 341 עמ', 26MB. מעמ' 260 - ס"ס בדבר שיש לו מתירין. מעמ' 267 - חידושי מסכתות. מעמ' 297 - על התורה. מעמ' 312 - על נ"ך. מעמ' 323 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 338 עמ', 44MB, ჶממקור אחר
§שערי דעה, על הלכות דעות, הרב שבתי סופר, ניו יורק 1899, רמב"ם 6MB
§שערי דעה, ר' שבתי סופר , 6MB, ניו יארק תרס"ט, על הרמב"ם הל' דעות
שערי שמים, ר' מנחם ריזיקוב, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
שערי שמים - תרביצא על הרמב"ם, הרב מנחם הכהן ריזיקאוו, ברוקלין תרצ"ז, 14 עמ', 1 MB. עמ' 12 - תוכן עניינים של חלק חו"מ
§שפת הים - ביאורים ועיונים בהלכות בית הבחירה לרמב"ם, יצחק מנחם הרשקוביץ, פתח תקוה, 5775
§שקל הקדש, קניבסקי, שמריהו יוסף חיים, בני ברק, תשנח, על רמב"ם הל' שקלים והל' קה"ח
§שרשי הי"ם ח"א, ר' רפאל יצחק מאייו , 18MB, שאלוניקי תקס"ז-תקע"ג על הרמב"ם, ממקור אחר
§שרשי הי"ם ח"ב, ר' רפאל יצחק מאייו , 32MB, שאלוניקי תקס"ז-תקע"ג על הרמב"ם
§שרשי הי"ם ח"ג, ר' רפאל יצחק מאייו , 18MB, שאלוניקי תקס"ז-תקע"ג על הרמב"ם
שרשי הי"ם, על הרמב"ם, ח"א, ר' רפאל יצחק מאייו, שאלוניקי, תקס"ו-תקע"ה, 364 עמ'
שרשי הי"ם, על הרמב"ם, ח"ב, ר' רפאל יצחק מאייו, שאלוניקי, תקס"ו-תקע"ה, 434 עמ'
שתי ידות, ר' מנחם די לונזאנו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
תבואת יקב, ר' אברהם בלעיש, לוורנו תקפ, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
תבואת שמש, ר' מאיר מגלונא, ברלין תקמז, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§תבואת שמש, ר' מאיר, 9MB, ברלין תקמ"ז על הרמב"ם
§תורה אור להרמבם, נייהויזען, חיים שמעון, באלטימאר, תשב, הפסוקים במשנה תורה ושינוי נוסחאות בהם
§תורת הנזיר, ר' יצחק הוטנער, קובנה, תרצב
תורת משה, ר' משה צונצין, אזמיר תצו, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§תורת נתן, הרב נתן קפלן, סינסינטי, אוהיו תשי"ט, חידושים בכמה מקומות ברמב"ם, 57 עמ', 2MB
תירוש ויצהר, ר' צבי הירש לוין, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§תפארת מנחם, ר' מנחם מענדל שפרניק-וינר , 8MB, לבוב - תרל על הרמב"ם הל' אישות
תשובה מיראה, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§תשובה מיראה, רבי אליהו דוד ראבינוביץ תאומים, ירושלים, תרס"ו
תשובה מיראהר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, על "יראה לי" שברמב"ם, נדפס בסוף רמב"ם מהד' שולזינגר
תשובות חד מקמאי, ר' יוסף קורקוס, יש לבחור מהתפריט ספר, הלכות, פרק, הלכה
§תשובת המלך, על רמב"ם הלכות תשובה, גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צבי, אלעד, 5773

מפרשים על מורה נבוכים
כתבי הקדש לרמב"ם, הגנה על מורה נבוכים והרד"ק ורר' בחיי, ברלין תקכד
כתבי הקדש לרמב"ם, זאלקווא תקלב
כתבי הקדש להרמב"ם, וילנא תקסז
§מורה נבוכים עם פירושים, רמב"ם, ויניציאה, שיא
§באור לספר מורה נבוכים, נרבוני, משה, וינה, תריג, ☼ממקור אחר, 64 דפים
ביאור למורה נבוכים, ר' נרבוני משה, ביאור בשיטת אריסטו, אבן רושד למורה נבוכים
§גבעת המורה, יוסף ב"ר יצחק הלוי פראג שע"ב
§גבעת המורה, נרבוני, משה, ברלין, 5551
גבעת המורה, תקפח
המורה לצדקה, פרקים ממורה נבוכים, על המצות, תקצח, 142 עמ'
§מורה המורה, אבן פלקירא, שם טוב ב"ר יוסף, פרשבורג, תקצז, ביאור דברי הפילוסופים המוזכרים במורה נבוכים, עם תירוץ לקושיה של ר"ש אבן תיבון, ותיקון טעויות התרגום במורה נבוכים, 179 עמ', 9MB, ממקור אחר, 181 עמ', 9MB, ★ממקור אחר, ☼ממקור אחר
מורה המורה - על המורה נבוכים, ר' שם טוב אבן פלקירא
מורה לצדקה, ר' יצחק אברבנאל, תקצא
מורה נבוכים, עם פרוש האפודי, שם טוב, ן' קרשקש, אברבנאל
מורה נבוכים, עם פירוש ר' משה נורבוני, וגבעת המורה, זולצבאך תק"ס, 234 עמ'
§מעלות הנבואה, שייער, שמעון, רדלהיים, תרח, על מורה נבוכים, ח"ב, פרק מה
§משרת משה, ר' קלונימוס, לייפציג, תרה, 27 עמ', 1MB, מליצה לטובת שיטת הרמב"ם ב"מורה נבוכים" בענין ההשגחה, ☼ממקור אחר
עמודי כסף ומשכיות כסף, ר' כספי יוסף, שני פירושים על ספר המורה לרמב"ם, ☼ממקור אחר, פפד"מ תרח, 152 עמ'
פירוש על מורה נבוכים, ר' יצחק אברבנאל, פראג תקצ"א, 144 עמ', 27MB
פירוש אברבנאל על ספר מורה נבוכים לרבינו משה בן מיימון, אברבנאל, יצחק בן יהודה, עם הערות "מורה לצדקה", ר' משה הלוי לנדא, פראג, תקצ"א
§פירוש אברבנאל על מורה נבוכים - א, עם הערות "מורה לצדקה" לר' משה לנדא, פראג, תקצ"א, 164 עמ', 10MB
§פירוש אברבנאל על מורה נבוכים - ב, פראג, תקצ"ב, 119 עמ', 8MB
מורה נבוכים, עם פירוש ר' יצחק אברבנאל, פראג תקצ"א
שאלות להחכם כה"ר שאול הכהן, אברבנאל, יצחק בן יהודה, פירוש כמה פרקים מספר מורה הנבוכים ועניינים פילוסופיים מספר הכוונות, ויניציאה של"ד. עם "ביאורי המורה" מאת ר' משה בן יהודה נגרי. דפים ג-יח - פירוש הקדמות הרמב"ם לחלק השני ממורה נבוכים, מאת אבו בכר בן מחמד א בתרגומו של יצחק בן נתן הספרדי. יא-לא: ביאור על מורה מורה נבוכים מאת ר' יוסף בן אברהם גיקטילייא.
Ξשאלות וקצת ביאורי מהמורה, ר' יצחק אברבנאל, ויניציאה, של"ד,על מורה נבוכים, 7.6 MB
Ξשאלות להחכם שאול הכהן שאלות ששאל ר' שאול הכהן מר' יצחק אבראבנאל על "מורה נבוכים" וענינים פילוסופים מספר הכונות, ונציה של"ד, 114 עמודים, 7.1 MB, ☼ממקור אחר, §ממקור אחר, 113 עמ', 8MB, ממקור אחר, 115 עמ', 7MB
שמים חדשים על מורה נבוכים, אברבנאל, יצחק בן יהודה, רעדלהיים תקפ"ט, 51 דפים
Ξשמים חדשים, ר' יצחק אברבנאל, רעדלהיים, תקפ"ט, על מורה נבוכים ח"ב פי"ט בענין קדמות העולם, 8.3 MB, ★ממקור אחר 102 עמ', §ממקור אחר, 107 עמ', 6MB
§שער כבוד ה', תשובות להשגות הרמב"ן על מורה נבוכים, רבי אפרים אלנקאווא, תונס, תרס"ב, 257 עמ', 21MB, עם "פתח השער" לר' חיים בלייח, עם תולדותיהם מר' אליהו עצור

מפרשים על חיבורים אחרים
ספר המצוות
§אור המצות, הרב אורי לאנגנער, על ספר המצוות לרמב"ם
מצוות עשה א-קכד, ברוקלין תשכ"ג, 11 MB מצוות עשה קכה-רמח, ניו יורק תשכ"ה. עמ' 448-466- פרפראות, עמ' 467-501 - תורמים, עמ' 502-534 - הנצחות. 10 MB, מצוות לא תעשה א-קפב, ניו יורק תשכ"ו, 533 עמודים. מעמ' 407 - פרפראות. מעמ' 462 - תורמים והנצחות. 10 MB, מצוות לא תעשה קפג-שסה, ברוקלין תשכ"ז, 567 עמודים. מעמ' 421 - פרפראות. מעמ' 492 - תורמים והנצחות. 15 MB
§אמרי חן - ספר המצוות ח"א, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, 5774
§אמרי חן - ספר המצוות ח"ב, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, 5775
§אמרי חן - שרשים לספר המצוות, לבנברג, יהודה השל בן צבי, ליקווד, 5773
§אמת ליעקב, ר' שאול אליעזר ראבינאוויטש, 7MB, אדעססא - תרנ"ג חידושים על ס' המצות להרמב"ם
§בקוראי שמו - על ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה, קרית ספר,
§בריכת המלך, הרב מרדכי סאוויצקי, בוסטון תשל"א, על ספר המצוות לרמב"ם, 347 עמודים - 23 MB
§דבר מצוה, ר' ברוך עין , 5MB, ווארשא תרמ"ד, על ס' המצות להרמב"ם
§דברות רבנו משה בן מימון, ליקוטים מספריו בנושאים שונים, תל אביב, תרצה
§דרך נשר ח"א, על ס' המצוות לרמב"ם, שורשים א-ג, לאקס, משה אריה לייב, ירושלים, 5775, 481 עמ', 25MB
§דרך נשר - כרך ב, על ס' המצוות לרמב"ם, שרשים ד-ה, משה לאקס, 348 עמ', 19MB
§דרכי משה, חיות, צבי הירש, זולקווא, תרא, 44 עמ', 4MB, יסודות באמונה העולים מדברי הרמב"ם, עם מראי מקומות להל' יסודי התורה, עם "תפארת ישראל" - תגובה לעלית הדם שבדמשק
§הדרת מלך, הרב אברהם בנימין זילבערבערג, פיטסבורג, פענסילווניא 1945, ספר המצוות לרמב"ם ודרושים (מעמ' 119) - 180 עמודים - 11MB
הרמב"ם היומי בקיצור ובשלמות. מאמרים עיוניים בנושא הרמב"ם ומשנתו
השגות הרמב"ן על ספר המצוות
הרמב"ם, גליקסון משה, מעוצב על פי אתר פרויקט בן יהודה
השגות הרמב"ן על רבינו משה בר מימון במנין המצות, קושטנטינה ר"ע, 140 עמ', §ממקור אחר, 140 עמ', 9MB
§חדושים מארבעה עשר שרשים, של הרמב"ם והרמב"ן, ר' שניאור פייווש ב"ר מנחם במבולחוב, קושטא, תקט
§יד הלוי, על ספר המצות לרמב"ם, ר' יצחק שמחה הלוי הורויץ, עם השגות הרמב"ן ומגילת אסתר, ירושלים, תרפז, 580 עמ', 59MB. מעמ'573 - "חשבונו של עולם" - דרשה מאבי המחבר
§לב שמח, אליגרי, אברהם ב"ר שלמה, קושטא תי"ב, על ס' המצוות, ממקור אחרממקור אחר, 131 דפים
§מאירת עינים, די פאס, יצחק ב"ר משה, ליוורנו, תקיג, על ס' המצוות לרמב"ם, עם חזון יחזקאל על הבית השלישי
§מגלת אסתר על ספר המצות להרמב"ם, אבן צור, יצחק לאון בן אליעזר, ויניציאה, שנב
§מחשבת משה-חלק ראשון, ווילנא, תרכו, על ס' המצוות לרמב"ם
§מחשבת משה-חלק שני, ווילנא, תרכו
§מי מרום, חרל"פ, יעקב משה, ירושלים, תשה, 220 עמ', 4MB, על שמונה פרקים
מידה טובה – ישלח שרשיו – עיון בארבעה עשר השורשים של הרמב”ם, ר' מיכאל אברהם
§מעשה נסים, שאלות ר' דניאל הבבלי על ס' המצוות לרמב"ם ותשובת ר"א בן הרמב"ם, פאריס, תרכז
§מרגניתא טבא, הורביץ, אריה ליב זיטל, פפד"מ, 5498, על ס' המצוות לרמב"ם, 26 עמ', 2MB
מרגניתא טבא על ספר המצוות לרמב"ם, ר' אריה ליב זיטל סגל הורוביץ, פפד"מ תקי"ג, 55.4MB
§מרגניתא טבא, הורביץ, אריה ליב זיטל, פראנקפורט דמיין, תקטז, 225 עמ', 20MB
§נר מצוה, ר' מנחם יוסף וואלק, 40MB, פיעטרקוב תרס"ז, על ס' המצות להרמב"ם
§נר מצוה-חלק ראשון, טאנעליס האנדל, יצחק, וינה תרל"ח, על ס' המצוות לרמב"ם, לפי סדר המצוות שבס' המדע, 142 עמ', 7MB
§נר מצוה-חלק שני, טאנעליס האנדל, יצחק, תרלט, 39 עמ', 2MB, על ס' המצוות לרמב"ם, לפי סדר המצוות שבס' אהבה
§סדר המצות להרמב"ם, ר' יעקב ליב מוינשטר, ניו יורק, תשח, 113 עמ', 7MB, ביאור הסדר שבספר המצוות. מעמ' 29 - תרי"ג מצוות מחולקות לפי נושאים. מעמ' 68 - ביאורים על ס' המצוות
§ספר המצות - יד שרשים, ר' משה בן מיימון, ווארשא, תרמג, עם השגות הרמב"ן, מגילת אסתר, מרגניתא טבא, לב שמח, קנאת סופרים, דרך מצותיך, 177 עמ', 25MB, ממקור אחר, 178 עמ', 26MB
§ספר המצות - מצות עשה ולא תעשה, ר' משה בן מיימון, ווארשא, תרמג, 111 עמ', 14MB, ממקור אחר, 111 עמ', 14MB
§ספר המצות לרמב"ם, חלק השרשים, עם השגות הרמב"ן ומגילת אסתר, ועם ביאור "יד הלוי", לר' יצחק שמחה בן יוסף דוב הלוי הורוויץ, ירושלים, תרצא, 280 עמ', 28MB. עד עמ' 103 - "שי למורה" - על טעמי המצוות לרמב"ם שבמורה נבוכים ח"ג
§עין יוסף על ספר המצוות להרמבם, רב יוסף פרבר, 5780
§עין יוסף על ספר המצוות להרמב"ם, יוסף פרבר, גרט נק, 5781
§עץ החיים-אשל אברהם, רבי יהודה ב"ר חנין-רבי אברהם טובייאנה, ליוורנו, תקמ"ג, 296 עמ', 41MB, ביאורים על חלקים מספר המצוות לרמב"ם
פרי ביכורים, על ס' המצוות לרמב"ם, ר' יהודה ארי' אלטר, תשמט, 206 עמ', 9.65MB
§פרי בנימין - ספר המצוות להרמב"ם, וואלף, יוסף רפאל בן בנימין, לונדון-בני ברק, 5768, ממקור אחר
§קנאת סופרים, קזיס, חנניה ב"ר מנחם, ליוורנו, 5590, על ס' המצוות לרמב"ם
§תרי"ג מצות, הרב יעקב איסקאלסקי, ניו יורק תרפ"ו, פירוש על ספהמ"צ לרמב"ם - כט"ו מצוות - 8 MB

פירוש המשנה
Ξאגרת החלום, ר' שם טוב בן יוסף פלקירא, פילדלפיה תר"ע, על שמונה פרקים לרמב"ם, 2.56 MB
§הין צדק ותיקון המדות, ליכטשטיין, אברהם ב"ר אליעזר ליפמן ווילנא תקנ"ט, על שמונה פרקים, פרקים א-ב, ☼ממקור אחר, 18 דפים, עם פירוש הגר"א על אגדות
§מי נפתוח, רבי יהודה ליב עדל, ביאלסטוק, תקע"ו, על פתיחת הרמב"ם לסדר טהרות, ☼ממקור אחר, ≡ממקור אחר, 148 עמ'

מלות הגיון
אבן בוחן, על מלות הגיון לרמב"ם, ר' פנחס מנחם היילפרין, פפד"מ תרו, 51 עמ', §ממקור אחר

דרכו של הרמב"ם
§אהבת הקדמונים, רבי יקותיאל אריה קאמעלהאר, בילגורייא, תרצ"ה, על שיטת הרמב"ם במחשבה, 113 עמ', 5MB
§הרמב"ם - סיפור חייו, אבן חן, יעקב, ירושלים, תשנב
§מאורות, טולידאנו, יעקב משה, תל אביב, תשט"ז, 40 עמ', 2MB, לרגל 750 שנים מפטירת הרמב"ם, אוסף מחקרים בענין הרמב"ם ועוד
§מפניני הרמב"ם, הרב מנחם מענדל מאנזאהן, ברוקלין, ניו יורק תרצ"ב, פירוש התורה על פי הרמב"ם - 4 MB
§משנתו הפילוסופית של הרמב"ם, רפל, דב, ירושלים, תשלו
§ספר הרמב"ם של התרביץ, ירושלים תרצה, 193 עמ', 9MB
§רבנו משה בן מימון, לקט מדבריו, עם פירוש מר' מ"ב לזבניק, עם תולדותיו, ווארשא, תרעא
§רבנו משה בן מימון, קובץ מאמרים עליו, "הארץ" גליון 4788, תל אביב תרצ"ה, 162 עמ', 37MB
§רבנו משה בן מימון, חייו וספריו, פעולותיו והשקפותיו, בעריכת בן ציון דינבורג, תל אביב, תרצ"ה, 115 עמ', 5MB
§רבנו משה בן מימון, חלק א, חייו, ספריו, פעולותיו ודעותיו, בעריכת רי"ל מימון, עם "מפתח הדרשות" לרמב."ם, ירושלים, תרצ"ה, 319 עמ', 13MB
§רבנו משה בן מימון, חלק ב, בעריכת רי"ל מימון, ירושלים, תרצ"ה, 324 עמ', 15MB
§רבנו משה בן מימון, ר' שלמה זלמן כהנא, ווארשא, תרצ"ה, 116 עמ', 5MB
§רמב"ם והאגדה, יחס הרמב"ם לאגדה, משה ב"ר יצחק, קאונאס, תרצז
§תפארת למשה, חיות, צבי הירש, זולקווא, תרא, 32 עמ', 2MB, הגנה על ספרי הרמב"םשאלות ותשובות

הספרים מחולקים למדורים כלהלן:

גאונים ראשונים אחרונים שו"ת אחרונים ששמם כשם המחבר


גאונים
שאלות ותשובות הגאונים, קושטאנדינא של"ה, 47 עמ', 7.7MB, מחקר על הספר
§שאלות ותשובות הגאונים, שנדפסו בעבר בקושטנדינה, מנטובה, שנז, 66 עמ', 2MB, ממקור אחר, 70 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר
§שו"ת הגאונים, שנדפסו בעבר בקושטנדינה, 3MB, פרג ש"ן, 92 עמ', ממקור אחר, 92 עמ', 4MB, ממקור אחר, 92 עמ', 4MB
§שו"ת הגאונים, שנדפסו בעבר בקושטנדינה, 110 עמ', 5MB, ירושלים תש"ך, עם הערות מר' מרדכי אליהו רבינוביץ, ומגאוני ירושלים, ממקור אחר, 112 עמ', 6MB
שערי צדק - תשובות הגאונים, הו"ל ר' חיים מודעי, שאלוניקי תקנ"ב,123 עמ', 28.3MB, §ממקור אחר, 242 עמ', 10MB, §ממקור אחר, 245 עמ', 16MB
§שערי צדק - תשובות הגאונים, שנדפסו בעבר בשאלוניקי תקנ"ב, עם מפתח, ירושלים, תשכ"ו, 301 עמ', 13MB, ממקור אחר, 294 עמ', 10MB, ממקור אחר, 298 עמ', 13MB
שו"ת הגאונים, בעריכת ר' משה מרדכי יוסף ב"ר מיוחס, שאלוניקי תקס"ב, 29 עמ', 10.5
שו"ת הגאונים - חמדה גנוזא, בהוצאת ר' משה מרדכי יוסף ב"ר מיוחס, שאלוניקי תקס"ב, כו דפים
תשובות הגאונים - שערי תשובה, גאונים, 1858, ליפציג,
§תשובות הגאונים - שערי תשובה, שנדפסו בעבר בשאלוניקי תקס"ב, עם הערות מהרד"ל, לייפציג תרי"ח, 89 עמ', 5MB. מעמ' 86 - תשובת ממהר"ש הלוי בדיני נזירות
§תשובות הגאונים - שערי תשובה, שנדפסו בעבר בשאלוניקי תקס"ב, עם הגהות "איי הים", לר' ישראל משה חזן, 241 עמ', 15MB, ליוורנו תרכ"ט, ☼ממקור אחר
§תשובות גאונים קדמונים, בעריכת ר'יוסף טוב עלם, הו"ל דוד קאססעל, 113 עמ', 5MB, ברלין תר"ח, ☼ממקור אחר
חמדה גנוזה, תשובות הגאונים, בהוצאת זאב וואלף וואלפינזאהן ור' שניאור זלמן שניאורזאהן, ירושלים תרכ"ג, 43 עמ', §ממקור אחר, 73 עמ', 1MB
תשובות הגאונים - מוסאפיה, גאונים, 1864, ליק,
§תשובות הגאונים, בעריכת ר' יעקב מוסאפיה, 80 עמ', 2MB, ליק תרכ"ד, ממקור אחר, 90 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר, ὥממקור אחר
§הערות ותקונים לס' תשובות הגאונים, ליק, תרכו, 44 עמ', 1MB
תשובות הגאונים, מהד' קורונל
תשובות הגאונים, הוציא לאור ר' נחמן נתן קורונל, וינה תרל"א, 57 עמ'. מעמ' 38 - "משפטי בדיקת הסכין והריאה" לר' יונה. §ממקור אחר, 38עמ', 1MB
§תשובות גאוני מזרח ומערב, ר' יואל בן משה ליב הכהן מילר, 6MB, ברלין תרמ"ח
§זכרון לראשונים וגם לאחרונים - זכרון לראשונים, ר' אברהם אליהו בן יעקב הרכבי, ברלין, תרמז, 449 עמ', 20MB, מחברת ד, תשובות מהגאונים, עם מפתח מקורות, ממקור אחר, 450 עמ', 21MB, ממקור אחר, חלקי, 199 עמ', 14MB
§קהלת שלמה, ר' שלמה אהרן בן יעקב וורטהיימר, ירושלים, תרנט, שו"ת מר' שרירא ורב האי והרי"ף
§גאון הגאונים, נמוקי ר' נחשון גאון, שתי תשובות לגאון, תשובות רס"ג לחיוי הבלכי, הקדמת רס"ג לפירושו לשר השירים, פירוש רס"ג לשירים, בעריכת רש"א ורטהיימר, ירושלים, תרפה, 125 עמ', 5MB
§תשובות הגאונים, ר' שמחה בן יהודה זאב אסף, 5MB, ירושלים תרפ"ז, 133 עמ',
§תשובות הגאונים, בעריכת רבי עזריאל הילדסהיימר, דעווא, תרפ"ז, 10 עמ', 526KB, תדפיס מאוצר החיים שנה ג, ממקור אחר, 8 עמ', 301KB
§תשובות הגאונים, בעריכת ר' אברהם מרמרשטיין, 78 עמ', 2MB, דוה תרפ"ח
§תשובות הגאונים מתוך הגניזה, ר' שמחה בן יהודה זאב אסף, 276 עמ', 7MB, ירושלים תרפ"ט
§מספרות הגאונים, ר' שמחה בן יהודה זאב אסף, ירושלים, תרצג, תשובות ושרידים מספרי הלכה, 247 עמ', 8MB
§ספרי רבינו סעדיה גאון - תשובות, פריס, תרנג, 59 עמ', 2MB, מתוך ספר גדול יותר. ממקור אחר, 59 עמ', 2MB, ὥממקור אחר, 58 עמ', 2MB
§מפתח לתשובות הגאונים, מיללער, יואל הכהן, ברלין, תרנא

ראשונים
ברכת אברהם, שו"ת, 1860, ליק, רבי אברהם בן הרמב"ם
§ברכת אברהם, ר' אברהם בן משה בן מיימון, בעריכת בער גולדברג, ליק, תריט, 83 עמ', 7MB. ממקור אחר, 81 עמ', 4MB, ☼ממקור אחר, ↂממקור אחר
§תשובות רבנו אברהם בן הרמב"ם, ר' אברהם בן משה בן מימון, בעריכת ר' א"חי פריימן, ירושליים, תרצז, 273 עמ', 14MB
זכרון יהודה, ר' יהודה בן הרא"ש, ברלין תרו, 61 דפים, §ממקור אחר
§יכין ובועז, ווארשא, תקע"ד
§קובץ של אגרות ר' שמואל בן עלי ובני דורו, בעריכת ר'שמחה אסף, ירושלים, תרצ, 137 עמ', 6MB
תשובות הרשב"א מיוחס להרמב"ן
שו"ת הרשב"א חלק א
שו"ת הרשב"א חלק ד
שו"ת הרשב"א חלק ה
הערות על שו"ת הרשב"א חלק ה
שו"ת הרשב"א חלק ו
הערות על שו"ת הרשב"א חלק ו
שו"ת הרשב"א חלק ז
תשובות שאלות להרשב"א, אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), רומא קודם ר"מ, 160 דפים
תשובות שאלות להרשב"א, ר' שלמה בן אברהם אבן-אדרת, רומא ר"מ, 162 עמ', 7.6 MB, §ממקור אחר, 320 עמ', 11MB
שו"ת הרשב"א, קיט סימנים, 56 עמ', 3 MB
שו"ת הרשב"א על קצת עניינים, 17 עמ', 915 KB
§תשובות שאלות להרשב"א, רומה ר"מ, ד"צ ירושלים תשל"ז, עם מבוא מר' שלמה זלמן הבלין, 364 עמ', 10MB, ממקור אחר, 364 עמ', 10MB
§שאלות להרשב"א ז"ל על קצת ענינים, קושטא, רעו, 17 עמ', 1MB
§שאלות ותשובות להרשב"א ז"ל וזולתו מן הרבנים הגאונים ז"ל, קושטא רעו, 56 עמ', 3MB. על הספר ראה: שמחה עמנואל, המעין שנה כא חוב' ג, עמ' 46-58
שו"ת הרשב"א, רע"ח, 190 עמ'
שו"ת הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, ונציה רצט
תשובות שאלות, אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), בולונייא רצ"ט, רטז + 16 דפים
שו"ת הרשב"א, בולונייא רצ"ט, 234 עמ', 58.9MB, עם מחיקות הצנזור, §ממקור אחר, 429 עמ', 42MB, §ממקור אחר
§שו"ת הרשב"א, שנדפסו בעבר בבולוניא, ויניציאה, שה, 381 עמ', 31MB
§שו"ת הרשב"א, שנדפסו בעבר בבולוניא, הענא, שע, 628 עמ', 26MB
§שו"ת הרשב"א חלק א, שנדפס בעבר בבולוניא, 443 עמ', 27MB, בני ברק תשי"ח, ממקור אחר, 443 עמ', 27MB
תולדות אדם, אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), ועם שאלות ותשובות מהרמ"ה - מהרי"ל (התשובה האחרונה היא של פוסק אחרון - השאלה משנת שי"ג), ליוורנו תי"ז, קד דפים
תולדת אדם, שו"ת הרשב"א, ובסופו קצת משאלות ותשובות מהרמ"ה, ליוורנו תי"ז, 113 עמ', 39.9MB, §ממקור אחר, 223 עמ', 26MB. מעמ' 204 - שו"ת מהרמ"ה
§שו"ת הרשב"א חלק ב, שנדפס בעבר בליוורנו, 334 עמ', 16MB, בני ברק תשל"א. מעמ' 303 - שו"ת מהרמ"ה. ממקור אחר, 334 עמ', 16MB
שו"ת הרשב"א חלק ג, ליורנו תקל"ח, 188 עמ'
§שו"ת הרשב"א חלק ג, 14MB, בני ברק תשל"א, 280 עמ', ממקור אחר, 280 עמ', 14MB
§שו"ת הרשב"א חלק ד-ז, 343 עמ', 23MB, ד"צ ירושלים תש"ך. מעמ' 107 - חלק ה, וילנא תרמד. מעמ' 259 - חלק ו, ורשה תרכח. מעמ' 295 - חלק ז. ממקור אחר, 343 עמ', 2MB
—§ספר הגהות רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א, פאלאגי, חיים בן יעקב, ווילנא, 5644
תשובות שאילות, אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), המיוחסות לרמב"ן, ויניציאה רע"ט?, 87 דפים
תשובות שאילות לרבינו משה בן נחמן זצ"ל, והוא באמת מהרשב"א, ויניציאה רע"ט, 97 עמ', §ממקור אחר, 189 עמ', 16MB, §ממקור אחר, 183 עמ', 16MB, §ממקור אחר, 174 עמ', 23MB, §ממקור אחר, 568 עמ', 30MB. מעמ' 189 - תרומת הדשן, לר' ישראל איסרלן. מעמ' 463 - פסקים וכתבים, לר' ישראל איסרלן
שו"ת הרמב"ן, רפ"ג, 184 עמ'
§שו"ת הרשב"א המיוחסות להרמב"ן, זאלקווי, תקנד, 176 עמ', 28MB
תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, ורשה תרמג
§תשובות הרשב"א המיוחסות לרמב"ן, ורשה, ד"צ תל אביב, תשיח, 134 עמ', 16MB
שו"ת הרא"ש (חלקי)
שאלות תשובות להרא"ש, קושטנטינה רע"ז, 191 עמ', 92.7MB, ⋧שאלות תשובות הרא"ש, קושטנטינה רע"ז, 380 דפים
§ממקור אחר, 384 עמ', 26MB
שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז"ל, ונציה שי"ב, 160 דפים, §ממקור אחר, 335 עמ', 21MB, ממקור אחר, 304 עמ', 26MB, ממקור אחר, 314 עמ', 39MB
§שאלות ותשובות להרב רבינו אשר ז"ל, ויניציאה, שסז, 392 עמ', 23MB, ממקור אחר, 399 עמ', 49MB
§שו"ת רא"ש, ר' אשר בן יחיאל, ורשה תרמא, ד"צ נ"י תשי"ד, 224 עמ', 38MB. מעמ' 220- פסקים מר' יעקב סוראזינה כ"ץ, ☼ממקור אחר
§שו"ת מהר"ח אור זרוע, ר' חיים בן יצחק אור זרוע, 16MB, ליפציג תר"ך
§שו"ת מוהר"ר ישראל מברונ"א, ברונ"א, ישראל בן חיים, סאלוניקי, תקנח
§שאלות ותשובות מוהר"י מברונא, ישראל בן חיים מברונא, שטעטטין, תרכ
§שו"ת מהר"י ברונא, ר' ישראל בן חיים מברונא, 10MB, ירושלים תשמ"ז, 208 עמ', 9MB, עם מבוא
§שו"ת רבינו גרשום מאור הגולה, בעריכת שלמה אידלברג, ניו יורק, תשט"ז. על הספר ראה: ג"י אורמן, קרית ספר שנה לא תשטז עמ' 442-444
שו"ת הרי"ף, ליוורנו תקמ"א, 58 עמ', 11.9MB, §ממקור אחר, 113 עמ', 9MB
§שו"ת הרי"ף, ר' יצחק בן יעקב אלפאסי, 7MB, סדילקוב תקפ"ה
§שאלות ותשובות הרי"ף, ווארשא תרמד, 100 עמ', 12MB, ממקור אחר, 100 עמ', 10MB
§שו"ת הרי"ף, 36MB, 384 עמ', ד"צ ירושלים תשלד. מעמ' 35 - שו"ת הרי"ף, בילגורי תרצ"ה, בעריכת ר' זאב בידנעוויץ. מעמ' 75 - הערות ראי"ה קוק ורא"ז מלצר. מעמ' 83 - שו"ת ר"י מיגאש. מעמ' 150 - תשובות נוספות. מעמ' 153 - "פאר הדור" - תשובות הרמב"ם. מעמ' 243 - "תמים דעים" - תשובות הראב"ד ועוד
§תשובות הרי"ף, ניו יורק, תשל"ה, 287 עמ', 14MB, בעריכת ר' דוד צבי רוטשטיין, ממקור אחר, 282 עמ', 12MB
§שו"ת רבנו תם - ספר הישר חלק התשובות, ר' יעקב בן מאיר, 11MB, ברלין תרנ"ח, ד"צ ירושלים תשל"ב, 237 עמ'. עמ' 13-19 - מפתח לתלמוד. ממקור אחר, 237 עמ', 11MB, ↂממקור אחר
ספר הישר לרבנו תם, חלק השו"ת, ברלין תרנח
§שו"ת מהר"ם, ר' מאיר ב"ר ברוך מרוטנברג, קרימונה, שיז, 242 עמ', 7MB
שו"ת מהר"ם, ר' מאיר מרוטנבורג, פראג שס"ח, 114 עמ', 41.8 MB, §ממקור אחר, 222 עמ', 18MB
§שאלות ותשובות מהר"ם בר' ברוך, שנדפסו בעבר בפראג, מאיר בן ברוך, בודאפעסט, תרנד, בעריכת ר' משה אריה בלאך, 373 עמ', 59MB. ממקור אחר, 363 עמ', 42MB
שו"ת מהר"ם מרוטנבורג, לבוב תר"ך
§שערי תשובות, ר' מאיר בן ברוך מרוטנבורג, 15MB, ברלין תרנ"א, 355 עמ'. חלק ראשון, תקנז סימנים, מכ"י פארמא. מעמ' 123 - שער שני, מכ"י אמשטרדם,רסד סימנים. מעמ' 281 - שער שלישי, מכ"י פראג
§שו"ת מהר"ם בר' ברוך כרך א, ר' מאיר בן ברוך מרוטנבורג, 9MB, דפוס קרימונה. מעמ' 248 - מתוך "תשובות בעלי התוספות", סי' מט-קה. מעמ' 332 - מפתחות לכל שו"ת מהר"ם לפי התלמוד
§שו"ת מהר"ם בר' ברוך כרך ב, ר' מאיר בן ברוך מרוטנבורג, 490 עמ', 25MB, למברג תר"ך. מעמ' 139 - שערי תשובות מהר"ם בר' ברוך, ברלין תרנא.
§שו"ת הריב"ש, ר' יצחק בן ששת ברפת, קושטא ש"ז, 604 עמ', 53MB, ממקור אחר, 603 עמ', 70MB, ממקור אחר, 606 עמ', 72MB, ממקור אחר, 602 עמ', 71MB, ממקור אחר, 589 עמ', 76MB
שאלות ותשובות הריב"ש, ר' יצחק בן ששת, ריווא דטרינטו שי"ט, 424 דפים
שאלות ותשובות הריב"ש, ריווא דטרינטו שי"ט, 427 עמ', 83.3MB, §ממקור אחר, 848 עמ', 63MB, ממקור אחר, 852 עמ', 58MB, ממקור אחר, 852 עמ', 59MB
§שו"ת הריב"ש, וילנה תרל"ט, 340 עמ', 51MB. מעמ' 335 - קונטרס בענין זכיה באיסורי הנאה. ממקור אחר, 167 עמ', 16MB, סימנים א-רעא, ὥממקור אחר
§שו"ת הריב"ש החדשות, ר' יצחק בן ששת ברפת, 5MB, ירושלים תש"ך, 34 עמ', ממקור אחר
§תשובות הרי"ד, רבי ישעיה דטראני הזקן, ירושלים, תשכ"ז
שאלות ותשובות והלכות שחיטה ובדיקה וחדושי דינין, ר' יעקב ווייל, עם חי' מר' אגודה ונימוק מהר'ר מנחם מרזבורק, ויניציאה ש"ט, 117 עמ', 20.7MB, §ממקור אחר, 219 עמ', 8MB
שאלות ותשובות ר' יעקב ווייל, קושטנטינה ש"ל, 101 עמ', 22.1MB
§שו"ת ר' יעקב ווייל, עם הלכות שחיטה ובדיקה, וחידושי מספר אגודה, ונמוקי מהר"ם מירזבורק, הענא שע, 187 עמ', 8MB. ממקור אחר, 184 עמ', 12MB
§שאלות ותשובות ר' יעקב ווייל, עם הלכות שחיטה ובדיקה, וחידושי מספר אגודה, ונמוקי מהר"ם מירזבורק, קאפוסט, תקצה, 140 עמ', 19MB, ★ממקור אחר, 138 עמ'
§שו"ת רב יעקב ווייל, עם הלכות שחיטה ובדיקה, וחידושי מספר אגודה, ונמוקי מהר"ם מירזבורק, 190 עמ', 13MB, ירושלים תשי"ט
§תשובות הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, ירושלים, תשל"ה
ר"ן, שו"ת, 1882, װארשא, רבי נסים בן ראובן גירונדי
שאלות ותשובות רבנו נסים גירונדי, רומא ש"ה, 105 עמ', 18.3MB, §ממקור אחר, 208 עמ', 10MB, §ממקור אחר, 209 עמ', 6MB
תשובות הר"ן, נסים בן ראובן, הוגה ע"י הר' שמואל הלוי חכים עם שירים ממנו, קושטנדינה ש"ח, 79 דפים
תשובות ר' נסים ב"ר ראובן גירונדי, עם שירים מר' שמואל הלוי חכים, קושטנדינה ש"ח, 80 עמ', 15.6MB, §ממקור אחר, 152 עמ', 5MB. על הספר ראה: ר' שאול חנא קוק, שו"ת הר"ן (מהדורות רומי וקושטנטינה), קרית ספר שנה א תרפד-תרפה עמ' 52-54; עיונים ומחקרים, ספר ג ירושלים תשכג עמ' 324-321; ר' ליאון אריה פלדמן, דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות (תשכט), כרך ב ירושלים 1972 עמ' 396-398
§שו"ת ר' נסים בן ראובן גירונדי, קרימונה, שיז, 185 עמ', 5MB, ממקור אחר, 179 עמ', 11MB
§שאלות ותשובות רבינו ניסים, מיץ, תקלו
§שאלות ותשובות הר"ן, קעניגסבערג, תר
§שאלות ותשובות להגאון רבינו ניסים גירונדי זצ"ל, ווארשא, תרמב
§שו"ת רמ"ה, ר' מאיר בן טודרוס הלוי אבולעפיה, מתוך ספר "אור צדיקים" ירושלים תרצ"ה, 71 עמ', 2MB
תשובות שאלות, מזרחי, אליהו בן אברהם, קושטנדינא שכ"א, 156 דפים
שו"ת ר' אליהו מזרחי, קושטנדינא שכ"א, 163 עמ', 25.6MB, §ממקור אחר, 316 עמ', 32MB, ממקור אחר, 310 עמ', 18MB
§שו"ת רבינו אליהו מזרחי, ר' אליהו בן אברהם מזרחי, 24MB, ירושלים תרצ"ח
—§השבת אבידה, ר' אברהם ברלינר, ברלין, תרנה, 10 עמ', 1MB, על שו"ת ר"א מזרחי סי' סו
תשב"ץ, ר' שמעון בר צמח דוראן, שו"ת, אמשטרדם תצ"ח, 346 עמ', 65.8 MB
§תשבץ-חלק א, שלמה בן צמח דורן, אמשטרדם, תצח, ★ממקור אחר
§תשבץ-חלק ב, שלמה בן צמח דורן, אמשטרדם, תצח
§תשבץ-חלק ג, שלמה בן צמח דורן, אמשטרדם, תצח
§תשבץ-חלק ד, שלמה בן צמח דורן, אמשטרדם, תצח
תשב"ץ, ר' שמעון דוראן, אמשטרדם תצח, ד' חלקים
§תשב"ץ, ר' שמעון בן צמח, 20MB, לבוב תרנ"א. מעמ' 9 - חלק א. מעמ' 141 - חלק ב. מעמ' 241 - חלק ג. מעמ' 341 - חלק ד טור א. מעמ' 395 - טור ב. מעמ' 465 - טור ג, ↂממקור אחר
§שו"ת הרשב"ש, ר' שלמה בן שמעון דוראן, ליוורנו תק"ב, 312 עמ', 29MB. מעמ' 285 - "תקון סופרים" -דיני שטרות. ממקור אחר, 287 עמ', 42MB, Ξממקור אחר, 62.4 MB
שאלות ותשובות מהרי"ק, ר' יוסף בן שלמה קולון, ויניציאה רע"ט, 244 עמ', 53.8MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§שו"ת מהרי"ק, קרימונה, שיז, 375 עמ', 48MB, ממקור אחר, 246 עמ', 12MB, קטוע בתחלתו
§שאלות ותשובות מוהר"ר יוסף קולון ז"ל, לעמברג, תקנח
§שו"ת מהרי"ק, 14MB, ורשה תרמ"ד
§שאלות ותשובות מן השמים, ר' יעקב הלוי ממרויש, מונקאטש, תרנו, 14 עמ', 754KB, ממקור אחר, 16 עמ', 1MB
שו"ת מן השמים, ר' יעקב הלוי, קניגסברג תרכ, 26 עמ'
§שו"ת מן השמים, ר' יעקב הלוי ממארוויש, עם פירוש קסת הסופר, רבי יעקב הלוי-אהרן מרקוס, תל אביב תשל"ט, 51 עמ', 1MB, ממקור אחר, 49 עמ', 2MB
§שו"ת ר' יעקב סגל, קרימונה, שטז, 170 עמ', 6MB
§שו"ת ר' יעקב סגל, הענא, שע, 143 עמ', 5MB, ממקור אחר, 144 עמ', 10MB
§שאלות ותשובות מהרי"ל, סלאפקוויץ, תקסז
§שו"ת מהרי"ל, ר' יעקב בן משה הלוי, קרקוב תרמ"א, 167 עמ', 9MB, ממקור אחר, 172 עמ', 12MB, ↂממקור אחר
§תשובות בעלי התוספות, ר' אברהם יצחק בן יהודה ליב אייגוס, 9MB, ניו יורק תשי"ד. על הספר ראה: אפרים א' אורבך, קרית ספר שנה ל תשטו עמ' 205-200
ר"י מיגאש, שו"ת, 1870, ורשא, רבי יוסף בן מאיר הלוי אבן מיגאש
שו"ת הר"י מיגאש, עם לקוטות הרמב"ן, שלוניקי תקנא
§תשובות הר"י מיגאש, ר' יוסף בן מאיר הלוי אבן-מיגאש, 2MB, ורשה תר"ל, ★ממקור אחר
§תשובות הריטב"א, ר' יום טוב בן אברהם אשבילי, 3MB, ירושלים תשי"ט
§תשובות חכמי צרפת ולותיר, ר' יואל בן משה ליב הכהן מילר, 7MB, וינה תרמ"א, ☼ממקור אחר, 61 דפים
§תשובות רש"י, ירושלים תרפ"ה, 40 עמ', 1MB. מעמ' 29- הערות ר' מנחם מנדל כשר
תשובות רש"י, בעריכת ר' ישראל אלפנביין, נ"י תשג, 477 עמ', 15.8MB, ↂממקור אחר, §ממקור אחר, 477 עמ', 17MB. על הספר ראה: ר' שמחה אסף, קרית ספר שנה כא תשד-תשה עמ' 269-265; ר' דוד שלמה שפירא, הדרום חוב' לה ניסן תשלב עמ' 149-144
§תשובות ופסקים, בעריכת אפרים קופפר, ירושלים, תשל"ג
§תשובות רבינו קלונימוס מלוקא, מאמר מר' יואל מילר על תשובות אלה, ברלין תרנא, 18 עמ', 853KB
תרומת הדשן
תרומת הדשן - פסקים וכתבים, איסרלין, ישראל בן פתחיה, וניצייה רע"ט, 185 דפים, עם מפתח.
תרומת הדשן, ר' ישראל איסרלין, וניציאה רע"ט, 186 עמ', 45.3MB, §ממקור אחר, 374 עמ', 19MB, פסקים וכתבים. מעמ' 107 - חלק השו"ת. ממקור אחר, 254 עמ', 33MB, בלי פסקים וכתבים, ☼ממקור אחר
§תרומת הדשן, ר' ישראל איסרלן, ווניצייה, שו, 376 עמ', 35MB, ממקור אחר, 378 עמ', 23MB
תרומת הדשן, פסקים וכתבים, ש"ו, 154 עמ'
תרומת הדשן, פסקים וכתבים, שע"ט, 106 עמ'
תרומת הדשן, שע"ט, 266 עמ'
תרומת הדשן, תקלח, 254 עמ'
§פסקים וכתבים, איסרלין, ישראל בן פתחיה, ויניציאה, שו, 152 עמ', 9MB
§תרומת הדשן חלק א-ב, ר' ישראל בן פתחיה איסרלין, ורשה, ד"צ בני ברק תשלא, בתוספת מפתח ועוד, 210 עמ', 8MB, ממקור אחר, 210 עמ', 22MB
§תרומת הדשן סימנים קא-קיב על חנוכה ופורים, עם ביאורים, איסרלין, ישראל בן פתחיה - אמויאל, אהרן בן יוסף, ירושלים, 5776

שו"ת אחרונים ששמם כשם המחבר - לפי סדר שמו הפרטי של המחבר
א
§שו"ת מהרא"ב חלק א, ר' אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודה זילברברג, 12MB, ורשה תרצ"ג
§שו"ת מהרא"ב חלק ב, ר' אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודה זילברברג, 13MB, ניו יורק תש"א
§שו"ת רבי אברהם משה פינגרהוט, ירושלים, תשכ"ד
§שו"ת מהרא"ל, ר' אריה ליב בן משה צינץ, 21MB, ורשה תרמ"ט, 150 עמ'
§שו"ת מהרא"פ, ר' אהרן בן אלימלך פריד, 10MB, מונקץ תרנ"ג
§שו"ת מהרא"ש, ר' אלכסנדר שמואל בן פינחס דוד היילפרין, לבוב תרנ"ו, 224 עמ', 17MB. מעמ' 223 - תוכן העניינים
§תשובות הרא"ם, חלק אהע"ז, מרגליות, אלכסנדר סנדר, ווארשא, תריט 138 עמ', 13MB
§שו"ת הרא"ם, ר' אלכסנדר סנדר בן צבי הירש מרגליות, למברג תרנ"ז, 78 עמ', 5MB. מעמ' 63 - שמות המנויים. חלק מספר גדול יותר. ממקור אחר, 77 עמ', 10B
§תשובות רב אליהו אבן חיים ח"א, חיים, אליהו אבן, קושטאנדינה, שע, 556 עמ', 59MB. מעמ' 381 - חידושים על מסכת כתובות. ממקור אחר, 557 עמ', 62 MB. מעמ' 382 - חידושים על מסכת כתובות. ממקור אחר, 385 עמ', 48MB
§שו"ת הראנ"ח ח"א, ר' אליהו בן ברוך אבן-חיים, 29MB, ירושלים תש"ך, 536 עמ'
§שו"ת הרא"ש, ר' יצחק אייזיק בן מאיר שור, 5MB, לבוב תרמ"א, 59 עמ'
מהרא"ש, שו"ת, 1896, למברג, רבי אלכסנדר שמואל היילפרין
§שו"ת וחדושי מוהרא"ל, ר' אליעזר ליפמאן בן יהודה ליבוש קנביל, 5MB, וינה תרצ"ז
§שו"ת מהר"א אשכנזי, אברהם אשכנזי, ירושלים, תשנ"א, עם לקט הערות על שו"ת הרשב"א, 606 עמ', 32MB
§תשובות רבי איסר יהודה, רבי איסר יהודה מאלין מבריסק, ירושלים, תשכ"ו, 257 עמ', 18MB. זו עריכה חדשה של עזרת יהודה
§שו"ת רבי אישטרוק שאנג'י, רבי אישטרוק ב"ר דוד אבן שאנג, רמת גן, תשמ"ב
§שו"ת רבי אליעזר בן ארחא, רבי אליעזר בן ארחא, ירושלים, תשל"ח
§שו"ת רבינו ארי' יעקב מסמילא, ר' אריה יעקב בן משה מסמילא, פיוטרקוב תרס"ד, 47 עמ', 1MB, ממקור אחר, 51 עמ', 4MB, ממקור אחר, 49 עמ', 2MB
§תשובות רבי אליעזר חלק א, ר' אליעזר בן אברהם שמואל גורדון, 14MB, ניו יורק תש"ט
האדמו"ר הזקן, שו"ת, 1875, ווארשא, רבי שניאור זלמן מליאדי
ב
§שו"ת בצלאל בן יוסף יוזל, ביאליסטוק תקס"ז, 86 עמ', 5MB, ממקור אחר, 87 עמ', 5MB, ממקור אחר, 86 עמ', 8MB
שו"ת הרב"ז חלק א-ג, ר' בצלאל זאב שפרן, ורשה תרצ, 702 עמ', 78.1MB. עד עמ' 49 - "ילקוט החנוכי" - מילי דאגדתא. מעמ' 330 - על אהע"ז. מעמ' 546 - ח"ג, §ממקור אחר, 702 עמ', 80MB
שו"ת ר' ברוך אנג'ל, שלוניקי תעז, §ממקור אחר, 165 עמ', 11MB, ממקור אחר, 166 עמ', 16MB
שו"ת רבי בצלאל אשכנזי, 1833, סדילקאב
שאלות ותשובות הרב בצלאל אשכנזי, [מ"ד שו"ת ובסופו מפתחות], ויניציאה שנ"ה, 114 עמ', 41.4MB, §ממקור אחר, 226 עמ', 29MB, ממקור אחר, 227 עמ', 15MB
§שאלות ותשובות רבינו בצלאל אשכנזי, אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהם, לבוב תרסד, ד"צ נ"י, תשטו, 144 עמ', 18MB, ממקור אחר, 147 עמ', 26MB, עם מפתחות לתלמוד
§שו"ת רבי בצלאל אשכנזי, רבי בצלאל אשכנזי, ירושלים, תשנ"ד, 349 עמ', 25MB, עם ביאור "בצל החכמה", ר' משה צבי ברוך בוחבוט, ומפתח מקורות
§שו"ת רבי בצלאל רנשבורג, רבי בצלאל רנשבורג, ירושלים, תש"מ
ג
§שו"ת רבי גבריאל אשכנזי חלק א, ר' גבריאל בן רחמים אשכנזי, 8MB, ירושלים תשמ"ה
§שו"ת רבי גבריאל אשכנזי חלק ב, ר' גבריאל בן רחמים אשכנזי, 7MB, ירושלים תשמ"ו
§שאלות ותשובת הגאונים בתראי, טורקא תקכג
שו"ת הגאונים בתראי, פראג תקעו, 72 דפים
§שו"ת מהגאונים בתראי, 9MB, צ'רנוביץ תר"ך
ד
§שו"ת ר' דוד עראמה, ר' דוד בן אברהם עראמה, קושטא ש"ם, 28 עמ', 953KB, ממקור אחר, 28 עמ', 1MB
§שאלות ותשובות הרד"ד, או"ח, מהדו"ק, מייזלש, דוד דוב, פיעטרקוב, תרסה, 111 עמ', 14MB, עם קונטרס "אמרי כהן", לר' מאיר כהן, פלפולים
§שו"ת הרד"ד, או"ח, מהדו"ב, ר' דוד דוב בן מרדכי זאב מייזלש, פיוטרקוב תרעג, 186 עמ', 21MB. מעמ' 159 - "אמרי כהן" - פלפולים, לר' מאיר הכהן.
§שאלות ותשובות הרד"ד - חלק אהע"ז, מייזלש, דוד דוב, פיעטרקוב, תרסג, 140 עמ', 18MB
רד"ך, שו"ת, 1834, אוסטרהא, רבי דוד בן חיים הכהן
§תשובות רב דוד הכהן, ר' דוד בן חיים, קושטנדינה, רצז, 450 עמ', 32MB, ממקור אחר, ד"צ ירושלים תשמ"ח, 489 עמ', 24MB, עם מבוא מר' מאיר בניהו
§תשובות מהרד"ך, ר' דוד בן חיים, שאלוניקי, תקסג, 242 עמ', 24MB
§תשובות רד"ך, ר' דוד בן חיים הכהן מקורפו, 12MB, אוסטרה תקצ"ד
§שו"ת רד"ל, ר' דוד בן יהודה לוריא, ירושלים תרנ"ח, 62 עמ', 2MB, עם תולדות המחבר, ממקור אחר, 60 עמ', 6MB
§שו"ת הרד"ם חלק א-ב, ר' דוד מאיר בן ישראל משה פדר, 13MB, פרמישלה תרל"ג
תשובות הרדב"ז חלק א
תשובות הרדב"ז חלק ב
תשובות הרדב"ז חלק ג
תשובות הרדב"ז חלק ד
תשובות הרדב"ז חלק ה
תשובות הרדב"ז חלק ו
רדב"ז, שו"ת, חלק ז, 1882, ירושלים, רבי דוד בן שלמה אבן זמרא
§שו"ת הרדב"ז, סימנים א-ש, ר' דוד ב"ר שלמה בן זמרא, ליוורנו, 5412, 208 עמ', 26MB
שו"ת רדב"ז, ונציה תקט, 258 עמ'
§שו"ת הרדב"ז, אבן זמרא, דוד בן שלמה, ווארשא, 5642
§שו"ת הרדב"ז חלק א-ג, ר' דוד בן שלמה אבי זמרא, 44MB, ורשה, ד"צ ירושלים תשמ"ז, 445 עמ'. חלק א - מה שנדפס בעבר בונציה תקט. מעמ' 204 - חלק ב, מסי' תקפט. מעמ' 306 - חלק ג, מסי' תתמג
§שו"ת הרדב"ז חלק ד-ז, ר' דוד בן שלמה אבי זמרא, 42MB, ורשה, ד"צ ירושלים תשל"ב, 432 עמ'. חלק ד מסי' אלף עה, מה שנדפס בליוורנו תי"ב. מעמ' 163 - חלק ה, מסי' אלף שעד. מעמ' 281 - חלק ו, מסי' שני אלפים תקנא. מעמ' 379 - חלק ז, "דברי דוד"
§שו"ת הרדב"ז חלק ח, ר' דוד בן שלמה אבי זמרא, 19MB, בני ברק תשמ"ב
§שו"ת וחידושי רבי דוד צבאח ובית דינו, צבאח, דוד, פנמה, תשע
ז
שו"ת מהרז"ך, זירנדורף תקסז, 228 עמ'
שו"ת מהרז"ך, זירנדורף תקסז, 100 עמ', חלק ב
ח
§שו"ת ר' חיים בנבנישתי חלק ב, או"ח, קושטא תק"ג, 105 עמ', 6MB, ממקור אחר, 105 עמ', 9MB
§שאלות חיים חלק א-ב, ר' חיים ירמיהו בן אברהם פלנסברג, 11MB, וילנה תרנ"ח
§שו"ת הגרח"ק א-ב, ר' חיים קנייבסקי, עם ביאור "מקור חיים", מחמלי ינון, אלעד, תשפ
§שו"ת החיד"א, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, ירושלים תשכ"א, 34 עמ', 1MB
שו"ת מהרח"ש, אהע"ז, שלוניקי תיא, 222 דפים
§שו"ת מהרח"ש חלק א, סי' א-טז, ר' שבתי חיים בן שבתי, 10MB, שלוניקי תי"א, 248 עמ', 9MB
§שו"ת מהרח"ש חלק ב, סי' יז-ס, ר' שבתי חיים בן שבתי, 22MB, שלוניקי תי"א, 202 עמ', 21MB
שו"ת רבנו חיים כהן, ר' חיים כהן רפפורט, למברג תרכא
§שו"ת רבינו חיים כהן, ר' חיים בן שמחה הכהן רפאפורט, מהדורה שניה, לונדון תשי"ז, 262 עמ', 37MB, ὥממקור אחר, 262 עמ', 42.3MB
§שאלות ותשובות רבי חיים דוד סירירו, רבי חיים דוד סירירו, ירושלים, 5776
י
§מתשובות שאלות-ספר ראשון, יוסף בן דוד אבן ,לב, קושטנדינה, רס
§מתשובות שאלות-ספר שני, יוסף בן דוד אבן ,לב, קושטנדינה, רס
§מתשובות שאלות-ספר שלישי, יוסף בן דוד אבן ,לב, קושטנדינה, רס
שו"ת מהר"י בן לב, חלק ד, 193 עמ', 11 MB
§שו"ת מהריב"ל חלקים א-ג, ר' בן לב, יוסף (מהר"י), קושטא, שכא-שלג, 1031 עמ', 51MB. מעמ'349 - חלק ב. מעמ'689 - חלק ג
שו"ת מהריב"ל, חלק א, ר' יוסף ן' לב, קושטאנדינא שט"ז, 174 עמ', 55.2MB, §ממקור אחר, 309 עמ', 27MB
שו"ת מהריב"ל, חלק ב, ר' יוסף ן' לב, קושטאנדינא שט"ז, 170 עמ', 57.7MB, §ממקור אחר, 338 עמ', 29MB
שו"ת מהריב"ל, חלק ג, ר' יוסף ן' לב, קושטאנדינא שט"ז-של"ג, 173 עמ', 61.5MB, §ממקור אחר, 343 עמ', 36MB
שו"ת מהריב"ל, חלק ד, עם חידושי מסכתות, קורו גישמי הסמוך לקושטנדינה שנ"ז, 96 עמ', 18.9MB §ממקור אחר, 193 עמ', 12MB, ממקור אחר, 187 עמ', 5MB, ממקור אחר, 188 עמ', 10MB
שאלות ותשובות ר' יוסף בן לב, חלק ד, עם חדושים ממס' קדושין ומס' עבודה זרה, קורו גישמי שנ"ז, 94 דפים
§שו"ת מהריב"ל ח"ד, ר' בן לב, יוסף, ויניציאה, שסו, 166 עמ', 6MB, ממקור אחר, 163 עמ', 10MB
§שו"ת ר' יוסף ן' לב ח"ד, לב, יוסף בן דוד אבן, פירדא, תנב, 102 עמ', 11MB
§שו"ת מהר"י בן לב חלק א-ב, ר' יוסף בן דוד בן לב, 15MB, אמשטרדם תפ"ו
§שו"ת מהר"י בן לב חלק ג-ד, ר' יוסף בן דוד בן לב, 13MB, אמשטרדם תפ"ו, 216 עמ'. מעמ' 124 - חל' ד
§שו"ת הרי"מ, ר' יצחק מאיר בן ישראל אלטר, 56MB, יוזפוב תרכ"ז, 552 עמ'. מעמ' 10 - יו"ד. חסרים עמודים בין עמ' 9 ל-10. מעמ' 62 - אהע"ז. מעמ' 165 - חו"מ. מעמ' 181 - חידושי מסכתות. מעמ' 311 - חידושים על אהע"ז. מעמ' 507 - חידושים על מס' שבועות, ממקור אחר
§שו"ת הריב"ד, ר' יהודה ליב בן דוד פרידמאן, 26MB, ברטיסלבה תרפ"ב
§שו"ת הריב"ם, ר' יעקב יוקל בן משולם יששכר הלוי הורוויץ, 15MB, מונקץ תרס"ח
§שו"ת ריב"ם שנייטוך, ר' יוסף בן מאיר שנייטוך, 21MB, דרוהוביץ תר"ן
§שו"ת ריב"ן, ר' יששכר דוב בן נח האלטרכט, 11MB, ורשה תרכ"ז
§שו"ת רידב"ז, 11MB, וילנה תרמ"א
§שו"ת יחיאל באסן, ר' יחיאל בן חיים באסאן, קושטא תצ"ז, 180 עמ',16MB, עם מפתח מקורות
§שו"ת מהר"י אשכנזי, ר' יואל בן משה דוד אשכנזי, 31MB, מונקץ תרנ"ג
שאלות ותשובות ר' יעקב בי רב, וחידושים על מסכת קדושין, ויניציאה תכ"ג, 120 עמ', 25.4MB, §ממקור אחר, 237 עמ', 24MB
ממקור אחר, 12 +131 דפים
§שו"ת מהר"י בי רב, ר' יעקב בי רב, 13MB, ירושלים תשמ"ח
§שו"ת מהר"י הכהן, ר' ישראל בן אברהם אבלי הכהן רפאפורט, לבוב תרכ"ט, 307 עמ', 32MB, ☼ממקור אחר
§שו"ת מהר"י הכהן מהדורא תנינא, ר' ישראל בן אברהם אבלי הכהן רפאפורט, לבוב תרל"ה, 364 עמ', 29MB. מעמ' 237 - "שער הענינים" - חידושי סוגיות. מעמ' 293 - חידושי מהר"י הכהן על הלכות קטנות לרי"ף
§שו"ת רבי יעקב בטאן ובית דינו, יעקב בטאן, פנמה, תשע
§שו"ת מהרי"ץ - חלק ראשון, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלם, תשלה
§שו"ת מהרי"ץ - חלק שני, דושינסקי, יוסף צבי, ירושלם, תשלה
מהר"י מינץ, שו"ת, 1882, קראקא, רבי יהודה בן אליעזר מינץ
§שו"ת ר' יהודה מינץ ור' מאיר מפדוואה, עם סדר גט וחליצה, ויניציאה, שיג, 272 עמ', 10MB. ממקור אחר, 268 עמ', 16MB, ☼ממקור אחר
§שו"ת ר' יהודה מינץ ור' מאיר מפדוואה, עם סדר גט וחליצה, פיורדא, תקכו, 182 עמ', 18MB, §ממקור אחר, 174 עמ', 14MB, §ממקור אחר, 249 עמ', 20MB, ☼ממקור אחר
§שו"ת מהר"י מינץ ומהר"ם פדוואה, מינץ, יהודה בן אליעזר הלוי, קרקוב, 5642
§שו"ת ר' יהודה מינץ, סי' א-יז, עם ביאור מהרי"פ, לר' יוחנן בן משה פרשיל, מונקץ, תרנח, 169 עמ', 12MB, ממקור אחר, 169 עמ', 9MB, ↂממקור אחר
§שו"ת מהר"י קצבי, ר' יוסף קצבי, 239 עמ', 12MB, קושטא תצ"ו. מעמ' 174 - שו"ת מצל מאש, ר' יעקב אלפנדרי. מעמ' 208 - דרשות ר"י קצבי ור' חייים אלפנדרי
§שו"ת ר' ידידיה גאלאנטי, ויניציאה, שסח
§שו"ת רבי ידידיה טיאה ווייל, רבי ידידיה טיאה ווייל, ירושלים, תשמ"ג
§שו"ת מהרי"ל לא אבוש, רבי יהודה ליביש אורנשטיין אב"ד פאלטאשאן, ירושלים תרל"ו, 113 עמ',7MB, עם "טל ירושלים" - סיפורי ירושלים ומנהגיה וענייניה, ממקור אחר, 112 עמ', 6MB
§שו"ת מהרי"א הלוי חלק א-ב, ר' יצחק אהרן בן מרדכי זאב הלוי איטינגא, 40MB, לבוב תרנ"ג. מעמ' 224 - תוכן העניינים. מעמ' 232 - חלק ב. מעמ' 414 - תוכן העניינים
§שו"ת מהרי"א חלק א, ר' יהודה בן ישראל אסוד, 47MB, לבוב תרל"ג, 397 עמ'. מעמ' 1 - על או"ח. מעמ' 145 - על יו"ד, עד סי' שנה
§שאלות ותשובות מהרי"ט, ר' יוסף בן משה טראני, קושטאנדינה, תא, 407 עמ', 62MB, ☼ממקור אחר
§שו"ת מהרי"ט - ספר א, די טרני, יוסף בן משה, קושטנדינה, 5402
§שו"ת מהרי"ט - לטור יורה דעה, ר' יוסף בן משה מטראני, ויניציאה, תה, 113 עמ', 14MB
§שו"ת מהרי"ט - לטור אבן העזר, ר' יוסף בן משה מטראני, ויניציאה, תה, 142 עמ', 18MB, ממקור אחר
§שו"ת מהרי"ט חלק ב, ונציה תה, 802 עמ', 108MB
שו"ת מהרי"ט חלק ב, ונציה תה, עם חידושיו לתלמוד
§שו"ת מהרי"ט - ספר שני, ר' יוסף בן משה מטראני, ויניציאה, תה, 18 עמ', 2MB, קטוע
§שו"ת מהר"י מטראני - ספר שני, טראני, יוסף בן משה, פירדא, תס
§שו"ת מהרי"ט חלק א-ב, ר' יוסף בן משה טראני, 56MB, לבוב תרכ"א
שו"ת מהרי"ט א-ב, ר' יוסף מטראני, למברג תרכא, 500 עמ', 53.8MB. בסופו - מפתח לתלמוד
§שו"ת רבי יצחק הלוי מקושטא, הלוי, יצחק, ירושלים, 5771
§תשובות מהרי"ם, ר' יעקב מאיר בן חיים פאדווא, 12MB, ורשה תרי"ד
§תשובות מהרי"ש, ר' ישראל יעקב בן משולם אהרן יעב"ץ, 5MB, ירושלים תרס"ז
§שו"ת מהריא"ז ענזיל, ר' יקותיאל אשר זלמן ענזיל בן מנחם נחום צוזמיר, 38MB, לבוב תרמ"ב
§שו"ת מהריא"ץ, ר' יהושע אהרן צבי בן משה וויינברגר, 34MB, מרגיטה תרע"ג
§שו"ת מהריט"ץ, ר' יום טוב בן משה צהלון, 26MB, ונציה תנ"ד
§שו"ת מהרי"ל, ר' יהודה ליביש אורנשטיין, 4MB, ירושלים תרל"ג
§שו"ת מהרי"ל דיסקין, ר' משה יהושע יהודה ליב בן בנימין דיסקין, 10MB, ירושלים תרע"א. מעמ' 112 - ח"ב כתבים. מעמ'145 - קונטרס אחרון. מעמ' 178 - ח"ג - חילוקי דרבנן - חידושי סוגיות. מעמ' 190 - "תורת אהל משה" - "תורת האוהל" - חידושי ר' בנימין דיסקין על התלמוד. מעמ' 198 - "חלוקא דרבנן" מרמי"ל דיסקין. מעמ' 204 - חידושי מסכתות לרמי"ל דיסקין. מעמ' 259 - על שו"ע. מעמ' 263 - על אגדות. מעמ' 266 - על התורה
§שו"ת מהרי"ף, ר' יעקב פראגי מהמה, 15MB, אסכנדריה תרס"א
§שו"ת רבי יעקב לבית לוי, רבי יעקב לבית הלוי, ויניציה, שע"ד, 398 עמ', 17MB, ממקור אחר, 395 עמ', 19MB, ממקור אחר, 398 עמ', 11MB
§שו"ת רב יעקב לבית הלוי, ר' יעקב בן ישראל הלוי, ונציה שצ"ב, 385 עמ', 37MB, ממקור אחר, 385 עמ', 36MB, ממקור אחר, 386 עמ', 44MB
§שו"ת רבי יצחק בן עמנואל מלאטאש, ר' יצחק בן עמנואל די לאטיס, 7MB, וינה תר"ך
§שו"ת רבינו יצחק הלוי חלק א, ר' יצחק בן שמואל הלוי, 10MB, נויביד תצ"ו
§שו"ת רבי יצחק הגדול מפוזנא-באר יצחק, רבי יצחק הגדול מפוזנא, ירושלים, תשמ"ב
§תשובות ר' יוסף חיים זוננפלד - א, זוננפלד, יוסף חיים, תשס"ב
§תשובות ר' יוסף חיים זוננפלד - ב, זוננפלד, יוסף חיים, תשס"ה
§תשובות ר' יוסף חיים זוננפלד, זוננפלד, יוסף חיים, ירושלים, 5765, ממקור אחר
ל
שאלות ותשובות הרב לוי ן' חביב, ויניציאה שכ"ה,328 עמ', 106MB, §ממקור אחר, 461 עמ', 25MB, חסרים עמודים. מעמ' 411 - שבלי הלקט,קטוע. ממקור אחר, 649 עמ', 35MB, ממקור אחר, 651 עמ', 69MB, ממקור אחר, 654 עמ', 67MB, ממקור אחר, 653 עמ', 64MB, ☼ממקור אחר
§שו"ת מהרלב"ח, ר' לוי בן יעקב אבן-חביב, לעמבערג תרכ"ה, 271 עמ', 45MB, ↂממקור אחר
§שו"ת מהרלב"ח, אבן חביב, לוי בן יעקב, ירושלים, 5768, ממקור אחר
מ
§שו"ת ר' משה בן נחום קאצנלנבוגן, 2MB, פרנקפורט דמין תרי"ז
§שו"ת ר' משה רוטנבורק, 11MB, לבוב תרי"ז
§שו"ת הרמ"א, ר' איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), קראקא, ת, 516 עמ', 17MB ממקור אחר, 517 עמ', 29MB
§שו"ת הרמ"א, איסרליש, משה ב"ר ישראל (רמ"א), אמשטרדם, 5471, 147, עמ' 17MB
§שו"ת הרמ"א, איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), האנוויא, תע, 272 עמ', 24MB, ↂממקור אחר
§שו"ת הרמ"א, איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), המבורג, תע, 260 עמ', 22MB
§שו"ת הרמ"א, ר' משה בן ישראל איסרלש, 18MB, ורשה תרמ"ג
שו"ת הרמ"ע מפאנו, ונציה ש"ס, §ממקור אחר, 286 עמ', 8MB, ממקור אחר, 149 דפים, 82MB, ממקור אחר, 284 עמ', 15MB, ממקור אחר, 280 עמ', 16MB
§שאלות ותשובות ר' מנחם עזריה מפאנו, ר' מנחם עזריה, דיהרנפורט ;ברעסלאוו, תקמח, 172 עמ', 16MB
§שו"ת מנחם עזריה מפאנו, ר' מנחם עזריה בן יצחק ברכיה, 12MB, ירושלים תשכ"ג, 336 עמ', עם מפתח נושאים אלפאביתי, ותולדות המחבר, ממקור אחר, 341 עמ', 14MB
§שאלות ותשובות, ברודא, מרדכי אבד"ק מיאווא, מונקאטש, תרסח
מבי"ט חלק א, שו"ת, 1861, לבוב, רבי משה טראני
מבי"ט חלק ב, שו"ת, 1861, לבוב, רבי משה טראני
מבי"ט חלק ג, שו"ת, 1861, לבוב, רבי משה טראני
§שו"ת המבי"ט, חלק א, שנא סימנים, ר' משה ב"ר יוסף מטראני, ויניציאה, שפט-צ, 364 עמ', 24MB
§שו"ת המבי"ט, חלקים א-ב, ויניציאה, שפט, 772 עמ', 54MB. מעמ' 362 - חלק ב, רל סימנים. ☼ממקור אחר
§שו"ת מבי"ט חלק א-ג, ר' משה בן יוסף טראני, 49MB, לבוב תרכ"א, מעמ' 207 - חלק ב. מעמ' 315 - חלק ג
§שאלות ותשובות המבי"ט, מטראני, משה בן יוסף, ויניציאה, שפט
§שאלות ותשובות, גלנטי, משה בן מרדכי, ויניציאה, שסח, 388 עמ', 45MB ממקור אחר, 390 עמ', 42MB
§שו"ת הר"מ גאלנטי, ר' משה גאלנטי, 10MB, ירושלים תשמ"ח
§שו"ת הרמ"ז, ר' משה בן מרדכי זכות, 8MB, ונציה תקכ"א, 130 עמ', עם מפתח לרמב"ם ולתלמוד, ולאחרונים הדנים בדברי המחבר, ותולדות המחבר, ממקור אחר, 122 עמ', 10MB
מהר"ם אלשקר, שו"ת, 1834, סדילקאב, רבי משה בן יצחק אלשקר
§שו"ת מהר"ם אל אשקר, ר' משה בן יצחק אלאשקאר, סביוניטה, שיג, 399 עמ', 14MB. מעמ' 389 - תפלות מהמחבר. ממקור אחר, 398 עמ', 24MB
§שו"ת מהר"ם אל אשקר, ר' משה בן יצחק אלאשקאר, 19MB, ירושלים תשי"ט
שאלות ותשובות הרב משה אלשיך, ויניציאה שס"ה, 244 עמ', 56.7MB, §ממקור אחר, 484 עמ', 36MB, ממקור אחר, 486 עמ', 32MB
§שו"ת רב משה אלשיך, אלשיך, משה ב"ר חיים, סלאנסק, 5441, 120 עמ', 26MB
§שאלות ותשובות מהר"מ אלשיך, אלשיך, משה, סדילקאב, תקצד, 144 עמ', 23MB
§שאלות ותשובות ר' משה אלשיך, אלשיך, משה, לבוב, תרמט, 157 עמ', 24MB
§שו"ת מהר"ם אלשיך, ר' משה בן חיים אלשיך, 22MB, ירושלים תש"ך, 350 עמ', 21MB, עם ציונים מר' יו"ט פורגס. מעמ' 348 - מפתח לתלמוד
§שו"ת מהר"ם בן חביב, ר' שאול בן דוד סתהון, 5MB, ירושלים תרפ"ח
§שו"ת מהר"מ ברודא, ר' מרדכי בן נתן נטע ברודא, 25MB, מונקץ תרס"ח
§שו"ת מהר"ם בריסק חלק א-ב, ר' מרדכי בן יהושע בריסק, טשנד תרצ"ט, 487 עמ', 44M. מעמ' 287 - חלק ב
§שו"ת מהר"ם בריסק חלק ג-ד, ר' מרדכי בן יהושע בריסק, טשנד תש"ד, 210 עמ', 17MB. מעמ' 104 - חלק ד. מעמ' 157 - "בנין מרדכי" - הערות מחכמים שונים על השו"ת. מעמ' 189 -מפתח מובאות מהתלמוד לשלושת החלקים. מעמ' 199 - מפתח נושאים לשלושת החלקים
שו"ת ר' מאיר די בוטון, אזמיר תכ, 140 דפים
§שו"ת מהר"ם די בוטון, ר' מאיר בן אברהם די בוטון, 14MB, אזמיר ת"ך, ד"צ ירושלים תשמ"ג, 303 עמ'. עמ' 17-24 - מפתח לתלמוד ולרמב"ם. עמ' 25 - מפתח לאחרונים שדנים בדבריו
§שאלות ותשובות מהור"ר מרדכי זיסקינד רוטנבורג-חלק ראשון, רוטנבורג, מרדכי זיסקינד, אמשטרדם, תקו, 149 עמ', 9MB ממקור אחר, 8MB, 145 עמ'
ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§תשו' מר"מ יפה חלק א, ר' מרדכי מיכאל בן מנחם מנדל יפה, המבורג תרי"ב, 95 עמ', 6MB. עמ' 4-7 - תוכן העניינים. שני עמודים מצולמים בכל עמוד. ממקור אחר, 181 עמ', 15MB
§שאלות ותשובות ר' מאיר מלובלין - מנהיר עיני חכמים, הרב מאיר בן גדליה, וניציאה, שעח, 227 עמ', 25MB
שו"ת מהר"ם מלובלין, ורשה תרמ"א
§שו"ת מהר"ם לובלין, ר' מאיר בן גדליה, ורשה תרמ"א, ד"צ ירושלים תשל"ז, 148 עמ', 12MB, עם מפתח לתלמוד. על סימן קלח, ראה: ר' יצחק לוין, תלפיות כרך ט תשכה-תשל עמ' 343-363
§שו"ת ר' משה מינץ, קראקא, שעז
שו"ת מהר"ם מינץ, שלוניקי תקסב, §ממקור אחר
§שו"ת מהר"ם מינץ, ר' משה בן יצחק הלוי מינץ, 8MB, לבוב תרי"א, 207 עמ'
§שו"ת מהר"ם מינץ מאובן, ר' משה בן יהודה מינץ, 12MB, פרמישלה תרמ"ג, 156 עמ', ממקור אחר, 156 עמ', 12MB, ממקור אחר, 155 עמ', 19MB
מהר"ם פדואה, שו"ת, 1882, קראקא, רבי מאיר קצנלנבוגן
§שו"ת מהר"ם פדוואה, ר' מאיר בן יצחק קצנאילנבוגן, 12MB, קרקוב תרמ"ב
מהר"ם שיק אורח חיים, שו"ת, 1880, מונקטש, רבי משה שיק
מהר"ם שיק חושן משפט, שו"ת, 1884, לעמבערג, רבי משה שיק
§שו"ת מהר"ם שיק חלק אורח חיים ואבן העזר, ר' משה בן יוסף שיק, 50MB, מונקץ תר"ם, 395 עמ'. מעמ' 241- תשובה מר' יעקב פראגיר. מעמ' 246 - תוכן העניינים. מעמ'251 - אהע"ז. מעמ' 393 - תוכן העניינים
§שו"ת מהר"ם שיק חלק יורה דעה וחושן משפט, ר' משה בן יוסף שיק, 47MB, מונקץ תרמ"ד, 368 עמ'. מעמ'279 - חו"מ. מעמ'338 - "דרך ימה". מעמ'351 - תשובות "דרך ימה", ל' יעקב מאיר צבי פרידלנדר. מעמ'361- תוכן העניינים ליו"ד וחו"מ
§שו"ת רבי משה פרובינצאלו א, רבי משה פרובינצאלו-עורך-א.י. יאני, ירושלים, תשמ"ט
§שו"ת רבי משה פרובינצאלו ב, רבי משה פרובינצאלו-עורך-א.י. יאני, ירושלים, תשמ"ט
§שו"ת ר' משה ב"ר נחום קאצינעללין, פפד"ר, תריז
§שו"ת רבינו משולם איגרא, ר' משולם בן שמשון איגרא, 32MB, ורשה תרמ"ה
§שו"ת רמ"ץ, ר' מאיר צבי בן גבריאל וויטמאיר, פרמישלה תרל"ב, 532 עמ', 50MB. מעמ' 5 - או"ח. מעמ' 126 - תוכן עניינים לאו"ח. מעמ' 133 - יו"ד. מעמ' 311 - תוכן עניינים ליו"ד. מעמ' 319 - אהע"ז. מעמ' 435 - חו"מ. עמ' 448 - תוכן עניינים לאהע"ז. מעמ' 449 - חו"מ - ענייני חזקות. מעמ' 516 - תוכן עניינים לחו"מ - חזקות. מעמ' 517 - השמטות לאו"ח ויו"ד.
נ
§שו"ת מהר"ן יפה, ר' מנחם נחום בן בנימין מיכל יפה, 7MB, וילנה תר"ל
§שו"ת מהרנ"ש, ר' ניסן שידלוב, 21MB, מאנטריאל תש"ך
ע
§שו"ת רבי עזריאל, או"ח ויו"ד, רבי עזריאל הילדיסהיימר, תל אביב, תשכ"ט, 526 עמ', 28MB
§שו"ת רבי עזריאל, אהע"ז וחו"מ, דרשות בהלכה, ועל התורה, רבי עזריאל הילדיסהיימר, תל אביב, תשכ"ט, 576 עמ', 46MB
§שו"ת רבי עזריאל דאיינה א, רבי עזריאל דאיינה, תל אביב, תשל"ז
§שו"ת רבי עזריאל דאיינה ב, רבי עזריאל דאיינה, תל אביב, תשל"ז. על הספר, ראה: ר' שמחה אסף , קרית ספר שנה יד תרצז-תרצח עמ' 540-552; שנה טו תרצח-תרצט עמ' 129-113
רבי עקיבא אייגר, שו"ת, 1902, ורשא, רבי עקיבא בן משה איגר
שו"ת רבי עקיבא איגר (חלקי)
§תשובות רבי עקיבא איגר, איגר, עקיבא, ווארשא, תקצ"ה, 447 עמ', 49MB, רכד סימנים. מעמ' 436 - מפתח לתלמוד
§תשובות רבי עקיבא איגר - ספר ראשון, איגר, עקיבא בן משה, שטעטטין, תרכ, 399 עמ', 35MB, רכד סימנים, עם שתי דרשות מספר "דרוש וחידוש"
§שו"ת רבי עקיבא איגר, איגר, עקיבא, װארשא, תרסב, 306 עמ', 40MB, רכד סימנים
§שו"ת רבי עקיבא איגר חלק א, ר' עקיבא בן משה איגר, ד"צ בני ברק תשמ"ז, 399 עמ', 33MB, ממקור אחר, 399 עמ', 33MB
§שו"ת רבי עקיבא איגר כרך ב, ר' עקיבא בן משה איגר, 49MB, בני ברק תשמ"ה, 476 עמ', 41MB, לקט מתוך "דרוש וחדוש". מעמ' 45 - שו"ת רעק"א מהדו""ת, וינה תרמט, קנג סימנים. מעמ' 192 - שו"ת חדשות וחידושים על כמה מסכתות, מרעק"א, בודפסט תרצח, צה סימנים. מעמ' 290 - תשובות רעק"א מכתב יד, בעריכת ר"נ גשטטנר, ירושלים תשכה. מעמ' 417 - מפתח לתלמוד. מעמ' 422 - גנזי רעק"א, מהדגו' א"ג, ת"א תשכו. מעמ' 458 - אוסף גנזים לרעק"א, ת"א תשלח ממקור אחר, 476 עמ', 40MB
§שו"ת רבי עקיבא איגר כרך ג, ר' עקיבא בן משה איגר, בני ברק תשמ"ז, 280 עמ', 15MB. "קונטרס שמונה תשובות" שהשיב לר'שלום שכנא, לונדון תשמ"ד. מעמ' 9 - שו"ת וחידושי רעק"א, בעריכת ר' דודגריינימן, ירושלים תשז. מעמ' 81 - תשובות חדשות לרעק"א, עם חידושים על הש"ס, על הרי"ף ועל פמ"ג, בערכת ר' צבי יהושע לייטנר, ירושלים תשלח. מעמ' 266 - מפתח מקורות ומפתח נושאים. ממקור אחר, 280 עמ', 15MB
§שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא תניינא, ר' עקיבא בן משה איגר, 30MB, ירושלים תשכ"ח
§שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא תניינא, ר' עקיבא בן משה איגר, 30MB, ירושלים תשכ"ח
—§כאיל תערג, פפנהיים, אברהם שמואל, בני ברק, תשסו, על שו"ת ר"ע איגר מהדו"ק סי' א-נד
—§צמח דוד, ר' דוד בן עקיבא הכהן רפאפורט, קידן, תרפה, 158 עמ', 8MB, על שו"ת רעק"א. מעמ' 117 - על חי' רעק"א וגליון הש"ס, ממקור אחר, 158 עמ', 7MB
§ממכתביו של רבי עקיבא איגר עם מבוא והערות, ורפל, יצחק, ירושלים, תרצח, 22 עמ', 1MB
פ
§שו"ת הפרי מגדים, ר' יוסף בן מאיר תאומים, 20MB, קלינורדין תרצ"ה
מהר"ף, שו"ת, 1901, אלכנסדריה, רבי יעקב פראג'י
§שו"ת מהר"ף שוסבורג, ר' פינחס בן משה וויינברגר, 14MB, אורדיאה מרה תש"ב
צ
§שו"ת מוהר"ץ חיות, ר' צבי הירש בן מאיר חיות, 26MB, זולקוה תר"ט, 538 עמ', מתוך "כל ספרי מהר"ץ חיות". מעמ' 263 - "אמרי בינה". מעמ' 366 - "מנחת קנאות". מעמ' 429 - "עטרת צבי" - "אגרת בקורת" - על מדרשים ותרגומים. מעמ' 485 - "מטבע הברכות" - על ברכת המצוות. מעמ' 514 - עטרת צבי
§שאלות ותשובות מוהר"ץ, חיות, צבי הירש, זאלקווא, תרי
ש
§שו"ת רבי שלמה איגר, רבי שלמה איגר, ירושלים, תשמ"ג, או"ח ויו"ד, 357 עמ', 21MB
§שו"ת רבי שלמה איגר, רבי שלמה איגר, ירושלים, תשמ"ג, אהע"ז וחו"מ, 403 עמ', 25MB
§שו"ת רשב"ן חלק א, ר' שלמה צבי בן נתן שיק, 18MB, מונקץ תר"ס
§שו"ת רשב"ן חלק ב, ר' שלמה צבי בן נתן שיק, 32MB, מונקץ תרס"ה
§שאלות, ר' כהן, שאול, ויניציאה, שלד
§שו"ת הרב שמואל אביגדור, הרב שמואל אביגדור (אברמסון), ניו יורק תרפ"ו, שו"ת - בענייני קוקה קולה - 1 MB
§שו"ת השבי"ט, רבי שמואל טוביה שטערן, מייאמי, תש"ל, א, ב, ג, ד, ז
§שו"ת הרשבי"ד, ר' שבתי בן יצחק דוד סג"ל, 19MB, קלוז תרפ"ו
§שו"ת מהר"ש מוהליבר, רבי שמואל מוהליבר, ירושלים, 413 עמ', 24MB
§שו"ת מהרש"א חלק א, ר' שלמה אליעזר בן יעקב אלפאנדארי, 214 עמ', 15MB, ירושלים תרצ"ב
§שו"ת מהרש"ג חלק א, גרינפעלד, שמעון, ווראנוב, תרצא, 244 עמ', 31MB
§שו"ת מהרש"ג חלק א, ר' שמעון בן יהודה גרינפלד, 345 עמ', 30MB, נ"י תשלב, ὥממקור אחר, 345 עמ', 35.2MB
§שו"ת מהרש"ג חלק ג, ר' שמעון בן יהודה גרינפלד, 27MB, בארדיאב תרצ"ט, 234 עמ'. מעמ' 151 - תוכן העניינים לקול יהודה. מעמ' 157 - מפתח מקורות לקול יהודה. מעמ'159 - תוכן העניינים. מעמ' 177 - מפתח מקורות לשלשת החלקים - תלמוד ושו"ע. מעמ' 182 - מפתח נושאים אלפאביתי לשלשת החלקים.
פסקי ר' שמואל די מדינה חלק א, שאלוניקי ש"מ-שמ"ב, 259 עמ', 109MB
פסקי ר' שמואל די מדינה חלק ב, שאלוניקי ש"מ-שמ"ב, 241 עמ', 92.4MB
§פסקי הגאון שמואל די מדינה, די מדינה, שמואל, שאלוניקי, שמא
§שו"ת מהרשד"ם, ר' שמואל ב"ר משה די מדינה, שאלוניקי שמ"ז, 476 עמ', 52MB, שו"ת, סדר אחר מהמהדורה הרגילה
§שו"ת מהרשד"ם, ר' די מדינה, שמואל ב"ר משה, שאלוניקי, שנד-ח
§שו"ת מהרשד"ם, ר' די מדינה, שמואל ב"ר משה, שאלוניקי, שנה
§שו"ת מהרשד"ם, ר' שמואל בן משה די מדינה, 77MB, לבוב תרכ"ב
§שאלות ותשובות מהרש"ך, חלק א, שלמה בהר"ר אברהם הכהן, שאלוניקי, שמו, 487 עמ', 56MB
§שו"ת מהרש"ך, חלק א סי' א-פא, ר' שלמה בן אברהם הכהן, 25MB, ירושלים תשכ"א, 350 עמ'
§שו"ת מהרש"ך ספר שני, ר' שלמה בן אברהם הכהן, 22MB, שלוניקי שמ"ו, 417 עמ'. מעמ' 361 - התשובות הנאספות
§שו"ת מהרש"ך ספר שני, ר' שלמה ב"ר אברהם הכהן, ויניציאה, שנב, 354 עמ', 28MB, חסרים עמודים מתחילתו עד סי' ג, בלי התשובות הנאספות
§שו"ת מהרש"ך ספר שלישי, ר' שלמה בן אברהם הכהן, 12MB, שלוניקי ת"ץ, 253 עמ'
§שו"ת מהרש"ך ספר רביעי, ר' שלמה בן אברהם הכהן, 14MB, שלוניקי ת"ץ, 372 עמ'
שו"ת מהרש"ך, ר' שלמה בר אברהם הכהן, שלוניקי שמו, חלק א
שאלות ותשובות, ר' שלמה בן ר' יחיאל לוריא, לובלין של"ד, 164 עמ', 32.4MB, §ממקור אחר, ממקור אחר
§שו"ת מהרש"ל, לוריא, שלמה בן יחיאל, לובלין, שנט, ממקור אחר
§שאלות ותשובות רש"ל, לוריא, שלמה בן יחיאל, פיורדא, תקכח. על מגילת היוחסין שם ראה כאן
§שאלות ותשובות רש"ל, לוריא, שלמה בן יחיאל, פיורדא, תקכח
§שו"ת מהרש"ל, שלמה יחיאל לוריא, נ"י תשי"ח, ד"צ לעמבערג, קטוע, 13 עמ', 1MB
§שאלות ותשובות מהרש"ל, לוריא, שלמה, לעמבערג, תריט
§שו"ת מהרש"ל, ר' שמעון בן פסח לאנגסאם, מונקץ תר"ע, 138 עמ', 12MB. מעמ' 136 - תוכן העניינים
מהרש"ם, שו"ת, חלק א, 1902, ורשא, רבי שלום מרדכי שבדרון
§שו"ת מהרש"ם חלק א, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, 22MB, ירושלים תשל"ד
§שו"ת מהרש"ם חלק ב, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, 27MB, ירושלים תשל"ד
שו"ת מהרש"ם חלק ב, ר' שלום מרדכי מברזן, ירושלים תשלה, 281 עמ', 25.3MB
§שו"ת מהרש"ם חלק ג, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, 35MB, ירושלים תשל"ד
§שו"ת מהרש"ם חלק ד-ה, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, 30MB, ירושלים תשל"ד
§שו"ת מהרש"ם חלק ו, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, 17MB, ירושלים תשל"ד
§שו"ת מהרש"ם חלק ז, ר' שלום מרדכי בן משה הכהן שוואדרון, 16MB, ירושלים תשל"ד
שו"ת מהר"ש א-ב, ר' שמואל ענגיל, 547 עמ', ירושלים תשלט, 54.7MB. מעמ' 275 - דרושים והספד. מעמ' 286 - חלק ב. מעמ' 535 - דרושים, §ממקור אחר, 547 עמ', 46MB
§שו"ת מהר"ש חלק ג-ד, ר' שמואל בן זאב אנגל, 41MB, בארדיוב תרפ"ו
§שו"ת מהר"ש חלק ה-ו, ר' שמואל בן זאב אנגל, 392 עמ', 31MB. מעמ' 200 - תוכן העניינים לפי סדר השו"ע. מעמ' 208 - מפתח לתלמוד. מעמ' 215 - חלק ו. מעמ' 377 - "עטרת זקנים" - הדרן על הש"ס. מעמ' 384 - תוכן העניינים לפי סדר השו"ע. מעמ' 389 - מפתח לתלמוד.
§שו"ת מהר"ש חלק ז-ח, ר' שמואל בן זאב אנגל, לונדון תשי"ד, 645 עמ', 48MB. מעמ' 227 - חלק ח, לונדון תשי"ז. מעמ' 439 - "פתחי מהר"ש" - מפתח לפי נושאים לשמונת החלקים. מעמ'601 - מפתח לתלמוד לשמונת החלקים
§שו"ת מהר"ש לבית הלוי, ר' שלמה בן יצחק הלוי, 41MB, שלוניקי תי"ב, 376 עמ'. מעמ' 107 - אהע"ז. מעמ' 185 - חו"מ. עמ' 241-242 התחלפו. ממקור אחר, 41MB, ממקור אחר, 389 עמ', 45MB
§שאלות ותשובות מהר"ש לאנייאדו החדשות, לניאדו, רפאל שלמה בן שמואל, ירושלים, תשנז
מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US