Halacha Brura and Berur Halacha
Institute

מכון הלכה ברורה
ובירור הלכה

ספריה וירטואלית

קישורים לספרי שו"ת המופיעים באינטרנט בטקסט מלא

כשירות למבקרים באתר, מכון הלכה ברורה מרכז כאן קישורים לספרי קודש שנמצאים באינטרנט באתרים שונים, בטקסט מלא, חלקם כטקסט וחלקם כתמונות, כדי לחסוך את הביקור בספריות.

מטבע הדברים, מצבם ומיקומם של אתרי אינטרנט משתנים מפעם לפעם, ועל כן ייתכן שחלק מהקישורים לא יפעלו, ועמכם הסליחה.

אזהרה: לא בדקנו את כשרותם של האתרים שאליהם יצרנו קישורים, ועל הגולש לבדוק זאת בעצמו.

לתשומת לב: רבים מהספרים כאן הם ממהדורות ישנות, ובינתיים הופיעו מהדורות טובות יותר, שאינן באינטרנט מפני דיני זכויות יוצרים.

נודה לגולשים היודעים על ספרי קודש נוספים המצויים ברשת בטקסט מלא, אם יודיעו לנו, כדי שנוכל להוסיף אותם לרשימה זו.

הספרים מופיעים בתבניות שונות, וייחדנו סמלים לכל תבנית, כלהלן:
הסמל ♔ משמעו ספר בקובץ טקסט.
הסמל ⋇ משמעו ספר בתבנית של צילומים, שאפשר להגיע לכל עמוד בנפרד.
הסמל § משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר היברובוקס. כל הספר בקובץ אחד. ניתן לחפש מלים בתוך כל קובץ. אפשר להפוך את הקובץ (ברוב הספרים) לקובץ טקסט, ע"י הפקודה "שמור כמלל" (מתוך תפריט "קובץ"). להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל Ξ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ਊ משמעו ספר בתבנית "טיף" מאתר ספרים-אונליין. כל הספר בקובץ אחד. אין צורך בתוכנה מיוחדת לצפות בו.
הסמל ჶ משמעו ספר בתבנית DJVU כל הספר בקובץ אחד. להורדת התוכנה לחץ כאן.
הסמל ⊠ משמעו כתב עת מאתר רמבי"ש.
הסמל ὥ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר israel613, או מאתר "דעת". כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ↂ משמעו ספר המורכב מכמה קבצים בתבנית "אקרובט" מאתר "דעת".
הסמל ★ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר googlebooks. כל הספר בקובץ אחד.
הסמל ≡ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" מאתר ספריית פרנקפורט. וכן ספרים מאתר הספרייה הלאומית הרוסית, וכן ספרים מאתר Jewish Theological Seminary, וכן ספרים מאתר New York Public Library, שניתן רק לצפות בהם ואי אפשר להוריד.
הסמל ☼ משמעו ספר בתבנית "אקרובט" ברזולוציה גבוהה מאתר The Center for Jewish History.שו"ת אחרונים
§אביר יעקב, שו"ת, גירון, יעקב אברהם בן יקיר אסטרוק, שלוניקי, 5598
§אביר יעקב, הרב יעקב אביגדור, ברוקלין, ניו יורק תרצ"ד, שו"ת, 193 עמ', 18MB, ממקור אחר, 193 עמ', 13MB, ממקור אחר, 193עמ', 18MB
§אבן הראשה, ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין, ורשה, תרמז, שו"ת וחידושים,152 עמ', 13MB. מעמ' 133 - דרשות, ☼ממקור אחר, עד דף עד, עם שפת הים חלק ב, ר' יחיאל מיכל, וילנא תרמח, וחלק ג, וילנא תרמט
§אבן השהם ומאירת עינים, ר' אליקים גץ בן מאיר, דירנפורט, תצג, שו"ת וחידושים, 101 עמ', 4MB
§אבן השהם ומאירת עינים, ר' אליקים געץ ב"ר מאיר, דיהרנפורט, 5590, שו"ת, 100 עמ', 7MB
§אבן יעקב, ר' יעקב הכהן מעסקין, ניו יארק תשי"ט, שו"ת, 154 עמ', 7MB
§אבן יקרה חלק א-ג, ר' בנימין אריה בן חיים צבי הכהן ווייס, לבוב, תרנד, שו"ת, 363 עמ', 32MB
§אבן יקרה - א, ווייס, בנימין אריה בן חיים צבי הכהן, לבוב, 5654
§אבן יקרה - ב (תנינא), ווייס, בנימין אריה בן חיים צבי הכהן, לבוב, 5654
§אבן יקרה - ג (תליתאה), ווייס, בנימין אריה בן חיים צבי הכהן, לבוב, 5654
§אבן ישראל חלק ז, ר' ישראל יעקב פישר, ירושלים, תשנט, שו"ת, 189 עמ', 14MB
§אבן ישראל חלק ח, ר' ישראל יעקב פישר, ירושלים, תשנט, שו"ת, 191 עמ', 12MB
§אבן ישראל חלק ט, ר' ישראל יעקב פישר, ירושלים, תשסג, שו"ת, ועל משנה ברורה, 249 עמ', 15MB
§אבן משה חלק א, ר' אליהו משה לונץ, ירושלים תרעד, שו"ת ומו"מ בהלכה, עם הדרנים על סדרי המשנה
§אבן שהם, ר' משה בן אליעזר פרלמוטר, פיוטרקוב, תרע, שו"ת, 264 עמ', 30MB
§אבן שמעון חלק א-ב, ר' אלחנן בן שמעון יעקובוביץ, ביאליסטוק, תרפט, שו"ת, 197 עמ', 13MB
§אבן שמעון חלק ב, שו"ת וחקרי הלכות, יעקובוויץ, אלחנן בן שמעון, ירושלים, תרצז, 52 עמ', 5MB
§אבן שתיה, ר' אליעזר דון יחייא, שו"ת, וילנא תרנ"ג, 280 עמ', 24MB, ממקור אחר, 280 עמ', 24MB, ממקור אחר, 18.42 MB
§אבני ברזל, רבי אברהם יונה שווארץ, ניו יורק, תשנ"ח, שו"ת וביאורי סוגיות, 240 עמ', 19MB
§אבני ברזל חלק ב, שו"ת, בירורי הלכה ובירורי סוגיות, שורץ, אברהם יונה, וינה, 5768, 243 עמ', 5MB
§אבני דרך ח"א, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5770
§אבני דרך ח"ב, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5770
§אבני דרך ח"ג, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5772
§אבני דרך ח"ד, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5772
§אבני דרך ח"ה, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5772
§אבני דרך ח"ו, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5774
§אבני דרך ח"ז, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5774
§אבני דרך ח"ח, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5775
§אבני דרך ח"ט, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5776
§אבני דרך ח"י, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5776
§אבני דרך חי"א, פרינץ, אלחנן נפתלי, ירושלים, 5777
§אבני דרך טו, שו"ת, פרינץ אלחנן, בית שמש, 5780
אבני האפוד, שו"ת, סופיה תרעג
§אבני זכרון, ר' אלטר שאול בן ישראל אלימלך פפר, שו"ת, סיגט תרפ"ג-תרצ"א, חלק א, 273 עמ', 32MB, ממקור אחר, 273 עמ', 32MB, ממקור אחר, 273 עמ', 23MB. מעמ' 245 - מפתח מקורות. מעמ' 260 - "אבן פינה" - דרשות. חלק ב, 276 עמ', 25MB, חלק ג, 151 עמ', 14MB
§אבני חן , שו"ת,עם "תשואות חן", על משפחת חן, אלתר אליעזר ליין, ברוקלין, נ.י., 5773
§אבני חפץ, ר' אהרן בן נתן לווין, מינכן, תשז, שו"ת, 204 עמ', 18MB
§אבני חפץ חלק ב, ר' יונתן בנימין גאלדבערגער, ניו יורק, תשנג, שו"ת, 289 עמ', 12MB
§אבני חפץ חלק ג, ר' יונתן בנימין גאלדבערגער, ניו יארק, תשנז, שו"ת, 323 עמ', 15MB
§אבני חשן חלק א, ר' נתן בן חיים מילר, פקש, תרעא, שו"ת, 84 עמ', 2MB
§אבני ישפה, ר' ישראל פסח פיינהנדלר, שו"ת חלק א 20MB, ירושלים תשמ"ט, חלק ב, 11MB, ירושלים תשנ"ד, חלק ג, 10MB, ירושלים תשנ"ט
אבני ישפה ח"ג, שו"ת, 248 עמ', ר' ישראל פסח פיינהנדלר, ירושלים תשנט, 9MB
§אבני ישפה - חלק ד, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5763
§אבני ישפה - חלק ה, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5766
§אבני ישפה - חלק ו, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5766
§אבני ישפה - חלק ז, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5769, עם מפתח לכרכים א-ז
§אבני ישפה - חלק ח, פיינהנדלר, ישראל פסח, ירושלים, 5771
אבני נזר חו"מ
אבני נזר יו"ד
§אבני נזר, ר' אברהם בן זאב נחום בורנשטיין, שו"ת או"ח, 43MB, פיעטרקוב תרע"ב, יו"ד, 39MB, פיוטרקוב תרע"ג, אהע"ז, 39MB, לאדז תרפ"ו, חו"מ, 15MB, פיעטרקוב תרצ"ד
§אבני צדק חלק א-ב, ר' יקותיאל יהודה בן אלעזר ניסן טייטלבוים, לבוב, תרמה, 324 עמ', 47MB
§אבני קודש, ר' אברהם אליעזר בן יוסף דמשק, שו"ת, ורשה תקע"ט, 94 עמ', 6MB. ממקור אחר, 96 עמ', 6MB
§אבני קודש, ר' נחום לעווי, 12MB, ירושלים תשל"ה שו"ת וחידושים בש"ס ופוסקים, 229 עמ', 12MB. מעמ' קמה - מר' שלמה זלמן בהר"ן
§אבני שהם, ר' אברהם יוסף בן משה גרינוואלד, אונגור, תרצט, שו"ת ודרשות, 157 עמ', 10MB
§אבני שהם, ר' משה בנימין בן אלכסנדר יהושע טומאשוב, שו"ת וחידושים, חלק א, 10MB, ניו יורק תרצ"ח, חלק א, 10MB, ניו יורק תרצ"ח, חלק א, 10MB, ניו יורק תרצ"ח, חלק ב, 13MB, ניו יורק תש"ז, חלק ג, 18MB, ניו יורק תשי"ג, חלק ג, 18MB, ניו יורק תשי"ג, חלק ג, 18MB, ניו יורק תשי"ג, חלק ד, 9MB, ניו יורק תשי"ט, חלק ד, 9MB, ניו יורק תשי"ט, חלק ד, 9MB, ניו יורק תשי"ט
אבני שיש, שו"ת, אביטבול, ירושלים תרצ
§אבני שי"ש , ר' שאול ישועה בן יצחק אביטבול, ירושלים תר"ץ, חלק א 18MB, חלק ב, 25MB
§אבני שיש ב', שו"ת, עם "אבני מחול" על מנהג "חתן מאהל", שטיין, יצחק, ברוקלין, 5771
§אבק דרכים, ר' ברוך קאלומיטי, שאלוניקי תקע"ד, 159 עמ', 12MB, דרשות. מעמ' 56 - שו"ת. מעמ' 122 - שו"ת יו"ד. מעמ' 139 - דרשה לנישואין. מעמ' 144 - על התורה ונ"ך וליקוטים. מעמ' 149 - שו"ת. מעמ' 153 - מפתח מקורות ממקור אחר, 161 עמ', 19MB
אבקת רוכל, שו"ת, לייפציג תריט
אבקת רוכל, ר' יוסף קארו, שאלוניקי תקנ"א, 153 עמ', 65.9MB, §ממקור אחר, 303 עמ', 38MB
אבקת רוכל, ר' יוסף קארו, לייפציג תריט, §ממקור אחר, 25MB, ↂממקור אחר
§אגודות אזוב מדברי, ר' מיכאל דוב בן יששכר וויינגוט, 32MB, פיוטרקוב תרל"ט, 286 עמ'. מעמ' 167 -חו"מ. מעמ' 206 - חידושים על מסכתות שבת ועירובין
§אגודת אזוב חלק א-ג, ר' משה זאב בן אליעזר מרגליות, וילנה, תרמה, שו"ת, 303 עמ', 34MB. מעמ' 40 - חידושי מסכתות ששיכים לאו"ח. מעמ' 62 - יורה דעה. מעמ' 107 - אבן העזר.
§אגורה באהלך, ר' אליקים בן יצחק גאטינייו, שלוניקי, תקמא, שו"ת, 148 עמ', 6MB, ממקור אחר, 148 עמ', 16MB
§אגורה באהלך, ר' מרדכי בן הרב יקותיאל פרקש, בעלוויו תשסח, 272 עמ', 4MB, שו"ת
§אגורה באהלך, חלק ב, תשובות והערות על שו"ע, מרדכי פרקש, בעלוויו וואשינגטאן, 5780
§אגם מים, רבי אברהם מאיר הכהן גלאנצער, ניו יורק, תשל"ח, שו"ת וחידושים
§אגרות משה , ר' משה בן דוד פיינשטיין, שו"ת, חלק א, או"ח ח"א, 454 עמ', 19MB, ניו יורק תשי"ט. מעמ' 339 - קדשים וטהרות. מעמ' 429 - מפתח מקורות. מעמ' 447- תוכן הענינים. ממקור אחר, 454 עמ', 21MB, חלק ב-ג, יו"ד ח"א, 554 עמ', 24MB, ניו יורק תשי"ט. מעמ' 517 - מפתח מקורות. מעמ' 543 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 554 עמ', 26MB, חלק ד, חו"מ, 384 עמ', 17MB, ניו יורק תשכ"ד. מעמ' 173 - או"ח ח"ב. מעמ'305 - אהע"ז ח"ב. מעמ' 355 - מפתח המקורות. מעמ' 374 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 384 עמ', 18MB, חלק ה, יו"ד ח"ב, 540 עמ', 23MB, ניו יורק תשל"ג. מעמ' 291 - או"ח ח"ג. מעמ' 415 - אהע"ז ח"ג. מעמ' 495 - מפתח המקורות. מעמ' 523 - תוכן העניינים. ממקור אחר/a>, 540 עמ', 24MB, חלק ו, או"ח ח"ד, 559 עמ', 25MB, בני ברק תשמ"ב. מעמ'220 - יו"ד ח"ג. מעמ' 432 - הלכות ריבית לפי סדר שו"עיו"ד. מעמ' 508 - מפתח המקורות. מעמ' 540 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 559 עמ', 28MB, חלק ז, אהע"ז ח"ד, 361 עמ', 17MB, בני ברק תשמ"ה. מעמ' 198 - חו"מ ח"ב. מעמ' 324 - מפתח המקורות. מעמ' 343 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 361 עמ', 17MB, חלק ח, או"ח ח"ה, 430 עמ', 20MB, ירושלים תשנ"ו. מעמ' 201 - יו"ד ח"ד וקדשים. מעמ'365 - מפתח המקורות. מעמ' 411 - תוכן העניינים
ממקור אחר, 430 עמ', 21MB §אגרות משה - אהע"ז, פיינשטיין, משה בן דוד, ניו יורק, 5721
—ὥ מענה לאגרות, ר' יו"ט שוורץ, נגד אגרות משה, נ"י תשל"ד, 431 עמ', 7.5MB
אדמת קדש, ר' מזרחי, חלק ב
§אדמת קדש חלק א-ב, ר' ניסים חיים משה בן יוסף מזרחי, קושטא תק"ב, 612 עמ, 49MB. מעמ' 326 - מפתח מקורות לח"א. מעמ' 333 - חלק ב. מעמ' 607 - מפתח מקורות לח"ב, ≡ממקור אחר
§אדמת קדש ח"א, ר' נסים חיים משה בן יוסף מזרחי, קושטאנדינא תנח
§אדמת קדש ח"ב, ר' נסים חיים משה בן יוסף מזרחי, שאלוניקי תקטז
§אדני נחשת, רבי יום טוב הלוי שווארץ, ניו יארק, תש"נ, שו"ת, 433 עמ', 25MB
§אדני פז, שו"ת, עם חידושים על התורה, אזולאי, דניאל, שדרות, 5777
§אדרת אליהו א, רבי אליהו גוטמאכר, ירושלים, שו"ת, או"ח ויו"ד, 485 עמ', 30MB
§אדרת אליהו ב, רבי אליהו גוטמאכר, ירושלים, שו"ת, אהע"ז וחו"מ ועניינים שונים, 319 עמ', 20MB
§אדרת אליהו ח"א, סי' א-יד, מתוך "שני המאורות הגדולים", קובו, אליהו בן יהודה, קושטאנדינא, תצט, 176 עמ', 27MB
§אדרת אליהו ח"ב, מסי' טו ואילך, קובו, אליהו בן יהודה, קושטאנדינא, תצט, 125 עמ', 19MB
§אדרת תפארת א, שו"ת, ר' אברהם דורי, ירושלים תשנג
§אדרת תפארת חלק א, דורי, אברהם, ירושלים, 5753
§אדרת תפארת ב, ר' אברהם דורי, ירושלים תשנו
ממקור אחר
§אדרת תפארת ג, ר' אברהם דורי, ירושלים תשס
ממקור אחר
§אדרת תפארת ד, ר' אברהם דורי, ירושלים תשסד
§אדרת תפארת ה, ר' אברהם דורי, ירושלים תשסח
ממקור אחר
§אדרת תפארת - חלק ו, דורי, אברהם, ירושלים, 5773
§אהבת ציון וירושלים - עני בן פחמא, שו"ת, ר' ישראל ניסן בן משה אריה קופרשטוק, ירושלים, תרפח, 210 עמ', 20MB.עמ'4-8 - תוכן העניינים
§אהל אברהם, ר' אברהם בן יהודה ליב שאג צוובנר, ירושלים, תרמא
§אהל יהושע , ר' יהושע פינחס בן יוסף בומבאך, חלק א, 40MB, דרוהוביץ תרס"א, חלק ב, 29MB, דרוהוביץ תרצ"ב
§אהל יוסף, ר' יוסף אליהו בן יהודה ליב פריד, 2MB, ניו יורק - תרס"ג, 82 עמ', ממקור אחר, 82 עמ', 2MB, ממקור אחר, 82 עמ', 5MB. מעמ' 46 - יו"ד. מעמ' 63 - אהע"ז
אהל יעקב, ר'יעקב ששפוטרטש, שו"ת, אמשטרדם תצז, §ממקור אחר
§אהל יעקב, ר' יעקב הרופא, ירושלים, תשמא, שו"ת, חידושים על שו"ע, ומנהגי בגדד, 100 עמ', 3MB
§אהל יצחק, ר' חיים יצחק בן יוסף הכהן חסיד, שלוניקי, תקסא, 406 עמ', 35MB, שו"ת. מעמ' 290 - ליקוטים. מעמ' 291 - על הרמבם. מעמ' 395 - מהדורא בתרא לחי' הרמב"ם ולשו"ת. מעמ' 403 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 498 עמ', 62MB. מעמ' 407 - דרשות. מעמ' 494 - מפתח מקורות לדרשות
§אהל משה ב, שו"ת, רבי אלעזר משה הורוויץ, ירושלים תש"ל, מעמ' 8-13 - תוכן עניינים. מעמ' 153 - מפתח מקורות
§אהל משה, ר' חיים בן משה יעקב רויזמאן, פיוטרקוב, תרסח, שו"ת, 366 עמ', 34MB
§אהל משה, ר' משה בן אלעזר חיים קאצנלנבוגן, ורשה, תרמט, שו"ת וחידושים, 164 עמ', 17MB. מעמ' 141 - "פותח דברים" - בירורי הלכה מר' מרדכי פרידמן
שו"ת אהל משה, שו"ת, 1880, וילנה, רבי משה בן נחמן קרינס
§אהל משה, ר' משה בן נחמן קריינש, וילנה, תרם, שו"ת, 54 עמ', 5MB, ≡ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§אהל משה, ר' משה אהרן יצחק בן אליהו צמח לובצקי, ירושלים, תרעב, שו"ת, 24 עמ', 1MB, ממקור אחר, 23 עמ', 1MB, חסר השער
§אהל משה חלק א, ר' משה יונה בן מאיר הלוי צווייג, ירושלים, תשט, 205 עמ', 21MB. מעמ' 58 - הר אבל" על יו"ד הל' אבלות
§אהל משה מהדורא תנינא, ר' משה יונה בן מאיר הלוי צווייג, ירושלים, תשך, 272 עמ', 24MB. מעמ' 235 - "סדר הקרבנות" - בסוגיות של בעלי חיים נדחים
§אהל משה, ר' משה בן חיים נתן שוחט, 1MB, ירושלים תרצ"ג, שו"ת ובאורים בסוגיות הש"ס ובתקנת עגונות, ובענין פרוהיבישון, 117 עמודים, ממקור אחר, 6 עמ', רק התשובה על פרוהיבישן
§אהל משה, שוחט, משה בן חיים נתן, ירושלים, 5693
§אהל שם חלק א-ב, ר' שלמה מרדכי בן אליהו יהודא ליב ברודנא, וילנה, תרע, 288 עמ', 20MB.עמ' 8 - תוכן חלק א - הלכה ופלפול. מעמ' 171 - חלק ב - דרשות. עמ' 170 - תוכן העניינים חלק ב
§אהלי אהרן חלק א-ב, ר' אליהו אהרן בן מרדכי אוריה מילייקובסקי, גריבו, תרסט, 384 עמ', 21MB. עמ' 5-36 - "פתח האוהל - נר למאור" - מאמרים השקפתיים. עמ' 37-38 - תוכן העניינים. מעמ' 163 - חלק ב, ת"א תרצ"ו. מעמ' 343 - תוכן העניינים. מעמ' 363 - "ציון לנפש חיה", על ר' אפרים סאמונוב. מעמ' 375 - "זכרונות מוולוז'ין"
§אהלי יעקב, ר' יעקב בן אברהם קאסטרו, ליוורנו, תקמג,406 עמ', 25MB. מעמ' 397 - תוכן העניינים
§אהלי שם חלק ב, שו"ת, ר' אברהם יואל אבעלסאן, אדעססא תרנג, 58 עמ', 5MB
§אהלי שמעון - שו"ת, יורה דעה וכללי הגמרא, הרב שמעון לוי, ירושלים, 5782
§אהלי תם, שו"ת, מתוך ס' תמת ישרים, ר' תם בן יחייא, ונציה, שפב, 228 עמ', 20MB, ממקור אחר, 229 עמ', 22MB
§אהלי תם, ר' תם בן יחייא, עם הערות מר' יוסף שבח, ירושלים, תשנט, 468 עמ', 24MB, ממקור אחר, 495 עמ', 26MB
§אוצר חיים, ר' חיים בן יצחק קיצה, סיגט, תרעג, 270 עמ', 28MB, שו"ת. עמ' 9-23 - דברי אגדה. עמ' 270 - תוכן העניינים
§אוצר המכתבים חלק א, רבי יוסף משאש, ירושלים, תשכ"ח, 265 עמ', 17MB. מעמ' 256 - מפתח מקורות ונושאים
§אוצר המכתבים חלק ב, רבי יוסף משאש, ירושלים, תשכ"ח, 271 עמ', 27MB.מעמ' 262 - מפתח מקורות ונושאים
§אוצר המכתבים חלק ג, רבי יוסף משאש, ירושלים, תשכ"ח, 261 עמ', 27MB. מעמ' 250 - מפתח הנושאים
—§קטעים נבחרים מתוך אוצר המכתבים, משאש, יוסף - בוחבוט, דניאל (מלקט), , 5776
§אוצר שמעון, תשובות בהלכה, בן דוד, שמעון, אופקים, 5773
§אור גדול חלק א, ר' ירוחם יהודה ליב בן שלמה זלמן פרלמאן, וילנה תרפ"ד, 320 עמ', 32MB. מעמ' 317 - מפתח למקורות. ממקור אחר, 320 עמ', 32MB
§אור האורים, ר' אורי משה בן גבריאל גורדון, לודז, תרפח, שו"ת וחידושים, 25 עמ', 2MB
§אור המאיר חלק א, ר' יהודה מאיר בן יעקב שמשון שפירא, פיוטרקוב, תרפו, שו"ת, 163 עמ', 16MB
§אור יצחק, ר' יצחק עבאדי, ירושלים, תשסג, שו"ת, 465 עמ', 27MB
§אור יצחק ח"ב, שו"ת וחקרי הלכות, עבאדי, יצחק, לייקווד,
§אור יצחק, ר' יצחק נח בן מאיר מבריסק, ווארשא, תרנ, 148 מעמ', 20MB, שו"ת. מעמ' 99 - על ירושלמי זרעים
§אור ישראל, ר' ישראל בן אליעזר ליפשיץ, קליוה, תקל, שו"ת, 269 עמ', 21MB, ממקור אחר, 269 עמ', 18MB.מעמ' 236 - מאמר על הגט מקליבה, ר' שלמה טל. עמ' 268-269 - עמודים מהספר שלא במקומם
§אור ישראל, שו"ת, רבי ישראל שווארץ, ירושלים, 5778
§אור ישראל - חלק שני, רבי ישראל שווארץ, ירושלים, 5782
§אור לי, ר' חיים חזקיהו בן רפאל אשר אליהו מדיני, 29MB, אזמיר - תרל"ד
§אור לציון תשובות ב, ר' בן ציון אבא שאול, תשנג, 363 עמ', 20MB. עמ' 10-22 - תוכן העניינים. מעמ' 337 - מפתח עניינים אלפאביתי
§אור לציון תשובות ג, ר' בן ציון אבא שאול, תשסה, 329 עמ', 20MB. עמ'8-12 - תוכן העניינים. מעמ' 277 - מפתח עניינים אלפאביתי
§אור נעלם, ר' יצחק זקיל בן מנחם אטהויזן, קרלסרוה, תקכה, שו"ת, 84 עמ', 7MB. חסר דף לו ע"א-ע"ד
§אור עולם חלק א-ב, ר' מאיר בן צבי הירש מרגליות, פולנאה, תקנא. חלק א - שו"ת מאיר נתיבים. חלק ב (מעמ' 191) - מאיר נתיבים על התורה. 300 עמ', 18MB
§אור עולם - שו"ת, ניסן, עזרא בן מרדכי, ירושלים, 5774
§אור פני משה, ר' משה טוביה בן יחיאל מיכל זונטהיים, פרנקפורט ע"נ מיין, תרפח, שו"ת, ביאורים על התורה, וחידושי סוגיות, 89 עמ', 4MB
§אורח ישר, ר' שמואל יעקב בן שמעון מאיר רבינוביץ, וילנה תרס"ד, שו"ת ופלפולים, 166 עמ', 11MB. מעמ' 142 - הדרנים על הש"ס ועל מס'פסחים. מעמ' 156 - "מחזה אברהם" - חידושים מר'אברהם בר' אליעזר. מעמ' 159 - הגהות על שו"ע חו"מ. עמ' 165 - תוכן העניינים ותיקוני טעויות
§אורח ישראל, רבי ישראל גרוסמן, ירושלים, תשמ"ט, שו"ת על או"ח, 396 עמ', 18MB
§אורח לחיים, ר' חיים בן אברהם הלוי סג"ל, וילנה, תרלט, שו"ת וחדושי סוגיות, 141 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר
§אורי וישעי, ר' אורי שרגא פייבל בן שמואל טויבש, לבוב, תרמו, שו"ת, 186 עמ', 21MB
§אוריין תליתאי, ר' משה בן אפרים תאומים, לבוב, תרם, 300 עמ', 24MB. עמ' 8-20 - תוכן העניינים. מעמ' 239 - "שער נפתלי" - שו"ת וחידושים מר' נפתלי הירץ תאומים
§אוריין תליתאי - שו"ת מעין גני, שו"ת דובר שלום, ושו"ת חמדת ישראל, רבי ישראל דוד ניישלאס, ברוקלין, 5779
§אורים גדולים, ר' אברהם ישראל בן בנימין זאבי, אזמיר, תקיח, 349 עמ', 35MB. מעמ' 257 - "אור לישרים" - דרשות. מעמ' 330 - על הרא"ם על התורה. מעמ'337 - תוכן עניינים. מעמ' 339 - מפתח מקורות
§אורים גדולים, ר' אברהם ישראל בן בנימין זאבי, ליקוואוד, תשסג, 640 עמ', 46MB. מעמ'462 - אור לישרים. מעמ' 584 - על הרא"ם. מעמ' 596 - מפתח נושאים לאורים גדולים. מעמ' 602 - מפתח מקורות לאורים גדולים. מעמ' 624 - מפתח נושאים לאור לישרים. מעמ' 628 - מפתח מקורות לאור לישרים
אורן של חכמים, שו"ת, ח"א, ר' אורן צדוק, קרית ספר תשעא, 322 עמ'
§אורן שלחכמים - א, צדוק, אורן בן שמעון, קרית ספר, 5771
§אורן של חכמים - ב, צדוק, אורן בן שמעון, מודיעין עילית, 5777
§אז נדברו, ר' בנימן יהושע זילבר, שו"ת, חלק א, 8MB, בני ברק תשל"ג, ממקור אחר, חלק ב, 5MB, בני ברק תשל"ה, ממקור אחר, חלק ג-ד, 12MB, בני ברק תשל"א, ממקור אחר, ὥממקור אחר, 325 עמ', 11.2MB. מעמ' 154 - ח"ד. §חלק ה, 4MB, בני ברק תשל"ד, ממקור אחר, חלק ו-ז, 12MB, בני ברק תשל"ה, ממקור אחר, חלק ח, 6MB, בני ברק תשמ"ח, ממקור אחר, חלק ט, 5MB, בני ברק תשל"ט, ממקור אחר, חלק י, 6MB, בני ברק, ממקור אחר, חלק יא, 5MB, בני ברק תשמ"א, ממקור אחר, חלק יב-יג, 10MB, בני ברק תשד"מ, ממקור אחר, חלק יד, 7MB, בני ברק תשמ"ז ממקור אחר
§אז תשכיל - חלק ב', שו"ת ובירורי הלכה, זילבערשטיין, אהרן בן יוסף צבי, ברוקלין, 5769
§אזני יהושע, חלק א, הרב יהושע סיגעל, ניו יורק תרע"ד, שו"ת, 244 עמ', 28MB, ממקור אחר, 244 עמ', 28MB, ממקור אחר, 244 עמ', 28MB
§אחי וראש, ר' חיים בן יהושע אברהם יהודה, 8MB, אזמיר תרי"א, 205 עמ', ☼ממקור אחר, שו"ת ודרשות
§אחימלך הכהן (שו"ת), נסים הכהן, בני ברק, תשסח
§אחיעזר חלק א-ג, ר' חיים עוזר בן דוד שלמה גרודזנסקי, וילנה, תרפב, 567 עמ', 53MB. מעמ' 180 - ח"ב. מעמ' 387 - ח"ג. ממקור אחר, 567 עמ', 53MB
§אחת שאלתי - שו"ת, יצחק בן נון, בני ברק, 5781
§אחת שאלתי חלק ב, שו"ת, יצחק בן נון, בני ברק, 5782
אילן אביגדור, שו"ת
§איש מצליח, ר' מצליח ב"ר רפאל מאזוז, שו"ת, ח"א, 33MB, ג'רבא תשכ"ט, על או"ח (מ' סימנים) ויו"ד, ח"ב, 25MB, תל אביב תשל"ד, על אהע"ז (ס"ו סימנים) וחו"מ, 311 עמ'. מעמ' 213 - חו"מ. מעמ' 251 - קונטרס הברירה. מעמ' 297 - מילואים ותיקונים. מעמ' 301- תוכן העניינים. ח"ג, 18MB, תל אביב תשל"ה, בד' חלקי שלחן ערוך
§איתן אריה, ר' אברהם ליב בן נחמן צבי רוזן, ירושלים תשל"ו, שו"ת, 345 עמ', 32MB
איתן האזרחי,שו"ת, תקצו
§איתן האזרחי חלק א, ר' אברהם בן ישראל יחיאל הכהן רפאפורט, 21MB, אוסטרה תקנ"ו, שו"ת, 216 עמ'. מעמ' 79 - "קונטרס אחרון", על התורה. מעמ' 125 - על חמש מגילות. מעמ'130 - ליקוטים. מעמ' 136 - על תהלים. מעמ' 140 - ליקוטים. מעמ' 164 - דרוש לראש השנה. מעמ' 175 - "ירח האיתנים" - חידושי מסכתות מר' אברהם אב"ד באהסלאב.מעמ' 216 - יחוס בעל המחבר
§אך טוב לישראל - ח"ב, שו"ת, כחלון, אפרים, ירושלים, 5771
אלה דברי שמואל, ר' שמואל שמלקא סגל, שו"ת, ירושלים תשכא, 299 עמ', 9.5MB. מעמ' 185 - דרושים. מעמ' 228 - "בני יהודה" - צוואה של ר' משה אריה לייב לייטש רוזנבוים. מעמ' 289 - צוואה של ר' משה סגל ליטש רוזבנבוים. §ממקור אחר, 299 עמ', 10MB
§אלף המגן חלק א-ב, ר' משה נתן בן מרדכי מנחם מנדל הלוי רובינשטיין, 220 עמ', 19MB, ורשה תרמ"ז, שו"ת וחידושים. עמ' 125 - תוכן העניינים לחלק א. מעמ' 127 - חלק ב, ברדיטשוב תרע"ב. עמ' 224 - תוכן העניינים, ☼ממקור אחר
§אלפי ישראל, ר' ישראל יעקב בן אברהם חנוכוביץ', 116 עמ', 6MB, ורשה תעד"ר, שו"ת
§אם הדרך, ר' מיכאל אשכנזי, שלוניקי תרס"א, שו"ת, 123 עמ', 9MB. מעמ' 74 - על הרמב"ם. מעמ' 101- ליקוטים. מעמ' 104 - דרשות
§אמונת משה - שו"ת וחידושים, דנציגר, יהודה משה מאלכסנדר, בני ברק, 5772
אמונת שמואל, שו"ת, 1884, לעמבערג, רבי אהרון שמואל קוידנובר
§אמונת שמואל, ר' אהרן שמואל קאיידנבר, ורנקבורט דמיין תמב, 128 עמ', 13MB, ממקור אחר, 128 עמ', 8MB
§אמונת שמואל, ר' אהרן שמואל בן ישראל קוידאנובר, למברג תרמ"ד, ד"צ ירושלים תשמ"א, 94 עמ', 6MB, בתוספת מפתחות לש"ס ולרמב"ם, ותולדות המחבר,בעמ' 6-8
§אמונת שמואל, ר' אהרן שמואל בן ישראל קוידאנובר, 13MB, בני ברק תשנ"ט, 344 עמ'. מעמ' 164 - מפתח מקורות. מעמ' 177 - תולדות המחבר, §אמר ודעת - יחוה דעת, ר' יהודה יודל ראזענבערג, 8MB, פיעטרקוב תרצ"ד, שו"ת בד' חלקי שלחן ערוך, 141 עמ'. עמ' 5 - תוכן העניינים. מעמ' 128 - קובץ חידושים בש"ס ופוסקים
§אמר שלמה, ר' שלמה בן חיים חאליליו, שלוניקי תרכ"ד, שו"ת, 206 עמ', 9MB
§אמר שמואל, ר' שמואל אבן-חביב, 26MB, שלוניקי תרמ"ו, שו"ת ודרשות, 325 עמ'. מעמ'248 - "זכרונות" - נושאים שונים. מעמ' 255 - "שם משמואל", או"ח, לר' שמואל בר רפאל אברהם שמואל אבן חביב. מעמ' 264 - יו"ד. מעמ'273 - חו"מ. מעמ' 294 - ליקוטים. מעמ' 314 - תוכן העניינים
§אמרי אליהו - שו"ת, הלוי, אליהו, בני ברק, 5775
§אמרי אש חלק א-ב, ר' מאיר בן יהודה ליב אייזנשטטר א"ש, 41MB, לבוב תרי"ב, שו"ת
§אמרי אש - אבן העזר, איזנשטט, מאיר בן יהודה ליב, בני ברק, 5773
§אמרי אש - יורה דעה, איזנשטט, מאיר בן יהודה ליב, בני ברק, 5773
אמרי בינה, שו"ת, 1871, ירושלים, רבי מאיר אוירבך
§אמרי בינה, ר' יחיאל בן נתן הלוי רוזנפלד, 9MB, לבוב תרמ"ד, 132 עמ', שו"ת
§אמרי דוד, ר' דוד בן אלעזר הלוי הורוויץ, 20MB, בילגורי תרצ"ד, שו"ת, 231 עמ'. מעמ' 226 - תוכן עניינים
§אמרי דוד, אהע"ז, ר' דוד מאיר בן ישראל משה פדר, 13MB, לבוב תרנ"ו, שו"ת, 102 עמ'. עמ'5-16 - מאמרים באגדה ובמקרא ובתפלות
§אמרי יושר חלק א-ב, ר' מאיר בן אהרן יהודה אריק, מונקץ תרע"ג, שו"ת, 476 עמ', 42MB. עמ' 3-8 - תוכן העניינים לחלק א. מעמ' 214- הערות מהמעתיק. מעמ' 221 - חלק ב. עמ' 223-228 - תוכן עניינים לחלק ב
§אמרי יחזקאל, ר' יחזקאל בן אברהם אבוש פרנקל, 7MB, הוסיטין תרע"ד, שו"ת, 157 עמ'. מעמ' 154 - תוכן העניינים
§אמרי כהן חלק א, ר' יחיאל מיכל בן שלמה הכהן הולנדר, 19MB, פיוטרקוב תרצ"ז, שו"ת, 216 עמ'. מעמ' 211 - תוכן עניינים
§אמרי נועם, ר' ישעיה בן מרדכי דיין, ארם צובה תרנ"ח, שו"ת וחידושי מסכתות, 300 עמ', 40MB. מעמ' 109 - חו"מ. מעמ'213 - חידושי מסכתות. מעמ' 290 - תוכן הענייינים
§אמרי נועם, ר' יואב בן ירמיהו מאטרסדורף, 6MB, מונקץ תרמ"ה, שו"ת ופלפולים, 78 עמ'
§אמרי פז, שו"ת, ארג'ואן, אביעד, מודיעין עילית, 5769
§אמרי שלום, ר' מרדכי ליב צארני, שאראאט, תשג, 176 עמ', 6MB, שו"ת, ὥממקור אחר, 176 עמ', 6MB
§אמרי שפר, ר' נפתלי הירץ רב בזעלחוב ובווישניצא, לבוב, תרמג, שו"ת עם חידושים על יו"ד, 79 עמ', 5MB. מעמ' 24 - יו"ד. מעמ' 38 - אהע"ז. מעמ' 46 - חו"מ. מעמ' 52 - תוכן העניינים. מעמ' 57 - הגהות על יו"ד. מעמ' 70 - דרוש על התורה
§אמרי שפר, ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין, ורשה, תרנו, שו"ת וחידושים, 164 עמ', 20MB
§אמרי שפר, ר' נפתלי הירץ בוימעל, 7MB, ירושלים תשכ"ג, שו"ת בעניינים שונים בש"ס ופוסקים, 146 עמודים. תוכן העניינים מצולם פעמיים, פעם בתחילת הספר ופעם במקומו, ממקור אחר, 146 עמ', 6MB ממקור אחר, 146 עמ', 6MB
§אמת ליעקב, ר' יעקב מאיר, ירושלים, תשסו
§אמת מאר"ץ, ר' שאול עזרא הכהן דוויך, ירושלים, תרע, שו"ת, 228 עמ', 16MB
אספת גאונים, שו"ת, 1895, לובלין, רבי יעקב מלובלין, רבי העשיל מקראקא, חלקת מחוקק
אסיפת הגאונים, ר' יהושע העשיל מקראקא ר' משה מווילנא, ביאליסטוק תקסו, 24 דפים, שו"ת וחידושים
אסיפת גאונים, שו"ת בחילופי מכתבים ר' יושיע העשל מקראקא ור' משה בעל חלקת מחוקק, עם חידושים מחכמים שונים, ביאליסטאק תקס"ו, 25 עמ', 8MB
§אפריון דוד, ר' אורי דוד בן יוסף אפריון, איטקונן, תרלג, שו"ת, 132 עמ', 11MB, ☼ממקור אחר
§אפרקסתא דעניא, ר' דוד שפערבער, ניו יארק תשס"ב, שו"ת, חלק א, 24MB, חלק ב, 20MB, חלק ג, 22MB, חלק ד, 16MB
§ארבעה טורי אבן, ר' אלעזר בן שמואל שמלקה רוקח, לבוב, תקמט, שו"ת, 59 עמ', 2MB
ארח לצדיק, שו"ת, ר' אברהם חיים רודריגס, ליורנו, 296 עמ', 17.8MB. מעמ' 192 - חו"מ. מעמ' 281 - "ליקוטים" - על "תקפו כהן". מעמ' 295 - תוכן העניינים. §ממקור אחר, 296 עמ', 19MB, ממקור אחר, 295 עמ', 19MB
§ארחות יושר א, רבי יוסף ב"ר מכלוף שרביט, ירושלים, תשל"ח, שו"ת, 295 עמ', 15MB
§ארחותיך למדני ח"ב, בעילום שם, ירושלים תשסח, 570 עמ', 4MB, שו"ת
§ארחותיך למדני ח"ג, בעילום שם, 5773
§ארחותיך למדני ח"ד, בעילום שם, 5775
§ארחותיך למדני - ח"ו, , ירושלים, 5779
§ארחותיך למדני - ח"ז, , ירושלים, 5781
§אריה דבי עילאי, ר' אריה ליבוש בן חיים ליפשיץ, פרמישלה, תרלד, 352 עמ', 42MB. עמ' 3-6 - "דברים אחדים" על המחבר. מעמ' 10-11 - מילואים. מעמ' 337 - תוכן העניינים. מעמ' 340 - שמות מנויים
§ארץ טובה, ר' טוביה יהודה בן אלכסנדר צבי טביומי, ירושלים, תשז, 206 עמ', 17MB. מעמ' 205 - תוכן העניינים
§ארץ צבי, ר' אריה צבי בן חנוך הנדל פרומר, לובלין תרצ"ט, 319 עמ', 32MB
§ארץ צבי, ר' צבי הירש בן אפרים תאומים, לבוב, תרם, שו"ת, 306 עמ', 30MB
§ארץ צבי חלק א-ב, ר' צבי הירש בן אברהם יצחק רום, וילנה, תרלה, שו"ת, 122 עמ', 6MB
§ארצות יהודה, ר' יהודה ליב בן שלום דבורץ, וילנה, תרמז, שו"ת על חו"מ, 101 עמ', 7MB
§אשדת הפסגה, ר' יוסף בן נחמן נחמולי, שלוניקי תק"ן, 366 עמ', 21MB, שו"ת. עמ' 7-10 - תוכן העניינים. עמ' 10-12 - מפתח מקורות. מעמ' 236 - "שרשים" - חידושי סוגיות. מעמ' 262 - על הרמב"ם. מעמ' 267 - חידושים על בבא מציעא. מעמ' 317 - שו"ת מר' חיים אבולעפיא. מעמ' 321 - על הסמ"ג. מעמ' 330 - בענין אין אדם משים עצמו רשע. מעמ' 336 - מדות המזבח. מעמ' 344 - דרשה לשבת הגדול עם דין ליל י"ד וליל ט"ו. מעמ'353 - על ההגדה. מעמ'361 - דרשה לשבת תשובה. עמ' 365 - תוכן העניינים. עמ'366 - מפתח מקורות
§אשר חנן ב, ר' חנן אפללו, מודיעין עילית תשסו, שו"ת
§אשר חנן ג-ד, ר' חנן אפללו, תשסח
§אשר חנן ה, ר' חנן אפללו, תשסח
§אשר חנן ו-ז, ר' חנן אפללו, תשעא
§אשר חנן - חלק ח, אפללו, חנן, 5773
§אשר לשלמה, רבי שלמה ילוז, בני ברק, תשמ"ה, שו"ת, 239 עמ', 18MB
אשר לשלמה, שו"ת, 1906, ירושלים, רבי שלמה בן משה אבן דנאן
§אשר לשלמה, ר' שלמה ב"ר משה אבן דנאן, ירושלים תרס"ו, שו"ת, 323 עמ', 32MB. מעמ' 269 - כללים לפי סדר א"ב
§אשר לשלמה, ר' חיים שלמה בן שאול זאב זשימני, ביאליסטוק, תרצו, שו"ת, 114 עמ', 6MB
§באר אברהם, רבי אברהם אבא פאסוועלער, ירושלים, תש"מ, 186 עמ', 11MB, שו"ת
§באר דוד, ר' דוד שלמה פרענקל, ניו יורק, תשס, 228 עמ', 15MB, ממקור אחר, 228 עמ', 15MB, ὥממקור אחר, 229 עמ', 3MB, ממקור אחר, 3.04 MB
§באר המים, ר' רפאל יעקב בן אברהם מנשה, שלוניקי, תקצו, שו"ת, 286 עמ', 18MB
§באר חיים, ר' חיים טוביה בן אלכסנדר סנדר מליניק, וילנה, תרמז, שו"ת, פלפולים וחידושים על הירושלמי, 100 עמ', 9MB
§באר חיים מרדכי חלק א-ג, ר' חיים מרדכי בן יצחק יהודה אייזיק ליב רולר, קלוז' תרפד, שו"ת, 430 עמ', 49MB
§באר יצחק, ר' יצחק בן אברהם מפוזנה, וינה, תרנד, שו"ת, 56 עמ', 2MB
באר יצחק אורח חיים, שו"ת, 1859, קניגסברג, רבי יצחק אלחנן בן ישראל ספקטור
באר יצחק חושן משפט, שו"ת, 1859, קניגסברג, רבי יצחק אלחנן בן ישראל ספקטור
§באר יצחק, ר' יצחק אלחנן בן ישראל איסר ספקטור, קניגסברג, תריט
באר מים חיים, ר' אליעזר אבילה, ליוורנו תקסו, שו"ת, §ממקור אחר, 254 עמ', 25MB
§באר מים חיים, שו"ת, אבילה, אליעזר בן שמואל די, חיפה, 5774
§באר מים חיים, ר' שמואל בן חיים ויטל, בני-ברק תשכ"ו, 303 עמ', 23MB. מעמ' 283 - תוכן העניינים. מעמ' 288 - תולדות רבי שמואל ויטאל
באר מים חיים, ר' חיים נסים רפאל מוצירי, שלוניקי תקנד, ח"א, שו"ת, ודרשות, §ממקור אחר, 448 עמ', 38MB. מעמ' 79 - אהע"ז. עמ' 365 - מפתח מקורות חלקי. מעמ' 366 - "גירסא דינקותא" על חו"מ סי' א-ז. מעמ' 375 - על סמ"ג מ"ע ג-כז. מעמ' 391 - על רמב"ם. מעמ' 421 - חידושים מלוקטים
§באר מים חיים חלק א-ב, ר' חיים ניסים רפאל מוצירי, שלוניקי, תקנד, 563 עמ', 73MB. מעמ' 430 - חלק ב
§באר משה חלק א-ב, ר' משה בן אברהם דאנושבסקי, וילנה, תרסה, שו"ת, 288 עמ', 13MB
§באר משה, ר' משה נחום בן בנימין ירושלימסקי, תרס"א, ורשה, 284 עמ'. מעמ' 9 - "השיב משה" - תשובות ופסקים. מעמ' 121 - "כבוד חכמים" על חובה לכבד חכמים. מעמ'201 - "בנין ירושלים" - תקנת עגונות, ואשה שנשתטית, וגט מבעל שוטה, ממקור אחר, 285 עמ', 33MB
§באר משה, ר' משה שטערן, חלק א-ב, 488 עמ', 27MB, ירושלים תשד"ם. מעמ' 203 - מפתח לפי סדר השו"ע. עמ' 211 - מפתח לביאורי סוגיות כסדר א"ב. עמ' 212 - מפתח לביאורים בלשונות הש"ס. מעמ' 217 - חלק ב. מעמ' 473 - מפתח לפי סדר השו"ע. מעמ' 481 - מפתח לביאורי סוגיות כסדר א"ב. עמ' 483 - מפתח לביאורים בלשונות הש"ס. ממקור אחר, 488 עמ', 27MB. חלק ג-ד, ירושלים תשד"ם, 542 עמ', 28MB. מעמ' 267 - מפתח לפי סדר השו"ע. עמ' 283 - מפתח אלפאביתי לביאורי סוגיות. עמ' 284 - מפתח לביאורי סוגיות. מעמ' 287 - חלק ד. מעמ' 531 - מפתח לפי סדר השו"ע. מעמ'540 - מפתח לביאורי סוגיות כסדר א"ב. ממקור אחר, 542 עמ', 28MB. חלק ה-ו, 538 עמ', 26MB, ירושלים תשד"ם. מעמ' 256 - מפתח לפי סדר השו"ע. מעמ' 265 - מפתח לביאורים בש"ס. מעמ' 269 - חלק ו. מעמ' 521 - מפתח לפי סדר השו"ע. מעמ' 530 - מפתח לדיני חשמל לפי סדאר השו"ע. מעמ' 536 - מפתח לביאורים בש"ס. ממקור אחר, 538 עמ', 26MB. חלק ז-ח, 606 עמ', 29MB, ניו יורק תשמ"ג. מעמ'340 - מפתח לפי סדר השו"ע. מעמ'349 - חלק ח. מעמ' 596 - מפתח לפי סדר השו"ע וביאורים לש"ס. ממקור אחר, 606 עמ', 29MB
§באר עשק, ר' שבתי באר, ונציה תל"ד, 514 עמ', 28MB. עמ' 3-5 - תוכן העניינים. עמ' 6-7 - מפתח מקורות. מעמ'277 - שו"ת שתי הלחם. מעמ' 377 - שו"ת לחמי תודה
§באר צבי, רבי צבי קיסטליכער, ירושלים, תשל"א, שו"ת, 253 עמ', 32MB
באר שבע, שו"ת, 1890, ורשא, רבי יששכר בער איילינברג
§באר שמואל, ר' שמואל בן ישראל יונה צבי רוזנברג, קרקוב, תרפג, 237 עמ', 30MB. מעמ' 2- - "חגוי הסלע" - מאמרים, דרשות וביאורי אגדות. מעמ' 27- על משניות מסכת מקואות. מעמ' 55 - תשובות בענייני מקואות. מעמ' 65 - תשובות וחידושים
§באר שמואל, תשובות וחידושים ובאור על מסכת מקואות והל' מקואות, ר' שמואל רוזנברג, קראקא, תרפג, 31 עמ', 2MB. כולל רק את ההקדמה, "חגוי הסלע", דברי אגדה, ועיקר הספר חסר
§באר שרים, ר' אברהם יפה-שלעזינגער, שווייץ תשס"ג, חלק א, 16MB, חלק ב, 18MB, חלק ג, 18MB, חלק ד, 26MB, חלק ה, 22MB, חלק ו, 24MB,
§בארות אברהם חוברת א-ב, ר' אברהם צבי בן יוסף קליין, טירנוי, תרפח, 156 עמ', 6MB, שו"ת לאו"ח ויו"ד
§בארות המים, על רמב"ם ספר מדע, ר' יצחק בן אליהו אבן-שאנג'י, שלוניקי, תקטו, 432 עמ', 39MB. מעמ' 167 - שו"ת כסדר השו"ע. ממקור אחר, 431 עמ', 54MB
§בגדי ישע, ר' שמואל בן יוסף הלוי מביאליסטוק, וילנה, תרד, שו"ת, 119 עמ', 7MB. מעמ' 72 - אהע"ז
§בגדי ישע, ר' ישעיה בן חיים עטיה, ליוורנו, תריג, שו"ת, 373 עמ', 26MB. מעמ' 130 - על הרמב"ם. מעמ' 161 - דרושים, ממקור אחר, 370 עמ', 23MB
§בגדי כהונה - שו"ת מהרז"ך, ר' משולם זלמן בן שלמה הכהן, פירט, תקסז, שו"ת, 350 עמ', 46MB, ☼ממקור אחר
§בד דוד, ר' דוד חי אדרעי, שו"ת וחידושים על הש"ס, צפת תרפ"ב, 31 עמ', 2MB, ממקור אחר, 31 עמ', 2MB
§ביכורי אביב, ניר אביב, ירושלים, תשעא, שו"ת
§ביכורי אשר - חלק ד, שו"ת, אלחדד, מסעוד בן דוד, ירושלים, 5774
§ביכורי יהודה, ר' יהודה ליב דון יחייא, ח"א, שו"ת, לוצין תרצ"ג, 136 עמ', 8MB ח"ב, תשובות ודרושים, ת"א תרצ"ט, 89 עמ', 24MB
ביכורי יהודה חלק א, ר' יהודה ליב דון יחיא, 10.86 MB
ביכורי יהודה חלק ב, ר' יהודה ליב דון יחיא, 22.86 MB
§בכורי שחר, ר' שמואל חיים בן דוד רוזנבלום, ורשה, תרצז, שו"ת, 168 עמ', 7MB
§בכורי שלמה חלק א-ב, ר' שלמה אברהם בן דניאל זאב רזכטה, פיוטרקוב, תרנד, שו"ת, 655 עמ', 41MB
§בית אב, הרב אברהם אהרן יודעלאוויץ, שו"ת, קמא, סאטמאר תרפ"ט, 40MB, ממקור אחר, ממקור אחר, תנינא, ניו יורק תרע"ט, 82 דפים, 15MB, ממקור אחר, תליתאי, ניו יורק תרע"ח, 141 דפים, 39MB, ממקור אחר, ממקור אחר, חמישאי, ניו יורק תרע"ט, 147 דפים, 62MB, ממקור אחר, ממקור אחר, שביעאי, ניו יורק תר"פ, 56 דפים, 12MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§בית אב"י, ר' יצחק אייזיק ליעבעס, שו"ת חלק א, 394 עמ', 26MB, ניו יורק תשל"א. עמ' 5-10 - תולדות המחבר. עמ' 16-20 - תוכן הענינים. מעמ'311 - "רופא כל בשר" - בענין ניתוחים פלסטיים. מעמ'347 - "אגרת יוחסין" של המחבר. מעמ' 351 - "רועי ישראל" - יחוס משפחת ר' אריב ליבוש הורוביץ ובנו. מעמ' 359 - מפתח לכל חלקי שו"ת בית אבי לפי סדר השו"ע. מעמ' 391 - מפתח לביאורים בש"ס וברמב"ם. ὥממקור אחר, 394 עמ', 23MB, §חלק ב-ג, 30MB, ניו יארק תש"מ, ὥממקור אחר, 546 עמ', 28.3MB. מעמ' 237 - חלק ג. §חלק ד-ה, 32MB, ניו יורק תשמ"ה
§בית אברהם, ר' אברהם בן שלום אולמאן, מונקץ, תרסט, חידושי הלכות ושו"ת, עם בית דוד, חידושי סוגיות לר' דוד אולמן, 134 עמ', 13MB
§בית אברהם, ר' אברהם עבר בן שמואל הירשוביץ, ירושלים, תרסח, שו"ת, 70 עמ', 5MB
§בית אברהם, ר' אברהם בן יצחק הכהן, ברלין, תקיג, שו"ת, 296 עמ', 19MB. מעמ' 271 - "מנחה בלולה" - חידושים לתלמוד. ממקור אחר, 309 עמ', 31MB
§בית אברהם, ר' אברהם בר שלום טוביה מקאלוואריא, גראיעווא תרע"ג, שו"ת וחידושים בסוגיות הש"ס, 97 עמ', 6MB
§בית אהרן, ר' אהרן פולד, שו"ת, הגהות על הש"ס, על הערוך, על התשבי ועל ס' המתורגמן, פפד"מ תר"נ, 246 עמ', 9MB. מעמ' 3 - "תולדות אהרן" - תולדות המחבר. מעמ' 17 - תוכן העניינים. מעמ' 19 - "משיבי מלחמה שערה" - שו"ת. מעמ' 46 - הגהות לתלמוד. מעמ' 173 - הגהות על ס' הערוך. מעמ' 235 - הגהות על ס' התשבי. מעמ' 241 - הגהות על ס' המתורגמן.
§בית אהרן ב - פני הבית, תשובות מהחכם צבי, ומר' אהרן מירלש, ברלין, תקפט, 42 עמ', 3MB. מעמ' 15 - ליקוטים מהחכם צבי. מעמ' 21 - תשובה מר' מיכל שפייאר. מעמ' 23 - תשובות ר' אהרן מירלש. מעמ' 39 - מפתח מקורות
בית אפרים, שו"ת, 1904, ורשה, רבי אפרים זלמן מרגליות
בית אפרים אבן העזר חלק א, שו"ת, 1883, ורשא, רבי אפרים זלמן מרגליות
בית אפרים אבן העזר חלק ב, שו"ת, 1883, ורשא, רבי אפרים זלמן מרגליות
בית אפרים אבן העזר חלק ג, שו"ת, 1883, ורשא, רבי אפרים זלמן מרגליות
בית אפרים אבן העזר חלק ד, שו"ת, 1883, ורשא, רבי אפרים זלמן מרגליות
בית אפרים חושן משפט, שו"ת, 1883, ורשא, רבי אפרים זלמן מרגליות
בית אפרים יורה דעה, שו"ת, 1884, ורשא, רבי אפרים זלמן מרגליות
§בית אפרים, ר' אפרים זלמן בן מנחם מאנ מרגליות, שו"ת, אורח חיים, 26MB, לבוב תקע"ח, יורה דעה, 24MB, ורשה תרמ"ד, אבן העזר, 540 עמ', 108MB, לבוב תקע"ח, ממקור אחר, 537 עמ', 82MB, חושן המשפט, 30MB, לבוב תקע"ח, אורח חיים, יורה דעה, חושן משפט, 698 עמ', 71MB, וורשה תרמד. מעמ' 243 - יו"ד. מעמ' 471 - חו"מ. החדשות, 2MB, ברודי תרכ"ו
§בית דוד, ר' דוד טבל בן משה רובין, ורשה, תריד, שו"ת, 181 עמ', 24MB. מעמ' 126 - חו"מ, ≡ממקור אחר, 182 עמ'. מעמ' 151 - חידושי מסכתות מחתן המחבר. מעמ' 163 - קונטרס אחרון
§בית דוד, שני חלקים עם מספור סימנים אחד, ר' וואלף לייטער, וינה תרצ"ב, 228 עמ', 20MB. מעמ'212 - תוכן העניינים עם הגהות. מעמ' 221 - מפתח נושא אלפאביתי. עמ' 225 - השמטות. ממקור אחר, 228 עמ', 13MB
בית דוד, ר' יוסף דוד, או"ח, שלוניקי תק, שו"ת
§
בית דינו של שלמה, ר' רפאל שלמה בן שמואל לאניאדו, ירושלים תשמ"ו, 501 עמ', 34MB. עמ' 5-10 - תוכן העניינים. מעמ'469 - מפתח מקורות
בית הלוי, שו"ת, 1863, וילנה, רבי יוסף דב הלוי סולוביצ'יק
§בית הלוי חלק א-ג, ר' יוסף דוב בן יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק, ווילנא תרכ"ג, 522 עמ', 67MB. מעמ' 177 - חלק ב. מעמ' 331 - דרשות. מעמ'369 - חלק ג. ממקור אחר, 522 עמ', 46MB
§בית הלוי - חלק א, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, 5623
§תשובות בית הילל, ר' הילל בן ברוך בנדט ליכטנשטיין, 5MB, סאטמאר תרס"ט, 118 עמ', ממקור אחר, 118 עמ', 5MB
§בית המדרש, ר' שמריהו אפפעלבוים, 10MB, בארדיטשוב תרע"ב שו"ת וחידושים, 163 עמ'. מעמ'160 - תוכן העניינים
ב"ח, שו"ת, 1834, אוסטרהא, רבי יואל בן שמואל סירקיש
§בית חדש הישנות, ר' יואל בן שמואל סירקיש, פפד"מ תנ"ז, ד"צ ירושלים תש"מ, שו"ת, 165 עמ', 17MB. עמ' 4-6 - מפתח מקורות. עמ' 7-12 - תוכן העניינים. קטוע אחרי סי' קב. על עמוד השער של שו"ת הב"ח פרנקפורט תמז ראה כאן
§בית חדש החדשות, ר' יואל בן שמואל סירקיש, ירושלים תשי"ט, שו"ת, 297 עמ', 19MB. מעמ' 255 - קונטרס אחרון - הערות על השו"ת. מעמ' 296 - תוכן העניינים
§בית ידידיה, הרב שאול ידידיה שאחעט, פיעטרקוב תרס"ז, שו"ת, 186 עמ', 27MB. מעמ' 93 - חידושי מסכתות. מעמ'137 - על שו"ע. מעמ' 143 - על התורה. מעמ'147 - "תפארת חיים", ר' אברהם חיים שוחט, חידושי מסכתות. מעמ' 178 - על הרמב"ם. מעמ'180 - על או"ח ויו"ד. מעמ' 181 - חידושים על שאגת אריה. ממקור אחר, 186 עמ', 22MB, ממקור אחר, 186 עמ', 22MB
§בית יהודה, ר' יהודה אשר בן אליהו אויזרמאן, וילנה, תרמ, שו"ת, 68 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר, ממקור אחר
§בית יהודה, ר' יהודה בן יצחק עייאש, ליוורנו תק"ו, שו"ת, 242 עמ', 26MB. מעמ' 55 - יו"ד. מעמ' 213 - דיני מנהגי ק"ק ארגיל. ממקור אחר, 242 עמ', 34MB, ☼ממקור אחר
§שו"ת בית יוסף - דיני נשים חלק ג, ר' יוסף בן אפרים קארו, שאלוניקי, שנח, 311 עמ', 17MB, ממקור אחר, 297 עמ', 15MB, קטוע בתחילתו, ממקור אחר, 318 עמ', 30MB, ממקור אחר, 312 עמ', 36MB
§שאלות ותשובות בית יוסף, ר' יוסף בן אפרים קארו, מנטובה, 5490
§בית יוסף, ר' יוסף בן אפרים קארו, ירושלים, תשך, 426 עמ', 29MB. עמ' 4-18 " עם הספר", מר' בצלאל לנדוי, תולדות המחבר ותיאור הספר. מעמ' 417 - שו"ת מר"י מלאטאש. מעמ' 422 - תוכן העניינים
§בית יחזקאל, ר' צבי יחזקאל בן אברהם חיים מיכלסון, פיוטרקוב, תרפד, שו"ת, 408 עמ', 29MB
§בית יעקב, ר' יעקב בן שמואל מצויזמיר, דירנפורט תנ"ו, שו"ת, 351 עמ', 33MB. מעמ' 253 - תוכן העניינים. מעמ' 269 - "אור נעלם". מעמ' 348 - תוכן העניינים. ☼ממקור אחר
§בית יעקב, ר' יעקב בן מרדכי הכהן מסקין, 7MB, ניו יורק תר"ץ, 153 עמ', שו"ת, חידושים ודרשות, ממקור אחר, 153 עמ', 7MB
§בית יעקב, הרב יעקב רודערמאן, ניו יורק תרס"ח, 55 עמ', 2MB, ממקור אחר, 55 עמ', 1MB
§בית יער, ר' עזריאל יחיאל בן שמואל רובין, מיהלוביץ, תרפט, שו"ת ופלפולים, 8 עמ', 1MB. הספר צולם בצורה מוקטנת: כל ארבעה דפים מהמקור על דף אחד
§בית יצחק חלק א-ב, ר' יצחק בן מנחם מאנוש דאנציג, ורשה, תרנט, שו"ת על יו"ד ואהע"ז, 164 עמ', 17MB
§בית יצחק, ר' יצחק יהודה בן חיים שמואל שמלקה שמלקס, פרמישלה תרל"ה, אורח חיים, 24MB, יורה דעה, 55MB, מעמ' 293 - חלק ב, אבן העזר, 38MB, מעמ' 251 - חלק ב, חושן משפט, 239 עמ', 14MB. מעמ' 104 - דרשות
§בית ישראל, ר' ישראל בן מרדכי הכהן כהנא, זולקוה, תרל, שו"ת, 224 עמ', 23MB, ממקור אחר, 224 עמ', 23MB
§בית ישראל חלק א-ב, ר' ישראל אברהם אלטר בן שלום לאנדא, נ"י תשנ"ד, שו"ת, 564 עמ', 38MB
§בית לוי, רבי לוי שפירא, ירושלים, תש"ל, שו"ת וחידושים בש"ס, 281 עמ', 20MB
§בית לחם יהודה חלק א-ב, ר' יהודה אשר בן אליהו אויזרמאן, וילנה, תרסד, שו"ת, 172 עמ', 18MB
§בית מרדכי, רבי מרדכי פוגלמן, ירושלים, תשל"א, שו"ת, 324 עמ', 19MB
§בית מרדכי חלק א, ר' מרדכי בן שמואל פרנקל, סאיני, תרצה, שו"ת וחדושים, 198 עמ', 8MB
§בית נאמן, ר' אברהם נתן בן יחיאל איכל אלברג, בילגורי, תרפד, שו"ת, עם פתיחה, על דרושים, תקנות עגונות, אתרוגי א"י, תיקון עירובין, וחנוכה, 203 עמ', 13MB
§בית נאמן, ר' יצחק משה בן יעקב פרלס, סיגט, תרסז, שו"ת עם תולדות המחבר, 190 עמ', 11MB, ממקור אחר, 190 עמ', 11MB
§בית נדיב, רבי נתן לוין, ירושלים, תש"ן, שו"ת, חידושים ודרשות, 272 עמ', 15MB
§בית נפתלי, ר' נפתלי בן אברהם יהודה הכהן שווארץ, נ"י תשל"ו, שו"ת, 264 עמ', 10MB
§בית רידב"ז, רידב"ז, רפאל יעקב דוד בן זאב, ירושלים, 5668
§בית שלמה, ר' שלמה בן אהרן חסון, 6MB, שלוניקי ת"ף, 361 עמ', 14MB, ממקור אחר, 360 עמ', 23MB
§בית שלמה, או"ח ח"א-ח"ב, ר' שלמה בן יעקב דרימר, לבוב תרל"ז, 341 עמ', 46MB. מעמ' 139 - חו"מ
§בית שלמה, שו"ת על אהע"ז, ר' שלמה דרמר, ירושלים, תשמז, 311 עמ', 39MB
§בית שלמה חלק ב, דרימר, שלמה בן יעקב, לבוב, 5652
§בית שלמה חלק ג, דרימר, שלמה בן יעקב, לבוב, 5652
בית שלמה, ר' שלמה דרמר, למברג תרלז-תרנב
§בית שמואל אחרון, ר' שמואל בן משה פינחס פאלקנפלד, פיוטרקוב תרס"ד, 209 עמ', 25MB. עמ' 5-13 - תוכן העניינים. עמ' 14-16 - מפתח מקורות לתלמוד. מעמ' 206 - דרשות
§בית שערים אורח חיים, רבי עמרם בלום, ניו יורק תשל"ט, 518 עמ', 66MB. מעמ' 417 - "משנת העמרמי", ר' מנשה קליין, הערות על השו"ת. מעמ' 462 - מפתח מקורות. מעמ' 510 - מפתח נושאים אלפאביתי.
בית שערים אורח חיים, רבי עמרם בלום, ניו יורק תשס"א, 571 עמ', 29.2MB. מעמ' 417 - הערות על השו"ת מר' בן ציון בלום. מעמ' 419- הערות מר' יוסף צבי סופר. מעמ' 421 - הערות ר' עזרא אלטשולר ור' אהרן גוטסמן ור' יוסף שוורץ. מעמ' 424 - משנת העמרמי. מעמ' 503 - מפתח מקורות. מעמ' 551 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 560 - ציונים לספרים המביאים את דברי בית שערים. §ממקור אחר, 571 עמ', 65MB
§בית שערים יורה דעה כרך א, סי' א-רפג, ר' עמרם בלום, ירושלים, תשסא, 346 עמ', 37MB, ὥממקור אחר, 346 עמ', 8.8MB
§בית שערים יורה דעה כרך ב, סי' רפד-תמט, ר' עמרם בלום, ירושלים, תשסא, 329 עמ', 31MB. מעמ' 220 - משנת העמרמי. מעמ' 262 - מפתח מקורות. מעמ'307 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 321 - ציונים לספרים המביאים את דברי בית שערים. ὥממקור אחר, 329 עמ', 8MB
§בית שערים חלק שלישי, ר' עמרם בלום, ירושלים, תשסא, 348 עמ', 30MB. מעמ' 8-40 - תולדות המחבר. מעמ' 43 - ענייני או"ח. מעמ' 89 - ענייני קדשים. מעמ' 108 - ענייני יו"ד. מעמ'146 - אהע"ז. מעמ' 224 - חו"מ. מעמ' 259 - תשובות ר' מאיר פרלס. מעמ' 263 - תשובות ר' חיים יוסף דוב כהנא הלר. מעמ' 267 - משנת העמרמי. מעמ' 273 - ליקוטים מהמחבר. מעמ' 301 - מפתח מקורות. מעמ' 324 - מפתח נושאים אלפאביתי. ὥממקור אחר, 348 עמ', 6.1MB
בית שערים או"ח, ר' עמרם בלום, 29.24 MB
בית שערים יו"ד ח"א, ר' עמרם בלום, 8.79 MB
בית שערים יו"ד ח"ב, ר' עמרם בלום, 8.07 MB
בית שערים חלק חדש מכ"י, ר' עמרם בלום, 6.14 MB
בכל דרכיך דעהו, שו"ת מחכמים שונים בענין הליכה בין שתי נשים והמסתעף, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שאלות ותשובות, ממקור אחר
§במראה הבזק - חלק א, מכון התורה והמדינה, ירושלים, תשסו
§במראה הבזק - חלק ב, מכון התורה והמדינה, ירושלים, תשסו
§במראה הבזק - חלק ג, מכון התורה והמדינה, ירושלים, תשסו
§במראה הבזק - חלק ד, מכון התורה והמדינה, ירושלים, תשסו
§במראה הבזק - חלק ה, מכון התורה והמדינה, ירושלים, תשסו
§במראה הבזק - חלק ו, מכון התורה והמדינה, ירושלים, תשסו
§במראה הבזק - חלק שביעי, ישראל, שאול, ירושלים, 5772, ממקור אחר
§במראה הבזק חלק שמיני, שאול ישראלי, ירושלים, 5774
§במראה הבזק - מפתח, מכון התורה והמדינה, ירושלים, תשסו
§בן הימין, ר' ברוך נחמן בן חיים דוב איידלמאן, ורשה, תרנט, שו"ת, וחידושים על הש"ס ועל שו"ע, 146 עמ', 12MB
§בן יהודה, ר' אברהם בן יהודה הלוי ליטש-רוזנבוים, 9MB, ברטיסלבה תרל"א, שו"ת, ממקור אחר, חלק א
§בן ימין - שו"ת, ישראל, רחמים חיים יהודה, קרית ספר, 5760
§בן פורת חלק א-ב, ר' יוסף בן יהודה אנגל, 30MB, פיוטרקוב תרס"ז, שו"ת, 259 עמ'. מעמ' 117 - חלק ב. מעמ' 211 - שו"ת נחלת אבות, ר'ישראל איסר
§בן פורת יוסף חלק ג, ברבי, יוסף, ג'רבה, תרצב, שו"ת, 88 עמ', 4MB. עמ' 5-8 - תוכן העניינים
§בני אברהם, ר' אברהם בן יהודה מיוחס, 28MB, קושטא תקל"ג, שו"ת, 598 עמ', ממקור אחר, 593 עמ', 34MB. מעמ' 5 - יו"ד. מעמ' 30 - מפתח מקורות. מעמ' 35 - אהע"ז. מעמ' 245 - מפתח מקורות. מעמ' 259 - "שבת אחים"- ענייני גיטין. מעמ' 318 - חו"מ. מעמ'519 - מפתח מקורות. מעמ' 524 - דרשות. מעמ' 564 - מפתח מקורות לדרשות. מעמ' 567 - תשובות מר' יו"ט אלינקאוה. ממקור אחר, 260 עמ', 30MB, בלי חו"מ ודרשות
§בני אהרן, ר' אהרן יואל בן יצחק הכהן חזן, וילנה, תרסב, שו"ת, עם ס' נחמדים מזהב, פלפולים בהלכה וביאורים מאמרי חז"ל, 147 עמ', 12MB
§בני אהרן, ר' אהרן בן יצחק לאפאפא, 320עמ', 29MB, אזמיר תל"ד, שו"ת. מעמ' 245 - חידושים על חושן משפט סי' רמא-רצה, ממקור אחר, 328 עמ', 45MB
§בני בנים - חלק א, הנקין, יהודה הרצל, תשמ"א, 228 עמ', 14MB. מעמ' 168 - מאמרים. מעמ' 205 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 212 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 229 עמ', 12MB
§בני בנים - חלק ב, הנקין, יהודה הרצל, תשנ"ב, 311 עמ', 19MB. מעמ' 7 - או"ח. מעמ' 110 - יו"ד. מעמ' 145 - אהע"ז. מעמ'172 - חו"מ. מעמ' 208 - מאמרים. מעמ' 223 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 232 - תיקונים לחלק א. מעמ' 28 - ליקוטים. מעמ' 240 - "חיבה יתירה" - על התורה ממקור אחר, 315 עמ', 17MB
§בני בנים - חלק ג, הנקין, יהודה הרצל, תשנ"ח, 257 עמ', 15MB. מעמ' 174 - מאמרים. מעמ' 197 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 207 - תיקונים לחלק א-ב. מעמ' מעמ' 210 - השלמות ל"חיבה יתירה". מעמ' 223 - "טבוון וקשוט" - מאמרים
§בני בנים - חלק ד, הנקין, יהודה הרצל, תשס"ה, 160 עמ', 8MB. מעמ' 92 - מאמרים. מעמ' 120 - על התורה. מעמ' 134 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 142 - הוספות ל"חיבה יתירה". מעמ' 145 - קיצור פסקי שו"ת חלקים א-ג
§בני בנימן וקרב אי"ש, ר' בנימין מרדכי בן אפרים נבון, 32MB, ירושלים תרל"ו, שו"ת, 414 עמ'. מעמ' 158 - תוכן העניינים. מעמ' 162 - מפתח מקורות. מעמ' 175- חו"מ.
§בני בנימן וקרב אי"ש - חלק א, 5641
§בני בנימן וקרב אי"ש חלק מ חלק א, 5641
§בני יהודה, ר' יהודה בן יצחק עייאש, 17MB, ליוורנו תקי"ח, 452 עמ'. מעמ' 17 - לחם יהודה חלק ב על הרמב"ם. מעמ' 127 - על תוספות ורא"ם על התורה, על הט"ז, על חות יאיר. מעמ' 153 - שו"ת בית יהודה ח"ב. מעמ' 425 - "אות ברית" - על ברית מילה. מעמ' 445 - תוכן עניינים
§בני יוסף, ר' יוסף יאושע קאריו, ירושלים, תרן, 42 עמ', 4MB. עמ'42 - תוכן העניינים
§בני לוי, ר' ירוחם בן חיים זלמן הלוי לווין, וילנה, תרלט, שו"ת, 32 עמ', 2MB
§בני משה, ר' משה בן יעקב מאג'אר, ליוורנו תקס"ד, 320 עמ', 25MB. מעמ' 311 - מפתח מקורות. מעמ' 318 - תוכן העניינים
§בני משה, ר' משה בן יעקב שלטון, 12MB, קושטא תע"ג, 280 עמ', שו"ת. מעמ' 259 -ליקוטים. ממקור אחר, 277 עמ', 29MB, ממקור אחר, 278 עמ',29MB
§בני ציון ח"ב, ר' דוד שפירא, ארץ ישראל, תשט"ז, שו"ת, 20 עמ', 1MB
§בני ציון א, הרב בן ציון אייזענשטאדט, ניו יורק תשי"ב, שו"ת וחידושים, 56 עמודים - 0.7MB, ממקור אחר, 56 עמ', 1MB
§בנימין זאב חלקים א-ב, ר' בנימין זאב מתתיה, וניזיאה, רצח, 1142 עמ', 74MB
§בנימין זאב חלק א, סי' א-רד, ר' בנימין בן מתתיה, ונציה רצ"ט, שו"ת, 600 עמ', 29MB, ממקור אחר, 600 עמ', 37MB
§בנימין זאב חלק ב, סי' רה-תנ, ר' בנימין בן מתתיה, 27MB, ונציה רצ"ט, 540 עמ', ממקור אחר, 540 עמ', 34MB
§בנימין זאב אחרון חלק ג, ר' בנימין זאב בן חיים שמחה ווילר, 7MB, פרמישלה תרנ"ט, שו"ת, 112 עמ'
§בנין אב, מהדורה שניה, רבי אליהו בקשי-דורון, ירושלים תשמ"ג, 385 עמ', 22MB
§בנין אב ב, רבי אליהו בקשי-דורון, ירושלים, תשמ"ט, שו"ת ומחקרים, 381 עמ', 22MB
§בנין אב ג, רבי אליהו בקשי-דורון, ירושלים, תשנ"ה, 423 עמ', 22MB. מעמ' 388 - מפתח נושאים אלפביתי לשלשת החלקים
§בנין דוד חלק א, ר' דוד דוב בן מרדכי זאב מייזלש, אויהל, תרצב, שו"ת, 144 עמ', 27MB
§בנין יחזקאל חלק א- ב, ר' יחזקאל אברהם בן ישראל נתן נטע ראיובסקי, בילגורי, תרפח, שו"ת, 86 עמ', 9MB
§בנין מנחם, ר' צבי הירש געלערנטער, לובלין, תרצג, תשובות, פלפולים ומאמרים, 27 עמ', 1MB
בנין עולם, שו"ת, 1851, ווארשא, רבי יצחק אייזק חבר
§בנין עולם חלק א-ב, ר' יצחק איזיק בן יעקב חבר, ורשה תרי"א, שו"ת, 404 עמ', 42MB. מעמ' 16 - או"ח. מעמ'101 - יו"ד. מעמ' 302- אהע"ז
§בנין עולם - או"ח ויו"ד, חבר, יצחק אייזיק בן יעקב, ירושלים, 5769
§בנין צבי חלק א, ר' צבי הירש מייזליש, ווייטצען, תרצט, 206 עמ', 18MB. מעמ' 203 - מפתח מקורות לתלמוד
§בנין צבי חלק ב, ר' צבי הירש מייזליש, ניו יורק, תשטו, 208 עמ', 18MB
§בנין צבי חלק א, ר' צבי הירש מייזליש, נ"י תשנ"ז, 213 עמ', 20MB, ממקור אחר, 213 עמ', 20MB
§בנין צבי ח"א, מייזליש, צבי הירש בן דוד דוב, ירושלים, 5770
§בנין ציון, ר' ניסן בן-ציון בן מנחם מאיר שמושקוביץ, ביאליסטוק, תרץ, שו"ת וחידושי סוגיות, 126 עמ', 10MB
§בנין ציון, ר' יעקב יוקב בן אהרן אטלינגר, אלטונה תרכ"ח, שו"ת, 257 עמ', 23MB. מעמ' 155 - תוכן העניינים. מעמ' 160 - "בנין ציון החדשות". מעמ' 255 - תוכן העניינים
בנין ציון החדשות, שו"ת, 1878, וילנא, רבי יעקב עטלינגר
§בנין ציון החדשות, ר' יעקב יוקב בן אהרן אטלינגר, 10MB, וילנה תרל"ח, שו"ת,100 עמ'. מעמ' 98 - תוכן העניינים
בנין של שמחה, שו"ת, 1869, וילנה, רבי אברהם שמחה אב"ד סטיסלאוו
§בנין של שמחה, ר' אברהם שמחה בן יעקב נחמן מאמציסלאב, וילנה, תרכט, שו"ת, 124 עמ', 7MB, ☼ממקור אחר
§בנין שלום, ר' צבי הירש בן שלום דירקטור, וילנה, תרנב, שו"ת, 144 עמ', 6MB
בנין שלמה, ר' שלמה דוד בן שמואל, איידטקוהנן תרלג, שו"ת, §בנין שלמה, 122 עמ', 8MB
בנין שלמה חלק א, הלכה, 1888, וילנה, הרב שלמה הכהן מווילנה
בנין שלמה חלק ב, הלכה, 1888, וילנה, הרב שלמה הכהן מווילנה
בנין שלמה, ר' שלמה כהן, וילנא תרמט, שו"ת, §ממקור אחר, 195 עמ', 15.8MB, ὥממקור אחר, 195 עמ', 16MB
§בנין שלמה החדש ח"א, ר' שלמה הכהן מוילנא, שו"ת, ירושלים תשנט, בעריכת ר' דוד מצגר, 650עמ', 39MB, ממקור אחר, ירושלים תשנ"ב, ב, 650 עמ', 24.4MB, ὥממקור אחר, 650 עמ', 25MB. מעמ' 435 - מפתח מקורות. מעמ' 457 - קונטרס שיעורים על מס' קידושין, ר' נחום פרצוביץ. מעמ' 498 - "אבן שלמה", הערות וביאורים בעניינים שונים, ר'שלמה ניימן. מעמ' 640 - מפתח מקורות
§בנין שלמה החדש ח"ב, ר' שלמה הכהן מוילנא, שו"ת, ירושלים תשנב, 649 עמ', 33MB, ὥממקור אחר, ירושלים תשנ"ב, 649 עמ', 11.2MB
בנין שלמה, ר' שלמה הכהן מווילנא, 15.84 MB
בנין שלמה החדש חלק א, ר' שלמה הכהן מווילנא, 24.43 MB
בנין שלמה החדש חלק ב, ר' שלמה הכהן מווילנא, 11.20 MB
§בעי חיי או"ח, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 5MB, ירושלים תשמ"ד, עם הערות וסדר חדש, מכון הכתב, 144 עמ', 5MB
§בעי חיי יו"ד-אהע"ז, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 50MB, שלוניקי תקנ"א, 451 עמ'. מעמ' 351 - תוכן העניינים. מעמ' 360 - מפתח מקורות.מעמ' 371 - אהע"ז. עמ' 448 - תוכן העניינים. מעמ' 449 - מפתח מקורות
§בעי חיי חו"מ חלק א, סי' א-קלז, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 42MB, שלוניקי תקמ"ח, שו"ת, 360 עמ'
§בעי חיי חו"מ חלק א, סי' קלח-רמה, ר' חיים בן ישראל בנבנישתי, 34MB, שלוניקי תקמ"ח, 291 עמ'
§בעי חיי חו"מ ח"ב, ר' חיים ב"ר ישראל בנבנשתי, שאלוניקי תקמ"ח, 277 עמ', 27MB
§בצל החכמה חלק א-ב, ר' בצלאל שטרן, 39MB, ירושלים תש"ן, שו"ת, עם הוספות ותיקונים, 401 עמ'. מעמ' 187 - הערות על התשובות. מעמ' 203 - תוכן העניינים. מעמ' 212 - מפתח לפי סדר השו"ע. מעמ'217 - חלק שני. מעמ' 390 - הערות על התשובות. מעמ' 392 - תוכן העניינים. עמ' 400-401 - מפתח לפי סדר שו"ע
§בצל החכמה חלק ג-ד, ר' בצלאל שטרן, 54MB, ירושלים תש"ן
§בצל החכמה חלק ה-ו, ר' בצלאל שטרן, 49MB, ירושלים תש"ן
§בקש שלמה, ר' שלמה בן משה אבן-דאנאן, כזבלנכה, תרצ"א, שו"ת, 223 עמ', 15MB
§בר ליואי חלק א-ג, ר' משולם יששכר בן אריה ליבש הלוי הורוויץ, שו"ת, נ"י תש"נ, 384 עמ', 34MB
§ברוך אברהם, רבי אברהם ברוך ב"ר אליהו סלימן מני, ירושלים, תשמ"ז, שו"ת, חידושי מסכתות, ועל הרמב"ם ושו"ע, 365 עמ', 23MB
בריח התיכון, ר' ניסים בריח, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - שו"ת
§ברית אברהם, ר' אברהם צבי הירש מפיעטרקוב, דיהרנפורט, 5579, שו"ת, 443 עמ', 95MB. מעמ' 8 - או"ח. מעמ' 45 - יו"ד. מעמ' 148 - אהע"ז. מעמ' 388 - חו"מ, ☼ממקור אחר
§ברית אברהם, או"ח ויו"ד, ר' אברהם צבי הירש בן אלעזר פצנובסקי, 20MB, לבוב תרנ"ח, 143 עמ'. מעמ'41 - יו"ד. מעמ'140 - מפתח מקורות
§ברית אברהם, אהע"ז וחו"מ, ר' אברהם צבי הירש בן אלעזר פצנובסקי, לבוב תרנ"ח, שו"ת, ד"צ ירושלים תשכח עם הוספות, 277 עמ', 43MB. מעמ' 274 - מפתח מקורות
§ברית יעקב חלק א, ר' ברוך מרדכי בן יעקב ליבשיץ, 23MB, ורשה תרל"ו, 252 עמ'. מעמ' 234 - תוכן העניינים. מעמ' 246 - מפתח מקורות
§ברית עולם, ר' איזיק יעקב בן אליעזר שלמה וולר, ורשה, תרנ"ז, שו"ת, 310 עמ', 26MB, ממקור אחר, 310 עמ', 26MB
§בריתי שלום - חלק ב, שו"ת עם גנוזות קדמונים, שפירא, פנחס, ביתר עלית , 5773
§בריתי שלום - ד, שפירא, פנחס, ביתר עילית, 5775
§בריתי שלום - א-ו, שו"ת, שפירא, פנחס, ביתר עילית, 5777
§ברך יצחק, ר' יצחק בן משה די פאס, 8MB, שלוניקי תקס"ג, 147 עמ'. עמ' 5-7 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 148 עמ', 20MB
§ברך משה, ר' משה בן מרדכי מדמשק גאלאנטי, 17MB, ליוורנו תקס"ט, ממקור אחר, 341 עמ', 46MB
§ברכת אברהם, ר' אברהם נפתלי הירץ בן מרדכי צבי הירש ינר, לבוב, תרל, שו"ת ודברי מוסר, 144 עמ', 13MB
§ברכת אברהם חלק א-ג, ר' אברהם צבי בן משה ברודנא, וילנה, תרנט, שו"ת וחידושים, 296 עמ', 22MB
§ברכת אליהו, שו"ת, אליהו ארז, ירושלים, 5782
§ברכת חיים, ר' חיים ברוך מלענטשנא, לובלין, תרנ"ו, שו"ת, 204 עמ', 23MB, ממקור אחר, 204 עמ', 22MB
§ברכת חיים, ר' חיים יצחק ב"ר שרגא זאב ירוחם, ניו יארק תשט"ז שו"ת בד' חלקי שלחן ערוך, 297 עמ', 18MB. מעמ' 193 - הגהות על מסכתות, בעיקר מסכת כתובות. מעמ' 215 - הגהות על ספרים שונים. מעמ' 219 - על התורה. מעמ' 249 - על מועדים. מעמ' 267 - על פרקי אבות. מעמ' 272- על שבועות. מעמ' 277 - ליקוטים. מעמ' 285 - "שרגא וטהרה" - שו"ת. עמ' 291- "קומץ הארי" - חידושים. מעמ' 292 - "טרף נתן" - חידושים
§ברכת יהודה, ר' אריה ליב ברון, נ"י, תשכא, שו"ת וחידושי סוגיות, 143 עמ', 8MB. מעמ' 110 - חידושי מסכתות. מעמ' 131 - חידושי אגדות התלמוד. מעמ' 138 - על פרקי אבות. עמ' 140 - תוכן העניינים
§ברכת יהודה - א, ברכה, יהודה, ירושלים,
§ברכת יהודה - ב, ברכה, יהודה, ירושלים, 5767
§ברכת יהודה - ג, ברכה, יהודה, ירושלים, 5769
§ברכת יהודה - ד, ברכה, יהודה, ירושלים, 5772
§ברכת יהודה - ה, ברכה, יהודה, ירושלים, 5774
§ברכת יהודה - ו, ברכה, יהודה, ירושלים, 5776
§ברכת יעקב, ר' יעקב יוקיל בן מרדכי זאב וולף הירש, לבוב, תרלט, שו"ת, 166 עמ', 18MB
§ברכת יצחק חלק א, ר' חיים יצחק בן שרגא זאב ירוחם, וינה, תרפג, שו"ת, 54 עמ', 5MB
§ברכת כהן, ר' טוביה גוטמאן בן דוד הכהן רפאפורט, פיוטרקוב, תרסח, שו"ת, 180 עמ', 16MB
§ברכת משה, רבי משה שאצקס, ירושלים, תשכ"ו, שו"ת וחידושים, 197 עמ', 12MB
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"א, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5765
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"ב, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5765
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"ג, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5765
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"ד, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5766
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"ה, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5767
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"ו, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5768
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"ז, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5768
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"ח, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5769
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"ט, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5770
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת ח"י, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5771
§ברכת ראובן שלמה - שו"ת חי"א, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, ירושלים, 5777
§ברכת רצ"ה, אורנשטיין, צבי הירש בן מרדכי זאב, לבוב, 5649
§ברכת רצ"ה, ר' צבי הירש בן מרדכי זאב אורנשטיין, לבוב, תרמט, קטוע, רק סימנים א-יד, 46 עמ', 6MB
§ברכת שלום, ר' שלום יצחק בן ישעיה קלונימוס הכהן שטרנברג, אנטורפן, תרץ, שו"ת בענייני גיטין, עירובין ומקוואות, וחידושים, 58 עמ', 5MB
§ברכת שלום, ר' שלום צבי גולדבוים, ורשה, תרמט, שו"ת, וחידושים, 42עמ', 2MB
§ברכת שמעון, שו"ת, שמעון יחיה, 5774
§בשובך לציון, שו"ת, כהן, בנציון בן שמעון - מאזוז, מאיר בן, נתיבות, 5773
בשמים ראש, שו"ת, 1874, לבוב, רבי שאול הלוי איש הורוויץ
בשמים ראש, ר' שאול בן צבי הירש, ברלין תקנ"ג, 124 עמ', 48.8MB, §ממקור אחר, 225 עמ', 231MB. על הספר ראה נועם כרך ב עמ' שיז-שכד, ומשה שרגא סמט, קרית ספר כרך מח תשלג עמ' 523-509, וראה לב העברי (תרפד) ח"א, דף ס ע"א
—ჶמודעא רבא, שאול בן צבי הירש לוין, בענין קולא מסוימת בספרו כסא דהרסנא, ברלין תקנ"ג, 1 עמ', 35KB
—⋧איש עניו, לוין, צבי הירש בן אריה ליב, דברי סנגוריה על הספר "בשמים ראש" שהוציא לאור בנו שאול, ברלין תקנ"ד, 2 דפים
—ჶערגת הבושם, ר' שאול בן צבי הירש לוין, דוגמאות מספר בשמים ראש, סימן ג וסימן לב, ברלין תקנ"ב, 5 עמ', 1.3MB. ⋧ממקור אחר, 8 עמ'
§בשמים ראש, ר' שאול בן משולם יששכר הלוי הורוויץ, לבוב, תרלה, שו"ת, 132 עמ', 11MB, ☼ממקור אחר
§בת עין, ר' אברהם דוב בער ריינין, פאלטאווא, תרעג, שו"ת, 98 עמ', 7MB
§גאל ישראל, שו"ת, אלאלוף, גיא, 5776
§גבול בנימין, רבי בנימין לכרייף, קאזאבלאנקא, תרפ"א, 117 עמ', 7MB. מעמ' 113 - תוכן העניינים
§גבול יהודה, ר' יהודה ליב בן משה חיים צירלסון, פיוטרקוב תרס"ו, 236 עמ', 16MB
§גבורות יצחק, ר' יצחק רוזנבערג, 16MB, ירושלים תשס"ב, שו"ת, 452 עמ'. עמ' 7-8 - תוכן העניינים
§גבעות עולם, ר' יוסף בן שמעיה קובו, שלוניקי תקמ"ד, 177 עמ', 13MB. עמ' 9-12 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 300 עמ', 36MB. מעמ' 179 - על התורה. מעמ' 276 - ליקוטים. מעמ' 297 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 222 עמ', 25MB, קטוע באמצע החלק על התורה. ☼ממקור אחר
§גבעות עולם, שו"ת, חידושי מסכתות ודרשות, גינצבורג, מנשה יוסף בן משה שלמה, וילנה, 5658
§גבעת פנחס, פנחס הלוי הורוויץ,
§גבעת פנחס, הורוויץ, פינחס בן צבי הירש הלוי, יוזפוב, 5646
§גבעת שאול, ר' שאול בן משה מלומאז, זולקוה, תקלד, שו"ת, 102 עמ', 9MB
גדולת מרדכי, שאלות ותשובות מרדכי ב"ר אברהם אבד"ק בוסק, ווילנא, תרל"ח, 138 עמ'
§גדולת מרדכי, שו"ת, עם "פרשת מרדכי - דרושים, ראבינר, מרדכי בן אברהם, וילנה, 5638
§גור אריה יהודא, ר' אריה יהודה ליב בן יוסף תאומים, 24MB, זולקוה תקפ"ז, 374 עמ'. מעמ' 343 - תוכן העניינים
§גלי ים, ר' יחיאל מיכל בן ישעיה רבינוביץ, פיוטרקוב, תרעב, שו"ת וחידושי סוגיות, 194 עמ', 18MB
§גליא מסכת חלק א-ב, ר' דוד בן משה מנובורודוק, 30MB, וילנה תר"ה, ☼ממקור אחר, ח"א - שו"ת, וחלק ב - דרשות והספדים, עם "גזע ישישים" - הספד על המחבר מתלמידו ר' חיים בר אליהו
§גם אני אודך על עניינים שונים - ב, ר' חיים קניבסקי, תשובות שהשיב לר' גמליאל רבינוביץ, בני ברק תשסז, 68 עמ', 5MB
§גם אני אודך על עניינים שונים - ג, ר' חיים קניבסקי, תשובות שהשיב לר' גמליאל רבינוביץ, בני ברק תשסה, 54 עמ', 3MB
§גם אני אודך - הג"ר שלמה שלזינגר, תשובות שהשיב לר' גמליאל הכהן בן אלחנן י"ד רבינוביץ, בני ברק תשעא
§גם אני אודך - הג"ר דוד ברדא, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הג"ר חיים שלום סגל, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הג"ר יהודה טשנזר, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הג"ר יחיה טובול, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הג"ר יצחק הרשקוביץ, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הג"ר יצחק שמואל שכטר, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הג"ר ישראל רוט, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הג"ר כפיר ברוך מבורך דדון, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הג"ר משה פרקש, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - הגרח"ש סגל, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., בני ברק, 5775
§גם אני אודך - תשובות הגרא"ש וייסמן, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - וייסמן, אהרן שלמה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - אבני ישפה, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - פיינהנדלר, ישראל פסח, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגרמ"ח שעיו ח"א, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - שעיו, משה חיים, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגרש"מ סיאני, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - סיאני, שלום מאיר, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"א ליברמן על הל' שבת, ליברמן, אליהו - רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הגרמ"ש דיין ח"ג, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - דיין, משה שמואל, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות ריח"מ אביחצירא א, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה - רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות ריח"מ אביחצירא ב, אבוחצירא, רן יוסף חיים מסעוד בן משה - רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., בני ברק, 5777
גם אני אודך א, רבי יקותיאל ליברמן, תשע"א, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שאלות ותשובות, ממקור אחר
גם אני אודך ב, רבי יוסף ליברמן, תשע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שאלות ותשובות, ממקור אחר
גם אני אודך ג, רבי יוסף ליברמן, תשע"ב, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת", מדור שאלות ותשובות, ממקור אחר
§גם אני אודך - תשובות הג"ר יקותיאל ליברמן, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד - ליברמן, יקותיאל, תשעא
§גם אני אודך - שו"ת מהג"ר יקותיאל ליברמן - ב, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד - ליברמן, יקותיאל, בני ברק, תשעב
§גם אני אודך - הג"ר משה חליוה - חלק א, רבינוביץ, גמליאל בן אלחנן יעקב דוד, בני ברק, 5775
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"ב, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., בני ברק, 5775
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"ג, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד., בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"ד, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"ה, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"ו, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"ז, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"ח, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"ט, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה ח"י, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה חי"א, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הגר"א בחבוט ח"א, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - בחבוט, אליהו בן יהודה, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"א אבידר ח"א, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - אבידר, אילן, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הגר"ר סויד ח"א, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - סויד, רפאל, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הגרמ"ש דיין ח"א, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - דיין, משה שמואל, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגרמ"ש דיין ח"ב, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - דיין, משה שמואל, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הגר"ח קנייבסקי חלק א, תשובות שהשיב לר' גמליאל הכהן בן אלחנן י"ד רבינוביץ, בני ברק תשסא, ממקור אחר
§גם אני אודך - תשובות הגר"ח קניבסקי חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5765
§גם אני אודך - תשובות הגר"ח קניבסקי חלק ג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5767
§גם אני אודך - תשובות הרב אבני ישפה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב אדיר כהן חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב אדיר כהן חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב אהרן וייסמן חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב אלון אבידר חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב אליהו בחבוט חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב אליהו כ"ץ, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - תשובות הרב ארחותיך למדני חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב בניהו דיין חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - הג"ר בניהו דיין, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק, 432 עמ', 3MB
§גם אני אודך - תשובות הרב ברוך דדון חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב ברוך דדון על התורה ח"א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב ברוך ראובן שלמה שלזינגר, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5771
§גם אני אודך - תשובות הרב דוד ברדא חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - תשובות הרב זבולון המבורגר, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב זבולון המבורגר, גמליאל הכהן רבינוביץ, רחובות, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב חיים סגל חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5775
§גם אני אודך - תשובות הרב חיים סגל חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב חיים סגל חלק ג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב חיים סגל חלק ד, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב חיים סגל חלק ה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5782
§גם אני אודך - תשובות הרב חיים קניג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב חיים רוטר חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב חיים שיינברגר חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב חן פדלון חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב חן פדלון חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - הג"ר חנניה יוסף אייזנבך, תשובות שהשיב לשאלות מר' גמליאל בן אלחנן יעקב דוד רבינוביץ, בני ברק,
§גם אני אודך - תשובות הרב חנניה אייזנבך, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - תשובות הרב יוסף ליברמן חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5772
§גם אני אודך - תשובות הרב יחיה טובול חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - תשובות הרב יצחק הרשקוביץ חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - תשובות הרב יצחק שכטר חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - תשובות הרב יקותיאל ליברמן חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5771
§גם אני אודך - תשובות הרב ישראל ברדא חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב ישראל רוט חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - תשובות הרב מאיר סבג חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב מיכל פרנקל, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5775
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5775
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק ג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק ד, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק ה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק ז, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק ח, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק ט, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק י, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק יב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ חליוה חי"ב, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - חליוה, משה, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק יג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק יד, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק טו, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק טז, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק יז, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק יח, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק יט, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כ, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כד, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כו, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כז, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כח, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק כט, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק ל, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק לא, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5782
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק לב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5782
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה חלק לג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5782
§גם אני אודך - תשובות הרב משה חליוה - חלק לח, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5783
§גם אני אודך - תשובות הרב משה סאקס, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5782
§גם אני אודך - תשובות הרב משה פרקש חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5769
§גם אני אודך - תשובות הרב משה שעיו חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב משה שעיו חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ גבאי ח"א, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - גבאי, מתתיהו, בני ברק, 5776, ממקור אחר
§גם אני אודך - תשובות הגר"מ גבאי ח"ב, רבינוביץ, גמליאל הכהן בן אלחנן י.ד. - גבאי, מתתיהו, בני ברק, 5777, ממקור אחר
§גם אני אודך - תשובות הרב מתתיהו גבאי חלק ג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב מתתיהו גבאי חלק ד, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב מתתיהו גבאי חלק ה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב מתתיהו גבאי חלק ו, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב מתתיהו גבאי חלק ז, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב מתתיהו גבאי - חלק ט, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5783
§גם אני אודך - תשובות הרב סלמאן דורי חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב סלמאן דורי חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב פינחס סאמעט חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב רועי מיחאוי חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5782
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק ג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק ד, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק ה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק ו, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק ז, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק ח, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5780
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק ט, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק י, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב רן אביחצירא חלק יא, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5782
§גם אני אודך - תשובות הרב רפאל סויד חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב שמואל דיין חלק א, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב שמואל דיין חלק ב, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5776
§גם אני אודך - תשובות הרב שמואל דיין חלק ג, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5777
§גם אני אודך - תשובות הרב שמואל דיין חלק ד, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גם אני אודך - תשובות הרב שמואל דיין חלק ה, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5779
§גם אני אודך - תשובות הרב שמואל דיין חלק ו, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות הרב שמעון יחייא, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5781
§גם אני אודך - תשובות להרב מרדכי ציון, גמליאל הכהן רבינוביץ, בני ברק, 5778
§גן יעקב, רבי יעקב הכהן מגרבה, ירושלים, תש"ס. דברי יעקב - שו"ת ומערכות בהלכה או"ח ויו"ד. אמרי משה - הגהות על דברי יעקב. הליכות יעקב - שו"ת ומערכות בהלכה אהע"ז וחו"מ. דבר משה - על הליכות יעקב. 348 עמ', 18MB
§גנזי חיים, ר' חיים בן דוד אשכנזי, ניו יורק, תשב, שו"ת ודרושים, 225 עמ', 8MB
§גנזי חיים, ר' חיים בן דוד אשכנזי, ירושלים, תשמה, שו"ת ודרושים, 226 עמ', 7MB
§גנזי יוסף, ר' יוסף בן נפתלי הכהן שווארץ, 16MB, דוה תר"ץ, 360 עמ', ὥממקור אחר, 360 עמ', 15.5MB
§גנזי שלום, שו"ת, חידושי מסכתות ועל התורה, שמעוני, שלום בן אליהו, תוניס, 5676, 143 עמ', 10MB
§גנת ביתן, ר' אברהם דוב בן שלמה זלמן סנדר הכהן כהנא-שפירא, ורשה, תרנח, שו"ת, 122 עמ', 13MB
§גנת ורדים חלק א, או"ח-יו"ד, ר' אברהם בן מרדכי הלוי, 20MB, קושטא תע"ו, 330 עמ'. מעמ' 313 - "גן המלך"
§גנת ורדים חלק ב, אהע"ז-חו"מ, ר' אברהם בן מרדכי הלוי, 20MB, קושטא תע"ז, 324 עמ'
§דבר אליהו, ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין, לובלין, תרעה, שו"ת וחידושים, עם קונטרס דברי חכמים לר' יעקב זלמן ליבשיץ, 309 עמ', 27MB
§דבר אליהו, ר' אליהו בן אברהם יוזפא לרמאן, ורשה, תרמד, 252 עמ', 21MB. מעמ' 239 - חידושי היהודי מפרשיסחא על מסכת מכות. מעמ' 241 - דרשות. מעמ' 249 - תוכן העניינים
§דבר אמת, ר' דוב בר בן יחיאל מיכל יפה רבינוביץ, פולטבה, תרעג, שו"ת ופלפולים, 144 עמ', 12MB
§דבר אמת, ר' ידידיה בן רפאל אהרן מונסונייגו, פס, תשיב, 374 עמ', 32MB. עמ' 9-12 - תוכן העניינים. חסר דף קמד ע"ב - קמה ע"א
§דבר אפרים, ר' אפרים זלמן בן נחום הלוי סלוצקי, ירושלים, תרעה, שו"ת, 9 עמ', 1MB
§דבר בעתו, ר' יעקב לעווינזאן, ברוקלין תש"ז, שו"ת, 125 עמ', 3MB, ממקור אחר, 125 עמ', 3MB, ממקור אחר, 125 עמ', 3MB
§דבר הלכה, ר' לוי יצחק בן אהרן אליקום טלשבסקי, ברדיטשוב, תרנז, שו"ת, 82 עמ', 4MB
§דבר המשפט, ר' חיים בן שלמה מטריפולי כהן, ג'רבה, תרפח, שו"ת, 310 עמ', 12MB. מעמ' 244 - דרשות. מעמ' 297 - תוכן העניינים. מעמ' 301 - תיקוני טעויות והערות
§דבר משה, ר' משה בן אפרים תאומים, לבוב, תרכד, שו"ת, 406 עמ', 52MB
§דבר משה חלק א-ג, ר' חיים משה בן שלמה אמארילייו, 47MB, שלוניקי תק"ב. חלק א - עדעמ' 78 - או"ח. מעמ' 78 - יו"ד. מעמ'212 - אהע"ז. חלק ב - מעמ' 395 - חו"מ. חלק ג - מעמ' 702. מעמ' 738 - יו"ד. מעמ' 771 - אהע"ז. מעמ' 801- חו"מ, ☼ממקור אחר
§דבר משה ח"א, אמריליו, חיים משה בן שלמה, שאלוניקי, תקב
§דבר משה ח"ב, אמריליו, חיים משה בן שלמה, שאלוניקי, תקב
§דבר משה ח"ג, אמריליו, חיים משה בן שלמה, שאלוניקי, תקי
§דבר שאול, סתהון, שאול דוד, ירושלים, תשנב, 448 עמ', 22MB. מעמ' 185 - שו"ת מהר"ם חביב. מעמ' 347 - ספרדית. ממקור אחר, 346 עמ', 17MB, ממקור אחר, 176 עמ', 5MB
§דבר שמואל, ר' שמואל בן אהרן עמאר, כזבלנכה, תש, 254 עמ', 21MB. עמ' 10-14 - ביוגרפיה של המחבר. מעמ' 250 - תוכן העניינים
§דבר שמואל, ר' שמואל בן אברהם אבוהב, ונציה תס"ב, 222 עמ', 18MB. עמ' 8-11 - "משמרת הקודש" - צוואה מהמחבר. עמ' 10-23 - תוכן עניינים. עמ' 24-28 - מפתח מקורות לתלמוד ולרמב"ם. עמ' 29 - הגהות ר' ירוחם פישל פרלא
§דברות אליהו א, רבי אליהו ב"ר יוסף אבירזל, ירושלים, תש"ל
§דברות אליהו ב, רבי אליהו ב"ר יוסף אבירזל, ירושלים, תש"ל
§דברות אליהו - ג, אבירזל, אליהו, ירושלים, תשמח
§דברות אליהו - ד, אבירזל, אליהו, ירושלים, תשנג
§דברות אליהו - ה, אבירזל, אליהו, ירושלים, תשנט
§דברות אליהו - ו, אבירזל, אליהו, ירושלים, תשסג
§דברות אליהו - ז, אבירזל, אליהו, ירושלים, תשסט
§דברי אברהם, ר' אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודה זילברברג, ניו יורק, תשכא, שו"ת, 160 עמ', 9MB
§דברי אברהם, רבי אברהם זידא הלר, ירושלים, תשל"ט, שו"ת, 105 עמ', 7MB
§דברי אור חלק א, ר' יצחק הערשקאוויטש, ניו יארק, תשנג, שו"ת, 339 עמ', 12MB
§דברי אמת, ר' יצחק ב"ר דוד, קושטא, 5520, 456 עמ', 54MB, שו"ת. מעמ' 103 - קונטרסים - בירורי הלכה בעניינים שונים. מעמ' 360 - דרושים, ממקור אחר, 458 עמ', 57MB
§דברי אמת, ר' יצחק בן דוד, הלברשטט, תרכא
§דברי אפרים - א, איזאק, אפרים יצחק, סרסל, 5775
§דברי אפרים אליעזר, רבי אפרים אליעזר יאלעס, ניו יורק, תשמ"ג, שו"ת, 369 עמ', 18MB
§דברי בניהו - ח"א, דיין, בניהו, ירושלים, 5755
§דברי בניהו - ח"ב, דיין, בניהו, ירושלים, 5758
§דברי בניהו - ח"ג, דיין, בניהו, ירושלים, 5759
§דברי בניהו - ח"ד, דיין, בניהו, ירושלים, 5760
§דברי בניהו - ח"ה, דיין, בניהו, ירושלים, 5761
§דברי בניהו - ח"ו, דיין, בניהו, ירושלים, 5762
§דברי בניהו - ח"ז, דיין, בניהו, ירושלים, 5763
§דברי בניהו - ח"ח, דיין, בניהו, ירושלים, 5764
§דברי בניהו - ח"ט, דיין, בניהו, ירושלים, 5765
§דברי בניהו - ח"י, דיין, בניהו, ירושלים, 5766
§דברי בניהו - חי"א, דיין, בניהו, ירושלים, 5767
§דברי בניהו - חי"ב, דיין, בניהו, ירושלים, 5768
§דברי בניהו - חי"ג, דיין, בניהו, ירושלים, 5768
§דברי בניהו - חי"ד, דיין, בניהו, ירושלים, 5769
§דברי בניהו - חט"ו, דיין, בניהו, ירושלים, 5770
§דברי בניהו - חט"ז, דיין, בניהו, ירושלים, 5770
§דברי בניהו - חי"ז, דיין, בניהו, ירושלים, 5771
§דברי בניהו - חי"ח, דיין, בניהו, ירושלים, 5771
§דברי בניהו - חי"ט, דיין, בניהו, ירושלים, 5772
§דברי בניהו - ח"כ, דיין, בניהו, ירושלים, 5773
§דברי בניהו - חכ"א, דיין, בניהו, ירושלים, 5774
§דברי בניהו - חכ"ב, דיין, בניהו, ירושלים, 5775
§דברי בניהו - חכ"ג, דיין, בניהו, ירושלים, 5776
§דברי בניהו - חכ"ו, דיין, בניהו, ירושלים, 5777
§דברי בניהו - פסקי תשובות א-כ, דיין, בניהו, ירושלים, 5774
§דברי דוד, ר' דוד בן שלמה אבי זמרא, שו"ת על אהע"ז, ליוורנו, תקפח, 282 עמ', 23MB. מעמ' 65 - הון יוסף, שו"ת, ר' יוסף זאמירו, ממקור אחר, 283 עמ', 31MB. מעמ' 275 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§דברי דוד א, רבי דוד טהרני, ביתר, תשנ"ח, שו"ת באו"ח ויו"ד, 263 עמ', 18MB
§דברי דוד - ה, טהרני, דוד, ביתר עילית, 5775
§דברי דוד, ר' דוד בן רפאל מילדולה, אמשטרדם, תקיג, 529 עמ', 29MB. מעמ' 505 - תוכן העניינים. מעמ' 524 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 528 עמ', 14MB, ממקור אחר, 531 עמ', 30MB, ★ממקור אחר 480 עמ'
§דברי הילל א, רבי הלל פוסק, סעאיני, תרפ"ו, שו"ת, והשגות על ספרי רי"ל צירלסון
§דברי הילל ב, רבי הלל פוסק, סעאיני, תרפ", 57 עמ', 2MB. מעמ' 5 - "אבני מילואים" - על היתר לשאת אשה שנייה. מעמ' 22 - "גאלי הכהנה" - נישואי כהן וגיורת. מעמ' 45 - "פרץ נבעה" - שינוים בסדרי חופה וקידושין
§דברי הילל ג, רבי הלל פוסק, סעאיני, תרפ"ו, 57 עמ', 3MB. מעמ'6 - "קושט אמרי אמת" - על נישואי כהן וגיורת, תשובה לקונטרס "דברי שלום ואמת" לר' יואל כץ. מעמ' 28 - "דברי שלום" - על היתר לשאת אשה שנייה. מעמ'35 - "גנת אגוז" - בענין גיורת לכהן. מע'40 - "שיח יצחק" ו"יוסף דעת" - בענין גיורת לכהן. מעמ' 54 - "מאורות נתן" - לר' נתן הירש פעסיס. מעמ' 55 - "כרם שלמה" לר' שלמה זלמן פרידמן
§דברי הלל חלק א-ב, ר' הלל בן אליהו טרייזון, פיוטרקוב, תרנה, שו"ת, 261 עמ', 28MB. בעמ' 4 - תוכן העניינים. מעמ' 81 - חלק ב. בעמ' 84 - תוכן העניינים. מעמ' 140 - שו"ת ריב"ם שנייטוך. מעמ' 250 - תוכן העניינים. מעמ' 253 - מנויים
§דברי חזקיהו חלק א, ר' חזקיה בן שבתי יהושע, 14MB, ירושלים תרצ"ה
§דברי חזקיהו חלק ב, ר' חזקיה בן שבתי יהושע, 11MB, ירושלים תשי"ב, 338 עמ'. מעמ' 109 - יו"ד. מעמ' 247 - "זכרון לצדיקים", חידושים. ὥממקור אחר, 338 עמ', 10.7MB
§דברי חיים, ר' חיים טוביה בן אלכסנדר סנדר מליניק, פיוטרקוב, תרסג, שו"ת, עם פלפולים וחידושים על ירושלמי, 114 עמ', 7MB. מעמ' 100 - חידושים על ירושלמי מסכת כלאים ומסכת שבת. מעמ' 111 - תוכן העניינים
§דברי חיים חלק א-ב, ר' חיים זאב וולף בן יצחק ירושלים, איטקונן, תרלב, שו"ת, 105 עמ', 8MB. מעמ' 58 - דרשות. מעמ' 105 - תוכן העניינים
דברי חיים חלק א, שו"ת, 1875, קרקוב, רבי חיים הלברשטאם
דברי חיים חלק ב, שו"ת, 1875, קרקוב, רבי חיים הלברשטאם
§דברי חיים חלק א-ב, ר' חיים בן אריה ליבוש האלברשטאם, לבוב, תרלה, שו"ת, 542 עמ', 63MB, ממקור אחר, 542 עמ', 63MB
§דברי חיים חלק ב, ר' חיים בן אריה ליבוש האלברשטאם, נ"י תשמ"ח,שו"ת, 62 עמ', 8MB. מעמ' 49 - מפתח מקורות
§דברי חיים חלק א, או"ח א-ב, יו"ד א-ב, ר' חיים בן אריה ליבוש האלברשטאם, ניו יורק, תשסב, שו"ת, 458 עמ', 25MB. מעמ'413 - מפתח מקורות
§דברי חיים חלק ב, אהע"ז א-ב, חו"מ א-ב, ר' חיים בן אריה ליבוש האלברשטאם, ניו יורק, תשסב, שו"ת, 782 עמ', 46MB. מעמ' 719 - מפתח מקורות
§דברי חיים חלק ג, תשובות נוספות, ר' חיים בן אריה ליבוש האלברשטאם, ניו יורק, תשסב, 110 עמ', 6MB
—§מלחמת חובה, ר' מרדכי אליעזר בן דוד וובר, ירושלים, תרמב, 45 עמ', 3MB, תשובות להשגות ר"ש גנצפריד בספר "אהלי שם" על ס' "דברי חיים"
§דברי חפץ - א, פרץ, חנניה בן אברהם, 5776
§דברי טעם, ר' אריה ליב בן אליעזר יעקב האפט, ורשה, תרסד, 253 עמ', 23MB, שו"ת
§דברי יהודה, ר' יהודה ליב בן מאיר אברהם אבא גורדין, ורשה, תרסד, שו"ת על או"ח ויו"ד, 180 עמ', 13MB
§דברי יואל א, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג, שו"ת, 425 עמ', 28MB
§דברי יואל ב, רבי יואל טייטלבוים מסאטמר, ניו יורק, תשמ"ב-מ"ג, שו"ת, 461 עמ', 27MB
§דברי יוסף חלק ג-ד, ר' יהוסף בן מנחם שווארץ, ירושלים, תרכ"ב, שו"ת, 352 עמ', 10MB
§דברי יוסף ד, שווארץ, יוסף, ירושלים, תרכב, 346 עמ', 14MB, שו"ת
§דברי יוסף, רבי יוסף בירדוגו, קזבלנקא, תשכ"ח, שו"ת, 369 עמ', 25MB
§דברי יוסף, ר' יוסף בן עמנואל אירגאס, ליוורנו, תקב, 219 עמ', 14MB, ממקור אחר, 219 עמ', 19MB
§דברי יוסף, הרב יוסף קאנוויץ, כרך א חלק א-ב, חידושים ושו"ת, ניו יורק תש"ז, 310 עמ' 13MB, כרך א חלק ב, שו"ת, ניו יורק תש"ז, 102 עמ', 4MB, ממקור אחר, 102 עמ', 4MB, ממקור אחר, 94 עמ', 3MB, כרך ב, דרשות, ניו יורק תש"ח, 263 עמ', 7MB
§דברי יעקב, ר' יעקב בן אלישע יצחק שור, קולומיה, תרמא, שו"ת, 160 עמ', 11MB
§דברי יעקב - בתשובות הגרי"ש, אלישיב, יוסף שלום בן אברהם - עדס, יעקב בן יהודה, 5775
§דברי יצחק, רבי יצחק יעקב ווייס, גראסוערדיין, תש"ג, שו"ת, 85 עמ', 6MB
§דברי יציב - או"ח חלק א, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ירושלים, תשנז
§דברי יציב - או"ח חלק ב, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ירושלים, תשנו
§דברי יציב - יו"ד חלק א, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ירושלים, תשנח
§דברי יציב - יו"ד חלק ב, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ירושלים, תשנח
§דברי יציב - אה"ע, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ירושלים, תשנט
§דברי יציב - חו"מ, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ירושלים, תשסא
§דברי יציב - ליקוטים והשמטות, שו"ת, ר' יקותיאל יהודה הלברשטאם, ירושלים, תשסד, 381 עמ', 36MB
§דברי ישעיה, ר' ישעיה בן אריה ליב אלגאזי, פיוטרקוב, תרפו, שו"ת וחידושים, 92 עמ', 5MB
§דברי ישראל, רבי ישראל וועלץ, ירושלים, תש"מ, שו"ת אורח חיים, 297 עמ', 20MB
§דברי ישראל ג, רבי ישראל וועלץ, ירושלים, תש"מ, שו"ת, 233 עמ', 16MB
§דברי יששכר, ר' יששכר דוב בן בנימין גרויבארט, פיוטרקוב, תרע, שו"ת, 290 עמ', 22MB
דברי מלכיאל 1, שו"ת, חלק א-ב1891 חלק ג-ה 1976, חלק א-ב וילנא חלק ג-ה ירושלים, רבי מלכיאל צבי טננבוים
דברי מלכיאל 2, שו"ת, חלק א-ב1891 חלק ג-ה 1976, חלק א-ב וילנא חלק ג-ה ירושלים, רבי מלכיאל צבי טננבוים
§דברי מלכיאל, ר' מלכיאל צבי בן יונה הלוי טננבוים, חלק א-ב, 449 עמ', 54MB, וילנה תרנ"א. מעמ' 255 - חלק ב. חלק ג, 28MB, וילנה תשל"ו, חלק ד, 22MB, ירושלים תשל"ו, ὥממקור אחר, ירושלים תשמז, 211 עמ', 20.8MB, חלק ה, 21MB, ירושלים - תשל"ו
§דברי מנחם א, רבי מנחם מנדל כשר, ירושלים, תשל"ז, 395 עמ', 24MB
§דברי מנחם ב, רבי מנחם מנדל כשר, ירושלים, תשל"ז
§דברי מנחם ג, רבי מנחם מנדל כשר, ירושלים, תשל"ז
§דברי מנחם ד, רבי מנחם מנדל כשר, ירושלים, תשל"ז
§דברי מנחם, ר' מנחם מנדל בן שמעון שטיינהארט, אופנבך, תקסד, שו"ת וביאורים, 168 עמ', 9MB, ὥממקור אחר, 168 עמ', 8.4MB. מעמ' 164 - מפתח לפי סדר המסכתות
§דברי מרדכי, ר' מרדכי בן אריה ליב פרידבורג, ורשה, תרכז, שו"ת על או"ח וקונטרס עגונות, 210 עמ', 17MB
§דברי מרדכי, ר' מרדכי בן משה לוריא, מונקץ, תרנו, שו"ת, 121 עמ', 8MB
§דברי מרדכי, רבי מרדכי בירדוגו, מקנאס, תש"ז, שו"ת, 151 עמ', 13MB
§דברי מרדכי, ר' מרדכי בן יצחק קריספין, שלוניקי, תקצו, שו"ת וחדושי מסכתות, 248 עמ', 24MB. מעמ' 171 - חידושי מסכתות. מעמ' 243 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 264 עמ', 38MB ממקור אחר, 249 עמ', 62MB
§דברי משה, ר' משה לוי בן דוב יעקב זאקס, 11MB, וילנה תרל"ח, 130 עמ', ממקור אחר, 130 עמ', 11MB, ☼ממקור אחר, ★ממקור אחר
§דברי משה, רבי משה הלברשטם, ירושלים, תשנ"ג, שו"ת, 281 עמ', 29MB, ממקור אחר, 280 עמ', 20MB
דברי נחמיה אבן נזר, שו"ת, 1866, וילנה, הרב נחמיה הלוי בירך גינזבורג מדוברובנה
§דברי נחמיה חלק א-ג, ר' נחמיה בן אברהם בירך הלוי גינזבורג, וילנה, תרכו, שו"ת, 540 עמ', 52MB
§דברי סופרים, רבי שמואל בנימין סופר, ירושלים, תשמ"ב, שו"ת, 245 עמ', 17MB
§דברי עני, גאנעליס, אברהם ב"ר אליהו, אודיסה, תרנז, 100 עמ', 6MB, שו"ת. עד עמ' 10 - על הירושלמי. מעמ' 10-24 - על אהע"ז סי' קעח
§דברי פנחס חלק א, ר' פנחס סג"ל צימעטבוים, ווייטצען, תרעב, שו"ת, 160 עמ', 9MB
§דברי פינחס ח"א מהדורא תליתאה, פינחס אברהם מייערס, ירושלים, תשסט, שו"ת, 414 עמ', 29MB. עמ' 4 - תוכן העניינים. מעמ' 398 - תמצית התשובות
§דברי פינחס - חלק ב, מייערס, פינחס אברהם, ירושלים, 5775
§דברי פינחס - חלק ג, מייערס, פינחס אברהם, ירושלים, 5780, ממקור אחר
§דברי רב משלם חלק א-ב, ר' אברהם משולם זלמן בן צבי אשכנזי, קורץ, תקמג, שו"ת, 238 עמ', 13MB, ממקור אחר, 243 עמ', 27MB ממקור אחר, 242 עמ', 28MB
דברי ריבות, שו"ת, 1833, סדילקוב, רבי יצחק בן שמואל אדרבי
§דברי ריבות, ר' יצחק בן שמואל אדרבי, שלוניקי שמ"ב, 452 עמ', 30MB
§דברי ריבות, ר' יצחק בן שמואל אדרבי, 20MB, ונציה שמ"ז, 400 עמ', ≡ממקור אחר, 128MB, 403 עמ'
§דברי ריבות-מפתחות, לאה בורנשטיין-בר אילן, רמת גן, תשל"ד
§דברי רננה, רבי נתן נטע כהנא, ניו יורק, תשמ"ד, שו"ת, 384 עמ', 20MB
§דברי שיר ח"א, דדש, רפאל יוסף בן ישר, מודיעין עילית, תשעא
§דברי שלום, ר' שלום בן אשר איזראלסון, סט. לואיס, תרפ, שו"ת וחידושים על הש"ס, על הרמב"ם ועל ס' החינוך, 272 עמ', 27MB
§דברי שלום חלק א, ר' יהודה ליב שלום בן מאיר זלמן זינובר, לונדון, תשיב, שו"ת על יו"ד, 261 עמ', 14MB
§דברי שלום חלק ב, ר' יהודה ליב שלום בן מאיר זלמן זינובר, לונדון, תשטו, שו"ת על או"ח,אהע"ז וחו"מ, וחידושים על הש"ס, וס' נתיבות ישראל - דרושים, לר' ישראל ברוך זינובר, 190 עמ', 10MB
§דברי שלו"ם, ר' שלום בן זכרי משאש, 25MB, מכנס תש"ה, 314 עמ', שו"ת. עמ' 18-20 - שירים. מעמ' 253 - תוכן העניינים. מעמ' 259 - השמטה. מעמ' 267 - חידושי מסכתות
§דברי שלום, ר' שלום קרויז, חלק א-ב, 30MB, ניו יארק תשכ"ד, חלק ג, 322 עמ', 21MB, ניו יורק תשל"ו. מעמ' 267 - "תרומת שלום" על התורה. מעמ' 303 - מפתח עניינים לשו"ת. חלק ד, 18MB, ניו יורק תשל"ט, חלק ה, 6MB, ניו יורק תשמ"ו, חלק ו, 20MB, ניו יורק תשנ"ב, חלק ז, 15MB, ניו יורק תשס"ד, מהדורא תניינא, 22MB, ניו יורק תשל"ג, ὥממקור אחר, חלק א, 425 עמ', 8.7MB, חלק ב, 297 עמ', 10.8MB, חלק ג, 322 עמ', 3.6MB חלק ד, 304 עמ', 3.3MB, חלק ה, 394 עמ', 3.7MB חלק ו, 382 עמ', 3.8MB, חלק ז, 389 עמ', 2.8MB
§דברי שלמה, שלמה הלוי, שאלוניקי תקס"ו, שו"ת, חלק מספר אחר דפים סג-פח, 51 עמ', 5MB
§דברי שלמה - ב, שו"ת, שניידר, שלמה בן משה, ברוקלין, 5760
§דברי שלמה - ד, שניידר, שלמה בן משה, ברוקלין, 5769
§דברי שמואל, רבי רפאל שמואל ארדיטי, שאלוניקי, תרנ"א, שו"ת ודרשות, 619 עמ', 58MB, ממקור אחר, 538 עמ', 43MB
§דגל אפרים, ר' אפרים פישל בן משה ישראל פלדמאן, סיגט, תרסח, שו"ת, 194 עמ', 12MB. מעמ' 185 - תוכן העניינים עם הגהות
§דגל אפרים, שו"ת, בירורי הלכות, חידושים, אפרים פישל בן משה ישראל, ירושלים, 5770, עם "עללות משה" לר' משה ישראל
§דגל מחנה אפרים, ר' עזרא אפרים בן רפאל שלמה לאניאדו, ירושלים, תרסב, שו"ת
§דגל מחנה אפרים, ר' עזרא אפרים בן רפאל שלמה לאניאדו, ירושלים, תשמד, שו"ת, 286 עמ', 10MB, ממקור אחר, 260 עמ', 15MB
§דגל מחנה אפרים - הקדמה, לניאדו, אפרים בן רפאל שלמה, ירושלים, תשמד, 32 עמ', 2MB
§דגל ראובן חלק א-ג, ר' ראובן בן שמעון הכהן כ"ץ, ורשה תרפ"ג, 576 עמ', 55MB. עמ' 7-13 - תמצית הסימנים. מעמ' 191 - חלק ב. מעמ' 371 - מילואים והשמטות. מעמ' 372 - תמצית הסימנים. מעמ' 387 - חלק ג, מהדורא תנינא. מעמ' 540- מילואים. מעמ' 542 - תמצית הסימנים. מעמ' 563 - מפתח מקורות
§דור רביעי חלק א, ר' משה שמואל בן אברהם גלאזנר, ירושלים, תשלז, שו"ת, 182 עמ', 12MB
§דור רביעי חלק ב, ר' משה שמואל בן אברהם גלאזנר, ירושלים, תשמג, 168 עמ', 11MB
§די השב, ר' דוד בן יצחק בונאן, ליוורנו, תריז, שו"ת, 202 עמ', 21MB. מעמ' 154 - שו"ת נשאל דוד, מאבי המחבר. מעמ' 181 - קונטרס "המרת דת פוסלת", על ירושה במומר. מעמ' 197 - תוכן העניינים ותיקוני טעויות
§דמשק אליעזר, ר' אליעזר בן שלום דוב צוקר, ברגסס, תרצב, שו"ת
§דמשק אליעזר, ר' אברהם צבי בן אליעזר פרלמוטר, 13MB, פיוטרקוב תרס"ה
§דעת חכמים, שו"ת, עם "דעת הזבח", הלכות שחיטה ובדיקות, ר' מיכאל בן מנחם מנדל, פיוטרקוב, תרמא
§דעת יהודה, תשובות בהלכה ובהנהגה, שפירא, יהודה, בני ברק, 5772
§דעת כהן, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים, תשכ"ט
§דעת מרדכי חלק א-ב, ר' מרדכי יצחק אייזיק בן דוב בר רבינוביץ, קידן, תרצט. 620 עמ', 41MB. מעמ' 213 - חלק ב, ירושלים תשיט. סי' לה כנראה משובש. מעמ' 329- "עין יהודה" לר' אליעזר יהודה רבינוביץ, שו"ת וביאורים, ממקור אחר, 622 עמ', 49MB
§דעת משה, ר' משה בן שלום יוסף פרידמאן, ירושלים, תשז, שו"ת עם ביאורים על התורה ע"פ חסידות
§דעת סופר א, רבי עקיבא סופר, ירושלים, תשכ"ה, שו"ת, או"ח-יו"ד, 286 עמ', 22MB
§דעת סופר ב, רבי עקיבא סופר, ירושלים, תשכ"ה
דרך המלך, שו"ת, ר'דוב בעריש רפפורט, ב"ב תשסג, 270 עמ', 11.9MB
§דרך יבחר, ר' חיים בצלאל בן יחזקאל פאנט, מונקץ, תרנג, שו"ת, חידושי סוגיות, דרשות, הספד על אביו ותולדותיו
§דרכי דוד, רבי דוד אבן כליפה, ירושלים, תש"מ, שו"ת, 269 עמ', 14MB
§דרכי מרדכי, ר' מרדכי בן ידידיה פסח בהרי"ף, וילנה, תרמז, שו"ת, 138 עמ', 11MB
§דרכי נעם, ר' מרדכי בן יהודה הלוי ממצרים, 23MB, ונציה תנ"ז, ☼ממקור אחר
דרכי שלום, שו"ת, 1932, ווינה, ר' יחיאל מיכל לייטר
§דרכי שלום חלק א-ב, ר' יחיאל מיכל בן שלום לייטר, וינה, תרצב, שו"ת וחידושי סוגיות, 129 עמ', 7MB
§דרכי תשובה, ר' יצחק יהודה ליב רבינוביץ, ניו יורק תרס"ד, שו"ת, עם "שבלי הלקט" על הרא"ש, וחידושי גפ"ת, 144 עמ',7MB, ממקור אחר,144 עמ', 6MB. מעמ' 96 - "שבלי הלקט", על הרא"ש. מעמ' 126- הדרן למבכת ברכות. מעמ' 128 - חידושי מסכתות,ועל יו"ד, ועל ס' אליה רבה, ועל ס'דרכי תשובה.
§דת אש, ר' אורי שרגא פייבש בן אליעזר חלפן, ברלין, תקג, 112 דפים, 7MB, שו"ת וחידושים על הרמב"ם, ☼ממקור אחר
§דת א"ש, ר' אורי שרגא פייבש בן אליעזר חלפן, ירושלים, תשנב, 203 עמ'
§דת ודין, חלק השו"ת, ר' יצחק בן אליהו אבן-שאנג'י, קושטא, תפו, 36 עמ', 3MB
§האהל עולם - הוספות, עקיבא בן יהודה ליב, פרנקפורט דמיין, תעד, שו"ת
§האלף לך שלמה חלק א-ד, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, 19MB, לבוב - תר"ע
האלף לך שלמה, ר' שלמה קלוגר, ביאליגורי 1933
§הברי והשמא, יקותיאל זאב גראוס, ניו יורק, תשל"ז
§הברי והשמא - ב, גראוס, יקותיאל זאב, ברוקלין, 5773
§הברי והשמא - ג, גראוס, יקותיאל זאב, ברוקלין, 5776
§הברי והשמא - ד, גראוס, יקותיאל זאב, ברוקלין, 5779
§הגיד מרדכי, ר' מרדכי אסיאו, שלוניקי, תרה, שו"ת, , 335 עמ', 27MB. מעמ' 277 - קונטרס הספקות. מעמ' 299 - תוכן העניינים. מעמ' 303 - מפתח מקורות לפוסקים. מעמ' 307 - הספדים מר' יעקב שירירו. מעמ' 313 - ליקוטים מר' משה ששון. מעמ' 334 - תוכן עניינים לליקוטים
§הגם שאול, ר' שאול אבן דנאן, פאס, תשיט, 208 עמ', 12MB, שו"ת, ממקור אחר, 200 עמ', 13MB
§הדר הכרמל - שאלות ותשובות - כרך שני חלק יורה דעה, לערנער, מאיר, לונדון, תשלא
§הוראת שעה חלק א, שו"ת, רן יוסף חיים מסעוד אביחצירא, עפולה, 5782
§החשמל, הרב יהודה יודל ראזענבערג, מונטריאל תרפ"ז, שו"ת בענין החשמל - 1MB
§הידור מצוה, ר' מאיר בן יוסף מאן, וילנה, תרלז, שו"ת ודרשות, 52 עמ', 3MB
§היכל יצחק אורח חיים, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, ירושלים, תש"ך
§היכל יצחק אבן עזר א, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, ירושלים, תש"ך
§היכל יצחק אבן עזר ב, רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג, ירושלים, תש"ך
§היכלי שן ח"א וח"ג, ר' שלום דוב בר בן שמעון הרינזון, ורשה, תרכט, שו"ת
הכשר כלים, ר' אליעזר ליפא יאליש, שו"ת, למברג תר"ח
§הלולא דרבי [ב"ח], ר' יחיאל מיכל היבנער, 22MB, לעמבערג תרנ"ד שו"ת
§הליכות שבא, רבי שמעון ברוך אוחיון, תל אביב, תשל"ב, שו"ת וחקרי מנהגים, 255 עמ', 16MB
§הלכה למשה, ר' רפאל משה בן שמואל אלבאז, 29MB, ירושלים תרס"א
§הלכה למשה, ר' משה בן שמחה בונם הלוי קליג, ורשה, תרנט, שו"ת, 120 עמ', 9MB
§הלכה למשה, מימון, משה, ירושלים, תשיז, שו"ת
§הלכה רווחת, ר' בן ציון אלקלעי, 10MB, ירושלים תרנ"ה, פי' על ספר שו"ת הלכות קטנות מר' יעקב ב"ר שמואל חאגיז
הלכות קטנות 1, שו"ת, 1897, קראקא, רבי יעקב ישראל חגיז
הלכות קטנות 2, שו"ת, 1897, קראקא, רבי יעקב ישראל חגיז
§הלכות קטנות, חאגיז, יעקב ישראל ב"ר שמואל, ויניציאה, 5464
§הלכות קטנות חלק א-ב, ר' ישראל יעקב בן שמואל חאגיז, 10MB, ונציה - תס"ד
§הלכות קטנות חלק א, ר' ישראל יעקב בן שמואל חאגיז, 12MB, ירושלים - תרנ"ה
§הלל אומר - הליכות הלל, ר' הילל בן אליהו פוסק, תל אביב, תשטז, שו"ת, 467 עמ', 20MB, ὥממקור אחר, 467 עמ', 19.3MB
§המאור, הרב אלעזר מאיר פרייל, שו"ת - בהלכה ובחכמת ישראל חלק א, עליזבט תרפ"ט, 392 עמ', 14MB, ממקור אחר, ממקור אחר, חלק ב, ניו יורק תשט"ו, 140 עמ', 5MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§הר הכרמל, ר' אליהו בן יחזקאל מבילגוריי, פרנקפורט דאודר, תקמב, שו"ת, 142 עמ', 17MB. מעמ' 41 - אהע"ז. מעמ' 59 - חו"מ. מעמ' 121 - יו"ד. ממקור אחר, 146 עמ', 29MB
§הר המור, שו"ת, ר' מרדכי בן אברהם ביהא בנט, עם "חכמת שלמה", שו"ת מר' שלמה קוועטש, וינה, תרכב, ☼ממקור אחר
§הר צבי אורח חיים ח"א, רבי צבי פסח פראנק, 315 עמ', 22MB, ירושלים תשכ"ט. מעמ' 234 - "הררי בשדה" - הערות ומילואים. מעמ' 258 - "טל הרים" על ל"ט מלאכות.
§הר צבי יורה דעה, רבי צבי פסח פראנק
§הר צבי - חושן משפט, פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, ירושלים, תשסט
§הראשון לציון - א, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5776
§הראשון לציון - ב, יוסף, יצחק בן עובדיה, ירושלים, 5776
הרי בשמים, שו"ת, 1883, לבוב, רבי אריה ליבש הלוי הורוויץ
§הרי בשמים, ר' אריה ליבוש בן מאיר הלוי הורוויץ, 630 עמ', 59MB, לבוב תרמ"ג, שו"ת. מעמ' 289 - מהדו"ת, למברג תרנ"ז
§הרי"ח הטוב, רבין, יצחק חיים הכהן, ירושלים, 5771
§הררי קדם, שו"ת מגדולי האחרונים, ניו יורק, תשמ"ח, 221 עמ', 13MB
השיב משה אבן העזר, שו"ת, 1866, לעמבערג, רבי משה טייטלבוים
השיב משה אורח חיים, שו"ת, 1866, לעמבערג, רבי משה טייטלבוים
השיב משה חושן משפט, שו"ת, 1866, לעמבערג, רבי משה טייטלבוים
§השיב משה, ר' משה בן צבי הירש טייטלבוים, 30MB, לבוב תרכ"ו, 244 עמ'. מעמ' 77 - תוכן העניינים לאו"ח ויו"ד. מעמ' 79 - אהע"ז. עמ' 244 - תוכן העניינים לאהע"ז וחו"מ
§השיב ר' אליעזר ושיח השדה חלק א, ר' אליעזר בן שלמה זלמן ליפשיץ, נויביד, תקט, 71 עמ', 6MB.מעמ' 65 - חידושי סוגיות. על מגילת היוחסין שם ראה כאן
§השמים החדשים, רבי משה טולידאנו, כאזאבלאנקא, תרצ"ט, 204עמ', 16MB. מעמ' 189 - דרוש הספד של ר' משה חי אליקים
§התעוררות תשובה חלק א, ר' שמעון בן אברהם שמואל בנימין סופר, 15MB, בודפסט - תרפ"ג
§התעוררות תשובה חלק ב-ד, ר' שמעון בן אברהם שמואל בנימין סופר, 24MB, בודפסט - תרצ"ד
§ודבר שלום, ר' שלום בן משה חיים האדאיה, 24MB, ירושלים תרפ"ד, 228 עמ'
§ודרשת וחקרת א - עם קונטרס נר ח'נ'ה', גרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה, ירושלים, תשנו
§ודרשת וחקרת ג - עם קונטרס מעגל השנה, גרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה, ירושלים, תשסא
§ודרשת וחקרת ד - עם קונטרס שיעורי שובבים, גרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה, ירושלים, תשסו
§ודרשת וחקרת ה - עם קונטרס פתחי אהל יוחנן, גרוסמן, אהרן יהודה בן אברהם משה, ירושלים, תשעא
§והרים הכהן, רבי ירמיהו מנחם כהן, ירושלים, תשמ"א, שו"ת וסוגיות, 258 עמ', 14MB
§והשיב משה, רבי משה הכהן, ירושלים, תשכ"ח, שו"ת, 469 עמ', 17MB
§וזאת ליהודה, ר' יהודה חיים בן עזרא הכהן טאראב, קהיר, תרצז, 223 עמ', 12MB, שו"ת. מעמ' 209 - ליקוטים על הש"ס. מעמ' 212 - על הרמב"ם. מעמ' 215 - על הטור
§וזאת ליהודה, ר' יהודה ליב זעלצער, תל אביב תשי"ט, 349 עמ', 19MB, שו"ת. מעמ' 73 - יו"ד. מעמ' 177 - אהע"ז. מעמ' 243 - חו"מ. מעמ' 291 - "משא יהודה" - דרשות ומאמרים
§ויאמר יצחק חלק א, ר' יצחק בן שם-טוב אבן וואליד, 60MB, ליוורנו תרל"ו
§ויאמר יצחק חלק ב, ר' יצחק בן שם-טוב אבן וואליד, ליוורנו תרל"ו, 438 עמ', 42MB. מעמ' 390 - ליקוטי דיני בסדר א"ב, ועוד ליקוטים. מע' 425 - הספד ר' יעקב שאול אלישר על המחבר. מעמ' 430- תוכן העניינים לפי נושאים. מעמ'437 - לוח טעויות והשמטות
§ויאמר מאיר חלק א, ר' מאיר וואעקנין, טבריא, תרצט, 278 עמ', 14MB, שו"ת, ממקור אחר, 279 עמ', 14MB
§ויאמר מאיר חלק ב, רבי מאיר ואעקנין, טבריה תרצ"ט-ירושלים, תשכ"ח
§ויאמר משה - א, שו"ת, ירדני, משה, בת ים, 5773
§ויברך דוד ח"א, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשמט, 438 עמ', 25MB, שו"ת, א"ח ויו"ד. עם מפתח נושאי
§ויברך דוד ח"ב, ר' ישראל דוד הארפענעס, ברוקלין, תשמט, 370 עמ', 21MB, אהע"ז וחו"מ. מעמ' 115 - "צבי וחמיד" - על מצות לימוד תורה. מעמ' 187 - "נחמת שרה" - הלכות אבלות
וידבר דוד, שו"ת, 1927, ירושלים, רבי דוד ועקנין
§וידבר דוד, ר' דוד ועקנין, שו"ת, ירושלים, תרפז, 182 עמ', 8MB
§ויוסף אברהם, ר' אברהם בן ישעיה דיין, ליוורנו, תרכד, 423 עמ', 16MB, שו"ת, ☼ממקור אחר
§ויחי יעקב, ר' יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל גולדשלאג, ורשה, תרסט, 242 עמ', 21MB, שו"ת
§ויחי יעקב, שו"ת, גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, ווארשא, 5669
§ויחל שלמה, ר' שלמה בן יוסף מדובדו כהן, כזבלנכה, תרפט, 248 עמ', 15MB. עמ' 13-24 - "יחס דבדו" - תולדות קהילת דבדו. מעמ' 25 - דובב שפתי ישנים - פסקי דינים מרבותינו שבמערב. מעמ' 51 - "ויאסוף שלמה" - שו"ת. מעמ' 201 - על טור הלכות פסח עד סוף או"ח
§ויכלכל יוסף, שו"ת, מהדורא שניה, כהן, יוסף חיים בן יהודה, [רחובות], תשסח, 170 עמ', 4MB
§ויכתוב מרדכי, אלמקייס, מרדכי, נתיבות, 5769, הערות על הספר
§ויען אברהם חלק א, ר' אברהם מאיר איזראעל, ניו יורק, תשמו, 320 עמ', 22MB
§ויען אברהם, ר' אברהם דוד ריווח, ג'רבה, תשי, 278 עמ', 27MB, שו"ת. מעמ' 248 - "לאברהם למקנה" - דיני טריפות
ויען אליהו, ר' אליהו שמואל, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - שו"ת
§ויען אליהו, ר' אליהו בן שמעון ששון, ירושלים, תשס, 312 עמ', 8MB, שו"ת. מעמ' 177 - צרור מכתבים. מעמ' 187 - "מנחת אליהו" - דיני שחיטה וטריפות בחרוזים, ὥממקור אחר, 7.6MB
§ויען דוד א, רבי חיים יוסף דוד ווייס, ירושלים, תשנ"ג, שו"ת על או"ח ויו"ד, 369 עמ', 24MB
§ויען דוד ב, רבי חיים יוסף דוד ווייס, ירושלים, תשנ"ו, 465עמ', 28MB. מעמ' 242 - תוכן העניינים. מעמ' 278 - מפתח למובאות מהתלמוד. מעמ' 300 - מפתח כסדר השו"ע. מעמ' 310 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 346 - "ויחי יוסף" ח"א - הלכות ריבית, עם תשובות בדיני ריבית. מעמ' 394 - "ויחי יוסף" ח"ב על דיני ריבית. מעמ'454 - תוכן העניינים לס' ויחי יוסף. מעמ'459 - מפתח נושאים אלפאביתי
§ויען דוד ג, רבי חיים יוסף דוד ווייס, ירושלים, תשנ"ו
§ויען יצחק - א, בן שושן, יצחק בן יוסף, מודיעין עילית, 5764
§ויען שמואל ד, כולל ויען שמואל שע"י ישיבת כסא רחמים, בני ברק, תשסא, 576 עמ', 19MB
§ויען שמואל ט, תשסו
§ויען שמואל י, תשסז
§ויען שמואל - חלק ט"ו, עידאן, שמואל שאול (לזכרו), בני ברק, 5772
§ויען שמואל - חלק י"ח, עידאן, שמואל שאול (לזכרו), בני ברק, 5775
§ויען שמואל - חלק י"ט, עידאן, שמואל שאול (לזכרו), בני ברק, 5776
§ויעתר יצחק, ר' יצחק בן נחמן הלר, ורשה, תרסב, 104 עמ', 8MB, שו"ת. מעמ' 91 - דרושים והספד. מעמ' 101 - "למען ציון לא אחשה" על הציונות
§ויצב אברהם - שו"ת, הכהן, אברהם צבי, בני ברק, 5771
§ויצבר יוסף, ר' יוסף בן נפתלי הכהן שווארץ, אורדיאה מרה, תרצו, 276 עמ', 11MB, שו"ת. מעמ' 260 - מפתח נושאים בסדר א"ב
§ויקן יוסף, ר' יוסף בן אליהו חי בורג'ל, ליוורנו, תריב, 378 עמ', 36MB, שו"ת לפי נושאים בסדר א"ב. מעמ'362 - מפתח מקורות, ממקור אחר, 374 עמ', 43MB
§ויקרא אברהם, ר' אברהם חיים בן נתן אדאדי, 31MB, אזמיר תרמ"ד, שו"ת, 270 עמ'
§וישאל שאול חלק א, ר' שאול בראך, בני ברק, תשנד, 336 עמ', 27MB, שו"ת או"ח ויו"ד, עם מפתח מקורות
§וישאל שאול חלק ב, ר' שאול בראך, בני ברק, תשנד, 415 עמ', 34MB, שו"ת אהע"ז וחו"מ, עם מפתח מקורות
§וישב אברהם, רבי יאושע אברהם קריספין, אזמיר, תרנ"ג, שו"ת וחידושים בש"ס, עם שמו יצחק, מר' יצחק קריספין, דרשות והספדים
§וישב אברהם, ר' אברהם בן סעיד כהן, ג'רבה, תרעג, 296 עמ', 24MB, שו"ת
§וישב הים - א, שו"ת, הלל, יעקב משה, ירושלים תשנד
§וישב הים - ב, הלל, יעקב משה, ירושלים תשס
§וישב הים - ג, הלל, יעקב משה, ירושלים תשעב
§וישב יוסף, ר' יוסף נסים בן חיים יעקב בורלא, ירושלים, תרסה, 94 עמ', 7MB, שו"ת
§וישב מרדכי, רבי מרדכי סגרון, ירושלים, תשל"ד, שו"ת, 203 עמ', 8MB
§וישב משה א, רבי משה זאב זארגער, ירושלים, תשמ"ו, שו"ת, עם קונטרס על זכויות יוצרים ועל שכר שדכנות, 337 עמ', 26MB
§וישב משה ב, רבי משה זאב זארגער, ירושלים, תשמ"ו
§וישב משה, ר' יוחנן בן משה פרשיל, מונקץ, תרסד, תרנז, 122 עמ', 7MB, שו"ת. מעמ' 116 - הגהות לס' ביאור מהרי"פ
§ומצור דבש, ר' רפאל אהרן בן דוד בן-שמעון, ירושלים, תרעב, 223 עמ', 21MB, שו"ת, קטוע בסופו
§ושב הכהן, כץ, רפאל ב"ר יקותיאל זיסקינד מהמבורג, אלטונה תקנב, 432 עמ', 58MB. מעמ' 339 - "שאלת הכהנים תורה" - על מסכתות סדר קדשים ויומא. ☼ממקור אחר
§ושב הכהן, ר' רפאל בן יקותיאל זיסקינד הכהן כ"ץ, בני ברק תשמ"ח, 480 עמ', 41MB. מעמ' 410 - קונטרס שהה עשר שנים, ר' צבי הירש מפוזנן. מעמ' 432 - תוכן עניינים. מעמ' 436 - מפתח מקורות. מעמ' 455 - "תורת חסד" - הערות על הספר, ר' בנימין ציילברגר
§ושב ורפא ג, איפרס, רפאל, ירושלים, תשסח
§ושב ורפא ד, איפרס, רפאל, אמסטרדם תשעד
§זה הים-חלק א, אלטר יעקב מאיר בריזמן, ירושלים, תשל"ג, שו"ת, 179 עמ', 11MB
§זה הים-חלק ב, אלטר יעקב מאיר בריזמן, ירושלים, תשל"ט
§זה כתב ידי, ר' ישעיה בן מרדכי דיין, ארם צובה, תרלב, 280 עמ', 19MB, שו"ת. מעמ' 151 - ביאורים על שו"ע
§זה כתב ידי, ר' ישעיה בן מרדכי דיין, ירושלים, תשמו, 498 עמ', 16MB, שו"ת. מעמ' 306 - ביאורים על שו"ע
§זהב טהור, ר' ברוך ב"ר אריה ליב מזאמושטש, זולקווא, תקלה, 36 עמ', 4MB, שו"ת. מעמ' 23 - חידושים ודרשות
§זהב שב"א א, רבי דוד ב"ר אהרן אלעזר גראס, ירושלים, תשי"ט, שו"ת, 183 עמ', 8MB
§זהב שב"א ב, רבי דוד ב"ר אהרן אלעזר גראס, ירושלים, תשי"ט
§זהב שבא, רבי שמעון דיין, ירושלים, תשל"ז, שו"ת, 410 עמ', 14MB
§זיו הלבנון, ר' זאב וולף בן דוד נוסנבוים, פיוטרקוב, תרצא, 360 עמ', 28MB, שו"ת, עם דרוש "אילנא דחיי"
§זכור ליצחק - שו"ת אורח חיים, הררי, יצחק בן משה, ליוורנו, תקעח, 326 עמ', 43MB, ממקור אחר, 328 עמ', 15MB
§זכות אבות, רבי אברהם קורייאט, פיסא, תקע"ב, שו"ת, עם דיני גיטין, ושיעורי מטבעות ומדות, 163 עמ', 16MB. מעמ' 133 - על רש"י ורא"ם על התורה. מעמ' 140 - דרשות. ממקור אחר, 140 עמ', 22MB, ☼ממקור אחר
§זכר דבר, ר' יהודה בן כלב בנבנישתי, שלוניקי, תרכג, 179 עמ', 19MB, חידושי הלכה בסדר א"ב
§זכר חיים, הרב חיים נתן שאכעט, ורשה תרנ"ה, שו"ת, 152 עמ', 10MB, ממקור אחר, 152 עמ', 10MB
§זכר יהודה, ר' יהודה ליב בן שלמה זאלקינד בטלן, ברדיטשוב, תרמט, 164 עמ', 6MB, שו"ת
§זכר יהוסף חלק א-ב, ר' יוסף זכריה בן נתן שטרן, ורשה, תרנט, 299 עמ', 29MB. מעמ' 203 - "מגילת היחש" - מגילת יוחסין של המחבר. מעמ' 210 - חלק ב - על שו"ע הלכות שבת ועירובין. מעמ' 296 - חידות "היכי תמצא"
§זכר יהוסף חלק ג-ד, חלק ג הוא על הלכות פסח, ר' יוסף זכריה בן נתן שטרן, ורשה, תרסב, 241 עמ', 24MB. מעמ'80 - או"ח חלק ד. מעמ' 161 - "תהלוכות האגדות", בענייני אגדות התלמוד. ὥממקור אחר, 241 עמ', 21.1MB
§זכר יצחק, ר' יצחק יעקב בן שמואל ליב רבינוביץ, ירושלים, תשט, 310 עמ', 13MB. מעמ' 265 - תוכן העניינים. מעמ' 269 - מפתח מקורות. מעמ' 277 - קונטרס אחרון, ר' אברהם אלקנה כהנא שפירא. ממקור אחר, 310 עמ', 15MB
§זכר עשות, רבי יעקב ארגואיטי, ירושלים, תשכ"ג, שו"ת ופסקי דינים ע"ס א-ב, 181 עמ', 12MB
§זכר שמחה, ר' שמחה בן יצחק דוב הלוי באמברגר, פורט דמין, תרפה, 275 עמ', 12MB, שו"ת, עם תשובות מר' יצחק דוב הלוי במברגר
§זכרון אברהם, ר' אברהם הלוי מארלע, 3MB, לבוב תקצ"ז, שאלה, שו"ת עם ביאור מרפא לעינים. מעמ' 33 - קונטרס מראית העין. 42 עמ'
§זכרון בצלאל א, רבי אלעזר כהנאוו, ירושלים, תשנ"ב, שו"ת, 399 עמ', 26MB
§זכרון בצלאל ב, רבי אלעזר כהנאוו, ירושלים, תשנ"ב
§זכרון יהודה חלק א-ב, ר' יהודה בן יהושע פאלק גרינוואלד, בודפסט, תרפג, 416 עמ', 21MB, שו"ת. מעמ' 185 - חלק ב, §זכרון יהונתן, ר' יהונתן בן אברהם אבא יצחק אבלמאן, 260 עמ', 23MB, וילנה תרס"ה. מעמ' 213 - חו"מ
§זכרון יהושע, ר' יהושע ניסבום, פרמישלה, תרלב, 110 עמ', 7MB, שו"ת. עד עמ' 23 - "קונטרס תוספת מצוה"
זכרון יוסף, תשובות עם חדושי פוסקים, ר' יוסף שטיינהרט, פיורדא, תקל"ג, 260 עמ', §ממקור אחר, 9MB
§זכרון יעקב, ר' יעקב בן יהודה בנדיטמאן, וילנה, תרלה, 151 עמ', 13MB, שו"ת. מעמ' 78 - חידושי מסכתות. מעמ' 120 - על הרמב"ם. מעמ' 127 - חידושים על שו"ע. מעמ' 136 - "תורת חסידים", חידושים מר' שמואל חסיד על התלמוד ועל שו"ע. מעמ' 146 - על תנ"ך. מעמ' 148 - "חידושי מהרי"ל" - מר' ישראל לייב דמיטאווי. ☼ממקור אחר
§זכרון כהונה, ר' יצחק איזיק בן יואל הכהן כ"ץ, לבוב, תרכג, שו"ת, 162 עמ', 11MB
§זכרון מנחם, הרב נתן נטע זובער, ניו ג'רסי תשל"ג, חידושים לכמה מסכתות ושו"ת, 158 עמ', 5MB
§זכרון משה חלק ב, ר' משה יהודא יאקאבאוויטש, ניו יורק, תשלה, 38 עמ', 32MB, שו"ת
§זכרון משה-חלק ב, ר' משה בן רפאל ישעיה אזולאי, ליוורנו, תרי, 102 עמ', 5MB, מפתח לביאורי החיד"א על רמב"ם. מעמ'34 - "תפארת משה" - שו"ת מר' רפאל ישעיה אזולאי
§זכרון משה, ר' משה בן יחיאל מיכל הלוי ברומר, הוסיטין, תרסו, 220 עמ', 15MB, שו"ת. מעמ' 189 - הגהות "בני משה" על שו"ע או"ח ויו"ד וחו"מ. מעמ' 210 - על הרמב"ם. מעמ' 213 - על התלמוד
§זכרון צבי, רבי צבי הירש בן חיים אריה הורוויץ, ירושלים, תשל"ג, שו"ת וברורי הלכה, 325 עמ', 12MB
§זכרון צבי מנחם, ר' צבי מנחם בן יצחק מייזלש, 13MB, פרמישלה תרל"ג, 175 עמ'. מעמ' 95 - חידושי מסכתות. מעמ' 148 על תורה כהנים, ודרוש לפ' תשובה. מעמ' 154 - חידושי אגדה. מעמ' 165 - חידושי תורה מר' עוזיאל מייזליש
§זקן אהרן, ר' אליהו בן בנימין הלוי, 14MB, קושטא תצ"ד
§זקן אהרן חלק א, ר' אהרן בן יעקב צבי וואלקין, פינסק תרצ"ב, ד"צ ניו יורק תשי"ח, 171 עמ', 24MB. מעמ' 237 - תוכן העניינים
§זקן אהרן חלק ב, ר' אהרן בן יעקב צבי וואלקין, פינסק תרצ"ח, ד"צ ניו יורק תשי"א, 253 עמ', 23MB. מעמ'250 - תוכן העניינים
§זקני יהודה, רבי יהודה אריה ממודינה, ירושלים, תשט"ז, שו"ת, 271 עמ', 18MB
§זרח השלום, שו"ת, גוטה, זרחיה, ירושלים תשעז, 238 עמ', 5MB, ממקור אחר
§זרע אברהם חלק א-ב, ר' אברהם בן דוד יצחקי, קושטא תצ"ב, 618 עמ', 56MB. מעמ' 49 - יו"ד. מעמ' 279 - מפתח מקורות לאו"ח וליו"ד. מעמ' 284 - אהע"ז. מעמ' 390 - חו"מ. מעמ' 607 - מפתח מקורות לאהע"ז. מעמ' 612 - מפתח מקורות לחו"מ. דף פט מסומן צט בטעות. דף צב מסומן צו בטעות.
§זרע אברהם ח"א, יצחקי, אברהם בן דוד, קושטאנדינא, תצב
§זרע אברהם ח"ב, יצחקי, אברהם בן דוד, אזמיר, תצג
שו"ת זרע אברהם, שו"ת, 1920, בילגורייא, רבי אברהם לופטביר
§זרע אברהם, ר' מנחם זעמבא ור' אברהם בן ליב לופטביר, ישראל, תש, 200 עמ', 17MB, שו"ת וחידושים, ובתחלתו מפתח עניינים בסדר א"ב
§זרע אברהם, ר' מנחם זעמבא ור' אברהם בן ליב לופטביר, ניו יורק, תשמה, 248עמ', 20MB. מעמ' 204 - "מנחם משיב נפש" - הערות על זרע אברהם, לר' אריה לייב ריינמאן, עם עוד חידושים
§זרע אמת חלק א, ר' ישמעאל בן אברהם יצחק כהן, 28MB, ליוורנו תקמ"ו, 315 עמ', 31MB. בין עמ' 184 לעמ' 185 חסרים דפים פח-קכא. מעמ' 187 - חידושי מסכתות, ברכות ומועד. מעמ' 308 - תוכן העניינים. זרע אמת חלק א - השלמה, דפים פח-קכא, 64 עמ', 8MB
§זרע אמת חלק ב, ר' ישמעאל בן אברהם יצחק כהן, ליוורנו תקפ"ג, 431 עמ', 42MB. מעמ' 363 - תוכן העניינים, עם תקצירים. מעמ' 391 - טעויות והשמטות. מעמ' 403 - קיצור הלכות טריפות
§זרע אמת חלק ג, שו"ת מחלק א"ח וי"ד, ר' ישמעאל בן אברהם יצחק כהן, 24MB, ליוורנו תקפ"ג, 407 עמ', 27MB, ★ממקור אחר, 400 עמ', ≡ממקור אחר, 406 עמ'
זרע אמת, תקמ"ו, 242 עמ'
זרע אמת, תקמ"ו, חלק ב, 128 עמ'
§זרע אנשים, אוסף תשובות מחכמים שונים, 8MB, הוסיאטין תרס"ב, 163 עמ'. עמ' 13-20 - תשובות הרמב"ם
§זרע דוד ח"ב-ח"ג, רבי סאסי מעתוק כהן יהונתן מגרבה, גרבה, ת"ש, שו"ת על או"ח, 367 עמ', 21MB. מעמ' 125 - שו"ת על יו"ד. מעמ' 324 - תוכן עניינים. מעמ' 328 - הערות רי"ה זריהן, והערות האבר"ך. מעמ' 338 - חלק ג - על שו"ע או"ח. מעמ' 350 - על שו"ע יו"ד.
§זרע דוד ח"ב-ח"ג, ר' סאסי מעתוק מג'רבה כהן-יהונתן, ירושלים, תרסה, 393 עמ', 14MB, שו"ת אהע"ז-חו"מ. מעמ' 153 - חו"מ. מעמ' 321 - ח"ג - חידושי דינים על שו"ע אהע"ז. מעמ' 374 - חי' דינים על שו"ע חו"מ
§זרע יעקב, ר' יעקב חיים בן שמואל בן-נאים, ליוורנו, תקמד, 132 עמ', 11MB
§זרע יצחק, ר' אברהם בן יצחק אייזנברג, זולקוה, תרמח, 86 עמ', 2MB, שו"ת על יו"ד. מעמ' 69 - "תולדות אברהם" על יבמות
§זרע יצחק, ר' יואל יצחק בן מרדכי קאצנלנבוגן, ורשה, תרנח, 164 עמ', 14MB, שו"ת
חבל יעקב, ר' אבא יעקב בורוכוב, וילנא תרמא, 134 עמ'
§חבל יעקב חלק ב, ר' אבא יעקב בן יחיאל מיכל הכהן ברוכוב, וילנה, תרפג
חבל נחלתו, ר' יעקב אפשטיין, כרכים א-י עם מפתח
חבל נחלתו - שו"ת ובירורי הלכה
§חבל נחלתו - א, אפשטיין, יעקב, עצמונה תשסא
§חבל נחלתו - ב, אפשטיין, יעקב, עצמונה תשסב
§חבל נחלתו - ג, אפשטיין, יעקב, עצמונה תשסד
§חבל נחלתו - ד, אפשטיין, יעקב, עצמונה תשסה
§חבל נחלתו - ה, אפשטיין, יעקב, עיר האמונה תשסו
§חבל נחלתו - ו, אפשטיין, יעקב, שומריה תשסז
§חבל נחלתו - ז, אפשטיין, יעקב, שומריה תשסח
§חבל נחלתו - ח, אפשטיין, יעקב, שומריה תשסט
§חבל נחלתו - ט, אפשטיין, יעקב, שומריה תשע
§חבל נחלתו - י, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעא
§חבל נחלתו - יא, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעא
§חבל נחלתו - יב, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעב
§חבל נחלתו - יג, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעג
§חבל נחלתו - יד, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעד
§חבל נחלתו - טו, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעד
§חבל נחלתו - טז, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעה
§חבל נחלתו - יז, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעו
§חבל נחלתו - יח, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעז
§חבל נחלתו - יט, אפשטיין, יעקב, שומריה תשעז
§חבל נחלתו - כד, יעקב אפשטיין, שומריה תשפא
§חבל נחלתו, שו"ת, ליברמן, חיים ברכיה, בני ברק תשעו
§חבלים בנעימים, הרב יהודה ליב גרויבארט, פיעטרקוב תרס"א, ד"צ שיקגו תשל"ד, חלק א, על כללי סוגיות הש"ס, 233 עמ', 6MB, ממקור אחר, 233 עמ', 16MB, ממקור אחר, 233 עמ', 16MB, חלק ב, על כללי סוגיות הש"ס - 5MB, ממקור אחר, ממקור אחר, חלק ג, שו"ת, לודז תרפ"ח, 224 עמודים, מפתח בעמ' 221, 5MB, ממקור אחר, ממקור אחר, חלק ד, שו"ת - 10MB, ממקור אחר, ממקור אחר, חלק ה, שו"ת - 4MB, ממקור אחר, ממקור אחר
§חבצלת השרון חלק א, ר' דוד מנחם מוניש בן יהושע השל באב"ד, 24MB, בילגורי תרצ"א
§חבצלת השרון חלק ב, ר' דוד מנחם מוניש בן יהושע השל באב"ד, 28MB, בילגורי תרצ"א
§חבצלת השרון מהדורא תנינא, ר' דוד מנחם מוניש בן יהושע השל באב"ד, 15MB, בילגורי תרצ"ח
חדושי הרי"ם, שו"ת, 1882, ווארשא, רבי יצחק מאיר
§חדושי תורה עמק הפלפול, רבי ישראל ישעיה אוברמן, ווארשא, תרצ"א, שו"ת, 65 עמ', 3MB, חידושי סוגיות. מעמ' 31 - שו"ת קדושת השם, בענין שוטה שכתב שם ה' על הקיר. מעמ 60 - על חומרא באיסור חמץ. ממקור אחר, ווארשא, 63 עמ', 2MB
§חידושי ש"י, רבי שמואל יצחק לאנדא, תל, אביב תשט"ז, שו"ת, חידושי סוגיות ודרשות, 161 עמ' 11MB
§חידושי רבינו ישעיה שור - כליל תפארת, שו"ת, ר' ישעיהו בן משה שור, סיגט, תרסה, 46 עמ', 1MB. מעמ' 28 - "כנפי נשרים", בענין מין חדש של תרנגולים. חלק מספר גדול יותר, וקטוע בסופו
§חדות יעקב, ר' צבי אריה יהודה יעקב בן דוד דוב מייזלש, פיעטרקוב, תרף, 190 עמ', 20MB, שו"ת, חלק אהע"ז. מעמ' 111 - מפתח מקורות. מעמ' 113 - שו"ת מבעל המחבר "טיב גיטין", ר' צבי הירש הלר, או"ח ואהע"ז. מעמ' 151 - יו"ד
§חדות יעקב תנינא, ר' צבי אריה יהודה יעקב בן דוד דוב מייזלש, פיוטרקוב, תרף, 283 עמ', 33MB, שו"ת. מעמ' 280 - תשובות משו"ת בנין דוד
חוט המשולש חלק א', שו"ת, 1882, וילנא, רבי חיים בן יצחק מוולוז'ין
חוט המשולש חלק ב', שו"ת, 1882, וילנא, רבי הלל מוולוז'ין
חוט המשולש חלק ג', שו"ת, 1882, וילנא, רבי אליעזר יצחק פריד
§חוט המשולש, ר' חיים בן יצחק מוולוז'ין, 23MB, וילנה תרמ"ב
§חוט המשולש, שו"ת, ר' יהודה בן עמרם דיוואן, קושטא תצ"ט, 70 עמ', 6MB. מעמ' 65 - מפתח מקורות. חסר בו חלק הספר שהוא על התורה
§חוט המשולש, ר' משה בן יוחנן הכהן רום, ירושלים, תרצב, 254 עמ', 23MB, שו"ת "הלכה למשה". מעמ' 146 - "הליכות עולם" - כללי התלמוד ובירורי הלכה בסדר א"ב. מעמ' 216 - דרושים
§חוט השני, ר' יאיר חיים בכרך, ר' אברהם שמואל בכרך, ר' משה שמשון בכרך, פרנקפורט דמין תל"ט,220 עמ', 17MB
§חוט השני, ר' יאיר חיים בכרך, ר' אברהם שמואל בכרך, ר' משה שמשון בכרך, סדילקוב תקצ"ג, 167 עמ', 13MB
§חוט השני, ר' יאיר חיים בכרך, ר' אברהם שמואל בכרך, ר' משה שמשון בכרך, מונקאטש, תרנו
§חונן הדעת ח"א, שו"ת, אלמועלם, חנן חי, טבריה תשעד
§חוקות החיים, פאלאג'י, חיים, אזמיר, תרלג
§חוקי חיים - ח"א, שו"ת, חיים אהרן בלייער, ירושלֹים תשעד
§חוקי חיים, ר' חיים אברהם בן משה גאגין, 18MB, ירושלים תר"ג
חוות יאיר
§חות יאיר, בכרך, יאיר חיים ב"ר משה שמשון, פפד"מ תנט, ☼ממקור אחר, 276 דפים
§חות יאיר, ר' יאיר חיים בן משה שמשון בכרך, 28MB, לבוב תרנ"ו, ↂממקור אחר
§חומר בקודש, ר' צבי הירש בן פינחס הלוי הורוויץ, זולקוה, תרלו, 122 עמ', 5MB, שו"ת. עד עמ' 17 - ליקוטים
§חותמי ברכה, רבי הלל ליכטנשטיין, ניו יורק, תשמ"ז, ביאורים עלשו"ת חת"ס יו"ד, 324 עמ', 29MB
Ξחזון למועד, ר' מרדכי דוב איידלבערג, שו"ת, ביאליסטאק, תרפ"ג
חזון נחום, שו"ת, 1939, בילגורי, רבי נחום וידנפלד
§חזון נחום, ר' נחום בן יעקב וויידנפלד, 22MB, בילגורי תרצ"ט
§חיזוק מדת הבטחון, ר' מיכאל ברא"ד דייטש, 1MB, ניו יורק תרסב, 43 עמ', בענין מדת הבטחון. מעמ' 16 - שו"ת. ממקור אחר, 40 עמ', 2MB
§חיי אברהם, ר' רפאל חיים אברהם בכור בן שמואל קובו, שלוניקי, תקסד, 140 עמ', 10MB, שו"ת. מעמ' 99 - ליקוטים. מעמ' 101 - על ס' התרומות. מעמ' 135 - מפתח מקורות, ≡ממקור אחר, 294 עמ'
§חיי אריה חלק א-ב, ר' חיים אריה ליבש בן שאול הלוי הורוויץ, 19MB, קרקוב תר"ן
§חיי אשר, ר' אשר אנשיל יהודא מילר, ירושלים, תשנא, 308 עמ', 16MB, שו"ת ובירורי הלכה. מעמ' 280 - חידושי סוגיות
§חיי הלוי חלק א, ר' יוחנן סג"ל וואזנער, מאנטריאל, תשס, 437 עמ', 21MB, שו"ת
§חיי הלוי חלק ב, ר' יוחנן סג"ל וואזנער, מאנטריאל, תשס
§חיי הלוי חלק ג, ר' יוחנן סג"ל וואזנער, מאנטריאל, תשס
§חיי הלוי חלק ד, ר' יוחנן סג"ל וואזנער, מאנטריאל, תשסב, 382 עמ', 18MB
§חיי הלוי ח"א, מהדורה חדשה, ווזנר, יוחנן סגל, מונטריאל, תשסט, 455 עמ', 29MB, שו"ת, עם הלכות נדה
§חיי הלוי ח"ב, ווזנר, יוחנן סגל, מונטריאל, תשסט, 372 עמ', 23MB, שו"ת
§חיי הלוי ח"ג, ווזנר, יוחנן סגל, מונטריאל, תשסט
§חיי הלוי ח"ד, ווזנר, יוחנן סגל, מונטריאל, תשסט
§חיי הלוי ח"ה, ווזנר, יוחנן סגל, מונטריאל, תשסט
§חיי הלוי חלק ו, שו"ת, וואזנער, יוחנן סג"ל, מאנטריאל תשעג, 432 עמ', 8MB
§חיי הלוי - מפתח לששת חלקי השו"ת, וואזנער, יוחנן סג"ל, מאנטריאל תשעד, 464 עמ', 7MB
§חיי הלוי - חלק עשירי, שו"ת, רבי יוחנן הלוי וואזנר, מאנטריאל, 5778
§חיי יעקב, ר' חיים יעקב בן שמואל לאנדא, וילנה, תרעג, 172 עמ', 10MB, שו"ת
§חיי עולם נטע, ר' נתן נטע בן ישראל אולבסקי, וילנה, תרצא, 370 עמ', 18MB, שו"ת
§חיים ביד, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 11MB, אזמיר תרל"ג
§חיים וחסד חלק א, ר' חיים יצחק מוסאפיא, ליוורנו, תרד, 212 עמ', 15MB, שו"ת. מעמ' 188 - חידושי דינים לרבני ירושלים הקדמונים. מעמ' 196 - הלכות ברכות לריטב"א. מעמ' 210 - ליקוטים
§חיים וחסד חלק ב, ר' חיים יצחק מוסאפיא, ירושלים, תשמז, 186 עמ', 6MB. מעמ' 103 - ליקוטים. חסרים עמ' 100-105 מדפי הספר
§חיים ושלום חלק א, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, אזמיר, תריז
§חיים ושלום חלק ב, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, אזמיר, תרלב
§חיים לעולם חלק א-ב, או"ח ויו"ד, ר' חיים בן אליהו מודעי, אזמיר תרל"ט, 638 עמ', 49MB. מעמ' 121 - "מימר חיים" לר' נסים חיים מודעי. תשובותיו ממוספרות בהמשך ל"חיים לעולם". מעמ' 293 - תוכן עניינים. מעמ' 295 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 301 - מפתח מקורות. מעמ' 311- חלק ב
§חיים לעולם - מימר חיים ח"א, מודעי, חיים בן אליהו, אזמיר, תרלט, 311 עמ', 38MB
§חיים לעולם - ב (אה"ע), ר' חיים בן אליהו מודעי, 80MB, אזמיר תרל"ט, 327 עמ'. מעמ' 115 - "מימר חיים", לר'נסים חים מודע, על ענייני אהע"ז. מעמ' 312 - תוכן העניינים. מעמ' 315 - מפתח אלפאביתי לחידושי דינים. מעמ' 321 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 324 עמ', 32MB
§חיים מדבר, ר' בכור חיים בן יום-טוב די טולידו, שלוניקי תקע"ח, על א"ח וי"ד וח"מ ושו"ת, 302 עמ', 25MB. מעמ' 301 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 302 עמ', 26MB, ממקור אחר, 300 עמ', 38MB
חיים שאל חלק א, שו"ת, 1886, למברג, רבי חיים יוסף דוד אזולאי
חיים שאל חלק ב, שו"ת, 1886, למברג, רבי חיים יוסף דוד אזולאי
§חיים שאל, אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א), ליוורנו תקנב
§חיים שאל חלק א-ב, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, 11MB, לבוב תרמ"ו
§חיים שנים, ר' חיים שלמה טארסה, אזמיר, תרכא, 218 עמ', 16MB, שו"ת. מעמ' 136 - חידושי מסכתות. מעמ' 152 - על התורה. מעמ' 186 - על מגילת רות
§חיים של שלום ספר א-ב, ר' חיים בן שלום טויבש, 28MB, לבוב תרנ"ד, 342 עמ'. מעמ' 191 - חלק ב, דרוהוביטש תרסג
§חינא דחיי, הרב ישראל אברהם אבא קריגער, 14MB, פיוטרקוב תרס"ח, שו"ת או"ח א, עם הגהות "גולתא דחינא",161 עמ'. מעמק' 160 - תוכן עניינים
§חינא דחיי, הרב ישראל אברהם אבא קריגער, 15MB, בוסטון תשמ"ט, ד"צ מהוצאת פיוטרקוב בתוספת תולדות המחבר, 168 עמ'
§חינוך בית יהודא, ר' יהודה ליב בן חנוך מפפרשה, פרנקפורט דמין, תסח, 152 עמ', 9MB, שו"ת, ☼ממקור אחר, ממקור אחר
§חינוך בית יצחק, ר' יצחק בן משה אה גליק, שימלוי, תרצו, 356 עמ', 25MB, שו"ת
§חכם צבי, אשכנזי, צבי ב"ר יעקב, אמשטרדם תעב
חכם צבי, תקכז, 124 עמ'
חכם צבי, ר' צבי אשכנזי, למברג תר"ס
§חכם צבי, ר' צבי בן יעקב אשכנזי, 6MB, דברצן תש"ב
§חלוקא דרבנן - א-ב, שו"ת, דיין, עידן, 5777
§חלק בנימין חלק א, ר' בנימין אליהו בן יעקב זאב קאנטור, לובלין, תרנט, 118 עמ', 14MB, שו"ת
§חלק יעקב, ר' יצחק יעקב בן אהרן דוב וורונובסקי, וילנה, תרסה, 45 עמ', 2MB, שו"ת וחידושים, עם תולדות המחבר. חסרים דפים יט ע"ב, כ ע"א, כא ע"ב, כב ע"א
§חלק לוי, הרב מנחם סג"ל פאללאק, ניו, מישקולץ, תרצד, שו"ת ופלפולים על או"ח ויו"ד, 361 עמ', 9MB
§חלק לוי, הרב מנחם סג"ל פאללאק, ניו יורק 1968, חידושים לכמה מסכתות משולבות בשו"ת בד' חלקי שו"ע מפתחות בסוף - 18MB, 296 עמ'
§חלקת יואב, ר' יואב יהושע בן נתן נטע וויינגארטן, 26MB, ירושלים תש"ט, 261 עמ'. מעמ' 114- אהע"ז. מעמ' 167 - חו"מ. מעמ' 196 - מהדו"ת. מעמ' 230 - קבא דקשייתא. מעמ' 246 - הגהות לתלמוד. ממקור אחר, 238 עמ', 26MB. מעמ' 101 - אהע"ז. מעמ' 152 - חו"מ. מעמ' 179 - מהדו"ת, קטוע בסופו. מעמ' 210 - קבא דקשייתא, קטוע בתחילתו. מעמ' 217 - הגהות על התלמוד. מעמ' 231 - "זכרון שלמה", ר' שלמה בר צבי, על תנ"ך ועל מאמרי חז"ל.
§חלקת יעקב חלק א, ר' מרדכי יעקב ברייש, 26MB, תל אביב תשנ"ב, 498 עמ'. מעמ' 401 - תוכן עניינים. מעמ'419 - מפתח מקורות לתלמוד. מעמ' 431 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 491 - לוח השוואת סימנים למהדורה הראשונה. ממקור אחר, 498 עמ', 29MB
§חלקת יעקב חלק ב, ר' מרדכי יעקב ברייש, 24MB, תל אביב תשנ"ב, 484 עמ', 28MB. מעמ' 394 - תוכן עניינים. מעמ' 413 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 473 - לוח השואת סימנים למהודרה הראשונה. ממקור אחר, 484 עמ', 28MB
§חלקת יעקב חלק ג, ר' מרדכי יעקב ברייש, 26MB, תל אביב תשנ"ב, 500 עמ', 30MB. מעמ' 409 - תוכן העניינים. מעמ' 429 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 489 - השוואת סימנים למהדורה הראשונה, ממקור אחר, 500 עמ', 30MB
§חלקת יואב - מהדורה תניינא, וינגרטן, יואב יהושע, 1847-1922, פיעטרקוב, 5665
§חלקת יואב - קונטרס קבא דקשייתא, וינגרטן, יואב יהושע, 1847-1922, פיעטרקוב, 5663
§חמדה גנוזה, ר' משה צבי הירש בן שמשון מייזלש, לבוב, תרלה, 158 עמ', 12MB, שו"ת. מעמ' 58 - חידושי מסכתות. מעמ' 119 - קונטרס אחרון "תפארת בנים" - שו"ת מר' יצחק שמשון הורוביץ מיזלש, ממקור אחר, 160 עמ', 16MB, ☼ממקור אחר
§חמדה גנוזה חלק א, או"ח-יו"ד, רבי דוד חיים שלוש, ירושלים, תשל"ו, 322 עמ', 20MB. מעמ' 309 - תוכן עניינים
§חמדה גנוזה חלק ב, או"ח, רבי דוד חיים שלוש, ירושלים, תשל"ו, 280 עמ', 30MB. מעמ' 259 - תוכן עניינים
§חמדת הנפש, ר' משה בן אליעזר פרלמוטר, 4MB, ורשה תרנ"ז, 50 עמ'. מעמ' 36 - השמטות לספריו חמדת משה וחמדת הנפש. מעמ' 41 - השמטות לספרו יד משה והשמטות להגהות על מקור חיים. מעמ' 42 - הגהות על פרי מגדים יו"ד
§חמדת יואל, שו"ת, יואל אלמקייס, נתיבות, 5781
§חמדת משה, הרב משה פרלמוטר, ורשה תרנ"ו, שו"ת, 292 עמ', 27MB. מעמ' 226 - חידושי מסכתות, השמטות לס' יד משה. מעמ' 241 - הערות על ס' מקור חיים. מעמ' 251 - הערות על פמ"ג. מעמ' 257 - "אבן משה" - חידושי מסכתות
§חמדת משה, ר' משה יעקב בן אברהם בק, ניו יורק, תשיט, 223 עמ', 18MB, שו"ת. מעמ' 157 - על סוגיות הש"ס. מעמ' 207 - "בנין רחל" - הדרן על ש"ס משניות. ממקור אחר, 223 עמ', 18MB
§חמדת צבי, רבי משה דוב וולנר, ירושלים, תשל"ג, א - או"ח, 245 עמ', 19MB, ב - יו"ד, 249 עמ', 19MB, ג, 241 עמ', 18MB, ד, 229 עמ', 17MB, ה, 181 עמ', 11MB
§חמדת שאול, ר' שאול ראזענבערג, 7MB, ירושלים תשכ"ט שו"ת בד' חלקי שלחן ערוך
§חמדת שלמה, ליפשיץ, שלמה זלמן ב"ר איצק, ווארשא, 5596, 436 עמ', 54MB
§חמדת שלמה, ר' שלמה זלמן בן יצחק ליפשיץ, ורשה, תרפב, 387 עמ', 39MB, שו"ת. מעמ' 371 - "רשמי בן מיכאל" - תולדות המחבר, לר' יהושע משה אהרנסון. מעמ' 380 - הערות על השו"ת
§חסד ה', תשובות וחידושים מחכמי המערב, רבי יוסף אלמליח, ירושלים, תרצ"א,
§חסד ואמת נפגשו, רוזה, יעקב, 5776
§חסד יהושע, הרב יהושע גרינוואלד, ניו יורק תשי"א, שו"ת, 134 עמ', 8MB, ממקור אחר, 134 עמ', 8MB, ממקור אחר, 134 עמ', 8MB
חסד לאברהם, ר' אברהם אלקלעי, שלוניקי תקעג, שו"ת, §ממקור אחר, חלק א-ב, 710 עמ', 62MB. מעמ' 143 - יו"ד. מעמ' 323 - אהע"ז. מעמ' 453 - חו"מ. מעמ' 700 - תוכן הענינים לאהע"ז וחו"מ. מעמ' 706 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§חסד לאברהם ח"א, אלקלעי, אברהם בן שמואל, שאלוניקי, תקעג
§חסד לאברהם ח"ב, אלקלעי, אברהם בן שמואל, שאלוניקי, תקעד
חסד לאברהם, ר' אברהם תאומים, למברג תריז, שו"ת
§חסד לאברהם, ר' אברהם בן צבי הירש תאומים, 29MB, לבוב תרנ"ח, 844 עמ'. מעמ' 1 - מהדו"ק או"ח. מעמ' 112 - מהדו"ק יו"ד. מעמ' 265 - מהדו"ק אהע"ז. מעמ' 347 - מהדו"ק חו"מ. מעמ' 413 - מהדו"ת או"ח. מעמ' 518 - על רמב"ם הל' קרבן פסח. מעמ' 582 - על רמב"ם הל' עבודת יוה"כ. מעמ' 643 - מהדו"ת יו"ד. מעמ' 731 - מהדו"ת אהע"ז. מעמ' 808 - מהדו"ת חו"מ
§חסדי אבות, ר' יחיאל מיכל בן חיים צבי פישלר, למברג תר"מ, 98 עמ', 6MB, שו"ת. מעמ' 69 - על התורה. מעמ' 85 - ליקוטים על התלמוד ועל תהלים
§חק ומשפט, ר' חיים בן משה טולידאנו, פאס תרצ"א, 275 עמ', 23MB. מעמ' 246 - בענין ספק ממזר. מעמ' 259 - מפתח
§חק משה, ר' משה יהודה ליב בן דוד הלוי ברמאן, ורשה, תרפז, 48 עמ', 2MB, שו"ת בענייני או"ח. מעמ' 41 - על מסכת ברכות
§חקות החיים, ר' חיים פאלאגי, 30MB, אזמיר תרל"ג, שאלות ותשובות על סדר טוש"ע חשן המשפט, 350 עמ'. מעמ' 335 - תוכן ענינים לפי נושאים. מעמ' 345 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 370 עמ', 33MB
§חקל יצחק, רבי יצחק אייזיק ווייס, ניו יורק, תשכ"ו, שו"ת, 352 עמ', 39MB
§חקקי לב חלק א, או"ח-יו"ד-אהע"ז, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 19MB, שלוניקי ת"ר, 271 עמ'
§חקקי לב חלק ב כרך א, חו"מ סי' א-כד, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 15MB, שלוניקי תר"ט, 241 עמ'
§חקקי לב חלק ב כרך ב, חו"מ סי' כד-סב, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 18MB, שלוניקי תר"ט, 210 עמ'
§חקרי הלכה, יצחק מאזוז, ירושלים, 5780
§חקרי הלכות, ר' יחיאל נתן בן יוסף שווימר, לונדון, תשד, 205 עמ', 18MB, שו"ת, בלי מספור הסימנים
§חקת משפט ח"א, טלסניק, יצחק ליב, ירושלים, תשסז, 304 עמ', 10MB, שו"ת
§חקת משפט ח"ב, טלסניק, יצחק ליב, ירושלים, תשסט
§חשב האפוד חלק א, ר' חנוך דוב פדווא, ירושלים, תשכג, 160 עמ', 11MB, שו"ת
§חשב האפוד חלק ב, ר' חנוך דוב פדווא, לונדון, תשלז
§חשבה לטובה, רבי יהודה משה טיברג מאלכסנדר, פיעטרקוב, תרצ"ג, שו"ת, 59 עמ', 3MB
§חשק שלמה, ר' משה שלמה בן יהודה לווינסון, ורשה, תרמח, 142 עמ', 14MB, שו"ת. מעמ' 97 - חידושי מסכתות. מעמ' 127 - על שו"ע יו"ד. מעמ' 130 - דרשות. מעמ' 134 - חידושי מסכתות
§חתם סופר, ר' משה בן שמואל סופר, אורח חיים, 7MB, ברטיסלבה תר"א, 170 עמ', ממקור אחר, יורה דעה, 35MB, ברטיסלבה תרי"א, 310 עמ', ממקור אחר, אבן העזר, 42MB, ברטיסלבה תרע"ב, 384 עמ', ממקור אחר, אה"ע, ברטיסלבה תרכ"ה, 376 עמ', 9MB, חושן משפט, 9MB, ברטיסלבה תרע"ב, 168 עמ', ממקור אחר, חלק ו, 11MB, ברטיסלבה תרע"ב, 119 עמ', ממקור אחר
חתם סופר, אהע"ז ח"ב, מהד' מכון חתם סופר, ירושלים תשס"ד
§חתם סופר-ליקוטי הערות, יו"ד סי' א-קמא, רבי ישכר דוב גולדשטיין, ירושלים, תש"מ, 347 עמ', 30MB
§חתם סופר-ליקוטי הערות, יו"ד סי' קמב-ריח, רבי ישכר דוב גולדשטיין, ירושלים, תש"מ, 391 עמ', 35MB
§חתם סופר-ליקוטי הערות, יו"ד סי' ריט-רפח, רבי ישכר דוב גולדשטיין, ירושלים, תש"מ, 325 עמ', 29MB
§חתן סופר, ר' שמואל בן דוד צבי ארנפלד, ירושלים, תשלד, 363 עמ', 32MB, שו"ת. מעמ' 6 - פתיחה שם משמואל. מעמ' 9 - תולדות המחבר. מעמ' 18 - "שלום אסתר" - בדברי אגדה, עם ביאור "מענה שמחה". מעמ' 88 - שו"ת. מעמ' 330 - חידושי סוגיות. מעמ' 344 - שער האילנות לענין ברכה וערלה. מעמ' 360 - מפתח מקורות לפתיחה
טוב טעם ודעת, שו"ת, 1884, למברג, שלמה קלוגר
§טוב טעם ודעת, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, לבוב תרי"ב, 413 עמ', 66MB, מהדורא קמא. מעמ' 243 - מהדורא תנינא, על הלכות טריפות. מעמ' 383 - מהדורא תליתאה, יו"ד. קטוע בסוף
§טוב טעם ודעת, קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, לבוב, 5612
§טוב טעם ודעת - תליתאי, קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, לבוב, 5612
§טוב עין, ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, ירושלים, תשכא, 102 עמ', 5MB. מעמ' 53 - סי' יח - על השו"ע.
§טור האבן, ר' אליעזר בן ניסן אוירבאך, פוריצק, תקעח, שו"ת, 156 עמ', 18MB. מעמ' 151 - קונטרס אחרון. ממקור אחר, 77 עמ', 13MB
§שאלות ותשובות מבעל טיב גיטין, או"ח ואהע"ז, רבי צבי הירש העללער, קראקא, תר"מ, 61 עמ', 4MB
§שאלות ותשובות מבעל טיב גיטין, יו"ד, רבי צבי הירש העללער, קראקא, תר"מ, 41 עמ', 3MB
§טעם ברוך, רבי ברוך הלוי לייזרובסקי, פילאדלפיא, תשל"ט, שו"ת, 225 עמ', 10MB
§יאודה יעלה, ר' יהודה בן אברהם קובו, שלוניקי תרנ"ג,287 עמ', 36MB. מעמ' 252 - תוכן העניינים. מעמ' 259 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ'266 - דרושים
§יבא שילה, הרב ישעיה הורוויץ, וויניפעג, מניטובא תרפ"ו, 274 עמ', 9MB. מעמ' 17 - "מנחם ציון" - שו"ת בהלכות התלויות בארץ. מעמ' 43 - "קול יעקב" - בירורי הלכה. מעמ' 93 - מפתח מקורות. מעמ' 97 - "בני אהרן" - דרשות על א"י. מעמ' 166 - "יפה לבשמים" - דרשות. מעמ' 238 - "קדושת יום טוב" - על יו"ט שני של גליות. מעמ' 246 - תוכן עניינים לדרשות. מעמ'250 - מפתח מקורות ל"בני אהרן". מעמ' 256 - תוכן העניינים ל"יפה לבשמים". מעמ' 259 - מפתח מקורות ל"יפה לבשמים". מעמ' 269 - תוכן עניינים ל"קדושת יו"ט". ממקור אחר, 274 עמ', 9MB
§יביע אומר, רבי עובדיה יוסף, ירושלים, תשל"ד, א, 287 עמ', 28MB, ב, 295 עמ', 29MB, ד, 411 עמ', 41MB, ה, 365 עמ', 36MB, ו, 455 עמ', 38MB ז, 433 עמ', 45MB, ח, 521 עמ', 56MB, ט, 469 עמ', 60MB
§יבקש תורה - שו"ת, קויפמן, יצחק, ירושלים, 5763
§יבשר טוב, ר' יחזקאל בן שלום ראטנר, וילנה, תרכח, שו"ת
§יגל יעקב חלק א, ר' חיים מרדכי יעקב בן אברהם גוטליב, ירושלים, תשכד, שו"ת או"ח ויו"ד, 372 עמ', 39MB
§יגל יעקב חלק ב, ר' חיים מרדכי יעקב בן אברהם גוטליב, ירושלים, תשלג, שו"ת אהע"ז וחו"מ, 361 עמ', 38MB. מעמ' 150 - תוכן העניינים. מעמ' 154 - הגהות על שו"ע או"ח. מעמ' 183 - הגהות על שו"ע יו"ד. מעמ' 259 - הגהות על שו"ע אהע"ז. מעמ' 278 - הגהות על שו"ע חו"מ. מעמ'342 - הגהות על שו"ת חתם סופר
§יד אליהו, ר' אליהו בן ישראל יחיאל, וילנה, תרסה, שו"ת, 80 עמ', 8MB
§יד אליהו חלק א-ב, ר' אליהו בן יעקב רוגולר, 57MB, ורשה תר"ס, 365 עמ'
§יד אליהו, אליהו בן שמואל, מלובלין, אמשטרדם, תעב, ☼ממקור אחר
§יד אליהו, רבי אליהו ב"ר שמואל מלובלין, בני ברק, תשמ"ג, שו"ת, 218 עמ', 20MB. עד עמ' 14 - תולדות המחבר. מעמ' 201 - תוכן עניינים. ממקור אחר,216 עמ', 15MB
§יד אליהו, הרב אליהו רוסאף, ברונקס, ניו יורק תש"ז, שו"ת - 4.5MB, 95 עמ'
§יד אלעזר, ר' אלעזר בן דוד יהושע השל הלוי הורוויץ, וינה, תרל, שו"ת
יד אפרים, שו"ת, ר' אפרים ביליצר, נ"י תשל, 279 עמ', 9.6MB. עד עמ' 43 - "פתחי שערים" - כללי התלמוד
§יד הלוי, רבי יצחק דוב הלוי במברגר, ירושלים, תשכ"ה-נ"ה, שו"ת
§יד הלוי, ב, רבי יצחק דוב הלוי במברגר, ירושלים, תשכ"ה-נ"ה, שו"ת, 53 עמ', 2MB
§יד הלוי, ג, רבי יצחק דוב הלוי במברגר, ירושלים, תשכ"ה-נ"ה, 105 עמ', 4MB
§יד יוסף, ר' יוסף יואל דייטש, 27MB, סיגט תרל"ה, 316 עמ'
§יד יוסף חלק א-ב, ר' יוסף יהודה בן דוב הלוי שטראסברג, ירושלים, תרנח, שו"ת, 219 עמ', 20MB. ח"א - או"ח. מעמ' 54 - ח"ב - יו"ד. מעמ'140 - אהע"ז. מעמ' 186 - השמטות מאו"ח. מעמ' 190 - ליקוטים ליו"ד. מעמ' 198 - השמטות מאהעז וחו"מ. מעמ' 206 - תשובות נוספות. מעמ' 212 - מפתח לתלמוד. מעמ' 214 - תוכן הענינים
§יד ימין, ר' מיכאל יעקב בן חיים יהודה ישראל, אזמיר, תריט, שו"ת, 386 עמ', 25MB. מעמ' 355 - תוכן עניינים. מעמ' 366 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 385 עמ', 29MB
§יד יצחק חלק א-ג, ר' אברהם יצחק בן שמאי גליק, 37MB, וליה-לוי-מיהאי תרס"ב
—§צפנת פענח, רבי יוסף הכהן שווארטץ, מונקאטש, תרס"ט, 81 עמ', 5MB, הערות על שו"ת יד יצחק ח"ג. מעמ' 77 - "זכור ימות עולם - זכרון לדור אחרון", על קהילת באניהאד, ჶממקור אחר
§יד מאיר, ר' דוד מאיר פריש, למברג תרמא, שו"ת, 108 עמ', 4.6MB, ממקור אחר, 108 עמ', 8MB. מעמ' 107 - תוכן עניינים
§יד מרדכי חלק א-ב, ר' מרדכי ראטטענבערג, ליקוואוד, תשמג, שו"ת ודרשות, 287 עמ', 24MB
§יד סופר, ר' משה בן שמעון סופר, בודפסט, תשט, שו"ת
§יד רמ"ה, ר' רפאל מרדכי בן דוד הלוי סולוביי, 26MB, בילגורי תרפ"ג, ממקור אחר
§יד שלוחה, ר' בנימין בן יעקב לווין, וילנה, תרעג, שו"ת, עם "דרשות הריב"ל" על אגדות
§יד שלום, ר' שלום דוד בן יעקב יצחק אונגר, טולצ'וה, תרעא, שו"ת
§יד שלמה חלק א, ר' אבא מרקיל שלמה בן יצחק איזיק כהן, ורשה, תרסג, שו"ת
§יד שמואל, ר' שלום קרויז, ניו יורק, תשלז, שו"ת וחידושי סוגיות, 206 עמ', 6MB
§יד שמואל-זכרון דוד, רבי שמואל דוד קרויז, ניו יורק, תשמ"א, שו"ת וחידושי סוגיות, 85 עמ', 3MB
§ידי אליהו חלק א, ר' אליהו יצחק חזן, ירושלים, תרץ, שו"ת וחקירות
§ידי אליהו חלק ב, ר' אליהו יצחק חזן, ירושלים, תרצו
§ידי אליהו חלק ג, ר' אליהו יצחק חזן, ירושלים, תרצז
§ידי דוד, ר' רפאל דוד בן יהודה הלוי קאראסו, שלוניקי, תרכז, שו"ת
§ידי משה, ר' משה שמואל בן צבי הירש הורוויץ, פיוטרקוב, תרנט, שו"ת
§ידי משה, רבי משה קאהם, ירושלים, תרצ"ד, שו"ת וחידושים
§ידי משה-חלק שני, ליפשיץ, משה אהרן, תרעו, שו"ת ודרשות
§ידיו של משה, ר' משה פריסקו, שלוניקי, תקעב, 429 עמ', 19MB. "יד בתשובה" - שו"ת. מעמ' 124 - "קצרי היד" - ליקוטים. מעמ' 127 - "ידים שניות" - על שו"ע. מעמ' 192 - "יד על יד" - על הרמב"ם. מעמ' 259 -"ידים עסקניות" -חידושי מסכתות. מעמ' 415 - תוכן ענינים. מעמ' 423 - מפתח מקורות ממקור אחר, 10 עמ' ראשונים
§יהודה יעלה - תשובות מהרי"א, אסאד, יהודה בן ישראל, לבוב, 5633
יוסף אומץ, שו"ת, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ליוורנו תקנ"ח, 75 עמ', 29.4MB, ⋧ממקור אחר, עד דפים
§יוסף אומץ, שו"ת, ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכ"א, 262 עמ', 13MB. מעמ' 258 - "קצר אמיץ" - תוכן העניינים
§יורו משפטיך ליעקב, ר' יעקב בן מסעוד אביחצירא, 24MB, ירושלים תרמ"ה
§יחוה דעת, ר' יהודה יודל בן ישראל יצחק רוזנברג, פיוטרקוב, תרצד, 91 עמ', 12MB, שו"ת
§יחוה דעת חלק ב, ר' יצחק חזן, ירושלים, תשי, 319 עמ', 24MB, שו"ת, עם "ריח הגט" - סדר גיטין
§יחוה דעת חלק ג, ר' יצחק חזן, ירושלים, תשנא, 368 עמ', 16MB, שו"ת, עם "חכמת יצחק" - גיני גיטין
§יין הטוב, ר' יצחק נסים בן רחמים, 14MB, ירושלים תשל"ט
§יכין ובעז חלק א-ב, ר' צמח בן שלמה דוראן, ליוורנו תקמ"ב, 268 עמ', 30MB. מעמ' 144 - ח"ב. מעמ' 184 - "זרע רב", ר' מסעוד בן גנון, דרשות. ממקור אחר, 283 עמ', 43MB. מעמ' 145 - תוכן עניינים לח"א. מעמ' 150 - חלק ב. מעמ' 195 - תוכן ענייניםלח"ב. מעמ' 197 - זרע רב
§יכין ובעז חלק א, ר' צמח בן שלמה דוראן, 14MB, ירושלים תשנ"ב
§יכין ובעז חלק ב, ר' צמח בן שלמה דוראן, 15MB, ירושלים תשנ"ב
§ים הגדול, ר' יעקב משה בן יהודה טולידאנו, קהיר, תרצא, שו"ת, עם "פרק מעשה המת"
§ים החכמה ח"א, מורגנשטרן, יצחק מאיר, ירושלים, תשע, 398 עמ', 22MB, ממקור אחר, עם עמוד השער, 400 עמ', 23MB
§ימי יוסף חלק א, ר' יוסף בן מרדכי הלוי ידיד, 9MB, ירושלים - תרע"ג
§ימי יוסף בתרא, רבי יוסף ידיד הלוי, נ"י תשל"ב, 483 עמ', 19MB. מעמ' 444 - תוכן עניינים. מעמ' 466 - הספד. ממקור אחר, 483 עמ', 10MB, ממקור אחר, 481 עמ', 17MB
§יעלת חן, צינץ, אריה ליב, פראג, תקנג
§יענה ברוך, קונשטט, ברוך, תשסז
§יפה לבשמים, ר' אבא בן אשר צבי יפה, ירושלים, תש, שו"ת וביאורי דברי חז"ל ופסוקים
§יפה נוף חלק א-ב, ר' אברהם בן יחיאל הלר, פיוטרקוב, תרסח, שו"ת
§יפה שעה, רבי מכלוף אביחצירא, ירושלים, תשל"א, שו"ת, 362 עמ', 21MB
§יצחק ירנן חלק א, או"ח ויו"ד, רבי יצחק ברדע, בני ברק, תשמ"א, שו"ת, 375 עמ', 18MB
§יצחק ירנן חלק ב, רבי יצחק ברדע, בני ברק, תשמ"א
§יצחק ירנן חלק ג, רבי יצחק ברדע, בני ברק, תשמ"א
§יצחק ירנן חלק ד, רבי יצחק ברדע, בני ברק, תשמ"א
§יצחק ירנן חלק ה, רבי יצחק ברדע, בני ברק, תשמ"א
§יצחק ירנן, מכתבי הלכה, שחיבר, יצחק, בואנס איירס, 5752
§ירושת פליטה, קובץ, 8MB, בודפסט תש"ו
§ירים משה, ר' משה בן אברהם קאסטרו, שלוניקי, תרן,ציונים על חו"מ, 350 עמ', 33MB. מעמ' 157 - דרשות וליקוטים. מעמ' 181- מפתח אלפאביתי לזוהר. מעמ' 192 - הספד על המחבר. מעמ' 195- שו"ת - א"ח. מעמ' 213 - אהע"ז. מעמ' 237 - חו"מ. מעמ' 339 - תוכן העניינים לשו"ת. מעמ' 348 - השמטות מהציונים לחו"מ. ὥממקור אחר, 350 עמ', 31.7MB
§יריעות שלמה חלק א, ר' שלמה זלמן בן שלום אולמאן, 15MB, וילנה תרס"ה, 174 עמ', ממקור אחר, 174 עמ', 35MB
§יריעת האהל, ר' אריה ליב בן שמואל רובינשטיין, מזירוב, תקנד, שו"ת, עם "מכסה לאוהל" - דרשה
§ירך אברהם חלק א-ב, ר' חיים אברהם בן דוד אישטרושה, שלוניקי תקע"ה, 478 עמ', 38MB. מעמ' 223 - תוכן העניינים. מעמ'229 - מפתח מקורות. מעמ' 233 - שמות גיטין. מעמ'241 - חלק ב. מעמ' 469 - תוכן העניינים ומפתח מקורות - נדפסו בערבוביה
§ירך אברהם - ח"א, אישטרושה, חיים אברהם בן דוד, שלוניקי, תקעה
§ירך אברהם - חושן משפט - ח"ב, אישטרושה, חיים אברהם בן דוד, שלוניקי, תקעה
§ירך יעקב חלק א-ב, ר' יעקב בן אברהם ארגואיטי, קושטא, תש, שו"ת
יש מאין חלק א, שו"ת, 1909, ירושלים, רבי אליהו ילוז
יש מאין חלק ב, שו"ת, 1909, ירושלים, רבי אליהו ילוז
§יש מאין חלק א-ב, ר' אליהו בן אברהם ילוז, 34MB, ירושלים תרס"ט
§יש"א אי"ש, ר' יעקב שאול בן אליעזר ירוחם אלישר, ירושלים, תרנו, שו"ת, עם "דברי איש" - דרשות
§ישועות יעקב, ר' יעקב משולם בן מרדכי זאב אורנשטיין, פיוטרקוב, תרסז, שו"ת, 167 עמ', 15MB
ישועות מלכו, שו"ת, 1927, פיוטרקוב, רבי ישראל יהושע בן דוד טרונק
§ישועות מלכו, ר' ישראל יהושע בן דוד טרונק, 5MB, פיוטרקוב תרפ"ז, 158 עמ'. מעמ' 124- כתבים. מעמ' 138 - תוכן העניינים. מעמ' 144 - השמטה לאהע"ז. מעמ' 146 - "יבין דעת" - ליקוטי שו"ת
§ישועת משה א, אהרנסון, יהושע משה בן מיכאל אליהו
§ישועת משה ב, אהרנסון, יהושע משה בן מיכאל אליהו
§ישועת משה ג, אהרנסון, יהושע משה בן מיכאל אליהו
§ישועת משה ד, אהרנסון, יהושע משה בן מיכאל אליהו
§ישיב משה חלק א-ב, ר' משה שתרוג, ת"א תש"מ, שו"ת, 442 עמ', 19MB. מעמ' 12 - תוכן העניינים. מעמ' 26 - ח"א. מעמ' 266 - ח"ב. מעמ' 388 - תולדות המחבר, תשובות נוספות, חידושי תנ"ך וש"ס, והערות לשו"ת
§ישיב משה חלק ב, שתרוג, משה, תוניס, תרסה, 31 עמ', 3MB, שו"ת. מעמ' 22 - על שו"ע אהע"ז, על התורה, וליקוטים
§ישיב משה חלק ב, שונה ממהד' תרצ"ב, ר' משה שתרוג, ג'רבה, תרצב, 124 עמ', 5MB
§ישכיל עבדי חלק א, ר' עובדיה בן שלום האדאיה, 25MB, ירושלים תרצ"א
§ישכיל עבדי חלק ב, ר' עובדיה בן שלום האדאיה, 31MB, ירושלים תרצ"א
§ישכיל עבדי חלק ג, ר' עובדיה בן שלום האדאיה, 27MB, ירושלים תרצ"א
§ישכיל עבדי חלק ד, ר' עובדיה בן שלום האדאיה, 27MB, ירושלים תרצ"א
§ישכיל עבדי חלק ה, ר' עובדיה בן שלום האדאיה, 32MB, ירושלים תש"ם
§ישכיל עבדי חלק ו, ר' עובדיה בן שלום האדאיה, ירושלים תרצ"א, 326 עמ', 28MB
§ישכיל עבדי חלק ז, ר' עובדיה בן שלום האדאיה, ירושלים תרצ"א, 336 עמ', 27MB. מעמ' 88 - יו"ד. מעמ' 187 - אהע"ז. מעמ' 273 - חו"מ. מעמ'301 - השמטות - קונטרס אחרון. מעמ' 331 - תוכן העניינים
§ישכיל עבדי חלק ח, ר' עובדיה בן שלום האדאיה, 23MB, ירושלים תרצ"א
§ישמח לב, ר' שלום משה חי בן חיים אברהם גאגין, 20MB, ירושלים תרל"ח, 454 עמ', 39MB. מעמ' 43 - יו"ד. מעמ' 129 - אהע"ז.מעמ' 221 - חו"מ. מעמ' 415 - "מילי דאבות" - כתבים של אביו. מעמ' 427 - שירים. מעמ' 432 - תוכן העניינים. מעמ' 439 - מפתח מקורות, ჶממקור אחר
§ישמח לב חלק א, ר' רפאל חיים מנחם בן ניסים שלמה פראנג'י, 12MB, אזמיר תרכ"ח, 272 עמ'. מעמ' 41 - יו"ד. מעמ' 53 - על שו"ע חו"מ כסדר הסימנים. מעמ' 203 - השמטות. מעמ' 219 - דרשות, ჶממקור אחר
§ישמח לבב, רבי ישועה שמעון חיים עובדיה, ירושלים, תשנ"ד, שו"ת, 465 עמ', 28MB
ישמח משה - שו"ת, ר' משה פרזיס, עם תוכנת חיפוש, ממקור אחר, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - שו"ת
§כבוד יעקב, שו"ת, ובתחילתו תשובות מחכמים שונים בענין יעקב עקריש שהתאבד, ובסופו הספד, אזמיר, תרנב, 158 עמ', 9MB
§כד הקמח, ר' דוד שלמה בן ירחמיאל אייבשיץ, פרמישלה, תרנט, שו"ת
§כהונת עולם חלק א, שו"ת, ר' משה הכהן מקושטא, קושטא, תק, 456 עמ', 74MB. מעמ' 183 - על טור יו"ד דיני ריבית ודיני נדרים, סי' קנט-רלט. מעמ' 381 - מפתח מקורות. מעמ' 387 - "אמרי שפר" - ר' יהודה שמואל פרימו, על התורה. ממקור אחר, 385עמ', 65MB
§כהונת רפאל, קוק, רפאל בן דב, ירושלים, תשסא, 513 עמ', 21MB, שו"ת וביאורי סוגיות
§כהנא מסייע כהנא, ר' זאב צבי בן זכריה הכהן קליין, ברלין, תרצח, שו"ת
§כוכב השחר, רבינוביץ, חיים, סאיני, תרצ, שו"ת עם דרושים, עם "דברי שלום" - על האמצעים הדרושים לגאולתנו
§כוכב מיעקב, ר' יעקב בן אליעזר וויידנפלד, 24MB, בילגורי תרצ"ג, 224 עמ'. מעמ' 198 - תשובות נוספות
§כונת הלב חלק א, רבי הילל ב"ר ברוך בענדיט ליכטנשטיין, ניו יורק, 283 עמ', 28MB, שו"ת על או"ח ויו"ד
§כונת הלב חלק ב, רבי הילל ב"ר ברוך בענדיט ליכטנשטיין, ניו יורק
§כור הבחינה, ר' אברהם יוסף שמואל בן ישראל יונה הלוי לאנדא, ברסלאו, תקצז, שו"ת, עם שלוש דרשות, עם צוואתו
§כי ביצחק ספר א-ו, ר' יצחק בן מיכאל באדהב, ירושלים, תרפט, קבוצת שו"ת עם תקנות חכמי ירושלים
§כלי הרואים, ר' דוד אפנהיים, שו"ת מתוך ספרו נשאל דוד, עם הערות מר'זאב ביעדנאויץ, נ"י תש"ה, 20 עמ', 1MB, ממקור אחר, 20 עמ', 668KB
§כלי שרת, ר' אברהם אבא בן משה רזניק, גריבו, תרפז, 119 עמ', 12MB, שו"ת, ממקור אחר, 120 עמ', 22MB
§כנסת יהושע מה"ק, ר' יהשע לערנער, 20MB, ירושלים תשכ"ה
§כנסת יחזקאל, ר' יחזקאל, אלטונא, תצב, 258 עמ', 43MB
§כנסת יחזקאל, ר' יחזקאל בן אברהם קאצנלנבוגן, 27MB, סדילקוב תקצ"ד, 166 עמ'. מעמ' 162 - תוכן הענינים
§כנסת ישראל חלק א, ר' ישראל בן יוסף ששון, 17MB, ליוורנו תרט"ז, 143 עמ'
§כנסת ישראל, גרוסמן, ישראל, ירושלים, תשסג
§כנף רננה חלק א-ג, ר' נתן נטע בן משה דוד הלוי לאנדא, פרמישלה, תרמו, 436 עמ', 59MB, שו"ת או"ח
כנפי יונה, שו"ת, ר' אליהו יונה סגל, וילנא תרלו, §ממקור אחר, 90 עמ', 9MB
§כנפי שחר, ר' שלום דוב בר בן נח חיים אייזנשטאט, פיוטרקוב, תרצה, שו"ת ועניינים בש"ס ופוסקים
§כנפי שחר, שו"ת ועניינים בש"ס ופוסקים, אייזענשטאט, דב בר בן נח חיים, לייקוואוד, תשעג
§כסא אליהו, ר' אליהו בן ישעיהו הלוי רוסוף, ניו יורק, תשטו, שו"ת ופלפולים בהלכה, 100 עמ', 5MB, ממקור אחר, 100 עמ', 5MB
§כסא שלמה, ר' רפאל שלמה בן שמואל לאניאדו, ירושלים, תרס, שו"ת
§כסא שלמה, ר' רפאל שלמה בן שמואל לאניאדו, ירושלים, תשמד
§כסא שלמה, רבי שלמה מאזוז, נתיבות, תשמ"ז, שו"ת, 317 עמ', 41MB
§כפי אהרן, ר' אהרן הלוי אפשטיין, מונקץ, תרצג, שו"ת, 168 עמ', 11MB. עמ' 6-8 - תוכן העניינים. עמ' 9-24 - הספד "אהבת דוד" ודרשות
§כפי אהרן חלק א, ר' אהרן בן עזריאל עזריאל, ירושלים תרל"ד, 374 עמ', 40MB. מעמ'353 - תוכן העניינים. מעמ' 356 - מפתח מקורות
§כפי אהרן חלק ב, ר' אהרן בן עזריאל עזריאל, 53MB, ירושלים תרמ"ו
§כרך של רומי, ר' ישראל משה בן אליעזר חזן, ליוורנו תרל"ו, 235 עמ', 19MB, ממקור אחר, 234 עמ', 28MB, Ξממקור אחר, 234 עמ', ☼ממקור אחר
§כרם אפרים, ר' אלתר משה אליהו בן אפרים נתן שטיגליץ, פיוטרקוב, תרצז, שו"ת בהלכה ובאגדה
§כרם חמר חלק א, ר' אברהם בן מרדכי אנקאווא, ליוורנו, תרכט, שו"ת, 241 עמ', 24MB. מעמ' 237 - תוכן העניינים
§כרם חמר חלק ב, ר' אברהם בן מרדכי אנקאווא, ליוורנו, תרכט, 216 עמ', 25MB, תקנות במרוקו ושו"ת
§כרם רבנן - חלק א, תשובות בהלכה ובמנהג, חידושי פלפולים, ודברי הגות, סימן טוב, יוסף חי, ירושלים, 5768
§כרם שלמה, ר' שלמה בן יוסף אמארילייו, שלוניקי תע"ט, 494 עמ', 35MB. מעמ' 221 - חו"מ. מעמ' 476 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 496 עמ', 60MB, ≡ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§כרם שלמה, ר' שלמה נתן בן יצחק אהרן קוטלר, ירושלים, תרצו, שו"ת על או"ח
כתב סופר, שו"ת, 1873, פרעסבורג, רבי אברהם שמואל בנימין סופר
כתב סופר חושן משפט, שו"ת, 1894, ברטיסלבה, רבי אברהם שמואל בנימין סופר
§כתב סופר חלק אורח חיים, ר' אברהם שמואל בנימין בן משה סופר, 19MB, ברטיסלבה תרל"ג
§כתב סופר חלק יורה דעה, ר' אברהם שמואל בנימין בן משה סופר, 43MB, ברטיסלבה תרל"ג, 314 עמ'. חסרים שני עמודים בסי' קנג-קנה
§כתב סופר חלק אבן העזר, ר' אברהם שמואל בנימין בן משה סופר, 35MB, ברטיסלבה תרנ"ד
§כתב סופר חלק חושן משפט, ר' אברהם שמואל בנימין בן משה סופר, 22MB, ברטיסלבה תרנ"ד
§כתב סופר - חושן משפט, סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, ירושלים, 5778
§כתונת יוסף, ר' יוסף בן יצחק משה מונטיקיו, שלוניקי, תקכג, שו"ת וחידושים על הרמב"ם, 144 עמ', 12MB. מעמ' 63 - אהע"ז. מעמ' 66 - על טור אהע"ז כסדר. מעמ' 104 - על הרמב"ם. מעמ' 120 - חידושי מסכתות. מעמ' 142 - תוכן הענינים.עמ' 144 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 142 עמ', 18MB, ჶממקור אחר, ☼ממקור אחר
§כתר כהונה חלק א, ר' יצחק אברהם בן דוב בריש כ"ץ, זולקוה, תקסה, שו"ת, ☼ממקור אחר
§לב אברהם, ר' אברהם וויינפעלד, מאנסי, תשלז, שו"ת, ח"א, 289 עמ', 36MB
§לב אליהו, ר' אליהו ליב בן זוסמאן הלוי אטיגינא, ורשה, תרסט, שו"ת וחידושי הלכה ואגדה
§לב אריה, ר' אריה ליב בן מרדכי הלוי גרוסנס, לונדון, תשיח, שו"ת, 168 עמ', 15MB
§לב אריה, ר' דוב אריה בן שמעון הלוי קליג, לבוב, תרץ, שו"ת, 50 עמ', 3MB
§לב חיים חלק א, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 36MB, שלוניקי תקפ"ג
§לב חיים חלק א, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 15MB, ירושלים תשנ"ו
§לב חיים חלק ב, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 13MB, ירושלים תשנ"ו
§לב חיים חלק ב, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 57MB, אזמיר תרכ"ט
§לב חיים חלק ג, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 14MB, ירושלים תשנ"ו
§לב חיים חלק ג, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 16MB, תר"ן אזמיר
§לב יהודה, רבי יהודה ליב צירלסון, קישינוב, תרצ"ו, תשובות, 353 עמ', 13MB. מעמ' 8 - תוכן העניינים. מעמ' 236 - נאומים.
§לב יהודה, התשובות והנאומים שבמהד' תרצ"ו בשינוי הסדר, רבי יהודה ליב צירלסון, ירושלים, תשכ"א, 193 עמ', 5MB.מעמ' 4 - תוכן העניינים. מעמ' 8 - תולדות המחבר. מעמ'132 - בירורי הלכה
§לב ים, ר' יחיאל מיכל בן יצחק ברקמאן, וילנה, תרנח, שו"ת
§לב מבי"ן, ר' מימון בן רפאל בירדוגו, מכנס תש"א, 276 עמ', 22MB. מעמ' 120 - חו"מ. מעמ' 260 - "מפתחי הלב"- תוכן העניינים
§לב שלמה, רבי שלמה חעלמא, ירושלים, תשל"ב, שו"ת, 188 עמ', 12MB
§לב שלמה, ר' שלמה בן בנימין הלוי, שלוניקי, תקסח, שו"ת, 328 עמ', 26MB. מעמ' 237 - ליקוטים על אהע"ז וחו"מ כסדר. מעמ' 254 - ליקוטי דינים בסדר א"ב. מעמ' 273 - חידושי מסכתות. מעמ' 291 - על הרמב"ם. מעמ'302 - ליקוטים. מעמ' 309 - חידושי מסכתות מר"ב הלוי. מעמ' 317 - על הרמבה"ם. מעמ' 319 - תוכן העניינים. מעמ' 324 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 328 עמ', 39MB, ממקור אחר, 328 עמ', 38MB, ממקור אחר, 328 עמ', 39MB
§לב שמח, שו"ת, ר' אברהם בן שלמה אליגרי, 12MB, שלוניקי תקנ"ג, 274 עמ', ממקור אחר, 207 עמ', 24MB, ממקור אחר, 207 עמ', 23
§לבוש מרדכי, ר' משה מרדכי בן צבי חיים אפשטיין, 24MB, ירושלים תש"ו, שו"ת, 227 עמ'
§לבושי מכלול, ר' יחיאל מיכל בן ישראל משה היבנר, 9MB, מונקץ תרס"ה
§לבושי מרדכי חלק א, ר' מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץ ווינקלר, 67MB, טולצ'וה תרע"ב
§לבושי מרדכי או"ח, ר' מרדכי יהודה ליב בן נפתלי הרץ ווינקלר, בודפסט, תרעג, 546 עמ', 46MB. מעמ' 155 - יו"ד. מעמ' 393 - ח"ב אהע"ז-חו"מ. מעמ' 508 - חו"מ
§לבושי מרדכי - אורח חיים, ווינקלער, מרדכי ליב, ברוקלין, 5771
§לבושי מרדכי - יורה דעה, ווינקלער, מרדכי ליב, ברוקלין, 5771
§לבושי מרדכי - אבן העזר וחושן משפט, ווינקלער, מרדכי ליב, ברוקלין תשעא
§לבושי מרדכי - רביעאי ליקוטים ומפתחות, ווינקלער, מרדכי ליב, ברוקלין תשעא
§לבני מנשה, ר' מנשה בן יחזקאל יונה גרוסברג, פרנקפורט דמין, תרנט, שו"ת, 32 עמ'
§לדובר מישרים, ר' יהודה משה בן אברהם קרמר, פיוטרקוב, תרסא, שו"ת ודרוש לבר מצוה
§לדופקי בתשובה מהד' ב, מערכת לדופקי בתשובה, תשע, 378 עמ', 18MB, שו"ת
§להורות נתן חלק א, ר' נתן געשטעטנער, 16MB, בני ברק תשל"ג
§להורות נתן חלק ב, ר' נתן געשטעטנער, 17MB, בני ברק תשל"ז
§להורות נתן חלק ג, ר' נתן געשטעטנער, 17MB, בני ברק תשמ"ב
§להורות נתן חלק ד, ר' נתן געשטעטנער, 20MB, בני ברק תשמ"ה
§להורות נתן חלק ה, ר' נתן געשטעטנער, 20MB, בני ברק תשמ"ו
§להורות נתן חלק ו, ר' נתן געשטעטנער, 20MB, בני ברק תשמ"ט
§להורות נתן חלק ז, ר' נתן געשטעטנער, 20MB, בני ברק תש"ן
§להורות נתן חלק ח, ר' נתן געשטעטנער, 19MB, בני ברק תשנ"ב
§להורות נתן חלק ט, ר' נתן געשטעטנער, 21MB, בני ברק תשנ"ג
§להורות נתן חלק י, ר' נתן געשטעטנער, 22MB, בני ברק תשנ"ז
§להורות נתן חלק יא, ר' נתן געשטעטנער, 18MB, בני ברק תשנ"ח
§להורות נתן חלק יב, ר' נתן געשטעטנער, 16MB, בני ברק תשס"ב
§להורות נתן חלק יג, ר' נתן געשטעטנער, 17MB, בני ברק תשס"ג
§להורות נתן חלק יד, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשסו
§להורות נתן - טו, גשטטנר, נתן בן עמרם, בני ברק, תשסט, 246 עמ', 22MB
§להורות נתן חלק א, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשלג
§להורות נתן חלק ב, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשלז
§להורות נתן חלק ג, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשמב
§להורות נתן חלק ד, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשמה
§להורות נתן חלק ה, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשמו
§להורות נתן חלק ו, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשמט
§להורות נתן חלק ז, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשן
§להורות נתן חלק ח, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשנב
§להורות נתן חלק ט, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשנג
§להורות נתן חלק י, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשנז
§להורות נתן חלק יא, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשנח
§להורות נתן חלק יב, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשסב
§להורות נתן חלק יג, ר' נתן געשטעטנער, בני ברק, תשסג
§לחם מצה, ר' מרדכי צבי בן יצחק הלוי הורוויץ, לודז, תרעא, שו"ת
§לחם רב, ר' אברהם בן משה די בוטון, קרקוב תרמ"ה, 206 עמ', 23MB. עמ' 3-12 - תוכן העניינים. עמ' 13- 16 - מפתח לתלמוד ולרמב"ם, ממקור אחר
§לחם שלמה חלק א, ר' שלמה זלמן בן יעקב ארנרייך, 55MB, שימלוי תרפ"ד
§לחם שלמה חלק ב, ר' שלמה זלמן בן יעקב ארנרייך, 51MB, שימלוי תרצ"ח
§לחם שערים, ר' יחיאל מיכל בן זרח בורנשטיין, ירושלים, תרסח, שו"ת עם פלפולים
§לחמי תודה, ר' ישעיהו בן ישראל חזקיה באסאן, 6MB, ונציה תק"א
§למען עמי, ברנט, איתן, בואונוס איירס, 5777
§לחפץ בחיים, רוזנר, שלמה בן יהושע, ירושלים, תשעא, שו"ת
§לך שלמה, ר' שלמה בן יוסף מדובדו כהן, כזבלנכה, תרצז, שו"ת
§לקט שאלות המצויות - א, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשסה, 100 עמ', 2MB, עם תשובות גדולי הפוסקים
§לקט שאלות המצויות - ב, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשסה
§לקט שאלות המצויות - ג, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשסו
§לקט שאלות המצויות - ד, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשסח
§לקט שאלות המצויות - ה, דינר, יהודה אריה בן יוסף צבי, בני ברק, תשע
§לשון זהב ח"א, שיף, דוד טבלי ב"ר שלמה זלמן הכהן, אופנבך, 5582, שו"ת, 69 עמ', 6MB
§מאבני המקום חלק א, שו"ת, ישראלי, יצחק בן נוריאל, ירושלים , 5774, עם "יודעי בינה" - ביורי הלכות, במיוחד בענין עלות השחר וצאת הכוכבים ושיעורי השעה
§מאבני המקום - חלק ב, שו"ת, עם קונטרס בענין אם פונדקאית, ישראלי, יצחק, ירושלים, 5779
§מאה שערים, ר' נחמן בן ישכר דוב פסחוביץ, ברדיטשוב, תרסח, שו"ת, 130 עמ', 9MB
§מאור החיים, רבי מאיר חיים אונגר, ירושלים, תש"ך, שו"ת וחידושים, עם הערות "מאורות נתן" לר' נתן גשטטנר, 157 עמ', 16MB
§מאור יהושע, ר' אברהם יהושע פריינד, ניו יורק, תשכז, שו"ת, 104 עמ', 6MB
§מאורות נתן, רבי נתן נטע לייטער, פיעטרקוב, תרצ"ז, שו"ת, 175 עמ', 13MB
§מאורות נתן, ר' נתן בן דוב בר שפיגלגלאס, 19MB, בילגורי תר"ע
§מאזני הלכה, שו"ת ובירורים, אויש, משולם זישא יצחק נפתלי בן צבי, ברוקלין, 5772
§מאזנים למשפט, ר' זלמן בן בן-ציון סורוצקין, ירושלים, תשטו, שו"ת וחידושי תורה, 120 עמ', 12MB
§מאיר נתיבים חלק א-ב, ר' מאיר בן צבי הירש מרגליות, 13MB, פולנאה תקנ"א
§מאיר עיני חכמים-מהדורא תנינא-קובץ תשובות, מאיר יחיאל הלוי, ברוקלין, נו יארק, תשנח, שו"ת
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי זאב בן יצחק אהרן הלוי איטינגא, 21MB, לבוב תרי"ב
§מאמר מרדכי, ר' מרדכי האלברשטאט, ברנו, תקן
§מבית ישראל ח"א, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5767
§מבית ישראל ח"ב, ישראל, חיים יהודה, קרית ספר, 5762
§מבית מאיר ספר שני, ר' מאיר בן אברהם סטולביץ, ירושלים, תרצז, שו"ת, 180 עמ', 15MB
§מבית מאיר חלק ד, ר' מאיר בן אברהם סטולביץ, ורשה, תשז, 252 עמ', 20MB
§מבשרי אחזה, ר' יחזקאל בן שלום ראטנר, וילנה, תרלה, 133 עמ', 10MB, שו"ת
§מגד גרש ירחים, תשובות קנייבסקי, חיים, בעריכת רוטנברג, שמואל, ירושלים, 5759
§מגד יהודה, רבי יהודה משולם דוב פאלטשעק, ניו יורק, תשנ"ד, שו"ת, 349 עמ', 27MB
§מגד שמים, ר' יעקב שמשון שבתי בן רפאל יששכר סיניגאליה, ליוורנו, תרד, 76 עמ', 5MB, שו"ת
§מגדל השן, ר' שמואל נחום בן קהת הלוי גאסנבויאר, לבוב, תרמד, 177 עמ', 10MB, שו"ת
§מגדל צופים - א, אקסלרוד, גדליהו, חיפה, תשנה, 304 עמ', 19MB, שו"ת וביאורים ברמב"ם
§מגדל צופים - ב, אקסלרוד, גדליהו, חיפה, תשסד
§מגדל צופים - ג, אקסלרוד, גדליהו, חיפה, תשסז
§מגדל צופים - ד, אקסלרוד, גדליהו, חיפה, תשסח
§מגדל צופים - ה, אקסלרוד, גדליהו, חיפה, תשסט, 311 עמ', 21MB, שו"ת וביאורים ברמב"ם
§מגדל צופים - ו, אקסלרוד, גדליהו, חיפה, תשעא
§מגדל צופים - ז, אקסלרוד, גדליהו בן משה, חיפה, 5773
§מגדל צופים - ח, אקסלרוד, גדליהו בן משה, חיפה, 5775
§מגדל צופים - ט, אקסלרוד, גדליהו, חיפה, 5777
§מגדל תורה, שו"ת ופלפולים מחכמים שונים, בעריכת הרב משה בנימין טאמאשאוו, ברוקלין, ניו יורק תרפ"ה, 76 עמ', 3MB, ממקור אחר, 76 עמ', 3MB ממקור אחר, 79 עמ'
§מגיא ההרגה, רבי שמעון אפרתי, ירושלים, תשכ"א, שו"ת מזמן השואה, 144 עמ', 6MB. מעמ' 13 - תוכן עניינים. מעמ' 120 - תגובות לס' עמק הבכא, ממקור אחר, 144 עמ', 6MB
§מגיד מראשית, ר' חיים בן יעקב אלפאנדארי, 11MB, קושטא ת"ע
§מגידות [עם פירוש מגד יהודה], פרמ"ג-רבי יהודה פאלטשעק, ניו יורק, תש"מ
§מגן אבות, מרדכי לבהר, לוס אנגיליס, 5778
§מגן אבות - שו"ת, לבהר, מרדכי עקיבא אריה, לוס אנג'לס, 5778
§מגן גבורים, ר' דניאל בן משה אישטרושה, 20MB, שלוניקי תקי"ד, 356 עמ', שו"ת. מעמ' 301 - שו"ת מבן המחבר. ממקור אחר, 202 עמ', 26MB, חסר באמצע, ☼ממקור אחר
§מגן דוד, ר' מרדכי בן דוד גיג, 15MB, אלג'יר תרנ"א, 198 עמ'
§מגן שאול, ר' חנניה בן יעקב שאול, שלוניקי, תקז, 262 עמ', 22MB, שו"ת. מעמ' 100 - ליקוטים, בהמשך מספור הסימנים. מעמ' 179 - על הרמב"ם, ממקור אחר, 260 עמ', 31MB, ממקור אחר, 260 עמ', 31MB
§מגן שאול, רבי שאול קצינלנבוגן, ירושלים, תשמ"ט
§מדבר מתנה, טירני, מתתיה נסים, פירינצי, תקע, שו"ת, בשם "מדבר יחיל", "מדבר משפט", "מדבר הרים", "בצר במדבר"
§מדרש רשב"י, מסעוד אשר בן אברהם משולם, תל אביב, תשעא, שו"ת וחקרי הלכה ופלפולים
§מור ואהלות, ר' אליהו בן משה צבי פוסק, לבוב תרמ"ו, 196 עמ', 16MB, ממקור אחר, 195 עמ', 24MB
§מורשת משה, ר' משה קליערס, ירושלים, תשל, 197 עמ', 18MB, שו"ת
§מחזה אברהם, ר' אברהם בן יהודה די בוטון, שלוניקי, תקנה, 362 עמ', 30MB, שו"ת. מעמ' 350 - תוכן העניינים לפי נושאים. מעמ' 356 - מפתח מקורות. מעמ' 361 - חידושים על מסכתות מגילה וסוכה. ממקור אחר, 296 עמ', 43MB
§מחזה אברהם חלק א, ר' אברהם מנחם בן מאיר הלוי שטיינברג, ברודי תרפז, ד"צ נ"י תשלב, 400 עמ', 41MB
§מחזה אברהם חלק ב, ר' אברהם מנחם בן מאיר הלוי שטיינברג, ניו יורק, תשכד
§מחזה אליהו, רבי פסח אליהו פאלק, בני ברק, תשל"ט, שו"ת, 389 עמ', 29MB
§מחנה חיים חלק א, ר' חיים בן מרדכי אפרים פישל סופר, 33MB, ברטיסלבה תרכ"ב
§מחנה חיים חלק ב, ר' חיים בן מרדכי אפרים פישל סופר, 61MB, ברטיסלבה תרל"ח
§מחנה חיים חלק ג, ר' חיים בן מרדכי אפרים פישל סופר, 37MB, ברטיסלבה תרל"ט
מחנה חיים, ח"ב או"ח, ר' חיים סופר, ירושלים תשכז, 720 עמ', 57.8MB. מעמ' 151 - ח"ב יו"ד. מעמ' 363 - ח"ב אהע"ז. מעמ' 555 - ח"ב חו"מ. בסוף כל חלק - מפתח מקורות
§מחנה יהודה חלק ג, ר' יהודה בן יום-טוב קצין, ירושלים, תשמט, 66 עמ', 3MB, שו"ת
§מחנה ישראל, גרוסמן, ישראל, ירושלים, תשסו
§מחנה כהונה חלק א-ג, ר' חיים נחמן בן יעקב צבי הכהן בישקוביץ, ביאליסטוק, תרץ, 166 עמ', 12MB, שו"ת
§מטה אהרן, ר' אהרן בן חסין, ירושלים, תשך, 284 עמ', 15MB, שו"ת
§מטה אשר, ר' אשר בן עמנואל שלם, שלוניקי, תקח, 353 עמ', 30MB, שו"ת. מעמ' 6 - תוכן עניינים. מעמ' 10 - מפתח מקורות. מעמ' 22- שו"ת. מעמ' 93 - ליקוטים. מעמ' 148 - על הרמב"ם. מעמ' 224 - על רבינו ירוחם. מעמ' 304 - דרשות. מעמ' 317 - על התורה. מעמ' 352 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 352 עמ', 45MB
§מטה יוסף חלק א, ר' יוסף בן חיים משה הלוי נזיר, קושטא תע"ז, 209 עמ', 23MB. מעמ' 16 - יו"ד. סימן י דפים יז-יח - על יישוב ארץ ישראל. מעמ' 51 - אהע"ז. מעמ' 157 - חו"מ.
§מטה יוסף חלק ב, ר' יוסף בן חיים משה הלוי נזיר, 19MB, קושטא תע"ז
§מטה לוי חלק א-ב, ר' מרדכי בן יוסף חיים הלוי הורוויץ, פרנקפורט דמין, תרנא, 227 עמ' 16MB, "קונטרס השמות" - שמות גיטין. מעמ' 18 - סדר הגט. מעמ' 27 - שו"ת מעמ' 75 - כרוזים על הגט מקליווא. מעמ' 82 - חלק ב של השו"ת.
§מטה מנשה - חלק ראשון, סתהון, מנשה מטלוב, ירושלים, תשסז, 385 עמ', 32MB, שו"ת, עם תולדות המחבר, ומפתח נושאים ומפתח מקורות. הערות ותיקונים
§מטעמי יצחק חלק א, ר' יצחק בן יעקב יוקל הלוי הורוויץ, פיוטרקוב, תרסד, 83 עמ', 4MB, שו"ת. מעמ' 80 - ליקוטים
§מטעמי יצחק חלק א, ר' יצחק ב"ר שלמה בורשטין, ווארשא, תרפו, 265 עמ', 30MB, שו"ת
§מטעמי יצחק חלק ב, ר' יצחק ב"ר שלמה בורשטין, ווארשא, תרחץ, 259 עמ', 46MB, שו"ת. מעמ' 218 - על התורה. מעמ' 235 - ליקוטים
§מי באר, ר' בר בן יצחק אופנהיימר, וינה, תקפ"ט, 158 עמ', 13MB, שו"ת. מעמ' 129 - "פלגי מים" - חידושי מסכתות, ממקור אחר, 127 עמ', 17MB, חסר עמוד בסוף, ובלי "פלגי מים"
§מי באר, ר' יצחק אייזיק בן מאיר שור, לבוב, תרנא, שו"ת על יו"ד, 98 עמ', 6MB
§מי השליח, ר' ישראל בן אהרון רבינוביץ, פרמישלה, תרמה, 146 עמ', 11MB, שו"ת, בעיקר בדיני שליחות
§מי יהודה חלק א-ב, ר' יהודה בן יצחק אלטמאן, בלקני, תרצד, שו"ת, 438 עמ', 29MB. מעמ'213 - חלק ב
§מי מנוחות - שו"ת, ריזל, משה יוסף בן יחיאל זאב, מודיעין עילית, תשסט
§מי נח, ר' נח בן יחיאל מיכל רבינוביץ, וילנה, תרמא, שו"ת, 162 עמ', 12MB
§מילי דאבות חלק א-ה, ר' משה ליב צילץ, ר' שמואל צילץ, ר' ישראל דוד מרגליות יפה, ר' מרדכי מרגליות יפה, ר' משה ליב יוסף מרגליות יפה, ברדיוב, תרפה, 609 עמ', שו"ת, 30MB
§מילי דעזרא, רבי עזרא טראב, ירושלים, תרפ"ד, שו"ת ועניינים על ארבעה טורים, ודרשות, 301 עמ', 19MB
§מים החיים חלק א, ר' אהרן אברהם בן ארולייא, שלוניקי, תרו, שו"ת, 226 עמ', 9MB
§מים חיים, ר' יוסף בן חיים משאש, פס, תרצד, 248 עמ', 17MB, שו"ת בענייני או"ח
§מים חיים כרך א-ב, ר' חיים בן דוב בריש הכהן רפאפורט, 11MB, זיטומיר תרי"ז, 205 עמ'. מעמ' 27 - יו"ד. מעמ' 85 - אהע"ז. מעמ' 180 - חו"מ
§מים טהורים, רבי מסעוד מהדאר, נתיבות, תדש"ם, שו"ת, 277 עמ', 21MB
§מים עמוקים, מזרחי, אליהו (רא"ם), ויניציאה, 5407. בלי ח"ב מהראנ"ח
§מים עמוקים, מזרחי, אליהו (רא"ם), שאלוניקי, 5565, 50 עמ', 5MB, רק עד סי' ל
§מים עמוקים, ר' אליהו בן אברהם מזרחי, 12MB, ברלין תקל"ח. בלי ח"ב מהראנ"ח
§מים קדושים, ר' יהושע משה מרדכי בן יצחק קריספין, שלוניקי, תריב, 128 עמ', 9MB, שו"ת
§מים רבים חלק א-ב, ר' רפאל בן אלעזר מילדולה, אמשטרדם תצ"ז, 266 עמ', 31MB. מעמ' 119 - תוכן העניינים. מעמ' 123 - חלק ב - יו"ד. מעמ' 260 - תוכן העניינים. על סימנים ו-ח וסימנים לד-לח ראה כאן
§מים רבים חלק ג-ד, אהע"ז-חו"מ, ר' רפאל בן אלעזר מילדולה, אמשטרדם תצ"ז, 171 עמ', 21 MB. מעמ' 61 - חו"מ, ☼ממקור אחר
§מים רבים ח"א, מלדולה, רפאל בן אלעזר, אמשטרדם, תצז
§מים רבים ח"ב, מלדולה, רפאל בן אלעזר, אמשטרדם, תצז
§מים רבים ח"ג, מלדולה, רפאל בן אלעזר, אמשטרדם, תצז
§מים רבים ח"ד, מלדולה, רפאל בן אלעזר, אמשטרדם, תצז
§מים שאל, ר' משה מרדכי יוסף בן רפאל מיוחס מיוחס, שלוניקי, תקנט, ☼ממקור אחר, 88 דפים
§מכתב סופר חלק ב, ר' שמעון בן משה סופר, ירושלים, תשיב, 312 עמ', 37MB, שו"ת וחידושי מסכתות. מעמ' 118 - יו"ד. מעמ' 194 - אהע"ז. מעמ' 256 - חו"מ. מעמ' 273 - ליקוטים. מעמ'281 - "באר מרים" - הוספות
§מכתב שלמה, ר' חיים ניסים שלמה בן מרדכי, 13MB, שלוניקי תרט"ו
§מכתבי תורה, ר' מרדכי קאלינה ויוסף ראזין, 9MB, בילגורי תרצ"ז
§מכתם לדוד, ר' דוד בן יעקב פארדו, שלוניקי, תקלב, כרך א, כרך ב
§מלאכת שלמה, רבי שלמה קמחי, שאלוניקי, תרכ"ב, שו"ת, 405 עמ', 60MB. מעמ' 88 -חידושי מסכתות. מעמ' 289 - דרשות. מעמ' 385 - תוכן הענינים. מעמ' 387 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§מלבושי יום טוב חלק א-ב, ר' יום טוב ליפמאן בן יהודה זאב הכהן באסליאנסקי, 33MB, וילנה תרמ"א, 403 עמ'. מעמ' 5 - אהע"ז. מעמ' 119 - משפטי התנאים. מעמ' 154 - דיני ברירה. מעמ' 190 - חו"מ. מעמ' 207 - חלק ב, קונטרס חובת קרקע, מי שאחזו בולמוס, וקונטרס החזקות. מעמ'288 - יו"ד. מעמ' 330 - פלפולים. מעמ'340 - אהע"ז. מעמ' 362 - חו"מ. מעמ' 393 - תוכן עניינים. מעמ' 400 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§מלואי אבן, ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלאצקין, לובלין, תרפה, 53 עמ', 2MB, שו"ת
§מלחמות אלהים, ר' יששכר בער אילאווייא, בערלין, תרעד, 241 עמ', 9MB. עיקר הספר באנגלית, ובתוכו גם תשובות בלה"ק. הספר מצולם מסופו לתחילתו
§מלכי בקדש, ר' חיים בן יעקב מרדכי הירשנסון, חלק א, 13MB, סט. לואיס תרע"ט, חלק ב, 10MB, סט. לואיס תרע"ט, ב, 10MB, הובוקן 1921, ב, חלק ג-ד, 21MB, סט. לואיס תרפ"ג, חלק ג-ד, ג-ד, 21MB, הובוקן 1921, חלק ה-ו, 17MB, סט. לואיס תרפ"ח, חלק ה-ו ה-ו
§מלמד להועיל, ר' דוד צבי בן משה הופמאן, 19MB, פרנקפורט דמין תרפ"ו-תרפ"ז, ד"צ נ"י תשי"ד, 446 עמ'. מעמ' 4 -תוכן העניינים. מעמ' 138 - חלק ב. מעמ' 294 - חלק ג - אהע"ז וחו"מ. מעמ' 295 - תוכן העניינים. מעמ' 406 - חידושי מסכתות, ↂממקור אחר
§ממעיני ישועה, הרב יהושע הלוי הירשהארן, מונטריאל, קוועבעק תשי"ט, שו"ת, 207 עמ', 13MB, ממקור אחר, 207 עמ', 13MB, ממקור אחר, 207 עמ', 14MB. מעמ' 206 - תוכן העניינים
§ממעמקים, שו"ת משנות השואה, חלק א, רבי אפרים אשרי, ניו יורק, תשי"ט, 313 עמ', 8MB
§ממעמקים, חלק ב, רבי אפרים אשרי, ניו יורק תשכ"ג, 355 עמ', 12MB
§ממעמקים, חלק ג, רבי אפרים אשרי, ניו יורק, תשכ"ט, 351 עמ', 11MB
§ממעמקים, חלק ד, רבי אפרים אשרי, ניו יורק תשל"ו, 287 עמ', 9MB
§ממעמקים, חלק ה, רבי אפרים אשרי, ניו יורק תשל"ט, 480 עמ', 16MB
§מנוחת אליהו, הרב אליהו הכהן קווינט, חידושים ושו"ת, חלק א, ברוקלין תשכ"ה, 12MB, חלק ב, ברוקלין תשכ"ז, 12MB, חלק ג, ברוקלין תשל"ב, 13MB
§מנחה בלולה, ר' שמעון בן דוב בר מסלונימא, וילנה, תקצב, 180 עמ', 12MB, שו"ת וברורי הלכה, ★ממקור אחר
§מנחה חדשה, שור, יצחק אייזיק ב"ר ישראל, אלעקסניץ, תקל״ד, 120 עמ', 20MB, שו"ת ובירורי הלכה. מעמ' 89 - חלק ב
§מנחה קטנה, ר' נתן בן משה הלוי רוזנפלד, לבוב, תרנב, 124 עמ', 15MB, שו"ת. עד עמ' 53 - פתיחה "מגישי מנחה". מעמ' 109 - "תפארת אבות" - תשובה מבן המחבר על טבק בפסח
§מנחם משיב חלק א-ב, ר' מנחם מנדל בן שמואל קירשבוים, 18MB, לובלין תרצ"ה
§מנחת אברהם חלק א, ר' אברהם בן ישראל ריינהולד, 12MB, פיוטרקוב תרצ"ה
§מנחת אליהו, הרב אליהו רוסוף, ניו יורק תשי"ב, שו"ת ופלפולים גפ"ת, 102 עמ', 5MB, ממקור אחר, 102 עמ', 5MB, ממקור אחר, 102 עמ', 6MB
§מנחת אליהו, ר' אליהו בן יעקב חיים קולסניקר, ורשה, תרעה, שו"ת וחידושים, 236 עמ', 19MB
§מנחת אליהו ח"א, אליהו לוי, ירושלים, תשסח, 315 עמ', 2MB, שו"ת
§מנחת אליהו ח"ב, אליהו לוי, ירושלים, תשסח
§מנחת אליהו ח"ג, אליהו לוי, ירושלים, תשע, 367 עמ', 13MB, שו"ת
מנחת אלעזר (חלקי)
§מנחת אלעזר, ר' חיים אלעזר שפירא, ירושלים תשנו. חלק א, 190 עמ', 8.2MB. חלק א, 190 עמ', 8.2MB. חלק א, 190 עמ', 8.2MB. חלק ב, 157 עמ', 7.6MB. חלק ב, 157 עמ', 7.6MB. חלק ב, 157 עמ', 7.6MB. חלק ג, 148 עמ', 3.5MB. חלק ג, 148 עמ', 3.5MB. חלק ג, 148 עמ', 3.5MB. חלק ד, 113 עמ', 4.6MB. חלק ד, 113 עמ', 4.6MB. חלק ד, 113 עמ', 4.6MB. חלק ה, לקוטי תשובות, 39 עמ', 1.5MB. חלק ה, לקוטי תשובות, 39 עמ', 1.5MB. חלק ה, לקוטי תשובות, 39 עמ', 1.5MB. מפתח עניינים, 35 עמ', 405 ק"ב. מפתח עניינים, 35 עמ', 405 ק"ב. מפתח עניינים, 35 עמ', 405 ק"ב. קונטרס שירי מנחה - הגהות ותיקונים, 20 עמ', 374 ק"ב
§מנחת אלעזר - קונטריס שירי מנחה, ר' חיים אלעזר בן צבי הירש שפירא
§מנחת ברוך, ר' ברוך בן שמואל מאיר לאבסקי, 375 עמ', 27MB, ורשה תרנ"ו, עם גליונות החזון איש. מעמ' 282 - "נחלת ברוך" - שו"ת על יו"ד
♔מנחת ברוך, ר' ברוך לבסקי, שו"ת, ורשה תרנ"ו. לחץ על מספר הסימן כדי לצפות באותו סימן: סימן א סימן יג סימן יד סימן כד סימן כו סימן ל סימן לא סימן סז
§מנחת הח"ג חלק א, ר' חנניה בן גבריאל יהושע שבתי, ירושלים, תשב, 355 עמ', 18MB, שו"ת
§מנחת הח"ג חלק ב, ר' חנניה בן גבריאל יהושע שבתי, ירושלים, תשח, 184 עמ', 9MB, שו"ת. מעמ'165 - דרושים
מנחת הקומץ, שו"ת, ר' קלונימוס קלמן צוקרמן, יאבלאנאב תרצז, ד"צ נ"י, 283 עמ', 20.8MB. עמ' 6-8 - תולדות המחבר. מעמ' 241 - תוכן העניינים. מעמ' 249 - "בית אהרן" , ר' דובעריש צוקרמן, בענייני נגעים, §ממקור אחר, 283 עמ', 22MB
§מנחת יהודא חלק א-ב, ר' יהודה צבי בן חיים זאב בומבאך, זולקוה, תקצא, 240 עמ', 39MB, שו"ת על או"ח. מעמ' 83 - שו"ת על יו"ד. מעמ' 233 - על הגהות אשרי
§מנחת יחיאל חלק א-ג, ר' אלטר יחיאל בן יוסף נבנצאל, בילגורי, תרצט, שו"ת, 618 עמ', 41MB. מעמ' 206 - תוכן העניינים. מעמ' 217 - חלק ב. מעמ' 436 - הוספות והערות. מעמ' 439 - תוכן העניינים. מעמ' 449 - חלק ג. מעמ' 612 - תוכן עניינים
§מנחת יצחק, ר' יצחק בן נחמן הלר, הוסיטין, תרסו, שו"ת, 72 עמ', 3MB
§מנחת יצחק, ר' יצחק יעקב ווייס, חלק א-ב, 46MB, ירושלים - תשנ"ג, חלק ג-ד, 47MB, ירושלים - תשנ"ג, חלק ה-ו, 41MB, ירושלים - תשנ"ו, חלק ז-ח, 46MB, ירושלים - תשנ"ג, חלק ט-י, 40MB, ירושלים - תשנ"ג, ὥממקור אחר ט-י, 561 עמ', 38.2MB. מעמ' 266 - חלק י. עם מפתח נושאים בסוף כל חלק, מערכת המנחה, מפתח לשו"ת מנחת יצחק, 22MB, ירושלים - תשנ"א
§מנחת יצחק חלק א-ב, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים, תשנג
§מנחת יצחק חלק ג-ד, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים, תשנג
§מנחת יצחק חלק ה-ו, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים, תשנג
§מנחת יצחק חלק ז-ח, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים, תשנו
§מנחת יצחק חלק ט-י, ר' יצחק יעקב ווייס, ירושלים, תשנג
מנחת לחם עני, שו"ת, ר' חנניא ליפא מייזליש, קליינוארדין, 46 עמ', 2.2MB
§מנחת מנחם ח"א, ר' דוב מנחם בן דוד רגנשברג, תרצ"ו, שו"ת, 164 עמ', 10MB
§מנחת משה, ר' משה נחום בן בנימין ירושלימסקי, ורשה, תרמב, 196 עמ',18MB, שו"ת.מעמ' 147 - "חוקי השם" - חידושי דינים בשמות גיטין. על מגילת היוחסין שם ראה כאן, ჶממקור אחר
§מנחת עני, ר' סיני בן אלעזר ספיר, ורשה, תרז, 117 עמ', 11MB, שו"ת, ממקור אחר, 110 עמ', 16MB
§מנחת פרי - חלק א, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5761
§מנחת פרי - חלק ב, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5756
§מנחת פרי - חלק ג, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5773
§מנחת פרי - חלק ד, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5764
§מנחת פרי - חלק ה, רוטנברג, ישעיהו פנחס בן אליעזר שרגא, ירושלים, 5769
§מנחת צמח, ר' צמח האפענבערג, הארטפארד, תשכג, שו"ת,160 עמ', 8MB. מעמ' 111 - "משנה ברורה" - חידושי רמב"ם, ממקור אחר, 160 עמ', 8MB
§מנחת ראם, הרב אליהו מרדכי הכהן מזאה, ניו יורק תשי"א, שו"ת וחידושים, 79 עמ', 2MB, ממקור אחר, 79 עמ', 2MB, ממקור אחר, 79 עמ', 2MB
§מנחת ש"י, ר' שלמה ירמיה בן נחום צבי גרינברג, פיוטרקוב, תערב, 170 עמ', 12MB, שו"ת. מעמ' 149 - דרושים
§מנחת שי - א, שור, שמואל יצחק בן משה חיים, לעמבערג, 5651
§מנחת שי חלק ב, ר' שמואל יצחק בן משה חיים שור, 15MB, לבוב תרנ"א
§מנחת שלמה חלק א, ר' שלמה יצחק לעווין, 14MB, ניו יורק תשכ"ג, 257 עמ'
§מנחת שלמה - קמא, ר' שלמה זלמן אויערבאך, ירושלים, תשסה כרך א, כרך ב
§מנחת שלמה תנינא, ר' שלמה זלמן אויערבאך, 27MB, ירושלים תש"ס, 530 עמ'. חסרים עמ' רע-רעג.
§מנחת שלמה - חלק שני, אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב, ירושלים, תשנט
§מנחת שלמה - חלק שלישי, אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליב, ירושלים, תשנט
§מנחת שמואל, ר' שמואל בן משה ווייס, פיוטרקוב, תרעא, 219 עמ', 16MB, שו"ת חלק או"ח
§מעדני מלכים, רבינוביץ, לוי בן גמליאל, ירושלים, תשסד, שאלות ותשובות
§מעון אריה, ר' אריה ליב בן אברהם שלמה בינקוביץ, ורשה, תרמו, 76 עמ', 5MB, שו"ת. מעמ' 47 - על מס' כתובות. מעמ' 73 - על ביצה
§מעט דבש ח"ג, שו"ת, ביאורים על התלמוד, כללי הפוסקים ותנ"ך, בן יצחק, דוד, ירושלים
§מעט מים, ר' אברהם בן נחמן הכהן, שלוניקי, תרלז, 270 עמ', 28MB, שו"ת. מעמ' 205 - "שארית הפליטה" - שו"ת
§מעט צרי ד, שו"ת, אליהו אברהם כץ, ירושלים, 5780, 342 עמ', 5MB
מעיל צדקה, שו"ת, 1835, סדילקאב, רבי יונה לנדסופר
§מעיל צדקה, ר' יונה בן אליהו לאנדסופר, 13MB, פרג תקי"ז, ☼ממקור אחר, 82 דפים
§מעיל שמואל, ר' חיים שמואל בן יעקב פלורנטין, שלוניקי, תפה, 316 עמ', 13MB, שו"ת. מעמ' 182 - ליקוטים. מעמ' 227 - על הרמב"ם. מעמ'310 - תוכן העניינים. מעמ' 313 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 315 עמ', 30MB, ≡ממקור אחר, ☼ממקור אחר
§מעין אומר - חלק א, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5777
§מעין אומר - חלק ב, שו"ת, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5777
§מעין אומר - חלק ג, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5777
§מעין אומר - חלק ד, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5777
§מעין אומר - חלק ה, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5776
§מעין אומר - חלק ו, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5776
§מעין אומר - חלק ז, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5776
§מעין אומר - חלק ז, רב עובדיה יוסף, ירושלים, תשע, 479 עמ', 22MB
§מעין אומר - חלק ח, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5776
§מעין אומר ח, עובדיה יוסף, ירושלים, תשעא, שו"ת
§מעין אומר ט, עובדיה יוסף, ירושלים, תשעא
§מעין אומר - חלק ט, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5777
§מעין אומר - חלק י, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5777
§מעין אומר - חלק יא, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5777
§מעין אומר - חלק יב, יוסף, עובדיה - נקי, יהודה, ירושלים, 5777
§מעין גנים חלק א, ר' מרדכי בן יעקב עבאדי, 13MB, ירושלים תשמ"ו, 424 עמ'. חסרים עמ' 136-137 מעמודי הדפוס. מעמ' 370 - ארשות החיים, ר' חיים עטייה, שו"ת על יו"ד
§מעין גנים חלק ב, ר' מרדכי בן יעקב עבאדי, 19MB, ירושלים תשנ"א
§מעלות לשלמה, רבי שלמה ב"ר יוסף הכהן אצבאן, ירושלים, תשמ"ה, שו"ת, 291 עמ', 18MB
§מעמק הבכא, ר' שמעון אפרתי, ירושלים, תשח, שו"ת בקשר לשואה, עם תשובות בדבר העלאת עצמות הקדושים לא"י
§מענה אברהם, ר' אברהם עמאר, ירושלים, תשמט, 332 עמ', 16MB, שו"ת, עם תשובות מר' שמואל עמאר
§מענה לשון ח"ה, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5772
§מענה לשון ח"ו, שו"ת, חפוטא, אברהם בן יאיר, פתח תקוה, 5775
§מערכי לב, ר' יהודה ליב בן משה חיים צירלסון, קישינוב, תרצב
§מעשה אברהם חלק א, ר' ניסים אברהם בן רפאל אשכנזי, אזמיר, תרטו, 549 עמ', 40MB, שו"ת, ממקור אחר, 548 עמ', 59MB
§מעשה אי"ש, ר' יעקב שאול בן אליעזר ירוחם אלישר, ירושלים, תרנב, 262 עמ', 24MB, שו"ת. מעמ' 223 "דרך איש" - דרשות
§מעשה אליהו, רבי אליהו סלימאן מני, ירושלים, תשל"ח, שו"ת ופסקים, 19 עמ', 10MB
§מעשה בית דין, ר' אלישע נסים ששון דנגור, ירושלים, תשמ"ח, שו"ת מבית הדין בבגדד, 285 עמ', 11MB
מעשה חייא, ר' רופא, ונציה תיב, 318 עמ'
מעשה רב, ר' יוחנן בן יצחק מהלישוי, אמשטרדם תס"ז, 15 עמ', 2.5MB, שו"ת, §ממקור אחר, 29 עמ', 848KB
מעשה רב, יוחנן בן יצחק, אמשטרדם תס"ז, יג דפים. באותה שנה יצא שם בשם "תשובת הגאונים", בהוספות והשמטות ובשינוי הסדר.
—⋧תשובת הגאונים, ר' יוחנן בן יצחק מהעלישוי"א, בענין קריאת השמות, אמשטרדם תס"ז, יח דפים. זו הוצאה אחרת, בהוספות והשמטות ובשינוי הסדר, מס' מעשה רב שיצא שם באותה שנה, §ממקור אחר, 2MB
§מפי אהרן, ר' אהרן בכור בן חיים (אב"א אלחאדיף, 19MB, ירושלים תרס"ז, 242 עמ'. מעמ' 236 - "שומר פיו" - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 241 - תוכן העניינים
§מצות כהונה, ר' אברהם בן יצחק חי הכהן יצחקי, 12MB, ליוורנו תרכ"ה, 104 עמ'. מעמ' 97 - תוכן העניינים והשמטות. מעמ' 99 - תולדות יהדות תונס
§מצח אהרן-חלק שני, בעק, אהרן צבי, מונקאטש, תרצה, שו"ת
§מציון אורה חלק ראשון, רז, אלעזר זאב, ירושלים, תשסז
§מציון תצא תורה, נבנצל, אביגדר - סקוצילס, יעקב אהרן בן טלי, ירושלים, 5776
§מצל מאש, ר' יעקב בן חיים אלפאנדארי, 21MB, ירושלים תרנ"ח, 225 עמ'. מעמ' 111 - מפתחות והערות. מעמ' 132 - הערות ר' חים סופר על ח"א. מעמ' 139 - הערות רא"ז סופר. מעמ' 144 - חלק ב. מעמ' 170 - חלק ג - חידושי ר' חיים אלפנדרי. מעמ' 197 - ליקוט תשובות. מעמ' 201 - ליקוטי הערות על מוצל מאש. מעמ' 215 - תוכן העיינים חלק ב. מעמ' 217 - מפתח מקורות
§מצפה אריה חלק א-ב, ר' אריה ליב בן אברהם יוסף ברודא, 544 עמ', 51MB, לבוב תר"ם, שו"ת. מעמ' 135 - תנינא - "בית אבי" - או"ח. מעמ' 235 - יו"ד. מעמ' 367 - "קרית ארבע" - אהע"ז. מעמ' 481 - חו"מ
—§אפוד בד, ר' ברוך דוד בן יוסף אריה הארמלין, מונקץ, תרעב, השגות על שו"ת מצפת אריה, 308 עמ', 32MB
§מצרף לכסף, ר' בנבנישתי מירקאדו בן חיים אברהם גאטינייו, שלוניקי, תרכז, 292 עמ', 20MB, שו"ת
§מקדשי השם חלק א, ר' צבי הירש בן דוד דוב מייזלש, מהדורה שניה, נ"י תשנ"ג, 414 עמ', 34MB, תשובות מגאונים שנהרגו בשואה, עם הגהות "דבר צבי", ממקור אחר, 409 עמ', 36MB, ὥממקור אחר, עם הוספות ומפתחות, 409 עמ', 30.8MB
§מקדשי השם חלק ב, ר' צבי הירש בן דוד דוב מייזלש, נ"י תשנ"ג, 544 עמ', 33MB. . מעמ' 5 - זר זהב על שמות. מעמ' 131 - מפתח מקורות. מעמ' 166 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 181 - התשובות. מעמ'426 - תוכן העניינים. מעמ' 435 - מפתח מקורות. מעמ' 505 - מפתח נושאים אלפאביתי. ממקור אחר, 544 עמ', 37MB
§מקדשי השם - ח"א וח"ג, מייזליש, צבי הירש בן דוד דוב, ירושלים, 5768
§מקוה המים, ר' משה מרדכי שטעגר, ירושלים, תשמט, 148 עמ', 5MB, שו"ת. ממקור אחר, 150 עמ', 11MB, "ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§מקום שמואל, ר' שמואל בן אלקנה, מאלטונה, אלטונא, תצח, שו"ת, וחידושים על שו"ע יו"ד, ו"שער התירוצים" - חידושי מסכתות. ☼ממקור אחר
§מקום שמואל כרך א, שו"ת, סי' א-קה, ר' שמואל בן אלקנה מאלטונה, אלטונה תצ"ח, ד"צ נ"י תשמ"ח, 238 עמ', 20MB
§מקור ברוך, ר' ברוך בן שלמה קלעי, אזמיר תי"ט, 186 עמ', 14MB. עמ' 4-11 - תוכן העניינים.פ ממקור אחר, 186 עמ', 22MB, ☼ממקור אחר
§מקור ברוך, שאלות ותשובות, וויזל, ברוך בענדיט בן ראובן, דיהרן פארט, תקטו, 34 עמ', 4MB, ממקור אחר, 34 עמ', 3MB
§מקור ברוך, ר' ברוך בנדיט בן ראובן אליהו וויזל, אמשטרדם, תקלא, 42 עמ', 2MB, שו"ת. מעמ' 35 - ליקוטים. ☼ממקור אחר
§מקור ברוך חלק א, ר' ברוך בן שלמה כהנא קיטייסקי, וילנה, תרכה, 90 עמ', 7MB, שו"ת. מעמ' 67 - חידושים על מסכתות. מעמ' 72 - דרשות. מעמ' 81 - חידושים מר' משה חפץ וחכמים אחרים
§מקור חיים, ר' חיים בן יחיאל משה סאגאלוביץ, וילנה, תרנח, שו"ת, חידושים ודרשות, 92עמ', 6MB
§מקור ישראל, ר' ישראל יעקב בורלא, 34MB, ירושלים תרמ"ב, 264 עמ'. מעמ' 243 - תוכן העניינים. מעמ' 248 - מפתח מקורות
§מקור מים חיים, ר' חיים בן פינחס שכטר, בילגורי, תרצג, 80 עמ', 4MB, שו"ת, ὥממקור אחר, 80 עמ', 3.5MB
§מקיץ בן חי, ר' אברהם בן יוסף קאניטי, קושטא, תקיז, 83 עמ', 5MB, שו"ת. מעמ' 67 - על הרמב"ם הל' פרה פ"א ה"ז. מעמ' 77 - "פרפראות לחכמה"
§מר ואהלות, ענתבי, אברהם בן יצחק, ליוורנו, תרג, 314 עמ', 38MB
§מר ואהלות, ר' אברהם בן יצחק ענתיבי, ליוורנו, תרג, ד"צ, ירושלים תשד"מ, 327 עמ', 30MB. עמ' 3-6 - תוכן העניינים. עמ' 7-16 - תולדות המחבר. מעמ' 321 - "פתח האהל" - תוכן עניינים מפורט
§מראה יחזקאל חלק א, ר' רפאל יחזקאל בן דוד משה הוכברג, בילגורי, תרצח, 200 עמ', 12MB, שו"ת. מעמ' 177 - הגהות על שו"ע
מראה יחזקאל ושערי ציון, שו"ת, ר' יחזקאל פאנעט, סיגעט תרלה, §ממקור אחר, 231 עמ', 18MB, שו"ת. מעמ' 198 - "שערי ציון" - על המועדים ופרשיות
§מראה משה, ר' משה בן ישעיה פירסט, ניפסט, תרצב, 95 עמ', 9MB, שו"ת, קטוע בסופו
§מראש צורים, רבי שמואל דוד, ירושלים, תשמ"ח, שו"ת, 526 עמ', 19MB
§מריח ניחוח - תשובות רבר"ש שלזינגר, שלזינגר, ברוך ראובן שלמה בן שמעון הלל, עפולה, 5777
§משא חיים, רבי חיים פאלאגי, איזמיר, תרל"ד, שו"ת עם תקנות הקהילות בתורכיה, 141 עמ', 14MB. מעמ' 138 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 140- מפתח מקורות
משאת בנימין, שו"ת, 1894, וילנא, רבי בנימין אהרן
§משאת בנימין, ר' בנימין אהרן ב"ר אברהם סלניק, קראקא, שצג, 346 עמ', 13MB. מעמ' 335 - חידושי דינים על שו"ע. ממקור אחר, 350 עמ', 20MB
§משאת בנימין, ר' בנימין אהרן ב"ר אברהם סלניק, מיץ, 5536
§משאת בנימין, ר' בנימין אהרן בן אברהם סולניק, וילנה תרנ"ד, ד"צ ירושלים תשמ עם מפתח על התלמוד, 250 עמ', 14MB. ὥממקור אחר, 250 עמ', 12MB
§משאת משה חלק א, או"ח-יו"ד-אהע"ז, ר' משה ישראל, 504 עמ', 54MB, קושטא תצ"ד. מעמ' 44 - יו"ד. מעמ' 197 - אהע"ז
§משאת משה חלק ב, חו"מ, ר' משה ישראל, קושטא תצ"ה,382 עמ', 40MB.
משאת משה, ר' משה ישראל, קושטא תצד
§משאת משה - השניות, ר' משה ישראל, קושטא תק"ב, 251 עמ', 23MB. מעמ' 4 - או"ח. מעמ' 6 - יו"ד. מעמ'39 - אהע"ז. מעמ' 89 - חו"מ. מעמ' 250 - תוכן העניינים
§משאת משה ח"א, ישראל, משה, קרית ספר, 5768
§משאת משה ח"ב, ישראל, משה, קרית ספר, 5768
§משבצות זהב, ר' נתן בן חיים עמרם, ליוורנו, תריא, 153 עמ', 11MB, שו"ת. מעמ' 130 - "משפטי הבכורה ומשפטי נחלת הבת"
§משברי ים, ר' אהרן משה בן שמואל יוסף קיסילב, חרבין, תרפו, שו"ת, 256 עמ', 13MB
§משה האי"ש, ר' חיים משה בן יעקב שאול אלישר, ירושלים, תרפא, 348 עמ', 30MB, שו"ת. מעמ' 334 - דרשות
§משה ידבר, ר' משה בן אליהו ישראל, שלוניקי, תקעה, 264 עמ', 21MB, שו"ת. מעמ' 191 - "שארית ישראל" - דרשות
§משה ידבר, שו"ת וחידושים על הרמב"ם, ישראל, משה בן אליהו, מכון למה אומן, שעלבים, 5776, 590 עמ', 36MB
§משה מבחוריו, ר' משה בן אריה צבי זילברבלאט, פודגורזה, תרנט, 126 עמ', 10MB, שו"ת. מעמ' 65 - מהדו"ב, וילנא תרע"ב, והם אותן תשובות כבמהדו"ק עם עימוד שונה ושינויים קלים. על המחבר ראה
§משה מבחוריו מהדורא בתרא, זילבערבלאט, משה, ווילנא, תרעב, 64 עמ', 10MB
משיב דבר, שו"ת, 1894, ורשא, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין
משיב דבר, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין (נצי"ב)
§משיב דבר חלק א-ד, ר' נפתלי צבי יהודה בן יעקב ברלין, 31MB, ניו יורק תש"י. מעמ' 60 - חלק ב. מעמ' 178 - חלק ג. מעמ' 198 - חלק ד. מעמ' 296 - מפתחות
§משיב דבר חלק א-ב, ברלין, נפתלי צבי יהודה, ניו יורק, 5710
§משיב דברים חלק א-ב, ר' גרשון בן משה אריה ליב הלוי ליטש-רוזנבוים, מונקץ, תרס, 396 עמ', 29MB. מעמ' 173 - חלק ב - יו"ד. ובתחילתו "מרחיב גד" על התורה
§משיב הלכה חלק א-ב, ר' חיים פינחס בן שלמה זלמן צבי לוריא, לודז, תרפג, 225 עמ', 11MB, שו"ת - תשובות קצרות עם ביאורי טעמן - "דברי חפץ". מעמ' 198 - "שלחן המשפט" על שו"ע חו"מ, סימנים א-ו
§משיב כהלכה חלק א-ב, ר' אברהם זאב וולף בן בנימין פרנקל, קרקוב, תרמה, 195 עמ', 20MB, שו"ת - או"ח ויו"ד. מעמ' 96 - אהע"ז וחו"מ, ובתחילתו שני דרושים, עם מפתחות לתלמוד ולשו"ע
§משיב כהלכה, שו"ת, והוא ח"ב משו"ת ויצב אברהם, הכהן, אברהם צבי, בני ברק, 5776, 439 עמ', 18MB
§משיב כהלכה - מלואים, תגובות להערות רבנים על ספרו "משיב כהלכה", ר' שמריה מנשה אדלר, לונדון תשב, 42 עמ', 2MB.
§משיב משפט, טולדנו, עובדיה יוסף בן מרדכי, ירושלים, תשעב, שו"ת
§משיב נבונים - חלק א, שו"ת, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5768
§משיב נבונים - חלק ב, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5770
§משיב נבונים - חלק ג, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5772
§משיב נבונים - חלק ד, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5775
§משיב נבונים - חלק ה, שטיינמעטץ, נחמן יחיאל מיכל, ברוקלין, 5776
§משיב שלום, ר' שלום יוסף בן זאב הלוי פייגנבוים, בילגורי, תרצא, 356 עמ', 29MB, שו"ת
§משיבת מרדכי, ר' מרדכי דוד חיים שבתי, סלוצק, תרעג, 329 עמ', 26MB, שו"ת
§משיבת נפש, צינץ, אריה ליב (מהרא"ל), ווארשא, תרכד, שו"ת, 170 עמ', 37MB, ☼ממקור אחר
§משיבת נפש, ר' אריה ליב בן משה צינץ, פיוטרקוב, תרם, עם הוספות מד"צ תשל"ט, 366 עמ', 46MB, שו"ת. מעמ' 127 - ח"ב. מעמ' 291 - על אהע"ז. ממקור אחר, 369 עמ', 48MB
§משכן בצלאל, ר' יהושע בצלאל בן יעקב קופיל קאנטורוביץ, 22MB, ורשה - תרל"ב, 176 עמ', שו"ת
§משכנות הרועים חלק א-ב, ר' יחיאל מיכל בן ישראל משה היבנר, לבוב, תרכה, 332 עמ', 23MB, שו"ת. מעמ' 189 - חלק ב - הספדים
§משכנות יעקב, ר' יעקב אב"ד קארלין, ווילנא, תקצח, 338 עמ'. מעמ' 133 - יו"ד. מעמ' 214 - חו"מ. מעמ' 266 - אהע"ז
§משכנות יעקב חלק א, ר' יעקב בן אהרן ברוכין, ירושלים, תשך, או"ח-יו"ד, 305 עמ', 36MB, שו"ת, ὥממקור אחר, 305 עמ', 42.9MB
§משכנות יעקב חלק ב, ר' יעקב בן אהרן ברוכין, ירושלים, תשך, אהע"ז-חו"מ, 182 עמ', 21MB
§משכנות ישראל, ר' ישראל בן שמעון יהודה ליב דושוביץ, וילנה, תרנט, 96 עמ', 5MB, שו"ת. מעמ' 92 - "גפן אדרת", הערות על הספר מהאדר"ת
§משמיע שלום, ר' שלום ווידער, ניו יורק, תשלא, 291 עמ', 22MB, שו"ת
§משמרת חיים, ר' חיים דוד רגנשברג, ירושלים, תשכו, 172 עמ', 8MB, שו"ת, עם חידושי סוגיות ומחקרים, ממקור אחר, 172 עמ', 8MB
§משנה הלכות חלק א, י"ח סימנים, ר' מנשה קליין, תשנו, שו"ת, 60 עמ', 5MB. מעמ' 42 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 49 - תוכן העניינים. מעמ' 52 - מפתח מקורות.
§משנה הלכות חלק א, הוצאה רביעית, ר' מנשה קליין, 3MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק ב, ר' מנשה קליין, 27MB, ניו יורק תשנ"ח
§משנה הלכות חלק ג, ר' מנשה קליין, 23MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק ד, ר' מנשה קליין, 28MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק ה, ר' מנשה קליין, 34MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק ו, ר' מנשה קליין, 30MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק ז, ר' מנשה קליין, 33MB, ירושלים - תש"ס
§משנה הלכות חלק ח, ר' מנשה קליין, 27MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק ט, ר' מנשה קליין, 28MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק י, ר' מנשה קליין, 27MB, ניו יורק תשנ"ח
§משנה הלכות חלק יא, ר' מנשה קליין, 18MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק יב, ר' מנשה קליין, 19MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק יג, ר' מנשה קליין, 20MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק יד, ר' מנשה קליין, 21MB, ניו יורק תש"ס
§משנה הלכות חלק טו, ר' מנשה קליין, 23MB, ניו יורק תשס"ג
§משנה הלכות חלק טז, ר' מנשה קליין, 23MB, ניו יורק תשס"ג
§משנה הלכות חלק יז, מנשה קליין, ברוקלין, תשסט
—§מפתח כללי לשו"ת משנה הלכות, ר' מנשה קליין, 11MB, ניו יורק תש"ס
משנה הלכות א, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 58 עמ', 2.3MB
משנה הלכות ב, הוצאה רביעית עם הוספות, נ"י תשנח, 514 עמ', 8.7MB. מעמ' 242 - מפתח מקורות. מעמ' 246 - מפתח נושאים ל-14 חלקי משנה הלכות
ממקור אחר, 513 עמ', 25.5MB
משנה הלכות ג, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 352 עמ', 5MB. מעמ' 337 - מפתח מקורות. מעמ' 344 - "בית דודשלמה" לר' דוד שלמה פרנקל, בירור בדיני נדה, עם תולדותיו
משנה הלכות ד, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 415 עמ', 7.2MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות ה, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 448 עמ', 12.1MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות ו, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 425 עמ', 10.4MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות ז, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 449 עמ', 9.4MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות ח, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 398 עמ', 5.6MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות ט, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 413 עמ', 5.5MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות י, הוצאה רביעית עם הוספות, נ"י תשנח, 425 עמ', 5.6MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות מהדורא תנינא ח"א, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 419 עמ', 4.7MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות מהדורא תנינא ח"ב, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 437 עמ', 4.4MB, עם מפתח מקורות
משנה הלכות מהדורא תנינא ח"ג, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 422 עמ', 4.8MB, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים
משנה הלכות מהדורא תנינא ח"ד, הוצאה חמישית עם תיקונים, נ"י תשס, 439 עמ', 5.6MB, עם מפתח מקורות ומפתח נושאים
משנה הלכות מהדורא תנינא ח"ה, נ"י תשסג, 462 עמ', 6.4MB, עם מפתח נושאים
משנה הלכות מהדורא תנינא ח"ו, נ"י תשסג, 451 עמ', 7.7MB, עם מפתח נושאים
משנה הלכות חלק א, ר' מנשה קליין, 0.58MB
משנה הלכות חלק ב, ר' מנשה קליין, 1.968MB
משנה הלכות חלק ג, ר' מנשה קליין, 2.79MB
משנה הלכות חלק ד, ר' מנשה קליין, 3.44MB
משנה הלכות חלק ה, ר' מנשה קליין, 4.13MB
משנה הלכות חלק ו, ר' מנשה קליין, 3.34MB
משנה הלכות חלק ז, ר' מנשה קליין, 3.78MB
משנה הלכות חלק ח, ר' מנשה קליין, 3.41MB
משנה הלכות חלק ט, ר' מנשה קליין, 3.4MB
משנה הלכות חלק י, ר' מנשה קליין, 3.4MB
משנה הלכות חלק יא, ר' מנשה קליין, 2.17MB
משנה הלכות חלק יב, ר' מנשה קליין, 2.46MB
משנה הלכות חלק יג, ר' מנשה קליין, 2.26MB
משנה הלכות חלק יד, ר' מנשה קליין, 2.35MB
משנה הלכות חלק טו, ר' מנשה קליין, 2.85MB
משנה הלכות חלק טז, ר' מנשה קליין, 2.53MB
משנה הלכות חלק יז, ר' מנשה קליין, 4.09MB
משנה הלכות חלק יח, ר' מנשה קליין, 5.22MB
משנה הלכות חלק יט, ר' מנשה קליין, 4.62MB
משנה הלכות חלק כ, ר' מנשה קליין, 6.92MB
—ὥמפתח לשו"ת משנה הלכות, י"ד חלקים, 268 עמ', 10.3MB, נ"י תשס, תוכן עניינים לפי סדר הסימנים, ומפתח נושאים לפי א"ב
§משנה שכיר חלק א, ר' יששכר שלמה בן יצחק טייכטאל, 31MB, ברדיוב תרפ"ד
§משנה שכיר, רבי ישכר שלמה טייכטל, ירושלים, תשל"ד-נ"ו, אהע"ז וחו"מ ואו"ח מהדו"ת, 276 עמ', 24MB
§משנה שכיר, רבי ישכר שלמה טייכטל, ירושלים, תשמ"ז, או"ח וחי' סוגיות ח"ב, 553 עמ', 53MB
§משנת בית אבא, רבי יהודה יואל דייטש, ניו יורק, תש"מ, שו"ת ודברי אגדה, 184 עמ', 11MB
§משנת בנימין, ר' אברהם בנימין בן מיכאל משה יהודה זילברברג, ניו יורק, תשח, 163 עמ', 12'MB, שו"ת
§משנת יעבץ חלק ג, ר' יעקב בן-ציון בן מנחם הכהן מנדלסון, ניו יורק, תרפה, 91 עמ', 3MB, שו"ת. מעמ' 59 - "דברי ריבות" - על ריב בינו לבין רב אחר, ממקור אחר, 91 עמ', 3MB
§משנת רבי אהרן חלק א, ר' אהרן קטלר, 22MB, ליקוואוד תשמ"ה, 261 עמ', 22MB
§משנת רבי אהרן חלק ב, ר' אהרן קטלר, 20MB, ליקוואוד תשמ"ה
§משנת ר' אליעזר חלק א, ר' אליעזר בן חיים די טולידו, שלוניקי תרי"ג, 395 עמ', 45MB. חסר דף קעג ע"ג-ע"ד, קעד ע"א-ע"ב. דף קסד מצולם אחרי דף קסה
§משנת ר' אליעזר חלק ב, ר' אליעזר בן חיים די טולידו, 52MB, שלוניקי תרל"ב, 514 עמ'. חסרים דף עא ע"ג-עב ע"ב, עג ע"ג-עד ע"ב. מעמ' 320 - "קונטרס הזכרונות" - דינים לפי סדר א-ב. מעמ' 392 - דרשות. מעמ' 474 - ליקוטים. מעמ' 478 - "דבר אליהו" - דינים לפי סדר א-ב, מאביו של המחבר. מעמ' 492- דרוש להספד. מעמ' 496 - "פתח ר' אליעזר" - מפתח נושאים
§משנת רבי אלעזר חלק א-ב, ר' אלעזר בן דובר יהודה ליב הכהן ברכהן, וילנה, תרנה, 365 עמ', 34MB, שו"ת. מעמ' 218 - ח"ב - אהע"ז וחו"מ, ★ממקור אחר
§משפט וצדקה ביעקב חלק א, ר' יעקב בן ראובן אבן-צור, 50MB, אלכסנדריה תרנ"ד
§משפט וצדקה ביעקב חלק ב, ר' יעקב בן ראובן אבן-צור, 33MB, אלכסנדריה תרס"ג
§משפט כהן, רבי אברהם יצחק הכהן קוק, ירושלים, תשכ"ו
§משפט כתוב, רבי ישראל זיתון, בני ברק, תש"מ, שו"ת, ומערכות בהלכה בסדר א"ב, 277 עמ', 26MB
§משפט ליעקב, הרב יעקב מעסקין, ברונקס, ניו יורק תש"ו, שו"ת וחידושים 74 עמ', 2MB, ממקור אחר, 74 עמ', 2MB. מעמ' 66 - תוכן עניינים. ממקור אחר, 74 עמ', 2MB
§משפט צדק, רבי משה יהודה קוטנא, פשעמישל, תרע"ד,השגות על שו"ת רשב"ן
§משפט צדק, ח"א , ר' מאיר בן שם טוב מלמד, שלוניקי שע"ה, 535 עמ', 63MB, ממקור אחר, רק סי' א-מא, 278 עמ', 22MB
§משפט צדק ח"ב, מלמד, מאיר, שאלוניקי, 5559,שו"ת, 407 עמ', 54MB. בסימנים נג-נה התבלבלו הדפים והסדר הנכון הוא עמ' 229, 232, 233, 230, 231, 234. מעמ' 401- תוכן הענינים. ממקור אחר, 407 עמ', 55MB
§משפט צדק ח"ג, מלמד, מאיר, שאלוניקי, 5558, 357 עמ', 48MB. מעמ' 348 - תוכן העניינים. מעמ' 352 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 355 עמ', 49MB
§משפטי אברהם, שו"ת בחו"מ ואהע"ז, זרביב, אברהם דב בן עמנואל, בית אל, 5776, 407 עמ', 6MB
§משפטי ארץ א, מכון משפטי ארץ, עפרה, 5771
§משפטי ארץ ב, מכון משפטי ארץ, עפרה, 5773
§משפטי הלוי - ד, הלוי, הלל יצחק, בני ברק, 5766
§משפטי הלוי - ה, הלוי, הלל יצחק, בני ברק, 5768
§משפטי עזיאל, ר' בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאל עוזיאל, חלק א, 16MB, תל אביב תרצ"ה, חלק ב, 27MB, תל אביב תרצ"ח, חלק ג, 18MB, תל אביב ת"ש. על הספר ראה: ר' שלמה יוסף זוין, סופרים וספרים, כרך א ת"א תשיט עמ' 215-202
§משפטי יוסף - ח"א, יוסף חיים מזרחי, ביתר עילית, 5778
§משפטי צדק, ר' שמואל גארמיזאן, 13MB, ירושלים תש"ה
§משפטי שמואל, ר' שמואל בן משה קלעי, ונציה שנ"ט, 369 עמ', 33MB, שו"ת, ממקור אחר, 365 עמ', 44MB
§משפטיך ליעקב, שו"ת, רבי יעקב יחזקיהו גרינוואלד, ירושלים, תשל"ז, עם ויען יוסף, לבנו ר' יוסף גרינואלד, חידושים, 281 עמ', 20MB
§משפטיך ליעקב ח"ו, בן יעקב, צבי יהודה, ישראל, 5771
§משפטיך ליעקב ח"ז, בן יעקב, צבי יהודה, ישראל, 5774
§משפטיך ליעקב ח"ח, בן יעקב, צבי יהודה, ישראל, 5775
§משפטיך ליעקב ח"ט, בן יעקב, צבי יהודה, ישראל, 5776
§משפטים ישרים, ר' שלמה בן אהרן חסון, שלוניקי תצ"ג, 438 עמ', 38MB. עמ' 4-10 - תוכן העניינים. מעמ' 195 - שו"ת מר' שמואל גאון. מעמ' 431 - תוכן העניינים. מעמ' 436 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 189 עמ', 22MB, בלי שו"ת ר"ש גאון, ☼ממקור אחר, שלם
משפטים ישרים, שו"ת, 1891, קראקא, רבי רפאל בן מרדכי ברדוגו
§משפטים ישרים חלק א-ב, ר' רפאל בן מרדכי בירדוגו, 29MB, קרקוב תרנ"א, 247 עמ'. מעמ' 131 - חלק ב, ממקור אחר
§משפטים צדיקים חלק א, ר' יעקב בן יוסף כאלפון, 13MB, ירושלים תרצ"ה
§משפטים צדיקים חלק ב, ר' יעקב בן יוסף כאלפון, 13MB, ירושלים תרצ"ה
§מתת ידו, ר' מתתיהו בן מאיר מאירוביץ, וילנה, תרמב, 294 עמ', 25MB, שו"ת. מעמ' 99 - מהדו"ת או"ח ושו"ת מהל' שחיטות וטריפות. מעמ' 269 - דרוש על שכר מחזיקי לומדי תורה
§מתת ידי, הרב אברהם מתתיה הכהן קאגאן, קורונא, ניו יורק תשכ"ה, שו"ת וחידושים, 256 עמ', 12MB. מעמ' 253 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 256 עמ', 12MB, ממקור אחר, 256 עמ', 13MB
§נאות דשא חלק א כרך א, סי' א-קלח, ר' דוד שלמה בן ירחמיאל אייבשיץ, 37MB, לבוב תרכ"א, 268 עמ'. מעמ' 257 - שתי תשובות מר' שלמה קלוגר
§נאות דשא חלק א כרך ב, ר' דוד שלמה בן ירחמיאל אייבשיץ, 19MB, ירושלים תשכ"ב
§נאות יעקב, ר' יעקב בן שלמה זלמן סנדר כהנא-שפירא, וילנה, תרעב, 171 עמ', 16MB, שו"ת וחידושי סוגיות
§נאמן שמואל, ר' שמואל בן יצחק מודיליאנו, שלוניקי תפ"ג, 384 עמ', 32MB, שו"ת. מעמ' 366 - תוכן העניינים - מעמ' 379 - מפתח מקורות. ჶממקור אחר, §ממקור אחר, 379 עמ', 44MB
§נבחר מכסף, ר' יאשיהו בן יוסף פינטו, 13MB, ארם צובה תרכ"ט
§נדיב לב חלק א, ר' חיים דוד בן רפאל יוסף חזן, 8MB, ירושלים תשס"ג
§נדיב לב חלק א-ב, ר' חיים דוד בן רפאל יוסף חזן, 34MB, שלוניקי תרכ"ב
§נהרות דמשק, ר' שלמה בן אברהם קאמונדו, שלוניקי תקס"ב, 84 עמ', 4MB, שו"ת, ממקור אחר, 79 עמ', 13MB
§נהרי אפרסמון, שו"ת, ר' יעקב בן זאב וולף טננבוים, פקש, תרנח, 215 עמ', 25MB, ממקור אחר
§נהרי אפרסמון מהדו"ת, שו"ת, ר' יעקב בן זאב וולף טננבוים, מונקאטש תרנח, 67 עמ', 5MB
נודע ביהודה
§נודע ביהודה מהדורא קמא, ר' יחזקאל בן יהודה הלוי לאנדא, ניו יורק תש"ך, 441 עמ', 61MB. מעמ' 430 - "וזאת ליהודה" - הוספות חדשות על נודע ביהודה, מס' חבר בן חיים, שכר טוב, הלכה למשה. ממקור אחר, 441 עמ', 61MB
§נודע ביהודה מהדורא תנינא, ר' יחזקאל בן יהודה הלוי לאנדא, 31MB, ירושלים תש"ך, 525 עמ', 74MB. מעמ' 513 - "וזאת ליהודה" - הוספות חדשות על נודע ביהודה, מר' דוד דייטש, ר' אלעזר פלקלש, חבר בן חיים, ויאמר שלום, עין חנוך, שכר טוב. ממקור אחר, 525 עמ', 74MB. על הספר ראה: ר' שלמה וינד, חורב כרך י תשח עמ' 57-76
—§הערות וחדושים על הנודע ביהודה, רובינזאהן, מאיר אב"ד דראדושקאוויץ, ווילנא, תרנט
§נודע בשערים חלק א-ב, ר' דוברוש בן משה אשכנזי, ורשה, תריט, 524 עמ', 32MB. מעמ' 8 - שו"ת. מעמ' 115 - על מס' גיטין. מעמ' 159 - על אהע"ז דיני גיטין. מעמ' 210 - כללי רוב וחזקה. מעמ' 221 - על התורה. מעמ' 263 - מהדו"ת. מעמ' 273 - שו"ת על ד"ח שו"ע. מעמ' 438 - על מס' יבמות. מעמ' 480 - על כתובות. מעמ' 486 - דרשות.
§נודע בשערים - א, ר' דוברוש בן משה אשכנזי, ורשה, תריט, 261 עמ', 82MB
§נודע בשערים, מנדלבוים, ברוך בן מרדכי יהודה, ירושלים, תשמח
§נודע בשערים ח"ב, מנדלבוים, ברוך בן מרדכי יהודה, ירושלים, תשנב, שו"ת, בירורי הלכה וחידושי סוגיות
נזכר הלכה, שו"ת, ר' רפאל אוחנה, ירושלים תרסו
§נוסף על נחלת, ר' יהודה בן מאיר ג'ארמון, ליוורנו, תרמג, 22 עמ', 1MB, שו"ת, ח"ב מספרו נחלת אבות
§נחל משה, ר' משה בן נחמן קריינש, וילנה, תרמו, שו"ת, ≡ממקור אחר
§נחלה ליהושע, ר' יהושע צונצין, קושטא תצ"א, 189 עמ', 11MB, שו"ת. מעמ' 105 - חידושי מסכתות. ממקור אחר, 144 עמ', 17MB, חסר חלקית, ☼ממקור אחר
§נחלה לישראל, ר' יחיאל מיכל בן ישראל משה היבנר, לבוב, תרלו, שו"ת
נחלת אבות, שו"ת, 1866, פרעסבורג, רבי ישראל איסר וולף
§נחלת אבות, ר' ישראל איסר, 5MB, פרעסבורג תרכ"ו
§נחלת אב"י חלק א, ר' אליהו בן יהושע השל פרנקל-תאומים, בילגורי, תרצז, ד"צ נ"י תשמ, שו"ת, 208 עמ', 20MB. מעמ' 202 - תוכן העניינים
נחלת בנימין, שו"ת על או"ח, ר' וואלף ברייער, עם כתבים מר' וואלף אבעלעס, ור' אברהם צבי אבעלעס, פאקש תרמט, ד"צ נ"י תשמט, 352 עמ', 24.9MB. מעמ' 331 - תוספת תשובות במהד' תשמט
§נחלת ברוך, ר' ברוך לאווסקי, 6MB, ורשה תרס"ד
§נחלת דוד, ר' דוד טבל בן משה רובין, 11MB, וילנה תרכ"ד, 119 עמ', שו"ת. מעמ' 102 - קונטרס יד שאול, ר' שאול חיים הלוי, ממקור אחר, 119 עמ', 13MB
§נחלת יהושע, ר' גרשון בן יהושע פאליק קורצר, לבוב, תרצד, שו"ת, 370 עמ', 28MB.מעמ' 353 - תוכן העניינים עם הוספות, ממקור אחר, 370 עמ', 11MB
§נחלת יהושע, ר' יוסף בן זאב הלוי קוטקובסקי, זיטומיר, תרס, שו"ת, 240 עמ', 18MB
§נחלת יהושע חלק א-ב, ר' יהושע אייזיק בן יחיאל שפירא, ורשה, תריא, שו"ת ודרשות, 255 עמ',24MB. מעמ'168 - חלק ב - דרשות. מעמ' 236 - "אבל כבד" - הספד על אביו. ☼ממקור אחר
§נחלת יוסף חלק א, ר' יוסף חנניה ליפא בן אריה יהודה ליבש מייזלש, מונקץ, תרעג, שו"ת ודרשות
§נחלת יעקב, ר' יעקב היילפרון, פאדובה, שפב, שו"ת, דינים, וחידושי מסכתות, 102 עמ', 6MB, ממקור אחר, 103 עמ', 5MB, ממקור אחר, 105 עמ', 5MB, ☼ממקור אחר
§נחלת יעקב, ר' חיים יעקב שפטיל, ברדיטשוב, תרעב, שו"ת, עם "עטרת צבי" - חידושי סוגיות
§נחלת לוי ח"א, ר' אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, תשסב, 321 עמ', 26MB, שו"ת, בענייני או"ח ויו"ד
§נחלת לוי ח"ג, שו"ת, אסי הלוי אבן יולי, ירושלים, 5780
§נחלת נפתלי, ר' נפתלי בן פינחס זאב הלוי, ברטיסלבה, תרנא, 204 עמ',13MB, שו"ת, עם "קדש נפתלי" - על מסכתות
§נחלת עזרא, ר' עזרא הדאיה, ירושלים, תשמד, 322 עמ', 9MB, שו"ת, ממקור אחר, 323 עמ', 14MB. עמ' 9-44 - תולדות המחבר. עמ' 46-48 - תוכן העניינים. מעמ' 296 - מפתח לפי סדר שו"ע. מעמ' 297 - תוכן עניינים מורחב. מעמ' 308 - מפתח מקורות. מעמ' 319 - לוח ראשי תיבות
§נחלת עזריאל, ר' עזריאל ליטש סג"ל ראזענבוים, שו"ת ובסופו דרשות, ב"ב תש"ם, 279 עמ', 19MB. מעמ' רז - על התורה. מעמ' רלג - "זכרון משה" על חולין ושחיטה
§נחלת פנחס חלק א, מירס, פנחס אברהם, בני ברק, תשנ"ב, שו"ת, 285 עמ', 21MB
§נחלת פנחס חלק ב, מירס, פנחס אברהם, ירושלים תשנ"ה, 201 עמ', 15MB. עמ' 7-9 - תוכן עניינים
נחלת שבעה ח"ב, שו"ת, ר' שמואל הלוי, 98 עמ', 5MB
§נחלת שמעון, ר' שמעון בן זרח זרחי, 9MB, וילנה תרנ"ז, 155 עמ'
§נחלת שמעון, אמוראי, שמעון, תל אביב, תרצט, שו"ת וחידושים בהלכה, 235 עמ', 13MB. עמ' 10-13 - תוכן עניינים. מעמ' 225 - דרשות. ממקור אחר, 237 עמ', 12MB
#8752;נחמת יוסף, הרב יוסף תאומים, ניו יורק תש"י, שו"ת, 158 עמ', 6MB, ממקור אחר, 158 עמ', 6MB, ממקור אחר, 158 עמ', 7MB. עמ' 5-10 - תוכן עניינים. עמ' 14-18 - שלשלת היוחסין - תולדות המחבר.
§נחפה בכסף חלק א, ר' יונה בן חנון נבון, קושטא תק"ח, 391 עמ', 39MB. מעמ' 299 - על חידושי הרא"ם על ערב פסח וערב יו"ט. מעמ' 306 - על חידושי הרא"ם על סמ"ג הל' חמץ, ויוה"כ. מעמ' 378 - תוכן העניינים. מעמ' 380 - מפתח מקורות. ☼ממקור אחר
§נחפה בכסף חלק ב, ר' יונה בן חנון נבון, קושטא תר"ג, 264 עמ', 30 MB
§נטיעה של שמחה, ר' יצחק דוב בן שמחה הלוי באמברגר, דוה, תרפח, שו"ת
§נטיעות חיים, ר' אליהו יעקב דוב בן חיים שור, וילנה, תרנב, שו"ת ופלפולים, עם "נפש חיה" - דרשה
§נטע שורק, ר' שרגא צבי בן זאב וולף טננבוים, מונקץ, תרנט, 412 עמ', 35MB, שו"ת
§נטע שעשועים, ר' צבי הירש בן יעקב קארא, זולקוה, תקפט, שו"ת
§נטעי נעמנים, ר' יצחק אייזיק בן אהרן רבינוביץ, פיוטרקוב, תרסח, 184 עמ', 14MB, שו"ת
§נימוקי שמואל, רבי שמואל היבנר, ניו יורק, תשל"ט, שו"ת, 335 עמ', 20MB
§ניר לדוד, ר' דוד ניימאן, ירושלים, תרעא, שו"ת וחידושים
§נעשה לך, ר' שמואל אביגדור בן אבא אברמסון, ירושלים, תרץ, שו"ת
§נפש חיה, ר' חיים אלעזר בן אברהם יהודה ליבוש וואקס, שו"ת, 728 עמ', 54MB, פיוטרקוב תרל"ו. מעמ' 118 - יו"ד. מעמ' 421 - אהע"ז. מעמ' 589 - חידושי סוגיות
נפשי בשאלתי חלק א - שו"ת, ר' יעקב ישראל לוגאסי, עם תוכנת חיפוש
נפשי בשאלתי חלק ב - שו"ת, עם תוכנת חיפוש
נפשי בשאלתי חלק ג - שו"ת, עם תוכנת חיפוש
נפשי בשאלתי חלקים א-ג, ר' יעקב ישראל לוגאסי, בתוך תוכנת החיפוש "תורת אמת" - שו"ת
§נפת צופים, או"ח, יו"ד ואהע"ז, סימנים א-קמג, ר' פתחיה מרדכי בן יקותיאל בירדוגו, 13MB, כזבלנכה תרצ"ח, 167 עמ'. מעמ' 162 - תוכן העניינים
§נפת צופים, חו"מ, ר' פתחיה מרדכי בן יקותיאל בירדוגו, 22MB, כזבלנכה תרצ"ח, 274 עמ'. מעמ' 259 - תוכן העניינים לכל החלקים
§נצח יוסף, רבי יוסף בר שלום, ירושלים, תשמ"ג, שו"ת, 345 עמ', 29MB
§נצני ניסן, הרב ניסן יאבלונסקי, שיקגו, אילינוי תר"צ, חידושים וקצת שו"ת - 10MB
§נר אהרן, ר' אברהם אהרן בן יהושע הכהן בורשטין, תל אביב, תש, שו"ת, מו"מ בהלכה ושיעורים
§נר למאור, ר' מרדכי אליהו בן חיים דוב רבינוביץ, ורשה, תרמט, שו"ת וחידושי מסכתות
נשאל דוד,שו"ת, ר' דוד אופנהיים, ירושלים תשמב, 835 עמ', 52.5MB. מעמ' 7 - "ניר דוד". מעמ' 29 - שו"ת או"ח. מעמ' 138 - חו"מ. מעמ' 231 - "חלקי אבנים" - מפתח השואלים והאישים, עם ביוגרפיה לכל אחד. מעמ'327 - ח"א - או"ח, ירושלים תשל"ב, ובסופו מפתח מקורות. מעמ' 507 - אהע"ז ותהלה דוד, ירושלים תשלה. §ממקור אחר, 835 עמ', 55MB
§נשמת כל חי חלק א - או"ח ויו"ד, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 18MB, שלוניקי תקצ"ב, 240 עמ', ☼ממקור אחר
§נשמת כל חי, פלג'י, חיים בן יעקב, שאלוניקי, 5592
§נתיבות אדם, דיטש, מתתיהו בן יהודה אריה, ירושלים, תשסא, שו"ת
§נתיבות משה - או"ח א, שו"ת, גראס, ניסן משה, מודיעין עילית, 5775
§סוכת שלום יצחק א, לעוויטאן, שלום יצחק ב"ר דוד בן ציון, פיעטרקוב, תרפז, 16 עמ', 1MB, שו"ת
§סולם יעקב, ר' יעקב בן מרדכי הכהן מסקין, ניו יורק, תש, 262 עמ', 13MB, שו"ת וחידושי סוגיות. מעמ' 207 - "הדרת מרדכי" - הדרנים על כל אחד מסדרי המשנה, על ש"ס, שבת, יבמות, קידושין, גיטין,חולין, ופלפול לשבתתשובה
§סלסלות יוסף, ר' יוסף אברהם בן חיים צבי צינוביץ, לומזה, תרצז, 108 עמ', 4MB, שו"ת
§סם חיי, ר' חיים בן בנימין עשאל, שלוניקי תק"ו, 304 עמ', 27MB, שו"ת. מעמ' 233 - ליקוטים. מעמ' 297 - תוכן העניינים.מעמ' 299 - מפתח מקורות לשו"ת. מעמ' 302 - מפתח מקורות לליקוטים. ממקור אחר, 304 עמ', 39MB
§סמא דחיי, ר' חיים יעקב בן יעקב דוד, אמשטרדם, תצט, 196 עמ', 22MB, שו"ת. מעמ' 185 - על שו"ע חו"מ. ☼ממקור אחר
§סמיכה לחיים, ר' חיים בן יעקב פאלאג'י, 12MB, שלוניקי תקפ"ו
§ספר יהושע, ר' יהושע השל בן יצחק באב"ד, 48MB, זולקוה תקפ"ט, ☼ממקור אחר
§סתרי ומגני חלק א-ב, ר' סיני בן יקותיאל זאב שיפר, קרלסרוה, תרצב, 67 עמ', 6MB, שו"ת
עבודת הגרשוני, שו"ת, 1861, לבוב, רבי גרשון בן יצחק אשכנזי
§עבודות הגרשוני, אשכנזי, גרשון, פפד"מ, 5459, שו"ת, 203 עמ', 16MB, ממקור אחר, 203 עמ', 21MB. מעמ' 196 - תוכן העניינים
§עבודת הגרשוני, ר' גרשון בן יצחק אשכנזי, 8MB, לבוב תרכ"א
§עבודת השם, ר' שמואל בן מרדכי מאטאלון, שלוניקי, תרנג, שו"ת, 435 עמ', 36MB. מעמ'83 - אהע"ז. מעמ' 421 - תוכן העניינים. מעמ' 426 - מפתח נושאים אלבאביתי
§עדות ביהוסף חלק א-ב, ר' יוסף בן יצחק אלמושנינו, קושטא תע"א, 483 עמ', 40MB. מעמ' 240 - תוכן העניינים לחלק א. מעמ' 244 - חלק ב. מעמ'468 - חידושים עלהרמב"ם מבן המחבר
§עדות ביהוסף ח"א, אלמושנינו, יוסף בן יצחק, קושטאנדינה, תעו
§עדות ביהוסף ח"ב, אלמושנינו, יוסף בן יצחק, קושטאנדינה, תצג
§עדות ביהוסף ח"ב, ר' יוסף חיים אבן סאמון, ליוורנו, תקס, שו"ת, עם "לקח טוב" - שו"ת ופסקים מבנו, 188 עמ', 15MB, ממקור אחר, 184 עמ', 19MB
§עדות ביהוסף, ר' יוסף בן יצחק רוזין, וילנה, תרכו, 268 עמ', 38MB, שו"ת על יו"ד, עם הערות מר' יצחק יעקב ריינס
§עדות ביעקב, ר' יעקב בן אברהם די בוטון, שלוניקי ת"ף, 548 עמ', 62MB, ☼ממקור אחר
§עוגת אליהו, ר' אליהו בן משה ישראל, ליוורנו, תקץ, שו"ת, 156 עמ', 8MB. מעמ' 136 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 155 עמ', 8MB
§עוגת אליהו, הרב אליהו רוסאף, ברונקס, ניו יורק תש"ך, שו"ת ומחקרי הלכה, 105 עמ', 6MB, ממקור אחר, 105 עמ', 6MB
§עולת אי"ש, ר' יעקב שאול בן אליעזר ירוחם אלישר, ירושלים, תרנט, שו"ת, עם "פני האיש" - דרשות
עולת יצחק, ר' יצחק אייזיק, שקלאוו תקסג, שו"ת
§עולת יצחק חלק א-ב, ר' יצחק בן נפתלי ציוני, וילנה, תרמה, שו"ת
§עולת יצחק, רבי יצחק רצאבי, בני ברק, תשמ"ט-נ"ב, שו"ת, חלק א, 440 עמ', 27MB, חלק ב, 513 עמ', 31MB
עולת יצחק - חלק א', ר' יצחק רצאבי
עולת יצחק - חלק ב', ר' יצחק רצאבי
§עולת נח, ר' נח בן פסח הלוי סגל, תל אביב, תשז, שו"ת
§עולת שמואל, ר' שמואל בן דוד פלורנטין, 11MB, שלוניקי תקל"ו
§עולת שמואל, ר' שמואל בן מרדכי קונפורטי, 9MB, שלוניקי תקנ"ט, 156 עמ', 13MB. מעמ' 149 - תוכן העניינים. מעמ' 154 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 244 עמ', 32MB. מעמ' 163 - על התורה. מעמ'237 - מפתח מקורות
§עולת שמואל חלק א, ר' שמואל ליב בן דוד קוידר, 12MB, פרג תקפ"ג
עונג יום טוב, שו"ת, 1880, וילנה, רבי רפאל יום טוב ליפמן היילפרין
§עונג יום טוב, ר' רפאל יום טוב ליפמאן בן ישראל היילפרין, 34MB, וילנה תר"מ, 580 עמ', ממקור אחר, 580 עמ', 71MB. מעמ' 568 - חידושים מר' משה צבי אחי המחבר ומבנו ומחתנו. מעמ' 577 - תוכן העניינים. ☼ממקור אחר
§עזרת יהודה, ר' ישראל איסר יהודה בן נחמיה מאלין, ורשה, תרכב, שו"ת, 168 עמ', 11MB. יצא לאור אח"כ בעריכה מחודשת בשם תשובות רבי איסר יהודה, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§עזרת ישראל, ר' רפאל ישראל איסר בן דוב בר שפירא, ורשה, תרנא, שו"ת, 223 עמ', 20MB. מעמ' 218 - תוכן העניינים
§עזרת מצר, שו"ת, רבי אברהם פינסו, ירושלים, תשנ"ה, 483 עמ', 26MB, עם שו"ת ר' דוד פארדו ועוד חכמים
§עט סופר, ר' עזרא עילי הכהן טוויל, ירושלים, תרפח, שו"ת עם שבע דרשות, 301 עמ', 18MB. מעמ' 148 - עניינים שונים בחו"מ. מעמ'174 - דרשות. מעמ' 218 - "דרכה של תורה" - איך לחנך את הילדים. מעמ'234 - "מצא חיים" - דרשות. מעמ' 298 - תוכן העניינים
§עטרת יצחק, ר' יצחק אייזיק בן אהרן רבינוביץ, ירושלים, תרפה, שו"ת
§עטרת ישועה חלק א, ר' יהושע בן מאיר הורוויץ, קרקוב, תרצב, שו"ת
§עטרת מרדכי, ר' מרדכי בן אברהם אבא ליב זלבוביץ, ריגה, תרצח, 220 עמ', 15MB, שו"ת, ὥממקור אחר, 220 עמ', 14MB
§עטרת מרדכי, ר' מרדכי בן חיים צבי שיף, סט. לואיס, תרפד, שו"ת ופלפולים, 98 עמ', 4MB, ממקור אחר, 98 עמ', 4MB
עטרת פז, הרב פנחס זביחי, עם תוכנת חיפוש
§עטרת פז ח"ג, ר' פנחס זביחי, ירושלים
§עטרת צבי, ר' אפרים אליעזר צבי הירש בן זאב חרל"פ, ורשה, תרנז, 156 עמ', 10MB, שו"ת. מעמ' 99 - דרוש לפרשת נשוא. מעמ' 112 - על מדרש תנחומא. מעמ' 134 - על מדרש שמואל. מעמ' 144 - על מדרש משלי. מעמ' 149 - ליקוטים
§עטרת שלמה, ר' ר' יעקב שלמה הולצברג, וילנא תרנ"ז, 142 עמ', 10MB, ממקור אחר, 142 עמ', 10MB
§עין אליעזר, ר' אליעזר ליפמאן בן עזריאל הכהן וולק, ירושלים, תרפח, שו"ת, 182 עמ', 17MB. מעמ' 129 - וחידושים על הש"ס והרמב"ם. מעמ' 171 - דרשות
§עין הבדלח, ר' חיים צבי בן דוד יהודה ליב מאנהיימר, ניו יורק, תשד, שו"ת
§עין יעקב, ר' יעקב בן בצלאל סולובייצ'יק, זיטומיר, תרעה, שו"ת
עין יצחק, שו"ת, אבן העזר: 1895, אורח חיים, חושן משפט, יורה דעה:1889, וילנא, רבי יצחק אלחנן בן ישראל ספקטור
§עין יצחק חלק א, ר' יצחק אלחנן בן ישראל איסר ספקטור, 48MB, וילנה תרמ"ט
§עין יצחק חלק ב, ר' יצחק אלחנן בן ישראל איסר ספקטור, 27MB, וילנה תרנ"ה
§עין משפט, ר' אברהם בן יוסף הלוי, 18MB, שלוניקי תרנ"ז, 222 עמ'. מעמ' 220 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 221 עמ', 30MB
§עין משפט, ר' עזרא בן רפאל מרדכי מלכי, קושטא תק"ל, 236 עמ', 21MB, ממקור אחר, 235 עמ', 25MB
§עלהו רענן, ר' יצחק יוסף בן מיכאל משה זילברברג, ורשה, תרצו, שו"ת ופלפולים
§עם סגולה ח"ב, תשובות בהלכה ובאגדה, סילבר, עקיבא משה בן יצחק אייזיק, עם תשובות מר"ח קנייבסקי, קרית ספר, 5776
§עמוד אש, ר' אלעזר בן מתתיהו שטראשון, ורשה, תרעב, 180 עמ', 13MB, שו"ת או"ח
§עמודי אור, ר' יחיאל בן אהרן הלר, 39MB, קניגסברג תרט"ו
§עמודי אש חלק א, ר' אברהם שמואל בן יהודה ליב איישישקר, וילנה, תרלה, 184 עמ', 22MB, שו"ת, ☼ממקור אחר
§עמודי אש, ר' ישראל אייזנשטיין, 31MB, לבוב תר"ם
§עמודי אש, איזנשטין, ישראל, תשעא, סדר חדש
§עמודי אש לבית יוסף, ר' מנחם בן משה ווייס, 9MB, מונקץ תרצ"ט
§עמודי שש, ר' ישראל איסר יעקב קלצקין ואחיו, ורשה, תרעב, 40 עמ', 3MB, שו"ת וחידושים
§עמק בנימין, ר' בנימין רפאל דיאש-בראנדון, בורגופרונד, תרעב, 19 עמ', 2MB, שו"ת
§עמק הלכה, ר' משה אהרן בן ישראל אלופין, ורשה, תרנא, 211 עמ', 20MB, שו"ת, עם מאמר על מצוות מילה
§עמק הלכה, ר' יהושע בן נחום בוימל, חלק א-ב, 26MB, ניו יורק תרצ"ד, חלק א, 10MB, ניו יורק 1976, שו"ת וחידושי ש"ס, 211 עמודים, חלק ב, 8MB, ניו יורק 1976
עמק המלך, שו"ת, ר' מנחם עזריה קסטלנובו, ליוורנו תרכח, §ממקור אחר, 104 עמ', 9MB
§עמק התשובה חלק א, ר' יחזקאל ראטה, ניו יורק, תשנד, 249 עמ', 22MB
§עמק התשובה חלק ב, ר' יחזקאל ראטה, ניו יורק, תשנד
§עמק התשובה חלק ג, ר' יחזקאל ראטה, ניו יורק, תשנד
§עמק התשובה חלק ד, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5764
§עמק התשובה חלק ה, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5764
§עמק התשובה חלק ו, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5764
§עמק התשובה חלק ז, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5764
§עמק התשובה חלק ח, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5767
§עמק התשובה חלק ט, רוטה, יחזקאל בן יצחק איזיק, ברוקלין, 5772
עמק יהושע, ר' יהושע אייזיק שפירא, ורשה תרב
§עמק יהושע חלק א-ב, ר' יהושע אייזיק בן יחיאל שפירא, ירושלים, תרפה, 217 עמ', 21MB. מעמ' 148 - חלק ב - דרשות
§עמק יהושע ד - שער יהושע א - גלות ירושלים אשר בספרד, ממן, יהושע בן רפאל - רפאל ממן, ירושלים, תשנד
§עמק יהושע ז - יד רמה, ממן, יהושע בן רפאל - רפאל ממן, ירושלים, תשסו
§עמק שאלה, ר' מרדכי דוב בן משולם זושא יצחק טברסקי, פיוטרקוב, תרסו, 400 עמ', 53MB, שו"ת
§עני בן פחמא, ר' ישראל ניסן בן משה אריה קופרשטוק, 20MB, ירושלים תרפ"ח
§עץ אפרים חלק א, ר' אפרים זלמן בן נחום הלוי סלוצקי, וילנה, תרעח, 83 עמ', 5MB, שו"ת, חלק או"ח
§עץ החיים-חלק ראשון, טעבלי אפרתי, דוד, פרעמישלא, תרמא, 159 עמ', 14MB, שו"ת
§ענף עץ אבות, ר' מרדכי בן אריה ליב מנקס, זיטומיר, תרס, 141 עמ', 12MB, שו"ת
עצי ברושים, שו"ת, 1903, וילנא, הרב שלמה כהן
עצי ברושים, ר' שלמה הכהן מווילנא, 9.74 MB
§עצי הלבנון, ר' יהודה ליב בן משה חיים צירלסון, קלוז', תרפב, 126 עמ', 5MB, שו"ת
§עשה משה, שווארטץ, משה עזריאל, ברוקלין, 5778
§פאר ישראל, ר' ישראל בן אפרים פישל הורניק, צ'רנוביץ, תרצה, 62 עמ', 5MB, שו"ת. עמ' 33-56 - "קונטרס בני רב פפא" - ביאור אמירת בני רב פפא בסיום מסכת
§פאר עץ חיים חלק א-ג, ר' חיים בן אברהם, ירושלים, תרסג, 514 עמ', 45MB, שו"ת, בענייני או"ח. מעמ' 165 - ח"ב. מעמ' 359 - ח"ג.
§פאת השדה חלק א-ב, ר' ברוך בן אהרן אקפלד, לבוב, תרמב, 106 עמ', 7MB, שו"ת על או"ח ויו"ד
§פאת נגב, ר' ניסים גבאי, שלוניקי תקנ"ז, 228 עמ', 20MB. מעמ' 217 - תוכן עניינים. מעמ' 224 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 228 עמ', 27MB
§פאת שדך, רבי שמואל דוד הכהן מונק, ירושלים, תשל"ה, 451 עמ', 17MB, שו"ת. מעמ' 384 - חידושי מסכתות וחידושי סוגיות. מעמ' 430 - על לימוד תורה. מעמ' 435 - דרשה לתשובה. מעמ' 448 - הספד
§פאת שדך - ב, מונק, שמואל דוד, ירושלים, תשלה, 449 עמ', 19MB, שו"ת בענייני או"ח
§פי אריה, ר' מרדכי יהודה ליב בן יעקב צבי גלאזשטיין, וילנה, תרלז, שו"ת, 92 עמ', 7MB
§פינות הבית, ר' אברהם בן גדליה טיקטין, ורשה, תרמג, 36 עמ', 4MB, שו"ת,על או"ח
§פלא יועץ, שו"ת, ר' אליעזר בן יצחק פאפו, 344 עמ', 11MB, ירושלים תשנ"ג. עמ' 7-33 - תוכן עניינים. ממקור אחר, 352 עמ', 11MB, ירושלים תשמ"ז
§פלא יועץ, סטולמן, אביעד אברהם, אפרת, תשעא
§פלאות עדותיך, פדווא, פנחס ליבוש בן יוסף, אמסטרדם, תשעא, שו"ת, בירורי הלכות וחידושי סוגיות
§פלאות עדותיך שו"ת חלק א', הרב פנחס לעבוד פדווא, אמסטרדם- קרית גת, 5771
§פלאות עדותיך חלק א, שו"ת, הרה"ג ר' פנחס פדווא, קרית גת, 5779
§פלאות עדותיך חלק ב', הרה"ג ר' פנחס פדווא גאב"ד אמסטרדאם ודומ"ץ דקהילת מחזיקי הדת דחזידי בעלזא בקרית גת, קרית גת, 5779
§פלגי מים, ליפשיץ, גימפל, אנטווערפען, תשנו
§פלגי מים ב, ליפשיץ, מרדכי גימפל בן שמעון, אנטווערפען, תשעא, ממקור אחר
§פלגי שמן, הרב מנחם הכהן ריזיקאוו, ברוקלין, ניו יורק תרצ"ט, שו"ת וחידושים במקומות שונים בש"ס - 11MB
§פליטת בית יהודה, ר' יהודה בן שמואל לירמה, 6MB, ונציה ת"ז, ჶממקור אחר
§פלפול הלכה, ר' ישראל יוסף בן יהודה ליב גלאט, פרמישלה, תרס, 128 עמ', 11MB, שו"ת
§פני אהרן, ר' אהרן בן שלמה אמארילייו, שלוניקי, תקנו, 294 עמ', 25MB. עמ' 5-10 - תוכן עניינים. עמ' 11-14 - מפתח מקורות ממקור אחר, 294 עמ', 25MB, ממקור אחר, 293 עמ', 24MB
§פני אריה חלק א, ר' אריה ליב בן חיים ברסלוי, אמשטרדם, תקן, 219 עמ', 17MB, שו"ת ובירורי הלכה
§פני אריה, ברסלא, אריה ליב בן חיים, ירושלים, תשע, שו"ת וביאורים בשו"ע ובסוגיות הש"ס, 286 עמ', 12MB, הערות על הספר
§פני דוד, ר' דוד בן שלמה פאפו, ירושלים, תרפד, 310 עמ', 30MB, שו"ת. מעמ' 281 - ליקוטים - ענייני הלכה בסדר א"ב. מעמ' 302 - חידושי מסכתות
§פני האריה החי, ר' חיים אריה ליב בן יוסף רוטנבורג, ורשה, תרסב, 126 עמ', 13MB, "משען לחם" - שו"ת. מעמ' 10-21 - "פעולת צדיק לחיים" - תולדות המחבר. מעמ' 99 - "משען מים" - דרשות
§פני חיים, ר' פנחס בן אברהם אריה, ברדיטשוב, תרסב, 104 עמ', 11MB, שו"ת על אהע"ז
פני יהושע, ר' יהושע בן יוסף מקרקוב, שו"ת חלק א, אמשטרדם תע"ה, 54 עמ', 24.1MB, ⋧ממקור אחר, 50 דפים, §ממקור אחר, 104 עמ', 11MB. מעמ' 26 - יו"ד. מעמ' 49 - חו"מ. מעמ' 64 - אהע"ז.
§פני יהושע, שני חלקים, ר' יהושע בן יוסף מקראקא, לבוב תר"כ, ד"צ ירושלים תשמ"ב, עם צילום שער מדפוס אמשטרדם תע"ה, 248 עמ', 46MB. מעמ' 19- יו"ד. מעמ' 38 -- חו"מ. מעמ' 49 - אהע"ז. מעמ' 80 - ח"ב. מעמ' 95 - יו"ד. מעמ' 122 - אהע"ז. מעמ' 209 - חו"מ. ὥממקור אחר
§פני יהושע חלק א, רבי יהושע אב"ד קראקא, לבוב תר"כ, 85 עמ', 12MB, שו"ת. עמ' 3-7 - מפתח מקורות לתלמוד
§פני יהושע, מתוך "שני המאורות הגדולים", הנדלי, יהושע בן יוסף, קושטאנדינא, תצט, 213 עמ', 30MB, עם מפתחות לשו"ת אדרת אליהו
—§מפתחות לשו"ת פני יהושע, הנדלי, יהושע בן יוסף, קושטאנדינא, תצט
§פני יצחק, ר' יצחק אייזיק בן ישעיה בהר"ד, 6MB, וילנה תרס"ט
§פני יצחק, ר' יצחק בן יוסף משה חריף, 8MB, ירוסלב תרס"ה
§פני יצחק חלק א, ר' יצחק בן משה אבולעפיה, 56MB, ארם צובה תרל"א
§פני יצחק חלק ב, ר' יצחק בן משה אבולעפיה, ליוורנו תרמ"ו, 237 עמ', 21MB
§פני יצחק חלק ג-ד, ר' יצחק בן משה אבולעפיה, 36MB, אזמיר תרמ"ז
§פני יצחק חלק ה, ר' יצחק בן משה אבולעפיה, 41MB, אזמיר תרנ"ח
§פני יצחק חלק ו, ר' יצחק בן משה אבולעפיה, 30MB, ירושלים תרס"ג
—§לב נשבר, ר' יצחק בן משה אבולעפיה, אזמיר, תרלח, תשובות על השגות על ספרו פני יצחק
§פני יצחק-חלק שני, בשאן, חזקיה מרדכי ב"ר שמואל חיים, מנטובה, תקד, שו"ת, 38 עמ', 3MB. מעמ' 3 - "קרוא מקרא" - בענין נוסחאות התפלה. מעמ' 13 - "אסור קדושה" - על קירבה בין חתן לכלה. מעמ' 27 - "שומר שבת" בענין אמירה לגוי בשבת. ממקור אחר, 38 עמ', 4MB
§פני לוי, ר' נפתלי יוסף בן אברהם מנחם הלוי פריינד, פיוטרקוב, תרסד, 80 עמ', 5MB, שו"ת. מעמ' 63 - "נוצר הברית" - דיני ברית מילה.
§פני מבין, ר' נתנאל בן יחיאל מיכל הכהן פריד, 472 עמ', 61MB, מונקץ תרע"ג, שו"ת. מעמ' 15 - או"ח. מעמ' 209 - יו"ד
§פני משה חלק א, ר' משה בן נסים בנבנישתי, קושטא תכ"ט, 532 עמ', 43MB. מעמ' 518 - לוח טעויות. מעמ' 523 - תוכן עניינים לפי סדר השו"ע. מעמ' 528 - מפתח מקורות
§פני משה חלק ב, ר' משה בן נסים בנבנישתי, קושטא תכ"ט, 594 עמ', 50MB
§פני משה חלקים ב-ג, בנבנשתי, משה בן נסים, קושטנדינא, תעט, 921 עמ', 93MB. בטעות נסרק בתחילת חלק ב השער של חלק ג. מעמ' 612 - חלק ג. מעמ' 898 - מפתח התשובות כסדר הטור. מעמ' 903 - מפתח מקורות. מעמ' 910 - לוח טעויות
§פני משנה, אגרות בין ר' מנשה קליין ור' פינחס מנחם בן אברהם מרדכי אלטר, ברוקלין, תשסה, 148 עמ', 4MB
פנים מאירות חלק ב, שו"ת, 1899, למברג, רבי מאיר איזנשטאט
פנים מאירות חלק ג, שו"ת, 1899, למברג, רבי מאיר איזנשטאט
§פנים מאירות חלק א-ג, ר' מאיר בן יצחק אייזנשטאט, נ"י תשכ"ב, 380 עמ', 58MB. עמ' 2-3 - תולדות המחבר. מעמ' 9 - חלק א - ק"י סימנים. מעמ' 147 - חלק ב, קצ"א סימנים. מעמ' 323 - חלק ג - נ' סימנים. מעמ' 377- קונטרס אחרון
§פנים מאירות חלק ראשון, אייזנשטאט, מאיר ב"ר יצחק, אמשטרדם תע"ה, 274 עמ', 37MB, קי סימנים. מעמ' 203 - חידושים על מס' זבחים
§פנים מאירות חלק שלישי, אייזנשטאט, מאיר ב"ר יצחק, זולצבך, 5498, 126 עמ', 17MB, חידושים על קידושין וביצה. מעמ' 64 - שו"ת, נ' סימנים
פנים מאירות ח"א, ר' מאיר אייזנשטאט, לעמבערג תרנ"ט, 142 עמ'
פנים מאירות ח"ב, ר' מאיר אייזנשטאט, לעמבערג תרנ"ט, 174 עמ'
פנים מאירות ח"ג, ר' מאיר אייזנשטאט, לעמבערג תרנ"ט, 58 עמ'
§פסקי הלכות חלק ב, שו"ת, רבי אברהם יחיאל הלוי דויטש, מעלה אדומים, 5782
§פסקי ושאלות ותשובות מהר"ש מלובלין, ר' שלמה בן יהודה לייבוש, 32MB, ברוקלין תשמ"ח
§פסקי ריקאנטי האחרונים, שו"ת, ר' יעקב חי בן יצחק שמואל חיים ריקאנאטי, ליוורנו, תקעג,195 עמ', 9MB. מעמ' 173 - על בית יוסף או"ח וחו"מ. מעמ' 190 - תוכן העניינים. ממקור אחר
§פעולת צדיק חלק א, ר' יחיא בן יוסף צאלח, תל אביב, תשו
§פעולת צדיק חלק ב, ר' יחיא בן יוסף צאלח, תל אביב, תשכה
§פעולת צדיק חלק ג, ר' יחיא בן יוסף צאלח, תל אביב, תשכה
פעולת צדיק א, שו"ת, ר' יחיא צאלח, מהדורה שניה, 145 עמ', 5.7MB
פעולת צדיק ב, ירושלים תשכה, 319 עמ', 12.2MB
פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק א, ר' יחיא צלאח
פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק ב, ר' יחיא צלאח
פעולת צדיק (מהדורא חדשה) - חלק ג, ר' יחיא צלאח
§פקודת אלעזר, רבי אליעזר לעוו, סאטמר, תרצ"א
§פרדס הארץ - חלק ראשון, הורוויץ, ישעיה בן אשר יחזקאל הלוי, ירושלים, תרצג, שו"ת, בשם "בית יצחק" ו"בית מאיר"
§פרדס רמונים, ר' יואל בן מאיר כ"ץ, סטו מרה, תרפח, 250 עמ', 22MB, שו"ת - תיקון עגונים ועגונות, "דברי שלום ואמת" - על מעשה בגט, "כתר מלכות" - על חזקת רבנות, ממקור אחר, 247 עמ', 15MB
§פרדס רמונים - חלק א, רבי רפאל מסעוד אבן מוחא, ירושלים, תשל"ט, 147 עמ', 9MB, שו"ת
§פרח מטה אהרן חלק א סי' א-קכה, ר' אהרן בן חיים אברהם הכהן פרחיה, 22MB, אמשטרדם תס"ג, 502 עמ', חלק א סי' סה-קכה, (כתוב בשער חלק ב אבל זה טעות) 255 עמ', 26MB
פרח מטה אהרן ח"א
§פרח מטה אהרן - ב, פרחיה, אהרן בן חיים אברהם הכהן, אמשטרדם, 5453
פרח מטה אהרן, חלקים א-ב, ר' אהרן פרחיא, שו"ת, אמשטרדם תסב
§פרח שושן, ר' ישועה בן אברהם שבאבו זיין, קושטא תצ"ב, 154 עמ', 16MB, שו"ת כסדר שו"ת גינת ורדים. מעמ' 149 - תוכן עניינים. מעמ' 152 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 156 עמ', 20MB
§פרח שושנה, ר' מאיר בלומענפעלד, ניו יורק, תשלא, 242 עמ', 13MB, שו"ת
§פרחי האביב חלק א, ר' ישראל חיים בן אריה ליב צבי הירש דייכס, וילנה, תרל, 82 עמ', 5MB, שו"ת על חו"מ, ממקור אחר, 82 עמ', 6MB
פרחי כהונה, שו"ת, 1948, מרוקו, רבי מסעוד הכהן
§פרחי כהונה, ר' מסעוד בן אליהו הכהן, תש"ח, כזבלנכה, 340 עמ', 29MB, שו"ת. חסר בצילום ו ע"ג-ע"ד, ז ע"א-ע"ב. חסרים דפים יג-יד, ובמקומם נדפסו דפים יא-יב פעמיים. אחרי סי' מא באות שתי תשובות המסומנות לט-מ, ואח"כ סי' מד; ומספרן האמיתי הוא מב-מג. דפים עה-עו מצולמים פעמיים, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§פרי אליעזר ח"א, שו"ת, פולק, אליעזר בן ישראל הלוי, ירושלים, 5773
§פרי הארץ חלק א-ג, ר' ישראל מאיר בן יוסף מזרחי, 55MB, קושטא תפ"ז, 690 עמ'. מעמ' 193 - ח"ב. מעמ' 481 - ח"ג
§פרי הארץ - חלק ב, מזרחי, ישראל מאיר בן יוסף, שאלוניקי, תקטו
§פרי הארץ חלק ג, ר' ישראל מאיר בן יוסף מזרחי, 12MB, ירושלים תרס"ה
§פרי החיים, ר' חיים בן יעקב שמעון רוזנברג, בילגורי תרצ"ד, 322 עמ', 26MB, מעמ' 209 - תוכן הענינים לאו"ח ויו"ד. מעמ' 211 - אהע"ז. עמ' 250 - תוכן העניינים לאהע"ז. מעמ' 251 - חו"מ. מעמ' 322 - תוכן העניינים לחו"מ
§פרי השדה חלק א-ב, ר' אליעזר חיים בן אברהם דייטש, פקש תרס"ו, 346 עמ', 28MB. מעמ' 113- "תכלת מרדכי" - חידושי סוגיות. מעמ'155 - חלק ב. מעמ' 343 - מפתח נושאים אלפביתי לששת חלקי "תבואות השדה" ולפרי השדה ח"א וח"ב
§פרי השדה חלק ג, ר' אליעזר חיים בן אברהם דייטש, 24MB, פקש תרע"ה
§פרי השדה חלק ד, ר' אליעזר חיים בן אברהם דייטש, 24MB, פקש תרע"ה
§פרי חיים, ר' חיים יהודה ליב הלוי אפשטיין, ורשה תרעג, שו"ת, 110 עמ', 8MB. מעמ' 100 - על מסכת מגילה. מעמ' 107 - מאמר על חנוכה ופורים ומועדים מר' שמחה בונם הלוי
§פרי יוסף, ר' מאיר בן יוסף מאן, וילנה, תרמו, 64 עמ', 3MB, שו"ת. מעמ' 34 - דרשות ע"ד פלפול ומוסר, על התורה, הבטחון, הגאולה, השלום, הצדקה, התשובה
פרי יצחק חלק ב, שו"ת, 1913, ירושלים, רבי יצחק בלזר
§פרי יצחק חלק א-ב, ר' יצחק בן שלמה בלאזר, 55MB, וילנה תרמ"א, 432 עמ', ממקור אחר, 432 עמ', 46MB. מעמ'410 - תוכן עניינים. מעמ' 412 - מפתח נשואים אלפאביתי. מעמ' 421 - מפתח מקורות
§פרי עץ חיים ח"א, ר' יצחק חיים אבן ראנא די בדיטו, אמשטרדם, 499 עמ', 28MB, שו"ת, בלי מספור עמודים. מעמ' 63 - דפים א-ריז
§פרי עץ חיים ח"ב, ר' יצחק חיים אבן ראנא די בדיטו, אמשטרדם, 484 עמ', 26MB, דפים ריח-תנה
§פרי עץ חיים ח"ג, ר' יצחק חיים אבן ראנא די בדיטו, אמסטרדם תק"א, 868 עמ', 47MB, סט סימנים. מעמ' 327 - מספור עמודים חדש, בלי מספור סימנים. מעמ' 717 - מס' 319-353
§פרי עץ חיים, ר' יצחק חיים אבן דאנא די בדיטו, אמסטרדם, 276 עמ', 14MB, מס' 354-408 ועוד
§פרי עץ חיים, ר' שלמה שלם, אמסטרדם תע"ב, 560 עמ', 30MB, שו"ת, בלי מספור סימנים, דפים א-רעה
§פרי עץ חיים ח"ב, ר' שלמה שלם, אמסטרדם תקכ"ח, 526 עמ', 29MB, עג סימנים
§פרי עץ חיים ח"ג, ר' שלמה שלם וחכמי מדרש עץ חיים, אמסטרדם תקל"ד, 468 עמ', 26MB, שו"ת, ע סימנים
§פרי עץ חיים ח"ד, ר' שלמה שלם, אמסטרדם תק"מ, 158 עמ', 8MB, כח סימנים
§פרי עץ חיים, ר' דוד הכהן די אזיוידו, אמסטרדם תקמ"ב, 422 עמ', 25MB, עא סימנים
§פרי עץ חיים, ר' דוד הכהן די אזיוידו, אמסטרדם תקמ"ט, 248 עמ', 13MB, שו"ת, מה סימנים
§פרי עץ חיים, ר' דניאל הכהן די אזיוידו, אמסטרדם תקנ"ב, 314 עמ', 17MB
§פרי עץ חיים, ר' דניאל הכהן די אזיוידו, אמסטרדם תקנ"ו, 482 עמ', 27MB. מעמ' 431 - חלק נוסף - תקס"ז
§פרי עץ חיים, ר' יצחק חיים אבן דאנא די בדיטו, אמשטרדם, תנא, 300 עמ', 28MB
פרי עץ חיים, שו"ת, אמשטרדם תנא-תקסז
פרי עץ חיים, בית המדרש עץ חיים, אמשטרדם תנא-תקסח
§פרי צדיק, ר' רפאל ידידיה שלמה בן ישועה צרור, 64MB, ליוורנו 123 תקנ"ח, ☼ממקור אחר
§פרי צדיק, ר' רפאל ידידיה שלמה בן ישועה צרור, 22MB, ירושלים תשמ"ה
§פרי תבואה חלק ב, ר' אהרן יהודה ליב בן אשר זליג מרגליות, נאווידוואר, 5556, 158 עמ', 23MB. חלק א לא נדפס, שנקרא "תורה אחת", שו"ת בענייני ספק ספיקא, כמתואר בשער ואחורי השער. ממקור אחר, נובי דבור תקנ"ו, ד"צ בני ברק תש"ל, 162 עמ', 19MB. עמ' 160 - תוכן. עמ' 161-162 - "וזאת ליהודה", שבחי המחבר, מאת נכדו, ר' ישעיה אשר זליג מרגליות
§פרפראות לחכמה, טשערקעס, יצחק נח ב"ר מאיר, בילגורייא, תרסט, 34 עמ', 1MB, שו"ת על עגונה ועל טריפות הריאה
§פרשת מרדכי, ר' מרדכי בן אברהם ביהא בנט, סיגט, תרמט, 270 עמ', 35MB, שו"ת
§פרת יוסף, ר' יוסף אלפאנדארי, אזמיר, תרכח, 306 עמ', 23MB, שו"ת. מעמ' 295 - פסקי דינים בסדר א"ב
§פרת יוסף, ר' יוסף בן יצחק רוזין, ורשה, תרמד, 284 עמ', 27MB, שו"ת. מעמ' 253 - חידושים על שו"ע חו"מ
§צאן יוסף, רבי יוסף בן נאיים, לוד, 353 עמ', 23MB, שו"ת ועיונים הלכתיים
§צבי לצדיק חלק א, ר' צבי אלימלך בן דוד מבלוזוב שפירא, בילגורי, תרצו, שו"ת, 134 עמ', 12MB. מעמ' 97 - "פרי צדיק" - חידושי סוגיות
צבי תפארת, ר' צבי הירש שפירא, מונקאטש תרע"ב, ד"צ נ"י תשלא, 231 עמ', 9.2MB, שו"ת, §ממקור אחר, 231 עמ', 9.2MB, ממקור אחר, 231 עמ', 24MB
§צדקה ומשפט חלק א, ר' צדקה בן סעדיה חוצין, 22MB, ירושלים - תרפ"ו
§צדקה ומשפט חלק ב, ר' צדקה בן סעדיה חוצין, 19MB, תל אביב - תשל"ה
§צדקת משה, מאג'וז, משה זקן, ג'רבה, תרעו, 46 עמ', 2MB, שו"ת
§צור יעקב, ר' אברהם יעקב בן שמואל הלוי הורוויץ, ירושלים, תשטו, 346 עמ', 30MB, שו"ת. מעמ' 247 - "שארית יעקב" - תשובות נוספות. מעמ' 263 - "בשם מרדכי" - הערות מבן המחבר. מעמ' 295 - חלק ב. מעמ' 339 - מפתח מובאות מהתלמוד
§ציון למנחם, ר' מנחם מנדל בן שמואל קירשבוים, ניו יורק, תשכה, 521 עמ', 20MB, שו"ת מנחם משיב ח"ב. מעמ' 361 - תקנות איך לנהוג באפר הנשרפים. מעמ' 371 - הערות על יהושע ושופטים. מעמ' 397 - תשובות ממנו ואליו. מעמ' 461 - "המפלפל" חוב' א, שהופיע בקראקא תרעג. מעמ' 487 - המפלפל חוב' ב. מעמ' 518 - לוח לשנת תש"ב
§ציון לנפש חיה, ר' נתן נטע לייטער, 10MB, ירושלים - תשכ"ד שו"ת בד' חלקי שלחן ערוך
§ציוני חלק א-ב, ר' אהרן זליג בן נפתלי ציוני, וילנה, תרלה, 318 עמ', 28MB, שו"ת. מעמ' 151 - חלק ב. מעמ' 290 - חידושי מסכתות
§ציץ אליעזר, ר' אליעזר וולדנבורג, ירושלים, חלק א, תשה, חלק ב, תשז, חלק ג, תשיא, חלק ד, תשיד, חלק ד, חלק ה, תשיז, חלק ה, חלק ו, תשכא, חלק ז, תשכג, חלק ח, תשכה, חלק ט, תשכה, חלק י, תשל, חלק יא, תשלג, חלק יב, תשלו, חלק יג, תשלח, חלק יד, תשמא, חלק טו, תשמג, חלק טז, תשמה, חלק יז, תשמח, חלק יח, תשן, חלק יט, תשנב, חלק כ, תשנד, חלק כא, תשנו, חלק כא
§ציץ הקדש חלק א, ר' יהושע צבי מיכל בן יעקב קופל שפירא, 218 עמ', 6MB, ירושלים תר"ף
§צל ההרים - א, הרצל, הלל יצחק, שיקגו, 5778
§צל הכסף, שו"ת על ד"ח שו"ע, במספור אחד, ר' אברהם בן בנבנישתי השני גאטינייו, 34MB, שלוניקי תרל"ב, 498 עמ'. מעמ' 413 - תוכן העניינים. מעמ' 421 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 430 - לוח טעויות. מעמ'436 - דרושים
§צל הכסף - ב, שו"ת ודרשות, גאטינייו, אברהם בן בנבנישתי (השני), שלוניקי, 5632
§צלותא דאברהם, ר' אברהם נפתלי הירץ בן מרדכי צבי הירש ינר, לבוב, תרכח, 369 עמ', 29MB, שו"ת. מעמ' 321 - דרשות, קטוע בסופו, ☼ממקור אחר
§צמח מנחם, ר' מנחם מנדל בן נח חיים אייזנשטאט, ורשה, תרמא, 178 עמ', 16MB, שו"ת. מעמ' 165 - דרשות, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
צמח צדק הקדמון, שו"ת, 1861, למברג, רבי מנחם מנדעל בן אברהם קרועמל
§צמח צדק, קרוכמל, מנחם מנדל בן אברהם, אמשטירדאם, תלה, 407 עמ', 31MB, ממקור אחר, 407 עמ', 25MB
§צמח צדק, קרוכמל, מנחם מנדל בן אברהם, לבוב תרכ"א, 201 עמ', 19MB. עמ' 5-6 - מפתח מקורות לתלמוד. עמ' 7-12 - תוכן עניינים. עמ' 13-15 - קונטרס אחרון מבן המחבר
שו"ת צמח צדק, ר' מנחם מנדל בן שלום שכנא שניאורסון, עם תוכנת חיפוש
צמח צדק (לובאוויטש) אבן העזר חלק א, שו"ת, 1871, וילנא, רבי מנחם מנדל שניאורסון
צמח צדק (לובאוויטש) אבן העזר חלק ב, שו"ת, 1871, וילנא, רבי מנחם מנדל שניאורסון
צמח צדק (לובאוויטש) אבן העזר חלק ג, שו"ת, 1872, וילנא, רבי מנחם מנדל שניאורסון
צמח צדק (לובאוויטש) אבן העזר חלק ד, שו"ת, 1872, ווילנא, רבי מנחם מנדל שניאורסון
צמח צדק (לובאוויטש) אורח חיים חלק א, שו"ת, 1884, וילנא, רבי מנחם מנדל שניאורסון
צמח צדק (לובאוויטש) יורה דעה חלק א, שו"ת, 1874, וילנא, רבי מנחם מנדל שניאורסון
צמח צדק (לובאוויטש) יורה דעה חלק ב, שו"ת, 1874, ווילנא, רבי מנחם מנדל שניאורסון
§צמח צדק אורח חיים, ר' מנחם מנדל בן שלום שכנא שניאורסון מליובאוויטש 14MB, ניו יורק תשנ"ד
§צמח צדק יורה דעה, ר' מנחם מנדל בן שלום שכנא שניאורסון, 52MB, ניו יורק תשנ"ד
§צמח צדק אבן העזר, ר' מנחם מנדל בן שלום שכנא שניאורסון, 35MB, ניו יורק תשנ"ד
§צמח צדק אבן העזר חלק ב, ר' מנחם מנדל בן שלום שכנא שניאורסון, 45MB, ניו יורק תשנ"ד
§צמח צדק חושן משפט, ר' מנחם מנדל בן שלום שכנא שניאורסון, 12MB, ניו יורק תשנ"ד
§צמח צדק - שער המילואים ח"ה, ר' מנחם מנדל בן שלום שכנא שניאורסון, ברוקלין, תשסט
§צמח צדק שאלות ותשובות - חלק א, מנחם מנדל שניאורסאהן, ברוקלין, תשעח
§צמח צדק שאלות ותשובות - חלק ב, מנחם מנדל שניאורסאהן, ברוקלין, תשעח
§צמח צדק מפתחות, ר' מנחם מנדל בן שלום שכנא שניאורסון, 14MB, ניו יורק תשנ"ד
§צפיחת בדבש, ר' חייא בן בנימין פונטרימולי, שלוניקי, תרח, 401 עמ', 31MB. מעמ' 370 - מפתח אלפאביתי של חידושי הדינים שבספר, ומפתח מקורות
§צפנת פענח, ר' יוסף ראזין, כולל שו"ת צ"פ דווינסק. מעמ' 116 - דווינסק ח"ב. מעמ' 144 - קונטרס החליצה - זכרון דוד, לר' אבא דוד פיינגולד. מעמ' 165 - שו"ת צ"פ מהד' וורשא. מעמ' 347 - שלמת יוסף. מעמ' 391 - מכתבי תורה - חליפות מכתבים עם ר' מרדכי קאלינא, ירושלים, תשנט
§צפנת פענח, ר' יוסף בן אפרים פישל רוזין, ניו יורק, תשיד, 309 עמ', 16MB
שו"ת צפנת פענח (חלקי)
§צרור הכסף, ר' חיים אברהם בן חיים בנבנישתי גאטינייו, שלוניקי תקט"ז, 286 עמ', 24MB, שו"ת. מעמ'213 - חידושי מסכתות. מעמ' 230 - על הרמב"ם. מעמ' 249 - ליקוטים שונים. מעמ' 258 - דרשות על התורה. מעמ' 272 - על נ"ך. מעמ' 275 - תוכן עניינים. מעמ' 279 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 285 עמ', 33MB, ☼ממקור אחר
§קב זהב חלק א, ר' דוד טבל צבי בן אליקים גצל זמאן, מונקץ, תרנט, 172 עמ', 16MB, שו"ת
§קב חיים חלק א, ר' חיים צבי בן יעקב ארנרייך, קלינורדין, תשג, 150 עמ', 15MB
§קדושת יום טוב, ר' יום-טוב בן ישראל יעקב אלגאזי, 27MB, ירושלים תר"ג
§קהילות ישראל, חילופי תשובות בין ר' יעקב ישראל קניבסקי לר' מנשה קליין, ירושלים, תשמו, 340 עמ', 16MB
§קול אליהו חלק א-ב, ר' אליהו בן משה ישראל, 16MB, ליוורנו תקנ"ב. מעמ' 134 - חו"מ. מעמ' 207 - חלק ב. עם מפתח מקורות בסופו. חסר דף כ ע"ב, כא ע"א
§קול אריה, ר' אברהם יהודה אריה ליב בן פינחס זליג הכהן שווארץ, שימלוי, תרסד, שו"ת עם "פתח טוב" - דרשות, 368 עמ', 56MB
§קול בן לוי, ר' רפאל בן אליהו הלוי, 9MB, קושטא תפ"ז, 176 עמ', 14MB. מעמ' 5 - חידושי מסכתות. מעמ' 12 - על הרמב"ם. מעמ' 54 - על שו"ע. מעמ' 57 - שו"ת. מעמ' 150 - דרשות. מעמ'173 - מפתח מקורות ממקור אחר, 191 עמ', 23MB
§קול בן לוי, ר' רפאל בן אליהו הלוי, 19MB, ליקוואוד - תשס"ג
§קול גדול חלק א, ר' משה בן שלמה אבן-חביב, ירושלים, תרסז, שו"ת
§קול יהודא, ר' יהודא גרינפעלד, ירושלים, תשמד, 46 עמ', 5MB, שו"ת
§קול יהודה, ר' אלתר אליקים שרגא בן חיים שמעון שפירא, צ'רנוביץ, תרצד, שו"ת ומכתבים מגדולי הדור, 93 עמ', 5MB, ממקור אחר, 95 עמ', 3MB
§קול יהודה, ר' יהודה בן יעקב מאיר כ"ץ, מונקץ, תרסז, שו"ת, 156 עמ', 18MB
§קול יהודה, ר' יהודה ליבש בן שבח היילפרין, לבוב, תרנה, שו"ת, 123 עמ', 15MB
§קול יעקב חלק א, ר' יעקב משולם בן ישראל גינצבורג, סטו מרה, תרצה, שו"ת ודרשות
§קול מבשר, שו"ת, רבי נתנאל מו"ץ בווארשא, ווארשא, תרמ"א
§קול שמחה, ר' שמחה בונם בן בנימין זאב ברויאר, מישקולץ, תש, שו"ת, 173 עמ', 14MB, ממקור אחר, 173 עמ', 14MB
§קונטרס התשובות, ר' ישראל יצחק בן אליהו יאנובסקי, ורשה, תרפג
§קנאת פינחס, ר' פינחס בן ישעיה יעקב שטיין, מונקץ, תרנו, 132 עמ', 9MB, שו"ת, עם שו"ת המאיר לר' מאיר שטיין. ὥממקור אחר, 132 עמ', 8.7MB
§קנה בשם ג, בראנדסדארפער, מאיר, תשס"ב, שו"ת, 318 עמ', 24MB
§קנין תורה בהלכה, חלק א, רבי אברהם דוד הורוויץ, שטראסבורג, תשל"ו, 357 עמ', 25MB
§קנין תורה בהלכה, חלק ב, רבי אברהם דוד הורוויץ, שטראסבורג, תשל"ו, 337 עמ', 26MB
§קנין תורה בהלכה, חלק ג, רבי אברהם דוד הורוויץ, שטראסבורג, תשל"ו, 269 עמ', 25MB
§קנין תורה בהלכה, חלק ד, רבי אברהם דוד הורוויץ, שטראסבורג, תשל"ו, 339 עמ', 31MB
§קנין תורה בהלכה, חלק ה, רבי אברהם דוד הורוויץ, שטראסבורג, תשל"ו, 289 עמ', 23MB
§קנין תורה בהלכה, חלק ו, רבי אברהם דוד הורוויץ, שטראסבורג, תשל"ו, 252 עמ', 20MB
§קנין תורה בהלכה, חלק ז, רבי אברהם דוד הורוויץ, שטראסבורג, תשל"ו, 223 עמ', 18MB
§קציני ארץ, רבי יעקב ש' קצין, ירושלים, תשנ"ה, 465 עמ', 20MB, שו"ת וחקרי הלכה, עם ענייני קבלה ודרשות
§קרבן אש"ה, ר' אליהו בן יוסף הלוי שמאע, ליוורנו, תקפא, שו"ת, עם חידושים על התלמוד והרמב"ם
§קרבן שמואל, ר' אברהם שמואל צבי הירש בן אביגדור עזרא זילברשטיין, 15MB, סט. לואיס - תש"ד, שו"ת - בענייני קדשים שבאו"ח, ו"תורת התמידין" על פסוקי קרבן התמיד, 158 עמ', ממקור אחר, 158 עמ', 15MB, ממקור אחר, 168 עמ', 10MB
§קריה הנאמנה חלק א-ב, ר' שמעון בן פסח לאנגסאם, סנוק, תרפה, 216 עמ', 17MB, שו"ת
§קרית חנה, ר' גרשון בן יצחק זליגמאן, מץ, תקמה, שו"ת
§קרית חנה דוד חלק א, ר' דוד בן משה הכהן סקלי, 35MB, ירושלים - תרצ"ה
§קרית חנה דוד חלק ב, ר' דוד בן משה הכהן סקלי, 32MB, ירושלים - תרצ"ו
קרית חנה דוד א, שו"ת, ר' דוד סקלי, ירושלים תרצח, 357 עמ', 33.1MB, ד"צ ירושלים תשמח, עם תולדות המחבר והערות ר' מרדכי אליהו ור"ע יוסף ור"ש משאש
§קרן אור, ר' משה בר יהודה ליב הכהן, עם ס' מראה הכהן, זולקווא, תקל״ו, שו"ת ודרשות,
§קרן לדוד, ר' אליעזר דוד בן עמרם גרינוואלד, 52MB, סטו מרה - תרפ"ט
§קרני ראם, ר' רפאל בן מרדכי אנקאווא, 52MB, ירושלים תר"ע, 501 עמ'. ὥממקור אחר, 501 עמ', 49.5MB. מעמ' 483 - "לקט שכחה" - ציונים בנושאי הלכה בסדר א"ב
§קרני ראם, הרב אורי מוינעשטער, ניו יורק תשי"א, שו"ת ומאמרים הלכתיים, 128 עמ', 8MB, ממקור אחר, 128 עמ', 8MB, ממקור אחר, 128 עמ', 8MB, ὥממקור אחר, 128 עמ', 7.7MB. מעמ' 116 - דרשות
§ראש אליהו - ח"א - אורח חיים, אליהו כ"ץ, בני ברק, תשסח
§ראש אליהו - ח"ב - אורח חיים (ח"ב), יו"ד, אבהע"ז, אליהו כ"ץ, בני ברק, תשסח
§ראש אליהו - ח"ג - חושן משפט, אליהו כ"ץ, בני ברק, תשסח
§ראש אריה, ר' אריה ליב בן שמואל שרגא ביאליבלוצקי, וילנה, תרנב, 130 עמ', שו"ת
§ראש אריה חלק א-ב, ר' יקותיאל אריה בן גרשון קאמלהאר, ירושלים, תשלב, 172 עמ', 6MB. ח"א - שו"ת. מעמ' 105 - ח"ב - מחקרים בהלכה
§ראש יוסף, ר' יוסף בן שאול אישקאפה, שו"ת, 3.4MB, פרנקפורט דאודר תס"ט, 80 עמ', ממקור אחר, 80 עמ', 5MB, ממקור אחר, 80 עמ', 6MB
§ראש יוסף, שו"ת, הרב משה בן שלמה יוסף, ירושלים, 5781
§ראש לראובני, ר' ראובן בן אברהם הלוי לווין, דוינסק, תרצו, 260 עמ', 22MB, שו"ת
§ראש מנשה, ר' מנשה בן יחזקאל יונה גרוסברג, וינה, תרנח, שו"ת, 20 עמ', 1MB
§ראש משביר חלק א-ב, ר' יוסף בן שמואל מודיליאנו, שלוניקי, תקפא, שו"ת, 574 עמ', 30MB
§ראש משביר ח"א, מודילינו, יוסף בן שמואל, שאלוניקי, תקפא, 370 עמ', 52MB
ראשי בשמים, ר' משה יואל הכהן גוריון, וילנא תרמד, שו"ת
§ראשי בשמים חלק א, סי' א-נח, או"ח ויו"ד, ר' משה יואל בן מאיר שלום הכהן גוריון, וילנה תרמ"ד, 207 עמ', 23MB. מעמ' 203 - תוכן העניינים
§ראשי בשמים חלק ב, סי' נט-קב, ר' משה יואל בן מאיר שלום הכהן גוריון, וילנה תרמ"ד, 153 עמ', 17MB. מעמ' 150 - תוכן העניינים
§ראשי בשמים, רבי ישעיה מושקט, ווארשא, תרל"ח
ראשית בכורים, שו"ת, 1869, וילנה, הרב בצלאל כהן
§ראשית ביכורים, ר' בצלאל הכהן מוילנא, שו"ת, וילנא תרכט, 150 עמ', 15MB, ☼ממקור אחר, ממקור אחר, 9.52 MB, ὥממקור אחר, 150 עמ', ד"צ ירושלים תשכט, 9.6MB
§רב דגן חלק א, ר' יצחק הלוי, שאלוניקו, תרכב, שו"ת, 476 עמ', 34MB. מעמ' 293 - על שו"ע כסדר.
רב יוסף, שו"ת ר' יוסף קצבי, עם מוצל מאש, ר'יעקב אלפנדרי, קושטא תצו
§רב מלכי"א, ר' מיכאל בן אליהו דייטש, ירושלים, תרסד, שו"ת, 73 עמ', 3MB
רב פעלים - שאלות ותשובות חלק א, ר'יוסף חיים ב"ר אליהו, ירושלים תרס"א-תרע"ב, 108 עמ', 20.8MB
רב פעלים - שאלות ותשובות חלק ב, ר'יוסף חיים ב"ר אליהו, ירושלים תרס"א-תרע"ב, 135 עמ', 30.9MB
רב פעלים - שאלות ותשובות חלק ג, ר'יוסף חיים ב"ר אליהו, ירושלים תרס"א-תרע"ב, 83 עמ', 19.3MB
רב פעלים - שאלות ותשובות חלק ד, ר'יוסף חיים ב"ר אליהו, ירושלים תרס"א-תרע"ב, 87 עמ', 20MB
§רב פעלים חלק א-ב, ר' יוסף חיים בן אליהו מבגדאד, 53MB, ירושלים תרס"א, 479 עמ', 42MB. מעמ'217 - חלק ב
§רב פעלים חלק ג-ד, ר' יוסף חיים בן אליהו מבגדאד, 33MB, ירושלים תרע"ב
§רבבות אפרים חלק א, ר' אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט, 25MB, ירושלים תשל"ה
§רבבות אפרים חלק ב, ר' אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט, מעמפיס תשל"ח, 400 עמ', 26MB. מעמ' 377 - תוכן העניינים. ὥממקור אחר, 400 עמ', 21.7MB
§רבבות אפרים חלק ג, ר' אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט, 29MB, מעמפיס תש"מ
§רבבות אפרים חלק ד, ר' אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט, מעמפיס תשמ"ה, 459 עמ', 27MB. מעמ' 442 - תוכן העניינים. ὥממקור אחר, 459 עמ', 21.8MB
§רבבות אפרים חלק ה, ר' אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט, 27MB, מעמפיס תשמ"ט
§רבבות אפרים חלק ו, ר' אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט, 35MB, מעמפיס תשנ"ג
§רבבות אפרים חלק ז, ר' אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט, 27MB, מעמפיס תשנ"ה
§רבבות אפרים חלק ח, ר' אפרים בן אברהם ברוך גרינבלט, 28MB, ירושלים תשנ"ח
§רביד הזהב, ר' זאב וולף בן יצחק אייזיק אברך, 5MB, ורשה תרנ"ח, 182 עמ'. מעמ' 170 - תוכן העניינים. התחלפו דף מז ודף מח, וחסר דף נח, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§רבינו יצחק הלוי, ר' יצחק הלוי - אחיו ורבו של הט"ז, נייאי וויט, תצו
§רוח יעקב, קורונה, יעקב די, שאלוניקי, תקנג, 64 עמ', 7MB, ממקור אחר, 64 עמ', 7MB
§רועי ישראל חלק א-ג, ר' שלום בן משה חיים האדאיה, 16MB, ירושלים תרס"ד, ממקור אחר
§רחמים פשוטים, ר' רפאל חיים משה בן ישעיה בן-נאים, תוניס, תרע, 275 עמ', 30MB, שו"ת
§רחש לבב, רבי חיים שמואל הלוי בירנבוים, ירושלים, תשי"ט, 165 עמ', 21MB, שו"ת
§רשמי שאלה, ר' ישראל משה בן אריה ליב, ורשה תקע"א, 507 עמ', 45MB. מעמ' 199 - "מועד קטן" -ענייני מועדים. מעמ' 221 - דרושי מוסר. מעמ' 257 - חידושים על החומש וליקוטים. מעמ' 263 - שו"ת ריב"ם שנייטוך, דרוהוביטש תר"נ. מע' 373 - תוכן העניינים. מעמ' 377 - "חשן ואפוד" על חו"מ, ר' יצחק צבי מסטראפטקוב, ברטפלד תרעג. עמ' 392-429 - "מחזיק ברכה" - דיני חזקה ומערופיא. ☼ממקור אחר
שאגת אריה, שו"ת, 1869, ורשא, רבי אריה ליב גינזבורג
שאגת אריה החדשות, שו"ת, 1873, וילנה, רבי אריה ליב גינזבורג
§שאגת אריה, ר' אריה ליב ב"ר אשר, פפד"א, 5516
§שאגת אריה, ר' אריה ליב בן אשר גינצבורג, ורשה תרכ"ט, ד"צ נ"י תשי"ח, 206 עמ', 35MB. מעמ' 188 - קונטרס אחרון. מעמ' 204 - תוכן העניינים. מעמ' 205 - מפתח מקורות לתלמוד. ממקור אחר, 206 עמ', 30MB
§שאגת אריה החדשות, ר' אריה ליב בן אשר גינצבורג, 20MB, וילנה תרל"ד, 144 עמ', ממקור אחר, 144 עמ', 16MB, ☼ממקור אחר, עם חובת קרקע ודיני חדש
§שאגת אריה וקול שחל, ר' אריה יהודה ליב בן שמואל צבי הירץ, 3MB, נויביד תצ"ו. בכל עמוד, טור ימין שייך לשאגת אריה, וטור שמאל שייך לקול שחל. ☼ממקור אחר, 38 דפים
§שאילות משה, ר' משה בן יהודה ליב רוזין, 41MB, ניו יורק ת"ש
§שאילות שמואל, ר' שמואל אביגדור בן אברהם תוספאה, 12MB, יוהניסבורג תרי"ח
§שאילת דוד חלק א-ב, ר' דוד בן שמואל פרידמאן, פיוטרקוב תרע"ג, 312 עמ', 37MB. מעמ' 3 - מקור בית אב להלכה ודרכי הוראה. מעמ' 19 - קונטרס המנהגים. מעמ' 27 - קונטרס דרישת ציון וירושלים. מעמ' 33 - שו"ת או"ח. מעמ' 54 - יו"ד. מעמ' 112 - חידושים על חולין ובכורות. מעמ' 136 - חידושים בענייני שביעית. מעמ' 154 - שו"ת אהע"ז. מעמ' 277 - חו"מ. מעמ' 284 - קונטרס החידושים
ჶשאילת יעבץ, ר' יעקב אמדן, אלטונה תצ"ט-תקי"ט חלק א חלק ב
§שאילת יעבץ, עמדן,צבי, אלטונא, תצח, 328 עמ', 142MB
§שאילת יעבץ - קונטרס עשרה הלחם - חלק א, אמדן, יעקב בן צבי, אלטונא, 5499
§שאילת יעבץ - חלק ב, אמדן, יעקב בן צבי, אלטונא, 5530
§שאילת יעבץ חלק א-ב, ר' יעקב ישראל בן צבי אמדן, למברג תרמ"ד, 284 עמ', 35MB. מעמ' 168 - חלק ב, ממקור אחר
§שאילת יעקב חלק א, ר' יעקב בן מרדכי סג"ל פראגר, 34MB, וץ תרס"ו
§שאילת יצחק, ר' יצחק בן זאב משה אלבוים, 4MB, גלנטה תש"ט
§שאילת ישרון חלק א, ר' גדליה פעלדער, 6MB, ניו יארק תשכ"ד
§שאילת משה, ר' משה שמשון בן יהושע השל וואסרמאן, 9MB, תל אביב - תשי"ז
§שאילת שלום, ר' שלום בן שמואל טויבש, 28MB, זולקוה תרכ"ט
§שאילתות אביה, ר' אהרן בן יהודה ליב הכהן קארפונקל, 5MB, ברלין - תקס"ו
§שאל האי"ש ופני חמ"א, ר' יעקב שאול בן אליעזר ירוחם אלישר, 22MB, ירושלים - תרס"ט
§שאל שלמה, ר' שלמה זלמן בן מרדכי יצחק ווייסבערג, 6MB, ברגסס תרצ"ג, 76 עמ', 5MB. מעמ'72 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 76 עמ', 4MB
§שאלה תשובה, ר' שלמה הרופא מווירונה הלוי, 1MB, אמשטרדם תצ"א
§שאלות תלמודיות, ר' בנימין גאלדבערגער, בודפשט, תרצ, 21 עמ', 1MB, שו"ת שיש עליהן תגובה בשו"ת הלכה למשה - ניימן, ממקור אחר, 23 עמ', 736KB
§שאלת שלמה חלק א-ב, ר' שלמה אהרן בן יעקב וורטהיימר, 17MB, ירושלים - תרצ"ב
§שארית יהודה, ר' יהודה חיים בן עזרא הכהן טאראב, קהיר, תרצח, 110 עמ', 4MB, שו"ת. מעמ' 94 - ליקוטים והשמטות
§שארית יהודה-חלק ראשון, ר' יהודה ליב מיאנאוויטש, נ"י, תשיז, 103 עמ', 10MB, הלכות מליחה. מעמ' 36 - שו"ת
§שארית יהודה-חלק שני, ר' יהודה ליב מיאנאוויטש, נ"י, תשיז, 98 עמ', 8MB, שו"ת
§שארית יהודה, ר' יהודה ליב מיאנאוויטש, ברוקלין, תשסט, שו"ת
§שארית יהודה, ר' יהודה צבי בלוהם, ירושלים תשל"ג, 305 עמ', 26MB. מעמ' 297 - תוכן העניינים. ממקור אחר, 5.44 MB, ὥממקור אחר, 305 עמ', 5.4MB, §ממקור אחר, 305 עמ', 32MB
שארית יוסף, שו"ת, 1893, קראקא, רבי יוסף כ"ץ
§שארית יוסף, ר' יוסף ב"ר מרדכי גרשון הכהן, קראקא, שנ, שו"ת, 242 עמ', 9MB. מעמ' 179 - על המרדכי. מעמ' 219 - על הטור חו"מ. ממקור אחר, 248 עמ', 15MB
שארית יוסף, שאלות ותשובות, ר' יוסף בן ר' מרדכי גרשון כ"ץ, [פיורדא], תקכ"ז, 134 עמ'
§שארית יוסף, ר' יוסף בן מרדכי גרשון כ"ץ, 8MB, קרקוב תרנ"ג. השו"ת בלבד. עמ' 3-5 - מפתח מובאות מהתלמוד. מעמ' 141 - "שארית יעקב" - הערות על שארית יוסף מר' יעקב שענקעל
§שארית יוסף ח"ב, רבי יוסף ידיד הלוי, ניו יורק, תשל"ז, 329 עמ', 12MB
§שארית יוסף ח"ג, רבי יוסף ידיד הלוי, ניו יורק, תשל"ז, 343 עמ', 13MB
§שארית יוסף ח"ד, רבי יוסף ידיד הלוי, ירושלים תש"מ, 461 עמ', 18MB
§שארית יוסף, ר' יוסף בן יצחק רוזין, ורשה, תרעד, 135 עמ', 12MB, שו"ת
§שארית יעקב חלק א-ב, ר' יעקב בן מרדכי דניזון, וילנה, תרנו, 250 עמ', 17MB, שו"ת. מעמ' 81 - ח"ב. מעמ' 217 - "לולאות התלמוד", הדרנים על הש"ס, על סדר מועד, על ב"ב, סנהדרין, סדר נזיקין, קידושין, גטין, נזיר, ש"ס משנה
§שארית יעקב, ר' יעקב זאב בן אברהם כהנא, וילנה, תרנה, 237 עמ', 18MB, שו"ת. בהקדמה - תנאים ואמוראים שהיו כהנים, ואלו שעסקו במלאכה. מעמ' 188 - ליקוטי דינים על יו"ד. מעמ' 213 - קונטרס אחרון, שו"ת. מעמ' 218 - דרוש לשבת הגדול. מעמ' 224 - שו"ת על חו"מ. מעמ' 230 - הדרן על גיטין
§שארית ישראל, רבי ישראל זאב מינצברג, ירושלים, תשכ"כ
§שארית שמחה, רבי שמחה במברגר, ירושלים, תשכ"ט, 118 עמ', 5MB, שו"ת
§שב יעקב חלק א, ר' יעקב בן בנימין הכהן פופרש, פרנקפורט דמין תק"ב, 215 עמ', 13MB
§שב יעקב - ב, כץ, יעקב בן בנימין הכהן, פרנקפורט דמין, 5502
שב יעקב, ר' יעקב פאפרש, פפד"מ תקב
שבות יעקב חלק א, שו"ת, 1861, למברג, רבי יעקב ריישר
שבות יעקב חלק ב, שו"ת, 1861, למברג, רבי יעקב ריישר
שבות יעקב חלק ג, שו"ת, 1861, למברג, רבי יעקב ריישר
§שבות יעקב חלק א-ג, ר' יעקב בן יוסף ריישר, 49MB, לבוב תרנ"ז
§שבות יעקב ח"א, רישר, יעקב ב"ר יוסף, אופנבך, 5479, 191 עמ', 24MB. מע' 147 - תוכן העניינים. מעמ' 166 - "פאר יעקב" - חידושי מסכתות.
§שבות יעקב ח"ב, רישר, יעקב ב"ר יוסף, אופנבך, 5479
§שבות יעקב ח"ג, רישר, יעקב ב"ר יוסף, מיץ, 5549
§שבט הלוי חלק א, ר' שמואל הלוי ואזנר, 23MB, בני ברק תשס"ב
§שבט הלוי חלק ב, ר' שמואל הלוי ואזנר, 23MB, בני ברק תשס"ב
§שבט הלוי חלק ג, ר' שמואל הלוי ואזנר, 23MB, בני ברק תשס"ב
§שבט הלוי חלק ד, ר' שמואל הלוי ואזנר, 23MB, בני ברק תשס"א
§שבט הלוי חלק ה, ר' שמואל הלוי ואזנר, 25MB, בני ברק תשס"ב
§שבט הלוי חלק ו, ר' שמואל הלוי ואזנר, 27MB, בני ברק תשס"ב
§שבט הלוי חלק ז, ר' שמואל הלוי ואזנר, 23MB, בני ברק תשס"ב
§שבט הלוי חלק ח, ר' שמואל הלוי ואזנר, 23MB, בני ברק תשס"ב
§שבט הלוי חלק ט, ר' שמואל הלוי ואזנר, 23MB, בני ברק תשס"ב
§שבט הלוי חלק י, ר' שמואל הלוי ואזנר, 23MB, בני ברק תשס"ב
§שבט מנשה, ר' מנשה בן יחזקאל יונה גרוסברג, ברלין, תרנו, 95 עמ', 4MB, שו"ת, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§שבט סופר חלק א-ב, ר' שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימין סופר, 54MB, בודפסט תרס"ט
§שבי בנימין, הרב בנימין הכהן פליישער, ניו יורק תרצ"ד, שו"ת, 112 עמ', 1.8MB, ממקור אחר, 112 עמ', 4MB, ממקור אחר, 112 עמ', 5MB
§שבילי ציון, ר' שמואל ישעיה יפה, ליקוואוד, תשסב, 304 עמ', 17MB, שו"ת
§שבעה עינים, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, לבוב, תרכד, 128 עמ', 11MB, שו"ת
§שבעה שבועות, הרב אברהם שמואל צבי זילבערשטיין, טורונטו, אונטריו תרצ"ח, שו"ת בעניני מקוואות, 17MB
§שדה הארץ ח"ג, שו"ת, מיוחס, אברהם, שאלוניקי, תרל"ב, 351 עמ', 49MB, ממקור אחר, 350 עמ', 54MB, ☼שדה הארץ, ר' אברהם מיוחס, חלק ג, שלוניקי תקמד-תקסח, שו"ת, חידושים לתלמוד, וחידושים על רא"ם
ממקור אחר, 349 עמ', 21MB. מעמ' 181 - חידושי מסכתות. מעמ'287 - על רא"ם על התורה. מעמ' 300 - ליקוטים על הפוסקים. מעמ' 304 - על הרמב"ם. מעמ'326 - על טור וב"י. מעמ' 339 - מפתח מקורות
§שדה יהושע, ר' יהושע השל בן יצחק חיים וואלרשטיין, לבוב, תרסא, 345 עמ', 40MB, שו"ת. מעמ' 195 - "כרם יהושע" - דרשות באגדה ובהלכה, ובתחלתו מגילת יוחסין
§שדה יצחק חלק א, ר' יצחק בן צבי הירש חיות, ברודי, תרע, 165 עמ', 12MB, שו"ת
§שו"ת בענין טביעת הספינה טיטניק, הרב יעקב מעסקין, בורלינגטון, ווערמאנט תר"צ, 1MB
§שו"ת בענין כשרות קוקה קולה, הרב טוביה גפן, אטלנטא תרצ"ה, 1MB
§שואל ומשיב מהדורא א, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, 96MB, לבוב תרכ"ה
§שואל ומשיב מהדורא תנינא, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, 92MB, לבוב תר"ן
§שואל ומשיב מהדורא תליתאה, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, 78MB, לבוב תרל"ו
§שואל ומשיב מהדורא רביעאה, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, 79MB, לבוב תרל"ז
§שואל ומשיב מהדורא חמישאה, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, 29MB, לבוב תרל"ט
§שואל ומשיב מהדורא שתיתאה, ר' יוסף שאול בן אריה ליבוש הלוי נתנזון, 26MB, לבוב תר"ן
§שואל ונשאל חלק א, ר' כאלפון משה בן שלום דניאל יהודה כהן, 29MB, ג'רבה תשי"ב
§שואל ונשאל חלק ב, ר' כאלפון משה בן שלום דניאל יהודה כהן, 27MB, ג'רבה תשט"ז
§שואל ונשאל חלק ג, ר' כאלפון משה בן שלום דניאל יהודה כהן, 21MB, ג'רבה תשכ"א
שואל כענין, הרב שלום אלחנן יפה, סט. לואיס, מיזורי 1895, שו"ת עם הגהות "עין אליעזר", 294 עמ', 6.4MB. מעמ' 218 - "משפט לקו" - תשובה לקונטרס "תקות זכריה" בדיני מקוה. מעמ' 256 - הגהות מבעל "עין אליעזר". מעמ' 263 - בית תפלה - שו"ת בענין תפלה. מעמ' 275 - תקנת עגונה, §ממקור אחר, 6.8MB, ממקור אחר, 19MB
§שואלין ודורשין, רבי יצחק אונא, תל אביב, תשכ"ד, 175 עמ', 10MB, שו"ת. מעמ' קכג - דרשות וחידושי סוגיות, ממקור אחר, 181 עמ', 9MB
§שובה ישראל - חלק א, גרינברגר, ישראל, אלעד, 5770
§שובה ישראל - חלק ב, גרינברגר, ישראל, אלעד, 5770
§שובע שמחות-חלק ב, לעזער, מנחם מענדל אבד"ק סטריקאב, ירושלים, תשיז, שו"ת
שופריה דיעקב חלק א, שו"ת, 1910, ירושלים, רבי יעקב בן יקותיאל בירדוגו
שופריה דיעקב חלק ב, שו"ת, 1910, ירושלים, רבי יעקב בן יקותיאל בירדוגו
§שופריה דיעקב, ר' יעקב בן יקותיאל בירדוגו, 22MB, ירושלים תר"ע, 242 עמ'. מעמ' 155 - תוכן העניינים יו"ד ואהע"ז. מעמ' 159 - חו"מ. מעמ'237 - תוכן העניינים - חו"מ.
§שושנים לדוד, ר' דוד בן מסעוד צבאח, כזבלנכה תרצ"ה, 416 עמ', 28MB. מעמ' 121 - חלק ב. מעמ' 359 - ליקוטי דינים כסדר הא"ב. מעמ' 393 - תוכן העניינים. מעמ' 397 - דרשות. מעמ' 413 - פיוטים
§שושנים לדוד חלק א, ר' דוד בן יהושע רייז, קולומיה, תרצג, 161 עמ', 6MB. מעמ' 155 - דרוש
§שושנים לדוד חלקים א-ד, ר' דוד בן יהושע רייז, קולומיה, תרצג, 543 עמ', 33MB. מעמ' 164 - חלק ב, תרצ"ה, יו"ד ח"א. מעמ' 292 - חלק ג, תרצ"ז. מעמ' 434 - חלק ד, תרצ"ח.
§שו"ת הד"ר, ר' יחיאל מיכל בן ישראל משה היבנר, 25MB, פרמישלה תרנ"ח
§שו"ת השבי"ט חלק א, שטרן, שמואל טוביה, ירושלים, תשסה
§שו"ת השבי"ט חלק ה, שטרן, שמואל טוביה, ירושלים, תשסה
§שו"ת השבי"ט חלק ז, שטרן, שמואל טוביה, ירושלים, תשסה
§שי למורא, ר' שבתי בן יונה, שלוניקי תי"ג, 288 עמ', 20MB, שו"ת. עמ' 3-8 - תוכן העניינים. מעמ' 210 - על שו"ע חו"מ. ממקור אחר, 288 עמ', 20MB, ממקור אחר, 291 עמ', 30MB, ☼ממקור אחר, 140 דפים
§שי למורא, ר' משה יואל בן יעקב שלמה האגרמאן, 7MB, פיוטרקוב תרע"ב
שיבת ציון, ר' שמואל לנדא, דרש"ות, פראג תקפ"ז, עם אהבת ציון, לר' יחזקאל לנדא, 56 עמ', 24.7MB
§שיבת ציון - חלק ראשון, לנדא, יחזקאל בן יהודה, סדילקאב, תקצד, 102 עמ', 16MB
§שיבת ציון, לנדא, שמואל ב"ר יחזקאל הלוי, ווארשא, תרמ, שו"ת
§שיבת ציון, ר' שמואל בן יחזקאל הלוי לאנדא, 7MB, ורשה תרע"ג
§שיבת ציון, יהונתן, ציון הכהן, ג'רבה, תשג, שו"ת
§שיבת ציון, שו"ת וחידושים, ר' בן ציון בלום, בעריכת צבי האגער, ירושלים, 5771, 677 עמ', 12MB, עם מפתח מקורות לתלמוד. מעמ' 576 - מפתח נושאים, ממקור אחר, 15.3 MB
§שיח כהן ח"א, רבי אליעזר כהן, בני ברק, תשל"ג, 121 עמ', 6MB, שו"ת
§שיח כהן ח"ב, רבי אליעזר כהן, בני ברק, תשל"ג, 182 עמ', 13MB,
§שיח כהן ח"ג, רבי אליעזר כהן, בני ברק, תשל"ג, 135 עמ', 8MB
§שיח משה, רבי משה אליעזר קרויס, ירושלים, תשל"ד, 225 עמ', 13MB, שו"ת. מעמ' קכה - חידושי על תלמוד ורמב"ם. מעמ' קנג - על התורה. מעמ' קפ - דרשות
§שלחן שלמה עם פרי מגדים, האנף, צבי זלמן ב"ר אהרן דוד, ווילנא, תרסג, שו"ת
§שלמי חובה בעניני שולחן ערוך אורח חיים, בריזמן, דב אהרן בן שמעון, פילאדעלפיא, תשסב, שאלות ותשובות
§שלמי חובה בעניני שולחן ערוך יורה דעה, בריזמן, דב אהרן בן שמעון, פילאדעלפיא, תשסה
§שלמי תודה, ר' אליהו יונה בן יהושע סג"ל פרסקי, וילנה, תרנט, 73 עמ', 3MB, שו"ת. מעמ' 48 - על תהלים
§שלמת חיים, זוננפלד, יוסף חיים בן אברהם שלמה, ירושלים, תשסז
§שלמת חיים חלק א-ב, ר' יוסף חיים בן אברהם שלמה זוננפלד, 5MB, ירושלים תרצ"ח
§שלמת חיים חלק א-ב, ר' יוסף חיים בן אברהם שלמה זוננפלד, 5MB, בני ברק תשמב
§שלמת יוסף, ר' יוסף בן אפרים פישל רוזין, 1MB, ירושלים תשט"ז
§ש"ם הכהן, ר' שמואל מאיר הכהן האללענדער, ירושלים, תשיב
שם אריה, ר' אריה ליבוש בלחובר, וילנא תרלג, שו"ת
§שם אריה חלק א, ר' אריה ליבוש בן אליהו בולחובר, 34MB, וילנה תרל"ג
§שם אריה חלק ב, ר' אריה ליבוש בן אליהו בולחובר, 28MB, וילנה תרל"ד
§שם משמואל, רבי שמואל העליר, ירושלים, תשל"ט, 91 עמ', 7MB, שו"ת
§ש"ם משמעון, ר' שמעון בן אברהם מנשה, ירושלים, תרסו, 260 עמ', 28MB, שו"ת. מעמ' 153 - דרשות.
§שם משמעון, ר' שמעון בן משה יהודה פולאק, סאיני, תרצב, 378 עמ', 29MB, שו"ת, ὥממקור אחר, 378 עמ', 29MB
§שם עולם, ר' משה שלום בן שלמה איסר סטול, ריגה, תרפה, 134 עמ', 9MB, שו"ת. עד עמ' 22 - הקדמה "פתחי עולם"
§שם עולם ח"א, רבי שמואל אהרן ראבין, ירושלים, תשל"ח-מ"ב, 249 עמ', 19MB
§שם עולם ח"ב, רבי שמואל אהרן ראבין, ירושלים, תשל"ח-מ"ב, 267 עמ', 19MB
§שמו משה, ר' משה בן רפאל פארדו, אזמיר, תרלד, 444 עמ', 33MB, שו"ת, עם מפתח עניינים ומפתח מקורות
§שמחה לאי"ש, ר' יעקב שאול בן אליעזר ירוחם אלישר, ירושלים, תרמח, 254 עמ', 20MB, שו"ת, עם מפתח מקורות
§שמחת יאודה, ר' חיים יהודה אליעזר, שלוניקי תקס"ה, 402 עמ', 33MB, שו"ת. מעמ' 339 - דרשות. מעמ' 385 - מפתח מקורות. מעמ' 397 - לוח טעויות. ממקור אחר, 402 עמ', 56MB
§שמחת יום טוב, סימנים א-לב, ר' יום-טוב בן ישראל יעקב אלגאזי, 12MB, שלוניקי תקנ"ד, 239 עמ'
§שמחת יום טוב, סימנים לב-צז, ר' יום-טוב בן ישראל יעקב אלגאזי, 15MB, שלוניקי תקנ"ד, 257 עמ'
§שמחת כהן חלק א, ר' רחמים חי חויתה כהן, גרבה, תשיג, 214 עמ', 9MB, שו"ת
§שמחת כהן - אבן העזר חושן משפט, רבי רחמים חי חויתה הכהן, תש"ס, 413 עמ', 30MB, שו"ת, מלוקט מחמשת חלקי שמחת כהן עם תוספות מכ"י. מעמ' 363 - חידושים על שו"ע אהע"ז וחו"מ
§שמחת מרדכי, שו"ת מר' חיים קנייבסקי ומר' אביגדור נבנצאל, עם חידושים ומאמרים, מרדכי זיסקינד הגר, מנהטן ירושלים, תשפא
§שמלת בנימין חלק א-ב, ר' אברהם בנימין וולף בן אליעזר אהרן ליפמאן האמבורג, פירט, תר, 638 עמ', 39MB, "שמלת בנימין" - שו"ת באו"ח ויו"ד. מעמ' 361 ח"ב - "נחלת בנימין" - שו"ת באהע"ז וחו"מ. מעמ' 469 - "שלמי תודה" - דברי תורה, בהודאה על הבראתו ממחלה. מעמ' 492 - דרושים באגדה. מעמ' 509 - "קונטרס המילה", שו"ת בדיני מילה. מעמ' 539 - דרשות. מעמ' 597 - השמטות מקונטרס המילה. מעמ' 616 - דרשות. מעמ' 627 - השמטות
§שמן הטוב, שו"ת, נדב מיכאל שריפי, ירושלים, תשפא 2021, 253 עמ'. מעמ' 221 - מפתח מקורות
§שמן הטוב - על ד' חלקי שו"ע, נדב מיכאל שריפי, ירושלים, 5781
§שמן המאור, ר' שמעון ליכטנשטיין, נ"י תשכ, שו"ת וחידושים
§שמן המר, ר' מרדכי רובייו, 15MB, ליוורנו תקנ"ג, 350 עמ', שו"ת. מעמ' 113 - אהע"ז וחו"מ. מעמ' 326 - דרשות. עמ' 344 - תוכן העניינים. מעמ' 345 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 349 עמ', 47MB
§שמן ראש, ר' אשר אנשיל בן מרדכי אשכנזי, מונקץ תרס"ג, 346 עמ', 30MB. מעמ' 101 - יו"ד. מעמ' 227 - חו"מ ואהע"ז. מעמ' 311 - תוכן העניינים. מעמ' 315 - "בשמים ראש" - דרשות. מעמ' 343 - הספדים
§שמן רקח ח"א, ר' אלעזר ב"ר אריה ליב, נאווידוואר, 5548, שו"ת, 136 עמ', 22MB, שו"ת. מעמ' 110 - תוכן עניינים. מעמ' 113 - דרשות. מעמ' 129 - מפתח מקורות
§שמן רקח חלק א, ר' אלעזר בן אריה ליב לוו, תרס"ט, ד"צ נ"י תשמ"ח, 214 עמ', 14MB, שו"ת. מעמ' 184 - תוכן עניינים. מעמ' 188 - דרשות.
§שמן רקח חלק ב, ר' אלעזר בן אריה ליב לוו, 10MB, פרג תקס"ב
§שמן ששון, ר' בנימין דוד בן שמשון רפאל הלוי לווין, ורשה, תרסה, 92 עמ', 6MB, שו"ת, ובראשו מגילת יוחסין של המחבר. מעמ' 78 - הגהות על שו"ע יו"ד וחו"מ
§שמע אברהם, סי' א-ל, ר' אברהם בן חיים פאלאג'י, שלוניקי תרי"א, 214 עמ', 17MB
§שמע אברהם, סי' לא-ע, ר' אברהם בן חיים פאלאג'י, שלוניקי תר"י, 227 עמ', 17MB. מעמ' 158 - תיקונים. מעמ' 166 - דרוש לנישואין. מעמ' 180 - תוכן עניינים מפורט. מעמ' 199 - מפתח כללים. מעמ' 201 - מפתח מקורות. מעמ' 220 - לוח טעויות
§שמע שלמה א, רבי שלמה משה עמאר, בני ברק, תשנ"ב-ס"א, 352 עמ', 25MB, שו"ת. מעמ' 326 - תוכן עניינים
§שמע שלמה ב, רבי שלמה משה עמאר, בני ברק, תשנ"ב-ס"א, 385 עמ', 27MB, שו"ת. מעמ' 342 - תוכן עניינים
§שמע שלמה ג, רבי שלמה משה עמאר, בני ברק, תשנ"ב-ס"א, 402 עמ', 27MB, שו"ת. מעמ' 360 - תוכן עניינים
§שמע שלמה ד, רבי שלמה משה עמאר, בני ברק, תשנ"ב-ס"א, 369 עמ', 25MB, שו"ת. מעמ' 326 - תוכן עניינים
§שמעתתא דרב"א חלק א-ב, ר' ברוך אברהם בן משה מירסקי, ירושלים, תשו, 478 עמ', 27MB, שו"ת וחידושים. חלק ב מתחיל בעמ' 237 - שו"ת, חידושים, והדרנים על ש"ס, כתובות, גיטין, נזיקין, וחולין
§שמש ומגן חלק א, רבי שלום משאש, ירושלים, תשמ"ה-נ"ב, 297 עמ', 20MB
§שמש ומגן חלק ב, רבי שלום משאש, ירושלים, תשמ"ה-נ"ב, 366 עמ', 26MB
§שמש ומגן חלק ג, רבי שלום משאש, ירושלים, תשמ"ה-נ"ב, 360 עמ', 39MB
§שמש צדקה חלק א, או"ח ויו"ד, ר' שמשון בן יהושע משה מורפורגו, 17MB, ונציה תק"ג, 243 עמ', 34MB, ממקור אחר, 244 עמ', 44MB
§שמש צדקה חלק ב, אהע"ז וחו"מ, ר' שמשון בן יהושע משה מורפורגו, 14MB, ונציה תק"ג, 123 עמ', 19MB, ממקור אחר, 124 עמ', 23MB
§שנות חיים, ר' שלמה בן יהודה אהרן קלוגר, 42MB, לבוב תרט"ז
§שני המאורות הגדולים, "אדרת אליהו", ר' אליהו בן יהודה קובו, שו"ת, קושטא תצ"ט, 584 עמ', 58MB. מעמ' 179 - חלק חו"מ. מעמ' 303 - שו"ת ר' יהושע חנדלי - פני יהושע. מעמ' 489 - תוכן העניינים. מעמ'505 - מפתח מקורות. מעמ' 517 - חי' מוהריא"ל, ר' יצחק אלמידה. מעמ' 575 - מפתח מקורות לחידושי מוהריא"ל
§שעות דרבנן, ר' שלמה בן יהודה כהן, קושטא, תקפט, 172 עמ', 13MB, שו"ת. מעמ' 89 - חידושים, ממקור אחר, 202 עמ', 24MB
שער אפרים, שו"ת, 1886, לעמבערג, רבי אפרים הכהן
§שער אפרים, ר' אפרים ב"ר יעקב הכהן מווילנא, זולצבך, 5448
§שער אפרים, ר' אפרים בן יעקב הכהן, 11MB, לבוב תרמ"ז
§שער אשר חלק א, ר' רפאל אשר בן יעקב קובו, שלוניקי תרל"ז, 308 עמ', 26MB. מעמ' 279 - תוכן העניינים. מעמ' 291 - מפתח עניינים אלפביתי. העמודים חתוכים למטה בסריקה
§שער אשר חלק ב, ר' רפאל אשר בן יעקב קובו, שלוניקי תרל"ט, 384 עמ',34MB. מעמ' 177 - ליקוטים. מעמ' 183 - תוכן הענינים. מעמ' 191 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 205 - "מטה אשר" על חו"מ סי' רנט-רפב. מעמ' 246 - פסק מחתן המחבר. מעמ' 255 - דרשות. מעמ' 378 - מפתח מקורות. מעמ' 382 - "תוכחת מגולה" נגד ר' ס' ישמח לב - גאגין. העמודים חתוכים למטה בסריקה
§שער הזקנים [ב"ח], ר' אברהם בנימין וולף בן אליעזר אהרן ליפמאן האמבורג, 31MB, זולצבאך תק"צ, 595 עמ'. בתחילה מצולם חלק שני, "בית מלוא", שו"ת. מעמ' 370 - חלק ראשון, "בית כריא", דרשות והספדים, חלק ב בלבד, 27MB, זולצבך תק"ץ, 366 עמ', ★ממקור אחר, חלק שני
§שער יהונתן, ר' יהונתן בן יוסף יחיאל הלוי אייבשיץ, פיוטרקוב, תרפב, 34 עמ', 1MB, שו"ת
§שער יהושע, ר' יהושע רפאל בן ישראל בנבנישתי, 6MB, הוסיטין תרס"ד
§שער יוסף, ר' יוסף אזווילוס, פנמה תש"ע, שו"ת
§שער יעקב חוברת א-ב, ר' יעקב בן אלישע יצחק שור, פיוטרקוב, תרפב, 42 עמ', 1MB,שו"ת
§שער שלמה, ר' חיים דוד שלמה בן שמואל זוראפה, 37MB, ליוורנו תרל"ח, 382 עמ', ממקור אחר, 382 עמ', 48MB, ὥממקור אחר, 382 עמ', 35.5MB
§שערי בנימין, ר' אברהם בנימין בן שלמה קלוגר, בודפסט, תרצג, 120 עמ', 8MB, שו"ת
§שערי דעה א-ב, ר' חיים יהודה ליב בן ישראל ליטווין, לבוב, תרלח-תרמ"ד, 272 עמ', 26MB, שו"ת, ח"א - "שער החיים". מעמ' 121 - ח"ב - "שער יהודא"
§שערי דעה א, ר' חיים יהודה ליב בן ישראל ליטווין, לבוב, תרמד, שו"ת, מהדורא קמא - "שער החיים"
§שערי דעה ב, שו"ת, "שער יהודא", רבי חיים יהודה ליב מסאסניצא, לעמבערג תרל"ח-פרעמישלא, תרמ"ד, 153 עמ', 13MB
§שערי זבול - יג, המבורגר, זבולון בן אברהם משה, ירושלים, 5760
§שערי זבול - יד, המבורגר, זבולון בן אברהם משה, ירושלים, 5763
§שערי חיים - א, רוטר, חיים בן אהרן ישעיה, אלעד, 5767
§שערי חיים - ב, רוטר, חיים בן אהרן ישעיה, אלעד, 5771
§שערי ישועה, רבי ישועה שבאבו ידיע זיין, ירושלים, תשמ"ח
§שערי עזרא חלק א, ר' עזרא בן יוסף בצרי, 23MB, ירושלים תשל"ח
§שערי עזרא חלק ב, ר' עזרא בן יוסף בצרי, 17MB, ירושלים תשנ"ג
§שערי עזרה, ר' עזרא בן אליהו הכהן טאראב, ירושלים, תרסו, 340 עמ', 10MB. מעמ' 337 - תוכן עניינים. ממקור אחר, 340 עמ', 11MB
§שערי צדק חלק א-ב, ר' מנחם מנדל בן יחזקאל פאנט, מונקץ, תרמג, 351 עמ', 37MB, עד עמ' 168 - על או"ח. מעמ' 168 - חידושי אגדה מר' יחזקאל פאנעט. מעמ' 188 - על יו"ד. מעמ' 308 - חידושי סוגיות
שערי צדק, שו"ת, ר' מנחם מנדל פאנעט, או"ח, מונקאטש תרמד, §ממקור אחר, 156 עמ', 14MB. מעמ' 136 - חידושי אגדה מר' יחזקאל פאנעט
שערי צדק, שו"ת, ר' מנחם מנדל פאנעט, יו"ד, מונקאטש תרמג, §ממקור אחר, 165 עמ', 14MB. מעמ' 121 - חידושי סוגיות
§שערי ציון חלק א-ג, ר' בן-ציון בן אריה ליב שטרנפלד, פיוטרקוב תרס"ג, 470 עמ', 41MB. מעמ' 18-20 - "כבוד מלך" - דרשה לכבוד הקיסר ניקולאי. מעמ' 185 - חלק ב. מעמ' 259 - חלק ג. מעמ' 397 - דרשות
§שערי ציון, רבי בן ציון כהן יהונתן, אשקלון, תדש"ם, 399 עמ', 16MB, שו"ת. מעמ' 240 - על שו"ע או"ח. מעמ' 351 - מאמרים וכללים נפרדים.
§שערי רחמים חלק א-ב, ר' רחמים יוסף בן רפאל ניסים פראנקו, ירושלים תרמ"א, 42 עמ', 34MB. מעמ' 57 - יו"ד. מעמ' 125 - אהע"ז. מעמ' 229 - חו"מ. מעמ' 372 - השמטות. מעמ' 377 - תכן העניינים. מעמ' 384 - מפתח נושאים אלפאביתי. מעמ' 399 - מפתח מקורות
§שערי רחמים - ב, פראנקו, רחמים יוסף בן רפאל ניסים, ירושלים, 5641
§שערי רצון, הרב מנחם הכהן ריזיקאוו, ברוקלין תרצ"א, הלכה - פלפול בענינים שונים ושו"ת, חלק א, 6MB, חלק ב, 5MB
§שערי שמים, הרב מנחם הכהן ריזיקאוו, ברוקלין תרצ"ז, שו"ת או"ח, 57 עמ', 3MB, ממקור אחר, 57 עמ', 3MB, ממקור אחר, 57 עמ', 3MB, שו"ת יו"ד, 58 עמ', 3MB, ממקור אחר, 58 עמ', 3MB, ממקור אחר, 58 עמ', 3MB, שו"ת אהע"ז, 56 עמ', 3MB, ממקור אחר, 56 עמ', 2MB, ממקור אחר, 56 עמ', 3MB, שו"ת חו"מ, 24 עמ', 1MB, ממקור אחר, 24 עמ', 1MB, ממקור אחר, 24 עמ', 1MB
§שערי תורה החדשות, ר' בנימין וולף בן אלעזר לב, ירושלים תשסה
שפת אמת, שו"ת, ר' מתתיה נסים טירני, ליוורנו, תקנז, 249 עמ', 8.7MB. מעמ' 164 - "הוד אמת", על נזקי שכנים והיזק ראיה, §ממקור אחר, 249 עמ', 12MB
§שפת הים, ר' רפאל יצחק בן אהרן מאייו, 20MB, שלוניקי תקע"ח, 392 עמ'. מעמ' 375 - מפתח נושאים. מעמ' 385 - מפתח מקורות
§שפת הים או"ח ויו"ד, ר' יחיאל מיכל בן נתנאל וולפסון, וילנה, תרלה, 152 עמ', 14MB, שו"ת
§שפת הים - חלק שני, ר' יחיאל מיכל בן נתנאל, ווילנא, תרמח, שאלות ותשובות
§שפת הים - חלק שלישי, ר' יחיאל מיכל בן נתנאל, ווילנא, תרמט
§שפתי אברהם, ר' אברהם חיים ראובן יחזקיה בן יעקב יוסף רוטנברג, ורשה, תרצה, 145 עמ', 15MB, שו"ת. מעמ' 139 - דרשה לשבת שובה
שפתי איל, ר' משה חלויה, שו"ת חידושים והנהגות מר' אהרן יהודה ליב שטינמן, תשעט
§שרגא בטהרה, ר' שמואל דוד פריעדמאן, ניו יורק, תשס, 287 עמ', 12MB, שו"ת. מעמ' 184 - מפתח מקורות. מעמ' 200 - מפתח עניינים. מעמ' 208 - "מילי דחסידותא" על ס' חסידים, לר' אברהם דוד מבוטשטאטש
§שרגא בטהרה, שו"ת והגהות על שו"ע, פריעדמאן, שמואל דוד, ברוקלין, 5775
§שרגא המאיר, ח"א, רבי שרגא פייביש שנעעבאלג, לונדון, תש"מ, 159 עמ', 13MB
§שרגא המאיר, ח"ב, רבי שרגא פייביש שנעעבאלג, לונדון, תש"מ, 173 עמ', 31MB
§שרגא המאיר, ח"ג, רבי שרגא פייביש שנעעבאלג, לונדון, תש"מ, 211 עמ', 13MB, על "תורת חסד" - דיני חולה
§שרגא המאיר, ח"ד, רבי שרגא פייביש שנעעבאלג, לונדון, תש"מ, 205 עמ', 12MB
§שרגא המאיר, ח"ה, רבי שרגא פייביש שנעעבאלג, לונדון, תש"מ, 283 עמ', 17MB, עם "לדוד צמח" על התורה, ו"אור הנר" לתורה
§שרגא המאיר, ח"ו, רבי שרגא פייביש שנעעבאלג, לונדון, תש"מ, 241 עמ', 15MB
§שרגא המאיר, ח"ז, רבי שרגא פייביש שנעעבאלג, לונדון, תש"מ, 229 עמ', 21MB
§שרגא המאיר, ח"ח, רבי שרגא פייביש שנעעבאלג, לונדון, תש"מ, 329 עמ', 26MB, עם מפתח לכל החלקים
שתי הלחם, ר' משה חגיז, ונדזברק תצג, 59 דפים, שו"ת
שתי הלחם, ר' משה חגיז, וואנזיבעק תצ"ג, 61 עמ', 12.5MB, ⋧ממקור אחר, נט דפים, §ממקור אחר, 4MB
§שתי הלחם, רבי משה חאגיז, פרמשילא, תרנ"ח
§שתי ידות ח"א - יד רמה, ר' רפאל ויהושע מאמאן, ג'רבה, תשט, 168 עמ', 10MB, שו"ת. מעמ' 134- ליקוטי דינים. מעמ' 141 - חידושי מסכתות. מעמ' 144 - על תנ"ך. מעמ' 150 - על פרקי אבות. מעמ' 153 - דרושים
§תאיר נרי, ר' נסים רפאל יצחק צוריאנו, 13MB, אזמיר תרל"ה, שו"ת
§תבואות שמש או"ח, רבי שלום משאש, ירושלים, תשמ"א, 242 עמ', 17MB
§תבואות שמש יו"ד, רבי שלום משאש, ירושלים, תש"מ, 240 עמ', 17MB
§תבואות שמש אהע"ז, ר' שלום משאש, ירושלים תשמ״א, 358 עמ', 36MB
§תבואות שמש חו"מ, רבי שלום משאש, ירושלים, תשמ"א, 225 עמ', 16MB
§תבונה, ר' יחיאל בן אהרן הלר, קניגסברג, תרכא, 5 עמ', 198KB, שו"ת מתוך "תבונה", ☼ממקור אחר, 104 עמ'
§תולדות יעקב, ר' יעקב זאב בן אברהם כהנא, וילנה, תרסז, 222 עמ', 16MB, שו"ת. מעמ' 211 - הדרן לש"ס
§תולדות יצחק, ר' יצחק בן משולם יששכר הלוי הורוויץ, לבוב, תרכו, 168 עמ', 9MB, שו"ת
§תולדת יצחק, ר' יצחק הורוויץ, למברג תרכו, שו"ת, 168 עמ', 9MB
§תולדות יצחק ח"ד - שו"ת ודרשות, ויספיש, מרדכי יצחק, באר שבע, 5773
§תולדות ישראל (ב"ח), ר' זאב וואלף גינצלער, 12MB, ברוקלין - תשכ"ו שו"ת בד' חלקי שלחן ערו
תמת ישרים, ויניציאה שפ"ב, 395 עמודים כפולים, 87MB. בתחילתו - שו"ת אהלי תם, לר' תם בן יחיא. מעמ' 115 - דרך תמים, הגהות על הרי"ף ומפרשיו. מעמ' 231 - סיומא דפסקא, על דברי ר' תם, ר' יוסף שלם. מעמ' 235 - תמים דעים, לראב"ד. מעמ' 313 - מאמר כל דאי, דיני אסמכתא, ר' אליהו הלוי. מעמ' 327 - מפתח הגמרא, רשב"א פינצי. מעמ' 329 - כללי שמואל, לפי סדר א"ב. מעמ' 361 - הגהות על ספרא. מעמ' 389 - הגהות על אדר"נ, ר' שמואל סיריליו. §ממקור אחר, 789 עמ', 106MB
§תוספת חיים, שו"ת ופלפול, דרשות על התורה ואגדות, פישלר, יחיאל מיכל בן חיים צבי, לבוב, 5645, 54 עמ', 5MB
§תועפות ראם, ר' רפאל בן מרדכי אנקאווא, 23MB, כזבלנכה - תר"ץ
§תועפות ראם, ר' אהרן משה בן יעקב טויבש, 25MB, זולקוה - תרט"ו
§תורה לשמה, מיוחס לרבי יוסף חיים הבן איש חי, ירושלים, תשל"ו, 383 עמ', 20MB, שו"ת, ממקור אחר, 376 עמ', 23MB
§תורת אליקום, ר' אליקום געציל מאיר בן יצחק, ורשה, תרעג, 89 עמ', 9MB, שו"ת
§תורת אמת, ר' אהרן בן יוסף ששון, 39MB, ונציה שפ"ו
§תורת חיים - א (מהרח"ש), ר' חיים בן שבתי שבתי, שלונקי, תעג, ☼ממקור אחר
§תורת חיים - ב (מהרח"ש), ר' חיים בן שבתי שבתי, שלונקי, תפב
§תורת חיים - ג (מהרח"ש), ר' חיים בן שבתי שבתי, שלונקי, תפב
§תורת חכם, ר' יוסף בן מרדכי הלוי ידיד, 22MB, ירושלים תרע"א, שו"ת בדיני ת"ח
§תורת ח"ן, ר' חיים נתן בן יקותיאל זלמן דמביצר, קרקוב, תרנו, 200 עמ', 16MB, שו"ת
§תורת חסד, ר' חסדאי בן שמואל הכהן פרחיה, 20MB, שלוניקי תפ"ג, 430 עמ', שו"ת. עמ' 22-29 - מפתח מקורות. ≡ממקור אחר, §ממקור אחר, 429 עמ', 47MB, ממקור אחר, 430 עמ', 20MB
תורת חסד, שו"ת, 1883, ורשא, הרב שניאור זלמן פרדקין
תורת חסד, ר' שניאור זלמן מלובלין, ורשה תרמג, שני חלקים, שו"ת
§תורת חסד חלק א, או"ח, ר' שניאור זלמן בן שלמה פראדקין, 27MB, ורשה תרמ"ג, 308 עמ'
§תורת חסד חלק ב, אהע"ז, ר' שניאור זלמן בן שלמה פראדקין, 20MB, ירושלים תרס"ט, 244 עמ',
§תורת יקותיאל או"ח מהדו"ק, ר' יקותיאל יהודה בן פרץ רוזנברגר, נ"י תשמג, 192 עמ', 13MB, שו"ת על או"ח
§תורת יקותיאל או"ח מהדו"ב, ר' יקותיאל יהודה בן פרץ רוזנברגר, 16MB, ירושלים תשם, 194 עמ', ὥממקור אחר, 194 עמ', 15.6MB
§תורת מרדכי, ר' מרדכי אליהו בן חיים דוב רבינוביץ, בילגורי, תרסט, 375 עמ', 40MB, שו"ת, ד"צ ירושלים תשמט. עד עמ' 9 - דברי אגדה. עמ' 10-76 - "חיבת הקודש" בענייני קדשים. מעמ'363 - מפתח לתלמוד. עמ' 375 - הערות מרצ"פ פרנק
§תורת משה, ר' משה בן חיים שבתי, 8MB, שלוניקי תקנ"ז
§תורת נתנאל, ר' יעקב נתנאל בן נפתלי צבי הירש ווייל, פירט, תקנה, 50 עמ', 3MB, שו"ת
§תורת נתנאל, ר' נתנאל ויל, תשע"א, 139 עמ', 5MB, שו"ת, מהדורה חדשה עם תיקונים והערות, ממקור אחר, 139 עמ', 1MB
§תירוש ויצהר, ר' צבי יחזקאל בן אברהם חיים מיכלסון, 36MB, בילגורי תרצ"ז
§תכלת מרדכי, הרב מרדכי קלאצקי, חלק א, שו"ת והדרנים, ניו יורק תרפ"ח, 170 עמודים, עם סימניות, 8MB, ממקור אחר, 170 עמ', 7MB, ממקור אחר, 170 עמ', 8MB, חלק ב, ניו יורק תרצ"ב, 317 עמודים. מעמ' 9 - חידושים על המשנה. מעמ' 94 - חידושים על פירוש המשנה לרמב"ם. מעמ' 105 - הדרנים, דרשות ופלפולים. מעמ' 184 - חידושים על מסכתות ברכות ומועד. 6.6MB
§תנא ושייר - פני המים, ר' יצחק בן ישעיה עטיה, 240 עמ', 8MB, ליוורנו תקצ"א, שו"ת ופלפולים. מעמ' 33 - "פני המים" - על התורה וליקוטים. ממקור אחר, 241 עמ', 7MB, ממקור אחר, 238 עמ', 15MB
§תנא דבי אליהו, שו"ת, ר' אליהו בן סלימן מני, ירושלים תשנ"א, 459 עמ', 31MB. מעמ' 13 - תולדות המחבר. מעמ' 33-36 - תוכן העניינים. מעמ' 414 - "ברכות בחשבון", הערות על ס' "רב ברכות" לר' יוסף חיים, עם תגובת ר' יוסף חיים. מעמ' 428 - מנהגי ק"ק בית יעקב בחברון. מעמ' 455 - הנהגות לפסח. מעמ' 456 - מפתח התשובות לפי סדר השו"ע. עמ' 459 - מפתח לרבנים שנדפסו תשובותיהם בספר
§תעלומות לב חלק א, ר' אליהו בכור בן יוסף רפאל חזן, 20MB, ליוורנו תרל"ט, ד"צ ירושלים תשמ"ו, 276 עמ'. עמ' 12-23 - תולדות המחבר, ☼ממקור אחר, ὥממקור אחר, 276 עמ', 19MB
§תעלומות לב חלק ב, ר' אליהו בכור בן יוסף רפאל חזן, 12MB, ליוורנו תרנ"ג, ד"צ ירושלים תשמ"ו, 164 עמ'
§תעלומות לב - ג, ר' אליהו בכור בן יוסף רפאל חזן, ליוורנו תרס"ג, 240 עמ', 16MB
§תעלומות לב - ד, ר' אליהו בכור בן יוסף רפאל חזן, ליוורנו תרס"ז, 257 עמ', 17MB
§תעלומות לב חלק ג, ר' אליהו בכור בן יוסף רפאל חזן, 17MB, ליוורנו תרס"ג, ד"צ ירושלים תשמ"ו, 240 עמ'
§תעלומות לב חלק ד, ר' אליהו בכור בן יוסף רפאל חזן, ליוורנו תרס"ז, ד"צ ירושלים תשמ"ו, 260 עמ', 17MB
§תפארת אדם, ר' משה דוד בן יוסף שלמה זלמן אסטרייכר, 20MB, ניו יורק תשט"ו, 268 עמ', ממקור אחר, 268 עמ', 20MB
§תפארת זיו - אורח חיים - חלק ראשון, ר' זאב וולף בן אהרן יהושע טורבוביץ, ווארשא, תרנו, שו"ת, 122 עמ',13MB, עם קונטרס "שערי טהר" על הלכות נדה
§תפארת זיו חלק א-ג, ר' זאב וולף בן אהרן יהושע טורבוביץ, נ"י תרצ"ט, 488 עמ', 33MB, שו"ת או"ח, עם תוספת "יד יוסף", ר' יוסף אביגדור קסלר, נ"י תרצ"ט. מעמ' 109 - תוכן עניינים. מעמ' 111 - יו"ד, אהע"ז וחו"מ, עם תוספת "יד יוסף", ר' יוסף אביגדור קסלר, נ"י תרצ"ט. מעמ' 390 - תוכן עניינים. מעמ' 393 - "מלאים זיו" - שו"ת, עם תוספת "יד יוסף", ר' יוסף אביגדור קסלר, נ"י תרצ"ט. מעמ' 483 - תוכן ענינים ל"מלאים זיו". ממקור אחר, 488 עמ', 37MB, ὥממקור אחר, 488 עמ', 32.8MB
§תפארת ידידיה חלק א-ב, ר' שאול ידידיה בן אברהם חיים שוחט, סט. לואיס, תרף, 378 עמ', 19MB. מעמ' 155 - תוכן עניינים. מעמ' 179 - חלק ב. מעמ' 364 - תוכן עניינים. ὥממקור אחר, 378 עמ', 18.8MB
§תפארת יוסף, הרב יוסף אביגדור קעסלער, ראקאווי תש"ג, שו"ת וחידושים, חלק א, 78 עמודים. מעמ' 51 - זכרון לראשונים, מכתבים מגדולי תורה. חסרים דף לה ע"א-ע"ב. 4MB, ממקור אחר, 78 עמ', 4MB, ממקור אחר, 78 עמ', 4MB, חלק ב, נ"י תש"ד, בענייני גט, 65 עמודים, 3MB, ממקור אחר, 65 עמ', 3MB, ממקור אחר65 עמ', 3MB
§תפארת יוסף, ר' יוסף חנניה ליפא בן אריה יהודה ליבש מייזלש, פרמישלה, תרכט, 272 עמ', 25MB, שו"ת, עם הערות "כליל תפארת"
§תפארת יצחק, רבי יצחק אייזיק פרידמן, ירושלים, תשמ"ב, 101 עמ', 5MB, שו"ת
§תפארת נפתלי, שו"ת, ר' נפתלי הירצקה הניג, ברוקלין תשמו
§תפארת צבי, ר' צבי הירש בן ישראל בנימין בישקו, לבוב, תקעו, 171 עמ', 13MB, שו"ת
§תפארת צבי ח"א, שו"ת וחידושים, קארנמעהל, נחום צבי בן מרדכי, ניו יורק, 5726
§תפארת צבי חלק ב, ר' נחום צבי קארנמעהל, ניו יורק, תשלד, 152 עמ', 6MB, שו"ת
§תפארת צבי ח"ג, קארנמעהל, נחום צבי בן מרדכי, ניו יורק, 5747
§תפארת שמואל, ר' יעקב שמואל מיאנישפאלי, ברדיטשוב תרמ"ח, עמ', שו"ת, 176 עמ', 6MB
§תקות אהרן, ר' אהרן בן שבתי הכהן אורלאנסקי, ירושלים, תרעג, 32 עמ', 1MB, שו"ת. בסופו הערות ראי"ה קוק ורצ"פ פרנק
§תקפו של יוסף חלק א-ב, ר' יוסף בן עיוש אלמאליח, 24MB, ליוורנו תקפ"ג, 306 עמ'. מעמ' 115 - תוכן העניינים. מעמ' 119 - חלק ב. מעמ' 299 - תוכן העניינים
תרומת הגורן, שו"ת, חלק יו"ד, ר' שלמה גורן
§תרומת יד - יד יוסף, ר' מרדכי בן יוסף אליאשברג, וילנה, תרלה, 200 עמ', 23MB, שו"ת
§תרומת יעקב, ר' יעקב מאיר בן אברהם הכהן יאקו, וילנה, תרע, 89 עמ', 6MB, שו"ת
§תרומת כסף, ר' בנבנשתי ב"ר משה , שאלוניקי תקצ"ח, שו"ת, קטוע, 45 עמ', 4MB
§תרשיש שהם, ר' משה בן אליעזר פרלמוטר, 19MB, פיוטרקוב תרס"ב
§תשואת חן, ר' שמשון זליג בן יעקב יוסף יוזפא הלוי, 11MB, דובנו תקנ"ז, ☼ממקור אחר
§תשובה בענין קריאת הכתובה, ר' נחמיה מביאליסטוק, 1MB, וינה תרי"ט
§תשובה כהלכה, 7MB, דראהאביטש תרע"ב, קובץ תשובות מגדולי הדור בענין צדקת רמבעה"נ לעניי ארץ ישראל
§תשובה כהלכה ודברי שלום, ר' שלום אלחנן בן שמעון פרץ הלוי יפה, 3MB, ירושלים - תשנ"ו
§תשובה למרי דכיא, ר' מרדכי ב"ר אהרן זילבערער, וויען, תרלה, 68 עמ', 3MB, שו"ת וחידושי סוגיות, ☼ממקור אחר, 60 עמ'
§תשובה מאהבה ח"א, ר' אלעזר ב"ר דוד פלעקלש, פראג תקע"ה, 203 עמ', 29MB
§תשובה מאהבה חלק א, ר' אלעזר בן דוד פלקלס, קאשוי תרע"ב, ד"צ נ"י תשכ"ו, 46 עמ', 3MB. חסר בין דפים יג לדף קו
§תשובה מאהבה חלק ב-ג, או"ח, ר' אלעזר בן דוד פלקלס, פרג תקפ"א, 318 עמ', 26MB. מעמ' 107 - תוכן עניינים. מעמ' 111 - מפתח מקורות. מעמ' 121 - חלק ג - יו"ד. מעמ' 307 - תוכן העניינים. מעמ' 309 - מפתח מקורות.
§תשובה מאהבה ח"ב, ר' אלעזר ב"ר דוד פלעקלש, פראג תקע"ה, 120 עמ', 15MB
§תשובה מאהבה ח"ג, ר' אלעזר ב"ר דוד פלעקלש, פראג תקע"ה, 200 עמ', 24MB
§תשובה ע"ד אפר הנשרפין, ר' בנימין צבי שווציק, 1MB, לונדון תרמ"ט
§תשובה שלמה חלק א, או"ח-יו"ד, ר' חיים פישל בן דוד שלמה אפשטיין, פיוטרקוב תרע"ד, 147 עמ', 12MB. מעמ' 136 - תוכן עניינים. מעמ' 138 - מפתח מקורות
§תשובה שלמה חלק ב, אהע"ז-חו"מ, ר' חיים פישל בן דוד שלמה אפשטיין, סט. לואיס תש"א, 241 עמ', 24MB. מעמ' 169 - או"ח-יו"ד מהדו"ת. מעמ' 223 - תוכן עניינים. מעמ' 226 - מפתח מקורות. ממקור אחר, 241 עמ', 24MB, ממקור אחר, 21MB, 241 עמ'
§תשובות אביגדר הלוי, הרב אביגדר נבנצל, ירושלים, 5772
תשובות הגאונים, ר' יוחנן מהעלישוי, אמשטרדם תסז, עם "מעשה רב", תשובה לס' אורים ותומים, לר' אהרן הארט, בענין גט, 18 דפים
§תשובות והנהגות ח"א, ר' משה שטרנבוך, ירושלים תשלז
§תשובות והנהגות ח"ב, ר' משה שטרנבוך, ירושלים תשמג
§תשובות והנהגות ח"ג, ר' משה שטרנבוך, ירושלים תשנז
§תשובות והנהגות ח"ד, ר' משה שטרנבוך, תשס"ב
§תשובות וחדושי ראש ברזל, ר' עזריאל הורוויץ, 7MB, ירושלים תשכ"ט
§תשובות חן, ר' אברהם דוד בן אליעזר יהודה חן, 4MB, אוסטרוב מזוביצק תרצ"ג
§תשובות יהודה, הרב יהודה ליב גארדין, ווילנא, פולין 1908, 194 עמ', 16MB. עמ' 3-4 - תוכן עניינים. ממקור אחר, 195 עמ', 48MB
§תשובות לשואל, ר' אהרן שאול זליג בן מאיר שלום הכהן מאירוב, 11MB, וילנה תרפ"ט
§תשובות מנחם, ר' מנחם מענדל פנחס פערעוואזניק, ירושלים תרס"ז, 159 עמ', 8MB, שו"ת. מעמ' 85 - חידושי סוגיות. מעמ' 125 - "אבל משה" - הספד על ר' אלכסנדר משה לפידות. מעמ' 135 - "שפת אמת", ר' צבי יהודה רוזנצוייג, הלכות בכור, ממקור אחר, 143 עמ', 3MB
§תשובת אד"כ, ר' אברהם דוב בן ישראל מרדכי כהן, 2MB, ירושלים תרמ"ג
§תשובת אריה, ר' אברהם אריה ליב בן מנחם מנכן ליפשיץ, 2MB, וילנה תרנ"ז, ὥממקור אחר, 49 עמ', 1.8MB, ממקור אחר, עם תיקונים ומראי מקומות
§תשובת גבר"י, ר' גבריאל בן יעקב כהן, 3MB, פרנקפורט דאודר תקפ"ו
§תשובת הגאונים, ר' יעקב בן יצחק הלוי פולאק, 2MB, אונגור תרכ"ה
§תשובות הגאונים, מהר"ל מפראג ור' יעקב פאלאק, בענין עגונה, 55 עמ',ירושלים, תשלב, 2MB
§תשובת מהרי"ד, ר' יצחק בן מנחם מאנוש דאנציג, 7MB, ורשה תר"ע
§תשובת ריב"א חלק א, ר' יואל בן אליעזר אונגאר, 17MB, פקש תרמ"ט
§תשובת ריב"א חלק ב, ר' יואל בן אליעזר אונגאר, 13MB, בודפסט תרפ"ד
§תשובת שמואל, ר' שמואל בן יוסף מאמדור, 6MB, וילנה - תרי"ט
§תשורת שי חלק א-ב, ר' שלמה יהודה בן פסח צבי טאבאק, 53MB, סיגט תרס"ה, 660 עמ'.מעמ' 7 - חלק א. מעמ' 453 - מהדורא תניינא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | בית מדרש וירטואלי
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
| דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US