Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות יסודי התורה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
א/1 הלכות יסודי התורה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אבי עזרי ח"א
א/רה"פ אמונה ותורה
א/רה"פ באור המלך
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
א/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
א/רה"פ עבודת המלך
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קובץ על יד ח"א
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שלמי מרדכי
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ שפת מלך
א/א אבן שתיה עמ' לד {לידע}
א/א אגרא דפרקא (תשסה) עמ' ד
א/א אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' צח
א/א אגרת על הבטחון (תשע) עמ' קד
א/א אדם וביתו (תשסב) עמ' 158
א/א אדם וביתו (תשסט) עמ' 193
א/א אדני היד החזקה
א/א אוהב מישרים עמ' תצג, תקב {לידע}
א/א אוצר המלך (הגהות)
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור אברהם
א/א אור הרעיון עמ' ב, קעח {לידע שיש שם מצוי ראשון}
א/א אור יצחק (ראדוויל) עמ' רמח
א/א אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 269
א/א אורות הרמב"ם
א/א אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יט עמ' 326
א/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 29
א/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 106, 129
א/א איש על העדה (סולובייציק) עמ' 298
א/א אישי יובל עמ' 161
א/א אמונת היחוד (פרעמישלא תרלא) פרק ב
א/א אמונת עתיך (נאור) עמ' ט
א/א אמרי טל מאמר סו, קנו
א/א אמרי נפתלי ח"א עמ' קז, קמז
א/א אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 2, 38, 49
א/א אש דת (אסאד) עמ' ו
א/א אש מח (אבינר) ח"ב עמ' 164
א/א באמונה שלמה עמ' ג, לב, לה, מח, נב {מנין המצוות}, סז, עח {מנין המצוות}, פו {מנין המצוות}, קט, קנג, קפו, שלב {מנין המצוות}
א/א באר לחי ראי עמ' א-כא
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' יב
א/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרמח
א/א בארות המים (רימנוב, תשסב) עמ' קלג
א/א בארות המים (רימנוב, תשסט) אות תט
א/א בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 30
א/א בין השורות עמ' לב
א/א בינת דניאל ח"א עמ' ג-ד {מציאותו ואחדותו - מושכלות}
א/א בית ארזים - ס' הגליונות
א/א בית המדרש
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש מט עמ' 524
א/א בית מלך (חב"ד) עמ' יג, 18
א/א במעגלי יושר בראשית עמ' 21
א/א בן המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות א
א/א בצור ירום ח"ג עמ' קצג
א/א בשם אומרם עמ' 63
א/א בשעה שהקדימו עמ' קלח, תקס, אלף קנא
א/א גינת אגוז (תשמט) עמ' קיד
א/א גן שושנים ח"א עמ' ו
א/א גשר יהושע עמ' 98, 210
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ה
א/א דברי השקפה עמ' רנה
א/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' מא, מועדים (תשנט) עמ' ט
א/א דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' קפח
א/א דברי מנחם (היימליך) עמ' קמד, קסט
א/א דברים נחמדים כאן, ועמ' קפג-קפה
א/א דולה ומשקה פסח עמ' רעו
א/א דעת אמונה ח"א עמ' כט, רסז, של, שמב, שס, ח"ג עמ' מז, נד
א/א דעת הרמב"ם עמ' 254, 278, 415, 668
א/א דעת השם (אוחנה) עמ' כז, קעה, רסג-רסד, שצו
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריב
א/א דעת תפלה עמ' תיד
א/א דרך אמונה בחרתי עמ' יב, טז, נב, רכב
א/א דרך ה' השלם עמ' ה, רכט - מראה דרך
א/א דרך מצוותיך דף כג ע"א, מו ע"ב
א/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 154
א/א דרשות הר"ן (מישור) עמ' ריד
א/א דרשות הר"ן (תשסג) עמ' שסב
א/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' קסה
א/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רב
א/א דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 152
א/א הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כג
א/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 191, 293
א/א היכל המלך (חב"ד) עמ' מט-נא
א/א הלכות מדינה ח"ג עמ' לג
א/א המלך ברמה עמ' 32-33, 89, 91, 93, 95, 97, 99-100, 103-104
א/א הר המלך ח"ח עמ' קסח-קסט
א/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כ, נג, סו
א/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 224
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם ותורתו ח"א
א/א הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 53
א/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תריח
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעב
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קפא
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רלה
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרנה
א/א וחי בהם (וייס) פ' לך לך עמ' לז
א/א ויקח אברהם
א/א זיו משנה
א/א זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף ד ס"ק ה
א/א זכרון סופרים {כסף משנה - כפ"א רפה בלשון ישמעאל} [עיין בקוכץ פ"ה מתענית]
א/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' כא, שלב {מצוה להאמין}
א/א חובות יהודה עמ' 310
א/א חזון המקרא ח"ב עמ' 307-308
א/א חזון יחזקאל סוטה פ"ג ה"ב
א/א חיי נפש בראשית ח"א עמ' נא
א/א חכמת גרשון עמ' שא, שו
א/א חנן אלקים עמ' עח
א/א חקרי זמנים ח"ג עמ' 4, 14, ח"ד עמ' קח-קי, קמו, תסו, תפד
א/א טהרת יו"ט חט"ז עמ' מח
א/א יד המלך (לנדא)
א/א יד לרמב"ם עמ' 13 {מנין המצוות}
א/א יחל ישראל (תשנב) עמ' קכב
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' א
א/א יכין ובועז ח"א סי' קלה עמ' 449
א/א ילקוט עטרת צבי עמ' פג
א/א ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רס
א/א ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רסג
א/א יסוד הדעת שיעור יב, יט
א/א יסודי הצדקה עמ' 548
א/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קפז
א/א יצחק ירנן
א/א יראה ואהבה עמ' ד {כ"מ}
א/א כבוד מלכים (מרגליות)
א/א כבודה של תורה ח"ג עמ' יז
א/א כגן רוה עמ' 1
א/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רצג
א/א לב שלם [הקדמת חזון נחום לקדשים]
א/א להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' א ע"ב, ח"ג עמ' מה ע"א
א/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קסט
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצא
א/א לילה כיום יאיר (באום) עמ' 47, 171
א/א לקוטי סופר ח"ב דף יג ע"ג
א/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 109, 190 {מתחיל בר"ת הויה}, 427, חכ"ו עמ' 14, 29, 59, 114, 190, 202, 425 {מנין המצוות - לידע שיש שם אלו-ה}, 524, חכ"ז עמ' 248, 251 {מנין המצוות - לידע שיש שם אלו-ה}, 295, 364, חכ"ח עמ' 152, 174, חכ"ט עמ' 23, 291, 292
א/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 26, 82, 139
א/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 112 {לא נמצאו}, 178 {מנין המצוות - לידע}
א/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 3
א/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 100
א/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 176
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 236
א/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 151
א/א לקוטי שיחות שמות תשדם הע' 50, חי"א עמ' 279, 339, בא תשדם ס"א, אחש"פ תשדם עמ' 6, חי"ג עמ' 290, יתרו תשמה ס"ג, שמות תשדם הע' 50, חט"ז עמ' 44, 43, חכ"ד עמ' 42, וישב תשדם הע' 84
א/א לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לג
א/א לקוטי תורה (רש"ז) דברים דף כו ע"ד {נמצאו הברואים מאמיתת הימצאו}
א/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקעה
א/א מאורי המועדים עמ' קיב, רג
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 152
א/א מגדל עז עמ' קח
א/א מגולה לגאולה עמ' 332-334
א/א מדרכי הכרם ח"א עמ' 182, 183, ח"ג עמ' 80, 184
א/א מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' פה
א/א מוריה גל' רט עמ' ק {שם הויה בר"ת}
א/א מחקרי משפט ח"ג עמ' 90
א/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 142
א/א מחשבת מוסר ח"א עמ' קע, רצה, תמא, ח"ב עמ' לז, מב, עב, רפד
א/א מחשבת מוסר ח"ג עמ' רי, רכז
א/א מלחמת יהושע סי' א, א-ג
א/א מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קסב
א/א מנחת אשר פסחים, מאמר דרך אמונה אות ו
א/א מנחת יואל עמ' רד {רמז לשם ה'}
א/א מנפת צוף עמ' 162, 427
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' נו
א/א מעינות האמונה עמ' נט-ס, סא {אבי עזרי}, קא {אמיתת הימצאו}, רס, שנט {יסוד היסודות}
א/א מעשה חייא (אמסלם) עמ' 35
א/א מעשה רקח
א/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' צא
א/א מפעלות אלקים מאמר ט פ"א עמ' רז
א/א מפענח צפונות עמ' 119
א/א מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תריד (רנא)]
א/א מצווה ועושה ח"א עמ' קכט
א/א מצור דבש (צימרינג) {שם}
א/א מציאות קטן סי' (יב) שסט
א/א מרכבת המלך עמ' רמז-רנב
א/א מרכה"מ אלפ'
א/א משבצות זהב ישעיהו עמ' א'עז, א'שסה
א/א משך חכמה שמות פ"ג פס' טז, ויקרא פי"ט פס' יח
א/א משנת חיים בראשית עמ' תקנז
א/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכז, קדושה עמ' קב {מצוה א}
א/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלב-תלז
א/א משנת משה מו"ק עמ' י, נא, קידושין עמ' קצ, סנהדרין עמ' ו, קלו
א/א משנת משה שבת עמ' מה
א/א משנת שמחה
א/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 15 {אמיתת הימצאו}
א/א משרת משה (עטייה)
א/א נועם חכ"ב עמ' יב, מא
א/א ניבי זהב עמ' לד, קסא
א/א נפש ברכה ח"ב עמ' קא
א/א נפש החיים (תשעז) עמ' קלב
א/א נתן פריו נדרים עמ' קנח
א/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' ריא, ח"ב עמ' סא, ח"ג עמ' קעו, קפא, ח"ה עמ' רכח, ח"ו עמ' נד, עא {יסוד היסודות וכו' מצוי ראשון כו' מאמיתת המצאו כו'}
א/א ס' המאמרים תרנט עמ' קצה
א/א ס' השבי"ט עמ' א-ב
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' לד
א/א סדר הלכה דף ב ע"א-ד ע"ג
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' לה
א/א עבד המלך (תשא)
א/א עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 236
א/א עיוני הפטרה ח"א עמ' 27
א/א עיונים (פאור) עמ' 159
א/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פז
א/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פו
א/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 320 {"שם"}
א/א עין חנוך עמ' רסב
א/א עלי שור ח"ב עמ' רצו, שכג, תקכא
א/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 188
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' נו {כ"מ}, כרך ב ח"ב עמ' ט
א/א עקבי אבירים (תשסה) עמ' תמח-תמט
א/א ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 219
א/א פאר המלך עמ' מז
א/א פותח יד
א/א פי' ר"ש אבינר
א/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרי קודש (תוניס תרנא) דף י ע"א-יא ע"ב {לידע}
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 46
א/א צדקת הצדיק פ' רכט
א/א צהר גל' ו עמ' 141 {לידע}, גל' ח עמ' 75 {אחדות המציאות}, 77 {לידע}
א/א קובץ הערות על אבי עזרי
א/א קול הנבואה עמ' קכז
א/א קול הנבואה עמ' קכז, קצא
א/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תקכח-תקכט
א/א קול יעקב (טייטלבוים) עמ' ח
א/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' כג
א/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' לו
א/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 61
א/א קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות יז
א/א קסת הסופר (תשעו) עמ' רג {ממציא כל נמצא - מהווה כל הווה, שם הוי"ה}
א/א קרית מלך (חב"ד) עמ' נט, פז, קיא
א/א קרית מלך (קנייבסקי)
א/א קרן פני משה ח"א עמ' לט, סד
א/א רמב"ם המאיר עמ' סא-סג
א/א רמב"ם המאיר עמ' קכז-רכח
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כ
א/א שארית נתן (לוברט)
א/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סה
א/א שבילי אשר
א/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' ג-ו
א/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' יב {יד המלך}
א/א שי למלך עמ' יט, מב, רעב
א/א שיח יוסף ח"ב עמ' מא
א/א שיחות הר"ן ח"ב עמ' קיט
א/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 416
א/א שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 332, ויקרא עמ' 256 {וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו}
א/א של"ה ח"ג יתרו אות ד
א/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 388 {השלמות העליונה המשלימה את הכל}
א/א שם טוב
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' עד {שעה"מ}
א/א שמחת מרדכי עמ' עו, קטו
א/א שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קה
א/א שעורי דעת (בלוך) ח"א, מאמר אמונה
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קי-קיב
א/א שער המלך (שושן) עמ' מ, מג
א/א שעשועי אמונה (פרנק) סי' א
א/א שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' לא
א/א שפתי חיים מועדים ח"א עמ' תכח, ח"ב עמ' שצג
א/א שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 43
א/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שמט
א/א תורה כולה על רגל אחד (תקנו) עמ' ה, יא
א/א תורת אביגדור עמ' רסט
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 89
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 97, 109
א/א תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 43, 45, 48
א/א תורת העולה עמ' תקפב
א/א תורת הפילוסופיה עמ' 31, 67, 125, 145
א/א תורת השבת והמועד עמ' 557, 563
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' סח-פו
א/א תורת מנחם ח"ח עמ' 34, ח"ט עמ' 86, 156, ח"י עמ' 175, חי"ג עמ' 149,37, חט"ז עמ' 202, חי"ז עמ' 212, ח"כ עמ' 50, חכ"ד עמ' 216,162 {כל הנמצאים כו' לא נמצאו אלא מאמתת המצאו}
א/א תורת מנחם ח"מ עמ' 82
א/א תורת מנחם ח"ע עמ' 246, 191, חע"א עמ' 266, 28, חע"ב עמ' 17 {יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע וכו' כל הנמצאים כו' לא נמצאו אלא מאמיתת המצאו}
א/א תורת מנחם חכ"ה עמ' 155 {לידע}
א/א תורת מנחם חכ"ז עמ' 307
א/א תורת מנחם חל"א עמ' 76
א/א תורת מנחם חל"ב עמ' 150, חל"ד עמ' 237
א/א תורת מנחם חל"ו עמ' 8 {לידע שיש מצוי ראשון}
א/א תורת מנחם חמ"ב עמ' 108
א/א תורת מנחם חמ"ה עמ' 315, חמ"ז עמ' 52, 106, 151, 161
א/א תורת מנחם חמ"ח עמ' 194, 238
א/א תורת מנחם חנ"א עמ' 355, חנ"ג עמ' 203, 272
א/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 229
א/א תורת מנחם חנ"ח עמ' 372
א/א תורת מנחם חס"ד עמ' 366 {יסוד היסודות ועמוד החכמות (ר"ת הוי') לידע שיש שם מצוי ראשון וכו'}
א/א תורת מנחם חס"ח עמ' 222 {כל הנמצאים וכו' מאמתת המצאו}
א/א תורת מנחם חע"ג עמ' 255-256
א/א תחומין ח"ב עמ' 242, ח"ו עמ' 471
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קכט-קל
א/א תקנת השבין פי"ג עמ' 117
א/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 101
א/ב אמונת עתיך (נאור) עמ' ט
א/ב אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 38
א/ב אש מח (אבינר) ח"ב עמ' 164
א/ב באמונה שלמה עמ' קט
א/ב בגדי נהורין ח"ב סי' יט עמ' קנז
א/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' רב
א/ב בית מלך (חב"ד) עמ' יג
א/ב בשעה שהקדימו עמ' אלף קיט
א/ב דעת אמונה ח"א עמ' כט, רסז, של, שמב, שס, ח"ג עמ' מז, נד
א/ב דעת הרמב"ם עמ' 165, 278
א/ב דעת תפלה עמ' תיד
א/ב דרך ה' השלם עמ' ז - דרך לחיים ומראה דרך, רמה - דרך לחיים, רנב- דרך לחיים
א/ב דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 152
א/ב המלך ברמה עמ' 91, 95, 97-98, 103
א/ב הר המלך ח"ח עמ' קסט
א/ב הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 54
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשטו
א/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' קמו, קסב
א/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כו
א/ב יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' א
א/ב יכין ובועז ח"א סי' קלה עמ' 449-450
א/ב ילקוט עטרת צבי עמ' קלח
א/ב יסודי הצדקה עמ' 459
א/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' יט
א/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רצה
א/ב לקוטי סופר ח"ב דף יג ע"ג
א/ב לקוטי שיחות חט"ז עמ' 44 הע' 26, ח"י עמ' 257
א/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 253
א/ב מגדל עז עמ' קח
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ג
א/ב מחשבת הקודש ח"ב דף כ ע"ד
א/ב מלחמת יהושע עמ' א
א/ב מעינות האמונה עמ' נט-ס, קנ
א/ב מעשה חייא (אמסלם) עמ' 36
א/ב מפענח צפונות עמ' 119
א/ב מציאות קטן סי' רסז1
א/ב ניבי זהב עמ' לד, קסא
א/ב נפש החיים (תשעז) עמ' קלב
א/ב ס' השבי"ט עמ' ג
א/ב עין חנוך עמ' רסב
א/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 547
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קנז
א/ב פי' ר"ש אבינר
א/ב פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ב קול הנבואה עמ' קכז
א/ב רמב"ם המאיר עמ' סד
א/ב שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קנ, תטו, תכח
א/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 109
א/ב תורת הפילוסופיה עמ' 125
א/ב תורת מנחם ח"מ עמ' 82
א/ב תורת מנחם חכ"ז עמ' 179
א/ג אורות הרמב"ם
א/ג אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 38
א/ג אש דת (אסאד) עמ' ו
א/ג אש מח (אבינר) ח"ב עמ' 164
א/ג באמונה שלמה עמ' קט
א/ג באר מגד ירחים עמ' ל
א/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ג בית מלך (חב"ד) עמ' יב
א/ג ברקאי ח"ג עמ' 226
א/ג גור אריה שמות פ' ג הע' 55, פ' ו הע' 55
א/ג דובר צדק (ר' צדוק) עמ' 180
א/ג דעת הרמב"ם עמ' 254
א/ג דעת השם (אוחנה) עמ' רסה
א/ג דעת תפלה עמ' תיד
א/ג דרך ה' השלם עמ' רנב- דרך לחיים
א/ג דרשות באר יצחק עמ' צה
א/ג דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 152
א/ג המלך ברמה עמ' 91, 102
א/ג הר המלך ח"ח עמ' קסט
א/ג הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 54
א/ג זאת ליעקב בראשית עמ' שסז {שכל הנמצאים צריכים לו והוא ב"ה אינו צריך להם וכו'}
א/ג חזון המקרא ח"ב עמ' 307, 308 {כנבוכדנצר}
א/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' קי, קמו, רצז
א/ג טהרת יו"ט ח"י עמ' קפג
א/ג יד פשוטה אהבה עמ' עו
א/ג יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' א
א/ג יכין ובועז ח"א סי' קלה עמ' 450
א/ג יסודי הצדקה עמ' 459
א/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' יח
א/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רצה
א/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' עו {מציאות הנבראים תלויה בבורא}
א/ג מגדל עז עמ' קח
א/ג מורה אור (קפלן) עמ' יג
א/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ג
א/ג מלחמת יהושע עמ' א
א/ג מנפת צוף עמ' 566
א/ג מעינות האמונה עמ' נט-ס, קנ
א/ג מעשה רקח
א/ג משך חכמה במדבר פכ"ג פס' כא
א/ג משנת חיים בראשית עמ' תקנז
א/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 15 {אמיתתו}
א/ג מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' מב
א/ג ניבי זהב עמ' לד, קסא
א/ג נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' ריז
א/ג ס' השבי"ט עמ' ג
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' לה
א/ג עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 249
א/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
א/ג ערך שי חו"מ סי' קפב סעיף יא {ראב"ד}
א/ג פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר טז אות ג-ד
א/ג פי' ר"ש אבינר
א/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ג קדושת השבת (לר' צדוק) פ"ו עמ' 31
א/ג רמב"ם המאיר עמ' סד-סה
א/ג רנת יצחק על נפש החיים עמ' ח
א/ג שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' עד {אין אמיתתו כאמיתתם}
א/ג שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קנ, תטו, תכח, תצה
א/ג תורת הפילוסופיה עמ' 125
א/ג תורת מנחם חל"ב עמ' 151 {מפרש - מקיימו בשפע}
א/ג תל תלפיות שנה י' עמ' 192 {מפרש}
א/ג תשובה מאהבה ח"ב דף כ ע"ד
א/ד אבן שתיה עמ' ט, מח {אמת}
א/ד אור שמח
א/ד אמונת עתיך (נאור) עמ' ט
א/ד אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 38
א/ד באר לחי ראי עמ' כא-כד
א/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ד בית מלך (חב"ד) עמ' יב
א/ד בשעה שהקדימו עמ' אלף קמב, אלף תסא
א/ד דולה ומשקה פסח עמ' רעו
א/ד דעת הרמב"ם עמ' 254
א/ד דעת השם (אוחנה) עמ' פו, רסה, שצו
א/ד דרך ה' השלם עמ' רמה - דרך לחיים
א/ד דרשות באר יצחק עמ' צה
א/ד דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 152
א/ד הגהות לד"ה פתח אליהו (מהר"ש דובער) עמ' נט
א/ד המלך ברמה עמ' 91, 99, 102
א/ד הר המלך ח"א עמ' מד-מה, ח"ח עמ' קסט
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 86
א/ד זאת ליעקב בראשית עמ' שסז {שכל הנמצאים צריכים לו והוא ב"ה אינו צריך להם וכו'}
א/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות כט
א/ד חי' בעל שרידי אש עמ' שג {צ"פ}
א/ד חנן אלקים עמ' עח
א/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' קה, ח"ד עמ' קי, קמו, רצז
א/ד יד המלך (לנדא), גם בתוספות
א/ד יד יעבץ
א/ד יד פשוטה אהבה עמ' עו
א/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' א
א/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' יח
א/ד כגן רוה עמ' 1
א/ד לוחות ושברי לוחות עמ' 96
א/ד לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 43
א/ד לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 25, 53, חכ"ו עמ' 15, חכ"ז עמ' 252
א/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 88 {הוא לבד האמת}
א/ד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 100
א/ד לקוטי תורה (רש"ז) במדבר דף צג ע"א-ע"ג {אמת}
א/ד מגדל עז עמ' קח
א/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ג
א/ד מכתב מאליהו (דסלר) ח"ג עמ' 257
א/ד מלחמת יהושע עמ' א
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קפח
א/ד מנפת צוף עמ' 206
א/ד מעינות האמונה עמ' נט-ס, קנ
א/ד משבצות זהב ישעיהו עמ' תתקלז
א/ד משנת חיים בראשית עמ' תקנז
א/ד משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רצא
א/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלב-תלז
א/ד משנת פקוח נפש סי' ח אות א
א/ד משפטי ארץ ח"ב עמ' 15-16 {הוא לבדו האמת}
א/ד מתנת חיים - מועדים עמ' רעו
א/ד מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' מב
א/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' קד, ריא {הוא שהנביא אומר וכו' הוא לבדו האמת}
א/ד ס' המדות (דובנא, תשסו) שער הדעת אות יג
א/ד ס' השבי"ט עמ' ג
א/ד עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 249
א/ד עיונים (פאור) עמ' 159
א/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נז
א/ד פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר טז אות ג-ד
א/ד פי' ר"ש אבינר
א/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' תקל
א/ד רמב"ם המאיר עמ' סו
א/ד שי למלך עמ' רסט
א/ד שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 66
א/ד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 378
א/ד שם טוב
א/ד שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קלד {הוא לבדו האמת}
א/ד שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' לב
א/ד תורת אביגדור ח"ב עמ' קכג
א/ד תורת הפילוסופיה עמ' 125, 130, 336
א/ד תורת מנחם חנ"ה עמ' 229
א/ד תורת מנחם חס"ב עמ' 93
א/ד תניא רבתי ח"א עמ' 416
א/ד תשובה שלמה אהע"ז סי' מא
א/ה אבן האזל
א/ה אגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ז ע"א
א/ה אוצר המלך (השמטות, וגם הגהות)
א/ה אור אברהם
א/ה אור שמח
א/ה אמונת עתיך (נאור) עמ' ט
א/ה אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 38
א/ה באמונה שלמה עמ' קיב-קיג, שלה, שלט, שס, שעד
א/ה ברית הלוי השלם
א/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ה
א/ה דברים נחמדים
א/ה דברים נחמדים עמ' קפה
א/ה דעת אמונה ח"א עמ' ס, רנה
א/ה דעת השם (אוחנה) עמ' קצ
א/ה דרך אמונה בחרתי עמ' נב
א/ה דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 152
א/ה המדות לחקר ההלכה מדה ג אות טז
א/ה המלך ברמה עמ' 91
א/ה הסתרים באסתר עמ' 223
א/ה הר המלך ח"ח עמ' קסט
א/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 224
א/ה הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 54
א/ה וזרח השמש עמ' א
א/ה חי' ר' חיים הלוי
א/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' 4, מג, ח"ד עמ' קמו, רצז, תפד
א/ה יטב פנים ח"א דף ריב
א/ה יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' כח
א/ה לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רצג
א/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 100
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 334
א/ה מחקרים בהגות יהודית עמ' 64, 65, 67, 76
א/ה מלחמת יהושע עמ' א
א/ה מנחה לאיש עמ' 339 {מנהיג}
א/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' קכו-קכח
א/ה מעינות האמונה עמ' נט-ס
א/ה מפעלות אלקים מאמר ט פ"א עמ' רג, רז
א/ה מפעלות אלקים עמ' רג, רז
א/ה מצווה ועושה ח"א עמ' קכט-קל
א/ה משאת המלך (אדרי)
א/ה משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שעב
א/ה משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רכז
א/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שעח
א/ה משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 96
א/ה עזרת כהן עמ' יז ע"ב, קמג ע"א
א/ה עיונים (פאור) עמ' 159
א/ה פי' ר"ש אבינר
א/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' תקכח, תקל
א/ה קרן פני משה ח"א עמ' לט, סד
א/ה רמב"ם המאיר עמ' סז
א/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שסו
א/ה שיח יוסף ח"ב עמ' מא
א/ה שעורי דעת (בלוך) ח"א, מאמר אמונה
א/ה תורת השבת והמועד עמ' 563
א/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרמא
א/ה תיקון המדות (אלבלג, תשלג) עמ' 50
א/ו אגרות הראי"ז עמ' סד
א/ו אדני היד החזקה
א/ו אוהב מישרים עמ' תקו
א/ו אוצר המלך (גם בהשמטות)
א/ו אור אברהם
א/ו אור אברהם (זוועהיל) עמ' קיג
א/ו אור הישר
א/ו אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' קסא {אמונה בה' ממנין המצוות}
א/ו אור חדש במבוכה (בן חיים) עמ' 9 {המצוה להאמין}
א/ו אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 269
א/ו אחיעזר ח"ג סי' נ ס"ק ה
א/ו אישי יובל עמ' 161
א/ו אמונת עתיך (נאור) עמ' ט
א/ו אמרי דוד (שליסל) דף כג ע"ג, כד ע"א
א/ו אמרי יצחק בראשית עמ' קעב
א/ו אמרי מאיר (מאירי) שמות פי"ט פסוק יז
א/ו אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 2, 17, 49
א/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419
א/ו באמונה שלמה עמ' לו, נב, פא, קפו, שלה
א/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק יח פסוק א {מצות עשה ליחד שם ה'}
א/ו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרמח
א/ו בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' יא
א/ו בין השורות עמ' קלד, רב
א/ו בית אבי ח"ג סי' לו אות יב
א/ו במעגלי יושר בראשית עמ' 117
א/ו בשם אומרם עמ' 63
א/ו גבורת יצחק מכות עמ' שלו
א/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קכג
א/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קצ
א/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ה
א/ו דעה צלולה (שרקי) עמ' 34, 180 {אנכי ה' - השמיט אשר הוצאתיך וכו'}
א/ו דעת השם (אוחנה) עמ' קצ
א/ו דעת שבת עמ' כו
א/ו דרך אמונה בחרתי עמ' נב
א/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רב
א/ו דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 152
א/ו הדרת מלך (זילברברג) דף יח ע"א {מ"ע}
א/ו המלך ברמה עמ' 91
א/ו הסתרים באסתר עמ' 223
א/ו הר המלך ח"ח עמ' קסט
א/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 225
א/ו הרמב"ם והזוהר
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 35, 83, 86, 112
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ט
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רלה
א/ו וחי בהם (וייס) פ' לך לך עמ' לז
א/ו זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ו ס"ק א, ד
א/ו זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף ד ס"ק ד
א/ו חוקת עולם עמ' 297
א/ו חכמת גרשון עמ' שו
א/ו חסד ומשפט דף רז ע"ג {משרת משה}
א/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' של, ח"ג עמ' 4, ח"ד עמ' קמו, רסח
א/ו יד המלך (לנדא)
א/ו יסוד הדעת שיעור יב
א/ו יסודי הצדקה עמ' 397
א/ו ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפא
א/ו כבוד מלכים (מרגליות)
א/ו כגן רוה עמ' 1
א/ו כנה"ג
א/ו לב אביגדור עמ' קעו {אנכי ה' אלקיך - מ"ע}
א/ו לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שז {אחדות ה' היא העיקר שהכל תלוי בו}
א/ו לב שלם [סהמ"צ לרמב"ם, אמרי שפר פ' יתרו, צפנת פענח למהרי"ט פ' יתרו, דינא דחיי ח"א דף א ע"א]
א/ו להורות נתן במדבר עמ' פג
א/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' יא
א/ו ללשונות הרמב"ם
א/ו לקוטי סופר ח"ב דף יג ע"ג-ע"ד, יד ע"ב-ע"ג
א/ו לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 114
א/ו לקוטי שיחות יתרו תשמה, חי"א עמ' 280
א/ו לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' לג {אנכי ה' אלקיך - מ"ע}
א/ו מאמר מרדכי (נסים)
א/ו מבוא למשנה תורה עמ' 199
א/ו מגילת ספר לאוין דף יג ע"ד
א/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' ד אות ג
א/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' סד
א/ו מחקרי משפט ח"ג עמ' 88, 90
א/ו מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
א/ו מלחמת יהושע, הקדמה עמ' 9, גוף הספר עמ' א, ג
א/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קכז, ח"ג עמ' קמו
א/ו מנחת מחבת עמ' קצג
א/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכג
א/ו מנפת צוף עמ' 162
א/ו מעינות האמונה עמ' נט-ס
א/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקמח
א/ו מצווה ועושה ח"א עמ' קעד
א/ו מרכה"מ אלפ'
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משאת המלך (תשסז) עמ' י
א/ו משכנות יעקב (נעים) דף פח ע"א
א/ו משנת יעקב
א/ו משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 96
א/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' רכד
א/ו משרת משה (עטייה)
א/ו נועם חכ"ב עמ' יב
א/ו ס' הזכרונות (לר' צדוק, סו"ס דברי סופרים) פ"א עמ' 46
א/ו ס' השבי"ט עמ' ד-ה
א/ו סדר משנה (בוסק')
א/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קסא, קפא
א/ו עבד המלך (תשא)
א/ו עיונים (פאור) עמ' 159
א/ו עמודי שלמה ח"א עמ' א
א/ו פי' ר"ש אבינר
א/ו פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/ו פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' קכד {איסור שיתוף}
א/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ו פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קנג-קנד {מעלה על דעתו - עונש על מחשבה}
א/ו קול דודי סוטה סי' תקיב
א/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 61
א/ו קסת הסופר (תשעו) עמ' צ, תא-תב {מצוה להאמין}
א/ו רמב"ם המאיר עמ' סח-סט
א/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שכא, תטז
א/ו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רמב {עובר בלאו}
א/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קצד-קצה
א/ו שארית נתן (לוברט)
א/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שסו
א/ו שלמי מרדכי (בהשלמות)
א/ו שם טוב
א/ו שם משמואל פרשת במדבר שנת תרע"ה, ופרשת במדבר - שבועות יום ב' {לאו על מחשבה}
א/ו שעורי דעת (בלוך) ח"א, מאמר אמונה
א/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רס
א/ו שרשים במועדות עמ' לא
א/ו תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' לא
א/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 89
א/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 98
א/ו תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 49-50
א/ו תורת הפילוסופיה עמ' 145
א/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' עא-עה
א/ו תחומין ח"ב עמ' 242, חי"ב עמ' 135
א/ו תחומין חי"ט עמ' 152 {סדר משנה}
א/ו תפארת ישראל סי' תקכד, תקסו
א/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קכט-קל
א/ז אבן שתיה עמ' מח
א/ז אבני ציון ח"ג עמ' קנז
א/ז אדם וביתו (תשסב) עמ' 158
א/ז אדם וביתו (תשסט) עמ' 194
א/ז אדני היד החזקה
א/ז אוצר המלך (השמטות)
א/ז אור הישר
א/ז אם הבנים
א/ז אמונת עתיך (נאור) עמ' ט
א/ז אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 10, 40, 49
א/ז אש המערכה עמ' 237
א/ז אשר למלך
א/ז באמונה שלמה עמ' יא, לח, עז, פא, פד, שלח, שס
א/ז באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 283, באר ב הערה 256 {אחד הוא}
א/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' רנד
א/ז בית המדרש
א/ז בית מלך (חב"ד) עמ' יז
א/ז בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רמו הערה 231 {אלוה זה אחד הוא ואינו שנים ולא יתר על שנים, אלא אחד שאין כיחודו אחד מן האחדים הנמצאים בעולם וכו'}
א/ז ברית הלוי השלם
א/ז ברכת הריח ח"ב עמ' קנא
א/ז גור אריה שמות פ' כ הע' 13
א/ז דברים נחמדים כאן
א/ז דברים נחמדים עמ' קפה-קפו
א/ז דורנו מול שאלות הנצח עמ' 79 {נגד הגשמה}
א/ז דעה צלולה (שרקי) עמ' 34, 180 {ה' אלקינו ה' אחד - השמיט שמע ישראל}
א/ז דעת אמונה ח"א עמ' ער, עדר, רעז
א/ז דעת הרמב"ם עמ' 257, 275
א/ז דעת השם (אוחנה) עמ' קפא
א/ז דעת תבונות - עת לעשות מע' א אות כב
א/ז דרך ה' (באום) ח"א פ"ב אות ז {נפרדים במאורעות}, ח"ד פ"ד אות צה {שמע ישראל}
א/ז דרך ה' השלם עמ' ז - מראה דרך
א/ז דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 86, פ"ו הערה 2052, משנת כל ישראל הערה 177
א/ז דרך מצוותיך דף ס ע"א
א/ז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 29
א/ז דרשות באר יצחק עמ' קעג
א/ז דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' לט, קטו {תנועתם המתמדת של הגלגלים מוכיחה שה' אינו גוף ולא כח רגיל}
א/ז הגהות לד"ה פתח אליהו (מהר"ש דובער) עמ' צא
א/ז הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה מא
א/ז המלך ברמה עמ' 91
א/ז הר המלך ח"ח עמ' קע
א/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' סו
א/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 225
א/ז הרמב"ם והזוהר
א/ז הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 55
א/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכו
א/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שסד
א/ז חכמת גרשון עמ' שא
א/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' 5
א/ז יד יעבץ
א/ז כבודה של תורה ח"ג עמ' כג
א/ז כגן רוה עמ' 26, 104
א/ז כוכבי בוקר עמ' קא {סדר משנה}, קג {סדר משנה}, קו, קח {סדר משנה}
א/ז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' א
א/ז לילה כיום יאיר (באום) עמ' 61, 165 {מציאות שני עצמים זהים - רק בחומר}, 179 {שמע ישראל - ציווי על אמונת היחוד}
א/ז לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"א
א/ז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 29
א/ז מאורי המועדים עמ' פא {ידיעת דבר זה}
א/ז מורה אור (קפלן) עמ' יא
א/ז מחקרי משפט ח"ג עמ' 90
א/ז מחקרים בהגות יהודית עמ' 59, 63, 65, 67, 70, 76
א/ז מחשבת מוסר ח"א עמ' רצז, ח"ב עמ' רפה
א/ז מנחה לאיש עמ' 339-340
א/ז מעינות האמונה עמ' נט-ס
א/ז מעשה רקח
א/ז מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף צב ע"ד
א/ז מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/ז מצווה ועושה ח"א עמ' קעד
א/ז מרכה"מ אלפ'
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז משנת חיים בראשית עמ' תקנז
א/ז נועם חכ"ב עמ' יב
א/ז נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רלו
א/ז נצח ישראל עמ' רעג
א/ז נר מצוה (מהר"ל) ח"א הערה 368 {אילו היה גוף היה לו קץ}
א/ז ס' השבי"ט עמ' ז
א/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' לד
א/ז סדר משנה (בוסק')
א/ז עבד המלך (תשסט) עמ' ח
א/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פז
א/ז עץ חיים (גאגין) עמ' 148
א/ז פי' ר"ש אבינר
א/ז פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/ז פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קנב {סדר משנה}
א/ז פתרון תורה עמ' 237
א/ז צהר גל' ד עמ' 86
א/ז צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 61
א/ז קרית מלך (חב"ד) עמ' כה
א/ז קרן פני משה ח"א עמ' סד
א/ז רמב"ם המאיר עמ' ע-עב
א/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קצג-קצד, קצו-קצז
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ח
א/ז שיח דוד (תשסד) עמ' מא
א/ז שיח דוד (תשסח) עמ' מה, סב
א/ז שיח יוסף ח"ב עמ' מא
א/ז של"ה ח"א מס' יומא סי' רכד
א/ז של"ה ח"ב יומא סי' רכד
א/ז שלמי מרדכי (השלמות)
א/ז שערי שמחה (רפיש) - דרוש דף ג ע"א, ח ע"א {א"א לגוף בלי קץ}
א/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 91
א/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 99
א/ז תורת הפילוסופיה עמ' 126, 221, 237
א/ז תורת השבת והמועד עמ' 563
א/ז תורת מנחם ח"ד עמ' 186 {שאין כיחודו א' מן האחדים הנמצאים בעולם}
א/ז תורת מנחם חל"ב עמ' 297
א/ז תחומין ח"ו עמ' 471
א/ז תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' א (ד) {עצם הרוחניות לא יתכן בו חלוקה וריבוי כלל}
א/ח אדני היד החזקה
א/ח אור הישר
א/ח באמונה שלמה עמ' לח, שמג
א/ח גבורת יצחק ר"ה עמ' קסב
א/ח דברי הרב עמ' קמא
א/ח דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רלה
א/ח דעת אמונה ח"ב עמ' רסב
א/ח דעת הרמב"ם עמ' 57, 257, 338
א/ח דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1565
א/ח המלך ברמה עמ' 91
א/ח הר המלך ח"ה עמ' קמד-קנא, קסח-קעה, ח"ח עמ' קע
א/ח וזרח השמש עמ' רצא
א/ח כגן רוה עמ' 26
א/ח להוגה דעות פ"א ה"ו
א/ח לחם רב (רוזנבוים) סי' אלף קסא
א/ח ללשונות הרמב"ם
א/ח מבוא למשנה תורה עמ' 43
א/ח מחזה עליון עמ' רצ
א/ח מחקרים בהגות יהודית עמ' 67
א/ח מנחת יהודה (פתיה) עמ' 25
א/ח מעשה רקח
א/ח מרכה"מ אלפ'
א/ח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רעב
א/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח
א/ח נתיב התשובה עמ' מח
א/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 198
א/ח פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שסה {המפרש}
א/ח פי' ר"ש אבינר
א/ח צהר גל' ד עמ' 99
א/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' קעח {מל"מ}
א/ח רמב"ם המאיר עמ' עג
א/ח רנת יצחק על נפש החיים עמ' א
א/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קצח
א/ח שיחות לספר בראשית עמ' שד
א/ח תולדות אדם עמ' סד
א/ח תורת הפילוסופיה עמ' 237
א/ח תורת השבת והמועד עמ' 564
א/ט אגרא דכלה המבואר ח"ג עמ' שסז
א/ט אור אברהם
א/ט אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יט עמ' 326
א/ט איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 22
א/ט באמונה שלמה עמ' שמג, תקכח
א/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ט בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מד
א/ט גינת המלך עמ' עא {כלשון ב"א}
א/ט גנזי אבא מכתבים עמ' נד
א/ט דברי הרב עמ' קמא
א/ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כז, מועדים (תשנט) עמ' רלה
א/ט דברי יואל - שו"ת עמ' תפז
א/ט דעת אמונה ח"א עמ' קסא, שנב
א/ט דעת הרמב"ם עמ' 157, 254, 256-257, 338
א/ט דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1392, 1565
א/ט הר המלך ח"ח עמ' ע
א/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 84
א/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ז
א/ט חקרי זמנים ח"ד עמ' פג, קסא
א/ט טיול בפרדס ח"א עמ' רנג {לסבר את האוזן}
א/ט כבוד מלכים (מרגליות)
א/ט כגן רוה עמ' 26
א/ט להוגה דעות פ"א ה"ו
א/ט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 241
א/ט מבוא למשנה תורה עמ' 275
א/ט מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' ב אות א
א/ט מחקרים בהגות יהודית עמ' 68
א/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 239-240
א/ט מרכה"מ אלפ' [זהב שבא דף קמה ע"ב]
א/ט משנת יעקב
א/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח
א/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות כו
א/ט ס' העיקרים (מישור) עמ' מ, קפו
א/ט ס' השבי"ט עמ' ז
א/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' לד
א/ט ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 198
א/ט פי' ר"ש אבינר
א/ט פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/ט פני מנחם - תורה ומועדים ויצא עמ' קפא, שידוכין עמ' סד, נישואין וש"ב עמ' קב {מהו זה שכתוב בתורה וכו' עיני ה' אזני ה' הכל לפי דעתן של בני אדם הוא}
א/ט צהר גל' א עמ' 37
א/ט צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/ט צפנת פענח (תשסו) עמ' רמה {א"א להשיג}
א/ט קול אריה (שוורץ, תשסד) פתח טוב עמ' יט
א/ט קול הנבואה עמ' פ
א/ט רמב"ם המאיר עמ' עד-עה
א/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רסא-רסב
א/ט תולדות אדם עמ' סד
א/ט תורה שלמה שמות פכ"ד אות צו
א/ט תורת הפילוסופיה עמ' 238
א/ט תורת מנחם חמ"ו עמ' 353
א/י אדני היד החזקה
א/י אוצר המלך (השמטות, וגם בהגהות)
א/י אור זרוע לצדיק עמ' 34
א/י אש דת (אסאד) עמ' ד, שכו
א/י באמונה שלמה עמ' ט
א/י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קנד
א/י בית אהרן וישראל גל' יז עמ' מ {מגדל עוז}
א/י בית המדרש
א/י בן פורת יוסף (תשעא) עמ' מד
א/י דברי דוד (זלצר, תשע) בראשית עמ' רצג
א/י דברי דוד (זלצר, תשע) שמות עמ' טז
א/י דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' טז, רנו, מועדים (תשנט) עמ' רלה
א/י דובר צדק (ר' צדוק) עמ' 8
א/י דעת אמונה ח"ב עמ' לה
א/י דעת הרמב"ם עמ' 165, 254
א/י דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קכו
א/י דעת תפלה עמ' רכו, שצ, תכה
א/י הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 333 {וראית את אחורי}
א/י הכתב והקבלה שמות פל"ג פס' יח
א/י הר המלך ח"ח עמ' קע
א/י הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 57
א/י זיו משנה
א/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ז
א/י חובות יהודה עמ' 400
א/י חי' הראי"ה
א/י חיתו ארץ עמ' 89 {מגדל עז}
א/י חקל יצחק (שו"ת) עמ' מח
א/י חקרי זמנים ח"ג עמ' ח, צז, ח"ד עמ' קס-קסא
א/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' קנג
א/י ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רסט
א/י יעקב לחק (סניגליא) עמ' רצד
א/י כגן רוה עמ' 26
א/י לב חיים (מלינק) דף נז ע"א
א/י לב שלם [שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' רנב]
א/י לקוטי שיחות חל"ד עמ' 37, 175, 176, 178
א/י לקחת מוסר ח"א עמ' רסו
א/י לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' צט
א/י מבוא למשנה תורה עמ' 272
א/י מדבר שור עמ' קסו
א/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 221
א/י מנפת צוף עמ' 98, 99, 103, 142, 146, 186, 398, 399, 494, 789
א/י מעשה חייא (אמסלם) עמ' 34
א/י מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/י משרת משה (עטייה)
א/י ס' העיקרים (מישור) עמ' מ
א/י ס' השבי"ט עמ' ח {ראב"ד}
א/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' יח
א/י סדר משנה (בוסק')
א/י עיוני פרשה שמות עמ' 46 {מגדל עוז}
א/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 550
א/י ערוגת הבושם (הצרפתי)
א/י פי' ר"ש אבינר
א/י צהר גל' ד עמ' 99 {לא יראני}
א/י קול הנבואה עמ' עד {מהותו נעלם תכלית ההעלם}
א/י רמב"ם המאיר עמ' עו-עט
א/י שארית נתן (לוברט)
א/י שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' ו-י
א/י שיח דוד (תשסד) עמ' נו
א/י שיח דוד (תשסח) עמ' סא
א/י שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' סז {ביקש לדעת אמיתת הימצאו}
א/י תחומין חי"ט עמ' 436 {מגד"ע}
א/י תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' מד {מעלת משה}
א/י תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קלא, רלח, תכו {מגדל עוז}
א/יא אוצר המלך (השמטות)
א/יא אור התורה (תאומים) עמ' שפה
א/יא אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמא, קנב
א/יא באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 312, 344, 640, 947, 1023
א/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' קכח
א/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/יא גור אריה בראשית פ' ו הע' 45, שמות פ' ג הע' 3
א/יא דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ס
א/יא דברי יואל - שו"ת עמ' תפז
א/יא דעת השם (אוחנה) עמ' קפג
א/יא הכתב והקבלה שמות פי"ט פס' טז
א/יא העקיבות התרגומית עמ' 130
א/יא הר המלך ח"ח עמ' קע
א/יא הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 56
א/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 84
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' רצג
א/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכד
א/יא טל חיים (טל) תהלים עמ' רנ
א/יא יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' שמח
א/יא כתבי פז עמ' קכה
א/יא להורות נתן דברים עמ' קנג
א/יא לוח ארש (תשסא) קצירת האומר סי' ד אות ו
א/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' קכד
א/יא מקור חסד עמ' תקסב
א/יא משנת משה חגיגה עמ' כב
א/יא מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שלב {לא כעס ולא שמחה}
א/יא נצח ישראל עמ' רלה
א/יא ס' העיקרים (מישור) עמ' מ
א/יא ס' השבי"ט עמ' ט, יג
א/יא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 547
א/יא פי' ר"ש אבינר
א/יא פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/יא רוח יעקב (שלם) דף ד ע"א
א/יא רמב"ם המאיר עמ' פ-פב
א/יא שיחות לספר בראשית עמ' קצב
א/יא שיחות לספר דברים עמ' קיט
א/יא שלשה עשר עלי השושנה עמ' 389
א/יא שם טוב
א/יא תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 48
א/יא תפארת ישראל סי' תסט
א/יב אוהב ישראל (תשמ) עמ' קכה-קכו {תארי ה' - בהשאלה}
א/יב אור שמח
א/יב אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 40
א/יב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנב
א/יב באמונה שלמה עמ' תקכג, תקכח
א/יב באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 344
א/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' קכח
א/יב גליוני הגר"ש עמ' מט
א/יב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רלה
א/יב דעת הרמב"ם עמ' 24, 157, 254, 256, 452
א/יב דעת השם (אוחנה) עמ' קפג-קפד
א/יב הגהות רפ"מ אלטר
א/יב הדר איתמר עמ' קו {כלשון בני אדם}
א/יב העקיבות התרגומית עמ' 130
א/יב הר המלך ח"ח עמ' קע
א/יב הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 57
א/יב מבוא למשנה תורה עמ' 275
א/יב מדה טובה ח"א עמ' 78 {כלשון בני אדם}
א/יב מחקרים בהגות יהודית עמ' 68
א/יב מי השלוח (זס') עמ' מט
א/יב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שעח-שעט
א/יב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות כו
א/יב ס' העיקרים (מישור) עמ' מ
א/יב ס' השבי"ט עמ' ז
א/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
א/יב פי' ר"ש אבינר
א/יב שולי הגליון עמ' יג
א/יב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 389
א/יב תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קע {דברה תורה כלשון בני אדם}


ב/2 הלכות יסודי התורה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אמונה ותורה
ב/רה"פ באור המלך
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ב/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ב/רה"פ עבודת המלך
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שלמי מרדכי
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ שפת מלך
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אוצר התולדות עמ' קצא
ב/א אור אברהם (תשלט ו-תשמח)
ב/א אור הישר
ב/א אור הרעיון עמ' כו {הא-ל הנכבד מצוה לאהבו}
ב/א אור ישראל עמ' ו, פה-פו
ב/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 22, 171, 178
ב/א אמת ליעקב מקרא עמ' רעה
ב/א אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 2
ב/א אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' פט
ב/א ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מג-מד
ב/א באר לחי ראי עמ' כד-כח
ב/א באר מחוקק (תשמט) עמ' רל
ב/א באר מחוקק (תשעה) עמ' רצג
ב/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א אות ח
ב/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קנו
ב/א בינה במקרא עמ' 190
ב/א בית הבחירה על אבות עמ' 19
ב/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קלה
ב/א במי התורה עמ' מח
ב/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' כז, נב, תקצז {מפרש}
ב/א בני יששכר (תשמג) ח"א דף ס ע"ב
ב/א בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' רכ
ב/א בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' קמג {האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו}
ב/א בנין אריאל יאיר עמ' 48
ב/א בנין שאול עמ' לו
ב/א בצור ירום ח"ז עמ' קמג הערה 83
ב/א בצור ירום ח"ט עמ' קלז הערה 83
ב/א בצל חמדה עמ' מט
ב/א ברית שלום (וולאדווי) דף קיב ע"ג {מפרש - מ"ע מצד אהבה}
ב/א ברכת מרדכי דברים עמ' פו, קכט
ב/א בשלום ובמישור עמ' 43, 51
ב/א גבורת יצחק אבות עמ' סא, רסז {מפרש}
ב/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קלד
ב/א גבורת יצחק סוכות עמ' קעו, רטו, ריז
ב/א גל עיני (תשע) ח"ב עמ' קנב-קנג
ב/א גן שושנים ח"ב עמ' כג {מצות אהבת ה'}
ב/א דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קיז {מצות יחוד ה' ואהבתו}
ב/א דברי מנחם (כשר) ח"א פתח דבר עמ' ד
ב/א דברים נחמדים
ב/א דברים נחמדים עמ' קפו-קפז
ב/א דורש טוב עמ' 159, 163
ב/א דעת אמונה ח"א עמ' כא בהערה, כה, קכד, רכח, שנד, ח"ג עמ' קה
ב/א דעת הרמב"ם עמ' 358, 363, 447
ב/א דעת תפלה עמ' שלב, שעא, שעז, תכז
ב/א דרך ה' השלם עמ' רלה - דרך לחיים, רמ - דרך לחיים
ב/א דרך חיים הקדמה הערה 149, פ"א הערה 622, פ"ג הערה 1193
ב/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 131, 155
ב/א הדרת אפרים ח"א עמ' קלב
ב/א המלך ברמה עמ' 92
ב/א העמק דבר דברים פ"ו פסוק ה
ב/א הרמב"ם והזוהר
ב/א הרמב"ם והלכותיו
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 73
ב/א ויקח אברהם
ב/א זכרון דברים (תשנט) עמ' קכ {אהבה ויראה}
ב/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קמד, ח"ב סי' כב אות ה
ב/א חזק יד
ב/א חי' בן אריה ח"א סי' י אות ד
ב/א חיי עולם ח"ב פ"ב
ב/א חמש דרשות (תשלד) עמ' 42
ב/א חמש דרשות (תשעב) עמ' 40
ב/א חקרי זמנים ח"ד עמ' קח, קיט, תב, תפג-תפד
ב/א טוב דעת עמ' לג, לה-לז, צא-צב, רכט
ב/א טוב נהורך, במבוא
ב/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קסד
ב/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קסב
ב/א טל חיים (טל) פסח עמ' רמ
ב/א יד המלך (גם בתוספות)
ב/א ידבר שלום ח"ב עמ' מג
ב/א יחל ישראל אבות ח"ו עמ' יט
ב/א יטב פנים ח"א דף קסח
ב/א יסוד ושורש העבודה שער ח פי"ב
ב/א יצחק ירנן
ב/א כגן רוה עמ' 2
ב/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רנה, רצג
ב/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 103
ב/א כתר אפרים עמ' תסב
ב/א לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' רכ
ב/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקעו {הדרך לאהבתו}
ב/א להורות נתן דברים עמ' נא, נד
ב/א לקוטי האור עמ' 2
ב/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 36
ב/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 295
ב/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שעז
ב/א מאורי המועדים עמ' קסב
ב/א מאמץ כח עמ' תקצ
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 165, 273, 295
ב/א מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' קפג, שמ
ב/א מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' ט, קעב
ב/א מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/א מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 17 {את ה' אלקיך תירא}
ב/א מחנה יוסף (תשעב) סי' ד אות ג, סי' יז אות ב
ב/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
ב/א מחשבת מוסר ח"ב עמ' קי, קטז, קכב
ב/א מטיב שיר (הנצי"ב) על שיר השירים פ"ו פסוק ה {מצוות אהבת ה'}
ב/א מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' קכה
ב/א מכתב סופר
ב/א מנחת חינוך ח"ג עמ' קמו, קסז
ב/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"י עמ' קצד
ב/א מעינות האמונה עמ' סו
ב/א מעשה רקח
ב/א מצווה ועושה ח"א עמ' קפט, קצג, רט
ב/א מקור חסד עמ' סו
ב/א משב יעקב ח"ב
ב/א משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' קפז
ב/א משנת יעקב
ב/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 59
ב/א נועם חי"ג - קונטרס האדם על הירח עמ' 30
ב/א נפוצות יהודה עמ' נח {אהבה ויראה}, רלה {תאוה לידע את ה'}
ב/א נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' סז {מפרש - וההכרעה ביניהם}
ב/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קצב
ב/א נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' מ {אהבה לפני יראה}
ב/א ס' השבי"ט עמ' יד
ב/א ס' מצוה עמ' עט
ב/א סדר משנה (בוסק')
ב/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' מה
ב/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' סז {תירא}
ב/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ח
ב/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 172, 233
ב/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריח
ב/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קצד, ריא
ב/א פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר כג אות א-ב
ב/א פי' ר"ש אבינר
ב/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/א פרפרת משה ח"ב עמ' שמב
ב/א צדקת יוסף עמ' כט, קצ, רכא, שלב {המפרש}
ב/א צהר גל' ב עמ' 139 {הנכבד והנורא הזה}
ב/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רפח, שלז, שמד, תקיח, תקסט
ב/א צפנת פענח (תשסו) עמ' קצג, רכה, רל, רעה, שלג, שלו {המפרש - המצוות ניתנו כדי להגיע לאהבת ה'}
ב/א קובץ על יד ח"א
ב/א רב טוב דף יג ע"א, לב ע"ג, צט ע"ד, קנג ע"ב
ב/א רמב"ם המאיר עמ' פה
ב/א רנת יעקב עמ' רעה
ב/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנא {הדרך לאהבתו}
ב/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' עא, פ, ח"ב עמ' רג
ב/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' עז, קו, קכט {מפרש}
ב/א רנת יצחק תפלה עמ' קפד {יראה לפני אהבה}, שי {מפרש}
ב/א שבילי אשר
ב/א שמועות משה עמ' קמט-קנ
ב/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סו
ב/א שעורי הרב (תשנד) עמ' קמד
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסה
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפ
ב/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' יא, רמד, רפב
ב/א שפת אמת מועדים ח"א עמ' 169
ב/א שפת הים (זכריש) סי' נ ס"ק ב
ב/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' יד {המפרש}, כג {המפרש}, כה {המפרש}, רמב {המפרש}, רצט, שמט, שנ {המפרש}, שנח {המפרש}, תשצד {המפרש}, תשצו {המפרש}, תתקיז {המפרש}, תתקכד {המפרש}, תתקלז {המפרש}, אלף קנה, אלף קעה {המפרש}, אלף קעז-קעח,
ב/א תורת מנחם חכ"ו עמ' 161 {פירוש - האהבה היא שורש לקיום כל מצוות עשה}
ב/א תחומין חי"ז עמ' 212
ב/ב אדם וביתו (תשסב) עמ' 138-139
ב/ב אדני היד החזקה
ב/ב אהל דוד (קהן) ח"ב תהלים פע"ח פס' כה, דניאל פ"י פס' ח
ב/ב אוצר המאמרים (תשסא) עמ' קד-קה
ב/ב אוצר התולדות עמ' קצא
ב/ב אוצרות הרמב"ם
ב/ב אוצרות יהושע עמ' תקעד
ב/ב אור אברהם (תשלט ו-תשמח)
ב/ב אור הרעיון עמ' כו
ב/ב אור חדש על ציון דף נד ע"ב, נה ע"א
ב/ב אור ישראל עמ' ה-ו, פה-פו
ב/ב אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 102
ב/ב אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 48
ב/ב אורות הרמב"ם
ב/ב אות היא לעולם ח"ב דף קח ע"ג {מל"מ}
ב/ב אילת אהבים (ברים) עמ' שח
ב/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 202, 248
ב/ב איש על העדה (סולובייציק) עמ' 300
ב/ב אישי יובל עמ' 88, 161, 174
ב/ב אם לבינה (פאפא) עמ' פז
ב/ב אמונת החינוך (אבינר) עמ' 119
ב/ב אמונת משה (דנציגר, תשלו) פ' ויחי עמ' שלג
ב/ב אמרות חיים עמ' נח
ב/ב אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 80
ב/ב אמרי מאיר (מאירי) בראשית פ"ט פסוק כז
ב/ב אמרי נפתלי ח"א עמ' קיח
ב/ב אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 12, 15
ב/ב אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' פט
ב/ב ארחות דוד (מביאלע) עמ' צז
ב/ב ארחות חיים ח"ב סי' ד אות א {הדרך לאהבתו ויראתו}
ב/ב ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מג-מד
ב/ב אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קצא
ב/ב באמונה שלמה עמ' סו-סז, שצט, תי, תיב
ב/ב באר הגולה (הרטמן) הקדמה הערה 1
ב/ב באר מחוקק (תשעה) עמ' רצג
ב/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א אות ח, פסוק כו
ב/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק כה פסוק כ
ב/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כה פסוק ב אות ט
ב/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' כד, סז
ב/ב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תלא, דברים עמ' סב, קנו
ב/ב באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' צו סי' ה אות ב, קדושים סי' א אות ב
ב/ב בארות נתן ח"ב עמ' לב
ב/ב בינה במקרא עמ' 190
ב/ב בית הבחירה על אבות עמ' 19
ב/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קלה
ב/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' כג, לג, מא, קיא, שעב
ב/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ב בן מלך - חכמה ומוסר עמ' יא, רס, רצא, תל
ב/ב בנין אריאל ח"א עמ' ד, רסה
ב/ב בנין אריאל יאיר עמ' 48
ב/ב בנתיב המצוות עמ' 315
ב/ב בנתיבות האיש עמ' ל
ב/ב בצור ירום ח"ו עמ' קצא הערה 1
ב/ב בצור ירום ח"ז עמ' קמג הערה 83
ב/ב בצור ירום ח"ט עמ' קלז הערה 83
ב/ב בצור ירום ח"י עמ' רמב הערה 3
ב/ב ברור הלכה סנהדרין נט ע"א ציון א {סדר משנה}
ב/ב ברכת מרדכי דברים עמ' פו, קכט
ב/ב ברכת פרץ וירא השני
ב/ב בשמן רענן ח"א עמ' קסח
ב/ב בתורתו יהגה ח"ב עמ' קיז, תסט {היאך היא הדרך לאהבתו}
ב/ב גבורת יצחק אבות עמ' קסד
ב/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' א
ב/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רע, שעב
ב/ב גבורת יצחק מכות עמ' שלג
ב/ב גור אריה בראשית פ' כז הע' 33
ב/ב גל עיני (תשע) ח"ב עמ' קנב-קנג
ב/ב גליוני הגר"ש עמ' מט
ב/ב דבר המלך (מנקין) עמ' 1
ב/ב דברי ברוך ח"ב מאמר מד אות ד
ב/ב דברי הרב עמ' קנח
ב/ב דברי יחזקיהו ח"א עמ' מט
ב/ב דברי ירמיהו
ב/ב דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' י
ב/ב דברי מנחם (כשר) ח"א פתח דבר עמ' ג, ד
ב/ב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רס
ב/ב דברי שאול שמות עמ' רצה
ב/ב דברים נחמדים
ב/ב דברים נחמדים עמ' קפז
ב/ב דובר צדק (ר' צדוק) עמ' 45, 31
ב/ב דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' קעט
ב/ב דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קטו, ח"ב עמ' ה, קעב, רצט, שמז, תלה
ב/ב דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' מח
ב/ב דורנו מול שאלות הנצח עמ' 102, 222, 267
ב/ב דורש טוב עמ' 163
ב/ב דעת אמונה ח"א עמ' כא בהערה, כה, קכד, רכח, שנד, ח"ג עמ' קה
ב/ב דעת הרמב"ם עמ' 35, 262, 358
ב/ב דעת השם (אוחנה) עמ' שט, תז
ב/ב דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' קצז, רמד
ב/ב דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' רעא
ב/ב דעת שבת עמ' קט
ב/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריב
ב/ב דעת תורה במדבר עמ' סו, דברים ח"א עמ' קנא, דברים ח"ב עמ' מח
ב/ב דעת תפלה עמ' שלב, שעא, שעז, תכז
ב/ב דרך אמונה בחרתי עמ' קכז, שד, שמט, שנז
ב/ב דרך ה' (באום) ח"א פ"ד אות עא {ההתבוננות שמביאה ליראה מביאה גם לאהבה}
ב/ב דרך חיים הקדמה הערה 149, פ"א הערה 622, 1009, פ"ג הערה 1193, פ"ו הערה 656, 2062
ב/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 106
ב/ב דרשות מהר"ם בריסק עמ' נה
ב/ב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שב
ב/ב הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כא, כו
ב/ב הגיוני משה עמ' 281
ב/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 1, 292-293
ב/ב החברה והשפעתה מאמר 1 סעיף א
ב/ב המלך ברמה עמ' 33, 92
ב/ב העמק דבר דברים פ"ו פסוק ז
ב/ב הר המלך ח"ח עמ' ע, קעא
ב/ב הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 137
ב/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 17, 38
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נ
ב/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' טו {בריה קטנה}
ב/ב וחי בהם עמ' 230-232
ב/ב ויברך דוד (סקאליע) עמ' עד
ב/ב ויברך דוד (ר' דוד מסקאליע, תשסז) עמ' עד
ב/ב ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' כט {והיאך הוא הדרך לאהבתו ויראתו}
ב/ב ושב ורפא לו עמ' עה
ב/ב זכר יעקב (לוי) עמ' פ-פא
ב/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר י עמ' נה, נח
ב/ב חזון ברוך עמ' כב
ב/ב חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות פ"ו מ"ג
ב/ב חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רכח
ב/ב חי' מהרא"ך ח"ב
ב/ב חיים שיש בהם (גרוס) על התורה תניינא עמ' ס
ב/ב חלקת יהושע עמ' מו
ב/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תפח, ח"ג עמ' 11, קכ {פתח}, שסח, ח"ד עמ' צט, קו, תפג, תפח
ב/ב טוב דעת עמ' צה
ב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קסד
ב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קסב
ב/ב טל חיים (טל) פסח עמ' רמ
ב/ב יד המלך (לנדא)
ב/ב יד לרמב"ם עמ' 28
ב/ב יחל ישראל אבות ח"א עמ' עט, ח"ג עמ' קמט, ח"ו עמ' יט
ב/ב יטב פנים ח"א דף יז, קסח, קצו
ב/ב יכין ובועז ח"א סי' קלד עמ' 426
ב/ב ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רה
ב/ב ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקפא, תרלט
ב/ב ישא מדברותיך פסחים עמ' י
ב/ב ישא מדברותיך קדושין עמ' יא {מתוך כך אתה מכיר}
ב/ב כגן רוה עמ' 2-3
ב/ב כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קעג
ב/ב כתר אפרים עמ' סב
ב/ב לב אביגדור עמ' לו, פ, פו
ב/ב להוגה דעות פ"ו ה"י
ב/ב להורות נתן אבות עמ' קמח, קעה
ב/ב להורות נתן דברים עמ' נה
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שפד, תלב
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קמב, שכד
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' ריח
ב/ב ללשונות הרמב"ם
ב/ב לקוטי האור עמ' 2
ב/ב לקוטי שיחות ח"י עמ' 229, 235, חי"א עמ' 246, יתרו תשמה ס"ד, חט"ו עמ' 143
ב/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 117-118
ב/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 93
ב/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 33, 70, 175
ב/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 57
ב/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 294
ב/ב לקחת מוסר ח"א עמ' א, פו, ח"ב עמ' סה
ב/ב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רכט
ב/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' פד, קיב, רעט
ב/ב לקט שכחה ופאה (מוניזון, תרסב) מאמר קסד
ב/ב מאורי המועדים עמ' רט, ש
ב/ב מאיר נתיבות ח"א עמ' קמט, ח"ג עמ' רטז
ב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 165, 273, 351, 357
ב/ב מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קפג {בשעה שיתבונן}, ימי הרחמים עמ' קפג, שמ
ב/ב מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' כח
ב/ב מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קז
ב/ב מבשר טוב - ס' החיים עמ' יח
ב/ב מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קכ
ב/ב מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/ב מגיד דבריו ליעקב (ביאלה, תשסד) עמ' קו, קלד
ב/ב מדרכי הכרם ח"ג עמ' 12
ב/ב מהר"ם שיק שמות דף קנג
ב/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' רג
ב/ב מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
ב/ב מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' תד
ב/ב מחשבת זקנים עמ' קלט, קמט, קנב
ב/ב מחשבת מוסר ח"א עמ' רכח, שיז, שכו, שלג, שעה, תמב, תקלא, תקמו, תקצג
ב/ב מחשבת מוסר ח"ב עמ' קב, קטז, קסו, רצח
ב/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' צט, קלו, רנב
ב/ב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קלד
ב/ב מי באר (שור) סי' עט
ב/ב מן הסערה עמ' 96
ב/ב מנחת אשר פסחים, מאמר דרך אמונה אות ב
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קצד, ח"ג עמ' קסז
ב/ב מנפת צוף עמ' 173, 773
ב/ב מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלו
ב/ב מעין גנים (מזרחי) דף עד ע"א
ב/ב מעינות האמונה עמ' שעח
ב/ב מעשה רקח
ב/ב מצווה ועושה ח"א עמ' קפו {הגהמ"י}, קפט, קצג, רט
ב/ב מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות ג, יז {סדר משנה}
ב/ב משאת המלך (אדרי)
ב/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' תתקמא, תתקמט
ב/ב משכנות ידידיה עמ' קיג
ב/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יז {מצוה לאהבו}, ח"ג עמ' תיד
ב/ב משנת המדינה עמ' 141
ב/ב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קו, רכב, שכו
ב/ב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' פט, שטו, ח"ב עמ' ב, רעח, שמו, שנח
ב/ב משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 29 {אהבת ה' מתוך התבוננות בבריאה}
ב/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 47, 59, 61
ב/ב נועם אלימלך (תשסא) עמ' רעז
ב/ב נועם ח"ב עמ' קנג, חי"ג - קונטרס האדם על הירח עמ' 30
ב/ב נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' תקסט
ב/ב נטעי אשל בראשית עמ' ג
ב/ב נפוצות יהודה עמ' נח {אהבה ויראה}
ב/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף ג ע"א
ב/ב נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רכט
ב/ב נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' כא, כד, קס
ב/ב ס' השבי"ט עמ' יד
ב/ב סדר משנה (בוסק')
ב/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קעב {להתבונן במעשיו}
ב/ב עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 254, 289
ב/ב עטורי כהנים גל' 185 עמ' 7-15
ב/ב עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' 7
ב/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 232
ב/ב עין איה ברכות פ"ט אות ג
ב/ב עין חנוך עמ' רסב
ב/ב עלה יונה עמ' כד
ב/ב עלי שור ח"א שער ב פרק טו, ח"ב עמ' רצז, שט, תפג, תקמא
ב/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
ב/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 133
ב/ב פחד יצחק (הוטנר) פורים קונטרס רשימות אות יג, שבועות מאמר טו אות ד, ט, מאמר כג אות א-ב
ב/ב פי' ר"ש אבינר
ב/ב פני חיים (פלג'י) עמ' רלח {סדר משנה}
ב/ב פני מנחם - תורה ומועדים בראשית עמ' ז, יב, כה, תבוא עמ' קנו {והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים}
ב/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ב פרי צדיק (ר' צדוק) בשלח אות א {והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו}
ב/ב פתגמי אורייתא (שבת) ח"א עמ' קלג, רעה
ב/ב פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' עו, שמ, שעב
ב/ב צדיק באמונתו יחיה עמ' לח
ב/ב צדקת הצדיק פ' כט, קפט
ב/ב צדקת יוסף עמ' קלט-קמ, שלג
ב/ב צהר גל' א עמ' 33-37, 39, 40, גל' ד עמ' 85, 86, 95, גל' ח עמ' 76, גל' ט עמ' 122
ב/ב ציץ אליעזר ח"ב הקדמה עמ' 3
ב/ב צמח דוד (סקאליע) עמ' ריג, תעה
ב/ב צמיחת גאולתנו עמ' רנח
ב/ב צפנת פענח דברים עמ' סג
ב/ב צפנת פענח כאן (עם העמק עיון)
ב/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שנא {סדר משנה}, שנד {סדר משנה}, שנו {סדר משנה}, תפא
ב/ב קובץ על יד ח"א
ב/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' קלב
ב/ב קרן פני משה ח"ב
ב/ב ראשית דעת (קורח) סי' כב, כו, נג אות א
ב/ב רב טוב דף יג ע"א, לב ע"ג, צט ע"ד, קנג ע"ב
ב/ב רמב"ם המאיר עמ' פה-פט
ב/ב רנת יעקב עמ' רעה
ב/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רלא
ב/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כד, קנב
ב/ב רנת יצחק מלכים עמ' שלה
ב/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמב
ב/ב רנת יצחק תהלים עמ' נט-ס, תי
ב/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' יד
ב/ב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קה, קז
ב/ב רנת יצחק תפלה עמ' עט-פא, קכט, רעה
ב/ב רסיסי לילה פ' נא עמ' 115
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שצה
ב/ב שארית מנחם שמות עמ' קיח
ב/ב שבת ומועדי קדשיך (תשסב) עמ' לז
ב/ב שבת ומועדי קדשיך (תשסד) עמ' א, נט
ב/ב שיחות לספר בראשית עמ' רלט
ב/ב שיחת מלאכי השרת עמ' 30
ב/ב שירת דוד (תשסז) עמ' תסג
ב/ב שירת הפסח אות ב, פז
ב/ב של"ה ח"א מס' תמיד סי' סד
ב/ב של"ה ח"ב תמיד סי' סד
ב/ב שלמי מרדכי (השלמות)
ב/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 387-388
ב/ב שם משמואל פרשת בראשית שנת תרע"ב, פרשת לך לך שנת תרע"ז
ב/ב שם משמואל פרשת ואתחנן שנת תרע"ו, ומועדים - סוכות שנת תרע"ט
ב/ב שם משמואל פרשת ויקהל - ר"ח ניסן
ב/ב שם משמואל פרשת מצורע שנת תרע"ג
ב/ב שם משמואל פרשת מקץ - חנוכה ליל ו {וכשמחשב בדברים אלו}
ב/ב שמועות משה עמ' קמט-קנ
ב/ב שמחת יוסף עמ' נ
ב/ב שמחת מרדכי עמ' עד, קסח, קפ, רלב, רמח
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קט
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רנא
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' ק, ריט
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' נה
ב/ב שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תקעח
ב/ב שמן ראש חנוכה ח"א עמ' מד
ב/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 130
ב/ב שעורי הגדה עמ' סא
ב/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' יא, רמד, רפב
ב/ב שערי אורה (מילר) ח"א עמ' סט, עז, פה
ב/ב שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' מז {חכמה אין קץ}
ב/ב שפת אמת מועדים ח"א עמ' 169
ב/ב שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' קעה, ח"ב עמ' תסט, תקח, תקלד
ב/ב שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שנא, ח"ב עמ' קנט
ב/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קלו {המפרש}
ב/ב תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' רסב, רצג
ב/ב תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' צב
ב/ב תורה שלמה בראשית פ"א אות תרנז
ב/ב תורת אביגדור ח"א עמ' סז, קה
ב/ב תורת אביגדור ח"ג עמ' קסב
ב/ב תורת אביגדור ח"ד עמ' רי
ב/ב תורת אברהם עמ' 118, 452
ב/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 93
ב/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 55, 102, 470
ב/ב תורת מנחם ח"ב עמ' 120, ח"ז עמ' 48, 211, חי"ד עמ' 260, חט"ז עמ' 110, חכ"ב עמ' 157, חכ"ד עמ' 184, חכ"ה עמ' 161 {והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן וכו'}
ב/ב תורת מנחם ח"ע עמ' 180 {והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וכו' ויראה מהן חכמתו וכו'}
ב/ב תורת מנחם חל"ה עמ' 254, חל"ז עמ' 42
ב/ב תורת מנחם חל"ח עמ' 277, חל"ט עמ' 69
ב/ב תורת מנחם חמ"ב עמ' 271, חמ"ד עמ' 20
ב/ב תורת מנחם חמ"ח עמ' 200 {מפרש - אהבה שורש למצוות}, חמ"ט עמ' 48
ב/ב תורת מנחם חנ"א עמ' 227, חנ"ב עמ' 43, 64
ב/ב תורת מנחם חנ"ה עמ' 57, 82, 118, חנ"ז עמ' 271
ב/ב תורת מנחם חנ"ח עמ' 183, חנ"ט עמ' 124, ח"ס עמ' 404
ב/ב תחומין חי"ז עמ' 212
ב/ב תפארת בנים (מונקאטש, תשמ) עמ' תיח
ב/ב תפארת ישראל סי' קעח, קפ
ב/ב תפארת למשה עמ' לח
ב/ב תפארת צבי (ספינקא) ויקרא עמ' שסח
ב/ב תפלה למשה (אלמושנינו תשמ"ח) עמ' ק-קא
ב/ג אדני היד החזקה
ב/ג אוצר המלך (השמטות)
ב/ג אלף המגן (האקריטי) עמ' 104
ב/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' שנח, ח"ד עמ' צה
ב/ג במעגלי יושר בראשית עמ' 30
ב/ג גור אריה שמות פ' יד הע' 111
ב/ג גינת אגוז (תשמט) עמ' קצ
ב/ג דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ח
ב/ג דעת הרמב"ם עמ' 263
ב/ג הר המלך ח"ח עמ' קעא
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 153
ב/ג התקופה הגדולה עמ' רפח {מופת לנסיון}
ב/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ד, ז
ב/ג חובות יהודה עמ' 32, 293 {גולם, חומר ראשון}, 299, 325
ב/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' קו, קכה, קסג, תלה
ב/ג טל חיים (טל) פסח עמ' רמ
ב/ג כגן רוה עמ' 3, 52, 56
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תלז-תלט
ב/ג כלילת יופי דף ה {מלאך}
ב/ג כתבי פז עמ' קנה
ב/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תמז
ב/ג ללשונות הרמב"ם
ב/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 274 {למלאך אין גוף}
ב/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרח
ב/ג מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/ג מחקרי ארץ ח"ח טור ה סימן ז
ב/ג מנפת צוף עמ' 74, 234, 607, 608
ב/ג מפענח צפונות עמ' 52
ב/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 88, 95
ב/ג נשמה של שבת עמ' 330 {שלשה עולמות}
ב/ג סדר הקבלה (מאירי) עמ' 14-15
ב/ג עיוני הפטרה ח"ב עמ' 462
ב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נז
ב/ג פי' ר"ש אבינר
ב/ג רמב"ם המאיר עמ' צ-צא
ב/ג רנת יצחק על נפש החיים עמ' סד
ב/ג שיחות הר"ן ח"א עמ' קצט
ב/ג שלמי מרדכי (השלמות)
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעח
ב/ג תפארת ישראל סי' קנו, קע, קפד, קפז
ב/ד אבן האזל
ב/ד אוצר המלך (השמטות)
ב/ד אור לישרים (תשסג) עמ' כה
ב/ד אם הבנים
ב/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רא
ב/ד במעגלי יושר בראשית עמ' 30
ב/ד דעת הרמב"ם עמ' 338
ב/ד הר המלך ח"ו עמ' ח
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 84, 153
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' סב
ב/ד חובות יהודה עמ' 32
ב/ד לב שלם
ב/ד ללשונות הרמב"ם
ב/ד מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/ד מעשה רקח
ב/ד מראה הפנים שביעית דף י
ב/ד משאת המלך (אדרי)
ב/ד משנת משה חגיגה עמ' יז
ב/ד פי' ר"ש אבינר
ב/ד צהר גל' א עמ' 38
ב/ד קרן פני משה ח"א עמ' קל
ב/ד רמב"ם המאיר עמ' צב-צג
ב/ד רנת יצחק על נפש החיים עמ' ע, קפו
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעט
ב/ד תוספות להגהות מיימוניות
ב/ד תורת אברהם עמ' 210 {אינו לוקה}
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ה ברית אברם (תשסג) עמ' טז
ב/ה דברי ירמיהו
ב/ה זכרון דברים (תשנט) עמ' מח
ב/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תרכ, ח"ג עמ' קכא
ב/ה כגן רוה עמ' 3
ב/ה להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רנט
ב/ה לקוטי שיחות חלק ל עמ' 275
ב/ה לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף נד ע"ב {כי גבוה מעל גבוה}
ב/ה מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/ה מנפת צוף עמ' 88
ב/ה משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קפ
ב/ה משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 91
ב/ה נשמה של שבת עמ' 494
ב/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 208
ב/ה ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קסז
ב/ה ערבי נחל (תשסד) עמ' תקצט {ריבוי ברוחניים}
ב/ה פי' ר"ש אבינר
ב/ה צפנת פענח (עם העמק עיון)
ב/ה צפנת פענח בראשית מבוא עמ' 55
ב/ה קובץ על יד ח"א
ב/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ב/ה קרן פני משה ח"ב
ב/ה רמב"ם המאיר עמ' צד
ב/ה שלשה עשר עלי השושנה עמ' 48
ב/ה שם משמואל פרשת משפטים ושקלים שנת תרע"ח
ב/ה שמחת מרדכי עמ' ריב
ב/ה שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קמז
ב/ה תורת העולה ח"א פ' יד עמ' פ
ב/ה תורת העולה עמ' סב
ב/ה תורת מנחם חל"ב עמ' 94
ב/ה תחומין חי"ט עמ' 426
ב/ה תפארת ישראל סי' קע
ב/ו דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' ח
ב/ו דברי שאול בראשית עמ' קמט
ב/ו דרשות מהר"ם בנעט עמ' קפז
ב/ו האיר ממזרח סליחות עמ' קסג {שינוי שמות המלאכים}
ב/ו חי' בן אריה ח"א סי' ט אות יג
ב/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' קכא, ח"ד עמ' רכט, תעח
ב/ו יד יעבץ
ב/ו מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/ו משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 91
ב/ו נהורא דעיינין ברכות עמ' לג, מא {"מקום"}
ב/ו נהורא דעיינין שבת עמ' נט {רוחניות לא תופסת מקום}
ב/ו פי' מגילת אסתר לרמב"ם - בהוספות
ב/ו פי' ר"ש אבינר
ב/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' ל
ב/ו קונטרס העבודה (רש"ב) עמ' 54
ב/ו רמב"ם המאיר עמ' צה
ב/ו שלשה עשר עלי השושנה עמ' 48
ב/ו שם משמואל פרשת משפטים ושקלים שנת תרע"ז
ב/ו תורת מנחם חס"ט עמ' 147 {פירוש מקום}
ב/ז אהל דוד (קאהן) ח"ה דניאל פ"ט פסוק כא
ב/ז אהל דוד (קהן) ח"א שמואל א פ"י פס' ו, ישעיהו פ"ו פס' ג, ח"ב תהלים פע"ח פס' כה, דניאל פ"ט פס' כא, ח"ד יחזקאל פ"א פס' ח, דניאל פ"ג פס' לג
ב/ז אהל דוד (קהן) ח"ו זכריה פ"א פסוק ז
ב/ז אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פ"ג פסוק יב, דניאל פ"ט פסוק כא
ב/ז אוצר המלך (גם השמטות)
ב/ז אור צהיר
ב/ז אור שמח
ב/ז אלשיך על חמש מגילות עמ' שכח
ב/ז אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות מג
ב/ז אמרי שפר (חלאוה) עמ' רצח
ב/ז באר אליעזר
ב/ז בית אהרן וישראל גל' מג עמ' קמא, גל' נא עמ' קי {בני אלקים}, גל' נג עמ' צז
ב/ז בית ארזים - ס' הגליונות
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ז בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר עה אות ח {מעלה עשירית}
ב/ז במאבק על ערכה של תורה עמ' 161
ב/ז בעקבי יעקב עמ' קט
ב/ז בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' צג הערה 115 {שינוי שמות המלאכים על שם מעלתם הוא, ולפיכך נקראים חיות הקודש והם למעלה מן הכל וכו' ושרפים וכו'}
ב/ז בשעה שהקדימו עמ' תרפה, תרצא, תשנט
ב/ז גינת אגוז (תשמט) עמ' שטו
ב/ז גשר יהושע עמ' 50
ב/ז דברים נחמדים
ב/ז דברים נחמדים עמ' קפז-קפח
ב/ז דקה מן הדקה דף פה ע"ד
ב/ז דרך ה' השלם עמ' קפ - מראה דרך
ב/ז דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מד {מלאך הנקרא אישים}
ב/ז ההלכה מקורותיה והתפתחותה עמ' 282
ב/ז הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 235, 428, מאמר ב שורה 119
ב/ז הערות ר"י ליינר
ב/ז הר המלך ח"ח עמ' ע, קעא-קעב
ב/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כא, רמח
ב/ז הרמב"ם והזוהר
ב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 153
ב/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטו
ב/ז זכרון מלך (א"ש)
ב/ז חובות יהודה עמ' 300 {עשר מדרגות}, 522 {ארבע חיות - גלגלים}
ב/ז חיים תחלה (תשסא) אופן פא ד"ה ואף
ב/ז חקל יצחק עה"ת עמ' קלח {עשר שמות של מלאכים}
ב/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תפא, ח"ג עמ' קכא
ב/ז יד אהרן עמ' כד {דעת המלאכים גדולה מדעת בני אדם}
ב/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תלט
ב/ז כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רצב
ב/ז לוח ארש (תשסא) קצירת האומר סי' א אות מו
ב/ז ללשונות הרמב"ם
ב/ז לקוטי שיחות חי"ט עמ' 408
ב/ז לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 356
ב/ז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 37
ב/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 136
ב/ז לקחת מוסר ח"א עמ' כב
ב/ז מבוא למשנה תורה עמ' 263
ב/ז מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/ז מדרש החיים (אפשטיין) מאמר יא אות ד עמ' 162
ב/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ג
ב/ז מחקרים בהגות יהודית עמ' 64
ב/ז מנחת מחבת עמ' קצג
ב/ז מנפת צוף עמ' 180, 235, 290, 767, 824
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב הל' ע"ז פ"ג הי"א
ב/ז משבצות זהב דניאל עמ' רצ, שט
ב/ז משך חכמה ויקרא פי"ט פס' ב
ב/ז משנת חיים במדבר עמ' תז
ב/ז משק ביתי סי' רסו (קכח ע"א)
ב/ז ניבי זהב מבוא אות א
ב/ז ס' השבי"ט עמ' סא
ב/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ט [שמות מלאכים - עי' בראשית רבה פכ"א סי' ט]
ב/ז עירין קדישין עמ' שכה {שמות המלאכים לפי מעלתם}
ב/ז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 118
ב/ז פותח יד
ב/ז פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תמד, תעט
ב/ז פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 53
ב/ז פי' ר"י חיון על יחזקאל עמ' תמד
ב/ז פי' ר"ש אבינר
ב/ז פניני רבנו יחזקאל עמ' מו
ב/ז צפנת פענח (עם העמק עיון)
ב/ז קובץ על יד ח"א
ב/ז קול הנבואה עמ' קסו {עשר מעלות במלאכים}
ב/ז קונטרס העבודה (רש"ב) עמ' 54
ב/ז רמב"ם המאיר עמ' צו-צט
ב/ז שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מ, מב
ב/ז שו"ת הריב"ש עמ' קסו
ב/ז שו"ת מהר"ש לובלין עמ' ד
ב/ז שיח יצחק (חיות, תשעו) עמ' ק
ב/ז שיחת דקלים (קאפח) עמ' 61
ב/ז שלמי מרדכי (השלמות)
ב/ז שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' שפ
ב/ז שם משמואל פרשת צו שנת תרע"ב {עשרה כתות מלאכים}
ב/ז שמות בארץ (תשנט) עמ' עב
ב/ז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קב
ב/ז שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' מ, מב
ב/ז שפת אמת על התלמוד ח"א דף ג ע"ד
ב/ז שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קצו {כח הגוף כשל}
ב/ז תגמולי הנפש עמ' 167
ב/ז תורת העולה ח"ב פ' ו
ב/ז תורת העולה עמ' קס
ב/ז תפארת ישראל סי' קנג
ב/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' קנ-קנב
ב/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רב-רה, ריא-ריב
ב/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קנז
ב/ח אור שמח
ב/ח אמרי טל מאמר כח
ב/ח באמונה שלמה עמ' ט
ב/ח בני בנימין (אדר"ת)
ב/ח גור אריה בראשית פ' ג הע' 80
ב/ח דברי ירמיהו
ב/ח דעת הרמב"ם עמ' 255
ב/ח דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1395
ב/ח האיר ממזרח משלי עמ' מה {וכל הצורות הללו חילם וכו'}
ב/ח הר המלך ח"ח עמ' קעב
ב/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קיט, קעג
ב/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' מג
ב/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ד, ז
ב/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' קכא, ח"ד עמ' קכו, שעג
ב/ח כגן רוה עמ' 52, 56
ב/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמ
ב/ח לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' כט {אמונת מלאכים במה שלמעלה מהשגתם}
ב/ח לקוטי שיחות חי"ג עמ' 205
ב/ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 37
ב/ח מאורי המועדים עמ' קיב
ב/ח מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/ח מנפת צוף עמ' 98, 397, 398, 494, 789
ב/ח מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ח משיב דברים נכוחים (בר ששת) פ"ב שורה 71 ואילך
ב/ח משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 91
ב/ח ס' השבי"ט עמ' טו
ב/ח עין חנוך עמ' רסב
ב/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 118
ב/ח פי' ר"ש אבינר
ב/ח צהר גל' א עמ' 37 {אין יודעים}, 38
ב/ח רמב"ם המאיר עמ' ק-קא
ב/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמח
ב/ח רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רכח
ב/ח רנת יצחק תפלה עמ' סו, קמא, קעד
ב/ח שארית נתן (לוברט)
ב/ח שיח דוד (תשסד) עמ' עב
ב/ח שיח דוד (תשסח) עמ' פא
ב/ח שיחת דקלים (קאפח) עמ' 61
ב/ח שמחת יהודה דף יב ע"ג, יג ע"ב, יד ע"א {מל"מ}
ב/ח שמן ראש פסח ח"א עמ' תעא
ב/ח תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף קב ע"א
ב/ח תורת מנחם חל"ב עמ' 94
ב/ח תורת מנחם חנ"ח עמ' 142 {דעה במלאכים יותר מאדם}
ב/ח תפארת ישראל סי' תצ
ב/ט א"ב של יהדות (צייטלין) עמ' 72
ב/ט אבן שתיה עמ' צא
ב/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ט בצור ירום ח"י עמ' קצב הערה 53
ב/ט גליוני הגר"ש עמ' מט [מעשה רב סי' לב - בצירה]
ב/ט דברים נחמדים עמ' קפח
ב/ט דעת אמונה ח"ג עמ' לג, מז, נד
ב/ט הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש כז
ב/ט הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרשה כז
ב/ט הר המלך ח"א עמ' מו-מט, ח"ח עמ' קעב
ב/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רז
ב/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות יא
ב/ט חיתו ארץ עמ' 33
ב/ט יורה חכימא (תשח) עמ' כד {בידיעתו את עצמו יודע את כל הבריאה}
ב/ט יורה חכימא (תשעא) עמ' נח
ב/ט ללשונות הרמב"ם
ב/ט לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 118 {יודע עצמו}, חכ"ז עמ' 241 {אין כח בפה}
ב/ט לקוטי שיחות חל"א עמ' 139-140
ב/ט מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/ט מעשה רקח
ב/ט פי' ר"ש אבינר
ב/ט צהר גל' א עמ' 38
ב/ט צפנת פענח (עם העמק עיון)
ב/ט רמב"ם המאיר עמ' קב
ב/ט רנת יצחק על נפש החיים עמ' סד, סה, רל
ב/ט שרשים במועדות עמ' לח
ב/ט תחומין חי"ח עמ' 151-152, 154
ב/י אדני היד החזקה
ב/י אהבת עולם (דיהרנפורט) דף צה ע"ב {ידיעתו לא נדע}
ב/י אהל דוד (קהן) ח"א מלכים ב פ"ב פס' ב
ב/י אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' פג
ב/י אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרמה
ב/י אור התורה (צמח צדק) במדבר ח"ה עמ' א'תרסג {הוא היודע הוא המדע}
ב/י אור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' תשעב {הוא היודע הוא המדע}
ב/י אור יצחק (ראדוויל) עמ' פא, רמ
ב/י אור שמח
ב/י איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 196
ב/י אש מח (אבינר) ח"ב עמ' 176
ב/י באמונה שלמה עמ' עט
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ג פסוק כא {הוא ורצונו אחד}
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק כא פסוק י {הוא ורצונו אחד}
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק ו פסוק א {הוא ורצונו אחד}
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק א פסוק ח, פרק כ פסוק ב, פרק כה פסוק ב, טז, פרק כז פסוק כ {הוא ורצונו אחד}
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קנ, ח"ג עמ' רעג, שמו, שסז, שפא, שפט, ח"ד עמ' כא
ב/י בין פילוסוף לנביא (סילמן, תשמה) עמ' 29
ב/י בית אהרן וישראל גל' יז עמ' מ {בידיעת עצמו ידע הכל}
ב/י בית אהרן וישראל גל' נה עמ' ח
ב/י בית ארזים - ס' הגליונות
ב/י בית מלך (חב"ד) עמ' 117
ב/י בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שז
ב/י בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' תה
ב/י בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רמו {הקב"ה וידיעתו הם דבר אחד ואין שום חילוק ביניהם, אלא הכל אחדות אחת שאין אחדות כזו בעולם}
ב/י בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' קמ הערה 174 {הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך יחוד הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה עצמה הכל אחד}
ב/י בצור ירום ח"ג עמ' קפה, רפא
ב/י גור אריה במדבר פ' יד הע' 27
ב/י דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קעו
ב/י דברי חלומות פ' כג עמ' 194
ב/י דברי שאול בראשית עמ' תנז, ויקרא עמ' קעז, במדבר עמ' רסג
ב/י דברת שלמה (תשעא) עמ' סו {הוא המדע הוא היודע}
ב/י דעת הרמב"ם עמ' 27
ב/י דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' ו
ב/י דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 750, פ"ה הערה 778
ב/י דרך מצוותיך דף יב ע"ב, יז ע"א, מו ע"ב, קל ע"ב
ב/י הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כג
ב/י הלכות והליכות עמ' רח
ב/י הערות ר"י ליינר
ב/י הר המלך ח"ו עמ' מד, ח"ח עמ' קעב
ב/י הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/י הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 97
ב/י התורה והמדינה חי"א עמ' תשיח
ב/י התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 19
ב/י וזרח השמש עמ' א
ב/י וחי בהם עמ' 139 {הוא וחכמתו אחד}, 231
ב/י ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קיז {הוא היודע והוא הידוע והוא הדעה}
ב/י זיו משנה
ב/י זכרון סופרים {ולפיכך אומר חי פרעה וחי נפשך} [עיין תויו"ט סוף תמיד ומחצה"ש סימן רז]
ב/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכו
ב/י חדושים להרשב"א (תשכז) עמ' עח {חי העולמים}
ב/י חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח לה
ב/י חקרי זמנים ח"ד עמ' תצ
ב/י יד יעבץ [עי' דרוש מכתב לחזקיהו]
ב/י יורה חכימא (תשעא) עמ' נח
ב/י יסוד האמונה (תשסז) ויכוח אות נה,עד, קמב, הקדמה אות יט
ב/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 159, 216
ב/י כתבי הרב נתן פרידלנד ח"א עמ' 94 {הוא היודע הוא הדעה}
ב/י כתר שם טוב סי' שמח
ב/י לוח ארש (תשסא) ח"א סי' קכג
ב/י לוח ארש (תשסא) שאילת יעבץ ח"א סי' קמא
ב/י לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף ד ע"ב {הוא המדע והוא היודע}
ב/י מבוא למשנה תורה עמ' 271
ב/י מגדל עז עמ' קיג, קיד, קטו
ב/י מדבר שור עמ' קיב
ב/י מכתב מאליהו (דסלר) ח"ג עמ' 264, ח"ד עמ' 69
ב/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' רעא
ב/י מנפת צוף עמ' 80, 87, 96-99, 146-153, 160, 161, 163, 165, 179-181, 192, 193, 198, 199, 202-204, 218-221, 274, 398, 551, 560, 561, 566, 567, 789, 797
ב/י מעינות האמונה עמ' רנט, תקצא
ב/י מעשה רקח
ב/י מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קסו {ניקוד "חי העולמים"}
ב/י מקור ברוך (הגר) עמ' קיז {חי העולמים}
ב/י משאת המלך (אדרי)
ב/י משבצות זהב ישעיהו עמ' א'קמד
ב/י משך חכמה ויקרא פכ"ה פס' לה
ב/י משמרת איתמר (תשסז) עמ' קסח {יודע כל הנבראים}
ב/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רעב {חי בפתח}
ב/י משנת משה סנהדרין עמ' פה
ב/י משנת רבנו יוסף עמ' 33
ב/י נהורא דעיינין שבת עמ' לא {הוא היודע וכו'}
ב/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות לז
ב/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נג פסוק ד
ב/י נטעי אשל בראשית עמ' עד
ב/י נשמה של שבת עמ' 332 {ה' יודע את עצמו - אינו עומד מחוץ לעצמו}
ב/י ס' הזכרונות (לר' צדוק, סו"ס דברי סופרים) פ"ג עמ' 56-57
ב/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 175
ב/י עמודי המחשבה הישראלית עמ' 390
ב/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
ב/י עשרה מאמרות (תשס) עמ' רנב
ב/י פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 289
ב/י פי' ר"ש אבינר
ב/י פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשסא
ב/י צהר גל' א עמ' 38
ב/י צפנת פענח (עם העמק עיון)
ב/י צפנת פענח בראשית עמ' 33, 31, סז
ב/י קול הנבואה עמ' קצב
ב/י קול הנבואה עמ' קצב
ב/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' רד
ב/י קונטרסי שעורים כתובות עמ' 61
ב/י קרית מלך (חב"ד) עמ' קא, קג
ב/י ראש דברך עמ' שכג
ב/י ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' קמט {הוא ודעתו אחד}
ב/י ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' רנ
ב/י רמב"ם המאיר עמ' קג-קה
ב/י רמת שמואל (ברודנא) עמ' ב
ב/י שאר יוסף ח"ג, עצמות יוסף עמ' קיז {הוא ודעתו}
ב/י שבילי אשר
ב/י שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' י-יב
ב/י שו"ת הריב"ש עמ' תרנו
ב/י שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 298
ב/י שיחת מלאכי השרת עמ' 37
ב/י שלשה עשר עלי השושנה עמ' 389
ב/י שפתי חיים אמונה ובחירה ח"א עמ' שלב
ב/י תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קצט
ב/י תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף רעט ע"ג
ב/י תורת מנחם ח"ט עמ' 165 {הוא ודעתו ורצונו אחד}
ב/י תורת מנחם חי"ח עמ' 313 {האדם המשכיל, כח השכל והדבר המושכל}
ב/י תורת מנחם חכ"ב עמ' 139 {הוא ודעתו ורצונו אחד}
ב/י תורת מנחם חכ"ז עמ' 62
ב/י תניא רבתי ח"א עמ' 196
ב/י תרחם ציון עמ' מח, סב, סד {חי ה' בפתח}
ב/יא אוצר המלך (השמטות וגם הגהות)
ב/יא אור צהיר
ב/יא באמונה שלמה עמ' שלא
ב/יא בית אהרן וישראל גל' נה עמ' ח
ב/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/יא ברור הלכה חגיגה יא ע"ב ציון א
ב/יא דרך חיים הקדמה הערה 63
ב/יא הר המלך ח"ח עמ' קעב
ב/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' כד
ב/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ה
ב/יא חקרי זמנים ח"ג עמ' 11
ב/יא יד יעבץ
ב/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' קכז
ב/יא מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרטז (רנג)]
ב/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכז-רכח
ב/יא עיוני תשובה (קדרי) עמ' 250
ב/יא עמודי המחשבה הישראלית עמ' 355
ב/יא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
ב/יא פי' ר"ש אבינר
ב/יא צהר גל' א עמ' 38
ב/יא קול הנבואה עמ' קלז, שג {מעשה מרכבה}
ב/יא קול הנבואה עמ' קלז, שג {מעשה מרכבה}
ב/יא רמב"ם המאיר עמ' קו
ב/יא שלשה עשר עלי השושנה עמ' 50
ב/יא שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רלד
ב/יא תורת מנחם חנ"ב עמ' 64
ב/יא תורת שלום (רש"ב) עמ' 140-141
ב/יב אורות הרמב"ם
ב/יב ברור הלכה חגיגה יא ע"ב ציון א
ב/יב בשמן רענן ח"א עמ' קמ
ב/יב בתורתו יהגה (תשעב) עמ' קנב {שלא לדרוש ברבים דברים אלו}
ב/יב דעת הרמב"ם עמ' 522, 561
ב/יב דרך אמונה ובטחון עמ' טו
ב/יב המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 51
ב/יב הר המלך ח"ח עמ' קעג
ב/יב הרמב"ם והזוהר
ב/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 59
ב/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ד
ב/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות יב
ב/יב חי' מהרא"ך ח"ב
ב/יב חקרי זמנים ח"ד עמ' צז, קכו, שס
ב/יב יכין ובועז ח"א סי' קלד עמ' 426
ב/יב כגן רוה עמ' 8
ב/יב ללשונות הרמב"ם
ב/יב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 171
ב/יב מבוא למשנה תורה עמ' 114, 347, 350
ב/יב מגולה לגאולה עמ' 327
ב/יב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' צב
ב/יב מנפת צוף עמ' 797
ב/יב מעשה רקח
ב/יב מקור חסד עמ' נב
ב/יב מרגליות הים סנהדרין קז ע"א אות כג {שלמה בחכמתו}
ב/יב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכז-רכח
ב/יב משרת משה (עטייה)
ב/יב עבד המלך (תשא)
ב/יב פי' ר"ש אבינר
ב/יב צהר גל' א עמ' 38
ב/יב קול מבשר (ראטה) ח"ב סי' מג עמ' פח
ב/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג-קמד, קמז-קמח
ב/יב רמב"ם המאיר עמ' קז-קח
ב/יב תורת המועדים (תשכד) עמ' 100, 94
ב/יב תורת המועדים (תשנו) עמ' 102
ב/יב תניא רבתי ח"א עמ' 136


ג/3 הלכות יסודי התורה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אמונה ותורה
ג/רה"פ באור המלך
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ג/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ג/רה"פ עבודת המלך
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קדוש החודש (גליצ')
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שלמי מרדכי
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ שפת מלך
ג/א אגרות משה ח"ח עמ' י
ג/א אוצר יראת ה' עמ' 38 {שמים}, 59 {רקיע}
ג/א אוצרות הרמב"ם
ג/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' ב
ג/א אור הישר
ג/א אור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' תשלט {גלגל חמה - אינו החמה עצמה}
ג/א אם הבנים
ג/א אמרי שפר (חלאוה) עמ' רצז, שא
ג/א באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 257, 403-404
ג/א בית אהרן וישראל גל' נה עמ' ח
ג/א בית דינו של שמואל עמ' 635
ג/א במעגלי יושר בראשית עמ' 107
ג/א בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רלב הערה 215 {הגלגלים הם הנקראים שמים ורקיע וזבול וערבות, והם תשעה גלגלים וכו' וגלגל רביעי שבו חמה וכו'}
ג/א גנזי ישראל (טשורטקוב) מועדים עמ' מא {מהלך שנתי מערב למזרח}
ג/א גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) על התורה עמ' תרמח
ג/א דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכ
ג/א דעת הרמב"ם עמ' 355
ג/א דעת שבת עמ' כו
ג/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריב
ג/א דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1563
ג/א האיר ממזרח משלי עמ' רצב {כל הכוכבים כאילו כולם בגלגל אחד}
ג/א הר המלך ח"ג עמ' לז, ח"ח עמ' ע, קעג-קעד
ג/א הרמב"ם והזוהר
ג/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תרטז
ג/א חוות יאיר סי' ריט
ג/א חי' בר נחמני דף כט ע"ב {שמש וירח מחוברים בגלגלים}
ג/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תפא
ג/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שסד
ג/א יד המלך (לנדא)
ג/א ישיר משה (זאטורנסקי) על פרק שירה דף ז ע"ב {כדעת התוכנים, שלא כחז"ל}
ג/א כגן רוה עמ' 9
ג/א כי היא חכמתכם פרק מז, סט
ג/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תלז, תמ {גלגלים}
ג/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שב
ג/א לקוטי האור עמ' ט-י
ג/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 175
ג/א מאורי אור (אתרוג) עמ' שמז
ג/א מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/א מגיד הרקיע ח"ג פי"א הי"ג
ג/א מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תלז, תמד
ג/א מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קע
ג/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 64
ג/א מכלול גל' כג עמ' 87
ג/א מנפת צוף עמ' 769, 845
ג/א מסה ומריבה עמ' 184
ג/א מעשה רקח
ג/א מצור דבש (שטיינהויז) עמ' רעז
ג/א משיב דברים נכוחים (בר ששת) פ"ב שורה 71 ואילך
ג/א משנת משה ביצה עמ' מג, מגילה עמ' צד, חגיגה עמ' מג, סנהדרין עמ' מב, נב, קלט, מכות עמ' כה
ג/א משרת משה (עטייה)
ג/א נחלה לישראל (תשעא) עמ' פח {גלגל שמיני}
ג/א סדר משנה (בוסק')
ג/א עבד המלך (תשא)
ג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קצו
ג/א ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 211, ח"ב עמ' 188
ג/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) שמות עמ' שפב
ג/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' יא, יז, תפה
ג/א פי' ר"ש אבינר
ג/א צפנת פענח (עם העמק עיון)
ג/א רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' נה
ג/א רמב"ם המאיר עמ' קיא-קיד
ג/א שיחת דקלים (קאפח) עמ' 54
ג/א שם טוב
ג/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' פז
ג/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 47
ג/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרכט {גלדי בצלים}
ג/ב אור המאיר (שפירא) סי' יג אות ז
ג/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 210 {למערב או למזרח}
ג/ב בשעה שהקדימו עמ' תרפה
ג/ב הר המלך ח"ח עמ' ע
ג/ב כגן רוה עמ' 10
ג/ב לקוטי האור עמ' י
ג/ב מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/ב מכלול גל' כג עמ' 87
ג/ב פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' פב, תפ, תפה
ג/ב פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 115 {גלדי בצלים}
ג/ב פי' ר"ש אבינר
ג/ב רמב"ם המאיר עמ' קטו
ג/ב שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' א
ג/ב תועפות ראם (באר) עמ' קצו
ג/ב תורה שלמה בראשית פ"א אות תסז
ג/ב תורת מנחם חל"ד עמ' 144 {גלדי בצלים}
ג/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יד עמ' 227-228
ג/ג בית ארזים - ס' הגליונות
ג/ג ברית עולם (אשכנזי, תשסא) עמ' 10 {גלגלים לא קלים ולא כבדים}
ג/ג הר המלך ח"ח עמ' קעד
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' פח
ג/ג יד פשוטה אהבה עמ' תתלה
ג/ג יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קלח
ג/ג כגן רוה עמ' 10
ג/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 271 {החומר ההיולי}
ג/ג מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/ג נוכח השלחן (הכהן) עמ' קעט
ג/ג נחמד למראה ח"א דף עב ע"ג, עד ע"א
ג/ג פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תפה
ג/ג פי' ר"ש אבינר
ג/ג רמב"ם המאיר עמ' קטו-קטז
ג/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' א
ג/ד באמונה שלמה עמ' של
ג/ד באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 701
ג/ד בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רלב הערה 215 {כל הגלגלים האלו המקיפין את העולם הן עגולין ככדור, והארץ תלויה באמצע}
ג/ד גור אריה במדבר פ' כח הע' 69, דברים פ' ד הע' 74
ג/ד דעת שבת עמ' כו
ג/ד דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1347, פ"ו הערה 1843, משנת כל ישראל הערה 46
ג/ד חיתו ארץ עמ' 219
ג/ד כגן רוה עמ' 10
ג/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמ
ג/ד לקוטי האור עמ' יא
ג/ד מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/ד מגיד הרקיע ח"ג פי"א הי"ג
ג/ד מעשה רקח
ג/ד מצור דבש (שטיינהויז) עמ' רעז
ג/ד משך חכמה ויקרא פי"ט פס' ב
ג/ד משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 103
ג/ד נשמה של שבת עמ' 473
ג/ד פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' יא, תפב
ג/ד פי' ר"ש אבינר
ג/ד רמב"ם המאיר עמ' קיז
ג/ד שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' א
ג/ד תפארת ישראל סי' תשי
ג/ה אוצר המלך (הגהות)
ג/ה אמרי שפר (חלאוה) עמ' קצד-קצה
ג/ה בצור ירום ח"ה עמ' קנ
ג/ה דברי ירמיהו
ג/ה דעת הרמב"ם עמ' 134
ג/ה הר המלך ח"ח עמ' ע
ג/ה הרמב"ם והזוהר
ג/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תסה, ח"ד עמ' קב, שסב
ג/ה יד המלך (לנדא)
ג/ה כגן רוה עמ' 10
ג/ה לקוטי האור עמ' יב
ג/ה מאמץ כח עמ' שצח
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 165, 276, 287, 349
ג/ה מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/ה מנחת כהן (יוסף חיים) דף לח ע"ג {בית ישחק}
ג/ה נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' קכט
ג/ה נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רפא
ג/ה פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' תפא
ג/ה פי' ר"ש אבינר
ג/ה ריח השדה (חביב) סי' ח עמ' פא
ג/ה רמב"ם המאיר עמ' קיח-קיט
ג/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שעה
ג/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' א
ג/ה שם טוב
ג/ה שם משמעון (פולק) ח"ב דף קפב
ג/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף צ ע"א {ק"ס}
ג/ה תורה שלמה בראשית פ"א אות תריט
ג/ה תלפיות ו חוב' א עמ' 216
ג/ו אמרי נפתלי ח"ב עמ' רלו {הגהמ"י}
ג/ו דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' רכ
ג/ו יד פשוטה אהבה עמ' תתשסב
ג/ו כגן רוה עמ' 10-11
ג/ו כי היא חכמתכם פרק מז
ג/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמ
ג/ו לקוטי האור עמ' יב
ג/ו מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/ו מגיד הרקיע ח"ג פי"א ה"ז
ג/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קעג-קעד
ג/ו משאת המלך (אדרי)
ג/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכח-רכט
ג/ו פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' שסא, שסו
ג/ו פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 39
ג/ו פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' יב
ג/ו פי' ר"ש אבינר
ג/ו רמב"ם המאיר עמ' קכ
ג/ו שלשה עשר עלי השושנה עמ' 136
ג/ו שם טוב
ג/ו תהלה לדוד (והרמן) פ"סב פסוק י הערה ה
ג/ו תורה שלמה בראשית פ"א אות תקצו
ג/ז אורח משפט עמ' כח ע"א
ג/ז אסיפת מחקרים תורניים תשלז עמ' קלו
ג/ז בני ציון (שפירא) דף פו ע"ב
ג/ז דעת כהן עמ' קנט
ג/ז הר המלך ח"ח עמ' קעד
ג/ז חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסו
ג/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תפא
ג/ז כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ז כגן רוה עמ' 11
ג/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמ {מבול}
ג/ז לב שלם
ג/ז מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/ז מגיד הרקיע ח"ב פ"ח, ח"ג פי"ד ה"ד, פי"ט ה"י
ג/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קעד
ג/ז פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' יג, תפד
ג/ז פי' ר"ש אבינר
ג/ז רוח יעקב (בן שבת, תרמא) דף יא ע"ב {שבעים שנה}
ג/ז רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' נה-נו
ג/ז רמב"ם המאיר עמ' קכא
ג/ז שבילי אשר
ג/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ו-ז, יח
ג/ז תורת העולה עמ' תמד
ג/ח אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' סג
ג/ח אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רכח {ק"ע פעמים גדול מהארץ}, שעח {גודל הלבנה}
ג/ח בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' קא הערה 43, עמ' קמה הערה 104 {השמש גדולה מן הארץ כמו מאה ושבעים פעמים}
ג/ח בצור ירום (תשפ) חי"ד עמ' נז {הארץ גדולה מן הירח וכו'}
ג/ח בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' צד הערה 113 {השמש גדולה מן הארץ כמו מאה ושבעים פעמים}
ג/ח בצור ירום ח"ב עמ' סד הערה 106
ג/ח בצור ירום ח"ו עמ' קכו
ג/ח דעת הרמב"ם עמ' 330
ג/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריג
ג/ח דרשות באר יצחק עמ' קל
ג/ח הר המלך ח"ח עמ' ע, קעה
ג/ח כגן רוה עמ' 11
ג/ח לקוטי האור עמ' יב-יג
ג/ח לקוטי שיחות ח"י עמ' 180
ג/ח לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 261
ג/ח לקוטי שיחות חל"ט עמ' 6
ג/ח מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/ח מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תלז
ג/ח מישור הערבה עמ' קכ
ג/ח מנחת אליהו (תשנט) עמ' יט
ג/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' קעג
ג/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' נו
ג/ח מעשה חייא (אמסלם) עמ' 36
ג/ח מעשה רקח
ג/ח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קלז
ג/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 128
ג/ח פי' ר"ש אבינר
ג/ח צפנת פענח (עם העמק עיון)
ג/ח רמב"ם המאיר עמ' קכב
ג/ח שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ו עמ' כח
ג/ח שם משמעון (פולק) ח"ב דף קפ
ג/ח שמחת יהודה דף יב ע"ג
ג/ח שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' קמה, רכג, תסז {השמש גדולה מהארץ ק"ע פעמים}
ג/ח שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' סג, פה, קל
ג/ח שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' נח, רעז {ק"ע פעמים}
ג/ט אבודרהם (תשנה), תשלום אבודרהם עמ' יא
ג/ט אבן הספיר (ספרקה) עמ' לב
ג/ט אדני היד החזקה
ג/ט אור המאיר (שפירא) סי' לא אות ה {דעתם}
ג/ט אור הצבי עמ' 193
ג/ט אורות הרמב"ם
ג/ט אמרי יוסף (ספינקא) בראשית דף קפח ע"א
ג/ט אמרי מאיר (מאירי) בראשית פמ"ט פסוק לג מס' 3
ג/ט אמת ליעקב מקרא עמ' י
ג/ט אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות ו {גלגלים בעלי שכל}
ג/ט בית ארזים - ס' הגליונות
ג/ט בית המדרש
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ט בשעה שהקדימו עמ' קצב
ג/ט דברי ברוך ח"ב מאמר טו אות ה
ג/ט דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' עז, רפו, מועדים (תשנט) עמ' קיא
ג/ט דברי תורה (שפירא) ח"ט סי' נו
ג/ט דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' קעה {דעה גדולה}
ג/ט דולה ומשקה (תשסב) עמ' 233
ג/ט דולה ומשקה פורים עמ' קנט {בחירה לצבא השמים}
ג/ט דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' קלו {לכוכבים יש דעת}
ג/ט דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריג
ג/ט דרך ה' השלם עמ' קמ - דרך לחיים, קעה - דרך לחיים, שטו - דרך לחיים
ג/ט דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1582
ג/ט דרשות מנחת יצחק עמ' פה
ג/ט האיר ממזרח אבות עמ' קפב {הכוכבים בעלי נפש}
ג/ט האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלג {הנבראים והגלגלים בעלי נפש וכו'}
ג/ט הגהות לד"ה פתח אליהו (מהר"ש דובער) עמ' קא
ג/ט הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה לה
ג/ט הר המלך ח"ה עמ' קסח-קעה, ח"ח עמ' עא, קעה
ג/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כא
ג/ט הרמב"ם והזוהר
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תח, תשה
ג/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלט
ג/ט זכרון מלך (א"ש)
ג/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מג אות טו
ג/ט חובות יהודה עמ' 297 {גלגלים משכילים ובעלי נפש}
ג/ט חיתו ארץ עמ' 21
ג/ט חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח ז
ג/ט יד המלך (לנדא)
ג/ט יערי עם דבשי ח"ג אות קב {נפש הגלגל}
ג/ט ישורון ח"כ עמ' תתב
ג/ט ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 482-483
ג/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמ-תמא, תסה
ג/ט כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' א
ג/ט כתבי פז עמ' קפט
ג/ט לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' ק, רצו
ג/ט לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קלז, רצד
ג/ט להורות נתן דברים עמ' קצד
ג/ט להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קצב
ג/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תעב
ג/ט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רכד
ג/ט לקוטי שיחות חט"ו עמ' 475, חי"ג עמ' 89, ח"כ עמ' 541
ג/ט לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קפד
ג/ט מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/ט מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' תלט
ג/ט מחשבת מוסר ח"ג עמ' לב {גלגלים בעלי שכל}
ג/ט מי הים דרשות עמ' מב
ג/ט מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יג
ג/ט מכלול גל' כג עמ' 89
ג/ט מנפת צוף עמ' 204
ג/ט משא בני קהת
ג/ט משך חכמה במדבר פט"ז פס' לג
ג/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שעט
ג/ט משנת שמחה
ג/ט נועם חי"ג, קונטרס האדם על הירח עמ' 15 ,45
ג/ט ס' השבי"ט עמ' טו
ג/ט סדר משנה (בוסק')
ג/ט עיוני פרשה שמות עמ' 235 {בעלי נפש ושכל}
ג/ט עיונים (פאור) עמ' 226
ג/ט עשרה מאמרות (תשס) עמ' שמה {בעלי נפש ודעה}
ג/ט פותח יד
ג/ט פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' יב, תפ
ג/ט פי' ר"ש אבינר
ג/ט צהר גל' א עמ' 38
ג/ט צפנת פענח (עם העמק עיון)
ג/ט קדושת החודש (שטרן) עמ' ריט {יש להם שכל}
ג/ט קונטרס העבודה (רש"ב) עמ' 38
ג/ט קסת הסופר (תשעו) עמ' סא {גלגלים בעלי שכל}
ג/ט קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שכט
ג/ט ר' בחיי פ' תזריע בהערה למבוא (עמ' תסו)
ג/ט רמב"ם המאיר עמ' קכג-קכה
ג/ט רנת יצחק יהושע עמ' קב
ג/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שלו {בעלי נפש}
ג/ט רנת יצחק תפלה עמ' קלט {בעלי נפש ושכל}, קמא {יודעים את ה'}
ג/ט שבילי אשר
ג/ט שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' יג
ג/ט שיח דוד (תשסד) עמ' קטו
ג/ט שיח דוד (תשסח) עמ' קלו
ג/ט שם טוב
ג/ט שם משמואל פרשת בא שנת תר"פ {לכוכבים יש שכל}
ג/ט שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תיא
ג/ט שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קסא
ג/ט שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קנב
ג/ט תגמולי הנפש עמ' 153
ג/ט תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' תח
ג/ט תורה שלמה בראשית פ"א אות ש, שפ, תרמג
ג/ט תורת המדינה עמ' 474
ג/ט תורת העולה עמ' תעו
ג/ט תורת חיים (ר' דובער) שמות ח"ב דף קסה ע"ב
ג/ט תורת מנחם חנ"ב עמ' 71, חנ"ג עמ' 276
ג/ט תפארת ישראל סי' קע, קפד
ג/ט תפארת למשה עמ' יח
ג/ט תפארת צבי (ספינקא) בראשית עמ' תשצו
ג/ט תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' תיד {גלגלים בעלי נפש}
ג/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קנד
ג/י אור שמח
ג/י אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יד עמ' 227-228
ג/י אמרי פנחס (קוריץ) שער עולם ומלואו אות כא {גלגלים הם שכליים}
ג/י ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שו
ג/י בית אהרן וישראל גל' נה עמ' ח
ג/י בשעה שהקדימו עמ' אלף שפט
ג/י דברי ירמיהו
ג/י דרכי התשובה עמ' צב
ג/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תלט
ג/י חי' מהר"ץ חיות
ג/י חקרי זמנים ח"ד עמ' תלה
ג/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמא
ג/י כנסת מחקרים - ספרד עמ' 292
ג/י מגדל עז עמ' קטז-קיח
ג/י מנחה לאיש עמ' 357 {יסוד האש}
ג/י ס' השבי"ט עמ' טו
ג/י פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' יג
ג/י פי' ר"ש אבינר
ג/י פרי מלכה סי' נה
ג/י רמב"ם המאיר עמ' קכו
ג/י שיחת דקלים (קאפח) עמ' 54
ג/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' פט
ג/יא בית ארזים - ס' הגליונות
ג/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/יא הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1113
ג/יא הר המלך ח"ח עמ' קעה
ג/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רכא, תלט
ג/יא ויקח אברהם [נחמד למראה ח"א עב ע"ג]
ג/יא חיתו ארץ עמ' 25-26
ג/יא יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קה, ח"ג עמ' שפה, תסד, ח"ג עמ' קנט
ג/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמא
ג/יא כנסת מחקרים - ספרד עמ' 292
ג/יא מאורי אור (אתרוג) מלואים אות ג
ג/יא מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' יג
ג/יא פי' ר"ש אבינר
ג/יא צמח מנחם דף נב ע"ד {יהללוהו בני אדם}
ג/יא רמב"ם המאיר עמ' קכז
ג/יא רנת יצחק תפלה עמ' קלט {לא בעלי נפש}


ד/4 הלכות יסודי התורה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ באור המלך
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ד/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שלמי מרדכי
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ שפת מלך
ד/א אור השמש (בנדר) עמ' צה {ארבע יסודות בבע"ח ובאדם}
ד/א אור שמח
ד/א אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יד עמ' 227-228
ד/א אמונה ותורה
ד/א אש דת (אסאד) עמ' רלו {ארבעה יסודות}
ד/א באר הגולה (הרטמן) באר א הערה 288, 295, באר ד הערה 665, באר ו הערה 269, 1191 {ארבעה יסודות}
ד/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א ופסוק כ {ארבע יסודות - שורש כל הנבראים}
ד/א באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק לב פסוק כ {גוף האדם נברא מארבע יסודות}
ד/א באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק א פסוק ט, פרק ח פסוק יג {בכל דבר - ארבע יסודות}
ד/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' סג, ח"ג עמ' טו, קל, ח"ד עמ' תנב
ד/א באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' וישב סי' ג אות ג {גולם וצורה}
ד/א בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש כה עמ' 88
ד/א בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' קיא הערה 58, עמ' קצז הערה 171 {ארבעה גופים הללו שהם אש ורוח ומים וארץ, הם יסודות כל הנבראים למטה מן הרקיע וכו'}
ד/א גנזי התורה עמ' 72 {ר"ח הלוי}
ד/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנט, מועדים (תשנט) עמ' פב, צו, רכט
ד/א דעת הרמב"ם עמ' 670
ד/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1599, פ"ה הערה 1571, משנת כל ישראל הערה 45, 52
ד/א הר המלך ח"ח עמ' קעה
ד/א הרמב"ם והזוהר
ד/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' שלח {ארבעה יסודות}
ד/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תלה {חומר וצורה}
ד/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמו
ד/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קסו
ד/א כגן רוה עמ' 19
ד/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' שלח, שסג
ד/א לקוטי שיחות וארא תשדם הע' 37
ד/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 46
ד/א לקחת מוסר ח"ב עמ' ריט
ד/א מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/א מוריה גל' קסא עמ' צב
ד/א מלחמות ה' (ר' יעקב בן ראובן) עמ' 166
ד/א מסה ומריבה עמ' 379
ד/א מפענח צפונות עמ' 173
ד/א מראה הנוגה [נחמד למראה ח"א דף עב ע"ג-ע"ד, עג ע"א]
ד/א משבצות זהב ירמיהו עמ' תש
ד/א משפטי ישראל עמ' 299 {הרכבה שכנית ומזגית}
ד/א נועם אליעזר בראשית עמ' כ
ד/א נזר הקדש (קפלן)
ד/א עבודת המלך
ד/א ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 190
ד/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' י, תפ
ד/א פי' ר"ש אבינר
ד/א פנינים על התורה ומועדים עמ' רכח {ארמ"ע}
ד/א רלב"ג בראשית פ"א פסוק ב עמ' כד
ד/א רמב"ם המאיר עמ' קלא
ד/א שם טוב
ד/א שפתי דעת ח"א עמ' צג
ד/א תורת העולה ח"ב פ' ו
ד/א תורת מנחם חכ"א עמ' 54 {היסודות של כל הנבראים}
ד/א תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רלז
ד/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 93 {ארבע היסודות}
ד/ב אורות הרמב"ם
ד/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יד עמ' 227-228
ד/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 220
ד/ב אש דת (אסאד) עמ' רלו, רפג
ד/ב באורי הזוהר (צמח צדק) ח"ב עמ' תתקלח {דרך הרוח והאש לעלות}
ד/ב באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 638, באר ה הערה 110
ד/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' ה
ד/ב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תרכא, תתרלו, במדבר עמ' כז, יהושע-שמואל עמ' קסט-קע
ד/ב ברית אברם (תשסג) עמ' קט
ד/ב גור אריה שמות פ' יב הע' 512, במדבר פ' כא הע' 88
ד/ב דברי מנחם (היימליך) עמ' קסט
ד/ב דעת אמונה ח"א עמ' כו
ד/ב דעת הרמב"ם עמ' 670
ד/ב דרך חיים (תשע) פ"א הערה 526, 1599, פ"ה הערה 1571, 2096
ד/ב הר המלך ח"ח עמ' קעה-קעו
ד/ב הרמב"ם והזוהר
ד/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ב כגן רוה עמ' 19
ד/ב לב שלם
ד/ב מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/ב מלחמות ה' (ר' יעקב בן ראובן) עמ' 184
ד/ב מפענח צפונות עמ' 173
ד/ב משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שנ
ד/ב משפטי עזיאל ח"ו עמ' רכד
ד/ב נועם אליעזר בראשית עמ' כ
ד/ב נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 126 {ארבעה יסודות}
ד/ב ס' השבי"ט עמ' קי {צ"פ}
ד/ב ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 189
ד/ב פי' ר"ש אבינר
ד/ב צמח מנחם דף עז ע"ד
ד/ב רמב"ם המאיר עמ' קלב-קלג
ד/ב רנת יצחק יהושע עמ' רנג {אש מהלכת ממטה למעלה}
ד/ב שיחת דקלים (קאפח) עמ' 58
ד/ב שם משמואל פרשת וירא שנת תרע"ח {רוח הוא חם ולח}
ד/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 140
ד/ב תורת מנחם חנ"ה עמ' 129
ד/ב תפארת ישראל סי' כט, שמ
ד/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' פח-פט
ד/ב תשובה שלמה או"ח סי' יא דף טו ע"ד
ד/ג אורות הרמב"ם
ד/ג אש דת (אסאד) עמ' רלו, רפה
ד/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ה פסוק כ {בהרחב הזמן יתפרד}
ד/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
ד/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' צג, ח"ד עמ' קכג
ד/ג בשעה שהקדימו עמ' תרפד
ד/ג דעת אמונה ח"ב עמ' שנא
ד/ג הקשורים ליעקב (תשעח) עמ' קנא
ד/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' 29
ד/ג כגן רוה עמ' 19
ד/ג מאורי המועדים עמ' קמח {הויות אביי ורבא ראוי להקדימן}
ד/ג מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/ג עבודת המלך
ד/ג פי' ר"ש אבינר
ד/ג צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/ג רמב"ם המאיר עמ' קלד
ד/ג שארית נתן (לוברט)
ד/ג שבט מישראל (תשעא) פרק כג פסוק א {כלים ונפסדים}
ד/ג תורה שלמה ח"ח עמ' 253
ד/ג תורת העולה עמ' קפא
ד/ג תורת מנחם חע"ב עמ' 115 {כל המחובר מארבע יסודות וכו' אי אפשר שלא יפרד להן}
ד/ד אש דת (אסאד) עמ' רלו {ארבעה יסודות}, רפה
ד/ד באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק טו פסוק יט {רוב בנינו מן העפר}
ד/ד באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק ח פסוק יג {אדם רוב בנינו מן העפר}
ד/ד באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' ריז
ד/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' עז
ד/ד הגיור עמ' 319
ד/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' 29
ד/ד כגן רוה עמ' 19
ד/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 377
ד/ד מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/ד מזבח חדש דף ד ע"א
ד/ד מנחת יואל עמ' לו {רובו מהעפר}
ד/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' לז
ד/ד מעשה רקח
ד/ד משבצות זהב ירמיהו עמ' תש
ד/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רע
ד/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' ב {לח"מ וק"ס}
ד/ד עטרת שלמה ח"ב עמ' ס
ד/ד ענבי פתחיה עמ' 226
ד/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' י {כי עפר אתה}
ד/ד פי' ר"ש אבינר
ד/ד רמב"ם המאיר עמ' קלה
ד/ד שארית נתן (לוברט)
ד/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סז
ד/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות לה
ד/ד תורת העולה עמ' קפא
ד/ה אגודות אזוב מדברי - פתיחה דף ו ע"ד
ד/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' עב, רצ, מועדים (תשנט) עמ' ל
ד/ה דברי יואל ויקרא ח"א עמ' רפב
ד/ה דרשות מהר"ם שיק עמ' שעט
ד/ה דרשות ר"י מסלוצק עמ' יג, קט
ד/ה הר המלך ח"ח עמ' קעו
ד/ה הרמב"ם והזוהר
ד/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטו
ד/ה חזו"א או"ח סי' לט ס"ק ו, טהרות בליקוטים בסופו
ד/ה כגן רוה עמ' 19
ד/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תמא
ד/ה מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/ה משפטי עזיאל ח"ו עמ' רכד, רל
ד/ה עשרה מאמרות (תשס) עמ' תקטז
ד/ה פי' ר"ש אבינר
ד/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רסו אות ד
ד/ה רמב"ם המאיר עמ' קלו
ד/ה שביל הזהב (קאהן) דרוש ג
ד/ה שיחת דקלים (קאפח) עמ' 58
ד/ה שם טוב
ד/ה שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' לו
ד/ה תורת העולה עמ' שעג
ד/ה תורת מנחם חמ"ה עמ' 318
ד/ו אמונה ותורה
ד/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' עז
ד/ו דעת השם (אוחנה) עמ' עב
ד/ו הר המלך ח"ח עמ' קעו
ד/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ד
ד/ו כגן רוה עמ' 20
ד/ו מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/ו מכלול גל' כג עמ' 88
ד/ו עיוני פרשה במדבר עמ' 79 {בענין שקורין בו}
ד/ו פי' ר"ש אבינר
ד/ו רמב"ם המאיר עמ' קלח
ד/ו תורת העולה עמ' שעג
ד/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' קנ
ד/ז דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קטז
ד/ז דעת השם (אוחנה) עמ' עב
ד/ז הר המלך ח"ח עמ' קעו
ד/ז טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמו
ד/ז יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קצא
ד/ז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרט
ד/ז מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/ז משנת משה חגיגה עמ' מז
ד/ז פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' י
ד/ז פי' ר"ש אבינר
ד/ז ראשית דעת (קורח) סי' כא {גולם בלי צורה}
ד/ז רמב"ם המאיר עמ' קלח
ד/ז תלפיות ו חוב' ג עמ' 845
ד/ח אוצרות הרמב"ם
ד/ח אורח משפט עמ' צז ע"ב
ד/ח אילת אהבים (ברים) עמ' שיב {נפש - צורה}
ד/ח איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 102
ד/ח אמונה ותורה
ד/ח באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' צב, שמות עמ' תסז, במדבר עמ' רנו, דברים עמ' קפט, שעז
ד/ח בין השורות עמ' קמה, רצב
ד/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ח בית יצחק (תשי"ג) עמ' 43
ד/ח בשלום ובמישור עמ' 19
ד/ח גדול כבוד הבריות עמ' 19
ד/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' נ, ח"ג יו"ד סי' סא
ד/ח דעת הרמב"ם עמ' 27, 150, 157, 338, 465
ד/ח דעת השם (אוחנה) עמ' עט-פ, פג
ד/ח דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1393
ד/ח דרשות ר' יצחק קארו עמ' 48
ד/ח הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 6
ד/ח הר המלך ח"ח עמ' קעו-קעז
ד/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הישארות החכמה}
ד/ח הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 93
ד/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תלט
ד/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' קב-קג, קכה, תלה, תעב
ד/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רמו
ד/ח יד פשוטה אהבה עמ' רעד, תתקנח
ד/ח יסוד הדעת שיעור יח
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תלב {השכל נברא}, תקסג-תקסד
ד/ח לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' מה {יש לבע"ח רגש והרהור}
ד/ח לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכג
ד/ח לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' סד, תרח
ד/ח מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/ח מחקרים בהגות יהודית עמ' 77, 278
ד/ח מי הים הספדים עמ' ג
ד/ח מנפת צוף עמ' 41, 46, 47, 50, 63, 100, 144, 253, 258, 474, 570, 614
ד/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' נו [רמב"ן על פסוק "ויפח באפיו"]
ד/ח מפענח צפונות עמ' 53
ד/ח משנת יעקב
ד/ח נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות יב
ד/ח נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' עד, קמ
ד/ח נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רכו {נפש היתרה - הבחירה}
ד/ח עבודת המלך
ד/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 232, 243, 256
ד/ח עמודי המחשבה הישראלית עמ' 360, 362
ד/ח עץ הדר השלם עמ' ט
ד/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 213
ד/ח פי' ר"ש אבינר
ד/ח רמב"ם המאיר עמ' קלט-קמד
ד/ח רפואה והלכה (שילת) עמ' 169
ד/ח שארית נתן (לוברט)
ד/ח שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' יד-טו
ד/ח שמחת מרדכי עמ' רסא
ד/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצו-קצז
ד/ח תורת מנחם חל"ה עמ' 297
ד/ט אבן שתיה עמ' צו
ד/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419 [המפרש חולק על העקידה ומסביר שיטת הרמב"ם]
ד/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
ד/ט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' צג
ד/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ט דעת הרמב"ם עמ' 27, 457, 465
ד/ט דעת השם (אוחנה) עמ' פ, קו
ד/ט דרשות מהר"ם שיק עמ' קנד
ד/ט הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 319
ד/ט הר המלך ח"ח עמ' קעז
ד/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' נג, סו
ד/ט הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הישארות החכמה}
ד/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' יג, ח"ד עמ' קג, שב, שסא, תלב
ד/ט לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רל {הנשמה קיימת לעולם}
ד/ט מאמרי הראיה עמ' 111 {דעות נפרדות}
ד/ט מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/ט מחקרים בהגות יהודית עמ' 278
ד/ט מנפת צוף עמ' 36, 39, 41, 48-51, 61, 65, 143, 144, 198, 199, 202, 228, 249-253, 460, 470-488, 614, 654, 806
ד/ט מפענח צפונות עמ' 53
ד/ט משך חכמה שמות פי"ב פס' טז
ד/ט ס' השבי"ט עמ' טו
ד/ט עיוני תשובה (קדרי) עמ' 233
ד/ט ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 213
ד/ט פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 261
ד/ט פי' ר"ש אבינר
ד/ט צמח מנחם דף עט ע"א
ד/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ד/ט קול צופיך עמ' תטו
ד/ט ראשית דעת (קורח) סי' כד {דבר שבא משמים אנו מת}
ד/ט רמב"ם המאיר עמ' קלט-קמד
ד/ט שארית נתן (לוברט)
ד/ט שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' יד-טו
ד/ט שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שסב, שסד
ד/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצו-קצז
ד/ט תורת מנחם חל"ה עמ' 297
ד/ט תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' נ, סז {מיתה - פירוד צורה מחומר}
ד/י אמונה ותורה
ד/י באמונה שלמה עמ' שלא, שלג
ד/י באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' כד
ד/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/י ברור הלכה חגיגה יא ע"ב ציון א
ד/י דברי ירמיהו
ד/י דעת תבונות - עת לעשות בהקדמה
ד/י המלך ברמה עמ' 93
ד/י הר המלך ח"ח עמ' עא, קעז
ד/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ז, יב
ד/י חובות יהודה עמ' 509
ד/י לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 121
ד/י מגדל עז עמ' קיח-קכ
ד/י מגולה לגאולה עמ' 330
ד/י מנחת חינוך ח"א עמ' יח
ד/י מנפת צוף עמ' 3-5, 338
ד/י מפענח צפונות עמ' 53
ד/י משך חכמה במדבר פכ"ג פס' כא
ד/י ס' מצוה עמ' רפד
ד/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 250
ד/י פי' ר"ש אבינר
ד/י פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רעד
ד/י צהר גל' א עמ' 38, גל' ב עמ' 138, גל' ד עמ' 86
ד/י קול הנבואה עמ' קלז, שג {מעשה בראשית}
ד/י קול הנבואה עמ' קלז, שג {מעשה בראשית}
ד/י רמב"ם המאיר עמ' קמה
ד/י של"ה ח"א מס' פסחים סי' תעב
ד/י של"ה ח"ב פסחים סי' תעב
ד/י שלשה עשר עלי השושנה עמ' 50
ד/י שם טוב
ד/י תורה שלמה בראשית פ"א אות לט
ד/י תורת המועדים (תשכד) עמ' 94
ד/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 103
ד/י תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' פז {מעשה בראשית}
ד/י תורת מנחם חנ"ב עמ' 64
ד/י תורת שלום (רש"ב) עמ' 140-141
ד/י תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 47
ד/יא אבן שלמה (ניימן) עמ' נח
ד/יא אם הבנים
ד/יא אמרי חן (לוונברג) כלים עמ' סה
ד/יא באר מחוקק (תשמט) עמ' קעז
ד/יא באר מחוקק (תשעה) עמ' רכו {מעשה מרכבה}
ד/יא בית אב (ענתבי)
ד/יא ברור הלכה חגיגה יא ע"ב ציון א
ד/יא דעת הרמב"ם עמ' 59, 522
ד/יא הר המלך ח"ח עמ' קעז
ד/יא ויחי ויתן דף א ע"א
ד/יא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ז, יב
ד/יא חובות יהודה עמ' 509
ד/יא חקרי זמנים ח"ד עמ' צז
ד/יא טוב דעת עמ' לז
ד/יא יכין ובועז ח"א סי' קלד עמ' 437
ד/יא לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רצה {מעשה מרכבה רק בעל לב רחב יכול להשיג}
ד/יא לקוטי שיחות חלק ל עמ' 171, 173
ד/יא מבוא למשנה תורה עמ' 350
ד/יא מגדל עז עמ' קכג, קכג
ד/יא מנפת צוף עמ' 3-5, 338
ד/יא מעשה רקח
ד/יא פי' ר"ש אבינר
ד/יא פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רעד
ד/יא קול בן לוי (תשסג) עמ' לו
ד/יא רמב"ם המאיר עמ' קמה-קמו
ד/יב אגרא לישרים סי' כ
ד/יב אהל שרה לאה עמ' רמד {ויכמה}
ד/יב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 171
ד/יב אמונה ותורה
ד/יב ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מד
ד/יב באר לחי ראי עמ' כח-ל
ד/יב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א אות ח
ד/יב באר ראי עמ' שיט
ד/יב בן מלך - חכמה ומוסר עמ' יא
ד/יב בנתיב המצוות עמ' 315
ד/יב ברור הלכה חגיגה יא ע"ב ציון א
ד/יב ברכת מרדכי דברים עמ' קכט
ד/יב בשלום ובמישור עמ' 52
ד/יב בתורתו יהגה ח"ב עמ' קיז, תע {בזמן שאדם מתבונן בדברים האלו}
ד/יב גינת אגוז (תשמט) עמ' רס
ד/יב דברי חנינא - ת"ת עמ' קכא
ד/יב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רס
ד/יב דברי שאול שמות עמ' ריז
ד/יב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריג {הגהמ"י}
ד/יב דרך אמונה בחרתי עמ' קיד
ד/יב דרך חיים (תשע) פ"א הערה 622, פ"ג הערה 1193, פ"ו הערה 656
ד/יב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 131, 154
ד/יב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 1
ד/יב המלך ברמה עמ' 35
ד/יב הר המלך ח"ח עמ' קעז
ד/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 74
ד/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ט
ד/יב חיתו ארץ עמ' 33
ד/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' קכא-קכב, ח"ד עמ' קו-קז, קסב, שסט
ד/יב ידבר שלום ח"ב עמ' מג
ד/יב ישמרו דעת עמ' כה
ד/יב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 117
ד/יב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 37
ד/יב מבוא למשנה תורה עמ' 272, 273, 165, 335
ד/יב מגדל עז עמ' קכג, קכג
ד/יב מוריה גל' קיג עמ' מח
ד/יב מחשבת מוסר ח"א עמ' רצח
ד/יב מי השלוח (זס') עמ' נח
ד/יב מי מרום חי"ב עמ' פא {תצמא נפשו לאהב המקום ב"ה}
ד/יב מנפת צוף עמ' 794
ד/יב מעדני מלך (תשמח) עמ' נו
ד/יב מעינות האמונה עמ' סו
ד/יב מעשה רקח
ד/יב מצור דבש (שטיינהויז) עמ' פא
ד/יב נועם חי"ג, קונטרס האדם על הירח עמ' 35
ד/יב נפוצות יהודה עמ' רלח
ד/יב סדר משנה (בוסק')
ד/יב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 172, 233
ד/יב עיונים בהלכה עמ' 79
ד/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קצה, ריח
ד/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קצד, ריב
ד/יב פי' ר"ש אבינר
ד/יב צהר גל' ד עמ' 90
ד/יב קובץ על יד ח"א
ד/יב קסת הסופר (תשעו) עמ' סא
ד/יב רמב"ם המאיר עמ' קמז-קמח
ד/יב שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' קלה
ד/יב שיח דוד (תשסד) עמ' עא
ד/יב שירת דוד (תשסז) עמ' תקלט
ד/יב של"ה ח"א מס' תמיד סי' סד
ד/יב של"ה ח"ב תמיד סי' סד
ד/יב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 388
ד/יב שם טוב
ד/יב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' יא, רמד, רפב
ד/יב תורה שלמה בראשית פ"א אות תרנז
ד/יב תורת המועדים (תשנו) עמ' 103
ד/יב תחומין ח"ב עמ' 242, 249
ד/יב תניא רבתי ח"א עמ' 136
ד/יב תפארת ישראל סי' קפד
ד/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קצז
ד/יג אגרת ר' שרירא גאון (מהד' מצגר) עמ' ו הערה 5
ד/יג אהל שרה לאה עמ' תצח {ואני אומר}
ד/יג אור אברהם דף ה ע"א
ד/יג אור הישר
ד/יג אור צהיר
ד/יג אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 48
ד/יג אורות - אורות התחיה ס' ס
ד/יג אישי יובל עמ' 95
ד/יג אלף המגן (האקריטי) עמ' 229
ד/יג אמונה ותורה
ד/יג אש דת (אסאד) עמ' שכ
ד/יג באמונה שלמה עמ' שלא
ד/יג באר מרים ח"ג פ"י ה"ט אות א
ד/יג באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' יד
ד/יג בימי צמיחת החסידות עמ' 322-323
ד/יג בית אהרן וישראל גל' מד עמ' קכד {לחם ובשר}, קלא {להקדים הויות אביי ורבא}
ד/יג בית הבחירה על אבות עמ' 163
ד/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יג בנין אריאל יאיר עמ' 122 {מצוות - להצלחה בעוה"ב}
ד/יג בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' קכז הערה 157 {אין ראוי לטייל בפרדס אלא מי שנתמלא כריסו לחם ובשר ולחם ובשר הוא לידע האסור והמותר וכיוצא בהם משאר המצוות}
ד/יג ברור הלכה חגיגה יא ע"ב ציון א
ד/יג בשמן רענן ח"א עמ' קצד
ד/יג בתורתו יהגה (תשעב) עמ' ז {אפשר שידעם הכל גדול וקטן איש ואשה ז}
ד/יג בתורתו יהגה (תשעב) עמ' קנד {אלא למי שנתמלא כריסו לחם ובשר}
ד/יג גליוני הגר"ש עמ' מט-נ
ד/יג דברי שאול (נתנזון) על התורה מהדו"ק פ' משפטים דף סו ע"א {כ"מ}
ד/יג דברי שאול שמות עמ' רכה {כ"מ}
ד/יג דובב שפתי ישנים עמ' 140
ד/יג דעת הרמב"ם עמ' 449, 470, 573
ד/יג דעת השם (אוחנה) עמ' סג, קיט
ד/יג דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' רצו
ד/יג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 105, 106, 142
ד/יג דרשות באר יצחק עמ' קסה
ד/יג דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תצא
ד/יג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קג, קסט
ד/יג דרשות שמן רוקח עמ' רלז {פרדס}
ד/יג הגיוני עוזיאל ח"א הקדמה עמ' ב
ד/יג המלך ברמה עמ' 93
ד/יג המעשה והמדרש עמ' ו
ד/יג הקשורים ליעקב (תשסא) עמ' ריג
ד/יג הר המלך ח"ו עמ' מד, ח"ח עמ' עא, קעח
ד/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 53
ד/יג התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 41
ד/יג התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 43
ד/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעג
ד/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקב, תקצו
ד/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קכה
ד/יג ויואל משה מאמר ג סי' לו
ד/יג ויואל משה עמ' תלח
ד/יג זיו משנה
ד/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות א
ד/יג חוות יאיר (תשנז) עמ' תרה
ד/יג חוות יאיר סי' רי
ד/יג חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות פ"א מי"א
ד/יג חמדת ישראל (זילברשיץ) חוב' ב עמ' 32 {לימוד מדע}
ד/יג חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד סיום הש"ס אות טז
ד/יג חקרי זמנים ח"ג עמ' 11 {חכמים}, קיז, ח"ד עמ' שסא, שסט-שע, תכו, תפד, תפו, תפח
ד/יג טהרת יו"ט חט"ו עמ' קצה
ד/יג טוב דעת עמ' לו-לח
ד/יג יביע אומר (גרוברט) עמ' 188 {הויות אביי ורבא - למליצה}
ד/יג יד יעבץ
ד/יג יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' שעג
ד/יג ידבר שלום ח"א עמ' כה
ד/יג ידבר שלום ח"א עמ' כה {לפני שיטייל}
ד/יג יחל ישראל אבות ח"ג עמ' תסז
ד/יג יכין ובועז ח"א סי' קלד עמ' 437, 438, סי' קלה עמ' 445
ד/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תד, תט
ד/יג לוית חן (ר' לוי בן אברהם) עמ' 361
ד/יג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 30, 32, 33, 118, 122, חכ"ט עמ' 98
ד/יג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 368 {עוה"ז ועוה"ב}
ד/יג מבוא למשנה תורה עמ' 50, 52, 60, 86, 259, 269, 281, 304, 312, 313, 321, 331, 350-349, 369-368, 373, 378
ד/יג מגדל עז עמ' קכג, קכג
ד/יג מדבר שור עמ' ק
ד/יג מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רמד, תנד, תסו
ד/יג מחשבת מוסר ח"א עמ' רצט, ח"ב עמ' תל
ד/יג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' צב
ד/יג מנחת יהודה (פתיה) עמ' 202 {עד שימלא כרסו}
ד/יג מנחת קנאות עמ' קנד
ד/יג מנפת צוף עמ' 447, 479, 481, 493
ד/יג מעין חתום סי' נ
ד/יג מעינות האמונה עמ' רכד
ד/יג מעשה רקח
ד/יג מצווה ועושה ח"א עמ' קל, קלו, תנו
ד/יג מרכה"מ אלפ'
ד/יג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' מז
ד/יג משנת יעקב
ד/יג משרת משה (עטייה)
ד/יג נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' צו
ד/יג סדר הקבלה (מאירי) עמ' 102
ד/יג סדר משנה (בוסק')
ד/יג סדר משנה (תאומים) עמ' פז
ד/יג סוכה של מי עמ' רלח
ד/יג עבודת המלך
ד/יג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ט
ד/יג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 109, 233
ד/יג עיונים (פאור) עמ' 174 ,182
ד/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קצה
ד/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סד {"קטון"}
ד/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סד, קצד
ד/יג עמק שושנים (תקצט) עמ' 16 {כ"מ}
ד/יג ערוגת הבושם (הצרפתי)
ד/יג פי' ר"ש אבינר
ד/יג פנקס יג עמ' קז
ד/יג פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רעד, שיג
ד/יג צהר גל' א עמ' 39, גל' ב עמ' 138 {פרדס}, 140, גל' ג עמ' 120 {דבר גדול}, גל' ד עמ' 90 {כ"מ}, גל' ט עמ' 123
ד/יג קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צד
ד/יג קובץ על יד ח"א
ד/יג קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' ע {עיקר הלימוד - ידיעת האסור והמותר}
ד/יג קול מבשר (ראטה) ח"ב סי' כב עמ' לו
ד/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' נג {כ"מ}, נז {כ"מ}, קמד
ד/יג רמב"ם המאיר עמ' קמט-קנב
ד/יג רנת יצחק על נפש החיים עמ' שטז
ד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שצח
ד/יג שארית נתן (לוברט)
ד/יג שבט מישראל (תשעא) פרק סד פסוק י {סדר הלימוד}
ד/יג שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' טז
ד/יג שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שכד
ד/יג שיחות לספר ויקרא עמ' קה
ד/יג שירת דוד (תשסז) עמ' תקמ
ד/יג שם טוב
ד/יג שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רלט
ד/יג שער המלך (שושן) עמ' כג
ד/יג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' ד
ד/יג תהלה לדוד (והרמן) פ"א פסוק ג אות יד, פקי"ט פסוק סד אות סח
ד/יג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקפג
ד/יג תורה שלמה בראשית פ"א אות שלד, חי"ט עמ' 297-298
ד/יג תורת המועדים (תשנו) עמ' 473
ד/יג תחומין ח"ב עמ' 219 ,242
ד/יג תחומין חכ"א עמ' 203-205
ד/יג תניא רבתי ח"א עמ' 136
ד/יד בית יחזקאל (וייס) עמ' קיז
ד/יד משנה למלך אחרון, הקדמה דף ד ע"ב


ה/5 הלכות יסודי התורה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אדני היד החזקה
ה/רה"פ אור הישר
ה/רה"פ אור שמח
ה/רה"פ אמונה ותורה
ה/רה"פ באור המלך
ה/רה"פ באר יהודה
ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ בן ידיד
ה/רה"פ ברכת שלמה (מדע)
ה/רה"פ גור אריה (צרמון)
ה/רה"פ דברי ירמיהו
ה/רה"פ דברי קהלת
ה/רה"פ דרך המלך (רפפורט)
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מאמר מרדכי
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ה/רה"פ משנה לדוד
ה/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ה/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ה/רה"פ סדר משנה
ה/רה"פ עבודת המלך
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ה/רה"פ קובץ על יד ח"א
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שלמי מרדכי
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/רה"פ שפת מלך
ה/א בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' א
ה/א אבן האזל
ה/א אבן ישראל (פישר)
ה/א אבן שלמה (ניימן) עמ' קיח
ה/א אבני נזר יו"ד סי' קכח אות ד
ה/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רנה {ר"ח הלוי}
ה/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רעט, ח"ב עמ' קצא
ה/א אגרות משה יו"ד ח"א סי' עד, קמה
ה/א אהבת קדומים עמ' סז, סט
ה/א אהל דוד (קהן) ח"ז יחזקאל פ"כ פסוק לט, דניאל פ"ט פסוק כא
ה/א אהלי שם (פרץ) כתובות סי' יא-יג {ר"ח הלוי}
ה/א אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 15 {גליונות חזו"א לחי' ר"ח הלוי}, 20 {ר"ח הלוי}, 24 {גליונות חזו"א}
ה/א אוצר המלך (הגהות)
ה/א אור אברהם
ה/א אור גדול דף ב ע"א-ע"ד, ג ע"א
ה/א אור דוד עמ' סג
ה/א אור המערב טבת תשנא עמ' 37 {ר"ח הלוי}
ה/א אור הרעיון עמ' קנב {מצווין על קידוש השם}, קנג {מת ולא עבר מתחייב בנפשו}
ה/א אור חדש (בלומ') דף קכג ע"ד {כ"מ - מסירות נפש על מצוות עשה}, קכד ע"ד {לא תעשה של חילול ה'}
ה/א אור משה קדשים עמ' ר-רב
ה/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 109, 425-426
ה/א אור צהיר
ה/א אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 150, 153
ה/א אורות הרמב"ם
ה/א אורח ישראל סי' כד הערה יג-יד, יח, סי' כו הערה כ, מילואים לסי' יב ח"א אות ח
ה/א אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רלה
ה/א אורח צדקה עמ' קעט {כ"מ בשם רמב"ן}
ה/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 21
ה/א אם הבנים
ה/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קצה
ה/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' קעו, קעט
ה/א אמת ליעקב מקרא עמ' פז, רטז
ה/א אמת ליעקב נשים עמ' רו {כל בית ישראל}
ה/א אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 55 {ר"ח הלוי}
ה/א אפיקי מגינים כתובות סי' ה
ה/א אפיקי מגינים פסחים סי' כג
ה/א אפר קדשים עמ' קסז
ה/א ארץ בנימין עמ' מד {כ"מ}
ה/א ארשות החיים עמ' נח, תקכא
ה/א באמונה שלמה עמ' צט
ה/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ז
ה/א באר לחי ראי עמ' ל-לו
ה/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שנב
ה/א באר מרים פ"ו ה"ג
ה/א באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תעח, דברים עמ' קמד
ה/א בארות נתן ח"ב עמ' כז, נב
ה/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קמט {ר"ח הלוי}
ה/א בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קנב
ה/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קמט
ה/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' מא
ה/א בדי הארון (הכהן) עמ' 310
ה/א בחיר חיים
ה/א ביצחק יקרא (תשע) סי' יח סעיף ב ד"ה איתא ובסעיף ג {גר"ח וחזו"א}
ה/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכו {כ"מ}
ה/א בית אהרן וישראל גל' לח עמ' מא {ר"ח הלוי}
ה/א בית גמליאל ח"א עמ' א
ה/א בית המלך (בוים)
ה/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קלה
ה/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/א בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף ח ע"ב
ה/א בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לו
ה/א בכורי חיים ח"ג עמ' רס, ח"ד עמ' פד-פה, ח"ה עמ' קסד-קסה
ה/א בן המשפתים ויקרא פ' אמור אות ז
ה/א בנין אריאל יאיר עמ' 53
ה/א בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' וישב אות כה {מתחייב בנפשו}
ה/א בצור ירום ח"ז עמ' רד הערה 50
ה/א בצור ירום ח"ט עמ' קצו הערה 50
ה/א ברור הלכה ב"מ סב ע"א לפני ציון א {ר"ח הלוי}
ה/א ברור הלכה פסחים כה ע"ב ציון ב, סנהדרין עד ע"א ציון ג, ו
ה/א ברורים ברמב"ם סי' א
ה/א ברכי יוסף יו"ד סי' קנז שיורי ברכה אות ד {כ"מ}
ה/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קז, קט, קיז
ה/א בשבילי השחיטה סי' כב ס"ק ח {ערקתא דמסאנא}
ה/א בת עין (תשסז) עמ' תמט
ה/א גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' קפו {כ"מ בשם הר"ן}
ה/א גור אריה בראשית פ' יב הע' 87 {אשה ביהרג ואל יעבור}
ה/א גנא דפלפלי עמ' שצא {מתחייב בנפשו}
ה/א גשר יהושע עמ' 25
ה/א דבר אהרן חו"מ סי' מו אות ג {ר"ח הלוי}
ה/א דברות אליהו ח"ג עמ' כח {מתחייב בנפשו}, צב {ר"ח הלוי}, קכד-קכה {מתחייב בנפשו}
ה/א דברות משה גיטין עמ' תקמה
ה/א דברות משה סנהדרין עמ' תקטו {כ"מ}
ה/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רמה {ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו}
ה/א דברי השקפה עמ' פא
ה/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ג {כ"מ}
ה/א דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' קיד
ה/א דברי סופר עמ' קיד
ה/א דברי שלמה (אסרף)
ה/א דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' שכט {מתחייב בנפשו}
ה/א דורש טוב עמ' 108, 157
ה/א דעת הרמב"ם עמ' 31, 52, 455
ה/א דרכי שמחה עמ' ט
ה/א דרשות מהר"ם חביב עמ' כז
ה/א האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שסז {עוסק בתורה עטוף בציצית מוכתר בתפילין}
ה/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 135
ה/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' צה
ה/א המאיר לארץ [בית ישראל - לאפוקי ב"נ]
ה/א המשפט העברי עמ' 808
ה/א הסתרים באסתר עמ' 190-192
ה/א העמק שאלה ח"א שאלתא מב אות ב
ה/א הר המלך ח"ג עמ' קפה-קפט, ח"ז עמ' שכו, ח"ח עמ' עא, קעח
ה/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 28
ה/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ה/א השגות הרמ"ך
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כא
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' כא, כה
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' לו, תכ
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקנט
ה/א וחי בהם עמ' 16 {המצוה - למסור עצמו למות}, 18, 56, 90, 99, 110-111 {כל בית ישראל}, 152, 174-175 {כל בית ישראל}, 192, 242
ה/א ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 36 {מצוות היחיד שנדחות מפני פקו"נ}, 54 {כפיית יחיד בלי גזירה}
ה/א זכרון הרב עמ' 240 {מדוע פתח בצד שיעבור ואל יהרג, מתחייב בנפשו}, 249, 251, 252 {ר"ח הלוי}, 263 {מתחייב בנפשו}
ה/א חוות בנימין ח"א עמ' קכט, קלא
ה/א חוזה דוד תהלים פרק לט {כ"מ - קושיה מרחב"ת}
ה/א חזון יהושע עמ' קסז {וחי בהם}
ה/א חזון לימים ח"א עמ' רפג
ה/א חזקה רבה אהע"ז ח"ב עמ' 248 {כ"מ}
ה/א חי' בעל שרידי אש עמ' שב
ה/א חי' יפה לב עמ' שיד {למסור נפשו בשאר מצוות}
ה/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עד, קכב
ה/א חי' מרן הגרי"מ עמ' קמו-קמז
ה/א חי' ר' אפרים מרדכי
ה/א חי' ר' חיים הלוי כאן ודף ב
ה/א חי' ר' יהודה זרחיה עמ' מה-נב
ה/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' ח
ה/א חי' ר' שלמה (תשמב) עמ' כא
ה/א חי' ר' שמואל פסחים עמ' סז
ה/א חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קטז
ה/א חיי עולם (בולה) דף נה {כ"מ בשם הר"ן - רק בל"ת}
ה/א חיים ומלך
ה/א חיים שאל ח"ב סי' מג אות ד
ה/א חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' ריח
ה/א חכמת גרשון עמ' שי-שיב
ה/א חכמת התורה פ' לך לך עמ' קנא-קנב
ה/א חלקת מאיר
ה/א חמדת ישראל ח"ב דף כג ע"א {כ"מ}, נז ע"ד {כ"מ}
ה/א חמרא וחיי עמ' שנב
ה/א חק לישראל נזיקין עמ' 259, 372 {ר"ח הלוי}
ה/א חק לישראל פגמים בחוזה עמ' 239 {ר"ח הלוי}
ה/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תד, תעז, ח"ג עמ' קלג, ח"ד עמ' קכ
ה/א יד המלך (לנדא)
ה/א יד ושם
ה/א יד ישראל ח"ב
ה/א יחל ישראל (תשנב) עמ' קכב
ה/א יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' כב
ה/א יחלק שלל ח"ג עמ' קכא {לפני מתן תורה לא נצטוו על קה"ש}
ה/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 595
ה/א יצחק ירנן
ה/א יראה ואהבה עמ' ה
ה/א ישא מדברותיך עמ' עד {ר"ח הלוי}
ה/א ישועות יעקב נזיקין עמ' רצא
ה/א ישורון ח"כ עמ' שסג-שסד {ר"ח הלוי}
ה/א ישיב יצחק חלק כה סי' צז עמ' תיא {חינוך קטן לקידוש השם}
ה/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 70-71
ה/א כבודה של תורה ח"ג עמ' נח
ה/א כוכבי בוקר עמ' רלא, תנג
ה/א כוכבי בוקר עמ' רלט {אור גדול}
ה/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקמג {כ"מ - ר"ח בן תרדיון}
ה/א כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קנג
ה/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רמד {כ"מ}
ה/א כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קפ
ה/א כתר המלך
ה/א לב שלם [כנה"ג יו"ד קנז הגהב"י אות ז, ובספרי לבב שלם כ"י, מקראי קדש (תפט) קט ע"ב, כ"מ איסורי ביאה פי"ד ה"ד]
ה/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קלז
ה/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קלד, קנא, חט"ו עמ' קסו
ה/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' לד
ה/א לחם שלמה (לניאדו) עמ' 35
ה/א למודי ה' (תקמז) דף קי ע"ג {כ"מ - מ"ע}
ה/א לקוטי סופר ח"ב דף כה ע"א
ה/א לקוטי שיחות אחרי תשדם ס"ז
ה/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 133, 134, 167 {השמיט שלא למסור נפש ע"מ שייעשה נס}, 170
ה/א לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' י אות ו-ז {ונקדשתי}
ה/א מאור ישראל
ה/א מאור למלך פסחים עמ' קא {ר"ח הלוי}, קב {אהא"ז}, קד {יד המלך}
ה/א מאורי שערים עמ' רנא
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 361
ה/א מגדל עז עמ' קכח, קכט, קלד
ה/א מגולה לגאולה עמ' 148
ה/א מגיא ההריגה עמ' לו
ה/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 701
ה/א מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רמח
ה/א מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קפב
ה/א מועדי הרב עמ' 65
ה/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קעז, ח"ז סי' רג
ה/א מוריה גל' קנט עמ' צז, גל' קעה עמ' קיא {כל בית ישראל}, קיג {כ"מ - הנאת עצמן}, קיד {כל בית ישראל}, גל' קפא עמ' מד, מו-מז {כל בית ישראל}, גל' רמג עמ' נד {גזל נדחה מפני פקו"נ}
ה/א מזבח חדש דף ב ע"א
ה/א מזכרת למשה עמ' א, ד {וחי בהם}
ה/א מחנה לויה (תשעד) עמ' שסב {כ"מ}
ה/א מחקרי ארץ או"ח סי' א
ה/א מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' ו
ה/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 524
ה/א מלאכת מחשבת עמ' צט, קג {מתחייב בנפשו}
ה/א מנחה לאהרן (וולף) עמ' 63
ה/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קכד
ה/א מנחת אשר פסחים עמ' ריט
ה/א מנחת חינוך ח"ב עמ' תכד {כ"מ}
ה/א מנחת חינוך מצוה רצו (דף קח ע"ד)
ה/א מנחת יואל עמ' קכו
ה/א מנחת מחבת עמ' קכח
ה/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' נשבע לבטל את המצוה
ה/א מסירות נפש עמ' 34 {ר"ח הלוי}, 39 {ר"ח הלוי}, 45 {ר"ח הלוי}, 46 {ר"ח הלוי}, 84, 85, 88, 117, 212
ה/א מעדני ביאורים עמ' יג, כא, קסו
ה/א מעין החכמה עמ' קסח, רנט {כ"מ}
ה/א מעליות ח"יג עמ' 225-242
ה/א מצווה ועושה ח"א עמ' רכו, שט
ה/א מקור חסד עמ' תקיג
ה/א מקראי קדש (תפט) דף קו ע"ב
ה/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קלט, קעט {כ"מ}, קפט {כ"מ}, רעג
ה/א מראה הגדול ח"א דף קיט ע"א {מקראי קדש (תפט)}
ה/א מרגליות הים סנהדרין עד ע"ב אות יב, טז {ר"ח הלוי}
ה/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמ אות א {כ"מ - ר"ח בן תרדיון}
ה/א משא בני קהת
ה/א משב יעקב ח"א
ה/א משבצות זהב ישעיהו עמ' תרמג
ה/א משברי ים עדל"ת סי' יב ס"ק ג
ה/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמא {וחי בהם}, רמג
ה/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תשכג
ה/א משכיל ליהודה עמ' רה-ריא {ר"ח הלוי}
ה/א משכן שילה עמ' שמז {ר"ח הלוי}
ה/א משנה הלכות ח"ג סי' צו, ח"ט סי' שמט
ה/א משנה שכיר יו"ד עמ' שצח {הגהמ"י}
ה/א משנת יהודה ח"א פ"ל הט"ו
ה/א משנת יעקב כאן
ה/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנא
ה/א משנת יעקב קדושה עמ' ב, שעה
ה/א משנת משה קידושין עמ' רמו
ה/א משנת פקוח נפש סי' מד אות א, סי' נה אות ז {ר"ח הלוי}
ה/א משנת ר' אהרן כתובות עמ' נא
ה/א משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 284
ה/א משען המים דף טז ע"ב, לז ע"א, נח ע"ב {אסור ליהרג אם אינו חייב}
ה/א משק ביתי סי' רל (קו ע"ב)
ה/א משרת משה (עטייה)
ה/א נועם ח"ט עמ' רא, חי"ז עמ' קכב
ה/א נועם שיח ח"א עמ' רמ
ה/א נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' ג
ה/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות יח {וחי בהם}
ה/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יג אות יח {וחי בהם}
ה/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 404, 420
ה/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ט אות ב
ה/א נר יצחק (ארדיט) עמ' א
ה/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פו ע"א {לאו של חילול השם}
ה/א נשמה של שבת עמ' 459
ה/א נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמב
ה/א נתיב מצותיך עמ' צא
ה/א נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' תקנ {ר"ח הלוי}
ה/א נתן פריו ב"מ עמ' שט
ה/א נתן פריו הל' נט"י עמ' קיג
ה/א ס' השבי"ט עמ' טז, כא-כג, כה, מ
ה/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קכה
ה/א סדר הלכה דף ד ע"ג-ו ע"א
ה/א סודו של המשפט העברי עמ' 239 {ר"ח הלוי}
ה/א סתירת זקנים - הלכה עמ' מט
ה/א עדות בישראל
ה/א עורה שחר דף נ ע"ג
ה/א עזוז חיל
ה/א עיונים (פאור) עמ' 44, 21
ה/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 342
ה/א עין חיים ח"א עמ' קצז {האם יש לחזר אחר קה"ש}, קצח {בית ישראל}
ה/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 60, פרק 2 הע' 178, פרק 5 הע' 14-13, 63
ה/א עליות משה (תשנב) ח"א עמ' א
ה/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' א
ה/א עמודיה שבעה עמ' רה {אסור ליהרג חוץ מג' עבירות}
ה/א עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 67, 113 {ר"ח הלוי}
ה/א ענבי פתחיה עמ' 263 {אהא"ז}
ה/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ס {כ"מ}, קמ {כ"מ}
ה/א עצי חיים על התורה עמ' קסו
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 226
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 244
ה/א ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' מא, נ
ה/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תעח, תפז {מתחייב בנפשו}
ה/א ערוגת הבושם (הצרפתי)
ה/א פאר יעקב ח"ב עמ' תתלח, ח"ג עמ' תרא
ה/א פי' ר"ש אבינר
ה/א פני שלמה (אמריליו) דרוש כב דף מד ע"ג
ה/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/א פרי האדמה ח"א
ה/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' ס אות א
ה/א פרי מלכה סי' פ
ה/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ד-ח
ה/א פרי צדיק פ' זכור אות יב {מתחייב בנפשו}
ה/א פרשת המלך
ה/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 218, 292
ה/א צבא אהרן - דרשות לבר מצוה עמ' נח, עד, פב, פו {כ"מ - אלישע כבר קיים תפילין}
ה/א ציון לנפש חנה חיה עמ' כח
ה/א צמח דוד (סקאליע) עמ' תקצד {מתחייב בנפשו}
ה/א קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 156 {ר"ח הלוי}
ה/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ז, נד {כ"מ}
ה/א קובץ
ה/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קמט, ח"ג עמ' תרמב {ר"ח הלוי}, תרצב
ה/א קובץ על יד ח"א
ה/א קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רכו {ר"ח הלוי}
ה/א קול דודי סוטה סי' רעז
ה/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ה/א קונטרס קידוש השם (תשעז) עמ' א-כג
ה/א קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות י
ה/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 169 ואח"כ אותיות ג, ה, ז
ה/א רמב"ם המאיר עמ' קנה-קנו
ה/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קלד
ה/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' שלט
ה/א רנת יצחק שמואל עמ' רע {מתחייב בנפשו}
ה/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' טז
ה/א רץ כצבי על חדשי השנה עמ' קלה
ה/א רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לה, עמ' קפא, קפו, קצ
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) קונ' מעמק הבכא עמ' טז {ברכה על קה"ש}, יט {הנהרג מפני שהוא יהודי}
ה/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' סד
ה/א שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תפג
ה/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' לה
ה/א שו"ת הריב"ש עמ' קפט
ה/א שיורי ברכה יו"ד דף לג ע"ג {כ"מ}
ה/א שיח ערב סנהדרין עמ' קכט, קלד, קמב
ה/א שירת דוד כתובות עמ' יב, טז
ה/א שירת הלויים פסחים סי' נג אות ב {גליונות חזו"א לר"ח הלוי}
ה/א שלל דוד
ה/א שלמי מרדכי (השלמות)
ה/א שם דרך בראשית ח"ב עמ' קמט
ה/א שם דרך כתובות עמ' ל
ה/א שם דרך סנהדרין עמ' קעו, קעח
ה/א שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תלג {מתחייב בנפשו}
ה/א שמוש חכמים א עמ' פב {ר"ח הלוי}
ה/א שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' נו
ה/א שמן ראש חנוכה ח"א עמ' ריז, רפב {מתחייב בנפשו}
ה/א שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 160
ה/א שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קלו
ה/א שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יג {ר"ח הלוי}, יד
ה/א שעורי ר' שלמה עמ' צג-צד {ר"ח הלוי}
ה/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' מא {ר"ח הלוי}
ה/א שערי טהר ח"ה שער ב סי' כד אות ב, ח"ו סי' א אות א, סי' מב אות ה
ה/א שערי צדק ח"ג עמ' 204-205 {ר"ח הלוי}
ה/א שערי קדוש ה' עמ' קסז, ריד, רכב, רכח {מתחייב בנפשו}, רמה {בני נח}, רמו {מתחייב בנפשו}, רמח {בני נח}, רנג, רסב, רסו-רעז, רפד, רפו, רפח, רצ {מתחייב בנפשו}, שט, שיא, שכח {אהא"ז}
ה/א שערי קדוש ה' עמ' רכג-רכו, רל, רלג-רלה {ר"ח הלוי וגליונות חזו"א}
ה/א שפתי דעת ח"א עמ' קב
ה/א שרידי אש ח"א עמ' תצח, ח"ב עמ' תלז, תמב
ה/א תאריך ישראל סי' ד אות י הערה טו, סי' יח הערה ה, י {כ"מ}
ה/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קפג ע"ד
ה/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תתקלב {המפרש}
ה/א תולדות שם דף נט ע"ג
ה/א תורה לדעת ח"ו עמ' נג
ה/א תורה לישראל עמ' 62
ה/א תורה שלמה בראשית פ"א השמטות לאות תלא (עמ' קפ), אסתר פ"ב אות קיז
ה/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 214, 204, 202
ה/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 219, 221, 232
ה/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' צד, קס, ח"ב עמ' קעח
ה/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קעח {דברי ירמיהו}
ה/א תורת השבת והמועד עמ' 380
ה/א תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצח-קצט
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שיא-שיב
ה/א תורת מנחם ח"ב עמ' 300, ח"ד עמ' 233 {יעבור ואל יהרג וכו' יהרג ואל יעבור}
ה/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרנד, תרפא, תרפח, תשכה
ה/א תחומין ח"א עמ' 308, ח"ב עמ' 414, ח"ג עמ' 278, ח"ה עמ' 84 {גר"ח}, חי"ב עמ' 235, חט"ז עמ' 318
ה/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ל, ריא, ריג
ה/א תפארת אריה עמ' ר {ר"ח הלוי}
ה/א תרומת הגורן ח"א עמ' 232 {ר"ח הלוי}
ה/א תשובות יהודה דף עא ע"א {חיוב מס"נ - דוקא בישראל}
ה/ב אבן האזל
ה/ב אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רנה
ה/ב אגרא דשמעתא ח"ג עמ' צה
ה/ב אהל דוד (קהן) ח"א שמואל ב פט"ז פס' כב, ח"ד אסתר פ"ג פס' ח
ה/ב אוצר המלך (גם בהגהות)
ה/ב אור גדול דף ד ע"ב, יא ע"א, טו ע"א
ה/ב אור הרעיון עמ' קנג {בעשרה מישראל}
ה/ב אור חדש (בלומ') דף קכד ע"ב {עשרה מישראל}
ה/ב אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 77, 316
ה/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 425-426
ה/ב אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 153
ה/ב אורות הרמב"ם
ה/ב איש מבין ח"א דף קמא ע"א {פרי חדש}
ה/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קצה
ה/ב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קס {לח"מ}
ה/ב אמרי איש עמ' רי
ה/ב אמרי אמת (אלתר) לקוטים דף צב ע"ג [עשרה מלבדו או עשרה עמו]
ה/ב אמת ליעקב מועד עמ' שמז {בשבת}
ה/ב אמת ליעקב מקרא עמ' קפא
ה/ב אמת ליעקב נשים עמ' רו {הגהמ"י אות ג}, כז {מל"מ}
ה/ב אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 29, 36, 68
ה/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 199 {פרהסיא}
ה/ב אפיקי מגינים פסחים סי' כג
ה/ב ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צ {מל"מ}
ה/ב ארץ בנימין עמ' מג, שכו
ה/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יב פסוק יב {השמיט קרקע עולם}
ה/ב באר מרים פ"ו ה"ג, פ"י ה"ב
ה/ב באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קמד
ה/ב באר ראי עמ' עב
ה/ב בארות נתן ח"ב עמ' כז, נא, נג
ה/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לה ע"א {קרקע עולם אסור}, ח"ה עמ' קמט {גם האשה}
ה/ב בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קמ
ה/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קמו
ה/ב בית אב (ענתבי) דף א ע"ג ודף ז ע"ג
ה/ב בית אהרן (צורוגון) פ' ואתחנן דף נז ע"א {גילוי עריות - במעשה בילדים שלקחו הרומיים בים}
ה/ב בית אהרן וישראל גל' נה עמ' ח, גל' עו עמ' נא {פרהסיא}
ה/ב בית גמליאל ח"א עמ' א-ב
ה/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' א
ה/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רסא {כ"מ}, ח"ד עמ' פד-פה
ה/ב במלכות היהדות עמ' 34
ה/ב בן אברהם (אישטרושא)
ה/ב בן אשר סי' ט הערה ח
ה/ב בן יהודה סי' קלז
ה/ב בנין אריאל יאיר עמ' 53
ה/ב בצור ירום ח"ז עמ' רד הערה 50
ה/ב בצור ירום ח"ט עמ' קצו הערה 50
ה/ב ברור הלכה סנהדרין עד ע"א ציון ג, ה, ו, ואחרי ציון ו, עד ע"ב ציון ב, ג
ה/ב ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף א
ה/ב ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' ב
ה/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קט {כ"מ}
ה/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנא
ה/ב גבורת יצחק תרומות עמ' רמח
ה/ב דברות אליהו ח"ג עמ' צב-צג {השמיט קרקע עולם}
ה/ב דברות משה כתובות עמ' כא
ה/ב דברי חיים תשובות נוספות סי' יב
ה/ב דברי יואל - שו"ת עמ' צד-צה
ה/ב דברי יואל בראשית ח"א עמ' תסה
ה/ב דברי יחזקיהו ח"א עמ' קלז-קלח {הנאת עצמן, פרהסיא}
ה/ב דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רלח
ה/ב דגל ראובן ח"ג סי' ה
ה/ב דגל שמעון סי' ט אות א
ה/ב דינא דחיי ח"א דף ב ע"א
ה/ב דעת אמונה ח"ב עמ' עא
ה/ב דעת הרמב"ם עמ' 51-52
ה/ב דרך המלך (רבי)
ה/ב דרך הנשר (ריכטר) קונטרס א
ה/ב דרשות ר"י אבן שועיב עמ' קו
ה/ב החברה והשפעתה מאמר 16 סעיף ד
ה/ב המעמד האישי בישראל עמ' 245 {מל"מ}
ה/ב המשפט העברי עמ' 808
ה/ב הסתרים באסתר עמ' 190-192
ה/ב העמק שאלה ח"א שאלתא מב אות ד
ה/ב הר המלך ח"ג עמ' צג, ח"ח עמ' עא, קעח-קעט
ה/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצז
ה/ב וחי בהם עמ' 18 {מצות ונקדשתי מתקיימת בשלוש עבירות}, 23, 90, 242, 243
ה/ב ויואל משה מאמר א סי' קו
ה/ב ויואל משה עמ' קיז
ה/ב ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 56-57 {הנאת עצמן}, 58 {נ"מ - אם בידם להעבירו בע"כ}
ה/ב ויקח אברהם
ה/ב זאת ליעקב שמות עמ' פב
ה/ב זיו משנה
ה/ב זכרון אהרן סי' לג, עמ' עג {מל"מ}
ה/ב זכרון הרב עמ' 243, 249 {גילוי עריות - גם באשה}
ה/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תקעב
ה/ב חוקת עולם עמ' 212 {על ג' עבירות יהרג ואל יעבור}
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חזון לימים ח"א עמ' רפג
ה/ב חי' הריצ"ד
ה/ב חי' חתם סופר
ה/ב חי' מרן הגרי"מ עמ' קמו-קמז
ה/ב חי' ר' אפרים מרדכי
ה/ב חי' ר' שלמה (תשסא) ח"ג עמ' לח
ה/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שפא
ה/ב חי' רעק"א
ה/ב חיים ומלך
ה/ב חיים שאל ח"ב סי' מג אות ד
ה/ב חיים תחלה (תשנג) עמ' נב
ה/ב חיים תחלה (תשסא) אופן כה ד"ה עוד
ה/ב חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' קעה
ה/ב חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יח ע"א
ה/ב חמדת שלמה עמ' קמט
ה/ב חנא וחסדא ח"א דף לט ע"ג {שם יוסף}
ה/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תד, ח"ג עמ' רב, ח"ד עמ' תכו
ה/ב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תיח, תלא {מל"מ}
ה/ב יד המלך (פלומבו)
ה/ב יד יעבץ
ה/ב יד ישראל ח"ב
ה/ב יראה ואהבה עמ' ב {מל"מ}
ה/ב ישועות יעקב נזיקין עמ' רצא {מל"מ}
ה/ב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 25, 70-71
ה/ב כוכבי בוקר עמ' ת {אור גדול}, תנג
ה/ב כרם היה לידידי עמ' 60
ה/ב לב שלם
ה/ב לבושה של תורה סי' ע אות מ {מל"מ}
ה/ב למודי ה' (תקמז) דף יא ע"א {מל"מ}, לד ע"ג {מל"מ}
ה/ב למודי ה' (תשפא) עמ' קצד {מל"מ}
ה/ב לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' י ס"ק יא
ה/ב לקוטי שפת אמת
ה/ב מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 380
ה/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' קסה {מל"מ}
ה/ב מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' עט
ה/ב מגדל עז עמ' קכח, קכט, קלד
ה/ב מועדי הרב עמ' 65
ה/ב מוריה גל' קנט עמ' צד-צה {השמיט קרקע עולם, ר"ח הלוי}
ה/ב מזכרת למשה עמ' א, נב
ה/ב מחנה לויה (תקעט) דף פט ע"ב {מל"מ}
ה/ב מחנה לויה (תשעד) עמ' שסו, שסח {מל"מ}
ה/ב מחקרי ארץ טור ה סי' ב
ה/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 524
ה/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ג עמ' 118
ה/ב מנחה לאהרן (וולף) עמ' 63
ה/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ח
ה/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' תכג, תכה-תכו
ה/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תצא {מים חיים}
ה/ב מנפת צוף עמ' 600
ה/ב מסירות נפש עמ' 141, 250
ה/ב מעדני ביאורים עמ' יג, יט
ה/ב מעין החכמה עמ' שיג
ה/ב מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 279
ה/ב מקצוע בתורה סי' מו ס' לז ס"ק מו
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעד
ה/ב מראה הפנים סנהדרין דף טז
ה/ב מרגליות הים סנהדרין סא ע"ב אות ח {בשלוש עבירות - קדוש השם}
ה/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמ אות ב {מל"מ}
ה/ב משאת המלך (אדרי)
ה/ב משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמ
ה/ב משכיל ליהודה עמ' רה-רו {השמיט קרקע עולם}, רז, רי {שלש העבירות החמורות}
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שעט-שפ {מל"מ}, תלט-תמ, תנ
ה/ב משנת ר' אהרן כתובות עמ' נא
ה/ב משפט כהן עמ' שכו ע"א
ה/ב משפטי עזיאל ח"ג עמ' כב,קמח
ה/ב משפטים לישראל עמ' קסו
ה/ב משרת משה (עטייה)
ה/ב נועם ח"ח עמ' שכא, חכ"א עמ' שיז {מים חיים}
ה/ב נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' מט
ה/ב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 417
ה/ב נחלת יצחק כתובות סי' מז
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מה אות ד
ה/ב נרות אהרן (גם עמ' קצד)
ה/ב ס' השבי"ט עמ' כד, כו
ה/ב סיני ק עמ' שמג
ה/ב סתירת זקנים - הלכה עמ' מט
ה/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' י
ה/ב עיונים (פאור) עמ' 151
ה/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 342
ה/ב עין חיים ח"א עמ' קצח
ה/ב עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 60, פרק 2 הע' 178, פרק 5 הע' 13, 15, 63
ה/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' א
ה/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' א
ה/ב ענבי פתחיה עמ' 264 {דברי ירמיהו}
ה/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' רכו {מל"מ}
ה/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תרנח {מל"מ}
ה/ב ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 199
ה/ב פי' ר"ש אבינר
ה/ב פני מבין ח"ב דף קסב ע"ד {מל"מ}
ה/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/ב פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כא דף כא ע"א {הנאת עצמן}
ה/ב פרי חדש (רק במהד' זולקווא)
ה/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ו-ח
ה/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ז {מל"מ}
ה/ב קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף ג ע"ג {מל"מ}
ה/ב קהלת שלמה דף כח ע"ב
ה/ב קונטרס קידוש השם (תשעז) עמ' כד-קכה
ה/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 167, 169 ואח"כ אותיות ג, ה, ז
ה/ב קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות יד
ה/ב קרן הצבי מצוה סא אות ט
ה/ב רלב"ג ויקרא פכ"ב פסוק לב עמ' שלב
ה/ב רמב"ם המאיר עמ' קנז
ה/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפג {מתחייב בנפשו, וכ"מ - דור פרוץ}
ה/ב רץ כצבי על חדשי השנה עמ' קלה
ה/ב רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לה, עמ' קפא
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרמט
ה/ב שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לט {פרהסיא}
ה/ב שדה הארץ ח"ב דף יג ע"ג {מל"מ בשם רא"ם}, קכד ע"ב {מל"מ}
ה/ב שו"ע הרב הל' גזילה וגניבה סי' ב
ה/ב שו"ת מהרי"ק סי' קלז
ה/ב שי כהן עמ' עה {מאי חזית}
ה/ב שיח יוסף ח"ב עמ' קפב {מל"מ}
ה/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קכט, קמא {או"ש}, קמב
ה/ב שיחות לספר ויקרא עמ' קיג-קיד
ה/ב שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 177 {או"ש - להתיר מנעלו בשבת}
ה/ב שלמי מרדכי (השלמות)
ה/ב שם דרך בראשית ח"ב עמ' קמט
ה/ב שם דרך כתובות עמ' כט-ל
ה/ב שם דרך סנהדרין עמ' קע, קעז
ה/ב שם יוסף (אליקים) דף א ע"א
ה/ב שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"ג
ה/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רי
ה/ב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יג
ה/ב שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' מז
ה/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כח
ה/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לד
ה/ב שערי טהר ח"ו סי' ו אות א, סי' מב אות ה, סי' עז, ח"ח סי' כ אות ד, סי' עד אות ב
ה/ב שערי קדוש ה' עמ' ק {ג' עברות}, קא {הנאת עצמן}, קיג-קיד {כ"מ - גוי הבא על ישראלית}, קיט-קכ {אבל ע"ז}, קכד-קכו {מל"מ - שו"ת רא"ם}, קסח, רה {מנהג}, רו {מעשה רקח}, ריז-ריט {כ"מ בשם רמב"ן - גוי הבא על ישראלית}, רמ {בית אב (ענתבי)}, רמב-רמג {אנס אשה לבועלה}, שכא-שכב {ג' עבירות}
ה/ב שפתי דעת ח"א עמ' קכד
ה/ב תורה אור (באנדי) עמ' שמב
ה/ב תורה שלמה אסתר פ"ב אות קיז
ה/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 209
ה/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 221, 227, 233
ה/ב תורת השבת והמועד עמ' 449, 411-410, 381
ה/ב תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצח-ר
ה/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשכה
ה/ב תחומין ח"א עמ' 308
ה/ב תחומין חט"ו עמ' 351, חט"ז עמ' 218
ה/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצז {מים חיים}
ה/ב תקנת השבים עמ' 203
ה/ב תרומת הדשן פסקים סי' רג
ה/ב תשבי שורש הני מילי עמ' פב {בד"א}
ה/ב תשובה שלמה או"ח סי' ז
ה/ב תשובות הראב"ד סי' ד
ה/ג אבני נזר יו"ד סי' קלא אות ד
ה/ג אהל דוד (קהן) ח"א דניאל פ"ג פס' ד
ה/ג אור גדול דף טו ע"ג-ע"ד, טז ע"ג
ה/ג אור הנר (ראטה) עמ' 142 {עונשו אם הרג מתוך אונס}
ה/ג אור הרעיון עמ' קנד {בשעת הגזרה}
ה/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 19, 77
ה/ג אור תורה (בלומ') דף ק ע"א {בשעת גזירה צריך לברוח}
ה/ג אורות הרמב"ם
ה/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 190 {כ"מ}
ה/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קצה
ה/ג אמרי שפר (חלאוה) עמ' רצו
ה/ג ארץ בנימין עמ' מג
ה/ג בארות נתן ח"ב עמ' כז, לד, מג, מט, נא
ה/ג בית אב (ענתבי) דף ט
ה/ג בית אהרן וישראל גל' כב עמ' יז {פרי חדש}
ה/ג בית המדרש
ה/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' א
ה/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' רו
ה/ג בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' ל {מל"מ}
ה/ג בן אברהם (אישטרושא)
ה/ג ברור הלכה סנהדרין עד ע"א ציון ד, ו
ה/ג ברכת ראובן דף קטו ע"ג
ה/ג בתורתו יהגה ח"א עמ' פז
ה/ג גזע ישי דף קצט ע"ב
ה/ג גליונות אבני נזר
ה/ג דבר המלך (מנקין) עמ' 1
ה/ג דברות אליהו ח"ו עמ' עד {פר"ח}
ה/ג דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' קי
ה/ג דברי חיים תשובות נוספות סי' יב
ה/ג דברי יואל - שו"ת עמ' צד
ה/ג דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קנח, רה {שעת הגזירה}
ה/ג דעת הרמב"ם עמ' 52
ה/ג המאיר לארץ
ה/ג הר המלך ח"ז עמ' תריא
ה/ג הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' כב
ה/ג התורה והמדינה חי"א עמ' רנג
ה/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שצו
ה/ג וחי בהם עמ' 28 {השמיט ערקתא דמסאנא}
ה/ג ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 54 {שעת הגזירה}
ה/ג זאת ליעקב שמות עמ' פב
ה/ג זיו משנה
ה/ג חכמת גרשון עמ' שיא
ה/ג חמדת ישראל ח"א דף א ע"ב
ה/ג יד ישראל ח"ב
ה/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רז
ה/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 70-71
ה/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' ס
ה/ג כלילת יופי דף כא, ל-לא
ה/ג לב שלם [דינא דחיי ח"א דף ב ע"א, פני שלמה דף מה ע"ב, שו"ת הרדב"ז ללשונות הרמב"ם סי' ג, ספרי לבב שלם כ"י, מקראי קדש (תפט) קט ע"ב, ב"ח אהע"ז סי' טז, חנן אלקים מד ע"א]
ה/ג לקוטי שפת אמת
ה/ג מגדל עז עמ' קכח, קכט, קלד
ה/ג מגיא ההריגה עמ' לו
ה/ג מהלכי משפט ח"ד עמ' 701
ה/ג מוריה גל' ריז עמ' ח {אמירת "גוי אני" להציל עצמו}
ה/ג מזכרת למשה עמ' יד {פרי חדש}
ה/ג מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' ט
ה/ג מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 524, 544
ה/ג מנחה לאיש עמ' 247
ה/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ח
ה/ג מנחת יהודה (אידלמן) עמ' מח
ה/ג מסירות נפש עמ' 249, 250 {לח"מ}, 252 {לח"מ}, 254
ה/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ג מקור חסד עמ' תרא
ה/ג מקצוע בתורה סי' מו ס' לז ס"ק מו
ה/ג מרגליות הים סנהדרין עד ע"א אות כג, עד ע"ב אות כג {סדר משנה}
ה/ג משבצות זהב דניאל עמ' רכד
ה/ג משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' נו
ה/ג משך חכמה שמות בהקדמה
ה/ג משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קלא
ה/ג משנת חיים בראשית עמ' י
ה/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנא
ה/ג משנת משה תענית עמ' קט
ה/ג משפט כהן עמ' שז, שנד ואילך
ה/ג נועם ח"ב עמ' קסג
ה/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 474
ה/ג נמוקי מהרא"י
ה/ג נשמה של שבת עמ' 455 {שעת הגזירה}
ה/ג ס' השבי"ט עמ' כו, ל
ה/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסו
ה/ג סיני ס' יובל עמ' קס
ה/ג סתירת זקנים - הלכה עמ' מט
ה/ג עדות בישראל
ה/ג עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 60, פרק 2 הע' 178, פרק 5 הע' 63
ה/ג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' א
ה/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' א
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 192, 98
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106, 206, 207
ה/ג פי' ר"ש אבינר
ה/ג פני מבין ח"ב דף קמב ע"ג, קעב ע"ג, קעג ע"ב
ה/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ו-ח
ה/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 218, 292
ה/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רצא אות ב ואילך
ה/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תשלט {כ"מ}
ה/ג קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' ע
ה/ג קונטרס קידוש השם (תשעז) עמ' קכו-קלה
ה/ג רמב"ם המאיר עמ' קנח-קס
ה/ג רנת יצחק משלי עמ' רסג, רסח
ה/ג שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קכז
ה/ג שו"ת הריב"ש עמ' קפט
ה/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קכח-קכט, קמא, קעד
ה/ג שירת דוד (שיינין) עמ' כז
ה/ג שם דרך בראשית ח"ב עמ' קמט
ה/ג שם יוסף (אליקים)
ה/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כח
ה/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לד
ה/ג שערי קדוש ה' עמ' קצז-ר, רב-רג, רה {מנהג}, רז, רי {ר"ח בן תרדיון}, ריב {כ"מ - אלישע}, ריד {כ"מ - מדת חסידות}, רטו {כ"מ - ערקתא דמסאנא}, ריט {כ"מ - מדת חסידות}, רסד
ה/ג תאריך ישראל סי' ד הערה טו
ה/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 221
ה/ג תורת השבת עמ' שטז
ה/ג תורת מנחם חל"ח עמ' 327
ה/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרצג
ה/ג תחומין ח"א עמ' 308
ה/ג תחומין חט"ו עמ' 183
ה/ג תחומין חכ"א עמ' 282
ה/ג תשובה שלמה יו"ד סי' טז
ה/ד אבות הראש ח"ב דף נד ע"א
ה/ד אביר יוסף עמ' רכט
ה/ד אביר יעקב (אביגדור) דף עד ע"ג {דרך המלך}
ה/ד אבן האזל
ה/ד אבן משה (פרלמוטר, סוף שו"ת דמשק אליעזר) פ' עקב דף לד ע"א
ה/ד אבן שלמה (ניימן) עמ' נח
ה/ד אבני השוהם (הורוויץ) דף לג ע"ב {מל"מ - אונס ממון}, לד ע"ב-ע"ד {ההוא ולא אנוס, ק"ו לשאר מצוות}
ה/ד אבני נזר יו"ד סי' שו אות לד, אהע"ז סי' טו אות יט
ה/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קצא
ה/ד אגודות אזוב מדברי דף עא ע"ד {העובר בשעת השמד עובר רק בלאו של חילול השם}
ה/ד אגרות הראי"ז עמ' קיב {אין עונש}
ה/ד אגרות משה יו"ד ח"א סי' ח, קמה, ח"ב סי' קכט
ה/ד אהבת קדומים עמ' סז-סח
ה/ד אהל יצחק גיטין עמ' תתיא
ה/ד אהל משה (וינברג) פתח האהל דף ב ע"ב-ע"ג {מתחייב בנפשו - בב"נ}
ה/ד אוצמפה"ת ב"מ נט ע"א הע' 10 {מל"מ}
ה/ד אוצר המלך (גם בהגהות)
ה/ד אוצרות הרמב"ם
ה/ד אוצרות יהושע עמ' תקלט
ה/ד אור גדול דף ג ע"ד, טז ע"ד, יז ע"א-ע"ד, כא ע"ג, כג ע"ג {מל"מ}, כד ע"א, כה ע"ב, כו ע"א
ה/ד אור דוד עמ' סו, סט
ה/ד אור המזרח חל"ד עמ' 79-80 {לח"מ - מצות ונקדשתי - רק בפרהסיא, צירוף נשים לעשרה לענין פרהסיא}
ה/ד אור זרוע לצדיק עמ' 95-98
ה/ד אור חדש (בלומ') דף קכג ע"ד {לח"מ - מסירות נפש על מצוות עשה}
ה/ד אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 968 {כ"מ - לא נחשב אנוס}, פ"ד הע' 449 {אם יכול לברוח}
ה/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 78
ה/ד אור משה קדשים עמ' רב
ה/ד אור עולם (שניאורסון) עמ' 109, 314, 427
ה/ד אור צהיר
ה/ד אור תורה (בלומ') דף צה ע"ג {אם אינו מקדש את השם נקרא מחלל השם}
ה/ד אורות הרמב"ם
ה/ד אורות חיים פ' ד אות י {לא נענש}
ה/ד אורח ישר דף יט ע"א
ה/ד אורח ישראל סי' כ אות כט, סי' כד הערה יג, סי' כו הערה כ, מילואים לסי' יב ח"א אות ח
ה/ד אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רלח
ה/ד אושר ירוחם עמ' קיז
ה/ד אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קפה
ה/ד אז שמח עמ' רב
ה/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 190 {הגהמ"י}
ה/ד איים בים כתובות סי' כב אות ג {החיוב של קידוש השם}
ה/ד איש על העדה (סולובייציק) עמ' 82, 84
ה/ד אמונת יהושע עמ' אלף תשצג {הרוגי מלכות}
ה/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' רב
ה/ד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 112 {פטור מעונש}
ה/ד אמירה נעימה (בלוך) עמ' טו {מתחייב בנפשו}
ה/ד אמר יצחק דף ט ע"ג
ה/ד אמרי איש עמ' קצח, ריא
ה/ד אמרי זאב דף סד ע"ב {להחמיר במסירות נפש}
ה/ד אמרי כהן (הולנדר) עמ' קעט-קפ
ה/ד אמרי נפתלי ח"ב עמ' מד, רלו, רעג
ה/ד אמת ליעקב מועד עמ' שמג {אין ממיתים אותו} שמו {מתחייב בנפשו}, נזיקין ח"א עמ' קסד
ה/ד אמת ליעקב מקרא עמ' ריא
ה/ד אמת ליעקב נשים עמ' כה {אין נענש}, צ-צא {אין מלקין אותו}, רא {מולך - ע"ז}, רה
ה/ד אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 12, 14, 15, ע' אנוסים הע' 8, 18
ה/ד אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' סט
ה/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 328 {כ"מ בשם נ"י - חסיד}
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' ד אות א {מתחייב בנפשו}, ב
ה/ד ארץ בנימין עמ' מג
ה/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' רס
ה/ד ארשות החיים עמ' סב, עח, פח, צו, קטו
ה/ד אש דת (תשמח) עמ' קעז
ה/ד באר בשדה עמ' סא {נהרג ולא עבר}
ה/ד באר דוד ב"ק ח"ב סי' א אות ג
ה/ד באר יוסף ח"ג עמ' רנט
ה/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ז
ה/ד באר מרים פ"ו ה"ג, פ"י ה"ב
ה/ד באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תעח
ה/ד באר ראי עמ' עו, תכט
ה/ד באר שרים פרשת פקודי דרוש א אות ג {מתחייב בנפשו}
ה/ד בגדי ישע
ה/ד בד קודש (פוברסקי) ח"א דף ע ע"ד {כ"מ}, ח"ד דף צא ע"א, ח"ה עמ' קמט-קנ {אין מענישים}
ה/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ד ע"ג {עבר - פטור ממיתה}
ה/ד בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קלא, קמא, קמה
ה/ד בדבר מלך ח"י עמ' רע
ה/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 310
ה/ד בינת נבונים דף קלד ע"ב
ה/ד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' יא, כה
ה/ד ביצחק יקרא (תשע) סי' יח סעיף א ד"ה והנה, וסעיף ב, וסי' נח סעיף ב ד"ה והנה, וסי' פב סעיף א ד"ה והנה
ה/ד בית אב (ענתבי) דף י
ה/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנז
ה/ד בית אהרן וישראל גל' לח עמ' כד, כו, כט, גל' נה עמ' ח-ט, גל' עו עמ' קמא {לא לוקה}, גל' עח עמ' קלו {מתחייב בנפשו}
ה/ד בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' ע {עבר - לא נענש}
ה/ד בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' לד {מתחייב בנפשו}
ה/ד בית המדרש
ה/ד בית המלך (בוים)
ה/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' מו
ה/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' א, קלה-קלז
ה/ד בית זבול ח"ב סי' א אות יג, סי' יא אות ב, סי' יב אות ב
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) כתובות דף ט ע"ב
ה/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' שעח סעיף א {מל"מ}
ה/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קסה
ה/ד בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' קפז בהערה, קפח
ה/ד בית לאבות דף 16 ע"א
ה/ד בית לוי (קאפשטיין) דף ה ע"ג
ה/ד בית שערים או"ח סי' יח, יו"ד סי' שנה
ה/ד בכורי אביב (ביק) תהלים אות מז דף כה ע"ג {מתחייב בנפשו}
ה/ד בכורי חיים ח"ג עמ' רסא, ח"ד עמ' פה-פו
ה/ד בן אברהם (אישטרושא)
ה/ד בן אשר סי' יח הערה ג, סי' מו אות יד, יח, כח, לא, לג, הערה טו, סי' מח הערה יב
ה/ד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' סא
ה/ד בני בנים ח"א עמ' קמב
ה/ד בני משה (הכהן)
ה/ד בנין אב (שולמן) סי' ג אות ב
ה/ד בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' לך לך אות ט, מז {מתחייב בנפשו}
ה/ד בנין הלכה עמ' יב-טו
ה/ד בנין יהושע (וילדמן) דף יח ע"ב
ה/ד ברור הלכה ב"ק פ ע"א לפני ציון ד, סנהדרין עד ע"א ציון ג
ה/ד ברך יצחק (ברכה) פ' נח {מתחייב בנפשו}
ה/ד ברכה למנחם עמ' 165
ה/ד ברכת השיר (צינץ) עמ' רנט, רצו {חובל בעצמו}
ה/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קעא {לא נענש}
ה/ד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דף א
ה/ד ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' ב
ה/ד ברכת מרדכי ב"מ עמ' שכ
ה/ד ברכת מרדכי כתובות עמ' עט, פא
ה/ד ברכת ראובן דף קיב ע"א-ע"ד, קיג ע"א {לא לוקה}
ה/ד ברכת שלמה חו"מ עמ' רמט {אין מענישין}
ה/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' פט, קה, קז
ה/ד בת עין (תשסז) עמ' תנ {תלמידי ר"ע}
ה/ד גבורת יצחק (תשמח) דף טו-יז
ה/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' א, ג
ה/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קלא, קעב, ח"ב עמ' ל
ה/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פ {כ"מ - חסיד ויר"ש}
ה/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנד, שנא
ה/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכג-רכד
ה/ד גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנא
ה/ד גבורת יצחק שבועות עמ' צג {יעבור ואל ייהרג - אסור ליהרג}
ה/ד גדולי אריה עמ' קב {מתחייב בנפשו}
ה/ד גור אריה יהודה (תשעח) עמ' תיט
ה/ד גזע ישי דף קנו ע"א
ה/ד גשר יהושע עמ' 25, 235
ה/ד דבר אליהו (מיליקובסקי) שמות עמ' רפד-רפה {מתחייב בנפשו}
ה/ד דבר בעתו (לוינזון) עמ' 126 {מתחייב בנפשו}
ה/ד דבר המלך (מנקין) עמ' 2-11
ה/ד דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' י, כ
ה/ד דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד, ח"ה עניינים שונים סי' לז
ה/ד דברות אליהו ח"ו עמ' עג-עה {נהרג ולא עבר - מתחייב בנפשו}
ה/ד דברות משה סנהדרין עמ' תס, תקיח {מתחייב בנפשו}
ה/ד דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה כט, גיטין עמ' תקמה, ב"ב ח"א סי' יב הערה יא, הבבות עמ' קלב
ה/ד דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' קד
ה/ד דברי חיים ח"ב יו"ד סי' נד, אהע"ז סי' קע
ה/ד דברי חן (נתנזון) דף ז ע"א-ע"ב, נח ע"ג
ה/ד דברי חפץ עמ' כח
ה/ד דברי יהודה סי' לח אות ג
ה/ד דברי יואל - שו"ת עמ' צג, תקכה
ה/ד דברי יואל במדבר ח"א עמ' רכב
ה/ד דברי יואל מועדים ח"א עמ' שעז
ה/ד דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קנט {נהרג ולא עבר קידש את השם}, רה {העובר מחמת אונס לא נענש}, רמד {מתחייב בנפשו}
ה/ד דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רע, שסו
ה/ד דברי יוסף (אירגס) סי' מה דף צא ע"א {מתחייב בנפשו}
ה/ד דברי יחזקיהו ח"א עמ' קלח-קלט
ה/ד דברי יציב חו"מ עמ' קכב
ה/ד דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רלח
ה/ד דברי פנחס ח"ב עמ' רסח {מתחייב בנפשו}
ה/ד דברי שאול שמות עמ' ח
ה/ד דברי תורה (שפירא) ח"ט סי' ו {כ"מ}
ה/ד דובר ישרים פסח עמ' תמח, תנה
ה/ד דודאי משה עמ' קס
ה/ד דור דורים עמ' שצג
ה/ד דורש טוב עמ' 109
ה/ד דינא דחיי ח"א דף קפד ע"ג
ה/ד דעת אמונה ח"ג עמ' רצט, שכז
ה/ד דעת כהן עמ' שעד
ה/ד דעת מרדכי ח"א דף עד ע"ב
ה/ד דעת משה (פרידמן) סי' נה
ה/ד דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' שמ
ה/ד דרך המלך (חוידינסקי)
ה/ד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 420
ה/ד דרך ישרה ח"א עמ' קצד, ח"ב עמ' קכב
ה/ד דרכי צדק עמ' רז, רכג {מתחייב בנפשו}
ה/ד דרשות מנחת יצחק עמ' רלו {מתחייב בנפשו}
ה/ד האיר ממזרח כתובות סי' ו אות ב {אין מלקין אותו ואצ"ל אין ממיתין אותו ב"ד, שאין מלקין וממיתין וכו' נראה שכפל הדברים; שנא' ונתתי אני את פני וכו' ובעדיות הוא אומר ולנערה לא תעשה דבר - הטעם שהוצרך לב' הכתובים; בהל' סנהדרין (פ"כ הל' ב) כתב רק הכתוב דולנערה לא תעשה דבר}, אות ט {כ"מ - והם שני הפכים בענין אחד - ביאור דבריו; כ"כ הריב"ש סי' שפז}, אות י
ה/ד הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רז-רח
ה/ד הלכות מדינה ח"ב עמ' רו, רח
ה/ד המאיר לארץ
ה/ד המדרש והמעשה פ' תרומה {מתחייב בנפשו}
ה/ד המוסר והמשפט בישראל פי"א אות ד
ה/ד המעלות לשלמה עמ' צ, צא, צה, צח {אם יכול להימלט}, צט, קג, קט, קיב {אם יכול להימלט}, רנד, רסו, רפא
ה/ד הסתרים באסתר עמ' 192
ה/ד הצבי ישראל (ס' זכרון לרצ"פ פרנק) עמ' קטז = זכר יצחק (מהד' מכון ירושלים) ח"ב סי' מד {אינו לוקה}
ה/ד הר המלך ח"ג עמ' צג-צד, ח"ה עמ' שפו, ח"ז עמ' שכו
ה/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כא, ע
ה/ד הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 2
ה/ד הרמב"ם והלכותיו
ה/ד הרמב"ם ותורתו ח"א
ה/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 75-76
ה/ד השבת לקדשו דף יט ע"ב, כב ע"ב, לא ע"ד, לה ע"ד, נא ע"ג
ה/ד השגות הרמ"ך
ה/ד התורה והמדינה ח"ד עמ' רכ, קובץ ה עמ' פה, קובץ ז עמ' לו-לז, שטז, קובץ ט עמ' כא, קובץ יא עמ' י, קיט, קל-קלא, רנג
ה/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קלח
ה/ד ואם תאמר ח"ג קושיה 1006, ח"ד קושיה 1217 {אין ממיתין}
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מז
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכב
ה/ד וחי בהם (וייס) פ' לך לך עמ' מא {מתחייב בנפשו}
ה/ד וחי בהם עמ' 15 {אין מעלה על מעלתן}, 19 {בעשרה מישראל - דרגה יותר גבוהה, לח"מ}, 21 {לח"מ}, 22 {מרכבת המשנה}, 25 {הבדל בין צנעא לפרהסיא}, 27 {מתחייב בנפשו}, 56, 63 {אין מלקין אותו}, 150, 151-153 {כ"מ בשם נ"י}, 154, 172-175, 251, 254, 256
ה/ד ויואל משה מאמר א סי' לב, וסי' עו
ה/ד ויואל משה עמ' מג, צב
ה/ד ויטע אשל תמורה ח"א עמ' מא, מד
ה/ד ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 98 {אנוס פטור}
ה/ד זבח שלמה ח"ג עמ' קכג
ה/ד זכר דוד על התורה עמ' יט {מתחייב בנפשו}
ה/ד זכר יצחק (תשן) עמ' שמו-שמז
ה/ד זכר ישעיהו
ה/ד זכרון הרב עמ' 241 {מדוע הביא שני פסוקים לפטור מעונש}, 243-245, 248
ה/ד זכרון שמואל עמ' שמד
ה/ד זקן אהרן (ולקין) ח"ב סי' קכו {מתחייב בנפשו}
ה/ד חדוותא דשמעתתא ח"ב דף ג ע"ב {מתחייב בנפשו}
ה/ד חדשים גם ישנים עמ' 137-139
ה/ד חוות בנימין ח"א עמ' קלז, ח"ב עמ' תקעב
ה/ד חוקת עולם עמ' 182 {מתחייב בנפשו}
ה/ד חושן אהרן חו"מ סי' יב סעיף א {מתחייב בנפשו}
ה/ד חזו"א יו"ד סי' סח ס"ק ב
ה/ד חזון לימים ח"א עמ' רעט, רפד-רפה
ה/ד חי' בעל שרידי אש עמ' שג, שי {יד המלך, מרכה"מ}
ה/ד חי' הראי"ה
ה/ד חי' הרז"ה ח"א עמ' רנד
ה/ד חי' יחיאל דף ג ע"ד, ד ע"א, יא ע"א
ה/ד חי' יפה לב עמ' שיז, שכג
ה/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלא, קלד
ה/ד חי' מרן הגרי"מ עמ' קמח, קנ
ה/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמא
ה/ד חי' ר' יהודה זרחיה עמ' מו
ה/ד חי' ר' שמואל יבמות עמ' טז, יט, כא, כד
ה/ד חי' ר"י נחמיה סי' קנא אות ב
ה/ד חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' ש
ה/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' שעז
ה/ד חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תלו, תפה
ה/ד חי' רעק"א [שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קלט, אלף שעו]
ה/ד חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' קטו-קטז {לח"מ}
ה/ד חיים ומלך
ה/ד חינוך בית יהודה (תשעד) עמ' ריח
ה/ד חכמת גרשון עמ' שי-שיב, שלח
ה/ד חכמת התורה דברים עמ' מד
ה/ד חכמת התורה פ' וישלח עמ' תמט
ה/ד חכמת התורה פ' לך לך עמ' רע
ה/ד חכמת התורה פ' מקץ עמ' לו
ה/ד חלקת יואב מהדו"ק דיני אונס ענף ב, קבא דקשייתא סי' נט, חלקת יואב החדש תשובות סי' נז
ה/ד חמדת שלמה עמ' לד {אם עבר בג' עבירות ולא נהרג חילל השם, משמע שאינו עובד ע"ז}, קלט
ה/ד חמודי צבי בראשית עמ' יד, רכו, רסז, תיט, תכא, תכג-תכד
ה/ד חמודי צבי ויקרא עמ' צו
ה/ד חמודי צבי ח"ב עמ' מח, נג, ריז
ה/ד חמודי צבי שמות עמ' יד-טו, מח, עז, קיד, קמז, קמט, קנא, קנט
ה/ד חן וכבוד דף כה ע"ב-כו ע"א {אין מלקין}
ה/ד חנא וחסדא ח"ב דף קסד ע"ד
ה/ד חנן אלקים עמ' רטו
ה/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תג, ח"ג עמ' מג
ה/ד טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תכז
ה/ד יבול היובלות עמ' 387
ה/ד יבין שמועה (לעוו) עמ' נא
ה/ד יד ישראל ח"ב
ה/ד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ד ה"ה
ה/ד יד פשוטה אהבה עמ' תרכה
ה/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קסח
ה/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קיב-קיג, כרך ב ח"א עמ' קפז, ח"ב עמ' כו, קמד
ה/ד יחל ישראל (תשנב) עמ' שנז, שסג, תב
ה/ד יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קלא
ה/ד יחל ישראל אבות ח"ד עמ' סח
ה/ד ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תסד, תרמב, תרמג, תרסב
ה/ד ימצא חיים עמ' רלא
ה/ד יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' קפח {אין מענישים אותו}
ה/ד יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קפח {אינו נענש}
ה/ד יציב פתגם על ההגדה עמ' קטז, קמב {אינו נענש}
ה/ד יקרא דשכבי (דוד) דרוש סא דף קלה ע"ד, קלו ע"א-ע"ב
ה/ד ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' מו, שכו
ה/ד ישא מדברותיך פסחים עמ' רמב
ה/ד ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף לו ע"ב, מג ע"ד
ה/ד ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' קכא, קמז
ה/ד ישועות יעקב מועד עמ' עח, נזיקין עמ' שלז
ה/ד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 70-71, 143
ה/ד ישראל והזמנים (פירר) ח"ב עמ' 21
ה/ד ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' כג, נו
ה/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' נח
ה/ד כוונת הלב עמ' רמז {מתחייב בנפשו}
ה/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תה {ר' עקיבא}, תכב, תעה, תקמז, תתלח {מל"מ}
ה/ד כלילת יופי דף לא
ה/ד כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' עד
ה/ד כסא המלך (מאזוז) עמ' סו
ה/ד כפייה בגט עמ' שצה
ה/ד כרם ציון שביעית ח"א עמ' קמא ע"ב
ה/ד כתר המלך
ה/ד לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' לב עמ' קה
ה/ד לב שלם
ה/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' שכג
ה/ד לבית יעקב (ר' יעקב יוסף) ח"א דרוש ב {מתחייב בנפשו}
ה/ד לבית יעקב דרוש ב {מתחייב בנפשו}
ה/ד לדוד עד עולם עמ' 158, 159, 160, 162, 163, 165
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קסב {לא נענש}
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צב {לא נענש}
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנז ע"ב, ח"ח עמ' ה
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' פח, קמד
ה/ד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קסו
ה/ד להורות נתן אבות עמ' קנג
ה/ד להורות נתן דברים עמ' יז, רג
ה/ד להורות נתן מועדים ח"א עמ' ק
ה/ד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רצז, שו
ה/ד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' ז, יט, ח"ג עמ' סז, רכ
ה/ד לחם שלמה (לניאדו) עמ' 35
ה/ד לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' א
ה/ד לקוטי סופר ח"ב דף כה ע"ד, נח ע"א
ה/ד לקוטי שיחות חי"ז עמ' 395
ה/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 171, חכ"ח עמ' 96
ה/ד לקוטי שיחות חל"ה עמ' 57 {כ"מ}, 170
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פא
ה/ד לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' י אות ג, ה-ז, ט, יא {עבר - פטור, ורמ"ך}
ה/ד לקוטי שפת אמת
ה/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צב-צג
ה/ד מאור למלך פסחים עמ' קה-קו
ה/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 371
ה/ד מאיר נתיבים עמ' 269 {מתחייב בנפשו}
ה/ד מאכסניא של התורה סי' מט
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 86, 361, 363
ה/ד מגדל עז עמ' קלב-קלד
ה/ד מגיא ההריגה עמ' לו
ה/ד מגיא ההריגה עמ' לו-לז {מתחייב בנפשו, הרוגי מלכות}
ה/ד מגל חי"ג עמ' 243 {מתחייב בנפשו}
ה/ד מהר"ם שיק דברים עמ' לא
ה/ד מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' פח
ה/ד מועדי הרב עמ' 65
ה/ד מועדים וזמנים ח"ב סי' קעז
ה/ד מוריה גל' קיג עמ' קז-קח {חילל את השם אף שהיה אנוס}, גל' קנט עמ' צה-צו {מתחייב בנפשו}, צז, גל' קעה עמ' קיא, קיד-קטז {מתחייב בנפשו}, גל' קפא עמ' מד {מתחייב בנפשו}, גל' ריג עמ' ע {אם עבר פטור}, גל' ריז עמ' נד {אם עבר פטור}, גל' רמג עמ' נו {לא לוקה}
ה/ד מוריה ח גל' ח עמ' טו
ה/ד מזבח חדש דף לה ע"ב {פטור}
ה/ד מזכרת חיים עמ' קכג {אין מלקין}
ה/ד מזכרת למשה עמ' א, ג {מתחייב בנפשו}, ה {הגהת מל"מ}, ו, ח, י, יד {יברח}, יז-כ {מתחייב בנפשו}, כא {כ"מ}, כב
ה/ד מזכרת עמ' 277
ה/ד מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' ט
ה/ד מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן צז
ה/ד מחשבות חרוץ פי"ז עמ' 136
ה/ד מחשבת חיים או"ח עמ' קי
ה/ד מטה אפרים
ה/ד מטה מנשה עמ' רמח, שד
ה/ד מילי דאורייתא עמ' ט {אין מלקין}
ה/ד מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' ריג
ה/ד מים ראשונים (רבינ') עמ' פז
ה/ד מכשירי מצוה עמ' סו
ה/ד מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' נה {מתחייב בנפשו}
ה/ד מלאכת מחשבת עמ' ק
ה/ד מנחה לאיש עמ' 260 {מתחייב בנפשו}, 263 {לברוח}, 267 {ככלב השב על קיאו}, 275 {מתחייב בנפשו}
ה/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עח
ה/ד מנחת אהרן (בריסק) דף עא
ה/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ז
ה/ד מנחת אלימלך עמ' קיד
ה/ד מנחת אשר שבת עמ' כד
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קל, קלז, קפח, ח"ב עמ' תכ, תכג-תכז, ח"ג עמ' שנא
ה/ד מנחת חינוך מצוה רצו (דף קט ע"ב), כו (דף לח ע"ב)
ה/ד מנחת מחבת עמ' קצג-קצה
ה/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלד {לח"מ}
ה/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' כ {מל"מ}
ה/ד מנחת עני (תקמז) דף ב ע"ד {אין מלקין}
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קכט
ה/ד מנחת שמואל (פלורנטין) דף כה ע"ד
ה/ד מסירות נפש עמ' 40, 88-85, 92, 103, 105, 112, 117, 207, 218 {כ"מ}, 224, 248 {כ"מ}, 249, 257-252, 259 {כ"מ}, 260
ה/ד מעדני ביאורים עמ' טז-יז
ה/ד מעדני שמואל עמ' נא
ה/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ד מעיני המים
ה/ד מערכות חיים עמ' קפז
ה/ד מעשה בצלאל סי' תע
ה/ד מעשה נסים (הכהן) דף סד ע"ב, סה ע"ב
ה/ד מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קלג, שו"ת הרדב"ז סי' אלף שעג (ג)]
ה/ד מצות ראיה עמ' יג
ה/ד מציאות קטן סי' ע
ה/ד מקדשי השם ח"א עמ' רטו {אין מלקין}, ח"ב עמ' מ {מתחייב בנפשו}
ה/ד מקוה המים עמ' צו {מתחייב בנפשו}
ה/ד מקור חסד עמ' קצט, תסז, תקיג, תקפא
ה/ד מקור ישראל דף כו ע"א {מל"מ}
ה/ד מקראי קדש (תפט) דף קו ע"א
ה/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' כז, קמ, קעט, רעד
ה/ד מראה הנוגה [קהל יהודה חי' סנהדרין נב ע"ב-ע"ג, מראה הגדול ח"א דרוש ששי לשבת הגדול]
ה/ד מראה הפנים סנהדרין דף טז, ע"ז דף לד
ה/ד מרגליות הים סנהדרין עג ע"א אות יט {מתחייב בנפשו}, עד ע"ב אות כו {מל"מ}
ה/ד מרכה"מ אלפ' (השמטות) [חיי עולם כה ע"א]
ה/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סא אות ד {אינו לוקה}
ה/ד מרפא לנפש בראשית עמ' פא {מתחייב בנפשו}
ה/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קטו אות ג {עבר - פטור}, סי' קמ אות ה {לא נענש}
ה/ד משא בני קהת
ה/ד משא יד ח"א עמ' ד {אינו נענש}, ה {מתחייב בנפשו}, ו {אינו נענש}, ז {מתחייב בנפשו}, ט {אינו נענש}
ה/ד משאת המלך (אדרי)
ה/ד משאת המלך ח"א סי' כד {טעם פטור אונס}, נב {ר"ח הלוי}
ה/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' רנז
ה/ד משבצות זהב אסתר עמ' פא
ה/ד משבצות זהב דניאל עמ' ע, קכא, רכד-רכה
ה/ד משבצות זהב ירמיהו עמ' רמו
ה/ד משבצות זהב ישעיהו עמ' א'רכד
ה/ד משברי ים קלב"מ סי' ה אות ב
ה/ד משברי ים קלב"מ סי' ה ס"ק ב
ה/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמ-רמג
ה/ד משך חכמה שמות פי"ט פס' יז, דברים פל"ד פס' ח
ה/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קסא
ה/ד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' כג
ה/ד משכיל ליהודה עמ' רו-רז
ה/ד משכן שילה עמ' ריח, שמט
ה/ד משכנות הרועים כתובות ח"ג סי' תסז
ה/ד משנה הלכות ח"ט סי' שפז {עבר - אין מענישים אותו}
ה/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' עד, עו
ה/ד משנה ישרה עמ' עח {מתחייב בנפשו}
ה/ד משנה כסף (כולי) עמ' א-ד
ה/ד משנה שכיר יו"ד עמ' קצב, שסו, שסז
ה/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צז, ח"ג עמ' רפא-רפב
ה/ד משנת אליעזר (רבינ') עמ' ר
ה/ד משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' ב, שעה
ה/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמז [משנת יעקב הל' גירושין פ"ט ה"ח]
ה/ד משנת ישראל סי' יב הרחבת המשנה אות ד {עבר באונס}
ה/ד משנת פקוח נפש סי' כה אות ג {מתחייב בנפשו}
ה/ד משנת פקוח נפש סי' לט אות ד, סי' מו אות כה
ה/ד משנת ר' אהרן כתובות עמ' נב, סט
ה/ד משנת רבנו יוסף עמ' 263
ה/ד משען המים דף טז ע"ב, לז ע"א, נח ע"ב {אסור ליהרג אם אינו חייב}
ה/ד משפט המלחמה עמ' פז-פח, קמ
ה/ד משפט כהן עמ' שז ע"א, שכ ע"ב, שכה ע"א, שכח ע"ב, שלב
ה/ד משפטי עזיאל ח"ב עמ' קעב, ח"ג עמ' קנא
ה/ד משפטי שאול - פסקי דין עמ' קמה, קמט
ה/ד משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מ ע"ג {מתחייב בנפשו}
ה/ד משפטים לישראל עמ' קסא, רפב, שלה-שלו
ה/ד משרת משה (עטייה)
ה/ד נועם ח"ו עמ' ו, ח"ז עמ' שלז
ה/ד נזר אברהם שבת-ביצה עמ' קעד
ה/ד נחלת בנימין עמ' טז
ה/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ה אות ב {מתחייב בנפשו}
ה/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' יג אות ב {מתחייב בנפשו}
ה/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 404, 420
ה/ד נחלת יצחק כתובות סי' יג
ה/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ט אות ה
ה/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כח אות י, סי' לח אות ד
ה/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ו
ה/ד נטעי נתן (פריד) סי' עא {עבר ולא נהרג - אינו נענש}
ה/ד ניבי זהב עמ' קמא
ה/ד ניצוצי אש עמ' רצב {כ"מ}
ה/ד נפלאות מתורתך ע' אהרן
ה/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף כט ע"ג, מצוות דף ד ע"ב-ע"ג {לח"מ}, עב ע"א {מולך}
ה/ד נרות אהרן
ה/ד נשמה של שבת עמ' 309 {אסור להסתכן}, 449, 457 {אסור להסתכן}
ה/ד נשמת אברהם ח"ד עמ' מ-מא, קלה
ה/ד נתיבות שמואל דף עה ע"ב {אין מלקין}
ה/ד נתן פריו מגילה עמ' קטז
ה/ד נתן פריו נדרים עמ' מד
ה/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' כב
ה/ד ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קמב
ה/ד ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קי {מחלל את השם}
ה/ד ס' השבי"ט עמ' כ, כב, כט-ל, לד
ה/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רסט
ה/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קכה, תסו, תקצח
ה/ד סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' י אות יג
ה/ד סגולת ישראל שמות עמ' סו {וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור וכו'}
ה/ד סדר הלכה דף יד ע"ד {לח"מ}
ה/ד סדר יעקב ח"א לדף ג ע"א (ד"ה ונ', וד"ה ובאמת)
ה/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיג
ה/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' ב
ה/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' ג-ה
ה/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף לב ע"ג וע"ד, ח"ג דף קפב ע"ג
ה/ד סודו של המשפט העברי עמ' 237
ה/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' ג-ה
ה/ד סתירת זקנים - הלכה עמ' מט-נ
ה/ד עבד המלך (תשא)
ה/ד עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' יב-יד
ה/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' יא-יז, רצט
ה/ד עדות בישראל
ה/ד עולם הפוך פ"י
ה/ד עונג יו"ט סי' קסח (רמד ע"ג-ע"ד)
ה/ד עטרת טוביה (גם בהשמטות)
ה/ד עטרת ישראל עמ' רעו
ה/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' סז, ק
ה/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' נח
ה/ד עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 119 {ע"ז חמורה מהכל}, 124
ה/ד עין חיים ח"א עמ' קצז-קצח {לא לוקה}
ה/ד עין יצחק ח"ב סי' לג אות ג
ה/ד עין יצחק תנינא ח"א עמ' קעו
ה/ד עינות מים דף יג ע"ב
ה/ד עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 60, פרק 2 הע' 178, 130, פרק 5 הע' 2, 14, 16-18, 63
ה/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' א, כו
ה/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' א, סו, עו
ה/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קיא, קנז, קעג
ה/ד עמודי אור סי' קכב אות א
ה/ד עמק הלכה (בוימל) עמ' רמט, שמח
ה/ד ענבי פתחיה עמ' 220 {כ"מ}, 260-261
ה/ד ענפי ארז (זי') דף קמה ע"ד
ה/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' לא, נג {כ"מ}, נה, קיא, קלח
ה/ד עצי אלמוגים סי' קנח ס"ק טז
ה/ד עצי חיים (טייטלבוים) פ' שלח {מתחייב בנפשו}
ה/ד עצי חיים על התורה עמ' תלח {מתחייב בנפשו}
ה/ד עצי חיים על מועדים עמ' ט, רו, רכא
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 226
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 244
ה/ד ערוגת הבושם (הצרפתי)
ה/ד ערוגת הבושם (הראשון) ח"ג עמ' 194
ה/ד פד"ר חי"ח עמ' 15, 21-22
ה/ד פותח יד
ה/ד פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר ג
ה/ד פי' ר"ש אבינר
ה/ד פני אברהם (פרלמן) דף נה ע"א
ה/ד פני המלך (שטרן)
ה/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' לב {נהרג ולא עבר}
ה/ד פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שעה {לא נענש}
ה/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קצג {לח"מ}, שמות עמ' עז, ויקרא עמ' תקכח
ה/ד פרדס מרדכי עמ' מד, רסג
ה/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 7, 35, 43, 130, 180
ה/ד פרי האדמה ח"א
ה/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פה ע"ג
ה/ד פרי העץ (מודרן) פרשת ויקרא דף קסח ע"ג, קסט ע"ד {אסור למסור נפש כשפטור}
ה/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' ס אות א
ה/ד פרי מלכה סי' נב
ה/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ו-ט
ה/ד פרי עץ חיים (אביגדור)
ה/ד פרי צדיק (ר' צדוק) נח אות ט, פרשת שקלים אות ז, פרשת זכור אות יב, צו אות ג, פסח אות נב {יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר ה"ז מתחייב}
ה/ד פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' ב
ה/ד פרקי מועדות עמ' 239
ה/ד פרשת דרכים (תשנב) עמ' לא
ה/ד פרשת דרכים (תשסה) עמ' כז, מז
ה/ד פרשת הכסף דף ח ע"ג {כ"מ}
ה/ד פרשת המלך
ה/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 146, 218
ה/ד פתח דבריך עמ' קסב-קסג
ה/ד פתח עינים ח"א דף נז ע"ג
ה/ד פתחי שערים דף לב ע"ד, נט ע"ד
ה/ד צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קיח
ה/ד ציץ הקודש ח"א דף קא ע"ג
ה/ד צמח ארז עמ' שפד
ה/ד צמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ה ע"ד {מתחייב בנפשו}
ה/ד צמח צבי אגרת ו
ה/ד צרור הכסף (גטיניו)
ה/ד קבא דתירוצא עמ' ק, רד
ה/ד קהל יהודה - חי' הש"ס דף נג ע"ב
ה/ד קהלת יעקב (קלוגר) שקלים-זכור-פורים עמ' תקלא, תקמד
ה/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שסב
ה/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קמט
ה/ד קובץ הערות (תשסג) סי' מח אות יז, סי' מט אות י, סי' נא אות ב
ה/ד קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קא
ה/ד קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רכו {הרי זה מחלל את השם}, רכז {אסור להחמיר}
ה/ד קול דודי (תשף)
ה/ד קול דודי סוטה סי' רעז
ה/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ח, קד
ה/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' י, קעב, ח"ב עמ' מח
ה/ד קומץ המנחה (צונץ) דרוש קכה אות ה {בשאר עבירות אסור למסור עצמו חוץ מאדם גדול}
ה/ד קונטרס קידוש השם (תשעז) עמ' קלו-רטז
ה/ד קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות יג
ה/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 121, ואח"כ אות יא, 161, 170, ואח"כ אות ז, 377
ה/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' יח {מתחייב בנפשו}, דברים עמ' קל {אינו נענש}
ה/ד קרבן משה עמ' סט
ה/ד קרן הצבי מצוה ו אות א-ב, מצוה לא אות ב, מצוה סא אות ט
ה/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עד
ה/ד ר"י קארו - קובץ עמ' קפא
ה/ד ראשון לציון על נ"ך (תשסח) עמ' קמב {מתחייב בנפשו}
ה/ד ראשון לציון על נ"ך (תשעח) עמ' רלו
ה/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' א {אין מלקים}
ה/ד רלב"ג בראשית פי"ב תועלת ג עמ' קו
ה/ד רמב"ם המאיר עמ' קסא-קעא
ה/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' פז, שנד, יחזקאל-תרי עשר עמ' שיא, משלי עמ' רסד, חמש מגילות עמ' לז, שט
ה/ד רנת יצחק מלכים עמ' רעב {נקרא עע"ז במזיד}
ה/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' סב, רעג, ח"ב עמ' רח
ה/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' תעה {מתחייב בנפשו}
ה/ד רנת יצחק שמואל עמ' שפא {נקרא עע"ז במזיד}
ה/ד רנת יצחק תהלים עמ' רטו, תקפג
ה/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' ריד
ה/ד רפואה והלכה (שילת) עמ' 98
ה/ד רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לד-לה
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תקנח, תקס, תרסח
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' קצט, רא, ריג
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תעא
ה/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' עג
ה/ד שארית יהודה (בלום) דף קלט ע"ד {עבר - לא נהרג}
ה/ד שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף יא ע"א, טו ע"א
ה/ד שארית ישראל (מינצברג) - חידושים סי' ו {לח"מ - קושיית רמ"ך}
ה/ד שארית ישראל (שציפנסקי) קונ' מעמק הבכא עמ' טז
ה/ד שארית נתן בנימין עמ' לד
ה/ד שב שמעתתא (תשנא) שמעתא ז פ"ה {ביטל עשה דנקדשתי}
ה/ד שבות יהודה (תנ"ך) עמ' קו, תמב
ה/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכג
ה/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' ו, כב, פה, צ, שנז, ח"ג עמ' שעד {אין מלקין}
ה/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רצ {אין מלקין}
ה/ד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' קעט {מתחייב בנפשו}
ה/ד שדה הארץ ח"ב דף יג ע"ב {מתחייב בנפשו}
ה/ד שדה יצחק עמ' קא
ה/ד שו"ע הרב יו"ד סי' ב קו"א אות ט
ה/ד שו"ת הרד"ך עמ' קמו
ה/ד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' טז-יז
ה/ד שו"ת הריב"ש עמ' קפח-קפט
ה/ד שו"ת מהרי"ל עמ' צט
ה/ד שו"ת ממעמקים ח"א עמ' קמא
ה/ד שיח התורה עמ' שכח
ה/ד שיח ערב סנהדרין עמ' קל, קלה-קלו, קמב, קמד
ה/ד שיח ערב שבת-חגיגה עמ' לב
ה/ד שיחות חכמה ומוסר מאמר י אות ו
ה/ד שיחות לספר ויקרא עמ' קטו {הפורש מעבירה - מקדש את השם}
ה/ד שיחות עבודת לוי סי' ט אות ה
ה/ד שירת דוד כתובות עמ' יג, טו, יח
ה/ד שלל דוד
ה/ד שלל דוד (זינצהיים) אסתר פ"א פסוק ה {לא נענש}
ה/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תצב
ה/ד שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' של
ה/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רעט
ה/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רפג
ה/ד שם דרך סנהדרין עמ' קעו
ה/ד שם יוסף (אליקים)
ה/ד שמועות הרמ"ש (סוף ס' מקורי הרמב"ם לרש"ש)
ה/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רצח
ה/ד שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"ג
ה/ד שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רלט {כ"מ - אדם גדול רשאי למסור נפש}
ה/ד שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' רפז {מתחייב בנפשו}
ה/ד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 159, ג עמ' 134, 85
ה/ד שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קעא
ה/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רז
ה/ד שעורי הרב גיטין ח"א עמ' שכה
ה/ד שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קלז
ה/ד שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יב, יד
ה/ד שעורי ר' שלמה עמ' פט
ה/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כח
ה/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לד
ה/ד שער המלך על תהלים יום ג עמ' קו {לח"מ}
ה/ד שערי זבולון הל' שבת סי' קב אות ג
ה/ד שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות א, ח"ה שער א סי' טז אות ה, ח"ו סי' ב, סי' מב אות א, ה, סי' מו אות א, סי' נא אות א, ח"ח סי' ע אות א-ב, סי' קכ אות ד
ה/ד שערי טהר ח"ו סי' מב אות א דף צא ע"ב, אות ה דף צז ע"ב, סי' נא אות א דף קכב ע"א
ה/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 92
ה/ד שערי קדוש ה' עמ' לג-לד, לז, לח {חמו"ע}, סד-סו {לח"מ}, סז, ע, עא {לח"מ}, עג {לח"מ}, עח, קמו {באיש ההוא}, קעב, ריג {לח"מ - מתחייב בנפשו}, רטז, רצג-רצה {בית אב (ענתבי)}, שג {בית אב (ענתבי)}, שה, שט, שיב, שכד-שכה, שכח-שכט {לא נענש}
ה/ד שערי שמואל עמ' כא {מל"מ}
ה/ד שערי תודה ח"א דף סב ע"ג
ה/ד שערי תורת בבל עמ' 161
ה/ד שעשועי תורה (תשנג) עמ' קלה
ה/ד שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' כה, קצו, שצד {מתחייב בנפשו}
ה/ד שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' רעה {מתחייב בנפשו}
ה/ד שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 65 {אינו נענש}, 347, 470 {מתחייב בנפשו}
ה/ד שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 95 {אינו נענש}, 199 {מתחייב בנפשו}
ה/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף סט ע"ג, ח"ג דף פח ע"ג
ה/ד שרגא המאיר על התורה עמ' כט {מל"מ}
ה/ד שרידי אש ח"ב עמ' תכ, תמ, תמב
ה/ד שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 728
ה/ד שרשים במועדות עמ' יח, כא
ה/ד תאריך ישראל סי' ד אות ו, סי' יח הערה ה {לח"מ}
ה/ד תבונה (קרש')
ה/ד תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לז ס"ק ג
ה/ד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קיד
ה/ד תורה לדעת ח"ו עמ' נד
ה/ד תורה שבעל פה יב עמ' לט
ה/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' צ {רוצח באונס פטור}
ה/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' קנא {ע"ז חמורה מהכל}, קנט-קס {אין ממיתין אותו}
ה/ד תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' א אות ה(ב)
ה/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 212, 204, 201
ה/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 218, 221, 223, 229, 230, 232
ה/ד תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' צב, צו, קמא
ה/ד תורת המשפט ח"א עמ' 147, 385
ה/ד תורת השבת והמועד עמ' 395, 383
ה/ד תורת ירוחם ח"א דף לז ע"ג
ה/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' רא
ה/ד תורת מיכאל עמ' קסב {כ"מ}
ה/ד תורת מנחם חנ"ח עמ' 131
ה/ד תורת מנחם חס"ב עמ' 336 {עבר ולא נהרג וכו' מפני שעבר באונס אין מלקין אותו וכו'}
ה/ד תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרמב, תרעה, תרעו, תרפו, תרפט, תרצג-תרצה, תשלט
ה/ד תחומין ח"א עמ' 305, 309, ח"ב עמ' 414, 222, 228, 231
ה/ד תחומין חט"ז עמ' 256
ה/ד תחומין חכ"א עמ' 282
ה/ד תנובת ציון דף טו ע"ד
ה/ד תניא רבתי ח"א עמ' 236
ה/ד תפארת ירושלים משניות גיטין סי' סא
ה/ד תרומת הגורן ח"א עמ' 191
ה/ד תרומת הדשן שו"ת סי' קצט
ה/ד תשב"ץ ח"א סי' סו (כד ע"ד) {יכול לימלט}
ה/ד תשובה שלמה או"ח סי' ג דף ז ע"א {כ"מ - מרוצה}
ה/ד תשובות יהודה דף עא ע"ב {מתחייב בנפשו}
ה/ה אבן האזל
ה/ה אבן שלמה (ניימן) עמ' סג
ה/ה אבני השוהם (הורוויץ) דף סב ע"ד, סג ע"ג
ה/ה אבני נזר יו"ד סי' קכט אות יד
ה/ה אגרות משה יו"ד ח"ב סי' ס
ה/ה אהל דוד (קהן) ח"ב יונה פ"א פס' יב, ח"ג ישעיהו פ"ס פס' ז
ה/ה אהל יצחק גיטין עמ' תתיא
ה/ה אוזן שמואל דף נז ע"א {נשים שאמרו להם גויים תנו לנו אחת}
ה/ה אוצמפה"ת ב"מ סב ע"א הע' 32 {כ"מ}, 34-37
ה/ה אוצר המלך (גם הגהות)
ה/ה אור גדול דף ח ע"ד, כו ע"ב, כז ע"ד {כ"מ}
ה/ה אור דוד עמ' סב, סד, עא
ה/ה אור המאיר (שפירא) סי' לט אות ז {כר"ל}
ה/ה אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ט
ה/ה אור משה קדשים עמ' רג
ה/ה אור צהיר
ה/ה אורות הרמב"ם
ה/ה אות היא לעולם ח"ב דף קז ע"ג {כ"מ}
ה/ה אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש נח עמ' 62-71, 287-294 {חייב מיתה}
ה/ה איתן האזרחי עמ' קמח
ה/ה אם הבנים
ה/ה אמונת יהושע עמ' תתג
ה/ה אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קצט {כ"מ}
ה/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קנח-קנט
ה/ה אמרי איש עמ' ריא
ה/ה אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 368
ה/ה אמרי ישראל (פלאצקי) דף ט ע"א-ע"ד, י ע"א {כ"מ}
ה/ה אמרי משפט ח"א עמ' ט {מל"מ}
ה/ה אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' א
ה/ה אמרי שפר (חלאוה) עמ' רצז
ה/ה אמת ליעקב מקרא עמ' רפג
ה/ה אנצי"ת ע' אין דוחין הע' 21, 22, 29
ה/ה אפוד בד דף לח ע"ד, נה ע"ב
ה/ה ארוחת תמיד עמ' פט {כ"מ ולח"מ}
ה/ה ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ד
ה/ה ארץ יהודה
ה/ה ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קו
ה/ה אשר למלך
ה/ה באר מרים פ"ג ה"ח אות א, פ"ו ה"ג, פ"ט ה"ד אות ב {כ"מ}
ה/ה באר שרים (שולמן) עמ' קא
ה/ה באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' יא אות ד
ה/ה בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קנג
ה/ה בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' קמ
ה/ה בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קמד, קנ-קנא
ה/ה בים דרך עמ' מה
ה/ה ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' מא
ה/ה בית אב (ענתבי) דף ו ע"ג
ה/ה בית אבי ח"ב סי' קמד עמ' קצו
ה/ה בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 21 {כ"מ - מאי חזית אינו עיקר הטעם}
ה/ה בית אהרן וישראל גל' נה עמ' ט
ה/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קלז
ה/ה בית זבול ח"ב סי' א אות א, סי' ז אות א
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ה בית יצחק (תשיד) עמ' 77-78 {כשבע בן בכרי}
ה/ה בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' ל
ה/ה בית שערים או"ח סי' רכה (דף קיא) {מל"מ}
ה/ה במלכות היהדות עמ' 34, 223
ה/ה בן אשר ביאורי מקראות אות מג
ה/ה בן המשפתים ויקרא פ' אמור אות ז
ה/ה בני אהרן (אגסי) - בהעלות אהרן דרוש ג להספד דפים קיג-קטז
ה/ה בני משה (הכהן)
ה/ה בנין אפרים עמ' קסד
ה/ה בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' וזאת הברכה אות ד
ה/ה בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקיט {הגהמ"י}
ה/ה בנין שלמה (מז) דף צד ע"א, צה ע"ב
ה/ה בעקבי הצאן עמ' רנג
ה/ה בפקודיך אשיחה (טויבנפלד) עמ' שכב
ה/ה בצל החכמה (חזות) עמ' 45 {כ"מ}
ה/ה ברית הלוי השלם
ה/ה ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קצב {כ"מ}
ה/ה ברכי יוסף יו"ד סי' קנז שיורי ברכה אות ז {כ"מ}
ה/ה ברכת מרדכי כתובות עמ' עט
ה/ה ברכת ראובן דף קטו ע"ג-ע"ד
ה/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' צח
ה/ה ברקאי ח"ג עמ' 32
ה/ה בשבילי המלך סי' כט אות טו, יז {אין מורין כן}
ה/ה בשבילי התלמוד ח"ג חולין מז ע"ב {כ"מ}
ה/ה בשולי גליוני עמ' שט
ה/ה בשמים ראש סי' צה
ה/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' צ
ה/ה גבורת יצחק תרומות עמ' רמז
ה/ה גביע הכסף ח"ד עמ' ק
ה/ה דבר אהרן חו"מ סי' מו אות ג
ה/ה דבר המלך (מנקין) עמ' 12-13
ה/ה דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כה, חו"מ סי' ד
ה/ה דברות אליהו ח"ג עמ' צא-צג, צה-צז
ה/ה דברות משה זרעים עמ' שפז {ואם ייחדוהו להם ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם אם היה מחוייב מיתה כשבע בן בכרי יתנו אותו להם וכ"מ}
ה/ה דברות משה סנהדרין עמ' תרפה
ה/ה דברי יציב חו"מ עמ' קצג
ה/ה דגל יהודה (קמינר) עמ' סו
ה/ה דגל ראובן ח"ג סי' ה
ה/ה דינא דמלכותא דינא עמ' 270
ה/ה דעת כהן עמ' תמב
ה/ה דעת מרדכי ח"א דף עג ע"ד
ה/ה דרך הנשר (ריכטר) קונטרס ב
ה/ה דרך חיים (תשע) פ"א הערה 406 {כ"מ}
ה/ה דרך ישרה ח"א עמ' קפט, קצא, ח"ב עמ' קכב, ריב
ה/ה הבן יקיר (לניאדו) דרוש שני לפרשת ויגש
ה/ה הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש מג
ה/ה הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרשה מג
ה/ה הגיור עמ' 176 {צ"פ}
ה/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' צה
ה/ה המאיר לארץ
ה/ה המשפט העברי עמ' 791
ה/ה העובר בהלכה עמ' 38 {צ"פ}
ה/ה הר המלך ח"ג עמ' צ, ח"ז עמ' שמט-שנא, ח"ח עמ' קעט
ה/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קפז
ה/ה הרמב"ם ותורתו ח"א
ה/ה השגות הרמ"ך
ה/ה השואה במקורות רבניים (פוקס) עמ' 228
ה/ה התורה והמדינה ח"ד עמ' לה, קובץ ה עמ' צג, קובץ יא עמ' צב, תרסא
ה/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' צו, תק, שפד
ה/ה וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רסא, רסד
ה/ה וחי בהם עמ' 198
ה/ה זה השער שער ג סי' קלט {כ"מ}
ה/ה זיו משנה
ה/ה זכר אליהו עמ' קע
ה/ה זכר יצחק (תשן) עמ' קסג {מל"מ}
ה/ה זכרון שמואל עמ' שלב, תפה-תפח
ה/ה זרע יצחק (עטייה) ח"ב דף טז-יח
ה/ה חד וחלק ח"א דף יב ע"ב
ה/ה חדשים גם ישנים עמ' 156
ה/ה חוות בנימין ח"א עמ' קלד, קפז-קפח, ח"ב עמ' תקעב-תקעג
ה/ה חוקת עולם עמ' 211-218
ה/ה חוקת עולם עמ' 380
ה/ה חזו"א יו"ד סי' סט ס"ק א, סנהדרין סי' כה
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חי' בעל שרידי אש עמ' רצג, שטו
ה/ה חי' הראי"ה
ה/ה חי' חתם סופר
ה/ה חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' ריח-ריט {כ"מ}
ה/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכב
ה/ה חי' ר' אפרים מרדכי
ה/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמ-קמא
ה/ה חי' ר' שמואל ב"ק עמ' רכ, רכג
ה/ה חי' ר"ש יהודה הכהן (שקאפ) כתובות סי' נ אות ג דף קיד ע"ג {כ"מ בשם רמ"ך}
ה/ה חי' רעק"א
ה/ה חכמת גרשון עמ' שיט {כ"מ}, שלח
ה/ה חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' פא, 170
ה/ה חמדת שלמה עמ' קמ, קמד-קמה
ה/ה חסד לאברהם (תאומים) מהדו"ק יו"ד סי' מה {כ"מ בשם רשב"א}
ה/ה חסדי דוד ח"א עמ' רמז
ה/ה חקרי הלכה (ויין) עמ' 83, 87
ה/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' קלד, רח
ה/ה יד אליהו (בוקובזה) סי' ה אות טז
ה/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה ס"ק יד {כ"מ}
ה/ה יד פשוטה אהבה עמ' תרכד
ה/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קנח, כרך ב ח"א עמ' קלו
ה/ה יחוה דעת ח"ב עמ' סא
ה/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' שלד, שצח
ה/ה יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קלא
ה/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 16
ה/ה יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' שצט
ה/ה יצחק ירנן
ה/ה ישורון ד עמ' תרפז
ה/ה ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 70-71
ה/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעט {כ"מ}
ה/ה כבוד לאיש דף מז ע"ד
ה/ה כוכבי בוקר עמ' תרכז
ה/ה כתנות אור (אייזנשטט) עמ' קמט
ה/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כ עמ' עט {כ"מ}
ה/ה לב שלם [דרשות מהרי"ט נב ע"ב, אזני יהושע פג ע"ב, שו"ת ב"ח סי' מג, שנות חיים מט ע"ד, יפה תואר פ' ויגש סי' ט, תוי"ט אהלות פט"ו, כנה"ג יו"ד קנז הגהב"י אות מד, מו, תוספת יוה"כ ד ע"א, יט ע"ג, בית יעקב סי' כז]
ה/ה לב שלמה (הלוי) דף קמד ע"ב
ה/ה לב שלמה (הלוי) דף קמד ע"ב-ע"ג
ה/ה לב שלמה (חלמא) עמ' קו {מרכה"מ}
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' פט
ה/ה להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמב
ה/ה למודי ה' (תשפא) עמ' רכג {מל"מ}
ה/ה לערב עירובו עמ' שג
ה/ה לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' א
ה/ה לקוטי שיחות חי"ח עמ' 114
ה/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 69
ה/ה לקוטי שיחות חלק ל עמ' 154
ה/ה לקוטי שפת אמת
ה/ה מאה שערים (קפשאלי) עמ' פו {רמ"ך}
ה/ה מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' פג {כ"מ}, פו, פז {כ"מ}, פט, צ {כ"מ}, קלא
ה/ה מאור למלך פסחים עמ' קב
ה/ה מאורות חיים תרומות עמ' קנב-קנד
ה/ה מגדל עז עמ' קלח, קמ
ה/ה מגיא ההריגה עמ' כג
ה/ה מגיא ההריגה עמ' כג-כד, כז
ה/ה מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' קיט
ה/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קכא
ה/ה מוריה גל' קנט עמ' צח-ק, גל' קעה עמ' קטו {ברכת שלמה}
ה/ה מזכרת למשה עמ' כ {כ"מ}
ה/ה מחנה דוד (בונאן) דף טז ע"ד
ה/ה מחנה חיים ח"א סי' לב דף נ ע"א, ח"ד עמ' ס, סב, ח"ה עמ' קלב, ח"ז עמ' קיא
ה/ה מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ה/ה מחשבת חיים או"ח עמ' קי
ה/ה מטה אהרן שבועות עמ' נג-נד {כ"מ}
ה/ה מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קכ {כ"מ - הסברה}
ה/ה מלבי"ם מלכים ב פ"י פסוק ט {תנו אחד מכם ונהרגהו}
ה/ה מנחה לאיש עמ' 96 {כ"מ - הלכה כר' יוחנן נגד ר"ל}
ה/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קכה, קכז
ה/ה מנחת אשר פסחים עמ' עו
ה/ה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שפג, ח"ג עמ' מג
ה/ה מנחת חינוך ח"א עמ' רפא, ח"ב עמ' נח {מל"מ}, תכח
ה/ה מנחת חינוך מצוה רצו (דף קי ע"א-ע"ב)
ה/ה מנחת יהודה (בוים) דף קי ע"ד, קיא ע"א {ייהרגו כולם}
ה/ה מנחת מחבת עמ' קצה
ה/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' קכה {שעה"מ}
ה/ה מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' ביאה שלא כדרכה {כ"מ}
ה/ה מסירות נפש עמ' 26-25, 35, 36 {כ"מ}, 39 {כ"מ}, 52 {כ"מ}, 173 {כ"מ}, 212-211 {כ"מ}, 239 {כ"מ}
ה/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' נו-נז
ה/ה מעיני המים
ה/ה מעשה נסים (הכהן)
ה/ה מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קמז]
ה/ה מצעדי גבר סנהדרין סי' ח אות ג
ה/ה מקראי קדש (תפט) דף קו ע"א, קכו ע"א, קפו ע"א
ה/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' לד, רעד, שיח
ה/ה מראה הנוגה [דברים אחדים (תקמח) דף קעט ע"א]
ה/ה מראה הפנים ע"ז דף יא
ה/ה מרגליות הים סנהדרין עד ע"ב אות ו {צ"פ}
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' ט אות ג {כ"מ - לר"ל קבלה היתה בידם}, סי' קמח אות א {כ"מ בשם ירושלמי}
ה/ה משא בני קהת
ה/ה משבצות זהב יונה עמ' כד
ה/ה משבצות זהב שופטים עמ' רי
ה/ה משבצות זהב שמואל א עמ' רכט
ה/ה משבצות זהב שמואל ב עמ' תצה, תצח
ה/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רנ
ה/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרסח
ה/ה משכיל ליהודה עמ' רט-ריא
ה/ה משכן שילה עמ' רכח, רלא, שמו, שמח {כ"מ}
ה/ה משכנות אפרים שבת סי' ב אות ג
ה/ה משנה הלכות ח"ז סי' רפה דף רה ע"ד {כר"ל או כר' יוחנן}
ה/ה משנה הלכות ח"ט סי' שצג
ה/ה משנה כסף (כולי) עמ' ה-ח
ה/ה משנת פקוח נפש סי' ד אות ז {או"ש}, סי' ח אות ז, י, סי' כו אות ה-ו, סי' מט אות א {כ"מ}
ה/ה משפט כהן עמ' שה ע"ב, שיד ע"א
ה/ה משפטי עזיאל ח"ד סי' מז עמ' רכח
ה/ה משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תלה {כ"מ}, תלו {כריש לקיש}, תלז {מדין מוסר}
ה/ה משפטים לישראל עמ' קסז, רכח, רלו
ה/ה משרת משה (עטייה)
ה/ה נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רל
ה/ה נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' עד
ה/ה נוה שלום
ה/ה נועם ח"ו עמ' צו, ח"ט עמ' רח, חי"ז עמ' רכח [שו"ת המאור דף רנג], חי"ט עמ' ו, ח"כ עמ' קעח, חכ"א עמ' קכח
ה/ה נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' תנח
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות עא
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מ אות ג, סי' מה אות ד
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מט פסוק ה, פרק נב פסוק ד
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לז אות ב
ה/ה ניר לדוד
ה/ה נפתולי נפתלי דף פד
ה/ה נצר מטעי (פרידמן) סי' לד סעיף ב-ד {כר"ל}
ה/ה נשמת חיים (אבולפיה), דרושים דף סו
ה/ה נתיב מאיר
ה/ה נתיבות שמואל דף סח ע"ד, סט ע"ד
ה/ה נתן פריו סוכה עמ' לב
ה/ה ס' העתים עמ' 347 {כ"מ}
ה/ה ס' השבי"ט עמ' כט, לא {לח"מ}, לד-לו, קמז
ה/ה סדר יעקב ע' רציחה (ד"ה אמנם)
ה/ה סודו של המשפט העברי עמ' 233, 235
ה/ה סופר המלך ח"ב עמ' רלז
ה/ה סיני כרך סו (תשל) עמ' לז {כ"מ}, מו-מז, מט
ה/ה סיני ק עמ' קכ, שמט
ה/ה סתרי ומגיני (תשכג) עמ' קטו
ה/ה עזרת כהן עמ' יז ע"ב, קמג ע"א
ה/ה עטרת טוביה
ה/ה עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכט
ה/ה עיני דוד
ה/ה עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 7 הע' 17, 19, 22, 23, 31, 33, 43 {כ"מ}, 56, 72
ה/ה על גדות ים התלמוד עמ' 59, 119
ה/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ב, סו
ה/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קח, קט {כס"מ}, קעט
ה/ה עמק הלכה-אסיא (תשמו) עמ' 99 {כ"מ}
ה/ה ענבי פתחיה עמ' 187, 220
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף לט ע"א, מא, קל ע"א
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קנד-קנה, קסג
ה/ה עצי ארזים סי' טז ס"ק ז
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 185, 152
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 164, 200
ה/ה פי' ר"ש אבינר
ה/ה פני המלך (שטרן)
ה/ה פניני רבנו הגרי"ז עמ' פז
ה/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 180
ה/ה פרי האדמה ח"א
ה/ה פרי השדה (דייטש) ח"א סי' לח
ה/ה פרי מלכה סי' צא
ה/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ט-י
ה/ה פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רנו, שיט
ה/ה צפנת פענח, ומהדו"ת דף מ ע"ב
ה/ה קביעת רגע המוות (תשסח) עמ' 122, 152, 153
ה/ה קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' רכג, רכו-רכז {כ"מ}
ה/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' תקלא
ה/ה קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קמג
ה/ה קול צופיך עמ' קסט, ר, רג, שעה, שצג
ה/ה קונטרס קידוש השם (תשעז) עמ' ריז-רלג
ה/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 158, 161
ה/ה קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' קנד
ה/ה קרן הצבי מצוה מ אות יג, מצוה ס אות א, מצוה צא אות יג
ה/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שצג {מל"מ}
ה/ה רמב"ם המאיר עמ' קעב-קעו
ה/ה רנת יצחק יהושע עמ' שסח-שסט, תא
ה/ה רנת יצחק מלכים עמ' שה, תלד
ה/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רז
ה/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קלו
ה/ה רנת יצחק שמואל עמ' רטז, תסא, תסג
ה/ה רפואה והלכה (שילת) עמ' 82
ה/ה רשימות (שניאורסון) חוב' קמו עמ' 10 {אין מורין כן}
ה/ה שארית ישראל (שציפנסקי) קונ' מעמק הבכא עמ' יח
ה/ה שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' פב
ה/ה שבי בנימין דף ב ע"א
ה/ה שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' צב
ה/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רנד {מותר למסור מי שחייב מיתה רק אם דרשוהו הגוים}
ה/ה שו"ת ממעמקים ח"א עמ' קכז
ה/ה שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נד-נו
ה/ה שיורי ברכה יו"ד דף לא ע"ד {ייחדוהו}
ה/ה שיר למעלות גל' ד עמ' 111
ה/ה שלל דוד
ה/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קכח-קכט, קלא
ה/ה שם דרך סנהדרין עמ' קסז
ה/ה שם יוסף (אליקים)
ה/ה שמוש חכמים א עמ' פב
ה/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' קטז
ה/ה שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' רכז
ה/ה שמן המשחה (קושטא) דף ב ע"ד
ה/ה שמע אברהם דף לד ע"א, סב ע"א, סז ע"ד
ה/ה שמרו משפט ח"א עמ' תל, תמה
ה/ה שמרו משפט ח"ב עמ' שצא-שצה, תד
ה/ה שנות חיים (חזן) דף מט ע"ב
ה/ה שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 171, 170, 164, ג עמ' 143, 121
ה/ה שעה ונצח (שרגאי) עמ' 365 {מעשי קסטנר}
ה/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"ב עמ' קסז
ה/ה שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שע
ה/ה שעורי הגרב"ד פסחים עמ' רח
ה/ה שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קמו, רעו
ה/ה שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' מח
ה/ה שערי זבולון הל' שבת סי' קו אות ח
ה/ה שערי טהר ח"ו סי' מג אות ב דף צח ע"ד {רמ"ך}, צט ע"א
ה/ה שערי קדוש ה' עמ' רנא {כ"מ}, רפח-רצא
ה/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מד ע"ב, נט ע"ד
ה/ה שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קכא {כ"מ}
ה/ה שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' כא {מל"מ}
ה/ה שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 198
ה/ה שפת אמת על התלמוד ח"ב דף סב ע"ג
ה/ה שרידי אש ח"א עמ' תקד, ח"ב עמ' תמב
ה/ה תבואת ישראל תרומות עמ' עז
ה/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף פט ע"ב-ע"ג, צא
ה/ה תורת המדינה עמ' 397
ה/ה תורת המלך (צדוק) סי' ה ס"ק ג
ה/ה תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' ק {רמ"ך}, קא {מרכה"מ}, קב-קד {כ"מ}, קנט, ח"ב עמ' כה, קסד, קסח {מרכה"מ}
ה/ה תורת זרעים עמ' ק
ה/ה תורת חיים וחסד עמ' תקג, תקה {ייחדוהו}
ה/ה תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצט-רא
ה/ה תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תקסח, תקפה, תקפז, תרנח, תרסב, תרעג, תרצו, תרצט, תשיב, תשיד, תשמ
ה/ה תחומין ח"ב עמ' 221, 417, ח"ג עמ' 275, ח"ד עמ' 136, ח"ח עמ' 268, 272
ה/ה תחומין חט"ו עמ' 121
ה/ה תחומין חי"ח עמ' 443 {אורות הרמב"ם}
ה/ה תחומין חכ"א עמ' 282
ה/ה תניא רבתי ח"א עמ' 243-244
ה/ה תפארת אריה עמ' קצח-ר, רב-רג
ה/ה תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קפג
ה/ה תקנת השבים עמ' 319 {כ"מ}
ה/ו אבני השוהם (הורוויץ) דף נ ע"א
ה/ו אבני נזר יו"ד סי' שו אות לד, אהע"ז סי' טו אות יט
ה/ו אהל דוד (קהן) ח"א רות פ"א פס' ד
ה/ו אהל יצחק גיטין עמ' תתיא
ה/ו אוצרות יהושע עמ' תקלט-תקמ
ה/ו אור אברהם
ה/ו אור גדול דף כ ע"ב
ה/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 314
ה/ו אורות הרמב"ם
ה/ו אורות חיים פ' ד אות י
ה/ו אורח ישר דף יט ע"א
ה/ו אות לישראל (מובשוביץ) עמ' קפה
ה/ו איש על העדה (סולובייציק) עמ' 82
ה/ו אם הבנים דף ב ע"ד, ג ע"ד
ה/ו אמונת עתיך גל' 124 עמ' 112 {נענש}
ה/ו אמת ליעקב מועד עמ' שמד, שמז
ה/ו אמת ליעקב מקרא עמ' קפא
ה/ו אמת ליעקב נשים עמ' כה {נענש}, צ-צא {נענש}
ה/ו אנצי"ת ע' אונס (א) הע' 25-27
ה/ו אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 30
ה/ו ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ד
ה/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' רס-רסא {צ"פ ואו"ש}
ה/ו ארשות החיים עמ' סז
ה/ו אשר למלך
ה/ו באר אלחנן עמ' יב
ה/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ח
ה/ו באר מרים פ"י ה"ב
ה/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף ד ע"ג {עונשין אותו}
ה/ו בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף לה ע"א, צא ע"א
ה/ו בד קודש (פוברסקי) יבמות-כתובות עמ' רלו
ה/ו בדבר מלך ח"י עמ' רעד
ה/ו בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכה
ה/ו בית אהרן וישראל גל' נג עמ' קב-קג
ה/ו בית זבול ח"ב סי' ז אות ח
ה/ו בית ירוחם
ה/ו בכורי חיים ח"ג עמ' רסב, ח"ד עמ' פו
ה/ו בן אשר סי' מח הערה יב
ה/ו בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תע {מל"מ}
ה/ו ברור הלכה פסחים כה ע"א ציון ד
ה/ו ברית הלוי השלם
ה/ו ברכת מרדכי כתובות עמ' עב-עג, פב
ה/ו גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' ל
ה/ו גביע הכסף ח"ג עמ' עא {התרפאות ע"י צפייה בסרט}
ה/ו דבר המלך (מנקין) עמ' 14
ה/ו דברי חפץ עמ' כח
ה/ו דברי יציב חו"מ עמ' קכב
ה/ו דברי שלמה (אסרף)
ה/ו דודאי משה עמ' קס
ה/ו דעת משה (פרידמן) סי' נה
ה/ו האיר ממזרח כתובות סי' ו אות יב {על החילוק שאם עבר באונס אינו נענש, ואם נתרפא ע"י דבר איסור נענש}, אות יג {כענין שאמרו באנסין כך אמרו בחלאים - ביאור הלשון}
ה/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כא
ה/ו התורה והמדינה חי"א עמ' קלג
ה/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' מז
ה/ו וחי בהם עמ' 99
ה/ו זכר יצחק (תשן) עמ' שמו
ה/ו זכרון הרב עמ' 243-245, 247 {מדוע נענש}, 261-262 {ריפוי בתשמישי ע"ז}
ה/ו זכרון משה אליהו עמ' ה
ה/ו חוות בנימין ח"א עמ' קלח
ה/ו חי' הראי"ה
ה/ו חי' מהר"ם שיק נדה עמ' קלח
ה/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכב
ה/ו חי' מרן הגרי"מ עמ' קמב-קמג, קמח, קנ
ה/ו חי' ר' יהודה זרחיה עמ' מו
ה/ו חי' ר' שמואל יבמות עמ' יט
ה/ו חיים ומלך
ה/ו חלקת יואב החדש תשובות סי' נז
ה/ו חמדת שלמה עמ' קלט, קמב
ה/ו חמודי צבי ויקרא עמ' סג, קעה, קפה {מל"מ}
ה/ו חק לישראל נזיקין עמ' 265 {אור שמח}
ה/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' קלב
ה/ו יבול היובלות עמ' 387
ה/ו יד המלך (לנדא)
ה/ו ידבר שלום ח"ב עמ' כט
ה/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' כז
ה/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' שמה, שנב, תיח
ה/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קיג, קכ, קלא, קצ
ה/ו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקמח
ה/ו ישועות יעקב מועד עמ' תשיט {מל"מ}
ה/ו כסא דוד (תקנד) דף כא ע"א
ה/ו כסא דוד (תקנד) דף כא ע"א {כ"מ}
ה/ו לב שלם [מחנה אפרים הל' מ"א כב ע"א, שמש צדקה יו"ד ס]
ה/ו למודי ה' (תשפא) עמ' עג {שעה"מ}
ה/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' א
ה/ו לקוטי סופר ח"א דף קד ע"ג {מל"מ}, ח"ב דף נח ע"א
ה/ו לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 134
ה/ו לקוטי שיחות תשובות ובאורים ס"ד הע' 1
ה/ו לקוטי שלמה (תרנד)
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) ב"ק-ב"מ (תשסא) עמ' פא
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' י אות ז, יא {עבר ונתרפא}
ה/ו לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' י ס"ק ז, יא
ה/ו לקוטי שפת אמת
ה/ו מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' צג {או"ש}
ה/ו מאור למלך פסחים עמ' קו
ה/ו מאיר נתיבים עמ' 244
ה/ו מבוא למשנה תורה עמ' 361
ה/ו מגדל עז עמ' קמה
ה/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' סב {שעה"מ}
ה/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קעז
ה/ו מוריה גל' קפה עמ' סו, גל' ריז עמ' נד {אם עבר חייב}, גל' רמג עמ' נו {לוקה}
ה/ו מזכרת עמ' 277
ה/ו מחשבת חיים או"ח עמ' קי
ה/ו מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 141
ה/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עח
ה/ו מנחת אלימלך עמ' לב
ה/ו מנחת אשר פסחים עמ' עה-עו, ב"ב עמ' סח
ה/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' תכ, תכה
ה/ו מנחת חינוך מצוה רצו (דף קז ע"ד, קח ע"א, קט ע"א)
ה/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' שמג
ה/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קכט
ה/ו מסורה ח"ו עמ' נז, חי"ג עמ' סב
ה/ו מסירות נפש עמ' 41, 42, 170
ה/ו מעדני ביאורים עמ' יז
ה/ו מראה הפנים ע"ז דף י
ה/ו מרגליות הים סנהדרין נט ע"א אות כט {צ"פ}, עד ע"ב אות כח {או"ש}
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ו מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קטו אות ג {עבר - חייב}, סי' קמ אות ה {חייב}
ה/ו משא יד ח"א עמ' ה {עבר - נענש}, שכח
ה/ו משה ידבר (תקפז) שו"ת דף י ע"א-ע"ב {רפואה בחמץ}
ה/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמב
ה/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' כג
ה/ו משכן שילה עמ' רז
ה/ו משמרת חיים ח"א עמ' צח
ה/ו משמרת חיים ח"א עמ' צח
ה/ו משנה כסף (כולי) עמ' ט
ה/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נח
ה/ו משנת יהודה ח"א פ"ל הט"ו
ה/ו משנת יעקב
ה/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שעט-שפ, תיח
ה/ו משנת יעקב קדושה עמ' קלב
ה/ו משנת ישראל סי' יב הרחבת המשנה אות ד
ה/ו משנת רבנו יוסף עמ' 263
ה/ו משפט המלחמה עמ' קמ
ה/ו משפטי עזיאל ח"ב עמ' עה, ח"ד עמ' רכד, ח"ט עמ' קכו
ה/ו משפטים לישראל עמ' רכו, רכט, רלא, שמג
ה/ו משרת משה (עטייה)
ה/ו נוה שלום
ה/ו נועם ח"ג עמ' קפא, ח"ט עמ' ריג {צ"פ}
ה/ו נזר הקדש (קפלן)
ה/ו נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ד אות ו
ה/ו נטעי נתן (פריד) סי' עא
ה/ו נצר מטעי (פרידמן) סי' לא סעיף ה {מתרפאים באיסורים}, סי' לד סעיף א {אין מתרפאים בש"ד}
ה/ו נר יצחק (ריף) עמ' יג
ה/ו נשמת אברהם ח"ד עמ' מ-מא
ה/ו נתן פריו נדרים עמ' לד
ה/ו ס' השבי"ט עמ' כג, לד-לו
ה/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקצח
ה/ו סודו של המשפט העברי עמ' 238
ה/ו עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' יח-יט
ה/ו עונג יו"ט סי' קסח (רמד ע"ד)
ה/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' סז
ה/ו עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 124
ה/ו עין יצחק ח"ב סי' לג אות ג
ה/ו עין יצחק תנינא ח"א עמ' קעו
ה/ו עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 21, 22, 24 {או"ש}, 25 {יד פשוטה}, 35 {יד פשוטה}, 41 {מרכה"מ}, 43 {מעשה רקח}, 44 {טורי אבן}, 46-47 {יד המלך}, 49 {מרכה"מ}, 74 {ר"י קאפח}, 174, פרק 6 הע' 173 {ר"ח הלוי}
ה/ו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ב
ה/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ב, סו
ה/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קנז
ה/ו עמק הלכה (בוימל) עמ' שמח
ה/ו ענבי פתחיה עמ' 261 {או"ש}
ה/ו פותח יד
ה/ו פי' ר"ש אבינר
ה/ו פני מבין ח"ב דף קפ ע"ג {כ"מ}
ה/ו פנת יקרת (תשנד) סי' ד, קסא
ה/ו פנת יקרת (תשעא) עמ' ז, תשא
ה/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' עז
ה/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 24
ה/ו פרי השדה (דייטש) ח"א סי' לה {לעבור איסור דאורייתא לרפואה מותר רק במקום סכנה}
ה/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' י-יב
ה/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' יד
ה/ו פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' ב
ה/ו פרשת דרכים (תשנב) עמ' כו
ה/ו פרשת דרכים (תשסה) עמ' מד
ה/ו פתח דבריך עמ' קסב-קסג
ה/ו צבי תפארת סי' עג {מל"מ}
ה/ו צבי תפארתו ב"ב פ"ג עמ' קיח
ה/ו ציון לנפש חנה חיה עמ' לא
ה/ו ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק א אות ב
ה/ו צמח צבי אגרת ו
ה/ו צפנת פענח ומהדו"ת דף ב ע"א ודף מ ע"ב
ה/ו קובץ הערות (תשסג) סי' מט אות י
ה/ו קובץ על יד ח"א
ה/ו קונטרסי שעורים ב"ק שעור יד אות יג
ה/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 148, 170
ה/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' קל-קלא {עונשין אותו}
ה/ו קרן הצבי מצוה סא אות י
ה/ו ר"י קארו - קובץ עמ' קפב
ה/ו רמב"ם המאיר עמ' קעז-קעח
ה/ו רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לד
ה/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שנז, ח"ב עמ' רצ {עונשין}
ה/ו שדה יצחק עמ' קב
ה/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תכט {מל"מ בשם רשב"א}
ה/ו שירת דוד כתובות עמ' טז
ה/ו שלל דוד
ה/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רעט
ה/ו שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' רפג
ה/ו שם דרך סנהדרין עמ' קעט
ה/ו שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שלב
ה/ו שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 148, 134, 121
ה/ו שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קמ
ה/ו שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' מט {עונשין אותו}
ה/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רמה
ה/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' טז אות ה, ח"ו סי' ב, סי' ו אות א, ח"ח סי' ע אות א
ה/ו שערי קדוש ה' עמ' קכ, קכח, רמט-רנ {אין מתרפאין}
ה/ו שרידי אש ח"ב עמ' תטז {מ"מ}
ה/ו תהלה לדוד (מן) אהע"ז סי' לז ס"ק ג
ה/ו תורה ומוסר (ריינס) עמ' רה
ה/ו תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' פח, צב {או"ש}, צה {או"ש}, צו, קלט-קמ {או"ש}, קמא
ה/ו תורת המשפט ח"א עמ' 147, 385
ה/ו תורת מנחם חנ"ח עמ' 131
ה/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשח, תשכב, תשמח
ה/ו תחומין ח"א עמ' 305, ח"ב עמ' 331, ח"ד עמ' 148, חט"ו עמ' 367
ה/ו תחומין חי"ח עמ' 207 = מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 141
ה/ו תחומין חכ"א עמ' 282, חכ"ב עמ' 460
ה/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' ל, ריא, ריג
ה/ז אבי עזרי ח"א
ה/ז אבן ציון עמ' תשמ
ה/ז אוריתא טו עמ' כז
ה/ז אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 33
ה/ז באר אלחנן עמ' יב
ה/ז בארות נתן ח"ב עמ' כז
ה/ז בית זבול ח"ב סי' א אות א
ה/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ז בית ירוחם
ה/ז ברור הלכה פסחים כה ע"ב ציון ב
ה/ז ברכת מרדכי כתובות עמ' עט
ה/ז גביע הכסף ח"ג עמ' עב {עריות הוקשו לנפשות}
ה/ז דבר המלך (מנקין) עמ' 15-17
ה/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד-כה
ה/ז דברות משה ב"ק ח"ב סי' פו ענף ג, סי' פט הערה פג
ה/ז דגל שמעון סי' ט אות א
ה/ז דורש טוב עמ' 159
ה/ז דעת אמונה ח"ב עמ' קד
ה/ז דעת כהן עמ' תמב
ה/ז המשפט העברי עמ' 809
ה/ז העמק דבר דברים פ"ו פסוק ה
ה/ז העמק שאלה ח"א שאלתא מב אות ה
ה/ז הר המלך ח"ח עמ' קעט
ה/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קפט
ה/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכא
ה/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' רסד
ה/ז וחי בהם עמ' 99, 233, 234, 237, 243 הערה 2 {ואהבת}
ה/ז חוות בנימין ח"א עמ' קנב
ה/ז חי' הגרא"א דסלר עמ' קסו
ה/ז חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' קעה
ה/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' קלב
ה/ז יד המלך (לנדא)
ה/ז להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קמד
ה/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' י אות ז {בכל נפשך}
ה/ז לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' י ס"ק ז, יא
ה/ז מאורות חיים תרומות עמ' קנג {דבר שהדעת נוטה}
ה/ז מגדל עז עמ' קמה
ה/ז מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רלה
ה/ז מוריה גל' קפה עמ' סו {ואהבת את ה'}
ה/ז מחשבת זקנים עמ' פז {אבי עזרי}
ה/ז מנחת אלימלך עמ' רסד
ה/ז מנחת אשר פסחים עמ' עו
ה/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' תכד
ה/ז מסירות נפש עמ' 41, 42, 75 {יד המלך}, 170, 212
ה/ז מעליות ח"ג עמ' 1-6
ה/ז מצווה ועושה ח"ב עמ' תעב
ה/ז מצעדי גבר סנהדרין סי' ח אות ד
ה/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעד
ה/ז מרגליות הים סנהדרין סא ע"ב אות ח {שנאמר ואהבת}
ה/ז משא בני קהת
ה/ז משנה כסף (כולי) עמ' ט
ה/ז משנת יעקב
ה/ז משנת יעקב זרעים ח"א עמ' צד-צה
ה/ז משנת פקוח נפש סי' נז אות י {אבי עזרי}
ה/ז משפטי עזיאל ח"ט עמ' קכו
ה/ז נועם חי"ד עמ' שי
ה/ז ס' השבי"ט עמ' לה
ה/ז סודו של המשפט העברי עמ' 238
ה/ז סיני כרך סו (תשל) עמ' לו
ה/ז עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 178, פרק 5 הע' 69, 53, 64, פרק 7 הע' 35
ה/ז עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ב
ה/ז עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ב
ה/ז פותח יד
ה/ז פי' ר"ש אבינר
ה/ז צמח צבי אגרת ו
ה/ז קובץ הערות על אבי עזרי
ה/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 155 ואח"כ אות ב
ה/ז רלב"ג דברים פ"ו תועלת ג עמ' נה
ה/ז רמב"ם המאיר עמ' קעט
ה/ז רנת יצחק על נפש החיים עמ' קמה {אפילו נוטל נפשך}
ה/ז שיח ערב סנהדרין עמ' קלח
ה/ז שם דרך סנהדרין עמ' קע, קעה
ה/ז שמרו משפט ח"א עמ' תמה
ה/ז שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 121
ה/ז שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' מח {דבר שהדעת נוטה}
ה/ז שערי טהר ח"ו סי' ב, סי' ו אות א
ה/ז שערי קדוש ה' עמ' רסז {משרת משה}
ה/ז תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' פח, צא, קנט, קסו, ח"ב עמ' קסד
ה/ז תורת משה (אלמושנינו) עמ' רי {אפילו נוטל נפשך}
ה/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תרמא, תשמט
ה/ז תחומין ח"א עמ' 244
ה/ז תחומין חכ"ב עמ' 460
ה/ז תניא רבתי ח"א עמ' 388
ה/ז תפארת אריה עמ' רג
ה/ח אב"י יושב אהל עמ' 235 {מל"מ}
ה/ח אביר יעקב (אביגדור) דף פא ע"א {מל"מ}
ה/ח אבן האזל קדשים ח"ב דף כב ע"ב
ה/ח אבן ישראל (בוהוש) עמ' קפז
ה/ח אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' כה, קיא
ה/ח אבני השוהם (הורוויץ) דף לו ע"א {מל"מ - מצוה שלכדה"נ}, לט ע"ד {מל"מ}, מ ע"א {מל"מ}, מא ע"ב {מל"מ}, מב ע"ג {מל"מ}
ה/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' מח אות ד {מל"מ}
ה/ח אבני ציון ח"א סי' ז אות א {מל"מ}, סי' יד אות ג {קובץ}, סי' כה אות ב, סי' כו אות א {מל"מ}, סי' לג אות ה {מל"מ}, סי' מ אות א-ב {שעה"מ}, סי' נא אות ה, ז {מל"מ}, סי' נב אות ב {מל"מ}, סי' נד אות א {מל"מ}, סי' נח אות ג {מל"מ}, ח"ב סי' ה אות ד, סי' יא אות ב, סי' יד אות ה, סי' יז אות ב, סי' כו אות ג, סי' כז אות א, סי' לד אות ג, ה, סי' מד אות ו, סי' סה אות ה, סי' ע אות ב, ד, סי' עה אות א, סי' עח אות ב, ח"ג עמ' נד, נה, קד, קיד, קיח, קנב, קנז, קסב, קסג, קעט, רה, רס, רסא, רסג, רעט, רפד, רפה, רצח, שמא, ח"ד עמ' מ {מל"מ}, פו {מל"מ}, קה {שעה"מ}, קי {שעה"מ}, קיב {שעה"מ}, קיח {מל"מ}, קכ {מל"מ}, קכט {מל"מ}, קמז {מל"מ}, קפד {מל"מ}, קפו {מל"מ}, קצד {מל"מ}, רטז {מל"מ}, רעו {מל"מ}
ה/ח אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' סה {שעה"מ}
ה/ח אבני קודש מעילה עמ' צד {שעה"מ}
ה/ח אבנים יקרות עמ' פז {מל"מ}
ה/ח אגודת אזוב ח"א דף קיב ע"ד
ה/ח אגורה באהלך דף לח-לט
ה/ח אגרות הגרי"ד עמ' כב, קב, קו
ה/ח אגרות משה או"ח ח"ג סי' סב, יו"ד ח"א סי' רכט ענף א {מל"מ}
ה/ח אדרת אליהו (ראם) עמ' יד, לה
ה/ח אהל משה (וינברג) דף ג ע"ב {מל"מ}, ח ע"ג {דבר מר מעורב}
ה/ח אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נ {מל"מ}
ה/ח אהלה של תורה ח"ב עמ' סז {בנין שלמה}, עה {בנין שלמה},
ה/ח אהלי יהודה (הכהן) כאן, ודף יח ע"ב {מל"מ}
ה/ח אומר לציון סי' שמא
ה/ח אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 401 {מל"מ ד"ה ודע דאחר}
ה/ח אוצר המלך (גם בהגהות)
ה/ח אוצר השבת ח"א עמ' קכב, קכט {מל"מ}
ה/ח אוצרות השעורים (פיקארסקי) עמ' טז
ה/ח אור דוד עמ' טז, יח, לא, מב, קסו, קפח
ה/ח אור האורים סי' יט {מל"מ, שעה"מ}
ה/ח אור המאיר (שפירא) סי' סז אות א {מל"מ - מלקות באיסור הנאה}
ה/ח אור יעקב פסחים דף טו ע"א, 46, 48, 158, 160
ה/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' תי, תיב {מל"מ}
ה/ח אור משה קדשים עמ' רג-רד
ה/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 328 {מל"מ}
ה/ח אור פני יהושע עמ' פד-פה
ה/ח אור צהיר
ה/ח אור שרגא עמ' שסח {מל"מ}
ה/ח אורות הרמב"ם
ה/ח אורח משפט עמ' קמה ע"א
ה/ח אוריין תליתאי (אפשטיין) דף יב ע"ב, לב ע"א
ה/ח אוריין תליתאי (תאומים) סי' קיא (עג ע"ג) {מל"מ}, דף קו ע"ד {מל"מ}
ה/ח אות ציון עמ' מז {שעה"מ}, קסז {מל"מ - מ"ע שלכד"א}
ה/ח אמונת אליעזר ערלה עמ' רסג {מל"מ ד"ה אבל}
ה/ח אמונת עתיך גל' 103 עמ' 81 {מל"מ - מ"ע שלכד"א}
ה/ח אמונת עתיך גל' 116 עמ' 112 {ס' קובץ}
ה/ח אמונת עתיך גל' 117 עמ' 115 {משקה מר}
ה/ח אמונת שמואל (תשנט) עמ' צו-צז
ה/ח אמונת שמואל סי' כז
ה/ח אמרות שמואל עמ' קעא {מל"מ - מ"ע שלא כדה"נ}
ה/ח אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' א ד"ה ויש לחקור {שעה"מ}
ה/ח אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' א [ט] ד"ה ולפ"ז {מל"מ}, סי' ג [ה] ד"ה תוס', סי' ג [ו] ד"ה עיין {במל"מ ד"ה ודע דאחר שכתבנו לעיל}, סי' יב[ב] ד"ה ובזה {טעם המלך}, סי' טו ד"ה עיין {במל"מ ד"ה עוד יש לחקור}
ה/ח אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' ז ד"ה הראה, וד"ה עוד מבואר, ד"ה אך {שעה"מ}
ה/ח אמרי בינה (אש) דף נג ע"א {מל"מ - מלקות על הנאה}
ה/ח אמרי בינה דיני שבת סי' כח ד"ה והנה {מל"מ}
ה/ח אמרי דוד (שליסל) דף ח ע"ג, יב ע"א, יג ע"ב-ע"ג, יט ע"ב {מל"מ}, עה ע"ב {מל"מ}
ה/ח אמרי חן (בן סניור) שופטים עמ' 366
ה/ח אמרי יהודה (רוזנר) דף טז ע"א, עב ע"ג
ה/ח אמרי יהודה (רוזנר) פתיחה כוללת שורש ב פ"ה אות ה דף כב ע"ג, כלל יז פרט ב אות ה {מל"מ}
ה/ח אמרי מנחם עמ' רל, רלב {מל"מ}
ה/ח אמרי שפר (פרידלר) מועד סי' כה אות ג-ד
ה/ח אמת ליעקב מועד עמ' קסו {מל"מ - חצי שיעור במצוה}
ה/ח אמת ליעקב נשים עמ' רנז {מל"מ - חצי שיעור במצוה}
ה/ח אנצי"ת ע' אכילה גסה הע' 25, 27, 28 {מל"מ}, ע' אכילה הע' 22, 25, 33, ע' אסורי אכילה הע' 117, 119, ע' אסורי הנאה הע' 68, 69, 71, 75, 76, 85-88, 92, 101 {מל"מ}
ה/ח אנצי"ת ע' בשר בחלב הע' 105, 108 {מל"מ}
ה/ח אסיפת שמועות תשרי עמ' פד {מל"מ}
ה/ח אפיקי מגינים פסחים סי' כא-כב, כד
ה/ח ארזא דבי רב יבמות עמ' פא {מל"מ - חצי שיעור במצוה}
ה/ח ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ד
ה/ח ארעא דרבנן (תשעט) עמ' סד {מל"מ}
ה/ח ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' עו
ה/ח ארשת צבי עמ' צב-צג {מל"מ}
ה/ח אש פנחס עמ' צב {מל"מ - מצוה שלא כדרך אכילתו}
ה/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' שיג {מל"מ - חצי שיעור במצוה}, תלז {מל"מ - כזית}, תנב {מל"מ - במ"ע}
ה/ח אשל חיים ח"ב עמ' רעח {מל"מ - דבר שהוא איסור בעלמא - אכילתו ע"י חולה שאין בו סכנה}
ה/ח אתוון דאורייתא כלל כד (דף לח ע"ב)
ה/ח באהלה של תורה או"ח סי' פ אות א {מל"מ}
ה/ח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' תקנב {מל"מ}
ה/ח באורי מוהרא"ל (היילפרין) פ' משפטים דף כח ע"א {שעה"מ}
ה/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' רא
ה/ח באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קו {מל"מ}
ה/ח באר מרים פ"ט ה"ד אות ב {מל"מ}
ה/ח באר משה (שטרן) ח"א סי' טו אות יא עמ' מב {שעה"מ}
ה/ח באר צבי עמ' נא
ה/ח בארות נתן ח"ב עמ' ב
ה/ח בד קודש (דאנון)
ה/ח בדבר מלך ח"ד עמ' מא, נז, ס, ח"ה עמ' קצה {מל"מ}
ה/ח בזך לבונה עמ' מח
ה/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' ס, סח {מל"מ}
ה/ח בית אהרן וישראל גל' כו עמ' כג {שעה"מ}, גל' לח עמ' לג-לה {מל"מ}, גל' מ עמ' קיט {מל"מ}, גל' מא עמ' קיב {מל"מ}, קלד {מל"מ ושעה"מ}, גל' מה עמ' ל {מל"מ}, מט, גל' נא עמ' יח {מל"מ}, גל' נה עמ' ט-יא, גל' סו עמ' כח {שעה"מ - מעשה חושב אות יג ו-טו}, כט {מל"מ}, גל' עב עמ' לט {מל"מ}
ה/ח בית אהרן וישראל גל' צד עמ' נד {מל"מ - מצוה שלכד"א}
ה/ח בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' צא {שעה"מ}
ה/ח בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' סז {מל"מ - מצוה שלכד"א}
ה/ח בית אהרן וישראל גל' קלז עמ' ס-סא {מל"מ - מצה שלא כדה"נ}
ה/ח בית ארזים - ס' הגליונות [בית ארזים סי' תעה אות נב] {מל"מ}
ה/ח בית הלוי ח"א סי' לב עמ' קלט, קמב, ח"ג סי' נא עמ' קפד {מל"מ}
ה/ח בית המלך (בוים)
ה/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' רנט סעיף ג {מל"מ}
ה/ח בית יעקב (מסקין) סי' כו-כז
ה/ח בית יצחק (תשי"ג) עמ' 52 {מל"מ - קיום מצוה שלכד"א}
ה/ח בית יצחק או"ח סי' קד אות ח {מל"מ}
ה/ח בית ירוחם
ה/ח בית ישחק
ה/ח בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' כ, כג
ה/ח בית לוי (גולדברג) דף נט ע"ב, פח ע"ד
ה/ח בית מאיר (תשע) סי' כח ס"כא עמ' רלד
ה/ח בית מלך (חב"ד) עמ' 87, 85
ה/ח בית נפתלי (תשסו) עמ' תלז {שעה"מ}, תמג {מל"מ}
ה/ח בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' מא, ח"ב עמ' מט {שעה"מ}, נג {שעה"מ}, קלח {מל"מ}
ה/ח בית שערים או"ח סי' קסב {מל"מ}, קסג, קעא {מל"מ}, רו {מל"מ}
ה/ח בית שערים ח"ג סי' ג, ו, לא {מל"מ}
ה/ח בכורי חיים ח"ג עמ' רסב, ח"ד עמ' יב {מל"מ - מצוה שלכד"א}, פו, ח"ה עמ' קב {מל"מ}
ה/ח בכורי יוסף (הוטנר) דף לא ע"ב בהגהה
ה/ח בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' סו, סח
ה/ח בן יהודה סי' כה
ה/ח בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' שלג {מל"מ - אכילה גסה}
ה/ח בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' ריד {מל"מ - כל מקום דכתיב לא תאכל אם אכלו אכילה גסה דפטור}
ה/ח בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' קיג {שעה"מ}
ה/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קב, ח"ב סי' קכו {מל"מ}
ה/ח בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קצט-ר {רטייה מחמץ}, רסו {מל"מ - אפשר ולא קמכוין}, ח"ב עמ' נה {מל"מ}
ה/ח בציר אליעזר ח"ב דף יט ע"ג-ע"ד {מל"מ - מ"ע שלא כדה"נ}, כ ע"א {שעה"מ}, לד ע"ד {מל"מ ד"ה ויש לתמוה}, ובעמוד האחרון (אחרי תוספת שביעית") {מל"מ ד"ה ודע וד"ה וראיתי}
ה/ח בר ריב"א עמ' קכ, קכב, קלא, קלח, קנז, קעו, קעח {מל"מ}
ה/ח ברור הלכה יומא פ ע"ב ציון ה {מל"מ ד"ה נסתפקתי}
ה/ח ברור הלכה נדרים לג ע"א ציון א פסקה א
ה/ח ברור הלכה פסחים כד ע"א ציון ב, כד ע"ב ציון ד, ו, כה ע"ב ציון ג, לט ע"ב ציון ו, ביצה לט ע"א ציון ב
ה/ח ברית הלוי דף ז ע"ב, כג ע"ג, כד ע"א וע"ג, לד ע"ג
ה/ח ברית הלוי השלם {מל"מ}
ה/ח ברכות חיים ח"ב עמ' כה-כו {מל"מ}
ה/ח ברכות שמים מכות פ"ג אות שסה {בשר בחלב}, שסו-שסז {מל"מ}, תקנב {מל"מ}
ה/ח ברכי יוסף או"ח סי' תעה ס"ד {מל"מ}
ה/ח ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' ח-י {מל"מ}, יב {שעה"מ}, יד-טו {הגהת מל"מ}, מה {מל"מ}
ה/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' קלט {מל"מ - אכילה גסה}
ה/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' פו
ה/ח בשמים ראש סי' קמה
ה/ח גבורת יהודה פסחים סי' כה ס"ק ה {מל"מ - "וכן יש ללמוד"}, ס"ק יד {כ"מ}
ה/ח גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קסה {מל"מ}
ה/ח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קפז
ה/ח גדולי ציון (תרע) דף כ ע"ב, כא ע"ב
ה/ח גדולי ציון (תשנב) עמ' יט-כ, כז {מל"מ}, קנז {מל"מ}, קנח {מל"מ}, רצא {עירב}
ה/ח גור אריה שמות פ' כג הע' 119 {מל"מ}, פ' לד הע' 121 {מל"מ}, אות יט
ה/ח גינת ורדים (תאומים) עמ' ב, ו, ט, כט, לו, לח, ע, פא, פו-פז, קלב, קעב, קעה-קעו, קצב, קצד, ריח, רנא {מל"מ}
ה/ח גנזי המלך (תשסח) ח"ג עמ' שמג {מל"מ - חצי שיעור במצוה}
ה/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' כב-כג, עד, רסג {מל"מ}
ה/ח דבר המלך (מנקין) עמ' 18
ה/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' סו {מל"מ ד"ה וראיתי}, סי' סז אות ב {מל"מ}, ח"ג יו"ד סי' יט
ה/ח דבר שמואל (אבוהב) סי' קסב, קסד
ה/ח דברות משה סנהדרין עמ' תקסז {מל"מ}
ה/ח דברות משה פסחים עמ' קנד {מל"מ}, ב"ק ח"ב סי' פו ענף ג, סי' פט הערה פג, חולין עמ' רסט {מל"מ}
ה/ח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קצא {מל"מ ד"ה נסתפקתי}
ה/ח דברי אברהם (מנדלסון) דף ו ע"ד, ז ע"א {מל"מ - מצוה שלכד"א, מלקות על כלאי הכרם}, יא ע"ב {הנאה שלא כדה"נ}
ה/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ח
ה/ח דברי אור ח"ג עמ' סב {מל"מ}
ה/ח דברי אמת (תרכא) דף קח ע"ג, קטו ע"ד {מל"מ}
ה/ח דברי אמת (תשעט) עמ' תטו {מל"מ ד"ה והנה אף שלכאורה - איסור הנאה מבשר בחלב}, תנב {מל"מ ד"ה אבל שלא כדרך}, תנג {חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב שהן אסורים אפילו שלא דרך הנאתן}
ה/ח דברי דוד (טייטלבוים) דף פז ע"א {מל"מ - חצי שיעור במצוה}
ה/ח דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' כה
ה/ח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שיא {מל"מ}
ה/ח דברי חפץ עמ' מ, קנו
ה/ח דברי יהודה דף כו ע"ב {שעה"מ}, לא ע"ב {מל"מ - הנאת צל}
ה/ח דברי יהודה סי' ז אות י {מל"מ ד"ה ונראה}
ה/ח דברי יחזקאל (מישור) עמ' קסג {מל"מ}
ה/ח דברי יחזקאל (תרצה) דף נד ע"א
ה/ח דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' לה
ה/ח דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ב {מל"מ - מלקות על לאו הבא מכל עשה}, מו ע"א-ע"ב {מל"מ - אין לוקים על הנאה}, מח ע"ג {מל"מ - תוס' פסחים כד}
ה/ח דברי יציב או"ח עמ' תקכג-תקכה
ה/ח דברי ירמיהו קידושין עמ' קצח, רא {מל"מ}
ה/ח דברי יששכר דף לא ע"ב
ה/ח דברי שלמה (ברייער) עמ' 137
ה/ח דברי שמואל (מאדלינגר) דף ד ע"ד, ו ע"ג-ע"ד, ז ע"א {מל"מ}, יד ע"א {חמץ שלכד"א מותר}, יט ע"ב {חמץ שלכד"א מותר}
ה/ח דברי שמואל (ראטה) עמ' רלג {מל"מ ד"ה והיכא}
ה/ח דברים אחדים (תקמח) דף קעט ע"א {מל"מ}
ה/ח דברים אחדים (תקנח) דף קעט ע"א {מל"מ}
ה/ח דובר ישרים פסח עמ' שנד, שס, תט
ה/ח דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' צד, צו
ה/ח דובר מישרים דף י ע"ג
ה/ח דורש לציון (תקצד) דרוש א בהגהה, דרוש י
ה/ח דורש לציון (תשנה) עמ' ז, קטז, קכא {מל"מ}
ה/ח דעת אביעזרי עמ' קיד, תעא {מל"מ}
ה/ח דעת מרדכי ח"א דף פח ע"ד {מל"מ}
ה/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריג-ריד {מל"מ}
ה/ח דרכי אהרן ח"ב עמ' עד
ה/ח דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' שכב {מל"מ - מ"ע שלא כדרך הנאתו}
ה/ח האיר ממזרח משלי עמ' קצא {מלוגמא}
ה/ח הדרום חל"ה עמ' 135
ה/ח הדרת מלך (זילברברג) דף ו ע"ב {מל"מ}
ה/ח הון יוסף דף לג {מל"מ}, נט
ה/ח הורה גבר (תקסב) דף לא ע"ב {מל"מ ד"ה יש לחקור}
ה/ח הורה גבר (תשסג) עמ' קכב {מל"מ ד"ה יש לחקור}
ה/ח הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 227 {כ"מ}, ברור הלכה עמ' לא {מל"מ}
ה/ח הלכה רבה ח"א עמ' 68, ח"ב עמ' 77, 80
ה/ח הלכות קטנות ח"א סי' רצ
ה/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' צו
ה/ח המעשה והמדרש עמ' צ {שעה"מ - מה שהתורה מתירה חכמים לא יכולים לאסור}
ה/ח הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קכא {מל"מ}
ה/ח הפלאות נדרים (תשעג) עמ' ריב, רלב, שפד-שפה, תטו, תמו
ה/ח הפרדס שנה לד חוב' ב (חשון תש"ך) עמ' 20 {שעה"מ - איסור סחורה בדברים אסורים - דאורייתא או דרבנן}
ה/ח הר המלך ח"ג עמ' קצד-רב, ח"ח עמ' קעט
ה/ח הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' ב-ג
ה/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' קפד
ה/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קיז
ה/ח וגר זאב עמ' צו {מל"מ - מצוה שלא כדה"נ}
ה/ח וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רז {מל"מ}
ה/ח ויגד יעקב (תשסח) עמ' תקי {מל"מ - מ"ע שלכדה"נ}, תקלט {הנאה שלכדה"נ}
ה/ח ולאשר אמר (תשמא) עמ' עה, עז {מל"מ}
ה/ח זבחי ראיה עמ' כא
ה/ח זבחי שלמה עמ' כח, פא, פה, פז-פח
ה/ח זית רענן ח"א עמ' שלה, שמב, שמד {שעה"מ}, תעו {מל"מ}
ה/ח זית רענן ח"א עמ' תעג {שעה"מ}
ה/ח זכר אברהם יצחק עמ' 60
ה/ח זכר יצחק (תשן) עמ' רלא {כ"מ}, רעד, שיא {מל"מ}
ה/ח זכר ליעקב עמ' יא
ה/ח זכר שמואל יו"ד סי' ד ס"ק י {מל"מ}
ה/ח זכרון הרב עמ' 154 {מל"מ}, 275 {מל"מ - ר' אבהו}
ה/ח זכרון יהודה (לאש) דף ו ע"ג, כ ע"א, מו ע"ב, סה ע"ג {כולם - הגהת מל"מ}
ה/ח זכרון יהודה (מונק) דף י ע"ג-ע"ד, יא ע"א-ע"ג {מל"מ - מ"ע שלכדה"נ}, ל ע"ג-ע"ד {מל"מ - מ"ע שלכדה"נ}, לו ע"ג {מל"מ - אין לוקים על הנאה}, מז ע"ד {מל"מ - קץ במזונו}
ה/ח זכרון יחזקאל עמ' לא, לט-מ {מל"מ - מצוה שלכד"א}
ה/ח זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' יג, טו, יז {מל"מ}
ה/ח זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' מד, מח {מל"מ - מלקות על הנאה שאפשר בלי מעשה}, נח עמ' קלא, סי' ע {שעה"מ}, עח {מל"מ - מ"ע שלכד"א}
ה/ח זכרון צבי מנחם דף מז ע"ב {מל"מ - מצוה שלכד"א}, סח ע"ג {מל"מ}
ה/ח זכרון שלמה (קליין) עמ' סד {מל"מ - ע"ז שלא כדה"נ}, סה {מל"מ}, סז-סח {שעה"מ}, קנא {מל"מ - ע"ז שלא כדה"נ}, קנג {מל"מ - ע"ז שלא כדה"נ}
ה/ח חוות בנימין ח"א עמ' קנ-קנב
ה/ח חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצא {מל"מ - שלא כדה"נ}
ה/ח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכא {מל"מ}
ה/ח חוף ימים ח"א סי' לט אות ד, סי' מב אות ב, ח"ב סי' נד אות ו
ה/ח חוקת עולם עמ' 423
ה/ח חי' איברא
ה/ח חי' בן אריה ח"ב סי' ג ס"ק ב
ה/ח חי' בר נחמני דף סט ע"ג {חמץ שלא כדה"נ}
ה/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' ריג {מל"מ - איסור דרבנן בשלכד"א}
ה/ח חי' הגר"י סי' כה-ב {מל"מ}
ה/ח חי' הגר"מ זמבה סי' כג {מל"מ}
ה/ח חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שסה
ה/ח חי' הרי"ט עמ' קעא
ה/ח חי' חתם סופר
ה/ח חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רלד ד"ה אשר {מל"מ - יש לחקור - יש לחקור בהא דק"ל דכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם שלכדה"נ אם נאמר ג"כ במ"ע וכו'}, ד"ה ובשער {שעה"מ - עוד כתב - עוד כתב הרב הנזכר וז"ל יש לחקור וכו'}, עמ' רלו ד"ה אך {מל"מ - ומ"ש - אבל אם נהנה ולא אכל נראה מדברי רבינו דאף באיסורין אלו אינו לוקה, שעה"מ - ומ"מ - ומ"מ מה שנראה מדברי רבינו י"ל דאפי' בב"ח וכלאי הכרם אין לוקין על ההנאה וכו'}, עמ' רלז ד"ה והנה {שעה"מ - לכן - דצלו דבר שאין בו ממש הוא כר ויש להביא ראיה ברורה וכו'}, עמ' רלח ד"ה והנה {שעה"מ - גם מה שנראה מדברי התוס' בפסחים וכו' יש לתמוה דכפי שיטתם תקשי להו מתני' דפרק כל הצלמים וכו'}, עמ' רלט ד"ה גם {שעה"מ - ולע"ד - ולע"ד ק"ל טובא וכו' ולא יסיק בו תנור וכיריים וכו'}
ה/ח חי' כתב סופר
ה/ח חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' ג, קב {מל"מ}
ה/ח חי' כתב סופר שבת עמ' ד, ז, יב, כ {מל"מ}
ה/ח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' צז {מל"מ}
ה/ח חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סז, סט, עב, צ, קכג, קלב-קלג, גיטין עמ' צז {מל"מ}, סנהדרין עמ' קעט {מל"מ}
ה/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף כז, קמא {מל"מ}
ה/ח חי' משנה פסחים עמ' קד, קעב {מל"מ - מ"ע שלא כדה"נ}
ה/ח חי' עזיאל עמ' 61 {מל"מ} [עמש"כ בגליון פסחים כה ע"ב]
ה/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' קמ-קמא, קמג, קעח, רעד-רעה, שמו-שמז
ה/ח חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פב {מל"מ - מעילה בצל}, פד, קכט {מל"מ}, ב"ק-ע"ז עמ' קנט {מל"מ}
ה/ח חי' ר"י נחמיה סי' קלד אות ג, י, יג, סי' קסח אות טז
ה/ח חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' נא, שיב {מל"מ}
ה/ח חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' קכה {מל"מ ד"ה וכן יש}
ה/ח חי' רעק"א
ה/ח חי' ש"י דף כב ע"ב {מל"מ}
ה/ח חיי נפש ח"ד עמ' צז, קד {מל"מ - מצוה שלא כדרך אכילתו}
ה/ח חיים מדבר דף יג {מל"מ}
ה/ח חלקת יואב מהדו"ת סי' כ
ה/ח חמדת יעקב עמ' 65, 62 {מל"מ}, 218
ה/ח חמדת ישראל ח"א דף לא ע"ב {מל"מ - בכלאי הכרם לוקה על הנאה}
ה/ח חמודי צבי ח"ב עמ' שעח {רמב"ם}, תא {מל"מ - מלקות על הנאה}
ה/ח חמודי צבי מועדים עמ' שצ, תלב, תנב, תנז, תקסג {מל"מ}
ה/ח חמודי צבי מועדים עמ' שצג, תמה, תעז {שעה"מ}
ה/ח חסד לאברהם (טרוימן) דף טז ע"א וע"ג {מל"מ - שלא כד"א}
ה/ח חסדי דוד ח"ו עמ' קע, קפב {מל"מ}
ה/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כט עמ' צב {מל"מ - מצוה שלכדה"נ}
ה/ח חקרי הלכות (שומיאץ) דף כא ע"ב {מל"מ}, כה ע"ג {טעה"מ}, לז ע"א
ה/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' פג, יו"ד ח"א עמ' שלב {מל"מ}, שלו, שמג-שמה {מל"מ}, ח"ב עמ' שנ
ה/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף ק, קד, רנה, רנח {מל"מ}
ה/ח חשב סופר עמ' קכג, קכז {מל"מ}
ה/ח חשבונות של מצוה עמ' תנב
ה/ח טהרת יו"ט חי"ח עמ' צה
ה/ח טורי אבן המפואר עמ' פא
ה/ח טל אורות (טובול) חולין עמ' עו, קלד {מל"מ}
ה/ח טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צב, קז, קטו, רנח
ה/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רלד, רלז
ה/ח טל חיים (סגל) עמ' כב {מל"מ}
ה/ח יגיעת ערב פסחים עמ' קע {מל"מ ד"ה והיכא}, קעח {מל"מ ד"ה ונראה}
ה/ח יד דוד (קרלין) ח"ב דף ד {מל"מ}
ה/ח יד הלוי (לוין) דף יב ע"ד {מל"מ}
ה/ח יד המלך (לנדא)
ה/ח יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף י ע"ב-ע"ג, יא ע"א, יב ע"ב וע"ד, יג ע"א, מד ע"ג, מז ע"ב {מל"מ}
ה/ח יד סופר עמ' קסח, קעו {מל"מ}
ה/ח ידיו של משה דף קי ע"ג {מל"מ}
ה/ח יהל אור דף י ע"ב {מל"מ}, טו ע"ד {שלא כדה"נ}
ה/ח יחוה דעת ח"ב עמ' ריח, רכד
ה/ח יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קצה {שעה"מ}
ה/ח ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' כד {מל"מ}, כה
ה/ח ים התלמוד (עדיל) עמ' קכא, קכה, תשי, תשטז
ה/ח ימין משה {מל"מ}
ה/ח יקב זאב דף פב ע"א
ה/ח יראה ואהבה עמ' רמה {מל"מ}
ה/ח יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' לז {שעה"מ}, פ {מל"מ}
ה/ח ישועות יעקב מועד עמ' תצג {מל"מ}, תקכד, תקסח {כ"מ}, תשטז {מל"מ}, תשכ, נשים עמ' תשיז {מל"מ}
ה/ח כבוד הלבנון דף ה ע"ב {מל"מ}, יד ע"ב {קובץ}, סו ע"א {מל"מ - מ"ע שלכד"א}
ה/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ה/ח כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קסד {מל"מ}, ריח {מל"מ}
ה/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תעג {מל"מ}, תשכט, תשמא {מל"מ}
ה/ח כלי שרת סי' יג
ה/ח כלילת יופי דף סד {מל"מ}
ה/ח כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רכה
ה/ח כרם יהושע (ולרשטיין) דף מ ע"ג {מל"מ - מ"ע שלא כדרך אכילתו}
ה/ח כרתי ופלתי סי' סה אות ב, סי' פז אות יג, טו {ממל"מ}
ה/ח כתב סופר או"ח דף צ ע"ב, קד ע"ד, יו"ד דף יג ע"א
ה/ח כתב סופר או"ח סי' צו ד"ה ועיין רמב"ם, סי' קיא ד"ה והא לך
ה/ח כתב סופר יו"ד סי' טו ד"ה הנה {מל"מ (בסופו), חולין}, ד"ה אלא דבאמת {מל"מ ד"ה ודע דאחר, אין}, סי' יח ד"ה ומדי {מל"מ ד"ה יש לחקור}, ד"ה אלא דיש {שמאכילין את החולה שקצים}
ה/ח כתר אפרים עמ' פו-פז
ה/ח כתר המלך
ה/ח כתר כהונה במדבר סי' צז {מל"מ}
ה/ח לב איש עמ' קלו, קלח, תקי
ה/ח לב דוד (פלדמן) עמ' כג {מל"מ - אכילה גסה}
ה/ח לב שלם [יד אהרן או"ח סי' תמג]
ה/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' מו, קלז, רסה, תח, יו"ד עמ' סט, שמה, שסח, תצג, תקיט
ה/ח לבושי עז הל' תערובות עמ' קס {מל"מ - שלא כדה"נ לר"ש}, שלז {שלא כדרך הנאתו אסור מדרבנן}
ה/ח להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' צט, קא {דבר שאין בו הנאה לחיך}
ה/ח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' מט {אכילה ביוה"כ שלא כדה"נ}
ה/ח להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' מו ע"א, ח"ז עמ' פד, חי"א עמ' נד, קו, קי
ה/ח להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קנט-קס, קעט
ה/ח להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כט, ס, סב, קנו
ה/ח להורות נתן מועדים ח"א עמ' שי, ח"ג עמ' רצד
ה/ח להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פה {מל"מ}, רח {מל"מ}, ריב, רטו {שעה"מ}, רפד {מל"מ}, שיג {מל"מ - פסח שלא כדרך אכילתו}
ה/ח להורות נתן על התורה ח"א עמ' פח, ח"ג עמ' פב
ה/ח לחם אבירים
ה/ח ללמוד על הכלל עמ' מה, קכז {מל"מ}
ה/ח למודי ה' (תקמז) דף טז ע"ב, לט ע"ג, מא ע"ג {מל"מ}
ה/ח למודי ה' (תשפא) עמ' נט {מל"מ}, פח {שעה"מ}
ה/ח לקוטי סופר ח"א דף עד ע"א {מל"מ}, קד ע"ב-ע"ג, ח"ב דף כא ע"ד
ה/ח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 91
ה/ח לקוטי שיעורים (שטיין) פסחים סי' ז אות א-ג {מל"מ - איסור הנאה ואיסור אכילה - אותו איסור}
ה/ח לקוטי שעורים (שטיין) פסחים (תשמח) סי' ט אות יב {הנאה לא בדרך הנאתו}
ה/ח לקח טוב (תשפא) הסכמת מהר"ש ענגיל אות י {מל"מ ד"ה יש, ספק אם במצוה יוצא שלא כדרך אכילתו מצה טבל חשיב מצתכם על ידי שיאכל שלא כדרך}, כלל ב אות לג {מל"מ ד"ה והיכא - לרבי אבהו יש מלקות בהנאה}
ה/ח לקט מנחם (תרעא) דף א ע"א {מל"מ - מלקות על הנאה}
ה/ח לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ז ע"ב {מל"מ}
ה/ח לשון למודים יו"ד דף ב ע"ב, ג ע"א {מל"מ}
ה/ח מאור החיים עמ' מט {מל"מ}, נח
ה/ח מאור ישראל עמ' ז-י
ה/ח מאור למלך פסחים עמ' פט, צא-צג
ה/ח מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קכא {מל"מ}
ה/ח מאורות חיים תרומות עמ' קמט {מל"מ - חצי שיעור במצוה}
ה/ח מאיר עיני חכמים ח"א דף כו ע"ב {מל"מ}, פז ע"ג, מהדו"ת ח"א דף ד ע"ב, כו ע"ד, כז ע"א, מד ע"ג {מל"מ}, מהדו"ת ח"ב דף ב ע"א {מל"מ}
ה/ח מבי"ט (רובינ') דף קלג ע"א {מל"מ}
ה/ח מגד שמים מהדורא תניינא (תשמט) בהסכמת ר"נ ויידנפלד {מל"מ - משלשלין אומנים}
ה/ח מגן שאול (קצנ') עמ' מג, סח
ה/ח מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' שכח
ה/ח מהרי"ט אלגזי פ"ח אות סה (הראשון) או"ק ו {מל"מ}
ה/ח מועדי ה' (נתנזון) יו"כ עמ' עט, פט, סוכות עמ' צח, ריג {מל"מ}, ר"ה עמ' סח, פא
ה/ח מועדים וזמנים ח"ג סי' רג-רד, ח"ו סי' כז
ה/ח מוריה גל' רט עמ' פ {מל"מ - אכילת מצת חדש שלכד"א}, גל' ריג עמ' ע {אם עבר חייב}, גל' ריט עמ' יח {מל"מ - מלקות באיסוה"נ}, גל' רכט עמ' פט {מל"מ - מצוה שלא כדה"נ}, גל' רלג עמ' נ {מל"מ}, נא {שעה"מ}, נב-נג {מל"מ}, נד {שעה"מ}
ה/ח מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ט {מל"מ}
ה/ח מזבח חדש דף עא ע"א {מל"מ ד"ה והנראה}, פה ע"א {מל"מ - מצה שלכד"א}
ה/ח מחזיק ברכה סי' תעה אות ה {מל"מ}
ה/ח מחנה חיים ח"ב עמ' עז {מל"מ ד"ה ודע}
ה/ח מחנה חיים ח"ב עמ' עז {מל"מ}
ה/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות א עמ' מז
ה/ח מחנה יוסף שבת עמ' צז
ה/ח מחנה לויה (תקעט) דף פז ע"ד
ה/ח מחנה לויה (תשעד) עמ' לב {שעה"מ}, שלג {מל"מ}, שנט, שע, תיב {שעה"מ}
ה/ח מטה אהרן (לוין), דרשת הכניסה - דברי הלכה אות ח {מל"מ}
ה/ח מטה אהרן פסחים עמ' לד-לה {מל"מ, שעה"מ}
ה/ח מטה אפרים ח"ב
ה/ח מילי דאורייתא עמ' סז {מל"מ}
ה/ח מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' פט
ה/ח מלאכת שלמה (חכים)
ה/ח מנוחת אשר ח"א דף א ע"ד, ב ע"א {מל"מ - קושית תוס' חולין קא}, מד ע"א-ע"ב {מל"מ - האם מכירה לגוי היא כדרך הנאתו}, מו ע"ג {מל"מ - טעם שאין לוקים על הנאה}, פב ע"ד {מל"מ - טעם שאין לוקים על הנאה}
ה/ח מנוחת משה דף ג ע"ג {מל"מ - שתי מלקויות על בשר בחלב}, סא ע"ב {מל"מ ושעה"מ} וע"ג {מל"מ}, סג ע"ג, ע ע"ג {מל"מ - אין לוקים על הנאה כי הוא שלא כדרך אכילתו}, עט ע"ד {מל"מ - עשה שלכד"א}, קכט ע"ג {מל"מ - שלא כדרך אכילתו}, קסא ע"ד {מל"מ - לתוס' לוקים על הנאה, שעה"מ - סתירת רמב"ם בענין כלאי הכרם}, קסב ע"א {מל"מ - לתוס' אסור שלא כדה"נ מדרבנן} וע"ב {מל"מ בשם מהרש"ל}
ה/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנה ע"א {מל"מ}
ה/ח מנחם שלמה סי' קעט
ה/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' לו {מל"מ}
ה/ח מנחת אהרן (בריסק) דף ה ע"א-ע"ב {מל"מ}
ה/ח מנחת אשר פסחים עמ' סז, סט, עג, ב"ק עמ' נח
ה/ח מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שנג, ח"ב עמ' יג, ח"ג עמ' קיד, קכב
ה/ח מנחת חינוך ח"א עמ' יח, מ, נב, סא, פד {חמשתם - מל"מ}, קז-קט, רסז, רפה, שפב, שצו, שצז, ת-תא (חמשתם - מל"מ}, ח"ב עמ' לז, פג, שנט {שלשתם - מל"מ}, שעט, ח"ג עמ' קס, קסב, רלא, שמא, שפג, תלה, תמג {שבעתם - מל"מ}
ה/ח מנחת יהודה (בוים) דף מא ע"א {שעה"מ} וע"ב {מל"מ}, מד ע"א {מל"מ - ג' חילוקים}, נט [מסומן נח] ע"ד {עירב דבר מר, מל"מ - שלא כדה"נ}, קלה ע"ד, קלו ע"ג {מל"מ}, קלז ע"א {מל"מ} וע"ב-ע"ג
ה/ח מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקמ
ה/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' סב {מל"מ}
ה/ח מנחת כהן (יוסף חיים) דף לא ע"ד, לו, סה ע"א, קכה ע"ב {מל"מ}
ה/ח מנחת כהן (כץ) ח"ב דף נז ע"א {מל"מ}
ה/ח מנחת מחבת עמ' כט, עו-עז
ה/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' נד, נה {שעה"מ}, עא {מל"מ ד"ה המגיה}, קי {מל"מ}, קכו {מל"מ ד"ה ודע דכל, יד איתן}, קלא {יד איתן}, קעב {מל"מ}, ח"ב עמ' קה {שעה"מ}, רכט {שעה"מ}, תי {מל"מ}, תיב {מל"מ}, תיג, ח"ג עמ' קכה {מל"מ}
ה/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' שלא כדרך הנאתן {מל"מ}, ע' הנאה {שעה"מ}
ה/ח מנחת עני (תקמ) דף יד ע"א {מל"מ - שלא כדה"נ}
ה/ח מנחת עני (תקמז) דף כא ע"ד {מל"מ - חצי שיעור}, כז ע"א-ע"ד {מל"מ}
ה/ח מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 59
ה/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קצט {מל"מ ושעה"מ}
ה/ח מנפת צוף עמ' 202 {צ"פ}
ה/ח מעדני ארץ כלאים עמ' נד, סד {מל"מ}
ה/ח מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' קעא
ה/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' נז
ה/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' רפו
ה/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ח מעין החכמה עמ' נח {מל"מ}
ה/ח מעיני המים
ה/ח מעיני התורה ח"א עמ' רכג
ה/ח מעיני מים מקואות עמ' לא
ה/ח מענה אליהו עמ' שכא {מל"מ}
ה/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שפ-שפג
ה/ח מצודת דוד (שפרבר) עמ' רצ {מל"מ - מ"ע שלכדה"נ}
ה/ח מצווה ועושה ח"ב עמ' תקפט {מל"מ - אכילה שלא כדרך אכילתו}
ה/ח מציאות קטן סי' 1
ה/ח מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות ו, סי' כא, סי' לג אות א
ה/ח מצעדי גבר פסחים (תשסג) סי' ח אות ח
ה/ח מקוה המים עמ' נב {כ"מ - שלא כדרך אכילתן אסור מדרבנן}
ה/ח מקור ישראל דף קטו ע"א {מל"מ - מצות עשה שלא כדה"נ}
ה/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' תט
ה/ח מראה איש ח"א יו"ד עמ' לז {מל"מ}
ה/ח מראה איש ח"ב עמ' לד-לה
ה/ח מרגליות הים סנהדרין יט ע"א אות יז {שעה"מ}, סד ע"ב אות ה {מל"מ - חומרת לאו שאין לוקים עליו}, ז {מל"מ - מלקות ב"אם אינו ענין"}, סו ע"א אות יט {מל"מ}
ה/ח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ח אות ה {מל"מ - מצוה שלכד"א}
ה/ח מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נט אות ה, סי' סג אות ז, סי' סה אות א {מל"מ - מצוה שלכד"א}
ה/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' לז אות ז {מל"מ - מצוה שלכד"א}, סי' מח אות ו {מל"מ - מצוה שלכד"א}, כ {מל"מ - שיטה שבשלכד"א אסור מדאורייתא ולא לוקה}, סי' נד אות ב {מל"מ - מצוה שלכד"א}
ה/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' טו
ה/ח משאת משה (חברוני) פסחים סי' כה עמ' לה, סי' כו עמ' 72, 74, מט עמ' 150
ה/ח משב יעקב ח"א
ה/ח משברי ים אחע"א עמ' תמד
ה/ח משה ידבר (תקפז) שו"ת דף ל ע"ד {מל"מ - איסור מוסיף}, לג ע"א {מל"מ - מעילה שלא כדרך הנאתו}
ה/ח משה ידבר (תשעו) עמ' לא {מל"מ}, לב, מט, קמז, קנ {מל"מ}, קנא, קנו {מל"מ}, קנח {מל"מ}, קס-קסא {מל"מ}, קע {מל"מ}
ה/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שסב {מל"מ}
ה/ח משכן שילה עמ' רז
ה/ח משכנות הרועים (היבנר) סי' א דף ה ע"ד {מל"מ - מ"ע שלכד"א}
ה/ח משכנות לאביר יעקב ח"ב דף מא ע"ד {מל"מ}
ה/ח משנה הלכות ח"ב דף קג ע"ב {מל"מ}, ח"ג סי' קיא, ח"ה סי' עו, קכג
ה/ח משנה הלכות ח"ב סי' סו דף קג ע"ב {מל"מ}
ה/ח משנה הלכות ח"ו סי' עה, ק {מל"מ - מצוה שלא כדה"נ}
ה/ח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' ריב {מין}
ה/ח משנה כסף (כולי) עמ' ט
ה/ח משנה למלך אחרון
ה/ח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רסד
ה/ח משנת חיים חולין סי' יג עמ' נב, סי' טו עמ' נח, סי' עה עמ' רמט {מל"מ}
ה/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכט-רל, ח"ב עמ' סו, קדושה עמ' ריב, זרעים ח"א עמ' קע {מל"מ}
ה/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפ, תיט
ה/ח משפטי דרבנן עמ' מט {הגהת מל"מ}
ה/ח משפטי עזיאל ח"א עמ' מח, ח"ב עמ' עה, ח"ט עמ' קכו
ה/ח משפטים לישראל עמ' רה
ה/ח נדרי זריזין ח"ב עמ' רכא {מל"מ}, רלג {מל"מ}, רעד {מל"מ}
ה/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רנב, יו"ד ח"א עמ' נז, קפב {מל"מ}
ה/ח נודע ביהודה קמא יו"ד סי' לג {מל"מ}, תנינא או"ח סי' קטו {מל"מ}
ה/ח נועם ח"ד עמ' קפח, קצ {מל"מ}, ח"ה עמ' שיא [חלקת יעקב ח"ב סי' נח, פג] {מל"מ}, שלב [אגרות משה יו"ד סי' רכט] {מל"מ}, ח"ו עמ' צא, ח"י עמ' רפא {מל"מ}, חי"ד עמ' מב, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קיג [הפרדס ניסן תשל], חכ"א עמ' קטז {מל"מ}, חכ"ג עמ' עז {שעה"מ}, רכ {מל"מ}
ה/ח נזר התורה שנה ד גל' א עמ' לב, לד {מל"מ}, רנ-רנא {מל"מ - מ"ע שלא כדה"נ}
ה/ח נחל איתן
ה/ח נחל יבוק
ה/ח נחלי יהושע עמ' פ {שעה"מ}, קכח {מל"מ}
ה/ח נחלת עזריאל (הלוי) חולין דף קטו (סז ע"ב בדפי הספר) {מל"מ ד"ה והנראה}
ה/ח נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף סב {מל"מ}, חולין דף קכ {מל"מ}
ה/ח נחלת צבי (כהנא) עמ' רעח, רפא
ה/ח נטע שורק דף נ ע"ב {מל"מ - מקשה על תוס' איך נאמר שנהנה מחמץ בכרת}
ה/ח נטע שעשועים (שליסל) עמ' עו {מל"מ - איסור מוסיף}
ה/ח נטריקן (תשעד) עמ' קנ {מל"מ}
ה/ח נר למאור (רבינוביץ) דף כו ע"א {מל"מ}
ה/ח נר מצוה (ואלק) שרשים דף ט ע"ג {מל"מ - חולין שנשב"ע}, לא ע"ב {מל"מ}, לה ע"א {מל"מ}, מצוות דף יח ע"א {מל"מ - מצוה בחצי שיעור}, לד ע"א {מל"מ - למה לא לוקה על הנאת בב"ח}, קט ע"ב {מל"מ}
ה/ח נשמת אברהם ח"א עמ' רסד, שט {מל"מ}
ה/ח נשמת אברהם ח"ב עמ' כב {מל"מ}, נד {מל"מ}, רא {או"ש}
ה/ח נשמת אברהם ח"ג עמ' רמו
ה/ח נתיב אברהם ח"א עמ' נז
ה/ח נתיבות חיים (קארב) ח"ג סי' מג
ה/ח נתיבות מרדכי קדושין עמ' של {מל"מ}
ה/ח נתן פריו מגילה עמ' שנט-שסא
ה/ח נתן פריו מכות עמ' קסג, קסח
ה/ח נתן פריו סוכה עמ' קצז, ריט
ה/ח נתן פריו ערבי פסחים עמ' י, קה, קיד, קכב
ה/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תשב, תתצב, תתצג, תתצח, תתקכז {מל"מ}
ה/ח ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' סה {מל"מ ד"ה והנה אף}, שב {מל"מ - שלא כדרכה}, שד {מל"מ - שלא כדרכה במ"ע}, שה {מל"מ - שלא כדרכה}, שח {מל"מ - שלא כדרכה}, שיא {מל"מ - שלא כדרכה}, שיג {מל"מ - שלא כדרכה}, שטו {מל"מ - קושיה על רש"י פסחים כד}, שטז {מל"מ - על רש"י פסחים כה}, שיז {מל"מ - שלא כדרכה בחולה שאין בו סכנה}, שיח {מל"מ - מלקות על הנאה}, שכה {מל"מ - מבעיר חלב של שור הנסקל}, שכו {מל"מ - שלא כדרכה במ"ע}, תמד {מל"מ - שלא כדרכה במ"ע}
ה/ח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תריא-תריב {קובץ}
ה/ח סדר משנה הל' ע"ז פ"י ה"ד אות א, ד {מל"מ}
ה/ח סיני ק עמ' תקעח {מל"מ}
ה/ח ספרי דבי רב ח"א עמ' קנג {מל"מ}
ה/ח עבד המלך (תשא)
ה/ח עבודת הלוי עמ' יז
ה/ח עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' עד {מל"מ - אכילה גסה בק"פ}
ה/ח עבודת מתנה עמ' ס {מל"מ}
ה/ח עוגת אליהו דף מד ע"ב {מל"מ}
ה/ח עולת שלמה ח"ב עמ' קיא
ה/ח עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' סה {מל"מ - מלקות על הנאה}, קג {מל"מ - מ"ע שלא כדרך הנאתו}, שטז {שעה"מ - לר"ש בשלא כדה"נ}
ה/ח עטרת ישראל עמ' מד, רעה
ה/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' רעה {מל"מ}
ה/ח עטרת תפארת - מזכרת תודה עמ' 6 {מל"מ - מ"ע שלכדה"נ}
ה/ח עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תה
ה/ח עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 178, פרק 5 הע' 69
ה/ח עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' נז, נט-ס
ה/ח עלה עזרא עמ' ח
ה/ח עליות אריה עמ' ע, צז, קיא, קכד {שעה"מ}, ריב, רטז
ה/ח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 548
ה/ח עמק החכמה עמ' קיט {מל"מ - אכילה שלא כדרכה במ"ע}
ה/ח עמק הלכה (הורוביץ) עמ' מג
ה/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' מז {מל"מ}
ה/ח ענפי ארז (זי') דף קלו ע"א
ה/ח עץ החיים (קלוגר) עמ' לא {מל"מ}
ה/ח עצי חיים על מועדים עמ' פז
ה/ח עקבי ברכה עמ' סא
ה/ח עקדת משה ח"א עמ' לט {שעה"מ}, קפט {מל"מ ד"ה יש לחקור}
ה/ח ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' ע {מל"מ}
ה/ח ערבי נחל (תשסד) עמ' תקה
ה/ח ערוגת הבושם (הצרפתי)
ה/ח פאת ים (מאיו) דף נד ע"ד {מל"מ}
ה/ח פורת יוסף (שלופר) דף כז ע"ב, לב ע"ד, לט ע"ב
ה/ח פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' כד-כה, מא, מח-מט {מל"מ}
ה/ח פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' יג, כז, קלה {מל"מ}
ה/ח פי' ר"ש אבינר
ה/ח פי שנים דף קמג, קמט ע"ד {מל"מ}
ה/ח פני המלך (שטרן)
ה/ח פני משה (בנבנשתי) (מאזוז) דף סג ע"ג-ע"ד
ה/ח פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' נג-נה {מל"מ}
ה/ח פנת יקרת (תשנד) סי' ג
ה/ח פנת יקרת (תשעא) עמ' ה
ה/ח פסקי אליהו ח"א עמ' כה {מל"מ}, לו {מל"מ}, סא {כ"מ}
ה/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תת {מל"מ}
ה/ח פרי אברהם פסחים סי' ח אות ד, סי' כג אות א {מל"מ}, סי' נה אות ג
ה/ח פרי החג דף ד ע"א וע"ד {שעה"מ}, כג ע"ג {מל"מ - לפי תוס' לוקים על הנאה}, כה ע"א {מל"מ - שלא כדה"נ ושלא כדרך אכילתן} וע"ב {מל"מ - לפי תוס' לוקים על הנאה}, נט ע"ב-ע"ג {מל"מ}, סא ע"א {חמץ}, סב ע"ב {מל"מ}, סב ע"ג-ע"ד {שלא כדה"נ}, סג ע"א-ע"ד {מל"מ}, סז ע"ד {מל"מ}, עט ע"ג-ע"ד {שעה"מ}
ה/ח פרי השדה ח"א סי' מב {כ"מ - ישראל מקנה לגוי קמח ועושה מלוגמא}
ה/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' תכ {מל"מ}
ה/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' ז
ה/ח פרפרת משה ח"א עמ' תב {מל"מ - הנאה בכזית}
ה/ח פתחי שערים דף יח ע"ב {מל"מ}
ה/ח צבא אהרן - ע"פ שחל בשבת עמ' מו, מח {מל"מ - מצוה שלכדה"נ}
ה/ח צבי תפארת סי' יב, קב {מל"מ}
ה/ח צדקת יוסף עמ' שס {מל"מ ושעה"מ}
ה/ח צל"ח החדש דף לח ע"ג {מל"מ}, קכו ע"ג {מל"מ}
ה/ח צמח ארז עמ' רנד-רנה, רנז {מל"מ}, רעז-רעט {כ"מ - חמץ}, שט {מל"מ}
ה/ח צמח מנחם דף נד ע"א {מל"מ - איסור הנאה - איסור מוסיף}
ה/ח צמח צבי אגרת מז {מל"מ}
ה/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ג
ה/ח צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות יט [כ]
ה/ח צפנת פענח מהדו"ת דף ב ע"א, נג ע"ב, ובמדבר עמ' לו, דברים עמ' צט
ה/ח צרור החיים (חייקא)
ה/ח קדשי יהושע עמ' תרפג {מל"מ}
ה/ח קהל יהודה - חי' השו"ע דף ג ע"ב-ע"ג, פא ע"א-ע"ב
ה/ח קהלות יעקב חולין יט, כריתות ה
ה/ח קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' כט, לד {מל"מ}
ה/ח קהלת יעקב (אלגזי, שלוניקי) דף י ע"ד {מל"מ}
ה/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' קפט, קצב, תטו, ח"ב עמ' תרמב, ח"ג עמ' תכט, תקיז
ה/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' מט, פ {מל"מ}, קטז {מל"מ}, קמה {מל"מ}, ח"ב עמ' שמט {מל"מ}, שנב {מל"מ}, שנו {מל"מ}, שס {מל"מ}
ה/ח קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נו, עז {מל"מ}
ה/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רד-רה, רעו {מל"מ}
ה/ח קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קמא, רמה {מל"מ}
ה/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קפח {מל"מ}, קצב {מל"מ ד"ה והנה}, ח"ב סי' מז עמ' צה {מל"מ}
ה/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שטו, שכא, ח"ב עמ' קנו-קנז {מל"מ}
ה/ח קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ד ע"ג {מל"מ - מלקות על הנאה}, ט ע"ב {מל"מ - חולין שנשב"ע}
ה/ח קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' נז {מל"מ - מצוה שלכדה"נ}, שמות עמ' ע-עא {מל"מ - מצוה שלכדה"נ}, דברים עמ' עט-פ {הגהת מל"מ}
ה/ח קרבן אליצור דף לט ע"ב, עה ע"ג, עו ע"ד, פה ע"ב, קיד ע"ד {כולם מל"מ}
ה/ח קרבן אשר עמ' רי {מל"מ}, ריט {מל"מ}, רמד {מל"מ}
ה/ח קרבן פסח עמ' תתקז, תתרב-תתרג
ה/ח קרבן ציון עמ' מד {מל"מ}, קעה, רכא-רכב {מל"מ}, רנז {מל"מ}, רצח {מל"מ}, ש {מל"מ}, שנא {מל"מ}
ה/ח קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' רעה {מל"מ}, תלו {מל"מ}
ה/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' קז {כ"מ}
ה/ח רב טובך סי' א דף ב ע"ב {מל"מ - מ"ע שלא כדה"נ}, ג ע"ב {מל"מ - אכל תרומה שלא כדה"נ}
ה/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' ק {מל"מ}, ח"ג עמ' רז {מל"מ}, שטז {מל"מ}
ה/ח רביד הזהב (אברך) דף כז ע"ב {שעה"מ}
ה/ח רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ב ה"ו הע' 11 {מל"מ}
ה/ח רמב"ם המאיר עמ' קפ-קפב
ה/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מו {מל"מ - נהנה ולא אכל}
ה/ח רשימות שעורים פסחים עמ' קעז {מל"מ}
ה/ח שאגת אריה החדשות דף עא ע"ב {מל"מ}
ה/ח שאלת שלום (רבינ') דף לא ע"ג {מל"מ - חצי שיעור במצוה}, לה ע"א {מל"מ}, מט ע"ד {מל"מ}
ה/ח שארית יהודה (בלום) דף מח ע"ג {רטיה מחמץ בפסח}, ס ע"א {מל"מ - מ"ע שלכד"א}, פט ע"ג {מל"מ}, צ ע"ד {עירב בו דבר מר}, צא ע"א {מל"מ}, קיח ע"א {מל"מ - מלקות על הנאה}
ה/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף פג ע"א, פה ע"א, צא ע"ב, צג ע"א {מל"מ}, ח"ב דף צו ע"א
ה/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צו ע"א {מל"מ}
ה/ח שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' יד עמ' רס
ה/ח שארית כלב עמ' קלג {מל"מ}
ה/ח שארית נתן בנימין עמ' מה {רמב"ם}
ה/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קט אות א, סי' קיב אות י {מל"מ}
ה/ח שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' רעט {מל"מ - מצוות עשה שלכד"א}
ה/ח שבי בנימין דף יב ע"ב
ה/ח שדה אלחנן ח"ב עמ' מה, סג
ה/ח שדה יצחק עמ' סט {מל"מ}, עא, קכד, קכה {מל"מ - מצוה שלכד"א}
ה/ח שו"ע הרב או"ח סי' תסו ס"ד
ה/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' נא {מל"מ - שלא כד"א}, פד {מל"מ - מצוה שלכדה"נ}, רנח, רס, שמו {מל"מ - מ"ע שלכדה"נ}, תקה {מל"מ - ח"ש במ"ע}
ה/ח שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תעא, תתקט
ה/ח שו"ת מהר"י הכהן (רפפורט) מהדו"ת או"ח סי' ז {מל"מ בשם מהריב"ל}
ה/ח שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' ט
ה/ח שו"ת ממעמקים ח"א עמ' קכ
ה/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צה {מל"מ}
ה/ח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצו, רג, רח, רטו, ריז, רמא
ה/ח שובע שמחות עמ' שלט {מל"מ ד"ה וראיתי}
ה/ח שופריה דיעקב (מערך) דף כה {מל"מ}
ה/ח שושנת העמקים (תאומים) עמ' קו, קח, קפה, קצא, קצג {מל"מ}
ה/ח שירת הים סי' טו אות ג
ה/ח שירת הלויים פסחים סי' מח הגהה סג, ואות ט, סי' נב אות ב {מל"מ}
ה/ח שלום ירושלים עמ' קעב {מל"מ}
ה/ח שלחן המלך
ה/ח שלמי שמחה ח"ה עמ' ריח {מל"מ}
ה/ח שם דרך פסחים עמ' קכח-קכט, קלג, קלה, קלח-קלט, קעב
ה/ח שם יוסף (אליקים)
ה/ח שם יוסף (מועטי)
ה/ח שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קמה {שעה"מ}
ה/ח שם ישראל - שו"ת עמ' קצ {מל"מ}
ה/ח שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' ר, רי {מל"מ}, ריב, שפא
ה/ח שם משמריה עמ' קלט {מל"מ}
ה/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' רמד
ה/ח שמחה לאיש (אבא שאול) או"ח עמ' רלח-רלט, יו"ד עמ' סב {שעה"מ}, קמח, קצז {מל"מ}, שלב
ה/ח שמחת מלך עמ' 80 {מל"מ}
ה/ח שמחתי באומרים לי עמ' קמג {מל"מ}
ה/ח שמלה שניה דף י ע"א-ע"ב {מל"מ - חולין שנשחטו בעזרה - לאו הבא מכלל עשה}
ה/ח שמע אברהם דף סט ע"ג
ה/ח שמש מרפא עמ' כז-כח
ה/ח שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' הש"ס עמ' ז {מל"מ}
ה/ח שנות חיים (קלוגר) עמ' רצז, תיא, תלט {מל"מ}
ה/ח שעורי הגר"א וסרמן חולין עמ' קסח {מל"מ - מ"ע שלא כדה"נ}
ה/ח שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שח {מל"מ}
ה/ח שעורי הגרב"ד פסחים עמ' קצ
ה/ח שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' קפו-קפז {מל"מ}
ה/ח שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קפג {מל"מ}
ה/ח שעורי מבשר טוב פסחים ח"ב עמ' קלג {מל"מ - מצוה שלא כדה"נ}
ה/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קסב {מל"מ}
ה/ח שער המלך ח"א עמ' א, ד {לח"מ}, ו, ט, י, יב, שנה-שנו, ח"ב עמ' פה {כולם מל"מ}, טעם המלך ח"א עמ' שסא, שסג, ח"ב עמ' לז, מ, פד, קיא {כולם מל"מ}
ה/ח שערי אלימלך עמ' כא {מל"מ - מצה שלכד"א}
ה/ח שערי זיו ח"א דף נה ע"א {מל"מ}
ה/ח שערי טהר ח"ב שער ד סי' ו אות ד, סי' כז אות ב, ח"ה שער א סי' טז אות טז, ח"ו סי' א אות א, סי' ב
ה/ח שערי טהר ח"ג שער ב סי' כב אות ב {שעה"מ}
ה/ח שערי מאיר עמ' ק {מל"מ}
ה/ח שערי ציון (כהן, תרצח) דף יד ע"ג {מל"מ}, מו ע"ד {מל"מ}, סד ע"ד {מל"מ}
ה/ח שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' צד, ר {מל"מ}, קסב, רה {שעה"מ}
ה/ח שערי שאול ב"ק עמ' קצב {שעה"מ}
ה/ח שערי שאול פסחים עמ' עא {שעה"מ}, קיט {מל"מ ד"ה וראיתי}, קלד {מל"מ ד"ה ודע}
ה/ח שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ט {שעה"מ}
ה/ח שערי תורה (לעוו) ח"ג דף קכג ע"ד {מל"מ}, קכה ע"ב וע"ד {מל"מ}, קלא ע"ד {מל"מ}, קלב ע"א {מל"מ} וע"ג
ה/ח שערי תורה (לעוו) חולין עמ' ג, לט-מ
ה/ח שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנב {הגהת מל"מ}
ה/ח שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך ב עמ' רנ, רפה, רפו, רפח {מל"מ}
ה/ח שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' ל, לב, תקמא {מל"מ}
ה/ח שרידי אש ח"ב עמ' תיח
ה/ח שרשי הים
ה/ח תבונה (ליפקין) סי' מט אות א, סי' נד אות ו, ט {כולם מל"מ}, סי' נט אות י
ה/ח תולדות יעקב (מאהלר) עמ' קנז {מל"מ}
ה/ח תולדות יצחק (הורוביץ) דף ל ע"ד {מל"מ - מצוה שלכד"א}
ה/ח תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' כט
ה/ח תורה שלמה שמות פכ"ג אות רע, רעו {מל"מ}
ה/ח תורת האוהל (תשנג) עמ' שצט-ת {מל"מ - שלא כדה"נ}
ה/ח תורת הלוי עמ' ב, מח-מט, קלה
ה/ח תורת המצוה דף לג ע"ב וע"ד {מל"מ}
ה/ח תורת זבח (תרמד) בדף האחרון
ה/ח תורת ישראל (פרוכטהנדלר) סי' י {מל"מ}
ה/ח תחומין ח"א עמ' 241 {מל"מ}, 244-242, חט"ו עמ' 355, 359, 367
ה/ח תחומין חכ"ב עמ' 460
ה/ח תחית ישראל עמ' רט, ריא {מל"מ}
ה/ח תיבת גומא (ורשנר) עמ' קמח, שסא {מל"מ}
ה/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שד, ח"ב עמ' יח, קצב {מל"מ}
ה/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' קיד, רל {מל"מ}
ה/ח תנובת ציון דף ב ע"א {מל"מ}, ג ע"א, ד ע"ב, עד ע"ד, עז ע"א {מל"מ}
ה/ח תניא רבתי ח"ב עמ' קפד
ה/ח תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' לא {מל"מ}
ה/ח תשובה מאהבה ח"א סי' קכו {מל"מ}, ח"ב דף כד ע"ד
ה/ח תשובה שלמה יו"ד סי' ח
ה/ח תשובות הראב"ד סי' נ
ה/ח תשובות יהודה דף א ע"א, ו ע"ג
ה/ח תשובות ר' איסר יהודה עמ' נח {מר מעורב}
ה/ט אבן האזל
ה/ט אגרות הגרי"ד עמ' א
ה/ט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קעד ענף ג
ה/ט אור אברהם
ה/ט אורות הרמב"ם
ה/ט אמת ליעקב נשים עמ' רז {אפילו פנויה, כדי שלא יהיו הפקר}
ה/ט אנצי"ת ע' גלוי עריות הע' 74
ה/ט ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' קז
ה/ט באר אלחנן עמ' יג
ה/ט גביע הכסף ח"ג עמ' עא {פנויה}
ה/ט גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' ז
ה/ט דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד
ה/ט דברות משה סנהדרין עמ' תקכד
ה/ט דברי יואל - שו"ת עמ' צג
ה/ט דברי מלכיאל ח"א סי' צו אות טז {שלא יהיו הפקר}
ה/ט הר המלך ח"ח עמ' קעט
ה/ט התורה והמדינה ח"ז עמ' רצט
ה/ט ויאמר שמואל דף קז ע"א
ה/ט זה השער שער ג סי' קלח
ה/ט זכרון הרב עמ' 263
ה/ט זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף מ ע"ב-ע"ד, פג ע"ג, פה ע"ד
ה/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ה/ט יחוה דעת ח"ה עמ' רצה
ה/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 246
ה/ט מגדל עז עמ' קמח
ה/ט מוסר המקרא והתלמוד עמ' קצ {שלא יהיו פרוצות}
ה/ט מוריה גל' קפה עמ' סז
ה/ט מחנה לויה (תשעד) עמ' שסז
ה/ט מנחת אלימלך עמ' קט
ה/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תכט
ה/ט מנחת יהודה (פתיה) עמ' 79
ה/ט מסירות נפש עמ' 258
ה/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ט מראה הפנים ע"ז דף יא
ה/ט מרגליות הים סנהדרין עה ע"א אות ו {היתה פנויה}
ה/ט משא בני קהת
ה/ט משברי ים עדל"ת סי' לד ס"ק יג
ה/ט משנה כסף (כולי) עמ' י
ה/ט משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפ
ה/ט משנת פקוח נפש סי' לא אות ו {אהא"ז}, סי' נד אות ג {אהא"ז}, ו
ה/ט משפטי עזיאל ח"ז עמ' רנד
ה/ט נשמת אברהם ח"ג עמ' צה
ה/ט ס' השבי"ט עמ' מ
ה/ט ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קז
ה/ט עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 7 הע' 45
ה/ט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 572
ה/ט פי' ר"ש אבינר
ה/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 26
ה/ט פרפרת אליעזר וישלח פרק לג פסוק ו-ז
ה/ט צהר גל' ב עמ' 33, גל' ד עמ' 63
ה/ט קול צופיך עמ' שפז
ה/ט קרן הצבי מצוה מ אות ט
ה/ט רמב"ם המאיר עמ' קפג
ה/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסט {אהא"ז}
ה/ט שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' רצ, רצב
ה/ט שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' רפב
ה/ט שיחות לספר ויקרא עמ' רכג {עריות - יהרג ואל יעבור}
ה/ט שירת דוד כתובות עמ' טז-יז
ה/ט שערי קדוש ה' עמ' קכ, קנח {סדר משנה}
ה/ט תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשיא
ה/ט תחומין חי"ח עמ' 164
ה/י אהל דוד (קהן) ח"ב שמואל ב פ"ג פס' טו, תהלים פק"ג פס' יז
ה/י אור אברהם
ה/י אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 84
ה/י אם הבנים
ה/י אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קמט
ה/י אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 185 {וכן}
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ה
ה/י באורי סוגיות (הוניגסברג) נדרים סי' ט ס"ק ב
ה/י באר מרים פ"ו ה"ג
ה/י באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תשלד, תשלח, ויקרא עמ' שמב, תפד, דברים עמ' רצ
ה/י בארות נתן ח"ב עמ' נב
ה/י בית הבחירה על אבות עמ' 173
ה/י בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קלז
ה/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/י במעגלי יושר בראשית עמ' 129
ה/י בן אברהם (אישטרושא)
ה/י בצור ירום ח"י עמ' רטו הערה 73
ה/י דבר המלך (מנקין) עמ' 19-20
ה/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כה
ה/י דברי מנחם (היימליך) עמ' שס
ה/י דורש טוב עמ' 109
ה/י דעת כהן עמ' שעב
ה/י דרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קנג
ה/י החברה והשפעתה מאמר 16 סעיף ט
ה/י המעלות לשלמה עמ' לח
ה/י הרמב"ם כמחנך עמ' 76
ה/י וחי בהם עמ' 56, 57, 62, 63, 68, 89, 113, 173-176, 251, 252
ה/י זכרון הרב עמ' 240 {קידש את השם}
ה/י זכרון משה אליהו עמ' ה
ה/י חובות יהודה עמ' 504
ה/י חמדת ישראל ח"א דף כב ע"ד
ה/י חקרי זמנים ח"ד עמ' קנב
ה/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ו
ה/י ידבר שלום ח"ב עמ' קלג, קלח
ה/י יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' מב
ה/י כבודה של תורה ח"ג עמ' נט
ה/י כללי המצוות (תאומים) עמ' קעו
ה/י לדוד עד עולם עמ' 158, 161
ה/י להורות נתן דברים עמ' סה
ה/י למחר אעתיר עמ' ריד
ה/י לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 142 {יוסף הצדיק}
ה/י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רסח, ח"ב עמ' תכט
ה/י מבוא למשנה תורה עמ' 115
ה/י מבשר טוב - ס' החיים עמ' קכא
ה/י מגדל עז עמ' קמח
ה/י מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' ט
ה/י מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 356
ה/י מנחה לאיש עמ' 253
ה/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ז
ה/י מנחת אשר שבת, מת"ה אות י
ה/י מנחת חינוך ח"ב עמ' תכט
ה/י מצווה ועושה ח"א עמ' רכז
ה/י מקראי קדש (תפט) דף קו ע"ב
ה/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רעה
ה/י משא בני קהת
ה/י משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רפד {בשבועת שקר - וחללת}
ה/י משנת חיים בראשית עמ' תפ
ה/י משנת יעקב כאן, ומדע עמ' נז
ה/י משנת משה כתובות עמ' רמב, קידושין עמ' קצא, מו"ק עמ' לז
ה/י מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' ריז
ה/י נפש ברכה ח"ב עמ' קסב
ה/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף א ע"ד
ה/י ס' השבי"ט עמ' כז, כט, מ
ה/י סודו של המשפט העברי עמ' 588
ה/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 178
ה/י עבודת משא (מאיר) ח"א כאן ועמ' יב, תמא {או"ש}
ה/י עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' כ-כב
ה/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 45
ה/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נה
ה/י עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 386
ה/י עין חיים ח"א עמ' כו-כז {העובר להכעיס - חילול השם}, קצח
ה/י עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 1 הע' 65, פרק 5 הע' 68, 71
ה/י עלה יונה עמ' רצט
ה/י פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת כז
ה/י פי' ר"ש אבינר
ה/י פרדס מרדכי עמ' תרנא
ה/י פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 29
ה/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' יב-יד, קעב
ה/י ציון לנפש חנה חיה עמ' כח-כט
ה/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' של
ה/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ה/י רמב"ם המאיר עמ' קפד-קפה
ה/י רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצה
ה/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנג {יוסף}
ה/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' לה, רלא, רעב-רעג {בשבועת שקר}
ה/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' לז
ה/י שיח ערב סנהדרין עמ' קל {או"ש}, קלג
ה/י שיחות לספר ויקרא עמ' קטו
ה/י שירת דוד (תשסז) עמ' כח {כיוסף}
ה/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקלו, תקלח
ה/י שמחת מרדכי עמ' קנח
ה/י שעורי מקדש דוד פסחים וחולין עמ' קטו, קיח, קלב, קפה, קפז {מל"מ}
ה/י שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות כ
ה/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קי
ה/י שער המלך ח"א עמ' ז
ה/י שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קעג
ה/י שערי זבולון הל' שבת סי' קב אות ד
ה/י שפתי דעת ח"א עמ' קה
ה/י תורה שלמה בראשית פי"ב אות קמה (עמ' 566)
ה/י תורת המועדים (תשכד) עמ' 210
ה/י תורת המועדים (תשנו) עמ' 227
ה/י תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' מט
ה/י תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' רצז {חילול השם}
ה/יא אבן מקיר תזעק (בלאך) עמ' 26 {גדול בתורה ומפורסם}
ה/יא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נא אות ט
ה/יא אגרות הראי"ז עמ' טו
ה/יא אוצר המלך (גם בהגהות)
ה/יא אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 207
ה/יא אור אברהם
ה/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 72
ה/יא אור משה קדשים עמ' רד
ה/יא אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 153, 149, 112
ה/יא אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לד עמ' 177-179
ה/יא אחר האסף עמ' תרל
ה/יא אמרי איש עמ' רי
ה/יא אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' כא
ה/יא אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 204
ה/יא אפסי ארץ (תשנט) עמ' קכז
ה/יא ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' לט
ה/יא ארץ חמדה (הורוויץ) עמ' כ, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' קה
ה/יא באר מחוקק (תשמט) עמ' ריד
ה/יא באר מחוקק (תשעה) עמ' רסח
ה/יא באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תפד, דברים עמ' קסו, רט
ה/יא בארות נתן ח"ב עמ' נב
ה/יא בין השורות עמ' מט, עה
ה/יא בית גמליאל ח"א עמ' ב
ה/יא בית הבחירה על אבות עמ' 189
ה/יא בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קלח
ה/יא בית יחזקאל (וייס) עמ' רלד
ה/יא בנתיב החסד (אלתר) עמ' 113
ה/יא ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון ע
ה/יא ברור הלכה כתובות יז ע"א ציון ב {ודעתו מעורבת}
ה/יא ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' לא {תפילין כל היום}
ה/יא ברכת שלמה אהע"ז הקדמה סי' יא
ה/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קו
ה/יא גבורת יצחק אבות עמ' פה, ריז
ה/יא גליונות אבני נזר
ה/יא דבר המלך (מנקין) עמ' 21
ה/יא דברי הגות והערכה עמ' 38
ה/יא דבש לפי מע' ח אות יז
ה/יא דינא דחיי ח"א דף ג ע"ב
ה/יא דעת כהן עמ' תלג
ה/יא דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 13, פ"ד הערה 429, 439
ה/יא האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שסו {חילול השם וכו'}
ה/יא החברה והשפעתה מאמר 16 סעיף ט
ה/יא המעלות לשלמה עמ' לח
ה/יא הר המלך ח"ח עמ' קעט-קפ
ה/יא הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כא
ה/יא הרמב"ם - שמרנות עמ' 235, 241, 243
ה/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 134, 135, 167
ה/יא התורה והמדינה ח"ז עמ' שכ
ה/יא התקופה הגדולה עמ' קלא
ה/יא וגר זאב עמ' ריד {חילול השם שאינו עבירה}
ה/יא וחי בהם עמ' 41-45, 58, 59, 63, 64, 71, 101, 113, 114, 150-153, 173-176, 181, 182, 247, 248, 251, 252
ה/יא זכרון משה אליהו עמ' ה
ה/יא חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות פ"ד מ"ד
ה/יא חי' הלב ויקרא עמ' קמג
ה/יא חי' מרן הגרי"מ עמ' קמב-קמג
ה/יא חי' עזיאל עמ' 61 {כ"מ}
ה/יא חיים ומלך
ה/יא חיים שאל ח"ב סי' מג אות ד
ה/יא חפץ חיים לאוין ס"ק ו
ה/יא יד המלך (לנדא)
ה/יא יד פשוטה אהבה עמ' תרנו
ה/יא יסודי הצדקה עמ' 131, 424
ה/יא יראה ואהבה עמ' ה {כ"מ}
ה/יא כבודה של תורה ח"ג עמ' כד
ה/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שטז {אתפאר}, תתכד
ה/יא כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' יד, קצה
ה/יא כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ח
ה/יא כתונת פסים (תשמה) עמ' 14
ה/יא כתונת פסים (תשעא) עמ' יד
ה/יא כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקלג
ה/יא לב שלם [אזני יהושע פ' במדבר, שמות בארץ יומא כט ע"ב]
ה/יא לבושה של תורה סי' עט אות לז, סי' פ אות ח[א] {ת"ח המרבה שחוק}
ה/יא לדוד עד עולם עמ' 158
ה/יא להוגה דעות פ"ה ה"ב {שחוק ואכילה ושתיה}, פ"ה ה"ט {שלא יתרחק}
ה/יא להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קכה
ה/יא להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קנ
ה/יא לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 128
ה/יא מאורות נתן (הורוביץ) דף יב ע"ד
ה/יא מבוא למשנה תורה עמ' 6, 43, 106, 219, 320, 347, 349, 403
ה/יא מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' קסו, קעב
ה/יא מגדל עז עמ' קמח
ה/יא מגילת ספר לאוין דף א ע"ג
ה/יא מחנה יוסף ציצית עמ' יד
ה/יא מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' נח
ה/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 231
ה/יא מטר השמים (תשנז) עמ' תז
ה/יא מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 122
ה/יא מי השלוח (זס') עמ' קכב
ה/יא מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תתכב
ה/יא מכלול גל' כג עמ' 115
ה/יא מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפה {כ"מ - נוסח אחר בגמרא}
ה/יא מכמני עוזיאל עמ' שפה
ה/יא מכתב סופר
ה/יא מנחה לאהרן (וולף) עמ' 66
ה/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ז
ה/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' תכט
ה/יא מנחת מחבת עמ' קצה
ה/יא מעין חתום סי' קט {אתפאר}
ה/יא מצווה ועושה ח"א עמ' רכח
ה/יא מצווה ועושה ח"ב עמ' קנב
ה/יא משאת כפי עמ' צט
ה/יא משבצות זהב ירמיהו עמ' לח
ה/יא משנה כסף (כולי) עמ' י
ה/יא משנת יעקב
ה/יא משנת משה כתובות עמ' קסב
ה/יא משנת משה קידושין עמ' קצא
ה/יא משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/יא משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 104, 106
ה/יא משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 405
ה/יא משפטים לישראל, הקדמה עמ' יד
ה/יא משרת משה (עטייה)
ה/יא מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' ריד {לפנים משורת הדין}
ה/יא מתנת חיים ימים נוראים עמ' מה, צד
ה/יא מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעה {קידש את השם}
ה/יא נחלת צבי (פאליי) עמ' קסו
ה/יא נטעי אשל בראשית עמ' שנג
ה/יא נפש ברכה ח"ב עמ' קסב
ה/יא נשמה של שבת עמ' 312
ה/יא נשמת חיים (אבולפיה), לשונות הסמ"ג דף לא {כ"מ}
ה/יא נתן פריו ב"מ עמ' קלא, חולין עמ' לג, פב
ה/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' כא
ה/יא ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
ה/יא סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' ג
ה/יא סוכת שלום (גוטמכר, תשנ) עמ' קח
ה/יא עבודת משא (מאיר) ח"א
ה/יא עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 5 הע' 68
ה/יא על גדות ים התלמוד עמ' 93
ה/יא עלי שור ח"א שער א פרק יא, שער ג מערכה ג פרק יג, ח"ב עמ' רלו, שכג
ה/יא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
ה/יא פותח יד
ה/יא פי' ר"ש אבינר
ה/יא פירות מפוזרין עמ' ג {לימוד בלי מעשה אינו כלום}
ה/יא פיתוחי חותם שבתחילת שו"ת חתם סופר יו"ד {לא יתרחק הרבה}
ה/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' יג-יד, קעב
ה/יא פרשת המלך
ה/יא פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 10
ה/יא צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רפא
ה/יא צפנת פענח (תשסו) עמ' קפח {שלא יתרחק מבני אדם}
ה/יא קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' של
ה/יא קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רנד
ה/יא קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' נה
ה/יא קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' צא
ה/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות י, יט
ה/יא קנין תורה (אלנקאוה) משנה ג
ה/יא קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
ה/יא רוח יעקב (שלם) דף ד ע"א {דברים שהם בכלל ח"ה}
ה/יא רמב"ם המאיר עמ' קפו-קפח
ה/יא רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מ
ה/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מב
ה/יא שיחות לספר בראשית עמ' שצב
ה/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' קמה
ה/יא שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 59
ה/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות כ
ה/יא שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קי
ה/יא שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רעה
ה/יא שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רכח
ה/יא שערי קדוש ה' עמ' עז-עח
ה/יא שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכז ע"ד
ה/יא שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קמז, רו
ה/יא שפתי דעת ח"א עמ' קה, קט
ה/יא שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 186
ה/יא תהלה לדוד (והרמן) פ"קיח פסוק טז הערה לה
ה/יא תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצה, תפח, תקמה
ה/יא תורה לישראל עמ' 48 {אתפאר}, 67
ה/יא תורת אביגדור ח"ד עמ' קיד
ה/יא תורת המועדים (תשנו) עמ' 220
ה/יא תחומין חי"ט עמ' 75, 405, 410
ה/יא תחומין חכ"א עמ' 168 הערה 8
ה/יא תקנת השבים עמ' 204, 209


ו/6 הלכות יסודי התורה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אדני היד החזקה
ו/רה"פ אור הישר
ו/רה"פ אמונה ותורה
ו/רה"פ באור המלך
ו/רה"פ בית המלך (בוים)
ו/רה"פ בית יעקב (בירב)
ו/רה"פ ברכת שלמה (מדע)
ו/רה"פ דברי ירמיהו
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מאמר מרדכי
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ו/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ו/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ו/רה"פ סדר משנה
ו/רה"פ עבודת המלך
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/רה"פ קובץ על יד ח"א
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שלמי מרדכי
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/רה"פ שפת מלך
ו/א אבן האזל
ו/א אבן ישראל (פישר) כאן, וח"ז עמ' יב
ו/א אגרות הגרי"ד עמ' ג
ו/א אהלה של תורה ח"ב עמ' קלו
ו/א אוצר המלך (גם בהגהות)
ו/א אור אברהם
ו/א אור יעקב נדרים עמ' ב, ע
ו/א אורות הרמב"ם
ו/א אות היא לעולם ח"א דף פח ע"ד {הגהמ"י}
ו/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מז עמ' 68
ו/א אחיעזר ח"ג סי' לב ס"ק ב
ו/א אם המלך עמ' פב
ו/א אמונת יהושע עמ' תקנח
ו/א אמת ליעקב מועד עמ' שסו {איסור מחיקת השם - גדר חילול השם}
ו/א אמת ליעקב נשים עמ' רמא {איסור מחיקת השם - אביזרא דע"ז}, רמב {השמות הקדושים הטהורים}
ו/א אנצי"ת ע' אזכרות הע' 1
ו/א ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ו
ו/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קכ {הגהמ"י אות א}
ו/א באר ראי עמ' רכה
ו/א בארות המים (שאנג'י) דף קכא ע"ד, קנא ע"ד
ו/א בין השורות עמ' רמג
ו/א ביצחק יקרא (תשע) סי' עט סעיף א ד"ה כתב
ו/א בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קלו {שבעה שמות}, גל' עא עמ' קסב {הגהמ"י אות א}, קסג
ו/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' נה
ו/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קלח
ו/א בית יצחק (ברטלר) שבת עמ' שמז {הגהמ"י}
ו/א בית יצחק (תשי"ג) עמ' 45 {הגהמ"י}
ו/א ביתאל ח"ב דף פח ע"א
ו/א בכורי חיים ח"ה עמ' טז
ו/א ברור הלכה סוטה כ ע"א ציון ג פסקה א
ו/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' א
ו/א ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כג אות ג
ו/א בשבילי הקדושה סי' ג אות ג, והערה ב, סי' כ אות ו, טו
ו/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמז
ו/א גבורת יצחק שבועות עמ' לב
ו/א דברי יואל - שו"ת עמ' מו
ו/א דברי יוסף (אירגס) סי' מ דף פג ע"ד {הגהמ"י - לא התכוון לקדש}
ו/א דברי יציב יו"ד עמ' תה
ו/א דובר מישרים דף א ע"ג {לח"מ}
ו/א דור דורים עמ' רכד
ו/א דינא דחיי ח"א דף ג ע"ד
ו/א דעת אמונה ח"ג עמ' רצט
ו/א דעת כהן עמ' רצד, שכד
ו/א דרך ישרה ח"א עמ' צז
ו/א דרכי שמחה עמ' כב-כג
ו/א הגהות אליעזר דף נח ע"א [מס' סופרים פ"ה ה"ז] {הגהמ"י אות ב}
ו/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכא-קכב
ו/א הר המלך ח"ב עמ' קי-קטז, ח"ח עמ' קפ
ו/א הרמב"ם והזוהר
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 75
ו/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תריח
ו/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' ש
ו/א זה השער שער ג סי' קג
ו/א חדשים גם ישנים עמ' 71
ו/א חוות יאיר (תשנז) עמ' עד {הגהמ"י אות א}
ו/א חוות יאיר סי' טז
ו/א חזו"א יו"ד סי' קסד ס"ק ג, ידים סי' ח ס"ק יח
ו/א חזו"א על הרמב"ם
ו/א חזק יד
ו/א חי' הגר"ח החדש עמ' רלו {הגהמ"י}
ו/א חי' ר' אפרים מרדכי
ו/א חיים שאל ח"ב סי' מג אות ה
ו/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרפז, תשיח
ו/א יבא שילה - קול יעקב סי' ז עמ' נו-נז {הגהמ"י אות א}
ו/א יד המלך (לנדא)
ו/א יד פשוטה אהבה עמ' תקנה
ו/א יחוה דעת ח"ד עמ' רנד
ו/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסא
ו/א ימי שלמה
ו/א יסודי הצדקה עמ' 83 {לא תעשון}
ו/א ישועות יעקב נשים עמ' תקכח
ו/א ישועת משה עמ' קמז
ו/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קעה
ו/א כפי אהרן (אפשטין) סי' נג
ו/א כתבי מהר"ם איררה עמ' סז, עה {הגהמ"י - לא התכוון לקדש}
ו/א לב שלם [מגילת ספר לאוין ב ע"א, שבות יעקב (אבולפיה) נדרים דף כח]
ו/א לבושי מרדכי או"ח עמ' רכג-רכד, ח"ד עמ' ל
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' כד
ו/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קנט
ו/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 56
ו/א לקוטי שלמה (תרנד)
ו/א לקוטי שעורים (שטיין) גיטין סי' יג ס"ק ג, סי' טו ס"ק א {הגהמ"י אות א}
ו/א מאור למלך נדרים עמ' סה
ו/א מגדל עז עמ' קמט, קנ
ו/א מגילת ספר לאוין דף ב ע"א
ו/א מגל חי"ד עמ' 56-57 {מחיקה ע"מ לתקן}
ו/א מוריה גל' רלו עמ' קד {שמות קדושים}
ו/א מחנה יוסף (תשעב) סי' ב אות א, סי' נא אות ה
ו/א מחנה יוסף שבת עמ' רסה
ו/א מחשבת הקודש ח"ב דף כא ע"ב
ו/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מא ע"א
ו/א מנחת אלימלך עמ' קפט, קצב
ו/א מנחת חינוך ח"א עמ' שיב, שפ, ח"ב עמ' עז
ו/א מנחת מחבת עמ' קצו
ו/א מסורה ח"ט עמ' עה
ו/א מצעדי גבר גיטין (תשנג) סי' לד ח"ב {הגהמ"י}
ו/א מקום דוד [ראשון לציון דף קיט]
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רצז
ו/א מרחשת ח"א סי' ב אות א
ו/א משא בני קהת
ו/א משאת המלך ח"א סי' נג
ו/א משיב משפט עמ' קמד
ו/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרמז
ו/א משנה כסף (כולי) עמ' י
ו/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף לט {מאבד את השם לוקה}
ו/א משנת חיים דברים עמ' רכג
ו/א משנת יעקב מדע עמ' יד-יט
ו/א משנת משה כתובות עמ' כג, קידושין עמ' קמז
ו/א משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' יט
ו/א נועם ח"ז עמ' קצא, ריג
ו/א נחלת יצחק גיטין סי' ט-י {הגהמ"י}
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ב
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות לב
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מא אות ה
ו/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' מא {לוקה}
ו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פו ע"ג, קא ע"ב {לא תעשון - לאו שבכללות}
ו/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' קיד {הגהמ"י}
ו/א נתיבותיה שלום שמות עמ' 246
ו/א נתן פריו חנוכה עמ' נט
ו/א נתן פריו סוכה עמ' סא
ו/א ס' השבי"ט עמ' מא
ו/א ס' סת"ם עמ' קנט {הגהמ"י אות א}
ו/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' קעד
ו/א עדות בישראל
ו/א עולת כהן ח"ג סי' כא ס"ק ז {לא בדרך השחתה}
ו/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' מג
ו/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קפה {הגהמ"י אות א}
ו/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רכו
ו/א עיוני הלכות ח"ב עמ' תקנח {הגהמ"י אות א}
ו/א עין חיים ח"א עמ' רא {העביר קולמוס על השם - מאבד או מוחק}
ו/א עין חיים ח"ב עמ' קעה
ו/א עין יצחק ח"א עמ' כ, לז {הגהמ"י אות א}
ו/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שסב
ו/א עמק הפלפול עמ' 32, 43 {שם - אם נכתב לכוונה אחרת}
ו/א עץ חיים (אבלסון) עמ' שפט-שצ, שצה
ו/א פי' ר"ש אבינר
ו/א פני המלך (שטרן)
ו/א פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תפט
ו/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/א פרי חדש
ו/א פרי מלכה סי' ס
ו/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' יד-טז
ו/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' יד
ו/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות א
ו/א צפנת פענח שמות עמ' קסא
ו/א קובץ ספרי סת"ם עמ' קנח {הגהמ"י אות א}
ו/א קול דודי סוטה סי' תקנו, תקנז
ו/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ו/א קול צופיך עמ' עג
ו/א רמב"ם המאיר עמ' קצא
ו/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפא, שבועות ח"א עמ' קכג, ח"ב עמ' פח, קג, קה
ו/א שבילי אשר
ו/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכא {השמיט דרך השחתה}
ו/א שו"ת הרדב"ז ח"א סי' עז, ח"ד סי' אלף קיח
ו/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' יח
ו/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רעא
ו/א שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רפז {הגהמ"י אות ב}
ו/א שו"ת ממעייני הישועה (הירשהארן) סי' סו
ו/א שו"ת ממעמקים ח"א עמ' קעד
ו/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רעא {הג"מ ב}
ו/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' עז
ו/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' נא {הגהמ"י}
ו/א שי למלך (מלר) עמ' קיז, קכד
ו/א שיבת ציון (לנדא) סי' מג
ו/א שירת הים סי' כח אות א
ו/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' נט {הגהמ"י}
ו/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' נא
ו/א שמש ומגן יו"ד סי' כט עמ' קצג {הגהמ"י אות א}
ו/א שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רל
ו/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קסח
ו/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות נד
ו/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' כ
ו/א שעורי ר' שמואל גיטין עמ' שו {הגהמ"י}
ו/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסד, קסט
ו/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קעט, קפה
ו/א שער המלך - מעשה חושב ח"א עמ' קצב
ו/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף ו ע"ד {לוקה}, סא ע"א {דוקא דרך השחתה אסור}
ו/א תולדות יצחק (שור) דף ד ע"ד {הגהמ"י אות א}
ו/א תורת יצחק ח"ב עמ' ו, ט, קצח
ו/א תחומין ח"א עמ' 226, ח"ג עמ' 308
ו/א תחומין חכ"ב עמ' 388
ו/א תנובת ציון דף ז ע"ג
ו/א תרומת הדשן פסקים סי' עב {הגהמ"י אות ב}
ו/א תשב"ץ ח"א סי' ב
ו/ב אבני נזר או"ח סי' לג אות יג, יו"ד סי' שס אות ז, סי' שסג אות ז
ו/ב אהל שרה לאה עמ' תקנח {צ"פ}, תרי {צ"פ}, תרכז {צ"פ}
ו/ב אוצר המלך (הגהות)
ו/ב אוצר יראת ה' עמ' 55
ו/ב אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 103
ו/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ו הע' 227 {שם אדנות}
ו/ב אור צהיר
ו/ב אור שמח
ו/ב אורות הרמב"ם
ו/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 36
ו/ב אמרי נועם (דילישקש) עמ' קנ {עשר שמות}
ו/ב אמרי נועם מועדים תשובה ה מבן המחבר {כ"מ}
ו/ב אמת ליעקב נשים עמ' קצח {שם המפורש - שם הוי"ה}, רעד-רעה
ו/ב אנצי"ת ע' אזכרות הע' 9-12
ו/ב ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ו
ו/ב אשל אברהם (פרידמן) ח"ב עמ' שמ
ו/ב באר יהודה
ו/ב באר שרים פרשת עקב דרוש ה אות ג, פרשת כי תצא דרוש ד אות ד
ו/ב בית אהרן וישראל גל' נה עמ' יא
ו/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' נה
ו/ב בית זבול ח"ג סי' לב
ו/ב בן ידיד
ו/ב בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקכז-תקפב
ו/ב ברור הלכה שבועות לה ע"א ציון ס
ו/ב ברכי יוסף יו"ד דף מט ע"ג {פר"ח}
ו/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' ז
ו/ב גליונות אבני נזר
ו/ב גנזי ראיה (א-ו) עמ' נט
ו/ב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קי, רג
ו/ב דינא דחיי ח"א דף ד ע"א
ו/ב דעת הרמב"ם עמ' 275
ו/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תעג
ו/ב המאיר לארץ
ו/ב הר המלך ח"ג עמ' לח, צה, ח"ח עמ' עא-עב, קפ
ו/ב הרמב"ם והזוהר
ו/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצז
ו/ב הרמב"ם ותורתו ח"א
ו/ב ואם תאמר ח"ב קושיה 1322 {אות אחת}
ו/ב זיו משנה
ו/ב זכרון זאב עמ' רכ
ו/ב חיי אברהם (צציק) עמ' ריב
ו/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנח
ו/ב יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכג
ו/ב ידבר שלום ח"א עמ' לה
ו/ב ידיו של משה דף קפח ע"ד, קפט ע"א {כ"מ}
ו/ב יחוה דעת ח"ו עמ' צ
ו/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסא, ח"ב עמ' קעב
ו/ב יראה ואהבה עמ' קב
ו/ב ישא ה' (הלוי) דף קח ע"ב {שבעה שמות}
ו/ב ישא ה' (ר' ישועה הלוי) דף קח ע"ב
ו/ב כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רמט {כ"מ}
ו/ב כסא רחמים (תקסג) דף לא ע"ב {פר"ח}
ו/ב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קכט
ו/ב לב שלם [מוצל מאש ח"א סי' כא]
ו/ב להורות נתן דברים עמ' כח
ו/ב לוח ארש (תשסא) ח"א סי' רנז
ו/ב לוח ארש (תשסא) לחם שמים סוכה פ"ד מ"ה
ו/ב לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 10, 21 {אהיה}
ו/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 39 {מנין המדות}
ו/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 56
ו/ב לקוטי שיחות שמות תשדם
ו/ב מאור של תורה (יפה) עמ' 25-24
ו/ב מגדל עז עמ' קמט, קנ
ו/ב מגל חי"ד עמ' 55
ו/ב מגן אבות (מהריט"ץ) ח"ב עמ' שפג
ו/ב מוריה גל' רלו עמ' קד {שמות קדושים}
ו/ב מזכרת עמ' 374, 375
ו/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' ג אות ז, סי' נג אות ב
ו/ב מחקרי ארץ ח"ו יו"ד סי' יד
ו/ב מחשבת הקודש ח"ב דף כא ע"ב
ו/ב מטה אהרן שבועות עמ' ריב-ריד
ו/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' יד
ו/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 129
ו/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מא ע"א
ו/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קעא
ו/ב מנחת יואל עמ' נו, קמג, רה
ו/ב מסורה ח"ט עמ' עה
ו/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ב מעין החכמה עמ' רס
ו/ב מעיני המים
ו/ב מפי בעלי לשונות עמ' 187
ו/ב מציון אורה ח"א עמ' רא
ו/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שז
ו/ב מראה הפנים מגילה דף יב
ו/ב מרגליות הים סנהדרין ס ע"א אות יח {צ"פ}
ו/ב מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/ב משאת בנימין (תשסו) עמ' קפב {כ"מ}
ו/ב משכנות אפרים שבת סי' לג אות טז
ו/ב משנה הלכות ח"ג סי' ט {השמיט שלום ושלמה, מלה אחרת באותיות כמו השם}
ו/ב משנה הלכות ח"ה סי' קיט {צ"פ}
ו/ב משנה כסף (כולי) עמ' יא
ו/ב משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף סט {שמות שאינם נמחקים}
ו/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שד {שבעה שמות}
ו/ב משנת חיים במדבר עמ' קיח
ו/ב משנת חיים דברים עמ' רכג
ו/ב משנת יעקב מדע עמ' יז
ו/ב משנת משה סנהדרין עמ' קע
ו/ב משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' ט
ו/ב נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' לה
ו/ב נועם ח"ז עמ' קצא
ו/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ב
ו/ב ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנג
ו/ב ס' השבי"ט עמ' מב, מד {רמב"ם}, מה {כ"מ}
ו/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נב
ו/ב ס' סת"ם עמ' קעה
ו/ב סופר המלך
ו/ב עטרת חן ח"א עמ' קלא
ו/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 166, 170
ו/ב עין חיים ח"א עמ' קצט {אות אחת}
ו/ב עין חיים ח"ב עמ' קעה
ו/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 547
ו/ב פאר המלך עמ' רכח
ו/ב פי' ר"ש אבינר
ו/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/ב פרשת המלך
ו/ב צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות א
ו/ב צפנת פענח מהדו"ת דף ב ע"א, נט ע"ב, דברים עמ' רנח
ו/ב קובץ ספרי סת"ם עמ' קנט
ו/ב קול דודי (תשף)
ו/ב קול יעקב (פישר) סי' כה אות ז
ו/ב רמב"ם המאיר עמ' קצב-קצג
ו/ב רשימות (שניאורסון) חוב' מא עמ' 8
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תנה
ו/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכג, ח"ב עמ' פט, צא, קג, קה
ו/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קנ {שלום}
ו/ב שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 61 {שיעור המחיקה}
ו/ב שבי בנימין דף יא ע"ד
ו/ב שו"ע הרב א מהדו"ת ו, סי' פה ס"ג
ו/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תז
ו/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' יט-כו
ו/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קפ
ו/ב שו"ת רשב"ש עמ' ריב-ריג
ו/ב שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' קצב {הנטפל מלאחריו}
ו/ב שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' שי, שיג {נטפל מלפניו}
ו/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעד
ו/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפט
ו/ב שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 43
ו/ב תורה שלמה ח"ח עמ' 151, ח"ט עמ' 4
ו/ב תורת יצחק ח"ב עמ' קצט
ו/ב תורת ירוחם ח"ב דף יד ע"א {כ"מ}
ו/ב תחומין ח"ג עמ' 308
ו/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' לד
ו/ג אגרות הגרי"ד עמ' ג
ו/ג אהלה של תורה ח"ב עמ' קנה-קנו
ו/ג אוצר המלך (גם בהגהות)
ו/ג אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"י ליד הע' 22 {או"ש}
ו/ג אור החיים דברים יב פסוק ד
ו/ג אור שמח
ו/ג אורות הרמב"ם
ו/ג אם הבנים שמחה פ"ג אות לא
ו/ג אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ז ד"ה וננקוט
ו/ג ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ז
ו/ג אשל אברהם (פרידמן) ח"ב עמ' שמ
ו/ג באר שרים פרשת עקב דרוש ה אות ג, פרשת כי תצא דרוש ד אות ד
ו/ג בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקפב
ו/ג ברור הלכה שבועות לה ע"ב ציון ד
ו/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנח
ו/ג בשבילי המועד סי' ו אות ו
ו/ג דובר מישרים
ו/ג דינא דחיי ח"א דף ד ע"ב
ו/ג דעת כהן עמ' שז
ו/ג ויגד יעקב (תשסח) עמ' פה, רסג, רצח {אותיות הנטפלות מאחריו}
ו/ג זכרון צבי מנחם דף כ ע"ב {השם מקדש את הנטפלים}
ו/ג חזק יד
ו/ג חי' חתם סופר
ו/ג חיי אברהם (צציק) עמ' קעו
ו/ג חלקת מאיר
ו/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ו/ג להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קכג
ו/ג מבשר טוב - ימי הרחמים, פתיחה עמ' נד
ו/ג מגדל עז עמ' קמט, קנ
ו/ג מגל חי"ד עמ' 59
ו/ג מזכרת עמ' 379 {אין לוקים}
ו/ג מטה אהרן שבועות עמ' ריב-ריד
ו/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' יז
ו/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מא ע"ב
ו/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קעב
ו/ג מנחת חינוך מצוה תלז (דף מד ע"ג)
ו/ג מסורה ח"ט עמ' עה
ו/ג מקור ברוך (הגר) עמ' קסה {הנטפל מלפניו}
ו/ג משאת המלך (תשסז) עמ' עט {נטפלות}
ו/ג משנה כסף (כולי) עמ' יב
ו/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/ג משנת רבנו יוסף עמ' 218
ו/ג משפטי דרבנן עמ' מז
ו/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' לה-לו
ו/ג נועם חט"ז עמ' קמא, קנא
ו/ג נחלת יעקב (היילפרין) עמ' לה
ו/ג ס' השבי"ט עמ' מז
ו/ג סופר המלך
ו/ג עטרת יהושע במדבר עמ' נא
ו/ג עטרת יהושע בראשית עמ' קעה
ו/ג עטרת יהושע בראשית עמ' קעה
ו/ג עטרת יהושע דברים עמ' א, יג, רסו
ו/ג עירין קדישין עמ' קלט
ו/ג פי' ר"ש אבינר
ו/ג פני המלך (שטרן)
ו/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' רכב
ו/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/ג פרי שמואל מכות עמ' צג
ו/ג קרית ספר (למאירי) עמ' 55
ו/ג קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קג [עטרת יהושע (פריינד) אות ט]
ו/ג רמב"ם המאיר עמ' קצד-קצה
ו/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפז {נטפלין}
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' צז
ו/ג שארית אהרן עמ' פה
ו/ג שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' יח
ו/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רעא
ו/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רעא
ו/ג שו"ת ר"י מפוזנא עמ' קכד
ו/ג שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' סט
ו/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' נא
ו/ג שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תנח {הנטפל לפניו}
ו/ג שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' קמט {נטפל מלאחריו}
ו/ג שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' רמג {נטפל מלאחריו}
ו/ג שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' תסד
ו/ג שמן ראש סוכות ח"א עמ' ג, רל, שג, שמ {הנטפל מלפניו}
ו/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קצד {נטפלות}
ו/ד אבות הראש ח"ב דף לח ע"א {כ"מ}
ו/ד אוצר המלך (הגהות)
ו/ד אור משה קדשים עמ' רה-ריא
ו/ד אור צהיר
ו/ד אורות הרמב"ם
ו/ד אמת ליעקב נשים עמ' קצט {כ"מ}, רעד-רעה
ו/ד אנצי"ת ע' אזכרות הע' 37-38
ו/ד באר יהודה
ו/ד בגדי כהונה (שחור) עמ' רי
ו/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שעב {כ"מ}
ו/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קלח-קמ
ו/ד בן אריה
ו/ד בן ידיד
ו/ד בני ישראל (קרלי) סי' כט אות ו
ו/ד ברור הלכה שבועות לה ע"ב ציון ב
ו/ד ברכת חיים (ירוחם) דף לח
ו/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' א, ג, ח
ו/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנז
ו/ד בשם אומרם עמ' 145
ו/ד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' יג
ו/ד דברים אחדים דרוש כ (ד"ה ואשר אני) = חדרי בטן דרוש לשבת תשובה {כ"מ}
ו/ד דובר מישרים (עם הוספות מבנו)
ו/ד דובר מישרים דף א ע"א {כ"מ}
ו/ד דינא דחיי ח"א דף ד ע"א {הגהמ"י}
ו/ד דעת הרמב"ם עמ' 275
ו/ד דרך המלך (רפפורט)
ו/ד הגהות חבר בן חיים
ו/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' צז
ו/ד המאיר לארץ
ו/ד הר המלך ח"ג עמ' לח, ח"ח עמ' עב, קפ
ו/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' תריג
ו/ד זיו משנה
ו/ד חי' הריצ"ד
ו/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קנז
ו/ד חי' רח"א הכהן עמ' קו
ו/ד חלקת יואב החדש קונטרס הערות סי' כו
ו/ד חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קנה {כ"מ}
ו/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קנז-קנח
ו/ד יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכב-רכג
ו/ד ידיו של משה דף קפח ע"ד, קפט ע"א {כ"מ}
ו/ד כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ד ככר לאדן (תקסא) דף רנו ע"ג {שם י-ה}
ו/ד ככר לאדן (תקסא) דף רנז ע"ד {י-ה}
ו/ד כסא רחמים (תקסג) דף כז ע"ג, כח ע"ב, קה ע"ג
ו/ד כסא רחמים (תקסג) דף כח ע"ב {מרכה"מ אלפנדרי}, לב ע"ג {השמות האמורים באברהם}, לד ע"ב {כל שלמה קודש}
ו/ד כסא רחמים (תשנ) עמ' פו {מרכה"מ אלפנדרי}
ו/ד כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' קכט
ו/ד לב שלם
ו/ד לי לישועה
ו/ד מגדל עז עמ' קמט, קנ
ו/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 172
ו/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף ז ע"ג
ו/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' ז
ו/ד מחקרי ארץ ח"ח יו"ד סימן כו
ו/ד מילי דמרדכי
ו/ד מכתם לדוד (חסן)
ו/ד ממעיני ישועה (הירשהורן) דף צ ע"ב
ו/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מא ע"ב
ו/ד מסורה ח"ט עמ' עה
ו/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ד מעיני המים
ו/ד מעשה אברהם דף קי ע"ב
ו/ד מפניני הרב עמ' רנ, שסח
ו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפג
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ו/ד משבצות זהב שמואל א עמ' קעח
ו/ד משכן שילה עמ' תנח
ו/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' פב
ו/ד משנת חיים דברים עמ' רכז
ו/ד משנת יעקב מדע עמ' יז
ו/ד משנת שמחה
ו/ד משפטי עזיאל ח"ו עמ' יב
ו/ד משרת משה (עטייה)
ו/ד נודע ביהודה השלם יו"ד ח"ב עמ' קיד
ו/ד נודע ביהודה תנינא יו"ד סי' קסט {כ"מ}
ו/ד נפש הרב עמ' קנ
ו/ד נפש הרב עמ' קנ
ו/ד ס' השבי"ט עמ' מה-מו, נב-נג
ו/ד סופר המלך
ו/ד עטרת חן ח"א עמ' קל
ו/ד עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קפד
ו/ד עין חיים ח"ב עמ' קעה
ו/ד ערוגת הבושם (הצרפתי) {כ"מ בשם ר"מ אלשקר}
ו/ד פי' ר"ש אבינר
ו/ד פנים חדשות [שו"ת מהר"ם אלשקר נח]
ו/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעג
ו/ד פרשת המלך
ו/ד צפנת פענח מהדו"ת דף ב ע"ב, עב ע"א
ו/ד צרור הכסף (גטיניו) כאן, ודף קיד ע"א {כ"מ}
ו/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' לד
ו/ד קול יעקב (פישר) סי' כה אות ז
ו/ד רמב"ם המאיר עמ' קצו-קצט
ו/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפז {מקצת שם המפורש}
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' צט
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' ריז {ראב"ד}
ו/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תריז, ח"ו סי' שני אלפים קכא
ו/ד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' כו-כז
ו/ד שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' רכא
ו/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' עג
ו/ד שו"ת ר"ח כפוסי דף קעב {כ"מ}
ו/ד שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קנז {ראב"ד}
ו/ד שלל דוד
ו/ד שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קלד
ו/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קצה {יוד הא מן השם}
ו/ד תבואת יקב (בלעיש)
ו/ה אגרות הגרי"ד עמ' ג, צט
ו/ה אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' צה
ו/ה אחיעזר ח"ג סי' לב ס"ק ב
ו/ה אמונת עתיך גל' 112 עמ' 137 {כתבי הקודש אסור לשורפם ביד}
ו/ה אמת ליעקב נשים עמ' קצט, רעב
ו/ה אנצי"ת ע' גניזה הע' 8
ו/ה ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ח
ו/ה אש תמיד עמ' תתעח
ו/ה בני בנימין (אדר"ת)
ו/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צז {כינויים}
ו/ה דברי יוסף (אירגס) סי' מ דף פג ע"א {שאר הכינויים מותר למחקם}
ו/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' נז
ו/ה דברי מרדכי (זילברר) פרשת וזאת הברכה דף קח ע"ב {"שלום"}
ו/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קעג
ו/ה העמק דבר ויקרא פכ"ד פסוק טו
ו/ה הרי יהודה ח"א יו"ד סי' כה אות ג ואילך
ו/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' תרכ
ו/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קנג
ו/ה וישב הים ח"ב סי' יז אות ג
ו/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' קמ
ו/ה כמו השחר דף כח ע"ב
ו/ה לב שלם
ו/ה לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' א
ו/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 54
ו/ה מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' ס
ו/ה מאור למלך גיטין עמ' קסד
ו/ה מגדל עז עמ' קנא-קנד
ו/ה מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רסג
ו/ה מוריה גל' רלו עמ' קד {כינויים}
ו/ה מכלול גל' כג עמ' 96 {השמיט "צור העולמים"}
ו/ה מנפת צוף עמ' 524, 529, 530, 532
ו/ה מסורה ח"ט עמ' עד-עה
ו/ה משנת חיים במדבר עמ' קיח
ו/ה נועם חט"ו עמ' ר
ו/ה ס' השבי"ט עמ' מה, נג, ס
ו/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רכב
ו/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נב
ו/ה סופר המלך
ו/ה עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' ז
ו/ה עין יצחק ח"א עמ' יט
ו/ה פי' ר"ש אבינר
ו/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/ה קובץ חי' תורה (סול') עמ' קכד
ו/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות טז
ו/ה קרן פני משה ח"ב
ו/ה רמב"ם המאיר עמ' ר-רא
ו/ה רנת יצחק חמש מגילות עמ' קלט
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכג, ח"ב עמ' צח, קג
ו/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קנ {שלום}
ו/ה שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' כז-כח
ו/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' שיג
ו/ה שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רל
ו/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תפה
ו/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פז
ו/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפה {שאר כינויים}
ו/ה שער המלך
ו/ה תורת ירוחם ח"ב דף יד ע"א
ו/ו אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רה {לח"מ}
ו/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ב אות א
ו/ו אבני חפץ ח"א סי' נו
ו/ו אבני נזר יו"ד סי' שע אות ב
ו/ו אדני היד החזקה (השמטות)
ו/ו אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קסב
ו/ו אוצר המלך (הגהות)
ו/ו אור צהיר
ו/ו אור שמח
ו/ו אמונת יהושע עמ' תסא
ו/ו אמר יוסף (אלקלעי)
ו/ו אמת ליעקב מועד עמ' קצג-קצד
ו/ו אנצי"ת ע' אזכרות הע' 179, ע' גניזה הע' 70
ו/ו ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ח
ו/ו ארץ בנימין עמ' קצט
ו/ו אשיחה בחקיך פרה עמ' קכט
ו/ו באר יהודה
ו/ו בארות המים (שאנג'י) דף קנא ע"ד
ו/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' קכ
ו/ו בינת אברהם עמ' עו {כורך גמי}
ו/ו בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 50 {לח"מ}
ו/ו בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קסב
ו/ו בית הלל שנה ז גל' א עמ' לט {או"ש}
ו/ו בית יצחק (תשי"ג) עמ' 44
ו/ו בית ישחק
ו/ו בית נפתלי (תרנט) סי' נו
ו/ו בכורי אברהם דף נ ע"ב-ע"ד, פו ע"ב {טבילה בזמנה אינה מצוה}
ו/ו בכורי חיים ח"ד עמ' סז {רדב"ז}, ח"ה עמ' טז
ו/ו בן ידיד
ו/ו בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקפו {קוצץ מקומו וגונזו}
ו/ו בציר אליעזר ח"ב דף יז ע"ג {טבילה בזמנה אינה מצוה}
ו/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' מו, קפא, קפג
ו/ו בשבילי הקדושה סי' ג הערה ז, סי' ד אות ג, ז, סי' כ הערה ה, יז
ו/ו גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קלא ע"ג
ו/ו דבר שמואל (אבוהב) סי' שלב
ו/ו דברות משה ביצה עמ' שיז {לח"מ}
ו/ו דברות משה נדה וטהרות עמ' קד {לח"מ}
ו/ו דברי חפץ עמ' מט
ו/ו דברי יואל - שו"ת עמ' מד
ו/ו דברי יחזקאל (מישור) עמ' תעה
ו/ו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ד
ו/ו דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קצז
ו/ו היכל מלך
ו/ו הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק לא {צ"פ}
ו/ו הר המלך ח"ג עמ' צה, ח"ח עמ' עב
ו/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצה
ו/ו השיב משה (תשעה) יו"ד סי' מב [ב] אות א עמ' שיח
ו/ו התורה והמדינה חי"א עמ' תמב, תמו
ו/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תערד
ו/ו זיו משנה
ו/ו זכרון שלמה (ורנר) עמ' כב {כורך גמי}
ו/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' תריז
ו/ו חוות יאיר סי' טז
ו/ו חזו"א ידים סי' ח ס"ק יז, יו"ד סי' קסד ס"ק ב
ו/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' נ-נג
ו/ו חי' הריצ"ד
ו/ו חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רא
ו/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקכ {לח"מ}
ו/ו חיי אברהם (טייב) דף נו ע"א
ו/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שמח
ו/ו טהרת יו"ט חי"ח עמ' קנג, חי"ט עמ' קפח {שם על בשרו}
ו/ו טל חיים (טל) שבת ח"ב עמ' נח
ו/ו טל נתן עמ' רלב
ו/ו יד פשוטה אהבה עמ' תשפו
ו/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' ל
ו/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' כט
ו/ו יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' פ {לח"מ}
ו/ו ישורון ח"כ עמ' תרב {לח"מ}
ו/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרמב
ו/ו כנפי נשרים
ו/ו כסא רחמים (תקסג) דף כה ע"ב-ע"ג, כז ע"ג, לב ע"ב
ו/ו כסא רחמים (תקסג) דף לב ע"ב
ו/ו כסא רחמים (תשנ) עמ' צט, שנא
ו/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' קלב
ו/ו כתב סופר יו"ד דף צח ע"ד
ו/ו כתבי מהר"ם איררה עמ' סג-סד {התיך אותיות דפוס}
ו/ו כתר אפרים עמ' תנז
ו/ו כתר המלך
ו/ו לב טהור עמ' קפא
ו/ו לב שלם
ו/ו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רנו
ו/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' צד
ו/ו להורות נתן דברים עמ' עא
ו/ו לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' מד, קלו, קמג
ו/ו מאור החיים עמ' לט {לח"מ}
ו/ו מגדל עז עמ' קנא-קנד
ו/ו מגילת ספר לאוין דף ב ע"ב-ע"ג
ו/ו מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' עג
ו/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' ב אות א
ו/ו מחנה יוסף שבת עמ' רסד, רסו
ו/ו מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כג
ו/ו מלחמות יהודה דף צ ע"ד
ו/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף כז ע"ב
ו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קלד, ח"ב עמ' תח, ח"ג עמ' קעב
ו/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף קב
ו/ו מנחת שלמה (לוין) עמ' פג {כלי שהיה כתוב עליו שם}
ו/ו מנפת צוף עמ' 651 {לח"מ}
ו/ו מסורה ח"ט עמ' עה
ו/ו מעין החכמה עמ' קטז
ו/ו מעיני המים
ו/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רט
ו/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ו משא בני קהת (השמטות)
ו/ו משיב משפט עמ' קמא, קמב, קמו, קמז, קנה
ו/ו משכיל לאיתן דף ח ע"ג {לח"מ - טבילה בזמנה לאו מצוה}
ו/ו משכן בצלאל ח"א סי' עא
ו/ו משכן שילה עמ' תנה
ו/ו משנה הלכות ח"ו סי' כ
ו/ו משנה כסף (כולי) עמ' יב
ו/ו משנה שכיר יו"ד עמ' שצה {סדר משנה}
ו/ו משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רא-רג, ח"ב עמ' רעב
ו/ו משנת שמחה
ו/ו משפטי עזיאל ח"ו סי' סח עמ' טו
ו/ו משפטי עזיאל ח"ו עמ' טו, ח"ט עמ' קסט
ו/ו משק ביתי סי' רכה (קג ע"א), כללי רש"י סי' כא {בית ישחק}
ו/ו משרת משה (עטייה)
ו/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קכא
ו/ו נודע ביהודה תנינא או"ח סי' יז
ו/ו נועם ח"ז עמ' קצז {שאסור לעמוד בפני השם ערום}
ו/ו נחל איתן
ו/ו נחמד למראה ח"א דף מא ע"ג, מח ע"ג
ו/ו נטע שורק דף קפד ע"א
ו/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף לד ע"ב-ע"ג {טבילה בזמנה}
ו/ו נשמת אברהם ח"א עמ' לג
ו/ו נתן פריו מגילה עמ' שסח
ו/ו ס' השבי"ט עמ' מג, נג, נה-נו
ו/ו סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' מו {לח"מ}, מז {שעה"מ}
ו/ו סופר המלך
ו/ו עבד המלך (תשסט) עמ' כד-כו
ו/ו עבודת הגרשוני עמ' שטו
ו/ו עזרת כהן עמ' קמג
ו/ו עין חיים ח"א עמ' קצט
ו/ו עלי עין עמ' קד
ו/ו עמק הפלפול עמ' 31 {התיך הכלי}, 50 {חקוק על כלי}
ו/ו פאר המלך עמ' קס
ו/ו פי' ר"ש אבינר
ו/ו פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קלב
ו/ו פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'לד, א'לה
ו/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/ו פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ט ע"ב וע"ד {טבילת מצוה}
ו/ו צל"ח החדש דף טו ע"ד
ו/ו צמח מנחם דף יא ע"א {טובל}
ו/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות א
ו/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רטו אות ב
ו/ו צפנת פענח מהדו"ת דף עב ע"ב
ו/ו קדשי יהושע עמ' אלף שלא {לח"מ}
ו/ו קהלות יעקב לקוטים ח"ד סי' י, יומא סי' כא
ו/ו קובץ
ו/ו קרן הצבי מצוה פה אות ח
ו/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנז
ו/ו רווחא שמעתתא ח"א עמ' נט {על בשרו}
ו/ו רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ג ה"ב הע' 21, ה"ג הע' 6
ו/ו רמב"ם המאיר עמ' רב-רו
ו/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' מד
ו/ו שדה יצחק עמ' קסא
ו/ו שו"ע הרב או"ח סי' מה ס"ג
ו/ו שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תקיג, תתקמח, ח"ה סי' אלף תכ
ו/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צד {טבילה}
ו/ו שו"ת מהרלב"ח סי' ב
ו/ו שו"ת מהרש"ם ח"א סי' צו
ו/ו שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פ
ו/ו שו"ת רשב"ש עמ' קיד
ו/ו שלחן המלך
ו/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תכט, תקמט
ו/ו שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' לד
ו/ו שלמי מרדכי (השלמות)
ו/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' קסד
ו/ו שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ב אות מט
ו/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' פו
ו/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קע
ו/ו שערי היכל יומא מערכה קצא הערה 9 {טבילה בזמנה אינה מצוה}
ו/ו תורת יצחק ח"ב עמ' קצט, רח-רט
ו/ו תורת מיכאל עמ' עו {סדר משנה}
ו/ו תחומין ח"ג עמ' 308, 310
ו/ו תחומין חכ"ב עמ' 388
ו/ו תניא רבתי ח"ב עמ' קצד
ו/ו תשב"ץ ח"א סי' ב
ו/ז אבן האזל קדשים ח"א דף ד ע"א
ו/ז אבן ישראל (פישר) ח"ז עמ' יב
ו/ז אבני נזר או"ח סי' לג אות ג
ו/ז אבני נזר או"ח סי' לד אות א
ו/ז אגרות הגרי"ד עמ' ג, קב
ו/ז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' נז
ו/ז אהלה של תורה ח"ב עמ' קלו
ו/ז אור אברהם
ו/ז אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 103
ו/ז אחיעזר ח"ב סי' מט ס"ק ב, ה
ו/ז אחרית השנים עמ' לז
ו/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' שלא {אבן מהמזבח}
ו/ז אמונת יהושע עמ' תקנח
ו/ז אמת ליעקב נשים עמ' רמד {עצי הקדש}
ו/ז אנצי"ת ע' אבני היכל הע' 34, 35, ע' בית הכנסת הע' 326
ו/ז אפיקי מים ח"א סי' א
ו/ז בגדי כהונה (כהן) דף ז ע"א
ו/ז בדבר מלך ח"ד עמ' קג
ו/ז ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"א הי"ז
ו/ז בית אהרן וישראל גל' מ עמ' י
ו/ז בית שערים או"ח סי' נח
ו/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רסב
ו/ז ברור הלכה שבת קכ ע"ב ציון ה
ו/ז ברכות שמים מכות פ"ג אות תקכג
ו/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכא
ו/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נח
ו/ז ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כג אות א
ו/ז גבול יהודה (ציר') דף ח ע"א
ו/ז גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלח
ו/ז דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' נו
ו/ז דברי יואל - שו"ת עמ' מב, מד
ו/ז דברי יחזקאל (מישור) עמ' קע
ו/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף נו ע"ג
ו/ז דברי יציב יו"ד עמ' תה
ו/ז דעת אמונה ח"ב עמ' רעו
ו/ז דעת כהן עמ' שכד
ו/ז דרך המלך (רפפורט)
ו/ז דרך ישרה ח"א עמ' צז
ו/ז דרכי שמחה עמ' כה
ו/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכא-קכב
ו/ז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לב
ו/ז הר המלך ח"ג עמ' צה, ח"ה עמ' קנב-קנה
ו/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ו/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רצט
ו/ז זכור זאת ליעקב עמ' קיג-קיד
ו/ז חוות יאיר (תשנז) עמ' תריז
ו/ז חזו"א פרה סי' ב ס"ק ט
ו/ז חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' ריג
ו/ז חי' הגרי"ח עמ' יד
ו/ז חי' רעק"א
ו/ז חיי אברהם (צציק) עמ' ריב
ו/ז חכמת גרשון עמ' רמא
ו/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תרפז, תשיח
ו/ז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קנה
ו/ז טל נתן עמ' רלב
ו/ז יד פשוטה אהבה עמ' שסה
ו/ז ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' יא
ו/ז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לד
ו/ז כח מעשיו הגיד לעמו דף סח ע"ג
ו/ז כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' עד
ו/ז לב שלם [דינא דחיי ח"ב דף ג ע"ד, ספרי לבב שלם כ"י]
ו/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' לג, ח"ד עמ' ל
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' י ע"ב, יב ע"א
ו/ז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רסה
ו/ז מאור החיים עמ' מו
ו/ז מאורות הדף היומי ח"ה עמ' פד
ו/ז מגדל עז עמ' קנא-קנד
ו/ז מגילת ספר לאוין דף ב ע"א
ו/ז מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רסב
ו/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קסא
ו/ז מועדים וזמנים ח"ב סי' קסא עמ' קכו {חוץ לעזרה}
ו/ז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נח
ו/ז מוריה גל' קנד עמ' צט {נתיצת אבני המזבח}, גל' קעא עמ' נד, גל' ריז עמ' עז {מן העזרה}
ו/ז מזכרת עמ' 93 {הורס אבן מהמזבח}
ו/ז מחשבת הקודש ח"ב דף כא ע"ב
ו/ז מכשירי מצוה עמ' סז
ו/ז מלילות ח"א עמ' 236
ו/ז מנוחת משה דף קמח ע"ד
ו/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף מ ע"ג
ו/ז מנחת אשר פסחים עמ' קעו
ו/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שפא, ח"ב עמ' עז
ו/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' יד {סותר אבן}
ו/ז מסורה ח"ט עמ' עה
ו/ז מעין נצח ח"א סי' כא {רק דרך השחתה}
ו/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תכט
ו/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רנא
ו/ז מרגליות הים סנהדרין נו ע"ב אות יב {סדר משנה}
ו/ז מרחשת ח"א סי' ב אות א
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז משאת המלך ח"ג סי' ש {סתירה להל' ביה"ב}
ו/ז משאת מרדכי מכות עמ' קלג
ו/ז משבצות זהב מלכים א עמ' תשי
ו/ז משנה כסף (כולי) עמ' יג
ו/ז משנת המדינה עמ' 116
ו/ז משנת חיים דברים עמ' רכג
ו/ז משנת יעקב עבודה עמ' יז
ו/ז משפטי עזיאל ח"ו עמ' טז
ו/ז נועם ח"א עמ' קיב, ח"ז עמ' קצא
ו/ז נזר אברהם מכות ועדות עמ' רא
ו/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף פו ע"ג, צב ע"ג {מבשל בעצי הקדש, שלא בדרך השחתה}
ו/ז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' לח עמ' צט
ו/ז נתן פריו מגילה עמ' שצג, שצו
ו/ז ס' השבי"ט עמ' נז
ו/ז ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רכד
ו/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שסא
ו/ז ס' סת"ם עמ' נז
ו/ז סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' כא אות טז
ו/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' קעד
ו/ז עבד המלך (תשא)
ו/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' כג
ו/ז עין חיים ח"א עמ' קצט
ו/ז עין יצחק ח"א עמ' יח-יט, כו, כח, לח, מ
ו/ז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' סח-סט
ו/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' שסב
ו/ז עמק הפלפול עמ' 51 {דרך השחתה}
ו/ז ענפי ארז (זי') דף עה ע"ג
ו/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כז, מא
ו/ז פאר הלבנון ח"א סי' יא אות ז
ו/ז פותח יד
ו/ז פי' ר"ש אבינר
ו/ז פני המלך (שטרן)
ו/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 229
ו/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' כ אות א, יו"ד סי' פא
ו/ז צפנת פענח מהדו"ת דף ג ע"א, עז ע"ב, ודברים עמ' עד
ו/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' קפב, קפו
ו/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנז
ו/ז רמב"ם המאיר עמ' רז-רח
ו/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שפב, ח"ב עמ' שצה
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפא, שבועות ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' קב, קד, קז
ו/ז שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 10
ו/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' כ {דרך השחתה}
ו/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנז
ו/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רכא {דרך השחתה}
ו/ז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' עז, ח"ב סי' תקצו
ו/ז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קמא-קמב
ו/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' ג
ו/ז שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' מח
ו/ז שמועת חיים יומא ח"א עמ' תקכו
ו/ז שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' סב
ו/ז שמש ומגן יו"ד סי' כט עמ' קצד {כלי שכתוב עליו שם ה'}
ו/ז שעורי הרב גיטין ח"א עמ' רל
ו/ז שעורי יומא דף ח ע"ב ד"ה שם בגמ' ומחליפין
ו/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קח
ו/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רנז
ו/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קלז
ו/ז שער המלך ח"א עמ' רמב
ו/ז שערי המקדש סי' מ אות ה
ו/ז שערי יצחק (תשיז) עמ' רעז
ו/ז תבואת יקב (פרידמן) עמ' קמא {דרך השחתה}
ו/ז תולדות יצחק (הורוביץ) דף ו ע"ד {לוקה}, דיני ס"ת כלל ב, דף ס ע"ג {דרך השחתה}
ו/ז תורת הקדש ח"א עמ' עו {דרך השחתה}, קז, רעט-רפ, רפב, רפד, ח"ב עמ' צז
ו/ז תורת יצחק ח"ב עמ' קצט, רח-רט
ו/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף קסב ע"ב
ו/ז תחומין ח"א עמ' 226, 220
ו/ז תכריך מרדכי סי' כב {דרך השחתה, הפוגם פגימת צפורן}
ו/ז תנובת ציון דף ז ע"ג
ו/ז תשובה מאהבה ח"ב דף יא ע"ד
ו/ח אבן האזל
ו/ח אבני חפץ ח"א סי' נו
ו/ח אבני נזר או"ח סי' תקיח אות יג, יו"ד סי' שנט אות ד
ו/ח אגרא לישרים סי' יח
ו/ח אגרות הגרי"ד עמ' ג
ו/ח אגרות משה או"ח ח"ב סי' נ-נא, ח"ג סי' כב, יו"ד ח"א סי' קעב, אהע"ז ח"ב סי' כ ענף א
ו/ח אגרות משה ח"ח עמ' כג
ו/ח אגרות ראיה ח"ג עמ' פו-פז = מאורות הראי"ה חנוכה, ארבע פרשיות ופורים עמ' ריט-רכ במהד' תשנה = עמ' רל-רלא במהד' תשסד
ו/ח אהל שרה לאה עמ' תרפו
ו/ח אהלה של תורה ח"ב עמ' קלט
ו/ח אוצר המלך
ו/ח אוצרות הרמב"ם
ו/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 97
ו/ח אחיעזר ח"ב סי' מח ס"ק ג
ו/ח אם המלך עמ' פג
ו/ח אמונת עתיך גל' 112 עמ' 136 {מכת מרדות}
ו/ח אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ז ד"ה וכבר
ו/ח אנצי"ת ע' גניזה הע' 2, 8, 72, 76
ו/ח אפיקי מגינים נדרים סי' יט
ו/ח ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ט
ו/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' ה {כוונה}, יא {גוי}
ו/ח אשר למלך ח"ד, מילואים
ו/ח באהלה של תורה או"ח סי' יג אות ד
ו/ח באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 806 {מצוה לשרוף}
ו/ח באר יהודה
ו/ח באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' ט
ו/ח באר ראי עמ' רכה
ו/ח באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ב סי' יג אות ג
ו/ח ביצחק יקרא (תשע) סי' עו סעיף ב ד"ה אך במחנה
ו/ח בית אהרן (קארטשין) עמ' פא, פד
ו/ח בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לח {ס"ת שכתבו מין}, גל' מו עמ' קמט {שריפת ספרי מינות}, גל' נה עמ' יא [עי' זקן אהרן סי' קע], גל' עא עמ' קסב
ו/ח בית גמליאל ח"א עמ' לג
ו/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' סז, רנח
ו/ח בכורי חיים ח"ג עמ' רסג
ו/ח בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' תקפז, תריב
ו/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רעז {פירושיהן}
ו/ח ברור הלכה גיטין מה ע"ב ציון א
ו/ח ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קפט
ו/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כג אות יב
ו/ח גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ריב
ו/ח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' רמז
ו/ח גבורת יצחק שבועות עמ' לב {איסור לשרוף}
ו/ח גביע הכסף ח"ב עמ' קכ-קכא {כדי שלא יהיה זכרון למעשיו}
ו/ח גביע הכסף ח"ד עמ' טו {שלא להניח שם למעשיהם}
ו/ח גליונות אבני נזר
ו/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שג
ו/ח דברות משה נדרים עמ' קסז, ב"ב ח"א סי' יא ענף ג
ו/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' סו
ו/ח דברי חיים ח"ב יו"ד סי' ס
ו/ח דברי חפץ עמ' מט
ו/ח דברי יואל - שו"ת עמ' מב, מד, תצא, תצג
ו/ח דברי יואל במדבר ח"א עמ' שיז, ח"ב עמ' נג, דברים עמ' כז
ו/ח דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה קסא
ו/ח דברי יוסף (אירגס) סי' מ דף פג ע"ב {אסור לשרפן}
ו/ח דור דורים עמ' רכד
ו/ח דעת כהן עמ' שיז
ו/ח דרכי איש דף יח ע"ג
ו/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קצח
ו/ח הגהות מוהר"י קרט עמ' רט {כ"מ}
ו/ח הדרת אפרים ח"א עמ' קלד
ו/ח המאיר לארץ
ו/ח הר המלך ח"ח עמ' קפא
ו/ח הרמב"ם ותורתו ח"א
ו/ח התקופה הגדולה (תשלב) עמ' תקנה {כדי לא להניח שם למינים - בנין שבנה מין}
ו/ח ויואל משה מאמר ג סי' כג
ו/ח ויואל משה עמ' תכז
ו/ח זכרון סופרים {אבל אפיקורוס ישראל שכתב ס"ת וכו'} [עיין תשו' מהרי"א יו"ד סוף סימן רצג שמקורו מספרי פרשת נשא]
ו/ח זקן אהרן (וולקין) ח"ב סי' סט {אפיקורס שכתב}
ו/ח חוות יאיר (תשנז) עמ' עד
ו/ח חוות יאיר סי' טז
ו/ח חזו"א ידים סי' ח ס"ק יז-יח, יו"ד סי' ב ס"ק ד, סי' קסד ס"ק ב-ג
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חזק יד
ו/ח חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכט-רל {כ"מ}
ו/ח חי' ר' חיים הלוי דף ד
ו/ח חסדי דוד ח"י עמ' רלז
ו/ח חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קנט
ו/ח טהרת יו"ט ח"ג עמ' ריד, רמא
ו/ח יד פשוטה אהבה עמ' תקנה
ו/ח יחוה דעת ח"ג עמ' רסה
ו/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' קלט
ו/ח כפי אהרן (אפשטין) סי' נג
ו/ח כתבי מהר"ם איררה עמ' סז {מין לא כתבו לשמו}, סח {כתבי קודש}, עג
ו/ח לב שלם [בני חיי יו"ד רפא, יד אהרן או"ח לט הגהב"י, פרי האדמה הל' עבדים פ"ט ה"ז]
ו/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' לג, ח"ד עמ' ל, רה
ו/ח להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' צג
ו/ח לקוטי שעורים (שטיין) נדרים-גיטין-קדושין (תשסז) עמ' מב {יישרף}
ו/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קעו
ו/ח מבוא למשנה תורה עמ' 47, 305, 321, 347
ו/ח מגדל עז עמ' קנא-קנד
ו/ח מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רסג
ו/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' ב אות א
ו/ח מחנה יוסף שבת עמ' רסו
ו/ח מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' כג
ו/ח מלילות ח"א עמ' 236
ו/ח מנחת אלימלך עמ' קצ
ו/ח מנחת אשר פסחים עמ' קעו
ו/ח מנחת חינוך מצוה תלז (דף מד ע"ד)
ו/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' סח, ח"ו עמ' ריג
ו/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' גניזה
ו/ח מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' ד, שלו
ו/ח מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' יא, רעח
ו/ח מנחת שלמה (לוין) עמ' יד, כג {איבוד כתבי הקודש}
ו/ח מס' גיטין (ארזי) עמ' 82
ו/ח מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כב
ו/ח מעיל צדקה (תשעח) עמ' עג
ו/ח מענה אליהו עמ' שסג
ו/ח מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תלב
ו/ח מקור חסד עמ' רצא
ו/ח מראש מקדם סי' י אות ב
ו/ח משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תט
ו/ח משיב משפט עמ' קמב, קמד, קנה
ו/ח משכן בצלאל ח"א סי' לו
ו/ח משכן שילה עמ' תנה
ו/ח משנה הלכות ח"ה סי' קכג {ספר שכתב רפורמי}
ו/ח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' רי {שורפים אותו}
ו/ח משנה כסף (כולי) עמ' יד
ו/ח משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קצא
ו/ח משנת יעקב
ו/ח משפטי עזיאל ח"ו עמ' כג
ו/ח משרת משה (עטייה)
ו/ח נועם ח"ז עמ' קכז, ריג, רכו
ו/ח נחמד למראה ח"ב דף מח ע"ג, מט ע"ד {אפיקורוס}
ו/ח נטע שורק דף קפד ע"ג
ו/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף פו ע"ג
ו/ח נשמת אברהם ח"א עמ' מט
ו/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קצז
ו/ח ס' השבי"ט עמ' נג, נט-ס
ו/ח ס' סת"ם עמ' סא, רט
ו/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיג-קיד
ו/ח עטרת חן ח"א עמ' קלב
ו/ח עטרת יהושע דברים עמ' נא, סז
ו/ח עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' קפה
ו/ח עיוני הלכות ח"ב עמ' תקס
ו/ח עין חיים ח"א עמ' קצט
ו/ח עין יצחק ח"א עמ' יז, יט, כה, כט, לב, לה, לז
ו/ח עיני דוד
ו/ח על הגאולה ועל התמורה עמ' קלג
ו/ח עמק הלכה (בוימל) עמ' רכו
ו/ח עמק הפלפול עמ' 32-33 {אינו מאמין בקדושתו}, 44
ו/ח פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' כג
ו/ח פאת שדך יו"ד עמ' רצט
ו/ח פי' ר"ש אבינר
ו/ח פניני רבנו הגרי"ז עמ' תקמב
ו/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 45
ו/ח פרשת המלך
ו/ח קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 46-47 {ס"ת שכתבו מין}
ו/ח קרן פני משה ח"ב
ו/ח ראש אליהו ח"א עמ' רצ
ו/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנז
ו/ח רמב"ם המאיר עמ' רט-ריא
ו/ח רנת יצחק חמש מגילות עמ' קלח
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' פא
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רפא, שבועות ח"א עמ' קכג, ח"ב עמ' צח, קב-קג
ו/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ב {כתבי הקודש}, ז, י, יד-טו
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קמה, ח"ג סי' קמה
ו/ח שבט סופר (תשמו) עמ' קיח
ו/ח שו"ע הרב או"ח סי' שלד סכ"א
ו/ח שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשעד
ו/ח שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' כט-לז
ו/ח שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' מה-מו
ו/ח שו"ת ר"ש איגר ח"ב עמ' ריח
ו/ח שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' פ
ו/ח שופרא דישראל עמ' רסב
ו/ח שיחות לספר בראשית עמ' רמה-רמו {טעם ששורפים}
ו/ח שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' לד
ו/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' שיג
ו/ח שמן המשחה (קושטא) דף ד ע"ג, ה ע"ב
ו/ח שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 328
ו/ח שעורי עיון התלמוד קדשים עמ' יא
ו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות נד
ו/ח שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' כ
ו/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רח
ו/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכד {אסור לשורפן}
ו/ח שערי תודה ח"א דף צג ע"ב
ו/ח שרידי אש ח"א עמ' שמז
ו/ח שרידים גל' י עמ' לג {אסור לאבד ספרי קודש}
ו/ח תולדות יצחק (שור) דף ד ע"ד
ו/ח תורה שלמה חי"ט עמ' 296
ו/ח תורת יצחק ח"ב עמ' קצט, רח-רט
ו/ח תחומין חכ"ב עמ' 390
ו/ח תשב"ץ ח"א סי' ב
ו/ח תשובה מאהבה ח"א סי' קי
ו/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' מד
ו/ט אגרות משה יו"ד ח"א סי' קעב
ו/ט אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות לה ע"ב
ו/ט אהלי יהודה (אמדו) דף לב ע"א {שלמה}
ו/ט אוצר המלך (הגהות)
ו/ט אור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' ב {שלמה}
ו/ט אם הבנים
ו/ט אנצי"ת ע' אזכרות הע' 32, 83, 88, 90-91, 96, 100-101, 103-105, 107
ו/ט ארחות חיים ח"ב סי' ד אות ט
ו/ט בית אבי ח"ב סי' מז {הפסוק בלוט}
ו/ט בית אהרן וישראל גל' נה עמ' יא [עי' מס' סופרים פ"ד]
ו/ט בית המלך (בוים) [מגדל עז, אבן הבוחן, פנה ב]
ו/ט בן אשר סי' ט אות יג {כ"מ}
ו/ט בן ידיד
ו/ט בני שלמה עמ' כא {שלמה - קודש}
ו/ט ברור הלכה שבועות לה ע"ב ציון ו, ט, ל
ו/ט בשולי גליוני עמ' קנב
ו/ט גבעת שאול (מורטירא) פ' וירא {"אם נא מצאתי חן"}
ו/ט די באר בראשית עמ' עו {ה' אם נא מצאתי}
ו/ט דרך המלך (רבי)
ו/ט דרכי חושן ח"א עמ' שס
ו/ט הלכות קטנות ח"ב סי' פט
ו/ט הר המלך ח"ח עמ' קפא
ו/ט ויקח אברהם [אהלי יהודה לב ע"א]
ו/ט חי' רעק"א
ו/ט חיי אברהם (טייב) דף נו ע"א
ו/ט חיים שאל ח"ב סי' מב אות יב
ו/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' קו
ו/ט חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ב עמ' קנה
ו/ט חקרי לב (שלוניקי) חו"מ ח"א דף קפט
ו/ט יד יעבץ
ו/ט ירך יעקב (פיתוסי) דף יט ע"ד {כ"מ - "כל"}
ו/ט כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ו/ט כלילת יופי דף נג
ו/ט כסא רחמים (תקסג) דף לד ע"ב
ו/ט כסא רחמים (תשנ) עמ' פח, קז
ו/ט כתר המלך
ו/ט לאור ההלכה (תשסד) עמ' רצט {שלמה בשיר השירים}
ו/ט לב שלם [שו"ת הרדב"ז ח"א לשונות הרמב"ם סי' ד, מז, סז, ח"ב סי' מה]
ו/ט לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 72
ו/ט מגדל עז עמ' קנא-קנד
ו/ט מועדי ישראל (גורן) עמ' 172
ו/ט מנפת צוף עמ' 768
ו/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ט מעין חתום סי' צ
ו/ט מעשה חייא (אמסלם) עמ' 37
ו/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמ (סז)]
ו/ט מקראי קדש (תפט) דף קו ע"ב
ו/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רעה
ו/ט משא בני קהת
ו/ט משנה הלכות ח"ה סי' קיז, קיט {כ"מ}
ו/ט משפטי עזיאל ח"ט עמ' קסו
ו/ט משרת משה (עטייה)
ו/ט נועם חכ"ג עמ' כט {דרך המלך}
ו/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מג אות א
ו/ט נשמת אברהם ח"א עמ' מח {כ"מ}
ו/ט ס' השבי"ט עמ' ס
ו/ט עדות בישראל
ו/ט ערוגת הבושם (הצרפתי)
ו/ט פי' ר"ש אבינר
ו/ט פירוש רש"ר הירש בראשית פרק יח פסוק ב
ו/ט פירושי רס"ג לבראשית עמ' 373
ו/ט פני חמה דף מג ע"ב, מד ע"א {כ"מ - "כל" על שנים}
ו/ט פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {לא פוסק כיש אומרים}
ו/ט פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רפד
ו/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קכב, ח"ב סי' יב עמ' כ
ו/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רב-רד, ח"ב עמ' כט
ו/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות טז
ו/ט רמב"ם המאיר עמ' ריב-ריד
ו/ט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תריח
ו/ט שו"ת רשב"ש עמ' ריג
ו/ט שלמי מרדכי (השלמות)
ו/ט שערי טהר ח"ח סי' פה אות ג
ו/ט שרשי הים
ו/ט תורה שלמה בראשית פי"ט אות קג, חי"ח עמ' 212
ו/ט תורת המדינה עמ' 150
ו/ט תכלת מרדכי (קלצקי, תרפח) דף מ ע"ד {אל נא תעבור}
ו/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רמ, רצג, רצה
ו/ט תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 33
ו/ט תשובות ראב"י אב"ד סי' ו הערה 21


ז/7 הלכות יסודי התורה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ אור הישר
ז/רה"פ אמונה ותורה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ ללשונות הרמב"ם
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ז/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ז/רה"פ סדר משנה
ז/רה"פ עבודת המלך
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שלמי מרדכי
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/רה"פ שפת מלך
ז/א אבן שתיה עמ' עא
ז/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שמו, תמד
ז/א אהבת עולם (דיהרנפורט) דף צה ע"א {לא יהיה יצרו מתגבר}
ז/א אהל דוד (קהן) ח"ד דניאל פ"ג פס' לג
ז/א אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פי"ג פסוק יח
ז/א אוצר המלך (הגהות)
ז/א אוצר הפרשה (פרץ) ויקרא עמ' צח {גבור}
ז/א אוצר התולדות עמ' קמ
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור אברהם
ז/א אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 326 {חכם גדול}, פ"ט הע' 556 {ה' מנבא את בני האדם}
ז/א אור צהיר
ז/א אורות הרמב"ם
ז/א אחר האסף עמ' צז
ז/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 107, 218
ז/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' סח {חכם גדול}
ז/א אם הבנים כאן, וח"ב דף סא ע"א {כ"מ}
ז/א אמונת יהושע עמ' פד, אלף תשנז
ז/א אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 493
ז/א אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 253-254
ז/א אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 200
ז/א אמת ליעקב נשים עמ' קיב {השמיט גבור ועשיר}
ז/א אש דת (אסאד) עמ' קח
ז/א אש דת (תשמח) עמ' קמב
ז/א אשכבתיה דרבי ח"א עמ' צח
ז/א באור המלך
ז/א באמונה שלמה עמ' רמו, רסד
ז/א באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 468 {חכם גדול}, באר ו הערה 632 {אין יצרו מתגבר}
ז/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנה
ז/א בדבר מלך ח"ו עמ' קפא
ז/א בדי הארון (הכהן) עמ' 489-490
ז/א בין המשפתים ויקרא פ' ויקרא אות א
ז/א בין המשפתים שמות עמ' רכט
ז/א בין השורות עמ' צד
ז/א בית אהרן וישראל גל' נה עמ' יא
ז/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמ-קמב
ז/א בית יעקב (בירב)
ז/א בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' וישב עמ' לט {השמיט עשיר, ולח"מ}
ז/א במעגלי יושר בראשית עמ' 129
ז/א בן ידיד
ז/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 239
ז/א בעקבות משה עמ' רפב
ז/א ברכת משה (הגר) עמ' קסא
ז/א גאולה וישועה (לונץ) דף כג ע"א
ז/א גבורת יצחק אבות עמ' כד
ז/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' סז {כ"מ}
ז/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קמה
ז/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קיב
ז/א גור אריה שמות פ' ז הע' 17
ז/א גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' י
ז/א דבר ציון (אליעזרוב) עמ' רסג {גבור במדותיו}
ז/א דברי ברוך ח"ב מאמר לג אות ד
ז/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שא
ז/א דברי יואל במדבר ח"א עמ' רעב, ח"ב עמ' קלו
ז/א דברי יואל מועדים ח"א עמ' יג {תנאי הנבואה}
ז/א דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רפא
ז/א דברי ירמיהו
ז/א דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' נד
ז/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' קכא {חכם מופלג}
ז/א דולה ומשקה פסח עמ' קנא
ז/א דעת אמונה ח"א עמ' קמד, ח"ב עמ' לה, נא, ח"ב עמ' קד, קיא
ז/א דעת הרמב"ם עמ' 35, 100, 407, 460, 461, 463, 464, 727
ז/א דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רכט {דרך להשגת נבואה}
ז/א דעת תורה דברים ח"א עמ' רמג
ז/א דרך ה' (באום) ח"ג פ"ה אות לו
ז/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 257, פ"ג הערה 2072
ז/א דרשות מהר"ם שיק עמ' תריז
ז/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תמט, תנז
ז/א דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מד {מנבא בני אדם}
ז/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 201, 250
ז/א הכתב והקבלה בראשית פכ"ח פס' טז
ז/א המלך ברמה עמ' 64 {חכם גדול}
ז/א הערות (ר' זיידל אפשטיין) שמות עמ' כט
ז/א הערות אברהם יעקב יצחקי במדבר עמ' קלג
ז/א הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' כט
ז/א הר המלך ח"ד עמ' קלט-קסז, ח"ח עמ' קפא
ז/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ז/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רמד
ז/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 71
ז/א הרמב"ם כמחנך עמ' 87
ז/א התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 57
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קפט {חכם}
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמט
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקצו
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רלה
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' צט
ז/א ויואל משה מאמר א סי' לח
ז/א ויואל משה עמ' מט, נט, תמג
ז/א זבח שלמה ח"ג עמ' טז {לח"מ}
ז/א זכרון דברים (תשכז) מאמר טו עמ' קלא {דעתו קשורה}
ז/א זכרון מלך (א"ש)
ז/א זר זהב (מייזליש) שמות סי' קיח {שלם בגופו}
ז/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רע, ח"ב סי' כג אות י
ז/א חובות יהודה עמ' 388 {נביאים משפע אלקי}
ז/א חי' הראי"ה
ז/א חי' עזיאל עמ' 62
ז/א חיים שיש בהם (גרוס) על התורה תניינא עמ' שפג-שפד {גבור במדותיו}
ז/א חכמת התורה בהעלותך עמ' תלו
ז/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקס, תרז, ח"ג עמ' 10 {דעה רחבה נכונה}, 11, ז, צא, צו, ח"ד עמ' כג, שסז
ז/א טוב דעת עמ' מ-מא, רמב, תיג
ז/א יד משה (אמריליו) דף קלב ע"ג, קלד
ז/א יד שלמה (עזרא) דף נב ע"א, פ ע"א {כ"מ}
ז/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מט
ז/א ילקוט עטרת צבי עמ' רלא
ז/א ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעד
ז/א יערי עם דבשי ח"ג אות כח {ראשון להדבק בשכלים הנבדלים}
ז/א יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' קלט
ז/א יריעות שלמה (אוזאן) פ' כי תשא דף מו ע"ג {חכם גבור בדעותיו ועשיר השמח בחלקו}
ז/א ישראל והזמנים (רוסוף) סיון-תמוז עמ' 134
ז/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רח
ז/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקיט
ז/א כנה"ג [דרשות ראנ"ח פ' שמות דף נו]
ז/א כתב אמת ח"א עמ' רצז {מתקדש ופורש מדרכי הכלל}
ז/א כתב אמת ח"ב עמ' שמח {גבור במדותיו ויצרו אינו מתגבר עליו}
ז/א כתב אמת ח"ג עמ' רל {חכם גדול, וגבור במדותיו}
ז/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קנ
ז/א לב שלם [מעין גנים קט ע"א, צפנת פענח למהרי"ט נז ע"ב, משכנות יעקב פז ע"ב, שנות חיים נז ע"ג, ישרש יעקב קד ע"א, עץ חיים יא ע"א]
ז/א להוגה דעות פ"א ה"ד
ז/א להורות נתן דברים עמ' קעה
ז/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רס, שנג
ז/א לחם יהודה
ז/א לקוטי לוי יצחק על תנ"ך וחז"ל עמ' תב, תה
ז/א לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 83, ח"כ עמ' 84, 94, חי"ג עמ' 31, חי"ד עמ' 73, ח"ח עמ' 337, ח"ו עמ' 38, חכ"ג עמ' 87, 91
ז/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 160 {לא מזכיר קשר בין הארון לנבואה}, 162-163 {חכם, מיד חלה רוה"ק}
ז/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 40-41, 44
ז/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' לט, רצט
ז/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רי, תרכא, תשד
ז/א מאורות הראי"ה, חנוכה ארבע פרשיות ופורים, עמ' פז במהד' תשנה = עמ' צג במהד' תשסד {נבואה או רוה"ק}
ז/א מאורי אור (אתרוג) עמ' שכח
ז/א מאורי המועדים עמ' קיג {דעה נכונה להבין}, קסג {מסתכל בכל חכמת הקב"ה}
ז/א מאמר מרדכי (נסים)
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 52, 183, 314, 325
ז/א מגדל עז עמ' קנה-קנח
ז/א מדרכי הכרם ח"ג עמ' 81
ז/א מהר"ם שיק בראשית עמ' נג
ז/א מועדי ישראל (גורן) עמ' 90
ז/א מחזה עליון עמ' כ, קו {לח"מ}, קז-קח, קיב {סדר משנה}, קיג {טורי אבן}, קכ {סדר משנה}, קכה {גבור במדותיו}, קכח, קמט, רלא
ז/א מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' עח
ז/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 159
ז/א מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף ה ע"ב
ז/א מנחה לאיש עמ' 343 {נבואה בגוי}
ז/א מנחת אליהו (תשנט) עמ' רמד {תתערב נפשו במעלת המלאכים}
ז/א מנפת צוף עמ' 515, 808, 809
ז/א מסורה ח"ט עמ' יא
ז/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/א מעינות האמונה עמ' קיד-קטז, תרלד-תרלה
ז/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף ריג ע"א
ז/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) הקדמה עמ' א
ז/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שיט
ז/א מראה הגדול ח"ב דף יח ע"ב
ז/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ז/א משבצות זהב יונה עמ' ט
ז/א משבצות זהב ירמיהו עמ' תנב, תנח
ז/א משבצות זהב ישעיהו עמ' קעא, שס
ז/א משבצות זהב מלכים א עמ' תשפח
ז/א משבצות זהב שמואל א עמ' קעח
ז/א משך חכמה ויקרא פכ"ו פס' מד
ז/א משכנות יעקב (נעים) דף פז ע"ב
ז/א משמר הלוי עמ' פט
ז/א משנה כסף (כולי) עמ' יד [שנות חיים שמות דף נז ע"ג]
ז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלה
ז/א משנת חיים במדבר עמ' תה
ז/א משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' לה
ז/א משרת משה (עטייה, גם בהשמטות)
ז/א מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' כב
ז/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' צה {גבור במדותיו}
ז/א נדרי זריזין ח"א עמ' רצג {לח"מ}, רצה
ז/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ז אות א {חכם גדול}
ז/א נחלת דבש סי' ז אות א עמ' רכא {כ"מ - ה' משרה שכינתו על חכם גבור ועשיר}
ז/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לז אות ה
ז/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ד אות ד
ז/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק לב פסוק א
ז/א נטעי אשל בראשית עמ' קכג
ז/א ניבי זהב מבוא אות ה, עמ' מה
ז/א נשמה של שבת עמ' 194, 482, 487 {חכם וגבור}
ז/א נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' יז
ז/א נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' כא
ז/א נתן פריו מגילה עמ' רסג
ז/א ס' השבי"ט עמ' ס-סא
ז/א ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' י {הנביא שלם במדותיו}
ז/א עבד המלך (תשא)
ז/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ז/א עיוני הפטרה ח"א עמ' 99
ז/א עיוני הפטרה ח"ב עמ' 426
ז/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 269 {חכם וגבור במדות}
ז/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 206, 256
ז/א עלי שור ח"ב עמ' רצד, תסו, תרסג
ז/א עניינות בספרות הגאונים עמ' 287
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף מט ע"א, עט ע"א
ז/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מא, מד
ז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98, 230
ז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106, 248
ז/א ערוגת הבושם (הצרפתי)
ז/א פותח יד
ז/א פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר לז {דמיסודי הדת הוא שהשם מנבא בני אדם}
ז/א פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' א הערה ה
ז/א פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 23 {חכם - חכמה אלקית}
ז/א פי' ר"ש אבינר
ז/א פני חיים (פלג'י) עמ' רכא
ז/א פרי עץ חיים (אביגדור)
ז/א פרפרת אליעזר מקץ פרק מא פסוק לט, חוקת פרק כ פסוק טז
ז/א פרפרת הפרשה פרשת ויצא פרק כט פסוק י
ז/א פרפרת התורה עמ' תקסא
ז/א פרפרת משה ח"ב עמ' רנו
ז/א פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' סב-סד, שמואל א עמ' סד, ע, עא, קנה, קסד, קסז
ז/א פתח עינים ח"א דף מד ע"ב
ז/א צדיק באמונתו יחיה עמ' רעט, רצו
ז/א צהר גל' ג עמ' 126 {חכם, דעה נכונה}
ז/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' שס
ז/א קובץ על יד ח"א
ז/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמה
ז/א קרן פני משה ח"ב
ז/א ראש דוד (מנטובה) דף נב ע"א
ז/א ראש דוד (תשמו) עמ' ריב-רעג
ז/א רב טוב דף לו ע"א, קכ ע"ב, קלא ע"ג-ע"ד
ז/א רלב"ג שמות פ"ב תועלת ז עמ' ז
ז/א רמב"ם המאיר עמ' ריז-רכב
ז/א רנת יצחק יהושע עמ' ד, רנד
ז/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ז, קיז, רעד, רעו, משלי עמ' קלו
ז/א רנת יצחק מלכים עמ' קעט, רנא, שפא
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תיג, תטו
ז/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קפז {גבור במדותיו}
ז/א רנת יצחק שמואל עמ' טו, קו
ז/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קעז, רצד, שמח, תפד, תפט, ח"ב עמ' קנג, שס
ז/א רנת יצחק תענית עמ' קטו
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ח, כח, לח
ז/א שאול בחיר ה' עמ' 33
ז/א שבות יהודה (תנ"ך) עמ' מד
ז/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מו
ז/א שדה הארץ ח"א דף קא ע"א
ז/א שיח דוד (תשסד) עמ' נח
ז/א שיח דוד (תשסח) עמ' סו
ז/א שיחות לספר במדבר עמ' קצו {מתגבר על יצרו תמיד}
ז/א שיחות לספר בראשית עמ' שעז {מתגבר על יצרו תמיד}
ז/א שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר כח
ז/א שיחות מוסר (תשסב) עמ' רפז {חכם וגיבור במדותיו}
ז/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 293
ז/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 72 {מיד רוה"ק שורה}
ז/א שירת דוד (תשסז) עמ' תקפג {חכם בתורה}
ז/א שלמי שמחה ח"ה עמ' רלח, רנא
ז/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 136 {הגעה לנבואה}
ז/א שם דרך במדבר עמ' רא
ז/א שם טוב
ז/א שמחתי באומרים לי עמ' 15-16
ז/א שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' כו
ז/א שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' ריב {חכם}
ז/א שנות חיים (חזן) דף נז ע"ב
ז/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קכ, קכו
ז/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יג
ז/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יט {יהפך לאיש אחר}
ז/א שער המלך (שושן) עמ' מא, מה
ז/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקכד
ז/א תורה שלמה חי"ט עמ' 359
ז/א תורת אברהם עמ' יז {חכם גדול}
ז/א תורת הפילוסופיה עמ' 164, 243
ז/א תורת השבת והמועד עמ' 571
ז/א תורת השרף ממאגלניצא עמ' טז {לא יסור מהאמת}
ז/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' פח-פט {נבואה בזה"ז}
ז/א תורת מנחם חל"ו עמ' 161
ז/א תורת מנחם חנ"ז עמ' 234
ז/א תחומין ח"ה עמ' 490
ז/א תחומין חכ"א עמ' 204
ז/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' קנ
ז/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' ריז-ריח
ז/א תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תב
ז/ב אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' שנא
ז/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 245
ז/ב אם הבנים
ז/ב אמונת יהושע עמ' פד
ז/ב אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 43
ז/ב אמרי שפר (פינטו) עמ' שג {נבואה ע"י התגברות כח המדמה}
ז/ב באמונה שלמה עמ' רנ, רסה
ז/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 635 {מזדעזע}
ז/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יב פסוק א {נקשרה דעתו לה'}
ז/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק כו פסוק טז
ז/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק ט פסוק מד {הגוף כשל ועשתונותיו מתטרפות}
ז/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כז פסוק כ אות ג {אבריו מזדעזעין}
ז/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שיא, ח"ג עמ' שצב, ח"ד עמ' מא, תכז
ז/ב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקלו
ז/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמג
ז/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ב בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש לה עמ' 266-267
ז/ב בן ידיד
ז/ב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פד, שא
ז/ב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' עג
ז/ב דברי שאול במדבר עמ' עח
ז/ב דרך ה' השלם עמ' קצד - מראה דרך, רב - מראה דרך, ריד - מראה דרך, רסו - מראה דרך
ז/ב דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1598, פ"ג הערה 2072
ז/ב הר המלך ח"ח עמ' עב
ז/ב הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 111-112
ז/ב השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' קלט
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנה
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' רלה
ז/ב זאת ליעקב בראשית עמ' קנד {וכולן כשמתנבאים אבריהן מזדעזעין}
ז/ב חובות יהודה עמ' 392
ז/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמו
ז/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' 11, פט, צא-צב, קא, קכב, ח"ד עמ' קסב-קסג
ז/ב טוב דעת עמ' צז
ז/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעו
ז/ב יסוד הדעת שיעור ז, כב
ז/ב כל נדרי פ' נו הע' ג
ז/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' פ
ז/ב לקוטי שיחות חל"א עמ' 162, 180
ז/ב מאורי המועדים עמ' רצט {מעלות מעלות}
ז/ב מאמרי שלמה ח"ב עמ' קמט
ז/ב מגדל עז עמ' קנה-קנח
ז/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ב מעינות האמונה עמ' קיד-קטז
ז/ב משבצות זהב דניאל עמ' צב
ז/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' תנח
ז/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' א'שצז
ז/ב משבצות זהב שמואל א עמ' קפא
ז/ב משך חכמה שמות פ"כ פס' יח
ז/ב נטעי אשל בראשית עמ' קכג
ז/ב ניבי זהב מבוא אות ו
ז/ב עלי שור ח"א שער ג מערכה ג פרק ב
ז/ב עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא מה עמ' שיג {ביום אחרי שירדם}
ז/ב פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שסא
ז/ב פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ב הערה י
ז/ב פי' ר"ש אבינר
ז/ב פירושי רס"ג לבראשית עמ' 425
ז/ב פנקסי הראי"ה ח"א עמ' שלב, שנד
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמה
ז/ב קרן פני משה ח"ב
ז/ב רמב"ם המאיר עמ' רכג
ז/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ה, משלי עמ' רפ, חמש מגילות עמ' כח
ז/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רלה, ח"ב עמ' רעג
ז/ב רנת יצחק שמואל עמ' צח
ז/ב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קטו
ז/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קמה
ז/ב שירת הפסח אות קה {ברית בין הבתרים היתה בנבואה}
ז/ב שם ישראל עה"ת עמ' שלב
ז/ב שם משמואל פרשת דברים שנת עת"ר {מתבטל כח חושי הגוף}
ז/ב שמועות משה עמ' קפג
ז/ב שמחת מרדכי עמ' קסא
ז/ב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' רא {התנבא ער}
ז/ב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' לח {כמשתגע}
ז/ב שמן ראש פסח ח"א עמ' תצט {אבריהם מזדעזעים}
ז/ב שער התפלה (טשרנוביץ) דף סא ע"ג
ז/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' כב
ז/ב שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' קסא
ז/ב תורה שלמה בראשית פט"ו אות ח
ז/ב תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' קפג {כאש בוער}
ז/ב תורת מנחם חנ"א עמ' 362
ז/ג אוצר המלך (הגהות)
ז/ג אמונת יהושע עמ' צו, אלף תשנב, אלף תת
ז/ג אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' ריח-ריט {מתנבא בשנתו ומבין את המשל}
ז/ג ארץ בנימין עמ' קג
ז/ג בגדי ישע (השמטות)
ז/ג בית שערים יו"ד סי' רלח
ז/ג בנין אפרים עמ' רס
ז/ג בנין אריאל ח"א עמ' רנה
ז/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רל
ז/ג דעת הרמב"ם עמ' 164
ז/ג דעת תבונות ס' הכללים עמ' רג {דרך משל}
ז/ג דרך ה' (באום) ח"ג פ"ג במבוא {נחקק בלבו פתרון מראה הנבואה}
ז/ג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקכט
ז/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 165
ז/ג הר המלך ח"ח עמ' עב
ז/ג הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 112
ז/ג חובות יהודה עמ' 392
ז/ג חזון המקרא ח"ב עמ' 272 {סולם יעקב - משל}
ז/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמז
ז/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' צט, קכ, קכב
ז/ג ישורון ח"כ עמ' תרלב {מראה הסולם}
ז/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קעה
ז/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תסא {חלום יעקב היה נבואה}
ז/ג לב שלם
ז/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 149
ז/ג מאמרי שלמה ח"ב עמ' קמו
ז/ג מגדל עז עמ' קנה-קנח
ז/ג מעינות האמונה עמ' קיד-קטז
ז/ג מצות ביקור חולים סי' כג אות ז {יכול לפרש נבואתו}
ז/ג משבצות זהב דניאל עמ' קז
ז/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רעג
ז/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רל
ז/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפא
ז/ג מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' טז {משל}
ז/ג ס' מצוה עמ' כו
ז/ג פי' ר"ש אבינר
ז/ג קול הנבואה עמ' מח, סו, רפו {מודיעים לנביא והפתרון נחקק בלבו}
ז/ג קול הנבואה עמ' סו, רפו {יחקק בלבו פתרון המשל}
ז/ג קרן פני משה ח"ב
ז/ג רמב"ם המאיר עמ' רכד-רכה
ז/ג רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' נח, משלי עמ' קלו
ז/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רצד
ז/ג רנת יצחק שמואל עמ' קכא {במשל וחידה}
ז/ג רנת יצחק תענית עמ' רעה
ז/ג שיח דוד (תשסד) עמ' לה {משל ונמשל}
ז/ג שיח דוד (תשסח) עמ' מ
ז/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קמו
ז/ג שם טוב
ז/ג שערי טהר ח"ח סי' צו
ז/ד אבנים יקרות עמ' רכ
ז/ד אהל דוד (קאהן) ח"ה מלכים ב פ"ב פסוק ג
ז/ד אהל דוד (קהן) ח"א מלכים ב פ"ב פס' ג
ז/ד אור שמח
ז/ד אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק צג, קי
ז/ד אפסי ארץ (תשנט) עמ' פט {שמחה של מצוה}
ז/ד ארחות צדיקים השלם שער שמחה עמ' סט
ז/ד אש דת (אסאד) עמ' צח
ז/ד באור המלך
ז/ד בים דרך עמ' צד
ז/ד בריתי יעקב ח"א עמ' רעז
ז/ד בשבילי המלך סי' יח אות יב {או"ש}
ז/ד בתורתו יהגה ח"א עמ' תפ
ז/ד דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה פ
ז/ד דברי יחזקאל (פרנקל) פ' מקץ עמ' לח
ז/ד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רמג
ז/ד דעת אמונה ח"ב עמ' קמז
ז/ד דעת הרמב"ם עמ' 343, 461
ז/ד דרך ה' (באום) ח"ג פ"ג אות לח {"כל הנביאים" - חוץ ממשה}
ז/ד דרך ה' השלם עמ' רא - מראה דרך, ריא - מראה דרך
ז/ד דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שב
ז/ד המדרש והמעשה פ' שמות אות א
ז/ד הר המלך ח"ח עמ' קפא
ז/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ז/ד הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 70
ז/ד הרמב"ם והזוהר
ז/ד ויטע אשל עמ' רטז {נבואה מתוך שמחה}
ז/ד זכרון הרב עמ' 175 {שמחה ע"י ניגון}
ז/ד חובות יהודה עמ' 393
ז/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' קכב, ח"ד עמ' ז
ז/ד יד המלך (לנדא)
ז/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רי
ז/ד יטב פנים ח"א דף קפז
ז/ד ים שמחה עמ' קסט
ז/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' סג {בכל עת שירצו}
ז/ד לחם חקי עמ' שד
ז/ד ליקוטי מהרי"ל (זאקילקוב) שמות לפרשת החודש {צריך הכנה לקבל הנבואה}
ז/ד לקוטי שיחות חי"ז עמ' 94
ז/ד לקחת מוסר ח"א עמ' תרפב
ז/ד מאמץ כח עמ' רנג {מתוך שמחה}
ז/ד מאמר מרדכי (נסים)
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 54, 113
ז/ד מגדל עז עמ' קנה-קנח
ז/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' יג
ז/ד מחזה עליון עמ' קכח {סדר משנה, יד המלך}
ז/ד מעינות האמונה עמ' קיד-קטז, קמ
ז/ד מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רפב {נביא צריך לפרוש מהבלי העולם}
ז/ד מקור חסד עמ' עב
ז/ד משבצות זהב ירמיהו עמ' תד
ז/ד משנת פקוח נפש סי' פא אות א, ד
ז/ד נחלת צבי (כהנא) עמ' קמג
ז/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות לא
ז/ד נפוצות יהודה עמ' ח
ז/ד נר דוד ח"א עמ' פט
ז/ד נשמה של שבת עמ' 481
ז/ד סור מרע ועשה טוב (מהד' תרע"ב) דף כ ע"א {שמחה}
ז/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' כד
ז/ד עיוני פרשה במדבר עמ' 75
ז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מא
ז/ד פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' מד, רפג
ז/ד פי' ר"ש אבינר
ז/ד פרפרת אליעזר וירא פרק יח פסוק ח
ז/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ז/ד רוח נכון עמ' קצט-ר, רח
ז/ד רמב"ם המאיר עמ' רכו
ז/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קמח, שלז, יחזקאל-תרי עשר עמ' נח
ז/ד רנת יצחק מלכים עמ' תיז {בכל עת שירצו}
ז/ד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רעד, רצד
ז/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קיז, רסג
ז/ד רנת יצחק על נפש החיים עמ' רעח
ז/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' קלד
ז/ד רנת יצחק שמואל עמ' קה {מתוך שמחה}, קו {מהלכין בדרך נבואה}
ז/ד רנת יצחק תענית עמ' רעה
ז/ד שיבת ציון (לנדא) סי' נב
ז/ד שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 85
ז/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 40, 52
ז/ד שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' לז
ז/ד תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' טו {מכוונים דעתם}
ז/ד תחומין ח"ב עמ' 147
ז/ד תחומין חכ"א עמ' 203
ז/ד תפארת אבות (סופר) עמ' נג {נבואה שורה רק מתוך שמחה}
ז/ה גליוני הגר"ש עמ' נ
ז/ה דעת אמונה ח"ב עמ' קנ
ז/ה דרך ה' (באום) ח"ג פ"ג אות לח {"כל הנביאים" - חוץ ממשה}
ז/ה דרך ה' השלם עמ' קנג - מראה דרך
ז/ה המדרש והמעשה פ' בהעלותך
ז/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ז/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 258
ז/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רסט
ז/ה חובות יהודה עמ' 393
ז/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' קטו, קכב
ז/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קעה
ז/ה לחם חקי עמ' שד
ז/ה לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 87, 357
ז/ה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 44
ז/ה מגדל עז עמ' קנה-קנח
ז/ה מחזה עליון עמ' נט, רלא {סדר משנה}
ז/ה מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קמט
ז/ה מעינות האמונה עמ' קיד-קטז
ז/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כה אות י
ז/ה נפוצות יהודה עמ' ח
ז/ה ס' השבי"ט עמ' סא
ז/ה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' כד
ז/ה עיוני פרשה במדבר עמ' 75
ז/ה עלי שור ח"א שער א פרק יב
ז/ה עצי חיים על התורה עמ' יח, רעד
ז/ה פי' ר"ש אבינר
ז/ה רמב"ם המאיר עמ' רכז
ז/ה רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' נח
ז/ה רנת יצחק מלכים עמ' רלח {אשר שלא תשרה}
ז/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפג
ז/ה שיבת ציון (לנדא) סי' נב
ז/ה שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 72 {אפשר שתשרה ואפשר שלא תשרה}
ז/ה שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קלא, קמה
ז/ה תורת מנחם ח"ס עמ' 361
ז/ה תורת מנחם חנ"א עמ' 143
ז/ו אבי עזרי ח"א
ז/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קלט, שמו
ז/ו אדני היד החזקה
ז/ו אהל דוד (קאהן) ח"ה מלכים א פ"א פסוק מ, דניאל פ"ט פסוק כא
ז/ו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קנו, רצז {בין משה לבלעם}
ז/ו אור יחזקאל (לוינשטיין) - דרכי העבודה עמ' לד
ז/ו אור צהיר
ז/ו אור שמח
ז/ו אורות ונתיבות ח"ג שער ח פ"ב אות טז, יט {פירש מהאשה}, פ"ד אות מב
ז/ו אם הבנים דף ה ע"ב-ע"ג
ז/ו אמונת יהושע עמ' פד
ז/ו אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקנז
ז/ו אמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ה פסוק כז-כח
ז/ו אמת ליעקב מקרא עמ' שנט
ז/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419
ז/ו ארץ בנימין עמ' קג
ז/ו ארץ צבי (מוואידיסלאב, תשע) עמ' יד
ז/ו אש דת (אסאד) עמ' צד, צח, ק
ז/ו אשל אברהם (פרידמן) ח"ב עמ' שלט
ז/ו באמונה שלמה עמ' רנ, רסג, רסו
ז/ו באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' בהעלותך סי' ב אות ב
ז/ו באר שרים פרשת וארא דרוש ב אות ג
ז/ו בגדי חמודות שמות פ"יט פסוק י
ז/ו בגדי כהונה (שחור) עמ' רלז
ז/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 492
ז/ו בית שערים יו"ד סי' שלא
ז/ו במאבק על ערכה של תורה עמ' 33
ז/ו בן ידיד
ז/ו בנין אפרים עמ' רס
ז/ו ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב דרוש ח אדר
ז/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"ב עמ' תקפג
ז/ו ברקאי ח"ה עמ' 202-203
ז/ו בשבילי אמונה ח"א עמ' שצז-שצח
ז/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' ב, רסב
ז/ו גור אריה (צרמון)
ז/ו גליונות אבני נזר
ז/ו גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) מועדים עמ' שי {נבואת משה בלי התפשטות הגשמיות}
ז/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ג אהע"ז סי' ה, חו"מ סי' כא
ז/ו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שא
ז/ו דברי יואל בראשית ח"א עמ' תקלג, ויקרא ח"א עמ' לט
ז/ו דברי יחזקאל (פרנקל) פ' ויקרא עמ' פה {משה התנבא כל זמן שרצה}
ז/ו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תטו
ז/ו דברי שאול ויקרא עמ' א, במדבר עמ' פ
ז/ו דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' קנד, ח"ג עמ' סד, רח, ריט
ז/ו דעת אמונה ח"ב עמ' כח, רטו, ריט, רסב
ז/ו דעת הרמב"ם עמ' 95, 100, 249, 581
ז/ו דרך ה' (באום) ח"ג פ"ג אות כב {מלאך - אמצעי לנבואה}, לח {"כל הנביאים" - חוץ ממשה}, פ"ה אות כח {משה מתנבא ער, בלי מלאך}, לז {משה - כל עת שירצה}
ז/ו דרך ה' השלם עמ' קצג - מראה דרך, ריט - מראה דרך, רכ - מראה דרך, רכא - מראה דרך
ז/ו דרכי צדק עמ' רפב {כל זמן שירצה רוה"ק מלבשתו}
ז/ו דרשות באר יצחק עמ' קסב, קעד {היה מוכן בכל עת לנבואה}
ז/ו דרשות ר' יצחק קארו עמ' 85
ז/ו דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקכט
ז/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קנג, קסא
ז/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קכד, קסו
ז/ו דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו) עמ' מד {כולם ע"י מלאך חוץ ממשה}
ז/ו הערות ר"י ליינר
ז/ו הר המלך ח"ח עמ' עב-עג, קפא
ז/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ז/ו הרמב"ם והזוהר (גם במילואים)
ז/ו הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 113
ז/ו השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' רפב
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נא
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תסט, תקיח
ז/ו זאת ליעקב במדבר עמ' רצט
ז/ו זאת ליעקב ויקרא עמ' רלה {ראב"ד}
ז/ו חובות יהודה עמ' 392-394
ז/ו חיים ומלך
ז/ו חכמת גרשון עמ' רפו-רפז
ז/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' ז, צט, קג, קכח, ח"ד עמ' קכה, קסד, שי, תפד
ז/ו טוב נהורך פי"א
ז/ו טוב עין (אוסטרובצא) עמ' יז {משה היה מופשט מהגשמיות}
ז/ו יגיעת ערב ב"ב ח"א בהקדמה {אבי עזרי}
ז/ו יד המלך (גם בתוספות סי' כט)
ז/ו יד שלום (פרידמן) על ההגדה עמ' קלא
ז/ו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריד
ז/ו יטב פנים ח"ב דף קסב
ז/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מ
ז/ו ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קסג
ז/ו יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' לט
ז/ו ישמח ישראל (דנציגר) פרשת וירא אות ז ד"ה ולהבין {למשה לא היתה התפשטות הגשמיות}
ז/ו ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 265-266 {הבדלים בין משה לשאר הנביאים}
ז/ו כבוד מלכים (מרגליות) {תמונת ה' יביט}
ז/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכ, תסח, תקכב
ז/ו כתב אמת ח"ג עמ' קכב, רכו
ז/ו להורות נתן מועדים ח"א עמ' קלו
ז/ו לחם חקי עמ' שד
ז/ו לחם רב (רוזנבוים) סי' אלף קסה
ז/ו לכתך אחרי במדבר עמ' 104-105
ז/ו לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ב
ז/ו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 185, ח"י עמ' 53
ז/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 205
ז/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 10, 149
ז/ו לקחת מוסר ח"א עמ' תריא
ז/ו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רכג
ז/ו מאורי המועדים עמ' קלח
ז/ו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תיא
ז/ו מגדל עז עמ' קנה-קנח
ז/ו מחזה עליון עמ' עב-עד, פא, רכו-רכח, רצ, רצו
ז/ו מחזה עליון עמ' צט {משה בשעת מעשה בפני רבים}
ז/ו מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' ב אות א
ז/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יג
ז/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' סה
ז/ו מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' קל
ז/ו מחשבת מוסר ח"א עמ' קצ
ז/ו מי מנוחות (בירדוגו) עמ' קמג
ז/ו מי מנוחות (בירדוגו, תשסט) עמ' קמג
ז/ו מי מנוחות (בירדוגו, תשסט) עמ' קמג
ז/ו מכלול גל' כג עמ' 96 {צור העולמים}
ז/ו מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' שטז
ז/ו מנחת יהודה (אידלמן) עמ' מט
ז/ו מעינות האמונה עמ' קיד-קטז, תקפד
ז/ו משבצות זהב ירמיהו עמ' תנג, תנח
ז/ו משבצות זהב שופטים עמ' קפט {כל הנביאים ע"י מלאך}
ז/ו משך חכמה שמות פט"ז פס' ט-יא, במדבר פ"כ פס' יא
ז/ו משכנות ידידיה עמ' קיב {כמלאך}
ז/ו משנת חיים במדבר עמ' רכו, רכח-רכט, תסא
ז/ו משנת חיים ויקרא עמ' תקז
ז/ו משנת חיים שמות הקדמה אות ד, ועמ' קעח, קפב, קצב
ז/ו משנת יעקב כאן, מדע עמ' ג, זמנים ח"א עמ' רל, ח"ב עמ' רעב, רפט
ז/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפא, תיח, תלא, תמז
ז/ו משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 161
ז/ו מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' לא {אבי עזרי - טענות השטן בעקידה}
ז/ו ניר לדוד
ז/ו נפוצות יהודה עמ' ח, רמט
ז/ו נרות אהרן (גם עמ' קצד)
ז/ו ס' השבי"ט עמ' סא
ז/ו עיוני הפטרה ח"ב עמ' 697
ז/ו עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 175 {יתקלקל בניינו}
ז/ו עיוני פרשה במדבר עמ' 75, 87-88
ז/ו עיונים (פאור) עמ' 13
ז/ו עמודי המחשבה הישראלית עמ' 435
ז/ו עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא מה עמ' שיד
ז/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' מא
ז/ו פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' ג, רפג
ז/ו פי' ר"ש אבינר
ז/ו פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 42
ז/ו פירושי רס"ג לבראשית עמ' 176
ז/ו פניני שבח עמ' טז
ז/ו פנקסי הראי"ה ח"א עמ' רלז
ז/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 149
ז/ו צהר גל' יב עמ' 130
ז/ו צמיחת גאולתנו עמ' רי
ז/ו קובץ על יד ח"א
ז/ו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קלז
ז/ו קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' רכד
ז/ו רלב"ג בראשית פי"ח פסוק לג עמ' קלא
ז/ו רמב"ם המאיר עמ' רכח-רכט
ז/ו רמתים צופים על אליהו זוטא פרק כב אות ה {למשה לא היתה התפשטות הגשמיות}
ז/ו רנת יצחק יהושע עמ' רכז {מזומן כמלאכי השרת}, רנח {אין פורשין מנשותיהן}
ז/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קעז, משלי עמ' ג, חמש מגילות עמ' ג
ז/ו רנת יצחק מלכים עמ' רעז {כל זמן שיחפוץ}
ז/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רס, ח"ב עמ' רעא
ז/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רלה, ח"ב עמ' ג, מו, קנב, קסו, רעא, של
ז/ו רנת יצחק על נפש החיים עמ' קנה, שצ
ז/ו רנת יצחק שמואל עמ' כד, קכא {רבן של כל הנביאים}
ז/ו רנת יצחק תהלים עמ' רח
ז/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שנג, ח"ב עמ' צא, קטו
ז/ו רנת יצחק תענית עמ' רעד-רעה
ז/ו רנת יצחק תפלה עמ' שכח {במשל}
ז/ו רשימות (שניאורסון) חוב' קלו סכ"ב {נתנבאו ב"כה"}
ז/ו שבילי אשר
ז/ו שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' שנא
ז/ו שיבת ציון (לנדא) סי' נב
ז/ו שיח דוד (תשסד) עמ' סד {מתנבא בכל עת}
ז/ו שיח דוד (תשסח) עמ' עב
ז/ו שיחות לספר ויקרא עמ' קב-קג {נקשרה דעתו לה'}
ז/ו שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 116, 340
ז/ו שירת הפסח אות קז {פנים בפנים}
ז/ו שלום בחילך עמ' עח
ז/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' פב
ז/ו שם דרך - כתר תורה עמ' עה
ז/ו שם ישראל עה"ת עמ' קלח, רטו
ז/ו שם משמואל פרשת תשא ופרה שנת תרע"ה, ופרשת ויקרא וחודש שנת תרע"ד, ופרשת במדבר שנת תרע"ד {משה היה משתמש בכל חושיו בעת הנבואה}, ופרשת קרח ור"ח תמוז שנת תרע"ב {משה היה תמיד מוכן לנבואה}, ופרשת חקת שנת תר"ע
ז/ו שמועות משה עמ' קפג
ז/ו שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' קמא
ז/ו שעורי עץ ארז שבת עמ' סח, עא-עב
ז/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' נז, פו
ז/ו שערי טהר ח"ח סי' ד אות ג, סי' צו
ז/ו שפע טוב (טייטלבוים) עמ' כא {נביאים בחלום ומשה ער}
ז/ו תהלה לדוד (מן) קדשים סי' כז ס"ק יא
ז/ו תורת אברהם עמ' פא {כל זמן שחפץ}
ז/ו תורת העולה ח"א פ' יד עמ' פא
ז/ו תורת העולה עמ' סג
ז/ו תורת מנחם חכ"א עמ' 26, חכ"ב עמ' 200, חכ"ה עמ' 44 {החילוק בין נבואת משה לשאר הנביאים}
ז/ו תורת מנחם חמ"ד עמ' 310
ז/ו תורת מנחם חמ"ה עמ' 41, 320, חמ"ז עמ' 339
ז/ו תורת מנחם חמ"ח עמ' 139, חמ"ט עמ' 99
ז/ו תורת מנחם חנ"א עמ' 362
ז/ו תורת מנחם חנ"ט עמ' 262
ז/ו תורת משה (אלשיך) במדבר עמ' סח
ז/ו תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שטז
ז/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/ז אגרא לישרים סי' כב
ז/ז אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח, חו"מ ח"ב עמ' רצא
ז/ז אהל דוד (קהן) ח"ד תהלים פכ"א פס' ה
ז/ז אוהב מישרים עמ' קיז {עדות - גזיה"כ}
ז/ז אוצמפה"ת ב"מ ג ע"ב הע' 88
ז/ז אור הישר
ז/ז אישי יובל עמ' 42
ז/ז אם הבנים
ז/ז אמונת יהושע עמ' אלף תשנז
ז/ז אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' כה [א] ד"ה ובעיקר, אבן העזר סי' א [ג] ד"ה גם
ז/ז אמרי דוד (שליסל) דף ו ע"א
ז/ז אמרי סופר עמ' עב
ז/ז אסיף ח"ב עמ' 39
ז/ז באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' לב אות א
ז/ז באמונה שלמה עמ' רמא, רמו, רנד
ז/ז באר הגולה (הרטמן) באר ה הערה 409 {נשלח לעם}
ז/ז באר יוסף ח"ג עמ' רלח
ז/ז בדבר מלך חי"ז עמ' לט {כמו שנצטוינו לחתוך את הדין ע"פ שני עדים כשרים ואע"פ שאפשר שהעידו בשקר הואיל וכשרים הם אצלינו מעמידין אותן על כשרותן וכו'}
ז/ז בים דרך עמ' צד
ז/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' צה ד"ה ואולי
ז/ז בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מח
ז/ז בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמג
ז/ז בית יעקב (בירב)
ז/ז בית שערים ח"ג סי' עד
ז/ז בית שערים יו"ד סי' מב
ז/ז במאבק על ערכה של תורה עמ' 186
ז/ז בן ידיד
ז/ז בנין אב (שולמן) סי' ה אות ה
ז/ז בנתיב החסד (אלתר) עמ' 210
ז/ז בצור ירום ח"י עמ' קנח הערה 31
ז/ז בציר אליעזר ח"א דף כו ע"ג, כט ע"א {עדות - גזיה"כ}
ז/ז ברית עולם (ולר) סי' נב אות ג
ז/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכא
ז/ז ברקאי ח"א עמ' 180 {נבואה היא שליחות}
ז/ז בשבילי התלמוד ח"ב כתובות יט ע"ב {עדים}
ז/ז גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רמו
ז/ז גדולי שמואל כתובות דף יט, ב"ב דף לא ע"ב
ז/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ה, ח"ד סי' מז
ז/ז דברות משה סנהדרין עמ' תקפח-תקפט
ז/ז דברי יואל מועדים ח"א עמ' קפג {ולא כל העושה אות ומופת מאמינים לו שהוא נביא}
ז/ז דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' תשיז
ז/ז דברי יואל מועדים ח"ד עמ' קטו, שפח, שצט
ז/ז דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור שפו
ז/ז דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רעח, רפח, רצז
ז/ז דברי יואל שמות ח"א עמ' מח, שיג, ויקרא ח"א עמ' לו
ז/ז דברי יחזקאל (תרצה) דף קח ע"ב
ז/ז דברי ירמיהו
ז/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעט
ז/ז דברי שאול דברים עמ' קה
ז/ז דעת אמונה ח"ב עמ' כז, מד, נא, קנס, קסח
ז/ז דעת הרמב"ם עמ' 98, 105
ז/ז דרך ה' (באום) ח"ג פ"ד אות נב {כהני ע"ז}
ז/ז דרך ה' השלם עמ' רג - מראה דרך
ז/ז דרשות הר"ן (מישור) עמ' רסז {ההכרעה נמסרה לחכמים}
ז/ז דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תנג
ז/ז דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תמט, תנב
ז/ז הגיון א עמ' 13, 19, 27-26
ז/ז הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 201, 250
ז/ז הלכתא למשיחא עמ' 46, 47
ז/ז הר המלך ח"ב עמ' קיז-קכג, ח"ד עמ' קסח-קעד, ח"ח עמ' קפב
ז/ז הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 73
ז/ז הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 115
ז/ז ויואל משה מאמר א סי' מו, מאמר ג סי' מ
ז/ז ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 105 {חובה לשמוע לנביא}
ז/ז ויקח אברהם [מדרש אליהו סט ע"ג]
ז/ז זכרון יהודה (מונק) דף ח ע"ד, מז ע"ב, מט ע"ד, סז ע"א {עדים}
ז/ז זכרון סופרים {אלא אדם שהיינו יודעים בו וכו'} [הרמב"ן פרשת שופטים עה"פ וכי תאמר בלבבך]
ז/ז חזון יחזקאל יבמות פ"ד ה"ד
ז/ז חי' הגרא"א דסלר עמ' ג
ז/ז חי' הלב במדבר עמ' טו
ז/ז חי' חתם סופר
ז/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' כו
ז/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמו
ז/ז חידושין על התורה לרבנו תם עמ' קעט
ז/ז חכמת התורה בהעלותך עמ' תלו
ז/ז חכמת התורה שלח עמ' קנ
ז/ז חק המלך יבמות עמ' עד
ז/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תרז, ח"ג עמ' 13 ,11, ז, צז, צט, ח"ד עמ' רד, שעב
ז/ז טוב ירושלים על הרמב"ן דברים פי"ח פסוק כא
ז/ז יד דוד (דהן) עמ' קלב
ז/ז יד שלמה (פרידר)
ז/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רז, כרך ב ח"ב עמ' צג
ז/ז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' כא
ז/ז ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' שעד
ז/ז ישא מדברותיך פסחים עמ' קכד {אדם שאינו ראוי לנבואה}
ז/ז כתב אמת ח"א עמ' שמד {נבואתו לעצמו}
ז/ז להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' קנז
ז/ז להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' יח
ז/ז לקוטי שיחות חכ"א עמ' 62
ז/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב אות ה {עדות - גזיה"כ}
ז/ז לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב ס"ק ה
ז/ז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רי
ז/ז מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא) עמ' פח {יש ב' מינים בנבואה}
ז/ז מאורות הראי"ה לחנוכה ארבע פרשיות ופורים (מהד' תשנה) עמ' פז {נביא שלא נשלח לעם}
ז/ז מאורי המועדים עמ' קעח
ז/ז מאמר מרדכי (נסים)
ז/ז מבוא למשנה תורה עמ' 45, 381
ז/ז מגדל עז עמ' קנה-קנח
ז/ז מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' קלב
ז/ז מחזה עליון עמ' א, ג, כט, לה, נח, ס, קמט, רכח, רלג, רלז, רמג
ז/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות ד
ז/ז מחקרים במשה"ע עמ' 15-14
ז/ז מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קמג
ז/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' רצז
ז/ז מנחת שלמה (לוין) עמ' קצ {עדות - גזיה"כ}
ז/ז מנפת צוף עמ' 401
ז/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' נז [רמב"ן פ' שופטים פסוק "וכי תאמר בלבבך"]
ז/ז מעינות האמונה עמ' קיד-קטז
ז/ז מפעלות אלקים מאמר י פי"א עמ' רצט-שא
ז/ז מפעלות אלקים עמ' רצט-ש
ז/ז מציאות קטן סי' שלה
ז/ז מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' א אות ג
ז/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
ז/ז מרגליות הים סנהדרין מ ע"א אות א {חזקת כשרות לעד}
ז/ז משבצות זהב ירמיהו עמ' סא, תנב, תעו, תשסא
ז/ז משבצות זהב ישעיהו עמ' ט
ז/ז משבצות זהב שמואל א עמ' צב
ז/ז משברי ים חזקה עמ' רלב {גזיה"כ להאמין לנביא}
ז/ז משנה הלכות ח"ה סי' רסב, רסט, ח"ט סי' שנה
ז/ז משנה הלכות ח"י סי' רלח ד"ה איברא {גזיה"כ להאמין לעדים}
ז/ז משנת משה סנהדרין עמ' קכט
ז/ז משנת רבנו יוסף עמ' 136
ז/ז משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 162, 176
ז/ז משפטי ארץ ח"ב עמ' 64
ז/ז נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות ז
ז/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כא אות ב
ז/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לו אות ג
ז/ז נפש ברכה ח"ב עמ' רד
ז/ז נתיב אברהם ח"א עמ' קלא {עדות - גזיה"כ}
ז/ז ס' השבי"ט עמ' סד
ז/ז סדר הדין (שוחטמן) עמ' 275, 306
ז/ז סדר הקבלה (מאירי) עמ' 22
ז/ז סיני ק עמ' תיט
ז/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' כה-ל
ז/ז עזרת כהן עמ' קעז
ז/ז עזרת נשים (מאירי) ח"א עמ' קכה
ז/ז עטרת שלמה ח"א עמ' שלד
ז/ז עיונים (פאור) עמ' 14
ז/ז על הגאולה ועל התמורה עמ' נו, סז
ז/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 548
ז/ז עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא לח עמ' ש {נבואתו לעצמו}
ז/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' לח, ח"ב עמ' ל, עז
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 123
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 134
ז/ז ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' של
ז/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' שלד {אין לדקדק במופתיו}
ז/ז פי' המכבי דברים עמ' עג-עד
ז/ז פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שלב
ז/ז פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' א הערה ה
ז/ז פי' ר"ש אבינר
ז/ז פירושי איברא עמ' 66
ז/ז פני המלך (שטרן)
ז/ז פניני רבנו יחזקאל עמ' כז
ז/ז פרי השדה (דייטש) ח"א סי' נג, נה, צט {אין ודאות שעדים אומרים אמת}, ח"ב דף צב ע"ד {עדים נאמנים אף שיתכן שמשקרים}
ז/ז פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 49, ח"ב עמ' 301, ח"ה עמ' 276, 285
ז/ז צהר גל' ג עמ' 126 {להוסיף דעתו}
ז/ז צפנת פענח (תשסו) עמ' לו, נג, קסב
ז/ז צפנת פענח כאן, ושמות עמ' 71
ז/ז קובץ על יד ח"א
ז/ז קובץ שעורי תורה ח"ב עמ' קנג {עדים}
ז/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תח, תכו, תמו
ז/ז קול אריה (שוורץ, תשעא) חו"מ עמ' צא
ז/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' י {עדים}
ז/ז רמב"ם המאיר עמ' רל-רלב
ז/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' נו, שלא, שנא, שסט, יחזקאל-תרי עשר עמ' נז, משלי עמ' ריב
ז/ז רנת יצחק מלכים עמ' קלח {כדי שידעו העם}, קלט {מצוה לשמוע}, קמב {מצוה לשמוע}, קמז {נבואתו לעצמו}, רכז {מצוה לשמוע}
ז/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסד
ז/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שלא
ז/ז רנת יצחק שמואל עמ' ה {נבואתו לעצמו}
ז/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קמ, רעט
ז/ז שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף כד ע"ב, כה ע"א
ז/ז שו"ת מהר"י אסד יו"ד סי' נו
ז/ז שיח דוד (תשסד) עמ' לו {לעצמו או לעם}
ז/ז שיח דוד (תשסח) עמ' מא
ז/ז שיח ערב סנהדרין עמ' קמה, קמז, קנג
ז/ז שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר כה
ז/ז שיחות מוסר (תשסב) עמ' רנז {נבואה לעצמו}
ז/ז שירת הפסח אות קלז {עמוד עמדי}
ז/ז שם דרך סנהדרין עמ' נד
ז/ז שם טוב
ז/ז שם משמואל פרשת שמות שנת תרע"ג {נותנין לו אות כדי שידעו שה' שלחו}
ז/ז שם משמעון (פולק) ח"א דף קעז
ז/ז שמחתי באומרים לי עמ' 16
ז/ז שעורי עיון התלמוד ב"מ שעור נ
ז/ז שעורי עיון התלמוד גיטין עמ' ו, ב"ב עמ' נב
ז/ז שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' נב {לא כל העושה אות}, נח, צא {שנצטוינו לחתוך}
ז/ז שעורי ר' חיים פנחס גיטין שעור א אות ד, שעור ט אות ז, שעור יא אות ד
ז/ז שעורי ר' חיים פנחס מכות סי' ה אות ד
ז/ז שעורי ר' חיים פנחס פסחים שעור א אות ז, כתובות שעור יא אות ד, שעור יד אות ה
ז/ז שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' קכא {לעצמו}
ז/ז שעלי דעת גל' ג עמ' 89 {חזקת כשרות של עדים}
ז/ז שעלי דעת גל' ז עמ' 164 {גזיה"כ להאמין לעדים}
ז/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות א דף רנז ע"ד
ז/ז שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות א, ח"ח סי' כג אות ב, סי' מ אות א, סי' צה אות א-ב
ז/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 154
ז/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' ו, קעג, קעט, שי-שיב, שטו, תכו
ז/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך ב עמ' קסז, שמט
ז/ז שערי תורה (לעוו) חולין עמ' רמז
ז/ז שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' ד, שג, ח"ב עמ' רט
ז/ז שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נא ע"ג, נז ע"ב, פז ע"ג, צז ע"א
ז/ז שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רכז, רנו, רסו, כרך ב עמ' מז, צג, שה
ז/ז שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ריז, רלח, רצט
ז/ז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 72
ז/ז תולדות ההלכה ח"ב עמ' 91
ז/ז תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 92
ז/ז תורת השבת והמועד עמ' 579
ז/ז תחומין ח"ה עמ' 449 {עדות אין בה ברור גמור אלא שהתורה ציוותה לקבלה}, ח"ז עמ' 467, ח"ט עמ' 334
ז/ז תקנת השבים עמ' 444


ח/8 הלכות יסודי התורה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אמונה ותורה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ח/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ח/רה"פ עבודת המלך
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ח/רה"פ קובץ על יד ח"א
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שלמי מרדכי
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/רה"פ שפת מלך
ח/א אביר יוסף עמ' רע
ח/א אבן שתיה עמ' עה
ח/א אגרא לישרים סי' כב
ח/א אדני היד החזקה
ח/א אהל דוד (קהן) ח"ב דברי הימים א פכ"ג פס' יז, ח"ג ירמיהו פל"א פס' ב
ח/א אהל דוד (קהן) ח"ה מלכים א פ"ח פסוק נו
ח/א אהל דוד (קהן) ח"ז איכה פ"ד פסוק כב, יהושע פכ"ד פסוק ז
ח/א אוצר התולדות עמ' לד
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שכז
ח/א אור הרעיון עמ' קעט {עינינו ראו}
ח/א אור חדש (מהר"ל) הקדמה הע' 40 {התורה ניתנה בפרהסיא כדי שלא יוכלו להכחישה}
ח/א אור ישראל המפורש סי' ל ח"ג הערה להערה א
ח/א אור ישראל עמ' מד
ח/א אוריתא יג עמ' קטו
ח/א אישי יובל עמ' 157, 162
ח/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' עד {וגם בך יאמינו}
ח/א אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 165
ח/א אם הבנים
ח/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 401
ח/א אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 204
ח/א אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 286
ח/א אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קלח {במה האמינו בו}
ח/א אמרי יהודה (דרעי, תשעב) על ההגדה עמ' ק {ובמה האמינו}
ח/א אמרי קדוש (תשסא) עמ' ח
ח/א אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' ת
ח/א ארץ בנימין עמ' קד
ח/א באמונה שלמה עמ' קפז, ריז, רלה, רמא, רסג, רעה
ח/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' נא, רצב, תרנג, תרנז
ח/א באר שרים פרשת שמות דרוש ג אות ב {בלבו דופי}
ח/א בגדי חמודות שמות פ"ו פסוק ז, פט"ז פסוק א, ג, פי"ט פסוק ט
ח/א בים דרך עמ' צג
ח/א בין השורות עמ' שג
ח/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמד
ח/א בית יחזקאל (וייס) עמ' קטו
ח/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/א בית יעקב (בירב)
ח/א במעגלי יושר בראשית עמ' 99
ח/א בן ידיד
ח/א בעקבות משה עמ' לו, מח-מט
ח/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כ עמ' מג {מעלת נבואת משה}
ח/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכ
ח/א בשבילי אמונה ח"א עמ' שעו, שעט {אותות רק לפי הצורך, לא הבסיס לאמונה}
ח/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' כא
ח/א גור אריה שמות פ' כה הע' 217, ויקרא פ' א הע' 13, פ' ח הע' 118, פ' כד הע' 12, דברים פ' א הע' 77
ח/א גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' קלז, קנה
ח/א גל עיני (תשע) ח"א עמ' קיג, קלא
ח/א גנזי התורה עמ' 15,16 {ר"ח הלוי}
ח/א גנזי התורה עמ' 250
ח/א דבר ישראל (מודזיץ, תשסח) ח"א עמ' שפ
ח/א דברי ברוך ח"ב מאמר יד אות ג, מאמר כז אות א
ח/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' נה, ח"ב עמ' רנח, תטז, שמות ח"א עמ' לח, קי, קנז, שצט, ח"ב עמ' כב, שלו, ויקרא ח"א עמ' פב, במדבר ח"א עמ' סה, שעא, ח"ב עמ' סו
ח/א דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שסא, תרמג
ח/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה קכד, החודש שכד
ח/א דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רפז
ח/א דברי יואל מועדים ח"ט עמ' נד, רפא, שטז
ח/א דברי ירמיהו
ח/א דברי ישראל (מודזיץ) ח"א עמ' שפ
ח/א דברי שאול דברים עמ' קה
ח/א דברי שאול שמות עמ' עב
ח/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' קסג {במתן תורה השיגו את האמת בלי פקפוק}
ח/א דולה ומשקה (תשסב) עמ' 123
ח/א דולה ומשקה פורים עמ' שצח {לא בגלל האותות}
ח/א דולה ומשקה פסח עמ' שנז
ח/א דעת אמונה ח"א עמ' עט, פו בהערה, ח"ב עמ' רטז
ח/א דעת הרמב"ם עמ' 34, 97, 98, 715
ח/א דעת השם (אוחנה) עמ' קסו
ח/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריד [עמש"כ בסוף הל' ע"ז]
ח/א דעת תבונות - עת לעשות מע' ד אות קלח
ח/א דעת תבונות ס' הכללים עמ' קמה {המאמין ע"פ אותות}
ח/א דרך אמונה ובטחון עמ' נא
ח/א דרך ה' השלם עמ' ו - דרך לחיים
ח/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 169, פ"ד הערה 1337, פ"ו הערה 1103
ח/א דרשות באר יצחק עמ' קצב
ח/א דרשות מהר"ם חביב עמ' קיח
ח/א דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 106, 142, 146
ח/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 161 {נבואת משה}, 201, 330
ח/א הדרת אפרים ח"ב עמ' שכח
ח/א המדרש והמעשה פ' אמור אות א {עינינו ראו ולא זר}
ח/א הר המלך ח"ג עמ' קצ-קצג, ח"ח עמ' קפב
ח/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 122
ח/א הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 115
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שצא
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמו
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קצח, תסד, תקכב
ח/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' מה
ח/א וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' קלג
ח/א זאת ליעקב דברים עמ' קיז
ח/א זאת ליעקב ויקרא עמ' רב
ח/א זאת ליעקב שמות עמ' קלט, רלג
ח/א זאת ליעקב שמות עמ' קסח {צריך להשקיע את המצרים - מטרה לעצמה}
ח/א זבד טוב עמ' 73
ח/א זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רמו
ח/א זכור זאת ליעקב עמ' מג {בעינינו ראינו}
ח/א חי' הראי"ה
ח/א חכמת התורה פ' בא עמ' שפו
ח/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקעט, ח"ד עמ' שיד
ח/א טוב דעת עמ' לג, קפו
ח/א טל חיים (טל) פסח עמ' קלח
ח/א יד יחזקאל עמ' רלד {האמינו בו במעמד הר סיני}
ח/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' ריד
ח/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רצו
ח/א יסוד הדעת שיעור יד
ח/א יסודי הדעת עמ' כ-כא, כג, כה, סז
ח/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קיא
ח/א ישועות עוזו עמ' 286, 402
ח/א ישורון ד עמ' תשא
ח/א כח מעשיו הגיד לעמו דף נד ע"ג
ח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיט
ח/א כנה"ג [דרשות ראנ"ח פ' שמות דף נז]
ח/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' צט
ח/א לוחות ושברי לוחות עמ' 409
ח/א לקוטי שיחות ח"כ עמ' 95, חי"ח עמ' 188
ח/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 221 {תורה למעלה מנביאים וכתובים}
ח/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 217 {עינינו ראו}
ח/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רו
ח/א מאיר נתיבות ח"א עמ' רפג {המאמין ע"פ אות}, רפג {נאמנות לעד}
ח/א מאמרי שלמה ח"ב עמ' קלט
ח/א מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' רכב
ח/א מבשר טוב פסח עמ' קסב, קסח
ח/א מגדל עז עמ' קנח, קנט, קסה
ח/א מדרכי הכרם ח"א עמ' 408
ח/א מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קמ, רלב, רמא
ח/א מועדי ישראל (גורן) עמ' 293
ח/א מחזה עליון עמ' לג, פ, צה, קג
ח/א מחנה יוסף סוטה עמ' קמט {נסים שעשה משה}
ח/א מחנה יוסף סוטה עמ' קמט, וח"ג עמ' נג
ח/א מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 667
ח/א מימיני מיכאל עמ' קעז
ח/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"ב עמ' 39, 126
ח/א מנחה לאיש עמ' 288
ח/א מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קלז, קסב
ח/א מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' תפג, תקיב
ח/א מנפת צוף עמ' 455, 456, 466
ח/א מעינות האמונה עמ' קל, קלה {עדת קורח כפרו}, רי
ח/א מעלין בקודש גל' כז עמ' 190
ח/א מעשה רקם (בר) עמ' 88
ח/א מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"א עמ' תס
ח/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רכה
ח/א מפעלות אלקים מאמר י פ"ט עמ' רפה, פי"א עמ' רצז-רצט, שא-שג
ח/א מפעלות אלקים עמ' רפה, רצז-רצט, שב, שי
ח/א מצווה ועושה ח"א עמ' קלד
ח/א מצעדי גבר סנהדרין סי' י ענף א אות ב
ח/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קכב
ח/א מרגליות הים סנהדרין פט ע"א אות טו
ח/א מרחבים ח"ג עמ' 18-21, 24, 28
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א משבצות זהב ישעיהו עמ' א'קלא, א'רמז
ח/א משבצות זהב מלכים א עמ' שצה
ח/א משוש הארץ עמ' רכ
ח/א משך חכמה שמות בהקדמה ופט"ו פס' ב ופ"כ פס' א, דברים פ"ה פס' כב-כד, פכ"ז פס' ד, פל"ג פס' ד
ח/א משנת חיים במדבר עמ' רעד
ח/א משנת חיים יומא עמ' תטז
ח/א משנת חיים שמות עמ' קלח
ח/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' מה
ח/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' לז-לח, מא
ח/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' מה {קבלת התורה היא יסוד האמונה}
ח/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' לז, לח, מא {ההשגות במעמד הר סיני}
ח/א משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 176
ח/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 146
ח/א משפטי ארץ ח"ב עמ' 62
ח/א מתנת חיים קנינים עמ' רז
ח/א נועם המוסר עמ' קז
ח/א נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' שו
ח/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שסד
ח/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לו אות ג
ח/א ניצוצי אש עמ' תשנד
ח/א ניר לדוד
ח/א נשמה של שבת עמ' 93
ח/א נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קיז, קכד, קלה
ח/א נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רו
ח/א נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' לט {ראו בחוש}, קמז, קעב, קפ {מדוע האמינו במשה}
ח/א נתיבות אמונה עמ' ט
ח/א נתיבותיה שלום שמות עמ' 103
ח/א ס' העיקרים (מישור) עמ' קא
ח/א ס' השבי"ט עמ' סח
ח/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קצו
ח/א סדר הקבלה (מאירי) עמ' 27-28
ח/א סיני ק עמ' תיט
ח/א עבד המלך (תשסט) עמ' כד
ח/א עבודת משא (מאיר) ח"א כאן ועמ' יט
ח/א עטרת חן ח"א עמ' קפא
ח/א עטרת יהושע בראשית עמ' רכה {המאמין ע"פ אות}
ח/א עטרת יהושע בראשית עמ' רכה {יש בלבו דופי}
ח/א עיונים (פאור) עמ' 156-158
ח/א עין איה ברכות פ"ט אות ה
ח/א עמודי המחשבה הישראלית עמ' 560
ח/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 548
ח/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריט
ח/א ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' כז
ח/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתלד
ח/א פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר ח אות א {עיקר דנצחיות התורה מבוסס על יחוד נבואת משה}
ח/א פחד יצחק (הוטנר) שבת מאמר יג אות ה, פסח ח"א מאמר לו אות ב, שבועות מאמר א אות ב
ח/א פי' ר"ש אבינר
ח/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/א פי שנים דף קכב
ח/א פני מלך (גוטליב) ויקרא עמ' קפה {במה האמינו במשה}
ח/א פני משה (שלז')
ח/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' תפה
ח/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' טז-כ
ח/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' י, קעג
ח/א פרפרת אליעזר ויצא פרק לא פסוק מב, שמות פרק ב פסוק כ, פרק ד פסוק א, בא פרק יג פסוק ח, בשלח פרק יד פסוק טז, פסוק כז, יתרו פרק יט פסוק ב, פרק יט פסוק יא, כי תשא פרק לב פסוק יב, פרק לג פסוק יא, קרח פרק טז פסוק ל
ח/א פרפרת הפרשה פרשת שמות פרק ב פסוק ה, פרשת מטות פרק לא כא, פרשת וילך פרק לא פסוק יד
ח/א פרפרת התורה עמ' ריג, רטו, רפד, תעח, תפז, תקו, תקצח, תרג
ח/א פרפרת משה ח"א עמ' שכא, שכג, תכט, תלד, תנ
ח/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ב עמ' 105
ח/א קובץ
ח/א קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' כח
ח/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשמז) פ' וארא, בא, כי תשא, אלול א'
ח/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' פז, קל, רעא
ח/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' פז, קיז, קלו
ח/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' נט, סט, קעג, רטו
ח/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קיג
ח/א קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' קצה, רלג, רמא, רמד
ח/א קול דודי (תשף)
ח/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תקיד, תקל
ח/א קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קא, קעח, קפג, קפט, רא
ח/א קול מבשר (ראטה) ח"ב סי' ז עמ' יז
ח/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כג
ח/א קומץ המנחה (צונץ) דרוש קנט אות ט
ח/א קרן פני משה ח"ב
ח/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רלב, ח"ה עמ' שכב, תכו-תכז
ח/א רמב"ם המאיר עמ' רלה-רלח
ח/א רנת יעקב עמ' עח, קפ
ח/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קטו {היה צריך להשקיע את המצריים}
ח/א רנת יצחק יהושע עמ' קצו {היה צריך להשקיע}
ח/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קכב, קס, רנ
ח/א רנת יצחק מלכים עמ' שפח {היה צריך להשקיע}
ח/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסד, רצג, שו, ח"ב עמ' רמח
ח/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שפח, ח"ב עמ' פה,שנח
ח/א רפואה והלכה (שילת) עמ' 261
ח/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כד, קכא-קכב, רא
ח/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' לח-נ
ח/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ק
ח/א שי למלך עמ' מז
ח/א שיח דוד (תשסד) עמ' נב, עד
ח/א שיח דוד (תשסח) עמ' פו
ח/א שיחות לספר שמות עמ' קפג {מאמין ע"פ אותות}
ח/א שיחות עבודת לוי סי' לח אות ב, סי' קה אות ג
ח/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 493
ח/א שירת הפסח אות קלב {קרע את הים לצורך הטבעת המצרים}, קלז {האמינו בו במעמד הר סיני}
ח/א שם דרך - כתר תורה עמ' עב
ח/א שם דרך במדבר עמ' רמא
ח/א שם דרך שמות עמ' כד, קמא, ויקרא עמ' רסה
ח/א שם משמואל פרשת שמות שנת תרע"א {אות אינו דבר ברור}
ח/א שם משמואל פרשת שמות שנת תרע"א {אותות אינם כ"כ דבר ברור}
ח/א שעור ליום השבת עמ' קפה
ח/א שערי טהר ח"ח סי' צב אות א, סי' צו
ח/א שעת הכושר דף נד ע"ג, קיב ע"ב
ח/א שפת הים (זכריש) סי' לד ס"ק ב, סי' מ ס"ק ב
ח/א שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' שסד
ח/א שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' סא
ח/א תבונה (ליפקין) סי' לה
ח/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 91
ח/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שמח, תקמ
ח/א תורת אביגדור ח"א עמ' צא {לא האמינו במשה עד מתן תורה}
ח/א תורת מנחם ח"ב עמ' 86, חי"ד עמ' 284, חט"ז עמ' 337, ח"כ עמ' 227, 246 {משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה וכו' ובמה האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר וכו'}
ח/א תורת מנחם חל"ו עמ' 10
ח/א תורת מנחם חמ"א עמ' 314
ח/א תורת מנחם חמ"ז עמ' 52 {עינינו ראו}
ח/א תורת מנחם חנ"ו עמ' 162
ח/א תורת מנחם חס"ו עמ' 140 {עינינו ראו ולא זר כו' והלפידים וכו'}
ח/א תורת מנחם חע"א עמ' 178 {עינינו ראו ולא זר}
ח/א תפארת ישראל סי' רעא, תקיא, תקלח
ח/ב אבן האזל
ח/ב אבן שתיה עמ' עב
ח/ב אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח
ח/ב אדני היד החזקה
ח/ב אהל דוד (קהן) ח"ג ירמיהו פל"א פס' ב
ח/ב אוהב מישרים עמ' קיז {עדות - גזיה"כ}
ח/ב אוצרות יהושע עמ' תיג
ח/ב אור אברהם
ח/ב אור החיים שמות פי"ט פסוק ט
ח/ב אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' יא [ב] ד"ה אך
ח/ב אמרי סופר עמ' עג
ח/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קס
ח/ב אמת ליעקב נשים עמ' רכג
ח/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' ת
ח/ב אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' סו
ח/ב ארץ צבי (מוואידיסלאב, תשע) עמ' ב {האמונה במשה}
ח/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תרלה
ח/ב באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' לב אות א
ח/ב באמונה שלמה עמ' רמב, רמד
ח/ב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' נא
ח/ב בים דרך עמ' צג
ח/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' נ
ח/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' פז סעיף א ד"ה אכן
ח/ב בית אהרן וישראל גל' מט עמ' מח-מט {לחתוך ע"פ שני עדים}
ח/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמה-קמו
ח/ב בית זבול ח"א סי' ה אות ז
ח/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ב בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' שסז
ח/ב בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' רלג, תז {מצוה לחתוך דין ע"פ עדים}
ח/ב במאבק על ערכה של תורה עמ' 186
ח/ב בן ידיד
ח/ב בנתיב החסד (אלתר) עמ' 210
ח/ב בעקבות משה עמ' לו, מח-מט
ח/ב בציר אליעזר ח"א דף כו ע"ג, כט ע"א {עדות - גזיה"כ}
ח/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכא
ח/ב גדולי שמואל ב"ב דף לא
ח/ב גליוני הגר"ש עמ' נ [כ"כ בהל' סנהדרין פכ"ד ה"א]
ח/ב דברות צבי חי"א סי' ו אות ג
ח/ב דברי ברוך ח"ב מאמר ה אות א, מאמר כז אות א
ח/ב דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שסא
ח/ב דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז כט שבט נב
ח/ב דברי שאול דברים עמ' קה
ח/ב דעת הרמב"ם עמ' 96, 97, 105
ח/ב דעת השם (אוחנה) עמ' קסו-קסז
ח/ב דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תנג
ח/ב דרשות מהר"ם חביב עמ' קיח
ח/ב דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 106, 142, 146
ח/ב הגיון א עמ' 13, 27-26
ח/ב הדר איתמר עמ' סג {עדים}
ח/ב הלכה פסוקה ח"ג עמ' רג, רכז
ח/ב המדרש והמעשה פ' שמות אות א {נאמנות הנבואה ע"פ אותות - יש אחריה הרהור}
ח/ב העמק דבר שמות פ"ג פסוק יב
ח/ב הר המלך ח"ח עמ' קפב-קפג
ח/ב זיו משנה
ח/ב זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קמח {עדים}
ח/ב חדוותא דשמעתתא ח"ב דף יח ע"ג {עדות - גזיה"כ}
ח/ב חי' בן אריה ח"ב סי' כו ס"ק יג
ח/ב חק המלך יבמות עמ' עד
ח/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' ז, ק, ח"ד עמ' קמג, ח"ז עמ' קנז
ח/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' שנז
ח/ב ידבר שלום ח"א עמ' כה
ח/ב ידבר שלום ח"א עמ' כה {לא ישאר בלבם הרהור}
ח/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קצח
ח/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' לג
ח/ב כנה"ג [שו"ת ראנ"ח סי' נא]
ח/ב לב שלם [מעין גנים עח ע"ב, דרשות ראנ"ח פ' יתרו, רלנ"ח סי' נא]
ח/ב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 177, חי"ח עמ' 274
ח/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב אות ה {עדות - גזיה"כ}
ח/ב לקוטי שעורים (שטיין) ב"ב סי' יב ס"ק ה
ח/ב לקחת מוסר ח"א עמ' תרט
ח/ב מאורי המועדים עמ' קעט
ח/ב מאיר נתיבים עמ' 599 {לחתוך הדבר ע"פ שנים}
ח/ב מבוא למשנה תורה עמ' 45
ח/ב מגדל עז עמ' קנח, קנט, קסה
ח/ב מחזה עליון עמ' לג
ח/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' עה אות ד
ח/ב מימיני מיכאל עמ' קעח
ח/ב מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' קלז
ח/ב מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' יא
ח/ב מעיני המים
ח/ב מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"א עמ' תס
ח/ב מפעלות אלקים מאמר י פי"א עמ' שא
ח/ב מקראי קדש (תפט) דף קו ע"ב
ח/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רעה
ח/ב מרכה"מ אלפ'
ח/ב משכנות הרועים כתובות ח"ב סי' שנב, תתמד
ח/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קל
ח/ב משמרת חיים ח"ב עמ' קל
ח/ב משנה כסף (כולי) עמ' טו
ח/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' לה, סז
ח/ב משנת יעקב נשים ח"ב עמ' רג
ח/ב משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 159, 162, 176
ח/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 147-148
ח/ב משפט כהן עמ' שמה ע"א
ח/ב משפטי ארץ ח"ב עמ' 45, 63, 64 {גזיה"כ לדון ע"פ עדות}
ח/ב משפטי עזיאל ח"ד עמ' עו, קב, קיז
ח/ב משרת משה (עטייה)
ח/ב נועם המוסר עמ' קז
ח/ב נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רז
ח/ב נתיבות יצחק ח"ג עמ' קב {וזה לך האות}
ח/ב נתיבות מרדכי גיטין עמ' שד
ח/ב נתיבות מרדכי קדושין עמ' קפח
ח/ב נתיבים במשפט העברי עמ' 4, 174
ח/ב סדר משנה (בוסק')
ח/ב סיני ק עמ' תיט
ח/ב עבד המלך (תשא)
ח/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' לא
ח/ב עומק הפשט ח"ב עמ' תקפג
ח/ב עטרת יהושע דברים עמ' קעו {ישראל עדים על נבואת משה}
ח/ב עיונים (פאור) עמ' 14, 144, 157-158
ח/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 547
ח/ב עמק הלכה (בוימל) עמ' רעח
ח/ב פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר א אות ג, מאמר כו אות ז
ח/ב פי' ר"ש אבינר
ח/ב פירושי רס"ג לבראשית עמ' 177
ח/ב פני משה (שלז')
ח/ב פנים חדשות [שו"ת מהרלב"ח נא]
ח/ב פרפרת הפרשה פרשת שמות פרק ב פסוק ה, פרשת מטות פרק לא כא, פרשת וילך פרק לא פסוק יד
ח/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 49, ח"ב עמ' 301
ח/ב צפנת פענח שמות עמ' 71
ח/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' צד
ח/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קיז
ח/ב קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' י {עדים}
ח/ב רמב"ם המאיר עמ' רלט-רמ
ח/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסד
ח/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעח-רט
ח/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף כד ע"ד, כה ע"א {לחתוך ע"פ עדים}
ח/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כד
ח/ב שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' יב
ח/ב שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שסה
ח/ב שו"ת מהרלב"ח סי' נא
ח/ב שירת הפסח אות קלז
ח/ב שלטון החוק בישראל עמ' 45
ח/ב שם דרך שמות עמ' כד, קמא
ח/ב שמחה לאיש (אבא שאול) אהע"ז עמ' סה
ח/ב שעורי עיון התלמוד ב"ב עמ' נב
ח/ב שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' נח, צא {שנצטוינו לחתוך}
ח/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות א דף רנז ע"ד
ח/ב שערי טהר ח"ח סי' דג, סי' כג אות ב, סי' מ אות א, סי' צה אות א, סי' צו
ח/ב שערי שמחה (רפיש) - דרוש דף ג ע"ד
ח/ב שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קעג, קעט, כרך ב עמ' קסז, שמט
ח/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף נז ע"ב, פז ע"ג-ע"ד
ח/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' רכז, רנו, כרך ב עמ' מז, שה
ח/ב שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ריז, רלח, ש
ח/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 91
ח/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רעג
ח/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות לח
ח/ב תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' ריט
ח/ב תפארת ציון (ריבקין) סי' י
ח/ג אבני נזר אהע"ז סי' צו אות א
ח/ג אוצרות יהושע עמ' רסא
ח/ג אור הישר
ח/ג אור חדש (מהר"ל) הקדמה הע' 37
ח/ג אור לישרים (שולמן) עמ' כז
ח/ג אמרי בינה (אוירבך) - דיינים סי' מה ד"ה אולם
ח/ג אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקנז
ח/ג באמונה שלמה עמ' רמג, רעב
ח/ג באר ראי עמ' תס
ח/ג בית המלך (בוים)
ח/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' קיד
ח/ג בית ישראל (בנבנשתי) ח"ב-ח"ג דרוש לה עמ'264
ח/ג בכור שור עמ' פט
ח/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קלא {תורה - רק ע"י משה}
ח/ג בשבילי אמונה ח"ב עמ' קעא {נביא לא יכול להכחיש את משה}
ח/ג גור אריה דברים פ' ה הע' 100
ח/ג דברי ברוך ח"ב מאמר יד אות ג
ח/ג דברי יואל שמות ח"א עמ' נ
ח/ג דברי שאול דברים עמ' קה
ח/ג דעת הרמב"ם עמ' 96-98
ח/ג דרך המלך (רפפורט)
ח/ג דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1411
ח/ג דרשות ר' יצחק קארו עמ' 234
ח/ג הגהות רפ"מ אלטר
ח/ג הר המלך ח"ח עמ' קפג
ח/ג הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 115
ח/ג ויואל משה מאמר א סי' מו
ח/ג ויואל משה עמ' ס
ח/ג ויקח אברהם [עץ החיים קט ע"ד]
ח/ג חנן אלקים עמ' סא
ח/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' ז, ח"ד עמ' קמג, תכו
ח/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רי-ריא
ח/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 10
ח/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קה
ח/ג מגדל עז עמ' קנח, קנט, קסה
ח/ג מגולה לגאולה עמ' 298
ח/ג מגידות (תשעג) קונטרס בעיגונא דאיתתא עמ' שפג
ח/ג מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רפד
ח/ג מחזה עליון עמ' צא, קסה {יד המלך}, ריג {יד המלך}
ח/ג מנחה לאיש עמ' 288
ח/ג מעין החכמה עמ' רלט
ח/ג מעינות האמונה עמ' ריא {כל ישראל עדים למעמד הר סיני}
ח/ג משך חכמה דברים פל"ג פס' ד
ח/ג משנת חיים במדבר עמ' רכח
ח/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 159, 176
ח/ג משפטי ארץ ח"ב עמ' 64
ח/ג סיני ק עמ' תיט
ח/ג עיונים (פאור) עמ' 14, 144
ח/ג על הגאולה ועל התמורה עמ' סז
ח/ג פי' ר"ש אבינר
ח/ג פני משה (שלז')
ח/ג פרפרת הפרשה פרשת יתרו פרק יט פסוק יג
ח/ג צפנת פענח (גם בהשמטות דף נד ע"ב)
ח/ג צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רלט
ח/ג קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קלח
ח/ג רמב"ם המאיר עמ' רמא-רמב
ח/ג רנת יצחק חמש מגילות עמ' כח, מו
ח/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כד
ח/ג שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 29 {עדים}
ח/ג שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שסה
ח/ג שולי הגליון עמ' יג
ח/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קמז
ח/ג שילוח הקן עמ' קלו {דרך המלך}
ח/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שי
ח/ג שם דרך - כתר תורה עמ' צד
ח/ג שם דרך דברים עמ' קצח
ח/ג שער שמעון (הכהן, תרסב) שער החכמה פ"ז
ח/ג שערי טהר ח"ח סי' צה אות א, סי' צו
ח/ג שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קעג, כרך ב עמ' יד
ח/ג שערי תורה (לעוו) עדות ח"א עמ' רצא, ח"ב עמ' רט
ח/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף טז ע"ד, נז ע"ב
ח/ג שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' ע, רנו
ח/ג תורת המקרא עמ' 175
ח/ג תורת מנחם חי"ד עמ' 284 {אם עמד הנביא ועשה אותות ומופתים גדולים ובקש להכחיש נבואתו של משה רבינו אין שומעין לו כו' בעינינו ראינוה ובאזנינו שמענוה}


ט/9 הלכות יסודי התורה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אמונה ותורה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מאמר מרדכי
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ט/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ט/רה"פ סדר משנה
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שלמי מרדכי
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/רה"פ שפת מלך
ט/א אבן האזל
ט/א אבן שתיה עמ' עב, צ, קב
ט/א אגרות משה או"ח ח"א סי' טו ענף א, סי' טז ענף ה
ט/א אגרות משה או"ח ח"א סי' טו ענף א, סי' טז ענף ה, יו"ד ח"ג עמ' שנט
ט/א אגרות ראיה ח"ד עמ' קעט
ט/א אהבת אברהם עמ' קכט
ט/א אהל דוד (קאהן) ח"ה מלכים א פ"ח פסוק נו
ט/א אהל דוד (קהן) ח"ז איכה פ"ד פסוק כב {לא איש אל ויכזב}
ט/א אוצר א"י ח"א עמ' 49, ח"ד עמ' 34, ח"ו עמ' 169
ט/א אוצר המלך {מיתתו בחנק}
ט/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רכב
ט/א אור אברהם
ט/א אור הישר
ט/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 38
ט/א אור צהיר
ט/א אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק מב
ט/א אורות הרמב"ם
ט/א אוריין תליתאי (תאומים) הקדמה (ד"ה והן) {אין נביא רשאי לחדש}
ט/א אמת ליעקב מועד עמ' שפז {גם גוי מיתתו בחנק}
ט/א אנצי"ת ע' אליהו הע' 55, ע' בן נח הע' 382
ט/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קפד-קפה
ט/א אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' קמו
ט/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' נה
ט/א באור המלך
ט/א באר יהודה
ט/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק טז פסוק ב
ט/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שצב
ט/א באר מרים פ"ה ה"ב אות ב
ט/א באר ראי עמ' תס
ט/א בגדי כהונה (פרחיא) דף עב ע"א
ט/א בים דרך עמ' צד
ט/א בין השורות עמ' רסב
ט/א ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ב ה"ד
ט/א בית המלך (בוים)
ט/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמו
ט/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/א בית יעקב (בירב)
ט/א בית ישי - דרשות עמ' שפ
ט/א במעגלי יושר בראשית עמ' 103
ט/א בן אשר ביאורי מקראות אות מח
ט/א בן ידיד
ט/א בני דוד
ט/א בנין אריאל יאיר עמ' 21
ט/א ברור הלכה ב"מ נט ע"ב ציון א
ט/א ברית הלוי דף ה ע"ד
ט/א ברכי יוסף או"ח סי' לב ס"ד
ט/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' צז
ט/א ברכת שלמה (מדע)
ט/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קיד, קטו {לח"מ}, קיז
ט/א ברקאי ח"א עמ' 200 {נבואה אינה קובעת הלכה}
ט/א בשבילי אמונה ח"ב עמ' קסט
ט/א גור אריה דברים פ' יח הע' 67
ט/א גליוני הגר"ש עמ' נ-נא
ט/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קו
ט/א דבר המלך (מנקין) עמ' 21-22
ט/א דברות משה שבת ח"א סי' י ענף ז, יבמות עמ' תקפט
ט/א דברי יואל - שו"ת עמ' פח
ט/א דברי יוסף (קונביץ) עמ' 257
ט/א דברי יציב או"ח עמ' רי
ט/א דברי ירמיהו
ט/א דברי משה (מזרחי) עמ' כח {נביא שאמר שה' אמר לו פסק הלכה}
ט/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' רעו, תו, ח"ב עמ' קל, רכג {נביא המחדש מצוה}
ט/א דעת אמונה ח"ב עמ' תפד {עד עולם}, תצז
ט/א דעת הרמב"ם עמ' 728
ט/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 169
ט/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 138
ט/א הגהות ר' נחום טרעביטש
ט/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 254
ט/א הלכות יום העצמאות עמ' נב, עד
ט/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' צז
ט/א המאיר לארץ
ט/א המוסר והמשפט בישראל פי"א אות יא
ט/א המקדש וקדשיו עמ' קלה
ט/א המקרא בראי מפרשיו עמ' 387
ט/א המשפט העברי עמ' 230, 393-394, 438
ט/א הסתרים באסתר עמ' 400
ט/א העמק דבר דברים פי"ח פסוק כ
ט/א הר המלך ח"ה עמ' עג, קנו-קסז, ח"ח עמ' קפג
ט/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ט/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ט/א הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 114
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 102
ט/א התורה והמדינה חי"א עמ' מט
ט/א התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 19
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תפה
ט/א ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' קל
ט/א זאת ליעקב במדבר עמ' קלו
ט/א זאת ליעקב שמות עמ' שב
ט/א זיו משנה
ט/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' שסג {התורה לא תשתנה}
ט/א זכר יהוסף (שטרן) שבת קח {לח"מ}
ט/א זכרון מלך (א"ש)
ט/א חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' י ס"ק ו
ט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רסו
ט/א חדשים גם ישנים עמ' 120, 127, 131-132, 172-175
ט/א חובות יהודה עמ' 47, 460
ט/א חוקת עולם עמ' 300 {יש רק תורה אחת ולא תהיה מוחלפת}
ט/א חי' הראי"ה
ט/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין צ ע"א, ופיה"מ לרמב"ם סנהדרין פ"י היסוד התשיעי]
ט/א חי' יפה לב עמ' שלא {לא בשמים היא}
ט/א חי' עזיאל עמ' 62
ט/א חידוש הסנהדרין במדינתנו המחודשת עמ' י
ט/א חיים ומלך
ט/א חמדת ישראל ח"א דף כב ע"ב {ראב"ד}
ט/א חסדי דוד ח"ה עמ' תרלט
ט/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תרה, תרז, ח"ג עמ' 20, צח, ח"ד עמ' קנח, קסה-קסו, קעא, קעה, שטז
ט/א טל חיים (טל) ברכות עמ' קכג
ט/א טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' כח, קג
ט/א יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' כג
ט/א יד המלך (לנדא)
ט/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ט ס"ק ב
ט/א ידי משה (בוצק') הל' מעה"ק סי' ה
ט/א יהגה האריה עמ' פה
ט/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צג
ט/א יחוה דעת ח"ד עמ' רצד, ח"ה עמ' רפח
ט/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלד {לא תגרע}
ט/א יראה ואהבה עמ' נז
ט/א ישא מדברותיך מגילה עמ' נ {אינו רשאי לחדש}
ט/א ישועות עוזו עמ' 75-76
ט/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' יב, כא, לא {בחינות הרבה לתחילת נבואה}, סח, עז-עח, פב, תפו, תקכג, תקמו
ט/א כלילת יופי דף כה
ט/א כס המלך עמ' ג
ט/א כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קכה, תליתאה עמ' ו
ט/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רפא {הבחירות שה' בחר קיימים לעולם}
ט/א לקוטי שיחות חט"ו עמ' 138, ח"כ עמ' 97, חכ"ג עמ' 33
ט/א לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 4, 64, 225, חכ"ט עמ' 109, 177
ט/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 116, 118, 121
ט/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 210 {אין שינוי וגרעון}
ט/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 105
ט/א מאור ישראל
ט/א מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 95
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 179, 364
ט/א מגדל עז עמ' קפ-קפא
ט/א מגדל צופים ח"א סי' סא
ט/א מגולה לגאולה עמ' 301
ט/א מוריה גל' קז עמ' כא {לח"מ}
ט/א מזכרת עמ' 127, 136 {מה"מ}, 155, 156
ט/א מחזה עליון עמ' קנז, קסג-קסה, קע, רב, רד, ריב-רטז
ט/א מחנה יוסף (תשעב) סי' כה אות ב, בפתח המחנה סי' ד
ט/א מחנה יוסף ציצית עמ' כג
ט/א מלך ביפיו הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' מח {הוראת שעה להכשיר דבורה לדון}
ט/א מלך ישראל עמ' 205
ט/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 494
ט/א מנחה לאיש עמ' 424 {לא בשמים היא}
ט/א מנחת אהרן (בריסק) דף צא {לח"מ}
ט/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' א, ה
ט/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רצו-רצז
ט/א מנחת יהודה (פתיה) עמ' 94 {לא תשתנה}
ט/א מנחת מחבת עמ' קצז
ט/א מעולמם של חכמים עמ' 40
ט/א מעינות האמונה עמ' רלו {אין להוסיף או לגרוע}, תרלז
ט/א מעליות ח"ו עמ' 36-47
ט/א מעלין בקודש גל' כז עמ' 189 {לא בשמים}
ט/א מענה אליהו עמ' רפה
ט/א מענה רך (קליין, תרו) עמ' 1-2 {אין בה שינוי - גם בתורה שבע"פ}
ט/א מערכי לב (חזן) ח"ב דף רמח ע"ד
ט/א מעשה רקח
ט/א מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ב בהר אות כב
ט/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' קמג
ט/א מפניני הרב עמ' תטו
ט/א מקראי קדש (תפט) דף קלט ע"א
ט/א מרגליות הים סנהדרין צ ע"א אות א {לח"מ}
ט/א מרכבת המלך עמ' רנב-רנד
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ק ומהדו"ב
ט/א מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ט/א משא בני קהת
ט/א משאת המלך ח"א סי' נד {בפירוש דברי תורה}
ט/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רצט
ט/א משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' שיט
ט/א משיב צדק פ"ה עמ' 20-21, פ' מב עמ' 26
ט/א משך חכמה דברים פל"ג פס' ד
ט/א משנה כסף (כולי) עמ' טו-טז
ט/א משנת חיים במדבר עמ' תז, תטו
ט/א משנת חיים דברים עמ' תב
ט/א משנת יעקב
ט/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלב-תלז, תמו
ט/א משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 162
ט/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 142, 157
ט/א משפט כהן סי' צב עמ' קעה
ט/א משפט כהן עמ' שסה
ט/א משפט כהן עמ' שסז {לא בשמים היא}
ט/א משפטים לישראל, הקדמה עמ' כא, ועמ' ח, נ, נב
ט/א נועם חט"ז עמ' פה
ט/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ג אות ה {מיתתו בחנק}
ט/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ה אות ה {חנק}
ט/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 131
ט/א נטע שעשועים (שליסל) עמ' י {לא בשמים היא}
ט/א ניר לדוד
ט/א נפש ברכה ח"ב עמ' ה
ט/א ס' השבי"ט עמ' סה
ט/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרכא
ט/א סדר הקבלה (מאירי) עמ' לט
ט/א סמוכים לעד (זס') עמ' טז {נבואה נפרדת מההלכה}
ט/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 159-160
ט/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רכח
ט/א עבד המלך (תשא)
ט/א עבודת המלך
ט/א עולת חודש ח"ג מאמר קס-קסב
ט/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 26 {להוסיף מצוה}
ט/א עיונים (פאור) עמ' 14, 16, 18, 174
ט/א על גדות ים התלמוד עמ' 110
ט/א פותח יד
ט/א פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת מו {בנבואת משה לא שייכת הכחשת נביא אחר}, סוכות מאמר ח אות א
ט/א פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 44 {לח"מ}
ט/א פי' ר"ש אבינר
ט/א פני המלך (שטרן)
ט/א פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרפד
ט/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ט/א פרי צדיק (ר' צדוק) מסעי אות יד {לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו}
ט/א פרפרת משה ח"א עמ' תקסט
ט/א פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ריח
ט/א פרשת הכסף דף כא ע"ב-ע"ג {לח"מ}
ט/א פרשת המלך
ט/א צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
ט/א צהר הבית עמ' לח
ט/א צפנת פענח כאן, ומהדו"ת דף עט ע"א, ודברים עמ' צח
ט/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תמו
ט/א קובץ על יד ח"א
ט/א קול גדול ולא יסף עמ' 17, 41, 43
ט/א קרית מלך
ט/א ראש דוד (מנטובה) דף קנה ע"ב
ט/א ראש דוד (תשמו) עמ' תקפז {לא בשמים היא}
ט/א רלב"ג דברים פ"ל פסוק יא עמ' רצח
ט/א רמב"ם המאיר עמ' רמה-רנ
ט/א רנת יצחק מלכים עמ' קמב
ט/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעא {מכחיש נבואת משה}
ט/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ב ס"ד
ט/א שושנת יעקב (רפפורט) בהקדמה, ועמ' יא-יג
ט/א שיח ערב סנהדרין עמ' קמח, קנב
ט/א שלל דוד
ט/א שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שפו
ט/א שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תנד
ט/א שם דרך - כתר תורה עמ' עא
ט/א שם יוסף (אליקים)
ט/א שמות בארץ (תשנט) עמ' ע
ט/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 48, 190
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' פו
ט/א שערי היכל זבחים עמ' תקיג {לא בשמים היא - במצוות המקדש}
ט/א שערי מאיר עמ' קנ
ט/א שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' תיד
ט/א שרשי הים
ט/א תהלה לדוד (והרמן) - י"ג עיקרים אות נ {מצווים לעשות עד עולם}
ט/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 101
ט/א תורה תמימה ויקרא פ' כז אות רטז
ט/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 615
ט/א תורת יצחק עמ' רכה {אין נביא רשאי לחדש}
ט/א תורת מנחם חל"ו עמ' 288
ט/א תורת מנחם חנ"א עמ' 231, 238, 350
ט/א תורת מנחם חנ"ז עמ' 236
ט/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תתל
ט/א תחומין ח"ה עמ' 419, 441
ט/א תחומין חכ"א עמ' 486, 502
ט/א תחית ישראל עמ' קנד
ט/א תכלת בציצית בימינו עמ' יב-יג
ט/א תשובות יהודה דף מו ע"ד {לא פוסקים ע"פ נבואה}
ט/ב אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח
ט/ב אורות הרמב"ם
ט/ב אחי וראש דרושים דף מא ע"ג
ט/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' רב {העובר על דבריו}
ט/ב אמרי יושר וטל תורה עמ' קצט
ט/ב אמת ליעקב מקרא עמ' רפו
ט/ב אמת ליעקב נשים עמ' ריד
ט/ב באר מרים פ"ה ה"ב אות א-ב
ט/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' ב
ט/ב בית יעקב (בירב)
ט/ב בית שערים יו"ד סי' שלא
ט/ב ברור הלכה סנהדרין פט ע"א ציון ט
ט/ב בשבילי אמונה ח"ב עמ' רעב-רעג
ט/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רלו {בדברי הרשות}
ט/ב גור אריה דברים פ' יח הע' 65
ט/ב דברי יהונתן, נפש יהונתן פ' בשלח (נדפס בחומש עם פירושי ר' יהונתן, תחלת פ' אמור)
ט/ב דברי יואל דברים עמ' קמב {מצוה לשמוע לנביא}
ט/ב דעת אמונה ח"ב עמ' יט, נא
ט/ב דעת הרמב"ם עמ' 91, 96, 102
ט/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 138, 214
ט/ב דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' קד
ט/ב המעלות לשלמה דף קח ע"ב
ט/ב המשפט העברי עמ' 230
ט/ב הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 102, 124
ט/ב התורה והמדינה ח"ב עמ' צ
ט/ב ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 105 {חובה לשמוע לנביא}
ט/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רע
ט/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' 20, 12, קג, קיט, ח"ד עמ' קסה, רכא
ט/ב כתר אפרים עמ' י
ט/ב לקוטי שיחות חי"ד עמ' 73, ח"כ עמ' 97
ט/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 120
ט/ב מבוא למשנה תורה עמ' 44
ט/ב מגדל עז עמ' קפ-קפא
ט/ב מחזה עליון עמ' קמג, קמו, רפו
ט/ב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רצט
ט/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ה
ט/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רצה
ט/ב מנחת חינוך מצוה תקטז (דף עד ע"ד)
ט/ב מעולמם של חכמים עמ' 40
ט/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ב מעינות האמונה עמ' תרלז
ט/ב מעיני המים
ט/ב משא בני קהת
ט/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' י, תנא, תצג, תתעז
ט/ב משבצות זהב שופטים עמ' סח
ט/ב משך חכמה דברים פל"א פס' יז, פל"ג פס' ד, פל"ד פס' ח
ט/ב משנת חיים במדבר עמ' תז
ט/ב משנת חיים דברים עמ' לד, רלו, תג, תח
ט/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' סב
ט/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' סב {העובר על דברי נביא}
ט/ב משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 162
ט/ב משפט כהן עמ' שנ ע"א
ט/ב משפטים לישראל עמ' נ
ט/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות סט
ט/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ל אות יב
ט/ב ס' השבי"ט עמ' סב-סג, סו
ט/ב ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרכא
ט/ב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 33
ט/ב עיונים (פאור) עמ' 14
ט/ב עץ הדר השלם עמ' קנג, קנז
ט/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
ט/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
ט/ב פי' ר"ש אבינר
ט/ב פני המלך (שטרן)
ט/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ט/ב צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
ט/ב קול גדול ולא יסף עמ' 45
ט/ב קול צופיך עמ' קה, קיב
ט/ב רמב"ם המאיר עמ' רנא-רנב
ט/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ו, יחזקאל-תרי עשר עמ' לא
ט/ב רנת יצחק מלכים עמ' רט {העובר על דבריו}
ט/ב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצ
ט/ב שירת דוד (תשסז) עמ' רלג {תפקיד הנביא לצוות על ד"ת}, רמד
ט/ב שלל דוד
ט/ב שם דרך בראשית ח"ב עמ' רז, רמא
ט/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שצה {לח"מ}
ט/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 190
ט/ב שערי טהר ח"ח סי' צו
ט/ב תולדות ההלכה ח"ב עמ' 95, 102
ט/ב תורה שלמה שמות פכ"ג אות שו
ט/ב תורת מנחם חט"ז עמ' 47 {אם יאמר בו' מצוה לשמוע לו}
ט/ב תחומין ח"ט עמ' 224
ט/ג אגרא דפרקא (תשסה) עמ' נט
ט/ג אגרות משה או"ח ח"ג סי' עח
ט/ג אדני היד החזקה
ט/ג אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' עד {העובר על דברי עצמו}
ט/ג אוצר המלך (הגהות)
ט/ג אור אברהם
ט/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 18
ט/ג אורח ישראל סי' י אות י
ט/ג אורח צדקה עמ' סט
ט/ג אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לג עמ' 164
ט/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' לד
ט/ג אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 155
ט/ג אם הבנים
ט/ג אמונת יהושע עמ' תפו
ט/ג אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 379
ט/ג אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 112
ט/ג אסיף ח"ב עמ' 39
ט/ג אש דת (תשמח) עמ' לג
ט/ג באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 324, באר ו הערה 1146
ט/ג באר יוסף ח"ג עמ' רלז
ט/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק טז פסוק ב
ט/ג באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תקכו
ט/ג בינת דניאל ח"א עמ' ג
ט/ג בית המלך (בוים)
ט/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' ג
ט/ג בית יעקב (בירב)
ט/ג בית שערים יו"ד סי' שלב
ט/ג בכורי חיים ח"ד עמ' ר {השמיט שכובש נבואתו לוקה}
ט/ג בן ידיד
ט/ג בני יששכר (תשמג) ח"ב דף קסב ע"א
ט/ג בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' שפב {אליהו בהר הכרמל}
ט/ג בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' רצד הערה 395 {אם יבוא נביא במאמרו יתברך שיעברו ישראל ואפי' רבים על עבירה אחת לפי שעה כי מותר לעשות כן וכאליהו בהר הכרמל וכמו כן עשה אברהם על פי שרה כי נביאה היתה}
ט/ג בצור ירום ח"א עמ' קעא הערה 82, עמ' רא הערה 5
ט/ג בצור ירום עמ' קעא, רא
ט/ג ברור הלכה סנהדרין פט ע"א ציון ח, ט
ט/ג ברכי יוסף יו"ד סי' רמב שיורי ברכה אות יז {כ"מ}
ט/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קיט
ט/ג גור אריה בראשית פ' כח הע' 77, פ' מו הע' 62
ט/ג דבר המלך (מנקין) עמ' 23
ט/ג דברות משה סנהדרין עמ' מט
ט/ג דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קלב
ט/ג דברי אהרן עמ' סב {אליהו בהר הכרמל - שחוטי חוץ}
ט/ג דברי יואל - שו"ת עמ' רי, תמב, תמט
ט/ג דברי יואל בראשית ח"ב עמ' רכג, רלג, דברים עמ' קכה, קצד
ט/ג דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' רנא
ט/ג דברי יואל מועדים ח"ט עמ' כב
ט/ג דברי שלמה (אסרף)
ט/ג דברי תורה (שפירא) ח"א סי' פד
ט/ג דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תצט {דעת המלאכים גבוהה מדעת האדם}
ט/ג דולה ומשקה פסח עמ' רמח, רסא
ט/ג דורש טוב עמ' 114
ט/ג דעת הרמב"ם עמ' 101
ט/ג דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1428, פ"ה הערה 223-224
ט/ג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 138
ט/ג דרכי איש דף נט ע"ג
ט/ג דרשות שמן רוקח עמ' תיז
ט/ג האיר ממזרח שיר השירים עמ' רמח {אליהו בהר הכרמל}
ט/ג הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' קצז
ט/ג היכל מלך
ט/ג הלכות מדינה ח"א עמ' קס
ט/ג המלך חדריו עמ' 240 {כ"מ}
ט/ג המשפט העברי עמ' 426
ט/ג הר המלך ח"ח עמ' קפג
ט/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ט/ג הרמב"ם והלכותיו
ט/ג הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 116
ט/ג השבת לקדשו דף כה ע"א, כו ע"ג, כז ע"א, לב ע"ד
ט/ג התורה והמדינה ח"ד עמ' סא
ט/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקיט
ט/ג ויואל משה מאמר א סי' קיח, מאמר ב סי' כ
ט/ג ויואל משה עמ' קכט, ריז
ט/ג ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' סב
ט/ג זאת ליעקב במדבר עמ' קלו
ט/ג זאת ליעקב ויקרא עמ' יג
ט/ג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' ה, רמא
ט/ג זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ב ענף א ס"ק יג
ט/ג זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שעד {מפי השמועה}
ט/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רסז, רע
ט/ג חובות יהודה עמ' 47, 459
ט/ג חוקת עולם עמ' 358 {נביא שהוחזק שומעין לו לעבור עבירה}
ט/ג חי' יפה לב עמ' שט
ט/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קפז
ט/ג חיים ביד דף ו ע"ד
ט/ג חיים ומלך
ט/ג חכמת גרשון עמ' שמח-שמט
ט/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' קכח, ח"ד עמ' קסה
ט/ג חשבונות של מצוה עמ' שס
ט/ג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קג, קכג
ט/ג יד איתן
ט/ג יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' קד
ט/ג יד המלך (לנדא)
ט/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ד ס"ק ה
ט/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מט, צג
ט/ג יטב פנים ח"ב דף קצא
ט/ג יערי עם דבשי ח"א מדור ב אות קעג {נביא יכול להתיר רק לשעה}
ט/ג יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות ס
ט/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כד
ט/ג לב שלם [שנות חיים יז ע"ד, מקראי קדש (תפט) קלט ע"א, מהרש"א ב"מ נט ע"ב, עץ החיים קט ע"ד, מהריב"ל ח"ג סי' קיד, כפות תמרים יב ע"ב]
ט/ג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' קד
ט/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' קצ {שומעין לו}
ט/ג לחם יהודה
ט/ג ללשונות הרמב"ם
ט/ג לקוטי שיחות חי"ד עמ' 71, ח"כ עמ' 150
ט/ג מגדל עז עמ' קפ-קפא
ט/ג מגדל צופים ח"ב סי' נז
ט/ג מדבר שור עמ' קמה
ט/ג מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' שסד
ט/ג מוריה גל' קא עמ' סב
ט/ג מזכרת עמ' 154, 155, 157
ט/ג מחזה עליון עמ' קלג-קלד, קלו
ט/ג מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 55
ט/ג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' רצט
ט/ג מכתם לדוד (חסן)
ט/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' א
ט/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רצד, רצו
ט/ג מנפת צוף עמ' 542-549, 771, 847
ט/ג מסירות נפש עמ' 164, 227
ט/ג מעולמם של חכמים עמ' 40
ט/ג מעיני המים
ט/ג מעשה רקח
ט/ג מצא חיים (נסים) דף קכה ע"ב {כ"מ}
ט/ג מקדש דוד קדשים סי' כז ס"ק ט במנחת מרדכי
ט/ג מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 295, 297
ט/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שנה
ט/ג משאת המלך ח"ג סי' שב {הוראת שעה}
ט/ג משאת כפי עמ' יט, כא
ט/ג משבצות זהב שמואל א עמ' רעא
ט/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' שצב
ט/ג משנה כסף (כולי) עמ' יז
ט/ג משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"א דף צו {נביא מתיר איסור לשעה}
ט/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריא
ט/ג משנת חיים במדבר עמ' תז, תנג
ט/ג משנת חיים דברים עמ' תג
ט/ג משנת חיים ויקרא עמ' שכז
ט/ג משנת חיים מנחות עמ' ריד
ט/ג משנת חיים שמות עמ' עח, פא
ט/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלב-תלז, תמו
ט/ג משנת יעקב נשים ח"א עמ' שכ-שכא
ט/ג משנת יעקב עבודה עמ' ו
ט/ג משפטי ארץ ח"א עמ' 28
ט/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' כד אות ב
ט/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' א אות ח, סי' סה אות י
ט/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נ אות ח, סי' נה אות סט
ט/ג נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ז
ט/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כ אות ב, ו, סי' כא אות ב
ט/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לו אות א, ו
ט/ג נטריקן (תשעד) עמ' רד
ט/ג ניר לדוד
ט/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף נב ע"ב {חובה לשמוע לנביא אף לעבור על ד"ת למגדר מילתא}
ט/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרכ, תרכב-תרכג
ט/ג סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תלד {אליו תשמעון}
ט/ג סופר המלך
ט/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 159
ט/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' קפז
ט/ג עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 116 {שמיעה לנביא בהוראת שעה}
ט/ג עיוני פרשה ויקרא עמ' 26 {כאליהו}
ט/ג עיונים (פאור) עמ' 16
ט/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קלד
ט/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קכב
ט/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נו
ט/ג עצי חיים על התורה עמ' תעד
ט/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 135
ט/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 147
ט/ג ערוגת הבושם (הצרפתי)
ט/ג פאר הלבנון ח"א סי' א אות כד {ירושלים נבחרת}
ט/ג פותח יד
ט/ג פחד יצחק (הוטנר) פסח קונטרס רשימות ה
ט/ג פי' ר"ש אבינר
ט/ג פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כו, תפח {כובש}
ט/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ט/ג פרפרת משה ח"ב עמ' שפה
ט/ג פרקי מועדות עמ' 338
ט/ג צפנת פענח מהדו"ת דף פ ע"ב, ודברים עמ' פג, קמ
ט/ג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 67, 70
ט/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' יא
ט/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' יד, שיג, ח"ב עמ' קצג
ט/ג קרבן שבת עמ' טו
ט/ג קרן הצבי מצוה ק אות ב
ט/ג קרן לדוד בראשית עמ' שי {הכובש נבואתו}
ט/ג קרן פני משה ח"ב
ט/ג רלב"ג דברים פי"ג פסוק ד עמ' קב
ט/ג רמב"ם המאיר עמ' רנג-רנו
ט/ג רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' ריב {דוקא כשאומר שה' ציוה}
ט/ג רנת יצחק יהושע עמ' פד {עבור על ד"ת}, רכט {אקריב בחוץ בדבר ה'}, שנב {אקריב בחוץ בדבר ה'}
ט/ג רנת יצחק מלכים עמ' קצ {עבור על ד"ת}, רפט {אקריב בחוץ בדבר ה'}
ט/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' רמה
ט/ג רנת יצחק על נפש החיים עמ' קכז
ט/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' סח
ט/ג רנת יצחק שמואל עמ' סב, קכו {אקריב בחוץ בדבר ה'}
ט/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קלז, תעה, תצו, תשלא
ט/ג שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' נא-נג
ט/ג שיח ערב סנהדרין עמ' קמט, רז
ט/ג שלל דוד
ט/ג שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' שפו-שפז
ט/ג שם דרך במדבר עמ' פה
ט/ג שם דרך בראשית ח"ב עמ' רז
ט/ג שם יוסף (אליקים)
ט/ג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' שצו
ט/ג שמחת מלך עמ' 141 {הוראת שעה}
ט/ג שנות חיים (חזן) דף יז ע"ב, נז ע"ב
ט/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 190
ט/ג שעורי עיון התלמוד כתובות עמ' יח {ואילו שאל}
ט/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קמב
ט/ג שערי המקדש סי' יט אות ב, סי' לא אות ז {אליהו בהר הכרמל}
ט/ג שערי טהר ח"ח סי' פז אות ב, סי' צו
ט/ג תהלה לדוד (והרמן) - י"ג עיקרים אות נ
ט/ג תולדות ההלכה ח"ב עמ' 103
ט/ג תורה שלמה שמות פכ"ג אות לה
ט/ג תורת הקדש ח"א עמ' ז, ח"ב עמ' יא, כט, קיב, קכח-קכט, קנב
ט/ג תורת מנחם חל"ז עמ' 222
ט/ג תורת מנחם חנ"ז עמ' 236-237
ט/ג תחומין ח"ה עמ' 479
ט/ג תחית ישראל עמ' קנה
ט/ג תשובות יהודה דף מו ע"ד {לפי שעה שומעים לנביא לעבור על ד"ת}
ט/ד ‏ תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רנט, רס
ט/ד אבני השוהם (הורוויץ) דף מז ע"ד {אפילו מפי השמועה}
ט/ד אבני ציון ח"א סי' לח אות א {סדר משנה}
ט/ד אגרות הגרי"ד עמ' רע
ט/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' טו ענף א, סי' טז ענף ה, יו"ד ח"ג עמ' תכג
ט/ד אדני היד החזקה
ט/ד אהל דוד (קהן) ח"ו זכריה פ"ז פסוק יג
ט/ד אוצרות הרמב"ם
ט/ד אור הישר
ט/ד אור צהיר
ט/ד אור שמח
ט/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 72
ט/ד אם הבנים
ט/ד אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' טו
ט/ד אמת ליעקב נשים עמ' קכז
ט/ד אנצי"ת ע' בת קול הע' 17 {או"ש}
ט/ד אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' קמו
ט/ד באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 274 {או"ש}
ט/ד בים דרך עמ' קלז
ט/ד ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"ב ה"ד
ט/ד במאבק על ערכה של תורה עמ' 186
ט/ד בן ידיד
ט/ד ברור הלכה ב"מ נט ע"ב ציון א
ט/ד ברכת שלמה (מדע) עמ' לז, לט
ט/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קיד, קיח
ט/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רכה
ט/ד דברי יוסף (אירגס) סי' כז דף מח ע"ג {הלכה כדברי פלוני}
ט/ד דברי ירמיהו
ט/ד דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 138
ט/ד הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' קצז
ט/ד המלך חדריו עמ' 236
ט/ד המשפט העברי עמ' 224, 230
ט/ד הר המלך ח"ח עמ' קפג
ט/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ט/ד זיו משנה
ט/ד חי' יפה לב עמ' שלה {ייחנק}
ט/ד חי' עזיאל עמ' 63
ט/ד חי' רעק"א [מל"מ הל' אישות פ"ט ה"ו, בסופו]
ט/ד חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רח
ט/ד חיים ביד דף ו ע"ד
ט/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' קט, ח"ד עמ' קנט, שכ
ט/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תלד, אהע"ז עמ' תמה
ט/ד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' סא, קכה
ט/ד יד לגילת עמ' 146
ט/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נ {בחנק}
ט/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' סט, עה
ט/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שכו, תיד
ט/ד ימין משה
ט/ד יעיר אזן דף ג ע"ב, כא ע"ב
ט/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' יב, פב
ט/ד לב שלם
ט/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 95, 270
ט/ד מאורי אור (אתרוג) מלואים אות סג
ט/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' יג
ט/ד מבוא למשנה תורה עמ' 364
ט/ד מגדל עז עמ' קפ-קפא
ט/ד מדבר שור עמ' קמה
ט/ד מחזה עליון עמ' קסד-קסה, קע, רמה {סדר משנה}
ט/ד מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' לז
ט/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' סג
ט/ד מכתם לדוד (חסן)
ט/ד מעולמם של חכמים עמ' 40
ט/ד מרגליות הים סנהדרין ג ע"ב אות יז {סדר משנה}
ט/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ד משנה כסף (כולי) עמ' יח
ט/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' שמה
ט/ד משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' פא
ט/ד משנת יעבץ חו"מ סי' ה אות ב {או"ש}
ט/ד משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפט, נשים ח"א עמ' סב, שכ-שכא
ט/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלא-תלז, תמו
ט/ד משנת יעקב קרבנות עמ' רמא
ט/ד משפט שלמה (אלבוים) הל' עדות בהקדמה סי' ד
ט/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ד אות ב
ט/ד סדר הקבלה (מאירי) עמ' לט
ט/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 159
ט/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' קעה
ט/ד עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' קכא
ט/ד עיונים (פאור) עמ' 14, 16
ט/ד עין יצחק תנינא ח"ב עמ' רלג
ט/ד עץ הדר השלם עמ' קנב
ט/ד עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קט ע"ד
ט/ד ערוגת הבושם (הצרפתי)
ט/ד ערכי משפט ויהדות עמ' 155
ט/ד פותח יד
ט/ד פי' ר"ש אבינר
ט/ד פני אברהם (שפירא) עמ' רעז {נביא האומר פסק מפי ה'}
ט/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע
ט/ד פתח עינים ח"ב דף עב ע"ב {פר"ח}
ט/ד צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
ט/ד צפנת פענח
ט/ד קול גדול ולא יסף עמ' 44, 105
ט/ד רמב"ם המאיר עמ' רנז-רנט
ט/ד רשימות (שניאורסון) חוב' קמו עמ' 9
ט/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רכט
ט/ד שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 62 {איסור לנביא לפסוק הלכה ע"פ רוה"ק}
ט/ד שושן עדות דף קסו
ט/ד שושנת יעקב (רפפורט) עמ' יג
ט/ד שיח ערב סנהדרין עמ' סג {או"ש}, קנ
ט/ד שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 101, 239
ט/ד שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 262 {ה"ז נביא שקר}
ט/ד שם הגדולים ח"א דף לא ע"א
ט/ד שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 50
ט/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' קצו, רא
ט/ד שערי טהר ח"ו סי' מב אות ג
ט/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות קעב
ט/ד תורת החוף ימים סי' לד אות ו
ט/ד תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 71
ט/ד תחומין ח"ג עמ' 284, ח"ה עמ' 419, חי"א עמ' 545
ט/ה אגרות הגרי"ד עמ' יג
ט/ה באמונה שלמה עמ' רעב
ט/ה בינת דניאל ח"א עמ' ג
ט/ה בית המלך (בוים)
ט/ה בכורי חיים ח"ג עמ' רסג
ט/ה במאבק על ערכה של תורה עמ' 186
ט/ה בני שמואל דף סח ע"ד
ט/ה בנין שלמה (מז) דף קי ע"ג-ע"ד
ט/ה ברור הלכה סנהדרין סז ע"א ציון ב
ט/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קטו, קיז
ט/ה גבורת יצחק מכות עמ' שלד
ט/ה דברי יואל בראשית ח"א עמ' מ
ט/ה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רכו
ט/ה דינא דחיי ח"א דף כח ע"ב
ט/ה דעת הרמב"ם עמ' 49
ט/ה הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' קצז
ט/ה המקדש וקדשיו עמ' קלז
ט/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ט/ה הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 116
ט/ה השבת לקדשו דף כה ע"א
ט/ה זבחי ראיה עמ' כד
ט/ה חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' י ס"ק ז
ט/ה חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק ז
ט/ה חזו"א על הרמב"ם
ט/ה חקרי זמנים ח"ד עמ' קסו
ט/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נ
ט/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נ {בחנק}
ט/ה יטב פנים ח"ב דף קצא
ט/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 121 {מכחיש נבואת משה}
ט/ה מגדל עז עמ' קפ-קפא
ט/ה מדבר שור עמ' קמה
ט/ה מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רפד
ט/ה מזכרת עמ' 145, 156
ט/ה מחזה עליון עמ' קסד, קסו, קע
ט/ה מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' לז
ט/ה מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' סג
ט/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רצז
ט/ה מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' שי
ט/ה מסירות נפש עמ' 160
ט/ה מעיני המים
ט/ה מרכה"מ אלפ' [פרי הארץ פה ע"ג]
ט/ה משאת המלך (אדרי)
ט/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כ אות ג
ט/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נו פסוק ט
ט/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תסג
ט/ה סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף פז ע"ד
ט/ה עיונים (פאור) עמ' 14, 16
ט/ה פותח יד
ט/ה פי' ר"ש אבינר
ט/ה פרקי מועדות עמ' 339
ט/ה צרור המור (רוטלוי) סי' א עמ' ו
ט/ה רמב"ם המאיר עמ' רס-רסא
ט/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' קנג
ט/ה תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קצ
ט/ה תורת חז"ל תורה מן השמים עמ' 73, יד


י/10 הלכות יסודי התורה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אמונה ותורה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ חי' כתב סופר
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
י/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
י/רה"פ סדר משנה
י/רה"פ עבודת המלך
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שלמי מרדכי
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/רה"פ שפת מלך
י/א באמונה שלמה עמ' רנז
י/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמז
י/א בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קצז
י/א בית יעקב (בירב)
י/א בעקבי הצאן עמ' קלד
י/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז החודש רמא
י/א דעת אמונה ח"ב עמ' כ
י/א דעת הרמב"ם עמ' 96-97
י/א דרשות הר"ן (מישור) עמ' רעו {איכה נדע את הדבר}
י/א דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תנא
י/א הדרת אפרים ח"ב עמ' שכח
י/א הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 5
י/א הלכתא למשיחא עמ' 49
י/א המדרש והמעשה פ' בהעלותך
י/א המלך ברמה עמ' 121
י/א העמק דבר דברים פי"ח פסוק כב
י/א הר המלך ח"ח עמ' קפד
י/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 122
י/א ויואל משה מאמר א סי' לח
י/א ויואל משה עמ' מט
י/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מג אות ו
י/א חכמת התורה שלח עמ' קנ
י/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תרח, ח"ג עמ' קכח, קל
י/א לחם יהודה
י/א מאורי המועדים עמ' קעט {א"צ לעשות אות}
י/א מגדל עז עמ' קסא, קסב
י/א מחזה עליון עמ' לא-לב
י/א מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' א אות ה
י/א מחנה יוסף סוטה עמ' קמט
י/א מעינות האמונה עמ' קטז-קיז
י/א משבצות זהב שמואל א עמ' צב
י/א משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 162
י/א נהורא דיעקב (קופריץ) ח"ב דף עז ע"ב {חטאו בעגל כי חלק מנבואת משה לא נתקיימה}
י/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נ אות ט
י/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לג אות ז
י/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ג אות ה
י/א נתיבותיה שלום שמות עמ' 238
י/א ס' השבי"ט עמ' סח
י/א פי' ר"ש אבינר
י/א פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ריח, רכז, שמואל א עמ' פב, קמז
י/א צפנת פענח מהדו"ת דף פד ע"א
י/א קרית מלך (חב"ד) עמ' קד
י/א רמב"ם המאיר עמ' רסה-רסו
י/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כט, צה, שלא
י/א רנת יצחק שמואל עמ' סא
י/א שארית נתן (לוברט)
י/א שיח דוד (תשסד) עמ' עה {א"צ אות}
י/א שיח דוד (תשסח) עמ' פז
י/א שערי טהר ח"ח סי' צה אות ב
י/א תולדות ההלכה ח"ב עמ' 91, 92, 94
י/א תורת מנחם חנ"ז עמ' 234
י/א תשובות הגאונים החדשות עמ' 146
י/ב אדני היד החזקה
י/ב אהל דוד (קהן) ח"ד ירמיהו פכ"ח פס' ז
י/ב אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 126
י/ב באר יהודה
י/ב באר יוסף ח"ג עמ' רלח
י/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמח
י/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ב בשבילי המלך סי' ב אות ט
י/ב דברי יואל שמות ח"א עמ' רלח
י/ב דעת אמונה ח"ב עמ' כ
י/ב דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תנא
י/ב הדרום חי"ג עמ' 292
י/ב הר המלך ח"ח עמ' קפד
י/ב השבת לקדשו דף ו ע"א
י/ב חכמת גרשון עמ' שנד
י/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תרח
י/ב לב שלם
י/ב מגדל עז עמ' קסא, קסב
י/ב מחזה עליון עמ' נז
י/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות א, ה
י/ב מעיל שמואל (פלורנטין) [דרשות הר"ן פ' שופטים]
י/ב מעינות האמונה עמ' קטז-קיז
י/ב משבצות זהב שמואל א עמ' צד
י/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כא אות ב
י/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לו אות ג
י/ב פי' ר"ש אבינר
י/ב פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/ב רמב"ם המאיר עמ' רסז
י/ב רנת יצחק יהושע עמ' שנב {בודקים}
י/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שמז
י/ב רנת יצחק מלכים עמ' קמג, קמז {בודקים}
י/ב רנת יצחק שמואל עמ' סא {בודקים}
י/ב שיח ערב סנהדרין עמ' קנג
י/ב שערי טהר ח"ח סי' צה אות ב
י/ב תחומין חכ"א עמ' 202
י/ב תשובות הגאונים החדשות עמ' 146
י/ג אבן שתיה עמ' עב
י/ג אהל דוד (קהן) ח"ב שמואל א פ"ט פס' ט
י/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' מח
י/ג אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 359
י/ג אמת ליעקב נשים עמ' רא {קוסם יודע עתידות}
י/ג אסיף ח"ב עמ' 30 {שאול}
י/ג אשכבתיה דרבי ח"א עמ' צח
י/ג באמונה שלמה עמ' רנז
י/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמח
י/ג בית שערים יו"ד סי' שלא
י/ג בני בנימין (אדר"ת)
י/ג גאולה וישועה (לונץ) דף כ ע"א-ע"ב {הבטחה לנביא לא חוזרת}
י/ג דברי אמת (בכר דוד) דרוש יא (כד ע"ג בדפוס הלברשטאט) {מאשר ולא כל אשר}
י/ג דברי יואל - שו"ת עמ' רי
י/ג דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז החודש רמא
י/ג דעת אמונה ח"ב עמ' כ
י/ג דעת אמונה ח"ב עמ' לז, נב
י/ג דעת הרמב"ם עמ' 96, 464
י/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריד [עמש"כ בסוף הל' ע"ז]
י/ג דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תנב
י/ג המלך ברמה עמ' 121
י/ג הר המלך ח"ו עמ' צט, ח"ח עמ' קפד
י/ג חי' הלב שמות עמ' קנח
י/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' רמו
י/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תרח, ח"ג עמ' 20, קיב, קיח, קכט
י/ג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' צד
י/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ע
י/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שכו
י/ג לקוטי שיחות חי"ט עמ' 183
י/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 157
י/ג מגדל עז עמ' קסא, קסב
י/ג מחזה עליון עמ' לט-מ
י/ג מכתב סופר
י/ג מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' צא
י/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' רצו
י/ג מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' רפב {הבטחת ה' לא חוזרת}
י/ג מעינות האמונה עמ' קטז-קיז
י/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' תנח
י/ג משנה כסף (כולי) עמ' יט
י/ג משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' רטו {צרכי היחיד}
י/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רט
י/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 161
י/ג נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' שצז
י/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות סג
י/ג נשמה של שבת עמ' 276
י/ג סיני ס' יובל עמ' רסז
י/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נו
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
י/ג פאר יעקב ח"ד עמ' רסה
י/ג פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' ח הערה לט, עמ' לג הערה טז
י/ג פי' ר"ש אבינר
י/ג רמב"ם המאיר עמ' רסח-רע
י/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קמח, יחזקאל-תרי עשר עמ' לז
י/ג רנת יצחק מלכים עמ' קמח
י/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קמח
י/ג רנת יצחק שמואל עמ' קסג, שנג {כל דבריו קיימים}
י/ג שאול בחיר ה' עמ' 20
י/ג שארית נתן (לוברט)
י/ג תורת מנחם חנ"ז עמ' 234
י/ג תשובות הגאונים החדשות עמ' 146
י/ד אבן האזל
י/ד אבן מלוכה (ברון, תשעז)
י/ד אגרות הראי"ז עמ' קח
י/ד אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' תרצה, תרצט {הבטחה לטובה}
י/ד אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' סג {לח"מ}
י/ד אגרת על הבטחון (תשע) עמ' סו {לח"מ}
י/ד אדני היד החזקה
י/ד אהבת ציון (תשסד) עמ' מט
י/ד אהל דוד (קהן) ח"א מלכים א פכ"ב פס' כח, ח"ב יחזקאל פ"ט פס' ד, דברי הימים א פכ"ג פס' יז, ח"ג ירמיהו פי"ח פס' י, ח"ד שמואל א פט"ו פס' יג, מלכים א פי"ב פס' כח, ירמיהו פכ"ח פס' ז, איוב פ"ה פס' יז, דברי הימים א פכ"ב פס' ט
י/ד אהל דוד (קהן) ח"ג מלכים א פכ"ב פס' כח
י/ד אהל דוד (קהן) ח"ה מלכים א פכ"ב פסוק כח, ובפתיחה לאיכה
י/ד אהל דוד (קהן) ח"ז יהושע פכ"ג פסוק טו, שמואל א פי"ד פסוק נב, מלכים א פ"ח פסוק נו
י/ד אומר לציון פתיחה סי' כג
י/ד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ג עמ' רלא
י/ד אוצרות הרמב"ם
י/ד אור אברהם
י/ד אור הישר
י/ד אור צהיר עמ' טו {לא חזר בדבר טובה}
י/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 263
י/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 36
י/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' לא, רב, רכט {טוב אינו חוזר}
י/ד אם הבנים
י/ד אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 450
י/ד אמרי נועם (דילישקש) עמ' ד
י/ד באור המלך
י/ד באר יהודה
י/ד באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' שנד
י/ד בית אהרן וישראל גל' כח עמ' קכב, גל' לב עמ' יא
י/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ד בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' קעא
י/ד בן ידיד
י/ד בנין שאול עמ' קפה
י/ד גבורת יצחק מכות עמ' שלח
י/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קנב
י/ד דבר המלך (מנקין) עמ' 23-26
י/ד דברות משה שבת ח"ב סי' מב ענף א
י/ד דברי אהרן עמ' קיג-קיד
י/ד דברי חנינא - מזלות עמ' סג, קעא
י/ד דברי יואל בראשית ח"א עמ' פז, ויקרא ח"א עמ' קנב
י/ד דברי יואל מועדים ח"א עמ' נד {הבטחה לטובה לא חוזרת}
י/ד דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' תפג
י/ד דברי יואל מועדים ח"ה עמ' תמא {אם הבטחה לטובה לא באה הוא נביא שקר}
י/ד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פורים דמוקפין תקעח
י/ד דברי ירמיהו
י/ד דברי שאול בראשית עמ' שיז, תמה, תקט, שמות עמ' מט, רצח, במדבר עמ' כט, רסא, דברים עמ' קמו {לח"מ}
י/ד די באר בראשית עמ' קה {לח"מ}, רלז {לח"מ}
י/ד דעת אמונה ח"ב עמ' כ
י/ד דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 49-50
י/ד דרשות הר"ן (מישור) עמ' מא
י/ד דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רסד
י/ד הגהות ר' נחום טרעביטש
י/ד הישר והטוב עמ' תמא, תרסה
י/ד המלך ברמה עמ' 121-122
י/ד הר המלך ח"ג עמ' צה, ח"ח עמ' עג, קפה
י/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
י/ד הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 73
י/ד הרמב"ם והזוהר (גם במילואים)
י/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצו
י/ד הררי קדם (תשס) עמ' שטו
י/ד התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 103
י/ד ואם תאמר ח"א קושיה 415
י/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קנה
י/ד זית רענן ח"א עמ' כ
י/ד חדשים גם ישנים עמ' 118
י/ד חוות בנימין ח"ב עמ' תר
י/ד חי' הראי"ה
י/ד חי' עזיאל עמ' 64
י/ד חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' מא
י/ד חי' רח"א הכהן עמ' עו {כ"מ}
י/ד חכמת גרשון עמ' רצ
י/ד חכמת התורה בלק עמ' רסז
י/ד חכמת התורה ואתחנן עמ' י
י/ד חכמת התורה כי תשא עמ' שלו, תד
י/ד חכמת התורה עקב עמ' קסו, רפה, תכג
י/ד חכמת התורה פ' בא עמ' רמא
י/ד חכמת התורה פ' וישלח עמ' תרא
י/ד חכמת התורה פ' חיי שרה עמ' שעא, תעח, פ' ויצא עמ' רכד
י/ד חכמת התורה פ' יתרו עמ' תנה
י/ד חכמת התורה תצוה עמ' רטו, רכו, רכח, רל
י/ד חמודי צבי ח"ב עמ' פה, שכה
י/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תקמו, ח"ג עמ' קג, קכה, ח"ד עמ' קיח, קסב
י/ד יד ישראל ח"ב
י/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' רי
י/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' לא, קעא
י/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' יט
י/ד ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קפ, רו
י/ד יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' תכח
י/ד כבוד מלכים (מרגליות)
י/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכג, תקמו {שירמיהו אמר}
י/ד כתר כהונה (ולק, תשסד) עמ' מג
י/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' א {אינו חוזר}
י/ד לחם יהודה
י/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 153
י/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 116, 143
י/ד לקח המקרא ב 27
י/ד מאה שערים (הורוביץ) דף ה ע"ב, יג ע"ד
י/ד מאורי המועדים עמ' קפה {דברי פורענות}
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 88
י/ד מגדל עז עמ' קסא, קסב
י/ד מדבר יהודה עמ' שסד
י/ד מהר"ם שיק דברים עמ' רנב
י/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 84
י/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' קצט
י/ד מחזה עליון עמ' מ-מב, מז, מט, נב, סא-סב, סט-עא, קנ, רכה, רפח, רצד
י/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' כ
י/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ב ע"ג
י/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' רצו
י/ד מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' קעט
י/ד מסורה חי"א עמ' י, חי"ב עמ' סז
י/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' קכא-קכב
י/ד מעינות האמונה עמ' קטז-קיז
י/ד מעיני המים
י/ד מעשה רקח
י/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' יב, תקעז
י/ד מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות יב {הרמב"ם והזוהר}, פט ע"ב אות ו-ז, צח ע"ב אות ד
י/ד מריש בבירה ח"א עמ' קצד
י/ד מרפא לשון (המבורג) עמ' קע
י/ד משא בני קהת
י/ד משאת המלך ח"א סי' נו
י/ד משאת מרדכי מכות עמ' קמג
י/ד משבצות זהב ירמיהו עמ' שעג {לח"מ}, שפז, תד, תקכא
י/ד משבצות זהב ישעיהו עמ' רכד, תעט
י/ד משבצות זהב מלכים א עמ' שצה
י/ד משבצות זהב שמואל א עמ' רסח-רסט, רעו, תעג
י/ד משבצות זהב שמואל ב עמ' שצח
י/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' קלב
י/ד משיבת נפש עמ' כד, פא
י/ד משך חכמה בראשית פי"ח פס' יג, פכ"ה פס' כא, פמ"א פס' לג, פמ"ח פס' א, פי"ט פס' יג, במדבר פ"י פס' כט, פי"ג פס' ל, דברים פ"ה פס' כד, הפטרת פ' זכור
י/ד משכנות הרועים (היבנר) - עת שלום דף יד ע"ג {דברי ה' לנביא לטובה לא חוזר}
י/ד משמר הלוי עמ' קכ
י/ד משנה כסף (כולי) עמ' יט
י/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצ
י/ד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קטו
י/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמ
י/ד משנת פקוח נפש סי' י אות ה
י/ד משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' קו {אם לא התקיימה נבואתו מיתתו בחנק}
י/ד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קו {נביא שלא נתקיימה נבואתו}
י/ד נזר הקדש (תשעה) ח"ב עמ' תצח
י/ד נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות א
י/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות יא, עו, פא
י/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כח אות ב, סי' לא אות יא, סי' לב אות י, סי' לז אות ז, סי' מה אות ו, מז
י/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מט פסוק ג, פרק נח פסוק ב
י/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ג אות א, סי' ל אות ז, מלכים ב ח"א סי' כא אות ג
י/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יא אות א, סי'כד אות ז
י/ד נטריקן (תשעד) עמ' קסב
י/ד נתיבותיה שלום שמות עמ' 305
י/ד עבודת משא (מאיר) ח"א
י/ד עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 138 {דבר טוב אינו חוזר}, 140 {לח"מ}
י/ד עין יצחק בהקדמה = מעין יצחק (תשס) עמ' רמז
י/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
י/ד עמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' כ {דבר רע יכול להתבטל}
י/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ריא, כרך ב ח"א עמ' מב
י/ד עקבי אבירים (תשסה) עמ' רפא, שצ
י/ד ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' עד, קלג, ח"ב עמ' רנט, רפז, שכו, שפז
י/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' עה, קלו, תרצא, תשיז, תשנז, תתיז
י/ד פותח יד
י/ד פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קעט
י/ד פי' ר"ש אבינר
י/ד פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/ד פניני רבנו הגרי"ז עמ' קפח, תפד
י/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תקצח
י/ד פרדס מרדכי עמ' פו
י/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כ-כא
י/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' ע
י/ד צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' ריב {לח"מ}, רלט
י/ד צפנת פענח (תשסו) עמ' קיז {אינו חוזר לרעה}
י/ד קובץ על יד ח"א
י/ד ר"י קארו - קובץ עמ' צט
י/ד ראש דוד (מנטובה) דף קכ ע"ב {לח"מ}
י/ד רמב"ם המאיר עמ' רעא-רעה
י/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' רד {אינה הכחשה}
י/ד רנת יצחק יהושע עמ' ריט {דבר טוב אינו חוזר}
י/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' לא, קפו, שפד, חמש מגילות עמ' כח
י/ד רנת יצחק מלכים עמ' כ-כא {דבר טוב אינו חוזר}, רכז {אינה הכחשה}, שעז {דבר טוב אינו חוזר}
י/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' תו, ח"ב עמ' שלב
י/ד רנת יצחק שמואל עמ' נ {אינה הכחשה}
י/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רעה, רפו
י/ד רנת יצחק תפלה לשבת עמ' נג {נבואת פורענות}
י/ד רנת יצחק תפלה עמ' קכא, שח
י/ד שארית ישראל (תשעד) דרוש יב עמ' 208
י/ד שבילי אשר
י/ד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' נג-נה
י/ד שירת דוד (תשסז) עמ' רמג {מבחן הנביא - הבטחת טובה}
י/ד שלמי מרדכי (השלמות)
י/ד שם משמואל פרשת בחקותי שנת תרע"ג
י/ד שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' קנא, קפט, שמג {דבר טובה אינו חוזר}
י/ד שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכד
י/ד שמן ראש (כץ) סוכות ח"ב עמ' יח
י/ד תודת אהרן עמ' קצז
י/ד תולדות ההלכה ח"ב עמ' 93 {בפורענות שנביא מנבא אין הכחשה בזה שאינה מתקיימת}
י/ד תורת אברהם עמ' 42 {כאנשי נינוה}
י/ד תורת אהרן עמ' קצז
י/ד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' שכא
י/ד תורת המדינה עמ' 240 {מפורש במסכת שבת}
י/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 66 ,140
י/ד תורת המועדים (תשנו) עמ' 72, 152
י/ד תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' שז
י/ד תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' פג, קצג
י/ד תורת מנחם חמ"ב עמ' 192
י/ד תורת מנחם חנ"ה עמ' 120
י/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קא
י/ד תקנת השבים עמ' 38
י/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קע
י/ה אור אברהם
י/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכה
י/ה אמת ליעקב מקרא עמ' שח
י/ה בים דרך עמ' צה
י/ה בית המלך (בוים)
י/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קמט
י/ה ברכת שלמה (מדע)
י/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ריח, ח"ב עמ' קכ
י/ה דינא דחיי ח"א דף ד ע"א וע"ד
י/ה דעת אמונה ח"ב עמ' כ
י/ה דעת הרמב"ם עמ' 94
י/ה דרך חיים (תשע) פ"א הערה 169
י/ה הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 5
י/ה הלכתא למשיחא עמ' 46, 66
י/ה הר המלך ח"ח עמ' קפה
י/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
י/ה הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 123
י/ה התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 43, 106
י/ה זבד טוב עמ' 74
י/ה חי' בן אריה ח"ב סי' כ ס"ק ג
י/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' ר
י/ה יראה ואהבה עמ' ה
י/ה מאמר מרדכי (נסים)
י/ה מגדל עז עמ' קסא, קסב
י/ה מחזה עליון עמ' כז, נח
י/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' קנד
י/ה מעינות האמונה עמ' קטז-קיז
י/ה מעשה רקח
י/ה משבצות זהב שמואל א עמ' צד
י/ה משנת חיים דברים עמ' קמו, קנד
י/ה נחל איתן
י/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לג אות ב
י/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כא אות ב
י/ה ס' המכלולים להרקב"ג פ' משפטים דף מט ע"ב
י/ה פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר ח אות ב
י/ה פי' ר"ש אבינר
י/ה רמב"ם המאיר עמ' רעו
י/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' כט, קלג, יחזקאל-תרי עשר עמ' רמח
י/ה רנת יצחק מלכים עמ' קמג, שצח {אסור לנסותו}
י/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רעב {שהעיד לו נביא אחר}
י/ה רנת יצחק שמואל עמ' קו {אסור להרהר}
י/ה שיח ערב סנהדרין עמ' קנג
י/ה שערי טהר ח"ח סי' צה אות ב, ד
י/ה תורה שלמה חי"ט עמ' 387

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US