Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

רשימת הספרים

זוהי רשימת הספרים שמהם ליקטנו את הפירושים למשנה תורה, שצוינו במפתח שלנו.

קיצורים שהשתמשנו בהם: או"ק - אולם קריאה. ד"צ - דפוס צילום. מה"ר - ספריית ישיבת מרכז הרב (ניתנים כאן מספרי המדפים שלאחר השינויים שנעשו בספרייה בשנת תש"ס, חוץ ממקום שצוין "ישן"). מוהר"ק - ספריית הרב מימון שבמוסד הרב קוק. ספה"ל - הספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית. ב"א - ספריית אוניברסיטת בר אילן. הרע"צ - ספריית ישיבת הר עציון. מכון משה"ע - ספרית המכון למשפט עברי שליד האוניברסיטה העברית. מהד' פרידברג - נדפס ברמב"ם מהד' פרידברג עם מפרשים רבים, וכן בפרוייקט השו"ת. מיק"פ - מיקרופיש של מכון מקורות. פהשו"ת - פרוייקט השו"ת. צילום במכה"ב - במכון הלכה ברורה, בקלסרים שיש בהם ריכוזי צילומים של מפרשי הרמב"ם. * - ספר שציונים ממנו הוכנסו ע"פ מפתח המובאות שנדפס באותו ספר. § - ספר שמופתח על ידינו.

סדר הספרים הוא לפי א"ב אבסולוטי, ומתחשב גם ב-ה' הידיעה ובמלה "ספר", משום שגם בגוף המפתח שמות הספרים המצויינים בכל הלכה והלכה סודרו באופן ממוחשב לפי סדר א"ב אבסולוטי. הוספנו גם הפניות ע"פ שם הספר בלי ה' הידיעה ובלי המלה "ספר".

ספרים אחדים שברשימה נדפסו במהדורה חדשה, במספור עמודים אחר, לאחר שהוכנסו למפתח זה. כדי למנוע בלבול, צייננו בתוך סוגריים מרובעות שיש מהדורה חדשה של הספר, וכך ידע המעיין א) שהמפתח מפנה למספרי עמודים של המהדורה הישנה ולא של החדשה; ב) שכדאי שיבדוק גם את המהדורה החדשה, שאולי יש בה תיקונים או הוספות בעניין שהוא מחפש.

ספרים נפוצים לא צויין מיקומם בספריות. כמו כן, בחיבורים שנדפסו בתוך מהדורות שונות של הרמב"ם (המהדורה הנפוצה, מהד' פרדס, מהד' שולזינגר, או מהד' מכון חתם סופר), לא צויין מיקומם בספריות.

לחץ על אחת מן האותיות שלפניך כדי להגיע לשמות הספרים המתחילים באותה אות:

כ

י

ט

ח

ז

ו

ה

ד

ג

ב

א

ת

ש

ר

ק

צ

פ

ע

ס

נ

מ

ל


למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.אותיות א-ד
§אב בחכמה, ר' אברהם אהרן יודלביץ, נ"י תרפז, ד"צ נ"י תשנג. מה"ר פ560; ספה"ל 94A5519, S52A156; ב"א A572 יוד.אב להורדת הספר כולו

§אב"י יושב אהל, לזכר מיכאל יצחק מלק ואברהם פלדמן, כרם ביבנה תשלו. מה"ר כ220; ספה"ל 76A2969; ב"א A508.8 אבי.יו; הרע"צ פ\058\7

§אבודרהם (תשכג), ר' דוד אבודרהם, מהדורת ר' שמואל ירושלמי (קרויזר), ירושלים תשכג. מה"ר ר165; מוהר"ק או"ק ג; ב"א A54 אבו.אב

*אבודרהם (תשנה), מהד' אבן ישראל, ירושלים תשנה. כולל תשלום אבודרהם. מה"ר מ530; ב"א A54 אבו.אב תשנה; הרע"צ ז / 1.1 / 011

*אבות הראש, ר' רחמים נסים יצחק פלג'י, ח"א שלוניקי תרכב, ח"ב אזמיר תרכד, ד"צ נ"י תשנב. מוהר"ק ש2267; ספה"ל 2°23V5234; ב"א A423 פלג'.אב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

אבות ישראל - ראה: ספרי המגיד מקאזניץ

אבי עזרי, ר' אליעזר שך. ח"א = מהדורה קמא (בשער לא כתוב איזו מהדורה זו). ח"ב = מהדורה תניינא, מוהר"ק, או"ק ג. ח"ג = מהדורה תליתאה. ח"ד = מהדורה רביעאה (כרוך יחד עם מהדורה תליתאה). ח"ה = מהדורה חמישאה (בספריית מכון הלכה ברורה, כרוך עם מהדורה רביעאה). מה"ר א455; ב"א A531 שך.אב

*אביר יוסף, ר' יעקב יוסף ריינמן, לייקוד תשסח, תנו עמ'. מה"ר ת150; ספה"ל 2008A8961; ב"א T27 רינ.אב תשס"ח

§אביר יעקב (אביגדור), ר' יעקב אביגדור, פיעטרקוב תרצד, ד"צ נ"י תשט, אשדוד תשנח. מה"ר א500; ספה"ל 2°98A8599, S2°74A224; ב"א A572 אבי.אב

*אביר יעקב (גירון), ר' יעקב גירון, שלוניקי תקצח. ספה"ל 2°23V9518; ב"א A572 גיר.אב

*אביר יעקב (סדיגורה, תשסד), ר' אברהם יעקב פרידמן מסדיגורה, ירושלים תשסד. מה"ר מ245

אבן האזל, ר' איסר זלמן מלצר. גם על פי מפתח בסוף קדשים ח"א וקדשים ח"ב. [לא על נשים, קדושה]. מדע-זמנים - מה"ר א420. נשים-קדושה - מה"ר א430. עבודה-קרבנות - מה"ר א440. נזיקין-שופטים - מה"ר א450. בציונים לקדשים, "ע"א" פירושו שני הטורים בצד הקדמי של הדף. ב"א A531 מלצ.אב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו נזקי ממון גניבה, גזילה, חובל, רוצח קנין משפטים

*אבן הספיר (ספרקה), ר' קלמן שמאי ספרקה, שבת וביצה, ירושלים תשנז.

*אבן הספיר (ספרקה), ר' קלמן שמאי ספרקה, חולין, ירושלים תשסא. מה"ר א225; ספה"ל 2018A7841

*אבן השהם ומאירת עינים, ר' אליקים גץ בן מאיר, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעד. ספה"ל או"ק יהדות כ173.96‎; ב"א A572 אלי.אב

§אבן יהושע, ר' יהושע פריידין, ורשה תרמח. ספה"ל 23V5731 להורדת הספר כולו

§אבן ישפה, ר' בנימין ישראל איסר קצנלנבוגן, וילנא תרסח. ספה"ל 23V5911 להורדת הספר כולו

§אבן ישראל (בוהוש), קובץ תורני, ב"ב תשנא. מה"ר כ220; ספה"ל 92A309; ב"א A508 ישי.קב; הרע"צ פ\174\6

אבן ישראל (פישר), ר' ישראל יעקב פישר. ח"א, מדע-זמנים - מה"ר א420. ח"ב, נשים-קדושה - מה"ר א430. ח"ג, הפלאה-טהרה - מה"ר א455. ח"ד, נזיקין-שופטים - מה"ר א450. גם ע"פ מפתח סוף ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד. ח"ה וח"ו - ע"פ מפתח סוף ח"ו. ח"ז - מה"ר ש5. מוהר"ק ים6773; ספה"ל - S2°71A2281 (א-ו); מהד' פרידברג. ח"ח - מה"ר ש5; ספה"ל 2°71A2281. ח"ט - מה"ר ש5; ב"א 2°A531 פיש.אב (כולם); הרע"צ ד\049\(3)3; מכון משה"ע ח116; להורדת הספר כולו חלק ז חלק ח חלק ט

*אבן ישראל (פישר) אגדה, ר' ישראל יעקב פישר, ח"א וח"ב, ירושלים תשס. מה"ר מ220; ספה"ל 99A6521; ב"א A452 פיש.אב

*אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט), ר' ישראל יעקב פישר, לפני תשנט.

*אבן ישראל עה"ת (תשסב), מהדורא תניינא, ר' ישראל יעקב פישר, ירושלים תשסב. מה"ר ת150; ספה"ל 2015A10381

*אבן ישראל עה"ת (תשסז), ר' ישראל יעקב פישר, מהד' שניה, ירושלים תשסז.

§אבן לב, ר' יהודה ליב יפה, וילנא תרס. מה"ר א505; מוהר"ק ש2594; ספה"ל 23V10611 להורדת הספר כולו

אבן מלוכה (ברון, תשעה), ר' יוסף חיים בארון, מודיעין עלית תשעה.

אבן מלוכה (ברון, תשעז) ירושלים תשעז. עם הוספות על מהד' תשעה, ובעימוד שונה. ספה"ל 2019 A 9855; ב"א A531 ברו.אב

אבן מלוכה (רביע), ר' יוסף חיים סתהון רביע, ירושלים תשנו. ספה"ל 96A5412; ב"א A531 סתה.אב

§אבן משה (לונץ), ר' אליהו משה לונץ, ירושלים תרעד. מוהר"ק ים304; ספה"ל R4= 23 V 10663; ב"א R A455.1 לונ.אב; להורדת הספר כולו

*אבן פינה (נשר), ר' בן ציון נשר, ת"א תשנד. מה"ר ש5; ספה"ל 2°96A460; ב"א A572 נשר.אב

§אבן פינה (פורת), ר' מרדכי פורת, ב"ב תשסו, קא עמ'. ב"א A584 פור.אב

§אבן פינה (קלצקין), ר' אליהו קלצקין, פיעטרקוב תרסז. ספה"ל 23V5534; ב"א A45 קלצ.אב להורדת הספר כולו

*אבן ציון, ס' זכרון לבן ציון כהנא, ירושלים תשמז. המפתח שבספר נעשה רק עד עמ' תרס, ומשם ועד סוף הספר §. מה"ר כ220; מוהר"ק או"ק א; ספה"ל 87A2255; ב"א A508.8 כהנ(אבן) להורדת הספר כולו

*אבן שלמה (ניימן), ר' שלמה ניימן, סו"ס בנין שלמה (הכהן) ח"א, ירושלים תשנב. מוהר"ק פ3307; ב"א A572 כהן.בנ

*אבן שתיה, ר' יוחנן מאיר בקהופר, רמת בית שמש תשסה. מה"ר מ40; ספה"ל 2013A6468; ב"א A12 בקה.אב

*אבני אש (מילר), ר' שמואל אהרן מילר, ב"ב תשסו. מה"ר ש5

*אבני אש (אויש), ר' יחיאל מיכל אויש טמפלר. בראשית, נ"י תשסב - ספה"ל 2002A1770; ב"א T278 אוי.אב. שמות, נ"י תשסו - מה"ר ת85

*אבני אש (אויש) מועדים, ר' יחיאל אויש, ניו יורק תשסה, שנב עמ'. מה"ר מ230; ספה"ל ‎2°2005A7314‎

*אבני אש (אויש) על פרקי אבות, ר' יחיאל אויש, ניו יורק תשסט, שסד עמ'. מה"ר כ355; ספה"ל ‎2009A3888‎

אבני דרך, כולל פוניבז', ב"ב תשסב. חי' הרמב"ם - עמ' רד-רפד. מה"ר א100; ספה"ל 2001A5423; ב"א A584.034 יעק.אב

*אבני החושן, ר' שלמה רייזנר, בלגוריי תרצב, ד"צ ירושלים תשס (ע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425). ספה"ל 2°2001A2231, 2°23V11485; ב"א 2°A565 ריז.אב; להורדת הספר כולו

§אבני הלבנון, ר' יהודה נח בראוור, ירושלים תרפו, נדפס שנית בתוך "יבנה המקדש" גל' 215/17 עמ' 20-32. הציונים הם ע"פ החלוקה הפנימית שב"יבנה המקדש". ספה"ל 23V9188; ב"א A566.1 ברו.אב להורדת הספר כולו

§אבני השוהם (הורוויץ), ר' יעקב יוקל הלוי איש הורוויץ, לבוב תרמ, ד"צ נ"י תשנב, ע דפים. ספה"ל R2°2003A2579, S2°92A5821; ב"א A584 הור.מא; להורדת הספר כולו

אבני זכרון (ארנברג), ר' אברהם ישראל ארנברג, ב"ב תשס, שפד עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' שעז. ספה"ל 2000A6135

§אבני זכרון (ברזני), ר' שמואל אדוני (ברזני), ביתר עילית תשסג. ספה"ל 2003A8621; ב"א A081 אדו.כת תשס"ג

*אבני זכרון (פפר), ר' אלטר שאול פפר, ח"א וח"ב, סיגט-סטמר תרפג-תרצא, וח"ג, ניו יורק תרצט. מפתחות נפרדים לח"א, ח"ב, ח"ג, וקונטרס "אבנים שלמות" שבסוף ח"ב. מה"ר ש5; מוהר"ק פ2137; ספה"ל 2°23V9883; ב"א A572 פפר.אב; הרע"צ ה/7 / 171 - תמר חלק א חלק ב חלק ג

*אבני חן יומא, ר' אברהם ברוך גאסט, לונדון תשסז. המפתח אינו כולל הלכות עבודת יוה"כ (אחרי עמ' קמו). מה"ר א40; ספה"ל ‎2008A8867‎

*אבני חפץ, ר' יוחנן בנימין גולדברגר. ח"א (חי' סוגיות) וח"ב (שו"ת), נ"י תשמט - ספה"ל 2°89A4838; ב"א A584 גול.אב; הרע"צ ג\416\6 (ח"א), ה\169\7 (ח"ב). ח"ג וח"ד - מה"ר ש5; להורדת הספר כולו חלק ב חלק ג

*אבני נועם, ר' אבינועם אנסבכר, ח"ב (קניינים), אשדוד תשסה. מה"ר א500; ספה"ל 2°2003A10886 (תשסב); ב"א A565 אנס.אב

*אבני נזר, ר' אברהם בורנשטיין. ע"פ מפתח לאבני נזר, ר' שמואל נח לזנובסקי, ירושלים תשנד (ספה"ל 94A823). [רק על מדע, אהבה, עבודה, קרבנות, שופטים]. גם ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשסו. מה"ר ש5; ב"א A572 בור.אב

§אבני נזר (רובינשטיין) על ההגדה, ר' רפאל רובינשטיין, ווילנא תרכג. ספה"ל 23A1506; להורדת הספר כולו

*אבני עזר, ר' יהודה דרעי, ח"א, ירושלים תשן. ספה"ל 2°95A6353

*אבני ציון, ר' בן ציון כהן, ח"א-ח"ב-ח"ג-ח"ד, ברוקלין תשמב-תשסא. מה"ר א500 (ח"א), ש5 (ח"ד); ספה"ל 2°82A3128; ב"א 2°A584 כהן.אב; להורדת הספר כולו חלק ג חלק ד

*אבני קודש (סוגיות), ר' פנחס וייס, כללים וביאורים בסוגיות הש"ס, ח"א-ח"ב, ירושלים תשסח. מה"ר א500; ב"א A584 ויס.אב תשס"ח; הרע"צ ג/0.3/ 078 (תשסה)

§אבני קודש מעילה, ר' פנחס וייס, ירושלים תשסה. מה"ר א235; ספה"ל ‎2°2007A6113‎; ב"א A862 מעילה.תשסה

אבני שהם (זילברמן), ר' שאול משה זילברמן, אנטוורפן תשנא. חי' הרמב"ם בעמ' לט-מז. ספה"ל 2°92A122; הרע"צ ג/5 / 0881

*אבני שהם (פרץ), ר' אברהם פרץ, ח"א, שלוניקי תרח. מה"ר א60 (מחסן); מוהר"ק ש3410; ספה"ל 2°23V10840; ב"א A584 פרץ.אב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§אבני שהם (רובינשטיין), ר' שמואל משה רובינשטיין, ורשה תרסב, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 23V10893 (תרסב), S2°94A338 (תשנד); ב"א A572 רוב.אב להורדת הספר כולו

*אבני שהם (שחור, תשנו), ר' משה לייב שחור, סדר חדש, ירושלים תשנו. ספה"ל 96A1619; ב"א T278 שחו.אב; הרע"צ א/6.4 / 011

*אבנים יקרות, ר' אברהם משה שאיא, מאנסי תשסו. מה"ר א505; ספה"ל 2007A345

*אבק דרכים, ר' ברוך קלומיטי, שלוניקי תקעד, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°23V5977, 2°91A1144; ב"א A45 קלו. אב; להורדת הספר כולו

*אבקת רוכל (תשסב), ר' יוסף קארו, מהד' אביטן, ירושלים תשסב, תשצט עמ'. מה"ר ש5; ב"א A571 קרו.אב תשסב

*אבקת רוכל (תשעז), ר' יוסף קארו, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל או"ק יהדות כ168.91; ב"א A571 קרו.אב תשע"ז

*אברהם את ידו, ר' אברהם פלג'י, ח"א-ח"ב, אזמיר תרמו, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 2°94A443 ,2°23V5927; ב"א A45 פלג.אב להורדת הספר כולו

*אברהם במחזה, ר' יהושע אברהם קריספין, אזמיר תרכט, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°93A161 ,S2°23V5996; ב"א A45 קרי.אב להורדת הספר כולו

אברהם יגל, ר' אברהם הכהן, לוורנו תרג, ד"צ נ"י תשנב. חי' הרמב"ם בדפים א-סג. מוהר"ק ש3382; ספה"ל 23V10319; ב"א A584 אבר.אב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§אגודות אזוב מדברי, ר' מיכאל דב בן יששכר, פיעטרקוב תרלט, ד"צ ת"א תשלז. ספה"ל 2°69A2237, 78A263; ב"א A584 מיכ.אג; להורדת הספר כולו

*אגודת אז"ב, ר' ברוך תאומים פרנקל ור' אפרים זלמן מרגליות, ברוקלין תשסב. מה"ר ש10; ספה"ל 2002A6058; ב"א A584 אגד.אז

*אגודת אזוב, ר' זאב נחום בורנשטיין, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשנד. מה"ר א500; ספה"ל 2°94A1783

*אגורה באהלך, ר' אליקים גטיניו, שלוניקי תקמא, ד"צ נ"י תשנ. מה"ר ש2 מחסן; מוהר"ק פ3801; ספה"ל 2°90A6769; ב"א A572 גטי.אג; מכון משה"ע פריימן ט29; מיק"פ 245 להורדת הספר כולו

*אגלי טל, ר' אברהם בורנשטיין מסוכאטשוב, מהד' יעקובזון, ירושלים תשנה, תרכט עמ'. "ח"ב" הוא אבני נזר או"ח בסדר אחר. ספה"ל 2°95A5734; ב"א A562.2 בור.אג

§אגם מים, ר' אברהם מאיר גלנצר, נ"י תשלה. מה"ר א505; ספה"ל 76A3209; ב"א A584 גלנ.אג להורדת הספר כולו

*אגרא דכלה המבואר, ר' צבי אלימלך שפירא, עם ביאור הצבי והצדק, לר' צבי אלימלך פאנעט, בני ברק תשסט. מפתח לג' החלקים בסוף ח"ב - שמות. מה"ר מ245; ספה"ל אוסף שלום 3437.11; ב"א A671.2 שפי.אג

*אגרא דפרקא (תשסה), ר' צבי אלימלך מדינוב, עם צבי תפארה, ר' מרדכי וועבער, ברוקלין תשסה, תקסג עמ'. מה"ר מ245; ספה"ל 2005A8551; ב"א A671.2 שפי.אג

*אגרא דשמעתא, ר' חיים פינחס שיינברג, על ספר שב שמעתתא, ירושלים תשלו. ע"פ מפתח בס' מפתחות חיים, ירושלים תשע (ב"א A081.03 שינ (הבל)). ספה"ל 76A2627; ב"א A584 ארי.שב(שי) תשל"ו

*אגרא לישרים, ר' אהרן חיים צימרמן, ירושלים תשמג. מה"ר א500; מוהר"ק ים6904; ספה"ל 2°83A4415; ב"א A584 צימ.אג

*אגרות הגרי"ד, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשסא. מה"ר א455; ספה"ל 2°A8210; ב"א A531 סול.אג

*אגרות הנצי"ב, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, בני ברק תשסג, שלה עמ'. מה"ר מ40; ספה"ל 2003A2999; ב"א A509.2 ברל.אג

*אגרות הראיה, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, כרך ה - שנת תרפ"ב, בהוצאת המכון ע"ש הרצי"ה קוק, ירושלים תשעט. מה"ר כ2; ספה"ל ס 169.74; ב"א A19 קוק.אג תשע"ח

§אגרות הראי"ז, ר' אהרן יצחק זסלנסקי, ירושלים תשיט. מה"ר כ220; ספה"ל 59A765; ב"א A584 זסל.אג

*אגרות משה, ר' משה פיינשטיין, שמונה כרכים. מה"ר ש10; ספה"ל או"ק יהדות 2°כ183. המפתח בסוף כל כרך (כרך שיש בו חלקים אחדים, לכל חלק יש מפתח נפרד); ספה"ל 75A2308; ב"א A572 פינ.אג; פהשו"ת 202-207; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב-ג חלק ד חלק ה חלק ו חלק ז חלק ח

*אגרות ר' יצחק אלחנן, ר' יצחק אלחנן ספקטור, שני כרכים, ב"ב תשסד. כרך ב מתחיל בעמ' שסז. מה"ר מ40; ספה"ל 2004A8706; ב"א A509.2 יוצר.הא

§אגרות תורה (עליסברג), ר' פנחס עליסברג, ריגא תרצז, סב עמ'. ספה"ל 55A2797; להורדת הספר כולו

אגרת בקורת - נמצא בתוך ספרי מהר"ץ חיות

*אגרת הטיול (תשעה), ר' חיים בן בצלאל מפרידבורג, עם "טיול בפרדס", ר' שלמה זלמן ערנרייך, נ"י תשעה, תמו עמ'. ספה"ל 2016A5780; ב"א A867 חיי.אג

*אגרת הפורים (לאער), ר' אהרן שלמה לאער, לייקווד תשסח. מה"ר מ220; ספה"ל 2008A3484; ב"א A384.3 לאו.אג להורדת הספר כולו

*אגרת על הבטחון (תשסב), ר' יוסף זלמן בלוך, הוצאה שנייה, מאנסי תשסב. מה"ר מ40; ב"א A410.3 בלו.אג

*אגרת על הבטחון (תשע), ר' יוסף זלמן בלוך, מהד' ג, תשע. ב"א A410.3 בלו.אג תשע

*אדם בישראל = אדם בישראל - משפט ותולדה, ר' יצחק אריגור, ת"א תשז. מה"ר פ400; ספה"ל 47A595; ב"א A411.797 ארי.אד

*אדם וביתו (תשסב), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשסב, 168 עמ'. מה"ר מ178; ספה"ל 2016A3433

*אדם וביתו (תשסט), ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשסט, 207 עמ'. מה"ר מ178; ספה"ל או"ק יהדות ס171.32‎; ב"א A411.761 סול.אד תשס"ב

אדמת יהודה, ר' יהודה טנוג'י, סו"ס צמח דוד, לוורנו תקפח, ד"צ ירושלים תשמב. חי' הרמב"ם בדפים טו-יט. מוהר"ק ש2575; ספה"ל 2°83A1395; ב"א A584 אדר.בר; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*אדמת קדש, ר' נסים חיים משה מזרחי, ח"ב, שלוניקי תקטז, ד"צ נ"י תשנא. מה"ר ש10; ספה"ל 2°23V9768; ב"א A572 מזר.אד; מיק"פ 90; פהשו"ת 107 להורדת הספר כולו

אדני היד החזקה, ר' אדניהו הכהן קראוס. מדע-זמנים, תשל - מוהר"ק פמ425; ספה"ל 70A3075. נשים, תשלב-תשלה - מה"ר א435. קדושה - מה"ר א435. ב"א A531 קרא.אד (מדע-נשים); הרע"צ ד/(3)3 / 070

*אדני נחושת, ר' יו"ט שוורץ, ח"א, נ"י תשן. מה"ר ש10; מוהר"ק פ4800; ב"א A572 שור.אד להורדת הספר כולו

*אדרת אליהו (הצרפתי), ר' אליהו הצרפתי, על התורה, ירושלים תשנז. מה"ר ת150; ספה"ל 2°96A4496; אוסף שלום 13611; ב"א A451 אלי.אד; הרע"צ ל\084\1.6

*אדרת אליהו (קובו), ר' אליהו קובו, בתוך "שני המאורות הגדולים", קושטא תצט, ד"צ נ"י תשנא. מסומן בטעות סט כדף "ע"; אצלנו הסימון הוא לפי המספר האמיתי. מה"ר על150 מחסן; ספה"ל 2°91A818, S2°97A4646; ב"א A571 שני.המ; מיק"פ 1029 ח"א ח"ב

§אדרת אליהו (קוצין), ר' אליהו קוצין, פיטסבורג תרעז. ספה"ל 23V6436; ב"א A452 קצי.אד; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*אדרת אליהו (ראם), ס' זכרון לר' אליהו ראם, ירושלים תשמח, תי עמ', ע"פ מפתח בד"צ תשנא. מה"ר כ220; ספה"ל 88A4542; ב"א A508.8 ראם(אדר)

אדרת המלך, ר' אליהו דניאל בוקארה, ירושלים תשסה. מה"ר א455; ב"א A531 בוק.אד; הרע"צ ד/(3)3 / 209

*אהבת אברהם, ר' אברהם מרדכי אלברט, אשדוד תשסג. ב"א A584 אלב.אה; הרע"צ ג/6 / 617; להורדת הספר כולו

*אהבת איתן הוריות, ר' אברהם רוטנברג, ירושלים תשע, ריא עמ'. ספה"ל 2011A6988; ב"א A584.0491 רוט.אה

§אהבת דוד (וועגער, תרלב), ר' שלום דוד מאירוביץ אב"ד וועגער, וילנא תרלב. ספה"ל 23V5811; ב"א A45 מאי.אה; להורדת הספר כולו

*אהבת דוד (חיד"א, תשכז), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשכז, תשמו. מה"ר מ40, מ220; ספה"ל 80A3435 (תשכז), S86A5209 (תשמו); ב"א A452 אזו.אה (תשמו)

*אהבת דוד (תקנט), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנט. ב"א A452 אזו.יו; להורדת הספר כולו

אהבת המלך, ר' שלמה קורח, בני ברק תשעה.

*אהבת חיים (דייטש), ר' חיים יהודה סג"ל דייטש, מהד' ב"ב תשסז. מה"ר ת150; ב"א A451 דיט.אה

*אהבת חסד, ר' ישראל מאיר הכהן, מהד' זיכרמן, ירושלים תשסג. מה"ר מ140; ב"א A411.777 הכה.אה תשסג; הרע"צ ח/7.4 / 011

*אהבת יעקב, נישואין, ר' יעקב יצחק רבינוביץ, בני ברק תשעג. ספה"ל 2016A6782

*אהבת עולם (דיהרנפורט), ר' שלמה אלגזי, דיהרנפורט תנג, ד"צ נ"י תשמט. מה"ר מ40; מוהר"ק ד210; ספה"ל 2°90A1424; ב"א A45 אלג.אה; להורדת הספר כולו

*אהבת עולם (תשס), ר' שלמה אלגזי, נ"י תשס. ספה"ל 2000A8661; ב"א A45 אלג.אה תש"ס

*אהבת ציון (תקצד), ר' יחזקאל לנדא, סדילקאב תקצד. מה"ר מ40; ספה"ל 2°59A382

*אהבת ציון (תשסד), ר' יחזקאל לנדא, מהד' מכון מים מדליו, ביתר עילית תשסד. מה"ר מ40; ספה"ל 2004A10090, ואוסף שלום

§אהבת קדומים (זכור אהבת קדומים), ס' זכרון לר' יצחק אברמוביץ, רמת יצחק תשנז. מה"ר כ220; ספה"ל 97A2151; ב"א A508.8 אבר(זכו); הרע"צ פ\226\7

*אהל אבות, ר' אברהם מרדכי לדרמן, ב"ק, ירושלים תשסד. מה"ר א140; ב"א A584.041 לדר.אה; הרע"צ ג/5 / 1105

*אהל אברהם, רבי אברהם חיים שמחה בונם מיכלזאהן, תשסג. מה"ר מ308; ספה"ל 2005A4682

*אהל דוד (קהן) ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ו, ח"ז, ר' דוד קהן, ברוקלין תשלו ואילך. מה"ר ת380; מוהר"ק ב2681 (א-ב); ספה"ל 76A4990 (ח"א); ב"א T17 קהן.אה (א-ב, ד-ה)

*אהל חייא, לזכר ר' חיים אליעזר צוובנר, על קידושין, תשסו. ב"א A584.037 אהל.יצ

אהל חיים ח"ד, שינויי נוסחאות מכתבי יד ודיון במשמעותם, מכון אריאל, נ"י תשנט. ספה"ל 2°88A2536, אוסף שלום 14259.2; ב"א A018 אהל.חי; הרע"צ פ/5.1 / 046

אהל יהושע - ר' דובר שלום

§אהל יהושע (הלר), ר' יהושע ב"ר אהרן הלר, וילנא תרמב, ד"צ ירושלים תשלד, 40 עמ'. ספה"ל 74A3258; ב"א A45 הלר.אה; להורדת הספר כולו

אהל יוסף (מולכו), ר' יוסף מולכו, שלוניקי תקטז, ד"צ ירושלים תשנ. חי' הרמב"ם בדפים פח-צו. גם ע"פ מפתח. מוהר"ק פ553; ספה"ל 2°90A5703; ב"א A572 מול.אה; מהד' פרידברג; מיק"פ 106; להורדת הספר כולו

*אהל יעקב (קרנץ, תשעא), ר' יעקב קרנץ, ירושלים תשעא. ספה"ל 2010A1448; ב"א T278 קרנ.אה

אהל יצחק, ר' יצחק הכהן חסיד, שלוניקי תקסא, ד"צ נ"י תשנא. חי' הרמב"ם במיספור שני, דפים א-נב. גם ע"פ מפתחות לתשובות ולדרושים. מה"ר ש2 מחסן; ספה"ל 2°23V9671; ב"א A572 חסי.אה; הרע"צ ה/4 / 083; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*אהל יצחק, גיטין, לזכר ר' יצחק דוד שינקר, ירושלים תשסה. מה"ר א105; ב"א A584.036 אהל.יצ; הרע"צ ג/(8)4.9 / 084

*אהל יששכר, ר' יששכר דב גולדשטיין, ירושלים תשן. מה"ר ש10; ספה"ל 2°90A3259; ב"א A572 גול.אה

אהל ישרים, ר' יצחק בונאן, לוורנו תרו [שונה ממהדו' תריז], ד"צ ירושלים תשנו. ע"פ מפתח בסוף ספרו ברית יצחק. מוהר"ק ש1162; ספה"ל 2°23V7316; ב"א A867 בונ.אה; מיק"פ 441; להורדת הספר כולו

*אהל מועד (לסר) חי' בית המדרש, ר' אברהם יעקב גרשון לסר, שיקגו תרנז. ספה"ל 71A1846; ב"א A452 לסר.אה להורדת הספר כולו

*אהל משה (הורוביץ), ר' אליעזר משה הלוי הורוביץ, ח"א, ורשה תרמט, ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשכח - מה"ר א310. ח"ב, ירושלים תשל - מה"ר א500; מוהר"ק ש926; ספה"ל 2°70A4674; ב"א A584 הור.אה; להורדת הספר כולו חלק א, חלק ב

§אהל משה (וינברג), ר' משה וינברג אב"ד וולכרום, פיעטרקוב תרסח, ד"נ בני ברק תשלה. יש מספור דפים נפרד ל"פתח האהל" ולגוף הספר. יש דילוג מדף ח עד דף יא - טעות במספור ולא חסר חומר. המפתח לא כולל את חלק הדרוש, מדף ע ואילך. המפתח כולל את קונטרס "הלך דבש", אחרי חלק הדרוש. ספה"ל 2°41A1592; ב"א A584 וינ.אה; להורדת הספר כולו

§אהל משה (לוין), ר' משה אהרן לוין, ח"א-ח"ג, וילנא תרפו, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 36A1911, 2°92A5843; ב"א A584 לוי.אה; להורדת הספר כולו

*אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים, ר' משה פרהנד, על התורה ומועדים, ח"א וח"ב, נ"י תשסה. מה"ר מ245; ספה"ל 2005A1957; ב"א T278 פור.אה; להורדת הספר כולו על התורה ח"ב - מועדים, דרשות

*אהל משה (פרהנד) סוגיות, ר' משה פרהאנד, לייקווד תשסח, 17 + תקכב עמ'. מה"ר א505; ספה"ל 2009A4062; ב"א A584 פור.אה

*אהל משה (שיינרמן), ר' משה יוסף שיינרמן, ענייני המקדש והגלות, נ"י תשסז. מה"ר מ40; ספה"ל 2006A2641; ב"א A385 שינ.אה; להורדת הספר כולו

*אהל נפתלי, ר' נפתלי צבי הורוויץ אבד"ק ראפשיץ, עם ספר זכרון יצחק, תולדות ר' יצחק הלוי איש הורוויץ, ליקט אברהם חיים שמחה בונם מיכלזון, נ"י תשסד, שמז עמ'. מה"ר מ245; ספה"ל 2004A3761

§אהל רחל (סופר), ר' שמחה סופר, וינה תרפג (בסוף ספר שערי שמחה). ספה"ל 42A999; ב"א T278 סופ.שע להורדת הספר כולו

§אהל שרה, סו"ס חגיגת שלמה, ר' שלמה מילר, פתח תקוה תשכט. ספה"ל 92A5935; הרע"צ ד/(3)3 / 053 +תמר

§אהל שרה לאה, לזכר שרה לאה רוטשטיין, ירושלים תשנט. מה"ר כ220; ספה"ל 2°2003A1550; ב"א A508.8 רוט(אהל) להורדת הספר כולו

§אהל תורה (קוק), ר' איסר דב קוק, ירושלים(?) תשנד(?). מה"ר א505

§אהלה של תורה, בית תלמוד להוראה דחסידי גור, ח"ב, ב"ב תשלה. מה"ר כ220; ספה"ל PA9491; ב"א X4001; הרע"צ פ\064\6

§אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א סי' י, יב, טו, כג, כה, כט, מד-מו, גראיבו תרסט, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 2°23A9401, S2°92A2750;
ב"א A572 מיל.אה; להורדת הספר כולו

*אהלי חיים, לזכר ר' אליהו חיים שפירא, ישיבת וולוז'ין, ירושלים תשנא. מה"ר כ220; ספה"ל 91A1822; הרע"צ פ\170\6

אהלי יהודה (אמדו), ר' יהושע יהודה אמאדו, שלוניקי תקפא, ד"צ ירושלים תשן. מוהר"ק ת743; ספה"ל 2°23V6102, S2°90A5946; ב"א A451 אמד.אה; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

אהלי יהודה (הכהן), ר' יהודה בן שלמה הכהן, ח"ב, ירושלים תרג, ד"צ נ"י תשנא, קמה דפים. חי' הרמב"ם בדפים א-טז. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר על128 מחסן; מוהר"ק ים4026; ספה"ל R2°35V4107, S2°91A1143; ב"א A867 יהו.אה; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*אהלי יעקב (הוסיאטין), ר' יעקב פרידמן מהוסיאטין, חלק ב, מהד' שרייבר, ירושלים תשנו. ספה"ל אוסף שלום 3910.1‎ (תשסח); ב"א A671.3 פרי.אה (תשסו)

§אהלי יעקב (לויטאן), ר' בן ציון יעקב לויטאן, קעדאינאי תרצו. להורדת הספר כולו

*אהלי יעקב (פפנהיים), ר' אברהם שמואל פפנהיים, ב"ב תשעג. המפתח רק לחי' ר"ח הלוי ולחי' הגרי"ז. ספה"ל 2014A7769; ב"א A584 פפנ.אה

אהלי יצחק, ר' יצחק בונאן, לוורנו תקפא. חי' הרמב"ם דפים קסו-קעב. מוהר"ק ש590; ספה"ל 2°23V10408; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§אהלי שם (גינשטלינג), ר' מנחם אליעזר גינשטלינג, ירושלים תשלב. ספה"ל 72A1261; ב"א A584 גינ.אה

*אהלי שם (גנצפריד, תשעז), ר' שלמה גנצפריד, בעריכת ר' דוד כץ, נ"י תשעז. ספה"ל 2°2018A726; ב"א A564.1 גנצ.אה תשעז

*אהלי שם (פרץ), [ר' מיכאל פרץ]. כתובות, ירושלים תשלט - מה"ר א90; ספה"ל 81A1254; ב"א A584.032 פרץ.אה. ב"מ, נ"י תשמא - מה"ר א155; ב"א A584.042 פרץ.אה. ב"ב, ירושלים תשמב - מה"ר א175; ספה"ל 82A1597; ב"א A584.043 פרץ.אה

*אהלי תם, ר' תם בן יחייא, מהד' תשנט. מה"ר ש10; ספה"ל 2000A537; ב"א A571 יחי.אה להורדת הספר כולו

*אהליך יעקב, ר' אברהם וידר, ירושלים תשמט. מה"ר א310; ספה"ל 2°89A2240; ב"א A584 ויד.אה

*אהלים, ר' יהודה ליב דיסקין, ר' בנימין דיסקין, ר' יצחק ירוחם דיסקין, ירושלים תשנג. מה"ר א52; ספה"ל 93A3842; ב"א A584.0291 דיס.אה

§אודה ה', ר' דניאל גיראסי, ונציה תמב. ספה"ל R8°23V5617; אוסף שלום R5070; ב"א A45 ג'רס.או להורדת הספר כולו

*אוהב ישראל (תשמ), ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשמ. מה"ר מ250; ספה"ל או"ק יהדות ע71.37

*אוהב ישראל (תשעה), ר' אברהם יהושע העשיל מאפטא, מהד' עוז והדר, תשעה. מה"ר מ250; ב"א A671.2 אבר.או תשע"ה

§אוהב מישרים, ר' בועז ברוך מילר, ב"ב תשסג. כולל ס' כלילת יופי, בסוף אוהב מישרים. מה"ר א505

§אוהב שלום, ר' אבוש אייזנער, קולומיה תרמ. ספה"ל 35V827; ב"א A465 איז.או להורדת הספר כולו

§אוזן שמואל, ר' שמואל אבילה, אמשטרדאם תעה, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל R2°23V5471; ב"א A452 אבי.אז להורדת הספר כולו

*אולם המשפט, ר' יוסף זונדל הוטנר (חלק מספרו חבל יוסף), ורשה תרמ, תרפב, ד"צ ירושלים תשלא, תשנט (ע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425). מה"ר פ400; ספה"ל 2°2000A3805, 71A3404, 2°23A11453; ב"א A565 הוט.הב; להורדת הספר כולו

§אומר לציון, ר' אהרן פריד, אוהל תרלב. מה"ר א505; מוהר"ק פ1992; ספה"ל 41A1191; ב"א A584 פרי.או להורדת הספר כולו

*אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה, ר' יעקב מאיר שכטר, תשעד. ב"א A673 שכט.אס

*אוסף אמרים (שכטר) חנוכה, ר' יעקב מאיר שכטר, תשעה. ב"א A673 שכט.אס

*אוסף אמרים (שכטר) מידות, ר' יעקב מאיר שכטר, תשעג. ספה"ל 2015A6935; ב"א A673 שכט.אס

*אוסף אמרים (שכטר) קדושה וטהרה, ר' יעקב מאיר שכטר, תשעט. ב"א A673 שכט.אס

*אוסף חידו"ת (קוטלר) = אוסף חידו"ת ממרן הגר"א קוטלר, ירושלים תשמג. מה"ר א505; ספה"ל 84A2363; ב"א A584 קוט.אס

*אוסף מאמרי מוסר וחכמה (תשנט), מאמר 'אזהרת שבת', מאמר 'דקדוק חברים', מאמר 'שפת אמת', דרשת ר' חיים מוואלאזין, הנהגות מר' חיים אריה ליב מסטאוויסק, מאמר 'סדר למשנה', ר' יצחק מאלצאן, מהד' מישור, ארץ ישראל-ניו יורק תשנט. מה"ר מ110; ספה"ל 73A2660

*אוסף מכתבים (שכטר), ר' יעקב מאיר שכטר, ח"א-ח"ד, תשעו. ספה"ל 2016A5145; ב"א A673 שכט.אס

*אוסף פס"ד של ב"ד הגדול לערעורים, ירושלים תשי (ע"פ מפתח בתוך המפתח המאוגד לפד"ר כרכים א-טו). מה"ר קבצים; ספה"ל 50A1222; ב"א 5511X; להורדת הספר כולו

§אוצמפה"ת (=אוצר מפרשי התלמוד). כשיש שני (או יותר) מספורי הערות לאותו עמוד בגמרא (מפני שיש משנה באמצע העמוד), המספור הראשון צוין "ח"א", והשני צוין "ח"ב" (וכך הלאה). ב"מ ח"א-ח"ד, מהדורת תשמ"ז - מה"ר א155; ספה"ל או"ק יהדות י283; ב"א A584.042 אוצ.מפ. חלה - מה"ר כ345

*אוצר א"י, ר' ישראל אריאל, ו' חלקים, ירושלים תשעג. ספה"ל 2°2011A1167

*אוצר דרשות ומאמרים (אלתר), חלקים א-ג, ר' פנחס מנחם אלתר, ירושלים תשע-תשעד. ספה"ל 2017A4295; ב"א A671.3 אלת.או

*אוצר המאמרים (תשס), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשס. מה"ר מ40; ב"א X-6240

*אוצר המאמרים (תשסא), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשסא. מה"ר מ40; ב"א X-6240

*אוצר המאמרים (תשסג), ר' אשר זאב וייס, אשדוד תשסג. מה"ר מ250; ספה"ל 2003A2939 (תשסב); ב"א X-6240

אוצר המלך, ר' צדוק הכהן מלובלין, לודז תרצט, ד"צ ירושלים תשס, נו + נג דפים. השמטות, מעמ' 106. הגהות - עמ' 111. מה"ר א455; מוהר"ק פ473; ספה"ל 50A1364; ב"א A531 הכה.או; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

אוצר הסוטה, ר' אליעזר צבי רבל, נ"י תשא. מה"ר א435; מוהר"ק פמ159; ספה"ל 41A685; ב"א A53 רבל.או להורדת הספר כולו

§אוצר הרעיון והמחשבה (חייט), ר' דב אריה חייט, בוסטון תרצו. המפתח הוא לחלק ההלכה, בעמ' 104-120. ספה"ל 36A1664; ב"א A451 חיט.או; להורדת הספר כולו

*אוצר השבת, ר' אשר אנשיל כץ, ח"א-ח"ב, ירושלים תשלח-תשמב. מה"ר פ55; ספה"ל 2°79A780; ב"א A562.2 כץ.או (ח"א)

*אוצר התולדות, ר' יעקב יוסף מפולנאה, בעריכת ר' שמעון וייס, נ"י תשסה. מה"ר מ250; ספה"ל 2005A1321

אוצר חיים - ראה גם: ספרי ר' ישועה הלוי

*אוצר חיים, ר' חיים קיצע, ח"ב, ת"א תשכב. מה"ר א60; ספה"ל 2°63A1368; ב"א A572 קיצ.או תשנ"א

*אוצר יסודי שביעית, ר' יהודה יעקב דיקמן, ירושלים תשס. מה"ר פ700; ב"א A563.3 דיק.או

§אוצר יראת ה', ר' אברהם אליעזר גדנסקי, רמת גן תשיט. מה"ר כ330; ספה"ל 60A1316; ב"א A410.3 גדי.או

§אוצר מפרשי הירושלמי, סוכה, מפעל תלמוד ירושלמי, ערד תשנד. מה"ר כ460; הרע"צ ג/(3)1 / 021

אוצר מפרשי הרמב"ם, שבת ח"א-ח"ב, חמץ, שופר, מגילה, מכון אוצר מפרשי הרמב"ם, ירושלים תשסט ואילך. מה"ר א425; ב"א A531 שינ.או; הרע"צ ד/(1)3 / 033

§אוצר נחמד (גרינוולד), ר' יקותיאל יהודה גרינוולד, תשנג. מה"ר כ220; ספה"ל 94A434; ב"א X1739

§אוצר נחמד (סילברסטון), ר' גדליה סילווערסטאן, וושינגטון תרפו. ספה"ל 23V6421 להורדת הספר כולו

אוצרות המלך, ר' מאיר לוריא, ב"ב תשלה. מה"ר א410; ספה"ל 72A2581; ב"א A531.08 לור.או

*אוצרות הקידוש, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשנח. מה"ר פ57; ספה"ל 2000A4530; ב"א A562.2 ליב.בש

אוצרות הרמב"ם, ר' יהושע גרוס, ליקוטים, ב"ב תשעג. הופיע תחילה בקבצי "דבר מלכות". ספה"ל 2014A11318; ב"א A531 גרו.או

§אוצרות השיעורים, ר' ישראל יצחק פיקארסקי, נ"י תשכב. מה"ר א500; מוהר"ק ש2160; ספה"ל 2°75A5350; ב"א A584 פיק.או

אוצרות השמיטה לחכמי תימן, כולל "שם טוב", לר' שמואל כסאר, עם ביאורים מר' נריה חובארה, ב"ב תשסא. חי' הרמב"ם הם רק חלק מהספר, אבל במספור עמודים נפרד. מה"ר א435; ספה"ל 2001A1075; ב"א A563.8 אוצ(לוי)

*אוצרות חיים חי' סוגיות, ר' יוסף חיים, ירושלים תשנג. מה"ר מ45; ספה"ל 94A1506; ב"א A584 יוס.או

*אוצרות יהושע, ר' יהושע שאול, ח"א וח"ב, ב"ב תשסד. ח"ב מתחיל בעמ' רעה. מה"ר א195; ספה"ל (2°2004A8715); ב"א A584 שאו.או

אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, על כל הרמב"ם, ירושלים תשלט

אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, הל' יסודי התורה, דעות, תלמוד תורה, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A255 (הל' ת"ת מופיע לפני האחרות); ב"א A53 גור.או

אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, הל' תשובה, ירושלים תשמג. מה"ר א415; ספה"ל 85A81

אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, הל' תענית, ירושלים תשמו. חי' הרמב"ם בעמ' א-רי. ספה"ל 87A3246

אור אברהם, ר' אברהם איתיאל גורביץ, הל' מגילה וחנוכה, ירושלים תשמה. מה"ר א425; ספה"ל 86A163; ב"א A562.3 גור.או

*אור אברהם (זוועהיל), ר' אברהם גולדמן מזוועהיל, מכון "אל ההרים", ירושלים תשעו. ספה"ל 2019A570; ב"א A671.3 גול.או

*אור גדול, ר' ירוחם יהודה ליב פרלמן, וילנא תרפד. ע"פ מפתח במהד' מכון ירושלים, ירושלים תשמז. מדף קע והלאה מופיע רק במהד' תשמז. מה"ר א500; מוהר"ק פ2832; ספה"ל 2°89A365; ב"א A572 פרל.או; להורדת הספר כולו

*אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז), ר' שלום מוסקוביץ, שני כרכים, לונדון תשסז. מה"ר מ250; ספה"ל 2007A8076; ב"א A671.3 מוס.או

§אור דוד, ר' דוד יונגרייז, על סוגיות, ירושלים תשלד. מה"ר א500; ספה"ל 2°75A3046; ב"א A584 יונ.או; להורדת הספר כולו

§אור האורים, ר' אורי משה גורדון, לודז תרפח, ד"צ נ"י תשנב. בטעות צוינו בספר שני סימנים "סי' מח"; קראנו לראשון "הראשון" ולשני "השני". ספה"ל 42A323; ב"א A584 גור.או; להורדת הספר כולו

*אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א, מכון אופק, ירושלים תשנט. מה"ר ר65; ספה"ל 99A3864; ב"א A581 תלמ.חד

*אור הגנוז (הכהן), ר' יהודה לייב הכהן מהאניפאלא, ירושלים תשסו. כולל חיבורו "וזאת ליהודה" על המשנה. מה"ר מ250; ב"א A671.1 יהו.או; הרע"צ כ/5 / 076

*אור החיים, ר' חיים בן עטר, ע"פ מפתח בס' יד אור החיים הקדוש ותולדותיו, ת"א תשמא. להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

§אור החיים (שיטץ), ר' חיים ב"ר יוזפא שיטץ, פפד"מ תרכג. ספה"ל 23V6052; ב"א A45 שיץ.או; להורדת הספר כולו

אור הישר, ר' שמואל יצחק הילמן, ירושלים תשט-תשי, ד"צ ירושלים תשלז. ספריית מכון הלכה ברורה; ספה"ל 2°49A1020; ב"א A531 היל.או; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*אור הלבנה (חילו) בישול, ר' יהושע חילו, הלכות בישול בשבת, לייקווד תשסז. מה"ר פ57; ספה"ל 2007A3473

*אור הלבנה (חילו) שהייה, ר' יהושע חילו, הלכות שהייה חזרה והטמנה בשבת, תשסט. ספה"ל 2010A592; ב"א A562.2 חיל.או; להורדת הספר כולו

*אור הלבנה (רובין), ר' ישראל נתנאל רובין. גם ע"פ מפתח. ח"א, ירושלים תשסז, שנ עמ' - מה"ר א420. ח"ב, ירושלים תשסג - מה"ר א450. ח"ד, ירושלים תשסב - מה"ר א450. כולם - ספה"ל 2°2002A8052; ב"א A531 רוב.או; מכון משה"ע ח254; הרע"צ ד/(3)3 / 190

§אור המאיר (קובץ), קובץ חידושי תורה, ח"א, ירושלים תשמד, ח"ב - תשמה. מה"ר כ220; ספה"ל PA13750; ב"א X4448

*אור המאיר (שפירא), ר' יהודה מאיר שפירא, פיעטרקוב תרפו. מוהר"ק פ6; ספה"ל 2°57A258; ב"א 2°A572 שפי.או [יש במפתח רק פרקים ולא הלכות]; להורדת הספר כולו

§אור המזרח חל"ד. ב"א או"ק יהדות B13; הרע"צ פ/6 / 112 +תמר

§אור המערב תשרי תשמט (שנה א חוב' ב), טבת תשנא (שנה ב חוב' ז). ב"א X4938; הרע"צ פ/6 / 183

*אור הנר (ליברמן), ר' דוד משה ליברמן, קרית ספר תשסא. מה"ר א15; ספה"ל 2°2001A3750; ב"א A584.021 ליב.או

*אור הנר (ראטה), ר' נחמיה ראטה, ירושלים תשנז, 188 עמ'. מה"ר א505; ספה"ל 97A919; ב"א A508 רוט.או

אור הנר - ר' גם אילנא דחיי

§אור הצבי, ר' צבי הירש ברל"ס, לובלין תרלה, ד"צ נ"י תשנה, 331 עמ'. ספה"ל 2°98A3474; ב"א A45 ברל.או; להורדת הספר כולו

*אור הציצית, ר' אברהם מרדכי דוידוביץ', ירושלים תשנו, קצח עמ'. ספה"ל 2°96A2116; ב"א A562 דוד.או

*אור הרעיון, ר' מאיר דוד כהנא, ירושלים תשנג, תלו עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל 92A5889; ב"א A19 כהנ.או; להורדת הספר כולו

§אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג, ירושלים תשמז. מה"ר כ220; ב"א X5205

*אור השמש (בנדר), ר' שמעון שלמה מבענדער, ירושלים תשסח, רג + נט עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל, אוסף שלום 3359.1; ב"א A671.2 ורט.או תשס"ח

§אור השמש (פולייב), ר' משה אהרן פולייב, נ"י תשיט [כל הספר משולב בתוך ספרו אורח מישרים]. מה"ר א505; ספה"ל 62A2225; ב"א A584 פול.או; להורדת הספר כולו

*אור התורה (צמח צדק), על התורה, נ"ך (ח"א-ח"ב), אסתר ושיר השירים, ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), נ"י תשכא-תשמז. ספה"ל 62A708. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד-תשמב, כולל הוספות מספר המפתחות לספרי הצמח צדק, מהד' ברוקלין תשעג. [לוח למציאת העמוד בכרכים השונים: בראשית עמ' א-רכז (2-452) = בראשית-ויצא. עמ' רכח-תנח (454-916) = וישלח-ויחי. עמ' תע-תרעב (940-1344) = בראשית כרך ג. עמ' תרעג-תתלג (1346-1666) = בראשית כרך ד. עמ' תתלה-תתריג (1670-2026) = בראשית כרך ה. עמ' תתרכ-תתשמט (2040-2298) = בראשית כרך ו. שמות עמ' א-שנ = שמות-בא. עמ' שנא-תרצב = בשלח. עמ' תשיט-א'נב = יתרו. עמ' א'עה-א'שכד = משפטים. עמ' א'שמה-א'תשצח = תרומה-תצוה, פ' זכור. עמ' א'תתכג-ב'רמ = תשא-פקודי. עמ' ב'תעא-ב'תתכב = שמות כרך ז. ויקרא עמ' א-שמ = ויקרא כרך א. עמ' תכה-תשיז = ויקרא כרך ב. במדבר עמ' א-רצג = במדבר-נשא. עמ' שכא-תשכז = בהעלותך-קרח. עמ' תשנט-א'רכה = חקת-פנחס. עמ' א'רנה-א'תקיח = מטות-מסעי. ח"ה - אחרי א'תקיט. דברים עמ' א-תלד = דברים-ואתחנן. עמ' תעט-תתשלה = עקב-תבא. עמ' א'קפט-א'תרז = נצבים-יוה"כ. עמ' א'תרטז-א'תתקמז = האזינו-ברכה. חלק ה - אחרי א'תתקמח]. ספה"ל 62A708 {על התורה), אוסף שלום 4479 (על התורה), 81A212 (על אסתר); ב"א A672 שנ(3)או תשמ"ג (על התורה); אור התורה בראשית א אור התורה בראשית ב אור התורה בראשית ג אור התורה בראשית ד אור התורה בראשית ה אור התורה בראשית ו אור התורה שמות א אור התורה שמות ב אור התורה שמות ג אור התורה שמות ד אור התורה שמות ה אור התורה שמות ו אור התורה שמות ז אור התורה שמות ח אור התורה ויקרא א אור התורה ויקרא ב אור התורה ויקרא ג אור התורה ויקרא ד אור התורה ויקרא ה אור התורה במדבר א אור התורה במדבר ב אור התורה במדבר ג אור התורה במדבר ד אור התורה נביאים כתובים א אור התורה נביאים כתובים ב בטקסט מלא

*אור התורה (תאומים), ר' שלום תאומים, שני כרכים, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשנט. מה"ר מ250; ספה"ל 2000A3355, אוסף שלום 4867.1; ב"א T278 תאו.או

אור התשובה, ר' יצחק בר שושן, ב"ב תשמא. מה"ר א415; מוהר"ק פמ424; ספה"ל 81A3483; ב"א A53 בן-שוש.או. [מהדורה מתוקנת, ראשון לציון תשמה, ספה"ל 90A3333]

*אור זרוע השלם, ר' יצחק מווינה, מהד' מכון ירושלים. שבת - ירושלים תשסא. מועדים - אור עציון תשסו. מה"ר ר165; ספה"ל או"ק יהדות 2°כ104.5; ב"א A54 יצח.או תשסא

*אור זרוע לצדיק, ר' צדוק הכהן, לובלין תרפט, ד"צ ב"ב תשכז. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; מוהר"ק ח1506; ב"א A671.2 הכה.או; להורדת הספר כולו

§אור חדש (בלומ'), ר' מאיר בלומנפלד, נ"י תשיז. ספה"ל 2°57A1940; ב"א A584 בלו.או; הרע"צ ג/6 / 429; להורדת הספר כולו

*אור חדש (מהר"ל), מהד' הרטמן, ירושלים תשעד. מה"ר מ180; ב"א T487 יהו.או

§אור חדש על ציון, ר' יצחק ריינס, וילנא תרסב, ד"צ נ"י תשו. מה"ר מ195; ספה"ל 64A2246; ב"א E041 רינ.או; הרע"צ ט/6 / 025 +תמר; להורדת הספר כולו

*אור טהרה, ר' מאיר יחיאל מאוסטרובצה, ב"ב תשנא. מה"ר א620; ב"א A566.2 הלש.מש; הרע"צ ג/6 / 378

אור יום טוב, ר' אסף לוי, הל' יו"ט פ"א, ביתר תשעב. ב"א A531 לוי.או; להורדת הספר כולו

*אור יחזקאל (לוינשטיין), ר' יחזקאל לוינשטיין. אמונה, ב"ב תשמג. מדות (=ח"ד), ב"ב תשמח. ימים נוראים, ב"ב תשנב. ח"ה = תורה ודעת. יראה ומוסר, ב"ב תשנו. מה"ר מ500; מוהר"ק ו1072; ספה"ל 78A232; ב"א A410.6 לוי.או

*אור יחזקאל (לוינשטיין) - דרכי העבודה, ר' יחזקאל לוינשטיין, בני ברק תשסא, תסא עמ'. מה"ר מ500; ספה"ל 78A232; ב"א A410.6 לוי.או

§אור יחזקאל (קור'), ר' אפרים משה קורנגוט, ח"א, פתח תקוה תשנד. ספה"ל 94A1504; ספריית מכה"ב; ב"א A567 קור.או

*אור יעקב, ר' אברהם יעקב זלזניק, שבת (=שבת וסוכה), ירושלים תשך (במהדורה זו נדפס פסחים יחד עם שבת וסוכה, אך במפתחנו צויין פסחים לפי מהדורתו השניה). מה"ר א60; שבת, פסחים וסוכה

*אור יעקב, ר' אברהם יעקב זלזניק, פסחים, ירושלים תשמה. מה"ר א30

*אור יעקב, ר' אברהם יעקב זלזניק, יבמות, ירושלים תשלז. מה"ר א80; להורדת הספר כולו

*אור יעקב, ר' אברהם יעקב זלזניק, נדרים, ירושלים תשנא. מוהר"ק ש3766; ספה"ל 2°91A4664

*אור יעקב, ר' אברהם יעקב זלזניק, סנהדרין, ירושלים תשלט - מה"ר א180; מוהר"ק ש3766; ספה"ל 2°60A832; ב"א 2°A584 זלז.או (4 חלקים); להורדת הספר כולו

*אור יצחק (הלר), ר' יהושע הלר, שערי גניבה וגזילה, ירושלים תשסב. מה"ר א505; ב"א A565 הלר.או

*אור יצחק (ראדוויל), ר' יצחק מראדוויל, ניו יורק תשסה. מה"ר מ250; ספה"ל 2005A3443, אוסף שלום 3199.1; ב"א A671.1 יצח.או

אור יקרות, ר' מאיר יצחקי, קושטנדינה תקיד, ד"צ נ"י תשנא. חי' הרמב"ם בדפים מא-נו. מוהר"ק פמ249; ספה"ל 2°23V10622; ב"א A584 יצח.או; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*אור ישע (תשסה), ר' אשר ישעיה מרופשיץ, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסה. מה"ר מ250; ב"א A671.2 רוב.או; הרע"צ כ/6 / 029

*אור ישראל, ר' ישראל סלנטר, וילנא תרס, ד"צ ירושלים. מה"ר מ500; ספה"ל 82A1939 להורדת הספר כולו (תשלא)

*אור ישראל המפורש, מהד' וייסבלום, חיפה תשסג. מה"ר מ500; ב"א A410.6 ליפ.או (תשמז)

אור ישראל - ראה השבת לקדשו

*אור ישרים (תשסב), ר' משה חיים קליינמן, מכון ברכת יוסף, אשדוד תשסב, רצו + קג עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2002A9173, אוסף שלום 3986.1

*אור לי, ר' רפאל ברוך טולידאנו. פסחים, ירושלים תשנט - ספה"ל 99A900; ב"א A584.023 טול.או. כתובות, ירושלים תשס - ב"א A584.032 טול.או

*אור ליהודה יבמות, ר' יצחק מאיר יעבץ, ב"ב תשעה, תקכו עמ'. ספה"ל 2°2016A9706; ב"א A584.031 יעב.או

*אור ליהודה קדושין, ר' יצחק מאיר יעבץ, ב"ב תשע, תעב עמ'. ב"א A584.037 יעב.או

§אור ליהודה (תשנט), ר' יצחק מאיר יעבץ, בענייני המקדש ועוד, ב"ב תשנט. מה"ר א620; ספה"ל 2°99A3567; ב"א A566.1 יעב.או

*אור לישרים (קלרמן) ב"מ, ר' אורי שרגא קלרמן, רכסים תשסז. להורדת הספר כולו

§אור לישרים (שולמן), על פירוש הרמב"ם למסכת ר"ה, ר' שמריה שולמן, ניו יורק תשיח. ספה"ל 58A2622; להורדת הספר כולו

*אור לישרים (תשסג), סו"ס אורים גדולים, ר' ישראל זאבי, ירושלים תשסג. מה"ר ש15; ב"א A584 זאב.או תשסג; הרע"צ ד/8.40 / 026

אור לציון, שביעית, ר' בן ציון אבא שאול, ירושלים תשנד. חי' הרמב"ם בעמ' קכג-קנז. ספה"ל 2°94A3856; ב"א A563.8 אבא.או

*אור לשמים, ר' מאיר הלוי מאפטא, ירושלים תשסג. מה"ר מ250; ספה"ל אוסף שלום 3428.3; ב"א A671.2 מאי.או תשסג

*אור מאיר (חדש), ר' מאיר חדש, ח"א-ח"ב, ירושלים תשסא. מה"ר מ500; ספה"ל 2002A2150; ב"א A410.6 חדש.או; הרע"צ ח/7.5 / 022

אור משה, ר' בן ציון משה מאיר מנדלבוים. זרעים מועד (הל' שבת וחמץ), ח"א, ת"א תשמח. חי' הרמב"ם בעמ' רעג-תג. קדשים, ת"א תשנ. חי' הרמב"ם בעמ' ר-ריא. ספה"ל 2°88A1001; ב"א A584 מנד.או; צילום במכה"ב (קדשים)

§אור עולם (בלומנפלד), ר' מאיר בלומנפלד, נוארק תשכט. ספה"ל 2°57A1940; ב"א A584 בלו.או; להורדת הספר כולו

§אור עולם (שניאורסון), לזכר ר' מנחם מנדל שניאורסון, כפר חב"ד תשנה. ח"ב מתחיל בעמ' 437. מה"ר כ220; ספה"ל 96A5165; ב"א A672.092 שנ(7)אור; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§אור פני יהושע, ר' יהושע בוקסבוים, נ"י תשמז. מה"ר א545; מוהר"ק ש3424; ספה"ל 2°88A2390; ב"א A584 בוק.או

אור פני מלך, ר' ניסן מאיר פייביל זקש, ירושלים תשו, הל' מתנות עניים. מה"ר א430; מוהר"ק ים36; ספה"ל 2°46A829; ב"א A531 זקש.או להורדת הספר כולו

§אור פני משה (תקנב), ר' משה בר אברהם מפלאנטש, אלטונא תקנב, ד"צ נ"י תשנה, תשסא, 87 עמ'. ספה"ל 2°98A3359; ב"א A888 קוי.אה; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

אור פני משה - ראה דברי קהלת

אור צהיר, ר' צבי הירש טורבוביץ, ת"א תשכא. מה"ר א455; מוהר"ק פמ151; ב"א A531 טור.או

אור שמח, ר' מאיר שמחה הכהן. מילואים והוספות נדפסו בסוף זמנים. מה"ר א455; ב"א A531 כהן.או; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו מדע, אהבה, זמנים נשים, קדושה הפלאה-שופטים

*אור שרגא, ר' שרגא פייש פישמן, ירושלים תשיט, תשמז. מה"ר ת390; ספה"ל 88A223

§אור תורה (בלומ'), ר' מאיר בלומנפלד, נ"י תשכב. ספה"ל 2°57A1940; ב"א A584 בלו.או; הרע"צ ג/0.3 / 085 להורדת הספר כולו

*אור תורה (בן דוד), ר' אורי בן דוד, מהד' גולדנברג, נ"י תשסא. ב"א T278 אור.או תשס"א

*אור תורה (קולמיר), ר' אורי קולמיר, בעריכת משה יחזקאל שרגא גאלדענבערג, נ"י תשסא, רעה עמ'. מה"ר ת155; ספה"ל 2°2001A4674; ב"א T278 אור.או

*אור תורה (ריסקין), בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים, ר' שלמה ריסקין, ת"א תשסח-תשעג. מה"ר ת60; ספה"ל 2009A1414; ב"א A451 ריס.או; הרע"צ ל / 1.61 / 257

*אור תורה (שוורץ), קליינוורדיין תרצב-תרצה, מפתח בד"צ נ"י תשנא. ח"א - תרצב. ח"ב - תרצג. ח"ג - תרצד. ח"ד - תרצה. מה"ר כ220; ספה"ל 2°PA16534; ב"א X981

אורה ושמחה, ר' יוסף קדיש ברנדסדורפר, הל' שבת, ירושלים תשנד. ספה"ל 94A2487; ב"א A531 ברנ.או

אורה ושמחה, ר' יוסף קדיש ברנדסדורפר, הל' חמץ, ירושלים תשנו. ספה"ל 96A5406

אורה ושמחה, ר' יוסף קדיש ברנדסדורפר, הל' שופר סוכה ולולב, גם ע"פ מפתח (המפתח אינו כולל הל' שופר סוכה ולולב). מה"ר א425; ב"א A531 ברנ.או.

אורה ושמחה, ר' יוסף קדיש ברנדסדורפר, הל' מגילה, ירושלים תשסו. מה"ר א425.

אורה ושמחה, נדה ח"ב - איסורי ביאה פרקים ד-יא, טבריה תשסט. להורדת הספר כולו

אורה ושמחה, ר' יוסף קדיש ברנדסדורפר, הל' מאכלות אסורות, ירושלים תשס. מה"ר א430.

אורה ושמחה, ר' יוסף קדיש ברנדסדורפר, הל' עיוה"כ, ירושלים תשסא (גם ע"פ מפתח). מה"ר א440; ספה"ל 2002A3065

§אורות אלים (פרנקל), ר' אליהו פרענקל, מונקאטש תרנט, ד"צ נ"י תשנג, 77 עמ'. ספה"ל 41A613, אוסף שלום 4799; ב"א T278 פרנ.אב להורדת הספר כולו

*אורות המאירים ולקוטי ישכר, ר' ישכר בער מנאדוורנא-סטמר, ור' מאיר מקליוולאנד, קליוולאנד תשסו. מה"ר מ250; ב"א A671.2 ליפ.או

אורות הרמב"ם, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, בתוך: לאורו, ר' יעקב פילבר, ירושלים תשנה, עמ' קעא-רלד [על הל' ע"ז מודפס גם בבירור הלכה ע"ז עם הערות]. מה"ר מ105; ספה"ל 95A4290; ב"א A19 קוק(פיל)

*אורות ונתיבות, ר' אברהם אליעזר ולדמן, ח"ג, מנשסטר תשעג. מה"ר מ50; ספה"ל 2003A11069; ב"א A410.3 ולד.או

*אורות חיים, ר' חיים דרוק, בענין כיבוי דליקה בשבת, ירושלים תשסח, תסא עמ'. מה"ר פ57; ב"א A562.2 דרו.או; הרע"צ ד/8.41 / 188

אורות משה = אורות משה (הרמב"ם) לאורחות חיים, ר' משה רבפוגל, תשעז. חי' הרמב"ם בעמ' 187-200. ספה"ל 2018A5511; ב"א A176.09 רבפ.או; להורדת הספר כולו

§אורח ישר, ר' שמואל יעקב רבינוביץ, וילנא תרסד, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר ש300; ספה"ל 2°92A4946 ,S2°23V9975; ב"א A572 רבי.אב להורדת הספר כולו

*אורח ישראל, ר' ישראל טפלין, לייקווד תשמח. מה"ר פ145; ספה"ל 2°88A4625; ב"א A562 טפל.או

אורח מישור (חזן), ר' רחמים אליהו חזן, ירושלים תשנח. חי' הרמב"ם - עמ' קעז-קפז. ספה"ל 2°98A5829; ב"א A572 חזן.אר; הרע"צ ה/5 / 504

*אורח מישור (פלם), ר' אליהו פלם. ח"א, על או"ח סי' צ-קכח, ב"ב תשסב. ח"ב, על או"ח סי' קסו-קסט, תשסה. ח"ג, על או"ח סי' קע-קפא, תשע. מה"ר פ35; ספה"ל 2003A6903; ב"א A37 פלם.או; הרע"צ ד/6.2 / 161

אורח מישור (קרמניצר), ר' יוחנן קרמניצר, ברלין תפג. חי' הרמב"ם בדפים לז-מג. מה"ר כ156 מחסן; מוהר"ק ט613; ספה"ל 23V11174; ב"א A583 קרמ.אר; מהד' פרידברג. [למברג תרכד, במספור דפים שונה - מה"ר א24 מחסן; הרע"צ ג/5 / 0421 - תמר; מהד' מכון הרי פישל, ירושלים תשס - מכון משה"ע ו1.31] להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§אורח משפט, ראי"ה קוק, ירושלים תשלט, תשמה. מה"ר ש15; מוהר"ק ים6966, או"ק ג; ספה"ל 79A3978 ,S85A7197; ב"א A572 קוק.אר; פהשו"ת 184-187

§אורח צדקה, ר' צדקה חוצין, ירושלים תשמד, שד עמ'. מה"ר פ560; ב"א A541 חוצ.או; הרע"צ ד/(3)5 / 032

*אורח תשובה, ר' אברהם ברלין, ירושלים תשסט.

אורחות - ראה ארחות

*אורי וישעי, ר' אורי אוירבך, נתניה תשס. מה"ר ת60 (בראשית), ת110 (ויקרא), ת125 (במדבר), ת135 (דברים); ספה"ל 2001A4955; ב"א T278 אוי.או

§אורי חיים, ר' חיים אורי ליפשיץ, ירושלים תשם, ח"א וח"ב. מה"ר א505; מוהר"ק פ4658; ספה"ל 82A3020; ב"א A508 ליפ.או

§אוריין תליתאי (אפשטיין), ר' פנחס אפשטיין, ירושלים תרעג. מה"ר א500; מוהר"ק ים735; ב"א A584 אפש.או [ד"צ עם הערות, ירושלים תשל - מוהר"ק ים5985; ספה"ל 2°71A1115]; להורדת הספר כולו

§אוריין תליתאי (תאומים), ר' משה תאומים, לבוב תרמ, קז דפים. בטעות יש שני מספורי דפים כו-לא, וכן סא-עא. מוהר"ק פ1876; ספה"ל 2°23V10085; ב"א A572 תאו.או; להורדת הספר כולו

§אורים גדולים (ריינס), ר' יצחק יעקב ריינס, ווילנא תרמז, צד דפים. ספה"ל 2°23A10912; ב"א A584 רינ.או; להורדת הספר כולו

*אורים גדולים (תקיח), ר' אברהם ישראל זאבי, אזמיר תקיח, ד"צ ירושלים תשמד. מספורי דפים שונים ל"לימודים" ולדרושים. ה"לימודים" נקראים "משפטי צדק", והדרושים נקראים "אור לישרים" [המפתח שלו גרוע מאד]. כשכתוב סתם דף הכוונה ל"לימודים". מה"ר פ560; מוהר"ק פ233; ספה"ל 2°85A1134 להורדת הספר כולו

*אורים גדולים (תשסג), ר' אברהם ישראל זאבי, ירושלים תשסג. מה"ר ש15; ב"א A584 זאב.או תשסג; הרע"צ ד/8.40 / 026

אורים ותומים, ר' יונתן אייבשיץ. ע"פ מפתח בחוברת נפרדת. מה"ר פ400; ב"א A565 איב.או להורדת הספר כולו

*אורים ותומים עם ברכת אריאל, ר' אריאל הייבלום, דיני הזמה, ירושלים תשסז, קיח עמ'. מה"ר פ400; ספה"ל 2009A6387; ב"א A565 איב.או

§אוריתא יג - מה"ר א630. יד - מה"ר א625. טו - מה"ר פ520. טז - מה"ר א630; ספה"ל PA11899; הרע"צ פ/6 / 118

§אושר ירוחם, ר' ירוחם אשר ורהפטיג, ירושלים תשכב. מה"ר א505; מוהר"ק ים1194; ב"א A584 ורה.או להורדת הספר כולו

*אות היא לעולם, ר' רפאל פנחס יהושע די שיגורא, ח"א-ח"ב, אזמיר תרטז-תרכה, ד"צ נ"י תשנא. בדף קכה האמיתי רשום קכו, ובדף קכו האמיתי רשום קכה. המפתח הוא לפי הרשום ולא לפי האמיתי. מוהר"ק פ1514; ספה"ל 2°91A1715; ב"א A584 שגו.או; מיק"פ 107; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

§אות זכרון, ר' אברהם בנימין קלוגר, פרעמישלא תרנו, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 94A1119; ב"א A453 קלו.או להורדת הספר כולו

*אות לישועה, ר' רפאל פנחס יהושע די שיגורא, אזמיר תרלה. מה"ר מ10 מחסן; ספה"ל 2°23V6047; ב"א A45 שגו.או להורדת הספר כולו

*אות לישראל (מובשוביץ), ר' ישראל מובשוביץ, ירושלים תשסב, 44 + שיט עמ'. מה"ר א505

§אות ציון, ר' בן ציון בלום, נ"י תשסג. מה"ר א505; ספה"ל 2003A3079; ב"א A867 בלו.או

*אותו אדבר, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים. נדפס יחד עם מכשירי מצוה, מודיעין עילית תשסח. מה"ר ר145; ספה"ל 2008A7842; ב"א A51 רבי.מכ

*אז ישיר, ר' אברהם זאב איצקוביץ, ב"ב תשן. ספה"ל 2°91A1017; ב"א A584 איצ.אז

*אז שמח, ר' אברהם זאב איצקוביץ, בני ברק תשסא, 24 + תקל עמ'. מה"ר מ50; ב"א A455 איצ.אז

*אז תתחזק, ר' משה יהודה שוורץ, מהדורא שניה תשסד, קעז + 30 עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 2004A9475; ב"א A671 שור.אז תשס"ד

*אזני יהושע (מהד' אדרת), ר' יהושע בנבנשתי. ח"א - בראשית-שמות. ח"ב - ויקרא-במדבר. ח"ג - דברים. ח"ד - דרשות והספדים. ב"א A451 בנב.אז

אזני ירושלים - ראה הר המוריה

*אחי וראש, ר' חיים יהודה אברהם, אזמיר תריא. מפתחות נפרדים לתשובות ולדרושים. מה"ר ש20 מחסן; ספה"ל 2°23V9618; ב"א A572 חיי.אח; מכון משה"ע ט598.82; מיק"פ 559; להורדת הספר כולו תשובות דרושים

*אחיעזר, ר' חיים עוזר גרודזנסקי, וילנא תרפב-תרפה. ע"פ מפתח באחיעזר ח"ד, ב"ב תשמו, ובאחיעזר מהדו' תשנב. מה"ר ש20; ספה"ל 2°87A1055; ב"א A572 גרו.אח; פהשו"ת 181-183 להורדת הספר כולו

§אחר האסף, ס' זכרון לר"י סרנה, ירושלים תשלא, תשכג עמ'. מה"ר כ220; ב"א A508.8 סרנ(קרב); הרע"צ פ/7 / 036

*אחרית השנים, ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, מהד' מכון אהבת שלום, ירושלים תשסה. מה"ר א535; ב"א A813 רבי.זכ; הרע"צ פ/8 / 271

§אחרית לאיש שלום, ר' אברהם ב"ר שלום בלעיש, ליוורנו תקפט, 61 עמ'. סוף ס' יד אבישלום. ספה"ל 2°23V5583; ב"א A561 בלע.יד להורדת הספר כולו

§אידנו, לזכר ר' דוב רבל, נ"י תשב. מה"ר כ220; ספה"ל 83A3653; ב"א A088 רבל.אי; הרע"צ פ/7 / 148 - תמר + אנגלית

איזה הלכות מיד חזקה ח"א, פיטרבורג תרי. חי' הרמב"ם - שני עמודים אחרי הל' ברכות (סימננו עמ' 640-641 לפי הצילום בהיברובוקס). ספה"ל 23V7835; ב"א A53 תר"י; להורדת הספר כולו

איזוב - ראה ס' איזוב

*איים בים, ר' אהרן יוסף רוזן, ברכות פסחים ומועד, תשעו. ספה"ל 2016A12125

*איים בים, ר' אהרן יוסף רוזן, יבמות כתובות ונדרים, תשעד. ספה"ל 2015A4829; ב"א A584 רוז.אי תשעד

*איים בים, ר' אהרן יוסף רוזן, גיטין-קידושין, תשעא. ספה"ל 2015A4830; ב"א A584 רוז.אי תשעא [1]

*איים בים, ר' אהרן יוסף רוזן, ב"ק, תשעג. ספה"ל 2015A4832; ב"א A584 רוז.אי תשעג

*איים בים, ר' אהרן יוסף רוזן, ב"מ, תשעב. ספה"ל 2015A4831; ב"א A584 רוז.אי תשעב

*איים בים, ר' אהרן יוסף רוזן, ב"ב, מכות והוריות, סקווירא תשעא. ספה"ל 87A2067; ב"א A584 רוז.אי תשעא

*איים בים, ר' אהרן יוסף רוזן, חלק ז - נשים נזיקין וקדשים, תשעז. ספה"ל 87A2067; ב"א A584 רוז.אי תשעז

*איכות הסביבה, ר' נחום רקובר, ירושלים תשנד, 160 עמ'. מה"ר מ50; ספה"ל 93A4220; ב"א A934.4046 רקו.אי

§אילה שלוחה (הלברשטם), ר' נפתלי הלברשטם, פרמישלא תרנה, ד"צ נתניה תשך. מה"ר א505; מוהר"ק ט1041; ספה"ל 47A739; ב"א A584 הלב.אי להורדת הספר כולו

§אילה שלוחה (קאהם), ר' משה קאהם, לוס אנג'לס תש. ספה"ל 59A4845 להורדת הספר כולו

*אילנא דחיי (תשסז), עם ס' אור הנר, ר' יצחק מרדכי מפאדוואה, מדברי ר' מנחם מנדל מרימינוב, ור' יצחק יעקב מפרשיסחא, ב"ב תשסז. מה"ר מ250

*אילת אהבים (ברים), ר' אריה ליב ברים, ירושלים תשסז, תנו עמ'. מה"ר מ50; ב"א A077.3 ברי.אי

*איפת צדק, ר' אברהם ישעיה פיין, ח"ב, ב"ב תשנב [בח"א אין מפתח לרמב"ם]. ספה"ל 2°89A1678; ב"א A584 פין.אי

*איפת צדק רבית, ר' אברהם ישעיה פיין, ירושלים תשנט. ב"א A584 פין.אי

*איש אמונים, ר' יעקב שאול אלישר, ירושלים תרמח. ספה"ל R2°23V5535; ב"א 2°A45 אלי.אי להורדת הספר כולו

*איש ההלכה גלוי ונסתר, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשלח. כולל: איש ההלכה; ובקשתם משם; רעיונות על התפלה. (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). שם מצוינים המקורות לפי שמות המאמרים ולא לפי שם הספר "איש ההלכה גלוי ונסתר". מה"ר מ50; ספה"ל 90A5355 (תשמט), או"ק יהדות ס 171.4; ב"א A19 סול.אי

*איש מבין, ר' יהושע שלמה מרקאדו ארדיט, ח"א-ח"ב, אזמיר תרמט-תרסה. ספה"ל 2°23V5555; ב"א A45 ארד.אי להורדת הספר כולו

*איש מצליח (תשסח) ח"א, ר' מצליח מאזוז, מהד' מכון הרב מצליח, בני ברק תשסח, תקעא עמ'. מה"ר ש20; הרע"צ ה/8 / 014

*איש מצליח יו"ד (תשעה), ר' מצליח מאזוז, מהד' מכון הרב מצליח, בני ברק תשעה. ספה"ל 2°2010A2119

איש על העדה (אלאביץ), ר' יחיא אלאביץ, קרית אונו תשעו, 265 עמ'. בדרך כלל - רק הערות קצרות. מה"ר א455; ספה"ל 2016A13712; ב"א A531 אבי.אי

*איש על העדה (סולובייציק), ר' יוסף דוב סולובייציק, ת"א תשעא, 368 עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 2011A9453, או"ק יהדות ס171.51; ב"א A19 סול.אי תשע"א

§איש צעיר, ר' יוסף רפאל עוזיאל, ירושלים תרלד, ד"צ נ"י תשנג, 61 עמ'. ספה"ל 2°93A3658; ב"א A45 עזי.אי להורדת הספר כולו

*אישי יובל, ר' ישעיה שטיינברגר, ירושלים תשנח. מה"ר כ240; ספה"ל 99A7462; ב"א A108.1 שטי.אי

*אישים ושיטות (תשסז), ר' שלמה יוסף זוין, מהד' קול מבשר, ירושלים תשסז. מה"ר א505; הרע"צ מ / 7 / 010

*איתן האזרחי, חלק א, ר' אברהם הכהן ראפפורט, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעה. ספה"ל או"ק יהדות כ 173.95, ב"א A572 רפפ.אי

§אל גיל כעמים, [בעילום שם], ירושלים תשכט, תשמב, סב עמ'. ספה"ל 2000A4730; ב"א A562 אל.גיל

§אלה הדברים (ברודנא), ר' משה ליפמן ב"ר ישראל יצחק ברודנא, פינסק תרצח. להורדת הספר כולו

אלה המצוות - נמצא בתוך ספרי מהר"ץ חיות

אלומות יוסף (תשלז), ר' אהרן יוסף ז'ולטי, ירושלים תשלז. לפי סימנים. מה"ר א455; מוהר"ק פמ375; ספה"ל 2°77A3094; ב"א A531 זול.אל

*אלומות יוסף (תשנ), ר' אהרן יוסף ז'ולטי, על התורה, ירושלים תשנ. ספה"ל 2°91A2032; ב"א T278 ז'ול.אל

§אלומת יוסף, ר' יוסף אליהו פריד, ניו יורק תרסט. ספה"ל 23V5944; ב"א A45 פרי.אל; להורדת הספר כולו

§אלומת עלומים, ר' אייזיק ליב בר שרגא עזריה סטולר (ספיר) ור' יעקב בר שלמה זלמן, וילנא תרמב, ד"צ נ"י תשנב. ספה"ל 23V10774 (תרמב), S2°92A4998 (תשנב); ב"א A584 יוס.חי להורדת הספר כולו

*אליהו - נביא בעין הסערה, ר' בן ציון קריגר, אור עציון תשסו. מה"ר ת390; ספה"ל, ספריית ש' גרשום S13379.3; ב"א T192 אלי(קרי) תשס"ו

*אלף המגן (האקריטי), ר' שמריה האקריטי, ירושלים תשסג. מה"ר ר30; ספה"ל 2002A10178; ב"א A584.0291 שמר.אל

*אלפי מנשה, ר' מנשה אייכנשטיין, פרמישלה תרנה, ד"צ ירושלים תשלא, תשלג (ע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425). מה"ר א400; ספה"ל 2°23A11441, 2°73A1465; ב"א A565 איכ.אל; להורדת הספר כולו

*אלשיך על חמש מגילות, ר' משה אלשיך, מהד' לב שמח, ירושלים תשנ. מה"ר ת350; ספה"ל אוסף שלום 391.4; ב"א T407 אלש.פר

אם הבנים, ר' חיים משה מצליח, אזמיר תרלג. חי' הרמב"ם סוף ח"א, מספור דפים נפרד, דפים א-כא. גם ע"פ מפתח לכל הספר, שני החלקים. ספה"ל 2°23V6242; ב"א 2°A451 מצל.אם; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§אם הבנים שמחה, ר' ישכר שלמה טייכטל, מהדורת נחלה ירושלים תשמג, שסח עמ'. מה"ר מ195; ספה"ל 83A1655; ב"א A124 טיכ.אם

אם הדרך, ר' מיכאל אשכנזי, שלוניקי תרסא, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנז, נ + י דפים. חי' הרמב"ם בדפים לו-נ (הלכות עדות ושכירות נדפסו לפני הלכות מכירה ושכנים). מוהר"ק פ4113; ספה"ל 2°23V9447, S2°92A5966; ב"א A572 אשכ.אם; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

אם המלך, ר' שמואל דוד סאקס, נ"נ תשנט. גם ע"פ מפתח. מה"ר א100; ב"א A584.035 סקס.מי

*אם לבינה (פאפא), ר' יחיאל יהודה פאפא, ליקוטים מתוך ערבי נחל, נ"י תשנח. שני כרכים במספור עמודים אחד. ספה"ל 98A6698; ב"א A451 איב.ער

*אם למסורת, ר' שמואל ביאבלוצקי, ת"א תשלא. מה"ר א625; ספה"ל 71A2786; ב"א A081 ביל.אם

§אמה של מלכות, ר' יהושע בכרך, ירושלים תשלו. מה"ר ת325; ספה"ל 2001A5048; ב"א T457 בכר.אמ (תשמה)

§אמונה ודעת (טאקסין), ר' מנחם צבי ב"ר אריה טאקסין, ווארשא תרצט. ספה"ל R4°69A2223 להורדת הספר כולו

*אמונה ומסחר, ר' מיכאל שמעון מלכה, ירושלים תשס. מה"ר פ400; ספה"ל 96A2345; ב"א A565 מלכ.אמ

אמונה ותורה, ר' משה שטרנבוך, ב"ב תשלט. מה"ר א415; מוהר"ק פמ427; ספה"ל 81A1058; ב"א A53 שטר.אמ

*אמונת אליעזר, ר' אליעזר אפרים שרבינטר. דמאי, פאלסברג תשסז, 12 + תקלה עמ' - מה"ר כ343; ספה"ל 2007A5488; ב"א A584.013 שרב.אמ. מעשרות וערלה, פאלסברג תשסט, שפא עמ' - מה"ר כ343; ספה"ל 2007A5488; ב"א A584.017 שרב.אמ

*אמונת החינוך (אבינר), ר' אלישע אבינר, ירושלים תשסא. מה"ר מ179; ב"א E377 אבי.אמ

*אמונת חכמים (תשעו), ר' אביעד שר שלום באזילה, עם מטפחת ספרים ליעב"ץ, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעו. ספה"ל אוסף שלום 1079.2; ב"א A650.5 בזי.אמ

*אמונת יהושע, ר' אליהו יהושע גלדצלר, ירושלים תשסז. מספור עמודים אחד לכל ששת הכרכים. כרך ב מתחיל בעמ' רסג. כרך ג מתחיל בעמ' תקצה. כרך ד מתחיל בעמ' תתקטו. כרך ה מתחיל בעמ' אלף רפא. כרך ו מתחיל בעמ' אלף תריז. מה"ר כ470; ספה"ל 2°2009A4659; הרע"צ ג/(3)1 / 075

*אמונת עתיך (וולפסון), ר' משה וולפסון, שלשה חלקים, ירושלים תשסד. ח"א-ח"ב - מה"ר ת160. ח"ג - מה"ר מ220. שלשתם - ספה"ל 2004A4205; ב"א T278 וול.אמ; הרע"צ ח/8 / 224

*אמונת עתיך (מורגנשטרן), ר' אברהם מורגנשטרן, לוס אנגלס תשעב, רכו עמ'. ספה"ל 2013A1509

§אמונת עתיך (נאור), ר' בצלאל נאור, ירושלים תשמז. מה"ר א630; ספה"ל 86A5017

§אמונת עתיך, מכון התורה והארץ, גל' 102-106, 108-125, 127-128. ספה"ל PA 18405; ב"א X-5534

*אמונת שמואל, ר' אהרן שמואל קידנובר, פרנקפורט תמב, לבוב תרמד, ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשמא - מה"ר ש25; מוהר"ק פ199, פ224; ב"א A572 יצח.שא; פהשו"ת 96. גם ציונים לפי הוצאת מכון בית שמואל אהרן, ב"ב תשנט - ספה"ל אוסף שלום 939.1; ב"א A572 קיד.אמ; להורדת הספר כולו מהד' תמב מהד' תשנט

*אמירה נעימה (בלוך), ר' חיים גבריאל בלוך, נ"י תשנד. ספה"ל 95A1854 להורדת הספר כולו

§אמירה נעימה (הלוי) קמא, ר' יוסף צבי הלוי, ירושלים תשח. מה"ר א500; ספה"ל 2°55A3875; ב"א A584 הלוי.אמ

§אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב, ר' יוסף צבי הלוי, אותיות מ-ת, ת"א תשטז. מה"ר א500; ספה"ל 2°55A3362; ב"א A584 הלו.אמ תשט"ו

אמר יוסף (אלקלעי), ר' יוסף אלקלעי, שלוניקי תקצא. גם ע"פ מפתח לדרושים ולכלל הספר. מוהר"ק פמ128; ספה"ל 2°23V7861; ב"א A531 אלק.אמ; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*אמר יצחק, ר' יצחק אלבעלי, אזמיר תרנג. ספה"ל 2°23V10355; ב"א A584 אלב.אמ להורדת הספר כולו

*אמרות חיים, ר' חיים ויסוקיר, נ"י תשנ, שסה עמ'. מה"ר מ500; ספה"ל 90A3762; ב"א A410.6 ויס.אמ

*אמרות טהורות (ישראל), ר' חיים אברהם ישראל, לוורנו תקמז, ד"צ נ"י תשנא, שו דפים. מה"ר פ54 מחסן; מוהר"ק פ903; ספה"ל 2°92A3201; ב"א A541.3 ישר.אמ; מכון משה"ע ז294.514; מיק"פ 431 להורדת הספר כולו

*אמרות טהורות (וולפסון), ר' דניאל קלמן וולפסון, פסחים, ירושלים תשס, של עמ'. - מה"ר א30; ספה"ל 2°2002A4296; ב"א A584.023 וול.אמ

§אמרות יצחק תנינא, ר' יצחק שולזינגר, ב"ב תשלד. ספה"ל 75A4803; ב"א A584 שול.אמ

אמרות מלך, ר' אברהם משה אבידן, ירושלים תשעב, תשא + 39 עמ'. מה"ר א450; ספה"ל 2013A1720; ב"א A531 אבי.אמ

אמרות שמואל, ר' שמואל רוזובסקי, ירושלים תשסב. חי' הרמב"ם בעמ' נב-פה, קכו-קעב. מה"ר א505; ספה"ל 2002A1571; ב"א A566 רוז.אמ

§אמרי איש, ר' אברהם ישעיהו דדש, ירושלים תשסג. מה"ר א505; ב"א A584 דדש.אמ; הרע"צ ג/6 / 181

*אמרי אלימלך, ר' אלימלך ב"ר נחמן הכהן אבד"ק ראחוב, בעריכת חיים ירחמיאל יצחק שלמה הכהן רובינשטיין, נ"י תשסד, לד + שסח עמ'. אין שם מפתח לפי סדר מסכתות, אלא תוכן מפורט. מה"ר מ255; ספה"ל 2005A1629; ב"א T278 רוב.אמ

*אמרי אמת (אמדו), ר' יעקב אמדו, אזמיר תרמא, נז דפים. מוהר"ק ד460-461; ספה"ל 2°23V5545; ב"א A45 אמד.אמ; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

אמרי אמת לקוטים, ר' אברהם מרדכי אלתר, ת"א תשמח. חי' הרמב"ם בדפים צב-צג. מה"ר מ340; ספה"ל 2°89A2376; ב"א A584 אלת.אמ

אמרי אפרים - ראה שו"ת ממעמקים

*אמרי בינה (אוירבך), ר' מאיר אוירבך, מהד' מכון משנת ר' אהרן, ליקווד תשע. ב"א A561 אוי.אמ

*אמרי בינה, דרשות, ר' מאיר אוירבך, ירושלים תשמח, 80 + רצד עמ'. מה"ר מ55; ספה"ל 88A2606; ב"א A452 אוי.אמ

§אמרי בינה (אש), ר' מאיר אש (אייזנשטט), ירושלים תשל, קמח דפים. ספה"ל 2°70A2478; ב"א A584 איז.אמ תש"ל; להורדת הספר כולו

אמרי בינה - נמצא בתוך ספרי מהר"ץ חיות

§אמרי דבש, ר' דוד שטיגליץ, נדפס סו"ס צל"ח החדש, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר א585; ספה"ל 81A4841; ב"א A584 שטי.צל

§אמרי דוד (מלי'), ר' דוד מלינובסקי, ב"ב תשלג. קונ' ת"ת = קונטרס הלכות תלמוד תורה, קונ' תפלה = קונטרס הלכות תפלה, קו"א = קונטרס אחרון. לכל אחד מספור עמודים נפרד. מה"ר א425; ספה"ל 73A2892; ב"א A584 מלי.אמ

§אמרי דוד (שליסל), ר' דוד שליסל, וייצן תרסח, ד"צ נ"י תשכח. מה"ר א270; ספה"ל 75A3686 ,2°44A218; ב"א 2°A51 שלי.אמ להורדת הספר כולו

*אמרי דעת, ר' ירון מרדכי זכאי, ב"ב תשסב. מה"ר ש20; ב"א A572 זכא.אמ; הרע"צ ה/7 / 237

*אמרי דרוש (ניסנבוים), ר' יצחק ניסנבוים, ורשה תרפו. ספה"ל 23V5868; ב"א A45 ניס.אמ להורדת הספר כולו

§אמרי הצבי (בער) סוגיות, ר' צבי מאיר בער, לודז תרפ, ד"צ נ"י תשנב, עז דפים. ספה"ל 2°57A2028, S2°92A2227; ב"א A584.041 בר.אמר תשנ"ב; להורדת הספר כולו

§אמרי השכל, ר' יעקב ב"ר שלמה מאסטרין, עם "צבי תפארה" מחותנו, בילגורייא תרסט. ספה"ל 23V5705; להורדת הספר כולו

§אמרי זאב, ר' זאב מנחם וואקסקערץ מאשפצין, פיעטרקוב תרצז, 136 עמ'. ספה"ל 2°57A3139; להורדת הספר כולו

*אמרי חיים (שיינברג), ר' חיים פינחס שיינברג, על עניני קדשים וטהרה, ירושלים תשל, 311 עמ'. ע"פ מפתח בס' מפתחות חיים, ירושלים תשע (ב"א A081.03 שינ (הבל)). ספה"ל 75A3028; ב"א A563.3 שינ.אמ

§אמרי חיים (לרנר) ח"ג, ר' חיים אריה לרנר, ירושלים תשיח. מתחיל בעמ' רפח. ספה"ל 59A355; ב"א T278 לרנ.אמ להורדת הספר כולו

*אמרי חן (בן סניור), ר' חיים בן סניור, בראשית, ב"ב תשסז. מה"ר ת60; A451 בן-סנ.אמ

*אמרי חן (בן סניור) שמות, מהדורה ב, ב"ב תשע. להורדת הספר כולו

*אמרי חן (בן סניור) ויקרא, מהדורה ב, ב"ב תשע. להורדת הספר כולו

*אמרי חן (בן סניור) במדבר, מהדורה ב, ב"ב תשע. להורדת הספר כולו

*אמרי חן (בן סניור), ר' חיים בן סניור, מהדורה שניה, ב"ב תשסו. יהושע, שופטים - מה"ר ת275. שמואל, רות - מה"ר ת380. מלכים, יונה - מה"ר ת300; ב"א T307 בן-סנ.אמ (כולם); להורדת הספר כולו יהושע, שופטים מלכים, יונה שמואל, רות

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, ס' אהבה, נ"י תשמח. ספה"ל 2°88A2583; ב"א A531 לבנ.אמ. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, הל' סנהדרין, לייקווד תשנב. ספה"ל 2°90A5699; ב"א A531 לבנ.אמ. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, הל' ממרים, ב"ב תשנ. ספה"ל 2°90A5384; ב"א A531 לבנ.אמ. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, הל' מלכים, נ"י תשנ - ספה"ל 2°90A5699; ב"א A531 לבנ.אמ. להורדת הספר כולו

§אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, ח"ה, לייקווד תשלט. מה"ר א500 להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, שבת (=שבת-ביצה), לייקווד תשסד, חי' הרמב"ם בעמ' קיג-קפח. מה"ר א315; ספה"ל 2°2004A5748; ב"א A584.021 לבנ.אמ. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, כלים (=מסכת כלים ורמב"ם הלכות כלים ועוד הלכות), לייקווד תשסד. מה"ר א445; ספה"ל 2°2004A3740; ב"א A584.061 לבנ.אמ. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, טהרות (=אהלות וידים), לייקוד תשסג. חי' הרמב"ם בעמ' פא-קסו, רכט-רמב. מה"ר א445; ספה"ל 2°2002A10131; ב"א A531 לבנ.אמ להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, טהרות-עוקצין (=טהרות, מכשירין, טבול יום, עוקצין), לייקוואוד תשסג, 23 + קלח עמ'. חידושי הרמב"ם בעמ' סה-קלח. מה"ר א430; ספה"ל 2°2003A9619. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, תרומות-מע"ש (=תרומות, מעשר ומעשר שני), לייקווד תשסו. חי' הרמב"ם בעמ' קלא-קעב. ספה"ל 2°2007A1293. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, חלה וביכורים, לייקווד תשסו. חי' הרמב"ם בעמ' נז-קנו. מה"ר א430; ספה"ל 2°2007A1296. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, יבמות-גיטין, לייקוואוד תשנט. חידושי הרמב"ם בעמ' קסה-קצו. ספה"ל 2°99A2414. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, מקואות (גם על ספר עבודה), לייקווד תשסו. חי' הרמב"ם בעמ' לה-קכג. מה"ר א440; ספה"ל 2°2007A1294. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, פרה, לייקווד תשסד. חי' הרמב"ם בעמ' סז-קב. מה"ר א445; ספה"ל 2°2004A10224. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, הל' ק"פ והל' עיוה"כ, סוף אמרי חן פסחים-יומא, עמ' קפא-רג, לייקווד תשסח. מה"ר א60; ספה"ל 2°2007A8457; להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, זבחים, לייקווד תשסט. חי' הרמב"ם בעמ' קטו-קפג. מה"ר א210; ספה"ל 2°2009A413; להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, נדה (=נדה-זבים), לייקווד תשסה. חי' הרמב"ם בעמ' קמג-קסו - §. מה"ר א315; ספה"ל 2°2005A5686; ב"א A584.067 לבנ.אמ. להורדת הספר כולו

אמרי חן (לוונברג), ר' יהודה השיל לוונברג, נגעים, לייקוואוד תשסא, קעא עמ'. ספה"ל 2°2000A8615 להורדת הספר כולו

*אמרי טל, ר' יוסף פלנר, פיעטרקוב תרעג. ספה"ל 23A12536, אוסף שלום 1563; להורדת הספר כולו

*אמרי יהודה (דרעי, תשנה), ר' יהודה דרעי, ירושלים תשנה. מה"ר מ55; ב"א A410.4 דרע.אמ; הרע"צ ח/8 / 137

*אמרי יהודה (דרעי, תשעב), ר' יהודה דרעי, מועדים, הגדה של פסח, מאמרים, מעגל החיים, ימים נוראים, באר שבע תשעב. ספה"ל 2014A811

*אמרי יהודה (רוזנר), ר' יהודה רוזנר, סעקעלהיד תרפח, מוהר"ק ש1406; ספה"ל 2°43A221; ב"א A452 רוז.אמ. תשובות בסוף הספר בד"צ ירושלים תשלט - § - מה"ר א500 להורדת הספר כולו

§אמרי יהושע (ברוק), ר' יהושע השיל ברוק, יוהניסבורג תשמא. מה"ר א505; מוהר"ק ש3722

§אמרי יהושע (דומב), ר' יהושע דומב, ח"ו, ב"ב תשסב, שס עמ'. מה"ר א505

אמרי יוסף (דוידובסקי), ר' יוזפא צבי דוידובסקי. ח"א - נזקי ממון, וח"ב - גניבה, פיעטרקוב תרפט, ספה"ל 2°23V7873. ח"ג - גזילה, ב"ב תשך. מה"ר א450; ד"צ נ"י תשנב S2°92A5897; ב"א A531 דוד.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי יוסף (ספינקא), ר' יוסף מאיר וייס מספינקא, בראשית, שמות, ויקרא-במדבר, דברים, סיגעט תרע, ד"צ נ"י תשלט. מה"ר מ255; ספה"ל 2°79A1217; ב"א A671.2 ויס.אמ; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*אמרי יושר, בכורות (מהדורה שניה), ר' מאיר גריינימן, בני ברק תשסב. ב"א A584.054 גרי.אמ תשסג; להורדת הספר כולו

*אמרי יושר, חולין, ר' מאיר גריינימן, ב"ב תשסז. מה"ר א225; ב"א A584.053 גרי.אמ.

אמרי יושר - חופה ונישואין, ר' מאיר גריינימן, בני ברק תשסו, ?? עז + קכב עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' מז-סה. ב"א A561 גרי.אמ

*אמרי יושר סוכה, ר' מאיר גרינימן, בני ברק תשסד. ספה"ל 2°2008A805 להורדת הספר כולו

*אמרי יושר, פסחים, ר' מאיר גריינימן, ב"ב תשסג. מה"ר א35; להורדת הספר כולו

*אמרי יושר, ר"ה, מגילה וחגיגה, ר' מאיר גריינימן, ב"ב תשסה. מה"ר א65; ב"א A584 גרי.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי יושר וטל תורה, ר' מאיר אריק, מהד' ירושלים תשנז. מה"ר ש25; ספה"ל 2°98A2610; ב"א A572 ארי.אמ

*אמרי יצחק, ר' יצחק רקובסקי, ג' חלקים, ירושלים תשעה. ספה"ל 2018A8482; ב"א A451 רקו.אמ

*אמרי יקותיאל (תשסא), בעניני אירוסין ונישואין, ר' יקותיאל ליברמן, ירושלים תשסא. מה"ר מ178; ספה"ל 2001A6337; ב"אA455 ליב.אמ

*אמרי יקותיאל (תשסג), בעניני אירוסין ונישואין, כסדר פרשיות התורה, ר' יקותיאל ליברמן, ירושלים תשסג. מה"ר מ178; ספה"ל 2001A6337

§אמרי ישראל (ויינרייך), ר' ירחמיאל ישראל ויינרייך, ב"ב תשנז. מה"ר א505

§אמרי ישראל (פלאצקי), ר' ישראל נתן פלאצקי, תרצח. הרע"צ ד/1.19 / 028 - תמר (תרע) להורדת הספר כולו

*אמרי כהן (הולנדר), ר' יחיאל מיכל הולנדר, מהד' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשסח, 31 + שיח עמ'. מה"ר ש25; ספה"ל 2°2009A5665; ב"א A572 הול.אמ

*אמרי כהן (וילמן), ר' מאיר וילמן. זרעים, ב"ב תשנג - מה"ר א60; ב"א A584.01 ויל.אמ. קדשים ונדה, ב"ב תשנה - ספה"ל 2°96A1980; ב"א 584.05 ויל.אמ. ברכות ומועד, ב"ב תשנד - ספה"ל 2°96A1980; ב"א A584 ויל.אמ. נדרים-גיטין-קידושין, ב"ב תשנה - ספה"ל 2006A3465=2; ב"א A584.033 ויל.אמ. נשים (יבמות וכתובות), ב"ב תשנו - ספה"ל 2°96A1980; ב"א A584.03 ויל.אמ. ב"ב, ב"ב תשנח - ב"א A584.053 ויל.אמ. [במהדורות חדשות אין מפתח]

*אמרי מאיר (מאירי), על התורה ונ"ך, ר' מאיר מאירי (פויערוורגר), מנצ'סטר תשסו. מה"ר ת390; ספה"ל 2018A5615

§אמרי מנחם, ר' מנחם מנדל שלזינגר, נ"י תשנט. מה"ר א500; ספה"ל 2°99A4784

*אמרי מרדכי (אליהו), ר' מרדכי אליהו, או"ח, ירושלים תשסו. מה"ר פ147; ב"א A508 אלי.אמ; הרע"צ ד/8.41 / 185

*אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב), ר' מרדכי גרשון שפלטר, מוריסטון תשעב. ספה"ל 2°2013A3537

*אמרי משה (פודהורצר), ר' אברהם יוסף משה פודהורצר, נ"י תשנה, על התורה, 179 עמ'. ספה"ל 97A810; ב"א T278 פוד.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי משפט ח"א, ר' יצחק אלמליח, ירושלים תשסח, שסד עמ'. מה"ר ש25; ב"א A572 אלמ.אמ; הרע"צ ד/8.31 / 032

§אמרי נועם (דילישקש), ר' יעקב דילישקש, עם הערות אמרי חיים, ירושלים תשל. מה"ר ת45; ספה"ל 70A964; ב"א T278 דיל.אמ תש"ל

*אמרי נועם (מועדים), ר' מאיר הורוביץ מדזיקוב, על מועדים, בעריכת ר' יחזקאל אליהו הורוביץ, ירושלים תשסו. המפתח מפנה למספר סימן שבתוך כל מועד. בספר יש גם דברים של בן המחבר, גם הם מחולקים לפי מועדים, ואלו מסומנים במפתח "[מבן המחבר]". מה"ר מ225; ב"א A671.2 הור.אמ

*אמרי נפתלי, ר' נפתלי צבי שמרלר. ח"א - על התורה ומאמרים, ירושלים תשנט - מה"ר א255. ח"ב, על הש"ס שו"ת וחידושי שו"ע, ירושלים תשס. מה"ר א315; ספה"ל 99A7440; ב"א T278 שמר.אמ

*אמרי סופר, ר' יוחנן סופר, ב"ק פ"ז, ירושלים תשסא. מה"ר א140; הרע"צ ג/5 / 0617

*אמרי פנחס (עובדיה), ר' פנחס עובדיה, ירושלים תשמט, קנב עמ'. מה"ר פ57; ספה"ל 89A3321; ב"א A562.2 עוב.אמ

*אמרי פנחס (קוריץ), ר' פנחס מקוריץ, ליקט ר' אלימלך אלעזר פרנקל, ב"ב תשסג. מה"ר מ255; ספה"ל אוסף שלום 3105.2; ב"א A671.1 שפי.אמ

*אמרי צבי (גרוזמן), ר' מאיר צבי גרוזמן, כפר חב"ד תשמט. ספה"ל 2°90A3322; ב"א A531 גרו.אמ; מכון משה"ע ח126

*אמרי צבי (גרוזמן, תשעא), ר' מאיר צבי בן מרדכי גרוזמן, כפר חבד תשעא, ח"א-ח"ב, עם מפתח מקורות לשני החלקים בתחלתו ועוד מפתח מקורות בסופו. ח"א הוא מהד' תשמט עם תיקונים. ספה"ל 2°2012A7989; להורדת הספר כולו

*אמרי קדוש (תשסא), רבי אורי מסטרעליסק, בעריכת מרדכי אריה ברגר, נתניה תשסא, 17 + רעו + 23 עמ'. מה"ר מ255; ספה"ל 2001A5291, אוסף שלום 3329.2; ב"א A671.2 אור.אמ

*אמרי קודש (קאמארנא), מאדמורי קאמארנא, מהד' ר' חיים יעקב ספרין, ירושלים תשסח, 21 + שס עמ'. עמ' ג-לח - §. מה"ר מ255; ב"א A671 ספר.אמ

§אמרי שבת, ר' חיים יעקב הכהן מצפת, קראקא תרמט, פח דפים. ספה"ל 42A1359; ב"א A562.2 פינ.אמ תרמ"ט להורדת הספר כולו

§אמרי שמואל, ר' שמואל קלונימוס אייזנבונד, ח"א-ח"ב, ורשה תרעב. ספה"ל 71A4542 להורדת הספר כולו

*אמרי שפר (חלאוה), ר' יהודה בן משה חלאוה, ירושלים תשנג [מפתח לא ממצה], 22 + תנה עמ'. מה"ר ת35; ספה"ל 93A2391; T278 חלו.אמ; הרע"צ א/3.7 / 034

§אמרי שפר (סגל), ר' מאיר אריה סגל, ירושלים תשו, קלט עמ'. ספה"ל 55A252; ב"א A584 סגל.אמ; להורדת הספר כולו

*אמרי שפר (פינטו), ר' משה פינטו, פתח תקוה תשסג. מה"ר א500; ספה"ל 2°2003A6025; ב"א A584 פינ.אמ; הרע"צ ג/5 / 1011

*אמרי שפר (פרידלר), ר' חיים נפתלי אברהם פרידלר, מועד וחולין. ע"פ מפתח סוף אמרי שפר על נשים (מה"ר א125 - שלו עצמו אין מפתח).

*אמת ליעקב, מקרא = עיונים במקרא, ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשמו. ספה"ל 87A151.

*אמת ליעקב, נזיקין ח"א, ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשמז [כשכתוב סתם - הכוונה לנזיקין ח"א]. מה"ר א195; ספה"ל 2°88A5720; ב"א A584 קמנ.אמ

אמת ליעקב, זרעים וטהרות, ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשנ. חי' הרמב"ם בעמ' רפב-רצב. מה"ר א310; ספה"ל 2°88A5720; ב"א A584 קמנ.אמ להורדת הספר כולו

§אמת ליעקב, מועד, ר' יעקב קמינצקי, קליבלנד תשנא. עמודים י-יא התחלפו; אנחנו מציינים לפי מספר העמוד הנדפס אף שאינו המספר האמיתי. מה"ר א60; ספה"ל 2°88A5720; ב"א A584 קמנ.אמ להורדת הספר כולו
[לוח השוואה למהד' תשעט]

§אמת ליעקב, נשים (=נשים ונזיקין ח"ב), ר' יעקב קמינצקי, נ"י תשמט. מה"ר א310; ספה"ל 2°88A5720; ב"א A584 קמנ.אמ; להורדת הספר כולו
[לוח השוואה למהד' תשעט]

§אנצי"ת = אנציקלופדיה תלמודית, עד ע' דבר שלא בא לעולם. קיצרנו את שמות הערכים כשהקיצור לא פגע באפשרות לזהות את הערך

§אנקת יעקב, ר' יעקב שראמפף, ורשה תרעד. להורדת הספר כולו

§אסופות ב (תשמ"ח). מה"ר כ220; ספה"ל PA14875; ב"א X4825

§אסופת מאמרים (בנדיקט), ר' בנימין זאב בנדיקט, ירושלים תשנד. מה"ר א505; ספה"ל 94A4985; ב"א A081 בנד.אס

*אסופת מערכות, ר' חיים יעקב גולדוויכט. ימים נוראים, סוכות, חנוכה, פורים - מה"ר מ215 (ח"א), מ225 (ח"ב); ספה"ל 92A6525; ב"א A38 גול.אס. הגדה של פסח - מה"ר מ555; ב"א A313 גול.אס. [יש גם כרך על פסח ושבועות, אבל לפי המפתח בסופו (שהוא גם על ימים נוראים, סוכות, חנוכה ופורים) אין בו מובאות לרמב"ם]

*אסופת מערכות, ר' חיים יעקב גולדוויכט, על התורה, ע"פ מפתח בסוף דברים. ח"א וח"ב (בראשית ח"א וח"ב) - מה"ר ת62. ח"ג (שמות ח"א) - מה"ר ת85. ח"ד (שמות ח"ב וויקרא) - מה"ר ת160. ח"ה (במדבר) - מה"ר ת125. ח"ו (דברים) - מה"ר ת135; ב"א A451 גול.אס (כולם)

§אסיף ח"ב, אגוד ישיבות ההסדר, ירושלים תשעד. ספה"ל ‎PA 27697; ב"א X-7161

*אסיפת גאונים (תרנה), ר' העשיל מקרקא ועוד, לובלין תרנה. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשמא. מה"ר א505; ספה"ל 52A1762; ב"א A572 יצח.שא להורדת הספר כולו

§אסיפת גאונים (תרעא), בעריכת ר' בנימין ליבסקינד, פיעטרקוב תרעא. ספה"ל 56A1142; ב"א A584 ליב.אס (תרעג) להורדת הספר כולו

*אסיפת גאונים (תשע), ר' יעקב מלובלין ור' העשיל מקראקא, סוף שו"ת וחידושי מהר"י הלוי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשע. ספה"ל או"ק יהדות כ173.91‎; ב"א A572 אספ.גא או"ק

*אסיפת גאונים החדש (תשע), מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשע, תקסג עמ'. ע"פ מפתח בסוף אסיפת גאונים (תשע). ב"א A572 אספ.גא תש"ע

§אסיפת מחקרים תורניים, שזכו בפרסים של עיריית ירושלים, תשלג, תשלז. מה"ר א505; ספה"ל 74A522; ב"א A507.9 אספת.מח (תשלג)

*אסיפת שמועות, ר' ירחמיאל גרשון אדלשטיין. תשרי, ב"ב תשסו - מה"ר א630; ב"א A562.3 אדל.אס; הרע"צ ג/6 / 663. חנוכה ופורים, ב"ב תשסח - ב"א A562.3 אדל.אס; הרע"צ ג/6 / 663; להורדת הספר כולו תשרי חנוכה ופורים

*אסמכתא, ר' ברכיהו ליפשיץ, ירושלים תשמח. מה"ר פ460; מוהר"ק פ4896; ספה"ל 89A2971; ב"א A934.602 ליפ.אס; מכון משה"ע ל41.4

*אעירה שחר (זעפרני), ר' שמואל זעפרני, ירושלים תשסא. מה"ר פ147; ספה"ל 2002A1294; ב"א A562.3 זעפ.אע

*אעירה שחר (רוזנטל), סוטה, ר' חיים שלמה רוזנטל, ירושלים תשסא. מה"ר א100; ספה"ל 2002A2146; ב"א A584.035 רוז.אע להורדת הספר כולו

*אפוד בד, ר' דוד פרנסייו, אזמיר תרמד. ב"א A45 פרנ.אפ להורדת הספר כולו

§אפיקי יהודה (גרשוני), ס' זכרון לר' יהודה גרשוני, ירושלים תשסה, 439 עמ'. ספה"ל או"ק יהדות ה 66.6; ב"א A508.8 גרש(אפי); הרע"צ פ/7 / 384

*אפיקי יהודה (עדיל, תריד), ר' יהודה ליב עדיל, ח"ב, יוהניסברג תריד. מה"ר מ11 מחסן; מוהר"ק ד592; ספה"ל 71A2357

*אפיקי יהודה (עדיל, תשנט), ר' יהודה ליב עדיל, ירושלים תשנט. מה"ר מ55; ספה"ל 2°99A1750; ב"א A45 אדל.אפ; הרע"צ ל / 1.4 / 107

*אפיקי ים, ר' יחיאל מיכל רבינוביץ, מהדו' מכון נופת צופים, ירושלים תשנז, רסז + שנ עמ'. ספה"ל 97A1963; ב"א A584 רבי.אפ

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, מס' חלה, ירושלים תשס, צ עמ'. מה"ר כ343; ספה"ל 2012A3963; ב"א A584.019 בלט.אפ

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, שבת, ירושלם תשסט. הציונים במפתח אינם לעמודי הספר אלא לדפי המסכת. ספה"ל 2012A3971

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, פסחים, ירושלים תשסז. ספה"ל 2012A3969; ב"א A584.023 בלט.אפ

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, סוכה, ירושלים תשנד. ספה"ל 96A871.

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, יבמות, ירושלים תשסג, קנג עמ'. מה"ר א80; ספה"ל 2012A3967; ב"א A584.031 בלט.אפ

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, כתובות, ירושלים תשסב. מה"ר א90.

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, נדרים, ירושלים תשסד. ספה"ל 2012A3966; ב"א A584.033 בלט.אפ

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, קידושין, ירושלים תשסח. מה"ר א120; ספה"ל 2012A3970; ב"א A584.037 בלט.אפ

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, ב"ק (כולל קונטרס על פרק אלו מציאות), ירושלים תשנח, קס עמ'. ספה"ל 2012A3968; ב"א A584.041 בלט.אפ

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, ב"מ, ירושלים תשסג. מה"ר א155.

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, ב"ב, סוף אפיקי מגינים על גיטין ירושלים תשסא. ספה"ל 2012A3961; ב"א A584.036 בלט.אפ

*אפיקי מגינים, ר' אברהם בער בלאט, זבחים-מנחות, ירושלים תשסו. מה"ר א245; ספה"ל 2012A3965; ב"א A584.051 בלט.אפ

*אפיקי מים, ר' יחיאל מנחם מנדל קלמנסון, שני חלקים בכרך אחד, תשמו. [מהדורה מורחבת יצאה בתשסד, בשני כרכים (ח"א ["יד המלך"] מה"ר א455; כרך שני - פ740), בעימוד שונה, עם אותו מפתח]. ספה"ל 87A1427; ב"א A531 קלמ.אפ; הרע"צ ד/(3)3 / 098

*אפיתחא דבבא, ר' גרשון ריבנר, ב"מ, לייקווד תשסה. מה"ר א155; ספה"ל 2°2005A4087; ב"א A584.042 ריב.אפ

*אפסי ארץ (תשנט), ר' ישראל אפרים פישל סופר, על התורה, נ"י תשנט. ספה"ל 99A4741; ב"א T27 סופ.אב

*אפסי ארץ (תשסה), ר' ישראל אפרים פישל סופר, שו"ת ודרשות, נ"י תשסה. המפתח אינו כולל את הדרשות. מה"ר מ55; ספה"ל 2°2006A2031; הרע"צ ה/5 / 526

§אפר קדשים, ר' אפרים ברמן, ברוקלין תשיא, תשלא, קעג עמ'. מה"ר א500; ספה"ל 2°82A1095; ב"א A584 ברמ.אפ להורדת הספר כולו

§אפריון ט, ב"ב תשל. מה"ר כ220; ספה"ל PA7230 (כרך ט חסר); ב"א 3230X

ארבעה טורי אבן - ראה: טורי אבן

*ארבעים לבינה, ר' יקותיאל מנחם מנדל וקסמן, נ"י תשנג, קפא עמ'. ספה"ל 2°93A689; ב"א A562.3 וקס.אר

*ארוחת תמיד, ר' שמואל יצחק מודליאנו, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסז. מה"ר א55; ספה"ל 2°2007A3429; הרע"צ ל / 1.1 / 048

§ארזא דבי רב, ר' אריה זאב גורביץ, יבמות וקידושין, ירושלים תשלט [סדר חדש תשנז]; קנא + קכד עמ'. מה"ר א125; ספה"ל 2°80A2919; ב"א A584 גור.אר להורדת הספר כולו

§ארזי לבנון, ר' אריה יוסף ז'ולטי, ב"ב תשנ, קפד עמ'. מה"ר א505; ספה"ל 90A3345; ב"א A584 זול.אר

*ארחות דוד, ר' דוד מתתיהו רבינוביץ מביאלא, קרית ספר תשסב, שצח עמ'. מה"ר מ250; ספה"ל 2012A5166; ב"א A671.3 רבי.אר

§ארחות חיים, ר' אהרן מלוניל, ח"ב, ברלין תרסב, ד"צ ירושלים תשכח, תשס. מה"ר ר165; ספה"ל 2000A6670, 68A2856; ב"א A54 אהר.אר להורדת הספר כולו

*ארחות ימים, ר' יונתן אבנר זקס, ניו גרזי תשסז. מפתח סוף חזון לימים ח"ב. ספה"ל 2007A3895

*ארחות צדיקים השלם, מהד' זלושינסקי, ירושלים תשמח, תשנא, שח עמ'. מה"ר מ5; ספה"ל 93A767; ב"א A417

ארחות שלמה, ס' זכרון לר"ש סיאני, ב"ב תשנב. חי' הרמב"ם (לר' זכריה הרופא) - בעמ' ט-טז. ספה"ל 92A6402; ב"א A508.8 סיט(סיא)

*אריה ליש, ר' ישראל יצחק איפרגן, ירושלים תשע, שטז עמ'. ספה"ל 2012A10363

ארים נסי גיטין, ר' מאיר מאזוז, ב"ב תשע. חי' הרמב"ם בעמ' שלז-שמב. מה"ר א110; ב"א A584.036 מזו.אר

*ארעא דרבנן, ר' יעקב אלגזי, ע"פ מפתח במהד' ליוורנו תקמג. מה"ר א505; מוהר"ק ש1966; ספה"ל 2°23V6096; ב"א A501 אלג.אר; מיק"פ 15

*ארעא דרבנן (תשעט), ר' ישראל יעקב אלגזי, מהד' מכון מרכבת המשנה, ירושלים תשעט. מה"ר א505; להורדת הספר כולו (תשעה)

§ארץ בנימין, לזכר ר' בנימין סופר (זיין), ירושלים תשלח. כולל פרי השדה לר' אליעזר חיים דייטש; אבני משה, לר' משה דייטש; לבנימין נתן, קובץ מאמרים. מה"ר כ220; ספה"ל 78A2995; הרע"צ פ/7 / 030

*ארץ הצבי (שכטר), ר' צבי שכטר, ירושלים תשנג. מה"ר א505; ספה"ל 93A4410; ב"א A584 שכט.אר

*ארץ חמדה (הורוויץ), ר' ישראל זאב הורוויץ, בתוך ס' לקחת מוסר, מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעז. ספה"ל 2018A9226; ב"א T27 הור.לק תשע"ז

§ארץ חמדה (ישראלי), ר' שאול ישראלי. כשכתוב סתם, הכוונה לספר א, לפי עמודי המהדורה המורחבת ירושלים תשמב, מוהר"ק ים6766; ספה"ל 2°82A4139; ב"א A563.8 ישר.אר. [טבלת הקבלת דפים למהדורה הראשונה, פרט לתוספות שיש רק במהדורה המורחבת: ישן יא = חדש טו; ישן מח = חדש נב; ישן נא = חדש עה; ישן סח = חדש צד; ישן עא = חדש קיט; ישן פו = חדש קלו; ישן פט = חדש קסה; ישן קז = חדש קפג; ישן קיא = חדש קצה; ישן קכח = חדש ריב; ישן קלא = חדש קלט; ישן קמז = חדש קנה]. כשכתוב "כלאים", הכוונה לספר ב במהדורה הראשונה, ת"א תשיז. מה"ר פ745; מוהר"ק או"ק ג; ספה"ל 57A1491

ארץ יהודה, ר' יהודה בר' אברהם הכהן טנוג'י, לוורנו תקנז, לד דפים. חי' הרמב"ם במספור שני דפים א-ח. מה"ר על99 מחסן; מוהר"ק ש3380; ספה"ל 2°23V10555; ב"א A584.046 נג'ר.אל; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§ארץ נחלי מים, ר' צבי הירש גינצלר, אוהעל תרל, ד"צ נ"י תשלח (עם הוספות שאינן כלולות כאן). ספה"ל 24V1087 (תרל), S78A2567 (תשלח); ב"א A584 גינ.אר להורדת הספר כולו

*ארץ צבי (מוואידיסלאב, תשע), ר' צבי הירש מוואידיסלאב, פתח תקוה תשע. בראש המפתח נדפסה אזהרה, שלפעמים יש סטייה של עמוד אחד מהמצוין. ב"אA45 צבי.אר

*ארץ צבי (פרומר), ר' אריה צבי פרומר, ח"א (לובלין תרצט) וח"ב, ד"צ ב"ב תשנ, ע"פ מפתח סו"ס שיח השדה. לוח השוואת עמודים: סי' א - עמ' מה; סי' יב - עמ' צט; סי' לד - עמ' קנ; סי' נה - עמ' קצט; סי' עד - עמ' רמה; סי' פד - עמ' רצט; סי' קג - עמ' שמז; סי' קכ - עמ' שצח (במהדורה החדשה יש הערות מלבד העימוד החדש). מה"ר ש25; מוהר"ק פ4797; ספה"ל 2°90A4895; ב"א A572 פרו.אר להורדת הספר כולו

*ארצות החיים, ר' מאיר ליבוש מלבי"ם, ע"פ מפתח במהד' בראון, נ"י תשסט [בנוסף על המפתח, § למקורות אלו: ארץ יהודה סי' א אות א, ג-ז, סי' ב אות א-ג, סי' ג אות ג, ד (שנים), ה-י, סי' ד אות ד, ט, סי' ה אות ב, סי' ח אות ב, ד, ו, ט, יא, יב, סי' ט אות א, ו, סי' י אות ג, סי' יא אות י, טו, סי' יב אות א, סי' יג אות ג, סי' יד אות ג, סי' יח אות א, סי' כה אות א-ב, סי' כו אות א-ב, סי' כז אות ב, סי' לא אות א; המאיר לארץ סי' א אות נח, סי' ט אות ה, מא, סי' יא אות ט; חידושי הש"ס עמ' תמה-תנז]. מה"ר פ10; ספה"ל 2009A1503; ב"א A562 מלב.אר תשס"ט להורדת הספר כולו

*ארשות החיים, ר' חיים עטייה, הוצאת מוזיאון למורשת יהדות סוריא, תשעד. הספדים - במספור עמודים נפרד בתחילת הספר. מה"ר ש25; ספה"ל 2°2014A2026; ב"א A572 עטי.אר

*ארצות השלום (מלבי"ם, תשנה), ר' מאיר ליבוש מלבים, הוצאת "מישור" בני ברק תשנה. ב"א A45 מלב.אר

§ארשת צבי, ר' צבי מרקוביץ, ירושלים תשסג. כולל קונטרס זכרון יהושע, ר' יהושע איזל קוסטיוקובסקי, וזכרון שמואל, שנדפס בעבר בס' ברכת יצחק. מה"ר א500; ספה"ל 2°2004A5142; ב"א A584 מרק.אר להורדת הספר כולו

*אש דת (אסאד), ר' אהרן שמואל אסאד, בני ברק תשעג. ב"א A410.3 אסו.אש

§אש דת (דוברין), ר' מנחם מנדל מדוברין, פיעטרקוב תרסד - מה"ר א630. ד"צ ירושלים תשמד, תשנו - ספה"ל 96A4006 ,S84A2268; ב"א A584 מנח.אש להורדת הספר כולו

*אש דת (תשמח), ר' חיים אליפנדרי (בשער נקרא "הגר"ח אליפנדרי על התורה"), מהד' בית צדיקים, ירושלים תשמח. ספה"ל 88A844, אוסף שלום 1671.1; ב"א A451 אלפ.גר

§אש המערכה, לזכר שמעון אלוש, ב"ב תשלו. מה"ר כ220; ספה"ל 76A2096; ב"א (1)E355.092 אלו(אש)

§אש פנחס, ר' פנחס הירשפרונג, נ"י תשסד. מה"ר א505; ספה"ל 2004A4581; ב"א A45 היר.אש

§אש קודש מעילה, ר' אברהם יוסף אהרמן, ב"ב תשסה. מה"ר א230

*אש תמיד, ס' זכרון לאליהו שלזינגר, ירושלים תשמט, תשס. תתקעא עמ'. מה"ר כ220; מוהר"ק או"ק א; ספה"ל 89A3029; ב"א A508.8 שלז(אש) להורדת הספר כולו

*אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו, ר' דוד איזנשטין, ירושלים תשסט. ב"א A584.022 איז.אש

*אשד הנחלים (נחמולי), ר' יוסף נחמולי, שלוניקי תקמג, קכט דפים. מפתח נפרד לחלק "ערבי נחל", באותו מספור עמודים. מה"ר על92 מחסן; ספה"ל 2°23V6619; ב"א A453 נחמ.אש להורדת הספר כולו

*אשדות הפסגה, ר' יוסף נחמולי, שלוניקי תקן, ד"צ נ"י תשנא, קנב + כה דפים. כשכתוב ח"א הכוונה למספור הדפים הראשון; כשכתוב ח"ב הכוונה למספור הדפים השני, חי' רח"א. מה"ר ש2 מחסן; מוהר"ק פ653; ספה"ל 2°23V9814; ב"א A572 נחמ.אש; מהד' פרידברג; מיקרופיש מכון מקורות 653 להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*אשיחה בחקיך, ר' דניאל קלמן וולפסון, פרה, ירושלים תשנה. המפתח לא כולל ציונים להל' פרה. להל' פרה, צייננו את ההלכות הרשומות בראשי הסימנים בגוף הספר. ספה"ל 96A813; ב"א A584.064 וול.אש

אשישות חיים, ר' חיים אלתר פנט, ירושלים תשלד, ת"א תשמ, קעו עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' יג-פ. מוהר"ק פ4657; ספה"ל 81A2262 ,S80A4230; ב"א A531 פנט.אש

*אשכבתיה דרבי, הספדים על רי"י קניבסקי, ח"א-ח"ב, ב"ב תשמח. ספה"ל 2°86A4551; ב"א A453 קני(חס)

*אשל אברהם (בוטשאטש), ר' אברהם דוד מבוטשאטש, ירושלים תשמא. מה"ר פ5; ספה"ל 2°81A4878; ב"א A562 אבר.אש

*אשל אברהם (פרידמן) ח"א-ח"ב-ח"ג-ח"ד, ר' שלמה מאיר פרידמן, נ"י תשסב-תשסו. ח"א (בראשית) - מה"ר ת62. ח"ד (דברים) - מה"ר ת135; ספה"ל 2003A3660 (כולם)

§אשל אברהם (שפירא), ס' זכרון לר' אברהם שפירא, ירושלים תשע, 90 + תשמב עמ'. ספה"ל 2010A12478; ב"א A508.8 שפי(אשל)

§אשל חיים, ר' חיים אפרים באלאיטי, טארנא תרצה. מה"ר ת160; ספה"ל 45A27; ב"א A451 בלי.אש תרצ"ה; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*אשר חנן, ר' אלחנן אשר אדלר, נ"י תשעו, רלח עמ'. ספה"ל 2016A8749; ב"א A081 אדל.אש

אשר למלך, ר' אשר פוכטוונגר, ירושלים תשמח-תשנ. ח"א, מדע-זמנים - מה"ר א425. ח"ב, נשים-זרעים - מה"ר א435. ח"ג, עבודה-נזיקין - מה"ר א455. ח"ד, קנין-שופטים - מה"ר א450. ספה"ל 2°89A1308; ב"א A531 פוי.אש; להורדת הספר כולו א ב ג ד

אשר לשלמה (אשכנזי), ר' שלמה יפה אשכנזי, אזמיר תרלו. השמטות בדף לג. גם ע"פ מפתח לחלק הדרשות. בחלק הדרשות דפים לז-לח יש השמטות לחידושיו לרמב"ם. מה"ר א455; מוהר"ק פמ258; ספה"ל 2°43A234; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

*אשר לשלמה (ברמן) נדרים, ר' מרדכי שלמה ברמן, תשסז. ספה"ל 2°2012A10127; ב"א A584.033 ברמ.אש

*אשר לשלמה (סויסה) חולין, ר' אריאל סויסה, ירושלים תשסט. ספה"ל 2016A6771; ב"א A584.053 סוי.אש

את פתח לו, ר' שמעון רוזנברג, על רמב"ם בענין לא תחמוד, תשעה. להורדת הספר כולו

*אתה יצרת, הוצאה ומוקצה, ר' אליעזר בן פורת, ב"ב תשעו. ספה"ל 2°2016A2824; ב"א A584 בן-פור.את; להורדת הספר כולו

*אתה יצרת, מלאכות שבת, ר' אליעזר בן פורת, בני ברק תשעד. ספה"ל 2°2015A12237; להורדת הספר כולו

*אתוון דאורייתא, ר' יוסף ענגל, למברג תרנא, ד"צ ירושלים תשמג. מה"ר א505; מוהר"ק ש1519; ספה"ל 2°23V7325 ,S83A3837; ב"א A584 אנג.את להורדת הספר כולו

אתפשטותא דמשה, חידושים של אדמור"י חב"ד, בעריכת ר' יוסף יצחק יהושע הכט. הל' חמץ - ב"א A531 הכט.את. בדיני חנוכה והלל, בית שמש תשסה - מה"ר א425*באהלה של תורה או"ח, ר' יעקב אריאל, כפר דרום תשס. מה"ר ש30; ספה"ל 98A1497; ב"א A572 ארי.בא

*באור הגר"א על משלי, בעריכת ר' משה פיליפ, מהדורה חדשה פתח תקוה תשסא. ספה"ל 2001A2920, או"ק יהדות ט 635.2; ב"א T427 אלי.בא

באור המלך = משנה תורה עם ביאור המלך וארוחת המלך ועין יצחק, ר' יצחק אשר אייזיק מוורשא, תרכד, 14 + מג דפים - ספה"ל 23V7827; ב"א A53 יצח.בא. מהד' חדשה מתוקנת, נ"י תשסח - מה"ר א415 להורדת הספר כולו

באור מהר"י קורקוס, עבודה-קרבנות, אזמיר תקיז; רמב"ם מהדורת שולזינגר, סוף עבודה. נדפס בנפרד בספר "שלשה ספרים נפתחים על הרמב"ם". להורדת הספר כולו

*באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב, ר"ש הוניגסברג, תשסה. להורדת הספר כולו

*באורי הזוהר (צמח צדק), ר' מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק), ח"א-ח"ב, נ"י תשכח, תשלח. ע"פ מפתח בס' מפתחות לספרי ומאמרי ה"צמח צדק", תשלד. ב"א A672 שנ(3)בא תשכ"ח להורדת הספר כולו

באורי הרמב"ם ע"פ המאירי, בעריכת ר' דוב בעריש צוקרמן, ירושלים תשמד, תלו עמ'. מה"ר א410; מוהר"ק ים6796; ספה"ל 2°84A1664; ב"א A531 מאי.בי

באורי מהרי"ק ורדב"ז, עבודה, סוף רמב"ם מהדורת שולזינגר עבודה. מהדורה מתוקנת - נ"י תשלג, מוהר"ק פמ388. נדפס בנפרד בספר "שלשה ספרים נפתחים על הרמב"ם".

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג. שביעית, מעשרות, ב"ב תשסז - מה"ר פ700; ספה"ל 2°94A38; ב"א A563.8 הונ.בא; להורדת הספר כולו שביעית מעשרות

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, שבת, תשנו - ב"א A584.021 הונ.בא; להורדת הספר כולו

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, עירובין. ספה"ל 2°94A3653

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, ביצה. ספה"ל 2°96A5689; ב"א A584.036 הונ.בא

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, יבמות - ספה"ל 2°98A7344; ב"א A584.031 הונ.בא; להורדת הספר כולו

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, כתובות - ב"א A584.032 הונ.בא; להורדת הספר כולו

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, כתובות מהדו"ת, נדפס עם מהדו"ק, ב"ב תשסג. מה"ר א85

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, נדרים, ב"ב תשנח - ספה"ל 2°98A6794; להורדת הספר כולו להורדת הספר כולו

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, גיטין, תשמז. ב"א A584.036 הונ.בא; להורדת הספר כולו

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, קדושין, ב"ב תשסב (המפתח אינו מציין את כל איזכורי הרמב"ם; בספר יש גם באורי סוגיות על ב"ב פ"ט, אבל אינם כלולים במפתח). מה"ר א320; ספה"ל 2°2003A195; ב"א A584.037 הונ.בא; להורדת הספר כולו

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, פ' איזהו נשך, תשנו. ב"א A584.042 הונ.בא; להורדת הספר כולו

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, בבא בתרא, ב"ב תשנו. ב"א A584.043 הונ.בא [יש מהד' שניה עם הוספות ותיקונים - תשסג - מה"ר א170]; להורדת הספר כולו

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, שבועות ומכות (באותו כרך יש גם סנהדרין אבל אין עליו מפתח). A584.04 הונ.בא

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, חולין, ב"ב תשנה. ספה"ל 2°95A146

*באורי סוגיות (הוניגסברג), ר' שמואל הוניגסברג, נדה, ב"ב תשנה. מה"ר א240; ספה"ל 2°95A1167; ב"א A563.3 הונ.בא; הרע"צ ג\441\6; להורדת הספר כולו

באורים וברורים (דיין, תשסח), על ס' דרך אמונה הל' שמיטה פרקים ד-ז, ר' משה דיין, קרית ספר תשסח. ב"א A563.8 דין.קו תשס"ח

באורים וברורים (דיין, תשעה), על ס' דרך אמונה הל' שמיטה פרקים ד-ו, ר' משה דיין, מודיעין עילית תשעה. מספרי הפרקים ב"כותרות הרצות" שגויות ברובן. להורדת הספר כולו

*באמונה שלמה, ר' יוסף זלמן בלאך, ניו יורק תשעב. ספה"ל 2012A12966; ב"א A410.3 בלו.בא

*באר אברהם (אבלי), ר' אברהם אבלי פאסוועלער, ירושלים תשמ. מה"ר א510; ספה"ל 2°81A1017; ב"א 2°A584 אבר.בא; להורדת הספר כולו א ברכות

באר אברהם (טרויב), ר' אברהם שמעון טרויב, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - סוף אהבה, על הפלאה עד טהרה - סוף טהרה [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]; מהד' פרידברג

§באר אלחנן, ר' אלחנן משה קונשטט, ירושלים תשנז, רנד עמ'. מה"ר א510; ספה"ל 2°97A2973; ב"א A584 קונ.בא; להורדת הספר כולו

§באר אליהו, ראי"ה קוק, ירושלים תשיד, תשלג. מה"ר פ410; מוהר"ק או"ק ג; ספה"ל 88A4684; ב"א A565 אלי.בא(קוק); להורדת הספר כולו

באר אליעזר, ר' אליעזר ליפמאן נייזץ, שומלא תרסה, דפים צ-צד. בתחילה על הרמב"ם כסדר, אח"כ על שער המלך כסדר. מוהר"ק פ3076; ספה"ל 41A1730; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו

*באר בשדה, ר' שמואל דוד מובשוביץ, ירושלים תשעא. מה"ר א510; ספה"ל 2011A12089; ב"א T278 מוב.בא

*באר דוד, ר' דוד פרוש, ב"ק, ח"א-ח"ג, בית שמש תשעב. מה"ר א140; ב"א A584.041 פרו.בא

*באר דוד, ר' דוד פרוש, ב"מ פ"א, בית שמש תשסג, שטז עמ'. מה"ר א155; ב"א A584.042 פרו.בא

*באר דוד, ר' דוד פרוש, ב"מ - שומרים, בני ברק תשנד. ספה"ל 2°95A1164; ב"א A584.042 פרו.בא; הרע"צ ג/6 / 460

*באר דוד, ר' דוד פרוש, שבת ח"א, מלאכות זורע-מבשל, וח"ב, מלאכות גוזז-מבעיר, בית שמש תשעז. מה"ר א15

*באר הגולה (הרטמן), מהר"ל מפראג, מהד' הרטמן, ירושלים תשסג. מה"ר מ185; ספה"ל 2008A4101; ב"א A888 יהו.בא

*באר הגולה, למהר"ל, עם ביאור בארה של מרים, ר' מרדכי דוד נויגרשל, ירושלים תשסז. מה"ר מ185; ב"א A888 יהו.בא תשס"ז

באר החיים, הל' טומאת אוכלין, ר' יעקב לנדו ור' חיים ראז, קרית ספר תשעג. ב"א A531 לנד.בא להורדת הספר כולו

באר החיים, הל' טומאת צרעת, ר' יעקב לנדו ור' חיים ראז, קרית ספר תשסז. מה"ר א445

באר החיים, הלכות כלים, ר' יעקב לנדו ור' חיים ראז, קרית ספר תשעז. להורדת הספר כולו

*באר המים, ר' פרץ טוביה דייטש, חיפה תשמח, קסז עמ'. מה"ר פ25; ספה"ל 2°88A4853; ב"א A562 דיט.בא

באר המלך, ר' אברהם רוזנטל. ח"א, ח"ב - גזילה ואבידה, ירושלים תשך - מה"ר א450. ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ו - חמץ-שופר - מוהר"ק ים5394. ח"ז - לולב, ירושלים תשמא - מה"ר א420; ספה"ל 2°58A3120; ב"א 2°A531 רוז.בא; להורדת הספר כולו ח"א

באר חיים (וידר), ר' חיים משולם וידר, ב"ב תשנד. מה"ר א440; ב"א A531 ויד.בא; הרע"צ ד/(3)3 / 135

*באר חיים מרדכי, ר' חיים מרדכי ראללער, קלוזש-בודפסט תרפד-תרצה. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשלז. מה"ר ש30; מוהר"ק פ2157, פ2175; ספה"ל 23V9987; ב"א A572 רול.בא; להורדת הספר כולו

באר יהודה, ר' אברהם שלוזוור, ורשה תרמה-תרסח, ד"צ נ"י תשנא. השמטות בסופו. מוהר"ק פמ24, פמ361; ספה"ל 2°23V7944, S2°92A4659; ב"א A531 שלו.בא; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו

*באר יוסף, ר' יוסף צבי סלנט, ח"א (בראשית), ח"ב (שמות), ח"ג (ויקרא-דברים), ירושלים תשמא. מה"ר ת165; ספה"ל 77A1562; ב"א T278 סלנ.בא

§באר יעקב (אריאלי), ר' חיים יעקב אריאלי, ח"א, ב"ב תשלח. מה"ר א510; מוהר"ק ש3670; ספה"ל 2°78A3411; ב"א 2°A584 ארי.בא

§באר יעקב (רבינוביץ), ר' שמואל יעקב רבינוביץ, וילנא תרס, תרסד. מוהר"ק פ3402; ספה"ל 62A2795, 69A1861 להורדת הספר כולו

באר יצחק (בן שושן), ר' יצחק בן שושן, הל' שמיטה ויובל, מודיעין עילית תשסז. חי' הרמב"ם בעמ' א-קה. מה"ר פ725; ב"א A563.8 בן-שו.בא

*באר יצחק (גולדשמיד), ר' יצחק גולדשמיד, על או"ח, ירושלים תשסט, שלא עמ'. ספה"ל 2014A4504

*באר יצחק (ספקטור), ר' יצחק אלחנן ספקטור, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשסא. מה"ר ש30; ב"א A572 ספק.בא תשסא

באר לחי ראי, ר' יעקב חיים סרנה. מדע, ירושלים תשסט. אהבה, ירושלים תשסט. זמנים, ירושלים תשסז. נשים-זרעים, ירושלים תשנו - מה"ר א435; ספה"ל 97A120; ב"א A531 סרנ.בא; הרע"צ ד\(148\3)3. נזיקין-שופטים, ירושלים תשס - מה"ר א450; ספה"ל 97A120; להורדת הספר כולו מדע אהבה זמנים נשים קדושה הפלאה זרעים נזיקין משפטים

§באר מגד ירחים, ר' עוזי קלכהיים, ביתאל תשנה, קסג עמ'. ספה"ל 95A815; ב"א A19 קלכ.בא

*באר מחוקק (תשמט), ר' חיים מרדכי קטץ, ויקליף תשמט, 20 + שלב עמ'. מה"ר מ505; ספה"ל 89A2767; ב"א A410.6 כץ.באר תשמ"ט

*באר מחוקק (תשעה), ר' חיים מרדכי קטץ. ספה"ל 2015A1371; ב"א A410.6 כץ.באר תשע"ה

*באר מים חיים (אבילה), ר' אליעזר די אבילה, ליוורנו תקסו, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 2°93A3656, S2°23V9335; ב"א A561 אבי.מע; מכון מש"ע ט434.5 להורדת הספר כולו

*באר מים חיים (הלוי), ר' יצחק בר יעקב הלוי, שלוניקי תקמו, ד"צ נ"י תשנד, צ + כח דפים. מפתח נפרד לדרושים. מה"ר א62 מחסן; מוהר"ק ש1018; ספה"ל 2°23V10613; ב"א A584.037 יצח.בא להורדת הספר כולו

§באר מים חיים (טשרנוביץ), ר' חיים טירר מטשרנוביץ. ע"פ חיפוש המלה "רמב"ם" ב"תקליטור התורני". מה"ר מ265; ספה"ל 2000A2267, אוסף שלום 3301.11; ב"א A671.1 חיי.בא; להורדת הספר כולו בראשית שמות ויקרא במדבר דברים

*באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט), ר' חיים טירר מטשרנוביץ, מהד' ירושלים תשנט. ספה"ל 2000A2267, אוסף שלום 3301.11; ב"א A671.1 חיי.בא; הרע"צ כ/5 / 026

באר מים חיים (מוצירי), ר' חיים נסים רפאל מוצירי, שלוניקי תקנד, ד"צ נ"י תשנב, אשדוד תשנז. חידושי הרמב"ם בחלק א, "גירסא דינקותא" דפים יד-מא. ספה"ל 2°23V9766, S2°98A6042, S2°91A1216; ב"א A572 מוצ.בא; להורדת הספר כולו

*באר מים חיים (נוסינזון), ר' חיים נוסינזון, וילנא תרסא, עו דפים. מה"ר על254 מחסן; מוהר"ק ש3407; ספה"ל 2°56A2901; ב"א A584 נוס.בא להורדת הספר כולו

*באר מים חיים (עובדיה), ר' חיים עובדיה, הוצאת קדמוניות, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A6516; ב"א A655 עוב.בא תשע"ג

באר מלך, ר' אלדד סבג, הל' איסורי ביאה, חיפה תשעה. ספה"ל 2016A5133; ב"א A531 סבג.בא; להורדת הספר כולו

באר מלך, ר' אלדד סבג, הלכות נדה, ירושלים תשסג. מה"ר א435; הרע"צ ד/(3)3 / 219 להורדת הספר כולו

באר מלך, ר' אלדד סבג, הלכות מאכלות אסורות, חיפה תשסה. מה"ר א455 להורדת הספר כולו

באר מלך, ר' אלדד סבג, הל' שבת, חיפה תשע. גם ע"פ מפתח להל' שבת. "קונטרס המלאכות" מתחיל מעמ' קפו. חורש - מעמ' קפו. זורע - מעמ' קפח. קוצר - מעמ' קצג. מעמר - מעמ' רב. דש - מעמ' רז. זורה - מעמ' ריג. בורר - מעמ' ריח. טוחן - מעמ' רכה. מרקד - מעמ' רלא. גוזז - מעמ' רלח. מלבן - מעמ' רמג. מנפץ - מעמ' רמח. צובע - מעמ' רנ. קושר ומתיר - מעמ' רנז. תופר - מעמ' רסג. קורע - מעמ' רסט. צידה - מעמ' רעג. ספה"ל 2016A5144; להורדת הספר כולו

באר מרים, ר' דוד יצחק מן, כפר חסידים תשמא, תשמד, תשמז, ח"א, ח"ב, וח"ג. גם ע"פ מפתח לשני החלקים הראשונים, סוף ח"ב, ומפתח לחלק ג, סוף ח"ג. מה"ר א450; מוהר"ק פמ380; ספה"ל 2°81A4845; ב"א 2°A531 מן.באר

*באר משה (אפשטיין), ר' משה יחיאל אפשטיין, על התורה ונביאים ראשונים, ע"פ מפתח בסוף באר משה על מלכים, מהד' תשס"ה. מה"ר מ260; ספה"ל 79A2774 (תורה), אוסף שלום 4852.1 (תורה), 73A2124 (נביאים), אוסף שלום 4852.02 (נביאים); ב"א A671.3 אפש.בא

*באר משה (ירושלימסקי), ר' משה נחום ירושלימסקי, ח"א-ח"ב, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשסג. מה"ר ש30; ספה"ל 2°2004A1026; ב"א A572 ירו.בא

*באר משה (שטרן), ר' משה שטרן, ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ח"ה, ירושלים תשמג. ספה"ל 2°73A2870; ב"א A572 שטר.בא; להורדת הספר כולו א-ב ג-ד ה-ו

*באר עשק, ר' שבתי באר, ונציה תלד, קלד דפים. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשמא. מה"ר ש30; ספה"ל 83A1052; ב"א A572 באר.בא להורדת הספר כולו

*באר צבי, ר' צבי קינסטליכר, ירושלים תשלא, רלו עמ'. מה"ר ש30; ספה"ל 2°74A3982; ב"א 2°A572 קינ.בא להורדת הספר כולו

§באר ראי, ר' רפאל אליהו יצחק קצנלנבויגן, ירושלים תשמב. מה"ר א510; ספה"ל 82A2530; ב"א A584 קצנ.בא

*באר שרים (ליפשיץ), ר' אורן ליפשיץ, הל' נזקי ממון, לייקווד תשסט, 20 + שנז עמ'. מה"ר א450; ספה"ל 2°2009A5032; ב"א A531 ליפ.בא; להורדת הספר כולו

+*באר שרים (ליפשיץ), ר' אורן ליפשיץ, הל' אישות פי"א, לייקווד תשע. להורדת הספר כולו

באר שרים (ליפשיץ) מקואות (פרקים ד-י), ר' אורן ליפשיץ, לייקוואוד תשע"ג. גם ע"פ מפתח. ספה"ל 2°2013A11083 ; להורדת הספר כולו

+*באר שרים (ליפשיץ), ר' אורן ליפשיץ, הל' עדות פ"ו-פ"ח, לייקווד תשעא. להורדת הספר כולו

§באר שרים (שולמן), ר' שמריה שולמן, נ"י תשיא. מה"ר א510; מוהר"ק ש3146; ספה"ל 56A1240; ב"א A584 שול.בא להורדת הספר כולו

*באר שרים (שלזינגר) - שו"ת, ר' אברהם יפה שלזינגר, ח"א-ח"ד. גם ח"ה-ח"ו, ע"פ מפתח בס' מן הבאר (כרך שביעי של שו"ת באר שרים, מהד' תשסג); שם מפתח לכל ששת החלקים לפי מספרי עמודים. מה"ר ש30; ספה"ל 96A386; ב"א A572 יפה.בא

*באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג, ר' אברהם יפה שלזינגר, ירושלים תשסט. מה"ר א630; ב"א A452 יפה.בא תשס"ו

*באר שרים (שלזינגר) על התורה, ר' אברהם יפה שלזינגר, בראשית-דברים. ב"א A451 יפה.בא

*בארות המים (רימנוב, תשסב), ר' צבי הכהן מרימנוב, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשסב. מה"ר מ265; ספה"ל 2002A145; ב"א A671.2 צבי.בא

*בארות המים (רימנוב, תשסט), ר' צבי הכהן מרימנוב, מהד' גולדברגר, קרית יואל תשסט. מה"ר מ275; ספה"ל 2009A6473

בארות המים (שאנג'י), ר' יצחק שאנג'י, שלוניקי תקטו, ד"צ נ"י תשנא, רטז דפים. חי' הרמב"ם בדפים א-פא. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר ש4, על161 מחסן; ספה"ל 2°23V10065; ב"א A572 שנג'.בא; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

בארות יצחק (הכהן), ר' יצחק הכהן אברי"ש, בני ברק תשסד. חידושי הרמב"ם בעמ' רצג-שכג. מה"ר א320; ספה"ל 2°2004A9858; ב"א A584 הכה.בא; הרע"צ ג/5 / 1114

§בארות נתן, ר' נתן דוד רבינוביץ, ב"ב תשם. כשכתוב ח"ב הכוונה לחי' ר' ברוך יהושע ירחמיאל רבינוביץ, במספור עמודים נפרד בסוף הספר. מה"ר א510; ספה"ל 80A3285; ב"א A584 רבי.בא

*בגדי חמודות שמות, ר' דניאל אשר קליינמן, ירושלים תשסח, תמז עמ'. מה"ר ת85; ב"א T27 קלי.בג

*בגדי יו"ט (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, ירושלים תשנט. מה"ר א55; ספה"ל 2°99A7501; ב"א A584.027 קלו.בג

*בגדי יו"ט (קריספין), ר' יו"ט קריספין, ח"א וח"ב, אזמיר תרלג, ד"צ אשדוד תשנח. מוהר"ק פ229; ספה"ל 2°23V10877; ב"א A572 קרי.בג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

בגדי ישע, ר' ישעיהו עטייה, לוורנו תריג. חי' הרמב"ם בדפים סג-עח. השמטות בסופו. ספה"ל 23V9846; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב. על ס' מדע - נדפס גם באוצרות חכמי ארם צובה, מה"ר א410 להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה אוצרות חכמי ארם צובה על ס' מדע

§בגדי כהונה (בלו'), ר' ישראל חיים בלומנטל, ירושלים תשכה (נדפס סו"ס מעשה חושב). מה"ר א625; ספה"ל 92A2997; ב"א T193.5 בלו.בג; הרע"צ תמר ד\26\96 להורדת הספר כולו

*בגדי כהונה (כהן), ר' משולם זלמן כהן, פיורדא תקסז. מפתח בד"צ נ"י תשן. מה"ר ש5 (מחסן); ספה"ל 2°91A989; ב"א 2°A572 כהן.בג להורדת הספר כולו

*בגדי כהונה (פרחיא), ר' אהרן הכהן פרחיא, שלוניקי תקיח, ד"צ נ"י תשנא, קסו דפים. ספה"ל 2°91A1217; ב"א A45 פרח.בג להורדת הספר כולו

§בגדי כהונה (שחור), ר' משה ליב שחור, ירושלים תשלא, תמ עמ'. מה"ר א615; מוהר"ק ט1210; ספה"ל 71A469; ב"א A566.1 שחר.בג

*בגדי נהורין, ר' אריה ריהאניאן, ח"ב, ירושלים תשסג. מה"ר פ365; ספה"ל 2003A6925; ב"א A51 ריה.בג

בד קודש (דאנון), ר' ברכה דאנון, סו"ס כבוד יו"ט, שלוניקי תרו. מוהר"ק פמ12; ספה"ל 2°23V7874; ב"א A531 דנו.כב; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§בד קודש (פוברסקי), ר' ברוך דב פוברסקי, ח"א, ב"ב תשכב. ח"ג, ב"ב תשלה. ח"ד, ח"ה, ב"ב תשנו. מה"ר א510; ספה"ל 2°62A2688 (ח"א-ח"ד); ב"א 2°A584 פוב.בד (א-ד)

*בד קודש (פוברסקי), ברכות-עירובין (=ברכות, זרעים, שבת ועירובין), ר' ברוך דב פוברסקי, ב"ב תשסז. מה"ר א60; להורדת הספר כולו

+*בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה, ר' ברוך דב פוברסקי, בני ברק תשסז. להורדת הספר כולו

*בד קודש (פוברסקי), יבמות-כתובות, ר' ברוך דב פוברסקי, ב"ב תשסו. מה"ר א125; ב"א A584.031 פוב.בד; להורדת הספר כולו

*בד קודש (פוברסקי), נדרים, ר' ברוך דב פוברסקי, ב"ב תשסח. מה"ר א95; להורדת הספר כולו

*בד קודש (פוברסקי), ב"ק-ב"מ, ר' ברוך דב פוברסקי, ב"ב תשסה. מה"ר א195; ב"א A584.041 פוב.בד; להורדת הספר כולו

*בד קודש (פוברסקי) ב"ב, ר' ברוך דוב פוברסקי, בני ברק תשסט. ב"א A584.043 פוב.בד; להורדת הספר כולו

*בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות, ר' ברוך דב פוברסקי, בני ברק תשעג. ב"אA584.044 פוב.בד

בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"א (עבודה). גם ע"פ מפתח שבסוף ח"ח (רק לעבודה, וקרבנות). מה"ר א440. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד.

בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט. ח"ב (שבת). גם ע"פ מפתח שבסוף ח"ח (רק לעבודה, וקרבנות). מה"ר א420. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד.

בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"ג (עבודה וקרבנות). גם ע"פ מפתח שבסוף ח"ח (רק לעבודה, וקרבנות). מה"ר א440. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד.

§בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"ד. מה"ר א440. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד.

§בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"ה, מעילה וקרבן פסח. מה"ר א440. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד.

§בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"ו, הל' נזירות. מה"ר א430. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד.

בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"ז, הל' ערכין. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"ח, עבודה קרבנות וטהרה. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"ט, זרעים, נ"י תשעד. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"י, שקלים ומגילה, נ"י תשעד. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"יא, חמץ וקרבן פסח. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"יב, יו"ט, מעשה הקרבנות, תמידין. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"יג, הל' שופר, נ"י תשעד. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, ח"יד, שביתת עשור ועבודת יוה"כ, נ"י תשעד. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפארט, חט"ו, סוכה-לולב - ברוקלין תשעד. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד; להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפרט, חט"ז, הל' חנוכה, נ"י תשעה. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפארט, חי"ז, ברוקלין תשעו. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד; להורדת הספר כולו

*בדבר מלך, ר' יצחק רייטפארט, חי"ח, נושאים כלליים, ברוקלין תשעט. ספה"ל 2°68A2627; ב"א A531 ריט.בד; להורדת הספר כולו

*בדבר מלך (שו"ת) ח"א, ר' יצחק רייטפארט, נ"י תשעה. ב"א A572 ריט.בד

*בדי הארון (הכהן), ר' ראם הכהן, ירושלים תשנג, 612 עמ'. ספה"ל 93A4713; ב"א A584 הכה.בד

§בדי הארון (קלמ'), ר' יחיאל מנחם מנדל קלמנסון, סו"ס רשימות שיעורים פסחים, ברוקלין תשמח. מה"ר א20; ספה"ל 2°89A2479; ב"א A584.023 קלמ.קב

בדקי בתים - השגות בעל ההשלמה, ר' משולם בדרשי, עם ביאור "תורת ההשלמה", ר' יהודה לובצקי, פאריז תרנו. חי' הרמב"ם בעמ' לא-מד. ספה"ל 24A1066; ב"א A581 משל.הש(לו); להורדת הספר כולו

בדרך המלך, ר' אהרן לפידות פקטר, ב"ב תשנד. גם ע"פ מפתח. ספה"ל 94A2356; ב"א A531 פקט.בד; הרע"צ ד/(3)3 / 133

*בהיות הבוקר, ר' שאול בראך, ב"ב תשסא. מה"ר מ220; ב"א T278 ברך.בה תשסא; הרע"צ א/6.4 / 080

§בזך לבונה, ר' בנימין זאב כהן, קרית שמואל תשל [נדפס בוייצען תש, בשם "תורת זאב"]. מה"ר א510; מוהר"ק ש3299; ספה"ל 71A2921; ב"א A584 כהן.בז

בחיר חיים, ר' חיים וולפרט, ירושלים תשלא, 28 + רעא עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' קיז-רטז. מה"ר א455; מוהר"ק פ4387; ספה"ל 77A3093; ב"א A572 וול.בח

§בחסד יבנה, ר' דוד הלל וינר, מעלות תשסא. מה"ר א625; ספה"ל 2004A6349; ב"א T193.5 וינ.בח

*בטחון איש, ר' אברהם גולדברג, ירושלים תשסב, 28 + רסה עמ'. מה"ר מ60; ב"א A410.3 גול.בט

*בטחון בה' והשתדלות טבעית, ר' אברהם ויינרוט, ירושלים תשסו. מה"ר מ60; ב"א A410.3 וינ.בט להורדת הספר כולו

*בטיחות הבניה בהלכה, ר' מנחם סליי, ירושלים תשמד, 82 עמ'. ספה"ל 85A5229; ב"א A565 סלי.בט

ביאור - ראה באור

§בים דרך, ר' בצלאל נאור, ירושלים תשמד. מה"ר א510; ספה"ל 83A4561; ב"א A584 נאו.בי

*בימי הבית ובימי המשנה, ר' שמואל ספראי, ירושלים תשנד, 707 עמ'. ספה"ל 94A4626, או"ק יהדות ק55.36; ב"א D12 ספר.בי

*בימי צמיחת החסידות, מנדל פייקאז', ירושלים תשלח. ספה"ל או"ק יהדות 57.5; ב"א A67 פיק.בי

*בין אידיאולוגיה למציאות, מנדל פייקאז', ירושלים תשנד. ספה"ל או"ק יהדות 57.7; ב"א A67 פיק.בי

*בין המשפתים, בראשית, שמות, ויקרא, ר' ראובן פיין, בני ברק תשנט, רנד עמ'. מה"ר מ505 (בראשית); ב"א A410.3 פין.בי

*בין השורות, ר' אברהם מאיר רטנר, נ"י תשסב. ספה"ל 2003A1720; ב"א T273 רטנ.בי

*בינה במקרא, ר' יששכר יעקבזון, ת"א תשיג, 224 עמ'. מה"ר ת165; ספה"ל 53A1497; ב"א T27 יעק.בי

*בינה בספרים, ר' דניאל צבי פלדמן, ניו יורק תשסב, רע עמ'. הערות בתחילת הספר (שלא נכללו במפתח) - §. מה"ר א510; ספה"ל 2002A3548; ב"א A584 פלד.בי

בינה לעתים - ראה ס' העתים

*בינת אברהם, ר' אברהם ישכר דב לייכטג, מהדורה שניה, נ"י תשסו. מה"ר א315; ב"א A584 ליכ.בי

*בינת אמת, ר' יצחק עזרא מזרחי, ירושלים תשסא. מה"ר פ300; ספה"ל (2°2001A10377); ב"א A563.3 מזר.בי

§בינת דניאל, ר' דניאל לרפלד, ח"א, ירושלים תשלח - מה"ר א510. בינת דניאל ח"ה - "מהדו"ת", ב"ק יבמות וסוכה, ירושלים תשמ"ג. פרפראות שבראש הספר צוינו לפי מספרי עמודים, לא באותיות. ספה"ל 2°78A1682; ב"א 2°A584 לרפ.בי

*בינת זקנים, מאת ראשי משפחות פרייל ושווארץ, ירושלים תשסח. מה"ר א325; ספה"ל 2008A1480; ב"א A508 בינ.זק

§בינת נבונים, ר' ניסן מרקל, פיעטרקוב תרפז, קכה דפים. מה"ר א510; מוהר"ק ש1182; ספה"ל 2°53A2342; ב"א A584 מרק.בי להורדת הספר כולו

בינת צבי, ר' צבי בנימין שוב, הלכות סוטה, ירושלים תשעח. ספה"ל 2018A5872; ב"א A531 שוב.בי

*בינת צבי, ר' צבי בנימין שוב, ענייני ספק טומאה, ירושלים תשעה. ספה"ל 2018A8360; A566.2 שוב.בי

*ביצחק יקרא (תשמט), ר' אביגדור נבנצל, ירושלים תשמט. ספה"ל 89A3266; ב"א A584 נבנ.בי

*ביצחק יקרא (תשע), ר' אביגדור נבנצל, ירושלים תשע. מה"ר א510; ב"א A584 נבנ.ני תש"ע

בירור - ראה ברור

*בישול ישראל, ר' טוביה יוסף גולדשמידט, יוהניסברג תשסד. ספה"ל 2004A5544; ב"א A563.7 גול.בש

*בישורון מלך, ר' יעקב יצחק אליעזר מייזלש, ירושלים תשס. ח"א - מה"ר ת165. ח"ב - מה"ר מ178; ב"א A455 מיז.בי (א-ב)

§בית אב (ברסלר), ר' אליהו בנימין ברסלר, ירושלים תשנג. ספה"ל 93A3001

בית אב (ענתבי), ר' יצחק ענתבי, בתוך ס' פני הבית, לוורנו תרט, ד"צ נ"י תשנג, קיד + מד דפים. מה"ר על132 מחסן; מוהר"ק פ1264; ספה"ל 2°23V11477; ב"א A565 ענת.פנ; מהד' פרידברג. על ס' מדע - נדפס גם באוצרות חכמי ארם צובה, מה"ר א410 לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה אוצרות חכמי ארם צובה על ס' מדע

§בית אבא (גוטווירטה), ר' אליהו יהודה גוטווירטה, לבוב תרצו, ד"צ ירושלים תשלה, נ"י תשנב, נב דפים. ספה"ל 2°37A271, 2°75A6537; ב"א A584 גוט.בי; להורדת הספר כולו

*בית אבי, ר' יצחק אייזיק ליבעס, חלקים א-ה, נ"י תשלו, תשסא. ע"פ מפתח בסוף ח"א במהד' תשסא. ח"ב - §. מה"ר ש35; ספה"ל 2°75A6737; ב"א A572 ליב.שא

בית אביגדור, ר' חיים יהושע ויגאדיר, ורשה תרמו. חי' הרמב"ם בעמ' סז-צא. מוהר"ק ש3386; ספה"ל 2°23V10512. הופיע באותם עמודים גם בלונדון תרסה - ב"א A584 אבי.בי להורדת הספר כולו

*בית אברהם (חנניה), ר' אברהם בן חנניה, ירושלים תשמד, 334 עמ'. ספה"ל 2°84A1708; ב"א A541.3 אבר.בי; להורדת הספר כולו

*בית אברהם (ישראל, תקמו), ר' חיים אברהם ישראל, לוורנו תקמו, ד"צ נ"י תשנא, שג דפים. מה"ר פ36 מחסן; מוהר"ק פ904; ספה"ל 2°23V11464; ב"א A541.4 ישר.בי להורדת הספר כולו

*בית אברהם (ישראל, תשסג), ר' חיים אברהם ישראל, מהד' מכון נחלת ישראל, קרית ספר תשסג. מה"ר פ405; ספה"ל 2°2005A2455; להורדת הספר כולו

בית אברהם (כץ), ר' אברהם כץ, ברלין תקיג, ד"צ נ"י תשנ. חי' הרמב"ם בקונטרס מנחה בלולה, דפים קמב-קמד. מוהר"ק פ1941; ספה"ל 2°90A5385; ב"א A572 אבר.בי להורדת הספר כולו

§בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א (כסלו תשלז), גל' ד (אדר תשלח), ה (אלול תשלח), ו (=ו-ז, כסלו תשמא). מה"ר קבצים; ב"א 3963X

*בית אברהם (שטיינר), ר' אברהם שטיינר, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשנט. כולל ספר ברכת אברהם. ספה"ל 98A8824; ב"א T278 שטי.בי

בית אהרן (כהן), ר' אהרן כהן, ירושלים תשלט-מג. הל' נערה ואיס"ב, אחרי כתובות - מוהר"ק ים6553. הל' נזקי ממון, אחרי ב"ק - מה"ר א195; ספה"ל 2°81A4235. הל' גזילה ואבידה, אחרי ב"מ - מה"ר א195. הל' שכנים וטוען ונטען, אחרי ב"ב - מה"ר א170; ספה"ל 2°85A1194. הל' גירושין, אחרי גיטין - מה"ר א125; ספה"ל 2°81A3842. הל' עבדים, אחרי קדושין - מה"ר א125. הל' נדרים, אחרי מס' נדרים - מה"ר א125; מוהר"ק ים6553 (חלקים שונים)

§בית אהרן (כהן, תשך), ר' אהרן כהן, על שבת ומועדים ושביעית ויובל, ירושלים תשך. כולל הקדמה המכונה "בית אברהם". מה"ר א630; ספה"ל 2°60A2876; ב"א 2°A584 כהן.בי

§בית אהרן (כהן), על ענייני מועדות, ח"ב, ר' אהרן כהן, ירושלים תשכב. ספה"ל 2°60A2876; ב"א T278 כהן.בי להורדת הספר כולו

§בית אהרן (סוויאדישץ), ר' אהרן משה סוויאדישץ, וילנא תרפט, ד"צ נ"י תשסג. ספה"ל 70A5095 (תרפט), S2°2002A9970 (תשסג) להורדת הספר כולו

*בית אהרן (צוקרמן), ר' דוב בעריש צוקרמן, סוף ס' באורי הרמב"ם ע"פ המאירי, ירושלים תשמד. מה"ר א410; מוהר"ק ים6796; ספה"ל 2°84A1664; ב"א A531 מאי.בי

*בית אהרן (קארטשין), ר' שמואל אהרן ראבין, אב"ד קארטשין, על אהע"ז, מהד' פרידמן, ב"ב תשנט, שכד עמ' [שונה מבית אהרן, דרשות תשנ"ה]. מה"ר פ530; ב"א A564 רבי.בי

*בית אהרן (קריספין), ר' אהרן קריספין, אזמיר תרכג. ב"א A867 קרי.בי להורדת הספר כולו

§בית אהרן וישראל גל' א (=א-ב), ג (=ג-ד), ה (=ה-ו), ז-עח, פא, פח, צב, צד, קיא-קיב, קטו, קיז, קכד-קכו, קכט, קלז. מה"ר קבצים; ספה"ל PA14455; ב"א X4993

בית אל - ראה ביתאל

§בית אליהו מרדכי, ר' אליהו מרדכי מזאה, נ"י תשי, ד"צ אשדוד תשסד. ספה"ל 46A1204, S°2004A1245; להורדת הספר כולו

*בית אלהים, ר' משה מטראני, שער א - שער התפלה, עם הערות בני משה, ר' משה יצחק רוברטס, תשסח. שער ב, עם ביאור בית משה, וקונטרס "קרית משה", ר' משה יצחק רוברטס, תשעב. מה"ר מ10; ספה"ל 2008A344

*בית אפרים או"ח (תרמד), ר' אפרים זלמן מרגליות, שו"ת, ורשה תרמד. כשכתוב "ע"ב" הכוונה לע"ג או ע"ד. כשכתוב "ע"א" לפעמים הכוונה לע"ב. יו"ד (תרמד), שו"ת, ורשה תרמד. אהע"ז-חו"מ, שו"ת, ורשה תרמד, ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשכט. מה"ר ש35; ספה"ל 2°92A1734 ,S2°23V9801, S2°98A5611; ב"א A572 מרג.בי להורדת הספר כולו - או"ח, יו"ד וחו"מ

בית ארזים - ס' הגליונות, ר' דוד קליין, ירושלים תשנה, תשמו עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' תקכז-תקנז. מה"ר פ60; ספה"ל 2°94A5962; ב"א A584 קלי.בי

*בית גמליאל, ר' אריה גמליאל, ח"א, שדרות תשנט. מה"ר א420; ב"א A531 גמל.בי

*בית דוד (מרגרטן), ר' יצחק צבי מרגרטן, פרשבורג תרו. ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשס [מספרי העמודים המצויינים הם רק לפי מהד' ירושלים תשס]. [שונה ממהד' נ"י תשסב, מה"ר ש35, עם מפתח]. ספה"ל 2001A5266; ב"א A584 מרג.בי להורדת הספר כולו

*בית דוד (פילוסוף), ר' יוסף דוד פילוסוף משאלוניקי, או"ח, יו"ד, אהע"ז, חו"מ, שלוניקי תק-תקז, ד"צ ירושלים תשנ. מפתח נפרד לכל חלק. מוהר"ק פ516; ספה"ל 2°90A4737; ב"א A572 יוס.בי; מכון משה"ע ט413; מיק"פ 92 להורדת הספר כולו

*בית דוד (תשעט), ר' יוסף דוד פילוסוף משאלוניקי, מהד' מכון הכתר, ירושלים תשעט. מה"ר פ405

*בית דינו של שלמה, ר' שלמה לניאדו, קושטא תקלה, ומהדורה מסודרת מחדש ע"י מכון הכתב, ירושלים תשמב. מפתח זהה בשתי המהדורות. [מהדורה שניה מוגהת, ירושלים תשמו]. מה"ר ש35; מוהר"ק פ497; ספה"ל 2°86A3438; ב"א A572 לני.בי; מיק"פ 627 להורדת הספר כולו

*בית דינו של שמואל, ר' שמואל לניאדו, ירושלים תשעו. מה"ר ש35; ספה"ל 2017A1621, או"ק יהדות ק-4 820.82‎; ב"א A572 לני.בי תשע"ז

*בית האוצר, ר' יוסף אנגל, ח"א-ח"ב, מהד' ירט, ב"ב תשנא. ספה"ל 93A2406; ב"א A867 אנג.בי

*בית הבחירה על אבות, ר' מנחם המאירי, מהדו' רש"ז הבלין ור"א שושנה, ירושלים תשנד, תשנה. מה"ר כ355; ספה"ל אוסף שלום 13136.1; ב"א A581 מאי.בי

בית הבחירה (מקובר), ר' מנחם מקובר, ירושלים תשסד. חי' הרמב"ם בעמ' 11-160. מה"ר א620; ב"א A566.1 מקו.בי

*בית היין, ר' אהרן זיסו, לייקווד תשסו. מה"ר פ57; ספה"ל 2°2006A7497

*בית הלוי, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, מפתח במהד' עוז והדר ירושלים תשנו. מה"ר א510; ספה"ל 2°96A3973; ב"א A572 סול.בי

*בית הלוי - דרוש (תשנו), ר' יוסף דובער הלוי סולובייצ'יק, מהד' מישור, ירושלים תשנו. מה"ר ת165; ב"א T278 סול.בי תשנו

*בית הלל (כגן), ר' חיים יעקב כגן, על ע"ז, בני ברק תשנא. ספה"ל 2°91A4696; ב"א 2°A584.048 כגן.בי

§בית הלל שנה ז גל' א (כד-כה), כסלו תשסו. ספה"ל PA 20675; ב"א X6037; להורדת הספר כולו

בית המדרש, ר' אליעזר מנחם שך (נקרא גם "גליוני הרמב"ם"), נדפס בכתב עת "בית המדרש" כרך א, ירושלים תשלה, ספה"ל PA10365. וכן במשנה תורה מהדורה מוקטנת, ששה כרכים, ב"ב תשלו, סוף כרך ה. ספריית מכון הלכה ברורה

בית המלך (בוים), ר' יוסף אריה ליב בוים, לובלין תרצה, ד"צ אשדוד תשנח, סב דפים. מה"ר א420; מוהר"ק פמ184; ספה"ל 37A1991; ב"א A531 בוי.בי; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

בית המלך (חסון), ר' יוסף ן' חסון, שלוניקי תקסד, ד"צ נ"י תשנא, אשדוד תשנח, פד + לז דפים. חי' הרמב"ם בדפים א-מב. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר על165 מחסן; מוהר"ק פמ138; ספה"ל 2°23V7882, S2°91A890; ב"א A531 חסו.בי; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

בית המלך (פרלשטיין), ר' משה בנימין פרלשטיין, מדע, שיקאגו תשסא. ספה"ל 2012A6188; ב"אA531 פרל.בי

בית המלך (פרלשטיין), ר' משה בנימין פרלשטיין, אהבה ח"א, שיקאגו תשעא. ספה"ל 2012A6188; ב"א A531 פרל.בי

בית הראה, ר' שמואל פלורנטין, שלוניקי תקיח, ד"צ אשדוד תשנז, פד דפים. חי' הרמב"ם בדפים עא-פג. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר פ520; ספה"ל 23V8340; ב"א A561 פלו.בי; מהד' פרידברג [בתשנ"ט יצאה מהדורה חדשה, בעימוד חדש - מה"ר פ570; ב"א A561 פלו.בי] להורדת הספר כולו

*בית זבול, ר' יעקב משה חרל"פ. ח"א, ירושלים תשי, וח"ב, ד"צ ירושלים תשמז - מה"ר א510; מוהר"ק ים27; ב"א 2°A584 חרל.בי. ח"ג, ירושלים תשיז (בסופו קונטרס ונצדק קדש, ולו מפתח נפרד) - מה"ר ש35. ח"ד (ב"ק-ב"מ, תשך, רכא דפים) § - מה"ר א195. ח"ה (בבא בתרא, תשכב, קלה עמ') § - מה"ר א170. בחלק מן הכרכים, המפתח בתחילת הספר. מוהר"ק או"ק ג, ים27, פ322; ספה"ל 2°88A4539 (א-ב), 2°42A804 ,2°60A606; ב"א 2°A584 חרל.בי להורדת הספר כולו, חלק א-ב

§בית יהודה (ארצי), ר' שלום מאיר ארצי, ירושלים תשי. מה"ר קבצים ב3; ב"א A584 ארצ.בי

§בית יהודה (פלאצקי), ר' אלעזר יהודה פלאצקי, סו"ס חמדת ישראל, פיעטרקוב תרפד-ז, ד"צ נ"י תשכה, ירושלים תשלח. מה"ר א270; ספה"ל 2°79A33 ,2°66A540; ב"א A584 פלו.חמ להורדת הספר כולו

*בית יוסף להבה, ר' יוסף דוכס, ירושלים תשסד, 16 + שכ עמ'. מה"ר ת165; ספה"ל 2004A4551; ב"א T278 דוק.בי

§בית יחזקאל (וייס), ר' משה יחיאל וייס-צוריאל, ב"ב תשל, תשמא, תח עמ'. מספרי העמודים הם לפי מהד' תשל. למהד' תשמא צריך להחסיר 11 עמודים מהמספר המצוין במפתח שלנו. מה"ר מ60; מוהר"ק ו486; ספה"ל 81A3580; ב"א A410.3 צור.בי

בית יחזקאל (סרנה), ר' יחזקאל סרנה, גליונות הרמב"ם, ירושלים תשנה, שיב עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' רמא-שט. ספה"ל 87A2679; ב"א A584 סרנ.בי; להורדת הספר כולו

*בית יחזקאל (סרנה), ר' יחזקאל סרנה. עניינים, מועד = ברכות-שבת-פסחים, ירושלים תשנה, שיח עמ' - ב"א A584.02 סרנ.בי. קידושין, יבמות וגיטין, ירושלים תשמז (מפתח נפרד לכל מסכת) - מה"ר א125. כתובות ונדרים, ירושלים תשמט - ב"א A584.03 סרנ.בי. ב"ק, ב"מ, ב"ב, ירושלים תשנב, קעו + קעז + קעד עמ' - מה"ר א195; ב"א A584.04 סרנ.בי; ספה"ל 87A2679 (א-ג) [יש מהדורה חדשה, ירושלים תשס, בחלוקה אחרת של המסכתות]

בית יעקב (בירב), ר' יעקב בירב. ברמב"ם מהדורת פרדס, על נשים וקדושה - סוף קדושה, על הפלאה - סוף נזיקין, על זרעים - סוף שופטים. על מדע - בתוך הר"מ במז"ל, קובץ תורני מדעי. מה"ר א470; מוהר"ק א532; ב"א A176.09 ר"מ.במ

*בית יעקב (טבשונסקי), ר' יעקב טבשטנסקי, ורשה תרעב, ד"צ נ"י תשנא. (ע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425). ספה"ל 2°71A3414, 2°91A1700; ב"א A565 טבש.בי

*בית יעקב (מליסא), ר' יעקב מליסא, על כתובות ועל שו"ע אהע"ז, ע"פ מפתח במהד' מאורי אור, ירושלים תשסט. מה"ר א90; ב"א A564 יעק.בי תשס"ט

§בית יעקב (מסקין), ר' יעקב מסקין, נ"י תרצ, 78 דף. מה"ר א510; מוהר"ק פ1295; ספה"ל 2°39A753; ב"א A584 מסק.בי; להורדת הספר כולו

*בית יעקב (תשסא), ר' יעקב אהרן ינובסקי מזאלשין, ירושלים תשסא, רצה עמ'. ספה"ל 2002A330, אוסף שלום 3902.1; ב"א T278 ינו.בי תשס"א

*בית יצחק (ברטלר), שבת, ר' יצחק אייזיק ברטלר, ירושלים תשסד. מה"ר א15; ספה"ל 2°2005A1170; ב"א A584.021 ברט.בי .

*בית יצחק (ברטלר), סוכה, ר' יצחק אייזיק ברטלר, ירושלים תשסח, רסו עמ'. מה"ר א45; ספה"ל 2°2014A3532; ב"א A584.026 ברט.בי .

*בית יצחק (ברטלר) יבמות, ר' יצחק אייזיק ברטלר, ירושלים תשעא. ספה"ל 2°2017A10420; ב"א A584.031 ברט.בי

*בית יצחק (ברטלר) נדרים, ר' יצחק אייזיק ברטלר, ירושלים תשעא. ספה"ל 2°2014A3360

*בית יצחק (ברטלר) גיטין, ר' יצחק אייזיק ברטלר. ספה"ל 2°2014A3485; ב"א A584.036 ברט.בי

*בית יצחק (ברטלר) קדושין, ר' יצחק אייזיק ברטלר, ירושלים תשעו. ספה"ל 2°2016A5927

*בית יצחק (ברטלר), ב"ק, ר' יצחק אייזיק ברטלר, ירושלים תשסב. מה"ר א140; ב"א A584.041 ברט.בי; להורדת הספר כולו

*בית יצחק (ברטלר) ב"מ, ר' יצחק אייזיק ברטלר, ירושלים תשע. ספה"ל 2°2014A3365; ב"א A584.042 ברט.בי; להורדת הספר כולו

*בית יצחק (ברטלר) מכות, ר' יצחק אייזיק ברטלר, ירושלים תשעא. ספה"ל 2°2017A10420; ב"א A584.031 ברט.בי

*בית יצחק (ויינברגר), ר' אלתר יצחק אייזיק ויינברגר, מהד' מכון דגל התורה, נ"י תשסט. שני כרכים, כרך ב מתחיל בעמ' רעג. מה"ר ת165; ספה"ל 2009A1668

§בית יצחק (חבר), ר' יצחק אייזיק חבר, ח"א (קבוע וספיקות) וח"ב (ברירה), סדילקוב תקצו-וילנא תרעא, ד"צ ירושלים תשכח בתוך "תלת שמעתתא". מה"ר א605; ספה"ל 2°68A2307; ב"א A584 חבר.תל להורדת הספר כולו - ח"ב

§בית יצחק (ישיבת ר' יצחק אלחנן) תשי"ג, תשי"ד, תשט"ז, תשכ"א. מה"ר קבצים; ספה"ל PA2422; ב"א X442

*בית יצחק (שמלקיש) על התורה, ר' יצחק יהודה שמלקיש, לקט מספריו, בעריכת ר' שמואל דוד לוין, ירושלים תשמו. מה"ר ת165; S87A1202; ב"א T278 שמל.בי

*בית יצחק (תשע) קבוע וספקות, ר' יצחק אייזיק חבר, ירושלים תשע, תלו + 88 + 100 עמ'. ספה"ל 2015A6038; ב"א A584 חבר.בי

*בית יצחק (תשעא) ברירה, ר' יצחק אייזיק חבר, ירושלים תשעא, 21 + רסה עמ'. ספה"ל 2015A6074; ב"א A584 חבר.בי

בית ירוחם, ר' ירוחם אשר ורהפטיג, ירושלים תשח, קעט עמ'. חי' הרמב"ם דפים א-קמה. מוהר"ק פמ205; ספה"ל 48A609; ב"א A531 ורה.בי; להורדת הספר כולו

בית ישחק, ר' יצחק גטיניו, שלוניקי תקנב, ד"צ נ"י תשנא, קמו דפים. מוהר"ק פמ53; ספה"ל 2°91A1718 ,S23V7871; ב"א A531 גטי.בי; מכון משה"ע ח44.55; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*בית ישי (דרשות), ר' שלמה פישר, דרשות, ירושלים תשנט. מה"ר מ60; ספה"ל 2°2000A4755; ב"א A451 פיש.בי [יצאה אח"כ מהדורה מורחבת, מה"ר מ60, בלי מפתח לרמב"ם]

*בית ישי (חידושים, תשמז), ר' שלמה פישר, חידושים, שני כרכים, ירושלים תשמז. כרך ב מתחיל בעמ' שז. מה"ר א510; מוהר"ק ש3656; ספה"ל 2°88A2746

*בית ישי (חידושים, תשסד), חידושים, מהדורה מתוקנת, ירושלים תשסד. מה"ר א510; ב"א A451 פיש.בי

*בית ישראל (בנבנשתי), ר' ישראל בנבנשתי, ח"א-ח"ב, תשעה. ב"א A45 בנב.בי תשע"ד; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*בית ישראל (הורוביץ), ר' ישראל זאב הורוביץ, ירושלים תשנח. מה"ר ש40; ספה"ל 2°99A196; ב"א A572 הור.בי

§בית לאבות, ר' יעקב יהודה לעווי, ירושלים תרסה, ד"צ תשלא. מה"ר כ355; ספה"ל 23V5078; ב"א A42 לוי.בי להורדת הספר כולו

§בית לוי (גולדברג), ר' נפתלי צבי גולדברג, פיעטרקוב תרסד. מה"ר א510; מוהר"ק פ2322; ספה"ל 2°23V11049; ב"א A584 גול.בי להורדת הספר כולו

בית לוי (קאפשטיין), ר' יעקב קאפשטיין, וילנא תרמא, ד"צ ירושלים תשנח. חי' הרמב"ם בדפים ה-יב. מה"ר א320; ספה"ל 2°23V7927, S2°98A8550; ב"א A584 קופ.בי; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולולטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*בית מאיר השלם, ר' מאיר פוזנר, מהד' שחור. ח"א, ירושלים תשנז - ספה"ל 2°97A2251; ב"א A564 פוז.בי. ח"ב (עד סי' סה), ירושלים תשסז (המפתח לא כולל את המילואים ואת קונטרס זכר נסים, בסוף ח"ב) - מה"ר פ520

*בית מאיר (תשע), ר' מאיר פוזנר, מהד' מכון ראש פינה, ירושלים תשע. מה"ר פ540; ספה"ל 2011A581

בית מועד (גטיניו), ר' יצחק גטיניו, שלוניקי תקצט. חי' הרמב"ם בדפים לח-נ. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מוהר"ק ש3383; ספה"ל 2°23V11142; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*בית מועד (זלזניק), ר' אברהם יצחק זלזניק ועוד, מערכת שער התורה, ב"ב תשסה. ב"א A562 בית.מו

*בית מועד (קורח), הלכות אבלות, ר' פנחס קורח, ב"ב תשס. מה"ר פ350; ספה"ל 2000A6800; ב"א A563.5 קרח.בי

*בית מושב (תשסז), ר' אפרים נבון, מהד' מכון משנת ר' אהרן, לייקווד תשסז. כרוך עם ס' דין אמת. מה"ר פ410; ספה"ל 2°2007A5394; ב"א A565 נבו.די

§בית מלך (חב"ד), לוד תשמו. מה"ר א455; ספה"ל 87A54

§בית מרדכי (סאויצקי), ר' מרדכי סאויצקי, בוסטון תשד. מה"ר א320; ספה"ל 46A681; ב"א A455.1 סוי.בי; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

§בית נאמן (תרמא), ר' יצחק אייזיק חבר, ורשה תרמא, ד"צ ירושלים תשכח (בתוך "תלת שמעתתא"). מה"ר א605; ספה"ל 2°68A2307; ב"א A584 חבר.תל להורדת הספר כולו

*בית נאמן (תשעא), ר' יצחק אייזיק חבר, ירושלים תשעא, 13 + רטז עמ'. ספה"ל 2015A6041; ב"א A584 חבר.בי תשע"א

*בית נפתלי (תרנט), ר' נפתלי שוורץ, פאקש תרנט, ע"פ מפתח בד"צ ברוקלין תשלו. ספה"ל 2°76A929; ב"א 2°A572 שור.בי להורדת הספר כולו

*בית נפתלי (תשסו), ר' נפתלי שוורץ, מהד' מכון ממלכת כהנים, נ"י תשסו. מה"ר ש40; ספה"ל 2°2006A6327; ב"א A572 שור.בי תשס"ו

*בית פנחס (גרהר), ר' פנחס גרהר, ח"א-ח"ב, מפתח במהד' נ"י תשמז. ספה"ל 89A1236; ב"א A584.056 גרה.בי; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

§בית פנחס (וולף), ר' פנחס וולף, פתח תקוה תשכט. מה"ר א510; ספה"ל 71A1745

*בית ראובן, ר' ראובן ללוש. ח"א (הלכות נהנה) וח"ב, ירושלים תשסד. מה"ר פ405; ב"א A565 ללו.בי

בית רידב"ז, ר' יעקב דוד רידב"ז, על פאת השלחן הלכות שביעית, ירושלים תרעב, ד"צ נ"י תשנג. מהדורה חדשה - ירושלים תשס. ספה"ל 2°93A294, 2001A1579; ב"א A563.8 ישר.פא תרע"ב

*בית שלום מרדכי, ישיבת בית שלום מרדכי, ירושלים תשנח. ב"א A410.3 שיח.תו

§בית שמאי (פרידמן), על מכות, ר' שמאי פרידמאן, קראקא תרצ, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 59A4284; ב"א A584.045 פרי.בי; להורדת הספר כולו

*בית שמואל אחרון על התורה (תשנד), ר' שמואל פלקנפלד, בעריכת ר' דוד יואל וייס, ירושלים תשנד, רצ עמ'. מה"ר ת165

בית שמ"ש, ר' שלום משאש, ירושלים תשסב. חי' הרמב"ם בעמ' א-צד. ספה"ל 2°2000A83; ב"א A531 משש.בי

*בית שערים, ר' עמרם בלום, או"ח-יו"ד, וח"ג (=מכ"י, אינו במהד' תרסט), מונקטש תרסט, ד"צ ירושלים תשסא. מה"ר ש40; ספה"ל 2°2000A5386; ב"א 2°A572 בלו.בי תשסא; להורדת הספר כולו או"ח כרך א' על יורה דעה כרך ב' על יורה דעה חלק שלישי

*ביתאל, ר' אריה ליבוש נתנזון, לבוב תרלה, מפתח בד"צ ב"ב תשמה. מה"ר א510; מוהר"ק ש291; ספה"ל 2°87A1742; ב"א 2°A584 נתנ.בי; מכון משה"ע ג155.1; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*בך יברך ישראל (תשסח), ר' לוי יצחק מאנזאן, מהד' מכון שפתי צדיקים, ירושלים תשסח. מה"ר מ265; ספה"ל 2008A5855; ב"א A671.7 מנז.בך

+בכור שאול (תשסט), ר' יצחק אברהם קוסובסקי-שחור, מהדורה שניה, ב"ב תשסט. חי' הרמב"ם בעמ' א-ע, פה-צט. להורדת הספר כולו

בכור שאול (תשעד), הל' בית הבחירה וקרבן פסח, ר' יצחק אברהם קוסובסקי שחור, בני ברק תשעד. שונה ממהד' תשסט. להורדת הספר כולו

*בכור שור, ר' אלכסנדר סנדר שור, ירושלים תשס. מה"ר א325; ב"א A584 שור.בכ

*בכורי אביב (ביק), ר' אברהם ביק, מהד' תשסג. ע"פ מפתח בעמ' תכג. ספה"ל 2004A1571; ב"א T278 ביק.בכ

§בכורי אביב (רוטנברג), ר' משה רוטנברג, סט לואיס תשב, ד"צ תשנט, 143 עמ'. ספה"ל 2°57A2903; ב"א A584 רוט.בכ תש"ב; להורדת הספר כולו

§בכורי אברהם, ר' אברהם אלישוב, ירושלים תרפד, ד"צ נ"י תשנב, קח דפים. ספה"ל 2°23A10360, S2°92A6159; ב"א A584 אלי.בכ; להורדת הספר כולו

§בכורי אליהו, ר' אליהו דרבקין, ת"א תשכב. מה"ר א515; מוהר"ק ש2155; ספה"ל 2°65A1093; ב"א 2°A584 דרב.בכ

*בכורי גשן, ר' נחום שמואל גורטלר, רחובות תשסא, תטו עמ'. מה"ר פ570; ספה"ל 2002A1329; ב"א A572 גור.בכ

§בכורי הארץ, מכון התורה והארץ, כפר דרום תשסג. מה"ר א630; ספה"ל 2003A4480; ב"א A382.2 בכו.הא

§בכורי הרים סוכה, בית המדרש ע"ש הרי"מ לוין, ירושלים תשלו. מה"ר א45; ספה"ל 78A1644

*בכורי חיים, ר' חיים ראזין, ח"א וח"ב, נ"י תשיג-תשכז. ע"פ מפתח סו"ס באר חיים. ספה"ל 2°64A1669 (ח"א)

§בכורי חיים, ר' חיים ראזין. ח"ג, נ"י תשכג. ח"ד, נ"י תשכה. ח"ה, נ"י תשכז. מה"ר א510; ספה"ל 2°64A1669 (ח"ג)

§בכורי יוסף (הוטנר), ר' זונדל הוטנר, וילנא תרלא, 50 דף. מה"ר א83 מחסן; מוהר"ק ש1170; ספה"ל 2°23V10483; ב"א 2°A584 הוט.בכ להורדת הספר כולו

§בכורי יוסף (וינר), ר' יוסף צבי וינר, ח"א - ב"ב תשיט, ח"ב - נס ציונה תשמ. מה"ר א510; מוהר"ק פ3343 (ח"א); ספה"ל 2°65A1457 (ח"א); ב"א A584 וינ.בכ להורדת הספר כולו - ח"א

*בכורי משה חיים ח"ב, ר' משה חיים טריוואקס, ורשה תרנד. ספה"ל 23V10557; ב"א A888 טרי.בכ; להורדת הספר כולו

§בלכתך בדרך, אדר תשנה. ב"א X6102

*במאבק על ערכה של תורה (נומולוגיה), ר' עמנואל אבוהב, ירושלים תשנז. ספה"ל או"ק יהדות ס512; ב"א A816 אבו.במ; מכון משה"ע י26.55

*במי התורה, ר' מיכאל יחיאל בודנהיימר, בני ברק תשע. ב"א A410.3 בוד.במ

§במלכות היהדות, ר' אברהם חן, ירושלים תשיט. מה"ר מ60; ספה"ל 59A400, אוסף שלום 4761 (ח"ג); ב"א A19 חן.במל

*במסילה נעלה, ר' נחמן יוסף ויטריאל, לקט מספרי ר"נ מברסלב, ירושלים תשסט, 25 + תרכא עמ'. מה"ר מ410; ספה"ל 2009A7316

*במעגלי יושר, בראשית, ר' אהוד סלימאן, אבני חפץ תשס. מה"ר ת50; ספה"ל 2000A1079; ב"א T27 סלי.במ

בן אברהם (אשטרושא), ר' חיים אברהם אשטרושא, שלוניקי תקפו, ד"צ נ"י תשנב, קכד + סג דפים. חי' הרמב"ם במספור שני, דפים לח-נב. גם ע"פ מפתח לחלק הדרושים. מוהר"ק ת841; ב"א A451 איש.בן; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*בן אברהם (קריספין), ר' יו"ט קריספין, אזמיר תרלו, קמ דפים. מוהר"ק א.ב. ד15; ספה"ל 2°39A125; ב"א A45 קרי.בן; להורדת הספר כולו

§בן אברהם (תשי), [ר' אברהם אליהו מיזס, פריז] תשי. מה"ר א515; ספה"ל 57A1059; ב"א A584 מיז.בן

בן אריה, ר' זאב בן אריה, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - סוף אהבה, על הפלאה עד טהרה - סוף טהרה, על קנין משפטים ושופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

*בן אשר, ר' זליג לייב קליין, ביתר תשסו. מה"ר א515; ב"א A584 קלי.בן

בן הרמה, ר' חיים מאיר מזרחי, אזמיר תרלה, רנב דפים. מוהר"ק פמ373; ספה"ל 2°23V7900; ב"א A531 מזר.בן; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; מיק"פ 93 להורדת הספר כולו

*בן יאיר, ר' חיים מאיר מזרחי, אזמיר תרלז, קנז דפים. המפתח הוא רק לדרושים ולא לכלל הספר. מה"ר על8 מחסן; ספה"ל 2°22V4557; ב"א T278 מזר.בן להורדת הספר כולו

בן ידיד, ר' ידידיה שמואל טריאקה, שלוניקי תקסו, ד"צ אשדוד תשנז, קכ + קיב דפים. מוהר"ק פמ189 [בהעתק של ספריית מוסד הרב קוק חסרים דפים קיז, קיח, קכא...]; ספה"ל 2°23V7887; ב"א A531 טרי.בן; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*בן יהודה, ר' אברהם רוזנבוים, פרסבורג תרלא, ד"צ נ"י תשנא, קב דפים. מה"ר ש45; מוהר"ק פ50; ספה"ל 2°91A1182; ב"א A572 ליט.בן

*בן ימין (תרנו), ר' רחמים חיים יהודה ישראל, שלוניקי תרנו - מה"ר א52 מחסן; מוהר"ק ש2514; ספה"ל 2°41A1510. גם ציונים לחידושים שבמהדורת קרית ספר תשנז (סדר חדש) [שונה משו"ת בן ימין, קרית ספר תשס] - ספה"ל 2°98A5643; ב"א A584.052 ישר.בן להורדת הספר כולו

*בן מלך - מצוות המקדש, ר' נתן יהודה ליב מינצברג, ירושלים תשסח. מה"ר א620; ב"א A566.1 מינ.בן

*בן מלך - חכמה ומוסר, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשע, 31 + תקסא עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2012A7481; ב"א A410.3 מינ.בן תש"ע

*בן מלך - מידת הביטחון, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשעא, 23 + קמב עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2012A7483; ב"א A410.3 מינ.בן תשע"א

*בן מלך - שבת, ר' לייב מינצברג, ירושלים תשעג, תשעח. מה"ר מ230; ספה"ל 2013A5712 (תשעג); להורדת הספר כולו

*בן מלך - עניינים בש"ס, ר' נתן יהודה לייב מינצברג, ירושלים תשעט. ספה"ל 2020A700; ב"א A584 מינ.בן

*בן פדהצור, ר' מנצור מרזוק, שלוניקי תקמו, ד"צ נ"י תשנא, קנ עמ'. מה"ר ת68 מחסן; מוהר"ק ד1514; ספה"ל 2°91A2036; ב"א A451 מרז.בן להורדת הספר כולו

*בן פורת יוסף (תשעא), ר' יעקב יוסף הכהן מפולנאה, ירושלים תשעא. ספה"ל אוסף שלום 2903.3; ב"א A671.1 יעק.בן תשע"א

בן שלמה, ר' שלמה אשכנזי, אזמיר תרטו. חי' הרמב"ם בדפים סג-סה. ספה"ל 2°22V4435; ב"א 2°A451 אשכ.בן; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה להורדת הספר כולו

בנבכי התשובה, ר' יצחק אייזק ואלכסנדר קליין, ירושלים תשנז. ספה"ל 97A4194; ב"א A53 קלי.בנ

*בני אברהם, ר' אברהם מיוחס, אהע"ז (מספור דפים שונה ל"לשונות הטור"), יו"ד, חו"מ, לשונות הטור (נדפס לפני חלק חו"מ), דרושים (נדפס סוף ח"א). קושטא תקלג, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק פ546; ספה"ל 2°91A1663; ב"א A572 מיח.בנ; מיק"פ 91 להורדת הספר כולו

*בני אתה, ר' פנחס פרידמן, על עניני בר מצוה, ירושלים תשסח, 20 + רלד עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2008A6246; ב"א A077.2 פרי.בנ

*בני בנים, חלק א, ר' יהודה הרצל הנקין, ירושלים תשמא. ספה"ל 2°81A1415; ב"א A572 הנק.בנ; להורדת הספר כולו

בני בנימין (אדר"ת), ר' אליהו דוד רבינוביץ תאומים, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע (מאביו, על הל' תשובה - אחרי בני בנימין הל' תשובה), על אהבה - סוף אהבה. מהד' פרידברג

*בני בנימין (נבון) = בני בנימין וקרב איש, ר' בנימין מרדכי נבון, ח"א ירושלים תרלו, חו"מ ירושלים תרמא, ד"צ ירושלים תשנא, פא + קטז דפים. מה"ר ש45; מוהר"ק פ371; ספה"ל 2°92A4232; ב"א A572 נבו.בנ; להורדת הספר כולו

בני דוד, ר' דוד פלקון, קושטנדינה תצח, ד"צ נ"י תשנא. השמטות מדף צח. מה"ר א120 מחסן; מוהר"ק פמ26; ספה"ל 2°23V7923, S2°92A857; ב"א A531 פלק.בנ; מהד' פרידברג; מיק"פ 385; להורדת הספר כולו

בני חיי, ר' חיים אלגזי, אורטה קייואי תעב, ד"צ נ"י תשנ. חי' הרמב"ם בסוף הספר, מספור שני דפים יג-יח. מוהר"ק פ1276; ספה"ל R2°63A368; ב"א A541 אלג.בנ; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב; מיק"פ 97 להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

בני יהודה, ר' יהודה עייאש, לוורנו תקיח, ד"צ נ"י תשנב. חי' הרמב"ם בדפים יא-נה. גם ע"פ מפתח לכל הספר [חידושיו שולבו ב"לחם יהודה השלם", ירושלים תשמו, מה"ר א460]. מוהר"ק פמ199; ספה"ל 2°92A6311 ,S2°23V7869; ב"א A451 עיש.קו להורדת הספר כולו

בני יוסף (טנוג'י), ר' יוסף טנוג'י, לוורנו תקנג, ד"צ נ"י תשנג, סד דפים. חי' הרמב"ם בדפים ל-לד, ובשם "זרע יצחק" בדפים מח-נג. מוהר"ק ש1171; ספה"ל 2°23V10554; ב"א A584 כהן-טנ.בנ, A584 זמי.חד; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§בני יוסף (קאריו), ר' יוסף יהושע קאריו, ירושלים תרנ, ד"צ ירושלים תשמ, כ דפים. מה"ר ש130; מוהר"ק פ718; ספה"ל R2°23V10790; ב"א A572 עזר.כפ להורדת הספר כולו

בני יעקב, ר' יעקב ששון, קושטא תעד, ד"צ נ"י תשנ, רמג דפים. שם לא נרשמו סימני ההלכות, רק סימני הפרקים וסימני הדפים והשורות ברמב"ם דפוס ונציא שלד. בקלסר הצילומים במכון הלכה ברורה, צילום ובו רשומים סימני ההלכות. במקום שהוא רושם הגהה על הלכה מאוחרת ברמב"ם ואח"כ הגהה על הלכה מוקדמת בכסף משנה, סימננו "כ"מ"; במקום שיש הגהות גם על רמב"ם וגם על כ"מ באותה הלכה, סימננו "גם כ"מ". מה"ר ר35 מחסן; ספה"ל 2°23V7791; ב"א A52 יצח(ששו); מיק"פ 99 להורדת הספר כולו

*בני יצחק (חנן), ר' יצחק חנן, שלוניקי תקיז, ד"צ נ"י תשנא, צד דפים. מה"ר ת68 מחסן; ספה"ל 2°92A3746; ב"א A451 יצח.בנ להורדת הספר כולו

*בני ישראל (קרלי), ר' ישראל אשר קאראלי, נ"י תשנ, 203 עמ'. ספה"ל 91A1712; ב"א A584 קרו.בנ

*בני יששכר (תשמג), ר' צבי אלימלך מדינוב, מהד' תולדות אהרן, ח"א וח"ב, ירושלים תשמג. מה"ר מ270; ספה"ל 2°84A932; ב"א A671.2 שפי.בנ; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב
[לוח השוואה לשם התמצאות במהדורות אחרות]

*בני יששכר (תשסח), ר' צבי אלימלך מדינוב, מהד' פאנעט, ב"ב תשסח. מה"ר מ270; ספה"ל אוסף שלום 3435.11; ב"א A671.2 שפי.בנ תשס"ח

*בני יששכר (תשעז), ר' צבי אלימלך מדינוב, מהד' עוז והדר, תשעז. ספה"ל 2019A49; ב"א A671.2 שפי.בנ

בני משה (הכהן), ר' משה הכהן, ירושלים תרסד. חי' הרמב"ם בדפים ו-יד. מוהר"ק ים1423; ספה"ל 41A1525; ב"א A531 כהן.בנ

*בני משה (מאג'אר), ר' משה מאג'אר, ליוורנו תקסד, ד"צ נ"י תשנב. מה"ר על129 מחסן; מוהר"ק פ1268; ספה"ל 2°92A6315; ב"א A572 מגר.בנ להורדת הספר כולו

בני משה - ראה גם: שם אליעזר

בני סמיכי, ר' יהודה הכהן ור' יעקב ארטבי, לוורנו תריב, ד"צ ניו ג'ירסי תשמו. חי' הרמב"ם בדפים מ-מג. מה"ר א100; מוהר"ק ש2163; ספה"ל 2°23V11169; ב"א A584.034 כ'רי.בא; להורדת הספר כולו

§בני ציון (מיטובסקי, תרסח), ר' בן ציון מיטובסקי, וילנא תרסח, ד"צ נ"י תשלה. מה"ר א515; ספה"ל 78A860; ב"א A584 מיט.בנ; להורדת הספר כולו

*בני ציון (מיטובסקי, תשסד), ר' בן ציון מיטובסקי, מהד' מכון אבני שוהם, ת"א תשסד. מה"ר א515; ספה"ל 2006A2082; ב"א A584 מיט.בנ

*בני ציון (שפירא), ר' דוד שפירא, ח"א, ירושלים תרצח, צז דפים. מה"ר ש45; מוהר"ק ים17; ספה"ל 2°44A1593; ב"א 2°A572 שפי.בנ

§בני שלמה, ר' נסים דיין, ב"ב תשסג. מה"ר א510; ב"א A867 דין.בנ

*בני שלשים, ר' יוסף רוטנברג, דרשות לשבת הגדול ושבת שובה ומועדים, מהד' פאנעט, תשסד. ספה"ל אוסף שלום 4902.11; ב"א A671.2 רוט.בנ

בני שמואל, ר' שמואל עדאוי, לוורנו תקיט, ד"צ נ"י תשנג, קעו דפים. חי' הרמב"ם בדפים קיד-קס. גם ע"פ מפתח לכל הספר. מה"ר א325; מוהר"ק ש2677; ספה"ל 23V10788; ב"א A584 עדו.בנ; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*בנין אב (שולמן), ר' אליהו ברוך שולמן, נ"י תשמה. מה"ר א515; ספה"ל 2°85A6904

§בנין אהל מועד, ר' יחזקאל גראספלד, מונקטש תרמז. ספה"ל 23V10467; להורדת הספר כולו

*בנין אפרים, ר' אפרים נחום בורודיאנסקי, ירושלים תשנא, שמ עמ'. ספריית מכון הלכה ברורה; ספה"ל 2°91A1290; ב"א A584 בור.בנ

*בנין אריאל, ר' שאול מאמשטרדם, ח"א-ח"ב, ב"ב תשנז-תשנט. מה"ר א325; ב"א T278 שאו.בנ

§בנין אריאל יאיר, בעריכת ר' אריה נתנאל, ירושלים תשסב, 387 + 34 עמ'. ספה"ל 2003A7772, או"ק יהדות גר 641; ב"א A566.1 ארי.בנ

*בנין דוד (טאוב) = חי' ר' דוד דב, ר' דוד דוב טאוב, ב"ב תשנו. ח"א - ב"מ; ח"ב - ב"ב וכתובות ונדרים; ח"ג - לקוטי מסכתות. ספה"ל 2°97A2051; ב"א A584 טאו.בנ

*בנין דוד (טאוב) - דרשות, ר' דוד דוב טאוב, בני ברק תשסב, רכג עמ'. מה"ר מ65, מ230; ב"א A452 טאו.דר

*בנין דוד (מייזלש) בראשית, ר' דוד דוב בעריש מייזלש, מהד' נ"י תשסז. מה"ר ת62; ספה"ל 2006A7652

*בנין דוד (מייזלש, תשסט), ר' דוד דוב מייזלש, על התורה וסוגיות הש"ס, ירושלים תשסט. ספה"ל 2010A617

§בנין הלכה, ר' אהרן חיים צימרמן, נ"י תשב. מה"ר א455; ספה"ל 59A4844; ב"א A531 צימ.בנ להורדת הספר כולו

*בנין השטר, ר' יהושע פפר, ירושלים תשסב. מה"ר פ405; ב"א A565 פפר.בנ

בנין יהושע (לנג), ר' יהושע לנג, בתוך הרמב"ם הנפוץ, על מדע - סוף מדע, על אהבה - חלק סוף מדע, חלק סוף אהבה. על הפלאה, עבודה, קרבנות - סוף טהרה. על שופטים - סוף שופטים [לא על זמנים, נשים, קדושה, נזיקין]. מהד' פרידברג

§בנין יהושע (וילדמן), ר' יהושע אלטר וילדמן, ורשה תרנח. מה"ר א515; מוהר"ק ש163; ספה"ל 2°24V1095; ב"א A584 ויל.בנ להורדת הספר כולו

*בנין יחזקאל, ר' יחזקאל אברהם ריובסקי, בלגורייא תרפח, ד"צ נ"י תשמד. מפתח נפרד לחלק התשובות, למי באר על הפתיחה הכוללת, ולמי באר על הפתיחה להל' פסח. מוהר"ק פ1904; ספה"ל 84A2074, 2°23V9994; ב"א A572 ריו.בנ להורדת הספר כולו

*בנין משה, ר' משה בן יהושע מיזלש. ח"א, לונדון תשסד, רצב עמ', וח"ב, לונדון תשסח, שכד עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 2004A7423; ב"א T278 מיז.בנ

*בנין עולם (חבר) אהע"ז, ר' יצחק אייזיק חבר, חלק אהע"ז, ירושלים תשמח, תקיב עמ'. מה"ר ש45; מוהר"ק פ4817; ספה"ל 88A1100; ב"א A572 חבר.בנ

§בנין עולם (ת"ת), [ר' דוד אברהמי], על מצות לימוד תורה, עם קונטרס דברי חן, ירושלים תשנג. ספה"ל 93A2720; ב"א A077.3 אבר.בנ

*בנין ציון (עטלינגר), ר' יעקב עטלינגר, מהדו' דבר ירושלים ("שו"ת ערוך לנר"), ירושלים תשמט. מה"ר ש45; מוהר"ק פ4801; ספה"ל 2°89A5478, או"ק יהדות 2°כ180.5; ב"א A572 אטל.בנ; פהשו"ת 151

*בנין ציון (שמושקוביץ), ר' ניסן בן ציון שמושקוביץ, ביאליסטוק תרצ, ס דפים [במהד' תרפ"ב יש רק עד סי' לד]. מה"ר ש45; ספה"ל 2°36A927; ב"א A572 שמו.בן להורדת הספר כולו

*בנין שאול, ר' שאול הלוי אב"ד האג, בעריכת ר' פינחס אברהם מייערס, ירושלים תשסה, שע עמ'. מה"ר ת170; ספה"ל 2°2006A4021; ב"א A081 שאו.בנ להורדת הספר כולו

*בנין שבת, ר' חנן כהן. ח"א (בונה ומכה בפטיש), ירושלים תשנו - ספה"ל 96A3318. ח"ב (תופר-קורע-סותר), ירושלים תשס - מה"ר פ57; ב"א A562.2 כהן.בנ

*בנין שלמה (הכהן), ר' שלמה הכהן מוילנא, ח"א וח"ב, ירושלים תשנב. מוהר"ק פ3307; ספה"ל 92A6699; ב"א A572 כהן.בנ

*בנין שלמה (מז), ר' נתן מז, על סנהדרין, אופיבאך תקמד, ד"צ ירושלים תשמח. מה"ר א43 מחסן; מוהר"ק ש422; ספה"ל 2°88A67 להורדת הספר כולו

בנין שלמה (קלוגר), ר' שלמה קלוגר, בתוך הרמב"ם הנפוץ. על מדע - סוף מדע. על אהבה - סוף אהבה. מהד' פרידברג

§בנין שלמה (רבינ'), ר' אביגדור רבינוביץ, ביאליסטוק תרצו, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר א515; ספה"ל 2°83A4543; ב"א A584 רבי.בנ

*בנין שלמה (שטרן) מהדו"ב, בענין חיובי המצוות והמסתעף, ר' ברוך שטרן, ירושלים, צ + יא עמ'. הסימנים על שבת ויו"ט שהיו במהדו"ק הועברו לס' חלקנו בתורתך ח"א קובץ ב. ב"א A584 שטר.בנ

*בנתיב המצוות, ר' גבריאל חזות ור' מיכאל אברהם, כפר חסידים תשע, 367 עמ'. מה"ר א505; ב"א A501 חזו.בנ

*בנתיבות האיש, ר' אבנר ישראל שוקרון, בני-ברק תשסח, 20 + רסב עמ'. מה"ר מ65; ספה"ל 2017A11650; ב"א A410.3 שוק.בנ

*בעי חיי, ר' חיים בנבנשתי, יו"ד ואהע"ז, חו"מ ח"א וח"ב, שלוניקי תקמח-תקנא, ד"צ ירושלים תשל. מה"ר על131 מחסן; מוהר"ק פ4417; ספה"ל 2°23V9488; ב"א A572 בנב.בע; מכון משה"ע ט345; מיק"פ 102; להורדת הספר כולו יו"ד-אהע"ז חו"מ ח"א סי' א-קלז חו"מ ח"א סי' קלח-רמה חו"מ ח"ב

*בעלי התוספות, אפרים אלימלך אורבך, מהדו' ד, ירושלים תשמ. המפתח הוא רק להגהות מיימוניות. מה"ר כ310; ספה"ל 80A3393, או"ק יהדות י10, אוסף שלום 12346.1; ב"א A509.2 אור.בע

*בעקבות מועדי ה', ר' בן ציון קוק, ירושלים תשסב. מה"ר מ210; ספה"ל 2002A8638; ב"א A410.6 קוק.בע תשס"ב

*בעקבות משה, ר' משה עקיבא טיקוצ'ינסקי, שמות, ב"ב [תשנה]. מה"ר מ505; ספה"ל 96A574; ב"א A410.6 טיק.בע

*בעקבי הצאן, ר' צבי שכטר, ירושלים תשנז, רצג עמ'. מה"ר א515; ספה"ל 97A2789; ב"א A561 שכט.בע

*בעקבי יעקב, ר' חיים מרדכי וייזר, ירושלים תשסה. מה"ר ת40; ב"א T299.1 בעלי תשסה

*בפקודיך אשיחה (טויבנפלד), ר' משה מנחם טויבנפלד, סקווירא תשסה. מה"ר מ65; ספה"ל 2004A10581; בא A867 טוי.בפ תשס"ד

*בצדק ובמשפט, ר' יחיאל וידר, ב"ב תשס. מה"ר פ405; ספה"ל 2000A6399; ב"א A565 ויד.בצ

*בצור ירום חלקים א-טו, על ספר התניא, אגרת התשובה וליקוטי אמרים, ר' יורם מיכאל אברג'יל, נתיבות. א - תשסז, תשסט. ב - תשסח. ג - תשסט. ד - תשע. ה - תשעא. ו-ז - תשעב. ח-ט - תשעד. י-יא -תשעח. יב-יד - תשפ. טו - תשפא. מה"ר מ400 (ח"א); ספה"ל 2009A115 (ח"א), 2018A14650; ב"א A672 שנ(1)לק(אבר)

§בציר אליעזר, ר' אליעזר ליפמן נייזאץ, פרסבורג תרכט, ד"צ נ"י תשנג. בסוה"ס - "תוספת שביעית" עם הערות מבנו על שתי החקירות הראשונות - אינו ממופתח. ספה"ל 2°93A2374; ב"א A584 נוי.בצ; להורדת הספר כולו

*בצל החכמה (חזות), ר' גבריאל חזות ור' מיכאל אברהם, כפר חסידים תשע, 416 עמ'. מה"ר א505; ב"א A501 חזו.בצ

*בצל חמדה, ר' אליעזר ישראל אוירבך, בית שמש תשע. ב"א A562.2 אוי.בצ; להורדת הספר כולו

בקע לגולגולת, ר' אברהם אלמליח, ירושלים תרעא. חי' הרמב"ם בדפים יט-מה. מוהר"ק ים518; ספה"ל 23V10369; ב"א A584 אלמ.בק; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*בר גיבול, ר' יצחק שאול קניבסקי, ב"ב תשסא, רב עמ'. מה"ר פ57; ספה"ל 2001A3654; ב"א A562.2 קני.בר

§בר ריב"א, ר' יצחק קאפף, ירושלים תשמב. מה"ר א515; ספה"ל 2°83A1515

ברוך אברהם (מני), ר' אברהם ברוך מני, ירושלים תשמז. חידושי הרמב"ם בעמ' צג. ספה"ל 2°88A3437 להורדת הספר כולו

*ברוך אומר, ר' ברוך שרגא, שו"ת, חו"מ, תשעז. ספה"ל 2018A4010; ב"א A572 שרג.בר

ברוך השם, ר' משה רוטמן, ברדיטשוב תרעא, ד"צ נ"י תשנא. חי' הרמב"ם במספור סימנים ראשון. ספה"ל 2°91A1211; ב"א A572 רוט.בר; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת, ר' ברוך תאומים פרנקיל, מהד' מכון ברוך טעם, ירושלים תשסח. מה"ר א510; ב"א A584 פרנ.בר תשס"ח

§ברוך מבנים (תרצו), ר' אליהו ברוך מני, סו"ס זכרונות אליהו יו"ד, ירושלים תרצו. ספה"ל 36A1670; ב"א A867 מני.זכ תרצ"ו; להורדת הספר כולו

§ברור הלכה, של מכון הלכה ברורה. עם ברור הלכה לראי"ה קוק שבסוף הספר, וגליון הש"ס לרצי"ה קוק שבסוף הספר, ותוספת בירור. הבירורים מסומנים ע"י ציון; כשיש כמה ציונים בבירור אחד, רשמנו רק את הציון הראשון. ברכות, שבת, פסחים, סוכה, ראש השנה, יומא, ביצה, תענית, מגילה, מו"ק, חגיגה, יבמות, כתובות, נדרים, סוטה, גיטין, קידושין (כולל השלמות שבמהד' תשנג - S2°93A50), ב"ק, ב"מ, סנהדרין, מכות, שבועות, ע"ז, הוריות, חולין. מה"ר כ; ספה"ל או"ק יהדות 2°י135.5; ב"א A861 קוק.הל

*ברורי הלכות (איזנברגר), ר' מרדכי שבתי איזנברגר, או"ח, נתניה תשסו. מה"ר פ147; ב"א A562 איז.בר

*ברורי חיים, ר' חיים שלום הלוי סגל, ח"א-ח"ב-ח"ג, ב"ב תשסד. מפתח בסוף ח"ג. יש במפתח רק מספרי פרקים בלי מספרי הלכות. ח"א - פ147]. מה"ר פ147 (ח"א), פ570 (ח"ב-ח"ג); ספה"ל 2001A9394; ב"א A561 סגל.בר

§ברורים ברמב"ם, ר' בן ציון ברמן, תל אביב תשג. מה"ר א455; מוהר"ק פמ80; ספה"ל 50A757

*בריכות מים, ר' משה מרדכי מיוחס, שלוניקי תקמט, ד"צ ירושלים תשמב, רסז דפים. מה"ר על169 מחסן; מוהר"ק פ886; ספה"ל 2°82A2396 ,2°69A4185; ב"א A584 מיו.בר להורדת הספר כולו

*בריכת המלך, ר' מרדכי סאוויצקי, ח"א, נ"י תשלא. מה"ר א620; מוהר"ק פמ390; ספה"ל 2°77A1987; ב"א A511 סוי.בר להורדת הספר כולו

*בריכת ירושלים, ר' מרדכי סאוויצקי, נ"י תשך. מה"ר כ470; מוהר"ק ש3004; ספה"ל 2°77A1986; ב"א A584 סוי.מי להורדת הספר כולו

*ברית אברהם (אמריליו), ר' אברהם אמריליו, שאלוניקי תקנו, ד"צ נ"י תשנג. ספה"ל 94A525; ב"א A451 אמר.בר; להורדת הספר כולו

*ברית אברהם (בושערה), ר' אברהם בושערה, לוורנו תקנא, ד"צ נ"י תשנד, קצד דפים. מה"ר מ13 מחסן; ספה"ל 2°94A60; ב"א A45 בוש.בר להורדת הספר כולו

*ברית אברהם (פיעטרקוב), ר' צבי הירש פצנובסקי אב"ד פילץ ופיעטרקוב, למברג תרנח. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשכח. ספה"ל 2°68A2282; ב"א 2°A572 אבר.בר; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*ברית אברהם (פרנס), ס' זכרון לאברהם פרנס, מכון יד מאיר, ירושלים תשנג. ספה"ל 93A3116; ב"א A508.8 פרנ(ברי); מכון משה"ע ס48.5 להורדת הספר כולו

*ברית אברהם הכהן (תשסז), ר' אברהם קאהן, על הלכות מילה שבמגדל עוז ליעב"ץ, מהד' שניה, ירושלים תשסז. ספה"ל 2°2008A5543; A563.6 קהן.בר תשנ"ז להורדת הספר כולו (תשנד)

*ברית אברם (תשסג), ר' יוסף משה, המגיד מזאלאזיץ, מהד' מכון ברית אברם, ניו סקוויר תשסג. ספה"ל 2003A2063; ב"א A671.1 יוס.בר

§ברית הלוי, ר' יעקב אשר גריבסקי, ירושלים תרסג. מה"ר א515; מוהר"ק ים2064; ספה"ל 2°23V10468; ב"א 2°A584 גרי.בר להורדת הספר כולו

ברית הלוי השלם, ר' יעקב אשר גרייבסקי, ירושלים תשנז. חי' הרמב"ם בעמ' תסז-תקט. הספר כולל [כנראה] את ברית הלוי שנדפס בתרסג, בעמודים אחרים. ב"א A584 ברי.גר; צילום במכה"ב [הרוב]

*ברית הלשון, הדיבור במחשבת ישראל, ר' בנימין גרוס, ירושלים תשסה. מה"ר חק5; S2005A1339, אוסף שלום 8548.4; ב"א B401 גרו.בר

*ברית יעקב, ר' ברוך מרדכי ליבשיץ, ח"א וח"ב, ורשה תרלד, ד"צ נ"י תשמב. [יש במפתח רק פרקים ולא הלכות]. ספה"ל 2°23V9721; ב"א 2°A572 ליב.בר; מכון משה"ע ט725 להורדת הספר כולו

§ברית יצחק (איזקסון), ר' יצחק בן ציון איזקסון, וילנא תרסב. ספה"ל 23V10443; ב"א A584 איז.בר להורדת הספר כולו

*ברית יצחק (טייב), ר' יצחק טייב, סו"ס אהל ישרים, לוורנו תרו. מוהר"ק ש1162; ספה"ל 2°23V7316; ב"א A867 בונ.אה להורדת הספר כולו

*ברית מלח, ר' נפתלי בנעט, מהד' ירושלים תשסט, תסד עמ'. המפתח אינו כולל את ההספדים "אמרי שפר". מה"ר פ280; ב"א A563 בנט.בר תשס"ט

§ברית עולם (אשכנזי, תשסא), ח"א, קרית טבעון תשסא. ספה"ל 2°2002A4074. [להבין את העקרונות שבדבריו עי' ב"שער הכללים" שבהקדמה לחלק ב]
[לוח השוואה למהד' תקפא]

§ברית עולם (אשכנזי), ח"ב, ר' יצחק אשכנזי, ירושלים תרצז. ב"א אשכ.בר A655; להורדת הספר כולו

*ברית עולם (ולר), ר' אייזיק יעקב ועלער, ורשה תרנו, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק פ279; ספה"ל 2°92A3215; ב"א A572 ולר.בר; מיק"פ 529 להורדת הספר כולו

*ברית עולם (חיד"א, תקנג), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקנג. נדפס עם ס' לב דוד (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 70A4085; ב"א SA410.4 אזו.לב תקנג להורדת הספר כולו

*ברית עולם (חיד"א, תשסט), מהד' אהבת שלום, ירושלים תשסט. מה"ר מ105; ספה"ל 2009A5270, אוסף שלום 1269.4; ב"א A410.4 אזו.לב תשס"ט

*ברית שלום (וולאדווי), ר' פנחס מוולאדווי, פפד"מ תעח, ד"צ יוניון סיטי תשמג, קמ דפים. מה"ר ת170; ספה"ל 2°84A1375; ב"א 2°A451 פנח.בר תשמג להורדת הספר כולו

*בריתי יעקב, ר' יעקב שטיינר, נ"י תשסז. מה"ר כ355; ספה"ל 97A4735 (תשנח); ב"א T278 שטי.בר

*בריתי יצחק, עירובין, ר' יצחק ברנד, ב"ב תשמו. מה"ר פ57; מוהר"ק פ5141; ספה"ל 87A1139 להורדת הספר כולו

*ברך את אברהם, ר' אברהם פלג'י, שלוניקי תריז, ד"צ נ"י תשס, רעז דפים. מה"ר ת68 מחסן; מוהר"ק ת850; ספה"ל 2°23V6291; ב"א A451 פלג'.בר להורדת הספר כולו

*ברך יצחק (ברכה), ר' יצחק ברכה, ונציה תקכג [סדר חדש - ירושלים תשמא]. ב"א A451 ברכ.בר; להורדת הספר כולו

*ברך יצחק (די פאס), ר' יצחק די פאס, שלוניקי תקסג, ד"צ נ"י תשנא, ע דפים. מה"ר על171 מחסן; ספה"ל 2°91A853; ב"א A572 פס.ברך להורדת הספר כולו

*ברך משה (טיטלבום), ר' משה טיטלבום, נ"י תשסז, רצח עמ'. מה"ר מ220 מחסן; ספה"ל 2007A6774

*ברכה כהלכה, ר' אליהו קליקשטיין, ב"ב תשס. מה"ר פ25; ספה"ל 2000A6445; ב"א A37 קלי.בר

§ברכה למנחם, לכבוד ר' מנחם צבי אייכנשטיין, סט. לואיס תשטו. מה"ר כ225; ב"א A508.8 איכ(פרי)

*ברכות אבי, ר' מרדכי דוד כהנא, האדמו"ר מספינקא מירושלים, ענייני ברכת המזון וסעודה, ירושלים תשמו, קעד עמ'. מה"ר מ270; ספה"ל 86A3425; ב"א A671.3 כהנ.בר

*ברכות חיים, ר' חיים ברגר. ח"א, על גיטין ונדרים, ירושלים תשלח, קעב דפים - מה"ר א125; ספה"ל 2°80A1556; ב"א A584.03 ברג.בר. ח"ב (פסחים, קידושין, ב"ק וב"מ), ירושלים תשנו - ב"א A584 ברג.בר

*ברכות מהר"ם, מהר"ם מרוטנבורג, ירושלים תשמח. מה"ר ר170; ספה"ל 88A4600; ב"א A54 מאי.בר

*ברכות שמים, שבת, ר' רפאל בלום, נ"י תשמח. ב"א A584.021 בלו.בר

*ברכות שמים מכות, ר' רפאל בלום, נ"י תשלא, תשנד. ספה"ל 2°94A4071; ב"א A584.045 בלו.בר

*ברכי יוסף, ר' חיים יוסף דוד אזולאי. או"ח, ע"פ מפתח במהד' אביטן, ירושלים תשסא - מה"ר פ145; ספה"ל 2°2001A5417; ב"א A561 אזו.בר תשס"א. יו"ד, מהד' שיח ישראל, ירושלים תשסו - מה"ר פ375; ב"א A561 אזו.בר תשס"א. שאר החלקים, לפי דפוס לוורנו תקלד (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח) - ספה"ל 2°23V8224; ב"א RA561 אזו.בר; להורדת הספר כולו או"ח (תקלד) יו"ד-חו"מ תקלד

*ברכת אברהם (הרשקוביץ), ר' אברהם הרשקוביץ ממונקטש, מכון הררי קדם, ירושלים תשסא.

§ברכת אברהם (קליין), ר' יצחק קליין. ח"א - טארנא תרצד. ח"ב - טארנא תרצו. ספה"ל 49A1221; ב"א A867 קלי.בר (ח"א); להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ברכת אברהם (תשנד), ר' אברהם אלחנן אב"ד פלאנטש, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנד, רט + קסז עמ'. ח"א - מספור עמודים ראשון - על התורה ונ"ך, מועדים ואגדות. מספור עמודים שני - חידושים על התלמוד. ספה"ל 94A1657; ב"א A671.2 אבר.בר תשנ"ד

*ברכת אהרן, ר' אהרן לוין, דרוהוביטש תרעג. ע"פ מפתח בד"צ ירושלים תשנח. מה"ר א5; ספה"ל 2°36A2851; ב"א A584.011 לוי.בר

*ברכת אליהו (עמאר), בראשית, שמות, ר' משה שלמה עמאר, ירושלים תשסז. מה"ר כ360; ספה"ל 2016A8217; ב"א A451 עמא.בר

ברכת אליהו (פישר), ר' אליהו פישר, ירושלים תשסד, תכח עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' שה-שו. ספה"ל 2004A5888; ב"א A081 פיש.בר

*ברכת אליהו (רקובר), ר' ברוך רקובר, חו"מ ח"א-ח"י, ירושלים תשנא-תשסז. מפתח לח"א וח"ב סוף ח"ב. מה"ר פ405; מוהר"ק או"ק ג; ספה"ל 2°91A2617; ב"א A565 רקו.בר

§ברכת אמת, ר' גרשום אביגדור אמיתי, ב"ב תשנב. ב"א A584 אמת.בר

§ברכת אריאל, ר' אריה ליב פריז. ח"א, ירושלים תשיז - מה"ר א455. ח"ב, ב"ב תשל - מה"ר א420; מוהר"ק פמ124; ספה"ל 59A644; ב"א A531 פרי.בר (ח"א) להורדת הספר כולו

*ברכת האהל, ר' נפתלי ברוך שפיצר, ב"ב תשנט. המפתח הוא רק להל' טומאת מת. ב"א A584.062 שפי.בר

§ברכת הארץ (מאשבוים), ר' יהודה ליב מאשבוים, נ"י תשיח [נדפס תחלה ב-תרצד בסדר אחר, ספה"ל 23V9186]. מה"ר א615 להורדת הספר כולו

*ברכת הארץ (עמנואל), ר' יונה עמנואל, ירושלים תשנג. מה"ר פ710; ספה"ל 93A3370; ב"א A563.8 עמנ.בר

*ברכת הורי, ר' ברוך וייס, הל' נשיאת כפיים, ירושלים תשנד. מה"ר פ20; ספה"ל 94A5910

ברכת הזבח, ר' אברהם שור, ברלין תצט. נדפס גם בסוף ס' הר המוריה. מה"ר א440; ספה"ל 2°68A1916; ב"א A584.05 קיד.בר

*ברכת הזימון, ר' משה אריאל, ב"ב תשנה. ספה"ל 96A829

*ברכת הזמן, ר' מיכאל מנחם שילוני, ירושלים תשע. ב"א A37 שיל.בר

ברכת המלך (רקובר), ר' ברוך רקובר, ירושלים תשעב. חי' הרמב"ם בעמ' נג-סז. ב"א A584 רקו.בר

*ברכת הנצי"ב (תשל) = מכילתא עם פירוש הנצי"ב, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ירושלים תשל. מה"ר כ480; ב"א A841 ברל.בר

*ברכת הנצי"ב (תשנז) = מכילתא עם פירוש הנצי"ב, ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, תשנז. ספה"ל או"ק יהדות י 2°56.9; ב"א A841 מכל.בר

*ברכת הריח, ר' יוסף חיים מבבל, תשעו. מה"ר ת170; ספה"ל 2°2016A11470; ב"א T278 יוס.בר

*ברכת השבת, ר' רפאל ברוך טולידאנו. על מסכת שבת, ירושלים תשסז - מה"ר א20; ב"א A562.2 טול.בר. על מסכת עירובין, ירושלים תשסח - מה"ר א25

*ברכת השיר (צינץ), ר' אריה ליב צינץ, על ההגדה, אשדוד תשסג. ב"א A313 צינ.בר

*ברכת חיים (אגרנטי), ר' יצחק אגרנטי, אופקים תשסב. מה"ר א270

ברכת חיים (אמסלם), ר' חיים אמסלם, ירושלים תשנו. חי' הרמב"ם בעמ' א-מט. הל' יבום נדפסו אחרי הל' איסו"ב; הל' רוצח נדפסו אחרי הל' נחלות. מה"ר א515; ספה"ל 2°95A6133; ב"א A584 אמס.בר

*ברכת חיים (ירוחם), ר' חיים יצחק ירוחם, נ"י תשטז. ספה"ל 2°58A1036; ב"א 2°A572 ירח.בר; מכון משה"ע ט872.6 להורדת הספר כולו

*ברכת חיים (פיין), ר' חיים אליעזר פיין, סוכה, ירושלים תשסג. מה"ר א45; ספה"ל 2°2005A6929

*ברכת יוסף, ר' יונה פודור, על ביאור הגר"א חו"מ סי' תכ-תכז, ירושלים תשסט. מה"ר פ405

§ברכת יוסף ואליהו רבה (תקז), ר' מאיר תאומים, זולקווא תקז. חי' הרמב"ם - "חידושי בן המחבר" (אחרי פ' וזאת הברכה), עשרה עמודים לא ממוספרים. ספה"ל 2°23V6366; ב"א A451 תאו.בר להורדת הספר כולו

*ברכת יוסף ואליהו רבה (תשסט), ר' מאיר תאומים, שני כרכים, מהד' פראנד, נ"י תשסט. מהדורה זו כוללת רק את החידושים על התורה ולא את החידושים שבסוף מהד' תקז. מה"ר ת170; ספה"ל 2006A7890; ב"א A451 תאו.בר

*ברכת יצחק (פאלער), ר' בנימין פאלער, מדע-אהבה-זמנים, תשעח. ספה"ל 2°2018A5025; ב"א A531 פלר.בר

*ברכת יצחק (קויפמן), ר' יצחק קויפמן, ירושלים תשמט. מה"ר פ35; ספה"ל 90A5433; ב"א A584.011 קוי.בר

*ברכת כהן (דויטש, תשמט), ר' שמואל ברוך דויטש, ירושלים תשמט. מה"ר ת170; ספה"ל 2°89A2662; ב"א T278 דוי.בר

*ברכת כהן (דויטש, תשסז), ר' שמואל ברוך דויטש, מהדורה שניה בעימוד חדש, ירושלים תשסז. המפתח שם הוא חלקי. מה"ר ת170; ספה"ל 2008A5331; ב"א T278 דוי.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין, ירושלים תשמח. ספה"ל 2°88A3325; ב"א A584.05 דוי.בר

*ברכת כהן (דויטש) קונ' התערובות, ר' ברוך שמואל דויטש, בתוך ברכת כהן על חולין, ירושלים תשס. ספה"ל 2000A4973; ב"א A584.053 דוי.בר

*ברכת כהן (דויטש) שבת, ר' שמואל ברוך דויטש, ירושלים תשנח. ספה"ל 2°89A2662; ב"א A584.021 דוי.בר

*ברכת מועדיך לחיים (אזמיר), ר' חיים פלג'י, ח"א אזמיר תרכח, ח"ב אזמיר תרלא, ד"צ אשדוד תשנח. מוהר"ק ד1968; ספה"ל 2°23V5930; ב"א A452 פלג'.בר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ברכת מועדיך לחיים (תשסג), ר' חיים פלג'י, ח"א-ח"ב, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסג. מה"ר מ65; ספה"ל 2°2004A1705

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, או"ח ח"א, ירושלים תשלט. ב"א 2°A562 אזר.בר. או"ח ח"ב, ירושלים תשמז, רסז עמ' - מה"ר א60; ספה"ל 2°79A2984; ב"א 2°A562 אזר.בר; להורדת הספר כולו ח"ב

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ענינים, ירושלים תשנז, שיא עמ'. מה"ר א515; ב"א A584 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, מוסר ח"ג = מועדי ה', ירושלים תשנח. מה"ר מ505; ספה"ל 94A4990; ב"א A410.6 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ברכות-עירובין (=ברכות, זרעים, שבת, עירובין), ירושלים תשנט. מה"ר א60; ספה"ל 2°2000A7822; ב"א A584 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, פסחים (=פסחים-שקלים), ירושלים תשס. מה"ר א30; ספה"ל 2°79A2984; ב"א A584 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ר"ה-מגילה (=ר"ה, יומא, סוכה, מגילה), ירושלים תשס. מה"ר א60; ספה"ל 2°2000A7822; ב"א A584 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, יבמות, ירושלים תשסד. מה"ר א80; ספה"ל 2°2000A7822; ב"א 2°A584 אזר.בר

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, כתובות, ירושלים תשע. ספה"ל 2°2000A7822; ב"א A584 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ב"ק, ירושלים תשסב. מה"ר א140; ספה"ל 2°2000A7822; ב"א 2°A584 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ב"מ, ירושלים תשסג. מה"ר א155; ספה"ל 2°2000A7882; ב"א A584 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ב"ב, ירושלים תשסח, לא + תקח עמ'. מה"ר א170; ספה"ל 2°2000A7822; ב"א A584.043 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת מרדכי, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשסו. ויקרא - מה"ר ת110. במדבר - ת125. דברים - ב"א A410.6 אזר.בר (כולם); להורדת הספר כולו ויקרא במדבר דברים

*ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת, ר' ברוך מרדכי אזרחי, ירושלים תשסד. מה"ר מ505; ב"א A410.6 אזר.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת משה (הגר), ר' משה הגר, חיפה תשסג. ספה"ל 2003A6905, אוסף שלום 3914.5; ב"א A671.3 הגר.בר

*ברכת משה (ירושלימסקי), ר' משה נחום ירושלימסקי, שני כרכים, ירושלים תשסט. מה"ר ש50

*ברכת פרץ, ר' יעקב ישראל קנייבסקי, ב"ב תשלט. על פי מפתח לקהלות יעקב, ב"ב תשמג, קמד עמ'. מה"ר ת170; ספה"ל 94A3497 (תשלד); ב"א T278 קני.בר

§ברכת ראובן, ר' אריה לייב בארון, נ"י תשטו. מה"ר א515; ספה"ל 2°65A1440 [יש גם מהדו"ת, ירושלים תשסא, אינו כלול במפתח]; להורדת הספר כולו

*ברכת ראש, ר' אשר ברעכער, נ"י תשנט, שלז עמ'. ספה"ל 2000A2034; ב"א A584 ברב.בר

§ברכת רחל, ר' אורי אהרן מור יוסף, ב"ב תשנב, קנה עמ'. מופתח ע"י ר' יעקב לוי. מה"ר א515; ב"א T299.4 מור-יו.בר

*ברכת שאול, ר' שאול קרביץ, סוף שעורי ר' אלחנן ב"מ וב"ב, ב"ב תשנח. ספה"ל 98A4989; ב"א A584.043 וסר.שע

*ברכת שלמה (בינט), ר' שלמה בינעט, ירושלים תשסט, 23 + תרד עמ'. מה"ר פ290; ב"א A563.7 בינ.בר

§ברכת שלמה, ר' שלמה טנא-טנביצקי. כשכתוב (תשז) או כשכתוב סתם, הכוונה למהד' ירושלים תשז - מה"ר א515; מוהר"ק ים473; ספה"ל 47A1616; ב"א A584 טנא.בר. אהע"ז, ב"ב תשמב - מה"ר פ540; ספה"ל 2°82A3448; ב"א A564 טנא.בר. חו"מ, ב"ב תשמו, רמט עמ' - מה"ר פ405; מוהר"ק פ4775; ספה"ל 2°86A1419; ב"א A565 טנא.בר; להורדת הספר כולו תש"ז אבן העזר חושן משפט

ברכת שלמה (מדע), ר' שלמה טנביצקי, ירושלים תשיז, קנו עמ', על ס' המדע כסדר ההלכות. ספה"ל 2°57A3057; ב"א A531 טנא.בר; להורדת הספר כולו

*ברכת שלמה חי' סוגיות, ר' שלמה טנא, שני חלקים [כולל חלקים מברכת שלמה הישנים], בני ברק תשסז. מה"ר א515; ב"א A584 טנא.בר תשס"ז; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*ברכת שמים (וייס), ר' ברוך וייס, ירושלים תשמט (שני החלקים). מה"ר פ40; מוהר"ק פ5077; ספה"ל 89A5014

§ברקאי ח"א, ח"ג, ח"ה. ספה"ל PA13367; ב"א X4365

*בשבילי אמונה, ר' שלום חיים וייס, ירושלים תשסג. ח"א - תורה מן השמים, צדק מן השמים, אמת מן השמים, דעת ונבואה מן השמים. ח"ב - דברי הימים מן השמים, אורח חיים מן שמים. מה"ר מ65; ספה"ל 2004A2911; ב"א A410.3 ויס.בש

*בשבילי ברכת הגומל, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשנח. ספה"ל 2008A658; ב"א A37 ליב.בג

*בשבילי ההודאה, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשנח. ספה"ל 2008A656; ב"א A566.1 ליב.בש להורדת הספר כולו

*בשבילי ההלכה, ר' שמחה בונם ליברמן, סוף ס' בשבילי הקדושה, צפת תשסט. מה"ר א515

*בשבילי החודש, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשסה. ספה"ל 2008A6488; ב"א A562 ליב.בש להורדת הספר כולו

*בשבילי החופה, ר' שמחה בונם ליברמן, עם "בשבילי הקידושין" ו"בשבילי העמים", צפת תשעא. ספה"ל 2011A7491; ב"א A564ליב.בש; להורדת הספר כולו

*בשבילי המועד = בשבילי המועד - בשבילי השביתה, ר' שמחה בונם ליברמן, תשנב, תלב עמ'. ספה"ל 90A3765; ב"א A562.3 ליב.בש

*בשבילי הנסים, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשסד. ספה"ל 2008A8696; ב"א A562.3 ליב.בש

*בשבילי העבודה, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשנח. מה"ר א615; ספה"ל 90A3765, S2008A660; ב"א A566.1 ליב.בש

*בשבילי הפורים, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשסד. מה"ר א630; ספה"ל 2008A8670; ב"א A562.3 ליב.בש

*בשבילי הפסח, ר' שמחה בונים ליברמן, צפת תשסט, תפט עמ'. מה"ר א630

*בשבילי הקדושה, ר' שמחה בונים ליברמן, צפת תשסט. מה"ר א515

*בשבילי הקודש, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשסד. מה"ר א250; ספה"ל 2008A8648; ב"א A566.1 ליב.בש

*בשבילי הקרבנות, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשסח, 29 + תקיח עמ'. מה"ר א615

*בשבילי השביתה החדש, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשסט, שצו עמ'. מה"ר א630

*בשבילי השבת, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשנה. ספה"ל 90A3765, S2008A662; ב"א A562.2 ליב.בש

*בשבילי השחיטה, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשסא. נקרא "בשבילי השחיטה החדש" מפני שהוא מהדורה שניה. ספה"ל 2002A6441; ב"א A563.1 ליב.בש

*בשבילי השמחה, ר' שמחה בונם ליברמן, צפת תשסג - מה"ר א630; ספה"ל 2003A4981; ב"א A562.3 ליב.בש. יצא שוב בשם "בשבילי השמחה החדש", צפת תשסז בתוספת סימנים מד-מז - מה"ר א630

*בשבילי התלמוד, ר' שמחה בונם ליברמן, שלשה חלקים, צפת תשעא. ספה"ל 2011A7431; ב"א A584 ליב.בש; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

*בשולי גליוני, ר' משה לייטר, ירושלים תשכז, תשלט עמ'. מה"ר א325; ספה"ל 67A715; ב"א A584 ליט.בש להורדת הספר כולו

*בשלום ובמישור, ר' כרמיאל כהן, מעלה אדומים תשנט, 131 עמ'. ספה"ל 99A2463; ב"א A410.1 כהן.בש

*בשלם סוכו, ר' משה חיים סוסבסקי, ירושלים תשסד. מה"ר א45

*בשם אומרם, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשס (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל 2000A7894; ב"א A19 סול.בש

*בשמים ראש, מיוחס לרא"ש [ראה נועם ב, שהספר כנראה מזויף]. מה"ר ש50; מוהר"ק פ589; ב"א A572 ברל.בש. המפתח במהדורת ירושלים תשמד, ספה"ל 2°84A2367, או"ק יהדות 2°כ 156.25. בדרך כלל הציון מכוון לפירוש כסא דהרסנא להורדת הספר כולו

§בשמן רענן, ס' זכרון לר' שלום נתן רענן, ח"א וח"ב, ירושלים תשן-תשנא. מה"ר כ225; מוהר"ק או"ק א; ספה"ל 90A2629; ב"א A508.8 רענן-קו.בש

*בשעה שהקדימו - תער"ב, ר' שלום דובער מליובביטש, נ"י תשעב. מה"ר מ370; ב"א A672 שנ(5)בש תשע"א

*בת עין (תשסז), ר' אברהם דוב מאווריטש, מהד' מנדלוביץ, נ"י תשסז. מה"ר מ270; ספה"ל 2007A2663, אוסף שלום 3337.4; ב"א A671.2 אבר.בת

*בתורתו יהגה, ר' דוד פלק. ח"א, ירושלים תשנז. ח"ב, תשסג. ח"ג, ירושלים תשסד. מה"ר פ330 (ח"ג). ספה"ל 97A2088 (ח"א וח"ג); ב"א A563.7 פלק.בת (א-ב)

*בתורתו יהגה (תשעב), ר' דוד פלק, בעניני הפטורים והאסורים בתלמוד תורה, ירושלים תשעב. ספה"ל 2012A10361; ב"א A563.7 פלק.בת תשעב

*בתי כהונה (תצו), ר' יצחק רפפורט, ח"א וח"ב, אזמיר תצו, ד"צ ירושלים תשל. כשכתוב סתם, הכוונה לחי' הרמב"ם, בבית ועד סי' ח - מהד' פרידברג. מה"ר ש6 מחסן; ספה"ל 2°23V10009; ב"א A572 רפפ.בת; להורדת הספר כולו חלק א - בית דין חלק ב לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*בתי כהונה (תשסה), ר' יצחק רפפורט, בית ועד סי' ח, מהד' מכון משנת ר' אהרן, לייקווד תשסה. מה"ר א455; ספה"ל 2005A709; ב"א A531 רפפ.בת

*בתי כנסיות, ר' אברהם ן' עזרא בר חיים ידידיה, שלוניקי תקסו, ד"צ נ"י תשנא, קלו + לו דפים. מפתח נפרד לחלק בית האסופים. מה"ר פ15 מחסן; מוהר"ק פ1959; ספה"ל 2°92A3272; ב"א A562 אבן-עז.בת; מיק"פ 94 להורדת הספר כולו

*בתי מדרשות, בעריכת ר' שלמה אהרן ורטהימר, מהד' כתב וספר, ח"א, ירושלים תשמ. מה"ר כ560; ספה"ל 80A3430; ב"א A881 בתי.מד; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

בתים - ראה ס' הבתים

*בתים לבדים, ר' יצחק אייזיק הלוי, ב"ב תשסא, תצה עמ'. מה"ר א515; ספה"ל 2001A5330; ב"א A584 הלו.בת§גאולה וישועה, ר' יהודה ליב לונץ, פיעטרקוב תרסח, נו דפים. ספה"ל 64A2363; להורדת הספר כולו

*גאולה ומשיח באור ההלכה, ר' יוסף פיזם, חיפה תשנב, 37 עמ'. ספה"ל 92A6502

*גאולת ישראל (זגלבוים), ר' יוסף ישראל זגלבוים, נ"י תשסו. מה"ר מ222

גאון - ראה הגאון

§גאון יעקב, ר' יעקב שפירא, ת"א תשיג. מה"ר א520; מוהר"ק ש1141; ספה"ל 2°57A2264; ב"א A584 שפי.גא להורדת הספר כולו

*גבול יהודה (אשכנזי), ר' יהודה אשכנזי, שלוניקי תקפא. גם ע"פ ציונים אליו במפתח שבסו"ס קהל יהודה. מוהר"ק ש2578; ספה"ל 2°23V10397; ב"א A584 אשכ.גב להורדת הספר כולו

§גבול יהודה (ציר'), ר' יהודה ליב צירלזון, שו"ת, פיעטרקוב תרסו, תרעב, ד"צ נ"י תשכד, קיז דפים. מה"ר ש7 מחסן; ספה"ל 2°64A2168 ,2°36A1952 ,2°23V9919; ב"א A572 ציר.גב להורדת הספר כולו

§גבול פאת נגב, ר' אברהם הלוי, ירושלים תשסא. מה"ר פ740; ספה"ל 2001A3091

*גבורות אליהו, ר' יוסף אליהו הנקין, או"ח, ליקווד תשעג. ספה"ל או"ק יהדות כ182.9; ב"א A572 הנק.גב

*גבורות אליהו, ר' יוסף אליהו הנקין, יו"ד, לייקווד תשעו. מה"ר ש55; ספה"ל או"ק יהדות כ182.9;‎ ב"א A572 הנק.גב

§גבורות יצחק, ר' יצחק רוזנברג, ירושלים תשכג, רמ עמ'. מה"ר א520; ב"א A584 רוז.גב

§גבורות שלמה, ר' שלמה קלוגר, למברג תרסב. ספה"ל 37A1436; ב"א A451 קלו.גב; להורדת הספר כולו

*גבורות שמונים (תשסג), לקט מדברי בעל אך פרי תבואה, בעל קול אריה, בעל לחם שלמה ובעל אבן יהושע, נ"י תשסג, קעו עמ'. מה"ר מ70; ספה"ל 2003A10944

*גבורת אנשים (תשע), סוף שו"ת וחידושי מהר"י הלוי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשע. ע"פ מפתח בסוף אסיפת גאונים (תשע). ספה"ל או"ק יהדות כ173.91‎; ב"א A572 אספ.גא או"ק

*גבורת ארי, ר' אריה לייב ממץ, מהד' וייסמן, לייקווד [תשסו]. מה"ר א40; ספה"ל 2°2006A4696; ב"א A584.025 ארי.גב

גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס, ר' אריה גרודזינסקי, ירושלם תשסו. חי' הרמב"ם בעמ' קמג-קסז. ספה"ל 2010A8763 להורדת הספר כולו

גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת, ר' אריה גרודזינסקי, ירושלם תשסב. חי' הרמב"ם בעמ' קנז-קצב. מה"ר פ20 להורדת הספר כולו

*גבורת יהודה פסחים, ר' מרדכי יהודה פרום, ירושלים תשעא. בשער גם "תורת הלוי". מה"ר א37; ספה"ל 2012A6481; ב"א A584 שפי.גב

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ברכות, ח"א-ח"ב, ירושלים תשסח. מה"ר א5; להורדת הספר כולו ברכות א ברכות ב

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, תרומות, תשסו. ספה"ל 2°2006A912; ב"א A584.016 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ביכורים (ע"פ מפתח סו"ס גבורת יצחק תרומות). ספה"ל 2002A3583; ב"א A584.0192 סור.גב.

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מ"ש (ע"פ מפתח סו"ס גבורת יצחק תרומות). ספה"ל 2002A3581; ב"א A584.018 סור.גב

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, שביעית, תשס (ע"פ מפתח סו"ס גבורת יצחק תרומות). מה"ר כ343

*גבורת יצחק חלה-ערלה, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ליקווד תשסט. ספה"ל 2°2009A8827; ב"א A584.019 סור.גב להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, שקלים, ירושלים תשסה. מה"ר כ460; ספה"ל 2°2005A1245; ב"א A584.024 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ר"ה, ירושלים תשסה. מה"ר א40; ספה"ל 2°2005A4860; ב"א A584.028 סור.גב

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, חגיגה, וייקליף תשס. מה"ר א55; ב"א A584.0293 סור.גב

*גבורת יצחק סוטה, ח"א [פרקים א-ה] וח"ב [פרקים ו-ט], ר' אברהם יצחק סורוצקין, ליקווד תשסט. ספה"ל 2°2009A8779; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*גבורת יצחק סנהדרין ח"א [פרקים א-ב] וח"ב [פרקים ג-ו], ר' אברהם יצחק סורוצקין, ליקווד תשעא. ב"א A584.044 סור.גב; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מכות, תשסו. מה"ר א185; ספה"ל 2°2006A3056; ב"א A584.045 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, אבות, ירושלים תשסג. מה"ר כ355; ספה"ל 2003A5085; ב"א A42 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק, ר' אברהם יצחק סורוצקין, מקואות, ירושלים תשסז. מה"ר כ380; ספה"ל 2°2007A2845; ב"א A584.066 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק שבועות = על ענייני חג השבועות, ר' אברהם יצחק סורוצקין (גם על רמב"ם הל' ת"ת), תשסה. ספה"ל 2005A3255; ב"א A382.2 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק ימים נוראים (אלול, ר"ה ויו"כ), ר' אברהם יצחק סורוצקין, כולל על רמב"ם הל' תשובה, ירושלים תשסו-תשסז. מה"ר א630; ספה"ל 2006A6463; ב"א A383 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק עה"ת, ר' אברהם יצחק סורוצקין. ח"א = בראשית-שמות, ירושלים תשנד - מה"ר ת170; ספה"ל 94A42. ח"ב = ויקרא-במדבר-דברים, ב"ב תשנד - ב"א T278 סור.גב

*גבורת יצחק סוכות, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ירושלים תשסח. ספה"ל 2007A7128; ב"א A382.3 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק שבת ובהמ"צ (בין המצרים), ר' אברהם יצחק סורוצקין (כולל חידושים על רמב"ם הל' תענית פ"ה כסדר), ויקליף תשסז. מה"ר א630; ספה"ל 2007A5713; ב"א A381 סור.גב; להורדת הספר כולו

גבורת יצחק (תשובה), ר' אברהם יצחק סורוצקין, נ"י תשמט, רח עמ'. ספה"ל 90A2217; ב"א A531 סור.גב

*גבורת יצחק (תשמח), ר' אברהם יצחק סורוצקין, נ"י תשמח, קלג עמ'. ספה"ל 2°88A4139; ב"א A531 סור.גב

*גבורת יצחק (תשסו) = גבורת יצחק על הרמב"ם, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ירושלים תשסו. המפתח לא כולל את החידושים בראש הספר. מה"ר א455; ספה"ל 2°2006A3054; ב"א A531 סור.גב; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק הל' ק"ש = גבורת יצחק על הרמב"ם הל' קריאת שמע, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ליקווד תשעא. ספה"ל 2013A4897; להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק הל' תפלה = על רמב"ם הל' תפלה, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ליקווד תשסג, תשע. ספה"ל 2010A4093; ב"א A531 סור.גב להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז), ר' אברהם יצחק סורוצקין, על חנוכה ופורים, ירושלים תשנז. מה"ר א630; ספה"ל 96A5810

*גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח), ר' אברהם יצחק סורוצקין, ליקווד תשסח. גם על רמב"ם הל' מגילה. ספה"ל 2007A183 להורדת הספר כולו

*גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח = גבורת יצחק - ספירת העומר, פסח שני, קידוש החודש, ראש חודש, ר' אברהם יצחק סורוצקין, ליקווד תשע. ספה"ל 2010A7931; ב"א A562 סור.גב להורדת הספר כולו

§גביע הכסף, ר' ישראל גברא, ירושלים תשפב. ח"א - או"ח. ח"ב - יו"ד. ח"ג - אהע"ז וחו"מ. ח"ד - ענינים שונים.

*גבעות עולם (קובו), ר' יוסף קובו, שלוניקי תקמד, ד"צ נ"י תשן, קמ דפים. מה"ר ש7 מחסן; מוהר"ק פ239; ספה"ל 2°92A3195; ב"א A572 קוב.גב להורדת הספר כולו

§גבעת פנחס (ארביטמן), ר' פנחס ארבייטמן, ירושלים תשכא. מה"ר א330; ספה"ל 2000A772 להורדת הספר כולו

*גבעת פנחס (ביליצר), ר' פנחס ביליצר, נ"י תשסה, תצח עמ'. מה"ר ת170; ספה"ל 2005A2623

*גבעת שאול (בראך), ר' שאול בראך, ווראזוב תרצד, ד"צ ירושלים תשמג. מה"ר ת390; ספה"ל 83A1898; ב"א T278 ברך.גב להורדת הספר כולו

*גדול כבוד הבריות, ר' נחום רקובר, ירושלים תשנט, 222 עמ'. מה"ר פ450; ספה"ל 99A2628, או"ק יהדות כ211; ב"א A934.2085 רקו.גד

§גדולי אריה, ר' גדליה אריה שטיינברג, ח"א, ברוקלין תשמד, עמ' יא-קט. ספה"ל 85A5068; ב"א A584 שטי.גד

*גדולי מוסר, ר' גדליה איזמן, ב"ב תשסח, רמב עמ'. מה"ר מ215; ב"א A410.6 איז.גד

§גדולי ציון (תשנב), ר' יחיאל מיכל זאב הורביץ, ירושלים תשנב (כולל את מה שהופיע בירושלים תרע [מה"ר א520; מוהר"ק ים24; ספה"ל 2°23V10488] בסדר אחר; כשמצויין מספר דפים [ולא עמודים] הכוונה למהד' תרע). מה"ר א520; ספה"ל 2°92A1740; ב"א A572 הור.גד

*גדולי שמואל, ר' שמואל גדליה ניימן. על ביצה, כתובות, נדרים, גיטין, קידושין, ב"ק, ב"מ, ב"ב. כשמצוין "אגדה" הכוונה לחי' אגדה שבסוף מס' ביצה. כשמצוין "השמטות" הכוונה להשמטות והוספות שבסוף מס' נדרים, מהד' תשסה. ע"פ מפתח שבסוף מס' נדרים, מהד' תשסה (שם מצויינים גם מראי מקום לעמודים לפי מהד' תשסה). נדרים, ב"ב תשסה - מה"ר א330; ב"א A584.033 נימ.גד. ביצה - ב"א A584.027 נימ.גד. כתובות - מה"ר א85; ב"א A584.032 נימ.גד. גיטין - מה"ר א125. קידושין - מה"ר א125. ב"ק - מה"ר א140; ב"א A584.041 נימ.גד. ב"מ - מה"ר א155; ב"א A584 נימ.גד. ב"ב - מה"ר א170; ב"א A584.043 נימ.גד. [כולם במהד' תשנט - ספה"ל 99A7627; במהד' תשסה - ב"א A584 נימ.גד]; להורדת הספר כולו ביצה ב"ב

*גדולת מרדכי (מוסקוביץ), ר' יוסף חיים מוסקוביץ, נ"י תשסג. ספה"ל 2003A4193

גדולת מרדכי (רבינוביץ), ר' מרדכי רבינוביץ, סו"ס דרכי שלום (סטול), ריגא תרצ, ד"צ נ"י תשסד, קמה דפים. חי' הרמב"ם בדפים קל-קמ. מוהר"ק ד1996; ספה"ל 45A705; ב"א A45 סטו.דר להורדת הספר כולו

*גוי של שבת, יעקב כץ, ירושלים תשמד, 189 עמ'. מוהר"ק פ4880; ספה"ל 85A7127, או"ק יהדות כ 210.8; ב"א A509 כץ.גוי

*גוילי אפרים, ר' אפרים פישל שטיין, ב"ב תשמה, שצח עמ'. מה"ר פ95; ב"א A562 שטי.גו

§גוילין נצולין, ר' יעקב שנידמן, ב"ב תשנה. גם שיחות מוסר בסוף הספר. מה"ר א520; ספה"ל 94A5323; ב"א A584 שני.גו

גולל אור - ראה תורת משה

*גופי הלכות (תשסו), ר' שלמה אלגזי, מהד' פלדמן, ירושלים תשסו. מה"ר א520; ב"א A813 אלג.גו

*גור אריה, מהר"ל מפראג, מהדו' מכון ירושלים, ירושלים תשנה. מה"ר מ190; ספה"ל 90A1957, ואוסף שלום; ב"א T271 יהו.גו

גור אריה, ר' מסעוד צרמון, לוורנו תרו. חי' הרמב"ם בדפים קצז-רכד. מוהר"ק ש2628; ספה"ל 41A168; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§גור אריה יהודה (זמבא), ר' משה יהודה אריה לייב זמבא, ורשה תרפח, ד"צ נ"י תשכח. מה"ר א520; מוהר"ק ש1195; ספה"ל 2°69A1812; ב"א A584 זמב.גו להורדת הספר כולו

*גור אריה יהודה (תשעח), ר' אריה יהודא ליב תאומים, מהד' מכון זכרון אהרן, ירושלים תשעח. מה"ר ש55; ספה"ל 2°2018A9220, או"ק יהדות כ187; ב"א A572 תאו.גו תשע"ח

*גורן דוד, ר' אהרן דוד דייטש, ח"ב, ירושלים תשנד. מה"ר ש55; ספה"ל 2°92A1763

גושפנקא דמלכא, ר' פארוז קרסינטי, לוורנו תרכא, קכה דפים. מוהר"ק מה210; ספה"ל 2°23V7931; ב"א A531 קרס.גו; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*גז צאנך, ר' משה מנחם רוזנר, ירושלים תשנב. ספה"ל 92A3689. גם ע"פ מהד' שניה מתוקנת, תשסד - מה"ר פ340; ב"א A563.7 רוז.גז להורדת הספר כולו (תשסד)

*גזע ישי, ר' יהודה שמואל אשכנזי, לוורנו תרב. מה"ר א520; ספה"ל 46A26. מפתח במהדורת ירושלים תשמז, ספה"ל 87A1338 (מספרי דפים רבים בספר שגויים, אך בכל זאת רשמנו את הדפים כפי שהם מופיעים בספר, גם כשהם שגויים); ב"א A867 אשכ.גז

§גחלי אש, ר' ירוחם יהודה לייב וולפיש, ורשה תרסח. ד"צ (בכריכה "אסיפת זקנים") ת"א תשכח. מה"ר א615; ספה"ל 23V8402 להורדת הספר כולו

*גט מקושר (אלגזי), ר' יו"ט אלגזי, מהד' קליין, ירושלים תשנח (בנוסף לציונים למהדורת אזמיר תקכז, שהוכנסו כחלק מספר נאות יעקב). ספה"ל 98A4986; ב"א A564 אלג.גז; מכון משה"ע ט417.2

*גט מקושר (בולה), ר' רפאל משה בולה, קושטא תקכז, ד"צ ירושלים תשנא, קצג דפים. מוהר"ק פ2551; ספה"ל 2°91A4685; ב"א A564 בול.גט להורדת הספר כולו

*גט מקושר (צינץ), עם ביאור טיב גיטין, ר' אריה לייב צינץ, אשדוד תשעד. ספה"ל או"ק יהדות כ263; ב"א A564 צינ.גט תשעד

*גיא מלח, ר' משה אריאל, ב"ב תשמז. ספה"ל 87A3446; ב"א A563 ארי.גי

*גיור וזהות יהודית, צ' זוהר וא' שגיא, ירושלים תשנה. ספה"ל 95A1298, או"ק יהדות כ232.4; ב"א A692 זהר.גי

§גילת שלום, ר' אברהם הופמן, פיעטרקוב תרצז, 38 עמ'. ספה"ל 47A1707 להורדת הספר כולו

*גינת אגוז (תשמט), ר' יוסף ג'קטיליא, ירושלים תשמט, מהד' ישיבת החיים והשלום, תקמד עמ'. ספה"ל 89A3264, או"ק יהדות ע 11.5; ב"א A651 גיק.גנ; להורדת הספר כולו

*גינת אגוז (תשעב), ר' פינחס סאסיש מסטניסלאב, בעריכת יוסף הלברשטאם, הוצאת תפארת בחורים ד'באבוב, תשעב. ספה"ל 2012A6898

§גינת אלימלך ח"א-ח"ב, ר' אלימלך רובינשטיין, ירושלים תרצב. בראש ח"ב נדפס "דרושי אלימלך". מה"ר א350; ספה"ל 23V10894; ב"א A584 רוב.גנ; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*גינת ביתן, ר' תנחום גרשון ביליצקי, ורשה תרנח, ד"צ ירושלים תשמ. מה"ר א520; מוהר"ק פ2468, פ4583; ספה"ל 2°81A2207; ב"א A572 ביל.גנ; מיק"פ 439

§גינת המלך, חב"ד, תשמז, עח עמ'. ספה"ל 92A3113; ב"א A531 גנת.המ; משה"ע ח198

*גינת ורדים (הלוי), ר' אברהם הלוי, קושטא תעו-תעז, ע"פ מפתח במהדו' ישמח לב, ירושלים תשנב. מה"ר ש55; מוהר"ק פ373; ספה"ל 2°92A923; ב"א A572 אבר.גנ; מיק"פ 1009; פהשו"ת 101; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*גינת ורדים (תאומים), ר' יוסף תאומים, מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשסח. המפתח הוא גם לפירוש על גינת ורדים. מה"ר כ75; ספה"ל 2°2009A1271; ב"א A813 תאו.גנ

*גינת חמד, ר' תנחום גרשון ביליצקי, בלגורייא תרעד, ד"צ ירושלים תשמ (המפתחות יחד עם המפתחות לגינת ביתן). מה"ר א520; מוהר"ק ד1549, פ4583; ספה"ל 2°81A2207; ב"א A572 ביל.גנ

*גינת ראובן תרומות, ר' ראובן מלך שוורץ, ג' כרכים, במספור עמודים אחד, נ"י תשעג. ספה"ל 2°2013A7159; ב"א A584.016 שור.גנ; להורדת הספר כולו כרך א כרך ב כרך ג

גירסא דינקותא - ראה באר מים חיים

*גל עיני (תשסז) בראשית-שמות, ר' אברהם תשובה, בית שמש תשסז. ב"א A410.6 תשו.גל תשסז

*גל עיני (תשע), ר' אברהם תשובה, על התורה, בית שמש תשע. ח"א - בראשית-שמות. ח"ב - ויקרא-במדבר-דברים. ב"א A410.6 תשו.גל תשע

*גלגולי מנהג בעולם ההלכה, ר' יעקב גרטנר, ירושלים תשנה, 290 עמ'. ספה"ל 95A4009, או"ק יהדות כ133.93; ב"א A32 גרט.גל

*גליון מהרי"ל, ר' יקותיאל ליב עליאן, ווארשא תרנג, ד"צ נ"י תשנג, תשסב. ע"פ מפתח בדף לא. ספה"ל 2°23A10794, S2°2002A3308; ב"א A823 רינ.יש, A584.01 שני.ספ; להורדת הספר כולו

גליונות אבני נזר, ירושלים תשנה. מה"ר א455; ספה"ל 2°96A146

גליוני הגר"ש, ר' שמואל שולזינגר, ב"ב תשסח. חי' הרמב"ם בעמ' מט-קכ. מה"ר א520

גליוני הרמב"ם - ראה בית המדרש

גליוני ישרון, ר' גדליה פלדר, נ"י תשמט. חי' הרמב"ם בעמ' ריד-רטז. ספה"ל 90A2460; ב"א A584 פלד.גל; צילום במכה"ב

גליוני קדש, ר' משה יצחק אביגדור, נ"י תרסט. חי' הרמב"ם בעמ' 34-36. ספה"ל 62A3058; ב"א A584 משה.גל; להורדת הספר כולו

§גן דוד, ר' דוד שליסל, מונקטש תש, ד"צ נ"י תשכז. מה"ר א270; ספה"ל 75A3686; ב"א A562.2 שלי.גן; להורדת הספר כולו

§גן שושנים, ר' מנחם דוב גנק. ח"א, נ"י תשנב, תשנה - מה"ר א520; ב"א A562 גנק.גן. ח"ב, ירושלים תשס (כולל ס' חזון נחום באותו מספור עמודים) - מה"ר א60; ספה"ל 93A1451 (ח"א-ח"ב)

*גנא דפלפלי, ר' משולם זושא ברנדווין (חבצלת), ירושלים תשסה. מה"ר ת170; ספה"ל (2005A7934); ב"א T278 ברנ.גנ

§גנזי אבא, ר' אברהם אלחנן ספקטור, ח"א, ברוקלין תשמה. מה"ר א520; ספה"ל 2°86A2423; ב"א A584 ספק.גנ

*גנזי ברכה, ר' פנחס רז, על פ' כיצד מברכין, ירושלים תשסא. מה"ר א5

*גנזי המלך (תשסג), ר' מרדכי צבי זילבר, נ"י תשסג. מה"ר פ55; ספה"ל 2°2003A4985; ב"א A562.2 זיל.גנ תשס"ג

*גנזי המלך (תשסח), ר' מרדכי צבי זילבר, ח"א-ח"ב (שכירות וקבלנות ואמירה לנכרי) וח"ג (שהיה, חזרה הטמנה ובישול), נ"י תשסח. הרחבה של מהד' תשסג בעימוד שונה. מה"ר פ55; ספה"ל 2009A3983; ב"א A562.2 זיל.גנ תשס"ח

*גנזי התורה, ר' זלמן נחמיה גולדברג, כרם ביבנה תשנט. ספה"ל 99A5145; ב"א A584 גול.גנ

*גנזי חיים (זייצ'יק), ר' חיים זייצ'יק, ירושלים תשסז. כולל את ספריו "המדע והחיים" (נ"י תשיב) ו"אורות החיים". מה"ר מ505; ספה"ל 2008A219; ב"א A410.6 זיצ'.גנ

*גנזי חיים (פלג'י), ר' חיים פלג'י, אזמיר תרלא. מהד' שובי נפשי - ירושלים תשסג. מה"ר פ570; ספה"ל 2°2003A8077; ב"א A867 פלג.גנ להורדת הספר כולו (תרלא)

*גנזי יוסף (עפשטיין), ר' יוסף אלטר עפשטיין, על פתיחה כוללת של פרי מגדים, מהדורה מחודשת, ירושלים תשסו. מה"ר פ165; ב"א A561 אפש.גנ

*גנזי ישראל (טשורטקוב), ר' ישראל מטשורטקוב, מועדים, ירושלים תשמז. מה"ר מ270; ספה"ל 86A4950

*גנזי ישראל (טשורטקוב), ר' ישראל מטשורטקוב, על התורה, ירושלים תשמו. מה"ר מ270; ספה"ל 86A4950

*גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) על התורה ומועדים, רבינו ישראל מטשורטקוב, בעריכת ר' ישראל פרידמן, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A10073; ב"א A671.2 פרי.גנ תשע"ד; להורדת הספר כולו

*גנזי מועדים, ס' זכרון לר' אלכסנדר דינקל, ירושלים תשמו. מה"ר א630; ספה"ל 86A2309; ב"א A508.8 דינ(גנז)

גנזי ראיה (א-ו), ר' אברהם יצחק הכהן קוק. חי' הרמב"ם בעמ' נט-סב. ספה"ל 96A2992; ב"א A19 קוק.גנ

§גניבה וגזילה - פרקי יסוד, ר' אברהם וינרוט, ירושלים תשסב, רסג עמ'. ספה"ל 2003A497; ב"א A934.3032 וינ.גנ

§גפן פוריה, ס' זכרון לגב' הענא שרה אורט, לייקווד תשסז. מה"ר כ225; ב"א A508.8 אור(גפן)

*גרות וגרים בהלכה ובהגות, ר' אביגל זכריה, ירושלים תשסח, 123 + 13 עמ'. מה"ר פ335

§גרים וגרות, ר' יוסף ליפלאנד, ירושלים תשלא, קסז עמ'. ספה"ל 71A1282; ב"א A692 ליפ.גר

*גשר יהושע, ר' שמואל קול, ב"ב תשנב, 318 עמ'. ספה"ל 2°92A6326; ב"א A531 קול.גשדבורך של שבת, ר' משה יוסף נדלר, ירושלים תשסו, תפה עמ'. חי' הרמב"ם בעמ' תסה-תעא. ספה"ל 2013A10972; להורדת הספר כולו

*דביר הקודש (תשסג), ר' נתן צבי זוכובסקי, ב"ב תשסג. חי' הרמב"ם בעמ' קלב-שב. מה"ר א420; ספה"ל 2003A11037

*דביר הקודש זבחים, ר' נתן צבי זוכובסקי, בני ברק תשנח. ספה"ל 2°98A8348; ב"א A584.051 זוכ.דב

*דביר הקודש מועדים, ר' נתן צבי זוכובסקי, בני ברק תשסב. ספה"ל 2003A11043; ב"א A562 זוכ.דב

*דביר הקודש מנחות, ר' נתן צבי זוכובסקי, ב"ב תשסה. מה"ר א215

*דבר אברהם, ר' אברהם דוב שפירא, ג"ח, ורשה תרסו. ע"פ מפתח בס' מפתח לביאורים בדברי הרמב"ם. [רק על מדע, אהבה, עבודה, קרבנות, שופטים]. מה"ר א530; מוהר"ק או"ק ג; ב"א A572 שפי.דב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג
*דבר אהרן חו"מ, ר' אהרן רייך, בני ברק תשסז. מה"ר ש60; ספה"ל 2007A7946

§דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית-שמות, ר' אליהו אהרן מיליקובסקי, ת"א תרצ, ד"צ נ"י תשסב. ספה"ל 2°2002A1756, S39A547; ב"א A451 מיל.דב להורדת הספר כולו

§דבר בעתו (בוגין), ר' אברהם צדוק בוגין, וילנא תרלג, ד"צ נ"י תשנג. רק ח"א ממופתח. ספה"ל 93A2701; ב"א A45 בוג.דב; להורדת הספר כולו

דבר בעתו (טיקטין), ר' אברהם טיקטין. הל' ק"פ, ורשה תרע, ד"צ ירושלים תשכח (בכריכה - פתח הבית) - מה"ר א30; ספה"ל 2°55A1776; ב"א A572 פיל.בי. הל' עיוה"כ (דפים עו-פ) והל' חגיגה (דפים קסד-קע), ורשה תרפו - מוהר"ק ש3405; ספה"ל 2°52A1217; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*דבר בעתו (לוין), ר' אהרן לוין, קראקא תרנט. סדר חדש סו"ס ברכת אהרן, ירושלים תשנח (ע"פ המפתח שם). מה"ר א5; ספה"ל 23V6406; ב"א A584.011 לוי.בר

דבר המלך (מנקין), ר' פתחיה מנקין, קרית ארבע תשנז. חי' הרמב"ם בעמ' 1-48. ספה"ל 96A5737

דבר המלך (קרויזר), ר' דוב מאיר קרויזר. ח"א, הל' איסורי ביאה - ירושלים תשכב (הדפסה שניה תשלד), ד"צ ירושלים תשס. ח"ב, הל' עדות - ירושלים תשכט, ד"צ ירושלים תשס. ח"א גם ע"פ מפתח. מה"ר א450 (ח"ב); מוהר"ק פמ381; ספה"ל 2°62A88; ב"א 2°A531 קרו.דב להורדת הספר כולו

דבר המשפט, ר' חיים דוד הלוי, תל אביב תשכג, תשמב. ח"א, הל' סנהדרין כ-כו. ח"ב, א-ה. ח"ג, ו-יט. מה"ר א450; מוהר"ק פמ287; ספה"ל 63A1642; ב"א A531 הלו.דב; מהד' פרידברג

*דבר טוב, ר' דוב בעריש רוזנברג, ירושלים תשסא. מה"ר ת175; ספה"ל 2002A2542; ב"א T27 רוז.דב

*דבר יהושע (שו"ת), ר' יהושע אהרנברג, ירושלים תשל-תשנט, ו חלקים. מפתח לח"א וח"ב - סוף ח"ב. מפתח לח"ג - סוף ח"ג. מפתח כולל - סוף ח"ו. מה"ר ש60; ספה"ל 2°70A3017; ב"א A572 ארנ.דב

*דבר יהושע על הש"ס, ר' יהושע מנחם מנדל אהרנברג, בני ברק תשעט. ספה"ל 2°2019A2419; ב"א A584 ארנ.דב

*דבר יום ביומו, ר' חיים קנאללער, פרמישלא תרצג, ד"צ נ"י תשו, ת"א תשמח. ספה"ל 88A3580; ב"א A36 קנו.דב

§דבר מאיר (ראק), ר' מאיר ראק, קראקא תרע. מה"ר א530; מוהר"ק ש1230; ספה"ל 53A1460 להורדת הספר כולו

*דבר מלכות, ר' מנחם מנדל שניאורסון, ויקרא, נ"י תשסד. מה"ר מ400

*דבר משה (אמריליו), ר' משה אמריליו, ח"א, ח"ב, ח"ג, שלוניקי תקב, תקג, תקי, ד"צ ירושלים תשנא. מה"ר ש10 מחסן; מוהר"ק פ996; ספה"ל 92A3491; ב"א A572 אמר.דב; מיק"פ 103 להורדת הספר כולו

דבר משנה, ר' דניאל בנימין רובין, גייטסהד תשסו. מה"ר א440; ספה"ל 2006A6408; ב"א A531 רוב.מע

דבר סיני (תשכו), ר' סיני אדלר, ירושלים תשכו. מה"ר א425; מוהר"ק פמ107

§דבר סיני על מועדי השנה, ר' סיני אדלר, ירושלים תשמב. ספה"ל 82A4107; ב"א A562.3 אדל.דב

*דבר צבי - קדושת השבת, ר' צבי הירש מייזליש, עם בנין דוד, ר' דוד דוב מייזליש, נ"י תשסט. ספה"ל 2009A7790; ב"א A381 מיז.דב

*דבר שאול, ר' שאול קוסובסקי-שחור. חלה, ירושלים תשכב - מה"ר כ345; מוהר"ק ש3134; ספה"ל 2°62A1519; ב"א A823 קוס.דב. סוטה - מה"ר א100; ספה"ל 2°67A3287; ב"א 2°A584 קוס.דב. תמורה - מה"ר א235; ספה"ל 2°64A3786; ב"א 2°A584 קוס.דב. שבועות וידים (S69A143), קידושין ורבית וליקוטים (2°79A36) - מה"ר א330; מוהר"ק ש3135; ב"א 2°A584 קוס.דב; להורדת הספר כולו סוטה חלה קדושין ריבית וליקוטים שבועות, ידים תמורה

*דבר שמואל (אבוהב), ר' שמואל אבוהב, ונציה תסב. מפתח בד"צ ירושלים תשמג. מה"ר על158 מחסן; מוהר"ק פ301; ספה"ל 84A995; ב"א A572 אבו.דב; מכון משה"ע ט350; מיק"פ 1011 להורדת הספר כולו

§דברות אליהו, ר' אליהו אברז'ל, ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, ח"ה, ח"ו, ירושלים תשסג. מה"ר ש60; ספה"ל 2°2004A1654; ב"א 2°A584 אבי.דב (ח"א); להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*דברות אש, ר' אליהו שמואל בנישו, אהלות, ב"ב תשסב. מה"ר כ380

*דברות חיים (תשנ), ח"א, מדברי ר' ישעיה מפשעדבורז, וח"ב, מדברי ר' ישכר בער מרדושיץ, נלקט ע"י ר' אליעזר עמנואל הורוביץ, ירושלים תשנ. ספה"ל 90A2618, אוסף שלום 3261.3; ב"א A671.3 ישע.דב

*דברות חיים (תשעה), בית שמחת עולם, ר' ישעיה מפשעדבורז, ירושלים תשעה. ספה"ל 2015A9125

*דברות משה ברכות, ר' משה פיינשטיין, תשעח. מה"ר א10; ב"א A584.011 פינ.דב

*דברות משה זרעים ח"א-ח"ב, ר' משה פיינשטיין, ירושלים תשעט. מספור עמודים אחיד לשני הכרכים. מפתח זהה בסוף שני הכרכים. מה"ר כ345; ספה"ל אוסף אדלשטיין י232.1; ב"א A584.01 פינ.דב

*דברות משה מועד ח"א, ר' משה פיינשטיין, תשפ. מה"ר א65; ספה"ל 2021A868 ; ב"א A584.02 פינ.דב

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, שבת. מה"ר א15; מוהר"ק ש3960; ב"א A584.021 פינ.דב; להורדת הספר כולו שבת ח"א שבת ח"ב

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, פסחים. מה"ר א30; מוהר"ק ש3961; ב"א A584.023 פינ.דב; להורדת הספר כולו להורדת הספר כולו

*דברות משה ביצה, ר' משה פיינשטיין, עם לקט מאגרות משה, ירושלים תשעד, תר עמ'. מה"ר א50; ספה"ל 2014A5861; ב"א A584.027 פינ.דב

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, יבמות. מה"ר א80; מוהר"ק 3962; ב"א A584.031 פינ.דב; להורדת הספר כולו להורדת הספר כולו

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, כתובות, נדרים. מה"ר א125; מוהר"ק ש3963; ב"א A584.03 פינ.דב; להורדת הספר כולו כתובות נדרים

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, גיטין. מה"ר א105; מוהר"ק ש3965; ספה"ל 2°84A11; ב"א A584.036 פינ.דב; להורדת הספר כולו להורדת הספר כולו

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, קידושין. מה"ר א115; מוהר"ק ש3966; ב"א A584.037 פינ.דב; להורדת הספר כולו להורדת הספר כולו

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, ב"ק. מה"ר א140; מוהר"ק ש3967; ספה"ל 2°84A1905; ב"א A584.041 פינ.דב; להורדת הספר כולו ב"ק ח"ב

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, ב"מ. מה"ר א155; מוהר"ק ש3968; ב"א A584.042 פינ.דב; להורדת הספר כולו ב"מ ח"א ב"מ ח"ב ב"מ ח"ג

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, ב"ב. מה"ר א170; מוהר"ק ש3969; ספה"ל 2°85A1963; ב"א A584.043 פינ.דב; להורדת הספר כולו ב"ב ח"א ב"ב ח"ב ב"ב ח"ג

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, הבבות (ב"ק ח"ג וב"מ ח"ג וב"ב ח"ב בכרך אחד). מה"ר א195; מוהר"ק ש3970; ב"א A584.04 פינ.דב; להורדת הספר כולו

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, סנהדרין, תשעג. יש מפתח אחד לחלק דברות משה, ומפתח אחד לחלק אגרות משה, במספור עמודים אחד. ב"א A584.044 פינ.דב

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, שבועות-ע"ז, תשעה. ב"א A584.046 פינ.דב

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, חולין. מה"ר א220; מוהר"ק ש3960; ב"א A584.053 פינ.דב; להורדת הספר כולו

*דברות משה, ר' משה פיינשטיין, נדה וטהרות, תשעו. ב"א A584.06 פינ.דב

*דברות צבי חי"א, ר' צבי וייספיש, ירושלים תשסח. מה"ר א330; ב"א A410.6 ויס.דב

§דברי אברהם (מנדלסון), ר' אברהם דובעריש מנדלסון, ורשה תרעג, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°45A700; ב"א T278 בונ.תר להורדת הספר כולו

§דברי אברהם (שדמי), ר' אברהם שדמי, ארבעה חלקים, ירושלים תשכג-תשלו. מה"ר א525-530; מוהר"ק ים4321; ספה"ל 2°63A3754 (א-ב); ב"א A584 שדמ.דב

§דברי אהרן, ר' שמשון אהרן פולונסקי, ירושלים תשח [נדפס אח"כ בתוך "חדושי הרב מטפליק"]. ספה"ל 2°69A19 להורדת הספר כולו

*דברי אור, ר' יצחק הרשקוביץ, ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ד, נ"י תשנג-תשסה. ספה"ל 2°93A3006; ב"א A572 הרש.דב; להורדת הספר כולו (ח"א)

*דברי איש, ר' יעקב שאול אלישר, סוף ס' ישא איש, ירושלים תרנו, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק ים94; ספה"ל 2°92A4334; ב"א A572 אלי.יש; מיק"פ 398 להורדת הספר כולו

§דברי אליהו (בלייער), ר' אליהו בלייער, קרית אתא תשמ. מה"ר ת175; ספה"ל 80A2905; ב"א T278 בלי.דב

דברי אליהו (חזן), ר' אליהו חזן, ח"א, ח"ב, ח"ג, ח"ה, נ"י תשכז, תשכט, תשלח. ח"ד, ברוקלין תשלד, ע"פ מפתח. מה"ר א450 (ח"ב, ח"ג, ח"ה); ספה"ל 2°76A1432 (ח"ב וח"ד); להורדת הספר כולו תשכ"ה חלק ג

§דברי אליהו (ניימנץ), ר' משה אליהו ניימנץ, קראקא תרמב, ד"צ תשמג. מה"ר א265; ספה"ל 23V11222; ב"א A581 משה.ספ; להורדת הספר כולו

§דברי אליעזר (אוירבך), ר' אליעזר אוירבך, לודז תרעא. בראשי העמודים נדפס "דרושי מהר"א". ספה"ל 2°46A918

*דברי אליעזר (וייזר, תשעז) ח"א, ח"ב, ח"ג, ר' אליעזר וייזר, וינה תשעז. מפתח לשלושת החלקים בסוף ח"ג. ספה"ל 2020A1870; ב"א T278 ויז. דב

§דברי אליעזר (פרבר), ר' צבי הירש פרבר (סו"ס כרם הצבי). ח"א, בלגוריי תרפה - מה"ר ת65; ספה"ל 38A392; ב"א T278 פרב.כר. ח"ב , לונדון תרפט. להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דברי אמונה השלם (קאהן), ר' אברהם יצחק קאהן, אדמו"ר מתולדות אהרן, שמות, תשסו. ספה"ל אוסף שלום 3747.12; ב"א A671.3 קהן.דב תשס"ו

*דברי אמת (תרכא), ר' יצחק בכר דוד, הלברשטט תרכא. מה"ר ש10 מחסן; ספה"ל 2°23V9673; ב"א 2°A572 יצח.דב להורדת הספר כולו

*דברי אמת (תשעט), ר' יצחק בכר דוד, חלק הקונטרסים, מהד' אהבת שלום, ירושלים תשעט. מה"ר א530; ספה"ל 2°2019A15437

דברי אסף - ראה ילקוט דברי אסף

§דברי אפרים, ר' אפרים אשרי, נ"י תשט. עד דף כד ע"ג. ספה"ל 2°49A469; ב"א A584 אשר.דב להורדת הספר כולו

*דברי אש (כץ), ר' אברהם שלמה כץ, ירושלים תשנה. ספה"ל 97A1208; ב"א A451 כץ.דבר להורדת הספר כולו

*דברי אש (רטקין), ר' אברהם יעקב רטקין, שער ברכות הנהנין, כיבוד או"א ות"ת, פיטסבורג תשסח, שפו עמ'. מה"ר א530; ספה"ל 2008A3473

*דברי ברוך, ר' ברוך רוזנברג, ח"ב (ויקרא-דברים), בני ברק תשסה. מה"ר מ507; ב"א A410.6 רוז.דב

*דברי דוד (זלצר, תשע) על התורה, בראשית ושמות, ר' דוד הכהן זלצר, בעריכת יחזקאל שרגא פריעדמאן, קרית יואל תשע. ספה"ל 2011A11978

§דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח, ר' דוד טהרני, ביתר תשנח [הגעתי עד סי' כה]. ספה"ל 2°98A1126; ב"א A572 טהר.דב להורדת הספר כולו

*דברי דוד (טשורטקוב), ר' דוד משה מטשורטקוב, נערך ע"י אברהם חיים שפיגל, ירושלים תשס. מה"ר מ280; ספה"ל 2001A9371

*דברי דוד (מילדולה), ר' דוד מילדולה, אמשטרדם תקיג, ד"צ נ"י תשנב. מוהר"ק פ220; ספה"ל 92A1886; ב"א A72 מיל.דר להורדת הספר כולו

דברי דוד - דברי מאיר, ר' דוד זלצר, נ"י תשמח. חי' הרמב"ם בעמ' קנד-קנט. ב"א T278 זלצ.דב

*דברי הגות והערכה, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשמב. כולל: מה דודך מדוד; פליטת סופריהם; בסתר ובגלוי; קול דודי דופק (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא; שם מצוינים המקורות לפי שמות המאמרים ולא לפי שם הספר "דברי הגות והערכה"). מה"ר מ70; ספה"ל (82A4912); ב"א A19 סול.דב

*דברי הרב, ר' יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק, ערוכים בידי צבי שכטר, מהדורה שניה ירושלים תשעג. מה"ר מ70

*דברי השקפה, ר' יוסף דוב סולובייצ'יק, ירושלים תשנג (ע"פ מפתח ב"מקורות הרב", אלי וחיים טורקל, ירושלים תשסא). ספה"ל (92A6298); ב"א A19 סול.דב

*דברי התורה, ר' צבי הירש אוירבך, ורשה תרמא, ד"צ נ"י תשנא. ע"פ מפתח בדברי משפט מהד' משנת רבי אהרן, ירושלים תשעג. ספה"ל 2°23A11437; ב"א A565 אוי.דב

*דברי חיים (אוירבך), ר' יצחק איצק אוירבך, מהד' מכון משנת ר' אהרן, לייקווד תשעה. ספה"ל 2°2015A10122; ב"א A584 אוי.דב תשע"ה

*דברי חיים, ר' חיים הלברשטם, שו"ת, ח"א, ע"פ מפתח במהדו' ברוקלין תשמ - מה"ר ש65; ספה"ל 2°82A3350. שו"ת, ח"ב, והשמטות ותשובות נוספות, במהד' וואלף, נ"י תשסב - מה"ר ש60; ספה"ל 2°2003A1264; ב"א A572 הלב.דב תשסג; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב חלק ג

*דברי חיים, ר' חיים הלברשטם, על התורה וב"מ, ע"פ מפתח במהד' קרית צאנז תשמ (כשכתוב "בתרא" הכוונה למהדו"ב של חידושים על ב"מ). מה"ר פ670; ספה"ל 23V13050; ב"א A584.042 הלב.דב

*דברי חיים - מועדים (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מה"ר מ275; ספה"ל 2°2000A5556; ב"א A671.2 הלב.דב

*דברי חיים על התורה (תשנט), ר' חיים האלברשטאם, בעריכת ר' ברוך שמשון הלברשטאם, נ"י תשנט. מפתח לרובו - נמצא בסוף דברי חיים - מועדים (תשנט), שם הוא מכונה "ח"א". מה"ר מ275; ספה"ל 2°2000A5556; ב"א A584.042 הלב.דב

*דברי חיים מקואות, ר' חיים הלברשטאם, עם שו"ת הנוגעות למקואות, מהד' ברינר, ב"ב תשסו. מה"ר פ300; ב"א A563.3 הלב.דב

*דברי חיל, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשנו. המפתח אינו כולל קונטרס נר ישראל. ספה"ל 2°96A1595; ב"א A564 רוט.דב

דברי חכמים וחידותם, ר' אליהו פוסק, בילגורייא תרעב, ד"צ נ"י תשנג, נד דפים. [השמטות ממנו בפסקי אליהו ח"א דף עו]. ספה"ל 2°52A1363; ב"א A531 פוס.דב להורדת הספר כולו

*דברי חלומות, ר' צדוק הכהן, סוף ס' רסיסי לילה, לובלין תרסג. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; ב"א A671.2 הכה.רס להורדת הספר כולו

§דברי חן (נתנזון), ר' חיים נתנזון, פיעטרקוב תרסד, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°23V9817, S2°91A1209; ב"א A572 נתנ.דב; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

§דברי חן (סילברסטון), ר' גדליה סילברסטון, ושיגנטון תרפד. ספה"ל 36A293; ב"א A45 סיל.דב; להורדת הספר כולו

*דברי חנינא - מזלות, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשס. מה"ר מ70; ב"א A410.3 רוט.דב

*דברי חנינא - ת"ת, על גדרי תלמוד תורה, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשנב. ספה"ל 2°S92A5659; ב"א A077.3 רוט.דב

*דברי חנינא - הספדים, ר' חנינא ישראל רוטנברג, ירושלים תשעד. ספה"ל 2015A7003

§דברי חפץ, ר' דב רוזנטל, ת"א תשיד. מה"ר א525; מוהר"ק ש3520; ב"א A584 רוז.דב להורדת הספר כולו

§דברי חשב, ר' חיים שרגא ברודסקי, נ"י תרסח. ספה"ל 23A5593; ב"א A45 ברו.דב; להורדת הספר כולו

*דברי טובה יהושע א-ח, ט-יד, טו-כד, ר' אברהם טאוב, בני ברק תשמו. ספה"ל 86A5544; ב"א T307 טאו.דב

*דברי יהודה, ר' יהודה ליב גורדון, ח"א, ורשה תרסד, ד"צ נ"י תשנא. גם §. ספה"ל 2°91A892; ב"א A572 גור.דב; מיק"פ 456 להורדת הספר כולו

*דברי יהושע (קלעוואן, תשעא), ר' יהושע קלעוואן, ירושלים תשעא, 41 + שצז עמ'. ספה"ל 2°2011A5547; ב"א A584 קלו.דב

*דברי יואל על התורה, ר' יואל טייטלבוים, תשמב, תשמו. ספה"ל 83A1645, אוסף שלום; ב"א A671.3 טיט.דב; להורדת הספר כולו בראשית חלק א בראשית חלק ב שמות חלק א שמות חלק ב ויקרא חלק א ויקרא חלק ב במדבר חלק א במדבר חלק ב

*דברי יואל מועדים, ר' יואל טייטלבוים, חלק ראשון - חגי חודש תשרי, נ"י תשמט. ח"ב - חג הסוכות, הושענא רבה, שמיני עצרת, שמחת תורה, שבת בראשית, נ"י תנשא. ח"ד - חנוכה (א), נ"י תשנט. ח"ה - חנוכה (ב). ח"ו - כט שבט, פ' שקלים, פ' זכור, פורים, פורים דמוקפין, שושן פורים. ח"ז - פרשת פרה ופרשת החודש, נ"י תשעו. מפתח לח"ו וח"ז - סוף ח"ז (יתכן שהשמטות שסומנו בסוף ח"ו הם בסוף ח"ז). ח"ח - שבת הגדול ועניני יציאת מצרים, נ"י תשעז. ח"ט - פסח. ספה"ל 2°90A1322; ב"א A671.3 טיט.דב

*דברי יואל, שו"ת, ר' יואל טייטלבוים, נ"י תשמג. שני כרכים, במספור עמודים אחד. כרך ב מתחיל בעמ' תב. מוהר"ק פ4785 (ח"ב); ספה"ל 2°82A5209; ב"א A572 טיט.דב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*דברי יונה, ר' יונה פארסט, ח"א, נ"י תשסב, ח"ב- נ"י תשעא. מה"ר מ275; ספה"ל 2°2002A4148; ב"א A451 פור.דב

§דברי יוסף (אירגס), ר' יוסף אירגס, ליוורנו תקב, ד"צ ישראל תשנ. מה"ר על138; ספה"ל 2°23V9385, אוסף שלום 2°14194; ב"א A572 ארג.דב להורדת הספר כולו

דברי יוסף (בכרך), ר' יוסף בכרך, וילנא תרלא. חי' הרמב"ם בדפים יב-יד. להורדת הספר כולו

*דברי יוסף (כהן), ר' יוסף כהן, ח"א-ח"ב, ירושלים תשנח-תשסד. מה"ר פ540; ב"א A561 כהן.דב

§דברי יוסף (קונוויץ), ר' יוסף קאנוויץ, נ"י תשז. מה"ר א530; מוהר"ק ש3456; ספה"ל 47A1421; ב"א A584 קונ.דב להורדת הספר כולו

*דברי יחזקאל (מישור), ר' יחזקאל בורשטיין, מהד' מישור, ב"ב תשסא, תקלט עמ'. מה"ר א525; ספה"ל 2°2002A3227

*דברי יחזקאל (פרנקל), ר' יחזקאל שרגא פרנקל תאומים, ירושלים תשמו. ספה"ל 2°82A2250

*דברי יחזקאל (תרצה), ר' יחזקאל בורשטיין, קיידן תרצה, ע"פ מפתח במהד' וייס. מה"ר א525; ספה"ל 93A100; ב"א A584 ברש.דב להורדת הספר כולו

*דברי יחזקאל שרגא תליתאה, ר' יחזקאל שרגא ליפשיץ-הלברשטם מסטרופקוב, ירושלים תשסה, תקי עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 2004A9859; ב"א A671.3 ליפ.דב

§דברי יחזקיהו, ר' חזקיהו יהושע, ח"א, ארם צובא תרפא. ספה"ל 23A5579; ב"א A45 שבת.דב; להורדת הספר כולו

§דברי יעקב (וישקי), ר' יעקב דוד ספסל, ח"א, נ"י תשלג. ח"ג ע"פ מפתח. מה"ר א525; ספה"ל 2°74A439; ב"א A584 ספס.דב

§דברי יצחק (הרצוג), ר' יצחק אייזיק הרצוג, סו"ס אור הישר על בכורות, לונדון תרפא. מה"ר א235; ספה"ל 2°43A594 (ח"ד); ב"א 2°A584 היל.או להורדת הספר כולו

§דברי יצחק (מורסיא), ר' יצחק מורסיא, מהדורה מתוקנת, ירושלם תשנה (שונה ממהד' תשנא). כולל: תולדות יעקב, פני המלך, תולדות יצחק ומכתבי תורה. מה"ר א330; ספה"ל 96A469; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דברי יציב, ר' יקותיאל יהודה הלברשטם, נתניה תשנו-תשסא. ע"פ מפתח בכרך הליקוטים. מה"ר ש65; ספה"ל 2°96A4671; ב"א A572 הלב.דב

§דברי ירוחם, ר' ירוחם אשר ורהפטיג, בלגוריי תרצא, קו דפים. מה"ר א525; מוהר"ק פ1303; ספה"ל 2°23V10523; ב"א A584 ורה.דב להורדת הספר כולו

דברי ירמיהו (כשכתוב סתם), ר' ירמיהו לב, מונקאטש תרלה-ו, ד"צ ירושלים תשלד. ח"א, מדע-אהבה - מה"ר א420. ח"ב, זמנים - מה"ר א420; מוהר"ק מה6; ספה"ל 2°74A1316; ב"א A531 לב.דב [הל' חמץ נדפסו ב"הגדת ארץ הגר", תשסט]; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו חלק ראשון חלק שני לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*דברי ירמיהו קידושין, ר' ירמיהו לב, ירושלים תשמד, רצא עמ'. מה"ר א120; מוהר"ק ים6792; ספה"ל 2°85A1366; ב"א A584.037 לב.דבר

§דברי ישעיהו (חשין) ח"ב, ר' ישעיהו חשין, הדרנים, ירושלים תשטז. ספה"ל 56A2448; ב"א A45 חשי.דב; להורדת הספר כולו

*דברי ישראל (מודזיץ), ר' ישראל ממודזיץ, מהד' מכון אשי ישראל, נ"י תשסח. מה"ר מ275; ספה"ל 2008A1684, אוסף שלום 3658.1; ב"א A671.2 טאו.דב

*דברי יששכר, ר' יששכר בעריש גרויברט, פיעטרקוב תרע, ד"צ נ"י תשן. מוהר"ק פ470; ספה"ל 2°45A348; ב"א A572 גרו.דב; מכון משה"ע ט608.21; להורדת הספר כולו

דברי לוי, ר' ברוך יצחק לוין, הל' כלים, ירושלים תשח, צו + יד עמ'. מה"ר א445; מוהר"ק ים21; ספה"ל 2°55A3891; ב"א A531 לוי.דב.

דברי לוי, ר' ברוך יצחק לוין, הל' מקואות, ירושלים תשסג (הכותרות הרצות מוטעות במקומות רבים). ב"א A531 לוי.דב; משה"ע ח256

דברי לוי, ר' ברוך יצחק לוין, הל' סנהדרין, ירושלים תשסד. מה"ר א450; משה"ע ח256

*דברי מנחם (היימליך), בשער - שלשה ספרים נפתחים, כולל "שלשה מעידים" - עניני שבת, "מנחת יוסף" על המועדים, ר' מנחם יוסף הלוי היימליך, נ"י תשסז, תד + כג עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל 2007A6588 להורדת הספר כולו

דברי מנחם (וייסברג), על רמב"ם הל' בית הבחירה וכלי המקדש, ר' איסר זלמן וייסברג, ע"פ משנתו של רמ"מ שניאורסון, טורונטו תשעז. ספה"ל 2011A9163; להורדת הספר כולו

דברי מנחם (כשר), ר' מנחם כשר. ח"א, ע"פ מפתח - מה"ר ש65. כשכתוב סתם הכוונה לח"ג, ירושלים תשמא, חי' הרמב"ם עמ' קעז-ריא, הל' קרבן פסח ופסולי המוקדשין - מה"ר פ90; מוהר"ק פ4496; ספה"ל 2°78A36; ב"א 2°A584 כשר.דב; להורדת הספר כולו חלק א חלק ג

*דברי מרדכי (וייס), ר' מרדכי אריה לייב וייס, ח"א - נ"י תשנו, ח"ב - נ"י תשסו, רפח עמ'. במפתח שבח"ב נרשם לפעמים מספרי עמודים מוטעים, בעמוד אחד יותר מהנכון (כגון רסא במקום רס). את חלקם תיקננו כאן. מה"ר א525; ספה"ל 2°97A477; ב"א A584 ויס.דב

§דברי מרדכי (לוריא), ירושלים תרנ, ט דפים. מוהר"ק ים4259; ספה"ל 23V9717

*דברי מרדכי (קרישפין), ר' מרדכי קרישפין, שלוניקי תקצו, קכח דפים. מה"ר ש10 מחסן; מוהר"ק פ725; ספה"ל 2°23V9965; ב"א A572 קרי.דב להורדת הספר כולו

§דברי משה (ברנשטיין), ר' משה ברנשטיין, ב"ק-ב"מ-ב"ב, ירושלים תשה, בני ברק תשלב. מה"ר א195; ספה"ל 55A253; ב"א A584 ברנ.דב להורדת הספר כולו

§דברי משה (מזרחי), ר' משה עזרא מזרחי, ירושלים תשסג. מה"ר ש70; ספה"ל 2°2004A8724; ב"א A572 מזר.דב

§דברי משה (פריצקר), ר' משה פריצקר, ירושלים תשה. מה"ר פ700; ב"א A563.8 פרי.דב להורדת הספר כולו

*דברי משפט, ר' חיים אוירבך, קראטאשין תקצה, ד"צ ירושלים תשל, תשלה, תשן (ע"פ מפתח במהד' משנת רבי אהרן, ירושלים תשעג, ספה"ל 2°2013A5070; ב"א A565 אוי.דב, וע"פ מפתח בספר: י"א ספרי אחרונים על חושן משפט, ירושלים תשפא, ב"א A565 רוז.יא; מה"ר פ425). ספה"ל 2°23A11435, 2°70A1603, 2°76A2588, 2°90A1915; ב"א A565 אוי.דב; להורדת הספר כולו

§דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג, מכון שירת דבורה, ת"א תשנח. [עד עמ' פז]. ב"א או"ק יהדות B13

*דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א (בראשית-ויקרא) וח"ב (במדבר-דברים), וח"ג (ימים נוראים וחנוכה), ר' נפתלי הלברשטם, ירושלים תשנה-תשעד. ספה"ל 95A1098, אוסף שלום 3760.1; ב"א A671.3 הלב.דב

*דברי סופר, ר' אברהם שמואל בנימין סופר, ירושלים תשסד. מה"ר ש70; ב"א A572 סופ.דב

דברי סופרים (יברוב), ר' נחום יברוב, על מצוות סיפור יציאת מצרים, ירושלים תשסג, נג עמ'. מה"ר מ560; ב"א A313 יבר.דב להורדת הספר כולו

*דברי סופרים (לר' צדוק), ר' צדוק הכהן, לובלין תרעג. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; מוהר"ק ח123; ב"א A671.2 הכה.דב להורדת הספר כולו

*דברי סופרים (סופר), ר' שמואל בנימין סופר, ירושלים תשמב, רלו עמ'. מה"ר ש65; ספה"ל 2°82A1431; ב"א A572 סופ.דב להורדת הספר כולו

§דברי סופרים (רובינשטיין), ר' שמואל רובינשטיין, קובנה תרצ, 70 עמ'. מה"ר א530; מוהר"ק ש2316; ספה"ל 24V427; ב"א A509 רוב.דב

§דברי סופרים (רזין), ר' משה רזין, וילנא תרעב, ד"צ נ"י תשטו. מה"ר על111; ספה"ל 2°72A3845 להורדת הספר כולו

דברי סופרים (תשנ"א), ירושלים תשנא, רנ עמ'. חי' הרמב"ם, הערות הגרי"ז על חי' הגר"ח, בעמ' טו-מה (בהם - §). ספה"ל 91A2684; ב"א A584 דבר.סו

*דברי פנחס ח"ב, ר' פנחס מנחם דאוויד, ירושלים תשסח, 13 + תמג עמ'. בראש המפתח נכתב שיש להוסיף עמוד או שניים לכל ציון עמוד במפתח, ואנחנו צייננו את העמוד המתוקן. מה"ר א530

דברי קהלת - שושנת העמקים, ר' שלמה ליכנטשטיין, נאווידוואר תקמה. חי' הרמב"ם בחלק "אור פני משה", דפים כב-לג. מוהר"ק ש4330; ספה"ל 23V5792; ב"א A531 ליכ.דב להורדת הספר כולו

*דברי רבינו משולם (אשכנזי), ר' אברהם משולם זלמן אשכנזי, תשנד. ספה"ל 2°97A470

*דברי ריבות (תשעב), ר' יצחק אדרבי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשעב. מה"ר ש70; ספה"ל 2°2013A7265; ב"א A571 אדר.דב

§דברי ריבות בשערים (=דברי ריבות בשערים המצויינים בהלכה), ר' יהודה סיר ליאון ובני דורו, הוסיאטין תרסב, ד"צ נ"י תשנג (בתוך "אוצר שאלות ותשובות ופסקים). ספה"ל 23V7984, S2002A1837; ב"א A572 אוצ.שא תשנ"ג להורדת הספר כולו

*דברי רננה, ר' נתן נטע כהנא, ברוקלין תשמד, 20 + שלג + 29 עמ'. מה"ר ש65; ספה"ל 2°84A2304; ב"א A572 כהנ.דב להורדת הספר כולו

*דברי שאול, ר' יוסף שאול נתנזון, על חמשה חומשי תורה, מהד' מכון חכמת שלמה, ירושלים תשסז. מפתח לכל החומשים - סוף דברים. בראשית - מה"ר ת65. שמות - מה"ר ת90. ויקרא - מה"ר ת110. במדבר - מה"ר ת125. דברים - מה"ר ת135; ספה"ל 2007A6137 (כולם); ב"א T278 נתנ.דב (כולם)

דברי שאול - ראה גם מועדי ה'; עדות ביהוסף

§דברי שירה, ר' אליהו לוין, לייקווד תשמז. חנוכה - מה"ר א630; ספה"ל 88A2477. פורים - מה"ר א630; ספה"ל 88A2478; ב"א A62.3 לוי.דב (חנוכה ופורים). שביעית - מה"ר פ700; ספה"ל 88A1327; ב"א A584.015 לוי.דב

*דברי שלום (הלברשטם, תשעג), ר' אברהם שלום הלברשטם, תשעג. ב"א A671.3 הלב.דג תשע"ג; להורדת הספר כולו

דברי שלום ואמת (בוזגלו), ר' שלום בוזגלו ח' דפים, בתוך ספר הדרת מלך, אמשטרדם תקיב, ד"צ נ"י תשן. ספה"ל R54A2381; ב"א A670.8 ספר.קד פא

דברי שלום ואמת (וייל), ר' ידידיה טיאה וייל, בתוך גנזי המלך, ירושלים תשלז, עמ' מא-קב. ספה"ל 77A433; ב"א A584.0291 ויל.גנ; להורדת הספר כולו

דברי שלמה (אסרף), ר' שלמה אסרף, ירושלים תשן, עט עמ'. ספה"ל 91A1102; ב"א A531 אסר.דב

דברי שלמה (בלו'), ר' שלמה בלומנקרנץ, נ"י תשמא, קכד עמ'. ח"ג (עד עמ' סז - §) - מה"ר א420; ספה"ל 2°88A2385. ח"ד (הל' עבודת יוה"כ נדפס לפני הל' כלי המקדש) - מה"ר א440; ב"א A531 בלו.דב

§דברי שלמה (ברייער), ר' שלמה זלמן ברייער, נ"י תשח. מה"ר א530; ספה"ל 49A554; ב"א A584 ברו.דב

§דברי שלמה (סלוין), ר' שלמה סלוין, וילנה תרצו, ד"צ נ"י תשסז. ספה"ל 37A494, 2°2010A9541; ב"א A584 סלו.דב; להורדת הספר כולו

*דברי שלמה (שלם), ר' שלמה שלם, פפד"א תקיג, ד"צ ירושלים תשמב. מה"ר על10 מחסן; מוהר"ק ת390; ספה"ל 2°83A1882; ב"א 2°A451 שלם.דב להורדת הספר כולו

דברי שמואל (אידלזק), ר' שמואל אידלזק, ת"א תשא. חי' הרמב"ם, עמ' א-קנח. מוהר"ק פמ157, פמ125; ספה"ל 42A1280

*דברי שמואל (מודליאנו), ר' שמואל יצחק מודליאנו, סו"ס ארוחת תמיד, מהד' שובי נפשי, ירושלים תשסז. מה"ר א55; S2°2007A3429

§דברי שמואל (מאדלינגר), ר' שמואל מאדלינגר, לבוב תרס. ספה"ל 23V10695; להורדת הספר כולו

*דברי שמואל (ראטה), ר' שמואל זאב ראטה, לונדון תשסו. מה"ר ש65; ב"א A572 רוט.דב

*דברי תורה (שפירא), ר' חיים אליעזר שפירא, ע"פ מפתח במהד' ירושלים תשלד ובמהד' תשנח, תשסז. מה"ר מחסן; ספה"ל 2°76A1311 (תשלד), 2007A3891 (תשנח); ב"א A671.3 שפי.דב

§דברי תורה (תאומים), ר' יהונתן שמעון פרנקל תאומים, למברג תקצג. ספה"ל 2°23V10973; צילום במכה"ב; להורדת הספר כולו

§דברי תלמוד, ר' אברהם אליהו קפלן, ח"א וח"ב, ירושלים תשיח-תשל. מה"ר א530; מוהר"ק ים4419; ספה"ל 58A255; ב"א A584 קפל.דב

דברים אחדים (דים), ר' חיים אברהם דים, אנטוורפן תשעא. חי' הרמב"ם בעמ' תקלח-תקמז. ב"א A834 מלא.המ(דים)

§דברים אחדים (קלצקין), ר' אליהו בן נפתלי הירץ קלצקין, ירושלים תרפט, ד"צ נ"י תשנג, 200 עמ'. ספה"ל 38A1522, 2°93A225; ב"א A584 קלצ.דב; להורדת הספר כולו

*דברים אחדים (תקמח), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, לוורנו תקמח (ע"פ מפתח בס' זכרון משה, ר' משה אזולאי, לוורנו תקצח). ספה"ל 2°23V6369; להורדת הספר כולו

*דברים אחדים (תשמו), ר' חיים יוסף דוד אזולאי, ירושלים תשמו. מה"ר מ230; ספה"ל 86A5489; ב"א A452 אזו.דב

*דברים בעתם (מרגליות), ר' ראובן מרגליות, מהד' בית מוריה, באר שבע תשסט. מה"ר מ160; ספה"ל 2012A12619; ב"א A789.7 מרג.שי תשס"ט

דברים נחמדים, ר' צבי אלימלך שפירא, ירושלים תשיז. חי' הרמב"ם בעמ' נא-נג. גם ע"פ מפתח לכל הספר במהד' מהד' מכון ספרי מהרצ"א, נ"י תשסה. מה"ר מ275; מוהר"ק ש4001; ספה"ל 58A1648, S2005A514, אוסף שלום 3453.1; ב"א A584 שפי.דב; מהד' פרידברג; לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*דברת שבועה, ר' רפאל קונסטלר, מהדורה שניה, ירושלים תשסה. מה"ר א330; ספה"ל 86A126 (תשמו); ב"א A563.7 קונ.דב

*דברת שלמה (תשעא), ר' שלמה לוצקיר, מהד' יעקב יצחק וייס, בית שמש תשעא, תצו עמ'. מה"ר מ275

*דבש לפי, החיד"א, ירושלים תשכב, עז דפים. מה"ר מ110; ספה"ל 86A5214; ב"א A813 אזו.יע

דבש תמר, ר' דוד טייטלבוים, ורשה תרנז. חי' הרמב"ם סוף ח"ב, דפים רח-רט. מוהר"ק ש870; ספה"ל 2°23V10553; מהד' פרידברג; צילום במכה"ב להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

§דגל יהודה (בילו'), ר' מאיר יהודה בילוסטוצקי, ירושלים תשז. מה"ר א525; מוהר"ק ים280; ספה"ל 2°83A3236; ב"א A584 ביל.דג

§דגל יהודה (לוקץ), ר' יהודה ליב לוקץ, ת"א תשכד. מה"ר א530; מוהר"ק ש3545; ספה"ל 79A1103

*דגל יהודה (קמינר), ר' יהודה קמינר, ירושלים תשסח, תלד עמ'. מה"ר מ275; ספה"ל אוסף שלום 4550.3; ב"א T278 קמי.דג תשס"ח

*דגל מחנה אפרים (לניאדו), ר' אפרים לניאדו, נ"י תשעז. מה"ר ש70; ספה"ל 2°2018A4487

*דגל ראובן, ר' ראובן כץ, ורשה-ירושלים תרפג-תשט. מפתח במהדורת פ"ת תשלו. מה"ר ש70; מוהר"ק ים265; ספה"ל 2°76A1947; ב"א A572 כץ.דג

*דגל שמעון, ר' שמעון צבי רז, ירושלים תשנב, קז עמ'. ספה"ל 93A3923; ב"א A584 רז.דגל

*דובב מישרים (ברזון), ר' דוב אריה ברזון, לימי התשובה, ירושלים תשנו, שסט עמ'. מה"ר מ210; ספה"ל 95A5110; ב"א A452 ברז.דו

*דובב מישרים (וידנפלד), ח"א-ח"ב, ר' דב בעריש וידנפלד, ירושלים תשמג. מה"ר ש70; מוהר"ק ים270; ספה"ל 2°83A4679; ב"א A572 ויד.דו

§דובב שפתי ישנים, ס' זכרון לדוב אטינגר, ירושלים תשלא. מה"ר כ225; מוהר"ק ט1824

*דובר ישרים, ר' דוב וייס, ר"ה, יוה"כ וסוכות, ירושלים תשעט, 348 עמ'. ספה"ל 2018A12597; ב"א A562.3 ויס.דו; להורדת הספר כולו

*דובר ישרים, ר' דוב וייס, פסח, ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A10429; ב"א A562.4 ויס.דו

דובר מישרים, ר' רפאל מרדכי יהושע שאול, שלוניקי תקפח. חי' הרמב"ם בדפים א-ס. השמטות בדפים ס-סז. הוספות מבנו (מסודרות לפי דפי הספר) בדפים סז-עג. גם ע"פ מפתח לגוף הספר ולחלק הדרשות. מוהר"ק פמ363; ספה"ל 2°23V7941; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

*דובר צדק (זילבר), ר' מנחם זכריה זילבר, בראשית-שמות, נ"י תשסד. מה"ר ת180; ספה"ל 2004A4092

*דובר צדק (ר' צדוק), ר' צדוק הכהן, פיעטרקוב תרעא, צח דפים. ע"פ מפתח מקורות לספרי ר' צדוק, מאת ר' חיים הירש. מה"ר מ330; מוהר"ק ח121; ב"א A671.2 הכה.דו להורדת הספר כולו
[לוח השוואה למהד' הר ברכה]

*דובר שלום (תשסג), ר' שלום רוקח, עם אהל יהושע, ר' יהושע רוקח, מהד' נר למאור, נ"י תשסג. מה"ר מ275; ספה"ל 2003A7151, אוסף שלום 4099.1

*דודאי משה, כולל חידושים מהגרנ"ט ומר' משה דוד דרייען, בני ברק תשמה, קצד עמ'. ספה"ל 2°85A5830; ב"א A584 טרו.דו

*דולה ומשקה (תשסב), ר' יעקב הורוביץ, אופקים תשסב. מה"ר מ505; ב"א A410.3 הור.דו

*דולה ומשקה תשרי, ח"א-ח"ב, ר' יעקב הורביץ, ירושלים תשסט. ספה"ל 2010A2570; ב"א A410.6 הור.דו

*דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת, ר' יעקב בן מנחם הורביץ, אופקים תשע. ב"א A410.6 הור.דו; להורדת הספר כולו

+*דולה ומשקה - גלות וגאולה, ר' יעקב הורביץ, תשפ

*דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות, ר' יעקב הורביץ, תשעג. ב"א A410.6 הור.דו; להורדת הספר כולו

+*דולה ומשקה פורים, ר' יעקב הורביץ, תשעח

+*דולה ומשקה פסח, ר' יעקב הורביץ, תשעז

*דור דורים, ר' עקיבא גלזנר, ירושלים תשמח [שונה ממהד' תרצד]. מה"ר א530; מוהר"ק ש3981; ספה"ל 88A4492; ב"א A584 גלז.דו להורדת הספר כולו

*דור רביעי, ר' משה שמואל גלזנר, ח"א-ח"ב, ירושלים תשלז-תשמג. מה"ר ש70; ספה"ל 2°78A471; ב"א A572 גלז.דו; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*דורנו מול שאלות הנצח, ר' אהרן ברט, ירושלים תשכה, 345 עמ'. מה"ר מ70; ספה"ל 82A4331

*דורש טוב, ר' יונה פודור, הוצאת מוסד הרב קוק ירושלים, ירושלים תשעט. ספה"ל 2019A4320; ב"א A45פוד.דו

*דורש לציון (תקצד), ר' יחזקאל לנדא, סדילקוב תקצד. מה"ר מ10 מחסן; מוהר"ק ש74; ספה"ל 2°23V5800

*דורש לציון (תשנה), ר' יחזקאל לנדא, ירושלים תשנה. ב"א A452 לנד.דו

*דורש משפט, ר' מאיר יוסף ויצמן, ב"ב תשנז. ב"א A565 ויצ.דו; מכון משה"ע ז735

§די באר, בראשית, ר' דוד יצחק מן, כפר חסידים תשן. מה"ר ת65; ספה"ל 90A5883; ב"א A451 מן.די

*די השב, ר' דוד בונאן, סוף ס' אהל ישרים וברית יצחק, לוורנו תרו [שונה ממהדו' תריז]. גם חי' ר' יעקב קוסיאל, בסוף הספר, דף מ (בלי מספור) [צילום במכה"ב]. מוהר"ק ש1162; ספה"ל 2°23V7316; מהד' פרידברג; מיק"פ 441 להורדת הספר כולו

דין אמת (תקטו), ר' יצחק נבון, שלוניקי תקטו. חי' הרמב"ם במספור השני, דפים יב-יד. גם ע"פ מפתח למספור הדפים הראשון. מה"ר פ36 מחסן; מוהר"ק פ1964; ספה"ל 2°23V9174; מכון משה"ע ז314.5; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

*דין אמת (תשסז), ר' יצחק נבון, מהד' מכון משנת ר' אהרן, לייקווד תשסז. מה"ר פ410; ספה"ל 2°2007A5394; ב"א A565 נבו.די

*דינא דגרמי (אינגבר), רמב"ן, עם פירוש מילי דגרמי, ר' יוסף אינגבר, לייקווד תשעא. מה"ר ר115; ב"א A581 משה.די

*דינא דגרמי (ברזל), רמב"ן, מהד' ר' אברהם ישעיה ברזל, ב"ב תשנו. הציונים הם ל"באור המשפט" ו"ציון במשפט". ספה"ל 96A4741; ב"א A581 משה.די

*דינא דחיי, ר' חיים בנבנשתי, ח"א (לאוין) וח"ב (עשין), קושטא תקב, תקז, ד"צ ירושלים תשל. מה"ר ר30 מחסן; מוהר"ק פ1330; ספה"ל 2°70A5163; ב"א A512 בנב.די; מיק"פ 721; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*דינא דמלכותא (שור), ר' דוד שלמה שור, ירושלים תשעז, תתנא עמ'. ספה"ל 2017A6389; ב"א A561 שור.די; להורדת הספר כולו

*דינא דמלכותא דינא, ר' שמואל שילה, ירושלים תשלה, 511 עמ'. מוהר"ק פ4381; ספה"ל 74A3877; ב"א A934 שיל.די

§דיני בוררות, ר' יועזר אריאל, ירושלים תשסה. מה"ר פ410; ספה"ל 2006A2144; ב"א A565 ארי.די

*דיני חוזים במשפט העברי, ר' שילם ורהפטיג, ירושלים תשלד, יא + 416 עמ'. מוהר"ק פ4331; ספה"ל 74A810; ב"א A934.602 ורה.די; מכון משה"ע ל39

*דיני ישראל א, ת"א תשל. ספה"ל או"ק יהדות כ193; ב"א 2257X

*דיני מטבע במשפט העברי, ר' שילם ורהפטיג, ירושלים תשמ, 300 עמ'. ספה"ל 81A1247; ב"א A934.3032 ורה.די

§דיני ממונות (הגדרת סוגיהם), ר' יחזקאל אברמסקי, לונדון תרצט, ד"צ ב"ב תשכט [נדפס בעימוד שונה בתוך "קובץ מאמרים", ירושלים תשס]. ספה"ל 73A572; ב"א A565.04 אבר.די

*דיני מסחר במשה"ע (במשפט העברי), ר' שילם ורהפטיג, ירושלים תשנ, 326 עמ'. [המפתח אינו כולל מפרשי הרמב"ם]. ספה"ל 90A2121; ב"א A934.3072 ורה.די

*דיני מתווך במשפט העברי, ר' שילם ורהפטיג, ירושלים תשמו, 152 עמ'. מוהר"ק פ4885; ספה"ל 86A4847; ב"א A934.60926 ורה.די

*דיני עבודה במשפט העברי, ר' שילם ורהפטיג, שני כרכים, ת"א תשכט. המפתח בסוף כרך ב. מוהר"ק פ3971; ספה"ל 73A799; ב"א A934.401 ורה.די; מכון משה"ע ל38

דליות דוד חגיגה, ר' דוד מצגר, נדפס בסוף חי' ר' יהונתן מלוניל, חגיגה, ירושלים תשעו. חי' הרמב"ם בעמ' נו-סט. ספה"ל או"ק יהדות י174.25; ב"א A581 יהו.פר

דליות דוד מו"ק, ר' דוד מצגר, נדפס בסוף חי' ר' יהונתן מלוניל, מו"ק, ירושלים תשעו. חי' הרמב"ם בעמ' קג-קמה. ספה"ל או"ק יהדות י174.25; ב"א A581 יהו.פר

דליות דוד קידושין, ר' דוד מצגר, נדפס סוף חי' ר' יהונתן מלוניל על קידושין, מכון התלמוד הישראלי, ירושלים תשעד. חי' הרמב"ם בעמ' פד-קח. ספה"ל 2011A302, או"ק יהדות י174.25; ב"א A581 יהו.פר

דליית הכרם תניינא, ר' אליהו יצחק גפן, בני ברק תשסז. חי' הרמב"ם בכרך ג עמ' תתתיא-תתתלז. אלו הגהות של ר' אברהם שמעון טרויב על רמב"ם מהד' אמשטרדם תסב, הגהות שלא נדפסו בחיבורו באר אברהם. ב"א A584 גפן.דל [נדפסו תחילה בס' דליית הכרם, רמת גן תשנד, עמ' תשמה-תתטז - ספה"ל 2°96A2930 ]

*דלתי עזה, ר' בנימין סנדלר, על שבועות, נדרים וב"ב, דטרויט תשסה. מה"ר א330; ספה"ל 2005A3825

דלתי תשובה, הל' תשובה, ר' אברהם טטרואשבילי, ב"ב תשעג. ספה"ל 2014A12032; ב"א A531טטר.דל

*דמשק אליעזר (חדש, תפלה) - קובץ ועדים בענייני תפילה, ר' נפתלי מנחם הלוי חדש, ירושלים תשנט. ספה"ל 2003A6187; ב"א A410.6 חדש.דמ תשנ"ט

*דמשק אליעזר (רלב"ג), ר' אליעזר דן רלב"ג, לייקווד תשסט, 40 + תפט עמ'. מה"ר ת180; ב"א T27 רלב.דמ

*דעת אביעזרי, ר' אביעזרי זליג אוירבך, ירושלים תשעו. ספה"ל 2017A9595; ב"א A563 אבי.דע

*דעת אברהם, ח"א, נגעים, כולל דעת אברהם, ירושלים תשנג. מה"ר א250

דעת אברהם, ח"ב, פרה, כולל דעת אברהם, ירושלים תשנה, רפח עמ'. מה"ר א250; ספה"ל 95A4353; ב"א A531 משה.דע

*דעת אמונה, ר' אהוד אביצדק, ח"א-ח"ב-ח"ג, ירושלים תשסו-תשעג. ע"פ מפתח סוף ח"ג. ב"א A12 אבי.דע; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב ח"ג

דעת בחכמה, ר' אברהם אביהוא כהן סקלי, הל' עיוה"כ, מהדורה שניה, בני ברק תשעו. ב"א A531 כהן.דע

*דעת הרמב"ם, ילקוט מאמרים בחקר משנת הרמב"ם, בעריכת משה חלמיש, רמת גן תשסד. מה"ר קבצים; ספה"ל או"ק ס118.3; ב"א או"ק A176.09 חלמ.דע

*דעת השם (אוחנה), ר' אברהם אוחנה, ירושלים תשסד. מה"ר מ95; ספה"ל אוסף שלום 8515; להורדת הספר כולו

דעת ומחשבה, ר' משה שטרנבוך, ב"ב תשמ, קמג עמ'. מה"ר א415; ספה"ל 80A3564; ב"א A53 שטר.דע

*דעת ותבונה מכשירין, ר' אליהו סנדומירסקי, ירושלים תשעב, תקיא עמ'. ספה"ל 2013A7661

*דעת חיים, ר' חיים ואלקין, ירושלים תשנז. מה"ר מ505; ספה"ל 97A1353; ב"א A410.6 ולק.דע

*דעת חכמה ומוסר, ר' ירוחם הלוי ליוואויץ, ח"א-ח"ב-ח"ג, ניו יורק תשכז-תשלב. מה"ר מ507; ספה"ל 67A2751; ב"א A410.6 ליב.דע תשכ"ז

דעת ישראל, ר' ישראל פרנקפורטר, פאריז תרצג - ספה"ל 38A29, נ"י תשנא - ספה"ל 92A2994; ב"א A53 פרנ.דע להורדת הספר כולו

§דעת כהן, ר' אברהם יצחק הכהן קוק, מהד' מתוקנת ירושלים תשכט, תשמה. מה"ר כ1; מוהר"ק או"ק ג פ230; ספה"ל S85A7209, או"ק יהדות ה 169; ב"א A572 קוק.דע; מיק"פ 187-184 להורדת הספר כולו

§דעת מרדכי, ר' מרדכי יצחק אייזיק רבינוביץ, ח"א, קיידן תרצט, ח"ב, ירושלים תשיט, ד"צ נ"י תשנא (א-ב). מה"ר א615 (ח"א), א525 (ח"ב); ספה"ל 2°41A1706 (ח"א), S2°92A2214 (א-ב); ב"א R2°A584 רבי.דע (ח"א), A572 רבי.דע (ח"ב); להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

דעת משה (הכהן) = הלכות כלים לרמב"ם עם ביאור דעת משה, ר' אליעזר הכהן, ת"א תשלד. מה"ר א445; מוהר"ק פמ348

*דעת משה (פרידמן), ר' משה פרידמן, מהדו' תשמד (שונה ממהדו' תשמג), רנה עמ'. מה"ר ש70; מוהר"ק א.ב. ב63; ספה"ל 2°85A863; ב"א A572 פרי.דע

*דעת סופר, ר' עקיבא סופר, ירושלים תשכה, תשנג. ח"א - או"ח-יו"ד, ח"ב - אהע"ז-חו"מ. מה"ר ש70; ספה"ל 2°65A2776; ב"א A572 סופ.דע; להורדת הספר כולו חלק א חלק ב

*דעת קדושים, ר' רפאל זיסקינד הכהן, סוף ס' שאלת הכהנים תורה, בני ברק תשנ. ספה"ל 2°90A4867; ב"א A584.05 כץ.ספר

*דעת שבת, ר' אהוד רקובסקי (אביצדק), ירושלים תשנח. מה"ר מ70; ספה"ל 97A5048; ב"א A381 אבי.דע; להורדת הספר כולו

*דעת שלום (מוסקוביץ), ר' שלום מוסקוביץ, נ"י תשנה. ב"א S2°95A3944; להורדת הספר כולו

*דעת תבונה (בן פורת) נדה, ר' אליעזר בן פורת, ב"ב תשע. ספה"ל 2°2013A9775; ב"א A584.067 בן-פור.דע

*דעת תבונות ס' הכללים, ר' משה חיים לוצאטו, מהד' פרידלנדר, ב"ב תשנח. ספה"ל 98A1384; ב"א A655 לוצ.דע (תשנח)

*דעת תבונות - עת לעשות = עם פירוש עת לעשות, ר' אברהם באום, ירושלים תשעט, 509 עמ'. מה"ר מ70; ספה"ל 2°2019A2251; ב"א A655 לוצ.דע תשע"ט

*דעת תורה, ר' ירוחם ליבוביץ, על החומשים, ירושלים תשלו. מה"ר מ505; ספה"ל 76A2635, אוסף שלום 8503; ב"א A410.6 ליב.דע

*דעת תפלה, ר' אהוד אביצדק, ירושלים תשנג, תקמא עמ'. ספה"ל 93A4553; ב"א A309 אבי.דע; להורדת הספר כולו

*דעת תרבית, ר' אליעזר בן פורת, ב"ב תשסו. מה"ר פ295; ב"א A563.7 בן-פור.דע

דפים מכ"י הרמב"ם, רמב"ם מהדורת פרדס, סוף שופטים

§דקה מן הדקה, ר' ירוחם יהודה לייב וולפיש, ורשה תרסח. ד"צ ת"א תשכח בתוך "אסיפת זקנים". מה"ר א615; ספה"ל 23V8402 להורדת הספר כולו

דרום - ראה הדרום

*דרור יקרא, ס' זכרון לדוד רפאל רובינשטיין, ב"ב תשסז. מה"ר כ227; ב"א A562.2 רוב(דרו)

דרושי מהר"א - ראה דברי אליעזר

*דרושי ר"מ מאימראן, ר' משה מאימראן, ח"א - ספר המעלות, ירושלים תשסח. מה"ר מ75; ספה"ל 2011A11679; ב"א A45 מימ.דר

*דרושי ר"מ מאימראן, ר' משה מאימראן, ח"ב - מדרשו של משה, ירושלים תשע. ספה"ל 2011A11679; ב"א A45 מימ.דר

*דרושים ואגדות חת"ס מכ"י, ר' משה סופר, בעריכת ר' ישראל שטערן ור' שלמה י' הכהן שפיצר ור' אברהם שמואל שטרן, ירושלים תשנח. מה"ר ת193; ספה"ל 2°98A7127; ב"א A451 סופ.דר

*דרישה מחיים, ר' נסים חיים משה מודעי, אזמיר תרמח, ד"צ נ"י תשנג, רכ דפים. ספה"ל 2°23V5815, S2°93A2426; ב"א A45 מוד.דר להורדת הספר כולו

§דרישת ציון (תשסב), ר' צבי הירש קלישר, מהד' יהודה עציון, ירושלים תשסב. מה"ר מ195; ספה"ל או"ק יהדות Sש93.15; ב"א E041 קלי.דר תשס"ב

דרך - ראה גם הדרך

*דרך איש, ר' יעקב שאול אלישר, סוף ס' מעשה איש, ירושלים תרנב. מה"ר ש165; מוהר"ק פ444; ספה"ל 2°23V9403; ב"א A572 אלי.מע להורדת הספר כולו

דרך אמונה, ר' חיים קנייבסקי, כלאים עד שמיטה, ב"ב תשלד. מה"ר א435. מהדורה מורחבת ב"ב תשמד, ספה"ל 86A1160; ב"ב תשמה, ספה"ל 85A3204; ב"א A53 קני.דר; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו כלאים ומתנ"ע תרומות מעשר ומעשר שני ביכורים ושמיטה ויובל שמיטה ויובל

*דרך אמונה בחרתי, ר' שמעון ואנונו, ירושלים תשסד. מה"ר מ75; ב"א A410.3 ונו.דר

*דרך אמונה ובטחון, ר' חיים פנחס שיינברג, ירושלים תשמג, תשן. מה"ר מ507; ספה"ל 85A202, S93A4231; ב"א A410.6 שינ.דר

*דרך ה' (באום), עם פירוש עת לעשות, ר' אברהם באום, ירושלים תשעא, 649 עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2013A6011; ב"א A12 לוצ.דר תשע"א

*דרך ה' השלם, ר' משה חיים לוצאטו, עם הפירושים דרך לחיים, ביאור הענינים מר' חיים פרידלנדר, ומראה דרך, מקורות וביאור הכפילויות מר' גבריאל זלושינסקי, ירושלים תשסח, 427 עמ'. מה"ר מ75; ב"א A12 לוצ.דר תשס"ח

§דרך האדם, ר' זוסיא זלמן מאלי ור' יצחק סוננזון, וילנא תרעב, ד"צ נ"י תשנד. ספה"ל 2°94A338 להורדת הספר כולו

דרך המלך (חוידינסקי), ר' חיים יעקב חוידינסקי, קיידן תרפט, 106 עמ'. מוהר"ק פמ240; ספה"ל 2°52A1364; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

§דרך המלך (לוין), ר' מאיר לוין, ברדיטשוב תרן, לד דפים. מה"ר עי131 מחסן; מוהר"ק פמ267; ספה"ל 23V7894 להורדת הספר כולו

דרך המלך (רבי), ר' רפאל יוסף רבי, לוורנו תקמו, ד"צ נ"י תשנא, קכב דפים. השמטות בדף קז. מה"ר א120 מחסן; מוהר"ק פמ217; ספה"ל 2°92A1064 ,S2°23V7933; ב"א A531 רבי.דר; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו

דרך המלך (רפפורט), ר' דוב בעריש רפפורט, לבוב תרנב-תרנח, קיח + קי דפים. מוהר"ק, או"ק [בהעתק של ספריית מוסד הרב קוק חסרים בח"ב דפים סב-סג]; ספה"ל 2°37A1441; מהד' פרידברג; להורדת הספר כולו חלק ראשון חלק שני לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה

דרך המלך (שימל), הלכות ת"ת, ר' יוסף חיים שימל, ירושלים תשעד. ב"א A531 שימ.דר תשע"ד

*דרך הנגב, סו"ס פאת נגב, ר' נסים גבאי, שלוניקי תקנז, ד"צ נ"י תשנא. ספה"ל 2°91A1909; ב"א A572 גבא.פא להורדת הספר כולו

דרך הנשר (נשר), ר' בן ציון נשר, ירושלים תשלג, קיא עמ'. מה"ר א430; מוהר"ק פמ377; ספה"ל 2°74A1038; ב"א A531 נשר.דר

דרך הנשר (ריכטר), ר' דב בעריש ריכטר, ירושלים תשנ, קג עמ'. ספה"ל 90A3849; ב"א A531 ריט.דר

*דרך הקודש (תשסז), ר' חיים אלפנדרי, מהד' זכרון אהרן, ירושלים תשסז. מה"ר כ380; ספה"ל 2007A6932; ב"א A584.061 אלפ.דר

דרך השער - ראה דרכי הים

*דרך השער, ר' יצחק נוניס בלמונטי, מהדו' מכון המאור (סוף שער המלך במהדורתם), ירושלים תשנו. ספה"ל 2°96A1638; ב"א או"ק A531 נונ.שע

*דרך חיים (לונזאנו), ר' מנחם די לונזאנו, אצבע רביעי מהחיבור הכולל "שתי ידות", מהד' אהבת שלום, תשעב, 71 + שצב עמ'. ספהל S2012A562, אוסף שלום 15269.11‎; ב"א A410.1 לונ.דר

*דרך חיים (תשע), מהר"ל, מהד' הרטמן, ירושלים תשע. פירושו למשנת כל ישראל נדפס אחרי ההקדמה. מה"ר כ357; ספה"ל אולם קריאה יהדות מ 4.75‎; ב"א A42 יהו.דר תשס"ה

דרך חכמה, ר' חיים קניבסקי, ב"ב תשסח. הל' בית הבחירה-כלי המקדש. בסופו - בארה של מרים - מקורות הרמב"ם לכל הלכה. מה"ר א440; ב"א A53 קני.דר; להורדת הספר כולו

*דרך ישראל, ר' ישראל טופורוביץ, הוריות, ב"ב תשנד. ספה"ל 2°96A451; ב"א A584.0491 טופ.דר

*דרך ישראל, ר' ישראל טופורוביץ, חלה, ב"ב תשס. מה"ר כ345; ספה"ל 2002A4653; ב"א A563.8 טופ.דר

*דרך ישראל, ר' ישראל טופורוביץ, חולין, ב"ב תשנט. מה"ר א220; ב"א A584.053 טופ.דר

§דרך ישרה, ר' יצחק ידידיה פרנקל, ח"א וח"ב, ת"א תשמא-תשמג. מה"ר א525; מוהר"ק ש3756; ספה"ל 2°81A3799; ב"א A584 פרנ.דר

*דרך מיעקב, ר' יעקב ירוחם ורשנר, ע"ז, ירושלים תשסג. מה"ר א190; ב"א A584.048 ורש.דר

*דרך מצוותיך, ר' מנחם מנדל (צמח צדק) מליובביטש, נ"י תשנו. מה"ר מ360; ספה"ל 92A1703; ב"א A672 שנ(3)דר בטקסט מלא

*דרך עץ החיים, ר' חיים יצחק אלגזי, שלוניקי תקסט, ד"צ נ"י תשנז, ואשדוד תשנז. כולל מפתח נפרד לדרושים. ספה"ל R2°23V10356, S2°2000A2523; ב"א A541 אלג.דר; להורדת הספר כולו

דרך שלום (איזרלסון), ר' שלום איזרלסון, ס' לואיס תרפו. חי' הרמב'ם בעמ' 46-51. להורדת הספר כולו

§דרך תשובה, סו"ס שערי תשובה עם פי' זה השער, מהדורה שלישית, ב"ב תשלז. מה"ר מ35

§דרכה של תורה (ורטהימר), ר' שלמה אהרן ורטהימר, ירושלים תרנא. מה"ר על131 מחסן; ספה"ל 24V238; ב"א A813 ורט.דר

*דרכה של תורה (רבינוביץ), ר' נחום אליעזר רבינוביץ, מעלה אדומים תשנט, י + 249 עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 99A2277; ב"א A501 רבי.דר תשנ"ט

§דרכי אהרן, ר' אהרן וינשטיין, ח"א וח"ב, ירושלים תרצט-תשז. מה"ר א525; מוהר"ק ים137; ספה"ל 41A1051; ב"א A584 וינ.דר

*דרכי איש, ר' נסים שמואל יהודה ארוואץ, ירושלים תרלה, ד"צ נ"י תשנג, קיח דפים. מה"ר מ14 מחסן; מוהר"ק ים293; ספה"ל 2°93A3658; ב"א A45 ארו.דר להורדת הספר כולו

*דרכי אמונה, ענייני חנוכה, ר' צבי הירש שפירא, נ"י תשסג, רנ עמ'; ירושלים תשעה. ספה"ל 2015A4771; ב"א A384.1 שפי.דר; להורדת הספר כולו

*דרכי דוד (קסל), ר' דוד קסל, פאה, תשעב. ב"א A584.012 קסל.דר

*דרכי דוד (קסל), ר' דוד קאסעל, סוטה, ירושלים תשנב. כרך ב מתחיל בעמ' שלה. ספה"ל 2°90A4738; ב"א A584.035 קסל.דר; מכון משה"ע ו1150

דרכי ההוראה - נמצא בתוך ספרי מהר"ץ חיות

*דרכי הים, ר' רפאל יצחק מאיו, שלוניקי תקעג, ד"צ נ"י תשנג, ריא דפים. מדף קעב מתחיל ספר דרך השער, לר' יצחק נוניס בילמונטי. מפתח לשני הספרים בסוף הכרך. מוהר"ק ד169; ספה"ל 2°93A1112; ב"א A45 מיו.דר להורדת הספר כולו

*דרכי המחשבה (לוינגר) = דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב"ם, ר' יעקב לוינגר, ירושלים תשכה, 233 עמ'. מוהר"ק פמ110; ספה"ל 65A3311; ב"א A176.09 לוי.דר

*דרכי התשובה, ר' אליעזר נחמן פואה, מכון הוד והדר, ירושלים תשעד. ספה"ל 2014A7503; ב"א A411.716 פוא.דר

*דרכי חושן, ר' יהודה סילמן, ח"א וח"ג, ב"ב תשנט-תשסד. מה"ר פ410; ספה"ל 2000A81 (ח"א); ב"א A565 סיל.דר

*דרכי חושן (תשסח) = דרכי חושן כסדר שו"ע על הל' אבידה, זכיה מהפקר ונחלות, ר' יהודה משה סילמן, ב"ב תשסח. מה"ר פ410; ב"א A565 סיל.דר

*דרכי יושר (שרף), ר' משה יעקב יקל שארף, שני כרכים, ברוקלין תשסו. ספה"ל ‎2005A3733‎ (תשסד); להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

דרכי ירוחם, ר' ירוחם אשר ורהפטיג, ירושלים תשטז. חי' הרמב"ם בעמ' קסה-קעה. ספה"ל 2°60A3285; ב"א A584 ורה.דר

*דרכי משה, ר' משה אביגדור עמיאל, בילגוריי תרפב-תרפח, ד"צ ירושלים תשמג. ח"א = דרך הקודש. ח"ב = דרכי הקניינים. כל חלק (כרך) מחולק לשניים, ויש מפתח נפרד לכל חצי כרך (יש מספור אחד של "שמעתות" לשני החלקים בכל כרך). גם ע"פ מפתח במהדורת מרקוביץ, תשנט-תשס. מה"ר א525-530; מוהר"ק פ1527, ש3272 (ח"א), ש19209 (ח"ב); ספה"ל 83A3838, S2°99A2592; ב"א A584 עמי.דר להורדת הספר כולו

+*דרכי משפט - טוען ונטען, ר' חנוך כהן.

*דרכי משפט - שומרים, ר' חנוך כהן, ירושלים תשנד, 12 + ריז עמ'. ספה"ל 2°2004A537; הרע"צ ג / 6 / 453

*דרכי נועם, ר' שלום דוב בער הרנזון (גרינזון), ורשה תרלו, ד"צ נ"י תשנא. מוהר"ק ד31; ספה"ל 2°92A4389; ב"א 2°A45 גרי.דר להורדת הספר כולו

*דרכי צדק, ר' מנחם זכריה זילבר, נ"י תשסח, תקטז עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2009A74

*דרכי שלום (מרגונטו), ר' שלום מרגונטו, שלוניקי תקעא, קמט דפים. צוין ע"פ הציונים שבס' ויקח אברהם. מוהר"ק ת436; ספה"ל 2°23V6244; ב"א A451 מרג.דר להורדת הספר כולו

דרכי שלום - ראה גם גדולת מרדכי

§דרכי שמחה, ר' שמחה רוזנברג, ברוקלין תשלו. מה"ר א525; ספה"ל 2°76A4734

דרכי תשובה, ר' שמואל פנחסי, הל' תשובה, ירושלים תשעא. ספה"ל 84A2017; ב"א A531 פנח.דר

דרכיו למשה - ראה חיים תחלה

*דרש אברהם, ר' ניסן אשכנזי, ח"א וח"ב, שלוניקי תרא-תריב, ד"צ נ"י תשנב. בח"א מפתח נפרד לקונטרס "מראה אדם" (אותו מספור דפים). מוהר"ק ת847; ספה"ל 2°92A6796; ב"א A451 אשכ.דר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרש משה (קלנברג), ר' משה קלנברג, ח"א-ח"ב, בלגוריי תרצה. ספה"ל 36A1101; ב"א A45 קלנ.דר; להורדת הספר כולו ח"א ח"ב

*דרשות באר יצחק, חלק א, ר' אברהם יצחק גליק, בעריכת יהושע צבי הלוי יונגרייז, נ"י תשעו. ב"א A45 גלי.בא תשע"ו

*דרשות דבר צבי, על מועדי השנה, ר' צבי הירש מייזליש, בעריכת דוד דוב מייזליש, נ"י תשעג. ספה"ל 2013A8734; ב"א A452 מיז.דב

*דרשות הצל"ח השלם, ר' יחזקאל סג"ל לנדאו, הוצאת מכון הצל"ח, אלעד-ירושלים תשסב, פב עמ'. מה"ר מ75; ספה"ל 2007A4647

*דרשות הר"ן (מישור), ר' נסים בן ראובן גירונדי, מהד' מישור, נ"י תשנו. ספה"ל 96A2498

*דרשות הר"ן (תשסג), ר' נסים בן ראובן גירונדי, מהד' קצנלנבוגן, ירושלים תשסג, 698 עמ'. מה"ר מ10; ספה"ל או"ק יהדות מ28.5; ב"א A45 נסי.דר

*דרשות הרא"ש (תשסו), ר' אברהם שאג, מכון זכרון אהרן, ירושלם תשסו. מה"ר מ75; ספה"ל 2010A4790; ב"א A45 שאג.דר תשס"ו

*דרשות ומאמרים (דיקוריאל), ר' ישראל דיקוריאל, מהד' שאול רגב, ירושלים תשנב. ספה"ל 93A1286; ב"א A45 דיק.דר

*דרשות חתם סופר ח"ג, ר' משה סופר, עם מראי מקומות ציונים והערות בשם שער יוסף, ר' יוסף נפתלי שטרן, הוצאת מכון חתם סופר, ירושלים תשיט, ד"צ תשמט. ספה"ל אוסף שלום 1434.3, S89A4003; להורדת הספר כולו

*דרשות חתם סופר (תשעז), ירושלים תשעה-תשעז. מה"ר מ90; ב"א A452 סופ.חת תשע"ה

*דרשות לכל שבתות השנה והמועדים (ניסנבוים), ר' יצחק ניסנבוים, וילנא תרסח. ע"פ מפתח בסו"ס אמרי דרוש. ספה"ל 23V6258; ב"א A45 ניס.דר; להורדת הספר כולו

*דרשות מהר"ח אור זרוע, ר' חיים אור זרוע, סוף שו"ת מהר"ח אור זרוע, מהד' אביטן, ירושלים תשסב. מה"ר ר215; ספה"ל או"ק אוספים מיוחדים ח 136.5, או"ק יהדות כ395, 2°2002A3174; ב"א או"ק A571 אור.או

*דרשות מהר"י מינץ (תשנז), ר' שמואל יהודה קצינלנבוגן, נ"י תשנז. ספה"ל 98A655; ב"א A45 קצנ.דר; מכון משה"ע י94.2

*דרשות מהר"ם בנעט, ר' מרדכי בנעט, שבתות השנה, ירושלים תשסה. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2006A34; ב"א A45 בנט.דר

*דרשות מהר"ם בריסק - מועדים וזמנים, ר' מרדכי בריסק, נ"י תשעג. ספה"ל 2°2013A9886

*דרשות מהר"ם חביב, ר' משה חביב, ירושלים תשנט. מה"ר ת180; ספה"ל 99A5399; ב"א A451 חבי.דר

*דרשות מהר"ם שיק, שני כרכים, ירושלים תשסג. כרך ב מתחיל בעמ' תכה. מה"ר מ75; ב"א A345 שיק.דר

*דרשות מהרא"ל (תשנט), ר' אריה לייב צינץ, מהד' ועד להוצאת ספרי הגאון מפלאצק, ניו יורק תשנט. ספה"ל 99A5067; ב"א A452 צינ.דר תשנ"ט

*דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס), ר' אריה לייב צינץ, ח"א-ח"ב-ח"ג, מהד' מכון ספרי הגאון מפלאצק, ניו יורק תשנט-תשס. ספה"ל 99A4719; ב"א A452 צינ.דר

*דרשות מהרי"ץ, ר' יוסף צבי דושינסקא. מועדים, ירושלים תשסב - מה"ר מ225; ב"א A452 דוש.דר. חנוכה, ח"א וח"ב, ירושלים תשס (כולל קונטרס מעט צרי בסוף חנוכה ח"ב שאינו כלול במפתח - §) - מה"ר מ217; ספה"ל 2°93A96; ב"א A452 דוש.דר. ז' אדר, ירושלים תשסג - מה"ר מ225; ב"א A45 דוש.דר

*דרשות מנחת יצחק, ר' יצחק יעקב וייס, ירושלים תשסד. מה"ר מ115; ב"א A45 ויס.מנ

*דרשות משמר הלוי (תשעא), ר' משה מרדכי שולזינגר, מודיעין עלית תשעא. ספה"ל 2012A10167; ב"א A077.3 שול.דר תשע"א

*דרשות משמר הלוי (תשעד), ר' משה מרדכי שולזינגר, מודיעין עלית תשעד. ספה"ל 2012A10167; ב"א A077.3 שול.דר תשע"ד

*דרשות ר' יצחק קארו, ירושלים תשנו, 316 עמ'. מה"ר מ10; ספה"ל 96A1452, אוסף שלום; ב"א A45 קרו.דר

*דרשות ר"י אבן שועיב, ר' יהושע אבן שועיב, ירושלים תשנב, תקץ עמ'. ח"ב מתחיל מעמ' שז. מה"ר ת40; ספה"ל 92A5722, או"ק יהדות ל 70.4; ב"א A451 שוע.דר

*דרשות ר"י מסלוצק, ר' יוסף פיימר, ירושלים תשנה, 24 + רב עמ'. ספה"ל 95A4604; ב"א A45 פימ.דר

*דרשות שבט הלוי, ר' שמואל וואזנר, ח"א, ב"ב תשמב, תשסג, שנג עמ', וח"ב, ב"ב תשסג. מה"ר מ160; ספה"ל 2°82A2455; ב"א A45 ווז.שב

*דרשות שמואל, ר' שמואל מרגליות, מכון חכמת שלמה, ירושלים תשנד. ספה"ל 94A4607; ב"א T278 מרג.תו

*דרשות שמן רוקח, ר' אלעזר לעוו, נ"י תשסו. כרך ב מתחיל בעמ' שה. מה"ר מ75; ספה"ל 2°2006A3152; A45 אלע.דר תשס"ו

*דרשת הפסח (קרשקש), ר' חסדאי אבן קרשקש, ירושלים תשמט. ספה"ל 89A26, או"ק יהדות ס137.5; ב"א A178 קרש.דר

*דרשת הרמב"ן תורת ה' תמימה (תשסו), מהד' ר' יהודה מאיר דביר, ירושלים תשסו. מה"ר ר10; ספה"ל 2006A2686, אוסף שלום 197.12; ב"א A133.1 משה.דר

דת אש, ר' אורי שרגא פייביש חלפן, ברלין תקג, ד"צ נ"י תשנא. חי' הרמב"ם במיספור שני, דפים א-טז. סדר חדש - ירושלים תשנב. ספה"ל 23V9622; ב"א A572 תשו.גא; מהד' פרידברג; מיק"פ 295 להורדת הספר כולו (תשנב) לטקסט של הפירוש לפי פרק והלכה


מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US