Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות דעות

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק זא/11 הלכות דעות פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ דעת ומחשבה
א/רה"פ דעת ישראל
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ להוגה דעות
א/רה"פ מדות ודעות
א/רה"פ מוסר השכל
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
א/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
א/רה"פ סדר משנה
א/רה"פ עבודת המלך
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/רה"פ קובץ על יד ח"א
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שבעה כוכבי לכת
א/רה"פ שלמי מרדכי
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ שערי דעה (סופר)
א/רה"פ שפת מלך
א/א אדני היד החזקה
א/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 63
א/א אם הבנים
א/א אמונת החינוך (אבינר) עמ' 202
א/א אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' רלא, ח"ב עמ' יא, ח"ג עמ' שפט, ח"ד עמ' ל, ח"ה עמ' רנג
א/א ארחות צדיקים השלם הקדמה עמ' ג
א/א אש דת (אסאד) עמ' קעא, ריט
א/א באר יצחק (גולדשמיד) עמ' יא-יב
א/א באר לחי ראי עמ' לו-לט
א/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ד, קנ
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית יעקב (בירב)
א/א בשמן רענן ח"ב עמ' ת
א/א גבורת יצחק אבות עמ' ר
א/א דברי שאול שמות עמ' רפה
א/א הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' קע
א/א המלך ברמה עמ' 35
א/א הר המלך ח"ח עמ' עג
א/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כג
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' עח
א/א חזק יד
א/א חקרי זמנים ח"ד עמ' קנו, קעד
א/א יד לרמב"ם עמ' 9, 13-15, 22-23
א/א יסוד הדעת שיעור ד, ה
א/א כגן רוה עמ' 41
א/א לב אריה (הורביץ) עמ' רנז {מנין המצוות אות ב}
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנב ע"א
א/א ללשונות הרמב"ם
א/א מגדל עז עמ' קסט-קעא
א/א מדבר שור עמ' טו
א/א מוסר ודעת
א/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעח
א/א מנפת צוף עמ' 407
א/א מעשה רקח
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עב
א/א משנת יעקב כאן
א/א משנת יעקב נזיקין עמ' רפח {מנין המצוות}
א/א מתנת חיים קנינים עמ' פט-צ
א/א נהרות איתן ח"ב עמ' רפ
א/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רכב {מנין המצוות}
א/א נפש ישרה עמ' 25-37
א/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 168
א/א פאר המלך עמ' מז
א/א פותח יד
א/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כא-כב, רב
א/א קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' סה
א/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
א/א רוח נכון עמ' קסח {כעס}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שיחות מוסר (תשסב) עמ' שס {נפש רחבה}
א/א שמועות משה עמ' פט
א/א שמע יעקב (זיידא) עמ' צב
א/א שעורים על הרמב"ם הל' דעות
א/א שער המלך (שושן) עמ' ל
א/א שערי הישיבה ח"א עמ' רכט
א/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שצה, אלף קנה, אלף קפב
א/א תורה ודעת (דרוק)
א/א תורת ציון עמ' 323
א/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' תפא, תפח {מניין המצוות ו}
א/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעא, שצד {מנין המצוות}
א/ב אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 27
א/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תלט
א/ב אורות הרמב"ם
א/ב אמונת החינוך (אבינר) עמ' 202
א/ב ארחות צדיקים השלם הקדמה עמ' ג
א/ב בשמן רענן ח"ב עמ' ת
א/ב הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' קע
א/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כג
א/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 244
א/ב וזאת התורה עמ' קסג
א/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' מב, ח"ד עמ' קמח, שמ
א/ב יד לרמב"ם עמ' 15
א/ב יסוד הדעת שיעור ד
א/ב ישראל והזמנים (פירר) ח"א עמ' 92
א/ב כבוד לאיש דף כז ע"ב, כח
א/ב כגן רוה עמ' 41
א/ב כתונת פסים (תשמה) עמ' 14
א/ב מגדל עז עמ' קסט-קעא
א/ב מדבר שור עמ' טו
א/ב משכנות יעקב (אביגס) עמ' קסט
א/ב משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 241
א/ב נפש ישרה עמ' 38
א/ב סודו של המשפט העברי עמ' 436
א/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 161, 170
א/ב עיונים (פאור) עמ' 163
א/ב פותח יד
א/ב פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שנד
א/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כא-כב
א/ב רחמי הרב - שבט הלוי עמ' סו
א/ב שי למלך עמ' מד
א/ב שעורים על הרמב"ם הל' דעות
א/ב תורה ודעת (דרוק)
א/ב תחומין חי"ח עמ' 148
א/ג אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' יג
א/ג אורות הרמב"ם
א/ג באר לחי ראי עמ' לט-מט
א/ג באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' במדבר סי' ד אות ג {אף כשנושא ונותן}
א/ג בית אברהם (שטיינר) עמ' נו {דרך הממוצע}
א/ג בית אולפנא ח"א עמ' לה
א/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' ד
א/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ג בית יעקב (בירב)
א/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קמג {מדה בינונית}
א/ג דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמח
א/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כג
א/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 226-227, 241, 244
א/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 36, 42-44
א/ג זאת ליעקב בראשית עמ' קכא {ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו}, קכט {ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו , רה {והודיע ליצחק בנו וכו'}, רלה {ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו והגמ"י וכ"מ}
א/ג זקן אהרן (פריד) עמ' קיח, קנז
א/ג חי' הלב במדבר עמ' קכט
א/ג חיים ומלך
א/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' קמח
א/ג יד המלך (גם בתוספות דף כג ע"ד)
א/ג יד לרמב"ם עמ' 9-10
א/ג יחל ישראל (תשנב) עמ' כו-כז
א/ג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' לד
א/ג יסוד הדעת שיעור ד
א/ג יסודי הצדקה עמ' 69, 430
א/ג כגן רוה עמ' 41-42
א/ג כל נדרי פ' ג הע' כט
א/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תז
א/ג מגדל עז עמ' קסט-קעא
א/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ו
א/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 241
א/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 100
א/ג נועם הברכה עמ' רלב
א/ג נפש ישרה עמ' 39
א/ג נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רכה
א/ג סתירת זקנים, אגדה עמ' סו
א/ג עיונים (פאור) עמ' 163
א/ג פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שנד
א/ג פירוש ר' יוסף יעבץ אבות פ"ב מ"א
א/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כא-כב
א/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קכח
א/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' שנה
א/ג שעורים על הרמב"ם הל' דעות
א/ג תודת אהרן עמ' עא
א/ג תורה ודעת (דרוק)
א/ג תורת אברהם עמ' 182, 186 {קיצוניות לא טובה}
א/ג תורת אהרן עמ' עא
א/ג תורת ציון עמ' 324
א/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' עא
א/ד אגדות ריב"א על ההגדה דף ד ע"ב {הדרך הממוצעת}
א/ד אגרא דכלה המבואר ח"ג עמ' קמ {יתנהג בחסידות}
א/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' נד
א/ד אדני היד החזקה
א/ד אהבת חיים (דייטש) עמ' קלו {ללכת בגדלות}
א/ד אוהב ישראל (תשמ) עמ' רמג {דרך ממוצע}
א/ד אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רנה
א/ד אוזן שמואל דף נט ע"א {הדרך הישרה היא מידה בינונית שבכל דעה ודעה}
א/ד אוצר התולדות עמ' פד, פו
א/ד אוצרות הראיה (תשסב) ח"ג עמ' 206
א/ד אוצרות הרמב"ם
א/ד אור השמש (בנדר) עמ' קו
א/ד אור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' תתקסג {מזיגה נכונה של הדעות}
א/ד אור ישראל המפורש סי' ל ח"ג הערה להערה א
א/ד אור ישראל עמ' מד
א/ד אור צהיר
א/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' טז
א/ד אם הבנים
א/ד אמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק ב מס' 2
א/ד אמרי רש"ד ח"ב עמ' עו
א/ד אמרי שמואל ח"ב דף טז ע"ב
א/ד אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' קא, ח"ה עמ' סד
א/ד אש דת (אסאד) עמ' קעא, ריט
א/ד באר יצחק (גולדשמיד) עמ' יא
א/ד באר לחי ראי עמ' לט-מט
א/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' יא
א/ד באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' שמיני סי' ד אות ד
א/ד בית הבחירה על אבות עמ' 98
א/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ד, קנ
א/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ד בית ישי - דרשות עמ' שמא
א/ד בכורי חיים ח"ג עמ' רסג
א/ד בן ידיד
א/ד בצור ירום (תשפ) חי"ד עמ' רפב {לא יהא מהולל ושוחק ולא עצב ואונן, אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות}
א/ד ברכת משה (הגר) עמ' פז, קמה
א/ד ברכת שלמה (מדע)
א/ד גבורת יצחק אבות עמ' קז, קלא, רסד
א/ד גור אריה בראשית פ' א הע' 256
א/ד גשמי ברכה על מגילת אסתר (סו"ס תוספת ברכה על שמות) פ"ב פסוק ז
א/ד דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' קט
א/ד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כג, ריב, רמו, מועדים (תשנט) עמ' עג-עה
א/ד דברי יואל בראשית ח"א עמ' תפא
א/ד דברי יואל מועדים ח"א עמ' תלא {דרך האמצע}
א/ד דברי יונה ח"ב עמ' רפו
א/ד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' לב
א/ד דברי סופרים (לר' צדוק) פל"ח עמ' 43
א/ד דברי שאול (נתנזון) דברים פי"ז פסוק יא
א/ד דברי שאול בראשית עמ' קפ, רפב, ויקרא עמ' ג, במדבר עמ' מב, רנ, דברים עמ' קלה
א/ד דברי תורה (שפירא) ח"ח סי' יא
א/ד דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קמג, תמג
א/ד דולה ומשקה (תשסב) עמ' 247
א/ד דעת הרמב"ם עמ' 95
א/ד דעת שבת עמ' נז
א/ד דרך ה' השלם עמ' שיא - דרך לחיים
א/ד דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמח
א/ד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 950
א/ד דרשות מהר"ם בריסק עמ' תנט
א/ד דרשות מהרי"ץ ז' אדר עמ' יח {הדרך הממוצעת}
א/ד האיר ממזרח אבות עמ' סג {דרך האמצעית}
א/ד הר המלך ח"ז עמ' שכו
א/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כג, כד
א/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 226, 228, 229, 238, 241
א/ד הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רמב
א/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 36, 42-44
א/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' תריט
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קמה, תרפא
א/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' נ
א/ד וזאת התורה עמ' קמא, קמג
א/ד ויקח אברהם [בגדי יו"ט (קריספין) לו ע"ג]
א/ד ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קנז {הדרך הישרה הוא מידה בינונית}
א/ד זאת ליעקב בראשית עמ' סט {הדרך הישרה היא וכו'}
א/ד חי' הלב במדבר עמ' קכט
א/ד חיים ומלך
א/ד חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' ט, קסז
א/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' קמח
א/ד יד לרמב"ם עמ' 9-28
א/ד יד שלום (פרידמן) על ההגדה עמ' יט
א/ד יוסף את אחיו עמ' צב {לא יהיה כמי שלא מרגיש}
א/ד יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' לד
א/ד יחל ישראל אבות ח"ב עמ' רצב
א/ד יטב פנים ח"ב דף כג, קנח
א/ד יסוד הדעת שיעור ו, ז
א/ד יסודי הצדקה עמ' 69, 430
א/ד כגן רוה עמ' 41
א/ד כד הקמח עמ' קא
א/ד כובש הלבבות עמ' 226
א/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קפט {דרך הממוצע}, רלח {דרך ה' - דרך האמצע}
א/ד לבושה של תורה סי' עט אות לז, סי' פ אות ח[א]
א/ד להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' נו
א/ד להורות נתן מועדים ח"א עמ' פה, שיח
א/ד להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תעז
א/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' רמח
א/ד ללשונות הרמב"ם
א/ד לקוטי מאמרים (לר' צדוק) עמ' 143
א/ד לקוטי ר' דוד לוריא
א/ד לקוטי שיחות חי"א עמ' 338
א/ד לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 144, חכ"ט עמ' 126
א/ד לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תח
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 344
א/ד מגדל עז עמ' קסט-קעא
א/ד מהר"ם שיק במדבר עמ' קנא
א/ד מהר"ם שיק שמות דף קי
א/ד מוסר המקרא והתלמוד עמ' סד {הדרך הבינונית טובה}
א/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמו
א/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' לג
א/ד מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' רכג, תמא, תנא
א/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ו
א/ד מחניים 12 (אלול תשנו-תשנז) עמ' 62-63
א/ד מטר השמים (תשנז) עמ' שכח
א/ד מי השלוח (זס') עמ' צד
א/ד מנחה לאיש עמ' 363
א/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' תלז
א/ד מנפת צוף עמ' 411
א/ד מצוה ולב ח"א עמ' 185
א/ד מצווה ועושה ח"א עמ' רלה
א/ד מרכה"מ אלפ'
א/ד משיבת נפש עמ' לא
א/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תד
א/ד משנת יעקב כאן, זמנים ח"ב עמ' רעב, הפלאה עמ' רצז, זרעים ח"א עמ' פב-פג
א/ד משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 241
א/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 47, 100-101, 118
א/ד משרת משה (עטייה)
א/ד מתנת חיים קנינים עמ' פט, קפט
א/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 245
א/ד נחלת צבי (פאליי) עמ' שמז
א/ד נפוצות יהודה עמ' קמט, שד
א/ד נפש ישרה עמ' 40-43
א/ד נשמה של שבת עמ' 26-28 {ענוה}
א/ד נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' רמד
א/ד נתן פריו סוכה עמ' רכג
א/ד עבד המלך (תשא)
א/ד עולה ליפה סי' ב
א/ד עיוני הלכות ח"ב עמ' שכ
א/ד עיונים (פאור) עמ' 151, 161
א/ד עירין קדישין עמ' שצט, תקסב
א/ד עלי שור ח"א שער ג מערכה א פרק ט
א/ד עלי שור ח"ב עמ' לג
א/ד עמודי המחשבה הישראלית עמ' 440
א/ד פותח יד
א/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' ריב {שמח כל ימיו}
א/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כא-כב
א/ד פרפרת משה ח"ב עמ' תמה
א/ד צהר גל' ו עמ' 10
א/ד קדושת יו"ט (טייטלבוים) ח"א סי' מח אות א
א/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
א/ד רב טוב דף עה ע"א
א/ד רוח נכון עמ' קמד, קמז, ריג, רמד, שלט {כעס}
א/ד רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה יא
א/ד רמת שמואל (ברודנא) עמ' לד
א/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפא-תפב
א/ד רץ כצבי על חדשי השנה עמ' קצד
א/ד שארית נתן (לוברט)
א/ד שבות יהודה (שו"ת) עמ' רמט
א/ד שביל הזהב (קאהן) דרוש ד עמ' 29
א/ד שבילי אשר
א/ד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' רצה
א/ד שיח דוד (תשסד) עמ' מא {מדה בינונית}
א/ד שיח דוד (תשסח) עמ' מה
א/ד שיחות לספר במדבר עמ' קעח {שביל האמצע}
א/ד שלמי מרדכי (השלמות)
א/ד שם יוסף (אליקים) דף ג ע"ג
א/ד שם ישראל עה"ת עמ' שא {דרך המיצוע}
א/ד שם משמואל פרשת משפטים ושקלים שנת תרע"ז {ילך בדרך הממוצע}
א/ד שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צח
א/ד שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' ריז
א/ד שמע שלמה (תווינא) עמ' פט, קלא, קנד
א/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 135
א/ד שעורים על הרמב"ם הל' דעות
א/ד שער המלך (שושן) עמ' ל
א/ד שער ראובן (כץ) עמ' רמד
א/ד שער שמעון (הכהן, תרסב) שער החכמה פ"א
א/ד שפתי מלך
א/ד תבונה (ליפקין) סי' לה {דרך הממוצע}
א/ד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף שכ {לח"מ}
א/ד תורה ודעת (דרוק)
א/ד תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 83
א/ד תורת מהרי"ם במדבר עמ' נה
א/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' צ {שמח כל ימיו}
א/ד תורת מנחם ח"ח עמ' 25, חכ"ב עמ' 53 {הדרך הישרה היא מרה בינונית שבכל דעה ודעה כו' שהיא רחוקה משתי הקצוות וכו'}
א/ד תורת מנחם חס"ג עמ' 359 {הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם וכו' אלא שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות}
א/ד תורת ציון עמ' 324
א/ד תיבת גומא (ורשנר) עמ' תנח
א/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תלג, תמט
א/ד תפארת צבי (ספינקא) ויקרא עמ' קצה, רעד
א/ה אבי עזרי ח"ג
א/ה אבן האזל
א/ה אדני היד החזקה
א/ה אהבת יעקב עמ' לב
א/ה אהל דוד (קהן) ח"ד ישעיהו פנ"ז פס' טו
א/ה אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' רנה
א/ה אוצר המאמרים (תשס) עמ' קז
א/ה אוצר התולדות עמ' רכז
א/ה אוצרות הרמב"ם
א/ה אור אברהם
א/ה אור הישר
א/ה אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 25
א/ה אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 144
א/ה אורח מישור (פלם) ח"ג הקדמה א ס"ק ג
א/ה אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש ל עמ' 118
א/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' טז
א/ה אם הבנים
א/ה אמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק ב מס' 2
א/ה אמרי צדיקים (תשסה) עמ' סט
א/ה אמת ליעקב נשים עמ' שלד-שלה {דרך בינונית}
א/ה אנצי"ת ע' גמילות הע' 12, 15, 16
א/ה אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' קצג, רפח, ח"ג עמ' שמד, ח"ו עמ' שעד
א/ה אפסי ארץ (תשנט) עמ' תשכא
א/ה אש המערכה עמ' 48
א/ה באר יהודה
א/ה באר יוסף ח"ג עמ' רצט
א/ה באר לחי ראי עמ' מט-נד
א/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תמב
א/ה באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שצג, דברים עמ' רטז, תשפג
א/ה בימי צמיחת החסידות עמ' 292-294
א/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנ
א/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ה בית יעקב (בירב)
א/ה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' י
א/ה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קצג
א/ה בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קע, ח"ג עמ' רצ, תז
א/ה בנין שאול עמ' ריא
א/ה בעקבי הצאן עמ' פז
א/ה בתורתו יהגה ח"ב עמ' תלד {והלכת בדרכיו}
א/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כב {דרך ה'}
א/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפא, שנג-שנד
א/ה גבורת יצחק שבועות עמ' פ {דרכים בינוניות}, צא, רסח, שפט {צ"ל ניכר במעשיו}
א/ה דבר המלך (מנקין) עמ' 27
א/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כג, ריד, רמו
א/ה דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קמג {חסיד מתרחק מעט מהאמצע}
א/ה דולה ומשקה (תשסב) עמ' 247, 261
א/ה דולה ומשקה פורים עמ' לג {שיקול המדות}
א/ה דעת אמונה ח"א עמ' קצג, שמט, ח"ב עמ' שכו בהערה, ח"ג עמ' רמב
א/ה דעת הרמב"ם עמ' 95, 99, 411
א/ה דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמח
א/ה דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 294
א/ה הדריכני באמתך עמ' 9
א/ה ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 414
א/ה המוסר והמשפט בישראל פ"ח אות ג
א/ה הר המלך ח"ז עמ' שכו
א/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כה
א/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 227-228,229, 238, 240
א/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רמב
א/ה הרמב"ם ותורתו ח"א
א/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 36, 62
א/ה זכרון הרב עמ' 86 {והלכת בדרכיו}
א/ה חי' הראי"ה
א/ה חיים ומלך
א/ה חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' ט, קסז
א/ה חיים תחלה - דרכיו למשה (תשנג) עמ' מב
א/ה חקרי זמנים ח"ד עמ' קמט
א/ה טיול בפרדס ח"א עמ' פג, תכז
א/ה טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
א/ה יד המלך (לנדא)
א/ה יד לרמב"ם עמ' 9-28
א/ה יסוד הדעת שיעור ו, ז, ח
א/ה יסודות בדיני ממונות בתלמוד (אלבק) עמ' 32
א/ה יסודי הצדקה עמ' 424
א/ה יראה ואהבה עמ' מו
א/ה כגן רוה עמ' 40 {לח"מ}, 41, 46
א/ה כובש הלבבות עמ' 226
א/ה כפי אהרן (זס') קמא עמ' עו-עז, צח
א/ה לב דוד (פלדמן) עמ' קצ
א/ה לקוטי שיחות חכ"א עמ' 330, ח"ד עמ' 1130, חי"ג עמ' 280, ויחי תשמא
א/ה לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 144 {צדיק וישר}, חכ"ז עמ' כז עמ' 11
א/ה לקט שיחות מוסר ח"א עמ' עו, שכז
א/ה לשון ערומים
א/ה מבוא למשנה תורה עמ' 217, 344, 402
א/ה מבוא למשפט העברי בימי התלמוד עמ' 60
א/ה מגדל עז עמ' קסט-קעא
א/ה מדבר יהודה עמ' עו
א/ה מוסר ודעת
א/ה מחנה יוסף סוטה עמ' נו
א/ה מחקרי משפט ח"ב עמ' 53, 55
א/ה מטר השמים (תשנז) עמ' קנו, תקיז
א/ה מי השלוח (זס') עמ' נג, צד
א/ה מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תמה
א/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 122 {גדר "חסיד"}
א/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' תלז
א/ה מנפת צוף עמ' 415
א/ה מסורה ח"ט עמ' עה
א/ה מעדני ביאורים עמ' קמז
א/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ה מעינות האמונה עמ' צז-צט
א/ה מעיני המים
א/ה מעשה רקח
א/ה מצוה ולב ח"א עמ' 185
א/ה מציאות קטן סי' שפח
א/ה משאת המלך (אדרי)
א/ה משכן שילה עמ' תנז
א/ה משנת יעקב
א/ה משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 241
א/ה משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 28
א/ה נחלת דבש (ברייזכר) עמ' לג
א/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 245
א/ה נחלת צבי (פאליי) עמ' רעג
א/ה נפוצות יהודה עמ' קסג
א/ה נפש ישרה עמ' 43-46
א/ה נתן פריו ב"מ עמ' קלא
א/ה ס' העיקרים (מישור) עמ' תיא
א/ה עבד המלך (תשא)
א/ה עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' צה {השמיט זה א-לי ואנוהו}
א/ה עולה ליפה סי' ב עמ' ט {דרך האמצע}
א/ה עטרת יעקב עמ' לה
א/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 223
א/ה פאר יעקב ח"ג עמ' שעח, ח"ד עמ' קפט
א/ה פותח יד
א/ה פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר כא
א/ה פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר יח, נד
א/ה פחד יצחק (הוטנר) שבת מאמר ב
א/ה פנינים על התורה ומועדים עמ' קפז-קפח {נקרא חסיד}
א/ה פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' קסא, קע
א/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 153
א/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 71, 228
א/ה צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/ה צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' י
א/ה צפנת פענח (תשסו) עמ' כז, קצג
א/ה רב טוב דף כז ע"א
א/ה רוח נכון עמ' שמא
א/ה רוח נמוכה (תשנ"ו) עמ' יח
א/ה רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה יא
א/ה רנת יצחק יהושע עמ' שפא
א/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' צג, ריג-ריד
א/ה רנת יצחק מלכים עמ' קעז {נקרא חסיד}
א/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' ט {נקרא בהן היוצר}
א/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כב-כג, תרפג, ח"ב עמ' שפז
א/ה רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רפד, רפז-רפח
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נג
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' ל, פט, קד
א/ה שבילי אשר
א/ה שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ג
א/ה שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' נט
א/ה שיחות לספר במדבר עמ' קעט {חסידות - נטייה לכיוון הטוב}
א/ה שיחות עבודת לוי סי' ד אות א
א/ה שירת דוד (תשסז) עמ' קכט {אף אתה היה קדוש}
א/ה שמועות משה עמ' קמז
א/ה שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 43, ג עמ' 232
א/ה שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 22
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעא
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפו
א/ה שעורים על הרמב"ם הל' דעות
א/ה שער המלך (שושן) עמ' לא
א/ה שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קכז ע"ג
א/ה תורה ודעת (דרוק)
א/ה תורת אביגדור ח"א עמ' צב
א/ה תורת אברהם עמ' צד, 326, קעח, קפו, 392
א/ה תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 83
א/ה תורת מנחם חס"ב עמ' 200 {כל מי שהוא מדקדק ע"ע ביותר ויתרחק מדעה בינונית מעט וכו'}
א/ה תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' עא
א/ה תפארת בחורים (תשסה) עמ' פט
א/ה תפארת בחורים פאה עמ' מב
א/ה תפארת שבת - פני שבת סי' מז דף ל ע"א
א/ו אבי עזרי ח"ג
א/ו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' לד
א/ו אהל דוד (קהן) ח"ג צפניה פ"ב פס' ג
א/ו אהל דוד (קהן) ח"ז דניאל פ"ד פסוק כד
א/ו אהל שרה לאה עמ' תשעד {מקור למצות ניחום אבלים}
א/ו אוצר המאמרים (תשס) עמ' קז, קיט
א/ו אוצר המאמרים (תשסא) עמ' סה
א/ו אור הישר
א/ו אור לנתיבתי - מאמר לצניעות ולטהרה בישראל
א/ו אור שמח
א/ו אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 28
א/ו אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 113*
א/ו אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 144, 220
א/ו אורח מישור (פלם) ח"ג הקדמה א ס"ק ג
א/ו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' סא
א/ו אנצי"ת ע' גמילות הע' 16
א/ו אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' קצג, רפח, ח"ג עמ' שמד, ח"ו עמ' שעד
א/ו באר לחי ראי עמ' מט-סה
א/ו באר מחוקק (תשעה) עמ' רסז {מה הוא חנון}
א/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ו פסוק ט
א/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יג פסוק י, פרק יח פסוק יט, פרק יט פסוק לח
א/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כד פסוק א
א/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק כא פסוק י
א/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כו פסוק לה
א/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קצא, שעד, ח"ב עמ' תע, תקכז, ח"ג עמ' שעט, ח"ד עמ' תד
א/ו באר משה (אפשטיין) שמות עמ' שצג, דברים עמ' רטז, תשפג
א/ו בדבר מלך חט"ז עמ' ש
א/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ו בצור ירום ח"ז עמ' סד הערה 66, עמ' קכד הערה 61
א/ו בצור ירום ח"ט עמ' ס הערה 66, עמ' קיח הערה 61
א/ו ברכת פרץ בשלח השני
א/ו בשם אומרם עמ' 87
א/ו בתורתו יהגה (תשעב) עמ' רנט {מה הוא נקרא קדוש}
א/ו בתורתו יהגה ח"ב עמ' תעו {מה הוא נקרא קדוש}
א/ו גבורת יצחק אבות עמ' נח {שיתדמה לה'}
א/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכט {להתדמות לקונו}
א/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רי
א/ו גביע הכסף ח"ד עמ' יז {היה קדוש}, יח (כפי כוחו}
א/ו גדול כבוד הבריות עמ' 34
א/ו דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' לב
א/ו דעת אמונה ח"א עמ' קצג, שמט, ח"ב עמ' שכו בהערה
א/ו דרך חיים (תשע) פ"א הערה 178, 641
א/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' נא
א/ו הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 106
א/ו החברה והשפעתה מאמר 4 סעיף ז
א/ו הכנה דרבה (גרינולד) דף מח ע"ב
א/ו הר המלך ח"ח עמ' עג
א/ו הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כה
א/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 35, 38, 246
א/ו וחי בהם עמ' 169 {אף אתה קדוש}
א/ו זבד טוב עמ' 113
א/ו חי' הלב שמות עמ' עא
א/ו חפץ חיים עשין ס' יד
א/ו יד לרמב"ם עמ' 23
א/ו יסוד הדעת שיעור ז, ח
א/ו יסודי הצדקה עמ' 539
א/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' לא
א/ו כגן רוה עמ' 42, 46
א/ו כובש הלבבות עמ' 226
א/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' עו-עז
א/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' פח, ח"ה עמ' קסד
א/ו להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קי-קיא
א/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 154, 157
א/ו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 75
א/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 94 {מה הוא חנון}
א/ו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מא, תקעה
א/ו מאיר נתיבות ח"ג עמ' לה {לנהוג במידות ה'}
א/ו מבוא למשנה תורה עמ' 217, 356
א/ו מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' ה
א/ו מגדל עז עמ' קסט-קעא
א/ו מדבר יהודה עמ' עו
א/ו מוסר המקרא והתלמוד עמ' לח-לט, נא
א/ו מועדים וזמנים ח"א סי' כד
א/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קלג הערה א {מה הוא רחום וכו' נלמד מזה א-לי ואנוהו}
א/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קלג עמ' סא
א/ו מחנה יוסף סוטה עמ' נו
א/ו מטה יחיאל - הערות באהב"ח פתיחה
א/ו מטר השמים (תשנז) עמ' תפא
א/ו מי השלוח (זס') עמ' מט, נג, צד
א/ו מנחת אשר שבת, מת"ה אות א
א/ו מנפת צוף עמ' 413, 472
א/ו מעדני ביאורים עמ' קמז
א/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ו מקור חסד עמ' קמד
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו משיבת נפש עמ' קעז
א/ו משנת יהודה ח"א עמ' רמח
א/ו משנת יעקב
א/ו משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 28, 103
א/ו נהרות איתן ח"ב עמ' רפ
א/ו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 230
א/ו נחלת צבי (פאליי) עמ' קצח, רלו, רעג, שלד
א/ו נפוצות יהודה עמ' קנז, קסג
א/ו נפש הרב עמ' נט
א/ו נפש הרב עמ' נט
א/ו נפש ישרה עמ' 46-49
א/ו נתן פריו מגילה עמ' שכג
א/ו ס' העיקרים (מישור) עמ' רא, תיא
א/ו ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 226
א/ו סדר משנה הל' שופר פ"א ה"ג עמ' נו {"והלכת בדרכיו" - כולל חמלה על הזולת}
א/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' לז
א/ו סודו של המשפט העברי עמ' 172
א/ו עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' צה {השמיט זה א-לי ואנוהו}
א/ו עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' לב-לה
א/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 199, 223
א/ו עיונים (פאור) עמ' 164
א/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריט
א/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ריג
א/ו ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקמט
א/ו פותח יד
א/ו פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר לא אות ז, סוכות מאמר כא אות ג, פסח ח"א מאמר יח אות ה, מאמר נו אות ב, שבועות מאמר כג אות ו, שבת קונטרס רשימות מאמר ה אות ג
א/ו פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר נד
א/ו פחד יצחק (הוטנר) שבת מאמר ב
א/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ה עמ' 228
א/ו צפנת פענח (עם העמק עיון)
א/ו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קסה
א/ו קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' רנג
א/ו ראשית דעת (קורח) סי' לט
א/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנד {אבי עזרי}
א/ו רוח נכון עמ' שמא
א/ו רוח נמוכה (תשנ"ו) עמ' נט
א/ו רנת יצחק יהושע עמ' שפא {להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו}
א/ו רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תרפג
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נג
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכד, ח"ב עמ' ל, פט, קד
א/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' תלה
א/ו שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ג
א/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר לח אות ח, מאמר מז אות ט
א/ו שיחות לספר ויקרא עמ' כז
א/ו שיחות עבודת לוי סי' ד אות א
א/ו שמועות משה עמ' פט, קמז
א/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תצט
א/ו שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 22
א/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעג
א/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפח {הנביאים}
א/ו שעורים על הרמב"ם הל' דעות
א/ו שער המלך (שושן) עמ' לא
א/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנז-קנח
א/ו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף קנה
א/ו תורה ודעת (דרוק)
א/ו תורת אביגדור ח"א עמ' צב
א/ו תורת אביגדור ח"ג עמ' צא
א/ו תורת מנחם חנ"ג עמ' 205
א/ו תחית ישראל עמ' סה
א/ו תפארת בחורים (תשסה) עמ' פט
א/ו תפארת בחורים פאה עמ' מב
א/ז אוצר המאמרים (תשסא) עמ' מא {ישנה וישלש}
א/ז אוצר התולדות עמ' פה
א/ז אור ישראל עמ' מז
א/ז אורח מישור (פלם) ח"ג הקדמה א ס"ק ג
א/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' יב, טז
א/ז אנצי"ת ע' גמילות הע' 16
א/ז אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' קצד {דרך שלימד אברהם}, רפח, ח"ג עמ' קח, ח"ו עמ' שעד {דרך שלימד אברהם}
א/ז אש המערכה עמ' 49 {תיקון הנפש ע"י מעשים טובים}
א/ז באר לחי ראי עמ' מט-נד, ס-סח
א/ז בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנא
א/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ז במי התורה עמ' שכו
א/ז בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שכג
א/ז בצור ירום ח"ז עמ' סה הערה 66
א/ז בצור ירום ח"ט עמ' ס הערה 66
א/ז בשלום ובמישור עמ' 75
א/ז בתורתו יהגה ח"ב עמ' קעח {יעשה וישנה וישלש במעשים}, קעט, קפב {ויקבעו הדעות בנפשו}
א/ז בתורתו יהגה ח"ג עמ' ריד {ויקבעו הדעות בנפשו}
א/ז דעת אמונה ח"א עמ' שמט, ח"ג עמ' רא
א/ז דעת חיים עמ' לד
א/ז דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמט
א/ז הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 131
א/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 232
א/ז זאת ליעקב שמות עמ' פח
א/ז חיים ומלך
א/ז יביע אומר (גרוברט) עמ' 98 {מה הוא רחום}
א/ז יד לרמב"ם עמ' 15
א/ז יסוד הדעת שיעור ח, ט, י
א/ז יסודי הצדקה עמ' 138
א/ז ישמח חיים מע' ד אות ל
א/ז כגן רוה עמ' 42
א/ז כובש הלבבות עמ' 226
א/ז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 154, 157
א/ז לקט שיחות מוסר ח"א עמ' נט, ח"ב עמ' קסז
א/ז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קג
א/ז מאיר נתיבות ח"ג עמ' לו {אברהם לימד דרך ה'}
א/ז מבוא למשנה תורה עמ' 303, 312, 318, 356
א/ז מגדל עז עמ' קסט-קעא
א/ז מדרש החיים (אפשטיין) מאמר ח אות ג עמ' 113
א/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' ד אות ג {מדות של אברהם}
א/ז מחנה יוסף סוטה עמ' נו
א/ז מי השלוח (זס') עמ' נג
א/ז מסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' פ
א/ז מצווה ועושה ח"א עמ' רלה
א/ז משאת כפי עמ' ע
א/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרנה
א/ז משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 103
א/ז מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' קעט
א/ז נחלת דבש (ברייזכר) עמ' לג
א/ז נחלת צבי (פאליי) עמ' מב, רלו, רעג, שלד
א/ז נפוצות יהודה עמ' קנז
א/ז נפש ישרה עמ' 50-52
א/ז נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' קצו, ריד
א/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' לב-לה
א/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 199
א/ז עיונים (פאור) עמ' 148, 164
א/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 181
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
א/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
א/ז פחד יצחק (הוטנר) שבועות מאמר ז אות ג, מאמר טו אות יד
א/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כב-כג, רה
א/ז קדשי שעה (יעקבוביץ) - קונ' דרך החיים עמ' ד
א/ז קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תפה
א/ז קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' שנ
א/ז קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קסט
א/ז קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' סה
א/ז רוח נמוכה (תשנ"ו) עמ' נט
א/ז רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צב
א/ז רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סו {כי ידעתיו}
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכד
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ג
א/ז שמועות משה עמ' קמח {וישלש}
א/ז שעורים על הרמב"ם הל' דעות
א/ז שער המלך (שושן) עמ' לא
א/ז שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' ח
א/ז תבונה (ליפקין) סי' סב {הרגל נעשה טבע}
א/ז תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קלד, תרצ, תתקמט, תתקנב, תתקנח, אלף קנה
א/ז תורה ודעת (דרוק)
א/ז תורת אברהם עמ' 40, 392
א/ז תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 78, 79, 83
א/ז תורת מנחם חל"ו עמ' 347, חל"ז עמ' 151
א/ז תשואות חן (תשסח) עמ' כט


ב/12 הלכות דעות פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ דעת ומחשבה
ב/רה"פ דעת ישראל
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ להוגה דעות
ב/רה"פ מדות ודעות
ב/רה"פ מוסר השכל
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ב/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ב/רה"פ סדר משנה
ב/רה"פ עבודת המלך
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ב/רה"פ קובץ על יד ח"א
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שבעה כוכבי לכת
ב/רה"פ שלמי מרדכי
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ שערי דעה (סופר)
ב/רה"פ שפת מלך
ב/א אוצר המאמרים (תשס) עמ' טו, יז
ב/א אוצר המאמרים (תשסא) עמ' טו
ב/א אוצר המאמרים (תשסג) עמ' מו {כל ההתחלות קשות}
ב/א אוצר התולדות עמ' שפא
ב/א אוצרות הראי"ה (תשסב) כרך ב עמ' 172
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקיג הערה מז
ב/א אמרי מאיר (מאירי) בראשית פי"ב פסוק א
ב/א אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות שמג
ב/א ארחות צדיקים השלם הקדמה עמ' ד
ב/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יב פסוק ד
ב/א באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק יג פסוק ב
ב/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שלג, ח"ד עמ' נא
ב/א באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' רח, דברים עמ' עא
ב/א באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' וישב סי' ג אות ו
ב/א בימי צמיחת החסידות עמ' 123 {חכמים רופאי נפשות}
ב/א בין השורות עמ' סז
ב/א בית הלל (ליוואנט) דף מה ע"ד (חולי הנפש כחולי הגוף}
ב/א בית יחזקאל (וייס) עמ' ריז, שע
ב/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/א בית יעקב (בירב)
ב/א בית יעקב (תשסא) עמ' סז, עג-עד
ב/א בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' ג
ב/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קז, קיט, קפא, ריז, שלז, שמב, שצה, תרכב
ב/א בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רט הערה 186 {בני אדם שנפשותיהם חולות מתאוים ואוהבים הדעות הרעות ושונאים הדרך הטובה ומתעצלים ללכת בה, והיא כבידה עליהם למאוד}
ב/א בצור ירום ח"י עמ' רח הערה 78
ב/א ברית אברם (תשסג) עמ' קעא
ב/א ברכת פסח (קוקיס) פרשת משפטים עמ' קח
ב/א דברי אמונה השלם (קאהן) שמות עמ' קמ
ב/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קיג, מועדים (תשנט) עמ' ק, קסג
ב/א דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' קז
ב/א דרך חיים (לונזאנו) עמ' ו
ב/א דרשות הצל"ח השלם עמ' קסט
ב/א דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רמד {האומרים למר מתוק}
ב/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 106
ב/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' לה
ב/א הר יראה (פינקל) עמ' קעג
ב/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כו
ב/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 231, 244, 245
ב/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' ו {חכמי התורה - רופאי נפש}, תשכא {חולי הנפש כחולי הגוף}
ב/א חזק יד
ב/א חקרי זמנים ח"ד עמ' שמא
ב/א יד לרמב"ם עמ' 11
ב/א ים שמחה עמ' קעא {אומר על המתוק מר}
ב/א יסוד הדעת שיעור יא-טז
ב/א ישמרו דעת עמ' פז, קלט
ב/א כגן רוה עמ' 42
ב/א כתב אמת ח"ב עמ' קסג
ב/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 43, 46, 81, 98, 100, 149, 151, 171, 174, 251, 252, 270
ב/א כתונת פסים (תשעא) עמ' לב, מח-נ, נג, צה, קיד, קטז, קלה, קסד, קפב, קצא, קצב, קצז, רז, רפא, רפה, ש, שמח
ב/א כתר שם טוב סי' רמט {רופאי הנפשות}
ב/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' עט, רה, שיא
ב/א ללשונות הרמב"ם
ב/א לקוטי שיחות ח"ו עמ' 65
ב/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיא, תיד
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 112
ב/א מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' שכ
ב/א מבשר טוב - הילולא דצדיקיא עמ' קכז
ב/א מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' סז
ב/א מבשר טוב - ס' החיים עמ' שכא-שכב
ב/א מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' צח
ב/א מגדל עז עמ' קעא, קעב
ב/א מגן אברהם (טריסק) עמ' תיג {גאוה - עד הקצה}
ב/א מהר"ם שיק במדבר עמ' מה
ב/א מחשבת מוסר ח"ג עמ' סב {חולי הגוף וחולי הנפש}
ב/א מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"א עמ' נט, צה {דרך תיקון המדות}
ב/א מנוחת אשר ח"א - פתיחות ד"ה עוי"ל, דברי חכמה ומוסר ד"ה דוד {חוליי הנפש כחוליי הגוף}
ב/א מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' קנח
ב/א מעשה רקח
ב/א מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ב עמ' תכח, ח"ג עמ' סג {רופאי נפשות}
ב/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' קמט {רופאי הנפשות}
ב/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכו
ב/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לג
ב/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 44
ב/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רכב
ב/א נפש ישרה עמ' 53-54
ב/א נר מצוה (ואלק) הקדמה דף ג ע"א {יש תחלואי הנפש}
ב/א ס' המדות (דובנא, תשסו) שער אהבה אות יא {רפואת הגוף והנפש}
ב/א ספרי הפרדס ח"א עמ' קעו
ב/א עסק התורה עמ' ט
ב/א ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' שצד, ח"ג עמ' קא, קצ
ב/א ערבי נחל (תשסד) עמ' שצז, תתקסז, תתרנה
ב/א ערכי החסידות עמ' פ
ב/א פותח יד
ב/א פירוש ר' בחיי אבות פ"א מ"ה הערה 8
ב/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/א פתגמי אורייתא (שבת) ח"א עמ' קסב, רלב
ב/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' מד-מה, קמז-קמח, רפז, שטז, שמד, תיח, תקמג, תקסו, תרכז, תרלא, תרמג
ב/א צפנת פענח (תשסו) עמ' מז, קו-קז, קצג, ריב, רכט, רסג, רעו, שמ, שנה, שסז, תב, תה, תיב {רופאי הנפשות}
ב/א קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קמא
ב/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ב/א ראשית דעת (קורח) סי' נא {מחלות נפש}
ב/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קא
ב/א של"ה ח"א מס' ר"ה סי' נה
ב/א של"ה ח"ב ר"ה סי' נה
ב/א שם משמואל פרשת נח שנת תרע"ב {יש חלאים ורפואות לנפש}
ב/א שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' שפג
ב/א שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ב/א תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' קעד
ב/א תודת אהרן עמ' קנח
ב/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צו, רפו, שג, שיד, שפד, תקיט, תקפט, תרעב, תשצח, אלף ט, אלף קנה, אלף רעח
ב/א תולדות יעקב יוסף פ' תזריע {חולי הנפש}
ב/א תולדות יעקב יוסף פרשת חקת
ב/א תורה ודעת (דרוק)
ב/א תורת אביגדור ח"ב עמ' קלא
ב/א תורת אברהם עמ' קצז {נפש חולה}
ב/א תורת אהרן עמ' קנח
ב/א תורת ירוחם ח"ג דף סא ע"ד
ב/א תורת מנחם ח"כ עמ' 119 {כשם שחולי הגוף וכו' כמו"כ חולי הנפשות וכו'}
ב/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 302 {כמו חולי הגוף}
ב/ב אגרות משה או"ח ח"ג סי' לו
ב/ב אגרת הטיול (תשעה) עמ' רכט
ב/ב אוסף אמרים (שכטר) מידות עמ' רכח {בגדים רגילים}
ב/ב אור לשמים עמ' קיט {ללכת לקצה השני}
ב/ב אם לבינה (פאפא) עמ' רכו
ב/ב אמרי מאיר (מאירי) קהלת פ"ז פסוק ב מס' 2
ב/ב אמרי פנחס (קוריץ) שער אמת ואמונה אות יג
ב/ב ארחות צדיקים השלם שער גאוה עמ' יח
ב/ב אש המערכה עמ' 49 {תיקון הנפש ע"י מעשים טובים}
ב/ב באור הגר"א על משלי פ"ב פסוק כא
ב/ב באר יוסף ח"א עמ' קי
ב/ב באר יצחק (גולדשמיד) עמ' יא
ב/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יב פסוק ד, יא
ב/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק יג פסוק ב
ב/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קכב
ב/ב ביאור הגר"א משלי פ"א פסוק ג
ב/ב בין אידיאולוגיה למציאות עמ' 31, 35, 47
ב/ב בישורון מלך ח"א עמ' קלד
ב/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנא
ב/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' ריג, ריז
ב/ב במעגלי יושר בראשית עמ' 226
ב/ב בן מלך - חכמה ומוסר עמ' ריט
ב/ב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רל, תרד
ב/ב ברכת מרדכי במדבר עמ' מה
ב/ב ברכת משה (הגר) עמ' קמה
ב/ב גוילי אפרים עמ' ריח
ב/ב דברי ברוך ח"ב מאמר יב אות י
ב/ב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' עד
ב/ב דברי שאול ויקרא עמ' ג, עט, במדבר עמ' כז
ב/ב דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' תמב {דרך האמצע}
ב/ב דעת הרמב"ם עמ' 95
ב/ב דעת השם (אוחנה) עמ' קד-קה, קנז
ב/ב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' מ
ב/ב דרשות באר יצחק עמ' קטו לה, לט {לאחוז בקצה}, {יגיעות להגיע לשלמות}, ריא {תענוגים בימי הנעורים}
ב/ב האיר ממזרח משלי עמ' שי {אם היה גבה לב וכו'}
ב/ב הגהות עמק המלך
ב/ב הדרת אפרים ח"א עמ' פד, פט
ב/ב הקדמת אמרי יוסף לס' ליקוטי תורה וש"ס עמ' ג {צריך לנטות לקצה האחר}
ב/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כו
ב/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 229, 232, 244
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 57
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' סו
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שכו
ב/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' ע
ב/ב ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תרי
ב/ב זבחי שלמה עמ' קמ
ב/ב זה השער שער א סי' לה
ב/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות א
ב/ב חזק יד
ב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנה
ב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רנד
ב/ב טל חיים (טל) תהלים עמ' רמח
ב/ב יד לרמב"ם עמ' 9-28
ב/ב יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' קעה
ב/ב ידי משה (אלמושנינו) קהלת עמ' רא
ב/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' כז
ב/ב יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' לד
ב/ב יטב פנים ח"א דף ב, רמג
ב/ב ים שמחה עמ' שמט, תקה
ב/ב יסוד הדעת שיעור יג-טו
ב/ב ישמרו דעת עמ' פז, קלט
ב/ב כגן רוה עמ' 40-42
ב/ב כובש הלבבות עמ' 226
ב/ב כתב אמת ח"א עמ' שעה
ב/ב כתונת פסים (תשמה) עמ' 29, 86 {דרך הממוצע}, 141 {יתרחק לקצה השני}
ב/ב כתונת פסים (תשעא) עמ' לב, מח-נ, נג, צה, קיד, קטז, קלה, קסד, קפב, קצא, קצב, קצז, רז, רפא, רפה, ש, שמח
ב/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' קל {בת כהן לישראל}
ב/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' פה, קט, קכג, שו
ב/ב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קכט
ב/ב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קכט
ב/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' רמח
ב/ב לקוטי שיחות ח"ט עמ' 7, חי"ד עמ' 28
ב/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 97
ב/ב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תמג
ב/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיא, תיד
ב/ב מאורות הדף היומי ח"ח עמ' רמז
ב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 344-343
ב/ב מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' צט
ב/ב מגדל עז עמ' קעא, קעב
ב/ב מדרגת האדם ח"א עמ' קל,קסה, רעה
ב/ב מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' כב, קנב
ב/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ה עמ' 435 {לקצה השני}
ב/ב ממעין ההלכה עמ' 30
ב/ב מנוחת אשר ח"ב פתיחה דף ג ע"ב
ב/ב מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלח, רטו
ב/ב משמרת איתמר (תשסז) עמ' יט
ב/ב משנה כסף (כולי) עמ' כ
ב/ב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' מא, רעה
ב/ב משנת משה תענית עמ' קכד
ב/ב משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 241
ב/ב משרת משה (עטייה)
ב/ב מתנת חיים קנינים עמ' צ {כוונת האכילה}
ב/ב נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכב
ב/ב נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 233
ב/ב נפש ישרה עמ' 55-56
ב/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 161
ב/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 181
ב/ב עקבי אבירים (תשסה) עמ' כא, רנב
ב/ב ערכי החסידות עמ' פ
ב/ב פלא יועץ ע' סייג
ב/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ב פרי נפש חיה ח"ב עמ' סה
ב/ב פרי צדיק (ר' צדוק) פסח אות א {ויחזיר לדרך האמצעית שהיא דרך טובה וכו' ואם היה רחוק לקצה האחד}
ב/ב פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' רצט
ב/ב פתגמי אורייתא (שבת) ח"א עמ' קסב, רלב
ב/ב צמח דוד (סקאליע) עמ' תכ {מיצוע בגאוה}
ב/ב צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' קפ-קפא, רפז, רצא, ת
ב/ב צפנת פענח (תשסו) עמ' קכח {יחזור לקצה הראשון}, קצב {דרך המיצוע}, קצו {דרך המיצוע בגאוה}
ב/ב קרן אור (חורב) עמ' קצח
ב/ב קרן לדוד ויקרא-במדבר עמ' קב
ב/ב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שפח
ב/ב רמת שמואל (ברודנא) עמ' כה
ב/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' סב {ירחיק לקצה}, ח"ב עמ' קכח
ב/ב שבות יהודה (שו"ת) עמ' רמט
ב/ב שבט אפרים פ' תולדות דף כד ע"ד
ב/ב שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' רצה
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' קנה ס"א
ב/ב שיחות לספר במדבר עמ' קכז, רעו {להרחיק עד הקצה השני}
ב/ב שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 197 {עד שייעקר מלבו}
ב/ב של"ה ח"א מס' ר"ה סי' נה
ב/ב של"ה ח"ב ר"ה סי' נה
ב/ב שם ישראל עה"ת עמ' קנג, קסג, שכא
ב/ב שם משמואל פרשת קרח שנת תר"ע {לאחוז להיפוך עד הקצה האחרון}
ב/ב שם משמואל פרשת תצוה שנת תרע"ד {בעל תשובה יטה לקצה האחרון}
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' צח
ב/ב שמע שלמה (תווינא) עמ' יג
ב/ב שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ב/ב שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קמב, רטז
ב/ב תהלה לדוד (והרמן) פ"כו פסוק יב הערה כה, פק"א פסוק ב הערה כד
ב/ב תולדות אהרן משה עמ' י, עג
ב/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תפז, תקנב, תשנח, תשצט, אלף ט, אלף נח, אלף רכד, אלף רמג, אלף רמח, אלף שכ
ב/ב תורה ודעת (דרוק)
ב/ב תורת אברהם עמ' קפו, קצז, 182
ב/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 50
ב/ב תורת העולה עמ' תקעה, תקפט
ב/ב תורת מנחם ח"ח עמ' 25, ח"כ עמ' 125, חכ"ב עמ' 53 {אם הי' רחוק לקצה האחד ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן רב וכו'}
ב/ב תורת מנחם חל"ו עמ' 347, חל"ז עמ' 151
ב/ב תורת מנחם חס"ג עמ' 330 {צריך להיות בדרך המיצוע, אא"כ נכשל וכו'}
ב/ב תורת מנחם חע"ג עמ' 39 {דרך האמצעית}
ב/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' ריג {בעל תשובה צריך ללכת לקצה השני}
ב/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' תקי
ב/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תלא, תסב, ח"ב עמ' שיח, תמט
ב/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' רעו
ב/ב תקנת השבים עמ' 372
ב/ג אבות הראש ח"א דף קיא ע"ג
ב/ג אגרא דפרקא (תשסה) עמ' רלד {כדי לייסרם}
ב/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' נד
ב/ג אדני היד החזקה
ב/ג אדרת המלך עמ' א
ב/ג אהל דוד (קהן) ח"א שמואל א פכ"ה פס' יז
ב/ג אוצר התולדות עמ' שכד
ב/ג אור אברהם (זוועהיל) עמ' יג
ב/ג אור צהיר
ב/ג אור שמח
ב/ג אם הבנים
ב/ג אמר יוסף (אלקלעי)
ב/ג אמרי יצחק בראשית עמ' רמו הערה מד
ב/ג אמרי פנחס (קוריץ) שער הענוה אות ח
ב/ג אנצי"ת ע' גאוה הע' 10 {מגד"ע}, 23, 27, 29
ב/ג אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' לג
ב/ג ארחות צדיקים השלם שער כעס עמ' פב
ב/ג אש דת (תשמח) עמ' קצד
ב/ג באור המלך
ב/ג באר יהודה
ב/ג באר יצחק (גולדשמיד) עמ' יב
ב/ג באר ראי עמ' קעו
ב/ג באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' שמיני סי' ד אות ד
ב/ג בגדי נהורין ח"ב עמ' א
ב/ג בין אידיאולוגיה למציאות עמ' 31, 35, 47
ב/ג בית הבחירה על אבות עמ' 98
ב/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנב
ב/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' ריג
ב/ג בית יעקב (בירב)
ב/ג בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' ויחי עמ' מט {גאוה וכעס}
ב/ג במעגלי יושר בראשית עמ' 208, 217
ב/ג בן אריה
ב/ג בן פורת יוסף (תשעא) עמ' פב, קו, קצג, תא, תרד
ב/ג בנין שאול עמ' כו, רא
ב/ג ברור הלכה סוטה ה ע"א ציון א
ב/ג ברור הלכה פסחים סו ע"ב ציון ד, גיטין ו ע"ב ציון ג
ב/ג ברור הלכה שבת קה ע"ב ציון ע
ב/ג ברית אברם (תשסג) עמ' רסח
ב/ג ברכת מרדכי ויקרא עמ' קטז {הכועב כע"ז}
ב/ג בשם אומרם עמ' 87
ב/ג גבורת יצחק אבות עמ' ר
ב/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קמג {נאמר במשה ענו מאד}
ב/ג גוילי אפרים עמ' ריח
ב/ג גור אריה בראשית פ' א הע' 255, ויקרא פ' כד הע' 39
ב/ג גושפנקא דמלכא
ב/ג דברי חנינא - מזלות עמ' קצג
ב/ג דברי יהונתן ויקרא פכ"ט פסוק ו (נדפס בחומש עם פירושי ר' יהונתן, בשם ברכה משולשת)
ב/ג דברי יונה ח"ב עמ' רפו {ענוה - בקצה}
ב/ג דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' צ
ב/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ד-ה
ב/ג דברי סופר עמ' ק
ב/ג דברי תורה (שפירא) ח"א סי' כב, ח"ג סי' לב
ב/ג דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קמג, תמא
ב/ג דולה ומשקה (תשסב) עמ' 247, 259
ב/ג דעת הרמב"ם עמ' 95, 459
ב/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריד
ב/ג דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 292, 294
ב/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' מ
ב/ג דרשות מהר"ם חביב עמ' רעד
ב/ג דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' רצט {גאוה}
ב/ג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' שכח
ב/ג הבכורים והראיון (שיפמן) דף כט ע"ב {כל הכועס כעובד ע"ז - מקור מהזוהר}
ב/ג המאיר לארץ
ב/ג המלך ברמה עמ' 30
ב/ג הר המלך ח"ג עמ' צה, ח"ה עמ' כח
ב/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 229
ב/ג הרמב"ם והזוהר
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 36, 44, 58, 62, 131, 136
ב/ג השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' רצב
ב/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' תריט
ב/ג וזאת התורה עמ' קמב-קמג
ב/ג וזרח השמש עמ' רצה-רצו {מקור איסור גאוה}
ב/ג זאת ליעקב בראשית עמ' עא {ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן וכו'}
ב/ג זכרון מלך (א"ש)
ב/ג זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שנד {כועס כעובד ע"ז}
ב/ג חובות יהודה עמ' 330
ב/ג חוקת עולם עמ' 427 {כעס}
ב/ג חי' ידידיה הלוי ח"ב עמ' פו
ב/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מ
ב/ג חכמת גרשון עמ' תעט
ב/ג טיול בפרדס ח"א עמ' פו {כעובד ע"ז}
ב/ג טל חיים (טל) פורים עמ' רלב
ב/ג יבין שמועה (לעוו) עמ' תקסב, תרמז
ב/ג יביע אומר (גרוברט) עמ' 78 {כועס - כע"ז}
ב/ג יד המלך (לנדא)
ב/ג יד ישראל ח"ב
ב/ג יד לרמב"ם עמ' 9-28
ב/ג יחל ישראל אבות ח"ב עמ' רצב, ח"ד עמ' נג
ב/ג ימצא חיים עמ' רב
ב/ג יסוד הדעת שיעור יז
ב/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 256
ב/ג ישמרו דעת עמ' פז, קלט
ב/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' סב
ב/ג כגן רוה עמ' 40-42, 47
ב/ג כד הקמח עמ' קב
ב/ג כובש הלבבות עמ' 226
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכז
ב/ג כנה"ג
ב/ג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קלט
ב/ג כתונת פסים (תשעא) עמ' לב-לג, מח-נ, נג, צה, צט, קיד, קטז, קלה, קסד, קפב, קצא, קצב, קצז, רז, רפא, רפה, ש, שמח
ב/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' נה {שמחה ביסורים}
ב/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמ {יראה עצמו שהוא כועס}
ב/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' רמט
ב/ג לחמי תודה (הורביץ) פתיחה דף ז ע"ב {כועס - כע"ז}
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 57
ב/ג לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' ע
ב/ג לקחת מוסר ח"א עמ' תקצ
ב/ג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תמג
ב/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיא-תיב
ב/ג מאה שערים (קפשאלי) עמ' תע
ב/ג מאור ישראל
ב/ג מבשר טוב - חנוכה (תשנה) - פתיחה עמ' מז
ב/ג מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רעא
ב/ג מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' קכ {הכועס}, רנג
ב/ג מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' לט, סח
ב/ג מגדל עז עמ' קעא, קעב
ב/ג מגן אברהם (טריסק) עמ' שנא
ב/ג מוסר המקרא והתלמוד עמ' קסו {ענו או שפל רוח}
ב/ג מוריה גל' קעה עמ' ח
ב/ג מחנה יוסף פסחים עמ' קב
ב/ג מחשבת מוסר ח"א עמ' צח, ח"ב עמ' ס, רעז {כעס כע"ז}
ב/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' ע {הכועס כעובד ע"ז}
ב/ג מי השלוח (זס') עמ' נח
ב/ג מכתב לחזקיהו דף קז ע"ד
ב/ג מנחת ישראל עמ' ריט {כועס כעובד ע"ז}, רל
ב/ג מנפת צוף עמ' 411
ב/ג מסילות הנביאים יהושע עמ' רכה
ב/ג מסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' עה {כועס כעובד ע"ז}
ב/ג מעגלי זהות יהודית עמ' 230
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ג מעשה רקח
ב/ג מצווה ועושה ח"א עמ' תצו, תקסב
ב/ג מציון אורה ח"א עמ' רח
ב/ג מקור חסד עמ' קנ
ב/ג מרכה"מ אלפ'
ב/ג משא בני קהת
ב/ג משאת המלך (אדרי)
ב/ג משך חכמה דברים פל"א פס' יז
ב/ג משכן שילה עמ' תנז
ב/ג משנה כסף (כולי) עמ' כ [דרשות מהר"ם חביב תזריע דף צד ע"ב]
ב/ג משנת משה מגילה עמ' רלט, קידושין עמ' רג {כעס כע"ז}
ב/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 241
ב/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 100
ב/ג משפטי עזיאל ח"ח עמ' צו
ב/ג משרת משה (עטייה)
ב/ג מתנת חיים קנינים עמ' צ {כוונת האכילה}
ב/ג נועם אלימלך (תשסא) עמ' רכב
ב/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 233
ב/ג נחלת יצחק קידושין - קו"א לסי' יג, קו"א לסי' יז {הגהמ"י אות ב}
ב/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות נג
ב/ג נפש ישרה עמ' 57-64
ב/ג נשמה של שבת עמ' 29
ב/ג נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רכה
ב/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סז
ב/ג סוכת שלום (גריידץ) עמ' כ
ב/ג סתירת זקנים, אגדה עמ' סה {כעובד ע"ז}, סו
ב/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 153, 195, 223, 224
ב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כ
ב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ט, נב, קכז
ב/ג עין חנוך עמ' רסג
ב/ג על התשועות עמ' 22
ב/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 213
ב/ג פותח יד
ב/ג פניני יחזקאל עמ' שצד
ב/ג פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רכב {כעס}
ב/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' צח
ב/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 64
ב/ג פרפרת משה ח"ב עמ' תמה
ב/ג צוף דבש (לוין) דף יד ע"ב {גאוה אסורה בכלל}
ב/ג צל הכסף (פריד תשסג) עמ' קעב
ב/ג צמח דוד (סקאליע) עמ' תכ {מיצוע בגאוה}
ב/ג צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' יח, נ, קכב, רצא, ת
ב/ג צפנת פענח (תשסו) עמ' לב, נ, צא, קצו {בגאוה צריך ללכת לקצה}
ב/ג קובץ
ב/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' שנו {מגדל עז}
ב/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' נ
ב/ג רוח נכון עמ' א, ט, צז, צט, קמא, קמה, קמט, קנב, קנט, קסח, ריג, רכ, רכד, רל, רמד, רצח, שסח
ב/ג רוח נמוכה (תשנ"ו) עמ' יח
ב/ג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה יא
ב/ג רנת יצחק חמש מגילות עמ' פג
ב/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תפב
ב/ג רשימות (שניאורסון) חוב' טו עמ' 34 {אפילו מקצת}
ב/ג רשמי שאלה - דרושי מוסר קונטרס ג דף ה ע"א {הגהמ"י ולח"מ}
ב/ג שבות יהודה (שו"ת) עמ' רמט
ב/ג שבט מישראל (תשעא) פרק לח פסוק ח
ב/ג שבילי אשר
ב/ג שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 355 {המשבר כלים בחמתו}
ב/ג שו"ע הרב או"ח סי' קנה ס"א, סי' קנו ס"ג
ב/ג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קפח
ב/ג שיחות חכמה ומוסר מאמר ו אות ו
ב/ג שיחות לספר דברים עמ' רכח {גאוה וכעס}
ב/ג שיחות לספר ויקרא עמ' קצב, רצ {גאוה וכעס}
ב/ג שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 315
ב/ג של"ה ח"ג עקב אות כב
ב/ג שלמי מרדכי (השלמות)
ב/ג שלמי ניסן פ' האורג עמ' צז
ב/ג שם דרך דברים עמ' קפח
ב/ג שם משמעון (פולק) ח"א דף קט
ב/ג שמן ראש פסח ח"א עמ' צ {בגאוה יש להתרחק עד הקצה}
ב/ג שמע ישראל (וינקלר) סי' ה דף כב ע"א
ב/ג שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות כג
ב/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 114
ב/ג שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' פד {הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו}
ב/ג שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ב/ג שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' לב {רוח נמוכה מאד}
ב/ג שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' יג
ב/ג שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' רנד {גאוה}, רנה {כעס}, רנח {נעלבים ואינם עולבים, שתיקה}, רנט {שתיקה}
ב/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רמט, תתקלא, תתקצב, אלף ט, אלף מ, אלף קפב, אלף רכד, אלף שז
ב/ג תורה ודעת (דרוק)
ב/ג תורת אביגדור ח"ד עמ' קטז
ב/ג תורת אברהם עמ' קלא, 348
ב/ג תורת ירוחם ח"ג דף סב ע"ב, סז ע"ד
ב/ג תורת מנחם ח"ג עמ' 151 {בשמתא מאן דאית בי' גסות הרוח וכו'}
ב/ג תורת מנחם חנ"ג עמ' 323
ב/ג תורת מנחם חנ"ד עמ' 121 {יראה עצמו כאילו כועס}
ב/ג תורת מנחם חס"ח עמ' 343, 348 {לא מינה ולא מקצתה}
ב/ג תחומין חי"ב עמ' 325
ב/ג תיבת גומא (ורשנר) עמ' רצח
ב/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' עא
ב/ג תפארת צבי (ספינקא) בראשית עמ' תתעז {הכעס מדה רעה}
ב/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רס-רסה
ב/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' יב
ב/ג תשובות ר' איסר יהודה - קווים לדמותו של המחבר עמ' 1
ב/ד אבות הראש ח"א דף נט ע"א
ב/ד אביר יוסף עמ' קלה
ב/ד אדני היד החזקה
ב/ד אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פי"ז פס' ג
ב/ד אור הישר
ב/ד אורח ישראל סי' ג הערה כה (כוכבית)
ב/ד אם הבנים
ב/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' פד {איסור שיחה בטלה}
ב/ד אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מעגל החיים עמ' רג, רי {שיחה בטלה, ארבע אמות}
ב/ד אמת ליעקב מועד עמ' רמז {דרך קצרה}
ב/ד ארחות צדיקים השלם שער שתיקה עמ' קכג
ב/ד באר בשדה עמ' קעא {לעולם ירבה אדם בשתיקה}
ב/ד באר המים עמ' ג
ב/ד באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק כא פסוק י
ב/ד באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' תד
ב/ד באר שרים (שולמן) עמ' קפג
ב/ד בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לו ע"ג
ב/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנג
ב/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' רמז
ב/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ד בן אריה
ב/ד בן יהוידע ב"ק קיט ע"ב {רב לא שח שיחה בטלה}
ב/ד בן יהוידע מו"ק יא ע"א {רב לא שח שיחה בטלה}
ב/ד ברור הלכה יומא יט ע"ב ציון ג
ב/ד ברור הלכה פסחים ג ע"ב ציון א (גם בברורי הראי"ה סוה"ס), סוכה כח ע"א ציון ב
ב/ד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלב
ב/ד בשמן רענן ח"א עמ' קח
ב/ד בשעה שהקדימו עמ' תתכז
ב/ד בתורתו יהגה ח"א עמ' עא
ב/ד דבר המלך (מנקין) עמ' 27-28
ב/ד דבר יהושע על הש"ס עמ' כ, קב
ב/ד דברי חנינא - ת"ת עמ' לד
ב/ד דברי סופרים (לר' צדוק) פל"ו עמ' 32
ב/ד דברי שלמה (אסרף)
ב/ד דברי תלמוד ח"ב עמ' קלא
ב/ד דברים אחדים (תקמח) דף קכו ע"ג
ב/ד דולה ומשקה פורים עמ' לג
ב/ד דעת תורה בראשית עמ' רפח
ב/ד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקיד {רב לא שח שיחה בטלה}
ב/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רסח
ב/ד דרשות שמן רוקח עמ' צו
ב/ד האיר ממזרח אבות עמ' נח {רב תלמיד רבינו הקדוש}
ב/ד האיר ממזרח משלי עמ' קמה {רב לא שח שיחה בטלה כל ימיו}
ב/ד האיר ממזרח סליחות עמ' קפא {אמרו על רב שלא שח שיחה בטילה כל ימיו}
ב/ד הגהות רפ"מ אלטר
ב/ד הדרת אפרים ח"א עמ' כה
ב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' כו {השמיט שעובר בעשה}
ב/ד המאיר לארץ
ב/ד המעלות לשלמה עמ' שט {דרך קצרה}
ב/ד הר המלך ח"ג עמ' צה, ח"ח עמ' עג
ב/ד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כו
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 59, 62, 131
ב/ד השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' קז
ב/ד זכרון סופרים {אמרו על רב שלא שח שיחה בטילה} [עיין הגהות בני בנימין ועיין רש"י סוף מנחות שלא היה זוקף עינו אלא כובשן כל שעה משום צניעות]
ב/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ריד
ב/ד חי' הר"ר שמעלקא סוכה כא ע"ב
ב/ד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' טז ד"ה ועד"ז {לעולם ישנה אדם לתלמידיו דרך קצרה וכו'}
ב/ד חיים שאל ח"ב סי' מג אות ו
ב/ד חלקת מאיר
ב/ד יד המלך (לנדא)
ב/ד יד ישראל ח"ב
ב/ד יד לרמב"ם עמ' 21
ב/ד יד פשוטה אהבה עמ' תרמה
ב/ד יחל ישראל אבות ח"א עמ' של
ב/ד יסוד הדעת שיעור יח
ב/ד ישא מדברותיך פסחים עמ' קנו {ירבה בשתיקה}
ב/ד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 254
ב/ד כבוד מלכים (מרגליות) עמ' נו {רד"ל}
ב/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' סד
ב/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תד
ב/ד כרם יעקב עמ' קעז
ב/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' יג, ח"י עמ' צה
ב/ד להורות נתן אבות עמ' צא
ב/ד להורות נתן מועדים ח"ה עמ' רסז
ב/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצז
ב/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצז
ב/ד ללשונות הרמב"ם
ב/ד לקוטי מאמרים (לר' צדוק) עמ' 132
ב/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 159
ב/ד לקוטי שלמה (תרנד)
ב/ד לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תטו
ב/ד מאורי שערים עמ' לה {הכועס}
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 86, 241, 252, 253, 306, 370
ב/ד מגדל עז עמ' קעא, קעב
ב/ד מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' מט
ב/ד מוריה גל' קז עמ' כא
ב/ד מילי דמרדכי
ב/ד מים רבים (מילדולה) או"ח סי' ל דף כא ע"ג
ב/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רלב
ב/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' נח
ב/ד מעיני התורה ח"ג עמ' קסו-קסז
ב/ד מעשה נסים (הכהן)
ב/ד מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' יד {אמרו על רב}
ב/ד מצווה ועושה ח"א עמ' קה
ב/ד מציון אורה ח"א עמ' קיג
ב/ד מקור חסד עמ' צו
ב/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ד מרפא לנפש בראשית עמ' כז {רב לא שח שיחה בטלה}
ב/ד משאת המלך (אדרי)
ב/ד משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' קיא
ב/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קלז, תלא
ב/ד משנת יהודה ח"א פכ"ד ה"ד
ב/ד משנת משה כתובות עמ' קט
ב/ד משנת משה מגילה עמ' קנד, סנהדרין עמ' קט, רמב, רעב, מכות עמ' סט
ב/ד משנת משה קידושין עמ' קפב {אמרו על רבי}
ב/ד משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' פה {רב לא שח שיחה בטלה}
ב/ד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' פה {שיחה בטלה}
ב/ד משרת משה (עטייה)
ב/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כח אות י {לא שח שיחה בטלה מימיו}
ב/ד נחלת עזרא ח"ג עמ' 102
ב/ד נפש ברכה ח"א עמ' סב
ב/ד נפש ישרה עמ' 65-67
ב/ד ס' המאמרים תרנט עמ' קכו-קכז
ב/ד ס' הקנינים עמ' עד
ב/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קכד
ב/ד ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קנח {ירבה בשתיקה}
ב/ד ס' חסידים (תשעח) עמ' לד
ב/ד סדר יעקב ח"א, פתיחה אות ו
ב/ד סופר המלך
ב/ד עולת ראיה (וייס) עמ' כא
ב/ד עקדת משה ח"ב עמ' קמו
ב/ד ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' רצב
ב/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' רצו
ב/ד פותח יד
ב/ד פני חמה דף ז ע"א
ב/ד פרדס דבש פרק כה {אמרו על רב שלא שח שיחה בטילה כל ימיו, וכ"מ}
ב/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תכז, תק
ב/ד פרדס מרדכי עמ' מ, תקכ
ב/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' נ
ב/ד פרשת המלך
ב/ד פתח עינים ח"ב דף סד ע"ב
ב/ד צדקת יוסף עמ' קמד {רב לא שח שיחה בטלה}
ב/ד קול הנבואה עמ' לב {ירבה בשתיקה}
ב/ד קול הנבואה עמ' לב {שתיקה}
ב/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' נו, קמג, קמו
ב/ד קרבן אשר עמ' צט
ב/ד קרבן משה עמ' מא
ב/ד קרן הצבי מצוה עג אות ג
ב/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' קא
ב/ד קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' קלא]
ב/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שצו
ב/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' צ {רב לא שח שיחה בטלה}
ב/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' עה
ב/ד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעז {רב לא שח שיחה בטלה}
ב/ד שם דרך שמות עמ' מט, קכו, שנט
ב/ד שמחת מלך עמ' 174
ב/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115
ב/ד שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ב/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קע
ב/ד שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' יח, קיא {ירבה בשתיקה}
ב/ד שפתי מלך
ב/ד תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שצה
ב/ד תורה ודעת (דרוק)
ב/ד תורה לשמה (תשעג) עמ' תנד
ב/ד תורת ירוחם ח"ג דף לט ע"א
ב/ה אמת ליעקב מועד עמ' רמז
ב/ה אפסי ארץ (תשנט) עמ' תשכא
ב/ה אש דת (אסאד) עמ' קפה
ב/ה בית אהרן וישראל גל' נה עמ' יא
ב/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' רמז
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ה דולה ומשקה פורים עמ' לג
ב/ה דרשות מהר"ם חביב עמ' רעד
ב/ה האיר ממזרח משלי עמ' שפט {וילמד לתלמידים בענוה ונחת}
ב/ה הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 4
ב/ה הרמב"ם והלכותיו
ב/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 58, 131
ב/ה יד ישראל ח"ב
ב/ה יחל ישראל אבות ח"א עמ' של
ב/ה יסוד הדעת שיעור יח
ב/ה כתר המלך
ב/ה לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תטו
ב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 251
ב/ה מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רעז
ב/ה מגדל עז עמ' קעא, קעב
ב/ה משנת משה כתובות עמ' קצג
ב/ה משנת משה סנהדרין עמ' רמב, רעב, מכות עמ' סט
ב/ה נטריקן (תשעד) עמ' קצה {ששלמה אמר}
ב/ה נפש ברכה ח"א עמ' סב
ב/ה נפש ישרה עמ' 67
ב/ה עלי שור ח"ב עמ' לו
ב/ה פרשת המלך
ב/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ב/ה רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רכג {לקצה השני}
ב/ה שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ב/ה תורה ודעת (דרוק)
ב/ה תורת אביגדור ח"א עמ' לג
ב/ו אדני היד החזקה
ב/ו אוצר המלך
ב/ו אור הישר
ב/ו אור שמח
ב/ו אם הבנים
ב/ו אמונה ומסחר עמ' שצג, תג, תז
ב/ו אנצי"ת ע' גזל הגוי הע' 128, ע' גנבת דעת הע' 1, 12, 13, 15, 16, 20, 25, 40, 45, 69
ב/ו אפיקי מים ח"א סי' ב
ב/ו באור המלך
ב/ו באר יהודה
ב/ו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקפח
ב/ו באר ראי עמ' קעו
ב/ו בית אהרן וישראל גל' נה עמ' יא
ב/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' קעג
ב/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ו במעגלי יושר בראשית עמ' 338
ב/ו בן ידיד
ב/ו ברור הלכה ב"מ מט ע"א ציון ג
ב/ו ברור הלכה חולין צג ע"ב ציון ט פרק ג
ב/ו ברור הלכה חולין צד ע"א ציון ב
ב/ו ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פז ע"א {מ"מ וכ"מ}
ב/ו ברכי יוסף ח"א דף נו ע"ג {אחד בפה ואחד בלב}
ב/ו דברות אליהו ח"ו עמ' קצז-קצח {גניבת דעת}
ב/ו דברים אחדים (תקנח) דף קכו ע"א = מהד' תשמו עמ' תמח
ב/ו דברים אחדים (תשמו) עמ' תמח
ב/ו דינא דמלכותא (שור) עמ' תשע, תשעב
ב/ו דרך המלך (רפפורט)
ב/ו דרכי חושן ח"א עמ' שפ
ב/ו הדרת אפרים ח"ב עמ' קנח
ב/ו המסחר במשה"ע עמ' 27-26
ב/ו העלם דבר סי' ה
ב/ו הר המלך ח"ח עמ' עג-עד
ב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 109
ב/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רנד
ב/ו זה השער שער ג סי' קפד
ב/ו זכרון משה (ברומר) דף צט ע"ג
ב/ו חי' הראי"ה
ב/ו חי' כתב סופר קדשים עמ' קפז
ב/ו חיי נפש בראשית ח"א עמ' רפו {גניבת דעת}
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' תקלד
ב/ו חסדי דוד ח"ד עמ' תכו
ב/ו חק לישראל נזיקין עמ' 235
ב/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' רא
ב/ו יד המלך (לנדא)
ב/ו יד ישראל ח"א
ב/ו יסוד הדעת שיעור יט
ב/ו יקר הערך דף לה ע"ד
ב/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפח
ב/ו כתר ח"ו עמ' 200, 207
ב/ו לב אריה (בראד) חולין צד ע"ב
ב/ו לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שנא
ב/ו לב מבין
ב/ו לב שלם [דמשק אליעזר דף רמא, רש"ל פ' גיד הנשה, לחם חמודות אות פה]
ב/ו לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תכב
ב/ו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קעו, תטז
ב/ו מאמר מרדכי (נסים)
ב/ו מגדל עז עמ' קעא, קעב
ב/ו מדה טובה ח"ב עמ' 100
ב/ו מהלכי משפט ח"ג עמ' 309
ב/ו מטר השמים (תשנז) עמ' תק
ב/ו מכתב לחזקיהו דף סח ע"ג
ב/ו מנחת כהן (יוסף חיים) דף נו ע"א
ב/ו מעיני המים
ב/ו מעשה רקח
ב/ו מקור חסד עמ' קי
ב/ו מראה הפנים ע"ז דף ג
ב/ו מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משיב נבונים סי' לט
ב/ו משנה שכיר אהע"ז-חו"מ עמ' עט
ב/ו משנת יעקב כאן, וזרעים ח"א עמ' רג {משנת יעקב}
ב/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסז
ב/ו משנת יעקב קנין עמ' צג
ב/ו משנת ישראל סי' ו אות כב, כח {קובץ}, ל {קובץ}, הרחבת המשנה אות ו {לח"מ}
ב/ו משנת פקוח נפש סי' ב אות י
ב/ו משפט הקנין ח"א עמ' ד
ב/ו משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 483
ב/ו משרת משה (עטייה)
ב/ו נחמד למראה ח"א דף נג ע"ד
ב/ו נפש ישרה עמ' 68-75
ב/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שיד
ב/ו סודו של המשפט העברי עמ' 687, 689
ב/ו סיני ק עמ' שמג
ב/ו עולת ראיה (וייס) עמ' קלא
ב/ו עטרת יעקב עמ' רלט
ב/ו עלי שור ח"ב עמ' לו, תקלד
ב/ו ערוגת הבושם (הצרפתי)
ב/ו פרשת המלך
ב/ו צהר גל' ט עמ' 56
ב/ו קרן הצבי מצוה לב אות ו
ב/ו ריח השדה (חביב) סי' מ עמ' תכג
ב/ו רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסג
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נד
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ל, פב
ב/ו שבילי אשר
ב/ו שו"ע הרב הל' מכירה ס"ב, הל' אונאה סעיפים יא-יד, טז
ב/ו שמע אברהם דף קא ע"ב
ב/ו שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ב/ו שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קפא {אפילו גוי}
ב/ו תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שצה
ב/ו תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קמט
ב/ו תורה ודעת (דרוק)
ב/ו תחומין ח"ג עמ' 357
ב/ו תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' ריט {גניבת דעת}
ב/ו תרומת הכרי עמ' קיג
ב/ו תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ה, ח"ב עמ' לז, קט, קיז
ב/ו תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מו {אחד בפה ואחד בלב}
ב/ז אמת ליעקב נשים עמ' שלו {קטטה}
ב/ז באר לחי ראי עמ' סח-עב
ב/ז בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנד-קנה
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רסג
ב/ז במעגלי יושר בראשית עמ' 308
ב/ז בני בנים ח"א עמ' ח, נח, קטז
ב/ז בני בנים ח"א עמ' נט {עבודת המלך}
ב/ז ברור הלכה גיטין ז ע"א ציון ב
ב/ז בתורתו יהגה ח"א עמ' סז
ב/ז בתורתו יהגה ח"ב עמ' רלב {לא יהא אדם פרוץ בצחוק}
ב/ז הר המלך ח"ג עמ' צו
ב/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כו
ב/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 235
ב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 136
ב/ז חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' טז ד"ה ועד"ז {לא יהא אדם בעל שחוק ומהתלות}
ב/ז חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' תקלד
ב/ז חיתו ארץ עמ' 139
ב/ז יד המלך (לנדא)
ב/ז יד ישראל ח"ב
ב/ז יד לרמב"ם עמ' 21, 23
ב/ז יסוד הדעת שיעור כ
ב/ז יסודי הצדקה עמ' 467
ב/ז יקב אפרים חנוכה-פורים עמ' קצה
ב/ז לבושה של תורה סי' עט אות ג, לז, סי' פ אות ח[א]
ב/ז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיז
ב/ז מגדל עז עמ' קעא, קעב
ב/ז מוסר ודעת
ב/ז מקור חסד עמ' קי
ב/ז משנת שמחה
ב/ז נפש ישרה עמ' 76-78
ב/ז סדר יעקב ח"א לדף יח ע"ב (ד"ה שו"ר)
ב/ז פותח יד
ב/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' ריב {אלא שמח}
ב/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ב/ז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה יא
ב/ז שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' נט-ס
ב/ז שמחת יוסף עמ' סז
ב/ז שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ב/ז תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רח
ב/ז תורה ודעת (דרוק)


ג/13 הלכות דעות פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ דעת ומחשבה
ג/רה"פ דעת ישראל
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חזק יד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ להוגה דעות
ג/רה"פ מדות ודעות
ג/רה"פ מוסר השכל
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ג/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ג/רה"פ סדר משנה
ג/רה"פ עבודת המלך
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ג/רה"פ קובץ על יד ח"א
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שבעה כוכבי לכת
ג/רה"פ שלמי מרדכי
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ שערי דעה (סופר)
ג/רה"פ שפת מלך
ג/א אבי עזרי ח"א {לח"מ בשם הר"ן}
ג/א אבן ישראל (פישר) ח"ו עמ' קעה {לח"מ}
ג/א אבני שהם (רובינשטיין) דף יז ע"ג {לח"מ}
ג/א אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' רסד {נקרא חוטא}
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אוזן שמואל דף סא ע"ב {והמהלך בדרך זו נקרא חוטא}
ג/א אוזן שמואל דף סג ע"א {והמהלך בדרך זו נקרא חוטא}
ג/א אוצר המלך
ג/א אור הישר {נקרא חוטא}
ג/א אור יעקב נדרים עמ' מג
ג/א אור לישרים (תשסג) עמ' עא {לח"מ}
ג/א אור צהיר
ג/א אורים גדולים (תקיח), דרושים דף כג
ג/א אז ישיר עמ' פט
ג/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לו עמ' 219
ג/א אם הבנים
ג/א אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמא
ג/א ארחות צדיקים השלם שער גאוה עמ' יא
ג/א ארצות החיים סי' ט המאיר לארץ אות ה {נקרא חוטא - אע"פ שזה כשיטה}
ג/א אש דת (אסאד) עמ' רמ
ג/א באור הגר"א על משלי פ"ב פסוק כא
ג/א באור המלך
ג/א באר יהודה
ג/א באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק כא פסוק י
ג/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' תד
ג/א באר מרים פ"ו ה"י
ג/א בדבר מלך ח"ו עמ' קפא
ג/א בין השורות עמ' קסא
ג/א בינה במקרא עמ' 155
ג/א בית המלך (בוים)
ג/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנה
ג/א בית יחזקאל (וייס) עמ' שעא
ג/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/א בית יעקב (בירב)
ג/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' רכח סעיף ג, סי' תכ סעיף כ {לח"מ}
ג/א בית ישחק
ג/א בית מלך (חב"ד) עמ' 26, 29
ג/א בכורי הארץ עמ' 94
ג/א במלכות היהדות עמ' 26
ג/א בן ידיד
ג/א ברור הלכה נדרים ט ע"א ציון ד
ג/א ברור הלכה תענית יא ע"ב ציון א, ב"ק צא ע"ב ציון א
ג/א גבורת יצחק מכות עמ' שכו {לח"מ}
ג/א גביע הכסף ח"ד עמ' יז, סה
ג/א גור אריה בראשית פ' מו הע' 106
ג/א דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' קט
ג/א דברות משה ב"ק ח"ב סי' נח ענף ו
ג/א דברי אמת (תשעט) עמ' תה {לח"מ, מה שיישב בדעת הרמב"ם מסוגיא דפרק החובל}
ג/א דעת הרמב"ם עמ' 99, 411
ג/א דעת כהן עמ' תלז
ג/א דעת תורה במדבר עמ' סא
ג/א הגהות רפ"מ אלטר
ג/א הדר איתמר עמ' רמ
ג/א המוסר והמשפט בישראל פי"א אות ד
ג/א המעין שנה לא גל' א עמ' 27-26
ג/א הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קיח
ג/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כז
ג/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 116, 117, 121
ג/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 44
ג/א התורה והמדינה ח"ז עמ' שה, קובץ יא עמ' קכד
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' כ
ג/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רפג
ג/א וזרח השמש עמ' רז
ג/א זכרון סופרים {המהלך בדרך זו נקרא חוטא} [עיין תשו' הרשב"א סימן תלא, והגהות מהרצ"ח נדרים י]
ג/א זקן אהרן (פריד) עמ' כ
ג/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תיג
ג/א חזון המקרא ח"א עמ' 402 {שלילת הסגפנות}
ג/א חי' הראי"ה
ג/א חי' רעק"א
ג/א חיים ומלך כאן, ודף ט ע"ד
ג/א חיתו ארץ עמ' 59, 139, 158
ג/א חכמת התורה פ' נוח עמ' שפג
ג/א חק לישראל עשיית עושר עמ' 156
ג/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תסב
ג/א יד אהרן או"ח סי' תקעא בהגה"ט
ג/א יד המלך (לנדא)
ג/א יד ישראל ח"ב
ג/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"א {לח"מ}
ג/א יסוד הדעת שיעור כא-כג
ג/א יקב זאב דף קיד ע"ד
ג/א כבוד מלכים (מרגליות)
ג/א לחם משנה הל' תענית פ"א ה"ו {נקרא חוטא}
ג/א ללשונות הרמב"ם
ג/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 120, חכ"ט עמ' 131
ג/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 175 {ענייני הגוף לש"ש}
ג/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 154, 192
ג/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיח
ג/א מאורות הראי"ה לחנוכה ארבע פרשיות ופורים (מהד' תשנה) עמ' קצח {פרישות רעה}
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 42, 44, 320, 322, 348, 358
ג/א מגדל עז עמ' קעג, קעד
ג/א מחנה לויה (תקעט) דף ס ע"ג
ג/א מחנה לויה (תשעד) עמ' רמה, שנד
ג/א מטה אהרן שבועות עמ' קלג {לח"מ}
ג/א מלילות ח"א עמ' 75, 76
ג/א מנחת חינוך ח"ב עמ' ריט {לח"מ}
ג/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תמג {לח"מ}
ג/א מנפת צוף עמ' 836-837
ג/א מעדני ביאורים עמ' קמו
ג/א מעינות האמונה עמ' צח
ג/א מעליות חי"ד עמ' 319-326
ג/א מקדשי השם ח"א עמ' קסא {לח"מ}
ג/א מקור חסד עמ' קיב, תכט
ג/א משיבת נפש עמ' לא
ג/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרנד-תרנה
ג/א משנה כסף (כולי) עמ' כא-כג
ג/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רסג
ג/א משנת משה מו"ק עמ' יט
ג/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 93
ג/א נועם ח"ז עמ' מה, חי"ד עמ' לג {לח"מ}, חכ"ג עמ' נא
ג/א נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ד אות ו
ג/א נפש ישרה עמ' 79-84
ג/א ספרי דבי רב ח"א עמ' קצא
ג/א עבד המלך (תשא)
ג/א עבודת הזבח מעילה סי' ט ס"ק ה {אבי עזרי}
ג/א עבודת הלוי עמ' כ {לח"מ}
ג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריט
ג/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ריג
ג/א עין חנוך עמ' רסג
ג/א על גדות ים התלמוד עמ' 160
ג/א עמודי המחשבה הישראלית עמ' 230 {כדרך כהני ע"ז}
ג/א עץ השדה סי' י הערה ב-ג
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 202
ג/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 217
ג/א פירוש מן על פרקי אבות עמ' שכב
ג/א פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 206
ג/א צל הכסף (פריד תשסג) עמ' ר
ג/א קדשי שעה (יעקבוביץ) עמ' רפה, רצ
ג/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' כג
ג/א קובץ הערות על אבי עזרי
ג/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ג/א קרן פני משה ח"ב
ג/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמח {המצער עצמו תמיד}
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קנב
ג/א שארית הפליטה (לר"ש אביגדור), תשובה בתחלת הספר, אות יד {לח"מ}
ג/א שבילי אשר
ג/א שו"ע הרב או"ח סי' קנה ס"א, הל' נזקי גו"נ ס"ד
ג/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' תרפח
ג/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קא
ג/א שולי הגליון עמ' יד
ג/א שורות העומר עמ' רכא
ג/א שיחות לספר ויקרא עמ' שסג
ג/א של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קכט
ג/א של"ה ח"ב ר"ה סי' קכט
ג/א שלמי נזיר עמ' תלה
ג/א שם יוסף (אליקים) דף ג ע"ד
ג/א שם שלמה (ארדיט) דף לה ע"ב ואילך
ג/א שמחה לאיש (שונשול) דף מד ע"ב-ע"ג {נקרא חוטא}
ג/א שמן למאור (ביימאייל) דף יב ע"ב {נזיר נקרא חוטא}
ג/א שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 349
ג/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115
ג/א שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ג/א שער ראובן (כץ) עמ' רח
ג/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קנז
ג/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קט-קי
ג/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' לב {דרך רעה}
ג/א שפתי מלך
ג/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף רמח
ג/א תורה ודעת (דרוק)
ג/א תורה תמימה במדבר פ' ו אות פד
ג/א תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 138
ג/א תורת מיכאל עמ' קצו {לח"מ}
ג/א תחומין חי"ג עמ' 221, חט"ז עמ' 274, 277-279
ג/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שיט
ג/א תפארת ציון (ריבקין) סי' טז אות א
ג/ב אוצר המאמרים (תשס) עמ' מד, מח, מט
ג/ב אוצר התולדות עמ' רו {יכוון בכל לש"ש}
ג/ב אורות הרמב"ם
ג/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 213-214
ג/ב אמרי דוד (שליסל) דף א ע"א וע"ד והסכמת ר"מ גרינוולד {דרך המלך}
ג/ב אפוד בד דף יב ע"ג
ג/ב ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מ-מא
ג/ב באור המלך
ג/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כט פסוק א
ג/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק מב פסוק יט
ג/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק א פסוק ז
ג/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כה פסוק ל, פרק לה פסוק ד
ג/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' ט, תנ
ג/ב בגדי נהורין ח"ב עמ' קצא
ג/ב בין השורות עמ' רפט
ג/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' קנט
ג/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ב בית יעקב (בירב)
ג/ב בית יצחק (ויינברגר) עמ' שלג
ג/ב בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קכו
ג/ב בריתי יעקב ח"א עמ' שנה
ג/ב גבורות אליהו או"ח סי' ד אות ד
ג/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שסז
ג/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שעט
ג/ב דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה פ
ג/ב דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כו, קנא, מועדים (תשנט) עמ' לד
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דברי שלמה (אסרף)
ג/ב דעת הרמב"ם עמ' 102, 466
ג/ב דרך המלך (רפפורט)
ג/ב דרכי איש דף נא ע"ב
ג/ב דרשות באר יצחק עמ' קלב
ג/ב דרשות מהר"ם בריסק עמ' יד
ג/ב דרשות שמן רוקח עמ' צו
ג/ב הליכות עולם (דובער)
ג/ב הר יראה (פינקל) עמ' נה-נו, קעח
ג/ב הרמב"ם והלכותיו
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 43, 45, 86
ג/ב זמן חרותנו עמ' 104
ג/ב חידושין על התורה לרבנו תם עמ' ריז
ג/ב חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' שצ
ג/ב חיתו ארץ עמ' 59 {הגהמ"י}
ג/ב חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 164, קסח
ג/ב חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יח ע"א
ג/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' של
ג/ב יבין שמועה (לעוו) עמ' תקנו
ג/ב ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרטו
ג/ב יסוד הדעת שיעור כד
ג/ב כטל אמרתי עמ' רלט
ג/ב להורות נתן דברים עמ' לח
ג/ב להורות נתן מועדים ח"א עמ' קח
ג/ב להורות נתן על התורה ח"ב עמ' קנז, ח"ג עמ' מז, רמא
ג/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 28
ג/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיח
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 212, 347
ג/ב מגדל עז עמ' קעג, קעד
ג/ב מגילת סמנים עמ' עג
ג/ב מדרכי הכרם ח"ג עמ' 304
ג/ב מוסר ודעת
ג/ב מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' נז
ג/ב מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' קפא
ג/ב מעינות האמונה עמ' קלח
ג/ב מצות ראיה עמ' קלט
ג/ב מראה איש ח"ב עמ' כב
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משנה הלכות ח"ה סי' רצט, ח"ז סי' רמא
ג/ב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רעז
ג/ב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' מט, רצג
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 107
ג/ב מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' כז
ג/ב מתנת חיים - מועדים עמ' רכג
ג/ב מתנת חיים ימים נוראים עמ' קמו
ג/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעה {כל מעשיך יהיו לש"ש}
ג/ב נועם אלימלך (מוהר"ק) מבוא עמ' 75 {אכילה לעבודת ה'}
ג/ב נועם אליעזר בראשית עמ' מה, פב, קנז, קעח, רי, רלד, רסה, שז, שמד
ג/ב נועם אליעזר שמות עמ' לד, קפז, רכו-רכז, רפט-רצ
ג/ב נזר הקדש (קפלן)
ג/ב נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רצ-רצא
ג/ב נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' קנז {כדי שתהיה נפשו ישרה}
ג/ב נפש ישרה עמ' 85-88
ג/ב נתן פריו ערבי פסחים עמ' נח
ג/ב ס' משלי בדברי חז"ל עמ' רל
ג/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פד
ג/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פג
ג/ב עין חנוך עמ' רסג [מקורו בתוספתא ברכות פ"ד]
ג/ב עלי עין עמ' קח
ג/ב עלי שור ח"א שער ד מאמר ט פרק ב
ג/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 188
ג/ב ערוגת הבושם (הצרפתי)
ג/ב צהר גל' א עמ' 36
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שג
ג/ב קול מבשר (ראטה) ח"ב סי' מג עמ' פח
ג/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ג/ב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' רעה
ג/ב ר"י קארו - קובץ עמ' שסא
ג/ב רנת יעקב עמ' רעב
ג/ב רנת יצחק על נפש החיים עמ' יא
ג/ב רנת יצחק תפלה עמ' קמז
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ב
ג/ב של"ה ח"ג קדושים אות כט
ג/ב שמחת מרדכי עמ' לט
ג/ב שמע שלמה (תווינא) עמ' סט-ע
ג/ב שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ג/ב שער המלך (שושן) עמ' ל
ג/ב שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות א
ג/ב שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' תצא
ג/ב שרשים במועדות עמ' יד
ג/ב תורה ודעת (דרוק)
ג/ב תורה שלמה בראשית פ"ח אות סג
ג/ב תורת אביגדור ח"א עמ' מז
ג/ב תורת מהרי"ם במדבר עמ' ט, יח, מח, סו
ג/ב תורת מהרי"ם בראשית עמ' קטו, קלט, קסג, קסה
ג/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' צא
ג/ב תורת מנחם ח"ט עמ' 39, 88, חט"ו עמ' 257, חי"ט עמ' 309, חכ"ב עמ' 230 {צריך האדם שיכוין לבו וכל מעשיו כולם לידע את ה' בלבד כו' שבתו וקומו ודיבורו כו' אכילה ושתי' וכו'}
ג/ב תורת מנחם חכ"ז עמ' 173
ג/ב תורת מנחם חל"ג עמ' 466
ג/ב תורת מנחם חע"ב עמ' 15 {צריך האדם שיכוון לבו וכל מעשיו כולם לידע את השם וכו'}
ג/ב תפארת נתן עמ' קכז
ג/ג אהל שרה לאה עמ' תתיב
ג/ג אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רנה, רסט
ג/ג אור המאיר (עוזיאל) עמ' ד
ג/ג אור השמש (בנדר) עמ' יד
ג/ג אור מאיר (חדש) ח"א עמ' ריד {בכל דרכיך דעהו}
ג/ג אור שמח
ג/ג איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 258
ג/ג אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפט הערה נ
ג/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ב עמ' כו
ג/ג אסיפת שמועות חנוכה ופורים עמ' עה
ג/ג אסיפת שמועות תשרי עמ' רד
ג/ג ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מ-מא
ג/ג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שפו
ג/ג אש דת (אסאד) עמ' קס, קפא, רכח, רלט
ג/ג אשל הגדולים (על שם הגדולים) עמ' נה
ג/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק א פסוק ג, פרק ו פסוק ו {נקרא עובד את ה' תמיד}
ג/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כה פסוק ל, פרק לה פסוק ד
ג/ג באר משה (אפשטיין) דברים עמ' ע, עה
ג/ג באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' בהר סי' ב אות ב
ג/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנה
ג/ג בן מלך - חכמה ומוסר עמ' רצז
ג/ג בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' סז הערה 78 {ישים על לבו, שיהא גופו שלם וחזק, כדי שתהיה נפשו ישרה לדעת את ה' וכו'}
ג/ג בצור ירום ח"ה עמ' עא הערה 1
ג/ג בצור ירום ח"ז עמ' רנט הערה 116
ג/ג בצור ירום ח"ט עמ' רנ הערה 116
ג/ג ברכת אברהם (קליין) ח"ב עמ' נח
ג/ג ברכת הריח ח"ב עמ' קכו
ג/ג ברכת משה (הגר) עמ' כד, מז, קנ, רלו
ג/ג בתורתו יהגה ח"א עמ' רעב, תי
ג/ג בתורתו יהגה ח"ב עמ' שצט {אולי יהיה חכם וגדול בישראל}
ג/ג גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' קעו {ערך המעשה כערך המחשבה}
ג/ג דברות משה שבת ח"א סי' כו הערה פ
ג/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' כו
ג/ג דברי יואל ויקרא ח"ב עמ' שצו
ג/ג דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' רט
ג/ג דברי נפתלי (הלברשטם, תשנה) פ' משפטים עמ' רל {בכל דרכיך דעהו}
ג/ג דברי שלום (גולדנברג) פ' משפטים דף ס ע"ב
ג/ג דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' שיח {ת=מטרת עניין הבנים}, ח"ג עמ' צו {צריך לשמור על הגוף}
ג/ג דעת שבת עמ' נז, תמח
ג/ג דרך ה' השלם עמ' מז - מראה דרך, רכח - דרך לחיים, שנד - מראה דרך, שנו - דרך לחיים
ג/ג דרשות באר יצחק עמ' קיח
ג/ג דרשות מהר"ם שיק עמ' סה
ג/ג דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שפט {עובד ה' תמיד}
ג/ג האיר ממזרח משלי עמ' כז-כח {בכל דרכיך דעהו}
ג/ג הישר והטוב עמ' שעא
ג/ג הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קי
ג/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 74
ג/ג התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 26
ג/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שלה
ג/ג זכרון אליעזר עמ' צב
ג/ג זכרון משלי עמ' ס
ג/ג זמן חרותנו עמ' 22, 104
ג/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות ד, הדרן אות טו, כו
ג/ג חי' תורה בהל' גניבה (קפלן) עמ' 17
ג/ג חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' צה, שצ
ג/ג חיתו ארץ עמ' 141
ג/ג חכמת התורה ואתחנן עמ' תכה
ג/ג חכמת התורה פ' בראשית עמ' פב, לך לך עמ' רעב
ג/ג חכמת התורה פ' בשלח עמ' תרמט
ג/ג חמודי צבי בראשית עמ' רפ
ג/ג חמודי צבי ויקרא עמ' רכא
ג/ג חמודי צבי שמות עמ' שצו
ג/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תקפז, ח"ג עמ' 11, ח"ד עמ' קה, קיד, של
ג/ג יד לרמב"ם עמ' 23
ג/ג יד פשוטה אהבה עמ' רעג
ג/ג יחל ישראל אבות ח"ד עמ' קע
ג/ג ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תרטו
ג/ג יסוד הדעת שיעור כד
ג/ג כרם יהושע (ולרשטיין) דף נא ע"א
ג/ג כתב אמת ח"ג עמ' שנד {שינה לש"ש}
ג/ג כתבי מא"ה עמ' נב {אלא ישים אל לבו שיהי' גופו שלם וחזק כדי שתהי' נפשו ישרה לדעת את ה'}
ג/ג כתונת פסים (תשמה) עמ' 63
ג/ג כתונת פסים (תשעא) עמ' עא
ג/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שפב {רעב וחולה לא יכול להבין}
ג/ג לדוד עד עולם עמ' 211
ג/ג להורות נתן דברים עמ' כא, קי
ג/ג להורות נתן דברים עמ' פד {בכל דרכיך דעהו}
ג/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' שמט, ח"ה עמ' קסד, רפו
ג/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' סו {בכל דרכיך דעהו באכילה}, שלא, תקא
ג/ג להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שכז {בכל דרכיך דעהו}
ג/ג לקוטי שיחות ח"ב עמ' 692, ח"ג עמ' 907
ג/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 188 {עובד ה' תמיד}
ג/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 135 {עובד ה' תמיד}
ג/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 106 {שנתו - עבודה}
ג/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 26 {אולי יהיה חכם}
ג/ג לקט אמרי קודש (בעלז) שמות עמ' מא
ג/ג לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שע
ג/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיח
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 114, 314
ג/ג מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' רעו
ג/ג מגדל עז עמ' קעג, קעד
ג/ג מגילת סמנים עמ' עג
ג/ג מדרכי הכרם ח"ג 62, 294, 304, 319
ג/ג מדרש החיים (אפשטיין) מאמר ח אות ב עמ' 113
ג/ג מוסר ודעת
ג/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ו
ג/ג מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' קכג
ג/ג מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' קלט
ג/ג מקור חסד עמ' קי
ג/ג משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' עז, קד, קיא
ג/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 107
ג/ג מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' כז
ג/ג מתנת חיים - מועדים עמ' רכג
ג/ג מתנת חיים ימים נוראים עמ' צ
ג/ג נועם אליעזר שמות עמ' לד, קפז, רכו-רכז, רפט-רצ
ג/ג נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רצ-רצא
ג/ג נטעי אשל בראשית עמ' קלח
ג/ג נפש ישרה עמ' 89-93
ג/ג ס' חסידים (תשעח) עמ' נ
ג/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פד
ג/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פג
ג/ג עקדת משה ח"ב עמ' ריז
ג/ג פאר יעקב ח"א עמ' קנט, ח"ב עמ' תשסח
ג/ג פנינים על התורה ומועדים עמ' סג
ג/ג פרי צדיק (ר' צדוק) ר"ח שבט אות א, ב, משפטים אות ו, הבדלה, ויקהל אות ח, תזריע אות ט, נשא אות א {אם ישן לדעת כדי שתנוח דעתו עליו וכו' ואמרו וכל מעשיך יהיו לשם שמים}
ג/ג צהר גל' י עמ' 208, 213
ג/ג קדושת יצחק עמ' יז
ג/ג קובץ שעורים וחדושי תורה (כהנמן) עמ' ע
ג/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' פח
ג/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמה, ח"ב עמ' קמג
ג/ג קרן פני משה ח"א עמ' קט
ג/ג ר"י קארו - קובץ עמ' שסא
ג/ג רנת יעקב עמ' רנג, רעב
ג/ג רץ כצבי על חדשי השנה עמ' תעא
ג/ג שארית אהרן עמ' קמ
ג/ג שארית נתן (לוברט)
ג/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רכג, תקח
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' קנה ס"א, סי' קנו ס"ב
ג/ג שיחות לספר במדבר עמ' קעז-קעח {שיהיה חזק לדעת את ה'}
ג/ג שיחות לספר דברים עמ' סו {שיהיה חזק לדעת את ה'}
ג/ג של"ה ח"ג קדושים אות כט
ג/ג שם אליעזר דף לה ע"ד, צד ע"ג
ג/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115, 136
ג/ג שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ג/ג שער המלך (שושן) עמ' ל
ג/ג שערי אורה (מילר) ח"א עמ' כז
ג/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' כו אות א
ג/ג שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' רכג, תקח
ג/ג שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' תנה, תצא
ג/ג שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שיט
ג/ג שרשים במועדות עמ' יט
ג/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רצא
ג/ג תורה ודעת (דרוק)
ג/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' צא
ג/ג תורת מנחם ח"ט עמ' 39, 88, חט"ו עמ' 257, חי"ט עמ' 309, חכ"ב עמ' 230 {נמצא כו' כל ימיו עובד את ה' תמיד כו' בכל דרכיך דעהו}
ג/ג תורת מנחם ח"י עמ' 74 {אפילו בשעה שהוא ישן כו' נמצאת שינה שלו עבודה למקום ברוך הוא}
ג/ג תורת מנחם חכ"ז עמ' 173
ג/ג תורת מנחם חל"ג עמ' 252, 358, 466, חל"ד עמ' 163 {הקדים משנת "וכל מעשיך" לפני הפסוק}
ג/ג תורת מנחם חל"ז עמ' 142 {א"א שיבין בחכמה אם הוא חולה}
ג/ג תורת מנחם חל"ט עמ' 421, ח"מ עמ' 215
ג/ג תורת מנחם חמ"ט עמ' 128, 362 {בכל דרכיך דעהו}
ג/ג תורת מנחם חנ"ג עמ' 170
ג/ג תורת מנחם חס"ב עמ' 201 {המהלך בדרך זו כל ימיו עובר את ה' תמיד אפי' בשעה שנושא ונותן וכו'}
ג/ג תורת מנחם חס"ז עמ' 122 {בכל דרכיך דעהו}
ג/ג תורת מנחם חע"ב עמ' 303, 337 {אי אפשר שיבין וישתכל בחכמות והוא רעב וחולה וכו'}
ג/ג תורת משה (אלשיך) דברים עמ' רלט
ג/ג תניא רבתי ח"א עמ' 72


ד/14 הלכות דעות פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ דעת ישראל
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מדות ודעות
ד/רה"פ מוסר השכל
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ד/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ד/רה"פ עבודת המלך
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שבעה כוכבי לכת
ד/רה"פ שלמי מרדכי
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ שערי דעה (סופר)
ד/רה"פ שפת מלך
ד/א אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' שיח
ד/א אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' שיח {לא הזכיר איסור בדברים הרעים}
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קסד
ד/א אוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רלד
ד/א אוצרות הרמב"ם
ד/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תנב {האוכל כיאות יהיה בריא}
ד/א אור הישר
ד/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 314
ד/א אור שמח
ד/א אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 14, רות עמ' 346
ד/א אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' ז
ד/א אסופת מערכות עה"ת ח"ב עמ' מג, ח"ג עמ' קפא, ח"ד עמ' רצא
ד/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ה ברכת אברהם אות כז {אל ישהה נקביו}
ד/א באור המלך
ד/א באמונה שלמה עמ' שלג
ד/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' ע
ד/א בגדי שרד (רוזנברג) עמ' 244 {זהירות ממאכלים לא בריאים}
ד/א בטיחות הבניה בהלכה עמ' 12
ד/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנו
ד/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/א בית יעקב (בירב)
ד/א בנין אפרים עמ' רנח-רנט
ד/א בנין עולם (ת"ת) עמ' יז
ד/א בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' סה הערה 75 {היות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' וכו'}
ד/א בצור ירום (תשפ) חי"ד עמ' פד {הואיל והיות הגוף בריא ושלם מדרכי ה' הוא לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף ולהנהיג עצמו בדברים המברין והמחלימים}
ד/א ברוך אומר חו"מ עמ' קנא
ד/א ברור הלכה מכות טז ע"ב ציון ז
ד/א גבורות אליהו או"ח סי' ד אות ח
ד/א גביע הכסף ח"ג עמ' רטו {הסתכנות לצורך פרנסה}
ד/א גביע הכסף ח"ד עמ' קפט {יאכל רק אם ירעב}
ד/א דברות אליהו ח"ג עמ' קכד {חובת שמירת הבריאות}
ד/א דברות אליהו ח"ה עמ' מט {שביתת רעב}
ד/א דברות אליהו ח"ו עמ' קצה {איסור לעשן}
ד/א דברות משה נדה וטהרות עמ' קלט, רעט {לפיכך צריך להרחיק אדם עצמו מדברים המאבדין את הגוף}
ד/א דברי יואל מועדים ח"א עמ' רעט, רפט {מצוה להשתדל ברפואות}
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קלב
ד/א דברי תורה (שפירא) ח"ד סי' צב {בריאות הגוף}
ד/א דעת ומחשבה
ד/א דעת תורה בראשית עמ' רד
ד/א דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמט
ד/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רמז
ד/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 288
ד/א הישר והטוב עמ' קעח
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 39, 54
ד/א התורה והמדינה ח"ז עמ' שו, קובץ יא עמ' קו {לח"מ}, קיז
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' רא, שלה
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרכד
ד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' נ
ד/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות א, הדרן אות כו
ד/א חוקת עולם עמ' 423
ד/א חזק יד
ד/א חי' עזיאל עמ' 65
ד/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקפז, ח"ד עמ' קעג, תפה, של
ד/א יד המלך (לנדא)
ד/א יד פשוטה אהבה עמ' רצב
ד/א יחוה דעת ח"ה עמ' קפא
ד/א ילקוט דברי אסף עמ' קצ
ד/א ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' רסג
ד/א יסוד הדעת שיעור כה
ד/א יסודי הצדקה עמ' 53
ד/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תסח
ד/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רמז
ד/א להוגה דעות
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' כז
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' צו
ד/א לקוטי שיחות ח"ג עמ' 806, חכ"ג עמ' 53
ד/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 269
ד/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 176
ד/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 327
ד/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 236
ד/א מבוא למשנה תורה עמ' 165
ד/א מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' קנז
ד/א מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/א מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שב
ד/א מוריה גל' קסא עמ' קיט
ד/א מכלול גל' טו עמ' 67-68
ד/א מנורת המאור נר ו כלל א ח"א פ"ג (סי' שטז)
ד/א מנחת יהודה (בוים) חלק האגדה דף יח ע"ג
ד/א מעשה רקח
ד/א מצות ביקור חולים סי' יז אות ב {ירחיק עצמו מדברים המאבדים}
ד/א משאת כפי עמ' סז
ד/א משנה הלכות ח"ח סי' כא, ח"ט סי' קסא {אכילת דברים בריאים}, מהדו"ת ח"ג עמ' שסז, ח"ד עמ' רפז
ד/א משנה כסף (כולי) עמ' כד [עי' הלכות מאכלות אסורות פי"ז הלכה לא]
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת יעקב נזיקין עמ' רפח
ד/א משנת פקוח נפש סי' מ אות ב
ד/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 96
ד/א מתנת חיים קנינים עמ' צ {להתאוות לדברים שהגוף צריך להם}
ד/א נהרות איתן ח"א עמ' רסד
ד/א נועם אליעזר בראשית עמ' יט
ד/א נועם אליעזר שמות עמ' לד
ד/א נועם חי"ד עמ' שיג
ד/א נותן טעם לשבח עמ' 128
ד/א נפש ישרה עמ' 94-99
ד/א נשמת אברהם ח"א עמ' עט, רעט, ח"ה עמ' קמט
ד/א ס' חסידים (תשעח) עמ' קכז
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 199
ד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' עג
ד/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עה
ד/א עלה לתרופה
ד/א עץ השדה סי' ז הערה כ
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 202
ד/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 217
ד/א ערבי נחל (תשנא) ח"ד עמ' מז {לאכול רק מה שמחזק את הגוף}
ד/א צהר גל' ו עמ' 11, גל' י עמ' 205
ד/א צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/א קובץ על יד ח"א
ד/א קרן פני משה ח"ב
ד/א רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ז הלכה א
ד/א רפואה והלכה (שילת) עמ' 33
ד/א רץ כצבי על חדשי השנה עמ' תעא
ד/א שו"ע הרב או"ח סי' קנה ס"א
ד/א שיחות לספר במדבר עמ' קעו
ד/א שירת דוד (תשסז) עמ' תקלה {מדרכי ה'}
ד/א שם טוב
ד/א שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א-ב
ד/א שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ד/א שער המלך (שושן) עמ' לא
ד/א שער ראובן (כץ) עמ' רח {בריאות - מדרכי ה'}
ד/א שרשים במועדות עמ' טו
ד/א תורה ודעת (דרוק)
ד/א תורת מנחם ח"ב עמ' 308, ח"ג עמ' 62, 357, ח"ח עמ' 37, ח"י עמ' 135, חי"א עמ' 55, 222, 256, חי"ב עמ' 144, חי"ד עמ' 259, חט"ו עמ' 14, חי"ז עמ' 107, ח"כ עמ' 58 {היות הגוף בריא ושלם מדרכי (עבודת) ה' הוא}
ד/א תורת מנחם חכ"ז עמ' 245
ד/א תורת מנחם חל"ב עמ' 387 {מדרכי ה'}, חל"ג עמ' 191 {אכילה ושתיה}, חל"ד עמ' 180 {מדרכי ה'}
ד/א תורת מנחם חל"ו עמ' 302
ד/א תורת מנחם חל"ח עמ' 324, ח"מ עמ' 215
ד/א תורת מנחם חמ"ו עמ' 162, 346
ד/א תורת מנחם חמ"ח עמ' 333, חמ"ט עמ' 54
ד/א תורת מנחם חנ"א עמ' 203, חנ"ג עמ' 265
ד/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 85, 191, חנ"ז עמ' 121
ד/א תורת מנחם חס"ד עמ' 433, חס"ה עמ' 58 {היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא}
ד/א תורת מנחם חס"ז עמ' 175 , חס"ט עמ' 256 {היות הגוף בריא ושלם מדרכי(עבודת) ה' הוא}
ד/א תורת מנחם חע"א עמ' 188 {היות הגוף בריא ושלם מדרכי(עבודת) השם הוא}
ד/א תחומין חכ"ב עמ' 120-121
ד/א תניא רבתי ח"א עמ' 72, ח"ב עמ' קפה
ד/ב אדני היד החזקה (גם בהשמטות)
ד/ב אור שמח
ד/ב אורות הרמב"ם
ד/ב ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ד עמ' קיט {יפחות רבע משבעו}
ד/ב באור המלך
ד/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' קנט, רסב
ד/ב בן ידיד
ד/ב ברוך מבנים (ירושלמי) פרשת משפטים דף לא ע"ד {לא ימלא כריסו}
ד/ב ברור הלכה ברכות כג ע"ב ציון ו
ד/ב גבורות אליהו או"ח סי' ד אות ח, י
ד/ב גביע הכסף ח"ד עמ' קפט {אכילה גסה}
ד/ב גוילי אפרים עמ' קפט
ד/ב דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמט
ד/ב הר המלך ח"ח עמ' עד
ד/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רנז
ד/ב חזק יד
ד/ב חי' עזיאל עמ' 66
ד/ב טהרת יו"ט ח"ג עמ' קלב
ד/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקלב
ד/ב יד פשוטה אהבה עמ' רצא
ד/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' שכד
ד/ב כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ב להורות נתן על התורה ח"ג עמ' נט
ד/ב לקט שכחה ופאה (מוניזון, תרסב) מאמר קכג {יאכל פחות}
ד/ב מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/ב מי מרום חי"ג עמ' קמג {לא יאכל אדם עד שתתמלא כרסו)
ד/ב מכלול גל' טו עמ' 68-72
ד/ב משנה הלכות ח"ח סי' כא
ד/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 96, 104
ד/ב נועם חי"ד עמ' רכז
ד/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יג אות לב
ד/ב נפש ישרה עמ' 100
ד/ב נשמת אברהם ח"א עמ' עט
ד/ב נתיבות שלום (למפרט)
ד/ב סדר משנה (בוסק')
ד/ב עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רמד {יניח מעט כדי שבעו}
ד/ב עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קעד {יניח מעט כדי שבעו}
ד/ב עיוני הלכות ח"ב עמ' תקכה
ד/ב עין איה ברכות מ ע"א אות כט {מפרש "מקפה" מלשון "מקפה של גריסין" - מעט}
ד/ב עין חנוך עמ' רסג
ד/ב עלה לתרופה
ד/ב עץ השדה סי' ז הערה כ
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 202
ד/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 217
ד/ב פי' מגילת אסתר לרמב"ם עמ' כא הערה קמח
ד/ב פרפרת התורה עמ' פט
ד/ב קרבן משה עמ' רנח
ד/ב רנת יצחק מלכים עמ' רא {יפחת כרבע משביעתו}
ד/ב רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קלט
ד/ב שם טוב
ד/ב שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ב-ג
ד/ב שמע שלמה (תווינא) עמ' רב
ד/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצג
ד/ב תורה ודעת (דרוק)
ד/ב תחומין ח"ו עמ' 28
ד/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' קצא
ד/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' שצא
ד/ב תניא רבתי ח"ב עמ' קפה
ד/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' רצד
ד/ג אור צהיר
ד/ג אור שמח
ד/ג אורות הרמב"ם
ד/ג אם הבנים
ד/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' רסב
ד/ג בן ידיד
ד/ג ברור הלכה סנהדרין יז ע"ב ציון ג
ד/ג בתורתו יהגה ח"ב עמ' רסה {לעולם כשיאכל אדם ישב במקומו}
ד/ג גבורות אליהו או"ח סי' ד אות ח
ד/ג הדרש והעיון במדבר סי' קצב {אוכל בישיבה}
ד/ג המאיר לארץ
ד/ג זכרון סופרים {לעולם כשיאכל אדם ישב במקומו} [עיין מש"כ לקמן פ"ה ה"ב]
ד/ג חזק יד
ד/ג חי' עזיאל עמ' 66
ד/ג חיים ומלך
ד/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שמב
ד/ג מאורי המועדים עמ' עד {ישב במקומו}
ד/ג מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/ג מכלול גל' טו עמ' 72-74
ד/ג מעין חיים ח"ג עמ' קיד, ח"ד עמ' רטו, ח"ה עמ' נ
ד/ג משנת משה מו"ק עמ' לד
ד/ג משרת משה (עטייה)
ד/ג נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות כו
ד/ג נפש ישרה עמ' 100
ד/ג עלה לתרופה
ד/ג צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/ג רנת יצחק יהושע עמ' שסא {ישב במקומו ולא יהלך}
ד/ג שארית נתן (לוברט)
ד/ג שבילי אשר
ד/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' פב {מרחץ}
ד/ג שירת הפסח אות מז {ישב במקומו}
ד/ג שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ג
ד/ג תורה ודעת (דרוק)
ד/ד ארצות החיים סי' א ארץ יהודה אות א {בסוף הלילה}
ד/ד באור המלך
ד/ד בית אהרן וישראל גל' לב עמ' כ, גל' לד עמ' קלג, גל' לה עמ' קכד {מעשה רקח}
ד/ד בית הבחירה על אבות עמ' 115
ד/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' קע, רסב
ד/ד בצור ירום חי"א עמ' לג
ד/ד בתורתו יהגה ח"א עמ' רסט-רע
ד/ד דולה ומשקה פורים עמ' לב
ד/ד דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמט
ד/ד זכרון סופרים {ויהיו בסוף הלילה וכו'} [ברכות סב ע"ב, ועיין ארצות החיים ריש סימן א]
ד/ד חזק יד
ד/ד חי' עזיאל עמ' 66
ד/ד חיים ומלך
ד/ד חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' רכח
ד/ד חיתו ארץ עמ' 141 {חיים ומלך, עלים לתרופה}
ד/ד יד ישראל ח"א
ד/ד להוגה דעות
ד/ד להורות נתן אבות עמ' רפד
ד/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 66
ד/ד מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/ד מילי דשמיא עמ' עו {כ"ד שעות}
ד/ד מכלול גל' טו עמ' 74-75
ד/ד מעשה רקח
ד/ד משיבת נפש עמ' רכ
ד/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קכג
ד/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 104
ד/ד מתנת חיים קנינים עמ' קמא, קנג {שיעור השינה}
ד/ד נהרות איתן ח"א עמ' רסד
ד/ד נוכח השלחן (הכהן) עמ' ר
ד/ד נועם ח"ט עמ' רלט, רנב
ד/ד נטעי אשל בראשית עמ' רמד
ד/ד נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' רנב {שמונה שעות שינה}
ד/ד נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' שס {צריך לישן ח' שעות ביום}
ד/ד נפש ישרה עמ' 101
ד/ד ס' השבי"ט עמ' פא
ד/ד ספרי הפרדס ח"ב עמ' קיח
ד/ד עלה לתרופה
ד/ד עלי שור ח"ב עמ' רמד
ד/ד עללת הבציר דף ל ע"ב {שמונה שעות שינה}
ד/ד עץ הדעת טוב (תשסח) עמ' רעה {לישן 8 שעות}
ד/ד פד"ר חי"ב עמ' 272
ד/ד פירות מפוזרין עמ' ו
ד/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' קכ
ד/ד קובץ על יד ח"א
ד/ד ראש דברך עמ' קעד
ד/ד שיחות לספר במדבר עמ' קעט {שמונה שעות}
ד/ד שיחות לספר ויקרא עמ' שסג {שמונה שעות}
ד/ד שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ד
ד/ד שרי המאה ח"ב עמ' 10
ד/ד תולדות הגר"א עמ' נו {שמונה שעות}
ד/ד תורה ודעת (דרוק)
ד/ד תורת מנחם ח"ד עמ' 216 {זמן שינה שמונה שעות}
ד/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 184
ד/ה אוצרות הרמב"ם
ד/ה אור אברהם (זוועהיל) עמ' ג
ד/ה אור שמח
ד/ה אורות הרמב"ם
ד/ה ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ד עמ' קיט {ארבע שעות אחר אכילתו}
ד/ה באר לחי ראי עמ' עב
ד/ה דבר טוב עמ' שעג {על פניו או על ערפו}
ד/ה דברי ירמיהו
ד/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רטו
ד/ה דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמט
ד/ה ויקח אברהם [אמר יוסף דף א ע"ג]
ד/ה ולאשר אמר (תשמא) עמ' מה
ד/ה זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פא
ד/ה חזק יד
ד/ה חי' עזיאל עמ' 67
ד/ה חיתו ארץ עמ' 141
ד/ה יד ישראל ח"ב
ד/ה להוגה דעות
ד/ה מאורות האריז"ל עמ' רב [שער הכוונות דף נב ע"ד]
ד/ה מאורות הדף היומי ח"ב עמ' רנד {סיגריות ושומן}
ד/ה מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/ה מכלול גל' טו עמ' 75-77
ד/ה מעשה רקח
ד/ה משנה כסף (כולי) עמ' כד
ד/ה נחלת צבי (פאליי) עמ' צ, רנו
ד/ה נפש ישרה עמ' 101-102
ד/ה ספרי הפרדס ח"ב עמ' קכ
ד/ה עלה לתרופה
ד/ה ערבי נחל (תשסד) ח"ג עמ' מב
ד/ה קונטרס איש אטר (בתוך מס' תפילין עם באור רשי"ח קנייבסקי) אות מא
ד/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' יט
ד/ה שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"ב עמ' קפז
ד/ה של"ה ח"א מס' חולין סי' קעב
ד/ה של"ה ח"ב חולין סי' קעב
ד/ה שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ד
ד/ה שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרנד {על ערפו}
ד/ה תורה ודעת (דרוק)
ד/ה תניא רבתי ח"א עמ' 55
ד/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רפט
ד/ה תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 67
ד/ו אמר יוסף (אלקלעי) דף נז {מעשה רקח}
ד/ו בן ידיד
ד/ו ברית הלוי השלם
ד/ו דברי ירמיהו
ד/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' עתר
ד/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רסו
ד/ו חזק יד
ד/ו כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ו מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/ו מכלול גל' טו עמ' 77-79
ד/ו מקור חסד עמ' תקכב
ד/ו נפש ישרה עמ' 103
ד/ו עלה לתרופה
ד/ו שולי הגליון עמ' יד
ד/ו שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א
ד/ו תורה ודעת (דרוק)
ד/ז אנצי"ת ע' ביצה (א) הע' 318
ד/ז בית אהרן וישראל גל' לז עמ' נג
ד/ז ברית הלוי השלם
ד/ז דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 289
ד/ז הרמב"ם ותורתו ח"א
ד/ז חיתו ארץ עמ' 152 {עלים לתרופה}
ד/ז מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/ז מכלול גל' טו עמ' 79-80
ד/ז מעשה רקח
ד/ז משנה הלכות ח"ז סי' קנח, ח"י סי' ריז
ד/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 298
ד/ז עלה לתרופה
ד/ז שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א
ד/ז תורה ודעת (דרוק)
ד/ח אהל דוד (קהן) ח"ב רות פ"ב פס' יד
ד/ח אהל דוד (קהן) ח"ו הושע פ"ד פסוק ה
ד/ח אור שמח
ד/ח איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 640 {ימות הגשמים}
ד/ח האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קכח {בימות החמה וכו' ואוכל את החומץ}
ד/ח חי' עזיאל עמ' 67
ד/ח מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/ח מכלול גל' טו עמ' 80-82
ד/ח מצות ראיה עמ' טו
ד/ח נפש ישרה עמ' 104
ד/ח עין חנוך עמ' רסג
ד/ח עלה לתרופה
ד/ח פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {שפסק כיש אומרים}
ד/ח צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/ח שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א, ט
ד/ח תורה ודעת (דרוק)
ד/ט אוצר המלך
ד/ט אור שמח
ד/ט אמונת עתיך גל' 103 עמ' 29-30
ד/ט ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ד עמ' קיט {כרוב}, קכ {פול ועדשים, בצלים ושומים}
ד/ט בית יחזקאל (וייס) עמ' רסג, שפט
ד/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ט בן ידיד
ד/ט ברור הלכה ב"ק פב ע"א אחרי ציון ה
ד/ט ברור הלכה נדרים לא ע"א ציון א פסקה ב {שום}
ד/ט ברית הלוי השלם
ד/ט דברות משה ברכות עמ' רכד {יש מאכלות שהם רעים ביותר עד מאד וראוי לאדם שלא לאוכלן לעולם}
ד/ט דברי חן (נתנזון) דף כז ע"ג-ע"ד
ד/ט הגהות רפ"מ אלטר
ד/ט הלכות עולם (קאראסיק) ברכות יז ע"ד {חרדל}
ד/ט זכרון סופרים [עיין כרם שלמה או"ח סימן ר"פ שציין לפירוש המשניות להרמב"ם פ"ח מנדרים, ועיין גם הגהות רש"ש נדרים לא]
ד/ט חי' עזיאל עמ' 67
ד/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתקמח
ד/ט כבוד מלכים (מרגליות)
ד/ט לקוטי סופר ח"ב דף ס ע"ב
ד/ט לקוטי שיחות חל"ג עמ' 72 {חציר בצלים ושומים}
ד/ט מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קא
ד/ט מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/ט מחקרי ארץ טור ה סי' יא
ד/ט מכלול גל' טו עמ' 82-85
ד/ט מעט צרי
ד/ט מעשה רקח
ד/ט מרכה"מ אלפ'
ד/ט משנה הלכות ח"ד סי' עז, ח"ה סי' רנד, מהדו"ת יו"ד עמ' יט
ד/ט נפש ישרה עמ' 105-106
ד/ט עלה לתרופה
ד/ט פאת שדך יו"ד עמ' שמז
ד/ט פסקי אליהו ח"א עמ' יב
ד/ט צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/ט קרן הצבי מצוה ב אות יח
ד/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שכב
ד/ט שאילת משה עמ' שפח
ד/ט שולי הגליון עמ' יד
ד/ט שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' קמח
ד/ט שם יוסף (אליקים) דף ד ע"ג
ד/ט שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א
ד/ט תהלה לדוד (והרמן) פ"קד פסוק יד הערה ד
ד/ט תורה ודעת (דרוק)
ד/טו דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' רט, שפו {אכילה גסה}
ד/י אבן פינה (נשר) עמ' צב
ד/י ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ד עמ' קכ {תמרים}
ד/י בית יחזקאל (וייס) עמ' רסג
ד/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/י במעגלי יושר בראשית עמ' 129
ד/י כבוד מלכים (מרגליות) {תמרים}
ד/י להוגה דעות
ד/י מכלול גל' טו עמ' 86-88
ד/י נפש ישרה עמ' 106
ד/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 206
ד/י עלה לתרופה
ד/י שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א
ד/י תורה ודעת (דרוק)
ד/י תחומין חי"ח עמ' 380-381
ד/יא אור שמח
ד/יא איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' תפה
ד/יא דברי חן (נתנזון) דף נז ע"ג
ד/יא דברי ירמיהו
ד/יא דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1930
ד/יא הגהות רפ"מ אלטר
ד/יא יד פשוטה אהבה עמ' רצב
ד/יא כל נדרי פ' לט הע' כב
ד/יא כתב אמת ח"ג עמ' נה {חרובים}
ד/יא מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/יא מכלול גל' טו עמ' 88
ד/יא מעיל צדקה (הכהן, תשסו) סי' אלף תשמה
ד/יא נרות אהרן
ד/יא עלה לתרופה
ד/יא שולי הגליון עמ' יד
ד/יא שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א
ד/יא תפארת בחורים פאה עמ' תרז {חרובים}
ד/יב דברי ירמיהו
ד/יב כטל אמרתי עמ' רלט
ד/יב מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/יב מכלול גל' טו עמ' 88-90
ד/יב עלה לתרופה
ד/יב שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א
ד/יג אהל שרה לאה עמ' רמד {זית}
ד/יג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקלה {מים חמים עם דבש}
ד/יג גבורות אליהו או"ח סי' ד אות י
ד/יג דברי ירמיהו
ד/יג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כז
ד/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 258
ד/יג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קלח
ד/יג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ה
ד/יג מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/יג מכלול גל' טו עמ' 91
ד/יג נפש ישרה עמ' 107
ד/יג עין חנוך עמ' רסג
ד/יג עלה לתרופה
ד/יג שולי הגליון עמ' טו
ד/יג שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ב
ד/יד גבורות אליהו או"ח סי' ד אות ד עמ' כא {טיול מציל מחולי מעים}
ד/יד חוט של חסד (תרכה) דף קיג ע"א {שאדם מתעמל}
ד/יד חנא וחסדא ח"ג דף קלג ע"ב
ד/יד מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/יד מכלול גל' טו עמ' 92
ד/יד נשמת אברהם ח"א עמ' עט, ח"ה עמ' קנ
ד/יד נשמת אברהם ח"ה עמ' קנ {קרית מלך}
ד/יד רץ כצבי על חדשי השנה עמ' תעא
ד/יד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' סא
ד/יד שיחות לספר דברים עמ' רכא {מעלת ההתעמלות}
ד/יד שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ג
ד/יד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קצג
ד/טו אבני אש (אויש) שמות עמ' עא
ד/טו אור הישר
ד/טו אמרי ישראל (ויינרייך) עמ' עו {אכילה גסה}
ד/טו באר יצחק (ספקטור) ח"ב עמ' מג
ד/טו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קצח
ד/טו באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רב
ד/טו בית יחזקאל (וייס) עמ' קנט-קס
ד/טו ברכות אבי דף סז ע"א
ד/טו בשולי גליוני עמ' שפט
ד/טו גביע הכסף ח"ד עמ' קפט {אכילה גסה}
ד/טו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' נט
ד/טו דברי נפתלי (הלברשטם, תשנה) פ' משפטים עמ' רל {רוב החלאים - ממאכלים}
ד/טו דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' ב
ד/טו דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמט
ד/טו הגהות רפ"מ אלטר
ד/טו זכר יהודה עמ' רח
ד/טו חיתו ארץ עמ' 135
ד/טו יד פשוטה אהבה עמ' רצב
ד/טו יחל ישראל אבות ח"ב עמ' קלד
ד/טו להורות נתן אבות עמ' קח
ד/טו מבוא למשנה תורה עמ' 46, 114
ד/טו מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' כא
ד/טו מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/טו מדרגת האדם ח"ב עמ' קעו
ד/טו מכלול גל' טו עמ' 92
ד/טו משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' שלג
ד/טו משפטי עזיאל ח"א עמ' רמ, ח"ז עמ' מג
ד/טו נפש ישרה עמ' 108
ד/טו סדר משנה (בוסק')
ד/טו עבודת עבודה (טאהש) ויקרא-דברים עמ' סא {פיו ולשונו}
ד/טו עין חנוך עמ' רסג
ד/טו עין יצחק ח"א עמ' שמג-שמד, שנ
ד/טו פני מנחם - תורה ומועדים ויק"פ עמ' רמח {שומר פיו מלאכול מאכל רע או מלשבוע ולשונו מלדבר אלא בצרכיו}
ד/טו פרדס מרדכי עמ' תפא
ד/טו צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ד/טו שירת דוד (תשסז) עמ' רנו {שומר פיו ולשונו}
ד/טו שמירת הבריאות לרמב"ם חלק א, ג
ד/טו שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תפט-תצ
ד/טו תורת מנחם חל"ג עמ' 68 {אכילה גסה}
ד/טו תניא רבתי ח"ב עמ' קפד
ד/טו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קצ
ד/טו תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' לז
ד/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/טז בני בנים ח"א עמ' מב
ד/טז בתורתו יהגה ח"ב עמ' לד {דרך הרחיצה}
ד/טז דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' עו
ד/טז הגהות רפ"מ אלטר
ד/טז הדרת אפרים ח"ב עמ' קעח
ד/טז טהרת יו"ט ח"ג עמ' קלב
ד/טז טהרת יו"ט חי"ט עמ' מח, נב
ד/טז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף כ ע"ב
ד/טז מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/טז מכלול גל' טו עמ' 92-94
ד/טז מצות ראיה עמ' יד, יז, כח
ד/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קיט-קכ, קכב
ד/טז משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 104
ד/טז נפש ישרה עמ' 109-111
ד/טז נשמת אברהם ח"א עמ' עט
ד/טז סידורא דפת עמ' שד
ד/טז פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 208
ד/טז קרן הצבי מצוה פד אות ו
ד/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מח
ד/טז שולי הגליון עמ' טו
ד/טז שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ב, ה
ד/יז אור שמח
ד/יז בית יעקב (בירב)
ד/יז דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' עו
ד/יז הגהות רפ"מ אלטר
ד/יז חי' הגאון אדר"ת עמ' רג {לא ישתה בצאתו}
ד/יז חשבונות של מצוה עמ' תלב
ד/יז יד ישראל ח"א
ד/יז מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/יז מכלול גל' טו עמ' 94
ד/יז מעט צרי
ד/יז צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/יז שולי הגליון עמ' טו
ד/יז שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ה
ד/יח אגרות משה חו"מ ח"א סי' קג
ד/יח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 49
ד/יח אם הבנים
ד/יח ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות טז
ד/יח באור המלך
ד/יח בן ידיד
ד/יח ברור הלכה שבת קכט ע"ב ציון ד
ד/יח האיר ממזרח אבות עמ' רלד {שיעור הקזה}
ד/יח המאיר לארץ [שבת קכט]
ד/יח הרמב"ם והזוהר
ד/יח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קמח
ד/יח ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 361 {הקזת דם}
ד/יח מאורות הדף היומי ח"ג עמ' קעג
ד/יח מענה לשון עמ' קנה
ד/יח משפטים לישראל עמ' רכט
ד/יח נפש ישרה עמ' 112
ד/יח נשמת אברהם ח"א עמ' ד {כ"מ}
ד/יח עבודת ישראל (קמחי) דף מט ע"א
ד/יח פרי האדמה ח"א
ד/יח שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ו
ד/יח תחומין חי"ח עמ' 380
ד/יח תחומין יז עמ' 325 {כ"מ - דברים בניגוד לחז"ל}
ד/יט אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' שמד {מצות מילה מתקנת כל הגוף}
ד/יט אור הישר
ד/יט אור שמח
ד/יט ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מא
ד/יט באור המלך
ד/יט באר יהודה
ד/יט באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז {מתים מרוב תשמיש}
ד/יט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' כג
ד/יט בית אהרן וישראל גל' נה עמ' יא-יב
ד/יט בית יחזקאל (וייס) עמ' שלא, שפז
ד/יט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יט בית שערים ח"ג סי' נ
ד/יט בעלי הנפש (מהד' קאפח) עמ' ח, קיח
ד/יט ברור הלכה יבמות סב ע"ב ציון ו פרק ו {היוצא לדרך}
ד/יט בת עין (תשסז) עמ' שמא {זב ממנו וכו'}
ד/יט גבעת שאול (בראך) סי' תקנ
ד/יט דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' ריא, רצג
ד/יט דרך חיים (לונזאנו) עמ' רמט
ד/יט דרכי התשובה עמ' סא
ד/יט דרשות הצל"ח השלם עמ' כו
ד/יט דרשות מהר"ם חביב עמ' צה
ד/יט דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שסז {מיתה מרוב תשמיש}
ד/יט האיר ממזרח משלי עמ' עא {אלף מתים מרוב התשמיש}
ד/יט הגהות רפ"מ אלטר
ד/יט הלכות קטנות ח"א סי' קלז
ד/יט המאיר לארץ
ד/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 256
ד/יט ויחי ויתן דף מ ע"ד
ד/יט ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' צו {אחד מאלף מת בשאר חלאים ואלך מתשמיש}
ד/יט זכרון בנימין ח"א עמ' תנט
ד/יט זכרון משלי עמ' ד, יג
ד/יט חוט של חסד (תרכה) דף עד ע"ב {אחד מאלף מת בשאר חלאים}
ד/יט חיים ומלך
ד/יט חלקת יהושע עמ' נ
ד/יט חשבונות של מצוה עמ' שעב
ד/יט טהרת הבית ח"א עמ' מה, צו
ד/יט טהרת הבית ח"א עמ' מה-מז
ד/יט טהרת יו"ט ח"י עמ' שכב, תטז
ד/יט טיול בפרדס ח"א עמ' שצג
ד/יט יביע אומר (גרוברט) עמ' 137 {מחלות - בגלל תאוה}
ד/יט יד פשוטה אהבה עמ' תתקמג
ד/יט ילקוט עטרת צבי עמ' קמו {רפואה שיבעל}
ד/יט יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קצה, תב
ד/יט כרם מנחם סי' לב עמ' שצא
ד/יט להוגה דעות
ד/יט לקוטי אהבת ישראל עמ' כו, נז
ד/יט לקוטי שיחות חי"ט עמ' 396
ד/יט לקוטי שיחות חל"ט עמ' 125
ד/יט לקוטי תורה (ויז'ניץ, תשסו) עמ' קסט {רוב מיתות באים מפגם הברית}
ד/יט מבוא למשנה תורה עמ' 114, 347
ד/יט מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/יט מדרגת האדם ח"ב עמ' פג, קעו
ד/יט מעשה חייא (אמסלם) עמ' 37
ד/יט מעשה רקח
ד/יט מצור דבש (צימרינג)
ד/יט מקור הברכה (מרגליות) הערה יד
ד/יט משבצות זהב שופטים עמ' יא
ד/יט משיבת נפש עמ' כט
ד/יט משמרת איתמר (תשסז) עמ' קעז {כח הגוף ומאור העינים}
ד/יט משנה הלכות ח"ו סי' רלג, ח"ז סי' רמ
ד/יט משנה כסף (כולי) עמ' כה
ד/יט משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' קד
ד/יט משרת משה (עטייה)
ד/יט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' מז אות י עמ' רעט {השטוף בזימה זקנה קופצת עליו}
ד/יט נחמד למראה ח"ב דף מא ע"ב וע"ד
ד/יט נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' שמא {האלף מרוב תשמיש}
ד/יט נפש ישרה עמ' 112-114
ד/יט נר יצחק (ארדיט) עמ' ד {יוצא לדרך}, י {בא מן הדרך}
ד/יט סדר משנה (בוסק')
ד/יט עבודת עבודה (טאהש) ויקרא-דברים עמ' סד {אכילה יתירה}
ד/יט עין יצחק ח"א עמ' שנ
ד/יט פותח יד
ד/יט פנים חדשות [שו"ת הרמ"א קלב]
ד/יט צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/יט קדושת עיניים (תשמו) סי' תקנט [חלקת יהושע דף נ] {נחשך מאור עיניו}
ד/יט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ד/יט קומץ המנחה (צונץ) דרוש ר אות ז {מתים מרוב תשמיש}
ד/יט קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א סי' רלז
ד/יט קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' שעז
ד/יט רנת יצחק שמואל עמ' תנג {השטוף בבעילה זקנה קופצת עליו}
ד/יט שאילת משה עמ' תיז
ד/יט שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 24, 74
ד/יט שבילי אשר
ד/יט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקלה
ד/יט שולי הגליון עמ' טו
ד/יט שמירת הבריאות לרמב"ם חלק ז
ד/יט שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' רז {שערות גדולות}
ד/יט שמע שלמה (תווינא) עמ' לה, קלז, רב
ד/יט תורת מנחם חט"ז עמ' 206, חכ"ה עמ' 27 {כח הגוף וחייו ומאור העינים כו'}
ד/יט תורת מנחם חס"א עמ' 153
ד/יט תורת מנחם חס"ה עמ' 102 {ש"ז היא כח הגוף וחייו ומאור העינים כו' הגוף כלה וכחו כלה וחייו אובדים וכו'}
ד/יט תורת מנחם חס"ז עמ' 375 {שכבת זרע היא כח הגוף וחייו ומאור העינים וכו'}
ד/יט תשובה מאהבה ח"א סי' לד
ד/כ אבני אש (אויש) שמות עמ' עא {אני ערב לו}
ד/כ באר לחי ראי עמ' עב
ד/כ דברי חנינא - מזלות עמ' פד
ד/כ דברי תורה (שפירא) ח"ד סי' צב
ד/כ הר המלך ח"ח עמ' עד
ד/כ חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות כג
ד/כ חקרי זמנים ח"ד עמ' של
ד/כ יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' צא
ד/כ ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 103
ד/כ כמו השחר דף כב ע"ב
ד/כ להוגה דעות
ד/כ לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 392
ד/כ מבוא למשנה תורה עמ' 165, 275
ד/כ מבשר טוב - ס' החיים עמ' רמד
ד/כ מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' קנה
ד/כ מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/כ מגולה לגאולה עמ' 324
ד/כ מעשה רקח
ד/כ משא בני קהת
ד/כ ס' המאמרים עת"ר עמ' תנא
ד/כ עיוני הלכות ח"ב עמ' תקכה
ד/כ עין חנוך עמ' רסד
ד/כ עין יצחק ח"א עמ' שמד
ד/כ פרפראות לתורה (פרידמן) אות 324 {אני ערב}
ד/כ שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 24
ד/כ שבילי אשר
ד/כ שמירת הבריאות לרמב"ם חלק י
ד/כ שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ד/כ שער המלך (שושן) עמ' לב
ד/כ שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רכג {לא יבוא לחולי}
ד/כ תורת אביגדור ח"ד עמ' קעב
ד/כ תורת מנחם חל"ג עמ' 67 {אני ערב לו}
ד/כ תורת מנחם חל"ו עמ' 347, חל"ז עמ' 151
ד/כ תורת מנחם חמ"ב עמ' 209
ד/כ תורת מנחם חע"ג עמ' 39 {כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כו' ואינו צריך לרופא וכו'}
ד/כ תחומין חי"ט עמ' 431-432
ד/כא חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כב אות ד
ד/כא לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 117
ד/כא מבוא למשנה תורה עמ' 2, 48, 73
ד/כא מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/כא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' רסו-רסז
ד/כא שמירת הבריאות לרמב"ם חלק י
ד/כא תחומין חכ"ב עמ' 122
ד/כב מבוא למשנה תורה עמ' 2
ד/כב מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/כב מעשה רקח
ד/כב שמירת הבריאות לרמב"ם חלק י
ד/כג אגרות משה ח"ח עמ' קסז
ד/כג אדני היד החזקה
ד/כג אהל דוד (קהן) ח"א ישעיהו פ"ג פס' ז
ד/כג אוצר המלך
ד/כג אור הישר
ד/כג אם הבנים
ד/כג אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 140
ד/כג אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 35, ע' בית המרחץ הע' 49, ע' גבאי צדקה הע' 6
ד/כג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/כג בן ידיד
ד/כג ברכת שלמה (מדע)
ד/כג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שלג
ד/כג המאיר לארץ
ד/כג הר המלך ח"ג עמ' צו, ח"ח עמ' עד
ד/כג התורה והמדינה ח"ה עמ' רט, ח"ז עמ' רצז, ח"ט עמ' תרכא
ד/כג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תשיד {עיר שאין בה מוהל}
ד/כג זכרון יהודה (גרינוולד, תרפג) סי' רסח
ד/כג זכרון יעקב (בנד')
ד/כג זר אהרן עמ' יג
ד/כג חיים ומלך
ד/כג חקרי זמנים ח"א עמ' שפא
ד/כג יסוד הדעת שיעור כו
ד/כג ללשונות הרמב"ם
ד/כג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 43
ד/כג מבוא למשנה תורה עמ' 220
ד/כג מגדל עז עמ' קעד-קעז
ד/כג מנחת יהודה וירושלים עמ' 226 {מלמד}
ד/כג מעשה רקח
ד/כג מרגליות הים סנהדרין יז ע"ב אות ל {מכים וחובשים}, לה {השמיט מיני פירות}
ד/כג משכן שילה עמ' תסא
ד/כג משנת משה סנהדרין עמ' נט
ד/כג משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 183
ד/כג נפש ישרה עמ' 115-117
ד/כג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' עד
ד/כג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עה
ד/כג פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 208
ד/כג קרן הצבי מצוה מג אות ד
ד/כג ר"י קארו - קובץ עמ' קפא
ד/כג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קלה {השמיט עיר שאין בה פירות}
ד/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עח-עט
ד/כג שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' צ
ד/כג שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קסג {מרחץ}
ד/כג שם טוב
ד/כג שמירת הבריאות לרמב"ם חלק י
ד/כג תחומין ח"א עמ' 466, חי"ח עמ' 425 {דברים שחייבים להיות בעיר}


ה/15 הלכות דעות פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ באור המלך
ה/רה"פ בן ידיד
ה/רה"פ דעת ומחשבה
ה/רה"פ דעת ישראל
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מדות ודעות
ה/רה"פ מוסר השכל
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ה/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ה/רה"פ עבודת המלך
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שבעה כוכבי לכת
ה/רה"פ שלמי מרדכי
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/רה"פ שערי דעה (סופר)
ה/רה"פ שפת מלך
ה/א אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סא
ה/א אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פכ"ח פס' ח, משלי פי"ג פס' כה
ה/א אור שמח
ה/א אורות התשובה פ"ח ס' יג
ה/א אות לישועה דף קלב ע"א
ה/א אמת ליעקב נשים עמ' קי {ת"ח צריך להיות שונה משאר העם}
ה/א אסופת מערכות עה"ת ח"ב עמ' קנד, ח"ד עמ' רמד, רסט, תיב, ח"ה עמ' נג
ה/א באר לחי ראי עמ' עב-עג
ה/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כה פסוק כג {כוונת האכילה}
ה/א באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תקנח
ה/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנז
ה/א בית יחזקאל (וייס) עמ' קסד, רסב, שעט
ה/א בית יעקב (בירב)
ה/א ברכת שלמה (מדע)
ה/א בשולי גליוני עמ' שפט, תקסג
ה/א גבורת יצחק אבות עמ' ריז, רנט, רעג, שה
ה/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קפג
ה/א גביע הכסף ח"ד עמ' קפז {ניכר בהבדלתו באכילתו - לא די בכוונה לש"ש}
ה/א דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' קנח
ה/א דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' סז {התנהגות ת"ח}
ה/א דורש טוב עמ' 378
ה/א דעת תורה במדבר עמ' קעב
ה/א דרשות הרא"ש ודברי אליעזר (שאג) דרוש לה (לז ע"ב)
ה/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכט
ה/א הלכות מדינה ח"ג עמ' פז
ה/א המאיר לארץ [שבת קנא ע"ב]
ה/א העמק דבר במדבר פ"ח פסוק ו בהרחב דבר, דברים פ"י פסוק יב
ה/א הר המלך ח"ד עמ' קעה
ה/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כז
ה/א הרמב"ם כמחנך עמ' 43, 134
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמט
ה/א זכרון יהונתן דף קז
ה/א חזק יד
ה/א חי' מהר"ץ חיות
ה/א חקרי זמנים ח"א עמ' ל-לא
ה/א יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות יא, כב
ה/א ידבר שלום ח"ב עמ' קכז
ה/א ימי דוד עמ' רנה
ה/א יסוד הדעת שיעור כו
ה/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רכו
ה/א לבושה של תורה סי' לח אות ג {במלבושו}
ה/א להוגה דעות
ה/א להורות נתן אבות עמ' קנה
ה/א להורות נתן במדבר עמ' קפד
ה/א לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1248, ח"ו עמ' 186, ח"ז עמ' 340, חי"ח עמ' 155
ה/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 161
ה/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 106
ה/א לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלט, תנד
ה/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיט, תקעג, תקפד
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 117, 317
ה/א מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/א מדרגת האדם ח"ב עמ' לז
ה/א מצווה ועושה ח"א עמ' רלו
ה/א מקור חסד עמ' קט
ה/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח הקדמה עמ' יא
ה/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' שי
ה/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפא-שפב
ה/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' קו {יהיה ניכר באכילתו}
ה/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' קו {ניכר באכילתו}
ה/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 105
ה/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תצט
ה/א מתנת חיים קנינים עמ' צ {אכילת ת"ח}
ה/א נפש ישרה עמ' 118-124
ה/א נתן פריו נדרים בפתח דבר {ניכר בדיבורו}
ה/א ס' הקנינים עמ' עז
ה/א עזר מיהודה עמ' פא
ה/א עין חנוך עמ' רסד
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 201
ה/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 217
ה/א פותח יד
ה/א ציוני מהר"נ
ה/א צפנת פענח דברים עמ' רצח
ה/א קדושת יצחק עמ' קסד
ה/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קכה
ה/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' קיט {אכילה ושתיה}
ה/א רנת יצחק דברי הימים עמ' רצ {ניכר במעשיו ובמאכלו}
ה/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קמ {מובדל מהעם}
ה/א רנת יצחק שמואל עמ' צו {ניכר משאר העם}
ה/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ריט, ח"ב עמ' ו
ה/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' נח
ה/א רשימות (שניאורסון) חוב' פח סעי' פד
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נד
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ל
ה/א שיחות לספר דברים עמ' פד {ת"ח ניכר בכל דרכיו}
ה/א שיחות ר' ראובן עמ' קל
ה/א שם טוב
ה/א שמחת מרדכי עמ' פח
ה/א שמע שלמה (תווינא) עמ' סט
ה/א שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ה/א שערי הישיבה ח"א עמ' רעח
ה/א תורה ודעת (דרוק)
ה/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות כב
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' צב-צג
ה/א תורת מנחם ח"ב עמ' 172, ח"ז עמ' 135, 257, ח"ט עמ' 127, ח"י עמ' 120, 258, חי"ג עמ' 46, 117, 149, חי"ד עמ' 112, חי"ט עמ' 176, חכ"ב עמ' 139, 170, חכ"ה עמ' 144 {החכם כו' צריך שיהי' ניכר בחכמתו ובדעותיו כו' במאכלו ובמשקהו כו' ובמשאו ובמתנו בהילוכו וכו'}
ה/א תורת מנחם ח"ע עמ' 212, 232, חע"א עמ' 91, חע"ב עמ' 16, חע"ג עמ' 28 {כשם שהחכם ניכר בחכמתו כו' כך צריך שיהי' ניכר במעשיו וכו'}
ה/א תורת מנחם חכ"ז עמ' 52, 432
ה/א תורת מנחם חכ"ט עמ' 76, 122
ה/א תורת מנחם חל"ג עמ' 22, חל"ד עמ' 163
ה/א תורת מנחם חל"ה עמ' 175
ה/א תורת מנחם חל"ח עמ' 261, חל"ט עמ' 170
ה/א תורת מנחם חמ"א עמ' 121
ה/א תורת מנחם חמ"ו עמ' 168, חמ"ז עמ' 158
ה/א תורת מנחם חמ"ח עמ' 136, 324, ח"נ עמ' 367
ה/א תורת מנחם חנ"א עמ' 59, 61, חנ"ב עמ' 40, חנ"ג עמ' 51, 135, 170, 212
ה/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 180, חנ"ו עמ' 157, 277, חנ"ז עמ' 309
ה/א תורת מנחם חנ"ח עמ' 363, חנ"ט עמ' 188, 348
ה/א תורת מנחם חס"ב עמ' 201, חס"ד עמ' 197 {במאכלו ובמשקהו וכו' ובעשיית צרכיו וכו'}
ה/א תחומין חכ"א עמ' 200
ה/א תניא רבתי ח"ב עמ' קפד
ה/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שמב
ה/ב אבות הראש ח"ב דף עא ע"ד
ה/ב אוצר המלך
ה/ב אור אברהם
ה/ב אור הישר
ה/ב אור שמח
ה/ב אם הבנים
ה/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' קסד
ה/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ב בצור ירום חי"א עמ' רמז הערה 54
ה/ב ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון ע
ה/ב ברור הלכה פסחים מט ע"א ציון ד, סנהדרין כג ע"א ציון ז
ה/ב ברית הלוי השלם
ה/ב ברכת שלמה (מדע)
ה/ב גביע הכסף ח"ג עמ' קל {אכילה בשוק}, קלא {בסעודות שיש בהן קיבוץ}
ה/ב דבר המלך (מנקין) עמ' 29
ה/ב דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' לד
ה/ב דברות אליהו ח"ו עמ' קסט {אכילה בשוק - בת"ח אסור גם שלא בפני רבים}
ה/ב דברי שלמה (אסרף)
ה/ב דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' מב
ה/ב דרש משה (קלנברג) ח"ב דף נב ע"ב {ת"ח שנשא בת ת"ח}
ה/ב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכט
ה/ב הגהות רפ"מ אלטר
ה/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 163, 171
ה/ב המאיר לארץ
ה/ב הר המלך ח"ה עמ' כח
ה/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כז
ה/ב הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצח
ה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרסד
ה/ב זכרון סופרים {ולא בשוק אלא מפני צורך גדול} [בירושלמי הובא בתוס' קידושין מ ע"ב, ועיין לקמן פרק יא]
ה/ב זכרון סופרים {לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו} [ת"ר לא יאכל ולא ישתה מעומד, מס' ד"א זוטא פ"ה, ומג"א סימן רצו סק"ד ובמחצה"ש שם, ועיין בכורות מד ע"ב ברש"י (ועי' גיטין דף ע' האוכל מעומד)]
ה/ב חזק יד
ה/ב חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"ב עמ' עט ד"ה בת {כגון סעודת אירוסין ונישואין והוא שיהיה ת"ח שנשא בת ת"ח, כ"מ - דמשמע דוקא הני וכו' אבל שוים שרי}
ה/ב חי' עזיאל עמ' 67
ה/ב חמדת ישראל ח"א מפתחות והוספות דף יח ע"א
ה/ב טורי אבן
ה/ב יסודי הצדקה עמ' 426
ה/ב כובש הלבבות עמ' 237
ה/ב לב בנים עמ' רמז-רמח
ה/ב לב מבין
ה/ב להוגה דעות
ה/ב מבשר טוב - נצחיות המקדש עמ' פג
ה/ב מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/ב מזכרת עמ' 538
ה/ב מעוז הים (וילנא תרלא) דף ז ע"ב
ה/ב מעשה רקח
ה/ב משיבת נפש עמ' קעה
ה/ב משנה כסף (כולי) עמ' כו
ה/ב משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' לא
ה/ב משרת משה (עטייה)
ה/ב נוה צדק
ה/ב נועם ח"ח עמ' שכא, ח"י עמ' רסו
ה/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יב אות כ, סי' כו אות ו {לא ירבה סעודות}
ה/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' לג אות כ, סי' צט אות כא {בחנות ובשוק}, סי' קז אות ו
ה/ב נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ה/ב נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' פ {סעודה שיש בה קיבוץ הרבה}
ה/ב נפש ישרה עמ' 125-130
ה/ב סדר משנה (בוסק')
ה/ב עין חנוך עמ' רסד
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 201
ה/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 217
ה/ב ערוגת הבושם (הצרפתי)
ה/ב ערך כסף עמ' ריב
ה/ב ציוני מהר"נ
ה/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמה
ה/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 126
ה/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שלא {כ"מ}, ח"ז עמ' תיח {כ"מ}
ה/ב רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה יא
ה/ב שארית נתן (לוברט)
ה/ב שו"ע הרב או"ח סי' תמד סט"ו
ה/ב שולי הגליון עמ' טו
ה/ב שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' שכג
ה/ב שם משמעון (שפירא) עמ' כב
ה/ב שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ה/ב שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' צ {ת"ח שנשא בת ת"ח}
ה/ב שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' תצח {אכילה אצל ע"ה}
ה/ב שפע חיים ח"ד עמ' סט
ה/ב תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה ט
ה/ב תורה ודעת (דרוק)
ה/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצט
ה/ג אור אברהם
ה/ג אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 104
ה/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כה פסוק כג {כוונת האכילה}
ה/ג בד קודש (דאנון)
ה/ג בית המלך (בוים)
ה/ג בצור ירום חי"א עמ' רמז הערה 54
ה/ג האיר ממזרח משלי עמ' שנד {אסור לשתות יין בצהרים}
ה/ג הגהות רפ"מ אלטר
ה/ג הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 166
ה/ג הרמב"ם והזוהר
ה/ג חזק יד
ה/ג יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות כו
ה/ג כטל אמרתי עמ' רלט
ה/ג להוגה דעות
ה/ג לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 162
ה/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיט
ה/ג מאמרי שלמה ח"ב עמ' קצג
ה/ג מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 105
ה/ג נפש ישרה עמ' 131-134
ה/ג סדר משנה (בוסק')
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 175
ה/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 188
ה/ג שו"ע הרב או"ח סי' צט ס"ב
ה/ג שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 59
ה/ג שפתי מלך
ה/ג שרשים במועדות עמ' כא
ה/ג תורה ודעת (דרוק)
ה/ג תניא רבתי ח"א עמ' 422
ה/ד אדני היד החזקה
ה/ד אוצר המלך
ה/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 214
ה/ד אם הבנים
ה/ד אמונת יהושע עמ' קנז
ה/ד אמת ליעקב מקרא עמ' רה
ה/ד אמת ליעקב נשים עמ' קי
ה/ד ארחות חיים ח"ב סי' ז אות ז {מדת חסידות}
ה/ד ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות ט
ה/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' שפ {כפיית אשתו}
ה/ד באר יהודה
ה/ד בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לו ע"ג {מרכה"מ אלפנדרי}
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ד בית יעקב (בירב)
ה/ד בצור ירום ח"ז עמ' רא הערה 42
ה/ד בצור ירום ח"ט עמ' קצב הערה 42
ה/ד ברור הלכה חגיגה ה ע"ב ציון א
ה/ד ברור הלכה פסחים עב ע"ב ציון ג
ה/ד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלב
ה/ד בתורתו יהגה (תשעב) עמ' פד {ולא יהא מצוי אצל אשתו כתרנגול}
ה/ד דברי יציב או"ח עמ' קיג
ה/ד האיר ממזרח סליחות עמ' קפא {אפי' שיחה קלה שבין איש לאשתו ובו'}
ה/ד הגהות אליעזר דף נח ע"א {ישנה}
ה/ד המאיר לארץ
ה/ד הר המלך ח"ג עמ' לח, ח"ח עמ' עד
ה/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 273
ה/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 122, 136, 182, 231
ה/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' סה
ה/ד ופקדת נוך עמ' סז
ה/ד זבד טוב עמ' 118
ה/ד חזק יד
ה/ד חי' עזיאל עמ' 68
ה/ד חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' ש
ה/ד חיים ומלך
ה/ד חיים ושלום ח"א סי' ב (יג ע"א)
ה/ד טורי אבן
ה/ד יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות כו
ה/ד יסודי הצדקה עמ' 426
ה/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תמו
ה/ד כל בו ח"ה עמ' קלח
ה/ד לבושה של תורה סי' פ אות ח[א] {לח"מ}
ה/ד לחם יהודה
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 325
ה/ד מבשר טוב - נצחיות המקדש עמ' ר
ה/ד מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/ד מחקרי ארץ ח"ה אה"ע סי' ד
ה/ד מילי דשמיא עמ' כג {שיחה יתירה}
ה/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 380
ה/ד מעיני המים
ה/ד מעשה רקח
ה/ד מקור חסד עמ' צז
ה/ד מראה הנוגה
ה/ד מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ה/ד משנה הלכות ח"ו סי' רלא, ח"ז סי' ריב
ה/ד משנה הלכות ח"ו סי' רלב
ה/ד משנה כסף (כולי) עמ' כו
ה/ד משנת יהודה ח"ב פ"ל הי"ד
ה/ד משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קסט
ה/ד נפש ישרה עמ' 135-142
ה/ד סדר משנה (בוסק')
ה/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קיג
ה/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קו
ה/ד עין חנוך עמ' רסד
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 175
ה/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 188
ה/ד קרן הצבי מצוה קטו אות א, מצוה קיט אות ה
ה/ד שו"ע הרב או"ח סי' רפ ס"א
ה/ד שולי הגליון עמ' טז
ה/ד שם יוסף (אליקים)
ה/ד שנתון המשפט העברי ח"ו עמ' 315
ה/ד שעורי עץ ארז שבת עמ' סג
ה/ד שערי טהר ח"ח סי' קז אות א
ה/ד תורה ודעת (דרוק)
ה/ד תורת ירוחם ח"ג דף לט ע"א
ה/ד תחומין חי"ח עמ' 378
ה/ד תפארת הצדיקים דף יד ע"ג
ה/ד תשובה מאהבה ח"א סי' עד
ה/ה אות היא לעולם ח"ב דף רח ע"ג {מ"מ}
ה/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק א פסוק ט {ראוים לחכמה ולחסידות}
ה/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' טז
ה/ה בכורי חיים ח"ג עמ' רסד
ה/ה בצור ירום ח"ז עמ' רא הערה 42
ה/ה בצור ירום ח"ט עמ' קצב הערה 42
ה/ה גבעת שאול (בראך) סי' תפט {ראוים לחכמה וחסידות}
ה/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כז
ה/ה חזק יד
ה/ה טהרת יו"ט חי"ח עמ' קמח-קמט
ה/ה יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות כו
ה/ה לב אריה (בראד) חולין צא ע"א
ה/ה לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שמו
ה/ה מבוא למשנה תורה עמ' 312, 325
ה/ה מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/ה מדות הראיה - אמונה ס' א
ה/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קעו {יזכה לבנים נאים וביישנים}
ה/ה מנחת מחבת עמ' קצז
ה/ה נפש ישרה עמ' 143-144
ה/ה ס' הקנינים עמ' סג
ה/ה עט לעשות סי' כח עמ' 159
ה/ה שעורי עץ ארז שבת עמ' סג {אם היו לו בנים}
ה/ו אבות הראש ח"ב דף סט ע"ד
ה/ו אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' קס
ה/ו אוצר המלך
ה/ו אורות הרמב"ם
ה/ו אנצי"ת ע' גלוי ראש הע' 5, 12
ה/ו ארצות החיים סי' ג ארץ יהודה אות ה {גדר ובקעה}
ה/ו ארצות החיים סי' ג המאיר לארץ אות כט {לא יתגלה גופו כלל}
ה/ו ארצות החיים סי' ח ארץ יהודה אות ד עמ' קנ-קנא
ה/ו באר יהודה
ה/ו באר מחוקק (תשמט) עמ' ריג {מה הוא חנון}
ה/ו באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שנז
ה/ו ברור הלכה ברכות כג ע"ב ציון ה, סב ע"א ציון ב, ג, ט, י, סב ע"ב לפני ציון א
ה/ו ברור הלכה קדושין לא ע"א ציון ב
ה/ו ברית הלוי השלם
ה/ו דברות אליהו ח"ו עמ' יט {כיסוי ראש}
ה/ו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לח {כיסוי ראש}
ה/ו הגהות רפ"מ אלטר
ה/ו הר המלך ח"ד עמ' כ, ח"ח עמ' עד
ה/ו הרמב"ם והלכותיו
ה/ו זכרון סופרים {ולא ידבר כשהוא נפנה} [עיין שערי תשובה לאו"ח סי' ג סק"ב]
ה/ו זכרון סופרים {ולא יתגלו ראשן} [עיין באור הגר"א או"ח סימן ח]
ה/ו טהרת יו"ט ח"ג עמ' פט, קלד
ה/ו יד המלך (גם בתוספות סי' ל)
ה/ו יצחק ירנן
ה/ו כל בו ח"ה עמ' תקפה
ה/ו כתר המלך
ה/ו להוגה דעות
ה/ו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקפד
ה/ו מאורי אור (אתרוג) עמ' שפא
ה/ו מאמר מרדכי (נסים)
ה/ו מבית מאיר ח"ג עמ' קנ
ה/ו מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/ו מגן גבורים (או"ח) סי' ג ס"ק ה
ה/ו מחזיק ברכה סי' ב אות ב {גלוי ראש}, סי' ג אות ו {לא ידבר}
ה/ו מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' יב, יג
ה/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל ד אות ג
ה/ו מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ג]
ה/ו מצווה ועושה ח"ב עמ' תצב {כ"מ}
ה/ו מצות ראיה עמ' יז
ה/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/ו משאת המלך (אדרי)
ה/ו משנה הלכות ח"ז סי' ריג
ה/ו משנה כסף (כולי) עמ' כז
ה/ו נגד מלכים (כלפון) סי' קכא {לא ידבר כשהוא נפנה}
ה/ו נפש ישרה עמ' 145-148
ה/ו נרות אהרן
ה/ו סוכת דוד (שירירו) דף קעו ע"ד
ה/ו פתח הדביר סי' ב דף ט ע"ג {גילוי ראש}
ה/ו שו"ע הרב ב מהדו"ת ו, ג מהדו"ת א
ה/ו שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' סא-סה
ה/ו שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קפ
ה/ו שולי הגליון עמ' טז
ה/ו שמועות דוד עמ' קל
ה/ו שמש ומגן או"ח סי' טז עמ' נד {גילוי ראש}
ה/ו תבואות שמש דף מז ע"ב
ה/ו תורה ודעת (דרוק)
ה/ו תורת אמך ח"ב עמ' 465
ה/ו תורת המועדים (תשכד) עמ' 50
ה/ו תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק נג
ה/ו תניא רבתי ח"א עמ' 55, 272
ה/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קכא
ה/ז אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' קס
ה/ז אהל דוד (קהן) ח"ב שיר השירים פ"ח פס' א
ה/ז אוצר המאמרים (תשסג) עמ' ל
ה/ז אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 12
ה/ז אוצרות הרמב"ם
ה/ז אורות הרמב"ם
ה/ז אם הבנים
ה/ז אמרי איש עמ' רו-רז {דן לכל זכות}
ה/ז אמת ליעקב נשים עמ' שכא {לדון בכף זכות - בדיבור}
ה/ז אנצי"ת ע' גאוה הע' 37
ה/ז בית אהרן וישראל גל' נה עמ' יב-יד, גל' נז עמ' קטז {איסור לשקר}, גל' נט עמ' ע {אמירת שקר אינה אסורה מהתורה}
ה/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' רמז
ה/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רסד
ה/ז במעגלי יושר בראשית עמ' 191
ה/ז ברור הלכה ברכות נד ע"א אחרי ציון ב, אחרי ציון ח
ה/ז ברור הלכה יבמות סה ע"ב אחרי ציון ג
ה/ז גבורת יצחק אבות עמ' עה, פו
ה/ז גביע הכסף ח"ב עמ' סט {לא יגביה קולו}
ה/ז דברי נתן (זובער) עמ' 95
ה/ז האיר ממזרח אבות עמ' רעג {ומקדים שלום לכל האדם}
ה/ז האיר ממזרח משלי עמ' שפט {דיבורו בנחת עם כל הבריות}
ה/ז המלך ברמה עמ' 66 {רוחם נוחה הימנו}
ה/ז הר המלך ח"ד עמ' קעו-קעז
ה/ז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כז
ה/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 235 {לא יתרחק}
ה/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רסה
ה/ז ויקח אברהם [סוכת דוד (שירירו) קעו ע"ד]
ה/ז ויקרא יעבץ עמ' רסח
ה/ז זבח שלמה ח"ד עמ' א
ה/ז זכור זאת ליעקב עמ' כו
ה/ז זכרון סופרים {ומקדים שלום לכל האדם} [עיין תשו' מהרי"א או"ח סימן ט]
ה/ז חי' עזיאל עמ' 68
ה/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קכז
ה/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' רכג
ה/ז יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' פט
ה/ז כובש הלבבות עמ' 237
ה/ז כרם יעקב עמ' קצב
ה/ז כתב אמת ח"ב עמ' תיא {לא יהא צועק}
ה/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רכז
ה/ז להוגה דעות
ה/ז להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' קצז {יקדים שלום}
ה/ז ללשונות הרמב"ם
ה/ז לקוטי שיחות אמור תשדם ס"ג
ה/ז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 160, חכ"ט עמ' 120
ה/ז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תכג
ה/ז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קעו, תקפד
ה/ז מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכד
ה/ז מבוא למשנה תורה עמ' 5, 278, 329, 355
ה/ז מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/ז מחזה עליון עמ' קכח
ה/ז מלילות ח"א עמ' 114 {ואם לאו שותק}
ה/ז מעשה אברהם (אשכנזי) יו"ד סימן ס דף קלא ע"ג-ע"ד
ה/ז מעשה אברהם דף קלא ע"ג
ה/ז מעשה רקח
ה/ז מציון אורה ח"א עמ' רב
ה/ז משא בני קהת
ה/ז משאת המלך (אדרי)
ה/ז משנה הלכות ח"ז סי' רלה
ה/ז משנת ישראל סי' ה הרחבת המשנה אות ג, כה
ה/ז משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 105
ה/ז משרת משה (עטייה)
ה/ז נועם חכ"ה עמ' ריב
ה/ז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ח
ה/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יח אות ו
ה/ז נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' שלא {ולא יראה לחבירו בשעת קלקלתו}
ה/ז נפש ישרה עמ' 149-153
ה/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף נג ע"א {דן כל אדם לכף זכות}
ה/ז נרות אהרן
ה/ז סדר הלכה דף ו ע"א {יקדים שלום}
ה/ז סופר המלך
ה/ז עבד המלך (תשא)
ה/ז עין חיים ח"א עמ' רכב {לא יספר עם אשה בשוק}
ה/ז עיני כל חי (תשסח) עמ' שד (דף קו ע"א במהד' תרלח) {דיבור עם אשה בשוק}
ה/ז עלה יונה עמ' קצה
ה/ז פנים יפות תהלים עמ' שצט
ה/ז פרפרת התורה עמ' לט
ה/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמו
ה/ז קריאה בקריה ח"ג עמ' עח {לדון לכף זכות - מי שמוחזק בינוני או סתם אדם}
ה/ז קרן פני משה ח"ב
ה/ז ראש אליהו ח"ב עמ' שנב
ה/ז ראשית דעת (קורח) סי' כז {לא יהא צועק}
ה/ז רנת יצחק תענית עמ' קסו
ה/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רסד, רעט
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' נד
ה/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' ל
ה/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קנ {מקדים שלום - השמיט את התקנה לברך את חברו בשם}
ה/ז שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' סו-סח
ה/ז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תמד
ה/ז שמו יצחק דף יא ע"א
ה/ז שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ה/ז שערי הישיבה ח"א עמ' רעח
ה/ז שפתי מלך
ה/ז תורה ודעת (דרוק)
ה/ז תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' ה
ה/ז תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' מו {לא ישנה בדיבורו}, תקנ {התנהגות ת"ח ולא איסור}
ה/ח אדני היד החזקה
ה/ח אהל דוד (קהן) ח"א מלכים ב פ"ט פס' יא, ישעיהו פ"ג פס' טז, ח"ב מלכים ב פ"ט פס' יא
ה/ח אור הרעיון עמ' כד {בקומה זקופה}
ה/ח אם הבנים
ה/ח אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 120, ע' גאוה הע' 38
ה/ח ארצות החיים סי' ב המאיר לארץ אות לח {קומה זקופה - השמיט ד' אמות}
ה/ח באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' תשפח
ה/ח בית אהרן וישראל גל' נו עמ' יז
ה/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' רטו
ה/ח ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון פ, צ
ה/ח ברור הלכה קדושין לא ע"א ציון ב
ה/ח ברור הלכה שבת קיג ע"ב ציון ד פסקה ב
ה/ח דברי שלמה (אסרף)
ה/ח דרך חיים (לונזאנו) עמ' פט
ה/ח הלכה ורפואה ד (תשמ"ה) עמ' רסו {משוגעים הרצים ברה"ר}
ה/ח המנהיג עמ' פד
ה/ח הר המלך ח"ג עמ' צו
ה/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' סט
ה/ח ויקח אברהם [לב חיים ח"א עד ע"ג]
ה/ח חי' עזיאל עמ' 68
ה/ח יצחק ירנן
ה/ח כרע רבץ פ"ח אות ג {קומה זקופה}
ה/ח כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' ס-סב
ה/ח לבושה של תורה סי' ב אות א[ד] {עקב בצד גודל}
ה/ח להוגה דעות
ה/ח ללשונות הרמב"ם
ה/ח מבוא למשנה תורה עמ' 117, 278
ה/ח מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/ח מגן גבורים (או"ח) סי' ב ס"ק ג
ה/ח מוריה גל' קפא עמ' פה
ה/ח מנחת מחבת עמ' קצח
ה/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' נח
ה/ח מקור חסד עמ' קיג
ה/ח מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/ח משא בני קהת
ה/ח משנה כסף (כולי) עמ' כז
ה/ח נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות כט
ה/ח נפש ישרה עמ' 154-156
ה/ח סדר יעקב ח"א לדף כ ע"ב (ד"ה קרן)
ה/ח פאר הלבנון ח"א סי' ד אות ב {בקומה זקופה}
ה/ח קדושת עיניים (תשעא) פ"ב אות קי
ה/ח קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ה/ח שו"ע הרב ב מהדו"ת ה
ה/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' שכג
ה/ח שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' שכט
ה/ח שם טוב
ה/ח שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ה/ח שערי המקדש סי' מ אות ב
ה/ט אברהם את ידו ח"א דף ג ע"ב
ה/ט אגרות משה יו"ד ח"ב סי' סא
ה/ט אדני היד החזקה
ה/ט אדני נחושת עמ' רלו
ה/ט אוצר המלך
ה/ט אור צהיר
ה/ט אור שמח
ה/ט אות לישועה דף קלג ע"ב
ה/ט איכות הסביבה עמ' 55
ה/ט אמת ליעקב מועד עמ' שלא {פשתן ממצרים}
ה/ט ארחות צדיקים השלם שער גאוה עמ' יא-יב
ה/ט ארצות החיים סי' ב ארץ יהודה אות א עמ' פג
ה/ט ארצות החיים סי' ב ארץ יהודה אות ב עמ' פו {טלאי ע"ג טלאי}
ה/ט באר בשדה עמ' נא {לא יצא יחידי בלילה}
ה/ט באר יהודה
ה/ט בגדי כהונה (שחור) עמ' קפא-קפב
ה/ט בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קלט
ה/ט בית יחזקאל (וייס) עמ' רסב
ה/ט ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון כ, מ, נ
ה/ט ברור הלכה שבת קיד ע"א ציון ב
ה/ט ברכת שלמה (מדע)
ה/ט בשולי גליוני עמ' קכח, קפ
ה/ט גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' טז
ה/ט דברי יצחק (מורסיא) - מכתבי תורה עמ' יא-יד
ה/ט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ה-ו
ה/ט דברי שלמה (אסרף)
ה/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' קצט {כ"מ}
ה/ט האיר ממזרח משלי עמ' תלג {מלבוש ת"ח}, תקד {לא מלבוש מלכים וכו'}
ה/ט הלכות מדינה ח"ג עמ' פז
ה/ט הלכות קטנות ח"ב סי' כ
ה/ט הר המלך ח"ג עמ' לח
ה/ט הרמב"ם והלכותיו
ה/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 132, 134, 178
ה/ט התורה והמדינה ח"ה עמ' רפ
ה/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קמו
ה/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' עה
ה/ט זכור זאת ליעקב עמ' כו
ה/ט זכרון זאב עמ' ז
ה/ט זכרון סופרים {ולא ינעל מנעלים מטולאים וכו' בימות החמה}[עי' ארצות החיים סימן ב]
ה/ט חי' יפה לב עמ' קצג {לא יצא יחידי בלילה}
ה/ט חי' עזיאל עמ' 69
ה/ט חיים ומלך
ה/ט חיים שיש בהם (גרוס) על אבות עמ' שסט-שע {נקיון}
ה/ט יד לרמב"ם עמ' 15-16
ה/ט יסודי הצדקה עמ' 360
ה/ט כובש הלבבות עמ' 226
ה/ט כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קלט
ה/ט כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' פז
ה/ט כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' סא-סב
ה/ט כתר אפרים עמ' קעה
ה/ט לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רלז {בגדים בינוניים}
ה/ט לב שלם [אור נעלם בחלק אור לו דף כט]
ה/ט לבושה של תורה סי' לח אות ג {לא יהיה בשרו נראה}, סי' מג אות ד {עד ראשי אצבעותיו}, סי' סג אות כט {שהכל מסתכלים בהם}
ה/ט להוגה דעות
ה/ט להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' ב ע"א
ה/ט לחם יהודה
ה/ט ללשונות הרמב"ם
ה/ט לנתיבות ישראל ח"ב עמ' סד
ה/ט לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקפד
ה/ט מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכב, תקכד
ה/ט מאורות הדף היומי ח"ו עמ' עה-עז
ה/ט מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/ט מחקרי ארץ ח"ו יו"ד סי' ז
ה/ט מסילות חיים בחינוך ח"א עמ' 74
ה/ט מעשה נסים (הכהן) דף סה ע"ד
ה/ט מעשה רקח
ה/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רלה ע"א, רמד ע"א
ה/ט מפניני הרב עמ' עז
ה/ט מצות ראיה עמ' יא
ה/ט מציון אורה ח"א עמ' רמג
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ה/ט משנה הלכות מהדו"ת או"ח הקדמה עמ' ד
ה/ט משנה כסף (כולי) עמ' כז
ה/ט משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רל-רלא
ה/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/ט משפטי עזיאל ח"ב עמ' צו
ה/ט משרת משה (עטייה)
ה/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נז אות ב {מבושם}
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כא אות ו
ה/ט נחמד למראה ח"א דף לט ע"א
ה/ט נפש ישרה עמ' 157-162
ה/ט נקדש בצדקה סי' קב, קכ
ה/ט נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' א עמ' כג
ה/ט סדר משנה (בוסק')
ה/ט עורה שחר דף כד ע"ג
ה/ט עיוני פרשה במדבר עמ' 27
ה/ט פלגי מים מקואות פ"ט מ"ו אות א
ה/ט פרי האדמה ח"א
ה/ט פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 53
ה/ט קרן הצבי מצוה מז אות א
ה/ט שבילי אשר
ה/ט שו"ע הרב או"ח סי' רסב ס"ג
ה/ט שיחות לספר ויקרא עמ' שנו {נקיון הבגד}
ה/ט שיירי כנה"ג [מ"מ דף כד ע"ב]
ה/ט שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' של
ה/ט שם טוב
ה/ט שמועות דוד עמ' קל
ה/ט שמע שלמה (תווינא) עמ' נט
ה/ט שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות א
ה/ט תורה ודעת (דרוק)
ה/ט תניא רבתי ח"א עמ' 96, 104
ה/ט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' כה {לח"מ}
ה/ט תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תכב
ה/ט תשובה מאהבה ח"ב דף א ע"ב
ה/י אוצר השבת ח"א עמ' קנט
ה/י אמרי יושר חולין פד ע"א
ה/י אנצי"ת ע' בעל הע' 395, ע' בשר תאוה הע' 13, 14
ה/י בטחון איש פי"ח אות ה
ה/י בית יחזקאל (וייס) עמ' רסב
ה/י גור אריה בראשית פ' א הע' 312
ה/י דרכי התשובה עמ' קיז
ה/י הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ה/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' ל
ה/י חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קנו
ה/י חיים ביד דף מה ע"ד
ה/י חיתו ארץ עמ' 151, 152, 158
ה/י חקרי זמנים ח"א עמ' כו
ה/י יד ישראל ח"ב
ה/י יד לרמב"ם עמ' 35
ה/י לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שטו
ה/י להוגה דעות
ה/י מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/י מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' ו
ה/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
ה/י משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 105
ה/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' יט אות כז {מכלכל דבריו במשפט}
ה/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' ע אות כז {מכלכל דבריו}
ה/י נפש ישרה עמ' 163-165
ה/י עץ השדה סי' י הערה יג
ה/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כג
ה/י רלב"ג דברים פי"ב פסוק כא עמ' צה
ה/י רנת יצחק מלכים עמ' קע {שלא יאכל בשר אלא לתאבון}
ה/י שם טוב
ה/י שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115
ה/י שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ה/י שפתי מלך
ה/י תורה ודעת (דרוק)
ה/י תחומין חי"א עמ' 401
ה/יא אביר יוסף עמ' שנא
ה/יא אדני היד החזקה
ה/יא אהל דוד (קאהן) ח"ה יהושע פכ"ג פסוק י
ה/יא אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"א עמ' רטו
ה/יא אוהב שלום (אייזנר) עמ' 40 {דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנס אותו תחילה}
ה/יא אוצר א"י ח"ג עמ' 39
ה/יא אוצר המלך
ה/יא אור צהיר
ה/יא אור שמח
ה/יא אם הבנים [מעין גנים קמח ע"ב]
ה/יא אמונת עתיך גל' 114 עמ' 148
ה/יא אמת ליעקב מקרא עמ' רפו
ה/יא אמת ליעקב נשים עמ' קלב
ה/יא אשר למלך
ה/יא באר יהודה
ה/יא בין השורות עמ' שכח
ה/יא בישורון מלך ח"א עמ' תכב
ה/יא בית אהרן וישראל גל' נו עמ' יז
ה/יא במלכות היהדות עמ' 206
ה/יא בנין שאול עמ' קצה
ה/יא ברור הלכה סוטה מד ע"א ציון ד
ה/יא ברכת אליהו (עמאר) תרומה מאמר ו
ה/יא דברי חיל עמ' נד, סה
ה/יא דברי שלמה (אסרף)
ה/יא דעת שבת עמ' קז(ה)
ה/יא דרושי רמ"ץ (ויטמאיר) דרוש ב דף יג ע"ב
ה/יא דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 702
ה/יא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 25-26
ה/יא דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ה עמ' תקטז {הסדר בקללות}
ה/יא האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רעג {דרך בעלי דעה שיקבע וכו'}
ה/יא האיר ממזרח יהושע עמ' עח {דרך בעלי דעה וכו'}
ה/יא האיר ממזרח משלי עמ' שעט {דרך בעלי דעה וכו'}
ה/יא האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' פב {דרך בעלי דעה שיקבע לו מלאכה וכו'}
ה/יא היתר חדר"ג באשה שנשתטית (תמרת) עמ' 9 {כרם, בית ואשה}
ה/יא המעלות לשלמה עמ' רצה
ה/יא העמק שאלה שאלתא ה ס"ק ג
ה/יא הערות ר"י ליינר
ה/יא הר המלך ח"ג עמ' צו, ח"ח עמ' עד
ה/יא הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמח
ה/יא הרמב"ם והזוהר
ה/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רלג
ה/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ה/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעב
ה/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרסד
ה/יא ויגד יעקב (תשסח) עמ' תרל {פרנסה ואח"כ יינשא}
ה/יא ויואל משה מאמר ג סי' ב
ה/יא ויואל משה עמ' תד
ה/יא זיו משנה
ה/יא זכרון סופרים {אכל הטיפשין מתחילין וכו'} [ועיין זוהר חדש דף ה הועתק בסידור אוצה"ת, ועיין תורה שלמה פרשת בראשית]
ה/יא זכרון סופרים {ואח"כ ישא אשה שנאמר מי האיש וגו'} [עיין שו"ת מהרי"א ח"ב סימן ע"ז]
ה/יא זכרון סופרים {שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו} [ובתנאי שלא יבא עי"כ בחברותא של חטאים כמ"ש לקמן בריש פ"ו]
ה/יא חדרי בטן ויחי ראשון אות כח
ה/יא חזיונות יוסף דף נה ע"א
ה/יא חי' חתם סופר
ה/יא חי' עזיאל עמ' 69
ה/יא חיים ומלך
ה/יא חנא וחסדא ח"ב דף רכט ע"א
ה/יא חנן אלקים עמ' קנג, קנו, קעג, רל
ה/יא חשבונות של מצוה עמ' רפא
ה/יא יד המלך (לנדא)
ה/יא יד לרמב"ם עמ' 29-36
ה/יא יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קל, כרך ב ח"ב עמ' כה, קג, קז, קצג
ה/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קו {כרם לפני בית}, קסב {אשה בסוף}
ה/יא יסודי הצדקה עמ' 405
ה/יא כבוד יו"ט
ה/יא כי בא מועד עמ' רנח
ה/יא כנה"ג
ה/יא לב מבין
ה/יא לב שלם [חנן אלקים קכו ע"א, שו"ת מהרי"ל סי' קסא, דברי ריבות סי' רל, ראנ"ח עה"ת דף קצ, מעין גנים בדרשות דף קמח]
ה/יא להוגה דעות
ה/יא לחם יהודה
ה/יא לקוטי בתר לקוטי סוטה מד ע"א
ה/יא מאורי שערים עמ' רמא
ה/יא מאמר מרדכי (נסים)
ה/יא מבוא למשנה תורה עמ' 312
ה/יא מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/יא מגילת סמנים עמ' ס
ה/יא מוריה גל' צט עמ' ה
ה/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקעט
ה/יא מעדני אשר - נישואין עמ' פט
ה/יא מעיל שמואל (פלורנטין) סי' מז, דף צ ע"ג
ה/יא מעיני המים
ה/יא מעליות ח"כ עמ' 243-270
ה/יא מעשה רקח
ה/יא מצא חן
ה/יא מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 168 {חשיבות המלאכה}
ה/יא מקור ברוך (פייתוס) דף עב ע"ב
ה/יא מרכה"מ אלפ' [אזני יהושע כב ע"ג]
ה/יא מרפא לנפש בראשית עמ' מג
ה/יא משך חכמה דברים פכ"ד פס' ה
ה/יא משכנות יעקב (נעים) דף ריז ע"ג
ה/יא משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קפה
ה/יא משנת המדינה עמ' 29
ה/יא משפט המלחמה עמ' נח-נט
ה/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' כח אות ב
ה/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"ב סי' ח אות כב, סי' יח אות א
ה/יא נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כב אות כב, סי' סט אות א
ה/יא נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 85
ה/יא נחמד למראה ח"ג דף קטו ע"א
ה/יא ניצוצי אור סוטה מד ע"א
ה/יא נפש ישרה עמ' 166-167
ה/יא סדר משנה (בוסק')
ה/יא ספרי הפרדס ח"ב עמ' קנח {לח"מ הביא את ב"י}
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' נט
ה/יא עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ס {כרם ואח"כ בית}
ה/יא פני חיים (פלג'י) עמ' רכט
ה/יא פני יצחק (בסאן) איסור קדושה דף לא ע"ג {יקבע מלאכה ואח"כ ישא}
ה/יא פנים חדשות [דברי ריבות רל]
ה/יא פרפרת משה ח"ב עמ' תו
ה/יא צהר גל' י עמ' 230-231
ה/יא צור יעקב (יעבץ) תצא א
ה/יא קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות י [דרשות חת"ס תה ע"א]
ה/יא קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א סי' טו
ה/יא קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' י
ה/יא רשימות (שניאורסון) חוב' נו עמ' 9
ה/יא שבות יעקב (אבולפיה) עמ' שא
ה/יא שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' רסד
ה/יא שבילי אשר
ה/יא שו"ת מהרי"ל עמ' רמז
ה/יא שיבת ציון (תשס) ח"א עמ' 11
ה/יא שם טוב
ה/יא שפע חיים - נישואין עמ' מד
ה/יא שרידי אש ח"ב עמ' תקפד
ה/יא שרשים במועדות עמ' טו
ה/יא תוכחת חיים בראשית עמ' לה
ה/יא תורה ודעת (דרוק)
ה/יא תורה שלמה בראשית פ"א אות סד
ה/יא תורת מנחם חס"ב עמ' 326 {דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה ואח"כ יקנה בית דירה ואח"כ ישא אשה וכו'}
ה/יא תחומין חי"א עמ' 402
ה/יב אור הישר
ה/יב איש מבין ח"ב דף כב ע"ג
ה/יב איש מצליח יו"ד (תשעה) עמ' 4
ה/יב אם הבנים
ה/יב אשר למלך
ה/יב באר יהודה
ה/יב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' נג אות ו
ה/יב בית המלך (בוים)
ה/יב בכורי חיים ח"ג עמ' רסד
ה/יב בצור ירום ח"א עמ' קעח הערה 3
ה/יב בצור ירום עמ' קעח
ה/יב גביע הכסף ח"ג עמ' קמז {מכירת שדה}
ה/יב הגהות רפ"מ אלטר
ה/יב הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 115
ה/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' נב
ה/יב חי' עזיאל עמ' 70
ה/יב חיים תחלה (תשנג) עמ' מו
ה/יב חיים תחלה (תשסא) אופן כד ד"ה ואפשר
ה/יב טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' פב
ה/יב יד ישראל ח"ב
ה/יב יד לרמב"ם עמ' 35
ה/יב כבוד מלכים (מרגליות)
ה/יב לב מבין
ה/יב להוגה דעות
ה/יב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 220
ה/יב מבוא למשנה תורה עמ' 278
ה/יב מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/יב מחקרי ארץ ח"ד יו"ד סי' לד
ה/יב מעשה רקח
ה/יב מצווה ועושה ח"א עמ' רח
ה/יב משנה כסף (כולי) עמ' כח
ה/יב משנת יעקב
ה/יב נפש ישרה עמ' 168-169
ה/יב נקדש בצדקה סי' רטו
ה/יב סדר משנה (בוסק')
ה/יב עינים למשפט קידושין כ ע"א
ה/יב פד"ר חי"ח עמ' 262
ה/יב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרכא
ה/יב פרשת המלך
ה/יב שולי הגליון עמ' טז
ה/יב שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ה/יב שפע חיים - נישואין עמ' מה
ה/יב שפתי מלך
ה/יב תורה ודעת (דרוק)
ה/יב תורה תמימה ויקרא פ' כה אות קיח
ה/יב תורת איש לוי - שוה כסף ככסף עמ' סט {להצליח נכסיו}
ה/יב תורת איש לוי - שעבוד אות לה
ה/יב תורת ירוחם ח"א דף מ ע"ד
ה/יב תחומין חי"א עמ' 401
ה/יב תשובה שלמה או"ח מהדו"ת סי' י
ה/יג אור שמח
ה/יג אם הבנים
ה/יג אשר למלך
ה/יג באר לחי ראי עמ' עג-עד
ה/יג בין השורות עמ' עד-עה
ה/יג בית אהרן (קריספין) דף מב ע"ב
ה/יג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קנח-קס
ה/יג בית יחזקאל (וייס) עמ' שמו
ה/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/יג בית יעקב (בירב)
ה/יג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רד סעיף ד
ה/יג בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' רנה הערה 241 {משאו ומתנו של ת"ח באמת ובאמונה, אומר על לאו לאו, ועל הן הן; מדקדק על עצמו בחשבון, ונותן ומוותר לאחרים כשיקח מהן, ולא ידקדק עליהן, ונותן דמי המקח לאלתר וכו'}
ה/יג ברור הלכה ב"מ מט ע"א ציון ג
ה/יג גביע הכסף ח"ג עמ' רב {נעלב ואינו עולב - צדיק}
ה/יג גליונות אבני נזר
ה/יג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שסה, שסו {משאו ומתנו של ת"ח וכו'}
ה/יג ההתחייבות (ורהפטיג) עמ' 452, 414
ה/יג המלך ברמה עמ' 66 {מו"מ באמונה}
ה/יג המעשה והמדרש הקדמה עמ' ה {להיות מן הנרדפים}
ה/יג הר המלך ח"ח עמ' עד
ה/יג השליחות וההרשאה במשה"ע עמ' 378
ה/יג זכור זאת ליעקב עמ' כו
ה/יג זכרון נחום עמ' נה
ה/יג חיים ומלך
ה/יג חקקי לב ח"ב דף קכד ע"ג, קנד ע"ד
ה/יג טל חיים (טל) שבת עמ' 82 {מגמה}
ה/יג יד ישראל ח"ב
ה/יג ידבר שלום ח"ב עמ' קכז
ה/יג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתצט
ה/יג לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' נה
ה/יג לב שלם [מגילת ספר לאוין א ע"ג]
ה/יג להוגה דעות
ה/יג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 161
ה/יג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תנז
ה/יג מבוא למשנה תורה עמ' 6, 106, 320
ה/יג מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קסא
ה/יג מגדל עז עמ' קעז-קפא
ה/יג מגילת ספר לאוין דף א ע"ג
ה/יג מחקרי משפט ח"ב עמ' 53
ה/יג מכמני אשר עמ' קלב
ה/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' רעו
ה/יג משנה כסף (כולי) עמ' כח
ה/יג משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עא
ה/יג משנת יעקב
ה/יג משנת יעקב נזיקין עמ' קפד
ה/יג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 105
ה/יג משפט הקנין ח"א עמ' ד
ה/יג משפט שלמה (זפרני, תשנה) סי' מב סעיף א ס"ק א
ה/יג מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' רעב
ה/יג מתנת חיים ימים נוראים עמ' צג {מו"מ באמונה}
ה/יג מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שעה, שעח, שפ
ה/יג נחמד למראה ח"ג דף קלג ע"ב
ה/יג נפש ישרה עמ' 170-176
ה/יג סדר משנה (בוסק')
ה/יג עולת ראיה (וייס) עמ' קלג
ה/יג פד"ר חכ"א עמ' 303
ה/יג פני חיים (פלג'י) עמ' נ, רו
ה/יג פסקי דין ירושלים ח"ד עמ' רעו
ה/יג צבי תפארת סי' ג
ה/יג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה יא
ה/יג רנת יצחק משלי עמ' קיג
ה/יג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' פב
ה/יג שארית נתן (לוברט)
ה/יג שבילי אשר
ה/יג שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ב, הל' הפקר סי"ג
ה/יג של"ה ח"א שער האותיות מע' ו אות ו
ה/יג שם טוב
ה/יג שמרו משפט ח"א עמ' קמ
ה/יג שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ה/יג שערי הישיבה ח"א עמ' רעח
ה/יג שערי צדק ח"ג עמ' 410 {על הן הן}
ה/יג שפתי מלך
ה/יג תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' רצח
ה/יג תורה ודעת (דרוק)
ה/יג תחומין חי"א עמ' 401
ה/יג תחומין חי"ט עמ' 75


ו/16 הלכות דעות פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אור הישר
ו/רה"פ ברכת שלמה (מדע)
ו/רה"פ דעת ומחשבה
ו/רה"פ דעת ישראל
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ להוגה דעות
ו/רה"פ מדות ודעות
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ו/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ו/רה"פ סדר משנה
ו/רה"פ עבודת המלך
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שבעה כוכבי לכת
ו/רה"פ שלמי מרדכי
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/רה"פ שערי דעה (סופר)
ו/רה"פ שפת מלך
ו/א אבק דרכים דף א ע"ג
ו/א אגרות משה או"ח ח"ד עמ' מו, יו"ד ח"ג עמ' שכד
ו/א אהל אברהם אות א
ו/א אהל דוד (קהן) ח"א תהלים פנ"ה פס' ז
ו/א אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' קה
ו/א אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' קיג
ו/א אוצר התולדות עמ' קיא, ריט
ו/א אור אברהם
ו/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' יט, כא
ו/א אור הרעיון עמ' נד {דרך להיות נמשך אחר ריעיו}
ו/א אור יהל ח"א עמ' כג {דרך אדם להימשך אחר מסובביו}
ו/א אור יחזקאל (לוינשטיין) מדות עמ' רצז
ו/א אור פני יהושע עמ' כ
ו/א אור תורה (בלומ') דף ק ע"א {יצא למערות}
ו/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש מ עמ' 285
ו/א איש על העדה (סולובייציק) עמ' 251
ו/א אם המלך עמ' פב
ו/א אמונת החינוך (אבינר) עמ' 213
ו/א אמרי חן (בן סניור) שופטים עמ' 378
ו/א אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קכח
ו/א אמת ליעקב נשים עמ' שכא
ו/א ארחות צדיקים השלם שער חניפות עמ' קמא
ו/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' מב
ו/א באר יצחק (גולדשמיד) עמ' יג
ו/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יג פסוק יד
ו/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שפו
ו/א באר מרים פ"ה הי"ב אות א
ו/א באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' נשוא סי' ה אות ג
ו/א באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' קדושים סי' א אות ד
ו/א באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שכז, שמג, שעו
ו/א באר שרים פרשת בא דרוש א אות ס
ו/א בימי צמיחת החסידות עמ' 224
ו/א בית הלל (ליוואנט) דף מו ע"א, מח ע"א
ו/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קס
ו/א בית המלך דף סח ע"ד ("בית המדרש")
ו/א בית יחזקאל (וייס) עמ' עט
ו/א בית יעקב (בירב)
ו/א בית יצחק (ויינברגר) עמ' יד
ו/א בית שלום מרדכי עמ' רפג
ו/א במעגלי יושר בראשית עמ' 136
ו/א בן ידיד
ו/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קיח, תצב
ו/א בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' לך לך אות סב {ידור ביער}
ו/א בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' כי תבוא אות ה
ו/א בצור ירום ח"א עמ' קס הערה 67
ו/א בצור ירום ח"ג עמ' רו
ו/א בצור ירום חי"א עמ' ריז הערה 26
ו/א בצור ירום עמ' קס
ו/א ברוך אומר חו"מ עמ' נח
ו/א ברור הלכה כתובות יז ע"א ציון ב
ו/א בשלום ובמישור עמ' 49
ו/א בתורתו יהגה ח"ג עמ' קי-קיא, קסה {להתחבר לצדיקים}
ו/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קמא
ו/א גביע הכסף ח"ג עמ' רעב {השפעת הסביבה}
ו/א גור אריה בראשית פ' כה הע' 66
ו/א גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' מה, קכט, קלג
ו/א גל עיני (תשע) ח"א עמ' כא, קה, קט
ו/א גליוני הגר"ש עמ' נא [חוחים - שמואל א' יג, ו]
ו/א גשר יהושע עמ' 235
ו/א דברות אליהו ח"ב עמ' ז-ח
ו/א דברי חיים תשובות נוספות סי' יב
ו/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' רלד, רצ, תקיט, שמות ח"א עמ' יד
ו/א דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שפב {ילך ממדינה שמנהגיה רעים}
ו/א דברי יציב או"ח עמ' תסז
ו/א דברי ירמיהו
ו/א דברי נפתלי ח"ג עמ' רמג
ו/א דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' קה, ח"ו סי' נד, ק
ו/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' שעח, ח"ב עמ' רלח, רנג, תיז, תנז
ו/א דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רצג
ו/א דורש טוב עמ' 353
ו/א דעת חיים עמ' סה
ו/א דעת חכמה ומוסר ח"ב עמ' שג
ו/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רטו
ו/א דעת תורה דברים ח"א עמ' רנ, דברים ח"א עמ' ריב
ו/א דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' עב
ו/א דרך חיים (לונזאנו) עמ' רעא
ו/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 906, פ"ו הערה 1627
ו/א דרכי חושן ח"ג עמ' פז
ו/א דרשות מהר"ם בריסק עמ' קכג
ו/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מה, קכז, קלד, קמז
ו/א האיר ממזרח אבות עמ' עז {היו כל המדינות וכו' נוהגים בדרך לא טובה}
ו/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 230
ו/א החברה והשפעתה מאמר 1 סעיף ה, מאמר 2 סעיף ב, מאמר 4 סעיף ז, מאמר 17 סעיף א
ו/א הכנה דרבה (תשסט) עמ' כד
ו/א הכנה דרבה עמ' כד
ו/א הלכות מדינה ח"ג עמ' קה
ו/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 104, 229
ו/א הרמב"ם והזוהר, במילואים
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 75, 107, 123, 124
ו/א התורה והמדינה חי"א עמ' רנ
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שמט
ו/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעו
ו/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' סט
ו/א ויואל משה הקדמה, מאמר א סי' פ, מאמר ב סי' צא, קלג, קנג
ו/א ויואל משה עמ' ט, רצד, שמה, שסז
ו/א ושב ורפא לו עמ' צב
ו/א זבד טוב עמ' 104
ו/א זכר שלמה (זינגרביץ) עמ' טו
ו/א זכרון אליעזר עמ' צה
ו/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שו {ההולכים בחושך}
ו/א חזק יד
ו/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קי
ו/א חיים ומלך
ו/א חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' מה, תעז, ח"ב עמ' צה, רצא
ו/א חיים שיש בהם (גרוס) על אבות עמ' סו-סז {יוצא למדבר}
ו/א חפץ חיים עשין ס"ק ו
ו/א חק המלך יבמות עמ' קלו
ו/א חקל יצחק עה"ת עמ' קעג {למדו ממצרים דרכים מקולקלות}
ו/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תרלא
ו/א טהרת יו"ט חי"ט עמ' סט
ו/א יד אברהם מכשירין פתיחה ב אות ח
ו/א יחל ישראל (תשנב) עמ' יב
ו/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' יד
ו/א יחל ישראל אבות ח"א עמ' קמ
ו/א ים שמחה עמ' קה, רב, רמא
ו/א יסודי הצדקה עמ' 69
ו/א ישועת משה עמ' קלה-קלו
ו/א ישורון ד עמ' טז
ו/א ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ח
ו/א כבוד מלכים (מרגליות) {ולחוחים}
ו/א כתב אמת ח"א עמ' לח, שמ, תצ
ו/א כתב אמת ח"ב עמ' ט
ו/א כתב אמת ח"ג עמ' רצה, שנב
ו/א כתבי הסבא מקלם, ימים נוראים עמ' יד
ו/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 133
ו/א כתונת פסים (תשעא) עמ' קעד
ו/א לא תשנא עמ' 264, 348 {התחברות לבינונים}
ו/א לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' קנב
ו/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קי, רכד, רכה, רכז, רלט
ו/א לבושה של תורה סי' ז אות יא[א]
ו/א להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' קל
ו/א להורות נתן דברים עמ' צט
ו/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' קג, קסד, רט, שמו
ו/א להורות נתן מועדים ח"ב עמ' תקסא
ו/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' כד
ו/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' מא, רלז
ו/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' פו, רכד
ו/א לקוטי משלי פי"ג פסוק כ
ו/א לקוטי שיחות חי"ג עמ' 17
ו/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלג, שסה
ו/א מאור ושמש (מהד' תשמח) עמ' לה, שסג
ו/א מאור ושמש (תשנב) פ' קדושים עמ' שסג
ו/א מאור ושמש (תשנב) פרשת קדושים פי"ט פסוק ב
ו/א מאור ושמש (תשסט) עמ' עד, תקח
ו/א מאורי שערים עמ' ה, צו
ו/א מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר פא, קונטרס מאמר מרדכי מאמר ד
ו/א מאמר מרדכי (שוואב) סי' פא (ד)
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 50, 343, 358
ו/א מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצח, חנוכה עמ' רכט, ימי הרחמים עמ' קכג
ו/א מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קעה
ו/א מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' כ, קצג
ו/א מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קצ
ו/א מבשר טוב - נצחיות המקדש עמ' מט
ו/א מבשר טוב - ס' החיים עמ' רלו
ו/א מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 4
ו/א מבשר טוב - תיקון המדות עמ' נו
ו/א מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קפח
ו/א מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' כ, מח, קצה
ו/א מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/א מדרגת האדם ח"א עמ' רטז, ח"ב עמ' יג
ו/א מהר"ם שיק בראשית עמ' פו
ו/א מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' קעד, תנא
ו/א מוסר השכל
ו/א מחשבת מוסר ח"א עמ' נד, קנח, קסז
ו/א מטר השמים (תשנז) עמ' צא, שמז
ו/א מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תשסב
ו/א מלילות ח"א עמ' 103, 107 {הגהמ"י}
ו/א מנחה לאיש עמ' 263 {יברח}
ו/א מנחת יואל עמ' נד
ו/א מנפת צוף עמ' 407
ו/א מסילות חיים בחינוך ח"ב עמ' קכה
ו/א מעינות האמונה עמ' שסב {רבים נבוכים}
ו/א מענה אליהו עמ' שנב
ו/א מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ג עמ' רצג
ו/א מעשה רקח
ו/א מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"א לך לך אות כז, מד
ו/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"א עמ' קלב, קלה
ו/א מפניני הרב עמ' סד
ו/א מצווה ועושה ח"א עמ' רמו
ו/א מקור חסד עמ' תקנז
ו/א משבצות זהב ירמיהו עמ' כא, רט, רלח, רלט, תרס
ו/א משבצות זהב ישעיהו עמ' א'רכב
ו/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' מא, יו"ד עמ' רכב
ו/א משנה כסף (כולי) עמ' כח [עי' מנין המצוות מ"ע ו]
ו/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' מ
ו/א משנת ישראל סי' יד הרחבת המשנה אות ל
ו/א משנת משה מגילה עמ' קמט, ר"ה עמ' יח, עג
ו/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' יב, ח"ב עמ' יא, נד, קצב
ו/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' ריא
ו/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' יב
ו/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' יא, נד, קצב
ו/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' ריא
ו/א מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רב, רצב, רצד
ו/א מתנת חיים - מועדים עמ' פג
ו/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רצא
ו/א נועם אליעזר בראשית עמ' מה
ו/א נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' קח
ו/א נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 225
ו/א נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ו/א נפש ברכה ח"א עמ' ו
ו/א נפש ישרה עמ' 177-180
ו/א נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' טז
ו/א נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' סג, קצו
ו/א נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קטו
ו/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' סג {ע"י דבקות בת"ח לומדים מהם}
ו/א נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' קכב
ו/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' קיג {הגהמ"י אות א}
ו/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' מג ס"ק ב
ו/א עולת ראיה (וייס) עמ' ט
ו/א עטרת יהושע בראשית עמ' נג, נז, עו
ו/א עטרת יהושע בראשית עמ' נג, נז, עו
ו/א עטרת יהושע ויקרא עמ' קג
ו/א עטרת שלמה ח"א עמ' קפט
ו/א עיוני הלכות ח"ב עמ' כד
ו/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 234 {יצא למדבר}
ו/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 153, 162
ו/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 174, 179
ו/א עץ אפרים (תכלת) דף מו ע"א
ו/א פאר יעקב ח"א עמ' פ
ו/א פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 199
ו/א פרפרת משה ח"ב עמ' צא
ו/א פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' מ
ו/א צהר גל' ט עמ' 198, גל' יא עמ' 46
ו/א צידה לדרך (פאפא, תשסט) עמ' נח
ו/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תקטז, תקיט
ו/א צפנת פענח (תשסו) עמ' שמ {ישב יחידי}
ו/א קדשי שעה (יעקבוביץ) - קונ' דרך החיים עמ' ו
ו/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רסג
ו/א קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' פט
ו/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 125
ו/א ראשית דעת (קורח) סי' לח {יצא למערות}
ו/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שיא, משלי עמ' סא, חמש מגילות עמ' סח, רפח
ו/א רנת יצחק מלכים עמ' רפח {ישב לבדו יחידי}
ו/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' מ
ו/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כג-כד, לט, קכח, קפח, ח"ב עמ' קע
ו/א רנת יצחק פ' חלק עמ' קסח
ו/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנד, רסח, תעא, ח"ב עמ' שפ
ו/א רנת יצחק תפלה עמ' כו
ו/א שארית נתן (לוברט)
ו/א שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' כ
ו/א שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' שצט
ו/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קג
ו/א שחר אורך עמ' תקנה-תקנו
ו/א שיח דוד (תשסד) עמ' כו, קמח
ו/א שיח דוד (תשסח) עמ' כא, ל, קסט
ו/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' לט
ו/א שירת דוד (תשסז) עמ' שטז
ו/א שירת הפסח אות צח
ו/א שם דרך במדבר עמ' קצ
ו/א שם טוב
ו/א שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' פה
ו/א שמחת מרדכי עמ' רעט {דרך ברייתו}
ו/א שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' י, מא, נה, עא, פז
ו/א שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' ד, תנה
ו/א שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' קצו, תקעט, תשמד
ו/א שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עז, רה
ו/א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' צז {יצא למערות}
ו/א שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קלב
ו/א שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' נג, שנד, תקנב
ו/א שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' תקיג
ו/א שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' קסה, שנט
ו/א שמן ראש סוכות ח"א עמ' קסט
ו/א שמן ראש פסח ח"ב עמ' ס
ו/א שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' ל
ו/א שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/א שער התפלה (טשרנוביץ) דף נ ע"ג
ו/א שערי הישיבה ח"א עמ' נג, ס
ו/א שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' שצט
ו/א שערי תלמוד תורה (תשסו) עמ' מב {דרך ברייתו של אדם להיות נמשך}
ו/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' לג, פא, קנז
ו/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תצא-תצב
ו/א שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' תכ
ו/א שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שפד
ו/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' סג
ו/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' צה, צז, תקלא, תרלז, תשיח, תתנו
ו/א תורה ודעת (דרוק)
ו/א תורה לישראל עמ' 65
ו/א תורת אביגדור ח"ד עמ' כ
ו/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' קצה
ו/א תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' קמא
ו/א תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' עח
ו/א תורת מהרי"ם בראשית עמ' רנו
ו/א תורת מנחם ח"מ עמ' 230
ו/א תורת מנחם חי"ד עמ' 262 {לברוח למדבר ולא להיות במקום וסביבה לא טובה כו'}
ו/א תורת מנחם חמ"א עמ' 193, חמ"ג עמ' 338
ו/א תורת מנחם חנ"א עמ' 82
ו/א תורת מנחם חס"ו עמ' 143, חס"ז עמ' 396 {דרך ברייתו של אדם כו' להתחבר לצדיקים כו' ויתרחק מן הרשעים וכו'}
ו/א תורת שלום (רש"ב) עמ' 251 {יברח לעיר אחרת}
ו/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קע
ו/א תחומין חי"ח עמ' 176-177
ו/א תחומין חכ"א עמ' 199, 201
ו/א תנועות לב רגש עמ' 106 {ילך למדבריות}
ו/א תניא רבתי ח"א עמ' 291
ו/א תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' קלא, ר
ו/א תפארת צבי (ספינקא) במדבר עמ' ה-ו, מא
ו/א תפארת צבי (ספינקא) ויקרא עמ' רעו, שלט
ו/א תרומת הגורן ח"א עמ' 191
ו/א תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קכב, ח"ב עמ' כה, פד
ו/ב אבות הראש ח"א דף קכד ע"ב
ו/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קנב
ו/ב אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קא {לידבק בת"ח}
ו/ב אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' קו
ו/ב אוסף מכתבים (שכטר) ח"א עמ' כח
ו/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שפג {נברא לצוות לצדיק}
ו/ב אור התורה (צמח צדק) נ"ך ח"ב עמ' תתפב {הדבק בחכמים ובתלמידיהם כדי ללמוד ממעשיהם}
ו/ב אור מאיר (חדש) ח"א עמ' פז
ו/ב אות היא לעולם ח"א דף קז ע"ד
ו/ב אז שמח עמ' שעח {בת ת"ח}
ו/ב אילת אהבים (ברים) עמ' שמה
ו/ב אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' שנט הערה עג, עמ' שסא הערה עז, עמ' שסב
ו/ב אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' טו, יז
ו/ב אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' ט, קפה, רו
ו/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יח פסוק טז {להדבק בחכמים ובתלמידיהם}
ו/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק א פסוק ח
ו/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כא פסוק א, ב
ו/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תלו, ח"ג עמ' יא, ש
ו/ב באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תנט, דברים עמ' תפט
ו/ב בישורון מלך ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' פו
ו/ב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קעה {ובו תדבק, לדבקה בו}
ו/ב בית הבחירה על אבות עמ' 24
ו/ב במעגלי יושר בראשית עמ' 136
ו/ב בתורתו יהגה ח"א עמ' תיג
ו/ב בתורתו יהגה ח"ב עמ' קיט-קכ, תעג {מצות עשה להדבק בחכמים}
ו/ב בתורתו יהגה ח"ב עמ' קכ {וישיא בתו לתלמיד חכם}, קכא {שישא בת תלמיד חכם}
ו/ב בתורתו יהגה ח"ג עמ' קח {לאכול ולשתות}, קי, קיב-קיד {ישא בת ת"ח}, קסא {לעשות לו פרקמטיא}, קסה {הדבק בחכמים}, רא {לאכול ולשתות}
ו/ב גבורת יצחק אבות עמ' סז
ו/ב דברי חיל עמ' פו
ו/ב דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה קטז
ו/ב דברי נפתלי ח"ג עמ' רמג
ו/ב דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' א, קז, ח"ד סי' פח
ו/ב דובר שלום (בעלז, תשסג) עמ' רנב
ו/ב דרך חיים (תשע) פ"א הערה 787
ו/ב דרכי איש דף ע ע"ג {מצוה להדבק בת"ח}
ו/ב האיר ממזרח אבות עמ' כב {מ"ע להתדבק בחכמים ותלמידיהם}
ו/ב הגהות ר' נחום טרעביטש
ו/ב הגהות רפ"מ אלטר
ו/ב הכנה דרבה (תשסט) עמ' כג
ו/ב הכנה דרבה עמ' כג
ו/ב המלך ברמה עמ' 35
ו/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 230
ו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 75, 124
ו/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קצז-קצח
ו/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרכה
ו/ב חי' ר' יהודה זרחיה עמ' נב
ו/ב חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' ר
ו/ב חפץ חיים עשין ס"ק ו
ו/ב טהרת יו"ט חי"ט עמ' סט
ו/ב יביע אומר (גרוברט) עמ' 109 {לשון הרע על אמת}
ו/ב יחל ישראל אבות ח"א עמ' פו
ו/ב יסוד הדעת שיעור ב
ו/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכג, תקמו
ו/ב לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' קנב
ו/ב לב אריה (הורביץ) עמ' רנז
ו/ב לב מבין
ו/ב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 209
ו/ב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רלט
ו/ב מבוא למשנה תורה עמ' 217
ו/ב מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/ב מוסר השכל
ו/ב מילי דשמיא עמ' יז, נח
ו/ב מכשירי מצוה עמ' עט
ו/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' קסט
ו/ב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' שכו
ו/ב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רסז
ו/ב משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' קנב
ו/ב משנת ישראל סי' יד הרחבת המשנה אות ל
ו/ב נחלת דבש (ברייזכר) עמ' קצא
ו/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות יב
ו/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות כד
ו/ב נפוצות יהודה עמ' רמג
ו/ב נפש הרב עמ' רפ
ו/ב נפש הרב עמ' רפ
ו/ב נפש ישרה עמ' 181-183
ו/ב נרות אהרן
ו/ב נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' סג, קצו
ו/ב סיני ק עמ' תכד
ו/ב עבדי המלך (הברמן) עמ' לב-מא
ו/ב עולת ראיה (וייס) עמ' ט
ו/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 222
ו/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 218
ו/ב פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר לט אות ב {אכילה ושתיה}
ו/ב פני משה (שלז')
ו/ב פרפרת משה ח"ב עמ' צא
ו/ב פרשת המלך כאן עמ' רכז
ו/ב צבי תפארת סי' נג
ו/ב צהר גל' א עמ' 19
ו/ב צור יעקב (יעבץ) בשלח
ו/ב קדשי שעה (יעקבוביץ) - קונ' דרך החיים עמ' ו
ו/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 125
ו/ב קרן פני משה ח"ב
ו/ב קשוטי כלה (גרינפלד) חי"ב סי' פא
ו/ב ראשית דעת (קורח) סי' יט, לט
ו/ב רלב"ג דברים פ"י פסוק כ עמ' עב
ו/ב רנת יצחק מלכים עמ' שעד {ובו תדבק}
ו/ב רנת יצחק משלי עמ' סא, חמש מגילות עמ' רפח
ו/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' מה
ו/ב רפואה וחיים (פלג'י) פ"ה אות סח
ו/ב שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ד
ו/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' סט-ע
ו/ב שולי הגליון עמ' טז
ו/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעד
ו/ב שם עולם (תשסו) ח"א עמ' קל
ו/ב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ו
ו/ב שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' רפה
ו/ב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 115
ו/ב שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קיח-קיט
ו/ב תורה ודעת (דרוק)
ו/ב תורת אביגדור ח"ב עמ' נז, צב
ו/ב תורת אביגדור ח"ד עמ' יט {המשיא בתו לת"ח}, קכח-קכט {כדי ללמוד ממעשיהם}
ו/ב תורת מנחם חל"ח עמ' 125 {להדבק בחכמים}
ו/ב תניא רבתי ח"ב עמ' קפב
ו/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' טז
ו/ג אגרות הנצי"ב עמ' מח
ו/ג אדני היד החזקה
ו/ג אהבת חסד עמ' שכג
ו/ג אוצרות יהושע עמ' שכח
ו/ג אור אברהם
ו/ג אור הרעיון עמ' פה, צו, שכו {לאהוב כל אחד מישראל}
ו/ג אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 1280, פ"י הע' 26
ו/ג אם הבנים
ו/ג אם הבנים שמחה פ"א עמ' עח
ו/ג אמרי איש עמ' רח
ו/ג אמת ליעקב מקרא עמ' רט
ו/ג אנצי"ת ע' אהבת ישראל הע' 2
ו/ג באור המלך
ו/ג באר התורה (בן עמרם) פ' משפטים עמ' שלב
ו/ג באר לחי ראי עמ' עד-עח
ו/ג באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תה, במדבר עמ' תסח
ו/ג בית אברהם (שטיינר) עמ' קמ
ו/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קסא
ו/ג בית זבול ח"ה עמ' נד
ו/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' נג
ו/ג בית מלך (חב"ד) עמ' ה
ו/ג בית שערים או"ח סי' סח
ו/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תד {הגהמ"י}
ו/ג בנתיב המצוות עמ' 306
ו/ג בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' קעא הערה 221 {מצוה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופן וכו'}
ו/ג ברור הלכה כתובות יז ע"א ציון ב
ו/ג ברכת מרדכי ויקרא עמ' ריג
ו/ג ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' פב
ו/ג ברקאי ח"א עמ' 155 {הגהמ"י - אסור לשנוא חוטא לפני שהוכיחו}
ו/ג בשולי גליוני עמ' רז
ו/ג גור אריה בראשית פ' כז הע' 33
ו/ג גליוני הגר"ש עמ' נא
ו/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ט, יא
ו/ג דברות אליהו ח"ג עמ' קו
ו/ג דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' רצז, רצט
ו/ג דברי נתן (זובער) עמ' 96
ו/ג דברי סופר עמ' פג {הגהמ"י}
ו/ג דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 906, 1291, 1382, פ"ו הערה 25
ו/ג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קכא {הגהמ"י}
ו/ג הלכות והליכות עמ' קמט, קנה-קנו, קעד
ו/ג המאיר לארץ (רשום ה"ב וה"י)
ו/ג הר המלך ח"ו עמ' קנז-קסח, ח"ח עמ' עה
ו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 75, 257
ו/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' פה
ו/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צא
ו/ג זבח שלמה ח"ג עמ' סח
ו/ג זה השער שער א סי' נב
ו/ג זכרון יעקב ב"ק סי' יא אות ג, סי' יב אות א
ו/ג חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק כח {הגהמ"י}, אהע"ז סי' קיח ס"ק ו
ו/ג חזו"א על הרמב"ם
ו/ג חזק יד
ו/ג חי' עזיאל עמ' 70 {מתכבד בקלון חברו} [ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א]
ו/ג חי' רעק"א [כ"מ הל' תשובה פ"ג הי"ד]
ו/ג חיי נפש ח"ב עמ' קעד {הגהמ"י - מצוה לשנוא רשע}
ו/ג חפץ חיים עשין ס"ק ב
ו/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' קיט, קכד
ו/ג חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 332 {הגהמ"י}
ו/ג יד המלך (לנדא)
ו/ג יד ישראל ח"ב
ו/ג ישא מדברותיך קדושין עמ' תכב, תכז
ו/ג ישא מדברותיך קדושין עמ' תכז {הגהמ"י - אסור לשנוא אם לא הוכיח}
ו/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 166
ו/ג כס המלך עמ' ח
ו/ג כפי אהרן (זס') קמא עמ' עב
ו/ג לא תשנא עמ' 60, 74, 89, 90, 91 {כולם - הגהמ"י}, 92 {סדר משנה}, 97 {הגהמ"י}, 158, 174 {הגהמ"י}, 209-210 {הגהמ"י}, 244 {הגהמ"י}, 248 {סדר משנה}, 259 {הגהמ"י}, 261-262 {הגהמ"י}, 267 {הגהמ"י}
ו/ג להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' עו
ו/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' נח
ו/ג להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כ {הגהמ"י}
ו/ג ללשונות הרמב"ם
ו/ג לקוטי שיחות חי"ז עמ' 217
ו/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 160-161
ו/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 155
ו/ג לקוטי שיחות חל"ז עמ' 58
ו/ג מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/ג מדרכי הכרם ח"ב עמ' 5
ו/ג מועדי הרב עמ' 141
ו/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ה
ו/ג מטה יחיאל - הערות באהב"ח פתיחה
ו/ג מטר השמים (תשנז) עמ' תק
ו/ג מי השלוח (זס') עמ' קד-קה
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רלז
ו/ג מנחת מחבת עמ' קצח
ו/ג מעגלי זהות יהודית עמ' 229 {הגהמ"י - אסור לשנוא לפני שמוכיח}
ו/ג מעין חיים ח"א עמ' קפב-קפג, ח"ג עמ' רכה
ו/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' תמא
ו/ג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ו/ג מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמב אות ד {מצוה לאהוב כל ישראל - מה מיוחד באהבת ת"ח}
ו/ג משא בני קהת
ו/ג משאת המלך (תשסז) עמ' מט
ו/ג משאת המלך ח"ב סי' קנח
ו/ג משנה כסף (כולי) עמ' כח [עי' מנין המצוות מ"ע רו]
ו/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קמ
ו/ג משנת יעקב
ו/ג משנת ישראל סי' א אות כא-כב
ו/ג מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' צה, רמג
ו/ג מתנת חיים ימים נוראים עמ' קלא {כמו שחס על ממונו}
ו/ג מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רע
ו/ג נחלת צבי (פאליי) עמ' רמא
ו/ג ניבי זהב עמ' תכג-תכד
ו/ג נפש ישרה עמ' 184-186
ו/ג נשמה של שבת עמ' 315
ו/ג נשמת אברהם ח"א עמ' קסז {הגהמ"י}
ו/ג נתן פריו ב"מ עמ' קכא
ו/ג סדר הלכה דף ו ע"ב
ו/ג עין חנוך עמ' רסד
ו/ג ערכי משפט ויהדות עמ' 27
ו/ג פני המלך (שטרן)
ו/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשכח
ו/ג פרדס מרדכי עמ' שצח, תנו
ו/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כד
ו/ג צהר גל' ד עמ' 40 {הגהמ"י - אחרי תוכחה}
ו/ג צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 350
ו/ג קרית מלך (חב"ד) עמ' ו
ו/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סט
ו/ג שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ה
ו/ג שם טוב
ו/ג שמועות משה עמ' צב
ו/ג שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/ג שער התפלה (טשרנוביץ) דף נ ע"ד
ו/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 111
ו/ג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לח ס"ק ב-ד, ו, ח, ט, יד
ו/ג תולדות אדם עמ' צ
ו/ג תורה ודעת (דרוק)
ו/ג תורה ומוסר (ריינס) עמ' קעא
ו/ג תורה לישראל עמ' 36 {הגהמ"י}
ו/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 44
ו/ג תחומין ח"א עמ' 311, ח"ב עמ' 232, ח"ה עמ' 371 {הגהמ"י}, ח"ז עמ' 132, חי"ד עמ' 254 {הגהמ"י}, חט"ז עמ' 199, חי"ז עמ' 209
ו/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 84, 194 {הגהמ"י}
ו/ד אדני היד החזקה
ו/ד אהל דוד (קהן) ח"ב רות פ"ב פס' י
ו/ד אהל משה (הורוביץ) ח"א ב"ב קסד ע"ב
ו/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 122
ו/ד אנצי"ת ע' אהבת הגר הע' 2, 5, 11, ע' גר הע' 398
ו/ד באור המלך
ו/ד באר לחי ראי עמ' עד-עח
ו/ד באר מרים פ"ה ה"י אות א
ו/ד בינה במקרא עמ' 132
ו/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' ה
ו/ד בית יעקב (בירב)
ו/ד בית יעקב (טבשונסקי) סי' רעב סעיף ג {לח"מ}
ו/ד בנתיב המצוות עמ' 306
ו/ד גביע הכסף ח"ד עמ' לג
ו/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קו
ו/ד דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ריד
ו/ד ההגנה על צנעת הפרט עמ' 320
ו/ד הר המלך ח"ח עמ' עה
ו/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 19, 75
ו/ד ואם תאמר ח"א קושיה 123
ו/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קיב
ו/ד חזק יד
ו/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' פו
ו/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' קיט
ו/ד מבוא למשנה תורה עמ' 321
ו/ד מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ה
ו/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' עב
ו/ד מטר השמים (תשנז) עמ' תקיא
ו/ד מלילות ח"א עמ' 83
ו/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קסו
ו/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' תפט
ו/ד מקור חסד עמ' קכד
ו/ד משנה כסף (כולי) עמ' כח
ו/ד משנת שמחה
ו/ד נפש ישרה עמ' 187-188
ו/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שסה
ו/ד עין חיים ח"א עמ' קא-קב {אהבת הגר כאהבת עצמו}
ו/ד פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר ח, כט אות ב
ו/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תנט
ו/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תשפד
ו/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 314
ו/ד ראש אליהו ח"ב עמ' שלח
ו/ד רלב"ג דברים פי"א תועלת כ עמ' פא, פי"ד פסוק כא עמ' קיב
ו/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סט {אהבת הגר}
ו/ד שיח דוד (תשסד) עמ' כ {אהבת הגר}
ו/ד שיח דוד (תשסח) עמ' כג
ו/ד שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 255, 256, 266, ויקרא עמ' 191-190 {ציוה על אהבת הגר כמו שציוה על אהבת עצמו, שנאמר 'ואהבת את ד' אלהיך'}
ו/ד שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לח ס"ק יד, טו, יט
ו/ד תורה ודעת (דרוק)
ו/ד תחומין חי"ז עמ' 206, 209
ו/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קמא
ו/ד תקנת השבים עמ' 271
ו/ה אדני היד החזקה
ו/ה אוצר המלך
ו/ה אמונת יהושע עמ' אלף תשלח
ו/ה אנצי"ת ע' אהבת ישראל הע' 42, 44, 47
ו/ה באר התורה (בן עמרם) פ' משפטים עמ' שלב
ו/ה בין השורות עמ' קסג-קסד
ו/ה בית המלך (בוים)
ו/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' רמג
ו/ה בית שערים או"ח סי' סח
ו/ה בני שמואל דף קב ע"ד
ו/ה בצור ירום (תשפ) חי"ד עמ' פו הערה 113 {כל השונא אחד מישראל עובר בלא תעשה שנאמר 'לא תשנא את אחיך בלבבך'}
ו/ה ברור הלכה פסחים קיג ע"ב ציון ב
ו/ה ברכת פרץ קדושים השני
ו/ה בשולי גליוני עמ' רז
ו/ה גליונות אבני נזר
ו/ה דברי ירמיהו
ו/ה דינא דחיי ח"א דף ה ע"א
ו/ה דרך המלך (רפפורט)
ו/ה הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1033
ו/ה הלכות והליכות עמ' קע
ו/ה העמק דבר דברים פכ"ב פסוק ג בהרחב דבר
ו/ה העמק שאלה ח"א שאלתא כז אות ב
ו/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 75, 128
ו/ה התורה והמדינה ח"ט עמ' קעה
ו/ה ואם תאמר ח"ג קושיה 1103
ו/ה ויטע אשל עמ' שיג
ו/ה ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג ל ע"א]
ו/ה זה השער שער ג סי' לט
ו/ה זכרון דברים (תשנט) עמ' פט
ו/ה חזק יד
ו/ה חפץ חיים לאוין ס"ק ז
ו/ה יד המלך (לנדא)
ו/ה יד ישראל ח"ב
ו/ה יסודי הצדקה עמ' 461
ו/ה ישא מדברותיך קדושין עמ' שסב, תכג, תכח
ו/ה לא תשנא עמ' 8, 57, 73, 74, 77, 80, 81, 86, 89-94, 98, 104, 128-138, 143, 144, 150, 151, 153, 157, 158, 160, 161, 162, 194, 201, 202, 203, 213, 215, 217, 218, 230, 242, 256, 270, 297, 300, 318, 320
ו/ה לב אריה (גרוסנס) ח"ב סי' כו עמ' צא
ו/ה לב מבין
ו/ה לב מרפא דף נח ע"ב
ו/ה ללשונות הרמב"ם
ו/ה מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עו
ו/ה מאמר מרדכי (שוואב) סי' עו
ו/ה מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/ה מגילת ספר לאוין דף ב ע"ד
ו/ה מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' תקסה {הגהמ"י}
ו/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קנח {רק שנאה בלב}
ו/ה מטה אפרים
ו/ה מטר השמים (תשנז) עמ' תקד
ו/ה מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 136
ו/ה מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קט
ו/ה מלילות ח"א עמ' 87-94
ו/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכו ע"ד
ו/ה מצווה ועושה ח"ב עמ' קנא {ולא תשא עליו חטא}, קנב {נעשה שונא}, תצב {עובר בלאו}
ו/ה מצות ראיה עמ' צז
ו/ה מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כט אות א-ב
ו/ה משא בני קהת
ו/ה משנה כסף (כולי) עמ' כח
ו/ה משנת שמחה
ו/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' רמח
ו/ה משרת משה (עטייה)
ו/ה נטעי גבריאל הל' פורים סי' כו ס"ק יד {הגהמ"י}
ו/ה נפש ישרה עמ' 189-194
ו/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' שז-שח
ו/ה סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שיב {עובר בלאו}, שכה {שאין בו מעשה}
ו/ה סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קלד ע"א, קלז ע"ג
ו/ה עלי שור ח"ב עמ' רמ
ו/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' צג
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קכה
ו/ה פני המלך (שטרן)
ו/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כד-כז
ו/ה פרשת המלך [עי' שו"ת מהר"ם לובלין סי' יג]
ו/ה צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/ה קהלות יעקב מכות טז א
ו/ה קובץ
ו/ה רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רפד
ו/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קיא
ו/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' סט {רק בלב}
ו/ה שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ו
ו/ה שו"ת מהר"ם לובלין סי' יג
ו/ה שולי הגליון עמ' טז
ו/ה שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 266
ו/ה שמועות דוד עמ' צא
ו/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ריד
ו/ה שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/ה תורה ודעת (דרוק)
ו/ה תורת האדם לאדם ח"ג עמ' 69-72, ח"ד עמ' 143
ו/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 48, 49, 55
ו/ה תחומין ח"א עמ' 315, חי"ד עמ' 247
ו/ה תחומין חי"ט עמ' 78
ו/ה תקנת השבים עמ' 55 {פרח מטה אהרן}
ו/ו אביר יוסף עמ' שכה
ו/ו אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' כו
ו/ו אהל דוד (קהן) ח"ב שמואל א פ"א פס' יד
ו/ו אמונה ומסחר עמ' שמד
ו/ו ארחות צדיקים השלם שער שנאה עמ' מה
ו/ו אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב
ו/ו אשר חנן עמ' כב, ל
ו/ו באר לחי ראי עמ' עח-פה
ו/ו בין השורות עמ' קסב-קסג
ו/ו בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ו, קסא
ו/ו בצור ירום ח"ב עמ' ריג הערה 47
ו/ו ברכת פרץ קדושים השני
ו/ו בשלום ובמישור עמ' 81
ו/ו דברי חנינא - מזלות עמ' ר
ו/ו דברי ירמיהו
ו/ו דברי שלמה (סלוין) עמ' ז {אברהם גילה לאבימלך את הקפדתו עליו בענין הבאר}
ו/ו דולה ומשקה (תשסב) עמ' 21
ו/ו דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רמח
ו/ו הלכות והליכות עמ' קע
ו/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 75
ו/ו ויטע אשל עמ' שכז
ו/ו זבד טוב עמ' 97
ו/ו חי' רעק"א
ו/ו חפץ חיים עשין ס"ק ג, כלל ו ס' ח (בהגהה)
ו/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' צט-קא
ו/ו חשבונות של מצוה עמ' קצה
ו/ו יוסף את אחיו עמ' קטו-קטז
ו/ו כהונת רפאל עמ' רצט
ו/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכו
ו/ו לא תשנא עמ' 6, 12, 18, 21, 57, 58, 74, 86, 91, 92, 93, 94, 105, 135, 137, 167, 171, 173, 175, 176, 178, 241
ו/ו לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 144
ו/ו מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר עו
ו/ו מאמר מרדכי (שוואב) סי' עו
ו/ו מבוא למשנה תורה עמ' 115
ו/ו מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/ו מטר השמים (תשנז) עמ' תקה
ו/ו מלילות ח"א עמ' 93, 94, 113
ו/ו מסילות הנביאים שופטים עמ' רנו
ו/ו מעשה רקח
ו/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ו משבצות זהב שמואל ב עמ' שכ
ו/ו משנה כסף (כולי) עמ' כח
ו/ו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רג-רד {משנת יעקב}
ו/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפב, תסז-תסח
ו/ו משנת שמחה
ו/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' רמח
ו/ו נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' סב
ו/ו ניצוצי אש עמ' קלז
ו/ו נפש ישרה עמ' 195
ו/ו נר למאור (פרצקי) עמ' קסה
ו/ו נתן פריו ב"מ עמ' שפג
ו/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצג
ו/ו עיוני פרשה ויקרא עמ' 245 {לא ישטמנו וישתוק}
ו/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 142
ו/ו עלי שור ח"ב עמ' רמ
ו/ו פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר לא
ו/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כז-כט
ו/ו קהלות יעקב מכות טז ב
ו/ו רוח נכון עמ' שעז {צריך למחול}
ו/ו שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ו
ו/ו שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/ו שפתי מלך
ו/ו תורה ודעת (דרוק)
ו/ו תורת האדם לאדם ח"ד עמ' 143
ו/ו תחומין ח"ו עמ' 297, חי"ט עמ' 75
ו/ו תחומין חכ"א עמ' 182
ו/ז אב בחכמה דף לז ע"ד {יוכיח בינו לבין עצמו}
ו/ז אבני אש (מילר) עמ' קעד-קעה
ו/ז אבני נזר יו"ד סי' תסא אות ד-ה
ו/ז אגודות אזוב מדברי דף קה ע"ג {חיוב תוכחה לגוי}
ו/ז אגרא דפרקא (תשסה) עמ' כא {להכלים}
ו/ז אגרא לישרים סי' כח
ו/ז אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קכא
ו/ז אגרות משה ח"ח עמ' כא
ו/ז אהלי יהודה (אמדו)
ו/ז אוצמפה"ת ב"מ לא ע"א הע' 18 {לח"מ}, 24-25 {הגהמ"י}, 32-37, לא ע"ב הע' 17 {מל"מ}
ו/ז אוצר המלך
ו/ז אוצרות הרמב"ם
ו/ז אור אברהם סי' כב-כג
ו/ז אור המערב תשרי תשמט עמ' ז {מל"מ}
ו/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 337, 344
ו/ז אור לישרים (תשסג) עמ' צד, צו {עד הכאה}
ו/ז אור עולם (בלומנפלד) דף ק ע"ד {מל"מ}
ו/ז אור צהיר
ו/ז אורים גדולים (תקיח), דרושים דף לא
ו/ז אם הבנים
ו/ז אמונת עתיך גל' 118 עמ' 70
ו/ז אמת ליעקב מקרא עמ' צא
ו/ז ארחות צדיקים השלם שער כעס עמ' עט-פ, ענוה עמ' כה, בושה עמ' לא
ו/ז אש דת (אסאד) עמ' שעא {עד הכאה}
ו/ז באהלה של תורה או"ח סי' כב אות א-ב, ה, סי' נז אות א
ו/ז באור המלך
ו/ז באר לחי ראי עמ' עח-פה
ו/ז בגדי ישע
ו/ז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף סג ע"ג
ו/ז בין השורות עמ' קסב-קסג
ו/ז בית אבא (גוטווירטה) דף ה ע"א {מל"מ}
ו/ז בית אהרן וישראל גל' לז עמ' כה-כז
ו/ז בית המדרש
ו/ז בית המלך (בוים)
ו/ז בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' ז
ו/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' י, סד, פב, קעח, רמט
ו/ז בית יעקב (בירב)
ו/ז בית יעקב (מסקין) סי' יט
ו/ז בית ישחק
ו/ז בן ידיד
ו/ז בני יוסף (טנוג'י) דף מח ע"ב
ו/ז בני יששכר (תשסח) ח"ג עמ' פה
ו/ז בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תנא {הגהמ"י אות ג}
ו/ז בני יששכר (תשעז) ח"ב עמ' מח {עד שיכהו החוטא, הוא נתפש בעון}
ו/ז בני שלשים עמ' קז
ו/ז בני שמואל דף קג ע"א
ו/ז בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' רב {עד שיכהו}
ו/ז ברור הלכה ביצה ל ע"א ציון ד
ו/ז ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פ ע"ב
ו/ז ברכי יוסף או"ח דף קעד ע"ב, סי' תרח ס"ז-ס"ח
ו/ז ברכת אליהו (עמאר) פ' לך לך מאמר ב {עד הכאה}
ו/ז ברכת מרדכי דברים עמ' יב {יודיעו שאומר לטובתו}
ו/ז ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' רצח
ו/ז גור אריה בראשית פ' לז הע' 64
ו/ז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ג סי' טו
ו/ז גליונות אבני נזר
ו/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' כב
ו/ז דברי חנינא - מזלות עמ' ר
ו/ז דברי יואל במדבר ח"ב עמ' קלד
ו/ז דברי יציב לקוטים עמ' קכד
ו/ז דברי שלמה (שלם) דף ט ע"א
ו/ז דעת כהן עמ' תלב
ו/ז דעת מרדכי ח"א דף נח ע"א
ו/ז דרך המלך (רפפורט)
ו/ז דרך ישרה ח"ב עמ' קכד
ו/ז דרך עץ החיים (אלגזי) דף קט ע"ג {מל"מ}
ו/ז דרשות מהרי"ץ ז' אדר עמ' קלח {עד הכאה}
ו/ז הגהות חבר בן חיים
ו/ז הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1033
ו/ז הלכות והליכות עמ' קסח
ו/ז המאיר לארץ
ו/ז המעין תשרי תשפ עמ' 44 {לח"מ 'ויש לפקפק בדברי רבינו למה לא הזכיר זה דאפילו רב לתלמיד חייב' וכו' - זה מבואר בהל' תלמוד תורה פ"ה ה"ט בדיני כבוד רבו}
ו/ז הר המלך ח"ג עמ' לט, צו {דתכלב"א}, ח"ח עמ' עה
ו/ז הרמב"ם והזוהר
ו/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 124, 131
ו/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' קסא, תקנח, תקס
ו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' קעד
ו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שצב
ו/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' ש
ו/ז ויואל משה הקדמה
ו/ז ויואל משה עמ' יב
ו/ז ויטע אשל עמ' שכח
ו/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' פג
ו/ז זכרון דברים (תשכז) מאמר ז עמ' מז
ו/ז זכרון דברים (תשנט) עמ' לט
ו/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פא {מל"מ - דברה תורה כלשון בני אדם}
ו/ז זכרון שלמה (קליין) עמ' צד {עד הכאה}
ו/ז חבש פאר עמ' יח, קל
ו/ז חדושים ובאורים (גרי') זרעים ח"ב סי' ה ס"ק ג
ו/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קכו {מל"מ}
ו/ז חוקי חיים (גאגין)
ו/ז חי' חתם סופר
ו/ז חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' פב
ו/ז חי' עזיאל עמ' 70
ו/ז חיי נפש ח"א עמ' יח {הגהמ"י - אמרה מדת הדין שהיה להם להתבזות ולקבל הכאות}
ו/ז חיי עולם (בולה) דף נו {הגהמ"י אות ג}
ו/ז חיים ומלך
ו/ז חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 172
ו/ז חלקת מאיר
ו/ז חמדת ישראל ח"א דף טז ע"ב
ו/ז חמודי צבי שמות עמ' מו {מל"מ}
ו/ז חפץ חיים כלל ד ס"ק ד
ו/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף פג
ו/ז יד ישראל ח"ב
ו/ז יוסף את אחיו עמ' עג
ו/ז יין הטוב עמ' קפח
ו/ז יראה ואהבה עמ' נט
ו/ז ישא מדברותיך קדושין עמ' תלא {דברי ירמיהו}
ו/ז ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
ו/ז כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ, מל"מ}
ו/ז כגן רוה עמ' 132
ו/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רעה {הנאה}
ו/ז כנה"ג (גם כ"מ)
ו/ז כסא דוד (חיד"א) דרוש ט ד"ה והר"מ
ו/ז כפי אהרן (זס') קמא עמ' מא
ו/ז כרם יעקב עמ' קלו
ו/ז כתר המלך
ו/ז לא תשנא עמ' 20, 57, 78, 176, 210, 249, 257
ו/ז לב דוד (פלדמן) עמ' לה-לז {הגהמ"י אות ג}, לח-מ
ו/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שלו {בנחת, לטובתו}
ו/ז לב מבין
ו/ז לב שלם [שער אפרים סי' סה, עדות ביהוסף ח"ב סי' לב, פני שלמה ס' הזכרונות דף עג-עד, זהב שבא דף קיא, מטה אשר דף קמב]
ו/ז לדור ולדורות ח"א עמ' סו
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפד
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' עו
ו/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כד, קכח
ו/ז להורות נתן מועדים ח"א עמ' רעא
ו/ז לחם יהודה
ו/ז ללשונות הרמב"ם
ו/ז לקוטי סופר ח"א דף פב ע"א {מל"מ}
ו/ז לקוטי שפת אמת
ו/ז לשון זהב דרוש ד ד"ה ובאותו
ו/ז מאמר מרדכי (נסים)
ו/ז מאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ט {בנחת}
ו/ז מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/ז מגילת ספר לאוין דף ב ע"א-ע"ב, ג ע"א
ו/ז מגל חי"ג עמ' 241 {תוכחה באמירה}
ו/ז מדה טובה ח"א עמ' 92, 94, 97 {מל"מ}
ו/ז מדה טובה ח"ג עמ' 105 {מל"מ}
ו/ז מוסר השכל
ו/ז מוסר ודעת
ו/ז מוריה גל' קיא עמ' ד, ו, יב
ו/ז מחזיק ברכה סי' תרח אות ד {עד שיכנו}
ו/ז מחנה חיים ח"ב עמ' נז {עד שיכהו}
ו/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ו
ו/ז מטה אהרן (קרייזר) עמ' פח
ו/ז מטה אפרים ח"ב הל' עבדים פ"ג הי"ד (ד"ה בין) {מל"מ}
ו/ז מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' מו
ו/ז מי השלוח (זס') עמ' צג
ו/ז מכתב סופר
ו/ז מלואי שלמה עמ' פ
ו/ז מלילות ח"א עמ' 81, 91
ו/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף עד ע"א {מל"מ}
ו/ז מנחה טהורה דף לב ע"ד {מל"מ}
ו/ז מנחת אהרן (בריסק) דף מב {מל"מ}
ו/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רלד-רלו
ו/ז מנחת מחבת עמ' קצח
ו/ז מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רסב
ו/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תצ {הגהות הגרי"פ}
ו/ז מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' לב
ו/ז מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' תעג
ו/ז מעין חיים ח"ד עמ' רסח
ו/ז מעיני המים
ו/ז מעמד האשה עמ' 106 {לח"מ}
ו/ז מערכי לב (חזן) ח"ב דף רנו ע"ג
ו/ז מעשה נסים (הכהן)
ו/ז מעשה רקח
ו/ז מצווה ועושה ח"ב עמ' צח
ו/ז מקדשי השם ח"א עמ' קכד {דרך המלך}
ו/ז מקום דוד [קול יעקב ברמזים דך נז ע"ב]
ו/ז מקור ברוך (פייתוס) דף שח ע"ב
ו/ז מקור חסד עמ' נה, רצו
ו/ז מקראי קדש (תפט) דף קז ע"א
ו/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רעה
ו/ז מרגליות הים סנהדרין צ ע"ב אות טו {מל"מ}
ו/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ז מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ו/ז משא בני קהת
ו/ז משכנות לאביר יעקב ח"ג דף יז ע"ג
ו/ז משנה הלכות ח"י סי' ר
ו/ז משנה כסף (כולי) עמ' כט
ו/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפב, תמז
ו/ז משנת יעקב מדע עמ' לה-מב, זמנים ח"א עמ' רלא
ו/ז משנת יעקב נזיקין עמ' רצא, רצג
ו/ז משפטי עזיאל ח"ד עמ' רמו, רמח
ו/ז משפטי שמואל (רבינוביץ) ח"א דף מ ע"ב-ע"ד, מא ע"א {עד שיכהו}, מא ע"ג, מב ע"ב, מג ע"ב
ו/ז משרת משה (עטייה)
ו/ז מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' קיב
ו/ז מתנת חיים - מועדים עמ' קפה
ו/ז נועם חי"ח עמ' שכג [בצל החכמה ח"ג סי' מג], חכ"ה עמ' פה
ו/ז נחלת שמעון (אמוראי) דף מט
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מד פסוק א
ו/ז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ה אות א
ו/ז נטעי אשל בראשית עמ' קלז
ו/ז ניבי זהב עמ' תכג
ו/ז ניצוצי אש עמ' קלז
ו/ז נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' שמד {המוכיח את חבירו וכו'}
ו/ז נפש ישרה עמ' 196-200
ו/ז נר למאור (פרצקי) עמ' קסה
ו/ז נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 428 {עד שיכנו}
ו/ז נתן פריו ב"מ עמ' רצב
ו/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נב
ו/ז סדר הלכה דף ו ע"ג-ח ע"ב
ו/ז סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שעה {עד שיכהו}
ו/ז סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קע ע"ד, ח"ג דף רד ע"ד
ו/ז סודו של המשפט העברי עמ' 94
ו/ז עבד המלך (תשא)
ו/ז עטרת ישועה (תשלו) עמ' נג-נד
ו/ז עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכט {עד הכאה}
ו/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 142
ו/ז עין חנוך עמ' רסד
ו/ז עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' פב {רמב"ם}, פג-פד, פו, צב {הגה"מ}
ו/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 167
ו/ז ענפי ארז (זי') דף רלו ע"א
ו/ז עסק התורה עמ' יג
ו/ז פורת יוסף (שלופר) דף ט ע"א
ו/ז פני מבין ח"ב דף קנח ע"א {מל"מ}
ו/ז פני משה (שלז')
ו/ז פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תנ
ו/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פו ע"א
ו/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כט-לב
ו/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' קלד
ו/ז פרשת הכסף דף מד ע"ב {כ"מ}
ו/ז צהר גל' ח עמ' 39
ו/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצז ע"א
ו/ז צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/ז צרור החיים (יעקב)
ו/ז קובץ על יד ח"א
ו/ז קול אריה (שוורץ, תשסד) פתח טוב עמ' כח
ו/ז קול יהודה (גרשוני) עמ' תקצו
ו/ז קול שמואל (קונפורטי) דף ז ע"א
ו/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 135
ו/ז קנה חכמה פ"ה ה"ט אות א ס"ק ב
ו/ז קרן הצבי מצוה ח אות ז
ו/ז רנת יצחק שמואל עמ' ר {עד שיכהו}
ו/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רנז
ו/ז רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' רעז, רפד {הגהמ"י אות ג}
ו/ז שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קי {עד הכאה}, קיד-קטו
ו/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' יג אות ה
ו/ז שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 355
ו/ז שהם וישפה ח"א וח"ב
ו/ז שו"ע הרב או"ח סי' קנו סעיפים ב, ז-ח, הל' אונאה ס"ל
ו/ז שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' ריג {תוכחה על מ"ע}
ו/ז שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' ע-עד
ו/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תעה, תצח, תריח
ו/ז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' ריב
ו/ז שו"ת מהרש"ל סי' כא, נה
ו/ז שיח דוד (תשסד) עמ' קי {לא ידבר קשות}
ו/ז שיח דוד (תשסח) עמ' קל
ו/ז שיירי כנה"ג
ו/ז שלל דוד
ו/ז שם טוב
ו/ז שם יוסף (אליקים) {מל"מ}
ו/ז שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רמ
ו/ז שנות חיים (חזן) דף מט ע"א {עד שיכהו}
ו/ז שנות ימין ח"ב דף יג ע"ב
ו/ז שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/ז שערי זבולון יו"ד סי' ח ס"ק ד {עד שיכהו}
ו/ז שערי ישר (מהד' אסייג) שער ו-ז עמ' 52
ו/ז שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' קצה {מל"מ}
ו/ז שערי תורה (תשעה) חידושי סוגיות עמ' שנח {מל"מ}
ו/ז שפע חיים ח"ו עמ' צד
ו/ז שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 318 {עד הכאה}
ו/ז שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עה ע"ב
ו/ז שפתי מלך
ו/ז שרידים גל' יז עמ' כא-כב, כז
ו/ז שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 237
ו/ז שרשי הים
ו/ז תהלה לדוד (והרמן) פ"קיט פסוק קנח הערה קפט
ו/ז תורה ודעת (דרוק)
ו/ז תורת המדינה עמ' 127, 240
ו/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 62, 55
ו/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 60, 68
ו/ז תחומין ח"ג עמ' 407, ח"ז עמ' 129, 108, 126-125, חי"א עמ' 59, חי"ד עמ' 241, 245 {הגהמ"י}, 246, חי"ט עמ' 353
ו/ז תחומין חכ"א עמ' 182, 184, 200, 202
ו/ז תיבת גומא (ורשנר) עמ' תפא
ו/ז תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שעא, שצח, ת
ו/ז תיבת גומא (תשסז) עמ' רצג
ו/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' פב, פד-פט
ו/ז תקנת השבים עמ' 91
ו/ז תרומת הגורן ח"ב עמ' 110
ו/ז תשובות ראב"י אב"ד סי' יט
ו/ח אבן האזל
ו/ח אגרות משה חו"מ ח"ב עמ' רצא
ו/ח אדני היד החזקה
ו/ח אוצמפה"ת ב"מ נח ע"ב הע' 38, 49
ו/ח אוצר המלך
ו/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 338, 344, 355, 357
ו/ח אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 184, 188
ו/ח אמונה ומסחר עמ' שמד, שסז, שצ
ו/ח אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 542
ו/ח אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 261
ו/ח ארחות צדיקים השלם שער כעס עמ' עט-פ, ענוה עמ' כה, בושה עמ' לא
ו/ח באור המלך
ו/ח באר אלחנן עמ' יב
ו/ח באר יהודה
ו/ח באר לחי ראי עמ' עח-פה
ו/ח בחיר חיים
ו/ח בין השורות עמ' קסב-קסג
ו/ח בית המלך (בוים)
ו/ח בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' ז
ו/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' עה
ו/ח בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכ סעיף כה
ו/ח בן ידיד
ו/ח בני בנים ח"א עמ' קלט-קמב
ו/ח בני בנים ח"א עמ' קמ {מים חיים}
ו/ח בני בנים ח"א עמ' קמ {עבודת המלך}
ו/ח בני בנים ח"א עמ' קמב {לח"מ}
ו/ח בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קעב
ו/ח ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון ח
ו/ח ברור הלכה יומא פו ע"ב ציון ה
ו/ח ברכת אמת סי' יג עמ' פב {השמיט שיפיל עצמו לאש}, פג {קטן וגדול}
ו/ח גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מז
ו/ח גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קפא
ו/ח גביע הכסף ח"ג עמ' קצח {מקללים אותו}
ו/ח גדול כבוד הבריות עמ' 36
ו/ח גליוני הגר"ש עמ' נא [הל' מתנ"ע פ"ז ה"י - ויורדין לנכסיו בפניו]
ו/ח גנזי אבא מכתבים עמ' יז
ו/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כד, אהע"ז סי' טו
ו/ח דברות אליהו ח"ו עמ' ח {כהן שהלבין פני חברו - האם פסול לברכת כהנים}, עד {הלבנת פנים}
ו/ח דברות משה יבמות עמ' שיג
ו/ח דברות משה סנהדרין עמ' תקפ
ו/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ו
ו/ח דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' צו
ו/ח דינא דחיי ח"א דף ה ע"ב
ו/ח דעת הרמב"ם עמ' 102, 219
ו/ח דרך ישרה ח"ב עמ' קכג-קכד
ו/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' קי
ו/ח דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ג עמ' תקיא {מכלימין}
ו/ח ההגנה על צנעת הפרט עמ' 179
ו/ח הלכות והליכות עמ' קסח
ו/ח הר המוריה (אדר"ת) עמ' רלג
ו/ח השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' שס
ו/ח התורה והמדינה ח"ט עמ' קסא, קסג, קסה, תקנח
ו/ח ואם תאמר ח"ב קושיה 503
ו/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' קי
ו/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תכו
ו/ח ויגד יעקב (תשסח) עמ' קעט
ו/ח ויטע אשל עמ' שכד {לא ידבר קשות}
ו/ח ויטע אשל עמ' שכה-שכו
ו/ח ויקרא אברהם, שדה מגרש סי' ח (צד ע"ב)
ו/ח זכרון דברים (תשנט) עמ' לט
ו/ח זכרון ליהודה סי' ו אות טו
ו/ח חי' בתרא ב"מ סי' עב
ו/ח חי' יפה לב עמ' שיג
ו/ח חי' עזיאל עמ' 71
ו/ח חיים ומלך
ו/ח חמדת ישראל ח"א דף יד ע"ד {השמיט בהלבנת פנים ייהרג ואל יעבור}
ו/ח חפץ חיים לאוין ס"ק יד, כלל ד ס"ק יז, ס' ז, כלל ז ס"ק י, כלל י ס"ק א(=חי' חפץ חיים), ז, ח, לז
ו/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו, קה
ו/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ד, ל-לא
ו/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ז
ו/ח יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עב
ו/ח יין הטוב עמ' קפח
ו/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמג
ו/ח ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רמט
ו/ח לא תשנא עמ' 20, 57, 58, 94, 101, 168, 176, 177, 178, 181, 249
ו/ח לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קי, רכד, רכה, רכז, רלט
ו/ח לב מבין
ו/ח לב שלם [שער אפרים סי' סה, מקראי קדש (תפט) קז ע"א, שנות חיים קפח ע"ג, עדות ביהוסף ח"ב סי' לב]
ו/ח להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' ד
ו/ח להורות נתן אבות עמ' קנא-קנב
ו/ח להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קפב
ו/ח מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפ, קפט
ו/ח מאמר מרדכי (נסים)
ו/ח מבוא למשנה תורה עמ' 212, 331
ו/ח מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/ח מגדל צופים ח"ה סי' עה
ו/ח מוריה גל' קיא עמ' יב, גל' קפה עמ' סו {השמיט שנוח לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו}
ו/ח מחקרי ארץ ח"א יו"ד סי' ז
ו/ח מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' מו
ו/ח מטר השמים (תשנז) עמ' תקה
ו/ח מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' ז
ו/ח מלואי שלמה עמ' סט
ו/ח מלילות ח"א עמ' 112, 114, 119
ו/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רלד-רלה
ו/ח מנחת חינוך מצוה רמ (דף נט ע"א)
ו/ח מנחת מחבת עמ' קצח
ו/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' נח-נט
ו/ח מעט צרי
ו/ח מעיני המים
ו/ח מעשה רקח
ו/ח מציון אורה ח"א עמ' רפב
ו/ח מקדם לביתאל עמ' 165-164
ו/ח מקום דוד [לשון ערומים דף לא ד"א]
ו/ח מקור חסד עמ' נו, סח, קמ
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ח מרכה"מ אלפ' [שנות חיים קכח ע"ג]
ו/ח משכנות לאביר יעקב ח"ג דף יז ע"ג
ו/ח משנה הלכות ח"ט סי' שמח
ו/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רע
ו/ח משנת יעקב נזיקין עמ' רמו, רצא, רצג
ו/ח משפטי עזיאל ח"ב עמ' קעג
ו/ח נאוה תהלה עמ' קפא
ו/ח נועם חט"ו עמ' קפד
ו/ח נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 418
ו/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לח אות ב
ו/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ב אות ה
ו/ח ניבי זהב עמ' תכג-תכד
ו/ח נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' שמד {המוכיח את חבירו וכו'}
ו/ח נפש ישרה עמ' 201-205
ו/ח נר למאור (פרצקי) עמ' קסה
ו/ח נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 437 {בין אדם לחברו או בין אדם למקום}
ו/ח נתן פריו ב"מ עמ' רצב
ו/ח ס' חסידים (תשעח) עמ' קיב
ו/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ב עמ' נו-נז
ו/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שסח {עד שיכלימו}, שע {ברבים}
ו/ח סודו של המשפט העברי עמ' 311
ו/ח סתירת זקנים - הלכה עמ' רנו
ו/ח עבד המלך (תשא)
ו/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 144
ו/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סד
ו/ח פאר יעקב ח"ג עמ' רלב {מכלימים ומפרסמים}
ו/ח פד"ר חי"ד עמ' 299
ו/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לב, קצה
ו/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) פתח טוב עמ' כח
ו/ח קול דודי (תשף)
ו/ח קול דודי סוטה סי' רעח
ו/ח ראש אליהו ח"ב עמ' רעד {הגהמ"י}, רעה
ו/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שו, שח-שט
ו/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תעא
ו/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קה-קז {דברי שמים חמור יותר, כמו שעשו הנביאים}, קיג-קטז
ו/ח שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנ
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' יג אות ה
ו/ח שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ב, סי' תרח ס"ה, הל' אונאה סעיפים כט-ל
ו/ח שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' רפב
ו/ח שולי הגליון עמ' יז
ו/ח שיח דוד (תשסד) עמ' קי {בנחת ובלשון רכה}
ו/ח שיח דוד (תשסח) עמ' קל
ו/ח שלל דוד
ו/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקמד
ו/ח שלמי שמחה ח"א, מאמר כחה של תורה עמ' יג
ו/ח שם טוב
ו/ח שם יוסף (אליקים)
ו/ח שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תעא
ו/ח שמחת מרדכי עמ' קמא
ו/ח שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטו
ו/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קמח
ו/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קסז {שעשו כל הנביאים}
ו/ח שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/ח שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' תקעט-תקפ
ו/ח שפתי מלך
ו/ח שרידים גל' יז עמ' כא
ו/ח תורה ודעת (דרוק)
ו/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 68
ו/ח תחומין חי"ד עמ' 247
ו/ח תחומין חכ"א עמ' 184
ו/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצד-שצו, ת, תח
ו/ח תיבת גומא (תשסז) עמ' רצב-רצג
ו/ח תפארת בחורים פאה עמ' לו {פרסום עבירה בין אדם לחברו}
ו/ח תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכד
ו/ח תקנת השבים עמ' 91
ו/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' סח
ו/ט באור המלך
ו/ט באר לחי ראי עמ' עח-פה
ו/ט בית יעקב (בירב)
ו/ט בן ידיד
ו/ט בצור ירום ח"ב עמ' ריג {התורה הקפידה על המשטמה}
ו/ט דברי חנינא - מזלות עמ' ר
ו/ט דרך ישרה ח"ב עמ' קכד
ו/ט הלכות והליכות עמ' קסט-קע
ו/ט ואתה ברחמיך הרבים (תשובה) עמ' 75
ו/ט לא תשנא עמ' 6, 12, 22, 58, 86, 170, 171, 174, 176, 179, 180, 181, 182, 249
ו/ט מבוא למשנה תורה עמ' 349
ו/ט מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/ט מטר השמים (תשנז) עמ' תקה
ו/ט מלילות ח"א עמ' 112-119, 142, 149
ו/ט מעשה רקח
ו/ט נפש ישרה עמ' 206
ו/ט נר למאור (פרצקי) עמ' קסה
ו/ט ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצג
ו/ט ס' השבי"ט עמ' טו
ו/ט עבד המלך (תשסט) עמ' לט
ו/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 207
ו/ט קול דודי סוטה סי' רעח
ו/ט רוח נכון עמ' שעז
ו/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קטו
ו/ט שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/ט שרידים גל' יז עמ' כא
ו/ט תורה ודעת (דרוק)
ו/ט תחומין ח"ו עמ' 297
ו/ט תחומין חכ"א עמ' 184
ו/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שצא
ו/י אדני היד החזקה
ו/י אהבת חסד עמ' רכ
ו/י אהל דוד (קהן) ח"ב רות פ"ג פס' ג
ו/י אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 247 {מנהג כל אדם}, 254 {עד מתי נקראים יתומים}
ו/י אור יחזקאל (קור') עמ' 159
ו/י אור שמח
ו/י אות היא לעולם ח"ב דף רט ע"ד {ללמדו אומנות}
ו/י אמונה ומסחר עמ' שעא
ו/י אמרי דוד (שליסל) דף נב ע"א
ו/י אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף פח ע"ד
ו/י אמרי שמאי פרשת משפטים עמ' קכו
ו/י אנצי"ת ע' אלמנה הע' 88, 92, 101, 106
ו/י ארחות צדיקים השלם שער רחמים עמ' מח
ו/י אשכבתיה דרבי ח"א עמ' רב {עד אימתי נקראים יתומים}
ו/י באר אליהו עמ' קמו
ו/י באר יהודה
ו/י באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קה
ו/י בית המלך (בוים)
ו/י בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קסב
ו/י גנת אגוז (לוי) פרשת משפטים עמ' 95
ו/י גרים וגרות עמ' קכו-קכז {הלאו רק עינוי אלמנה ויתום}
ו/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' ב אות ב {ללמדו תורה ואומנות}
ו/י האיר ממזרח משלי עמ' רפז {חייב להזהר בכבוד יתומים וכו'}
ו/י ההגנה על צנעת הפרט עמ' 179
ו/י העמק דבר דברים פכ"ד פסוק יז {להוליכם בדרך ישרה}
ו/י הר המלך ח"ז עמ' שכו, ח"ח עמ' עה
ו/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קנח, קס
ו/י הרמב"ם כמחנך עמ' 138 ,167
ו/י התורה והמדינה ח"ט עמ' רסג {הלכות לעזרה ליתומים}
ו/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' רלט
ו/י ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קמג
ו/י ויקרא יצחק (עטייה) דורש טוב פ' משפטים דף יח ע"ב {כדי ללמדם}
ו/י זה השער שער ג סי' כד {איסור עינוי אדם סתם}
ו/י זמן חרותנו עמ' 112
ו/י חפץ חיים לאוין ס"ק טו {עשירים}, כלל ח ס"ק ו {להדריכו בדרך ישרה}
ו/י חק לישראל נזיקין עמ' 129, 131
ו/י יד ישראל ח"ב
ו/י יוסף את אחיו עמ' נח-נט
ו/י יסודי הצדקה עמ' 69
ו/י יראה ואהבה עמ' עב
ו/י ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 181
ו/י לא תשנא עמ' 101 {ללמדן תורה או אומנות} = קובץ הערות יבמות סי' תרנה
ו/י מאורי המועדים עמ' רצז
ו/י מבוא למשנה תורה עמ' 318, 331
ו/י מגדל עז עמ' קפא-קפג
ו/י מגילת ספר לאוין דף ג ע"ב-ע"ד {אלמנתו של מלך, עינוי סתם אדם, שתי מצוות או מצוה אחת}
ו/י מטר השמים (תשנז) עמ' תצו
ו/י מלילות ח"א עמ' 88, 112
ו/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעט ע"א {עינוי סתם אדם, שתי מצוות או אחת, מלקות}
ו/י מנחת חינוך ח"א עמ' שו-שז, ח"ג עמ' תד
ו/י מנחת חינוך מצוה סה (דף פט ע"ג)
ו/י מנחת מחבת עמ' קצט
ו/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קעט, קפא
ו/י מצוה ולב (בר שאול) ח"ב עמ' 167, 174 {ללמדו אומנות}
ו/י מראה אש ח"א עמ' יח {יתום הוא קטן}
ו/י משא בני קהת
ו/י משא חיים דף ח ע"א
ו/י משבצות זהב ירמיהו עמ' קסג
ו/י משנת יעקב
ו/י משרת משה (עטייה) {עינוי סתם אדם}
ו/י מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' קע
ו/י נהרות איתן ח"ב עמ' יז
ו/י נחל איתן {שתי מצוות או מצוה אחת}
ו/י נפש ישרה עמ' 207-213
ו/י נשמת אברהם ח"ד עמ' יד
ו/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קסג {בעבודה ובנדרים}
ו/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תמח
ו/י סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף פב ע"ג {אין לוקים}
ו/י סודו של המשפט העברי עמ' 311
ו/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 146
ו/י עמודי שלמה ח"א עמ' יא
ו/י פד"ר ח"ג עמ' 158 {עד שלא יצטרכו גדול}, חי"ד עמ' 299 {כדי ללמדו אומנות}
ו/י פני משה (שלז')
ו/י פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' שצב
ו/י פניני רבנו יחזקאל עמ' כח
ו/י פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקח
ו/י פרדס מרדכי עמ' קצ
ו/י צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/י רוח נכון עמ' ריח {ללמוד תורה}
ו/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' צו
ו/י שארית נתן (לוברט)
ו/י שבילי אשר
ו/י שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ט, הל' נזקי גו"נ ס"ד
ו/י שלחן המלך {ללמדו תורה}
ו/י שם טוב
ו/י שעורים על הרמב"ם הל' דעות
ו/י שפת הים (זכריש) סי' פג ס"ק ט
ו/י שפתי מלך
ו/י תורה ודעת (דרוק)
ו/י תורה שלמה שמות פכ"ב אות שעב, שעה, שעו, שעט, שפז
ו/י תורת משה (אלשיך) שמות עמ' רסג {עשירה}
ו/י תחומין ח"ח עמ' 195, ח"ט עמ' 237, חט"ז עמ' 164
ו/י תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רכה


ז/17 הלכות דעות פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ דעת ומחשבה
ז/רה"פ דעת ישראל
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קעז-קעח
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ להוגה דעות
ז/רה"פ מדות ודעות
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ז/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ז/רה"פ סדר משנה
ז/רה"פ עבודת המלך
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/רה"פ פרשת המלך
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שבעה כוכבי לכת
ז/רה"פ שלמי מרדכי
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/רה"פ שערי דעה (סופר)
ז/רה"פ שפת מלך
ז/א אהל דוד (קהן) ח"ב שמואל א פכ"ב פס' י
ז/א אהל דוד (קהן) ח"ו משלי פי"א פסוק יג
ז/א אוצר התולדות עמ' רכא
ז/א איים בים חלק ז ערכין סי' יא אות ב
ז/א ארחות חיים ח"ב סי' מו
ז/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק ב
ז/א באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כ פסוק ח
ז/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' רעז
ז/א בגדי חמודות שמות פ"ד פסוק ט
ז/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קסב-קסג
ז/א ברכת שלמה (מדע)
ז/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנד
ז/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' ס-סא
ז/א דרשות מהר"ם חביב עמ' שסג
ז/א ההגנה על צנעת הפרט עמ' 30 {כ"מ}, 33, 36 {כ"מ}, 52
ז/א העמק שאלה ח"א שאלתא כח אות ג
ז/א הר המלך ח"ח עמ' עה
ז/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רצה
ז/א ויגש יצחק עמ' קיא {שייכות לשון הרע להל' דעות}
ז/א חוקת עולם עמ' 354 {כ"מ - מספר לשון הרע בהרגל או במקרה}
ז/א חזק יד
ז/א חפץ חיים בפתיחה, לאוין ס"ק יג, עשין ס"ק יג, כלל ח ס"ק ד, כלל י ס"ק ט, רכילות כלל א ס"ק א, ב, ד
ז/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו, אהע"ז עמ' תקז
ז/א חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף קסא ע"ג
ז/א חשבונות של מצוה עמ' קצד
ז/א יד ישראל ח"ב
ז/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכג
ז/א כתונת פסים (תשעא) עמ' מב, קלב
ז/א ליהודים היתה אורה עמ' ד
ז/א מבוא למשנה תורה עמ' 331
ז/א מגדל עז עמ' קפג, קפד
ז/א מילי דמרדכי
ז/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 159 {לה"ר בעתון}
ז/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תעח, תפב
ז/א מעשה רקח
ז/א מרפא לשון (המבורג) עמ' לב, שד
ז/א משכן שילה עמ' רל
ז/א משכנות יעקב (נעים) דף קמא ע"ד
ז/א משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רכה
ז/א משנת משה ר"ה עמ' קד, חגיגה עמ' כד
ז/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' ב
ז/א נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' סב
ז/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מז פסוק א
ז/א נפש ישרה עמ' 214-215
ז/א נשמה של שבת עמ' 313
ז/א נתן פריו מכות עמ' ריז
ז/א סודו של המשפט העברי עמ' 271, 272, 294, 329
ז/א עמק הלשון עמ' א-לח
ז/א פנת יקרת (תשנד) סי' קלג
ז/א פנת יקרת (תשעא) עמ' תרו
ז/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 256, ח"ד עמ' 208
ז/א צפנת פענח (עם העמק עיון)
ז/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תקכב
ז/א רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק טז עמ' רצח {כ"מ}
ז/א שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"י
ז/א שלמי מרדכי (השלמות)
ז/א שם טוב
ז/א שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רכד
ז/א שערי זבולון יו"ד סי' עח ס"ק א
ז/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרנו, תשיט
ז/א תולדות יעקב יוסף פ' קדושים
ז/א תורה ודעת (דרוק)
ז/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מו, נ, תח
ז/א תקנת השבים עמ' 88
ז/ב אהל דוד (קהן) ח"ו משלי פי"א פסוק יג {טוען דברים}
ז/ב אוצר המלך (הגהות)
ז/ב אור אברהם
ז/ב אור החיים ויקרא פי"ג פסוק ב
ז/ב אור הישר
ז/ב אורות הרמב"ם
ז/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ה עמ' קע, קעו {שנאמר לא תלך רכיל}
ז/ב ארחות צדיקים השלם שער לשון הרע עמ' קמב, קמז
ז/ב באור המלך
ז/ב באר יהודה
ז/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כ פסוק ח
ז/ב בית המלך דף סח ע"ד {כ"מ}
ז/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ב בן אריה
ז/ב בן ידיד
ז/ב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' שמא
ז/ב ברוך אומר חו"מ עמ' ב*
ז/ב ברכת יהודה (ברון) דף סט ע"ג
ז/ב ברכת שלמה (מדע) עמ' נ
ז/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שנד-שנה
ז/ב בשולי גליוני עמ' קד
ז/ב גליונות אבני נזר
ז/ב דברי יואל במדבר ח"א עמ' שלא
ז/ב דברי ירמיהו
ז/ב דברי שאול במדבר עמ' קח
ז/ב דינא דחיי ח"א דף ו ע"ד, ז ע"א
ז/ב דרשות מהר"ם בנעט עמ' ס-סא
ז/ב ההגנה על צנעת הפרט עמ' 30, 31-32 {ראב"ד}, 68, 76
ז/ב הכתב והקבלה שמות פכ"ג פס' א
ז/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ח הערה 206
ז/ב המאיר לארץ
ז/ב הר המלך ח"ה עמ' שצו
ז/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' רנב {הגהמ"י}
ז/ב ויגש יצחק עמ' קו
ז/ב זה השער שער ג סי' רכב, רכז
ז/ב חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' א ס"ק טז
ז/ב חוקות החיים דף קלא ע"ג
ז/ב חוקת עולם עמ' 354, 356
ז/ב חזק יד
ז/ב חזקת הבתים עמ' 136
ז/ב חי' עזיאל עמ' 71 [עי' כ"מ לעיל הלכה א]
ז/ב חיים ומלך
ז/ב חיים שנים ישלם עמ' יט
ז/ב חפץ חיים עשין ס"ק א, כלל א ס"ק א, ג, ד, כלל ב ס"ק ג, כלל ג ס"ק א, ז, כלל ו ס"ק א, ב (בהגהה), כא, רכילות כלל ח ס"ק ה
ז/ב חק לישראל נזיקין עמ' 231
ז/ב יד ישראל ח"ב
ז/ב כתונת פסים (ר' יעקב יוסף) דרוש לשבת פרשת מצורע שנת תקכ"א דף כ ע"ג במהד' תרכ"ו {עליו נאמר יכרת ה'}
ז/ב כתונת פסים (תשמה) עמ' 37, 38, 168-169 {ראב"ד}
ז/ב כתונת פסים (תשעא) עמ' מב, קלב
ז/ב לב דוד (תשסט) עמ' סז
ז/ב לב שלם [משכנות יעקב קמא ע"ד]
ז/ב לחם יהודה
ז/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 91, 163
ז/ב מאמר מרדכי (נסים)
ז/ב מגדל עז עמ' קפג, קפד
ז/ב מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תעג
ז/ב מהר"ם שיק ויקרא עמ' עח
ז/ב מוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו
ז/ב מחקרי ארץ ח"ו חו"מ סי' א
ז/ב מטר השמים (תשנז) עמ' תקג
ז/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רלא
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תעח-תעט
ז/ב מעדני ביאורים עמ' כב
ז/ב מעט צרי
ז/ב מעיני המים
ז/ב מעשה רקח
ז/ב מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' עג
ז/ב מרכבת המלך עמ' רנה-רנח
ז/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ב מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ז/ב משאת המלך (אדרי)
ז/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' קנח
ז/ב משכן שילה עמ' רל
ז/ב משנה כסף (כולי) עמ' ל
ז/ב משנת ישראל סי' ז אות יח הרחבת המשנה אות ט
ז/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 100 {בעל לשון הרע}
ז/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' ב
ז/ב משרת משה (עטייה)
ז/ב נפש ישרה עמ' 216-220
ז/ב נרות אהרן
ז/ב נשמה של שבת עמ' 279
ז/ב נתן פריו מכות עמ' רטז
ז/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שלב
ז/ב סודו של המשפט העברי עמ' 291, 292
ז/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' לה-לז
ז/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 153
ז/ב עמודי שלמה ח"א עמ' יב {הגהמ"י}
ז/ב עמק הלשון עמ' לט-סז
ז/ב עקבי אבירים (תשסה) עמ' רד
ז/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 202
ז/ב ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקנ
ז/ב פני משה (שלז')
ז/ב פנת יקרת (תשנד) סי' קלג
ז/ב פנת יקרת (תשעא) עמ' תרו
ז/ב פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 132, ח"ד עמ' 61
ז/ב רוח יעקב (שלם) דף כו ע"ד
ז/ב רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק טז עמ' רצח
ז/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' פג
ז/ב שבילי אשר
ז/ב שו"ע הרב הל' אונאה סכ"ח
ז/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שעד
ז/ב שיירי כנה"ג
ז/ב שלל דוד
ז/ב שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תסא
ז/ב שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' צה {אפי' אמת}
ז/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' רכד
ז/ב שערי זבולון יו"ד סי' עו ס"ק א
ז/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרנו, תשיט
ז/ב תולדות יעקב יוסף פ' קדושים
ז/ב תורה ודעת (דרוק)
ז/ב תורת מנחם חי"א עמ' 117 {החילוק בין לשון הרע למוציא שם רע}
ז/ב תחומין ח"ב עמ' 281
ז/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' מו, נ
ז/ב תפארת בחורים פאה עמ' ס-סא {לה"ר ורכילות - איזה חמור יותר}
ז/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' כד
ז/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות ב
ז/ג אדני היד החזקה
ז/ג אור חדש על ציון דף נה ע"א
ז/ג אור שמח
ז/ג אמרי יצחק בראשית עמ' רע
ז/ג אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' רפח הערה עו, עמ' תד הערה סב, עמ' תכב, תלד
ז/ג אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' נג, קסט
ז/ג ארחות צדיקים השלם שער לשון הרע עמ' קמה
ז/ג באור המלך
ז/ג באר יצחק (גולדשמיד) עמ' טו
ז/ג בית המלך (בוים) דף נב ע"ב
ז/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' נה, צא, רכ, רמג
ז/ג ברור הלכה מו"ק טז ע"א ציון ד פסקה ג {הגהמ"י אות ג}
ז/ג ברית הלשון עמ' 111
ז/ג גבורות שלמה דף ה ע"א {אסור לקבל לה"ר}
ז/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קיח
ז/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכח
ז/ג דבר המלך (מנקין) עמ' 30
ז/ג דינא דחיי ח"א דף ז ע"ג, ט ע"ב {הגהמ"י}
ז/ג דרכי דוד (קסל) פאה עמ' ד
ז/ג דרשות מהר"ם בנעט עמ' ס-סא
ז/ג המאיר לארץ
ז/ג הערות המלבה"ד, רמב"ם מהד' פורל, אחרי הגהות רפ"מ אלטר {הגהמ"י אות ד} [וכ"כ רמב"ם סנהדרין פכ"א ה"ז]
ז/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רצה
ז/ג זה השער שער ג סי' קמ
ז/ג חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' א ס"ק ז
ז/ג חזק יד
ז/ג חי' ר"י באב"ד
ז/ג חפץ חיים כלל א ס"ק ה, ו, כלל ד ס"ק מט, כלל ז ס"ק ב, כב, כלל ח ס"ק טז, רכילות כלל ה ס"ק א
ז/ג יבין שמועה (לעוו) עמ' קסד
ז/ג יד המלך (גם בתוספות סי' לא)
ז/ג יד ישראל ח"ב
ז/ג יחוה דעת ח"ה עמ' רכג
ז/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 254
ז/ג כבוד מלכים (מרגליות)
ז/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שכא
ז/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 163
ז/ג מאור ישראל
ז/ג מאמר מרדכי (נסים)
ז/ג מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר לה
ז/ג מבשר טוב - נצחיות המקדש עמ' קצח
ז/ג מגדל עז עמ' קפג, קפד
ז/ג מוסר ודעת
ז/ג מחושקים כסף דף יח ע"ב
ז/ג מטר השמים (תשנז) עמ' תקג
ז/ג מכתבי חפץ חיים (תשיג) עמ' פ-פא
ז/ג מעין חתום סי' קיא
ז/ג מעשה רקח
ז/ג מרכבת המלך עמ' רנח-רסב
ז/ג מרכה"מ אלפ'
ז/ג מרפא לשון (המבורג) עמ' כז, לב
ז/ג משא בני קהת
ז/ג משאת המלך (אדרי)
ז/ג משבצות זהב ישעיהו עמ' תתל
ז/ג משנה כסף (כולי) עמ' ל
ז/ג משנת חיים ערכין עמ' קנ-קנא
ז/ג משפטי עזיאל ח"ב עמ' ב
ז/ג נחל איתן
ז/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות יא, סי' לו אות י
ז/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לג אות ב
ז/ג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ז/ג נפש ישרה עמ' 221-222
ז/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' יב
ז/ג נשמה של שבת עמ' 314 {הגהמ"י}
ז/ג נתיבות פסיקה עמ' 195
ז/ג ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שלב
ז/ג סודו של המשפט העברי עמ' 269
ז/ג עזוז חיל
ז/ג עמק הלשון עמ' סח-קז
ז/ג פני המלך (שטרן)
ז/ג פני משה (הכהן) עמ' קפט
ז/ג פני משה (שלז')
ז/ג פנת יקרת (תשנד) סי' קלג
ז/ג פנת יקרת (תשעא) עמ' תרו
ז/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' רכב
ז/ג שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"י
ז/ג שיחות חכמה ומוסר מאמר כו אות ה
ז/ג שלמי מרדכי (השלמות)
ז/ג שלשה עשר עלי השושנה עמ' 317 {חומרת לה"ר}
ז/ג שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תלט
ז/ג שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 110
ז/ג שעור ליום השבת עמ' שכז {הורגת שלשה}
ז/ג שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 343
ז/ג תורה ודעת (דרוק)
ז/ג תפארת בחורים פאה עמ' נה {חלק לעוה"ב}
ז/ג תקנת השבים עמ' 89
ז/ד אוצר המלך
ז/ד אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' רכה
ז/ד ארחות צדיקים השלם שער לשון הרע עמ' קמו
ז/ד אש דת (תשמח) עמ' פט
ז/ד באור המלך
ז/ד בית אהרן וישראל גל' נו עמ' יז-יח
ז/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ד בית שערים או"ח סי' סח
ז/ד בן אריה
ז/ד בן ידיד
ז/ד ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף צ ע"ב {פר"ח}
ז/ד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלז
ז/ד גביע הכסף ח"ד עמ' שט {בפני רבים - כגון בעיתון}, שי
ז/ד דברי ירמיהו
ז/ד דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' צה
ז/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' ס-סא
ז/ד דרשות מהר"ם חביב עמ' שס
ז/ד ההגנה על צנעת הפרט עמ' 33 {כ"מ}
ז/ד הפלאת ערכין עמ' פז
ז/ד הר המלך ח"ג עמ' צח
ז/ד זבח שלמה ח"ג עמ' סח
ז/ד זך ונקי עמ' קו {המספר טובת חברו לפני שונאיו}
ז/ד חוקי חיים (גאגין)
ז/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' רטז
ז/ד חיי נפש ח"ב עמ' קעח {הגהמ"י - לספר בטובת חברו בפני אוהביו}
ז/ד חפץ חיים כלל ג ס"ק ב, ה (=חי' חפץ חיים), כלל ז ס"ק יח, כלל ט ס"ק א (=חי' חפץ חיים), ג, רכילות כלל א ס"ק יט
ז/ד יד ישראל ח"ב
ז/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רכז
ז/ד לקוטי שיחות אמור תשדם
ז/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 162
ז/ד לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצה
ז/ד מאורות הדף היומי ח"ו עמ' רכה-רכח
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 114
ז/ד מגדל עז עמ' קפג, קפד
ז/ד מוסר המקרא והתלמוד עמ' קנו {בפני שונאיו}
ז/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רלא
ז/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תפג
ז/ד מעיני המים
ז/ד מעשה רקח
ז/ד מרכה"מ אלפ' [אש דת כג ע"א, פרי הארץ פו ע"א]
ז/ד משא בני קהת
ז/ד משאת המלך (אדרי)
ז/ד משבצות זהב שמואל א עמ' שצד
ז/ד משנה כסף (כולי) עמ' ל [דרשות מהר"ם חביב פ' שלח]
ז/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קצא
ז/ד משנת יהודה ח"א פי"ג ה"ז
ז/ד משנת ישראל סי' ז אות כב
ז/ד משרת משה (עטייה)
ז/ד נועם חכ"א עמ' שיז, חכ"ב עמ' שז
ז/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' סד אות א
ז/ד נפש ישרה עמ' 223-226
ז/ד ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שלב
ז/ד סודו של המשפט העברי עמ' 293, 294 {כ"מ}
ז/ד עמודי שלמה ח"א עמ' יב {הגהמ"י}
ז/ד עמק הלשון עמ' קח-קל
ז/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' מז, נ, קכד
ז/ד ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקנא
ז/ד פני דוד דף קנא ע"א
ז/ד פני משה (שלז')
ז/ד פנת יקרת (תשנד) סי' קלג
ז/ד פנת יקרת (תשעא) עמ' תרו
ז/ד פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פו ע"א
ז/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לב-לו
ז/ד פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 256
ז/ד צהר גל' ה עמ' 44 {אבק}
ז/ד צפנת פענח (עם העמק עיון)
ז/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג-קמד
ז/ד ראש דוד (מנטובה) דף קנא ע"ד {בטובת חברו}
ז/ד ראש דוד (תשמו) עמ' תקעג {המספר בטובת חברו}
ז/ד רוח חיים (חיד"א) עמ' קטז, רט
ז/ד שו"ע הרב או"ח סי' קנו סי"ב, הל' אונאה סכ"ח
ז/ד שיחות לספר ויקרא עמ' קפ {שבחו בפני שונאיו}
ז/ד שערי זבולון יו"ד סי' ו ס"ק ב {המספר בשבחו}
ז/ד שפתי מלך
ז/ד תורה ודעת (דרוק)
ז/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' ט-יב
ז/ה אבות הראש ח"א דף קלח ע"א
ז/ה אדני היד החזקה
ז/ה אהל דוד (קהן) ח"ו משלי פי"א פסוק יג
ז/ה אור הישר
ז/ה אם הבנים
ז/ה אמונה ומסחר עמ' שע
ז/ה אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' שצז הערה מט
ז/ה אנצי"ת ע' אבק הע' 35-36
ז/ה ארחות צדיקים השלם שער לשון הרע עמ' קמו
ז/ה באור המלך
ז/ה באר יהודה
ז/ה בית אהרן וישראל גל' פא עמ' נא-נב {נאמר בפני ג'}
ז/ה בני בנים ח"א עמ' קמד
ז/ה בני שמואל דף קב ע"ב
ז/ה ברור הלכה יומא ד ע"ב ציון א {גרימת נזק}
ז/ה בשולי גליוני עמ' תקו
ז/ה דינא דחיי ח"א דף ח ע"א
ז/ה ההגנה על צנעת הפרט עמ' 34-30, 36, 46, 47, 57, 62 {הגהמ"י אות ז}, 68, 71, 87, 88, 329
ז/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקכד
ז/ה ויגש יצחק עמ' קו
ז/ה זיו משנה
ז/ה זכר שמואל שבת סי' לא לדף לג ע"ב
ז/ה חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' א ס"ק ט-י
ז/ה חיי דוד עמ' רסה
ז/ה חיי נפש ח"ב עמ' קעח {הגהמ"י - "בל יאמר"}
ז/ה חיים ומלך
ז/ה חפץ חיים לאוין ס"ק א, יג, כלל א ס"ק יג, כלל ב ס"ק ג, ד, ו-ח (=חי' חפץ חיים), יד-טו, כז, כלל ג ס"ק א (=חי' חפץ חיים), ג, ז, כלל ד ס"ק א, כלל ה ס' ב, ס"ק יא, כלל ז ס"ק ב, כלל י ס"ק א, רכילות כלל א ס"ק ז, כלל ג ס"ק ב, ה, כלל ט בהקדמה = חי' חפץ חיים
ז/ה חק לישראל נזיקין עמ' 232
ז/ה יקר הערך דף נח ע"א
ז/ה כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' ב
ז/ה כסא רחמים (תקסג) דף לא ע"ב
ז/ה כסא רחמים (תקסג) דף פד ע"ב
ז/ה כסא רחמים (תשנ) עמ' רעג
ז/ה לחם יהודה
ז/ה מאורי אור (אתרוג) מלואים אות מו
ז/ה מאורי אש השלם עמ' תסד
ז/ה מאמר מרדכי (נסים)
ז/ה מגדל עז עמ' קפג, קפד
ז/ה מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' עא
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רלא
ז/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תפב {כ"מ}
ז/ה מקום דוד [מקום שמואל סי' צא]
ז/ה משא בני קהת
ז/ה משאת המלך (אדרי)
ז/ה משכנות יעקב (נעים) דף קסו ע"ד
ז/ה משנה הלכות ח"ט סי' שנג
ז/ה משנה כסף (כולי) עמ' ל
ז/ה משנת יעקב
ז/ה משנת ישראל סי' ז אות ט, כ-כא
ז/ה משרת משה (עטייה)
ז/ה נחלה לישראל (תשעא) עמ' קכא
ז/ה נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' עו
ז/ה נפש ישרה עמ' 227-231
ז/ה נר יצחק (ארדיט) עמ' יא
ז/ה נשמה של שבת עמ' 92, 385-387, 391
ז/ה ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' שלב
ז/ה סודו של המשפט העברי עמ' 211, 269, 291, 292
ז/ה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' ה-ז
ז/ה עיונים (פאור) עמ' 164-165
ז/ה עמק הלשון עמ' קלא-קמה
ז/ה ערוגת הבושם (הצרפתי)
ז/ה ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקנב
ז/ה פאת ים (וינשטוק) ערכין עמ' מה
ז/ה פנת יקרת (תשנד) סי' קלג
ז/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תרו
ז/ה פרשת השבוע (תשעב) ח"ד עמ' 210, 211
ז/ה צהר גל' ה עמ' 41
ז/ה קובץ
ז/ה רב ייבי (תשסט) ח"א עמ' קעז {בפניו או לא בפניו}
ז/ה שבילי דוד חו"מ סי' כח אות א
ז/ה שו"ע הרב או"ח סי' קנו סי"א
ז/ה שלל דוד
ז/ה שם דרך ויקרא עמ' א {הגהמ"י}
ז/ה שם טוב
ז/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' ריב-ריג
ז/ה שערי זבולון יו"ד סי' עח ס"ק א
ז/ה תורה ודעת (דרוק)
ז/ה תפארת בחורים פאה עמ' נח {מקור מהירושלמי}
ז/ה תקנת השבים עמ' 89
ז/ו ארחות צדיקים השלם שער לשון הרע עמ' קמה
ז/ו אשר חנן עמ' כו {ק"ס}
ז/ו באר לחי ראי עמ' פה-צ
ז/ו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שג
ז/ו הגהות רפ"מ אלטר
ז/ו חפץ חיים כלל ב ס"ק ג, כלל ו ס"ק ב, כלל ט ס"ק י
ז/ו ידבר שלום ח"ב עמ' רא
ז/ו לקוטי שפת אמת
ז/ו מגדל עז עמ' קפג, קפד
ז/ו מטר השמים (תשנז) עמ' תקד
ז/ו מעשה רקח
ז/ו משנה כסף (כולי) עמ' ל
ז/ו נפש ישרה עמ' 232-233
ז/ו נשמה של שבת עמ' 279
ז/ו עמק הלשון עמ' קמו-קסח
ז/ו ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקנג
ז/ו שבילי אשר
ז/ו שם טוב
ז/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עה ע"ב
ז/ו תורה ודעת (דרוק)
ז/ו תפארת בחורים פאה עמ' נח {מקור מהירושלמי}
ז/ז אדני היד החזקה
ז/ז אהבת חסד עמ' יז
ז/ז אוהב מישרים - כלילת יופי עמ' לז {לנקום במי שעשה לו עוול}
ז/ז אוצר המאמרים (תשס) עמ' צה
ז/ז אוצרות הרמב"ם
ז/ז אורות הרמב"ם
ז/ז אמרי יושר ר"ה יז ע"א
ז/ז אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' קלג
ז/ז אשל אברהם (שפירא) עמ' תכט
ז/ז באר יצחק (גולדשמיד) עמ' יח
ז/ז בית אהרן וישראל גל' כד עמ' עט {נקימה ונטירה}, גל' נו עמ' יח
ז/ז בית המלך (בוים)
ז/ז בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עב
ז/ז בעקבות משה עמ' עג {אינן כדאי לנקום}
ז/ז ברור הלכה יומא כג ע"א ציון א
ז/ז דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' יט
ז/ז דינא דחיי ח"א דף ט ע"ג
ז/ז דעת הרמב"ם עמ' 88
ז/ז הר המלך ח"ג עמ' רג-רח
ז/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רמד
ז/ז התורה והמדינה ח"ט עמ' צד
ז/ז ויגש יצחק עמ' קי
ז/ז זה השער שער ג סי' קמא
ז/ז זכרון סופרים {עובר בלא תעשה} [עיין מנחת חינוך מצוה רמ"א ]
ז/ז חי' עזיאל עמ' 71
ז/ז יד המלך (לנדא)
ז/ז יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"ט
ז/ז יסודי הצדקה עמ' 461
ז/ז להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' רס {הבל והבאי}
ז/ז מבוא למשנה תורה עמ' 115, 281, 297, 309, 312, 314, 329, 331, 351
ז/ז מגדל עז עמ' קפג, קפד
ז/ז מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיח {בצער הגוף}
ז/ז מוסר השכל
ז/ז מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' קי
ז/ז מטר השמים (תשנז) עמ' תקה
ז/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רלה
ז/ז מנחת מחבת עמ' קצט
ז/ז מעשה בצלאל סי' תקנז {סדר משנה}
ז/ז מעשה רקח
ז/ז מצות ראיה עמ' צח
ז/ז משא בני קהת (גם בהשמטות)
ז/ז משאת המלך (אדרי)
ז/ז משבצות זהב שמואל א עמ' לח
ז/ז משנת יעקב
ז/ז משפטי שאול - פסקי דין עמ' קנח
ז/ז מתנת חיים - מועדים עמ' קמ
ז/ז מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' שטו, שעח
ז/ז נועם חכ"ה עמ' רט
ז/ז נפש ישרה עמ' 234-237
ז/ז נרות אהרן
ז/ז נתן פריו ב"מ עמ' רצב
ז/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 125
ז/ז ענישה ושיקום ביהדות עמ' 76
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 124
ז/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 135, 243
ז/ז פרי האדמה ח"א
ז/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לו-לח
ז/ז פרפרת משה ח"ב עמ' פז
ז/ז קרן פני משה ח"ב
ז/ז רוח נכון עמ' קב, תיג {להעביר על מדותיו}
ז/ז שבילי אשר
ז/ז שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ג
ז/ז שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' עד
ז/ז שמועות משה עמ' קנד {דברי הבל}
ז/ז שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' קסו
ז/ז שפתי מלך
ז/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ז/ז תורה ודעת (דרוק)
ז/ז תורה תמימה ויקרא פ' יט אות קכ
ז/ז תורת מנחם ח"ס עמ' 459
ז/ז תחומין ח"ו עמ' 293, חי"ט עמ' 74-76, 80-82, 84
ז/ז תחומין חכ"א עמ' 201
ז/ח אור אברהם
ז/ח אור הישר
ז/ח אורות הרמב"ם
ז/ח אשר חנן עמ' מה-מו
ז/ח באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' וישלח סי' ה אות ב
ז/ח בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קסג
ז/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ח בן ידיד
ז/ח ברור הלכה יומא כג ע"א ציון א
ז/ח ברקאי ח"א עמ' 107 {שמא יבוא לנקום}
ז/ח דעת הרמב"ם עמ' 88
ז/ח הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רלג
ז/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' לח
ז/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רפב
ז/ח זה השער - מכתבים עמ' נד
ז/ח זכרון דברים (תשנט) עמ' עט
ז/ח חפץ חיים לאוין ס"ק ח
ז/ח יד מלך (מן) הל' חובל פ"ה ה"ט
ז/ח יד סופר עמ' קב
ז/ח ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמד
ז/ח כתר אפרים עמ' פב
ז/ח להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רט {נקימה אסורה כדי שיתקיים העולם}
ז/ח מאורי המועדים עמ' קמח {שאפשר שיתקיים בה ישוב הארץ}
ז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 313, 331
ז/ח מגדל עז עמ' קפג, קפד
ז/ח מוסר המקרא והתלמוד עמ' קיח {בצער הגוף}
ז/ח מטר השמים (תשנז) עמ' תקו
ז/ח משא בני קהת
ז/ח משאת המלך (אדרי)
ז/ח משנת יעקב
ז/ח משרת משה (עטייה), בהשמטות
ז/ח נועם חכ"ה עמ' רט
ז/ח נפש ישרה עמ' 238-240
ז/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תלו {הנוטר}
ז/ח סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף נב ע"א, ע"ב
ז/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 125
ז/ח עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פא
ז/ח עין חנוך עמ' רסד
ז/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 124
ז/ח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 135, 243
ז/ח פרי האדמה ח"א
ז/ח פרי חדש
ז/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לו-לח
ז/ח קרן פני משה ח"א עמ' לד, וח"ב כאן
ז/ח רוח נכון עמ' צו, רצ {ימחה בלבו}
ז/ח רנת יצחק משלי עמ' עד
ז/ח שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ג
ז/ח שם טוב
ז/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ז/ח תורה ודעת (דרוק)
ז/ח תחומין ח"ו עמ' 293 ,297, חי"ט עמ' 74-76, 80-82, 84

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US