Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות עבודה זרה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יבא/25 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
א/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
א/רה"פ עבודת המלך
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ שפת מלך
א/א אבות הראש ח"ב דף לא ע"ד
א/א אבן שתיה עמ' סא, סד
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' פ
א/א אבק סופרים (קונקי) דף פו ע"ב
א/א אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' קצו {טעות דור אנוש}, רצח {מנין המצוות}, תקעז {מנין המצוות}, ח"ב עמ' נו, רז {טעות דור אנוש}, ח"ג עמ' ת {טעות דור אנוש}
א/א אגרא דפרקא (תשסה) עמ' קצב, שנב
א/א אדרת אליהו (קוצין) ח"ב עמ' 26 {בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדול}
א/א אהל דוד (קהן) ח"ב ירמיהו פי"ט פס' ה {הם שמשים, ראויים לשבחם}, ח"ג דברי הימים ב פט"ו פס' טז {איך התחילה ע"ז}
א/א אהלי יעקב (לויטאן) עמ' טז {טעו שרצון ה' לעבוד פסלים}
א/א אוצר א"י ח"ה עמ' 264 {מנין המצוות}
א/א אוצר התולדות עמ' ג
א/א אוצרות הרמב"ם
א/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תמב
א/א אור הישר {בימי אנוש טעו, אנוש עצמו}
א/א אור התורה (צמח צדק) שיר השירים עמ' שצד {אנוש עצמו מן הטועים היה}
א/א אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 334, פ"ו הע' 132 {המלך רוצה לכבד את העומדים לפניו}
א/א אור יחזקאל (לוינשטיין) מדות עמ' רצה {טעו בני האדם}, תורה ודעת עמ' קלג
א/א אור מאיר (חדש) ח"א עמ' שז
א/א אורות הרמב"ם
א/א אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יח עמ' 309, 310, 314
א/א אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש מד עמ' 32 {טעות בדור אנוש}
א/א איל מלואים (קוזאק, תרנה) פ' לך לך דף ל ע"ד {דור אנוש קלקלו}
א/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 45
א/א אמירה נעימה (בלוך) עמ' יב {נ"א מצוות}
א/א אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 71
א/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 144
א/א אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 479
א/א אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסח {מנין המצוות אות כח}
א/א אמרי מאיר (מאירי) דברים פ"ד פסוק טו-טז
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' כט
א/א אמת ליעקב נשים עמ' שיח {הקרבת קרבנות - עיקר ע"ז}
א/א אפסי ארץ (תשנט) עמ' תר {חשבו שאין כבוד ה' להשגיח בתחתונים}
א/א ארצות החיים סי' ה ארץ יהודה אות ב עמ' קלה {חשבו שה' אינו משגיח השגחה פרטית}
א/א באמונה שלמה עמ' קפ, קצז
א/א באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 60 {כבודו של מלך לכבד העומדים לפניו}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כ פסוק ב
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' רסז
א/א באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קעח-קעט, שמות עמ' קמב, תתקצב, דברים עמ' עה, תרו, תשל, מלכים עמ' שמא
א/א בגדי כהונה (פרחיא) דף ה ע"ג
א/א בחסד יבנה עמ' קנב {ע"ז - מחיצה לעבודת ה'}
א/א בין המשפתים בראשית עמ' יט {טעות אנוש}
א/א בין המשפתים שמות עמ' קפג
א/א בין השורות עמ' קכג, קנח, רצא
א/א בית המדרש {טעו טעות גדול}
א/א בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' טו, עמ' קצד
א/א בית יחזקאל (וייס) עמ' קכג-קכד {רצון ה' לכבד שמשיו}
א/א בית יעקב (בירב)
א/א בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יא עמ' 174
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' סה
א/א במעגלי יושר בראשית עמ' 117
א/א בני יששכר (תשמג) ח"א דף לג ע"ד, סה ע"ד, פג ע"ב {שלשתם - דור אנוש טעו}
א/א בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קיז, רמא, ח"ב עמ' שפט
א/א בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' עח, קצו, תקכה
א/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 94-95
א/א בעקבי יעקב עמ' שמט
א/א בצור ירום ח"א עמ' רו הערה 16
א/א בצור ירום עמ' רו
א/א ברית אברם (תשסג) עמ' תצא
א/א ברכות אבי דף צט ע"ב {נ"א לאווין}
א/א בשבילי אמונה ח"א עמ' צו
א/א בשבילי אמונה ח"ב עמ' קצג
א/א בשולי גליוני עמ' קלד [אנוש עצמו - מקורו בשבת קיח ע"ב]
א/א בתי מדרשות ח"א עמ' קכו {אנוש עצמו טעה}
א/א גבול בנימין (ויטאלי) דרוש יח דף לז ע"ב {אמצעים}
א/א גביע הכסף ח"ב עמ' תיג {כבוד למשרתי ה'}
א/א גור אריה ויקרא פ' כד הע' 57
א/א גל עיני (תשע) ח"ב עמ' טו
א/א גנא דפלפלי עמ' רנה
א/א גשר יהושע עמ' 197
א/א דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה יא {זו היתה טעותם}
א/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' נא, רח, ויקרא ח"א עמ' תיח, במדבר ח"א עמ' שסא, ח"ב עמ' סב, דברים עמ' נה
א/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור רפט, שנח, פרה קיא
א/א דברי יואל מועדים ח"ח עמ' נז {עבדו לטלה כמנהיג העולם}, פו {טעות דור אנוש}
א/א דברי יחזקאל (פרנקל) פ' נשא עמ' קח {טעות דור אנוש}
א/א דברי ירמיהו {בימי אנוש טעו, המלך רוצה לכבד}
א/א דברי שמואל (ראטה) פ' משפטים עמ' סה {עבדו לשמש כי היא ממשמשי ה'}
א/א דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שסג {האילן שנטע אברהם}
א/א דעת אמונה ח"א עמ' תמא
א/א דעת הרמב"ם עמ' 36, 334
א/א דעת ומחשבה {אנוש עצמו}
א/א דעת חיים עמ' קכ
א/א דעת שבת עמ' קנו(ה)
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רטז
א/א דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' מא
א/א דרך מצוותיך דף ו ע"א, ס ע"א
א/א דרשות הר"ן (מישור) עמ' ריב
א/א דרשות הר"ן (תשסג) עמ' שנח, שסו, תקט {זו היתה טעותם}
א/א דרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' רפג
א/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' קעט
א/א דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' ג אות טז
א/א דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' תקנט
א/א דרשות ר' יצחק קארו עמ' 274 {ע"ז היא אמצעי}
א/א דרשות ר"י מסלוצק עמ' קס
א/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ז {בימי אנוש טעו}
א/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מג
א/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רכה {ואנוש עצמו מן הטועים}
א/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 85-86
א/א הכתב והקבלה דברים פ"ד פס' יט {טעות השיתוף גרמה לע"ז עצמה}
א/א המעמד האישי של הקראים עמ' 186
א/א העמק דבר בראשית פ"ד פסוק כו
א/א העמק שאלה ח"א סי' א ס"ק יג {אנוש עצמו}
א/א הר המלך ח"ח עמ' עז
א/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפט {טעות גדול}
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מח
א/א ושב ורפא לו עמ' צב
א/א זאת ליעקב דברים עמ' שד
א/א זאת ליעקב ויקרא עמ' קכז
א/א זבח שלמה ח"א עמ' צא {בימי אנוש טעו, היכלות}
א/א זכור זאת ליעקב עמ' שפה
א/א זכור לאברהם (וייס) פרשת ואתחנן עמ' קח {מנין המצוות - נא מצוות}
א/א זר זהב (מייזליש) שמות סי' רב {טעות דור אנוש}
א/א חזון למועד (שפירא, תשנה) עמ' לט
א/א חי' בר נחמני דף כט ע"א-ע"ב
א/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קמד {מנין מצוה לד}
א/א חקרי זמנים ח"ג עמ' 7-6, 11-9 {טעו}, ח"ד עמ' קיב, קמא
א/א חרב פיפיות בידם עמ' 122 {טעות}
א/א יביע אומר (גרוברט) עמ' 109 {חשבו שיש לכבד גם את האמצעי}
א/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רסג, שסה {פתיחה}
א/א יד המלך (לנדא) {בימי אנוש טעו}
א/א ידבר שלום ח"א עמ' קסט {מנין המצוות מצוה ל}
א/א ידבר שלום ח"ב עמ' לו {כותרת}
א/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רמד, כרך ב ח"ב עמ' רכט, רלז
א/א יערי עם דבשי ח"א מדור א אות כז, סב, מדור ב אות קעב
א/א יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות יח
א/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' תקסה, ח"ב עמ' רל
א/א ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 132
א/א כגן רוה עמ' 4
א/א כוכבי בוקר עמ' צט
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סו {ה' חלק להם כבוד}, תתפג {אנוש עצמו}
א/א כתב אמת ח"ב עמ' שז
א/א כתבי פז עמ' קפט {טעותם של עובדי ע"ז}
א/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 28
א/א כתונת פסים (תשעא) עמ' לא
א/א כתנות אור (אייזנשטט) עמ' רעב, רצו
א/א לב דוד (תשסט) עמ' פב
א/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' צא, קב, קמג, רעה, רצ, שנח
א/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' טו, קיב, תקט {בתחילה לא עבדו עץ ואבן}, תקיז {טעו טעות גדולה}
א/א לב שלום בראשית עמ' קיח-קיט
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' יז {סיפור הגנות בליל הסדר}
א/א להורות נתן דברים עמ' ע
א/א להורות נתן מועדים ח"א עמ' לג, שכד
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רלז
א/א לוית חן (ר' לוי בן אברהם) עמ' 387
א/א לקוטי מאמרים (לר' צדוק) עמ' 190 {טעו דור אנוש}
א/א לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
א/א לקוטי שיחות ח"א עמ' 183, חי"א עמ' 75, 145, חי"ח עמ' 184, ח"כ עמ' 14-15
א/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 263
א/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 92, 96 {טעם טעותם}
א/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 58
א/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 130 {דור אנוש}
א/א לקחת מוסר ח"א עמ' קא, תריט, ח"ב עמ' קצב
א/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' לג
א/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קפא
א/א מאורי המועדים עמ' פה {בימי אנוש}, קכ
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 171, 174, 322, 356
א/א מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רסג
א/א מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תטז
א/א מגיני שלמה עמ' קע {שעה"מ}
א/א מגל חי"ג עמ' 73-74
א/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רכג
א/א מוריה (ברויאר) עמ' 36 {חשבו שה' אינו משגיח}
א/א מורשה - שיחות למועדים עמ' קכז
א/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות א, הדרת מלך סי' ג אות ב
א/א מחשבת זקנים עמ' קנה
א/א מחשבת מוסר ח"א עמ' רלח, רעח, ח"ב עמ' מ, קלט, קס, רטו
א/א מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנד, רפו
א/א מטומאה לקדושה עמ' 352
א/א מים רבים (פרנקל) בראשית אות ז {התחלת ע"ז}
א/א מכלול גל' כג עמ' 85-90
א/א מכתב הראשון והשני (רייניץ) דף כז ע"א-כח ע"א
א/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 175, 273, ח"ג עמ' 165, ח"ד עמ' 224
א/א מנחת קנאות עמ' כו
א/א מסילות הנביאים שופטים עמ' רמד
א/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כב {זה היה עיקר ע"ז}
א/א מעיל צדקה (תשעח) עמ' ע
א/א מעיל שמואל (פלורנטין) [דרשות הר"ן דרוש ט פ' ואתחנן]
א/א מעשה רקח {בני האדם, הוא שירמיהו אמר}
א/א מריש בבירה ח"ב עמ' א {דור אנוש}
א/א משבצות זהב ירמיהו עמ' סה-סו, רמב, תנ
א/א משבצות זהב ישעיהו עמ' תתקמא
א/א משיבת נפש עמ' צו
א/א משך חכמה במדבר פ"ט פס' ז, פט"ז פס' לג, דברים פכ"ט פס' כד-כה
א/א משנה הלכות ח"ד סי' רנ בסופו {טעו לעבוד בשיתוף}
א/א משנה כסף (שירירו)
א/א משנת חיים דברים עמ' קעא {מנין המצוות לא-לב}
א/א משנת חיים ערכין עמ' תפו {מנין המצוות לא-לב}
א/א משנת יעקב הפלאה עמ' קפז-קפח {מצוה מה-מו}
א/א משנת יעקב כאן {אנוש עצמו}, ומדע עמ' עג {מדמים שרצון ה' לגדל הכוכבים}
א/א משנת יעקב קדושה עמ' קב {מצוה א}
א/א משנת רבנו יוסף עמ' 75 {טעותם, שמשים ראויים לשבחם}
א/א משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 126
א/א משען המים דף סז ע"ג {עבדו ע"ז להראות גדולת ה'}
א/א מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' כ
א/א נחל חיים סי' מט
א/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' לח, שנא
א/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות א
א/א נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ו אות י
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כג אות ח
א/א ניבי זהב מבוא עמ' ג
א/א נפלאות מתורתך (תשסה) ע' אנוש
א/א נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' לא {טעות דור אנוש}
א/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף ב ע"ד {עבדו בשיתוף}
א/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' יז
א/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' קלח {טעות אנוש}
א/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ג עמ' ס, קח
א/א ס' העיקרים (מישור) עמ' שמ
א/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רע
א/א סדר הקבלה (מאירי) עמ' 12-13, לג
א/א סדר יעקב ח"א לדף נד ע"ב (ד"ה למה)
א/א סדר משנה הל' יסוה"ת פ"א ה"ז אות ג {על מעיל צדקה - "זה היה עיקר ע"ז"}
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' מג {מנין המצוות מצוה ל}
א/א עזרת נשים (מאירי) ח"ג עמ' 11 (בספרות רומיות) {בימי אנוש טעו}
א/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' עה
א/א עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 68 {אברהם הכיר את בוראו והתחיל לעמוד ולקרא}
א/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 117, 170
א/א עיונים (פאור) עמ' 157, 208, 221
א/א עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 79, 205
א/א עמודי המחשבה הישראלית עמ' 372
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מו
א/א עצי חיים על התורה עמ' כט, קכז, קעח
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 226, 230
א/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 240, 244, 249
א/א פאר המלך עמ' מז {כותרת - ביאור כל מצוות אלו}
א/א פאר יעקב ח"א עמ' לח
א/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קט, רעב
א/א פירוש המכבי שמות עמ' קלג {אנוש עצמו}
א/א פירוש רש"ר הירש דברים פי"ז פסוק ג {טעות דור אנוש}
א/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 229
א/א פניני שבח עמ' רלט
א/א פרי חיים (קנולר) פרשת שופטים דף לח ע"ב
א/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמד
א/א פרי צדיק (ר' צדוק) שמיני אות ה {בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדול}
א/א פרפרת משה ח"א עמ' עד
א/א פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' שמד
א/א צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ט
א/א צידה לדרך מאמר ה עמ' ב
א/א צפנת פענח (עם העמק עיון) {בימי אנוש טעו}
א/א צפנת פענח בראשית עמ' 75, דברים עמ' נו {אנוש}, צה
א/א קדושת יצחק עמ' קי
א/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשמז) פ' בראשית
א/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' ד
א/א קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' כג
א/א קול הנבואה עמ' רסט {מנין המצוות - נ"א מצוות, רמוז ב"אעברה נא"}
א/א קול הנבואה עמ' רסט {נ"א מצוות}
א/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תקכט
א/א קול יהודה (פרלוב) עמ' יג {הכפירה שה' מסר את העולם למשרתים}
א/א קומץ המנחה (צונץ) דרוש כט אות ו, דרוש קנו אות ד {טעו שמגדולת העבד ניכר גדולת רבו}
א/א קסת הסופר (תשעו) עמ' שצה {טעות דור אנוש}
א/א קרבן שבת עמ' קסו {מגדולת העבד ניכר האדון}
א/א קרן הצבי מצוה ה אות ד, מצוה מה אות ב
א/א קרן פני משה ח"א עמ' עא {רצון ה' לגדל את הכוכבים}
א/א רוח חיים (חיד"א) עמ' קפז {טעו והתפללו לכוכב}
א/א רנת יצחק על נפש החיים עמ' רנו
א/א שאו מנחה עמ' קט
א/א שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' נד
א/א שארית נתן (לוברט)
א/א שבילי אשר {בימי אנוש טעו}
א/א שורש ישי על רות (אלקבץ, תשמ"ט) עמ' קא
א/א שושן עדות דף קפט ע"א
א/א שיח ערב פסחים עמ' קמא {אבי עזרי}
א/א שיחות לספר ויקרא עמ' קיח
א/א שיחות לספר שמות עמ' רצד
א/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 101, 407, 525
א/א שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 52, 167, 168, 343
א/א שיחת מלאכי השרת עמ' 74-75 {חשבו שה' נתן לכוכבים ממשלה בפ"ע}
א/א שירת הפסח אות מח, צה-צז, קא, קי, קכא, קמט, קסו, קפג
א/א של"ה ח"א מס' פסחים סי' רכד
א/א של"ה ח"ב פסחים סי' רכד
א/א של"ה ח"ג יתרו אות יח, ויקהל אות טו
א/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 380 {ע"ז היא התייחסות להתגלות הכוח העליון כהוויה נבדלת}
א/א שם דרך בראשית ח"א עמ' קצב
א/א שם משמואל פרשת אחרי מות ושבת הגדול שנת תרעג {כבוד המלך לכבד את משרתיו}
א/א שם משמואל פרשת נח שנת תרע"א, ושנת תרע"ב, ופרשת נח - ר"ח מרחשון תרע"ג, פרשת לך לך שנת תרע"ג, ופרשת וישלח שנת תרע"ח, ופרשת יתרו שנת תרע"ח {טעות דור אנוש}
א/א שם משמואל פרשת תזריע - תז"מ ושבת ר"ח תרע"א {טעות דור אנוש}
א/א שעור ליום השבת עמ' קטו, תלב
א/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' לז
א/א שפתי חיים מועדים ח"א עמ' תכד
א/א שרש ישי על רות פ"ב פסוק יב (עמ' קא במהד' תשמט)
א/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קלז
א/א תורה ומדע (וולף) עמ' 43
א/א תורה לדעת ח"ו עמ' קסד
א/א תורה שלמה בראשית פ"ד אות קנט {אנוש עצמו}, קסח {טעותם}
א/א תורת אברהם עמ' לה, 106, עז, 176, 274, 340
א/א תורת איש ח"ב עמ' כו
א/א תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק עו
א/א תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' פד {אנוש}
א/א תורת יקותיאל (בירדוגו) עמ' תיג {בימי אנוש טעו בני האדם וכו'}
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קח
א/א תורת מנחם ח"ל עמ' 90
א/א תורת מנחם חי"ט עמ' 101, 174 {ההתחלה דע"ז באה מצד זה שההשפעה שמלמעלה נמשכת ע"י הכוכבים ומזלות וכו'}
א/א תורת מנחם חכ"ח עמ' 291 {ראויים לשבחם}
א/א תורת מנחם חל"ט עמ' 294 {ראוי לשבחם}
א/א תורת מנחם חמ"ז עמ' 153
א/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 213
א/א תורת מנחם חס"ד עמ' 37, 46, 47
א/א תורת מנחם חס"ח עמ' 313 {האלקים ברא כוכבים וגלגלים כו' ראויין הם לשבחם כו' כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים לפניו וזהו כבודו של מלך}
א/א תחומין חכ"ב עמ' 71
א/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' קכ, תע {טעות דור אנוש}
א/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמא, תצח, ח"ב עמ' תנד
א/א תיבת גומא (תשסז) עמ' רפב {טעו והאמינו באמצעי}
א/א תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רנב
א/א תפארת ישראל סי' תקכד, תקעג, תשח
א/א תפארת למשה עמ' ג
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שצב-שצג
א/א תשובה מאהבה ח"ב סוף הל' שבת
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 67 {רק יחידים הכירוהו}
א/ב אור מאיר (חדש) ח"א עמ' שז
א/ב אורות הרמב"ם
א/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) בראשית-שמות דרוש יח עמ' 309, 310, 314
א/ב אמרי דעת (שפירא) פרשת משפטים עמ' קסא
א/ב אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קיד
א/ב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' דש, שסו, במדבר עמ' פ-פא, דברים עמ' תרו, תשל
א/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' טו
א/ב בצור ירום עמ' רו
א/ב ברית הלשון עמ' 138
א/ב ברכת אליהו (עמאר) פ' לך לך מאמר ח
א/ב גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' מז, נ, נט-ס, קיז
א/ב גל עיני (תשע) ח"א עמ' כג, כו, לה-לו, צג
א/ב דברי יואל בראשית ח"א עמ' רל
א/ב דברי ירמיהו {נשתכח ה' עד אברהם}
א/ב דעת הרמב"ם עמ' 37, 151
א/ב דעת ומחשבה {חנוך מתושלח שם ועבר}
א/ב דעת חיים עמ' קכ
א/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רטז
א/ב דרך אמונה ובטחון עמ' צז
א/ב דרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' רפג
א/ב דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קו
א/ב דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' קטו {אומרים שהצור מריעה ומטיבה}
א/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 85-87
א/ב הלכות מדינה ח"ב עמ' 6 {אברהם עמוד העולם}
א/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 102 {התחנכו מקטנותם}
א/ב התורה והמדינה ח"ה עמ' פב
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' לז
א/ב וזרח השמש עמ' קפט
א/ב זכור זאת ליעקב עמ' שפו {יחידים בעולם}
א/ב חזון יחזקאל סנהדרין פ"י ה"ב
א/ב חי' בר נחמני דף כט ע"א-ע"ב
א/ב חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' תקעז {היחידים שהכירו את הבורא}
א/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תרכט, ח"ג עמ' 7, 9
א/ב חרב פיפיות בידם עמ' 22, 118 {אברהם}
א/ב יד אהרן (נדבורנא) עמ' לט {הבדל בין שם ועבר לאברהם}
א/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכז
א/ב יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' קס
א/ב כגן רוה עמ' 4
א/ב כוכבי בוקר עמ' צט
א/ב כתבי ר"י אבוהב עמ' קכד {עמוד העולם}
א/ב כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלו
א/ב לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שנח
א/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' צא, קב, קמג, רעה, רצ, שנח
א/ב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 335 {עד שנולד אברהם}
א/ב לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
א/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' קפה
א/ב מאורי המועדים עמ' קכ
א/ב מאיר נתיבות ח"א עמ' סו, שו, ח"ב עמ' לו {עד שנולד עמודו של עולם}
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 171, 174, 322, 115
א/ב מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רסג
א/ב מבשר טוב - זכות נשים צדקניות עמ' קמ
א/ב מגל חי"ג עמ' 74
א/ב מהר"ם שיק בראשית עמ' מח {טעויותיהם}
א/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' קכז
א/ב מחנה יוסף ח"ג עמ' סו {אבל צור העולמים}
א/ב מחשבה למעשה (על התפלה) עמ' נו
א/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנד
א/ב מטה אהרן (הלוי) דף קפג ע"ב {כ"מ}
א/ב מטה מנשה עמ' רס
א/ב מי מרום חלק יז עמ' א
א/ב מכלול גל' כג עמ' 90-100
א/ב מכתב הראשון והשני (רייניץ) דף כח ע"א-כט ע"א
א/ב מנפת צוף עמ' 373, 380, 479
א/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' רמ, תנ
א/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' תתקסה, א'רכח
א/ב משיבת נפש עמ' צו
א/ב משך חכמה ויקרא פ"כ פס' ג
א/ב משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 203
א/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' א אות ח
א/ב ניבי זהב מבוא עמ' ג
א/ב נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' צח {אברהם הוא עמוד העולם}
א/ב סדר הקבלה (מאירי) עמ' 13, 16, 17, 19
א/ב עט לעשות סי' יג עמ' 79, סי' כו עמ' 138, סי' כז עמ' 146
א/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' עה
א/ב עיוני פרשה שמות עמ' 194 {נשתכח}
א/ב עיונים (פאור) עמ' 157 {התחילו כוזבים}, 221 {זה רצון ה'}, 238 {הבדל בין ע"ה לחכמים}
א/ב עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 79, 205
א/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קע {שנתחנכו מקטנותם}
א/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 226, 227, 230
א/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 244, 249
א/ב פותח יד {עד שבא אברהם}
א/ב פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' רעב
א/ב פני מנחם - תורה ומועדים וירא עמ' צז {עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו}
א/ב פרפרת משה ח"א עמ' עד
א/ב צהר גל' א עמ' 46-47 {מדרשים על אברהם}
א/ב צידה לדרך מאמר ה עמ' ב
א/ב ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק א אות ו
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
א/ב קרן פני משה ח"א עמ' רכא {ובנו לו היכל}
א/ב שאו מנחה עמ' קט
א/ב שבילי אשר {עד שנולד עמוד העולם}
א/ב שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' ס
א/ב שיחות לספר שמות עמ' רצה {עמודו של עולם}
א/ב שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 101, 407, 525
א/ב שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 51, 52, 82, 168, ויקרא עמ' 131, 229, 230, 232 {היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו}
א/ב שירת הפסח אות מח, צה-צז, קא, קי, קכא, קמט, קסו, קפג
א/ב שם דרך במדבר עמ' שיב
א/ב שמש מרפא עמ' קמו = פי' רש"ר הירש דברים פי"ז פס' ג {גדר ע"ז בימי אנוש}
א/ב שער המלך (שושן) עמ' מא
א/ב שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' תכג
א/ב שרשים במועדות עמ' כח-כט
א/ב תורת אביגדור ח"ד עמ' קפט
א/ב תורת המקרא עמ' 39
א/ב תחומין ח"ח עמ' 507 {כוזבים אחרים}, 509 {עם הארץ והקטנים}
א/ב תפארת למשה עמ' צ
א/ג התורה והליכות עמנו (ערוסי) ח"א עמ' קיט {שליחות משה מכח שבט לוי}
א/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קלז, ח"ב עמ' ט
א/ג אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' סה, פא
א/ג אבן שתיה עמ' סב-סד
א/ג אהל דוד (קהן) ח"ב יהושע פכ"ד פס' ב {אברם עבד עמהם}
א/ג אהל דוד (קהן) ח"ב יחזקאל פמ"ד פס' י {שבט לוי}
א/ג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' תכ
א/ג אהל משה (שיינרמן) בראשית עמ' רכ {איך אברהם הגיע לאמונה}
א/ג אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' ו
א/ג אוצר א"י ח"ה עמ' 16
א/ג אוצר המאמרים (תשס) עמ' נט {אברהם פירסם את ה'}
א/ג אוצר התולדות עמ' ב, קיב
א/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' לא, תנה-תנו, תקא, תקמח {לא היו לו מלמד}, תקנב {נלמד עם הכשדים}, תרנט
א/ג אור הישר {בן ארבעים}
א/ג אור הרעיון עמ' רפא-רפב {לבו משוטט}, רפה {היה מחזיר לדרך האמת}
א/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) אמונה עמ' קלד {בן ארבעים}, קסג {התחיל לשוטט, בן ארבעים}, מדות עמ' רכט {אמונה זכה לנבואה}, רנו {התחיל משוטט}, רצד {התחיל להשיב}
א/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' סג {בן ג'}, תורה ודעת עמ' של-שלא
א/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) יראה ומוסר עמ' קמז {כיון שנגמל}, קעט {בן ארבעים}
א/ג אור שמח
א/ג אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 81
א/ג אורות הרמב"ם
א/ג אילת אהבים (ברים) עמ' שכד {אברהם קרא לכל העולם}
א/ג איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 122, 149
א/ג אישי יובל עמ' 151, 161
א/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' רנ {אברהם עבד תחלה ע"ז}
א/ג אמונת החינוך (אבינר) עמ' 136
א/ג אמונת עתיך (נאור) עמ' קמב
א/ג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 10 {אברהם דיבר נגד ע"ז}
א/ג אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 77, 283
א/ג אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 190
א/ג אמרי יוסף (ספינקא) בראשית דף קכה ע"א {בן מ' שנה}
א/ג אמרי מאיר (מאירי) בראשית פכ"ד פסוק א מס' 2
א/ג אמת ליעקב (קמינצקי, תשסז) על התורה בראשית עמ' רה {בני יעקב נעשו אומה - עם הנלוים עליהם - "העברים"}
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' שכט {האבות ציוו לבניהם}
א/ג אמת ליעקב מקרא עמ' ס, סו, צג, קט, קכג
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' סח {מסר ללוי}, שכד {אברהם קירב אלפים ורבבות}
א/ג אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' קיד
א/ג אשר למלך {בן ארבעים, התחיל להשיב}
א/ג באמונה שלמה עמ' יא {לבו משוטט ומבין}, לג {לבו משוטט ומבין}, לד {בן מ' או בן ג'}, קעח {עובד עמהם}, רח {בן מ' או בן ג'}, ריב, רלב {נעשית אומה וכו' וכמעט נעקר}, שלה {וידע שיש שם וכו'}, שצו
א/ג באר אליעזר {בן ארבעים}
א/ג באר התורה (בן עמרם) בראשית עמ' תי {בני יעקב נעשו אומה - עם הנלוים עליהם - "העברים"}
א/ג באר לחי ראי - אהבה עמ' קנה-קסה
א/ג באר לחי ראי כאן עמ' קנ-קעג
א/ג באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' דש, שמה, שמז, תשפז, במדבר עמ' לא, רלח, דברים עמ' קסה
א/ג באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' לך לך סי' ד אות ב {ארבעים שנה}
א/ג באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שפד
א/ג באר שרים פרשת שמות דרוש ה אות ז {משה רבן של נביאים}, בשלח דרוש ד אות ד {היה העיקר נעקר}, פרשת משפטים דרוש ה אות ב
א/ג בארות המים (שאנג'י)
א/ג בארות נתן ח"ב עמ' ל {נעשה לו נס ויצא לחרן}
א/ג בגדי כהונה (פרחיא) דף ה ע"ג {כ"מ}, פב ע"ג {ראב"ד - היו שם שם ועבר}, פג ע"ג {כ"מ}
א/ג בין השורות עמ' ס-סא, פט
א/ג בינת דניאל ח"א עמ' רעח
א/ג בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כד-כה
א/ג בית הבחירה על אבות עמ' 296, 419 {בן ארבעים}
א/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קצה-קצח
א/ג בית יוסף להבה עמ' יב
א/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ג בית ישי - דרשות עמ' רעח
א/ג בכורי גשן (תשסא) עמ' נא
א/ג בן אברהם (אישטרושא)
א/ג בן אשר סי' כד הערה יב
א/ג בן ידיד
א/ג בנתיבות האמונה (מרקוביץ) עמ' רמ {עבדו ע"ז במצרים}
א/ג בעקבות משה עמ' סו
א/ג בצור ירום ח"א עמ' רו הערה 16
א/ג בצור ירום עמ' רו
א/ג ברית הלשון עמ' 138
א/ג ברכות אבי דף לב ע"א {שבט לוי עסק בתורה במצרים}
א/ג ברכת אברהם (ארלנגר, תשס) מאמרים עמ' רג {שבט לוי}
א/ג ברכת אליהו (עמאר) פ' לך לך מאמר א, ט
א/ג בתורתו יהגה ח"א עמ' תעג {לא היה לו מלמד}
א/ג בתורתו יהגה ח"ב עמ' 73 {ולא היה לו מלמד}
א/ג גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' נג ענף א אות ד {משה שליחו}
א/ג גבורת יצחק אבות עמ' קנה
א/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קטז {שבט לוי}
א/ג גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' צו
א/ג גבורת יצחק שבועות עמ' צב {יעקב מינהו את לוי לראש ישיבה}
א/ג גור אריה שמות פ' ה הע' 9 {שבט לוי}, במדבר פ' י הע' 141 {שבט לוי}
א/ג גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' מז, נ, נט-ס, קיז
א/ג גל עיני (תשע) ח"א עמ' כג, כו, לה-לו, צג, ח"ב עמ' טו
א/ג גליוני הגר"ש עמ' נג {שבט לוי לא עבד ע"ז}
א/ג דברות צבי ח"ט עמ' רפד {שבט לוי}
א/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' ז, יב
א/ג דברי יואל בראשית ח"א עמ' תקכא, תקלה
א/ג דברי ירמיהו
א/ג דברי סופר עמ' קיד {מרכה"מ}
א/ג דברי פנחס ח"ב עמ' ל-לא
א/ג דברי שאול במדבר עמ' י
א/ג דברי שלמה (אסרף)
א/ג דולה ומשקה פסח עמ' תנו
א/ג דורש טוב עמ' 111 {נתקבצו אליו ושתל בלבם}
א/ג דמשק אליעזר (חדש, תפלה) עמ' 42 {כיון שנגמל}, 59 {בן ארבעים}
א/ג דעת אמונה (רקובסקי) עמ' רו {עבדו ע"ז במצרים}
א/ג דעת אמונה ח"א עמ' סב, רו, שלד, ח"ב עמ' ריט
א/ג דעת הרמב"ם עמ' 34, 37, 39-41, 43-44, 449, 544
א/ג דעת ומחשבה
א/ג דעת חיים עמ' קכ
א/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רטז-ריז
א/ג דקה מן הדקה דף עב ע"ב
א/ג דרך אמונה בחרתי עמ' רט
א/ג דרך אמונה ובטחון עמ' צז
א/ג דרך ה' (באום) ח"א פ"א אות טו {נבואת משה - מהשבועה לאברהם}
א/ג דרך ה' השלם עמ' קיט - מראה דרך
א/ג דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1451, פ"ד הערה 2076, 2077, 2078, 2080, פ"ה הערה 329, 1835, פ"ו הערה 894
א/ג דרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' עד {בן ג' ובן מ"ח}
א/ג דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שעח
א/ג האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' קסח {כיון שנגמל איתן זה וכו'}
א/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' תיז {והיה מהלך וקורא וכו'}
א/ג הגיוני משה עמ' 31 {אברהם קירב אנשים לאמת}
א/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 87
א/ג הלכות מדינה ח"ג עמ' א, קצה {שניהם - להודיע לכל העולם}
א/ג המעשה והמדרש (מרגולין) פ' ויחי עמ' קכ {האבות קיימו את התורה}
א/ג המעשה והמדרש עמ' פא {אבות קיימו את התורה}, קיז-קיח {אברהם ויצחק ויעקב}, קכ {האבות קיימו את התורה}
א/ג הערות אברהם יעקב יצחקי בראשית עמ' נז, פח
א/ג הערות התמימים ואנ"ש (לוד) גל' ח (מב) עמ' יג-יד {והנלוים עליהם - לא היה להם קיום}
א/ג הערות ר"י ליינר = הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמח {יעקב הבדיל את לוי}
א/ג הר המלך ח"ד עמ' שלג {הנלוים עליהם - הם מקיימים ז' מצוות}
א/ג הר המלך ח"ו עמ' צט {חיבר בו ספרים}, ח"ז עמ' תריא {בן ארבעים}, ח"ח עמ' עז
א/ג הרמב"ם והלכותיו
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפט {שלא תשכח}
א/ג השגות הרמ"ך {בן ארבעים}
א/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תל {אברהם התכוון לבער ע"ז מהעולם}, תשו {שבט לוי לא עבד ע"ז}
א/ג וגר זאב עמ' עט {מאהבת ה' ומשמירת השבועה יחד}
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' לז, קמו
א/ג וזרח השמש עמ' צט
א/ג וחי בהם עמ' 100-101
א/ג ויאמר מרדכי עמ' שעח {אברהם ושרה עשו נפשות}
א/ג ויאמר משה (רבינוביץ) פ' לך לך עמ' נז
א/ג ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קלט {אברהם וכו' נתקבצו אליו אלפים וכו'}
א/ג זאת ליעקב (בורנשטיין) שמות עמ' יח {שבט לוי}, צה {שליחת משה}, קכא {עבדו ע"ז במצרים}
א/ג זאת ליעקב במדבר עמ' קצו
א/ג זאת ליעקב דברים עמ' שנ
א/ג זאת ליעקב שמות עמ' יח {עבדו ע"ז חוץ מלוי}, מא {בחירת משה}, קכא-קכב, רנה {בחירת משה}
א/ג זבח שלמה ח"ד עמ' פט {יצחק ויעקב לימדו}
א/ג זכור זאת ליעקב עמ' שפז {קורא לכל העולם}
א/ג זכרון משלי עמ' טו
א/ג ח' פרקים לרמב"ם
א/ג חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מז-מח {התחיל אברהם לעמוד}
א/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב עמ' שג {שוטט בדעתו}
א/ג חזון ברוך עמ' עא
א/ג חי' עזיאל עמ' 79 [מתחבאים - צ"ל מחביאים, ועי' כ"מ]
א/ג חיים ומלך
א/ג חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' תקעז {היחידים שהכירו את הבורא}, תקעט {אברהם היה מהלך}, ח"ב עמ' שכח {אברהם היה מהלך}, תקכד {יעקב הבדיל את לוי}
א/ג חכמת המצפון פ' וארא מאמר קמז {שליחות משה}
א/ג חקל יצחק עה"ת עמ' עו {בן מ"ח}
א/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תרכט {חנוך ומתושלח}, ח"ד עמ' יא {מצוות בני נח}, רסט {אחריות ישראל שהגוים יקיימו את מצוותיהם}, שסד {חיבר בו ספרים}, תפה {ייחוד ישראל}
א/ג חקרי לב (הימן) בראשית עמ' קמא, קנד, ריז, רלד
א/ג טוב נהורך פ"ד
א/ג טל חיים (טל) ברכות עמ' קכא
א/ג יביע אומר (גרוברט) עמ' 87 {יעקב מינה את לוי ללמד}
א/ג יד אהרן (נדבורנא) עמ' לט {הבדל בין שם ועבר לאברהם}
א/ג יד המלך (לנדא) {שבט לוי}
א/ג יד יחזקאל עמ' ח {דור אנוש טעו}
א/ג יד ישראל ח"ב
א/ג ים שמחה עמ' קנ {בני יעקב, ולוי}
א/ג ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' לב
א/ג יסודי הצדקה עמ' 446
א/ג יקרא דשכבי (דוד) דרוש קכו דף ריז ע"ב {ראב"ד- שם ועבר}
א/ג ישועות עוזו עמ' 24 {מינה את לוי ללמד תורה}, 358-359
א/ג ישורון כרך יז עמ' תריח {שבט לוי}
א/ג ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קז
א/ג ישראל והמקרא עמ' 41
א/ג כבוד מלכים פסחים עמ' פו-פז {מסורת אברהם}
א/ג כבודה של תורה ח"ב עמ' יד {השתלשלות האמונה}
א/ג כגן רוה עמ' 4
א/ג כוכבי בוקר עמ' צט
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רנט {שבט לוי}, תלז {היאך הגלגל נוהג}, תלח {לבו משוטט}, תתקטו {הבדיל את לוי}
א/ג כתב אמת ח"א עמ' רמז {מודיע לכך אחד}
א/ג כתבי ר' אייזיק עמ' צג
א/ג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלו
א/ג כתר המלך {שבט לוי לא עבד ע"ז}
א/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רצב-רצג
א/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקלח {לא פסקה ישיבה במצרים}
א/ג לב שלם [עבודת ישראל כא ע"א] {היה מהלך וקורא}
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עו
א/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ב {בן ארבעים}, צה {יעקב לימד את בניו}
א/ג לחקר בינה (ברנשטיין) עמ' תרפה {אברהם פירסם אמונת ה'}, תרפו {עבדו ע"ז במצרים}
א/ג ללשונות הרמב"ם {איתן זה, ביום ובלילה}
א/ג לקוטי מאמרים (לר' צדוק) עמ' 147 {שבט לוי לא חטא}
א/ג לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
א/ג לקוטי שיחות (חב"ד) חלק לא שמות עמ' 10-11 = שערי אהבת ישראל עמ' רסג-רסד {נעשית אומה}
א/ג לקוטי שיחות ח"י עמ' 83, חי"ז עמ' 83, ח"כ עמ' 13, 59, 183, לך לך תשדם הע' 26
א/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 10 {אומה יודעת ה'}
א/ג לקוטי שיחות חל"ב עמ' 172 {ומשמרו את השבועה}
א/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 175 {בן ארבעים}
א/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 68 {בן ארבעים}
א/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 57{אומה שיודעת את ה'}
א/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 49, 58
א/ג לקט שיחות מוסר ח"א עמ' נח {בן ארבעים}, סב-סג, סה-סו, קנה, קסב, קסו
א/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרעו {לוי}
א/ג מאורי המועדים עמ' פז {והוא עובד עמהם}, קיט {כמעט קט היה העיקר ששתל}, קנא {הושיבו ישיבה}
א/ג מאיר נתיבות ח"א עמ' סו-סח, שו, ח"ב עמ' לז-לח, מ, ח"ג עמ' מו, סו
א/ג מאיר עיני חכמים ח"ב דף כא ע"א {מהלך וקורא ומקבץ העם}
א/ג מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף ב ע"ד {אברהם הכיר את ה' מעצמו}
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 171, 174, 322, 159, 304, 335, 336, 339, 362, 382
א/ג מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' ז, תקיג
א/ג מבשר טוב - ישועת אברהם עמ' ז-ח
א/ג מבשר טוב - תיקון המדות עמ' רמד
א/ג מבשר טוב שמות עמ' נו-נז {כל אחד מהאבות חידש מעצמו}
א/ג מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' תלג
א/ג מדבר שור עמ' פ
א/ג מועדי ישראל (גורן) עמ' 216
א/ג מורשה - שיחות למועדים עמ' קכז
א/ג מחזה עליון, פתחא זעירא עמ' 2, גוף הספר עמ' קא {משה רבן של נביאים}
א/ג מחנה יוסף (תשעב) בפתח המחנה
א/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יב {נעשית אומה יודעת ה'}
א/ג מחנה יוסף הל' יו"ט עמ' נג {ההבדל בין מה שאברהם לימד לבין מה שמשה לימד}
א/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' סד {שתל בלבם}, וציצית עמ' יט, ופסחים עמ' יא
א/ג מחנה יוסף שבת עמ' רפה {לימד יעקב בניו כולם - א"כ מה המיוחד ביוסף}
א/ג מחקרים בהגות יהודית עמ' 67 {היאך אפשר שהגלגל סובב בלי מנהיג}
א/ג מחשבה למעשה (על התפלה) עמ' נו
א/ג מחשבת מוסר ח"ב עמ' מ, עב {בן מ"ח}
א/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנד
א/ג מילי דמרדכי
א/ג מים רבים (פרנקל) לך לך אות ב {מתי הכיר אברהם את ה'}
א/ג מכלול גל' כג עמ' 40 {איתן זה}, 101-112
א/ג מכתב הראשון והשני (רייניץ) דף כט ע"א-לג ע"ב
א/ג מכתב סופר {מהלך וקורא ומקבץ העם}
א/ג מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 257
א/ג מנחה לאיש עמ' 397 {איך הגיע אברהם לאמונה}
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' א {קרא בשם ה'}
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"ג הקדמה עמ' 12 {ראב"ד - שם ועבר}
א/ג מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' שטו
א/ג מנחת אשר פסחים עמ' רמב
א/ג מנפת צוף עמ' 373, 380, 405, 413, 432
א/ג מעדני ביאורים עמ' ו
א/ג מעינות האמונה עמ' רס {איך אפשר שהגלגל קיים תמיד}
א/ג מעשה רקח {בן ארבעים}
א/ג מעשה רקם (בר) עמ' 23
א/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף צב ע"ג
א/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תקמו, תקמח
א/ג מרחבים ח"ג עמ' 29-31 {שליחת משה מתוך אהבת ה' לישראל, ובחירת ישראל}
א/ג מרכבת המשנה מהדו"ב {בן ארבעים}
א/ג מרכה"מ אלפ' {עד שהגיע לארץ כנען}
א/ג משבצות זהב ישעיהו עמ' תתקסה, א'רכח
א/ג משבצות זהב שופטים עמ' פה {ראב"ד - שם ועבר}
א/ג משיבת נפש עמ' צו
א/ג משך חכמה בראשית פכ"ב פס' יד, במדבר פכ"ח פס' טו, דברים פ"ה פס' י
א/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תשח
א/ג משנה כסף (כולי) עמ' קז
א/ג משפטים לישראל עמ' רלז {בן ארבעים}
א/ג משק ביתי סי' ב (א ע"ב), סי' לה (טו ע"א) {פרשת הכסף}, סי' נה (טו ע"ב)
א/ג משרת משה (עטייה)
א/ג מתוך התורה הגואלת ח"ג עמ' ט {בחירתנו לא מתוך קיום מצוות}
א/ג מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' מג {התחיל לקרוא}
א/ג נועם אליעזר בראשית עמ' פד {אברהם הלך מעיר לעיר}, קנה {יצחק}
א/ג נועם חט"ו עמ' קד {יד המלך}
א/ג נחלת בנימין עמ' טז {ביקש המלך להורגו}, יז {ראב"ד - איך שם ועבר לא מחו}, כ {בן ארבעים}
א/ג נחלת דבש (ברייזכר) עמ' צה-צו, קפא, שסד, שסה, תקכד
א/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' א אות ג {בן ארבעים}
א/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' א אות ד
א/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 8
א/ג נטריקן (תשעד) עמ' קנד {שבט לוי - ישיבה}
א/ג נפש הרב עמ' רעו
א/ג נפש הרב עמ' רעו
א/ג נפש חיה למינה (תשס) עמ' 18-20 {מתי ישראל נעשו אומה}
א/ג נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' לא
א/ג נצח ישראל (פייבלזון) דף צב {בחירת לוי כדי שלא יישכח הלימוד}
א/ג נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' ח {שבט לוי לא עבדו ע"ז}
א/ג נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' כח {התחיל לשוטט בדעתו}
א/ג נתיב רפאל דברים פל"ג פסוק ט {שבט לוי מל במצרים}
א/ג נתיבות אמונה עמ' ג-ה
א/ג נתיבות מוסר עמ' עט {ביקש להורגו}
א/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קלח {אברהם לימד}
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תרז {כ"מ}
א/ג סדר הקבלה (מאירי) עמ' 18, 19, 23-25
א/ג סדר משנה
א/ג עבודת ישראל (קמחי) דף כא ע"א
א/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' מג-מו
א/ג עט לעשות סי' יג עמ' 80, סי' כז עמ' 147, 151
א/ג עיוני הפטרה ח"א עמ' 238 {אברהם ידע שכל העולם טועים}
א/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 252
א/ג עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 79, 205
א/ג עלי שור ח"ב עמ' עא, רפו, תקמב
א/ג עמוד הימיני (קלינמן) עמ' צח
א/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 53, 98, 227, 231-230
א/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 59, 106, 244, 249
א/ג פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר ו אות א {הודיע ליצחק ויצחק ליעקב}, פסח ח"א מאמר סה אות ה {העיקר ששתל אברהם}
א/ג פי' ר"א מן ההר נדרים לב ע"ב
א/ג פליטת בית יהודה (גירשט) עמ' 15-16
א/ג פליטת בית יהודה (גירשט) עמ' 15-16 {בחירת ישראל}
א/ג פני אברהם (שפירא) עמ' יח {חיבר ספרים}
א/ג פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' רנו {כיון שנגמל איתן זה}
א/ג פני מנחם - תורה ומועדים יתרו עמ' קה {ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים והודיעו ליצחק בנו וישב יצחק מלמד ומזהיר}
א/ג פנים יפות תהלים עמ' רמט {שבט לוי}
א/ג פניני שבח עמ' רמב
א/ג פנינים על התורה ומועדים עמ' יט {היה מודיע}
א/ג פרדס דבש פרק טז {ובן ארבעים שנה הכיר אברהם את בוראו והגהמ"י}
א/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמה-קמז
א/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' מ
א/ג פרפרת אליעזר ויצא פרק כט פסוק כ
א/ג פרפרת הפרשה פרשת קורח פרק יח פסוק כא
א/ג פרפרת התורה עמ' לג, רא
א/ג פרפרת משה ח"א עמ' עד
א/ג פרפרת משה ח"ב עמ' רעח
א/ג פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' רח
א/ג פרשת הכסף {כיון שנגמל, והיה מהלך}
א/ג פרשת המלך
א/ג צהר גל' א עמ' 46-47 {מדרשים על אברהם}
א/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' ג
א/ג צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מא ע"א {ראב"ד - שם ועבר}
א/ג צפנת פענח (עם העמק עיון) {בן ארבעים, שבט לוי}
א/ג צפנת פענח דברים עמ' שד {שבט לוי לא עבד ע"ז}
א/ג צרור החיים (יעקב)
א/ג קדשי יהושע עמ' אלף תרנה, אלף תרנז
א/ג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 136 {לקרוא ולהודיע}, 146
א/ג קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' מט {אברהם שבר צלמים}
א/ג קול דודי (תשף)
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' תקטו-תקטז, תקיט
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
א/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 355
א/ג קרן פני משה ח"ב [מורה נבוכים ח"ג פכ"ט]
א/ג ראשית דעת (קורח) סי' לט {לבו משוטט}
א/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שב {יד המלך}, ח"ה - הקדמה עמ' כז
א/ג רבן של ישראל (אייזנבך) עמ' 70-71
א/ג רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' עג {אברהם הכיר את בוראו}
א/ג רנת יצחק דברי הימים עמ' יד {שבט לוי לא עבד ע"ז}
א/ג רנת יצחק יהושע עמ' קצד {והוא עובד עמהם}, שפו {והבדיל לוי והושיבו בישיבה}
א/ג רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' פד
א/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רכח, רעא-רעב
א/ג רנת יצחק עה"ת מהדו"ת ח"א עמ' שפד {חטאו במצרים רק אחרי מות בני יעקב}
א/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לט, מד, מז, קצט, רטו
א/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' קמב {לבו משוטט עד השגת האמת}, תנז {שלא יפסיקו מבני לוי}
א/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' לב {אברהם}, רעא {לוי לא עבד ע"ז}, תקפג {לוי}, ח"ב עמ' שנה {לוי לא עבד ע"ז}
א/ג רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קכא {שבט לוי לא עבד ע"ז}, קנח {אברהם התחיל להודיע}
א/ג רנת יצחק תפלה עמ' קצה {יעקב לימד את בניו}
א/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' תפז, תקד
א/ג רץ כצבי על חדשי השנה עמ' קלז-קלח {אברהם פירסם את שם ה'}, קסח {שבט לוי}
א/ג שאו מנחה עמ' קט
א/ג שארית יעקב (מוסקוביץ) עמ' נד
א/ג שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעז) עמ' ע {בחר בלוי להיות ראש ישיבה}
א/ג שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' ס
א/ג שבת ומועד בשביעית עמ' 142 {תחילת ימי אברהם}
א/ג שיח דוד (תשסד) עמ' ז, עו, קלא
א/ג שיח דוד (תשסח) עמ' ז {ביקש המלך להורגו}, פח, קנא {שלח את משה}
א/ג שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' ח {נתנבא משה ונבחר ישראל}
א/ג שיח מרדכי (קוקריס) בראשית עמ' רלו {האבות פרסמו את אמונת ה'}
א/ג שיח שלום (רוטלוי) עמ' מז-מט {עד אברהם היה תוהו, שליחת משה}
א/ג שיחות חכמה ומוסר מאמר כז אות ג, מאמר מה אות ב
א/ג שיחות לספר במדבר עמ' רמג {לוי}
א/ג שיחות לספר בראשית עמ' סט, עד {אברהם הכיר את בוראו}, של {העיקר ששתל}, שלז {לוי}
א/ג שיחות לספר דברים עמ' מג
א/ג שיחות לספר ויקרא עמ' פא {לוי}, פט, רפז
א/ג שיחות לספר שמות עמ' קו {העיקר ששתל}, קפה
א/ג שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 407 {אומה שיודעת את ה'}
א/ג שירת הפסח אות כו, נה, סח, צה-צח, קא, קז, קי, קיז, קכא, קלה, קמט, קסו, קפג
א/ג שירת שמואל עמ' סג {שבט לוי}
א/ג שכר ועונש ויקרא (תשסא) עמ' לא
א/ג שם אליעזר דף י ע"א
א/ג שם דרך - הישר והטוב עמ' קה, קלב
א/ג שם דרך - כתר תורה עמ' סה, פא, קמח, קנו, קצו
א/ג שם דרך בראשית ח"א עמ' מט, סא {גיל שלש או ארבעים}, צג, קכד, קפז, רלא, רמח, רסא, רצ, רצט
א/ג שם דרך בראשית ח"ב עמ' יג, מז, רע, רפח
א/ג שם דרך דברים עמ' רלג, שח
א/ג שם משמואל פרשת וזאת הברכה - לקוטים מלפני שנת עת"ר {לוי היה ראש ישיבה}
א/ג שם משמואל פרשת מצורע ושבת הגדול שנת תרע"ט {כמעט העיקר ששתל אברהם נעקר}
א/ג שם משמואל פרשת נח שנת תרע"ב {כיון שנגמל איתן זה}, פרשת לך לך שנת תרע"ג {כיון שנגמל איתן זה}, פרשת וירא שנת תרע"ו {כיון שנגמל איתן זה}, ופרשת וישלח שנת תרע"ז {כיון שנגמל איתן זה}, ופרשת וישב שנת תרע"ג {כמעט נעקר העיקר ששתל אברהם}
א/ג שם משמואל פרשת שלח שנת תרע"ד {כיון שנגמל איתן זה}
א/ג שם משמואל פרשת תצוה וזכור שנת תרע"ד {לוי היה ראש ישיבה}, ופרשת תצוה וזכור שנת תרע"ח {לוי היה ראש ישיבה}, ופרשת ויקהל שנת תרע"ב {כמעט העיקר ששתל אברהם נעקר}, ופרשת פקודי - פרשת שקלים {כמעט העיקר ששתל אברהם נעקר}
א/ג שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' פד {היה קורא מעיר לעיר}
א/ג שנה בשנה תשלה עמ' 229-230 {שבט לוי}
א/ג שנה בשנה תשמג עמ' 151 {בחירת ישראל}
א/ג שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' צא
א/ג שער המלך (שושן) עמ' מא
א/ג שערי הישיבה ח"א עמ' יב, סט, ח"ב עמ' תסו
א/ג שערי טהר ח"ה שער ב סי' יח אות א
א/ג שערי יצחק - קונטרס ברורי הלכות (תשנט) עמ' רס {אברהם פרסם אלקות ה'}, רצו {אברהם פרסם את שם ה'}
א/ג שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 104 {בן ארבעים}
א/ג שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"א עמ' רפא
א/ג שפתי חיים מועדים ח"א עמ' קכד {התחיל לעמוד ולקרוא}, ח"ב עמ' שמא {אברהם האמין מתוך התבוננות}
א/ג שרשים במועדות עמ' כט
א/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקמד
א/ג תורה ותעודה עמ' 49 {כל אחד כפי דעתו}
א/ג תורה שלמה חי"ט עמ' 359 {חיבר בו ספרים}, 360 {התחיל לשוטט}
א/ג תורת אביגדור ח"ג עמ' נה {היה מקבץ את העם}
א/ג תורת אהל (קדר, תשסז) ח"א עמ' שנא-שנב {ישראל הוצרכו לתורה משא"כ האבות}
א/ג תורת המקרא עמ' 28, 39, 94, 110, 115, 177
א/ג תורת הפילוסופיה עמ' 77, 111, 163
א/ג תורת מנחם ח"ב עמ' 154, 316 {עבודת אברהם אבינו בפירסום אלקות וכו'}
א/ג תורת מנחם חנ"ח עמ' 169 {שהשיג דרך האמת}
א/ג תחומין חי"ט עמ' 152
א/ג תחומין חכ"ב עמ' 68
א/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קצג, ח"ב עמ' שמח
א/ג תניא רבתי ח"א עמ' 444 {בן ארבעים}
א/ג תפארת ישראל סי' רצד {אברהם הכיר בגיל ג'}
א/ג תפארת ציון (אבא שאול) עמ' תיא


ב/26 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אור הישר
ב/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ בן ידיד
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ דעת ומחשבה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חזק יד
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ב/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ב/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ב/רה"פ עבודת המלך
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ פרשת הכסף
ב/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ב/רה"פ קרית מלך
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ שפת מלך
ב/א אבן שתיה עמ' סה
ב/א אוצר המלך
ב/א אוצר יראת ה' עמ' 37, 57 {ולא גלגל}
ב/א אורות הרמב"ם
ב/א אחיעזר ח"ג סי' נ ס"ק ד
ב/א אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 80
ב/א אשר למלך
ב/א דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה יא
ב/א דעת אמונה ח"א עמ' קסה, שלד, תטז,תכד
ב/א דעת שבת עמ' קנו(ה)
ב/א האיר ממזרח אבות עמ' קפב {ולא כוכב}
ב/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רכה {על דרך שעבד אנוש}
ב/א הר המלך ח"ח עמ' צ
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 100, 206
ב/א התקופה הגדולה עמ' שיג
ב/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות י
ב/א חכמת גרשון עמ' שג
ב/א חקרי זמנים ח"ג עמ' 9-8
ב/א כגן רוה עמ' 5
ב/א לב שלם [אהלי תם סי' מב]
ב/א להורות נתן דברים עמ' ע
ב/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רלח
ב/א לקוטי סופר ח"ב דף כז ע"ב
ב/א לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 96
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 228
ב/א מגל חי"ג עמ' 75
ב/א מטה מנשה עמ' רס
ב/א מטומאה לקדושה עמ' 433
ב/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 494
ב/א מנחת אשר שבת עמ' רעה
ב/א מנחת מחבת עמ' רא
ב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכז, שלח
ב/א מעיל צדקה (לנדסופר) סי' כב
ב/א מעיל צדקה (תשעח) עמ' ע
ב/א משא בני קהת
ב/א משנת יעקב
ב/א משפטי עזיאל ח"ב עמ' נז
ב/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כג אות ח
ב/א ס' העיקרים (מישור) עמ' שמ
ב/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רסט
ב/א עיוני פרשה במדבר עמ' 116
ב/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 113, 117
ב/א עיונים (פאור) עמ' 221
ב/א עקדת משה ח"א עמ' נו {שעה"מ}
ב/א פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) דברים עמ' ריז
ב/א פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' כד {אנוש לא כפר אלא האמין בשתי רשויות}
ב/א צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ט
ב/א קול יהודה (גרשוני) עמ' תע
ב/א קרבן שבת עמ' קסו {על דרך שעבד אנוש}
ב/א רלב"ג שמות פ"כ פסוק ג עמ' קמט, דברים פ"ד פסוק יט עמ' כא
ב/א שושן עדות דף קפט ע"א
ב/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רנ
ב/א שרשים במועדות עמ' כג, כו-כח, לא, לג
ב/א תורת אברהם עמ' עז, 274, 340
ב/א תחומין חי"ט עמ' 152, 436 {מגד"ע}
ב/א תחומין חכ"ב עמ' 71-73
ב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמח, תנד
ב/א תפארת ישראל סי' תקכד, תקעג, תשח
ב/ב אגרות משה יו"ד ח"ב סי' נג, קיא
ב/ב איש אמונים דף צו ע"ד {להסתכל בדמות צורה}
ב/ב אשר למלך להלן פ"י ה"ד
ב/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' לח
ב/ב בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כה
ב/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' סז
ב/ב בכורי אברהם דף קד ע"א {להסתכל}
ב/ב בן אברהם (אישטרושא)
ב/ב בצל החכמה (חזות) עמ' 76 {לח"מ}
ב/ב ברור הלכה שבת קמט ע"א ציון ז
ב/ב ברכת שלמה (מדע)
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' נו, ח"ב עמ' צג
ב/ב דברות משה סנהדרין עמ' תפו
ב/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תלח {שדבר זה גורם להפנות אחריה}
ב/ב דברי הגות והערכה עמ' 154
ב/ב דברי חיל עמ' סג
ב/ב דברי יואל שמות ח"א עמ' שצט, במדבר ח"א עמ' רפו {להסתכל בדמות}
ב/ב דינא דחיי ח"א דף יח ע"ג
ב/ב דעת אמונה ח"א עמ' קסה, שלד, תטז,תכד
ב/ב דרך המלך (רפפורט)
ב/ב דרשות הר"ן (תשסג) עמ' שנח
ב/ב דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רעא
ב/ב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמט
ב/ב המלך חדריו עמ' 157
ב/ב הר המלך ח"ו עמ' צט
ב/ב הר"מ במז"ל - קובץ עמ' מא
ב/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 105 {איסור קריאה בספרי ע"ז}
ב/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 100
ב/ב התורה והמדינה חי"א עמ' רסח
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תד
ב/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קפז
ב/ב ויקח אברהם [תועפת ראם (גטיניו) עו ע"ד]
ב/ב חוות בנימין ח"ב עמ' תקצח
ב/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' 7
ב/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ד
ב/ב יצחק ירנן
ב/ב ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 75
ב/ב כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתעו
ב/ב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קיג
ב/ב כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' צ
ב/ב לב שלם
ב/ב לבושה של תורה סי' עט אות לח {במסתכל בע"ז}
ב/ב ללשונות הרמב"ם
ב/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 293
ב/ב מנחה לאיש עמ' 260
ב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קלא
ב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תו
ב/ב מעיני המים
ב/ב מקור חסד עמ' צז
ב/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' נז
ב/ב משנה הלכות ח"ה סי' רמד, ח"ז סי' ריא
ב/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' ו
ב/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ו {ספרי ע"ז}
ב/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' נה, נז
ב/ב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קנד, קנז
ב/ב סדר יעקב ע' איסור הסתכלות, וח"ב ע' ע"ז אות יט
ב/ב סדר משנה (בוסק')
ב/ב ספר וסייף עמ' 1 {ספרי ע"ז}
ב/ב עטורי כהנים 146 עמ' 30
ב/ב עיוני פרשה במדבר עמ' 116 {להסתכל}
ב/ב עיני דוד הל' שכירות פי"ג ה"ב {ספרים רבים}
ב/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 554
ב/ב פני המלך (שטרן)
ב/ב פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קפג
ב/ב פרדס מרדכי עמ' מ, תרלד {אוצר המלך}
ב/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמז-קמח
ב/ב פרי עץ חיים (אביגדור)
ב/ב פתח דבריך עמ' רלח
ב/ב צבי תפארת סי' ח
ב/ב צהר גל' ה עמ' 148 {קריאה בספריהם}
ב/ב צרור החיים (יעקב)
ב/ב קדושת עיניים (תשעא) פ"ד אות נז
ב/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צ {קריאה בספריהם}
ב/ב קובץ על יד ח"א
ב/ב קרן הצבי מצוה לה אות ד
ב/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקלג
ב/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קכג
ב/ב שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 41
ב/ב שירת דוד (תשסז) עמ' קכו {לפנות ע"י ספרים}
ב/ב שרידים גל' י עמ' סח
ב/ב שרשים במועדות עמ' ל
ב/ב תורה שלמה חי"ט עמ' 386
ב/ב תורת מנחם חמ"ט עמ' 205
ב/ב תורת מנחם חס"ג עמ' 15 {ציונו הקב"ה שלא לקרות באותן הספרים כלל וכו'}
ב/ב תחומין חי"ג עמ' 212
ב/ב תחומין חי"ט עמ' 421
ב/ב תחומין חכ"ב עמ' 73
ב/ג אוהב מישרים עמ' תקא-תקב
ב/ג אור דוד עמ' נח
ב/ג אור מאיר (חדש) ח"א עמ' ט
ב/ג אורות הרמב"ם
ב/ג אחיעזר ח"ב סי' ה ס"ק ג
ב/ג איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 641 [לב מקום השכל, עין משל לגוף]
ב/ג אמונת החינוך (אבינר) עמ' 99
ב/ג אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 246
ב/ג באמונה שלמה עמ' יט
ב/ג באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שפב
ב/ג באר משה (שטרן) ח"ד סי' קמז עמ' רכז
ב/ג בין השורות עמ' רה-רו, ריב, רצח
ב/ג בינה במקרא עמ' 162
ב/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' קצח-ר
ב/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' קיז
ב/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ג בן אברהם (אישטרושא)
ב/ג ברית אברם (תשסג) עמ' יג, תטו
ב/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' צג
ב/ג גשר יהושע עמ' 55
ב/ג דברות משה קדושין סי' נ הערה מה
ב/ג דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' רל {איסור הרהור בע"ז והסרת האמונה}
ב/ג דינא דחיי ח"א דף י ע"ג, יא ע"ד
ב/ג דעת אמונה ח"א עמ' טו, לג, קמד, קסה, שלד, תטז,תכד
ב/ג דעת השם (אוחנה) עמ' קעא
ב/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריז
ב/ג דעת תבונות - עת לעשות פתיחה אות יב
ב/ג דרש אברהם ח"א דף קפב ע"א {מל"מ}
ב/ג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קמט, שכט
ב/ג המלך חדריו עמ' 157
ב/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז, קפט
ב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 111, 206
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רו
ב/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רלג
ב/ג ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב יז ע"ד]
ב/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' קמב {אא"כ עשה מעשה}
ב/ג זה השער שער ג סי' מא
ב/ג חי' בן אריה ח"ב סי' ה ס"ק י
ב/ג חי' עזיאל עמ' 79
ב/ג חיי עולם (קנייבסקי) בהקדמה
ב/ג חיים שאל ח"ב סי' מג אות ז
ב/ג חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' נט-סא, ח"ד עמ' טו
ב/ג טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ב/ג יביע אומר (גרוברט) עמ' 103 {איסור מחשבת כפירה}
ב/ג יד איתן
ב/ג יד המלך (לנדא)
ב/ג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' נ
ב/ג יסודי הצדקה עמ' 459
ב/ג כוכבי בוקר עמ' קנט
ב/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קעו
ב/ג לב מבין
ב/ג לבושה של תורה סי' ע אות לח {זו זנות}
ב/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 293
ב/ג לקט שיחות מוסר ח"א עמ' כ
ב/ג מבוא למשנה תורה עמ' 199, 321, 363
ב/ג מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 37
ב/ג מהר"ם שיק דברים עמ' מו {צריך להאמין מחמת קבלה ולא מחמת חקירה}
ב/ג מלכי בקדש (מלכי) דף קכח ע"א
ב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קכז, קל, ח"ג עמ' פד
ב/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלז
ב/ג מנפת צוף עמ' 46
ב/ג מעין החכמה עמ' קכט
ב/ג מעינות האמונה עמ' רא {ולא תתורו - מינות}, שסב {לא ע"ז בלבד}
ב/ג מעלין בקודש גל' כז עמ' 189 {מחשבה הגורמת לעקור עיקר מהתורה}
ב/ג מעשה אברהם דף סה ע"ג, קה ע"ג
ב/ג מציון אורה ח"א עמ' רלב
ב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רל
ב/ג מרכה"מ אלפ' [מלכי בקדש (מלכי) קלח ע"א, דינא דחיי ח"ב יז ע"ג]
ב/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' נז
ב/ג משנה הלכות ח"ז סי' רלח {לא תתורו - במסתכל בעריות}
ב/ג משנת חיים הל' פסח עמ' רסט-רע
ב/ג משנת יעקב כאן, ומדע עמ' ג
ב/ג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' רלט
ב/ג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' ריג, רעד {חקירה בדעות כפירה}
ב/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' רלט
ב/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' ריג, רעד
ב/ג נחלת דבש (ברייזכר) עמ' א, רצא
ב/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף עג ע"ד {לא תפנו - אם עשה מעשה חייב}, פא ע"א {לא לוקים על "לא תתורו"} וע"ב {אל תפנו - לוקה אם עשה מעשה} וע"ג
ב/ג ס' מצוה עמ' שכד
ב/ג סדר משנה (בוסק')
ב/ג סופר המלך
ב/ג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 195
ב/ג עיוני פרשה במדבר עמ' 115
ב/ג פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קט
ב/ג פני המלך (שטרן)
ב/ג פני מבין ח"א דף לא ע"ד {כל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה מעשה}
ב/ג פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קפג
ב/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 2
ב/ג פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קנב {סדר משנה}
ב/ג רלב"ג במדבר פט"ו פסוק לט עמ' סה
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנח
ב/ג שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף יט ע"א, צה ע"ב
ב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' צד, ח"ה סי' קצז
ב/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תקלג {איסור טלויזיה}
ב/ג שמחת יהודה דף יד ע"ב
ב/ג שמחת מרדכי עמ' עו, קטז
ב/ג שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רמ, רנ
ב/ג שער שמעון (הכהן, תרסב) שער החכמה פ"ד דף יג ע"א
ב/ג שפע חיים - נישואין עמ' סט
ב/ג שפע חיים ח"ב עמ' קנו
ב/ג שרגי טובא דרוש ה {כל מחשבה שגורמת לעקור עיקר}
ב/ג שרשים במועדות עמ' לא
ב/ג תהלה לדוד (מוספיה) דף קא ע"ב
ב/ג תורת מנחם חמ"ג עמ' 226
ב/ג תחומין חי"ז עמ' 161, חי"ט עמ' 421
ב/ג תחומין חכ"א עמ' 204
ב/ד אגרות הראי"ז עמ' יח
ב/ד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 38
ב/ד אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמד
ב/ד באר מרים פ"ח ה"י אות א-ב
ב/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ר
ב/ד בן אברהם (אישטרושא) [רא"ם פ' ראה "וסרתם מן הדרך", תומת ישרים סי' קעד]
ב/ד דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה יא
ב/ד דעת הרמב"ם עמ' 50
ב/ד המאיר לארץ [תומת ישרים סי' מא]
ב/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 101
ב/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' 9
ב/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מז
ב/ד כגן רוה עמ' 5
ב/ד כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' קלו
ב/ד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 53
ב/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' ר
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 199, 322
ב/ד מוריה גל' רז עמ' נא
ב/ד מזכרת עמ' 374, 375
ב/ד מנחה לאיש עמ' 249
ב/ד מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"א
ב/ד נהורא דעיינין ברכות עמ' קפז
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לו אות ה
ב/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' נג
ב/ד נשק בר (שידלוף) עמ' יז-יח
ב/ד סוגיות במשפט ובהיסטוריה עמ' 199 {מקור מהספרי}
ב/ד עיונים (פאור) עמ' 222
ב/ד פותח יד
ב/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמח-קמט
ב/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 344
ב/ד קרבן משה עמ' קפז
ב/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעה
ב/ד שו"ת הרד"ך עמ' קלב
ב/ד שיחות לספר שמות עמ' קפז {עיקר המצוות}
ב/ד שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 214
ב/ד שמר את הדבר עמ' רטו
ב/ד שרשים במועדות עמ' לא
ב/ד תחומין חכ"א עמ' 204
ב/ה אבות הראש ח"א דף קו ע"ב-ע"ד
ב/ה אבני אש (מילר) עמ' רעג {ראב"ד}
ב/ה אבני נזר יו"ד סי' קכד אות א
ב/ה אדני היד החזקה
ב/ה אהל שרה לאה עמ' תרפח {שמא יערים}
ב/ה אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קסא {ראב"ד}
ב/ה אור צהיר
ב/ה אור שמח
ב/ה אורות הרמב"ם
ב/ה אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 21, 29, 30
ב/ה אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמד
ב/ה באר יהודה
ב/ה באר שרים (שולמן) עמ' קצה
ב/ה בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כג ע"ב
ב/ה בינת נבונים דף פז ע"ג, צ ע"ג, קיג ע"ד
ב/ה בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קט, גל' נח עמ' כה, גל' ס עמ' צו
ב/ה בית דוד (תשעט) אהע"ז סי' ז
ב/ה בכור שור עמ' קמד
ב/ה בכורי חיים ח"ג עמ' רסה
ב/ה בן אברהם (אישטרושא)
ב/ה בר ריב"א עמ' סג
ב/ה ברור הלכה ע"ז יז ע"א ציון ב
ב/ה ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צו ע"ד
ב/ה ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שמג {כ"מ - אלישע}
ב/ה בשבילי המלך סי' כט אות טז
ב/ה דבר המלך (מנקין) עמ' 42
ב/ה דברי יואל - שו"ת עמ' רח, תקכח
ב/ה דברי יואל ויקרא ח"א עמ' ריד
ב/ה דברי יואל מועדים ח"א עמ' ריב
ב/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יד-טז
ב/ה דברי יציב אהע"ז עמ' קעג {אין מקבלים בתשובה}
ב/ה דברי שלמה (שלם) דף ב ע"א
ב/ה דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' קז, קיט, קנא
ב/ה דעת אמונה ח"א עמ' קעא
ב/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריח
ב/ה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"ב עמ' תסב
ב/ה הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רה
ב/ה הלכות והליכות עמ' קנז
ב/ה הלכות מדינה ח"א עמ' רכד, רמה
ב/ה המאיר לארץ
ב/ה הר המלך ח"ג עמ' ק-קא, ח"ח עמ' עז
ב/ה הר"מ במז"ל - קובץ עמ' סט
ב/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 167, 292
ב/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קצד
ב/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח
ב/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 111, 112
ב/ה השגות הרמ"ך
ב/ה התורה והמדינה ח"ז עמ' רל, ח"ט עמ' תקיז
ב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רו
ב/ה זיו משנה
ב/ה חיים ומלך
ב/ה חנן אלקים עמ' נז
ב/ה יד המלך (לנדא)
ב/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק יד
ב/ה יד סופר עמ' כד
ב/ה יד פשוטה אהבה עמ' תקז
ב/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יט
ב/ה יכין ובועז ח"א סי' קמט עמ' 520
ב/ה יסוד הדעת שיעור יב
ב/ה ישא איש דף ט ע"ד
ב/ה ישועת משה עמ' קלז
ב/ה כנה"ג [רדב"ז ח"א סי' קסח]
ב/ה לב שלם
ב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צג
ב/ה לקוטי סופר ח"ב דף יח ע"ב, יט ע"ב, כה ע"א-ע"ב, כו ע"ב, סז ע"ג
ב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 271, 237, 321
ב/ה מהלכי משפט ח"ג עמ' 540
ב/ה מוריה גל' קז עמ' ד
ב/ה מוריה שנה ט גל' יא (ר"ש מן ההר)
ב/ה מחלל שבת בפרהסיא עמ' 86
ב/ה מחנה חיים ח"ג עמ' ז
ב/ה מטה אפרים ח"ב הל' נחלות פ"ו הי"ב
ב/ה מילי דמרדכי
ב/ה מלילות ח"א עמ' 154
ב/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קפח, קפט
ב/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' נט
ב/ה מעיני המים
ב/ה מעלין בקודש גל' כז עמ' 190 {כל באיה לא ישובון}
ב/ה מעשה אברהם דף יז ע"ב, יח
ב/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיד ע"ב
ב/ה מקדשי השם ח"ב עמ' קנד {אין מקבלין בתשובה}, קסז {ראב"ד}
ב/ה מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"א
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קיז
ב/ה משב יעקב ח"א
ב/ה משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תנד
ב/ה משנה כסף (כולי) עמ' קז
ב/ה משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רלב
ב/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפב-שפג, תנג
ב/ה משנת יעקב עבודה עמ' קסא
ב/ה משנת יעקב קדושה עמ' שלט, שעז
ב/ה נאות אפרים ח"א עמ' סח
ב/ה נהורא דעיינין ברכות עמ' קפז
ב/ה נוה שלום (שולאל)
ב/ה נועם ח"ח עמ' רצא
ב/ה נזר הקדש (קפלן)
ב/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כט אות ח
ב/ה נפש הרב עמ' רצט {כסף משנה}
ב/ה נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רו
ב/ה נתן פריו גיטין עמ' לד
ב/ה סדר יעקב ח"א לדף יז ע"א (ד"ה זו מינות), כז ע"ב (ד"ה לא ישא), וע' דע מה שתשיב (השני)
ב/ה סוכת דוד (שירירו) דף קנח ע"א-ע"ד
ב/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 178
ב/ה עבד המלך (תשא)
ב/ה עבודת מתנה עמ' נו-נח
ב/ה עזרת כהן עמ' תיח
ב/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' לו
ב/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ע
ב/ה עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ו, עב
ב/ה על הגאולה ועל התמורה עמ' מה
ב/ה פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כה אות ב
ב/ה פני חיים (פלג'י) עמ' רפח {פרשת הכסף}
ב/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ה פרשת המלך
ב/ה צרור החיים (יעקב)
ב/ה קובץ
ב/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שז
ב/ה קול דודי כריתות סי' נד
ב/ה קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' צ, ח"ב עמ' קמד
ב/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ב/ה קרבן משה עמ' קפו-קפח
ב/ה קרית אריאל עמ' נה
ב/ה קרן הצבי מצוה יט אות ד
ב/ה ראה חיים ח"ב דף קיא ע"א (עמ' שצג)
ב/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קיד
ב/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קב-קג, קטו
ב/ה שו"ת הרד"ך עמ' רסב
ב/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תיח
ב/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשמח) סי' לט דף סה
ב/ה שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' צב
ב/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שלו
ב/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רמב
ב/ה שמש מרפא עמ' נב-נג
ב/ה שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רט
ב/ה שפע חיים ח"ב עמ' קנו
ב/ה שתי הלחם סי' לא
ב/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לא ס"ק יג
ב/ה תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' רנא
ב/ה תורת ירוחם ח"ב דף עא ע"ג
ב/ה תחומין חט"ז עמ' 265
ב/ה תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רנא {ראב"ד}
ב/ה תפארת ציון (אבא שאול) עמ' ר
ב/ה תקנת השבים עמ' 141, 142
ב/ה תשובה שלמה יו"ד סי' יח דף מ ע"ד
ב/ו אהלי תם עמ' צט
ב/ו אורים ותומים - תומים סי' כז ס"ק ב
ב/ו אמונת עתיך גל' 125 עמ' 133
ב/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' שכב {ידעוני בתחלתו יש מעשה}
ב/ו אשר למלך
ב/ו בינת דניאל ח"א עמ' רלד
ב/ו בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רא
ב/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קסו
ב/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' רב
ב/ו גביע הכסף ח"ד עמ' כא {האומר שה' אינו משגיח}
ב/ו דובב מישרים (וידנפלד) עמ' כח
ב/ו דינא דחיי ח"א דף טז ע"א
ב/ו המשפט העברי עמ' 990
ב/ו העמק דבר ויקרא פכ"ד פסוק טו, במדבר פט"ו פסוק ל בהרחב דבר, דברים פכ"א פסוק כג
ב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 24, 101
ב/ו ויקח אברהם [תועפת ראם (גטיניו) צו ע"ד]
ב/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין סג ע"א]
ב/ו חיי אברהם (קובו) תשובות דף מז ע"ג
ב/ו יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב
ב/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לח
ב/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מח
ב/ו ישראל והזמנים (רוסוף) כסלו-אדר עמ' 252
ב/ו לב שלם [עי' הל' סנהדרין פט"ו ה"ו, לח"מ הל' שגגות פ"א]
ב/ו להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מה ע"א
ב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 214-213
ב/ו מכתם לדוד (חסן)
ב/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפה ע"א-ע"ב
ב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפה {המודה בע"ז}
ב/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' קכה
ב/ו מראה הפנים סנהדרין דף כח
ב/ו מרכה"מ אלפ'
ב/ו משנה כסף (כולי) עמ' קח [עי' הל' סנהין פט"ו ה"ו]
ב/ו נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' תקלד
ב/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף עב ע"ד {מגדף הוא מברך השם}
ב/ו נתן פריו נדרים עמ' קנח
ב/ו ס' השבי"ט עמ' ל
ב/ו ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רע
ב/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' סב
ב/ו עדות ביהוסף (אלמושנינו), ח"ב דף קיא
ב/ו עיונים (פאור) עמ' 222
ב/ו עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ח עמ' נט {השמיט סקילה במעמד כל העדה}
ב/ו ערהשה"ע קדשים סי' רה אות יח
ב/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ה ה"ב
ב/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד, דף קכט
ב/ו שיירי כנה"ג
ב/ו שרשים במועדות עמ' לא-לב
ב/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשי
ב/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשי
ב/ז אבקת רוכל (תשסב) עמ' קכז, קלב-קלג {בשלושת הוידויים}
ב/ז אהל שרה לאה עמ' תצח {ואני אומר}
ב/ז אוצר התולדות עמ' נג
ב/ז אוצרות הרמב"ם
ב/ז אור לישרים (תשסג) עמ' ט {שני השמות המיוחדים}
ב/ז אור פני יהושע עמ' קכו
ב/ז אור צהיר
ב/ז אור שמח
ב/ז איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 182
ב/ז אמרי בינה (אש) דף סז ע"ב {מגדף - מברך השם}
ב/ז אמרי דוד (שליסל) דף נג ע"ג
ב/ז אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קכג
ב/ז אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קיג-קיט
ב/ז אמת ליעקב נשים עמ' קצח-קצט, רעג
ב/ז אנצי"ת ע' אזכרות הע' 4, 15 {או"ש}, 17-18, 163 {או"ש}
ב/ז באר יהודה
ב/ז באר מרים פ"ט ה"ג
ב/ז בין השורות עמ' קצו, רד
ב/ז בינת דניאל ח"א עמ' רלד-רלו
ב/ז ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כ
ב/ז ביצחק יקרא (תשע) סי' מז סעיף ב ד"ה כתב
ב/ז בית אבי ח"ד סי' א אות ד
ב/ז בית אהרן וישראל גל' טו עמ' מג, מה
ב/ז בית זבול ח"ב סי' ו אות א-ב
ב/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ז בית ישחק
ב/ז בכור שור עמ' קכז
ב/ז בכורי אביב (ביק) דף קפב {רמ"ך}
ב/ז בנין שלמה (מז) דף סז ע"ד
ב/ז בצל החכמה (חזות) עמ' 76
ב/ז ברור הלכה סנהדרין נה ע"ב ציון ז
ב/ז ברכת הורי סי' טו הע' א {הגרי"ז}
ב/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' ז, י-יא
ב/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סט, קמה
ב/ז ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כז
ב/ז ברכת שלמה (מדע)
ב/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' צה
ב/ז ברקאי ח"א עמ' 123
ב/ז בתי כהונה (תשסה) עמ' קסה
ב/ז גושפנקא דמלכא דף יא ע"ג
ב/ז גינת אגוז (תשמט) עמ' רכב
ב/ז גליונות אבני נזר
ב/ז גן שושנים ח"ב עמ' כח-כט
ב/ז דבר אברהם ח"א סי' ד אות ד
ב/ז דברות משה סנהדרין עמ' תנא, תעו {על שניהם הוא נסקל}
ב/ז דינא דחיי ח"א דף יב ע"ג
ב/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריח [עי' גינת אגוז דף לו ע"א ע"ד היכל מלך]
ב/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תעו
ב/ז הלכה פסוקה ח"ב סי' כז הערה 6
ב/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קא-קד
ב/ז המאיר לארץ
ב/ז הר המלך ח"ג עמ' טו, קא-קב, ח"ו עמ' מה-מו
ב/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז
ב/ז הררי קדם (תשס) עמ' צ
ב/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' פה
ב/ז ויקח אברהם [תועפת ראם (גטיניו) צו ע"ד]
ב/ז זיו משנה
ב/ז זכרון זאב עמ' ריט {גרי"ז}, רכ {משנת יעקב}
ב/ז ח' פרקים לרמב"ם
ב/ז חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף ס ע"א
ב/ז חזו"א סנהדרין סי' כ ס"ק א-ב
ב/ז חזו"א על הרמב"ם
ב/ז חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א
ב/ז חי' הגרי"ז
ב/ז חי' חתם סופר
ב/ז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קי
ב/ז חי' ר' חנוך הענאך עמ' צה-צו, קיג, קמו
ב/ז חי' רח"א הכהן עמ' קז
ב/ז חי' רעק"א
ב/ז חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רנג
ב/ז חיי אברהם (טייב) דף נו ע"ב
ב/ז חק נתן דף רכא ע"א
ב/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רלב, רמג
ב/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' קסב
ב/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' רכז
ב/ז יביע אומר (גרוברט) עמ' 116 {מקלל בכינוי}
ב/ז יד ושם
ב/ז יד ישראל ח"ב
ב/ז יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ב אות ג
ב/ז ידבר שלום ח"א עמ' מא
ב/ז יהגה האריה עמ' פד
ב/ז יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' לח, קלד
ב/ז ימין משה
ב/ז יצחק ירנן
ב/ז יראה ואהבה עמ' קא
ב/ז ישועות מלכו (הגהות)
ב/ז ישורון ח"ה עמ' שכב
ב/ז יתר הבז (תקמז)
ב/ז יתר הבז (תשסח) עמ' קמא
ב/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיג
ב/ז לב שלם
ב/ז לוח ארש (תשסא) ח"א סי' רנז {שם אדנות}
ב/ז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 38 {שם המיוחד}
ב/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 88, 388
ב/ז מאה שערים (קפשאלי) עמ' קפג
ב/ז מגילת ספר לאוין דף ה ע"ב
ב/ז מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' רכג
ב/ז מוריה גל' רטו עמ' לו, לח
ב/ז מוריה שנה ח גל' י (ר"ד מן)
ב/ז מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ב/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' ג אות א, סי' נב אות ב
ב/ז מטה אפרים
ב/ז מכתם לדוד
ב/ז ממעיני ישועה (הירשהורן) דף צ ע"ב
ב/ז מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפד ע"ג, קפה ע"ב-ע"ג, קפו ע"ב
ב/ז מנחם שלמה לקוטים סי' לב
ב/ז מנחת אהרן (בריסק) דף נג
ב/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 311 {אני אומר}
ב/ז מנחת חינוך ח"א עמ' שיא, שיג-שיד, ח"ב עמ' רעו, ח"ג עמ' ריט
ב/ז מנחת כהן (יוסף חיים) דף לו ע"ג
ב/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קצח
ב/ז מעין החכמה עמ' קלו
ב/ז מעיני המים
ב/ז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תריז (רנד), חתם סופר חו"מ סי' קצב]
ב/ז מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"א
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רפג, שמט
ב/ז מרגליות הים סנהדרין נה ע"ב אות יא {שם המיוחד}, נו ע"א אות ו {שמות שאינם נמחקים}, ס ע"א אות יא, יז-יח, סו ע"א אות ד {הוי"ה ואדנות}
ב/ז מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ב/ז משאת המלך ח"א סי' נח
ב/ז משנה הלכות נדרים דף נ ע"ג
ב/ז משנה כסף (כולי) עמ' קח
ב/ז משנה שכיר יו"ד עמ' שעט-שפב
ב/ז משנת חיים במדבר עמ' קיז
ב/ז משנת יעקב
ב/ז משנת משה סנהדרין עמ' קע
ב/ז משק ביתי סי' רנג (קיט ע"ב) {מרכבת המשנה (אלפנדרי)}
ב/ז מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' קסו
ב/ז נועם חט"ו עמ' רד {או"ש}
ב/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קטו אות ז {כ"מ}
ב/ז נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ב
ב/ז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מא אות ה
ב/ז ס' השבי"ט עמ' ח, מד
ב/ז סדר הלכה דף י ע"ד
ב/ז סדר משנה (בוסק')
ב/ז סדר משנה (בוסקוביץ) הל' תפלה פרק יד ה"ט עמ' קלב {בכינוי}
ב/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תיא
ב/ז סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף סט ע"א, ע ע"ג
ב/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
ב/ז עבד המלך (תשא)
ב/ז עדות בישראל
ב/ז עטרת טוביה
ב/ז עיונים (פאור) עמ' 219
ב/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 167, 172
ב/ז עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא לט עמ' קנד {על שניהם הוא נסקל}, פ' בהעלותך פסקא יב עמ' רכה {מגדף - מברך}
ב/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח {כ"מ}
ב/ז פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 44
ב/ז פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פו ע"א
ב/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמט
ב/ז פרשת המלך כאן עמ' רלח-רמו
ב/ז צפנת פענח דברים עמ' קל, רנח
ב/ז צרור החיים (יעקב)
ב/ז קול דודי (תשף)
ב/ז קול דודי שבועות סי' תקצט
ב/ז קול הנבואה עמ' רצג
ב/ז קול הנבואה עמ' רצג
ב/ז רלב"ג ויקרא פכ"ד פסוק טו עמ' שנא
ב/ז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ג
ב/ז רנת יצחק משלי עמ' רעו
ב/ז רשימות (שניאורסון) חוב' מא עמ' 9
ב/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפה {אינו חייב על כל ז שמות}
ב/ז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' צ, קטז
ב/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' סח
ב/ז שיירי כנה"ג
ב/ז שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעח
ב/ז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' רכו
ב/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעה
ב/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קצא
ב/ז שער משפט סי' ל ס"ק א
ב/ז שערי שמים (ריזיקוב) חו"מ סי' ג
ב/ז שתי הלחם סי' כא
ב/ז תבואת יקב (בלעיש) דף סג ע"א
ב/ז תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנ-תשנא
ב/ז תורה שלמה שמות פכ"ב אות תסא {או"ש}
ב/ז תורה תמימה ויקרא פ' כד אות מב
ב/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קד
ב/ז תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרלז
ב/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תג, תנג
ב/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' לג {כ"מ}
ב/ח אור צהיר
ב/ח אורות הרמב"ם
ב/ח אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קכ-קכב
ב/ח אשר למלך
ב/ח בית זבול ח"ב סי' ו אות ח
ב/ח בית ישחק
ב/ח ברור הלכה מו"ק כו ע"א ציון ל
ב/ח ברור הלכה סנהדרין נו ע"א ציון ה, מכות יג ע"ב ציון ב
ב/ח ברכת שלמה (מדע)
ב/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' פד
ב/ח דברי חפץ עמ' קלט-קמ
ב/ח דברים אחדים (תקמח) דף קפא ע"ב
ב/ח דברים אחדים (תקמח) דרוש לא דף קסא ע"ב
ב/ח דברים אחדים (תקנח) דף קסא ע"ב = מהד' תשמו עמ' תקעה
ב/ח דברים אחדים (תשמו) עמ' תקעה
ב/ח דרך המלך (רפפורט)
ב/ח הגהות חבר בן חיים
ב/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' קא-קד
ב/ח הערות ר"י ליינר
ב/ח הר המלך ח"ג עמ' מא, ח"ו עמ' מו, ח"ח עמ' עז
ב/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
ב/ח הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קכז
ב/ח זרע אברהם (כטורזא)
ב/ח חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' קצה
ב/ח חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' רפ-רפא
ב/ח חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכב
ב/ח חק נתן דף רכא ע"א
ב/ח חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רב ע"ג
ב/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב
ב/ח כנה"ג [עי' תוי"ט]
ב/ח לב שלם [מקראי קדש (תפט) קיא ע"א, פרי האדמה ח"ב הל' ממרים פ"ה ה"ד]
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' שיד-שטו
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שמט, תנט
ב/ח מרגליות הים סנהדרין ט ע"א אות ח {צ"פ}, לז ע"ב אות טז {קורעים}, נו ע"א אות ג {צ"פ}, פא ע"ב אות יג {צ"פ}
ב/ח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ח משנה כסף (כולי) עמ' קט
ב/ח משנת חיים שמות עמ' קצד
ב/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תלח
ב/ח סדר משנה (בוסק')
ב/ח עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קפח {כ"מ}
ב/ח פני המלך (שטרן)
ב/ח פרי אברהם - ענינים שונים סי' לג
ב/ח פרי האדמה ח"א
ב/ח צפנת פענח מהדו"ת, ודברים עמ' רעז
ב/ח קול דודי סוטה סי' תתיג
ב/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' נז
ב/ח שו"ת מהרי"ק סי' ק הערה 3
ב/ח תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק לב
ב/ח תורה שלמה שמות פכ"ב אות תנב
ב/ח תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רפד
ב/ט אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים פ"ב פס' כט
ב/ט אור צהיר
ב/ט אורות הרמב"ם
ב/ט אנצי"ת ע' אזכרות הע' 14
ב/ט באר יהודה
ב/ט באר מרים פ"ט ה"ג
ב/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' שכו
ב/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ט בית ירוחם
ב/ט בית נפתלי (תרנט) סי' ג
ב/ט בכורי חיים ח"ג עמ' רסה {כ"מ}
ב/ט ברור הלכה סנהדרין נה ע"ב ציון ז, דף פא ע"ב ציון כ
ב/ט ברית הלוי השלם
ב/ט ברית עולם (ולר) סי' סו אות ו
ב/ט ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רפג
ב/ט ברכת שלמה (מדע)
ב/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קסז
ב/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צט {כ"מ}
ב/ט דגל יהודה (קמינר) עמ' קטו
ב/ט דרך המלך (רפפורט)
ב/ט ויוסף שאול דף ז ע"ג
ב/ט זיו משנה
ב/ט ח' פרקים לרמב"ם
ב/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רמח
ב/ט חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א
ב/ט חי' בר נחמני דף לב ע"ד {בכמה אלפים}
ב/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קמז
ב/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קיא
ב/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכא
ב/ט חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 496
ב/ט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קצח ע"א
ב/ט יד המלך (גם בתוספות)
ב/ט יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"א ס"ק א, פ"ה ה"ב אות ג ס"ק ט
ב/ט ידבר שלום ח"א עמ' מא, צב
ב/ט יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלד, כרך ב ח"א עמ' לה-לו, לח
ב/ט כהונת רפאל עמ' שעג, תלה
ב/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' כז, נא
ב/ט כללי המצוות (תאומים) עמ' קעד
ב/ט כתר המלך
ב/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שיז
ב/ט למודי ה' (תקמז) דף נח ע"א
ב/ט למודי ה' (תשפא) עמ' שלא
ב/ט לקוטי שיחות חל"ו עמ' 56
ב/ט מזבח חדש דף ד ע"א
ב/ט מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תי
ב/ט מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 157
ב/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפו ע"ד {כ"מ}
ב/ט מנחת אהרן (בריסק) דף סח, צ
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קל, קלט {כ"מ}, שיא, שיב {כ"מ}, שיד, שמ {כ"מ}, ח"ב עמ' רעח-רעט, ח"ג עמ' ריג, רצו, שמט
ב/ט מנחת חינוך מצוה ע (דף צא ע"ב), כו (דף לח ע"ב)
ב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלג {כ"מ}, ח"ב עמ' קצג, קצז {כ"מ}
ב/ט מקראי קדש (תפט) דף קי ע"ב, קיא ע"א
ב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רפד
ב/ט מראה הפנים סנהדרין דף לו
ב/ט מרגליות הים סנהדרין עח ע"ב אות ג {כ"מ - מגדף א"צ התראה}, פא ע"ב אות כח {גידף את השם בשם}
ב/ט מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ט משא בני קהת
ב/ט משאת המלך ח"א סי' נט
ב/ט משנה כסף (כולי) עמ' קי
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כט אות ב
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ב
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מא אות ו
ב/ט נר מצוה (ואלק) מערכות דף ח ע"ד, ט ע"א, מצוות דף פה ע"ג, קלא ע"ב {כ"מ - מגדף לא צריך התראה}
ב/ט סגולת ישראל שמות עמ' קלג {מגדף וכו' אלא כיון שגידף בעדים נסקל}
ב/ט סדר משנה (בוסק')
ב/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קיב
ב/ט סודו של המשפט העברי עמ' 90 {כ"מ}
ב/ט עדות בישראל
ב/ט עיונים (פאור) עמ' 219
ב/ט עיונים ומחקרים ח"א עמ' 166
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף נב ע"א, נג ע"א
ב/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רו, כרך ב ח"א עמ' נה
ב/ט פותח יד
ב/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקצה {כ"מ}
ב/ט פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 83
ב/ט צרור החיים (יעקב)
ב/ט קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ח
ב/ט קרבן ציון עמ' רלא {צ"פ}
ב/ט קרן הצבי מצוה ק אות ה
ב/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פה {חזר בו תכ"ד}
ב/ט שארית נתן (לוברט)
ב/ט שלל דוד
ב/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קעב
ב/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפז
ב/ט תורת מיכאל עמ' קמא {כ"מ}
ב/י אגרות משה או"ח ח"ג סי' ג
ב/י אדני היד החזקה
ב/י אהל דוד (קהן) ח"א שופטים פ"ג פס' כ
ב/י אורות הרמב"ם
ב/י אמת ליעקב נשים עמ' קצט {כ"מ בשם מהרי"ק}
ב/י אשר למלך כאן, והל' לולב פ"ז ה"כ {כ"מ - אחד האומר בשם אחר נחשב כשנים}
ב/י באר יהודה
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק יד פסוק ו {חייב לקרוע}
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' רב
ב/י באר מרים פ"ט ה"ג {כ"מ}
ב/י באר משה (שטרן) ח"ה סי' סה אות ב
ב/י בינת דניאל ח"א עמ' רלו-רלז
ב/י בית זבול ח"ב סי' ו אות ז, ט
ב/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/י ברור הלכה סנהדרין ס ע"א ציון ח
ב/י ברכת שלמה (מדע)
ב/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' פה, פז
ב/י ברקאי ח"א עמ' 123
ב/י גור אריה ויקרא פ' כד הע' 53
ב/י דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריח {כ"מ - ירושלמי} [ירושלמי מו"ק פ"ג ה"ז דף יז ע"ב]
ב/י המאיר לארץ
ב/י העמק שאלה ח"ב שאלתא קי אות א {והוא שישמענה מישראל}
ב/י הר המלך ח"ג עמ' קב, ח"ח עמ' צ
ב/י הרמב"ם כמחנך עמ' 242
ב/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תטז
ב/י וישב אברהם דף כ ע"א {כ"מ}
ב/י זיו משנה
ב/י חי' הריצ"ד
ב/י יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' קלד {כ"מ}
ב/י יחוה דעת ח"ד עמ' רפה
ב/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רס
ב/י כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ב/י להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' צז
ב/י לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ב ע"ב
ב/י מאה שערים (קפשאלי) עמ' סא
ב/י מחנה דוד (בונאן) דף כד ע"ב-ע"ג
ב/י מחקרים בדרכי התלמוד (מרגליות) עמ' לח {כ"מ}
ב/י מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 494
ב/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' נ
ב/י מנחת חינוך ח"א עמ' שטו
ב/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' קצח
ב/י מס' ציצית עם באור רשי"ח קנייבסקי - ארגמן עמ' 1
ב/י מקראי קדש (תפט) דף קי ע"ב
ב/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רפד
ב/י מראה הפנים סנהדרין דף לו
ב/י מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ב/י משנה כסף (כולי) עמ' קיא
ב/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' קד
ב/י משנת משה סנהדרין עמ' קע
ב/י משק ביתי סי' קנז (דף פה), סי' ריז (צז ע"א) {פרשת הכסף}, סי' ריז (צט ע"ב) {בארות המים (שאנג'י)}
ב/י מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' קסח
ב/י נחל איתן
ב/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כט אות א
ב/י נפש הרב עמ' ש
ב/י נפש הרב עמ' ש
ב/י נתן פריו ב"מ עמ' רי
ב/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' סח-סט
ב/י עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ב/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף פג ע"א
ב/י פני חמה דף ט ע"ב {כ"מ}
ב/י פני מבין ח"ב דף קנד ע"ג {כ"מ}
ב/י פני משה (שלז')
ב/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקצג
ב/י פרי אברהם - ענינים שונים סי' לג אות י
ב/י צידה לדרך מאמר ה עמ' קנב {כ"מ}
ב/י צפנת פענח מהדו"ת
ב/י רנת יצחק מלכים עמ' שעט {רבשקה ישראל מומר}
ב/י רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' פז {סומכים ידיהם}
ב/י שו"ת מהרי"ק סי' ק
ב/י שלל דוד
ב/י שפתי שושנים
ב/י שתי הלחם סי' כא
ב/י תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' לט ס"ק ז-ח
ב/י תורה תמימה ויקרא פ' כד אות כט


ג/27 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור הישר
ג/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ בן ידיד
ג/רה"פ ברכת שלמה (מדע)
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ דעת ומחשבה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ טורי אבן
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ג/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ג/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ג/רה"פ עבודת המלך
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ פרשת הכסף
ג/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ שפת מלך
ג/א אורות הרמב"ם
ג/א ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ז
ג/א בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 131
ג/א בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כו
ג/א בכורי חיים ח"ג עמ' רעד
ג/א חקרי זמנים ח"ד עמ' קא
ג/א כל בו ח"ה עמ' תתקכג
ג/א כנה"ג
ג/א מסורה חט"ז עמ' מה
ג/א מעשה נסים (הכהן)
ג/א משאת המלך ח"א סי' ס
ג/א משנה כסף (כולי) עמ' קיב
ג/א סדר הלכה דף יא ע"א
ג/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ג/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רלב {צ"פ}
ג/א עיונים (פאור) עמ' 219, 223-222
ג/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנ
ג/א קדשי יהושע עמ' קכג
ג/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקי
ג/א שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נו
ג/א שער המלך ח"א עמ' כה
ג/א שערי קדוש ה' עמ' שיב, שכג {מרצונו}
ג/ב אבן שתיה עמ' סד
ג/ב אגרות הגרי"ד עמ' יד
ג/ב אור המאיר (שפירא) סי' ו אות ג
ג/ב אור שמח
ג/ב אמרי דוד (שליסל) דף כו ע"א-ע"ב
ג/ב אמרי זאב דף ה ע"ד {ניסוך שלא בפניה - שלא כדרך עבודתה}
ג/ב אמת ליעקב נשים עמ' שכו {דרך עבודה בביזוי}
ג/ב בן אברהם (אישטרושא)
ג/ב ברור הלכה סנהדרין עד ע"א ציון ג {אור שמח}
ג/ב דינא דחיי ח"א דף יז, יח ע"ד, יט
ג/ב דעת הרמב"ם עמ' 334
ג/ב האיר ממזרח משלי עמ' תה {מרקוליס עבודתו וכו'}
ג/ב המאיר לארץ
ג/ב חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק ב
ג/ב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קיג
ג/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פא
ג/ב יטב פנים ח"ב דף קכא
ג/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' קכב
ג/ב לב שלם [עדות ביהוסף ח"ב קיב ע"ג]
ג/ב למודי ה' (תקמז) דף פח ע"ד
ג/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תקז {כ"מ}
ג/ב לקוטי סופר ח"ב דף כז ע"א
ג/ב לקוטי שיחות חי"ב עמ' 196
ג/ב מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' צג
ג/ב מטה אהרן שבועות עמ' מג
ג/ב מנחת חינוך ח"א עמ' קכח, קלז
ג/ב מנחת יהודה (בוים) דף פ ע"ג {חייב רק אם זה דרך עבודתו}
ג/ב מרכה"מ אלפ'
ג/ב עין חנוך עמ' רסה
ג/ב ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רפז
ג/ב ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנד
ג/ב פני מבין ח"ב דף קצה ע"ג {כ"מ}
ג/ב פרחי אהרן עמ' 99
ג/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנ-קנב
ג/ב קרית מלך
ג/ב שו"ת מהרלב"ח סי' נ
ג/ב שם דרך בראשית ח"א עמ' מד, ריח-רכב
ג/ב שם דרך דברים עמ' סה
ג/ב שרשים במועדות עמ' עו
ג/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות שנב
ג/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תיב
ג/ב תחומין חי"ט עמ' 428, 437
ג/ג אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' לג
ג/ג אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' מח
ג/ג אבן שתיה עמ' סד
ג/ג אבני ציון ח"ב סי' כ
ג/ג אהל שרה לאה עמ' תקנח {צ"פ}, תרכז {צ"פ}
ג/ג אורות הרמב"ם
ג/ג אמרי דוד (שליסל) דף כד ע"ג {כ"מ}, כו ע"ב
ג/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ג באר מרים פ"ט ה"ב אות א
ג/ג בית שמש עמ' צה
ג/ג בן אברהם (אישטרושא)
ג/ג ברור הלכה סנהדרין ס ע"ב ציון ו, סא ע"א ציון ב
ג/ג ברור הלכה ע"ז נ ע"ב ציון ט
ג/ג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' לו, נד
ג/ג דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כב
ג/ג דינא דחיי ח"א דף יז ע"ג, יט ע"א
ג/ג דעת הרמב"ם עמ' 333-334
ג/ג הר המלך ח"ג עמ' קב
ג/ג זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' רכו
ג/ג חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק א
ג/ג חי' הריצ"ד
ג/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלג
ג/ג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קיב
ג/ג חי' רעק"א
ג/ג חק נתן דף רכא ע"א
ג/ג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף יז
ג/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' רו {צ"פ}
ג/ג יראה ואהבה עמ' צז {מל"מ}
ג/ג יתר הבז (תשסח) עמ' סט
ג/ג כרע רבץ פי"ג, ועמ' תרב, תרה {משתחוה}
ג/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' צה
ג/ג לב שלם
ג/ג ללשונות הרמב"ם
ג/ג לקוטי סופר ח"ב דף כד ע"ב-ע"ד, סו ע"ב
ג/ג מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' צ
ג/ג מכלול גל' כג עמ' 96 {עבודות משונות}
ג/ג מנחם שלמה סי' שב
ג/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קכח-קכט
ג/ג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכו {לח"מ}
ג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רפד
ג/ג מראה הפנים נזיר דף כה
ג/ג מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות א {צ"פ}, יג, פו ע"ב אות טו {צ"פ}
ג/ג משאת המלך (תשסז) עמ' יא {לא תעבדם}
ג/ג משנה כסף (כולי) עמ' קיב-קיד
ג/ג נרות אהרן
ג/ג ס' השבי"ט עמ' לא
ג/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
ג/ג סדר משנה (בוסק')
ג/ג עדות בישראל
ג/ג עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' קצז {צ"פ}
ג/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לב
ג/ג ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רפז
ג/ג ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנד
ג/ג פני מבין ח"ב דף קנו ע"ב {כ"מ}, קנז ע"א
ג/ג פני משה (שלז')
ג/ג פרשת המלך
ג/ג צפנת פענח מהדו"ת, ודברים עמ' קכו
ג/ג קדשי יהושע עמ' רמח, תקסב
ג/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' תה
ג/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות ח
ג/ג שו"ת מהרלב"ח סי' נ
ג/ג שם דרך דברים עמ' סה
ג/ג שמחתי באומרים לי עמ' רלה
ג/ג שרשים במועדות עמ' עז
ג/ג תורה שלמה שמות פכ"ב אות שנב, חי"ח עמ' 192
ג/ג תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קנו
ג/ד אבן האזל {שחט לה חגב}
ג/ד אבן ציון עמ' תנג {הגביה לבנה}
ג/ד אבני נזר יו"ד סי' קטז אות א {שחט לה חגב}
ג/ד אגרות הגרי"ד עמ' יד
ג/ד אגרות משה חו"מ ח"א סי' קה
ג/ד אהבת איתן הוריות עמ' סו
ג/ד אור הישר {מחוסרת אבר}
ג/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' תנד-תנו
ג/ד אור צהיר {המקבלו}
ג/ד אור שמח {המקבלו}
ג/ד אורות הרמב"ם
ג/ד אשר למלך
ג/ד באר יהודה {שחט חגב, ספת צואה}
ג/ד בית הלל (כגן) ע"ז עמ' מד, נז
ג/ד בית שמש
ג/ד בית שערים יו"ד סי' מו
ג/ד בן אברהם (אישטרושא)
ג/ד בני בנימין (אדר"ת) {הגביה}
ג/ד ברור הלכה ע"ז נ ע"ב ציון ט
ג/ד בריכת המלך עמ' רס
ג/ד ברית עולם (ולר) סי' סו אות ו
ג/ד ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' שלא
ג/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' ר
ג/ד בתי כנסיות דף מב ע"ד
ג/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רמב
ג/ד דברות משה סנהדרין עמ' תס
ג/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שטו {ספת לה צואה או שניסך לה עביט של מי רגלים חייב, ובהשגת הראב"ד}
ג/ד דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה כט {המקבלו}
ג/ד דברי אור ח"ג עמ' קכד
ג/ד דברי ירמיהו {ספת לה צואה}
ג/ד דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' רמ
ג/ד דעת ומחשבה {שחט לה חגב, הגביה לבנה, תכ"ד}
ג/ד דרך ישרה ח"ב עמ' קפ {זרק מקל}
ג/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקצט
ג/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קד
ג/ד הר המלך ח"ג עמ' טו, ח"ח עמ' צ
ג/ד השגות הרמ"ך {שחט חגב, זרק מקל}
ג/ד ח' פרקים לרמב"ם
ג/ד חבש פאר עמ' קמו-קמח {הגביה לבנה, חזר תכ"ד}
ג/ד חוות דעת אחרי סי' קיג - חידושים מאבי המחבר
ג/ד חומת אש ע"ז סי' ט {כ"מ}
ג/ד חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק ג, ט, יא
ג/ד חזו"א על הרמב"ם
ג/ד חזון יחזקאל סנהדרין פ"י ה"ב
ג/ד חי' הגר"י סי' לד
ג/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קכ {הגביה}
ג/ד חי' הריצ"ד
ג/ד חי' חתם סופר
ג/ד חי' יעקב עמ' קב
ג/ד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמו
ג/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' קיד
ג/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תרד {מקבלו}
ג/ד חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 496
ג/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' קמא, ח"ג עמ' נט
ג/ד חשבונות של מצוה עמ' שכג
ג/ד יד ושם
ג/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכט
ג/ד כוכבי בוקר עמ' יד {אהא"ז}, טז, תכה, תכח {או"ש}
ג/ד כלילת יופי דף מג
ג/ד כרם יעקב עמ' כב
ג/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' קכא
ג/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' שא {שחט חגב}
ג/ד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' סג
ג/ד לחם אבירים {ספת צואה, שחט חגב}
ג/ד לקוטי סופר ח"ב דף כא ע"ב, כד ע"ב-ע"ד
ג/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפה {המקבל באלוה}, קפז {הגביה לבנה}
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' קכט-קלא, ח"ג עמ' רח
ג/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכט-של {רמב"ם}, שמא {ראב"ד}
ג/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רצט ע"ב
ג/ד מפתח הבאורים [דבר אברהם ח"ב סי' לג אות ב]
ג/ד מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"א {הגביה}
ג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפד, רצז
ג/ד מראה אש ח"ב עמ' ב, כב {ספת צואה, שחט חגב}
ג/ד מראה הפנים סנהדרין דף לז {מחוסרת אבר}
ג/ד מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות ד {הגביה לבנה}, סא ע"א אות ו {צ"פ}
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב {ספת צואה, שחט חגב}
ג/ד מרכה"מ אלפ'
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משאת המלך ח"א סי' סא {שבר מקל, ספת צואה}
ג/ד משנה כסף (כולי) עמ' קטו
ג/ד משנת חיים בראשית עמ' צב
ג/ד משנת חיים זבחים עמ' רעז
ג/ד מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' קמט
ג/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף עה ע"ב
ג/ד נרות אהרן {המקבלו}
ג/ד נתיבות החיים {שחט חגב}
ג/ד נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל אות א
ג/ד ס' הצדיק רי"ז מסלנט עמ' צו
ג/ד עבודת המלך {שחט חגב, ספת צואה, שבר מקל, זרק מקל, מקבלו}
ג/ד עבודת מתנה עמ' קמג, קצא, קצד
ג/ד עורה שחר דף ז ע"ב {ראב"ד}
ג/ד עיונים (פאור) עמ' 215 {לח"מ}, 219 {המקבלו}
ג/ד ענפי ארז (גורביץ) הל' גניבה עמ' רצב-רצג
ג/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' שו
ג/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשעא-תתשעב
ג/ד ערהשה"ע לקוטים סי' סא אות ב
ג/ד פרח מטה אהרן (סול') כאן {שבר מקל, זרק מקל}
ג/ד פרשת הכסף {ספת צואה, שחט חגב, שבר מקל, זרק מקל, מקבלו, תכ"ד}
ג/ד פרשת המלך
ג/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 183
ג/ד צפנת פענח (עם העמק עיון) כאן {שחט חגב, המקבלו}, מהדו"ת כאן {שחט חגב}, ויקרא עמ' קצב, במדבר עמ' קמט
ג/ד קדשי יהושע עמ' תקסב
ג/ד קהל יהודה - חי' השו"ע דף עג ע"ד, עד ע"ד
ג/ד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קי
ג/ד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קפב, ח"ב עמ' קסא
ג/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור כח אות ח
ג/ד קרית מלך {הגביה לבנה}
ג/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שלח {המקבלו}
ג/ד שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קיג
ג/ד שו"ת מהרלב"ח סי' כב, נ
ג/ד שו"ת ר"י מפוזנא עמ' נה {המקבלו}
ג/ד שלל דוד
ג/ד שם טוב {זרק מקל, שבר מקל, המקבלו}
ג/ד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' רמד
ג/ד שרשים במועדות עמ' לא-לב, עז
ג/ד תורה שלמה שמות פכ"ב אות שסד
ג/ד תורת ישראל (פייגנבוים) עמ' קצב-קצד
ג/ד תשובות יהודה דף עב ע"ג
ג/ה אברהם יגל
ג/ה אורות הרמב"ם
ג/ה אשר למלך
ג/ה באר יהודה
ג/ה בית המדרש
ג/ה בנין שלמה (מז) דף פא ע"ג
ג/ה ברכת ראובן דף קיב ע"ג
ג/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' פח
ג/ה דבר צבי - קדושת השבת עמ' ריד {כ"מ}
ג/ה דברות משה סנהדרין עמ' תס, תסט-תע
ג/ה דברות משה שבת ח"ב סי' סד הערה כט
ג/ה דינא דחיי ח"א דף יח ע"ב, כא
ג/ה דעת מרדכי ח"א דף עד ע"ב
ג/ה דרך המלך (רפפורט)
ג/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קה
ג/ה הר המלך ח"ג עמ' קב, ח"ו עמ' מו
ג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תכא
ג/ה חוט של חסד (תרכה) דף קנח ע"ב {העובד דרך בזיון}
ג/ה חזון יחזקאל סנהדרין פ"י ה"ב
ג/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלא
ג/ה חי' עזיאל עמ' 80
ג/ה חי' ר' חנוך הענאך עמ' קכה
ג/ה חמדת ישראל ח"ב דף נח ע"ד {כ"מ}
ג/ה חנן אלקים עמ' קנח
ג/ה טהרת יו"ט חט"ז עמ' קמב
ג/ה כתבי ערוך השולחן - שו"ת סי' מא
ג/ה לב שלם [תורת חיים סנהדרין כא ע"ג, לשון למודים ל ע"ד]
ג/ה לקוטי סופר ח"ב דף כד ע"ד {דברי ירמיהו}
ג/ה מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' פז
ג/ה מטה מנשה עמ' רמח
ג/ה מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' שעט
ג/ה מנחת חינוך ח"א עמ' קכח-קכט
ג/ה מנחת חינוך מצוה כו (דף לז ע"ג-ע"ד)
ג/ה מנחת מרדכי (תשז) עמ' קצה
ג/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכה {רמב"ם}, שמד {כ"מ}
ג/ה מעשה נסים (הכהן)
ג/ה מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"א
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רעד, רפד
ג/ה מרגליות הים סנהדרין מ ע"א אות יא, סד ע"א אות יד {לבזותו}
ג/ה מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ג/ה משאת המלך (אדרי)
ג/ה משנה כסף (כולי) עמ' קטז
ג/ה משפט כהן עמ' שלד ע"א
ג/ה נפש הרב עמ' רצט
ג/ה נתיבות החיים
ג/ה עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ג/ה עדות בישראל
ג/ה עיונים (פאור) עמ' 217 {רמב"ם}, 218 {כ"מ}
ג/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנב
ג/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' מח {כ"מ}
ג/ה קרן הצבי מצוה לא אות א
ג/ה שאר יוסף ח"ח עמ' ג-ד
ג/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קצט {מכוון לבזותו}
ג/ה שו"ת הריב"ש עמ' קיא
ג/ה שעורי הגרב"ד סנהדרין ח"א עמ' תעד
ג/ה שערי קדוש ה' עמ' רצב {כדי לבזותו}, ש-שו, שמב
ג/ה שפת הים (זכריש) סי' פג ס"ק ב
ג/ה תחומין חכ"א עמ' 206
ג/ו אגרות הגרי"ד עמ' ב
ג/ו אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קיא
ג/ו אדני היד החזקה
ג/ו אור גדול דף כד ע"ד
ג/ו אור חדש (מהר"ל) פ"ג הע' 151 {מאהבה ומיראה}
ג/ו אור לישרים (תשסג) עמ' צח
ג/ו אורות הרמב"ם
ג/ו איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 641 [הדין כן אם לא ידע שזה ע"ז]
ג/ו אמרי דוד (שליסל) דף כו ע"א
ג/ו אמרי השכל עמ' 131 {מאהבה ומיראה}
ג/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תקמט {לא לוקה}
ג/ו אשר למלך
ג/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ו באר יהודה
ג/ו באר מים חיים (הלוי), דרושים דף כד ע"ד {העובד מיראה}
ג/ו באר מים חיים (נוסינזון) סנהדרין דף סא
ג/ו באר מרים פ"ט ה"ב אות ב
ג/ו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שדמ
ג/ו בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כו
ג/ו בית דוד (תשעט) או"ח סי' תקנא
ג/ו בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רא-רג
ג/ו בית זבול ח"ב סי' ז אות ד, סי' ח אות ג, ה
ג/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' ד
ג/ו בית ישחק
ג/ו בית שערים יו"ד סי' תל
ג/ו בני בנימין (רייך) פרשת משפטים דף עג ע"א {עובד מאהבת אדם}
ג/ו בנין הלכה עמ' טו
ג/ו ברור הלכה מגילה --- גליון הש"ס לרצי"ה לדף כה ע"ב
ג/ו ברור הלכה סנהדרין סא ע"ב ציון ב, דף סג ע"א ציון י, דף עד ע"א ציון ג, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ד
ג/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' פח
ג/ו גור אריה בראשית פ' כה הע' 63
ג/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קו, שו
ג/ו דבר יהושע על הש"ס עמ' רלו
ג/ו דברות משה סנהדרין עמ' תרפד
ג/ו דובר ישרים פסח עמ' תנב
ג/ו דינא דחיי ח"א דף כ ע"א, כא ע"א
ג/ו דרך המלך (רפפורט)
ג/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קו
ג/ו המעלות לשלמה עמ' פח, קיב
ג/ו הר המלך ח"ה עמ' כח-כט, ח"ז עמ' שכז, ח"ח עמ' עז, צא
ג/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קכח
ג/ו השגות הרמ"ך
ג/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' לז
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רא
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקמ, תקמב
ג/ו ח' פרקים לרמב"ם
ג/ו חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק ב
ג/ו חזו"א על הרמב"ם
ג/ו חזון יחזקאל סנהדרין פ"י ה"ב
ג/ו חי' הריצ"ד
ג/ו חי' חתם סופר
ג/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' קנח, קסב
ג/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלא, קלב, קלד
ג/ו חי' עזיאל עמ' 80-81
ג/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' צח, קכד, קכו
ג/ו חיים שאל ח"ב סי' מב אות יד
ג/ו חלקת יוסף (ברקוביץ) דף צב ע"א
ג/ו חמדת שלמה עמ' שלד
ג/ו חק נתן דף רכא ע"ב
ג/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רב ע"ב
ג/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ג/ו טל חיים (טל) שבת ח"א עמ' מז
ג/ו טל חיים (טל) שבת עמ' 47 {מאהבה ומיראה}
ג/ו טל נתן עמ' שנב
ג/ו יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קצא {ראב"ד}, ח"ב עמ' נ, פא, רכט
ג/ו יושב אהלים פ' צו דף עה ע"ב {העובד מאהבה}
ג/ו ימי דוד עמ' שיז
ג/ו יצחק ירנן (גם בהשמטות)
ג/ו יתר הבז (תקמז)
ג/ו יתר הבז (תשסח) עמ' סח-סט, קמא
ג/ו כבוד יו"ט
ג/ו כוכבי בוקר עמ' תנ
ג/ו כתר המלך
ג/ו לב שלם [מגילת ספר טו ע"א, מקראי קדש (תפט) בקונטרס, כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קכא]
ג/ו ללשונות הרמב"ם
ג/ו לקוטי סופר ח"ב דף כז ע"א
ג/ו לשון למודים יו"ד דף ל ע"ד, לא ע"א
ג/ו מוריה גל' רלא עמ' פג {דברי כבוד כאלו}
ג/ו מטה מנשה עמ' רנט, רסד, רסו, שז
ג/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ג {כ"מ}
ג/ו מנחה לאהרן (וולף) עמ' 66
ג/ו מנחה לאיש עמ' 259
ג/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפד {רמב"ם}, קפו {הגהמ"י אות ב}
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קכח-קכט, קלא, ח"ב עמ' תכה
ג/ו מנחת חינוך מצוה כו (דף לז ע"ג-ע"ד)
ג/ו מנחת יהודה (בוים) דף פ ע"ד {לא תעבדם - לאו}
ג/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכד {רמב"ם}, שכה {כ"מ}
ג/ו מעין החכמה עמ' כג-כד {כ"מ}
ג/ו מעיני המים
ג/ו מערכות חיים עמ' קסז
ג/ו מעשה רקם (בר) עמ' 228
ג/ו מציאות קטן סי' קנח
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' לב {כ"מ}, רפד, תנט {ראב"ד}, תסב
ג/ו מראה הנוגה [עינות מים דף מא ע"ב]
ג/ו מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות יז, סא ע"ב אות ד, ו-ז
ג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ו מרכה"מ אלפ'
ג/ו מרפא לשון (ארדיט)
ג/ו משנה כסף (כולי) עמ' קטז
ג/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' נט
ג/ו משנת יעקב
ג/ו משנת משה סנהדרין עמ' קפה
ג/ו משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפט, ח"ז עמ' מח
ג/ו משפטי עזיאל ח"ד עניינים כלליים סי' טז עמ' רפט
ג/ו משק ביתי סי' רפג (קלז ע"ב) {בית ישחק}
ג/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קיב
ג/ו נודע ביהודה תנינא או"ח סי' י
ג/ו נועם ח"ג - שער הלכה עמ' 20 [מקדשי השם סי' עב]
ג/ו נחלת אריה עמ' לו
ג/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף עא ע"ב {מגפף ומנשק}
ג/ו נתן פריו מכות עמ' קצח
ג/ו ס' השבי"ט עמ' ו
ג/ו סדר יעקב ח"א לדף יב ע"ב (ד"ה פרצופות)
ג/ו סדר משנה (בוסק')
ג/ו ספרי דבי רב ח"ב עמ' נט
ג/ו עבד המלך (תשא)
ג/ו עבודת מתנה עמ' ריז
ג/ו עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ג/ו עדות בישראל
ג/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רלד
ג/ו עיוני פרשה שמות עמ' 204 {מאהבה או מיראה}
ג/ו עיונים (פאור) עמ' 217, 219, 220 {ראב"ד}, 224, 227
ג/ו עין חיים ח"א עמ' קנ-קנא {לא לוקה}
ג/ו עין חיים ח"ב עמ' רעט, רפב
ג/ו על גדות ים התלמוד עמ' 93, 204
ג/ו עמודי אור סי' סא אות ח
ג/ו עמודי שלמה ח"ב עמ' רמז
ג/ו עמק שאלה (טברסקי) עמ' נו
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קי-קיא
ג/ו פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) שמות עמ' עד
ג/ו פירוש רש"ר הירש דברים פי"ז פסוק ג {כ"מ}
ג/ו פני המלך (שטרן)
ג/ו פני מבין ח"ב דף קנט ע"ד {כ"מ}
ג/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע
ג/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ד הערה 36
ג/ו צמח דוד (נגאר)
ג/ו צפנת פענח דברים עמ' קמג
ג/ו קבא דתירוצא עמ' ק
ג/ו קול דודי (תשף)
ג/ו קול דודי כריתות סי' נב
ג/ו קרבן אליצור דף ב, ג ע"א
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפח, קצב
ג/ו שארית ישראל (מינצברג) או"ח סי' כב (עמ' כא)
ג/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' פו
ג/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' לט {מגפף ומנשק}
ג/ו שו"ת הרד"ך עמ' קמז {הגהמ"י אות ב}
ג/ו שו"ת הריב"ש סי' קיב, עמ' קיא-קיב
ג/ו שו"ת הרמ"ע השלם עמ' שכ
ג/ו שו"ת מהר"י בי רב (תשעט) עמ' שי
ג/ו שיירי כנה"ג
ג/ו שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תקפ {מאהבה או מיראה}
ג/ו שמש מרפא עמ' קמז
ג/ו שעורי ר"א ליכטנשטין דינא דגרמי עמ' 172
ג/ו שערי קדוש ה' עמ' קכ {מנשק ומכבד}, שד-שו {כ"מ}, שט, שיא, שיד-שכב, שכט, שלח
ג/ו שפת הים (זכריש) סי' פג ס"ק ב
ג/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
ג/ו תורת יחיאל (וילנסקי) עמ' קנו
ג/ו תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשכז
ג/ו תניא רבתי ח"ב עמ' נד
ג/ז אורות הרמב"ם
ג/ז בית זבול ח"ב סי' ז אות א
ג/ז ברור הלכה ע"ז יב ע"א ציון ז פסקה ג
ג/ז המחשבה הפלילית עמ' 67
ג/ז הר המלך ח"ג עמ' מא-מב
ג/ז ח' פרקים לרמב"ם
ג/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמז
ג/ז כבוד יו"ט
ג/ז כל בו ח"ה עמ' תתקו
ג/ז כרע רבץ פי"ג אות ג
ג/ז כתר המלך
ג/ז לחם אבירים
ג/ז ללשונות הרמב"ם
ג/ז לקוטי סופר ח"ב דף כד ע"א
ג/ז מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' פח, קנו
ג/ז מנחה לאיש עמ' 256
ג/ז מנחת חינוך ח"א עמ' קלו
ג/ז מקום דוד [קול יעקב - חידושי אחיו דף ח ע"ג]
ג/ז מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות יג
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ק
ג/ז מרפא לשון (ארדיט) דף יח ע"ב
ג/ז משאת המלך (אדרי)
ג/ז משנה כסף (כולי) עמ' קיז
ג/ז משרת משה (עטייה)
ג/ז נועם ח"ח עמ' רעט [לבוש מרדכי סי' ג]
ג/ז ס' השבי"ט עמ' ו
ג/ז סדר משנה (בוסק')
ג/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' רס-רסא {כ"מ}
ג/ז סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף ה ע"ב
ג/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רלה
ג/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' קכט
ג/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קיח
ג/ז על גדות ים התלמוד עמ' 93
ג/ז קרבן אליצור דף ה ע"ג-ע"ד
ג/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' שפט
ג/ח אור שמח {אי לא שתי מיית}
ג/ח אורות הרמב"ם
ג/ח ברור הלכה ע"ז יב ע"א ציון ג, ציון ז פסקה ג
ג/ח בשבילי המלך סי' כג אות יב, סי' כה אות יב {או"ש}
ג/ח דינא דחיי ח"א דף כב ע"ד {בפני ע"ז}
ג/ח הר המלך ח"ג עמ' טו
ג/ח ויוסף שאול דף ג ע"ב {מעין - כ"מ}
ג/ח זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 93 {עשיית ע"ז בלאו ונדחה מפני פיקו"נ}
ג/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תתסב {פרצופות}
ג/ח כוכבי בוקר עמ' ת {או"ש}
ג/ח כל בו ח"ה עמ' תתקח
ג/ח ללשונות הרמב"ם {פרצופות}
ג/ח למודי ה' (תשפא) עמ' תצז
ג/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קלו
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' תסה
ג/ח מרכה"מ אלפ' {בפני ע"ז}
ג/ח משאת המלך (אדרי)
ג/ח משנה כסף (כולי) עמ' קיז
ג/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רלב {או"ש}
ג/ח על גדות ים התלמוד עמ' 93 {נראה כע"ז}
ג/ח קרבן אליצור דף ה ע"ד
ג/ח קרן הצבי מצוה מא אות ג
ג/ח שער יהודה {בפני ע"ז, אי לא שתי מיית}
ג/ט אבן ישראל (פישר)
ג/ט אבני נזר חו"מ סי' קמד
ג/ט אבני ציון ח"ג עמ' סה, סט
ג/ט אגרות הגרי"ד עמ' ח
ג/ט אגרות הראי"ז עמ' פט
ג/ט אגרות משה או"ח ח"א סי' טז ענף ה {ראב"ד}, יו"ד ח"ב סי' נה, קלו ענף ב, ח"ג עמ' רסו
ג/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' פז
ג/ט אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 298 {יד המלך}, 302 {יד המלך}
ג/ט אוצרות הרמב"ם
ג/ט אור צהיר
ג/ט אור שמח
ג/ט אורות הרמב"ם
ג/ט אמרי דוד (שליסל) דף כד ע"ג
ג/ט אפיקי ים ח"א דף רח
ג/ט ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ז
ג/ט ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רפו {לח"מ}
ג/ט אשר למלך
ג/ט אתוון דאורייתא כלל כ (דף לג ע"ד)
ג/ט באר יהודה
ג/ט באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק ז פסוק כה
ג/ט באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' שסא
ג/ט באר מרים פ"ט ה"ב אות ב {ראב"ד}
ג/ט באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' קנד
ג/ט ביאורי ר"ג ציננער לתוס' ר' ישעיהו ב"ק עט ע"א הערה א {לח"מ}
ג/ט ביצחק יקרא (תשע) סי' קא סעיף א ד"ה והמחנה, וסי' קז סעיף ח
ג/ט בית אבי ח"ב סי' עה עמ' קט {עושה לאחרים}
ג/ט בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כז
ג/ט בית האוצר ח"א עמ' 165
ג/ט בית המלך (בוים) דף לד ע"ב, מ ע"ב
ג/ט בית זבול ח"ב סי' יב אות י
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' ג
ג/ט בית ישחק
ג/ט בית נפתלי (תרנט) סי' ו
ג/ט בית שמש עמ' צה
ג/ט בכורי אברהם דף יד ע"א-ע"ד, טו ע"א-ע"ד
ג/ט בכורי חיים ח"ג עמ' רסה
ג/ט בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ד ס"ק ג
ג/ט ברוך השם סי' ג, טז
ג/ט ברור הלכה סנהדרין סג ע"א ציון י
ג/ט ברית הלוי השלם
ג/ט ברכות שמים מכות פ"ג אות רז {ראב"ד - לאו שבכללות}
ג/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' מד
ג/ט בשולי גליוני עמ' תקנו {מכת מרדות}
ג/ט גבורת יצחק ר"ה עמ' קסא
ג/ט גור אריה (צרמון)
ג/ט גליונות אבני נזר
ג/ט גן רוה (ערזאהן) קונ' קוי אור עמ' 24
ג/ט דבר המלך (מנקין) עמ' 42
ג/ט דברות משה מועד ח"א עמ' תצג, תצד {אע"פ שלא עשאה בידו ולח"מ}
ג/ט דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תמ, תנט, תס {אף על פי שלא עשאה בידו ולא עבדה לוקה שנא' לא תעשה לך פסל, ובלח"מ}
ג/ט דברי אור ח"ג עמ' קכה
ג/ט דברי אמת (תרכא) דף ע ע"ד {ראב"ד}
ג/ט דברי אמת (תשעט) עמ' קצד {ראב"ד, הקשה גבי תוספתא דהמגפף לוקה הא הוי לאו שבכללות}
ג/ט דברי יחזקיהו ח"א עניינים נפרדים (בסוה"ס) עמ' יא-יג
ג/ט דברי יששכר דף לב ע"א, קלג ע"ד
ג/ט דינא דחיי ח"א דף כא ע"ד {כ"מ}, כג ע"ג
ג/ט דמשק אליעזר (רלב"ג) ויקרא פ"ט פסוק ב {עושה לאחרים}
ג/ט דרך המלך (חוידינסקי)
ג/ט דרך המלך (רפפורט)
ג/ט הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 9 {כ"מ}
ג/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' קז
ג/ט המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין סג]
ג/ט הר המלך ח"ג עמ' קב-קג, ח"ח עמ' עח
ג/ט הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קכט
ג/ט התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פח, צא
ג/ט ואם תאמר ח"א קושיה 1108
ג/ט ויוסף שאול דף ז ע"ג
ג/ט ויקח אברהם [עץ החיים נב ע"א, ח"ב פג ע"א, תועפת ראם (גטיניו) לח ע"ג]
ג/ט זכרון שלמה (קליין) עמ' רלה
ג/ט חוף ימים ח"א סי' ב אות ה
ג/ט חותמי ברכה תשובה קכח, בחידושים
ג/ט חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ה
ג/ט חי' הגרא"א דסלר עמ' רפו, רפח
ג/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' טו, מכות עמ' רכט, שבועות עמ' רלא-רלב
ג/ט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קיא, קיג, קטז
ג/ט חי' עזיאל עמ' 81-82
ג/ט חי' ר' יהודה זרחיה עמ' מז
ג/ט חי' רעק"א
ג/ט חמדת יעקב עמ' 34
ג/ט חמדת ישראל ח"א דף כ ע"ג {לח"מ}
ג/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תרו {ראב"ד}, תתמה
ג/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שצד-שצה, יו"ד ח"ג עמ' נח-נט, קפא, ח"ד עמ' טו, כג, תק, תרה-תרו
ג/ט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רב, יו"ד ח"ב דף ד ע"א, קנ ע"ד, ח"ג דף יז
ג/ט טל אורות (ג'ויא), תשובות דף יד ע"ב
ג/ט יד הלוי (לוין) דף ו ע"ב
ג/ט יד המלך (לנדא)
ג/ט יחוה דעת ח"ג עמ' רא
ג/ט ייטב פנים ח"ב דף קצ {לא תעשה לך פסל, הוא בכלל לא יהיה לך}
ג/ט יצחק ירנן
ג/ט יקרא דשכבי (דוד) דרוש לג דף עה ע"א {לח"מ}
ג/ט יראה ואהבה עמ' קפח
ג/ט יתר הבז (תקמז)
ג/ט יתר הבז (תשסח) עמ' קמב
ג/ט כבוד יו"ט
ג/ט כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ג/ט כוכבי בוקר עמ' קנד
ג/ט כל בו ח"ה עמ' תתקכג
ג/ט כללי המצוות (תאומים) עמ' קעט
ג/ט כנפי נשרים
ג/ט כפי אהרן (זס') קמא עמ' קמד, תנינא עמ' קלט
ג/ט כתר המלך
ג/ט לב שלם [פרי חדש ח"א וח"ב דף יד, מלך שלם פו ע"ג, חיבורי לבב שלם]
ג/ט לב שלמה (חלמא) עמ' ט
ג/ט להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' סה ע"ב, ח"ז עמ' קלג
ג/ט להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' פג, קנח
ג/ט להורות נתן מועדים ח"א עמ' ח
ג/ט להורות נתן מועדים ח"ב עמ' קכב
ג/ט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' רט
ג/ט למודי ה' (תקמז) דף יד ע"ג {לח"מ}
ג/ט למודי ה' (תקמז) דף פז ע"א {לח"מ}, צט ע"ב {לח"מ}
ג/ט לקוטי סופר ח"ב דף יח ע"ג-ע"ד, יט ע"ד
ג/ט לקח טוב (תשפא) כלל א אות כא-כב {לח"מ - אחר העושה ע"ז הוי כאילו עשאו הוא - ראיה דמעשה השליח מתייחס למשלח}
ג/ט לשון למודים יו"ד דף ל ע"ב {כ"מ}
ג/ט מגילת ספר לאוין דף ג ע"ד
ג/ט מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' פט, תקיח
ג/ט מוריה גל' קיג עמ' ל-לא, גל' רכט עמ' פז
ג/ט מחנה יוסף שבת עמ' קסב
ג/ט מלך שלם
ג/ט מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נז ע"ג-ע"ד, נח ע"ג, ח"ב דף קפב ע"ד
ג/ט מנחת אהרן (בריסק) דף סג {לח"מ}
ג/ט מנחת אשר פסחים עמ' קצט {לח"מ}
ג/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קלג-קלה, רט, ח"ב עמ' רו, רסא, ח"ג עמ' נב
ג/ט מנחת חינוך מצוה כז (דף לט ע"ב)
ג/ט מנחת יוסף ח"א עמ' קו
ג/ט מנחת מחבת עמ' רא
ג/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלו, שלז {לח"מ, מעשה רב}, שמד {כ"מ}, שסט-שע {לח"מ}, תקצא, ח"ב עמ' קכד {לח"מ}, תיז {לח"מ}, ח"ג עמ' תח
ג/ט מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיב-קטז
ג/ט מסורה ח"ז עמ' סא
ג/ט מעשה נסים (הכהן)
ג/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שד, שט-שי
ג/ט מפענח צפונות עמ' 203
ג/ט מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קכח]
ג/ט מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"א
ג/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רפה, ש, תנד
ג/ט מראה הנוגה
ג/ט מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות ה {כ"מ}
ג/ט מרחשת ח"א סי' מה אות א
ג/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ט מרכה"מ אלפ'
ג/ט מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כה אות ה {לח"מ}
ג/ט מרפא לשון (ארדיט)
ג/ט משאת המלך (אדרי)
ג/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תלא
ג/ט משמרת חיים ח"ב עמ' קעד {לא עשה בעצמו}
ג/ט משנה כסף (כולי) עמ' קיז
ג/ט משנת חיים ערכין עמ' רעא
ג/ט משנת שמחה
ג/ט משפטי דרבנן עמ' לא-לב
ג/ט נועם ח"ה עמ' שיד [מנחת יצחק ח"ב סי' כט], ח"ח עמ' נד, חכ"ב עמ' רמב, חכ"ג עמ' לז
ג/ט נזר הקדש (קפלן)
ג/ט נחל איתן
ג/ט נחמד למראה ח"ד דף עח ע"א
ג/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף ע ע"ג {לח"מ - מלקות על המצוה לאחר לעשות - לאו שאב"מ}
ג/ט נתן פריו גיטין עמ' כז {לח"מ}
ג/ט נתן פריו ב"מ עמ' עב, תיב, מכות עמ' קצג-קצד
ג/ט ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' קסט, רב {לא עשאו בידו}
ג/ט סגולת ישראל שמות עמ' קלד {העושה ע"ז אע"פ שלא עשאה בידו וכו' לוקה}
ג/ט סדר הלכה דף יא ע"א
ג/ט סדר יעקב ח"א לדף מג ע"א (ד"ה והנה)
ג/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צו
ג/ט סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קעד
ג/ט סוגיות בדיני ממונות עמ' 77
ג/ט סמוכים לעד (זס') עמ' ג
ג/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שמא
ג/ט עבודת מתנה עמ' קטו
ג/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ס"ק ריז
ג/ט עיונים (פאור) עמ' 213
ג/ט עין חיים ח"ב עמ' קפג
ג/ט עינות מים דף פה ע"ג
ג/ט עלי עין עמ' ב
ג/ט עמודי שלמה ח"א עמ' כב
ג/ט פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' קצז {לח"מ}
ג/ט פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' סז {לח"מ}
ג/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע
ג/ט פרי האדמה ח"א
ג/ט פרי העץ דף קיט ע"ב, ע"ד
ג/ט פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנג-קנו
ג/ט פתח דבריך עמ' רמא
ג/ט צפנת פענח מהדו"ת, ושמות עמ' פה, פז, צב, ויקרא עמ' קפא
ג/ט צרור החיים (יעקב)
ג/ט קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תקסו
ג/ט קובץ על יד ח"א
ג/ט קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' רו {יד המלך}, במדבר עמ' קלז
ג/ט קרבן אליצור דף לא ע"ג
ג/ט קרבן ציון עמ' כא, קכא, ריא
ג/ט קרית מלך
ג/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' מו
ג/ט קרן פני משה ח"ב
ג/ט ראשית בכורים דף קיב
ג/ט רווחא שמעתתא ח"א עמ' ע, קב
ג/ט רלב"ג שמות פ"כ פסוק ד עמ' קנ
ג/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' סד {בידו לעצמו}
ג/ט רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' פב
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפח
ג/ט שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צה ע"ב
ג/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' יד
ג/ט שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קיד
ג/ט שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ג/ט שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' קו
ג/ט שי כהן עמ' קט {ראב"ד}
ג/ט שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' רצח
ג/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' פב
ג/ט שמחת הלוי דף כט ע"ג
ג/ט שמלה שניה דף יא ע"ב {עשייה ע"י אחרים}
ג/ט שמר את הדבר עמ' רכה
ג/ט שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 187
ג/ט שערי זבולון יו"ד סי' טז ס"ק ב, סי' יח ס"ק ב
ג/ט שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמ
ג/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ט
ג/ט שרשים במועדות עמ' לג
ג/ט תבונה (קרש')
ג/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
ג/ט תולדות יצחק (הורוביץ) דף מח ע"ג-ע"ד {לח"מ}
ג/ט תורת ירוחם ח"ב דף לו ע"א
ג/ט תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשפג
ג/ט תחומין ח"ב עמ' 447 {גרם עשייה}
ג/ט תנופת זהב עמ' 32
ג/ט תפארת ישראל סי' תקסח
ג/ט תשורת שי מהדו"ת סי' מח
ג/י אבן ישראל (פישר)
ג/י אבני נזר יו"ד סי' קכג אות ב {שלא יטעו הטועים}
ג/י אבקת רוכל (תשסב) עמ' רטז, ריט, רכב
ג/י אבקת רוכל (תשעז) עמ' קצג, קצז, קצט
ג/י אגרות הגרי"ד עמ' י
ג/י אור הנר (ראטה) עמ' 102
ג/י אור צהיר
ג/י אור שמח
ג/י אורות הרמב"ם
ג/י איים בים מועד סי' ה אות ב-ג {צורת אדם וצורת חמה}, ו¬ {בכסף משנה - בשל פרקים}
ג/י אמרי דוד (שליסל) דף לד ע"ג
ג/י אמרי יושר ר"ה כד ע"א ס"ק א-ב, ח
ג/י ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ז
ג/י באר יהודה
ג/י באר שרים (ליפשיץ) מקואות עמ' כג, מד {צ"פ}
ג/י בין השורות עמ' קלג
ג/י בית אבי ח"ב סי' עה עמ' קי-קיא
ג/י בית אהרן (קריספין) דף לט ע"ב
ג/י בית הלל שנה ז גל' א עמ' נה {מוזיאון השעווה}
ג/י בית זבול ח"ב סי' ו אות ט
ג/י בית שמש עמ' צו
ג/י בכורי אברהם דף יד ע"ג {לא לוקה}
ג/י ברור הלכה ע"ז מב ע"ב ציון ח
ג/י גבורת יצחק ר"ה עמ' קנו, קסג-קסד
ג/י גביע הכסף ח"ב עמ' מה {טעם האיסור}
ג/י דברות אליהו ח"ו עמ' סב
ג/י דברות משה מועד ח"א עמ' תצג, תצד {ואין אסור לצור לנוי אלא צורת האדם בלבד וכ"מ}
ג/י דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תנט {ואין אסור לצור לנוי אלא צורת האדם בלבד, וכ"מ}
ג/י דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כט
ג/י דברי יציב יו"ד עמ' פו
ג/י דינא דחיי ח"א דף כד ע"ד, כח ע"ג
ג/י הר המלך ח"ג עמ' מב
ג/י התורה והמדינה ח"ט עמ' תרכא
ג/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פז-פח, פט, צ
ג/י זיו משנה
ג/י חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קכ
ג/י חי' הריצ"ד
ג/י חי' חתם סופר
ג/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' יט, שבועות עמ' רל-רלב, רלד
ג/י חיים ומלך
ג/י חפץ יהונתן שמות פ"כ פסוק כ {לנוי}
ג/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף ג {לח"מ}
ג/י יד בנימין ר"ה עמ' שלה, שמג {כדי שלא יטעו}
ג/י יחוה דעת ח"ג עמ' רא
ג/י ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמ
ג/י יראה ואהבה עמ' פז
ג/י ישועות יעקב נזיקין עמ' תיא, תטז
ג/י ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קסב
ג/י כל בו ח"ה עמ' תתקכד
ג/י כתבי מהר"ם איררה עמ' רלז
ג/י לב שלם [פני יצחק זוטא ראש השנה דף לו, כנה"ג יו"ד סי' קמא הגהב"י אות מו, נז, לחם סתרים מט ע"א]
ג/י לבושי מרדכי יו"ד עמ' קו
ג/י לחם אבירים
ג/י לקוטי סופר ח"ב דף יט ע"ד
ג/י מאורות הדף היומי ח"ה עמ' קט-קיא
ג/י מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' קלח-קמ
ג/י מחקרי ארץ ח"ה יו"ד סי' ט
ג/י מלאכת חשב
ג/י ממעיני ישועה (הירשהורן) דף ה ע"ד
ג/י מנחת חינוך ח"א עמ' קלד, רט-ריא, ח"ב עמ' רסו
ג/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלח
ג/י מעין חיים ח"ג עמ' יח
ג/י מעיני המים
ג/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קנח ע"ג
ג/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' רצט
ג/י מקור ברוך (פייתוס) דף רצא ע"ד
ג/י מראה הפנים ע"ז דף יח, יט
ג/י משאת המלך (אדרי)
ג/י משנה הלכות ח"ה סי' צה
ג/י משנה כסף (כולי) עמ' קיח
ג/י משפטי עזיאל ח"ד עמ' רפט, ח"ט עמ' קיח
ג/י נועם ח"ג, שער הלכה עמ' 10 [ממעיני הישועה, הירשהארן, סי' ב], ח"ח עמ' מט-נ, ח"י עמ' שכז [חמדת משה סי' ד] {הגהמ"י}, חי"ז עמ' סו
ג/י נזר המלך
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נה אות ב
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות י
ג/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף עא ע"א {השמיט שמותר להתלמד}
ג/י סדר יעקב ח"א לדף מג ע"א (ד"ה וע', ד"ה והנה הר"מ)
ג/י סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קיד ע"ג
ג/י עבודת מתנה עמ' קיא-קיז
ג/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ריג, רטז
ג/י עיוני פרשה שמות עמ' 204 {לנוי}
ג/י עיונים (פאור) עמ' 213
ג/י עין איה ח"ב עמ' 225
ג/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ג/י פילון (וולפסון) ח"א עמ' 20
ג/י פנקסי הראי"ה ח"א עמ' כה, קסט {צורת אדם}
ג/י פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 30
ג/י פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כב דף כא ע"ג-ע"ד {לא חילק בין רבים ליחיד}
ג/י פרי האדמה ח"ג
ג/י פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ס {כ"מ - השמיט להתלמד}
ג/י צפנת פענח שמות עמ' צא
ג/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' י
ג/י קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' ט
ג/י קול דודי (תשף)
ג/י קול דודי ר"ה סי' תיב
ג/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לב
ג/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נא-נב
ג/י קרית מלך
ג/י רלב"ג שמות פ"כ תועלת יט עמ' קפח
ג/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' קמד, קמח
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' רמד קו"א אות ה
ג/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' מג, מד
ג/י שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קכד-קכו
ג/י שו"ת מהר"ם מרוטנבורג (תשעה) ח"א סי' תרי עמ' שיט
ג/י שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' שטו
ג/י שי כהן עמ' קח
ג/י שלמי יוסף ר"ה עמ' רנח
ג/י שלשה עשר עלי השושנה עמ' 155
ג/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תיד
ג/י שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' שסו
ג/י תחומין ח"ה עמ' 474 {או"ש}
ג/י תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' קסד {כדי שלא יטעו בהם הרואים וידמו שהם לעבודת כוכבים, איסור מראית העין מן התורה}
ג/י תפארת ישראל סי' תקעא, תשז
ג/יא אבן ישראל (פישר)
ג/יא אגרות הגרי"ד עמ' י
ג/יא אגרות משה יו"ד ח"ב סי' נה
ג/יא אור הנר (ראטה) עמ' 102
ג/יא אורח משפט עמ' כז ע"ב
ג/יא אמרי דוד (שליסל) דף עט ע"ד
ג/יא אמרי יושר ר"ה כד ע"א ס"ק א-ב, ח
ג/יא ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ז
ג/יא בית אבי ח"ב סי' עה עמ' קי-קיא {האם לוקה}
ג/יא בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כז
ג/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/יא בית שמש עמ' צו
ג/יא בעי חיי יו"ד דף קכח ע"א {ראב"ד}
ג/יא ברור הלכה ע"ז מב ע"ב ציון ח
ג/יא דברי יוסף (אירגס) סי' ח דף יט ע"ד {אסור לצייר כוכבים אפילו על לוח}, כ ע"א-ע"ב
ג/יא דברי יציב יו"ד עמ' פז
ג/יא דינא דחיי ח"א דף כה ע"ג
ג/יא דעת כהן עמ' קנט
ג/יא העמק שאלה ח"א שאלתא נז אות ג {צורת אדם}
ג/יא השגות הרמ"ך
ג/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' פז, פט
ג/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שכד
ג/יא זיו משנה
ג/יא ח' פרקים לרמב"ם
ג/יא חי' הריצ"ד
ג/יא חי' חתם סופר
ג/יא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רלא, רלד
ג/יא חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' סג {בולטת ושוקעת באדם ובמלאכים}
ג/יא חסדי דוד ח"ה עמ' תתמ
ג/יא יד המלך (פלומבו)
ג/יא ישועות יעקב נזיקין עמ' תיג, תטז
ג/יא כל בו ח"ה עמ' תתקכה
ג/יא לב שלם [שו"ת מהרי"ט יו"ד סי' לה]
ג/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' שצא
ג/יא לחם אבירים
ג/יא לקוטי שיחות חל"ו עמ' 98 {המשמשים במרום}
ג/יא מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' קלח-קמ
ג/יא ממעיני ישועה (הירשהורן) דף ה ע"ד
ג/יא מנחת חינוך ח"א עמ' רט, ח"ב עמ' רסו
ג/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקצב
ג/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יא מעין החכמה עמ' לא
ג/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שב
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא מרכה"מ אלפ' [דברי יוסף (אירגאז) סי' ח, לחם סתרים מט ע"א, כנה"ג יו"ד קמא הגהב"י אות מו, נז]
ג/יא משאת המלך (אדרי)
ג/יא משנה כסף (כולי) עמ' קיח
ג/יא משנת משה ר"ה עמ' קלב
ג/יא נועם ח"ג, שער הלכה עמ' 10 [ממעיני הישועה, הירשהארן, סי' ב], חי"ז עמ' סו, רטו [היכל יצחק או"ח יא]
ג/יא נחלת עזרא ח"א עמ' 53
ג/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צו
ג/יא סופר המלך
ג/יא עבודת מתנה עמ' קיא-קיז
ג/יא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' ריג, רטז
ג/יא ענפי ארז (זי') דף כא ע"א {בית תבנית היכל}
ג/יא פרחי כהונה (הכהן) יו"ד סי' כד דף כה ע"א-ע"ד {דמות בהמה}
ג/יא פרי האדמה ח"ג
ג/יא פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ס {כ"מ - תמה על הר"ן}
ג/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנו
ג/יא צפנת פענח שמות עמ' צא
ג/יא קול דודי (תשף)
ג/יא קרבן אליצור דף כח ע"א
ג/יא קרן פני משה ח"ב
ג/יא רלב"ג שמות פ"כ פסוק כ עמ' קעב
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' רמד קו"א אות ה
ג/יא שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קעח
ג/יא שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קכו-קכז
ג/יא שו"ת מהרי"ט ח"ב יו"ד סי' לה
ג/יא שיירי כנה"ג יו"ד סי' קמא אות נז
ג/יא שלשה עשר עלי השושנה עמ' 155
ג/יא שמועת חיים יומא ח"ב עמ' פב
ג/יא שערי המקדש סי' מב אות א {עשיית חמה ולבנה ואדם}
ג/יא שערי זבולון יו"ד סי' יח ס"ק ב {חמה}
ג/יא שפתי דעת ח"ג עמ' קנה
ג/יא תוספות להגהות מיימוניות
ג/יא תפארת ישראל סי' תריח


ד/28 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור הישר
ד/רה"פ באר יהודה
ד/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ד/רה"פ דברי ירמיהו
ד/רה"פ דעת ומחשבה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חזק יד
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ד/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ד/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ד/רה"פ עבודת המלך
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ פרשת הכסף
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ שפת מלך
ד/א אב בחכמה דף ס ע"ד, סא ע"א-ע"ב {דוקא אם הרבים עבדו}, וע"ג {גם אם המדיחים לא עבדו ע"ז בעצמם}
ד/א אור שמח
ד/א אמרי דוד (שליסל) דף סב ע"ג
ד/א אשר למלך הל' שופר פ"א ה"ג
ד/א אשר למלך לקמן פ"ט ה"ב {אזהרה מ"לא ישמע}
ד/א בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כח
ד/א בית יעקב (בירב)
ד/א בכורי חיים ח"ג עמ' רסה {כ"מ}
ד/א בן אברהם (אישטרושא)
ד/א בן ידיד
ד/א בני דוד
ד/א ברור הלכה סנהדרין סא ע"א ציון ג {פרשת הכסף}, דף סז ע"א ציון א, דף פה ע"ב ציון ב
ד/א דינא דחיי ח"א דף כז ע"א
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רמב
ד/א זיו משנה
ד/א חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' י ס"ק ד
ד/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנ
ד/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ג
ד/א חמרא וחיי עמ' שלד
ד/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' מט
ד/א יחי ראובן (נאוי) עמ' קה
ד/א ישא איש דף ט ע"ד
ד/א יתר הבז (תשסח) עמ' קמב
ד/א כנה"ג
ד/א לב שלם
ד/א לקוטי שיחות ח"ט עמ' 109
ד/א מזכרת עמ' 135-138
ד/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רו ע"א
ד/א מנחת אהרן (בריסק) דף סו
ד/א מנחת חינוך ח"ג עמ' רו {כ"מ}, רט, ריב
ד/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלז, ח"ב עמ' רסו
ד/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ד/א משנה כסף (כולי) עמ' קיח
ד/א נועם חכ"ה עמ' צא {אזהרה}
ד/א נזר הקדש (רוזין) כריתות דף פח ע"ב
ד/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף עה ע"א-ע"ב
ד/א סגולת ישראל שמות עמ' ריב {מדיחי עיר מישראל הרי אלו נסקלין}
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
ד/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנו
ד/א צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/א שהם וישפה ח"ב
ד/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות קפו
ד/א תורה תמימה דברים פ' יג אות מ
ד/א תורת האוהל (תשנג) עמ' ב
ד/א תורת הקדש ח"ב עמ' קמט {או"ש}
ד/א תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תיא
ד/ב אב בחכמה דף לא ע"א {השמיט "הן ולא שלוחם"}
ד/ב אבי עזרי ח"ב וח"ה
ד/ב אבן ישראל (פישר) ח"ד עמ' סז
ד/ב אבן ציון עמ' תרטז
ד/ב אברהם יגל
ד/ב אגרות משה או"ח ח"ב סי' ז, חו"מ ח"ב עמ' רה-רו, ריא
ד/ב אור יעקב פסחים דף 194
ד/ב אור שמח
ד/ב אורות הרמב"ם
ד/ב אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קכב-קכג
ד/ב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מז
ד/ב בים דרך עמ' פג
ד/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' סד {מל"מ}
ד/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' קיג סעיף ב ד"ה המל"מ
ד/ב בית המדרש
ד/ב בית יעקב (בירב)
ד/ב בן אברהם (אישטרושא)
ד/ב בן ידיד
ד/ב ברור הלכה סנהדרין טו ע"ב ציון ג
ד/ב ברית הלוי השלם
ד/ב ברכת שלמה (מדע)
ד/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכג, קכז
ד/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רכב, רכד
ד/ב גושפנקא דמלכא
ד/ב דברות משה סנהדרין עמ' ב-ד, י-יא, תפ
ד/ב דרך המלך (רפפורט)
ד/ב דרש אברהם ח"א דף סד ע"ב, ח"ב דף יב ע"א
ד/ב האיר ממזרח כתובות סי' ב אות ד {הורהו מאליהן וכו' - הטעם דפסק שלא כדחיית הש"ס}
ד/ב הדר איתמר עמ' קנז, קס {הודחו מאליהם}
ד/ב הדרת מרדכי דף כב ע"ג
ד/ב הר המלך ח"ג עמ' מב, ח"ח עמ' עז
ד/ב התורה והמדינה ח"ט עמ' תריט
ד/ב ואשיבה שופטיך עמ' פו {רובו ככולו}
ד/ב זכור לדוד עמ' קג {שעה"מ}
ד/ב זכרון סופרים {וכל פחות ממאה כפר קטן} [עיין כרם שלמה יו"ד סימן שמג]
ד/ב ח' פרקים לרמב"ם
ד/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' י ס"ק ב
ד/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' סט, רנ
ד/ב חדרי דעה יו"ד סי' רנו {מאה}
ד/ב חוקי חיים (גאגין) דף קלד ע"ב
ד/ב חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק יד ד"ה ומש"כ
ד/ב חזו"א על הרמב"ם
ד/ב חי' הריצ"ד [פוסק כר' יהודה בירושלמי סנהדרין פ"י ה"ו]
ד/ב חי' עזיאל עמ' 82
ד/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' לד-לו
ד/ב חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' נג
ד/ב חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קנד, קנז-קנח
ד/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' מד
ד/ב כבוד יו"ט
ד/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף קמג ע"ד
ד/ב כרם יעקב עמ' רה
ד/ב כתנות אור (ורזיר, תשעג) פ' ראה אות ג
ד/ב לב אריה (הורביץ) עמ' רלג
ד/ב למודי ה' (תשפא) עמ' עג {מים חיים}
ד/ב מזכרת עמ' 135, 138
ד/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 259
ד/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שמא, ח"ג עמ' רו, ריד-רטז
ד/ב מנחת חינוך מצוה תסד (דף נה ע"ג)
ד/ב מעין החכמה עמ' רעו
ד/ב מעיני המים
ד/ב מעשה נסים (הכהן)
ד/ב מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תטו (מב)]
ד/ב מקור חסד עמ' שמא
ד/ב מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"ב
ד/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
ד/ב מראה הפנים מגילה דף ה, סנהדרין דף לט, נד
ד/ב מרגליות הים סנהדרין טו ע"א אות יח-יט {ממאה עד רובו של שבט}, סז ע"א אות ח {כ"מ - אלך ואעבוד}, קיב ע"א אות ב {הודחו מאליהם}
ד/ב מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ד/ב משך חכמה דברים פי"ז פס' ה
ד/ב משנה הלכות ח"ד סי' קסב
ד/ב משנה כסף (כולי) עמ' קיט
ד/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' קסט {אין העיר נעשית עיר הנדחת עד שיהיו - ועד שידיחו רובה ויהיו המורחין ממאה ועד רובו של שבט}
ד/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רמ
ד/ב משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 182 {כפר, עיר, כרך}
ד/ב נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קמז
ד/ב נחלת בנימין עמ' יז {מל"מ}
ד/ב נחלת שמואל דף לא ע"ב
ד/ב ס' השבי"ט עמ' קכ
ד/ב סדר משנה (בוסק')
ד/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלח-רמ
ד/ב עבד המלך (תשא)
ד/ב עיר מקלט עמ' קלא שער העדה
ד/ב עלה יונה עמ' רעח
ד/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 552, 556
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לא
ד/ב ערוגת הבושם (הצרפתי)
ד/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנז
ד/ב צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עז ע"ד
ד/ב צפנת פענח (עם העמק עיון), ומהדו"ת, ובראשית עמ' קפח, דברים עמ' קב, קכה
ד/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשמא
ד/ב קול דודי סוטה סי' אלף ע
ד/ב קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קיט
ד/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קצח
ד/ב קרית אריאל עמ' כו
ד/ב קרית מלך
ד/ב רוח יעקב (שלם) דף ד ע"א
ד/ב רלב"ג דברים פי"ג פסוק טז עמ' קו
ד/ב רמת רחל סי' נא אות ב
ד/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תטו
ד/ב שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' קנד
ד/ב שיח דוד (תשסד) עמ' יג {כפר קטן}
ד/ב שיח דוד (תשסח) עמ' יג
ד/ב שלל דוד
ד/ב שנתון המשפט העברי ח"א עמ' 111
ד/ב שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קלה
ד/ב שער המלך
ד/ב שער יוסף דף כד
ד/ב שער יוסף דף כ-כא
ד/ב שערי טהר ח"ח סי' קכב אות ג
ד/ב תורה שלמה בראשית פ"ג השמטות לאות פב (עמ' תקל)
ד/ב תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכט
ד/ב תנובת ציון דף יב ע"ב
ד/ב תשורת שי מהדו"ת סי' מד
ד/ג אבן ציון עמ' תריח
ד/ג אהלי יהודה (הכהן) דף ו ע"ג
ד/ג אנצי"ת ע' בית דין הגדול הע' 91, 93, 94
ד/ג ארץ בנימין עמ' סו
ד/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' סח
ד/ג בית יעקב (בירב)
ד/ג בן ידיד
ד/ג בשמן רענן ח"ב עמ' רצו {מעשר שני}
ד/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח
ד/ג חי' ר' שמואל ב"ק עמ' קנ, קנו
ד/ג ידי משה (בוצק') הל' תמורה סי' א
ד/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' קה
ד/ג מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"ב
ד/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רפה
ד/ג מראה הפנים שביעית דף יא
ד/ג משך חכמה שמות פל"ב פס' כו-כז
ד/ג משנה כסף (כולי) עמ' קכ [עי' הל' סנהדרין פ"ה ה"א]
ד/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
ד/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצד
ד/ג שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' יג
ד/ג שער יוסף דף כ-כא, כד
ד/ג שערי חכמה - שב שמעתתא דף כג ע"ג
ד/ג שערי טהר ח"ו סי' ל אות ב
ד/ג תורת הקדש ח"ב עמ' קסג
ד/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' רכט
ד/ד אבן ישפה עמ' 6 {ערי מקלט אם נעשים עיר הנידחת}
ד/ד אברהם יגל
ד/ד אדני היד החזקה
ד/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 142, ח"ה עמ' 242
ד/ד אוצרות יהושע עמ' קפג {כ"מ}
ד/ד אור חדש (בלומ') דף מז ע"ג {בספר}
ד/ד אורות הרמב"ם
ד/ד אורח ישראל מילואים לסי' כ אות ב
ד/ד אוריתא יד עמ' קי-קיא
ד/ד אמר יוסף (אלקלעי)
ד/ד אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 154
ד/ד אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 259 {ירושלים}
ד/ד אמת ליעקב נשים עמ' ריט-רכ {באחד שעריך}
ד/ד אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 127
ד/ד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קפט
ד/ד ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קצא {ראב"ד}
ד/ד בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף לו ע"ג
ד/ד בדבר מלך ח"ד עמ' ט
ד/ד בינת דניאל ח"א עמ' רפא-רפב
ד/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ד בית יעקב (בירב)
ד/ד בכורי חיים ח"ג עמ' רסו
ד/ד בן ידיד
ד/ד בני בנימין (אדר"ת)
ד/ד בעקבי הצאן עמ' קה
ד/ד ברור הלכה סנהדרין טז ע"ב ציון ט, דף קיב ע"א ציון ג
ד/ד ברית הלוי השלם
ד/ד ברכות שמים מכות פ"ב אות קנ, קנו {עיקר מקלט}
ד/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קכז
ד/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' סג {עשיית עיר מקלט לעיר הנידחת}
ד/ד ברכת שלמה (מדע)
ד/ד בשבילי הפסח סי' כה אות יט {בספר}
ד/ד הדרום כ עמ' 109
ד/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קח-קי
ד/ד המאיר לארץ
ד/ד המעשה והמדרש עמ' יח {כ"מ - רמב"ם מביא פסוק שונה מהגמרא כי הוא יותר ברור}
ד/ד הר המלך ח"ג עמ' קג, ח"ו עמ' ט, מז
ד/ד הרמב"ם והלכותיו
ד/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח
ד/ד הרמב"ם ותורתו ח"א
ד/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' צט
ד/ד וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צו
ד/ד וחי בהם מהדו"ב עמ' ג {כ"מ - בספר}
ד/ד ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 19 {עיר הסמוכה לספר}
ד/ד זיו משנה
ד/ד זכרון יהודה (מונק) דף סג ע"ד {כ"מ - טעמא דקרא}
ד/ד זכרון משה אליהו עמ' קכ
ד/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנ
ד/ד חדשים גם ישנים עמ' 134 {כ"מ}
ד/ד חוקת עולם עמ' 584 {עיר מקלט}
ד/ד חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק יד ד"ה ר"מ
ד/ד חזו"א על הרמב"ם
ד/ד חי' הגאון אדר"ת עמ' קנג {עיר מקלט לא נחשב "בשעריך"}
ד/ד חי' הריצ"ד
ד/ד חי' רעק"א
ד/ד חיים ומלך
ד/ד חלקת יעקב או"ח סי' מד אות ב במהד' תשנ"ב (=ח"ד סי' לא במהד' תשי"א) {עיר מקלט}
ד/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תרלב, תרלד
ד/ד חקרי הלכה (ויין) עמ' 36
ד/ד יד המלך (לנדא)
ד/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות ד
ד/ד יד סופר עמ' סו
ד/ד יד שלמה (בן עזרא) דרוש ה להלבשה דף יט ע"א {ערי מקלט}
ד/ד יד שלמה (עזרא) דף יט ע"א
ד/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נג, נה
ד/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קפז {ירושלים לא נתחלקה}
ד/ד יראה ואהבה עמ' קה
ד/ד כבוד יו"ט
ד/ד כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ד/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיט
ד/ד כנה"ג
ד/ד כתר המלך
ד/ד לב מבין
ד/ד לב שלם [מגילת ספר ד ע"ג, קרבן העדה סוטה כח ע"א, ליקוטי הפרדס לרש"י בשו"ת בסוה"ס דף לב]
ד/ד לחם חקי עמ' יז {ראב"ד}, נב
ד/ד לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 94
ד/ד מאור למלך סנהדרין-מכות עמ' קצט-ר {ראב"ד}
ד/ד מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף מג ע"ד {כ"מ}
ד/ד מאמר המלך
ד/ד מגילת ספר לאוין דף ד ע"ג
ד/ד מוריה גל' קצג עמ' קסט-קע
ד/ד מזכרת למשה עמ' קמב-קמג {בספר - טעמא דקרא}
ד/ד מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעב ע"א, רעב ע"א
ד/ד מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רכב
ד/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' ריד, רטז, ריט
ד/ד מנחת חינוך מצוה תסד (דף נה ע"א-ע"ב)
ד/ד מעשה רב
ד/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קפח ע"א
ד/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שנו, שנח
ד/ד מצודת דוד (שפרבר) עמ' רלה {שלשה קרובים}
ד/ד מקדש יחזקאל
ד/ד מקראי קדש (תפט) דף קיא ע"א וע"ב (פעמיים), קיב ע"א
ד/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
ד/ד מראה הפנים סנהדרין דף ח
ד/ד מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות מג {עבודת המלך}, טו ע"א אות יח {עיר מקלט}, טז ע"ב אות כו-כז, כא ע"ב אות כא {כ"מ}, קיא ע"ב אות כב
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ד/ד משאת המלך (תשסז) עמ' פב {בספר}
ד/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רנה
ד/ד משנה כסף (כולי) עמ' קכ
ד/ד משנת חיים דברים עמ' שז
ד/ד משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עא
ד/ד משנת יעקב כאן
ד/ד משנת משה קידושין עמ' פו, סנהדרין עמ' נד
ד/ד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 187 {ירושלים של כלל העם}
ד/ד נועם חכ"ב עמ' רצ
ד/ד נזר הקדש (רזין) מנחות דף סט ע"א {עיר מקלט}
ד/ד נחל איתן
ד/ד נר מצוה (ואלק) שרשים דף יז ע"א {טעד"ק}
ד/ד נתיב מאיר
ד/ד נתן פריו מכות עמ' צד
ד/ד ס' השבי"ט עמ' קב {ראב"ד}
ד/ד סדר משנה (בוסקוביץ)
ד/ד סדר משנה (תאומים) עמ' קיג
ד/ד סופר המלך
ד/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלח-רלט
ד/ד עיר מקלט עמ' קיח שער העדה
ד/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' עב {ראב"ד}, כרך ב ח"ב עמ' לב
ד/ד פני המלך (שטרן)
ד/ד פרשת המלך
ד/ד צבי תפארת סי' פב {יד המלך}
ד/ד צפנת פענח (עם העמק עיון), ומהדו"ת, ובמדבר עמ' קסט, שי, דברים עמ' מ, ריג
ד/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' קלג
ד/ד קרית מלך
ד/ד ראשית בכורים דף עח
ד/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' תקב {בספר}, תקיג {עיר מקלט}
ד/ד שדה הארץ ח"ב דף קלג ע"א-ע"ב {בספר - טעמא דקרא}
ד/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תיד
ד/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צ
ד/ד שו"ת מהרי"ק סי' ק הערה 3
ד/ד שלל דוד
ד/ד שם דרך סנהדרין עמ' קיא
ד/ד שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שמו
ד/ד שמן המשחה (קושטא) דף ו ע"ב
ד/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 6, 28
ד/ד שעורי ר' שמואל סנהדרין ח"א עמ' קלט
ד/ד תולדות אדם עמ' פה
ד/ד תורה תמימה דברים פ' יג אות לב
ד/ד תורת לויים דף סח
ד/ד תחומין ח"ד עמ' 264
ד/ד תחית ישראל עמ' רו
ד/ה אברהם יגל
ד/ה אורות הרמב"ם
ד/ה אות היא לעולם ח"ב דף קכ ע"ב {כ"מ}
ד/ה אשר למלך
ד/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ה בית יעקב (בירב)
ד/ה ברור הלכה סנהדרין סז ע"א אחרי ציון ה, דף קיא ע"ב ציון ב
ד/ה ברקאי ח"ה עמ' 206
ד/ה המאור הגדול (גר"א) עמ' תשפב {א"צ התראה}
ד/ה הר המלך ח"ח עמ' עז
ד/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז
ד/ה זכרון שלמה (קליין) עמ' צד {פר"ח}
ד/ה חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק י, יג
ד/ה חזו"א על הרמב"ם
ד/ה חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קמו
ד/ה חי' הריצ"ד
ד/ה חכמת גרשון עמ' רצ {לח"מ}
ד/ה יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ד ס"ק א
ד/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' רנ
ד/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קעח
ד/ה יראה ואהבה עמ' קו
ד/ה מזכרת עמ' 147-149
ד/ה מים שאובים עמ' רפג
ד/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רז, רטז
ד/ה מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלג {ספר קובץ}, ח"ב עמ' רעג {לח"מ}
ד/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רלא ע"ב
ד/ה מקראי קדש (תפט) דף קיב ע"א
ד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רפו
ד/ה מרגליות הים סנהדרין קיב ע"א אות יד {צ"פ}
ד/ה מרכה"מ אלפ'
ד/ה נחלת שמואל דף לב ע"ג
ד/ה סיומי המסכתות עמ' 183 {התראה}
ד/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' רמא
ד/ה פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פו ע"ב
ד/ה צפנת פענח דברים עמ' קא
ד/ה קול יהודה (גרשוני) עמ' תקעה {לח"מ}
ד/ה קול צופיך עמ' צז, קעג, תקא
ד/ה שארית נתן (לוברט)
ד/ה שו"ת השבי"ט ח"א עמ' צב
ד/ה שו"ת מהרי"ק סי' ק
ד/ה שיח דוד (תשסד) עמ' יב {התראה}
ד/ה שיח דוד (תשסח) עמ' יב
ד/ה שער יוסף דף כ-כא, כד
ד/ה שער משפט סי' כ ס"ק א, סי' כה ס"ק ב
ד/ה תחומין ח"ג עמ' 31
ד/ה תנובת ציון דף יד ע"א
ד/ו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' ט
ד/ו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 7-9
ד/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ו אבן מלוכה (רביע)
ד/ו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תמ
ד/ו אגרות הגרי"ד עמ' יא, רנט-רס
ד/ו אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קנ
ד/ו אדני היד החזקה
ד/ו אהל דוד (קהן) ח"א יהושע פכ"ב פס' יג, שופטים פ"כ פס' א, ח"ד שופטים פכ"א פס' י, מלכים ב פ"כ פס' יב
ד/ו אהל דוד (קהן) ח"ז יהושע פכ"ב פסוק טז {כמו ענישה על מרד}
ד/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' קו-קז
ד/ו אוצר א"י ח"ה עמ' 241-242, 249
ד/ו אוצרות הרמב"ם
ד/ו אור לישרים (שולמן) עמ' כה {טף ונשים - א"כ זו עדות שאאי"ל}
ד/ו אור צהיר
ד/ו אור שמח
ד/ו אורות הרמב"ם
ד/ו אידנו עמ' 104 {קטנים ונשים}
ד/ו אמונת עתיך גל' 118 עמ' 191
ד/ו אמרי דוד (שליסל) דף סב ע"ד {נשים וטף}
ד/ו אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קכג-קל
ד/ו אמרי נועם (דילישקש) עמ' קסד
ד/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' קיח
ד/ו אמת ליעקב נשים עמ' ריד {כ"מ}, ריח {מועילה תשובה}, ריט-רכ, רכו {הורגים נשים וטף}
ד/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' קיא
ד/ו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קצא
ד/ו אשר למלך
ד/ו באר מרים פ"ה ה"ד
ד/ו בדבר מלך ח"ד עמ' ט
ד/ו בדבר מלך חט"ז עמ' שיב
ד/ו בים דרך עמ' מה
ד/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' קיג סעיף ב ד"ה המל"מ
ד/ו בית אבא (גוטווירטה) דף ז ע"ד, ח ע"א {התראה ותשובה}
ד/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ו בית יעקב (בירב)
ד/ו בית שמאי (פרידמן) דף ה ע"ד {טף ונשים - הרי זה עדות שא"א יכול להזימה שהרי אם יוזמו לא ייהרגו טפם ונשיהם}
ד/ו בית שערים יו"ד סי' תמ
ד/ו בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 68, 69, 72, 73
ד/ו במלכות היהדות עמ' 158 {התראה}
ד/ו בן אברהם (אישטרושא)
ד/ו בנין אפרים עמ' קסה
ד/ו ברור הלכה סנהדרין קיא ע"ב ציון ב, ז, קיב ע"א ציון ב
ד/ו ברית הלוי השלם
ד/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' יג-טו
ד/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קיג עמ' רצה {עורכים מלחמה}
ד/ו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכה, קכז-קכח
ד/ו גבורת יצחק מכות עמ' מ
ד/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רכב
ד/ו גחלי אש דף ב ע"ג
ד/ו גליוני הגר"ש עמ' נג
ד/ו גנזי אבא עמ' קט
ד/ו דבר אברהם ח"ב סי' יב אות יא
ד/ו דבר יהושע על הש"ס עמ' שכב {צ"פ}
ד/ו דברות משה סנהדרין עמ' נ, תקמח
ד/ו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה קלב, גיטין עמ' קצה
ד/ו דרך המלך (רפפורט)
ד/ו האיר ממזרח אבות עמ' מ {נשי וטף עיר הנידחת}
ד/ו האיר ממזרח משלי עמ' קסא {נמצאו רוב העיר שהודחו}, רח {טף של עיר הנידחת}
ד/ו האיר ממזרח סליחות עמ' קס {נשי וטף עיה"נ}
ד/ו הדר איתמר עמ' קנז-קנח, קס, קסד
ד/ו הדרום חי"ח עמ' 110
ד/ו הדרך לתשובה עמ' נז {טף}
ד/ו ההגנה על צנעת הפרט עמ' 155
ד/ו הכתב והקבלה דברים פי"ג פס' טז
ד/ו הלכה פסוקה ח"א - ברור הלכה עמ' 18
ד/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קי
ד/ו המאיר לארץ
ד/ו הערות המלבה"ד, רמב"ם מהד' פורל, אחרי הגהות רפ"מ אלטר
ד/ו הר המלך ח"א עמ' נה-נז, ח"ג עמ' קג, ח"ד עמ' כא, ח"ו עמ' ט, צט, קסט-קע, ח"ח עמ' עז, צג
ד/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז
ד/ו התורה והמדינה ח"ה עמ' קיג
ד/ו ואם תאמר ח"א קושיה 724
ד/ו ויוסף שאול דף ז ע"ד
ד/ו זבח שלמה ח"ב עמ' קמד
ד/ו זיו משנה
ד/ו זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 13 {הטף נהרג}
ד/ו ח' פרקים לרמב"ם
ד/ו חדושים ובאורים (פינס)
ד/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רמח-רמט
ד/ו חוות בנימין ח"ב עמ' תקצז
ד/ו חוות יאיר (תשנז) עמ' תסח
ד/ו חוות יאיר סי' קסז
ד/ו חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק ז, ט-י, יד
ד/ו חזו"א על הרמב"ם
ד/ו חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח, סנהדרין פ"ז ה"ג, פי"ד ה"א
ד/ו חי' בן אריה ח"ב סי' יז ס"ק ה {נשים וטף}
ד/ו חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קכג, קמו-קמז
ד/ו חי' הריצ"ד
ד/ו חי' חתם סופר
ד/ו חי' עזיאל עמ' 83
ד/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' נג
ד/ו חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' ד
ד/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תרלג
ד/ו חק המלך
ד/ו חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' רד
ד/ו חשבונות של מצוה עמ' שכג
ד/ו יד דוד (לוריא)
ד/ו יד הלוי (לוין) דף קכה ע"ד
ד/ו ידבר שלום ח"ב עמ' לה
ד/ו יהדות בין דת למוסר עמ' 281-282
ד/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נג-נד
ד/ו יחל ישראל (תשנב) עמ' קכב
ד/ו יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' א {מגדל עז}
ד/ו ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קעט
ד/ו ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 14 {מרבים בתי דינים}
ד/ו יקב זאב דף נח ע"א, ע"ד
ד/ו יראה ואהבה עמ' קד
ד/ו ישועות מלכו (הגהות)
ד/ו ישרי לב עמ' קטז
ד/ו כבוד יו"ט
ד/ו כבוד מלכים (מרגליות) {מגדל עוז}
ד/ו כהונת רפאל עמ' קלו, שעח
ד/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נ
ד/ו כרם יעקב עמ' רכא
ד/ו כתר המלך
ד/ו לב אריה (הורביץ) עמ' רלג-רלד
ד/ו לב שלם [שער יוסף (חיד"א) דף כ-כא, כנסת יחזקאל סי' קה]
ד/ו לקוטי שיחות חי"ט עמ' 106-107
ד/ו לקוטי שלמה (תרנד)
ד/ו מאכסניא של התורה סי' כו
ד/ו מבוא למשנה תורה עמ' 229, 356
ד/ו מגן שאול (קצנ') עמ' קלה
ד/ו מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רצג
ד/ו מוריה גל' קפא עמ' מד {מגדל עוז}
ד/ו מזכרת עמ' 127, 128, 142, 149, 150
ד/ו מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 321, 322, 335 {סדר משנה}, 337, 352-341, 376
ד/ו מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כו
ד/ו מנחת אהרן (בריסק) דף מא
ד/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נח ע"ג
ד/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רד, רו, רז, רכד
ד/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רו-רז, ריג, ריז-רכ
ד/ו מנחת חינוך מצוה תסב (דף נג ע"ב-ע"ג), תסד (דף נה ע"א, נו ע"א-ע"ב)
ד/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' כא {מגדל עוז}, ח"ב עמ' רעב, רעג, ת {מגדל עוז}, ח"ג עמ' שצו {כ"מ}
ד/ו מנחת עני (תקמז) דף ט ע"א {קטנים}
ד/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' נט
ד/ו מעט צרי
ד/ו מעין גנים (מזרחי) דף עא ע"ב {תשובה}
ד/ו מעיני המים
ד/ו מעשה נסים (הכהן)
ד/ו מפניני הרב עמ' רפב
ד/ו מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' כד]
ד/ו מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף יד
ד/ו מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' רמד
ד/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/ו מקראי קדש (תפט) דף קיב ע"א
ד/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רפז-רפח
ד/ו מראה הפנים סנהדרין דף נד
ד/ו מרגליות הים סנהדרין קיא ע"ב אות יא, קיב ע"א אות ב {עושים לה רחוב}, ה {לח"מ}, ו {טף ונשים}, י {מרבים להם בתי דין}
ד/ו מרומי גלים עמ' לה, פה
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ד/ו משבצות זהב ירמיהו עמ' שלד
ד/ו משך חכמה בראשית פל"ד פס' כד, במדבר פט"ז פס' לב
ד/ו משמרת חיים ח"א עמ' קו
ד/ו משמרת חיים ח"א עמ' קו
ד/ו משנה כסף (כולי) עמ' קכא
ד/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רצג
ד/ו משנת ר' אהרן כתובות עמ' שנ
ד/ו משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תי
ד/ו מתת מלך
ד/ו נזר אברהם מכות ועדות עמ' ט
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נה אות א
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כב אות ד
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מז אות ו, ט, סי' מח אות ד, סי' נב אות ו-ז
ד/ו נטע שעשועים (בוירסקי) דף ט ע"ד, י ע"ג
ד/ו נפש הרב עמ' שטז
ד/ו נפש הרב עמ' שטז
ד/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף נד ע"א {ושריפתה מצוה}
ד/ו נתיב מאיר
ד/ו ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' תיג-תיד
ד/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' פא
ד/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' תסג
ד/ו סוגיות בדיני ממונות עמ' 5
ד/ו סודו של המשפט העברי עמ' 590, 595, 596, 598
ד/ו סיומי המסכתות עמ' 183-185 {התראת ת"ח, תשובה, קטנים}
ד/ו ספרי דבי רב ח"א עמ' קכד, ח"ג עמ' רלז, רמא, רמג, רמה
ד/ו עבד המלך (תשסט) עמ' סח
ד/ו עדות ביהוסף (אלמושנינו) דף קיא ע"ד, קיב ע"א
ד/ו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 384-382
ד/ו עין חיים ח"א עמ' ק {מ"ע לשרוף את השלל}
ד/ו עין חנוך עמ' רסה
ד/ו עין יהודה עמ' קעו-קעז {הורגים את הטף - הרי זה עשאיי"ל}, קפב-קפד, קפט {הורגים כל נפש חיה}
ד/ו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשיח {נשים וטף - הרי זה עדות שאי אתה יכול להזימה}
ד/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצח
ד/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
ד/ו פני המלך (שטרן)
ד/ו פני משה (שלז')
ד/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 78
ד/ו פרחי אהרן עמ' 275
ד/ו פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פו ע"ב
ד/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קנח-קס
ד/ו פרנס לדורו עמ' 164, 168, 171-170, 175-174
ד/ו פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קצו
ד/ו פרשת המלך
ד/ו צמח צדקה - שו"ת עמ' קמג
ד/ו צפנת פענח (עם העמק עיון), ומהדו"ת דף י, פו ע"ב, ובראשית עמ' עד, עו, פב, במדבר עמ' קנח, דברים עמ' קג, קה
ד/ו קדשי יהושע עמ' לד {צ"פ}, אלף תרנז
ד/ו קהלות יעקב מכות סי' ב
ד/ו קובץ חי' תורה (סול') עמ' קלב, קלד
ד/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' רז
ד/ו קול צופיך עמ' תעט, תקא
ד/ו קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' לב, דברים עמ' צח-צט {הורגים נשים וטף}
ד/ו קרית מלך
ד/ו רווחא שמעתתא ח"א עמ' קז
ד/ו רלב"ג דברים פי"ג פסוק טז עמ' קו-קז
ד/ו רנת יצחק יהושע עמ' קפ, קפא {לעלות עליהם לצבא}, קפב-קפג {להזהירם}
ד/ו רנת יצחק פ' חלק עמ' תצה-תצו
ד/ו רש"ש חולין קמ ע"א {הורגים כל נפש חיה - דין עוף}
ד/ו שאר יוסף ח"ד
ד/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפח {נפש חיה - גם ציפורים}
ד/ו שארית נתן (לוברט)
ד/ו שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' ל {הורגים כל נפש חיה}
ד/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' יט
ד/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' רלא
ד/ו שו"ת הרד"ך עמ' קנ
ד/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ל, קנ
ד/ו שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לט ע"ד
ד/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קמא
ד/ו שיחות עבודת לוי סי' סא אות ג
ד/ו שנות חיים (קיצע, תשמב) חי' התורה עמ' ט {סדר משנה}
ד/ו שנות ימין ח"ב דף כה ע"ב {מגדל עז}
ד/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' כג
ד/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' קצה
ד/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' לב
ד/ו שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קמג
ד/ו שעורי ר' שלמה עמ' רסט
ד/ו שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' עא
ד/ו שעורי ר' שמואל מכות ח"א ס"ק לח
ד/ו שער יוסף דף כד
ד/ו שער יוסף דף כ-כא
ד/ו שערי זיו ח"ב דף צד ע"א
ד/ו שערי טהר ח"ח סי' יח, קיז
ד/ו שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלה ע"א
ד/ו שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קפ
ד/ו תבונה (קרש')
ד/ו תורה מציון שנה ה חוב' ג סי' טו אות ו {קטנים - הרי זו עדות שא"א יכול להזימה}
ד/ו תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' ריט
ד/ו תורת הקדש ח"א עמ' קצ
ד/ו תורת מיכאל עמ' קמב {התראה}
ד/ו תורת מנחם חמ"ב עמ' 34, 36
ד/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' שד, שיא
ד/ו תחומין ח"ז עמ' 417, חט"ז עמ' 254 {מגדל עז}
ד/ו תלפיות ו חוב' א עמ' 508
ד/ו תנובת ציון דף ה ע"ג, יג ע"ג
ד/ו תפארת אריה עמ' קצה {נשים וקטנים}
ד/ו תקנת השבים עמ' 30, 52, 53, 54 {כ"מ}, 55 {צ"פ}, 56
ד/ואות יז סודו של המשפט העברי עמ' 596 {ר"י קאפח אות יז}
ד/ז אבי עזרי ח"א
ד/ז אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ט-י
ד/ז אגרות הגרי"ד עמ' רס
ד/ז אוצר א"י ח"ה עמ' 241-242
ד/ז אור שמח
ד/ז אורות הרמב"ם
ד/ז אמת ליעקב נשים עמ' רכ {לוקה אחת}
ד/ז אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 37, 73
ד/ז בזך לבונה עמ' שכ
ד/ז בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כח
ד/ז בית זבול ח"ב סי' יג אות א
ד/ז בית שערים יו"ד סי' תמ
ד/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רסו
ד/ז בכורי יוסף (הוטנר) דף כז ע"ד
ד/ז ברית עולם (ולר) סי' לה אות ג-ד
ד/ז ברכת שלמה (מדע, תשיז) כאן
ד/ז ברכת שלמה (תשז) עמ' כ
ד/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכה, קכח, קצג
ד/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' פו
ד/ז דליית הכרם עמ' תתתיא {אחת}
ד/ז דעת הרמב"ם עמ' 351
ד/ז הדר איתמר עמ' קס
ד/ז הדרום יח עמ' 113
ד/ז הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לא
ד/ז המאור טבת תשיג עמ' 4
ד/ז הר המלך ח"ח עמ' עח
ד/ז וזאת ליהודה (זלצר) עמ' צט
ד/ז זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שח
ד/ז זכר יצחק (תשן) עמ' יט
ד/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רמט
ד/ז חזו"א על הרמב"ם
ד/ז חיים ומלך
ד/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' שלה
ד/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רכז ע"ג
ד/ז ידבר שלום ח"ב עמ' לג, לה, לו, צו, צח, קנט, קסג
ד/ז יחל ישראל (תשנב) עמ' תטז
ד/ז יראה ואהבה עמ' קח
ד/ז ישורון ח"י עמ' שפח {אבי עזרי}
ד/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תנא {נשים וטף}
ד/ז מאור הקודש כריתות עמ' קעט
ד/ז מוריה גל' קעה עמ' צ {לוקה אחת}
ד/ז מחנה דוד (בונאן) דף ה ע"א
ד/ז מחנה יהודה (אשכנזי) דף קעב ע"ב, רעב ע"ב
ד/ז מנוחת משה דף קח ע"ג {לוקה אחת}
ד/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' ריט-רכ, רכה
ד/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
ד/ז משך חכמה במדבר פט"ז פס' לב
ד/ז משנה כסף (כולי) עמ' קכב
ד/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יט אות א
ד/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נב אות א
ד/ז נטע שעשועים (בוירסקי) דף י ע"ג, יא ע"א
ד/ז נר מצוה (ואלק) שרשים דף לב ע"ג {הנהנה כ"ש}, מצוות דף עז ע"ב-ע"ג {כלשהו}
ד/ז נתיבות שמואל דף נב ע"ב
ד/ז סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות ז, כה
ד/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' רמד
ד/ז עדות ביהוסף (אלמושנינו) דף קיב ע"א
ד/ז עין חיים ח"ב עמ' קפג
ד/ז ענפי ארז (זי') דף רכד ע"ד, רכה ע"א
ד/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קס
ד/ז צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/ז קובץ הערות על אבי עזרי
ד/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ד/ז קרית מלך
ד/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מו {נהנה כ"ש לוקה}
ד/ז שארית נתן (לוברט)
ד/ז שו"ת ר"י מילר עמ' ריט
ד/ז שיח ערב פסחים עמ' קמא {אבי עזרי}
ד/ז תולדות יעקב (מאהלר) עמ' עה
ד/ז תורה תמימה דברים פ' יג אות נב
ד/ז תנופת זהב עמ' 368
ד/ז תפארת ציון (קואינקה) עמ' קיח
ד/ז תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' קצא
ד/ח אגרות הגרי"ד עמ' י
ד/ח אוצר א"י ח"ה עמ' 241-242
ד/ח אורות הרמב"ם
ד/ח איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 641 [הממון עומד בחזקתו מבלי להשיבו ליורשים]
ד/ח אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 248
ד/ח ארץ חמדה (ישראלי) עמ' קצא
ד/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תשז
ד/ח בכורי חיים ח"ג עמ' רסו
ד/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קכו
ד/ח גליונות אבני נזר
ד/ח דרך המלך (רפפורט)
ד/ח הגהות רפ"מ אלטר
ד/ח היכל מלך
ד/ח הר המלך ח"ג עמ' קג
ד/ח ח' פרקים לרמב"ם
ד/ח חי' הגאון אדר"ת עמ' רב {לא תיבנה עוד כמו שהיתה}
ד/ח חי' הגרי"ח עמ' טו
ד/ח חי' רעק"א [מוצל מאש סי' נא]
ד/ח יד ישראל ח"ב
ד/ח ידבר שלום ח"ב עמ' לו
ד/ח כנה"ג [שו"ת רשב"א סי' אלף רלג]
ד/ח כתר המלך
ד/ח ללשונות הרמב"ם
ד/ח לקוטי שפת אמת
ד/ח מאור הקודש כריתות עמ' קעח
ד/ח מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' נו
ד/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' רכ, רכד
ד/ח מנחת מחבת עמ' רב
ד/ח משנה כסף (כולי) עמ' קכג
ד/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' רמח
ד/ח עין חיים ח"ב עמ' קפג
ד/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/ח קרית מלך
ד/ח רנת יצחק יהושע עמ' סה {ואינה נבנית לעולם}
ד/ח רנת יצחק פ' חלק עמ' תקיז {אינה נבנית}
ד/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צב ע"א
ד/ח שו"ת ר"י מילר עמ' ריט
ד/ח שולי הגליון עמ' יט
ד/ח שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 39
ד/ח תרומת הגורן ח"ב עמ' 160
ד/ט אגרות משה קדשים סי' כז ענף ד-ה
ד/ט אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 248
ד/ט ברור הלכה סנהדרין קיב ע"א ציון ג
ד/ט הר המלך ח"ג עמ' מב, ח"ח עמ' עח
ד/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 101
ד/ט חיי אברהם (צציק) עמ' רטו
ד/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רטו
ד/ט מסורה ח"ז עמ' סט
ד/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
ד/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ט משנה כסף (כולי) עמ' קכג
ד/ט מתת מלך
ד/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לג
ד/ט תחומין חכ"ב עמ' 69
ד/י אור צהיר
ד/י אוריתא יד עמ' קכ {כ"מ}
ד/י אות ציון עמ' עה
ד/י אמרי בינה (אש) דף סא ע"א
ד/י אמרי כהן (הולנדר) עמ' רלב {כ"מ}
ד/י אתוון דאורייתא כלל ג (דף ט ע"ג)
ד/י באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' לו, מ
ד/י בדבר מלך חי"א עמ' קמב
ד/י בזך לבונה עמ' שיח, שכ
ד/י בית אהרן וישראל גל' עה עמ' כה
ד/י בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' נה {צ"פ}
ד/י בית זבול ח"ב סי' יג אות טז
ד/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/י בית שמש
ד/י בית שערים ח"ג סי' יז
ד/י בכורי חיים ח"ג עמ' רסו
ד/י בן אברהם (אישטרושא)
ד/י ברור הלכה סנהדרין קיב ע"א ציון ו
ד/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' טו
ד/י ברכת שלמה (תשז) עמ' כ-כא
ד/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' קכה, קלג
ד/י דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה נח
ד/י דגל ראובן ח"ב סי' יח
ד/י המאור טבת תשיג עמ' 4
ד/י הר המלך ח"ג עמ' קג-קד, ח"ח עמ' עח
ד/י ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רסו
ד/י זית רענן ח"ב עמ' תקכו
ד/י ח' פרקים לרמב"ם
ד/י חוקת עולם עמ' 102
ד/י חי' גרז"ר בנגיס ח"א עמ' קמו
ד/י חסדי דוד ח"ה עמ' תרלד
ד/י יד הלוי (לוין) דף קכג ע"א
ד/י ידבר שלום ח"ב עמ' קסב
ד/י יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נד {כ"מ}
ד/י כתר המלך
ד/י לב שלם [פרי חדש או"ח תמ]
ד/י מים חיים
ד/י מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' כו
ד/י מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רה
ד/י מקור חסד עמ' שפז
ד/י מקראי קדש (תפט) דף קיב ע"א
ד/י מרגליות הים סנהדרין פט ע"א אות כה {צ"פ}
ד/י מרומי גלים עמ' פד-פה
ד/י משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעא
ד/י משנה כסף (כולי) עמ' קכג
ד/י משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רלב
ד/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפג-שפו
ד/י נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שפב
ד/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' רמד
ד/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסא
ד/י צפנת פענח מהדו"ת
ד/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' שס, שצ
ד/י קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קצא
ד/י שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' תכד
ד/י שדה יצחק עמ' סג
ד/י שיח ערב פסחים עמ' לו
ד/י שמחת החג דף פט ע"א וע"ג
ד/י שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות קמד
ד/י שערי זיו ח"ב דף צד ע"א
ד/י שערי טהר ח"ג שער א סי' ג אות ו, ח"ה שער ב סי' ב אות ב, ח"ח סי' יח
ד/י תורת יצחק ח"א עמ' סח
ד/יא אור השמש (פולייב) עמ' 416
ד/יא אור צהיר
ד/יא אור שמח
ד/יא אורות הרמב"ם
ד/יא איש על העדה (אלאביץ) עמ' 39
ד/יא אמר ודעת (גרוברט) - יחוה דעת דף נט ע"ב
ד/יא אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' מז ס"ק ב {או"ש}
ד/יא אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' יב [יב] ד"ה וכן
ד/יא אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קל
ד/יא אמת ליעקב מועד עמ' רס
ד/יא אנצי"ת ע' ברירה הע' 237, 238
ד/יא אשר למלך
ד/יא באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קצח
ד/יא באר מים חיים (נוסינזון) גיטין דף ח
ד/יא בד קודש (פוברסקי) ח"א דף כט ע"ד
ד/יא בדבר מלך חי"ז עמ' מח {דאם היתה עיסה חצי' של עיר הנחדת וחצי' של עיר אחרת מותרת לפי שאפשר לחלקה}
ד/יא בית אברהם (רובינשטיין) דף לא ע"ג, לב ע"א
ד/יא בית יצחק (חבר) ח"ב דף לד ע"ב {כ"מ}
ד/יא בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קנא, קנו {עיסה}
ד/יא בכורי אברהם דף קא ע"ג {ברירה}
ד/יא בכורי חיים ח"ג עמ' רסו, ח"ה עמ' כא
ד/יא בן אברהם (אישטרושא)
ד/יא ברור הלכה סנהדרין קיב ע"א ציון ט
ד/יא ברית עולם (ולר) סי' לה אות ג-ד, סי' לז אות א
ד/יא ברכות חיים ח"א עמ' עח
ד/יא ברכת שלמה (מדע)
ד/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רצח
ד/יא דברי חיים (אוירבך) יו"ד סי' כא ד"ה והנה
ד/יא דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' צד ענף א
ד/יא דברי מרדכי (וייס) ח"א עמ' רנ
ד/יא דגל ראובן ח"ב סי' יח
ד/יא דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' שכב {סייף}
ד/יא דרך המלך (רפפורט)
ד/יא דרכי שמחה עמ' עב, עח
ד/יא הגהות מוהר"י קרט עמ' עו-עז
ד/יא הדר איתמר עמ' קסא
ד/יא הדרום חי"ח עמ' 114
ד/יא המדות לחקר ההלכה מדה כב אות ס
ד/יא הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"ב עמ' ריט
ד/יא הפלאות נדרים (תשעג) עמ' רצד
ד/יא הר המלך ח"ג עמ' קד
ד/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שנט
ד/יא וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קג
ד/יא זכרון מלך (א"ש)
ד/יא זרע אברהם (יצחקי) יו"ד דף קיא ע"א, חו"מ סי' י
ד/יא חי' בן אריה ח"ב סי' יז ס"ק א {עיסה}
ד/יא חי' רעק"א
ד/יא יד דוד (קרלין) ח"ב דף קט
ד/יא יד המלך (לנדא)
ד/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נג
ד/יא יצחק ירנן
ד/יא ישועת ישראל (רבינוביץ) דף כח ע"ב
ד/יא כבוד מלכים (מרגליות) {עיסה}
ד/יא כתר המלך
ד/יא לב איש עמ' תנט
ד/יא לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יב אות ו
ד/יא מזבח חדש דף צג ע"ב
ד/יא מזכרת חיים עמ' עג
ד/יא מנוחת אשר ח"א דף ד ע"ד, ה ע"א-ע"ב וע"ד {עיסה}
ד/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רכא
ד/יא מנחת יהודה (בוים) דף יח ע"ב
ד/יא מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רטז {אור שמח}
ד/יא מקראי קדש (תפט) דף קיב ע"ב
ד/יא מרומי גלים עמ' עה
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ד/יא משברי ים חזקה עמ' קעח
ד/יא משנה כסף (כולי) עמ' קכג
ד/יא משנת שמחה
ד/יא מתת מלך
ד/יא נרות אהרן [שאגת אריה סי' פט, צ]
ד/יא נשמת חיים (תשסח) חו"מ ענינים סי' א עמ' ב
ד/יא עטרת טוביה
ד/יא עמק שאלה (טברסקי) עמ' שיב
ד/יא ענפי ארז (זי') דף לב ע"ג {או"ש}
ד/יא פני אברהם (פרלמן) דף לג ע"ב {עיסה}
ד/יא פני המלך (שטרן)
ד/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/יא פרחי אהרן עמ' 92, 94
ד/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסב
ד/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף רסח ע"א
ד/יא צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/יא צרור החיים (יעקב)
ד/יא קול דודי (תשף)
ד/יא קרבן אליצור דף קפ ע"ב-ע"ג
ד/יא קרית מלך רב (תשסו) עמ' שפח
ד/יא ראשי בשמים (רבין) עמ' לב
ד/יא ראשית בכורים דף כה
ד/יא שאלת שלום (רבינ') דף כא ע"א
ד/יא שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' לט עמ' קי
ד/יא שדה אלחנן ח"א עמ' קלח
ד/יא שדה יצחק עמ' סג
ד/יא שדה נפתלי עמ' מ
ד/יא שמן הטוב (תשפ) עמ' שכג
ד/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ד אות ח, ח"ח סי' יח
ד/יא שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 287
ד/יא שערי ישר שער ג פכ"ב אות יט
ד/יא שרידי אש ח"ב עמ' תז
ד/יא שרשי הים
ד/יב אבן משה (לונץ) דף ד ע"א-ע"ד
ד/יב אגרות משה קדשים סי' כז ענף ד-ה
ד/יב אהבת אברהם עמ' קג-קד {כשור הנסקל, האם מטמאה כנבילה אם נשחטה}
ד/יב אור צהיר
ד/יב אור שמח
ד/יב אחיעזר ח"ג סי' נא ס"ק ב
ד/יב אידנו עמ' 106 {השמיט האם מועילה שחיטה לטהר}
ד/יב אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קלא-קלה
ד/יב אמת ליעקב נשים עמ' רכ {כשור הנסקל, שיער צדקניות}
ד/יב בזך לבונה עמ' שיט
ד/יב בית המדרש
ד/יב בית זבול ח"א סי' יח אות ו
ד/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יב בית שמש
ד/יב בכורי חיים ח"ה עמ' כ-כא
ד/יב ברור הלכה סנהדרין קיב ע"א ציון כ, מ, קיג ע"א ציון ד
ד/יב ברית הלוי השלם
ד/יב ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רנז
ד/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' יד
ד/יב ברכת שלמה (מדע, תשיז) כאן
ד/יב ברכת שלמה (תשז) עמ' כא
ד/יב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' יא, ח"ב עמ' קכח, קלב
ד/יב דבר אברהם ח"ב סי' יב אות ו
ד/יב דברות משה סנהדרין עמ' תרלט
ד/יב דברי אהרן עמ' קכ {מרכה"מ}
ד/יב דעת כהן עמ' תיח
ד/יב דעת מרדכי ח"א דף כא ע"ג
ד/יב הגהות מוהר"י קרט עמ' עז
ד/יב הלכה רבה ח"א עמ' 292 ,139
ד/יב העמק שאלה ח"ג שאלתא קלג אות ה {שיער}
ד/יב הר המלך ח"ג עמ' מג, קד
ד/יב וזאת ליהודה (זלצר) עמ' ק, קח, קיא
ד/יב ויוסף שאול דף עב ע"א {מרכה"מ}
ד/יב זכר יצחק (תשן) עמ' שלח
ד/יב זכרון סופרים {שער הראש וכו'} [עיין מנחת חינוך מצוה תסד]
ד/יב זרעו של אברהם ח"ב
ד/יב חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק טו, יו"ד סי' רח ס"ק א
ד/יב חזו"א על הרמב"ם
ד/יב חזון יחזקאל ב"ק פ"ד ה"ח
ד/יב חי' הריצ"ד
ד/יב טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' קכז
ד/יב יד דוד (קרלין) ח"ב דף יז
ד/יב יד הלוי (לוין) דף קכב ע"ד
ד/יב ידבר שלום ח"ב עמ' קמז, קמח, קנט, קסא
ד/יב יפאר ענוים
ד/יב יקב זאב דף נז ע"א
ד/יב מחנה יוסף (תשעב) סי' א אות ט
ד/יב מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' טז
ד/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף נח ע"א
ד/יב מנחת חינוך ח"ב עמ' קכט, רפו, ח"ג עמ' ריט
ד/יב מנחת חינוך מצוה תסד (דף נו ע"ג-ע"ד)
ד/יב מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' רובע ונרבע {פרי חדש}
ד/יב מקור ברוך (פייתוס) דף שז ע"ד
ד/יב מקראי קדש (תפט) דף קיב ע"א, ע"ב
ד/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רפז
ד/יב מר קשישא עמ' יט
ד/יב מראה הפנים סנהדרין דף נד
ד/יב מרומי גלים עמ' לט, עה
ד/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יב משא יד ח"א עמ' קצז {כשור הנסקל}
ד/יב משאת המלך (אדרי)
ד/יב משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תעא
ד/יב משכן בצלאל ח"א סי' ד
ד/יב משנה כסף (כולי) עמ' קכד
ד/יב משפט אברהם סנהדרין קיב (דף פט ע"ג)
ד/יב מתת מלך
ד/יב נאות אפרים ח"א עמ' ריב
ד/יב נועם חי"ט עמ' יז
ד/יב נחלת שמואל דף לא ע"ב
ד/יב נטע שעשועים (בוירסקי) דף ט ע"א
ד/יב נרות אהרן
ד/יב נתיבות מרדכי גיטין עמ' רא
ד/יב עדות ביהוסף (אלמושנינו) דף קיב ע"ב
ד/יב עטרת טוביה
ד/יב עלי עשור (זס') עמ' ה
ד/יב ענפי ארז (זי') דף קפב ע"ג
ד/יב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסב
ד/יב צבי תפארת סי' כ ח"א
ד/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ד/יב רנת יצחק פ' חלק עמ' תקט {בהמה שנשחטה}
ד/יב שארית יעקב (רוטבלום) ח"א דף צג ע"ב
ד/יב שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' ח
ד/יב שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' כח {אסורה בהנאה}
ד/יב שהם וישפה ח"א וח"ב
ד/יב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קנא
ד/יב שערי זיו ח"ב דף צג ע"ג
ד/יב תכריך מרדכי סי' ג עמ' לא {כשור הנסקל}
ד/יג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 9-10
ד/יג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/יג אבן מלוכה (רביע)
ד/יג אבני חפץ ח"ב עמ' רכג {כ"מ}
ד/יג אגרות הגרי"ד עמ' יד
ד/יג אדני היד החזקה
ד/יג אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 104 {עבודת המלך}
ד/יג אור צהיר
ד/יג אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק ז
ד/יג אורות הרמב"ם
ד/יג אחיעזר ח"ב סי' מט ס"ק ה
ד/יג אחר האסף עמ' רה
ד/יג אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קלו-קלט
ד/יג אמרי כהן (הולנדר) עמ' רלא-רלג
ד/יג ארצות החיים סי' כז ארץ יהודה אות א
ד/יג באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רצח
ד/יג בדבר מלך חי"ח עמ' שיט {קדשי מזבח ימותו זכח רשעים תועבה קדשי בדק הבית יפדו ואח"כ שורפין אותו ובו' ובהשגות}
ד/יג בזך לבונה עמ' שכ
ד/יג בית זבול ח"ב סי' יג אות א
ד/יג בית יעקב (בירב)
ד/יג בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תכח
ד/יג בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעב {כ"מ}
ד/יג בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' ט, מב
ד/יג בית שמש
ד/יג בית שערים יו"ד סי' תמ
ד/יג בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ד/יג ברור הלכה סנהדרין קיב ע"ב ציון א, ב, קיג ע"א ציון ד
ד/יג בריכת המלך עמ' מה
ד/יג ברית עולם (ולר) סי' לו אות א-ב
ד/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' יד-טו
ד/יג ברכת שלמה (מדע, תשיז) עמ' צא-צד
ד/יג ברכת שלמה (תשז) עמ' כ
ד/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' י, קכו, ח"ב עמ' קלג, קלז
ד/יג בשמן רענן ח"ב עמ' רטז
ד/יג גבורת יצחק (תשמח) דף יט
ד/יג גבורת יצחק (תשסו) עמ' ו
ד/יג גבורת יצחק מ"ש עמ' קסא
ד/יג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קעט-קפ
ד/יג גדולי שמואל נדרים דף כח ע"ב, ב"מ דף נב
ד/יג גור אריה יהודה (זמבא) עמ' א
ד/יג גט מקושר (אלגזי) עמ' סג
ד/יג דבר שאול תמורה סי' יד אות יט
ד/יג דברי שמואל (אידלזק) סי' א
ד/יג דגל ראובן ח"ב סי' יח
ד/יג דעת מרדכי ח"א דף כ ע"ג
ד/יג דרך המלך (רפפורט)
ד/יג הגהות רפ"מ אלטר
ד/יג הדר איתמר עמ' קסא
ד/יג הדרום חי"ח עמ' 115
ד/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קיא-קיג
ד/יג הר המלך ח"א עמ' נח-סא, ח"ג עמ' טו, מג, קד, ח"ח עמ' עח-עט
ד/יג ואם תאמר ח"א קושיה 809
ד/יג וזאת ליהודה (זלצר) עמ' קח
ד/יג ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רסה, ח"ג עמ' רמד
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') תמורה סי' ה ס"ק טו
ד/יג חדושים ובאורים (פינס)
ד/יג חזון יחזקאל סנהדרין פי"ד ה"ב
ד/יג חי' הגר"י סי' א
ד/יג חי' הגר"מ הלוי
ד/יג חי' הגרז"ס קדשים עמ' רעח
ד/יג חי' הריצ"ד
ד/יג חי' ר' אפרים מרדכי
ד/יג חמדת ישראל ח"א דף לד ע"א ע"ד, ח"ב דף לו ע"ב
ד/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תרלה
ד/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יז עמ' נז {קדושת בה"ב}
ד/יג חשבונות של מצוה עמ' שכה
ד/יג יד ושם
ד/יג ידבר שלום ח"ב עמ' קסא, קסה
ד/יג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נד
ד/יג יראה ואהבה עמ' קח
ד/יג כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' קט {כ"מ}
ד/יג כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' נג
ד/יג לב שלם [פרי הארץ דף פו, יד מלאכי דף צא]
ד/יג לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יז אות ב-ו
ד/יג לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' ב אות א {קדשי מזבח}
ד/יג לבושי מרדכי חו"מ עמ' ו
ד/יג לקוטי שעורים (שטיין) חולין (תשסז) סי' ו ס"ק ד
ד/יג מהר"ם שיק על המצוות ח"ב עמ' רצד
ד/יג מועדים וזמנים ח"ד סי' רעח, ח"ז סי' קצז
ד/יג מותיב ומפרק עמ' רד-רה {קדשי בדק הבית ייפדו ויישרפו}
ד/יג מחנה דוד (בונאן) דף ה ע"א
ד/יג מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' יד
ד/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' רכב-רכג
ד/יג מנחת חינוך מצוה תסד (דף נז ע"ג-ע"ד)
ד/יג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף כב ע"ד
ד/יג מקור ברוך (גינ', תשמו) עמ' 126
ד/יג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שפז
ד/יג מראה איש ח"ב עמ' סה
ד/יג מראה הפנים סנהדרין דף נד
ד/יג מרגליות הים סנהדרין ב ע"א אות מג {צ"פ}, קיא ע"ב אות יז {ראב"ד}, יט, קיב ע"ב אות ב {ייפדו ואח"כ יישרפו}
ד/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/יג משאת המלך (אדרי)
ד/יג משכן בצלאל ח"א סי' יב
ד/יג משנת חיים זבחים עמ' קלט
ד/יג משנת ר' אהרן ב"ק עמ' פו, פט
ד/יג משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יד ס"ק ח, יב ואילך
ד/יג משנת שמחה
ד/יג משפט שלום סי' רלא, קונטרס תיקון עולם, אות ז
ד/יג מתת מלך
ד/יג נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יט ע"ג, מנחות דף קיח ע"א {פדיון באיסוה"נ}
ד/יג נחלת ברוך דף כג ע"א
ד/יג נחלת שמואל דף לט ע"א וע"ג, עא ע"ב
ד/יג נר למאור (פרצקי) עמ' פה
ד/יג נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' מא
ד/יג נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' שפ
ד/יג ספיקא דרבנן עמ' קד
ד/יג עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קפו
ד/יג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' שסה
ד/יג עמק הלכה (בוימל) עמ' רצב
ד/יג פותח יד
ד/יג פני המלך (שטרן)
ד/יג פני מבין ח"ב דף נח ע"א וע"ד {פרי חדש}
ד/יג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/יג פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פו ע"ג
ד/יג פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' ב {מזוזה}
ד/יג צפנת פענח (עם העמק עיון) (גם מהדו"ת)
ד/יג צרור החיים (יעקב)
ד/יג קדשי יהושע עמ' פח, צא {כ"מ}, צב, צד {ראב"ד}, קד {כ"מ}, אלף קפג, אלף תקנ
ד/יג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרמב
ד/יג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ד/יג קרבן ציון עמ' רפח
ד/יג קרית מלך
ד/יג רוח יעקב (שלם) דף כז ע"ב
ד/יג רנת יצחק פ' חלק עמ' תצז
ד/יג שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קכח-קכט
ד/יג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צה
ד/יג שולי הגליון עמ' כ
ד/יג שם משמעון (פולק) ח"א דף קמו
ד/יג שמחת החג דף צ ע"א
ד/יג שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' טז
ד/יג שערי זיו ח"ב דף צג ע"ג, צד ע"א
ד/יג שערי חיים (שמולביץ) גיטין עמ' קעז
ד/יג שערי חכמה - שב שמעתתא דף כג ע"ג, נג ע"ד
ד/יג שערי טהר ח"ב שער ד סי' כא אות ב, ח"ג שער א סי' ג אות ו, שער ג סי' יא אות ב-ג, סי' יב אות ב, ח"ה שער א סי' ב אות ג-ד, שער ב סי' ב אות ב, ח"ו סי' יט אות א, סי' סה אות ג, ח"ח סי' יח, סי' צד אות ב, סי' קיז
ד/יג שערי טהר ח"ה שער א סי' ב אות ג דף טז ע"ג {קדשי בדק הבית}
ד/יג תורה אור (שנגהי) עמ' יט-כב
ד/יג תורת הקדש ח"א עמ' קצא, ח"ב עמ' קסג
ד/יג תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף י ע"א וע"ד, יא ע"א
ד/יג תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ז עמ' מ
ד/יג תכריך מרדכי סי' יא עמ' עו {קדשי בדה"ב}
ד/יג תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות יב
ד/יד אוצמפה"ת חלה פ"ד מ"ט הע' 53 {צ"פ}
ד/יד אמרי בינה (אוירבך) - נדרים סי' יז ד"ה וביש בו
ד/יד אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קלט-קמב
ד/יד בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כט
ד/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/יד בית יעקב (בירב)
ד/יד ברור הלכה סנהדרין טז ע"ב ציון ו, דף קיב ע"ב ציון ג, ד
ד/יד ברכת שלמה (מדע, תשיז) כאן
ד/יד ברכת שלמה (תשז) עמ' לח
ד/יד ברקאי ח"א עמ' 124
ד/יד דרכי דוד (קסל) פאה עמ' רפג
ד/יד המדות לחקר ההלכה מדה יג אות נ, מדה כב אות יט
ד/יד הר המלך ח"ו עמ' מז, ח"ח עמ' עט
ד/יד ויטע אשל תמורה ח"א עמ' רסד, רסו
ד/יד זר זהב (פראג) עמ' כג {תרומה}
ד/יד חזון יחזקאל סנהדרין פי"ד ה"א-ה"ב
ד/יד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' מט
ד/יד חי' ר' אפרים מרדכי
ד/יד חי' רעק"א
ד/יד חסדי דוד ח"ה עמ' תרלה
ד/יד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' תלט
ד/יד ידבר שלום ח"ב עמ' קסד, קסה
ד/יד כבוד יו"ט
ד/יד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ד/יד כפתור ופרח (תשו) דף יט ע"א
ד/יד כתר המלך
ד/יד לחם בכורים עמ' 16
ד/יד לקוטי סופר ח"א דף צא ע"ד
ד/יד מבשר טוב קדשים עמ' יא
ד/יד מהר"ם שיק על המצוות ח"א עמ' לח, ח"ב עמ' רצד
ד/יד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 352 {פרח מטה אהרן}
ד/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' רכד
ד/יד מקור ברוך ח"א דף מט ע"ג
ד/יד מרומי גלים עמ' קיט
ד/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יד משאת המלך (אדרי)
ד/יד משאת משה (חברוני) פסחים סי' יד עמ' 38, סי' לח עמ' 122, סי' לט עמ' 124 סי' סא עמ' צב, סי' קט עמ' 346
ד/יד משכן בצלאל ח"א סי' יב
ד/יד משנת חיים במדבר עמ' רפ
ד/יד משנת ר' אהרן ב"ק עמ' פח, צא
ד/יד משנת ר' אהרן קדשים - סוגיות סי' יד ס"ק ח, יב ואילך
ד/יד נועם חי"ח עמ' כח
ד/יד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמב
ד/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רמו
ד/יד עמודי אור סי' פט אות ג
ד/יד פני אברהם (שפירא) עמ' קכב, קלח {תרומה - נכסי שמים}
ד/יד פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/יד צפנת פענח (עם העמק עיון)
ד/יד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרמב
ד/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ד/יד שלל דוד
ד/יד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' טז
ד/יד שערי טהר ח"ג שער ג סי' יב אות ב, ח"ה שער ב סי' ד אות ה
ד/יד תורה אור (שנגהי) עמ' יט, כא-כב
ד/יד תורת הקדש ח"ב עמ' קנז, ח"ג עמ' יד
ד/יד תכריך מרדכי סי' יא עמ' עו
ד/טו אוצמפה"ת חלה פ"א מ"ג הע' 138 {מרכה"מ}
ד/טו אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' לט {כ"מ}
ד/טו אמרי הצבי (בער) סוגיות דף ל ע"ד {לח"מ - מ"ש}
ד/טו אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קמג-קמז
ד/טו אנצי"ת ע' גניזה הע' 37, 123-125
ד/טו אפיקי מגינים חלה פ"ג מ"ג אות ג
ד/טו באר יהודה (גם בהשמטות)
ד/טו בדבר מלך חי"א עמ' רצג
ד/טו בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כט
ד/טו בית ישחק דף ד ע"ב
ד/טו בן ידיד
ד/טו ברור הלכה סנהדרין קיב ע"ב אחרי ציון ד
ד/טו בריכת המלך עמ' מה
ד/טו ברכת מרדכי או"ח ח"ב סי' יב אות יד, סי' טו אות ב
ד/טו ברכת מרדכי פסחים עמ' קנט
ד/טו ברכת שלמה (מדע, תשיז) כאן
ד/טו ברכת שלמה (תשז) עמ' טז
ד/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קב
ד/טו גבורת יצחק (תשסו) עמ' ו {כתבי הקודש}
ד/טו דבר שאול חלה סי' ב ס"ק ו
ד/טו דברי חיים (אוירבך) לולב סי' ב ד"ה והנה {לח"מ}
ד/טו המקדש וקדשיו עמ' מא {מרכבת המשנה}, סה
ד/טו הערות ובאורים לרמב"ם (אדלשטיין) עמ' קנא {מעשר שני}
ד/טו התורה והמדינה ח"ט עמ' תריט
ד/טו זהב התרומה מ"ש עמ' שיד {מ"ש יגנז}
ד/טו זר זהב (פראג) עמ' יט {מעשר שני}
ד/טו חזו"א שביעית סי' ג ס"ק יד, חו"מ ליקוטים סי' כ לדף נג
ד/טו חי' הגר"י סי' א
ד/טו חי' הריצ"ד
ד/טו חי' מחנה אפרים (השמטות) [כ"מ הל' בכורים פ"ו]
ד/טו חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שלט {לח"מ}
ד/טו חלקת לוי עמ' לה
ד/טו חסדי דוד ח"ה עמ' תרלו
ד/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף לד
ד/טו יצחק ירנן
ד/טו לב שלם [חזון נחום קדשים קפה ע"ב]
ד/טו לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' יז אות ב-ה {מ"ש}
ד/טו לחם בכורים עמ' 17
ד/טו למודי ה' (תקמז) דף ה ע"א {מרכה"מ}
ד/טו למודי ה' (תשפא) עמ' כה {מרכבת המשנה}
ד/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' קעד, רכד
ד/טו מרגליות הים סנהדרין קיג ע"א אות ב {לח"מ}
ד/טו מרומי גלים עמ' קיט
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ק
ד/טו מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ד/טו נחלת שמואל דף עא ע"ב
ד/טו נרות אהרן
ד/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקד {לח"מ}
ד/טו ספרי דבי רב ח"ג עמ' רמז
ד/טו עיני דוד
ד/טו עליות משה (תשנב) ח"א עמ' פט
ד/טו עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תיז
ד/טו עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ד עמ' לב {לח"מ}
ד/טו פותח יד
ד/טו פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/טו צפנת פענח מהדו"ת דף פז
ד/טו קדשי יהושע עמ' קיג-קיד
ד/טו שארית יהודה (בלום) דף פט ע"א {כל שהוא לוקה}
ד/טו שמחת החג דף פח ע"ג, צא ע"ב, צב ע"ב
ד/טו תורת הקדש ח"ב עמ' קסב {לח"מ}
ד/טו תורת חיים (ליבוביץ, תרצח) דף י ע"ד, יא ע"א
ד/טו תורת חיים (ליבוביץ, תשסט) סי' ז עמ' מג
ד/טו תורת יצחק ח"א עמ' צו
ד/טז אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 376
ד/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 257
ד/טז חדושים ובאורים (פינס)
ד/טז חיתו ארץ עמ' 80
ד/טז יסודי הצדקה עמ' 273
ד/טז משנת ר' אהרן - מאמרים ח"ב עמ' פד
ד/טז משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' רכג
ד/טז משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רכג {כל העושה דין}
ד/טז צפנת פענח מהדו"ת
ד/טז קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' קנ
ד/טז קובץ שיחות (וכטפויגל, תשעה) עמ' תלה {מסלק חרון אף}
ד/טז קרית מלך
ד/טז קרן הצבי מצוה קכו אות ה
ד/טז תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"ב עמ' מט {מביא ברכה}


ה/29 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ דברי ירמיהו
ה/רה"פ דעת ומחשבה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ חזק יד
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ה/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ה/רה"פ סדר משנה
ה/רה"פ עבודת המלך
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ פרשת הכסף
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/רה"פ שפת מלך
ה/א אב בחכמה דף נח ע"א {לח"מ - שנים הם רבים}, ס ע"ד, סא ע"א {גם אם המסית לא עבד ע"ז בעצמו, מוסת יחיד או רבים}, סא ע"ב {די אם המוסת אמר "הן נלך ונעבוד"}, סא ע"ג-ע"ד {לח"מ - נביא}
ה/א אגרות הגרי"ד עמ' יג
ה/א אור הישר
ה/א אורות הרמב"ם
ה/א איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 641 {עונשין בזה"ז}
ה/א איים בים חלק ז סנהדרין סי' ד
ה/א אמת ליעקב נשים עמ' ריד {לח"מ}
ה/א באר יהודה
ה/א בארות המים (שאנג'י)
ה/א בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כח
ה/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/א בן ידיד
ה/א בני יהודה דף טז ע"ד
ה/א ברור הלכה סנהדרין סז ע"א ציון א
ה/א ברכת שלמה (מדע, תשיז) כאן
ה/א ברכת שלמה (תשז) עמ' פז, צב
ה/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קטו
ה/א גור אריה בראשית פ' ג אות כ
ה/א דברי אור ח"ד עמ' שכא
ה/א דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעח
ה/א דינא דחיי ח"א דף כז ע"א וע"ג
ה/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קיג
ה/א הר המלך ח"ג עמ' קה
ה/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כב
ה/א ויואל משה עמ' תכד {לח"מ}
ה/א ויוסף שאול דף ז ע"ד
ה/א זיו משנה
ה/א ח' פרקים לרמב"ם
ה/א חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' י ס"ק ד, ו
ה/א חוות יאיר (תשנז) עמ' תס
ה/א חוקת עולם עמ' 298 {לח"מ}
ה/א חזו"א על הרמב"ם
ה/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"ז ה"ג
ה/א חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין סא ע"ב, סז ע"א]
ה/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמט-קנ, קפז
ה/א חפץ יהונתן דברים פי"ג פסוק ו {סקילה}
ה/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פא
ה/א כנה"ג (נדפס בתוך פ"ד)
ה/א לב שלם [בני חיי טז ע"ד]
ה/א לקוטי חיים עמ' שלג
ה/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רסז, ח"ב עמ' רפה
ה/א מזכרת עמ' 124-125, 160
ה/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנו ע"ב
ה/א מנחת אהרן (בריסק) דף סו
ה/א מנחת חינוך מצוה תסב (דף נג ע"ב-ע"ג), ח"ג עמ' רו, רט, רצז
ה/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלו {רמב"ם}, ח"ב עמ' רעב {לח"מ}
ה/א מעיני המים
ה/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רפח, שנה, תנד
ה/א מראה הנוגה
ה/א מרגליות הים סנהדרין סז ע"א אות ט, יב {צ"פ}
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ק
ה/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ה/א משאת המלך ח"א סי' סד
ה/א משנה הלכות ח"ט סי' רנט
ה/א משנה כסף (כולי) עמ' קכד
ה/א משנה כסף (שירירו)
ה/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלח
ה/א משפטים לישראל עמ' קסח, רנו
ה/א נר יצחק (ריף) עמ' ב-ג
ה/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף עה ע"א-ע"ב
ה/א נתיב מאיר
ה/א סופר המלך ח"ב עמ' שמא
ה/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' רכח
ה/א עבד המלך (תשא)
ה/א פרשת המלך
ה/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' כז
ה/א צפנת פענח מהדו"ת (עם העמק עיון)
ה/א קרבן משה עמ' קפו
ה/א רלב"ג דברים פי"ג פסוק יב עמ' קד
ה/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנט
ה/א שארית נתן (לוברט)
ה/א שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תיט
ה/א תורת ירוחם ח"ב דף פב ע"ד, ח"ג דף נג ע"א
ה/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכח (רט) {גם ממיתה למיתה אזלינן בתר רובא}
ה/ב אב בחכמה דף נט ע"ד {נלך}, סא ע"ג {המסית את רוב אנשי העיר נקרא מדיח}
ה/ב אגרות הגרי"ד עמ' יג
ה/ב אדני היד החזקה
ה/ב אור הישר
ה/ב אור צהיר
ה/ב אחיעזר ח"ב סי' ה ס"ק ג
ה/ב אמת ליעקב נשים עמ' ריד
ה/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1291 {קריאה בספרים חיצונים - ספר אמרי בינה}
ה/ב באר יהודה
ה/ב בן ידיד
ה/ב בנין שלמה (מז) דף קי ע"ד
ה/ב ברור הלכה סנהדרין סז ע"א ציון א, ב, ה
ה/ב ברכת שלמה (מדע)
ה/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קטו
ה/ב דברות משה סנהדרין עמ' תפא
ה/ב דינא דחיי ח"א דף כו, כז ע"ד, כח ע"ב
ה/ב המאיר לארץ [תוי"ט סנהדרין פ"ז מ"י, ומנחת אהרן שם]
ה/ב העמק דבר דברים פכ"א פסוק כג
ה/ב הר המלך ח"ו עמ' ט, מז, ח"ח עמ' עט
ה/ב ויואל משה מאמר ג סי' כ
ה/ב ויואל משה עמ' תכד
ה/ב ח' פרקים לרמב"ם דפים יב-יג
ה/ב חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' י ס"ק ד, ו
ה/ב חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק ה, ז-ט
ה/ב חזו"א על הרמב"ם
ה/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין סז ע"א]
ה/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנ
ה/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קכב
ה/ב חמדת ישראל ח"א דף כא ע"ג {כ"מ}
ה/ב חסדי דוד ח"ה עמ' תקפ
ה/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ד ס"ק י
ה/ב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נ
ה/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קעו
ה/ב כבוד יו"ט
ה/ב כנה"ג
ה/ב לב שלם
ה/ב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף נח ע"ג
ה/ב מזכרת עמ' 124, 126-128, 130-132, 138, 140, 142-144, 148, 160
ה/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רו ע"ד
ה/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קפה {אלך ואעבוד}
ה/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' רז-רח, רצז
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רפח
ה/ב מראה הפנים סנהדרין דף לז
ה/ב מרגליות הים סנהדרין סא ע"א אות ה {כ"מ - אעבוד ואתה אחרי}
ה/ב מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ה/ב משנה כסף (כולי) עמ' קכה
ה/ב משנה ראשונה עמ' 277
ה/ב משנת יעקב
ה/ב משרת משה (עטייה)
ה/ב נרות אהרן
ה/ב סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף פז ע"ד
ה/ב ספרי דבי רב ח"ג עמ' רכח
ה/ב עבד המלך (תשסט) עמ' סח
ה/ב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ה/ב עונג יו"ט על דרוש דף לד ע"ד {אלך ואעבוד}
ה/ב עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 380
ה/ב עמודי שלמה ח"א עמ' כה
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מו {כ"מ}
ה/ב פני מבין ח"ב דף רכו ע"ב {כ"מ}, רכז ע"ב, רכח ע"ב {פרי חדש}
ה/ב פני משה (שלז')
ה/ב פרשת המלך
ה/ב צמח צדקה - שו"ת עמ' קמא
ה/ב צפנת פענח דברים עמ' ק-קא, קכה
ה/ב צפנת פענח מהדו"ת
ה/ב שאילת יעבץ ח"א סי' ג
ה/ג אור הישר
ה/ג אור צהיר
ה/ג אור שמח
ה/ג אורות הרמב"ם
ה/ג אמרי כהן (וילמן) כריתות סי' ג ס"ק ג
ה/ג אמת ליעקב נשים עמ' רב-רג
ה/ג אשר למלך
ה/ג באר שרים (שולמן) עמ' קד
ה/ג בארות המים (שאנג'י)
ה/ג בית אהרן וישראל גל' כב עמ' סב
ה/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' רסב סעיף י
ה/ג בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' קפט
ה/ג ברור הלכה סנהדרין סז ע"א ציון ב
ה/ג דברי אור ח"א עמ' קצז
ה/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריח
ה/ג האיר ממזרח משלי עמ' פה, שג, תיד {מכמינין למסית}
ה/ג ההגנה על צנעת הפרט עמ' 155-158 {מכמינים}
ה/ג הר המלך ח"ג עמ' קה-קו
ה/ג השוואות בין דיני ישראל עמ' 56 {מכמינים}
ה/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנ
ה/ג יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ב ס"ק ג
ה/ג כבוד יו"ט
ה/ג ללשונות הרמב"ם
ה/ג מאה שערים (קפשאלי) עמ' קצה, תקסט
ה/ג מזכרת עמ' 135, 143, 148, 150
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קל, ח"ג עמ' ריג
ה/ג מרגליות הים סנהדרין סז ע"א אות ד {מכמינים שנים}
ה/ג מרכה"מ אלפ'
ה/ג משאת המלך (אדרי)
ה/ג משאת מרדכי מכות עמ' מד
ה/ג משנה כסף (כולי) עמ' קכו
ה/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף פה ע"ג {מסית לא צריך התראה}
ה/ג נרות אהרן
ה/ג נתן פריו מגילה עמ' לח
ה/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 380
ה/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' ח
ה/ג פאת שדך יו"ד עמ' קכ {הגהמ"י}
ה/ג פד"ר חי"ד עמ' 331
ה/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 312
ה/ג צפנת פענח (עם העמק עיון)
ה/ג קרבן ציון עמ' שסד
ה/ג רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנט
ה/ג שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צה
ה/ג שמחתי באומרים לי עמ' תח
ה/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קנז
ה/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כז
ה/ג שער משפט סי' לה ס"ק ד {פר"ח}
ה/ג תחומין חי"א עמ' 302
ה/ד אב בחכמה דף ס ע"א
ה/ד אגרות הגרי"ד עמ' יב
ה/ד אור צהיר
ה/ד אור שמח
ה/ד אורות הרמב"ם
ה/ד אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קמז-קמט
ה/ד אמת ליעקב נשים עמ' רכ {וייראו - צ"ל וייראון}
ה/ד אנצי"ת ע' אהבת ישראל הע' 36
ה/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 82 {אסור למוסת}
ה/ד ארץ הצבי (שכטר) עמ' רמז-רמח
ה/ד בארות המים (שאנג'י)
ה/ד בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קג {או"ש}, קד {אסור למוסת ללמד זכות}
ה/ד בן ידיד
ה/ד ברור הלכה סנהדרין פה ע"ב ציון ב
ה/ד ברכות שמים מכות פ"א אות קצג {אזהרה למסית}
ה/ד ברכת שלמה (מדע)
ה/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' עג
ה/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' ר-רא {מצוה למוסת להורגו}
ה/ד דברות משה ב"מ ח"א סי' לא הערה עז
ה/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קעח
ה/ד הלכות והליכות עמ' קנז
ה/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 257
ה/ד התורה והמדינה ח"ט עמ' תריח
ה/ד זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שד
ה/ד חוות יאיר (תשנז) עמ' תס
ה/ד חוות יאיר סי' קסו
ה/ד חזון יחזקאל ב"מ פ"ב הי"ג, סנהדרין פ"י ה"ה
ה/ד חמדת ישראל ח"א דף כא ע"ד
ה/ד חפץ חיים רכילות כלל א ס"ק ט
ה/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה הי"ד
ה/ד ידבר שלום ח"ב עמ' קסח-קסט
ה/ד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' נא
ה/ד כבוד יו"ט
ה/ד לא תשנא עמ' 48, 49, 87, 107, 282, 283
ה/ד ללשונות הרמב"ם
ה/ד מגן בעדי עמ' 268
ה/ד מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 76 {כ"מ}
ה/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנו ע"ב
ה/ד מנחת חינוך ח"א עמ' רמג, ח"ג עמ' רד-רה
ה/ד מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' עט
ה/ד מראה הפנים סנהדרין דף לח
ה/ד משאת המלך (אדרי)
ה/ד משנה כסף (כולי) עמ' קכו
ה/ד נועם חכ"ה עמ' פד {פר"ח}, צא {אזהרה}
ה/ד נר דוד ח"ב עמ' רצג {כ"מ}
ה/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף עו ע"ב
ה/ד נרות אהרן
ה/ד סדר הלכה דף יב ע"א
ה/ד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קא
ה/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רלא-רלב, רלד
ה/ד עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ה/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 376-377
ה/ד עמודי שלמה ח"א עמ' כו
ה/ד צפנת פענח (עם העמק עיון)
ה/ד קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' י
ה/ד קרן פני משה ח"א עמ' רח
ה/ד רווחא שמעתתא ח"א עמ' עו {או"ש}
ה/ד רלב"ג דברים פי"ג פסוק ט עמ' קג
ה/ד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רלא
ה/ד שיירי כנה"ג
ה/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כז ס"ק ה
ה/ד תורה שלמה שמות פכ"ג אות פה
ה/ד תחומין חי"ז עמ' 341
ה/ה אב בחכמה דף סא ע"ב
ה/ה אבני קודש מעילה עמ' קה {המשתחוה לבית אסרו}
ה/ה באר יהודה
ה/ה בית האוצר ח"א עמ' 3 {ראב"ד}
ה/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' סו
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ה בני יהודה דף טז ע"ד
ה/ה בנין שלמה (מז) דף עט ע"א
ה/ה ברור הלכה סנהדרין סא ע"א ציון ג
ה/ה גור אריה דברים פ' יג הע' 37
ה/ה גליונות אבני נזר
ה/ה דברות משה סנהדרין עמ' תנג
ה/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קיג
ה/ה הר המלך ח"ג עמ' קו
ה/ה זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שד
ה/ה ח' פרקים לרמב"ם
ה/ה חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף סא ע"א
ה/ה חזו"א סנהדרין סי' כד ס"ק ב, ד-ה
ה/ה חזו"א על הרמב"ם
ה/ה חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין סא ע"א]
ה/ה חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלד
ה/ה חי' ר' חנוך הענאך עמ' קכד
ה/ה חלקת יוסף (ברקוביץ) דף צב ע"ג, צג ע"ב
ה/ה חקרי לב (המאור) חו"מ ח"ג עמ' ר
ה/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נג
ה/ה כנה"ג [מהרי"ק שורש קסז]
ה/ה לא תשנא עמ' 282
ה/ה מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רפו
ה/ה מזכרת עמ' 135
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' רח-רט
ה/ה מעין החכמה עמ' רעה
ה/ה מרכה"מ אלפ'
ה/ה משנה כסף (שירירו)
ה/ה נחל יצחק (תשעב) ח"א עמ' שטו
ה/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף עה ע"ב, עו ע"ב-ע"ג, עח ע"ד {נביא שהדיח בסקילה}
ה/ה עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 376
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' מז
ה/ה צמח צדקה - שו"ת עמ' קמג
ה/ה קרן פני משה ח"א עמ' רז
ה/ה רלב"ג דברים פי"ג פסוק ט עמ' קג
ה/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שנט
ה/ה שלל דוד
ה/ו אב בחכמה דף סא ע"ד {כ"מ}, סב ע"ב {מתנבא בשם ע"ז - בחנק}
ה/ו ברור הלכה מכות יג ע"ב ציון ב
ה/ו ברכת אריאל ח"ב עמ' קנט-קס
ה/ו גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' צט
ה/ו דברי אמת (תשעט) עמ' רמב {נביא המתנבא בשם עבודה זרה הרי זה בחנק}
ה/ו הכתב והקבלה דברים פי"ג פס' טז, פ"כ פס' טז
ה/ו הר המלך ח"ח עמ' עט
ה/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' כא, עה
ה/ו התורה והתלמוד ח"ד עמ' 455
ה/ו זבח יעקב פ' השוחט והמעלה עמ' יב
ה/ו חוקת עולם עמ' 358 {נביא שהורה לעשות עבירה - בחנק}
ה/ו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלח, קפו, שבועות עמ' רלז {מל"מ}
ה/ו חפץ יהונתן דברים פי"ג פסוק ו {חנק}
ה/ו יראה ואהבה עמ' צו
ה/ו כללי המצוות (תאומים) עמ' קעד
ה/ו להורות נתן דברים עמ' עח
ה/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רסו
ה/ו מזכרת עמ' 139, 142, 143
ה/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קל, ח"ג עמ' רצו-רצז
ה/ו מעין החכמה עמ' נד
ה/ו משאת המלך (אדרי)
ה/ו משאת המלך ח"א סי' סב
ה/ו משנה כסף (כולי) עמ' קכו
ה/ו משנה כסף (שירירו)
ה/ו משנת חיים שמות עמ' רי
ה/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף עח ע"ג {המתנבא בשם ע"ז מיתתו בחנק}, צט ע"ג {המתנבא בשם ע"ז}
ה/ו סדר הלכה דף יב ע"ב
ה/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שצא-שצב
ה/ו עמודי שלמה ח"א עמ' כז
ה/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ה/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' לג
ה/ו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' צט-ק {תשובה}
ה/ו רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה ה
ה/ו רנת יצחק מלכים עמ' קצו {התרו בו בפני שנים}
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יח
ה/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' לד
ה/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות קפב
ה/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 351
ה/ז אור שמח
ה/ז אמת ליעקב נשים עמ' רכ {אשר לא צויתי - צ"ל צויתיו}
ה/ז ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ז
ה/ז בינת דניאל ח"א עמ' רלה
ה/ז בית אבא (גוטווירטה) דף לט ע"ד {כ"מ}
ה/ז ברור הלכה מכות יג ע"ב ציון ב
ה/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קיח-קיט
ה/ז המלך חדריו עמ' 158
ה/ז השבת לקדשו דף כו ע"ג
ה/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' ז
ה/ז יד איתן
ה/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קסט
ה/ז יהגה האריה עמ' פה
ה/ז כל בו ח"ה עמ' תתקכו
ה/ז מזכרת עמ' 139, 140, 142, 143, 145, 155, 157, 158
ה/ז מנחת אהרן (בריסק) דף סא {אזהרת נביא שקר}
ה/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' רג, רצו-רצז
ה/ז משנה כסף (שירירו)
ה/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מא אות ו
ה/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קב
ה/ז עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ה/ז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ח הלכה ג
ה/ז תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תה, תתכט
ה/ח אור שמח
ה/ח אורות הרמב"ם
ה/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ח בנין אב (שולמן) סי' ה אות ח
ה/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריח
ה/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' עג
ה/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' ז
ה/ח יראה ואהבה עמ' נו
ה/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' יז, סח
ה/ח לכתך אחרי במדבר עמ' 236
ה/ח לקוטי שיחות ח"ט עמ' 115
ה/ח מזכרת עמ' 145
ה/ח מחזה עליון עמ' ריג-ריד, רטז, רעג-רעה
ה/ח משא בני קהת
ה/ח משאת המלך ח"א סי' נו
ה/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מז אות טז
ה/ח ס' השבי"ט עמ' סה
ה/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' שנה
ה/ח סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף לז ע"א
ה/ח עמודי שלמה ח"א עמ' כט {הגהמ"י}
ה/ח פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קיא
ה/ח שושנת העמקים (גנק) עמ' ל
ה/ח שם שלמה (ארדיט) דף יב ע"ד {שרשי הים}
ה/ח שרשי הים
ה/ח תולדות אדם עמ' צג {הגהמ"י}
ה/ט אדני היד החזקה
ה/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ט גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' רלו
ה/ט דברי הלל (סטארידוב) סי' כד (דף ל ע"ד)
ה/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 164
ה/ט טורי אבן
ה/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' רצו-רצז
ה/ט משנה כסף (כולי) עמ' קכו [עי' הל' סנהדרין פ"ה ה"א]
ה/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קג
ה/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שצב
ה/ט עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 379
ה/ט רנת יצחק מלכים עמ' קמב {המונע מפני מעלתו}
ה/י אבן ציון עמ' תנב, תנז
ה/י אגרות משה יו"ד ח"א סי' עא
ה/י אורות הרמב"ם
ה/י אמונת עתיך גל' 125 עמ' 133
ה/י אמרי דוד (שליסל) דף סב ע"א
ה/י ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ח
ה/י אשר למלך לקמן פ"ט ה"ב
ה/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/י באר יהודה
ה/י באר מרים פ"ט ה"ב אות ב {כ"מ}
ה/י בארות המים (שאנג'י)
ה/י בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קלג-קלד {שם אלהים אחרים לא תזכירו}
ה/י בני בנימין (אדר"ת)
ה/י ברור הלכה סנהדרין סג ע"א ציון כ, סג ע"ב ציון ב, מכות יג ע"ב ציון ב
ה/י ברכת שלמה (מדע)
ה/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קע {הגהמ"י}
ה/י דברות אליהו ח"ב עמ' יח {הגהמ"י אות ב}
ה/י דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תלח {ואסור להשביע העובד כוכבים ביראתו}
ה/י דברי אמת (תרכא) דף עט ע"ב
ה/י דברי אמת (תשעט) עמ' רמב {הנודר בשם ע"ז או נשבע לוקה}
ה/י דינא דחיי ח"א דף ל ע"ג, לא ע"א
ה/י דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריט
ה/י התורה והמדינה ח"ט עמ' תרכ
ה/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פז
ה/י זבחי צדק (דיסקין) עמ' קמא {הנודר}
ה/י חזון יחזקאל מכות פ"ד ה"ה
ה/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלו
ה/י חי' ר' חנוך הענאך עמ' קטז, קלו
ה/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמה
ה/י חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רא ע"ד, יו"ד ח"ב דף ג ע"ד
ה/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ה/י יד איתן
ה/י יין הטוב עמ' לד
ה/י יראה ואהבה עמ' צה
ה/י כוכבי בוקר עמ' תטו {הגהמ"י}
ה/י כל בו ח"ה עמ' תתקכו
ה/י לחם אבירים
ה/י למודי ה' (תקמז) דף פח ע"ד {לוקה}
ה/י לשון למודים יו"ד דף ל ע"א
ה/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רסד, רסה, ח"ב עמ' תקטז
ה/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רד ע"א
ה/י מנחת חינוך ח"א עמ' קלד, שלט-שמ,
ה/י מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכח, ח"ב עמ' רסו
ה/י מקראי קדש (תשנג) עמ' תסב
ה/י מרכה"מ אלפ'
ה/י מרפא לשון (ארדיט)
ה/י משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' יא
ה/י משך חכמה בראשית פל"ה פס' ד
ה/י משנה כסף (כולי) עמ' קכו
ה/י משנה כסף (שירירו)
ה/י משנת חיים שמות עמ' רו
ה/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף ב ע"ג {אסור להשתתף עם גוי}, עג ע"ד, עד ע"ד {מלקות בנשבע בע"ז}
ה/י סדר יעקב ח"א לדף ו ע"א (ד"ה משום)
ה/י סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ק
ה/י עין חיים ח"א עמ' קנא {לוקה}
ה/י צדקה לחיים (תקמז) דף עט ע"ב
ה/י צדקה לחיים (תשסח) עמ' לו
ה/י צפנת פענח ויקרא עמ' קסב
ה/י צרור החיים (יעקב)
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרל
ה/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפח
ה/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קיב
ה/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תצב {הזכרת תאריך לועזי}
ה/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תו
ה/י שיח ערב סנהדרין עמ' צז
ה/י תורה שלמה שמות פכ"ג אות קפד
ה/י תרומת הגורן ח"ב עמ' 213 {הגהמ"י אות ג}
ה/יא אבי עזרי ח"ה
ה/יא אברהם יגל
ה/יא אוצר א"י ח"ו עמ' 152
ה/יא אוצרות הרמב"ם
ה/יא אור הישר
ה/יא אור צהיר
ה/יא אור שמח
ה/יא אורות הרמב"ם
ה/יא ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ח-ט
ה/יא אשר למלך כאן ולקמן פ"ט ה"ב
ה/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ה/יא באר מרים פ"ה ה"ח אות ב, פ"ט ה"ב אות ב {כ"מ}
ה/יא בארות המים (שאנג'י)
ה/יא בית אהרן וישראל גל' סז עמ' פב
ה/יא בית המלך (בוים) דף לד ע"ב
ה/יא ברור הלכה סנהדרין סג ע"א ציון כ, סג ע"ב ציון ב, ד
ה/יא ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' שכה
ה/יא דובר מישרים
ה/יא דלתי עזה עמ' יט
ה/יא המעשה והמדרש עמ' לג-לה {לאו שבכללות}
ה/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' תרטו
ה/יא התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צא
ה/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' ריד
ה/יא ויחי ויתן דף סט ע"ב
ה/יא זה השער שער ג סי' נו
ה/יא זיו משנה
ה/יא חי' הריצ"ד
ה/יא חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלו-קלז
ה/יא חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קטו
ה/יא חי' ר' חנוך הענאך עמ' קטז, קלו
ה/יא חי' רעק"א [כ"מ הל' סנהדרין פי"ח ה"ג]
ה/יא חמדת ישראל ח"א דף כ ע"ג
ה/יא חנן אלקים עמ' עט
ה/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' יד, כג
ה/יא טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רו
ה/יא יין הטוב עמ' לד
ה/יא יצחק ירנן
ה/יא כבוד יו"ט
ה/יא כל בו ח"ה עמ' תתקכז
ה/יא לב שלם [קרית ספר, שו"ת מהרש"ך ח"א לד ע"ג, שו"ת הרדב"ז ח"ב לשונות הרמב"ם סי' רנו, דינא דחיי ח"א דף ל, פרשת דרכים דרך מצותיך ח"ב סג ע"ב, מלך שלם פו ע"ב]
ה/יא למודי ה' (תקמז) דף יז ע"א, לט ע"ד
ה/יא לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ד, יח ע"ד, יט ע"א
ה/יא מלכי בקדש (מלכי) דף קלח ע"א, קצז ע"א {כ"מ}
ה/יא מנחת חינוך מצוה פו (דף צח ע"א), ח"א עמ' קלד {כ"מ}, שלט
ה/יא מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכח {כ"מ}, שלז {כ"מ ונימוקי מהרא"י}, שמד, ח"ב עמ' רסג, רסה {כ"מ}
ה/יא מעין החכמה עמ' נד {הכתובה בכתבי הקודש}
ה/יא מקראי קדש (תפט) דף קיב ע"ב
ה/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קמ, רפד, רפז, רפט, תנח-תנט
ה/יא מראה הנוגה
ה/יא מרגליות הים סנהדרין ס ע"ב אות ה {נודר ומקיים לוקה}
ה/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יא מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ה/יא מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כד אות ז {כ"מ}
ה/יא משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' יא
ה/יא משנה כסף (כולי) עמ' קכז
ה/יא משנת חיים שמות עמ' רו
ה/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף ב ע"ג, עג ע"ד, עד ע"א {שמור לי בצד ע"ז פלונית}
ה/יא סדר יעקב ח"א לדף ו ע"א (ד"ה משום)
ה/יא עין חיים ח"א עמ' קנ-קנא {נשבע בשם ע"ז לוקה}
ה/יא עמודי שלמה ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' רמז, שכא
ה/יא פרדס מרדכי עמ' רצ {או"ש}
ה/יא פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/יא פרשת המלך
ה/יא צדקה לחיים (תקמז) דף עט ע"ב
ה/יא צדקה לחיים (תשסח) עמ' לו
ה/יא צפנת פענח (עם העמק עיון)
ה/יא קרן הצבי מצוה יט אות יא
ה/יא ראשית בכורים דף ד ע"א {לגרום לאחרים}
ה/יא רוח אליהו
ה/יא רלב"ג שמות פכ"ג פסוק יג עמ' שטז
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' תרל
ה/יא רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קפח
ה/יא שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צה ע"א
ה/יא שו"ת מהרי"ק סי' עו
ה/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' צה {כ"מ}
ה/יא שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות ט
ה/יא תורה שלמה חי"ט עמ' 381 {הכתובה בכתבי הקודש}, שמות פכ"ג אות קפ


ו/30 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אור הישר
ו/רה"פ אור שמח
ו/רה"פ באר יהודה
ו/רה"פ דברי ירמיהו
ו/רה"פ דעת ומחשבה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ חזק יד
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ו/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ו/רה"פ עבודת המלך
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ פרשת הכסף
ו/רה"פ צפנת פענח (עם העמק עיון)
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/רה"פ שפת מלך
ו/א אברהם יגל {העושה אוב}
ו/א אגרות הגרי"ד עמ' טו
ו/א אור צהיר
ו/א אורות הרמב"ם
ו/א אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' א ד"ה אולם {לח"מ}
ו/א אנצי"ת ע' אוב הע' 5, 9, 25, 31, 32, 35, 37
ו/א באר חיים מרדכי דף עה
ו/א באר מים חיים (מוצירי) ח"א - גירסא דינקותא דף כה-כט
ו/א באר מרים פ"ה ה"ח אות ב {לח"מ}
ו/א בארות המים (שאנג'י)
ו/א בית אהרן וישראל גל' נח עמ' כט
ו/א בית יעקב (בירב)
ו/א בן ידיד
ו/א ברור הלכה סנהדרין סה ע"א ציון א, ג
ו/א ברכת הריח ח"א עמ' רטו {קטורת}
ו/א ברכת שלמה (מדע)
ו/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' צה
ו/א גליונות אבני נזר [עי' רי"ף ור"ן סנהדרין סה ע"ב]
ו/א דברי אמת (תרכא) דף עב ע"א {כ"מ}
ו/א דברי אמת (תשעט) עמ' ר {כ"מ - הרמב"ם פסק כר' יוחנן לגבי ר"ל}
ו/א דינא דחיי ח"א דף לב ע"ב, לג ע"א
ו/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריט [עי' ציוני פ' קדושים בפסוק והנפש בסופו]
ו/א דרך המלך (רפפורט)
ו/א הכתב והקבלה דברים פי"ח פס' יא
ו/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קיד
ו/א הר המלך ח"ח עמ' צא
ו/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 233
ו/א ויוסף שאול דף ח ע"א
ו/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקפט
ו/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכד
ו/א חדשים גם ישנים עמ' 49
ו/א חזון יחזקאל סנהדרין פ"י ה"ג
ו/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלט
ו/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קיד
ו/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמד
ו/א חי' רעק"א
ו/א חיי אברהם (טייב) דף נו ע"ב
ו/א חיים ומלך
ו/א חמדת ישראל ח"א דף כא ע"ב
ו/א חפץ יהונתן ויקרא פי"ט פסוק לא
ו/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ט
ו/א יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף כו ע"ד, לו ע"ד, לז ע"א
ו/א ידבר שלום ח"ב עמ' קסט
ו/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עט
ו/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רט
ו/א יראה ואהבה עמ' ק
ו/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצא
ו/א לב מבין
ו/א לב שלם [חזון נחום ריז ע"א, שער אפרים סי' פט]
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' כד
ו/א ללשונות הרמב"ם
ו/א למודי ה' (תקמז) דף כה ע"ד
ו/א למודי ה' (תשפא) עמ' קמא
ו/א לקוטי שפת אמת
ו/א לשון למודים יו"ד דף מ ע"ג, מא ע"א
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 43
ו/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקצב
ו/א מוריה גל' קצט עמ' ג {ראב"ד}, ד, י
ו/א מנחם שלמה סי' ה
ו/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רסח-רע
ו/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקסא, תקסו
ו/א מעיני המים
ו/א מקראי קדש (תפט) דף קיג ע"א
ו/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רפד, רפט
ו/א מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות ט {לח"מ}
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א מרכה"מ אלפ'
ו/א משך חכמה ויקרא פ"כ פס' ו
ו/א משנה כסף (כולי) עמ' קכח
ו/א משנה כסף (שירירו)
ו/א נוה שלום (שולאל)
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נו פסוק א
ו/א נתן פריו מכות עמ' קמ
ו/א נתן פריו סוכה עמ' סא
ו/א סדר משנה (תאומים) עמ' נו
ו/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ו/א עיוני פרשה שמות עמ' 42
ו/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' ט
ו/א פני המלך (שטרן)
ו/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/א פרשת המלך
ו/א צרור החיים (יעקב)
ו/א קול דודי (תשף)
ו/א קול דודי כריתות סי' סג, סח
ו/א קרבן מנחה (תשעד) עמ' קנה
ו/א קרן הצבי מצוה קיח אות ו
ו/א קרן פני משה ח"א עמ' רכט
ו/א רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק לא עמ' שח
ו/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
ו/א שלל דוד
ו/א שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות כד, ע
ו/א תחומין ח"ח עמ' 513 {ומקטיר}
ו/ב אורות הרמב"ם
ו/ב בארות המים (שאנג'י)
ו/ב בית אהרן וישראל גל' נח עמ' ל
ו/ב בכורי אברהם דף קד ע"א-ע"ג {אל תפנו}
ו/ב בן ידיד
ו/ב ברור הלכה סנהדרין סה ע"א ציון א, ג
ו/ב ברכת שלמה (מדע)
ו/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' צה
ו/ב דברות אליהו ח"ו עמ' סא
ו/ב דברי אמת (תשעט) עמ' רלו {גבי אוב וידעוני}
ו/ב דינא דחיי ח"א דף לב ע"ב {כ"מ}, לד ע"א
ו/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריט
ו/ב הר המלך ח"ו עמ' מז-מח
ו/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 233
ו/ב הרמב"ם והזוהר
ו/ב ויקח אברהם דף ב ע"ג
ו/ב חדשים גם ישנים עמ' 49
ו/ב חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד סנהדרין סה ע"א]
ו/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלט-קמ
ו/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמד
ו/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ס
ו/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף יח ע"ב
ו/ב ידבר שלום ח"ב עמ' קסט
ו/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רי
ו/ב יצחק ירנן [תועפות ראם דף עט ע"א, קו ע"ד]
ו/ב לשון למודים יו"ד דף מא ע"ג
ו/ב מוריה גל' קז עמ' כב-כג
ו/ב מנחת חינוך ח"ב עמ' רסח-רסט
ו/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקסג, תקסו
ו/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
ו/ב מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות א-ב, ט
ו/ב נר יצחק (ארדיט) עמ' יד
ו/ב סדר משנה (בוסק')
ו/ב סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צח
ו/ב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ו/ב עיוני פרשה שמות עמ' 42
ו/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תפא
ו/ב קול דודי (תשף)
ו/ב קרן הצבי מצוה נט אות ב
ו/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' לד
ו/ב קרן פני משה ח"א עמ' רכט
ו/ב שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף צה ע"ב
ו/ב שיח יוסף ח"ב עמ' רלה
ו/ב תועפת ראם (גטיניו) דף לב ע"ב, עט ע"א
ו/ב תחומין ח"ח עמ' 513 {ומקטיר}
ו/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' לו
ו/ג אברהם יגל
ו/ג אור גדול דף יז ע"ד
ו/ג אור צהיר
ו/ג אמרי נועם (דילישקש) עמ' קטז
ו/ג אמת ליעקב נשים עמ' רא {כ"מ - האם מולך הוא ע"ז, האב מעבירו}
ו/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי (גם קונטרס אחרון)
ו/ג בארות המים (שאנג'י)
ו/ג בית אהרן (צוקרמן) עמ' ה, רנח
ו/ג בית יעקב (בירב)
ו/ג בית נפתלי (תשסו) עמ' שמב
ו/ג בן ידיד
ו/ג בנין הלכה עמ' יב
ו/ג ברור הלכה גיטין ח ע"ב ציון ג, סנהדרין סד ע"א ציון ד, סד ע"ב ציון ה
ו/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' צ
ו/ג בשולי גליוני עמ' תכב {כאביי}
ו/ג גליונות אבני נזר
ו/ג דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלו, שלח
ו/ג דינא דחיי ח"א דף לד ע"א-ע"ג, לה ע"ג, מ
ו/ג דרך המלך (רפפורט)
ו/ג הר המלך ח"ג עמ' קו, ח"ו עמ' קיז-קיח, ח"ח עמ' עט
ו/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 233
ו/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' קיח
ו/ג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצב
ו/ג זיו משנה
ו/ג ח' פרקים לרמב"ם
ו/ג חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף סד ע"ב
ו/ג חזון יחזקאל סנהדרין פ"י ה"ג
ו/ג חי' הריצ"ד
ו/ג חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלט
ו/ג חי' עזיאל עמ' 83
ו/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' קלט
ו/ג חמדת ישראל ח"א דף כא ע"א
ו/ג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פד {כ"מ}
ו/ג ימין משה
ו/ג כתר המלך
ו/ג לב מבין
ו/ג לב שלם [קול הרמ"ז מס' ע"ז]
ו/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקיא
ו/ג מוריה גל' רז עמ' נד {מעביר בו למולך}
ו/ג מכלול גל' כג עמ' 96 {עבודות משונות}
ו/ג מלאכת מחשבת עמ' קב
ו/ג מנחם שלמה סי' יב
ו/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' קצח-קצט, תכה {יהרג ואל יעבור במולך}
ו/ג מנחת חינוך מצוה רח (דף נ ע"ד, נא ע"א), רצו (דף קט ע"ב)
ו/ג מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שפה, שפח
ו/ג מעין החכמה עמ' קכז {כ"מ}
ו/ג מעיני המים
ו/ג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף שצד (כג)]
ו/ג מקראי קדש (תפט) דף קיג ע"א
ו/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רצ
ו/ג מראה הפנים ע"ז דף ז ד"ה פדה
ו/ג מרגליות הים סנהדרין סד ע"ב אות א, יח {מעבירו ברגליו}
ו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ו/ג משנה כסף (שירירו)
ו/ג נועם חכ"ג עמ' יב, מו
ו/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף עב ע"א {העושה עבודת מולך לשאר ע"ז}
ו/ג ס' השבי"ט עמ' ל-לא
ו/ג סדר משנה (בוסק')
ו/ג סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' צח
ו/ג סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ד עמ' קנב
ו/ג סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף קמד ע"ד, קמה ע"א וע"ב
ו/ג ספרי דבי רב ח"ג עמ' שפג
ו/ג עדות בישראל
ו/ג עיוני פרשה שמות עמ' 42
ו/ג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 206
ו/ג עין יצחק תנינא ח"ב עמ' כה
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנח
ו/ג פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' קכח
ו/ג פני מבין ח"א דף יח ע"ב
ו/ג פני משה (שלז')
ו/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/ג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ד {חייב רק אם מוסר מזרעו}
ו/ג צפנת פענח מהדו"ת
ו/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 138
ו/ג קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קפ {האב מוליך את הבן באש}
ו/ג קרן הצבי מצוה מ אות יג
ו/ג רלב"ג ויקרא פי"ח פסוק כא עמ' רפד
ו/ג רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ה הלכה ד
ו/ג שאר יוסף ח"ח עמ' ה
ו/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תלט
ו/ג שו"ת מהרי"ק סי' עו
ו/ג שולי הגליון עמ' כא
ו/ג שם דרך ויקרא עמ' קיח {כ"מ}
ו/ג שערי קדוש ה' עמ' קמה-קמו
ו/ג תורה תמימה ויקרא פ' יח אות סא
ו/ג תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשמא
ו/ג תנובת ציון דף קכה ע"א
ו/ד אבני ציון ח"א סי' סח אות א {קובץ}
ו/ד אוצר התולדות עמ' קלו {הגהמ"י}
ו/ד אור דוד עמ' מח, צה, צז
ו/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפא {מקצתו ולא כולו}
ו/ד באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 425 {רק מקצת}
ו/ד בארות המים (שאנג'י)
ו/ד בית האוצר ח"א עמ' 128 {קובץ}
ו/ד בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצה בסופו
ו/ד בני בנימין (אדר"ת)
ו/ד בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תטז {כ"מ - תלוי ועומד}
ו/ד ברור הלכה סנהדרין יז ע"א ציון ו, דף סד ע"א ציון ג, דף סד ע"ב ציון א, ה
ו/ד גור אריה
ו/ד דובב מישרים (וידנפלד) עמ' ריט
ו/ד די השב דף לב ע"ג
ו/ד דעת משה (פרידמן) סי' סד
ו/ד דרך המלך (רפפורט)
ו/ד הר המלך ח"ג עמ' קו-קז, ח"ו עמ' מח, ח"ח עמ' צא
ו/ד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז
ו/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תו
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') סנהדרין סי' ט לדף סד ע"ב
ו/ד יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' פג {כ"מ}
ו/ד ימצא חיים עמ' קצד {קובץ}
ו/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' מד
ו/ד כתר המלך
ו/ד לב מבין
ו/ד לקח טוב (תשפא) כלל ב אות לט {ס' קובץ ד"ה עיין}, מ {ס' קובץ ד"ה ונראה - עונש ממון מקל וחומר תלוי בטעמים דעונשין מן הדין}, נח {ס' קובץ ד"ה עיין - אין עונשין מן הדין שמא יש פירכא על הקל וחומר}
ו/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קעו ע"ד
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' קצט-ר
ו/ד מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שלה {ספר קובץ}, תקי {רמב"ם}, ח"ג עמ' שפט {כ"מ}
ו/ד מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' א
ו/ד מעיני המים
ו/ד מקראי קדש (תפט) דף קיג ע"א
ו/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רצ
ו/ד מרגליות הים סנהדרין יז ע"א אות לח {קובץ}, סד ע"ב אות ט {מזרעו - ולא כולו}, יא {כ"מ}
ו/ד משא בני קהת
ו/ד משך חכמה ויקרא פ"כ פס' ג
ו/ד משנה כסף (כולי) עמ' קכח
ו/ד משנת חיים ויקרא עמ' שלו-שלז, שלט, שמא
ו/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצה
ו/ד נרות אהרן (גם עמ' קצד)
ו/ד נתן פריו מכות עמ' קנג
ו/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קסא {כ"מ}
ו/ד פחד יצחק (זס') עמ' נ
ו/ד פני המלך (שטרן)
ו/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסג
ו/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' צג
ו/ד קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' ב {קובץ}
ו/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' צז
ו/ד רלב"ג ויקרא פי"ח פסוק כא עמ' רפד
ו/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' רסח {כ"מ - כי עבר קמא}
ו/ד שבילי אשר
ו/ד שער שושן עמ' ל
ו/ד שערי ציון (כהן, תרצח) דף מג ע"ג {קובץ}
ו/ד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשנג {הגהמ"י בשם סמ"ג}
ו/ד תורה תמימה ויקרא פ' יח אות סא
ו/ד תנובת ציון דף קכה ע"ב
ו/ד תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' סג {קובץ}
ו/ד תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' רכג (קצב), רכד (קצב), רכז (רה), רלז (רלא) {ספר הקובץ ד"ה ונראה, בטעם דאין עונשין מן הדין}
ו/ה אבן ישראל (פישר)
ו/ה בית יעקב (בירב)
ו/ה ברור הלכה סנהדרין סד ע"ב ציון ב
ו/ה ברכת שלמה (מדע)
ו/ה דינא דחיי ח"א דף לד ע"ד
ו/ה הר המלך ח"ג עמ' קז
ו/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קצא
ו/ה לב מבין
ו/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קצט
ו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' שפט {ספר קובץ}
ו/ה מר קשישא עמ' נט
ו/ה מראה הפנים שביעית דף יא ד"ה מ"ד
ו/ה מרגליות הים סנהדרין עא ע"א אות ט {שעה"מ}
ו/ה משאת המלך (אדרי)
ו/ה משרת משה (עטייה)
ו/ה קרן הצבי מצוה מ אות טז
ו/ה שער המלך
ו/ה תחומין ח"ג עמ' 214
ו/ו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ו אגרות הגרי"ד עמ' יד
ו/ו אגרות הראיה ח"ד סי' אלף רעז
ו/ו אדני היד החזקה
ו/ו אוצרות הרמב"ם
ו/ו אורות הרמב"ם
ו/ו אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסז
ו/ו אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קמט-קנא
ו/ו אנצי"ת ע' אבן משכית הע' 11, 14, 23, 27, 37
ו/ו אשל אברהם (שפירא) עמ' תנט {אצלה}
ו/ו אשר חנן עמ' קלב
ו/ו באר שרים פרשת ראה דרוש ד אות ב
ו/ו בחסד יבנה עמ' קמה {גדר מצבה - בנין אבן אחת}
ו/ו בית המלך (בוים) דף לב ע"ד
ו/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ו בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' ח
ו/ו בית יעקב (בירב)
ו/ו ברור הלכה מגילה כב ע"ב ציון ג, ו
ו/ו ברית משה ל"ת מג אות א-ד {מפוצלות}
ו/ו ברכת שלמה (מדע)
ו/ו ברקאי ח"א עמ' 179
ו/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלו
ו/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצה
ו/ו דברי חיים ח"ב או"ח סי' יח
ו/ו דגל ראובן ח"ב סי' טו
ו/ו דור רביעי ח"ב עמ' מד
ו/ו דינא דחיי ח"א דף לה ע"ד, לו ע"א
ו/ו הר המלך ח"ו עמ' קעא-קעג, ח"ח עמ' עט
ו/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז
ו/ו הרמב"ם ותורתו ח"א
ו/ו זה השער שער ג סי' צב
ו/ו חדושים ובאורים (פינס)
ו/ו חזו"א אהע"ז סי' קמג ס"ק יד, חו"מ ליקוטים סי' כד לדף יז ע"א-ע"ב
ו/ו חזו"א על הרמב"ם
ו/ו חי' יפה לב עמ' רלז
ו/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שפח {שעה"מ}
ו/ו יד פשוטה אהבה עמ' רמו, שעב
ו/ו ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסז
ו/ו יצחק ירנן
ו/ו יראה ואהבה עמ' פו, פח
ו/ו ישועות עוזו עמ' 359
ו/ו כמו השחר דף ח ע"ד
ו/ו כרע רבץ פי"א אות א
ו/ו מבוא למשנה תורה עמ' 322
ו/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קלא ס"ק ז
ו/ו מדרכי הכרם ח"ב עמ' 351
ו/ו מוריה גל' קצט עמ' י
ו/ו מטה אהרן שבועות עמ' מב-מג
ו/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רעד {כ"מ}
ו/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' תקמו, ח"ג עמ' רסד
ו/ו מנחת חינוך מצוה שמט (דף קמא ע"ד)
ו/ו מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' קטז, קיח
ו/ו מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכא
ו/ו מנפת צוף עמ' 832-835
ו/ו מערכי לב (ציר') עמ' עח
ו/ו מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעה
ו/ו מריש בבירה ח"א עמ' קלב {אבן משכית}
ו/ו משאת המלך (אדרי)
ו/ו משנה כסף (כולי) עמ' קכח
ו/ו משנה כסף (שירירו)
ו/ו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' ע
ו/ו משנת חיים בראשית עמ' שצו
ו/ו משנת חיים דברים עמ' שנד
ו/ו משנת משה מגילה עמ' קעז, קעט
ו/ו משפטי עזיאל ח"ב עמ' פט-צ
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' נה אות א, הוספות אות יח
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות סא
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לה אות יא, יג
ו/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כח אות ד
ו/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף עג ע"ג {אבן משכית}
ו/ו סהמ"צ ח"ב דף טו ע"ב
ו/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' רצ
ו/ו עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' צ {שעה"מ}
ו/ו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 9, 347-346, 351, 354
ו/ו ענפי ארז (זי') דף כא ע"א, רכח ע"ב {צ"פ}, רלט ע"ד {צ"פ}
ו/ו פני משה (שלז')
ו/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרמ
ו/ו פרשת המלך
ו/ו צבי תפארת סי' י {שעה"מ}
ו/ו צפנת פענח מהדו"ת
ו/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תצד
ו/ו קובץ חי' תורה (סול') עמ' קמו
ו/ו קרן פני משה ח"א עמ' רכ, רכג
ו/ו שאר יוסף ח"ח עמ' יא-יב
ו/ו שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 9
ו/ו שו"ע הרב או"ח סי' קלא ס"א
ו/ו שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קכט-קלא
ו/ו שו"ת מהרלב"ח סי' צט (ב)
ו/ו שו"ת רא"מ פינגרהוט עמ' קלא
ו/ו שמש מרפא עמ' נז
ו/ו שער המלך
ו/ו שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות א דף פד ע"ד, אות ו דף פח ע"ד, פט ע"ג, אות ז דף צ ע"א
ו/ו תורת אמך ח"א עמ' 539
ו/ו תורת הבמה עמ' שג
ו/ו תורת המקרא עמ' 67
ו/ו תורת הקדש ח"ב עמ' צג
ו/ז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/ז אדני היד החזקה
ו/ז אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסה {מפוצלות}
ו/ז אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קנ-קנא
ו/ז אנצי"ת ע' אבן משכית הע' 19, 31, 34, 37
ו/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ו/ז בארות המים (שאנג'י)
ו/ז ברור הלכה מגילה כב ע"ב ציון ג
ו/ז דבר אברהם ח"א סי' כה אות ט
ו/ז המנהיג עמ' קג
ו/ז זכרון סופרים {נהגו כל ישראל להציע מחצלאות וכו'} [עיין מג"א סימן קל"א סק"כ וסקכ"ב]
ו/ז חבורי טהרה עמ' רמב {כ"מ}
ו/ז יד פשוטה אהבה עמ' רמו, שעב
ו/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רסז
ו/ז כרע רבץ פ"ה אות יט, פי"א, פי"ב, ועמ' תקכה
ו/ז לב שלם [פרי חדש ח"ב דף ב]
ו/ז לבושי מרדכי או"ח עמ' קנח
ו/ז מטה אהרן שבועות עמ' מב-מג
ו/ז מנפת צוף עמ' 832-835
ו/ז מעיני המים
ו/ז מעלין בקודש גל' ח עמ' 42
ו/ז מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעג
ו/ז מקור חסד עמ' עח
ו/ז מראה הפנים ע"ז דף כה
ו/ז משנה כסף (כולי) עמ' קכח [עי' הל' תפלה פ"ה הי"ד]
ו/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ק
ו/ז עיונים (פאור) עמ' 213
ו/ז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 8, 346, 349, 355, 358
ו/ז פירושי רס"ג לבראשית עמ' 166
ו/ז פרשת המלך
ו/ז קרן הצבי מצוה צט אות ט
ו/ז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' נה
ו/ז קרן פני משה ח"א עמ' רכ, רכג
ו/ז רלב"ג ויקרא פכ"ו פסוק א עמ' שפב
ו/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשיא
ו/ז שו"ת הריב"ש עמ' תרכז
ו/ז שו"ת מהרלב"ח סי' צט (ב)
ו/ז תורת אמך ח"א עמ' 539
ו/ז תורת הקדש ח"ב עמ' ח
ו/ז תניא רבתי ח"ב עמ' פד
ו/ח אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 325 {בלי פישוט ידים ורגלים}
ו/ח אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קסה-קסו
ו/ח אמרי חן (לוונברג) מקואות עמ' קכו
ו/ח אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קנ-קנא
ו/ח אנצי"ת ע' אבן משכית הע' 19, 35, ע' אוב הע' 70 {לח"מ}
ו/ח באר מרים פ"ט ה"ב אות ב
ו/ח בית אלהים שער א עמ' רעג
ו/ח ברור הלכה מגילה כב ע"ב ציון ג
ו/ח ברית משה ל"ת מג אות ג-ד
ו/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלו
ו/ח דברי יציב לקוטים עמ' פא {פשוט ידים ורגלים}
ו/ח דרך המלך (רפפורט)
ו/ח הגהות ר' נחום טרעביטש
ו/ח הר המלך ח"ח עמ' עט-פ
ו/ח הרמב"ם ומכדרשב"י סי' סא, עמ' קלא, קצו
ו/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' מ
ו/ח זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
ו/ח חזו"א סנהדרין סי' כא ס"ק ו
ו/ח חזו"א על הרמב"ם
ו/ח חיים ומלך
ו/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תרז
ו/ח יד ישראל ח"ב
ו/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ו/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכג, תקמו {לע"ז}
ו/ח כרע רבץ פי"א אות א, ועמ' תרב, תרה
ו/ח לקוטי סופר ח"ב דף כג ע"ג
ו/ח לקוטי שפת אמת
ו/ח מגן גבורים (או"ח) סי' קלא ס"ק ז
ו/ח מוריה גל' קז עמ' כג, גל' רלא עמ' פג {בלי פישוט יו"ר}
ו/ח מטה אהרן שבועות עמ' מב-מג
ו/ח מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף נט ע"א
ו/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קלו
ו/ח מנחת חינוך מצוה כח (דף לט ע"ג)
ו/ח מנחת מחבת עמ' רב
ו/ח מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שכא, שמא
ו/ח מעין החכמה עמ' קצב, רעו
ו/ח מקור חסד עמ' עח
ו/ח מרגליות הים סנהדרין מ ע"א אות יא {צ"פ}
ו/ח משאת המלך (אדרי)
ו/ח משנת יעקב עבודה עמ' יא
ו/ח משפטי דרבנן עמ' מח
ו/ח נפש הרב עמ' קלה
ו/ח נפש הרב עמ' קלה
ו/ח סגולת ישראל שמות עמ' קלה {כל המשתחוה לי' על האבנים המפוצלות וכו'}
ו/ח סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ק
ו/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' רנז-רנח
ו/ח סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף ד ע"א, ע"ג
ו/ח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 9, 346, 356 {לע"ז}
ו/ח פני המלך (שטרן)
ו/ח פרשת המלך
ו/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' נט
ו/ח שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקמט
ו/ח שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף מב ע"ד
ו/ח שו"ת מהרלב"ח סי' צט (ב)
ו/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלד ע"א
ו/ח תורת אמך ח"א עמ' 539
ו/ט אגרות הגרי"ד עמ' טו {כ"מ}
ו/ט אגרות משה ח"ח עמ' ש
ו/ט אהל דוד (קהן) ח"א נחמיה פ"ח פס' טז
ו/ט אור המזרח חל"ד עמ' 60 {רד"ע - אסור לנטוע בחצר בהכ"נ}
ו/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' שנז-שנח
ו/ט אור צהיר
ו/ט אורות הרמב"ם
ו/ט אורח משפט עמ' נא ע"א
ו/ט אוריתא יד עמ' פד
ו/ט אחר האסף עמ' קעא, קעג, קעז, קעח
ו/ט איש על העדה (סולובייציק) עמ' 324
ו/ט אם למסורת (ביא') עמ' 50
ו/ט אמרי חן (לוונברג) זבחים עמ' קכח
ו/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' א, כב
ו/ט ביתאל ח"א דף פג ע"א
ו/ט ברכת ראש סי' פב עמ' רפט
ו/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רעב
ו/ט בשמן רענן ח"ב עמ' קפד
ו/ט גבורת יצחק (תשמח) דף כא
ו/ט גבורת יצחק (תשסו) עמ' ז
ו/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צב
ו/ט גבורת יצחק סוכות עמ' ב {או"ש}
ו/ט גור אריה דברים פ' טז אות כז
ו/ט דברות אליהו ח"ד עמ' יח-כ {עזרה או הר הבית}
ו/ט דברות אליהו ח"ו עמ' כב-כג {נטיעה בחצר בית כנסת}
ו/ט דובר מישרים
ו/ט דור רביעי ח"ב עמ' מה
ו/ט דרשות הר"ן (מישור) עמ' רנט
ו/ט הכתב והקבלה דברים פט"ז פס' כא
ו/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' קטו
ו/ט המקדש וקדשיו עמ' מו
ו/ט הר המלך ח"ג עמ' קז, ח"ח עמ' צא-צב
ו/ט התורה והתלמוד ח"ד עמ' 354, 356
ו/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תיח
ו/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' שכד {אילן אצל המזבח}
ו/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כו
ו/ט חי' הגרי"ח עמ' נ
ו/ט חי' רעק"א
ו/ט חכמת גרשון עמ' ריא {עבודת המלך}
ו/ט יד ישראל ח"ב
ו/ט ידי משה (בוצק') הל' ביה"ב סי' ו
ו/ט יין מלכות (שניאורסון) עמ' 74-75
ו/ט יצחק ירנן
ו/ט יראה ואהבה עמ' פז-פח
ו/ט ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' שטז, שיח, שכה
ו/ט לדוד עד עולם עמ' 190 {כ"מ}
ו/ט להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' יב {אילן סרק ומאכל}
ו/ט להורות נתן דברים עמ' צ
ו/ט מאור החיים עמ' ז
ו/ט מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קטו
ו/ט מחנה אהרן (חיון) דף לח ע"ב {נוטע אילן אצל המזבח}
ו/ט מלילות ח"א עמ' 252
ו/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' תקמז, ח"ג עמ' רסג-רסד
ו/ט מעין חיים ח"ב עמ' קלט
ו/ט מערכי לב (ציר') עמ' כה
ו/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעז-רעח, רפ, רצט, ח"ב עמ' שמו
ו/ט מצווה ועושה ח"ב עמ' תשסט
ו/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ו/ט משאת מרדכי מכות עמ' ל
ו/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' צא
ו/ט משכנות יעקב (נעים) דף קצה ע"ד
ו/ט משנה כסף (שירירו)
ו/ט משנת יעקב
ו/ט נועם חכ"ב עמ' רמג
ו/ט נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב הוספות אות יח
ו/ט נשמת חיים (תשסח) יו"ד סי' צט עמ' קפד
ו/ט ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנא
ו/ט סדר יעקב ח"א לדף נב ע"א (ד"ה כל המעמיד)
ו/ט סדר משנה (בוסק')
ו/ט סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ק
ו/ט סוכת דוד סוכה עמ' תט, תקמ
ו/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט, שמא-שמב
ו/ט עיונים ומחקרים ח"א עמ' 234
ו/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' צג, צה-צו
ו/ט עמודי שלמה ח"א עמ' לב
ו/ט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
ו/ט ענפי ארז (זי') דף קנד ע"ב
ו/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קט ע"ג, קיג ע"ב
ו/ט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כז
ו/ט פאר הלבנון ח"ב סי' ד אות יד-טו {ראב"ד - נטיעת עץ בעזרה}
ו/ט פאר יעקב ח"ד עמ' קעא
ו/ט פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קסג {אצל מזבח}
ו/ט פרשת המלך
ו/ט צדקה לחיים (תשסח) עמ' נט
ו/ט צרור החיים (יעקב)
ו/ט קול צופיך עמ' נח
ו/ט קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' קא
ו/ט קרן פני משה ח"א עמ' ריח-ריט
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקנה
ו/ט רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלו-קלז
ו/ט שארית ישראל (מינצברג) אהע"ז סי' טו עמ' רסג {כ"מ}
ו/ט שו"ת המאור וזכרון בספר ח"א עמ' קמו (מקוצר בנועם חי"ז עמ' רטו)
ו/ט שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קמו
ו/ט שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קלא-קלב
ו/ט שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתא
ו/ט שיח ערב קדשים עמ' שמה
ו/ט שלל דוד
ו/ט שלמי יוסף סוכה עמ' שצ
ו/ט שערי המקדש סי' מ אות ו
ו/ט תועפת ראם (גטיניו) דף קו ע"ד
ו/ט תורה שלמה בראשית פי"ב אות נג
ו/ט תורת הקדש ח"ב עמ' סז, צט, קב, קד, רסד
ו/ט תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קט-קי
ו/ט תחומין ח"י עמ' 133, חי"ב עמ' 474
ו/י אבני ציון ח"ג עמ' קצא
ו/י אגרות הגרי"ד עמ' יד
ו/י אגרות משה או"ח ח"א סי' לט {ראב"ד}, ח"ד עמ' נז
ו/י אגרות משה ח"ח עמ' ש, שכב
ו/י אור חדש (בלומ') דף קכז ע"א {ראב"ד - נטיעה בעזרת נשים}
ו/י אור ליהודה (תשנט) עמ' שנז-שנח, תנג
ו/י אוריתא יד עמ' פד
ו/י אחר האסף עמ' קעא {ראב"ד}
ו/י אם למסורת (ביא') עמ' 50
ו/י אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 143, 144, 147, 148, 149, 152, 155, 156
ו/י באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' מסעי סי' א אות ג {ראב"ד}
ו/י ביצחק יקרא (תשמט) קונטרס ביה"ב פ"א ה"ט
ו/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' רנח
ו/י בית אהרן וישראל גל' נח עמ' לא
ו/י בית יעקב (בירב)
ו/י בנין דוד (מייזלש) בראשית - חנוכה אות יא {ראב"ד}
ו/י ברכת אהרן מאמר קצז אות א
ו/י גבורת יצחק (תשסו) עמ' ז
ו/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' צב
ו/י גבורת יצחק סוכות עמ' ב {או"ש}
ו/י גור אריה דברים פ' טז אות כז
ו/י גליונות אבני נזר
ו/י דברות אליהו ח"ד עמ' יח-כ
ו/י דברים אחדים (קלצקין) עמ' לח
ו/י דובב מישרים (וידנפלד) עמ' פב {ראב"ד}, רה
ו/י דרך הקודש (תשסז) עמ' קמ-קמב {לשעתה היתה}
ו/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקיט {ראב"ד}
ו/י הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קנב
ו/י הר המלך ח"ה עמ' כט
ו/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' נ
ו/י ואם תאמר ח"ג קושיה 505 {ראב"ד}
ו/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסו
ו/י זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' שנא-שנג
ו/י חזון יחזקאל סוטה פ"ז ה"ח
ו/י חי' הגר"מ זמבה סי' יז
ו/י חכמת גרשון עמ' רי {כ"מ}, ריא-ריב
ו/י יד ישראל ח"ב
ו/י יהגה האריה עמ' קלב
ו/י כפי אהרן (זס') תנינא (זס') עמ' קו, תליתאה עמ' רסב
ו/י כפי אהרן (עזריאל) ח"א דף כא ע"א
ו/י לב שלם [משכנות יעקב קצה ע"ד, חזון נחום קדשים דף רלט, מגיד מראשית דרך הקדש דף יב]
ו/י לקוטי שיחות ח"ו עמ' 16, חי"ט עמ' 326
ו/י לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 497 {לא תטע}
ו/י מים שאל דף עד ע"ב, עו ע"ג
ו/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לט ע"ג
ו/י מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שי {ראב"ד}
ו/י מסורה ח"ח עמ' מא
ו/י מעין החכמה עמ' נד, רפג {ראב"ד}
ו/י מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף מו ע"ד, מז ע"ב
ו/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רעז, רעט, ח"ב עמ' קח, קי, ש
ו/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/י מקראי קדש (תשנג) עמ' קצט, רפה, רצ
ו/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/י מרכה"מ אלפ'
ו/י משא יד ח"א עמ' ש-שב
ו/י משאת המלך (אדרי)
ו/י משאת המלך ח"ג סי' רפט {ראב"ד}
ו/י משנה הלכות ח"ז סי' יב דף יג ע"ד {ראב"ד - עזרת נשים}
ו/י משנה כסף (כולי) עמ' קכח
ו/י משנת יעקב
ו/י משנת יעקב עבודה עמ' יא
ו/י נועם חי"ב עמ' קכה {רד"ע}, חכ"ב עמ' רמג, רמח
ו/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שנא
ו/י סדר משנה (בוסק')
ו/י סוכת דוד סוכה עמ' תט
ו/י סופר המלך ח"ב עמ' רצו
ו/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' שמב
ו/י עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' סה {ראב"ד}
ו/י עורה שחר דף נא ע"ד {ראב"ד}
ו/י עזרת כהן עמ' תטז
ו/י עמודי שלמה ח"א עמ' לב
ו/י ענפי ארז (זי') דף קנד ע"ב, קצג ע"ג {מרכה"מ}
ו/י עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף קח, קט ע"ב, קיג ע"ב
ו/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' כז, מה
ו/י פרשת המלך
ו/י צדקה לחיים (תשסח) עמ' נט
ו/י צפנת פענח מהדו"ת
ו/י קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' פו {ראב"ד}
ו/י קול צופיך עמ' נח-נט
ו/י קרן פני משה ח"א עמ' ריט, וח"ב
ו/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תמד {ראב"ד}
ו/י שאר יוסף ח"ח עמ' יב
ו/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' ח {ראב"ד}, סח {ראב"ד}, עז-עח
ו/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתא
ו/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' תפד
ו/י שערי יצחק (תשיז) עמ' שג
ו/י תורת הקדש ח"ב עמ' צט-קב, קד, רסד
ו/י תחומין ח"ה עמ' 478
ו/י תשובות ופסקי מהרי"ט החדשים עמ' רעג


ז/31 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ באר יהודה
ז/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ז/רה"פ בית יעקב (בירב)
ז/רה"פ דברי ירמיהו
ז/רה"פ דעת ומחשבה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ זיו משנה
ז/רה"פ חזק יד
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ז/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ז/רה"פ עבודת המלך
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ פרשת הכסף
ז/רה"פ צפנת פענח
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/רה"פ שפת מלך
ז/א אבי עזרי ח"א וח"ד
ז/א אבני נזר יו"ד סי' קכג אות א
ז/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' רסו
ז/א אהל משה (הורוביץ) ח"א ע"ז מה ע"ב, מו ע"א
ז/א אהל משה (וינברג) דף יא ע"ב {מ"ע לאבד}
ז/א אהל שרה לאה עמ' תשפד {הבדל בין א"י לחו"ל}
ז/א אוצר א"י ח"ג עמ' 26, ח"ה עמ' 255, 257, 262
ז/א אור החיים דברים יב פסוק ב
ז/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק לא
ז/א אורות הרמב"ם
ז/א אמונת יהושע עמ' אלף תש
ז/א אמת ליעקב נשים עמ' שה {מצוה לאבד}
ז/א אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 187
ז/א אנצי"ת ע' בעור ע"ז הע' 1, 78-80
ז/א אפיקי מים ח"א סי' א אות מד
ז/א ארץ חמדה (ישראלי) עמ' כח
ז/א ארץ נחלי מים דף יב ע"א {אין איסור גזל גוי בע"ז של גוי}
ז/א אשל אברהם (שפירא) עמ' שיט {רדיפת ע"ז בחו"ל בכיבוש מלך ישראל}
ז/א אשר למלך הל' ע"ז פ"י ה"ד עמ' נד
ז/א בדבר מלך חט"ו עמ' ר {מ"ע היא לאבד עבודת כוכבים ומשמשיה וכל הנעשה בשבילה שנאמר וכו'}
ז/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/א בית שערים יו"ד סי' רכו
ז/א בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קטו
ז/א ברור הלכה ע"ז מה ע"ב ציון ג
ז/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' שכו
ז/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קצג, ר {לח"מ}
ז/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' לג
ז/א גור אריה בראשית פ' לא הע' 40
ז/א דברות משה קדושין סי' נ הערה נד
ז/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תמ {ובארץ ישראל מצוה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו}
ז/א דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' כו
ז/א דברי יואל במדבר ח"ב עמ' ריג
ז/א דברי יואל מועדים ח"ט עמ' תלב
ז/א דובב שפתי ישנים עמ' 126
ז/א דעת מרדכי ח"א דף ע ע"ג
ז/א האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' קנ {מצוה לשרש אחריה}
ז/א הגהות ר' נחום טרעביטש
ז/א הר המלך ח"ה עמ' עו-עז, ח"ח עמ' פ
ז/א הררי קדם (תשס) עמ' רטז
ז/א התורה והתלמוד ח"ד עמ' 476
ז/א התקופה הגדולה עמ' רס-רסב, רסה
ז/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תיח
ז/א ויואל משה מאמר א סי' צ
ז/א ויואל משה עמ' קו
ז/א ויוכח אמש עמ' 7 {אבי עזרי}
ז/א ויוסף שאול דף ח ע"ב
ז/א חוקת עולם עמ' 313-314 {בחו"ל - במקום שנכבוש}
ז/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכו
ז/א חי' ר"י נחמיה סי' קעח אות ה
ז/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רמד
ז/א חכמת גרשון עמ' שמ, שמב
ז/א חנן אלקים עמ' קנ
ז/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תרי, ח"ג עמ' 10
ז/א חשבונות של מצוה עמ' שיב
ז/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קג
ז/א ידבר שלום ח"ב עמ' לז
ז/א ידי משה (בוצק') הל' תמידין סי' ט
ז/א יהל אור דף ג ע"ב
ז/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קלג, ח"ב עמ' לד
ז/א יראה ואהבה עמ' צב
ז/א כוכבי בוקר עמ' קנד, שפג, שצ
ז/א כתר המלך
ז/א לחם חקי עמ' לב
ז/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רא {בא"י מצוה לרדוף}
ז/א מזכרת עמ' 378
ז/א מלאכת מחשבת עמ' מד
ז/א מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' טז
ז/א מנחת חינוך ח"ב עמ' צו, ח"ג עמ' קע
ז/א מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ביעור חמץ
ז/א מפניני הרב עמ' תט
ז/א מפענח צפונות עמ' 60 {כבש מקום בחו"ל צריך לבער ע"ז}
ז/א מקדשי השם ח"א עמ' קעב {בחו"ל אין מצוה לרדוף}
ז/א מקור הברכה (מרגליות) עמ' יז {בני בנימין}
ז/א מראה הפנים שביעית דף טו
ז/א מרכה"מ אלפ'
ז/א משכן שילה עמ' תנו
ז/א משנה כסף (כולי) עמ' קכט [עי' ס' המצוות עשה קפה]
ז/א משנה כסף (שירירו)
ז/א משנה שלמה עמ' רצג
ז/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף יד {מצוה לאבד ע"ז}
ז/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ד עמ' נח {אבל בחוץ לארץ אין אנו מצווין לרדוף אחריה}
ז/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' מו, רטז, רלג, ח"ג עמ' רט
ז/א משנת חיים בראשית עמ' תנח
ז/א משנת חיים דברים עמ' קעח
ז/א משנת חיים ערכין עמ' תקלח, תקמ
ז/א משנת יעקב
ז/א משפטי עזיאל ח"א עמ' פז, ח"ו עמ' נא, רל
ז/א נוה שלום (שולאל)
ז/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רמט
ז/א סדר יעקב ח"א לדף מו ע"א אות ג, וע' תקרובת ע"ז
ז/א ספרי דבי רב ח"ג עמ' קעג
ז/א עבודת מתנה עמ' לח, קז, קלט
ז/א על הגאולה ועל התמורה עמ' צה
ז/א ענבי פתחיה עמ' 40 {בני בנימין}
ז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 222, 220
ז/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 236, 239
ז/א פני משה (שלז')
ז/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/א פרשת המלך
ז/א צפנת פענח דברים עמ' עג
ז/א קהלות יעקב ב"ק סי' ג
ז/א קובץ הערות על אבי עזרי
ז/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לג
ז/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נג
ז/א קונטרס הספקות (מהד' וולפא) עמ' תקסט
ז/א רלב"ג דברים פי"א תועלת ב עמ' צז
ז/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קנד, ח"ב עמ' שי
ז/א רנת יצחק תהלים עמ' שפג, תקיט
ז/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רכח
ז/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קמט
ז/א שארית יהודה (בלום) דף סה ע"ד {מצות עשה}
ז/א שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 104
ז/א שו"ע הרב או"ח סי' תלה קו"א אות ב הגהה ד, סי' תמה קו"א אות ב
ז/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' תתקעז
ז/א שו"ת מהריא"ז ענזיל סי' ג דף ב ע"ד
ז/א שו"ת ר"י מילר עמ' עב
ז/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 578
ז/א שילוח הקן עמ' קפג
ז/א שמרו משפט ח"ב עמ' ק
ז/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטו
ז/א שערי זיו ח"ג דף קכא ע"ב
ז/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות טו דף ק ע"א
ז/א תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' שכא {בא"י ולא בחו"ל}
ז/א תורה שלמה ח"י עמ' 271
ז/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות שלא
ז/א תורת אמך ח"ב עמ' 394
ז/א תורת האוהל (תשנג) עמ' שנב {אבד תאבדון - עשה בנהנה מע"ז}
ז/א תורת הקדש ח"א עמ' שכט
ז/א תחומין ח"י עמ' 38, חי"ג עמ' 215, חי"ד עמ' 19
ז/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' רמז
ז/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצח
ז/א תיבת גומא (תשסז) עמ' קעד
ז/א תנובת ציון דף קט ע"ג
ז/א תפארת ישראל סי' תקעא
ז/ב אבן ישפה עמ' 79 {וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתיים}
ז/ב אבני נזר או"ח סי' שעה אות ב
ז/ב אבני ציון ח"ב סי' ג אות ג, ה, סי' יג אות א
ז/ב אגרות הגרי"ד עמ' יח, כ
ז/ב אגרות משה יו"ד ח"א סי' רכט ענף ג
ז/ב אור הגנוז (אופק) קדושין ח"א עמ' שפב
ז/ב אור יעקב פסחים דף 46
ז/ב אור פני יהושע עמ' פו
ז/ב אורי וישעי דברים עמ' צד
ז/ב איים בים חלק ז ע"ז סי' א אות א
ז/ב אמרי דוד (שליסל) דף עה ע"א
ז/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' קט
ז/ב אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 37, 72
ז/ב אסיפת שמועות תשרי עמ' לא
ז/ב אשר למלך
ז/ב אשר למלך הל' ע"ז פ"י ה"ד עמ' נד {לא תביא תועבה}
ז/ב באר בשדה עמ' תעח {עבודת כוכבים ומשמשיה וכו' אסור בהנאה}
ז/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסא, קסג
ז/ב בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רכא
ז/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עה
ז/ב בדבר מלך חט"ו עמ' רמב, רמד {עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הענשה בשבילה אסור בהנאה וכו' אם עבר ונהנה לוקה}
ז/ב בינת זקנים - שער בינה בהלכה סי' יד
ז/ב בית הלוי ח"א סי' מז עמ' רב
ז/ב בית המדרש
ז/ב בית יעקב (מסקין) סי' ג
ז/ב בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצד דף פג (השני) ע"א, וסי' קצה
ז/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ז/ב בכורי יוסף (הוטנר) דף כז ע"ד
ז/ב בן ידיד
ז/ב ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון י, ציון ל פסקה א
ז/ב ברור הלכה ע"ז נא ע"ב ציון ב פסקה ב
ז/ב ברית הלוי השלם
ז/ב ברכות שמים מכות פ"ג אות תקיט {לוקה שתים}, תקכ {לח"מ}, תקלג
ז/ב ברכת יצחק (פאלער) עמ' כח
ז/ב ברכת מרדכי ענינים עמ' קמו
ז/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קפב, קפח, ר
ז/ב גבורת יהודה פסחים סי' כז ס"ק ז
ז/ב גבורת יצחק (תשמח) דף כג
ז/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' י
ז/ב גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תד
ז/ב דבר אברהם ח"ב סי' יב אות יג, סי' לג אות ה
ז/ב דברי אור ח"ג עמ' קכד
ז/ב דברי אמת (תשעט) עמ' תמו {על תקרובת עבודה זרה לוקה שנים}
ז/ב דברי יעקב (וישקי) ח"א עמ' צב
ז/ב דרך המלך (רפפורט)
ז/ב דרך ישרה ח"ב עמ' קפ
ז/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' עט {טורי אבן}
ז/ב הכתב והקבלה דברים פ"ז פס' כו
ז/ב הליכות אליהו
ז/ב הר המלך ח"ח עמ' פ, שעו-שעז
ז/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' שח {הנאת תקרובת}
ז/ב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שח
ז/ב זכר יצחק (תשח) עמ' כא
ז/ב זכר יצחק (תשן) עמ' יט, כא, קנו, קסב
ז/ב ח' פרקים לרמב"ם
ז/ב חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק א
ז/ב חזו"א על הרמב"ם
ז/ב חי' בן אריה ח"א סי' ט אות י, ח"ב סי' טז ס"ק ד
ז/ב חי' כתב סופר נזיקין עמ' קמו
ז/ב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' צב, שבועות עמ' רט
ז/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכו
ז/ב יד דוד (קרלין) ח"ב דף יז
ז/ב יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יב ע"ד
ז/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתיג
ז/ב ידבר שלום ח"ב עמ' לה, לו, צו, צח
ז/ב יחל ישראל (תשנב) עמ' תטז
ז/ב יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קפח
ז/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קנב
ז/ב ימי שלמה
ז/ב ימין המלך
ז/ב ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף ע ע"א
ז/ב ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' רלח
ז/ב כוכבי בוקר עמ' יג, תנד
ז/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' קכ
ז/ב כתר המלך
ז/ב לב שלם [משאת משה יו"ד סי' י]
ז/ב לבני בנימין דף מא ע"א {לא ידבק}
ז/ב להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' סג
ז/ב לקוטי שפת אמת
ז/ב לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ד ע"ד, ה ע"א {לוקה שתים}
ז/ב מאור למלך פסחים עמ' צג-צד
ז/ב מבי"ט (רובינ') דף קא ע"ב
ז/ב מבשר טוב קדשים עמ' לג
ז/ב מגילת ספר לאוין דף עד ע"ג
ז/ב מוריה גל' קעה עמ' צ {לח"מ - "לא ידבק" - לאו שבכללות}
ז/ב מותיב ומפרק עמ' עה {לא תביא תועבה - בתקרובת}
ז/ב מזבח חדש דף נט ע"ד
ז/ב מי באר (אופנהיימר) דף נו ע"א
ז/ב מכשירי מצוה עמ' מו, סו
ז/ב מלאכת מחשבת עמ' מד
ז/ב מלבושי יו"ט ח"ב יו"ד סי' ב
ז/ב מנוחת משה דף קח ע"ג
ז/ב מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צג ע"א
ז/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שצו, ח"ג עמ' קנט-קס
ז/ב מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שצט {רמב"ם}, תג {פרי חדש}
ז/ב מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ע"ז
ז/ב מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' שלד
ז/ב מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' רעב
ז/ב מסורה ח"ו עמ' מט
ז/ב מפתח הבאורים [חי' הגרי"ז דף ב]
ז/ב מראה הנוגה
ז/ב מרחשת ח"א סי' א אות ב, מנחת חינוך, שמן המנחה אות ט
ז/ב מרכה"מ אלפ'
ז/ב משנה כסף (כולי) עמ' קכט
ז/ב משנה כסף (שירירו)
ז/ב משנת חיים דברים עמ' קסט, קעה
ז/ב משנת חיים ערכין עמ' תקלח, תקמ
ז/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' טז {קרית ספר, מאומה}
ז/ב משרת משה (עטייה) דף קג ע"ד
ז/ב נועם ח"ו עמ' צ, חי"ג עמ' קה, חט"ו עמ' רלה
ז/ב נחל איתן
ז/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יט אות א
ז/ב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נב אות א
ז/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף לב ע"ב-ע"ג, מצוות דף עו ע"ד {וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה}, עז ע"ב {תקרובת}
ז/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שיא
ז/ב נתן פריו מכות עמ' רז, חולין עמ' פא
ז/ב סגולת ישראל שמות עמ' רפה {הנהנה מע"ז וכו' ויין נסך וכו'}
ז/ב סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות כה
ז/ב סופר מהיר ח"ב עמ' מט
ז/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
ז/ב עבודת מתנה עמ' קצה
ז/ב עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף כ ע"ב
ז/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קיא
ז/ב עיונים (פאור) עמ' 225
ז/ב עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 169
ז/ב עין חיים ח"ב עמ' קפג
ז/ב פני המלך (שטרן)
ז/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ב קהלות יעקב ב"ק סי' ג
ז/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' תז
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' קנח
ז/ב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' עט-פ {תקרובת ע"ז אסורה בהנאה מהתורה}
ז/ב קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קד
ז/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' פז
ז/ב רביד הזהב (אברך) דף עה ע"א
ז/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' מו {לוקה על הנאה}
ז/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קסה, שבועות ח"ב עמ' רנז-רנח
ז/ב שארית יהודה (בלום) דף סה ע"ד {הנהנה לוקה שתים}
ז/ב שארית נתן בנימין עמ' לה-לז, לט, מח {לוקים על הנאה}
ז/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיט, קעח
ז/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שמג
ז/ב שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' יב
ז/ב שו"ת ר"י מסלוצק סי' לג עמ' קכ
ז/ב שירת הלויים פסחים סי' מח אות ט
ז/ב שלמי יוסף זבחים ח"ב עמ' תנב
ז/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קא
ז/ב שם דרך דברים עמ' לד, מד
ז/ב שם דרך פסחים עמ' קמ
ז/ב שמחתי באומרים לי עמ' קיא-קיב
ז/ב שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' רמה {לוקה שתים}
ז/ב שמרו משפט ח"ב עמ' ק
ז/ב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפט, שצד-שצה
ז/ב שעורי הגרב"ד פסחים עמ' ריז
ז/ב שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סז אות ג ד"ה ויעוין
ז/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' פב, פו
ז/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנה
ז/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תד, תטו
ז/ב שער המלך ח"א עמ' יד, כה, שס, טעם המלך ח"א עמ' שסג
ז/ב שערי מאיר עמ' ק
ז/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף לה ע"ד
ז/ב שערי תורה (לעוו, תשסח) ח"א כרך א עמ' קנב
ז/ב שפת אמת על התלמוד ח"ב דף צג ע"ב
ז/ב שרשים במועדות עמ' עח
ז/ב תולדות יעקב (מאהלר) עמ' עה
ז/ב תורה שלמה שמות פכ"ב אות שנו
ז/ב תורת האוהל (תשנג) עמ' שנב {לוקה שנים}
ז/ב תפארת ציון (קואינקה) עמ' קיח
ז/ג אדני היד החזקה
ז/ג אור יעקב נדרים עמ' ס
ז/ג אור צהיר
ז/ג אור שמח
ז/ג אמרי כהן (הולנדר) עמ' קיא
ז/ג אמת ליעקב נשים עמ' שג
ז/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' קסג
ז/ג בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' רכג
ז/ג בית אהרן וישראל גל' נ עמ' כט, לב
ז/ג בית הלל (כגן) ע"ז עמ' פא, ק {כ"מ}
ז/ג בן ידיד
ז/ג ברור הלכה ע"ז מה ע"ב ציון ג פסקה ג
ז/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רו
ז/ג הר המלך ח"ג עמ' מג, קז-קח
ז/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח
ז/ג זיו משנה
ז/ג זכר יצחק (תשח) עמ' קמ
ז/ג זכר יצחק (תשן) עמ' קסב
ז/ג חוות בנימין ח"א עמ' קמז
ז/ג חוף ימים ח"ג סי' י אות ב
ז/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' קמו {כ"מ - הקריבוה כולה}
ז/ג יד המלך (לנדא)
ז/ג ידבר שלום ח"ב עמ' צב
ז/ג כתר המלך
ז/ג לקוטי שיחות חי"א עמ' 147
ז/ג מנחת בצלאל (תשלז) עמ' קז
ז/ג מעיני המים
ז/ג מצא חן דף ח ע"ב
ז/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא, רצז
ז/ג מראה אש ח"ב עמ' כה
ז/ג משאת המלך ח"א סי' סו
ז/ג משנה כסף (כולי) עמ' קל
ז/ג משנה כסף (שירירו)
ז/ג משנת חיים ערכין עמ' תקיח-תקכו
ז/ג נרות אהרן
ז/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רסז {הקריבוה כולה}
ז/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 241
ז/ג פני אברהם (פרלמן) דף נ ע"ג
ז/ג צבי תפארת - בית שלמה (תבנית הבית)
ז/ג קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף לט ע"א
ז/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שכד
ז/ג רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסג {אבר מושלך}
ז/ג רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' כג
ז/ג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפט, שצד-שצה
ז/ג תורת ירוחם ח"ב דף לה ע"ד
ז/ג תחומין ח"א עמ' 238 {עור}
ז/ד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ה
ז/ד אגרות הגרי"ד עמ' ט
ז/ד אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק ה-ו
ז/ד אשר למלך
ז/ד באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק ז פסוק כה {עבודה זרה של עכו"ם נאסר מיד}
ז/ד בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצד דף פג (השני) ע"ב {לח"מ}
ז/ד בן יהודה סי' ל
ז/ד ברכת ראש סי' פג עמ' רצו
ז/ד הר המלך ח"ג עמ' קח
ז/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 212
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תיח
ז/ד זיו משנה
ז/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנו
ז/ד חוף ימים ח"א סי' י אות ב
ז/ד חוקת עולם עמ' 313
ז/ד חמדת יעקב עמ' 34
ז/ד חקרי לב או"ח סי' פב דף קנט ע"ד, קסד ע"ג
ז/ד יד בנימין ר"ה עמ' שמג {איסור הנאה}
ז/ד יהל אור דף כד ע"ב
ז/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קנ {כר"ע}
ז/ד ירחי כלה סוכה ח"ב עמ' קמ {לח"מ}
ז/ד כתבי העלוי מראקוב עמ' קכ
ז/ד כתר המלך
ז/ד להורות נתן דברים עמ' עו
ז/ד ללשונות הרמב"ם
ז/ד לקוטי שיחות חי"א עמ' 146
ז/ד מנחת חינוך ח"ג עמ' קס
ז/ד מקראי קדש (תפט) דף קיג ע"ב
ז/ד משנה כסף (כולי) עמ' קלא
ז/ד משנה כסף (שירירו)
ז/ד נוה שלום (שולאל)
ז/ד נחל איתן
ז/ד נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף נב {לח"מ}
ז/ד ניצוצי אש עמ' תפז
ז/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף קכה ע"א {ע"ז של ישראל אסורה רק כשייעבד}
ז/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקו
ז/ד סדר משנה (בוסק')
ז/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 241
ז/ד פרי האדמה ח"א
ז/ד צבי תפארת סי' כ ח"ג
ז/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' תה {שישתמשו}
ז/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קלד
ז/ד שעורי הגרב"ד פסחים עמ' ריז
ז/ד שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קכט
ז/ד שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות יד
ז/ד תורה תמימה דברים פ' ז אות לד
ז/ד תורת האוהל (תשנג) עמ' רצא {נאסרת מיד}
ז/ד תורת הקדש ח"א עמ' צה
ז/ד תחומין חי"ב עמ' 232
ז/ה אבי עזרי ח"א {גוי וגר שירשו}
ז/ה אבן ישראל {שכרו מותר}
ז/ה אגודת אזוב ח"א דף קיא ע"א {כמקח טעות}
ז/ה אגרות משה יו"ד ח"ג סי' לד {שכרו מותר}
ז/ה אדני היד החזקה
ז/ה אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' שפד
ז/ה אוסף חידו"ת (קוטלר) עמ' קפג-קפד {נתן מעות ולא משך}
ז/ה אור צהיר {נתן מעות ולא משך, גוי וגר שירשו}
ז/ה אור שמח להלן פ"ט הי"א {שכרו מותר}
ז/ה אורות הרמב"ם {שכרו מותר}
ז/ה אמרי הצבי (בער) סוגיות דף יא ע"א-ע"ב {גרוטאות}
ז/ה ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ט
ז/ה באר יהודה {לח"מ - נתן מעות, גר ועו"כ}
ז/ה בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כה ע"ב
ז/ה בינת נבונים דף כא ע"א
ז/ה בית אהרן וישראל גל' נח עמ' לא [גרוטאות - שברי כספים]
ז/ה בית המדרש {גוי וגר שהשתתפו}
ז/ה ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ד
ז/ה ברור הלכה ע"ז סד ע"א ציון ו
ז/ה ברכת שלמה (מדע) עמ' קי
ז/ה ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שלא
ז/ה דברות משה ב"ב ח"ב סי' נ ענף ג עמ' רח {נתן מעות ולא משך}
ז/ה דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תמא {העושה עבודת כוכבים לאחרים אף על פי שהוא לוקה שכרו מותר}
ז/ה דברי חיים ב"מ מח בתוס'
ז/ה דברי ירמיהו {עשאו ולא גמרו - האם לוקה, שכרו מותר, נתן מעות ולא משך, גוי וגר שירשו}
ז/ה דעת ומחשבה {שכרו מותר, נתן מעות ולא משך, משבאו לרשות הגוי}
ז/ה דרך המלך (רפפורט)
ז/ה הר המלך ח"ג עמ' קח
ז/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח [י"ג משך ונתן מעות]
ז/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 16
ז/ה זבחי שלמה עמ' מא {משיכה קונה בגוי}
ז/ה זכרון שלמה (ורנר) עמ' שכט-של
ז/ה ח' פרקים לרמב"ם
ז/ה חדושים ובאורים (פינס) {נתן מעות ולא משך}
ז/ה חי' חתם סופר [חי' חתם סופר ע"ז עא ע"א וב"מ מח ע"א {הלוקח גרוטאות}, שו"ת חתם סופר יו"ד סי' קכז ד"ה ואמנם {גר וגוי שירשו}]
ז/ה חי' כתב סופר נזיקין עמ' פז, פח
ז/ה חי' מחנה אפרים (השמטות, נדפס בס' מחנה אפרים בסוף הגהותיו על הרמב"ם) {נתן מעות ולא משך}
ז/ה חסדי דוד ח"ה עמ' תתמג {נתן מעות ולא משך}
ז/ה יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' קצ {לח"מ}
ז/ה כבוד יו"ט [עי' מהרש"ך סי' קיז דף פב ע"ב] {לוקח גרוטאות}
ז/ה כל בו ח"ה עמ' תתקכט
ז/ה לבוש מרדכי ב"ק (תשעג) סי' לט אות ג-ו {משיכה בגוי}
ז/ה לחם אבירים {נתן מעות ולא משך}
ז/ה לחם רב (בוטון) סי' קנא {נתן מעות ולא משך}
ז/ה ללשונות הרמב"ם {משבאו לרשות הגר}
ז/ה מטה אפרים ח"ב {על תוס' קדושין יז ע"ב}
ז/ה מנוחת אשר ח"ב דף יג ע"ד, טו ע"א
ז/ה מנוחת משה דף צו ע"א
ז/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רז {שכרו מותר}, ח"ג עמ' קס {נאסרת משנגמרה}
ז/ה מנחת מאיר דף טו ע"ד {נתן מעות ולא משך}
ז/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' מג
ז/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תט
ז/ה מעיני המים
ז/ה מעשה רקח {לוקח גרוטאות, גר ועו"כ}
ז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף קצה ע"ב
ז/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קיז ע"א
ז/ה מקראי קדש (תפט) דף קיד ע"א {נתן מעות ולא משך}
ז/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
ז/ה מראה הפנים דמאי דף כח ע"ב ד"ה ישראל {השמיט את דין התוספתא}, ע"ז דף ז ע"א ד"ה עבר {שכרו מותר}, כו
ז/ה מרכבת המשנה מהדו"ב [עמש"כ בהל' זכיה פ"א הי"ד] {לוקח גרוטאות}
ז/ה משאת המלך (אדרי)
ז/ה משנה כסף (כולי) עמ' קלב-קלג
ז/ה משנת יעקב עבודה עמ' רפד
ז/ה משנת יעקב קנין עמ' קעה {לח"מ}, קעו
ז/ה נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' כג {נתן מעות ולא משך}
ז/ה עבד המלך (תשא) {נתן מעות ולא משך}
ז/ה עבודת המלך {שכרו מותר, לח"מ - נתן מעות}
ז/ה עטרת תפארת דף לג ע"ג, לד ע"ד
ז/ה עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
ז/ה עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קכז-קכח {נתן מעות ולא משך}
ז/ה ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' קפד {הלוקח גרוטאות מן העכו"ם וכו' אם נתן מעות ולא משך וכו'}
ז/ה פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תקכא, ח"ב עמ' תכב, תכד
ז/ה צפנת פענח שמות עמ' פו {לוקה}
ז/ה קובץ הערות על אבי עזרי
ז/ה קונטרסי שעורים קדושין שעור טז אות ב {וכן גוי וגר}
ז/ה קרית מלך רב (תשסו) עמ' תשעז
ז/ה קרן הצבי מצוה עה אות ד
ז/ה שאלת שלום (רבינ') דף סח ע"א-ע"ג {גר וגוי שירשו}
ז/ה שארית נתן בנימין עמ' קא-קב
ז/ה שו"ת הריב"ש סי' קעא עמ' קצא {שכרו מותר}
ז/ה שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קפט, קצח
ז/ה שו"ת ר"י אבן עזרא עמ' רב
ז/ה שושנת יעקב (הורוויץ) סי' רלב סעיף ג
ז/ה שלום ירושלים עמ' צד {השמיט שגר וגוי שהשתתפו - אסור}
ז/ה שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות יג-יד
ז/ה שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קמג
ז/ה שרשי הים
ז/ה תורה שלמה ח"ט עמ' 140 {הגהמ"י - גוי מפסיק בתפלה}
ז/ה תורת האוהל (תשנג) עמ' רצא {גר וגוי}
ז/ה תורת הקנינים ח"א עמ' רעז
ז/ה תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' רצט
ז/ה תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רמז, רנ-רנב {נתן מעות ולא משך}
ז/ו אוצמפה"ת ב"מ כב ע"ב הע' 28, 30 {או"ש}
ז/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ו בגדי ישע
ז/ו בית אהרן (קריספין) דף לט ע"ד
ז/ו בן אברהם (אישטרושא)
ז/ו בן ידיד
ז/ו ברור הלכה ע"ז מ ע"ב ציון ד
ז/ו בתי כנסיות - בית האסופים דף ה ע"ג
ז/ו דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רפה {ואם לאו הרי הוא בחזקת לנוי ומותר}
ז/ו הגהות מוהר"י קרט עמ' עד {קובץ}
ז/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קטז
ז/ו הר המלך ח"ח עמ' פ
ז/ו ויוסף שאול דף ה ע"ב
ז/ו זיו משנה
ז/ו ח' פרקים לרמב"ם
ז/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכו {מל"מ}, רכז
ז/ו חי' עזיאל עמ' 84
ז/ו כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ז/ו כתר המלך
ז/ו להורות נתן דברים עמ' עז
ז/ו לחם אבירים
ז/ו מגיא ההריגה עמ' עד
ז/ו מעיני המים
ז/ו מעשה אברהם דף כג ע"ד
ז/ו מקראי קדש (תפט) דף קיד ע"א
ז/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
ז/ו מראה הפנים ע"ז יח ע"א
ז/ו משנה כסף (כולי) עמ' קלד
ז/ו משנה כסף (שירירו)
ז/ו משפטי עזיאל ח"ב עמ' ס, סב
ז/ו משרת משה (עטייה)
ז/ו נחלת עזרא ח"ב סי' א
ז/ו עדות בישראל
ז/ו קהל יהודה - חי' השו"ע דף עה ע"ג
ז/ו קול דודי כריתות סי' נג
ז/ו קרבן אליצור דף ו ע"ד {לח"מ}, י ע"א
ז/ו שו"ת רשב"ש עמ' קנד
ז/ו שלל דוד
ז/ו שערי תורה (לעוו) ח"ג דף לז ע"א
ז/ו שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קנג
ז/ו תחומין חי"ב עמ' 232, חט"ו עמ' 428
ז/ז אבן האזל
ז/ז אבני נזר יו"ד סי' קכב אות יח {מל"מ}
ז/ז אדני היד החזקה
ז/ז אור צהיר
ז/ז אור שמח
ז/ז אורות הרמב"ם
ז/ז אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קפח
ז/ז אנצי"ת ע' אין קטיגור הע' 19 {הגהמ"י}, ע' בטול ע"ז הע' 60
ז/ז ארחות חיים ח"ב סי' כא אות י
ז/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/ז באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף מא
ז/ז בדבר מלך ח"ט עמ' רלב
ז/ז בית אהרן וישראל גל' נח עמ' לא [גזוזטראות - שברי נחושת]
ז/ז בן אברהם (אישטרושא)
ז/ז בן ידיד
ז/ז ברור הלכה ע"ז מא ע"א ציון ג
ז/ז ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ד
ז/ז גליונות אבני נזר
ז/ז הגהות חבר בן חיים
ז/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קיז
ז/ז הר המלך ח"ג עמ' טז
ז/ז השגות הרמ"ך
ז/ז זיו משנה
ז/ז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכז
ז/ז ימי שלמה
ז/ז יעיר אזן דף יג ע"א {הגהמ"י בשם ר"י}
ז/ז ישועות יעקב נזיקין עמ' תה {מל"מ}
ז/ז כל בו ח"ה עמ' תתקכט
ז/ז כסא דוד (תקנד) דף עד ע"ד, עה ע"א {הגהמ"י - כתיבה על ספר של ע"ז}
ז/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקלא עמ' תעו {נשתברה אסורה}
ז/ז לב שלם
ז/ז ללשונות הרמב"ם
ז/ז מגילת ספר לאוין דף ו ע"א וע"ג-ע"ד
ז/ז מעיני המים
ז/ז מקור חסד עמ' רטז, שב
ז/ז מקראי קדש (תפט) דף קיד ע"א
ז/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רצב
ז/ז מראה אש ח"ב עמ' כו
ז/ז מראה הפנים ע"ז יט ע"א
ז/ז מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ז/ז משאת המלך (אדרי)
ז/ז משב יעקב ח"א
ז/ז משנה כסף (כולי) עמ' קלד-קלה
ז/ז משנת ר' אהרן קדושין עמ' סז
ז/ז עבודת מתנה עמ' ח, פג, פה, קא-קב
ז/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רג {מל"מ}
ז/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' שלב
ז/ז עמודי שלמה ח"א עמ' לו {הגהמ"י}
ז/ז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 572
ז/ז פרי העץ דף צח ע"ד {מל"מ}
ז/ז קהל יהודה - חי' השו"ע דף עה ע"ד, עו ע"א {כ"מ}
ז/ז קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קעד
ז/ז קרבן אליצור דף ו ע"ד, ז ע"א-ע"ב {כ"מ}, ט ע"א {כ"מ}, י ע"ב-ע"ג, יא ע"א
ז/ז קרבן אליצור דף ו ע"ד, ז, י ע"ד, יא ע"א
ז/ז ריח שדה, חי' ע"ז דף טו ע"ג {יד או רגל}
ז/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קלו
ז/ז שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קטו
ז/ז שו"ת מהרשי"ק עמ' כה {הגהמ"י}
ז/ז שער יהודה
ז/ז תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תעח {מל"מ}
ז/ז תחומין יג עמ' 209
ז/ז תרומת הדשן תשובות חדשות הערה 138 {הגהמ"י}
ז/ח אהל שרה לאה עמ' רמ {כ"מ - בגדי שני}, רמא {שני}
ז/ח בית אהרן וישראל גל' נח עמ' לא [דרקון - דומה לנחש]
ז/ח בן אברהם (אישטרושא)
ז/ח בן ידיד
ז/ח ברור הלכה ע"ז מב ע"ב ציון ו
ז/ח בתי כהונה (תצו) בית דין דף נח ע"ג
ז/ח דינא דחיי ח"א דף כו ע"א
ז/ח הגהות חבר בן חיים [צורת חמה - עי' פיה"מ לרמב"ם]
ז/ח הון יוסף דף יח {מל"מ}
ז/ח המאיר לארץ {השמיט מה שביאר בפיה"מ}
ז/ח הר המלך ח"ג עמ' מד, קח
ז/ח חיי נפש בראשית ח"ב עמ' רמד {הגביע של יוסף - חשדו בו כע"ז}
ז/ח חסדי דוד ח"ה עמ' תתלט {בגדי שני}
ז/ח טורי אבן לעיל פ"ז ה"ו {מדוע פסק כרשב"ג}
ז/ח יד בנימין ר"ה עמ' שמג {איסור הנאה}
ז/ח יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכז
ז/ח יחי ראובן (נאוי) עמ' יב {מל"מ}
ז/ח ישועות יעקב נזיקין עמ' תיא
ז/ח ללשונות הרמב"ם
ז/ח מכתב לחזקיהו דף נא ע"ג {מל"מ}
ז/ח מעיני המים
ז/ח מעשה רקח {לח"מ}
ז/ח מראה הפנים ע"ז דף יט ד"ה רשב"ג {פסק כרשב"ג, השמיט כשידוע שעובדים} ד"ה איזהו {השמיט פרטי דרקון}, ד"ה מה {השמיט כשידוע שעובדים}, וד"ה והבא {שכאן}
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב {חזקתן לנוי, לח"מ, דברי הרמב"ם בפיה"מ}
ז/ח משנה כסף (כולי) עמ' קלו
ז/ח משנה כסף (שירירו)
ז/ח משנה למלך אחרון דף ב ע"א {מל"מ}
ז/ח משרת משה (עטייה)
ז/ח נר יצחק (ארדיט) עמ' כז {מל"מ}
ז/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' רנד
ז/ח סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קטו ע"ב-ע"ג {השמיט פרטי דרקון, מל"מ}
ז/ח עבודת המלך {חזקתן לנוי, לח"מ, דברי הרמב"ם בפיה"מ, בגדי שני, כוסות}
ז/ח קרבן אליצור דף ב ע"ג, כח ע"ב {מעשה רקח}, לא ע"ד {מל"מ}
ז/ח קרבן אליצור דף כח ע"ב
ז/ח שם ישראל - שו"ת עמ' פו
ז/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קנח
ז/ח תשורת שי מהדו"ת סי' קכ
ז/ט אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' ס אות ה
ז/ט אדני היד החזקה
ז/ט אור צהיר
ז/ט אמרי בינה (אוירבך) אמרי שלמה סי' ח ד"ה בזבחים, אבן העזר סי' לה [א] ד"ה על
ז/ט אמת ליעקב נשים עמ' שו {השמיט חליפין}
ז/ט אנצי"ת ע' בטול אסורים הע' 158, 159
ז/ט ארחות חיים ח"ב סי' כא אות י
ז/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תרס
ז/ט באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' קעד
ז/ט בדבר מלך חי"ח עמ' רעט {עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת שלה וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה שנאמר וכו' וכל הנהנה באחד מכל אלו לוקה שתים וכו'}
ז/ט בית הלל (כגן) ע"ז עמ' ס, צז-צט, קיד
ז/ט בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצד דף פג ע"ג {מל"מ}
ז/ט בנין יחזקאל סי' י (כ ע"ב) {מל"מ}
ז/ט בנין יחזקאל סי' י {מל"מ}
ז/ט ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א פסקה ה {מרכה"מ}
ז/ט ברור הלכה ע"ז עד ע"א ציון א
ז/ט ברכת שלמה (מדע)
ז/ט גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קסט
ז/ט גליונות אבני נזר
ז/ט דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ה
ז/ט דברי אמת (תשעט) עמ' תמח {תקרובת עבודה זרה ומשמשיה תופסין דמיהן}, תנו {יוליך הכל לים המלח, ולח"מ}
ז/ט דינא דחיי ח"א דף לז ע"א
ז/ט דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריט
ז/ט דרך המלך (רפפורט)
ז/ט דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' יד
ז/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' עט {דברי ירמיהו}
ז/ט הכתב והקבלה דברים פ"ז פס' כו
ז/ט הר המלך ח"ג עמ' קח, ח"ח עמ' פ
ז/ט התעוררות תשובה
ז/ט ויוסף שאול דף ח ע"ב
ז/ט וישב אברהם דף יג ע"א {מל"מ}
ז/ט ח' פרקים לרמב"ם
ז/ט חוף ימים ח"ג סי' ג אות א
ז/ט חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק יד, סי' נט ס"ק טז, קדשים זבחים לדף עב, ערלה סי' ט ס"ק טז, סי' י ס"ק ז
ז/ט חזו"א על הרמב"ם
ז/ט חי' בר נחמני דף כח ע"ד {מותר בהנאה}, מג ע"ב {יוליך הכל לים המלח}
ז/ט חי' כתב סופר נזיקין עמ' קעט, קצא, קדשים עמ' יב
ז/ט חי' מהר"ם שיק נדה עמ' פז
ז/ט חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכו
ז/ט חנן אלקים עמ' קמא
ז/ט חקל יצחק (שו"ת) עמ' קנ
ז/ט חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צו, קיג
ז/ט חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קנט, קסד
ז/ט יד דוד (קרלין) ח"ב דף יט ע"ג {מל"מ}, כט
ז/ט יד יהודה (אשכנזי) חי' פסחים דף יד ע"ב
ז/ט יד ישראל ח"ב
ז/ט ידבר שלום ח"ב עמ' לח, צח
ז/ט יהל אור דף ה ע"א {מל"מ - מוכר לגוי}
ז/ט יראה ואהבה עמ' רמה
ז/ט ירושלים דדהבא עמ' קלג
ז/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שח
ז/ט כל בו ח"ה עמ' תתקלא
ז/ט לב שלם [מחנה אפרים הל' מ"א דף כו ע"א, מלך שלם פו ע"ב]
ז/ט לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות יט
ז/ט מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ב
ז/ט מלואי אבן - שו"ת עמ' ד
ז/ט מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ז ע"ב
ז/ט מצא חן
ז/ט מקראי קדש (תפט) דף קיג ע"ב
ז/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רמא, רצב
ז/ט מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/ט מרכה"מ אלפ', וכן בהשמטות [מגילת ספר לאוין עד ע"ג]
ז/ט משאת המלך (אדרי)
ז/ט משנה כסף (כולי) עמ' קלו
ז/ט משנת חיים ערכין עמ' תקכד
ז/ט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 65
ז/ט נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רמח {מל"מ}
ז/ט נועם חי"ז עמ' רנ [קול תורה ניסן תשכח]
ז/ט נזר הקדש (קפלן)
ז/ט סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות יג, יח
ז/ט עבודת מתנה עמ' קצז, רכ, רפה-רפו
ז/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' קי
ז/ט עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
ז/ט עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף ו ע"ד
ז/ט פרי העץ דף קיא ע"א {מל"מ}
ז/ט קדשי יהושע עמ' קכט
ז/ט קהל יהודה - חי' השו"ע דף לט ע"ב, עד ע"ד, עה ע"א {לח"מ}, פב ע"ב
ז/ט קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסא
ז/ט קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קג
ז/ט רוח אליהו
ז/ט רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמג
ז/ט שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קג
ז/ט שובע שמחות עמ' שמ {מל"מ}
ז/ט שמרו משפט ח"ב עמ' קא {מל"מ}
ז/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' ש
ז/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנז
ז/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תיד
ז/ט שער המלך ח"א עמ' כב, גם בטעם המלך
ז/ט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 377
ז/ט תחית ישראל עמ' רט {מל"מ}
ז/ט תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' שמב
ז/ט תיבת גומא (תשסז) עמ' רפא {דבר חשוב אינו מתבטל}
ז/י אבן האזל
ז/י אבן ישראל (בוהוש) עמ' עט, פב-פג
ז/י אבני השוהם (הורוויץ) דף סח [מסומן נז] ע"ב
ז/י אבקת רוכל (תשעז) עמ' רב
ז/י אברהם יגל
ז/י אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ה ה"ג הע' 12 {שעה"מ}
ז/י אור יעקב פסחים דף 155
ז/י אור פני יהושע עמ' עו
ז/י אורות הרמב"ם
ז/י אמונת יהושע עמ' קנד
ז/י אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' עט
ז/י אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' יט ד"ה כל, ד"ה כנראה
ז/י אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' יד ד"ה בספר {שעה"מ}
ז/י אנצי"ת ע' אסורי הנאה הע' 155, ע' בעור ע"ז הע' 66, ע' דבר חשוב הע' 63
ז/י אנצי"ת ע' דבר שיש לו מתירין הע' 20 {כ"מ}
ז/י ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יא
ז/י באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/י בינת נבונים דף כא ע"א
ז/י בית דינו של שלמה או"ח סי' יא
ז/י בית יצחק (חבר) דף כד ע"ג, כח ע"ד
ז/י בית יצחק (תשע) קבוע וספקות עמ' קעט
ז/י בית פנחס (גרהר) ח"א עמ' יז, ע
ז/י בית שערים יו"ד סי' קעג
ז/י ביתאל ח"א דף פב ע"ד
ז/י בן אברהם (אישטרושא)
ז/י בנין דוד (מייזלש, תשסט) סוגיות עמ' עה
ז/י בציר אליעזר ח"א דף יא ע"ב-ע"ד {שתי תערובות}
ז/י ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ג
ז/י בריכות מים דף כה ע"ב, נד ע"א-ע"ג, נה ע"ב, נו ע"א
ז/י ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' רסז
ז/י ברכת שלמה (מדע) עמ' קיד-קיז
ז/י בשבילי התלמוד ח"ג זבחים עד ע"ב {כ"מ}
ז/י גדולי אריה עמ' ק {כ"מ - דשיל"מ}
ז/י דבר יהושע (שו"ת) ח"ה אהע"ז סי' ד
ז/י דברות משה ביצה עמ' סז
ז/י דברי אהרן עמ' נח {נפלו שתים לים הגדול}
ז/י דברים אחדים (קלצקין) עמ' קכט {הותרו כולם}
ז/י דעת אביעזרי עמ' רכב, רכז
ז/י דרך המלך (רפפורט)
ז/י דרך ישראל חולין סי' לח ס"ק כז
ז/י דרכי יושר (שרף) ח"ב עמ' רכח {קושיית כ"מ מהל' פה"מ}
ז/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' קיט-קכו
ז/י המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין פ]
ז/י הר המלך ח"ז עמ' שכז
ז/י ויקח אברהם [עץ החיים, לשונות דף ו ע"ד]
ז/י זיו משנה
ז/י זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 43, 45 {כ"מ - ס"ס}, 46 {כ"מ - ע"ז חמורה}
ז/י זכרון יוסף (שטיינהרט) יו"ד סי' ז
ז/י ח' פרקים לרמב"ם דפים כ-כד
ז/י חזקה רבה או"ח הלכה לז
ז/י חי' הריצ"ד
ז/י חי' חתם סופר
ז/י חי' כתב סופר קדשים עמ' א, ד-ז, יא
ז/י חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' נד
ז/י חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' פא-פב, פח, שבועות עמ' רלו
ז/י חי' מהרי"א הכהן עמ' צו
ז/י חי' ר"י נחמיה סי' קעח אות א, ה
ז/י חי' רעק"א
ז/י חלקת יואב מהדו"ק יו"ד סי' יג, חלקת יואב החדש הגהות על מקור חיים סי' תל אות א
ז/י חמדת שלמה עמ' רטז, ריז {ישוב קו' הכ"מ מתרומות פ"טו}, רכא
ז/י חסדי דוד ח"ז עמ' תתיט, תתכ
ז/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תע {רמב"ם}, תעט {שעה"מ}
ז/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רצב ע"ד, רצח
ז/י טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' רצב
ז/י יביע אומר (גרוברט) עמ' 157 {כ"מ - לים}
ז/י יד הלוי (שכטר) תרומות עמ' רלו
ז/י יד המלך (לנדא) דף טז ע"ג
ז/י יד המלך (פלומבו)
ז/י יד ושם
ז/י ידבר שלום ח"ב עמ' לא, לג
ז/י יריעות שלמה (אולמן) ח"ב עמ' שח-שט, שנב, שנז
ז/י ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' טו {כ"מ}
ז/י ישועות יעקב קדשים עמ' ט
ז/י יתר הבז (תשסח) עמ' קיד
ז/י כבודה של תורה ח"ג עמ' סח
ז/י כוכב מיעקב (וידנפלד) ח"א עמ' רלד, ח"ב עמ' יז
ז/י כל בו ח"ה עמ' תתקלא
ז/י כסא המלך (מאזוז) עמ' ח
ז/י כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' רצח {כ"מ}
ז/י כרם אברהם עמ' צו
ז/י לב יוסף עמ' 235
ז/י לב שלם [ראשון לציון ביצה צג ע"ד, שו"ת פני יהושע או"ח סי' יב, עץ החיים לשונות הרמב"ם ו ע"ג, חזון נחום קדשים דף רי ע"ב]
ז/י לב שלמה (חלמא) עמ' קלה {כ"מ}
ז/י לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יד אות א, טו, יז, כז
ז/י לבושי עז הל' תערובות עמ' תיא {דוקא אם נפלו שניים לים}, תיז {תערובת שנייה מותרת}
ז/י לקוטי שפת אמת
ז/י מאור מרדכי בב"ח ותערובות סי' סז סעיף א עמ' קנד
ז/י מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף לד ע"ג {פירש אחד מהם}
ז/י מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף כד ע"ד {כ"נ - טבעות וחביות}
ז/י מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רס
ז/י מועדים וזמנים ח"ג סי' קצב
ז/י מים שאל דף עד ע"ב, עו ע"ג
ז/י מים שאל דף עה ע"ד, עו ע"ג
ז/י מנחה חדשה (חן טוב) פ' נשא דף כג ע"א
ז/י מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף צד ע"ד
ז/י מנחת אהרן (בריסק) דף עז
ז/י מנחת אשר פסחים עמ' רס
ז/י מנחת חינוך ח"ב עמ' צו-צז
ז/י מנחת כהן (כץ) ח"א דף נג ע"ג
ז/י מנחת כהן (פימינטל) ס' התערובות ח"ג פ"ח אות ז
ז/י מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 12
ז/י מנחת שלמה (לוין) עמ' מז {כ"מ - הותרו כולם}
ז/י מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' כא
ז/י מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' תקח
ז/י מעיני המים
ז/י מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' כג {שעה"מ}
ז/י מצודת בן ציון דף נ ע"ב-ע"ג {נפלו שנים לים הותרו כולם}, נא ע"ג-ע"ד {שתי תערובות}, נב ע"ג-ע"ד {נפל אחד לים}
ז/י מקראי קדש (תפט) דף קיד ע"א וע"ב, קל ע"ב
ז/י מקראי קדש (תשנג) עמ' רמו, רצב-רצג, שלד
ז/י מראה הנוגה
ז/י מראה הפנים ע"ז כג ע"א {ספק אסור}
ז/י מראה כהן זבחים עמ' קצז {כ"מ}
ז/י מרכבת המשנה מהדו"ק
ז/י מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ז/י משאת המלך (אדרי)
ז/י משיב נבונים סי' לה {כ"מ}
ז/י משנה כסף (כולי) עמ' קלז-קמ
ז/י משנה למלך אחרון דף ב ע"ב
ז/י משנת חיים זבחים עמ' קלו
ז/י משנת חיים ערכין עמ' תקלט
ז/י משנת יעקב עבודה עמ' קלד, רפד
ז/י משנת ר' אהרן שבת עמ' קפז
ז/י נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף סח ע"ד, סט ע"א
ז/י נחל איתן
ז/י נרות אהרן
ז/י ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' רצה
ז/י ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' שסב {לח"מ}
ז/י סדר אליהו רבא וזוטא דף סג ע"ב, סד {כ"מ - מטעם ס"ס}
ז/י סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות יג, יח
ז/י סדר משנה (בוסק')
ז/י סהמ"צ לרס"ג ח"א דף קיז ע"א
ז/י סופר המלך ח"א עמ' עג
ז/י עטרת ישראל עמ' מה
ז/י עליות אריה עמ' נח
ז/י עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קצט
ז/י ערהשה"ע זרעים סי' צ אות ו
ז/י פני המלך (שטרן)
ז/י פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תתפו
ז/י פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' רמט {כ"מ}
ז/י פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/י צבי תפארת סי' נא {שעה"מ}
ז/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסג
ז/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רפח אות א
ז/י צפנת פענח מהדו"ת
ז/י צרור החיים (יעקב)
ז/י קהל יהודה חי' ביצה דף ב ע"ג, חי' השו"ע דף כב ע"ג, לח ע"ב-ע"ד, לט ע"א
ז/י קול דודי סוטה סי' תסד
ז/י קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' שיט
ז/י קרבן אליצור דף ו ע"ד {כ"מ}, צ ע"ג
ז/י קרבן משה עמ' עז-עח, קמב, ר-רא
ז/י ראשית בכורים דף לח ע"ג {אפר}
ז/י רווחא שמעתתא ח"א עמ' קלו {טבעת שנפלה לים}
ז/י שארית יהודה (בלום) דף מד ע"ג {כ"מ - דשיל"מ}
ז/י שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תו
ז/י שו"ת הריב"ש המיוחסות עמ' קב-קג
ז/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכה
ז/י שו"ת ר' משולם איגרא יו"ד סי' יח
ז/י שירת הלויים פסחים סי' ס הגהה צה {כ"מ}
ז/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' שנג {כ"מ}
ז/י שמחת יהודה דף כ ע"א
ז/י שמחת תורה שביעית-ביכורים עמ' שיח {כ"מ}
ז/י שמן הטוב (תשפ) עמ' סה {כ"מ}, ע-עב
ז/י שנות חיים (קלוגר) עמ' תלא
ז/י שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' רצט, שלח, שמז
ז/י שער המים דף צ ע"א, צא ע"ג
ז/י שער המלך ח"א עמ' ד-ה, טעם המלך ח"א עמ' כא, קג, ח"ב עמ' פט
ז/י שערי היכל זבחים עמ' תרנ {ונפלו שתיים מהם - פירושו בסוגיה}, תרנא {הותרו כולם - קשה מפסוה"מ ו,כא}
ז/י שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 45, 150
ז/י שערי שמואל עמ' קד-קו
ז/י שערי תורה (לעוו) ח"ג דף ה ע"ג, לה ע"א, סה ע"ג
ז/י שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' כד, קמה
ז/י שפת אמת על התלמוד ח"ג דף כב ע"ג, כג ע"א
ז/י תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' שנט-שס
ז/י תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' ש
ז/י תשובות ר"י אלחנן עמ' קסח
ז/יא אור צהיר
ז/יא אורות הרמב"ם
ז/יא אורח צדקה עמ' י
ז/יא אנצי"ת ע' אשרה הע' 58, 63, 65, 68, 79
ז/יא באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' ס אות ג
ז/יא בית אהרן (סוויאדישץ) דף יא ע"א {כ"מ בשם רמ"ך}
ז/יא בית הלל (כגן) ע"ז עמ' לב {לח"מ}
ז/יא בני יוסף (טנוג'י) דף ל ע"ג
ז/יא ברור הלכה ביצה לט ע"א ציון ב
ז/יא ברור הלכה ע"ז יא ע"ב ציון א פסקה ב
ז/יא ברור הלכה ע"ז מח ע"ב ציון א
ז/יא ברכת שלמה (מדע)
ז/יא דברי יהודה דף כו ע"א {כ"מ בשם רמ"ך}
ז/יא דינא דחיי ח"א דף לז ע"ב {רמב"ם} וע"ג {לח"מ - טעם שלא הביא הא דאדם חשוב}
ז/יא דרך המלך (רפפורט)
ז/יא הלכה רבה ח"ג עמ' 33
ז/יא השגות הרמ"ך
ז/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' תריד
ז/יא זיו משנה
ז/יא ח' פרקים לרמב"ם דפים כד-כח
ז/יא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמד
ז/יא חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תקד-תקה {כ"מ}
ז/יא טורי אבן לקמן פ"ט ה"י {אם יש דרך אחרת}
ז/יא כבוד יו"ט
ז/יא כוכבי בוקר עמ' תיא-תיב
ז/יא כתר המלך
ז/יא להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' צג, צו
ז/יא להורות נתן על התורה ח"א עמ' פז
ז/יא לחם אבירים
ז/יא לחם שלמה (לניאדו) עמ' 36
ז/יא לשד השמן (לוין, תרפט) דף נז ע"א
ז/יא מראה הפנים ע"ז דף כד
ז/יא מרכה"מ אלפ' [שלטי הגבורים, תורת חיים, זבח השלמים מז ע"ג]
ז/יא משאת המלך (אדרי)
ז/יא משנה כסף (כולי) עמ' קמא
ז/יא משנה כסף (שירירו)
ז/יא משרת משה (עטייה)
ז/יא נוה שלום (שולאל)
ז/יא נתן פריו מגילה עמ' שנט
ז/יא עבודת מתנה עמ' קעא, קעה
ז/יא עמודי שלמה ח"א עמ' לג
ז/יא פני מבין ח"א דף קמז ע"ב
ז/יא פני משה (שלז')
ז/יא קהל יהודה - חי' השו"ע דף פ ע"ב-ע"ג
ז/יא קול דודי (תשף)
ז/יא קול דודי כריתות סי' קו
ז/יא קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ז/יא קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ז/יא קרן הצבי מצוה ד אות ז
ז/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנא
ז/יא שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסח
ז/יא שלחן המלך דף א ע"א
ז/יא שלמי יוסף נזיר עמ' תקכב
ז/יא שמחה לאיש (אבא שאול) חו"מ עמ' מה {כ"מ}
ז/יא שער המלך ח"א עמ' ד-ה {כ"מ}
ז/יא שרשי הים
ז/יב אור צהיר
ז/יב אור שמח {הליכה אחר רוב עופות}
ז/יב אורות הרמב"ם
ז/יב אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תע-תעא {שעה"מ}
ז/יב אנצי"ת ע' אשרה הע' 105 {מל"מ}, 106-108, 110, 111
ז/יב אש קודש מעילה עמ' קטו-קטז
ז/יב בדבר מלך ח"ד עמ' יב {ביאור ארוך}, ח"ה עמ' מז {כ"מ - איך פקע האיסור}
ז/יב בית הלל (כגן) ע"ז עמ' כח, קג
ז/יב בית ועד לחכמים שנה ד סי' תתקמא {שעה"מ}
ז/יב בני יוסף (טנוג'י) דף ל ע"ג
ז/יב בנין יחזקאל סי' טז
ז/יב בתי כהונה (תצו) בית ועד דף סט ע"ג, בית דין דף סד ע"ב
ז/יב בתי כהונה (תשסה) עמ' קיח
ז/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קכו-קכח
ז/יב המאיר לארץ [ברכת יוסף תשובה מא] {לח"מ}
ז/יב זיו משנה
ז/יב חי' כתב סופר קדשים עמ' יב
ז/יב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכט
ז/יב חי' עזיאל עמ' 84
ז/יב לחם אבירים
ז/יב מאור הקדש מעילה עמ' קכג-קכה
ז/יב מחנה יהודה (אשכנזי) דף רמב ע"ב
ז/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' טו
ז/יב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף לח ע"ג
ז/יב מרחשת ח"א סי' לט אות א
ז/יב מרכה"מ אלפ' [חזון נחום קדשים רב ע"ב]
ז/יב משאת המלך (אדרי)
ז/יב משנה כסף (כולי) עמ' קמב
ז/יב משנה כסף (שירירו)
ז/יב משנת שמחה
ז/יב משרת משה (עטייה)
ז/יב נוה שלום (שולאל)
ז/יב סדר יעקב ח"א לדף מב ע"ב (ד"ה הב"ע)
ז/יב עבודת מתנה עמ' קי
ז/יב פרי העץ דף קו ע"ב
ז/יב צפנת פענח מהדו"ת
ז/יב צרור החיים (יעקב)
ז/יב קרבן אליצור דף יב ע"ב {כ"מ}, כז ע"ג {כ"מ}, כז ע"ד {לח"מ - כיון דר"י עצמו תירץ הכי}, עט ע"א {פר"ח}
ז/יב שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שצז
ז/יב שער המלך ח"א עמ' קיח
ז/יב שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' קנב
ז/יב תפארת מהרשי"ם סי' ב דף מא ע"ב-מב ע"ב {שעה"מ}
ז/יג אבני נזר יו"ד סי' צא אות א
ז/יג אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נח
ז/יג אמרי אברהם (קליין, תרצד) עמ' רכג
ז/יג אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ד ד"ה דעת {כ"מ}
ז/יג אמרי בינה (אש) דף טז ע"ג {אם אבוקה כנגדו}
ז/יג אמרי שמואל ח"א דף ב ע"א
ז/יג אנצי"ת ע' אשרה הע' 94
ז/יג אפיקי מגינים פסחים סי' כו
ז/יג אפיקי מגינים קידושין סי' ס
ז/יג בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' עד
ז/יג בדבר מלך ח"ד עמ' יג
ז/יג ביתאל ח"א דף פב ע"ד
ז/יג בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' רכב {שבח עצים בפת}
ז/יג בציר אליעזר ח"א דף יא ע"ד
ז/יג ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א
ז/יג ברור הלכה פסחים כו ע"ב ציון ד, כז ע"א ציון ד
ז/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' יח
ז/יג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' ר-רא
ז/יג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קז
ז/יג ברכת שלמה (מדע)
ז/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' צא
ז/יג גבורת יהודה פסחים סי' כג ס"ק ג, סי' כז
ז/יג גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קסח
ז/יג גליונות אבני נזר
ז/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קכח
ז/יג המאיר לארץ
ז/יג הר המלך ח"ו עמ' מח-מט
ז/יג השגות הרמ"ך
ז/יג זכרון שלמה (קליין) עמ' עה-עו {תנור יוצן, הפת אסורה}
ז/יג חזו"א ערלה סי' ט ס"ק ג, יב-יג, יו"ד סי' נט ס"ק ג, יב-יג
ז/יג חי' חתם סופר
ז/יג חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רעו ד"ה ותו {אפה בו את הפת ולא צננו הפת אסורה בהנאה}, עמ' רעט ד"ה ובזה, עמ' רפה ד"ה תנור, עמ' תלג ד"ה ואמנם בהל' {הסיק בהן את התנור יוצן ואחר כך יסיק בעצים אחרים של היתר ויאפה בו, אפה בו את הפת ולא צננו הפת אסורה בהנאה}, עמ' תמג ד"ה וליישב, עמ' רעט ד"ה וראיתי, עמ' תלד ד"ה ומ"מ, עמ' תמו ד"ה ונ"ל {כ"מ - ואיכא - והרמ"ך כתב דדילמא שאני עצי אשרה דכיון שהוא עצמו נטל העצים ה"ל עבודת כוכבים של ישראל ואין בטלה עולמית בשום דבר בעולם}
ז/יג חי' כתב סופר שבת עמ' כט
ז/יג חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' פ-פא
ז/יג חי' עזיאל עמ' 85
ז/יג חסדי דוד ח"א עמ' תצח
ז/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' צה-צז {שעה"מ}, יו"ד ח"ב עמ' רפז, תנט, תעז, תפח, תצ {חמשתם - כ"מ}, תקיג
ז/יג חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רפט ע"ג, רצז ע"ד, רצח ע"ב
ז/יג ידבר שלום ח"ב עמ' מ
ז/יג יין המשמח סי' קלד ס"ק ח
ז/יג יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' לא {כ"מ בשם רמ"ך}
ז/יג כרם יהושע (ולרשטיין) דף כח ע"ג
ז/יג לחם אבירים
ז/יג לקוטי שפת אמת
ז/יג מבי"ט (רובינ') דף עט ע"ב
ז/יג מועדים וזמנים ח"ג סי' רי
ז/יג מותיב ומפרק עמ' נג
ז/יג מחנה יוסף פסחים עמ' נז
ז/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ו ע"א
ז/יג מקראי קדש (תפט) דף קיד ע"א
ז/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' רמא
ז/יג מרכה"מ אלפ' [כפות תמרים דף ט, שו"ת פני יהושע או"ח סי' יא-יב, לחם סתרים סה ע"ב]
ז/יג משנה כסף (כולי) עמ' קמג
ז/יג משפטי עזיאל ח"א עמ' קצב, ח"ב עמ' ס
ז/יג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' קנז
ז/יג נזר הקדש (קפלן)
ז/יג ס' החיים (קלוגר) עמ' תשיא
ז/יג סדר יעקב ח"א לדף מט ע"א (ד"ה שוב)
ז/יג עבודת מתנה עמ' קפז, קצז
ז/יג עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' פב
ז/יג פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סה
ז/יג קרבן אליצור דף צג ע"ד {כ"מ}
ז/יג קרבן פסח עמ' שנח
ז/יג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנב {אסורה בהנאה}
ז/יג שו"ע הרב או"ח סי' תמה ס"י, קו"א אות ו
ז/יג שיח ערב פסחים עמ' קלג
ז/יג שם יוסף (מועטי, תשעז) עמ' קח {שעה"מ}
ז/יג שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' שפח
ז/יג שעורי ר' בנימין ביינוש עמ' י-יא
ז/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטו
ז/יג שער המלך כאן, וטעם המלך ח"א עמ' כב
ז/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 377-378
ז/יג שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קמב {שעה"מ}
ז/יג תורת ההגיון בהלכה עמ' 36
ז/יג תורת מיכאל עמ' ב {ראב"ד}
ז/יג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 31
ז/יד אבן האזל קדשים ח"א דף נז ע"א
ז/יד אגרות משה או"ח ח"א סי' קמז ענף ד
ז/יד אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' נח, תכ
ז/יד אור יעקב נדרים עמ' קלב
ז/יד אורות הרמב"ם
ז/יד אמונת יהושע עמ' אלף שסד
ז/יד אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' ו ד"ה ועיין
ז/יד אמרי שמואל ח"א דף ב ע"ב
ז/יד אנצי"ת ע' אשרה הע' 85, 89, 95
ז/יד אפר קדשים עמ' קיב
ז/יד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ז/יד באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' שס
ז/יד באר שרים (ליפשיץ) נזקי ממון פי"א הי"א מושב שרים אות נו
ז/יד בית הלל (כגן) ע"ז עמ' מ, קד
ז/יד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' רכה
ז/יד בני יוסף (טנוג'י) דף ל ע"ג
ז/יד ברור הלכה סנהדרין פ ע"א ציון ג
ז/יד ברור הלכה ע"ז מט ע"א ציון א
ז/יד ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון א
ז/יד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קז
ז/יד גבול יהודה (ציר') דף יח ע"ג
ז/יד גבורת יהודה פסחים סי' כג ס"ק ג, סי' כז
ז/יד דרך המלך (רפפורט)
ז/יד הגהות מוהר"י קרט עמ' עז {דברי ירמיהו}
ז/יד השגות הרמ"ך
ז/יד ויקח אברהם [פרי העץ קו ע"ב]
ז/יד זכרון שלמה (קליין) עמ' נח-נט, סג-סד, סז
ז/יד חזו"א ערלה סי' ט ס"ק יב-יג, יו"ד סי' נט ס"ק יב-יג
ז/יד חי' הריצ"ד
ז/יד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רעח ד"ה ובזה {ומותר ליטע תחתיה ירקות בין בימות החמה וכו'}, עמ' רפה ד"ה תנור {מפני שצל האשרה שהוא אסור עם הקרקע שאינה נאסרת גורמין לירקות אלו לצמוח, וכל שדבר אסור ודבר מותר גורמין לו הרי זה מותר בכל מקום}
ז/יד חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמד
ז/יד חי' מהרי"ץ פסחים עמ' קטז {ליטע תחתיה ירקות}
ז/יד חסדי דוד ח"ה עמ' תתנג
ז/יד חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף סי' פב, קנט, קסד
ז/יד יבא שילה - קול יעקב סי' ט עמ' ע
ז/יד יד יהודה (אשכנזי) דף יד ע"ב
ז/יד יין המשמח סי' קלד ס"ק ח
ז/יד כרוב ממשח
ז/יד לקוטי שפת אמת
ז/יד מבי"ט (רובינ') דף עט ע"ד
ז/יד מנוחת משה דף ס ע"א-ע"ב {זה וזה גורם}
ז/יד מקראי קדש (תפט) דף קטו ע"א
ז/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רצד
ז/יד מראה איש ח"א יו"ד עמ' כט
ז/יד מראה אש ח"א עמ' לה-לו
ז/יד מרכבת יוסף דף עד ע"א {נטל כרכר - לא מועילה הולכת הנאה לים המלח}
ז/יד מרכה"מ אלפ' [נחפה בכסף יו"ד סי' ה]
ז/יד משאת המלך (אדרי)
ז/יד משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תצז
ז/יד משכן בצלאל ח"א סי' מ
ז/יד משנה כסף (כולי) עמ' קמד-קמה
ז/יד נוה שלום (שולאל)
ז/יד נחלת ברוך דף יב ע"א
ז/יד נחפה בכסף (נבון) ח"א דף לה ע"ד
ז/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רמט
ז/יד עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' פב
ז/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יט
ז/יד ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רנו {זה וזה גורם מותר}
ז/יד פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סד, עא
ז/יד פרי החג דף סה ע"ג-ע"ד {בימות החמה}
ז/יד ציץ אליעזר ח"ב סי' י אות ג
ז/יד צרור החיים (יעקב)
ז/יד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תטז
ז/יד קרבן אליצור דף פ ע"ב
ז/יד רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' עא
ז/יד שלחן המלך
ז/יד שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תטו
ז/יד שער המלך ח"א עמ' רכ
ז/יד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 373
ז/יד תהלתו בפי עמ' פה-פו = ישכיל עבדי ח"ז השמטות סי' יב
ז/יד תורת ההגיון בהלכה עמ' 41-42
ז/יד תשובה שלמה יו"ד סי' מה דף סח ע"ב {זוז"ג מותר}
ז/טו אבן האזל קדשים ח"א דף נח ע"א
ז/טו אבן ישפה עמ' 78 {האוכל תקרובת עכו"ם לוקה}, 79 {והאוכל כל שהוא ממנו לוקה}
ז/טו אבני נזר יו"ד סי' קטז אות א
ז/טו אוצרות הרמב"ם
ז/טו אורות הרמב"ם
ז/טו איש מבין ח"א דף יט ע"ג
ז/טו אמרי בינה (אוירבך) - סוגיות סי' ח [ג] ד"ה ואם
ז/טו בית הלל (כגן) ע"ז עמ' לד
ז/טו בית פנחס (וולף) עמ' 84
ז/טו בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ז/טו ברור הלכה ע"ז כט ע"ב ציון י
ז/טו ברור הלכה ע"ז נא ע"ב ציון ב
ז/טו ברכת שלמה (מדע)
ז/טו ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' רי
ז/טו גליונות אבני נזר
ז/טו דברי אור ח"ג עמ' קכב
ז/טו דברי אמת (תשעט) עמ' תנו {האוכל ממנו כל שהוא לוקה}
ז/טו דרך המלך (רפפורט)
ז/טו הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' לא
ז/טו ויקח אברהם [פרי העץ קח ע"ד]
ז/טו זיו משנה
ז/טו חוף ימים ח"א סי' י אות ב
ז/טו חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק ז
ז/טו חזו"א על הרמב"ם
ז/טו חי' הגר"י סי' לה
ז/טו יד דוד (קרלין) ח"ב דף יז
ז/טו יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קמח
ז/טו יד ישראל ח"א
ז/טו יד פשוטה אהבה עמ' תתיז
ז/טו כוכבי בוקר עמ' יג, כג
ז/טו לבושי מרדכי יו"ד עמ' רנז
ז/טו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 155, 363
ז/טו לקוטי שיחות חל"ב עמ' 51 {במשהו}
ז/טו לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף א ע"ד
ז/טו מאור למלך פסחים עמ' צג-צד
ז/טו מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ד
ז/טו מגן צבי עמ' תפח
ז/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' תא {קרית ספר}
ז/טו משנה כסף (כולי) עמ' קמו
ז/טו משנת שמחה עמ' פג
ז/טו ניצוצי אש עמ' תצא
ז/טו נתיב מאיר
ז/טו נתן פריו מכות עמ' רח
ז/טו סדר יעקב ח"ב לדף עד ע"א אות כה, כח
ז/טו עבודת מתנה עמ' קצה
ז/טו עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' כה
ז/טו קדושת הר עמ' נא
ז/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנד
ז/טו קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' עט
ז/טו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קכו
ז/טו שו"ת ר"י מסלוצק סי' לג עמ' קכ
ז/טו שירת הלויים פסחים סי' מח אות ט
ז/טו שם דרך פסחים עמ' קמ
ז/טו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קסב
ז/טו תבואת יקב (פרידמן) עמ' מח {לוקה בכל שהוא}
ז/טו תבונה (ליפקין) סי' נט אות י
ז/טו תולדות יעקב (מאהלר) עמ' רעו
ז/טו תשובה שלמה יו"ד סי' ח
ז/טז אדני היד החזקה
ז/טז אמרי דבש דף כ ע"ג {כ"מ}
ז/טז ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ו { הגהמ"י - ככרות שנותנים לכמרים לאכול}
ז/טז בדבר מלך חי"ח עמ' רנ {אם מצאו בפנים בין דרך כבוד בין דרך בזיון דבר הראוי למזבח בין דבר שאינו ראוי כל הנמצא בפנים אסור אפילו מלח ומים}
ז/טז ברור הלכה ע"ז מט ע"ב אחרי ציון ט
ז/טז ברור הלכה ע"ז נא ע"ב ציון ב
ז/טז דברות משה גיטין עמ' תסג
ז/טז דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רמט, שיז, שצג {כל הנמצא בפנים אסור אפילו מים ומלח, וכ"מ}
ז/טז דברי אור ח"ג עמ' קכב
ז/טז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קכט
ז/טז הר המלך ח"ד עמ' כא
ז/טז השגות הרמ"ך
ז/טז ויקח אברהם [פרי העץ קח ע"ד]
ז/טז זיו משנה
ז/טז חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק ז, יא
ז/טז חזו"א על הרמב"ם
ז/טז חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמו
ז/טז חסדי דוד ח"ה עמ' תתסח
ז/טז כתבי העלוי מראקוב עמ' קיט-קכא
ז/טז לחם אבירים
ז/טז מעיני המים
ז/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/טז מקראי קדש (תפט) דף קטו ע"א
ז/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רצד
ז/טז מראה הפנים ע"ז דף כו
ז/טז מרכה"מ אלפ' [תורת חיים]
ז/טז משנה כסף (כולי) עמ' קמז
ז/טז משנת חיים בראשית עמ' פג
ז/טז משנת חיים ויקרא עמ' קכא
ז/טז משנת חיים זבחים עמ' רכג
ז/טז משנת חיים מנחות עמ' קסג
ז/טז נתיב אברהם ח"א עמ' פב-פג
ז/טז נתיבות מרדכי ב"מ פ"ב עמ' עה
ז/טז עבודת מתנה עמ' קצא
ז/טז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנג
ז/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קיג
ז/טז שער המלך ח"א עמ' רפז, רפט {כ"מ}
ז/טז שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' רפב
ז/יז אדני היד החזקה
ז/יז אור גדול דף יב ע"ג {מל"מ}
ז/יז אור המאיר (שפירא) סי' ו אות ב, ז {מל"מ}
ז/יז אור צהיר
ז/יז אנצי"ת ע' אדם חשוב הע' 28 {מל"מ ד"ה נמצא}
ז/יז ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יב
ז/יז בית אהרן (סוויאדישץ) דף ח ע"א-ע"ג {טובת דברים אסורה}, ט ע"א
ז/יז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יב
ז/יז בית זבול ח"ב סי' י אות א {מל"מ}
ז/יז ברור הלכה ע"ז נא ע"ב ציון י
ז/יז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קכט-קלא
ז/יז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שלד
ז/יז ח' פרקים לרמב"ם
ז/יז חי' הריצ"ד
ז/יז חסדי דוד ח"ה עמ' תתנו-תתנז
ז/יז כוכבי בוקר עמ' תה {מל"מ}
ז/יז כל בו ח"ה עמ' תתקלב
ז/יז מעיני המים
ז/יז מענה אליהו עמ' שכד
ז/יז מעשה נסים (הכהן)
ז/יז מראה הפנים ע"ז דף כ, כה, כו
ז/יז משנה הלכות ח"ו סי' קלח
ז/יז משנת יוסף שביעית ח"ג עמ' לא
ז/יז משנת יעקב קנין עמ' קמג
ז/יז משפטי עזיאל ח"ב עמ' ס
ז/יז נועם ח"ח עמ' רפג [תנובת ציון סי' צג] {מל"מ}, חי"א עמ' רסה [שומרי הגחלת עמ' 24]
ז/יז נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף נא {מל"מ}
ז/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רכז {מל"מ}
ז/יז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' יב {מל"מ}
ז/יז עיונים (פאור) עמ' 212
ז/יז פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/יז צור תעודה דף קנב ע"א
ז/יז קהל יהודה - חי' השו"ע דף פא ע"ד, פב ע"ב
ז/יז קרן הצבי מצוה לב אות ד
ז/יז קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' יב
ז/יז קרן פני משה ח"ב
ז/יז תנובת ציון דף קל ע"ב
ז/יח אורות הרמב"ם
ז/יח ארחות חיים ח"ב סי' א אות ט עמ' 13 {הגהמ"י}, סי' כא אות יב
ז/יח ברור הלכה ע"ז מד ע"ב ציון א, ואחרי ציון א
ז/יח דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תסז {מפני שהיא נעשית שם לנוי ולא לעבדה}
ז/יח דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' א
ז/יח ח' פרקים לרמב"ם
ז/יח חסדי דוד ח"ה עמ' תתסה
ז/יח יד ישראל ח"ב
ז/יח כל בו ח"ה עמ' תתקלב
ז/יח לחם אבירים
ז/יח מעיני המים
ז/יח מענה אליהו עמ' שכד
ז/יח מרכה"מ אלפ' [לחם סתרים דף נא ע"א]
ז/יח משנה כסף (כולי) עמ' קמז
ז/יח משנה כסף (שירירו)
ז/יח סידרא ח"ה עמ' 141 {הגהמ"י}
ז/יח פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/יח צור יעקב (יעבץ) פרשת וזאת הברכה (ריג ע"ד)
ז/יח קרבן אליצור דף ו ע"א, מ ע"ב {רמב"ם}, עא ע"א {מל"מ}
ז/יח שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתב
ז/יט אבן האזל (השמטות)
ז/יט אבן ישפה עמ' 79 {סכין של ע"ז ששחט בה הרי זה מותר}
ז/יט אדני היד החזקה
ז/יט אור גדול דף קסז ע"ב
ז/יט אור צהיר
ז/יט אורות הרמב"ם
ז/יט אמרי זאב דף ו ע"ג {מסוכנת אסורה}
ז/יט אמרי שפר (פרידלר) חולין סי' יב
ז/יט אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' יג {מסוכנת}
ז/יט בדבר מלך חי"ח עמ' צג, רצ {סכין של ע"ז ששחט בה הרי זה מותר מפני שהוא מקלקל ואם היתה בהמה מסוכנת הר"ז אסורה מפני שהוא מתקן}
ז/יט בית אהרן וישראל גל' מד עמ' קב {שחט מסוכנת}
ז/יט בית הלוי ח"א סי' מז עמ' רב
ז/יט בכורי חיים ח"ה עמ' כב {שחט מסוכנת בסכין של ע"ז אסורה כל הבהמה}
ז/יט בציר אליעזר ח"ב דף יד ע"ד {שחט מסוכנת בסכין של ע"ז - אסורה}
ז/יט ברור הלכה חולין ח ע"א ציון ט
ז/יט ברית עולם (ולר) סי' לה אות א
ז/יט ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קצט
ז/יט ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קז
ז/יט ברכת שלמה (מדע)
ז/יט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' שו
ז/יט גבורת יהודה פסחים סי' כז ס"ק ט
ז/יט דברי ירוחם סי' מט
ז/יט דגל יהודה (לוקץ) עמ' 134
ז/יט דרך המלך (רפפורט)
ז/יט הלכה רבה ח"א עמ' 140 ,53
ז/יט המאור הגדול (יעבץ) עמ' קלא
ז/יט המדות לחקר ההלכה מדה ה אות לב
ז/יט הר המלך ח"ג עמ' קט
ז/יט זכרון שלמה (קליין) עמ' קמו-קנו
ז/יט ח' פרקים לרמב"ם
ז/יט חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף מג
ז/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' צא
ז/יט כתר המלך
ז/יט לחם אבירים
ז/יט לחמי תודה (הורביץ) דף רנה ע"א
ז/יט לקוטי שפת אמת
ז/יט מאורי אש השלם עמ' לא
ז/יט מעשה אברהם דף סא ע"ג
ז/יט מעשה רקח הל' זכיה פ"ג ה"י {לשחוט}
ז/יט מקראי קדש (תפט) דף קטו ע"א
ז/יט מקראי קדש (תשנג) עמ' רצד
ז/יט מרכבת יוסף דף עד ע"א {שחט מסוכנת} וע"ב {לחתוך בה בשר}
ז/יט מרכה"מ אלפ' [חי' ר' ברוך אנג'ל חולין קכא ע"ד, קכח ע"ד]
ז/יט משמרת חיים ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' פט
ז/יט משנה כסף (כולי) עמ' קמח
ז/יט נחלת ברוך דף כח ע"א {מסוכנת ששחטה בסכין של ע"ז}
ז/יט ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רנד
ז/יט סדר משנה (בוסק')
ז/יט עבודת מתנה עמ' קפג
ז/יט עדות בישראל
ז/יט עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יט
ז/יט ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רצג
ז/יט ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשנט
ז/יט פני המלך (שטרן)
ז/יט פני שלמה (גנצפריד) פסחים עמ' סה, סז
ז/יט פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/יט קהל יהודה - חי' השו"ע דף עח ע"ב {כ"מ}
ז/יט קובץ מאמרים וענינים שונים (מימון) דף לט ע"א-מ ע"א
ז/יט קול שמואל (קונפורטי) דף קח
ז/יט קרן הצבי מצוה לב אות ב, מצוה קיג אות ו
ז/יט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנז
ז/יט שערי טהר ח"ה שער א סי' טו אות א
ז/יט שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 375
ז/יט שערי תורה (לעוו) חולין עמ' א, ה
ז/יט תורה לשמה (תשעג) עמ' קסה
ז/יט תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' טו


ח/32 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אור הישר
ח/רה"פ באר יהודה
ח/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ דברי ירמיהו
ח/רה"פ דעת ומחשבה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ח/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ח/רה"פ עבודת המלך
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ פרשת הכסף
ח/רה"פ צפנת פענח
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/רה"פ שפת מלך
ח/א אבי עזרי ח"א
ח/א אבן האזל כאן, וקדשים ח"א דף נח ע"א
ח/א אבני ציון ח"א סי' י אות ט, ח"ב סי' נז אות ב, סי' עד אות ב
ח/א אגודת אזוב ח"א דף יא ע"ד
ח/א אגם מים עמ' קפב {חליפי חליפין - הרי שני כתובים אין מלמדים}
ח/א אגרא לישרים סי' טו
ח/א אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג
ח/א אהל משה (וינברג) דף כג ע"ד, כד ע"א-ע"ג {אין אדם אוסר דבר שאינו שלו}
ח/א אוצר יסודי שביעית עמ' תקלה
ח/א אור המאיר (שפירא) סי' ו אות ה {שחט בהמת חברו}
ח/א אור יעקב סנהדרין דף נו ע"ד, נז ע"א
ח/א אור פני יהושע עמ' פט
ח/א אור צהיר
ח/א אור שמח
ח/א אורות הרמב"ם
ח/א אמונת יהושע עמ' שצב {אין אדם אוסר דשא"ש}, תריח, אלף שפה {שאין בו תפיסת יד אדם}
ח/א אמרי בינה (אש) דף צא ע"א {כ"מ - שני כתובים הבאים כאחד}
ח/א אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קנא-קנח
ח/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' קיב
ח/א אמת ליעקב נשים עמ' שה-שו {חליפין}
ח/א אנצי"ת ע' אשרה הע' 28, ע' דבר שאינו שלו הע' 1, 4, 6, 87, 90, 92-95
ח/א אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' צו {אוסר דשא"ש}
ח/א ארץ בנימין עמ' קעח-קעט, שנב
ח/א ארץ יהודה
ח/א אש תמיד עמ' רסד
ח/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תעד {אין אדם אוסר דבר שאינו שלו}, תרנט-תרס, תרסג-תרסד
ח/א אשר למלך
ח/א אשר לשלמה (סויסה) חולין עמ' קמא
ח/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/א באורי סוגיות (הוניגסברג) כתובות סי' א אות ד {גרי"ז}
ח/א באר יהודה (גם בהשמטות)
ח/א באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שעח
ח/א באר שרים ח"ב סי' לא אות א
ח/א בזך לבונה עמ' שנד, שנח
ח/א בית אבי ח"ב סי' פא עמ' קיז {חפר בורות}
ח/א בית אברהם (סוכאטשוב) גל' ה עמ' 15-16 {שוחט לע"ז סימן אחד - נאסר}
ח/א בית אהרן (סוויאדישץ) דף ו ע"ג {מים של רבים - נחשב מחובר}, ו ע"ד {דבר שאינו שלו}, ז ע"א-ע"ג, ח ע"א
ח/א בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יב
ח/א בית הלל (כגן) ע"ז עמ' יב, יז, לד, לו, ס {חליפי חליפין}, עג {שחיטת סימן אחד}, פ {שחיטת סימן אחד}, פח {חליפי חליפין}
ח/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/א בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' רטז
ח/א בית שערים יו"ד סי' קיג-קיד
ח/א ביתאל ח"א דף צז ע"ד
ח/א בכורי חיים ח"ג עמ' לח {אדם אינו אוסר דבר שאינו שלו}
ח/א בן הא הא (רפפורט) דרושים נפרדים דף מד ע"א
ח/א בן ידיד
ח/א בני ישראל (קרלי) סי' יד אות ט
ח/א בני שמואל דף צב ע"ג
ח/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תסח, תע, תעד
ח/א בעי חיי יו"ד דף ט, טז ע"ד
ח/א ברור הלכה חולין מ ע"א ציון ד
ח/א ברור הלכה ע"ז מה ע"א ציון א
ח/א ברור הלכה ע"ז מה ע"ב ציון א
ח/א ברור הלכה ע"ז נד ע"א ציון א פסקה ב
ח/א ברור הלכה ע"ז נד ע"ב ציון א, ב
ח/א ברור הלכה ע"ז נח ע"ב ציון ג
ח/א ברית עולם (ולר) סי' ל אות ד
ח/א ברכת אברהם (קליין) ח"א עמ' נ {ראב"ד}, נב {כ"מ - שותפות}
ח/א ברכת אברהם (ר' יצחק קליין) - חידושי סוגיות עמ' נ {ראב"ד}, נב {השמיט דין שותף}
ח/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' כא, כה
ח/א ברכת מרדכי ענינים עמ' קמד
ח/א ברכת שלמה (מדע) עמ' קכד-קכז, קכט-קלג
ח/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קעד, ריג, רכ, רכג, רכז
ח/א גבורת יצחק (תשמח) דף כה
ח/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' יב-יג {אא"א דבר שאינו שלו}
ח/א גור אריה בראשית פ' מז הע' 136 {מותר בהנאה}
ח/א דבר אברהם ח"ב סי' יב אות יג, סי' לג אות יא
ח/א דבר שאול תמורה סי' סג אות יד
ח/א דברות משה פסחים עמ' קלז
ח/א דברי חיים (אוירבך) חמץ סי' יג ד"ה ולפענ"ד וד"ה ולפי"ז מיושב
ח/א דברי ירמיהו קידושין עמ' רה
ח/א דברי שלמה (אסרף)
ח/א דגל ראובן ח"ג סי' ג
ח/א דובר מישרים דף יב ע"ב {בן ידיד}
ח/א דינא דחיי ח"א דף נד ע"ב וע"ד
ח/א דעת כהן עמ' כו
ח/א דרך המלך (רפפורט)
ח/א דרכי אהרן ח"א עמ' ל
ח/א דרכי משה ח"א שמעתתא י פ' כג
ח/א הגהות מוהר"י קרט עמ' פ {חפר בקרקע לע"ז, נאסר}
ח/א הגהות מוהר"י קרט עמ' פב {או"ש}
ח/א היכל מלך
ח/א הלכה רבה ח"א עמ' 141
ח/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קלג
ח/א הר המלך ח"ג עמ' מד, קי, ח"ח עמ' צב
ח/א הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח
ח/א השגות הרמ"ך
ח/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תריט
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רה, שס
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' קא
ח/א זיו משנה
ח/א זית רענן ח"א עמ' תשט
ח/א זכר יצחק (תשן) עמ' יט
ח/א זכרון שמואל עמ' שסז
ח/א ח' פרקים לרמב"ם דפים לא-לג
ח/א חד וחלק ח"א דף יז ע"ד, יח ע"א, יט ע"א, יט ע"ג, כא ע"ג, כה ע"א
ח/א חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ו ס"ק א
ח/א חדושים ובאורים (פינס)
ח/א חוף ימים ח"א סי' יב אות ו, סי' טז אות ג, סי' לה אות ב
ח/א חזו"א יו"ד סי' ס ס"ק כג
ח/א חזו"א על הרמב"ם
ח/א חזק יד
ח/א חזקה רבה יו"ד הלכה קעו עמ' 299, 294
ח/א חי' הגר"א
ח/א חי' הגר"י סי' לג, לה
ח/א חי' הגר"מ זמבה סי' טו אות ה
ח/א חי' הגרי"ז
ח/א חי' העילוי ממייצ'יט (תשפ) עמ' צג
ח/א חי' הריצ"ד
ח/א חי' חתם סופר
ח/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' רלט
ח/א חי' ר' חנוך הענאך עמ' קלא
ח/א חי' רעק"א [כפות תמרים סוכה מו ד"ה הא]
ח/א חסדי דוד ח"ה עמ' תתנא
ח/א חק לישראל שומרים עמ' 936 {או"ש}
ח/א טוב טעם ודעת מהדו"ד עמ' צ
ח/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קמח-קמט
ח/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קמח-קנ {גרי"ז}
ח/א יד ושם
ח/א ידבר שלום ח"א עמ' קסט
ח/א יוסף חי
ח/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לד
ח/א יין המשמח סי' קלג ס"ק א {חליפי חליפין}
ח/א ים התלמוד (עדיל) עמ' תקסח
ח/א כוכבי בוקר עמ' מח, נ, שצב {אהא"ז}, תמד {רי"ז}
ח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תשסו {דשא"ש}
ח/א כתבי העלוי מראקוב עמ' קלג-קלה
ח/א כתר המלך
ח/א לב אריה (בראד, תשסד) עמ' כט {כ"מ}, קמג
ח/א לב שלם [לחם סתרים נח ע"א, חזון נחום קדשים קסא ע"ב]
ח/א לבית יעקב (ר' יעקב יוסף) ח"א עמ' 99-100
ח/א לבית יעקב ח"א דף נ ע"ב-ע"ד, נא ע"א
ח/א לחם אבירים כאן ודף נט ע"ד
ח/א לחם התמיד עמ' קה {שמותרת באכילה}
ח/א ליבא בעי דף פ-פא
ח/א לקוטי שפת אמת
ח/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רעו
ח/א מטה אפרים (גם ח"ב)
ח/א מי הדעת עוקצין עמ' קל {גרי"ז}
ח/א מים חיים (רפפורט, תשעז) עמ' קלח
ח/א מנחת אברהם (גרבוז) זבחים ח"ג עמ' רכא {גרי"ז}
ח/א מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' לא
ח/א מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קצ {מחובר או בע"ח מותר}
ח/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף ז ע"ב
ח/א מנחת חינוך ח"א עמ' שצו
ח/א מנחת יהודה (בוים) דף ב ע"ד, מה ע"ד {כ"מ - חילופי חילופין}, מו ע"א {כ"מ - חילופי חילופין}
ח/א מסורה ח"ח עמ' נח
ח/א מעיני המים
ח/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף עג ע"ד, עד ע"א
ח/א מפתח הבאורים [חתם סופר יו"ד סי' קכז]
ח/א מקדש דוד זרעים - כלאים סי' לט
ח/א מקראי קדש (תפט) דף קטו ע"ב, קטז ע"א (פעמיים)
ח/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רצה
ח/א מראה אש ח"א עמ' לט, ח"ב עמ' ט, כט
ח/א מראה הנוגה [קהל יאודה חי' השו"ע דף פג ע"ג-ע"ד, פד ע"ג-ע"ד]
ח/א מראה הפנים ע"ז דף כג, לב
ח/א מרכבת יוסף דף לח ע"א, מד ע"א {אין אדם אוסר דשא"ש}
ח/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ח/א משאת המלך (אדרי)
ח/א משאת משה (חברוני) קדושין (תשעב) עמ' תנב
ח/א משב יעקב ח"א עמ' עא {בהמה שנעבדה מותרת להדיוט}
ח/א משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמו
ח/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקעג {או"ש}
ח/א משנה כסף (כולי) עמ' קמח-קנ
ח/א משנה כסף (שירירו)
ח/א משנת חיים חולין סי' מא עמ' קמד
ח/א משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עח, רלח-רמא
ח/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שפו-שצב, תמה
ח/א משנת יעקב מדע עמ' עט-צב, זמנים ח"א עמ' רלו-רמא, קדושה עמ' שיב-שיג, שיח
ח/א משנת יעקב משפטים עמ' יג
ח/א משנת יעקב נזיקין עמ' עג {גרי"ז}
ח/א משנת רבנו יוסף עמ' 24
ח/א נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רסז
ח/א נזר הקדש (קפלן)
ח/א נחלי יהושע עמ' קנו {כ"מ}
ח/א נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף נד {חליפי חליפין}
ח/א נטע שורק דף קנה ע"ג {חליפי חליפין אסורים}
ח/א נר למאור (רבינוביץ) דף לה ע"ג {חליפי חליפין}
ח/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ב {כ"מ - חליפי חליפין, כמ"ד שני כתובים מלמדים}
ח/א נרות אהרן
ח/א נתיבות חיים (קארב) ח"א סי' ל
ח/א נתן פריו נדרים עמ' א ע"א
ח/א סדר משנה (בוסק')
ח/א סוכה וארבעת המינים עמ' 205, 575
ח/א עבודת לוי (רוד') דף ל ע"א
ח/א עבודת מתנה עמ' ריב, ריח, רכ
ח/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ח/א עדות בישראל
ח/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רלה
ח/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' סא, קיג
ח/א עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' קיג {ראב"ד}
ח/א עין חיים ח"א עמ' צח {אוסר את של חברו בשותפות}
ח/א עין יהודה עמ' צח-ק {חפר בורות}, קכא, קלח {חפר בורות}
ח/א עין יהודה עמ' קיז {ראב"ד - אדם אוסר דשא"ש במעשה}
ח/א עיני דוד
ח/א עללת הבציר דף מה ע"א וע"ד, מו ע"א {חליפי חליפין}
ח/א עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ח/א ענפי ארז (זי') דף סז ע"א, רכד ע"ד {כ"מ}
ח/א ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' עב, עד {חליפי חליפין אסורין}
ח/א פאר המלך עמ' קפ
ח/א פניני רבנו הגרי"ז עמ' רלח
ח/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ח/א פרחי כהונה (קצבורג) עמ' קיא
ח/א פרחי שושנה עמ' טז
ח/א פרי האדמה ח"א
ח/א פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פו ע"ד
ח/א פתח דבריך עמ' רצ {ראב"ד}
ח/א צבי תפארת, סי' קו {קרקע עולם}, ובית שלמה סי' א {דבר שאינו שלו}
ח/א צדקה לחיים (תשסח) עמ' כ
ח/א צפנת פענח בראשית עמ' 24
ח/א צרור החיים (יעקב)
ח/א קהל יהודה - חי' השו"ע דף כד ע"ג
ח/א קהלות יעקב ע"ז סי' יז, כא
ח/א קובץ הערות על אבי עזרי
ח/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קנג
ח/א קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' עד, עו, עח {חליפי חליפין}
ח/א קרבן אליצור דף מ ע"ב, סז ע"ב
ח/א קרית מלך רב (תשסו) עמ' אלף קג
ח/א קרן הצבי מצוה לב אות ח
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ת
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צט
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפא
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רב
ח/א רשימות שעורים פסחים עמ' קצד {גרי"ז}
ח/א שאל האיש דף מח ע"ב {דבר שאינו שלו}
ח/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף יז ע"א, כא ע"א
ח/א שארית נתן בנימין עמ' נט
ח/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' קיז, ח"ג סי' קנד
ח/א שבט סופר (תשמו) עמ' קסה
ח/א שדה הארץ ח"ג דף ק ע"ד
ח/א שדה הארץ ח"ג דף ק ע"ד, קא ע"א {כ"מ - שני כתובים הבאים כאחד}
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ג סי' אלף כח
ח/א שיח ערב פסחים עמ' פג {גרי"ז}
ח/א שירת דוד כתובות עמ' יב {ר"ח הלוי}
ח/א שלל דוד
ח/א שם יוסף (מועטי)
ח/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רה, ש
ח/א שמחת החג דף סח ע"ג, סט ע"א
ח/א שעורי הגרד"ש ב"ק סי' סז אות ג ד"ה הרמב"ם, אות ד ד"ה אמנם
ח/א שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צ, צו {ראב"ד}
ח/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' קכט
ח/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קסב
ח/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' סא
ח/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תב {גרי"ז}, תד
ח/א שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' שע
ח/א שעורי ר' שמואל קדושין עמ' קצב
ח/א שער המלך ח"א עמ' כה
ח/א שער נפתלי דף כו ע"א {לאסור דשא"ש}
ח/א שערי זיו ח"א דף ד ע"ג
ח/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות יג דף צז ע"ב-ע"ג {תפיסת יד אדם}
ח/א שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות יג, ח"ו סי' נג אות ב
ח/א שערי טהר ח"ו סי' נג אות ב דף קכט ע"ד
ח/א שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 329, 377
ח/א שפת אמת על התלמוד ח"ג דף פו ע"ד
ח/א תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף ק ע"ב, קעא ע"ד
ח/א תורת הקדש ח"ב עמ' כח
ח/א תורת זרעים עמ' מח {אין אדם אוסר דשא"ש}
ח/א תורת ירוחם ח"ג דף טז ע"ב
ח/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קיא {תפיסת יד אדם}
ח/א תורת מנחם חל"ג עמ' 84 {אינו אוסר דבר שאינו שלו}
ח/א תחית ישראל עמ' רט
ח/א תפארת אהרן עמ' פו
ח/א תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' קיב
ח/א תשובה מאהבה ח"א סי' קל
ח/ב אגרא לישרים סי' טו
ח/ב אהל ישרים דף ד ע"ג
ח/ב אור צהיר
ח/ב אור שמח
ח/ב אורות הרמב"ם
ח/ב אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קנח-קסה
ח/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ב בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כח ע"א
ח/ב בית אהרן (קריספין) דף נ ע"ב-ע"ג
ח/ב בן ידיד
ח/ב בעי חיי יו"ד דף קכח ע"ד
ח/ב ברור הלכה ע"ז מו ע"א ציון ב
ח/ב ברור הלכה ע"ז נח ע"ב ציון ג
ח/ב בריכת המלך עמ' ז
ח/ב ברכי יוסף יו"ד סי' קמה שיורי ברכה אות א
ח/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' שא {אבני הר שנדלדלו ועבדן במקומם מותתת}
ח/ב דברי סופרים (סופר) עמ' יב
ח/ב דובר מישרים (עם הוספות מבנו)
ח/ב דינא דחיי ח"א דף נד ע"ד
ח/ב דרך מיעקב ע"ז מו ע"א (ד"ה הצד)
ח/ב היכל מלך
ח/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קלד-קלו
ח/ב הר המלך ח"ג עמ' טז, קי
ח/ב התורה והמדינה ח"ט עמ' תריט
ח/ב זיו משנה
ח/ב ח' פרקים לרמב"ם
ח/ב חומת אש ע"ז סי' ג {או"ש}
ח/ב חזק יד
ח/ב חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רלט
ח/ב חי' ר' חנוך הענאך עמ' קיד
ח/ב יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנג
ח/ב יראה ואהבה עמ' צג
ח/ב כוכבי בוקר עמ' שפ {כתר המלך}, שפה, שפז {כתר המלך}
ח/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' קיז, קלח
ח/ב כתר המלך
ח/ב לב אריה (בראד) חולין מא ע"א
ח/ב לב שלם [תורת חיים]
ח/ב מסורה ח"ח עמ' נח
ח/ב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ח/ב משאת המלך (אדרי)
ח/ב משנה כסף (כולי) עמ' קנא
ח/ב משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רלו-רמא
ח/ב משנת רבנו יוסף עמ' 24
ח/ב מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רנד
ח/ב סדר יעקב ח"א לדף מו ע"א (ד"ה אבני) {כ"מ}
ח/ב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' נב, קיד-קטו
ח/ב עין יצחק ח"א עמ' קלב
ח/ב פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פז ע"א
ח/ב צפנת פענח בראשית עמ' 24
ח/ב קהל יהודה - חי' השו"ע דף פג ע"ד {כ"מ}
ח/ב קרבן אליצור דף מח ע"ב {כ"מ}, עח ע"ב
ח/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קמג
ח/ב שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צו
ח/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות י
ח/ב שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות יג דף צז ע"ג {נטלן בידו}
ח/ב תורת ראשי הישיבות גיטין עמ' תעח
ח/ב תשובות ר' איסר יהודה עמ' רה {כ"מ - כחזקיה נגד ר' יוחנן}
ח/ג אבי עזרי ח"א וח"ד
ח/ג אבן האזל קדשים ח"א דף נט ע"ב
ח/ג אוצרות הרמב"ם
ח/ג אור שמח
ח/ג אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק ה
ח/ג אורות הרמב"ם
ח/ג אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קסה-קעג
ח/ג אנצי"ת ע' אשרה הע' 18 {או"ש}, 28, 29, 116, 117
ח/ג אשר למלך
ח/ג בד קודש (דאנון)
ח/ג בית אהרן (סוויאדישץ) דף ד ע"א {שנטעו מתחילה לעבדו}
ח/ג בית הלל (כגן) ע"ז עמ' ל, מא, מג, קא
ח/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ג בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' ג
ח/ג בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קלח
ח/ג בני ציון (שפירא) דף עט ע"א
ח/ג ברור הלכה חולין קכח ע"א אחרי ציון ג
ח/ג ברור הלכה ע"ז מה ע"ב ציון א
ח/ג ברור הלכה ע"ז מו ע"א ציון ד
ח/ג ברור הלכה ע"ז מח ע"א ציון א
ח/ג ברכי יוסף יו"ד סי' קלט שיורי ברכה אות א {זקיפתה מעשה}
ח/ג ברכת שלמה (מדע) עמ' קכז
ח/ג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קצד
ח/ג גליונות אבני נזר
ח/ג הר המלך ח"ג עמ' מד, קי, ח"ה עמ' כט
ח/ג התורה והתלמוד ח"ד עמ' 476
ח/ג ויוסף שאול דף ח ע"ג
ח/ג זכר יצחק (תשח) עמ' קפו
ח/ג ח' פרקים לרמב"ם דפים לד-לט
ח/ג חבורי טהרה עמ' רד
ח/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רנג
ח/ג חזק יד
ח/ג חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד חולין קכח ע"ב]
ח/ג חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמ
ח/ג חי' ר' חנוך הענאך עמ' קיד
ח/ג חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קנז
ח/ג חכמת התורה עקב עמ' שצח
ח/ג יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קנג
ח/ג ידי משה (בוצק' תשמג) סי' שלט
ח/ג ים התלמוד (עדיל) עמ' תקסה
ח/ג כוכבי בוקר עמ' נ, שפא, שפו
ח/ג כרם יעקב עמ' כב
ח/ג כתב סופר או"ח סי' צח ד"ה ולמה שכתבנו {מ"מ}
ח/ג כתבי העלוי מראקוב עמ' קיד, קיח, קלח, קלט
ח/ג כתר המלך
ח/ג לב אריה (בראד) חולין קכח ע"א (ד"ה הרי)
ח/ג לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תעט
ח/ג ללשונות הרמב"ם
ח/ג לקוטי שפת אמת (רשום ה"ב) {שריגים}
ח/ג מאור למלך נדרים עמ' קנד {אבי עזרי}
ח/ג מים אדירים דף טז ע"א
ח/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' קסא
ח/ג מעיני מים מקואות עמ' שעה
ח/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רמח ע"ד
ח/ג מקראי קדש (תפט) דף קטז ע"ב
ח/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' ריט, רצו
ח/ג מראה אש ח"ב עמ' כו
ח/ג מראה הפנים ע"ז דף כא
ח/ג מרכבת המשנה מהדו"ב לעיל פ"ז הי"ב {גידולי אשרה אסורים}
ח/ג מרכה"מ אלפ' [חזון נחום קדשים קסו ע"ב]
ח/ג משאת המלך (אדרי)
ח/ג משאת המלך ח"א סי' סח
ח/ג משנה כסף (כולי) עמ' קנא
ח/ג משנת חיים חולין סי' פא עמ' רעא
ח/ג משנת יעקב זרעים ח"ב עמ' עח, רלח-רמא
ח/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רפב-רפג
ח/ג סדר יעקב ח"א לדף מה ע"א (ד"ה אילן), מו ע"א (ד"ה להכי)
ח/ג סופר המלך ח"א עמ' כה
ח/ג עבודת מתנה עמ' קלט-קמב, קנ
ח/ג עטרת טוביה
ח/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' נא, סט
ח/ג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
ח/ג פני המלך (שטרן)
ח/ג פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רנא
ח/ג צמח מנחם דף ו ע"ב
ח/ג צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' פא
ח/ג צפנת פענח מהדו"ת
ח/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רפה
ח/ג קובץ הערות על אבי עזרי
ח/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קסא
ח/ג קונטרסי שעורים גיטין שעור ו אות ה
ח/ג קרבן אליצור דף מט ע"א
ח/ג ראש דוד (מנטובה) דף קט ע"ב, קיח ע"ב
ח/ג ראש דוד (תשמו) עמ' תנ
ח/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנ
ח/ג שו"ת הרד"ך עמ' קיא {מגדל עז}
ח/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תלט
ח/ג שיורי ברכה יו"ד דף כח ע"א
ח/ג שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות יא-יב
ח/ג שרשי הים
ח/ג תבונה (קרש')
ח/ג תורת האוהל (תשנג) עמ' שמה {אשרה}
ח/ג תשובה שלמה או"ח סי' א דף ד ע"א-ע"ב
ח/ד אבן האזל קדשים ח"ב דף קיד ע"ב
ח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' קפח {תלוש ולבסוף חברו}
ח/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' מח
ח/ד אור החיים דברים יב פסוק ב
ח/ד אור יעקב סנהדרין דף נו ע"ג, נז ע"א
ח/ד אורות הרמב"ם
ח/ד אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קעד-קעו
ח/ד אנצי"ת ע' אשרה הע' 44, 49, 52
ח/ד ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
ח/ד אש קודש מעילה עמ' קעג-קעד {תלוש ולבסוף חיברו}
ח/ד באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' שפא
ח/ד בית הלל (כגן) ע"ז עמ' מ
ח/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ד בני יוסף (טנוג'י) דף ל ע"ג
ח/ד בני שמואל דף קד ע"ד
ח/ד ברור הלכה ע"ז מז ע"ב ציון ד, ט
ח/ד ברור הלכה ע"ז מח ע"א ציון א
ח/ד גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' ריד
ח/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תסו {שיהא הבי^ימו נעבד}
ח/ד דעת ותבונה מכשירין עמ' תמג
ח/ד הר המלך ח"ג עמ' מד, ח"ד עמ' כב, ח"ו עמ' ט, מט
ח/ד זכרון שמואל עמ' שסב
ח/ד ח' פרקים לרמב"ם
ח/ד חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ו ס"ק יא
ח/ד חזק יד
ח/ד חי' בן אריה ח"ב קונטרס מקואות סי' ג ס"ק ל
ח/ד חי' הגר"מ הלוי
ח/ד חמדת יעקב עמ' 34
ח/ד חסדי דוד ח"ד עמ' שכא
ח/ד יד דוד (קרלין) ח"ב דף קה
ח/ד יד סופר עמ' ז
ח/ד כוכבי בוקר עמ' מח
ח/ד כתר המלך
ח/ד מחנה יהודה (חסמן) עמ' קנה, קנז {משתחוה לבית}
ח/ד מסורה ח"ח עמ' נח
ח/ד מעיני מים מקואות עמ' שסז
ח/ד מצודת בן ציון דף ס ע"ג {כמו רב}
ח/ד מראה הפנים ע"ז דף כב, כג ד"ה על וד"ה המתיך
ח/ד מרכה"מ אלפ' [לחם סתרים נט ע"ב, תורת חיים]
ח/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלד אות ה {תלוש ולבסוף חברו - כתלוש}
ח/ד משנה כסף (כולי) עמ' קנב
ח/ד משנת יעקב עבודה עמ' שמה-שמו
ח/ד נתיבות חיים (קארב) ח"ב סי' סד, ח"ג - מלואים למשפט סי' כג {תלוש ובסוף חברו}
ח/ד ספרי דבי רב ח"ג עמ' קעב
ח/ד עיונים (פאור) עמ' 213
ח/ד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555, 556
ח/ד ענפי ארז (זי') דף קו ע"ב, קצו ע"א
ח/ד עצי חיים על מועדים עמ' שכד
ח/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע
ח/ד צמח ארז עמ' תקיג
ח/ד קונטרסי שעורים ב"מ שעור כו אות טו
ח/ד קונטרסי שעורים גיטין שעור י אות טז
ח/ד קרבן אליצור דף עא ע"ד, עח ע"ד
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"מ עמ' ת
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' צט
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקפא
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רב
ח/ד שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנא
ח/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצב
ח/ד שו"ת הרמ"ע השלם עמ' קכב {כ"מ}
ח/ד שו"ת רי"ט וייל יו"ד סי' ל
ח/ד שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' צה
ח/ד שעורי ר"א ליכטנשטין פ' השואל עמ' 295-296
ח/ד שער המלך ח"א עמ' של
ח/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער ג-ד עמ' 324
ח/ה אורות הרמב"ם
ח/ה אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 95, ע' ברירה הע' 277
ח/ה ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
ח/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ח/ה בית המדרש
ח/ה בית יצחק (תשעא) ברירה עמ' קלח
ח/ה ברור הלכה ע"ז מז ע"א ציון י
ח/ה ברור הלכה ע"ז מז ע"ב ציון ט
ח/ה ברית הלוי השלם
ח/ה בתי כהונה (תצו) בית ועד דף ג ע"א
ח/ה דעת מרדכי ח"א דף עב ע"ג
ח/ה דרך המלך (רפפורט)
ח/ה הר המלך ח"ג עמ' טז, ח"ד עמ' כב, ח"ח עמ' פ
ח/ה הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצו
ח/ה ח' פרקים לרמב"ם
ח/ה חי' הריצ"ד
ח/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"ב עמ' רכא
ח/ה חק לישראל שיתוף נכסים עמ' 34 {צ"פ}, 263-261
ח/ה כוכבי בוקר עמ' תז {דברי ירמיהו, דרך המלך}, תי
ח/ה כתבי העלוי מראקוב עמ' קיח
ח/ה ללשונות הרמב"ם
ח/ה מקום דוד [מגיה חי' ע"ז לריטב"א דף כב ע"ג]
ח/ה מקראי קדש (תפט) דף קטז ע"ב
ח/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רמ, רצו
ח/ה מראה הפנים ע"ז דף כא, כג
ח/ה משאת המלך (אדרי)
ח/ה משנה כסף (שירירו)
ח/ה משפטי עזיאל ח"ג עמ' קסו
ח/ה סדר משנה (בוסק')
ח/ה סופר המלך
ח/ה ספרי דבי רב ח"ג עמ' קעב
ח/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רנח
ח/ה צפנת פענח מהדו"ת
ח/ה קרבן אליצור דף סט ע"א
ח/ה שו"ת ר"י מסלוצק סי' יד עמ' עז
ח/ה שרשי הים
ח/ה תוספות להגהות מיימוניות
ח/ו אגרות הגרי"ד עמ' קפ
ח/ו אגרות משה קדשים סי' יז ענף ב
ח/ו אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נז
ח/ו אהל משה (וינברג) דף יא ע"ב {שורף ומטיל לים}
ח/ו אור ליהודה (תשנט) עמ' תנו-תנז
ח/ו אור צהיר
ח/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק לא
ח/ו אורות הרמב"ם
ח/ו איים בים פסחים סי' לב אות יא {שריפה קודם זריקה לים המלח}
ח/ו אמונת יהושע עמ' אלף תש
ח/ו אמרי בינה (אוירבך) - בב"ח סי' טו ד"ה ואף דמצינו
ח/ו אמרי יושר בכורות דף נג ע"א
ח/ו אמרי יושר פסחים סי' ו ס"ק ד
ח/ו אמת ליעקב מועד עמ' רסב
ח/ו אמת ליעקב נשים עמ' שה {מדוע פסק הרמב"ם ששורף}
ח/ו אנצי"ת ע' בעור ע"ז הע' 42, 43, 50
ח/ו אשר למלך
ח/ו בית הלל (כגן) ע"ז עמ' לא
ח/ו בית שערים ח"ג סי' לח {כ"מ}
ח/ו ביתאל ח"א דף צז ע"ד
ח/ו בני יוסף (טנוג'י) דף ל ע"ג
ח/ו ברור הלכה ע"ז נב ע"א לפני ציון ז
ח/ו ברור הלכה ע"ז סב ע"ב ציון ב פסקה א {שוחק וזורה לרוח}
ח/ו ברור הלכה פסחים כח ע"א ציון א
ח/ו ברכת חיים (אמסלם)
ח/ו גבורת יהודה פסחים סי' לא
ח/ו גבורת יצחק חלה-ערלה עמ' קסח-קסט
ח/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסד
ח/ו דברי שלמה (אסרף)
ח/ו דינא דחיי ח"א דף כו ע"ג
ח/ו דרך המלך (רפפורט)
ח/ו האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שנג {שוחק וזורה לרוח}
ח/ו הכתב והקבלה דברים פ"ז פס' כה
ח/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קלו
ח/ו המאיר לארץ
ח/ו השגות הרמ"ך
ח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תיח
ח/ו ח' פרקים לרמב"ם
ח/ו חדושים ובאורים (גרי') ע"ז סי' ז ס"ק ו
ח/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד פסחים כח ע"א]
ח/ו חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' תמו ד"ה ובע"ז {כיצד מאבד עבודת כוכבים וכו' שוחק וזורה לרוח או שורף ומטיל לים המלח}
ח/ו חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' מז, מכות עמ' רא, שבועות עמ' רלו
ח/ו חי' ר' חנוך הענאך עמ' רכה
ח/ו חי' ר"י נחמיה סי' קעח ס"ק ה
ח/ו חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' קכא {שוחק וזורה לרוח}
ח/ו חכמת גרשון עמ' נ
ח/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תתכ-תתכא
ח/ו חקרי זמנים ח"א עמ' רכג
ח/ו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תמח
ח/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"א עמ' קסא
ח/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קג
ח/ו ידבר שלום ח"ב עמ' לז-לט
ח/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רנט
ח/ו מכתב לחזקיהו דף סח ע"ב
ח/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' צו-צז
ח/ו מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קטז-קיז
ח/ו מעיני המים
ח/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רלט, רמא
ח/ו מראה הפנים ע"ז דף כז
ח/ו מרכה"מ אלפ'
ח/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמד-רמה
ח/ו משנה כסף (כולי) עמ' קנג
ח/ו משנה למלך אחרון [קרבן אליצור ע"ז שם]
ח/ו משנת חיים בראשית עמ' תנח
ח/ו משנת חיים ערכין עמ' תקלח
ח/ו משנת יוסף שביעית ח"ד עמ' פב
ח/ו משק ביתי סי' כו (קג ע"ב) {מעשה רקח}
ח/ו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קמ {כ"מ}
ח/ו נועם ח"ב עמ' רכט
ח/ו נחלת עזריאל (הלוי) ע"ז דף נב {מל"מ - בשחיקת כלי מתכות}
ח/ו ניצוצי אש עמ' תפו
ח/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף צג ע"ב {המאבד ע"ז צריך לשרש אחריה}
ח/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתפג
ח/ו סדר יעקב ח"א לדף מד ע"א (ד"ה נחל), ע' תקרובת ע"ז
ח/ו סוכת דוד (דיאס)
ח/ו עבודת מתנה עמ' קכ, קכג, קסז, קצז, רפו
ח/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רכב
ח/ו עץ הדר השלם עמ' מט
ח/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסג
ח/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קפ, קפז, קצא, רכח
ח/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכה, שא, שיג, שיט, שפו, ח"ב עמ' קצג
ח/ו קרבן אליצור דף לח ע"ב, קכב
ח/ו רמב"ן בראשית לה פסוק ד
ח/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' קצב {מל"מ - ע"ז תחלתה בשריפה}
ח/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שמג
ח/ו רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנב {שחיקה ושריפה}
ח/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפז
ח/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קלט
ח/ו שו"ע הרב או"ח סי' תמה קו"א אות ב
ח/ו שיח התורה עמ' שכט
ח/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' רו
ח/ו שמרו משפט ח"ב עמ' א, ק
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ד סי' קח
ח/ו תורה תמימה שמות פ' כג אות פט
ח/ו תורת חיים עה"ת עמ' פו-פז = תורת חיים ע"ז נב
ח/ז אבי עזרי ח"ג
ח/ז אור שמח
ח/ז אורות הרמב"ם
ח/ז בית הלל (כגן) ע"ז עמ' כט
ח/ז ביתאל ח"א דף צז ע"ד
ח/ז ברור הלכה ע"ז מה ע"א ציון א
ח/ז ברכי יוסף יו"ד סי' קלט שיורי ברכה אות ד {הגהמ"י אות ב}
ח/ז גבורת יצחק (תשמח) דף כג
ח/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' יא
ח/ז דבר שאול תמורה סי' סג אות ד
ח/ז דינא דחיי ח"א דף נה ע"ב
ח/ז ח' פרקים לרמב"ם
ח/ז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קנא
ח/ז יקב זאב דף פ ע"א
ח/ז יראה ואהבה עמ' צג
ח/ז כוכבי בוקר עמ' שעד
ח/ז ללשונות הרמב"ם
ח/ז מבשר טוב קדשים עמ' לג, לז
ח/ז מנחת חינוך ח"ג עמ' קנט
ח/ז מנחת חינוך מצוה תכח (דף מא ע"ד)
ח/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"ב ע' ע"ז {לא תחמוד - ציפוי}
ח/ז מראה הנוגה
ח/ז מרכה"מ אלפ'
ח/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' רמד-רמח
ח/ז משנה כסף (כולי) עמ' קנג
ח/ז משנה כסף (שירירו)
ח/ז משנת חיים דברים עמ' קסט, קעז
ח/ז משנת חיים ערכין עמ' תפה-תצא
ח/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף עו ע"ד, עז ע"א
ח/ז סדר יעקב ח"א לדף מה ע"א (ד"ה צפוי), ח"ב לדף עד ע"א אות כה
ח/ז סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ג עמ' רעב-רעג
ח/ז סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף ט ע"ג
ח/ז עבודת מתנה עמ' קלד, קנד
ח/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' שיח
ח/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תשמט
ח/ז פני משה (שלז')
ח/ז פרי האדמה ח"א
ח/ז קנין תורה בשמעתתא בראשית עמ' כ {כלשהו}
ח/ז קרבן אליצור דף מב ע"ד {מעשה רקח}, מה ע"א, מו ע"ג, מח ע"א, סז
ח/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' צג
ח/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קמב
ח/ז שלחן המלך
ח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קסב
ח/ז שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תכג
ח/ז תולדות יעקב (וורשנא) דף נה ע"א
ח/ח אור ליהודה (תשנט) עמ' תנח
ח/ח אמונת יהושע עמ' תקלז
ח/ח אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קעו-קעז, קפז
ח/ח אנצי"ת ע' בטול ע"ז הע' 1, 3, 122, 124
ח/ח ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יג
ח/ח באר אליעזר
ח/ח בדבר מלך חט"ו עמ' ריב {עבודת כוכבים של עובדי כוכבים שבטלוה קודם שתבא לידי ישראל הרי"ז מותרת בהנאה שנאמר וכו'}
ח/ח בינת אברהם עמ' צז
ח/ח בנין יחזקאל סי' יא
ח/ח ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ג
ח/ח דברי יוסף (קונביץ) עמ' 223
ח/ח דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסד
ח/ח דינא דחיי ח"א דף לז ע"ד
ח/ח הכתב והקבלה דברים פ"ז פס' כה
ח/ח הלכות קטנות ח"ב סי' רטז
ח/ח העמק דבר דברים פ"ז פסוק כה
ח/ח העמק שאלה ח"ב שאלתא פח אות יז
ח/ח הר המלך ח"ו עמ' מט
ח/ח התורה והמדינה ח"ט עמ' תרטז
ח/ח זבחי תרועה סי' ל אות ד
ח/ח חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רמז
ח/ח חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' קנט
ח/ח טל חיים (סגל) עמ' פב
ח/ח יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לד
ח/ח ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קנז
ח/ח כבוד יו"ט
ח/ח כוכבי בוקר עמ' שמב
ח/ח כל בו ח"ה עמ' תתקלג
ח/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' יד, עט
ח/ח כתבי העלוי מראקוב עמ' קנ
ח/ח להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קו
ח/ח להורות נתן מועדים ח"א עמ' רצ
ח/ח ללשונות הרמב"ם
ח/ח מלך ישראל עמ' 481
ח/ח מצא חן
ח/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רצא
ח/ח משאת המלך ח"א סי' סט
ח/ח משה ידבר (תשעו) עמ' רצט
ח/ח משנה כסף (כולי) עמ' קנד
ח/ח נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רפג
ח/ח סדר משנה (בוסק')
ח/ח עבודת מתנה עמ' קכב
ח/ח רלב"ג דברים פי"ב פסוק ב עמ' פח
ח/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנח
ח/ח שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף כה ע"א, כח ע"ב
ח/ח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שכו
ח/ח שערי זיו ח"ג דף קכא ע"ב
ח/ח שרשים במועדות עמ' לג
ח/ח תורה תמימה דברים פ' ז אות לד
ח/ח תחומין חי"ג עמ' 211
ח/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' נז
ח/ט אור ליהודה (תשנט) עמ' תנז-תנט
ח/ט אור צהיר {גניזה}
ח/ט אורות הרמב"ם
ח/ט אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נ עמ' 117
ח/ט אחיעזר ח"ב סי' טז ס"ק ד
ח/ט איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 641 {ביטול ע"י האומות בימינו}
ח/ט אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קעז-קפג
ח/ט אמת ליעקב נשים עמ' שה {כ"מ}
ח/ט אנצי"ת ע' בטול ע"ז הע' 11, 13, 82, 85-88, 90-92, 95, 98, 105, 116, ע' בעור ע"ז הע' 51
ח/ט אנצי"ת ע' גניזה הע' 138, ע' גר תושב הע' 145
ח/ט ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יג
ח/ט אשר למלך
ח/ט באר מרים פ"ח ה"י אות ג
ח/ט באר משה (אפשטיין) שמות עמ' רנ, שנג
ח/ט בדבר מלך חט"ו עמ' ריג {עבודת כוכבים של ישראל אינה בטילה לעולם אפי' היה לעכו"ם בה שותפות וכו'}
ח/ט בינת אברהם עמ' צז
ח/ט בית אהרן (סוויאדישץ) דף ד ע"א {ע"ז של ישראל צריכה גניזה}
ח/ט בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
ח/ט בית הלל (כגן) ע"ז עמ' קא {כ"מ}
ח/ט בית המדרש {שוטה, אינו עוע"ז, תקרובת}
ח/ט בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' כו
ח/ט ביתאל ח"א דף צט ע"א {מל"מ}
ח/ט בכורי יוסף (וינר) ח"ב עמ' קיא
ח/ט ברור הלכה סוכה לא ע"ב ציון א {של ישראל אין לה ביטול}
ח/ט ברור הלכה ע"ז מב ע"א ציון ד
ח/ט ברור הלכה ע"ז מה ע"ב ציון ג פסקה ג
ח/ט ברור הלכה ע"ז נב ע"א לפני ציון ז
ח/ט ברור הלכה ע"ז נג ע"א ציון א
ח/ט ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ב, ג, ד
ח/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' כ, כו, כח
ח/ט ברכת שלמה (מדע)
ח/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' ריא, רטז
ח/ט גבול יהודה (אשכנזי) חי' גיטין דף כו ע"ד
ח/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קסו {של ישראל אינה בטלה}
ח/ט דינא דחיי ח"א דף לח ע"א, מה {תקרובת}
ח/ט דרך המלך (רפפורט)
ח/ט האסופה המקראית עמ' 281
ח/ט הגהות מוהר"י קרט עמ' עז {קובץ}, פ {או"ש}
ח/ט הכתב והקבלה בראשית פל"ה פס' ד {גניזה}
ח/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' קלז
ח/ט הר המלך ח"ג עמ' קיא, ח"ח עמ' פ-פא {גניזה}
ח/ט השגות הרמ"ך {תקרובת}
ח/ט ויוסף שאול דף ח ע"ג
ח/ט ושב הכהן
ח/ט זבחי תרועה סי' ל אות ד
ח/ט זיו משנה {תקרובת}
ח/ט זכרון צבי מנחם דף פד ע"ג {כ"מ}
ח/ט חדושים ובאורים (פינס) {של ישראל אינה בטלה}
ח/ט חוף ימים ח"א סי' י אותד {משמשיה, תקרובת}
ח/ט חי' הגר"א {תקרובת}
ח/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קיח {של גוי שבאה ליד לישראל}
ח/ט חי' מהרי"ץ פסחים עמ' קפב {קושיית כ"מ}
ח/ט חי' רעק"א {של ישראל אינה בטלה}
ח/ט חכמת גרשון עמ' נ
ח/ט חמודי צבי מועדים עמ' שעב
ח/ט חנן אלקים עמ' קמב
ח/ט חקרי הלכה (ויין) עמ' 28
ח/ט יד פשוטה אהבה עמ' תתיז
ח/ט יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לג
ח/ט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקכט {ביטל משמשיה}
ח/ט ימין משה
ח/ט יריעות שלמה (אולמן) ח"א עמ' לא
ח/ט ישועות עוזו עמ' 244
ח/ט כוכבי בוקר עמ' מח, שמב, שפא
ח/ט כל בו ח"ה עמ' תתקלד
ח/ט כתבי העלוי מראקוב עמ' קיד, קלט
ח/ט כתר המלך
ח/ט לב שלם [תורת חיים]
ח/ט להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קה
ח/ט להורות נתן על התורה ח"ב עמ' ע
ח/ט לשון למודים יו"ד דף ו ע"ג
ח/ט מטה אהרן (הלוי) דף רכט ע"ד {פרשת הכסף}
ח/ט מלך ישראל עמ' 481
ח/ט מלך שלם
ח/ט מנחת חינוך ח"ג עמ' קנט
ח/ט מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ב עמ' שפז
ח/ט מנחת יצחק ח"ב סי' קכה ס"ק יא
ח/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' גניזה {של ישראל אינה בטלה}
ח/ט מעיני המים
ח/ט מקראי קדש (תפט) דף קטז ע"א {גניזה, תקרובת}
ח/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רצו
ח/ט מראה אש ח"א עמ' לח
ח/ט מראה הפנים ע"ז דף כו {תקרובת}
ח/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ) {שותפות גוי}
ח/ט משא בני קהת {גניזה}
ח/ט משאת המלך (אדרי)
ח/ט משב יעקב ח"א
ח/ט משה ידבר (תשעו) עמ' רצט
ח/ט משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ד {ביטול ע"ז}
ח/ט משנת חיים בראשית עמ' תסא
ח/ט משנת חיים ערכין עמ' תקלט
ח/ט משנת ר' אהרן כתובות עמ' קכה
ח/ט נחל איתן
ח/ט נחלת בנימין עמ' יט
ח/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ח אות ג
ח/ט נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כז אות ה
ח/ט ניצוצי אש עמ' תפו
ח/ט נר יצחק (ארדיט) עמ' טו
ח/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' קלח
ח/ט סדר יעקב ח"א לדף מג ע"א (ד"ה והר"מ)
ח/ט סדר משנה (בוסק') {גניזה, ישראל שביטל}
ח/ט עבודת מתנה עמ' קיב, קכא-קכב, קצז, ר
ח/ט עדות בישראל {תקרובת}
ח/ט עטרת טוביה
ח/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' יד, לד, מא
ח/ט פני יהושע סוכה לא ע"ב (ד"ה אשרה דמשה)
ח/ט פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רנא
ח/ט פתח עינים ח"ב דף מה ע"א
ח/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קסג
ח/ט קהל יהודה - חי' השו"ע דף פה ע"א, פו ע"ג {לח"מ}
ח/ט קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קעה
ח/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' תו
ח/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' עו, רכז {קטן או שוטה}
ח/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קכו, שפה
ח/ט קרבן אליצור דף מ ע"א, מח ע"א {לח"מ}, נד ע"ד {כ"מ}, עד ע"א {לח"מ}
ח/ט קרבן אליצור דף קצו ע"ד
ח/ט קרן הצבי מצוה לב אות ד
ח/ט רלב"ג דברים פי"ב פסוק ב עמ' פח
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' רנח
ח/ט שאלת הכהנים תורה דף קיח
ח/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קפז {כ"מ - גניזה}
ח/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קנב {כ"מ}
ח/ט שם ישראל - שו"ת עמ' ע {מל"מ}
ח/ט שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קנח
ח/ט שער המלך ח"א עמ' רפח-רפט, טעם המלך ח"א עמ' שסא
ח/ט שערי טהר ח"ה שער א סי' ו אות יד, ח"ו סי' נב אות א, סי' נג אות א, ח"ח סי' פח אות ב
ח/ט שערי טהר ח"ו סי' נג אות א דף קכט ע"ב
ח/ט שרשי הים
ח/ט תולדות יצחק (שור) דף כג ע"א
ח/ט תורת הקדש ח"א עמ' צה {של ישראל אינה בטלה}
ח/ט תורת חיים עה"ת עמ' פו-פז = תורת חיים ע"ז נב
ח/ט תחומין חי"ג עמ' 211
ח/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קסה
ח/י אהלי יהודה (הכהן) דף נב ע"ב
ח/י אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נ עמ' 119
ח/י אנצי"ת ע' בטול ע"ז הע' 22, 24, 43, 50, 52
ח/י ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יג
ח/י באר יהודה {לצורף ישראל}
ח/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/י ברור הלכה ע"ז נג ע"א ציון ג
ח/י דברי חיים ב"מ מח ד"ה ועפי"ז
ח/י דברי ירמיהו {לצורף ישראל}
ח/י דינא דחיי ח"א דף לח ע"ג {כ"מ בשם רמ"ך}, לט ע"א
ח/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' קלז
ח/י הר המלך ח"ג עמ' טז, ח"ו עמ' מט-נ
ח/י התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עו
ח/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' לא
ח/י חסדי דוד ח"ה עמ' תתמו-תתמז
ח/י יד פשוטה אהבה עמ' שסד {לצורף ישראל}
ח/י יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רכד, כרך ב ח"ב עמ' לד
ח/י ישועות יעקב נזיקין עמ' תיד, תצג
ח/י יתר הבז (תשסח) עמ' קס
ח/י כל בו ח"ה עמ' תתקלה
ח/י כתבי העלוי מראקוב עמ' קלא, קלט
ח/י לחם אבירים כאן {לצורף ישראל}, ולעיל פ"ז ה"ה
ח/י מגן שאול (קצנ') עמ' קלה
ח/י מחשבת מוסר ח"ג עמ' קפח
ח/י מעשה רקח {לצורף ישראל}
ח/י מרכבת המשנה מהדו"ב {לצורף ישראל}
ח/י משנה כסף (שירירו)
ח/י משנת המדינה עמ' 118
ח/י עבודת המלך {לצורף ישראל}
ח/י עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' מג
ח/י עמודי שלמה ח"א עמ' לה
ח/י עמק הלכה (הורוביץ) עמ' קל, קלו
ח/י פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' קצו
ח/י פרי העץ דף צה {מל"מ}
ח/י פרשת הכסף {כיצד מבטלה, קטע ראש אזנה}
ח/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' פא
ח/י צפנת פענח {רק בפניה}
ח/י קרן פני משה ח"ב [קרן פני משה ח"א עמ' ריט-רכ]
ח/י שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' עח עמ' רעא
ח/י שו"ת מהרלב"ח סי' כב
ח/י שם ישראל - שו"ת עמ' פו
ח/י תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קעב ע"ד
ח/י תחומין חכ"ב עמ' 77
ח/י תפארת יוסף (פרסבורגר) עמ' רנא {לצורף ישראל}
ח/יא אבני נזר יו"ד סי' קכב אות ד, ח, טו, יז, יט {מל"מ}
ח/יא אור שמח {נשברה מאליה}
ח/יא אורה ושמחה הל' לולב פ"ח ס"ק ה
ח/יא אורות הרמב"ם
ח/יא אמרי חן (לוונברג) שבת עמ' קפג-קפח
ח/יא אנצי"ת ע' אין ספק הע' 9, ע' בטול ע"ז הע' 44, 45, 59, 68-70
ח/יא ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יג
ח/יא באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {נשברה מאליה}
ח/יא באר יהודה {נשברה מאליה, צריך לבטל כל פרק}
ח/יא באר מים חיים (נוסינזון) ע"ז דף מא
ח/יא בית המלך (חסון)
ח/יא בית שלמה (דרמר) יו"ד סי' קצד דף פג ע"א-ע"ב {מל"מ}
ח/יא ביתאל ח"א דף פב ע"ב
ח/יא ברור הלכה ע"ז מא ע"א ציון ג
ח/יא ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון ט
ח/יא ברור הלכה ע"ז נג ע"ב לפני ציון ב
ח/יא ברכת שלמה (מדע)
ח/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קפט
ח/יא דברי ירמיהו {נשברה מאליה, צריך לבטל כל פרק}
ח/יא דינא דחיי ח"א דף לט ע"ב {נשברה מאליה}
ח/יא דעת ומחשבה {הניחוה}
ח/יא דרך המלך (רפפורט)
ח/יא הגהות מוהר"י קרט עמ' עה {מל"מ}
ח/יא הכתב והקבלה דברים פ"ז פס' כה {נשברה מאליה, שבריה אסורים}
ח/יא המאור הגדול (יעבץ) עמ' קלח
ח/יא הקדמת הרמב"ם לטהרות עם דעת שלמה פ"ג הע' 53 {נשברה מאליה}
ח/יא הר המלך ח"ג עמ' טז, ח"ו עמ' ט, נ
ח/יא השגות הרמ"ך {נשברה מאליה}
ח/יא זכרון צבי מנחם דף פד ע"ג {מל"מ}
ח/יא ח' פרקים לרמב"ם דפים מג-מו
ח/יא חוקת עולם עמ' 314 {המוצא שברי אלילים}
ח/יא חזק יד {הניחוה, נשברה מאליה}
ח/יא חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' רכט, רמד {מל"מ}
ח/יא חי' רעק"א {נשברה מאליה}
ח/יא חסדי דוד ח"ה עמ' תתמז {הניחוה}
ח/יא יד ישראל ח"ב {אם הדיוט יכול להחזירה}
ח/יא יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לד
ח/יא ימי שלמה {נשברה מאליה}
ח/יא ישועות יעקב (שו"ת, תרסו) דף א ע"ב {מל"מ}, לג ע"ג
ח/יא ישועות יעקב (שו"ת, תשסח) עמ' ב {מל"מ}, קיא
ח/יא ישועות יעקב מועד עמ' תשפט {מל"מ}, נזיקין עמ' תז, תט {מל"מ}
ח/יא כוכבי בוקר עמ' שלח {מל"מ}
ח/יא כל בו ח"ה עמ' תתקלז
ח/יא כנפי נשרים {נשברה מאליה}
ח/יא כתבי העלוי מראקוב עמ' קלט
ח/יא לקוטי שפת אמת {נשברה מאליה}
ח/יא מגילת ספר לאוין דף ה ע"ד, ו ע"ג
ח/יא מועדי ה' (נתנזון) סוכות עמ' ריא {מל"מ}
ח/יא מי יהודה יו"ד סי' סה {מל"מ}
ח/יא מנוחת משה דף צו ע"ג {מל"מ}
ח/יא מעיני המים
ח/יא מעשה רקח {נשתברה, היתה של פרקים}
ח/יא מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' שיח
ח/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' רצב
ח/יא מראה הפנים ע"ז דף כו, כח {הניחוה}
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב לעיל פ"ז הי"ב {שמא לא בטלה}
ח/יא משאת המלך (אדרי)
ח/יא משנה כסף (כולי) עמ' קנה
ח/יא משנת המדינה עמ' 117
ח/יא משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמא, ח"ב עמ' רפט
ח/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצב, תלא
ח/יא משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יט אות א {מל"מ}
ח/יא נחל איתן
ח/יא סדר יעקב ח"א לדף מא ע"ב (ד"ה וע' מל"מ) {מל"מ}
ח/יא עבודת המלך {הנוצא שברי ע"ז, לבטל כל פרק}
ח/יא עבודת מתנה עמ' קב
ח/יא עטרת טוביה {הניחוה בשעת שלום}
ח/יא עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' נג
ח/יא עמודי שלמה ח"א עמ' לה
ח/יא עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ח/יא פרי העץ דף צה {מל"מ}, ק ע"ב
ח/יא פרשת הכסף {נשתברה, היתה של פרקים}
ח/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קכח ע"ד
ח/יא צפנת פענח {אם אינו יכול להחזיר}
ח/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יט
ח/יא קרבן אליצור דף ח ע"ג, ט ע"א, יא-יב, יג ע"א, לט ע"ד, פב ע"א, קסא ע"ד {כולם מל"מ}
ח/יא ריח שדה, חי' ע"ז דף טו ע"ג {נשברה מאליה}
ח/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קלו, קלז {מל"מ}, קעח
ח/יא שער יהודה דף א-ב {מל"מ}
ח/יא שערי טהר ח"ד שער ג סי' טו אות ב {יכול לבטל כל פרק}, ח"ו סי' נג אות א-ב
ח/יא שערי טהר ח"ו סי' נג אות א דף קכט ע"ג, אות ב דף קכט ע"ד
ח/יא שפת אמת על התלמוד ח"ג דף צו ע"ב
ח/יא תחומין חי"ג עמ' 211
ח/יב אהל יצחק, תשובות דף יז ע"ד {לח"מ - מזבח}
ח/יב אור הישר {מזבח שנפגם}
ח/יב אור צהיר {מזבח}
ח/יב אור שמח {מזבח}
ח/יב אורות הרמב"ם {בימוס שנפגם}
ח/יב אנצי"ת ע' בטול ע"ז הע' 42 ,37 {אשרה}, 78-81 ,72 {מזבח}
ח/יב אשר למלך {מזבח}
ח/יב באר יהודה {עד שיינתץ רובה}
ח/יב בית המדרש {אשרה}
ח/יב ברור הלכה ע"ז מב ע"א ציון ד
ח/יב ברור הלכה ע"ז מט ע"ב ציון ז
ח/יב ברור הלכה ע"ז נג ע"ב ציון ג
ח/יב דברי ירמיהו {מזבח שנפגם, בימוס שנפגם}
ח/יב דינא דחיי ח"א דף לט ע"ג {מרקוליס, נשברה מאליה}
ח/יב דעת ומחשבה {מזבח שנפגם}
ח/יב הגהות מוהר"י קרט עמ' עה {סדר משנה}, פ
ח/יב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קלט
ח/יב הר המלך ח"ו עמ' ט, נ {ביטול אשרה}
ח/יב השגות הרמ"ך {אשרה של ישראל}
ח/יב זיו משנה {היתה של ישראל}
ח/יב ח' פרקים לרמב"ם דפים מו-מח
ח/יב חזון יחזקאל ע"ז פ"ז ה"ו
ח/יב חזק יד
ח/יב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' תנח
ח/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף רפט
ח/יב יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לד
ח/יב כתר המלך {מזבח, אשרה, ישראל אינו יכול לבטל ע"ז}
ח/יב לב ארי (רביץ) עמ' 129
ח/יב לקוטי שפת אמת {מזבח, ניתץ בידי עכו"ם}
ח/יב מוריה גל' קצג עמ' קפג
ח/יב מעיני המים
ח/יב מעשה רקח {מזבח שנפגם, בימוס שנפגם, זירד ממנה, אם היתה של ישראל}
ח/יב מקראי קדש (תפט) דף קטו ע"ב (פעמיים)
ח/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' רצז
ח/יב מראה הפנים ע"ז דף כו ד"ה יפה {מרקוליס}, כז ד"ה רב {מזבח}
ח/יב מרחשת, מנחת חינוך, שמן המנחה אות א
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב {עד שיינתץ רובו}
ח/יב מרכה"מ אלפ' [לחם סתרים עח ע"ב, כפות תמרים ט ע"א]
ח/יב משנה כסף (כולי) עמ' קנו
ח/יב משנת ר' אהרן (שו"ת) סי' יט אות א {מזבח}, ג-ד {שפאה}
ח/יב נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רפג
ח/יב סדר משנה (בוסק') {אשרה}
ח/יב עבודת המלך {מזבח שנפגם, אשרה של ישראל}
ח/יב עבודת מתנה עמ' קז, ריא
ח/יב עולת שמואל (לובצר) ח"א, מנחת חנוך דף יח ע"ג
ח/יב עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"ב עמ' נה
ח/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
ח/יב פרשת הכסף {מזבח שנפגם}
ח/יב צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' פא
ח/יב צפנת פענח כאן {מזבח שנפגם}, ודברים עמ' עג {מזבח שנפגם}
ח/יב קדשי יהושע עמ' תקמט
ח/יב קרבן אליצור דף סח ע"ד, צח ע"ב
ח/יב קרית מלך {או זרק}
ח/יב קרן הצבי מצוה לב אות ג
ח/יב שארית נתן (לוברט)
ח/יב שלל דוד
ח/יב שם טוב {מזבח שנפגם}
ח/יב שערי טהר ח"ו סי' נג אות א
ח/יב שערי טהר ח"ו סי' נג אות א דף קכט ע"ב
ח/יב תורת הקדש ח"א עמ' רפב {אור שמח}, ח"ב עמ' רכד {אור שמח}


ט/33 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ באר יהודה
ט/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ דברי ירמיהו
ט/רה"פ דעת ומחשבה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ חזק יד
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ט/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ט/רה"פ עבודת המלך
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ פרשת הכסף (מספרי ההלכות - שונות מהל' ו ואילך)
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/רה"פ שפת מלך
ט/א אבן האזל {לקנות ולמכור}
ט/א אהבת עולם (דיהרנפורט) דף עג ע"ב-ע"ג {לח"מ - עבר ונו"נ}
ט/א אהבת עולם (תשס) עמ' תפ
ט/א אמת ליעקב נשים עמ' רצג {ליפרע מהם ולפרוע להם, והגהמ"י}, רצג
ט/א אנצי"ת ע' אידיהן הע' 3, 19, 28, 29, 40-41, 48, 55, 61, 64, 72, 78, 145, 152
ט/א ארחות חיים ח"ב סי' כא אות א {הגהמ"י}
ט/א אשר למלך {עבר ונו"נ}
ט/א אשר למלך הל' שבת פ"כ ה"ג {למה לא קנסו לקנות בחזרה}
ט/א באר יהודה {לקנות דבר המתקיים, בשאר ארצות}
ט/א בגדי ישע {מדוע פסק כר"ל}
ט/א בית אהרן (קריספין) דף ס ע"ב {מרכה"מ אלפנדרי}
ט/א בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
ט/א בית הלוי ח"א סי' כ עמ' צ
ט/א בית זבול ח"ב סי' ח אות א-ב {משום אזיל ומודה}, סי' ט אות א
ט/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/א בן אברהם (אישטרושא)
ט/א בן ידיד
ט/א ברור הלכה ע"ז ב ע"א ציון א
ט/א ברור הלכה ע"ז ו ע"ב ציון א
ט/א ברור הלכה ע"ז ז ע"ב ציון ב
ט/א ברור הלכה ע"ז יג ע"ב ציון ו פסקה ז {היתר בשאר ימים לסחורה}
ט/א ברית הלוי השלם
ט/א ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"ו עמ' קי
ט/א ברכת שלמה (מדע)
ט/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קסט
ט/א גשר יהושע עמ' 231
ט/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קעד {עבר ונשא ונתן עמהן באותן השלשה ימים הרי זה מותר בהנאה, ובלח"מ}
ט/א דרך המלך (רפפורט)
ט/א הר המלך ח"ג עמ' מד, ח"ד עמ' כב
ט/א ויוסף שאול דף א ע"ד {פרשת הכסף - בטעם אזיל ומודה}, ח ע"ד {לח"מ תמוה}
ט/א ושב הכהן (תשמח) עמ' ריד
ט/א חדושים ובאורים (פינס) {שאר ארצות}
ט/א חוקי חיים (גאגין) דף קלד ע"ג {לח"מ - עבר ונו"נ}
ט/א חי' הר"ן ע"ז ו ע"א (ד"ה ואמרינן) {משום אזיל ומודה}
ט/א חכמת אליהו ח"א סי' עח אות ג בליקוט
ט/א חסדי דוד ח"ה עמ' תשפב {השמיט כשאין קבועין, א"י בזה"ז, לקנות מהם}, תשפג {ביום האיד גם בדיעבד אסור, ליפרע מהם, לקנות מהם}, תשפז {לקנות}
ט/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' מ {משום הרווחה}
ט/א טורי אבן {דברי לח"מ על עבר ונו"נ - טעות}
ט/א ידבר שלום ח"א עמ' קסט {למכור לו ענייני ע"ז}
ט/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 16 {נשא ונתן לפני אידיהן}
ט/א כל בו ח"ה עמ' תתצה
ט/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רכו
ט/א כתר המלך {לח"מ על עבר ונו"נ - תמוה}
ט/א לב שלם [פרי הארץ ח"א פז ע"ג, יד מלאכי קלו ע"ב]
ט/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' פז
ט/א לחם אבירים {משום אזיל ומודה, לח"מ על עבר ונו"נ תמוה}
ט/א לשון למודים יו"ד דף לב ע"ג {לח"מ - שאר ארצות}
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 228
ט/א מהרי"ט אלגזי פ"ה אות לט, חלה אות ג
ט/א מוריה גל' קז עמ' כג
ט/א מקראי קדש (תפט) דף קטז ע"ב {עבר ונו"נ}
ט/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רצז
ט/א מראה הפנים ע"ז דף א ד"ה בשם וד"ה אשכח, דף ב
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב {עבר ונו"נ}
ט/א מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {עבר ונו"נ}
ט/א משאת המלך (אדרי)
ט/א משנה כסף (כולי) עמ' קנו-קנז
ט/א משנה כסף (שירירו) {עבר ונו"נ}
ט/א מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רכז
ט/א נחמד למראה ח"א דף נו ע"ג, נז ע"ג
ט/א ס' המקח עמ' קמד
ט/א סדר משנה (בוסק') {עבר ונו"נ}
ט/א עדות בישראל {לח"מ על עבר ונו"נ - תמוה}
ט/א פרי הארץ (מזרחי) ח"א דף פז ע"ג
ט/א צפנת פענח
ט/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שצו {בנין יהושע}
ט/א ריח השדה (חביב) סי' יז עמ' קפט {הגהמ"י אות ב}
ט/א ריח שדה חי' ע"ז דף א ע"ג
ט/א שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד דף קמ ע"א {לח"מ - עבר ונו"נ}
ט/א שו"ת מהרי"ק סי' עו {עבר ונו"נ}
ט/א שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קא {לרמב"ם משום אזיל ומודה}
ט/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 216
ט/א שמחת מלך עמ' 39
ט/א שפתי דעת ח"ג עמ' קצג
ט/א תוספות להגהות מיימוניות {להלוות ברבית מותר}
ט/א תחומין ח"ח עמ' 507 {בשאר ארצות}
ט/א תקות אהרן דף יג ע"ג
ט/ב אור צהיר {קושית כ"מ}
ט/ב אמת ליעקב נשים עמ' רצד
ט/ב אנצי"ת ע' אידיהן הע' 79, 81, 84, 176
ט/ב ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יד
ט/ב אשר למלך {לקבל}
ט/ב באר מרים פ"ח ה"י אות ג
ט/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/ב בן ידיד
ט/ב ברור הלכה ע"ז ו ע"ב ציון ה
ט/ב ברכת שלמה (מדע)
ט/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קסח
ט/ב דרך המלך (רפפורט)
ט/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמ
ט/ב המאיר לארץ
ט/ב הר המלך ח"ג עמ' מה, ח"ד עמ' כב
ט/ב ושב הכהן (תשמח) עמ' ריד
ט/ב זיו משנה {קושית כ"מ}
ט/ב חי' הגר"א {קושית כ"מ}
ט/ב חי' עזיאל עמ' 85
ט/ב יצחק ירנן [המקור בע"ז סה] {אח"כ נודע}
ט/ב כל בו ח"ה עמ' תתקלז
ט/ב לב ארי (רביץ) עמ' 117
ט/ב לקוטי שפת אמת {קושית כ"מ}
ט/ב מוריה גל' קיא עמ' לה
ט/ב מעיני המים
ט/ב מקורות לפסקי הרמב"ם {קושית כ"מ}
ט/ב מקראי קדש (תפט) דף קטז ע"ב {קושית כ"מ}
ט/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' רצח
ט/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ב משאת המלך (אדרי)
ט/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רפ
ט/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ג עמ' ש
ט/ב משנה כסף (כולי) עמ' קנח
ט/ב משנה כסף (שירירו)
ט/ב מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' רכז
ט/ב סדר יעקב ח"ב לדף סה ע"א (ד"ה ידענא)
ט/ב סדר משנה (בוסק') {קושית כ"מ}
ט/ב קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' ריח
ט/ב קרבן אליצור דף קסה ע"ד
ט/ב שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צא-צב
ט/ב שו"ת המאור וזכרון בספר ח"א עמ' שנא (מקוצר בנועם חי"ז עמ' רכח)
ט/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שנא
ט/ב שו"ת הריב"ש סי' קיט {לשלוח לגוי}
ט/ב שלל דוד
ט/ב שמוש חכמים ג עמ' כד
ט/ב תחומין חכ"ב עמ' 73
ט/ג אמונת עתיך גל' 125 עמ' 131 {נוצרים}
ט/ג אמת ליעקב נשים עמ' רצד
ט/ג אנצי"ת ע' אידיהן הע' 153, 158, 164, 171, 176
ט/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח
ט/ג לקוטי שפת אמת
ט/ג משנה כסף (שירירו)
ט/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ל
ט/ג צפנת פענח
ט/ג קרית מלך
ט/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צא
ט/ג תקות אהרן דף יג ע"ג
ט/ד אוצרות הרמב"ם
ט/ד אמונת עתיך גל' 124 עמ' 104{נוצרים}
ט/ד אמת ליעקב נשים עמ' רצד
ט/ד ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יד
ט/ד בים דרך עמ' פג
ט/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' נח, קכג
ט/ד ברור הלכה סוכה מה ע"ב ציון ג
ט/ד ברור הלכה ע"ז ח ע"א ציון ד פסקה א
ט/ד ברית הלוי השלם
ט/ד דינא דחיי ח"א דף מב ע"א
ט/ד דרך מיעקב ע"ז ב ע"א תוס' (ד"ה אסור)
ט/ד הגהות רפ"מ אלטר
ט/ד הלכות והליכות עמ' קעו
ט/ד הערות ר"מ גולדשטיין לחי' הריטב"א ע"ז ו ע"ב הערה 147
ט/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 90
ט/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תקעז, תרד
ט/ד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 220, 230
ט/ד כוכבי בוקר עמ' ק, קד
ט/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרלו
ט/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' רכו
ט/ד לב שלם [תורת חיים]
ט/ד להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עו
ט/ד לשון למודים יו"ד דף לב ע"א, לד ע"א
ט/ד מבוא למשנה תורה עמ' 228, 302
ט/ד מראה הפנים ע"ז דף ג
ט/ד משנה כסף (שירירו)
ט/ד ס' משלי בדברי חז"ל עמ' רלא
ט/ד עומק הפשט ח"ג עמ' תרס
ט/ד עיונים (פאור) עמ' 235-236
ט/ד פרי חדש
ט/ד קול צופיך עמ' שכו
ט/ד קרית מלך
ט/ד שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 216, 231, 578 {נוצרים}
ט/ד שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 128
ט/ד תוספות להגהות מיימוניות
ט/ד תורת מנחם חט"ז עמ' 257 {נוצרים עובדי ע"ז הם}
ט/ד תורת מנחם חל"א עמ' 80 {נוצרים}
ט/ד תחומין ח"ב עמ' 187, ח"ח עמ' 368, ח"ט עמ' 74
ט/ד תחומין חכ"ב עמ' 70
ט/ד תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 153 {נוצרים}
ט/ה אור צהיר {לעובדיה בלבד}
ט/ה אנצי"ת ע' אידיהן הע' 100-102, 105, 107-109, 111, 112, 115-117
ט/ה בן אברהם (אישטרושא)
ט/ה ברור הלכה ע"ז ח ע"א ציון ד
ט/ה דברות אליהו ח"ו עמ' מז {יום הולדת לישראל}
ט/ה דברי יוסף (שוורץ, תרה) חלק פרדס דף קסב ע"א
ט/ה הר המלך ח"ח עמ' פא
ט/ה כבוד יו"ט {למעוטי משועבדיו}
ט/ה כנסת יחזקאל (רחמים) עמ' לב {משרת משה - תגלחת}
ט/ה כתר המלך {משועבדים - קושיית גליון הש"ס שזה לפני דלפני}
ט/ה לב שלם [לחם סתרים עא ע"ב, פרחי כהונה, ריח השדה]
ט/ה להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' ז {יום הולדת}
ט/ה לחם אבירים {יום לידה, אין מודים}
ט/ה ללשונות הרמב"ם {מיתה ששורפים בה}
ט/ה לשון למודים יו"ד דף לב ע"א {משועבדים} וע"ב {יום לידה ומיתה}
ט/ה מאירי ע"ז ח ע"א {יום לידה}
ט/ה מעיני המים
ט/ה מקראי קדש (תפט) דף קטז ע"ב {ראיות לראב"ד}
ט/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' רצח
ט/ה מראה הפנים ע"ז דף ג ד"ה חברייא {רק לעובדיה} וד"ה כיני {מקטרים} וד"ה אותו {יום לידה}
ט/ה מרכבת המשנה מהדו"ב {תגלחת, לידה ומיתה, מקטרים}
ט/ה משנה כסף (שירירו)
ט/ה משפטי עזיאל ח"ב עמ' פז-פח
ט/ה משרת משה (עטייה) (רשום הלכה ג)
ט/ה נחמד למראה ח"א דף נו ע"ג, נז ע"ג
ט/ה סדר יעקב ח"א לדף ח ע"א (ד"ה ויום)
ט/ה עבד המלך (תשא) {יום לידה ומיתה}
ט/ה עדות בישראל עמ' שטו {משועבדים}
ט/ה צפנת פענח {יום שעמד מחליו, מנהג}, ומהדו"ת {ראב"ד}
ט/ה קרית מלך
ט/ה תורת חיים ע"ז ח ע"א {לעובדיו בלבד}
ט/ו אבן האזל
ט/ו אור צהיר
ט/ו ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יד
ט/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי {לעולם - כל השנה}
ט/ו בד קודש (דאנון) {קוטע אצבעו}
ט/ו בן ידיד
ט/ו ברור הלכה נדרים סב ע"ב ציון ד
ט/ו ברור הלכה ע"ז יג ע"ב ציון ו
ט/ו ברור הלכה ע"ז כא ע"א ציון ז פסקה ב {מעשה רקח}
ט/ו המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמ
ט/ו המאיר לארץ
ט/ו הר המלך ח"ג עמ' מה
ט/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח [בכת"י אוקספורד חסר "שבאותו מקום"]
ט/ו השגות הרמ"ך
ט/ו חי' יחיאל דף ד ע"א
ט/ו טורי אבן לעיל פ"ז ה"ו {כ"מ - כרשב"ג}
ט/ו ידבר שלום ח"א עמ' קסח {משום החזקת ידי עוברי עבירה}, קעא-קעב {השמיט חבילה}
ט/ו כוכבי בוקר עמ' קלו, קנא {אהא"ז}
ט/ו כל בו ח"ה עמ' תתקלה
ט/ו כתר המלך {קוטע אצבעו}
ט/ו כתר חיים עמ' קכג-קכד
ט/ו לחם אבירים
ט/ו מעיני המים
ט/ו מקראי קדש (תפט) דף קיז ע"א
ט/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רצח
ט/ו מראה הפנים ע"ז דף ה ע"ב {השמיט חבילה, כ"מ}
ט/ו מרכבת המשנה מהדו"ב {השמיט דין חבילה לתגר}
ט/ו משכיל לאיתן דף ד ע"א {כ"מ - "במה" אינו אלא לפרש}
ט/ו משנה כסף (כולי) עמ' קנח-קנט
ט/ו משנת אליעזר (רבינ') עמ' סה {כ"מ - פסק כוותיה מדמבעי אליביה}
ט/ו נגינת לדוד עמ' מה {הגהמ"י}
ט/ו ס' המקח עמ' קלז
ט/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' לז
ט/ו עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' לז {אהא"ז}
ט/ו עמודי שלמה ח"א עמ' לז {הגהמ"י}
ט/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 139
ט/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רצ
ט/ו קרית מלך [חסד - צ"ל חסר]
ט/ו שארית נתן (לוברט)
ט/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צז, צח
ט/ו שלל דוד
ט/ו שער המלך ח"א עמ' קסז {כ"מ}
ט/ו שערי חיים (ס' המקח) דף קד ע"ג, קו ע"ד {כ"מ}
ט/ו תוי"ט ע"ז פ"א מ"ה
ט/ו תחומין חי"ב עמ' 417
ט/ו תשובה מאהבה ח"א סי' קנז
ט/ז אבן האזל
ט/ז ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יד
ט/ז בן ידיד
ט/ז ברור הלכה ע"ז יג ע"ב ציון ו
ט/ז דברי ירמיהו {לפני דלפני}
ט/ז דעת ומחשבה {השמיט חבילה}
ט/ז המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמ
ט/ז חסדי דוד ח"ה עמ' תשצה-תשצז
ט/ז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קכה
ט/ז יד המלך (לנדא)
ט/ז כל בו ח"ה עמ' תתקלח
ט/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרטו {יד המלך - השמיט מושיט יין לנזיר}
ט/ז לב שלם [לשון למודים יו"ד דף לב ע"ד]
ט/ז מרכבת המשנה מהדו"ב {מקורו מדין חבילה}
ט/ז מרכה"מ אלפ'
ט/ז משנה כסף (כולי) עמ' קס
ט/ז ס' המקח עמ' קלז
ט/ז עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' לז
ט/ז ריח שדה, חי' ע"ז דף ג ע"ג
ט/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צז
ט/ח אור צהיר {ישראל חשוד - לפני דלפני}
ט/ח אור שמח {מיישב קושיית לח"מ - הוצרך לאסור אף ע"י סרסור}
ט/ח אמת ליעקב נשים עמ' רצט {לח"מ}
ט/ח אנצי"ת ע' גוי הע' 921
ט/ח אשר למלך {קושיית לח"מ, טעם האיסור, ישראל חשוד}
ט/ח באר יהודה {מיישב קושיית לח"מ - הוצרך לאסור אף ע"י סרסור}
ט/ח בן ידיד
ט/ח ברור הלכה ע"ז טו ע"ב ציון ו
ט/ח ברור הלכה ע"ז טז ע"א ציון ד
ט/ח ברור הלכה ע"ז כא ע"א ציון ז פסקה ב
ט/ח ברית הלוי השלם
ט/ח ברקאי ח"א עמ' 59
ט/ח דברות אליהו ח"ג עמ' מג
ט/ח דברי ירמיהו {ישראל חשוד - לפני דלפני, חובת הפרשה מאיסור עובר במזיד}
ט/ח המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמא
ט/ח ויוסף שאול דף ח ע"ד {קושיית לח"מ}
ט/ח זכרון ישעיהו דף לה ע"ג
ט/ח חדושים ובאורים (פינס) {קושיית לח"מ}
ט/ח חי' רעק"א
ט/ח ידבר שלום ח"א עמ' קסח {מדוע לא הזכיר לפנ"ע}
ט/ח כל בו ח"ה עמ' תתקו
ט/ח כתר המלך {קושיית לח"מ}
ט/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תסה
ט/ח מעשה רקח {לח"מ - ארי תרבות}
ט/ח מקראי קדש (תפט) דף קטז ע"ב {לח"מ}
ט/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רצח
ט/ח מרכבת המשנה מהדו"ב {מיישב קושיית לח"מ - הוצרך לאסור אף ע"י סרסור}
ט/ח משאת המלך ח"ד סי' תלד {לישראל חשוד}
ט/ח משנה כסף (כולי) עמ' קסא
ט/ח משנה כסף (שירירו)
ט/ח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 468
ט/ח סדר יעקב ח"א לדף טז ע"א (ד"ה וכל דבר)
ט/ח עבודת המלך {לח"מ}
ט/ח עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' נח
ט/ח פרח מטה אהרן (סול')
ט/ח צפנת פענח [עי' הל' רוצח פי"ב]
ט/ח קול יהודה (גרשוני) עמ' קעב, ריט
ט/ח קרן הצבי מצוה מג אות יא
ט/ח שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קב {או"ש}
ט/ח תחומין ח"ט עמ' 229, חי"א עמ' 46-47, 413-412, חי"ב עמ' 240
ט/ח תפארת אריה עמ' רי {חשוד}, ריא
ט/ט אמת ליעקב נשים עמ' שד {שוטה}
ט/ט אנצי"ת ע' אידיהן הע' 97, ע' גוי הע' 926
ט/ט אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 382
ט/ט בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יג
ט/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/ט ברור הלכה ע"ז טו ע"ב ציון ו
ט/ט ברור הלכה ע"ז יא ע"ב ציון א
ט/ט ברית הלוי השלם
ט/ט ברקאי ח"א עמ' 59, 67
ט/ט דעת שרגא (גרוסברד) פ' משפטים עמ' קנו-קנז
ט/ט הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שלז
ט/ט הר המלך ח"ד עמ' כב
ט/ט השגות הרמ"ך
ט/ט ויוסף שאול דף ט ע"א {איסור ליכנס}
ט/ט זיו משנה {איסור ליכנס}
ט/ט חוקת עולם עמ' 508
ט/ט חוקת עולם עמ' 556
ט/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תשפה {נקרה והלך}
ט/ט ידבר שלום ח"ב עמ' לב
ט/ט כבוד יו"ט (נדפס בתוך הלכה ה) {רמ"ך בכ"מ הלכה י} [דבריו צ"ע]
ט/ט כפתור ופרח (תשו) דף קפה ע"א {אסור להיכנס}
ט/ט לחם אבירים
ט/ט לשון למודים יו"ד דף לב ע"ב וע"ד {ראב"ד}
ט/ט מנחה לאיש עמ' 252
ט/ט מעיני המים
ט/ט מראה הפנים ע"ז דף ד
ט/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ט משכן שילה עמ' שטו
ט/ט משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' ריח
ט/ט משנה כסף (כולי) עמ' קסב
ט/ט משנה כסף (שירירו)
ט/ט משנת משה סנהדרין עמ' שטז
ט/ט סדר יעקב ח"א לדף טז ע"א (ד"ה לפרסאי)
ט/ט עזרת כהן עמ' רעג {ראב"ד - איסור הליכה ליריד}
ט/ט עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רלג
ט/ט עיני דוד [תל"ד ח"א דרוש משבת כלה דף טו ע"א]
ט/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 224
ט/ט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 241, 257
ט/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע
ט/ט צפנת פענח {ישראל שוכנים בין עוע"ז}
ט/ט קול יהודה (גרשוני) עמ' תלד
ט/ט קול צופיך עמ' תנו {דברי פרחי ציון על כפתור ופרח שם}
ט/ט קונטרסי שעורים ב"ב דף 250
ט/ט קרית מלך (חב"ד) עמ' נז {דברי פרחי ציון על כפתור ופרח שם}
ט/ט רוח אליהו {ראב"ד}
ט/ט שלל דוד
ט/ט תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף טו ע"ד, טז ע"א
ט/ט תורת חיים ע"ז יב ע"א {להיכנס}
ט/ט תחומין ח"ט עמ' 229 {מגינים עלינו}
ט/י אבני נזר יו"ד סי' קכג אות ב
ט/י אור צהיר
ט/י בן ידיד
ט/י ברור הלכה ע"ז יא ע"ב ציון א
ט/י הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שלז
ט/י ויוסף שאול דף ט ע"א {נקרה והלך}
ט/י חסדי דוד ח"ה עמ' תשפו
ט/י לשון למודים יו"ד דף לב ע"ב וע"ד, לג ע"א
ט/י מעיני המים
ט/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/י משנה כסף (כולי) עמ' קסב
ט/י עבד המלך (תשא)
ט/י עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 257
ט/י פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסג-קסד
ט/י צפנת פענח {בזמן שהדרך מיוחדת}
ט/י קול יהודה (גרשוני) עמ' תלד
ט/י שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צד, קנב
ט/י תורת חיים ע"ז יב ע"א {להיכנס}
ט/יא אגרות משה או"ח ח"ב סי' מד {טרקלין}, יו"ד ח"ג סי' לד {טרקלין}
ט/יא אור שמח {שכרו מותר}
ט/יא ארחות חיים ח"ב סי' כא אות ט
ט/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/יא ברור הלכה ע"ז טז ע"א ציון ה
ט/יא ברור הלכה ע"ז יט ע"ב ציון ד
ט/יא ברכת שלמה (מדע)
ט/יא דברות משה שבועות-ע"ז עמ' תמ {אבל בונה הוא לכתחילה הטרקלין או החצר שיש בה אותה הכיפה}
ט/יא דעת ומחשבה {הטרקלין}
ט/יא הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז [מדרש הגדול ויקרא עמ' 496 העתיק מכאן]
ט/יא חק לישראל נאמנות בנכסים עמ' 371
ט/יא טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תמא
ט/יא כוכבי בוקר עמ' קנד
ט/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרלד {טרקלין}
ט/יא לב מבין
ט/יא לבושי מרדכי יו"ד עמ' שצב
ט/יא לחם אבירים {שכרו מותר}
ט/יא מנחת חינוך ח"ב עמ' רז {שכרו מותר}
ט/יא מראה הפנים ע"ז דף ה ע"ב ד"ה בה {שכרו מותר}
ט/יא משנה כסף (כולי) עמ' קסג
ט/יא עבודת המלך {שכרו מותר - מה החידוש}
ט/יא פני מבין ח"א דף קנז ע"ב
ט/יא שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קב
ט/יא שו"ת הריב"ש סי' קעא עמ' קצא
ט/יא שפתי דעת ח"א עמ' רנג
ט/יב אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' י {אסור לשכרן}
ט/יב ארחות חיים ח"ב סי' כא אות יד
ט/יב בית אהרן (סוויאדישץ) דף ח ע"ד {מהנה לע"ז}
ט/יב ברור הלכה ע"ז יב ע"ב ציון ה
ט/יב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שלד
ט/יב הר המלך ח"ג עמ' יז
ט/יב חסדי דוד ח"ה עמ' תשפו {בכל מה שבתוכן}, תתנז {אסור לשכרן}
ט/יב יחל ישראל (תשנב) עמ' שעו
ט/יב יחל ישראל (תשסג) ח"ב עמ' קמה {כ"מ}
ט/יב כל בו ח"ה עמ' תתקלט
ט/יב לחם אבירים {שאין מעוטרות}
ט/יב משנה כסף (כולי) עמ' קסג
ט/יב משנה כסף (שירירו)
ט/יב נועם חכ"ה עמ' מה {צ"פ מהדו"ת}
ט/יב עומק הפשט ח"ג עמ' תרס
ט/יב צפנת פענח מהדו"ת {השמיט אם היו מעלים שכר למדינה}
ט/יב שומרי הגחלת עמ' 24 {שאינן מעוטרות}
ט/יג אבות הראש ח"ב דף כ ע"ג
ט/יג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' י
ט/יג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רסו-רסז {באור מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
ט/יג אור המאיר (שפירא) סי' ו אות א, ה {אסורים בהנאה}
ט/יג אור צהיר
ט/יג אור שמח {והעמידו בו}
ט/יג אוריתא יד עמ' קסה, קסח {כ"מ}
ט/יג ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
ט/יג בית אבי ח"ב סי' מט עמ' סג {דמיו אסורים - בא"י או בחו"ל}
ט/יג בית זבול ח"ב סי' ז אות ג
ט/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/יג ביתאל ח"א דף צט ע"א
ט/יג ברור הלכה גיטין מד ע"א ציון ו
ט/יג ברור הלכה ע"ז יב ע"ב ציון ה
ט/יג דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קפח, תמא {המוכר בית לעבודת כוכבים דמיו אסורים בהנאה, ובראב"ד}
ט/יג דור רביעי ח"ב עמ' קט
ט/יג דעת ומחשבה {מקורו בתוספתא, טעם ההיתר באונס}
ט/יג הוראות שעה פכ"ה עמ' פט {קושיה על פירוש רש"י}
ט/יג המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמא
ט/יג ויוסף שאול דף ט ע"ב [כ"מ - "כפירש"י" צ"ל "דלא כפירש"י", לח"מ - "פירש"י" צ"ל "פירש רבינו"]
ט/יג חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קמג, קנ, קפ
ט/יג חי' רעק"א {כ"מ - "כדפירש"י"}
ט/יג חמדת יעקב עמ' 34 {באור מחלוקת רמב"ם וראב"ד}
ט/יג חסדי דוד ח"ה עמ' תתס
ט/יג חקל יצחק (שו"ת) עמ' קנ
ט/יג כל בו ח"ה עמ' תתקלט
ט/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצד
ט/יג כרם יעקב עמ' כב
ט/יג כתר המלך
ט/יג מוריה גל' רכו עמ' סח
ט/יג מזבח חדש דף פח ע"ד
ט/יג מס' גיטין (ארזי) עמ' 61
ט/יג מעשה איש דף ט ע"ב
ט/יג מצור דבש (צימרינג) גיטין מד ע"א
ט/יג מרכבת המשנה מהדו"ב כאן, והל' ע"ז פ"י ה"ד
ט/יג מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {מקור הרמב"ם בתוספתא}
ט/יג משאת המלך (אדרי)
ט/יג משנה כסף (כולי) עמ' קסג
ט/יג משנה כסף (שירירו)
ט/יג משנת חיים דברים עמ' קסב
ט/יג נועם ח"ח עמ' רפח [משנת בנימין סי' טז]
ט/יג ענפי ארז (זי') דף צו ע"א
ט/יג פרי האדמה
ט/יג צפנת פענח (גם מהדו"ת) {באור דעת הראב"ד}
ט/יג קובץ השמיטה עמ' שכז
ט/יג שם טוב {יישוב קושית הראב"ד}
ט/יג שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' לז
ט/יג תנופת זהב עמ' 29-33
ט/יד אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' ט
ט/יד ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
ט/יד בית אהרן (סוויאדישץ) דף ו ע"ב {חלילין - הרי זה רק קול}, ח ע"ג-ע"ד {לספוד}
ט/יד בית זבול ח"ב סי' י אות ג
ט/יד ברור הלכה ע"ז יב ע"ב ציון ה
ט/יד ברית הלוי השלם
ט/יד גשר יהושע עמ' 231
ט/יד דינא דחיי ח"א דף מה ע"ב וע"ד
ט/יד האיר ממזרח יהושע עמ' קעג {מנער פרסותיה מהארכובה ולמטה}
ט/יד הר המלך ח"ג עמ' יז
ט/יד התורה והמדינה חי"א עמ' רעד {ממעט את הגוים}, תל {בגיותן}
ט/יד חוקת עולם עמ' 393 {הליכה ליריד של ע"ז}
ט/יד חסדי דוד ח"ה עמ' תשפח {בגיותן}, תתנז {חלילין}
ט/יד כל בו ח"ה עמ' תתצח, תתקמ
ט/יד לחם אבירים בהלכה יב {אם מניחים לו מכס}
ט/יד מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' נז, עו
ט/יד מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 12 {חלילין}
ט/יד מראה הפנים ע"ז דף כו
ט/יד מרכה"מ אלפ' (השמטות) [מגילת ספר דף ו ע"ד]
ט/יד משנה כסף (כולי) עמ' קסד
ט/יד משנה כסף (שירירו)
ט/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לח {למעט את הגוים}
ט/יד משרת משה (עטייה)
ט/יד נשאל דוד או"ח עמ' סד
ט/יד עזרת כהן עמ' רעג ע"א {כ"מ - לא קאי אלא}
ט/יד שו"ת ר"מ גאויזון עמ' קע {נתינת מכס אסורה}
ט/יד תלפיות ו חוב' ג עמ' 634 {כ"מ}
ט/טו אוריתא טו עמ' צז-צח
ט/טו איש אמונים דף צו ע"ב {הרחקה}
ט/טו אמת ליעקב נשים עמ' רצה
ט/טו אנצי"ת ע' איבה הע' 62, ע' אידיהן הע' 122, 123, 127, 130, 136, 143
ט/טו ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
ט/טו אשר למלך {טעם האיסור, גר תושב}
ט/טו בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יד
ט/טו בכורי אליהו עמ' קלד {כותי - גוי}
ט/טו ברור הלכה ע"ז ח ע"א ציון ז
ט/טו דברי ירמיהו {טעם האיסור, מקום איבה}
ט/טו הר המלך ח"ג עמ' מה, קיא
ט/טו זיו משנה [הארכתי בתשובה - תפארת זיו] {השמטת אדם חשוב}
ט/טו ימין משה כאן ועמ' קג
ט/טו ישא איש דף י ע"א
ט/טו כוכבי בוקר עמ' ז
ט/טו כל בו ח"ה עמ' תתקמ
ט/טו לחם אבירים {לח"מ, השמיט אדם חשוב}
ט/טו מאורי אור (אתרוג) עמ' רנו
ט/טו מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יז
ט/טו מעשה רקח (סומן הלכה יג) {לח"מ, השמיט אדם חשוב}
ט/טו מקראי קדש (תפט) דף קטז ע"ב {השמיט אדם חשוב}
ט/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' רצח
ט/טו מראה הגדול ח"א דף צד ע"ב {לח"מ}
ט/טו משאת המלך (אדרי)
ט/טו משבצות זהב ירמיהו עמ' שלז
ט/טו משנה הלכות ח"ז סי' קיח {טעם האיסור, כ"מ}
ט/טו משנה כסף (כולי) עמ' קסד
ט/טו משנת יעקב קדושה עמ' רלה
ט/טו משרת משה
ט/טו נחל יבוק
ט/טו סדר יעקב ח"א לדף ח ע"א (ד"ה אך נראה), כט ע"ב (ד"ה עוד)
ט/טו סידרא ח"ה עמ' 133 {מפני ע"ז}, 142, 147
ט/טו עבודת המלך {השמיט אדם חשוב, טעם האיסור}
ט/טו עניינות בספרות הגאונים עמ' 238
ט/טו פנינים על התורה ומועדים עמ' רטז {אסור ליהנות}
ט/טו פרי האדמה ח"ג
ט/טו קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא {השמיט אדם חשוב}
ט/טו קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ט/טו קונטרסי שעורים גיטין שעור ז אות יט
ט/טו שמחתי באומרים לי עמ' קיב
ט/טז אמת ליעקב מקרא עמ' רנג
ט/טז אמת ליעקב נשים עמ' ש
ט/טז אנצי"ת ע' איבה הע' 51-52, ע' גוי הע' 1101, 1103
ט/טז בגדי ישע (רשום הל' א), בחיר חיים, גליונות אבני נזר, דברי ירמיהו, המאיר לארץ, זיו משנה, חי' הגר"א, חי' רעק"א, חסדי דוד ח"ה עמ' תתז, פותח יד, צפנת פענח {כולם רק משיבים על תמיהת כ"מ - שהרמב"ם כתב דין זה בהל' שבת פ"ב הי"ב}
ט/טז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' כא
ט/טז בכורי אליהו עמ' קלד {התחיל בכותי וסיים בעוע"ז}
ט/טז בן ידיד
ט/טז בני יוסף (טנוג'י) דף מח ע"ג
ט/טז ברור הלכה ע"ז כ ע"א ציון ב פסקה ב {פרח מטה אהרן}
ט/טז ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון א, ב, ג, ד
ט/טז ברכת שלמה (מדע) {חילול שבת לרפא גוי}
ט/טז גליוני הגר"ש עמ' נג {כ"מ} [ס' קובץ ציין שהביאו בהל' שבת]
ט/טז דברות אליהו ח"ג עמ' קסב {מילדת בשכר}
ט/טז דינא דחיי ח"א דף מה ע"ב-ע"ד
ט/טז המעין תשרי תשפ עמ' 44 {כ"מ - ותמהני למה לא כתבו רבינו' - זה מפורש במקומו הל' שבת פ"ב הי"ב}
ט/טז הר המלך ח"ג עמ' מה
ט/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 18
ט/טז התורה והמדינה ח"ד עמ' יט, ח"ט עמ' תרכ
ט/טז טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' תמב {כ"מ}
ט/טז כבוד יו"ט {מינקת בשכר אסור, מיילדת בשבת אסור}
ט/טז כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ט/טז כגן עדנים עמ' יח, רי
ט/טז כל בו ח"ה עמ' תתקטו
ט/טז כתר המלך {לא הוצרך לכתוב שמינקת בשכר אסור}
ט/טז לחם אבירים {ברשותה, האם צריך אחרות עומדות על גבה}
ט/טז מבשר טוב - משפט גרות עמ' פט, צז
ט/טז מגילת ספר לאוין דף ו ע"ד
ט/טז מעיני המים
ט/טז מקראי קדש (תפט) דף קיז ע"א {תמיהת כ"מ, גויה מיילדת מומחית}
ט/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' רצט
ט/טז משאת המלך (אדרי)
ט/טז משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רפא
ט/טז משנה כסף (כולי) עמ' קסד-קסה
ט/טז משנה כסף (שירירו)
ט/טז סדר משנה (בוסק') {תמיהת כ"מ, ישראלים נכנסים ויוצאים}
ט/טז עבודת המלך {מפני שמגדלת}
ט/טז פרח מטה אהרן (סול') {גוים בזה"ז לענין אין מעלין ואין מורידין, מדוע נחשב מגדל בן לע"ז הרי הבן לא חטא}
ט/טז ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ו אות ו {מותר משום איבה}
ט/טז קול יהודה (גרשוני) עמ' קעב {עבודת המלך}
ט/טז קרית מלך {תנחומא שמות סי' ז - ביאור "ברשותה"}
ט/טז שו"ת חתם סופר יו"ד סי' קלא {מדוע לא כתב כאן דין שבת, מקום שאם היא לא תיילד אחרת תיילד}
ט/טז תבואות שור סי' ב ס"ק א {התחיל בכותי וסיים בעוע"ז}
ט/טז תוי"ט ע"ז פ"ב מ"א {השמיט אחרות עומדות ע"ז}
ט/טז תורת החוף ימים סי' כח אות ד עמ' רמד {מדוע הקדים מינקת למיילדת, מדוע כתב טעם "מגדל בן לע"ז" רק על מניקה, מדוע נחשב מגדל בן לע"ז הרי הבן לא חטא}
ט/יז אור צהיר
ט/יז ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
ט/יז הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עא
ט/יז חסדי דוד ח"ה עמ' תשצב
ט/יז כל בו ח"ה עמ' תתקמח
ט/יז לחם אבירים
ט/יז משאת המלך (אדרי)
ט/יז משק ביתי סי' קכו (נו ע"א) {פרשת הכסף}
ט/יז ענפי ארז (זי') דף מ ע"ד {ראב"ד}
ט/יז צפנת פענח
ט/יח ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
ט/יח בכורי אליהו עמ' קלד
ט/יח ברור הלכה ע"ז לג ע"א ציון ב
ט/יח ברור הלכה ע"ז סד ע"א ציון ג
ט/יח דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' א
ט/יח דינא דחיי ח"א דף מג ע"ב {דמי ע"ז ביד גוי}
ט/יח הגהות רפ"מ אלטר
ט/יח זרע אברהם (לופטביר) סי' כ
ט/יח חסדי דוד ח"ה עמ' תשצב
ט/יח יד המלך (פלומבו)
ט/יח כבוד יו"ט
ט/יח כל בו ח"ה עמ' תתצח, תתקמב
ט/יח מראה הפנים ע"ז דף ד ע"א
ט/יח משאת המלך (אדרי)
ט/יח משנה כסף (כולי) עמ' קסו-קסז
ט/יח שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' קיו


י/34 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אור הישר
י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ דברי ירמיהו
י/רה"פ דעת ומחשבה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ חזק יד
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
י/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
י/רה"פ סדר משנה
י/רה"פ עבודת המלך
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ צפנת פענח
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/רה"פ שפת מלך
י/א אדני היד החזקה
י/א אהל דוד (קהן) ח"ב יהושע פ"ט פס' ט {כריתת ברית - הבדל בין ז' עמים לשאר עמים}
י/א אוצר א"י ח"ג עמ' 25, 32, ח"ה עמ' 264, 269
י/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 96 {מורידים אפיקורס}
י/א אור צהיר {"היה דינן", השמיט מסור}
י/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 39
י/א אמה של מלכות עמ' 105
י/א אמרי דוד (שליסל) דף סה ע"ג {ברית עם שאר אומות, התנאי שיקבלו ז' מצוות}
י/א אמרי חן (לוונברג) יבמות-גיטין עמ' קע {ברית - מותר עם גר תושב}
י/א אמת ליעקב מקרא עמ' שכג
י/א אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מו {מסור - ביאור השם, חילוק בין הוחזק ללא הוחזק}
י/א אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 38
י/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 367, 370, 375, 376, 378, 381, 383-387
י/א אשר למלך
י/א באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 227
י/א באר יהודה
י/א באר מרים ח"ב פ"ה ה"ד עמ' לג {משנת חכמים}, עמ' לד {ז' עמים שלא בשעת מלחמה}, פ"ו ה"ה {כריתת ברית אחרי שהניחו ע"ז, ברית לשם ע"ז}, פ"ח ה"ט, פ"י ה"ג אות ב, הי"ב
י/א בארות המים (שאנג'י)
י/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"ב דף כג ע"ב
י/א בים דרך עמ' פא {ברית עם שאר אומות מלבד ז' עמים}
י/א בין השורות עמ' קסד
י/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רג
י/א בית יחזקאל (וייס) עמ' נח {אין כורתים ברית, איסור לרחם}
י/א בית שמש עמ' צו
י/א בן ידיד
י/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
י/א בעי חיי יו"ד דף קל ע"א
י/א ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון י
י/א ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א, ואחרי ציון ב
י/א ברור הלכה ע"ז סה ע"א לפני ציון ב
י/א בשבילי המלך סי' כא אות יח, סי' כב אות ו, סי' כט אות טו
י/א גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קמ ע"א
י/א גור אריה שמות פ' יד הע' 61 {מורידים מין}, 63 {אסור להוריד גוי}
י/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שא
י/א דברות אליהו ח"ב עמ' יא-יג
י/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' רטז {אין כורתין ברית לשבעה עממין כדי שנעשה עמהן שלום}
י/א דברי חיים בתרא ד"ה בסוגיא, הנה
י/א דברי טובה יהושע ט-יד עמ' שלב
י/א דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלו-שלז
י/א דברי יואל - שו"ת עמ' שכז, שעז, תקכה, תקכח
י/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה לט
י/א דברי יואל מועדים ח"ח עמ' לח {מינות גרועה מע"ז}
י/א דברי ירמיהו קידושין עמ' רסא {האם הורגים בן שאחד מהוריו מז' העמים והאחר מאומה אחרת}
י/א דינא דחיי ח"ב דף קכא ע"א
י/א דינא דמלכותא (שור) עמ' תשו, תשיב
י/א דעת אמונה ח"א עמ' קעא
י/א דרך המלך (רפפורט)
י/א דרכי שלום (מרגונטו) דף כז ע"ב
י/א האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רפט {יחזרו מעבודתם}
י/א הגהות רפ"מ אלטר [במקום ז' עמים צ"ל גוים]
י/א הוראות שעה פ' כב-כד
י/א הלכות מדינה ח"ב עמ' קנד-קנו {ברית עם גוי שאינו מז' העמים, ברית במצב של מלחמה או במצב שלום}, קסא {הריגת גוי שלא בשעת מלחמה}, ח"ג עמ' רנו-רנז
י/א הצופה מארץ הגר ח"א (תרעא) עמ' 74
י/א הר המלך ח"ג עמ' קיא
י/א הר"מ במז"ל - קובץ עמ' סח
י/א התורה והמדינה ח"ה עמ' פב-פג, קובץ ז עמ' קיא
י/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צג, רעא
י/א ויואל משה מאמר א סי' קח, מאמר ב סי' י, לג
י/א ויואל משה עמ' קיט, רח, רלג
י/א ויטע אשל עמ' רפד {אסור לרחם}
י/א ויקח אברהם [דברי שלמה דף ב ע"ג, לשון למודים יו"ד לז ע"ב]
י/א חוות בנימין ח"א עמ' קיח {אסור להורגו כולל מצוה להניח רוח רביעית}
י/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' שעב
י/א חיים ומלך
י/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' קכב
י/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תקצט {לא מורידים ולא מעלים - נייטרליות}, תרלב {איסור כריתת ברית, חובת כפייה לא לעבוד ע"ז}, ח"ד עמ' רפו {לא מאבדים גוי עובד ע"ז}
י/א חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 333
י/א יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א עמ' צא {הזכיר מוסר}, צב {הטעם שמסירים את העם, הטעם שייך גם בתינוק שנשבה}, צד {הטעם "שמא יסיר" לא שייך בכותים שהיו עם נפרד}, צח {מסור}
י/א יד פשוטה אהבה הל' מילה פ"ג ה"ז {איסור הצלה}
י/א יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שה
י/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קמג {כריתת ברית}
י/א ישא איש דף ט ע"ד
י/א כוכבי בוקר עמ' לט, רח
י/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סז {מיתתו מסורה לכל אדם}, תנב {שמסירים את העם מאחרי ה'}, תפו {אסור לסבב לו מיתה}
י/א לח"מ הל' תשובה פ"ג ה"ז {מדוע השמיט מומר}
י/א לקוטי שיחות חכ"א עמ' 227
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 66 {קראים}
י/א מבשר טוב - משפט גרות עמ' פז-פט, צז, צט, קה
י/א מגדל צופים ח"ה סי' עו
י/א מגילת ספר לאוין דף ז ע"א
י/א מגל ח"י עמ' 8 {כריתת ברית אסורה בכל עובדי ע"ז}
י/א מגן צבי עמ' שד {איסור כריתת ברית - האם מדובר כשיד ישראל תקיפה}, שה {כריתת ברית עם שאר אומות}, שו {סוגים שונים של בריתות}, שי-שיג {כריתת ברית עם ז' עמים או כל הגוים}
י/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רפג
י/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קסד {גם ז' עמים אסור להרוג שלא בשעת מלחמה}
י/א מטר השמים (תשנז) עמ' שכט {מוסרים ואפיקורסים דין לאבדם ביד}
י/א מלילות ח"א עמ' 170 {מצוה לאבד מינים}
י/א מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכא ע"ג
י/א מנחת אהרן (שויקה) עמ' 55 {ברית עם שאר האומות}
י/א מנחת חינוך ח"א מצוה צג עמ' שנו-שנז {כריתת ברית עם שאר אומות, האם צריך מס ועבדות, האם אסור להוריד בידיים שלא בשעת מלחמה, מין שהוא גוי, ברית בזה"ז, אשה ועבד}, ח"ג עמ' קנו {אסור לרחם}, רמ {אסור לרחם}
י/א מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' סו
י/א מנחת משה (גולדברג) סי' טז ענף ב אות א, ענף ג אות א, ענף ד אות א
י/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקנז {לח"מ}, ח"ב עמ' שב
י/א מעיני המים
י/א מענה לשון עמ' קא
י/א מעשה רקח {מומר להכעיס}
י/א מצות ביקור חולים סי' לב אות ג {לרחם עליהם}
י/א מקדם לביתאל ח"א עמ' 217 {ברית עם שאר אומות, ברית שלא בשעת מלחמה}
י/א מקראי קדש (תפט) דף קיז ע"ב {מומר להכעיס, שאינו עושה מלחמה}, קלז ע"ב {איסור כריתת ברית - רק לעובדי ע"ז}
י/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רצט, שנג
י/א מרכבת המשנה מהדו"ב {לח"מ - האם מומר להכעיס הוא מין, תוס' ע"ז כו ע"ב ד"ה סמי}
י/א מרכה"מ אלפ' [פני שלמה דף עד ע"ד, עו ע"א, בית יהודה (עייאש) יו"ד סי' ד]
י/א משאת המלך (אדרי)
י/א משאת המלך ח"א סי' ע {להציל במקום איבה}, וח"ד סי' תלא {הורגים מוסר כי הוא כמו מין ולא מדין רודף}
י/א משב יעקב ח"א
י/א משיב מלחמה (תשעט) ח"ג עמ' רלה
י/א משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' טז {הריגת ז' עמים שלא בשעת מלחמה}, רנו {מצוה לאבד מינים - גם המסיתים נגד קיום מדינת ישראל}, ח"ג עמ' רנא {האיסור לאבדו ביד כולל חובת הנחת רוח רביעית}
י/א משנה כסף (כולי) עמ' קסח
י/א משנה כסף (שירירו)
י/א משנת המדינה עמ' 145
י/א משנת חיים דברים עמ' קסה, קסח
י/א משפט המלחמה עמ' כה
י/א משפטי עזיאל ח"ט עמ' ריד
י/א משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תמד {אין מורידים אם לא עושים מלחמה}, תמט {ברית עם גוי שאינו מז' העמים}, תנ
י/א נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות ו
י/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לד אות ב
י/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"ד, מצוות דף נה ע"א, פג ע"א {כריתת ברית אסורה עם כל גוי, אסור לחמול}
י/א נשמת כל חי ח"א דף צג ע"א
י/א נתיבות מרדכי יבמות ח"ב עמ' קסז
י/א סדר יעקב ח"א לדף כ ע"א (ד"ה דאמר, ד"ה ובזה, ד"ה לא תתן, ד"ה והנה בגדר)
י/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) לא תעשה מח עמ' קח {כריתת ברית עם עובד ע"ז משאר אומות}
י/א סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף כ ע"ג {כריתת ברית דוקא להם ולאלהיהם, הפסוק "לא תכרות"}, כא ע"א {כריתת ברית עם עובד ע"ז שאינו מז' עמים, מדובר שמסורים בידינו}
י/א סוכה וארבעת המינים עמ' 389 {גזילה ממי שמורידים}
י/א סופר המלך ח"ב עמ' שמא {לח"מ - השמיט מומר כי סובר שמומר להכעיס הוא מין}, שמב {לח"מ - מדוע בהל' תשובה השמיט מומר לתאבון}, שמג {לח"מ - השמיט מומר כי סובר שמומר להכעיס הוא מין}
י/א עבודת מתנה עמ' עג
י/א עיוני הפטרה ח"א עמ' 270
י/א עיונים (פאור) עמ' 136, 230-229
י/א עיקרים במשפט הפלילי העברי פרק 2 הע' 99, 159
י/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קכו {אסור לרחם}, קע-קעא {טעם שאסור להרגו בידים}
י/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 136, 188, 224-223, 237
י/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 148, 203, 241, 242, 256
י/א פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת נז {מין חמור מגוי}
י/א פני שלמה (אמריליו) דרוש מח דף עה ע"ד, עו ע"א
י/א פרדס יוסף (פצנובסקי) שמות עמ' תקסג
י/א פרח מטה אהרן (סול') כאן {ברית בשאר אומות, סוגים שונים של ברית}, ומדע עמ' 15 {מפני שמצירים לישראל}, 38, 74, 140 {רק כופר שמשתדל להסיר את העם מאחרי ה'}
י/א פרשת הכסף
י/א פרשת המלך
י/א צהר גל' ד עמ' 36, 37
י/א צפנת פענח {למנוע מגוי שיחלה, דין מין שהוא גוי}
י/א קול יהודה (גרשוני) עמ' ריב, רכ
י/א קול צופיך עמ' קנח {כריתת ברית עם שאר אומות}, קנט {הפסוק "לא תכרות להם ברית"}, קע {כופר במלכות בית דוד הוא מין}, תמח-תמט {כריתת ברית עם שאר אומות, האיסור לאבדו ביד - דוקא בשאר אומות}
י/א קרית מלך (חב"ד) עמ' צו {יהרגו, לא מורידים, לח"מ - תלוי אם ידינו תקיפה}, צז {מדוע לא הורגים מצד שעובר על ז' מצוות}, צח-ק {חילוק בין איש פרטי לב"ד, החובה להרוג מי שלא מקיים ז' מצוות}
י/א קשוט גל' א עמ' 3 {אסור להורגו}
י/א רלב"ג ויקרא פכ"ה פסוק מד-מה עמ' שעט
י/א רמזי רש"י יבמות ח"ב עמ' קיד
י/א רנת יצחק דברי הימים עמ' פח {אסור לרחם}
י/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' שלח, שצג
י/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' צ, קמ, רא
י/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רפה {ברית}
י/א רנת יצחק פ' חלק עמ' רנז
י/א רנת יצחק שמואל עמ' רסד, שסז {אסור לרחם}
י/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שצה, שצז, שצט-ת, תז
י/א שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד-קטו
י/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' נט
י/א שו"ת הרדב"ז סי' שני אלפים רמז (נדפס בהשמטות סוף ח"ו {אסור לרחם}
י/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 142
י/א שיר למעלות גל' ד עמ' 122
י/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפא
י/א שמחים בצאתם (חירארי) עמ' רצז
י/א שערי טהר ח"ח סי' קכ אות א
י/א שרשי הים
י/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות שעו {הפסוק "לא תכרות", ברית עם שאר אומות, איסור הצלה}
י/א תורת החוף ימים סי' כו עמ' רלה {אסור לרחם}, סי' כז אות א-ג {האם לא מעלין ולא מורידין דוקא בז' עמים}, ג {אסור לרחם}
י/א תורת המדינה עמ' 217-218 {מסור}, 412 {אסור לאבדו ביד}
י/א תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כא, סד, סז, סט, עה, עו {ק"ס, לח"מ}, קצג
י/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכו
י/א תחומין ח"ב עמ' 178 {ברית עם שאר אומות, סוגים שונים של ברית}, 194 {אסור לרחם}, 197 {אסור לרחם}, 200-199, 211, ח"ד עמ' 35 {אסור להרוג שלא בשעת מלחמה, מקור חובת הנחת רוח רביעית}, 273 {האם מותר לכרות ברית אם לא קיבלו מסים ועבדות}, ח"ח עמ' 327 {אסור לרחם}, 328 {ברית עם שאר אומות}, 338 {אסור לרחם}, 339 {ברית עם שאר אומות}, 506-505 {מורידים לסילוק סכנה ולא כעונש}, 510 {סילוק סכנה}, חי"א עמ' 412 {סוגים שונים של ברית}, חי"ב עמ' 237, חט"ז עמ' 255 {מורידים מומר}
י/א תחומין חכ"ב עמ' 69-71
י/א תשובות הראב"ד סי' קכו {מורידים עוע"ז וממונו}
י/ב אגרות הגרי"ד עמ' מז
י/ב אמונת עתיך גל' 125 עמ' 133 {איסור לתת העדפה לגוי}
י/ב אמרי דוד (שליסל) דף יח ע"ב
י/ב אנצי"ת ע' גוי הע' 1095, 1096, 1098, 1099, ע' גר תושב הע' 43
י/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 385 {ריפוי גר תושב דוקא}
י/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' תמח {ריפוי גוי}
י/ב אשר למלך
י/ב באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 161 {מרפאים גר תושב בחינם}, 216 {כ"מ}
י/ב באר מרים פ"י הי"ב
י/ב בית שמש עמ' צז
י/ב בן אשר סי' מט הערה א
י/ב ברור הלכה ע"ז כו ע"א ציון י פסקה א {כ"מ}, ד
י/ב ברור הלכה ע"ז כו ע"ב אחרי ציון ב
י/ב גור אריה ויקרא פ' כה הע' 54
י/ב דברות אליהו ח"ג עמ' קסג {כ"מ}
י/ב דברות אליהו ח"ו עמ' קב {גם בגוים שאינם משבעת העמים}
י/ב דינא דחיי ח"א דף נא ע"ב
י/ב דעת הרמב"ם עמ' 134
י/ב דרך המלך (רפפורט)
י/ב הגיור עמ' 54
י/ב הוראות שעה פ' כג, כה
י/ב הר המלך ח"ג עמ' קיא
י/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צד
י/ב ויטע אשל עמ' רפד, רפו
י/ב חוקת עולם עמ' 426 {אסור לרפא גוי בשכר}, 427 {מצוה לרפא גר תושב}
י/ב חיים ומלך
י/ב חסד לאברהם (אלקלעי) ח"א דף קו ע"ב
י/ב חקרי הלכה (ויין) עמ' 35
י/ב יד פשוטה אהבה עמ' תתתק
י/ב כוכבי בוקר עמ' רח, תקי
י/ב מבשר טוב - משפט גרות עמ' פח-פט, קה
י/ב מלילות ח"א עמ' 37
י/ב מנחת חינוך ח"א עמ' שנח, ח"ג עמ' קנו
י/ב מנחת חינוך מצוה תכו (דף מא ע"ב)
י/ב מצות ביקור חולים סי' לב אות ג {לרפא בשכר}
י/ב מרכה"מ אלפ' [בית יהודה יו"ד סי' ד, מגילת ספר ז ע"א]
י/ב משאת המלך ח"א סי' ע {בחינם כשיש איבה}
י/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"א עמ' רמט
י/ב משכן שילה עמ' שפד
י/ב משנה כסף (כולי) עמ' קסט
י/ב נשמת כל חי ח"א דף צ ע"ג
י/ב נתיבות פסיקה עמ' 66
י/ב עבודת מתנה עמ' עג
י/ב עיונים (פאור) עמ' 229
י/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קכו-קכז {כס"מ}
י/ב ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק ו אות ז {אסור לרפאו בשכר אם אין איבה}
י/ב צפנת פענח דברים עמ' קכ
י/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' קט [מנחת חינוך מצוה תכו] {מדוע אסור לרפא בשכר}
י/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' פח {לרפאו בשכר}
י/ב רנת יצחק חמש מגילות עמ' שצג
י/ב רנת יצחק שמואל עמ' רסד {לרפאו בשכר}, מלכים עמ' רסז, שסז {לרפאו בשכר}
י/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שצט {שכונת גוים בחו"ל}, ת
י/ב שרשים במועדות עמ' קעד
י/ב תורת החוף ימים סי' כו, סי' כז אות ב, סי' כח אות א
י/ב תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כא, כז
י/ב תחומין ח"ח עמ' 352, 349, 338, 328
י/ג אגודות אזוב מדברי דף כח ע"א {שכונה - לענין שפיכת מים כשיש מת}
י/ג אוצר א"י ח"ב עמ' 119, ח"ד עמ' 39, 235-236, ח"ה עמ' 269, 272
י/ג אור הרעיון עמ' רעא, רעב {מכירת בתים ושדות}
י/ג אור חדש (בלומ') דף מז ע"ג {סוריה}
י/ג אוריתא יד עמ' קג-קד {"מפני שאינה ארצנו", דין סוריא למ"ד שמיה כיבוש}, קסא {מכירה במקום פסידא, ואונס ממון}, קסב {מכירה לצורך ישראל}, קסד {מכירת דבר שיש בו מום נסתר}, קסה {במקום אונס ממון}, קסו {מכירה לגוי שמכר לו}, קסז {מכירה במקום הפסד ממון של רבים, מכירה לגוי שמכר לו}, קסח {במקום אונס ממון}, קסט {מכירה לצורך ישראל, החלפת קרקע בקרקע}, קע {מכירה כדי להרוויח, או כשאין ישראל}
י/ג אז ישיר עמ' קז
י/ג אמונת עתיך גל' 111 עמ' 50
י/ג אמרי סופר עמ' פח
י/ג אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' נא
י/ג באר יהודה {"מפני שאינה ארצנו", לח"מ - על קנין לגוי בא"י להפקיע}
י/ג באר מרים פ"ה ה"ו
י/ג בארות המים (שאנג'י)
י/ג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' קטו
י/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' ט
י/ג בית זבול ח"ג סי' לז אות ב {לא קנסו לחייב במעשר מי שמשכיר לגוי, השכרה לגוי במקום שאין ישראל מצויים}
י/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' נח {איסור מכירת קרקע}
י/ג בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' עט
י/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף טז ע"ג {אין מוכרים בית לגוי}
י/ג בני ציון (שפירא) דף יג ע"ד {השכרה לגוי במקום שאין ישראל מצויים}, יד ע"א {שכר מגוי - מותר להשכירו לגוי אחר}, טו ע"ב {קרקע שנותנים ממנה מס למלך}, טו ע"ג {מכירה מחמת אונס}, טו ע"ד {מכירה לטובת עצמו}, טז ע"א {שלמה שנתן לחירם}, טז ע"ב {מכירה ע"מ להחזיר}, כב ע"ב {מכירה לגוי שכבר יש לו קרקע בא"י}
י/ג ברור הלכה ע"ז כ ע"א ציון א
י/ג ברור הלכה ע"ז כא ע"א ציון א, ה, ז
י/ג ברכת שלמה (מדע)
י/ג גדולי ציון (תרע) דף מ ע"א
י/ג גדולי ציון (תשנב) עמ' קח {מפני שמפקיע ממצוות}
י/ג דברות אליהו ח"ב עמ' יב, יט
י/ג דרך המלך (רפפורט)
י/ג הוראות שעה פ' כב (בסופו), כה
י/ג המאיר לארץ {שלשה - בני אדם או בתים}
י/ג הר המלך ח"ד עמ' כג
י/ג הר צבי זרעים ח"ב עמ' קי-קיא {החלפת קרקע של גוי בקרקע של ישראל, מכירת קרקע למי שמכר אותה לישראל}, קיב-קיג {מכירה לטובת ישראל}, קיג {מכירה לגוי שלא עובד ע"ז, מכירה לזמן}
י/ג התורה והמדינה ח"ט עמ' תריז
י/ג ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 31
י/ג זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' קנו {סוריא}
י/ג חדשים גם ישנים עמ' 110
י/ג חזו"א יו"ד סי' סה = שביעית סי' כד {איסור המכירה}
י/ג חזו"א על הרמב"ם
י/ג חקרי לב (לווינבוק) דף לב ע"ג {סוריא - לא שמיה כיבוש}
י/ג כל בו ח"ה עמ' תתקט
י/ג כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רעה
י/ג כפתור ופרח (תשו) דף פא ע"ד {לח"מ - הפקעה ממצוות}
י/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' לט {לח"מ}, קצב
י/ג כרם ציון שביעית ח"א עמ' כד ע"א {בזמן שהגוים שולטים בא"י}, כח ע"א {השכרה לגוי כשאין ישראלים מצויים}, כח ע"ב {האם מותר למכור בזמן שבטלה קדושת הארץ, או במקום שלא כבשו עולי בבל}, כח ע"א-כט ע"ב {מקום שמשלמים מס למלך על השדות}, כט ע"ג {ק"ס - שגורם להם ישיבתם בארץ, מצד שישראל הם מיעוט בא"י}, לד ע"א = שמן המור סי' ד
י/ג כתר המלך {לח"מ על "מקום שאמרו להשכיר", מדוע פסק כר' יוסי}
י/ג להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רפד
י/ג לחם אבירים {שכונה - במקום שלא גרים ישראלים, בחו"ל או בסוריא}
י/ג לקוטי סופר ח"ב דף א ע"ג {לפני דלפני}
י/ג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 480
י/ג מאכסניא של התורה סי' נ
י/ג מבשר טוב - משפט גרות עמ' פח
י/ג מגילת סמנים עמ' פג
י/ג מגל ח"י עמ' 10
י/ג מכשירי מצוה עמ' עא
י/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רנג ע"ג
י/ג מנחת אהרן (שויקה) עמ' 53 {איסור המכירה - בכל האומות}, 54-55 {מכירה לגוי שאינו עובד ע"ז}, 56-57 {החלפת קרקע עם גוי}, 58 {מכירת קרקע לפירות}, 59 {מכירה לגוי שאינו עובד ע"ז}
י/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' שפח {מכירה לגר תושב}, ח"ג עמ' קנז {מכירה לזמן, האם לוקים על המכירה, האם המכירה תקפה}
י/ג מנחת חינוך מצוה רפד (דף צט ע"ג)
י/ג מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' סו
י/ג מענה לשון עמ' קא
י/ג מקורות לפסקי הרמב"ם {שכונה - איזה שלשה}
י/ג משכן שילה עמ' ק {איסור מכירה ב"שטחים המשוחררים"}, שפא {מכירה בזמן שאין ידינו תקיפה}, שפב {מכירה כדי להפקיע איסור שמיטה}, שפג {חילופי קרקעות}
י/ג משנה כסף (כולי) עמ' קע-קעא
י/ג משנה כסף (שירירו)
י/ג משנה שלמה עמ' רסג, רסו, רפ, רפב-רפג
י/ג משנת חיים דברים עמ' קסה
י/ג משנת יעקב מדע עמ' צב-צג {מכירה לגוי שגר בחו"ל}, צג {מכירה לזמן, מכירה לגוי שכבר יש לו קרקע}, צד {מכירה במקום שלא כבשו עולי בבל}, צו {השכרת בית לגוי בא"י}, זמנים ח"א עמ' סג {מכירת בית בסוריא}, רמה {מאיזה פסוק נלמד איסור המכירה}, זרעים ח"א עמ' קא
י/ג משפט הצבא בישראל עמ' קלח
י/ג משפט כהן עמ' קכב {מכירה לישמעאלי, לח"מ על מ"ד שאין קנין נכרי, טעם ההפקעה ממעשרות, מכירה כדי להפקיע איסור שמיטה}, שסד
י/ג משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לה, לו
י/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לד אות ב, ד
י/ג נצר מטעי (פרידמן) סי' כו סעיף ג
י/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף קטו ע"ד {איסור מכירת קרקע}
י/ג נתיבות מרדכי גיטין עמ' פז
י/ג ס' המקח עמ' קלט
י/ג סיני ק עמ' תתסג
י/ג עבודת המלך {שכונה}
י/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' עו
י/ג עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קעא
י/ג עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' עז
י/ג עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קכו {מכירה לגוי שלא עובד ע"ז}, קכט {"מפני שאינה ארצנו" - האם איסור המכירה תלוי בקדושת הארץ, מדוע גזרו בסוריא}
י/ג עמודי שלמה ח"א עמ' מג {אין שכונה פחות מג'}
י/ג עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ז
י/ג ענפי ארז (זי') דף צה ע"ד, צו ע"א, קיד ע"ד
י/ג עץ השדה סי' ו הערה ו
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 223, 225
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 240, 242
י/ג פרי הארץ (כהנוו) סי' סח-ע {מכירת קרקע לגוי לטובת ישראל, מכירה כשיש אונס}, סט {מכירה בזה"ז}, עא {מכירה לגוי שאינו עובד ע"ז}, עב {מכירה במקום שלא כבשו עולי בבל}, עג {דעה שמכירה אסורה רק מדרבנן}, עד-עו {מכירה לגוי ע"י שליח}
י/ג צהר גל' ד עמ' 17
י/ג ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות י {לח"מ}
י/ג ציץ הקודש ח"א דף כח ע"ד
י/ג קובץ על יד ח"א [עי' כ"מ הל' דעות פ"ה הי"א]
י/ג רנת יצחק מלכים עמ' ריד {למכור שדה}
י/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תב
י/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קסו
י/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קו
י/ג שו"ת מהרלב"ח סי' עח
י/ג שיר למעלות גל' ד עמ' 122
י/ג שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכד
י/ג שרשים במועדות עמ' קעו
י/ג תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכד
י/ג תורת יהונתן פרק ז אות נז
י/ג תורת מנחם חנ"ז עמ' 153
י/ג תחומין ח"ח עמ' 327 {מכירה לגוי שאינו מז' עמים}, 328-329 {מכירה לגוי שלא עובד ע"ז}, 330 {מכירה לגוי שגר בחו"ל}, 331 {מכירה במקום שלא כבשו עולי בבל, מסירה לריבונות זרה}, 332-333 {מכירה לגוי שכבר יש לו קרקע בא"י}, 333-334 {החלפת קרקע בקרקע}, 334 {מכירה לטובת ישראל}, 335 {מסירה לריבונות זרה, לגוי שכבר יש לו קרקע}, 338 {איסור מכירה}, 353-351 {איסור מכירה לגוי שאינו עובד ע"ז, האם לא תחנם הוא סניף של "לא ישבו"}, ח"ט עמ' 279 {איסור חלוקת א"י, מכירה בזה"ז, מכירה לגוי שלא עובד ע"ז}
י/ג תלמי השדה עמ' קז
י/ד אבן האזל הל' זכיה פ"ט ה"י {מתנת חינם לא נלמדת מ"לא תחנם"}
י/ד אגרות הראי"ז עמ' קכו {מכירת קרקע לגוי שמשלם מס למדינת ישראל}
י/ד אהל דוד (קהן) ח"ז שמואל א פי"ז פסוק ז
י/ד אהל משה (וינברג) דף א ע"א, ב ע"ג {דברים ככתבם}
י/ד אוצר א"י ח"ג עמ' 26, 65, ח"ה עמ' 269
י/ד אוצרות הרמב"ם
י/ד אוצרות יהושע עמ' ד
י/ד אור דוד עמ' יז {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}
י/ד אור המזרח טבת תשלא עמ' 110-116 {מתנת חינם, לספר בשבחם}
י/ד אור הרעיון עמ' רעב {ישיבת עראי}, רעג {ללמוד ממעשיו הרעים}
י/ד אור חדש (בלומ') דף מז ע"א
י/ד אור צהיר {להשכיר לבית דירה - לח"מ, כפילת שלום}
י/ד אור שמח {מתנת חינם בדבר של הפקר שלא זכה בו}
י/ד אוריתא יד עמ' קסא {מכירת קרקע לגוי}
י/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) דברים דרוש נא עמ' 135
י/ד אחר האסף עמ' קפח
י/ד אמונת עתיך גל' 113 עמ' 26 {מכירת קרקע לחברה בבעלות גוי}
י/ד אמונת עתיך גל' 121 עמ' 97
י/ד אמונת עתיך גל' 125 עמ' 133-134
י/ד אמונת עתיך גל' 127 עמ' 34 {מוכר ע"מ לקוץ}
י/ד אמרי יושר חולין קיד ע"ב
י/ד אמרי יושר פסחים סי' כט לדף כא ע"ב
י/ד אמת ליעקב נשים עמ' רצט
י/ד אנצי"ת ע' גר תושב הע' 46, 227
י/ד אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קפב
י/ד אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 385 {מתנה לגר תושב דוקא}
י/ד ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
י/ד אשר למלך {השכרה לבית דירה, ישיבת עראי, לספר בשבחם, המקור לאיסור מתנת חינם, האם לוקים על לא תחנם}
י/ד באר אלחנן עמ' ו-ז
י/ד באר יהודה {מכירת דבר תלוש - מדוע לא נחשב הפקעה ממעשר}
י/ד באר לחי ראי - אהבה עמ' קעד-קעז {הגהמ"י}
י/ד באר מרים פ"י הי"ב
י/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רט, שלג
י/ד בארות המים (שאנג'י)
י/ד בדבר מלך חי"ז עמ' קפא {אף במקום שהתירו להשכיר לא לבית דירה התירו מפני שהוא מכנים לתוכה עבודת כוכבים וכו'}
י/ד בזך לבונה עמ' מא-מב, מד, מו {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע וכר' אבהו}
י/ד בית אהרן וישראל גל' ח עמ' כה {דברים ככתבן}, גל' לח עמ' נד {מוכר ע"מ לקוץ}, גל' נט עמ' יד
י/ד בית הלוי ח"א סי' כ עמ' פט, סי' לב עמ' קלט
י/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רג
י/ד בית זבול ח"א סי' יב אות ה, ז {מתנת חינם - סותר למה שפסק כר' אבהו}
י/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' נח {לספר בשבחן}
י/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ד בית פנחס (וולף) עמ' 39 {מתנת חינם - סותר למה שפסק כר' אבהו}
י/ד בית שמאי (פרידמן) דף לה ע"ב {דברים ככתבן}
י/ד בית שמש עמ' צז
י/ד בית שערים ח"ג סי' ג, סז
י/ד בית שערים יו"ד סי' קצח, רכז
י/ד בני ציון (שפירא) דף יז ע"א {מכירה ע"מ לקוץ}, כד ע"א {מכירת קרקע לגר תושב או בזמן שהגוים שולטים}
י/ד בני שמואל דף נט ע"ד
י/ד בנין אריאל יאיר עמ' 291
י/ד בנין הלכה עמ' מד {להחיות גר תושב}
י/ד בנתיב המצוות עמ' 274
י/ד ברור הלכה ע"ז כ ע"א ציון א, ב, ד
י/ד ברור הלכה ע"ז כ ע"ב ציון ז
י/ד ברור הלכה ע"ז כא ע"א ציון א
י/ד ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ה {להשכיר לבית דירה, "אף במקום"}
י/ד ברית עולם (ולר) סי' לא אות א, ג-ה
י/ד ברכות חיים ח"ב עמ' כד
י/ד ברכת שלמה (מדע)
י/ד גבורת יהודה פסחים סי' יט ס"ק ה
י/ד גביע הכסף ח"א עמ' צב {תפילה למען גוים}
י/ד דברות אליהו ח"ב עמ' יב, יט
י/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קסד-קסה {לשבח גוי}
י/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קב {מכירת קרקע - מהתורה}
י/ד דברי אברהם (מנדלסון) דף טז ע"ד, יז ע"א, כו ע"א {דברים ככתבם}
י/ד דברי אור ח"ג עמ' קיד
י/ד דברי יואל - שו"ת עמ' שכד
י/ד דברי יחזקיהו ח"א עמ' עב (הראשון) {דברים ככתבם}
י/ד דברי יצחק (הרצוג) דף מד ע"ב {כר' יהודה - דברים ככתבם}
י/ד דברי ירמיהו {מוכר ע"מ לקוץ - כדי שתהיה ישיבתן עראי}
י/ד דורש לציון (תשנה) עמ' לד
י/ד דינא דחיי ח"א דף נח ע"ב-ע"ד {באלו גוים מדובר, מכירת קרקע לגוי, מה נאה גוי זה}, נט ע"ג {השכרה}
י/ד דעת ומחשבה {לא תביא תועבה, מוכר ע"מ לקוץ, "ישיבת עראי" - כשיש לגוי כבר קרקע בא"י, לספר בשבחם, מלקות במתנת חינם}
י/ד דרך ישרה ח"ב עמ' קסג {החזרת אבידה לגוי - כמתנה}
י/ד דרכי שלום (מרגונטו) דף ה
י/ד הוראת שעה פכ"ג עמ' עח {מתנת חינם לגוי שאינו משבע אומות, היתר של דרכי שלום}
י/ד הלכה רבה ח"א עמ' 5 {חנייה בקרקע}, 370 {מתנת חינם - לא למד מ"לא תחנם", האם מתנה לגוי מועילה בדיעבד}, ח"ב עמ' 71, 72, 74 {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}, 82 {מתנת חינם - השלכה לפסיקתו כר' אבהו}
י/ד הר המלך ח"ג עמ' יז, ח"ח עמ' פא {כמה נאה גוי זה}
י/ד הר צבי זרעים ח"ב עמ' קט {מכירת מחובר בחו"ל}, קיט {מכירה לגוי שכבר שוכר את הקרקע, הפקעה ממצוות}
י/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 108
י/ד השגות הרמ"ך {ע"מ לקוץ}
י/ד התורה והמדינה קובץ ז עמ' קיא {לספר בשבחם}, קיב {המקור לאיסור מתנת חינם}, קובץ ט עמ' שלד {ישיבת עראי - האיסור במכירה מצד חניה, מכירה בזה"ז}, קובץ יא עמ' רסז {גורם ללמוד ממעשיו - כולל טיול לחו"ל}
י/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צג-צד
י/ד התקופה הגדולה עמ' שיד, שטו {לחבב דבר מדבריהם}
י/ד ויטע אשל עמ' רפג
י/ד ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 16 {איסור מכירת קרקע לגוי}, 31 {מפני שגורם לידבק עמהם}, 32
י/ד ויקח אברהם [באר יצחק דף עא ע"א]
י/ד ושב הכהן (תשמח) עמ' ריב
י/ד זבח שלמה ח"א עמ' לח {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}, ח"ד עמ' קט {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע וכר' אבהו}
י/ד זה השער שער ג סי' נז {חן, מתנת חנם}
י/ד זכרון הרב עמ' 270 {דברים ככתבם}
י/ד זכרון יצחק (גולדשמיד) עמ' עג {דברים ככתבם כר"י}
י/ד זכרון שלמה (ורנר) עמ' ז
י/ד חוט המשולש בשערים (תשנח) עמ' רצב {דברים ככתבם}
י/ד חוט המשולש בשערים (תשסד) עמ' תכב
י/ד חותמי ברכה תשובה קב אות ו
י/ד חי' בן אריה ח"ב סי' טז ס"ק ד, ו {לא תביא תועבה, אוצר יין}
י/ד חי' הרי"ט עמ' קיב {פסק כר"י שאסור לתת מתנת חינם}
י/ד חי' חתם סופר (תשפ) פסחים ח"א עמ' רה ד"ה והשתא {אבל נותן הוא לגר תושב וכו' לנכרי במכירה ולא בנתינה}
י/ד חי' יפה לב עמ' רצד {לגוי במכירה}, שכא {נתינת חן}
י/ד חי' כתב סופר קדשים עמ' מ {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}
י/ד חי' מהר"ם שיק פסחים עמ' סג {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}, שבועות עמ' רט
י/ד חי' ר' חנוך הענאך עמ' רטו
י/ד חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קמד {לספר בשבחם - האם זה לאו גמור, האם לוקה, מתנת חינם כשמכר עבד לגוי ולא נוטל את דמיו}
י/ד חי' ר"א גוטמכר ב"ק-ע"ז עמ' קכו
י/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' פ {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}
י/ד חי' ר"י נחמיה סי' נט אות יא {מתנת חינם - השלכה לענין הדרשה לאסור הנאה בשאר איסורים}
י/ד חמודי צבי מועדים עמ' תנ
י/ד חסדי דוד ח"ה עמ' תתב
י/ד חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' יג עמ' מ {מצוה להחיותו}
י/ד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' שמז
י/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קסה
י/ד יחי ראובן (זס') עמ' כה
י/ד ישועת משה עמ' רנח
י/ד כוכבי בוקר עמ' תקח {או"ש}, תקי, תקיב
י/ד כל בו ח"ה עמ' תתקיא, תתקמב
י/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תפח {היו עניינים נתעבים בגוים}
י/ד כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' קסה, רעד
י/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קצב {הגהמ"י אות א}
י/ד כרם אברהם עמ' סט-ע {מכירת מחובר, מוכר קרקע לזמן}
י/ד כרתי ופלתי סי' קא אות ב
י/ד כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' כז, קד
י/ד לב איש עמ' עט, קכג
י/ד לב ארי (רביץ) עמ' 120
י/ד לבוש מרדכי קדשים (תשעו) סי' יג אות כ {נותן לגר תושב}
י/ד להורות נתן אבות עמ' שכד
י/ד לחם משנה הל' שחיטה פ"ד ה"א {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}
י/ד לחם סתרים ע"ז כ ע"ב
י/ד ללשונות הרמב"ם
י/ד לקוטי שפת אמת = שפת אמת פסחים כא {מכירה לגר, הקדמת נתינה לגר למכירה לנכרי}
י/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 480
י/ד מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"א דף כה ע"א {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}
י/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א - הסכמת ר"י באב"ד {לא תביא תועבה}
י/ד מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"ב דף יב ע"ד, מז ע"ב
י/ד מבשר טוב - משפט גרות עמ' פח
י/ד מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 30
י/ד מגל ח"י עמ' 10-11 {מתנת חינם או סיפור בשבח של גוי שמכירו}
י/ד מועדי הרב עמ' 141
י/ד מוריה גל' רכו עמ' סז, סט, עא {טעם האיסור - שתהיה ישיבתם ישיבת עראי, ודין מכירה לזמן}, עא {מכירה ע"מ לקוץ}, עב {טעם האיסור - ישיבת קבע}
י/ד מכשירי מצוה עמ' מח, עא
י/ד מכתב לחזקיהו דף עט ע"ג {מוכר ע"מ לקוץ - כר' יהודה נגד סתם משנה}
י/ד מלאכת מחשבת עמ' מד, מו {לא תביא תועבה}
י/ד מנוחת משה דף נב ע"א {מתנת חינם - אי עביד לא מהני}
י/ד מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף קפ ע"ד
י/ד מנחת אהרן (שויקה) עמ' 53 {ישיבת עראי}, 57 {לגר תושב מותר}
י/ד מנחת חינוך ח"א עמ' שנט {איסור מכירת קרקע נלמד מ"לא תחנם"}, ח"ב עמ' שפח {מכירת קרקע לגר תושב, אין חובה לקחת מהגוי קרקע שבידו}, ח"ג עמ' קנז {האם איסור מתנת חינם נלמד מ"לא תחנם", איסור מכירת מחובר, מלקות במתנת חינם}, קס {לא תביא תועבה}, רלג {מה לומדים מהפסוק בנבילה}, שעה {הלואה לגוי בלי רבית - איסור מתנת חינם}
י/ד מנחת יהודה (בוים) דף מב ע"א {מתנת חינם}
י/ד מנחת מחבת עמ' רג
י/ד מנחת עני (זינצהיים) ח"ב עמ' קמד {לא תביא תועבה}
י/ד מנחת עני (פראג תקמ) דף ג ע"ב
י/ד מנחת עני (תקמ) דף ג ע"ב {מעמ"ל לגוי}
י/ד מנחת שי (שריקי) ח"א עמ' רצח
י/ד מעיני התורה ח"ב עמ' א {הלואה לגוי בלי רבית - איסור מתנת חינם}
י/ד מענה לשון עמ' קא, רג {לגרום ישיבת קבע}
י/ד מעשה אברהם דף יז ע"ג
י/ד מעשה רקח {משכיר לבית דירה, מוכר ע"מ לקוץ, המקור לאיסור מתנת חינם}
י/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קסא ע"ג
י/ד מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' רסא
י/ד מצודת בן ציון דף א ע"א {דברים ככתבם}
י/ד מצעדי גבר פסחים (תשנה) סי' יט אות ב
י/ד מראה הפנים ע"ז דף ח ע"א ד"ה הא {להשכיר לבית דירה}
י/ד מרכבת המשנה מהדו"ב {להשכיר לאוצר, לח"מ על "במקום שהתירו", כ"מ על סיפור בשבחם בדרך הודאה}
י/ד מרכה"מ אלפ' {לספר בשבחם, מתנת חינם - בגוי שמכירו, דעת הטור במתנת חינם, למה צריך שני פסוקים לאסור}
י/ד מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' נז אות ב {מכניס לתוכה ע"ז}
י/ד משא בני קהת {לספר בשבחם, מלקות על מתנת חינם}
י/ד משאת המלך (אדרי)
י/ד משאת כפי עמ' פב
י/ד משאת משה (חברוני) פסחים סי' כו עמ' 70, סי' כח עמ' 86 {מתנת חנם}
י/ד משך חכמה דברים פ"ז פס' ה-ו
י/ד משכן שילה עמ' שפג {מכירת קרקע לגוי שכבר יש לו קרקע בא"י}
י/ד משנה כסף (כולי) עמ' קעב-קעו
י/ד משנה שלמה עמ' רסג, רסו, רפ, רפב-רפג
י/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שפא
י/ד משנת המדינה עמ' 59, 65
י/ד משנת חיים דברים עמ' קסה, קסח, קעו
י/ד משנת יעקב מדע עמ' צב {מכירת קרקע לגוי שגר בחו"ל}, צג {מכירה לזמן}, צד {מכירה במקום שלא כבשו עולי בבל, מתנת חינם לעבד, איסור מתנת חינם בשחרור עבד}, צה-צו {השכרה לבית דירה}, זמנים ח"א עמ' רמה {האם לומדים איסור מתנה לגוי מ"לא תחנם", מכירת קרקע לגר תושב}, קדושה עמ' קג {האם לומדים איסור מתנה לגוי מ"לא תחנם", מכירת קרקע לגר תושב}
י/ד משנת יעקב קנין עמ' קפח
י/ד משפט כהן עמ' קכח {ישיבת עראי, מכירה לישמעאלי}, קלח {ישיבת עראי - מכירה לגוי שיש לו כבר קרקע בא"י}
י/ד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שז {חנייה בקרקע}, תמג
י/ד נועם חי"ב עמ' קמח {הגהמ"י - ליצנותא דע"ז}
י/ד נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 686, 694
י/ד ניצני שביעית עמ' 152
י/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' טז, נה
י/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פד ע"א
י/ד נרות אהרן {מכירה לגר תושב}
י/ד נשמת כל חי ח"א דף צ ע"ג, צב ע"ג, צד ע"ג
י/ד נתן פריו מכות עמ' רז
י/ד סדר יעקב ח"א לדף יז ע"א (ד"ה שנא'), כ ע"א (ד"ה ובזה), כג ע"ב (ד"ה צאו), ח"ב, השמטות לעמ' קכח
י/ד סדר משנה {מתנת חינם - סותר לפסיקתו בחולין שנשב"ע}
י/ד סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף כא ע"ד {לא תחנם הוא אסמכתא ועיקר הלימוד למתנת חינם מ"או מכור לנכרי"}
י/ד סיני ק עמ' תתסג
י/ד עבודת המלך {להשכיר לבית דירה, מוכר ע"מ לקוץ, לספר בשבחם}
י/ד עבודת מתנה עמ' סד
י/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשנד) עמ' כו, ק
י/ד עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' סג, רכ
י/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' עא, עג, עה-עו
י/ד עיונים (פאור) עמ' 229 {מצוה להחיות גר תושב}
י/ד עלי שור ח"א שער ד מאמר ו פרק ב {לספר בשבחם}
י/ד עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קטז {שכירות היא ישיבת עראי}, קכו {לספר בשבחם}, קכז {המקור לאיסור מתנת חינם}
י/ד עמודי שלמה ח"א עמ' מב, מד-מה {הגהמ"י אות א}
י/ד עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ז
י/ד ענפי ארז (זי') דף צו ע"א {להשכיר לדירה}
י/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 225
י/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 242
י/ד פאר הלכה פסחים עמ' רטז, ריח {מתנת חנם}
י/ד פורת יוסף יבמות (אנגלרד) עמ' קפב
י/ד פורת יוסף יבמות (מישור) עמ' קיג {מתנת חינם}
י/ד פרי האדמה ח"ג
י/ד פרי הארץ (כהנוו) סי' סא {מוכר ע"מ לקוץ}, סח {מוכר קרקע או מתנה לגוי לטובת עצמו}
י/ד פרי החג דף נט ע"ד {דברים ככתבן - איך פסק כר' אבהו}
י/ד ציץ אליעזר ח"א סי' ב אות ז
י/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סו ע"ב
י/ד צפנת פענח {לספר בשבחם, גורם לידבק}
י/ד צרור החיים (חייקא)
י/ד צרור החיים (קליין) דף י ע"ב {דברים ככתבן - נ"מ לטריפה חיה}, לו ע"ג, צב ע"ד {שניהם - מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}
י/ד קובץ השמיטה עמ' שכו, של
י/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' רכ, שיח
י/ד קונטרס הגדול - איסורי הנאה דף ד ע"ב, ה ע"א {דברים ככתבם}
י/ד קנין תורה בשמעתתא שמות עמ' קיד {דברים ככתבם}
י/ד קרן הצבי מצוה קכה אות א
י/ד ריח שדה, חי' ע"ז דף ה ע"ג
י/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רסא {כדי שתהיה ישיבתם ארעית}, שצה-שצט, תד
י/ד שארית כלב עמ' קמד {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}
י/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קסט
י/ד שדה הארץ ח"ג דף קא ע"ד {כר' יהודה}
י/ד שו"ת הריב"ד (פרידמן) דף יד ע"ב {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}
י/ד שו"ת מהרלב"ח סי' עח {השכרה לבית דירה}
י/ד שו"ת מכתב סופר ח"ב חו"מ סי' ו {לא תביא תועבה}
י/ד שחר אורך עמ' תקלז, תקלט {לספר בשבחם}
י/ד שיחות חכמה ומוסר מאמר מ אות ב {"לא תחנם" - גם בגר תושב}
י/ד שיר למעלות גל' ד עמ' 122
י/ד שם דרך דברים עמ' מד
י/ד שם דרך פסחים עמ' קיב, קיח
י/ד שם משמריה עמ' קלט-קמ {מתנת חינם - נ"מ למקור לאיסור הנאה בבשר בחלב}
י/ד שמועת חיים ערכין ח"א עמ' שפז-שפח
י/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 27
י/ד שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רא
י/ד שעלי דעת גל' ג עמ' 68 {שתהיה ישיבתם עראי}
י/ד שער המלך ח"א עמ' קעט-קפ {מתנת חינם - סותר למה שפסק בחולין שנשב"ע}, ח"ב עמ' קסט {מתנת חינם - כשעוקר עמו כלאים}
י/ד שערי מאיר עמ' מג {מוכר ע"מ לקוץ}
י/ד שערי שאול פסחים עמ' קיד
י/ד שפת אמת על התלמוד ח"א דף קכו ע"א
י/ד שרשים במועדות עמ' קעג-קעד, קעז
י/ד תורת החוף ימים סי' כו {מתנת חינם בגוי שמכירו}, כז אות ד {לא כתב לאו במתנת חינם}, סי' כח אות ב {מפני שגורם לידבק עמו}, אות ג {לא כתב לאו במתנת חינם}
י/ד תורת המדינה עמ' 81 {לא תתן להם חנייה}, 122
י/ד תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 110
י/ד תורת יהונתן פרק ז אות נז {מחובר}, נח {ישיבת עראי - מכירה לגוי שיש לו כבר קרקע בא"י}
י/ד תורת מנחם חנ"ז עמ' 153
י/ד תחומין ח"ב עמ' 173 {כדי למנוע ישיבת קבע, מכירה לגוי שלא עובד ע"ז}, 198-197 {האם האיסורים הם מהתורה}, 209 {לספר בשבחם}, 212-210 {מתנת חינם - היקף האיסור}, ח"ח עמ' 327 {או מכור}, 328 {מה מקור איסור מתנת חינם}, 329 {מכירת קרקע לגר תושב}, 338 {באיזה גוי יש איסור לא תחנם}, 350 {מתנת חינם לגוי שלא עובד ע"ז, מה מקור איסור מתנת חינם}, 352-351 {ישיבת עראי - לא תחנם במכירת קרקע היא מטעם לא ישבו בארצך}, ח"י עמ' 38 {מכירת קרקע לישמעאלים}, חט"ז עמ' 234-235
י/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רמג
י/ד תלמי השדה עמ' קז, קיב
י/ה אהלי חיים עמ' קפח
י/ה אור הרעיון עמ' שכח {מפני דרכי שלום}
י/ה אמונת עתיך גל' 124 עמ' 101 {רק עם ישראל}
י/ה אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 2
י/ה אנצי"ת ע' אידיהן הע' 86, 88, 90, ע' גוי הע' 1116, 1117, 1128, 1132
י/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 387 {מפרנסים מפני דרכי שלום}
י/ה ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
י/ה אשר למלך כאן, והל' זכיה פ"ג הי"א
י/ה באר מרים פ"י הי"ב
י/ה בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
י/ה ברור הלכה פסחים - ברורי הראי"ה ו ע"א ציון ה, גיטין נט ע"ב ציון ה, סא ע"א ציון ב, סב ע"א ציון ז
י/ה הדרת אפרים ח"ב עמ' קנט
י/ה הר המלך ח"ג עמ' מו
י/ה התורה והמדינה ח"ז עמ' צו, קד
י/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קפד
י/ה חיים ומלך
י/ה כל בו ח"ה עמ' תתקמג
י/ה מאור ישראל
י/ה מאכסניא של התורה סי' נ
י/ה מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 32
י/ה מכתב לחזקיהו דף י ע"ב
י/ה מנחת אשר פסחים עמ' יב
י/ה מראה הפנים תרומות דף טו
י/ה משאת המלך (אדרי)
י/ה משנה כסף (כולי) עמ' קעז
י/ה משנה כסף (שירירו)
י/ה משנת יוסף שביעית ח"ב עמ' כד
י/ה משק ביתי סי' קכו (נו ע"א) {פרשת הכסף}
י/ה נתיבות מרדכי גיטין עמ' תו
י/ה סיני ק עמ' שנד
י/ה עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קטו, קכא
י/ה עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ז
י/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 225
י/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 242-243
י/ה פרשת הכסף
י/ה צפנת פענח מהדו"ת
י/ה קובץ על יד ח"א
י/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ת {השמיט קבורה}
י/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 70, ח"ב מח' ב עמ' 335
י/ה תורת החוף ימים סי' כו, סי' כט אות ד
י/ה תורת המדינה עמ' 376
י/ה תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כז
י/ה תחומין ח"ב עמ' 211, ח"ט עמ' 72
י/ה תפארת ציון (קואינקה), הקדמה עמ' ד
י/ו אגרות ראיה ח"ד (תשעח) איגרת קצו עמ' רמז {קבלת גר תושב בזה"ז}
י/ו אגרות ראיה ח"ד עמ' עז
י/ו אדני היד החזקה
י/ו אהל דוד (קאהן) ח"ה פתיחה לאיכה
י/ו אהל דוד (קהן) ח"ו ישעיהו פ"ס פסוק כא
י/ו אהל שרה לאה עמ' תרעט {גר תושב - רק בזמן היובל}
י/ו אהלי חיים עמ' סב
י/ו אוצר א"י ח"ג עמ' 65, ח"ד עמ' 218, ח"ה עמ' 268
י/ו אוצרות יהושע עמ' תקח
י/ו אור הרעיון עמ' רע, רעו {ג"ת רק בזמן היובל}, רעז {כ"מ}, שכט {בזמן שגלו}
י/ו אור ליהודה יבמות עמ' רו
י/ו אור שמח
י/ו אמונת עתיך גל' 121 עמ' 97
י/ו אמונת עתיך גל' 122 עמ' 98 {אין ג"ת בזה"ז}
י/ו אמרי דוד (שליסל) דף סו ע"א {ראב"ד}
י/ו אמרי דעת חו"מ סי' א עמ' קכו
י/ו אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 157-160, ע' גוי הע' 1053 {ראב"ד}, 1054, 1056, 1059, 1060, ע' גר תושב הע' 13א, 15, 217, 223, 224
י/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 370 {ראב"ד}, 374, 385, 387
י/ו אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' תקמה
י/ו ארץ חמדה (ישראלי) עמ' כח, מג
י/ו אשר למלך
י/ו באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ח, סי' ל אות ג
י/ו באר מרים פ"ו ה"ד אות א, ה"ה, פ"ח ה"ט, ה"י אות ב, ד
י/ו בים דרך עמ' עד, פא-פב, פד, פח
י/ו בית אבי ח"ב סי' קמב עמ' קצב {אסור להניחם בינינו}
י/ו בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יד
י/ו בית יהודה (פרנקל) פ' משפטים סי' לב {קבלת ז' מצוות}
י/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' רו
י/ו בית שמש עמ' צח
י/ו בית שערים או"ח סי' יח {כ"מ}
י/ו בן ידיד
י/ו בנין אריאל יאיר עמ' 291
י/ו בנין הלכה עמ' מד-מה
י/ו בנתיב החסד (אלתר) עמ' 209
י/ו ברור הלכה ב"מ קיא ע"א ציון נ פסקה ב {כ"מ}
י/ו ברור הלכה גיטין מה ע"א ציון ד, גליון הש"ס לרצ"י לדף מה
י/ו ברור הלכה ע"ז כ ע"א ציון א פסקה א-ב, ציון ב פסקה ב
י/ו ברור הלכה ע"ז כא ע"א ציון א פסקה ג {כשידם תקיפה}
י/ו ברור הלכה ע"ז סד ע"ב ציון ה
י/ו ברקאי ח"א עמ' 69 {ראב"ד}
י/ו בשמן רענן ח"א עמ' שצה
י/ו גביע הכסף ח"ג עמ' קנב {דין משומד, ישמעאלי, וקראי}
י/ו גור אריה דברים פ' כ הע' 100 {ראב"ד}
י/ו דבר המלך (מנקין) עמ' 43
י/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' מח
י/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ה עניינים שונים סי' יד עמ' עח
י/ו דברות אליהו ח"ב עמ' יב
י/ו דברות אליהו ח"ו עמ' קג {רק בזמן היובל}
י/ו דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' שלא
י/ו דברי יואל - שו"ת עמ' שסא
י/ו דברי יציב חו"מ עמ' ב
י/ו דברי תלמוד ח"א עמ' רפג {כ"מ}
י/ו דובר מישרים דף נד ע"א-ע"ב {כ"מ - אם מעצמו קיבל}
י/ו דינא דחיי ח"א דף נט ע"ד
י/ו דעת הרמב"ם עמ' 134
י/ו דעת כהן עמ' שצט
י/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריט [עי' הל' שבת פ"כ הי"ד]
י/ו דעת שרגא (גרוסברד) פ' משפטים עמ' קנה-קנו {לא ישבו בארצך}
י/ו הגיור עמ' 58
י/ו הדרת אפרים ח"ב עמ' קנט
י/ו הוראות שעה פ' כד-כז
י/ו הלכות מדינה ח"ב עמ' קנז, קנט, קסא, קסג, ח"ג עמ' רנו
י/ו הר המלך ח"ג עמ' מו, ח"ח עמ' פא
י/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 254-255, 262
י/ו הרמב"ם ומכילתא דרשב"י סי' כ
י/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 127, 231
י/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' קה, קובץ ט עמ' טו, שכט, קובץ יא עמ' רנ
י/ו התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קמט, קפה
י/ו התקופה הגדולה עמ' רסו
י/ו ואם תאמר ח"ב קושיה 327
י/ו ויואל משה מאמר ב סי' ט-י
י/ו ויואל משה עמ' רח
י/ו ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 16, 21, 27 {גוי שאינו עובד ע"ז}, 23 {גר תושב, יד ישראל תקיפה}, 31, 94 {גוי שאינו עובד ע"ז}
י/ו ושב הכהן (תשמח) עמ' ריא
י/ו זיו משנה
י/ו זכור זאת ליעקב עמ' נד
י/ו זכרון הרב עמ' 84 {בד"א שיד גוים תקיפה}, 85 {עם עניי ישראל}
י/ו חדשים גם ישנים עמ' 110 {כ"מ}, 112 {ראב"ד}
י/ו חוות בנימין ח"א עמ' צח
י/ו חוקת עולם עמ' 171 {גר תושב - רק בזמן היובל}
י/ו חזו"א על הרמב"ם
י/ו חזו"א שביעית סי' כד ס"ק א-ד, יו"ד סי' סה ס"ק א-ג, ה, סי' סט ס"ק ג, סי' קנז ס"ק ד, יד, אהע"ז סי' קמו לדף לה ס"ק ד, ב"ק סי' י ס"ק טז
י/ו חי' מהר"ם שיק ב"מ עמ' קפב {בזמן היובל}
י/ו חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רכב
י/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קכ
י/ו חיים שאל ח"ב סי' מג אות ז
י/ו חכמת גרשון עמ' שמד
י/ו חמדת ישראל ח"א דף קא ע"ד
י/ו חקרי הלכה (ויין) עמ' 44
י/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' קצז, ריג, ח"ד עמ' קא
י/ו חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 232
י/ו יד הלוי (לוין) דרושים דף יז ע"א
י/ו יד יהודה (אשכנזי) חי' ב"ב דף כט ע"ב
י/ו יד סופר עמ' סז
י/ו ידבר שלום ח"ב עמ' מא
י/ו יוסף לקח כרך א ח"א עמ' שו
י/ו יקר הערך דף קט ע"ד, קי ע"א
י/ו יראה ואהבה עמ' קח
י/ו ישועות עוזו עמ' 496 {קבלת מצוות בפני ב"ד}
י/ו ישועת משה עמ' קלז
י/ו ישורון ד עמ' תרסא {ראב"ד וכ"מ - גר תושב בזה"ז}
י/ו כוכבי בוקר עמ' תקט, תקיא
י/ו לוחות ושברי לוחות עמ' 284
י/ו לקוטי סופר ח"ב דף סט ע"ב
י/ו לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 134
י/ו לקוטי שיחות חל"א עמ' 127
י/ו לקוטי שפת אמת
י/ו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רא
י/ו לשון למודים יו"ד דף לז ע"ב, לח ע"ב
י/ו מאמר המלך
י/ו מבוא למשנה תורה עמ' 56
י/ו מגילת ספר לאוין דף ו ע"ד, ז ע"א
י/ו מגל ח"י עמ' 8
י/ו מגן צבי עמ' פב, שד, שיא, שיג
י/ו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' רפד, ח"ב עמ' רמט
י/ו מוריה גל' קסט עמ' נ {צ"פ}, גל' רכו עמ' ע, עב {ישיבת עראי}
י/ו מזכרת עמ' 10
י/ו מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רכב ע"א-ע"ב {ראב"ד}
י/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' קפב {כ"מ}
י/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קפד, שנח-שנט, ח"ב עמ' רכד, שפח
י/ו מנחת חינוך מצוה צג (דף קב ע"ג-ע"ד)
י/ו מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' סו
י/ו מנחת משה (גולדברג) סי' טז ענף ב אות א, ענף ג אות א, ענף ד אות א
י/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שה, שו
י/ו מקראי קדש (תפט) דף קיז ע"א (פעמיים)
י/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' ש
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו מרכה"מ אלפ' (כ"מ), וכן בהשמטות [מגילת ספר לאוין דף ו ע"ד, ז ע"א]
י/ו משאת המלך ח"ב סי' רב {ראב"ד}
י/ו משכן שילה עמ' שפא
י/ו משנה כסף (כולי) עמ' קעח-קעט
י/ו משנה שלמה עמ' רסו
י/ו משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ג {גר תושב}
י/ו משנת המדינה עמ' 57, 58, 146
י/ו משנת חיים דברים עמ' קסו
י/ו משנת חיים ויקרא עמ' תצט
י/ו משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמב-רמו
י/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצב-שצו
י/ו משנת יעקב קדושה עמ' צט-קד
י/ו משפט כהן עמ' קכב ע"א וע"ב, קכד ע"א, קכה ע"א, קכח ע"ב, שסג
י/ו משפטי עזיאל ח"ט עמ' ריד
י/ו משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' לו {כשיד ישראל תקיפה}, שז {כ"מ}, תמג-תמז
י/ו נועם ז עמ' רמז {אסור לישראל להניח הערל ביניהם}
י/ו נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' עב [אור המזרח טבת תשלב], קלא [שנה בשנה תשל]
י/ו נחל יבוק
י/ו נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 48
י/ו נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב סי' לה אות ו
י/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' לד אות ב, ה
י/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כו אות טו
י/ו נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ו אות ז
י/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות כא
י/ו ניצוצי אש עמ' תרצח
י/ו נר יצחק (ארדיט) עמ' טז, נא, נג
י/ו נר מצוה (ואלק) מצוות דף פד ע"א-ע"ב
י/ו נתיבות מרדכי גיטין עמ' תו
י/ו ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט
י/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רכא {צ"פ}
י/ו סגולת ישראל שמות עמ' רכה {אסור לנו להניח עכו"ם בינינו וכו'}
י/ו סדר יעקב ח"א לדף כ ע"א (ד"ה ובזה), וע' גר תושב אות ב, ח"ב לדף סד ע"ב סי' א ס"ק ה
י/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קט
י/ו סהמ"צ לרס"ג ח"ב דף כב ע"א {ישיבת עראי}
י/ו סיני ק עמ' שלט, תתסג
י/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' צט, קא
י/ו עט לעשות סי' י {גר תושב}
י/ו עין איה ברכות ח"ב עמ' 411-418
י/ו עין חנוך עמ' רסו
י/ו עיני דוד
י/ו עיר מקלט עמ' לג שער העדה
י/ו עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קטו-קטז, קיט-קכג, קכח, קלג
י/ו עמודי שלמה ח"א עמ' מו
י/ו עמק הלכה (אורנשטין) סי' כב אות ז
י/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 48
י/ו עץ הדר השלם עמ' קצד, קצז
י/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 216, 225-223, 237
י/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 232, 240, 242, 243, 257
י/ו פותח יד
י/ו פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 224
י/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן ועמ' 37, 148
י/ו פרשת הכסף
י/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 184
י/ו צמח ארז עמ' שפב
י/ו צפנת פענח מהדו"ת
י/ו קובץ השמיטה עמ' שכח
י/ו קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' נט
י/ו קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' ריז
י/ו קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' קנט
י/ו קול יהודה (גרשוני) עמ' רכ, רכב, תלז
י/ו קול צופיך עמ' שכב-שכג
י/ו קול צופיך עמ' תמט
י/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 296 ואח"כ אות כד
י/ו קרית מלך (חב"ד) עמ' צז, צט
י/ו רלב"ג שמות פכ"ג פסוק לג עמ' שכט
י/ו רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"ט ה"ז
י/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שכז
י/ו רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קסד
י/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שצח {כל עובדי ע"ז}, ת, תג
י/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' סד
י/ו שבת הארץ - מבוא עמ' 161-162
י/ו שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קו
י/ו שו"ע הרב מהדו"ב סי' רנב-שד ד"ה ועיין
י/ו שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' לז {לא ישבו בארצך - גם ישראל רשע}
י/ו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקכה
י/ו שואל ומשיב מהדורא שתיתאה סי' א
י/ו שיח ערב סנהדרין עמ' רטו
י/ו שיחות לספר בראשית עמ' רמח
י/ו שיר למעלות גל' ד עמ' 122, 123, 125
י/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תצט
י/ו שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' קכד
י/ו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רא, שנא
י/ו שער המלך על תהלים יום ג עמ' קכ {כ"מ}
י/ו שערי טהר ח"א שער ג סי' כב אות ד, ח"ח סי' קכב אות ב
י/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף עח ע"ד
י/ו שרידי אש ח"ב עמ' תקנב
י/ו שרשים במועדות עמ' קעג-קעד
י/ו תאריך ישראל סי' ו הערה יא
י/ו תורה לישראל עמ' 43
י/ו תורה שלמה שמות פכ"ג אות שעט
י/ו תורת האוהל (תשנג) עמ' מב-מג
י/ו תורת החוף ימים סי' כח אות ה, סי' לא אות א, ד
י/ו תורת המדינה עמ' 29, 33, 119-121, 125, 129, 294-295, 380-381
י/ו תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כב
י/ו תורת יהונתן פרק ז אות נז {ישיבת עראי}
י/ו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תרכט
י/ו תחומין ח"ב עמ' 171, 173, 178, 184-183, 189, 192, ח"ד עמ' 274, ח"ז עמ' 526, ח"ח עמ' 361, 327, 338, 342, 347, ח"י עמ' 27, 37, 54, חי"א עמ' 461
י/ו תחומין חי"ד עמ' 43, חט"ו עמ' 12-13, 31, 38, חט"ז עמ' 234 {ראב"ד}, חי"ז עמ' 187 {ראב"ד}
י/ו תחוקה לישראל ע"פ התורה ח"א עמ' 153-154
י/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תצב
י/ו תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' עו
י/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' קסה
י/ו תפארת ציון (קואינקה), הקדמה עמ' ד


יא/35 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
יא/רה"פ בית יעקב (בירב)
יא/רה"פ דברי ירמיהו
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ חזק יד
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ משנה כסף (שירירו)
יא/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
יא/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
יא/רה"פ עבודת המלך
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ קרית מלך
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/רה"פ שפת מלך
יא/א אגורה באהלך דף כט ע"א
יא/א אגרות משה ח"ח עמ' קסט
יא/א אדני היד החזקה
יא/א אוצרות הרמב"ם
יא/א אור החיים שמות פכ"ג פסוק כד
יא/א אור הישר
יא/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 66-68
יא/א אור שמח
יא/א אורח משפט עמ' מט ע"א
יא/א אחיעזר ח"ד סי' לח ס"ק א
יא/א אמת ליעקב מקרא עמ' ריב
יא/א ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
יא/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רסג {הגהות מיימוניות אות א}
יא/א בד קודש (פוברסקי) סנהדרין-מכות עמ' קכט
יא/א בין השורות עמ' קנח
יא/א בית אהרן וישראל גל' נו עמ' סה, גל' סז עמ' פג, גל' סח עמ' קח {אסור לרופא יהודי ללבוש בגדי רופא גוי}
יא/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רד-רה
יא/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/א בית יצחק (ויינברגר) עמ' שו
יא/א בית ישראל (הורוביץ) אהע"ז סי' כח
יא/א בית שערים או"ח סי' נז
יא/א בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
יא/א בן ידיד
יא/א בני בנים ח"א עמ' כג-כד, כה {הגהמ"י}, כח-כט
יא/א בעקבי הצאן עמ' לג
יא/א ברור הלכה סוטה מט ע"ב ציון ד
יא/א ברור הלכה ע"ז כט ע"א ציון ג
יא/א ברך יצחק (ברכה) פ' אחרי מות {אין הולכים בחקות הגוים ולא מדמין}
יא/א ברכות חיים ח"ב עמ' שמח
יא/א ברכת שלמה (מדע)
יא/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קעג
יא/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קצח
יא/א דברות אליהו ח"ב עמ' כא-כב
יא/א דברי חיים (שו"ת) ח"א יו"ד סי' ל
יא/א דברי חיים ח"ב או"ח סי' יח
יא/א דברי יציב יו"ד עמ' קכא {ולא תלכו}
יא/א דברי שלום (גולדנברג) פ' משפטים דף ס ע"א
יא/א דור רביעי ח"ב עמ' מד
יא/א דעת ומחשבה
יא/א דרש אברהם ח"א דף קח ע"ב
יא/א הדר איתמר עמ' קטז
יא/א המאיר לארץ
יא/א המעשה והמדרש עמ' לה {כ"מ - לאו שבכללות}
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 106
יא/א התורה והמדינה ח"ט עמ' תרכב
יא/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קסח
יא/א זכר יהודה עמ' נו
יא/א חי' הרז"ה ח"ב עמ' רנג
יא/א חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' ק, שבועות עמ' רב
יא/א חי' עזיאל עמ' 85
יא/א חי' ר' שמואל פסחים עמ' קעב
יא/א חיים שנים ישלם עמ' קמב {הגהמ"י אות א}
יא/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' סא
יא/א חשבונות של מצוה עמ' רז
יא/א טהרת יו"ט ח"י עמ' קמט, קנא, רטז, רנה, רפו, חט"ו עמ' קצג, חי"ח עמ' קנו
יא/א ידבר שלום ח"א עמ' מז
יא/א יחוה דעת ח"ב עמ' יג-יד
יא/א ימי שלמה
יא/א יסודי הצדקה עמ' 446
יא/א יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות יא {אסור להידמות לגוי אפילו להעביר את המכס}
יא/א יצחק ירנן
יא/א יצחק ירנן [אגורה באהלך דף כט ע"א]
יא/א יראה ואהבה עמ' קט
יא/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רעב
יא/א כל בו ח"ה עמ' תתקמט
יא/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסח-קסט, קצה, תריד, תתקפט, תתקצא
יא/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ק
יא/א לבושה של תורה סי' ה אות ט[ה] {ידוע במלבושו}, סי' סג אות יא {משום הבדלה מדרכי הגוים}
יא/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' פא {מובדל במלבושו}
יא/א לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 314
יא/א לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תנה
יא/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תקעג {יהיה מובדל מהם}
יא/א מאור ישראל
יא/א מאורות הדף היומי ח"ה עמ' צג
יא/א מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 302
יא/א מבוא למשנה תורה עמ' 312, 322
יא/א מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' קנא
יא/א מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 29
יא/א מבשר טוב - תיקון המדות עמ' קב
יא/א מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' קנג
יא/א מזכרת למשה עמ' פח, צ {הקמת אנדרטה לחייל שנפל}
יא/א מחנה יוסף שבת עמ' קסה
יא/א מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' ז
יא/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רסא, רפ, רפא {כ"מ}, תכג
יא/א מסכת הלכה למשה מסיני דף יז {לוקה}
יא/א מעינות האמונה עמ' תפט {ואבדיל אתכם}
יא/א מעליות חי"ד עמ' 151-194
יא/א מקור חסד עמ' קיד
יא/א מקראי קדש (תפט) דף קיח ע"א
יא/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קפה, ש
יא/א מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
יא/א משאת המלך (אדרי)
יא/א משאת מרדכי ב"ק עמ' שא
יא/א משיבת נפש עמ' קיט
יא/א משך חכמה ויקרא פי"ד פס' ט
יא/א משנה הלכות ח"י סי' קטו
יא/א משנה כסף (כולי) עמ' קפ-קפא
יא/א משנה שכיר יו"ד עמ' קצא
יא/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצג
יא/א משנת חיים בראשית עמ' תפח, תצ
יא/א משנת יהודה ח"א פכ"ד ה"ד
יא/א משנת יעקב
יא/א משנת משה ביצה עמ' קט, קידושין עמ' רצ, מכות עמ' צד
יא/א משנת משה כתובות עמ' קפה
יא/א משפטי עזיאל ח"ז עמ' שא-שב
יא/א נועם ח"ב עמ' קסב-קסד, ח"ז עמ' קכז, חכ"ג עמ' לז, חכ"ה עמ' פח
יא/א נזר המלך
יא/א נחלת עזרא ח"ב סי' ב {לגדל ציצית ראשו}
יא/א נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות לז
יא/א נפש הרב עמ' רלא
יא/א נפש הרב עמ' רלא
יא/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שח
יא/א ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קז, קכז
יא/א סדר הלכה דף יב ע"ב-יד ע"א
יא/א סדר יעקב ח"א לדף יא ע"א (ד"ה ופירוש, ד"ה וברמב"ם, ד"ה פרצופות)
יא/א סדר משנה (בוסק')
יא/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קג
יא/א עטרת זקנים דף ד ע"ג
יא/א עטרת ישועה (תשלו) עמ' ל
יא/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 75, 251
יא/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 393
יא/א עיני דוד
יא/א עקבי ברכה עמ' קלג
יא/א עקדת משה ח"א עמ' כח
יא/א פני משה (שלז')
יא/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרמו
יא/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
יא/א פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' צה {לא יבנה כהיכלות ע"ז}
יא/א פרשת הכסף
יא/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 57
יא/א פשר דיני הנזיקין בתלמוד עמ' 134
יא/א צבי תפארת סי' ח
יא/א צור יעקב (יעבץ) פ' וארא
יא/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צא, ש
יא/א צפנת פענח (גם מהדו"ת)
יא/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) מדות חכמים עמ' א {הגהמ"י אות א}
יא/א קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רג
יא/א קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שנ
יא/א קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' צ, רכ {צריך להתרחק מהגוים}
יא/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 165
יא/א שארית ישראל (מינצברג) יו"ד סי' יא עמ' עד
יא/א שארית נתן (לוברט)
יא/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רכג
יא/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ה קונטרס המצוות סי' מז
יא/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' עא {הידמות לגוים}, קמו {הגהמ"י אות א}, קעה {חופה מפרחים}
יא/א שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קעח, ח"ה סי' אלף תרכ
יא/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קלב-קלד
יא/א שו"ת מהרי"ק סי' פח
יא/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קעט
יא/א שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' ריז
יא/א שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קפז {יהיה מובדל מהן}
יא/א שערי זבולון יו"ד סי' כז ס"ק א
יא/א שערי תורת בבל עמ' 139
יא/א שפתי דעת ח"ג עמ' קצה, רצ
יא/א שרידי אש ח"ב עמ' תמז, תס
יא/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג
יא/א תורה תמימה ויקרא פ' יח אות ב
יא/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ה
יא/א תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' קכח
יא/א תורת ירוחם ח"ג דף יז ע"ב
יא/א תחומין חכ"א עמ' 171, 175
יא/א תניא רבתי ח"א עמ' 272
יא/ב אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 413
יא/ב ארחות חיים ח"ב סי' כב אות א
יא/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' קפ
יא/ב בני בנים ח"א עמ' קד {לח"מ}
יא/ב ברור הלכה ע"ז כט ע"א ציון ג
יא/ב הר המלך ח"ג עמ' יז
יא/ב חוף ימים ח"ג סי' ג אות א
יא/ב חזו"א יו"ד סי' נו ס"ק א
יא/ב ישא מדברותיך מגילה עמ' פו {עבד}
יא/ב לב שלם [יד מלאכי מג ע"ב] {כ"מ}
יא/ב ניצוצי אש עמ' קלז
יא/ב פתח עינים ח"ב דף לט ע"ד {אבל הבריא שקרא}
יא/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קעט
יא/ב תורת ירוחם ח"ג דף יז ע"ג
יא/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' לא
יא/ג אור הישר
יא/ג אמונת עתיך גל' 105 עמ' 159
יא/ג אמרי סופר עמ' צז
יא/ג ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טו
יא/ג באר יהודה
יא/ג בין השורות עמ' קנז-קנח
יא/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ג בן ידיד
יא/ג בני בנים ח"א עמ' ל {כ"מ}
יא/ג ברור הלכה סוטה מט ע"ב ציון ה
יא/ג גליונות אבני נזר [עי' ר"ן יומא פ"ח ד"ה יוה"כ]
יא/ג דבר המלך (מנקין) עמ' 43
יא/ג דעת ומחשבה
יא/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' ריט {כ"מ - מסרו הכתוב לחכמים}
יא/ג הדר איתמר עמ' קטז-קיז, קכ
יא/ג הר המלך ח"ד עמ' כג
יא/ג הרמב"ם ותורתו ח"א
יא/ג ויוסף שאול דף ט ע"ב
יא/ג חדושים ובאורים (פינס)
יא/ג חוקת עולם עמ' 543
יא/ג חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 56 {כ"מ}
יא/ג יחוה דעת ח"ב עמ' יז
יא/ג כל בו ח"ה עמ' תתקנ
יא/ג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 302
יא/ג מלכות יהודה וישראל עמ' 190
יא/ג מנחת חינוך ח"ב עמ' רפ-רפא
יא/ג מסכת הלכה למשה מסיני דף יז
יא/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' ל
יא/ג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יא/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' שא
יא/ג משנה כסף (כולי) עמ' קפב
יא/ג משנה כסף (שירירו) לעיל הל' א
יא/ג משנת חיים בראשית עמ' תפט
יא/ג משרת משה (עטייה) דף קג ע"ד
יא/ג נועם ח"ב עמ' קסה, קסז
יא/ג נזר הקדש (קפלן)
יא/ג ניצוצי אש עמ' קלז
יא/ג נר יצחק (ארדיט) עמ' רכו {כ"מ - להתחזות}
יא/ג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קז-קח, קכא, קכו-קכט
יא/ג סדר יעקב ח"א לדף יא ע"א (ד"ה פרצופות)
יא/ג עקדת משה ח"א עמ' כח
יא/ג פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' רמא {קרוב למלכות}
יא/ג פני משה (שלז')
יא/ג פרשת הכסף
יא/ג צפנת פענח
יא/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 58
יא/ג קרן הצבי מצוה מז אות ח
יא/ג רווחא שמעתתא ח"ב עמ' עא
יא/ג שערי זבולון יו"ד סי' כז ס"ק ה
יא/ג שרידי אש ח"ב עמ' תנ
יא/ג תחומין חכ"א עמ' 173-174
יא/ד אור הישר
יא/ד אמרי יושר חולין צה ע"ב
יא/ד אנצי"ת ע' בן נח הע' 283 {כ"מ}, 286, 287
יא/ד ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טז
יא/ד אשר חנן עמ' קיז, קכב {מרכה"מ}, קלה
יא/ד באורי הזוהר (צמח צדק) ח"ב עמ' תרנג {ניחוש של אליעזר}
יא/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יא/ד באר יהודה
יא/ד בינה במקרא עמ' 32
יא/ד בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יד
יא/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' טז
יא/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/ד בן זקנים (בריל) עמ' 14
יא/ד ברור הלכה סנהדרין נו ע"ב לפני ציון א, סה ע"ב ציון ח
יא/ד ברור הלכה שבת סז ע"ב ציון א
יא/ד ברכי יוסף יו"ד סי' רצה אות א
יא/ד גביע הכסף ח"ב עמ' רטו
יא/ד גור אריה בראשית פ' כד הע' 46 {כ"מ}
יא/ד דברי יואל בראשית ח"א עמ' תעו
יא/ד דברי יציב יו"ד עמ' קכא
יא/ד דברי שאול בראשית עמ' רלז
יא/ד די באר בראשית עמ' קל, קמו
יא/ד דינא דחיי ח"א דף ס ע"ב
יא/ד דרך המלך (רפפורט)
יא/ד דרש אברהם ח"א דף ע ע"ג {כ"מ}
יא/ד העלם דבר סי' ל
יא/ד השגות הרמ"ך
יא/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מה
יא/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' נד
יא/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' ס
יא/ד ויקח אברהם [באר יצחק דף מה ע"ג]
יא/ד זה השער שער ג סי' פו
יא/ד חוט המשולש (דיוואן) דף יא ע"א {אם יארע לו כך}
יא/ד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קכח, קמו
יא/ד חי' עזיאל עמ' 86
יא/ד חיים שנים ישלם עמ' קמד
יא/ד חסדי דוד ח"ה עמ' נב
יא/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תרח
יא/ד יד בנימין מגילה עמ' רלז
יא/ד יוסף חי [עי' חידושי לחולין צה ע"ב]
יא/ד יוסף לקח כרך א ח"א עמ' פח
יא/ד ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רט
יא/ד יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' תקעט
יא/ד יקרא דשכבי (דוד) דרוש לד דף עח ע"ב-ע"ג, פ ע"א-ע"ג
יא/ד כל בו ח"ה עמ' תתקנ
יא/ד לב אריה (בראד, תשסד) עמ' שנח
יא/ד מהלכי משפט ח"ד עמ' 68-70
יא/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקפב
יא/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 373
יא/ד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ד
יא/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רנט, ח"ג עמ' רצג
יא/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלט, תקמא {לח"מ}, תקסג
יא/ד מנפת צוף עמ' 21, 503-520, 772, 847
יא/ד מעין החכמה עמ' קמב
יא/ד מעשה בצלאל סי' תקסד
יא/ד מקראי קדש (תפט) דף קיח ע"א
יא/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שא
יא/ד מרגליות הים סנהדרין קא ע"א אות יג {צ"פ}
יא/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ד מרכה"מ אלפ' [גופי הלכות עג ע"ב, עד]
יא/ד מרפא לנפש בראשית עמ' קסח {כ"מ}
יא/ד משאת המלך (אדרי)
יא/ד משנה כסף (כולי) עמ' קפב
יא/ד משנת חיים בראשית עמ' שכח
יא/ד נזר הקדש (קפלן)
יא/ד נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' כב אות ב
יא/ד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' כו אות ג
יא/ד נרות זכריה עמ' רו {המשים סימנים}
יא/ד סדר משנה (בוסק')
יא/ד עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 92
יא/ד עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 158
יא/ד עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 394-407
יא/ד עמודי שלמה ח"א עמ' מז
יא/ד פאת שדך יו"ד עמ' קנא
יא/ד פני משה (שלז')
יא/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע
יא/ד פרי העץ דף קיט ע"ב
יא/ד פרי השדה (דייטש) ח"ב סי' קטז
יא/ד פרפרת אליעזר חיי שרה פרק כד פסוק נב
יא/ד פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' קכא, שמואל א עמ' רכ
יא/ד פרשת הכסף
יא/ד צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' קנה
יא/ד קרן פני משה ח"א עמ' רכט
יא/ד רווחא שמעתתא ח"ב עמ' עט
יא/ד רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק כו עמ' שה, דברים פי"ח פסוק י עמ' קסב
יא/ד שאול בחיר ה' עמ' 55
יא/ד שדה הארץ ח"א דף לב ע"ב {אליעזר}
יא/ד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קלד-קלו
יא/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תיג
יא/ד שיח יוסף ח"ב עמ' רכו
יא/ד שירת דוד (תשסז) עמ' כד {כאליעזר}
יא/ד שנות חיים (קלוגר) עמ' תסז
יא/ד תוספתא כפשוטה מועד עמ' 85
יא/ד תורת המקרא עמ' 50
יא/ד תפארת אריה עמ' רנו
יא/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שדמ
יא/ה אוצמפה"ת ב"מ כז ע"ב הע' 413
יא/ה אור הישר
יא/ה אור שמח
יא/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רו
יא/ה בית שערים יו"ד סי' רלח
יא/ה דינא דחיי ח"א דף ס ע"ג {הגהמ"י}
יא/ה דעת ומחשבה
יא/ה חיים שנים ישלם עמ' קמד
יא/ה טל חיים (טל) ברכות עמ' קכה
יא/ה יד יהודה (אשכנזי) דף ב ע"א
יא/ה יפה תואר (תשעח) ח"ג עמ' רס
יא/ה לקוטי שיחות חכ"א עמ' 206
יא/ה מהלכי משפט ח"ד עמ' 68, 69
יא/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקמא
יא/ה מנחת קנאות עמ' כה
יא/ה מנפת צוף עמ' 21, 503-520
יא/ה מעין החכמה עמ' קמב {ראב"ד}
יא/ה מעיני המים
יא/ה מעשה בצלאל סי' תקסה {הגהמ"י}
יא/ה מקור חסד עמ' כז
יא/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ה מרכה"מ אלפ' [גופי הלכות עד ע"א]
יא/ה משאת המלך (אדרי)
יא/ה משנה הלכות מהדו"ת יו"ד סי' סח
יא/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שלא
יא/ה עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 394-407
יא/ה פני מבין ח"ב דף קד ע"ג {כ"מ}
יא/ה פני משה (שלז')
יא/ה פרי העץ דף קיט ע"ב
יא/ה צפנת פענח
יא/ה ר"י קארו - קובץ עמ' צ
יא/ה רלב"ג דברים פי"ח פסוק י עמ' קסב
יא/ה שיח יוסף ח"ב עמ' רכח
יא/ה תורה שלמה בראשית פט"ו אות לח
יא/ו אבן ציון עמ' תנא
יא/ו אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 110
יא/ו אמת ליעקב נשים עמ' רא {מפנה מחשבתו}
יא/ו בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יד
יא/ו דברי אליהו (חזן) ח"ה עמ' טז
יא/ו דינא דחיי ח"א דף כא ע"ב
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 102
יא/ו חסדי דוד ח"ב עמ' נה
יא/ו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמה
יא/ו טוב טעם ודעת מהדו"ג ח"ב עמ' קא
יא/ו לב שלם [נחלת שבעה ח"א סי' עו]
יא/ו מבוא למשנה תורה עמ' 88
יא/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' רצ
יא/ו מעין החכמה עמ' קמג-קמד
יא/ו מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות יג {צ"פ}
יא/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קג
יא/ו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שסג
יא/ו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
יא/ו קרן פני משה ח"א עמ' רכט
יא/ו שיח יוסף ח"ב עמ' רכא-רכב
יא/ז אבי עזרי ח"ג
יא/ז אבן ציון עמ' תנא
יא/ז אור יחזקאל (קור') עמ' 98
יא/ז ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טז
יא/ז באר יהודה
יא/ז בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רו
יא/ז בן ידיד
יא/ז בני בנים ח"א עמ' קסד
יא/ז דינא דחיי ח"א דף ס ע"ב {רמב"ם} וע"ד {לח"מ - רבינו קיצר}
יא/ז דעת ומחשבה
יא/ז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז, קצא
יא/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף רא ע"ד
יא/ז ידבר שלום ח"ב עמ' קסט
יא/ז כל בו ח"ה עמ' תתקנב
יא/ז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קג ע"ב
יא/ז מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ג
יא/ז מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות ה {צ"פ}
יא/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ז מרכה"מ אלפ' [נחלת שבעה ח"א סי' עו]
יא/ז משאת המלך (אדרי)
יא/ז משנה כסף (כולי) עמ' קפב
יא/ז משפטי דרבנן עמ' לד
יא/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות יג
יא/ז ס' השבי"ט עמ' קכו
יא/ז סדר משנה (בוסק')
יא/ז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שפג
יא/ז פרשת הכסף
יא/ז צפנת פענח מהדו"ת
יא/ז שארית ציון (שלעז) דף טז ע"א
יא/ז שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תפה
יא/ז שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קלו-קלז
יא/ז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
יא/ז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' ה
יא/ז שו"ת מהרש"ל סי' ג
יא/ז שו"ת רשב"ש עמ' תקטו
יא/ז שיח יוסף ח"ב עמ' רכא-רכב
יא/ז תורה שלמה ח"י עמ' 247
יא/ז תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק לו {אבי עזרי}
יא/ח אור המזרח חל"ד עמ' 22
יא/ח אנצי"ת ע' אצטגנינות הע' 6, 24
יא/ח באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
יא/ח בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רו-רח
יא/ח ברור הלכה סנהדרין סה ע"ב ציון ז
יא/ח דינא דחיי ח"א דף ס ע"ד
יא/ח האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רפ {מעונן אלו נותני העתים}
יא/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 103
יא/ח זבח שלמה ח"א עמ' צז
יא/ח זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צא עמ' קז
יא/ח חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמה
יא/ח חיים שנים ישלם עמ' קמד
יא/ח ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רט
יא/ח יסוד הדעת שיעור יד
יא/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקמב, תקסד
יא/ח מעין החכמה עמ' קמב
יא/ח מרגליות הים סנהדרין סה ע"ב אות לו
יא/ח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יא/ח משאת המלך (אדרי)
יא/ח ספרי דבי רב ח"ג עמ' שפה
יא/ח עמודי אור סי' סא אות ח
יא/ח קשוטי כלה (גרינפלד) חי"א סי' פה
יא/ח שיח יוסף ח"ב עמ' רכד
יא/ח שרשי הים
יא/ח תחומין ח"ה עמ' 422
יא/ט אגרות משה ח"ח עמ' קעב
יא/ט אור המזרח חל"ד עמ' 22
יא/ט אנצי"ת ע' אחיזת עינים הע' 9, ע' אצטגנינות הע' 6, 24
יא/ט ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טז
יא/ט באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
יא/ט בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' יז
יא/ט בן ידיד
יא/ט ברור הלכה סנהדרין סה ע"ב ציון ז, סז ע"א ציון ח
יא/ט דברות אליהו ח"ו עמ' קיב-קיג {אוחז עיניים}
יא/ט דעת ומחשבה
יא/ט האיר ממזרח חמש מגילות עמ' רפ {וכל העושה מעשה מפני האצטגנינות וכו'}
יא/ט המאיר לארץ [שו"ת הרדב"ז ח"א סי' תפה]
יא/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שח, תפז
יא/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קנו
יא/ט זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' צא עמ' קז
יא/ט חסדי דוד ח"ב עמ' נז
יא/ט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו
יא/ט יסוד הדעת שיעור יד
יא/ט יראה ואהבה עמ' קג
יא/ט כל בו ח"ה עמ' תתקנב
יא/ט לשון למודים יו"ד דף מא ע"ג
יא/ט מאור ישראל
יא/ט מאורות הדף היומי ח"ז עמ' פא {אסטרולוגיה}
יא/ט מכלול גל' כג עמ' 105
יא/ט מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ד
יא/ט מנחת חינוך ח"ב עמ' רס {לח"מ}
יא/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקמב-תקמג, תקמה
יא/ט מעין החכמה עמ' קמג
יא/ט מרגליות הים סנהדרין סה ע"ב אות לו {אוחז עיניים}, סז ע"א אות טו {אוחז עינים}
יא/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ט משאת המלך (אדרי)
יא/ט משפטי דרבנן עמ' קכ
יא/ט נועם חכ"ה עמ' צא
יא/ט נחלת עזרא ח"ב סי' ג
יא/ט ספרי דבי רב ח"ג עמ' שפה
יא/ט עמודי שלמה ח"א עמ' מח
יא/ט פני משה (שלז')
יא/ט פרי העץ דף קיט ע"ב
יא/ט פרפרת אליעזר חיי שרה פרק כד פסוק נב
יא/ט פרשת הכסף
יא/ט רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק כו עמ' שו
יא/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' מט, נג-נד
יא/ט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרכא, אלף תרצה
יא/ט שו"ת מהרי"ק סי' עו
יא/ט שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' שכט {הגהמ"י אות ה}, שנט
יא/ט שו"ת מהרש"ל סי' ג
יא/ט שיח יוסף ח"ב עמ' רכא-רכב, רכד
יא/ט תחומין חי"ט עמ' 424
יא/י אבן ציון עמ' תנא
יא/י אבני ציון ח"א סי' מה אות ה
יא/י ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טז
יא/י באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
יא/י בני בנים ח"א עמ' קסד
יא/י ברור הלכה סנהדרין סה ע"א ציון ח
יא/י דעת ומחשבה
יא/י דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 117
יא/י הגהות רפ"מ אלטר
יא/י המאיר לארץ [שו"ת מהרי"ק שורש עו]
יא/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק נב
יא/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז
יא/י הרמב"ם כמחנך עמ' 103-105
יא/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' שי
יא/י זכור לדוד עמ' כז
יא/י חי' מהר"ם פדואה
יא/י חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמ
יא/י חסדי דוד ח"ה עמ' תרפו
יא/י חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' טו
יא/י יד פשוטה אהבה עמ' תרנה
יא/י ידבר שלום ח"ב עמ' קסט
יא/י יחוה דעת ח"ג עמ' ריט
יא/י כל בו ח"ה עמ' תתקנג
יא/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכג, תרנא {מכת מרדות}
יא/י מנחת חינוך ח"ג עמ' רצב-רצג
יא/י מנחת חינוך מצוה תקיב (דף עד ע"ב)
יא/י מרגליות הים סנהדרין סה ע"א אות טו
יא/י משנה כסף (כולי) עמ' קפג
יא/י ס' הפרדס לרש"י עמ' קי
יא/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נז
יא/י עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
יא/י פני מנחם - תורה ומועדים חופה וקידושין עמ' עז {איזהו חובר וכו' ומעלה על דעתו בסכלותו שאותן הדברים מועילין}
יא/י פרשת הכסף
יא/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 248
יא/י צפנת פענח
יא/י שו"ת רשב"ש עמ' תקטו
יא/י שולי הגליון עמ' כא
יא/י שיח יוסף ח"ב עמ' רלא
יא/י שערי זבולון יו"ד סי' כט ס"ק ג
יא/י תחומין ח"ח עמ' 513, חט"ו עמ' 366
יא/יא אור החיים
יא/יא ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טז
יא/יא בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רח-רי
יא/יא בן ידיד
יא/יא בני בנים ח"א עמ' ק, קג, קסד
יא/יא ברור הלכה סנהדרין סה ע"א ציון ח
יא/יא ברור הלכה שבת סז ע"א ציון ב
יא/יא גזע ישי דף א ע"א
יא/יא דברות אליהו ח"ו עמ' קי {בשבת}
יא/יא דינא דחיי ח"א דף סא ע"ג
יא/יא דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 132
יא/יא המאיר לארץ
יא/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק נב
יא/יא הר המלך ח"ז עמ' שנד
יא/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 104
יא/יא חסדי דוד ח"ה עמ' תרפו
יא/יא יד פשוטה אהבה עמ' תרנה
יא/יא כל בו ח"ה עמ' תתקנה
יא/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכג, תרנא {מכת מרדות}
יא/יא להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' קכא
יא/יא לקוטי שיחות חי"ד עמ' 69
יא/יא מבוא למשנה תורה עמ' 359
יא/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' רצב
יא/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/יא מעין חתום סי' קז
יא/יא מרגליות הים סנהדרין קא ע"א אות יג
יא/יא מרכה"מ אלפ'
יא/יא משא בני קהת
יא/יא משאת המלך (אדרי)
יא/יא משנת פקוח נפש סי' יב אות יג
יא/יא משנת ראשונים (הירשפלד)
יא/יא משפטי דרבנן עמ' לה
יא/יא משפטי עזיאל ח"ג עמ' קיא {כ"מ}
יא/יא משפטי עזיאל ח"ג עמ' קיב
יא/יא נר יצחק (ארדיט) עמ' ריז
יא/יא ס' העתים עמ' 326
יא/יא ס' הפרנס עמ' שמב
יא/יא סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קעט
יא/יא עבודת מתנה עמ' רכה
יא/יא עיונים (פאור) עמ' 137
יא/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נז
יא/יא עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"א עמ' 181, ח"ב עמ' 395
יא/יא פרפרת התורה עמ' תקעו
יא/יא פרשת הכסף
יא/יא ציץ אליעזר ח"ח סי' טו פרק טו אות כא {אינו מועל}
יא/יא שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קלח-קמב
יא/יא שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 32 {ללחוש אפילו בשבת}
יא/יא שיח יוסף ח"ב עמ' רכג, רלא
יא/יא תוספתא כפשוטה מועד עמ' 103
יא/יא תורת המלאכות ח"ה עמ' קמז אות צ
יא/יא תורת ראשי הישיבות סנהדרין עמ' תשח
יא/יא תחומין חט"ו עמ' 366
יא/יא תחומין חי"ח עמ' 381
יא/יא תרומת הגורן ח"א עמ' 171
יא/יב אור צהיר
יא/יב אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מו
יא/יב אמונת יהושע עמ' קנו {להתרפא בד"ת}
יא/יב אמת ליעקב נשים עמ' ריז
יא/יב ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טז
יא/יב באר המים עמ' נז
יא/יב בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יד
יא/יב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רי-ריב
יא/יב בית יחזקאל (וייס) עמ' רנז, שעה
יא/יב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/יב בן ידיד
יא/יב ברור הלכה סנהדרין סה ע"א ציון ח, קא ע"א ציון א
יא/יב ברכת שלמה (מדע)
יא/יב בתורתו יהגה ח"ב עמ' תס {אבל הבריא שקרא פסוקים}
יא/יב גבורות שלמה דף יז ע"א {אין מתרפאים מד"ת}
יא/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כח
יא/יב דברות אליהו ח"ו עמ' נה-נו
יא/יב דעת הרמב"ם עמ' 237
יא/יב דעת ומחשבה
יא/יב המלך חדריו עמ' 29
יא/יב הר המלך ח"ג עמ' מו
יא/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 106
יא/יב התורה והמדינה ח"ט עמ' תרכ {קורא פסוק}
יא/יב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' צג
יא/יב זיו משנה
יא/יב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רעו
יא/יב חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמ
יא/יב חקרי זמנים ח"ד עמ' תנז
יא/יב יד המלך (לנדא)
יא/יב יד פשוטה אהבה עמ' תרנד-תרנה
יא/יב ירושלים דדהבא עמ' קג, קה {כ"מ}
יא/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכה
יא/יב לב שלם [אור נעלם חל' אור לו דף ב, פני יצחק זוטא מגילה דף סג]
יא/יב להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' צד ע"ב
יא/יב ללשונות הרמב"ם
יא/יב לקוטי שיחות חי"ט עמ' 124
יא/יב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 203 {קריאת פסוקים מגינה}
יא/יב מבוא למשנה תורה עמ' 99, 313, 359, 360
יא/יב מטומאה לקדושה עמ' 77
יא/יב מכתם לדוד (חסן)
יא/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' רצב
יא/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/יב מעיני המים
יא/יב מצות ביקור חולים סי' מז אות ה {בריא שקרא}
יא/יב מציון אורה ח"א עמ' רח, רמז
יא/יב מקראי קדש (תפט) דף קיח ע"א
יא/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' שא
יא/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יב משאת המלך (אדרי)
יא/יב משכנות ידידיה עמ' לד {קורא תהלים כדי שזכותם תגן עליו}
יא/יב משנה כסף (כולי) עמ' קפג-קפה
יא/יב משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רעב
יא/יב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח, תמא
יא/יב משנת ראשונים (הירשפלד)
יא/יב משפטי עזיאל ח"ג עמ' קיב
יא/יב נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קא אות טז {לוחש וקורא פסוק}
יא/יב נחמד למראה ח"א דף כד ע"ב
יא/יב נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנו
יא/יב ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתריא
יא/יב ס' השבי"ט עמ' קלג
יא/יב ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קנו-קנז
יא/יב סדר משנה (בוסק')
יא/יב סוכת דוד (דיאס)
יא/יב עבד המלך (תשא)
יא/יב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' נז
יא/יב עמודי שלמה ח"א עמ' מז
יא/יב פי' ר' פרחיה שבת סא הערה 110-111
יא/יב פניני רבנו יחזקאל עמ' לג
יא/יב פרשת הכסף
יא/יב קהלת יעקב (קלוגר) חנוכה עמ' קיב
יא/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
יא/יב שארית נתן (לוברט)
יא/יב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קמב-קמו
יא/יב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 34
יא/יב שיח יוסף ח"ב עמ' רלא
יא/יב שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 137
יא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' רלו
יא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' עח
יא/יב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' עח
יא/יב שערי זבולון הל' שבת סי' קי אות ז
יא/יב שערי זבולון יו"ד סי' כט ס"ק א
יא/יב תורת מנחם ח"נ עמ' 68
יא/יב תחומין ח"ח עמ' 513
יא/יב תחית ישראל עמ' קמ
יא/יג אגרות משה ח"ח עמ' קמז
יא/יג ארחות חיים ח"ב סי' כא אות טז
יא/יג בית אהרן (קארטשין) עמ' מה
יא/יג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ריב-ריד
יא/יג ברור הלכה סנהדרין סה ע"ב ציון ה
יא/יג דברות אליהו ח"ו עמ' סא
יא/יג דברות משה סנהדרין עמ' תעד
יא/יג דעת כהן עמ' קסו
יא/יג ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקפט
יא/יג חדשים גם ישנים עמ' 50
יא/יג חיים ומלך דף א ע"א {כ"מ}
יא/יג חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמו
יא/יג ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רי
יא/יג כל בו ח"ה עמ' תתקנו
יא/יג ללשונות הרמב"ם
יא/יג מטומאה לקדושה עמ' 422-423
יא/יג מקור חסד עמ' תמה
יא/יג משאת המלך (אדרי)
יא/יג נועם חי"ב עמ' קעו {הגהמ"י}
יא/יג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' צג אות כו {הגהמ"י}
יא/יג עמודי שלמה ח"א עמ' נג {הגהמ"י}
יא/יג עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 556
יא/יג פנינים על התורה ומועדים עמ' לט {קרא כדי שתגן}
יא/יג קרן הצבי מצוה מה אות ג
יא/יג שארית נתן (לוברט)
יא/יג שו"ת הריב"ש עמ' פג
יא/יג שיח יוסף ח"ב עמ' רלו
יא/יג שם עולם (רבין) ח"א עמ' קצה
יא/יד אור הישר
יא/יד אור עולם (שניאורסון) עמ' 132
יא/יד אנצי"ת ע' אוב הע' 51, 52, 54, 66
יא/יד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ריד
יא/יד בית מועד (גטיניו) דף מז ע"א
יא/יד בכורי אברהם דף קד ע"א
יא/יד בני בנים ח"א עמ' קסד {כ"מ}
יא/יד ברור הלכה סנהדרין סה ע"א ציון א
יא/יד גליונות אבני נזר
יא/יד דברי אמת (תשעט) עמ' רלו {דאזהרה לנשאל מלא ימצא בך שואל אוב וידעוני ואזהרה דמכשף מאל תפנו}
יא/יד דינא דחיי ח"א דף לב ע"ג
יא/יד הכתב והקבלה דברים פי"ח פס' יא
יא/יד הרמב"ם - שמרנות עמ' 233
יא/יד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קצא
יא/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרס
יא/יד חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קלט
יא/יד חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמו
יא/יד ידבר שלום ח"ב עמ' קסט
יא/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכד, תרנא {מכת מרדות}
יא/יד מנחם שלמה סי' יג
יא/יד מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ג-ד
יא/יד מנחת חינוך ח"ב עמ' רסח, ח"ג עמ' רצג
יא/יד מקראי קדש (תפט) דף קיח ע"ב
יא/יד מראה הפנים סנהדרין דף כא, נ
יא/יד מרכה"מ אלפ' [תורת חיים עירובין ג ע"א]
יא/יד משנה כסף (כולי) עמ' קפו
יא/יד משנת יעקב נשים ח"א עמ' שו
יא/יד משפטי דרבנן עמ' לג, קכ
יא/יד נחלת שבעה - תשובות סי' עו
יא/יד נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נו פסוק א
יא/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ב
יא/יד נתיב אברהם ח"א עמ' נה
יא/יד סדר משנה (בוסק')
יא/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ק, קו
יא/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' שפז
יא/יד פני חמה דף ה ע"ב
יא/יד פני שלמה (גנצפריד) עירובין עמ' קפב
יא/יד צפנת פענח
יא/יד ריח שדה דף נב ע"ד
יא/יד שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' ה
יא/יד שו"ת מהרש"ל סי' ג
יא/יד שו"ת רשב"ש עמ' תקטו
יא/יד שושנת העמקים (תאומים) עמ' קב
יא/יד שיח יוסף ח"ב עמ' רלד
יא/יד תורת חיים עה"ת עמ' קסז-קסח = תורת חיים עירובין יז
יא/יד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 38
יא/טו אגרות משה ח"ח עמ' קעב
יא/טו אמרי דוד (שליסל) דף נא ע"א
יא/טו אנצי"ת ע' אחיזת עינים הע' 11-14, 16, 19, 20
יא/טו באר יהודה
יא/טו בית אהרן וישראל גל' מא עמ' קלא {כ"מ}
יא/טו בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' יז
יא/טו ברור הלכה סנהדרין סז ע"א ציון ח, מכות יג ע"ב ציון ב
יא/טו ברכות שמים מכות פ"ג אות רז {כ"מ - לאו שבכללות}
יא/טו דברי אמת (תשעט) עמ' רמב {האוחז את העינים פטור משום שלא ימצא בך מכשף ניתן לאזהרת מיתת בי"ד}
יא/טו דינא דחיי ח"א דף סא ע"ב
יא/טו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 130-131
יא/טו האיר ממזרח יהושע עמ' רה {מכשף בסקילה}
יא/טו הר המלך ח"ו עמ' נא-נב
יא/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרמו
יא/טו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קנו
יא/טו חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קנא
יא/טו חי' ר' חנוך הענאך עמ' קמט
יא/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' רמו
יא/טו יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עה
יא/טו יחוה דעת ח"ג עמ' ריז
יא/טו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכד, תרנא {מכת מרדות}
יא/טו לב שלם [מל"מ הל' שגגות פ"א]
יא/טו להורות נתן על התורה ח"ב עמ' לג
יא/טו למודי ה' (תקמז) דף כה ע"ד {חטאת במכשף}, ל ע"ג, עה ע"ד
יא/טו למודי ה' (תשפא) עמ' קמא {רמב"ם}, קסט {כ"מ}
יא/טו לשון למודים יו"ד דף מא ע"ג, מח ע"ג {כ"מ}
יא/טו מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' שנט
יא/טו מזבח חדש דף כח ע"ג
יא/טו מטה אפרים ח"ב
יא/טו מנחם שלמה סי' ה
יא/טו מנחת חינוך ח"ב עמ' רנט, רס {כ"מ}, ח"ג עמ' רצא-רצב, תמה
יא/טו מנחת חינוך מצוה תקיא (דף עד ע"א)
יא/טו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקמד-תקמה
יא/טו מעין החכמה עמ' קמג
יא/טו מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרכא (רנח)]
יא/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' תנד, תנט
יא/טו מרגליות הים סנהדרין סז ע"א אות טו {אוחז עינים}
יא/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/טו מרכה"מ אלפ'
יא/טו משנה כסף (כולי) עמ' קפו-קצ
יא/טו משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קט {אוחז עיניים}
יא/טו משפטי דרבנן עמ' לב
יא/טו נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ב {מכשף ע"י מעשה}
יא/טו נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שא
יא/טו נתן פריו מגילה עמ' רצז
יא/טו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קד
יא/טו ספרי דבי רב ח"ג עמ' שפה
יא/טו עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 395
יא/טו עמודי שלמה ח"א עמ' מט, נא
יא/טו עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
יא/טו פני משה (שלז')
יא/טו פרח מטה אהרן (סול')
יא/טו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 21
יא/טו צהר גל' יא עמ' 55 {תוהו והבל}
יא/טו צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' כב
יא/טו קרן פני משה ח"א עמ' רכט
יא/טו קרן פני משה ח"ב
יא/טו שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תרצה
יא/טו שו"ת הרשב"א המיוחסות סי' רפג
יא/טו שו"ת מהרי"ק סי' עו
יא/טו שיח יוסף ח"ב עמ' ריט
יא/טו שערי ציון (כהן, תרצח) דף יז ע"א
יא/טו שערי ציון (כהן, תשסה) עמ' קב
יא/טו תורה שלמה שמות פכ"ב אות שמ
יא/טו תמים תהיה (הלל) עמ' כג {כ"מ}
יא/טז אגרות משה ח"ח עמ' קעב
יא/טז אור לישרים (שולמן) עמ' ד
יא/טז אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 147
יא/טז אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 125
יא/טז אמת ליעקב נשים עמ' רא {אין תועלת}
יא/טז אנצי"ת ע' אוב הע' 81
יא/טז אסיף ח"ב עמ' 25-26
יא/טז ארחות חיים ח"ב עמ' 621 {אצטגנינות היא הבל}
יא/טז אשר חנן עמ' קכד
יא/טז באר הגולה (הרטמן) באר ב הערה 325 {הבלים}
יא/טז בין השורות עמ' לה
יא/טז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' יד
יא/טז בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ריד-רטז
יא/טז בית יחזקאל (וייס) עמ' קב
יא/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יא/טז בכורי אברהם דף קד ע"ב {תמים תהיה}
יא/טז בנין עולם (חבר) יו"ד סי' מג (הראשון) דף קט ע"ב
יא/טז בשלום ובמישור עמ' 99
יא/טז גביע הכסף ח"ב עמ' רטז
יא/טז גליוני הגר"ש עמ' נג [חכמים מחוכמים - משלי ל, כד]
יא/טז דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' נד
יא/טז דורנו מול שאלות הנצח עמ' 160 {תמים תהיה}
יא/טז דעת אמונה ח"א עמ' תמה
יא/טז דעת ומחשבה
יא/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכ
יא/טז דרך ה' השלם עמ' קפו - מראה דרך
יא/טז דרשות הר"ן (מישור) עמ' רצח {דברי הבל}
יא/טז דרשות הר"ן (תשסג) עמ' תפז
יא/טז דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רעח
יא/טז הר המלך ח"ה עמ' כט
יא/טז הרמב"ם - שמרנות עמ' 233-234
יא/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 101, 103-105
יא/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכט
יא/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שצח
יא/טז חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קמג
יא/טז חקרי זמנים ח"ג עמ' קכט, ח"ד עמ' קיט
יא/טז יחל ישראל אבות ח"ב עמ' קמב
יא/טז יסוד הדעת שיעור יד
יא/טז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קנ
יא/טז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכב
יא/טז לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קנד, תקיז {כישוף הוא דמיון}
יא/טז להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קא
יא/טז להורות נתן - שו"ת ח"ז עמ' קעד
יא/טז מבוא למשנה תורה עמ' 278, 308, 314, 322, 350, 356, 358, 359
יא/טז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 391
יא/טז מנחה לאיש עמ' 403
יא/טז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקמג
יא/טז מנחת קנאות עמ' טז, לב, קצד
יא/טז מנפת צוף עמ' 510-511
יא/טז מעין החכמה עמ' רצד
יא/טז מעין חתום סי' קכג
יא/טז מעליות ח"ט עמ' 44-51
יא/טז מפענח צפונות עמ' 235
יא/טז מקדם לביתאל עמ' 65
יא/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' תסב
יא/טז משפטי עזיאל ח"ב עמ' פא
יא/טז נחלת שבעה - תשובות סי' עו
יא/טז ספרי דבי רב ח"ג עמ' שפח
יא/טז עיוני פרשה ויקרא עמ' 252 {שקר}
יא/טז עיוני פרשה שמות עמ' 45, 202 {שקר וכזב}
יא/טז עיונים (פאור) עמ' 216, 229
יא/טז פותח יד
יא/טז פני מנחם - תורה ומועדים וישלח עמ' רה {ודברים האלו כולן דברי שקר וכזב הן}
יא/טז פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן, ועמ' 202
יא/טז צפנת פענח (גם מהדו"ת)
יא/טז קסת הסופר (תשעו) עמ' פה {הוכחה מההיפנוזה ומהטלפתיה}
יא/טז קרבן מנחה (תשעד) עמ' קנה
יא/טז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"י הלכה ג
יא/טז שארית נתן (לוברט)
יא/טז שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קמו-קנא
יא/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תיג
יא/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תיד, תיח
יא/טז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' סד
יא/טז שו"ת מהרי"ק סי' עו
יא/טז שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' ה
יא/טז שו"ת מהרש"ל סי' ג
יא/טז שיח יוסף ח"ב עמ' ריח, רכב
יא/טז שמות בארץ (תשנט) עמ' קכא
יא/טז שער המלך (שושן) עמ' לד
יא/טז שערי קדוש ה' עמ' קל {מכשף - עובר ב"תמים תהיה"}, קלב {כולם דברי שקר}, שיג
יא/טז תולדות ההלכה ח"ב עמ' 297
יא/טז תחומין ח"ח עמ' 502, 512, חי"ט עמ' 416, 445
יא/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שמה
יא/טז תרומת הדשן פסקים סי' צו {שואל במכשף - תמים תהיה}


יב/36 הלכות עבודה זרה וחוקות הגוים פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ בית יעקב (בירב)
יב/רה"פ דעת ומחשבה
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ חזק יד
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/רה"פ משנה כסף (שירירו)
יב/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
יב/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
יב/רה"פ עבודת המלך
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ פרשת הכסף
יב/רה"פ צפנת פענח
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/רה"פ שפת מלך
יב/א אבי עזרי ח"א
יב/א אבני ציון ח"א סי' כא אות ד {שעה"מ}, סי' סד אות א-ב {שעה"מ}, ח"ד עמ' קעז {שעה"מ}
יב/א אגרות משה יו"ד ח"ב סי' נג
יב/א אדני היד החזקה
יב/א אהל שרה לאה עמ' תשנא {שעה"מ}
יב/א אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רנג
יב/א אור הישר
יב/א אור צהיר
יב/א אורות חיים פ' יג אות ז {המתגלח בלי לסייע}
יב/א איים בים מכות פ"ג סי' כח אות ב {ניקף בלי מעשה}
יב/א אמרי בינה (אוירבך) - פסח סי' טו ד"ה וראיתי {שעה"מ}
יב/א אמרי יהודה (רוזנר) כלל יז פרט ב אות ה {כ"מ}
יב/א אמת ליעקב נשים עמ' קכ {מגלח קטן}, רמד {עובדי כוכבים}
יב/א אנצי"ת ע' אסור לאו הע' 7 {כ"מ}
יב/א ארחות חיים ח"ב סי' כב אות א
יב/א אריה ליש עמ' ס, רב {שעה"מ}
יב/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תכט
יב/א אשר למלך
יב/א באר יהודה
יב/א באר מרים פ"ה ה"ח אות ב
יב/א בים דרך עמ' סו
יב/א בינת דניאל ח"א עמ' רכט, רלא
יב/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קז סעיף ז
יב/א בית אהרן וישראל גל' נט עמ' טו
יב/א בית הבחירה על אבות עמ' 134
יב/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רטז
יב/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/א בית נפתלי (תשסו) עמ' תנו {שעה"מ}
יב/א בית שמאי (פרידמן) דף יב ע"א {המתגלח לוקה רק אם סייע}
יב/א ביתאל ח"א דף צט ע"ג
יב/א בכורי אביב (ביק) פ' משפטים אות ב דף כו ע"א {המקיף אחר}
יב/א בכורי ציון (הלוי) ענף יא פרח ד {שעה"מ}
יב/א בן ידיד
יב/א בני דוד
יב/א בנין אריאל ח"ב עמ' קסד
יב/א בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קיח
יב/א ברור הלכה מכות כ ע"א ציון ה, דף כ ע"ב ציון ט
יב/א ברית הלוי השלם
יב/א ברית עולם (אשכנזי) ח"ב עמ' רכ {מתגלח שלא סייע}
יב/א ברכות שמים מכות פ"ג אות תכט {המתגלח}
יב/א ברכת שלמה (מדע)
יב/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קמב
יב/א גבורת יצחק מכות עמ' שכה
יב/א גביע הכסף ח"ב עמ' מד {כמו שהיו עושים}
יב/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שפה
יב/א דבר המלך (קרויזר) ח"א עמ' ז
יב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג יו"ד סי' כח
יב/א דברות משה שבועות-ע"ז עמ' קפד, תלח {אין מגלחין פאתי הראש כמו שהיו עושין עובדי כוכבים}
יב/א דברי ירמיהו
יב/א דינא דחיי ח"א דף סג ע"ב
יב/א דעת הרמב"ם עמ' 128-129
יב/א דרך המלך (רפפורט)
יב/א דרש אברהם ח"א דף צא ע"ג
יב/א הלכה רבה ח"א עמ' 144-145
יב/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמב
יב/א המאיר לארץ [מנחת אהרן סנהדרין נה, חכם צבי סי' פב]
יב/א הר המלך ח"ב עמ' קמט-קנא, ח"ו עמ' פח-ק, ח"ז עמ' שכז
יב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רצה
יב/א ויחי ויתן דף נט ע"ב
יב/א ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב נו ע"א]
יב/א זאת ליעקב בראשית עמ' תלו {אבל האיש המתגלח אינו לוקה}
יב/א זיו משנה
יב/א זכרון יהושע ולקט מנחם עמ' 29 {לוקה רק אם סייע}
יב/א זכרון שלמה (קליין) עמ' צג-צד {כ"מ - לא סייע}
יב/א חדוותא דשמעתתא ח"ב דף כב ע"ד {כ"מ}
יב/א חדושים ובאורים (גרי') מכות כ ע"ב
יב/א חזון יחזקאל מכות פ"ג ה"א
יב/א חזון לימים ח"א עמ' סא
יב/א חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' מ, מח
יב/א חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ב, ח
יב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ריח
יב/א חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' שמד
יב/א חי' רעק"א
יב/א חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רכט
יב/א חכם צבי (תשעה) ח"א סי' פב ד"ה וראיתי {ראב"ד}
יב/א חלקת מאיר
יב/א חמדת ימים עמ' צג, צה
יב/א חמדת ישראל ח"ב, מפתחות והגהות עמ' ב-ג
יב/א חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' כד עמ' פ {מסייע}
יב/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' תה, יו"ד ח"ד עמ' תצז, יו"ד ח"ג עמ' קפ {מים חיים}, קצ {שעה"מ}
יב/א טוב נהורך פי"ב הערה 7
יב/א יגיעת ערב ב"מ עמ' רסג, רסד {אבי עזרי}, שסה {רק אם סייע}, שסו {אבי עזרי}
יב/א יד אברהם נגעים עמ' קעה {שעה"מ}
יב/א יד המלך (לנדא), תוספות דף כד ע"א
יב/א יד ישראל ח"ב
יב/א יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עה, צא {ראב"ד}
יב/א כל בו ח"ה עמ' תתקמו
יב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתיח
יב/א כללי המצוות (תאומים) עמ' קמו {שעה"מ}
יב/א כנה"ג (גם כ"מ)
יב/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' צא
יב/א כרם מנחם סי' כג
יב/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ק
יב/א לב מבין
יב/א לב שלם [משאת משה ח"א יו"ד סי' ד, חכם צבי סי' ד, חזון נחום קדשים קמא ע"ב, מגילת ספר ז ע"ב]
יב/א לבושי מרדכי יו"ד עמ' רכח
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' סג ע"ב, ח"י עמ' צ, חי"א עמ' ה
יב/א להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' פד
יב/א להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' קנח
יב/א להורות נתן דברים עמ' צח
יב/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קצט, רח
יב/א ללשונות הרמב"ם
יב/א למודי ה' (תקמז) דף יד ע"ב {כ"מ - אשלד"ע}, ל ע"ד {כ"מ - לא עשה מעשה}, לג ע"ג, פז ע"א {כ"מ}
יב/א למודי ה' (תשפא) עמ' קסח, קפה {שעה"מ}, קפט {כ"מ ושעה"מ}, רמז {שעה"מ}, שדמ {שעה"מ}, תנ {שעה"מ}, תצז {כ"מ}
יב/א לקוטי סופר ח"א דף כו ע"ד
יב/א מאורות נתן (הורוביץ) דף ד ע"ג
יב/א מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קלח {שעה"מ}
יב/א מבוא למשנה תורה עמ' 228, 322
יב/א מגדל צופים ח"א סי' סב
יב/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תסא {שעה"מ}
יב/א מוריה גל' רמא עמ' קז {שעה"מ}
יב/א מחנה דוד (בונאן) דף מז ע"ג
יב/א מחנה יוסף פסחים עמ' כה
יב/א מחנה יוסף שבת עמ' קסב, קסד
יב/א מחנה לויה (תקעט) דף סח ע"ב {מקיף קטן}
יב/א מחנה לויה (תשעד) עמ' רעח-רעט {המקיף לקטן}, רצ {שעה"מ}, שמו-שמז {שעה"מ}
יב/א מטה אפרים ח"ב
יב/א מי החג עמ' קנ-קנא
יב/א מנחת אהרן (בריסק) דף סג
יב/א מנחת אלימלך עמ' קמה, קמז
יב/א מנחת אשר שבת עמ' רעד, פסחים עמ' ריב
יב/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רס-רסא, תח, ח"ג עמ' נב, רכז, שמד
יב/א מנחת חינוך מצוה רנא (דף סה ע"א)
יב/א מנחת יוסף ח"א עמ' קה
יב/א מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' תקכט {שעה"מ}, ח"ג עמ' רמה {טעם המלך}, רע {שעה"מ}, תח {כ"מ}, תקו {כ"מ}, תקמו, תקמח {שעה"מ}, תקמט {כ"מ}, תקסו {כ"מ}
יב/א מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' הנאה {שעה"מ}, ע' שבת הותרה או דחויה {שעה"מ}, ע' איסור דרבנן
יב/א מעדני מלך (תשמח) עמ' ס, קכה
יב/א מעין החכמה עמ' קמד
יב/א מעשה נסים (הכהן)
יב/א מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תא {שעה"מ}
יב/א מציון אורה ח"א עמ' קצה {כ"מ}
יב/א מקום דוד [פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' עט]
יב/א מקראי קדש (תפט) דף קיח ע"ב
יב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שא
יב/א מרגליות הים סנהדרין כא ע"ב אות כא {כמו שהיו עושים עוע"ז}
יב/א מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יב/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כד אות ז {מסייע}
יב/א משאת המלך (אדרי)
יב/א משאת המלך (תשסז) עמ' נ
יב/א משאת המלך ח"א סי' עד {ראב"ד}
יב/א משאת מרדכי מכות עמ' קכ, קכו, קכח
יב/א משנה הלכות ח"י סי' קטז {כדרך כהני ע"ז}
יב/א משנה הלכות נדרים דף מד ע"ב
יב/א משנה התלמוד ח"ג דף מג
יב/א משנה כסף (כולי) עמ' קצא-קצב
יב/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תטז
יב/א משנת אליעזר (קונשטט) עמ' קכה
יב/א משנת חיים בראשית עמ' תצ
יב/א משנת יעקב נשים ח"ב עמ' שכז, הפלאה עמ' קפז-קפח
יב/א משנת ישראל סי' יב הרחבת המשנה אות ט {רק אם סייע}
יב/א מתת מלך עמ' עג
יב/א נודע ביהודה תנינא או"ח סי' עו
יב/א נועם חי"ג עמ' מב, חי"ז עמ' קצו [אגרות משה יו"ד ח"ג סי' נג], ח"כ עמ' עח
יב/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ד {לא תקיף כי בזה מתדמה לכומרי ע"ז}
יב/א נרות אהרן
יב/א נתיבות מרדכי יבמות ח"א עמ' תמט {שעה"מ}
יב/א נתן פריו מכות עמ' קצד
יב/א נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קנה
יב/א נתן פריו סוכה עמ' נ
יב/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסט
יב/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' קה-קו
יב/א סדר משנה (בוסק')
יב/א סתירת זקנים - הלכה עמ' רטז
יב/א עבודת לוי (רוד') דף י ע"ב
יב/א עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רעה, רעז
יב/א עין יצחק ח"א עמ' נט {שעה"מ}
יב/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' י
יב/א עמק הלכה (הורוביץ) עמ' נט
יב/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קנד {ראב"ד}
יב/א עקדת משה ח"ב עמ' נה {שעה"מ}
יב/א פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קח
יב/א פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' תרמו
יב/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
יב/א פרי השדה (דייטש) ח"א סי' לה {איסור גילוח משום חוקת ע"ז}
יב/א צבי תפארת סי' קא
יב/א צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ו ע"א
יב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות ט
יב/א צפנת פענח מהדו"ת
יב/א קדשי יהושע עמ' תקמג {ראב"ד}
יב/א קובץ הערות על אבי עזרי
יב/א קובץ על יד ח"א
יב/א קול דודי (תשף)
יב/א קול דודי סוטה סי' תנב
יב/א קול דודי שבועות סי' יד
יב/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' לא, נג, קיג
יב/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' נ {ראב"ד}, נא {לח"מ}, פח, קפח
יב/א קרית מלך
יב/א קרן הצבי מצוה מד אות א
יב/א רווחא שמעתתא ח"ב עמ' לג
יב/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכח
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' צג
יב/א שארית נתן (לוברט)
יב/א שו"ת הרד"ך עמ' קיא {מגדל עז}
יב/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קנא-קנד
יב/א שו"ת ממעמקים ח"א עמ' קיח
יב/א שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' מג
יב/א שומע ומשמיע עמ' תסח, תע
יב/א שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' פט
יב/א שיח יוסף ח"ב עמ' רמב, רמז
יב/א שלום בחילך עמ' סד
יב/א שלמי יוסף נזיר עמ' עג
יב/א שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שיז-שיח
יב/א שלמי ניסן פ' הבונה עמ' קסה
יב/א שם יוסף (מועטי)
יב/א שם משמעון (פולק) ח"א דף צו
יב/א שמירה טובה עמ' 52, 79, 82 {כך עשו הגוים}
יב/א שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' יא
יב/א שער המלך ח"א עמ' כו
יב/א שערי זבולון יו"ד סי' ל ס"ק ז, סי' עז ס"ק ה
יב/א שערי חיים (שמולביץ) כתובות עמ' מא {ניקף שלא סייע}
יב/א שערי חיים (שמולביץ) קידושין עמ' קמא
יב/א שערי ציון (כהן, תרצח) דף נב ע"ב {כ"מ - בלאו שאב"מ אין איסור כלל}
יב/א תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ט ס"ק ב, ט, יא, כה-כח
יב/א תולדות יצחק (הורוביץ) דף מח ע"ג {כ"מ}, עב ע"ב {המתגלח לא לוקה}
יב/א תורת מיכאל עמ' מב {כ"מ}
יב/א תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשפג, תשפה
יב/א תורת רפאל ח"ג עמ' צד {כ"מ}
יב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' תכג {שעה"מ}
יב/א תפארת נתן עמ' מב-מה {שעה"מ}
יב/א תשובה מאהבה ח"א סי' קלה {סיוע}
יב/ב אבני נזר או"ח סי' שצב אות א
יב/ב אהל חייא עמ' תקה
יב/ב אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 41
יב/ב אור הישר
יב/ב אור צהיר
יב/ב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' נג
יב/ב ארחות חיים ח"ב סי' כב אות א
יב/ב אש תמיד עמ' תסא
יב/ב אשל אברהם (שפירא) עמ' שכג {עבד}
יב/ב אשר למלך
יב/ב בארות המים (שאנג'י)
יב/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ב בית יחזקאל (סרנה) עניינים עמ' נא
יב/ב בכורי אביב (ביק) תחילת פרשת ראה {עבד}
יב/ב בן ידיד
יב/ב בני בנימין (נבון) ח"א דף ב ע"ג
יב/ב ברור הלכה חגיגה ד ע"א ציון ה {עבד}
יב/ב ברכת שלמה (מדע)
יב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שה
יב/ב בשמים ראש סי' יח
יב/ב בתי כהונה (תצו) בית אבות דף ל ע"ב, נ
יב/ב גביע הכסף ח"ב עמ' מז-מח {זקן של אשה}
יב/ב גוילין נצולין עמ' כא
יב/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסב
יב/ב דברות משה גיטין עמ' תקיח, קדושין סי' נ הערה מ, ב"ב ח"א סי' יב הערה סג
יב/ב דברי חפץ עמ' קו
יב/ב דברי ירמיהו כאן, וקידושין עמ' קכא
יב/ב דברי משפט (שירת דבורה) ח"ג עמ' כח {אסור בעבד}
יב/ב דגל יהודה (קמינר) עמ' ש
יב/ב דינא דחיי ח"א דף סג ע"ג
יב/ב דרש אברהם ח"ב דף יב ע"א וע"ג
יב/ב הלכה רבה ח"א עמ' 268
יב/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמב
יב/ב הר המלך ח"ח עמ' פה-פז
יב/ב ויקח אברהם [חוקי חיים קלד ע"ג]
יב/ב זהב התרומה ביכורים עמ' קצז {עבד}
יב/ב זיו משנה
יב/ב זכר יצחק (תשן) עמ' ב, קנ-קנא
יב/ב חזו"א אהע"ז סי' קמח לדף לה ע"ב, יו"ד סי' עח ס"ק ב
יב/ב חזו"א על הרמב"ם
יב/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' פ {עבד חייב ואשה פטורה}, רכח {עבד - ממתי נחשב גדול לענין זה}
יב/ב חי' הגר"ח החדש עמ' קכט, רנג
יב/ב חי' ר' אפרים מרדכי
יב/ב חנן אלקים עמ' רטז
יב/ב חק המלך יבמות עמ' צז
יב/ב חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קצא {שעה"מ}
יב/ב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף נו
יב/ב חשבונות של מצוה עמ' תעג
יב/ב טורי אבן המפואר חגיגה עמ' יח
יב/ב יד אליהו (בוקובזה) ח"ב סי' יא אות כט, והערה 17
יב/ב יד ישראל ח"ב
יב/ב ימין משה
יב/ב יצחק ירנן
יב/ב ישועות כהן לקוטים סי' כח ס"ק ה
יב/ב כיצד מזמנין ח"ב סי' ה אות ח ס"ק ו {עבד}
יב/ב כל בו ח"ה עמ' תתקנח
יב/ב כתר כהונה במדבר סי' שכב {עבד}
יב/ב לב שלם [עצמות יוסף, חנן אלקים קיח ע"א]
יב/ב לחם יהודה
יב/ב לקוטי סופר ח"א דף כו ע"א, מט ע"ג {מל"מ}
יב/ב מאור למלך קדושין עמ' קמג
יב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף פט ע"ד {עבד}
יב/ב מאמר מרדכי (פונפדר, תשסה) עמ' קנז
יב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' יז ס"ק ב
יב/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' שו
יב/ב מחנה יוסף שבת עמ' כח
יב/ב מטה אפרים ח"ב
יב/ב מנחת אלימלך עמ' קמה
יב/ב מנחת חינוך ח"א עמ' נז, שנח, ח"ב עמ' רסב, ח"ג עמ' שנד
יב/ב מנחת כהן (יוסף חיים) דף מז ע"ד
יב/ב מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' יט, ח"ג עמ' רסח, תקמו, תקנב
יב/ב מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיח-קיט
יב/ב מסורה חט"ו עמ' סג
יב/ב מעשה רק"ם (קורייאט) דף כט ע"ג
יב/ב מקראי קדש (תפט) דף קיח ע"ב
יב/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שא
יב/ב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יב/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' נב אות ה {עבד}
יב/ב משאת המלך (אדרי)
יב/ב משברי ים עדל"ת סי' ד ס"ק א
יב/ב משך חכמה ויקרא פי"ד פס' ט, פי"ט פס' כז
יב/ב משכיל ליהודה עמ' סז-סח, עא-עב
יב/ב משכנות אפרים שבת סי' טז אות יד
יב/ב משנה הלכות ח"ו סי' קנא {עבד}
יב/ב משנה הלכות ח"י סי' רמז {עבד}
יב/ב משנה כסף (כולי) עמ' קצג-קצד
יב/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' סד
יב/ב משנת משה מכות עמ' צג
יב/ב משנת ר' אהרן קדושין עמ' קנה-קנו
יב/ב נודע ביהודה השלם חו"מ עמ' צח
יב/ב נחמד למראה ח"ג דף קפא ע"ג {מרכה"מ אלפ'}
יב/ב נתיב מאיר
יב/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעה
יב/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' שעג {אשה בבל תקיף}
יב/ב עטרת מרדכי (שפלטר, תשעב) אות קכט
יב/ב עליות משה (תשעו) ח"א עמ' י
יב/ב פינות הבית דף קנ ע"ב
יב/ב פני אברהם (פרלמן) דף ב ע"ג
יב/ב פרי אברהם - ענינים שונים סי' לה אות ה
יב/ב פרי השדה (דייטש) ח"א סי' לה {ניקף לוקה רק אם מסייע}
יב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 342
יב/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' יג אות א
יב/ב צפנת פענח מהדו"ת
יב/ב צרור החיים (יעקב)
יב/ב קובץ הערות (תשסג) סי' יא אות ג
יב/ב קונטרסי שעורים גיטין שעור יא אות א
יב/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 320
יב/ב קנין תורה בשמעתתא דברים עמ' רב {אשה ועבד}
יב/ב קרית מלך
יב/ב קרן הצבי מצוה פו אות ב
יב/ב קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כז
יב/ב רווחא שמעתתא ח"א עמ' קב
יב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' צג
יב/ב שארית נתן (לוברט)
יב/ב שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' רמח
יב/ב שבי בנימין דף מד ע"ב
יב/ב שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צט
יב/ב שכר שכיר סוגיות ח"א סי' ל אות א
יב/ב שלל דוד דף ה ע"ד
יב/ב שמחת יו"ט (אלגזי) סי' צ
יב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' יא
יב/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' כב
יב/ב שעורי ר' שמואל מכות (תשנו) עמ' תעו-תעז
יב/ב שערי דעה (ליטוין, תשעב) עמ' יא
יב/ב שערי טהר ח"ה שער ב סי' כז אות א דף רנח ע"א
יב/ב שרידי אש ח"ב עמ' תסג
יב/ב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ט ס"ק יב-יג
יב/ב תורה לשמה (תשעג) עמ' ריג
יב/ב תורת הלוי עמ' ה
יב/ב תורת ירוחם ח"ב דף כא ע"א-ע"ב וע"ד, כב ע"א
יב/ב תורת ראשי הישיבות קידושין ח"א עמ' תשפה
יב/ב תניא רבתי ח"א עמ' 91
יב/ג אבני חפץ ח"א סי' נז
יב/ג אבני ציון ח"א סי' ו אות ג, סי' סב אות א, ח"ג עמ' סו
יב/ג אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תרמ {סדר משנה}
יב/ג אדני היד החזקה
יב/ג אוצרות הקידוש סי' כו אות ג, ו
יב/ג אור הישר
יב/ג אור השבת - זכרון לר"מ רוטנברג עמ' כא
יב/ג אור ליהודה (תשנט) עמ' רעח {שמחה}
יב/ג אור שמח
יב/ג אורח ישראל סי' טו הערה מ (כוכבית), סי' כ הערה כא, סי' כא הערה ב {לח"מ}
יב/ג אישי יובל עמ' 182
יב/ג אמר יוסף (אלקלעי) דף יז ע"ב {כ"מ}
יב/ג אמרי נפתלי ח"ב עמ' קצה {שעה"מ}
יב/ג אמת ליעקב מועד עמ' שה
יב/ג אמת ליעקב נשים עמ' קסט {בל תשחית לפני בל תקיף}
יב/ג אנצי"ת ע' אשה הע' 2, 10, 24, 76, 81, 95, 109, 128, 251
יב/ג אשר למלך
יב/ג בארות המים (שאנג'י)
יב/ג בדבר מלך ח"י עמ' רכא
יב/ג בית אהרן וישראל גל' מד עמ' צא {לח"מ}, צב {ק"ס}, גל' מז עמ' פח, גל' נט עמ' קמח {פסח}, קמט {שעה"מ}
יב/ג בית המדרש
יב/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רטז
יב/ג בכורי אברהם הקדמה עמ' 5 {ואינה תדירה}
יב/ג בכורי הארץ עמ' 402
יב/ג בן אשר סי' כה אות ב
יב/ג בן ידיד
יב/ג בן יהודה סי' קב
יב/ג בנין יחזקאל - פתיחה כוללת ח"ב ס"ק כה
יב/ג ברוך טעם (תשסח) שער עדל"ת עמ' קיח {שעה"מ}
יב/ג ברור הלכה ר"ה ל ע"א אחרי ציון ב
יב/ג ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' ר
יב/ג ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' רמב
יב/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' רלא
יב/ג ברכת מרדכי ענינים עמ' רכט
יב/ג בשבילי המועד סי' ג אות ד, סי' ט אות ג
יב/ג בשבילי השביתה החדש סי' ג הערה ז-ט
יב/ג בשבילי השבת סי' כו אות ג, ו
יב/ג בשבילי השמחה סי' ח אות ד, סי' ט אות ב ס"ק ב {שעה"מ, מעשה חושב}, אות ג ס"ק א
יב/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קמט
יב/ג דברות אליהו ח"ב עמ' ק
יב/ג דברות משה מועד ח"א עמ' שעז {ושמחה שהנשים חייבות}
יב/ג דברות משה קדושין סי' מז ענף א
יב/ג דברי ירמיהו
יב/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' רלג {שעה"מ}
יב/ג דובר ישרים פסח עמ' תקי
יב/ג היכלי שן ח"ג סי' ח
יב/ג הליכות חיים יו"ט פ"ב הע' יט, פ"ג הע' ג
יב/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 42
יב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רו
יב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' שלה
יב/ג זכר ישעיהו
יב/ג זכרון הרב עמ' 69 {חיוב אשה בספור יצ"מ}, 70, 80
יב/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ג אות י
יב/ג חי' הגאון אדר"ת עמ' כט {אשה אינה מצווה בלאו שאין בו מעשה}
יב/ג חי' הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה עמ' 113
יב/ג חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קטז-קיח, קכב-קכד
יב/ג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שה {שעה"מ}
יב/ג חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעה
יב/ג חינוך הבנים למצוות עמ' נו
יב/ג חכמת גרשון עמ' קכב
יב/ג חמדת ימים עמ' ריט
יב/ג חנן אלקים עמ' ריא
יב/ג חשבונות של מצוה עמ' רכג {שעה"מ}
יב/ג חתן סופר או"ח ח"ב עמ' י
יב/ג יד המלך (פלומבו)
יב/ג יד ישראל ח"א
יב/ג יד פשוטה אהבה עמ' קלה, תשצא, תתשפט
יב/ג יחוה דעת ח"ד עמ' קמז
יב/ג יצחק ירנן
יב/ג ישרי לב עמ' כו
יב/ג כנה"ג
יב/ג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' ק, תליתאה עמ' צג-צד
יב/ג כפתור ופרח (תשו) דף קנב ע"א
יב/ג כרם מנחם סי' יב
יב/ג כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כ-כא
יב/ג לב שלם [חי' הריטב"א, לח"מ הל' מעה"ק פי"ד]
יב/ג להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' כד
יב/ג להורות נתן דברים עמ' צח
יב/ג להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רנה, רנח, רסב
יב/ג למודי ה' (תקמז) דף סד ע"ד
יב/ג לקוטי סופר ח"א דף סג ע"ב, קי ע"א, ח"ב דף לה ע"א, לו ע"ג, לט ע"ג
יב/ג מוריה גל' רג עמ' עז {השמיט חיוב אשה בהזכרת יצ"מ}, גל' רלג עמ' קיז, קיט {השמיט מצות סיפור יצ"מ}, קכ {חיוב אשה בקידוש היום}, גל' רלח עמ' קכט {שעה"מ}
יב/ג מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן יז
יב/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"ב דף רג ע"ג-ע"ד
יב/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' עט
יב/ג מנחת אלימלך עמ' קפה
יב/ג מנחת חינוך ח"א עמ' נב, עא, קיב, קמה, ח"ב עמ' רסב, ח"ג עמ' רל, רנו
יב/ג מנחת יהודה (בוים) דף פח ע"ד {השמיט חיוב אשה במ"ע שלא הז"ג}
יב/ג מנחת משה (גולדברג) סי' ז ענף ב אות ב
יב/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/ג מעמד האשה עמ' 125
יב/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' שכח, שלו {שעה"מ}
יב/ג מרכה"מ אלפ'
יב/ג משנה כסף (כולי) עמ' קצה
יב/ג משנת חיים יומא עמ' תקצד
יב/ג משנת חיים ערכין עמ' רעג
יב/ג משנת חיים פסחים ח"ב עמ' שטז
יב/ג משנת חיים קדושין עמ' רמ, רפב, רפה, רפז
יב/ג משנת יהודה ח"ב עמ' שז, ופכ"ט הי"ח
יב/ג משנת יעקב כאן
יב/ג משנת יעקב קרבנות עמ' א
יב/ג משפטים לישראל עמ' רעז
יב/ג נודע ביהודה השלם יו"ד ח"א עמ' רד {שעה"מ}
יב/ג נטע שעשועים (שליסל) עמ' קע {נשים חייבות בקידוש היום}
יב/ג נטעי שושנה עמ' קמז {לח"מ, ק"ס}
יב/ג נשאל דוד או"ח עמ' מד
יב/ג נתן פריו מגילה עמ' לט, מד, ריד
יב/ג ס' התדיר עמ' רפט
יב/ג סדר משנה (בוסק')
יב/ג סיני ק עמ' קצ
יב/ג עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' עב
יב/ג עבודת משא (מאיר) ח"א כאן ועמ' קכז, קעז, קצא {לח"מ - קידוש יו"ט לנשים}
יב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כה
יב/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יד
יב/ג עלי עשור (זס') עמ' יד
יב/ג ערוגת הבושם (גרינוואלד) סוגיות עמ' רכ {כל מ"ע שהיא מזמן לזמן וכו' נשים פטורות חוץ ממצה שמחה והקהל}, רל {כל מצות ל"ת שבתורה אחד אנשים ואחד נשים חייבים חוץ וכו'}
יב/ג פד"ר חכ"א עמ' 268
יב/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 257-258, 405
יב/ג צבי תפארת סי' נז {שעה"מ}
יב/ג ציץ הקודש ח"א דף יא ע"ג
יב/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תתכט, תתלא, תתצב {שעה"מ}, ח"ג עמ' רלט
יב/ג קונטרסי שעורים קדושין שעור יט אות א
יב/ג קרבן אשר עמ' רלח
יב/ג קרבן ציון עמ' ח {סדר משנה}, לא {סדר משנה}, נד, עז {סדר משנה}, קכב {סדר משנה}, קצח {סדר משנה}, רל {סדר משנה}
יב/ג קרן הצבי מצוה כה אות יא
יב/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' צז, תלז
יב/ג רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכא
יב/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קסה
יב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קצט
יב/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' סא {לח"מ}
יב/ג שבי בנימין דף לז ע"ד {עבד}
יב/ג שו"ע הרב הל' ת"ת פ"א אות יד
יב/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסט, רפד
יב/ג שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' ב
יב/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קמד
יב/ג שירת הפסח אות סד
יב/ג שלום בחילך עמ' מו
יב/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' סה, סז, תנג
יב/ג שם דרך פסחים עמ' רכו
יב/ג שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שפ
יב/ג שמן הטוב (תשפ) עמ' רט {שעה"מ}
יב/ג שער המלך
יב/ג שערי טהר ח"ו סי' מז אות ג דף קח ע"ד, קט ע"ב {שעה"מ}
יב/ג שרשים במועדות עמ' פח
יב/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' יט {שעה"מ}
יב/ג תורה שלמה ח"י עמ' 86, 185, חי"ב עמ' 95
יב/ג תורת הלוי עמ' קלו
יב/ג תורת השבת והמועד עמ' 233
יב/ג תורת חיים וחסד עמ' קעו
יב/ג תורת ירוחם ח"ג דף ט ע"ד
יב/ג תורת מיכאל עמ' לח
יב/ג תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' רעג, ח"ב עמ' כא
יב/ג תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ל, לב
יב/ד אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תרמ {דברי ירמיהו}
יב/ד אהלי אהרן (מיליקובסקי) ח"א דף נז ע"א {טומטום}
יב/ד אמרי יושר בכורות דף מב ע"ב
יב/ד אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 15, 58-59
יב/ד ארחות חיים ח"ב סי' כב אות א
יב/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קצט {כ"מ}
יב/ד בארות המים (שאנג'י)
יב/ד בדבר מלך ח"ח עמ' צא {טומטום ואנדרוגינוס}
יב/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' רלה
יב/ד ברור הלכה יבמות פא ע"א ציון ב
יב/ד גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קסח
יב/ד דברי אמת (תשעט) עמ' רי {כללי הפסק בתרי לישני}
יב/ד דברי ירמיהו
יב/ד יד דוד (קרלין) ח"א דף כג
יב/ד יד פשוטה אהבה עמ' תשצא, תתעה, תתקצח
יב/ד כבוד יו"ט
יב/ד כל בו ח"ה עמ' תתקנט
יב/ד לקוטי סופר ח"א דף נ ע"ג {דברי ירמיהו}
יב/ד מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רצז
יב/ד מים אדירים דף פב ע"א
יב/ד מנחת חינוך ח"א עמ' א, ח"ב עמ' שסד, ח"ג עמ' שנה, שנז, תכז
יב/ד משנה כסף (כולי) עמ' קצה
יב/ד נחלי מים עמ' לט
יב/ד ניבי זהב עמ' תצט
יב/ד עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רעו
יב/ד פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"א
יב/ד פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ב הערה 404, 443, 462
יב/ד קרית מלך
יב/ד שו"ת ר"י מילר עמ' קעו
יב/ד שלום ירושלים עמ' רה
יב/ד שרידי אש ח"ב עמ' שעא
יב/ד תניא רבתי ח"א עמ' 366
יב/ה אבי עזרי ח"ד
יב/ה אבני נזר או"ח סי' תפא אות ח
יב/ה אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' לט
יב/ה אוצמפה"ת ב"מ י ע"ב הע' 255
יב/ה אור הישר
יב/ה אור צהיר
יב/ה אמונת יהושע עמ' אלף תרצה {לגלח ראש הזכר}
יב/ה ארחות חיים ח"ב סי' כב אות א
יב/ה ארעא דרבנן (תשעט) עמ' צ {כ"מ}
יב/ה באר יהודה
יב/ה בים דרך עמ' מג
יב/ה בית אהרן וישראל גל' צב עמ' נה
יב/ה בית אפרים יו"ד (תרמד) דף פז ע"ד
יב/ה ביתאל ח"א דף צט ע"ג
יב/ה גליוני הגר"ש עמ' נג {כ"מ} [עי' מ"מ הל' אישות פ"א ה"ד]
יב/ה גרים וגרות עמ' מח {לגלח קטן}
יב/ה דברי ירמיהו
יב/ה דעת מרדכי ח"א דף סא ע"ב
יב/ה דרך המלך (רפפורט)
יב/ה הגהות רפ"מ אלטר
יב/ה הלכה רבה ח"א עמ' 368
יב/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמג
יב/ה חי' רעק"א
יב/ה חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רל
יב/ה חסדי דוד ח"ג עמ' שצא
יב/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' תיא-תיב {ראב"ד}
יב/ה חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קטז ע"א
יב/ה יגיעת ערב ב"מ עמ' שסו {אבי עזרי}
יב/ה יד ישראל ח"ב
יב/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שכב
יב/ה למודי ה' (תשפא) עמ' קצ
יב/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף ח ע"ג, ט ע"ג
יב/ה מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' מו
יב/ה מחנה יוסף שבת עמ' כז-כח, קסו
יב/ה מחנה לויה (תשעד) עמ' שג {כ"מ}
יב/ה מחשבת חיים או"ח עמ' קפד
יב/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' רסב
יב/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקמו, תקמט
יב/ה מנחת צמח - משנה ברורה עמ' קיח
יב/ה משאת המלך (אדרי)
יב/ה משאת מרדכי מכות עמ' קכז
יב/ה משנה הלכות נדרים דף מה ע"ב
יב/ה משנה התלמוד ח"ג דף מג {קטן}
יב/ה משנה כסף (כולי) עמ' קצה
יב/ה משנת ר' אהרן קדושין עמ' קסא
יב/ה נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' קי
יב/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יז אות ב
יב/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נ אות ב
יב/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף קלד ע"ג
יב/ה ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' רסו {כ"מ - אם יש איסור תורה}
יב/ה סדר משנה (בוסק')
יב/ה עטרת טוביה
יב/ה עטרת משה חו"מ ח"ב עמ' סג
יב/ה עמודי שלמה ח"א עמ' נה {הגהמ"י}
יב/ה פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קז
יב/ה פנים חדשות [מהריב"ל ח"א דף נב, תשובה יח]
יב/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
יב/ה קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' תקיב
יב/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רצד
יב/ה שושנת העמקים (תאומים) עמ' קטו {כ"מ}
יב/ה שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צט
יב/ה שלמי יוסף נזיר עמ' תקמח
יב/ה שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' יא
יב/ה שער המלך ח"א עמ' כז
יב/ה תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ט ס"ק ג, ז, יג
יב/ה תחומין חי"א עמ' 56
יב/ו אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' קנה
יב/ו אדני היד החזקה
יב/ו אמרי בינה (אש) דף סה ע"ב {בתער}
יב/ו אמרי כהן (וארשאוויאק) פרשת משפטים עמ' רצו
יב/ו ארחות חיים ח"ב סי' כב אות א
יב/ו ארשות החיים עמ' קנג
יב/ו אש דת (דוברין) דף נא ע"ג, נב ע"א
יב/ו בארות המים (שאנג'י)
יב/ו בד קודש (דאנון)
יב/ו ברור הלכה מכות כ ע"א ציון ה
יב/ו ברכות שמים מכות פ"ג אות תיט-תכא {ארבעים}
יב/ו גבורת יצחק מכות עמ' שכה
יב/ו גושפנקא דמלכא
יב/ו גליונות אבני נזר
יב/ו דבר שאול שבועות סי' א ס"ק ד
יב/ו דברות אליהו ח"ו עמ' פג-פד {במספריים מותר}, צ {מכונת גילוח}
יב/ו דברי יציב או"ח עמ' רפב {ארבעים שערות}
יב/ו דברי ירמיהו
יב/ו דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' ל
יב/ו דינא דחיי ח"א דף סג ע"ג
יב/ו המאיר לארץ
יב/ו המנהיג עמ' תקסט
יב/ו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 64
יב/ו הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז-קפח
יב/ו זיו משנה
יב/ו חי' חתם סופר
יב/ו חי' מהר"ם שיק שבועות עמ' ב-ג
יב/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קיח
יב/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רצ
יב/ו חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' יח
יב/ו חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רכו
יב/ו חיים שנים ישלם עמ' קמה
יב/ו חלקת יואב מהדו"ק סי' ז
יב/ו חסדי דוד ח"ה עמ' תרעא, תרפה
יב/ו כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
יב/ו כל בו ח"ה עמ' תתקמ
יב/ו כתונת יוסף דף כו ע"ב
יב/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קח {ארבעים שערות}
יב/ו ליבא בעי דף א-ד
יב/ו מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רנח
יב/ו מאמר המלך
יב/ו מבוא למשנה תורה עמ' 88
יב/ו מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק ג
יב/ו מחקרי ארץ ח"ו יו"ד סי' ו
יב/ו מחקרי ארץ ח"ז יו"ד סי' יב
יב/ו מכתם לדוד (חסן)
יב/ו מנחת חינוך ח"ב עמ' רסא-רסב
יב/ו מנחת חינוך מצוה רנא (דף סה ע"ב)
יב/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקמז, תקנ {רמב"ם}, תקנא {שעה"מ}
יב/ו מפענח צפונות עמ' 14
יב/ו משאת המלך (אדרי)
יב/ו משנה הלכות ח"ז סי' קכב {ארבעים שערות, כ"מ}
יב/ו משנה כסף (כולי) עמ' קצו
יב/ו משנת יעקב הפלאה עמ' קפז-קפח
יב/ו משרת משה (עטייה)
יב/ו נועם ח"ו עמ' שטז, שכא
יב/ו נרות אהרן
יב/ו נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' סא ס"ק ה
יב/ו נתן פריו מכות עמ' קצג
יב/ו סופר המלך כאן, וח"א עמ' קלא {שיעור פאה}
יב/ו עבד המלך (תשא)
יב/ו עיוני הלכות ח"א עמ' תנג
יב/ו עמודי שלמה ח"א עמ' נג
יב/ו פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תעט
יב/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע
יב/ו פרי אהרן (בגון) עמ' עו {רק בתער}
יב/ו צלח רכב עמ' שלא
יב/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ו ע"א
יב/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות ד ואילך
יב/ו קול דודי (תשף) (בקיצור)
יב/ו קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ס
יב/ו קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' צג, צו {שעה"מ}, צז-צח, קצג
יב/ו קיצור סמ"ג עמ' 147
יב/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכח
יב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' צה
יב/ו שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קנה-קנט
יב/ו שו"ת מן השמים סי' כח
יב/ו שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צט
יב/ו שיח יוסף ח"ב עמ' רלז, רנה
יב/ו שמירה טובה עמ' 53
יב/ו שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' י
יב/ו שער המלך
יב/ו שערי זבולון יו"ד סי' ל ס"ק ח, סי' לג ס"ק א
יב/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ט ס"ק טז-כד
יב/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קלא, רלח, תכו
יב/ז אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' ז אות א
יב/ז אגרות משה יו"ד ח"ב סי' נג
יב/ז אהל חייא עמ' תקו
יב/ז אמת ליעקב נשים עמ' רמד {כהני עובדי כוכבים}
יב/ז ארחות חיים ח"ב סי' כב אות א
יב/ז ארשות החיים עמ' קנג, קעא
יב/ז אש תמיד עמ' תתעח
יב/ז בארות המים (שאנג'י)
יב/ז בין השורות עמ' כט
יב/ז בית אהרן וישראל גל' נט עמ' טו
יב/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ז ברור הלכה מכות כ ע"א ציון ה, י
יב/ז ברכות שמים מכות פ"ג אות תמז
יב/ז ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שו
יב/ז גבורת יצחק מכות עמ' שכה
יב/ז גביע הכסף ח"ב עמ' מד {הטעם}
יב/ז גושפנקא דמלכא הל' אישות פ"ג הי"ד (דף יא ע"ג)
יב/ז דבר המלך (מנקין) עמ' 43
יב/ז דבר שאול שבועות סי' א ס"ק ג
יב/ז דברי יוסף (אירגס) סי' לו דף עד ע"ד {במספריים פטור}
יב/ז דברי יעקב (וישקי) ח"ג עמ' יד
יב/ז דעת הרמב"ם עמ' 128
יב/ז המאיר לארץ
יב/ז הר המלך ח"ג עמ' יז
יב/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 107
יב/ז זאת ליעקב ויקרא עמ' קסב
יב/ז חזון יחזקאל חולין פ"ה ה"א
יב/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשסה) ח"א עמ' ז-ח {לח"מ}
יב/ז יבין שמועה (בירדוגו, תשעח) עמ' ס {לח"מ}
יב/ז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עו {כ"מ}
יב/ז ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמו
יב/ז כל בו ח"ה עמ' תתקסא
יב/ז כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' רצד-רצה
יב/ז להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' צ
יב/ז מאור ישראל
יב/ז מגן גבורים (או"ח) סי' ט ס"ק ג
יב/ז מחנה יוסף שבת עמ' קסג
יב/ז מנחת חינוך ח"ב עמ' רסב-רסג
יב/ז מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקמו
יב/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' קכה
יב/ז מציון אורה ח"א עמ' קפד {כ"מ}
יב/ז מרכה"מ אלפ' [דברי יוסף (אירגאז) סי' לו]
יב/ז משאת המלך (אדרי)
יב/ז משאת המלך ח"א סי' עג {הקפת הראש - האם נחשב מדרכי הגוים}
יב/ז משאת מרדכי מכות עמ' קכו-קכז, קכט
יב/ז משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תיג {מספריים}, תטז
יב/ז משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רנא
יב/ז משנת יעקב הפלאה עמ' קפז-קפח
יב/ז משפטי עזיאל ח"ב עמ' צג
יב/ז נר מצוה (ואלק) מצוות דף פג ע"א-ע"ד {מתגלח שסייע לוקה}
יב/ז נשמת אברהם ח"ה עמ' סז {כ"מ}
יב/ז נתיבות אדם ח"א עמ' קסז
יב/ז נתן פריו מכות עמ' קצ
יב/ז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסו-קסח
יב/ז סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קז
יב/ז סופר המלך
יב/ז עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' רעז
יב/ז פותח יד
יב/ז צבי תפארת סי' ע
יב/ז צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות ז
יב/ז קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' נג, נז
יב/ז קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' פח, צג
יב/ז קנין תורה בשמעתתא ויקרא עמ' קצה-קצו {מסייע חייב}
יב/ז קרית מלך
יב/ז רלב"ג ויקרא פכ"א תועלת ג עמ' שסב
יב/ז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קכח
יב/ז שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קנט-קסא
יב/ז שו"ת מן השמים סי' לו
יב/ז שומע ומשמיע עמ' תסח, תע
יב/ז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' צב, צט
יב/ז שיח יוסף ח"ב עמ' רנז
יב/ז שמירה טובה עמ' 52-53
יב/ז תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק יט
יב/ח ארחות חיים ח"ב סי' כב אות א
יב/ח ברור הלכה מכות כ ע"א ציון ה
יב/ח הר המלך ח"ח עמ' פא
יב/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' צז
יב/ח כל בו ח"ה עמ' תתקסו
יב/ח משאת המלך (אדרי)
יב/ח משאת מרדכי מכות עמ' קכו
יב/ח משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' מ
יב/ח משנה כסף (כולי) עמ' קצז
יב/ח משנת יעקב הפלאה עמ' קפז-קפח
יב/ח ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסו-קסח
יב/ח צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קנח ע"ד-קס ע"א
יב/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' נז
יב/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' צד, צח {מגד"ע}
יב/ח קרית מלך
יב/ח שיח יוסף ח"ב עמ' שז
יב/ט אדני היד החזקה (השמטות)
יב/ט אהל שרה לאה עמ' תקה
יב/ט ארחות חיים ח"ב סי' כב אות ב
יב/ט ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכ
יב/ט באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יב/ט באר יהודה
יב/ט בארות המים (שאנג'י)
יב/ט בית אהרן וישראל גל' נט עמ' טז [מהריט"ץ סי' נו]
יב/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/ט ברור הלכה ע"ז כט ע"א ציון ב פסקה ד
יב/ט דברות אליהו ח"ו עמ' סט-ע
יב/ט דברי ירמיהו
יב/ט דינא דחיי ח"א דף סד ע"ג
יב/ט המנהיג עמ' תקסט
יב/ט המקדש וקדשיו עמ' מו
יב/ט זה השער שער ג סי' ק
יב/ט זכר שמואל יו"ד סי' יג ס"ק ו
יב/ט יחוה דעת ח"ו עמ' רסג
יב/ט כל בו ח"ה עמ' תתקסז
יב/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכד
יב/ט לב שמח דף יז ע"ג
יב/ט לבושה של תורה סי' נז אות ו {שער בית השחי}
יב/ט להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' צה ע"ב
יב/ט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 372
יב/ט מאורות הדף היומי ח"ג עמ' רעט
יב/ט מנחת משה (גולדברג) סי' כח אות ד
יב/ט מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקנב
יב/ט מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' קה
יב/ט מרכה"מ אלפ' [סמ"ג לאוין ס, קרית ספר, שו"ת מהריט"ץ סי' לו, נח]
יב/ט משאת המלך (אדרי)
יב/ט משאת מרדכי מכות עמ' קכג
יב/ט משברי ים עדל"ת סי' יד ס"ק ג
יב/ט משנה כסף (כולי) עמ' קצז
יב/ט משפטים לישראל עמ' מז
יב/ט נועם ח"ח עמ' רעט [לבוש מרדכי סי' לט]
יב/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יז אות א
יב/ט נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נ אות א
יב/ט נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יב אות ג
יב/ט נתיבות מאיר (בן שושן) יו"ד סי' סא ס"ק ב
יב/ט סדר משנה (בוסק')
יב/ט ספרי דבי רב ח"ד עמ' לח
יב/ט פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קח
יב/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע
יב/ט צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קס ע"ב
יב/ט צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות י
יב/ט שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רו
יב/ט שו"ת ר' יצחק הלוי (תשע) עמ' נ
יב/ט שו"ת רשב"ש עמ' תקטו
יב/ט שיח יוסף ח"ב עמ' רע, רצז, שג
יב/ט שמירה טובה עמ' 53
יב/ט שמש ומגן יו"ד סי' יט עמ' קפ {אם אנשים רגילים להעביר שער בית השחי}, קפא {שער שאר אברים, כ"מ}
יב/ט שרידי אש ח"ב עמ' תעג
יב/י אבן ישראל (פישר)
יב/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות א
יב/י אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קנ {או תלבש שריון}, יו"ד ח"א סי' פב
יב/י אוצמפה"ת ב"מ ס ע"א ח"ב הע' 8 {צובע שערה אחת}
יב/י אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 38-42, 45, 46
יב/י אור צהיר
יב/י איים בים מכות פ"ג סי' כז אות ב {מלקט לבנות מתוך שחורות}
יב/י אמונת עתיך גל' 105 עמ' 89, 92 {כלי זיין}
יב/י אמונת עתיך גל' 119 עמ' 108 {אשה שנושאת נשק}
יב/י אמונת עתיך גל' 124 עמ' 136
יב/י אנצי"ת ע' אנדרוגינוס הע' 60
יב/י ארחות חיים ח"ב סי' כב אות ב
יב/י באר יהודה (השמטות)
יב/י באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' רמ-רמא
יב/י בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ריז-ריח
יב/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/י בית מלך (חב"ד) עמ' 89
יב/י בית שערים יו"ד סי' יט
יב/י ברור הלכה ע"ז כט ע"א ציון ב פסקה א {ראב"ד}, ד
יב/י ברור הלכה שבת צד ע"ב ציון ט
יב/י ברית אברהם (פצנובסקי) אהע"ז סי' קכא אות ד {ראב"ד}
יב/י ברכות שמים מכות פ"ג אות תטז {מלקט מזקנו, ראב"ד}, תיז {שערה אחת}
יב/י ברכת שלמה (מדע)
יב/י ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שב
יב/י ברקאי ח"א עמ' 56
יב/י גביע הכסף ח"ג עמ' סה {שתגלח ראשה}
יב/י גדול כבוד הבריות עמ' 138
יב/י דברות אליהו ח"ה עמ' קע {הצובע שער לבן}
יב/י דברות אליהו ח"ו עמ' סט-ע
יב/י דברי אמת (תשעט) עמ' רי {כללי הפסק בתרי לישני}
יב/י דברי חיים ח"ב יו"ד סי' סב
יב/י דרך המלך (רפפורט)
יב/י הגהות חבר בן חיים
יב/י הלכות מדינה ח"ב עמ' סט
יב/י המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמד
יב/י הערות וחדושים (טויב) שבת סי' יא ס"ק טו
יב/י הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' רג
יב/י הרמב"ם כמחנך עמ' 185
יב/י התורה והמדינה ח"ד עמ' רכא, ח"ה עמ' נה-נו, ח"ז עמ' מח, נ, ח"ט עמ' תרכ
יב/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תסו
יב/י זהב התרומה ביכורים עמ' קצו {טומטום ואנדרוגינוס}
יב/י זכרון מלך (א"ש)
יב/י חדושים ובאורים (גרי') מכות כ ע"ב
יב/י חוקת עולם עמ' 367-368 {השמיט שלא תצא אשה למלחמה}
יב/י חי' רעק"א
יב/י חסדי דוד ח"א עמ' תקיב
יב/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שנט, יו"ד ח"ג עמ' קצא
יב/י חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף נט ע"ד
יב/י יד ישראל ח"ב
יב/י יחוה דעת ח"ה עמ' רמח
יב/י כבוד מלכים (מרגליות)
יב/י כל בו ח"ה עמ' תתקסח
יב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקח
יב/י כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' פ
יב/י כללי המצוות (תאומים) עמ' קס
יב/י כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קז
יב/י כתר נהורא עמ' קע
יב/י לב שמח דף יז ע"ג
יב/י לבושה של תורה סי' מו אות ה {מראשו או מזקנו}, סי' נז אות ה {אף בבגד אחד}
יב/י להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' צה ע"א
יב/י מאור ישראל
יב/י מחנה יוסף (תשעב) סי' עז אות ב
יב/י מכשירי מצוה עמ' סו
יב/י מכתם לדוד (פרדו) דף פו
יב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' שכח
יב/י מנחת יהודה (עטייה) עמ' תעה
יב/י מנחת משה (גולדברג) סי' כח אות ז
יב/י מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/י מציון אורה ח"א עמ' קצב
יב/י מקור חסד עמ' רעז
יב/י מקראי קדש (תפט) דף קיט ע"א
יב/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
יב/י משא בני קהת
יב/י משאת המלך (אדרי)
יב/י משאת המלך ח"א סי' עה {ראב"ד}
יב/י משאת מרדכי מכות עמ' קכג-קכד
יב/י משך חכמה ויקרא פי"ד פס' ט
יב/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' קפה
יב/י משנה הלכות נדרים דף מט ע"ב
יב/י משנה כסף (כולי) עמ' קצח
יב/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' צד {אשה המגלחת ראשה}
יב/י משנת שמחה
יב/י משפט המלחמה עמ' נ-נא
יב/י משפט הצבא בישראל עמ' ט
יב/י משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' תיד {כובע או שריון}, תטו
יב/י נהרות איתן ח"ב עמ' ריד
יב/י נועם ח"ח עמ' רעט [לבוש מרדכי סי' לט], עמ' רפט [משנת בנימין סי' לב]
יב/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' יז אות א
יב/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' נ אות א
יב/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ב {לא תלבש}
יב/י נרות אהרן (גם בהל' איסורי ביאה פ"א הט"ו)
יב/י ספרי דבי רב ח"ג עמ' רצט, ח"ד עמ' לח
יב/י עלה יונה עמ' ריח
יב/י עמודי שלמה ח"א עמ' נו {הגהמ"י}
יב/י פאת ים (וינשטוק) נזיר עמ' קח
יב/י פי' ר"א מן ההר יבמות פג ע"א
יב/י פרח מטה אהרן (סול') מדע
יב/י פרי האדמה ח"א
יב/י פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' עה
יב/י צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' צג אות ד ואילך
יב/י צפנת פענח מהדו"ת
יב/י קובץ על יד ח"א
יב/י קול יהודה (גרשוני) עמ' רב {עבודת המלך}
יב/י קרית מלך
יב/י רלב"ג דברים פכ"ב פסוק ה עמ' רט
יב/י רנת יצחק יהושע עמ' רפג
יב/י רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שפ, ח"ב עמ' רסג
יב/י שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' מא {אשה בכלי זיין}
יב/י שבט הלוי (ווזנר) ח"ב סי' סג
יב/י שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 430
יב/י שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קסא-קסב
יב/י שיח יוסף ח"ב עמ' רעב-רעו, שי-שיא
יב/י שמש ומגן יו"ד סי' יט עמ' קעט-קפ {צביעת לבן לשחור}
יב/י שער ראובן (כץ) עמ' נח-נט {אשה במלחמה}
יב/י שערי זבולון יו"ד סי' לד ס"ק ב-ג
יב/י שפתי דעת ח"ג עמ' קצז, קצט
יב/י שפתי שושן עמ' קמט
יב/י שרידי אש ח"ב עמ' תסח
יב/י תוספתא כפשוטה מועד עמ' 138
יב/י תורת החוף ימים - שפתי חיים סי' ב אות ח
יב/י תורת המלך (אריאלי) הל' מלכים פ"א ה"ה עמ' טו
יב/י תורת ירוחם ח"ג דף ל ע"ב וע"ד
יב/י תחומין ח"ד עמ' 65, 81
יב/י תשובה שלמה חו"מ סי' יח
יב/יא אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לט אות ד, סי' נו אות ב
יב/יא אהלי תם עמ' שיז, שכז
יב/יא אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רנד
יב/יא איים בים מכות פ"ג סי' ל אות א, סי' לא אות ג-ד
יב/יא אנצי"ת ע' אסור לאו הע' 8 {קובץ}
יב/יא ארחות חיים ח"ב סי' כב אות ד
יב/יא בארות המים (שאנג'י)
יב/יא בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יב/יא בית מועד (גטיניו)
יב/יא ברור הלכה מכות כא ע"א ציון א
יב/יא ברכות שמים מכות פ"ג אות תנב {כתב על חברו}, תנג {רושם}, תנח {לח"מ}, תנט {מנהג עכו"ם}
יב/יא גביע הכסף ח"ב עמ' מד {מנהג הגוים}, נא {בלי שריטה}
יב/יא דברות אליהו ח"ו עמ' מה
יב/יא הכתב והקבלה ויקרא פכ"א פס' ה
יב/יא הערות וחדושים (טויב) שבת סי' טו ס"ק כט
יב/יא הר המלך ח"ו עמ' ק
יב/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 107
יב/יא והיה העולם עמ' 160
יב/יא חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מכות כא ע"א]
יב/יא חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רלא
יב/יא חי' רעק"א
יב/יא חלקת יואב מהדו"ק או"ח סי' א, וחלקת יואב החדש תשובות סי' כח
יב/יא יד ישראל ח"ב
יב/יא יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עז
יב/יא ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמו
יב/יא כל בו ח"ה עמ' תתקע
יב/יא לב שלם [מוצל מאש דף נא]
יב/יא לבושה של תורה סי' סז אות יב {לא רק בכותב אותיות}
יב/יא להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' צו, ח"י עמ' פח
יב/יא מבוא למשנה תורה עמ' 321
יב/יא מגילת ספר לאוין דף ז ע"ד
יב/יא מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקפט, תקצב, ח"ב עמ' קנא
יב/יא מזבח חדש דף כח ע"א
יב/יא מחקרי ארץ ח"ג אה"ע סי' ו
יב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קעו, ח"ב עמ' רסג-רסד
יב/יא מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקנד {ספר קובץ}, תקנו
יב/יא מעיל צדקה (לנדסופר) סי' לא
יב/יא מעיל צדקה (תשעח) עמ' צח
יב/יא מעין החכמה עמ' קמד, רצג {לח"מ}
יב/יא מציון אורה ח"א עמ' קפ, קפג-קפה
יב/יא מרכה"מ אלפ'
יב/יא משאת המלך (אדרי)
יב/יא משאת מרדכי מכות עמ' קכו
יב/יא משנה כסף (כולי) עמ' קצט
יב/יא משפטי עזיאל ח"ב עמ' פט
יב/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רא
יב/יא נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ג {כתובת קעקע על בשר של חברו}
יב/יא נרות אהרן
יב/יא נתן פריו מכות עמ' קצז
יב/יא ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נד
יב/יא סדר משנה (בוסק')
יב/יא פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תפ
יב/יא קונטרסי שעורים גיטין שעור ה הערה 55
יב/יא קרית מלך
יב/יא קרן הצבי מצוה פה אות ט
יב/יא רלב"ג ויקרא פי"ט פסוק כח עמ' שז
יב/יא שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' סב-סג, עב, עה, פו, צ, צח
יב/יא שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שיז-שיח
יב/יא שערי טהר ח"ח סי' ה אות ג
יב/יא תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשפו
יב/יא תחומין חי"ח עמ' 111, 114
יב/יב אבני חפץ ח"א סי' כג
יב/יב אבני ציון ח"א סי' כח אות ג {שעה"מ}
יב/יב אהל חייא עמ' תקו
יב/יב אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שעו
יב/יב אנצי"ת ע' גדידה הע' 1, 32, 66, 67, 71, 73, 75
יב/יב ארחות חיים ח"ב סי' כב אות ד
יב/יב באר יהודה
יב/יב בארות המים (שאנג'י)
יב/יב ברור הלכה מכות כ ע"א ציון ז, כ ע"ב ציון כ
יב/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' לג
יב/יב ברכת שלמה (מדע)
יב/יב דברות משה יבמות עמ' רג, קדושין סי' לג הערה מו, סי' נ הערה מח
יב/יב דברות משה סנהדרין עמ' תפד
יב/יב דברי אמת (תשעט) עמ' קמב {שחילק בין שריטה לקרחה}
יב/יב דינא דחיי ח"א דף סז ע"ד
יב/יב הר המלך ח"ו עמ' פח-צח
יב/יב התורה והמדינה ח"ט עמ' תרכב
יב/יב זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רב
יב/יב חיים שנים ישלם עמ' כה
יב/יב יד ישראל ח"ב
יב/יב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמו
יב/יב ישועות יעקב נשים עמ' ח
יב/יב כל בו ח"ה עמ' תתקעא
יב/יב כתר המלך
יב/יב להורות נתן דברים עמ' צח
יב/יב מחנה לויה (תשעד) עמ' רפב {שעה"מ}
יב/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' רכה-רכז
יב/יב מנחת חינוך מצוה תסז (דף נח ע"ד)
יב/יב משאת המלך (אדרי)
יב/יב משאת המלך ח"א סי' עו
יב/יב משנה כסף (כולי) עמ' ר
יב/יב נתן פריו מכות עמ' קצה
יב/יב ספרי דבי רב ח"ג עמ' שפד
יב/יב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 557
יב/יב פני משה (שלז')
יב/יב שארית נתן (לוברט)
יב/יב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תלה
יב/יב תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ח ס"ק א, יג, טז
יב/יג אהלי תם עמ' רט
יב/יג אור צהיר
יב/יג איים בים מכות פ"ג סי' לב אות ב
יב/יג אנצי"ת ע' גדידה הע' 19 {לח"מ}, 20 {כ"מ}, 22 {כ"מ}, 23, 29, 91, 92, 97, 100, 101, 103
יב/יג באר לחי ראי עמ' קעג-קפד
יב/יג בארות המים (שאנג'י)
יב/יג בית אהרן וישראל גל' נט עמ' טז
יב/יג בן ידיד
יב/יג ברור הלכה מכות כ ע"א ציון ז, כא ע"א לפני ציון א
יב/יג ברכות שמים מכות פ"ג אות תמב-תמג, תסט
יב/יג גבורת יצחק מכות עמ' שכז
יב/יג גור אריה דברים פ' יד הע' 6, 16
יב/יג דברות משה יבמות עמ' רג, ב"מ ח"ב סי' נג ענף ב
יב/יג דברות משה סנהדרין עמ' תפג
יב/יג די השב דף לא ע"ג
יב/יג הרמב"ם והלכותיו
יב/יג התורה והמדינה חי"א עמ' שכג, שלד, שלו
יב/יג חדושים ובאורים (גרי') מכות כא ע"א
יב/יג חי' הריצ"ד
יב/יג חי' מהר"ם שיק מכות עמ' רלא
יב/יג יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עז
יב/יג ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רמו
יב/יג יראה ואהבה עמ' קי
יב/יג כתר המלך
יב/יג מבוא למשנה תורה עמ' 220
יב/יג מחנה יהודה (קצין) ח"ב
יב/יג מנוחת משה דף קכ ע"ג {לוקה - הרי הוא לאו שבכללות}
יב/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' רכה, רכז
יב/יג מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שמה
יב/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/יג מעין החכמה עמ' רעו, רצג
יב/יג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יב/יג משאת המלך (אדרי)
יב/יג משאת מרדכי מכות עמ' קכו
יב/יג משנה כסף (כולי) עמ' ר
יב/יג מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תנג
יב/יג פרח מטה אהרן (סול') מדע
יב/יג רלב"ג דברים פי"ד פסוק א עמ' קט
יב/יג רנת יצחק מלכים עמ' קפה {היו חובלין בעצמן}
יב/יג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תצ-תצא
יב/יג שרשי הים
יב/יג תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ח ס"ק ה, יז
יב/יג תחומין חי"ג עמ' 244
יב/יד אבני נזר או"ח סי' תכד אות ג, ז
יב/יד אגודות אזוב מדברי דף לב ע"א {כ"מ}, קכו ע"א {כ"מ}
יב/יד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' מז
יב/יד אהל שרה עמ' כט {כאביי}
יב/יד אהלי יהודה (אמדו)
יב/יד אהלי תם עמ' רטז
יב/יד אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 9
יב/יד אוצרות הרמב"ם
יב/יד אור הישר
יב/יד אור המאיר (שפירא) סי' נח אות ב
יב/יד אור ליהודה יבמות עמ' מה
יב/יד אור לישרים (תשסג) עמ' פ
יב/יד אור צהיר
יב/יד אור שמח {אביי ורבא לשיטתם בהוריות, פסיקת הלכה}
יב/יד אורח ישראל סי' יג אות כ
יב/יד אורים גדולים (תקיח), דרושים דף כו ע"א
יב/יד אות ציון עמ' מ {כ"מ - אביי ורבא שנחלקו בשם אחר}
יב/יד אז שמח עמ' קיב
יב/יד אישים ושיטות עמ' 245
יב/יד אמונת עתיך גל' 118 עמ' 47, 48, 55
יב/יד אמרי נועם מועדים תשובה א מבן המחבר
יב/יד אמת ליעקב נשים עמ' שכז {איסור מחלוקת}
יב/יד ארחות חיים ח"ב סי' כב אות ד
יב/יד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קמב
יב/יד אשר למלך
יב/יד באהלה של תורה או"ח סי' א אות א-ב
יב/יד באר יהודה
יב/יד באר לחי ראי עמ' קעג-קפד
יב/יד באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שסג
יב/יד בית אהרן וישראל גל' סט עמ' קג-קד, קו, גל' עא עמ' קיז
יב/יד בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' יח
יב/יד בכורי חיים ח"ד עמ' קלו {כ"מ}
יב/יד בני יוסף (טנוג'י) דף מח ע"ג
יב/יד בני ציון (מיטובסקי, תשסד) עמ' פה
יב/יד ברור הלכה יבמות יד ע"א ציון א
יב/יד ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ה ע"א ציון א
יב/יד בריכות מים דף א ע"ב {כ"מ}
יב/יד ברכת מרדכי יבמות עמ' ריד
יב/יד ברכת מרדכי פסחים עמ' קעט
יב/יד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' רמז
יב/יד ברקאי ח"א עמ' 207-209
יב/יד דביר הקודש מועדים עמ' רלט-רמ
יב/יד דברות משה יבמות עמ' קד, ב"מ ח"ב סי' נג ענף ב
יב/יד דברי אמת (תשעט) עמ' ריא {לא תתגודדו, וכ"מ}
יב/יד דברי יוסף (אירגס) סי' מה דף צג ע"ד, צד ע"א {אגודות אגודות}
יב/יד דברי יששכר דף צ ע"ד
יב/יד דברי תלמוד ח"ב עמ' מ
יב/יד דברים אחדים (קלצקין) עמ' קלט-קמ {השמיט את ההיתר של רבא}
יב/יד דינא דחיי ח"א דף סז ע"ד, סח ע"א
יב/יד הדרום כ עמ' 32
יב/יד היכל יצחק או"ח סי' ו
יב/יד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמה
יב/יד המאיר לארץ
יב/יד העלם דבר סי' צ
יב/יד הערות ר"י ליינר
יב/יד הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמט
יב/יד הרמב"ם והלכותיו
יב/יד הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפח
יב/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 127
יב/יד התורה והמדינה ח"ז עמ' קפה, ח"ט עמ' שח, חי"א עמ' שעא
יב/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' עג
יב/יד ויטע אשל עמ' רלט
יב/יד זיו משנה
יב/יד זכרון סופרים {כ"מ - וא"ת היאך פסק כאביי ולא כרבא} [עיין כפות תמרים סוכה מד]
יב/יד זכרון שלמה (קליין) עמ' צג {כ"מ}, צט-ק
יב/יד חוות בנימין ח"ב עמ' תעב, תעה
יב/יד חוקת עולם עמ' 364-365
יב/יד חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' עג, עו
יב/יד חי' רעק"א [שו"ת ר"מ אלשיך סי' נט]
יב/יד חלקת יואב מהדו"ת סי' טז
יב/יד חק המלך כאן, ויבמות עמ' נא
יב/יד חקרי זמנים ח"ג עמ' תו
יב/יד חקרי לב (המאור) יו"ד ח"א עמ' תז, ח"ב עמ' רה
יב/יד חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"א דף קכב וסי' קמ {פסיקת הלכה, האיסור בשני בתי דין בעיר אחת - מדרבנן}
יב/יד טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רסח, רצט
יב/יד יחוה דעת ח"ד עמ' קצא
יב/יד כבוד יו"ט
יב/יד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ - כך נ"ל}
יב/יד כל בו ח"ה עמ' תתקעב
יב/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתרכ
יב/יד כנה"ג (גם כ"מ)
יב/יד כרם שלמה (אהרמן) יבמות יד ע"א
יב/יד כתב משה ח"א סי' ז עמ' כו {כ"מ}
יב/יד כתב משה ח"ב עמ' קטו {כ"מ}
יב/יד לב שלם [שו"ת הרד"ך בית יג חדר ב, תומת ישרים סי' קטו, קסח, קע, שו"ת ר"מ אלשיך סי' כט, שלטי הגבורים יבמות פ"א, שער יוסף (חיד"א) דף סו, מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מט-נ (דף סא, סד-סה), בנימין זאב סי' כג, משפטי שמואל סי' כו]
יב/יד לבוש מרדכי נשים (תשעה) יבמות סי' יד אות א, ג
יב/יד לבושי מרדכי או"ח עמ' קלו
יב/יד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' ז
יב/יד לשנת השמיטה עמ' יג
יב/יד מבוא למשנה תורה עמ' 238, 220
יב/יד מועדים וזמנים ח"ב סי' קפה עמ' קעה
יב/יד מוריה גל' קה עמ' כב
יב/יד מזבח חדש דף כח ע"ב {כ"מ}
יב/יד מנהגי ישראל ח"ב עמ' ו
יב/יד מנוחת משה דף קכ ע"ג-ע"ד
יב/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 58, 299
יב/יד מנחת אהרן (שויקה) עמ' 265
יב/יד מנחת חינוך ח"ג עמ' רכה, רכז
יב/יד מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' תקפג
יב/יד מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מט-נ
יב/יד מעיל צדקה (תשעח) עמ' קסה, קסח
יב/יד מעין החכמה עמ' רעז
יב/יד מעין חיים ח"ד עמ' ל
יב/יד מעיני המים
יב/יד מעשה הבא בעבירה עמ' 284 {כ"מ}
יב/יד מצעדי גבר יבמות סי' מא
יב/יד מקום דוד דף סב ע"א
יב/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' רכו, שב
יב/יד מראה הפנים מגילה דף א, יט
יב/יד מראות ישרים יבמות סי' יז עמ' פד-פה, צ
יב/יד מרכה"מ אלפ' [גט פשוט קכט ס"ק קמב, דברי יוסף (אירגאס) סו"ס מה]
יב/יד משאת המלך (אדרי)
יב/יד משאת כפי עמ' פח
יב/יד משיב דבר ח"א סי' יז {מנהג, פסיקת הלכה}
יב/יד משכן שילה עמ' שנה, שנז
יב/יד משנה הלכות ח"ו סי' מח {מנין אחד מתפלל מנחה ומנין אחד מתפלל ערבית}
יב/יד משנה כסף (כולי) עמ' ר-רא
יב/יד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפט
יב/יד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלא
יב/יד משפט כהן עמ' רעח ע"א, רעט ע"א {הגדרת שני בתי דין, פסיקת הלכה}
יב/יד משפטי עזיאל ח"ד עמ' רלב, רלד-רלה, ח"ט עמ' לז
יב/יד משפטי שאול - ארץ ומדינה עמ' שנב {שני ב"ד של שני שבטים בעיר אחת}
יב/יד משק ביתי סי' רי (ק ע"ב) {כ"מ}
יב/יד מתנת חיים ימים נוראים עמ' רפח
יב/יד מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' תנד
יב/יד נהרות איתן ח"א עמ' רלה
יב/יד נודע בשערים (מנד') שער אסור והיתר דף יג ע"ד
יב/יד נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפח
יב/יד נועם ח"ב עמ' רעב, חי"ז עמ' ריד [היכל יצחק או"ח ח], חכ"ג עמ' קנו
יב/יד ניבי זהב עמ' תצט
יב/יד נמוקי שזבנ"י דף כח
יב/יד נר לעזרא ח"ג עמ' קנח
יב/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פ ע"ד {כ"מ - שריטה לאו שבכללות}
יב/יד נר מצוה (ואלק) מצוות דף צט ע"ב {כ"מ}
יב/יד נתיבות אדם ח"א עמ' טו
יב/יד סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קז
יב/יד סופר מהיר ח"ב עמ' צד-צה
יב/יד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 55, 60
יב/יד ספרי דבי רב ח"ג עמ' רנ-רנא {פסיקת הלכה כאביי, מנהג, טעם האיסור}
יב/יד עזרת כהן עמ' שעט
יב/יד עיר הקודש והמקדש ח"ג עמ' שלב, תא
יב/יד עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 555
יב/יד ענפי ארז (זי') דף רכט ע"ד {צ"פ}
יב/יד פותח יד
יב/יד פירושי איברא עמ' 12
יב/יד פרדס רמונים (אביגדור) - שו"ת ח"א עמ' ה
יב/יד פרח מטה אהרן (סול') [מסכים למרכה"מ]
יב/יד צמיחת גאולתנו עמ' קעג
יב/יד צפנת פענח מהדו"ת
יב/יד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' מב {כ"מ}
יב/יד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' נח
יב/יד קרן פני משה ח"א עמ' רז
יב/יד ראשי בשמים (רבין) עמ' קפ {כ"מ}
יב/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' יב-יג
יב/יד שדי חמד כללים מע' ל כלל עח
יב/יד שו"ת הרד"ך עמ' קנו, קס
יב/יד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף שפד {טעם האיסור, פסיקה כאביי}
יב/יד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קסג-קפא
יב/יד שו"ת מהרשד"ם יו"ד סי' מ
יב/יד שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' ע-עד
יב/יד שיח יוסף ח"ב עמ' קנז-קנט
יב/יד שירת דוד יבמות-קידושין עמ' צח-צט
יב/יד שמות בארץ (תשנט) עמ' שכג
יב/יד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ה אות לט
יב/יד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 23
יב/יד שעלי דעת גל' ז עמ' 102, 103, 105
יב/יד שער יוסף דף סו ע"א
יב/יד שער יוסף דף עג ע"ב
יב/יד שפוני טמוני חול (תשנט) עמ' תד
יב/יד שפת הים (זכריש) סי' לט ס"ק ב, ד-ה
יב/יד שרידי אש ח"ב עמ' שפב
יב/יד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ג {כ"מ}
יב/יד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' צט
יב/יד תורה תמימה דברים פ' יב אות ד
יב/יד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קס
יב/יד תורת ירוחם ח"ג דף לג ע"א-ע"ג
יב/יד תחומין ח"ו עמ' 256, ח"ח עמ' 393, 465, ח"ט עמ' 199, חי"א עמ' 83, חי"ג עמ' 244, 250
יב/יד תחומין חי"ח עמ' 449
יב/יד תרומת הגורן ח"א עמ' 298
יב/יד תשורת שי עין משפט אות כו
יב/טו אהל חייא עמ' תקו
יב/טו אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' שעז
יב/טו אור ליהודה (תשנט) עמ' שיח
יב/טו אור שמח
יב/טו אנצי"ת ע' גדידה הע' 32
יב/טו ארחות חיים ח"ב סי' כב אות ד
יב/טו בית אהרן וישראל גל' נט עמ' טז-יז
יב/טו בית מועד (גטיניו) דף לד ע"ג
יב/טו ברור הלכה מכות כ ע"א ציון כ, ל, דף כ ע"ב ציון ד
יב/טו ברכות שמים מכות פ"ג אות שצג {אחת על חמשה מתים}, ת {כהן}, תיב {קרחה משום חוק הגוים}, תיד {כגריס}, תלג {בחמש מקומות}, תמ
יב/טו דברי אמת (תשעט) עמ' קמב {שחילק בין שריטה לקרחה}
יב/טו דינא דחיי ח"א דף סח ע"ג
יב/טו הר המלך ח"ד עמ' כג, ח"ו עמ' נב, ח"ח עמ' פא
יב/טו הררי קדם שבת עמ' כו
יב/טו ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקפג
יב/טו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' רב
יב/טו חזון יחזקאל חולין פ"ה ה"א
יב/טו חי' רעק"א [תוי"ט נגעים ספ"י]
יב/טו חסדי דוד ח"ה עמ' תרעד
יב/טו חקל יצחק (שו"ת) עמ' ד
יב/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' קפא
יב/טו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב דף נו ע"ד
יב/טו יד ישראל ח"ב
יב/טו יראה ואהבה עמ' קיא
יב/טו כגן עדנים עמ' כג
יב/טו כגן רוה עמ' 102-103
יב/טו כל בו ח"ה עמ' תתקעב
יב/טו מגילת ספר לאוין דף ח ע"א
יב/טו מלאכת שלמה (חכים)
יב/טו מנחת חינוך ח"ג עמ' רכה-רכו, רכט
יב/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
יב/טו מרכה"מ אלפ' [מגילת ספר דף ח ע"א]
יב/טו משאת המלך (אדרי)
יב/טו משאת מרדכי מכות עמ' קכ, קכב
יב/טו משנה כסף (כולי) עמ' רב
יב/טו משפט כהן עמ' רל ע"א
יב/טו נתן פריו מכות עמ' קצא, קצו
יב/טו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' קמ-קמא
יב/טו צפנת פענח מהדו"ת
יב/טו קרית מלך
יב/טו שמירה טובה עמ' 80
יב/טו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ג עמ' סב
יב/טו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ה סי' פח
יב/טו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ח ס"ק א-ב, יג
יב/טו תועפת ראם (גטיניו) דף פא-פב
יב/טו תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק לו
יב/טו תורת ראשי הישיבות מכות עמ' תשד
יב/טו תנופה חיים דף י ע"ד
יב/טז אהלי חיים עמ' מ
יב/טז אהלי יהודה (הכהן) דף כג ע"ב {הקורח}
יב/טז אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' רנד
יב/טז אור הישר
יב/טז אור צהיר
יב/טז אנצי"ת ע' גדידה הע' 51, 52, 78, 81, 86
יב/טז ארחות חיים ח"ב סי' כב אות ד
יב/טז ביצחק יקרא (תשע) סי' קז סעיף ח
יב/טז ברור הלכה מכות כ ע"ב לפני ציון כ
יב/טז גבורת יצחק מכות עמ' שכו
יב/טז דברות משה סנהדרין עמ' תפה {לוקה רק על מת}
יב/טז דברות משה קדושין סי' לג הערה מו
יב/טז דרך המלך (רפפורט)
יב/טז הכתב והקבלה ויקרא פכ"א פס' ה
יב/טז הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' קפז
יב/טז הררי קדם שבת עמ' כו
יב/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' תק
יב/טז יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' עו
יב/טז ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' קפב
יב/טז כל בו ח"ה עמ' תתקעג
יב/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' רכו-רכז
יב/טז מעין חיים ח"ג עמ' כז
יב/טז מקראי קדש (תפט) דף קיט ע"א
יב/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שג
יב/טז משאת המלך (אדרי)
יב/טז משאת מרדכי מכות עמ' קכט
יב/טז משבצות זהב ישעיהו עמ' תסט
יב/טז משך חכמה ויקרא פכ"א פס' ה
יב/טז משנה כסף (כולי) עמ' רב
יב/טז נר מצוה (ואלק) מצוות דף פג ע"א-ע"ד {שורט ומקעקע שסייע לוקה}, קז ע"א {הקורח בראשו של חברו}
יב/טז עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 545
יב/טז פרי העץ דף עב ע"ג
יב/טז פרשת נזיר עמ' רצ
יב/טז רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' קל
יב/טז שופריה דיעקב (מערך) דף כט {לחבירו}
יב/טז שיח השדה (קניבסקי) ח"ב עמ' פט
יב/טז שלמי יוסף שבת ח"ב עמ' שיז-שיח, נזיר עמ' עג
יב/טז שלמי נזיר עמ' קפט
יב/טז שעורי ר' יחיאל מיכל שבועות סי' יא
יב/טז תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ח ס"ק יא

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US