Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות תשובה

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק יא/37 הלכות תשובה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אור אברהם
א/רה"פ אור הישר
א/רה"פ אור התשובה
א/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
א/רה"פ בית יעקב (בירב)
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ בנבכי התשובה
א/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ דרך המלך (רפפורט)
א/רה"פ הדרך לתשובה
א/רה"פ הרהורי תשובה
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
א/רה"פ ועזר מצריו
א/רה"פ חדושי חתם סופר
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ כח התשובה
א/רה"פ כתר המלך
א/רה"פ לב דוד (בן לולו)
א/רה"פ לתשובת השנה
א/רה"פ מוסר השכל
א/רה"פ מעיל שמואל (פלורנטין)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מקור חסד עמ' פו-פז
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
א/רה"פ משיב נפש (שפירא)
א/רה"פ משנה כסף (שירירו)
א/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רנב-רנג
א/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
א/רה"פ ס' התשובה
א/רה"פ סדר משנה
א/רה"פ עבודת המלך
א/רה"פ עקב ענוה
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/רה"פ שפת מלך
א/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
א/רה"פ תשובת בנימין
א/א אב"י יושב אהל עמ' 164, 166-168, 172, 174, 284, 285
א/א אבי עזרי ח"ד (רשום הל' ב)
א/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לט
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 11 {מנין המצוות}
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעז) {מנין המצוות}
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שיב
א/א אגרות הגרי"ד עמ' כג
א/א אדני היד החזקה
א/א אדרת המלך עמ' ג-ד
א/א אהל דוד (קהן) ח"א תהלים פל"ב פס' ה, שופטים פ"י פס' י
א/א אהל דוד (קהן) ח"ז תהלים פ"צ פסוק ב
א/א אוזן שמואל דף י ע"ב {הוידוי מצוות עשה מן התורה}
א/א אוצר א"י ח"ג עמ' 20
א/א אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רה
א/א אוצרות הראי"ה (מהד' תשסב) כרך ב עמ' 158-160 = ניצני ארץ ח"ג עמ' 8-9 = מאורות הראי"ה לירח האיתנים (מהד' תשנה) עמ' קפט-קצא {נוסח הוידוי}
א/א אור הגנוז (הכהן) עמ' כו
א/א אור יקרות
א/א אור ישראל עמ' עו-עז
א/א אור צהיר
א/א אור שמח
א/א אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 38
א/א אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 252
א/א אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 41
א/א אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד
א/א אורות התשובה פט"ז ס' א1
א/א אורות משה עמ' 187
א/א אורח תשובה עמ' א-ה
א/א אורים ותומים - תומים סי' עג ס"ק י
א/א אות היא לעולם ח"א דף קכג ע"א, קכד ע"ג
א/א אות לישועה דף ב ע"ג, ו ע"ד
א/א אחיעזר ח"א סי' ב ס"ק ו
א/א אחר האסף עמ' קצח, רא, רח
א/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
א/א איש על העדה (סולובייציק) עמ' 312-314
א/א אישי יובל עמ' 171
א/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' עט {חובל צריך שיתודה וישוב}, קיד, קנב, רלז, רמ, רנא
א/א אם המלך עמ' קד
א/א אמרות יצחק תנינא עמ' ט
א/א אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נט
א/א אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' כא הערה מ, עמ' כד הערה ט, עמ' תקי
א/א אמת ליעקב מועד עמ' שמט-שנ {השמיט בקשת מחילה}
א/א אנצי"ת ע' אדם המזיק הע' 90
א/א אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קיב, קיד, ח"ד עמ' לט, ח"ו עמ' ריג
א/א אסיף ח"ב עמ' 285 {וידוי מעכב}
א/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' שי, שטז, שכא
א/א אפיקי מים ח"א סי' ד, יז
א/א ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפ-קפא
א/א אריה ליש עמ' קלה
א/א אש המערכה עמ' 175-184
א/א אשד הנחלים (נחמולי) דף נח ע"א
א/א אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' ריב {והתודו את חטאתם}
א/א אשל חיים ח"ב עמ' רמ {מ"ע}
א/א באמונה שלמה עמ' תנז
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סב
א/א באר מחוקק (תשמט) עמ' רנט
א/א באר מחוקק (תשעה) עמ' שכח
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ה פסוק ז {מ"ע}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק א פסוק ב {קרבן מכפר רק עם תשובה}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' יא, קיז
א/א באר מרים פ"ה הי"א אות א
א/א באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשכה, ויקרא עמ' לח, רפג, רצט, במדבר עמ' קיט-קכ, קכה, דברים עמ' רצד, תסה, מלכים עמ' קסה
א/א באר שרים פרשת ויקהל דרוש ו אות ג {וידוי בכל הקרבנות}
א/א בארות יצחק (גולדווסר) פרשת נשא עמ' קג
א/א בגדי ישע
א/א בגדי נהורין ח"ב עמ' כז
א/א בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רח
א/א בדבר מלך ח"ד עמ' יד, טז, יח, קעג
א/א בדבר מלך חי"ד עמ' שלב, שלח
א/א בדבר מלך חי"ח עמ' רכ {וכן בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהם על שגגתן או על זדונם אין מתכפר להם בקרבנם עד שיעשו תשובה}
א/א בימי צמיחת החסידות עמ' 176, 195
א/א בינה במקרא עמ' 208
א/א בינת דניאל ח"א עמ' רסה, רסז-רסח
א/א בית אבי ח"ב סי' נג {תשובה אינה מצוה חיובית, קבלה להבא, מזיק, חייבי קרבן}
א/א בית אהרן (כהן) ח"ב, פתיחה סי' ט אות י {לשוב לפני ה'}
א/א בית אהרן (צוקרמן) עמ' שלט
א/א בית אהרן וישראל גל' מא עמ' צג {לא כתב מ"ע לעשות תשובה}
א/א בית אלהים שער ב עמ' רמג, רנא-רנב, רנה-רנו, רע-רעא, רעג, רצה, ש-שב
א/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' רמו
א/א בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' כא
א/א בית זבול ח"ג סי' יג {כ"מ}
א/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/א בית יעקב (טבשונסקי) סי' תכב סעיף א
א/א בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' א
א/א בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קצג אות א
א/א בית שמש
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
א/א בנין אב (שולמן) סי' ח
א/א בנין אריאל יאיר עמ' 242 {גדר מצוות תשובה}
א/א בנין שאול עמ' רלא
א/א בנין שלמה דרוש י
א/א בנתיב החסד (אלתר) עמ' 65 {המצוה היא הווידוי}, 108 {החובל והמזיק}
א/א בצור ירום ח"א עמ' כו, לו הערה 43
א/א בצור ירום עמ' כו, לו
א/א ברור הלכה יומא לו ע"ב ציון א {נוסח הוידוי}
א/א ברית אברם (תשסג) עמ' קצב
א/א ברית יצחק (איזקסון) דף ח ע"ג {תשובה היא מ"ע}
א/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פד
א/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קד
א/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' קפ, ח"ב עמ' קנא-קנב, שעח
א/א ברקאי ח"ה עמ' 68 {מנין המצוות}
א/א בשבילי ההודאה סי' ה ס"ק ד, סי' יב ס"ק יז {וידוי דברים}
א/א בשבילי העבודה עמ' קכ {אנא ה' חטאתי}, קכב {וכן בעלי חטאת}
א/א בשם אומרם עמ' 131
א/א בשמן רענן ח"א עמ' קצג, שפז, ח"ב עמ' תנו-תנז
א/א בשעה שהקדימו עמ' אלף רנג
א/א גבורת יצחק (תשמח) דף כז
א/א גבורת יצחק (תשסו) עמ' טו {כיצד מתוודה}
א/א גבורת יצחק אבות עמ' ר
א/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' צו, ק, רטו-רמו, רמח, רסט, רעג, רעו-רעז, רעט, רצג, שא, שג
א/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' נה {כפרה תלויה בווידוי}
א/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קע-קעא {מחויבי מיתות ב"ד ומחוייבי מלקות}
א/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפט
א/א גור אריה במדבר פ' כו הע' 30
א/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכז, רכט, רעה, רעו
א/א דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' כח
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' נד ס"ק ה
א/א דבר מלכות ויקרא עמ' 82
א/א דברות משה שבת ח"א סי' ג ענף ג
א/א דברי אש (כץ) עמ' שא
א/א דברי ברוך ח"ב מאמר מא אות ב, מאמר נ אות ב
א/א דברי השקפה עמ' קמט
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' טז-יז
א/א דברי יציב או"ח עמ' תקכא {החובל}
א/א דברי ישראל (ועלץ) ח"א סי' נא
א/א דברי מנחם (היימליך) עמ' קלח {מצוה להתוודות}
א/א דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' א {מנין המצוות}
א/א דובב מישרים (ברזון) מאמר לו, מה
א/א דובב מישרים (וידנפלד) עמ' רח
א/א דור רביעי ח"ב עמ' מח
א/א דלתי תשובה עמ' א-כו
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכ
א/א דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 352 {חייבי חטהערה}
א/א דרכי הים דף מג ע"א
א/א דרכי התשובה עמ' קעה
א/א דרכי נועם דרוש טו
א/א דרכי תשובה עמ' לג-מז
א/א דרשות באר יצחק עמ' רסז {קרבן צריך צירוף תשובה}
א/א דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' קלא {אין קרבן מכפר בלי תשובה}
א/א דרשות ר' יצחק קארו עמ' 283 {בושתי במעשי}
א/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מ, סו
א/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כב, קא
א/א דרשות שמן רוקח עמ' לה {מנין המצוות}
א/א הגות תשובה סי' א, סי' יח הערה א
א/א הגיוני הלכה עמ' 141, 172, 176
א/א הדרום חכ"ד עמ' 23, חל"ד עמ' 4
א/א הדרת אפרים ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' רכ
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפו-קפז, רה-רח, רי
א/א הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' ג
א/א הלכות תשובה (בן שושן)
א/א המאיר לארץ
א/א המלך ברמה עמ' 80 {"ובושתי"}, 81-82
א/א המעלות לשלמה עמ' כט
א/א הר המלך ח"ח עמ' פא-פב
א/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 242 {השמיט וידוי על מדות רעות}, 245
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם ותורתו ח"א
א/א הררי קדם (תשס) עמ' עד, עו, פה, פח, צ, קיג
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' לא
א/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' ע
א/א ואם תאמר ח"א קושיה 704
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרע, תשט
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרפב
א/א וזרח השמש עמ' רעא, שעד-שעו
א/א ויטע אשל עמ' תו
א/א ויען יצחק עמ' קלז
א/א ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב ז ע"א]
א/א ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קכז
א/א ולאשר אמר תהלים עמ' שסח {חייב להתוודות לפני הא-ל}
א/א זה השער שער ד סי' כב {חטאתי עויתי פשעתי}
א/א זיו משנה
א/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' שנג {וידוי על חטאת}
א/א זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קב
א/א זכרון דברים (תשנט) עמ' קג
א/א זכרון הרב עמ' 241-242 {השמיט מי שעבר באונס}
א/א זכרון יהודה (מונק) דף מו ע"ג {מצות עשה}
א/א זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 81
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קלו
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' א-יא, טז-כא {פירוט חטא}
א/א חוקי חיים (גאגין)
א/א חזון המקרא ח"ב עמ' 123
א/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קכא-קכב, קכח, קלו
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פה
א/א חי' משנה פסחים עמ' קעט
א/א חי' עזיאל עמ' 86
א/א חי' ר' זלמן מוילנא
א/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקכו
א/א חיי נפש ח"ו עמ' צד {מ"ע}
א/א חיים ומלך
א/א חכמת גרשון עמ' רסג
א/א חלקת יצחק עמ' רלז
א/א חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד ביצה אות ב {מנין המצוות}
א/א חנוכת הבית עמ' נה-נז
א/א חקרי זמנים ח"א עמ' קמב, קמז-קמט, ח"ג עמ' יא, ח"ד עמ' קכו
א/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' טז, ח"ב עמ' רלד
א/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ד ע"א, קצא, קצח ע"ג
א/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' פד {מנין המצוות}
א/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' פב {מנין המצוות}
א/א יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' קסט
א/א יד הלוי (שכטר) קדשים עמ' קצב
א/א יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף א, ז, פ"ג סעיף ה-ו
א/א יד ישראל ח"ב
א/א יד כהן
א/א יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב, פ"ה ה"ט
א/א יד פשוטה אהבה עמ' י, תקח, תתתקמג
א/א ידי אליהו דף קח ע"ב {החובל והמזיק אין מתכפר}
א/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' א-יב
א/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רח
א/א יורה חכימא (תשח) עמ' עג {תשובה - מ"ע}, פב {וידוי - מ"ע}, קעג {עיקר התשובה - וידוי דברים}
א/א יורה חכימא (תשעא) עמ' קל, קמג, רעז
א/א יטב פנים ח"א דף קסב
א/א ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקכד-תקמא
א/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' יד
א/א ימי זכרון עמ' רלב
א/א יסוד הדעת שיעור כא
א/א יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
א/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' רצב
א/א יצחק ירנן
א/א ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ד {מצוות תשובה}
א/א ישרי לב עמ' קג, קח
א/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שנה
א/א כבודה של תורה ח"ג עמ' עח-עט
א/א כד הקמח עמ' תמב
א/א כח מעשיו הגיד לעמו דף צא ע"א {וידוי זה מ"ע}
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קיד, תקיט {כ"מ}, תקכו, תתכח
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכח {החובל}
א/א כנה"ג
א/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכט, שכא {מ"ע}
א/א כסף נבחר עמ' רמג {העיקר - וידוי}
א/א כרם יהושע (ולרשטיין) דף לב ע"א {תשובה - מתרי"ג מצוות}
א/א כתב אמת ח"א עמ' קסב {וידוי}
א/א כתנות אור (אייזנשטט) עמ' קכט, תרנט
א/א לב איש עמ' תסז
א/א לב אריה (הורביץ) עמ' קעד, קעו, קעח
א/א לב בנים עמ' תסג
א/א לב דוד (פלדמן) עמ' עא {תשובה למזיק ממון}
א/א לב לדעת זבחים סי' מ ענף ב הע' 4
א/א לב שלם [תורת חיים, מעיל שמואל (פלורנטין) סי' נא, מעין גנים קג ע"ב, לחם יהודה ד ע"ד, ידי אליהו קז ע"ב, תוספת יוה"כ כו ע"א, ישרש יעקב קפג ע"ב, משכנות יעקב רז ע"ג, ס' החינוך, ועי' פ"ב ה"ט]
א/א לבושי בדים סעיף רנ, רעא
א/א לבני בנימין דף נט ע"ב {מ"ע לשוב}
א/א לדוד ה' אורי וישעי עמ' כח-לג
א/א לדוד עד עולם עמ' 134-135
א/א לדופקי בתשובה עמ' א-כא
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מד, חי"ב עמ' מה
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' יג {שגגת לאו ועשה נקרא חטא}
א/א להורות נתן במדבר עמ' לד, לז
א/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שו
א/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קצא
א/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' כו {שגגת לאו ועשה צריך תשובה}
א/א ללשונות הרמב"ם
א/א לקוטי סופר ח"א דף מח ע"ג
א/א לקוטי שיחות חי"ז עמ' 193
א/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 126, 127, 211, חכ"ט עמ' 118
א/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 8 {בעלי חטאות}
א/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 66 {וידוי ובקשת מחילה}
א/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 18-20
א/א לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כא
א/א מאור ישראל
א/א מאורי המועדים עמ' רלד, רלו
א/א מאורי התשובה
א/א מאורי שערים עמ' רח {וידוי - מ"ע}
א/א מאכסניא של התורה סי' כה
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 247
א/א מדבר קדמות (תשסח) עמ' מב, קעז
א/א מדרכי הכרם ח"ב עמ' 248
א/א מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 33 {כיצד מתוודה}
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קמא
א/א מוסר ודעת
א/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעא
א/א מועדי הרב עמ' 25 {מנין המצוות}
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' לז, נד, ח"ו סי' יט, ל, ח"ח הערות לח"ו סי' ל
א/א מוריה גל' קא עמ' נב, גל' קיג עמ' מה, מז
א/א מוריה גל' קפז עמ' נז {כיצד מתוודים}
א/א מוריה ח"ח גל' ח עמ' יד, ח"י גל' ה (ר"א מישקובסקי)
א/א מורשה - שיחות למועדים עמ' עג-עה, קצח, רלח
א/א מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' קב
א/א מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קיא
א/א מחשבת הקודש ח"ב דף ג ע"ב
א/א מטה אהרן (קרייזר) עמ' א-ב
א/א מטה אהרן שבועות עמ' כד-כז
א/א מי השלוח (זס') עמ' יב
א/א מירא דכיא
א/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפ
א/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 240, ח"ג עמ' 289
א/א מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות שע, תיא, תיג
א/א מלאכת חשב
א/א מלחמות יהודה דף צג ע"ג
א/א מנוחת משה דף קנה ע"ג {חייבי מיתה מתוודים}
א/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כד
א/א מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' עג, עט
א/א מנחת חינוך ח"א עמ' שח {הגהת ר"ז מוילנא}, ח"ג עמ' טז-יז, כג, כו-כז
א/א מנחת חינוך מצוה שסד (דף ה ע"ג-ע"ד)
א/א מנחת חן
א/א מנחת חן (תשמב) עמ' יא-לד
א/א מסורה ח"ט עמ' פד, פו
א/א מעט צרי
א/א מערכי לב (ציר') עמ' רנז
א/א מעשה בצלאל סי' מא {וידוי בשוגג}
א/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' רכד {המקור מ"והתודו"}
א/א מפרות האילן על המועדים עמ' 61-62
א/א מפתח הבאורים [אור שמח]
א/א מצווה ועושה ח"ב עמ' רעא, רצט, ש {קרבנות}, שד
א/א מקוה המים עמ' קמב {מ"ע של תשובה - גדולה משאר מצוות כמש"כ ביומא פו}
א/א מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 211 {תשובה - מ"ע}
א/א מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לה
א/א מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיד
א/א מקראי קדש (תפט) דף קיט ע"א-ע"ב
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רפ-רפא
א/א מראה יחזקאל עמ' תקמב
א/א מראות צובאות (בלכמן) עמ' כג-לב
א/א מרגליות הים סנהדרין מג ע"ב אות ה {חייבי מיתות ב"ד}, עג ע"ב אות ג {צ"פ}, פד ע"ב אות כ {תשובה על שגגת לאו}
א/א מרכבת המלך עמ' רסב-רסו
א/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמז אות ה {וידוי מעכב את הכפרה - קושיה מדין המקדש ע"מ שאני צדיק}, יא {מיתה מכפרת רק עם תשובה - קושיה מסנהדרין מז}, יד {וידוי מעכב את הכפרה - קושיה משבועות יב}
א/א מרפא לשון (המבורג) עמ' שכה
א/א משאת אברהם עמ' טו-יח {מנין המצוות}, יט-כד {מצוות תשובה - חיובית או קיומית}, כה-לא {תשובה על שוגג ואונס}
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משאת המלך ח"א סי' עז, עט
א/א משאת המלך מועדים עמ' לב, לה, לח-לט
א/א משאת מרדכי מכות עמ' קמב
א/א משבצות זהב ירמיהו עמ' קעד
א/א משבצות זהב ישעיהו עמ' נג
א/א משיב נפש (שפירא)
א/א משך חכמה דברים פל"א פס' יז
א/א משכנות יעקב (נעים) דף רז ע"ב
א/א משנה הלכות ח"ו סי' שכה
א/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' תפה {איש או אשה - ריבוי אשה למ"ע}
א/א משנה כסף (כולי) עמ' רג-רה
א/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכד
א/א משנת חיים ויקרא עמ' שיא, שטו
א/א משנת חיים יומא עמ' שה, שח
א/א משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שמא
א/א משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו, רמח, ח"ב עמ' רעב, קדושה עמ' שעז
א/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצו-שצח, תיח, תנג-תנד
א/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קנה, קנח, רלג
א/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קסט {אנא ה'}
א/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קנה, קנח, רלג
א/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסט
א/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 72-73, 76
א/א משפט המלחמה עמ' צ {וידוי}
א/א משפט כהן עמ' רפח
א/א משרת משה (עטייה)
א/א מתוקים מדבש עמ' יא-טו
א/א נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 194 {מצוות וידוי}
א/א נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמד-רמה
א/א נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנד
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קכג-קכז, קכט, קמ-קמא, קמד, קנח-קס
א/א נחל איתן
א/א נחל יבק (ליברמן) עמ' צ
א/א נחלי יהושע עמ' נח
א/א נחלת עזרא ח"א עמ' 63
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יג אות ב, סי' ל אות ד
א/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יט אות ו
א/א נפש ברכה ח"א עמ' לז
א/א נר למאור (פרצקי) עמ' קא, קג
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף מו ע"ב {חייבי חטאות חייבים להתוודות}, מז ע"ב {חייבי מלקות חייבים להתודות}
א/א נשמת אברהם ח"ה עמ' רנ
א/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קכו, קפ
א/א נתיב התשובה עמ' פב-פג
א/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תכו
א/א נתן חכמה ב"ק סו"ס א
א/א נתן פריו מגילה עמ' פא
א/א נתן פריו מכות עמ' רכ-רכא
א/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצח
א/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רפא, רצה, רצז
א/א ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רמב
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' נה-נו
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף קפח ע"א-ע"ב
א/א סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' ט-י {מנין המצוות}, יא-יד
א/א סיומי המסכתות עמ' 41, 45
א/א ספרי דבי רב ח"א עמ' כח
א/א עבודת היום יומא עמ' קעה
א/א עבודת הלוי עמ' ל
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' מז-נא
א/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/א עורה שחר דף מז ע"ב
א/א עזרת כהן עמ' תיב
א/א עטרת חן ח"א עמ' ע, עד, רט
א/א עטרת יעקב עמ' לד-לה, לח, מא-מב
א/א עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 270,267 {כשיעשה תשובה וישוב מחטאו - חייב להתוודות}
א/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 19, 28-30, 35, 36, 77, 79
א/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 31, 34, 36, 78 {עבודת המלך}
א/א עיונים (פאור) עמ' 239, 240, 244-246
א/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 275 {שגגה ולא אונס}
א/א עין חנוך עמ' רסו ספרי זוטא ה' ה', הובא בסהמ"צ מ"ע עג]
א/א עיר מקלט עמ' טו ביאור הלכה, עט
א/א על התשובה ועל הגאולה עמ' 25
א/א על התשובה עמ' 37
א/א עלה יונה עמ' רב
א/א עלי עין עמ' קד
א/א עלי שור ח"ב עמ' לד, תלט
א/א עמק החכמה עמ' רל {אנא ה' חטאתי}
א/א עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא ב עמ' יח {איש או אשה}
א/א ענבי פתחיה עמ' 103
א/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 125, 98
א/א עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' כד, כו
א/א פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כד
א/א פותח יד
א/א פותח שער (תשסו) סי' א-ד, ועמ' קמ
א/א פותח שער (תשסח) עמ' קצב, ר
א/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכב
א/א פי' ר' דוד שור
א/א פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 157-158
א/א פני המלך (שטרן)
א/א פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' סא {מחויבי מלקות}
א/א פני משה (שלז')
א/א פניני רבנו יחזקאל עמ' נד {חטאתי}, עה
א/א פנקסי הראי"ה ח"א עמ' תפה
א/א פרדס מרדכי עמ' רד, תק
א/א פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן, ועמ' 42, 175
א/א פרי האדמה ח"א
א/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קסד-קע
א/א פרי צדיק (ר' צדוק) נשא אות ו {ויתודו וידוי דברים שנאמר והתודה אשר חטא עליה}
א/א פרפרת אליעזר בחקותי פרק כו פסוק כח
א/א פרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כג פסוק כז
א/א פרפרת הפרשה פרשת נצבים פרק ל פסוק יד
א/א פרפרת משה ח"א עמ' תקסו, תקפד
א/א פרפרת משה ח"ב עמ' סט, תכז, תמה, תנ
א/א פרקי נחמה עמ' 363
א/א פרשת המלך כאן עמ' שכג
א/א פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 38
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 145, 151, 269
א/א צדקת יוסף עמ' רצ {תשובה מ"ע}, שי {חרטה}
א/א צהר גל' ח עמ' 88 {מנין המצוות}, 89, 90, 92, 93
א/א צידה לדרך מאמר ה עמ' קמ
א/א ציוני מהר"נ
א/א צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תיט
א/א צמח ה' לצבי (תשסז) עמ' תיט
א/א צמיחת גאולתנו עמ' לו
א/א צפנת פענח
א/א צרור החיים (יעקב)
א/א קדשי יהושע עמ' אלף תרמח
א/א קובץ
א/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שעה-שעו, שעט, תרלא, תרלג-תרלה, תרמג, תרעא, תרפא, תרפז, תרפח, תשעט, תשפח
א/א קובץ על יד ח"א
א/א קול יהודה (ישראל) דף ו ע"ד
א/א קידש ידיד דף קמב {כ"מ}
א/א קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' א
א/א קרן לדוד מועדים עמ' קו, קלו, קסג, קפב, קפה {חייב להתוודות}
א/א קרנות המזבח דף צ ע"ג, צא ע"ב
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפ, רפו, רצא {אשה}, שנו
א/א רביד הזהב (ברדא) ח"ב עמ' שסט-שעב
א/א רלב"ג ויקרא פ"א פסוק ד עמ' ג
א/א רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ד ה"א הע' 12 {חטאתי עויתי פשעתי}
א/א רמת שמואל (ברודנא) עמ' י
א/א רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' יג, רח
א/א רנת יצחק שמואל עמ' פה {וידוי מעכב כפרה}, שצ {עבר על אחת מהן}, מלכים עמ' צז {וידוי מעכב כפרה}
א/א רנת יצחק תהלים עמ' קי, קפ, רכב, משלי עמ' קה, קצא, רעו
א/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תקפז
א/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' ריד {מזיד ושוגג}
א/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שיח
א/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ה-ו
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תרעב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קמב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמו
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' קו {חובל}, רט-רי {מצות וידוי}, רלז {המרבה בוידוי}, שפט-שצ {עיקר התשובה הוא וידוי}
א/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב {מצוה בתשובה או בווידוי}, כו-כז, עב
א/א שארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 118 {מניין המצוות}, ליקוטים עמ' 239 {מקראי קודש}
א/א שארית ציון (פאנעט) דף יד ע"ג {כך וכך עשיתי}, כג ע"ד {איני חוזר לדבר זה}
א/א שבות יהודה (שו"ת) עמ' רפז
א/א שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקב
א/א שביבי אור
א/א שבילי אשר
א/א שו"ע הרב או"ח סי' תרז סעיפים א, ד
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נז, קס
א/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תצה
א/א שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רכא
א/א שו"ת מהר"ש לובלין עמ' טו
א/א שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' א, ה
א/א שו"ת מהרש"ם ח"ג סי' קצ
א/א שובי נפשי עמ' ז-ט
א/א שי כהן עמ' קכג-קכו, קכח, קמד, קמז-קנב, קנו, קנט-קס, קסה, קעג, קפז, קצד, קצו, רכא
א/א שיח יוסף ח"ב עמ' ק, קו, קט, קיא
א/א שיח ערב סנהדרין עמ' ק
א/א שיח ערב קדשים עמ' מב
א/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קיט, ריז
א/א שיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות ז-ט, מאמר ה אות ב
א/א שיחות לספר שמות עמ' שצו {קרבן מכפר רק אם שב והתוודה}
א/א שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 26, 180 {בעלי חטאות ואשמות אין מתכפר להן בקרבנם עד שיעשו תשובה, ויתודו}
א/א שיירי כנה"ג
א/א שירת דוד (תשסז) עמ' תא {וידוי עיקר}
א/א של"ה ח"א מס' יומא סי' לט
א/א של"ה ח"ב יומא סי' לט
א/א שלמי יוסף (גליק) עמ' ה-ו {מנין המצוות}, ז, כה {נוסח הווידוי}, ל-לב {וידוי על קרבן}, לד {וידוי על קרבן}, מ-מא {חובל ומזיק}, מז {וידוי הוא המצווה}, נא {מנין המצוות}
א/א שלמי יוסף זבחים ח"א עמ' עז, תיב
א/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שנז-שנח, שס, שצה, ח"ב עמ' קלח, קמ, קמב, קמז, קנד, תקמג-תקמד, תשג
א/א שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקנב-תקנג {לעולם איני חוזר לדבר זה - פרט זה בווידוי כה"ג}, תקס {אנא - לא רק בכה"ג}
א/א שם דרך דברים עמ' קמז
א/א שם דרך יומא עמ' קד-קו, קט-קיב
א/א שמועות משה עמ' א, ה-ו, יב-יג, טו, לה, לז-לח, מא-מב, מה-מו, מט, נא-נב, נז, נט-ס, פ, צ, קא, קג, קיט-קכ, קכג, קמא, קמו
א/א שמועת חיים יומא ח"א עמ' תמב, תנג, ח"ב עמ' תקג, תקמג, תקסב, תקסח, תקעח, תקפ
א/א שמות בארץ (תשנט) עמ' קלו
א/א שמחת מרדכי עמ' רצה, שי
א/א שמחת עולם (לגו)
א/א שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' עו
א/א שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכד {שעיר המשתלח מכפר על כלך העבירות}
א/א שמרו משפט ח"א עמ' תכט
א/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סה
א/א שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' צז
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קכב
א/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' רפא
א/א שעורי ר"א ליכטנשטין זבחים עמ' 166
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסח
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפג {אנא השם}
א/א שער המלך על תהלים יום ג עמ' טז {וידוי דברים}, קעג-קעד {המצוה היא וידוי}
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיג
א/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעג
א/א שערי היכל יומא מערכה עח {חטא עוון ופשע, השמיט בקשת כפרה}, קלט {האם השעיר מכפר על כהנים}
א/א שערי טהר ח"ח סי' עו אות ג, סי' פב אות א
א/א שרשי הים
א/א שתי הלחם סי' לא
א/א תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' צב {עיקר הווידוי - חטאתי}, רפד {וידוי דברים}
א/א תהלה לדוד (והרמן) פ"נא פסוק יט הערה יא
א/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא-כב
א/א תולדות אדם עמ' פה-פו
א/א תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כט
א/א תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' סה, סז-סח
א/א תורה לדעת ח"ג עמ' כז, ח"ו עמ' נ {צ"פ}
א/א תורת אברהם עמ' צט, קב, קנ, 456
א/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 30, 26
א/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 29, 37
א/א תורת יצחק ח"א עמ' קלג
א/א תורת מנחם חנ"ג עמ' 371 {מנין המצוות - שישוב החוטא מחטאו}
א/א תחומין ח"ז עמ' 417
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שע-שעא
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קנב
א/א תפארת ציון (קואינקה) עמ' נד
א/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות יב הערה 11
א/א תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לא הערה 11 עמ' קיט, קכא {וידוי מעכב}
א/א תקנת השבים עמ' 56, 356, 442, 443, 458 {צ"פ}, 499, 500, 502, 524
א/א תשובת המלך
א/א תתן אמת ליעקב (תשסד) ח"א עמ' קמט {חטאתי עויתי פשעתי}
א/א תתן אמת ליעקב (תשעה) עמ' רעו {קושיית מנ"ח}
א/ב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לד, מא
א/ב אבן ישראל (פישר) כאן
א/ב אגודת אזוב (יעבץ) דף יח ע"ג-כג ע"ב
א/ב אגודת אזוב ח"א דף א ע"ד
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' כג
א/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ריא
א/ב אהבת נח עמ' שכה {שעיר המשתלח}
א/ב אהל משה (דאנאטה, תרצ"ה) דף ד ע"א
א/ב אהל משה (הורוביץ) ח"א שבועות ב ע"א
א/ב אוצמפה"ת ב"מ ה ע"ב הע' 55
א/ב אוצמפה"ת ב"מ סא ע"א הע' 404, 417 {שרשי הים}
א/ב אוצר המאמרים (תשס) עמ' כח {שעיר לעזאזל מכפר על חילול השם}
א/ב אוצר חיים (הלוי) דף קכט
א/ב אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 215 {כ"מ}
א/ב אור פני יהושע עמ' מו
א/ב אור צהיר
א/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מב
א/ב אורות משה עמ' 188
א/ב אורח ישראל סי' ו הערה לה
א/ב אורח צדקה עמ' קפו, קפט
א/ב אורח תשובה עמ' ו
א/ב אוריתא טז עמ' יד {כ"מ}, טז
א/ב אות היא לעולם ח"א דף קלו ע"א וע"ג
א/ב אחר האסף עמ' קצח, רו-רז
א/ב אמירה נעימה (הלוי) תנינא ח"ב עמ' רו
א/ב אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 204
א/ב אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 524
א/ב אמרי כהן (הולנדר) עמ' קנ {לח"מ}
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א אות א-ב
א/ב אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א
א/ב אמת ליעקב נשים עמ' רמז {אם לא עשה תשובה השעיר מכפר רק על קלות}
א/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' נד
א/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' ש-שא
א/ב אש דת (תשמח) עמ' ש
א/ב אש המערכה עמ' 184-187
א/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
א/ב באר יהודה
א/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סג
א/ב באר יצחק (ספקטור) ח"א עמ' רח
א/ב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' קיב
א/ב באר ראי עמ' תמד
א/ב באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' קסח
א/ב בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' ריא
א/ב בדבר מלך ח"ד עמ' טז, קעג, ח"ו עמ' רמו
א/ב בדבר מלך חי"ד עמ' רע, שכב
א/ב בדבר מלך חי"ח עמ' רט, רכא {שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמודות וכו' אין השעיר מכפר לו אלא על הקלות וכו'}
א/ב בינת דניאל ח"א עמ' רסה, רסט
א/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כ, גל' סו עמ' יב-יג, יח-כ, כב
א/ב בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כג {בזמן בהמ"ק שעיר המשתלח מתכפר}
א/ב בית אלהים שער ב עמ' רפב, רצג
א/ב בית זבול ח"א סי' כ אות א
א/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ב בית ירוחם
א/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עג
א/ב בני חיי
א/ב בנין אריאל יאיר עמ' 117 {לשון כל ישראל}
א/ב ברור הלכה שבועות יב ע"ב ציון ג
א/ב ברית הלוי השלם
א/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קמט
א/ב בשלום ובמישור עמ' 97
א/ב בתי כהונה (תצו) בית ועד סי' ח, דף מה ע"ג
א/ב בתי כהונה (תשסה) עמ' ג
א/ב גבורת ארי עמ' שלב
א/ב גבורת יצחק (תשמח) דף כח
א/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' טז {מתוודה על שעיר המשתלח בלשון כל ישראל}
א/ב גבורת יצחק חגיגה עמ' עט
א/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' צז-צח, רמו-רנו, שלה
א/ב גינת אגוז (תשעב) עמ' שסח {על הקלות}
א/ב דביר הקודש מועדים עמ' קמג
א/ב דברות משה שבועות-ע"ז עמ' טו, טז, תלג {שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות, וכ"מ ולח"מ}
א/ב דברי הרב עמ' קסו {שעיר המשתלח מכפר על עבירות קלות בלי תשובה}
א/ב דברי חנינא - מזלות עמ' קכד
א/ב דברי חפץ עמ' קכג
א/ב דברי יואל מועדים ח"א עמ' תכו {שעיר המשתלח - תלוי בתשובה}
א/ב דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש א {שעיר משתלח מכפר על הקלות בלי תשובה}
א/ב דברי פנחס ח"ב עמ' שמ {שעיר המשלח מכפר על קלות בלי תשובה}
א/ב דגל ראובן ח"ב סי' ז
א/ב דלתי תשובה עמ' כז-ל
א/ב דקה מן הדקה דף ד ע"א, סז ע"א
א/ב דרך הנגב דף כו ע"ג
א/ב דרכי נועם דרוש כג
א/ב דרכי תשובה עמ' מח-נב
א/ב הגהות אליעזר דף נח ע"א [עי' מל"מ הל' שגגות פ"ג ה"ז] {לח"מ - תימה}
א/ב הגות תשובה סי' ד, ו
א/ב היכל מלך
א/ב הלכות תשובה (בן שושן)
א/ב המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמו
א/ב המאיר לארץ [באר שבע כריתות פ"ו, מנחת אהרן סנהדרין דף מו]
א/ב המעלות לשלמה עמ' לט
א/ב העמק שאלה ח"א שאלתא נג אות א
א/ב הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' שנא
א/ב הררי קדם (תשס) עמ' צה, קמא
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרעג
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשד
א/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' רסד, רסח, רעא {שעיר המשלח מכפר על קלות וחמורות}
א/ב ויקח אברהם [חוקי חיים קלב ע"ד]
א/ב ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תסט {שעיר המשתלח מכפר על כל העבירות}
א/ב זיו משנה
א/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקיח
א/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קב
א/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' קג
א/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' כב-נה
א/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' קח {שעיר משתלח מכפר על קלות בלי תשובה}
א/ב חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' קעא
א/ב חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שכ
א/ב חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קיט, שסב, תצב, תצט, תקח, תקיז
א/ב חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' טז
א/ב חיים ומלך
א/ב חכמת גרשון עמ' מב, מד
א/ב חכמת התורה ויחי עמ' תקמא
א/ב חלק יעקב (קנטור) דרוש ז
א/ב חלקת יואב קבא דקשייתא סי' ט
א/ב חנן אלקים עמ' עט, קג, קפט
א/ב חק לישראל שליחות עמ' 17
א/ב חקל יצחק (שו"ת) עמ' מז, נז
א/ב חתם סופר על התורה (תשמט) עמ' קכח {אלו הקלות}
א/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנח
א/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רנז
א/ב יד המלך (גם בתוספות)
א/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף ז-ח
א/ב יד כהן
א/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יג
א/ב יוסף לקח כרך א ח"ב עמ' נב, נז, קיג-קיד, כרך ב ח"ב עמ' רט
א/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 77-82
א/ב ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקמא
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רלה
א/ב ימי דוד עמ' צב, צו
א/ב יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
א/ב יצחק ירנן
א/ב ישרי לב עמ' קו
א/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רלח
א/ב כבוד הלבנון דף ג ע"ג {קלות מתכפרות בלי תשובה}
א/ב כבוד מלכים (מרגליות)
א/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' עח
א/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' רעט
א/ב כתנות אור (אייזנשטט) עמ' שעב
א/ב לב דוד (תשסט) עמ' כ, כב
א/ב לב שלם [חזון נחום קדשים רכח ע"א]
א/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' לד-לה
א/ב לדופקי בתשובה עמ' כב-כז
א/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' כד, חי"ב עמ' מד
א/ב להורות נתן במדבר עמ' לה
א/ב לחם יהודה
א/ב לחמי תודה (הורביץ) דף קפב ע"א {חילוק בין קלות לחמורות}
א/ב למודי ה' (תקמז) דף קיג ע"ד
א/ב למודי ה' (תשפא) עמ' תקפה
א/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 124
א/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 110
א/ב לקט אמרי קודש (בעלז) שמות עמ' קלז, דברים עמ' קב, קז-קח, מועדים עמ' לז-לח, מג, נט, קכג
א/ב מאורי המועדים עמ' רכה {שעיר מכפר רק עם תשובה}
א/ב מאורי התשובה
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 163
א/ב מדרכי הכרם ח"א עמ' 95
א/ב מועדי הרב עמ' 32
א/ב מועדי ישראל (גורן) עמ' 65
א/ב מועדים וזמנים ח"א סי' נז, ח"ד סי' לב, ח"ח הערות לח"ו סי' לב
א/ב מוריה גל' קא עמ' נב
א/ב מוריה גל' קפז עמ' נח
א/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' פב, רמ
א/ב מחזה אברהם (בוטון) דף קסט ע"ב {שעיר המשתלח}
א/ב מחנה ישראל (אליהו)
א/ב מטה אהרן (קרייזר) עמ' א, ה, לא
א/ב מטה אהרן שבועות עמ' כד-כז
א/ב מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 153
א/ב מילי דמרדכי
א/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 266
א/ב מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות תרלג {שעיר מכפר על הקלות בלי תשובה}
א/ב מכתם לדוד (חסן)
א/ב מנחת חינוך ח"א עמ' מג, קמא, ח"ג עמ' יח, כא, כג {כ"מ}, כז
א/ב מנחת חינוך מצוה שסד (דף ח ע"ג)
א/ב מנחת חן
א/ב מנחת חן (תשמב) עמ' לה-מד
א/ב מנחת מחבת עמ' רד
א/ב מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שיח
א/ב מעט צרי
א/ב מעין החכמה עמ' קיז
א/ב מעיני החכמה ח"א אות קלו {אלו הן החמורות}
א/ב מעיני המים
א/ב מערכי לב (חזן) ח"א דף קנג ע"ד, ח"ב דף קסב ע"ב
א/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שיד
א/ב מקור ברוך (הגר) עמ' קצא
א/ב מקראי קדש (תפט) דף קט ע"א
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמ, רפ, שמב
א/ב מראה הנוגה [קול אליהו ח"ב דף קג ע"ד, קד ע"א-ע"ב]
א/ב מראות צובאות (בלכמן) עמ' לג-מ
א/ב מרכבת יוסף דף פט ע"ג-ע"ד, צב ע"ג-ע"ד, צד ע"א, צה ע"ד {שעיר מכפר על עשה ול"ת בלי תשובה, ולח"מ}
א/ב מרכה"מ אלפ' [אש דת עז ע"ב, קרית ספר, מעין גנים קכג ע"ב, קנה ע"ב, באר שבע לח ע"ב, תוס' יוה"כ כז ע"ד]
א/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' כב אות ז {רמב"ם}, סי' קמז אות ב {שעיר משתלח מכפר על קלות בלי תשובה}
א/ב משא בני קהת
א/ב משאת אברהם עמ' לא-לו
א/ב משאת המלך ח"א סי' עט
א/ב משאת המלך מועדים עמ' כט
א/ב משך חכמה ויקרא פט"ז פס' ל
א/ב משנה כסף (כולי) עמ' רו-רז
א/ב משנת חיים יומא עמ' תעג
א/ב משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רעב-רעה
א/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח-תכא
א/ב משנת יעקב עבודה עמ' שיח
א/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' ס, רלא
א/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קנט {שעיר משתלח מכפר}
א/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' ס, רלא
א/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קנט
א/ב משפט כהן עמ' רלה ע"א, רלו ע"א
א/ב משרת משה (עטייה)
א/ב מתוקים מדבש עמ' טז-יז
א/ב נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנח {יד המלך}
א/ב נזר הקדש (רזין) זבחים ח"א דף יב ע"ד, יג ע"א {שעיר המשתלח מכפר על הקלות בלי תשובה}, כריתות דף צא ע"א
א/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קכח
א/ב נחל איתן
א/ב נחל יבק (ליברמן) עמ' צא
א/ב נחלת עזריאל (הלוי) שבועות יג
א/ב ניר לדוד
א/ב נתיב מאיר
א/ב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלז
א/ב סיומי המסכתות עמ' 41-42
א/ב ספרי ר' ישועה הלוי ח"ב עמ' 217
א/ב עבודת היום יומא עמ' קסח
א/ב עבודת ישראל (קמחי) דף קצב ע"א, קצג ע"א, קצד ע"ב
א/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נא
א/ב עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ב עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף סה ע"ב
א/ב עונג יו"ט על דרוש דף כד ע"א-ע"ד, כה ע"א, כו ע"א {שעיר מכפר על הקלות סבלי תשובה}
א/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 19-21, 78, 238
א/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 21 {כ"מ, לח"מ, עבודת המלך}
א/ב עיונים (פאור) עמ' 244, 245, 247
א/ב עין יצחק ח"א עמ' קד
א/ב עינות מים דף עז ע"ב
א/ב עיני שמואל (ראבין) עמ' לג
א/ב על התשובה עמ' 37, 69
א/ב עם לבבי אשיחה עמ' קו
א/ב עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמג
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"ב דף לד ע"ב
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קלה-קלו, כרך ב ח"ב עמ' קלא-קלב, קמו
א/ב עץ חיים (אבלסון) עמ' ש
א/ב פאת ים (וינשטוק) כריתות עמ' כד-כה
א/ב פותח שער (תשסו) סי' ה-ו
א/ב פי' ר' דוד שור
א/ב פני המלך (שטרן)
א/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' קפא {כפרה על כל ישראל}
א/ב פרדס המלך אות שפד
א/ב פרדס מרדכי עמ' שסט
א/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
א/ב פרפרת משה ח"ב עמ' סד
א/ב פרשת המלך כאן עמ' שכד
א/ב פתח עינים ח"ב דף לט ע"ב {שעיר מכפר}
א/ב צהר גל' ח עמ' 89
א/ב צפנת פענח
א/ב צרור החיים (יעקב)
א/ב קבא דקשייתא (מנדלבוים) עמ' ט
א/ב קבא דתירוצא עמ' כא
א/ב קדשי יהושע עמ' אלף תצז
א/ב קהלת יעקב (קלוגר) יוה"כ עמ' קב
א/ב קהלת יעקב (קלוגר) עשי"ת עמ' רפג {כ"מ}
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרלז-תרלח, תרסב, תרפא, תרצב-תרצג
א/ב קובץ על יד ח"א
א/ב קול דודי (תשף)
א/ב קול דודי שבועות סי' קנד
א/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' עד
א/ב קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ז
א/ב קידש ידיד דף קכח ע"א, קמג-קמד, קנא-קנב
א/ב ראש לראובני דרוש ד
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפו, שנו
א/ב רווחא שמעתתא ח"ב עמ' צג
א/ב רמת שמואל (ברודנא) עמ' טו
א/ב רנת יצחק משלי עמ' רעה
א/ב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' יט {כ"מ}, שיח, שכה-שכו, שלא
א/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' א, ג, רעג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכו
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' שצג, תקי
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' לג
א/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מג, עב
א/ב שבילי אשר
א/ב שדה הארץ ח"ג
א/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קפה-קפו
א/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נג-נד
א/ב שו"ת מהרש"ם ח"ט סי' פא
א/ב שובי נפשי עמ' ט
א/ב שי כהן עמ' קעה, קעז
א/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר כא אות ב
א/ב שיחות לספר בראשית עמ' שכה {וידוי כה"ג על ישראל}
א/ב שיחות לספר שמות עמ' קטז {חומרת העונש לפי מעלת המצוה}
א/ב שירת דוד (תשסז) עמ' שפ {שעיר המשתלח מכפר בלי תשובה}
א/ב שלמי יוסף (גליק) עמ' כ-כג
א/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שנז, ח"ב עמ' קמד, קנו, תקמב
א/ב שם דרך יומא עמ' קיג
א/ב שם משמעון (פולק) ח"א דף עז {כ"מ}
א/ב שמועות משה עמ' ג, ט, יג, כד, סה, סח
א/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תפח, ח"ב עמ' תקיט, תקכד, תקלו, תקעב, תקעט, תקפב
א/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' קמ-קמא, קמד
א/ב שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' ט
א/ב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' שצב {ארבעה חילוקי כפרה}
א/ב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קס, קצז {שעיר המשתלח מכפר על כל העבירות}
א/ב שנות חיים (קלוגר) עמ' תפב
א/ב שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 5
א/ב שעורי הרב (תשנד) עמ' קנה
א/ב שעורים של הריד"ס על גיטין עמ' 200
א/ב שערי טהר ח"ח סי' סו אות א-ב
א/ב שעת הכושר דף צז ע"ד
א/ב שפתי רננות (מיכלדורף) דף ז ע"א-ע"ב, ח ע"א {בלי תשובה מכפר על הקלות}, לא ע"ב {שעיר המשתלח מגין מיסורין}
א/ב תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' סח
א/ב תורה לדעת ח"ו עמ' מח
א/ב תורת אביגדור ח"ד עמ' כט
א/ב תורת הקדש ח"ב עמ' רלט
א/ב תורת השבת והמועד עמ' 270
א/ב תורת יצחק ח"א עמ' קכב, קכד, קכז, קלג
א/ב תורת מיכאל עמ' מד, קעא
א/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קיג-קיט
א/ב תקנת השבים עמ' 524, 526
א/ג אב"י יושב אהל עמ' 221-223, 315
א/ג אבות הראש ח"ב דף כו ע"ד, כז ע"א {לח"מ}
א/ג אבי עזרי ח"א
א/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לד, מא, פח
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רסה
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' כג
א/ג אהבת יעקב עמ' כז
א/ג אוצר א"י ח"ג עמ' 20
א/ג אוצרות הרמב"ם
א/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שצז, תרמו
א/ג אור המאיר (קובץ) ח"ב עמ' 214
א/ג אורח תשובה עמ' ז-ח
א/ג אחר האסף עמ' רא
א/ג אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' סא
א/ג אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' כג הערה ו
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' א אות טז {לח"מ}, יח
א/ג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א אות א
א/ג אמת ליעקב מועד עמ' שמ
א/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' ש-שא
א/ג אפיקי מים ח"א סי' ד אות יט
א/ג אש המערכה עמ' 188-191
א/ג באר בשדה עמ' קפב {עיצומו של יוה"כ}
א/ג באר יהודה
א/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קמז
א/ג באר מרים פ"ה הי"א אות א
א/ג באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' שכד
א/ג בגדי כהונה (פרחיא) דף קמ ע"ב
א/ג בדבר מלך חי"ד עמ' שכה
א/ג בינה בספרים עמ' קח
א/ג בינת דניאל ח"א עמ' רסה
א/ג בית אהרן (כהן, תשך) דף יז ע"ד
א/ג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יז {בזה"ז}, גל' ס עמ' כ-כא, גל' סו עמ' יב-יג, יח-כ, כב
א/ג בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כו {מיתה מכפרת על הכל}
א/ג בית אלהים שער ב עמ' רפו, רפט, שט
א/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ריט
א/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עג
א/ג בית שערים או"ח סי' קסח
א/ג בן זקנים (בריל) עמ' 5
א/ג בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרלב
א/ג בני ציון (שפירא) דף עט ע"ג
א/ג בנין אריאל יאיר עמ' 116 {שעיר המשתלח}
א/ג בצור ירום ח"ב עמ' רא הערה 30 {בזה"ז תשובה מכפרת הכל}
א/ג ברור הלכה שבועות יב ע"ב ציון ו {מרכה"מ}, יג ע"א ציון א {לח"מ}, ד
א/ג ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פט
א/ג בשעה שהקדימו עמ' אלף רנג
א/ג בתי כהונה (תצו) בית המדרש דף ג ע"ג {על כל העבירות}
א/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנו-רנח
א/ג גחלי אש בהקדמה
א/ג גליונות אבני נזר [ירושלמי יומא פ"ח ה"ז כחכמים]
א/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכח
א/ג דבר שאול שבועות סי' ח ס"ק ב
א/ג דברי השקפה עמ' קנט, קפו
א/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנז, מועדים (תשנט) עמ' כט
א/ג דברי יואל מועדים ח"א עמ' שמ, שמב {עיצומו של יום}
א/ג דברי יחזקאל (פרנקל) פ' אחרי מות עמ' צג {יוה"כ מכפר רק לשבים}
א/ג דובב מישרים (ברזון) מאמר לו
א/ג דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' קיב, ח"ב עמ' רצ
א/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכ
א/ג דרושי רמ"ץ דרוש ו דף לט ע"א {עיוצומו של יוה"כ מכפר לשבים}
א/ג דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 353
א/ג דרכי התשובה עמ' קסב
א/ג דרכי תשובה עמ' נג-נד
א/ג דרשות באר יצחק עמ' פא {עיצומו של יום מכפר}, רסז {יוה"כ צריך תשובה}
א/ג דרשות הצל"ח השלם עמ' מו
א/ג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' ע
א/ג האיר ממזרח יהושע עמ' רסב {בזה"ז שאין בהמ"ק קיים וכו'}
א/ג הגות תשובה סי' ה, סי' יח הערה ב-ג
א/ג הדר דוד עמ' קב
א/ג הלכות תשובה (בן שושן)
א/ג המעלות לשלמה עמ' לז, מא-מב
א/ג הסתרים באסתר עמ' 353 {עיצומו של יום מכפר}
א/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 242
א/ג הררי קדם (תשס) עמ' צב-צג
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' תכג
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקצג, תרפז
א/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרפז, תשד
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קיד
א/ג ויאמר שמואל דף סג ע"ב
א/ג ויען יצחק עמ' קלה, קלז
א/ג זבחי שלמה עמ' קפג
א/ג זיר יצחק דף לד ע"א
א/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קב, קו, מאמר יד עמ' קיד, קיח
א/ג זכרון דברים (תשנט) עמ' קג
א/ג זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' פז
א/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' כב-נה, קצא-קצג
א/ג חי' עזיאל עמ' 86
א/ג חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקיז
א/ג חיי אברהם (צציק) עמ' טו
א/ג חיי משה (ברודנא) דף יח ע"ב {יוה"כ}
א/ג חכמת גרשון עמ' מד
א/ג חכמת התורה אחרי מות עמ' קצג
א/ג חקרי זמנים ח"א עמ' קנב, ח"ג עמ' יא, יג
א/ג טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנח
א/ג טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רלח, רנז
א/ג יד המלך (לנדא)
א/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף ז-ח
א/ג יד ישראל ח"ב
א/ג יד כהן
א/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יד
א/ג יטב פנים ח"א דף קסב
א/ג ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקמא-תקמה
א/ג כבודה של תורה ח"ג עמ' פ
א/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכט-תתל
א/ג כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ט {עצומו של יום מכפר}
א/ג כתב אמת ח"א עמ' קעג {יוה"כ - רק עם תשובה}
א/ג כתב סופר או"ח דף קב ע"ד
א/ג כתנות אור (אייזנשטט) עמ' שצט
א/ג לב שלום בראשית עמ' סז
א/ג לדוד ה' אורי וישעי עמ' לו
א/ג לדופקי בתשובה עמ' כח-לב
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' מב
א/ג להורות נתן במדבר עמ' עח
א/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפח, רכג
א/ג להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קס
א/ג לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1149, ח"ט עמ' 211, חי"א עמ' 4, חי"ח עמ' 416, יוה"כ תשמה הע' 7
א/ג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 448, חכ"ז עמ' 124, חכ"ט עמ' 203, 319, 322, 329
א/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 59 {עיצומו של יום}
א/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 166 {עיצומו של יום}
א/ג מאורי התשובה
א/ג מאמרי שלמה ח"א עמ' רנא
א/ג מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' רכב {עצמו של יום מכפר}
א/ג מבשר טוב פסח עמ' יא
א/ג מגילת ספר לאוין דף קסד ע"ג
א/ג מדרגת האדם ח"א עמ' קס
א/ג מועדי הרב עמ' 32
א/ג מועדים וזמנים ח"א סי' נז
א/ג מוריה שנה ז גל' ח (ר"ב זולטי)
א/ג מטה אהרן (קרייזר) עמ' ח, ל
א/ג מנוחת משה דף ב ע"ג {יוה"כ מכפר רק לשבים}
א/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף כח ע"ד
א/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' כה {מל"מ}
א/ג מנחת חן
א/ג מנחת חן (תשמב) עמ' מה-מט
א/ג מנחת יואל עמ' רעט {אין מזכירין לו}
א/ג מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רמו
א/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קכט
א/ג מסורה חי"ב עמ' ס
א/ג מראה יחזקאל עמ' שפה
א/ג מראות צובאות (בלכמן) עמ' מא-מה
א/ג מרכבת יוסף דף פט ע"ד, צ ע"א, צו ע"א {לח"מ - צריך יסורים או יוה"כ}
א/ג משאת אברהם עמ' לז-מב
א/ג משאת המלך (אדרי)
א/ג משנה כסף (כולי) עמ' רח
א/ג משנת חיים דברים עמ' תקד
א/ג משנת חיים יומא עמ' תעג
א/ג משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' שמ {עיצומו של יום עם תשובה}
א/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קפח-קפט, רמו, ח"ב עמ' רעב-רעה, קדושה עמ' שעז
א/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח-תכא
א/ג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קנט {שעיר משתלח מכפר}
א/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קנט
א/ג משנת שמחה
א/ג משפט כהן עמ' קצה
א/ג מתוקים מדבש עמ' טז-יז
א/ג נהרות איתן ח"א עמ' שסח
א/ג נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמו {לח"מ}
א/ג נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנו {לח"מ}
א/ג נחלת דבש (ברייזכר) עמ' ז
א/ג נחלת נפתלי דף לט
א/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לג אות ב
א/ג נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' שעו {רשע שעשה תשובה}
א/ג נתיב התשובה עמ' פג {תשובה מכפרת}
א/ג ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' טז, ח"ה עמ' כ, לא {ועצמו של יוהכ"פ מכפר לשבים}
א/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תרכז {לח"מ}
א/ג ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלח
א/ג עבד המלך (תשא)
א/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נב
א/ג עטרת חן ח"ב עמ' קסט
א/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 19, 21-24, 27, 135, 257
א/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 23 {כ"מ}
א/ג עיונים (פאור) עמ' 244, 245, 247
א/ג עירין קדישין עמ' קכח, שלא {עיצומו של יום מכפר רק מאתערותא דלעילא}
א/ג עם לבבי אשיחה עמ' קח
א/ג ענבי פתחיה עמ' 104 {לח"מ}
א/ג פותח שער (תשסו) סי' ז
א/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 77
א/ג פי' ר' דוד שור
א/ג פני המלך (שטרן)
א/ג פני חיים (צימרמן) עמ' עו
א/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' רצו
א/ג פנינים על התורה ומועדים עמ' קעז {עיצומו של יום מכפר}
א/ג פרדס המלך אות שפד
א/ג פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שז
א/ג פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' שצח {מל"מ}
א/ג פרדס מרדכי עמ' תעב
א/ג פרי אהרן (פסין) עמ' 125 {השמיט כפרה ע"י מיתת צדיקים}
א/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קע-קעא
א/ג פרי עץ חיים (אביגדור)
א/ג פרי צדיק (ר' צדוק) נשא אות ג {בעלי חטאות ואשמות בעת שמביאין קרבנותיהן וכו' שיעשו תשובה}
א/ג פרפרת משה ח"א עמ' תקפז
א/ג פרפרת משה ח"ב עמ' סד
א/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 147
א/ג צהר גל' ח עמ' 89, 90, 92, 95
א/ג צמח צבי אגרת סב
א/ג צמיחת גאולתנו עמ' לז
א/ג קדושת החודש (שטרן) עמ' רמז
א/ג קדושת הר עמ' כד {בזה"ז שאין בהמ"ק}, לט
א/ג קדושת יצחק עמ' קה
א/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרלב, תרלח, תרפב, תשל
א/ג קובץ הערות על אבי עזרי
א/ג קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' עח {מל"מ}
א/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' רצג {מל"מ}
א/ג קול אריה (שוורץ, תשעא) יו"ד עמ' רסט {שעה"מ}
א/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' עד
א/ג קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' ה {לח"מ}
א/ג קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' ו {לח"מ}
א/ג רמת שמואל (ברודנא) עמ' טו {יוה"כ}
א/ג רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ה
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רי
א/ג שארית ישראל (שלוניקי) דף יב ע"א
א/ג שארית ישראל (שלוניקי) דרוש ו לשבת תשובה (ד"ה עוד אפשר) {רק לשבים}
א/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קכה {לח"מ - חילול השם}
א/ג שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 84 {אין עוון בלי כפרה}, 85 {עיצומו של יום מכפר}, 89 {יד המלך}
א/ג שביבי אור
א/ג שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' תצד {עיצומו של יום}
א/ג שובי נפשי עמ' י
א/ג שי כהן עמ' קעג-קעה, קעז-קעח, רו
א/ג שיחות לספר במדבר עמ' שטז {תשובה מכפרת על הכל}
א/ג שלמי יוסף (גליק) עמ' כ, כב
א/ג שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שצז
א/ג שמועות משה עמ' יג, טו, סב, ק-קא
א/ג שמחת מרדכי עמ' רצח
א/ג שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קע, רד, רפז
א/ג שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קכג, רלח, שנ, שעג, שפו {מכפר רק לשבים}, תלג
א/ג שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תצא
א/ג שנה בשנה תשמז עמ' 463 {בזה"ז שאין שעיר המשתלח}
א/ג שערי אורה (ברגמן, תשכט) דף סח
א/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שטו
א/ג שערי המקדש סי' כו אות ו
א/ג שערי שמחה (רפיש) דף א ע"א
א/ג שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קמב ע"א
א/ג שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' רו, רח
א/ג שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' תנ
א/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' א
א/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
א/ג תודת אהרן עמ' סד
א/ג תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' שלב
א/ג תורה לדעת ח"ג עמ' כז, ח"ו עמ' מח
א/ג תורת אהרן עמ' סד
א/ג תורת יצחק ח"א עמ' קכב, קכד, קכז, קלג
א/ג תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קיג-קיט
א/ג תורת מנחם חל"ב עמ' 24, 72 {עיצומו של יום}
א/ג תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קעו
א/ג תקנת השבים עמ' 43, 66 {משנת יעקב}, 507, 524, 526
א/ד אב"י יושב אהל עמ' 221
א/ד אבות הראש ח"ב דף כו ע"א, כז ע"א, כח ע"ב
א/ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' לד, צו
א/ד אבני אש (אויש) מועדים עמ' לה {יסורין}
א/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' רסג, רסז, ח"ב עמ' קיז
א/ד אגודות אזוב מדברי דף צח ע"ג {חילול השם - רק מיתה מכפרת ולכן חייב מיתת ב"ד לא נפטר ע"י תשובה כי בקבלת התראה חילל את השם, לח"מ - בזמן המקדש שעיר המשתלח כיפר אף על חה"ש}
א/ד אגודת אזוב (יעבץ) דף כא ע"ב, כב ע"ב
א/ד אגרות הגרי"ד עמ' כג
א/ד אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רז {עבר על כריתות}, ריא
א/ד אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קיב, ריב, רטו, תיג, תכז {כפרת יוה"כ}
א/ד אהל דוד (קהן) ח"א תהלים פפ"ט פס' לג
א/ד אהל דוד (קהן) ח"ז תהלים פפ"ט פסוק לג
א/ד אור הרעיון עמ' קצד {המחלל את השם}
א/ד אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 81
א/ד אור ליהודה (תשנט) עמ' קיב {תשובה מכפרת על עשה - השמיט לאו הניתק לעשה}
א/ד אור פני יהושע עמ' א
א/ד אור תורה (שוורץ) ח"ג סי' צ
א/ד אורח תשובה עמ' ט-י
א/ד אות היא לעולם ח"א דף קכג ע"ד, קכד ע"ד
א/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 93
א/ד אמרי איש עמ' רי {חילל את השם בשעה שעבר}
א/ד אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' רכא, שמד
א/ד אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' שטו
א/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' א אות ב
א/ד אנצי"ת ע' אין כפרה הע' 16
א/ד אעירה שחר (זעפרני) עמ' ש-שא
א/ד ארץ יהודה
א/ד ארצות החיים (פלג'י) דרוש א
א/ד אש המערכה עמ' 191-195
א/ד אשד הנחלים (נחמולי) דף נג ע"ד
א/ד אשל חיים ח"א עמ' קכט {ארבעה חלוקי כפרה}
א/ד באר מרים פ"ז הי"ד אות א
א/ד באר שרים (שולמן) עמ' י
א/ד בינת דניאל ח"א עמ' רסה
א/ד בית אהרן (קריספין) דף לב ע"א-ע"ג
א/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כא, גל' סו עמ' יב-יג, יח-כ, כב
א/ד בית אלהים שער ב עמ' רעט, שלד
א/ד בית דינו של שמואל עמ' 485
א/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' יט-כ
א/ד בית ישחק
א/ד בית ישראל (הורוביץ) יו"ד סי' מט
א/ד בית מלך (חב"ד) עמ' יח
א/ד בית נפתלי (תשסו) עמ' שמה
א/ד בני יששכר (תשמג) ח"א דף פז ע"ג
א/ד בני ציון (שפירא) דף עט ע"ג
א/ד בנתיב החסד (אלתר) עמ' 63
א/ד בעקבות מועדי ה' עמ' 195
א/ד בצל החכמה (חזות) עמ' 210
א/ד ברור הלכה שבועות יב ע"ב ציון ו, יג ע"א ציון א
א/ד בריתי יעקב ח"א עמ' קסז
א/ד ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קמב
א/ד ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנ
א/ד בשולי גליוני עמ' יח
א/ד בת עין (תשסז) עמ' רלו
א/ד בתי כהונה (תשסה) עמ' ג
א/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רנג-רנה, רנו, רנח-רסח, רצד
א/ד גחלי אש בהקדמה
א/ד גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' רי {עיצומו של יום מכפר}
א/ד גל עיני (תשע) ח"א עמ' קפו {עצמו של יוה"כ מכפר}
א/ד דברות משה ברכות עמ' לז {אינו מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות}
א/ד דברות משה שבועות-ע"ז עמ' טו, תלג {תשובה תולה ויום הכפורים מכפר}
א/ד דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רלו, רפג
א/ד דלתי תשובה עמ' לב-נא
א/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכ
א/ד דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 860 {או"ש}
א/ד דרכי תשובה עמ' נה-ע
א/ד דרשות מהר"ם בריסק עמ' תצ
א/ד הגהות רפ"מ אלטר
א/ד הגות תשובה סי' ה-ו, סי' יח הערה ב
א/ד הדרת אפרים ח"א עמ' קלח, ח"ב עמ' רכד
א/ד הלכות מדינה ח"א עמ' רמח
א/ד הלכות תשובה (בן שושן) כאן ועמ' קסט-קע
א/ד המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמז
א/ד המאיר לארץ
א/ד המעלות לשלמה עמ' לה, לז-לח, מ, מב
א/ד הר המלך ח"ח עמ' פב
א/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 242, 245
א/ד התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קכט
א/ד וגר זאב עמ' ריד {חילול השם ע"י עבירה}
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקפז
א/ד וזרח השמש עמ' קעד {עבר על ל"ת}, שעו
א/ד וחי בהם עמ' 63 {חילול השם}, 114 {חילול השם}, 177 {חילול השם}
א/ד ויען יצחק עמ' קלד
א/ד זבח שלמה ח"ב עמ' קכא
א/ד זה השער שער ג סי' קעא {שובו בנים}
א/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר יג עמ' קב
א/ד זכרון דברים (תשנט) עמ' קג, קצב
א/ד חובות יהודה עמ' 504
א/ד חוות בנימין ח"ב עמ' תרג
א/ד חי' כתב סופר
א/ד חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' שכא, נשים ח"א עמ' צד
א/ד חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' ת
א/ד חיים ומלך
א/ד חיתו ארץ עמ' 134
א/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' יא
א/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנח
א/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רנח
א/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף ח
א/ד יד כהן
א/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יד
א/ד ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקמה
א/ד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 228
א/ד כבוד יו"ט
א/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' כד {חה"ש}, עד
א/ד כהיום תמצאון סי' רכג {על מ"ע}
א/ד כח מעשיו הגיד לעמו דף יג ע"ב {עבר על כריתות ומיתות ב"ד}
א/ד כללי המצוות (תאומים) עמ' קעו
א/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקלג
א/ד לב שלם [רצוף אהבה מס' חגיגה, שנות חיים קמד ע"ד, תוספת יוה"כ כח ע"ד]
א/ד לדופקי בתשובה עמ' לח-נד
א/ד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שכד
א/ד להורות נתן על התורה ח"ג עמ' קס
א/ד לחם יהודה
א/ד ללשונות הרמב"ם
א/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 127, 129, חכ"ט עמ' 203, 319, 322, 329
א/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 63 {חילול ה'}
א/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקכ
א/ד מאור ישראל
א/ד מאורי אור (אתרוג) עמ' רפ, ומלואים אות כב
א/ד מאורי התשובה
א/ד מגילת ספר לאוין דף א ע"ג
א/ד מדבר שור עמ' קעז
א/ד מדרכי הכרם ח"א עמ' 91
א/ד מועדי הרב עמ' 32
א/ד מוריה גל' רלא עמ' לא {חילול השם מתכפר במיתה}
א/ד מוריה שנה ז גל' ח (ר"ב זולטי)
א/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' רז, רלט
א/ד מחנה דן דף טז ע"ד
א/ד מטה אהרן (קרייזר) עמ' ה
א/ד מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 152, 153
א/ד מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות תר {חילול השם}
א/ד מנחה לאיש עמ' 252 {חילול השם}
א/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' ז, ט
א/ד מנחת אשר שבת עמ' קפב, פסחים עמ' יב
א/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רטז
א/ד מנחת חינוך ח"א עמ' יד, יח, קלא, קצד, ח"ב עמ' כא-כב, כד, רכב
א/ד מנחת חן
א/ד מנחת חן (תשמב) עמ' נ-ס
א/ד מנחת יהודה (פתיה) עמ' 184 {כפרה מיד או לאחר זמן}
א/ד מעט צרי
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין) סי' נ-נא, דף צא ע"ב-ע"ד
א/ד מעין החכמה עמ' רא
א/ד מערכי לב (ציר') עמ' רנא {יסורים}
א/ד מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' רט-רי
א/ד מקראי קדש (תפט) דף קט ע"ב
א/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
א/ד מראות צובאות (בלכמן) עמ' מו-נד
א/ד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/ד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמז אות ו {כפרת לאו הניתק לעשה}, טו {בעשה הווידוי לא מעכב את הכפרה}
א/ד משאת אברהם עמ' לז-מב
א/ד משאת המלך מועדים עמ' לו {עבר על עשה ושב}
א/ד משך חכמה שמות פכ"א פס' יד, במדבר פ"ה פס' ו
א/ד משנה כסף (כולי) עמ' רח
א/ד משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' ס
א/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' לג
א/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תיח-תכא
א/ד משנת יעקב מדע עמ' יג, זמנים ח"ב עמ' רעב-רעה
א/ד משנת משה מכות עמ' קו
א/ד משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' רלו
א/ד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רלו {לא תעשה}
א/ד מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רפה {יסורין גומרים את הכפרה}
א/ד נהרות איתן ח"א עמ' שמא
א/ד נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' רמה
א/ד נזר אברהם מכות ועדות עמ' קנה
א/ד נחל אשכול על ס' האשכול ח"ג סי' מה (עמ' 121) אות טו {עשה ולא לאו הניתק לעשה}
א/ד נחלי יהושע עמ' נט
א/ד נטיעות חיים דף מד ע"ד, מה ע"א
א/ד נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רעט {בד"א כשלא חילל את השם}
א/ד נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' רפג
א/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתסא, תתרלט
א/ד ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' תכט {חילל את השם בשעה שעבר}
א/ד ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' רלח, רמג
א/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' יד
א/ד עבד המלך (תשא)
א/ד עולת שמואל (לובצר) ח"ב דף סה ע"ב
א/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 19, 22, 25-27
א/ד עיונים (פאור) עמ' 244
א/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 141
א/ד עקבי אבירים (תשסה) עמ' שפו, שצב
א/ד ערך כסף עמ' רכז {עשה ול"ת}
א/ד פותח שער (תשסו) סי' ז
א/ד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יב אות ג, ח
א/ד פי' ר' דוד שור
א/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קעז {עיצומו של יום מכפר}
א/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קעא-קעד
א/ד פרפרת משה ח"ב עמ' תסז
א/ד צהר גל' ח עמ' 90 {חילוקי כפרה}
א/ד צמח מנחם - דרשות ר' ירוחם וולפיש דף ג ע"ג {יסורין}
א/ד קדשי יהושע עמ' אלף תצה
א/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרלב, תרלח, תרמג
א/ד קול דודי (תשף) (בקיצור)
א/ד קול דודי שבועות סי' קנד
א/ד קול יהודה (גרשוני) עמ' עד
א/ד קול יהודה (ישראל) דף ג ע"ג {חילול השם}
א/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 79
א/ד קרית מלך (חב"ד) עמ' כו
א/ד קרן הצבי מצוה ו אות א
א/ד קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' עד
א/ד קרנות המזבח דף קכח ע"ג
א/ד רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שכ {לאו הניתק לעשה}
א/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רג
א/ד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שיט, שכו
א/ד רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ד-ה, רעב
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסג
א/ד שארית ישראל (שלוניקי) דף טו ע"ג {אין מתכפר לו כפרה גמורה עד שיבואו יסורין}
א/ד שארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 109 {כרת ומיתת ב"ד}, עמ' 111-120 {קושיה מהל' סנהדרין פי"ח}
א/ד שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נד
א/ד שו"ת ר' אשטרוק אבן שאנג'י עמ' 115
א/ד שובי נפשי עמ' יא-כ
א/ד שולי הגליון עמ' כא
א/ד שי כהן עמ' קעה, קעח, רו
א/ד שיח יוסף ח"ב עמ' קיד
א/ד שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' יג
א/ד שיחות לספר בראשית עמ' שצב {חילול השם מתכפר רק במיתה}
א/ד שיחות לספר שמות עמ' קטז {שב במצוות עשה}
א/ד שלמי יוסף (גליק) עמ' ז, מח
א/ד שמועות משה עמ' ג, יד-טו, יז {כ"מ}, כד, ל, לב, נט, סב-סג, עא, קיט
א/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקכ, תקלו, תקלח, תקנו
א/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' קמד
א/ד שעורי הרב (תשנד) עמ' קנט
א/ד שערי עזרא (בצרי) עמ' תיד
א/ד תהלות ישראל (קלוגר) עמ' רפז
א/ד תורה לדעת ח"ו עמ' מח
א/ד תורת יצחק ח"א עמ' קכב, קכד, קכז, קלג
א/ד תורת מנחם חל"ב עמ' 24, 72 {עיצומו של יום}
א/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 76 {כ"מ}
א/ד תחומין ח"ח עמ' 243
א/ד תפארת ציון (אבא שאול) עמ' מט
א/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות יב הערה 11
א/ד תפארת ציון (ריבקין) סי' ז אות לא עמ' קכ הערה 11 {גומרים הכפרה}
א/ד תקנת השבים עמ' 509, 526-524


ב/38 הלכות תשובה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אור אברהם
ב/רה"פ אור התשובה
ב/רה"פ בארות המים (שאנג'י)
ב/רה"פ בית יעקב (בירב)
ב/רה"פ בנבכי התשובה
ב/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ הדרך לתשובה
ב/רה"פ הרהורי תשובה
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ב/רה"פ ועזר מצריו
ב/רה"פ חזק יד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ כח התשובה
ב/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ב/רה"פ לתשובת השנה
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ משיב נפש (שפירא)
ב/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ב/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ב/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רנד-רנז
ב/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ב/רה"פ ס' התשובה
ב/רה"פ עבודת המלך
ב/רה"פ עקב ענוה
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/רה"פ שפת מלך
ב/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ב/רה"פ תשובת בנימין
ב/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' קב
ב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קטו-קטז
ב/א אהל דוד (קהן) ח"ב קהלת פי"ב פס' א
ב/א אוצר א"י ח"ג עמ' 21
ב/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תד {שב בזקנותו}
ב/א אור ישע (תשסה) עמ' נג {בימי זקנתו}
ב/א אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' ז
ב/א אורח תשובה עמ' יא-יב
ב/א אורי וישעי שמות עמ' צח
ב/א אוריתא טז עמ' כג
ב/א איש מבין ח"א דף נא ע"א {הגהמ"י}
ב/א אמרי יצחק בראשית עמ' שטז
ב/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' שז
ב/א אש המערכה עמ' 190
ב/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקה
ב/א אשר למלך
ב/א באר מרים פ"ה הי"א אות א
ב/א באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרכח
ב/א בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' קמו
ב/א בין השורות עמ' רצ, רצד-רצה
ב/א בינה במקרא עמ' 52
ב/א בינת דניאל ח"א עמ' רסז
ב/א בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' נז
ב/א בית אלהים שער ב עמ' שט
ב/א בית הלוי דרוש יג עמ' לד
ב/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/א ברכת אליהו (עמאר) פ' מקץ מאמר י
ב/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פז
ב/א בשולי גליוני עמ' קנא, תקכב
ב/א בתי כהונה (תצו) בית דין סי' ו דף כא ע"ג {אין דבר העומד בפני התשובה}
ב/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רסח-רעב
ב/א גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לב
ב/א גופי הלכות (תשסו) עמ' תמה {תשובה גמורה}
ב/א גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' כו, פה
ב/א גל עיני (תשע) ח"א עמ' ב, סא
ב/א דברי יואל מועדים ח"א עמ' שנא {תשובה ביום מותו}
ב/א דברי יואל שמות ח"א עמ' ע
ב/א דברי יונה ח"א עמ' קסו, רסב
ב/א דברי יונה ח"ב עמ' קצח {תשובה ברגע האחרון}
ב/א דברי יחזקאל (פרנקל) פ' נח עמ' ז, פ' חיי שרה עמ' יז {תשובה לפני מותו היא גרועה}
ב/א דברי מוסר ח"ג מאמר יד
ב/א דברי שלמה (אסרף)
ב/א דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' נ, ח"ו סי' טז
ב/א דלתי תשובה עמ' נב-נח
ב/א דעת הרמב"ם עמ' 365
ב/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 207
ב/א דרכי תשובה עמ' עא-פ
ב/א דרשות הצל"ח השלם עמ' מז
ב/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ע, פב
ב/א הגות תשובה סי' יח הערה ג
ב/א הגיוני הלכה עמ' 244
ב/א הלכות מדינה ח"א עמ' רמה
ב/א הלכות תשובה (בן שושן) כאן ועמ' קסט
ב/א המלך ברמה עמ' 79 {הבדל בין תשובה סתם לתשובה גמורה}
ב/א המעלות לשלמה עמ' תפד
ב/א הר המלך ח"ג עמ' מו, ח"ח עמ' פב
ב/א השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' קסא
ב/א התרגשות הלב עמ' עא
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרסז
ב/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקפז, תרעח
ב/א ויען יצחק עמ' קלה
ב/א ויקח אברהם [אות לישועה מט ע"ב]
ב/א זה השער שער א סי' מט, ודרך תשובה עמ' יב
ב/א זכור לאברהם (וייס) פרשת נשא עמ' סא {עד אשר לא תחשך השמש}
ב/א זכרון דברים (תשנט) עמ' כז
ב/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ו אות ב
ב/א חזון המקרא ח"ב עמ' 123
ב/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פח
ב/א חיתו ארץ עמ' 140
ב/א חלקת יצחק עמ' תקכז
ב/א חקרי זמנים ח"א עמ' קנד, קסג ח"ג עמ' יא
ב/א חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ב עמ' רעד
ב/א טהרת יו"ט ח"ג עמ' רצג
ב/א יד כהן
ב/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' טו-טז
ב/א יחל ישראל אבות ח"ג עמ' קיד
ב/א יטב פנים ח"א דף קסג
ב/א ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקמו-תקנא
ב/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רעד
ב/א ילקוט עטרת צבי עמ' תיח
ב/א ימי דוד עמ' עט
ב/א יסוד הדעת שיעור טו
ב/א ישורון ח"ג עמ' רעה
ב/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 220
ב/א כח מעשיו הגיד לעמו דף יג ע"ד
ב/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ד, קי, רפד {שפירש מעבירה}
ב/א כשלג ילבינו - מאמר תשובה גמורה
ב/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 146
ב/א כתונת פסים (תשעא) עמ' קפח
ב/א כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רלט
ב/א לב דוד (פלדמן) עמ' סד
ב/א לב דוד (תשסט) עמ' כד
ב/א לב לדעת זבחים סי' מ ענף ב הע' 4
ב/א לדופקי בתשובה עמ' נה-סג
ב/א ללשונות הרמב"ם
ב/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 11 {באותו מקום}
ב/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 61
ב/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 107
ב/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 93, 177
ב/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200 {לא מיראה ולא מכשלון כח}
ב/א מאורי המועדים עמ' רכה-רכו
ב/א מאורי התשובה
ב/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף ב ע"ד {גם אם קיבל ע"ע שלא לחטוא וחטא יכול לשוב}
ב/א מבשר טוב - ס' החיים עמ' כ, רעא
ב/א מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' קלז
ב/א מדרכי הכרם ח"א עמ' 78, 99
ב/א מוסר השכל
ב/א מורשה - שיחות למועדים עמ' ריט, רמ
ב/א מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' קסח
ב/א מנחת חן
ב/א מנחת חן (תשמב) עמ' סא-סח
ב/א מנחת יהודה וירושלים עמ' 219
ב/א מנחת יואל עמ' קסח {כשפירש בעוד כוחו בו}
ב/א מנחת מחבת עמ' קעא
ב/א מסורה חי"ג עמ' יב
ב/א מעט צרי
ב/א מערכי לב (שוואב) מועדים ח"ב עמ' רו {באותו מקום}
ב/א מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קלב ע"ד
ב/א מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' נג
ב/א מפרות האילן על המועדים עמ' 67
ב/א מצודת דוד (שפרבר) עמ' רפ {תשובה בזקנותו - אינה מעולה}
ב/א מקור חסד עמ' פז
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קנה
ב/א מראות צובאות (בלכמן) עמ' נה-סב
ב/א משאת אברהם עמ' מג-מו
ב/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' ריא {באה עבירה לידו ופירש}
ב/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קנד-קנה
ב/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קנד-קנה
ב/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 77
ב/א משרת משה (עטייה)
ב/א מתוקים מדבש עמ' יז-כ
ב/א נחל יבק (ליברמן) עמ' צא
ב/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' ז
ב/א נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רמו
ב/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רעד
ב/א נתיב התשובה עמ' כח
ב/א נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קו-קז
ב/א נתיבותיה שלום בראשית עמ' 211, 214
ב/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרז
ב/א עבודה שבלב זו תפלה ח"ב עמ' 40
ב/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נג
ב/א עולת שבת בשבתו עמ' צב
ב/א עונג יו"ט על דרוש דף כג ע"א {תשובה גמורה}
ב/א עטרת חן ח"א עמ' עג, רט
ב/א עיוני פרשה (ריבלין) בראשית עמ' 197
ב/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 124 {פירש ולא עבר}
ב/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 41, 45
ב/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 44 {כ"מ, עבודת המלך}
ב/א עיונים (פאור) עמ' 245-244
ב/א עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 327-328
ב/א על התשובה עמ' 212
ב/א עלי שור ח"ב עמ' תלו
ב/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 139
ב/א עקדת משה ח"ב עמ' קפ
ב/א פותח שער (תשסו) סי' ח
ב/א פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ד אות ט, מאמר יט אות ב, ו
ב/א פי' ר' דוד שור
ב/א פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' כא {תשובה גמורה}
ב/א פני מנחם - תורה ומועדים חיי עמ' קיז, חנוכה עמ' רצ {הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך}
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' שח, שנב {תשובה גמורה}
ב/א פרדס מרדכי עמ' טז
ב/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קעד-קעה
ב/א פרפרת משה ח"ב עמ' תמט
ב/א פרקי נחמה עמ' 366-367
ב/א פתגמי אורייתא (שבת) ח"א עמ' קלא
ב/א פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' צט
ב/א צדקת הצדיק פ' יב, עג
ב/א צהר גל' ח עמ' 88, 89, 93, 94
ב/א צוף דבש (לוין) מאמר א דף ז ע"א-ע"ב {זה שבא עבירה לידו}
ב/א צמח דוד (סקאליע) עמ' שטו-שטז
ב/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' רנ
ב/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רצז
ב/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ב/א קרית מלך
ב/א קרן פני משה ח"ב
ב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' ו
ב/א רנת יצחק חמש מגילות עמ' שיב-שיג
ב/א רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ד {מת בתשובתו}
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שו
ב/א שארית נתן (לוברט)
ב/א שו"ת ר"א מזרחי ח"ב סי' כד
ב/א שו"ת ר"י מסלוצק סי' כו עמ' קיב
ב/א שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' צ
ב/א שובי נפשי עמ' כג-כה
ב/א שי כהן עמ' קמח-קמט
ב/א שיח יוסף ח"ב עמ' קיג
ב/א שיחות חכמה ומוסר מאמר ג אות ו
ב/א שיחות לספר ויקרא עמ' לט {תשובה מתקבלת בכל שלב בחיים}
ב/א שיר למעלות גל' ד עמ' 194 {שבא לידו}
ב/א שלום בחילך עמ' פ
ב/א שלמי יוסף (גליק) עמ' כז-כח
ב/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלח, קמג, קנה
ב/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 243
ב/א שם משמואל פרשת תבוא שנת תרע"ו {אפי' מרד כל ימיו ועשה תשובה באחרונה}
ב/א שמועות משה עמ' סג, פט
ב/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקמה
ב/א שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' תצז {ברגע האחרון}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרנט {אין מזכירים לו}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלג {מת בתשובה}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכז {שב ביום מותו}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קצו, רסו {שב ביום מותו}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שלט {שוכחים כל מה שעשה}
ב/א שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' צה
ב/א שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' רכב, רנז
ב/א שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' רעח {שב ביום האחרון}
ב/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיד
ב/א שערי טהר ח"ח סי' נו אות ב
ב/א שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רמ
ב/א שררה שהיא עבדות ח"א עמ' 159
ב/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/א תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' לא
ב/א תורה לדעת ח"ג עמ' כז
ב/א תורת מנחם חנ"ד עמ' 85 {שב בזקנותו}
ב/א תקנת השבים עמ' 31, 32, 589, 600
ב/א תקנת השבין פ"ט עמ' 76
ב/ב אב"י יושב אהל עמ' 175, 183, 285
ב/ב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' צג
ב/ב אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/ב אבן פינה (קלצקין) עמ' 48 {עד שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קטו
ב/ב אברהם את ידו ח"א דף ו ע"א
ב/ב אגודת אזוב ח"א דף א ע"ד
ב/ב אגרות הגרי"ד עמ' כג
ב/ב אגרות משה או"ח ח"ד עמ' רז-רח
ב/ב אדני היד החזקה
ב/ב אהבת יעקב עמ' נז
ב/ב אהבת נח עמ' לו {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ז
ב/ב אהל משה (דאנאטה, תרצ"ה) דף נא ע"א
ב/ב אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' עו
ב/ב אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קב
ב/ב אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קיג, קסז, קע
ב/ב אוצר המאמרים (תשסא) עמ' יג
ב/ב אוצר המאמרים (תשסג) עמ' יח
ב/ב אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"א ה"ו הע' 9 {צ"פ}
ב/ב אור אברהם (תשלט)
ב/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' יז, שצא, שצג, שצו
ב/ב אור הישר
ב/ב אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' כג
ב/ב אור יצחק (ראדוויל) עמ' רפ {יעיד עליו ה' שלא יחטא}
ב/ב אור ישראל עמ' עו, עט
ב/ב אור ישרים עמ' קנח-קנט
ב/ב אור שמח
ב/ב אור תורה (ריסקין) במדבר עמ' 38
ב/ב אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד
ב/ב אורות משה עמ' 189
ב/ב אורח תשובה עמ' יג-יד
ב/ב אוריתא טז עמ' רלא
ב/ב אות היא לעולם ח"ב דף קצ ע"א
ב/ב אות לישועה דף ו ע"ב
ב/ב אחר האסף עמ' קצט
ב/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 94
ב/ב איש מבין ח"א דף פב ע"ב
ב/ב איש על העדה (סולובייציק) עמ' 300, 312-314
ב/ב אישי יובל עמ' 171, 173
ב/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' סג, קנב, רמ
ב/ב אמרי חן (בן סניור) בראשית עמ' 66, 262
ב/ב אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קפט
ב/ב אמרי יעקב (ליברוט) פרשת משפטים דף כג ע"ג {יעיד עליו שלא יחטא עוד}
ב/ב אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' כד הערה י, עמ' רצח
ב/ב אמרי יצחק בראשית עמ' שלא הערה מא
ב/ב אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קכא, קלה
ב/ב אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות א
ב/ב אמרי משה (פודהורצר) עמ' סז
ב/ב אמת ליעקב מועד עמ' שמח {שלא ישוב}
ב/ב אסופת מערכות ימים נוראים עמ' נה
ב/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ד עמ' לט, ח"ו עמ' ריג, רעז-רעח, שכט
ב/ב אסיפת שמועות תשרי עמ' קעח
ב/ב אעירה שחר (זעפרני) עמ' שטז
ב/ב אפוד בד דף כה ע"ב, לב ע"ב
ב/ב אפיקי מים ח"א סי' ד, יז
ב/ב ארץ חיים (ליברזון) סי' רנג {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' של
ב/ב אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' פז
ב/ב באר לחי ראי עמ' קפד-קפט
ב/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' רא
ב/ב באר מרים ח"ב פ"ה הי"א אות א
ב/ב באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רצט, תקצד, תרמד, במדבר עמ' קכ, מלכים עמ' קסה
ב/ב בדבר מלך ח"ד עמ' טז-יז
ב/ב בין השורות עמ' רצד
ב/ב בית אבי ח"ב סי' נג עמ' סח {קבלה להבא}
ב/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כא
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כ
ב/ב בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קג {יעיד עליו שלא ישוב לחטא}
ב/ב בית אלהים שער ב עמ' רמו, רנא, רנג, שיז, שכב
ב/ב בית ארזים - ס' הגליונות
ב/ב בית המדרש
ב/ב בית יעקב (תשסא) עמ' רי, רכט-רל
ב/ב בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קלד אות ב, מאמר קנ אות א
ב/ב בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' סג
ב/ב בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קפב
ב/ב בני ישראל (קרלי) סי' ט אות ד
ב/ב בני יששכר (תשמג) ח"א דף לא ע"ד, צו ע"ג, קסז ע"ד, ח"ב דף כב ע"ג, כד ע"ד, לז ע"ג
ב/ב בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' קי, שנד, ח"ב עמ' קסח, רעד, רפא, שלא
ב/ב בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' עג {כ"מ}, עה, רכז, שצו, תנח, תסג, תצב
ב/ב בני שלשים עמ' קסד
ב/ב בנין אב (שולמן) סי' ח
ב/ב בנין משה עמ' רנב
ב/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"א סי' קכד
ב/ב בנין שלמה דרוש י
ב/ב בנתיבות האיש עמ' קצז {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב בעקבות מועדי ה' עמ' 163
ב/ב בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' נג הערה 68, עמ' רי הערה 266 {ומה היא התשובה וכו' שיעיר עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם}
ב/ב בצור ירום ח"א עמ' כה הערה 31, עמ' כו הערה 33, עמ' קצט
ב/ב בצור ירום ח"ב עמ' ח, קכג
ב/ב בצור ירום ח"ד עמ' צב, רמב
ב/ב בצור ירום ח"ח עמ' עז הערה 18
ב/ב בצור ירום ח"י עמ' קלא
ב/ב בצור ירום עמ' כה-כו, קצט
ב/ב ברית אברם (תשסג) עמ' שנב
ב/ב ברית הלוי השלם
ב/ב בריתי יעקב ח"א עמ' ז, ח"ב עמ' קמ
ב/ב ברך משה (טיטלבום) עמ' קלד
ב/ב ברכת אליהו (פישר) עמ' שה {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף כז ע"ג {לקבל על העתיד}
ב/ב ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שנב {לקבל על העתיד}
ב/ב ברכת מרדכי דברים עמ' שצח
ב/ב ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תט
ב/ב ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' נד
ב/ב ברכת משה (הגר) עמ' קט
ב/ב ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנב
ב/ב בת עין (תשסז) עמ' תנח
ב/ב גבורת יצחק (תשמח) דף כט-ל
ב/ב גבורת יצחק (תשסו) עמ' יז-יח
ב/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' יח, ק, רכח, רל, רלה-רלו, רמו, רעג-רעז
ב/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' לא
ב/ב גביע הכסף ח"א עמ' שסג-שסד {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' פה, ריג
ב/ב גל עיני (תשע) ח"א עמ' סא, קפט, ח"ב עמ' צג
ב/ב גליוני הגר"ש עמ' נג
ב/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכח
ב/ב גנזי ישראל (טשורטקוב) מועדים עמ' ל {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב גנזי ישראל (טשורטקוב) על התורה ח"ב עמ' קנג {יעיד עליו שלא ישוב לכסלה}
ב/ב גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) מועדים עמ' מא
ב/ב גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) על התורה עמ' תקפג, תקפו {עד שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ב, ב"ב ח"ב סי' מא ענף א
ב/ב דברי אליעזר (אוירבך) דף יא ע"ג {עיקר תשובה הוא החרטה}
ב/ב דברי אש (כץ) עמ' שא
ב/ב דברי הרב עמ' ש, שיט
ב/ב דברי השקפה עמ' קמט
ב/ב דברי חפץ עמ' קכג
ב/ב דברי יואל מועדים ח"א עמ' סד, ריד, רטז, רלז, רנד, רנז, רסד, שכז, שמ
ב/ב דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שפא
ב/ב דברי יואל מועדים ח"ט עמ' רע
ב/ב דברי יואל שמות ח"א עמ' קכו, תיד
ב/ב דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קי {אפילו ביום האחרון}
ב/ב דברי יחזקיהו ח"א עמ' מד-מה
ב/ב דברי ישראל (ועלץ) ח"א סי' נא
ב/ב דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שט, תא
ב/ב דברי נפתלי ח"ג עמ' קכא
ב/ב דברי שאול ויקרא עמ' קצב
ב/ב דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' קכו
ב/ב דברי תורה (שפירא) ח"א סי' קא
ב/ב דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' רס, שמה
ב/ב דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' יח, מו, קעד, רעח
ב/ב דלתי תשובה עמ' נט-ס
ב/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכא-רכב
ב/ב דקה מן הדקה דף סג ע"ד
ב/ב דרך אמונה ובטחון עמ' רט {לח"מ}
ב/ב דרכי הים דף לב ע"ג, מז
ב/ב דרכי התשובה עמ' קכא
ב/ב דרכי נועם דרוש טו, יח
ב/ב דרכי תשובה עמ' פא-פג
ב/ב דרשות באר יצחק עמ' כה, נ, עד
ב/ב דרשות דבר צבי עמ' לד, נד
ב/ב דרשות מהר"ם בריסק עמ' קד
ב/ב דרשות מהר"ם שיק עמ' תשיח
ב/ב דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' עב אות ז, סי' עד אות ב, ה, טו, סי' צח אות ט
ב/ב דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שעד, תח {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב דרשות מנחת יצחק עמ' רכג {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מ
ב/ב האיר ממזרח סליחות עמ' קסט {ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד}
ב/ב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שלא {שלא ישוב לזה החטא עוד}
ב/ב הגות תשובה סי' ז-י
ב/ב הגיוני משה עמ' 288-289
ב/ב הגיור עמ' 309
ב/ב הדרת אפרים ח"א עמ' מח, נ
ב/ב הדרת מלך (זילברברג) דף עז ע"ב {עד שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רז
ב/ב הישר והטוב עמ' ג, קכ, קמט
ב/ב הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1328
ב/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ב המעלות לשלמה עמ' כב, מט
ב/ב הסתרים באסתר עמ' 354 {יתנחם על העבר}
ב/ב הערות ר"י ליינר
ב/ב הר המלך ח"ח עמ' פב
ב/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 242, 246
ב/ב הרמב"ם והזוהר
ב/ב הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/ב הררי קדם (תשס) עמ' עד, קיד
ב/ב השבת לקדשו דף נב ע"א
ב/ב השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' שפ
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנ
ב/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשד
ב/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נו
ב/ב ויגד יעקב (תשסח) עמ' קפז, קצו, רטז, רמב {עיקר התשובה שיסיר את חטא ממחשבתו שלא יעשהו עוד}
ב/ב ויואל משה מאמר ב סי' מז
ב/ב ויואל משה עמ' רמח
ב/ב ולאשר אמר תהלים עמ' שסד, תתכו {ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם}
ב/ב זבח שלמה ח"ד עמ' קה
ב/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' שעה {יעיד יודע תעלומות}
ב/ב זבחי שלמה עמ' קכד, קנה
ב/ב זה השער שער א סי' מט, שער ג סי' יד {יעזוב רשע דרכו}, דרך תשובה עמ' ה
ב/ב זך ונקי עמ' צו, קא {עד שיעיד עליו}
ב/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקמב
ב/ב זכרון אליעזר עמ' צ
ב/ב זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פד
ב/ב זכרון דברים (תשנט) עמ' פב {שלא יחטא לעולם}
ב/ב זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 81
ב/ב זכרון משלי עמ' סט
ב/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קלו
ב/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' נו-נז, קצד-קצז
ב/ב חזון המקרא ח"ב עמ' 123
ב/ב חי' מהר"ץ חיות
ב/ב חיים ומלך
ב/ב חיים לגופא עמ' סד
ב/ב חכמת התורה פ' תולדות עמ' תקצה
ב/ב חלקת יצחק עמ' רלז, רלט
ב/ב חמודי צבי ח"ב עמ' תנה
ב/ב חקרי זמנים ח"א עמ' קס, ח"ג עמ' 31, יב
ב/ב טוב דעת עמ' תיב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב טיול בפרדס ח"ב עמ' שסח
ב/ב טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' שא
ב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' פד, קלח
ב/ב טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' פב, קלו
ב/ב יבין שמועה (לעוו) עמ' תעז
ב/ב יד כהן
ב/ב יד מרדכי (רוטנברג) עמ' קכו
ב/ב יד פשוטה אהבה עמ' י
ב/ב יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' לב, תמז, תקח
ב/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יז
ב/ב יורה חכימא (תשח) עמ' קסט {תשובה היא חרטה וקבלה ווידוי}
ב/ב יורה חכימא (תשעא) עמ' רלט
ב/ב יחוה דעת ח"א עמ' קסג
ב/ב יטב פנים ח"א דף עח, קלז, ריג
ב/ב יין מלכות (שניאורסון) עמ' 83-86
ב/ב ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנא-תקנה
ב/ב ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קיג
ב/ב ימי דוד עמ' פג
ב/ב יסוד הדעת שיעור טו, כא
ב/ב יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ב יציב פתגם - ילקוט פרפראות (תשסז) עמ' קי {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב יציב פתגם - מילה-נישואין עמ' קי {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' כט
ב/ב ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 215
ב/ב כבוד מלכים (מרגליות) {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' עח
ב/ב כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' לב, פג, רפא, רפג
ב/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' נג, קיא, קלד, קלח, קעד
ב/ב כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' כג
ב/ב כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' ט {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב כנסת מרדכי מועדים, ח"א עמ' כד {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב כשלג ילבינו - מאמר תשובה גמורה
ב/ב כתב אמת ח"א עמ' ד, קסג {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב כתבי הסבא מקלם, ימים נוראים עמ' קלה, פנקס הקבלות עמ' עד-עה
ב/ב כתבי מא"ה עמ' ט, קעח {דעיקר התשובה ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם}
ב/ב כתונת פסים (תשעא) עמ' קפח
ב/ב לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' יא
ב/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' לז-לט
ב/ב לדופקי בתשובה עמ' סג-ע
ב/ב לדעת חכמה ומוסר ח"א עמ' לז
ב/ב להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' מג, מה
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רכט
ב/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' כט, לא, לג, שכד, תז, תי
ב/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' לט
ב/ב לישרים תהלה (תשסד) עמ' פו
ב/ב למחר אעתיר עמ' שסד {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב לפרקים (תשסב) עמ' קצ
ב/ב לקוטי אהבת ישראל עמ' רסח, שנג
ב/ב לקוטי שיחות חי"ז עמ' 189, חי"ט עמ' 394, בחוקותי תשדם ס"ז
ב/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 126, 211, 213, חכ"ט עמ' 235
ב/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 9, 11
ב/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 61
ב/ב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 18-19, 21
ב/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 123, 166
ב/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200
ב/ב לקחת מוסר ח"א עמ' קמד
ב/ב לקט אמרי קודש (בעלז) שמות עמ' פב, מועדים עמ' נב, ש, שז, לקוטים עמ' קמ
ב/ב לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שצה
ב/ב מאורי המועדים עמ' רכו
ב/ב מאורי התשובה
ב/ב מאורי שערים עמ' רט {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב מאיר נתיבות ח"א עמ' קטז {יעיד יודע תעלומות}
ב/ב מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף כד ע"ג
ב/ב מאכסניא של התורה סי' כו
ב/ב מאמרי שלמה ח"א עמ' ריט
ב/ב מבוא למשנה תורה עמ' 247
ב/ב מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' רה, חנוכה עמ' רי, ימי הרחמים עמ' קכט
ב/ב מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קיד
ב/ב מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קעד
ב/ב מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' 2
ב/ב מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קמא
ב/ב מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' קלג
ב/ב מדבר קדמות (תקנג) דף פה ע"ב
ב/ב מדבר קדמות (תשסח) עמ' קנג, קעח
ב/ב מדרגת האדם ח"א עמ' לה, קנב, קעא, רמד, ח"ב עמ' קמג, רג, רו, רח
ב/ב מדרכי הכרם ח"ב עמ' 249-248
ב/ב מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' קמ
ב/ב מוסר ודעת
ב/ב מועדי ישראל (גורן) עמ' 76
ב/ב מועדים וזמנים ח"א סי' נז
ב/ב מועדים וזמנים ח"ו סי' יט
ב/ב מוריה גל' צט עמ' ט {צ"פ}, גל' קיג עמ' מה-מז
ב/ב מוריה גל' קפז עמ' נז-נח
ב/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' נד, ר, ריט, רמא
ב/ב מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קיא
ב/ב מחשבת מוסר ח"א עמ' נח, רפא
ב/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' מז, קלא, קלג, קפח, רנח
ב/ב מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' קעג
ב/ב מטר השמים (תשנז) עמ' תקכח
ב/ב מי באר (יעקבזון) חנוכה (תשנז) עמ' קעג
ב/ב מילי דאגדתא ושו"ת (ר' יעקב מליסא) דף יא ע"ב
ב/ב מים חיים (קרייזוירטה) עמ' תכד
ב/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ב עמ' 79, 94, ח"ד עמ' 160, 311, 315
ב/ב מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"א אות קצא {יעיד עליו יודע תעלומות}, ח"ב אות שנד, שצב, תנא
ב/ב מלחמת יהושע סי' ב, עמ' ה
ב/ב מנחת אלימלך עמ' צב
ב/ב מנחת חינוך ח"ג עמ' טז
ב/ב מנחת חן
ב/ב מנחת חן (תשמב) עמ' סט-עח
ב/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' קסו
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעינות האמונה עמ' שא {ויעיד עליו}
ב/ב מעשה בצלאל סי' מא
ב/ב מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' י, כ
ב/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' רעג, שד
ב/ב מקור חסד עמ' נח, פח, ק
ב/ב מראה הנוגה [דרכי הים דף לב ע"ג, עב]
ב/ב מראות צובאות (בלכמן) עמ' סג-סז
ב/ב מרגליות הים סנהדרין פא ע"ב אות ז {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמז אות יד {צריך להתוודות}
ב/ב מרפא לשון (כץ, תקנ) דף קיז ע"ג
ב/ב משאת אברהם עמ' מז-סו
ב/ב משאת המלך (אדרי)
ב/ב משאת המלך ח"א סי' עז, עט
ב/ב משאת המלך מועדים עמ' כט, לג, מא
ב/ב משאת כפי עמ' פ {צפנת פענח}
ב/ב משבצות זהב דניאל עמ' שיז
ב/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' נא
ב/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' ל
ב/ב משבצות זהב שמואל ב עמ' רפח
ב/ב משך חכמה דברים פ"ל פס' ב
ב/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תשיח
ב/ב משכנות יעקב (נעים) דף רב ע"ג
ב/ב משנה הלכות ח"ז סי' ריז, מהדו"ת יו"ד עמ' כו
ב/ב משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' רמו
ב/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שכ-שכא
ב/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' שפ {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב משנת חיים דברים עמ' תקיד
ב/ב משנת יוסף דרשות ח"א עמ' ריב {יסיר ממחשבתו}
ב/ב משנת יוסף על התורה ח"א עמ' יב
ב/ב משנת יעקב
ב/ב משנת משה ר"ה עמ' עט
ב/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קנב, קנד, קנו
ב/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קנב, קנד {יעיד עליו יודע תעלומות}, קנו {וידוי בשפתיים}
ב/ב משנת רבנו יוסף עמ' 117
ב/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 75
ב/ב משפטי עזיאל ח"ב עמ' קצה
ב/ב מתוקים מדבש עמ' כ-כג
ב/ב מתנת חיים - מועדים עמ' רפב
ב/ב נאוה תהלה עמ' קיג
ב/ב נועם המוסר עמ' רכז
ב/ב נועם ח"י עמ' מג
ב/ב נזר הקדש דף כ
ב/ב נזר התורה שנה ד גל' א עמ' טז, יח, כא {שיעיד עליו יודע תעלומות}, קכג-קכד, קכו-קכז, קל, קלז
ב/ב נחל יבק (ליברמן) עמ' צב
ב/ב נחלה לישראל (תשעא) עמ' קעט
ב/ב נחלת יעקב (מליסא, תרט) ח"א דף לו ע"א {יעיד עליו שלא ישוב - הרי יש בחירה חפשית}
ב/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' רלה, רלז
ב/ב נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יט אות ו
ב/ב נטעי אשל בראשית עמ' רמ
ב/ב נפש ברכה ח"א עמ' לח
ב/ב נר למאור (פרצקי) עמ' קא
ב/ב נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רפב
ב/ב נתיב התשובה עמ' נב
ב/ב נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קח
ב/ב ס' הקנינים עמ' קכח
ב/ב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קסה {עד שיעיד}
ב/ב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תתטו
ב/ב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' טו-יח
ב/ב סיומי המסכתות עמ' 41 {יעזוב החטא ויתנחם על הרעה}
ב/ב ספרי המגיד מקאזניץ (תשסז) עמ' נב, רמא
ב/ב ספרי המגיד מקאזניץ עמ' נב, רמא
ב/ב עבד המלך (תשא)
ב/ב עבודת עבודה (תשעד) בראשית-שמות עמ' רצ {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב עזר מיהודה עמ' קסא
ב/ב עזרת כהן עמ' תיב
ב/ב עטרת חן ח"א עמ' עג, רט
ב/ב עטרת חן ח"ב עמ' קסו-קסז
ב/ב עטרת יהושע דברים עמ' פז, קטו, קמט, קפב
ב/ב עטרת יעקב עמ' לט, מב-מג
ב/ב עטרת ישועה מועדים - לסליחות ערב ר"ה אות מד
ב/ב עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 270 {עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא}
ב/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 29, 48, 49
ב/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 50 {כ"מ, לח"מ}, 51 {יד פשוטה}
ב/ב עיונים (פאור) עמ' 240, 242, 244
ב/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 299
ב/ב עיר מקלט עמ' פ
ב/ב על הגאולה ועל התמורה עמ' פד
ב/ב על התשובה ועל הגאולה עמ' 26
ב/ב על התשובה עמ' 61, 120, 156, 226
ב/ב עלי שור ח"ב עמ' תלט
ב/ב עמודי חיים (פלג'י) דף קמו ע"ב {יודע תעלומות}
ב/ב עניינות בספרות הגאונים עמ' 277
ב/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 122
ב/ב עץ הדעת טוב (תשסח) עמ' תעא-תעה {יעיד עליו יודע תלומות}
ב/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמג
ב/ב עצי חיים על התורה עמ' קכג, רא {חרטה ועזיבת החטא לא נמנה כמצוה בפ"ע}, תכה, תסו
ב/ב עצי חיים על מועדים עמ' עב
ב/ב ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 269
ב/ב ערכי החסידות עמ' קיז
ב/ב פאר יעקב ח"ג עמ' קמה {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב פותח שער (תשסו) סי' ט
ב/ב פותח שער (תשסח) סי' י, ועמ' קצב
ב/ב פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ד אות ז-ח, מאמר יז אות א, מאמר כ אות ב, מאמר כא אות טז, מאמר כג אות ח, מאמר כד אות ב, מאמר כט אות ז, מאמר לה אות ג, ו, יא, ר"ה מאמר טז אות יג
ב/ב פירושי רס"ג לבראשית עמ' 312
ב/ב פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' נא, ס
ב/ב פני מנחם - תורה ומועדים שבועות עמ' לב, נצבים עמ' קסו, קעב, שבת תשובה עמ' רז, עשי"ת עמ' ריח, נישואין וש"ב עמ' קצו, קצח {ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם}
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' לה {תשובה גמורה}, רנב
ב/ב פרדס המלך אות שו, תרמז {עד שיעיד עליו}
ב/ב פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקנ
ב/ב פרדס מרדכי עמ' רד, רצז, תלג, תקיז
ב/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 176
ב/ב פרי אהרן (בגון) עמ' פב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קעה-קעח
ב/ב פרי צדיק (ר' צדוק) ויגש אות ב, בשלח אות ז, צו אות ג, מצורע אות ב, שלח אות יד, וילך אות ד, ח {ויעיד עליו יודע תעלומות וכ"ו ובכ"מ}
ב/ב פרפרת הפרשה פרשת נצבים פרק ל פסוק יד
ב/ב פרפרת משה ח"א עמ' תקסח, תקפט
ב/ב פרפרת משה ח"ב עמ' שא, תלד, תמו, תנ
ב/ב פרקי נחמה עמ' 368
ב/ב פרשת המלך כאן עמ' שכד
ב/ב פתגמי אורייתא (שבת) ח"א עמ' קסא
ב/ב פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' טז
ב/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 148, 270
ב/ב צדקת יוסף עמ' שי {חרטה}
ב/ב צהר גל' ח עמ' 90, 92, 93
ב/ב צוף דבש (לוין) מאמר ח {שיעזוב החוטא חטאו}
ב/ב צמח דוד (סקאליע) עמ' תקיא
ב/ב צפנת פענח כאן, ושמות עמ' 52
ב/ב קדושת עיניים (תשעא) פ"ב אות קכח
ב/ב קדשי יהושע עמ' אלף תרח
ב/ב קהלת יעקב (קלוגר) אלול עמ' רנט
ב/ב קהלת יעקב (קלוגר) יוה"כ עמ' קפ
ב/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרע, תרצג, תשעט, תשפו
ב/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' קכו {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב קומץ המנחה (צונץ) דרוש כד אות ג, דרוש קצח אות ד, דרוש ר אות יב, דרוש רא אות ב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב קרית מלך
ב/ב קרן אור (חורב) עמ' רב
ב/ב קרן לדוד מועדים עמ' קיד, ריא, רלג, רמג {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב קרן לדוד שמות עמ' רפז, ויקרא-במדבר עמ' שלו {שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב קרן פני משה ח"ב
ב/ב ראשית דעת (קורח) סי' יט {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' יא, וגוף הספר עמ' רמט
ב/ב רני ושמחי דף יב ע"ג {ניחא למי שחטא במזיד אך למי שחטא בשוגג איך יתכן}
ב/ב רני ושמחי דף יב ע"ד
ב/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ריג-ריד, רצז, תהלים עמ' טו
ב/ב רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תא
ב/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנו, קנח, ח"ב עמ' שכא, שפו, שפז
ב/ב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קצה {בשפתיו}, רסח, רפט
ב/ב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שיח, שכט-של
ב/ב רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ו {וידוי בפה}
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קמב, קמג
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קמו
ב/ב שארית אהרן עמ' קנא {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב שארית מנחם מועדים עמ' שלא
ב/ב שביבי אור
ב/ב שבילים במחשבת החסידות עמ' קכו
ב/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תטז {יעיד עליו ה' שלא יחטא עוד}
ב/ב שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קס
ב/ב שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רכא
ב/ב שובי נפשי עמ' כה-כח
ב/ב שי כהן עמ' קמה-קמו, קמח-קנב, קנו, קסה, קסז, קצד-קצה
ב/ב שיח דוד (תשסד) עמ' סח
ב/ב שיח דוד (תשסח) עמ' עז
ב/ב שיח יוסף ח"ב עמ' קו, קט, קיא-קיג
ב/ב שיח שרפי קודש - תשובה
ב/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר ג אות ה, מאמר יט אות ז
ב/ב שיחות לספר במדבר עמ' קכז {שלשה שלבים בתשובה}
ב/ב שיחות לספר שמות עמ' פב {עד היכן עומק התשובה}
ב/ב שיחות מוסר (תשמ) ח"א מאמר יד
ב/ב שיחות מוסר (תשסב) עמ' רמב, רצה {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב שיחות עבודת לוי סי' עג אות יב, סי' עט אות ג
ב/ב שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 358
ב/ב שיחות ר' ראובן עמ' נ
ב/ב שירת דוד (תשסז) עמ' רמט, שפד {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קי
ב/ב של"ה ח"ב ר"ה סי' קי
ב/ב שלום בחילך עמ' פא
ב/ב שלמי יוסף (גליק) עמ' כח-כט
ב/ב שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שצו, תקנג, תשג, ח"ב עמ' קלח, קמ, קמב, קנד
ב/ב שם דרך דברים עמ' קמח
ב/ב שם דרך יומא עמ' קיא-קיב
ב/ב שמועות משה עמ' לד-לה, לז-לח, מא, נא, נז-נח, סג, פ, צ, קג, קיט
ב/ב שמועת חיים יומא ח"א עמ' תמג, ח"ב עמ' תקפ-תקפב
ב/ב שמחת מרדכי עמ' רפח
ב/ב שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' רעב
ב/ב שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' קפב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' שלד
ב/ב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רה {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קעז, שכט, שלז
ב/ב שנות ימין ח"ב דף יח ע"ד {עזיבת החטא}
ב/ב שעור ליום השבת עמ' רמב {שלא ישוב לחטא לעולם}
ב/ב שעורי דעת ח"א עמ' קצה, ח"ב עמ' קעו
ב/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסח
ב/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפג
ב/ב שעלי דעת גל' ג עמ' 15
ב/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיג-שיד, שטז
ב/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעד
ב/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף מה ע"ד
ב/ב שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' שמד, תנא
ב/ב שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' קב
ב/ב שפת אמת מועדים ח"א עמ' 62-63, ח"ב עמ' 193
ב/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"א עמ' שמו {יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לחטוא}
ב/ב שפתי חיים מועדים ח"א עמ' עח, רמ, תד-תה
ב/ב שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קיב, קמב, קעה, רמז
ב/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' ב-ז, קסו
ב/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ב תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' קלז, שה {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תפט
ב/ב תורה לדעת ח"ג עמ' כז
ב/ב תורת אברהם עמ' 456, רל
ב/ב תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רצו
ב/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 27
ב/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 30, 37
ב/ב תורת השבת והמועד עמ' 269, 282, 288
ב/ב תורת השרף ממאגלניצא עמ' נב {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קכ-קכד
ב/ב תורת מנחם חכ"ח עמ' 293
ב/ב תורת מנחם חמ"ח עמ' 47
ב/ב תורת מנחם חנ"ג עמ' 365, 371, 374
ב/ב תורת מנחם חנ"ט עמ' 14 {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב תושע יהודה (זילברט) דף ה ע"ג {יעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ב תחומין חי"ח עמ' 179
ב/ב תחומין חכ"א עמ' 201
ב/ב תיבת גומא (ורשנר) עמ' תצו
ב/ב תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' תיד
ב/ב תיבת גומא (תשסז) עמ' רצז
ב/ב תלפיות ו חוב' א עמ' 530
ב/ב תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רכט
ב/ב תפארת חיים (שוורץ) עמ' רטו
ב/ב תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' רצז, תב
ב/ב תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קמה
ב/ב תפלה למשה (בנימין) עמ' רז
ב/ב תקנת השבים עמ' 31, 32, 69, 71
ב/ב תקנת השבין פ"ט עמ' 75
ב/ב תשובת המלך
ב/ג אב"י יושב אהל עמ' 269
ב/ג אבן ישראל (פישר) ח"ב עמ' מז
ב/ג אגרות הגרי"ד עמ' כד
ב/ג אהבת נח עמ' שכה {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג אהבת עולם (תשס) עמ' שמג {כ"מ}
ב/ג אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ז, משלי פכ"ח פס' יג
ב/ג אהל דוד (קהן) ח"ז משלי פכ"ח פסוק יג {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קסז
ב/ג אוצר המאמרים (תשסג) עמ' לז
ב/ג אוצרות ראיה עמ' 896-897
ב/ג אור הישר
ב/ג אורות משה עמ' 189
ב/ג אורח צדקה עמ' קצג
ב/ג אורח תשובה עמ' טו
ב/ג אורי וישעי ויקרא עמ' צא
ב/ג אז תתחזק עמ' רלה, רסו
ב/ג אישי יובל עמ' 171-172
ב/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' סג {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' תקלו {לח"מ - כריב"ב}
ב/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיח, שכ
ב/ג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רנט
ב/ג ארעא דרבנן סי' נז-נח (אחר מערכת ה) {וצריך לפרט}
ב/ג ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' של
ב/ג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/ג באר יהודה
ב/ג באר לחי ראי עמ' קפט-קצח
ב/ג באר משה (אפשטיין) שמות עמ' תשב
ב/ג בדבר מלך ח"ד עמ' יז
ב/ג בדבר מלך חי"ד עמ' של
ב/ג בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כ
ב/ג בית אלהים שער ב עמ' רמה, שכח
ב/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ג בית יעקב (תשסא) עמ' רכט
ב/ג בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' סג
ב/ג בכורי אברהם דף צה ע"ד, צו ע"א {צריך לפרוט}
ב/ג בן ידיד
ב/ג בני יוסף (טנוג'י) דף לא ע"א
ב/ג בנין אב (שולמן) סי' ח
ב/ג בעקבות מועדי ה' עמ' 197
ב/ג ברור הלכה יומא פו ע"ב אחרי ציון ד
ב/ג ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלג
ב/ג בת עין (תשסז) עמ' תמח {צריך לפרט}
ב/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רעו-רפ
ב/ג גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שפח
ב/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכח
ב/ג דברות משה גיטין עמ' תפח
ב/ג דברי דוד (טשורטקוב) עמ' יח
ב/ג דברי יואל מועדים ח"א עמ' כו {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג דברי יונה ח"ב עמ' רצ {צריך לפרט את החטא}
ב/ג דברי יחזקיהו ח"א עמ' מה
ב/ג דברי ישראל (ועלץ) ח"א סי' נא
ב/ג דגל יהודה (קמינר) עמ' י
ב/ג דובר צדק (זילבר) בראשית-שמות עמ' קצא
ב/ג דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' קח {טובל ושרץ בידו}
ב/ג דלתי תשובה עמ' ס-סא
ב/ג דרך המלך (רפפורט)
ב/ג דרכי הים דף לב ע"ג, מז
ב/ג דרכי נועם דרוש טז
ב/ג דרכי תשובה עמ' פד-פה
ב/ג דרשות מהר"ם בנעט עמ' רלו
ב/ג דרשות מהרי"ץ ז' אדר עמ' שיד {עד שיעיד עליו יודע תעלומות}
ב/ג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקיא
ב/ג דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מ
ב/ג הגהות חבר בן חיים
ב/ג הדרת אפרים ח"א עמ' מח
ב/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפז, רז
ב/ג הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 1328
ב/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ג המעלות לשלמה עמ' כב, מה, מז, מט
ב/ג הררי קדם (תשס) עמ' עה
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנ
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפג
ב/ג וזרח השמש עמ' שעו-שעז {צריך לפרט}
ב/ג ויחי ויתן דף קיג ע"ד
ב/ג זה השער שער א סי' לו
ב/ג זיו משנה
ב/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קלז
ב/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שג
ב/ג חי' עזיאל עמ' 87
ב/ג חיי אברהם (טייב) דף נו ע"ג
ב/ג חיים ומלך
ב/ג חכמת גרשון עמ' מח
ב/ג חכמת התורה פ' ויצא עמ' תרסא
ב/ג חלקת יצחק עמ' רלז-רלח
ב/ג חלקת מאיר
ב/ג חסדי דוד ח"י עמ' קסט
ב/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ב/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"א סעיף ו
ב/ג יד כהן
ב/ג יד משה (אמריליו) דף קנה, קנח ע"א
ב/ג יד פשוטה אהבה עמ' י
ב/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יח
ב/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קטו, כרך ב ח"ב עמ' רי
ב/ג ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנה-תקנו
ב/ג יסוד הדעת שיעור כא
ב/ג יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ג יצחק ירנן
ב/ג ישועות יעקב מועד עמ' תשלח
ב/ג ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 215
ב/ג ישרי לב עמ' קד
ב/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכח
ב/ג כנה"ג (כ"מ)
ב/ג כתנות אור (אייזנשטט) עמ' ת
ב/ג לב אריה (הורביץ) עמ' קעו
ב/ג לב שלם [מהרי"ט או"ח סי' ח, אהבת עולם דף סו, לחם סתרים דף קמב, תוספת יוה"כ לא ע"ג, שנות חיים כח ע"א, שבות יעקב (אבולפיה) סוטה דף ע]
ב/ג לדוד ה' אורי וישעי עמ' לט-מ
ב/ג לדופקי בתשובה עמ' ע-עד
ב/ג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רפו, שלח
ב/ג ללשונות הרמב"ם
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ב עמ' 242, בחוקותי תשדם ס"ז, לקו"ב (אגה"ת קארף) ח"ב עמ' מא, חדושים ובאורים בש"ס סי' יח
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 211, 213
ב/ג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 19
ב/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 166
ב/ג לשון למודים או"ח דף קי ע"ב-ע"ד
ב/ג מאורי המועדים עמ' רכה {ולא גמר בלבו}
ב/ג מאורי התשובה
ב/ג מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' קיד
ב/ג מגדנות אליעזר עמ' תנג
ב/ג מוסר השכל
ב/ג מוסר ודעת
ב/ג מוריה גל' קא עמ' מט {כ"מ}, נ, נד, נו
ב/ג מחנה יהודה (קצין) ח"ב
ב/ג מטר השמים (תשנז) עמ' תקכח
ב/ג מכתם לדוד (חסן)
ב/ג מנחת חינוך ח"ג עמ' יח
ב/ג מנחת חן
ב/ג מנחת חן (תשמב) עמ' עט-פג
ב/ג מסורה ח"ט עמ' פד
ב/ג מעגלי צדק (פאנעט) במדבר עמ' רעא {כמו מקוה}
ב/ג מעט צרי
ב/ג מעיל שמואל (פלורנטין) כאן, וסי' נג
ב/ג מעין גנים (מזרחי) דף מה ע"ב {צריך לפרט}
ב/ג מעיני המים
ב/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' ש {טובל ושרץ בידו}, שא {לפרט}
ב/ג מקור חסד עמ' פח, ק
ב/ג מקראי קדש (תפט) דף נא ע"א, קט ע"ב
ב/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' קעא, רנז
ב/ג מראות צובאות (בלכמן) עמ' סח-ע
ב/ג מרכה"מ אלפ'
ב/ג משאת המלך מועדים עמ' לא, לד {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' קב
ב/ג משנה כסף (כולי) עמ' רט
ב/ג משנת חיים דברים עמ' תקיב
ב/ג משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' שעח
ב/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנד
ב/ג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קנז, ריט, רמג
ב/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קנז, ריט, רמג
ב/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 76
ב/ג מתוקים מדבש עמ' כג-כו
ב/ג נהרות איתן ח"א עמ' שלט
ב/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ל אות ד
ב/ג נפש ברכה ח"א עמ' לח
ב/ג נר למאור (פרצקי) עמ' קא
ב/ג נר מצוה (ואלק) שרשים דף מו ע"א {צריך פיו ולבו שוין}
ב/ג נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קט
ב/ג נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקב
ב/ג ס' הנייר עמ' עא
ב/ג סדר משנה (בוסק')
ב/ג סיומי המסכתות עמ' 43-44
ב/ג עבד המלך (תשסט) עמ' פב-פג
ב/ג עבודת היום יומא עמ' קעז
ב/ג עדות ביהוסף (אלמושנינו) דף קיג ע"ב
ב/ג עטרת חן ח"א עמ' עג
ב/ג עטרת יעקב עמ' מ
ב/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 29, 52, 73, 74, 76
ב/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 55 {כ"מ, עבודת המלך}
ב/ג עיונים (פאור) עמ' 240, 242 {לח"מ}
ב/ג עינות מים דף כא ע"ג, פא ע"ג
ב/ג עיני דוד
ב/ג עלי שור ח"ב עמ' לד
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף עב ע"ד {לפרט}
ב/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמז
ב/ג פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ד אות א, ג
ב/ג פי' ר' דוד שור
ב/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 176
ב/ג פרי האדמה ח"ג
ב/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קעח-קפ
ב/ג פרפרת משה ח"ב עמ' סו, תמז
ב/ג פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 40, 43
ב/ג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 146
ב/ג צהר גל' ח עמ' 92, 93
ב/ג צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קה ע"ג {מתודה ולא גמר בלבו}
ב/ג צפנת פענח
ב/ג צרור החיים (יעקב)
ב/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרעז, תשנג
ב/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ב/ג רלב"ג שמות פל"ג תועלת ו עמ' תל-תלא
ב/ג רנת יצחק משלי עמ' קיח
ב/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' תסט {צריך לפרט}
ב/ג רנת יצחק תענית עמ' קיט-קכ {כטובל ושרץ בידו}
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסב
ב/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רמט
ב/ג שובי נפשי עמ' כח
ב/ג שי כהן עמ' קסה-קסו, קצה
ב/ג שיח יוסף ח"ב עמ' קיא-קיג
ב/ג שלמי יוסף (גליק) עמ' כח, מה
ב/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמב
ב/ג שלמי יוסף נזיר עמ' קכד
ב/ג שמועות משה עמ' ב, מד, נ, נב, עח, צא
ב/ג שמות בארץ (תשנט) עמ' קנב
ב/ג שמחת מרדכי עמ' רסג
ב/ג שנות ימין ח"ב דף ז ע"ב
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסט
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפד
ב/ג שער המלך (שושן) עמ' נד
ב/ג שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ז, ח"ח סי' נו אות ב
ב/ג שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 501
ב/ג שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' רמט
ב/ג שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קמב
ב/ג תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף נד ע"ג {כ"מ}
ב/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ג תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כט
ב/ג תורה לדעת ח"ג עמ' כז
ב/ג תורת יצחק ח"א עמ' קלא-קלב
ב/ג תורת מנחם חמ"ח עמ' 47
ב/ג תחומין חט"ז עמ' 127
ב/ג תקנת השבים עמ' 350
ב/ג תשובת המלך
ב/ד אב"י יושב אהל עמ' 268, 285
ב/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קד
ב/ד אברהם את ידו ח"א דף כב ע"ב
ב/ד אהל דוד (קהן) ח"א דניאל פ"ד פס' כד, ח"ב מלכים א פכ"א פס' כט, דניאל פ"ד פס' כד
ב/ד אהל דוד (קהן) ח"ז משלי פ"ט פסוק ו-ז, דברי הימים א פכ"ג פסוק יג, מלכים ב פי"ג פסוק כא
ב/ד אוצר המאמרים (תשס) עמ' כה
ב/ד אוצר המאמרים (תשסא) עמ' כז, לב, לג, לה
ב/ד אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רו
ב/ד אוצרות הרמב"ם
ב/ד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרמו {אדם אחר ושם אחר}
ב/ד אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 200 {צועק תמיד}
ב/ד אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 108
ב/ד אורות משה עמ' 189
ב/ד אורח תשובה עמ' טז
ב/ד אות לישועה דף כה ע"ג, מט ע"ג
ב/ד איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 94
ב/ד איש מבין ח"א דף פב ע"ב
ב/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' ל {ענו ושפל רוח}
ב/ד אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 423
ב/ד אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' מח
ב/ד אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' ק {איני אותו האיש}
ב/ד אסופת מערכות עה"ת ח"א עמ' רלח {איני אותו האיש}, ח"ו עמ' ריג {צעקה וצדקה}
ב/ד אפוד בד דף סט ע"ג
ב/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק א ברכת אברהם אות כו {צועק בבכי}
ב/ד אשל אברהם (שפירא) עמ' תקה
ב/ד באר החסידות פ' אחרי מות {שינוי השם}
ב/ד באר מרים פ"ה הי"א אות א
ב/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שסו, תס, שמות עמ' פ, רפ, ויקרא עמ' רכה, תקלג, תרלב, במדבר עמ' יח, דברים עמ' תתעו
ב/ד באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' קכב
ב/ד באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' לך לך סי' א אות ב
ב/ד באר שרים פרשת שמות דרוש ב אות ד, פרשת וארא דרוש ג אות ג
ב/ד בין השורות עמ' רצג
ב/ד בינת דניאל ח"א עמ' רסו
ב/ד בישורון מלך ח"ב עמ' פח
ב/ד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' סג {משנה שמו}
ב/ד בית אלהים שער ב עמ' שכד, שלג
ב/ד בית הלל (ליוואנט) דף טז ע"א {בכי}
ב/ד בית יעקב (תשסא) עמ' רז
ב/ד בית שלום מרדכי עמ' קפב
ב/ד בית שערים יו"ד סי' קצו
ב/ד בעקבות מועדי ה' עמ' 150, 153
ב/ד בצור ירום ח"ד עמ' רמה
ב/ד ברית אברם (תשסג) עמ' תקכט
ב/ד ברך משה (טיטלבום) עמ' פא, פז, פט-צ, קיא, קיט
ב/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפ-רפב, רפה, שכ
ב/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' קח
ב/ד גביע הכסף ח"ד עמ' קלח {שינוי שם}
ב/ד דבר צבי - קדושת השבת עמ' מט
ב/ד דברי הרב עמ' ש
ב/ד דברי חפץ עמ' יד
ב/ד דברי יהושע (העליר) מאמר א פ"ו {צועק}
ב/ד דברי יואל מועדים ח"א עמ' פב {אינו אותו איש}
ב/ד דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' רסה, תנה
ב/ד דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שנט
ב/ד דברי יואל שמות ח"א עמ' מה, ח"ב עמ' קל, במדבר ח"א עמ' מד
ב/ד דברי יונה ח"א עמ' שד
ב/ד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קסה {כלומר אני אחר}
ב/ד דברי יחזקיהו ח"א עמ' מה
ב/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יז [זכרון יהודה (גרינוולד) או"ח מהדו"ת סי' רכב]
ב/ד דובר צדק (זילבר) בראשית-שמות עמ' פו
ב/ד דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שמח
ב/ד דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' רסב {משנה מעשיו}
ב/ד דולה ומשקה (תשסב) עמ' 11
ב/ד דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' פב, קב, קיא, קיח, ש, ח"ב עמ' ה, קעט, ריז, רפה
ב/ד דלתי תשובה עמ' סב-ע
ב/ד דעת כהן עמ' תנו
ב/ד דקה מן הדקה דף סו ע"א {צדקה}
ב/ד דרך אמונה ובטחון עמ' רט {לח"מ}
ב/ד דרכי תשובה עמ' פו-צה
ב/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' קצג
ב/ד דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כב
ב/ד האיר ממזרח יהושע עמ' רסב {מדרכי התשובה להיות שב וצועק וכו'}
ב/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' של {מדרכי התשובה וכו' בבכי ובתחנונים}
ב/ד הגות תשובה סי' יא
ב/ד הגיוני הלכה עמ' 144
ב/ד הגיוני משה עמ' 67 {שינוי שם}, 288
ב/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפז
ב/ד הל' ביה"ב (חב"ד) עמ' קנה
ב/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ד המלך חדריו עמ' 10
ב/ד המעלות לשלמה עמ' סה
ב/ד הסתרים באסתר עמ' 355
ב/ד הר המלך ח"ח עמ' פב
ב/ד הרמב"ם והזוהר
ב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 97
ב/ד הררי קדם (תשס) עמ' ג, פג
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שיד
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצה, תשו
ב/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קנט
ב/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קטז {משנה שמו}
ב/ד וענפיה ארזי אל (תשסו) (גורביץ) פ' משפטים עמ' קעח {אני הוא ולא אחר - מתוך בושה על חטאיו}
ב/ד זאת ליעקב שמות עמ' ז
ב/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) ח"א עמ' תרכד
ב/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תרכד-תרכה, תרכח, תרנב {שנוי השם}
ב/ד זכרון סופרים {כלומר אני אחר ואיני אותו האיש וכו'} [עיין כרם שלמה אהע"ז סוף סימן ב]
ב/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' ס-סב
ב/ד חזון המקרא ח"ב עמ' 123
ב/ד חי' ש"י דף נה ע"א {איני אותו איש}
ב/ד חיים ומלך
ב/ד חכמת התורה פ' תולדות עמ' תקצה
ב/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' יב, צה
ב/ד טוב נהורך פי"ג הערה 36
ב/ד טיול בפרדס ח"א עמ' סו, ח"ב עמ' שמט
ב/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' רנג
ב/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' רנב
ב/ד יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' רטז
ב/ד יד בנימין ר"ה עמ' רג {משנה שמו}
ב/ד יד כהן
ב/ד יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' קיז
ב/ד ידו בכל סי' אלף קעה, אלף קפג
ב/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' יט-כ, סט
ב/ד יטב פנים ח"א דף פ, קכ
ב/ד ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנו
ב/ד ים שמחה עמ' תמב
ב/ד ימי דוד עמ' עב
ב/ד ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמא, קמד
ב/ד יסוד הדעת שיעור טו
ב/ד יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ד יסודי הצדקה עמ' 281, 483, 528, 532
ב/ד כי בא מועד עמ' קז
ב/ד כנה"ג
ב/ד כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' קכ {אינו אותו האיש}, שכג {כקטן שנולד}
ב/ד כרם יעקב עמ' קכא
ב/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' ריב
ב/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' רנא
ב/ד לב שלם [אהבת עולם דף סו]
ב/ד לדוד ה' אורי וישעי עמ' מא
ב/ד לדופקי בתשובה עמ' עד-עט
ב/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' א, קה
ב/ד להורות נתן על התורה ח"ב עמ' יא, דברים עמ' קנו
ב/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' ז {צועק תמיד}
ב/ד ללשונות הרמב"ם
ב/ד לקוטי שיחות חי"ט עמ' 394
ב/ד לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 224
ב/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 62, 90{צדקה}, 200 {צועק}
ב/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 107 {משנה שמו}
ב/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 124
ב/ד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 6 {אני אחר}
ב/ד לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כא
ב/ד מאורות הדף היומי ח"ג עמ' מב {שינוי שם}
ב/ד מאורי התשובה
ב/ד מאיר נתיבות ח"א עמ' קלז {גלות מכפרת}
ב/ד מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' תז
ב/ד מבוא למשנה תורה עמ' 73
ב/ד מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' קלג
ב/ד מבשר טוב - ימי הרחמים, פתיחה עמ' נז
ב/ד מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תקב
ב/ד מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' יט, נג, קעא, קצז {משנה שמו}
ב/ד מבשר טוב - ס' החיים עמ' כב
ב/ד מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' ב
ב/ד מבשר טוב פסח עמ' יא
ב/ד מוסר השכל
ב/ד מוסר ודעת
ב/ד מועדים וזמנים ח"א סי' נז
ב/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' סח, רה
ב/ד מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש כב
ב/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' כ
ב/ד מי הים דרשות עמ' לו
ב/ד מי השלוח (זס') עמ' יב
ב/ד מילי דאבות - עניני קדושין עמ' מג
ב/ד מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות שסא, תלב {שינוי השם}
ב/ד מנחת חן
ב/ד מנחת חן (תשמב) עמ' פד-פז
ב/ד מסורה ח"ט עמ' פה
ב/ד מעדני אשר - נישואין עמ' קמז {מ"מ}
ב/ד מעט צרי
ב/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ד מפניני הרב עמ' קצט
ב/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' רעז, שכח
ב/ד מקור חסד עמ' פח
ב/ד מראה איש ח"ב עמ' כא, כג-כד
ב/ד מראות צובאות (בלכמן) עמ' עא-עד
ב/ד מרפא לשון (המבורג) עמ' שו
ב/ד משבצות זהב דניאל עמ' רכז
ב/ד משנה כסף (כולי) עמ' רי
ב/ד משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רט {יעיד עצמו יודע תעלומות}
ב/ד משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' כד
ב/ד משנת יעקב
ב/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז
ב/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 76
ב/ד משפטים לישראל עמ' של
ב/ד נחל יבק (ליברמן) עמ' צג
ב/ד נחלת עזרא ח"א עמ' 63
ב/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' כב אות כב
ב/ד נקדש בצדקה סי' ע
ב/ד נתיב התשובה עמ' מא
ב/ד נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קט-קי
ב/ד נתיבות מאיר (בן שושן) מועד עמ' תקג-תקד
ב/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכח
ב/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' שסח, ח"ה עמ' ל {אני אחר וכו'}
ב/ד ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"א עמ' כד {משנה שמו}
ב/ד עזר מיהודה עמ' קס {שינוי השם}
ב/ד עטרת יהושע דברים עמ' קכ {משנה שמו וכו'}, קכט
ב/ד עיוני פרשה ויקרא עמ' 196 {צועק, אני אחר}
ב/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 57, 59-61, 142
ב/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 61 {לח"מ}
ב/ד על התשובה עמ' 172
ב/ד עלה יונה עמ' רעט
ב/ד עלי שור ח"א שער ב פרק ט, ח"ב עמ' תרסג
ב/ד עם לבבי אשיחה עמ' ס {משנה שמו}
ב/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 122, 181
ב/ד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמז
ב/ד עצי חיים על התורה עמ' תסה
ב/ד פותח שער (תשסח) סי' יא, ועמ' רג
ב/ד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יט אות ח {שינוי השם}, ר"ה מאמר ו אות ח {שינוי השם}
ב/ד פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 77
ב/ד פי' ר' דוד שור
ב/ד פני חיים (פלג'י) עמ' קיב
ב/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קפא
ב/ד פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ב/ד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תקנא
ב/ד פרדס מרדכי עמ' תקא
ב/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 176
ב/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קמ, קפ-קפה
ב/ד פרשיות בספרי הנביאים שופטים עמ' ל, שלו
ב/ד צהר גל' ח עמ' 93
ב/ד צמיחת גאולתנו עמ' לו
ב/ד קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שלג {איני אותו איש}
ב/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 121
ב/ד קידש ידיד דף סב ע"ב-ע"ג, קמח
ב/ד קרית מלך
ב/ד קרן פני משה ח"ב
ב/ד ראשית דעת (קורח) סי' יט {צועק תמיד}
ב/ד רוח חיים (חיד"א) עמ' לב
ב/ד רנת יצחק דברי הימים עמ' יח {משנה שמו - אני אחר}
ב/ד רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קכ
ב/ד רנת יצחק תהלים עמ' רט, שמו
ב/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רצב {בכי ותחנונים}
ב/ד רנת יצחק תפלה עמ' של {צועק}
ב/ד רץ כצבי על חדשי השנה עמ' שעה
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' שו
ב/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כז
ב/ד שביבי אור
ב/ד שדה אלחנן ח"ב עמ' כז
ב/ד שובי נפשי עמ' כט-לח
ב/ד שי כהן עמ' קעט
ב/ד שיח דוד (תשסד) עמ' סח {גולה ממקומו}
ב/ד שיח דוד (תשסח) עמ' עז
ב/ד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' תג {משנה שמו}
ב/ד שיח שרפי קודש - תשובה
ב/ד שיחות לספר בראשית עמ' נז {שינוי השם}
ב/ד שלום בחילך עמ' פא-פב
ב/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלט
ב/ד שלמי שמחה ח"א, מאמר כוחה של תורה עמ' יג, ח"ה עמ' רלט, רנג
ב/ד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 241-242
ב/ד שם משמואל פרשת ואתחנן שנת תר"פ
ב/ד שם משמואל פרשת ואתחנן שנת תר"פ, ופרשת האזינו שנת תרפ"א {אינו אותו האיש}
ב/ד שם משמואל פרשת יתרו שנת תרע"א ושנת תרע"ב {צועק תמיד}, פרשת יתרו שנת תרע"ג ושנת תרע"ה ושנת תרע"ו {איני אותו האיש}
ב/ד שם משמואל פרשת צו - יום ב' של פסח, ופרשת מצורע שנת תר"ע {אינו אותו האיש}
ב/ד שם משמואל פרשת תצוה שנת תרע"ה {אינו אותו האיש}
ב/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפד, תקפו
ב/ד שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קעח-קעט {שינוי שמו}
ב/ד שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' תכז, תעח {משנה שמו}
ב/ד שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' עג {משנה שמו}
ב/ד שעורי הגדה עמ' נט
ב/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצא, קצד
ב/ד שפתי חיים מועדים ח"א עמ' סא, רמה, שכט {גלות מכפרת}, ח"ג עמ' יג
ב/ד שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קעב, ריז
ב/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' ח-יא
ב/ד שרשים במועדות עמ' מו
ב/ד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ד תורת אברהם עמ' 204, רלו, רלח
ב/ד תורת מנחם ח"י עמ' 76 {מדרכי התשובה להיות השב וכו' עושה צדקה כפי כחו}
ב/ד תורת מנחם ח"מ עמ' 301
ב/ד תורת מנחם חכ"ו עמ' 108 {איני אותו האיש שעשה אותן המעשים}
ב/ד תורת מנחם חמ"ח עמ' 61
ב/ד תורת מנחם חנ"ז עמ' 196
ב/ד תחומין חכ"א עמ' 273, חכ"ב עמ' 387
ב/ד תפארת ציון (אבא שאול) עמ' שס
ב/ד תקנת השבים עמ' 37, 71, 552
ב/ד תשובת המלך
ב/ה אב"י יושב אהל עמ' 183, 186
ב/ה אבודרהם (תשכג) עמ' רפד
ב/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קד
ב/ה אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' צט, חו"מ ח"א סי' פח
ב/ה אהבת עולם (תשס) עמ' שמג {שיתוודה ברבים}
ב/ה אהל דוד (קהן) ח"א יהושע פ"ז פס' יט, תהלים פל"ב פס' ה
ב/ה אהל משה (דאנאטה, תרצ"ה) דף נא ע"ב
ב/ה אוצר א"י ח"ד עמ' 141
ב/ה אור לישרים (שולמן) עמ' ריד
ב/ה אור שמח
ב/ה אורות משה עמ' 190
ב/ה אורח תשובה עמ' יז-יח
ב/ה אמה של מלכות עמ' 40 {ושבח גדול לשב}
ב/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' שכ
ב/ה באר יהודה
ב/ה בחיר חיים
ב/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' כב
ב/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ה בני בנימין (מאביו)
ב/ה בצור ירום (תשפ) חי"ג עמ' לג הערה 39 {בעבירות שבין אדם למקום אינו צריך לפרסם עצמו ועזות פנים היא לו אם גילם, אלא שב לפני האל ברוך וכו'}
ב/ה ברור הלכה יומא פו ע"ב ציון ב
ב/ה בשבילי ההודאה סי' יב ס"ק כג {יודיע לרבים}
ב/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפב-רפד
ב/ה גור אריה בראשית פ' ג הע' 11
ב/ה גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) מועדים עמ' קז {כמשה}
ב/ה דברות אליהו ח"ה עמ' קעז {בין אדם לחברו - יגלה}
ב/ה דברות משה יבמות עמ' שיג, גיטין עמ' תפח, ב"מ ח"ב סי' עב הערה יח
ב/ה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' נב, קטו, קלא, קלג, קפב, שנב {יחשוב כי אחר הוא}
ב/ה דובב מישרים (ברזון) מאמר לז
ב/ה די באר בראשית עמ' יא {שיתבייש במעשיו}
ב/ה דלתי תשובה עמ' עא-עה
ב/ה דעת הרמב"ם עמ' 219
ב/ה דרכי תשובה עמ' צו-צז
ב/ה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקיא
ב/ה הגיוני הלכה עמ' 163
ב/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ה המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמח
ב/ה המאיר לארץ
ב/ה המלך ברמה עמ' 79 {"שבח גדול" או חיוב}, 80-83
ב/ה המעלות לשלמה עמ' מה
ב/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 98
ב/ה הררי קדם (תשס) עמ' קיג
ב/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרעא
ב/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רכז
ב/ה זה השער שער א סי' יח
ב/ה זכרון מלך (א"ש)
ב/ה חי' עזיאל עמ' 87
ב/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקז
ב/ה חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קצו
ב/ה חיי אברהם (טייב) דף נו ע"ג
ב/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' יא-יג
ב/ה יד כהן
ב/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כא
ב/ה ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנז
ב/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רז
ב/ה יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קנב
ב/ה כבוד יו"ט
ב/ה כרם יעקב עמ' רז
ב/ה לב שלם [אהבת עולם דף סו, יסוד תשובה סי' סד, שבות יעקב (אבולפיה) סוטה דף ע ע"א, שו"ת מהרי"ט ח"ב או"ח סי' ח, ובספרי לבב שלם]
ב/ה לבני בנימין דף נח ע"ג-ע"ד {ראב"ד}
ב/ה לדופקי בתשובה עמ' עט-פה
ב/ה ללשונות הרמב"ם
ב/ה מאורי התשובה
ב/ה מוריה גל' קא עמ' נב
ב/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' יח-כ
ב/ה מנחת חן
ב/ה מנחת חן (תשמב) עמ' פח-פט
ב/ה מערכי לב (ציר') עמ' רנז
ב/ה מצווה ועושה ח"ב עמ' שא {שיתוודה ברבים}
ב/ה מקור חסד עמ' פח
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קנא, קנז
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משאת המלך (אדרי)
ב/ה משנה הלכות ח"ט סי' שנג
ב/ה משנה כסף (כולי) עמ' רי
ב/ה משנת שמחה
ב/ה משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 76
ב/ה משרת משה (עטייה)
ב/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' רלט
ב/ה נועם אלימלך (מוהר"ק) מבוא עמ' 68
ב/ה נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תנט-תס
ב/ה עבד המלך (תשא)
ב/ה עטרת ישועה (תשלו) עמ' כא
ב/ה עיונים (פאור) עמ' 240, 242
ב/ה על התשובה עמ' 128
ב/ה עמק החכמה עמ' רלא {לפרט את החטא}
ב/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 125
ב/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמג, רצ
ב/ה פותח יד
ב/ה פי' ר' דוד שור
ב/ה פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' כב {פירוט החטא}
ב/ה פני משה (שלז')
ב/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ה פרי מלכה סי' ל
ב/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפה
ב/ה פרפרת משה ח"ב עמ' סט, רלז
ב/ה פרשת המלך כאן עמ' שכה
ב/ה צהר גל' ח עמ' 90, 93, 94
ב/ה צפנת פענח
ב/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ב/ה קרית מלך
ב/ה רווחא שמעתתא ח"א עמ' קנא
ב/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רצה, יחזקאל-תרי עשר עמ' ש, תהלים עמ' קי, משלי עמ' רכז
ב/ה רנת יצחק שמואל עמ' פז {מתודה בפני רבים סתם}, שצב
ב/ה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קכא
ב/ה שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד
ב/ה שו"ת הרד"ך עמ' לו {מגדל עוז}
ב/ה שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קפו
ב/ה שובי נפשי עמ' לח
ב/ה שי כהן עמ' קכד-קכה, קכז-קכח
ב/ה שיחות לספר בראשית עמ' שצא
ב/ה של"ה ח"א מס' יומא סי' כו
ב/ה של"ה ח"ב יומא סי' כו
ב/ה שלמי יוסף (גליק) עמ' ט-יא
ב/ה שם דרך יומא עמ' קה
ב/ה שני אליהו דף ד ע"א
ב/ה שעורי יומא דף כא ע"א ד"ה שם ומשתחוים
ב/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' יב
ב/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף נד ע"ב וע"ד
ב/ה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קמו
ב/ה תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כט
ב/ה תקנת השבים עמ' 71
ב/ו אב"י יושב אהל עמ' 315
ב/ו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עו, קב
ב/ו אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פקמ"ה פס' יח
ב/ו אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קטז
ב/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כד
ב/ו אור אברהם (תשלט)
ב/ו אור החיים (שיטץ) עמ' 57 {בעשרת הימים היא יפה יותר}
ב/ו אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' קכ, קעה
ב/ו אור ישראל עמ' עד
ב/ו אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב
ב/ו אורות משה עמ' 191
ב/ו אורח מישור (פלם) ח"א עמ' כ
ב/ו אורח תשובה עמ' יט
ב/ו אחר האסף עמ' תרכט
ב/ו אמרות חיים עמ' קפה
ב/ו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' לח-לט, סא, קפב
ב/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שטו
ב/ו אפיקי מים ח"א סי' ד אות יט
ב/ו אשד הנחלים (נחמולי) דף נז ע"א
ב/ו באר בשדה עמ' קפה, קפז {עשרה ימים שבין ר"ה ויוה"כ }
ב/ו בחסד יבנה עמ' קצב {יחיד בעשי"ת כציבור כל השנה}
ב/ו בינת דניאל ח"א עמ' רסו
ב/ו בית אהרן וישראל גל' ס עמ' עו {עשי"ת}
ב/ו בית אלהים שער ב עמ' רנב, שכט, שלב
ב/ו בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' ריט
ב/ו בן ידיד
ב/ו בן פדהצור דף קלו, קלז ע"א
ב/ו בעקבות מועדי ה' עמ' 166
ב/ו ברית אברהם (בושערה) דף קכט ע"א-ע"ד, קלז
ב/ו ברך משה (טיטלבום) עמ' ח
ב/ו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' קא
ב/ו ברקאי ח"ה עמ' 77, 82
ב/ו גבורות שלמה דף יב ע"ב {צעקה טובה לעולם}
ב/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קכב {רעק"א}
ב/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ט, קעט
ב/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שמז
ב/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רפד-רפח, שז-שח, שיח
ב/ו גבורת יצחק ר"ה עמ' קטו, קכה, קלא-קלב, קלד
ב/ו גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' כו
ב/ו גל עיני (תשע) ח"א עמ' ב
ב/ו דברי ישראל (ועלץ) ח"א סי' נא
ב/ו דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' תג
ב/ו דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' רלב, ח"ב עמ' קצ, רטו, שכה
ב/ו דלתי תשובה עמ' עו
ב/ו דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' רמב, רמד
ב/ו דרכי התשובה עמ' קכט
ב/ו דרכי תשובה עמ' צח-קז
ב/ו דרשות הצל"ח השלם עמ' פח, רכה
ב/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' שיד
ב/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' סט
ב/ו הגות תשובה סי' יא
ב/ו הדרום חל"ד עמ' 5
ב/ו הדרת מלך (זילברברג) דף סו ע"ד, ע ע"א {אין צעקה מועילה אחר גז"ד}
ב/ו היכל מלך
ב/ו הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ו המעלות לשלמה עמ' י, מט, סה
ב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 96
ב/ו הררי קדם (תשס) עמ' ג
ב/ו השיר והשבח (פרדס) ח"א עמ' שפב
ב/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסו
ב/ו ויאמר מרדכי עמ' כה
ב/ו ויען יצחק עמ' קלז
ב/ו זבחי שלמה עמ' קמז
ב/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' סג-סז
ב/ו חזון יחזקאל סנהדרין פי"ב ה"ה
ב/ו חי' ר' יהודה זרחיה עמ' נג
ב/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תקכד
ב/ו חי' רעק"א (גם פרדס)
ב/ו חיים ומלך
ב/ו חקרי זמנים ח"א עמ' קנב, ח"ג עמ' 8, ג, יא
ב/ו טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' סב
ב/ו טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' ס
ב/ו יד בנימין ר"ה עמ' רכט-רל
ב/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ד
ב/ו יד כהן
ב/ו יד שלמה (עזרא) דף א ע"ג-ע"ד, ה ע"ב-ע"ג
ב/ו יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כב-כג
ב/ו ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקנז-תקס
ב/ו ימי דוד עמ' פז, קז
ב/ו ימי זכרון עמ' רלא-רלב, רמב
ב/ו יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ו יפאר ענוים
ב/ו יצחק ירנן
ב/ו כד הקמח עמ' תמג
ב/ו כח מעשיו הגיד לעמו דף כ ע"א
ב/ו כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רכט, רפ, שכא
ב/ו כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קעה
ב/ו לב שלם [פרשת דרכים כט ע"ב, רב יוסף (קצבי) דרשות דף ב ע"ד, יט ע"ד]
ב/ו לדוד ה' אורי וישעי עמ' מב
ב/ו לדופקי בתשובה עמ' פה-צא
ב/ו לדור ולדורות ח"א עמ' כ, מד, מח, נט, ס, סה
ב/ו לדור ולדורות ח"ג עמ' שסא
ב/ו להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' מא
ב/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נו, רלא
ב/ו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רכא, רלט, תט
ב/ו ללשונות הרמב"ם
ב/ו למחר אעתיר עמ' שסד
ב/ו לקוטי חיים עמ' שלג-שלה
ב/ו לקוטי שיחות ח"ט עמ' 211-214
ב/ו לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 449, חכ"ז עמ' 126, חכ"ט עמ' 204
ב/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 200
ב/ו לקוטי שיחות חל"ז עמ' 89
ב/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 381-382
ב/ו לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' מח, קב
ב/ו מאורי התשובה
ב/ו מאורי שערים עמ' רו
ב/ו מאיר נתיבות ח"א עמ' קכב
ב/ו מאכסניא של התורה סי' כו
ב/ו מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצה, רג, ימי הרחמים עמ' קיג, קכא
ב/ו מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קפה
ב/ו מוסר ודעת
ב/ו מוריה גל' רכט עמ' צה
ב/ו מורשה - שיחות למועדים עמ' עז, רו
ב/ו מי השלוח (זס') עמ' ח, י
ב/ו מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפ
ב/ו מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' מב
ב/ו מנחת חן
ב/ו מנחת חן (תשמב) עמ' צ-צג
ב/ו מעדני ביאורים עמ' מט
ב/ו מעט צרי
ב/ו מערכי לב (חזן) ח"א דף קכג ע"א וע"ג
ב/ו מצווה ועושה ח"ב עמ' שיד
ב/ו מקראי קדש (תפט) דף קט ע"ב
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
ב/ו מראות צובאות (בלכמן) עמ' עה-פב
ב/ו מרכה"מ אלפ'
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משב יעקב ח"א עמ' טו, ח"ב עמ' ח-י
ב/ו משבצות זהב ישעיהו עמ' א'שסט
ב/ו משך חכמה דברים פ"ט פס' כ
ב/ו משכנות יעקב (נעים) דף ריא ע"א
ב/ו משנת יעקב
ב/ו משרת משה (עטייה)
ב/ו מתנת חיים - מועדים עמ' קא {ציבור}
ב/ו נהרות איתן ח"א עמ' שסח, שע
ב/ו נרות זכריה עמ' ע
ב/ו נשמה של שבת עמ' 428-429
ב/ו נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' ר, רפב
ב/ו נתן פריו מגילה עמ' תלג
ב/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' שלה, תתרכט
ב/ו עבד המלך (תשא)
ב/ו עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' ט
ב/ו עיוני הפטרה ח"ב עמ' 732
ב/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 59, 62, 65, 70, 71, 135, 257
ב/ו עלי שור ח"ב עמ' תלו
ב/ו עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קנו
ב/ו עליות משה (תשעו) ח"א עמ' יג
ב/ו פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר א אות ב, מאמר כא אות יב, ר"ה מאמר כו אות ב, מאמר לג אות ב
ב/ו פני מלך (גוטליב) בראשית עמ' רפח {צועקים בלב שלם}
ב/ו פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' ע {ציבור}
ב/ו פני מלך (גוטליב) שמות עמ' כג {צועקים בלב שלם}
ב/ו פנינים על התורה ומועדים עמ' קעח-קעט
ב/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע, אהבה עמ' 54
ב/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפו-קפז
ב/ו פרשת דרכים (תשנב) עמ' קמא
ב/ו פרשת דרכים (תשסה) עמ' רא
ב/ו פרשת המלך כאן עמ' שכה
ב/ו פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 192
ב/ו צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיד {עשרת ימי תשובה}
ב/ו צהר גל' ח עמ' 89, 90, 92
ב/ו צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף קג ע"ד
ב/ו צמיחת גאולתנו עמ' ל
ב/ו קהלות יעקב ע"ז א
ב/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשעה
ב/ו קול דודי (תשף)
ב/ו קול דודי ר"ה סי' רצט
ב/ו קול שמואל (קונפורטי) דף קז ע"א
ב/ו קידש ידיד דף קמט
ב/ו קרן לדוד מועדים עמ' קכח
ב/ו רלב"ג ויקרא פכ"א עמ' שנט
ב/ו רנת יעקב עמ' שיט
ב/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רלא, תהלים עמ' שסח, תקמה, חמש מגילות עמ' קצה, רנט, שפח
ב/ו רנת יצחק על נפש החיים עמ' קמו
ב/ו רנת יצחק פ' חלק עמ' קפב, ר {ציבור}
ב/ו רנת יצחק שמואל עמ' פה {ציבור - בכל זמן}, מלכים עמ' ק {ציבור - בכל זמן}
ב/ו רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שיז
ב/ו רנת יצחק תענית עמ' ד, נג-נד, קב-קג, קח-קט, רז
ב/ו רנת יצחק תפלה - פתיחה עמ' 16
ב/ו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רד, רפה-רפו {ציבור}
ב/ו רנת יצחק תפלה לשבת עמ' ו, רו-רז
ב/ו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכ, תסח, ח"ב עמ' שמד
ב/ו רץ כצבי על חדשי השנה עמ' כב, קיח
ב/ו שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' יז
ב/ו שארית יעקב (אלגזי) עמ' קטו (=לח ע"ב), תעא (=קמג ע"ב)
ב/ו שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 101
ב/ו שביבי אור
ב/ו שו"ת ר"י קצבי - דרשות ר"ח אלפנדרי דרוש א
ב/ו שובי נפשי עמ' לט-מג
ב/ו שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קפג
ב/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר מב אות ז
ב/ו שירת דוד (תשסז) עמ' שצד, שצז, תא
ב/ו של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קעה
ב/ו של"ה ח"ב ר"ה סי' קעה
ב/ו שלמי יוסף (גליק) עמ' ח
ב/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמג
ב/ו שמועות משה עמ' קכד
ב/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקפה
ב/ו שמחת מרדכי עמ' רסה
ב/ו שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רלח, רמט
ב/ו שנות ימין ח"ב דף יז ע"ב {בלב שלם}
ב/ו שני אליהו דף נז ע"ג, פח ע"ד
ב/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעג
ב/ו שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' יז
ב/ו שפע חיים ח"א עמ' עה
ב/ו שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קס
ב/ו שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' יג-יז
ב/ו תהלה לדוד (והרמן) פ"עז פסוק כ הערה ז
ב/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ו תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' ס, סז
ב/ו תורה לדעת ח"ו עמ' ז, ט
ב/ו תורת אמך ח"א עמ' 523
ב/ו תורת השבת והמועד עמ' 268
ב/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קכה-קכח
ב/ו תורת מנחם ח"ע עמ' 52
ב/ו תורת מנחם ח"ע עמ' 52 {התשובה כו' היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד וכו'}
ב/ו תורת מנחם חל"ב עמ' 24
ב/ו תורת מנחם חמ"ח עמ' 46, 52
ב/ו תורת מנחם חנ"ד עמ' 40, חנ"ה עמ' 42, 271
ב/ו תורת מנחם חס"ב עמ' 28 {יפה ביותר}
ב/ו תורת מנחם חס"ה עמ' 215
ב/ו תורת מנחם חס"ו עמ' 42 {בעשי"ת התשובה מתקבלת מיד}
ב/ו תושע יאודה דף יב ע"ג
ב/ו תניא רבתי ח"א עמ' 367-366
ב/ז אב"י יושב אהל עמ' 168, 178, 180, 319
ב/ז אהל דוד (קהן) ח"ב יונה פ"ד פס' י, ישעיהו פנ"ה פס' ו
ב/ז אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קלט, קמז
ב/ז אור אברהם (תשלט)
ב/ז אור ישראל עמ' עד
ב/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק נו
ב/ז אורח תשובה עמ' יט-כ
ב/ז אוריתא טז עמ' י
ב/ז אות היא לעולם ח"א דף קכד ע"א
ב/ז אחר האסף עמ' רא
ב/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קיד, קכא
ב/ז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קכט
ב/ז אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' קי
ב/ז אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רד, רכ
ב/ז אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שטז
ב/ז אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיג
ב/ז אפיקי מים ח"א סי' ד, יז
ב/ז באמונה שלמה עמ' תנט
ב/ז באר החסידות פ' אחרי מות
ב/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' סג
ב/ז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רצט
ב/ז בד קודש (פוברסקי) פסחים-חגיגה עמ' רט
ב/ז בדבר מלך ח"ד עמ' טז, ח"ו עמ' רמד, רמו
ב/ז בדבר מלך חי"ד עמ' שכה, שלב
ב/ז בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כא [אור נערב דף לד ע"א] {שמא ייחנק}
ב/ז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כא
ב/ז בית אלהים שער ב עמ' שכט, שלב
ב/ז בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' כג
ב/ז בנין שאול עמ' רלא
ב/ז ברור הלכה יומא פז ע"ב ציון ב, ה
ב/ז ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון ד
ב/ז ברקאי ח"ה עמ' 77
ב/ז בשמן רענן ח"ב עמ' תנד, תנז
ב/ז גבורת יצחק (תשמח) דף כט
ב/ז גבורת יצחק (תשסו) עמ' יז
ב/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' סד, רי, רטז, רפח-רצב
ב/ז גדולי מוסר עמ' רב
ב/ז גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' כז
ב/ז גל עיני (תשע) ח"א עמ' ג
ב/ז גן שושנים ח"ב עמ' עו-עז
ב/ז דברי השקפה עמ' קס, קעה
ב/ז דולה ומשקה (תשסב) עמ' 32
ב/ז דלתי תשובה עמ' עז-פא
ב/ז דרכי תשובה עמ' קח-קיב
ב/ז דרשות הצל"ח השלם עמ' ריא
ב/ז דרשות שבט הלוי ח"א עמ' עב
ב/ז הגות תשובה סי' ב, יב
ב/ז הדרום יח עמ' 103
ב/ז הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ז המנהיג עמ' שמב
ב/ז הסתרים באסתר עמ' 352
ב/ז הררי קדם (תשס) עמ' עו, פג, פה-פו, קכב
ב/ז וזרח השמש עמ' שעח {זמן תשובה לכל}
ב/ז ויאמר מרדכי עמ' כה
ב/ז ויען יצחק עמ' קלו, קלח
ב/ז ויקח אברהם [אות לישועה מט ע"ב]
ב/ז זה השער שער ב סי' יד
ב/ז זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תקיח, תקכג
ב/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ו אות א
ב/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' סח-עג, קצח-קצט
ב/ז חי' עזיאל עמ' 87
ב/ז חיי אברהם (צציק) עמ' קפד
ב/ז חקרי זמנים ח"א עמ' קמט, קנב
ב/ז טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' סב
ב/ז טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' ס
ב/ז יבול היובלות עמ' 335
ב/ז יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ו
ב/ז יד כהן
ב/ז יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כד-כה
ב/ז ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקס
ב/ז ימי זכרון עמ' רלא, רמב
ב/ז יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ז כשלג ילבינו - מאמר תשובה גמורה
ב/ז כתב אמת ח"א עמ' קסח
ב/ז לב שלם [אור יקרות דף כא, מו ע"ד]
ב/ז לדוד ה' אורי וישעי עמ' מג-מו
ב/ז לדוד עד עולם עמ' 134-135 {חייבים לעשות תשובה}
ב/ז לדופקי בתשובה עמ' צא-צט
ב/ז להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מד ע"ב
ב/ז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ב
ב/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קצא, קצג, שצט
ב/ז לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1153, חי"ט עמ' 303, יוה"כ תשדם
ב/ז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 129, חכ"ט עמ' 204, 205, 301
ב/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 358, 382
ב/ז לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' סג
ב/ז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' סו
ב/ז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנב {זמן תשובה}
ב/ז מאורי התשובה
ב/ז מאורי שערים עמ' רח, ריב {זמן תשובה לכל}
ב/ז מאמרי שלמה ח"א עמ' רסה, רסט
ב/ז מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצה, ימי הרחמים עמ' קכא
ב/ז מוסר ודעת
ב/ז מועדים וזמנים ח"א סי' נז, ח"ו סי' יט
ב/ז מוריה גל' קפז עמ' נט
ב/ז מורשה - שיחות למועדים עמ' פא
ב/ז מי השלוח (זס') עמ' ח, יב
ב/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כד
ב/ז מנחת חן
ב/ז מנחת חן (תשמב) עמ' צד-קא
ב/ז מסורה ח"ט עמ' פה, פח, חי"ג עמ' יב
ב/ז מערכות ישראל (גורדון) עמ' 47, 173, 174 {שמא יחנק}
ב/ז מצווה ועושה ח"ב עמ' שג
ב/ז מקראי קדש (תפט) דף קי ע"א
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
ב/ז מרפא לשון (המבורג) עמ' שכח
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תכא, א'תמז
ב/ז משיב נפש (גם עמ' קכב)
ב/ז משנה כסף (כולי) עמ' ריא
ב/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו-רמח, ח"ב עמ' רעב
ב/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז-שצט, תיח
ב/ז משנת פקוח נפש סי' עב אות ד
ב/ז משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קנז
ב/ז משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קנז {זמן תשובה ליחיד}
ב/ז מתנת חיים - מועדים עמ' יב
ב/ז נהורא דעיינין שבת עמ' צב {זמן תשובה}
ב/ז נהרות איתן ח"א עמ' שמ, שסז-שסח
ב/ז נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קכח, קמ, קמג, קנח
ב/ז נחל יבק (ליברמן) עמ' צד
ב/ז נרות זכריה עמ' סט
ב/ז נתיב התשובה עמ' פב
ב/ז נתיבות הקודש (סלמן) עמ' קי
ב/ז ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' לג {יוהכ"פ זמן תשובה לכל}
ב/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נה, קסא
ב/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נד-נח
ב/ז עולת ראיה (וייס) עמ' מט
ב/ז עטרת חן ח"א עמ' רז
ב/ז עטרת חן ח"ב עמ' קסט
ב/ז עטרת יעקב עמ' לו
ב/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 23, 35, 56, 70, 72, 73
ב/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 75 {כ"מ, עבודת המלך}
ב/ז על התשובה עמ' 79
ב/ז פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כא אות יג, מאמר כט אות יא
ב/ז פי' ר' דוד שור
ב/ז פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' מז
ב/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' קעז, קעט-קפא
ב/ז פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ז פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפז-קצ
ב/ז פרפרת משה ח"ב עמ' סט
ב/ז צהר גל' ח עמ' 90, 92
ב/ז צמיחת גאולתנו עמ' ל
ב/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תפח, תרלב, תרלד, תרצד, תשפה
ב/ז קובץ על יד ח"א
ב/ז קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קעז
ב/ז קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שנ
ב/ז קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שנט {יוה"כ זמן תשובה}
ב/ז ראשית דעת (קורח) סי' מד {שמא יחנק}
ב/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמט, ח"ה עמ' רסז {מעשה רקח}
ב/ז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רפב
ב/ז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכג
ב/ז שביבי אור
ב/ז שו"ע הרב או"ח סי' תרז סעיפים א, ג
ב/ז שובי נפשי עמ' מג-מה
ב/ז שי כהן עמ' קכד-קכה, קפז-קפח
ב/ז שיח יוסף ח"ב עמ' קד-קו
ב/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קלח, קמ, קמב-קמג, קנד, קעד, תשג
ב/ז שם דרך יומא עמ' קי, קיג
ב/ז שמועות משה עמ' ד, נו, סט, קכב
ב/ז שמחת מרדכי עמ' רפז-רפח
ב/ז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעד
ב/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 211
ב/ז שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' יח-כ
ב/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ז תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' שלב
ב/ז תורה לדעת ח"ו עמ' מה
ב/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 35
ב/ז תורת יצחק ח"א עמ' קכה, קלג, קלט
ב/ז תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קכט
ב/ז תורת מנחם חל"ב עמ' 24
ב/ז תורת מנחם חמ"ח עמ' 55
ב/ז תורת מנחם חנ"א עמ' 167
ב/ז תורת מנחם חנ"ה עמ' 42, 271, 346
ב/ח אב"י יושב אהל עמ' 171, 172, 175
ב/ח אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קיז
ב/ח אגרות הגרי"ד עמ' כג-כד
ב/ח אור אברהם (תשלט)
ב/ח אור שמח
ב/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מד
ב/ח אורח תשובה עמ' כא
ב/ח אות היא לעולם ח"א דף קכ ע"ד, קכד ע"ב
ב/ח אחר האסף עמ' רא
ב/ח אישי יובל עמ' 171-172
ב/ח אלומות יוסף (תשנ) עמ' רלז {אבל אנחנו חטאנו}
ב/ח אמר יצחק דף ה ע"ד
ב/ח אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נט
ב/ח אמת ליעקב מועד עמ' שמח
ב/ח אעירה שחר (זעפרני) עמ' שכג
ב/ח ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפא
ב/ח ארץ יהודה
ב/ח אשיחה בחקיך פרה עמ' רל {כ"מ}
ב/ח באר לחי ראי עמ' קצח-קצט
ב/ח באר מרים פ"ה הי"א אות א
ב/ח בגדי ישע
ב/ח בית אבי ח"ב סי' נג עמ' סח {השמיט קבלה להבא}
ב/ח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כא-כב
ב/ח בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כב {מתוודה וחוזר ומתוודה}
ב/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ח בן ידיד
ב/ח ברור הלכה יומא פו ע"ב ציון ד, פז ע"ב ציון ו
ב/ח ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פד
ב/ח ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' קז
ב/ח ברכת שלמה חי' סוגיות ח"ב עמ' קנא
ב/ח בשמן רענן ח"ב עמ' תנו-תנז
ב/ח גבורת יצחק (תשמח) דף כט-ל
ב/ח גבורת יצחק (תשסו) עמ' יז {אנחנו ואבותינו חטאנו - עיקר הוידוי}, יח {חוזר ומתוודה}
ב/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קא, קפו, רלב, רעט, רצג-רצח
ב/ח דברי אמת (תרכא) דף נ ע"א
ב/ח דברי אמת (תשעט) עמ' ע {הלכה כרבי אליעזר בן יעקב אפילו בברייתא ואפילו נגד תנא קמא}
ב/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' טז-יז
ב/ח דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' קעה {חוזר ומתוודה}
ב/ח דליית הכרם עמ' תתתיא {כולנו}
ב/ח דלתי תשובה עמ' פב-פג
ב/ח דרכי תשובה עמ' קיג
ב/ח הגות תשובה סי' יב
ב/ח הגיוני הלכה עמ' 172
ב/ח הדרום יח עמ' 103
ב/ח הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ח המקדש וקדשיו עמ' מו
ב/ח הררי קדם (תשס) עמ' פח
ב/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרפז
ב/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרצ
ב/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרפב
ב/ח וזאת התורה עמ' רצט
ב/ח וזרח השמש עמ' שעז
ב/ח ויען יצחק עמ' קלח
ב/ח ויקח אברהם [אות לישועה מט ע"ב]
ב/ח זה השער שער א סי' מ, שער ד סי' כב
ב/ח זכרון דברים (תשנט) עמ' פג
ב/ח חי' רעק"א (גם פרדס)
ב/ח חיי אברהם (טייב) דף נו ע"ד
ב/ח חכם צבי (תשעה) ח"א סי' י ד"ה שאלה {כ"מ}
ב/ח חלקת יצחק עמ' רלז-רלח, רמא
ב/ח יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ו
ב/ח יד כהן
ב/ח יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כו
ב/ח ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקסא-תקסו
ב/ח יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ח כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קז
ב/ח לב שלם [עי' כ"מ הל' ביה"ב פ"ב, כנה"ג בכללים כלל יא, תוספת יוה"כ לב ע"ד, חכם צבי סי' י, חזון נחום קדשים ריט ע"א, טהרות קכט ע"ב]
ב/ח לדופקי בתשובה עמ' ק-קד
ב/ח להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קצא
ב/ח לחם רב (רוזנבוים) סי' תתקנז
ב/ח ללשונות הרמב"ם
ב/ח לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 208 {שהתוודה יוה"כ זה}
ב/ח מאורי התשובה
ב/ח מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שסט, שעו-שפ {חוזר ומתוודה}
ב/ח מוסר השכל
ב/ח מועדים וזמנים ח"ו סי' יט
ב/ח מוריה גל' קפז עמ' נח
ב/ח מורשה - שיחות למועדים עמ' רלט
ב/ח מכשירי מצוה עמ' פה
ב/ח מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 86
ב/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כד
ב/ח מנחת חינוך ח"ג עמ' יח, כ-כא
ב/ח מנחת חן
ב/ח מנחת חן (תשמב) עמ' קב-קה
ב/ח מנחת יואל עמ' רעט {מתוודה יוה"כ אחר}
ב/ח מסורה ח"ט עמ' פא
ב/ח מצווה ועושה ח"ב עמ' שג
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' רפב-רפג
ב/ח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/ח מרפא לשון (המבורג) עמ' שכח
ב/ח משאת אברהם עמ' סז-ע
ב/ח משאת המלך (אדרי)
ב/ח משאת המלך ח"א סי' עט
ב/ח משאת המלך מועדים עמ' כט, לא
ב/ח משנה כסף (כולי) עמ' ריא
ב/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו-רמח
ב/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז-שצט, תיח
ב/ח משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קסט
ב/ח משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קסט
ב/ח משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 76
ב/ח נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קמא, קמד-קמט
ב/ח נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' יט אות ו
ב/ח נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קע
ב/ח נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קנה
ב/ח סדר משנה (בוסק')
ב/ח סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' יג
ב/ח עטרת יעקב עמ' מב
ב/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 56, 73, 75, 77
ב/ח על התשובה עמ' 154
ב/ח פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' קסה
ב/ח פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קפז-קצ
ב/ח פרפרת משה ח"א עמ' תקסו
ב/ח צהר גל' ח עמ' 92
ב/ח צרור החיים (יעקב)
ב/ח קהלת יעקב (קלוגר) עשי"ת עמ' רפה
ב/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרצג
ב/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רסז {יד פשוטה}
ב/ח רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכח
ב/ח רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' ו {הוא עיקר הוידוי}
ב/ח שו"ע הרב או"ח סי' תרז סעיפים ד, ט
ב/ח שו"ת מהרי"ק סי' קכט הערה 28
ב/ח שי כהן עמ' קכה, קכז, קפז, קצה
ב/ח שיח יוסף ח"ב עמ' קד-קו
ב/ח של"ה ח"א מס' יומא סי' כז
ב/ח של"ה ח"ב יומא סי' כז
ב/ח שלמי יוסף (גליק) עמ' ו
ב/ח שלמי יוסף יומא ח"א עמ' שסא, ח"ב עמ' קלח, קמ, קמב-קמג, קנד, קעד
ב/ח שם דרך יומא עמ' קיג
ב/ח שמועות משה עמ' מב, נב-נג, נה, עג {חוזר ומתוודה}, קכב
ב/ח שמועת חיים יומא ח"א עמ' תמה, ח"ב עמ' תקעח
ב/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' קנו
ב/ח שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סה
ב/ח שער המלך על תהלים יום ג עמ' טז {מתוודה גם עבירות שהתוודה בעבר}
ב/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיד
ב/ח שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעג
ב/ח שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' ה
ב/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ב/ח תורה לדעת ח"ו עמ' מה-מו
ב/ח תורת המועדים (תשכד) עמ' 31
ב/ח תורת המועדים (תשנו) עמ' 35
ב/ט אביר יוסף עמ' שפב
ב/ט אבן ציון עמ' תקמד
ב/ט אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שיג
ב/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' ק, חו"מ ח"א סי' פח
ב/ט אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' כו
ב/ט אור הישר
ב/ט אור יעקב סנהדרין דף סד ע"ד
ב/ט אורח תשובה עמ' כב
ב/ט אוריתא טז עמ' יא
ב/ט אלומות יוסף (תשנ) עמ' עט
ב/ט אמרות יצחק תנינא עמ' ט
ב/ט אמרי יצחק בראשית עמ' שכ
ב/ט אמת ליעקב מועד עמ' תיב
ב/ט אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שיא {שורה ושניה ושלישית}
ב/ט אשר חנן עמ' ס, סג
ב/ט אשר למלך
ב/ט באמונה שלמה עמ' תנז, תעג
ב/ט בדבר מלך ח"ד עמ' טו, יח
ב/ט בינת דניאל ח"א עמ' רסח
ב/ט בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כב
ב/ט בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כב
ב/ט בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' מו {חייב לבקש מחילה}
ב/ט בית אלהים שער ב עמ' רצח, שמא
ב/ט בית המלך (חסון)
ב/ט בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' כא, כד, עמ' רכ
ב/ט בית זבול ח"ד עמ' כח
ב/ט בית יצחק (ברטלר) ב"ק עמ' ג
ב/ט בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' עב
ב/ט במעגלי יושר בראשית עמ' 210, 220
ב/ט בני בנימין (מאביו)
ב/ט בנין אב (שולמן) סי' ח
ב/ט בנתיב החסד (אלתר) עמ' 63-64
ב/ט ברור הלכה יומא פז ע"א ציון ב
ב/ט בריכות מים דף מד ע"ב וע"ד, מה ע"ב
ב/ט ברכת אבות (רקובסקי) סי' סב
ב/ט ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' תו
ב/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכד
ב/ט גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמו, רפב, רצח-שה
ב/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קכג
ב/ט גבורת יצחק שבועות עמ' שצב {אם היה רבו}, שצג {שבין אדם לחברו}
ב/ט גור אריה (צרמון)
ב/ט דברות אליהו ח"ה עמ' קעז {חיוב לבקש מחילה בכל נזק ממון}
ב/ט דברות משה ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב
ב/ט דברות משה קדושין סי' לג הערה לה, נט, ב"ק ח"ב סי' נט ענף ב
ב/ט דברי אש (רטקין) שער כיבוד אב ואם סי' ד אות א, סי' ה אות ג-ד, סי' יג אות א
ב/ט דברי יחזקיהו ח"א עמ' מג {בין אדם לחברו}
ב/ט דברי יציב או"ח עמ' תקכא {וירצהו}
ב/ט דולה ומשקה (תשסב) עמ' 21
ב/ט דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' רמח {חובל}
ב/ט דלתי תשובה עמ' פד-צד
ב/ט דרך המלך (רבי)
ב/ט דרכי תשובה עמ' קיד-קכד
ב/ט דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תקנו
ב/ט דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קא
ב/ט הגות תשובה סי' ג
ב/ט הדר דוד עמ' קב
ב/ט הדרום קובץ יח עמ' 107, קובץ לח עמ' 52
ב/ט הדרת אפרים ח"א עמ' עד
ב/ט הלכות תשובה (בן שושן)
ב/ט המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמח
ב/ט המאיר לארץ
ב/ט המעשה והמדרש עמ' נז {צריך לבקש מחילה}
ב/ט הערות ר"י ליינר
ב/ט הר המלך ח"ג עמ' יז
ב/ט הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 97
ב/ט ואם תאמר ח"ד קושיה 703
ב/ט ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' רכג
ב/ט ויטע אשל תמורה ח"א עמ' יד, נ
ב/ט זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' קצה
ב/ט זה השער, דרך תשובה עמ' יא
ב/ט זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פה-פו
ב/ט זכרון דברים (תשנט) עמ' צז
ב/ט חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' ו אות ב
ב/ט חזון המקרא ח"ב עמ' 126
ב/ט חי' חפץ חיים = באור הלכה תרו ס"א
ב/ט חיים ומלך
ב/ט חלקת יצחק עמ' תקכז
ב/ט חק לישראל נזיקין עמ' 215
ב/ט חקרי זמנים ח"א עמ' קנו, ח"ג עמ' יא
ב/ט יד המלך (לנדא)
ב/ט יד הקטנה הל' תשובה פ"ג סעיף ה-ו, פ"ה סעיף ז
ב/ט יד כהן
ב/ט יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות א, פ"ה ה"ט
ב/ט יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קכח
ב/ט ידו בכל סי' אלף קעד
ב/ט יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כו
ב/ט יחוה דעת ח"ה עמ' קצז
ב/ט ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקסו-תקסח
ב/ט ילקוט שעורים על מועדים ח"א עמ' שטז-שיז
ב/ט יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ב/ט ישועות יעקב מועד עמ' תשמ
ב/ט ישורון ח"כ עמ' תרפד {משיב נפש בשם מאור כעינים}
ב/ט ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 229
ב/ט ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עט, שנה
ב/ט לא תשנא עמ' 200, 201, 203, 223
ב/ט לב דוד (תשסט) עמ' יז
ב/ט לדוד ה' אורי וישעי עמ' מז-נב
ב/ט לדופקי בתשובה עמ' קד-קיז
ב/ט לדור ולדורות ח"א עמ' עג
ב/ט להורות נתן מועדים ח"ג עמ' נ
ב/ט להורות נתן מועדים ח"ד עמ' כט, לב, תי
ב/ט לקוטי שיחות חי"ג עמ' 185
ב/ט לקוטי שיחות חל"ב עמ' 116, 118
ב/ט לקוטי שיחות חל"ט עמ' 177
ב/ט מאה שערים (קפשאלי) עמ' צד
ב/ט מאור ישראל
ב/ט מאורי התשובה
ב/ט מדרכי הכרם ח"א עמ' 93
ב/ט מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קעא
ב/ט מועדים וזמנים ח"ו סי' כ
ב/ט מוריה גל' קא עמ' נא-נב
ב/ט מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קמח
ב/ט מחזיק ברכה סי' תרו אות א {כ"מ}
ב/ט מכתם לדוד (חסן)
ב/ט מנחת אהרן (תשפ) כלל יב אות כב
ב/ט מנחת חינוך ח"א עמ' קפד, ח"ג עמ' כז
ב/ט מנחת חן
ב/ט מנחת חן (תשמב) עמ' קו-קח
ב/ט מעט צרי
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רכו ע"ד
ב/ט מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' ריא, ריג
ב/ט מצווה ועושה ח"ב עמ' שו-שז
ב/ט מקור חסד עמ' צא
ב/ט מקראי קדש (תפט) דף קי ע"א
ב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' רפ, רפב
ב/ט מראות צובאות (בלכמן) עמ' פג-פט
ב/ט מרכה"מ אלפ' [עין יוסף קא ע"ג, תוס' יוה"כ כו ע"א, לד ע"א]
ב/ט משאת המלך (אדרי)
ב/ט משאת המלך ח"א סי' עח
ב/ט משאת המלך מועדים עמ' לז
ב/ט משאת מרדכי ב"ק עמ' שכג
ב/ט משך חכמה דברים פכ"ט פס' ג
ב/ט משכנות יעקב (נעים) דף רז ע"ב
ב/ט משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' קנח
ב/ט משנה כסף (כולי) עמ' ריא
ב/ט משנת חיים דברים עמ' תעב, תקיד
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משנת ישראל סי' ט אות ג-ד {גוזלו}, סי' יא אות ב
ב/ט משרת משה (עטייה)
ב/ט נזר הקדש (קפלן)
ב/ט נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קעג {לרבו צריך לפייס יותר}
ב/ט נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תנו-תנז
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' א אות י
ב/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' כט אות יג
ב/ט נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' צב
ב/ט נתן פריו ב"מ עמ' רסו
ב/ט סדר משנה (בוסקוביץ)
ב/ט סדר משנה (תאומים) עמ' עה
ב/ט סוכת דוד (דיאס) דף ב ע"א
ב/ט עיונים (פאור) עמ' 245-244
ב/ט ענבי פתחיה עמ' 101-103
ב/ט ענישה ושיקום ביהדות עמ' 98, 128
ב/ט פותח שער (תשסו) סי' י
ב/ט פותח שער (תשסח) סי' יב-יג
ב/ט פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר ל אות א {מניחו והולך לו}
ב/ט פני המלך (שטרן)
ב/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע
ב/ט פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצ
ב/ט פרפרת משה ח"ב עמ' ז
ב/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 151
ב/ט צהר גל' ח עמ' 89, 93
ב/ט צפיחית בדבש דף קט ע"ג, קסו ע"ג
ב/ט צפנת פענח
ב/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שעה-שעו, שעח, תרסא, תרעט
ב/ט קידש ידיד דף קמב, קנב
ב/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שעג
ב/ט רוח נכון עמ' רפא {לא מוחל - חוטא}
ב/ט רנת יצחק משלי עמ' כח
ב/ט רנת יצחק שמואל עמ' פז {עד שיתן}, קנב, תסז {צריך לרצותו}
ב/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קמה {המקלל}
ב/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תקסב
ב/ט שארית ישראל (תשעד) ליקוטים עמ' 239 {קושיה מהל' חובל}
ב/ט שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רצד
ב/ט שביבי אור
ב/ט שבילי אשר
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' תרו סעיפים א-ג, הל' נזקי גו"נ אות ו
ב/ט שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תצה
ב/ט שובי נפשי עמ' מה-נד
ב/ט שושנת יעקב (הורוויץ) סי' תכב סעיף א
ב/ט שי כהן עמ' רו-רז
ב/ט שיח יוסף ח"ב עמ' קט-קי
ב/ט שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רנה {אם הוא רבו}
ב/ט של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קנ
ב/ט של"ה ח"ב ר"ה סי' קנ
ב/ט של"ה עשרה הלולים אות נא
ב/ט שלמי יוסף (גליק) עמ' מא {בין אדם לחברו}
ב/ט שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קנג, תשד
ב/ט שם דרך בראשית ח"ב עמ' קעב, ויקרא עמ' קא
ב/ט שם דרך יומא עמ' קד, קו-קח
ב/ט שמועות משה עמ' כח, עז, פ {אע"פ שהחזיר}, פה
ב/ט שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקד, תקעו
ב/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' קלה, קס
ב/ט שמחת מרדכי עמ' רצג, רצז
ב/ט שמרו משפט ח"א עמ' תכח
ב/ט שעורי הגרד"ש ב"ק הערה 5
ב/ט שפע חיים ח"א עמ' קצג
ב/ט שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 130
ב/ט שתי הלחם סי' טו, דף כ ע"ב
ב/ט תהלה לדוד (והרמן) פ"מא פסוק ה הערה ד
ב/ט תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ב/ט תולדות אדם עמ' פו-פז
ב/ט תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' כט
ב/ט תורת ירוחם ח"ב דף עד ע"ג
ב/ט תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קל-קלה
ב/ט תורת מנחם חנ"ד עמ' 85 {אינו נמחל}
ב/ט תורת נתן עמ' 14-15 {הגוזל צריך לפייס את הנגזל}
ב/ט תפארת בחורים פאה עמ' לה {בין אדם לחברו}
ב/ט תשובת המלך
ב/י אורח תשובה עמ' כג
ב/י אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 154 {לא יהיה אכזרי}
ב/י אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 286
ב/י אשר חנן עמ' ס
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כו פסוק כח, פרק כז פסוק ג
ב/י באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תרג
ב/י בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכא
ב/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/י במי התורה עמ' שסב {נוח לרצות וקשה לכעוס}
ב/י במעגלי יושר בראשית עמ' 210, 212
ב/י בצור ירום ח"ח עמ' קסב הערה 46
ב/י ברור הלכה יומא פז ע"א ציון ב
ב/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שה
ב/י דברי פנחס ח"ב עמ' נא-נב
ב/י דלתי תשובה עמ' צה-צח
ב/י דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכב [עי' הל' איסו"ב פי"ב הכ"ד]
ב/י דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קמד
ב/י דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 128
ב/י דרכי תשובה עמ' קכה-קכו
ב/י דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' שמ {על הגבעונים}
ב/י הלכות תשובה (בן שושן)
ב/י המלך ברמה עמ' 83
ב/י הר המלך ח"ח עמ' פב
ב/י הרמב"ם כמחנך עמ' 108
ב/י ויקח אברהם [ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"ב ז ע"ב]
ב/י זבד טוב עמ' 97
ב/י חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' עד-עז
ב/י חיתו ארץ עמ' 107
ב/י חקרי זמנים ח"ג עמ' יא
ב/י יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ז
ב/י יד כהן
ב/י יד מלך (מן) הל' חובל פ"א הי"ב אות א, פ"ה ה"ט
ב/י יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כ
ב/י ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקסח
ב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שנו
ב/י לא תשנא עמ' 175
ב/י לדופקי בתשובה עמ' קיח-קכב
ב/י לדור ולדורות ח"א עמ' נא
ב/י להוגה דעות פ"ו ה"ו, פ"ז ה"ז
ב/י לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 144
ב/י לקוטי שיחות חל"ז עמ' 75
ב/י מאורי התשובה
ב/י מבוא למשנה תורה עמ' 317
ב/י מוסר השכל
ב/י מורשה - שיחות למועדים עמ' רמא
ב/י מנחת חינוך ח"ג עמ' כז
ב/י מנחת חן
ב/י מנחת חן (תשמב) עמ' קט
ב/י מצווה ועושה ח"ב עמ' שז {להיות אכזרי}
ב/י מקור חסד עמ' צא
ב/י מראות צובאות (בלכמן) עמ' צ-צג
ב/י משבצות זהב שמואל א עמ' רז
ב/י משנה כסף (כולי) עמ' ריא [עי' הל' דעות פ"ו ה"ו]
ב/י משנת יעקב כאן, ומדע עמ' מג
ב/י מתנת חיים - מועדים עמ' קכב
ב/י נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קעב {מדוע לא הביא את הפסוק באברהם}
ב/י נחלת צבי (פאליי) עמ' רפח
ב/י נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לט אות ו
ב/י נפת צופים (בירדוגו, תשעה) עמ' קנז {הגהמ"י}
ב/י נר דוד ח"א עמ' קמב, קמד
ב/י נתיבים במשפט העברי עמ' 104
ב/י ס' חסידים (תשעח) עמ' כד
ב/י סדר משנה (בוסק')
ב/י עזרת כהן עמ' תח
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' רטו
ב/י עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רט
ב/י פותח שער (תשסח) עמ' קו
ב/י פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כו אות ב, מאמר לא, לב אות א
ב/י פני משה (שלז')
ב/י פרפרת הפרשה פרשת ויחי פרק נ פסוק יז
ב/י פרפרת משה ח"ב עמ' פז
ב/י פרפרת משה ח"ב עמ' פט, רנא
ב/י פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' רב
ב/י צהר גל' ח עמ' 89, 91, 93
ב/י קרית מלך
ב/י קרן לדוד מועדים עמ' ריח {מוחלים}
ב/י ראשית דעת (קורח) סי' יז {אכזרי}
ב/י רנת יצחק שמואל עמ' תסז {הגבעונים}
ב/י שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' כב
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' תרו ס"י, הל' נזקי גו"נ אות ו
ב/י שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רמח {הגהמ"י}
ב/י שובי נפשי עמ' נד-סה
ב/י שיח דוד (תשסח) עמ' עח
ב/י שלחן המלך
ב/י שם דרך יומא עמ' קח
ב/י שמועות משה עמ' פה
ב/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקו
ב/י שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 130
ב/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כב
ב/י תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קלא-קלה
ב/יא אורח תשובה עמ' כד
ב/יא אשר חנן עמ' ס
ב/יא באר משה (שטרן) ח"ב סי' נ אות א
ב/יא ברור הלכה יומא פז ע"א ציון ב
ב/יא גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שה-שו
ב/יא גבורת יצחק שבועות עמ' שצה {מת חברו}
ב/יא דלתי תשובה עמ' צח-קג
ב/יא דרכי תשובה עמ' קכז-קכח
ב/יא הלכות תשובה (בן שושן)
ב/יא המלך ברמה עמ' 82
ב/יא יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ז
ב/יא יד כהן
ב/יא יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כז
ב/יא ילקוט יוסף - ימים נוראים עמ' תקסט
ב/יא לדוד ה' אורי וישעי עמ' נג
ב/יא לדופקי בתשובה עמ' קכב-קכה
ב/יא מאורי התשובה
ב/יא מנחת חינוך ח"א עמ' קפח, ח"ג עמ' כז
ב/יא מנחת חן
ב/יא מנחת חן (תשמב) עמ' קי
ב/יא מצווה ועושה ח"ב עמ' שח {עשרה על קברו}
ב/יא מקור חסד עמ' צא
ב/יא מראות צובאות (בלכמן) עמ' צד-צו
ב/יא משאת המלך (אדרי)
ב/יא משאת המלך מועדים עמ' לח
ב/יא משנה כסף (כולי) עמ' ריב
ב/יא משנת חיים דברים עמ' תקטו
ב/יא נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קלו
ב/יא עיונים (פאור) עמ' 244
ב/יא צהר גל' ח עמ' 89, 93
ב/יא רץ כצבי על חדשי השנה עמ' רפד
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' תרו סי"א, הל' גזילה אות ח
ב/יא שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קפז-קפט
ב/יא שובי נפשי עמ' סה-סו
ב/יא של"ה עשרה הלולים אות נא
ב/יא שם דרך יומא עמ' קט
ב/יא שמחת מרדכי עמ' רצה
ב/יא תרומת הגורן ח"ב עמ' 203


ג/39 הלכות תשובה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ אור התשובה
ג/רה"פ בית יעקב (בירב)
ג/רה"פ בנבכי התשובה
ג/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ הדרך לתשובה
ג/רה"פ הרהורי תשובה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ג/רה"פ ועזר מצריו
ג/רה"פ חזק יד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ כח התשובה
ג/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ג/רה"פ לתשובת השנה
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/רה"פ משנה כסף (שירירו)
ג/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ג/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רנח-רסג
ג/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ג/רה"פ ס' התשובה
ג/רה"פ עבודת המלך
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ פרח מטה אהרן (סול') מדע
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/רה"פ שפת מלך
ג/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ג/רה"פ תשובת בנימין
ג/א אביר יוסף עמ' שעט, שפב
ג/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נו, עז
ג/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות ב
ג/א אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ו
ג/א אוצר התולדות עמ' פב, קיד, קלח, שמב
ג/א אור אברהם
ג/א אור יהל ח"א עמ' א {רוב מצוות צדיק רוב עבירות רשע}
ג/א אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' רמג, רמז
ג/א אור ישראל המפורש סי' ח, לא
ג/א אור ישראל עמ' כח, לא, מט, סט, עא, עג
ג/א אורח תשובה עמ' כה
ג/א אוריתא טז עמ' סב-סג
ג/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' ו {רוב המדינה}
ג/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' קח
ג/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 222
ג/א אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסא
ג/א אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קא
ג/א אמת ליעקב נשים עמ' קעה
ג/א אסופת מערכות ימים נוראים עמ' צב, צד
ג/א אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שיז
ג/א אש דת (תשמח) עמ' יא
ג/א אשכבתיה דרבי ח"א עמ' סה
ג/א באמונה שלמה עמ' תפו
ג/א באר בשדה עמ' קצב {מי שזכיותיו יתירות על עונותיו}
ג/א באר יהודה
ג/א באר מחוקק (תשמט) עמ' רסט
ג/א באר מחוקק (תשעה) עמ' שלט
ג/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ו פסוק ט {לפי רוב העולם}
ג/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יח פסוק כה {לפי רוב המדינה}
ג/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תמה
ג/א באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' עח
ג/א בארות המים (שאנג'י)
ג/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קיג ע"א
ג/א בית אהרן וישראל גל' עג עמ' יד {יש דין כללי ודין פרטי, בדין כללי הולכים אחר הרוב}
ג/א בן ידיד
ג/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' צז, רנז, תריא
ג/א בצור ירום ח"ג עמ' קלא, קלח
ג/א בצור ירום ח"ד עמ' רלה
ג/א בצור ירום ח"ה עמ' צה, רי
ג/א ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' עז
ג/א ברקאי ח"א עמ' 191
ג/א גבורת יצחק אבות עמ' קפו
ג/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שז-שיא, שמד
ג/א גבורת יצחק ר"ה עמ' קטז
ג/א גשר יהושע עמ' 51
ג/א דברות משה ברכות עמ' רעח {וכן המדינה אם היו זכיות כל יושביה מרובות על עונותיהן הרי זו צדקת}
ג/א דברי איש דף יד ע"א
ג/א דברי ברוך ח"ב מאמר נא אות א
ג/א דברי חנינא - הספדים עמ' צג {רוב עוונות - רשע}
ג/א דברי חנינא - מזלות עמ' יט, קעד
ג/א דברי ירמיהו
ג/א דברי שאול שמות עמ' שלג, במדבר עמ' קלו
ג/א דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שמה {הגדרת צדיק ובינוני}
ג/א דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' ס, קיד, ח"ב עמ' רפד
ג/א דלתי תשובה עמ' קג-קד
ג/א דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יג
ג/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1769
ג/א דרכי שלום (מרגונטו) דף נט ע"ג
ג/א דרכי תשובה עמ' קכט
ג/א דרשות הצל"ח השלם עמ' מה-מו
ג/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' רנה {לח"מ}
ג/א דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' נד
ג/א דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' כו
ג/א דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רכג {שוקלים מצוות כנגד עבירות}
ג/א הגות תשובה סי' יא, סי' יח הערה ד
ג/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 154
ג/א הלכות מדינה ח"א עמ' רכד
ג/א הלכות תשובה (בן שושן)
ג/א המאור הגדול (יעבץ) עמ' קמח-קנ
ג/א המעלות לשלמה עמ' יד, נח
ג/א הר המלך ח"ו עמ' קיט-קכב
ג/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ג/א התקופה הגדולה עמ' פה-פז {לח"מ - צדיקים ניצולים}
ג/א זאת ליעקב בראשית עמ' עא, קצח {כל אחד ואחד מבני האדם וכו'}
ג/א זבחי שלמה עמ' קכד
ג/א זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' רב, רלז, שמג
ג/א חוקי חיים (סופר) דף יח ע"ג
ג/א חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' שכז
ג/א חי' רח"א הכהן עמ' עו {השמיט הוגה את השם}
ג/א חיים ומלך
ג/א חכמת התורה פ' בראשית עמ' שמג
ג/א חמדה גנוזה (שלוש) ח"ג אחרי עמ' רמב
ג/א חקרי זמנים ח"א עמ' קנב, ח"ג עמ' יא-יב
ג/א יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף א
ג/א יד כהן
ג/א יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' עא
ג/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כח
ג/א ילקוט עטרת צבי עמ' שצח
ג/א ישועות עוזו עמ' 238
ג/א ישורון ח"ג עמ' רעט
ג/א כנה"ג
ג/א כתונת פסים (תשעא) עמ' נה
ג/א לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' רלט
ג/א לב שלם [שו"ת רא"ם ח"א סי' יא, שו"ת מהר"ם אלשקר סי' לה, לחם יהודה ה ע"ב]
ג/א לבושי בדים סעיף שעו
ג/א לדופקי בתשובה עמ' קכו-קכח
ג/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רכ
ג/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' לא, לג
ג/א לילה כיום יאיר (באום) עמ' 309
ג/א לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' לד
ג/א מאורי התשובה
ג/א מאורי שערים עמ' קנח
ג/א מאמרי שלמה ח"א עמ' ריח, רנד
ג/א מבוא למשנה תורה עמ' 331
ג/א מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' מב, ת
ג/א מהלכי משפט ח"ד עמ' 28, 30
ג/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יב, רג
ג/א מורשה - שיחות למועדים עמ' רמב
ג/א מטה אהרן (קרייזר) עמ' קפז
ג/א מילי דשמיא עמ' מג {רוב חטאים - רשע}
ג/א מים קדושים, דרושים דף מה ע"ב {לח"מ}
ג/א מנחה לאיש עמ' 330
ג/א מנחת חן
ג/א מנחת חן (תשמב) עמ' קיא
ג/א מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"א עמ' כו {רובו זכויות צדיק}, ח"ב עמ' נט
ג/א מנפת צוף עמ' 681-682
ג/א מערכי לב (חזן) ח"א דף קטז ע"ג, קמט ע"ד
ג/א מעשה אברהם דף כד ע"ג
ג/א מקור חסד עמ' קנא
ג/א מרכה"מ אלפ' [דרשות מהרי"ט יט ע"ב, שנות חיים טז ע"א]
ג/א משאת אברהם עמ' ע-עח
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משיב נפש (שפירא)
ג/א משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' קמג
ג/א משנת יעקב
ג/א משנת שמחה
ג/א מתנת חיים ימים נוראים עמ' קצג
ג/א נהרות איתן ח"א עמ' שמז
ג/א נועם המוסר עמ' קנה
ג/א נועם חי"ח עמ' שכב [בצל החכמה ח"ג סי' מב]
ג/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רכד
ג/א נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רפז
ג/א נתיבים במשפט העברי עמ' 33
ג/א ס' המכלולים להרקב"ג פ' משפטים דף מח ע"ג
ג/א עיוני חג ומועד עמ' 36
ג/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 86, 92, 96, 238
ג/א עיונים (פאור) עמ' 244
ג/א עצמות יוסף קידושין דף מ (עמ' קסא)
ג/א עקב ענוה
ג/א עקבי אבירים (תשסה) עמ' ש
ג/א ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' רנג, רסט, ח"ד עמ' יג
ג/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תתשיט, תתשלו, ח"ג עמ' יג
ג/א עשות משפט עמ' כט
ג/א פאר המלך עמ' קכו {"עשרים וארבעה" - דרכו לסכם במספר}
ג/א פותח שער (תשסו) סי' יא
ג/א פותח שער (תשסח) סי' יד
ג/א פי' ר' דוד שור
ג/א פני דוד (לחיד"א) בראשית סי' כב
ג/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצא-קצד
ג/א פרפרת אליעזר ראה פרק טז פסוק יד-טו
ג/א פרפרת משה ח"א עמ' נד
ג/א פרפרת משה ח"ב עמ' תנב
ג/א פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' קעז
ג/א צהר גל' ח עמ' 89
ג/א צמח דוד (סקאליע) עמ' תקיג
ג/א צפנת פענח (השמטות דף נה)
ג/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תעט
ג/א קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קמד-קמה
ג/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפד
ג/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שנא
ג/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' שכג
ג/א רמת שמואל (ברודנא) עמ' לו
ג/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עה
ג/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' כה
ג/א רנת יצחק על נפש החיים עמ' קצו
ג/א רנת יצחק פ' חלק עמ' ט, תכג
ג/א רנת יצחק תהלים עמ' קמא, חמש מגילות עמ' קנא, שנב
ג/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כא, עא, עה
ג/א שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 85 {מל"מ}
ג/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפד
ג/א שבט מישראל (תשעא) פרק סב פסוק י
ג/א שביבי אור
ג/א שובי נפשי עמ' סט
ג/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 169
ג/א שירת דוד (תשסז) עמ' שפז {בדעת א-ל דעות}
ג/א שלום בחילך עמ' פב
ג/א שלמי יוסף (גליק) עמ' יב-יג
ג/א שלמי שמחה ח"ה עמ' רמג
ג/א שם משמעון (שפירא) עמ' קסט
ג/א שמועות משה עמ' צג, צז, קב, קטו, קכו
ג/א שמחת מרדכי עמ' רסג
ג/א שמן ראש (כץ) ז' אדר-פורים ח"א עמ' שסו {כלל ישראל נידון לפי רובו}
ג/א שעורי דעת ח"ב עמ' קעו
ג/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' מב
ג/א שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' רמז
ג/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' כא-כה
ג/א תהלתו בפי עמ' סד-סה
ג/א תולדות יעקב (וורשנא) דף נז ע"ד
ג/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשעז-תשעח, אלף פב, אלף פה {המפרש}, אלף צב, אלף קה, אלף שיא, אלף שלח, אלף שנט
ג/א תורה לישראל עמ' 85
ג/א תורת מהרי"ם בראשית עמ' רו
ג/ב אביר יוסף עמ' שעט
ג/ב אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נו
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אהל דוד (קהן) ח"א איכה פ"א פס' ה, ח"ב מלכים א פי"ד פס' ג, ישעיהו פנ"ה פס' ו
ג/ב אהל חייא עמ' תקיח
ג/ב אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' נט
ג/ב אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' קד
ג/ב אוסף מכתבים (שכטר) ח"ג עמ' לא {אדם לא יכול לדעת אם יש יותר עוונות או זכויות}
ג/ב אוצר התולדות עמ' קיג {לפי גדלם}, קלח {מיד מת}
ג/ב אוצרות יהושע עמ' לג
ג/ב אור אברהם
ג/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שיט {זכות אחד כנגד כמה עוונות}
ג/ב אור הישר
ג/ב אור יהל ח"א עמ' א {אין שוקלים אלא בדעת ה'}
ג/ב אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' כו, ע, עז, רא, רצח, שי
ג/ב אור יחזקאל (לוינשטיין) יראה ומוסר עמ' שיב {המדידה לא לפי הבנת בני אדם}
ג/ב אור יחזקאל (לוינשטיין) מדות עמ' שב
ג/ב אור ישראל המפורש סי' ח, לא
ג/ב אור ישראל עמ' כח, לא, מט, סט, עא, עג
ג/ב אורח תשובה עמ' כו
ג/ב אחר האסף עמ' מב
ג/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' ז, כב
ג/ב אם הבנים שמחה פ"ג אות כט
ג/ב אמונת החינוך (אבינר) עמ' 312
ג/ב אמונת יהושע עמ' אלף תשעב
ג/ב אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 248
ג/ב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קסא
ג/ב אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' ס
ג/ב אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קא, קעא
ג/ב אמרי יוסף (ספינקא) בראשית דף ל ע"א
ג/ב אמת ליעקב נשים עמ' קעה
ג/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' שיז
ג/ב אשד הנחלים (נחמולי) דף קג ע"ב, קכ ע"ד
ג/ב באמונה שלמה עמ' תלו, תפו
ג/ב באר בשדה עמ' קצג {אדם שעונותיו מרובין על זכיותיו}
ג/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ו פסוק ט {לפי רוב העולם}
ג/ב בגדי כהונה (פרחיא) דף קיג {ראב"ד}, קלו ע"ב
ג/ב בינה בספרים עמ' כז
ג/ב בית אהרן (צורוגון) פ' תצא דף סג ע"ד
ג/ב בית אהרן וישראל גל' לב עמ' קכה
ג/ב בית המדרש
ג/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכא-רכג
ג/ב בית ישי - דרשות עמ' רסא
ג/ב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכ, תריא
ג/ב בני אברהם דרושים דף ח ע"ד {א-ל דעות}
ג/ב בני יששכר (תשמג) ח"א דף קמט ע"א, ח"ב דף מט ע"ב
ג/ב בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' לב, ח"ב עמ' צו {במשקל א-ל דעות}
ג/ב בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' יט, שנב
ג/ב בנין עולם (ת"ת) עמ' כז, קלג {לפי שיקול א-ל דעות}
ג/ב בנין ציון (עטלינגר) ח"ב סי' קמה
ג/ב בצור ירום ח"ד עמ' רטז, רלה
ג/ב בצור ירום ח"ח עמ' כא
ג/ב ברכת מרדכי דברים עמ' מב, רמח {בדעת א-ל דעות}
ג/ב ברכת מרדכי ויקרא עמ' קעט {שוקלים בדעת א-ל דעות}
ג/ב ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' עה
ג/ב ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' עח, פ, קג, קה
ג/ב גבורת יצחק אבות עמ' רלט, רמא
ג/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שיא, שיט
ג/ב גבורת יצחק ר"ה עמ' קיז
ג/ב גדולי מוסר עמ' סט
ג/ב גל עיני (תשע) ח"ב עמ' ח {בדעתו של אל דעות}
ג/ב גן שושנים ח"א עמ' עג, ח"ב עמ' עו
ג/ב גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שכג {דעת א-ל דעות}
ג/ב דבר המלך (מנקין) עמ' 44
ג/ב דבר המלכה (וייס) עמ' קפא {מת מיד}
ג/ב דבר צבי - קדושת השבת עמ' עד
ג/ב דברות משה קדושין סי' נ הערה עד
ג/ב דברי ברוך ח"ב מאמר מה אות ה, מאמר מו אות ב, מאמר נ אות ז, מאמר נא אות א-ג
ג/ב דברי השקפה עמ' לא
ג/ב דברי חנינא - הספדים עמ' שצד
ג/ב דברי חנינא - מזלות עמ' נח, סב
ג/ב דברי יואל - שו"ת עמ' שפה
ג/ב דברי יואל בראשית ח"א עמ' צח, קיז, שמות ח"א עמ' רעח, ח"ב עמ' קצא, ויקרא ח"ב עמ' רנא, במדבר ח"א עמ' קצד, דברים עמ' קל
ג/ב דברי יואל מועדים ח"א עמ' מא, קיד, ריח, רס {בשיקול אל דעות}
ג/ב דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שמט, שצא
ג/ב דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים רנז, זכור שנה, פרה רה
ג/ב דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רנג
ג/ב דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קלט
ג/ב דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' סט {השכר לפי דעת א-ל דעות}
ג/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יז-יח
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' עז, ח"ב עמ' שלה
ג/ב דורש טוב עמ' 178
ג/ב דלתי תשובה עמ' קד-קו
ג/ב דעת חיים עמ' קפא
ג/ב דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' שסו {שיקול זה}
ג/ב דעת תורה בראשית עמ' סח, שמות עמ' מה
ג/ב דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יט {רוב איכותי ולא כמותי}
ג/ב דרך ה' השלם עמ' עז - דרך לחיים, קלג - דרך לחיים
ג/ב דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 1453
ג/ב דרכי תשובה עמ' קל-קלז
ג/ב דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכ, רמז
ג/ב דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' לג אות טו
ג/ב דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רמה {בדעת א-ל דעות}
ג/ב דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שפ, שפב {בדעת א-ל דעות}
ג/ב דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' נח {המדינה מיד אובדת}
ג/ב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שכד {אין שוקלין אלא בדעתו של אל דעות}
ג/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' קלט {שוקל עונות וזכויות}
ג/ב הגות תשובה סי' יא, סי' יח הערה ד
ג/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 51, 68, 73, 154, 285
ג/ב הדרום חכ"ד עמ' 26
ג/ב הלכות קטנות ח"א סי' רכה
ג/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ב המעלות לשלמה עמ' ח, יב-יג
ג/ב הרמב"ם ותורתו ח"א
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 74
ג/ב התקופה הגדולה עמ' פז {שיקול של א-ל דעות}
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצו
ג/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' מז
ג/ב וזרח השמש עמ' שע {בדעת א-ל דעות}
ג/ב ויואל משה מאמר ב סי' לד
ג/ב ויואל משה עמ' רלד
ג/ב זבחי שלמה עמ' קעב
ג/ב זיו משנה
ג/ב זכרון משלי עמ' קמ {שיקול עוונות וזכויות לפי גודלם ולא לפי מניינם}
ג/ב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' שמג
ג/ב חי' חתם סופר
ג/ב חי' עזיאל עמ' 88
ג/ב חיי נפש ח"ג עמ' קכו
ג/ב חיים ומלך
ג/ב חכמת התורה פ' נוח עמ' צז, וירא עמ' קכז
ג/ב חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 68
ג/ב חמדה גנוזה (שלוש) ח"ג אחרי עמ' רמב
ג/ב חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח ל
ג/ב חן וכבוד דף קכח ע"א {ע"פ הרוב}
ג/ב חנן אלקים עמ' קצ
ג/ב חקל יצחק עה"ת עמ' תקלד {במשקל - ביד בוחן לבות}
ג/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' ג
ג/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף א
ג/ב יד כהן
ג/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' כט
ג/ב יוסף לקח כרך א ח"א עמ' סב-סג, כרך ב ח"ב עמ' רכד, רלח
ג/ב ימי דוד עמ' ו {ראב"ד}
ג/ב ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קיט, קמט
ג/ב ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קט, רלג, רפג, שצה, תלד, תמו, תנז, תעז
ג/ב ישורון ח"כ עמ' תשסד
ג/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' שמ
ג/ב כד הקמח עמ' תמה
ג/ב כפי אהרן (זס') תליתאה עמ' עח
ג/ב כתבי הסבא מקלם, ימים נוראים עמ' קטו, פנקס הקבלות עמ' צח
ג/ב כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' רסח
ג/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קצט, רלח, רסא
ג/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תט {בשיקול א-ל דעות}
ג/ב לב שלם [יפה מראה]
ג/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' נד-נו
ג/ב לדופקי בתשובה עמ' קכט-קלה
ג/ב לדור ולדורות ח"א עמ' סא
ג/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' תט
ג/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שלד {עוון כנגד כמה זכויות}
ג/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' נב {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב לילה כיום יאיר (באום) עמ' 309 {רוב איכותי}
ג/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 36
ג/ב לקחת מוסר ח"א עמ' ריט
ג/ב מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 459
ג/ב מאורי המועדים עמ' ריא {העולם כולו}, רכט {מדינה אובדת}
ג/ב מאורי התשובה
ג/ב מאורי שערים עמ' קנט, קסז, קעו
ג/ב מאכסניא של התורה סי' א
ג/ב מאמרי שלמה ח"א עמ' ריח
ג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 116, 331
ג/ב מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' מב, קנו, ת
ג/ב מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' קפט
ג/ב מדבר שור עמ' פה
ג/ב מהלכי משפט ח"ד עמ' 28, 30
ג/ב מחנה חיים חו"מ ח"ב סי' כ עמ' מג {בשיקול א-ל דעות}
ג/ב מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' מה
ג/ב מחשבת זקנים עמ' קעא {לפי שיקול א-ל דעות}
ג/ב מחשבת מוסר ח"א עמ' תקע
ג/ב מחשבת מוסר ח"ב עמ' קלג {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' קב, קיד, קמ, קס, קעד, רסט {לפי דעת א-ל דעות}
ג/ב מטה אהרן (קרייזר) עמ' פה
ג/ב מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 155
ג/ב מילי דאגדתא ושו"ת (ר' יעקב מליסא) דף יב ע"א
ג/ב מים חיים (רפפורט, תשעז) - אוצרות חיים עמ' מא
ג/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 85
ג/ב מנוחת משה דף קכא ע"ד
ג/ב מנחה לאיש עמ' 391-392
ג/ב מנחת חן
ג/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קיא
ג/ב מנחת יצחק (וייס) עה"ת ח"ב עמ' רסט
ג/ב מנפת צוף עמ' 678, 681, 682
ג/ב מעינות האמונה עמ' שב {אין שוקלין}
ג/ב מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' עד, קעד-קעה, רנט {לפי גודל העבירות והזכויות}
ג/ב מקדשי השם ח"ב עמ' קסא
ג/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קמט, קנב, קנד
ג/ב מראה איש ח"ב עמ' כג
ג/ב מראות צובאות (בלכמן) עמ' צז-צט
ג/ב מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/ב מרפא לשון (המבורג) עמ' קעז
ג/ב משאת אברהם עמ' ע-עח
ג/ב משאת המלך (אדרי)
ג/ב משבצות זהב יונה עמ' סא, קג
ג/ב משבצות זהב ירמיהו עמ' תקיז
ג/ב משיב נפש (שפירא)
ג/ב משך חכמה שמות פ"ג פס' טז-יז, והפטרת וילך
ג/ב משנה כסף (כולי) עמ' ריב
ג/ב משנת יעקב
ג/ב משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קסו, קצו
ג/ב משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קסו, קצו {זכות כנגד כמה עוונות}
ג/ב משרת משה (עטייה)
ג/ב נועם חי"ח עמ' שכב [בצל החכמה ח"ג סי' מב]
ג/ב נחלה לישראל (תשעא) עמ' קעא {זכות כנגד כמה עוונות}
ג/ב נחלת דבש (ברייזכר) עמ' יד, לד
ג/ב נחלת יעקב (מליסא, תרט) ח"א דף לו ע"א {לח"מ - העיר והמדינה}
ג/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נה אות כב ובהשמטות
ג/ב נפוצות יהודה עמ' קפח, שטו
ג/ב נר למאור (פרצקי) עמ' רלג
ג/ב נרות אהרן
ג/ב נשמה של שבת עמ' 516 {רק ה' יודע לשקול עוונות}
ג/ב נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רפז
ג/ב נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קז, רמט, רעו, רפא
ג/ב נתיבות מוסר עמ' יט
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב עבד המלך (תשא)
ג/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' נח-סא
ג/ב עולם הפוך פס"ז
ג/ב עונג יו"ט על דרוש דף ה ע"ג {מי שעוונותיו מרובים מת מיד, וראב"ד}, טז ע"ג {רשעים נחתמים למיתה - בעוה"ז}
ג/ב עזר מיהודה עמ' תמג {לפי גודלם}
ג/ב עטרת זהב (באדהב, תרנז) - גדולי הארץ עמ' א
ג/ב עיוני חג ומועד עמ' 36
ג/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 86, 90, 92-94, 96, 97, 190, 240
ג/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 94 {לח"מ}
ג/ב עיונים (פאור) עמ' 144, 244
ג/ב עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' ז
ג/ב עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תג
ג/ב עמק החכמה עמ' רנז {א-ל דעות}
ג/ב עמק יהושע (שפירא, תרפה) דרוש ה עמ' יט-כ {האדם המדינה והעולם}
ג/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' יב
ג/ב עצי חיים על התורה עמ' שסב
ג/ב עצמות יוסף קידושין דף מ (עמ' קסא)
ג/ב עקב ענוה
ג/ב עקבי אבירים (תשסה) עמ' ש
ג/ב עשרה מאמרות (תשס) עמ' קנ
ג/ב פותח שער (תשסו) סי' יא עמ' פח-פט
ג/ב פותח שער (תשסח) עמ' קיח-קיט
ג/ב פי' ר' דוד שור
ג/ב פלגי שמן (ריזיקוב) סי' לא
ג/ב פרי אהרן (פסין) עמ' 126 {מת מיד}
ג/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצא-קצד
ג/ב פרפרת אליעזר ראה פרק טז פסוק יד-טו
ג/ב פרפרת משה ח"א עמ' נד
ג/ב פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' ע
ג/ב פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/ב צהר גל' ח עמ' 89
ג/ב צפנת פענח (גם בהשמטות דף נה)
ג/ב צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תעט
ג/ב צפנת פענח (תשסו) עמ' שיט
ג/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' צד
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קמד-קמה
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשמז) פ' אלול ג' {עוון אחד כנגד כמה זכויות}
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפד
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שנא
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רצח, שיז
ג/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' שפב
ג/ב קול דודי (תשף)
ג/ב קול צופיך עמ' תקכא
ג/ב קומץ המנחה (צונץ) דרוש מה אות ח, דרוש קסג אות ו, דרוש קפא אות ו, דרוש רא אות א {ע"פ שיקול א-ל דעות}
ג/ב קרן לדוד מועדים עמ' סט, רמט
ג/ב קרן פני משה ח"ב
ג/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רנט
ג/ב רוב דגן (הלוי) ח"ג דף ה ע"ב
ג/ב רמתיים צופים סי' א אות צח
ג/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רג {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' לו, חמש מגילות עמ' רפד, שנב
ג/ב רנת יצחק מלכים עמ' קנא {לפי גדלם}, רכו {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' כא, תד
ג/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' שד {בדעת א-ל דעות}, תיח, תכו, תנד
ג/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' כא
ג/ב רנת יצחק תפלה עמ' ע
ג/ב רסיסי לילה פמ"ג עמ' 82
ג/ב שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפד, רה
ג/ב שבי בנימין דף ח ע"א
ג/ב שבילי אשר
ג/ב שו"ת הרד"ך עמ' לו, קיא {מגדל עוז}
ג/ב שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רסג
ג/ב שובי נפשי עמ' ע-עב
ג/ב שיח דוד (תשסד) עמ' מג
ג/ב שיח דוד (תשסח) עמ' מח
ג/ב שיחות לספר ויקרא עמ' קד {רק ה' יודע משקלם}
ג/ב שיחות עבודת לוי סי' נט אות ד
ג/ב שירת דוד (תשסז) עמ' שפו
ג/ב שלחן המלך - חלק הדרושים דף לג ע"ב
ג/ב שלמי יוסף (גליק) עמ' יג {כי רבה}, יד-יז
ג/ב שלמי שמחה ח"ה עמ' רמג
ג/ב שם דרך סנהדרין עמ' קעו
ג/ב שם משמואל מועדים - לסליחות זכור ברית שנת תר"ע, וראש השנה שנת תרע"ג, ושבת תשובה שנת תרפ"א {בדעתו של א-ל דעות}
ג/ב שם משמואל פרשת וישלח שנת תרע"א {כל אדם נשפט לפי המקום והזמן}
ג/ב שמועות משה עמ' קב, קיא {לח"מ}, קכה-קכו
ג/ב שמחת מרדכי עמ' רה
ג/ב שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' שיג {לפי משקל א-ל דעות}
ג/ב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קח {בשיקול א-ל דעות}
ג/ב שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' א
ג/ב שמר את הדבר עמ' קצה
ג/ב שנות חיים (חזן) דף טז ע"א
ג/ב שעורי דעת ח"ב עמ' קעו
ג/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' מב {בדעתו של ה'}
ג/ב שפתי חיים מועדים ח"א עמ' שפד
ג/ב שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' קנט
ג/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' כו-כח, קיג
ג/ב תבונה (ליפקין) סי' ז {זכות כנגד כמה עוונות}
ג/ב תהלתו בפי עמ' סד-סה
ג/ב תודת אהרן עמ' לב
ג/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשעז-תשעח, אלף פ {ראב"ד}, אלף פא {לח"מ}, אלף פב, אלף צב, אלף קה, אלף שיא, אלף שלח, אלף שנט
ג/ב תורה לישראל עמ' 85
ג/ב תורת אהרן עמ' לב
ג/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 143, 15
ג/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 18, 22, 81, 155
ג/ב תורת הפילוסופיה עמ' 134, 230
ג/ב תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קעה
ג/ג מי מרום ח"י עמ' קמד {בכל שנה שוקלים עוונות ב"א}
ג/ג אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נה, עז, צב
ג/ג אבן ציון עמ' תקלו
ג/ג אוצר התולדות עמ' מח, תקטו
ג/ג אוצרות יהושע עמ' לג
ג/ג אור אברהם
ג/ג אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תקמה {עורו ישנים}
ג/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) - דרכי העבודה עמ' שכט {חטא אחד שקול כנגד חטאים רבים}
ג/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' ע, שיא
ג/ג אור ישראל עמ' עא, עג
ג/ג אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב
ג/ג אורח תשובה עמ' כח
ג/ג אוריתא טז עמ' סג-סה, סז
ג/ג אישי יובל עמ' 172
ג/ג אמונת עתיך גל' 109 עמ' 8
ג/ג אמרי דוד (מלי') כאן, וקונ' ת"ת עמ' נח, קונ' תפלה עמ' קט-קי
ג/ג אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' סה
ג/ג אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' קסח, קפו
ג/ג אמת ליעקב נשים עמ' קעה
ג/ג אש המערכה עמ' 188, 190
ג/ג אשר למלך
ג/ג באר בשדה עמ' קצד {נמצא צדיק נחתם לחיים}
ג/ג באר לחי ראי עמ' קצט-רו
ג/ג בארות המים (שאנג'י)
ג/ג בגדי כהונה (פרחיא) דף קלו ע"ב
ג/ג בינת דניאל ח"א עמ' רסז
ג/ג בית אהרן וישראל גל' מב עמ' כא, גל' ס עמ' כב
ג/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ג בן ידיד
ג/ג בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קכ {הגהמ"י}, תריא {לח"מ}
ג/ג בני יוסף (טנוג'י) דף מח ע"ב
ג/ג ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' עז
ג/ג ברקאי ח"א עמ' 191
ג/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שז, שט-שי, שיב-שיח, שכ, שכג
ג/ג גבורת יצחק ר"ה עמ' קטז, רכב
ג/ג גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' קפד
ג/ג גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 104
ג/ג דברי ברוך ח"ב מאמר מה אות ה, מאמר מו אות ד, מאמר מז אות א, מאמר מט אות ז, מאמר נ אות ז, מאמר נא אות א
ג/ג דברי חנינא - מזלות עמ' יט
ג/ג דברי יוסף (אירגס) סי' נד דף קב ע"א-ע"ב {לח"מ - בינוני שעשה תשובה}
ג/ג דברי יחזקיהו ח"א עמ' קנה {שלשה ספרים - דין לעוה"ז}
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שמה {בינוני זוכה רק ע"י תשובה}, שע
ג/ג דולה ומשקה (תשסב) עמ' 5
ג/ג דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' ס, פ, קג, קיב, ח"ב עמ' רג, רפד
ג/ג דורש טוב עמ' 176
ג/ג דין אמת (תשסז) עמ' שלד {לח"מ}
ג/ג דלתי תשובה עמ' קו-קיב
ג/ג דעת תורה דברים ח"ב עמ' קנז
ג/ג דרכי תשובה עמ' קלח-קמד
ג/ג דרשות ר"י מסלוצק עמ' נ
ג/ג הגות תשובה סי' יא, סי' יח הערה ד
ג/ג הגיוני הלכה עמ' 170
ג/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 68, 70, 71
ג/ג הדרום לו עמ' 9
ג/ג הלכות תשובה (בן שושן) כאן ועמ' קסט
ג/ג המעלות לשלמה עמ' ח, יב-יג
ג/ג הר המלך ח"ח עמ' קפו-קפז
ג/ג וזרח השמש עמ' שסח {נחתם לחיים}
ג/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תמג
ג/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' עח
ג/ג חזון יחזקאל קידושין פ"א הי"א
ג/ג חי' יחיאל דף ד ע"ב
ג/ג חי' ר' יהודה זרחיה עמ' נד
ג/ג חיים ומלך
ג/ג חמדה גנוזה (שלוש) ח"ג אחרי עמ' רמב
ג/ג חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה נספח מה
ג/ג חק המלך יבמות עמ' עא
ג/ג חקרי זמנים ח"א עמ' קנב, ח"ג עמ' ג, יב, טו
ג/ג טורי אבן
ג/ג יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות ו
ג/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף א
ג/ג יד כהן
ג/ג יד משה (אמריליו) דף עד ע"ד
ג/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' ל
ג/ג ים שמחה עמ' תמא-תמב
ג/ג ימי זכרון עמ' רלב
ג/ג ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שצה, תמט {בינוני}
ג/ג ישרי לב עמ' קח
ג/ג כבוד מלכים (מרגליות) עמ' נו {נימוקי הגרי"ב}
ג/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תיח
ג/ג כתב אמת ח"א עמ' קסט, קעג
ג/ג כתר המלך
ג/ג לב חיים (מלינק) דף כג ע"א {לח"מ}
ג/ג לב שלם [פני יצחק זוטא ראש השנה דף לה]
ג/ג לדופקי בתשובה עמ' קלו-קמד
ג/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' שכ
ג/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' שכו {תהה על הזכויות}, שכט {אין מזכירים זכות}
ג/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' טו, נב {בינוני}
ג/ג לקוטי שיחות חי"ג עמ' 230
ג/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 246, חכ"ח עמ' 104, חכ"ט עמ' 206
ג/ג לקוטי שיחות חל"ט עמ' 335 {הגהמ"י - משפט ר"ה עיקרו על גשמיות}
ג/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תנב {ניחם על המצוות}
ג/ג מאורי התשובה
ג/ג מאורי שערים עמ' קצב, רו-רז
ג/ג מבוא למשנה תורה עמ' 330
ג/ג מבשר טוב עקבתא דמשיחא עמ' ל
ג/ג מהלכי משפט ח"ד עמ' 28, 30
ג/ג מורשה - שיחות למועדים עמ' נט, סד, פט, רט, רכט, רלז, רמב, רמה
ג/ג מחזה עליון עמ' פא-פב {נבואת משה}
ג/ג מחנה ישראל (אליהו)
ג/ג מחשבת מוסר ח"א עמ' קלד, שכה, תקנא
ג/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' קנ {תולים לבינוני}
ג/ג מטה אהרן (קרייזר) עמ' ט, קיח
ג/ג מי השלוח (זס') עמ' ח
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מים קדושים, דרושים דף מ ע"ב
ג/ג מכתב לחזקיהו דף נח ע"ד
ג/ג מנחת חן
ג/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קיב-קטו
ג/ג מעט צרי
ג/ג מערכי לב (חזן) ח"א דף קנג ע"ב
ג/ג מקום דוד [ראשון לציון דף קכ]
ג/ג מראה איש ח"ב עמ' כג
ג/ג מראה הנוגה [קול אליהו ח"ב דף קד ע"ב]
ג/ג מראות צובאות (בלכמן) עמ' ק-קטז
ג/ג מרכה"מ אלפ' [מהר"י הלוי סי' צה, שנות חיים פ' נצבים, דברי יוסף סי' נד]
ג/ג מרפא לשון (המבורג) עמ' קנ
ג/ג משאת אברהם עמ' ע-צ
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משב יעקב ח"א
ג/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' תשמ*
ג/ג משיב נפש (שפירא)
ג/ג משנה כסף (כולי) עמ' ריב
ג/ג משנה שכיר יו"ד עמ' פא
ג/ג משנת יעקב כאן, ונשים ח"ב עמ' יז
ג/ג משנת משה שבת עמ' עא {הגהמ"י}
ג/ג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' צח, קעט
ג/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' צח {שוקלין}, קעט {בינונים}
ג/ג מתנת חיים ימים נוראים עמ' סו, קצג
ג/ג נאות אפרים ח"א עמ' סא-סב
ג/ג נועם המוסר עמ' רכג
ג/ג נזר המלך
ג/ג נחל יבק (ליברמן) עמ' צה
ג/ג נחלה לישראל (תשעא) עמ' קעא
ג/ג נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קח
ג/ג נחלת דבש (ברייזכר) עמ' ק
ג/ג נחלת צבי (פאליי) עמ' רלז
ג/ג ניר לדוד
ג/ג נקדש בצדקה סי' צה
ג/ג נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רפ, רפז
ג/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' יח-כג
ג/ג סיומי המסכתות עמ' 44-45
ג/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' סא-סה
ג/ג עולם הפוך פס"ז
ג/ג עונג יו"ט על דרוש דף יג ע"ג, יז ע"ד {לח"מ - הרי רב חסד מטה כלפי חסד}
ג/ג עטרת חן ח"ב עמ' קסה
ג/ג עיוני הפטרה ח"ב עמ' 735
ג/ג עיוני חג ומועד עמ' 36
ג/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 69, 88, 93, 94, 96, 98
ג/ג עליות משה (תשעו) ח"א עמ' יג
ג/ג עם לבבי אשיחה עמ' צט
ג/ג עמק החכמה עמ' קעז {לח"מ}
ג/ג עקב ענוה
ג/ג פותח שער (תשסו) סי' יב-יד
ג/ג פותח שער (תשסח) סי' טו-יז, ועמ' קצו
ג/ג פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר יז אות א-ב, מאמר יח אות א, כג אות א-ב
ג/ג פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 79
ג/ג פי' ר' דוד שור
ג/ג פני המלך (שטרן)
ג/ג פרי האדמה ח"ג
ג/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כג
ג/ג פרפרת אליעזר משפטים פרק כג פסוק כו
ג/ג פרפרת אליעזר ראה פרק טז פסוק יד-טו
ג/ג פרפרת הפרשה פרשת אמור פרק כג פסוק כז
ג/ג פרפרת משה ח"א עמ' תקפב
ג/ג פרפרת משה ח"ב עמ' תלה, תנב
ג/ג פרשת דרכים (תשסה) עמ' רב
ג/ג צהר גל' ח עמ' 88, 89
ג/ג צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תפג
ג/ג צפנת פענח (תשסו) עמ' שיח
ג/ג קהל יהודה - חי' הש"ס דף לח ע"ג
ג/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רנא
ג/ג קובץ על יד ח"א
ג/ג קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' קמד
ג/ג קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשע) עמ' רפד
ג/ג קול דודי (תשף) (בקיצור)
ג/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רנט
ג/ג רמת שמואל (ברודנא) עמ' יא
ג/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קנז, ח"ב עמ' שכ
ג/ג רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קב
ג/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קפה
ג/ג שבט מישראל (תשעא) פרק עט פסוק ח, פרק קטז פסוק ו
ג/ג שביבי אור
ג/ג שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעב
ג/ג שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעב
ג/ג שובי נפשי עמ' עב-עז
ג/ג שיח ערב קדשים עמ' מה
ג/ג שיחות חכמה ומוסר מאמר ט אות א, ז
ג/ג שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר א
ג/ג שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלח-תמב {בינוני תולים}
ג/ג שירת דוד (תשסז) עמ' שסב, שפז {אם עשה תשובה}
ג/ג שלמי יוסף (גליק) עמ' ז {לח"מ}, יב
ג/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמב
ג/ג שלמי יוסף ר"ה עמ' קנא
ג/ג שם דרך יומא עמ' קי
ג/ג שמועות משה עמ' צו, קב, קז, קי {הגהמ"י}, קיא, קיג, קטו-קטז
ג/ג שמן ראש סוכות ח"א עמ' נח
ג/ג שעורי הרב (תשנד) עמ' קס
ג/ג שער המלך על תהלים יום ג עמ' קעג-קעד {לח"מ}
ג/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפ, שד-שה, שי-שיא
ג/ג שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' ריא {אחרי לבבכם זו מינות}
ג/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' כט-לג
ג/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' עד {הגהמ"י}, תרי, אלף פ-פא {לח"מ}, אלף פג {לח"מ}, אלף פד {הגהמ"י}
ג/ג תולדות יעקב יוסף פ' מצורע
ג/ג תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' ס, סט
ג/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 15
ג/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 17
ג/ג תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קעה
ג/ג תקנת השבים עמ' 29, 38
ג/ג תשובת המלך
ג/ד אביר יוסף עמ' שעז
ג/ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' א, ד, ח, ט, יז
ג/ד אבן פינה (קלצקין) עמ' 141 {אע"פ שתקיעת שופר בר"ה גזה"כ רמז יש בה}
ג/ד אבני אש (אויש) אבות עמ' ר
ג/ד אבני אש (אויש) על פרקי אבות עמ' ר
ג/ד אגרות משה או"ח ח"ב סי' קה
ג/ד אגרת הטיול (תשעה) עמ' קצד
ג/ד אהל דוד (קאהן) ח"ה נחמיה פ"ח פסוק ט
ג/ד אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ו, יונה פ"א פס' ג, ח"ג צפניה פ"ב פס' ג {עשי"ת}
ג/ד אהל יעקב (קרנץ, תשעא) בראשית עמ' רעא, דברים עמ' שמז
ג/ד אהל רחל (סופר) עמ' 568 {אע"פ שתקיעת שופר מצווה מכל מקום רמז יש בה}
ג/ד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' לג, לז, נו, צט, קכא
ג/ד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' יג
ג/ד אוצר המאמרים (תשסא) עמ' רצד
ג/ד אוצר התולדות עמ' תג, תו-תז
ג/ד אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 23 {כלומר עורו ישנים מתרדמתכם}
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אוצרות יהושע עמ' לג
ג/ד אור אברהם
ג/ד אור המאיר (ר' זאב וולף מזיטומיר) דרוש לר"ה עמ' רסז
ג/ד אור יהל ח"א עמ' נט {רמז יש בו}
ג/ד אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' עו, קכח, קלו, קצ, רעב
ג/ד אור יחזקאל (לוינשטיין) יראה ומוסר עמ' פג
ג/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק ב
ג/ד אורח תשובה עמ' כט-לא
ג/ד אוריין תליתאי (תאומים) הקדמה (ד"ה ובחי') {שופר}
ג/ד אוריתא טז עמ' ט, סה, סז, קע, רכה, רלד-רלה, רלז
ג/ד איתן האזרחי עמ' שסח
ג/ד אלומות יוסף (תשנ) עמ' קכא
ג/ד אלומת יוסף דף כה ע"א {אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב}
ג/ד אמונת עתיך (נאור) עמ' מט
ג/ד אמונת עתיך גל' 109 עמ' 8
ג/ד אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' נח, סא
ג/ד אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלט
ג/ד אמרי מנחם עמ' רנג {שופר רומז לתשובה}
ג/ד אמרי משה (פודהורצר) עמ' קיא
ג/ד אמרי נועם (דזיקוב) פ' חיי אות ג, פ' ויצא אות ב, פ' תרומה אות כז, פ' מטות אות ב, יא, יד, פ' ואתחנן אות ו, פ' עקב אות ג, פ' תצא אות יד
ג/ד אמרי נועם מועדים ר"ה סי' א, ליל ר"ה מבן המחבר סי' ד, יום ר"ה מבן המחבר סי' כג, ר"ח אדר סי' ח, פורים מבן המחבר סי' א
ג/ד אמת ליעקב מועד עמ' שטז
ג/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קעד, ריח, רמ {עורו ישנים}
ג/ד אסיף ח"ב עמ' 297 {עורו ישנים}
ג/ד אסיפת שמועות תשרי עמ' רד-רה
ג/ד אשכבתיה דרבי ח"א עמ' קנד
ג/ד באמונה שלמה עמ' תעח, תפז, תצד
ג/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' שלו, שמות עמ' תצד, ויקרא עמ' שכד, תקלג, תקלה, דברים עמ' רנד, תתסג, תתקטו, יהושע-שמואל עמ' קכז
ג/ד בארות המים (שאנג'י)
ג/ד בדבר מלך ח"ו עמ' רנא, רנד
ג/ד בין השורות עמ' רפח
ג/ד בית אברהם (אבלי, תקצז) דף כב ע"ב (השני)
ג/ד בית אהרן (סוויאדישץ) דף ו ע"ב {שופר הוא להתעוררות ואין הנאה מקולו}
ג/ד בית אהרן וישראל גל' ל עמ' כא, גל' נט עמ' קכ {טעם תקיעת שופר}
ג/ד בית יחזקאל (וייס) עמ' רלח, שעז
ג/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ד בית יעקב (תשסא) עמ' רי, רכא
ג/ד בית יצחק (שמלקיש) על התורה מאמר קסב אות א, מאמר קסג אות א
ג/ד בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' קיד
ג/ד בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לג
ג/ד בן אשר ביאורי מקראות אות לז
ג/ד בן ידיד
ג/ד בן מלך - חכמה ומוסר עמ' תנד
ג/ד בן מלך - עניינים בש"ס עמ' שכג
ג/ד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' ריז, רפח, תריא, תרמא, תרמג
ג/ד בני יששכר (תשמג) ח"ב דף יד ע"א, טז ע"ג
ג/ד בני יששכר (תשסח) ח"ב עמ' רמג, רנב
ג/ד בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' תלט, תמד, תמה
ג/ד בני שלשים עמ' קעד, קפד, קפו
ג/ד בנין דוד (טאוב) - דרשות עמ' פח, צא, צד
ג/ד בנין עולם (ת"ת) עמ' קלג {כל אדם}
ג/ד בנין שאול עמ' רכג
ג/ד בנין שלמה דרוש ט
ג/ד בעקבות מועדי ה' עמ' 63, 99, 105, 136, 143
ג/ד בצור ירום ח"ו עמ' סט
ג/ד ברית אברם (תשסג) עמ' תרכד, תרכז
ג/ד בריתי יעקב ח"א עמ' קפו, תיא
ג/ד ברכת מרדכי ויקרא עמ' רפג
ג/ד ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' תכז
ג/ד ברקאי ח"א עמ' 192
ג/ד בשעה שהקדימו עמ' תרנב, אלף קמו
ג/ד בתורתו יהגה ח"ב עמ' שנח {לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו}
ג/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' יט-כ, קכג, קמא, קמה, קמח, קסב-קסד, שיט-שכג
ג/ד גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' קפב
ג/ד גבורת יצחק ר"ה עמ' קז
ג/ד גביע הכסף ח"א עמ' שמה-שמו {עורו ישנים}
ג/ד גבעת שאול (בראך) סי' ג, תקכד
ג/ד גינת אגוז (תשמט) עמ' רצט
ג/ד גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' כו
ג/ד גל עיני (תשע) ח"א עמ' ב
ג/ד גן שושנים ח"ב עמ' כג
ג/ד גשר יהושע עמ' 70
ג/ד דברות משה ברכות עמ' רעח {עשה מצוה אחת הרי הפריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות}
ג/ד דברות משה מועד ח"א עמ' תמט, תקלב {וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה}
ג/ד דברות משה קדושין סי' נ הערה עד
ג/ד דברי אש (רטקין) שער ברכות הנהנין סי' טו בעיונים
ג/ד דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ו, מאמר מג אות א, מאמר מה אות ה, מאמר מו אות ד, ה, ח, מאמר מח אות ב, מאמר מט אות א, ה, ח, יא, מאמר נ אות ז
ג/ד דברי הרב עמ' קעט
ג/ד דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' רנז-רנח, מועדים (תשנט) עמ' כו
ג/ד דברי חנינא - מזלות עמ' סב
ג/ד דברי יואל מועדים ח"א עמ' ל, לב, קח {שופר מעורר לבבות}, תמ
ג/ד דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שסה
ג/ד דברי יחזקאל (פרנקל) פ' בראשית עמ' ב {עורו ישנים}
ג/ד דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' שיז {להרבות בצדקה}
ג/ד דברי נפתלי ח"ג עמ' פו
ג/ד דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' צג
ג/ד דברי תורה (שפירא) ח"ח סי' יח
ג/ד דברת שלמה (תשעא) עמ' שלב
ג/ד דובב מישרים (ברזון) מאמר יא, לה
ג/ד דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' כב, שמד {נהגו להרבות במע"ט}
ג/ד דולה ומשקה פסח עמ' שיא
ג/ד דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' קב, קיב, ר, רז, ריט, רלח, רסה, רפו, ח"ב עמ' נג, קעב
ג/ד דור דורים עמ' תיח
ג/ד דלתי תשובה עמ' קיב-קיח
ג/ד דעת מרדכי ח"ב עמ' קח
ג/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכב
ג/ד דעת תפלה עמ' רצד
ג/ד דקה מן הדקה דף ה ע"א
ג/ד דרך המלך (רפפורט)
ג/ד דרך חיים (תשע) פ"א הערה 1323, 1582
ג/ד דרכי נועם דרוש טו
ג/ד דרכי תשובה עמ' קמה-קמט
ג/ד דרשות באר יצחק עמ' יב, יט {עורו ישנים}, קטז {יראה את העולם כאילו חציו זכאי}
ג/ד דרשות דבר צבי עמ' יד, כח, לה, לח, נ
ג/ד דרשות הצל"ח השלם עמ' מג, ק, קמ
ג/ד דרשות הרא"ש (שאג, תשסו) ח"א סי' ו עמ' יט, סי' מ עמ' פג, סי' מג עמ' פח, סי' מד עמ' צב, סי' מו עמ' צו, סי' מז עמ' ק, סי' נא עמ' קי
ג/ד דרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' רפא
ג/ד דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' רצח
ג/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' רכב, רנה
ג/ד דרשות מהר"ם שיק עמ' רכג
ג/ד דרשות מהרי"ץ מועדים עמ' ה, פ, קא, קכא
ג/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תצא
ג/ד דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' שכז
ג/ד האיר ממזרח סליחות עמ' קמא {עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם}
ג/ד הגות תשובה סי' יג
ג/ד הדריכני באמתך עמ' 9
ג/ד הדרת אפרים ח"ב עמ' סה
ג/ד הישר והטוב עמ' לב, מ, מח {תקיעת שופר - רמז}
ג/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ד הקדמת אמרי יוסף לס' ליקוטי תורה וש"ס עמ' סג {עשרת ימי תשובה}
ג/ד הר המלך ח"ה עמ' קפב-קפה, ח"ח עמ' פב
ג/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 86, 151
ג/ד הררי קדם (תשס) עמ' ב
ג/ד התורה והמדינה ח"ז עמ' רכד
ג/ד התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 89
ג/ד ודברת בם (מרזל) עמ' 140
ג/ד וזאת התורה עמ' רצח
ג/ד וזרח השמש עמ' שג {צריך שיראה עצמו}, שסה, שע שעט {רמז יש בו}
ג/ד ויאמר מרדכי עמ' יז
ג/ד ויגד יעקב (תשסח) עמ' קנט, קסג, קסז, קעג, תרמז
ג/ד ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קעח
ג/ד ולאשר אמר תהלים עמ' כד {עורו ישנים משינתכם}, שח {ומשנה שמו, כלומר אני אחר}, תרצ {עורו ישנים משינתכם}
ג/ד ותאמר ציון (הלוי) עמ' רז
ג/ד זאת ליעקב דברים עמ' רלז
ג/ד זבחי שלמה עמ' קמו
ג/ד זך ונקי עמ' קסז {עורו ישנים}, רמ {יחשוב שחציו זכאי וחציו חייב}
ג/ד זכרון דברים (תשכז) מאמר יד עמ' קיז
ג/ד זכרון דברים (תשנט) עמ' פב {שופר}
ג/ד זכרון יהודה (בן הרא"ש) סי' ק
ג/ד זכרון משה (קרונז'ק) עמ' עג {עורו ישנים}
ג/ד זקן אהרן (פריד) עמ' רלח, רמב
ג/ד חגוי הסלע (הורוביץ) עמ' מג
ג/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' עט-פט
ג/ד חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' שלט
ג/ד חיי נפש ח"ג עמ' קנ
ג/ד חכמת התורה ואתחנן עמ' שלו
ג/ד חכמת התורה פ' בראשית עמ' רסד
ג/ד חמודי צבי ח"ב עמ' עו
ג/ד חקל יצחק עה"ת עמ' תקעז {להחריד}
ג/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' ג, יב, יד, ח"ד עמ' קכט
ג/ד טיול בפרדס ח"א עמ' קלב
ג/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קז, רז
ג/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קה, רה, רז
ג/ד טל חיים (טל) תהלים עמ' רעא
ג/ד יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות ג
ג/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ה
ג/ד יד כהן
ג/ד יד פשוטה אהבה עמ' תרפו
ג/ד יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' יט, לג, לו, מ-מא, מד, מז, עג, עח, צד, צו
ג/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' לא-לב
ג/ד יחוה דעת ח"א עמ' קסג, ח"ג עמ' קלב
ג/ד יטב פנים ח"א דף ג, ח, יג, כ, כח, לג, מט, נג, נח, ע, עד, קעג, קצב, ח"ב דף מא, רט
ג/ד ים שמחה עמ' תמא-תמב
ג/ד ימי דוד עמ' סו
ג/ד ימי זכרון עמ' קלז, קמב, רלא
ג/ד ימי רצון (ברעוודא) עמ' נ, נב {שופר להעיר נרדמים}
ג/ד ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קמט, קנח
ג/ד יסודי הצדקה עמ' 532
ג/ד ישועות עוזו עמ' 238
ג/ד ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' ה {עורו ישנים}
ג/ד ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 103, 265-266
ג/ד כבודה של תורה ח"ג עמ' נג
ג/ד כהיום תמצאון סי' שכט
ג/ד כי בא מועד עמ' קז
ג/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנו
ג/ד כלי יקר (לניאדו) שמואל א' פרק כה פסוק לח (עמ' 673 במהד' תשנב) {נהגו להרבות בצדקה}
ג/ד כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' לה, מא, מז, נו, סב-סג, פא, פו
ג/ד כרם יהושע (ולרשטיין) דף לג ע"ד
ג/ד כתב אמת ח"א עמ' לג, קסח
ג/ד כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 220 {שופר שלעתיד יעורר לתשובה}
ג/ד כתר אפרים עמ' רמג
ג/ד לב דוד (פלדמן) עמ' רכה
ג/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קיח
ג/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קסה, קעז, קעט, תנב
ג/ד לב שלם [פרי האדמה הל' ברכות פ"ב הי"ח]
ג/ד לדוד ה' אורי וישעי עמ' נז-נח
ג/ד לדופקי בתשובה עמ' קמד-קנד
ג/ד להורות נתן דברים עמ' קנא
ג/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' ל, לג, מ, עג, שו
ג/ד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' לא, קעא, שלה, שלט, שסב
ג/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' א, טו-טז, נז
ג/ד לחם רב (רוזנבוים) סי' אלף תכו (השני)
ג/ד ללשונות הרמב"ם
ג/ד לקוטי אהבת ישראל עמ' רלט
ג/ד לקוטי מאמרים (לר' צדוק) עמ' 141
ג/ד לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1146, ח"ט עמ' 457, 300, 315, 130, חי"ג עמ' 288, 213, חי"ד עמ' 124, ח"כ עמ' 256, נצו"י תשדם הע' 48
ג/ד לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 393, חכ"ט עמ' 61, 177, 206, 273, 363, 526
ג/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 89, 93
ג/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 37
ג/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 46, 123, 192, 265, 304
ג/ד לקחת מוסר ח"ב עמ' כז, מד, מה, נא, נחלה לישראל (תשעז) ח"ב עמ' קי
ג/ד לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ח, פח
ג/ד מאור הקודש מנחות ח"ב בפתח דבר עמ' 8
ג/ד מאור ושמש (תשסט) עמ' תתעה
ג/ד מאור יהושע סי' יז עמ' כ
ג/ד מאורות האריז"ל עמ' קפה [שער הכוונות, ענין ר"ה דף צ בהגהה]
ג/ד מאורי המועדים עמ' ריא
ג/ד מאורי התשובה
ג/ד מאמר מרדכי - י"ג באלול עמ' סב
ג/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' קט
ג/ד מבוא למשנה תורה עמ' 217, 219, 314, 351
ג/ד מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' לב, ימי הרחמים עמ' רס, שמח
ג/ד מבשר טוב - הילולא דצדיקיא עמ' מ
ג/ד מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' קמח
ג/ד מבשר טוב - ס' החיים עמ' קלו
ג/ד מגולה לגאולה עמ' 105, 155, 284
ג/ד מגן אברהם (טריסק) עמ' תשי, תשכב {עורו ישנים}
ג/ד מדבר קדש מועדים ח"א עמ' יט
ג/ד מדבר שור עמ' קעה
ג/ד מדרכי הכרם ח"א עמ' 35, 38, 63 {להרבות חסד}, ח"ג עמ' 66
ג/ד מהר"ם שיק ויקרא עמ' מט
ג/ד מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמ
ג/ד מוסר המקרא והתלמוד עמ' מה {הכריע את כל העולם}
ג/ד מוסר השכל
ג/ד מוסר ודעת
ג/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' יב, רסו, רצב, שכז
ג/ד מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד עמ' 254
ג/ד מועדים וזמנים ח"ו סי' א
ג/ד מוריה גל' קעה עמ' סה
ג/ד מוריה שנה ג גל' ו (ר"ב זולטי)
ג/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' נט, סד, פט, רט, רכט, רלז, רמב, רמה
ג/ד מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש יט
ג/ד מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תפו, תקנד
ג/ד מחנה חיים חו"מ ח"ב סי' כ עמ' מג {עבירה אחת יכולה להכריע את כל העולם}
ג/ד מחנה יוסף ח"ג עמ' סז
ג/ד מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' צה
ג/ד מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן קיא
ג/ד מחשבת מוסר ח"א עמ' שכב, תקעט
ג/ד מחשבת מוסר ח"ג עמ' קט {להרבות בצדקה ומע"ט}
ג/ד מטה אהרן (זייויץ, תרע) עמ' קלז {עורו ישנים}
ג/ד מי מרום ח"ז עמ' קב
ג/ד מי מרום ח"ט עמ' קצב {צדיק הכריע את כל העולם לזכות}
ג/ד מים חיים (קרייזוירטה) עמ' רע
ג/ד מימיני מיכאל עמ' צה
ג/ד מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קס, קעט
ג/ד מלאכת מחשבת עמ' קי
ג/ד מנורת המאור נר ה כלל ב ח"ב פ"ה (סי' רצד)
ג/ד מנחה לאיש עמ' 335, 391
ג/ד מנחת חן
ג/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קטז-קיח
ג/ד מנחת ישראל עמ' רלג
ג/ד מסורה ח"ז עמ' י, חי"ג עמ' ט
ג/ד מעט צרי
ג/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ד מערכות ישראל (גורדון) עמ' 53
ג/ד מערכי לב (ציר') עמ' שנז
ג/ד מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קנב {חציו זכאי וחציו חייב} קעב, קעד {עורו - תשובה}
ג/ד מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' טו
ג/ד מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' ג
ג/ד מפניני הרב עמ' קנה
ג/ד מצווה ועושה ח"ב עמ' שפו {נהגו}
ג/ד מצח אהרן דרוש טו דף מד ע"ג
ג/ד מקור ברוך (הגר) עמ' קפד, קפו-קפז
ג/ד מראה איש ח"ב עמ' כג
ג/ד מרכה"מ אלפ'
ג/ד מרפא לשון (המבורג) עמ' רצט
ג/ד משאת אברהם עמ' צא-קג
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משבצות זהב יונה עמ' נה
ג/ד משבצות זהב ישעיהו עמ' נ, קצא, א'שעב
ג/ד משוש הארץ עמ' קצג
ג/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רפז
ג/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' ש
ג/ד משיב נפש (שפירא)
ג/ד משך חכמה ויקרא פ"ח פס' ז, פכ"ג פס' כז
ג/ד משמרת גיטין בהקדמה ד"ה שתוק
ג/ד משנה הלכות מהדו"ת ח"ד עמ' רפו
ג/ד משנה כסף (כולי) עמ' ריב
ג/ד משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רב, רו, רטו
ג/ד משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' י, טז
ג/ד משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' יב
ג/ד משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' ריא, שלד, שלו-שלז, שלט
ג/ד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רפט
ג/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תלא [עי' ספורנו שמות כד פסוק יח]
ג/ד משנת יעקב קנין עמ' קכט
ג/ד משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' רז, רט, רכ
ג/ד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קצח, רז, רט, רכ
ג/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 75
ג/ד משפטי עזיאל ח"ה עמ' תכב
ג/ד מתנת חיים ימים נוראים עמ' סז, קד, קיב, קלט, קסה, קצה, רעה
ג/ד מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רפז
ג/ד נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 190
ג/ד נוכח השלחן (הכהן) עמ' רלו-רלח {עורו ישנים}
ג/ד נועם המוסר עמ' רכג
ג/ד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קט, קיא
ג/ד נחל יבק (ליברמן) עמ' צו
ג/ד נחלה לישראל (תשעא) עמ' קעה
ג/ד נחלת דבש (ברייזכר) עמ' תמז
ג/ד נחלת צבי (פאליי) עמ' רכה
ג/ד נחמד למראה ח"א דף מ ע"ד
ג/ד נפלאות מתורתך ע' תשובה
ג/ד נפש הרב עמ' רצו
ג/ד נפש הרב עמ' רצו
ג/ד נרות זכריה עמ' סט-ע
ג/ד נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קנט, קצח, רנד, רסה
ג/ד נתיב התורה (סאלים) ויקרא עמ' רא
ג/ד ס' החיים (קלוגר) עמ' תתעט, תתפג, תתקפ
ג/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' שלז, ח"ה עמ' ה {תקי"ש בר"ה וכו' רמז יש בו וכו'}
ג/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ב עמ' י {ע"י מעשה אחד גורם תשועה והצלה וכו'}
ג/ד ס' התדיר עמ' רמח
ג/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' סו
ג/ד עולם הפוך פס"ז
ג/ד עונג יו"ט על דרוש דף ד ע"ד, ה ע"א, ח ע"ג {עורו ישנים}, יב ע"ג
ג/ד עטרת חן ח"א עמ' קצט
ג/ד עטרת חן ח"ב עמ' קס
ג/ד עטרת יהושע דברים עמ' פו
ג/ד עטרת ישועה מועדים - לליל ר"ה קודם קידוש אות ד, לליל ר"ה אות כז, לר"ה קודם תק"ש אות יא, יג-יד, לשבת תשובה אות ד, לסוכות אות יג
ג/ד עטרת תפארת דף נז ע"א {שופר מעורר לתשובה}
ג/ד עיון בלומדות עמ' פב
ג/ד עיוני חג ומועד עמ' 51
ג/ד עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 104 {צריך כל אדם שיראה עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב}
ג/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 112 {לח"מ}
ג/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 69, 70, 90, 92, 98, 196, 260
ג/ד עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 125
ג/ד עירין קדישין עמ' שח
ג/ד על התשובה עמ' 84
ג/ד עלה יונה עמ' קי
ג/ד עלי שור ח"ב עמ' תלו, תעז
ג/ד עליות משה (תשנב) ח"א עמ' קע
ג/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעא
ג/ד עם לבבי אשיחה עמ' צב, צז, צט
ג/ד עץ אפרים (תכלת) דף כג ע"ב
ג/ד עצי חיים על התורה עמ' נו, שלה, שלו
ג/ד עצי חיים על מועדים עמ' יג-יד, כה, מב, מה, נו, עח
ג/ד עקב ענוה
ג/ד עקבי אבירים (תשסה) עמ' שעב
ג/ד עקבי אבירים (תשעא) עמ' קצז, רכז, רלג
ג/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קמ
ג/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תקעג
ג/ד פאר המלך עמ' כג
ג/ד פאר יעקב ח"ג עמ' תח
ג/ד פותח שער (תשסח) סי' יח-כ
ג/ד פותח שער עמ' קו-קיד
ג/ד פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר יז אות יב-כא, מאמר כ אות ז, מאמר כז אות א, יט
ג/ד פי' ר' דוד שור
ג/ד פני מנחם - תורה ומועדים מקץ עמ' שלה, בהעלותך עמ' סו, מט"מ עמ' קצד, ראה עמ' פ, פא, צד, נצבים עמ' קעב {רמז יש בו כלומר עורו ישנים משנתכם}
ג/ד פניני רבנו יחזקאל עמ' כא
ג/ד פנינים על התורה ומועדים עמ' קעג {כלומר עורו}
ג/ד פרי האדמה ח"א
ג/ד פרי צדיק (ר' צדוק) ר"ח אדר שני אות א, ראש השנה אות ט, יד, טז {שתקיעת השופר וכו' עורו ישינים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם}
ג/ד פרפרת אליעזר אחרי מות פרק טז פסוק ב
ג/ד פרפרת אליעזר ואתחנן פרק ה פסוק יט
ג/ד פרפרת אליעזר ראה פרק טז פסוק יד-טו
ג/ד פרפרת הפרשה פרשת אחרי-מות פרק יח פסוק כט, פרשת שלח פרק טו פסוק לב
ג/ד פרקי נחמה עמ' 358, 384, 398
ג/ד צדקת יוסף עמ' רטז
ג/ד צהר גל' ח עמ' 88, 89, 90, 92
ג/ד צפנת פענח
ג/ד צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' קח
ג/ד צפנת פענח (תשסו) עמ' פג
ג/ד קהלת יעקב (קלוגר) ראש השנה עמ' תיג
ג/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תרצג
ג/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' נג, צא, צה, צח, קצז, רכג, רמא, רמב, רמט, תא
ג/ד קובץ על יד ח"א
ג/ד קובץ שיחות (וכטפויגל) אלול-ימים נוראים (תשנט) עמ' ט, קלב, קמ, קמד-קמה
ג/ד קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"א (תשמז) פ' אלול ג' {כל השנה יראה עצמו חציו זכאי}
ג/ד קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' שיח, שלח
ג/ד קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ו עמ' רצט, שלב
ג/ד קול הנבואה עמ' רמה
ג/ד קול הנבואה עמ' רמה
ג/ד קול יהודה (פרלוב) עמ' קמב, קנט, קצ, קצו-קצז, רנג
ג/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ג/ד קול צופיך עמ' תקיג
ג/ד קרבן משה עמ' רמב
ג/ד קרן לדוד מועדים עמ' מד, נא, נז, סד, פ, פד, קלג, ריט
ג/ד קרן פני משה ח"א עמ' קסב
ג/ד ראשית דעת (קורח) סי' ט, יב, טו, יט, כג, מג, מז
ג/ד רב טוב דף ה ע"א, ח ע"ג
ג/ד רב שלום (אדלר) עמ' כח, תמג
ג/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רסח {אור אברהם}
ג/ד רלב"ג ויקרא פט"ז פסוק כא עמ' רסד
ג/ד רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 38
ג/ד רמת שמואל (ברודנא) עמ' יד
ג/ד רנת יעקב עמ' קסז
ג/ד רנת יצחק יחזקאל-תרי עשר עמ' רמט
ג/ד רנת יצחק תהלים עמ' שפז
ג/ד רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קצג
ג/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קב-קג, קלד {חציו זכאי וחציו חייב}, קצה {עורו ישנים}
ג/ד רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קמג
ג/ד רנת יצחק תפלה עמ' שב, שה
ג/ד רסיסי לילה פנ"א עמ' 114
ג/ד רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שמג
ג/ד רץ כצבי על חדשי השנה עמ' כא
ג/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' טו
ג/ד שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' כ
ג/ד שארית אהרן עמ' קנב {שופר מעורר לתשובה}
ג/ד שארית ישראל (תשעד) דרוש א עמ' 9 {הכריע הכל לחובה}
ג/ד שארית מנחם מועדים עמ' שיא, שכה
ג/ד שארית ציון (פאנעט) דף ב ע"א, ג ע"ג, ז ע"ב
ג/ד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"א עמ' שכט
ג/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' סז, שכא, שכד, שלא, שנו, שעב
ג/ד שביבי אור
ג/ד שבילי אשר
ג/ד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעז) עמ' תמח, תנב
ג/ד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' קט, תפג
ג/ד שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' תפח, תצה
ג/ד שדה נפתלי עמ' עג
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' תרב ס"ב
ג/ד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' קצ-רטז {אמירת סליחות}
ג/ד שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רנה
ג/ד שובי נפשי עמ' עז-צב
ג/ד שי כהן עמ' קלד-קלה, קמב, קס-קסג, רכ, רלו, רמט, רנא
ג/ד שיח דוד (תשסד) עמ' לד {רמז יש בו}
ג/ד שיח דוד (תשסח) עמ' לט
ג/ד שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' קח, קכ {נהגו לקום בלילה}
ג/ד שיח ערב קדשים עמ' מה
ג/ד שיחות חכמה ומוסר מאמר נז אות ה
ג/ד שירת דוד (תשסז) עמ' שסח, שעד
ג/ד שלום בחילך עמ' פג
ג/ד שלמי יוסף (גליק) עמ' יב, טז-יז
ג/ד שם דרך במדבר עמ' ג
ג/ד שם דרך ויקרא עמ' קנה
ג/ד שם משמואל פרשת במדבר - שבועות שנת תרע"ט
ג/ד שם משמואל פרשת מקץ - חנוכה - ליל ד
ג/ד שם משמואל פרשת ראה ור"ח אלול שנת תרע"ז, ופרשת תבוא שנת תרע"א, ושנת תרע"ג, ושנת תר"פ, ופרשת נצבים שנת תרע"ג, ופרשת וילך ושב"ת שנת תרע"ח, ומועדים - ראש השנה שנת תרע"ג, וראש השנה יום א' וראש השנה יום ב' (שניהם לפני תרע"ח), ראש השנה יום א' (אחרי תרע"ח), וראש השנה שנת תרפ"א, וראש השנה שנת תרפ"ב, ושבת חוה"מ סוכות תרע"ג
ג/ד שמועות משה עמ' צו-צז, קיג, קטו-קטז, קכו, קכח, קלג
ג/ד שמחת מרדכי עמ' רנד, רעז
ג/ד שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' קכז
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תרג
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשמ, תשסט
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' קכו
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רמא
ג/ד שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' שצו {עורו ישנים}
ג/ד שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' מא, נט, פה, צג, קא, קיז, קנה-קנו, רלב, רלז, רמא, רמט, רצז
ג/ד שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' רסג
ג/ד שמן ראש פסח ח"א עמ' מ, צז
ג/ד שמע שלמה (תווינא) עמ' רו
ג/ד שני המאורות (קמינקא, תשסח) עמ' קמט
ג/ד שני מאורות (קמינקא, תשסח) - אור שני עמ' קמט-קנ
ג/ד שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 291
ג/ד שעורי דעת ח"ב עמ' קצח
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' מג
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' נא {נהגו לקום}
ג/ד שעלי דעת גל' ג עמ' 15-16
ג/ד שער המלך (שושן) עמ' קלח
ג/ד שער המלך על תהלים יום ג עמ' קעד
ג/ד שער ראובן (כץ) עמ' רנו
ג/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קסא, קצו, שט
ג/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רסד
ג/ד שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' סז, שכא, שכד, שלא, שנו, שעב
ג/ד שעשועי תורה שבת עמ' תנ-תנא
ג/ד שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שסג {עורו ישנים}
ג/ד שפתי חיים מועדים ח"א עמ' נח
ג/ד שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' יח, פה, קיז, רכב, רלח
ג/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' לד-מב, פא, רכז
ג/ד שרגי נפישי דרוש א דף א ע"א, ב ע"א
ג/ד שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 443
ג/ד תולדות אהרן משה עמ' קיח
ג/ד תולדות ההלכה ח"ג עמ' 100
ג/ד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרמז, תשמז, תתקלב, תתקלד, אלף עט, אלף ק, אלף קב, אלף רצב, אלף שמה
ג/ד תועפות ראם (באר) עמ' קלג
ג/ד תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' ס, שכד
ג/ד תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רסט
ג/ד תורה לדעת ח"ג עמ' ד, ח"ו עמ' ו, ח
ג/ד תורת אמך ח"א עמ' 523
ג/ד תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' שמא
ג/ד תורת החסידים הראשונים (תשמח) עמ' עו
ג/ד תורת המשפט ח"א עמ' 286
ג/ד תורת לויים דף ד ע"א
ג/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קלו-קלז
ג/ד תורת מנחם ח"ב עמ' 29, ח"י עמ' 14, 75, חי"ח עמ' 82 {אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וכו'}
ג/ד תורת מנחם ח"ה עמ' 61, ח"ו עמ' 61, 131,100, חי"ב עמ' 146, חי"ד עמ' 33, חט"ו עמ' 285, חי"ח עמ' 39, חכ"ב עמ' 254 {צריך כ"א שיראה עצמו כו' וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב כו' הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה}
ג/ד תורת מנחם ח"ע עמ' 119, 7 {גזירת הכתוב כו' רמז יש בו כו' עורו ישנים משנתכם וכו'}
ג/ד תורת מנחם חכ"ז עמ' 227, 332
ג/ד תורת מנחם חכ"ט עמ' 17, חל"א עמ' 124, 184
ג/ד תורת מנחם חל"ה עמ' 94, 101, 120 {כאילו חציו זכאי}, 170, 186 {כאילו חציו זכאי}, 192, 198 {כאילו חציו זכאי}, חל"ז עמ' 145 {כאילו חציו זכאי}
ג/ד תורת מנחם חל"ח עמ' 309, חל"ט עמ' 322, 388, ח"מ עמ' 8, 249
ג/ד תורת מנחם חמ"א עמ' 197, 204, חמ"ב עמ' 210, חמ"ג עמ' 54
ג/ד תורת מנחם חמ"ה עמ' 17, 266, חמ"ו עמ' 421, חמ"ז עמ' 118
ג/ד תורת מנחם חמ"ח עמ' 232 {השוגים בשנתם}, 235, 319 {כאילו חציו זכאי}, ח"נ עמ' 68 {שיראה עצמו וכו'}, 270 {שיראה עצמו וכו'}, 323, 341
ג/ד תורת מנחם חנ"א עמ' 204, 224, 320, 385, חנ"ג עמ' 205, 272 ,373, 407
ג/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 151, חנ"ה עמ' 100, 122, חנ"ו עמ' 127, 161, חנ"ז עמ' 175
ג/ד תורת מנחם חנ"ח עמ' 67, 247, 348, חס"א עמ' 53, 213
ג/ד תורת מנחם חס"ב עמ' 28 {אע"פ שתקיעת שופר וכו'}, 392, 195, 106, חס"ג עמ' 158, 335, 315, חס"ד עמ' 353, 408, חס"ה עמ' 23 {צריך כ"א שיראה עצמו כו' עשה מצוה אחת הרי הכריע א"ע ואת כל העולם כולו לכף זכות}, 134 {אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו וכו' וחזרו בתשובה וכו'}
ג/ד תורת מנחם חס"ה עמ' 214-215
ג/ד תורת מנחם חס"ו עמ' 184, חס"ז עמ' 166, 130, 430 חס"ח עמ' 405, 77, חס"ט עמ' 149 {לעולם יראה אדם עצמו וכו' מכריע את כל העולם כולו לכף זכות}
ג/ד תורת מנחם חס"ט עמ' 209-210, 212 {אע"פ שתקיעת שופר בראש השנה כו' עורו ישנים משינתכם ונרדמים מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה}
ג/ד תורת מנחם חע"א עמ' 295, 222, 326, חע"ב עמ' 19, 60, 182 {צריך כל אחד שיראה עצמו וכו' עשה מצוה אחת וכו' תשועה והצלה וכו'}
ג/ד תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' קפ
ג/ד תושע יהודה (זילברט) דף כח ע"ד
ג/ד תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' רה, רל
ג/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שג
ג/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' תיג-תיד
ג/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' מט-נא
ג/ד תקנת השבין פי"ב עמ' 115
ג/ד תשובת המלך
ג/ה אהל דוד (קהן) ח"ז יחזקאל פל"ב פסוק כד
ג/ה אוצר התולדות עמ' קלו
ג/ה אוצרות ראיה עמ' 897
ג/ה אור הישר
ג/ה אור חדש (מהר"ל) פ"א הע' 970 {חסידי או"ה}
ג/ה אור לישרים (שולמן) עמ' סט {ראב"ד}
ג/ה אורח תשובה עמ' לב-לג
ג/ה איים בים ב"ק סי' ה אות ו {שלש פעמים}
ג/ה אמרי חן (בן סניור) שמואל עמ' 247
ג/ה אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קלב
ג/ה אמת ליעקב נשים עמ' קעה
ג/ה אנצי"ת ע' גוי הע' 111
ג/ה אשר למלך
ג/ה באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 131 {חסידי או"ה}
ג/ה באר יהודה
ג/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק יד פסוק יט {עוון ראשון ושני נמחל}
ג/ה באר מרים פ"ח ה"י אות ב
ג/ה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תתי
ג/ה בארות המים (שאנג'י)
ג/ה בדבר מלך חי"ח עמ' רכא {ראשונה מוחלין וראב"ד}
ג/ה בים דרך עמ' ס
ג/ה בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כג
ג/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכג
ג/ה בית יעקב (תשסא) עמ' כו, קלו, קצד, קצט
ג/ה בן ידיד
ג/ה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תריא
ג/ה בנין שאול עמ' רלד
ג/ה בצור ירום חי"א עמ' רכט הערה 36
ג/ה ברור הלכה קידושין, גליון הש"ס לרצ"י עמ' ג
ג/ה ברור הלכה ר"ה יז ע"א ציון ב ואחרי ציון ב
ג/ה גבורת יצחק אבות עמ' א
ג/ה גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נא
ג/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכג-שכו
ג/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רכט {חלק לעוה"ב}
ג/ה גליונות אבני נזר {לח"מ - כאילו לא עשה} [וכן הוא בזוהר ח"א רכט ע"ב]
ג/ה דברי יחזקיהו ח"א עמ' קנד {יש לרשע חלק לעוה"ב}
ג/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' ע
ג/ה דברי סופרים (סופר) עמ' נח
ג/ה דברי שאול ויקרא עמ' קנו
ג/ה דולה ומשקה פורים עמ' תי {שיקול א-ל דעות}
ג/ה דלתי תשובה עמ' קיח-קכג
ג/ה דעת הרמב"ם עמ' 411
ג/ה דעת השם (אוחנה) עמ' סב {חסידי אוה"ע}
ג/ה דקה מן הדקה דף ה ע"א {לח"מ}, עז ע"ב
ג/ה דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קכו
ג/ה דרך חיים משנת כל ישראל הערה 21
ג/ה דרכי דוד (קסל) פאה עמ' מז
ג/ה דרכי תשובה עמ' קנ-קנג
ג/ה דרשות הצל"ח השלם עמ' רנב
ג/ה דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' תנא {הרביעי}, תקנד
ג/ה דרשות מהר"ם בנעט עמ' רנ
ג/ה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תטז
ג/ה האיר ממזרח משלי עמ' תמט {ארץ זו משל}
ג/ה הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 160-161 {חסידי אוה"ע}
ג/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ה המאיר לארץ
ג/ה המעלות לשלמה עמ' תנח
ג/ה הר המלך ח"ח עמ' פב-פג
ג/ה הרמב"ם והלכותיו
ג/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 86
ג/ה ואם תאמר ח"ג קושיה 420 {חסידי אוה"ע}
ג/ה חבש פאר עמ' קנה
ג/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' ר-רח
ג/ה חובות יהודה עמ' 483, 505
ג/ה חי' עזיאל עמ' 88-89
ג/ה חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' מז {מעביר ראשון ראשון}
ג/ה חכמת התורה פ' תולדות עמ' תקח
ג/ה חמדה גנוזה (שלוש) ח"ג אחרי עמ' רמב
ג/ה חנן אלקים עמ' רפב
ג/ה חקרי הלכה (ויין) עמ' 10
ג/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תרד, ח"ג עמ' יא-יב, צב
ג/ה טהרת יו"ט חט"ז עמ' מד
ג/ה יד בנימין ר"ה עמ' רטו {תפילין}
ג/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ב
ג/ה יד כהן
ג/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' לג-לה
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' יח {ראב"ד}, כרך ב ח"א עמ' יא
ג/ה יחלק שלל ח"ג עמ' קכד {ארץ החיים}
ג/ה יטב פנים ח"ב דף יט
ג/ה ים שמחה עמ' סו {חסידי אוה"ע}
ג/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנא {חסידי אוה"ע}
ג/ה ימי דוד עמ' ט, קיד, קסג {ראב"ד}
ג/ה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקלג, תרכב
ג/ה יקרא דשכבי (דוד) דרוש עב דף קנ ע"ד
ג/ה ירושלים דדהבא עמ' קד
ג/ה ישא איש דף ט ע"ד, י ע"א
ג/ה ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' רכג
ג/ה כגן רוה עמ' 96
ג/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סו, תכב, תתרט
ג/ה כנה"ג (כ"מ)
ג/ה כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 308 {חסידי אוה"ע - חלק לעוה"ב}
ג/ה לב שלם [תוספת יוה"כ דף לב, מטה אשר ק ע"ג, ועי' הל' דעות פ"ז]
ג/ה לדוד ה' אורי וישעי עמ' נט-ס
ג/ה לדופקי בתשובה עמ' קנד-קסב
ג/ה לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
ג/ה לקוטי שיחות חי"ג עמ' 230
ג/ה לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 92
ג/ה מאורי התשובה
ג/ה מאיר עיני חכמים מהדו"ת ח"ג דף ט ע"א
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 321
ג/ה מוסר השכל
ג/ה מורשה - שיחות למועדים עמ' סג
ג/ה מטה אהרן (קרייזר) עמ' נו
ג/ה מים קדושים, דרושים דף מה ע"ב {מעשה רקח}
ג/ה מירא דכיא
ג/ה מכתב מאליהו (דסלר) ח"ה עמ' 241 {מעבירים ראשון ראשון}
ג/ה מנחת חן
ג/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קיט-קכא
ג/ה מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' תקיב
ג/ה מנפת צוף עמ' 685
ג/ה מערכי לב (ציר') עמ' כא
ג/ה מצות ה' ברה עמ' 16
ג/ה מציאות קטן סי' רז
ג/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קנג, קנח
ג/ה מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ג/ה מרפא לשון (המבורג) עמ' צו, שח
ג/ה משאת המלך (אדרי)
ג/ה משבצות זהב ישעיהו עמ' א'שסא
ג/ה משנה כסף (כולי) עמ' ריב
ג/ה משנת אליעזר (רבינ') עמ' קיב
ג/ה משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמו
ג/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז
ג/ה משנת משה ר"ה עמ' פו
ג/ה משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' קסג, רמא
ג/ה משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' קסג, רמא
ג/ה משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 71 {לח"מ}
ג/ה משען המים דף כו ע"א {מעביר ראשון ראשון}, מט ע"ד, נב ע"ב {הבדל בין יחיד לציבור בעוון שלישי}
ג/ה משרת משה (עטייה)
ג/ה נאות אפרים ח"א עמ' סג-סד
ג/ה נגד מלכים (כלפון) סי' קיח
ג/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ז אות ב
ג/ה נטריקן (תשעד) עמ' רט {חסידי או"ה}
ג/ה נפוצות יהודה עמ' תא
ג/ה נרות אהרן
ג/ה נשמת אברהם ח"א עמ' יב
ג/ה נתיב מצותיך עמ' כג
ג/ה ס' החיים (פרידברג) עמ' קלב
ג/ה סדר משנה (בוסק')
ג/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 93, 104, 234
ג/ה עמוד הימיני (קלינמן) עמ' קעט {שני עוונות ראשונים}
ג/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קסד, קצה
ג/ה עקב ענוה
ג/ה עקבי אבירים (תשסה) עמ' שעב
ג/ה ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 99, 103
ג/ה עשרה מאמרות (תשס) עמ' יד, טז, כא, תצ
ג/ה פרדס פתחיה (מנקין) עמ' פט
ג/ה פרי האדמה ח"א
ג/ה פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ג {לחסידי או"ה יש חלק לעוה"ב}
ג/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' צב
ג/ה פרפרת משה ח"א עמ' תפ, תקפב
ג/ה צהר גל' ח עמ' 89
ג/ה צמח דוד (סקאליע) עמ' קכב
ג/ה צפנת פענח
ג/ה צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' תלג
ג/ה צפנת פענח (תשסו) עמ' רפו {משלישי ואילך}
ג/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רעד
ג/ה קול דודי (תשף)
ג/ה קול יעקב (טייטלבוים) עמ' רמה
ג/ה קול צופיך עמ' שיד
ג/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/ה קרבן אשה (פעמיים)
ג/ה ר"י ששפורטש עמ' 262
ג/ה ראשית דעת (קורח) סי' מג
ג/ה רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"א {שלום שלום}
ג/ה רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' שיד, ח"ב עמ' שנא
ג/ה רנת יצחק פ' חלק עמ' א-ב, ו-ח, תטז, תפ
ג/ה רנת יצחק תהלים עמ' צא, קז, קלד, קלו, תעד, משלי עמ' לא, קמב, רכח, רפב, חמש מגילות עמ' צז
ג/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תסה
ג/ה רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קלב {חסידי אוה"ע}
ג/ה רנת יצחק תפלה לשבת עמ' פה {חסידי או"ה}
ג/ה רנת יצחק תפלה עמ' ט, שיג, שכא, שלא
ג/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנג, ריא, ריח, רצב, רצד
ג/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצה
ג/ה שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קפג-קפד, שסג
ג/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' יא
ג/ה שובי נפשי עמ' צב-צו
ג/ה שיחות חכמה ומוסר מאמר נה אות ג {חסידי או"ה}
ג/ה שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 43, 122, 137, 293
ג/ה שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 33, 80, 203, 317, ויקרא עמ' 140, 205, 231, 277, 299, 306 {חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא}
ג/ה שם דרך בראשית ח"א עמ' עה
ג/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקמט
ג/ה שמות בארץ (תשנט) עמ' קנו
ג/ה שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' שנה {חסיד אוה"ע}
ג/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שי-שיא
ג/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' מג-מח
ג/ה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תכג, תשלד, אלף פו
ג/ה תומר דבורה (בן הרוש) עמ' קלט
ג/ה תוספות להגהות מיימוניות
ג/ה תורה שלמה חי"ב עמ' 268
ג/ה תורת המלך (שפירא) ח"א עמ' כ
ג/ה תורת יחיאל (שלזינגר) בראשית עמ' ע, רלה
ג/ה תורת מנחם ח"ס עמ' 199
ג/ה תורת מנחם חנ"א עמ' 224 {שלא הניח מעולם}
ג/ה תורת משה (צונצין)
ג/ה תפארת ישראל סי' תתקפח
ג/ה תפארת משה עמ' רלד {מניח תפילין פעם אחת}
ג/ה תפארת ציון (אבא שאול) עמ' קצט
ג/ה תרומת הגורן ח"א עמ' 84
ג/ה תשובת המלך
ג/ו אבות הראש ח"א דף קו ע"ג
ג/ו אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' ח
ג/ו אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' יב
ג/ו אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' יג
ג/ו אבן ציון עמ' תשמ
ג/ו אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות א
ג/ו אגודות אזוב מדברי דף צח ע"ג
ג/ו אגרות משה אהע"ז ח"א סי' פב ענף יא
ג/ו אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' קלד {הפורשים}
ג/ו אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים ב פכ"ד פס' ו, דברי הימים ב פט"ו פס' ח
ג/ו אוהב מישרים עמ' תצא
ג/ו אור אברהם
ג/ו אור שמח
ג/ו אורח תשובה עמ' לד-לה
ג/ו אז שמח עמ' תיא
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' שיג, נזיקין ח"א עמ' מו
ג/ו אמת ליעקב מקרא עמ' שכג
ג/ו אמת ליעקב נשים עמ' מד-מה, ריד-רטו
ג/ו אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 34
ג/ו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רד, שז
ג/ו ארשות החיים עמ' קיט
ג/ו באמונה שלמה עמ' תלד, תמא
ג/ו באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 1069, 1071, 1108 {כופר בתורה}
ג/ו באר יהודה
ג/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק ב {חומרת לה"ר}
ג/ו באר מרים פ"י ה"ז אות א
ג/ו באר משה (שטרן) ח"ח סי' קיט {בעלי לשה"ר}
ג/ו בארות המים (שאנג'י)
ג/ו בחיר חיים
ג/ו בים דרך עמ' מג
ג/ו בית הבחירה על אבות עמ' 426
ג/ו בית המדרש
ג/ו בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכד
ג/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' רכ, רמג
ג/ו בית שערים יו"ד סי' תל
ג/ו בן ידיד
ג/ו בני בנים ח"א עמ' יד, קמ
ג/ו ברור הלכה יבמות עב ע"א ציון א פרק ג {מושך ערלה}
ג/ו ברור הלכה סנהדרין קא ע"א ציון א {השמיט לוחש ורוקק}
ג/ו ברור הלכה שבועות יג ע"א ציון א {השמיט חייבי כרת}
ג/ו ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פה ע"ב
ג/ו ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לג
ג/ו ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
ג/ו בשולי גליוני עמ' תקלא
ג/ו גאולה וישועה (לונץ) דף מח ע"א {כופר בתחה"מ}
ג/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמה, שכו-שכח, שסב
ג/ו גדולי מוסר עמ' עט {בעלי לה"ר}
ג/ו גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קמ ע"א
ג/ו גליונות אבני נזר
ג/ו גן שושנים ח"ב עמ' קלה {מושך ערלתו}
ג/ו דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ה, ח"ד סי' מה ס"ק א
ג/ו דברי יואל - שו"ת עמ' תקכט
ג/ו דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שיח
ג/ו דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור שע, תטז, פורים תקא
ג/ו דברי יציב יו"ד עמ' תקיט {שופך דמים אין לו חלק לעוה"ב}
ג/ו דינא דגרמי (אינגבר) עמ' ריד
ג/ו דלתי תשובה עמ' קכג-קלא
ג/ו דעת השם (אוחנה) עמ' קפד
ג/ו דעת כהן עמ' שעו
ג/ו דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קנז
ג/ו דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יב {פורש מדרכי ציבור}
ג/ו דרך ישרה ח"א עמ' קצג
ג/ו דרכי דוד (קסל) פאה עמ' מו
ג/ו דרכי תשובה עמ' קנד-קנט
ג/ו דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קנא {אפיקורוס נידון לדורי דורות}
ג/ו דרשות שבט הלוי ח"א עמ' רכז
ג/ו האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שט {ושופכי דמים}
ג/ו הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 301
ג/ו הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ו המאיר לארץ [כנה"ג]
ג/ו העמק דבר בראשית פי"ז פסוק יג בהרחב דבר
ג/ו הר המלך ח"ד עמ' כג, ח"ח עמ' פג
ג/ו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 137
ג/ו הרמב"ם והזוהר
ג/ו הרמב"ם והלכותיו
ג/ו התורה והמדינה חי"א עמ' קטו
ג/ו התקופה הגדולה עמ' קלה, קמו {הכופר במשיח}
ג/ו ודברת בם (מרזל) עמ' 250
ג/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קפז
ג/ו ויואל משה בהקדמה
ג/ו ויואל משה עמ' ט
ג/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' שנח {מחטיאי הרבים}
ג/ו זה השער שער ג סי' קמא, קמג
ג/ו זהב התרומה תרומות עמ' שכב {מושך ערלתו}
ג/ו זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרסח {פורשים מדרכי ציבור - מי שאוכל בתענית ציבור}
ג/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנג
ג/ו זכרון דברים (תשנט) עמ' קס
ג/ו חדושים ובאורים (גרי') פאה סי' א ס"ק ז
ג/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לא אות ט
ג/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' רט-ריז
ג/ו חובות יהודה עמ' 475
ג/ו חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יח
ג/ו חזון יחזקאל נדרים פ"ו ה"ו
ג/ו חי' רח"א הכהן עמ' קו
ג/ו חיים ומלך
ג/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' לח ד"ה ואם
ג/ו חפץ חיים כלל א ס"ק ו
ג/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' 29, ח"ג עמ' יב
ג/ו חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ט
ג/ו חקרי לב (שלוניקי) אהע"ז דף א {מושך בערלתו}
ג/ו חשבונות של מצוה עמ' כח
ג/ו יד איתן
ג/ו יד המלך (לנדא)
ג/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ג
ג/ו יד כהן
ג/ו יד פשוטה אהבה עמ' קנו
ג/ו יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' לו, ע-עח
ג/ו ישועות עוזו עמ' 139 {כופר בגאולה}
ג/ו ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 341
ג/ו כבוד מלכים (מרגליות) עמ' נו {ציוני מהר"נ} [עי' מה שציינתי בהל' מלכים]
ג/ו כגן רוה עמ' 96
ג/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נא, רפד, תכח-תכט, תנה {בתחיית המתים}
ג/ו כתבי ר"י אבוהב עמ' סט
ג/ו לב אביגדור עמ' פה
ג/ו לב שלם [עדות ביהוסף ח"ב דף קיג, עבודת ישראל דף יא ע"ג, יב ע"א]
ג/ו לדופקי בתשובה עמ' קסג-קסז
ג/ו להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' צד ע"ב
ג/ו להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמ {מטילי אימה}
ג/ו לחם יהודה
ג/ו לחקרי הלכות ח"ב עמ' רמו
ג/ו לקוטי ר' דוד לוריא
ג/ו מאורי התשובה
ג/ו מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ה-ו
ג/ו מאמר מרדכי (שוואב) סי' (ה)-(ו)
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 108, 119
ג/ו מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצו, ימי הרחמים עמ' ל, קכא, קנו, קפב
ג/ו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שד
ג/ו מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' קכא
ג/ו מדרכי הכרם ח"א עמ' 62, 396, ח"ג עמ' 326
ג/ו מהלכי משפט ח"ג עמ' 541
ג/ו מוסר השכל
ג/ו מועדים וזמנים ח"ה סי' שנב
ג/ו מטומאה לקדושה עמ' 77
ג/ו מכלול גל' כג עמ' 33
ג/ו מכתם לדוד משלי עמ' קצט {המינים והאפיקורסים כלים ונאבדים}
ג/ו מלילות ח"א עמ' 173
ג/ו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 368
ג/ו מנחת חיים (שוויד) ח"ג עמ' רכג
ג/ו מנחת חינוך ח"א עמ' קפח
ג/ו מנחת חן
ג/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קכב
ג/ו מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תצב
ג/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' עו
ג/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ו מציאות קטן סי' קג
ג/ו מציון אורה ח"א עמ' רח
ג/ו מקור חסד עמ' קנ, קעא
ג/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ג/ו מקורי הרמב"ם לרש"ש
ג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' רצ, רצט
ג/ו מרגליות הים סנהדרין קיא ע"ב אות ו {המורדים ביד רמה}
ג/ו מרכבת המלך עמ' רס {השמיט גילוי עריות}
ג/ו מרפא לשון (המבורג) עמ' לב, שז
ג/ו מרפא לשון (כץ, תקנ) דף א ע"א {לשון הרע}
ג/ו משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קמז {בעל לשה"ר}
ג/ו משיב נפש (שפירא)
ג/ו משנה כסף (כולי) עמ' ריג-ריד
ג/ו משנת יעקב כאן, מדע עמ' א, זמנים ח"א עמ' רמו
ג/ו משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז
ג/ו משפט המלוכה עמ' תב {הכופר בגאולה}
ג/ו משפטי עזיאל ח"ג עמ' קיג
ג/ו נאות אפרים ח"א עמ' סג, סח
ג/ו נועם חי"ב עמ' ו {מעשה רקח}, חכ"ה עמ' מט
ג/ו נחל איתן
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' יג אות ו
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות יא, סי' לו אות י, סי' מה אות עא
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק מז פסוק א
ג/ו נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' לג אות ב
ג/ו ניבי זהב עמ' קו, תצג
ג/ו ס' העיקרים (מישור) עמ' לה, פא
ג/ו ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קנו-קנז
ג/ו סדר משנה (בוסק')
ג/ו סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' סז
ג/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"ה עמ' שיח
ג/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' תסח, תע {מושך ערלתו}
ג/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/ו ספרי הפרדס ח"ב עמ' קסה, קסח
ג/ו עבודת הזבח תמורה סי' ב ס"ק ה
ג/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 100, 104, 115, 135, 234, 257
ג/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 106, 108 {רמב"ם}, 116 {מעשה רקח}
ג/ו עיונים בהלכה עמ' 130
ג/ו עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יב עמ' רכב, פ' שלח פסקא ו עמ' נ {מושך ערלתו}
ג/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רכד
ג/ו פותח שער (תשסו) סי' טז
ג/ו פותח שער (תשסח) סי' כא
ג/ו פרדס פתחיה (מנקין) עמ' צ
ג/ו פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 85
ג/ו פרי יצחק (בלזר) ח"א דף מה ע"ב
ג/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' קמג, קעו {נחל איתן}
ג/ו פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/ו צהר גל' ח עמ' 89
ג/ו צפנת פענח
ג/ו קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ד עמ' קו, קח {הכופר בגאולה}
ג/ו קול דודי (תשף)
ג/ו קול דודי כריתות סי' י
ג/ו קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' פב
ג/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124, 308 ואח"כ אות כד
ג/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפז
ג/ו רנת יצחק דברי הימים עמ' רפז {בפרהסיא כיהויקים}
ג/ו רנת יצחק מלכים עמ' תב {שופכי דמים אין להם חלק לעוה"ב}
ג/ו רנת יצחק מלכים עמ' תלג {בפרהסיא כיהויקים}
ג/ו רנת יצחק משלי עמ' שיד
ג/ו רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמט
ג/ו רנת יצחק פ' חלק עמ' ט, רכב, שכו, תנה
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לו
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תריד
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קנח, קס
ג/ו שארית נתן (לוברט)
ג/ו שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' מה
ג/ו שבילי אשר
ג/ו שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שסג
ג/ו שו"ת מהר"ם די בוטון סי' לו
ג/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' נז
ג/ו שובי נפשי עמ' צו-צט
ג/ו שיח דוד (תשסד) עמ' פב {מחטיאי הרבים}
ג/ו שיח דוד (תשסח) עמ' צד
ג/ו שיח יוסף ח"ב עמ' מב-מג
ג/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר כו אות ה
ג/ו של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קטז
ג/ו של"ה ח"ב ר"ה סי' קטז
ג/ו שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' עו
ג/ו שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סז
ג/ו שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רלז
ג/ו שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רמה
ג/ו שער ראובן (כץ) עמ' י {כופר בגאולה}
ג/ו שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' מה
ג/ו תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' כט ס"ק יא
ג/ו תורה שלמה בראשית פ"ג השמטות לאות נ (עמ' תקל)
ג/ו תורה שלמה ח"ט עמ' 87
ג/ו תורת המדינה עמ' 217 {מסור}
ג/ו תורת השבת והמועד עמ' 565, 569
ג/ו תחומין חי"א עמ' 23, חי"ח עמ' 466
ג/ו תניא רבתי ח"א עמ' 164
ג/ו תקנת השבים עמ' 141
ג/ו תשובה שלמה יו"ד סי' לז
ג/ז אבות הראש ח"א דף קו ע"ג {לח"מ}
ג/ז אבן שתיה עמ' כ, נג, נד, ע, צד
ג/ז אהל יהושע (הלר) עמ' 34
ג/ז אהל משה (שיינרמן) עמ' שצט-ת
ג/ז אוהב מישרים עמ' תצא, תצט
ג/ז אור אברהם
ג/ז אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 95
ג/ז אור שמח
ג/ז אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"א ס"ק מח
ג/ז אורח תשובה עמ' לו
ג/ז אחר האסף עמ' רט
ג/ז איזה הלכות מיד חזקה ח"א עמ' 641 {ראב"ד}
ג/ז איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 45
ג/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 40
ג/ז אישים ושיטות (תשסז) עמ' ש {ראב"ד}
ג/ז אמרי יצחק בראשית עמ' קעב
ג/ז אמרי נפתלי ח"ב עמ' רלז
ג/ז אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות תצד {טבע שופר להחריד}
ג/ז אמת ליעקב מועד עמ' שיג
ג/ז אמת ליעקב נשים עמ' רטו
ג/ז אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 47-48, ע' אפיקורוס הע' 16 {לח"מ}
ג/ז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנב
ג/ז אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419 [חת"ס על התורה פ' שמות]
ג/ז באמונה שלמה עמ' תלד
ג/ז באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 294
ג/ז באר יהודה
ג/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק כט פסוק ד
ג/ז בארות המים (שאנג'י)
ג/ז בדבר מלך ח"ו עמ' רמט-רנ
ג/ז בין השורות עמ' לא
ג/ז בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לח, גל' ס עמ' כב
ג/ז בית הבחירה על אבות עמ' 426
ג/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' נט, סא, קכו, קכח
ג/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ז ברור הלכה גיטין מה ע"ב ציון א פסקה א
ג/ז ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה א, ג
ג/ז ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף צו ע"ב
ג/ז ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' קפט
ג/ז ברכת מרדכי ויקרא עמ' קנח
ג/ז ברכת מרדכי ויקרא-דברים מהדו"ת ומועדי ה' מהדו"ת עמ' ס
ג/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכט {הוא גוף}
ג/ז גליוני הגר"ש עמ' נג-נד {ראב"ד}
ג/ז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' שא {לח"מ}
ג/ז דברי יואל - שו"ת עמ' תפז
ג/ז דברי יציב יו"ד עמ' תמד {להיות מליץ}
ג/ז דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' כ, ח"ט סי' מג
ג/ז דלתי תשובה עמ' קלא-קלה
ג/ז דעת אמונה ח"א עמ' קמד, קעו-קעז, ריז, רע, שס, ח"ב עמ' כא
ג/ז דעת הרמב"ם עמ' 625
ג/ז דעת השם (אוחנה) עמ' קפד-קפו
ג/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכג {ראב"ד}
ג/ז דעת תבונות - עת לעשות מע' ב אות קמו, פתיחה אות יג
ג/ז דעת תפלה עמ' קצב
ג/ז דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1392
ג/ז דרכי תשובה עמ' קס-קסא
ג/ז הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רה
ג/ז הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ז המאיר לארץ
ג/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 86, 112
ג/ז התורה והמדינה ח"ז עמ' עד, רלב
ג/ז התקופה הגדולה עמ' קמג {ראב"ד}
ג/ז ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב עח ע"ד]
ג/ז זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פד
ג/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' צ-צא
ג/ז חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק ו, יח, סי' סב ס"ק כא, חו"מ ליקוטים סי' כב לדף סג
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חזו"א על הרמב"ם
ג/ז חי' בר נחמני דף כט ע"ג-ע"ד {עובד כוכב או מזל}
ג/ז חי' מהר"ם שיק גיטין עמ' רל {לח"מ}
ג/ז חכמת גרשון עמ' שא
ג/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/ז חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 220
ג/ז יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות ו
ג/ז יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ד
ג/ז יד כהן
ג/ז יד פשוטה אהבה עמ' תקנו
ג/ז יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' לז-מ
ג/ז יוסף בחירי עמ' תכא-תכב {ראב"ד}
ג/ז ילקוט עבודת ישראל (תשעא) עמ' קמה
ג/ז ימי דוד עמ' רעט, שיז
ג/ז ימי זכרון עמ' קמט
ג/ז יסוד הדעת שיעור יב
ג/ז יציב פתגם חנוכה עמ' קצה {באומר שהוא גוף ובעל תמונה}
ג/ז יציב פתגם על ההגדה עמ' קנג {האומר שהבורא בעל גוף}
ג/ז ישועות עוזו עמ' 69
ג/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קנ
ג/ז כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תלב
ג/ז כפתור ופרח (תשו) דף קעז ע"ב
ג/ז כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עו {לח"מ}
ג/ז כתר אפרים עמ' רנ
ג/ז לב אביגדור עמ' כט {ראב"ד}
ג/ז לב שלם [כנה"ג לשונות הרמב"ם דף קכג]
ג/ז לדוד עד עולם עמ' 64 = ישוב משפט הנ"ל {ראב"ד}
ג/ז לדופקי בתשובה עמ' קסח-קע
ג/ז לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ג
ג/ז לקוטי סופר ח"ב דף יד ע"ב
ג/ז לקוטי שיחות חט"ו עמ' 79, חכ"ג עמ' 34
ג/ז לקוטי שיחות חל"ה עמ' 29 {שהוא גוף ובעל תמונה}
ג/ז מאורי התשובה
ג/ז מאמרי הראיה עמ' 518
ג/ז מאמרי הראיה עמ' 56 = ישוב משפט דף ה ע"ב {ראב"ד}
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 43, 108, 356, 363
ג/ז מגן גבורים (או"ח) סי' לט ס"ק ג {לח"מ}
ג/ז מגן וחרב (מודינא) מחנה ג מערכה ה (הערה 29)
ג/ז מדרש האיתמרי דף מט-נ {הכופר בביאת המשיח}
ג/ז מוסר השכל
ג/ז מחקרים בהגות יהודית עמ' 67-72, 74
ג/ז מי השלוח (זס') עמ' ח
ג/ז מכלול גל' כג עמ' 96 {צור העולמים}
ג/ז מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' כז {בעל גוף ותמונה}
ג/ז מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 290 {לח"מ}, 363 {ראב"ד}
ג/ז מנחה לאיש עמ' 339 {מנהיג}, 341 {מליץ}
ג/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 234, 235, 239, 240 {ראב"ד}
ג/ז מנחת חן
ג/ז מנחת חן (תשמב) עמ' קכג
ג/ז מנחת עני (זינצהיים) ח"א עמ' קי
ג/ז מנחת קנאות עמ' קעח
ג/ז מעט צרי
ג/ז מעין חתום סי' נט
ג/ז מצות ראיה עמ' לד
ג/ז מציאות קטן סי' (יג) סד
ג/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רצט {לח"מ}, שמה
ג/ז מרגניתא דר"מ
ג/ז מרכה"מ אלפ' [עבודת ישראל יא ע"ג, יב ע"א]
ג/ז משאת המלך (אדרי)
ג/ז משכן שילה עמ' תנט
ג/ז משכנות ידידיה עמ' נט {לח"מ}
ג/ז משנה הלכות ח"ה סי' קכג {רפורמים}
ג/ז משנת יעקב כאן, ומדע עמ' א-ב
ג/ז משנת ישראל סי' א אות כח
ג/ז משנת משה ר"ה עמ' פח, מגילה עמ' קצא, כתובות עמ' לה, רפט, סנהדרין עמ' קטו, קכה
ג/ז משנת ראשונים (הירשפלד)
ג/ז נועם חי"ח עמ' רכ, חי"ט עמ' קמא
ג/ז נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רל
ג/ז נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כה אות טו
ג/ז ס' העיקרים (מישור) עמ' מ, עז
ג/ז ס' מצוה עמ' קס
ג/ז סיני ס' יובל עמ' רסג
ג/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 193, 213
ג/ז עבודת ישראל (קמחי) דף יא ע"ב, יב ע"א
ג/ז עזרת כהן עמ' תח
ג/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 107, 112, 115-117
ג/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 112, 113 {לח"מ}, 116
ג/ז עיונים (פאור) עמ' 3 {ראב"ד}, 222, 232, 237
ג/ז עיונים בהלכה עמ' 130
ג/ז עמוד הימיני (קלינמן) עמ' רה
ג/ז עמודי המחשבה הישראלית עמ' 551
ג/ז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ל, כרך ב ח"ב עמ' קפד
ג/ז פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר ז אות א
ג/ז פי' ר' דוד שור
ג/ז פירושי רס"ג לבראשית עמ' 255
ג/ז פסקי ב"ד הרבנות ירושלים - דיני ממונות ח"א עמ' כג
ג/ז פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/ז צהר גל' יא עמ' 62 {ראב"ד - אגדות}
ג/ז צפנת פענח
ג/ז קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' יא {המאמין בהגשמה}
ג/ז קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' עד
ג/ז קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/ז קסת הסופר (תשעו) עמ' צא {ראב"ד}
ג/ז קרית אריאל עמ' נה
ג/ז ר"י קארו - קובץ עמ' קעז
ג/ז רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ח
ג/ז שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' כט
ג/ז שארית נתן (לוברט)
ג/ז שבילי אשר
ג/ז שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד
ג/ז שו"ת מהרש"ך ח"ג עמ' סה
ג/ז שובי נפשי עמ' צט
ג/ז שיח יוסף ח"ב עמ' מב-מג
ג/ז שירת דוד (תשסז) עמ' תפז {הגשמה}
ג/ז שם משמואל פרשת וישב - שבת חנוכה שנת תרע"ט {מחלוקת רמב"ם וראב"ד השפיעה בג"ע}
ג/ז שמונה קבצים ח"א סי' לא {ראב"ד}
ג/ז שמש מרפא עמ' נה
ג/ז שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' סג {ראב"ד}
ג/ז שערי שמחה (רפיש) - דרוש דף ג ע"א, ח ע"א
ג/ז שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' רמו {בעל גוף ותמונה}
ג/ז שרשים במועדות עמ' כז
ג/ז תורת אברהם עמ' קעז, 346
ג/ז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רנא {ראב"ד}
ג/ז תורת הפילוסופיה עמ' 240
ג/ז תורת השבת והמועד עמ' 564
ג/ז תורת מנחם ח"ד עמ' 186 {ה' הן הנקראים מינים כו' והאומר כו' שהוא גוף ובעל תמונה כו' (ובראב"ד - למה קרא לזה מין וכמה גדולים כו' הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות וכו')}
ג/ז תורת מנחם חל"ה עמ' 274
ג/ז תורת מנחם חמ"ט עמ' 57 {שאין שם אלו-ק}
ג/ז תורת מנחם חס"ב עמ' 216, חס"ה עמ' 120 {חמשה הן הנק' מינים וכו' האומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וראב"ד}
ג/ז תחומין ח"ח עמ' 110
ג/ז תחומין חי"ח עמ' 85
ג/ז תחומין חכ"ב עמ' 72
ג/ז תפארת ישראל סי' תתג {לח"מ}, תתרעז
ג/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' סז-סח
ג/ח אבות הראש ח"א דף קו ע"ד
ג/ח אבן שתיה עמ' כב, ע-עא, צד
ג/ח אגרות הגרי"ד עמ' פח
ג/ח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' לט, פא, קעד, יו"ד ח"ג עמ' שנח
ג/ח אגרות משה ח"ח עמ' רעו
ג/ח אהל דוד (קהן) ח"ב מלכים א פ"ח פס' לט
ג/ח אוצרות ראיה עמ' 867
ג/ח אור הישר
ג/ח אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' כט
ג/ח אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 39, 95
ג/ח אור תורה גל' שכב עמ' קלו {קראי בזימון}
ג/ח אורח תשובה עמ' לו
ג/ח אישי יובל עמ' 156
ג/ח אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 363
ג/ח אמרי יושר חולין סי' ב ס"ק יא
ג/ח אמרי יושר ר"ה יז ע"א
ג/ח אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תצט
ג/ח אמת ליעקב מועד עמ' שיג
ג/ח אמת ליעקב נשים עמ' רטו, ריז
ג/ח אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 15
ג/ח אפסי ארץ (תשנט) עמ' שנו
ג/ח באמונה שלמה עמ' תלד, תמ-תמא
ג/ח באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 970 {כופר בפסוק אחד}, באר ו הערה 1069, 1071 {החליף מצוה}, 1108 {כופר בתושבע"פ}
ג/ח בארות המים (שאנג'י)
ג/ח בין השורות עמ' קיג
ג/ח בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כג
ג/ח בית הבחירה על אבות עמ' 426-427
ג/ח בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכד
ג/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' ס, סח
ג/ח בית שערים ח"ג סי' עד
ג/ח בן ידיד
ג/ח בנין הלכה עמ' קכח {הכופר בתורה - נפרד מאפיקורוס}
ג/ח ברור הלכה ע"ז כו ע"ב ציון א פסקה ב
ג/ח ברית הלוי השלם
ג/ח ברקאי ח"ה עמ' 202, 204
ג/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שכח-של
ג/ח גדולת מרדכי (רבינוביץ) דף קמ ע"א
ג/ח גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ש
ג/ח דברות משה ב"ב ח"א סי' יב הערה עג
ג/ח דברות משה סנהדרין עמ' תרג
ג/ח דברי הרב עמ' קיד
ג/ח דברי חיים השמטות סי' לג
ג/ח דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רמו
ג/ח דברי יציב יו"ד עמ' קז {משה אמרו מפי עצמו}
ג/ח דלתי תשובה עמ' קלה-קמט
ג/ח דעת אמונה ח"א עמ' קמד, קעו-קעז, ח"ב עמ' תס
ג/ח דעת הרמב"ם עמ' 237
ג/ח דקה מן הדקה דף עז ע"ב
ג/ח דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 23
ג/ח דרכי איש דף יח ע"ג
ג/ח דרכי תשובה עמ' קסב-קסד
ג/ח הגהות חבר בן חיים
ג/ח הגהות רפ"מ אלטר
ג/ח הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רה
ג/ח הלכות מדינה ח"א עמ' רכג
ג/ח המאיר לארץ [שו"ת מהרי"ל סי' קצד]
ג/ח הר המלך ח"ג עמ' מו-מז, ח"ז עמ' שכז
ג/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' מ
ג/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 89, 136, 226
ג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 51, 86, 101, 102, 112
ג/ח התורה והמדינה ח"ז עמ' עד, רה, רז
ג/ח וזרח השמש עמ' קכו {אות אחת}
ג/ח ויטע אשל תמורה ח"ב עמ' מז
ג/ח זכרון דברים (תשכז) מאמר כג עמ' קנד
ג/ח זכרון דברים (תשנט) עמ' א
ג/ח זרע יצחק (לומברוזו) [כ"מ הל' גזילה פי"א]
ג/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מג אות יא
ג/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' צב-צד
ג/ח חזו"א יו"ד סי' ב ס"ק יח
ג/ח חזו"א על הרמב"ם
ג/ח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' קסו
ג/ח חכמת גרשון עמ' רפו, רפח
ג/ח חסדי דוד ח"ו עמ' ג-ד
ג/ח חפץ חיים כלל ח ס"ק יא
ג/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תצח, תקעח-תקעט, ח"ג עמ' 17, יב
ג/ח טורי אבן
ג/ח יד המלך דף יח ע"ב
ג/ח יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ד
ג/ח יד כהן
ג/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"א ה"א אות א ס"ק ד
ג/ח יד פשוטה אהבה עמ' תקנו, תרנד
ג/ח יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מא-מג
ג/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנז
ג/ח ישא איש דף ט ע"ד, י ע"א
ג/ח כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב, תתרלו
ג/ח כלילת יופי דף ב
ג/ח כנה"ג (גם כ"מ)
ג/ח כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' עה
ג/ח כתבי ר"י אבוהב עמ' 66 {כ"מ בשם ר"י אברבנל}
ג/ח כתר אפרים עמ' רכד-רכה
ג/ח לב דוד (פלדמן) עמ' רלח
ג/ח לב שלם [באר עשק נב ע"ג, נה ע"ד, שו"ת מהרי"ל סי' רכא, שו"ת שי למורא סי' קל]
ג/ח לב שלמה (חלמא) עמ' קס
ג/ח לבושי מרדכי או"ח עמ' רצד, יו"ד עמ' קט
ג/ח לדופקי בתשובה עמ' קעא-קעז
ג/ח להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צג
ג/ח להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' עו
ג/ח לקוטי שיחות ח"ה עמ' 332, חט"ו עמ' 286, חי"ח עמ' 274, חי"ט עמ' 178
ג/ח לקוטי שיחות חל"ד עמ' 118, 120
ג/ח לקוטי שיחות חל"ו עמ' 41 {אמר שמשה אמרו מעצמו}
ג/ח לקוטי שיחות חלק ל עמ' 152
ג/ח מאורי התשובה
ג/ח מבוא למשנה תורה עמ' 66, 108, 321
ג/ח מוסר השכל
ג/ח מי מרום חי"ב עמ' א {האומר שאין תורה מעם ה' אפי' פסוק א}
ג/ח מכתב סופר
ג/ח מלילות ח"א עמ' 168 {כופר בתושבע"פ}
ג/ח מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 94, 450
ג/ח מנוחת משה דף קצב ע"ד {כופרים בתושבע"פ}
ג/ח מנחה לאיש עמ' 344 {משה}, 345 {החליף מצוה}
ג/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' ה
ג/ח מנחת חן
ג/ח מנחת חן (תשמב) עמ' קכד-קכו
ג/ח מעט צרי
ג/ח מעינות האמונה עמ' תקפז {שלשה הכופרים בתורה}, תקפט {האומר שהבורא החליף מצוה}, תרלח {האומר שאין תורה מה'}
ג/ח מעיני המים
ג/ח מפניני הרב עמ' סח, שמג
ג/ח מקור חסד עמ' קנ
ג/ח מרכה"מ אלפ' [באר שבע נב ע"ג, נה ע"ד, עבודת ישראל יב ע"א]
ג/ח משאת המלך (אדרי)
ג/ח משיב נפש (שפירא)
ג/ח משנה כסף (כולי) עמ' רטו
ג/ח משנת יעקב כאן, ומדע עמ' א, קדושה עמ' שלט
ג/ח משנת ישראל סי' א אות לג, לה
ג/ח משנת משה ר"ה עמ' צ, ביצה עמ' סא, מגילה עמ' קמט, סנהדרין עמ' רלט
ג/ח משרת משה (עטייה)
ג/ח נועם חי"ב עמ' קצ, חי"ט עמ' קמא
ג/ח נחלת עזרא ח"ב עמ' 45
ג/ח נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' ל אות ח
ג/ח נפש הרב עמ' לז
ג/ח נפש הרב עמ' לז
ג/ח נתן פריו חולין עמ' כא
ג/ח ס' סת"ם עמ' סב
ג/ח סדר יעקב ע' אפיקורוס סי' א
ג/ח סדר משנה (בוסק')
ג/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 161, 169, 170, 175, 213, 251
ג/ח ספרי הפרדס ח"ב עמ' קסה, קסח
ג/ח עבד המלך (תשא)
ג/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 113 {כ"מ}, 119
ג/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 113, 115, 118
ג/ח עיונים (פאור) עמ' 18, 22, 23
ג/ח עיונים בהלכה עמ' 130
ג/ח עין יצחק ח"א עמ' כ
ג/ח עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ו עמ' נ
ג/ח פאת שדך יו"ד עמ' קכז
ג/ח פי' הרמב"ם על מס' ר"ה (תשטו) עמ' 80
ג/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 48
ג/ח פרפרת משה ח"א עמ' תעח
ג/ח צבי תפארת - יריעות שלמה סי' ח
ג/ח צדיק באמונתו יחיה עמ' קל
ג/ח קובץ חי' תורה (סול') עמ' סא
ג/ח קול גדול ולא יסף עמ' 28, 44
ג/ח קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קנו
ג/ח קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' נה
ג/ח קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' צ
ג/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124, 308 ואח"כ אות כד
ג/ח קרבן משה עמ' קפו
ג/ח קרית אריאל עמ' נה
ג/ח רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה א
ג/ח רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קסח {מרביעי ואילך}
ג/ח רנת יצחק פ' חלק עמ' רנז {הכופר בתושבע"פ}
ג/ח רנת יצחק תענית עמ' לה {רשעים}
ג/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' כד-כה
ג/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' פח
ג/ח שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 97 {פסוק אחד}
ג/ח שארית נתן (לוברט)
ג/ח שו"ת מהרי"ל עמ' שח
ג/ח שובי נפשי עמ' ק-קב
ג/ח שיח יוסף ח"ב עמ' מב-מג
ג/ח שנתון המשפט העברי ח"כ עמ' 128
ג/ח שער המלך (שושן) עמ' מה
ג/ח שערי קדוש ה' עמ' קכח
ג/ח תהלה לדוד (והרמן) פ"סג פסוק יא הערה לח
ג/ח תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רלט {אפילו פסוק אחד}
ג/ח תורה שלמה חי"ט עמ' 328, 364
ג/ח תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 63
ג/ח תורת השבת והמועד עמ' 566-565
ג/ח תורת מנחם ח"ד עמ' 181, ח"ז עמ' 175, ח"ט עמ' 57, חי"א עמ' 118, חי"ד עמ' 207, חי"ז עמ' 21, 131, חכ"ג עמ' 168 {האומר שאין התורה מעם ה' אפילו פסוק אחר אפילו תיבה אחת אם אמר משה אמרו מפי עצמו ה"ז כופר בתורה }
ג/ח תורת מנחם חכ"ט עמ' 142
ג/ח תורת מנחם חל"ד עמ' 32 {שאין התורה מה'}
ג/ח תורת מנחם חמ"א עמ' 329
ג/ח תורת מנחם חמ"ט עמ' 52, 57
ג/ח תורת מנחם חנ"א עמ' 63
ג/ח תורת מנחם חנ"ז עמ' 100, 168, 235
ג/ח תורת מנחם חס"א עמ' 144
ג/ח תורת מנחם חס"ג עמ' 244 {כל התורה מן השמים וכו'}
ג/ח תורת מנחם חס"ט עמ' 261 {האומר שאין התורה מעם ה' וכו' הרי זה כופר בתורה וכו'}
ג/ח תורת מנחם חע"א עמ' 266, חע"ב עמ' 172 {מעם ה' אפילו פסוק אחד אפילו תיבה אחת וכו' וכן הכופר בפירושה והוא תושבע"פ וכו'}
ג/ח תחומין חכ"ב עמ' 69-71
ג/ח תפארת ישראל סי' רכח, תתרעז
ג/ט אגרות משה אהע"ז ח"ד עמ' כז
ג/ט אהבת קדומים עמ' רז
ג/ט אהל דוד (קהן) ח"ג הושע פ"ה פס' ז
ג/ט אור הישר
ג/ט אור שמח
ג/ט אורח תשובה עמ' לז-לח
ג/ט איש על העדה (סולובייציק) עמ' 68
ג/ט אש המערכה עמ' 180
ג/ט באר מרים פ"ה הי"ב אות א
ג/ט בים דרך עמ' פה
ג/ט בית אהרן וישראל גל' ח עמ' לח, גל' ס עמ' כג
ג/ט בית זבול ח"א סי' טו אות ג
ג/ט בית יחזקאל (וייס) עמ' סא, עג
ג/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/ט בית שערים ח"ג סי' עד
ג/ט בכור שור עמ' קמד
ג/ט ברור הלכה חולין ג ע"א ציון ד פרק ח {סתם "משומד"}, ט {כ"מ - חוטא להכעיס}
ג/ט בריתי יעקב ח"א עמ' קסז
ג/ט גבורת יצחק ימים נוראים עמ' של-שלב
ג/ט דברי חיים השמטות סי' לג
ג/ט דלתי תשובה עמ' קמט-קנ
ג/ט דעת כהן עמ' יח, שעו
ג/ט דקה מן הדקה דף סה ע"ד
ג/ט דרכי איש דף יח ע"ג
ג/ט דרכי תשובה עמ' קסה
ג/ט הגהות רפ"מ אלטר
ג/ט הלכות מדינה ח"א עמ' רכה-רכו
ג/ט הלכות תשובה (בן שושן)
ג/ט המאיר לארץ
ג/ט הר"מ במז"ל - קובץ עמ' סט
ג/ט הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 2
ג/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 86
ג/ט התורה והמדינה ח"ז עמ' רלב
ג/ט זבחי ראיה עמ' כז
ג/ט זה השער שער ד סי' יח-יט
ג/ט זכרון הרב עמ' 263 {כ"מ - ישמעאלי}
ג/ט זרע יצחק (לומברוזו)
ג/ט חזו"א או"ח סי' יב ס"ק ג, יו"ד סי' ב ס"ק ו, טז, כא
ג/ט חי' מהר"ם שיק סנהדרין עמ' קסא
ג/ט חסדי דוד ח"ה עמ' תרכב, תתקטז, ח"ו עמ' ג-ד
ג/ט חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/ט חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 230
ג/ט יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ה
ג/ט יד כהן
ג/ט יד פשוטה אהבה עמ' תקז, תקנו
ג/ט ידבר שלום ח"א עמ' קמב
ג/ט יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מד
ג/ט יחוה דעת ח"ה עמ' רפד
ג/ט יפה נוף עמ' נו
ג/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתכח, תתריא
ג/ט כנה"ג
ג/ט כתר אפרים עמ' רנ
ג/ט לב שלם
ג/ט לדופקי בתשובה עמ' קעז-קפא
ג/ט לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 368
ג/ט מאורי התשובה
ג/ט מגן גבורים (או"ח) סי' לט ס"ק ג
ג/ט מגן שאול (חנניה) דף ה ע"ג
ג/ט מהלכי משפט ח"ג עמ' 540
ג/ט מחלל שבת בפרהסיא עמ' 86, 239, 251
ג/ט מטה אשר דף צט ע"א
ג/ט מלילות ח"א עמ' 155, 157
ג/ט מנחה לאיש עמ' 266
ג/ט מנחת חן
ג/ט מנחת חן (תשמב) עמ' קכז
ג/ט מס' גיטין (ארזי) עמ' 84
ג/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' נט
ג/ט מעט צרי
ג/ט מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיב ע"א
ג/ט מפרות האילן על המועדים עמ' 67 {חוזרים}
ג/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/ט משאת המלך (אדרי)
ג/ט משנה כסף (כולי) עמ' רטו
ג/ט משפטים לישראל, הקדמה עמ' יד
ג/ט נועם ח"ד שער הלכה עמ' 14 [קול מבשר (ראטה) סי' יח-יט]
ג/ט נקדש בצדקה סי' רכא
ג/ט ס' העיקרים (איגר) ח"א עמ' רנ
ג/ט סופר המלך ח"ב עמ' שמא
ג/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/ט עבודת הגרשוני עמ' סד
ג/ט עיוני תשובה (קדרי) עמ' 115
ג/ט עיונים בהלכה עמ' 130
ג/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' טו, ע
ג/ט עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ה, עב
ג/ט עמק שאלה (טברסקי) עמ' שמד
ג/ט פי' ר' דוד שור
ג/ט פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 25
ג/ט פרשת הכסף דף צב ע"ד, צג ע"א
ג/ט צפנת פענח כאן, ושמות עמ' קלד
ג/ט קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרסא-תרסב
ג/ט קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' נד
ג/ט קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' צ-צא
ג/ט קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/ט קרבן משה עמ' קפז
ג/ט רוח יעקב (שלם) דף כז ע"ב {שנים הם העבריינים}
ג/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' תעו-תעח
ג/ט שארית נתן (לוברט)
ג/ט שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' קיד
ג/ט שו"ת אור שמח דף קנד
ג/ט שו"ת הרד"ך עמ' קלב
ג/ט שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' רמב, רמז
ג/ט שובי נפשי עמ' קב-קד
ג/ט שיח ערב סנהדרין עמ' קסז
ג/ט שיירי כנה"ג
ג/ט שם משמעון (פולק) ח"א דף סח {כ"מ}
ג/ט שעורי הגרי"ד תפילין עמ' פא
ג/ט שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' סה-סו
ג/ט תורה שלמה שמות פכ"ג אות מו {צ"פ}
ג/ט תחומין חט"ז עמ' 255
ג/י אור המזרח חל"ד עמ' 21 {ובכלל עוון זה}
ג/י אורח תשובה עמ' לט
ג/י אמרי חן (בן סניור) יהושע עמ' 122
ג/י באר שרים (שלזינגר) ויקרא פ' בחוקותי סי' ג אות ב {"בשמחה ובטוב לבב"}
ג/י בדי הארון (הכהן) עמ' 158
ג/י בית יחזקאל (וייס) עמ' נה
ג/י גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלא
ג/י דלתי תשובה עמ' קנ-קנג
ג/י דרכי תשובה עמ' קסו
ג/י הלכות תשובה (בן שושן)
ג/י זכרון חי עמ' ז {לבטל מ"ע - מקור מברכות לה ע"ב}
ג/י חסדי דוד ח"ו עמ' ג-ד
ג/י חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/י יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ו
ג/י יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מה
ג/י לא תשנא עמ' 285
ג/י לב שלם [מהר"י הלוי סי' צד]
ג/י לדופקי בתשובה עמ' קפב-קפד
ג/י ללשונות הרמב"ם
ג/י לקוטי סופר ח"ב דף סז ע"ג
ג/י מאורי התשובה
ג/י מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' ל, קפב
ג/י מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שד
ג/י מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' פג, ח"ג עמ' רכה
ג/י מנחת חן
ג/י מנחת חן (תשמב) עמ' קכח
ג/י מעט צרי
ג/י משאת המלך (אדרי)
ג/י משנה כסף (כולי) עמ' רטו
ג/י משנת משה סנהדרין עמ' לה, מכות עמ' יב
ג/י משפט המלחמה עמ' פח
ג/י נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לו אות י
ג/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/י עיוני תשובה (קדרי) עמ' 105
ג/י עיונים (פאור) עמ' 246
ג/י פניני רבנו יחזקאל עמ' כב
ג/י פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/י שובי נפשי עמ' קד
ג/י שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקסה
ג/י תהלה לדוד (והרמן) פ"פו פסוק יז הערה ט
ג/י תחומין חכ"ב עמ' 69-70
ג/י תקנת השבים עמ' 97
ג/יא אגודות אזוב מדברי דף צח ע"ג {ביד רמה - בפני שניים}
ג/יא אהל דוד (קהן) ח"ב דברי הימים ב פט"ו פס' ח
ג/יא אור אברהם
ג/יא אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' כט
ג/יא אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 39
ג/יא אורח תשובה עמ' מ
ג/יא אמונת עתיך גל' 113 עמ' 93
ג/יא אמרי חן (בן סניור) שופטים עמ' 290
ג/יא בצל החכמה (חזות) עמ' 118
ג/יא ברקאי ח"א עמ' 190
ג/יא גרות וגרים בהלכה ובהגות עמ' 80 = תורה שבעל פה חי"ג עמ' פו-פז
ג/יא דברי הגות והערכה עמ' 43
ג/יא דולה ומשקה (תשסב) עמ' 79
ג/יא דולה ומשקה פסח עמ' קה {פורש מדרכי ציבור}
ג/יא דינא דמלכותא (שור) עמ' תשה {פורש מהציבור - לא קשור למסירה}
ג/יא דלתי תשובה עמ' קנג-קנה
ג/יא דעת כהן עמ' תלג
ג/יא דרך ה' (באום) ח"ב פ"ב אות יב
ג/יא דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 426
ג/יא דרכי תשובה עמ' קסז-קסח
ג/יא הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 213 {שהעיז מצחו}
ג/יא הלכות מדינה ח"א עמ' רכג, ח"ג עמ' לא
ג/יא המלך חדריו עמ' 170,167
ג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 124
ג/יא השבת לקדשו דף כא ע"ג
ג/יא זכור זאת ליעקב עמ' שפט
ג/יא חי' עזיאל עמ' 89
ג/יא חמש דרשות (תשלד) עמ' 94
ג/יא חמש דרשות (תשעב) עמ' 96
ג/יא חק המלך יבמות עמ' נד
ג/יא חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/יא יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ו
ג/יא יד כהן
ג/יא יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מו
ג/יא יחלק שלל ח"ג עמ' לב {לא כתב "ואינו שמח בשמחתם"}
ג/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנב, תתריב
ג/יא לדופקי בתשובה עמ' קפד-קפז
ג/יא להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' כג
ג/יא להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קכד {פורש מדרכי ציבור}
ג/יא לקוטי שיחות חל"ח עמ' 55
ג/יא מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא) עמ' שכג {הפורש מדרכי ציבור אין לו חלק לעולם הבא}
ג/יא מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 213
ג/יא מאורי אור (אתרוג) עמ' רסח
ג/יא מאורי התשובה
ג/יא מבוא למשנה תורה עמ' 102, 108
ג/יא מדרכי הכרם ח"ב עמ' 31, ח"ג עמ' 227
ג/יא מהלכי משפט ח"ג עמ' 541
ג/יא מחלל שבת בפרהסיא עמ' 219
ג/יא מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 216
ג/יא מטה אהרן (קרייזר) עמ' קפז
ג/יא מלכי בקדש (הירשנזון) ח"ג עמ' 78
ג/יא מנחת חן
ג/יא מנחת חן (תשמב) עמ' קכט-קל
ג/יא מסורה ח"ג עמ' ל
ג/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יא מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ד
ג/יא מציאות קטן סי' צט, קג
ג/יא נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות ע
ג/יא נפש הרב עמ' רלה
ג/יא נפש הרב עמ' רלה
ג/יא נשמה של שבת עמ' 316
ג/יא נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קעב
ג/יא סדר משנה (בוסק')
ג/יא סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/יא עבד המלך (תשסט) עמ' פו
ג/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' פט
ג/יא עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פז
ג/יא עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ו עמ' נ {ביד רמה כיהויקים}
ג/יא ענישה ושיקום ביהדות עמ' 135
ג/יא פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר סג אות ה
ג/יא פי' קדמון לספר הכוזרי עמ' 269
ג/יא צהר גל' ח עמ' 91
ג/יא קול יהודה (גרשוני) עמ' תקנג
ג/יא קונטרסי שעורים כתובות עמ' 99, 308, 352
ג/יא ראשית דעת (קורח) סי' יג
ג/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רפה
ג/יא שובי נפשי עמ' קה-קח
ג/יא שיחות חכמה ומוסר מאמר לז אות ב
ג/יא שיחות לספר שמות עמ' רפז {פרש מדרכי ציבור}
ג/יא שעורי הרב שחיטה-תערובות עמ' לח
ג/יא תחומין חי"ח עמ' 466
ג/יב אורח תשובה עמ' מא
ג/יב אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' מו
ג/יב דלתי תשובה עמ' קנה
ג/יב דרכי תשובה עמ' קסט-קע
ג/יב הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' רד
ג/יב הלכות מדינה ח"א עמ' רכד
ג/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/יב יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ז
ג/יב יד כהן
ג/יב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק יג
ג/יב יד פשוטה אהבה עמ' תקנו
ג/יב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מו
ג/יב לב שלם [שי למורא סי' קל]
ג/יב לדופקי בתשובה עמ' קפז-קפט
ג/יב מאורי התשובה
ג/יב מנחת חן
ג/יב מנחת חן (תשמב) עמ' קלא-קלב
ג/יב מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' פא
ג/יב משאת המלך (אדרי)
ג/יב משנה כסף (כולי) עמ' רטו
ג/יב סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/יב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' לו
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' תריד
ג/יב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קס
ג/יג אורח תשובה עמ' מב
ג/יג באר מרים פ"ב ה"ו
ג/יג גבורת יצחק שבועות עמ' שצא {הרגיל לבזות ת"ח}
ג/יג דלתי תשובה עמ' קנה
ג/יג דרכי תשובה עמ' קעא-קעב
ג/יג הלכות תשובה (בן שושן)
ג/יג הר המלך ח"ח עמ' פג
ג/יג חיים ומלך
ג/יג חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/יג יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ז
ג/יג יד כהן
ג/יג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מו
ג/יג לדופקי בתשובה עמ' קצ-קצא
ג/יג להורות נתן מועדים ח"ד עמ' כט-ל, לב
ג/יג להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' קמא {כוונתו לכבוד עצמו}
ג/יג מאור יהושע סי' א
ג/יג מנחת חן
ג/יג מנחת חן (תשמב) עמ' קלג
ג/יג משאת המלך (אדרי)
ג/יג סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 87, 177
ג/יג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 95, 190
ג/יג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/יג רנת יצחק מלכים עמ' תא {אם שב מרשעו}
ג/יג שובי נפשי עמ' קח-קי
ג/יג תשובת המלך
ג/יד אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות ב
ג/יד אגרות משה ח"ח עמ' נז
ג/יד אהבת דוד (וועגער, תרלב) עמ' 5 {מבזה ת"ח אין לו חלק לעוה"ב}
ג/יד אהבת חסד עמ' מג
ג/יד אוצמפה"ת ב"מ נח ע"ב הע' 49
ג/יד אור הישר
ג/יד אור יצחק (ראדוויל) עמ' רמב {אין דבר העומד בפני תשובה}
ג/יד אור ישרים עמ' רפד
ג/יד אור שמח
ג/יד אורח ישראל סי' כ אות כב
ג/יד אורח תשובה עמ' מב
ג/יד אמרי יושר חגיגה ה ע"ב
ג/יד אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' כד הערה ט, עמ' שעו
ג/יד אמת ליעקב נשים עמ' ריד-רטו
ג/יד אנצי"ת ע' אפיקורוס הע' 12, 32
ג/יד אעירה שחר (זעפרני) עמ' שג
ג/יד ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קעג
ג/יד ארשות החיים עמ' קיט
ג/יד אש המערכה עמ' 190
ג/יד באר שרים פרשת וארא דרוש ג אות ד {מת מתוך תשובה}
ג/יד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כג
ג/יד בית הבחירה על אבות עמ' 125
ג/יד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכה
ג/יד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ג/יד בן אריה
ג/יד בן ידיד
ג/יד בפקודיך אשיחה (טויבנפלד) עמ' שצו
ג/יד בצור ירום ח"א עמ' קכז הערה 12 {אין דבר העומד בםפני התשובה}
ג/יד בצור ירום ח"ב עמ' מד {מתכבד בקלון חברו}
ג/יד בצור ירום ח"ח עמ' קצג
ג/יד בצור ירום עמ' קכז
ג/יד ברור הלכה ברכות מג ע"ב ציון ח
ג/יד ברור הלכה ע"ז יז ע"א ציון ב {מין ששב}
ג/יד ברית הלוי השלם
ג/יד ברכת הריח ח"א עמ' קפו {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צה ע"ד
ג/יד ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שמג
ג/יד בשבילי המועד סי' ו אות כא
ג/יד גבורת יצחק אבות עמ' קעח
ג/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נג
ג/יד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלב-שלג, שלט
ג/יד דבר המלך (מנקין) עמ' 44
ג/יד דברות אליהו ח"ו עמ' ח {כהן שהלבין פני חברו - האם פסול לברכת כהנים}
ג/יד דברות משה ב"מ ח"ב סי' נד הערה עב
ג/יד דברות משה זרעים עמ' תתיח {כל הרשעים והמומרים וכיוצא בהן שחזרו בתשובה בין בגלוי בין במטמוניות מקבלין אותן שנאמר שובו בנים שובבים}
ג/יד דברי יואל - שו"ת עמ' קנז
ג/יד דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תקנה, ויקרא ח"א עמ' שפט
ג/יד דברי יואל מועדים ח"א עמ' ריג
ג/יד דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה קפד {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קסו {הכרח שתועיל תשובה}
ג/יד דברי יחזקאל (פרנקל) עמ' קמד {אפי' כפר כל ימיו יכול לשוב}
ג/יד דברי תורה (שפירא) ח"ב סי' נ, ח"ו סי' טז
ג/יד דברת שלמה (תשעא) עמ' צא, צו {אין דבר העומד לפני התשובה}
ג/יד דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' פט, קנא
ג/יד דלתי תשובה עמ' קנה-ק
ג/יד דעת אמונה ח"א עמ' קעא-קעב
ג/יד דעת הרמב"ם עמ' 18, 237
ג/יד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכג
ג/יד דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קכו
ג/יד דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1150
ג/יד דרכי תשובה עמ' קעג-קעז
ג/יד דרשות הצל"ח השלם עמ' רפד
ג/יד הגהות רימ"א {כ"מ - מגלה פנים}
ג/יד הגות תשובה סי' יח הערה ג
ג/יד הלכות מדינה ח"א עמ' רכד, רמה
ג/יד הלכות תשובה (בן שושן) כאן ועמ' קע
ג/יד המאיר לארץ [ירושלמי חגיגה פ"ב ה"א, ב"ר פ"א]
ג/יד המעין תשרי תשפ עמ' 44 {כ"מ - למה לא מנה גם מגלה פנים בתורה' - מבואר שם סוף הי"א באומרו 'וזה הנקרא מגלה פנים בתורה מפני שהעיז מצחו וגילה פנים' וכו'}
ג/יד הר המלך ח"ז עמ' שמ
ג/יד הרמב"ם - שמרנות עמ' 167, 245, 292
ג/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 111
ג/יד הררי קדם (תשס) עמ' עד
ג/יד התורה והמדינה ח"ז עמ' רל
ג/יד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תקפז
ג/יד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' רנב
ג/יד ויקרא אברהם, שדה מגרש סי' ח (צד ע"ב)
ג/יד זה השער שער א סי' א, שער ג סי' קמ {מכנה שם}, קעא
ג/יד זיו משנה
ג/יד זכור לאברהם (אביגדור)
ג/יד זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' עט
ג/יד זכרון סופרים {כ"מ - לא ידעת מקום שבו יאמרו שאין להם חלק לעוה"ב} [בירושלמי פרק אין דורשין וב"ר פ"א (הגרי"פ) (א"ה, וע"ע מדרש ילקוט בראשית לח)]
ג/יד זרע יצחק (לומברוזו)
ג/יד חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' ריח-רכ
ג/יד חי' הגאון אדר"ת עמ' קצט {המבזה את המועדות}
ג/יד חי' עזיאל עמ' 89
ג/יד חי' ר"י ברלין
ג/יד חי' רעק"א (גם פרדס)
ג/יד חיי נפש ח"ג עמ' ריב {כ"מ - תשובה על ע"ז}
ג/יד חיי נפש ח"ג עמ' ריב {מועילה תשובה מע"ז}
ג/יד חיים ומלך
ג/יד חמש דרשות (תשעב) עמ' 127
ג/יד חנן אלקים עמ' נו
ג/יד חפץ חיים כלל ד ס"ק מט
ג/יד חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ג/יד חשבונות של מצוה עמ' תכו {המבזה את המועדות}
ג/יד יד הקטנה הל' תשובה פ"ז סעיף ח
ג/יד יד ישראל ח"א
ג/יד יד כהן
ג/יד יד מלך (מן) הל' חובל פ"ג ה"ז, הל' ממרים פ"ג ה"א אות א ס"ק יד
ג/יד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מז
ג/יד יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רכ
ג/יד יחוה דעת ח"ה עמ' רצא
ג/יד ימי דוד עמ' שיז
ג/יד ימין משה
ג/יד כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
ג/יד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' נא
ג/יד כנה"ג [שו"ת ר"י הלוי סי' צד-צה]
ג/יד כתר אפרים עמ' רמט
ג/יד לב שלם [דרשות מהרי"ט סג ע"א, עי' לקמן פ"ח, הל' מילה פ"א, ירושלמי פאה פ"א]
ג/יד לדוד ה' אורי וישעי עמ' סא
ג/יד לדופקי בתשובה עמ' קצב-ר
ג/יד להוגה דעות פ"ו ה"ח
ג/יד להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' ד
ג/יד להורות נתן אבות עמ' קנב
ג/יד ללשונות הרמב"ם
ג/יד לקוטי סופר ח"ב דף כו ע"ב
ג/יד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 72 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד מאה שערים (קפשאלי) עמ' תסה
ג/יד מאורי התשובה
ג/יד מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג קונטרס מאמר מרדכי מאמר ה {אם שב}
ג/יד מאמר מרדכי (שוואב) סי' (ה)
ג/יד מבוא למשנה תורה עמ' 108
ג/יד מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצו, ימי הרחמים עמ' קכב
ג/יד מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' קכב
ג/יד מוריה גל' קז עמ' ד
ג/יד מחקרי ארץ ח"ג יו"ד סי' ה
ג/יד מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' קד, קל
ג/יד מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' לא
ג/יד מים חיים (קרייזוירטה) עמ' קנד
ג/יד מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 289, 368
ג/יד מנחת חן
ג/יד מנחת חן (תשמב) עמ' קלג-קלה
ג/יד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' קפח, קפט
ג/יד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תצב
ג/יד מעט צרי
ג/יד מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יד מעשה נסים (ממרסיי) עמ' 134
ג/יד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיד ע"ב
ג/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תיח (מה)]
ג/יד מצווה ועושה ח"ב עמ' רצו
ג/יד מצור דבש (צימרינג)
ג/יד מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 280
ג/יד מקור חסד עמ' פד
ג/יד מקראי קדש (תפט) דף קי ע"א, קיג ע"א
ג/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' קיז, רפב, ש
ג/יד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/יד מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קמב אות א {כ"מ - מבזה ת"ח}
ג/יד משאת המלך (אדרי)
ג/יד משבצות זהב שופטים עמ' קעו
ג/יד משיב נפש (שפירא)
ג/יד משנה הלכות ח"ט סי' שמח
ג/יד משנה כסף (כולי) עמ' רטז
ג/יד נאות אפרים ח"א עמ' סג-סז
ג/יד נאמן שמואל סי' לא, דף לא ע"ד {עבירות קלות}
ג/יד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לו אות ה
ג/יד נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' רו
ג/יד נתיבות אמונה עמ' פח
ג/יד נתן פריו ערבי פסחים עמ' קסב
ג/יד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תסט-תע
ג/יד סדר משנה (בוסק')
ג/יד סוכת דוד דף א ע"ג
ג/יד סיני ס' יובל עמ' רסג
ג/יד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 213
ג/יד עבד המלך (תשסט) עמ' פו
ג/יד עבודת מתנה עמ' נו-נח
ג/יד עורה שחר דף א ע"ג {כ"מ}
ג/יד עזר מיהודה עמ' סג {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 110 {כ"מ}
ג/יד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 96, 100-102, 110, 126, 151, 194, 234
ג/יד עירין קדישין עמ' תט
ג/יד עלי שור ח"ב עמ' תקמד
ג/יד עמק הנצי"ב פ' שלח פסקא ו עמ' נ {מבזה דברי חכמים}
ג/יד עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשנד {כ"מ}
ג/יד פותח שער (תשסו) סי' טז
ג/יד פותח שער (תשסח) סי' כא
ג/יד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כה אות ב {מומר שחזר בתשובה}
ג/יד פני חיים (פלג'י) עמ' רצ
ג/יד פני חיים (צימרמן) עמ' עו
ג/יד פנים חדשות [מהר"י לוי נד] {כ"מ}
ג/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' תשכח
ג/יד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לב, קצד-קצה
ג/יד פרשת המלך כאן עמ' שכה
ג/יד צהר גל' ח עמ' 89, 91
ג/יד צפנת פענח (מהרי"ט) פרשת וארא דרוש א ד"ה והרב
ג/יד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ג/יד קרן פני משה ח"ב [חי' רעק"א או"ח סי' קנו]
ג/יד ראה חיים ח"ב דף קיא ע"א (עמ' שצג)
ג/יד ראש אליהו ח"ב עמ' רעט
ג/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שט
ג/יד רביד הזהב (ברדא) ח"ב עמ' שעב-שעג
ג/יד רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' רמט
ג/יד רנת יצחק פ' חלק עמ' רכ, רלט, תנה
ג/יד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' מד
ג/יד שו"ע הרב או"ח סי' קנו ס"ח, יו"ד סי' ב ס"ח, הל' אונאה אות כט
ג/יד שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' רטז-ריט
ג/יד שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' תעב
ג/יד שו"ת מהרי"ל עמ' שיא
ג/יד שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' תעב
ג/יד שובי נפשי עמ' קי-קיד
ג/יד שיח יוסף נדה ח"א עמ' צ
ג/יד שיחות ר' ראובן עמ' כג {המלבין פני חברו, והמתכבד בקלון חברו}
ג/יד של"ה ח"א מס' יומא סי' קכב
ג/יד של"ה ח"ב יומא סי' קכב
ג/יד שם משמואל פרשת מצורע שנת תר"ע {אפי' כפר בעיקר כל ימיו}
ג/יד שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' תקסג
ג/יד שער החיים (בשארי) הל' רבית עמ' רמה
ג/יד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שיד-שטו
ג/יד שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שלט {המכנה שם}
ג/יד שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' רט
ג/יד שפע חיים ח"ב עמ' קנו
ג/יד תולדות אדם עמ' צ
ג/יד תורת מנחם חכ"ו עמ' 186 {אין לך דבר שעומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חל"ט עמ' 153 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חמ"ב עמ' 167 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חמ"ה עמ' 358 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חנ"ב עמ' 123 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חנ"ד עמ' 201 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חנ"ט עמ' 316, ח"ס עמ' 252 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חס"ד עמ' 278, חס"ה עמ' 71 {שאין לך דבר שעומד בפני התשובה}
ג/יד תורת מנחם חע"א עמ' 73 {שאין לך דבר שעומד בפני התשובה}
ג/יד תחומין חט"ז עמ' 255, 265
ג/יד תקנת השבים עמ' 97, 132, 133 {או"ש}, 134, 135, 142-140, 547
ג/יד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 23
ג/יד תשובת המלך


ד/40 הלכות תשובה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ אור הישר
ד/רה"פ אור התשובה
ד/רה"פ ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קסא-קסג
ד/רה"פ בנבכי התשובה
ד/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ד/רה"פ הדרך לתשובה
ד/רה"פ הרהורי תשובה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ד/רה"פ ועזר מצריו
ד/רה"פ זה השער שער א סי' נב
ד/רה"פ חזק יד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ד/רה"פ לתשובת השנה
ד/רה"פ מקור חסד עמ' פב-פו
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ משיב נפש (שפירא)
ד/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ד/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רסד-רסו
ד/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ד/רה"פ ס' התשובה
ד/רה"פ עבודת המלך
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/רה"פ שפת מלך
ד/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ד/רה"פ תשובת בנימין
ד/א אבות הראש ח"ב דף סז ע"ג
ד/א אבי עזרי ח"ה
ד/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' נג
ד/א אבן פינה (קלצקין) עמ' 123 {כ"ד דברים מעכבין את התשובה}
ד/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נו אות ב
ד/א אגודת אזוב (מרגליות, תקפד) דרוש ג לשבת תשובה דף יז ע"ג {אחטא ואשוב}
ד/א אהבת עולם (דיהרנפורט) דף נח {אחטא ואשוב}
ד/א אהבת עולם (תשס) עמ' שפז
ד/א אוצר התולדות עמ' תקיא
ד/א אור אברהם
ד/א אור הישר [עמק יהושע ח"ב דרוש ה]
ד/א אור המזרח חל"ד עמ' 20-22 {אחטא ואשוב - פעם אחת}
ד/א אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' קכט {שונא תוכחות}
ד/א אור יצחק (ראדוויל) עמ' מ {אחטא ואשוב}
ד/א אור ישראל עמ' עח
ד/א אור צהיר
ד/א אורות התשובה פי"ד ס' ג
ד/א אורח תשובה עמ' מג
ד/א איש מבין ח"א דף יג ע"ב, קיב ע"ד
ד/א אם הבנים שמחה פ"ג אות נד {מעכב מלעשות מצוה}
ד/א אמרי בינה, דרשות עמ' קיח
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א באר בשדה עמ' קלב {המחטיא את הרבים}
ד/א באר יהודה
ד/א בארות המים (שאנג'י)
ד/א בגדי כהונה (פרחיא) דף קלט ע"ג {אחטא ואשוב}, קמב ע"ד {בנו יוצא לתרבות רעה}
ד/א בטיחות הבניה בהלכה עמ' 73 {מיתת אדם בלי חטא}
ד/א בית אהרן וישראל גל' מב עמ' יז {לא מוחה בבנו}, גל' מח עמ' יד, יח {אחטא ואשוב}, גל' ס עמ' כג
ד/א בית הבחירה על אבות עמ' 318-319, 441
ד/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכו
ד/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/א בית יעקב (בירב)
ד/א בית יעקב (תשסא) עמ' סח
ד/א בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש יח עמ' 268
ד/א בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' שמות עמ' נה {אחטא ואשוב, ולח"מ}
ד/א בן ידיד
ד/א ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פה ע"א
ד/א ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קכט
ד/א ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צד ע"ב
ד/א בת עין (תשסז) עמ' תנג, תנח {אחטא ואשוב}
ד/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קיג
ד/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלד-שלו
ד/א גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעח
ד/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רל
ד/א דבר המלך (מנקין) עמ' 45-46
ד/א דברות משה ברכות עמ' קפג {המחטיא את הרבים}
ד/א דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ב
ד/א דברי אליעזר (אוירבך) דף יא ע"ג {אחטא ואשוב}
ד/א דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' צה
ד/א דברי יצחק (רבינוביץ) דרוש ז {אחטא ואשוב}
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דברי שלמה (אסרף)
ד/א דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' כז
ד/א דלתי תשובה עמ' קסא-קסו
ד/א דעת חכמה ומוסר ח"א עמ' רצ
ד/א דעת חכמה ומוסר ח"ג עמ' קעא
ד/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכג
ד/א דעת תורה בראשית עמ' נד
ד/א דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קמז
ד/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1754, פ"ה הערה 1844
ד/א דרכי הים דף מה ע"א-ע"ב
ד/א דרכי התשובה עמ' קלד
ד/א דרכי תשובה עמ' קעח-קפב
ד/א דרשות מהר"ם חביב עמ' תעב {לח"מ}
ד/א דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"ב-ח"ג עמ' שעו
ד/א דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' שפג {בכלל מחטיא הרבים}
ד/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כד
ד/א דרשות שמן רוקח עמ' תקנח
ד/א הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרוש לג
ד/א הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"א דרשה לג
ד/א הלכות תשובה (בן שושן)
ד/א המאיר לארץ [תשובות הרמב"ם סי' יב]
ד/א המעלות לשלמה עמ' תפח
ד/א התורה והמדינה ח"ה עמ' קיג
ד/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שמז
ד/א וזרח השמש עמ' שט
ד/א ויחי ויתן דף כה ע"א
ד/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' שנח {מחטיאי הרבים}
ד/א זכרון יהודה (מונק) דף יג ע"א {חובת אב למחות בבנו}
ד/א חדושים ובאורים (גרי') יומא פ"ה
ד/א חוקת עולם עמ' 358 {מחטיא את הרבים}
ד/א חזון לימים ח"ב עמ' קלח
ד/א חי' עזיאל עמ' 89
ד/א חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' תפג, תקיא-תקיג, תקטו-תקטז
ד/א חיים ומלך
ד/א חכמת התורה חוקת עמ' צז
ד/א חכמת התורה פ' בראשית עמ' תעט
ד/א חכמת התורה פ' וישב עמ' תקט
ד/א חכמת התורה פנחס עמ' מה
ד/א חכמת התורה שלח עמ' קנז, רצא
ד/א חכמת התורה תזריע עמ' רלט
ד/א טורי אבן
ד/א יד המלך (גם בתוספות)
ד/א יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף א
ד/א יד כהן
ד/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' מח-נא
ד/א יחל ישראל אבות ח"ה עמ' שה
ד/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' עט
ד/א כח התשובה
ד/א ככר לאדן (תקסא) דף רסו ע"ג {אחטא ואשוב}
ד/א כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קכז
ד/א כתב אמת ח"א עמ' שלט {מחטיא את הרבים}
ד/א כתבי מא"ה עמ' ז-ח {והאומר אחטא ואשוב}
ד/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רפ
ד/א לב שלם [ישרש יעקב דף מח, שבות יעקב (אבולפיה) סוטה דף סד ע"ב, שנות חיים קה ע"ג, תוספת יוה"כ דף כה]
ד/א לבושי בדים סעיף ד
ד/א לבושי מרדכי או"ח עמ' תעד, ח"ד עמ' רמה
ד/א לדופקי בתשובה עמ' רא-רח
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפג {המעכב רבים מתשובה}
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צה {המחטיא רבים ומטה חברו}
ד/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' טז
ד/א להורות נתן אבות עמ' רמא
ד/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' שג
ד/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' ז
ד/א לקחת מוסר ח"א עמ' תריג
ד/א לשון ערומים
ד/א מאור החיים עמ' לח
ד/א מאורי אור (אתרוג) עמ' שעד
ד/א מאורי התשובה
ד/א מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' קסט, קעג
ד/א מוריה גל' קצג עמ' רטו
ד/א מורשה - שיחות למועדים עמ' נב, רמג
ד/א מחשבת מוסר ח"ג עמ' מ, רסט
ד/א מי מרום ח"ז אורי וישעי פרק נג עמ' שב-שו {אחטא ואשוב}
ד/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 140
ד/א מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"ב אות תנא, תקב, תקפט {דברים המעכבים תשובה}
ד/א מנורת המאור נר ה בחתימה (סי' שיב)
ד/א מנחת אשר פסחים עמ' רי
ד/א מנחת חן
ד/א מנחת חן (תשמב) עמ' קלו-קמ
ד/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ז עמ' קלה
ד/א מנחת מחבת עמ' רד
ד/א מעט צרי
ד/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/א מעיני המים
ד/א מעשה רקח
ד/א מצווה ועושה ח"ב עמ' צז
ד/א מקראי קדש (תפט) דף ק ע"ב, קי ע"ב
ד/א מקראי קדש (תשנג) עמ' קנה, רפג
ד/א מראה הפנים יומא דף מב
ד/א מראות צובאות (בלכמן) עמ' קיז-קכ
ד/א מרכה"מ אלפ'
ד/א מרפא לשון (המבורג) עמ' א, קעז
ד/א משא בני קהת
ד/א משאת המלך (אדרי)
ד/א משנה כסף (כולי) עמ' רטז
ד/א משנה כסף (שירירו)
ד/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכב
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קעה {המחטיא את הרבים}, רכג {מסית}
ד/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קעה {המחטיא את הרבים}, רכג {מסית}
ד/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 78
ד/א נדרי זריזין ח"ב עמ' ב
ד/א נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף י ע"ד
ד/א נחל איתן
ד/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רלח
ד/א נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מה
ד/א נפש ברכה ח"ב עמ' רעב
ד/א נתיב התשובה עמ' קכב-קכג
ד/א ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רצב
ד/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרט
ד/א ס' העתים עמ' 174
ד/א ס' מצוה עמ' קסב
ד/א סדר הלכה דף יד ע"ב {אחטא ואשוב}
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א עבד המלך (תשא)
ד/א עולת שבת בשבתו עמ' קכה
ד/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 125 {כ"מ}
ד/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 138-140
ד/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' קצח
ד/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 178
ד/א ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' קכה
ד/א ערבי נחל (תשסד) עמ' קכח
ד/א פותח שער (תשסו) סי' יז-יח
ד/א פותח שער (תשסח) סי' כב-כג
ד/א פי' לס' יחזקאל לר' יוסף חיון עמ' שכד
ד/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/א פני חיים (צימרמן) עמ' קסא
ד/א פנים מאירות (קאטקין) ח"א עמ' שז
ד/א פרדס המלך אות תרמז {אחטא ואשוב}
ד/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/א פרפרת הפרשה פרשת ויקרא פרק א פסוק ח
ד/א פרפרת התורה עמ' כב
ד/א פרפרת משה ח"א עמ' תקעו
ד/א פרפרת משה ח"ב עמ' רנא, תלב
ד/א פרשת המלך כאן עמ' שכו
ד/א צהר גל' ח עמ' 91
ד/א צפונות טז עמ' מ {מחטיא את הרבים - טל תורה ברכות לה}
ד/א קהלת יעקב (קלוגר) עשי"ת עמ' רסב, רפ {לח"מ}
ד/א קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' קנא
ד/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' לז
ד/א קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' קלב
ד/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רכא
ד/א קומץ המנחה (צונץ) דרוש ר אות יד {אחטא ואשוב}
ד/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ד/א קרבן משה עמ' קפו
ד/א קרית מלך
ד/א קרן אור (חורב) עמ' רג
ד/א קרן לדוד מועדים עמ' קכט {מי שאינו מוחה}
ד/א רנת יצחק פ' חלק עמ' רצו, תי, תיט, תלב
ד/א רנת יצחק תענית עמ' קפד {לח"מ}
ד/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רא {אחטא ואשוב}
ד/א רנת יצחק תפלה עמ' שכב
ד/א רסיסי לילה פ"נ עמ' 109
ד/א שארית ישראל (תשעד) דרוש ו עמ' 119 {לח"מ}
ד/א שארית נתן (לוברט)
ד/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קה
ד/א שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שכז
ד/א שבט מישראל (תשעא) פרק קלה פסוק יח {אחטא ואשוב}
ד/א שביבי אור
ד/א שו"ת הרמ"ז סי' לח
ד/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' כב
ד/א שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רסו
ד/א שו"ת ר"י מילר עמ' ק
ד/א שובי נפשי עמ' קיז-קיט
ד/א שיחות לספר ויקרא עמ' קעט {המחטיא את הרבים}
ד/א שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר לט
ד/א שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלו {שהורגל בחטא}
ד/א שיחות ר' ראובן עמ' צא
ד/א של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קמה, יומא סי' קכב
ד/א של"ה ח"ב יומא סי' קכב, ר"ה סי' קמה
ד/א שלמי יוסף (גליק) עמ' מב-מד {אחטא ואשוב}
ד/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קעד, תשב
ד/א שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקנא, תקנד
ד/א שמות בארץ (תשנט) עמ' קלה
ד/א שמן ראש (כץ) ח"י ויקרא עמ' כט {צריך חכם מוכיח}
ד/א שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' תטו
ד/א שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רעב
ד/א שמן ראש פסח ח"ב עמ' שמא
ד/א שער המלך (שושן) עמ' כה
ד/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רסט, רעא
ד/א שערי הישיבה ח"א עמ' שז
ד/א שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנב {תפלה בלי כוונה}
ד/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' מט-נה
ד/א תורת המקרא עמ' 334
ד/א תקנת השבין פ"ג עמ' 10
ד/א תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' יח
ד/א תשובת המלך
ד/ב אברהם את ידו ח"א דף א ע"א
ד/ב אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' קג
ד/ב אור שמח
ד/ב אורח תשובה עמ' מד-מה
ד/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכד
ד/ב באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ב באר יוסף ח"ג עמ' רפב
ד/ב בימי צמיחת החסידות עמ' 100 {תורה מביאה לתשובה}
ד/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' כה, עמ' רכו
ד/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ב ברור הלכה מגילה --- גליון הש"ס לרצי"ה לדף ל {בזמן שיעשו תשובה}
ד/ב ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שלח
ד/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלז
ד/ב גבורת יצחק סנהדרין ח"א עמ' עט
ד/ב גביע הכסף ח"ג עמ' רסב {מנעוריו - למעט בעל תשובה}
ד/ב גביע הכסף ח"ד עמ' קעד {ירא שמים מנעוריו}
ד/ב גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' שפו {שונא תוכחות}
ד/ב דברי חיים - מועדים (תשנט) עמ' צה
ד/ב דברי יהושע (העליר) מאמר א פ"ד {שונא תוכחות}
ד/ב דברי שאול דברים עמ' רלב
ד/ב דובב מישרים (ברזון) מאמר מ
ד/ב דלתי תשובה עמ' קסו-קסז
ד/ב דרכי תשובה עמ' קפג-קפח
ד/ב דרשות הצל"ח השלם עמ' רכה
ד/ב דרשות מהר"ם בריסק עמ' צב
ד/ב הגות תשובה סי' יד
ד/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קפז-קפח
ד/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ד/ב המלך חדריו עמ' 168
ד/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 124
ד/ב ודרשת וחקרת ח"ה עמ' תרנז {מלעיג על המצוות}
ד/ב זה השער שער ב סי' יא {שונא תוכחות}
ד/ב זמרת הארץ (רבינוביץ) עמ' ה
ד/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ב
ד/ב יד כהן
ד/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נב
ד/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרעד
ד/ב לב שלום בראשית עמ' רצז
ד/ב לדופקי בתשובה עמ' רט-רטו
ד/ב לדור ולדורות ח"א עמ' סו
ד/ב מאורי התשובה
ד/ב מבוא למשנה תורה עמ' 306-305
ד/ב מורשה - שיחות למועדים עמ' רמג
ד/ב מנחת חן
ד/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קמא
ד/ב מעט צרי
ד/ב מעשה רקח
ד/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' רצח
ד/ב מרכה"מ אלפ'
ד/ב מרפא לשון (המבורג) עמ' שה {המבזה רבו}
ד/ב משאת המלך (אדרי)
ד/ב משיבת נפש עמ' קיח
ד/ב משנה הלכות ח"י סי' קסג {תוכחות}
ד/ב משנה הלכות ח"י סי' קסג, מהדו"ת או"ח עמ' לג
ד/ב משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' רל
ד/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 78-79
ד/ב נהרות איתן ח"א עמ' צה-צו
ד/ב נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף י ע"ד
ד/ב נחל עדה עמ' שעט
ד/ב נחלת עזרא ח"ג עמ' 131
ד/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' רמא
ד/ב נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות יב
ד/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' ל אות יא
ד/ב נתיב התשובה עמ' קכד-קכה
ד/ב עולת שבת בשבתו עמ' קכה
ד/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 142
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' ג
ד/ב פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר טו אות א {שונא תוכחה}
ד/ב פני מלך במדבר עמ' קמד {החולק על חכמים}
ד/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/ב צהר גל' ח עמ' 91 {תפלה}, 92
ד/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרסא, תשמב
ד/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ה עמ' רכז {כמשה}
ד/ב קול יהודה (גרשוני) עמ' תקנד
ד/ב קרבן משה עמ' קפו
ד/ב קרן לדוד מועדים עמ' קלג, קנו, קסד, קעב {תוכחה גורמת תשובה}
ד/ב רנת יצחק יהושע עמ' רעד {הנביאים הוכיחו}, מלכים עמ' רלב {הנביאים הוכיחו}
ד/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קמט, יחזקאל-תרי עשר עמ' טו, רל, משלי עמ' ה, חמש מגילות עמ' לו, קנג, קפב, רב-רג, ריח
ד/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' שע, תסח, ח"ב עמ' שלו
ד/ב רנת יצחק תפלה עמ' ה {הוכיחו הנביאים}
ד/ב שביבי אור
ד/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עט, ח"ב עמ' סד-סה, קד
ד/ב שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' צ
ד/ב שובי נפשי עמ' קיט-קלג
ד/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שעח
ד/ב של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קמה, יומא סי' קכב
ד/ב של"ה ח"ב יומא סי' קכב, ר"ה סי' קמה
ד/ב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רעה
ד/ב שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' קעז, רו {שונא תוכחות}
ד/ב שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' תקסז {תוכחה}
ד/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' נו-נז
ד/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' קעט, תרלב, תרצט
ד/ב תורת המקרא עמ' 334
ד/ב תורת השבת והמועד עמ' 286
ד/ב תחומין חי"ח עמ' 466
ד/ב תחומין חכ"א עמ' 201
ד/ג אוצרות הרמב"ם
ד/ג אור שמח
ד/ג אורח תשובה עמ' מו-מז
ד/ג באר בשדה עמ' קמג {והמקבל שוחד להטות דין}
ד/ג בארות המים (שאנג'י)
ד/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכו
ד/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ג בית יעקב (בירב)
ד/ג בית יעקב (טבשונסקי) סי' שסו סעיף א
ד/ג ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קכט-קל
ד/ג ברכת אליהו (רקובר) חו"מ ח"א עמ' פד
ד/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלה, שלז-שלח
ד/ג דובב מישרים (ברזון) מאמר מ
ד/ג דלתי תשובה עמ' קסז-קע
ד/ג דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קנט
ד/ג דרכי תשובה עמ' קפט-קצב
ד/ג דרשות הצל"ח השלם עמ' רכה
ד/ג האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' רסב {חולק עם הגנב}
ד/ג הלכה פסוקה הל' עדות ח"ג עמ' קמא
ד/ג הלכה פסוקה ח"ב סי' ט הערה 14
ד/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ד/ג הר המלך ח"ח עמ' פג
ד/ג ויגד יעקב (תשסח) עמ' קפו, רח, ריט {שונא תוכחות}
ד/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' צה
ד/ג חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פח, קעד
ד/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ג
ד/ג יד כהן
ד/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נב
ד/ג לדופקי בתשובה עמ' רטו-רכ
ד/ג מאורי התשובה
ד/ג מנחת חן
ד/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קמב
ד/ג מנחת פתים (ארנטרוי) ח"א עמ' 102
ד/ג מעט צרי
ד/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ג מעשה הבא בעבירה עמ' 232
ד/ג מעשה רקח
ד/ג מצודת דוד (שפרבר) עמ' נ {אינו יודע עד היכן הגיעה ההטייה}
ד/ג מצור דבש (צימרינג) {שור עניים}
ד/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' רפא
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/ג משאת המלך (אדרי)
ד/ג משוש הארץ עמ' לב
ד/ג משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' עה
ד/ג משנה כסף (כולי) עמ' רטז
ד/ג משנת חיים דברים עמ' תקטז
ד/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 79
ד/ג נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף י ע"ד
ד/ג נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות מג
ד/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 134, 144
ד/ג פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/ג צהר גל' ח עמ' 91
ד/ג שובי נפשי עמ' קלג
ד/ג שיח יוסף ח"ב עמ' קי
ד/ג שם מרדכי עמ' 201-202 {אינו יודע למי יחזיר - החזרה אחרי יאוש}
ד/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' לט
ד/ג תשובות וחי' מעשי למלך או"ח עמ' יח
ד/ג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 23
ד/ג תשובת המלך
ד/ד אוסף מאמרי מוסר וחכמה עמ' רכב
ד/ד אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ל
ד/ד אוצר המאמרים (תשס) עמ' קעו
ד/ד אור ישרים עמ' רפד
ד/ד אור שמח
ד/ד אורח תשובה עמ' מח
ד/ד אחר האסף עמ' נו
ד/ד אמונת יהושע עמ' אלף תשסו {או"ש}
ד/ד אמרי בינה, דרשות עמ' קכה {מסתכל בעריות, מתכבד בקלון חברו}
ד/ד אמרי מנחם עמ' שלו {מסתכל בעריות}
ד/ד ארחות צדיקים השלם שער גאוה עמ' יג
ד/ד באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כ, כג-כד
ד/ד בית אהרן וישראל גל' קכט עמ' קב {דברים קלים}
ד/ד בית הבחירה על אבות עמ' 374
ד/ד בית הלל שנה ז גל' א עמ' נז-נח {מראית העין - פסל של אשה}
ד/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכז
ד/ד בית יעקב (תשסא) עמ' נח
ד/ד בית ישראל (הורוביץ) או"ח סי' לז, אהע"ז סי' לב
ד/ד בן ידיד
ד/ד בצור ירום ח"ב עמ' מד {מתכבד בקלון חברו}
ד/ד בצור ירום ח"ד עמ' רעא
ד/ד בצור ירום חי"א עמ' קסא הערה 42
ד/ד ברכת חיים (הלברסברג) פ"ד סי' יג {מסתכל בעריות}
ד/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלח
ד/ד גליוני הגר"ש עמ' נד {או"ש}
ד/ד גנזי חיים (פלג'י) מע' מ אות קנג {מתכבד בקלון חברו}
ד/ד גנזי ראשונים יומא עמ' רד {סעודה שאינה מספקת}
ד/ד דברות אליהו ח"ג עמ' קנה {מסתכל בעריות}
ד/ד דברות אליהו ח"ו עמ' קסא-קסב {המסתכל בעריות}
ד/ד דברי יהושע (העליר) מאמר א פ"א {חושבים שאינו חטא}
ד/ד דלתי תשובה עמ' קע-קעה
ד/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכג
ד/ד דרושי ר"מ מאימראן ח"א עמ' קמז, קסז
ד/ד דרישה מחיים דף יב ע"א {מ"מ - האוכל מסעודה}
ד/ד דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 763, 784 {או"ש}
ד/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' א
ד/ד דרכי תשובה עמ' קצג-קצז
ד/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ד/ד הסתכלות בהלכה (פוטאש, תשנו) עמ' פז {לא תתורו}
ד/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 175 {המסתכל}
ד/ד הרמב"ם והזוהר [זוהר חדש פ' אחרי, עט ע"ב]
ד/ד הררי קדם (תשס) עמ' עב
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תרנח
ד/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תצו
ד/ד ולאשר אמר תהלים עמ' תעה {המתכבד בקלון חבירו}
ד/ד זה השער שער ג סי' סד {מסתכל בעריות}
ד/ד חלקת יהושע עמ' קצא {מתכבד בקלון חברו}
ד/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' פד
ד/ד טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' פג
ד/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ד
ד/ד יד כהן
ד/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נב
ד/ד יחוה דעת ח"ג עמ' רי, ח"ה עמ' רצב
ד/ד יערי עם דבשי ח"א מדור א אות סה
ד/ד כוכבי בוקר עמ' קנט
ד/ד ככר לאדן (תקסא) דף רסו ע"ג {אחטא ואשוב}
ד/ד לבושה של תורה סי' ע אות ב[ד], לו, לח, מ, סי' עה אות ח
ד/ד לדוד ה' אורי וישעי עמ' סב
ד/ד לדופקי בתשובה עמ' רכ-רכה
ד/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' רמג {חושד בכשרים}
ד/ד לישרים תהלה (תשסד) עמ' קמב
ד/ד לקחת מוסר ח"א עמ' שצה, נחלה לישראל (תשעז) ח"א עמ' סב
ד/ד מאורי התשובה
ד/ד מאמר יחזקאל ח"א עמ' תכג {סעודה שאינה מספקת לבעליה}
ד/ד מבוא למשנה תורה עמ' 347
ד/ד מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' קצז, ימי הרחמים עמ' קכג
ד/ד מלואי שלמה עמ' עא
ד/ד מנחת חן
ד/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קמג
ד/ד מפענח צפונות עמ' 101 {או"ש}
ד/ד מציאות קטן סי' רפו
ד/ד מציון אורה ח"א עמ' רלב
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד משנה הלכות ח"ז סי' רלה דף קסד ע"ג {המסתכל בעריות עובר בלא תתורו}
ד/ד משנה הלכות ח"ז סי' רנו, ח"ט סי' רסח {לא תתורו}
ד/ד משנה כסף (כולי) עמ' ריז
ד/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכג {ראיית עינים}
ד/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 79
ד/ד משרת משה (עטייה)
ד/ד מתנות באדם עמ' 93
ד/ד נחלת צבי (פאליי) עמ' רמ
ד/ד ניבי זהב עמ' קטז
ד/ד נקדש בצדקה סי' שו
ד/ד נתיבותיה שלום שמות עמ' 58
ד/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' קסג
ד/ד עיוני פרשה במדבר עמ' 118 {מסתכל בעריות}
ד/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 138, 146-148, 150, 151
ד/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 125
ד/ד פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/ד פניני שבח עמ' ריב
ד/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע
ד/ד צהר גל' ח עמ' 91
ד/ד קדושת עיניים (תשעא) פ"ג אות ט, קלד
ד/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ד/ד קרן הצבי מצוה יד אות ב
ד/ד ר"י ששפורטש עמ' 317
ד/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ו
ד/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' קעב {השונא תוכחה}
ד/ד רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' קצ
ד/ד רנת יצחק תענית עמ' קא
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רלד
ד/ד שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ריא
ד/ד שובי נפשי עמ' קלד-קלז
ד/ד שיחות לספר בראשית עמ' רכ {ראיית ערוה}
ד/ד שיחות לספר ויקרא עמ' ריט {ראיית ערוה}
ד/ד שם דרך דברים עמ' רצז
ד/ד שם דרך ויקרא עמ' ט, לג
ד/ד שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' שעא
ד/ד שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תרכה {מסתכל בעריות}
ד/ד שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 118, 199
ד/ד תורה לישראל עמ' 33 {או"ש}
ד/ד תפארת ישראל סי' ו {מתכבד בקלון חברו}
ד/ה אוצר המאמרים (תשסא) עמ' יד
ד/ה אורח תשובה עמ' מט
ד/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכו
ד/ה אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רטו
ד/ה באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכח
ד/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' נה
ד/ה בנין שאול עמ' כד
ד/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנג
ד/ה דברי יואל ויקרא ח"א עמ' שיב
ד/ה דלתי תשובה עמ' קעה-קעז
ד/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכד
ד/ה דרכי תשובה עמ' קצח
ד/ה דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' כד
ד/ה ויאמר מרדכי עמ' כא
ד/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ה
ד/ה יד כהן
ד/ה ידבר שלום ח"א עמ' קלז
ד/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נג
ד/ה לדופקי בתשובה עמ' רכו-רל
ד/ה להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' רלז {מתחבר לרשע}
ד/ה מאורי התשובה
ד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 312
ד/ה מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' קכג
ד/ה מהר"ם שיק דברים עמ' פב
ד/ה מנחת חן
ד/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קמו
ד/ה מרפא לשון (כץ, תקנ) דף א ע"א {לשון הרע}
ד/ה משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' קמט
ד/ה משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 79
ד/ה נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף י ע"ד
ד/ה ניבי זהב עמ' תנז
ד/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 153
ד/ה צהר גל' ח עמ' 91
ד/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ד/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ד/ה רוח נכון עמ' כב, עח, רכב, שמט {כעס}
ד/ה שובי נפשי עמ' קלז-קמב
ד/ה שלשה עשר עלי השושנה עמ' 317 {חומרת לה"ר}
ד/ו אור ישראל עמ' עח
ד/ו אורח תשובה עמ' נ
ד/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קיא
ד/ו בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכח
ד/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שלה, שלט
ד/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעח
ד/ו דברות משה שבת ח"ב סי' נט ענף ב
ד/ו דלתי תשובה עמ' קעז
ד/ו דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1844
ד/ו דרכי תשובה עמ' קצח-קצט
ד/ו הלכות תשובה (בן שושן)
ד/ו הרמב"ם ותורתו ח"א
ד/ו התורה והעולם ח"א עמ' קסו {אין דבר העומד בפני התשובה}
ד/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' עט
ד/ו זכרון דברים (תשנט) עמ' נו {אפשר לשוב על הכל}
ד/ו חנן אלקים עמ' קפח
ד/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' יב
ד/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"ח סעיף ו
ד/ו יד כהן
ד/ו לדופקי בתשובה עמ' רל-רלב
ד/ו מנחת חן
ד/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קמז
ד/ו מנחת מחבת עמ' רה
ד/ו מצווה ועושה ח"ב עמ' שלד
ד/ו משאת המלך (אדרי)
ד/ו משבצות זהב ישעיהו עמ' תתלט
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' מא אות י, סי' נה אות נא
ד/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' כא אות נו
ד/ו סדר משנה (בוסק')
ד/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 126, 135, 141, 164, 190, 234, 257
ד/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 175
ד/ו עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"ב עמ' קמו
ד/ו פרפרת הפרשה פרשת פנחס פרק כט פסוק ב
ד/ו פרפרת משה ח"ב עמ' רד, שכט
ד/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רנא
ד/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 124
ד/ו קרבן משה עמ' קפז
ד/ו קרן לדוד מועדים עמ' קכט, קפ
ד/ו רנת יצחק חמש מגילות עמ' רפח
ד/ו רנת יצחק מלכים עמ' קמו, רצב {אין מונעין אותה}
ד/ו רנת יצחק תענית עמ' קפד
ד/ו רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רא
ד/ו שארית ישראל (שלוניקי) דף יב ע"א
ד/ו שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 84 {לכל עוון יש כפרה}, 95 {אין דבר העומד בפני התשובה}
ד/ו שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קה, קנג, קפז, רה, רנא
ד/ו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רסו
ד/ו שובי נפשי עמ' קמב-קמג
ד/ו שיחות מוסר (תשמ) ח"ב מאמר לט
ד/ו שיחות מוסר (תשסב) עמ' תלז
ד/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תשב
ד/ו שם משמואל פרשת תזריע - תז"מ שנת תרע"ד
ד/ו שמועות משה עמ' קכט {אינם מונעים}
ד/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקנד
ד/ו שער ראובן (כץ) עמ' פח {פורש מהציבור}


ד/40 הלכות תשובה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ אור התשובה
ה/רה"פ בית יעקב (בירב)
ה/רה"פ בנבכי התשובה
ה/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ה/רה"פ הדרך לתשובה
ה/רה"פ הרהורי תשובה
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ה/רה"פ ועזר מצריו
ה/רה"פ חזק יד
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ה/רה"פ לתשובת השנה
ה/רה"פ מוסר השכל
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ה/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ה/רה"פ ס' התשובה
ה/רה"פ עבודת המלך
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/רה"פ שפת מלך
ה/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ה/רה"פ תשובת בנימין
ה/א אבני אש (אויש) על פרקי אבות עמ' לח
ה/א אור יהל ח"א עמ' ג {רשות לכל אדם נתונה}
ה/א אור ישראל עמ' מז
ה/א אורות המאירים ולקוטי ישכר עמ' מ {כמשה}
ה/א אורח תשובה עמ' נ
ה/א אזני יהושע (מהד' אדרת) ויקרא-במדבר דרוש לז עמ' 249
ה/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 111
ה/א אמונת החינוך (אבינר) עמ' 202
ה/א אמונת יהושע עמ' אלף תשנב
ה/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 122
ה/א אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קכ
ה/א אמרי רש"ד ח"ב עמ' עד
ה/א אמרי שפר (חלאוה) בראשית עמ' נו
ה/א אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' קטו
ה/א אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קד
ה/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 284 {בחירה חפשית}
ה/א באר לחי ראי עמ' רו-רח
ה/א בין השורות עמ' צז
ה/א בית אלהים שער ב עמ' שלב
ה/א בית הבחירה על אבות עמ' 411, 428
ה/א בית יחזקאל (וייס) עמ' צו
ה/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/א במסילה נעלה עמ' קמו
ה/א בעקבות משה עמ' קצב, תז
ה/א ברכת אליהו (עמאר) וארא מאמר ו
ה/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכו, שמ-שמא
ה/א גור אריה בראשית פ' א הע' 233, שמות פ' ג הע' 70
ה/א גשר יהושע עמ' 50
ה/א דבר יום ביומו יום כו בחודש ט
ה/א דלתי תשובה עמ' קעח
ה/א דעת אמונה ח"ג עמ' רלח
ה/א דעת הרמב"ם עמ' 140-141
ה/א דעת תפלה עמ' תד
ה/א דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1663
ה/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 3, 124
ה/א דרכי תשובה עמ' ר
ה/א דרשות מהר"ם שיק עמ' קפג
ה/א הגות תשובה סי' א, ג, טו
ה/א הגיון ב עמ' 86
ה/א הגיוני משה עמ' 249
ה/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 230, 235
ה/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' לה
ה/א הלכות והליכות עמ' רח, ריא
ה/א הלכות תשובה (בן שושן)
ה/א המאיר לארץ
ה/א המקרא בראי מפרשיו עמ' 218
ה/א העקיבות התרגומית עמ' 76
ה/א הר המלך ח"ח עמ' פג
ה/א הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 164, 166
ה/א הרמב"ם כמחנך עמ' 38, 185
ה/א התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 23 {הן האדם היה כאחד ממנו}
ה/א וזרח השמש עמ' יא
ה/א חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' רכא
ה/א חי' עזיאל עמ' 89
ה/א חקרי זמנים ח"ג עמ' יב, מא, ח"ד עמ' שלט
ה/א יד המלך (לנדא)
ה/א יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף א
ה/א יד כהן
ה/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נג
ה/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קנה
ה/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 87-93
ה/א ישועות עוזו עמ' 290
ה/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 214
ה/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד
ה/א כגן רוה עמ' 54
ה/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכא, תקד-תקה, תתקז
ה/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ד, לח
ה/א כתר שם טוב סי' שמח
ה/א לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' צב, ק, ערה
ה/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רסד {האדם הוא היחיד בעל בחירה}
ה/א לדופקי בתשובה עמ' רלג-רלו
ה/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צ, צב
ה/א להורות נתן אבות עמ' קט
ה/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רס
ה/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפ
ה/א להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ד {בחירה חפשית}
ה/א לוחות ושברי לוחות עמ' 113
ה/א לקוטי שיחות ח"ו עמ' 65, 113
ה/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 176
ה/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 246
ה/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 23
ה/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 199, 202, 203
ה/א לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף לח ע"ב {האדם היה כאחד ממנו}
ה/א מאורי התשובה
ה/א מבוא למשנה תורה עמ' 46, 358
ה/א מדרגת האדם ח"א אות עא, פא-פב, רעב
ה/א מדרכי הכרם ח"א עמ' 79, 83
ה/א מהר"ם שיק ויקרא עמ' צט
ה/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 191
ה/א מחשבות משה פרשת שלח {יש לאדם בחירה}
ה/א מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 311
ה/א מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 101
ה/א מנחת חן
ה/א מנחת חן (תשמב) עמ' קמח
ה/א מסילות הנביאים שופטים עמ' תקכו
ה/א מעין חתום סי' נו
ה/א מעינות האמונה עמ' תרלח
ה/א מעשה רקח
ה/א מפניני הרב עמ' קסט
ה/א מקוה ישראל (נג'ארה) עמ' 203
ה/א משאת המלך (אדרי)
ה/א משנה הלכות ח"ז סי' ריב דף קמד ע"ד {בחירה חפשית}
ה/א משנה כסף (שירירו)
ה/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריב {בחירה חפשית}, ח"ג עמ' קכב
ה/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 43
ה/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רטו
ה/א נאוה תהלה עמ' תפז
ה/א נועם אליעזר בראשית עמ' קמו
ה/א נחל יבק (ליברמן) עמ' צו
ה/א ניבי זהב עמ' קכב, תקכח
ה/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' רכו
ה/א נתיבות אמונה עמ' נ
ה/א נתן פריו מכות עמ' קו ע"ב
ה/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' צ {רשות לכל אדם נתונה}
ה/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' נו {שייכות ענין הבחירה להל' תשובה}
ה/א ס' העיקרים (מישור) עמ' מד
ה/א סדר משנה (בוסק')
ה/א סודו של המשפט העברי עמ' 436
ה/א עולם הפוך פל"א
ה/א עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 101 {רשות לכל אדם נתונה ודבר זה עיקר גדול הוא}
ה/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 45, 157, 163, 164, 167, 260
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריב
ה/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רז
ה/א עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 8
ה/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 139
ה/א פחד יצחק (הוטנר) ר"ה מאמר ז אות ד
ה/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 298
ה/א פנינים על התורה ומועדים עמ' לה
ה/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצה-קצו
ה/א פרקי נחמה עמ' 379
ה/א פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' ריא
ה/א צהר גל' ח עמ' 87
ה/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשפט
ה/א קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ז עמ' פב
ה/א קול דודי (תשף)
ה/א קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' פז
ה/א קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' קמד
ה/א קרן פני משה ח"א עמ' רג, וח"ב כאן
ה/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסב
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שפה
ה/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב, לב, לד
ה/א שבילי אשר
ה/א שובי נפשי עמ' קמז-קנב
ה/א שי כהן עמ' קסח
ה/א שיח יצחק (פרידמן, תשנז) עמ' קנב
ה/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 181
ה/א שמחת מרדכי עמ' רסא
ה/א שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' תשכז {יכול להיות כמשה}
ה/א שמן ראש סוכות ח"א עמ' שעט {כמשה}
ה/א שער המלך (שושן) עמ' נח
ה/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' ז
ה/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' נח-סז
ה/א תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' רי
ה/א תורת אביגדור ח"ד עמ' רעח
ה/א תורת המדינה עמ' 226
ה/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 375
ה/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 403
ה/א תורת המקרא עמ' 122
ה/א תורת הפילוסופיה עמ' 134, 231
ה/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קלח {בחירה חפשית למלך}
ה/א תורת מנחם ח"ע עמ' 31, חע"ב עמ' 85, 108, חע"ג עמ' 116 {רשות לכל אדם נתונה אם רצה וכו' ואם רצה וכו'}
ה/א תורת מנחם חמ"ב עמ' 205, חמ"ג עמ' 367
ה/א תורת מנחם חמ"ז עמ' 195
ה/א תורת מנחם חנ"ב עמ' 351, 375 {בחירה}, חנ"ג עמ' 61, 365
ה/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 304
ה/א תורת מנחם חנ"ט עמ' 106
ה/א תורת מנחם חס"ה עמ' 72 {רשות לכ"א נתונה אם רצה להטות לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו כו'}
ה/א תורת מנחם חס"ז עמ' 439, חס"ח עמ' 401, חס"ט עמ' 145 {רשות לכל אדם נתונה כו' אם רצה להטות עצמו כו' עושה כל מה שהוא חפץ ואין מי שיעכב בעדו וכו'}
ה/א תפארת ישראל סי' רמה
ה/ב אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' ריא
ה/ב אהל דוד (קאהן) ח"ה מלכים א פט"ז פסוק לא
ה/ב אור אברהם
ה/ב אור אברהם (זוועהיל) עמ' כ, סט, פד
ה/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרכב {יכול להיות כמשה}
ה/ב אור הישר
ה/ב אור צהיר
ה/ב אור תורה (בן דוד) עמ' רה {כמשה}
ה/ב אור תורה (קולמיר) עמ' רה {צדיק כמשה}
ה/ב אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 52
ה/ב אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק פ
ה/ב אורות ונתיבות ח"ג שער ח פ"ה אות ט {צדיק כמשה}
ה/ב אורח תשובה עמ' נא
ה/ב אורי וישעי שמות עמ' קסז, שיז, במדבר עמ' ג
ה/ב אלשיך על חמש מגילות עמ' רנב
ה/ב אמונת החינוך (אבינר) עמ' 202
ה/ב אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 342
ה/ב אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' עד הערה כד
ה/ב אמרי רש"ד ח"ב עמ' עד {אדם יכול להיות כמשה או כירבעם}
ה/ב אמרי רש"ד עמ' עד
ה/ב אמרי רש"ד פרשת משפטים עמ' עד {בחירה להיות חכם או סכל}
ה/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמח
ה/ב אפסי ארץ (תשנט) עמ' תשפב
ה/ב אש דת (תשמח) עמ' רנט
ה/ב אש פנחס עמ' קלז {כל אדם יכול להיות כמשה}
ה/ב באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 94, באר ז הערה 52
ה/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א אות יג {כמשה}
ה/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יב פסוק ד {כמשה}
ה/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' לג
ה/ב בארות המים (שאנג'י)
ה/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רכח-רל
ה/ב במאבק על ערכה של תורה עמ' 31
ה/ב במסילה נעלה עמ' קמג {כמשה}
ה/ב בן ידיד
ה/ב בנין שאול עמ' כז
ה/ב בצור ירום (תשפ) חי"ד עמ' קע {כל ארם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם}
ה/ב ברית אברם (תשסג) עמ' תרא
ה/ב ברכת משה (הגר) עמ' קנח
ה/ב ברכת ראש בהקדמה עמ' כח
ה/ב בשמים ראש סי' פו
ה/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמא
ה/ב גור אריה שמות פ' ז הע' 28
ה/ב גליוני הגר"ש עמ' נד-נה {כ"מ}
ה/ב גנזי ישראל (טשורטקוב) על התורה ח"ב עמ' מ {צדיק כמשה}
ה/ב גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) על התורה עמ' תד {כמשה}
ה/ב דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפט {יכול להיות כמשה}
ה/ב דברי שאול בראשית עמ' קצו, רה, שמות עמ' קצג, דברים עמ' רכג
ה/ב דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שכח
ה/ב דולה ומשקה פסח עמ' רמא
ה/ב דורנו מול שאלות הנצח עמ' 94
ה/ב דלתי תשובה עמ' קעח-קפב
ה/ב דעת אמונה ח"א עמ' ריז, ח"ג עמ' רכז
ה/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 124
ה/ב דרכי תשובה עמ' רא-רי
ה/ב דרשות מהר"ם שיק עמ' עב, קפג
ה/ב דרשות שמן רוקח עמ' מז, צא, קנז, קסו, רנ, שפז, תקלא
ה/ב האיר ממזרח חמש מגילות עמ' קע {ירמיהו אמר מפי עליון וגו'}, רעט {אין הקב"ה גוזר על האדם להיות צדיק או רשע וכו'}
ה/ב האיר ממזרח משלי עמ' רלח {כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה}
ה/ב האיר ממזרח רות עמ' קיז {אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו}
ה/ב הגות תשובה סי' א, טו
ה/ב הגיוני משה עמ' 249
ה/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 288-289
ה/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' רלט
ה/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ה/ב הר המלך ח"ז עמ' שנה-שנז
ה/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 38
ה/ב התקופה הגדולה עמ' שלד {טפשי}
ה/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשטו
ה/ב וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רח-רט
ה/ב זיו משנה
ה/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' צו-ק
ה/ב חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות פ"ה מ"א
ה/ב חי' הלב ויקרא עמ' א, פח
ה/ב חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' עג, שט, ח"ב עמ' שמו
ה/ב חנן אלקים עמ' רנג {כ"מ}
ה/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' תרלא, ח"ג עמ' קה
ה/ב חשבון הנפש עמ' סב
ה/ב טהרת יו"ט ח"ג עמ' מד
ה/ב יד המלך (לנדא)
ה/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"ד סעיף ב
ה/ב יד יעבץ
ה/ב יד כהן
ה/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נד
ה/ב יורה חכימא (תשעא) עמ' קמג
ה/ב ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' שא
ה/ב יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' שיג, ח"ג עמ' פז
ה/ב ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' קמט {יכול להיות כמשה}
ה/ב ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד
ה/ב כגן רוה עמ' 54
ה/ב כח התשובה
ה/ב כנה"ג [דרשות ראנ"ח דף קכ]
ה/ב כנסת מרדכי בראשית עמ' כ {צדיק כמשה}
ה/ב כנסת מרדכי מועדים ח"א עמ' צד, קלה {כמשה}
ה/ב כנסת מרדכי מועדים ח"ב עמ' עט {צדיק כמשה}
ה/ב כתב אמת ח"א עמ' כג, רנ, שנא {כמשה}
ה/ב כתב אמת ח"ב עמ' כג, קפז, שמג {כמשה או כירבעם}
ה/ב כתב אמת ח"ג עמ' צו {כמשה}, שי
ה/ב לב שלם [מלך שלם דף פב ע"ד, תוי"ט אבות פ"ג משנה טו]
ה/ב לדופקי בתשובה עמ' רלו-רמב
ה/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' יד
ה/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
ה/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 199, 202
ה/ב לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף לח ע"ב {הואיל ורשות בידינו}
ה/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' מה {כמשה}
ה/ב מאורי המועדים עמ' רלא {צדיק כמשה רבינו}
ה/ב מאורי התשובה
ה/ב מאמר מרדכי (שוואב) ח"ב מאמר נד
ה/ב מבוא למשנה תורה עמ' 99, 107, 183 258, 275, 278, 309, 312, 350
ה/ב מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' שלה, שע
ה/ב מבשר טוב - קדושת ישראל עמ' סח
ה/ב מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' קיב, רנג {צדיק כמשה}
ה/ב מבשר טוב - תיקון המדות עמ' רצא
ה/ב מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שלט
ה/ב מדרגת האדם ח"א עמ' יג, רעב, ח"ב עמ' מח
ה/ב מהר"ם שיק דברים עמ' קפח, רעז
ה/ב מחשבת זקנים עמ' רלד {צדיק כמשה}
ה/ב מחשבת מוסר ח"א עמ' קח, קנ, שנא, שסג, תקלח
ה/ב מחשבת מוסר ח"ב עמ' נ, קמ, קסט, רצו, שי, תעג {ראוי כל אדם להיות כמשה}
ה/ב מחשבת מוסר ח"ג עמ' מח {צדיק כמשה}
ה/ב מנחת חן
ה/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קמח-קמט
ה/ב מנחת יואל עמ' קסו, רנח, שיט, שלג {ראוי להיות כמשה}
ה/ב מנפת צוף עמ' 766, 843, 844
ה/ב מעט צרי
ה/ב מעינות האמונה עמ' תרלח
ה/ב מעשה נסים (הכהן)
ה/ב מעשה רקח
ה/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' תקמה {כמשה}
ה/ב מקור חסד עמ' צה
ה/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' קנד
ה/ב מראה יחזקאל עמ' קצ
ה/ב מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ה/ב משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קיג, קטז, קכט, קפד, קפח
ה/ב משבצות זהב יונה עמ' ב
ה/ב משיב נפש (שפירא)
ה/ב משנה כסף (כולי) עמ' ריז
ה/ב משנה כסף (שירירו)
ה/ב משנה למלך (ר"א מריישא, תשסח) עמ' ב, ו
ה/ב משנה למלך אחרון, הקדמה דף ה ע"ב
ה/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ריב, ח"ג עמ' תלא
ה/ב משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' קלד
ה/ב משנת יוסף על התורה ח"ב עמ' קפה
ה/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 45
ה/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 74
ה/ב משרת משה (עטייה)
ה/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רטז
ה/ב מתנת חיים קנינים עמ' רלח
ה/ב נאות דשא (שניאור) שמות עמ' 19
ה/ב נועם אליעזר שמות עמ' רפא {צדיק כמשה}
ה/ב נועם הברכה עמ' לג
ה/ב נועם המוסר עמ' קלג, רכב
ה/ב נזר הקדש (קפלן)
ה/ב נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שפז
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' ה אות ה
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יב אות מא
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' נג אות מו
ה/ב ניבי זהב עמ' קכב, תקכח
ה/ב נמוקי הגרי"ב
ה/ב נתיבות חיים (מטלין, תשמא) עמ' שכו
ה/ב ס' חסידים (תשעח) עמ' לג
ה/ב עבד המלך (תשסט) עמ' פח
ה/ב עבודת ישראל (מקוזניץ, תשנ"ו) עמ' א {אין כח בהשגתנו}
ה/ב עבודת עבודה (טאהש) ויקרא-דברים עמ' קעט
ה/ב עיוני הלכות ח"ב עמ' רלו
ה/ב עיוני הפטרה ח"ב עמ' 496
ה/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 158, 159, 162, 165
ה/ב עיונים (פאור) עמ' 239
ה/ב עיונים במסכתות התלמוד ח"ב עמ' תיח {בחירה}
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריב
ה/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רז
ה/ב עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 8
ה/ב על התשובה עמ' 193
ה/ב עם לבבי אשיחה עמ' קד {יעיד עליו יודע תעלומות}, קפד {צדיק כמשה}
ה/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 28
ה/ב עץ הדר השלם עמ' קנה
ה/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קפז {רמ"ך}
ה/ב עקבי אבירים (תשסה) עמ' רצ, תו
ה/ב עקבי אבירים (תשעא) עמ' סד, עח
ה/ב פני חיים (צימרמן) עמ' רכט
ה/ב פניני יחזקאל עמ' תלא
ה/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' לה
ה/ב פרדס מרדכי עמ' כו, לג, פט
ה/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע כאן, ועמ' 200
ה/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קצז-רא
ה/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' עח
ה/ב פרפרת משה ח"ב עמ' קפג, שכט
ה/ב פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' ריא
ה/ב צהר גל' ח עמ' 87, 88
ה/ב צלח רכב עמ' תד
ה/ב קדשי יהושע עמ' אלף תשלה
ה/ב קובץ הערות (תשסג) דוגמאות לביאורי אגדות סי' ז אות ט עמ' רעב
ה/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' נו {כמשה}
ה/ב קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"ב עמ' פב {כמשה}
ה/ב קובץ שיחות (וכטפויגל) ח"ב (תשעג) עמ' קעד, רנ
ה/ב ראשית בכורי משה חיים מאמר כג
ה/ב ראשית דעת (קורח) סי' מה {צדיק כמשה}
ה/ב רוח נכון עמ' שכג
ה/ב רנת יצחק חמש מגילות עמ' קצג
ה/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' תקכח
ה/ב שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב, כה, לז
ה/ב שארית נתן (לוברט)
ה/ב שביבי אור
ה/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' ריט-רכ
ה/ב שובי נפשי עמ' קנב-קנח
ה/ב שיחות הר"ן ח"ב עמ' קג
ה/ב שיחות לספר במדבר עמ' צח, קלח {כמשה}
ה/ב שיחות לספר בראשית עמ' רל {הבחירה החפשית - עמוד התורה}
ה/ב שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 203 {כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו}
ה/ב שם דרך דברים עמ' ס
ה/ב שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"ב {כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו}
ה/ב שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"ב {כמשה רבינו}
ה/ב שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' שסג
ה/ב שמן ראש (כץ) ח"ט בראשית עמ' קפ {כמשה}
ה/ב שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קיז {כמשה}
ה/ב שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' ז {ראוי להיות כמשה}
ה/ב שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רלט {כמשה}
ה/ב שמן ראש ז' אדר-פורים ח"ב עמ' כג {רשע כירבעם}, קכד {כמשה}
ה/ב שמן ראש ח"א-ח"ח ויקרא עמ' עח, שפו, תצג {כמשה}
ה/ב שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רלז
ה/ב שער המלך (שושן) עמ' נח
ה/ב שערי תורה (לעוו, תקפא) ח"א דף קלה ע"א
ה/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' ח, טז
ה/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' סח-עג
ה/ב תהלות ישראל (מג'לד) עמ' מ {חכם}
ה/ב תורה ותעודה עמ' 16
ה/ב תורה לדעת ח"ג עמ' רעט
ה/ב תורת אביגדור ח"א עמ' פט {צדיק כמשה}
ה/ב תורת אביגדור ח"ב עמ' יז {כמשה}
ה/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 403
ה/ב תורת המקרא עמ' 122
ה/ב תורת הפילוסופיה עמ' 134, 231
ה/ב תפארת ישראל סי' תשמה
ה/ב תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' מד, תקלח {להיות כמשה}
ה/ג אור ישראל עמ' ח
ה/ג אורח תשובה עמ' נב
ה/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' שכג {מעט צרי}
ה/ג בין השורות עמ' שכט
ה/ג בית הבחירה על אבות עמ' 194
ה/ג במאבק על ערכה של תורה עמ' 31
ה/ג ברית שלום (וולאדווי) דף סג ע"ג
ה/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמב
ה/ג דעת אמונה ח"ג עמ' רכו
ה/ג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 100, 124
ה/ג דרכי תשובה עמ' ריא-ריד
ה/ג דרשות מהר"ם שיק עמ' עב, קפג
ה/ג דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 131
ה/ג הגיוני משה עמ' 249
ה/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 224, 235
ה/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ה/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' צו-צז
ה/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' מא
ה/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ג
ה/ג יד כהן
ה/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נה
ה/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קצד
ה/ג כגן רוה עמ' 54
ה/ג כח התשובה
ה/ג לדופקי בתשובה עמ' רמב-רמה
ה/ג לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 105, חכ"ז עמ' 152
ה/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
ה/ג לקוטי שיחות חל"ח עמ' 23
ה/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200
ה/ג מאורי התשובה
ה/ג מבוא למשנה תורה עמ' 293
ה/ג מוסר ודעת
ה/ג מועדי ישראל (גורן) עמ' 130
ה/ג מנחת חן
ה/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קנ
ה/ג מעינות האמונה עמ' תרלח
ה/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רלט
ה/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 197 {"עיקר"}
ה/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 74
ה/ג נאות דשא (שניאור) שמות עמ' 19
ה/ג נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קסג
ה/ג ס' העיקרים (מישור) עמ' מד
ה/ג עיוני הפטרה ח"א עמ' 208
ה/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 158, 159, 184
ה/ג עיונים (פאור) עמ' 239
ה/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' סח, ריב
ה/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עא, רז
ה/ג על התשובה עמ' 193
ה/ג עמודי המחשבה הישראלית עמ' 543
ה/ג פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' ריא, שמואל א עמ' עח, קצח, רצו
ה/ג צהר גל' ד עמ' 97, גל' ח עמ' 88
ה/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמג {הגהמ"י}
ה/ג רלב"ג דברים פ"ה פסוק כה עמ' לה
ה/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כ, לב, לד
ה/ג שובי נפשי עמ' קנח
ה/ג שיחות לספר בראשית עמ' רל {הבחירה החפשית - עמוד התורה}
ה/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' צ
ה/ג שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' י
ה/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' עד-עז
ה/ג תולדות ההלכה ח"ב עמ' 290
ה/ג תורת אברהם עמ' 226
ה/ג תורת המדינה עמ' 226, 234
ה/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 375
ה/ג תורת המקרא עמ' 119, 123
ה/ג תורת הפילוסופיה עמ' 134, 231
ה/ד אגרת על הבטחון (תשסב) עמ' סט
ה/ד אגרת על הבטחון (תשע) עמ' עג
ה/ד אדני היד החזקה
ה/ד אוהב ישראל (תשמ) עמ' רנג {דיבור ה' מבטל את הבחירה}
ה/ד אור ישראל עמ' ח
ה/ד אורח תשובה עמ' נג
ה/ד אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' סד הערה יז
ה/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קיב
ה/ד ארשות החיים - הספדים עמ' כו
ה/ד אש מח (אבינר) ח"ב עמ' 168
ה/ד באמונה שלמה עמ' קלט
ה/ד בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כד [עי' אמרי שפר דף א ודף ד]
ה/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ד בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קנח
ה/ד בן ידיד
ה/ד ברית שלום (וולאדווי) דף סג ע"ג
ה/ד דברי יואל בראשית ח"ב עמ' רפ
ה/ד דברי ירמיהו
ה/ד דעת אמונה ח"ג עמ' רכז
ה/ד דרכי תשובה עמ' רטו-ריח
ה/ד דרשות מהר"ם בנעט עמ' קב-קג
ה/ד דרשות מהר"ם שיק עמ' עב
ה/ד הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 235
ה/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ה/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' צו-צז
ה/ד חי' הלב במדבר עמ' מו
ה/ד חקרי זמנים ח"ג עמ' 22, מא
ה/ד יביע אומר (גרוברט) עמ' 17
ה/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ד, ו, י
ה/ד יד כהן
ה/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נה
ה/ד יין מלכות (שניאורסון) עמ' 94-95
ה/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תרטז
ה/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' ערה
ה/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קלט, תמו
ה/ד לב שלם [באר שבע סוטה מא ע"ג]
ה/ד לדופקי בתשובה עמ' רמה-רנ
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' קכב ע"ב
ה/ד להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צ
ה/ד להורות נתן מועדים ח"א עמ' קלז
ה/ד להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קפא
ה/ד לקוטי שיחות חל"א עמ' 177 {לידה בטבע מסויים לא סותר בחירה חפשית}
ה/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 10
ה/ד לקוטי שיחות חל"ח עמ' 24
ה/ד מאורי התשובה
ה/ד מאיר נתיבות ח"ב עמ' רכח
ה/ד מאיר נתיבות ח"ב עמ' רנח
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 107, 283
ה/ד מחשבות משה דף כח ע"א, ל ע"ב {מדוע יש שכר ועונש הרי אדם מוכרח במעשיו - השכר הוא חסד}
ה/ד מחשבות משה דף כט ע"ב {לח"מ}
ה/ד מנחת חן
ה/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קנא
ה/ד מנפת צוף עמ' 554-555
ה/ד מעינות האמונה עמ' תרלח
ה/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 43
ה/ד נאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 142
ה/ד סתירת זקנים, אגדה עמ' לד
ה/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 159, 163, 166, 171, 173, 189
ה/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 28
ה/ד פי' מס' אבות לר' מתתיה היצהרי עמ' 158
ה/ד פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 203
ה/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רא-רג
ה/ד פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' עח, קצח, רצו
ה/ד צהר גל' ח עמ' 88, 92
ה/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ה/ד ראשית בכורי משה חיים מאמר כג
ה/ד ראשית דעת (קורח) סי' כה
ה/ד רווחא שמעתתא ח"ב עמ' כה
ה/ד רמת שמואל (ברודנא) עמ' ב
ה/ד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כא-כב, קנח
ה/ד שובי נפשי עמ' קנט
ה/ד שם משמואל מועדים - סוכות שנת תרע"ג {שכר ועונש הוא בגלל הבחירה החפשית}
ה/ד שמועות משה עמ' קמב
ה/ד שנות ימין ח"ב דף לא ע"ד {היאך היה מצווה}
ה/ד שער המלך (שושן) עמ' נז
ה/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' עח-פ
ה/ד תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' אלף רצג
ה/ד תורת המקרא עמ' 123
ה/ד תורת הפילוסופיה עמ' 134, 231
ה/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קלט-קמ
ה/ד תורת מנחם חמ"ג עמ' 367
ה/ד תפארת בחורים פאה עמ' לג {צדקה כפי כוחו}
ה/ד תפארת בנים (מונקאטש, תשמ) עמ' תיט
ה/ה אבי עזרי ח"א
ה/ה אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ה/ה אבני אש (אויש) מועדים עמ' יב, עט
ה/ה אבני אש (אויש) שמות עמ' קיט
ה/ה אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' רלג, ח"ג עמ' קעה
ה/ה אהבת דוד (קוצק, תשסז) עמ' פג
ה/ה אהבת ציון (תקצד) דרוש ג דף ג ע"ג
ה/ה אהבת ציון (תשסד) עמ' לב
ה/ה אהל דוד (קהן) ח"ב ישעיהו פנ"ה פס' ו, ח"ד ישעיהו פנ"ה פס' ז
ה/ה אהל משה (הורוביץ) ח"א סוטה ב ע"א
ה/ה אהלי יעקב (הוסיאטין) ח"ב עמ' נד
ה/ה אודה ה' (גיראסי) דף מו ע"ב {אין אנו יכולים לדעת דבר זה על בוריו}
ה/ה אוהב ישראל (תשמ) עמ' קעא
ה/ה אוהב ישראל (תשעה) ח"א עמ' תקכט
ה/ה אוהב מישרים עמ' תצג {אבי עזרי}
ה/ה אוצר התולדות עמ' קסז
ה/ה אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 110
ה/ה אוצרות הרמב"ם
ה/ה אור אברהם
ה/ה אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רסז, רפב, שצד, תלד, תמו, תעח
ה/ה אור החיים בראשית פ"ו פסוק ז
ה/ה אור התורה (תאומים) עמ' תקנה, תריב
ה/ה אור חדש (שלוש) על בראשית-נח עמ' רצז
ה/ה אור יצחק (ראדוויל) עמ' לט, מד, צח, רכא, רצא, שא
ה/ה אור ישראל המפורש סי' ל ח"ה
ה/ה אור לשמים עמ' רד
ה/ה אור צהיר
ה/ה אורח תשובה עמ' נד-נה
ה/ה אוריתא טז עמ' רמ
ה/ה איים בים כתובות סי' א אות ב-ג {ידיעה ובחירה}
ה/ה איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 22
ה/ה איש מצליח יו"ד (תשעה) עמ' 113
ה/ה אם לבינה (פאפא) עמ' רו-רי, תיז
ה/ה אמונת יהושע עמ' אלף תשנג
ה/ה אמירה נעימה (בלוך) עמ' ו
ה/ה אמרי דוד (שיק) על התורה עמ' יז
ה/ה אמרי מרדכי (שפלטר, תשעב) אות א, פג
ה/ה אמרי משה (פודהורצר) עמ' סז
ה/ה אמרי נועם (דזיקוב) פ' תשא אות טז, פ' קורח אות יב
ה/ה אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות תקיט, שער עולם ומלואו אות יד
ה/ה אמרי שפר (חלאוה) עמ' קצה {מגדל עז - שאלת חכם חצי תשובה}
ה/ה אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קכט
ה/ה אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' לד (ערבי נחל (תשנא)), רמו
ה/ה אש דת (אסאד) עמ' מח-מט, נב-נה
ה/ה אש דת (תשמח) עמ' כה
ה/ה באמונה שלמה עמ' ט, סז, קכו, תלה
ה/ה באר יוסף ח"א עמ' יב, ח"ג עמ' רצד
ה/ה באר מחוקק (תשמט) עמ' רמה
ה/ה באר מחוקק (תשעה) עמ' שי
ה/ה באר מחוקק דברים פי"ח פסוק יג = עץ הדעת (טעלז) שם
ה/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ג פסוק ה
ה/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' קלד
ה/ה באר שרים פרשת שמות דרוש ו אות ג
ה/ה בגדי כהונה (פרחיא) דף צ ע"ב, צד ע"ד
ה/ה בים דרך עמ' קמה
ה/ה בית אבא (גוטווירטה) פתח הבית עמ' 10 {ידיעה ובחירה}
ה/ה בית אהרן וישראל גל' יז עמ' מב {מגדל עוז}, גל' מח עמ' טו, גל' נב עמ' קכ, גל' ס עמ' כד
ה/ה בית ארזים - ס' הגליונות
ה/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רל
ה/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' קב
ה/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ה/ה בית יצחק (ויינברגר) עמ' קכט
ה/ה בית מלך (חב"ד) עמ' יא
ה/ה בך יברך ישראל (תשסח) עמ' כה
ה/ה בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 45
ה/ה בן ידיד
ה/ה בני יששכר (תשמג) ח"ב דף קסח ע"א
ה/ה בני יששכר (תשסח) ח"א עמ' סה, ח"ג עמ' תה
ה/ה בני יששכר (תשעז) ח"א עמ' מא
ה/ה בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' בראשית אות כו, נח אות לו, וירא אות כז, וישלח אות ח, ויחי אות כז
ה/ה בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות נ
ה/ה בצור ירום ח"ג עמ' קפח
ה/ה ברית אברם (תשסג) עמ' קט, קיג, תקנב, תקצא
ה/ה ברית שלום (וולאדווי) דף סג ע"ג
ה/ה ברכת אליהו (פישר) עמ' שו
ה/ה גבורות שלמה דף מט ע"ב, נ ע"א {ידיעה ובחירה}
ה/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמט-שנ
ה/ה גביע הכסף ח"ב עמ' פב {ראב"ד}
ה/ה גוילי אפרים עמ' רי
ה/ה גור אריה שמות פ' יג הע' 102, פ' לג הע' 63, ויקרא פ' י הע' 28
ה/ה גחלי אש דף א ע"ד
ה/ה גינת אגוז (תשעב) עמ' רפב
ה/ה גשר יהושע עמ' 168 {א"א להשיג את דעת הבורא}
ה/ה דבר צבי - קדושת השבת עמ' קצז
ה/ה דברות משה פסחים עמ' שיב, יבמות עמ' תכב, ב"מ ח"א סי' לא הערה ס
ה/ה דברי אליעזר (אוירבך) דף א ע"ג, טו ע"א
ה/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' עג, קיח, רנד, רסא, רפד, מועדים (תשנט) עמ' לא, רה
ה/ה דברי חנינא - מזלות עמ' קלח
ה/ה דברי יואל מועדים ח"א עמ' נא, רפט
ה/ה דברי יואל מועדים ח"ה עמ' קסג
ה/ה דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים ריז, זכור שעב
ה/ה דברי יחזקאל (פרנקל) פ' שמיני עמ' צ
ה/ה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' ז
ה/ה דברי ירמיהו
ה/ה דברי מרדכי (סטראל) ח"ב עמ' 106
ה/ה דברי שאול בראשית עמ' לה, במדבר עמ' ח, רצח, דברים עמ' נג, רלה
ה/ה דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' צג
ה/ה דולה ומשקה פורים עמ' שמט
ה/ה די באר בראשית עמ' פ, קפה
ה/ה דלתי תשובה עמ' קפג-קפו
ה/ה דעת אמונה ח"א עמ' רלח, שב, ח"ג עמ' לב, רלג
ה/ה דעת שבת עמ' שא(ה)
ה/ה דעת תפלה עמ' תד (ה)
ה/ה דרושים ואגדות חת"ס מכ"י עמ' עג, רצב
ה/ה דרך אמונה בחרתי עמ' לח, שפ-שפא
ה/ה דרך ה' השלם עמ' ח - ע
ה/ה דרך חיים (תשע) פ"ג הערה 1750 {או"ש}, פ"ה ליד הערה 760, והערה 868
ה/ה דרכי תשובה עמ' ריט-רכג
ה/ה דרשות הרא"ש ודברי אליעזר (שאג) דרוש יג (טז ע"ב)
ה/ה דרשות מהר"ם בנעט עמ' ד
ה/ה דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' רנו
ה/ה דרשות שמן רוקח עמ' ע, תסד, תקמד
ה/ה הגיון ב עמ' 86
ה/ה הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כג {ראב"ד}
ה/ה הגיוני משה עמ' 249-251
ה/ה הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 260
ה/ה הישר והטוב עמ' תרסד
ה/ה הלכות והליכות עמ' רח
ה/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ה/ה המאור הגדול (גר"א) עמ' מה
ה/ה המדרש והמעשה פ' וילך
ה/ה המלך ברמה עמ' 100-101, 105-107
ה/ה הצבי והצדק תנינא עמ' עה
ה/ה הר המלך ח"ה עמ' קפו-קפז, ח"ו עמ' נב-נד
ה/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 225
ה/ה הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 100, 166
ה/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 7
ה/ה התקופה הגדולה עמ' ריט {לא מחשבותי מחשבותיכם}
ה/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרסט
ה/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' סא {מגדל עז}
ה/ה וזרח השמש עמ' לח
ה/ה וחי בהם עמ' 231 {א"א להשיג את דעת ה'}
ה/ה ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' תקט, תקעז
ה/ה ולאשר אמר תהלים עמ' נב, קיג, ר, רא, תנב, תשכח {בענין ידיעה ובחירה}
ה/ה זאת ליעקב שמות עמ' רמג
ה/ה זיו משנה
ה/ה זקן אהרן (פריד) עמ' ס
ה/ה זר זהב (מייזליש) בראשית סי' קיח
ה/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות ו
ה/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קא-קיא, רכב-רכד
ה/ה חי' ר' אפרים מרדכי
ה/ה חכמת התורה כי תשא עמ' קלא, רמג, שסג
ה/ה חכמת התורה פ' בא עמ' תקפו
ה/ה חכמת התורה פ' בראשית עמ' רכא, תסד, תקלד, וירא עמ' רסו
ה/ה חכמת התורה פ' וארא עמ' שסב
ה/ה חכמת התורה קרח עמ' שס
ה/ה חמודי צבי מועדים עמ' תקלו
ה/ה חמודי צבי שמות עמ' רצט
ה/ה חמשה מאמרות מאמר תורת שבת פ' בראשית אות ב, ופ' שמיני
ה/ה חנן אלקים עמ' קפד
ה/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תריג-תריד, תרכ, ח"ג עמ' יב, ח"ד עמ' קטו-קטז, רצז, שעג
ה/ה חקרי לב (הימן) בראשית עמ' קיד
ה/ה טוב עין (אוסטרובצא) עמ' כ
ה/ה טיול בפרדס ח"ב עמ' תסו
ה/ה יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' ח
ה/ה יד המלך (לנדא)
ה/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ה, י
ה/ה יד כהן
ה/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נה, פ-קלג
ה/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' רטז, ריט, רכד
ה/ה יחל ישראל אבות ח"ג עמ' שעח
ה/ה ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תל, תקי
ה/ה יסוד האמונה (תשסז) הקדמת המחבר, ויכוח אות יא, קונטרסים אות ח, קצג
ה/ה יסודי הצדקה עמ' 569
ה/ה יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' סג
ה/ה ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 216-217
ה/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפד {ראב"ד}, ריח, רנב {ראב"ד}
ה/ה כבוד הלבנון - פתח הלבנון אות כא
ה/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' יז
ה/ה כנה"ג (גם כ"מ)
ה/ה כרם אפרים דף צב
ה/ה כרם יהושע (ולרשטיין) דף נח ע"ג {ידיעה ובחירה}
ה/ה כתבי הסבא מקלם, ימים נוראים עמ' כא
ה/ה לב לדעת זבחים סי' כג פ"א הע' 1
ה/ה לב שלם [עין יוסף ה ע"ד, מעין גנים דף נח]
ה/ה לבושי בדים סעיף קפו
ה/ה לדוד ה' אורי וישעי עמ' סג
ה/ה לדופקי בתשובה עמ' רנ-רנה
ה/ה להורות נתן אבות עמ' שע
ה/ה להורות נתן במדבר עמ' כא
ה/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רנה
ה/ה להורות נתן על התורה ח"א עמ' כח
ה/ה לחם רב (רוזנבוים) סי' רפו, תתפט, אלף קסח
ה/ה לחם רב על סדור התפילה אות רפו
ה/ה לחמי תודה (הורביץ) דף כב ע"א, כה ע"ג, רמב ע"א, רמד ע"א
ה/ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 132, ח"ז עמ' 365
ה/ה לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 251, חכ"ט עמ' 311, 474
ה/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 180
ה/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 176
ה/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 9
ה/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 212 {ידיעה ובחירה}
ה/ה לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כד, רכ
ה/ה לקוטי תורה (רש"ז) במדבר דף טו ע"א {ידיעה לא מכריחה את הבחירה}
ה/ה לקחת מוסר ח"א עמ' נט, סב
ה/ה מאור ושמש (מהד' תשמח) פ' ואתחנן עמ' תקמ
ה/ה מאור ושמש (תשסט) עמ' תשכז
ה/ה מאור עינים (טשרנוביל, תשנח) פ' בא (עמ' קסא), פ' שלח (עמ' רסג)
ה/ה מאור עינים (תשנח) עמ' קסא, רסג
ה/ה מאור עינים (תשעט) עמ' רסז, תמה
ה/ה מאורי התשובה
ה/ה מאיר עיני חכמים ח"ב דף כב ע"א
ה/ה מבוא למשנה תורה עמ' 107, 307, 337, 371
ה/ה מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' סו
ה/ה מדבר שור עמ' רעז
ה/ה מדה טובה ח"ב עמ' 316 {ראב"ד}, 318
ה/ה מדה טובה ח"ג עמ' 239
ה/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קח
ה/ה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קכא, שיא, תקלח
ה/ה מחשבות משה דף ו ע"ב
ה/ה מחשבת זקנים עמ' רח {אבי עזרי}
ה/ה מחשבת מוסר ח"א עמ' תעב, ח"ב עמ' קכה
ה/ה מחשבת מוסר ח"ג עמ' רכז {אבי עזרי}, רסו
ה/ה מי השלוח (איזביצא) ח"א עמ' ריז
ה/ה מי מרום ח"ז עמ' קטו
ה/ה מי מרום חי"ג עמ' יא {בענין ידיעה ובחירה}
ה/ה מימיני מיכאל סוטה עמ' ג, ובהסכמת רז"נ גולדברג
ה/ה מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 185, ח"ג עמ' 262, ח"ד עמ' 332
ה/ה מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רפו, שמז
ה/ה מנחת אליהו (תשנט) עמ' רלח, רעט
ה/ה מנחת אלעזר חלק ד בהקדמה
ה/ה מנחת אשר דברים סי' מב אות ג
ה/ה מנחת חינוך ח"ג עמ' יט {ראב"ד}
ה/ה מנחת חן
ה/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קנב-קנג
ה/ה מנפת צוף עמ' 551
ה/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' קכה-קכו
ה/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ה מעין גנים (מזרחי) דף נח ע"א
ה/ה מעינות האמונה עמ' רנט, תקצא
ה/ה מעשה רקח
ה/ה מצווה ועושה ח"א עמ' תקסג {מגדל עוז - שאלת חכם חצי תשובה}
ה/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' קנג, קסג
ה/ה מרגליות הים סנהדרין קו ע"ב אות ה
ה/ה מרכבת המלך עמ' רמז {אבי עזרי}
ה/ה מרכה"מ אלפ'
ה/ה מרפא לשון (המבורג) עמ' עז
ה/ה משבצות זהב ירמיהו עמ' תקלד, תריא, תריז
ה/ה משבצות זהב ישעיהו עמ' תתקנה, א'שעה
ה/ה משיב נפש (שפירא)
ה/ה משך חכמה בראשית פט"ו פס' יג {לא גזר על איש ידוע}, פי"ח פס' יט, פכ"א פס' יז, שמות פכ"ד פס' יב, ויקרא פט"ז פס' ל, במדבר פל"ו פס' ב, דברים פי"ז פס' יא
ה/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' שצד {ראב"ד}
ה/ה משנת ישראל סי' א הרחבת המשנה אות לה {אבי עזרי}
ה/ה משנת משה ר"ה עמ' צד, סנהדרין עמ' רצט, מכות עמ' ל
ה/ה משנת רבנו יוסף עמ' 33
ה/ה נאוה תהלה עמ' תפז
ה/ה נאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 34
ה/ה נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 77
ה/ה נחל יבק (ליברמן) עמ' צו
ה/ה נחלת בנימין עמ' יג
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לא אות יג, סי' לז אות ח
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לט אות יא
ה/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' לא אות ח
ה/ה נחמד ונעים (קאסוב תשסח) לך לך ד"ה ודור רביעי, פרקי אבות אותיות יג-יד, לה, לקוטי אמרים אות קא
ה/ה ניבי זהב עמ' קכב, תקכח
ה/ה נפש ברכה ח"א עמ' כז, ח"ב עמ' נ, רפט
ה/ה נפש יוסף (דוידוביץ, תשפא) עמ' ת {אי אפשר לאנוש להשיג את ה' כלל}
ה/ה נר דוד ח"א עמ' רמא
ה/ה נתן פריו ערבי פסחים עמ' קסג
ה/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתרז
ה/ה ס' העיקרים (מישור) עמ' תסג
ה/ה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' סא {ראב"ד}
ה/ה סדר משנה (בוסק')
ה/ה סיני חוב' צג עמ' פג
ה/ה ספרי דבי רב ח"ב עמ' קסז
ה/ה עדת יעקב (אייכהארן) דף ו ע"ג
ה/ה עטרת ישועה מועדים - ליקוטים סוף הספר אות נח
ה/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 162, 173, 175, 184, 244
ה/ה עיונים (פאור) עמ' 144 {איננו מבינים את דרכי ה'}
ה/ה עיונים (פאור) עמ' 148
ה/ה עיני שמואל (ראבין) עמ' לה
ה/ה על התשובה עמ' 239
ה/ה עמוד העבודה (קאסוב, תרמד) דף קעא ע"א
ה/ה עמוד העבודה ביאור מאמר חז"ל אות א (עמ' רצד), יא (עמ' שד)
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' ו, רלג, רלו
ה/ה עצי חיים על התורה עמ' רנד, רסג, שי
ה/ה עקבי אבירים (תשסה) עמ' קיב, רט, שח, שכו
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 98
ה/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 106
ה/ה ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' י, ח"ב עמ' קטו, תכ, ח"ג עמ' ל, קכג, רס, ח"ד עמ' ז
ה/ה ערבי נחל (תשסד) עמ' ט, תקמט, תתנב, תתצז, תתקפט, תתשכו, ח"ג עמ' ג
ה/ה עשרה מאמרות (תשס) עמ' רסז, תעא-תעג
ה/ה פאר יעקב ח"ב עמ' תקנה, תתכג, ח"ג עמ' תלו
ה/ה פותח שער (תשסח) עמ' קצג ואילך
ה/ה פי' ר' דוד שור
ה/ה פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' כ
ה/ה פני משה (הכהן) עמ' קפט
ה/ה פני שלמה (גנצפריד) נזיקין עמ' קפב-קפג {ידיעה ובחירה}
ה/ה פרדס מרדכי (ויליגר) דף קא
ה/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
ה/ה פרי צדיק (ר' צדוק) יתרו אות ג, פסח אות *יז, בהעלותך אות יב, ר"ח אלול אות ב, וילך אות י {אין כח באדם להשיג ולמצוא דעתו של בורא וכו' כי לא מחשבותי}
ה/ה פרפרת אליעזר אמור פרק כג פסוק ג
ה/ה פרפרת התורה עמ' כט
ה/ה פרשיות בספרי הנביאים שמואל א עמ' עח, קצח, רצו
ה/ה פתחי שערים, בפתיחה
ה/ה צבי תפארת - רשומי דברים ד"ה ידוע
ה/ה צדקת יוסף עמ' לב, צט
ה/ה צמח דוד (סקאליע) עמ' צב
ה/ה צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' קסח, שמא, תצא-תצב, תקלג
ה/ה צפנת פענח (תשסו) עמ' שכב-שכג
ה/ה צפנת פענח כאן, ובראשית עמ' 33, סז, קז
ה/ה קדושת יו"ט (טייטלבוים) ח"א סי' מו אות ג, ח"ב סי' סא אות ג
ה/ה קובץ הערות (תשסג) סי' מט אות יב
ה/ה קובץ הערות על אבי עזרי
ה/ה קול דודי (תשף)
ה/ה קול דודי סוטה סי' ז
ה/ה קול הנבואה עמ' קצב
ה/ה קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמו
ה/ה קומץ המנחה (צונץ) דרוש קח אות ה, דרוש קלט אות ז, דרוש קמו אות ב {איננו משיגים ידיעתו}
ה/ה קסת הסופר (תשעו) עמ' צ, קפז {כי לא מחשבותי מחשבותיכם}
ה/ה קרית מלך (חב"ד) עמ' יט, מח, קב
ה/ה קרן פני משה ח"ב
ה/ה קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ח אות קכה
ה/ה רב ייבי (תשסט) ח"ב עמ' קמב, רלח, רנ, שא
ה/ה רוח יעקב (בן שבת, תרמא) דף כז ע"א
ה/ה רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קלב
ה/ה רז הדק (קצבורג) פ"ה עמ' לא
ה/ה רישומי דברים אות ח
ה/ה רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ב הלכה י
ה/ה שאגת זאב (מוזס) הקדמה שניה עמ' 4
ה/ה שארית יעקב - משכנות יעקב (דוויך) עמ' קפז
ה/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כג-כד, ל
ה/ה שארית נתן (לוברט)
ה/ה שבות יהודה (תנ"ך) עמ' כה
ה/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' ע {ראב"ד}, רס
ה/ה שביבי אור
ה/ה שו"ת הריב"ש סי' קיא, קיח, עמ' קיז-קיח {ראב"ד}, תרנו
ה/ה שובי נפשי עמ' קס-קסא
ה/ה שי כהן עמ' קנד
ה/ה שיח יצחק (ר' יצחק אייזיק חבר) חלק ב - ליקוטים ב
ה/ה שיחות הר"ן ח"א עמ' קצז
ה/ה שירת הפסח אות סד {אבי עזרי}, אות קכה ס"ק ד
ה/ה של"ה ח"ג נח אות ה בהגהה
ה/ה שם אליעזר דף ו ע"ג, כ ע"א, לד ע"ד
ה/ה שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' תה
ה/ה שם ישראל עה"ת עמ' שכז
ה/ה שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יט
ה/ה שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' תנג
ה/ה שנות ימין ח"ב דף לב ע"א וע"ג
ה/ה שנות ימין ח"ב דף לג ע"ב {ראב"ד}
ה/ה שעורי דעת ח"א עמ' קכא
ה/ה שער המלך (שושן) עמ' סא
ה/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' של
ה/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' כא, רמט
ה/ה שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' שמד
ה/ה שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"א עמ' 56
ה/ה שפת אמת ליקוטים (מהד' אור עציון) ח"ב עמ' 260
ה/ה שפתי חיים אמונה ובחירה ח"א עמ' שכ, שכח, שלו, שלח
ה/ה תבונה (ליפקין) סי' סה אות קא-קב
ה/ה תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' יא, ס, פב
ה/ה תהלות ישראל (קלוגר) עמ' תתתקעד
ה/ה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' רפב, תלט, תשמב, תתפ, תתקסה
ה/ה תורה ומדע (וולף) עמ' 5
ה/ה תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רנ
ה/ה תורת המועדים (תשכד) עמ' 144
ה/ה תורת המועדים (תשנו) עמ' 39 {ראב"ד}, 156
ה/ה תורת המנחה (סקילי) עמ' 244
ה/ה תורת העולה עמ' רפו
ה/ה תורת הפילוסופיה עמ' 135, 231
ה/ה תורת מהרי"ם בראשית עמ' מה, נח, צב, קסב, קצ
ה/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קמא
ה/ה תורת מנחם ח"ט עמ' 165 {כשם שאין כח באדם להשיג למצוא אמתת הבורא וכו' כך אין כח בארם להשיג ולמצוא דעתו של בורא}
ה/ה תורת מנחם חי"ח עמ' 313 {האדם המשכיל, כח השכל והדבר המושכל}
ה/ה תורת מנחם חנ"ד עמ' 314
ה/ה תורת משה (אלשיך) ויקרא עמ' ריד
ה/ה תפארת יוסף (פרסבורגר), קונ' בית דוד עמ' יט
ה/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' ה, צד
ה/ה תפלה למשה (אלמושנינו תשמ"ח) עמ' קא
ה/ה תקנת השבים עמ' 626 {או"ש}
ה/ה תרומת הכרי עמ' ה
ה/ה תשואות חן (תשסח) עמ' קד


ו/42 הלכות תשובה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אור התשובה
ו/רה"פ אור שמח
ו/רה"פ בנבכי התשובה
ו/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ו/רה"פ הדרך לתשובה
ו/רה"פ הרהורי תשובה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ו/רה"פ ועזר מצריו
ו/רה"פ חזק יד
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ו/רה"פ לתשובת השנה
ו/רה"פ מעט צרי
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ו/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רסז-רסח
ו/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ו/רה"פ ס' התשובה
ו/רה"פ סדר משנה
ו/רה"פ עבודת המלך
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ קרית מלך
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/רה"פ שפת מלך
ו/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ו/רה"פ תשובת בנימין
ו/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פ
ו/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ו/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' ריד
ו/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' יא {בניו כקניינו}
ו/א אור יחזקאל (לוינשטיין) תורה ודעת עמ' שנד
ו/א אור לישרים (שולמן) עמ' כה {בנים קטנים}
ו/א אורח תשובה עמ' נו
ו/א אות לישועה דף ג ע"ד
ו/א אנצי"ת ע' דבר שאינו שלו הע' 198 {בניו - קניינו}
ו/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' רו
ו/א ארצות החיים (פלג'י, תשסא) דרוש א עמ' ט {בניו - קנייניו}
ו/א ארצות החים (פלאג'י) דרוש א דף מט ע"א {בניו כקניינו}
ו/א באר מרים פ"ה הי"א אות א
ו/א בארות המים (שאנג'י)
ו/א בית אהרן (כהן) על התורה פ' משפטים עמ' 154 {בניו הקטנים - קניינו}
ו/א בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כד-כה
ו/א בית הבחירה על אבות עמ' 411
ו/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/א בית יעקב (בירב)
ו/א בן אשר סי' ט אות ט, סי' מח הערה יז
ו/א בני אתה עמ' קע
ו/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמד-שמה
ו/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעד
ו/א דברי חנינא - הספדים עמ' קכו {בניו הקטנים מתים}
ו/א דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' סז
ו/א דלתי תשובה עמ' קפו-קצח
ו/א דעת אמונה ח"ג עמ' רלג
ו/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכד
ו/א דרכי תשובה עמ' רכד-רכה
ו/א הלכות תשובה (בן שושן)
ו/א העמק דבר דברים פכ"ד פסוק טז
ו/א הרמב"ם כמחנך עמ' 245
ו/א וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' סג
ו/א זכרון מלך (א"ש)
ו/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פג {בנים קטנים}
ו/א חכמת התורה פ' וישלח עמ' תקטו
ו/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תכט
ו/א חשבונות של מצוה עמ' ש
ו/א יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ז
ו/א יד כהן
ו/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נה
ו/א יין הטוב עמ' רל {בן קטן}
ו/א ים שמחה עמ' רמ {בניו - קניינו}
ו/א ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' תקטז {בניו - קניינו}
ו/א יסודי ישורון ח"ב עמ' רמג-רמד {קטן נענש על חטא אביו}
ו/א כח התשובה
ו/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תסה
ו/א לדופקי בתשובה עמ' רנו-רסב
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' קפב {בניו כקניינו}
ו/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' צ
ו/א להורות נתן מועדים ח"ה עמ' קס, שיג, שנב
ו/א לקוטי סופר ח"ב דף יג ע"א {בנים קטנים}
ו/א מאורי התשובה
ו/א מבוא למשנה תורה עמ' 107
ו/א מוסר השכל
ו/א מחנה חיים חו"מ ח"ב סי' כ עמ' מג {בניו מתים קטנים}
ו/א מטרה המקדשת את האמצעים עמ' 319, 331, 332, 334, 351 {הדרך לתשובה}, 352
ו/א מנחת בצלאל (תשלז) עמ' יט
ו/א מנחת חן
ו/א מנחת חן (תשמב) עמ' קנד
ו/א מעגלי זהות יהודית עמ' 169 {בניו הקטנים נענשים}
ו/א מעדני מלך (תשמח) עמ' נט
ו/א מצווה ועושה ח"ב עמ' תקנג
ו/א משבצות זהב ירמיהו עמ' ע
ו/א משבצות זהב שמואל א עמ' רמח
ו/א משנה הלכות ח"ז סי' לו בסופו {בניו הקטנים - קניינו}
ו/א משנה כסף (שירירו)
ו/א משנת אברהם (פרייס, תשד) ח"ב דף ח
ו/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' עג {בניו - קניניו}
ו/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' ד, ח"ג עמ' קעט {בנים קטנים כממונו}
ו/א נהרות איתן ח"א עמ' קיט, שסט
ו/א נועם ח"ז עמ' ב
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כב אות ז
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) רות הו"מ אות טו
ו/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' מ אות א
ו/א נרות זכריה עמ' קד
ו/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' תקיז
ו/א סודו של המשפט העברי עמ' 592, 602
ו/א סוכת דוד (שירירו) דף קנח ע"ב
ו/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 165, 184
ו/א עיונים (פאור) עמ' 244
ו/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 119
ו/א פי' ר' דוד שור
ו/א פרנס לדורו עמ' 165
ו/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 262, 268
ו/א צפנת פענח
ו/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/א קול דודי סוטה סי' שכח
ו/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמט
ו/א רנת יצחק פ' חלק עמ' תיג {בגופו ובממונו ובניו הקטנים}
ו/א שובי נפשי עמ' קסה-קסח
ו/א שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' תא {עונש לבנים קטנים כי הם כקניינו}
ו/א שמועות משה עמ' קמב
ו/א שמע אברהם דף לג ע"א {בנים קטנים}
ו/א שעורי הגדה עמ' סג
ו/א שעורי ר"א ליכטנשטין גיטין עמ' 367
ו/א תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ו/א תורת אברהם עמ' קכא {עונש בעוה"ז}
ו/א תורת המקרא עמ' 123
ו/א תחומין חי"ב עמ' 233
ו/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שנז
ו/ב אוצרות הרמב"ם
ו/ב אורח תשובה עמ' נז
ו/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קיג {חוטא ושב בדעתו וברצונו}
ו/ב באר מרים פ"ה הי"א אות א
ו/ב בית יעקב (תשסא) עמ' קצז
ו/ב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעה
ו/ב דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' סז
ו/ב דלתי תשובה עמ' קצח
ו/ב דרכי תשובה עמ' רכו-רכז
ו/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ו/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 245
ו/ב זכרון משלי עמ' סח
ו/ב יד כהן
ו/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' סד
ו/ב לדופקי בתשובה עמ' רסב-רסד
ו/ב מאורי התשובה
ו/ב מנחת חן
ו/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קנד-קנה
ו/ב מרפא לשון (המבורג) עמ' נח
ו/ב משאת המלך (אדרי)
ו/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 77
ו/ב נחלת שמעון (קרסנר) יהושע ח"ב הוספות אות א
ו/ב סודו של המשפט העברי עמ' 591 {ר"י קאפח}
ו/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 165, 181
ו/ב ענישה ושיקום ביהדות עמ' 119
ו/ב פרפרת אליעזר מסעי פרק לג פסוק א, בראשית פרק ג פסוק יד, נצבים פרק ל פסוק ב
ו/ב פרפרת התורה עמ' שו
ו/ב פרפרת משה ח"ב עמ' שלט, תמ
ו/ב צהר גל' ח עמ' 88, 89
ו/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמט
ו/ב שובי נפשי עמ' קסח
ו/ב שמועות משה עמ' קמב, קמה
ו/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' פא-פג
ו/ב תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' מו
ו/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ו/ב תורת המקרא עמ' 123
ו/ג אביר יוסף עמ' קנב
ו/ג אבני אש (אויש) מועדים עמ' קנב
ו/ג אבני אש (אויש) שמות עמ' כב, כט
ו/ג אברבנאל שמות פ"ז פסוק ג
ו/ג אהבת קדומים עמ' תסו
ו/ג אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פי"ח פסוק לז, ישעיהו פ"א פסוק טו
ו/ג אוצר המאמרים (תשס) עמ' קלז
ו/ג אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רב
ו/ג אור אברהם
ו/ג אור החיים בראשית פט"ו פסוק יד
ו/ג אור הרעיון עמ' שע-שעא {מונעין ממנו התשובה}
ו/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) - דרכי העבודה עמ' שמ {חטא גדול מונעים ממנו התשובה}
ו/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) תורה ודעת עמ' שנא
ו/ג אור ישראל עמ' עט
ו/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 283
ו/ג אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 61
ו/ג אורות משה עמ' 202
ו/ג אורח תשובה עמ' נח
ו/ג אות לישועה דף ה ע"א
ו/ג איש מבין ח"א דף קי ע"ג
ו/ג אלומות יוסף (תשנ) עמ' סג
ו/ג אליהו - נביא בעין הסערה עמ' 160
ו/ג אם הדרך, דרושים דף א ע"א {שלא גזר על איש ידוע}
ו/ג אמונת יהושע עמ' אלף תשיד, אלף תשלח, אלף תשצב
ו/ג אמרות יצחק תנינא עמ' עח
ו/ג אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 106
ו/ג אמרי יהודה (דרעי, תשעב) על ההגדה עמ' פב
ו/ג אמרי יוסף (ספינקא) שמות דף מז ע"ג
ו/ג אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' עב
ו/ג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רסט
ו/ג אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' צה, קטו, קטז
ו/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קה, ח"ה עמ' רטו-רטז, ח"ו עמ' קעב, קעז
ו/ג באמונה שלמה עמ' רו
ו/ג באר יוסף ח"ב עמ' לה
ו/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק ח פסוק יג, פרק י פסוק א
ו/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קלב, קמז
ו/ג באר מרים פ"ה הי"א אות א
ו/ג באר משה (אפשטיין) יהושע-שמואל עמ' קד
ו/ג באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' עט
ו/ג בארות המים (שאנג'י)
ו/ג בין השורות עמ' צו
ו/ג בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כה
ו/ג בית הבחירה על אבות עמ' 414, 417
ו/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רלא
ו/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ג בית ישי - דרשות עמ' שכ
ו/ג בן אשר ביאורי מקראות אות ח
ו/ג בנין ציון (עטלינגר) (מהדורה ראשונה) בסוף התשובות הישנות
ו/ג בעקבות משה עמ' נה, שכ-שכא
ו/ג בריתי יעקב ח"א עמ' קסז
ו/ג בשמן רענן ח"א עמ' שפח {ישראל בימי אליהו}
ו/ג גבורות ה' פרק לא
ו/ג גבורת יצחק אבות עמ' קלח
ו/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נג
ו/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמו-שמח
ו/ג גדולי מוסר עמ' קח
ו/ג גשר יהושע עמ' 50
ו/ג דברי אליהו (בלייער) עמ' ע {מדוע המצרים נענשו}
ו/ג דברי הגות והערכה עמ' 10
ו/ג דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' סח
ו/ג דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שסג
ו/ג דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קמב
ו/ג דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' נט {פרעה חטא כ"כ שה' לא נתן לו לשוב}, תז
ו/ג דברי יצחק (מורסיא) הסכמות עמ' 18-19
ו/ג דברי ירמיהו
ו/ג דברי שאול שמות עמ' סד, קיא, קעב
ו/ג דבש לפי מע' י אות ו
ו/ג דגלי יהודה דרוש א אות טו דף לא ע"א, הערה טז דף לה ע"א
ו/ג דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' שכג {שלילת הבחירה מפרעה}
ו/ג דולה ומשקה - סוכות ושמיני עצרת עמ' שס {עונש מניעת התשובה}
ו/ג דולה ומשקה (תשסב) עמ' 132
ו/ג דולה ומשקה פורים עמ' מט, שנב
ו/ג דולה ומשקה פסח עמ' סה, צ, צב
ו/ג דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' רנב {מפרעה נשללה בחירה}
ו/ג דלתי תשובה עמ' קצח-רה
ו/ג דרך ה' (באום) ח"ב פ"ג אות לג {נטילת הבחירה}
ו/ג דרך ה' השלם עמ' צא - מראה דרך
ו/ג דרך חיים (תשע) פ"ה הערה 1844
ו/ג דרכי הים דף לו ע"ד, לז ע"ד {עבירות שמונעין}
ו/ג דרכי צדק עמ' סח
ו/ג דרכי תשובה עמ' רכח-רל
ו/ג דרשות מהר"ם בנעט עמ' קכב
ו/ג דרשות מהרא"ל (תשנט) סי' י אות כב
ו/ג דרשות שבט הלוי ח"א בהקדמה אות ז, י, כט
ו/ג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ה, ל, לג
ו/ג דרשות שמן רוקח עמ' קפ
ו/ג האיר ממזרח אבות עמ' רכז {אפשר שיחטא חטא גדול וכו'}
ו/ג הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' קפה
ו/ג הדרת אפרים ח"ב עמ' קכז
ו/ג היכל מלך
ו/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ו/ג המקרא ותרגומיו (חמיאל) עמ' 35
ו/ג הערות (ר' זיידל אפשטיין) שמות עמ' נב {עונש לחוטא - למנוע ממנו לשוב}
ו/ג הערות אברהם יעקב יצחקי שמות עמ' נב
ו/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 245
ו/ג התקופה הגדולה עמ' שיח
ו/ג ויאמר מרדכי עמ' קיב
ו/ג ושב ורפא לו עמ' קלו
ו/ג זאת ליעקב שמות עמ' קה
ו/ג זיו משנה
ו/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תצד
ו/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר ד עמ' לז, מאמר יב עמ' עט, מאמר טו עמ' קלב
ו/ג זכרון דברים (תשנט) עמ' נו {מניעת התשובה}
ו/ג חדושים להרשב"א (תשכז) עמ' נג {ה' מבטל בחירה של רשע אם יש לצדיק זכות גדולה}
ו/ג חזון יחזקאל זרעים החדש הוספות לברכות דף ט ע"ג
ו/ג חי' עזיאל עמ' 89
ו/ג חיים ומלך
ו/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תריג, תרכא-תרכב, תרכט, ח"ג עמ' צב, ח"ד עמ' שמב
ו/ג טיול בפרדס ח"א עמ' שטז, ח"ב עמ' צח
ו/ג יד כהן
ו/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נו-נז
ו/ג יוסף לקח כרך א ח"א עמ' רא-רב, כרך ב ח"ב עמ' ריא, רטו
ו/ג יחל ישראל אבות ח"ה עמ' שד
ו/ג ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' לה
ו/ג ימי רצון (ברעוודא) עמ' מח-מט {כעונש מונעים ממנו תשובה}
ו/ג ימלא פי תהלתך ח"א עמ' פב, קפו
ו/ג ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקי, תרמג
ו/ג יפה עינים מדרש רבה פ' בא עמ' מט
ו/ג יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' תקיא, ח"ב עמ' קנז
ו/ג ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 244 {טעם שפרעה נענש}, 277 {קשיחות לב פרעה}
ו/ג כח התשובה
ו/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תסה
ו/ג כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רפו, שכ
ו/ג כתב אמת ח"א עמ' קסה {אפשר שיחטא חטא גדול}
ו/ג כתב אמת ח"ב עמ' קג {לפי שפרעה חטא מעצמו}
ו/ג כתונת פסים (תשעא) עמ' ריא
ו/ג כתנות אור (אייזנשטט) עמ' תקלח
ו/ג כתר תורה (תשסז) עמ' לג
ו/ג לב שלם [יפה עינים פ' בא, בעל העקידה פ' בא, העיקרים מאמר ד פכ"ה, שבות יעקב סוטה דף מא-מב]
ו/ג לדוד ה' אורי וישעי עמ' סה
ו/ג לדופקי בתשובה עמ' רסה-רעג
ו/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' קלז, ח"ג עמ' שו
ו/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' עב
ו/ג להעיר להורות ולהשכיל ח"ד עמ' רנב
ו/ג לקוטי שיחות ח"ו עמ' 63-64
ו/ג לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 154
ו/ג לקוטי שיחות חל"ו עמ' 34
ו/ג לקוטי שיחות חל"ז עמ' 45
ו/ג לקט שיחות מוסר ח"א עמ' קסו, קסט
ו/ג מאורות הראי"ה חנוכה ארבע פרשיות ופורים (תשפא) עמ' רכו
ו/ג מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 460
ו/ג מאורי המועדים עמ' קה, קז, קיט, רכז
ו/ג מאורי התשובה
ו/ג מבוא למשנה תורה עמ' 330
ו/ג מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' צג
ו/ג מדבר שור עמ' קמד
ו/ג מהר"ם שיק שמות דף כב
ו/ג מוסר המקרא והתלמוד עמ' קלו
ו/ג מוסרי היעב"ץ, מגדל עוז עמ' תפג
ו/ג מורשה - שיחות למועדים עמ' נג
ו/ג מחשבת מוסר ח"א עמ' רצג, שג, תמא
ו/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' רסט
ו/ג מטה מנשה עמ' רפ
ו/ג מי מרום ח"א עמ' קסז, ח"ט שמות עמ' נח, ח"י ויקרא עמ' צב
ו/ג מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 235, ח"ב עמ' 31, 235
ו/ג מנחת חן
ו/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קנו-קנח
ו/ג מעיל שמואל (פלורנטין)ל
ו/ג מערכי לב (חזן) ח"ב דף רנח ע"ב
ו/ג מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"א בא אות יג
ו/ג מציאות קטן סי' פ
ו/ג מראות צובאות (בלכמן) עמ' קכו
ו/ג מרכה"מ אלפ'
ו/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' קעא, תשנז
ו/ג משבצות זהב ישעיהו עמ' קפח
ו/ג משבצות זהב שמואל א עמ' עד
ו/ג משיב נפש (שפירא)
ו/ג משך חכמה בראשית פט"ו פסוק יד
ו/ג משנה כסף (שירירו)
ו/ג משנת חיים הל' פסח עמ' מז-מח, נז-נח
ו/ג משנת חיים שמות עמ' נד
ו/ג משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' קכד
ו/ג משנת יוסף על התורה ח"א עמ' רסד, רסו, ח"ב עמ' קפ
ו/ג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' רלח
ו/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' רלח {נענש בהכבדת הלב}
ו/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 45
ו/ג נחלת אבות (אברבנאל) פ"ג עמ' קצד-קצה
ו/ג נחלת לוי (ברסלר, תשסו) עמ' קמב-קמג
ו/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נד אות ז, סי' נה אות נא
ו/ג נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' יג אות ד
ו/ג נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קסט, רכד
ו/ג נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' לט, מז, נ {סוגר ה' את דרכי התשובה כעונש}
ו/ג נתיבות עולם, נתיב התשובה פ"א
ו/ג ס' זכרון לבעל מכתב מאליהו ח"ב עמ' פ {פרעה}
ו/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' כג-כה
ו/ג סוכת דוד (שירירו) דף עג ע"א וע"ג
ו/ג עולת שבת בשבתו עמ' קכד {מניעת תשובה - כעונש}
ו/ג עיוני הפטרה ח"א עמ' 173, 209
ו/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 127, 184, 189, 257
ו/ג עיונים (פאור) עמ' 244
ו/ג עירין קדישין עמ' תפה {עונשי פרעה}
ו/ג עמק החכמה עמ' קנג {מדוע נענשו מצרים}
ו/ג ענבי פתחיה עמ' 270
ו/ג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 146
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף נח, נט ע"ד
ו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' רלז
ו/ג עקבי אבירים (תשסה) עמ' ח, מג, קה, תיח
ו/ג עקבי אבירים (תשעא) עמ' מא, נז, עח, ריט
ו/ג עקידת יצחק שער לו
ו/ג עשרה מאמרות (תשס) עמ' נג (א) {ואני אחזק}
ו/ג פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר מב
ו/ג פי' ר' דוד שור
ו/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ו/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' סה
ו/ג פרשיות בספרי הנביאים יהושע עמ' קל-קלא, קלו, שמואל א עמ' נה
ו/ג צהר גל' ח עמ' 88
ו/ג צור יעקב (יעבץ) דרוש ג' לזכור {למה נענשו המצריים}
ו/ג צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף קמב ע"ג {שימנעו ממנו תשובה}
ו/ג צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' קצ, רב, שמא, שמד, שנא, שנד, תנח, תקמב
ו/ג צפנת פענח (תשסו) עמ' רכח {נמנעה מפרעה תשובה}, רכט, רלד {תשובה נקראת רפואה}, שג {מונעים ממנו תשובה}
ו/ג קדושת לוי מאמר כללות הניסים
ו/ג קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקפא
ו/ג קרבן משה עמ' רלד
ו/ג ראשית דעת (קורח) סי' מג
ו/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלב
ו/ג רמב"ן בראשית פט"ו פסוק יד
ו/ג רנת יצחק יהושע עמ' קי {ה' מנע מהם תשובה}
ו/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רנג, רסד, חמש מגילות עמ' לה
ו/ג רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' רסז, רעז
ו/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' רכד, רכו {למנוע תשובה}
ו/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' תט
ו/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רס-רסא, שי, ח"ב עמ' קפט, שפו-שפח
ו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שפה
ו/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כו
ו/ג שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קנ, קצז
ו/ג שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' שה, תלג, ח"ב עמ' שנה
ו/ג שביבי אור
ו/ג שבילי אשר
ו/ג שו"ת מהרש"ם ח"ט סי' פ
ו/ג שובי נפשי עמ' קסט-קפא
ו/ג שי כהן עמ' קנג-קנו
ו/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קיג
ו/ג שיחות הר"ן ח"א עמ' תצז
ו/ג שיחות לספר ויקרא עמ' לט {החטא יכול למנוע מהאדם מלשוב}
ו/ג שיחות לספר שמות עמ' צג {החטא יכול למנוע מהאדם מלשוב}
ו/ג שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 122, 160
ו/ג שירת הפסח אות קכה ס"ק ד
ו/ג שם דרך שמות עמ' נו
ו/ג שם משמואל פרשת וארא שנת תרע"ה {יש מיני עבירות שמונעין את התשובה}, ופרשת בא שנת תרע"ט {בפרעה}
ו/ג שם משמואל פרשת נשא שנת תרפ"א {בחטאו יגרום למנוע ממנו דרכי התשובה}
ו/ג שם משמעון (שפירא) עמ' נד
ו/ג שמועות משה עמ' קמב, קמד
ו/ג שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' רפא, רפה
ו/ג שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' נט, עא, תטו {מניעת דרכי התשובה}
ו/ג שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רנ, שיד
ו/ג שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' שצ, תרנז
ו/ג שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' רסב, תעט
ו/ג שמן ראש פסח ח"ב עמ' שמא {אין מניחים לו לשוב}
ו/ג שער ראובן (כץ) עמ' פח
ו/ג שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' פח, רעא
ו/ג שערי אמונה (חב"ד) עמ' רלא
ו/ג שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' שה, תלג, ח"ב עמ' שנה
ו/ג שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' ריח
ו/ג שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' רנד {ה' חיזק את לב פרעה כעונש}
ו/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' פד-פה
ו/ג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ו/ג תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשמא
ו/ג תורת אברהם עמ' נח {פרעה}, קכא, קכז
ו/ג תורת המקרא עמ' 119, 123
ו/ג תורת מנחם חמ"ה עמ' 357, חמ"ו עמ' 228
ו/ג תורת מנחם חס"ח עמ' 401 {כתוב בתורה ואני אחזק את לב פרעה לפי שחטא מעצמו תחלה והרע לישראל הגרים בארצו וכו' לפיכך חזק הקב"ה את לבו וכו'}
ו/ד אגרות הראי"ז עמ' טז
ו/ד אוצר המאמרים (תשס) עמ' כב
ו/ד אורות משה עמ' 202
ו/ד אורח תשובה עמ' נט
ו/ד אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רסט
ו/ד אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' קיז {תפלה לעזרה}
ו/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קו
ו/ד באמונה שלמה עמ' רו
ו/ד באר יוסף ח"ב עמ' לו
ו/ד בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מג ע"ד
ו/ד ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף קב, קטו, קמט ע"ד
ו/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שמח-שמט
ו/ד גדולי מוסר עמ' קח
ו/ד דברי יצחק (מורסיא) הסכמות עמ' 18-19
ו/ד דרושי רמ"ץ (ויטמאיר) דרוש ב דף יב ע"ב
ו/ד דרך ה' השלם עמ' צא - מראה דרך
ו/ד דרכי תשובה עמ' רלא
ו/ד זאת ליעקב שמות עמ' קו
ו/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קיג
ו/ד חיים ומלך
ו/ד חן וכבוד דף קיח ע"א
ו/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ט
ו/ד יד כהן
ו/ד יד פשוטה אהבה עמ' רעב, רפו
ו/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נח
ו/ד יחל ישראל אבות ח"ה עמ' שד
ו/ד ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תקיא
ו/ד כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' ע, קסא, קצו, רצה, שלו
ו/ד לדופקי בתשובה עמ' רעד-רעו
ו/ד מאורי התשובה
ו/ד מנוחה וקדושה (זס') עמ' לז
ו/ד מנחת חן
ו/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קנט
ו/ד משאת המלך (אדרי)
ו/ד משבצות זהב ירמיהו עמ' שנז*
ו/ד נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' נ {תפלה שלא תסגר דלת התשובה}
ו/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 190
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 248
ו/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 269
ו/ד צהר גל' ח עמ' 91
ו/ד קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שצד
ו/ד שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' שמב, תיט, תסט
ו/ד שדה הארץ ח"א דף ה ע"א {הורני ה' דרכך}
ו/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' רסט
ו/ד שובי נפשי עמ' קפא-קפג
ו/ד שמועות משה עמ' קמג, קמח
ו/ד שעת הכושר דף קיא ע"ד, קיב ע"א-ע"ב {ראב"ד}
ו/ה אבן שתיה עמ' צד
ו/ה אברהם במחזה דף מב ע"ד {ראב"ד}
ו/ה אוהב ישראל (תשמ) עמ' רעח-רעט
ו/ה אוהב ישראל (תשעה) ח"ב עמ' תיד
ו/ה אוצר המאמרים (תשס) עמ' ב
ו/ה אור אברהם
ו/ה אור החיים בראשית פט"ו פסוק יד, ויקרא פ"ו פסוק ב
ו/ה אור הישר
ו/ה אור לישרים (שולמן) עמ' ריד
ו/ה אורח תשובה עמ' ס
ו/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכז {ראב"ד}
ו/ה אמירה נעימה (בלוך) עמ' טז
ו/ה אמרי דוד (מלי') קונ' ת"ת עמ' לה
ו/ה אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רסט
ו/ה אפיקי יהודה (עדיל, תשנט) עמ' מא
ו/ה אש דת (תשמח) עמ' כה
ו/ה אשד הנחלים (נחמולי) דף כו ע"ב, צג ע"ד
ו/ה באר הגולה (הרטמן) באר ו הערה 55 {לא גזר על איש ידוע}
ו/ה באר יהודה
ו/ה באר יוסף ח"ב עמ' כט, סג, ח"ג עמ' רצו
ו/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק טו פסוק יד
ו/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שפו
ו/ה באר מרים פ"ה ה"ח אות א (עמ' סג), ופ"ה הי"א אות א (עמ' קה)
ו/ה באר שרים (שלזינגר) מועדים ח"ג עמ' שה
ו/ה באר שרים פרשת שמות דרוש ו אות ג
ו/ה בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף מג ע"ג
ו/ה בים דרך (זילבר) שמות עמ' קיז
ו/ה בית הבחירה על אבות עמ' 55, 195, 379
ו/ה בית המדרש
ו/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רלב
ו/ה בית יוסף להבה עמ' נח, סג
ו/ה בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ו/ה בית יעקב (בירב)
ו/ה בית יעקב (תשסא) עמ' קנו
ו/ה בית ישראל (הורוביץ) חו"מ סי' לט
ו/ה בית נפתלי (תרנט) סי' ד
ו/ה במי התורה עמ' קא {ידיעה ובחירה}
ו/ה בן הא הא (רפפורט) פ' משפטים דף פג ע"א {לא גזר על פרעה}
ו/ה בן ידיד
ו/ה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' רסו, שסג, שצ, תנח
ו/ה בני שלשים עמ' צ
ו/ה בנין אריאל ח"א עמ' שמט
ו/ה בנין משה עמ' פד, ריא
ו/ה ברית אברם (תשסג) עמ' רה, ריד
ו/ה ברית הלוי השלם
ו/ה ברית עולם (חיד"א, תקנג) דף פה ע"א {כ"מ}
ו/ה ברך את אברהם דף מ ע"א {ועבדים ועינו}
ו/ה ברכת השיר (צינץ) עמ' קנד
ו/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנ-שנא
ו/ה גליוני הגר"ש עמ' נה
ו/ה דברי אמת (בכר דוד) דרוש יא (כה ע"ב-ע"ג בדפוס הלברשטאט)
ו/ה דברי אמת (ר"י בכר דוד מהד' קושטא) דרשות דף ב ע"א
ו/ה דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' סז
ו/ה דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור שמו
ו/ה דברי יואל מועדים ח"ח עמ' שטז
ו/ה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' לז
ו/ה דברי ירמיהו
ו/ה דברי סופר עמ' קלד
ו/ה דברי שאול שמות עמ' סג, קו, קעז, ויקרא עמ' שד, במדבר עמ' קלו, רמ, רצט, דברים עמ' קעג
ו/ה די באר בראשית עמ' פ {לח"מ}
ו/ה דרכי תשובה עמ' רלב-רלו
ו/ה דרשות מהר"ם בנעט עמ' כ, סד, קב, קנו, קפז, רסג, רפט
ו/ה דרשות מהר"ם חביב עמ' קטו, קכה {ראב"ד}
ו/ה דרשות מהר"ם שיק עמ' תשכג
ו/ה דרשות מהרא"ל (תשנט-תשס) ח"א עמ' סז
ו/ה דרשות שבט הלוי ח"א עמ' לב
ו/ה דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ס
ו/ה הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 230
ו/ה הישר והטוב עמ' שכ, שמא
ו/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ו/ה המעלות לשלמה עמ' קמג, קסה
ו/ה הרמב"ם והזוהר
ו/ה התורה והמדינה חי"א עמ' קמו
ו/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' שכד, שכז
ו/ה וזאת ליהודה (קצין) עמ' לז, נד {ראב"ד}
ו/ה ויעמידה ליעקב לחק מהדו"ב עמ' 101 {ראב"ד}
ו/ה ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' שצד {למה נענש פרעה הלא היתר גזירה}
ו/ה ולאשר אמר תהלים עמ' שי, תרכא {המצריים וכו' לא גזר על איש ידוע}
ו/ה זה השער שער א סי' א, שער ג סי' יא {תפילין}
ו/ה זיו משנה
ו/ה זך ונקי עמ' רסא {למה נענשו המצרים}
ו/ה זכר דוד על התורה עמ' רסג {מצרים נענשו אף שנגזרה גלות על ישראל כי היה אפשר שאומה אחרת תשעבדם}
ו/ה זקן אהרן (פריד), פ' משפטים דף מג ע"ד {מצרים נענשו כי ה' גזר שדוקא הם ישעבדו בישראל}
ו/ה זרע יצחק (עטייה) ח"ב דף ד ע"ד {הרי גזר על המצרים}
ו/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קיד-קיז
ו/ה חזון המקרא ח"א עמ' 164
ו/ה חי' עזיאל עמ' 89 [עי' רמב"ן בראשית טו, יג]
ו/ה חיים ומלך
ו/ה חכמת התורה פ' בא עמ' קעה
ו/ה חכמת התורה פ' בראשית עמ' קצח
ו/ה חכמת התורה פ' ויגש עמ' רה
ו/ה חכמת התורה פ' יתרו עמ' סט
ו/ה חכמת התורה שלח עמ' קצב, תז
ו/ה חפץ ה' שבת י ע"ב
ו/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תרכ, תרכז, ח"ג עמ' יב, טו, פח, קג, קיח, ח"ד עמ' קסה, שמ-שמא
ו/ה חקרי לב (הימן) בראשית עמ' קה
ו/ה טוב ירושלים על הרמב"ן בראשית פט"ו פסוק יד
ו/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ב סעיף ח-ט
ו/ה יד כהן
ו/ה יד פשוטה אהבה עמ' רעב, רפו
ו/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' קלב, כרך ב ח"ב עמ' רלח, רנ, רנב
ו/ה יחל ישראל אבות ח"ב עמ' קכח
ו/ה יחלק שלל ח"ג עמ' קיב
ו/ה יטב פנים ח"ב דף קכ
ו/ה ילקוט דברי אסף עמ' קיב
ו/ה ימין משה
ו/ה ימלא פי תהלתך ח"א עמ' צג
ו/ה יפה תואר (תשעח) ח"ב עמ' רד
ו/ה יריעות שלמה (אוזאן) פ' שמות דף כט ע"א, פ' בא דף לג ע"ד
ו/ה ישמח משה שמות פי"ב פסוק ב (דף קכד ע"א) {לא נגזר על מצרים דוקא}
ו/ה ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קפח
ו/ה כח מעשיו הגיד לעמו דף מב ע"א
ו/ה כסף נבחר עמ' קמא, רלה
ו/ה לב שלם [צפנת פענח למהרי"ט סה ע"א, ישרש יעקב צה ע"א, תוי"ט אבות פ"ב מ"ו]
ו/ה לדופקי בתשובה עמ' רעו-רפב
ו/ה להורות נתן מועדים ח"ב עמ' פג, רפח
ו/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שסא
ו/ה להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' ריב
ו/ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 132
ו/ה לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 104, חכ"ז עמ' 153
ו/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 31
ו/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 10 ,13
ו/ה לקחת מוסר ח"א עמ' רנג, ח"ב עמ' ח, לקחת מוסר איכה עמ' רט, ריח, רמב
ו/ה מאורי התשובה
ו/ה מאכסניא של התורה סי' ד
ו/ה מאמר אסתר (בוסקוביץ) דרוש ב מאמר ח
ו/ה מאמר אסתר (בוסקוביץ, תשסב) עמ' מ-מא
ו/ה מדבר שור עמ' רעז
ו/ה מהר"ם שיק שמות דף יד, דברים עמ' כח
ו/ה מוסר המקרא והתלמוד עמ' קז {וקם העם הזה}
ו/ה מותיב ומפרק עמ' קסח {לא גזר על איש פלוני}
ו/ה מזכרת למשה עמ' טו
ו/ה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קו, קכד
ו/ה מחזה עליון עמ' קנב-קנג
ו/ה מלא העומר על חמש מגילות (תשסח) עמ' רמד, רצו, שיב, שנה
ו/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קס-קסא
ו/ה מנחת חן כאן
ו/ה מנחת יהודה (הירשפלד) עמ' כח
ו/ה מנחת פתים (כץ) עמ' שסו
ו/ה מנפת צוף עמ' 551-552
ו/ה מעדני ארץ שביעית (תשסח) עמ' שג
ו/ה מעין גנים (מזרחי) דף נח ע"א
ו/ה מעינות האמונה עמ' שב {כבר נגזר}
ו/ה מעשה נסים (הכהן)
ו/ה מציאות קטן סי' קלג, קמו
ו/ה מראה הנוגה [מערכי לב ח"א דף קמו ע"א]
ו/ה מראה יחזקאל עמ' קכ-קכא, רח
ו/ה מריש בבירה ח"ב עמ' יא {הכבדת לב פרעה}
ו/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ה מרכה"מ אלפ'
ו/ה מרפא לנפש בראשית עמ' תז
ו/ה משאת המלך (אדרי)
ו/ה משבצות זהב יונה עמ' ע
ו/ה משבצות זהב שמואל א עמ' נג
ו/ה משבצות זהב שמואל ב עמ' יב
ו/ה משיב נפש (שפירא)
ו/ה משנת חיים הל' פסח עמ' קצ {ראב"ד}
ו/ה משנת חיים שמות עמ' עב, קמד
ו/ה משען המים דף יד ע"ד, יז ע"ד, כא ע"ב-ע"ג, מג ע"ג, סח ע"ב
ו/ה משרת משה (עטייה)
ו/ה מתנת חיים ימים נוראים עמ' שמג
ו/ה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רה, רלד, רלז, רפח
ו/ה נאוה תהלה עמ' רסח
ו/ה נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' רצח
ו/ה נחלת צבי (פאליי) עמ' רמא, רמד
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"א סי' טז אות ב
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' א אות ב
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' לט אות ג, ה
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"א סי' כה אות מב
ו/ה נחלת שמעון (קרסנר) שמואל ב ח"ב סי' ל אות ד, סי' לא אות ג
ו/ה ניבי זהב עמ' קכב, תקכח
ו/ה נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' פד {יהיו רשעים}
ו/ה נר דוד ח"א עמ' רלט
ו/ה נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רב {ראב"ד}
ו/ה נתיב התשובה עמ' סח {אילו רצה להרע}
ו/ה נתן פריו מגילה עמ' קלו
ו/ה ס' המכלולים להרקב"ג פ' משפטים דף מט ע"א
ו/ה סוכת דוד (שירירו) דף מ ע"א, ע ע"א, קעג ע"א
ו/ה עבד המלך (תשא)
ו/ה עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' רע {ראב"ד}
ו/ה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' סח
ו/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 166, 181
ו/ה עלי שור ח"א שער ד מאמר ח פרק ג
ו/ה ענבי פתחיה עמ' 271
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תפט) ח"א דף נד ע"ג, נה ע"ב
ו/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' קצא, רא, ריא, ריג, רטז-ריז, רלז, שב
ו/ה עצי חיים על התורה עמ' קכט
ו/ה עצי חיים על מועדים עמ' רסח
ו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 248
ו/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 37, 269
ו/ה ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' מב
ו/ה ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקט
ו/ה פאר יעקב ח"ב עמ' תקנב, תקנה, ח"ג עמ' פה, פח
ו/ה פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר ד אות ב
ו/ה פלח הרמון לקוטים חדשים עמ' סב {ראב"ד}, עא-עב {ראב"ד}, קב
ו/ה פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' לז, רג-רד
ו/ה פרי צדיק (ר' צדוק) וישב אות יא, וילך אות י, האזינו אות ח {ועבדום וענו אותם הרי גזר על המצרים לעשות רע}
ו/ה פרפרת התורה עמ' כט, מז, רט, רכא, תקצט
ו/ה פרקי נחמה עמ' 568
ו/ה פרשת דרכים (תשנב) עמ' עג
ו/ה פרשת דרכים (תשסה) עמ' קז
ו/ה צדקת יוסף עמ' קה
ו/ה צהר גל' ח עמ' 87, 91, 92, גל' יא עמ' 44
ו/ה צמח דוד (שלוניקי) ח"א דף מז ע"ג {לא גזר על איש ידוע}, קמט ע"ד {ראב"ד}
ו/ה צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רח, שמ, שמא {לח"מ}, שנו, תקלד, תקסט, תקפב
ו/ה צפנת פענח (תשסו) עמ' קיט {התראה ועונש למה}, ריב, רכז, רכח {ראב"ד}, שעה {ועבדום וענו אותם}
ו/ה קול דודי (תשף) (בקיצור)
ו/ה קול דודי סוטה סי' רצו
ו/ה קומץ המנחה (צונץ) דרוש יט אות יב {ראב"ד}, דרוש מב אות א, דרוש נ אות טו {מדוע נענש פרעה}, דרוש פ אות ד {ראב"ד}
ו/ה רב שלום (אדלר) עמ' סט, קכ, רמא
ו/ה רוח חיים (חיד"א) עמ' עו, ק, קנה, ריח
ו/ה רוח יעקב (בן שבת, תשסז) עמ' קלב-קלג
ו/ה ריח שדה - דרושים דף טז ע"א
ו/ה רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' עט {ראב"ד}
ו/ה רנת יצחק מלכים עמ' קס {אילו לא רצה להרע הרשות בידו}
ו/ה רנת יצחק תהלים עמ' פב
ו/ה שארית יהודה (בלום) דף סד ע"ב {ראב"ד}
ו/ה שארית יעקב - משכנות יעקב (דוויך) עמ' קנו
ו/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כט-לא
ו/ה שבות יהודה (שו"ת) עמ' רנ
ו/ה שבות יהודה (תנ"ך) עמ' קיט
ו/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רנז-רנח, רסא
ו/ה שבט מישראל (תשעא) פרק קיח פסוק ז
ו/ה שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' קצט
ו/ה שביבי אור
ו/ה שדה הארץ ח"א דף טז ע"ג
ו/ה שו"ת ר"י מילר עמ' רפז
ו/ה שובי נפשי עמ' קפג-קפח
ו/ה שיח דוד (תשסד) עמ' מג
ו/ה שיח דוד (תשסח) עמ' מח
ו/ה שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 349
ו/ה שם דרך שמות עמ' נד
ו/ה שם עולם (תשסו) ח"ב עמ' קיז
ו/ה שמחת מרדכי עמ' פ, רמו
ו/ה שמן ראש (כץ) ח"י בראשית עמ' שנט
ו/ה שמע אברהם סי' סח (דף קסג ע"א)
ו/ה שמע אברהם סי' סח דף קסג ע"א
ו/ה שנות חיים (חזן) דף ג ע"א-ע"ב
ו/ה שנות ימין ח"ב דף לב ע"ד {לח"מ}, נח ע"א {ראב"ד}
ו/ה שער המלך (שושן) עמ' ס
ו/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' כא
ו/ה שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' קצט
ו/ה שערי שמחה (רפיש) - דרוש דף ח ע"ב, ט ע"ב
ו/ה שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קיד
ו/ה שפתי חיים אמונה ובחירה ח"א עמ' תא, תיד, תכו
ו/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' פו-פט
ו/ה תהלה לדוד (אמאדו) ח"א דף קנג ע"א
ו/ה תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה דף יד ע"ב
ו/ה תולדות יעקב (וורשנא) דף מג ע"א, ס ע"ג
ו/ה תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תשסו, תתקה, תתקפא, תתקפד
ו/ה תורת איש ח"ב עמ' צב
ו/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קמב-קמה
ו/ה תורת מנחם חנ"ה עמ' 115, 144
ו/ה תורת מנחם חס"ד עמ' 256 {הרי גזר על המצריים לעשות רע כו' שלא גזר על איש ידוע כו'}
ו/ה תורת מנחם חס"ח עמ' 401 {והלא כתוב בתורה ועבדו וענו אותם כו' לא הודיעו הבורא אלא מנהגו של עולם כו' כאו"א מאותן המצירים והמריעים לישראל אילו לא רצה להרע להם הרשות בידו כו', וראב"ד}
ו/ה תורת מנחם חע"ב עמ' 149 {כתוב בתורה ועבדום וענו אותם הרי על המצריים לעשות רע כו' נפרע מהם וכו'}
ו/ה תפארת ישראל סי' תשמה
ו/ה תפארת צבי (ספינקא) בראשית עמ' תשנד {מדוע נענשו המצרים}
ו/ה תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' קמב


ז/43 הלכות תשובה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ בנבכי התשובה
ז/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ז/רה"פ הדרך לתשובה
ז/רה"פ הרהורי תשובה
ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ז/רה"פ ועזר מצריו
ז/רה"פ חזק יד
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ז/רה"פ לתשובת השנה
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ משיב נפש (שפירא)
ז/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ז/רה"פ משנת יעקב
ז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רעד
ז/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ז/רה"פ ס' התשובה
ז/רה"פ עבודת המלך
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ קרית מלך
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/רה"פ שפת מלך
ז/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
ז/רה"פ תשובת בנימין
ז/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/א אור אברהם
ז/א אור התשובה
ז/א אורח תשובה עמ' סא
ז/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמא
ז/א אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קכא
ז/א אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קיב
ז/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיא
ז/א בין השורות עמ' רפח-רפט
ז/א בינת דניאל ח"א עמ' רסו-רסז
ז/א בית אלהים שער ב עמ' שלא
ז/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רלג
ז/א בית יעקב (בירב)
ז/א ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קמ
ז/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רמה, שנא-שנב
ז/א דברי תורה (שפירא) ח"ה סי' סז
ז/א דולה ומשקה פורים עמ' שמח {יסוד הבחירה}
ז/א דלתי תשובה עמ' רו
ז/א דרכי תשובה עמ' רלז
ז/א הגות תשובה סי' טז
ז/א הדרום לד עמ' 7
ז/א הלכות תשובה (בן שושן)
ז/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 243
ז/א הררי קדם (תשס) עמ' עח
ז/א זכרון דברים (תשנט) עמ' עט {תשובה על דעות רעות}
ז/א חקרי זמנים ח"ג עמ' צה-צו
ז/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קסה
ז/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קסג
ז/א יד כהן
ז/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נח
ז/א כח התשובה
ז/א לדופקי בתשובה עמ' רפג-רפד
ז/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' מד ע"ב
ז/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 213
ז/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 88
ז/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200
ז/א מאורי התשובה
ז/א מי השלוח (זס') עמ' ט
ז/א מנחת חן
ז/א מנחת חן (תשמב) עמ' קסב-קסג
ז/א מעט צרי
ז/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רעב
ז/א משבצות זהב ישעיהו עמ' א'רעז
ז/א משנה כסף (שירירו)
ז/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' קעו
ז/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 164, 194, 234
ז/א עיונים (פאור) עמ' 240
ז/א על התשובה עמ' 235
ז/א פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' יט {ישתדל לשוב}
ז/א קובץ
ז/א קובץ על יד ח"א
ז/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמח, ח"ד עמ' רפו
ז/א רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"י הי"א מקור 68
ז/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב
ז/א שובי נפשי עמ' קצא
ז/א שיח יוסף ח"ב עמ' קה
ז/א של"ה ח"א מס' יומא סי' קי
ז/א של"ה ח"ב יומא סי' קי
ז/א שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמ, קמג
ז/א שמועות משה עמ' ד, קמא {הקשר בין בחירה לתשובה}, קמח
ז/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שטו-שטז
ז/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' צ-צה
ז/א תחומין ח"ה עמ' 514
ז/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' קט {שבע מדרגות}
ז/ב אור התשובה
ז/ב אורות משה עמ' 192
ז/ב אורח תשובה עמ' סב
ז/ב אישי יובל עמ' 174
ז/ב אשר למלך
ז/ב בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רלד
ז/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנב
ז/ב דלתי תשובה עמ' רו-רט
ז/ב דרכי תשובה עמ' רלז
ז/ב הגות תשובה סי' טז
ז/ב הגיוני משה עמ' 290
ז/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטו
ז/ב ויחי ויתן דף קעו ע"א
ז/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קיח
ז/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' 8
ז/ב יד כהן
ז/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נח
ז/ב כח התשובה
ז/ב לדופקי בתשובה עמ' רפה-רפז
ז/ב לקוטי שיחות חי"א עמ' 238
ז/ב מאורי התשובה
ז/ב מדרכי הכרם ח"א עמ' 79
ז/ב מנחת חן
ז/ב מעשה רקח
ז/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' רצה
ז/ב מקור חסד עמ' צא
ז/ב משרת משה (עטייה)
ז/ב ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ח עמ' 160
ז/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 190, 194, 200, 219, 222, 257
ז/ב על התשובה עמ' 298
ז/ב פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רד
ז/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ז/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' שכו
ז/ב שובי נפשי עמ' קצב-קצד
ז/ב שיח יוסף ח"ב עמ' קה
ז/ב של"ה ח"א מס' יומא סי' קי
ז/ב של"ה ח"ב יומא סי' קי
ז/ב שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמ, קמג
ז/ב שמחת מרדכי עמ' רסד
ז/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שטו-שטז
ז/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' צו-קב
ז/ב תורת אביגדור ח"ב עמ' קסו {כנוטה למות}
ז/ג אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' ל {תשובה על דעות רעות}
ז/ג אוצר המאמרים (תשסא) עמ' יז
ז/ג אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' כג, קצא
ז/ג אורות משה עמ' 192
ז/ג אורח תשובה עמ' סב-סג
ז/ג אות לישועה דף ט ע"ג
ז/ג אלף המגן (וילנא תרנה) בהקדמה
ז/ג אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 165
ז/ג אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' רטו
ז/ג אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תלט
ז/ג אמרי יצחק בראשית עמ' שיז הערה יז
ז/ג אמרי יקותיאל (תשסג) עמ' רמ
ז/ג אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות תקיג, תקטו, שער מידות אות כא, שער הסיפורים אות צד {צריך לחפש דעות רעות שיש לו}
ז/ג ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפב
ז/ג באר יוסף ח"ג עמ' שא
ז/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ח פסוק ב
ז/ג באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' קלט
ז/ג באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' ויחי סי' ד אות ב
ז/ג בין השורות עמ' רצא-רצב
ז/ג בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רלה
ז/ג בך יברך ישראל (תשסח) עמ' קסד
ז/ג בני שלשים עמ' קכ
ז/ג בצור ירום ח"ב עמ' יא
ז/ג ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' פה
ז/ג גבורת יצחק אבות עמ' קיב, קצה
ז/ג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קמו, שנג-שנד
ז/ג גביע הכסף ח"ד עמ' קפט {רדיפת מאכל}
ז/ג גדולי מוסר עמ' ריט {תשובה על רדיפת ממון}
ז/ג גוילין נצולין - שיחות מוסר עמ' ט
ז/ג דברי ברוך ח"ב מאמר נ אות ו, ח
ז/ג דברי שאול שמות עמ' קמח, ויקרא עמ' קצב
ז/ג דלתי תשובה עמ' רט-רטו
ז/ג דרכי תשובה עמ' רלח-רמ
ז/ג דרשות הצל"ח השלם עמ' רנא
ז/ג דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' שצד {תשובה מדעות רעות}
ז/ג דרשות משמר הלוי (תשעד) עמ' רטו
ז/ג הגות תשובה סי' טז-יז
ז/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ג הר יראה (פינקל) עמ' קעג
ז/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 230, 232, 242-243
ז/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 36
ז/ג הררי קדם (תשס) עמ' עח
ז/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תצד
ז/ג וזרח השמש עמ' שסט {צריך לחפש בדעות}
ז/ג ויאמר מרדכי עמ' כא-כב, נה
ז/ג וענפיה ארזי אל (תשסו) (גורביץ) פ' משפטים עמ' קעג
ז/ג ושב ורפא לו עמ' ס
ז/ג זבחי שלמה עמ' קמז
ז/ג זה השער שער ב סי' יד, דרך תשובה עמ' מט
ז/ג זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' פא
ז/ג חי' יחיאל דף ד ע"ג
ז/ג חכמה ומוסר (זיו) ח"א עמ' נח, קיג, רפג, שנא, תסג
ז/ג חסדי דוד ח"ה עמ' תתג
ז/ג חקרי זמנים ח"א עמ' קנה, ח"ג עמ' 8
ז/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"ג סעיף כ
ז/ג יד כהן
ז/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נח
ז/ג ימי דוד עמ' עו, קע
ז/ג יסוד הדעת שיעור טו
ז/ג יסוד ושורש העבודה שער יא פ"ו
ז/ג כח התשובה
ז/ג כתב סופר או"ח דף קב ע"ג
ז/ג לב אביגדור עמ' קפא
ז/ג לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' מז {תשובה במידות}
ז/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' תקיד {תשובה מדעות רעות}
ז/ג לדוד ה' אורי וישעי עמ' סו
ז/ג לדופקי בתשובה עמ' רפח-רצג
ז/ג לדור ולדורות ח"א עמ' מו
ז/ג להוגה דעות בפתיחה
ז/ג ללשונות הרמב"ם
ז/ג מאורי התשובה
ז/ג מבוא למשנה תורה עמ' 125, 131, 132, 312, 358
ז/ג מבשר טוב - בין אדם לחברו עמ' צז, קצו, רא, ימי הרחמים עמ' קכב
ז/ג מבשר טוב - הכרת הטוב עמ' רכח
ז/ג מבשר טוב - ס' החיים עמ' כ
ז/ג מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' יג, רז, רעט
ז/ג מבשר טוב - תיקון המדות עמ' קיא
ז/ג מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קנז
ז/ג מבשר טוב פסח עמ' קיט, רכה
ז/ג מדרכי הכרם ח"א עמ' 80, 84, 99
ז/ג מחשבת זקנים עמ' רמד {תשובה מדעות רעות}
ז/ג מחשבת מוסר ח"א עמ' נח
ז/ג מחשבת מוסר ח"ג עמ' קלג {תשובה על דעות}
ז/ג מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' נז, קסט
ז/ג מטר השמים (תשנז) עמ' תקל
ז/ג מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפ {שוב יום אחד לפני מיתתך}
ז/ג מנחת חן
ז/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קסד-קסה
ז/ג מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קג, קסו {חיוב תשובה על דעות}
ז/ג מצווה ועושה ח"ב עמ' רצז
ז/ג מקור חסד עמ' צב
ז/ג מראה איש ח"ב עמ' כד
ז/ג משאת אברהם עמ' לה
ז/ג משבצות זהב ישעיהו עמ' א'שעא
ז/ג משנה הלכות ח"ז סי' ריז
ז/ג משנת יוסף דרשות ח"א עמ' רח, שכד
ז/ג משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' מד
ז/ג משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' מד
ז/ג מתנת חיים ימים נוראים עמ' קמה {לחפש בדעות רעות}, שכ {לשוב מהכעס והאיבה}
ז/ג נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 121
ז/ג נחלת צבי (פאליי) עמ' קעט, רכז, רלח, שלה, שנא
ז/ג נתיב התורה (סאלים) במדבר עמ' רמ
ז/ג ס' חסידים (תשעח) עמ' כז
ז/ג סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' כו-כח
ז/ג ספר הזכרונות (לר' צדוק) פ"ח עמ' 161
ז/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' סט
ז/ג עטרת חן ח"ב עמ' קעא
ז/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 153, 197, 200, 207, 219
ז/ג ענישה ושיקום ביהדות עמ' 186, 132
ז/ג עץ אפרים (תכלת) דף מט ע"ב {תשובה ממדות רעות}
ז/ג ערכי החסידות עמ' קיט
ז/ג פותח שער (תשסו) סי' יט
ז/ג פותח שער (תשסח) סי' כד
ז/ג פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יט אות יא, ר"ה מאמר כט אות ח
ז/ג פני מנחם - תורה ומועדים חנוכה עמ' רפז, רצ {כך הוא צריך לחפש בדעות רעות שיש לו ולשוב מן הכעס ומן האיבה}
ז/ג פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רד
ז/ג צבא אהרן ירח האיתנים עמ' ג
ז/ג צהר גל' ח עמ' 89
ז/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשפה
ז/ג קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מה {קשה עונשן של מדות}
ז/ג קרן לדוד מועדים עמ' צח
ז/ג רוח נכון עמ' רכא, רצד, שמ
ז/ג רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' צג, ריג-רטו, שעג, יחזקאל-תרי עשר עמ' קטו, משלי עמ' יב, חמש מגילות עמ' קצד
ז/ג רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רפד, רפז-רפח {תשובה ממידות רעות}
ז/ג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קיח {תשובה על מדות}
ז/ג רנת יצחק תפלה עמ' צב, רנה, פתיחה עמ' 14
ז/ג שביבי אור
ז/ג שובי נפשי עמ' קצד-קצז
ז/ג שיחות לספר בראשית עמ' שס {יש לשוב גם ממידה רעה}
ז/ג שמועות משה עמ' קמז {דעות רעות}
ז/ג שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' כט
ז/ג שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' קס {תשובה על מדות}
ז/ג שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' סט, קטו, רח
ז/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קג-קח
ז/ג תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' קסח
ז/ג תורת אביגדור ח"ב עמ' קכ
ז/ג תורת אביגדור ח"ד עמ' קא
ז/ג תורת אברהם עמ' 106, 196, 372, קצג, 462
ז/ג תורת מנחם חי"ב עמ' 150 {אל תאמר שאין תשובה אלא מעבירות שיש בהן מעשה וכו'}
ז/ג תורת מנחם חל"ה עמ' 320, חל"ז עמ' 125
ז/ג תורת מנחם חמ"ב עמ' 28
ז/ג תורת מנחם חמ"ה עמ' 119
ז/ג תורת מנחם חמ"ט עמ' 208
ז/ג תורת מנחם חע"א עמ' 19 {החומר של דעות נפסדות}
ז/ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' עב
ז/ד אבני זכרון (ארנברג) עמ' שעז
ז/ד אגרת הטיול (תשעה) עמ' כב, קצד
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אוסף מכתבים (שכטר) ח"ב עמ' רכג
ז/ד אור התשובה
ז/ד אור יחזקאל (לוינשטיין) יראה ומוסר עמ' קצז {תשובה על דעות}
ז/ד אור ישע (תשסה) עמ' כא {כאילו לא חטא}
ז/ד אור צהיר
ז/ד אור שמח
ז/ד אורות התשובה פי"ג ס' יא
ז/ד אורות משה עמ' 193
ז/ד אורח תשובה עמ' סד
ז/ד אות לישועה דף כא ע"ג, נא ע"ד
ז/ד איש מבין ח"א דף עח ע"ד
ז/ד אמה של מלכות עמ' 113
ז/ד אמונת יהושע עמ' שסה
ז/ד אמרי חן (בן סניור) מלכים עמ' 544
ז/ד אמרי חן (בן סניור) שמות עמ' 420
ז/ד אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' קכא
ז/ד אמרי יצחק שמות-ויקרא עמ' תקכב הערה סא
ז/ד אפיקי יהודה (עדיל, תריד) ח"ב דרוש כה אות ז
ז/ד באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
ז/ד באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' פז
ז/ד בארות המים (שאנג'י)
ז/ד בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כא, כח-כט
ז/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רלו
ז/ד בית יעקב (בירב)
ז/ד בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש י עמ' 156
ז/ד במאבק על ערכה של תורה עמ' 36
ז/ד בני בנימין (מאביו)
ז/ד בעקבות מועדי ה' עמ' 153, 199
ז/ד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קלו
ז/ד ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צב-צג
ז/ד ברקאי ח"א עמ' 105
ז/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנא
ז/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנד-שנה
ז/ד דבר המלך (מנקין) עמ' 47
ז/ד דברי יואל - שו"ת עמ' קלז
ז/ד דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תקנה
ז/ד דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קטו
ז/ד דגל מחנה אפרים (לניאדו) או"ח סי' א סעיף טז עמ' ט
ז/ד דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' קע {בעל תשובה מול צדיק}
ז/ד דעת אמונה ח"ג עמ' תיב
ז/ד דעת הרמב"ם עמ' 407
ז/ד דרכי הים דף נט ע"ג
ז/ד דרכי תשובה עמ' רמא-רמג
ז/ד דרשות שבט הלוי ח"א עמ' סא
ז/ד האיר ממזרח סליחות עמ' קכז, קע {מקום שבעלי תשובה עומדין בו}
ז/ד הגות תשובה סי' טז
ז/ד הלכות מדינה ח"א עמ' רמח
ז/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ד המאור הגדול (גר"א) עמ' תשפ
ז/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 230-232
ז/ד הרמב"ם והזוהר
ז/ד השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' צז
ז/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצג
ז/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קיד
ז/ד ויגד יעקב (תשסח) עמ' קצה {אל ידמה}
ז/ד זך ונקי עמ' צט, קנד, קס, קעז
ז/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות טו
ז/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קיט-קכב, רכה-רמב
ז/ד חי' כתב סופר
ז/ד חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' פב
ז/ד חקרי זמנים ח"א עמ' קס-קסא, ח"ב עמ' 23, ח"ד עמ' תפג
ז/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף א
ז/ד יד כהן
ז/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נט
ז/ד ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' 11
ז/ד יסודי הצדקה עמ' 527
ז/ד כדת נפש משיבת עמ' נח {אל ידמה בעל תשובה שהוא מרוחק}
ז/ד כח התשובה
ז/ד כנה"ג
ז/ד לב אביגדור עמ' נו
ז/ד לבני בנימין דף נט ע"ד {כאילו לא חטא}
ז/ד לדופקי בתשובה עמ' רצד-רצט
ז/ד להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' יד
ז/ד להורות נתן מועדים ח"ג עמ' א
ז/ד לקוטי שיחות ח"ט עמ' 240, חט"ז עמ' 341, חי"ז עמ' 186-187, ח"כ עמ' 11, 278
ז/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 203, חכ"ח עמ' 141, חכ"ט עמ' 234
ז/ד לקוטי שיחות חל"ז עמ' 32, 112
ז/ד לקוטי שיחות חלק ל עמ' 138, 189
ז/ד לקוטי שיחות נצבים עמ' 361-363 = לקוטי באורים בס' התניא (קארף, תשכ"ח) עמ' שפג-שפו = ס' המאמרים (ריי"צ) תשח-תשט עמ' 183-184
ז/ד לקוטי תורה (טשרנוביל, תשסא) עמ' כא
ז/ד לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' שיג {כקטן שנולד}
ז/ד לקט אמרים (שכטר) עמ' מב, נה-נו
ז/ד מאור ישראל
ז/ד מאורי התשובה
ז/ד מבוא למשנה תורה עמ' 340
ז/ד מבשר טוב - ימי הרחמים, פתיחה עמ' נב, גוף הספר עמ' קפח, שכז, תצ
ז/ד מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' שט, תלח
ז/ד מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' ב
ז/ד מבשר טוב - שולחנו של אדם עמ' מח
ז/ד מדבר קדמות (תשסח) עמ' מד
ז/ד מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רעב, שסו, שעו-שפ
ז/ד מיטב הארץ עמ' 548
ז/ד מנורת המאור נר ה בחתימה (סי' שיב)
ז/ד מנחת חן
ז/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קסו
ז/ד מנחת מחבת עמ' קסט
ז/ד מעט צרי
ז/ד מעין גנים (מזרחי) דף נו ע"א {מקום שבעלי תשובה}
ז/ד מעשה רקח
ז/ד מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"א בראשית אות י, וישלח אות כו
ז/ד מקור חסד עמ' קכ
ז/ד מראות צובאות (בלכמן) עמ' קל
ז/ד מרגליות הים סנהדרין צט ע"א אות יד
ז/ד משא בני קהת
ז/ד משאת המלך (אדרי)
ז/ד משאת כפי עמ' לא
ז/ד משנה כסף (כולי) עמ' ריז
ז/ד משנה כסף (שירירו)
ז/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קנא
ז/ד משנת משה סנהדרין עמ' רע
ז/ד משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' רמה
ז/ד משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רמה
ז/ד נחל איתן
ז/ד נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רטו-רטז
ז/ד נחלת עזרא ח"ג עמ' 82
ז/ד נחלת שמעון (קרסנר) מלכים א ח"ב סי' נד אות ב, סי' נה אות יט
ז/ד נחמד למראה ח"ג דף קטו ע"א {מעשה רקח}
ז/ד נר למאור (פרצקי) עמ' קיט
ז/ד נתיב התשובה עמ' סא
ז/ד נתן פריו סוגיות ח"א עמ' קכח
ז/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' יח {במקום שבע"ת עומדין וכו'}
ז/ד ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ה עמ' לד {מרוצה כמו קודם החטא}, רסג {במקום שבע"ת עומדין וכו'}
ז/ד ס' חסידים (תשעח) עמ' ס
ז/ד סדר משנה (בוסק')
ז/ד סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' כח-ל
ז/ד עולת ראיה (וייס) עמ' קכח
ז/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 200, 204, 211, 219, 224
ז/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 201 {מעשה רקח, עבודת המלך}
ז/ד עיונים (פאור) עמ' 245-244
ז/ד עלי שור ח"א שער ג מערכה ג פרק ב
ז/ד עם לבבי אשיחה עמ' עט, קב {כאילו לא חטא}
ז/ד ענישה ושיקום ביהדות עמ' 126, 161
ז/ד עקדת משה ח"ב עמ' קעד-קעה, קעז
ז/ד ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קצ, רצד
ז/ד ערבי נחל (תשסד) עמ' תרכא, תשכה
ז/ד פותח יד
ז/ד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יט אות יד, ר"ה מאמר כט אות א
ז/ד פי' ר' דוד שור
ז/ד פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רה-רו
ז/ד פרפרת אליעזר מסעי פרק לג פסוק א, נצבים פרק ל פסוק ב
ז/ד פרפרת התורה עמ' שו
ז/ד פרפרת משה ח"ב עמ' קפד, שלט, תלג, תמא
ז/ד צהר גל' ח עמ' 90, 94
ז/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשנב
ז/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 126
ז/ד קרן הצבי מצוה ט אות ג
ז/ד ר' נסים גאון - חמשה ספרים עמ' 517
ז/ד רוח חיים (חיד"א) עמ' לא
ז/ד רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רכו, חמש מגילות עמ' צח
ז/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' רצד
ז/ד שארית מנחם - מאמרים עמ' שא
ז/ד שבט אפרים פ' חיי שרה דף כב ע"ב {אהוב ונחמד}
ז/ד שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' צב, קיד, שפט
ז/ד שבילי אשר
ז/ד שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' ריג
ז/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' סו, פו, פח
ז/ד שובי נפשי עמ' קצז-רא
ז/ד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רמו {מקום שבעלי תשובה}
ז/ד שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמ, קמג
ז/ד שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' רצז, שיז {אהוב לפני הבורא}
ז/ד שנות ימין ח"ב דף ב ע"א
ז/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שטו
ז/ד שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' צב, קיד, שפט
ז/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קט-קיז
ז/ד שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 254
ז/ד תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' סד
ז/ד תורת מנחם ח"ס עמ' 507
ז/ד תורת מנחם חי"א עמ' 199 {מעלת בעלי תשובה}
ז/ד תורת מנחם חכ"ז עמ' 41, 281, 422
ז/ד תורת מנחם חכ"ט עמ' 66, חל"א עמ' 196
ז/ד תורת מנחם חל"ב עמ' 67, חל"ג עמ' 286 {כאילו לא חטא}
ז/ד תורת מנחם חל"ה עמ' 35 {כאילו לא חטא}
ז/ד תורת מנחם חל"ח עמ' 70, 123, חל"ט עמ' 157, ח"מ עמ' 301
ז/ד תורת מנחם חמ"א עמ' 40, 48, 91
ז/ד תורת מנחם חנ"ב עמ' 93, 124
ז/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 201, 203, חנ"ז עמ' 220
ז/ד תורת מנחם חס"ב עמ' 44, 125, 138, חס"ג עמ' 157, 351, 363, 393 {אהוב ונחמד הוא לפני הבורא וכו' שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו כו' מקום שבע"ת עומדין אין צד"ג יכולין לעמוד בו}
ז/ד תורת מנחם חע"א עמ' 98 {אהוב ונחמד כו' צועק ונענה מיד וכו'}
ז/ד תורת מנחם חע"ב עמ' 29 {מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולין לעמוד בו}
ז/ד תפארת ישראל סי' תתצה
ז/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שע-שעו
ז/ד תקנת השבים עמ' 509, 563-557, 567, 568, 572, 576, 586 {רד"ע}, 588, 598
ז/ד תקנת השבין פ"י עמ' 78
ז/ד תשובת המלך
ז/ה אבן שתיה עמ' צד
ז/ה אבני אש (מילר) עמ' תא {רק בתשובה}
ז/ה אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' נא
ז/ה אהבת דוד (תקנט) דף פו ע"ב {עונש המצריים}, פז ע"ג {ראב"ד}
ז/ה אהבת חיים (דייטש) עמ' קמד
ז/ה אור התורה (הצמח צדק) בראשית עמ' 2058
ז/ה אור צהיר
ז/ה אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 249, 69
ז/ה אורות התשובה פ"ו ס' ב
ז/ה אורות משה עמ' 193
ז/ה אורח תשובה עמ' סה
ז/ה אחר האסף עמ' תרכא
ז/ה איש מבין ח"א דף נב ע"ב
ז/ה אלומות יוסף (תשנ) עמ' רכג
ז/ה אם הבנים שמחה מבוא עמ' 19, פ"א עמ' עח, פ, פ"ג אות יז
ז/ה אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקכה, תקכו הערה ה
ז/ה אמרי פנחס (קוריץ) שער פרשיות אות קיג, שער אמת ואמונה אות כו, שער עולם ומלואו אות לא, עא {גאולה תלויה בתשובה}
ז/ה אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' מז, קלה {נגאלים רק בתשובה}
ז/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קסה, קסח, ח"ד עמ' שנה, ח"ו עמ' רעו {סופנו לשוב וניגאל}, שלב
ז/ה אעירה שחר (זעפרני) עמ' שח, שיג
ז/ה ארשת צבי עמ' ז
ז/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק ז פסוק יב
ז/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק י פסוק א {עתידין לעשות תשובה ומיד נגאלין}
ז/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' קמז, ח"ד עמ' שנ
ז/ה בארות המים (שאנג'י)
ז/ה בין השורות עמ' רצו-רצז
ז/ה בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רלו
ז/ה בית יחזקאל (וייס) עמ' לז, צט
ז/ה במאבק על ערכה של תורה עמ' 36
ז/ה בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרלג, תרסה
ז/ה בצור ירום ח"א עמ' מב הערה 2 {זכור מעשיך הראשונים}
ז/ה בצור ירום ח"ג עמ' קסז
ז/ה ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צד
ז/ה גאולה וישועה (לונץ) דף כג ע"א
ז/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' רכה-רכו, שנה-שנז
ז/ה דבר צבי - קדושת השבת עמ' קג
ז/ה דברי דוד (זלצר) פרשת משפטים דף קלו ע"א
ז/ה דברי הרב עמ' רנט
ז/ה דברי השקפה עמ' קיז, רנז
ז/ה דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' פח, קיח, קנה, רו, רלו, רצה, מועדים (תשנט) עמ' מג, קסב, רכד
ז/ה דברי יואל בראשית ח"ב עמ' תקמט, תקעח, שמות ח"א עמ' תטו, תכז, ויקרא ח"א עמ' תיב, ח"ב עמ' קעד, במדבר ח"א עמ' קמג, קנב, ח"ב עמ' כז, לא, קכב, קמד, דברים עמ' ט, נט {גאולה רק בתשובה}
ז/ה דברי יואל מועדים ח"א עמ' כט, רצא
ז/ה דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' קצב, שעח, תמו
ז/ה דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שעג {גאולה תלויה בתשובה}, תלח {ישראל ישובו לפני המשיח}
ז/ה דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז שקלים קנ, קסח, רלח, פרה קפז {גאולה תלויה בתשובה}
ז/ה דברי יואל מועדים ח"ח עמ' ב, קכט, קמג, קפא {גאולה תלויה בתשובה}
ז/ה דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קעג, רעב
ז/ה דברי יוסף (כהן, תשסג) עמ' שלד
ז/ה דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קצב, רכ
ז/ה דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' נא
ז/ה דברי תורה (שפירא) ח"א סי' מא, סא, ח"ב סי' צד, קיב, ח"ג סי' כד, ח"ד סי' ח, נג, סד, פ, ח"ה סי' כא, מא, צח, ח"ו סי' קי, ח"ז סי' מד, מו, נו, סה, פא, ח"ט סי' ד, ו, י, נב, סא, קא
ז/ה דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' קפא {סופם לעשות תשובה}
ז/ה דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' כ, ח"ב עמ' לט, רסו
ז/ה דלתי תשובה עמ' ריט-רכ
ז/ה דעת אמונה ח"ג עמ' רסב, תג
ז/ה דעת הרמב"ם עמ' 7
ז/ה דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכד
ז/ה דרכי תשובה עמ' רמד-רמו
ז/ה דרשות הצל"ח השלם עמ' קעו, רלח
ז/ה דרשות שבט הלוי ח"א עמ' מא
ז/ה דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ח, נ
ז/ה הגהות חבר בן חיים
ז/ה הגות תשובה סי' טז
ז/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קח-קי
ז/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ה הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 190
ז/ה הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/ה התקופה הגדולה עמ' פד, קמה, שמא {גאולה תלויה בתשובה}
ז/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תטז
ז/ה ויגד יעקב (תשסח) עמ' צא {אין נגאלים אלא בתשובה}
ז/ה ויואל משה מאמר א סי' מ, פ, מאמר ב סי' קט
ז/ה ויואל משה עמ' נא, צט, קא, שיד
ז/ה זר זהב (מייזליש) בראשית סי' פב {מיד נגאלים}
ז/ה זר זהב (מייזליש) שמות סי' קכב {מיד נגאלים}
ז/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קלו, שמו, ח"ב סי' לא אות ה
ז/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קכג-קכח, רמג-רמח
ז/ה חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף פה
ז/ה חיים ומלך
ז/ה חמש דרשות (תשלד) עמ' 124
ז/ה חמש דרשות (תשעב) עמ' 127
ז/ה חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד פסחים אות ד, וירושלמי אות ב, ונוסח התפלה אות יז
ז/ה חקל יצחק עה"ת עמ' עג, רפב {יעוררם לתשובה}
ז/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תסו, תרכד, ח"ג עמ' צה, ח"ד עמ' רפג, שמב, תפה
ז/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף א
ז/ה יד כהן
ז/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' נט-ס
ז/ה יוסף לקח כרך א ח"א עמ' י, כרך ב ח"א עמ' קעה
ז/ה ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' רמו
ז/ה ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' כח {גאולה}
ז/ה ישועת משה עמ' שטז
ז/ה ישראל והזמנים (רוסוף) חודש אב עמ' 337
ז/ה כנסת יחזקאל (פאנעט) דרשות עמ' קפז
ז/ה כנסת יחזקאל (פאנעט) עה"ת עמ' רסב {בסוף יעשו תשובה}
ז/ה לב לדעת זבחים סי' מ ענף ב הע' 4
ז/ה לדופקי בתשובה עמ' רצט-שב
ז/ה להורות נתן מועדים ח"ג עמ' לג, רמג
ז/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קעג
ז/ה לילה כיום יאיר (באום) עמ' 204 {סופם לעשות תשובה}
ז/ה לקוטי שיחות ח"ה עמ' 67, חי"א עמ' 2, חט"ו עמ' 500, חי"ט עמ' 532
ז/ה לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 105, 328, חכ"ו עמ' 90, חכ"ז עמ' 215, 315, חכ"ט עמ' 14, 363
ז/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 134, 284
ז/ה לקוטי שיחות חל"ב עמ' 82
ז/ה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 175 {סוף לעשות תשובה}
ז/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 117
ז/ה לקוטי שיחות חל"ז עמ' 115, 135
ז/ה לקוטי שיחות חל"ח עמ' 18
ז/ה לקוטי שיחות חל"ט עמ' 166, 195, 230, 264, 290
ז/ה לקוטי שיחות חלק ל עמ' 200
ז/ה לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רצו
ז/ה מאורי התשובה
ז/ה מאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו
ז/ה מגולה לגאולה עמ' 112, 167, 174, 276
ז/ה מדרכי הכרם ח"ב עמ' 233
ז/ה מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 16
ז/ה מהר"ם שיק דברים עמ' קסז
ז/ה מוצל מהאש (הלברשטם) עמ' עב {ראב"ד - רשעות המצרים}
ז/ה מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' קו
ז/ה מחשבת זקנים עמ' קי {גאולה תלויה בתשובה}
ז/ה מחשבת מוסר ח"א עמ' קפז
ז/ה מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' שכג
ז/ה מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' ריא, תקנח
ז/ה מיטב הארץ עמ' 548
ז/ה מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפב
ז/ה מנחת חן
ז/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קסו-קסז
ז/ה מעינות האמונה עמ' שפד {בסוף גלותם יעשו תשובה}
ז/ה מפניני הרב עמ' שסא
ז/ה מקדשי השם ח"ב עמ' קלט {גאולה}
ז/ה מרפא לנפש בראשית עמ' יא, קמז, שיז {נגאלין רק בתשובה}
ז/ה מרפא לשון (המבורג) עמ' ס
ז/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכד
ז/ה מתנת חיים - מועדים עמ' קצו
ז/ה נועם אליעזר בראשית עמ' יח
ז/ה נחל יבק (ליברמן) עמ' צז-צח
ז/ה נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 574
ז/ה ניבי זהב עמ' תקכב
ז/ה נפש הרב עמ' עג
ז/ה נפש הרב עמ' עג
ז/ה נצח ישראל עמ' תרז
ז/ה נרות אהרן
ז/ה נתיב התשובה עמ' ע {סוף ישראל לעשות תשובה}
ז/ה ס' החיים (פרידברג) עמ' קנו
ז/ה ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ד עמ' קצה, קצז {הבטיחה תורה וכו' נגאלין}
ז/ה סדר משנה (בוסק')
ז/ה סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' ל
ז/ה עבד המלך (תשא)
ז/ה עזרת כהן עמ' תיב
ז/ה עטרת יעקב עמ' לו
ז/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 212
ז/ה עיונים (פאור) עמ' 239, 244
ז/ה עירין קדישין עמ' שכז {הבטיחנו שיעשו תשובה}
ז/ה על התשובה עמ' 39, 95
ז/ה עם לבבי אשיחה עמ' ס
ז/ה ענישה ושיקום ביהדות עמ' 118
ז/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 32, 247
ז/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 36, 268
ז/ה עשות משפט עמ' מט, פג {עתידים לעשות תשובה}
ז/ה פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר לג אות ו
ז/ה פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/ה פנינים על התורה ומועדים עמ' צח, קמב {סוף ישראל לעשות תשובה}
ז/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ה פרי נפש חיה ח"ב עמ' ריג {שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם}
ז/ה צהר גל' ח עמ' 89, 90, 91, 92, 95, גל' י עמ' 17 {סופם לעשות תשובה}
ז/ה צמיחת גאולתנו עמ' כו
ז/ה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקפא, ר"ה-יו"כ עמ' תרסא, תשמב, תשפה, תשפט
ז/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רנג
ז/ה קובץ על יד ח"א
ז/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רפו, ח"ה עמ' רסח-רסט
ז/ה רביד הזהב (ברדא) ח"ב עמ' שעג-שעד {אין נגאלין אלא בתשובה}
ז/ה רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' קמ
ז/ה רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תג
ז/ה רנת יצחק פ' חלק עמ' קפב, רג {נגאלים בתשובה}
ז/ה רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רי
ז/ה רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכא, ח"ב עמ' קסב
ז/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' יז
ז/ה שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' כב
ז/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' שס
ז/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב {ציוו על תשובה}
ז/ה שביבי אור
ז/ה שבילי אשר
ז/ה שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעו) עמ' רצא, תכד {נגאלים רק בתשובה}
ז/ה שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעח) עמ' רל {אין נגאלים אלא בתשובה}
ז/ה שבילי פנחס - לקוטי מאמרים (תשעט) עמ' תכו {נגאלים רק בתשובה}
ז/ה שובי נפשי עמ' רא-רג
ז/ה שי כהן עמ' קכג-קכד, קנג, קפד
ז/ה שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 438 {סופם לעשות תשובה}
ז/ה שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 181 {אין ישראל נגאלין אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה}
ז/ה שמועות משה עמ' ב, מד
ז/ה שעורי הרב (תשנד) עמ' קנח
ז/ה שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' עב, קכט
ז/ה שער ראובן (כץ) עמ' קלה
ז/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רעד
ז/ה שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שכח {אין נגאלים אלא בתשובה}
ז/ה שפע חיים ח"ו עמ' רכג
ז/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קיח
ז/ה תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' סז
ז/ה תורה לדעת ח"ג עמ' כז
ז/ה תורה לישראל עמ' 25 {אין נגאלים אלא בתשובה}
ז/ה תורת המדינה עמ' 133 {סוף ישראל לעשות תשובה}
ז/ה תורת השבת והמועד עמ' 281, 293, 298
ז/ה תורת מנחם ח"ז עמ' 324, ח"י עמ' 244, חי"ג עמ' 14, חט"ו עמ' 285, חט"ז עמ' 187, 240, חכ"א עמ' 190, חכ"ו עמ' 154, 212 {הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה וכו' ומיד הן נגאלין}
ז/ה תורת מנחם ח"נ עמ' 202
ז/ה תורת מנחם חט"ז עמ' 194 {אין ישראל נגאלין אלא בתשובה}
ז/ה תורת מנחם חכ"ז עמ' 41, 431
ז/ה תורת מנחם חל"ג עמ' 334, 351, 390, חל"ד עמ' 227 {ומיד נגאלים}
ז/ה תורת מנחם חל"ו עמ' 139, 318 {מיד נגאלים}
ז/ה תורת מנחם חל"ח עמ' 191, 202, חל"ט עמ' 226, 316, 381, 424
ז/ה תורת מנחם חמ"א עמ' 91, חמ"ב עמ' 210, חמ"ד עמ' 210
ז/ה תורת מנחם חנ"ב עמ' 78, 191 ,338, חנ"ג עמ' 473
ז/ה תורת מנחם חנ"ד עמ' 41, 117, חנ"ה עמ' 42, 86, 225, 301, חנ"ו עמ' 169, 369, חנ"ז עמ' 326, 362
ז/ה תורת מנחם חנ"ח עמ' 54, 73, 195, 375, 429, חנ"ט עמ' 161, 273, ח"ס עמ' 166, 206, 252, 276, 346, 460, חס"א עמ' 154, 238
ז/ה תורת מנחם חס"ב עמ' 137, 212, 396, חס"ג עמ' 156, 298, חס"ה עמ' 39, 99, 112, 203 {כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה וכו' ומיד הן נגאלין וכו'}
ז/ה תורת מנחם חס"ח עמ' 65, חס"ט עמ' 44, 124, 224 {הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה כו' ומיד הן נגאלין}
ז/ה תורת מנחם חע"א עמ' 176, 106, חע"ב עמ' 124, חע"ג עמ' 123, 91 {הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה כו' ומיד הן נגאלין}
ז/ה תורת משה (אלשיך) דברים עמ' נד, רצג, שכא
ז/ה תחומין ח"ה עמ' 432, ח"ו עמ' 477, חי"ב עמ' 325
ז/ה תפארת אהרן, דברי התעוררות עמ' יב
ז/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' פט
ז/ה תקנת השבים עמ' 326, 502, 503
ז/ו אב"י יושב אהל עמ' 288
ז/ו אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' ו
ז/ו אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' רכב
ז/ו אהבת נח עמ' מג {תשובה מקרבת אדם לשכינה}
ז/ו אהל רחל (סופר) עמ' 575 {אמש היה שנוא ומתועב לפני השם ועכשיו הוא ידיד ואהוב
ז/ו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קלט
ז/ו אוצר המאמרים (תשס) עמ' קצ
ז/ו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כ
ז/ו אור אברהם
ז/ו אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' סט, קיח, קעו, קפח
ז/ו אור יצחק (ראדוויל) עמ' רפט
ז/ו אור ישרים עמ' קעה
ז/ו אור פני יהושע עמ' מג
ז/ו אורות משה עמ' 194
ז/ו אורח תשובה עמ' סו
ז/ו אז תתחזק עמ' רצ
ז/ו אחר האסף עמ' קכט
ז/ו איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 123
ז/ו אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנג-קנד
ז/ו אמה של מלכות עמ' 113
ז/ו אמרי בינה (אוירבך) דרושים - דברי שלמה דף מט ע"א
ז/ו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' כז, ריא, רטז
ז/ו אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מועדים עמ' מד {מקרבת לשכינה}
ז/ו אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקיד
ז/ו אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קז
ז/ו אסופת מערכות ימים נוראים עמ' צא
ז/ו אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' רעח, שיח
ז/ו אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיז
ז/ו באהלה של תורה או"ח סי' כח אות ד ס"ק 4
ז/ו באר יוסף ח"ג עמ' לה
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ח פסוק ב
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א, ופסוק ה
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק א פסוק ב
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק יד פסוק ב
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק ב פסוק ט {חביבות בעל תשובה - בבת פרעה}, ופסוק י
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כ פסוק ח, פרק כא פסוק י
ז/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ג עמ' לח, שטו, ח"ד עמ' ו, סג, קלז
ז/ו באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' יח
ז/ו באר שרים פרשת וארא דרוש ג אות ד
ז/ו בארות המים (שאנג'י)
ז/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 173
ז/ו בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמו {מעלות יוה"כ}
ז/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות (עמ' רנח)
ז/ו בית יעקב (בירב)
ז/ו במאבק על ערכה של תורה עמ' 36
ז/ו במי התורה עמ' רמב {מקרבת את האדם לשכינה}
ז/ו בני שלשים עמ' קצט {תשובה מקרבת את האדם לשכינה}
ז/ו בעקבות מועדי ה' עמ' 148, 167, 179
ז/ו ברכת מועדיך לחיים (אזמיר) ח"א דף צב ע"ג
ז/ו ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' של, שסו, תי, תקלז
ז/ו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צו
ז/ו גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קפו, שנז-שנט
ז/ו גבורת יצחק סוכות עמ' קצד
ז/ו גבעת שאול (בראך) סי' קפה {ידיד}
ז/ו גן שושנים ח"ב עמ' צג
ז/ו דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' כג {היום הוא אהוב - תשובה פועלת מיד}
ז/ו דברי אש (כץ) עמ' רעג
ז/ו דברי הרב עמ' שכ
ז/ו דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קמה
ז/ו דברי יואל שמות ח"ב עמ' ח
ז/ו דברי יחזקאל שרגא תליתאה עמ' קפה
ז/ו דולה ומשקה תשרי ח"א עמ' ש, ח"ב עמ' קטו
ז/ו דלתי תשובה עמ' רכ-רכב
ז/ו דרכי תשובה עמ' רמז-רנ
ז/ו דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' פז
ז/ו האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' נא {והיום הוא וכו' וידיד}
ז/ו האיר ממזרח משלי עמ' קעב {אמש היה זה שנאוי לפני המקום וכו'}
ז/ו האיר ממזרח סליחות עמ' קכז, קע {גדולה תשובה שמקרבת את האדם לשכינה}
ז/ו הגות תשובה סי' טז
ז/ו הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רח
ז/ו הלכות מדינה ח"א עמ' רמו
ז/ו הרמב"ם ותורתו ח"א
ז/ו הררי קדם (תשס) עמ' עט
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרנח
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' רצג
ז/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיב, תשה
ז/ו ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' קיד
ז/ו ויגד יעקב (תשסח) עמ' קצה
ז/ו זה השער, דרך תשובה עמ' י
ז/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' עד {אמש היה זה שנאוי}
ז/ו זכרון דברים (תשנט) עמ' נא {מעלת השב}
ז/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קכט-קל
ז/ו חי' בן אריה ח"א סי' א אות ה
ז/ו חיים ומלך
ז/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' טו
ז/ו טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קסה
ז/ו טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קסד
ז/ו טל חיים (טל) תהלים עמ' רמט
ז/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"ד סעיף ז, פ"ה סעיף א
ז/ו יד כהן
ז/ו יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סא
ז/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' ריב
ז/ו ילקוט דברי אסף עמ' קפו
ז/ו יסוד הדעת שיעור טו
ז/ו יסודי הצדקה עמ' 527, 546
ז/ו ישמח חיים מע' כ אות ל, מע' ש אות נה {סדר משנה - כסא הכבוד}
ז/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכז
ז/ו כנפי נשרים
ז/ו כתב אמת ח"א עמ' קע
ז/ו לדוד ה' אורי וישעי עמ' סז
ז/ו לדופקי בתשובה עמ' שב-שו
ז/ו להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רפו
ז/ו לקוטי שיחות ח"ד עמ' 1358
ז/ו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 186
ז/ו מאורי התשובה
ז/ו מאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ו {מקרבת רחוקים}
ז/ו מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' רמה
ז/ו מבשר טוב - ימי הרחמים, פתיחה עמ' נב, גוף הספר עמ' קפח, שכז, תצ
ז/ו מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' תלח
ז/ו מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' א, קעז
ז/ו מדרגת האדם ח"א עמ' קנ
ז/ו מדרכי הכרם ח"א עמ' 79, 100, ח"ב עמ' 252, ח"ג עמ' 22
ז/ו מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' מז-מח
ז/ו מיטב הארץ עמ' 548, 552
ז/ו מנורת המאור נר ה בחתימה (סי' שיב)
ז/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 377 {מקרבת לשכינה}
ז/ו מנחת חן
ז/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קסח
ז/ו מסורה חט"ו עמ' כ
ז/ו מעט צרי
ז/ו מעשה רקח
ז/ו מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"א תצוה אות ה
ז/ו מראות צובאות (בלכמן) עמ' קלא
ז/ו מרפא לשון (המבורג) עמ' יא
ז/ו משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' רו {דבקות ע"י תשובה}
ז/ו משבצות זהב ירמיהו עמ' רעז, תלח
ז/ו משבצות זהב עזרא עמ' שלב
ז/ו משך חכמה דברים פל"א פס' יז
ז/ו משנת יוסף דרשות ח"ג עמ' שו
ז/ו משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ב עמ' רלב
ז/ו משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רלב
ז/ו נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קלג
ז/ו נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' מה אות עד
ז/ו נטעי אשל בראשית עמ' עב, שפג
ז/ו ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' שו
ז/ו סדר משנה (בוסק')
ז/ו עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קמח
ז/ו עטרת חן ח"ב עמ' קע
ז/ו עטרת יהושע דברים עמ' קכ
ז/ו עיוני הפטרה ח"ב עמ' 565
ז/ו עיוני פרשה ויקרא עמ' 196 {מקרבת לשכינה}
ז/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 219-220
ז/ו עיונים (פאור) עמ' 245-244
ז/ו על התשובה עמ' 39, 53
ז/ו עלי עשור (זס') עמ' יא
ז/ו עלי שור ח"ב עמ' תקמד
ז/ו עם לבבי אשיחה עמ' קא
ז/ו ענישה ושיקום ביהדות עמ' 118
ז/ו ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' קלב
ז/ו ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצח
ז/ו פני חיים (פלג'י) עמ' קיב, רב
ז/ו פני חיים (צימרמן) עמ' רכד
ז/ו פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' כט {בי תדבק}
ז/ו פני מנחם - תורה ומועדים בה"ב עמ' קסז, תבוא עמ' קמא, ר"ה עמ' קפח, שבת תשובה עמ' רז, שמחת חתן עמ' צו {אמש היה זה שנאוי לפני המקום וכו' והיום הוא אהוב ונחמד}
ז/ו פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רו
ז/ו פרפרת משה ח"א עמ' תעה
ז/ו צבי ישראל (קזלובסקי) דף יז ע"א
ז/ו צהר גל' ח עמ' 88, 89, 90, 95
ז/ו צמיחת גאולתנו עמ' לד
ז/ו קדשי יחזקאל דף יח ע"ג
ז/ו קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' רנג
ז/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תשפט
ז/ו קרבן משה עמ' רסג
ז/ו קשוטי כלה (גרינפלד) ח"ה סי' תרב
ז/ו רנת יצחק תהלים עמ' קיט, שיג, חמש מגילות עמ' קצד
ז/ו רנת יצחק תפלה עמ' קעח
ז/ו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' כב
ז/ו שארית ישראל (תשעד) דרוש ה עמ' 95 {בארות המים}
ז/ו שבט סופר - שערי שמחה ח"ב עמ' רנא, רנג, שלד, שמד
ז/ו שביבי אור
ז/ו שובי נפשי עמ' רג
ז/ו שי כהן עמ' קפב, קפד
ז/ו שיחות חכמה ומוסר מאמר ג אות א
ז/ו שיחות ר' ראובן עמ' פ, קו, קח
ז/ו שירת דוד (תשסז) עמ' שפג {מקרבתו לשכינה}
ז/ו שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמג
ז/ו שמועות משה עמ' ג, יד, טז, נו, עא
ז/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' קמח
ז/ו שמן הטוב (דייטש) ימים נוראים עמ' סח
ז/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קצב
ז/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' ריב {מקרבת רחוקים}
ז/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצד
ז/ו שערי שמחה (סופר) ח"ב עמ' רנא, רנג, שלד, שמד
ז/ו שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' נ
ז/ו שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קיט-קכד, קנט, קצו, ר, רו
ז/ו תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ז/ו תורת מנחם ח"י עמ' 77, חכ"ו עמ' 182 {אמש הי' וכו' והיום הוא אהוב ונחמד קרוב ויריד}
ז/ו תורת מנחם חכ"ט עמ' 65, חל"א עמ' 196
ז/ו תורת מנחם חל"ז עמ' 151 {אמש היה שנוי והיום אהוב}
ז/ו תורת מנחם חמ"ז עמ' 291
ז/ו תורת מנחם חמ"ח עמ' 53
ז/ו תורת מנחם חנ"ג עמ' 443 {אהוב ונחמד וקרוב וידיד}
ז/ו תורת מנחם חנ"ד עמ' 201, חנ"ה עמ' 44, 60, 74, 214
ז/ו תורת מנחם חס"ב עמ' 195 {אהוב ונחמד קרוב וידיד כו' צועק ונענה מיד וכו'}
ז/ו תורת מנחם חס"ב עמ' 21
ז/ו תורת מנחם חס"ו עמ' 230 {אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כו' צועק ונענה מיד וכו'}
ז/ו תושע יהודה (זילברט) דף ה ע"ב {אמש היה שנוי והיום אהוב}
ז/ו תחומין ח"ג עמ' 381
ז/ו תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' עז {אמש היה שנאוי וכו'}
ז/ו תקנת השבים עמ' 37
ז/ז אב"י יושב אהל עמ' 288
ז/ז אבן ישפה עמ' 18 {כמה מעולה מעלת התשובה}
ז/ז אבן ישראל (פישר) אגדה ח"א עמ' יד, ח"ב עמ' צא
ז/ז אבן שלמה פ"ה אות ב בהגהה {מי ביקש זאת מידכם}
ז/ז אגרות ר' יצחק אלחנן עמ' יג, קטז, קצב, רכו, תטו, תיח, תכא-תכב
ז/ז אהבת נח דרוש ב עמ' מג {היום הוא מודבק בשכינה}
ז/ז אהבת ציון (תקצד) דרוש ב דף ב ע"ג, דרוש ה דף ו ע"ג
ז/ז אהבת ציון (תשסד) עמ' כד, נט
ז/ז אוצר המאמרים (תשס) עמ' יח
ז/ז אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כ
ז/ז אוצר נחמד (סילברסטון) עמ' 9 {ועושה מצוות וטורפין אותם}
ז/ז אור הישר
ז/ז אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' סט, קכ, קכה, קפח
ז/ז אור פני יהושע עמ' מג
ז/ז אורות משה עמ' 194
ז/ז אורח תשובה עמ' סז
ז/ז אלומות יוסף (תשנ) עמ' קנג, רמ
ז/ז אמונת יהושע עמ' שסה
ז/ז אמרי בינה, דרשות עמ' קכא, קכו, קס
ז/ז אמרי יהודה (דרעי, תשנה) עמ' פד {טורפין לפניו}
ז/ז אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' לב
ז/ז אמרי יהודה (דרעי, תשעב) מאמרים עמ' קעא {טורפין מצוות}
ז/ז אמרי יקותיאל (תשסא) עמ' קח
ז/ז אסופת מערכות עה"ת ח"ב עמ' קיד, ח"ג עמ' קמו
ז/ז אעירה שחר (זעפרני) עמ' שיז
ז/ז ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפג, ענוה עמ' יט
ז/ז ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' שסד, שצב, שצד, שצח
ז/ז ארץ צבי (פרלמוטר) דרוש לשבת שובה דף ל ע"ד {צועק ונענה מיד
ז/ז אש דת (אסאד) עמ' רמא {טורפים מצוות}
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) במדבר פרק ח פסוק ב
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק א פסוק א
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק ב פסוק ז
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) דברים פרק יז פסוק יג
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק יד פסוק ב
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק כ פסוק ח, פרק כא פסוק י
ז/ז באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' ט, ח"ג עמ' רפ, ח"ד עמ' סג, קלז, שצט
ז/ז באר מים חיים דברים פי"ז פסוק יג
ז/ז באר מרים פ"ה הי"א אות א
ז/ז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' רפה, דברים עמ' שנ, שפט, תעד, תפג, תפח, תקפג
ז/ז בגדי נהורין ח"ב עמ' כה
ז/ז בית אהרן וישראל גל' קטו עמ' כ-כא
ז/ז בית הלל (ליבשיץ) סי' כא
ז/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות (עמ' רנח-רנט)
ז/ז בן ידיד
ז/ז בנין משה ח"א עמ' קעה {עושה מצוות וטורפים אותן}
ז/ז בעקבות משה עמ' רכב, רכו
ז/ז בעקבי הצאן עמ' כח
ז/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ח, קעט
ז/ז גבורת יצחק ימים נוראים עמ' קעו, שנט-שס
ז/ז גבורת יצחק סוכות עמ' קצט
ז/ז גבורת יצחק ר"ה עמ' קח, קכו
ז/ז גבורת יצחק שבועות עמ' שיט {מקרבת רחוקים}
ז/ז גדולי מוסר עמ' רא
ז/ז גינת אגוז (תשעב) עמ' רכד, תלד {זורקין את המצוות שלו}
ז/ז דבר צבי - קדושת השבת עמ' קעד {נעשה בריה חדשה}
ז/ז דברי אמונה השלם (קאהן) שמות עמ' כט, קסא
ז/ז דברי הגות והערכה עמ' 15
ז/ז דברי יואל ויקרא ח"א עמ' תכ, תמט, במדבר ח"א עמ' מד
ז/ז דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' תנז
ז/ז דברי יואל מועדים ח"ח עמ' קנד
ז/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יח
ז/ז דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' לה
ז/ז דברי נפתלי (הלברשטם) ח"ב עמ' קיא
ז/ז דובר צדק (זילבר) בראשית-שמות עמ' רכה {טורף מצוות בפניו}
ז/ז דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' עז, קא, קטו, רסא
ז/ז דלתי תשובה עמ' רטו-ריט
ז/ז דלתי תשובה עמ' רכב-רכד
ז/ז דרושי ר"מ מאימראן ח"ב עמ' קמ
ז/ז דרכי תשובה עמ' רנא-רנב
ז/ז דרשות הצל"ח השלם עמ' ס, קטו
ז/ז האיר ממזרח סליחות עמ' קע {והיום הוא מדובק לשכינה}
ז/ז הגות תשובה סי' טז
ז/ז הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' רח-רט
ז/ז הלכות מדינה ח"א עמ' רמו
ז/ז הררי קדם (תשס) עמ' קיג
ז/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרעט
ז/ז ויאמר מרדכי עמ' יז
ז/ז ויואל משה מאמר ב סי' מו
ז/ז ויואל משה עמ' רמז
ז/ז ויחי ויתן דף קיד ע"ד
ז/ז ויקח אברהם [אות לישועה דף ג ע"ד]
ז/ז זכרון סופרים {ועושה מצות וטורפין אותן בפניו} [מרומז בזה הענין שהובא בעט"ז או"ח סימן תק"ע ובבאה"ט סימן תקעא ובשאר ספה"ק, דכ"ז שלא עשה תשובה כל תורתו ומצותיו אינן שוין ואדרבה עוד מוסיפין כח בקליפה ר"ל, וכשעושה תשובה מוציא אותו משם ומכניסו בקדושה]
ז/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קכט-קל
ז/ז חי' יחיאל דף ד ע"ג-ע"ד
ז/ז חפץ חיים כלל ו ס"ק כא
ז/ז חקרי זמנים ח"ג עמ' טו
ז/ז טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קסה
ז/ז טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קסד
ז/ז טל חיים (טל) תהלים עמ' רמט
ז/ז יד הקטנה הל' תשובה פ"ד סעיף ז, פ"ה סעיף ב
ז/ז יד כהן
ז/ז יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סא
ז/ז יטב פנים ח"ב דף ריג
ז/ז ימלא פי תהלתך ח"א עמ' קלח, קמח
ז/ז יסודי הצדקה עמ' 527, 546
ז/ז כתב אמת ח"א עמ' קכה, קפג
ז/ז כתר המלך
ז/ז לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' מז
ז/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' ח, סז, רנה
ז/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קד, שח
ז/ז לדופקי בתשובה עמ' שו-שיא
ז/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' ד
ז/ז לקוטי שיחות חי"ב עמ' 61, חי"ט עמ' 451, ח"כ עמ' 92
ז/ז לקוטי שיחות חל"ט עמ' 87
ז/ז לקט אמרי קודש (בעלז) מועדים עמ' רכא
ז/ז לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' רפד
ז/ז מאורי אור (אתרוג) מלואים אות מח
ז/ז מאורי המועדים עמ' רכח {שמתאוים להם}
ז/ז מאורי התשובה
ז/ז מבשר טוב - חנוכה (תשעא) עמ' רמה
ז/ז מבשר טוב - ימי הרחמים עמ' שכט, שלב
ז/ז מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' א, קעז
ז/ז מבשר טוב - משפט גרות עמ' קצג
ז/ז מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' ס
ז/ז מדרגת האדם ח"א עמ' קמ, ח"ב עמ' צב, קיח
ז/ז מדרכי הכרם ח"ב עמ' 252, ח"ג עמ' 22
ז/ז מחשבת מוסר ח"א עמ' רכז, תג
ז/ז מחשבת מוסר ח"ג עמ' עה, קמז, קסב {טורפים אותן}
ז/ז מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' קעב
ז/ז מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' מז-מח
ז/ז מי השלוח (זס') עמ' ט
ז/ז מילי דאבות - עניני קדושין עמ' מט
ז/ז מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קפ
ז/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 377 {מודבק בשכינה}
ז/ז מנחת חן
ז/ז מנחת חן (תשמב) עמ' קסט
ז/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ז מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"א עמ' תעד, תצוה אות ה
ז/ז מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' רנט {טורפים מצוותיו}
ז/ז מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ג עמ' תא {לחזור בתשובה כהכנה לתפלה}
ז/ז מציאות קטן סי' ע, קלד, תה
ז/ז משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' רו {דבקות ע"י תשובה}
ז/ז משבצות זהב ישעיהו עמ' לח, לט, א'תנב
ז/ז משבצות זהב שמואל א עמ' רו
ז/ז משנה הלכות ח"ז סי' ריב דף קמד ע"ד {מודבק בשכינה}
ז/ז משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' כ
ז/ז משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' קנא-קנב, ח"ב עמ' רלב
ז/ז משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קנא-קנב {טורפין אותה בפניו}
ז/ז משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ב עמ' רלב
ז/ז מתנת חיים - מועדים עמ' יג
ז/ז נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לא
ז/ז עטרת יהושע במדבר עמ' קיג, ריז
ז/ז עטרת יהושע דברים עמ' קמט, קנה/קנח
ז/ז עטרת יהושע שמות עמ' סא
ז/ז עטרת יהושע שמות עמ' סא {טורפים מצוות}
ז/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 219, 221
ז/ז עיונים (פאור) עמ' 245-244
ז/ז עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 207
ז/ז על התשובה עמ' 39, 54, 129, 138, 161
ז/ז ערבי נחל (תשנא) ח"ג עמ' קלב
ז/ז ערבי נחל (תשסד) עמ' תתקצח
ז/ז פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר כז אות א
ז/ז פרי האדמה ח"ג
ז/ז פרפרת משה ח"א עמ' תקפג
ז/ז צבא אהרן ירח האיתנים עמ' קיב {טורפין בפניו}
ז/ז צהר גל' ח עמ' 88, 89, 95
ז/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' רנא
ז/ז קובץ על יד ח"א
ז/ז קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ז/ז רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' רה
ז/ז רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' ח, חמש מגילות עמ' לו, ריג, שפז
ז/ז רנת יצחק על נפש החיים עמ' קז, קפד
ז/ז רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' קיג, תשכד, ח"ב עמ' קצג
ז/ז רנת יצחק תענית עמ' קמב
ז/ז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' ריג, רסד-רסה
ז/ז רנת יצחק תפלה לשבת עמ' לד, קיג, קמו
ז/ז רנת יצחק תפלה עמ' פז, רלט-רמ, רמח, רנח, רסו
ז/ז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' תקנג
ז/ז רץ כצבי על חדשי השנה עמ' רכג
ז/ז שבת ומועד בשביעית עמ' 262
ז/ז שובי נפשי עמ' רד-רח
ז/ז שי כהן עמ' קפד
ז/ז שיחות חכמה ומוסר מאמר ד אות יב
ז/ז שיחת דקלים (קאפח) עמ' 72
ז/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קמג
ז/ז שם משמואל פרשת בראשית שנת תרע"ד, ופרשת מקץ שנת תרע"ד {עושה מצוה וטורפין לו בפניו}
ז/ז שם משמואל פרשת ויקהל שנת תר"ע, ופרשת שמיני שנת תרע"ז, ופרשת במדבר - שבועות שנת תרע"ט, ופרשת נשא שנת תרע"ב, ופרשת וילך ושב"ת שנת תרע"ח, ומועדים - ראש השנה ליל ב, ומוצאי יום הכפורים שנת תרע"ב, וסוכות שנת תרע"ט {טורפין אותן בפניו}
ז/ז שמועות משה עמ' ג, יד, טז, נו, עא, צח
ז/ז שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' שלו {טורפין לו מצוות}
ז/ז שמן ראש סוכות ח"א עמ' תא {מקרבת לשכינה}
ז/ז שנות ימין ח"ב דף יב ע"א
ז/ז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רפז
ז/ז תהלה לדוד (והרמן) פ"יט פסוק יד הערה כו
ז/ז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' כא
ז/ז תורת מנחם חנ"ג עמ' 443
ז/ז תורת מנחם חנ"ד עמ' 203, 214, חנ"ה עמ' 44, 60, 212, 248, חנ"ז עמ' 194
ז/ז תורת מנחם חס"ב עמ' 195 {אהוב ונחמד קרוב וידיד כו' צועק ונענה מיד וכו'}
ז/ז תורת מנחם חס"ו עמ' 230 {אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כו' צועק ונענה מיד וכו'}
ז/ז תורת מנחם חס"ז עמ' 239
ז/ז תורת מנחם חע"א עמ' 98 {אהוב ונחמד כו' צועק ונענה מיד וכו'}
ז/ח אב"י יושב אהל עמ' 288
ז/ח אוצרות הרמב"ם
ז/ח אור אברהם
ז/ח אורות משה עמ' 195
ז/ח אורח תשובה עמ' סח
ז/ח אות לישועה דף יג ע"ג
ז/ח אעירה שחר (זעפרני) עמ' שי
ז/ח ארחות צדיקים השלם שער תשובה עמ' קפג
ז/ח בן ידיד
ז/ח בעקבות מועדי ה' עמ' 201
ז/ח בצור ירום ח"ב עמ' קד
ז/ח בצור ירום עמ' מב
ז/ח ברכת מועדיך לחיים (תשסג) ח"א עמ' שסו, תי, תקלז
ז/ח גבורת יצחק שבועות עמ' שצו {מוחלים למחרף}
ז/ח גור אריה שמות פ' ב הע' 136
ז/ח דלתי תשובה עמ' רכד-רכז
ז/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכד {זכור מעשיך הראשונים}
ז/ח דרכי תשובה עמ' רנג-רנז
ז/ח דרשות באר יצחק עמ' לג {שפלים}
ז/ח הגות תשובה סי' טז
ז/ח הלכות מדינה ח"א עמ' רמו
ז/ח הלכות תשובה (בן שושן)
ז/ח ויאמר מרדכי עמ' יז
ז/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תרנו
ז/ח יד הקטנה הל' תשובה פ"ה סעיף ג
ז/ח יד כהן
ז/ח יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סא
ז/ח יחוה דעת ח"ה עמ' לז
ז/ח כח התשובה
ז/ח לב אליהו - חכמה ומוסר עמ' מז {שפלים}
ז/ח לדוד ה' אורי וישעי עמ' סח
ז/ח לדופקי בתשובה עמ' שיא-שטו
ז/ח מאורי התשובה
ז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 220
ז/ח מבשר טוב - כח תשובת ישראל עמ' ט
ז/ח מדרכי הכרם ח"ב עמ' 252, ח"ג עמ' 22
ז/ח מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' תטו
ז/ח מכלול גל' כג עמ' 117
ז/ח מנחת חן
ז/ח מנחת חן (תשמב) עמ' קע-קעא
ז/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ח מעשה רקח
ז/ח מקור חסד עמ' קטו
ז/ח משנה הלכות ח"ט סי' שנג
ז/ח משנה כסף (כולי) עמ' ריח
ז/ח נתיבות פסיקה עמ' 196
ז/ח ס' חסידים (תשעח) עמ' נד
ז/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 222, 224
ז/ח ענישה ושיקום ביהדות עמ' 125, 117
ז/ח פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/ח פני חיים (פלג'י) עמ' קיב
ז/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע
ז/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"ג עמ' 40, ח"ה עמ' 265
ז/ח צהר גל' ח עמ' 90, 93, 95
ז/ח רוח נכון עמ' קב, קי {אם חרפו}
ז/ח שו"ת מהרלב"ח קונ' הסמיכה סי' ה
ז/ח שובי נפשי עמ' רח-ריא
ז/ח שיחת דקלים (קאפח) עמ' 72
ז/ח של"ה ח"א מס' ר"ה סי' קיג
ז/ח של"ה ח"ב ר"ה סי' קיג
ז/ח שם דרך - כתר תורה עמ' קצו
ז/ח שם דרך במדבר עמ' שיב
ז/ח שם דרך שמות עמ' שסא
ז/ח תורה שלמה חי"ח עמ' 213
ז/ח תורת מנחם ח"י עמ' 77 {חטא גמור הוא לומר לבע"ת זכור מעשיך הראשונים וכו'}
ז/ח תורת מנחם חמ"א עמ' 40
ז/ח תחומין ח"ח עמ' 505
ז/ח תחומין חכ"ב עמ' 387
ז/ח תקנת השבים עמ' 93, 94 {רד"ע}, 471


ח/44 הלכות תשובה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אור התשובה
ח/רה"פ בית יעקב (בירב)
ח/רה"פ בנבכי התשובה
ח/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ח/רה"פ הדרך לתשובה
ח/רה"פ הרהורי תשובה
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ ועזר מצריו
ח/רה"פ חזק יד
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ח/רה"פ לתשובת השנה
ח/רה"פ מוסר השכל
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ח/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' רסט-רעג
ח/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ח/רה"פ ס' התשובה
ח/רה"פ סדר משנה
ח/רה"פ עבודת המלך
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/רה"פ שפת מלך
ח/רה"פ תשובת בנימין
ח/א אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' פ, קב
ח/א אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קטז, קנד
ח/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קסד, רכג
ח/א אבן שתיה עמ' צו
ח/א אדני היד החזקה
ח/א אור הישר
ח/א אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' ע
ח/א אורח תשובה עמ' סט-ע
ח/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 104
ח/א באמונה שלמה עמ' תלו, תמד, תפז
ח/א בארות המים (שאנג'י)
ח/א בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כה
ח/א בית הבחירה על אבות עמ' 126
ח/א בית המדרש
ח/א בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רלז
ח/א בן ידיד
ח/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' נ {עוה"ב אינו עולם התחייה}
ח/א ברור הלכה שבועות יג ע"א ציון א
ח/א ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לג
ח/א ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
ח/א גאולה וישועה (לונץ) דף מה ע"א
ח/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסא-שסג
ח/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רעג
ח/א גשר יהושע עמ' 301
ח/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ג חו"מ סי' כג
ח/א דברי חנינא - מזלות עמ' טז, יט
ח/א דברי ירמיהו
ח/א דברי שאול בראשית עמ' תפט
ח/א דלתי תשובה עמ' רכח-רלב
ח/א דעת אמונה ח"א עמ' קסז, ש,ח"ג עמ' רצז, שכ
ח/א דעת הרמב"ם עמ' 331
ח/א דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות מג, ח"ב פ"ב אות יב-יז
ח/א דרכי תשובה עמ' רנח-רסב
ח/א דרשות באר יצחק עמ' צה
ח/א דרשות שמן רוקח עמ' תסג
ח/א הגהות חבר בן חיים
ח/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 19, 61 {לא הזכיר ג"ע וגיהנם}, 81, 150, 151, 155, 160
ח/א הדר דוד עמ' פז
ח/א הלכות תשובה (בן שושן)
ח/א המעלות לשלמה עמ' טו
ח/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הטובה העליונה}
ח/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסד
ח/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 140
ח/א הרמב"ם והלכותיו
ח/א ואתה ברחמיך הרבים
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מא
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' שעו
ח/א זיו משנה
ח/א חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קלא-קמ
ח/א חובות יהודה עמ' 447 {תכלית התורה - הגעה לשורות רוחניות}
ח/א חזון המקרא ח"ב עמ' 108
ח/א חיתו ארץ עמ' 20
ח/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תפ, תקנז, ח"ג עמ' יב-יג, ח"ד עמ' קא, שלז
ח/א חקרי לב (המאור) אהע"ז עמ' ח
ח/א יד המלך (לנדא)
ח/א יד כהן
ח/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סא
ח/א ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' מח
ח/א ימי רצון (ברעוודא) עמ' מה-מו
ח/א ימין משה
ח/א יפה ענף על קהלת רבה פרק ט פסוק ח אות א {גיהנום - יסורין}
ח/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קמב, תקז, ח"ב עמ' תמו
ח/א כגן רוה עמ' 52, 79, 94-96, 99-101
ח/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנג {מיתת כפרה ועונש}
ח/א כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קד
ח/א כפתור ופרח (תשו) דף לט ע"א
ח/א כתבי ר"י אבוהב עמ' סח
ח/א לב איש עמ' תכו
ח/א לדופקי בתשובה עמ' שטז-שכא
ח/א להורות נתן על התורה ח"א עמ' נה
ח/א לכתך אחרי במדבר עמ' 120
ח/א לקוטי שיחות ח"י עמ' 257, חי"ט עמ' 197
ח/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 126 {עיקר השכר בעוה"ב}
ח/א מאורי התשובה
ח/א מבוא למשנה תורה עמ' 257, 321
ח/א מוסר ודעת
ח/א מוריה גל' רג עמ' צד {כרת לנפש}, גל' ריג עמ' טז, יח-יט
ח/א מחנה חיים חו"מ ח"ב סי' כ עמ' מא {הגהמ"י אות ב}
ח/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
ח/א מנחת חן
ח/א מנחת חן (תשמב) עמ' קעב
ח/א מנפת צוף עמ' 283, 470-488
ח/א מעיל שמואל (פלורנטין) סי' מח, דף צא ע"ב
ח/א מעין חיים ח"ד עמ' רנ
ח/א מעינות האמונה עמ' שב, שח-שיג
ח/א מעיני המים
ח/א מעשה רקח
ח/א מרגליות הים סנהדרין פג ע"א אות ז {כרת}, צ ע"א אות כג, צט ע"א אות כ
ח/א מרכה"מ אלפ' [שנות חיים דף י ע"ג]
ח/א משאת המלך (אדרי)
ח/א משיב נפש (שפירא)
ח/א משנה כסף (שירירו)
ח/א משנת חיים דברים עמ' קנז
ח/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמו
ח/א משנת משה מו"ק עמ' עז, סנהדרין עמ' קלא, ריח {כרת}
ח/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 55
ח/א נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א ח"ב פרק נח פסוק יב
ח/א ניבי זהב עמ' קו
ח/א נתן פריו מגילה עמ' עח
ח/א נתן פריו מכות עמ' קלט, קמג
ח/א סהמ"צ לרס"ג ח"ג דף לג ע"א
ח/א סיני ס' יובל עמ' תלז
ח/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 322
ח/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 94, 96, 164, 188, 234, 236, 240
ח/א עיונים (פאור) עמ' 7, 174
ח/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תג
ח/א עמק הנצי"ב פ' בהעלותך פסקא יב עמ' רכב {כל מי שאינו זוכה לחיים}
ח/א ערוגת הבושם (הראשון) ח"א עמ' 188, ח"ב עמ' 257, 280
ח/א פאר המלך עמ' כג
ח/א פחד יצחק (הוטנר) אגרות אגרת נא
ח/א פי' ר' דוד שור
ח/א פילון (וולפסון) ח"ב עמ' 196
ח/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 258
ח/א צהר גל' ח עמ' 90, 95
ח/א צמח מנחם דף עח ע"ד {מפרש בשם רמב"ן}
ח/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנה, תרנו, תרנח
ח/א רנת יצחק תהלים עמ' צב
ח/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' ע
ח/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 108 {עוה"ב}
ח/א שמועות משה עמ' קע, קעד
ח/א שנות חיים (חזן) דף פו ע"ב
ח/א שעורי דעת ח"א עמ' מב
ח/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצז
ח/א שערי תורת בבל עמ' 146
ח/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קפז
ח/א תגמולי הנפש עמ' 175 {עונש רוחני}
ח/א תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יד ע"ג
ח/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 19
ח/א תורת מנחם חמ"ו עמ' 271
ח/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 193, 195
ח/א תורת מנחם חס"ז עמ' 145 {הטובה הצפונה לצדיקים כו' חיי העוה"ב}
ח/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' לט
ח/א תלפיות ו חוב' ג עמ' 790
ח/ב אגרא דכלה המבואר ח"א עמ' קטו
ח/ב אהבת ציון (תשסד) עמ' ל
ח/ב אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רסא
ח/ב אוצרות הרמב"ם
ח/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תא
ח/ב אור הישר
ח/ב אור התורה (צמח צדק) במדבר ח"ה עמ' א'תרלז {אחרי תחיית המתים יש שכר עליון לנפש בלבד}
ח/ב אור התורה (צמח צדק) דברים עמ' קנד {מהות תחיית המתים}
ח/ב אורח תשובה עמ' עא
ח/ב אז ישיר עמ' קמח
ח/ב אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סג עמ' 280
ח/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 22
ח/ב אישי יובל עמ' 68-69
ח/ב אלומות יוסף (תשנ) עמ' רמא
ח/ב אמונת יהושע עמ' אלף תשטז {ראב"ד}
ח/ב אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 417
ח/ב אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קמא
ח/ב אסיף ח"ב עמ' 115 {עטרותיהם בראשיהם}
ח/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419 [דברי מגד"ע נפלאים]
ח/ב ארחות חיים ח"ב מבוא עמ' 9 (בספרות רומיות) {מגדל עוז - ר' אהרן מלוניל}
ח/ב אש דת (אסאד) עמ' קמג, קמה
ח/ב אשל חיים ח"א עמ' עח {ראב"ד - עתידים צדיקים וכו'}
ח/ב באר יהודה
ח/ב באר לחי ראי עמ' רח-רי
ח/ב באר מרים פ"ה הי"א אות ב
ח/ב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קנד
ח/ב בד קודש (פוברסקי) ח"ד דף צא ע"ג
ח/ב בין השורות עמ' מה, קמה
ח/ב בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כה
ח/ב בית ישראל (בנבנשתי) ח"א דרוש י עמ' 155
ח/ב בן זקנים (בריל) עמ' 11
ח/ב בן פורת יוסף (תשעא) עמ' נ {ראב"ד}
ח/ב בנין דוד (מייזלש) בראשית פ' ויגש אות לב {תחה"מ רק לנפש}
ח/ב בנין דוד (מייזלש, תשסט) על התורה פ' שמות אות סה, דרשות דף רסב
ח/ב בנין משה עמ' פז
ח/ב גאולה וישועה (לונץ) דף מה ע"ב, מו ע"א-ע"ב
ח/ב גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' קסג
ח/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסג
ח/ב גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רכג
ח/ב גבורת יצחק סוכות עמ' קע, ריב
ח/ב גור אריה שמות פ' ד הע' 114 {מגדל עוז - יעקב לא מת}
ח/ב גליונות אבני נזר
ח/ב גליוני הגר"ש עמ' נה {מגדל עוז} [עי' מגד"ע סוף הל' גזילה]
ח/ב דברות משה ברכות עמ' רעט {העולם הבא אין בו גוף וגויה אלא נפשות הצדיקים בלבד}
ח/ב דברי ברוך ח"ב מאמר יח אות ה, מאמר לב אות ח
ח/ב דברי חנינא - ת"ת עמ' רעו
ח/ב דורנו מול שאלות הנצח עמ' 245
ח/ב דלתי תשובה עמ' רלב-רלה
ח/ב דעת אמונה ח"א עמ' לח, קד, קי, קיג, קיט, ח"ג עמ' שא, שיב
ח/ב דעת הרמב"ם עמ' 255, 331
ח/ב דעת שבת עמ' סה, רסח, שסג
ח/ב דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכה [עי' זוהר תולדות מדה"נ דף קלה]
ח/ב דעת תפלה עמ' קצז, תז, תסו
ח/ב דרך ה' (באום) ח"א פ"ג אות מג
ח/ב דרך חיים (תשע) פ"ד הערה 2024, פ"ו הערה 1673
ח/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 126
ח/ב דרכי תשובה עמ' רסג-רסז
ח/ב דרשות הצל"ח השלם עמ' שכא
ח/ב דרשות מהר"י מינץ (תשנז) עמ' קיג-קיד {עוה"ב - עולם הנשמות}
ח/ב דרשות מנחת יצחק עמ' קנו, רא
ח/ב דרשות ר' יצחק קארו עמ' 42, 50
ח/ב דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 155
ח/ב הארץ הטובה עמ' 31
ח/ב הגאון הרוגאצ'ובי ותלמודו עמ' 53
ח/ב הגהות חבר בן חיים
ח/ב הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כא
ח/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 61, 80 {נהנים מזיו השכינה}, 151
ח/ב הדרת אפרים ח"ב עמ' רכב
ח/ב הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר ב שורה 110
ח/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ב המדרש והמעשה פ' מקץ אות ב
ח/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הישארות החכמה}
ח/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 42
ח/ב השיב משה (תשעה) או"ח סי' א אות א, ח, עמ' ג, כד
ח/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 158
ח/ב ואתה ברחמיך הרבים
ח/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפה
ח/ב ויאמר משה (רבינוביץ) פ' לך לך עמ' נט
ח/ב זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' תקמז {השלמות הנצחי היא לנפש ולא לגוף}
ח/ב זכר דוד על התורה עמ' קנז
ח/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' יא הע' 23, סי' כב אות ז, הדרן אות כב
ח/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קמא-קמו
ח/ב חובות יהודה עמ' 478 {צדיקים במיתתם חיים}, 485, 487
ח/ב חזון המקרא ח"ב עמ' 108
ח/ב חכמת התורה קדושים עמ' שט
ח/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' 30, תפ, תקפה, ח"ג עמ' קכא, ח"ד עמ' קיב, קכו, תנד
ח/ב יד המלך (לנדא)
ח/ב יד יעבץ
ח/ב יד כהן
ח/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סב
ח/ב יחל ישראל אבות ח"ד עמ' שלא, תלח
ח/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' שנב
ח/ב ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' תיט
ח/ב יסוד האמונה (תשסז) קונטרסים אות קפא
ח/ב יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' שסה, תקצח, תרטו
ח/ב ירושלים דדהבא עמ' לה
ח/ב כתבי העלוי מראקוב עמ' קנח
ח/ב כתבי ר"י אבוהב עמ' קמ
ח/ב לב אביגדור עמ' כב, פ
ח/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קכ
ח/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רפט, רצח, תקמח
ח/ב לדופקי בתשובה עמ' שכב-שכד
ח/ב לקוטי שיחות חט"ו עמ' 143
ח/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 192, 198, חכ"ח עמ' 110, חכ"ט עמ' 46, 139
ח/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 69, 89
ח/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 177
ח/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 309
ח/ב לקוטי תורה (רש"ז) ויקרא דף טו ע"ג {עוה"ב - עולם הנשמות}
ח/ב לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' שעה
ח/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' שיב {עטרותיהם בראשיהם}
ח/ב מאה שערים (קפשאלי) עמ' שכז
ח/ב מאורי המועדים עמ' קיב, רלג {משיגים מאמיתותו}
ח/ב מאורי התשובה
ח/ב מאמרי שלמה ח"א עמ' ריב
ח/ב מבוא למשנה תורה עמ' 35, 275
ח/ב מגד יהודה ח"א סי' מה אות כו
ח/ב מגולה לגאולה עמ' 322, 239
ח/ב מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' פ
ח/ב מדרכי הכרם ח"ג עמ' 80, 324-325
ח/ב מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמד
ח/ב מוריה גל' ריג עמ' טז
ח/ב מחנה יוסף (תשעב) הדרת מלך סי' ב אות ג
ח/ב מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
ח/ב מחקרים בספרות הקבלה (גוטליב) עמ' 204
ח/ב מטה אהרן (קרייזר) עמ' ס
ח/ב מכתב מאליהו (דסלר) ח"ד עמ' 154
ח/ב מנחת חן
ח/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קעג-קעה
ח/ב מנחת יהודה (פתיה) עמ' 95
ח/ב מנפת צוף עמ' 51, 399, 470-488
ח/ב מסה ומריבה עמ' 268 {לע"ל - רק שכר רוחני}
ח/ב מעט צרי
ח/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ב מעין חתום סי' ס
ח/ב מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ב מעשה נסים (הכהן)
ח/ב מפענח צפונות עמ' 110
ח/ב משאת המלך (אדרי)
ח/ב משיב נפש (שפירא)
ח/ב משכנות יעקב (אביגס) עמ' קסד, קסו
ח/ב משנה הלכות ח"ז סי' רסט {אין בו אכילה ושתיה}
ח/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' רי
ח/ב משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 202
ח/ב מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' רלד
ח/ב נועם ח"כ עמ' שסח
ח/ב נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' תפט, ח"ב עמ' תרעא
ח/ב נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לא
ח/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות הו"מ אות ד
ח/ב נפש יוסף (דוידוביץ, תשעד) עמ' רכט, תסח
ח/ב נשמת אדם (מרמניץ) עמ' פ, קכח
ח/ב נשמת אדם (קרמניץ, תשמט) עמ' פ, קכח {עוה"ב רוחני}
ח/ב נשמת חיים (ברלין - מחשבה) עמ' ע
ח/ב נשמת חיים (ברלין - שו"ת) עמ' שכה
ח/ב נתיב התשובה עמ' עט
ח/ב ס' המאמרים תרנט עמ' ק
ח/ב עונג יו"ט על דרוש דף כט ע"ב {ראב"ד - הגוף יישאר}
ח/ב עיוני הפטרה ח"ב עמ' 678
ח/ב עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 203 {הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא}
ח/ב עיוני פרשה ויקרא עמ' 322
ח/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 240
ח/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ריד
ח/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רח
ח/ב עין חנוך עמ' רסו
ח/ב עירין קדישין עמ' תפח
ח/ב עליות משה (תשנב) ח"א עמ' שג
ח/ב עליות משה (תשעו) ח"ב עמ' תשמח
ח/ב ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 254
ח/ב פי' ר' דוד שור
ח/ב פרח מטה אהרן (סול') מדע
ח/ב צהר גל' ח עמ' 95
ח/ב צמח מנחם דף סח ע"ג
ח/ב קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון חכמים עמ' סח
ח/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנה, תרנו, תרנח, תרסא
ח/ב קול יהודה (פרלוב) עמ' רמה {יושבים ועטרותיהם בראשיהם}
ח/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
ח/ב רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ט הלכה א
ח/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רנה
ח/ב רנת יצחק על נפש החיים עמ' קג
ח/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רנה, תצג
ח/ב רנת יצחק תהלים עמ' קלד, משלי עמ' קנא
ח/ב רשימות (שניאורסון) חוב' י עמ' 10
ח/ב שארית נתן (לוברט)
ח/ב שבט סופר - שערי שמחה ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' שטו
ח/ב שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' רכ-רכא
ח/ב שובי נפשי עמ' רטו-ריח
ח/ב שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 199
ח/ב של"ה ח"ג תצא אות ב, תבוא אות ג
ח/ב שם אליעזר דף ק ע"ב
ח/ב שם דרך - כתר תורה עמ' רו
ח/ב שמועות משה עמ' קע, קעד
ח/ב שמן ראש (כץ) ח"י במדבר עמ' רכב {כמשה}
ח/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצז
ח/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רט
ח/ב שערי אורה (מילר) ח"א עמ' עו, פב, קא
ח/ב שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' סו, פג {השכר - הדעה שקונים בעוה"ז}
ח/ב שערי שמחה (סופר) ח"א עמ' קג, ח"ב עמ' שטו
ח/ב שערי תורה (תשעה) סוגיות ודרושים עמ' קעא
ח/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קצב
ח/ב שרידים גל' יד עמ' מ {תחיית המתים - נשמות בלי גוף}
ח/ב תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקצז
ח/ב תורה שלמה שמות פכ"ד אות קד
ח/ב תורה תמימה שמות פ' כד אות כב
ח/ב תורת אברהם עמ' קנב
ח/ב תורת מהרי"ם בראשית עמ' סז
ח/ב תורת מנחם ח"ו עמ' 113 {פי' "עוה"ב" במאחז"ל "עוה"ב אין בו לא אכילה ולא שתי' וכו'"}
ח/ב תורת מנחם חע"ב עמ' 115 {אין בו לא אכילה ושתי' וכו'}
ח/ב תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' מט
ח/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שצט
ח/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שיב
ח/ג אגרת על הבטחון (תשע) עמ' ז
ח/ג אורח תשובה עמ' עב
ח/ג בין השורות עמ' מה, קמה
ח/ג בשעה שהקדימו עמ' אלף תד
ח/ג בתורתו יהגה ח"א עמ' תקד
ח/ג גבורת יצחק סוכות עמ' קסד, קפט
ח/ג דברי יוסף (בכרך) דף יב ע"ג-יד ע"ג
ח/ג דעת הרמב"ם עמ' 331, 457, 518
ח/ג דעת השם (אוחנה) עמ' פ
ח/ג דרכי תשובה עמ' רסח-רע
ח/ג הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 81, 150, 151
ח/ג הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הישארות החכמה}
ח/ג הרמב"ם (בנדיקט) עמ' ריז
ח/ג ואתה ברחמיך הרבים
ח/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמב
ח/ג יד כהן
ח/ג לדופקי בתשובה עמ' שכה-שכו
ח/ג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 89
ח/ג מאורי התשובה
ח/ג מבוא למשנה תורה עמ' 312
ח/ג מועדים וזמנים ח"ב סי' קלז
ח/ג מוריה גל' ריג עמ' טז
ח/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ב-ג
ח/ג מחקרים בהגות יהודית עמ' 281-282 {צרור החיים - עוה"ב}
ח/ג מנחת חן
ח/ג מנפת צוף עמ' 51, 61, 399, 470-488, 839
ח/ג מעין חתום סי' סא
ח/ג מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ג מעשה נסים (הכהן)
ח/ג מפענח צפונות עמ' 110
ח/ג משנתו העיונית של הרמ"א עמ' 202
ח/ג נועם ח"כ עמ' שסח
ח/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 241, 243
ח/ג עיונים בס' בראשית (ליבוביץ, תשכו) עמ' 116 {שכר שאין למעלה ממנו}
ח/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנה, תרנו, תרנח
ח/ג שובי נפשי עמ' ריח
ח/ד אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' פו
ח/ד אהל דוד (קהן) ח"ו ישעיהו פ"ס פסוק כא
ח/ד אהל דוד (קהן) ח"ז יחזקאל פל"ב פסוק כד
ח/ד אור אברהם
ח/ד אורות התשובה פי"ד ס' לז
ח/ד אורח תשובה עמ' עב
ח/ד אשל חיים ח"א פתיחה עמ' 7 {הר ה' - עוה"ב}
ח/ד באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 772 {שמותיו}
ח/ד באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קלא, ויקרא עמ' תסא
ח/ד בן ידיד
ח/ד בן פורת יוסף (תשעא) עמ' נ {כ"מ}
ח/ד בעקבי יעקב עמ' צו
ח/ד ברית הלוי השלם
ח/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסה
ח/ד דברי שאול ויקרא עמ' קמה
ח/ד דבש תמר
ח/ד דלתי תשובה עמ' רלה
ח/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכה {ראב"ד}
ח/ד דרכי תשובה עמ' רעא
ח/ד דרשות ר"י מסלוצק עמ' קיב
ח/ד הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 151
ח/ד הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 71, 237
ח/ד הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 72, 199
ח/ד הרמב"ם והזוהר
ח/ד זכרון יעקב (מרל) ח"ג סי' לט ס"ק ב {הר ה'}
ח/ד חי' אגדות מהר"ם שיק, אבות פ"ד מט"ז
ח/ד טורי אבן
ח/ד יד כהן
ח/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סג
ח/ד ישועות משיחו עמ' קסג
ח/ד כבוד מלכים (מרגליות) {סעודה}
ח/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' יז
ח/ד לב שלם [רדב"ז לשונות הרמב"ם סי' קכב]
ח/ד לדופקי בתשובה עמ' שכז-שכח
ח/ד לכתך אחרי במדבר עמ' 120
ח/ד לקוטי שיחות חל"ו עמ' 178
ח/ד לקוטי שלמה (תרנד) [מדרש הנעלם פ' תולדות]
ח/ד מבוא למשנה תורה עמ' 275
ח/ד מועדי ה' (נתנזון) ר"ה עמ' רמד
ח/ד מוריה גל' ריג עמ' טז-יז
ח/ד מנחת חן
ח/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קעו
ח/ד מעין חתום סי' סא
ח/ד מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ד מפענח צפונות עמ' 110
ח/ד משנה כסף (שירירו)
ח/ד נועם ח"כ עמ' שסח
ח/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 87, 241
ח/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רכא
ח/ד פרי צדיק (ר' צדוק) תרומה אות יב, פורים אות ב, פרשת פרה אות ו, קדושים אות ח {ומהו זה שאמרו נהנין מזיו השכינה שיודעין ומשיגין מאמיתת הקב"ה מה שאינם יודעין והם בגוף האפל}
ח/ד פרשת דרכים (תשנב) עמ' רכג
ח/ד פרשת דרכים (תשסה) עמ' שיז
ח/ד צמח מנחם דף סח ע"ג, עז ע"ג
ח/ד צפנת פענח
ח/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנה
ח/ד קרבן שמואל דף טז ע"א {כ"מ}
ח/ד רנת יצחק פ' חלק עמ' א {כמה שמות}
ח/ד רנת יצחק תהלים עמ' רצא
ח/ד שבות יהודה (תנ"ך) עמ' שמא
ח/ד שובי נפשי עמ' ריט
ח/ד שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' פח {שמות עוה"ב}
ח/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קמו
ח/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' עה
ח/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שמג
ח/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' ח-י
ח/ה אבן שתיה עמ' צו
ח/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' שלד
ח/ה אגרת על הבטחון (תשע) עמ' קעט
ח/ה אהבת ציון (תקצד) דרוש ב דף ג ע"ב
ח/ה אוצר א"י ח"ג עמ' 31
ח/ה אורח תשובה עמ' עג
ח/ה באר מרים פ"ג ה"ח אות ב
ח/ה ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לב-לג
ח/ה ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
ח/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' נב
ח/ה דעת אמונה ח"א עמ' י, קג, ח"ג עמ' רצז
ח/ה דעת הרמב"ם עמ' 331
ח/ה דרכי תשובה עמ' רעא-רעד
ח/ה דרשות הצל"ח השלם עמ' קיח, רמב, שנג
ח/ה דרשות שמן רוקח עמ' רמה, שע, שעב
ח/ה הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ה הר המלך ח"ח עמ' פג
ח/ה הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רסד
ח/ה ואתה ברחמיך הרבים
ח/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' מא
ח/ה חי' עזיאל עמ' 89 [עי' אברבנאל פ' שלח]
ח/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' תפ
ח/ה יד כהן
ח/ה יחלק שלל ח"ג עמ' קכד
ח/ה יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קמב
ח/ה כבוד אלקים (מיגאש, קושטא שמ"ה) פרק לד דף סח ע"ב
ח/ה כד הקמח עמ' צד
ח/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תכט
ח/ה כפתור ופרח (תשו) דף לט ע"א
ח/ה לב אביגדור עמ' קל
ח/ה לדופקי בתשובה עמ' שכט-שלא
ח/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 241
ח/ה מאורי התשובה
ח/ה מוריה גל' ריג עמ' יז
ח/ה מנחת חן
ח/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קעו-קעז
ח/ה מעט צרי
ח/ה מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ה מעשה נסים (הכהן)
ח/ה מרגליות הים סנהדרין צז ע"א אות יז
ח/ה משנת משה כתובות עמ' נז, קידושין עמ' קד, סנהדרין עמ' קנז
ח/ה ניר לדוד
ח/ה נתן פריו מגילה עמ' עח
ח/ה עונג יו"ט על דרוש דף יט ע"ד {נקמה שאין למעלה ממנה}
ח/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 240
ח/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 87
ח/ה עיונים (פאור) עמ' 174
ח/ה פי' ר' דוד שור
ח/ה צהר גל' ח עמ' 90
ח/ה צוף דבש (לוין) מאמר ו
ח/ה צמח דוד (סקאליע) עמ' קצ
ח/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנו
ח/ה רנת יצחק תפלה עמ' שלא
ח/ה שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצה
ח/ה שובי נפשי עמ' רכ
ח/ה שעורי דעת ח"א עמ' מב
ח/ה שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קצג {למה נקרא עוה"ב}, קצד {ראב"ד}
ח/ה תורת אביגדור ח"ג עמ' קעו {נקמה גדולה}
ח/ה תורת אביגדור ח"ד עמ' קנד
ח/ו אור הישר
ח/ו אורח תשובה עמ' עד
ח/ו איש מצליח יו"ד (תשעה) עמ' 163 {הטפשים השטופים בזימה}
ח/ו אמונת עתיך (נאור) עמ' קכו
ח/ו באמונה שלמה עמ' תצב
ח/ו באר לחי ראי עמ' רי-ריב
ח/ו באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרעט, דברים עמ' קכו
ח/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' קנז
ח/ו בפתחי עולם (רוטנברג) עמ' צב
ח/ו בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' קנא הערה 108 {הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולידע אותה שאין אנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף וכו'}
ח/ו בצור ירום ח"ג עמ' ש
ח/ו בצור ירום ח"ד עמ' קע
ח/ו ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צ
ח/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לג
ח/ו גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קעה
ח/ו דלתי תשובה עמ' רלו
ח/ו דעת אמונה ח"א עמ' קצט, ח"ג עמ' שי
ח/ו דרכי תשובה עמ' רעה
ח/ו הגהות חבר בן חיים
ח/ו הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 62
ח/ו הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ו הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הטובה העליונה}, 255-256
ח/ו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 70, 121, 141
ח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפה
ח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' מד
ח/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' תרנו
ח/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב הדרן אות כו
ח/ו יד כהן
ח/ו יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סג
ח/ו יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצח
ח/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שלה
ח/ו כפי אהרן (זס') קמא עמ' פה
ח/ו לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רצג
ח/ו לדופקי בתשובה עמ' שלא-שלד
ח/ו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 93
ח/ו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 241
ח/ו לקוטי שיחות חלק ל עמ' 132
ח/ו מאורי התשובה
ח/ו מבוא למשנה תורה עמ' 278, 309, 314, 350
ח/ו מדבר שור עמ' לב
ח/ו מוריה גל' ריג עמ' יז
ח/ו מנחת חן
ח/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קעח
ח/ו מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ו משנה כסף (שירירו)
ח/ו עונג יו"ט על דרוש דף יח ע"ב-ע"ג {שכר רוחני בעוה"ב}
ח/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 94-95, 241-242
ח/ו עיונים (פאור) עמ' 174
ח/ו ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 258
ח/ו צהר גל' ח עמ' 95
ח/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנו
ח/ו רנת יצחק יהושע עמ' רכד {אין לה דמיון לעוה"ב}
ח/ו שארית נתן (לוברט)
ח/ו שובי נפשי עמ' רכא
ח/ו שם משמואל פרשת תרומה שנת תרע"ב {אין כח באיש לידע}
ח/ו תהלתו בפי עמ' רכז, רכט
ח/ו תורת מנחם חס"ז עמ' 145 {שמא תקל בעיניך טובה זו ותדמה שאין שכר המצות והיות האדם שלם בדרכי האמת אלא להיותו אוכל ושותה מאכלות טובות ובועל וכו' כמו שמדמין אלו הערביים הטפשים האוילים השטופים בזמה וכו'}
ח/ז אבני נזר (רובינשטיין) על ההגדה דף ח ע"ד {כל הנביאים ניבאו}
ח/ז אבני נזר (רובינשטיין) על ההגדה דף ח ע"ד-ט ע"א {הנביאים נתנבאו לימות המשיח}
ח/ז אדני היד החזקה
ח/ז אהל שרה לאה עמ' רמד {כמה}
ח/ז אור שמח
ח/ז אורח תשובה עמ' עד-עה
ח/ז אמונת יהושע עמ' פו {לח"מ}
ח/ז אסופת מאמרים (בנדיקט) עמ' קנז-קנח
ח/ז באר לחי ראי עמ' רי-ריא
ח/ז באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תרעט, דברים עמ' קכו
ח/ז באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' מקץ סי' ו אות ד
ח/ז בארות המים (שאנג'י)
ח/ז בדבר מלך ח"ד עמ' כ
ח/ז בינה במקרא עמ' 144
ח/ז בית אהרן וישראל גל' ס עמ' כו
ח/ז בית יחזקאל (וייס) עמ' קנז
ח/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ז בן ידיד
ח/ז בצור ירום (תשפ) חי"ב עמ' קנא הערה 108 {הטובה הגדולה שתהיה בה הנפש בעולם הבא אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולידע אותה שאין אנו יודעים בעולם הזה אלא טובת הגוף וכו'}
ח/ז ברכת מרדכי מוסר ח"ג עמ' צ
ח/ז ברקאי ח"א עמ' 104
ח/ז גאולה וישועה (לונץ) דף לו ע"ב {כ"מ}
ח/ז גינת המלך עמ' טז
ח/ז דברי ברוך ח"ב מאמר לב אות ח
ח/ז דברי חנינא - מזלות עמ' כט
ח/ז דברי יוסף (בכרך) דף יד ע"א
ח/ז דברי יוסף (בכרך, תרלא) דף יד ע"א
ח/ז דורנו מול שאלות הנצח עמ' 244
ח/ז דלתי תשובה עמ' רלז
ח/ז דעת אמונה ח"א עמ' קה, ח"ג עמ' תל
ח/ז דרכי תשובה עמ' רעו
ח/ז הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ז המאור הגדול (גר"א) עמ' תשעט {ניבאו לימות המשיח}
ח/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 237 {עוה"ב - הטובה העליונה}
ח/ז התקופה הגדולה עמ' עה {לימות המשיח תשוב הממשלה}, קמד {הנביאים התנבאו על ימות המשיח}, ריז-ריח {דברים שבגוף, ממשלה}, רלו {הממשלה}, שנ-שנב {נביאים נתנבאו לימות המשיח}
ח/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תרמה
ח/ז זבחי תרועה סי' מ אות ו
ח/ז זיו משנה
ח/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' לא אות ט, סי' מד אות ח
ח/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' 22, תפ, תקנז, תקע, תקעד, תקצה, ח"ד עמ' שב, שנד
ח/ז יד כהן
ח/ז יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סד
ח/ז יחלק שלל ח"ג עמ' קכד {ארץ החיים}
ח/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תקפ
ח/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' שלא
ח/ז לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רצט {שאין יכול להשיגה}
ח/ז לב שלם
ח/ז לדופקי בתשובה עמ' שלד-שלז
ח/ז להבין ולהשכיל ח"ב עמ' צ-צז
ח/ז לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 197, 350
ח/ז לקוטי שיחות חל"ג עמ' 92 {לראות בטוב ה' בארץ חיים}
ח/ז לקוטי שיחות חלק ל עמ' 131
ח/ז לקוטי שיחות נצבים עמ' 362 = לקוטי באורים בס' התניא (קארף, תשכ"ח) עמ' שפד
ח/ז לקוטי תורה (בעל התניא) דברים דף ט ע"א
ח/ז מאורי התשובה
ח/ז מבוא למשנה תורה עמ' 54, 321
ח/ז מגד יהודה ח"א סי' מה אות כח
ח/ז מגולה לגאולה עמ' 319
ח/ז מדבר שור עמ' לב
ח/ז מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמב {כמה דוד}
ח/ז מועדים וזמנים ח"ה סי' שנב
ח/ז מוריה גל' ריג עמ' יז
ח/ז מכתב מאליהו (דסלר) ח"ה עמ' 390
ח/ז מנחת חן
ח/ז מנחת חן (תשמב) עמ' קעח
ח/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' עה
ח/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ז מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ז מעיני המים
ח/ז מעשה רקח
ח/ז מרכה"מ אלפ' [ישרש יעקב כג ע"א, גופי הלכות י ע"א]
ח/ז משבצות זהב ישעיהו עמ' פא, א'תקסד
ח/ז משיב נפש (שפירא)
ח/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תיז, תיט
ח/ז משנה כסף (כולי) עמ' ריח
ח/ז נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רמז
ח/ז ניבי זהב עמ' תצג
ח/ז נשמה של שבת עמ' 66 {הנביאים לא דיברו על עוה"ב כי א"א להמשילו בדיבור}, 255 {הנביאים - לימות המשיח}
ח/ז ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' תפה
ח/ז סיני ס' יובל עמ' תלז
ח/ז עבד המלך (תשא)
ח/ז עיוני פרשה ויקרא עמ' 323 {א"א להשיגה}
ח/ז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 95, 242, 244
ח/ז עלי שור ח"ב עמ' עב
ח/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 34, 91, 112-111
ח/ז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 38, 98, 121, 122
ח/ז ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 258
ח/ז פנינים על התורה ומועדים עמ' לא {כמה דוד}
ח/ז צהר גל' ח עמ' 95
ח/ז קדושת לוי במדבר פרק יא פסוקים כח-כט {צדיקים יכולים להתפלל לבטל חבלי משיח כי אינם כתובים בפירוש בנביא}
ח/ז קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנו, תרסא
ח/ז רנת יצחק תהלים עמ' רד, חמש מגילות עמ' צח
ח/ז רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' קלב-קלג
ח/ז רנת יצחק תפלה עמ' רפח, שיג
ח/ז שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' עא
ח/ז שובי נפשי עמ' רכב-רכד
ח/ז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שכז {לח"מ}
ח/ז שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 245 {'ארץ החיים' הוא העולם הבא}
ח/ז שם דרך דברים עמ' קמו
ח/ז שם משמואל פרשת תרומה שנת תרעב {איננו יכולים להבין את מהות עוה"ב}
ח/ז שמועות משה עמ' קנו, קסג
ח/ז תורת המדינה עמ' 18, 132 {כשתשוב ממשלה לישראל}, 374
ח/ז תורת המועדים (תשכד) עמ' 548
ח/ז תורת המועדים (תשנו) עמ' 589-590
ח/ז תורת השבת והמועד עמ' 456
ח/ז תורת מנחם חע"ב עמ' 29 {כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא לימות המשיח}
ח/ז תחומין ח"ה עמ' 512-511
ח/ז תרומת הגורן ח"א עמ' 104, 157
ח/ז תשובה מאהבה (ברזל)
ח/ח אורח תשובה עמ' עו
ח/ח אמת ליעקב נשים עמ' ריד
ח/ח אשר למלך
ח/ח בית הבחירה על אבות עמ' 345
ח/ח בית יחזקאל (וייס) עמ' קנז
ח/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ח/ח בן ידיד
ח/ח בני שלמה עמ' פז-פח
ח/ח בעקבי יעקב עמ' קלה
ח/ח ברית הלוי השלם
ח/ח ברכת הנצי"ב (תשל) עמ' לג
ח/ח ברכת הנצי"ב (תשנז) עמ' מג
ח/ח גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסז
ח/ח גליונות אבני נזר
ח/ח דרכי תשובה עמ' רעז-רעח
ח/ח הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 152, 156 {וזהו הנמצא לכל אדם בראשונה}, 157, 158
ח/ח הלכות תשובה (בן שושן)
ח/ח המאור הגדול (גר"א) עמ' תקנו {עוה"ב - אחרי המיתה}
ח/ח הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 63
ח/ח הרמב"ם והזוהר
ח/ח ואתה ברחמיך הרבים
ח/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' ה
ח/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' סה
ח/ח חובות יהודה עמ' 484-485
ח/ח חזון המקרא ח"ב עמ' 108
ח/ח חקרי זמנים ח"ב עמ' תפ, ח"ד עמ' קיא, שמט
ח/ח יד כהן
ח/ח יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סד
ח/ח כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ח/ח כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קלח
ח/ח כתב סופר או"ח דף קג ע"ב
ח/ח לב הארי על חובות הלבבות - שער יחוד המעשה עמ' קח
ח/ח לדופקי בתשובה עמ' שלח-שמ
ח/ח לקוטי שיחות תשובות ובאורים סי' ח הערה 8
ח/ח מאורות הדף היומי ח"ז עמ' קכה-קכח
ח/ח מאורי התשובה
ח/ח מדרכי הכרם ח"ג עמ' 325
ח/ח מנחת חן
ח/ח מנחת חן (תשמב) עמ' קעט
ח/ח מנפת צוף עמ' 473
ח/ח מעינות האמונה עמ' שח-שיג
ח/ח מראות הצובאות (תשסז) עמ' תמג
ח/ח משיב נפש (שפירא)
ח/ח סיני ס' יובל עמ' תלז
ח/ח עיוני פרשה ויקרא עמ' 323 {לא מפני שאינו מצוי}
ח/ח עיוני תשובה (קדרי) עמ' 236, 240
ח/ח ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 258
ח/ח פי' ר' דוד שור
ח/ח פרח מטה אהרן (סול') מדע
ח/ח קונטרס רשימות שעורים (קלמנסון) ב"מ - קונטרס חידושים וביאורים ברמב"ם סי' יב {מיתה אחרי תחיית המתים}
ח/ח ראשית בכורי משה חיים מאמר כב
ח/ח רנת יצחק פ' חלק עמ' יד {ראב"ד}, קעה {לא שאינו מצוי עתה}, ריט {ראב"ד}
ח/ח רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' צא-מב, ח"ב עמ' רעה
ח/ח שביבי אור
ח/ח שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' רכא-רכב
ח/ח שם משמואל פרשת משפטים שנת תרע"ו {עוה"ב נמצא גם עכשיו}
ח/ח תורת מנחם ח"ג עמ' 77, ח"ד עמ' 37, חט"ו עמ' 195, חי"ט עמ' 296,264, חכ"ב עמ' 160, 235,206, חכ"ד עמ' 194, חכ"ו עמ' 26 {זה שקראו אותו חכמים העוה"ב לא מפני שאינו מצוי עתה כו' אלא מפני שאותן החיים באין לו לאדם אחר חיי העוה"ז}
ח/ח תורת מנחם חל"ג עמ' 314
ח/ח תורת מנחם חל"ח עמ' 280, ח"מ עמ' 251
ח/ח תורת מנחם חמ"ד עמ' 197
ח/ח תורת מנחם חמ"ח עמ' 426
ח/ח תורת מנחם חנ"ט עמ' 159, 186
ח/ח תורת מנחם חס"ב עמ' 291, חס"ה עמ' 167 {העוה"ב כו' מפני כו' באין לו לאדם אחר חיי העוה"ז כו', וראב"ד}
ח/ח תורת מנחם חס"ח עמ' 19, חס"ט עמ' 125 {זה שקראו אותו חכמים העוה"ב לא מפני שאינו מצוי עתה וכו' אלא הרי הוא מצוי ועומד וכו'}
ח/ח תורת מנחם חע"ג עמ' 138 {זה שקראו אותו חכמים העוה"ב לא מפני שאינו מצוי עתה וכו'}
ח/ח תפארת בחורים פאה עמ' סד {עוה"ב - אחרי המוות}
ח/ח תשבי שורש עוה"ב עמ' רא


ט/45 הלכות תשובה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ אור התשובה
ט/רה"פ בית יעקב (בירב)
ט/רה"פ בנבכי התשובה
ט/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
ט/רה"פ הדרך לתשובה
ט/רה"פ הרהורי תשובה
ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ ואתה ברחמיך הרבים
ט/רה"פ ועזר מצריו
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ לב דוד (בן לולו)
ט/רה"פ לתשובת השנה
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
ט/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
ט/רה"פ ס' התשובה
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שם טוב
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/רה"פ שפת מלך
ט/רה"פ תשובת בנימין
ט/א אבי עזרי ח"ד {מדוע לא הזכירה התורה שכר עוה"ב}
ט/א אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' סד
ט/א אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' קב
ט/א אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קטז, קכו
ט/א אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קסד, קעה, רכג
ט/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קנא
ט/א אבנים יקרות עמ' קצח
ט/א אוצר א"י ח"ה עמ' 228
ט/א אוצר התולדות עמ' קסא, רסד
ט/א אור אברהם
ט/א אור הלבנה (רובין) ח"ד עמ' קעח
ט/א אור יהל ח"א עמ' קג {כדי שיהיו פנויים לעבודת ה'}
ט/א אור יחזקאל (לוינשטיין) - דרכי העבודה עמ' שלח
ט/א אור יחזקאל (לוינשטיין) ימים נוראים עמ' קו {מניעת המפריעים}, תורה ודעת (דרוק) עמ' קלח, רמו, שלח, שנד
ט/א אור יחזקאל (לוינשטיין) יראה ומוסר עמ' רא {שכר מצוה בהאי עלמא}
ט/א אור לישרים (שולמן) עמ' יח
ט/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מו
ט/א אורות משה עמ' 196
ט/א אורח תשובה עמ' עו-עז
ט/א אז שמח עמ' ת {טובות המחזיקות את ידינו}
ט/א אמרי חן (בן סניור) ויקרא עמ' 443
ט/א אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תפד הערה לג
ט/א אמרי נפתלי ח"א עמ' כט, פב
ט/א אעירה שחר (זעפרני) עמ' סח
ט/א אפסי ארץ (תשנט) עמ' שכח
ט/א אש דת (אסאד) עמ' קמב
ט/א באמונה שלמה עמ' תלט
ט/א באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' כד, תשמג, ויקרא עמ' תרפ, דברים עמ' רנב, תקח
ט/א בטחון בה' והשתדלות טבעית עמ' 76 {כ"מ}
ט/א בין השורות עמ' צב, קנה
ט/א בינה במקרא עמ' 144
ט/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ט/א בית יצחק (ויינברגר) עמ' רלו
ט/א בית שמואל אחרון על התורה (תשנד) פ' מטות עמ' רט
ט/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' קפ, רכח, רמד, רסד, שכט, שסו, תנב, תרסט
ט/א בנין משה ח"א עמ' ח, כט, לד
ט/א ברית אברם (תשסג) עמ' רב, תצח
ט/א ברכת משה (הגר) עמ' קמג
ט/א בשלום ובמישור עמ' 55, 122
ט/א בתורתו יהגה ח"א עמ' רמא, רמג-רמד {רבוי כסף וזהב}, תי
ט/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' תיח {שבזמן שאדם טרוד בעה"ז}
ט/א בתורתו יהגה ח"ג עמ' קמד {בזמן שאדם טרוד}
ט/א גבורת יצחק אבות עמ' נח, עח, רח
ט/א גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קעב
ט/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' י
ט/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שכז
ט/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שכב, שמו, שצ
ט/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסא, שסז-שסט
ט/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' קט {מטרות הברכות - שנוכל לעבוד את ה'}
ט/א גבורת יצחק סוכות עמ' קצו-קצז
ט/א גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' צו
ט/א גבורת יצחק שבועות עמ' שז-שח {בשמחה ובטובת נפש}
ט/א גביע הכסף ח"ב עמ' רה
ט/א גופי הלכות (אזמיר) דף קמד ע"א {השכר הוא רק הכנה שיוכלו ללמוד}
ט/א גינת אגוז (תשעב) עמ' תקכ
ט/א גינת המלך עמ' טז
ט/א גל עיני (תשע) ח"ב עמ' ל
ט/א דברי אליהו (בלייער) עמ' קטו {מדוע לא נזכר עוה"ב בתורה}
ט/א דברי השקפה עמ' רמא
ט/א דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' קנב
ט/א דברי חנינא - מזלות עמ' יז, כ, כו, כט, ל, קלז, קסא
ט/א דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' תקעה
ט/א דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' סב {שכר מצוה בהאי עלמא ליכא}
ט/א דברי נפתלי (הלברשטם) ח"א עמ' קלט
ט/א די באר בראשית עמ' קעד {מטרת הברכות - להסיר מונע מעבודת ה'}
ט/א דעת אמונה ח"ג עמ' פד, קב, רעו
ט/א דעת השם (אוחנה) עמ' קכ {דעה גמורה נכונה}
ט/א דרך ה' השלם עמ' צא - מראה דרך
ט/א דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 755
ט/א דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 156
ט/א דרכי דוד (קסל) פאה עמ' ג, מג
ט/א דרכי תשובה עמ' רעט-רפד
ט/א דרשות מהר"ם בנעט עמ' רעב
ט/א דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' תכה {דעה גמורה}
ט/א דרשות ר' יצחק קארו עמ' 92 {שכר רק בעולם הנשמות}
ט/א דרשות ר"י אבן שועיב עמ' שד {והבטיחנו בתורה}
ט/א דרשות שבט הלוי ח"א עמ' קמג {זוכים לשני עולמות}
ט/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' קנא, קפה
ט/א דרשות שמן רוקח עמ' צד
ט/א הגהות חבר בן חיים {הקב"ה משפיען}
ט/א הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 19, 43
ט/א הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' רמז
ט/א הלכות תשובה (בן שושן)
ט/א הרי בשמים (ברדיטשוב תרנז) פ' ראה דף קד ע"ג {שכר כדי שנוכל לקיים מצוות}
ט/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 237
ט/א הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 77
ט/א הרמב"ם כמחנך עמ' 42, 87, 91
ט/א התורה והמדינה ח"ג עמ' עב {פנויים ללמוד}
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' סח, קמה
ט/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' רפ
ט/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' קלו {כדי שיהיו פנויים לתורה}
ט/א ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' קטז {ישפיע לנו כל הטובות וכו' לעשות התורה}
ט/א ולאשר אמר תהלים עמ' תשצה {מתן שכרן של מצות ובו׳}
ט/א זאת ליעקב ויקרא עמ' קכג
ט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב עמ' קנח {לא הזכיר מעדנים כעפר}, קס {שכר מצוות בעוה"ב}, שי {השוואת הלשון להל' מלכים פי"ב}
ט/א חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קמט-קנג
ט/א חזק יד
ט/א חיים זכו עמ' קעה
ט/א חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"א עמ' שצט, ח"ב עמ' רע
ט/א חכמת התורה נשא עמ' קד
ט/א חכמת התורה עקב עמ' יב, ריז, תיג
ט/א חכמת התורה ראה עמ' ג, כו, קכא, קמד
ט/א חמדת אהרן עמ' רצו
ט/א חנן אלקים עמ' קלו, קעב
ט/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תפ, תקפז, ח"ג עמ' קיח, ח"ד עמ' קכה, שכט, שלה, תנד, תפג
ט/א טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ז {עיקר השכר בעוה"ב}
ט/א יבין שמועה (לעוו) עמ' תרנג
ט/א יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף א-ב
ט/א יד כהן
ט/א יד פשוטה אהבה עמ' רכט {חולה ורעב לא מתעסק במצוה}
ט/א יד שלום (פרידמן) מועדים עמ' תלח {מדוע נתפרשו בתורה רק יעודים גשמיים}
ט/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סד
ט/א יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קצז, רלג
ט/א יחל ישראל אבות ח"א עמ' סט
ט/א ייטב פנים ח"א דף טו, נח, ח"ב דף קמט {יעודי עוה"ז אינם שכר ועונש אלא הבטחה לסייע לנו לשמור מצוות}
ט/א ימי רצון (ברעוודא) עמ' מו-מז
ט/א ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' רצג
ט/א כנסת יחזקאל (הכהן) עמ' רו {השכר למנוע עיכובים}
ט/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 192, 193, 310
ט/א כתונת פסים (תשעא) עמ' ריח, רכה, שמ
ט/א כתר אפרים עמ' כד {פנויים ללמוד}, מט {הכרע כל הדברים}
ט/א לב אביגדור עמ' קנה
ט/א לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' ט, רפה, שפב
ט/א לדוד ה' אורי וישעי עמ' סח
ט/א לדופקי בתשובה עמ' שמא-שנא
ט/א להורות נתן מועדים ח"ד עמ' קכח
ט/א להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' רט {ה' יסיר את המונעים מקיום התורה}
ט/א לפרקים (תשסב) עמ' מח
ט/א לקוטי אהבת ישראל עמ' רעו
ט/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 237, 239, חכ"ט עמ', 42, 139, 140
ט/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 88, 92
ט/א לקוטי שיחות חל"ד עמ' 91, 133, 135
ט/א לקוטי שיחות חל"ז עמ' 80
ט/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 338, 395
ט/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 128
ט/א לקוטי שיחות, הדרן על משנה תורה (קה"ת יא ניסן תשמה) ח"ב עמ' 28
ט/א לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רפב
ט/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרלד, תרסד
ט/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' שפא
ט/א מאורי אור (אתרוג) מלואים אות לב, מח
ט/א מאורי התשובה
ט/א מאיר עיני חכמים ח"ב דף כ ע"ד {מטרת השכר לאפשר עבודת ה'}
ט/א מאמר מרדכי (קרנמל, תרצו) ח"א דף ב ע"א {שכר כדי שנוכל לקיים מצוות}
ט/א מבוא למשנה תורה עמ' 137, 175, 257, 285, 312, 314, 315, 321, 354, 355, 373, 378 {שילוב ידיעה ומעשה}
ט/א מבשר טוב יסודות עבודת ה' עמ' קכג-קכד
ט/א מגולה לגאולה עמ' 324
ט/א מדבר שור עמ' רצא
ט/א מוסר השכל {נתן לנו תורה}
ט/א מוריה גל' ריג עמ' יט-כ
ט/א מזבח אבנים (אורנשטיין) דרוש ח-ט {שכר}
ט/א מחזה אברהם (בוטשאטש) עמ' תקיח
ט/א מטה אהרן (קרייזר) עמ' ז
ט/א מכתב מאליהו (דסלר) ח"א עמ' 147, ח"ב עמ' 63, 207
ט/א מכתב מאליהו (דסלר) מועדים ח"א אות קעז, קצ, רטו
ט/א מלכי יהודה עמ' קיט {הברכות הכנה לעבודת ה'}
ט/א מנחת חן
ט/א מנחת חן (תשמב) עמ' קפ-קפג
ט/א מנפת צוף עמ' 275, 300, 315, 372, 400, 480, 484
ט/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/א מעין חיים ח"ד עמ' רנב
ט/א מעינות האמונה עמ' רפו, שב, שג-שה {אבי עזרי}, שיד-שטז
ט/א מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ב עמ' שפד-שפה, תיא
ט/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ד עמ' סג, קח
ט/א מציאות קטן סי' קנג, קע
ט/א מרפא לנפש בראשית עמ' רלו {שכר כדי לאפשר קיום מצוות}
ט/א מרפא לשון (המבורג) עמ' יט-כ {מטרת השכר - לאפשר עבודת ה'}
ט/א משב יעקב ח"א
ט/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' תלה {שיסיר המונעים}
ט/א משנת חיים דברים עמ' קנז
ט/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' קפא
ט/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' קט
ט/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קט
ט/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 57-58
ט/א מתנת חיים - מועדים עמ' קלה
ט/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' רכא
ט/א נודע בשערים (מנד') שער צדקה דף ז ע"ב, ט ע"א-ע"ד {שניהם - שכר מצוות בעוה"ב}
ט/א נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' רמו, רפח, תו
ט/א נחלת דבש (ברייזכר) עמ' שס
ט/א ניבי זהב עמ' תצג
ט/א נתיבות חיים (מטלין, תשסט) עמ' קע
ט/א נתיבות מרדכי קדושין עמ' תצב
ט/א ס' המאמרים (רמ"מ) ח"ו עמ' קיד {יסיר ממנו כל הדברים המונעים וכו' פנויים ללמוד בחכמה וכו'}
ט/א עבודת עבודה (טאהש) ויקרא-דברים עמ' קיד {טעם הזכרת שכר גשמי}
ט/א עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רצא
ט/א עולת שמואל (קונפורטי) דרושים דף לג ע"ד
ט/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 96, 100, 158, 187, 188
ט/א עמוד הימיני (ישראלי, תשכו) עמ' תו {שפע טוב כדי שנהיה פנויים ללמוד}
ט/א עץ הדר השלם עמ' קנג {אם עובדים בשמחה ה' משפיע ברכות}
ט/א עצי חיים על התורה עמ' קכ
ט/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 34, 91
ט/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 98
ט/א ערבי נחל (תשנא) ח"ב עמ' קצד, ח"ג עמ' ו, ט
ט/א ערבי נחל (תשסד) עמ' תרכה, תתעג, תתעו
ט/א פאר יעקב ח"א עמ' רטו, רכו, ח"ג עמ' מד, ח"ד עמ' קנג, רמג, רעז
ט/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/א פירושי רס"ג לבראשית עמ' 174
ט/א פרדס מרדכי עמ' תצב
ט/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
ט/א פרי צדיק (ר' צדוק) כי תבא אות יג {והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה וכו' יסיר ממנו כל הדברים}
ט/א פרפרת התורה עמ' קיג
ט/א צדקת יוסף עמ' רפד
ט/א צהר גל' ג עמ' 130 {ידיעתן דעה נכונה}
ט/א צל הכסף (פריד תשסג) עמ' ריט
ט/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' מב, נא, קפב, תיג, תקעא, תרנו
ט/א צפנת פענח (תשסו) עמ' מו, נא, קכח, ריב, רעב, שסט, תיח {שכר כדי שיהיה פנוי}
ט/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנח
ט/א קובץ מאמרים ואגרות (וסרמן) ח"א עמ' מא, רלא, רפא
ט/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמג
ט/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 317
ט/א קנה חכמה פ"ג ה"יב ס"ק א {ישפיע כל הטובות}
ט/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' ח
ט/א ריח שדה - דרושים דף ט ע"ב
ט/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קסט {אין לו לב פנוי}
ט/א רנת יצחק דברי הימים עמ' קכט {נשב פנויים ללמוד}
ט/א רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רפז, משלי עמ' נ, קיז, שנ, חמש מגילות עמ' צד, רטו, רכא, רנא, שיז
ט/א רנת יצחק מלכים עמ' מז {נשב פנויים ללמוד}
ט/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קלא, ח"ב עמ' שנב
ט/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' קנד {פנויים לעסוק בה}, ח"ב עמ' קא-קב
ט/א רנת יצחק על נפש החיים עמ' קצג {יסורין - מפני עזיבת התורה}, קצה {הטרוד בענייני עוה"ז אין מתעסק בחכמה}
ט/א רנת יצחק פ' חלק עמ' קס-קסא {בזמן שהאדם טרוד אינו מתעסק בחכמה}
ט/א רנת יצחק תענית עמ' ח, קפא, רא
ט/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' כט {בגלות}, רעב
ט/א רנת יצחק תפלה עמ' כג, עז
ט/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' רטז
ט/א שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רצד
ט/א שבות יעקב (אבולפיה) עמ' קעז
ט/א שבט מישראל (תשעא) פרק יט פסוק י, פרק קז פסוק א, פרק קיט פסוק ח {השכר שבתורה היא כדי לאפשר קיום מצוות}
ט/א שו"ת הריב"ד (קאפח) עמ' רכב-רכג
ט/א שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' שסט
ט/א שובי נפשי עמ' רכז-רלח
ט/א שיחות חכמה ומוסר מאמר לג אות יב
ט/א שיחות לספר דברים עמ' יח {אין שכר בעוה"ז}
ט/א שירת דוד (תשסז) עמ' לב {השכר סיוע לעבודת ה'}
ט/א של"ה ח"א מס' פסחים סי' שמב
ט/א של"ה ח"ב פסחים סי' שמב
ט/א שם דרך שמות עמ' רצח
ט/א שם ישראל עה"ת עמ' פו
ט/א שם משמואל פרשת ואתחנן שנת תר"ע {יכלו ימיהם בבהלה ובפחד}, ומועדים - סוכות שנת תרע"ב, וסוכות שנת תרע"ג
ט/א שם משמואל פרשת יתרו שנת תרע"ה {היעודים הטובים הם כדי שיהיה לבנו פנוי לתורה}, ופרשת ויקהל שנת תרע"ג, ופרשת תזריע וחודש שנת תרע"ו, ופרשת תזריע - תז"מ ור"ח שנת תרע"ח, ופרשת בחקותי שנת תרע"ג, ופרשת פינחס שנת תרע"ה
ט/א שם משמואל פרשת לך לך שנת תרע"ח, פרשת וישב שנת תרע"ב, ושנת תרע"ו, ושנת תרע"ח, ופרשת וישב - שבת חנוכה שנת תרפ"ג {היעודים הטובים הם כדי שיהיה לבנו פנוי לתורה}
ט/א שם משמעון (שפירא) עמ' ק
ט/א שמועות משה עמ' קסא, קע
ט/א שמחת יוסף עמ' סא
ט/א שמחת מרדכי עמ' קעא
ט/א שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קב
ט/א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' קכב {יסיר דברים המונעים}
ט/א שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקצא
ט/א שפתי דעת ח"א עמ' קמג
ט/א שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' סט
ט/א שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קלג-קלד
ט/א שפתי חיים מועדים ח"ג עמ' רפח, שע
ט/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קכה-קלא
ט/א תהלה לדוד (והרמן) פ"קכח פסוק ג הערה יח
ט/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' מח, סט, עא, קלט, שצג, תרלג, תשנז, תשסו, תשסז, תתיג, אלף נו, אלף קלט
ט/א תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קנ
ט/א תורת אביגדור ח"ג עמ' סח
ט/א תורת אביגדור ח"ד עמ' מו
ט/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 76 {שכתוב "ואם לא תשמעו"}
ט/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 20, 83
ט/א תורת מהרי"ם בראשית עמ' קצח {השכר להסרת המניעות}
ט/א תורת מנחם חי"ג עמ' 317 {צרכים הגשמיים באופן של הרחבה}
ט/א תורת מנחם חנ"ג עמ' 51
ט/א תורת מנחם חע"ב עמ' 148 {שבזמן שאדם טרוד בעוה"ז בחולי ובמלחמה ורעבון אינו מתעסק לא בחכמה ולא במצות וכו'}
ט/א תורת מנחם חע"ג עמ' 138 {הבטיחנו וכו' שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה וכו'}
ט/א תלפיות ו חוב' ג עמ' 790
ט/א תפארת אדם (שלפוברסקי) עמ' נו
ט/א תפארת ישראל סי' תתפח, תתקכ, תתקכב, תתקלד
ט/א תפארת משה עמ' קמה {השכר כדי שנוכל לעשות מצוות}
ט/א תפארת צבי (ספינקא) ויקרא עמ' שעה, שעח, שצג, שצו, תב
ט/א תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' תפט
ט/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קכד
ט/א תשובה מאהבה (ברזל) {והבטיחנו בתורה}
ט/ב אביר יעקב (סדיגורה, תשסד) עמ' רלח
ט/ב אבן שתיה עמ' צז
ט/ב אבני אש (מילר) עמ' רצה
ט/ב אבני חפץ ח"ג עמ' כא
ט/ב אבני נזר (רובינשטיין) על ההגדה דף ח ע"ד {אין בין וכו'}
ט/ב אבני נזר (רובינשטיין) על ההגדה דף ח ע"ד-ט ע"א {שעבוד מלכויות בלבד}
ט/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תלד
ט/ב אבני שיש (אביטבול) חלק ב דרוש י להספד דף נח ע"ג {וצדקה תהיה לנו}
ט/ב אגרות הראי"ז עמ' קט
ט/ב אהל דוד (קהן) ח"ד תהלים פכ"א פס' ה {יהיה נביא}
ט/ב אהל דוד (קהן) ח"ז מלכים א פ"ג פסוק יב
ט/ב אהל משה (שיינרמן) עמ' קע-קעב, תו
ט/ב אומר לציון פתיחה סי' טו {נתאוו לימות המשיח כי שינוחו וילמדו}
ט/ב אוצר א"י ח"ו עמ' 165
ט/ב אוצרות הרמב"ם
ט/ב אור אברהם {משיח חכם יותר משלמה, וילמד את העם}
ט/ב אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' שפד {סוף שיעשו תשובה}
ט/ב אור הישר {אין בין עוה"ז וכו'}
ט/ב אורח תשובה עמ' עח
ט/ב אורי חיים ח"א עמ' כח {לא נתאוו, כדי שינוחו, וירבה הדעה}
ט/ב אחר האסף עמ' תרטו
ט/ב אישי יובל עמ' 26
ט/ב אמונה שלמה עמ' 216
ט/ב אמונת יהושע עמ' פד-פה {יותר משלמה וקרוב למשה}, אלף תשיב, אלף תשפז {יותר משלמה וקרוב למשה}
ט/ב אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419
ט/ב אשר למלך {קרוב למשה}
ט/ב באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק מא פסוק מ {יותר משלמה}
ט/ב באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ב עמ' תרסט
ט/ב באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' קכא, שמות עמ' קמו, ויקרא עמ' תשט, תשיט, מלכים עמ' סח
ט/ב באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' רלו
ט/ב בדבר מלך ח"ד עמ' סח {נביא קרוב למשה}
ט/ב בין השורות עמ' רנד, רנו
ט/ב ביצחק יקרא (תשמט) ח"ב סי' לט {חכם משלמה, נביא קרוב למשה}
ט/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' מ סעיף ב ד"ה עוד שמעתי
ט/ב בית יחזקאל (וייס) עמ' קנה {לא נתאוו, כדי שינוחו, וירבה הדעה}
ט/ב בית מלך (חב"ד) עמ' ז, ט
ט/ב בנין אריאל יאיר עמ' 280 {שעבוד מלכויות בלבד}
ט/ב ברך משה (טיטלבום) עמ' קכב
ט/ב ברכת חיים (אמסלם)
ט/ב ברקאי ח"א עמ' 104 {אין בין עוה"ז}, ח"ה עמ' 102 {אין בין עוה"ז וכו'}, 244 {התאוו לימות המשיח}
ט/ב בתורתו יהגה ח"א עמ' תקד
ט/ב גאולה וישועה (לונץ) דף יא ע"א {ימות המשיח - הכנה לעוה"ב}, לג ע"א {שעבוד מלכויות בלבד}, לז ע"ב {ימות המשיח - הכנה לעוה"ב}, לח ע"א {שעבוד מלכויות בלבד}
ט/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שסט-שעא
ט/ב גינת המלך עמ' טו
ט/ב דבר המלך (מנקין) עמ' 48 {שעבוד מלכויות בלבד}
ט/ב דבר מלכות ויקרא עמ' 267 {מזרע דוד}, 270 {יותר משלמה}
ט/ב דברי ברוך ח"ב מאמר טז אות ו
ט/ב דברי יואל בראשית ח"א עמ' פב, ויקרא ח"ב עמ' נב, דברים עמ' לז
ט/ב דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' שב, שנז, תקצד, תרט, תרמז
ט/ב דברי יואל מועדים ח"ד עמ' קלה
ט/ב דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז זכור שנו {ימות המשיח - העוה"ז}, פורים תקלג {חכם יותר משלמה}
ט/ב דברי יוסף (בכרך) דף יב ע"ג-יד ע"ג
ט/ב דברי שאול דברים עמ' קפט
ט/ב דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' תרכא {המשיח}
ט/ב דולה ומשקה פורים עמ' תלב {רק שעבוד מלכויות}
ט/ב דולה ומשקה פסח עמ' נה {קרוב למשה}, קלח {רק שעבוד מלכוית}
ט/ב דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' עד, רצב
ט/ב דלתי תשובה עמ' רלט-רמה
ט/ב דעת אמונה ח"א עמ' קעח, ח"ג עמ' תלד
ט/ב דעת אמונה ח"ג עמ' שנח, שס
ט/ב דרך ה' השלם עמ' כא - ע, צב - ע
ט/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 53, 101
ט/ב דרכי תשובה עמ' רפה-רצג
ט/ב האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' שסח {והסירותי את לב האבן מבשרכם}
ט/ב הארץ הטובה עמ' 31
ט/ב הגיוני עוזיאל ח"א עמ' 171
ט/ב הגש"פ עם פירוש הראי"ה עמ' רעג {קרוב למעלת משה}
ט/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קכו {נביא כמשה}
ט/ב הלכות תשובה (בן שושן)
ט/ב הלכתא למשיחא עמ' 46, 51, 57, 61, 79, 81
ט/ב הר המלך ח"ח עמ' שעז-שעח
ט/ב הרמב"ם - שמרנות עמ' 76, 237
ט/ב הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 75-77, 113, 122, 124, 140
ט/ב הרמב"ם והזוהר
ט/ב התורה והמדינה ח"ג עמ' כב {נביא קרוב למשה}
ט/ב התקופה הגדולה עמ' עא, קמד {אין בין עוה"ז וכו'}, שלח {חכם יותר משלמה}, שנ-שנב
ט/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 34, 35, 47, 145
ט/ב ואשיבה שופטיך עמ' פא {לא ישתנה הטבע}
ט/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קעג
ט/ב ויואל משה מאמר א סי' לח {חכם ונביא}, סח {יבואו הגוים}, פ {ילמד את העם}, פו {יבואו הגוים}
ט/ב ויואל משה עמ' מט, פד, ק, קד
ט/ב זאת ליעקב שמות עמ' קז
ט/ב זבחי תרועה סי' מ אות ה
ט/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב עמ' רפד {מעלות המשיח}, שיא {יוכלו אז לעסוק בתורה}, שטו {השוואת הלשון להל' מלכים פי"ב}, שיז {ילמד את העם}
ט/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קנד-קעג
ט/ב חזון המקרא ח"ב עמ' 109 {ימות המשיח בעוה"ז}
ט/ב חידוש הסנהדרין לפי הרמב"ם עמ' יז
ט/ב חמשה מאמרות מאמר סמוכים לעד כתובות אות א
ט/ב חנא וחסדא ח"א דף קמד ע"א {אין בין עוה"ז}
ט/ב חקרי זמנים ח"ב עמ' 24, 19, שכו, תפא, תקנו-תקנז, תקפז, תקצה, תרג, תרנו, ח"ג עמ' קלא, ח"ד עמ' קא, רפו, רפח, שב, שיז, שלח, שמג, שנד {פסק כשמואל לענין ימות המשיח}, שסז, תפה-תפו
ט/ב טל חרמון מועדים עמ' 169
ט/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ג
ט/ב יד כהן
ט/ב יד פשוטה אהבה עמ' שלד, תתתקלא {שניהם - התאוו לימות המשיח כדי שיעסקו בתורה}
ט/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סה
ט/ב יחי המלך פרק מד {ילמד את העם תורה ומצוות}
ט/ב ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' כג {המשיח יהיה נביא}, סד, קנט {תרבה הדעת}, קעו, שיט
ט/ב ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שמג, שמז {יותר משלמה}, תנא, תרו
ט/ב ימים אחדים דף ג ע"ב {נתאוו שינוחו וילמדו}
ט/ב ישועות עוזו עמ' 280, 283, 285 {משיח - נביא}, 286, 333
ט/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' קכו, רכו {המלך ילמד ויורה}
ט/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' טו-טז {ימצאו מרגוע וירבו בחכמה}
ט/ב כגן רוה עמ' 60, 81, 98, 111
ט/ב כח התשובה {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקכב-תקכג, תקכז {קרוב למשה}
ט/ב כללי המצוות (גיקטיליא) עמ' קלח-קלט {המפרש בשם רמב"ן - עוה"ב אחרי יום הדין}
ט/ב כס המלך עמ' י
ט/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' פה
ט/ב כתב אמת ח"א עמ' שמז
ט/ב כתב אמת ח"ב עמ' שנב
ט/ב כתב אמת ח"ג עמ' רב
ט/ב כתר אפרים עמ' כד {כדי שינוחו}
ט/ב כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' רי {התאוו כדי שינוחו וילמדו}
ט/ב לב אביגדור עמ' ד
ט/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' סט
ט/ב לדופקי בתשובה עמ' שנא-שנח
ט/ב להבין ולהשכיל ח"ב עמ' צ-צז
ט/ב להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' סז ע"א, קכב ע"ב
ט/ב להורות נתן מועדים ח"ה עמ' שטו
ט/ב לוחות ושברי לוחות עמ' 325
ט/ב לכתך אחרי במדבר עמ' 113
ט/ב לקוטי שיחות ח"ו עמ' 85, 254, ח"ח עמ' 340, חי"ג עמ' 171, חט"ו עמ' 417, חט"ז עמ' 491, חכ"א עמ' 351, חכ"ב עמ' 78, חכ"ג עמ' 356, חכ"ד עמ' 109
ט/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 345, חכ"ו עמ' 119, חכ"ז עמ' 191, 197, 236, 238, 249, 250, 263
ט/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 277
ט/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 87
ט/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 134
ט/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 208
ט/ב לקוטי שיחות חל"ו עמ' 15
ט/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 79
ט/ב לקוטי שיחות חל"ט עמ' 235, 338
ט/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 131
ט/ב לקט עני פ' בחוקותי עמ' קעו
ט/ב מאה שערים (קפשאלי) עמ' שפא-שפב
ט/ב מאורי המועדים עמ' קמט {נתאוו לימות המשיח}, קעו {יותר משלמה}, קעז {קרוב למשה}, רלב {קרוב למשה}
ט/ב מאורי התשובה
ט/ב מאמרי שלמה ח"א עמ' קז
ט/ב מבוא למשנה תורה עמ' 54, 321, 336, 356 {השכר כדי שיהיו פנויים לתורה}, 382
ט/ב מגד יהודה ח"א סי' מה אות כח
ט/ב מגולה לגאולה עמ' 186, 220, 257, 289, 304, 307, 327
ט/ב מה ה' אלקיך שואל מעמך עמ' 130 {למה נתאוו לימות המשיח}
ט/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' שנב {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב מוריה גל' ריג עמ' כ-כא
ט/ב מחנה יוסף (תשעב) בפתח המחנה אות ג, הדרת מלך סי' ד אות א
ט/ב מטר השמים (תשנ) בראשית-שמות עמ' שכד {רק שעבוד מלכויות}
ט/ב מלכות יהודה וישראל עמ' 29
ט/ב מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 69
ט/ב מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קל {חכם משלמה}
ט/ב מנחת ישראל עמ' שמד
ט/ב מנפת צוף עמ' 428
ט/ב מעט צרי {קרוב למשה}
ט/ב מעינות האמונה עמ' שיא, שיד-שטז, תקעה
ט/ב מרגליות הים סנהדרין יא ע"א אות טז {קרוב למשה}, צ ע"א אות ו {קרוב למשה}
ט/ב מרפא לשון (המבורג) עמ' יט-כ {מטרת השכר - לאפשר עבודת ה'}
ט/ב משבצות זהב ישעיהו עמ' פא, שז
ט/ב משיב נפש (שפירא) {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב משך חכמה שמות בהקדמה
ט/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תיח
ט/ב משנת יעקב כאן {אין בין עוה"ז וכו'}, וזמנים ח"ב עמ' רנה {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב נזר הקדש (תשעה) ח"א עמ' רלז
ט/ב נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות נח
ט/ב נחלת שמעון (קרסנר) רות הו"מ אות ד
ט/ב ניבי זהב עמ' קו
ט/ב נר מצוה (ואלק) שרשים דף ב ע"א {מצוות אינן בטלות לע"ל}
ט/ב נר מצוה (מהר"ל) ח"ב הערה 457 {רק שעבוד מלכויות}
ט/ב נשמה של שבת עמ' 255
ט/ב נשק בר (שידלוף) עמ' כג {כמשה}
ט/ב נתן פריו נדרים עמ' ל {תרבה הדעה}
ט/ב ס' המאמרים (רמ"מ) ח"א עמ' תפה
ט/ב סדורו של שבת (תשך) דף כג ע"ד {משיח בעל חכמה}
ט/ב סדר משנה (בוסק')
ט/ב סיני ס' יובל עמ' רסב {חכמת משיח יותר משלמה, נבואתו פחות ממשה}
ט/ב סיני ק עמ' תקסב
ט/ב עבד המלך (תשסט) עמ' צא
ט/ב עבודת המלך {קרוב למשה}
ט/ב עיוני פרשה (ריבלין) דברים עמ' 234 {ימות המשיח הוא העולם הזה ועולם כמנהגו נוהג}, 235 {לפי שבאותם הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת}
ט/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 42, 91, 111-110, 228, 233, 250, 253
ט/ב עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 47, 98, 120, 121, 246, 252, 271, 274
ט/ב ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' שמ {אהבה ויראה אחד וזה נמשך מזה}
ט/ב פי' ר' דוד שור
ט/ב צהר גל' ב עמ' 99-100 {וירבו בחכמה}, גל' ח עמ' 89
ט/ב קול גדול ולא יסף עמ' 66
ט/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 317, 448
ט/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור ל אות ד
ט/ב קרית מלך (חב"ד) עמ' יז {כדי שינוחו ממלכויות}
ט/ב קרן אור (חורב) עמ' רג
ט/ב ראשית דעת (קורח) סי' יח {חכם משלמה ונביא קרוב למשה}
ט/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג הקדמה עמ' ח
ט/ב רלב"ג במדבר פכ"ה תועלת ב עמ' קלו-קלז
ט/ב רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' טו, לח, מא, קט, קמח, קצא, רס, ת, משלי עמ' ג, חמש מגילות עמ' ג
ט/ב רנת יצחק מלכים עמ' מח-מט {חכם משלמה}
ט/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' ז, רלד
ט/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' פה
ט/ב רנת יצחק תהלים עמ' קפב
ט/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תשסט
ט/ב רנת יצחק תענית עמ' קצט
ט/ב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קכד {שיהיו פנויים בתורה}
ט/ב רנת יצחק תפלה עמ' צט
ט/ב שאר יוסף ח"ה - עצמות יוסף פ' תבוא
ט/ב שאר יוסף ח"ה - עצמות יוסף פ' תבוא עמ' סו {חכם יותר משלמה}
ט/ב שבט מישראל (תשעא) פרק קכו פסוק ה {כשמואל}
ט/ב שבילי אשר {חכם משלמה}
ט/ב שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' עא {אין בין עוה"ז וכו'}
ט/ב שובי נפשי עמ' רלח-רמו
ט/ב שיחות לספר דברים עמ' קפו, רכה
ט/ב שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 116 {קרוב למשה}
ט/ב שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 271 {חכם משלמה, קרוב למשה}
ט/ב שיחות ר' צבי יהודה ויקרא עמ' 204 {ונביא גדול הוא קרוב למשה רבינו}
ט/ב שיר למעלות גל' ד עמ' 159 {יד פשוטה}
ט/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 108 {ימות המשיח}
ט/ב שם דרך דברים עמ' קמו
ט/ב שמועות משה עמ' קנח, קסא, קע, קעג, קעט, קפג
ט/ב שמחתי באומרים לי עמ' 15
ט/ב שמע שלמה (תווינא) עמ' לו, עו
ט/ב שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' שצב
ט/ב שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' פו
ט/ב שער המלך (שושן) עמ' קס
ט/ב שער ראובן (כץ) עמ' יט {מלך שיעמוד}, רב-רג {יותר חכם משלמה}
ט/ב שפתי חיים אמונה ובחירה ח"ב עמ' קלה
ט/ב שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' ד
ט/ב שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קלב-קלד
ט/ב תודת אהרן עמ' קעז
ט/ב תורת אביגדור ח"ג עמ' קצד
ט/ב תורת אהרן עמ' קעז
ט/ב תורת המדינה עמ' 373-374
ט/ב תורת המועדים (תשכד) עמ' 312 {המלך מזרע דוד}, 547 {אין בין עוה"ז וכו'}, 548 {תרבה הדעה}
ט/ב תורת המועדים (תשנו) עמ' 335, 342, 589, 590
ט/ב תורת יחיאל (שלזינגר) במדבר עמ' קב {רק שעבוד מלכויות}
ט/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קמז-קנג
ט/ב תורת מנחם ח"ט עמ' 109, חי"ד עמ' 88, חט"ו עמ' 94, 155, חט"ז עמ' 282, ח"כ עמ' 56, חכ"ב עמ' 143, חכ"ד עמ' 258, חכ"ה עמ' 53 {נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתומ"צ כו' לפי שבאותן הימים תרבה הדעת והחכמה וכו'}
ט/ב תורת מנחם ח"ע עמ' 34, חע"ב עמ' 96, 211 {ימות המשיח כו' ינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ומצוות כהוגן כו' תרבה הדעה והחכמה והאמת כו' מלאה הארץ דעה את ה'}
ט/ב תורת מנחם חכ"ב עמ' 86 {קרוב למשה רבינו}
ט/ב תורת מנחם חכ"ז עמ' 342, 367, 456 {יעסקו בחכמה מתוך מנוחה}
ט/ב תורת מנחם חל"ב עמ' 293
ט/ב תורת מנחם חל"ט עמ' 285, 357
ט/ב תורת מנחם חמ"ג עמ' 52, חמ"ד עמ' 251 {תרבה הדעת}
ט/ב תורת מנחם חמ"ה עמ' 123, חמ"ו עמ' 197, 329
ט/ב תורת מנחם חמ"ח עמ' 319, ח"נ עמ' 170, 312
ט/ב תורת מנחם חנ"ג עמ' 52, 304
ט/ב תורת מנחם חנ"ד עמ' 36, 50, חנ"ה עמ' 231, חנ"ו עמ' 300
ט/ב תורת מנחם חנ"ח עמ' 374, חנ"ט עמ' 181, ח"ס עמ' 162, 164, 166, 168, 185
ט/ב תורת מנחם חס"ב עמ' 160, חס"ג עמ' 175, חס"ד עמ' 124 {מפני זה נצטוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח כו' וימצאו להם מרגוע וירבו בחכמה וכו'}
ט/ב תורת מנחם חס"ו עמ' 131, חס"ז עמ' 126 {לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת}
ט/ב תורת מנחם חע"ג עמ' 50 {אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות לבד}
ט/ב תחומין ח"ה עמ' 511, 517 {אין בין עוה"ז וכו'}, חט"ו עמ' 146, חט"ז עמ' 449, 452, 456, חי"ח עמ' 375, חי"ט עמ' 431
ט/ב תפארת יוסף (פרסבורגר), קונ' בית דוד עמ' מ
ט/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רצו
ט/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 104, 157
ט/ב תשובה מאהבה (ברזל)


י/46 הלכות תשובה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ אור התשובה
י/רה"פ בית יעקב (בירב)
י/רה"פ בנבכי התשובה
י/רה"פ גבורת יצחק (תשובה)
י/רה"פ הדרך לתשובה
י/רה"פ הרהורי תשובה
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ ועזר מצריו
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ לב דוד (בן לולו)
י/רה"פ לתשובת השנה
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ משנה תורה עם חדושים ובאורים
י/רה"פ ס' המדע (מוהר"ק)
י/רה"פ ס' התשובה
י/רה"פ סדר משנה
י/רה"פ עבודת המלך
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ קרית מלך
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שם טוב
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/רה"פ שפת מלך
י/רה"פ תשובה מאהבה (ברזל)
י/רה"פ תשובת בנימין
י/א אבן שתיה עמ' מד
י/א אדרת אליהו (הצרפתי) עה"ת עמ' קעג
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אור אברהם
י/א אורה ושמחה הל' שופר פ"א ס"ק מו
י/א אורות משה עמ' 198
י/א אורח ישראל סי' כב אות ד, ט
י/א אורח תשובה עמ' עט-פ
י/א אחר האסף עמ' קמב
י/א אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 19
י/א אפיקי מים ח"א סי' ג
י/א באמונה שלמה עמ' תב
י/א באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 1049 {ע"ה ונשים וקטנים}
י/א באר התורה (בן עמרם) פ' משפטים עמ' שטז {נשים וקטנים}
י/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' עב, שצט
י/א בית אהרן וישראל גל' מד עמ' קכד {מרגילים את הקטנים}
י/א בית דוד (תשעט) יו"ד סי' שב
י/א בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/א בן מלך - חכמה ומוסר עמ' קז
י/א בנתיב המצוות עמ' 315
י/א בתורתו יהגה ח"א עמ' ריט, תקד
י/א גבורת יצחק אבות עמ' ס, סג, קי, קטו, קצא, רפד
י/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ט-י
י/א גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שנא, שסט, שעב
י/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רלו {מלמדים נשים וקטנים לעבוד מיראה}
י/א גבורת יצחק סוכות עמ' קעח
י/א גבעת שאול (בראך) סי' שכה {נשים וקטנים}
י/א גנא דפלפלי עמ' צ {אברהם ראש לאוהבי ה'}
י/א דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ד
י/א דברי יואל בראשית ח"א עמ' רכ, רעג, שצ, ח"ב עמ' רסב, שמות ח"א עמ' קמה, קנח
י/א דברי יואל מועדים ח"ה עמ' שצח {מלמדים קטנים ונשים לעבוד מיראה}
י/א דברי יואל מועדים ח"ט עמ' קפג
י/א דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' לד {עבודה מאהבה}
י/א דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' מד, שלב
י/א דלתי תשובה עמ' רמו
י/א דעת אמונה ח"א עמ' קכג, ח"ג עמ' רפא
י/א דעת הרמב"ם עמ' 465, 468, 542
י/א דעת השם (אוחנה) עמ' צט
י/א דרך חיים (תשע) פ"א הערה 587
י/א דרכי תשובה עמ' רצד
י/א הלכות תשובה (בן שושן)
י/א המעלות לשלמה עמ' קעו
י/א הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 136
י/א הרמב"ם כמחנך עמ' 39
י/א ואתה ברחמיך הרבים
י/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תריח
י/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' מד אות יז
י/א חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קעד-קעט
י/א חזק יד
י/א חקרי זמנים ח"ד עמ' תב {אהבה}, תנד
י/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קסה
י/א טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קסג
י/א יד המלך (לנדא)
י/א יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ד
י/א יד כהן
י/א יד שלום (פרידמן) על ההגדה עמ' פו
י/א יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סו
י/א יטב פנים ח"א דף קכג
י/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 96-100
י/א כח התשובה
י/א לדוד ה' אורי וישעי עמ' ע
י/א לדופקי בתשובה עמ' שנט-שסג
י/א לקוטי שיחות חל"ב עמ' 69
י/א לקוטי שיחות חל"ג עמ' 87
י/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 19 {מחנכים לעבוד מיראה}
י/א לקוטי שיחות חלק ל עמ' 178
י/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רפא
י/א מאורי המועדים עמ' קסב {עד שתתרבה דעתם ויעבדו מאהבה}
י/א מאורי התשובה
י/א מבוא למשנה תורה עמ' 88, 350, 359
י/א מגולה לגאולה עמ' 322
י/א מגן אבות (מהריט"ץ) ח"א עמ' שו
י/א מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמב
י/א מוריה גל' ריג עמ' כ
י/א מחקרים בהגות יהודית עמ' 77
י/א מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' שיח
י/א מטר השמים (תשנז) עמ' קיח
י/א מנחת חן
י/א מנחת חן (תשמב) עמ' קפד
י/א מנפת צוף עמ' 283
י/א מעינות האמונה עמ' שעג
י/א מערכי לב (שוואב) מועדים ח"א עמ' קסז {כדי שיזכה}
י/א מקור ברוך (פייתוס) דף רפח ע"ג
י/א מראה איש ח"ב עמ' יא
י/א מראות צובאות (בלכמן) עמ' קמ-קמה
י/א משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קצט
י/א משיב נפש (שפירא)
י/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תלב {כדי שאנצל מן הקללות}
י/א משנת יעקב
י/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' קט
י/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קט {כדי שאזכה לעוה"ב}
י/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 50-51
י/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' נט
י/א נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 205
י/א נחל חיים סי' סה
י/א נחלה לישראל (תשעא) עמ' נב, ס
י/א נחלת צבי (פאליי) עמ' רפא
י/א נחלת שמעון (קרסנר) רות הו"מ אות ד
י/א ניבי זהב עמ' קו
י/א נתיב התורה (סאלים) דברים עמ' לו, קצב
י/א עבודת משא (מאיר) ח"א
י/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/א עולת שבת בשבתו עמ' שצט
י/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 245, 252, 255
י/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 248
י/א ענישה ושיקום ביהדות עמ' 183
י/א עצי חיים על התורה עמ' רסט, רצט, שט, שיא
י/א עצי חיים על מועדים עמ' קלט, קמד, קנה, שב
י/א פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר יח אות א {רק לקטנים}
י/א פרח מטה אהרן (סול') מדע
י/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רז-רי
י/א פרפרת משה ח"ב עמ' שמב
י/א פרשת דרכים (תשנב) עמ' נה
י/א פרשת דרכים (תשסה) עמ' עט
י/א פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 95
י/א צהר גל' ט עמ' 91
י/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 317
י/א רב טוב דף קס ע"ב, קסה ע"ג, קסז ע"ד
י/א רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' קפ {עבודה מאהבה}
י/א רנת יצחק מלכים עמ' לג {מחנכים קטן לעבוד מיראה}, מה, שלה {מעלת האהבה לא כל אדם זוכה לה}
י/א רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' עא
י/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שיא {מעלת החכמים והנביאים}
י/א רנת יצחק על נפש החיים עמ' קמד
י/א רנת יצחק תהלים עמ' סב, תסד, משלי עמ' טו, חמש מגילות עמ' רעו
י/א רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' ע, רלד
י/א רנת יצחק תענית עמ' ז, לז
י/א רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' פ
י/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קי
י/א רנת יצחק תפלה עמ' מג, עח, פד
י/א שביבי אור
י/א שובי נפשי עמ' רמט
י/א שיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ג
י/א שירת דוד (תשסז) עמ' ק {יראת הרוממות}, תסג {לנשים וקטנים}
י/א שלום בניך
י/א שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' קנ
י/א שמן ראש (כץ) ח"ט במדבר עמ' סח {מפני שהוא אמת}
י/א שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' קסה
י/א שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פו {מפני שהוא אמת}
י/א שמן ראש ח"א-ח"ח דברים עמ' קנז, קסד {עושה האמת מפני שהוא אמת}
י/א שמן ראש ל"ג בעומר-שבועות עמ' תמ {מפני שהוא אמת}
י/א שמן ראש סוכות ח"א עמ' צו, רעב {נשים וקטנים}
י/א שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטז
י/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפא, קצח
י/א שפת הים (זכריש) סי' נ ס"ק ב
י/א שפתי חיים מועדים ח"א עמ' רנב {יחזור ויתפלל בכוונה}
י/א שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קלה-קלו
י/א תאומי צביה - דרשות המגיד מווילנא עמ' קפא {מחנכים לעבוד ביראה}
י/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תרלג
י/א תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' כג, סט, שלד
י/א תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' שמא {עיסוק בתומ"צ כדי שיהיו מכובדים וילדים}
י/א תורת אביגדור ח"ד עמ' טז, נ
י/א תורת אמך ח"א עמ' 1
י/א תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 59
י/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קנד-קסא
י/א תורת מנחם ח"נ עמ' 35
י/א תורת מנחם חל"ג עמ' 55 {ועוסק בחכמתה - מדוע לא בהל' ת"ת}
י/א תורת מנחם חמ"ה עמ' 315
י/ב אביר יוסף עמ' שכד
י/ב אבן שתיה עמ' מד
י/ב אהל דוד (קהן) ח"ד משלי פ"ה פס' יט
י/ב אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 247 {יעשה מצוה באהבה}
י/ב אור לישרים (תשסג) עמ' ו
י/ב אורות משה עמ' 198
י/ב אורח תשובה עמ' פא
י/ב אחר האסף עמ' קמב
י/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 165, 222
י/ב אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 2, 19
י/ב ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מג
י/ב באמונה שלמה עמ' רי, תג
י/ב באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 920 {מפני שהיא אמת}
י/ב באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' לך לך סי' ג אות ב, ד
י/ב בדבר מלך חי"ד עמ' שלח
י/ב בכורי אברהם הקדמה עמ' 3
י/ב בנתיב המצוות עמ' 315
י/ב ברית הלוי השלם
י/ב בשלום ובמישור עמ' 42
י/ב גבורת יצחק אבות עמ' רפד
י/ב גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שעג-שעד
י/ב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' קצ
י/ב גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' לג {מעלת אברהם}
י/ב גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' כה
י/ב גבורת יצחק שבועות עמ' שטז {העובד מאהבה}
י/ב דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ד
י/ב דברי חנינא - ת"ת עמ' קכג
י/ב דולה ומשקה תשרי ח"ב עמ' מד, שלב
י/ב דורש טוב עמ' 162
י/ב דלתי תשובה עמ' רמז
י/ב דעת אמונה ח"א עמ' קכג, ח"ג עמ' רפא
י/ב דעת הרמב"ם עמ' 35, 361, 363, 466
י/ב דעת השם (אוחנה) עמ' צט, קב, רפג
י/ב דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 119
י/ב דרכי תשובה עמ' רצה
י/ב הלכות תשובה (בן שושן)
י/ב המעלות לשלמה עמ' כד
י/ב הר המלך ח"א עמ' סב-סד
י/ב הרמב"ם חייו ומשנתו עמ' 137
י/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 39, 73
י/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 38
י/ב ואתה ברחמיך הרבים
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תצו
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשח
י/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקג
י/ב וחי בהם עמ' 231, 237
י/ב זאת ליעקב בראשית עמ' כא, סט, קי, קלט, ריט {העובד מאהבה עוסק בתורה וכו'}
י/ב זאת ליעקב דברים עמ' לח, רמ
י/ב זאת ליעקב ויקרא עמ' ד, רטז
י/ב זאת ליעקב שמות עמ' פח
י/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות ה
י/ב חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' קפ-קצ, רמט-רנ
י/ב חיים זכו עמ' קסב
י/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' קיז {מאהבה}, ח"ד עמ' תפג
י/ב טוב עין (אוסטרובצא) עמ' ז {עובד מאהבה אינו מצפה לשכר}
י/ב יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ו
י/ב יד כהן
י/ב יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סו
י/ב יטב פנים ח"א דף קד
י/ב יסוד הדעת שיעור יז
י/ב יסודי הצדקה עמ' 494
י/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' פה
י/ב לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' רס, שמא
י/ב לבית יעקב (ר' יעקב יוסף) ח"א דרוש ב {זרע אברהם אוהבי}
י/ב לבית יעקב דרוש ב דף ב ע"ד {אברהם אוהבי}
י/ב לדוד ה' אורי וישעי עמ' ע
י/ב לדופקי בתשובה עמ' שסג-שסו
י/ב לקוטי שיחות ח"כ עמ' 45, חכ"ב עמ' 50
י/ב לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 239, חכ"ט עמ' 36
י/ב לקוטי שיחות חל"א עמ' 116
י/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 67
י/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 88, 93
י/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 20 {מפני שהוא אמת}
י/ב לקוטי שיחות חל"ז עמ' 80
י/ב לקוטי שיחות חלק ל עמ' 40-41
י/ב לקט שיחות מוסר ח"א עמ' שלג
י/ב לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' פ, פה
י/ב מאורי התשובה
י/ב מאיר עיני חכמים ח"ב דף כ ע"ד
י/ב מבוא למשנה תורה עמ' 174, 199, 257, 273, 383
י/ב מדרכי הכרם ח"ג עמ' 23
י/ב מוסר השכל
י/ב מוריה גל' ריג עמ' כ
י/ב מזכרת עמ' 420
י/ב מטר השמים (תשנז) עמ' קיח
י/ב מנחת חן
י/ב מנחת חן (תשמב) עמ' קפה-קפו
י/ב מנפת צוף עמ' 103, 487, 684
י/ב מקור חסד עמ' סה
י/ב מרכבת המלך עמ' שפט-שצ
י/ב משאת משה (חברוני) מוסר (תשלו) עמ' קצט
י/ב מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' קנה
י/ב מתנת חיים קנינים עמ' סט {עושה האמת מפני שהוא אמת}
י/ב נחלת דבש (ברייזכר) עמ' רצא
י/ב נחלת צבי (פאליי) עמ' רפא
י/ב נפלאות מתורתך (תשסה) ע' צאו עמי
י/ב נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' מ {אהבה אחרי יראה}
י/ב ס' החיים (פרידברג) עמ' סב
י/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/ב עולת שבת בשבתו עמ' שצט
י/ב עיוני חג ומועד עמ' 55
י/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 45, 245, 250, 252-254
י/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' צב, רז
י/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' פט, רג
י/ב על התשובה עמ' 42
י/ב עלי שור ח"א שער ב פרק טו {יראת העונש}, שער ד מאמר י פרק ב-ג, ח"ב עמ' תקסו
י/ב עצי חיים על מועדים עמ' שע
י/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' יג, קסא {עבד מאהבה}
י/ב פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רז-רי
י/ב צהר גל' ח עמ' 66 {לא כל חכם זוכה - אריסטו}, גל' ט עמ' 91
י/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/ב רב טוב דף ב ע"ב, קל ע"ד, קמה ע"א, קמו ע"א, קנה ע"ב, קע ע"ד
י/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סז {השמיט זדונות נעשות כזכויות}
י/ב רנת יצחק דברי הימים עמ' רלב {מעלת האהבה לא כל אדם זוכה לה}
י/ב רנת יצחק משלי עמ' קלא, חמש מגילות עמ' לב, עה, רלז
י/ב רנת יצחק עה"ת ח"א עמ' קא
י/ב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' לט, מד, מז, סז, קג, רד {אברהם אוהבו}
י/ב רנת יצחק על נפש החיים עמ' קט, קכ, רפה
י/ב רנת יצחק פ' חלק עמ' רצה
י/ב רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' פ, קיד
י/ב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רנח
י/ב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' לה, ק
י/ב שארית נתן (לוברט)
י/ב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קב
י/ב שובי נפשי עמ' רנ-רנב
י/ב שיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ג
י/ב שלום בניך
י/ב שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטז
י/ב שעורים על הרמב"ם הל' דעות עמ' סט {אהבת ה' - הדרגה הגבוהה ביותר}
י/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' יא, רפב
י/ב שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שמא {נקרא "אוהבי" כי עבד מאהבה}
י/ב תהלתו בפי עמ' מח {עושה האמת מפני שהיא אמת}
י/ב תולדות אדם עמ' לו
י/ב תורת יצחק ח"א עמ' קמ-קמא
י/ב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קנד-קסא
י/ב תורת מנחם ח"ח עמ' 151 {עושה האמת מפני שהוא אמת וכו'}
י/ב תורת מנחם חל"ג עמ' 27, 55, 64 {מאהבה}
י/ב תורת מנחם חמ"ח עמ' 211, ח"נ עמ' 64
י/ג אגרא לישרים סי' כ
י/ג אור הרעיון עמ' כו {האהבה הראויה כאהבה לאשה}
י/ג אור חדש (מהר"ל) פ"ה הע' 465
י/ג אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 103
י/ג אורות משה עמ' 198
י/ג אורח תשובה עמ' פא
י/ג אוריתא טז עמ' רלא
י/ג איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 120, 187
י/ג אמרות יצחק תנינא עמ' ג
י/ג אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 5
י/ג אסיף ח"ב עמ' 228
י/ג ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מג
י/ג אשל אברהם (פרידמן) ח"א עמ' רפב {אהבה עד כלות הנפש}
י/ג בינה במקרא עמ' 190
י/ג בית יחזקאל (וייס) עמ' כא, כד
י/ג בית ישראל (טויסיג) השלם פ' משפטים עמ' עו = קמא פ' משפטים עמ' פא
י/ג בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 156
י/ג בנתיב המצוות עמ' 314
י/ג בשלום ובמישור עמ' 41
י/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' י
י/ג גבורת יצחק שבועות עמ' צד
י/ג גן שושנים ח"ב עמ' כא, כג
י/ג גנזי חיים (זייצ'יק) עמ' רג
י/ג דברי הגות והערכה עמ' 84
י/ג דברי חנינא - ת"ת עמ' קכג
י/ג דברי מנחם (כשר) ח"א פתח דבר עמ' ה
י/ג דורש טוב עמ' 162
י/ג דלתי תשובה עמ' רמח
י/ג דעת אמונה ח"א עמ' קכג, ח"ג עמ' רפא
י/ג דעת הרמב"ם עמ' 462
י/ג דרך ה' השלם עמ' רמ - מראה דרך
י/ג דרכי תשובה עמ' רצה-רצז
י/ג דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תנו {ידבוק מחשבותיו בה'}
י/ג דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפד
י/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 73
י/ג השיר והשבח (פרדס) ח"ב עמ' נו
י/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' קנט
י/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמז-קמח
י/ג וחי בהם עמ' 232, 237
י/ג זכרון דברים (תשנט) עמ' קלו {תאוה לאהבת הבורא}
י/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' קב, ח"ד עמ' קכו
י/ג טיול בפרדס ח"ב עמ' פ {לא יהיה בכלל להנאת עצמו}
י/ג טל חיים (טל) פורים עמ' ריז
י/ג טל חיים (טל) פסח עמ' רטו
י/ג יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ז
י/ג יד כהן
י/ג ידבר שלום ח"ב עמ' מג
י/ג יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סו
י/ג כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 2
י/ג כתר שם טוב סי' רלח
י/ג לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' שמ
י/ג לדופקי בתשובה עמ' שסז-שע
י/ג לוחות ושברי לוחות עמ' 97
י/ג לקוטי שיחות חכ"ו עמ' 118, 267, חכ"ט עמ' 36
י/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 182
י/ג לקוטי שיחות חל"ג עמ' 89
י/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 35
י/ג לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' ט, תלו
י/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' פ, פב, פה, קי
י/ג מאורי המועדים עמ' צ {שיר השירים משל}
י/ג מאורי התשובה
י/ג מאזני צדק ח"א עמ' כו
י/ג מבוא למשנה תורה עמ' 114, 357
י/ג מגולה לגאולה עמ' 322
י/ג מדרכי הכרם ח"א עמ' 356
י/ג מוריה גל' ריג עמ' כ
י/ג מחשבה למעשה מועדים ומצוות עמ' תג
י/ג מן הסערה עמ' 164
י/ג מנחת אשר פסחים, מאמר דרך אמונה אות ג
י/ג מנחת חן
י/ג מנחת חן (תשמב) עמ' קפז-קפח
י/ג מנפת צוף עמ' 487-488
י/ג מסורה ח"ט עמ' כז
י/ג מפי ספרים וסופרים (תשסח) ח"ג עמ' קמא
י/ג מצווה ועושה ח"א עמ' קפז, קצא
י/ג משיב נפש (שפירא)
י/ג משמר הלוי, בהקדמה
י/ג משנת אברהם על ס' חסידים ח"ב עמ' קלד
י/ג משנת יוסף דרשות ח"א עמ' נב, שכו
י/ג משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 64
י/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/ג עיוני תשובה (קדרי) עמ' 250, 252, 255
י/ג עצי חיים על מועדים עמ' קצא
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 176
י/ג עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 189
י/ג פותח שער (תשסח) סי' קצח
י/ג פניני רבנו הגרי"ז עמ' 50
י/ג פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רז-רי
י/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/ג קול אריה (שוורץ, תשסד) פתח טוב עמ' כ
י/ג קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד, קמו
י/ג רנת יצחק חמש מגילות עמ' לז, שט
י/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' שיב, שנא {אהבה גדולה}
י/ג רנת יצחק על נפש החיים עמ' קמד, שיג, תלו
י/ג רנת יצחק פ' חלק עמ' תעה
י/ג רנת יצחק תענית עמ' ז
י/ג שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רח {אהבה פנימית}
י/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' יג {שוגה בה תמיד}
י/ג שובי נפשי עמ' רנב
י/ג שי למלך (מלר) פתיחה אות ד
י/ג שיח דוד (תשסד) עמ' קח, קיז
י/ג שיח דוד (תשסח) עמ' קכח, קלח
י/ג שיחות לספר דברים עמ' נט, סג {לשגות בה תמיד}
י/ג שירת הפסח אות ב, קצב
י/ג שלום בניך
י/ג שערי תודה ח"א דף ד ע"א-ע"ב
י/ג שפתי חיים מועדים ח"ב עמ' שמב {שיר השירים משל}
י/ג שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קלז-קלט
י/ג תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' רב
י/ג תורת אביגדור ח"ב עמ' קנח
י/ג תורת אביגדור ח"ד עמ' טז
י/ג תחומין ח"ב עמ' 229, 231
י/ג תפארת ציון (אבא שאול) עמ' נח
י/ד אורות משה עמ' 199
י/ד אורח תשובה עמ' פב
י/ד אזני יהושע (מהד' אדרת) דרשות והספדים דרוש סח עמ' 154
י/ד באמונה שלמה עמ' תג
י/ד באר יוסף ח"ג עמ' רכג
י/ד בית הבחירה על אבות עמ' 300
י/ד בית המלך (פרלשטיין) מדע סי' כו, עמ' רלז-רמ
י/ד במסילה נעלה עמ' פב
י/ד ברור הלכה נדרים סב ע"א ציון א
י/ד ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קנח
י/ד ברכי יוסף יו"ד סי' רמו אות יב
י/ד גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שעד-שעה
י/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלג
י/ד דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ד
י/ד דברי יואל במדבר ח"א עמ' שלד
י/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' יט-כ
י/ד דלתי תשובה עמ' רמט
י/ד דרכי תשובה עמ' רצח
י/ד הגהות חבר בן חיים
י/ד הלכות תשובה (בן שושן)
י/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 59
י/ד ויואל משה מאמר ב סי' קכג
י/ד ויואל משה עמ' שלב
י/ד זכרון ליהודה סי' ח אות ח {בשביל שיהיה עשיר}
י/ד יד המלך (לנדא)
י/ד יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ד
י/ד יד כהן
י/ד יד פשוטה אהבה עמ' תתתקו
י/ד יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סז
י/ד יחוה דעת ח"ג עמ' רלו
י/ד יטב פנים ח"א דף קד, ח"ב דף טו, קצ
י/ד יסודי הצדקה עמ' 483
י/ד כגן רוה עמ' 54
י/ד לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קמג
י/ד לדופקי בתשובה עמ' שע-שעד
י/ד לקוטי שיחות ח"כ עמ' 49
י/ד לקוטי שיחות חל"א עמ' 93
י/ד לקוטי שיחות חל"ג עמ' 90, 93
י/ד מאור ישראל
י/ד מאורי התשובה
י/ד מאזני צדק ח"א עמ' כו
י/ד מבוא למשנה תורה עמ' 87, 350
י/ד מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' שמב
י/ד מוסר השכל
י/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 85
י/ד מועדים וזמנים ח"ד סי' שנב
י/ד מוריה גל' ריג עמ' כ
י/ד מטר השמים (תשנז) עמ' קטו, קיח, קכא
י/ד מנחת חן
י/ד מנחת חן (תשמב) עמ' קפט
י/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' קכג-קכד
י/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ד מעשה רקם (בר) עמ' 108
י/ד מצווה ועושה ח"א עמ' תל
י/ד משנת יוסף דרשות ח"א עמ' לט
י/ד משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 53
י/ד נועם חי"ז עמ' רסב [משנה שכיר ח"א סי' סה]
י/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ג אות ו, הו"מ אות ד
י/ד ניר לדוד
י/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' קיד, תסט
י/ד עבד המלך (תשא)
י/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 246
י/ד עלי שור ח"א שער ד מאמר י פרק ג
י/ד עצי חיים על התורה עמ' רעה
י/ד פי' ר' דוד שור
י/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רז-רי
י/ד צמח דוד (סקאליע) עמ' רכט {לא יתכוון לעוה"ב}
י/ד צפנת פענח
י/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/ד רנת יצחק תהלים עמ' תסד
י/ד שארית נתן (לוברט)
י/ד שובי נפשי עמ' רנב
י/ד שיחות הר"ן ח"א עמ' קכה
י/ד שיחות חכמה ומוסר מאמר כט אות ג
י/ד שלום בניך
י/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' צט
י/ד שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קמ-קמג
י/ד תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 148
י/ד תורת מנחם חע"א עמ' 200 {לא בשביל השכר, כולל גם השכר דעוה"ב וכו'}
י/ה אגלי טל בהקדמה
י/ה אגרות משה או"ח ח"א סי' כ
י/ה אור אברהם
י/ה אור הישר
י/ה אורות משה עמ' 199
י/ה אורח ישראל סי' כב אות ט
י/ה אורח תשובה עמ' פג
י/ה אחר האסף עמ' יג, קמב
י/ה אמת ליעקב מועד עמ' קפז {נשים וע"ה}
י/ה אמת ליעקב נשים עמ' קיח {בתורה ובמצוות}
י/ה אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' תנו {שלא לשמה}
י/ה אפיקי מים ח"א סי' ג
י/ה אשל אברהם (שפירא) עמ' תסט-תע {לא גרס "במצוות"}
י/ה באמונה שלמה עמ' תג
י/ה באר מים חיים (טשרנוביץ) ויקרא פרק טז פסוק ג {מתוך שלא לשמה בא לשמה}
י/ה באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"ד עמ' עב
י/ה בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף א ע"א
י/ה בדבר מלך חי"ד עמ' שלח
י/ה ברור הלכה פסחים נ ע"ב ציון ז
י/ה ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קנח
י/ה ברקאי ח"ה עמ' 241
י/ה בשלום ובמישור עמ' 109
י/ה בתורתו יהגה ח"א עמ' ריד, ריט, תיא
י/ה גבורת יצחק אבות עמ' ס, רפו-רפח
י/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קסז
י/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' שעה-שעו
י/ה גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' רכו {לימוד לשמה - מאהבה}
י/ה גבורת יצחק סוכות עמ' קצח {קטנים ונשים}
י/ה גבורת יצחק שבועות עמ' רעה, רפא
י/ה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קלד
י/ה גל עיני (תשסז) בראשית-שמות עמ' צה
י/ה גל עיני (תשע) ח"א עמ' עא
י/ה גנזי ישראל (טשורטקוב) על התורה ח"א עמ' קעז {כשמלמדים קטנים}
י/ה גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) מועדים עמ' תכח {לקטנים מלמדים עם ממתקים}
י/ה גנזי ישראל (טשורטקוב, תשעד) על התורה עמ' רנט {לקטנים מלמדים עם ממתקים}
י/ה דברי ברוך ח"ב מאמר לט אות ד
י/ה דברי יואל ויקרא ח"א עמ' שכו, ח"ב עמ' רז, רלה, שצ
י/ה דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' צא
י/ה דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז החודש תח
י/ה דברי יואל מועדים ח"ח עמ' רעה
י/ה דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' טז {מתוך שלא לשמה בא לשמה - רק בת"ת}, קמז {גדר לשמה}
י/ה דלתי תשובה עמ' רנ-רנג
י/ה דעת הרמב"ם עמ' 25, 465, 542
י/ה דעת השם (אוחנה) עמ' קא
י/ה דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 6
י/ה דרכי אהרן ח"א הקדמה עמ' ב
י/ה דרכי תשובה עמ' רצט
י/ה דרשות מהר"ם שיק עמ' תקלד
י/ה הגהות חבר בן חיים
י/ה הלכות תשובה (בן שושן)
י/ה המעלות לשלמה עמ' יט, כד
י/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 51
י/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקכט
י/ה ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נו
י/ה ולאשר אמר (תשעד) ויקרא-דברים עמ' קנה
י/ה זכרון ליהודה סי' ח אות ח {לקבל שכר}
י/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רעג, ח"ב סי' כד אות ה
י/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) על הל' תשובה עמ' רנא-רנד
י/ה חזק יד
י/ה חקרי זמנים ח"ג עמ' 11
י/ה טל חיים (טל) ימים נוראים (תשע) עמ' קסה
י/ה טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' קסג
י/ה טל נתן עמ' ז-ח
י/ה יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ה
י/ה יד כהן
י/ה ידבר שלום ח"ב עמ' כא
י/ה יום הקדוש ח"א קן הנשר עמ' סז
י/ה יחוה דעת ח"ג עמ' רלו
י/ה יחל ישראל (תשנב) עמ' לד
י/ה יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' מא
י/ה יחל ישראל אבות ח"ו עמ' ו
י/ה יטב פנים ח"א דף קד
י/ה יסוד הדעת שיעור כו
י/ה יסודי הצדקה עמ' 396
י/ה לדופקי בתשובה עמ' שעד-שפ
י/ה להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' פו
י/ה לוחות ושברי לוחות עמ' 218
י/ה לקוטי שיחות ח"ו עמ' 320, חי"ז עמ' 74, חי"ט עמ' 122, ח"כ עמ' 48
י/ה לקוטי שיחות חל"א עמ' 118
י/ה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 94
י/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 152
י/ה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 236 {שתרבה דעתם}
י/ה מאורי התשובה
י/ה מבוא למשנה תורה עמ' 350
י/ה מהר"ם שיק במדבר עמ' ה
י/ה מוריה גל' ריג עמ' כ
י/ה מחנה יוסף פסחים עמ' יד
י/ה מטר השמים (תשנ) ויקרא-במדבר עמ' שיח
י/ה מטר השמים (תשנז) עמ' קטו, קיח
י/ה מנחת אלימלך עמ' עט
י/ה מנחת חן
י/ה מנחת חן (תשמב) עמ' קצ
י/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ה מצווה ועושה ח"א עמ' תל
י/ה מקור חסד עמ' רלה
י/ה מראה איש ח"ב עמ' יא
י/ה מראות צובאות (בלכמן) עמ' קמו-קנו
י/ה מרכבת המלך עמ' שפט-שצ
י/ה משבצות זהב שמואל ב עמ' קנה
י/ה משנת יוסף דרשות ח"א עמ' לו, לט
י/ה משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' קיג {יראת ה' של אשה וקטן}
י/ה משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' קיג {נשים וקטנים}
י/ה משרת משה (עטייה)
י/ה מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' נט, של
י/ה נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 205
י/ה נועם חי"א עמ' ריט
י/ה נחלת צבי (פאליי) עמ' רפא
י/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ג אות ו
י/ה נתן פריו סוכה עמ' קנז
י/ה ס' השבי"ט עמ' צז
י/ה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' ע-פ
י/ה עזר מיהודה עמ' פז {מלמדין את הקטנים}
י/ה עיוני תשובה (קדרי) עמ' 45, 255
י/ה עלי שור ח"ב עמ' ק
י/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' ז
י/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 189
י/ה פני מלך (גוטליב) שמות עמ' קטז {מרגילין בנחת}
י/ה פנת יקרת חולין פ"י עמ' פח-פט {שלא לשמה - מיראה}
י/ה פרפרת משה ח"ב עמ' שמד, תצ
י/ה פתגמי אורייתא (שבת) ח"ב עמ' תס
י/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרנט
י/ה קנה חכמה פ"ג ה"ה ס"ק ז, יא
י/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קד
י/ה רנת יצחק משלי עמ' כג, כה, חמש מגילות עמ' רסט
י/ה רנת יצחק על נפש החיים עמ' צח, שיב
י/ה רנת יצחק פ' חלק עמ' רמז, שסו
י/ה רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' רלד, תכה, ח"ב עמ' שלג
י/ה רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רנח {לשמה}
י/ה רנת יצחק תפלה עמ' עו
י/ה שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות ג, קו"א אות א
י/ה שובי נפשי עמ' רנג
י/ה שיחות הר"ן ח"א עמ' קכה
י/ה שלום בניך
י/ה שם משמואל פרשת במדבר - שבועות שנת תרע"ט, ומועדים - ראש השנה ליל ב' (אחרי תרע"ח) {השמיט מצוות לא לשמה}
י/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' תעג
י/ה שמן ראש (כץ) ח"ד עמ' סה
י/ה שמן ראש (כץ) ח"י דברים עמ' פ, פו
י/ה שמן ראש ח"א-ח"ח בראשית עמ' שעה
י/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רטז
י/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפא, קפג-קפד, קצח
י/ה שפת אמת מועדים ח"א עמ' 256
י/ה שפתי מנחם (הל' תשובה) עמ' קמד-קנג
י/ה תולדות אדם עמ' לו
י/ה תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 2
י/ה תורת השבת והמועד עמ' 285
י/ה תורת מהרי"ם בראשית עמ' עו
י/ה תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קסב {מתוך שלא לשמה}
י/ה תורת מנחם ח"ח עמ' 151, חי"ז עמ' 56 {כל העוסק בתורה כדי לקבל שכר כו' הרי זה עוסק שלא לשמה}
י/ה תורת מנחם ח"נ עמ' 64
י/ה תורת מנחם חכ"ה עמ' 113, חכ"ו עמ' 171 {כשמלמדין את הקטנים וכו' אין מלמדים אותם אלא וכו' כדי לקבל שכר וכו'}
י/ה תורת מנחם חל"ו עמ' 131
י/ה תורת מנחם חס"ד עמ' 200 {כשמלמדין את הקטנים כו' עד שתרבה דעתן וכו'}
י/ה תורת מנחם חס"ז עמ' 316 {התחלת הלימוד שלא לשמה וכו'}
י/ה תחומין חי"ג עמ' 277
י/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רנו
י/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שלח
י/ו אגרת הטיול (תשעה) עמ' ס
י/ו אוצר המאמרים (תשס) עמ' נג
י/ו אור אברהם
י/ו אור צהיר
י/ו אור תורה (ריסקין) בראשית עמ' 103
י/ו אורות משה עמ' 200
י/ו אורח תשובה עמ' פד
י/ו אזור האמונה (הגר) דף יב ע"ג {אהבה - דעת}
י/ו אילת אהבים (ברים) עמ' שו {אוהב בדעת}
י/ו איש על העדה (סולובייציק) עמ' 299
י/ו אמרות יצחק תנינא עמ' ג
י/ו אנצי"ת ע' אהבת ה' הע' 6, 16
י/ו אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 419
י/ו ארחות צדיקים השלם שער אהבה עמ' מג
י/ו באמונה שלמה עמ' סז, תי
י/ו באר משה (אפשטיין) דברים עמ' קנז
י/ו בין השורות עמ' כז, קמג
י/ו בית המלך (פרלשטיין) מדע עמ' רמ-רמא
י/ו בית יחזקאל (סרנה) גליונות
י/ו בית ישראל (טויסיג) השלם פ' משפטים עמ' עו = קמא פ' משפטים עמ' פא
י/ו בנתיב המצוות עמ' 315
י/ו בצור ירום ח"י עמ' רמה הערה 4
י/ו ברית הלוי השלם
י/ו דברי הגות והערכה עמ' 178
י/ו דברי הרב עמ' קמז, קנח
י/ו דלתי תשובה עמ' רנג-רנו
י/ו דעת אמונה ח"א עמ' כא
י/ו דעת אמונה ח"א עמ' כד, קכד, ח"ג עמ' קה
י/ו דעת הרמב"ם עמ' 462, 465
י/ו דרך חיים (תשע) פ"א הערה 622
י/ו דרכי תשובה עמ' רצט
י/ו דרשות מהר"ם בנעט עמ' קפז
י/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפד
י/ו הגיונות אל עמי (עמיאל) ח"ב דרשה כא
י/ו הלכות תשובה (בן שושן)
י/ו הלשון העברית בישראל ובעמים עמ' 51 {לשון "שישגה"}
י/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 254
י/ו התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 17
י/ו ואתה ברחמיך הרבים
י/ו וחי בהם עמ' 230-231
י/ו ויצו יוסף עמ' י
י/ו ולאשר אמר בראשית-שמות עמ' תקיג {אין אהבת ה' נקשרת בלבו של אדם עד שישגה וכו'}
י/ו זיו משנה
י/ו זכרון דברים (תשכז) מאמר ד עמ' לז {ישגה בה תמיד}
י/ו חבש פאר עמ' מט
י/ו חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות ה, ובפתיחה להדרן
י/ו חזק יד
י/ו חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' תכח
י/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' 11, ח"ד עמ' קכו-קכז, תפג, תפו, תצב
י/ו טל חיים (טל) פסח עמ' רכג, רלו
י/ו יד אברהם פרה הקדמה עמ' 29
י/ו יד הקטנה הל' תשובה פ"י סעיף ז
י/ו יד כהן
י/ו ידבר שלום ח"ב עמ' מג
י/ו יסוד הדעת שיעור כד
י/ו כבוד מלכים (מרגליות) {שישגה}
י/ו כס המלך עמ' מד-מה
י/ו כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' כד
י/ו לדוד ה' אורי וישעי עמ' עא
י/ו לדופקי בתשובה עמ' שפא-שפג
י/ו להוגה דעות פ"א ה"ו
י/ו להורות נתן אבות עמ' קצב
י/ו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רלד
י/ו לקוטי שיחות חל"ג עמ' 89
י/ו לקוטי שיחות חל"ד עמ' 35, 175, 176
י/ו לקוטי שיחות חלק ל עמ' 132 {צריך לייחד עצמו}
י/ו לקט שיחות מוסר ח"ב עמ' תקכב
י/ו לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' פ, פב, צט, קד, שלה, שמ
י/ו מאורי התשובה
י/ו מבוא למשנה תורה עמ' 44, 67, 199, 272, 295, 350
י/ו מדבר שור עמ' רמד
י/ו מוריה גל' ריג עמ' כא
י/ו מנחת חן
י/ו מנחת חן (תשמב) עמ' קצא-קצב
י/ו מנפת צוף עמ' 101, 102, 472
י/ו מעינות האמונה עמ' עה
י/ו מעשה נסים (הכהן)
י/ו מקור חסד עמ' סו
י/ו מראה יחזקאל עמ' שצג, תקסח
י/ו מראות צובאות (בלכמן) עמ' קנז-קנח
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ק
י/ו משבצות זהב שופטים עמ' יג {ראב"ד}
י/ו משיב נפש (שפירא)
י/ו משכנות ידידיה עמ' קיג {הדעת מביאה לאהבה}
י/ו משמר הלוי, בהקדמה
י/ו נהורא דעיינין שבת עמ' קא {שישגה בה תמיד}
י/ו ניבי זהב עמ' שכ
י/ו עיוני תשובה (קדרי) עמ' 232, 250, 256
י/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' סו
י/ו עין חנוך עמ' רסו
י/ו עלי שור ח"ב עמ' קד, שכו
י/ו עמודי המחשבה הישראלית עמ' 122
י/ו עמודי המחשבה הישראלית עמ' 508 {אהבה בעקבות ההשגה}
י/ו צדיק באמונתו יחיה עמ' לח
י/ו צהר גל' א עמ' 36, גל' ב עמ' 138 {חכמות המודיעות לו את קונו}, גל' ח עמ' 77 {להבין ולהשכיל}
י/ו קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תרס
י/ו קונטרס הראיות לריא"ז סנהדרין עמ' עז
י/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סו-סז
י/ו רנת יצחק ישעיהו-ירמיהו עמ' רז
י/ו שארית ציון (פאנעט) דף כא ע"ב {שישגה בה תמיד}
י/ו שיח דוד (תשסד) עמ' קיא, קיז
י/ו שיח דוד (תשסח) עמ' סג, קלא, קלח
י/ו שיחות לספר דברים עמ' נח {יגיע לאהבת ה' כשיעזוב כל מה שבעולם}
י/ו שלום בניך
י/ו שמועות דוד עמ' קצט (תורה מביאה לאהבת ה'}
י/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קפא, קצח, רי
י/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' רפג
י/ו שערי אורה (מילר) ח"א עמ' לא, קנט {אוהב כשיעור הידיעה}
י/ו שערי אורה (מילר) ח"ב עמ' רט {יעזוב הכל חוץ ממנה}
י/ו שפתי מנחם - שבת תשובה עמ' ט
י/ו תהלה לדוד (והרמן) פ"קיט פסוק צט הערה קכב
י/ו תולדות אדם עמ' לג
י/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קסג
י/ו תורת מנחם חי"ט עמ' 269 {בסופן להבין ולהשכיל כו' כפי כח שיש באדם להבין ולהשיג}
י/ו תחומין ח"ב עמ' 243, 249, חי"ב עמ' 135
י/ו תשובת המלך

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US