Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות קריאת שמע

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק דא/47 הלכות קריאת שמע פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדני היד החזקה
א/רה"פ אור הישר
א/רה"פ באר יהודה
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ חלקת מאיר
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ משנה כסף (שירירו)
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' לג-לח
א/רה"פ ס' המנוחה
א/רה"פ ס' השלחן עמ' רלה-רלט
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ פרח מטה אהרן (סול')
א/רה"פ קובץ
א/רה"פ קובץ על יד ח"א
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבי עזרי ח"א
א/א אבן האזל
א/א אגרא לישרים סי' יח
א/א אגרות הגרי"ד עמ' קיג
א/א אהבת המלך
א/א אהל שרה לאה עמ' תשנד {אבי עזרי}, תתפג {אבי עזרי}
א/א אוצרות הראי"ה כרך ב עמ' 218 במהד' תשסב {מנין המצוות}
א/א אור זרוע לצדיק עמ' 59-62
א/א אור צהיר
א/א אז ישיר עמ' ז
א/א אמר יצחק דף א ע"א
א/א אמרי חן (לוונברג) עמ' טו, יח
א/א אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' לג {מ"ע אחת}, לז, לח {מ"ע אחת}, מג
א/א ארחות ימים עמ' יט, כט, מא, מז, צד
א/א ארשת צבי עמ' ט-יא {פעמיים}, יג
א/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב {פעמיים ביום בפה}
א/א בחיר חיים
א/א ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' א, קונטרס בי"ב פ"א הי"ב
א/א ביצחק יקרא (תשע) סי' א סעיף א ד"ה כתב הרמב"ם
א/א בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' פז {אהא"ז}, פח {בשעה שדרך בני אדם שוכבים}
א/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' כט, רמט
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' יד {ק"ש דאורייתא}
א/א בן אברהם (אישטרושא)
א/א בן אשר ביאורי מקראות אות מח
א/א בני בנימין (אדר"ת)
א/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' לח, מג
א/א בתורתו יהגה ח"א עמ' שנו, שפב
א/א גבורות אליהו או"ח סי' יג אות ד
א/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' יד {כ"מ}
א/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ג-ה, ז
א/א גדולי ציון (תשנב) עמ' ז {כ"מ - כל זמן שבני אדם שוכבים}
א/א גן שושנים ח"ב עמ' ט-יא {שעת שכיבה וקימה}
א/א דברי הרב עמ' קמו
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כא-כג
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכה-רכו
א/א דרכי שמחה עמ' פו, צ
א/א הדם הקדוש עמ' 143
א/א המעלות לשלמה עמ' שסג
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א זכרון חי עמ' לח {אבי עזרי}
א/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 4
א/א חזון לימים ח"א עמ' טז, יט, ח"ב עמ' קעב
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קע, רטו {מ"ע אחת לקרוא בשחר ובערב}
א/א חיים שנים ישלם עמ' כו
א/א חלקת מאיר (גם בדף ח ע"א)
א/א חקרי זמנים ח"ב עמ' ס
א/א חתן סופר או"ח ח"ב עמ' נח
א/א טורי אבן
א/א ידבר שלום ח"ב עמ' נב
א/א יצחק ירנן
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א ישורון ד עמ' ריג
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמז
א/א כנפי נשרים
א/א כרם מנחם סי' יב, יט
א/א כתר המלך
א/א לב מבין
א/א לב שלם [כנה"ג או"ח תרפז, יד אהרן שם, חנן אלקים קטו ע"ב, פרי חדש או"ח פט ס"ק א, שאגת אריה סי' יד]
א/א לחם יהודה
א/א למודי ה' (תשפא) עמ' רלח {מרכבת המשנה}, תקטו
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26
א/א מאיר נתיבים עמ' 522 {מנין המצוות}
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 222
א/א מכתם לדוד (פרדו) דף יט ע"ב
א/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 144 {ק"ש דאורייתא}
א/א מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פי"ג אות ד
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א מעליות ח"י עמ' 128-133
א/א מעשה בצלאל סי' ו, יא
א/א מצווה ועושה ח"א עמ' שעו {פרשת ציצית דרבנן}
א/א מקור ברוך (ערמן) דף לז ע"ד {דאו'}
א/א מקראי קדש (תפט) דף קיט ע"א
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שג
א/א מרכבת המלך עמ' רסז-רסח
א/א משאת המלך (אדרי)
א/א משכנות ידידיה עמ' כ {מנין המצוות - השמיט מצות הזכרת יצ"מ}
א/א משמרת חיים ח"א עמ' כג {מצוה אחת - ולא והיה אם שמוע}
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רכב
א/א משנת חיים בראשית עמ' א, ותחלת הספר אות ג
א/א משנת חיים דברים עמ' עז, צב
א/א משנת חיים חולין סי' ס עמ' ר
א/א משנת יעקב מדע עמ' קיט-קכב, זמנים ח"ב עמ' פ {קרית ספר}
א/א נועם חכ"ב עמ' יב
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נחל איתן
א/א ניר לדוד
א/א נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/א ס' המאמרים (ריי"צ) תש"א עמ' 27
א/א ס' המצפה הל' ק"ש עמ' יג-כג
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נה
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סיני חוב' צג עמ' קכ
א/א ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא, טז
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' ל
א/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ב
א/א עין חיים ח"ב עמ' קכח
א/א פאר המלך עמ' רמז
א/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/א פירושי איברא עמ' 127 {דאורייתא}
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 34
א/א ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"א אות א-ד
א/א קובץ הערות על אבי עזרי
א/א קובץ על יד ח"ב
א/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' כג
א/א קרבן אשה
א/א רלב"ג דברים פ"ו פסוק ז עמ' מג, פי"א תועלת כו עמ' פב
א/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' ע
א/א רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' לב {פתיחה}
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ב, ה, קמג, קנז, קנח, קעב, רצ
א/א שאגת אריה סי' ב
א/א שו"ע הרב או"ח סי' נח ס"א
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שיח תפלה עמ' שסב {מל"מ}
א/א שירת הפסח אות סד
א/א שלום בחילך עמ' י
א/א שלום ירושלים עמ' א
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רב
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' ג-ד
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' טו-טז
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' כה {יד המלך}
א/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יב
א/א תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רמ
א/א תורת אמך ח"א עמ' 6, 19, 55, 125, 148, 224, 227
א/א תכלת מרדכי (קלצקי) דף מה ע"ב {ק"ש דאורייתא}
א/א תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"א, צא ע"ג
א/א תשובות ר' איסר יהודה עמ' ה {דרך בני אדם}
א/ב אבן ציון עמ' תשלג
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' כז, קיג
א/ב אגרות הראי"ז עמ' סג
א/ב אדם וביתו (תשסב) עמ' 67
א/ב אדם וביתו (תשסט) עמ' 80
א/ב אהבת המלך
א/ב אהלי תם עמ' נא
א/ב אוצר יראת ה' עמ' 59 {יחוד שמו}
א/ב אור זרוע לצדיק עמ' 65-62
א/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 523
א/ב אור צהיר
א/ב אילת אהבים (ברים) עמ' יא {ת"ת - העיקר הגדול}
א/ב אמרי חן (לוונברג)
א/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קנז
א/ב ארחות ימים עמ' מז, צד
א/ב באמונה שלמה עמ' צז
א/ב באר לחי ראי עמ' ג-יח
א/ב בארות נתן ח"ב עמ' סא
א/ב בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' י
א/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' א-ו, רמט, רנב
א/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ב בן אשר ביאורי מקראות אות מח
א/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' צו
א/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' כג, כה
א/ב גבורות אליהו או"ח סי' יג אות ד
א/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קנ, קנט, קסא-קסג, קסט, קעא-קעב, קצט {כ"מ}
א/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' א, ח, י-יד, יז, כב
א/ב גן שושנים ח"א עמ' נב
א/ב גן שושנים ח"ב עמ' כד {שלש פרשיות דאוריתא}
א/ב דברי הרב עמ' קיב
א/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כא-כה
א/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' פט
א/ב דעת הרמב"ם עמ' 457
א/ב דרך ה' (באום) ח"ד פ"ד אות קצה {גזירה שרוב הציבור לא יכולים לעמוד בה}
א/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 89 ואילך
א/ב דרש דרש משה עמ' 271 {עיקר - הכל תלוי בו}
א/ב המאיר לארץ {לח"מ}
א/ב המלך ברמה עמ' 35
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 86
א/ב וענפיה ארזי אל (תשסג) עמ' לז
א/ב זכור ליצחק דף יט ע"ב
א/ב זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ד ס"ק ג
א/ב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 71, 68
א/ב חדושים ובאורים (פישר) עמ' ו {בק"ש יש מצות ת"ת}
א/ב חזון לימים ח"ב עמ' קעב
א/ב חי' יפה לב עמ' רלח {הזכרת יצ"מ}
א/ב חי' עזיאל עמ' 95
א/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' ז
א/ב חיים ומלך
א/ב חיים זכו עמ' קסב
א/ב חיים שנים ישלם עמ' כו, נז
א/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' תנח
א/ב טורי אבן
א/ב יד פשוטה מדע עמ' כו
א/ב ידבר שלום ח"ב עמ' נט
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' נ
א/ב יסודי הצדקה עמ' 397
א/ב ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' מט-נ {ק"ש היא אמונה}
א/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עא
א/ב כבוד יו"ט
א/ב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' צג
א/ב כרם מנחם סי' ה
א/ב לב מבין
א/ב לב שלם [פרי חדש סי' סו, מקראי קדש (תפט) קיט ע"ב, מנחת כהן מבוא השמש פ"ז, אהלי תם סי' יג, ראשון לציון בברכות, לחם יהודה ז ע"ב]
א/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רז
א/ב למודי ה' (תקמז) דף קב ע"ד {מרכה"מ אלפ'}
א/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 100, 153, 154
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 199, 295
א/ב מגל חי"ג עמ' 86
א/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' ד אות א
א/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף א ע"ג
א/ב מעין חיים ח"ד עמ' צ
א/ב מעיני המים
א/ב מעשה רב
א/ב מפניני הרב עמ' ל, מג
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' ריג
א/ב מרכבת המלך עמ' רסז-רסח
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רכב
א/ב משנת ראשונים (הירשפלד) כאן, ועמ' נ
א/ב מתנת חיים ימים נוראים עמ' נח {שהכל תלוי בו}
א/ב נועם חכ"ב עמ' יב, טו
א/ב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' יג-כג
א/ב ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' פ
א/ב עין תרשיש
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסו
א/ב פאר המלך עמ' רמז
א/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ב אות א-ד, ח-ט
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפח
א/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 63
א/ב רנת יעקב עמ' רנא
א/ב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' סד, סז, ע-עא
א/ב רנת יצחק תפלה עמ' קפו
א/ב רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' לג
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ה, מט, עז, קכב, קמט, רצא, שפב
א/ב שאגת אריה סי' ב
א/ב שו"ע הרב או"ח סי' נח ס"א
א/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכט
א/ב שיח תפלה עמ' שסב
א/ב שירת הפסח אות סד
א/ב שלום בחילך עמ' י
א/ב שלל דוד
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' א, ג, ד, יז, כא, כג, ח"ב עמ' ח
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' יג, טו-טז, ל, לד, לו
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יד {יחוד השם}
א/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצו-קצז
א/ב שפתי מלך
א/ב שרשים במועדות עמ' נא
א/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' כה-כו
א/ב תורת אמך ח"א עמ' 5, 6, 65, 129, 147, 183 ,225, 227
א/ג אבן האזל
א/ג אבן ציון עמ' תשלג
א/ג אבני נזר (רובינשטיין) על ההגדה דף ט ע"א {מזכירים יצ"מ בלילה}
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תל
א/ג אגרא לישרים סי' יח
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' כז, קיג
א/ג אגרות הראי"ז עמ' קי
א/ג אדני נחושת עמ' א
א/ג אהבת המלך
א/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 523 {לח"מ}
א/ג אור שמח
א/ג אות לישועה דף קמה ע"ג
א/ג איש אמונים דף ז ע"א {הזכרת יצ"מ}
א/ג אישי יובל עמ' 179
א/ג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' ט-י {אהא"ז}
א/ג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 9 {בסהמ"צ השמיט מצות הזכרת יצ"מ כל יום}
א/ג אמרות חיים עמ' ו
א/ג אמרי השכל עמ' 14 {מזכירים יצי"מ ביום ובלילה שנאמר למען}
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' קצח
א/ג אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' לג, לז-לח, מג
א/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קנז
א/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' קנה
א/ג ארחות ימים עמ' מז-מח, צד, רא-רב
א/ג ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף ל ע"ד
א/ג אש תמיד עמ' קצז
א/ג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב
א/ג אשל חיים ח"א עמ' טו {שנאמר כל ימי חייך}
א/ג אשר למלך
א/ג באמונה שלמה עמ' צז, קה
א/ג באר אברהם (אבלי) עמ' קסה
א/ג באר לחי ראי עמ' ג-יח
א/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' יט
א/ג בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' צה {הזכרת יצ"מ}
א/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' א-ו
א/ג בכורי אברהם דף ע ע"ד {הזכרת יצ"מ בלילה}
א/ג בן אברהם (אישטרושא)
א/ג בן אשר ביאורי מקראות אות מז-מח
א/ג בן הרמה
א/ג בנין ירושלים (יעוונין) דף ט ע"ב {הזכרת יצ"מ בלילה - מדוע פסק כבן זומא}
א/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' צה
א/ג ברור הלכה ברכות יב ע"ב ציון ג, יד ע"ב אחרי ציון א
א/ג ברכת אהרן מאמר צו
א/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' כז-כח {מצות הזכרת יצ"מ}
א/ג ברקאי ח"ה עמ' 100-101
א/ג בשבילי הפורים סי' יא אות יב {בלילה}
א/ג בשבילי השביתה החדש סי' לב הערה י {או"ש}
א/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קנט, קסא {כ"מ}
א/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ח, יד-טו
א/ג דבר סיני על מועדי השנה עמ' קד-קה
א/ג דברי אור ח"ג עמ' מ
א/ג דברי חן (נתנזון) דף סג ע"ד, סד ע"א
א/ג דברי יואל - שו"ת עמ' קכט
א/ג דברי יחזקיהו ח"א עמ' נח {לא כתב שמצות עשה להזכיר כל יום}, נט {למה פסק כבן זומא}
א/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כא-כג
א/ג דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' פח, צה, צח, ק, קג {יציאת מצרים בלילה}
א/ג דגל ראובן ח"א סי' ו
א/ג דולה ומשקה פסח עמ' קפט, רמט
א/ג דור דורים עמ' תיד
א/ג דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 160
א/ג הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' לד
א/ג הגיוני הלכה עמ' 53
א/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' יג {מ"ע להזכיר יצ"מ}
א/ג הלכות יום העצמאות עמ' פה {או"ש}
א/ג המשפט העברי עמ' 987
א/ג הר המלך ח"ו עמ' נד, ח"ח עמ' פד
א/ג הרמב"ם והזוהר
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פ
א/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תרמח
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קא
א/ג זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ד ס"ק ג, סי' טז ס"ק א, סי' כב ס"ק ב
א/ג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 72, 58, 55, 48, 45, 17
א/ג זמנים לששון עמ' סח
א/ג חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' צח, ח"ב סי' כז אות ד-ה
א/ג חזון יחזקאל ברכות פ"א הי"ב
א/ג חזון לימים ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' קעב
א/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' כג
א/ג חי' חפץ חיים = באור הלכה סו ס"ה
א/ג חכמת גרשון עמ' תסז {או"ש}
א/ג חלק יעקב (וורונבסקי) סי' י דף כד ע"ג, כה ע"ג
א/ג חנן אלקים עמ' רב
א/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' נו, ח"ד עמ' תנח
א/ג חשבונות של מצוה עמ' פה, שנא
א/ג חתן סופר או"ח ח"ב עמ' עח
א/ג יד המלך (לנדא)
א/ג יד מרדכי (רוטנברג) עמ' קפט
א/ג יחלק שלל ח"ג עמ' לז {בכל השנה}
א/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קלה
א/ג יציב פתגם על ההגדה עמ' כט, רד
א/ג ישראל והזמנים (רוסוף) ניסן עמ' 115
א/ג ישרי לב עמ' כח
א/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תיז-תיח
א/ג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קפא
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תא
א/ג כתב משה ח"ב עמ' רי {או"ש}
א/ג כתר המלך
א/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' רע-רעא {ביום ובלילה}
א/ג לב מבין
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' יג
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' ח
א/ג להורות נתן במדבר עמ' צא
א/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' פד
א/ג לחם יהודה
א/ג למודי ה' (תקמז) דף צ ע"א
א/ג לקוטי סופר ח"א דף קט ע"א
א/ג לקוטי שיחות חכ"א עמ' 69-71
א/ג לשד השמן (ירוש')
א/ג מגן גבורים (או"ח) סי' סז ס"ק ב, סי' ע ס"ק ב
א/ג מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' ק
א/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' רנג
א/ג מוריה גל' קג עמ' עז, גל' קנד עמ' מא-מד, גל' קצז עמ' מד, גל' קצט עמ' קכג, גל' רג עמ' עג, עד {הזכרת יצ"מ בלילה}, עה {למען תזכור וכו'}, עו, גל' רט עמ' קיב-קיג
א/ג מזרח שמש דף מ ע"ג-ע"ד
א/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ד
א/ג מנחה לאיש עמ' 433 {ביום ובלילה}
א/ג מנחת אשר פסחים עמ' רמב, ומאמר דרך אמונה אות ד
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קי-קיא
א/ג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' נה
א/ג מנחת משה (גולדברג) סי' ט ענף א אות א
א/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' תא
א/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' סד
א/ג משכן שילה עמ' תמג
א/ג משכנות ידידיה עמ' כ {מצוות הזכרת יצ"מ}, כא-כב {אמירת ויאמר בלילה}, כג {או"ש}
א/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רכב-רכד
א/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קב
א/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ג משנת רבנו עמ' קנ {זכירת יצ"מ}
א/ג משנת שמחה
א/ג נזר הראש עמ' עג {אהא"ז}
א/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 235
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ג ע"ג {כל שלש הפרשיות נקראות ק"ש}
א/ג נרות אהרן
א/ג נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סב {ביום ובלילה}
א/ג נתן פריו מגילה עמ' שכה
א/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קלד, קנו
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נה
א/ג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסב
א/ג סדר משנה (בוסק')
א/ג ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא
א/ג עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 308
א/ג עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ג עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 29-30 {כבן זומא}
א/ג עטרת חן ח"ב עמ' כה {להזכיר ביום ובלילה}
א/ג עיונים (פאור) עמ' 50
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' יח, עא-עב
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ג, ח, עג
א/ג עין חיים ח"א עמ' קפט {הזכרת יציאת מצרים בלילה}
א/ג פחד יצחק (הוטנר) פסח מאמר כד {מזכירין יציאת מצרים בלילות}
א/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ג פינות הבית דף קנד ע"ג, קנה ע"א
א/ג פרפרת משה ח"ב עמ' שסו, שסח
א/ג צהר גל' א עמ' 47-48 {יעקב}
א/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ו
א/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלט ע"ג-ע"ד
א/ג צפנת פענח
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' צד
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' קפד, תשט
א/ג קרבן שמואל דף סט ע"ג
א/ג ראש דברך עמ' שלט
א/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מט, ח"ז עמ' קטז {או"ש}
א/ג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' ע-עא
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ז, קמג, קמד, קמז, קמח, קמט, רצא
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רטז
א/ג שאגת אריה סי' ב, ט
א/ג שאל לך אות (יפה) דף יט ע"א {כ"מ - הגאולה בלילה}
א/ג שארית ישראל (שלוניקי) דף ו ע"ד
א/ג שארית ישראל (תשעד) דרוש ג עמ' 49
א/ג שארית נתן (לוברט)
א/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תסב-תסג, תסו
א/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסד
א/ג שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רא
א/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' צח
א/ג שיחות לספר שמות עמ' צח {מצות זכירת יצ"מ}
א/ג שירת הפסח אות נח, סד
א/ג שם דרך דברים עמ' עד
א/ג שם דרך שמות עמ' פא
א/ג שמחת הרגל ח"א דף כט ע"ד {לחם יהודה}
א/ג שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רפ {ביום ובלילה}
א/ג שמן ראש פסח ח"א עמ' שב {ביום ובלילה}
א/ג שני אליהו דף פה ע"ב
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' א, ג, ד
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קנב
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' יג, טו-טז
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קסו
א/ג שפע חיים ח"ו עמ' מד
א/ג שפת אמת מועדים ח"ב עמ' 132
א/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קסב {יצ"מ בלילה}
א/ג תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' טו, ח"ב עמ' כה-כו
א/ג תורה לדעת ח"ג עמ' קצ
א/ג תורה מציון שנה ב חו' א דף ד ע"ד
א/ג תורת אמך ח"א עמ' 6, 124, 165, 183
א/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 329
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 353
א/ג תורת מנחם חמ"ו עמ' 293
א/ג תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"א
א/ג תפארת למשה עמ' טו
א/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' קנ
א/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קצב
א/ד אבי עזרי ח"ד
א/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קח
א/ד אבני שוהם (שחור, תשכח) פ' ויחי עמ' פב
א/ד אהבת המלך
א/ד אחר האסף עמ' טז
א/ד ארחות ימים עמ' נד
א/ד אש המערכה עמ' 235
א/ד אשר למלך
א/ד באר לחי ראי עמ' יח-כו
א/ד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' י [עי' בעה"מ פ' ס"ז דף לח ע"ב - טעם שמשה לא אמר בשכמל"ו], גל' עה עמ' קמח
א/ד בית המדרש
א/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' יב-יז
א/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ד במלכות היהדות עמ' 325
א/ד בן הרמה
א/ד ברור הלכה פסחים נו ע"א ציון א
א/ד ברור הלכה תענית, גליון רצ"י עמ' ב
א/ד ברקאי ח"א עמ' 110
א/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קעג, רב
א/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' יט-כג, כה
א/ד דגל יהודה (לוקץ) עמ' 165
א/ד דרך חיים (לונזאנו) עמ' קעא
א/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' צז
א/ד האיר ממזרח הושענות כמנהג הספרדים עמ' ח, יז {ציום וזירזם על יחוד ה'}
א/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלא {בשעה שקבץ יעקב אבינו את בניו וכו'}
א/ד הר המוריה (אדר"ת) עמ' רלה
א/ד הר המלך ח"ז עמ' שכז
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קה
א/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' קפד
א/ד זאת ליעקב בראשית עמ' תעו {הקורא ק"ש כשהוא גומר פסוק ראשון}
א/ד זר זהב (מייזליש) שמות סי' מו {יעקב במותו}
א/ד חיים זכו עמ' רח {נהגו}
א/ד חמדת משה, פתיחה סי' קי
א/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' תנח
א/ד יין הטוב עמ' קי-קיב
א/ד כבוד יו"ט
א/ד לב מבין
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' ג
א/ד להורות נתן דברים עמ' לז
א/ד לחם יהודה
א/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' רסא
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 115, 118, 137
א/ד מחנה יוסף (תשעב) סי' ד אות ב
א/ד מחשבת מוסר ח"ג עמ' שלז {אבי עזרי}
א/ד מלילות ח"א עמ' 335 {אמירת בשכמל"ו}
א/ד מנוחה וקדושה (זס') עמ' מט
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ד מעינות האמונה עמ' שכב {ברוך השם בלחש}, של {זירזם על יחוד השם}
א/ד משנת חיים בראשית עמ' תקנז, תקס
א/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמח, נשים ח"א עמ' שו-שז
א/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט, תמא-תמג
א/ד משרת משה (עטייה)
א/ד מתנת חיים - מאמרים ח"א עמ' קנד
א/ד נאות אפרים ח"א עמ' עז-עח {נהגו}
א/ד נטעי אשל (תשלה) עמ' טו, יז, כב {בשכמל"ו}
א/ד נטעי אשל בראשית עמ' שסד, שעד
א/ד נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' רכב
א/ד נתיבות יצחק ח"ג עמ' יג
א/ד ס' המצפה הל' ק"ש עמ' כד-מד
א/ד ס' התדיר עמ' קפה
א/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
א/ד סיומי המסכתות עמ' 18
א/ד סיני חוב' צג עמ' קיח {בשכמל"ו}
א/ד פותח יד
א/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' כג, רה
א/ד פרי עץ החיים (שטינברג, תשסו) עמ' נז
א/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ב אות ו-ח
א/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלט ע"ד
א/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 63
א/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נא, ח"ד עמ' קיב, קלה
א/ד רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 20
א/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רה {כ"מ - היכר שאינו מהפרשה}
א/ד רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קצד
א/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שיח
א/ד שארית נתן (לוברט)
א/ד שבילי חיים (פינקלשטיין) עמ' רה
א/ד שו"ע הרב או"ח סי' סט סי"ג
א/ד שיח דוד (תשסד) עמ' מ
א/ד שיח דוד (תשסח) עמ' מה
א/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' מג
א/ד שפתי מלך
א/ד שרשים במועדות עמ' נא
א/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יח
א/ד תניא רבתי ח"א עמ' 394
א/ד תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכו
א/ה אהבת המלך
א/ה אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 1
א/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 187 {צרכי רבים דוחים לימוד תורה}
א/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כב, כו
א/ה ברית יצחק (טייב) דף י ע"ד
א/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כו
א/ה המשפט העברי עמ' 789
א/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שיב
א/ה יצחק ירנן
א/ה כרע רבץ עמ' קנד {השמיט פסוקים אחרי ברכות ק"ש של ערבית}
א/ה לב מבין
א/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' צא
א/ה מראה הפנים ברכות דף יב
א/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רד {משנת יעקב}
א/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסח
א/ה נוה שלום (שולאל)
א/ה נמוקי שזבנ"י דף סג
א/ה ס' המצפה הל' ק"ש עמ' לד-מד
א/ה עיוני הלכות ח"א עמ' רסה
א/ה עין חיים ח"ב עמ' קכח
א/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלט ע"ד
א/ה שו"ע הרב או"ח סי' נט ס"א
א/ה שערי יעקב תפלה סי' ז סעיף טז
א/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 17
א/ה תניא רבתי ח"א עמ' 376
א/ו אהבת המלך
א/ו אור צהיר
א/ו אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 2, 64, 279
א/ו באר לחי ראי עמ' כו-כט
א/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רמט
א/ו בן הרמה
א/ו ברור הלכה ברכות יא ע"ב ציון ב
א/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כז
א/ו חי' הרז"ה ח"א עמ' סא {נוסח אהבת עולם}
א/ו יצחק ירנן
א/ו לב מבין
א/ו לב שלם [אור לו בציון ה ע"ג]
א/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 193
א/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות ז
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קנ
א/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קכה
א/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלח {אהבת עולם}
א/ו משאת המלך (אדרי)
א/ו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' לד-מד
א/ו קרית מלך
א/ו שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 88 {הגהמ"י}
א/ו תורת אמך ח"א עמ' 83
א/ו תחומין ח"ו עמ' 477
א/ו תניא רבתי ח"א עמ' 383
א/ו תרומת הדשן שו"ת סי' א {הגהמ"י}
א/ז אבודרהם (תשכג) עמ' עא
א/ז אבודרהם (תשנה) עמ' פא
א/ז אבן האזל
א/ז אהבת המלך
א/ז אהל שרה לאה עמ' תרלב
א/ז אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק לט
א/ז אורח ישראל סי' ז אות יז, סי' טו אות ג הערה כה
א/ז אות לישועה דף קכ ע"א
א/ז אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יג
א/ז אמת ליעקב מקרא עמ' שיד
א/ז אנצי"ת ע' ברכות הע' 78, 79, 81, 96, ע' ברכות ק"ש הע' 63, 175, 179, 181-184, 235, 248, 279, ע' גאלה הע' 2, 4
א/ז ארחות ימים עמ' עא
א/ז ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף כט ע"א
א/ז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות לח
א/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' טו
א/ז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' י
א/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' יח-כח
א/ז בית מלך (חב"ד) עמ' 57
א/ז בית שמש
א/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רסט
א/ז בן אברהם (אישטרושא)
א/ז בן הרמה
א/ז ברור הלכה ברכות יא ע"א אחרי ציון ד, יב ע"א ציון ה, מ ע"ב ציון ב
א/ז ברכת ראובן דף ד ע"ג-ע"ד
א/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כח-כט
א/ז דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' ח
א/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכז [עמש"כ בהל' ברכות פ"א ה"ה]
א/ז הר המוריה (אדר"ת) עמ' רלה
א/ז הר המלך ח"ד עמ' קעח-קעט, ח"ו עמ' נד
א/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 168-171
א/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כא-כב
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 128, 236
א/ז השגות רמ"ך
א/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' לו
א/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' נז
א/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' כה-כו, כט-ל
א/ז זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 50, 69, 76
א/ז זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' יד ס"ק ח {כ"מ - ברכות ק"ש - מעין ק"ש}
א/ז זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 45, 43
א/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' יט
א/ז חי' עזיאל עמ' 95
א/ז חיים שאל ח"ב סי' מג אות ח
א/ז חיים שנים ישלם עמ' נח
א/ז חסדי דוד ח"א עמ' ז
א/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תכט
א/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שז, שט-שי
א/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף פט ע"ד
א/ז טהרת יו"ט חט"ז עמ' סא, עח, פט-צ
א/ז טורי אבן
א/ז טל חיים (טל) ברכות עמ' מב, קיט-קכ
א/ז ידבר שלום ח"ב עמ' נח
א/ז ידי אליהו
א/ז ידי אליהו דף ב ע"ב
א/ז יוסף את אחיו עמ' פו {ערוכות בפי כל ישראל - הברכה על ראיית מלך}
א/ז יצחק ירנן
א/ז ישועות יעקב מועד עמ' יא
א/ז ישועת משה עמ' קפב
א/ז ישורון ד עמ' תקכ = חי' הרד"ל למשניות ברכות {שינה את הברכה - לא יצא}
א/ז כבוד יו"ט
א/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקפד
א/ז כנה"ג [רדב"ז ח"ב סי' קצו]
א/ז לב מבין דף כד ע"ג {הגהמ"י}
א/ז לב שלם [שושנים לדוד ברכות פ"א מ"ד]
א/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מב
א/ז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' ג
א/ז מבוא למשנה תורה עמ' 113, 233
א/ז מטה יהודה (עייאש) סי' תקפב סעיף א
א/ז מים חיים
א/ז מסורה ח"א עמ' ה
א/ז מערכי לב (ציר') עמ' שסג
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' סג, שד
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז משכנות ידידיה עמ' כא {כ"מ}
א/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמח
א/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט
א/ז משפטי עזיאל ח"ג עמ' רכא
א/ז משרת משה (עטייה)
א/ז נועם חט"ו עמ' רז
א/ז נחל איתן
א/ז נמוקי שזבנ"י דף ס ע"א וע"ב, סה, צט, קב
א/ז נשאל דוד או"ח עמ' ד
א/ז נתן פריו ערבי פסחים עמ' נו
א/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקצו {כ"מ}
א/ז ס' המצפה הל' ק"ש עמ' מה-נב
א/ז סדר משנה (בוסק')
א/ז סופר המלך עמ' כט
א/ז עבד המלך (תשא)
א/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' פא-פה
א/ז עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ז עיוני הלכות ח"א עמ' רסה, ח"ב עמ' קמג, קמה, קמט, שצב
א/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' טז
א/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' ו
א/ז עין חיים ח"ב עמ' קיז
א/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ז פני חמה דף יז ע"ב, יח ע"א
א/ז פרח שושן דף כח ע"ג {רמ"ך}
א/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ג אות א-ג
א/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"א-ע"ב
א/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 3
א/ז צפנת פענח
א/ז צרור החיים (יעקב)
א/ז קרית מלך
א/ז ראש דברך עמ' רכג, רלט
א/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תכג {כ"מ}, ח"ז עמ' קפג
א/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קיא-קיב
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יט, קמ
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' סח ס"א
א/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכד
א/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תסט
א/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמז
א/ז שומע ומשמיע עמ' קנג
א/ז שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' עט {כ"מ בשם רמ"ך}
א/ז שלום ירושלים עמ' יא {כ"מ}
א/ז שם אליעזר דף עד ע"ד
א/ז שערי ברכה עמ' רצט
א/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 1 {עזרא תיקן}, 23
א/ז שפתי מלך
א/ז תורת אמך ח"א עמ' 80
א/ז תניא רבתי ח"א עמ' 31, 35, 317 {כ"מ}, 439
א/ז תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קכו
א/ז תרחם ציון עמ' סט {אמת ויציב}, עא {כ"מ}, פב, פד {כ"מ}
א/ח אבן האזל
א/ח אהבת המלך
א/ח אהבת קדומים עמ' קעד
א/ח אוצרות יהושע עמ' סה {כ"מ}
א/ח אור לישרים (שולמן) עמ' קס {אין סדר לברכות}
א/ח אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' רצד-רצה
א/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות ה
א/ח אנצי"ת ע' ברכות הע' 191, 192, ע' ברכות ק"ש הע' 28, 29, 32, 384, 387, 391, 400
א/ח ארשת צבי עמ' כג-כד
א/ח באר אברהם (אבלי) עמ' קיב, קלו
א/ח באר מים חיים (נוסינזון) ברכות דף יב
א/ח בית אהרן וישראל גל' מו עמ' עד-עה {כ"מ}
א/ח בית יצחק תשט"ז עמ' 24-25
א/ח בן הרמה
א/ח ברור הלכה ברכות יב ע"א ציון א, ג
א/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כט
א/ח דבר סיני (תשכו)
א/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כה
א/ח דרכי שמחה עמ' קה
א/ח הגהות חבר בן חיים
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 128
א/ח זיו משנה
א/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 17
א/ח חבש פאר עמ' קמה, קמז, קמט
א/ח חזון ישעיהו (שור) דף י ע"א
א/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' ברכות פ"ח הי"א]
א/ח חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' נ {כ"מ}
א/ח חי' עזיאל עמ' 95
א/ח חי' ר"י באב"ד
א/ח חיים ומלך
א/ח טורי אבן
א/ח יצחק ירנן
א/ח כנפי נשרים
א/ח לב מבין
א/ח לב שלם [פרי חדש או"ח סי' ס, שדה יהושע ברכות פ"א ופ"ב, מטה יוסף ח"ב או"ח ו ע"א, מלכי בקדש (מלכי) קג-קט ע"ב, אור לו בציון ו ע"ב וע"ד, ראשון לציון בברכות, יד אהרן או"ח נט הגהב"י]
א/ח לחם יהודה
א/ח לשון למודים או"ח דף כא ע"א
א/ח מגל חי"ד עמ' 73-74, 90-92 {כ"מ}, 93, 95
א/ח מגן גבורים (או"ח) סי' נט ס"ק א, סי' רט ס"ק א
א/ח מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' לח
א/ח מכתב לחזקיהו דף יב ע"ג
א/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף א ע"ג
א/ח מלכי בקדש דף קג ע"ב {כ"מ - ותמהני איך עלה על דעתם}
א/ח מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות ז
א/ח מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קכא {התחיל על דעת מעריב ערבים וסיים יוצר המאורות וכדומה}
א/ח מקראי קדש (תפט) דף קיט ע"ב
א/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שד
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמח
א/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט, תמז [משנת יעקב הל' גירושין פ"ו הט"ז], תסח
א/ח נזר הקדש (קפלן)
א/ח נמוקי שזבנ"י דף יח, סא, צד-צה, צח
א/ח נצר מטעי (פרידמן) סי' א סעיף א {כ"מ - החתימה היא עיקר}
א/ח ס' המצפה הל' ק"ש עמ' נג-נט
א/ח סדר משנה (בוסק')
א/ח סופר המלך ח"א עמ' נ {כ"מ}
א/ח סיומי המסכתות עמ' 98 {כ"מ}
א/ח עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 227
א/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצז {קובץ}
א/ח עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ח עולה חדשה (סנגויניטי) - איברי עולה סי' ו
א/ח עין תרשיש
א/ח פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 26
א/ח פרי יצחק (בלזר) ח"א דף ה ע"א
א/ח פרי יצחק (תשעו) עמ' ח
א/ח צפנת פענח
א/ח צרור החיים (יעקב)
א/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' יא {כ"מ}, יז
א/ח קרבן אשה
א/ח ראש דברך עמ' רד, שא
א/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מט, ח"ז עמ' י
א/ח רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' כו
א/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קלט
א/ח שאגת אריה סי' כו
א/ח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצו
א/ח שו"ת הרמ"ע השלם עמ' יא
א/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמח
א/ח שיח תפלה עמ' שסב [עי' שו"ת רמ"ע מפאנו סי' ד]
א/ח שערי יעקב תפלה סי' ו סעיף ט
א/ח תורת אמך ח"א עמ' 100
א/ח תניא רבתי ח"א עמ' 378, 384
א/ט אבי עזרי ח"א וח"ב
א/ט אבן ישראל (סלנטר, תרמג) דף לא ע"ג
א/ט אהבת המלך
א/ט אהל משה (הורוביץ) ח"א ברכות ב ע"א
א/ט אהלי תם עמ' נה
א/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 513
א/ט אור צהיר
א/ט איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' רמ
א/ט אמונת יהושע עמ' ס
א/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות ה
א/ט אשר למלך
א/ט באר אברהם (אבלי) עמ' סב, קסג
א/ט באר יוסף ח"ג עמ' שכה
א/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כו
א/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ב
א/ט בדרך המלך עמ' לב, קנא
א/ט בית אהרן (קריספין) דף כג ע"ג-ע"ד
א/ט בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנא {זמן ק"ש - דרבנן}, גל' ע עמ' נט-ס
א/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קצב, רנ
א/ט בית זבול ח"ב סי' כח אות א
א/ט בית מלך (חב"ד) עמ' 46
א/ט בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף מ ע"ב
א/ט בית פנחס (וולף) עמ' 76
א/ט בכורי חיים ח"ג עמ' רסט
א/ט בני בנימין (אדר"ת)
א/ט בני דוד
א/ט בנין יהושע (לנג)
א/ט בנין שאול עמ' קצב
א/ט ברור הלכה ברכות ב ע"א ציון א, ב
א/ט ברכת חיים (אמסלם)
א/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' לז
א/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' תג
א/ט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לב
א/ט גביע הכסף ח"א עמ' רא {מצותה מצאת הכוכבים}
א/ט גור אריה (צרמון)
א/ט דבר סיני (תשכו)
א/ט דברי יציב חו"מ עמ' רסט {עבר ואיחר}
א/ט דברי שלמה (אסרף)
א/ט דברי תורה (תאומים) דף א ע"ב {פשיעה}
א/ט דברי תלמוד ח"ב עמ' רמ
א/ט דרך המלך (חוידינסקי)
א/ט דרך המלך (רפפורט)
א/ט דרך הנשר (ריכטר) קונטרס ג
א/ט היכלי שן ח"ב סי' נה
א/ט הלכות והליכות עמ' עה
א/ט הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יד ס"ק יח-יט, כא
א/ט הר המלך ח"ח עמ' קפח-קפט
א/ט הרי יהודה ח"א סי' כד אות ב ואילך
א/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' שה {זמנה בלילה}
א/ט זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ח {לכתחלה עד חצות}
א/ט חי' הגאון אדר"ת עמ' ריד {לא פסק כר"ג}
א/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ברכות ב ע"א]
א/ט חי' חפץ חיים
א/ט חיים זכו עמ' קסא {מן הפשיעה}
א/ט ידבר שלום ח"ב עמ' סח
א/ט ירושלים דדהבא עמ' קב
א/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ט ישורון ד עמ' ריג
א/ט ישורון ח"י עמ' שצו {אבי עזרי}
א/ט כנפי נשרים
א/ט כתר המלך
א/ט לב מבין
א/ט לב שלם [ראשון לציון בברכות]
א/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סב
א/ט לשנת השמיטה עמ' ח
א/ט מאור ישראל
א/ט מוריה גל' קנד עמ' לט
א/ט מזכרת עמ' 253
א/ט מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כו-כז
א/ט מטה אפרים
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מנחה לאיש עמ' 79
א/ט מנחת אלימלך עמ' רט
א/ט מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קל, קמד
א/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שיד
א/ט מעדני מלך (תשמח) עמ' קטו {עד חצות, כדי להרחיק מעבירה}
א/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ט מפניני הרב עמ' קכא
א/ט מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' יג]
א/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' נב
א/ט משאת המלך (אדרי)
א/ט משיב נבונים סי' ח
א/ט משנה ישרה עמ' קב {עד חצות}
א/ט משנת חיים דברים עמ' צב
א/ט משנת משה מכות עמ' מה
א/ט נגד מלכים (כלפון) סי' קכז {עד חצות}
א/ט נחל איתן
א/ט נחמד למראה ח"א דף א ע"א-ע"ג
א/ט נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/ט נמוקי שזבנ"י דף לט
א/ט נתן פריו מגילה עמ' רנז
א/ט נתן פריו ערבי פסחים עמ' קעט
א/ט ס' התדיר עמ' קפו
א/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 165
א/ט ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא, קכד-קכה, קכח-קכט {עד חצות}
א/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' צ
א/ט עדות בישראל
א/ט עונג שבת סי' סד
א/ט עטרת ישראל עמ' עט
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ב
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' יב
א/ט על גדות ים התלמוד עמ' 8
א/ט עקבי ברכה עמ' נב
א/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ט פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף ו ע"ג
א/ט פרי יצחק (תשעו) עמ' שמט, שנ, שנא {כ"מ}, שנח
א/ט פרפרת התורה עמ' רמו
א/ט פרפרת משה ח"א עמ' שעה
א/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ד אות א
א/ט צפנת פענח
א/ט קובץ הערות על אבי עזרי
א/ט קול יהודה (פרלוב) עמ' קי-קיא {חצות - סייג}
א/ט קרן אור (חורב) עמ' רד
א/ט ראש דברך עמ' כט, קיד, קמד
א/ט רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נה
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' נא
א/ט שאגת אריה סי' ג-ד
א/ט שבועת המשנה עמ' לו-מא {תחלת זמן ק"ש של ערבית}
א/ט שו"ע הרב או"ח סי' תלא קו"א אות א הגהה ג
א/ט שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' פז
א/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' כו
א/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמד-קמה
א/ט שלום ירושלים עמ' ז
א/ט שמחת חיים (אמסלם) עמ' א
א/ט שערי אורה (ברגמן, תשכט)
א/ט שערי היכל זבחים עמ' שצז {עד חצי הלילה - מה יעשה בדיעבד}
א/ט שערי חכמה - שב שמעתתא שער א אות ט דף כב ע"ב {כחכמים}
א/ט שרשי הים
א/ט תבונה (ליפקין) סי' ד
א/ט תוספות להגהות מיימוניות
א/ט תורת אמך ח"א עמ' 22, 45, 61
א/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' א-ו {מדוע פסק כחכמים}
א/י אהבת המלך
א/י אהבת קדומים עמ' קפא
א/י אור לישרים (שולמן) עמ' קס {אינו אומר השכיבנו}, קסב {רק אם היה אנוס}
א/י אור שמח
א/י אז ישיר עמ' ו
א/י אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 320
א/י ארחות ימים עמ' קיד
א/י ארשת צבי עמ' יג, כ
א/י אשר למלך
א/י בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' צ {אחרי עמוד השחר}, צא {כ"מ}
א/י ברור הלכה ברכות ח ע"ב ציון ב, ט ע"א ציון א
א/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' לח-לט, מא
א/י גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ל-לא, לג-לד
א/י גן שושנים ח"ב עמ' י
א/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכב, שלח
א/י דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכז {כ"מ - מסרו הכתוב לחכמים}
א/י השיב משה (תשעה) או"ח סי' יד אות א עמ' קיט
א/י זיו משנה
א/י זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ה ס"ק ד {כ"מ - לחז"ל נמסר לקבוע זמן}
א/י חזקה רבה או"ח הלכה סו
א/י חי' עזיאל עמ' 96
א/י חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' ד
א/י חסדי דוד ח"א עמ' ב
א/י חתן סופר או"ח ח"ב עמ' עא
א/י ימין משה
א/י ישועות יעקב מועד עמ' לז {כ"מ}
א/י לב מבין
א/י ללשונות הרמב"ם
א/י מראה הפנים ברכות דף ו
א/י משאת המלך (אדרי)
א/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קנ
א/י משנת חיים בראשית תחלת הספר אות ב
א/י משנת חיים דברים עמ' עו, צב
א/י נזר הקדש דף כה
א/י נמוקי שזבנ"י דף נט
א/י עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/י פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף ז ע"א
א/י פרי יצחק (תשעו) עמ' שנ
א/י פרשת המלך
א/י צמח מנחם דף כג ע"ב {שיכור - אנוס}
א/י קרית מלך
א/י קרן אור (חורב) עמ' רה
א/י ראש דברך עמ' קמ
א/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' תכב {הגהמ"י}
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' פט
א/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' ט
א/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' כא
א/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 28
א/י שפתי מלך
א/י תורת אמך ח"א עמ' 55
א/י תשובות ר' איסר יהודה עמ' ב {אנוס}
א/יא אבן האזל
א/יא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ו
א/יא אדני פז (הקשר) או"ח דף ט
א/יא אהבת המלך
א/יא איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' ר, ריב, שמט
א/יא אמת ליעקב מועד עמ' קכה {עישור שעה}, שצג {עבר ואיחר}
א/יא ארחות ימים עמ' קיח
א/יא אשר למלך
א/יא באר אברהם (אבלי) עמ' יג, כ, עו, צה, קכד
א/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קס {הגהמ"י}
א/יא בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קא-קב
א/יא בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכ-קכב {כמו שעה}
א/יא בית דוד (פילוסוף) או"ח דף יא ע"א
א/יא בית דוד (תשעט) או"ח סי' מח
א/יא בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנא
א/יא בית יצחק (תשיד) עמ' 88
א/יא בן אריה
א/יא בן מלך - עניינים בש"ס עמ' ז
א/יא בעלי התוספות עמ' 610 {הגהמ"י אות ח}
א/יא ברור הלכה ברכות ט ע"ב ציון א, י ע"ב ציון ד
א/יא גבורות אליהו או"ח סי' ט אות א-ב, סי' יד
א/יא גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קח
א/יא גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לה
א/יא דברות משה ברכות עמ' יא, לה {ושיעור זה כמו עישור שעה קודם שתעלה השמש}
א/יא דברי ירמיהו [עי' מג"א סי' כח ס"ק ב ותוי"ט ברכות פ"א מ"א]
א/יא דברי תלמוד ח"א עמ' יג
א/יא דעת תורה ויקרא עמ' ריג
א/יא המנהיג עמ' סז-סח
א/יא הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טו ס"ק ח
א/יא הר המלך ח"ו עמ' ט, נה
א/יא הרי יהודה ח"א סי' ז אות ז
א/יא ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' כב
א/יא זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' יד ס"ק ט {עיקר זמנה קודם הנץ}
א/יא חי' הרז"ה ח"ב עמ' קב {שקיעה}
א/יא ידי משה (בוצק') מנחות סי' יט (ז)
א/יא ים התלמוד (עדיל) עמ' א, ה
א/יא יצחק ירנן
א/יא ישועות יעקב מועד עמ' ז {הגהמ"י}
א/יא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיח
א/יא כנפי נשרים
א/יא כרם מנחם סי' יב
א/יא כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קלז
א/יא כתר המלך
א/יא לב חיים (פלג'י) ח"א דף ח ע"ג {קרית ספר}
א/יא לב שלם [הון עשיר ברכות ד ע"א]
א/יא לשון למודים או"ח דף יט ע"א {כ"מ}
א/יא מאור ישראל
א/יא מגן גבורים (או"ח) סי' נח ס"ק ד
א/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' שכא עמ' קמה
א/יא מוריה גל' קסה עמ' סג {כ"מ - עישור שעה}
א/יא מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' כו
א/יא מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות יב
א/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קמט
א/יא מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ז אות ט
א/יא מעשה בצלאל סי' ה {הגהמ"י}
א/יא מצוות זמניות עמ' תו
א/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שז
א/יא מראה הפנים ברכות דף ז
א/יא משאת המלך (אדרי)
א/יא משנת חיים בראשית תחלת הספר אות א
א/יא משנת חיים דברים עמ' עד
א/יא משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
א/יא משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 104
א/יא נועם ח"ט עמ' רלט
א/יא נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רמא {לכתחלה זמנה בנץ}
א/יא נחל יבוק
א/יא ניבי זהב עמ' תמא
א/יא נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/יא נמוקי שזבנ"י דף עז-עט, פג
א/יא נר לעזרא ח"ג עמ' קטו
א/יא ס' המצפה הל' ק"ש עמ' ס-עד
א/יא ס' התדיר עמ' קפו
א/יא סדר משנה (בוסק')
א/יא ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא
א/יא עדות בישראל עמ' שיז-שכא
א/יא עטרת ראש ברכות דף ה-ז
א/יא עלה יונה עמ' כה, רפד
א/יא ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 13
א/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יא פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' א (ב ע"א) {שעה אחת קודם שתעלה השמש}
א/יא פרפרת משה ח"א עמ' תקצג
א/יא צמח מנחם דף כב ע"א {זמנה לפני הנץ}
א/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ג ע"ב
א/יא צפנת פענח דברים עמ' טז
א/יא צרור החיים (חייקא)
א/יא ראש דברך עמ' קמ
א/יא רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נה
א/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצה {קודם הנץ}
א/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' לה, רג
א/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סא, צו
א/יא שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' א-ב {עם הנץ החמה}
א/יא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' כה-כו
א/יא שמש ומגן או"ח סי' טו עמ' נ {עיקר זמנו כוותיקין}
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' נא
א/יא שפתי דעת ח"ג עמ' ט
א/יא שפתי ישנים (כהניו) עמ' יד {ותיקין - שומרים ק"ש עם נץ החמה}, כא-כב, כד {כמו שעה}
א/יא תורת אמך ח"א עמ' 55, 60
א/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קמג
א/יא תשובות ר' איסר יהודה עמ' ו {שש שעות - בדיעבד}
א/יב אבן האזל
א/יב אהבת המלך
א/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 525
א/יב איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' רב, רמ, שיא
א/יב ארחות ימים עמ' קיד
א/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 46
א/יב ברור הלכה ברכות ח ע"ב ציון ב, ט ע"ב ציון א, ל ע"א ציון ו
א/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' לט
א/יב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לז
א/יב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כג
א/יב העמק שאלה ח"ג שאלתא קמג אות א
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
א/יב חיים שנים ישלם עמ' כז
א/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' שכא
א/יב מצוות זמניות עמ' תו
א/יב משאת המלך (אדרי)
א/יב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלז {בשעת הדחק}
א/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
א/יב ניר לדוד
א/יב נמוקי שזבנ"י דף ה, ס
א/יב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' סו-עד
א/יב ס' התדיר עמ' קפו
א/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יב צפנת פענח
א/יב ראש דברך עמ' קמ
א/יב רלב"ג דברים פ"ו פסוק ז עמ' מד
א/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מח
א/יב שו"ע הרב או"ח סי' נח סעיפים ו, ח
א/יב שיחת דקלים (קאפח) עמ' 25
א/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' יט, כג
א/יב תהלה לדוד (סקאליע) ספרים א-ב עמ' פא {שלש שעות}
א/יב תורת אמך ח"א עמ' 55, 426
א/יג אבודרהם (תשנה) עמ' ז
א/יג אבן האזל
א/יג אגרות הגרי"ד עמ' קיג
א/יג אגרות משה או"ח ח"א סי' כה {כ"מ}, ח"ד עמ' פב {כ"מ}
א/יג אהבת המלך
א/יג אהבת קדומים עמ' קעט
א/יג אהל שרה לאה עמ' תתפו {כ"מ}
א/יג אהלי תם עמ' נד-נה
א/יג אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 19-20 {זמן ק"ש - מדרבנן}
א/יג אוצרות הרמב"ם
א/יג אור צהיר
א/יג אורח ישראל סי' י אות ג
א/יג אלומות יוסף (תשנ) עמ' קעט {אחרי ג' שעות}
א/יג אמונת יהושע עמ' נה
א/יג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' יא {כ"מ}
א/יג אמרי חן (לוונברג)
א/יג אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 308, 309
א/יג ארחות ימים עמ' סד, עח, קיח, קכ
א/יג ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף כז ע"א
א/יג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קנז
א/יג ארשת צבי עמ' יא, יג, יז-יח {כ"מ - מהתורה כל היום}, כ-כג
א/יג אשל אברהם (שפירא) עמ' תמו {כ"מ}
א/יג באר אברהם (אבלי) עמ' קב, קצ
א/יג בארות נתן עמ' לה
א/יג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ב
א/יג בדבר מלך ח"ו עמ' ריט
א/יג ביצחק יקרא (תשע) סי' א סעיף א ד"ה כתב הרמב"ם
א/יג בית אהרן וישראל גל' יח עמ' קכב {יד המלך}, גל' לה עמ' קיט, קכז, גל' מא עמ' קכה {קובץ}
א/יג בית דוד (פילוסוף) או"ח דף יא ע"א {כ"מ}
א/יג בית הלל שנה ז גל' א עמ' ח {כ"מ - כל זמן ששוכבים}
א/יג בית המדרש
א/יג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' ז-יא, כו-ל
א/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/יג בן מלך - עניינים בש"ס עמ' ב {כ"מ}
א/יג ברור הלכה ברכות י ע"ב ציון ה
א/יג ברית הלוי השלם
א/יג ברכת אריאל ח"ב עמ' כט {מברך גם אחרי זמנו}, מז
א/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' מ
א/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קא-קג, קכח, קלא {כ"מ}
א/יג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לז-מא, מז, עא, קכו
א/יג גדולי ציון (תרע) דף א ע"ג
א/יג גן שושנים ח"ב עמ' י-יא
א/יג דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' יח
א/יג דבר סיני (תשכו)
א/יג דברות משה ברכות עמ' ז, יז, סג, שכג, שכו {כ"מ}
א/יג דברי חן (נתנזון) דף טו ע"ד, טז ע"ג
א/יג דברי חפץ עמ' י
א/יג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכז {כ"מ}
א/יג הגהות עמק המלך
א/יג הגהות רפ"מ אלטר
א/יג הדרת מלך (זילברברג) דף כ ע"א-ע"ד {כ"מ - זמן ק"ש מהתורה כל היום}
א/יג היכלי שן ח"ב סי' נה
א/יג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יד ס"ק ז, סי' טו ס"ק יד {כ"מ}
א/יג זיו משנה
א/יג זכרון אליעזר עמ' קצב {כ"מ}
א/יג זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 52-53 {כ"מ - מדאורייתא כל היום}
א/יג זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ו ס"ק ה {כ"מ - מה"ת זמנה כל היום}, סי' יג ס"ק ד {כ"מ - מה"ת זמנה כל היום}, ו {כ"מ - טעם שתקנו עד ג' שעות}, סי' יד {ברכות ק"ש כל היום}
א/יג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 53
א/יג חזון לימים ח"ב עמ' קל, קפא
א/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' יד, טז, יח
א/יג חי' בן אריה ח"א סי' יד אות א
א/יג חי' הגאון אדר"ת עמ' קע {כ"מ - זמן ק"ש מהתורה כל היום}
א/יג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עז
א/יג חי' עזיאל עמ' 96
א/יג חי' ר' יונתן על ברכות עמ' לא
א/יג חקל יצחק (שו"ת) עמ' מו
א/יג טורי אבן
א/יג טל חיים (טל) ברכות עמ' רט, ריג
א/יג ידבר שלום ח"ב עמ' מו, מח {ק"ס}, נג {ק"ס}, נה
א/יג יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' כה
א/יג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלז
א/יג ימין משה
א/יג ישועות יעקב מועד עמ' א, מז, סו {כ"מ}
א/יג ישורון ח"כ עמ' תרפ [כ"מ מזכיר את מהר"י אבוהב]
א/יג כנסת אברהם עמ' ריח
א/יג כנסת ישראל (ששון) דף ט ע"ב {גם אחרי ארבע שעות קורא ק"ש עם ברכותיה}
א/יג לב שלם [תומת ישרים סי' יג, פרי חדש או"ח נח, מגן אברהם נח ס"ק ז, יד אהרן או"ח שם, מנחת כהן דף מח, נ]
א/יג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ח ע"א
א/יג להורות נתן מועדים ח"א עמ' קצג
א/יג למודי ה' (תקמז) דף עד ע"ג {כ"מ}
א/יג מגן גבורים (או"ח) סי' נח ס"ק ח
א/יג מוריה גל' קנד עמ' מ
א/יג מחנה יוסף (תשעב) סי' ד אות א
א/יג מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' כט
א/יג מילי דמרדכי
א/יג מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' מז, פה-פו {כ"מ - זמן ק"ש של שחרית - זמן קימה כל היום}
א/יג מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' מב, ע
א/יג מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות טו
א/יג מנחת אלימלך עמ' רכח
א/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קנ {כ"מ}
א/יג מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פי"א אות א {כ"מ}
א/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קפ
א/יג מעדני מלך (תשמח) עמ' ס
א/יג מעין החכמה עמ' רמב
א/יג מעליות ח"י עמ' 128-133
א/יג מעשה נסים (הכהן)
א/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכט (קנו)]
א/יג מקראי קדש (תפט) דף קיט, קכ ע"א
א/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' שה, שי, שיא
א/יג משאת המלך (אדרי)
א/יג משנת חיים בראשית תחלת הספר אות ד
א/יג משנת חיים דברים עמ' פ, צב
א/יג נחל איתן
א/יג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ג {הקורא אחרי ג' שעות}
א/יג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קעא
א/יג ס' המצפה הל' ק"ש עמ' סו-עד
א/יג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תפח {ברכות אחרי שעה ד'}
א/יג סדר משנה (בוסק')
א/יג ספרי דבי רב ח"ב עמ' פז
א/יג עבודת הלוי עמ' נה {כ"מ - זמן ק"ש כל היום וכל הלילה}
א/יג עבודת משא (מאיר) ח"א
א/יג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' פה
א/יג עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/יג עולת איש ברכות עמ' ה
א/יג עולת חודש ח"ג מאמר תא
א/יג עיוני הלכות ח"א עמ' תה
א/יג עמק החכמה עמ' רס {כ"מ}
א/יג עמק שאלה (טברסקי) עמ' שנז {כ"מ}
א/יג ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 18
א/יג פניני הסוגיות (שורקין) שיעור כד {כ"מ}
א/יג פרי יצחק (תשעו) עמ' שס {כ"מ}
א/יג צמח מנחם דף כא ע"ב {כ"מ}
א/יג צרור החיים (יעקב)
א/יג קרן פני משה ח"ב
א/יג ראש דברך עמ' קצג
א/יג רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכד {כ"מ}
א/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יח, סד, צו, שלד
א/יג שאגת אריה סי' יב
א/יג שארית נתן (לוברט)
א/יג שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' ז {כ"מ}
א/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' יא אות א {כ"מ}
א/יג שו"ע הרב או"ח סי' נח ס"י
א/יג שולי הגליון עמ' כב
א/יג שיח השדה (פרומר) עמ' מד {כ"מ}, עז
א/יג שיח תפלה עמ' שסב {כ"מ}
א/יג שלום ירושלים עמ' י-יא
א/יג שמוש חכמים א עמ' ס {זמן ברכות ק"ש כל היום}
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצה {כ"מ}
א/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' נט
א/יג שפתי מלך
א/יג שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 171 {כסף משנה ומעשה רקח}
א/יג תורת אמך ח"א עמ' 64
א/יג תיבת גומא (ורשנר) עמ' רפט, שמט {כ"מ - מהתורה זמן ק"ש כל היום}
א/יג תיבת גומא (תשסז) עמ' קצח, רכה {כ"מ}


ב/48 הלכות קריאת שמע פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אדני היד החזקה
ב/רה"פ באר יהודה
ב/רה"פ בן הרמה
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חזק יד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ לחם יהודה
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ ס' הבתים ח"א דף לט-מג
ב/רה"פ ס' המנוחה
ב/רה"פ ס' השלחן עמ' רמ-רמג
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ פרח מטה אהרן (סול')
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבי עזרי ח"א
ב/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ב/א אבן שלמה (ניימן) עמ' קלא {להגיה}
ב/א אגרות הגרי"ד עמ' כו
ב/א אהבת המלך
ב/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קלט
ב/א אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' צט {בפסוק ראשון}
ב/א אוצרות הרמב"ם
ב/א אור הישר
ב/א אור זרוע לצדיק עמ' 65-66
ב/א אור יעקב פסחים דף 102
ב/א אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 142
ב/א אחר האסף עמ' טז-יז
ב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 40
ב/א אמרי בינה (אש) דף מח ע"ד {מגיה}
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות ד
ב/א ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף לג ע"א
ב/א ארשת צבי עמ' לה {לא כיוון לבו יצא}
ב/א אש תמיד עמ' ר
ב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/א באר אברהם (אבלי) עמ' קכב
ב/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עח
ב/א בדבר מלך חי"ב עמ' קז
ב/א בדבר מלך חי"ג עמ' קמה, קעג, קפג, רכב
ב/א בדבר מלך חי"ח עמ' קנז {היה מגיה יצא והוא שכיון לבו בפסוק ראשון}
ב/א בזך לבונה עמ' קעז
ב/א בחיר חיים
ב/א בים דרך עמ' קעח
ב/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' פג, גל' סא עמ' יג {א"צ כוונה אלא בפסוק ראשון}
ב/א בית הלוי ח"ג סי' נא עמ' קפד
ב/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' א-ו, רנב
ב/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ה
ב/א בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף מ ע"ב
ב/א בכורי אברהם דף פז ע"ג, פח ע"א
ב/א בן ידיד
ב/א בנין אהל מועד דף יט ע"ב, כא ע"א {פסוק ראשון צריך כוונה}
ב/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קיט
ב/א בציר אליעזר ח"ב דף כה ע"א {כוונה לצאת}
ב/א ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון א {כ"מ}
ב/א ברכות חיים ח"א עמ' קמח {כ"מ}
ב/א ברכת אריאל ח"ב עמ' כד {רק פסוק ראשון}
ב/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רעח
ב/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצה, ח"ב עמ' קצא-קצב
ב/א ברקאי ח"ה עמ' 68
ב/א בשבילי הפסח סי' ו אות כ
ב/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' מה, מז
ב/א גבורת יצחק ר"ה עמ' רמ
ב/א דבר סיני (תשכו)
ב/א דברי דוד (טייטלבוים) דף צג ע"ג, צד ע"ב {מגיהה}
ב/א דברי חפץ עמ' נא
ב/א דברי יואל - שו"ת עמ' תקמג
ב/א דברי משה (מזרחי) עמ' שנה {כוונה רק בפסוק ראשון}
ב/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 161
ב/א דעת הרמב"ם עמ' 459
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א הדר איתמר עמ' רה {כוונה}
ב/א הדרת מלך (זילברברג) דף כ ע"ב {קורא להגיה יצא}
ב/א הרמב"ם והלכותיו
ב/א התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' עט
ב/א ויוכח אמש עמ' 10 {אבי עזרי}
ב/א זבחי תרועה סי' לד אות ה
ב/א זכרון שלמה (קליין) עמ' רמא
ב/א זכרון תרועה עמ' 233, 241
ב/א חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ט ס"ק ב, ברכות סי' ב ס"ק ב
ב/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' כה
ב/א חי' כתב סופר
ב/א חי' כתב סופר ר"ה-מו"ק עמ' ו
ב/א חי' עזיאל עמ' 96-97
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסט
ב/א חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רעד
ב/א חיים זכו עמ' קסג
ב/א חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' לח {כוונה}
ב/א חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 128
ב/א חקרי זמנים ח"ב עמ' שיז
ב/א חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 68 {כ"מ - פסק כרבא שהוא בתרא}
ב/א יחי ראובן (נאוי) עמ' קו {בנין יהושע}
ב/א ימי שלמה הלכות שגגות פ"ב ה"י {מצוות צריכות כוונה}
ב/א ישועות יעקב מועד עמ' תרעד
ב/א ישורון ח"ג עמ' רנ
ב/א כתב סופר או"ח סי' קז ד"ה הרמב"ם בהלכות, ד"ה ועיין כסף
ב/א לב שלם [שבות יעקב ח"א בחידושיו א ע"ד, חי' הרשב"א ברכות, פרי חדש סי' ס ס"ק ד, אור לו בציון דף ז, ראשון לציון בשיטתו, שונה הלכות דף ב ע"ג]
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' א, ג
ב/א להורות נתן דברים עמ' לז
ב/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' צז
ב/א למודי ה' (תקמז) דף קה ע"ד
ב/א למודי ה' (תשפא) עמ' שמג
ב/א לשון למודים או"ח דף כא ע"ב, כח
ב/א מאור יהושע סי' יז עמ' טז {כוונה}
ב/א מאור למלך פסחים עמ' קפו {אבי עזרי}
ב/א מבי"ט (רובינ') דף צה ע"א
ב/א מגן גבורים (או"ח) סי' ס ס"ק ג-ד
ב/א מועדים וזמנים ח"א סי' כה
ב/א מוריה גל' קעה עמ' פז {אם כיון בפסוק ראשון יצא}, פח-פט {להגיה}
ב/א מזכרת עמ' 581 {כ"מ}
ב/א מחנה יהודה סי' לא
ב/א מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' כט
ב/א מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' לד {שינה באותיות שינוי גמור}
ב/א מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' כו
ב/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 147 {ר"י קאפח}, 151
ב/א מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות י
ב/א מנחת אשר פסחים עמ' רכג
ב/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' קד
ב/א מנחת נתנאל דף כג ע"ב-ע"ג {קורא להגיה יצא}
ב/א מעדני ביאורים עמ' מה
ב/א מעין חיים ח"ד עמ' פח
ב/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ב/א מקראי קדש (תפט) דף קכ ע"א
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רד, שה-שו
ב/א מראה הפנים ברכות דף יב, סוכה דף יז
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משאת המלך (אדרי)
ב/א משאת מרדכי מגילה עמ' מז
ב/א משנה כסף (שירירו)
ב/א משנת משה ר"ה עמ' קצב
ב/א משנת רבנו עמ' קמט {כוונה}
ב/א נדרי זריזין ח"א עמ' תקיח
ב/א נחל יבוק
ב/א נחלת עזרא ח"ב עמ' 242
ב/א נמוקי שזבנ"י דף ס
ב/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנט, תתתקכד
ב/א ס' המצפה הל' ק"ש עמ' עה-עט
ב/א עבד המלך (תשא)
ב/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ב/א עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' קיט
ב/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 268
ב/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' קמט-קנ
ב/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' קעו, קעח
ב/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/א פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רנד {מצוות צריכות כוונה}
ב/א פרפרת התורה עמ' תקסט
ב/א צבי תפארת סי' יח (ח"א), מד
ב/א ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות א-ב, יא
ב/א צמח מנחם דף כא ע"ב {כוונה בפסוק ראשון}
ב/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"ב-ע"ג
ב/א צפנת פענח
ב/א קובץ
ב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תקצט
ב/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפד, קפז, קצג
ב/א קובץ הערות על אבי עזרי
ב/א קול דודי ר"ה סי' תקו
ב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' נד-נה
ב/א רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' לח
ב/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רפח
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ז, ט, קסו, קסט, קעא
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמו
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' ס ס"ה, קו"א אות א
ב/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' שיט, שמד
ב/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' שמד
ב/א שי כהן עמ' רכט-רל
ב/א שם אליעזר דף מח ע"ג
ב/א שם דרך פסחים עמ' קנד
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כח
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מא {פסוק ראשון}
ב/א שערי יעקב או"ח סי' ג סעיף י ואילך
ב/א שפתי מלך
ב/א שרשי הים
ב/א שרשים במועדות עמ' ב
ב/א תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' כט-ל, לג {כוונה}
ב/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יב
ב/א תורת אמך ח"א עמ' 130
ב/א תניא רבתי ח"א עמ' 389, 392
ב/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 63, 104
ב/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' נג
ב/ב אהבת המלך
ב/ב אור הישר
ב/ב ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף כח ע"ד
ב/ב ארשת צבי עמ' כט
ב/ב בית שמש
ב/ב בן ידיד
ב/ב בני בנימין (אדר"ת)
ב/ב ברור הלכה ברכות יא ע"א ציון ג, יג ע"ב ציון ח
ב/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קעד-קעה
ב/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כב, מח
ב/ב דבר טוב עמ' שע {פרקדן}
ב/ב דברי שלמה (אסרף)
ב/ב הגהות עמק המלך
ב/ב הלכות עולם
ב/ב הלכות עולם (קאראסיק) נדה טו ע"ג {טוחות בקרקע}
ב/ב המאיר לארץ
ב/ב המלך חדריו עמ' 241
ב/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רסט
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חי' עזיאל עמ' 97
ב/ב חיים שנים ישלם עמ' כז
ב/ב יד פשוטה מדע עמ' רסא
ב/ב ישועות יעקב מועד עמ' נו
ב/ב כנפי נשרים
ב/ב כתר אפרים עמ' שצ
ב/ב לב שלם [יד אהרן ח"א סי' סג, שבות יעקב או"ח ח"א סי' ה, שונה הלכות ח"א ג ע"א]
ב/ב ללשונות הרמב"ם
ב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' סג ס"ק א
ב/ב מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות לא
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעיני המים
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ב נהורא דעיינין ברכות עמ' קמט {פרקדן}
ב/ב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' עה-עט
ב/ב עולת איש ברכות עמ' נד
ב/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ב פרשת המלך
ב/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ב-ד
ב/ב קובץ
ב/ב קרית מלך
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' טו
ב/ב שארית נתן (לוברט)
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' סג ס"א
ב/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקכח
ב/ב שורות העומר עמ' רכב
ב/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שפח
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פא
ב/ב תורת אמך ח"א עמ' 149
ב/ב תשובה מאהבה ח"ב דף ז ע"א
ב/ב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 63
ב/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' נד
ב/ג אגרות הגרי"ד עמ' כז
ב/ג אהבת המלך
ב/ג אור צהיר
ב/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יט
ב/ג אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 41, 44, 45, 52, 53
ב/ג באר אברהם (אבלי) עמ' קכג
ב/ג בית המדרש
ב/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנג
ב/ג בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ו
ב/ג בעקבי הצאן עמ' כא
ב/ג ברור הלכה ברכות יג ע"ב ציון ה, ז
ב/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כב, מח-מט
ב/ג דבר סיני (תשכו)
ב/ג דברות משה ברכות עמ' א {כ"מ}
ב/ג המלך ברמה עמ' 41
ב/ג המנהיג עמ' ע
ב/ג השגות הרמ"ך
ב/ג התורה והמדינה ח"ז עמ' שעח
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלו
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' פו
ב/ג זכרון תרועה עמ' 235
ב/ג יצחק ירנן
ב/ג כתר אפרים עמ' שצג
ב/ג לב מבין
ב/ג לב שלם [אור לו בציון דף ז, ראשון לציון ברכות ג ע"ד, פרי חדש או"ח סג ס"ק ה]
ב/ג לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 234
ב/ג מגן גבורים (או"ח) סי' סג ס"ק ב
ב/ג מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' כט
ב/ג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קכב
ב/ג מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קעו
ב/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות י, טז
ב/ג מצוות זמניות עמ' תו
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משאת המלך (אדרי)
ב/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ג משנת רבנו עמ' קנג {כ"מ}
ב/ג ס' המצפה הל' ק"ש עמ' עה-פג
ב/ג ס' התדיר עמ' קפה
ב/ג סדר משנה (בוסק')
ב/ג עין תרשיש
ב/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ה-ז
ב/ג קובץ
ב/ג ראש דברך עמ' שנו, שפט
ב/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קע
ב/ג שו"ע הרב או"ח סי' סג ס"ו
ב/ג שלום ירושלים עמ' טו
ב/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' לה
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כא
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לג
ב/ג תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' ל {פסוק ראשון}
ב/ג תורת אמך ח"א עמ' 147, 228
ב/ג תניא רבתי ח"א עמ' 389, 393
ב/ד אהבת המלך
ב/ד אור הישר
ב/ד אור צהיר
ב/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יט
ב/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קכד {מפסיק לפרשה ראשונה}
ב/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' טו
ב/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 129
ב/ד בית יצחק תשט"ז עמ' 19, 21, 34
ב/ד בן ידיד
ב/ד ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון ב, ו
ב/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נ-נא
ב/ד דבר סיני (תשכו)
ב/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כה-כו
ב/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכא
ב/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 500
ב/ד הר המלך ח"ג עמ' יז-יח
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תיג
ב/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' נו
ב/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 20
ב/ד חזון יחזקאל ברכות פ"ב ה"ח
ב/ד חסדי דוד ח"א עמ' טו
ב/ד יצחק ירנן
ב/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עב
ב/ד לב שלם [אור יקרות מא ע"ב]
ב/ד מנחת חיים (שוויד) ח"ב עמ' תסג
ב/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ד מקראי קדש (תפט) דף קכ ע"ב
ב/ד מראה הנוגה
ב/ד משא בני קהת
ב/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ד ס' המצפה הל' ק"ש עמ' פ-פג
ב/ד סדר משנה (בוסק')
ב/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' פו-פט
ב/ד ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 19
ב/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ד פרשת המלך
ב/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ח, יב
ב/ד קובץ
ב/ד קרית מלך
ב/ד ראש דברך עמ' שנו
ב/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קע, רטו, רטז
ב/ד שארית נתן (לוברט)
ב/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' רעז
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כד
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לז
ב/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יב
ב/ה אהבת המלך
ב/ה אהל שרה לאה עמ' תשעו-תשעח, תשפב, תתה, תתטו {כ"מ}, תתפד
ב/ה אור הישר
ב/ה אור יקרות
ב/ה אור צהיר
ב/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יט
ב/ה אורח ישראל סי' ב הערה נב
ב/ה אורח צדקה עמ' יז
ב/ה אמרי בינה (אש) דף ח ע"א-ע"ב
ב/ה אמרי חן (לוונברג)
ב/ה אמת ליעקב מועד עמ' צא-צב
ב/ה אפר קדשים עמ' יג
ב/ה אשר למלך
ב/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' לא-לז
ב/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 57
ב/ה בן ידיד
ב/ה בני בנימין (אדר"ת)
ב/ה ברור הלכה ברכות יג ע"ב אחרי ציון ה
ב/ה ברור הלכה סוכה לח ע"א ציון א
ב/ה ברור הלכה שבת יא ע"א ציון ז
ב/ה ברית הלוי השלם
ב/ה ברכי יוסף או"ח סי' ע ס"ב
ב/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' כד {כ"מ בשם ר' מנוח}, כו
ב/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פ
ב/ה ברקאי ח"ה עמ' 180 {מפסיקים ת"ת לתפלה וק"ש}
ב/ה בשמן רענן ח"ב עמ' שעו
ב/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ל, נא-נג, נה-נו
ב/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנב
ב/ה גביע הכסף ח"א עמ' נב {עוסקים על הציבור, השלמת ק"ש}
ב/ה גליוני ישרון עמ' ריד
ב/ה דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' פז, פט-צא
ב/ה דברי חפץ עמ' טז
ב/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כו-כז
ב/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכו-קכז
ב/ה האיר ממזרח כתובות סי' ז אות כב {היה עוסק בצרכי רבים וכו' יגמור עסקיהן ויקרא וכו' - ביאור בזה}
ב/ה הלכות מדינה ח"ג עמ' עח
ב/ה המאיר לארץ {כ"מ}
ב/ה המשפט העברי עמ' 789
ב/ה הר המלך ח"ז עמ' שנח-שסו, ח"ח עמ' פד
ב/ה זכור לדוד עמ' נט
ב/ה זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ד-1 ס"ק ד
ב/ה זכרון ליהודה סי' ד אות כ
ב/ה זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 100
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' ה ס"ק ח
ב/ה חוות בנימין ח"ב עמ' תקעז-תקעח
ב/ה חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"ה, סנהדרין פ"ד ה"ה
ב/ה חי' חפץ חיים
ב/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' עט
ב/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' יז
ב/ה חסדי דוד ח"א עמ' ה
ב/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קלד
ב/ה טורי אבן
ב/ה יד ישראל ח"ב
ב/ה יד פשוטה מדע עמ' שפט
ב/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לא {כ"מ}
ב/ה יצחק ירנן
ב/ה יתר הבז (תקמז) דף סג
ב/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קמב
ב/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עב
ב/ה כבוד מלכים (מרגליות)
ב/ה כי שרית עמ' 52
ב/ה כרם פתחיה ח"א גפן כב שריג ג דף עמ' קצה
ב/ה לב מבין
ב/ה לב שלם [ראשון לציון ברכות ה ע"ב, פרי חדש או"ח ע ס"ק ג, יד אהרן סי' ע הגהב"י]
ב/ה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 380
ב/ה מגיד הרקיע ח"ג פ"ד ה"ט
ב/ה מוריה גל' קיא עמ' נב-נג
ב/ה מוריה י גל' ג (ר"ב זולטי)
ב/ה מחנה יוסף פסחים עמ' כח
ב/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכג
ב/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קלא
ב/ה מנחת אלימלך עמ' מט-נ
ב/ה מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פי"ד אות א
ב/ה מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' ס
ב/ה מעדני שמואל עמ' סט
ב/ה מעיל שמואל (פלורנטין) דף ה ע"ד, ו ע"א
ב/ה מענה אליהו עמ' עו
ב/ה מקדשי השם ח"א עמ' קלז {צרכי רבים}
ב/ה מקראי קדש (תפט) דף קכ ע"ב
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שו {כ"מ}
ב/ה מראה הפנים ברכות דף לז
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משאת המלך (אדרי)
ב/ה משכנות ידידיה עמ' לא {לא חילק אם תורתו אומנותו}
ב/ה משנה הלכות ח"ה סי' רעד, ח"ח סי' ריג
ב/ה משנה הלכות ח"י סי' קפו
ב/ה משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קס
ב/ה משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רעה
ב/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכא
ב/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 234 {כ"מ}
ב/ה משרת משה (עטייה)
ב/ה נועם חי"ד עמ' רנא
ב/ה נזר הקדש (קפלן)
ב/ה נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עח אות ט
ב/ה נחלת נפתלי דף יח
ב/ה נמוקי שזבנ"י דף כא
ב/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף יא ע"ד, יב ע"ב {השמיט שכותבי ספרים פטורים ממצוות}
ב/ה נתיב אברהם ח"ב עמ' קלח {עוסק בצרכי ציבור}
ב/ה ס' המצפה הל' ק"ש עמ' פד-ק
ב/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שעא
ב/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעב
ב/ה סדר משנה (בוסק')
ב/ה סוכת דוד (מן) סוכה סי' כ ס"ק יד {כ"מ}
ב/ה סיני ק עמ' תכג
ב/ה ספרי הפרדס ח"ב עמ' יז, קג, קד, קכט, קלג-קלד, קלו, קלט, קמא, קמג-קמה
ב/ה עבד המלך (תשסט) עמ' קד
ב/ה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' פו-פט
ב/ה עטרת מרדכי (מילר) עמ' קג
ב/ה עין חנוך עמ' רסז [מקורו בתוספתא ברכות פ"ב ה"ו]
ב/ה עין תרשיש
ב/ה על גדות ים התלמוד עמ' 10
ב/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ה פני חיים (צימרמן) עמ' מב, מה
ב/ה פרי האדמה ח"א
ב/ה פרשת המלך
ב/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' ה {כ"מ}
ב/ה ציוני מהר"נ
ב/ה ציץ אליעזר ח"ח סי' א אות יז
ב/ה צפונות טז עמ' מח
ב/ה צפנת פענח
ב/ה צרור החיים (יעקב)
ב/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רפד-רפו
ב/ה קרית מלך
ב/ה רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נד
ב/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסא, רפא {כ"מ}
ב/ה שבי בנימין דף לב ע"ד
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' קו ס"ד, הל' ת"ת פ"ד אות ה
ב/ה שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לט ע"א
ב/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלח
ב/ה שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסו
ב/ה שי למלך עמ' קנג
ב/ה שיח תפלה עמ' שסד
ב/ה שיחת דקלים (קאפח) עמ' 25
ב/ה שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 12
ב/ה שעורי הרב - אבלות עמ' יד
ב/ה שער יהושע ח"ב עמ' שמ {כ"מ}
ב/ה שערי שאול שבת עמ' קלב
ב/ה שערי תודה ח"א דף ח ע"א {כ"מ}
ב/ה שערי תודה ח"ב דף ד ע"ד, ו ע"ג {כ"מ - ת"ת דרבים}
ב/ה תהלה לדוד (מן) או"ח סי' א
ב/ה תורה תמימה דברים פ' ו אות ה
ב/ה תורת אמך ח"א עמ' 195
ב/ה תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' לב, רכו
ב/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קעט, קפא
ב/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' עח
ב/ה תשובה מאהבה ח"ב דף ז ע"ד
ב/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' נח
ב/ו אבן האזל
ב/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' נב
ב/ו אהבת המלך
ב/ו אהל שרה לאה עמ' תתפג {כ"מ}
ב/ו אוצרות הקידוש סי' יא אות ג, סי' יב אות ג, י
ב/ו אור צהיר
ב/ו אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק סז
ב/ו אמרי בינה (אש) דף ח ע"א-ע"ב
ב/ו אמרי יושר סוכה דף לח ע"א
ב/ו אמת ליעקב מועד עמ' פח, צ
ב/ו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' צח, גל' סא עמ' י-יא
ב/ו ברור הלכה סוכה לח ע"א ציון א
ב/ו ברור הלכה שבת יא ע"א ציון ז
ב/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' מב, מה
ב/ו בשבילי השבת סי' יא אות ג, סי' יב אות ג, י
ב/ו בשמן רענן ח"ב עמ' שעו
ב/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נו, נח
ב/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכז
ב/ו היכל מלך
ב/ו המלך ברמה עמ' 40, 41
ב/ו זיו משנה
ב/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' ה ס"ק ח
ב/ו חוות בנימין ח"ב עמ' תקעז-תקעח
ב/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' כב {אם התחיל אין מפסיק}
ב/ו חי' הרז"ה ח"ב עמ' רד {עסוק באכילה}
ב/ו חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' עט
ב/ו חי' כתב סופר פסחים עמ' ה, ח-ט
ב/ו חסדי דוד ח"ב עמ' ג, ח"ג עמ' מ
ב/ו חתן סופר או"ח ח"ב עמ' עד
ב/ו טורי אבן
ב/ו יד ישראל ח"ב
ב/ו יצחק ירנן
ב/ו ישועות יעקב מועד עמ' קמט
ב/ו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עג
ב/ו כתר המלך
ב/ו לב מבין
ב/ו לב שלם [כפות תמרים לג ע"א, פרי חדש ע ס"ק ה, יד אהרן סי' ע, קרבן נתנאל על הרא"ש דף א ע"ד]
ב/ו לקוטי שפת אמת
ב/ו מגן גבורים (או"ח) סי' ע ס"ק ה
ב/ו מגן שאול (חנניה) דף א ע"א
ב/ו מועדים וזמנים ח"א סי' ד עמ' ט {אינו מפסיק}
ב/ו מוריה גל' קצג עמ' לט {ראב"ד}
ב/ו מחנה יוסף פסחים עמ' כח
ב/ו מילי דמרדכי
ב/ו מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' צה-צו
ב/ו מעין החכמה עמ' רנח
ב/ו מעיני המים
ב/ו מענה אליהו עמ' עו, עח
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' נג {כ"מ}
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משאת המלך (אדרי)
ב/ו משב יעקב ח"ב
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נועם חי"ד עמ' רמג, רנב
ב/ו נועם חי"ד עמ' רמה {כ"מ - כר' זירא}
ב/ו נמוקי שזבנ"י דף כ
ב/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקנא, תתתקנד
ב/ו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קא-קז
ב/ו ספרי הפרדס ח"ב עמ' קג
ב/ו עיוני הלכות ח"א עמ' תה
ב/ו עין תרשיש
ב/ו על גדות ים התלמוד עמ' 10
ב/ו עללת הבציר דף מד ע"ד, מה ע"א {כ"מ}, נח ע"א וע"ד, נט ע"א
ב/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' סז {ראב"ד}
ב/ו פני המלך (שטרן)
ב/ו צמח מנחם דף יט ע"ד, כא ע"ב-ע"ד, כב ע"א, כג ע"ב {א"צ להפסיק}
ב/ו צרור החיים (יעקב)
ב/ו קובץ
ב/ו קול בן לוי (תפז) דף טז ע"ג
ב/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' ס
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפב
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' ע ס"ה
ב/ו שיחת דקלים (קאפח) עמ' 25
ב/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ריג
ב/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' רעז
ב/ו שערי שאול שבת עמ' קלב
ב/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף טו ע"ג, ח"ב דף צט ע"ג
ב/ו תורת אמך ח"א עמ' 195, 361, 372
ב/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קנא
ב/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' נח
ב/ז אהבת המלך
ב/ז אהל שרה לאה עמ' קפו-קצ {הרהור לאו כדיבור}
ב/ז איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' כג
ב/ז אמר יצחק דף ב ע"א, ד ע"ד
ב/ז בית אהרן (קריספין) דף ז ע"ג
ב/ז בית שמש
ב/ז בן ידיד
ב/ז בני בנימין (אדר"ת)
ב/ז ברור הלכה ברכות כה ע"ב ציון י
ב/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נח
ב/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכו
ב/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' טז {מים צלולים}
ב/ז יצחק ירנן
ב/ז יראה ואהבה עמ' יד
ב/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עג
ב/ז לב מבין
ב/ז ללשונות הרמב"ם
ב/ז מאור ישראל
ב/ז מעין חיים ח"ב עמ' כט
ב/ז מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"א
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שז
ב/ז משאת המלך (אדרי)
ב/ז משנה הלכות ח"ה סי' קנב
ב/ז נחל יבוק
ב/ז נמוקי שזבנ"י דף עט, פד
ב/ז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' כח
ב/ז עולת איש ברכות עמ' קכח
ב/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"ב
ב/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 3 {כ"מ}
ב/ז קרית מלך
ב/ז ראש דברך עמ' קמז
ב/ז שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' ד {כ"מ}
ב/ז שלל דוד
ב/ח אהבת המלך
ב/ח אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' תמב
ב/ח אור הישר
ב/ח אור זרוע לצדיק עמ' 70-66
ב/ח אור יקרות
ב/ח אור שמח
ב/ח אורח ישראל סי' כב הערה כז
ב/ח אורח משפט עמ' רסה ע"א
ב/ח אמרי כהן (הולנדר) עמ' מא
ב/ח אמת ליעקב מועד עמ' שצז-שצח
ב/ח אפיקי מגינים נדרים סי' א
ב/ח אפר קדשים עמ' כב
ב/ח ארחות ימים עמ' פד, פח
ב/ח באר אברהם (אבלי) עמ' קכ
ב/ח בארות נתן עמ' מד
ב/ח בדבר מלך ח"י עמ' קכב, קפב
ב/ח בדבר מלך חי"ב עמ' שע
ב/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 129
ב/ח בית אהרן וישראל גל' א עמ' סב, גל' ג עמ' יז, כא
ב/ח בית דינו של שמואל עמ' 507
ב/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנד
ב/ח בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף לו ע"ד
ב/ח בן אשר סי' ט אות ח
ב/ח בן ידיד
ב/ח בנין הלכה עמ' כ, כג {להשמיע לאזניו}
ב/ח ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ד, ה, טו ע"ב ציון א, ג, כ ע"ב ציון י
ב/ח ברור הלכה יומא יט ע"ב ציון ב
ב/ח ברית הלוי השלם
ב/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ב, קנא, רב, רנח {כ"מ}
ב/ח גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קסו {כ"מ}
ב/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נט-סג
ב/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלב, שמב
ב/ח גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' כד
ב/ח דברי אור ח"א עמ' יז
ב/ח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלג
ב/ח דברי חיים פ' בשלח ד"ה בגמ' מגילה
ב/ח דברי חן (נתנזון) דף יז ע"ב
ב/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז, נח
ב/ח דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' ו-ז
ב/ח דברי ירוחם סי' לה
ב/ח דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' כט
ב/ח דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קנט {תורתו אומנותו}
ב/ח דרכי שמחה עמ' פה
ב/ח הר המלך ח"ב עמ' מב-מו
ב/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לב, לד
ב/ח ויאמר שמואל דף סו ע"א
ב/ח זיו משנה
ב/ח זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' מט ס"ק א {דרך ארעי}
ב/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 88 ,77-78, 74
ב/ח חדשים גם ישנים עמ' 19
ב/ח חזון יחזקאל ברכות פ"ב הי"ג
ב/ח חי' עזיאל עמ' 97
ב/ח חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קסו {חרש}
ב/ח חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תקסג
ב/ח חתן סופר או"ח ח"ב שער ברכות השחר סי' ה, עמ' יב
ב/ח טל חיים (טל) ברכות עמ' שמו, שנב
ב/ח יד בנימין מגילה עמ' קמה {הרהור}
ב/ח יד דוד (לוריא)
ב/ח יד ישראל ח"ב
ב/ח יצחק ירנן
ב/ח ישועות יעקב מועד עמ' לח, רנה, תצז
ב/ח ישורון ח"כ עמ' תכה {לא השמיע לאזנו}
ב/ח ככר לאדן (תקסא) דף קפא ע"ב {כ"מ}
ב/ח ככר לאדן (תקסא) ליקוטים ליומא יט ע"ב - דף קפא ע"ב בדפי הספר {כ"מ}
ב/ח ככר לאדן (תשנ) עמ' קי
ב/ח כתר המלך דף כז
ב/ח לב מבין
ב/ח ללשונות הרמב"ם
ב/ח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ה
ב/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' סו-סז
ב/ח מבוא למשנה תורה עמ' 105
ב/ח מגן גבורים (או"ח) סי' סג ס"ק ג
ב/ח מחשבת הקודש ח"א דף נא ע"ג-ע"ד
ב/ח מטה אהרן (הלוי) דף רכב ע"א
ב/ח מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות יג
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קיג
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שסה
ב/ח משאת מרדכי מגילה עמ' עה
ב/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט
ב/ח משנת יעקב מדע עמ' קנא-קנו, זמנים ח"א עמ' רמח
ב/ח משנת עזר ח"ב עמ' קעג
ב/ח נבכי נהרות סי' ו ס"ק יב
ב/ח נחל איתן
ב/ח נמוקי שזבנ"י דף יט
ב/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף עד ע"א {בק"ש יוצא בהרהור}
ב/ח נתן פריו חנוכה עמ' קמו {לח"מ - פסוק ראשון עיקר}
ב/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתלב
ב/ח ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קח-קטז
ב/ח סוכת דוד סוכה עמ' שמז
ב/ח עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' קיט {כ"מ}
ב/ח עולת ראיה (וייס) עמ' ד
ב/ח עין תרשיש
ב/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ח פינות הבית דף קכ ע"א
ב/ח פני חיים (צימרמן) עמ' מז
ב/ח פני משה (שלז')
ב/ח פרפרת משה ח"ב עמ' שה
ב/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37, 51
ב/ח צבי תפארת סי' יח אות א
ב/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ח
ב/ח קהלות יעקב ברכות סי' י
ב/ח קובץ
ב/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' מב
ב/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלט
ב/ח קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לח
ב/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' מח, פט
ב/ח קרית מלך
ב/ח ראש דברך עמ' שנו, שפה, שצג, ת
ב/ח רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ג ד"ה ועפ"יז וד"ה ועיין
ב/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' כט
ב/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תב
ב/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רד, רטו, רטז
ב/ח שאגת אריה סי' ו, כד
ב/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קנג
ב/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רכ
ב/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רל {הכרח ידיעת דקדוק}
ב/ח שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 29
ב/ח שבט סופר
ב/ח שדה יצחק עמ' פה
ב/ח שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' כ
ב/ח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצא
ב/ח שו"ת רשב"ש עמ' שלו
ב/ח שולי הגליון עמ' כג
ב/ח שי כהן עמ' רא
ב/ח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רז
ב/ח שלחן המלך
ב/ח שם דרך יומא עמ' רי
ב/ח שם דרך מגילה עמ' לג
ב/ח שמועות משה עמ' ח {הרהור כדיבור}
ב/ח שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קלה
ב/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כה-כו
ב/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לח-לט
ב/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' כ אות א, ג
ב/ח שפתי מלך
ב/ח שפתי ראם דף ז ע"א-ע"ב, ח ע"א {לא השמיע}
ב/ח תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ב
ב/ח תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קכה {לא השמיע}
ב/ח תורת אמך ח"א עמ' 135, 178, 221
ב/ח תורת מהרא"ל עמ' לג-לד
ב/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שלו
ב/ט אגרות משה ח"ח עמ' י
ב/ט אהבת המלך
ב/ט אורח ישראל סי' כב הערה כז
ב/ט אורח משפט עמ' יח ע"א
ב/ט אמרי חן (לוונברג)
ב/ט אמת ליעקב מועד עמ' קפ
ב/ט אנצי"ת ע' ב הע' 29, 33
ב/ט אנצי"ת ע' ג הע' 24
ב/ט אנצי"ת ע' ד הע' 36
ב/ט בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קט-קי, גל' לח עמ' קסב {ראב"ד}, קסג, קסה
ב/ט בית הלוי ח"א סי' לד עמ' קנג-קנד
ב/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' לח-מב, רנג
ב/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ט בן ידיד
ב/ט ברור הלכה ברכות יג ע"ב ציון ב {כ"מ}, טו ע"א ציון ה, טו ע"ב ציון ג
ב/ט ברית הלוי השלם
ב/ט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' סב-סד
ב/ט דרך חיים (לונזאנו) עמ' קנ, קנו-קנז, קסה
ב/ט האשכול (מהדורת אלבק) ח"א עמ' 101
ב/ט הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 269, מאמר ב שורה 182
ב/ט הר המלך ח"ה עמ' כט
ב/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' שד {מאריך באחד}
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יא ס"ק ו
ב/ט חדשים גם ישנים עמ' 19
ב/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' לג
ב/ט טהרת יו"ט חט"ז עמ' סח
ב/ט יד ישראל ח"ב
ב/ט ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' נ
ב/ט כבוד מלכים (מרגליות) {מגדל עוז}
ב/ט כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 1
ב/ט לוח ארש (תשסא) קצירת האומר סי' ה אות ד {ראב"ד}
ב/ט ללשונות הרמב"ם
ב/ט מבוא למשנה תורה עמ' 113
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט מצא חן
ב/ט מצוות זמניות עמ' תז
ב/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משאת המלך ח"ד סי' תקנב
ב/ט משאת המלך ח"ד סי' תקנב
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ט משפטי עוזיאל או"ח סי' א
ב/ט משפטי עזיאל ח"א עמ' ב
ב/ט נועם חכ"ב עמ' כט {כדי שימליכהו}
ב/ט ס' התדיר עמ' קפו
ב/ט סדר הלכה דף טז ע"ג
ב/ט עבד המלך (תשסט) עמ' קה
ב/ט ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 22, 29
ב/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ט פני משה (שלז')
ב/ט צפנת פענח
ב/ט קובץ
ב/ט ראש דברך עמ' שצג
ב/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' קצג, קצז
ב/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קצ {ארבע רוחות ושמים וארץ - מקור למגן דוד}
ב/ט שבועת המשנה עמ' מב-מה {יאריך בדל"ת}
ב/ט שדה ירושלים (זילבר, תרמג) דף נו ע"א
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' סא סי"ז
ב/ט שלחן המלך
ב/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפד
ב/ט שרשים במועדות עמ' ב
ב/ט תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' תקנ
ב/ט תורת אמך ח"א עמ' 178
ב/ט תניא רבתי ח"א עמ' 316, 390-391
ב/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' שלה-שלו {ראב"ד וכ"מ ומגדל עוז}
ב/י אבן האזל
ב/י אהבת המלך
ב/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ד
ב/י אהלים עמ' קלד
ב/י אוהב שלום (אייזנר) עמ' 28 {ק"ש בכל לשון}
ב/י אור הישר
ב/י אורח ישראל סי' ד אות א, י, הערה ב
ב/י אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' לא, לג
ב/י אמרי חן (לוונברג)
ב/י אמת ליעקב מועד עמ' קפ {שיבוש שבאותו לשון}
ב/י אמת ליעקב מקרא עמ' ז
ב/י אפיקי מגינים נדרים סי' יז
ב/י אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' קז {ראב"ד}
ב/י ארחות ימים עמ' קד, קז
ב/י בינת דניאל ח"ה עמ' קסח {ראב"ד}
ב/י בית אהרן (קריספין) דף כג ע"א
ב/י בית אהרן וישראל גל' א עמ' סב {בכל לשון שהוא מבין}
ב/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' מב
ב/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/י בנין אריאל ח"ב עמ' ג
ב/י ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון ז {ראב"ד}
ב/י ברור הלכה סוטה לב ע"א ציון א
ב/י ברית הלשון עמ' 55
ב/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' מט
ב/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קסט-קע {ראב"ד}
ב/י גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' סד-סח
ב/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' יד, כב, כה
ב/י גבורת יצחק שבועות עמ' מד, ריח {ראב"ד}
ב/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריז
ב/י דברי שירה פורים עמ' נו, נח
ב/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תלה, תלט, תח, תנא
ב/י דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 187, 142-143
ב/י המאיר לארץ
ב/י זיו משנה
ב/י חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יא ס"ק ו
ב/י חי' עזיאל עמ' 98 [עי' משפטי עזיאל ח"א או"ח סי' א]
ב/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' א-ב, ה-ו
ב/י חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שפב
ב/י חיי נפש ח"ד עמ' כט
ב/י חכמת גרשון עמ' קכד {ראב"ד}
ב/י חלקת יואב מהדו"ת סי' א
ב/י חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 171
ב/י טהרת יו"ט חט"ז עמ' סח
ב/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' קכט
ב/י יד המלך (לנדא)
ב/י יד המלך (פלומבו)
ב/י יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' כט {ראב"ד}
ב/י יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלח, קמ {ראב"ד}
ב/י יסודי ישורון ח"ב עמ' קצז
ב/י כיצד מזמנין ח"ב סי' ו ס"ק ד
ב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקפב
ב/י כנפי נשרים
ב/י כתר המלך דף כו ע"ב
ב/י לב מבין דף כו ע"ד {כ"מ}
ב/י ללשונות הרמב"ם הל' תפילין פ"א הי"ט
ב/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ה
ב/י מאור למלך נדרים עמ' ט {ראב"ד}
ב/י מבוא למשנה תורה עמ' 241, 244, 249
ב/י מדה טובה ח"ב עמ' 252
ב/י מועדים וזמנים ח"ו סי' צז
ב/י מחנה יוסף סוטה עמ' קב
ב/י מסורה ח"ז עמ' סו
ב/י מעיני התורה ח"א עמ' ריא-ריב
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משנה הלכות ח"ג סי' פג, קי
ב/י משנת יעקב
ב/י משפטי עוזיאל או"ח סי' א
ב/י משפטי עזיאל ח"א עמ' ב
ב/י נועם ח"ט עמ' פ
ב/י ניר לדוד
ב/י נר דוד ח"ב עמ' רלז
ב/י ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קיז-קכב
ב/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רח
ב/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנ-קנא
ב/י עולת כהן ח"ב סי' מא ס"ק ז {להיזהר מדברי שיבוש}
ב/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' צז
ב/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/י פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ט
ב/י פנת יקרת (תשעא) עמ' קפז
ב/י פרפרת משה ח"ב עמ' תפז
ב/י פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' פו
ב/י פרשת המלך
ב/י פרשת נזיר עמ' ה {ראב"ד}
ב/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 100
ב/י צפנת פענח
ב/י קול דודי סוטה סי' תתו
ב/י קול הנבואה עמ' לא
ב/י קול הנבואה עמ' לא
ב/י קול צופיך עמ' שו
ב/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כג והערה 30
ב/י קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ז
ב/י רנת יצחק משלי עמ' רנז
ב/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעא {בכל לשון}
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קסד, קסה, קסו, תנה
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכא
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' צב, קמה-קמו
ב/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רלה {יד המלך}
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' סב ס"ב, סי' קפה ס"ב
ב/י שומע ומשמיע עמ' קעא
ב/י שושנת יעקב (רפפורט) עמ' כה {ראב"ד}
ב/י שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ב
ב/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' כ אות א
ב/י תבונה (קרש')
ב/י תורת אמך ח"א עמ' 139, 178
ב/י תחומין חי"ז עמ' 374 {ראב"ד}
ב/יא אבודרהם (תשכג) עמ' פב
ב/יא אגרות משה או"ח ח"ב סי' כב {כ"מ - לא כיון}
ב/יא אהבת המלך
ב/יא אהלים עמ' קצ {סדר הפרשיות}
ב/יא אורי חיים ח"ב עמ' קלה {סדר הפרשיות}
ב/יא אמרי יושר מגילה כה ע"א {כ"מ}
ב/יא ארחות ימים עמ' צד
ב/יא ארץ בנימין עמ' כג {לח"מ}
ב/יא באר יהודה {כפילה}
ב/יא בית אהרן וישראל גל' מו עמ' עא
ב/יא בית המדרש {סדר הפסוקים או התיבות}
ב/יא בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנד-רנו
ב/יא בן הרמה {סדר הפסוקים או התיבות}
ב/יא בני דוד
ב/יא ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ו, לג ע"ב ציון ד
ב/יא ברור הלכה מגילה יז ע"א ציון ט
ב/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' נא
ב/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצה
ב/יא גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ע
ב/יא דבר סיני (תשכו) {כפילה}
ב/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' קמז
ב/יא דברות משה ברכות עמ' קסא {כ"מ}
ב/יא דברי יהודה דף נט ע"א {פרשיות למפרע}
ב/יא דרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' פה {פרשיות יכול לקרוא למפרע}
ב/יא הר המלך ח"ז עמ' שכז
ב/יא זיו משנה
ב/יא זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 87 ,45 {סדר הפרשיות}
ב/יא חי' חפץ חיים
ב/יא חלקת מאיר
ב/יא טורי אבן {כפילה}
ב/יא יד בנימין מגילה עמ' קכח
ב/יא ישועות יעקב מועד עמ' כו
ב/יא ישורון ד עמ' תקא = חי' הרד"ל למשניות ברכות {סדר הפרשיות לא מעכב}
ב/יא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכה
ב/יא לב מבין {סדר הפסוקים או התיבות}
ב/יא לב שלם [ישרש יעקב סד ע"א, ראשון לציון בשיטתו]
ב/יא לקח טוב (תשפא) כלל ה אות קכד-קלב {הקדים פרשה לפרשה יצא אם יש להוכיח ששינוי סדר בדאורייתא לא מעכב}
ב/יא לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יז ע"א {כפילה}
ב/יא מגן גבורים (או"ח) סי' סד ס"ק ח
ב/יא מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קלח
ב/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 13, 311
ב/יא מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות כא
ב/יא מנחת צבי (וידר) סי' מו אות א
ב/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/יא מעיני התורה ח"ב עמ' קיח-קיט
ב/יא מציון אורה ח"א עמ' סז {קובץ}
ב/יא מראה הפנים מגילה דף לג
ב/יא משאת המלך (אדרי)
ב/יא משאת מרדכי מגילה עמ' מג, נה {סדר הפרשיות}
ב/יא משמרת חיים ח"ג עמ' ח
ב/יא משנת חיים במדבר עמ' סד
ב/יא ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קכג-קל
ב/יא סדר משנה (בוסק')
ב/יא עבד המלך (תשסט) עמ' צט
ב/יא עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' סז {כ"מ}
ב/יא עמק הלכה (בוימל) ח"ב סי' לג {אני אומר שיצא}
ב/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ב
ב/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף א ע"א
ב/יא צמיחת גאולתנו עמ' רנח
ב/יא צפנת פענח {אני אומר שיצא}
ב/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מט, ח"ג עמ' קיב, שפז
ב/יא רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קצה-קצו
ב/יא שאגת אריה סי' ב {אני אומר שיצא}
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' סא ס"ח
ב/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' א
ב/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמט
ב/יא שיח השדה (פרומר) עמ' פא
ב/יא שלום ירושלים עמ' יח {סדר הפרשיות}
ב/יא שלחן המלך {כפילה}
ב/יא שפתי מלך
ב/יא תורת אמך ח"א עמ' 180, 493
ב/יב אהבת המלך
ב/יב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנג, רנו-רנח
ב/יב ברור הלכה ברכות יג ע"ב ציון ז
ב/יב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ע
ב/יב דבר סיני (תשכו)
ב/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלו
ב/יב זכרון תרועה עמ' 235
ב/יב יין הטוב עמ' עא
ב/יב יפה נוף עמ' ז
ב/יב יפה נוף עמ' ז {הגהמ"י}
ב/יב יצחק ירנן
ב/יב כבוד מלכים (מרגליות)
ב/יב מגן גבורים (או"ח) סי' סה ס"ק א
ב/יב מכתם לדוד (חסן)
ב/יב מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות טז
ב/יב משאת המלך (אדרי)
ב/יב משנת רבנו עמ' קנג {נאנס בשינה}
ב/יב נמוקי שזבנ"י דף טז
ב/יב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קלא-קלז
ב/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יב פרשת המלך
ב/יב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ז
ב/יב ציץ אליעזר ח"ח סי' א אות יז
ב/יב קרית מלך
ב/יב ראש דברך עמ' שפט
ב/יב שארית נתן (לוברט)
ב/יב שהם וישפה ח"א
ב/יב שו"ע הרב או"ח סי' נג ס"ג, סי' סג ס"ו, סי' סה ס"א
ב/יב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' כה
ב/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' לו
ב/יב תורת אמך ח"א עמ' 263
ב/יב תרומת הדשן שו"ת סי' יב {הגהמ"י אות ל}
ב/יג אבן האזל
ב/יג אהבת המלך
ב/יג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג, פט
ב/יג אהל שרה לאה עמ' קצב, תתעו {לח"מ}
ב/יג אור הישר
ב/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רמד
ב/יג אור הנר (ליברמן) עמ' שכב
ב/יג אור צהיר
ב/יג אורח ישראל סי' ו אות א הערה א, מילואים לסי' כז ח"א אות ב, סי' כד אות ה
ב/יג אוריתא יג עמ' צ, צג
ב/יג אמונת יהושע עמ' מח {ספק - חוזר}, סד {לח"מ}
ב/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ב אות א
ב/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ב
ב/יג ארחות ימים עמ' יט, כד, מא, סח
ב/יג ארעא דרבנן (תשעט) עמ' פג, רא
ב/יג ארץ הצבי (שכטר) עמ' כה
ב/יג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות מ
ב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יג באר לחי ראי עמ' ל-לה
ב/יג באר מים חיים (נוסינזון) ברכות דף כא
ב/יג בדבר מלך חי"ג עמ' לז
ב/יג בדרך המלך עמ' רנד
ב/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' יב {כ"מ}
ב/יג בית אהרן וישראל גל' סו עמ' י {ספק קרא ק"ש, חוזר עם ברכות}
ב/יג בית דוד (תשעט) או"ח סי' שפח
ב/יג בית האוצר ח"א עמ' 237
ב/יג בית המדרש
ב/יג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנח
ב/יג בית יצחק תשט"ז עמ' 22, 26
ב/יג בית מלך (חב"ד) עמ' 55
ב/יג בית שמש
ב/יג בכורי אברהם דף כב ע"ד, ל ע"א, לג ע"ב {ספק קרא ק"ש}
ב/יג בן ידיד
ב/יג בנין יהושע (לנג)
ב/יג בצל חמדה עמ' קמד {לח"מ}
ב/יג ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון א, כא ע"א ציון א {ראב"ד}, לג ע"ב ציון ד
ב/יג ברור הלכה חולין פג ע"ב ציון ג פרק ב
ב/יג ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ז פסקה א השני {אהא"ז}
ב/יג ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"ב ציון ה {כ"מ}
ב/יג ברכת אהרן מאמר קעד
ב/יג ברכת אריאל ח"ב עמ' כג {ספק - קורא}, כד {לח"מ}, כח-כט {מברך}
ב/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' סו, פב
ב/יג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כ אות א
ב/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' יא, מו
ב/יג ברכת ראובן דף ד ע"ג
ב/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצד
ב/יג בתים לבדים עמ' לב, לו
ב/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קל, רמט {לח"מ}
ב/יג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' מג, נא, עא, עג-עח
ב/יג גדולי ציון (תרע) דף לו ע"א
ב/יג גדולי ציון (תשנב) עמ' רצג
ב/יג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יא
ב/יג גן שושנים ח"א עמ' ד
ב/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' נ
ב/יג דברות משה ברכות עמ' קיט, קכ {ספק קרא ק"ש ספק לא קרא חוזר וקורא ומברך לפניה ולאחריה וכ"מ}
ב/יג דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ב {כ"מ}, נדרים עמ' ס
ב/יג דברי אור ח"ג עמ' כ
ב/יג דברי חן (נתנזון) דף ח ע"ג
ב/יג דברי יצחק (הרצוג) דף נז ע"ג {ספק קרא חוזר ומברך}
ב/יג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז {כ"מ}
ב/יג דברי ירוחם סי' לו-לז
ב/יג דובר ישרים ר"ה-יוה"כ-סוכות עמ' רמד
ב/יג דרך המלך (רפפורט)
ב/יג דרכה של תורה (רבינוביץ) עמ' 33 {אהא"ז}
ב/יג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 83-84
ב/יג דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מ
ב/יג דרכי שמחה עמ' פה-פו, פט-צ
ב/יג הגהות חבר בן חיים
ב/יג הר המוריה (אדר"ת) עמ' קכג {לח"מ}
ב/יג הר המלך ח"ה עמ' קפח-קצה
ב/יג הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמד
ב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקיז
ב/יג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכד-קכה {מברך}
ב/יג ויצו יוסף עמ' ע {בספק קורא גם ברכות}
ב/יג ונגש הכהן כלל ג פ"ד
ב/יג זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ט ס"ק ד {ק"ס, לח"מ}
ב/יג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 87 ,51, 49, 39-40, 29
ב/יג חזון לימים ח"ב עמ' רלו, שב
ב/יג חזקה רבה או"ח הלכה כה, כט, יו"ד הלכה מג עמ' 197
ב/יג חי' הרז"ה ח"א עמ' תא
ב/יג חי' חתם סופר
ב/יג חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' קפד
ב/יג חי' כתב סופר
ב/יג חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' נד
ב/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מה, רלג
ב/יג חי' ר"י נחמיה סי' קנא אות ד
ב/יג חלקת מאיר
ב/יג חנן אלקים עמ' קצח
ב/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סח עמ' ריז {כ"מ}
ב/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' נז
ב/יג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שעט
ב/יג טל חיים (טל) ברכות עמ' נט, ר, רא {כ"מ}, רג, רד {יד המלך}, רכט
ב/יג יד המלך (לנדא)
ב/יג יפה נוף עמ' ט
ב/יג יצחק ירנן
ב/יג יראה ואהבה עמ' יב {לח"מ}
ב/יג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקצד, תקצז-תקצח {כ"מ}
ב/יג ישועות יעקב מועד עמ' מב, מד {כ"מ}
ב/יג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תיח {לח"מ}
ב/יג כלילת יופי דף נג
ב/יג כנסת ישראל (ששון) דף יג ע"ד {ספק קרא ק"ש}
ב/יג כפתור ופרח (תשו) דף קכב ע"א
ב/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיט
ב/יג כרם אברהם עמ' ג
ב/יג כרם יעקב עמ' יא
ב/יג כתב סופר או"ח דף יט ע"ב, כו ע"ד
ב/יג כתב סופר או"ח סי' כח ד"ה ודע דצל"ע {כ"מ}, סי' ל ד"ה אלא דאכתי, סי' קכח ד"ה ותבנא לדינא {כ"מ}
ב/יג כתב סופר יו"ד סי' מד ד"ה ויש לעיין {כ"מ - ספק קרא ק"ש חוזר}
ב/יג כתר המלך
ב/יג לב מבין
ב/יג לב שלם [זהב שבא דף כא ע"א, ראשון לציון בשיטתו, אהלי תם דף יג, חנן אלקים קיג ע"א, פרי הארץ סי' יג, מנחת כהן דף לא, עטרת ראש ברכות דף מג, פרי חדש או"ח סי' ע ס"ק ג-ד, סי' סז ס"ק א]
ב/יג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמז ע"ב
ב/יג להורות נתן דברים עמ' נג
ב/יג לקוטים (פיינברג) עמ' לג
ב/יג לקח טוב (תשפא) כלל ה אות קל {לח"מ, שלש פרשיות אף שהם דרבנן מכל מקום קיים מצוה מן התורה - על זה נאמר והיו לקרותן כסדרן}, כלל יא אות יב {ספק קרא קרית שמע חוזר וקורא - להלכה שק"ש דאורייתא ברכות מעכבות רק במצוות דרבנן}
ב/יג מאור ישראל
ב/יג מגן גבורים (או"ח) סי' סד ס"ק ב-ג, סי' סז ס"ק א
ב/יג מחנה יוסף (תשעב) סי' ד אות ה
ב/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' שיט {ר' מנוח}
ב/יג מחקרי ארץ או"ח סי' עב
ב/יג מחקרי ארץ ח"ג טור החמישי סי' א
ב/יג מטה שמעון (הלפרין) ח"ג עמ' כז {בספק מברך}
ב/יג מכתם לדוד (חסן)
ב/יג מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות כב
ב/יג מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' לט
ב/יג מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"א אות ח
ב/יג מנחת מרדכי (קרטמן) ח"ב עמ' טו
ב/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קפ
ב/יג מסורה ח"א עמ' ז
ב/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/יג מעין החכמה עמ' רנו
ב/יג מעיני המים
ב/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' ריג, שד
ב/יג מראה הפנים ברכות דף א
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משאת המלך (אדרי)
ב/יג משמרת חיים ח"ב עמ' כ
ב/יג משמרת חיים ח"ב עמ' כ
ב/יג משנת יעקב
ב/יג משנת ראשונים (הירשפלד) כאן, ועמ' תמה
ב/יג משנת שמחה
ב/יג משרת משה (עטייה)
ב/יג נועם חכ"ה עמ' פא
ב/יג נחל איתן
ב/יג נחל הברית ח"ב עמ' קכט
ב/יג נמוקי שזבנ"י דף טז
ב/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ב-ע"ג
ב/יג נתן פריו חנוכה עמ' קמו
ב/יג ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קלח-קמא
ב/יג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנה, תעח {ספק ברכה}
ב/יג ס' התדיר עמ' קפו
ב/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נו {לח"מ}
ב/יג סדר משנה (בוסק')
ב/יג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' פט-צא
ב/יג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' א ס"ק ב
ב/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ח, קלז
ב/יג עין חיים ח"ב עמ' קצז {מברך לפניה ולאחריה}
ב/יג עין תרשיש
ב/יג עמודי שלמה ח"ג עמ' כח, לד
ב/יג עץ הדר השלם עמ' קכג
ב/יג ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 18, 34
ב/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יג פי שנים דף מב ע"ג {מרכה"מ}
ב/יג פנים מאירות (תשפ) ח"א עמ' תשלח {רבינו מנוח}
ב/יג פרי יצחק (בלזר) ח"א דף ה ע"א
ב/יג פרי יצחק (תשעו) עמ' ח
ב/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פז, שלד, שלו
ב/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 192
ב/יג צמח מנחם דף כ ע"א {ספק - קורא עם הברכות}
ב/יג צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' ג אות ד
ב/יג צפנת פענח
ב/יג צרור החיים (יעקב) דף טו ע"ד
ב/יג קדשי יהושע עמ' תתעו, אלף תרעד {לח"מ}
ב/יג קובץ חי' תורה (לודז') עמ' ל-לא, מג-מד
ב/יג קובץ על יד ח"ב
ב/יג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' יח {כ"מ}, כא
ב/יג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 63
ב/יג קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ז
ב/יג ראש דברך עמ' רי
ב/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תכג {כ"מ}, ח"ה עמ' שצו
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ו, רטז, רפא, רצ, תקיח
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפד
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קז
ב/יג שאגת אריה סי' א, יא, כה
ב/יג שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' רד
ב/יג שבי ציון סי' ו
ב/יג שהם וישפה ח"א
ב/יג שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ג עמ' רב
ב/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכ
ב/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתב-תתג
ב/יג שו"ת רשב"ש עמ' קכה
ב/יג שושן עדות דף צט ע"א
ב/יג שיח השדה (פרומר) עמ' לד
ב/יג שכר שכיר סוגיות ח"א סי' יא אות ו
ב/יג שלום ירושלים עמ' א {כ"מ}
ב/יג שם דרך פסחים עמ' עו
ב/יג שם יוסף (מועטי) ח"א דף יט ע"א
ב/יג שמן המשחה (קושטא) דף ו ע"ד
ב/יג שנות חיים (קלוגר) עמ' שפז
ב/יג שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ב/יג שערי חיים (שיגורה) דף קא ע"ג
ב/יג שערי יעקב או"ח סי' א סעיף יז
ב/יג שערי יעקב תפלה סי' ג
ב/יג שערי ישועה עמ' קכו
ב/יג שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 80
ב/יג שערי שמואל עמ' קכ
ב/יג תורת אמך ח"א עמ' 183, 232
ב/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' קעג {ספק - חוזר עם ברכה}
ב/יג תורת מנחם חט"ו עמ' 302 {ספק קרא ק"ש ספק לא קרא וכו' ידע שקרא ונסתפק לו אם בירך וכו'}
ב/יג תניא רבתי ח"א עמ' 396
ב/יג תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"א
ב/יג תשורת שי מהדו"ת סי' יב
ב/יד בית יצחק תשט"ז עמ' 23
ב/יד ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון א
ב/יד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' עח
ב/יד חזקה רבה או"ח הלכה כז
ב/יד לב מבין
ב/יד לב שלם [ראשון לציון בשיטתו]
ב/יד מגן גבורים (או"ח) סי' סד ס"ק ב-ג
ב/יד מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' סח
ב/יד משאת המלך (אדרי)
ב/יד נמוקי שזבנ"י דף טז
ב/יד ס' התדיר עמ' קפו
ב/יד עמודי שלמה ח"ג עמ' כח
ב/יד עץ הדר השלם עמ' קכד
ב/יד קרית מלך
ב/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קכד
ב/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יט
ב/יד תורת אמך ח"א עמ' 183
ב/טו אהבת המלך
ב/טו אורח ישראל סי' ז הערה כה
ב/טו ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון ב {כ"מ}
ב/טו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצב
ב/טו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' עט, פה
ב/טו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רטו-רטז
ב/טו זכר יצחק (תשן) עמ' נא {כ"מ}
ב/טו לב שלם [ט"ז או"ח, אור לו בציון ח ע"ג]
ב/טו ללשונות הרמב"ם
ב/טו מאורי המועדים עמ' שמב
ב/טו מגן גבורים (או"ח) סי' סו ס"ק א
ב/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/טו משאת המלך (אדרי)
ב/טו משרת משה (עטייה)
ב/טו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' צא
ב/טו נועם חי"ז עמ' ריז [הליכות שבא או"ח ח"א א]
ב/טו נזר המלך
ב/טו נחל יבוק
ב/טו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קמב-קמו
ב/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ד אות ד
ב/טו קרבן משה עמ' קעו-קעז
ב/טו קרן הצבי מצוה נ אות א
ב/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכא
ב/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קנ
ב/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנד
ב/טו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפא
ב/טו שערי יעקב תפלה סי' כב
ב/טו שפתי מלך
ב/טו תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק נו-נז
ב/טו תניא רבתי ח"א עמ' 399
ב/טז אבודרהם (תשכג) עמ' פה
ב/טז אהבת המלך
ב/טז אור צהיר
ב/טז אורח ישראל סי' ז הערה כה
ב/טז אמרי חן (לוונברג)
ב/טז ארצות החיים סי' כה המאיר לארץ אות נב {שמתיירא ממנו}
ב/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' תכח {כ"מ}
ב/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' מג-מו, רנח
ב/טז בית שמש
ב/טז בעקבי הצאן עמ' פז
ב/טז ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון ב {כ"מ}
ב/טז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' עו, עט-פ, פב-פד
ב/טז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנג
ב/טז גור אריה בראשית פ' מו הע' 172
ב/טז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפא
ב/טז השגות הרמ"ך
ב/טז ימי שלמה
ב/טז ישורון ד עמ' קפ, ריד
ב/טז לב שלם [אור לו בציון ח ע"ג]
ב/טז ללשונות הרמב"ם
ב/טז מילי דמרדכי
ב/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' קנ
ב/טז מראה הפנים ברכות דף יג
ב/טז משא בני קהת
ב/טז משאת המלך (אדרי)
ב/טז משרת משה (עטייה)
ב/טז נועם חי"ז עמ' ריז [הליכות שבא או"ח ח"א א]
ב/טז ניר לדוד
ב/טז נתיב מאיר
ב/טז ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קמב-קמו
ב/טז עבודת משא (מאיר) ח"א
ב/טז עזרת כהן עמ' תו
ב/טז עין חיים ח"ב עמ' קצז {שירא שיהרגנו}
ב/טז ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ד אות ד
ב/טז קרבן משה עמ' קעז
ב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קנד
ב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נה
ב/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכא
ב/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנד
ב/טז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפא
ב/טז שערי יעקב תפלה סי' כב
ב/טז תורת אמך ח"א עמ' 153
ב/טז תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק נו-נז
ב/יז אהבת המלך
ב/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יז באר לחי ראי עמ' לו-לז
ב/יז ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון ד
ב/יז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פד-פו
ב/יז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' נא
ב/יז גן שושנים ח"ב עמ' ל-לא
ב/יז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' ח
ב/יז חיים ומלך
ב/יז טורי אבן (בתוך הלכה יא) {בין ויאמר לאמת}
ב/יז לב מבין
ב/יז מגדל חננאל
ב/יז מנחת אהרן (תשפ) כלל יב אות ג {כ"מ}
ב/יז מראה הפנים ברכות דף יג
ב/יז משנת חיים בראשית עמ' תקנו
ב/יז נשמת כל חי ח"א דף ג ע"ב
ב/יז ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קמב-קמו
ב/יז ס' השבי"ט עמ' ג
ב/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יז פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כה (כה ע"א) {בין ויאמר לאמת ויציב}
ב/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ג אות א-ב
ב/יז קיצור סמ"ג עמ' 39
ב/יז שלחן המלך
ב/יז שערי יעקב תפלה סי' כד סעיף ה, ח-ט, טו
ב/יז תורת אמך ח"א עמ' 164
ב/יז תניא רבתי ח"א עמ' 404
ב/יז תשורת שי מהדו"ת סי' יב {כ"מ}


ג/49 הלכות קריאת שמע פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ באר יהודה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חזק יד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ לחם יהודה
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ג/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' מה-נא
ג/רה"פ ס' המנוחה
ג/רה"פ ס' השלחן עמ' רמד-רמט
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אהבת המלך
ג/א אור הישר
ג/א אורח ישראל סי' כב הערה כח
ג/א אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 218-219 {הגהמ"י}, ע' גאוה הע' 77
ג/א אפיקי מגינים זבחים סי' כד, כז
ג/א בן הרמה
ג/א בן ידיד
ג/א ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ב
ג/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פו, פח
ג/א דבר סיני (תשכו)
ג/א דברי ירמיהו
ג/א הגהות חבר בן חיים
ג/א הר המלך ח"ה עמ' כט
ג/א יין הטוב עמ' נז
ג/א כנסת ישראל (ששון) דף יג ע"א {הגהמ"י - הנחת תפילין בין גאולה לתפלה}
ג/א מחנה יוסף סוטה עמ' לח {מידי דמנקי}
ג/א מחשבת חיים או"ח עמ' עז
ג/א משאת המלך (אדרי)
ג/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תטז {לא מצא מים}
ג/א משרת משה (עטייה)
ג/א נחל איתן
ג/א נחלת ישראל עמ' תרצז {כ"מ}
ג/א ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קמז-קנה
ג/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 331
ג/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רב, רג
ג/א תורת אמך ח"ב עמ' 459
ג/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 121
ג/ב אבן האזל
ג/ב אהבת המלך
ג/ב אור הישר
ג/ב אור צהיר
ג/ב אמרי חן (לוונברג)
ג/ב אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 92, 101
ג/ב אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 1, ע' בית הקברות הע' 136, 137
ג/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לז
ג/ב בדבר מלך חט"ו עמ' רסז {כל מי שקרא במקום שאין קורין חוזר וקורא וראב"ד}
ג/ב בדבר מלך חי"א עמ' רצח
ג/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 46 {חוזר וקורא}
ג/ב בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כט
ג/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ג/ב בן ידיד
ג/ב בני בנימין (אדר"ת)
ג/ב בנין שלמה (קלוגר)
ג/ב ברור הלכה ברכות כד ע"ב ציון ל, כו ע"א ציון ד
ג/ב ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון י
ג/ב ברור הלכה שבת י ע"א ציון י
ג/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פט-צא, קכג
ג/ב גנזי התורה עמ' 33
ג/ב דבר משה (אמריליו) ח"א דף ט ע"א
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דברי שמואל (ראטה) עמ' מה
ג/ב דרך המלך (רפפורט)
ג/ב דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' טו
ג/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צז {חוזר וקורא}
ג/ב הלכה רבה ח"א עמ' 149-150
ג/ב הרמב"ם והלכותיו
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 156
ג/ב השגות הרמ"ך
ג/ב התעוררות תשובה (תשנב) ח"ד עמ' קפב
ג/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' מו {ק"ש בצד המת}
ג/ב זיו משנה
ג/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רעב
ג/ב זכרון ליהודה סי' א אות יב {ר' מנוח}
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף יח ע"א
ג/ב חיזוק מדת הבטחון (דייטש) עמ' 31
ג/ב טהרת יו"ט ח"י עמ' רפח
ג/ב יבול היובלות עמ' 248
ג/ב ישועות יעקב מועד עמ' לב, נז {ראב"ד}
ג/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ב ישועת משה עמ' קסב
ג/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עד
ג/ב כתב סופר או"ח סי' קכא ד"ה והנה מה שלמד
ג/ב לב מבין
ג/ב לב שלם [באר שבע מז ע"ג, אור לו בציון דף י]
ג/ב מבשר טוב קדשים עמ' נה, נט
ג/ב מוריה גל' קעה עמ' מא {לא הזכיר לועג לרש}, גל' קפג עמ' נ-נב, נד-נה, גל' רה עמ' פג {חוזר וקורא}
ג/ב מטומאה לקדושה עמ' 30-32, 44, 51, 76, 77, 87, 170
ג/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לז
ג/ב מנחת אלימלך עמ' מ
ג/ב מעין החכמה עמ' רס
ג/ב מצוות זמניות עמ' תט
ג/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לה
ג/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שטו
ג/ב מראה אש ח"ב עמ' רט
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משאת המלך (אדרי)
ג/ב משנת יהודה ח"א פי"ג ה"ז
ג/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמב-תמג
ג/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' שז-שח
ג/ב משק ביתי סי' י (ד ע"ב, ה ע"א) {כ"מ}
ג/ב משרת משה (עטייה)
ג/ב נחל איתן
ג/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' קפ
ג/ב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קנו-קסב
ג/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תח {מהב"ע בעבירה דרבנן}
ג/ב ס' השלחן עמ' רנ
ג/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רצז
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב עין חיים ח"ב עמ' קכט
ג/ב ערך כסף עמ' לא
ג/ב פאר המלך עמ' רלט, רמא
ג/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ב פני המלך (מזוז)
ג/ב פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קמט
ג/ב פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קנה
ג/ב פרי מלכה סי' נב
ג/ב פרשת המלך
ג/ב צפנת פענח
ג/ב קובץ על יד ח"ב
ג/ב קול דודי סוטה סי' אלף מג
ג/ב קונטרס היחיאלי בית עולמים פט"ו סי' כב דף נד
ג/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ט
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רג, רנח
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' עא ס"ו
ג/ב שיח תפלה עמ' שסב {לח"מ}
ג/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ה
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכח
ג/ב תורת אמך ח"א עמ' 312
ג/ב תורת הקדש ח"א עמ' רס
ג/ב תורת יצחק ח"א עמ' קא
ג/ב תשורת שי מהדו"ת סי' יא {כ"מ}
ג/ג אבני נזר או"ח סי' יח אות כא {ראב"ד}
ג/ג אדני היד החזקה
ג/ג אהבת המלך
ג/ג אור הישר
ג/ג אור יעקב נדרים עמ' כה
ג/ג אור צהיר
ג/ג אמרי חן (לוונברג)
ג/ג אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 16, 17, ע' בית המרחץ הע' 2, 14, 17, 18, 20, 26
ג/ג אפיקי מגינים נדרים סי' יא
ג/ג באר אברהם (אבלי) עמ' רכא
ג/ג בדבר מלך חי"ז עמ' שלג {בית הכסא החדש שהוכן ועדיין לא נשתמש בו מותר לקרות ק"ש לנגדו אבל לא בתוכו וכו', היו שני בתים זימן אחד מהם לבית הכסא ואמר על השני וזה, הרי השני ספק אם הזמינו לכך אם לא, לפיכך אין קוריו בו לכתחלה ואם קרא יצא}
ג/ג בית אהרן וישראל גל' סא עמ' יב, גל' עב עמ' כו, כט, גל' עד עמ' לד
ג/ג בית יצחק (חבר) דף מא ע"ד
ג/ג בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ג/ג בן ידיד
ג/ג ברור הלכה ברכות כו ע"א ציון ד
ג/ג ברור הלכה נדרים ז ע"א ציון ג
ג/ג ברור הלכה שבת י ע"א ציון י
ג/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נט
ג/ג בשבילי הפסח סי' כג אות ז {לכתחלה}
ג/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צ-צב, צד
ג/ג גור אריה (צרמון)
ג/ג גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' כב
ג/ג גנזי חיים (פלג'י) דף יב ע"ג (עמ' מב במהד' תשסג) {לח"מ}
ג/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצד
ג/ג דברות משה ברכות עמ' קטז {בית הכסא החדש שהוכן ועדיין לא נשתמש בו מותר לקרות ק"ש לנגדו אבל לא בתוכו וראב"ד}, קיט {לפיכך אין קורין בו לכתחלה ואם קרא יצא}
ג/ג דברות משה נדרים עמ' נט {ראב"ד}
ג/ג דברות משה סנהדרין עמ' תד {ראב"ד}
ג/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז [מקראי קודש ועבד המלך]
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג הפלאות נדרים (תשעג) עמ' קא
ג/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רעא {כ"מ}
ג/ג חי' חתם סופר
ג/ג חי' עזיאל עמ' 98
ג/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף צא ע"א
ג/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ו עמ' כא {כ"מ בשם ר' מנוח}
ג/ג טהרת הבית ח"ב עמ' תקכב {כ"מ}
ג/ג טורי אבן
ג/ג יד המלך (פלומבו)
ג/ג יצחק ירנן
ג/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עד
ג/ג כי בא מועד עמ' מג
ג/ג לב מבין
ג/ג לב שלם [אור לו בציון דף טו, מגן אברהם סי' פח, פרי חדש או"ח סי' פח ס"ב, מקראי קדש (תפט) קנא ע"א, יד אהרן או"ח סי' פז, שמש צדקה סי' ל, בית יהודה או"ח סי' י]
ג/ג ללשונות הרמב"ם
ג/ג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ט ע"ב
ג/ג מגידות (תשעג) סי' קיז עמ' ז
ג/ג מוריה גל' קצג עמ' ריז {כ"מ בשם ר' מנוח}
ג/ג מזכרת עמ' 57 {לח"מ}
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מכתב לחזקיהו דף קד ע"ב
ג/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 380 {ראב"ד בשם הרי"ף}
ג/ג מסורה ח"ט עמ' סה
ג/ג מעין החכמה עמ' שיז {לח"מ}
ג/ג מעיני המים
ג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שז
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג משאת המלך (אדרי)
ג/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' קסט
ג/ג משנה הלכות כתובות דף פב ע"א {לח"מ - את"ל}
ג/ג משנת יעקב
ג/ג נדרי זריזין ח"א עמ' לא
ג/ג נועם חי"א עמ' רלז [בצל החכמה ח"ב סי' ז] {כ"מ}
ג/ג נזר הקדש (קפלן)
ג/ג נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קיא אות ג
ג/ג ניר לדוד
ג/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' קפב {כ"מ}
ג/ג סתירת זקנים - הלכה עמ' ריט
ג/ג עבד המלך (תשא)
ג/ג פאר המלך עמ' רלז
ג/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"א
ג/ג צפיחית בדבש דף לב ע"ג, לד ע"ג {כ"מ}
ג/ג צרור החיים (יעקב)
ג/ג קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לט-מ
ג/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ט
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' פג ס"ג
ג/ג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רלו
ג/ג שיח יוסף ח"ב עמ' מה {כ"מ}
ג/ג שלל דוד
ג/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרמד {כ"מ}
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פט
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' סט
ג/ג שער המלך ח"א עמ' שלט
ג/ג תורת אמך ח"א עמ' 286, 313
ג/ג תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסז-קסח
ג/ג תחומין ח"ט עמ' 254
ג/ד אהבת המלך
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אור הישר
ג/ד אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 2, 3
ג/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק י ברכת אברהם אות קכג
ג/ד בדבר מלך ח"י עמ' קכז
ג/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' מז-נא, רנט-רסא
ג/ד בן ידיד
ג/ד ברור הלכה שבת מ ע"ב ציון ז
ג/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צה
ג/ד הגהות רימ"א {כ"מ}
ג/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' לט
ג/ד טהרת יו"ט ח"ג עמ' קיג
ג/ד טורי אבן
ג/ד יבול היובלות עמ' 249
ג/ד ימין משה
ג/ד יפה נוף עמ' י
ג/ד לב חיים (פלג'י) ח"ג דף ח ע"א
ג/ד לב שלם [ראשון לציון מגילה ל ע"ב]
ג/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקא
ג/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ג ע"ב
ג/ד מבוא למשנה תורה עמ' 249, 241, 220, 216
ג/ד מגן גבורים (או"ח) סי' פד ס"ק א
ג/ד משאת המלך (אדרי)
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' קסט
ג/ד משנה הלכות ח"ג סי' ח {דברי קודש בבית מרחץ}
ג/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' יא
ג/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קיא אות ג
ג/ד נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ג/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' יז-יח
ג/ד ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קסג-קסד
ג/ד ס' השבי"ט עמ' ה
ג/ד עולת איש ברכות עמ' ק {מקום הטנופת - מהלך או עומד}
ג/ד עולת איש ברכות עמ' קא, קכו
ג/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רכו
ג/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כה
ג/ד קרן הצבי מצוה ד אות יא
ג/ד ראש אליהו ח"א עמ' יא
ג/ד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קסג
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' פא
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' פד ס"א, סי' פה ס"א
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רח
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכד
ג/ד תורת אמך ח"א עמ' 243, 304
ג/ד תורת רפאל או"ח ח"א דף כ ע"א
ג/ה אבן האזל
ג/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' לד, קמז
ג/ה אדני היד החזקה
ג/ה אהבת המלך
ג/ה אור צהיר
ג/ה אורח מישור (פלם) ח"ב עמ' צד
ג/ה אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' קכד
ג/ה אמת ליעקב מועד עמ' קכח
ג/ה אנצי"ת ע' אזכרות הע' 14, ע' אפרושי הע' 20-22
ג/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' מז-נז
ג/ה בית שמש
ג/ה בית שערים או"ח סי' פג
ג/ה בן ידיד
ג/ה ברור הלכה שבת י ע"ב ציון א, מ ע"ב ציון ז
ג/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צו-צח
ג/ה דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה כב {כ"מ}
ג/ה דברי חן (נתנזון) דף טו ע"ב {ראב"ד}
ג/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז
ג/ה דברי ירמיהו
ג/ה דברי שלמה (אסרף)
ג/ה דמשק אליעזר (רלב"ג) - תשובות סי' ו {רחום}
ג/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 122
ג/ה הלכות קטנות ח"א סי' סז
ג/ה הרי יהודה ח"א יו"ד סי' כה אות ג ואילך
ג/ה זיו משנה
ג/ה זכרון יעקב (בנד')
ג/ה זכרון מלך (א"ש)
ג/ה חי' הרז"ה ח"ב עמ' רה {רחום}
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה חי' עזיאל עמ' 98
ג/ה חי' ר"י באב"ד
ג/ה חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 169 {דברי חול בלה"ק}
ג/ה טהרת יו"ט ח"ג עמ' פט
ג/ה ידבר שלום ח"א עמ' מא
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יז {כ"מ}
ג/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עה
ג/ה כבוד יו"ט
ג/ה כבוד מלכים (מרגליות)
ג/ה כטל אמרתי עמ' צב
ג/ה כצאן יוסף עמ' רלו
ג/ה כתר המלך
ג/ה לב שלם [זקן אהרן סי' עב, בני חיי קפז ע"ד, פרי חדש סי' פה ס"ק כ, גופי הלכות קלד ע"ב]
ג/ה ללשונות הרמב"ם
ג/ה לקוטי סופר ח"ב דף לא ע"ג
ג/ה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 223 {לאפרושי מאיסורא}
ג/ה לקוטי שפת אמת
ג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 249, 241, 220
ג/ה מגן גבורים (או"ח) סי' פה ס"ק ג
ג/ה מחנה יוסף (תשעב) סי' נג אות ה
ג/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קכו
ג/ה מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ד עמ' רכו
ג/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' ס
ג/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ה מעיני המים
ג/ה מציון אורה ח"א עמ' רא {כ"מ}
ג/ה מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"א
ג/ה מראה הפנים ע"ז דף יט, שבת דף כד
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משאת המלך (אדרי)
ג/ה משנה הלכות ח"ח סי' ל
ג/ה משנת שמחה
ג/ה משרת משה (עטייה)
ג/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפה {ראב"ד}
ג/ה נחל איתן
ג/ה נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות ב
ג/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יח אות ט
ג/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"ב סי' מא אות ה
ג/ה ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קסה-קפג
ג/ה ס' השבי"ט עמ' ה
ג/ה סדר משנה (בוסק')
ג/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' מה, מז
ג/ה סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' סו {שמות המיוחדים}, סט {שאינם נמחקים}
ג/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רכג-רכד, רכו
ג/ה עקדת משה ח"א עמ' קטז
ג/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ה פני המלך (שטרן)
ג/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעו
ג/ה צפנת פענח
ג/ה קובץ
ג/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כה, שעור ד אות טז
ג/ה רמב"ם המאיר הל' יסוה"ת פ"ו הלכה ה
ג/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפה {כינויים}
ג/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קנ {אמירת שלום בבית מרחץ}
ג/ה שו"ע הרב או"ח סי' פה סעיפים ג-ד
ג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 43-44
ג/ה תורת ירוחם ח"ב דף יד ע"א
ג/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסח
ג/ו אבא בם (תשס) עמ' רסח
ג/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' ק {ראב"ד}
ג/ו אדני היד החזקה
ג/ו אהבת המלך
ג/ו אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 41 {ראב"ד}
ג/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 525
ג/ו אורח ישראל סי' א הערה יא {ראב"ד}
ג/ו אמרי כהן ברכות סי' ג ס"ק א
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' שסג
ג/ו אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 18
ג/ו באר מלך שבת פ"ח ה"ה אות יט
ג/ו בים דרך עמ' י
ג/ו בן הרמה
ג/ו בן ידיד
ג/ו ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ה
ג/ו ברור הלכה סוכה מב ע"ב ציון ג
ג/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ק-קא
ג/ו הדר איתמר עמ' רלג {ראב"ד - הירושלמי}
ג/ו הר המלך ח"ג עמ' מז
ג/ו השגות הרמ"ך
ג/ו זיו משנה
ג/ו זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לט {ראב"ד}
ג/ו חי' יפה לב עמ' רז {שריחה רע}
ג/ו יסוד הדעת שיעור יא
ג/ו ישועות עוזו עמ' 393 {ראב"ד}
ג/ו לב מבין
ג/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' שא
ג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 10
ג/ו מטומאה לקדושה עמ' 39 {ראב"ד}
ג/ו מיטב הארץ עמ' 71
ג/ו מצות ראיה עמ' רו
ג/ו מראה הפנים ברכות דף כז
ג/ו משוש הארץ עמ' קסז {ראב"ד}
ג/ו משנה שכיר יו"ד עמ' יז
ג/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכג, רמח
ג/ו משרת משה (עטייה)
ג/ו נר יצחק (ארדיט) עמ' כ
ג/ו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קפד-קצ
ג/ו עבד המלך (תשא)
ג/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כח
ג/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' טז
ג/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' לז
ג/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ו צפנת פענח
ג/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ד
ג/ו תאריך ישראל סי' י אות יט {ראב"ד}
ג/ו תורת אמך ח"א עמ' 275
ג/ו תחומין חט"ז עמ' 452 {ראב"ד}
ג/ז אדני היד החזקה
ג/ז אהבת המלך
ג/ז אור צהיר
ג/ז אמונת יהושע עמ' ס
ג/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' יג {כ"מ}
ג/ז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' יב
ג/ז בן הרמה
ג/ז ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון פ
ג/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ק
ג/ז השגות הרמ"ך
ג/ז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רמ
ג/ז יד ישראל ח"ב
ג/ז לב דוד (פלדמן) עמ' פו {כחרס}
ג/ז לב מבין
ג/ז לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, אור לו בציון דף ב]
ג/ז לשד השמן (ירוש')
ג/ז משרת משה (עטייה)
ג/ז ס' העתים עמ' 48
ג/ז עזוז חיל
ג/ז צפנת פענח
ג/ז קובץ
ג/ז שארית נתן (לוברט)
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' עט ס"ט {ראב"ד}, סי' פב ס"ב
ג/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' כו
ג/ז שלום ירושלים עמ' רג
ג/ח אהבת המלך
ג/ח אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 100
ג/ח בן הרמה
ג/ח ברור הלכה ברכות כב ע"ב ציון ו, כה ע"ב ציון נ, כו ע"א ציון ג
ג/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קא
ג/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז {מעשה רקח}
ג/ח יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' צה
ג/ח כה תברכו דף קפו ע"ב
ג/ח כרם מנחם סי' לב
ג/ח לב שלם [כפות תמרים דף יא, פרי חדש או"ח עט ס"ק א, שושנים לדוד ברכות פ"ג מ"ח]
ג/ח מגן גבורים (או"ח) סי' פא ס"ק ב
ג/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ח מצוות זמניות עמ' תט
ג/ח מציון אורה ח"א עמ' טו
ג/ח מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"א
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שח
ג/ח משרת משה (עטייה)
ג/ח סדר משנה (בוסק')
ג/ח עמק שאלה (טברסקי) עמ' תשנה {כ"מ}
ג/ח פרי האדמה ח"ג
ג/ח צפנת פענח
ג/ח קובץ
ג/ח שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ח עמ' לט, סי' ט עמ' מא
ג/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' רז
ג/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ב
ג/ח תורה שלמה בראשית פ"ח השמטות לאות צט (עמ' תקלג)
ג/ט אבני נזר או"ח סי' יט אות ד
ג/ט אהבת המלך
ג/ט אמרי חן (לוונברג)
ג/ט אמרי כהן ברכות סי' ג ס"ק ה-ו
ג/ט בן הרמה
ג/ט ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ו
ג/ט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קב-קג, קט
ג/ט הר המלך ח"ג עמ' מז
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ז ס"ק ו, סי' ח לדף כה ע"א
ג/ט חזון יחזקאל ברכות פ"ב הי"ח
ג/ט מצוות זמניות עמ' תט
ג/ט משרת משה (עטייה)
ג/ט נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ג/ט סדר משנה (בוסק')
ג/ט עין חיים ח"ב עמ' קכט
ג/ט קרן פני משה ח"א עמ' רלד
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' עט ס"ד
ג/ט תורת אמך ח"א עמ' 272, 280
ג/י אבני נזר או"ח סי' יט אות ב
ג/י אדני היד החזקה
ג/י אהבת המלך
ג/י אור הישר
ג/י בית אהרן (קריספין) דף כג ע"א {מרכה"מ אלפנדרי}
ג/י בן הרמה
ג/י בן ידיד
ג/י ברור הלכה ברכות כה ע"ב ציון ג, כ
ג/י גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קה-קו
ג/י הר המלך ח"ג עמ' מז
ג/י חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ז ס"ק ו, סי' ח לדף כה ע"א
ג/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' נא
ג/י חכם צבי (תשעה) ח"א סי' קכ ד"ה נראה
ג/י חתן סופר או"ח ח"א עמ' מ
ג/י טהרת יו"ט ח"ג עמ' קעב
ג/י טורי אבן
ג/י יצחק ירנן
ג/י לב מבין
ג/י לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, אור לו בציון דף טו]
ג/י ללשונות הרמב"ם
ג/י מגן גבורים (או"ח) סי' עז ס"ק א
ג/י מחשבת הקודש ח"ב דף כח ע"ג {כ"מ}
ג/י מראה הפנים ברכות דף כז
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משרת משה (עטייה)
ג/י עולת איש ברכות עמ' קלב
ג/י קובץ
ג/י קובץ על יד ח"ב
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' עז ס"ב
ג/י תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ב
ג/י תורה שלמה בראשית פ"ח השמטות לאות צט (עמ' תקלג)
ג/י תורת אמך ח"א עמ' 292, 299
ג/יא אדני היד החזקה
ג/יא אהבת המלך
ג/יא אמרי חן (לוונברג)
ג/יא אמרי כהן ברכות סי' ג ס"ק ו
ג/יא באר מרים פ"ו הי"ד אות ב
ג/יא ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ג, כה ע"ב ציון ה, ז
ג/יא ברכת שמים (וייס) עמ' ה
ג/יא גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קז-קח
ג/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' מד
ג/יא דברות משה ברכות עמ' קכא {והוא שלא יהיה סנדלו נוגע בה}
ג/יא הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 196
ג/יא השגות הרמ"ך
ג/יא זבחי צדק (דיסקין) עמ' שמד {ריחוק מצואה}
ג/יא חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ז ס"ק יב
ג/יא חתן סופר או"ח ח"א עמ' נד
ג/יא יד יהודה (אשכנזי) חי' יומא דף ג ע"ב
ג/יא יין הטוב עמ' מ
ג/יא יצחק ירנן
ג/יא כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עה
ג/יא לב מבין
ג/יא לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, אור לו בציון דף יד]
ג/יא ללשונות הרמב"ם
ג/יא לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ג/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 310 {גאונים}, 359 {גאונים}
ג/יא מעין החכמה עמ' שטז {ראב"ד}
ג/יא מעיני המים
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משרת משה (עטייה)
ג/יא סדר משנה (בוסק')
ג/יא עולת איש ברכות עמ' קז {כ"מ}, קי-קיא
ג/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"ג
ג/יא צפנת פענח
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' עו ס"ד, קו"א אות א
ג/יא תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ב
ג/יא תוספות להגהות מיימוניות
ג/יא תורת אמך ח"א עמ' 267, 301
ג/יב אהבת המלך
ג/יב אור הישר
ג/יב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 41
ג/יב אמרי חן (לוונברג)
ג/יב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שעז
ג/יב באר מרים פ"ו הי"ד אות ב
ג/יב בית שמש
ג/יב בן ידיד
ג/יב ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ד, כה ע"ב ציון מ
ג/יב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קט-קי
ג/יב דבר סיני (תשכו)
ג/יב השגות הרמ"ך
ג/יב זיו משנה
ג/יב זכר אליהו עמ' ג, יח
ג/יב חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כה ע"א
ג/יב חי' יפה לב עמ' רה {שיש לו עיקר}
ג/יב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עה
ג/יב לב מבין
ג/יב לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, אור לו בציון דף יד, עטרת ראש ברכות דף סט]
ג/יב מנחת אהרן (תשפ) כלל יג אות יח
ג/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יב מעשה בצלאל סי' כב
ג/יב משאת המלך (אדרי)
ג/יב משרת משה (עטייה)
ג/יב סדר משנה (בוסק')
ג/יב עבד המלך (תשסט) עמ' קיב
ג/יב עולת איש ברכות עמ' קיט
ג/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יב קובץ
ג/יב שהם וישפה ח"א
ג/יב שו"ע הרב או"ח סי' פג קו"א אות א
ג/יב שלום ירושלים עמ' כג
ג/יב תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' רסח ס"ק ח
ג/יב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ב
ג/יב תורת אמך ח"א עמ' 272, 280, 313
ג/יג אהבת המלך
ג/יג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ב ברכת אברהם אות טו
ג/יג באר מרים פ"ו הי"ד אות ב
ג/יג ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ל, נ
ג/יג הר המלך ח"ג עמ' יח, מז
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יא ס"ק ט, ברכות סי' ז ס"ק ט
ג/יג חיזוק מדת הבטחון (דייטש) עמ' 16
ג/יג יד ישראל ח"ב
ג/יג ישורון ח"כ עמ' תרפ [כ"מ מזכיר את מהר"י אבוהב]
ג/יג כנפי נשרים
ג/יג לב שלם [אור לו בציון דף יד, ב"ח או"ח סי' צו]
ג/יג משנת יעקב
ג/יג משרת משה (עטייה)
ג/יג סדר משנה (בוסק')
ג/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יג קרן הצבי מצוה ב אות יב
ג/יג שו"ע הרב או"ח סי' עו ס"ג
ג/יג תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ב
ג/יג תורת אמך ח"א עמ' 283
ג/יד אהבת המלך
ג/יד אור צהיר
ג/יד אמרי חן (לוונברג)
ג/יד אשר למלך
ג/יד בן הרמה
ג/יד ברור הלכה ברכות כד ע"ב ציון י, כה ע"א ציון ט
ג/יד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נט
ג/יד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיא-קיב
ג/יד זכרון תרועה עמ' 570
ג/יד יד יהודה (אשכנזי) דף סה ע"ג
ג/יד ללשונות הרמב"ם
ג/יד נחמד למראה ח"ד דף פא ע"ב {כ"מ}
ג/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' כא
ג/יד עולת איש ברכות עמ' קיט
ג/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יד קובץ
ג/יד ראש אליהו ח"א עמ' יא
ג/יד שו"ת ר"י מילר עמ' רטז
ג/יד תורת אמך ח"א עמ' 169, 263, 281
ג/יד תניא רבתי ח"א עמ' 436
ג/טו אהבת המלך
ג/טו אמרי כהן ברכות סי' ג ס"ק א
ג/טו בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ג/טו ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ס
ג/טו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיג-קיד
ג/טו דברי ירמיהו
ג/טו הלכות מדינה ח"ב עמ' 19
ג/טו זכר יצחק (תשן) עמ' רעב
ג/טו חזקה רבה או"ח הלכה טז
ג/טו מוריה גל' רמג עמ' ו {השמיט נתן תפילין על בית אונקלי שלו}
ג/טו עולת איש ברכות עמ' נה
ג/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/טו קרן הצבי מצוה ב אות יד
ג/טו שהם וישפה ח"א
ג/טו תורת אמך ח"א עמ' 286
ג/טז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כג-כד
ג/טז אהבת המלך
ג/טז אור הישר
ג/טז אורח משפט עמ' כה ע"א
ג/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 42
ג/טז אמרי חן (לוונברג)
ג/טז אמרי כהן (הולנדר) עמ' מא
ג/טז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק ט ברכת אברהם אות קד
ג/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יב ע"א {הגהמ"י}
ג/טז בית אבי ח"ב סי' לב {שער אשה - דרבנן}
ג/טז בית אהרן וישראל גל' נא עמ' קכה
ג/טז בית יצחק (תשיד) עמ' 103, 105
ג/טז בן הרמה
ג/טז בן ידיד
ג/טז ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ט, כה ע"ב ציון ד
ג/טז ברכי יוסף או"ח סי' עה ס"ב
ג/טז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיד-קיט
ג/טז דבר סיני (תשכו)
ג/טז דברי יואל - שו"ת עמ' סו
ג/טז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז-כח
ג/טז הצניעות והישועה פ"ג אות יא-יד
ג/טז הר המלך ח"ג עמ' מח, ח"ז עמ' שכז
ג/טז הרמב"ם - שמרנות עמ' 175 {לא יסתכל}
ג/טז הררי קדם שבת עמ' רצז
ג/טז השגות הרמ"ך
ג/טז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תערב
ג/טז חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כד ע"א
ג/טז חזו"א או"ח סי' טז ס"ק ב
ג/טז חלק לוי עמ' לז
ג/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נו עמ' קפב {כ"מ}
ג/טז יד ישראל ח"ב
ג/טז יוסף את אחיו עמ' עב
ג/טז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנח
ג/טז יחוה דעת ח"ד עמ' לג, לה
ג/טז יצחק ירנן
ג/טז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עו
ג/טז כתבי העלוי מראקוב עמ' לד
ג/טז לב שלם [אור לו בציון דף טו]
ג/טז לבושה של תורה סי' יד אות י-יב, סי' יז אות ד {לח"מ}, סי' יח אות ז {לח"מ}, לט אות ד {הגהמ"י אות ס}, סי' עג אות ה {הגהמ"י אות ס}, סי' עו אות טו {כ"מ}
ג/טז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קל
ג/טז מאור ישראל
ג/טז מחשבת הקודש ח"ב דף כח ע"ד {זכוכית}
ג/טז מענה לשון עמ' קסב {הגהמ"י}
ג/טז מצוות זמניות עמ' תט
ג/טז מציון אורה ח"א עמ' יד
ג/טז משאת המלך (אדרי)
ג/טז משאת המלך ח"ד סי' תקסד
ג/טז משנה הלכות ח"ו סי' כ, ח"ז סי' יג, רלח {הגהמ"י, כל גוף האשה ערוה}, ח"י סי' כה
ג/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' מא
ג/טז משרת משה (עטייה)
ג/טז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יג אות ב
ג/טז ס' התדיר עמ' קפז
ג/טז ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 244 {הגהמ"י}
ג/טז עולת איש ברכות עמ' צג
ג/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צו
ג/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/טז פרח מטה אהרן (סול')
ג/טז צמח צדק (חב"ד) שו"ת אהע"ז סי' קלט אות ב
ג/טז צפנת פענח
ג/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רמא {קול אשה בתפלה}
ג/טז שארית נתן (לוברט)
ג/טז שו"ע הרב או"ח סי' עה סעיפים ז, ט, קו"א אות א
ג/טז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכח
ג/טז שו"ת מהר"ם אלשקר (תשעח) עמ' קעד
ג/טז שמירה טובה עמ' 76
ג/טז תורת אמך ח"א עמ' 242, 257, 304
ג/יז אהבת המלך
ג/יז אור צהיר
ג/יז בן הרמה
ג/יז ברור הלכה ברכות כד ע"ב ציון ל, כה ע"ב ציון ב, שבת י ע"א ציון א, סוכה י ע"ב אחרי ציון ב
ג/יז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכ-קכג
ג/יז דברות משה ברכות עמ' קיב, קיג {אבל לא יחוץ צוארו ויקרא מפני שלבו רואה את הערוה והגמי"י}
ג/יז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה נה
ג/יז זבחי צדק (דיסקין) עמ' טו {לבו רואה}
ג/יז חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כד ע"א
ג/יז טורי אבן
ג/יז יד ישראל ח"ב
ג/יז יצחק ירנן
ג/יז מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קכב
ג/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יז מצוות זמניות עמ' תט
ג/יז סופר המלך
ג/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יז פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ג/יז פרי האדמה ח"א
ג/יז צפנת פענח
ג/יז תורת אמך ח"א עמ' 242, 257, 295
ג/יח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כג
ג/יח אהבת המלך
ג/יח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 23-24
ג/יח אנצי"ת ע' אשתו הע' 41
ג/יח אפיקי מגינים חלה פ"ב מ"ג אות א
ג/יח אפיקי מגינים יבמות סי' יא
ג/יח ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ג, ז
ג/יח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכג-קכד
ג/יח דבר שאול חלה סי' יב ס"ק ד
ג/יח דברות משה ברכות עמ' קז {אע"פ שבשרו נוגע בהם מחזיר פניו וחוצץ מתחת לבו וקורא}
ג/יח דברות משה זרעים עמ' תשמה {לפיכך אע"פ שבשרו נוגע בהם מחזיר פניו וחוצץ מתחת לבו וקורא}
ג/יח דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ג
ג/יח דובר מישרים
ג/יח חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כד ע"א
ג/יח חזו"א או"ח סי' טז ס"ק ו
ג/יח חזו"א על הרמב"ם [חזו"א או"ח סי' טז ס"ק י]
ג/יח לבושה של תורה סי' יט אות ו {עגבות}
ג/יח מגן גבורים (או"ח) סי' עג ס"ק א
ג/יח משאת המלך (אדרי)
ג/יח משנה הלכות כתובות דף ה ע"ד
ג/יח עולת איש ברכות עמ' פב, פד
ג/יח צפנת פענח
ג/יח קובץ
ג/יח שו"ע הרב או"ח סי' עג סעיפים א-ג
ג/יח שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' ד אות ג
ג/יח תורת אמך ח"א עמ' 246, 249
ג/יט אהבת המלך
ג/יט ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ז
ג/יט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכה
ג/יט יצחק ירנן
ג/יט ס' התדיר עמ' קצב
ג/יט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יט שו"ע הרב או"ח סי' עג ס"ג


ד/50 הלכות קריאת שמע פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ באר יהודה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חזק יד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ לחם יהודה
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' נב-נה
ד/רה"פ ס' המנוחה
ד/רה"פ ס' השלחן עמ' רמט-רנא
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבי עזרי ח"ב
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אהבת המלך
ד/א אהל שרה לאה עמ' שפז, שפט {מלמדים קטנים}, תשנד {טרוד ונחפז}
ד/א אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכה
ד/א אור הישר
ד/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק טז, יט
ד/א אורח ישראל סי' ב הערה נג, סי' כב אות ד, י, סי' כז אות ז
ד/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קפ
ד/א אמרי איש עמ' קצד, קצו {קטנים}
ד/א אמרי חן (לוונברג)
ד/א אמת ליעקב מועד עמ' שצג
ד/א אמת ליעקב נשים עמ' פג {עד מוצ"ש}
ד/א אנצי"ת ע' אשה הע' 214
ד/א אפיקי מגינים סוכה עמ' יד {חינוך}
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א באר יצחק (גולדשמיד) עמ' נא, נו
ד/א בדבר מלך ח"ו עמ' ריט
ד/א בדבר מלך חי"ב עמ' קז
ד/א בדבר מלך חי"ז עמ' צד {מי שהיה לבו טרוד ונחפז בדבר מצוה מכל המצות פטור מק"ש וכו'}
ד/א בדרך המלך עמ' קכג
ד/א בית אהרן וישראל גל' ע עמ' קד, גל' עג עמ' כו, פג
ד/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רסא-רסד
ד/א בית מלך (חב"ד) עמ' 35
ד/א בן הרמה
ד/א בן ידיד דף לו ע"ד
ד/א בני בנימין (אדר"ת)
ד/א בני דוד
ד/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנג
ד/א ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון ג, כ ע"א ציון ב, כ ע"ב ציון ב
ד/א ברור הלכה סוכה כה ע"א ציון ב, כה ע"ב ציון ז
ד/א ברור הלכה סוכה מב ע"א ציון י
ד/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' רצ {קטנים}
ד/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ {חינוך}
ד/א ברקאי ח"ה עמ' 179
ד/א בשמן רענן ח"ב עמ' תצד
ד/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלט
ד/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכו, קכח, קלב-קלג, קלו-קלז
ד/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' כב, כד
ד/א גן שושנים ח"א עמ' נח
ד/א דבר סיני (תשכו)
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' כו
ד/א האיר ממזרח כתובות סי' ז אות טז {האם זה דוקא במי שלא קיים עדיין מצות פו"ר}, אות כג {"לפיכך" חתן שנשא בתולה וכו' - ביאור הלשון; פטור מק"ש עד מוצאי שבת - ביאור טעמו שפמר חתן רק ל' לילות הראשונים, וטעם החולקים; מי שהיה "טרוד ונחפז" בדבר מצוה וכו' - ביאור הלשון}
ד/א המאיר לארץ
ד/א המלך ברמה עמ' 40, 41
ד/א הר המלך ח"ז עמ' שכח
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ד/א הררי קדם (תשס) עמ' קו
ד/א השגות הרמ"ך
ד/א וגר זאב עמ' מד {עוסק במצוה פטור לגמרי}, מז {מחנכים לקרוא בעונתה}
ד/א ויוסף שאול דף סד ע"א
ד/א זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ד ס"ק ב {כ"מ - חתן פטור גם בבוקר}
ד/א זכרון ליהודה סי' א אות יב {כ"מ}
ד/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' לו
ד/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ג {כ"מ}
ד/א חינוך הבנים למצוות עמ' צ
ד/א חלקת מאיר
ד/א חנא וחסדא ח"א דף קכא ע"א {מי שהיה לבו}
ד/א חסדי דוד ח"א עמ' טז
ד/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' לב-לד
ד/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ח-ט
ד/א טל אורות (טובול) סוכה עמ' קעג
ד/א טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' רצח
ד/א יד ישראל ח"ב
ד/א יצחק ירנן
ד/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קכה, קכז
ד/א ישועת משה עמ' שסח
ד/א כי בא מועד עמ' קלח
ד/א כרם מנחם סי' י
ד/א כתר המלך
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנא ע"א
ד/א ללשונות הרמב"ם
ד/א לקוטי סופר ח"א דף ח ע"ב
ד/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' ת
ד/א מאור למלך סוכה עמ' קיג, קטו
ד/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 386
ד/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ו-ז
ד/א מענה אליהו עמ' פ {כ"מ}
ד/א מעשה בצלאל סי' ח
ד/א מראה הפנים ברכות דף כה ע"א {עבדים}
ד/א מראות ישרים סוכה עמ' קצא
ד/א מרכה"מ אלפ'
ד/א משאת המלך (אדרי)
ד/א משיב דבר ח"ה סי' לט
ד/א משכנות ידידיה עמ' כד {פטור מטעם טירדה}, כז {עוסק במצוה פטור ממצוה}
ד/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט
ד/א משנת יעקב מדע עמ' מה, קנט-קסז, זמנים ח"א עמ' רמט, קדושה עמ' רצה-רצו
ד/א משנת יעקב נזיקין עמ' ר
ד/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/א משען המים דף ע ע"ב {אשה פטורה}
ד/א משפטי עזיאל ח"ג עמ' רטו
ד/א נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 192 {שנשא בתולה}
ד/א נחלת נפתלי דף ג, ה
ד/א ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קצא-רז
ד/א ס' התדיר עמ' קפו
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' כא ס"ק ד
ד/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' צא-צג, קצו
ד/א עטרת מרדכי (מילר) עמ' ק
ד/א עמודי הוד סי' עו עמ' רנז
ד/א פאר המלך עמ' ריח
ד/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/א פני המלך (שטרן)
ד/א פני משה (שלז')
ד/א פרח מטה אהרן (סול') כאן, ואהבה עמ' 100
ד/א קובץ
ד/א קובץ על יד ח"ב
ד/א קול דודי (תשף) (בקיצור)
ד/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 50
ד/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסו {חתן פטור מק"ש}
ד/א קרית מלך
ד/א ראש דברך עמ' שסט
ד/א רלב"ג דברים פי"א פסוק יט עמ' עה
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' כא, צז, ריא, רל, רמ
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צז-צח
ד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' יב {ברכה באשה}
ד/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסה {מלמדים קטנים}
ד/א שי למלך עמ' נה
ד/א שלמי יוסף סוכה עמ' קב, שסח-שסט
ד/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ד/א שעורי הרב - אבלות עמ' יד
ד/א שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ד/א שערי עזרא (בצרי) עמ' יג
ד/א שפתי מלך
ד/א תורת אמך ח"א עמ' 191, 216
ד/א תורת הלוי עמ' טו
ד/א תרומת הגורן ח"א עמ' 57
ד/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' נא
ד/ב אהבת המלך
ד/ב אהל שרה לאה עמ' תשנד, תתנו
ד/ב בית אהרן וישראל גל' עג עמ' כו
ד/ב בכורי הרים סוכה עמ' קכה-קכו {נושא בעולה}
ד/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנג
ד/ב ברור הלכה סוכה כה ע"א ציון ב
ד/ב ברקאי ח"ה עמ' 179-180
ד/ב המלך ברמה עמ' 38
ד/ב זכרון ליהודה סי' א אות יב
ד/ב חנא וחסדא ח"א דף קיט ע"ב {לחם יהודה}
ד/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"ג ס"ק ו
ד/ב כרם מנחם סי' י
ד/ב מאור למלך סוכה עמ' קיג, קטו
ד/ב משאת מרדכי מגילה עמ' קמט
ד/ב משנת יעקב
ד/ב נחלת נפתלי דף ג, ה
ד/ב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קצט-רג
ד/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' כ ס"ק י
ד/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 355
ד/ב עמודי הוד סי' עו עמ' רנד
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רג {כ"מ}
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' צז
ד/ב שלמי יוסף סוכה עמ' שסח-שסט
ד/ב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' א
ד/ב תורת הלוי עמ' יד
ד/ג אהבת המלך
ד/ג אהל שרה לאה עמ' תשצט, תתנב
ד/ג אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יג [ג] ד"ה ועיין פנ"י
ד/ג אמרי חן (לוונברג)
ד/ג ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף מ ע"ג
ד/ג באר אברהם (אבלי) עמ' קז
ד/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רסד
ד/ג בכורי חיים ח"ג עמ' רסח
ד/ג ברור הלכה ברכות יז ע"ב ציון ג
ד/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רח, רכב {כ"מ}
ד/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קלח-קלט, קמא-קמד
ד/ג דבר סיני (תשכו)
ד/ג האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 173
ד/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכו
ד/ג זיו משנה
ד/ג זכרון ליהודה סי' א אות ג, סי' ג אות ה, ט-י
ד/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' מד-מה
ד/ג יד המלך (פלומבו)
ד/ג ישועת משה עמ' קסב
ד/ג כנפי נשרים
ד/ג כרם מנחם סי' י
ד/ג מלאכת חשב עמ' ח
ד/ג מסורה ח"ט עמ' קח
ד/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ג משאת המלך (אדרי)
ד/ג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמט
ד/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט [עבודת הגרשוני סי' סב], תמז
ד/ג ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רח-ריז
ד/ג ס' התדיר עמ' קפו
ד/ג עבודת הגרשוני עמ' קצב
ד/ג עמודי הוד סי' עו עמ' רנג
ד/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג פרשת המלך
ד/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' קנו
ד/ג קובץ
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רלז, רמא, רמב
ד/ג שעורי הרב - אבלות עמ' יד
ד/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' ע
ד/ג תורת אמך ח"א עמ' 201, 207
ד/ד אדני היד החזקה, גם בהשמטות
ד/ד אהבת המלך
ד/ד אור הישר
ד/ד בית שמש
ד/ד בן הרמה
ד/ד בן ידיד דף לז ע"א
ד/ד ברור הלכה ברכות יט ע"א ציון ח
ד/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכו-רכז
ד/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמד, קמו, קמט
ד/ד דברי שירה פורים עמ' טו
ד/ד טהרת יו"ט חי"ח עמ' קצב, קצה
ד/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה אות א ס"ק ה
ד/ד לב שלם [אור לו בציון דף יא]
ד/ד מבי"ט (רובינ') דף קכז ע"ד
ד/ד מגן גבורים (או"ח) סי' עב ס"ק ב
ד/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ד מעשה איש דף ב ע"ד
ד/ד משאת המלך (אדרי)
ד/ד ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רח-ריב, ריח-רכג
ד/ד ספרי הפרדס ח"ב עמ' קכא
ד/ד עמודי הוד סי' עו עמ' רנז
ד/ד עצי ארזים סי' סה ס"ק ב
ד/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' קעא
ד/ד קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ד/ד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ד/ד קרית מלך
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רלג
ד/ד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' סז {אדם חשוב}
ד/ה אהבת המלך
ד/ה אור הישר
ד/ה ברור הלכה ברכות יט ע"א ציון ט
ד/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמז
ד/ה הר המלך ח"ג עמ' מח
ד/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' מה
ד/ה חיים שנים ישלם עמ' נט
ד/ה יצחק ירנן
ד/ה כוכבי בוקר עמ' רצ {בן ידיד, מעשה רקח, מקראי קודש}
ד/ה משאת המלך (אדרי)
ד/ה משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רכז
ד/ה ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רח-ריב
ד/ה ס' הקנינים עמ' סא
ד/ה שו"ע הרב או"ח סי' פה ס"ב
ד/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כג
ד/ה תורת אמך ח"א עמ' 211
ד/ו אדני היד החזקה
ד/ו אהבת המלך
ד/ו אהל שרה לאה עמ' תשנב {הליכה מקבר לשורה}
ד/ו בן הרמה
ד/ו בן ידיד דף לז ע"א
ד/ו ברור הלכה ברכות יז ע"ב ציון ג, יט ע"א ציון י, יט ע"ב ציון א
ד/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכו {כ"מ}
ד/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמז-קמח, קנב
ד/ו האסופה המקראית עמ' 240
ד/ו זיו משנה
ד/ו זכרון ליהודה סי' ז אות טו
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף יז ע"ב
ד/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' מו-מז
ד/ו יצחק ירנן
ד/ו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עז
ד/ו לב בנים עמ' רמד-רמה
ד/ו לב מבין
ד/ו לב שלם [שושנים לדוד ברכות פ"ג מ"ב]
ד/ו ללשונות הרמב"ם
ד/ו מלאכת שמואל עמ' קפט-קצב
ד/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ו מראה הפנים ברכות דף כה
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו משאת המלך (אדרי)
ד/ו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רח-ריב
ד/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קיג
ד/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קסג {להתחיל ולגמור}
ד/ו קרית מלך
ד/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רנט
ד/ו שבי ציון סי' יג, כג
ד/ו שו"ע הרב או"ח סי' עב סעיפים ד-ה
ד/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קנג
ד/ו שלום ירושלים עמ' כא {ראב"ד}
ד/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כד
ד/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לז
ד/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 305
ד/ו תורת אמך ח"א עמ' 192, 211
ד/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' נב, נד
ד/ז אבני ציון ח"ג עמ' רנד
ד/ז אגודות אזוב מדברי דף א ע"ג {אונן רשאי להחמיר על עצמו לקיים מצוות}
ד/ז אדני היד החזקה
ד/ז אהבת המלך
ד/ז אהל דוד (קהן) ח"ב תהלים פס"ג פס' ה {ראב"ד}
ד/ז אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכה
ד/ז אור הישר
ד/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סו
ד/ז אורח ישראל סי' ו הערה ה, סי' ח אות טו, מילואים לסי' ט אות ב, מילואים לסי' יב ח"ב אות א
ד/ז אמונת יהושע עמ' עז
ד/ז אמר יצחק דף ב ע"ב
ד/ז אמרי חן (לוונברג)
ד/ז אנצי"ת ע' גאוה הע' 64, 65, 69
ד/ז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' יב-יג
ד/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רסד-רסו
ד/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ז בית שמש
ד/ז בית שמש עמ' צט
ד/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רסח
ד/ז בן ידיד דף לז ע"א
ד/ז ברור הלכה ברכות טז ע"ב ציון ג {ראב"ד}
ד/ז ברור הלכה פסחים נד ע"ב ציון א
ד/ז ברכי יוסף או"ח דף כט ע"ג, סי' ע ס"א
ד/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנה
ד/ז דבר סיני (תשכו)
ד/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' מ
ד/ז דברי אהרן עמ' קה {אם רצה להחמיר}
ד/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כח {עבד המלך}, לט {לחם יהודה}
ד/ז דברי ירמיהו
ד/ז דברי שלמה (אסרף)
ד/ז דעת הרמב"ם עמ' 459
ד/ז הלכות והליכות עמ' לח
ד/ז המאיר לארץ {לח"מ}
ד/ז המלך ברמה עמ' 39, 42
ד/ז זיו משנה
ד/ז זכרון ליהודה סי' ג אות ה, ז, יג
ד/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' יז, לו, לח, מד
ד/ז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' ריג
ד/ז חנן אלקים עמ' סה
ד/ז טל חיים (טל) ברכות עמ' ריא
ד/ז טל חיים (טל) בשר בחלב עמ' צח
ד/ז יצחק ירנן
ד/ז ישועות יעקב מועד עמ' כט {ראב"ד}
ד/ז ישורון ד עמ' תקא-תקב = חי' הרד"ל למשניות ברכות {אם מתו מוטל לפניו רשאי להחמיר ולהתפלל}
ד/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עז
ד/ז כבוד יו"ט
ד/ז כבוד מלכים (מרגליות) {ראב"ד}
ד/ז כנסת ישראל (ששון) דף טז ע"ב {אונן שאין לו מי שישא משאו, ורוצה להחמיר ע"ע ולקרוא ק"ש}
ד/ז כרם מנחם סי' י
ד/ז כתב סופר או"ח סי' קכא ד"ה ועוד יש לומר
ד/ז לב שלמה (הלוי) דף קלח ע"ב
ד/ז מחקרי ארץ או"ח סי' ב
ד/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קמא
ד/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כט
ד/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ז מעיני המים
ד/ז מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"ב
ד/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שח
ד/ז מראה הפנים ברכות דף כא, כב
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/ז משאת המלך (אדרי)
ד/ז משכיל לאיתן דף א ע"א {לח"מ}
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משנת שמחה
ד/ז נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' כה אות ג {רצה להחמיר}
ד/ז נשמת אברהם ח"א עמ' נה {ראב"ד}
ד/ז ס' התדיר עמ' קפו
ד/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נח
ד/ז סדר משנה (בוסק')
ד/ז עבד המלך (תשא)
ד/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' צד-צו, רצח
ד/ז עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ג ע"ג
ד/ז עלי עין עמ' לח
ד/ז פותח יד
ד/ז פני המלך (שטרן)
ד/ז פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'קנו
ד/ז פרשת המלך
ד/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' קנד
ד/ז צמח מנחם דף כ ע"ג-ע"ד, כא ע"א {אם לא יכול לכוון}
ד/ז קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לג
ד/ז קובץ על יד ח"ב
ד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רמא, רמב
ד/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רלו
ד/ז שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רלו
ד/ז שיחות לספר ויקרא עמ' עה {ראב"ד - קשה לכוון}
ד/ז שפתי מלך
ד/ז תורת אמך ח"א עמ' 199, 202
ד/ז תורת המשפט ח"א עמ' 355
ד/ז תורת יצחק ח"א עמ' לג
ד/ח אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ד/ח אבן מלוכה (רביע)
ד/ח אדני היד החזקה
ד/ח אהבת המלך
ד/ח אהל שרה לאה עמ' שלה, שלז {או"ש}
ד/ח אוסף מכתבים (שכטר) ח"ד עמ' לו
ד/ח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ט הע' 13 {או"ש}
ד/ח אוצרות הרמב"ם
ד/ח אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרנ {כ"מ}
ד/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 542-543 {כ"מ - דרך הביטול}
ד/ח אור שמח
ד/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 42
ד/ח אמרי חן (לוונברג)
ד/ח אנצי"ת ע' אמן הע' 128 {או"ש}, ע' בעל קרי הע' 178, 180, 181, 263-265
ד/ח באר משה (שטרן) ח"ה סי' יח אות א {קובץ}
ד/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' נח-סג
ד/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ח בן ידיד דף לז ע"ד
ד/ח ברור הלכה ברכות כב ע"א ציון א, כב ע"ב ציון א
ד/ח ברור הלכה ע"ז לו ע"א פסקה ה {כ"מ}
ד/ח ברכת אליהו (דווייך) מהדורא בתרא דף קט ע"ב
ד/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות יא
ד/ח בתורתו יהגה (תשעב) עמ' פא {שלא יקרא בד"ת בעל קרי}, פה/פח {ולא פשטה תקנה זו}
ד/ח בתורתו יהגה ח"א עמ' תסא
ד/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רמח, רסה-רסו {כ"מ}
ד/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנו
ד/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קג
ד/ח גינת ראובן תרומות עמ' צח {בטלה התקנה}
ד/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"ב סי' טז {טעם ביטול הטבילה, הבדל בין ק"ש לתפלה לענין המנהג}
ד/ח דברי אור ח"א עמ' ב {כ"מ}
ד/ח דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' כה-כו {או"ש}
ד/ח דברי ירמיהו
ד/ח דברי מנחם (כשר) ח"א סי' כז עמ' צא {טעם ביטול התקנה}
ד/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכז-רכח
ד/ח דרך חיים (תשע) פ"ו הערה 775 {כ"מ}
ד/ח דרכי שמחה עמ' לז {או"ש}
ד/ח האסופה המקראית עמ' 239
ד/ח הגהות חבר בן חיים [כ"מ - אלא דבר שכלי - צ"ל ולא דבר שכלי]
ד/ח הגהות רפ"מ אלטר {כ"מ - למה לי האי טבילה}
ד/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיב-קיג {לא פשטה}
ד/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כט
ד/ח הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 64
ד/ח הרמב"ם והגאונים עמ' 160
ד/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 254
ד/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קא {או"ש}
ד/ח זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לא ס"ק ד {כ"מ}
ד/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' מט {הבדל בין ק"ש לתפלה, אם לא פשטה מדוע תיקנו תקנה נוספת}, נא-נב {כ"מ - כל הטמאים חייבים משום דרשת ריב"ב}
ד/ח חסדי דוד ידים פ"ב ח"י עמ' רמב-רמג {טעם ביטול התקנה}
ד/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ה עמ' יז {כ"מ - ד"ת כנגד ביה"כ}
ד/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' תנח {דברי אגדה בחתימת ההלכות}
ד/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רעז
ד/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב סי' מט דף פו ע"ד {כ"מ - תלוי בסיבה שלא פשטה}
ד/ח טהרת יו"ט ח"י עמ' תכט-תלד {כ"מ - בטלה מעצמה}, חי"ח עמ' מז {כל הטמאים חייבים בק"ש - מדוע שו"ע שינה "כל הטמאים"}, נה {לענין מה בטלה}, קצב {לא יכלו לעמוד בה}
ד/ח טל חיים (טל) ברכות עמ' שנא, שסב
ד/ח ידי אליהו
ד/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' פא {לשון מוסרית}
ד/ח כגן רוה עמ' 34
ד/ח כוכבי בוקר עמ' רצ
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שח {זו דומה לתקנה שבטלה}
ד/ח כתב משה ח"א סי' ז עמ' ל
ד/ח לבושי מרדכי ח"ד עמ' לז
ד/ח לישרים תהלה (תשסד) עמ' פב
ד/ח לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמה {נהגו לקרוא}
ד/ח מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקטז {השוואת התורה לאש}
ד/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' סא
ד/ח מבוא למשנה תורה עמ' 103 {המנהג לטבול}
ד/ח מזכרת עמ' 557 {מדוע מתחשבים במנהג שנהגו כריב"ב}
ד/ח מחקרים בספרות התשובות (כהנא) עמ' 111
ד/ח מטומאה לקדושה עמ' 36
ד/ח מכתב לחזקיהו על ברכות כב ע"א (בדפי הספר דף טו ע"א) {כ"מ - למה לי האי טבילה, לענין מה בטלה הטבילה}
ד/ח מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"ב עמ' 186 {כ"מ}
ד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז {לענין מה בטלה הטבילה, דין מי שקיבל עליו לטבול, חציצה בטבילת עזרא}
ד/ח מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' נז {כ"מ}
ד/ח מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' רצו {ספר קובץ}, רצח
ד/ח מנפת צוף עמ' 651-653
ד/ח מעט צרי {חציצה בטבילת עזרא}
ד/ח מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"ב {כ"מ - תקנת עזרא היתה גם לק"ש, כיון שלא פשטה מפני שלא היה הציבור יכול לעמוד בה - יכלו לבטלה}
ד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' קכה, שח
ד/ח מרכה"מ אלפ' [חנן אלקים לו ע"ב]
ד/ח מרפא לנפש חי' סוגיות סי' קלה אות ה {עזרא תיקן רק לתורה}
ד/ח משאת המלך (אדרי)
ד/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' רצט
ד/ח משנת רבנו עמ' קצב {ולא פשטה}
ד/ח נחלת שמעון (אמוראי) דף ב {קובץ}, ו {הטבילה בטלה ומה שנהגו לטבול היא לא לטבילה אלא לטהרה}
ד/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף לג ע"ב {הוכחה שתקנה שלא פשטה בטלה מעצמה, כ"מ - נ"מ בטעם שלא פשטה}
ד/ח נרות אהרן עמ' יג, קצד {ברכה על טבילת עזרא}
ד/ח נשמה של שבת עמ' 585
ד/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשג
ד/ח ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רכד-רכו
ד/ח ס' התדיר עמ' קפו {בטלה הטבילה}
ד/ח סדר משנה (בוסק')
ד/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' עח
ד/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קיב {טמאים חייבים}
ד/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 133, 135, 141
ד/ח עבודת מתנה עמ' פח
ד/ח עמק יהושע אחרון עמ' קעא
ד/ח עניינות בספרות הגאונים עמ' 96
ד/ח פאר המלך הל' תפילין פ"ד הי"ג עמ' ריח {טמאים חייבים בק"ש - לשונו המקבילה בהל' תפילין}
ד/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ח פני אברהם (שפירא) עמ' נב {כ"מ - תקנה שלא ביטלוה}
ד/ח פרשת המלך {הבדל בין ק"ש לתפלה לענין המנהג}
ד/ח קובץ {חציצה בטבילת עזרא או בטבילה בזה"ז לפני הרגל}
ד/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 314
ד/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ג דף מג ע"א {או"ש}
ד/ח ראש אליהו ח"א עמ' נט {כ"מ}
ד/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעח, רעט
ד/ח שארית ישראל (שציפנסקי) קונ' מעמק הבכא עמ' מ {אין מק"ט}
ד/ח שו"ע הרב או"ח סי' פח ס"א
ד/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שפו {ביטלו את הטבילה}
ד/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' ג עמ' יג-יד {שלבים בתקנה}
ד/ח שולי הגליון עמ' כג
ד/ח שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות ז {מביא ציטוטים בענין תקנת עזרא וביטולה}
ד/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 129 {תקנת עזרא}, 133 {השלב השני של התקנה}, 134-136 {ביטול הטבילה}
ד/ח תורת מנחם ח"ס עמ' 399
ד/ח תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' כ (עא) {שאין דברי תורה מקבלין טומאה}
ד/ח תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קצא
ד/ח תשובה מאהבה ח"ב דף ז ע"ב
ד/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' פז {צריך תשעה קבים}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US