Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות קריאת שמע

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק דא/47 הלכות קריאת שמע פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ אדני היד החזקה
א/רה"פ אור הישר
א/רה"פ באר יהודה
א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ חזק יד
א/רה"פ חלקת מאיר
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ מרכה"מ אלפ'
א/רה"פ משנה כסף
א/רה"פ משנת יעקב
א/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' לג-לח
א/רה"פ ס' המנוחה
א/רה"פ ס' השלחן עמ' רלה-רלט
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ פרח מטה אהרן (סול')
א/רה"פ קובץ
א/רה"פ קובץ על יד ח"א
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/א אבי עזרי ח"א
א/א אבן האזל
א/א אגרא לישרים סי' יח
א/א אגרות הגרי"ד עמ' קיג
א/א אהבת המלך
א/א אהל שרה לאה עמ' תשנד {אבי עזרי}, תתפג {אבי עזרי}
א/א אור זרוע לצדיק עמ' 59-62
א/א אור צהיר
א/א אז ישיר עמ' ז
א/א אמר יצחק דף א ע"א
א/א אמרי חן (לוונברג) עמ' טו, יח
א/א אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' לג {מ"ע אחת}, לז, לח {מ"ע אחת}, מג
א/א ארחות ימים עמ' יט, כט, מא, מז, צד
א/א ארשת צבי עמ' ט-יא {פעמיים}, יג
א/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב {פעמיים ביום בפה}
א/א בחיר חיים
א/א ביצחק יקרא ח"א סי' א, קונטרס בי"ב פ"א הי"ב
א/א בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' פז {אהא"ז}, פח {בשעה שדרך בני אדם שוכבים}
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' יד {ק"ש דאורייתא}
א/א בן אברהם (אישטרושא)
א/א בן אשר ביאורי מקראות אות מח
א/א בני בנימין (אדר"ת)
א/א בתורתו יהגה ח"א עמ' שנו, שפב
א/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' יד {כ"מ}
א/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ג-ה, ז
א/א גדולי ציון (תשנב) עמ' ז {כ"מ - כל זמן שבני אדם שוכבים}
א/א גן שושנים ח"ב עמ' ט-יא {שעת שכיבה וקימה}
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כא-כג
א/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכה-רכו
א/א דרכי שמחה עמ' פו, צ
א/א הדם הקדוש עמ' 143
א/א המעלות לשלמה עמ' שסג
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א זכרון חי עמ' לח {אבי עזרי}
א/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 4
א/א חזון לימים ח"א עמ' טז, יט, ח"ב עמ' קעב
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' קע, רטו {מ"ע אחת לקרוא בשחר ובערב}
א/א חיים שנים ישלם עמ' כו
א/א חלקת מאיר (גם בדף ח ע"א)
א/א חקרי זמנים ח"ב עמ' ס
א/א חתן סופר ח"ב עמ' נח
א/א טורי אבן
א/א ידבר שלום ח"ב עמ' נב
א/א יצחק ירנן
א/א ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/א ישורון ד עמ' ריג
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמז
א/א כנפי נשרים
א/א כרם מנחם סי' יב, יט
א/א כתר המלך
א/א לב מבין
א/א לב שלם [כנה"ג או"ח תרפז, יד אהרן שם, חנן אלקים קטו ע"ב, פרי חדש או"ח פט ס"ק א, שאגת אריה סי' יד]
א/א לחם יהודה
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26
א/א מבוא למשנ"ת עמ' 222
א/א מכתם לדוד (פרדו) דף יט ע"ב
א/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 144 {ק"ש דאורייתא}
א/א מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פי"ג אות ד
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א מעליות ח"י עמ' 128-133
א/א מעשה בצלאל סי' ו, יא
א/א מקור ברוך (ערמן) דף לז ע"ד {דאו'}
א/א מקראי קדש (תפט) דף קיט ע"א
א/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שג
א/א מרכבת המלך עמ' רסז-רסח
א/א משכנות ידידיה עמ' כ {מנין המצוות - השמיט מצות הזכרת יצ"מ}
א/א משמרת חיים ח"א עמ' כג {מצוה אחת - ולא והיה אם שמוע}
א/א משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רכב
א/א משנת חיים בראשית עמ' א, ותחלת הספר אות ג
א/א משנת חיים דברים עמ' עז, צב
א/א משנת חיים חולין סי' ס עמ' ר
א/א משנת יעקב מדע עמ' קיט-קכב, זמנים ח"ב עמ' פ {קרית ספר}
א/א נועם חכ"ב עמ' יב
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נחל איתן
א/א ניר לדוד
א/א נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/א ס' המצפה הל' ק"ש עמ' יג-כג
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נה
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סיני חוב' צג עמ' קכ
א/א ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא, טז
א/א עבודת משא (מאיר) עמ' ל
א/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ב
א/א עין חיים ח"ב עמ' קכח
א/א פאר המלך עמ' רמז
א/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/א פירושי איברא עמ' 127 {דאורייתא}
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 34
א/א ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"א אות א-ד
א/א קובץ הערות על אבי עזרי
א/א קובץ על יד ח"ב
א/א קול אריה (שוורץ, תרסד) סי' כג
א/א קרבן אשה
א/א רלב"ג דברים פ"ו פסוק ז עמ' מג, פי"א תועלת כו עמ' פב
א/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' ע
א/א רסיסי טל (עמיטל) עמ' לב {פתיחה}
א/א שאגת אריה סי' ב
א/א שו"ע הרב או"ח סי' נח ס"א
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שיח תפלה עמ' שסב {מל"מ}
א/א שירת הפסח אות סד
א/א שלום בחילך עמ' י
א/א שלום ירושלים עמ' א
א/א שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' רב
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' ג-ד
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' טו-טז
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' כה {יד המלך}
א/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יב
א/א תורת אמך ח"א עמ' 6, 19, 55, 125, 148, 224, 227
א/א תכלת מרדכי (קלצקי) דף מה ע"ב {ק"ש דאורייתא}
א/א תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"א, צא ע"ג
א/ב אבן ציון עמ' תשלג
א/ב אגרות הגרי"ד עמ' כז, קיג
א/ב אגרות הראי"ז עמ' סג
א/ב אהבת המלך
א/ב אהלי תם עמ' נא
א/ב אוצר יראת ה' עמ' 59 {יחוד שמו}
א/ב אור זרוע לצדיק עמ' 65-62
א/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 523
א/ב אור צהיר
א/ב אילת אהבים (ברים) עמ' יא {ת"ת - העיקר הגדול}
א/ב אמרי חן (לוונברג)
א/ב אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קנז
א/ב ארחות ימים עמ' מז, צד
א/ב באר לחי ראי עמ' ג-יח
א/ב בארות נתן ח"ב עמ' סא
א/ב בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ב בן אשר ביאורי מקראות אות מח
א/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' צו
א/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' כג, כה
א/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קנ, קנט, קסא-קסג, קסט, קעא-קעב, קצט {כ"מ}
א/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' א, ח, י-יד, יז, כב
א/ב גן שושנים ח"א עמ' נב
א/ב גן שושנים ח"ב עמ' כד {שלש פרשיות דאוריתא}
א/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כא-כה
א/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' פט
א/ב דעת הרמב"ם עמ' 457
א/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 89 ואילך
א/ב דרש דרש משה עמ' 271 {עיקר - הכל תלוי בו}
א/ב המאיר לארץ {לח"מ}
א/ב המלך ברמה עמ' 35
א/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 86
א/ב זכור ליצחק דף יט ע"ב
א/ב זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ד ס"ק ג
א/ב זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 71, 68
א/ב חדושים ובאורים (פישר) עמ' ו {בק"ש יש מצות ת"ת}
א/ב חזון לימים ח"ב עמ' קעב
א/ב חי' יפה לב עמ' רלח {הזכרת יצ"מ}
א/ב חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' ז
א/ב חיים ומלך
א/ב חיים זכו עמ' קסב
א/ב חיים שנים ישלם עמ' כו, נז
א/ב חקרי זמנים ח"ד עמ' תנח
א/ב טורי אבן
א/ב יד פשוטה מדע עמ' כו
א/ב ידבר שלום ח"ב עמ' נט
א/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' נ
א/ב יסודי הצדקה עמ' 397
א/ב ישמח ישראל (טשורטקוב, תשנד) עמ' מט-נ {ק"ש היא אמונה}
א/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עא
א/ב כבוד יו"ט
א/ב כפי אהרן (זס') תנינא עמ' צג
א/ב כרם מנחם סי' ה
א/ב לב מבין
א/ב לב שלם [פרי חדש סי' סו, מקראי קדש (תפט) קיט ע"ב, מנחת כהן מבוא השמש פ"ז, אהלי תם סי' יג, ראשון לציון בברכות, לחם יהודה ז ע"ב]
א/ב להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רז
א/ב למודי ה' דף קב ע"ד {מרכה"מ אלפ'}
א/ב לקוטי שיחות חל"ג עמ' 100, 153, 154
א/ב מבוא למשנ"ת עמ' 199, 295
א/ב מגל חי"ג עמ' 86
א/ב מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף א ע"ג
א/ב מעין חיים ח"ד עמ' צ
א/ב מעיני המים
א/ב מעשה רב
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' ריג
א/ב מרכבת המלך עמ' רסז-רסח
א/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רכב
א/ב משנת ראשונים (הירשפלד) כאן, ועמ' נ
א/ב מתנת חיים ימים נוראים עמ' נח {שהכל תלוי בו}
א/ב נועם חכ"ב עמ' יב, טו
א/ב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' יג-כג
א/ב ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא
א/ב עבד המלך (תשא)
א/ב עין תרשיש
א/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסו
א/ב פאר המלך עמ' רמז
א/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ב אות א-ד, ח-ט
א/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפח
א/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 63
א/ב רנת יעקב עמ' רנא
א/ב רנת יצחק תפלה לשבת עמ' סד, סז, ע-עא
א/ב רנת יצחק תפלה עמ' קפו
א/ב רסיסי טל (עמיטל) עמ' לג
א/ב שאגת אריה סי' ב
א/ב שו"ע הרב או"ח סי' נח ס"א
א/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכט
א/ב שיח תפלה עמ' שסב
א/ב שירת הפסח אות סד
א/ב שלום בחילך עמ' י
א/ב שלל דוד
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' א, ג, ד, יז, כא, כג, ח"ב עמ' ח
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' יג, טו-טז, ל, לד, לו
א/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יד {יחוד השם}
א/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' קצו-קצז
א/ב שפתי מלך
א/ב שרשים במועדות עמ' נא
א/ב תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' כה-כו
א/ב תורת אמך ח"א עמ' 5, 6, 65, 129, 147, 183 ,225, 227
א/ג אבן האזל
א/ג אבן ציון עמ' תשלג
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תל
א/ג אגרא לישרים סי' יח
א/ג אגרות הגרי"ד עמ' כז, קיג
א/ג אגרות הראי"ז עמ' קי
א/ג אדני נחושת עמ' א
א/ג אהבת המלך
א/ג אור עולם (שניאורסון) עמ' 523 {לח"מ}
א/ג אור שמח
א/ג אות לישועה דף קמה ע"ג
א/ג איש אמונים דף ז ע"א {הזכרת יצ"מ}
א/ג אישי יובל עמ' 179
א/ג אמונת עתיך גל' 103 עמ' 9 {בסהמ"צ השמיט מצות הזכרת יצ"מ כל יום}
א/ג אמרי השכל עמ' 14 {מזכירים יצי"מ ביום ובלילה שנאמר למען}
א/ג אמת ליעקב נשים עמ' קצח
א/ג אסופת מערכות הגדה של פסח עמ' לג, לז-לח, מג
א/ג אסופת מערכות עה"ת ח"ג עמ' קנז
א/ג אעירה שחר (זעפרני) עמ' קנה
א/ג ארחות ימים עמ' מז-מח, צד, רא-רב
א/ג ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף ל ע"ד
א/ג אש תמיד עמ' קצז
א/ג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב
א/ג אשר למלך
א/ג באר אברהם (אבלי) עמ' קסה
א/ג באר לחי ראי עמ' ג-יח
א/ג בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' יט
א/ג בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' צה {הזכרת יצ"מ}
א/ג בכורי אברהם דף ע ע"ד {הזכרת יצ"מ בלילה}
א/ג בן אברהם (אישטרושא)
א/ג בן אשר ביאורי מקראות אות מז-מח
א/ג בן הרמה
א/ג בנין ירושלים (יעוונין) דף ט ע"ב {הזכרת יצ"מ בלילה - מדוע פסק כבן זומא}
א/ג בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' צה
א/ג ברור הלכה ברכות יב ע"ב ציון ג, יד ע"ב אחרי ציון א
א/ג ברכת אהרן מאמר צו
א/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' כז-כח {מצות הזכרת יצ"מ}
א/ג ברקאי ח"ה עמ' 100-101
א/ג בשבילי הפורים סי' יא אות יב {בלילה}
א/ג בשבילי השביתה החדש סי' לב הערה י {או"ש}
א/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קנט, קסא {כ"מ}
א/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ח, יד-טו
א/ג דבר סיני על מועדי השנה עמ' קד-קה
א/ג דברי אור ח"ג עמ' מ
א/ג דברי חן דף סג ע"ד, סד ע"א
א/ג דברי יואל - שו"ת עמ' קכט
א/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כא-כג
א/ג דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' פח, צה, צח, ק, קג {יציאת מצרים בלילה}
א/ג דגל ראובן ח"א סי' ו
א/ג דור דורים עמ' תיד
א/ג דרשת הפסח (קרשקש) עמ' 160
א/ג הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' לד
א/ג הגיוני הלכה עמ' 53
א/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' יג {מ"ע להזכיר יצ"מ}
א/ג הלכות יום העצמאות עמ' פה {או"ש}
א/ג המשפט העברי עמ' 987
א/ג הר המלך ח"ו עמ' נד, ח"ח עמ' פד
א/ג הרמב"ם והזוהר
א/ג הרמב"ם ומכדרשב"י עמ' פ
א/ג התורה והמדינה חי"א עמ' תרמח
א/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' קא
א/ג זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ד ס"ק ג, סי' טז ס"ק א, סי' כב ס"ק ב
א/ג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 72, 58, 55, 48, 45, 17
א/ג חדושים ובאורים (שני') ח"א עמ' צח, ח"ב סי' כז אות ד-ה
א/ג חזון יחזקאל ברכות פ"א הי"ב
א/ג חזון לימים ח"א עמ' יט, ח"ב עמ' קעב
א/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' כג
א/ג חי' חפץ חיים = באור הלכה סו ס"ה
א/ג חכמת גרשון עמ' תסז {או"ש}
א/ג חלק יעקב (וורונבסקי) סי' י דף כד ע"ג, כה ע"ג
א/ג חנן אלקים עמ' רב
א/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' נו, ח"ד עמ' תנח
א/ג חשבונות של מצוה עמ' פה, שנא
א/ג חתן סופר ח"ב עמ' עח
א/ג יד המלך (לנדא)
א/ג יד מרדכי (רוטנברג) עמ' קפט
א/ג ימות המשיח בהלכה עמ' קלה
א/ג יציב פתגם על ההגדה עמ' כט, רד
א/ג ישרי לב עמ' כח
א/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תיז-תיח
א/ג כפי אהרן (זס') תנינא עמ' קפא
א/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תא
א/ג כתב משה ח"ב עמ' רי {או"ש}
א/ג כתר המלך
א/ג לאור ההלכה (תשסד) עמ' רע-רעא {ביום ובלילה}
א/ג לב מבין
א/ג להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' יג
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' ח
א/ג להורות נתן במדבר עמ' צא
א/ג להורות נתן מועדים ח"א עמ' פד
א/ג לחם יהודה
א/ג למודי ה' דף צ ע"א
א/ג לקוטי סופר ח"א דף קט ע"א
א/ג לקוטי שיחות חכ"א עמ' 69-71
א/ג לשד השמן (ירוש')
א/ג מגן גבורים (או"ח) סי' סז ס"ק ב, סי' ע ס"ק ב
א/ג מועדים וזמנים ח"ג סי' רנג
א/ג מוריה גל' קג עמ' עז, גל' קנד עמ' מא-מד, גל' קצז עמ' מד, גל' קצט עמ' קכג, גל' רג עמ' עג, עד {הזכרת יצ"מ בלילה}, עה {למען תזכור וכו'}, עו, גל' רט עמ' קיב-קיג
א/ג מזרח שמש דף מ ע"ג-ע"ד
א/ג מנחה חדשה (פאפרש) ח"א שמות דף סא ע"ד
א/ג מנחה לאיש עמ' 433 {ביום ובלילה}
א/ג מנחת אשר פסחים עמ' רמב, ומאמר דרך אמונה אות ד
א/ג מנחת חינוך ח"א עמ' קי-קיא
א/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' סד
א/ג משכן שילה עמ' תמג
א/ג משכנות ידידיה עמ' כ {מצוות הזכרת יצ"מ}, כא-כב {אמירת ויאמר בלילה}, כג {או"ש}
א/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רכב-רכד
א/ג משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' קב
א/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
א/ג משנת רבנו עמ' קנ {זכירת יצ"מ}
א/ג משנת שמחה
א/ג נזר הראש עמ' עג {אהא"ז}
א/ג נחלת יעקב (זיסברג) עמ' 235
א/ג נר מצוה (ואלק) מצוות דף ג ע"ג {כל שלש הפרשיות נקראות ק"ש}
א/ג נרות אהרן
א/ג נתיב התורה (סאלים) שמות עמ' סב {ביום ובלילה}
א/ג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קלד, קנו
א/ג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נה
א/ג ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' רסב
א/ג סדר משנה (בוסק')
א/ג ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא
א/ג עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 308
א/ג עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ג עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 29-30 {כבן זומא}
א/ג עטרת חן ח"ב עמ' כה {להזכיר ביום ובלילה}
א/ג עיונים (פאור) עמ' 50
א/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם עמ' יח, עא-עב
א/ג עין חיים ח"א עמ' קפט {הזכרת יציאת מצרים בלילה}
א/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ג פינות הבית דף קנד ע"ג, קנה ע"א
א/ג פרפרת משה ח"ב עמ' שסו, שסח
א/ג צהר גל' א עמ' 47-48 {יעקב}
א/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ו
א/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלט ע"ג-ע"ד
א/ג צפנת פענח
א/ג קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) לשון תורה עמ' צד
א/ג קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' קפד, תשט
א/ג קרבן שמואל דף סט ע"ג
א/ג ראש דברך עמ' שלט
א/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מט, ח"ז עמ' קטז {או"ש}
א/ג רנת יצחק תפלה לשבת עמ' ע-עא
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רטז
א/ג שאגת אריה סי' ב, ט
א/ג שאל לך אות (יפה) דף יט ע"א {כ"מ - הגאולה בלילה}
א/ג שארית ישראל (שלוניקי) דף ו ע"ד
א/ג שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תסב-תסג, תסו
א/ג שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קסד
א/ג שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' רא
א/ג שיחות לספר שמות עמ' צח {מצות זכירת יצ"מ}
א/ג שירת הפסח אות נח, סד
א/ג שם דרך שמות עמ' פא
א/ג שמחת הרגל ח"א דף כט ע"ד {לחם יהודה}
א/ג שמן ראש (כץ) ח"ו עמ' רפ {ביום ובלילה}
א/ג שני אליהו דף פה ע"ב
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' א, ג, ד
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קנב
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' יג, טו-טז
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קסו
א/ג שפע חיים ח"ו עמ' מד
א/ג שפת אמת מועדים ח"ב עמ' 132
א/ג תבואת יקב (פרידמן) עמ' קסב {יצ"מ בלילה}
א/ג תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' טו, ח"ב עמ' כה-כו
א/ג תורה לדעת ח"ג עמ' קצ
א/ג תורה מציון שנה ב חו' א דף ד ע"ד
א/ג תורת אמך ח"א עמ' 6, 124, 165, 183
א/ג תורת המועדים (תשכד) עמ' 329
א/ג תורת המועדים (תשנו) עמ' 353
א/ג תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"א
א/ג תפארת למשה עמ' טו
א/ד אבי עזרי ח"ד
א/ד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' קח
א/ד אבני שוהם (שחור, תשכח) פ' ויחי עמ' פב
א/ד אהבת המלך
א/ד אחר האסף עמ' טז
א/ד ארחות ימים עמ' נד
א/ד אש המערכה עמ' 235
א/ד אשר למלך
א/ד באר לחי ראי עמ' יח-כו
א/ד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' י [עי' בעה"מ פ' ס"ז דף לח ע"ב - טעם שמשה לא אמר בשכמל"ו], גל' עה עמ' קמח
א/ד בית המדרש
א/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/ד במלכות היהדות עמ' 325
א/ד בן הרמה
א/ד ברור הלכה פסחים נו ע"א ציון א
א/ד ברור הלכה תענית, גליון רצ"י עמ' ב
א/ד ברקאי ח"א עמ' 110
א/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קעג, רב
א/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' יט-כג, כה
א/ד דגל יהודה (לוקץ) עמ' 165
א/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' צז
א/ד הר המלך ח"ז עמ' שכז
א/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' קה
א/ד זר זהב (מייזליש) שמות סי' מו {יעקב במותו}
א/ד חיים זכו עמ' רח {נהגו}
א/ד חמדת משה, פתיחה סי' קי
א/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' תנח
א/ד יין הטוב עמ' קי-קיב
א/ד כבוד יו"ט
א/ד לב מבין
א/ד להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' ג
א/ד להורות נתן דברים עמ' לז
א/ד לחם יהודה
א/ד מאה שערים (קפשאלי) עמ' רסא
א/ד מבוא למשנ"ת עמ' 115, 118, 137
א/ד מחשבת מוסר ח"ג עמ' שלז {אבי עזרי}
א/ד מלילות ח"א עמ' 335 {אמירת בשכמל"ו}
א/ד מנוחה וקדושה (זס') עמ' מט
א/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ד מעינות האמונה עמ' שכב {ברוך השם בלחש}, של {זירזם על יחוד השם}
א/ד משנת חיים בראשית עמ' תקנז, תקס
א/ד משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמח, נשים ח"א עמ' שו-שז
א/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט, תמא-תמג
א/ד משרת משה (עטייה)
א/ד נאות אפרים ח"א עמ' עז-עח {נהגו}
א/ד נטעי אשל (תשלה) עמ' טו, יז, כב {בשכמל"ו}
א/ד נטעי אשל בראשית עמ' שסד, שעד
א/ד נתיבות יצחק ח"ג עמ' יג
א/ד ס' המצפה הל' ק"ש עמ' כד-מד
א/ד ס' התדיר עמ' קפה
א/ד ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
א/ד סיומי המסכתות עמ' 18
א/ד סיני חוב' צג עמ' קיח {בשכמל"ו}
א/ד פותח יד
א/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ד פרי עץ החיים (שטינברג) עמ' כג, רה
א/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ב אות ו-ח
א/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלט ע"ד
א/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 63
א/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נא, ח"ד עמ' קיב, קלה
א/ד רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 20
א/ד רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' רה {כ"מ - היכר שאינו מהפרשה}
א/ד רסיסי טל (עמיטל) עמ' קצד
א/ד שבילי חיים (פינקלשטיין) עמ' רה
א/ד שו"ע הרב או"ח סי' סט סי"ג
א/ד שיח דוד (תשסד) עמ' מ
א/ד שיח דוד (תשסח) עמ' מה
א/ד שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' מג
א/ד שפתי מלך
א/ד שרשים במועדות עמ' נא
א/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יח
א/ד תניא רבתי ח"א עמ' 394
א/ה אהבת המלך
א/ה אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 1
א/ה אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 187 {צרכי רבים דוחים לימוד תורה}
א/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כב, כו
א/ה ברית יצחק (טייב) דף י ע"ד
א/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כו
א/ה המשפט העברי עמ' 789
א/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שיב
א/ה יצחק ירנן
א/ה כרע רבץ עמ' קנד {השמיט פסוקים אחרי ברכות ק"ש של ערבית}
א/ה לב מבין
א/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' צא
א/ה מראה הפנים ברכות דף יב
א/ה משנת יעקב זרעים ח"א עמ' רד {משנת יעקב}
א/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תסח
א/ה נוה שלום (שולאל)
א/ה נמוקי שזבנ"י דף סג
א/ה ס' המצפה הל' ק"ש עמ' לד-מד
א/ה עיוני הלכות ח"א עמ' רסה
א/ה עין חיים ח"ב עמ' קכח
א/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שלט ע"ד
א/ה שו"ע הרב או"ח סי' נט ס"א
א/ה שערי יעקב תפלה סי' ז סעיף טז
א/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 17
א/ה תניא רבתי ח"א עמ' 376
א/ו אהבת המלך
א/ו אור צהיר
א/ו אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 2, 64, 279
א/ו באר לחי ראי עמ' כו-כט
א/ו בן הרמה
א/ו ברור הלכה ברכות יא ע"ב ציון ב
א/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כז
א/ו יצחק ירנן
א/ו לב מבין
א/ו לב שלם [אור לו בציון ה ע"ג]
א/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 193
א/ו מנחת חינוך ח"ג עמ' קנ
א/ו מנחת שלמה (אוירבך) ח"א עמ' קכה
א/ו מצודת דוד (שפרבר) עמ' תלח {אהבת עולם}
א/ו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' לד-מד
א/ו קרית מלך
א/ו שנתון המשפט העברי חי"א עמ' 88 {הגהמ"י}
א/ו תורת אמך ח"א עמ' 83
א/ו תחומין ח"ו עמ' 477
א/ו תניא רבתי ח"א עמ' 383
א/ו תרומת הדשן שו"ת סי' א {הגהמ"י}
א/ז אבודרהם (תשכג) עמ' עא
א/ז אבודרהם (תשנה) עמ' פא
א/ז אבן האזל
א/ז אהבת המלך
א/ז אהל שרה לאה עמ' תרלב
א/ז אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק לט
א/ז אורח ישראל סי' ז אות יז, סי' טו אות ג הערה כה
א/ז אות לישועה דף קכ ע"א
א/ז אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יג
א/ז אמת ליעקב מקרא עמ' שיד
א/ז אנצי"ת ע' ברכות הע' 78, 79, 81, 96, ע' ברכות ק"ש הע' 63, 175, 179, 181-184, 235, 248, 279, ע' גאלה הע' 2, 4
א/ז ארחות ימים עמ' עא
א/ז ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף כט ע"א
א/ז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות לח
א/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' טו
א/ז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' י
א/ז בית מלך (חב"ד) עמ' 57
א/ז בית שמש
א/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רסט
א/ז בן אברהם (אישטרושא)
א/ז בן הרמה
א/ז ברור הלכה ברכות יא ע"א אחרי ציון ד, יב ע"א ציון ה, מ ע"ב ציון ב
א/ז ברכת ראובן דף ד ע"ג-ע"ד
א/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כח-כט
א/ז דבר יהושע ח"ב סי' ח
א/ז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכז [עמש"כ בהל' ברכות פ"א ה"ה]
א/ז הר המלך ח"ד עמ' קעח-קעט, ח"ו עמ' נד
א/ז הרמב"ם - שמרנות עמ' 168-171
א/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כא-כב
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 128, 236
א/ז השגות רמ"ך
א/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' לו
א/ז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' נז
א/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' כה-כו, כט-ל
א/ז זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 50, 69, 76
א/ז זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' יד ס"ק ח {כ"מ - ברכות ק"ש - מעין ק"ש}
א/ז זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 45, 43
א/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' יט
א/ז חיים שאל ח"ב סי' מג אות ח
א/ז חיים שנים ישלם עמ' נח
א/ז חסדי דוד ח"א עמ' ז
א/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' תכט
א/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שז, שט-שי
א/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף פט ע"ד
א/ז טהרת יו"ט חט"ז עמ' סא, עח, פט-צ
א/ז טורי אבן
א/ז ידבר שלום ח"ב עמ' נח
א/ז ידי אליהו
א/ז ידי אליהו דף ב ע"ב
א/ז יוסף את אחיו עמ' פו {ערוכות בפי כל ישראל - הברכה על ראיית מלך}
א/ז יצחק ירנן
א/ז ישועות יעקב מועד עמ' יא
א/ז ישועת משה עמ' קפב
א/ז ישורון ד עמ' תקכ = חי' הרד"ל למשניות ברכות {שינה את הברכה - לא יצא}
א/ז כבוד יו"ט
א/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקפד
א/ז כנה"ג [רדב"ז ח"ב סי' קצו]
א/ז לב מבין דף כד ע"ג {הגהמ"י}
א/ז לב שלם [שושנים לדוד ברכות פ"א מ"ד]
א/ז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מב
א/ז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' ג
א/ז מבוא למשנ"ת עמ' 113, 233
א/ז מטה יהודה (עייאש) סי' תקפב סעיף א
א/ז מים חיים
א/ז מסורה ח"א עמ' ה
א/ז מערכי לב (ציר') עמ' שסג
א/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' סג, שד
א/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ז משכנות ידידיה עמ' כא {כ"מ}
א/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמח
א/ז משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט
א/ז משרת משה (עטייה)
א/ז נועם חט"ו עמ' רז
א/ז נחל איתן
א/ז נמוקי שזבנ"י דף ס ע"א וע"ב, סה, צט, קב
א/ז נשאל דוד או"ח עמ' ד
א/ז נתן פריו ערבי פסחים עמ' נו
א/ז ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקצו {כ"מ}
א/ז ס' המצפה הל' ק"ש עמ' מה-נב
א/ז סדר משנה (בוסק')
א/ז סופר המלך עמ' כט
א/ז עבד המלך (תשא)
א/ז עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ז עיוני הלכות ח"א עמ' רסה, ח"ב עמ' קמג, קמה, קמט, שצב
א/ז עיונים במשנתו של הרמב"ם עמ' טז
א/ז עין חיים ח"ב עמ' קיז
א/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ז פני חמה דף יז ע"ב, יח ע"א
א/ז פרח שושן דף כח ע"ג {רמ"ך}
א/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ג אות א-ג
א/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"א-ע"ב
א/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 3
א/ז צפנת פענח
א/ז צרור החיים (יעקב)
א/ז קרית מלך
א/ז ראש דברך עמ' רכג, רלט
א/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תכג {כ"מ}, ח"ז עמ' קפג
א/ז רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קיא-קיב
א/ז שו"ע הרב או"ח סי' סח ס"א
א/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכד
א/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' תסט
א/ז שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמז
א/ז שומע ומשמיע עמ' קנג
א/ז שלום ירושלים עמ' יא {כ"מ}
א/ז שם אליעזר דף עד ע"ד
א/ז שערי ברכה עמ' רצט
א/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 1 {עזרא תיקן}, 23
א/ז שפתי מלך
א/ז תורת אמך ח"א עמ' 80
א/ז תניא רבתי ח"א עמ' 31, 35, 317 {כ"מ}, 439
א/ז תרחם ציון עמ' סט {אמת ויציב}, עא {כ"מ}, פב, פד {כ"מ}
א/ח אבן האזל
א/ח אהבת המלך
א/ח אהבת קדומים עמ' קעד
א/ח אוצרות יהושע עמ' סה {כ"מ}
א/ח אור לישרים (שולמן) עמ' קס {אין סדר לברכות}
א/ח אמרי מרדכי או"ח עמ' רצד-רצה
א/ח אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות ה
א/ח אנצי"ת ע' ברכות הע' 191, 192, ע' ברכות ק"ש הע' 28, 29, 32, 384, 387, 391, 400
א/ח ארשת צבי עמ' כג-כד
א/ח באר אברהם (אבלי) עמ' קיב, קלו
א/ח באר מים חיים (נוסינזון) ברכות דף יב
א/ח בית אהרן וישראל גל' מו עמ' עד-עה {כ"מ}
א/ח בית יצחק תשט"ז עמ' 24-25
א/ח בן הרמה
א/ח ברור הלכה ברכות יב ע"א ציון א, ג
א/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כט
א/ח דבר סיני (תשכו)
א/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כה
א/ח דרכי שמחה עמ' קה
א/ח הגהות חבר בן חיים
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 128
א/ח זיו משנה
א/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 17
א/ח חבש פאר עמ' קמה, קמז, קמט
א/ח חזון ישעיהו (שור) דף י ע"א
א/ח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד הל' ברכות פ"ח הי"א]
א/ח חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' נ {כ"מ}
א/ח חי' ר"י באב"ד
א/ח חיים ומלך
א/ח טורי אבן
א/ח יצחק ירנן
א/ח כנפי נשרים
א/ח לב מבין
א/ח לב שלם [פרי חדש או"ח סי' ס, שדה יהושע ברכות פ"א ופ"ב, מטה יוסף ח"ב או"ח ו ע"א, מלכי בקדש (מלכי) קג-קט ע"ב, אור לו בציון ו ע"ב וע"ד, ראשון לציון בברכות, יד אהרן או"ח נט הגהב"י]
א/ח לחם יהודה
א/ח לשון למודים או"ח דף כא ע"א
א/ח מגל חי"ד עמ' 73-74, 90-92 {כ"מ}, 93, 95
א/ח מגן גבורים (או"ח) סי' נט ס"ק א, סי' רט ס"ק א
א/ח מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' לח
א/ח מכתב לחזקיהו דף יב ע"ג
א/ח מלאכת שלמה (קמחי) חדושים דף א ע"ג
א/ח מלכי בקדש דף קג ע"ב {כ"מ - ותמהני איך עלה על דעתם}
א/ח מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קכא {התחיל על דעת מעריב ערבים וסיים יוצר המאורות וכדומה}
א/ח מקראי קדש (תפט) דף קיט ע"ב
א/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שד
א/ח מרכבת המשנה מהדו"ק
א/ח משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמח
א/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט, תמז [משנת יעקב הל' גירושין פ"ו הט"ז], תסח
א/ח נזר הקדש (קפלן)
א/ח נמוקי שזבנ"י דף יח, סא, צד-צה, צח
א/ח נצר מטעי (פרידמן) סי' א סעיף א {כ"מ - החתימה היא עיקר}
א/ח ס' המצפה הל' ק"ש עמ' נג-נט
א/ח סדר משנה (בוסק')
א/ח סופר המלך ח"א עמ' נ {כ"מ}
א/ח סיומי המסכתות עמ' 98 {כ"מ}
א/ח עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 227
א/ח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' קצז {קובץ}
א/ח עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/ח עולה חדשה (סנגויניטי) - איברי עולה סי' ו
א/ח עין תרשיש
א/ח פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 26
א/ח פרי יצחק ח"א דף ה ע"א
א/ח צפנת פענח
א/ח צרור החיים (יעקב)
א/ח קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' יא {כ"מ}, יז
א/ח קרבן אשה
א/ח ראש דברך עמ' רד, שא
א/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מט, ח"ז עמ' י
א/ח שאגת אריה סי' כו
א/ח שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תצו
א/ח שו"ת הרמ"ע השלם עמ' יא
א/ח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמח
א/ח שיח תפלה עמ' שסב [עי' שו"ת רמ"ע מפאנו סי' ד]
א/ח שערי יעקב תפלה סי' ו סעיף ט
א/ח תורת אמך ח"א עמ' 100
א/ח תניא רבתי ח"א עמ' 378, 384
א/ט אבי עזרי ח"א וח"ב
א/ט אבן ישראל (סלנטר, תרמג) דף לא ע"ג
א/ט אהבת המלך
א/ט אהל משה (הורוביץ) ח"א ברכות ב ע"א
א/ט אהלי תם עמ' נה
א/ט אור עולם (שניאורסון) עמ' 513
א/ט אור צהיר
א/ט איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' רמ
א/ט אמונת יהושע עמ' ס
א/ט אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות ה
א/ט אשר למלך
א/ט באר אברהם (אבלי) עמ' סב, קסג
א/ט באר יוסף ח"ג עמ' שכה
א/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כו
א/ט בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ב
א/ט בדרך המלך עמ' לב, קנא
א/ט בית אהרן (קריספין) דף כג ע"ג-ע"ד
א/ט בית אהרן וישראל גל' לו עמ' קנא {זמן ק"ש - דרבנן}, גל' ע עמ' נט-ס
א/ט בית זבול ח"ב סי' כח אות א
א/ט בית מלך (חב"ד) עמ' 46
א/ט בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף מ ע"ב
א/ט בית פנחס (וולף) עמ' 76
א/ט בכורי חיים ח"ג עמ' רסט
א/ט בני בנימין (אדר"ת)
א/ט בני דוד
א/ט בנין יהושע (לנג)
א/ט בנין שאול עמ' קצב
א/ט ברור הלכה ברכות ב ע"א ציון א, ב
א/ט ברכת חיים (אמסלם)
א/ט ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' תג
א/ט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לב
א/ט גור אריה (צרמון)
א/ט דבר סיני (תשכו)
א/ט דברי יציב חו"מ עמ' רסט {עבר ואיחר}
א/ט דברי שלמה (אסרף)
א/ט דברי תורה (תאומים) דף א ע"ב {פשיעה}
א/ט דברי תלמוד ח"ב עמ' רמ
א/ט דרך המלך (חוידינסקי)
א/ט דרך המלך (רפפורט)
א/ט דרך הנשר (ריכטר) קונטרס ג
א/ט היכלי שן ח"ב סי' נה
א/ט הלכות והליכות עמ' עה
א/ט הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יד ס"ק יח-יט, כא
א/ט הר המלך ח"ח עמ' קפח-קפט
א/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' שה {זמנה בלילה}
א/ט זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ח {לכתחלה עד חצות}
א/ט חי' הגאון אדר"ת עמ' ריד {לא פסק כר"ג}
א/ט חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד ברכות ב ע"א]
א/ט חי' חפץ חיים
א/ט חיים זכו עמ' קסא {מן הפשיעה}
א/ט ידבר שלום ח"ב עמ' סח
א/ט ירושלים דדהבא עמ' קב
א/ט ישועות מלכו (קרית ארבע)
א/ט ישורון ד עמ' ריג
א/ט ישורון ח"י עמ' שצו {אבי עזרי}
א/ט כנפי נשרים
א/ט כתר המלך
א/ט לב מבין
א/ט לב שלם [ראשון לציון בברכות]
א/ט להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' סב
א/ט לשנת השמיטה עמ' ח
א/ט מאור ישראל
א/ט מוריה גל' קנד עמ' לט
א/ט מזכרת עמ' 253
א/ט מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' כו-כז
א/ט מטה אפרים
א/ט מילי דמרדכי
א/ט מנחה לאיש עמ' 79
א/ט מנחת אלימלך עמ' רט
א/ט מנחת חיים (אמסלם) ח"ב עמ' קל, קמד
א/ט מנחת יהודה (לפקוביץ) זרעים ועניינים עמ' שיד
א/ט מעדני מלך ח"א עמ' קטו {עד חצות, כדי להרחיק מעבירה}
א/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ט מפתח הבאורים [שאגת אריה סי' יג]
א/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' נב
א/ט משיב נבונים סי' ח
א/ט משנה ישרה עמ' קב {עד חצות}
א/ט משנת חיים דברים עמ' צב
א/ט משנת משה מכות עמ' מה
א/ט נגד מלכים (כלפון) סי' קכז {עד חצות}
א/ט נחל איתן
א/ט נחמד למראה ח"א דף א ע"א-ע"ג
א/ט נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/ט נמוקי שזבנ"י דף לט
א/ט נתן פריו ערבי פסחים עמ' קעט
א/ט ס' התדיר עמ' קפו
א/ט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 165
א/ט ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא, קכד-קכה, קכח-קכט {עד חצות}
א/ט עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' צ
א/ט עדות בישראל
א/ט עונג שבת סי' סד
א/ט עטרת ישראל עמ' עט
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ב
א/ט עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' יב
א/ט על גדות ים התלמוד עמ' 8
א/ט עקבי ברכה עמ' נב
א/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ט פרי יצחק ח"ב דף ו ע"ג
א/ט פרפרת התורה עמ' רמו
א/ט פרפרת משה ח"א עמ' שעה
א/ט ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ד אות א
א/ט צפנת פענח
א/ט קובץ הערות על אבי עזרי
א/ט קול יהודה (פרלוב) עמ' קי-קיא {חצות - סייג}
א/ט קרן אור (חורב) עמ' רד
א/ט ראש דברך עמ' כט, קיד, קמד
א/ט רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נה
א/ט שאגת אריה סי' ג-ד
א/ט שבועת המשנה עמ' לו-מא {תחלת זמן ק"ש של ערבית}
א/ט שו"ע הרב או"ח סי' תלא קו"א אות א הגהה ג
א/ט שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' פז
א/ט שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' כו
א/ט שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמד-קמה
א/ט שלום ירושלים עמ' ז
א/ט שמחת חיים (אמסלם) עמ' א
א/ט שערי אורה (ברגמן, תשכט)
א/ט שערי היכל זבחים עמ' שצז {עד חצי הלילה - מה יעשה בדיעבד}
א/ט שערי חכמה - שב שמעתתא שער א אות ט דף כב ע"ב {כחכמים}
א/ט שרשי הים
א/ט תבונה (ליפקין) סי' ד
א/ט תוספות להגהות מיימוניות
א/ט תורת אמך ח"א עמ' 22, 45, 61
א/י אהבת המלך
א/י אהבת קדומים עמ' קפא
א/י אור לישרים (שולמן) עמ' קס {אינו אומר השכיבנו}, קסב {רק אם היה אנוס}
א/י אור שמח
א/י אז ישיר עמ' ו
א/י אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 320
א/י ארחות ימים עמ' קיד
א/י ארשת צבי עמ' יג, כ
א/י אשר למלך
א/י בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' צ {אחרי עמוד השחר}, צא {כ"מ}
א/י ברור הלכה ברכות ח ע"ב ציון ב, ט ע"א ציון א
א/י גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ל-לא, לג-לד
א/י גן שושנים ח"ב עמ' י
א/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רכב, שלח
א/י דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכז {כ"מ - מסרו הכתוב לחכמים}
א/י זיו משנה
א/י זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ה ס"ק ד {כ"מ - לחז"ל נמסר לקבוע זמן}
א/י חזקה רבה או"ח הלכה סו
א/י חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' ד
א/י חסדי דוד ח"א עמ' ב
א/י חתן סופר ח"ב עמ' עא
א/י ימין משה
א/י ישועות יעקב מועד עמ' לז {כ"מ}
א/י לב מבין
א/י ללשונות הרמב"ם
א/י מראה הפנים ברכות דף ו
א/י משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' קנ
א/י משנת חיים בראשית תחלת הספר אות ב
א/י משנת חיים דברים עמ' עו, צב
א/י נזר הקדש דף כה
א/י נמוקי שזבנ"י דף נט
א/י עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/י פרי יצחק ח"ב דף ז ע"א
א/י פרשת המלך
א/י צמח מנחם דף כג ע"ב {שיכור - אנוס}
א/י קרית מלך
א/י קרן אור (חורב) עמ' רה
א/י ראש דברך עמ' קמ
א/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' תכב {הגהמ"י}
א/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' ט
א/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' כא
א/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 28
א/י שפתי מלך
א/י תורת אמך ח"א עמ' 55
א/יא אבן האזל
א/יא אגרות משה או"ח ח"ד עמ' ו
א/יא אדני פז (הקשר) או"ח דף ט
א/יא אהבת המלך
א/יא איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' ר, ריב, שמט
א/יא אמת ליעקב מועד עמ' קכה {עישור שעה}, שצג {עבר ואיחר}
א/יא ארחות ימים עמ' קיח
א/יא אשר למלך
א/יא באר אברהם (אבלי) עמ' יג, כ, עו, צה, קכד
א/יא באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' קס {הגהמ"י}
א/יא בית אהרן וישראל גל' עא עמ' קא-קב
א/יא בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכ-קכב {כמו שעה}
א/יא בית דוד (פילוסוף) או"ח דף יא ע"א
א/יא בית יצחק (תשיד) עמ' 88
א/יא בן אריה
א/יא בעלי התוספות עמ' 610 {הגהמ"י אות ח}
א/יא ברור הלכה ברכות ט ע"ב ציון א, י ע"ב ציון ד
א/יא גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קח
א/יא גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לה
א/יא דברי ירמיהו [עי' מג"א סי' כח ס"ק ב ותוי"ט ברכות פ"א מ"א]
א/יא דברי תלמוד ח"א עמ' יג
א/יא דעת תורה ויקרא עמ' ריג
א/יא המנהיג עמ' סז-סח
א/יא הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' טו ס"ק ח
א/יא הר המלך ח"ו עמ' ט, נה
א/יא זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' יד ס"ק ט {עיקר זמנה קודם הנץ}
א/יא ידי משה (בוצק') מנחות סי' יט (ז)
א/יא יצחק ירנן
א/יא ישועות יעקב מועד עמ' ז {הגהמ"י}
א/יא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קיח
א/יא כנפי נשרים
א/יא כרם מנחם סי' יב
א/יא כתבים (זסלנסקי) ח"ב עמ' קלז
א/יא כתר המלך
א/יא לב חיים (פלג'י) ח"א דף ח ע"ג {קרית ספר}
א/יא לב שלם [הון עשיר ברכות ד ע"א]
א/יא לשון למודים או"ח דף יט ע"א {כ"מ}
א/יא מאור ישראל
א/יא מגן גבורים (או"ח) סי' נח ס"ק ד
א/יא מועדים וזמנים ח"ד סי' שכא עמ' קמה
א/יא מוריה גל' קסה עמ' סג {כ"מ - עישור שעה}
א/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' קמט
א/יא מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פ"ז אות ט
א/יא מעשה בצלאל סי' ה {הגהמ"י}
א/יא מצוות זמניות עמ' תו
א/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שז
א/יא מראה הפנים ברכות דף ז
א/יא משנת חיים בראשית תחלת הספר אות א
א/יא משנת חיים דברים עמ' עד
א/יא משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
א/יא משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 104
א/יא נועם ח"ט עמ' רלט
א/יא נזר התורה שנה ד גל' א עמ' רמא {לכתחלה זמנה בנץ}
א/יא נחל יבוק
א/יא נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/יא נמוקי שזבנ"י דף עז-עט, פג
א/יא נר לעזרא ח"ג עמ' קטו
א/יא ס' המצפה הל' ק"ש עמ' ס-עד
א/יא ס' התדיר עמ' קפו
א/יא סדר משנה (בוסק')
א/יא ספרי הפרדס ח"ב עמ' יא
א/יא עדות בישראל עמ' שיז-שכא
א/יא עטרת ראש ברכות דף ה-ז
א/יא עלה יונה עמ' כה, רפד
א/יא ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 13
א/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יא פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' א (ב ע"א) {שעה אחת קודם שתעלה השמש}
א/יא פרפרת משה ח"א עמ' תקצג
א/יא צמח מנחם דף כב ע"א {זמנה לפני הנץ}
א/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ג ע"ב
א/יא צפנת פענח דברים עמ' טז
א/יא צרור החיים (חייקא)
א/יא ראש דברך עמ' קמ
א/יא רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נה
א/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצה {קודם הנץ}
א/יא רסיסי טל (עמיטל) עמ' לה, רג
א/יא שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' א-ב {עם הנץ החמה}
א/יא שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' כה-כו
א/יא שמש ומגן או"ח סי' טו עמ' נ {עיקר זמנו כוותיקין}
א/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' נא
א/יא שפתי ישנים (כהניו) עמ' יד {ותיקין - שומרים ק"ש עם נץ החמה}, כא-כב, כד {כמו שעה}
א/יא תורת אמך ח"א עמ' 55, 60
א/יב אבן האזל
א/יב אהבת המלך
א/יב אור עולם (שניאורסון) עמ' 525
א/יב איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' רב, רמ, שיא
א/יב ארחות ימים עמ' קיד
א/יב בית מלך (חב"ד) עמ' 46
א/יב ברור הלכה ברכות ח ע"ב ציון ב, ט ע"ב ציון א, ל ע"א ציון ו
א/יב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לז
א/יב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כג
א/יב העמק שאלה ח"ג שאלתא קמג אות א
א/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלה
א/יב חיים שנים ישלם עמ' כז
א/יב מועדים וזמנים ח"ד סי' שכא
א/יב מצוות זמניות עמ' תו
א/יב משנת אברהם (ס' חסידים) ח"א עמ' רלז {בשעת הדחק}
א/יב משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
א/יב ניר לדוד
א/יב נמוקי שזבנ"י דף ה, ס
א/יב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' סו-עד
א/יב ס' התדיר עמ' קפו
א/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/יב צפנת פענח
א/יב ראש דברך עמ' קמ
א/יב רלב"ג דברים פ"ו פסוק ז עמ' מד
א/יב שו"ע הרב או"ח סי' נח סעיפים ו, ח
א/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' יט, כג
א/יב תורת אמך ח"א עמ' 55, 426
א/יג אבודרהם (תשנה) עמ' ז
א/יג אבן האזל
א/יג אגרות הגרי"ד עמ' קיג
א/יג אגרות משה או"ח ח"א סי' כה {כ"מ}, ח"ד עמ' פב {כ"מ}
א/יג אהבת המלך
א/יג אהבת קדומים עמ' קעט
א/יג אהל שרה לאה עמ' תתפו {כ"מ}
א/יג אהלי תם עמ' נד-נה
א/יג אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 19-20 {זמן ק"ש - מדרבנן}
א/יג אור צהיר
א/יג אורח ישראל סי' י אות ג
א/יג אלומות יוסף (תשנ) עמ' קעט {אחרי ג' שעות}
א/יג אמונת יהושע עמ' נה
א/יג אמרי חן (לוונברג)
א/יג אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 308, 309
א/יג ארחות ימים עמ' סד, עח, קיח, קכ
א/יג ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף כז ע"א
א/יג ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קנז
א/יג ארשת צבי עמ' יא, יג, יז-יח {כ"מ - מהתורה כל היום}, כ-כג
א/יג אשל אברהם (שפירא) עמ' תמו {כ"מ}
א/יג באר אברהם (אבלי) עמ' קב, קצ
א/יג בארות נתן עמ' לה
א/יג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ב
א/יג בדבר מלך ח"ו עמ' ריט
א/יג בית אהרן וישראל גל' יח עמ' קכב {יד המלך}, גל' לה עמ' קיט, קכז, גל' מא עמ' קכה {קובץ}
א/יג בית דוד (פילוסוף) או"ח דף יא ע"א {כ"מ}
א/יג בית המדרש
א/יג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
א/יג ברור הלכה ברכות י ע"ב ציון ה
א/יג ברית הלוי השלם
א/יג ברכת אריאל ח"ב עמ' כט {מברך גם אחרי זמנו}, מז
א/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קא-קג, קכח, קלא {כ"מ}
א/יג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לז-מא, מז, עא, קכו
א/יג גדולי ציון (תרע) דף א ע"ג
א/יג גן שושנים ח"ב עמ' י-יא
א/יג דבר יהושע ח"ב סי' יח
א/יג דבר סיני (תשכו)
א/יג דברי חן דף טו ע"ד, טז ע"ג
א/יג דברי חפץ עמ' י
א/יג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכז {כ"מ}
א/יג הגהות עמק המלך
א/יג הגהות רפ"מ אלטר
א/יג הדרת מלך (זילברברג) דף כ ע"א-ע"ד {כ"מ - זמן ק"ש מהתורה כל היום}
א/יג היכלי שן ח"ב סי' נה
א/יג הערות וחדושים (טויב) תחומין ואו"ח סי' יד ס"ק ז, סי' טו ס"ק יד {כ"מ}
א/יג זיו משנה
א/יג זכרון אליעזר עמ' קצב {כ"מ}
א/יג זכרון יהושע (הלוי) ח"ז עמ' 52-53 {כ"מ - מדאורייתא כל היום}
א/יג זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ו ס"ק ה {כ"מ - מה"ת זמנה כל היום}, סי' יג ס"ק ד {כ"מ - מה"ת זמנה כל היום}, ו {כ"מ - טעם שתקנו עד ג' שעות}, סי' יד {ברכות ק"ש כל היום}
א/יג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 53
א/יג חזון לימים ח"ב עמ' קל, קפא
א/יג חזון נחום זרעים ח"א עמ' יד, טז, יח
א/יג חי' בן אריה ח"א סי' יד אות א
א/יג חי' הגאון אדר"ת עמ' קע {כ"מ - זמן ק"ש מהתורה כל היום}
א/יג חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עז
א/יג חי' ר' יונתן על ברכות עמ' לא
א/יג חקל יצחק (שו"ת) עמ' מו
א/יג טורי אבן
א/יג ידבר שלום ח"ב עמ' מו, מח {ק"ס}, נג {ק"ס}, נה
א/יג יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' כה
א/יג יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלז
א/יג ימין משה
א/יג ישועות יעקב מועד עמ' א, מז, סו {כ"מ}
א/יג ישורון ח"כ עמ' תרפ [כ"מ מזכיר את מהר"י אבוהב]
א/יג כנסת אברהם עמ' ריח
א/יג כנסת ישראל (ששון) דף ט ע"ב {גם אחרי ארבע שעות קורא ק"ש עם ברכותיה}
א/יג לב שלם [תומת ישרים סי' יג, פרי חדש או"ח נח, מגן אברהם נח ס"ק ז, יד אהרן או"ח שם, מנחת כהן דף מח, נ]
א/יג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ח ע"א
א/יג להורות נתן מועדים ח"א עמ' קצג
א/יג למודי ה' דף עד ע"ג {כ"מ}
א/יג מגן גבורים (או"ח) סי' נח ס"ק ח
א/יג מוריה גל' קנד עמ' מ
א/יג מילי דמרדכי
א/יג מכתבי תורה (אלתר) עמ' מז, פה-פו {כ"מ - זמן ק"ש של שחרית - זמן קימה כל היום}
א/יג מנחת אלימלך עמ' רכח
א/יג מנחת חינוך ח"ג עמ' קנ {כ"מ}
א/יג מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פי"א אות א {כ"מ}
א/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קפ
א/יג מעדני מלך ח"א עמ' ס
א/יג מעין החכמה עמ' רמב
א/יג מעליות ח"י עמ' 128-133
א/יג מעשה נסים (הכהן)
א/יג מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכט (קנו)]
א/יג מקראי קדש (תפט) דף קיט, קכ ע"א
א/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' שה, שי, שיא
א/יג משנת חיים בראשית תחלת הספר אות ד
א/יג משנת חיים דברים עמ' פ, צב
א/יג נחל איתן
א/יג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ג {הקורא אחרי ג' שעות}
א/יג נתן פריו ערבי פסחים עמ' קעא
א/יג ס' המצפה הל' ק"ש עמ' סו-עד
א/יג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תפח {ברכות אחרי שעה ד'}
א/יג סדר משנה (בוסק')
א/יג ספרי דבי רב ח"ב עמ' פז
א/יג עבודת הלוי עמ' נה {כ"מ - זמן ק"ש כל היום וכל הלילה}
א/יג עבודת משא (מאיר)
א/יג עדות ביהוסף (אלמושנינו)
א/יג עולת איש ברכות עמ' ה
א/יג עולת חודש ח"ג מאמר תא
א/יג עיוני הלכות ח"א עמ' תה
א/יג ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 18
א/יג פניני הסוגיות (שורקין) שיעור כד {כ"מ}
א/יג צמח מנחם דף כא ע"ב {כ"מ}
א/יג צרור החיים (יעקב)
א/יג קרן פני משה ח"ב
א/יג ראש דברך עמ' קצג
א/יג רווחא שמעתתא ח"א עמ' קכד {כ"מ}
א/יג שאגת אריה סי' יב
א/יג שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' ז {כ"מ}
א/יג שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' יא אות א {כ"מ}
א/יג שו"ע הרב או"ח סי' נח ס"י
א/יג שיח השדה (פרומר) עמ' מד {כ"מ}, עז
א/יג שיח תפלה עמ' שסב {כ"מ}
א/יג שלום ירושלים עמ' י-יא
א/יג שמוש חכמים א עמ' ס {זמן ברכות ק"ש כל היום}
א/יג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תצה {כ"מ}
א/יג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' נט
א/יג שפתי מלך
א/יג תורת אמך ח"א עמ' 64
א/יג תיבת גמא עמ' קצח, רכה {כ"מ}


ב/48 הלכות קריאת שמע פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ אדני היד החזקה
ב/רה"פ באר יהודה
ב/רה"פ בן הרמה
ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ חזק יד
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ לחם יהודה
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ב/רה"פ ס' הבתים ח"א דף לט-מג
ב/רה"פ ס' המנוחה
ב/רה"פ ס' השלחן עמ' רמ-רמג
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ פרח מטה אהרן (סול')
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/א אבי עזרי ח"א
ב/א אבן שלמה (ניימן) עמ' קלא {להגיה}
ב/א אגרות הגרי"ד עמ' כו
ב/א אהבת המלך
ב/א אהל משה (פרהנד) סוגיות עמ' קלט
ב/א אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' צט {בפסוק ראשון}
ב/א אור הישר
ב/א אור זרוע לצדיק עמ' 65-66
ב/א אור יעקב פסחים דף 102
ב/א אחר האסף עמ' טז-יז
ב/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות ד
ב/א ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף לג ע"א
ב/א ארשת צבי עמ' לה {לא כיוון לבו יצא}
ב/א אש תמיד עמ' ר
ב/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/א באר אברהם (אבלי) עמ' קכב
ב/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' עח
ב/א בזך לבונה עמ' קעז
ב/א בחיר חיים
ב/א בים דרך עמ' קעח
ב/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' פג, גל' סא עמ' יג {א"צ כוונה אלא בפסוק ראשון}
ב/א בית הלוי ח"ג סי' נא עמ' קפד
ב/א בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ה
ב/א בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף מ ע"ב
ב/א בכורי אברהם דף פז ע"ג, פח ע"א
ב/א בן ידיד
ב/א בנין אהל מועד דף יט ע"ב, כא ע"א {פסוק ראשון צריך כוונה}
ב/א בנין עולם (חבר) או"ח-יו"ד עמ' קיט
ב/א בציר אליעזר ח"ב דף כה ע"א {כוונה לצאת}
ב/א ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון א {כ"מ}
ב/א ברכות חיים ח"א עמ' קמח {כ"מ}
ב/א ברכת אריאל ח"ב עמ' כד {רק פסוק ראשון}
ב/א ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצה, ח"ב עמ' קצא-קצב
ב/א ברקאי ח"ה עמ' 68
ב/א בשבילי הפסח סי' ו אות כ
ב/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' מה, מז
ב/א גבורת יצחק ר"ה עמ' רמ
ב/א דבר סיני (תשכו)
ב/א דברי דוד (טייטלבוים) דף צג ע"ג, צד ע"ב {מגיהה}
ב/א דברי חפץ עמ' נא
ב/א דברי יואל - שו"ת עמ' תקמג
ב/א דברי משה (מזרחי) עמ' שנה {כוונה רק בפסוק ראשון}
ב/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 161
ב/א דעת הרמב"ם עמ' 459
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א הדר איתמר עמ' רה {כוונה}
ב/א הדרת מלך (זילברברג) דף כ ע"ב {קורא להגיה יצא}
ב/א הרמב"ם והלכותיו
ב/א ויוכח אמש עמ' 10 {אבי עזרי}
ב/א זבחי תרועה סי' לד אות ה
ב/א זכרון שלמה (קליין) עמ' רמא
ב/א זכרון תרועה עמ' 233, 241
ב/א חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' ט ס"ק ב, ברכות סי' ב ס"ק ב
ב/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' כה
ב/א חי' כתב סופר
ב/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רסט
ב/א חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' רעד
ב/א חיים זכו עמ' קסג
ב/א חיים שיש בהם (גרוס) מועדים עמ' לח {כוונה}
ב/א חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 128
ב/א חקרי זמנים ח"ב עמ' שיז
ב/א חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 68 {כ"מ - פסק כרבא שהוא בתרא}
ב/א יחי ראובן (נאוי) עמ' קו {בנין יהושע}
ב/א ישועות יעקב מועד עמ' תרעד
ב/א ישורון ח"ג עמ' רנ
ב/א לב שלם [שבות יעקב ח"א בחידושיו א ע"ד, חי' הרשב"א ברכות, פרי חדש סי' ס ס"ק ד, אור לו בציון דף ז, ראשון לציון בשיטתו, שונה הלכות דף ב ע"ג]
ב/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' א, ג
ב/א להורות נתן דברים עמ' לז
ב/א להורות נתן מועדים ח"ג עמ' צז
ב/א למודי ה' דף קה ע"ד
ב/א לשון למודים או"ח דף כא ע"ב, כח
ב/א מאור יהושע סי' יז עמ' טז {כוונה}
ב/א מאור למלך פסחים עמ' קפו {אבי עזרי}
ב/א מבי"ט (רובינ') דף צה ע"א
ב/א מגן גבורים (או"ח) סי' ס ס"ק ג-ד
ב/א מועדים וזמנים ח"א סי' כה
ב/א מוריה גל' קעה עמ' פז {אם כיון בפסוק ראשון יצא}, פח-פט {להגיה}
ב/א מזכרת עמ' 581 {כ"מ}
ב/א מחנה יהודה סי' לא
ב/א מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' כט
ב/א מכתבי תורה (אלתר) עמ' לד {שינה באותיות שינוי גמור}
ב/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 147 {ר"י קאפח}, 151
ב/א מנחת אשר פסחים עמ' רכג
ב/א מנחת נתנאל דף כג ע"ב-ע"ג {קורא להגיה יצא}
ב/א מעדני ביאורים עמ' מה
ב/א מעין חיים ח"ד עמ' פח
ב/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"ב]
ב/א מקראי קדש (תפט) דף קכ ע"א
ב/א מקראי קדש (תשנג) עמ' רד, שה-שו
ב/א מראה הפנים ברכות דף יב, סוכה דף יז
ב/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/א משאת מרדכי מגילה עמ' מז
ב/א משנה כסף
ב/א משנת משה ר"ה עמ' קצב
ב/א משנת רבנו עמ' קמט {כוונה}
ב/א נדרי זריזין ח"א עמ' תקיח
ב/א נחל יבוק
ב/א נחלת עזרא ח"ב עמ' 242
ב/א נמוקי שזבנ"י דף ס
ב/א ס' החיים (קלוגר) עמ' תתקנט, תתתקכד
ב/א ס' המצפה הל' ק"ש עמ' עה-עט
ב/א עבד המלך (תשא)
ב/א עבודת משא (מאיר)
ב/א עדות ביהוסף (אלמושנינו)
ב/א עיונים במשה"ע ובהלכה עמ' 268
ב/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/א פני שלמה (גנצפריד) סוכה עמ' רנד {מצוות צריכות כוונה}
ב/א פרפרת התורה עמ' תקסט
ב/א ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות א-ב, יא
ב/א צמח מנחם דף כא ע"ב {כוונה בפסוק ראשון}
ב/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"ב-ע"ג
ב/א צפנת פענח
ב/א קובץ
ב/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ג עמ' תקצט
ב/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קפד, קפז, קצג
ב/א קובץ הערות על אבי עזרי
ב/א קול דודי ר"ה סי' תקו
ב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' נד-נה
ב/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רפח
ב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמו
ב/א שו"ע הרב או"ח סי' ס ס"ה, קו"א אות א
ב/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' שיט, שמד
ב/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' שמד
ב/א שי כהן עמ' רכט-רל
ב/א שם אליעזר דף מח ע"ג
ב/א שם דרך פסחים עמ' קנד
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כח
ב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' מא {פסוק ראשון}
ב/א שערי יעקב או"ח סי' ג סעיף י ואילך
ב/א שפתי מלך
ב/א שרשי הים
ב/א שרשים במועדות עמ' ב
ב/א תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' כט-ל, לג {כוונה}
ב/א תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יב
ב/א תורת אמך ח"א עמ' 130
ב/א תניא רבתי ח"א עמ' 389, 392
ב/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 63, 104
ב/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' נג
ב/ב אהבת המלך
ב/ב אור הישר
ב/ב ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף כח ע"ד
ב/ב ארשת צבי עמ' כט
ב/ב בית שמש
ב/ב בן ידיד
ב/ב בני בנימין (אדר"ת)
ב/ב ברור הלכה ברכות יא ע"א ציון ג, יג ע"ב ציון ח
ב/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קעד-קעה
ב/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כב, מח
ב/ב דבר טוב עמ' שע {פרקדן}
ב/ב דברי שלמה (אסרף)
ב/ב הגהות עמק המלך
ב/ב הלכות עולם
ב/ב המאיר לארץ
ב/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ג עמ' רסט
ב/ב חי' חתם סופר
ב/ב חיים שנים ישלם עמ' כז
ב/ב יד פשוטה מדע עמ' רסא
ב/ב ישועות יעקב מועד עמ' נו
ב/ב כנפי נשרים
ב/ב כתר אפרים עמ' שצ
ב/ב לב שלם [יד אהרן ח"א סי' סג, שבות יעקב או"ח ח"א סי' ה, שונה הלכות ח"א ג ע"א]
ב/ב ללשונות הרמב"ם
ב/ב מגן גבורים (או"ח) סי' סג ס"ק א
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב מעיני המים
ב/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ב נהורא דעיינין ברכות עמ' קמט {פרקדן}
ב/ב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' עה-עט
ב/ב עולת איש ברכות עמ' נד
ב/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ב פרשת המלך
ב/ב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ב-ד
ב/ב קובץ
ב/ב קרית מלך
ב/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' טו
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' סג ס"א
ב/ב שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקכח
ב/ב שורות העומר עמ' רכב
ב/ב שם משמעון (פירסט) ח"א עמ' שפח
ב/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פא
ב/ב תורת אמך ח"א עמ' 149
ב/ב תשובה מאהבה ח"ב דף ז ע"א
ב/ב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 63
ב/ג אבן שלמה (ניימן) עמ' נד
ב/ג אגרות הגרי"ד עמ' כז
ב/ג אהבת המלך
ב/ג אור צהיר
ב/ג אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יט
ב/ג אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 41, 44, 45, 52, 53
ב/ג באר אברהם (אבלי) עמ' קכג
ב/ג בית המדרש
ב/ג בית יחזקאל (סרנה) נדרים דף ו
ב/ג בעקבי הצאן עמ' כא
ב/ג ברור הלכה ברכות יג ע"ב ציון ה, ז
ב/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' כב, מח-מט
ב/ג דבר סיני (תשכו)
ב/ג המלך ברמה עמ' 41
ב/ג המנהיג עמ' ע
ב/ג השגות הרמ"ך
ב/ג התורה והמדינה ח"ז עמ' שעח
ב/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלו
ב/ג זכרון תרועה עמ' 235
ב/ג יצחק ירנן
ב/ג כתר אפרים עמ' שצג
ב/ג לב מבין
ב/ג לב שלם [אור לו בציון דף ז, ראשון לציון ברכות ג ע"ד, פרי חדש או"ח סג ס"ק ה]
ב/ג מגן גבורים (או"ח) סי' סג ס"ק ב
ב/ג מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' כט
ב/ג מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קכב
ב/ג מכתבי תורה (אלתר) עמ' קעו
ב/ג מצוות זמניות עמ' תו
ב/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ג משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ג משנת רבנו עמ' קנג {כ"מ}
ב/ג ס' המצפה הל' ק"ש עמ' עה-פג
ב/ג ס' התדיר עמ' קפה
ב/ג סדר משנה (בוסק')
ב/ג עין תרשיש
ב/ג ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ה-ז
ב/ג קובץ
ב/ג ראש דברך עמ' שנו, שפט
ב/ג שו"ע הרב או"ח סי' סג ס"ו
ב/ג שלום ירושלים עמ' טו
ב/ג שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' לה
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כא
ב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לג
ב/ג תולדות יצחק (פחימא) חולין - באר התלמוד עמ' ל {פסוק ראשון}
ב/ג תורת אמך ח"א עמ' 147, 228
ב/ג תניא רבתי ח"א עמ' 389, 393
ב/ד אהבת המלך
ב/ד אור הישר
ב/ד אור צהיר
ב/ד אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יט
ב/ד אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קכד {מפסיק לפרשה ראשונה}
ב/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' טו
ב/ד בדי הארון (הכהן) עמ' 129
ב/ד בית יצחק תשט"ז עמ' 19, 21, 34
ב/ד בן ידיד
ב/ד ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון ב, ו
ב/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נ-נא
ב/ד דבר סיני (תשכו)
ב/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כה-כו
ב/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכא
ב/ד דיני עבודה במשה"ע עמ' 500
ב/ד הר המלך ח"ג עמ' יז-יח
ב/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תיג
ב/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' נו
ב/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 20
ב/ד חזון יחזקאל ברכות פ"ב ה"ח
ב/ד חסדי דוד ח"א עמ' טו
ב/ד יצחק ירנן
ב/ד כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עב
ב/ד לב שלם [אור יקרות מא ע"ב]
ב/ד מקורי הרמב"ם לרש"ש
ב/ד מקראי קדש (תפט) דף קכ ע"ב
ב/ד מראה הנוגה
ב/ד משא בני קהת
ב/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ד ס' המצפה הל' ק"ש עמ' פ-פג
ב/ד סדר משנה (בוסק')
ב/ד ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 19
ב/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ד פרשת המלך
ב/ד ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ח, יב
ב/ד קובץ
ב/ד קרית מלך
ב/ד ראש דברך עמ' שנו
ב/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' רעז
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כד
ב/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לז
ב/ד תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' יב
ב/ה אהבת המלך
ב/ה אהל שרה לאה עמ' תשעו-תשעח, תשפב, תתה, תתטו {כ"מ}, תתפד
ב/ה אור הישר
ב/ה אור יקרות
ב/ה אור צהיר
ב/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק יט
ב/ה אורח ישראל סי' ב הערה נב
ב/ה אורח צדקה עמ' יז
ב/ה אמרי חן (לוונברג)
ב/ה אמת ליעקב מועד עמ' צא-צב
ב/ה אפר קדשים עמ' יג
ב/ה אשר למלך
ב/ה בית מלך (חב"ד) עמ' 57
ב/ה בן ידיד
ב/ה בני בנימין (אדר"ת)
ב/ה ברור הלכה ברכות יג ע"ב אחרי ציון ה
ב/ה ברור הלכה סוכה לח ע"א ציון א
ב/ה ברור הלכה שבת יא ע"א ציון ז
ב/ה ברית הלוי השלם
ב/ה ברכי יוסף או"ח סי' ע ס"ב
ב/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' כד {כ"מ בשם ר' מנוח}, כו
ב/ה ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' פ
ב/ה ברקאי ח"ה עמ' 180 {מפסיקים ת"ת לתפלה וק"ש}
ב/ה בשמן רענן ח"ב עמ' שעו
ב/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ל, נא-נג, נה-נו
ב/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנב
ב/ה גליוני ישרון עמ' ריד
ב/ה דבר אליהו (מיליקובסקי) בראשית עמ' פז, פט-צא
ב/ה דברי חפץ עמ' טז
ב/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כו-כז
ב/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכו-קכז
ב/ה הלכות מדינה ח"ג עמ' עח
ב/ה המאיר לארץ {כ"מ}
ב/ה המשפט העברי עמ' 789
ב/ה הר המלך ח"ז עמ' שנח-שסו, ח"ח עמ' פד
ב/ה זכור לדוד עמ' נט
ב/ה זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ד-1 ס"ק ד
ב/ה זכרון ליהודה סי' ד אות כ
ב/ה זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 100
ב/ה חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' ה ס"ק ח
ב/ה חוות בנימין ח"ב עמ' תקעז-תקעח
ב/ה חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"ה, סנהדרין פ"ד ה"ה
ב/ה חי' חפץ חיים
ב/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' יז
ב/ה חסדי דוד ח"א עמ' ה
ב/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' קלד
ב/ה טורי אבן
ב/ה יד ישראל ח"ב
ב/ה יד פשוטה מדע עמ' שפט
ב/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' לא {כ"מ}
ב/ה יצחק ירנן
ב/ה יתר הבז (תקמז) דף סג
ב/ה יתר הבז (תשסח) עמ' קמב
ב/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עב
ב/ה כי שרית עמ' 52
ב/ה כרם פתחיה ח"א גפן כב שריג ג דף עמ' קצה
ב/ה לב מבין
ב/ה לב שלם [ראשון לציון ברכות ה ע"ב, פרי חדש או"ח ע ס"ק ג, יד אהרן סי' ע הגהב"י]
ב/ה לקוטי שיחות חט"ז עמ' 380
ב/ה מגיד הרקיע ח"ג פ"ד ה"ט
ב/ה מוריה גל' קיא עמ' נב-נג
ב/ה מוריה י גל' ג (ר"ב זולטי)
ב/ה מחנה יוסף פסחים עמ' כח
ב/ה מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכג
ב/ה מנחת אלימלך עמ' מט-נ
ב/ה מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פי"ד אות א
ב/ה מעדני שמואל עמ' סט
ב/ה מעיל שמואל (פלורנטין) דף ה ע"ד, ו ע"א
ב/ה מענה אליהו עמ' עו
ב/ה מקדשי השם ח"א עמ' קלז {צרכי רבים}
ב/ה מקראי קדש (תפט) דף קכ ע"ב
ב/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שו {כ"מ}
ב/ה מראה הפנים ברכות דף לז
ב/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ה משכנות ידידיה עמ' לא {לא חילק אם תורתו אומנותו}
ב/ה משנה הלכות ח"ה סי' רעד, ח"ח סי' ריג
ב/ה משנה הלכות ח"י סי' קפו
ב/ה משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' קס
ב/ה משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רעה
ב/ה משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תכא
ב/ה משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ה משפטי ארץ ח"ב עמ' 234 {כ"מ}
ב/ה משרת משה (עטייה)
ב/ה נועם חי"ד עמ' רנא
ב/ה נזר הקדש (קפלן)
ב/ה נחלת דבש מהדו"ת סי' עח אות ט
ב/ה נחלת נפתלי דף יח
ב/ה נמוקי שזבנ"י דף כא
ב/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף יא ע"ד, יב ע"ב {השמיט שכותבי ספרים פטורים ממצוות}
ב/ה נתיב אברהם ח"ב עמ' קלח {עוסק בצרכי ציבור}
ב/ה ס' המצפה הל' ק"ש עמ' פד-ק
ב/ה ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' שעא
ב/ה ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' קעב
ב/ה סדר משנה (בוסק')
ב/ה סוכת דוד (מן) סוכה סי' כ ס"ק יד {כ"מ}
ב/ה סיני ק עמ' תכג
ב/ה ספרי הפרדס ח"ב עמ' יז, קג, קד, קכט, קלג-קלד, קלו, קלט, קמא, קמג-קמה
ב/ה עבד המלך (תשסט) עמ' קד
ב/ה עין חנוך עמ' רסז [מקורו בתוספתא ברכות פ"ב ה"ו]
ב/ה עין תרשיש
ב/ה על גדות ים התלמוד עמ' 10
ב/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ה פני חיים (צימרמן) עמ' מב, מה
ב/ה פרי האדמה ח"א
ב/ה פרשת המלך
ב/ה צדקה לחיים (תשסח) עמ' ה {כ"מ}
ב/ה ציוני מהר"נ
ב/ה ציץ אליעזר ח"ח סי' א אות יז
ב/ה צפונות טז עמ' מח
ב/ה צפנת פענח
ב/ה צרור החיים (יעקב)
ב/ה קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רפד-רפו
ב/ה קרית מלך
ב/ה רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נד
ב/ה שבות יעקב (אבולפיה) עמ' רסא, רפא {כ"מ}
ב/ה שבי בנימין דף לב ע"ד
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' קו ס"ד, הל' ת"ת פ"ד אות ה
ב/ה שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לט ע"א
ב/ה שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלח
ב/ה שופריה דיעקב (סקווירא) גל' א עמ' קסו
ב/ה שי למלך עמ' קנג
ב/ה שיח תפלה עמ' שסד
ב/ה שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 12
ב/ה שעורי הרב - אבלות עמ' יד
ב/ה שער יהושע ח"ב עמ' שמ {כ"מ}
ב/ה שערי שאול שבת עמ' קלב
ב/ה שערי תודה דף ח ע"א {כ"מ}
ב/ה תהלה לדוד (מן, תשסב) סי' א
ב/ה תורה תמימה דברים פ' ו אות ה
ב/ה תורת אמך ח"א עמ' 195
ב/ה תשובה מאהבה ח"ב דף ז ע"ד
ב/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' נח
ב/ו אבן האזל
ב/ו אבן שלמה (ניימן) עמ' נב
ב/ו אהבת המלך
ב/ו אהל שרה לאה עמ' תתפג {כ"מ}
ב/ו אוצרות הקידוש סי' יא אות ג, סי' יב אות ג, י
ב/ו אור צהיר
ב/ו אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק סז
ב/ו אמרי יושר סוכה דף לח ע"א
ב/ו אמת ליעקב מועד עמ' פח, צ
ב/ו בית אהרן וישראל גל' יב עמ' צח, גל' סא עמ' י-יא
ב/ו ברור הלכה סוכה לח ע"א ציון א
ב/ו ברור הלכה שבת יא ע"א ציון ז
ב/ו בשבילי השבת סי' יא אות ג, סי' יב אות ג, י
ב/ו בשמן רענן ח"ב עמ' שעו
ב/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נו, נח
ב/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכז
ב/ו היכל מלך
ב/ו המלך ברמה עמ' 40, 41
ב/ו זיו משנה
ב/ו חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' ה ס"ק ח
ב/ו חוות בנימין ח"ב עמ' תקעז-תקעח
ב/ו חי' הגאון אדר"ת עמ' כב {אם התחיל אין מפסיק}
ב/ו חסדי דוד ח"ב עמ' ג, ח"ג עמ' מ
ב/ו חתן סופר ח"ב עמ' עד
ב/ו טורי אבן
ב/ו יד ישראל ח"ב
ב/ו יצחק ירנן
ב/ו ישועות יעקב מועד עמ' קמט
ב/ו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עג
ב/ו כתר המלך
ב/ו לב מבין
ב/ו לב שלם [כפות תמרים לג ע"א, פרי חדש ע ס"ק ה, יד אהרן סי' ע, קרבן נתנאל על הרא"ש דף א ע"ד]
ב/ו לקוטי שפת אמת
ב/ו מגן גבורים (או"ח) סי' ע ס"ק ה
ב/ו מגן שאול (חנניה) דף א ע"א
ב/ו מועדים וזמנים ח"א סי' ד עמ' ט {אינו מפסיק}
ב/ו מוריה גל' קצג עמ' לט {ראב"ד}
ב/ו מחנה יוסף פסחים עמ' כח
ב/ו מילי דמרדכי
ב/ו מעין החכמה עמ' רנח
ב/ו מעיני המים
ב/ו מענה אליהו עמ' עו, עח
ב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' נג {כ"מ}
ב/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ו משב יעקב ח"ב
ב/ו משנת יעקב
ב/ו נועם חי"ד עמ' רמג, רנב
ב/ו נועם חי"ד עמ' רמה {כ"מ - כר' זירא}
ב/ו נמוקי שזבנ"י דף כ
ב/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקנא, תתתקנד
ב/ו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קא-קז
ב/ו ספרי הפרדס ח"ב עמ' קג
ב/ו עיוני הלכות ח"א עמ' תה
ב/ו עין תרשיש
ב/ו על גדות ים התלמוד עמ' 10
ב/ו עללת הבציר דף מד ע"ד, מה ע"א {כ"מ}, נח ע"א וע"ד, נט ע"א
ב/ו עץ החיים (קלוגר) עמ' סז {ראב"ד}
ב/ו פני המלך (שטרן)
ב/ו צמח מנחם דף יט ע"ד, כא ע"ב-ע"ד, כב ע"א, כג ע"ב {א"צ להפסיק}
ב/ו צרור החיים (יעקב)
ב/ו קובץ
ב/ו קול בן לוי (תפז) דף טז ע"ג
ב/ו קול בן לוי (תשסג) עמ' ס
ב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפב
ב/ו שו"ע הרב או"ח סי' ע ס"ה
ב/ו שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ריג
ב/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' רעז
ב/ו שערי שאול שבת עמ' קלב
ב/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף טו ע"ג, ח"ב דף צט ע"ג
ב/ו תורת אמך ח"א עמ' 195, 361, 372
ב/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' נח
ב/ז אהבת המלך
ב/ז אהל שרה לאה עמ' קפו-קצ {הרהור לאו כדיבור}
ב/ז איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' כג
ב/ז אמר יצחק דף ב ע"א, ד ע"ד
ב/ז בית אהרן (קריספין) דף ז ע"ג
ב/ז בית שמש
ב/ז בן ידיד
ב/ז בני בנימין (אדר"ת)
ב/ז ברור הלכה ברכות כה ע"ב ציון י
ב/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נח
ב/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכו
ב/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' טז {מים צלולים}
ב/ז יצחק ירנן
ב/ז יראה ואהבה עמ' יד
ב/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עג
ב/ז לב מבין
ב/ז ללשונות הרמב"ם
ב/ז מאור ישראל
ב/ז מעין חיים ח"ב עמ' כט
ב/ז מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"א
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שז
ב/ז משנה הלכות ח"ה סי' קנב
ב/ז נחל יבוק
ב/ז נמוקי שזבנ"י דף עט, פד
ב/ז עבודת משא (מאיר) עמ' כח
ב/ז עולת איש ברכות עמ' קכח
ב/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"ב
ב/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 3 {כ"מ}
ב/ז קרית מלך
ב/ז ראש דברך עמ' קמז
ב/ז שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' ד {כ"מ}
ב/ז שלל דוד
ב/ח אהבת המלך
ב/ח אהל משה (פרהנד) תורה ומועדים ח"ב עמ' תמב
ב/ח אור הישר
ב/ח אור זרוע לצדיק עמ' 70-66
ב/ח אור יקרות
ב/ח אור שמח
ב/ח אורח ישראל סי' כב הערה כז
ב/ח אורח משפט עמ' רסה ע"א
ב/ח אמרי כהן (הולנדר) עמ' מא
ב/ח אמת ליעקב מועד עמ' שצז-שצח
ב/ח אפר קדשים עמ' כב
ב/ח ארחות ימים עמ' פד, פח
ב/ח באר אברהם (אבלי) עמ' קכ
ב/ח בארות נתן עמ' מד
ב/ח בדי הארון (הכהן) עמ' 129
ב/ח בית אהרן וישראל גל' א עמ' סב, גל' ג עמ' יז, כא
ב/ח בית נפתלי (תרנט) סי' מא דף לו ע"ד
ב/ח בן אשר סי' ט אות ח
ב/ח בן ידיד
ב/ח בנין הלכה עמ' כ, כג {להשמיע לאזניו}
ב/ח ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ד, ה, טו ע"ב ציון א, ג, כ ע"ב ציון י
ב/ח ברור הלכה יומא יט ע"ב ציון ב
ב/ח ברית הלוי השלם
ב/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' ב, קנא, רב, רנח {כ"מ}
ב/ח גבורת יצחק ברכות ח"ב עמ' קסו {כ"מ}
ב/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נט-סג
ב/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלב, שמב
ב/ח גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' כד
ב/ח דברי אור ח"א עמ' יז
ב/ח דברי חיים על התורה (תשנט) עמ' שלג
ב/ח דברי חיים פ' בשלח ד"ה בגמ' מגילה
ב/ח דברי חן דף יז ע"ב
ב/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז, נח
ב/ח דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' ו-ז
ב/ח דברי ירוחם סי' לה
ב/ח דרכי שמחה עמ' פה
ב/ח הר המלך ח"ב עמ' מב-מו
ב/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לב, לד
ב/ח ויאמר שמואל דף סו ע"א
ב/ח זיו משנה
ב/ח זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' מט ס"ק א {דרך ארעי}
ב/ח זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 88 ,77-78, 74
ב/ח חדשים גם ישנים עמ' 19
ב/ח חזון יחזקאל ברכות פ"ב הי"ג
ב/ח חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' תקסג
ב/ח חתן סופר ח"ב שער ברכות השחר סי' ה, עמ' יב
ב/ח יד דוד (לוריא)
ב/ח יד ישראל ח"ב
ב/ח יצחק ירנן
ב/ח ישועות יעקב מועד עמ' לח, רנה, תצז
ב/ח ישורון ח"כ עמ' תכה {לא השמיע לאזנו}
ב/ח ככר לאדן (תקסא) דף קפא ע"ב {כ"מ}
ב/ח ככר לאדן (תשנ) עמ' קי
ב/ח כתר המלך דף כז
ב/ח לב מבין
ב/ח ללשונות הרמב"ם
ב/ח לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ה
ב/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' סו-סז
ב/ח מבוא למשנ"ת עמ' 105
ב/ח מגן גבורים (או"ח) סי' סג ס"ק ג
ב/ח מחשבת הקודש ח"א דף נא ע"ג-ע"ד
ב/ח מטה אהרן (הלוי) דף רכב ע"א
ב/ח מנחת חינוך ח"א עמ' קיג
ב/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שסה
ב/ח משאת מרדכי מגילה עמ' עה
ב/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט
ב/ח משנת יעקב מדע עמ' קנא-קנו, זמנים ח"א עמ' רמח
ב/ח משנת עזר ח"ב עמ' קעג
ב/ח נבכי נהרות סי' ו ס"ק יב
ב/ח נחל איתן
ב/ח נמוקי שזבנ"י דף יט
ב/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף עד ע"א {בק"ש יוצא בהרהור}
ב/ח נתן פריו חנוכה עמ' קמו {לח"מ - פסוק ראשון עיקר}
ב/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתתלב
ב/ח ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קח-קטז
ב/ח סוכת דוד סוכה עמ' שמז
ב/ח עבודת משא (מאיר) עמ' קיט {כ"מ}
ב/ח עולת ראיה (וייס) עמ' ד
ב/ח עין תרשיש
ב/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ח פינות הבית דף קכ ע"א
ב/ח פני חיים (צימרמן) עמ' מז
ב/ח פני משה (שלז')
ב/ח פרפרת משה ח"ב עמ' שה
ב/ח פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37, 51
ב/ח ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ח
ב/ח קהלות יעקב ברכות סי' י
ב/ח קובץ
ב/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' מב
ב/ח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלט
ב/ח קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לח
ב/ח קול אריה (שוורץ, תשסד) עמ' מח, פט
ב/ח קרית מלך
ב/ח ראש דברך עמ' שנו, שפה, שצג, ת
ב/ח רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' ג ד"ה ועפ"יז וד"ה ועיין
ב/ח רווחא שמעתתא ח"א עמ' כט
ב/ח רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תב
ב/ח שאגת אריה סי' ו, כד
ב/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשנד) עמ' קנג
ב/ח שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' רכ
ב/ח שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רל {הכרח ידיעת דקדוק}
ב/ח שבט בנימין (טרכטמן) עמ' 29
ב/ח שבט סופר
ב/ח שדה יצחק עמ' פה
ב/ח שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' קצא
ב/ח שו"ת רשב"ש עמ' שלו
ב/ח שי כהן עמ' רא
ב/ח שיח ערב שבת-חגיגה עמ' רז
ב/ח שלחן המלך
ב/ח שם דרך יומא עמ' רי
ב/ח שם דרך מגילה עמ' לג
ב/ח שמועות משה עמ' ח {הרהור כדיבור}
ב/ח שעורי אבני עזר ח"ב עמ' קלה
ב/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כה-כו
ב/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לח-לט
ב/ח שערי טהר ח"ה שער ב סי' כ אות א, ג
ב/ח שפתי מלך
ב/ח שפתי ראם דף ז ע"א-ע"ב, ח ע"א {לא השמיע}
ב/ח תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ב
ב/ח תורת אמך ח"א עמ' 135, 178, 221
ב/ח תורת מהרא"ל עמ' לג-לד
ב/ט אגרות משה ח"ח עמ' י
ב/ט אהבת המלך
ב/ט אורח ישראל סי' כב הערה כז
ב/ט אורח משפט עמ' יח ע"א
ב/ט אמרי חן (לוונברג)
ב/ט אמת ליעקב מועד עמ' קפ
ב/ט אנצי"ת ע' ב הע' 29, 33
ב/ט אנצי"ת ע' ג הע' 24
ב/ט אנצי"ת ע' ד הע' 36
ב/ט בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קט-קי, גל' לח עמ' קסב {ראב"ד}, קסג, קסה
ב/ט בית הלוי ח"א סי' לד עמ' קנג-קנד
ב/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/ט בן ידיד
ב/ט ברור הלכה ברכות יג ע"ב ציון ב {כ"מ}, טו ע"א ציון ה, טו ע"ב ציון ג
ב/ט ברית הלוי השלם
ב/ט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' סב-סד
ב/ט האשכול (מהדורת אלבק) ח"א עמ' 101
ב/ט הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 269, מאמר ב שורה 182
ב/ט הר המלך ח"ה עמ' כט
ב/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' שד {מאריך באחד}
ב/ט חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יא ס"ק ו
ב/ט חדשים גם ישנים עמ' 19
ב/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' לג
ב/ט טהרת יו"ט חט"ז עמ' סח
ב/ט יד ישראל ח"ב
ב/ט ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' נ
ב/ט כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 1
ב/ט ללשונות הרמב"ם
ב/ט מבוא למשנ"ת עמ' 113
ב/ט מילי דמרדכי
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט מצא חן
ב/ט מצוות זמניות עמ' תז
ב/ט מקורות לפסקי הרמב"ם
ב/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ט משאת המלך ח"ד סי' תקנב
ב/ט משאת המלך ח"ד סי' תקנב
ב/ט משנת יעקב
ב/ט משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/ט משפטי עוזיאל או"ח סי' א
ב/ט נועם חכ"ב עמ' כט {כדי שימליכהו}
ב/ט ס' התדיר עמ' קפו
ב/ט סדר הלכה דף טז ע"ג
ב/ט עבד המלך (תשסט) עמ' קה
ב/ט ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 22, 29
ב/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ט פני משה (שלז')
ב/ט צפנת פענח
ב/ט קובץ
ב/ט ראש דברך עמ' שצג
ב/ט רסיסי טל (עמיטל) עמ' קצג, קצז
ב/ט שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קצ {ארבע רוחות ושמים וארץ - מקור למגן דוד}
ב/ט שבועת המשנה עמ' מב-מה {יאריך בדל"ת}
ב/ט שדה ירושלים (זילבר, תרמג) דף נו ע"א
ב/ט שו"ע הרב או"ח סי' סא סי"ז
ב/ט שלחן המלך
ב/ט שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפד
ב/ט שרשים במועדות עמ' ב
ב/ט תורת אמך ח"א עמ' 178
ב/ט תניא רבתי ח"א עמ' 316, 390-391
ב/י אבן האזל
ב/י אהבת המלך
ב/י אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' ד
ב/י אהלים עמ' קלד
ב/י אוהב שלום (אייזנר) עמ' 28 {ק"ש בכל לשון}
ב/י אור הישר
ב/י אורח ישראל סי' ד אות א, י, הערה ב
ב/י אמרי חן (לוונברג)
ב/י אמת ליעקב מועד עמ' קפ {שיבוש שבאותו לשון}
ב/י אמת ליעקב מקרא עמ' ז
ב/י אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' קז {ראב"ד}
ב/י ארחות ימים עמ' קד, קז
ב/י בינת דניאל ח"ה עמ' קסח {ראב"ד}
ב/י בית אהרן (קריספין) דף כג ע"א
ב/י בית אהרן וישראל גל' א עמ' סב {בכל לשון שהוא מבין}
ב/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ב/י בנין אריאל ח"ב עמ' ג
ב/י ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון ז {ראב"ד}
ב/י ברור הלכה סוטה לב ע"א ציון א
ב/י ברית הלשון עמ' 55
ב/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קסט-קע {ראב"ד}
ב/י גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' סד-סח
ב/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' יד, כב, כה
ב/י גבורת יצחק שבועות עמ' מד, ריח {ראב"ד}
ב/י גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' ריז
ב/י דברי שירה פורים עמ' נו, נח
ב/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תלה, תלט, תח, תנא
ב/י דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 187, 142-143
ב/י המאיר לארץ
ב/י זיו משנה
ב/י חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יא ס"ק ו
ב/י חי' ר' שמואל נדרים עמ' א-ב, ה-ו
ב/י חי' ר"ש קלוגר ר"ה-מגילה עמ' שפב
ב/י חכמת גרשון עמ' קכד {ראב"ד}
ב/י חלקת יואב מהדו"ת סי' א
ב/י חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 171
ב/י טהרת יו"ט חט"ז עמ' סח
ב/י יד המלך (לנדא)
ב/י יד המלך (פלומבו)
ב/י יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' כט {ראב"ד}
ב/י יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלח, קמ {ראב"ד}
ב/י יסודי ישורון ח"ב עמ' קצז
ב/י כיצד מזמנין ח"ב סי' ו ס"ק ד
ב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקפב
ב/י כנפי נשרים
ב/י כתר המלך דף כו ע"ב
ב/י לב מבין דף כו ע"ד {כ"מ}
ב/י ללשונות הרמב"ם הל' תפילין פ"א הי"ט
ב/י לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' ה
ב/י מאור למלך נדרים עמ' ט {ראב"ד}
ב/י מבוא למשנ"ת עמ' 241, 244, 249
ב/י מדה טובה ח"ב עמ' 252
ב/י מועדים וזמנים ח"ו סי' צז
ב/י מחנה יוסף סוטה עמ' קב
ב/י מסורה ח"ז עמ' סו
ב/י מעיני התורה ח"א עמ' ריא-ריב
ב/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/י משנה הלכות ח"ג סי' פג, קי
ב/י משנת יעקב
ב/י משפטי עוזיאל או"ח סי' א
ב/י נועם ח"ט עמ' פ
ב/י ניר לדוד
ב/י נר דוד ח"ב עמ' רלז
ב/י ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קיז-קכב
ב/י ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' רח
ב/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנ-קנא
ב/י עולת כהן ח"ב סי' מא ס"ק ז {להיזהר מדברי שיבוש}
ב/י עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"ב עמ' צז
ב/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/י פנת יקרת (תשנד) סי' מא אות ט
ב/י פנת יקרת (תשעא) עמ' קפז
ב/י פרפרת משה ח"ב עמ' תפז
ב/י פרקי מבוא לתורת הרוגאצ'ובי עמ' פו
ב/י פרשת המלך
ב/י פרשת נזיר עמ' ה {ראב"ד}
ב/י פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 100
ב/י צפנת פענח
ב/י קול הנבואה עמ' לא
ב/י קול צופיך עמ' שו
ב/י קונטרסי שעורים גיטין שעור ד אות כג והערה 30
ב/י קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות ז
ב/י רנת יצחק משלי עמ' רנז
ב/י רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' רעא {בכל לשון}
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קכא
ב/י רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' צב, קמה-קמו
ב/י שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' רלה {יד המלך}
ב/י שו"ע הרב או"ח סי' סב ס"ב, סי' קפה ס"ב
ב/י שומע ומשמיע עמ' קעא
ב/י שושנת יעקב (רפפורט) עמ' כה {ראב"ד}
ב/י שעורי עיון התלמוד נדרים שיעור ב
ב/י שערי טהר ח"ה שער ב סי' כ אות א
ב/י תבונה (קרש')
ב/י תורת אמך ח"א עמ' 139, 178
ב/י תחומין חי"ז עמ' 374 {ראב"ד}
ב/יא אבודרהם (תשכג) עמ' פב
ב/יא אגרות משה או"ח ח"ב סי' כב {כ"מ - לא כיון}
ב/יא אהבת המלך
ב/יא אהלים עמ' קצ {סדר הפרשיות}
ב/יא אורי חיים ח"ב עמ' קלה {סדר הפרשיות}
ב/יא אמרי יושר מגילה כה ע"א {כ"מ}
ב/יא ארחות ימים עמ' צד
ב/יא ארץ בנימין עמ' כג {לח"מ}
ב/יא באר יהודה {כפילה}
ב/יא בית אהרן וישראל גל' מו עמ' עא
ב/יא בית המדרש {סדר הפסוקים או התיבות}
ב/יא בן הרמה {סדר הפסוקים או התיבות}
ב/יא בני דוד
ב/יא ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ו, לג ע"ב ציון ד
ב/יא ברור הלכה מגילה יז ע"א ציון ט
ב/יא ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצה
ב/יא גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ע
ב/יא דבר סיני (תשכו) {כפילה}
ב/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' קמז
ב/יא דברי יהודה דף נט ע"א {פרשיות למפרע}
ב/יא דרשות ומאמרים (דיקוריאל) עמ' פה {פרשיות יכול לקרוא למפרע}
ב/יא הר המלך ח"ז עמ' שכז
ב/יא זיו משנה
ב/יא זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 87 ,45 {סדר הפרשיות}
ב/יא חי' חפץ חיים
ב/יא חלקת מאיר
ב/יא טורי אבן {כפילה}
ב/יא ישועות יעקב מועד עמ' כו
ב/יא ישורון ד עמ' תקא = חי' הרד"ל למשניות ברכות {סדר הפרשיות לא מעכב}
ב/יא ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קכה
ב/יא לב מבין {סדר הפסוקים או התיבות}
ב/יא לב שלם [ישרש יעקב סד ע"א, ראשון לציון בשיטתו]
ב/יא לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף יז ע"א {כפילה}
ב/יא מגן גבורים (או"ח) סי' סד ס"ק ח
ב/יא מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קלח
ב/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 13, 311
ב/יא מנחת צבי (וידר) סי' מו אות א
ב/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/יא מעיני התורה ח"ב עמ' קיח-קיט
ב/יא מציון אורה ח"א עמ' סז {קובץ}
ב/יא מראה הפנים מגילה דף לג
ב/יא משאת מרדכי מגילה עמ' מג, נה {סדר הפרשיות}
ב/יא משנת חיים במדבר עמ' סד
ב/יא ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קכג-קל
ב/יא סדר משנה (בוסק')
ב/יא עבד המלך (תשסט) עמ' צט
ב/יא עבודת משא (מאיר) עמ' סז {כ"מ}
ב/יא עמק הלכה (בוימל) ח"ב סי' לג {אני אומר שיצא}
ב/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יא ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ב
ב/יא צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף א ע"א
ב/יא צמיחת גאולתנו עמ' רנח
ב/יא צפנת פענח {אני אומר שיצא}
ב/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מט, ח"ג עמ' קיב, שפז
ב/יא רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קצה-קצו
ב/יא שאגת אריה סי' ב {אני אומר שיצא}
ב/יא שו"ע הרב או"ח סי' סא ס"ח
ב/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' א
ב/יא שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קמט
ב/יא שיח השדה (פרומר) עמ' פא
ב/יא שלום ירושלים עמ' יח {סדר הפרשיות}
ב/יא שלחן המלך {כפילה}
ב/יא שפתי מלך
ב/יא תורת אמך ח"א עמ' 180, 493
ב/יב אהבת המלך
ב/יב ברור הלכה ברכות יג ע"ב ציון ז
ב/יב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ע
ב/יב דבר סיני (תשכו)
ב/יב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תקלו
ב/יב זכרון תרועה עמ' 235
ב/יב יין הטוב עמ' עא
ב/יב יפה נוף עמ' ז
ב/יב יפה נוף עמ' ז {הגהמ"י}
ב/יב יצחק ירנן
ב/יב מגן גבורים (או"ח) סי' סה ס"ק א
ב/יב מכתם לדוד (חסן)
ב/יב משנת רבנו עמ' קנג {נאנס בשינה}
ב/יב נמוקי שזבנ"י דף טז
ב/יב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קלא-קלז
ב/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יב פרשת המלך
ב/יב ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות ז
ב/יב ציץ אליעזר ח"ח סי' א אות יז
ב/יב קרית מלך
ב/יב ראש דברך עמ' שפט
ב/יב שהם וישפה ח"א
ב/יב שו"ע הרב או"ח סי' נג ס"ג, סי' סג ס"ו, סי' סה ס"א
ב/יב שו"ת מהר"ם מינץ עמ' כה
ב/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' לו
ב/יב תורת אמך ח"א עמ' 263
ב/יב תרומת הדשן שו"ת סי' יב {הגהמ"י אות ל}
ב/יג אבן האזל
ב/יג אהבת המלך
ב/יג אהל משה (הורוביץ) ח"ב סי' מג, פט
ב/יג אהל שרה לאה עמ' קצב, תתעו {לח"מ}
ב/יג אור הישר
ב/יג אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' רמד
ב/יג אור הנר (ליברמן) עמ' שכב
ב/יג אור צהיר
ב/יג אורח ישראל סי' ו אות א הערה א, מילואים לסי' כז ח"א אות ב, סי' כד אות ה
ב/יג אוריתא יג עמ' צ, צג
ב/יג אמונת יהושע עמ' מח {ספק - חוזר}, סד {לח"מ}
ב/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשמט) סי' ב אות א
ב/יג אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"א סי' ב
ב/יג ארחות ימים עמ' יט, כד, מא, סח
ב/יג ארץ הצבי (שכטר) עמ' כה
ב/יג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ג ברכת אברהם אות מ
ב/יג באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יג באר לחי ראי עמ' ל-לה
ב/יג באר מים חיים (נוסינזון) ברכות דף כא
ב/יג בדרך המלך עמ' רנד
ב/יג בית אהרן (צוקרמן) עמ' יב {כ"מ}
ב/יג בית אהרן וישראל גל' סו עמ' י {ספק קרא ק"ש, חוזר עם ברכות}
ב/יג בית האוצר ח"א עמ' 237
ב/יג בית המדרש
ב/יג בית יצחק תשט"ז עמ' 22, 26
ב/יג בית מלך (חב"ד) עמ' 55
ב/יג בית שמש
ב/יג בכורי אברהם דף כב ע"ד, ל ע"א, לג ע"ב {ספק קרא ק"ש}
ב/יג בן ידיד
ב/יג בנין יהושע (לנג)
ב/יג בצל חמדה עמ' קמד {לח"מ}
ב/יג ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון א, כא ע"א ציון א {ראב"ד}, לג ע"ב ציון ד
ב/יג ברור הלכה כתובות פו ע"א ציון ז פסקה א השני {אהא"ז}
ב/יג ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ט ע"ב ציון ה {כ"מ}
ב/יג ברכת אהרן מאמר קעד
ב/יג ברכת אריאל ח"ב עמ' כג {ספק - קורא}, כד {לח"מ}, כח-כט {מברך}
ב/יג ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כ אות א
ב/יג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' יא, מו
ב/יג ברכת ראובן דף ד ע"ג
ב/יג ברכת שלמה חי' סוגיות ח"א עמ' שצד
ב/יג בתים לבדים עמ' לב, לו
ב/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קל, רמט {לח"מ}
ב/יג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' מג, נא, עא, עג-עח
ב/יג גדולי ציון (תרע) דף לו ע"א
ב/יג גדולי ציון (תשנב) עמ' רצג
ב/יג גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יא
ב/יג גן שושנים ח"א עמ' ד
ב/יג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' נ
ב/יג דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ב {כ"מ}, נדרים עמ' ס
ב/יג דברי אור ח"ג עמ' כ
ב/יג דברי חן דף ח ע"ג
ב/יג דברי יצחק (הרצוג) דף נז ע"ג {ספק קרא חוזר ומברך}
ב/יג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז {כ"מ}
ב/יג דברי ירוחם סי' לו-לז
ב/יג דרך המלך (רפפורט)
ב/יג דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 83-84
ב/יג דרכי משה ח"א שמעתתא ג פ' מ
ב/יג דרכי שמחה עמ' פה-פו, פט-צ
ב/יג הגהות חבר בן חיים
ב/יג הר המלך ח"ה עמ' קפח-קצה
ב/יג הרמב"ם ותורתו ח"א
ב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' שמד
ב/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקיז
ב/יג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכד-קכה {מברך}
ב/יג ויצו יוסף עמ' ע {בספק קורא גם ברכות}
ב/יג ונגש הכהן כלל ג פ"ד
ב/יג זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ט ס"ק ד {ק"ס, לח"מ}
ב/יג זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 87 ,51, 49, 39-40, 29
ב/יג חזון לימים ח"ב עמ' רלו, שב
ב/יג חזקה רבה או"ח הלכה כה, כט, יו"ד הלכה מג עמ' 197
ב/יג חי' חתם סופר
ב/יג חי' כתב סופר
ב/יג חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' נד
ב/יג חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' מה, רלג
ב/יג חי' ר"י נחמיה סי' קנא אות ד
ב/יג חלקת מאיר
ב/יג חנן אלקים עמ' קצח
ב/יג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' סח עמ' ריז {כ"מ}
ב/יג חקרי זמנים ח"ב עמ' נז
ב/יג טוב טעם ודעת מהדו"ק עמ' שעט
ב/יג יד המלך (לנדא)
ב/יג יפה נוף עמ' ט
ב/יג יצחק ירנן
ב/יג יראה ואהבה עמ' יב {לח"מ}
ב/יג ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקצד, תקצז-תקצח {כ"מ}
ב/יג ישועות יעקב מועד עמ' מב, מד {כ"מ}
ב/יג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תיח {לח"מ}
ב/יג כלילת יופי דף נג
ב/יג כנסת ישראל (ששון) דף יג ע"ד {ספק קרא ק"ש}
ב/יג כפתור ופרח (תשו) דף קכב ע"א
ב/יג כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' שיט
ב/יג כרם אברהם עמ' ג
ב/יג כרם יעקב עמ' יא
ב/יג כתב סופר או"ח דף יט ע"ב, כו ע"ד
ב/יג כתר המלך
ב/יג לב מבין
ב/יג לב שלם [זהב שבא דף כא ע"א, ראשון לציון בשיטתו, אהלי תם דף יג, חנן אלקים קיג ע"א, פרי הארץ סי' יג, מנחת כהן דף לא, עטרת ראש ברכות דף מג, פרי חדש או"ח סי' ע ס"ק ג-ד, סי' סז ס"ק א]
ב/יג להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קמז ע"ב
ב/יג להורות נתן דברים עמ' נג
ב/יג לקוטים (פיינברג) עמ' לג
ב/יג מאור ישראל
ב/יג מגן גבורים (או"ח) סי' סד ס"ק ב-ג, סי' סז ס"ק א
ב/יג מחנה לויה (תשעד) עמ' שיט {ר' מנוח}
ב/יג מחקרי ארץ או"ח סי' עב
ב/יג מכתם לדוד (חסן)
ב/יג מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"א אות ח
ב/יג מנחת שלמה (אוירבך) תנינא עמ' קפ
ב/יג מסורה ח"א עמ' ז
ב/יג מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/יג מעין החכמה עמ' רנו
ב/יג מעיני המים
ב/יג מקראי קדש (תשנג) עמ' ריג, שד
ב/יג מראה הפנים ברכות דף א
ב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יג משמרת חיים ח"ב עמ' כ
ב/יג משנת יעקב
ב/יג משנת ראשונים (הירשפלד) כאן, ועמ' תמה
ב/יג משנת שמחה
ב/יג משרת משה (עטייה)
ב/יג נועם חכ"ה עמ' פא
ב/יג נחל איתן
ב/יג נחל הברית ח"ב עמ' קכט
ב/יג נמוקי שזבנ"י דף טז
ב/יג נר מצוה (ואלק) מצוות דף מח ע"ב-ע"ג
ב/יג נתן פריו חנוכה עמ' קמו
ב/יג ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קלח-קמא
ב/יג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תנה, תעח {ספק ברכה}
ב/יג ס' התדיר עמ' קפו
ב/יג ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נו {לח"מ}
ב/יג סדר משנה (בוסק')
ב/יג עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' א ס"ק ב
ב/יג עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' ח, קלז
ב/יג עין חיים ח"ב עמ' קצז {מברך לפניה ולאחריה}
ב/יג עין תרשיש
ב/יג עמודי שלמה ח"ג עמ' כח, לד
ב/יג עץ הדר השלם עמ' קכג
ב/יג ערוגת הבושם (הראשון) ח"ב עמ' 18, 34
ב/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יג פי שנים דף מב ע"ג {מרכה"מ}
ב/יג פרי יצחק ח"א דף ה ע"א
ב/יג פרי עץ חיים (קרויס) עמ' פז, שלד, שלו
ב/יג פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 192
ב/יג צמח מנחם דף כ ע"א {ספק - קורא עם הברכות}
ב/יג צמח צדק (חב"ד) - שו"ת או"ח סי' ג אות ד
ב/יג צפנת פענח
ב/יג צרור החיים (יעקב) דף טו ע"ד
ב/יג קדשי יהושע עמ' תתעו, אלף תרעד {לח"מ}
ב/יג קובץ חי' תורה (לודז') עמ' ל-לא, מג-מד
ב/יג קובץ על יד ח"ב
ב/יג קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' יח {כ"מ}, כא
ב/יג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 63
ב/יג קונטרסי שעורים קדושין שעור כג אות ז
ב/יג ראש דברך עמ' רי
ב/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' תכג {כ"מ}, ח"ה עמ' שצו
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' רפד
ב/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קז
ב/יג שאגת אריה סי' א, יא, כה
ב/יג שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' רד
ב/יג שבי ציון סי' ו
ב/יג שהם וישפה ח"א
ב/יג שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכ
ב/יג שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' תתב-תתג
ב/יג שו"ת רשב"ש עמ' קכה
ב/יג שושן עדות דף צט ע"א
ב/יג שיח השדה (פרומר) עמ' לד
ב/יג שכר שכיר סי' יא אות ו
ב/יג שלום ירושלים עמ' א {כ"מ}
ב/יג שם דרך פסחים עמ' עו
ב/יג שם יוסף (מועטי) ח"א דף יט ע"א
ב/יג שמן המשחה (קושטא) דף ו ע"ד
ב/יג שנות חיים (קלוגר) עמ' שפז
ב/יג שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ב/יג שערי חיים (שיגורה) דף קא ע"ג
ב/יג שערי יעקב או"ח סי' א סעיף יז
ב/יג שערי יעקב תפלה סי' ג
ב/יג שערי ישועה עמ' קכו
ב/יג שערי שמואל עמ' קכ
ב/יג תורת אמך ח"א עמ' 183, 232
ב/יג תורת האוהל (תשנג) עמ' קעג {ספק - חוזר עם ברכה}
ב/יג תניא רבתי ח"א עמ' 396
ב/יג תפארת חיים (שאכעט) דף צ ע"א
ב/יד בית יצחק תשט"ז עמ' 23
ב/יד ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון א
ב/יד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' עח
ב/יד חזקה רבה או"ח הלכה כז
ב/יד לב מבין
ב/יד לב שלם [ראשון לציון בשיטתו]
ב/יד מגן גבורים (או"ח) סי' סד ס"ק ב-ג
ב/יד נמוקי שזבנ"י דף טז
ב/יד ס' התדיר עמ' קפו
ב/יד עמודי שלמה ח"ג עמ' כח
ב/יד עץ הדר השלם עמ' קכד
ב/יד קרית מלך
ב/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קכד
ב/יד תורת אמך ח"א עמ' 183
ב/טו אהבת המלך
ב/טו אורח ישראל סי' ז הערה כה
ב/טו ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון ב {כ"מ}
ב/טו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קצב
ב/טו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' עט, פה
ב/טו גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רטו-רטז
ב/טו זכר יצחק (תשן) עמ' נא {כ"מ}
ב/טו לב שלם [ט"ז או"ח, אור לו בציון ח ע"ג]
ב/טו ללשונות הרמב"ם
ב/טו מאורי המועדים עמ' שמב
ב/טו מגן גבורים (או"ח) סי' סו ס"ק א
ב/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/טו משרת משה (עטייה)
ב/טו נודע ביהודה השלם או"ח עמ' צא
ב/טו נועם חי"ז עמ' ריז [הליכות שבא או"ח ח"א א]
ב/טו נזר המלך
ב/טו נחל יבוק
ב/טו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קמב-קמו
ב/טו ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ד אות ד
ב/טו קרבן משה עמ' קעו-קעז
ב/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכא
ב/טו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קנ
ב/טו שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנד
ב/טו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפא
ב/טו שערי יעקב תפלה סי' כב
ב/טו שפתי מלך
ב/טו תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק נו-נז
ב/טו תניא רבתי ח"א עמ' 399
ב/טז אבודרהם (תשכג) עמ' פה
ב/טז אהבת המלך
ב/טז אור צהיר
ב/טז אורח ישראל סי' ז הערה כה
ב/טז אמרי חן (לוונברג)
ב/טז ארצות החיים סי' כה המאיר לארץ אות נב {שמתיירא ממנו}
ב/טז אשל אברהם (שפירא) עמ' תכח {כ"מ}
ב/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/טז בית שמש
ב/טז בעקבי הצאן עמ' פז
ב/טז ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון ב {כ"מ}
ב/טז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' עו, עט-פ, פב-פד
ב/טז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנג
ב/טז גור אריה בראשית פ' מו הע' 172
ב/טז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפא
ב/טז השגות הרמ"ך
ב/טז ימי שלמה
ב/טז ישורון ד עמ' קפ, ריד
ב/טז לב שלם [אור לו בציון ח ע"ג]
ב/טז ללשונות הרמב"ם
ב/טז מילי דמרדכי
ב/טז מנחת חינוך ח"ג עמ' קנ
ב/טז מראה הפנים ברכות דף יג
ב/טז משא בני קהת
ב/טז משרת משה (עטייה)
ב/טז נועם חי"ז עמ' ריז [הליכות שבא או"ח ח"א א]
ב/טז ניר לדוד
ב/טז נתיב מאיר
ב/טז ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קמב-קמו
ב/טז עבודת משא (מאיר)
ב/טז עזרת כהן עמ' תו
ב/טז עין חיים ח"ב עמ' קצז {שירא שיהרגנו}
ב/טז ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ד אות ד
ב/טז קרבן משה עמ' קעז
ב/טז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' נה
ב/טז שו"ת הרשב"א ח"א סי' שכא
ב/טז שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קנד
ב/טז שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רפא
ב/טז שערי יעקב תפלה סי' כב
ב/טז תורת אמך ח"א עמ' 153
ב/טז תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק נו-נז
ב/יז אהבת המלך
ב/יז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ב/יז באר לחי ראי עמ' לו-לז
ב/יז ברור הלכה ברכות יג ע"א ציון ד
ב/יז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פד-פו
ב/יז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' נא
ב/יז גן שושנים ח"ב עמ' ל-לא
ב/יז חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' ח
ב/יז חיים ומלך
ב/יז טורי אבן (בתוך הלכה יא) {בין ויאמר לאמת}
ב/יז לב מבין
ב/יז מגדל חננאל
ב/יז מראה הפנים ברכות דף יג
ב/יז משנת חיים בראשית עמ' תקנו
ב/יז נשמת כל חי ח"א דף ג ע"ב
ב/יז ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קמב-קמו
ב/יז ס' השבי"ט עמ' ג
ב/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יז פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כה (כה ע"א) {בין ויאמר לאמת ויציב}
ב/יז ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ג אות א-ב
ב/יז קיצור סמ"ג עמ' 39
ב/יז שלחן המלך
ב/יז שערי יעקב תפלה סי' כד סעיף ה, ח-ט, טו
ב/יז תורת אמך ח"א עמ' 164
ב/יז תניא רבתי ח"א עמ' 404


ג/49 הלכות קריאת שמע פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ באר יהודה
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ חזק יד
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ לחם יהודה
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ מרכה"מ אלפ'
ג/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' מה-נא
ג/רה"פ ס' המנוחה
ג/רה"פ ס' השלחן עמ' רמד-רמט
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ קרית מלך
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אהבת המלך
ג/א אור הישר
ג/א אורח ישראל סי' כב הערה כח
ג/א אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 218-219 {הגהמ"י}, ע' גאוה הע' 77
ג/א אפיקי מגינים זבחים סי' כד, כז
ג/א בן הרמה
ג/א בן ידיד
ג/א ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ב
ג/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פו, פח
ג/א דבר סיני (תשכו)
ג/א דברי ירמיהו
ג/א הגהות חבר בן חיים
ג/א הר המלך ח"ה עמ' כט
ג/א יין הטוב עמ' נז
ג/א כנסת ישראל (ששון) דף יג ע"א {הגהמ"י - הנחת תפילין בין גאולה לתפלה}
ג/א מחנה יוסף סוטה עמ' לח {מידי דמנקי}
ג/א מחשבת חיים או"ח עמ' עז
ג/א משנת אברהם (ס' חסידים) ח"ג עמ' תטז {לא מצא מים}
ג/א משרת משה (עטייה)
ג/א נחל איתן
ג/א נחלת ישראל עמ' תרצז {כ"מ}
ג/א ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קמז-קנה
ג/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 331
ג/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/א תורת אמך ח"ב עמ' 459
ג/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 121
ג/ב אבן האזל
ג/ב אהבת המלך
ג/ב אור הישר
ג/ב אור צהיר
ג/ב אמרי חן (לוונברג)
ג/ב אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 92, 101
ג/ב אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 1, ע' בית הקברות הע' 136, 137
ג/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' לז
ג/ב בית אברהם (סוכאטשוב) גל' א עמ' 46 {חוזר וקורא}
ג/ב בית אהרן וישראל גל' עב עמ' כט
ג/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ג/ב בן ידיד
ג/ב בני בנימין (אדר"ת)
ג/ב בנין שלמה (קלוגר)
ג/ב ברור הלכה ברכות כד ע"ב ציון ל, כו ע"א ציון ד
ג/ב ברור הלכה סוטה מג ע"ב ציון י
ג/ב ברור הלכה שבת י ע"א ציון י
ג/ב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' פט-צא, קכג
ג/ב דבר משה (אמריליו) ח"א דף ט ע"א
ג/ב דברי ירמיהו
ג/ב דברי שמואל (ראטה) עמ' מה
ג/ב דרך המלך (רפפורט)
ג/ב דרכי משה ח"א שמעתתא א פ' טו
ג/ב הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' צז {חוזר וקורא}
ג/ב הלכה רבה ח"א עמ' 149-150
ג/ב הרמב"ם והלכותיו
ג/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 156
ג/ב השגות הרמ"ך
ג/ב זבחי צדק (דיסקין) עמ' מו {ק"ש בצד המת}
ג/ב זיו משנה
ג/ב זכר יצחק (תשן) עמ' רעב
ג/ב זכרון ליהודה סי' א אות יב {ר' מנוח}
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף יח ע"א
ג/ב חיזוק מדת הבטחון (דייטש) עמ' 31
ג/ב טהרת יו"ט ח"י עמ' רפח
ג/ב יבול היובלות עמ' 248
ג/ב ישועות יעקב מועד עמ' לב, נז {ראב"ד}
ג/ב ישועות מלכו (קרית ארבע)
ג/ב ישועת משה עמ' קסב
ג/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עד
ג/ב לב מבין
ג/ב לב שלם [באר שבע מז ע"ג, אור לו בציון דף י]
ג/ב מבשר טוב קדשים עמ' נה, נט
ג/ב מוריה גל' קעה עמ' מא {לא הזכיר לועג לרש}, גל' קפג עמ' נ-נב, נד-נה, גל' רה עמ' פג {חוזר וקורא}
ג/ב מטומאה לקדושה עמ' 30-32, 44, 51, 76, 77, 87, 170
ג/ב מנחת אליהו ח"ג עמ' לז
ג/ב מנחת אלימלך עמ' מ
ג/ב מעין החכמה עמ' רס
ג/ב מצוות זמניות עמ' תט
ג/ב מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לה
ג/ב מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שטו
ג/ב מראה אש ח"ב עמ' רט
ג/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ב משנת יהודה ח"א פי"ג ה"ז
ג/ב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמב-תמג
ג/ב משנת יעקב נשים ח"א עמ' שז-שח
ג/ב משק ביתי סי' י (ד ע"ב, ה ע"א) {כ"מ}
ג/ב משרת משה (עטייה)
ג/ב נחל איתן
ג/ב ס' החיים (קלוגר) עמ' קפ
ג/ב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קנו-קסב
ג/ב ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' תח {מהב"ע בעבירה דרבנן}
ג/ב ס' השלחן עמ' רנ
ג/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רצז
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב עין חיים ח"ב עמ' קכט
ג/ב ערך כסף עמ' לא
ג/ב פאר המלך עמ' רלט, רמא
ג/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ב פני המלך (מזוז)
ג/ב פנים מאירות ח"ב סי' קמט
ג/ב פרי מלכה סי' נב
ג/ב פרשת המלך
ג/ב צפנת פענח
ג/ב קובץ על יד ח"ב
ג/ב קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ט
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' עא ס"ו
ג/ב שיח תפלה עמ' שסב {לח"מ}
ג/ב שם משמעון (פירסט) ח"ב עמ' ה
ג/ב שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קכח
ג/ב תורת אמך ח"א עמ' 312
ג/ב תורת הקדש ח"א עמ' רס
ג/ב תורת יצחק ח"א עמ' קא
ג/ג אדני היד החזקה
ג/ג אהבת המלך
ג/ג אור הישר
ג/ג אור יעקב נדרים עמ' כה
ג/ג אור צהיר
ג/ג אמרי חן (לוונברג)
ג/ג אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 16, 17, ע' בית המרחץ הע' 2, 14, 17, 18, 20, 26
ג/ג באר אברהם (אבלי) עמ' רכא
ג/ג בית אהרן וישראל גל' סא עמ' יב, גל' עב עמ' כו, כט, גל' עד עמ' לד
ג/ג בית יצחק (חבר) דף מא ע"ד
ג/ג בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ג/ג בן ידיד
ג/ג ברור הלכה ברכות כו ע"א ציון ד
ג/ג ברור הלכה נדרים ז ע"א ציון ג
ג/ג ברור הלכה שבת י ע"א ציון י
ג/ג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נט
ג/ג בשבילי הפסח סי' כג אות ז {לכתחלה}
ג/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צ-צב, צד
ג/ג גור אריה (צרמון)
ג/ג גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' כב
ג/ג גנזי חיים (פלג'י) דף יב ע"ג (עמ' מב במהד' תשסג) {לח"מ}
ג/ג גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצד
ג/ג דברות משה נדרים עמ' נט {ראב"ד}
ג/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז [מקראי קודש ועבד המלך]
ג/ג דברי ירמיהו
ג/ג זכר יצחק (תשן) עמ' רעא {כ"מ}
ג/ג חי' חתם סופר
ג/ג חלק יעקב (אלבעלי) דף צא ע"א
ג/ג חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ו עמ' כא {כ"מ בשם ר' מנוח}
ג/ג טהרת הבית ח"ב עמ' תקכב {כ"מ}
ג/ג טורי אבן
ג/ג יד המלך (פלומבו)
ג/ג יצחק ירנן
ג/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עד
ג/ג כי בא מועד עמ' מג
ג/ג לב מבין
ג/ג לב שלם [אור לו בציון דף טו, מגן אברהם סי' פח, פרי חדש או"ח סי' פח ס"ב, מקראי קדש (תפט) קנא ע"א, יד אהרן או"ח סי' פז, שמש צדקה סי' ל, בית יהודה או"ח סי' י]
ג/ג ללשונות הרמב"ם
ג/ג לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ט ע"ב
ג/ג מוריה גל' קצג עמ' ריז {כ"מ בשם ר' מנוח}
ג/ג מזכרת עמ' 57 {לח"מ}
ג/ג מילי דמרדכי
ג/ג מכתב לחזקיהו דף קד ע"ב
ג/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 380 {ראב"ד בשם הרי"ף}
ג/ג מסורה ח"ט עמ' סה
ג/ג מעין החכמה עמ' שיז {לח"מ}
ג/ג מעיני המים
ג/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שז
ג/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ג משאת מרדכי ב"ק עמ' קסט
ג/ג משנה הלכות כתובות דף פב ע"א {לח"מ - את"ל}
ג/ג משנת יעקב
ג/ג נדרי זריזין ח"א עמ' לא
ג/ג נועם חי"א עמ' רלז [בצל החכמה ח"ב סי' ז] {כ"מ}
ג/ג נזר הקדש (קפלן)
ג/ג נחלת דבש מהדו"ת סי' קיא אות ג
ג/ג ניר לדוד
ג/ג ס' החיים (קלוגר) עמ' קפב {כ"מ}
ג/ג סתירת זקנים - הלכה עמ' ריט
ג/ג עבד המלך (תשא)
ג/ג פאר המלך עמ' רלז
ג/ג צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"א
ג/ג צפיחית בדבש דף לב ע"ג, לד ע"ג {כ"מ}
ג/ג צרור החיים (יעקב)
ג/ג קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לט-מ
ג/ג קונטרסי שעורים נדרים שעור יא אות ט
ג/ג שו"ע הרב או"ח סי' פג ס"ג
ג/ג שיח יוסף ח"ב עמ' מה {כ"מ}
ג/ג שלל דוד
ג/ג שלמי יוסף שבת ח"א עמ' תרמד {כ"מ}
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל סנהדרין אות פט
ג/ג שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' סט
ג/ג שער המלך ח"א עמ' שלט
ג/ג תורת אמך ח"א עמ' 286, 313
ג/ג תחומין ח"ט עמ' 254
ג/ד אהבת המלך
ג/ד אור הישר
ג/ד אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 2, 3
ג/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק י ברכת אברהם אות קכג
ג/ד בן ידיד
ג/ד ברור הלכה שבת מ ע"ב ציון ז
ג/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צה
ג/ד הגהות רימ"א {כ"מ}
ג/ד טהרת יו"ט ח"ג עמ' קיג
ג/ד טורי אבן
ג/ד יבול היובלות עמ' 249
ג/ד ימין משה
ג/ד יפה נוף עמ' י
ג/ד לב חיים (פלג'י) ח"ג דף ח ע"א
ג/ד לב שלם [ראשון לציון מגילה ל ע"ב]
ג/ד לבושי מרדכי יו"ד עמ' תקא
ג/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' ג ע"ב
ג/ד מבוא למשנ"ת עמ' 249, 241, 220, 216
ג/ד מגן גבורים (או"ח) סי' פד ס"ק א
ג/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' קסט
ג/ד משנה הלכות ח"ג סי' ח {דברי קודש בבית מרחץ}
ג/ד משנת אברהם (ס' חסידים) ח"א עמ' יא
ג/ד נחלת דבש מהדו"ת סי' קיא אות ג
ג/ד נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ג/ד נר יצחק (ארדיט) עמ' יז-יח
ג/ד ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קסג-קסד
ג/ד ס' השבי"ט עמ' ה
ג/ד עולת איש ברכות עמ' ק {מקום הטנופת - מהלך או עומד}
ג/ד עולת איש ברכות עמ' קא, קכו
ג/ד עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רכו
ג/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ד קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כה
ג/ד ראש אליהו ח"א עמ' יא
ג/ד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' קסג
ג/ד שו"ע הרב או"ח סי' פד ס"א, סי' פה ס"א
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רח
ג/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכד
ג/ד תורת אמך ח"א עמ' 243, 304
ג/ד תורת רפאל או"ח ח"א דף כ ע"א
ג/ה אבן האזל
ג/ה אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' לד, קמז
ג/ה אדני היד החזקה
ג/ה אהבת המלך
ג/ה אור צהיר
ג/ה אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' קכד
ג/ה אמת ליעקב מועד עמ' קכח
ג/ה אנצי"ת ע' אזכרות הע' 14, ע' אפרושי הע' 20-22
ג/ה בית שמש
ג/ה בית שערים או"ח סי' פג
ג/ה בן ידיד
ג/ה ברור הלכה שבת י ע"ב ציון א, מ ע"ב ציון ז
ג/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' צו-צח
ג/ה דברות משה שבת ח"ב סי' לד הערה כב {כ"מ}
ג/ה דברי חן דף טו ע"ב {ראב"ד}
ג/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז
ג/ה דברי ירמיהו
ג/ה דברי שלמה (אסרף)
ג/ה דמשק אליעזר (רלב"ג) - תשובות סי' ו {רחום}
ג/ה דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 122
ג/ה הלכות קטנות ח"א סי' סז
ג/ה זיו משנה
ג/ה זכרון יעקב (בנד')
ג/ה זכרון מלך (א"ש)
ג/ה חי' חתם סופר
ג/ה חי' ר"י באב"ד
ג/ה חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 169 {דברי חול בלה"ק}
ג/ה טהרת יו"ט ח"ג עמ' פט
ג/ה ידבר שלום ח"א עמ' מא
ג/ה יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' יז {כ"מ}
ג/ה כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עה
ג/ה כבוד יו"ט
ג/ה כטל אמרתי עמ' צב
ג/ה כצאן יוסף עמ' רלו
ג/ה כתר המלך
ג/ה לב שלם [זקן אהרן סי' עב, בני חיי קפז ע"ד, פרי חדש סי' פה ס"ק כ, גופי הלכות קלד ע"ב]
ג/ה ללשונות הרמב"ם
ג/ה לקוטי סופר ח"ב דף לא ע"ג
ג/ה לקוטי שיחות חל"ה עמ' 223 {לאפרושי מאיסורא}
ג/ה לקוטי שפת אמת
ג/ה מבוא למשנ"ת עמ' 249, 241, 220
ג/ה מגן גבורים (או"ח) סי' פה ס"ק ג
ג/ה מעדני מלך ח"א עמ' ס
ג/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ה מעיני המים
ג/ה מציון אורה ח"א עמ' רא {כ"מ}
ג/ה מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"א
ג/ה מראה הפנים ע"ז דף יט, שבת דף כד
ג/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ה משנה הלכות ח"ח סי' ל
ג/ה משנת שמחה
ג/ה משרת משה (עטייה)
ג/ה נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפה {ראב"ד}
ג/ה נחל איתן
ג/ה נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יח אות ט
ג/ה ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קסה-קפג
ג/ה ס' השבי"ט עמ' ה
ג/ה סדר משנה (בוסק')
ג/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' מה, מז
ג/ה סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' סו {שמות המיוחדים}, סט {שאינם נמחקים}
ג/ה עטרת צבי (פריינד) ע"ז ח"א עמ' רכג-רכד, רכו
ג/ה עקדת משה ח"א עמ' קטז
ג/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ה פני המלך (שטרן)
ג/ה פנת יקרת (תשעא) עמ' תשעו
ג/ה צפנת פענח
ג/ה קובץ
ג/ה קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כה, שעור ד אות טז
ג/ה רשימות שעורים (קלמנוביץ) שבועות עמ' קפה {כינויים}
ג/ה שארית ישראל (שציפנסקי) ח"ב עמ' קנ {אמירת שלום בבית מרחץ}
ג/ה שו"ע הרב או"ח סי' פה סעיפים ג-ד
ג/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 43-44
ג/ה תורת ירוחם ח"ב דף יד ע"א
ג/ו אבא בם (תשס) עמ' רסח
ג/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' ק {ראב"ד}
ג/ו אדני היד החזקה
ג/ו אהבת המלך
ג/ו אוצר נחמד (גרינוולד) עמ' 41 {ראב"ד}
ג/ו אור עולם (שניאורסון) עמ' 525
ג/ו אורח ישראל סי' א הערה יא {ראב"ד}
ג/ו אמרי כהן ברכות סי' ג ס"ק א
ג/ו אמת ליעקב מועד עמ' שסג
ג/ו אנצי"ת ע' בית הכסא הע' 18
ג/ו בים דרך עמ' י
ג/ו בן הרמה
ג/ו בן ידיד
ג/ו ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ה
ג/ו ברור הלכה סוכה מב ע"ב ציון ג
ג/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ק-קא
ג/ו הדר איתמר עמ' רלג {ראב"ד - הירושלמי}
ג/ו הר המלך ח"ג עמ' מז
ג/ו השגות הרמ"ך
ג/ו זיו משנה
ג/ו זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לט {ראב"ד}
ג/ו חי' יפה לב עמ' רז {שריחה רע}
ג/ו ישועות עוזו עמ' 393 {ראב"ד}
ג/ו לב מבין
ג/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' שא
ג/ו מבוא למשנ"ת עמ' 10
ג/ו מטומאה לקדושה עמ' 39 {ראב"ד}
ג/ו מיטב הארץ עמ' 71
ג/ו מצות ראיה עמ' רו
ג/ו מראה הפנים ברכות דף כז
ג/ו משוש הארץ עמ' קסז {ראב"ד}
ג/ו משנה שכיר יו"ד עמ' יז
ג/ו משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רכג, רמח
ג/ו משרת משה (עטייה)
ג/ו נר יצחק (ארדיט) עמ' כ
ג/ו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קפד-קצ
ג/ו עבד המלך (תשא)
ג/ו עיונים במשנתו של הרמב"ם עמ' כח
ג/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' לז
ג/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ו צפנת פענח
ג/ו שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ב אות ד
ג/ו תאריך ישראל סי' י אות יט {ראב"ד}
ג/ו תורת אמך ח"א עמ' 275
ג/ו תחומין חט"ז עמ' 452 {ראב"ד}
ג/ז אדני היד החזקה
ג/ז אהבת המלך
ג/ז אור צהיר
ג/ז אמונת יהושע עמ' ס
ג/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' יג {כ"מ}
ג/ז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' יב
ג/ז בן הרמה
ג/ז ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון פ
ג/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ק
ג/ז השגות הרמ"ך
ג/ז יד ישראל ח"ב
ג/ז לב דוד (פלדמן) עמ' פו {כחרס}
ג/ז לב מבין
ג/ז לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, אור לו בציון דף ב]
ג/ז לשד השמן (ירוש')
ג/ז משרת משה (עטייה)
ג/ז ס' העתים עמ' 48
ג/ז עזוז חיל
ג/ז צפנת פענח
ג/ז קובץ
ג/ז שו"ע הרב או"ח סי' עט ס"ט {ראב"ד}, סי' פב ס"ב
ג/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' כו
ג/ז שלום ירושלים עמ' רג
ג/ח אהבת המלך
ג/ח אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 100
ג/ח בן הרמה
ג/ח ברור הלכה ברכות כב ע"ב ציון ו, כה ע"ב ציון נ, כו ע"א ציון ג
ג/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קא
ג/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז {מעשה רקח}
ג/ח יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' צה
ג/ח כה תברכו דף קפו ע"ב
ג/ח כרם מנחם סי' לב
ג/ח לב שלם [כפות תמרים דף יא, פרי חדש או"ח עט ס"ק א, שושנים לדוד ברכות פ"ג מ"ח]
ג/ח מגן גבורים (או"ח) סי' פא ס"ק ב
ג/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ח מצוות זמניות עמ' תט
ג/ח מציון אורה ח"א עמ' טו
ג/ח מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"א
ג/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שח
ג/ח משרת משה (עטייה)
ג/ח סדר משנה (בוסק')
ג/ח פרי האדמה ח"ג
ג/ח צפנת פענח
ג/ח קובץ
ג/ח שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ח עמ' לט, סי' ט עמ' מא
ג/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' רז
ג/ח תהלה לדוד (מן, תשסב) סי' ב
ג/ח תורה שלמה בראשית פ"ח השמטות לאות צט (עמ' תקלג)
ג/ט אהבת המלך
ג/ט אמרי חן (לוונברג)
ג/ט אמרי כהן ברכות סי' ג ס"ק ה-ו
ג/ט בן הרמה
ג/ט ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ו
ג/ט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קב-קג, קט
ג/ט הר המלך ח"ג עמ' מז
ג/ט חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ז ס"ק ו, סי' ח לדף כה ע"א
ג/ט חזון יחזקאל ברכות פ"ב הי"ח
ג/ט מצוות זמניות עמ' תט
ג/ט משרת משה (עטייה)
ג/ט נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ג/ט סדר משנה (בוסק')
ג/ט עין חיים ח"ב עמ' קכט
ג/ט קרן פני משה ח"א עמ' רלד
ג/ט שו"ע הרב או"ח סי' עט ס"ד
ג/ט תורת אמך ח"א עמ' 272, 280
ג/י אבני נזר או"ח סי' יט אות ב
ג/י אדני היד החזקה
ג/י אהבת המלך
ג/י אור הישר
ג/י בית אהרן (קריספין) דף כג ע"א {מרכה"מ אלפנדרי}
ג/י בן הרמה
ג/י בן ידיד
ג/י ברור הלכה ברכות כה ע"ב ציון ג, כ
ג/י גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קה-קו
ג/י הר המלך ח"ג עמ' מז
ג/י חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ז ס"ק ו, סי' ח לדף כה ע"א
ג/י חזון נחום זרעים ח"א עמ' נא
ג/י חתן סופר ח"א עמ' מ
ג/י טהרת יו"ט ח"ג עמ' קעב
ג/י טורי אבן
ג/י יצחק ירנן
ג/י לב מבין
ג/י לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, אור לו בציון דף טו]
ג/י ללשונות הרמב"ם
ג/י מגן גבורים (או"ח) סי' עז ס"ק א
ג/י מחשבת הקודש ח"ב דף כח ע"ג {כ"מ}
ג/י מראה הפנים ברכות דף כז
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משרת משה (עטייה)
ג/י עולת איש ברכות עמ' קלב
ג/י קובץ
ג/י קובץ על יד ח"ב
ג/י שו"ע הרב או"ח סי' עז ס"ב
ג/י תהלה לדוד (מן, תשסב) סי' ב
ג/י תורה שלמה בראשית פ"ח השמטות לאות צט (עמ' תקלג)
ג/י תורת אמך ח"א עמ' 292, 299
ג/יא אדני היד החזקה
ג/יא אהבת המלך
ג/יא אמרי חן (לוונברג)
ג/יא אמרי כהן ברכות סי' ג ס"ק ו
ג/יא באר מרים פ"ו הי"ד אות ב
ג/יא ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ג, כה ע"ב ציון ה, ז
ג/יא ברכת שמים (וייס) עמ' ה
ג/יא גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קז-קח
ג/יא דבר שמואל (אבוהב) סי' מד
ג/יא הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפד
ג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 196
ג/יא השגות הרמ"ך
ג/יא זבחי צדק (דיסקין) עמ' שמד {ריחוק מצואה}
ג/יא חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ז ס"ק יב
ג/יא חתן סופר ח"א עמ' נד
ג/יא יד יהודה (אשכנזי) חי' יומא דף ג ע"ב
ג/יא יין הטוב עמ' מ
ג/יא יצחק ירנן
ג/יא כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עה
ג/יא לב מבין
ג/יא לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, אור לו בציון דף יד]
ג/יא ללשונות הרמב"ם
ג/יא לשד השמן (שפרינץ) יו"ד דף ג ע"ב
ג/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 310 {גאונים}, 359 {גאונים}
ג/יא מעין החכמה עמ' שטז {ראב"ד}
ג/יא מעיני המים
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא משרת משה (עטייה)
ג/יא סדר משנה (בוסק')
ג/יא עולת איש ברכות עמ' קז {כ"מ}, קי-קיא
ג/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"ג
ג/יא צפנת פענח
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' עו ס"ד, קו"א אות א
ג/יא תהלה לדוד (מן, תשסב) סי' ב
ג/יא תוספות להגהות מיימוניות
ג/יא תורת אמך ח"א עמ' 267, 301
ג/יב אהבת המלך
ג/יב אור הישר
ג/יב אמרי חן (לוונברג)
ג/יב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' שעז
ג/יב באר מרים פ"ו הי"ד אות ב
ג/יב בית שמש
ג/יב בן ידיד
ג/יב ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ד, כה ע"ב ציון מ
ג/יב גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קט-קי
ג/יב דבר סיני (תשכו)
ג/יב השגות הרמ"ך
ג/יב זיו משנה
ג/יב זכר אליהו עמ' ג, יח
ג/יב חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כה ע"א
ג/יב חי' יפה לב עמ' רה {שיש לו עיקר}
ג/יב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עה
ג/יב לב מבין
ג/יב לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, אור לו בציון דף יד, עטרת ראש ברכות דף סט]
ג/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יב מעשה בצלאל סי' כב
ג/יב משרת משה (עטייה)
ג/יב סדר משנה (בוסק')
ג/יב עבד המלך (תשסט) עמ' קיב
ג/יב עולת איש ברכות עמ' קיט
ג/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יב קובץ
ג/יב שהם וישפה ח"א
ג/יב שו"ע הרב או"ח סי' פג קו"א אות א
ג/יב שלום ירושלים עמ' כג
ג/יב תהלה לדוד (אורט') או"ח סי' רסח ס"ק ח
ג/יב תהלה לדוד (מן, תשסב) סי' ב
ג/יב תורת אמך ח"א עמ' 272, 280, 313
ג/יג אהבת המלך
ג/יג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ג ס"ק ב ברכת אברהם אות טו
ג/יג באר מרים פ"ו הי"ד אות ב
ג/יג ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ל, נ
ג/יג הר המלך ח"ג עמ' יח, מז
ג/יג חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יא ס"ק ט, ברכות סי' ז ס"ק ט
ג/יג חיזוק מדת הבטחון (דייטש) עמ' 16
ג/יג יד ישראל ח"ב
ג/יג ישורון ח"כ עמ' תרפ [כ"מ מזכיר את מהר"י אבוהב]
ג/יג כנפי נשרים
ג/יג לב שלם [אור לו בציון דף יד, ב"ח או"ח סי' צו]
ג/יג משנת יעקב
ג/יג משרת משה (עטייה)
ג/יג סדר משנה (בוסק')
ג/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יג שו"ע הרב או"ח סי' עו ס"ג
ג/יג תהלה לדוד (מן, תשסב) סי' ב
ג/יג תורת אמך ח"א עמ' 283
ג/יד אהבת המלך
ג/יד אור צהיר
ג/יד אמרי חן (לוונברג)
ג/יד אשר למלך
ג/יד בן הרמה
ג/יד ברור הלכה ברכות כד ע"ב ציון י, כה ע"א ציון ט
ג/יד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נט
ג/יד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיא-קיב
ג/יד זכרון תרועה עמ' 570
ג/יד יד יהודה (אשכנזי) דף סה ע"ג
ג/יד ללשונות הרמב"ם
ג/יד נחמד למראה ח"ד דף פא ע"ב {כ"מ}
ג/יד נר יצחק (ארדיט) עמ' כא
ג/יד עולת איש ברכות עמ' קיט
ג/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יד קובץ
ג/יד ראש אליהו ח"א עמ' יא
ג/יד שו"ת ר"י מילר עמ' רטז
ג/יד תורת אמך ח"א עמ' 169, 263, 281
ג/יד תניא רבתי ח"א עמ' 436
ג/טו אהבת המלך
ג/טו אמרי כהן ברכות סי' ג ס"ק א
ג/טו בכורי חיים ח"ג עמ' רסז
ג/טו ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון ס
ג/טו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיג-קיד
ג/טו דברי ירמיהו
ג/טו הלכות מדינה ח"ב עמ' 19
ג/טו זכר יצחק (תשן) עמ' רעב
ג/טו חזקה רבה או"ח הלכה טז
ג/טו מוריה גל' רמג עמ' ו {השמיט נתן תפילין על בית אונקלי שלו}
ג/טו עולת איש ברכות עמ' נה
ג/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/טו שהם וישפה ח"א
ג/טו תורת אמך ח"א עמ' 286
ג/טז אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כג-כד
ג/טז אהבת המלך
ג/טז אור הישר
ג/טז אורח משפט עמ' כה ע"א
ג/טז אמרי חן (לוונברג)
ג/טז אמרי כהן (הולנדר) עמ' מא
ג/טז אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק ט ברכת אברהם אות קד
ג/טז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ג/טז בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף יב ע"א {הגהמ"י}
ג/טז בית אבי ח"ב סי' לב {שער אשה - דרבנן}
ג/טז בית אהרן וישראל גל' נא עמ' קכה
ג/טז בית יצחק (תשיד) עמ' 103, 105
ג/טז בן הרמה
ג/טז בן ידיד
ג/טז ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ט, כה ע"ב ציון ד
ג/טז ברכי יוסף או"ח סי' עה ס"ב
ג/טז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קיד-קיט
ג/טז דבר סיני (תשכו)
ג/טז דברי יואל - שו"ת עמ' סו
ג/טז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כז-כח
ג/טז הר המלך ח"ג עמ' מח, ח"ז עמ' שכז
ג/טז הרמב"ם - שמרנות עמ' 175 {לא יסתכל}
ג/טז השגות הרמ"ך
ג/טז חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כד ע"א
ג/טז חזו"א או"ח סי' טז ס"ק ב
ג/טז חלק לוי עמ' לז
ג/טז חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' נו עמ' קפב {כ"מ}
ג/טז יד ישראל ח"ב
ג/טז יוסף את אחיו עמ' עב
ג/טז יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' קנח
ג/טז יחוה דעת ח"ד עמ' לג, לה
ג/טז יצחק ירנן
ג/טז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עו
ג/טז כתבי העלוי מראקוב עמ' לד
ג/טז לב שלם [אור לו בציון דף טו]
ג/טז לבושה של תורה סי' יד אות י-יב, סי' יז אות ד {לח"מ}, סי' יח אות ז {לח"מ}, לט אות ד {הגהמ"י אות ס}, סי' עג אות ה {הגהמ"י אות ס}, סי' עו אות טו {כ"מ}
ג/טז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' קל
ג/טז מאור ישראל
ג/טז מחשבת הקודש ח"ב דף כח ע"ד {זכוכית}
ג/טז מענה לשון עמ' קסב {הגהמ"י}
ג/טז מצוות זמניות עמ' תט
ג/טז מציון אורה ח"א עמ' יד
ג/טז משאת המלך ח"ד סי' תקסד
ג/טז משנה הלכות ח"ו סי' כ, ח"ז סי' יג, רלח {הגהמ"י, כל גוף האשה ערוה}, ח"י סי' כה
ג/טז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' מא
ג/טז משרת משה (עטייה)
ג/טז נחלת שמעון (קרסנר) שופטים ח"א סי' יג אות ב
ג/טז ס' התדיר עמ' קפז
ג/טז ס' יובל לדוד קוטלר עמ' 244 {הגהמ"י}
ג/טז עולת איש ברכות עמ' צג
ג/טז עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' צו
ג/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/טז פרח מטה אהרן (סול')
ג/טז צמח צדק (חב"ד) - שו"ת אהע"ז סי' קלט אות ב
ג/טז צפנת פענח
ג/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' רמא {קול אשה בתפלה}
ג/טז שו"ע הרב או"ח סי' עה סעיפים ז, ט, קו"א אות א
ג/טז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תכח
ג/טז שמירה טובה עמ' 76
ג/טז תורת אמך ח"א עמ' 242, 257, 304
ג/יז אהבת המלך
ג/יז אור צהיר
ג/יז בן הרמה
ג/יז ברור הלכה ברכות כד ע"ב ציון ל, כה ע"ב ציון ב, שבת י ע"א ציון א, סוכה י ע"ב אחרי ציון ב
ג/יז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכ-קכג
ג/יז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה נה
ג/יז זבחי צדק (דיסקין) עמ' טו {לבו רואה}
ג/יז חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כד ע"א
ג/יז טורי אבן
ג/יז יד ישראל ח"ב
ג/יז יצחק ירנן
ג/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/יז מצוות זמניות עמ' תט
ג/יז סופר המלך
ג/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יז פסקי אליהו ח"ב עמ' כב {פוסק כיש אומרים}
ג/יז פרי האדמה ח"א
ג/יז צפנת פענח
ג/יז תורת אמך ח"א עמ' 242, 257, 295
ג/יח אגרות משה או"ח ח"ד עמ' כג
ג/יח אהבת המלך
ג/יח אוצמפה"ת חלה פ"ב מ"ג הע' 23-24
ג/יח אנצי"ת ע' אשתו הע' 41
ג/יח אפיקי מגינים יבמות סי' יא
ג/יח אפיקי מגינים פ"ב מ"ג אות א
ג/יח ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ג, ז
ג/יח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכג-קכד
ג/יח דבר שאול חלה סי' יב ס"ק ד
ג/יח דברות משה שבת ח"א סי' כב ענף ג
ג/יח דובר מישרים
ג/יח חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כד ע"א
ג/יח חזו"א או"ח סי' טז ס"ק ו
ג/יח חזו"א על הרמב"ם [חזו"א או"ח סי' טז ס"ק י]
ג/יח לבושה של תורה סי' יט אות ו {עגבות}
ג/יח מגן גבורים (או"ח) סי' עג ס"ק א
ג/יח משנה הלכות כתובות דף ה ע"ד
ג/יח עולת איש ברכות עמ' פב, פד
ג/יח צפנת פענח
ג/יח קובץ
ג/יח שו"ע הרב או"ח סי' עג סעיפים א-ג
ג/יח שמחת עולם (הרבסט) ח"ב סי' ד אות ג
ג/יח תורת אמך ח"א עמ' 246, 249
ג/יט אהבת המלך
ג/יט ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ז
ג/יט גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכה
ג/יט יצחק ירנן
ג/יט ס' התדיר עמ' קצב
ג/יט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/יט שו"ע הרב או"ח סי' עג ס"ג


ד/50 הלכות קריאת שמע פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ באר יהודה
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ חזק יד
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ לחם יהודה
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' נב-נה
ד/רה"פ ס' המנוחה
ד/רה"פ ס' השלחן עמ' רמט-רנא
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ צפנת פענח
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/א אבי עזרי ח"ב
ד/א אדני היד החזקה
ד/א אהבת המלך
ד/א אהל שרה לאה עמ' שפז, שפט {מלמדים קטנים}, תשנד {טרוד ונחפז}
ד/א אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכה
ד/א אור הישר
ד/א אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק טז, יט
ד/א אורח ישראל סי' ב הערה נג, סי' כב אות ד, י, סי' כז אות ז
ד/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קפ
ד/א אמרי איש עמ' קצד, קצו {קטנים}
ד/א אמרי חן (לוונברג)
ד/א אמת ליעקב מועד עמ' שצג
ד/א אמת ליעקב נשים עמ' פג {עד מוצ"ש}
ד/א אנצי"ת ע' אשה הע' 214
ד/א אפיקי מגינים סוכה עמ' יד {חינוך}
ד/א באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
ד/א באר יצחק (גולדשמיד) עמ' נא, נו
ד/א בדבר מלך ח"ו עמ' ריט
ד/א בדרך המלך עמ' קכג
ד/א בית אהרן וישראל גל' ע עמ' קד, גל' עג עמ' כו, פג
ד/א בית מלך (חב"ד) עמ' 35
ד/א בן הרמה
ד/א בן ידיד דף לו ע"ד
ד/א בני בנימין (אדר"ת)
ד/א בני דוד
ד/א בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנג
ד/א ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון ג, כ ע"א ציון ב, כ ע"ב ציון ב
ד/א ברור הלכה סוכה כה ע"א ציון ב, כה ע"ב ציון ז
ד/א ברור הלכה סוכה מב ע"א ציון י
ד/א ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ {חינוך}
ד/א ברקאי ח"ה עמ' 179
ד/א בשמן רענן ח"ב עמ' תצד
ד/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רלט
ד/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קכו, קכח, קלב-קלג, קלו-קלז
ד/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' כב, כד
ד/א גן שושנים ח"א עמ' נח
ד/א דבר סיני (תשכו)
ד/א דברי ירמיהו
ד/א המאיר לארץ
ד/א המלך ברמה עמ' 40, 41
ד/א הר המלך ח"ז עמ' שכח
ד/א הרמב"ם כמחנך עמ' 35
ד/א הררי קדם עמ' קו
ד/א השגות הרמ"ך
ד/א וגר זאב עמ' מד {עוסק במצוה פטור לגמרי}, מז {מחנכים לקרוא בעונתה}
ד/א ויוסף שאול דף סד ע"א
ד/א זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ד ס"ק ב {כ"מ - חתן פטור גם בבוקר}
ד/א זכרון ליהודה סי' א אות יב {כ"מ}
ד/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' לו
ד/א חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' ג {כ"מ}
ד/א חינוך הבנים למצוות עמ' צ
ד/א חלקת מאיר
ד/א חנא וחסדא ח"א דף קכא ע"א {מי שהיה לבו}
ד/א חסדי דוד ח"א עמ' טז
ד/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' לב-לד
ד/א חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף ח-ט
ד/א טל אורות (טובול) סוכה עמ' קעג
ד/א יד ישראל ח"ב
ד/א יצחק ירנן
ד/א ישא מדברותיך כתובות פ"א עמ' קכה, קכז
ד/א ישועת משה עמ' שסח
ד/א כי בא מועד עמ' קלח
ד/א כרם מנחם סי' י
ד/א כתר המלך
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' קנא ע"א
ד/א ללשונות הרמב"ם
ד/א לקוטי סופר ח"א דף ח ע"ב
ד/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' ת
ד/א מאור למלך סוכה עמ' קיג, קטו
ד/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 386
ד/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ו-ז
ד/א מענה אליהו עמ' פ {כ"מ}
ד/א מעשה בצלאל סי' ח
ד/א מראה הפנים ברכות דף כה ע"א {עבדים}
ד/א מראות ישרים סוכה עמ' קצא
ד/א מרכה"מ אלפ'
ד/א משיב דבר ח"ה סי' לט
ד/א משכנות ידידיה עמ' כד {פטור מטעם טירדה}, כז {עוסק במצוה פטור ממצוה}
ד/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט
ד/א משנת יעקב מדע עמ' מה, קנט-קסז, זמנים ח"א עמ' רמט, קדושה עמ' רצה-רצו
ד/א משנת יעקב נזיקין עמ' ר
ד/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ד/א משען המים דף ע ע"ב {אשה פטורה}
ד/א נאות דשא (שניאור) דברים עמ' 192 {שנשא בתולה}
ד/א נחלת נפתלי דף ג, ה
ד/א ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קצא-רז
ד/א ס' התדיר עמ' קפו
ד/א סדר משנה (בוסק')
ד/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' כא ס"ק ד
ד/א עמודי הוד סי' עו עמ' רנז
ד/א פאר המלך עמ' ריח
ד/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/א פני המלך (שטרן)
ד/א פני משה (שלז')
ד/א פרח מטה אהרן (סול') כאן, ואהבה עמ' 100
ד/א קובץ
ד/א קובץ על יד ח"ב
ד/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 50
ד/א קנין תורה בשמעתתא במדבר עמ' קסו {חתן פטור מק"ש}
ד/א קרית מלך
ד/א ראש דברך עמ' שסט
ד/א רלב"ג דברים פי"א פסוק יט עמ' עה
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' צז-צח
ד/א שבט הלוי (ווזנר) ח"ו סי' יב {ברכה באשה}
ד/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' קסה {מלמדים קטנים}
ד/א שי למלך עמ' נה
ד/א שלמי יוסף סוכה עמ' קב, שסח-שסט
ד/א שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פח
ד/א שעורי הרב - אבלות עמ' יד
ד/א שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ד/א שערי עזרא (בצרי) עמ' יג
ד/א שפתי מלך
ד/א תורת אמך ח"א עמ' 191, 216
ד/א תורת הלוי עמ' טו
ד/א תרומת הגורן ח"א עמ' 57
ד/ב אבן שלמה (ניימן) עמ' נא
ד/ב אהבת המלך
ד/ב אהל שרה לאה עמ' תשנד, תתנו
ד/ב בית אהרן וישראל גל' עג עמ' כו
ד/ב בכורי הרים סוכה עמ' קכה-קכו {נושא בעולה}
ד/ב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנג
ד/ב ברור הלכה סוכה כה ע"א ציון ב
ד/ב ברקאי ח"ה עמ' 179-180
ד/ב המלך ברמה עמ' 38
ד/ב זכרון ליהודה סי' א אות יב
ד/ב חנא וחסדא ח"א דף קיט ע"ב {לחם יהודה}
ד/ב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"ג ס"ק ו
ד/ב כרם מנחם סי' י
ד/ב מאור למלך סוכה עמ' קיג, קטו
ד/ב משאת מרדכי מגילה עמ' קמט
ד/ב משנת יעקב
ד/ב נחלת נפתלי דף ג, ה
ד/ב ס' המצפה הל' ק"ש עמ' קצט-רג
ד/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' כ ס"ק י
ד/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 355
ד/ב עמודי הוד סי' עו עמ' רנד
ד/ב עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' רג {כ"מ}
ד/ב שלמי יוסף סוכה עמ' שסח-שסט
ד/ב תהלה לדוד (מן, תשסב) סי' א
ד/ב תורת הלוי עמ' יד
ד/ג אהבת המלך
ד/ג אהל שרה לאה עמ' תשצט, תתנב
ד/ג אמרי בינה - או"ח סי' יג [ג] ד"ה ועיין פנ"י
ד/ג אמרי חן (לוונברג)
ד/ג ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף מ ע"ג
ד/ג באר אברהם (אבלי) עמ' קז
ד/ג בכורי חיים ח"ג עמ' רסח
ד/ג ברור הלכה ברכות יז ע"ב ציון ג
ד/ג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רח, רכב {כ"מ}
ד/ג גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קלח-קלט, קמא-קמד
ד/ג דבר סיני (תשכו)
ד/ג האשכול (אוירבך) במפתח בסוף הספר עמ' 173
ד/ג זבחי צדק (דיסקין) עמ' רכו
ד/ג זיו משנה
ד/ג זכרון ליהודה סי' א אות ג, סי' ג אות ה, ט-י
ד/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' מד-מה
ד/ג יד המלך (פלומבו)
ד/ג ישועת משה עמ' קסב
ד/ג כנפי נשרים
ד/ג כרם מנחם סי' י
ד/ג מלאכת חשב עמ' ח
ד/ג מסורה ח"ט עמ' קח
ד/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמט
ד/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט [עבודת הגרשוני סי' סב], תמז
ד/ג ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רח-ריז
ד/ג ס' התדיר עמ' קפו
ד/ג עמודי הוד סי' עו עמ' רנג
ד/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ג פני משה (שלז')
ד/ג פרשת המלך
ד/ג צידה לדרך מאמר ה עמ' קנו
ד/ג קובץ
ד/ג שעורי הרב - אבלות עמ' יד
ד/ג תורת אמך ח"א עמ' 201, 207
ד/ד אדני היד החזקה, גם בהשמטות
ד/ד אהבת המלך
ד/ד אור הישר
ד/ד בית שמש
ד/ד בן הרמה
ד/ד בן ידיד דף לז ע"א
ד/ד ברור הלכה ברכות יט ע"א ציון ח
ד/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכו-רכז
ד/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמד, קמו, קמט
ד/ד דברי שירה פורים עמ' טו
ד/ד טהרת יו"ט חי"ח עמ' קצב, קצה
ד/ד יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ה ה"ה אות א ס"ק ה
ד/ד לב שלם [אור לו בציון דף יא]
ד/ד מבי"ט (רובינ') דף קכז ע"ד
ד/ד מגן גבורים (או"ח) סי' עב ס"ק ב
ד/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ד מעשה איש דף ב ע"ד
ד/ד ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רח-ריב, ריח-רכג
ד/ד ספרי הפרדס ח"ב עמ' קכא
ד/ד עמודי הוד סי' עו עמ' רנז
ד/ד עצי ארזים סי' סה ס"ק ב
ד/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ד צידה לדרך מאמר ה עמ' קעא
ד/ד קול מבשר ח"ב עמ' סא
ד/ד קרית מלך
ד/ה אהבת המלך
ד/ה אור הישר
ד/ה ברור הלכה ברכות יט ע"א ציון ט
ד/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמז
ד/ה הר המלך ח"ג עמ' מח
ד/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' מה
ד/ה חיים שנים ישלם עמ' נט
ד/ה יצחק ירנן
ד/ה משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רכז
ד/ה ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רח-ריב
ד/ה ס' הקנינים עמ' סא
ד/ה שו"ע הרב או"ח סי' פה ס"ב
ד/ה שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כג
ד/ה תורת אמך ח"א עמ' 211
ד/ו אדני היד החזקה
ד/ו אהבת המלך
ד/ו אהל שרה לאה עמ' תשנב {הליכה מקבר לשורה}
ד/ו בן הרמה
ד/ו בן ידיד דף לז ע"א
ד/ו ברור הלכה ברכות יז ע"ב ציון ג, יט ע"א ציון י, יט ע"ב ציון א
ד/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכו {כ"מ}
ד/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמז-קמח, קנב
ד/ו האסופה המקראית עמ' 240
ד/ו זיו משנה
ד/ו זכרון ליהודה סי' ז אות טו
ד/ו חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף יז ע"ב
ד/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' מו-מז
ד/ו יצחק ירנן
ד/ו כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עז
ד/ו לב בנים עמ' רמד-רמה
ד/ו לב מבין
ד/ו לב שלם [שושנים לדוד ברכות פ"ג מ"ב]
ד/ו ללשונות הרמב"ם
ד/ו מלאכת שמואל עמ' קפט-קצב
ד/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ו מראה הפנים ברכות דף כה
ד/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ו ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רח-ריב
ד/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' קיג
ד/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קסג {להתחיל ולגמור}
ד/ו קרית מלך
ד/ו שבי ציון סי' יג, כג
ד/ו שו"ע הרב או"ח סי' עב סעיפים ד-ה
ד/ו שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' קנג
ד/ו שלום ירושלים עמ' כא {ראב"ד}
ד/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כד
ד/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לז
ד/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 305
ד/ו תורת אמך ח"א עמ' 192, 211
ד/ז אבן שלמה (ניימן) עמ' נב, נד
ד/ז אבני ציון ח"ג עמ' רנד
ד/ז אדני היד החזקה
ד/ז אהבת המלך
ד/ז אהל דוד (קהן) ח"ב תהלים פס"ג פס' ה {ראב"ד}
ד/ז אוצר המאמרים (תשס) עמ' שכה
ד/ז אור הישר
ד/ז אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' סו
ד/ז אורח ישראל סי' ו הערה ה, סי' ח אות טו, מילואים לסי' ט אות ב, מילואים לסי' יב ח"ב אות א
ד/ז אמונת יהושע עמ' עז
ד/ז אמר יצחק דף ב ע"ב
ד/ז אמרי חן (לוונברג)
ד/ז אנצי"ת ע' גאוה הע' 64, 65, 69
ד/ז בית אהרן וישראל גל' סא עמ' יב-יג
ד/ז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ז בית שמש
ד/ז בית שמש עמ' צט
ד/ז בכורי חיים ח"ג עמ' רסח
ד/ז בן ידיד דף לז ע"א
ד/ז ברור הלכה ברכות טז ע"ב ציון ג {ראב"ד}
ד/ז ברור הלכה פסחים נד ע"ב ציון א
ד/ז ברכי יוסף או"ח דף כט ע"ג, סי' ע ס"א
ד/ז גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנה
ד/ז דבר סיני (תשכו)
ד/ז דבר שמואל (אבוהב) סי' מ
ד/ז דברי אהרן עמ' קה {אם רצה להחמיר}
ד/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כח {עבד המלך}, לט {לחם יהודה}
ד/ז דברי ירמיהו
ד/ז דברי שלמה (אסרף)
ד/ז דעת הרמב"ם עמ' 459
ד/ז הלכות והליכות עמ' לח
ד/ז המאיר לארץ {לח"מ}
ד/ז המלך ברמה עמ' 39, 42
ד/ז זיו משנה
ד/ז זכרון ליהודה סי' ג אות ה, ז, יג
ד/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' יז, לו, לח, מד
ד/ז חי' ר"מ מאימראן פסחים עמ' ריג
ד/ז חנן אלקים עמ' סה
ד/ז יצחק ירנן
ד/ז ישועות יעקב מועד עמ' כט {ראב"ד}
ד/ז ישורון ד עמ' תקא-תקב = חי' הרד"ל למשניות ברכות {אם מתו מוטל לפניו רשאי להחמיר ולהתפלל}
ד/ז כבוד חכמים - עטרת פז עמ' עז
ד/ז כבוד יו"ט
ד/ז כנסת ישראל (ששון) דף טז ע"ב {אונן שאין לו מי שישא משאו, ורוצה להחמיר ע"ע ולקרוא ק"ש}
ד/ז כרם מנחם סי' י
ד/ז לב שלמה (הלוי) דף קלח ע"ב
ד/ז מחקרי ארץ או"ח סי' ב
ד/ז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' קמא
ד/ז מנחת אליהו ח"ג עמ' כט
ד/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ז מעיני המים
ד/ז מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"ב
ד/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שח
ד/ז מראה הפנים ברכות דף כא, כב
ד/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ז מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/ז משכיל לאיתן דף א ע"א {לח"מ}
ד/ז משנת יעקב
ד/ז משנת שמחה
ד/ז נחלת דבש מהדו"ת סי' כה אות ג {רצה להחמיר}
ד/ז נשמת אברהם ח"א עמ' נה {ראב"ד}
ד/ז ס' התדיר עמ' קפו
ד/ז ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נח
ד/ז סדר משנה (בוסק')
ד/ז עבד המלך (תשא)
ד/ז עולת שמואל (לובצר) ח"א דף ג ע"ג
ד/ז עלי עין עמ' לח
ד/ז פותח יד
ד/ז פני המלך (שטרן)
ד/ז פרשת המלך
ד/ז צידה לדרך מאמר ה עמ' קנד
ד/ז צמח מנחם דף כ ע"ג-ע"ד, כא ע"א {אם לא יכול לכוון}
ד/ז קובץ חי' תורה (לודז') עמ' לג
ד/ז קובץ על יד ח"ב
ד/ז שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רלו
ד/ז שיחות לספר ויקרא עמ' עה {ראב"ד - קשה לכוון}
ד/ז שפתי מלך
ד/ז תורת אמך ח"א עמ' 199, 202
ד/ז תורת המשפט ח"א עמ' 355
ד/ז תורת יצחק ח"א עמ' לג
ד/ח אבן מלוכה
ד/ח אדני היד החזקה
ד/ח אהבת המלך
ד/ח אהל שרה לאה עמ' שלה, שלז {או"ש}
ד/ח אוצר מפרשי הירושלמי סוכה פ"ג ה"ט הע' 13 {או"ש}
ד/ח אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרנ {כ"מ}
ד/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 542-543 {כ"מ - דרך הביטול}
ד/ח אור שמח
ד/ח אמרי חן (לוונברג)
ד/ח אנצי"ת ע' אמן הע' 128 {או"ש}, ע' בעל קרי הע' 178, 180, 181, 263-265
ד/ח באר משה (שטרן) ח"ה סי' יח אות א {קובץ}
ד/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ד/ח בן ידיד דף לז ע"ד
ד/ח ברור הלכה ברכות כב ע"א ציון א, כב ע"ב ציון א
ד/ח ברור הלכה ע"ז לו ע"א פסקה ה {כ"מ}
ד/ח ברכת אליהו (דווייך) מהדורא בתרא דף קט ע"ב
ד/ח ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות יא
ד/ח בתורתו יהגה ח"א עמ' תסא
ד/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רמח, רסה-רסו {כ"מ}
ד/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנו
ד/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קג
ד/ח גינת ראובן תרומות עמ' צח {בטלה התקנה}
ד/ח דבר יהושע ח"ב סי' טז {טעם ביטול הטבילה, הבדל בין ק"ש לתפלה לענין המנהג}
ד/ח דברי אור ח"א עמ' ב {כ"מ}
ד/ח דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' כה-כו {או"ש}
ד/ח דברי ירמיהו
ד/ח דברי מנחם (כשר) ח"א סי' כז עמ' צא {טעם ביטול התקנה}
ד/ח דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכז-רכח
ד/ח דרך חיים פ"ו הערה 775 {כ"מ}
ד/ח דרכי שמחה עמ' לז {או"ש}
ד/ח האסופה המקראית עמ' 239
ד/ח הגהות חבר בן חיים [כ"מ - אלא דבר שכלי - צ"ל ולא דבר שכלי]
ד/ח הגהות רפ"מ אלטר {כ"מ - למה לי האי טבילה}
ד/ח הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיב-קיג {לא פשטה}
ד/ח הר"מ במז"ל - קובץ עמ' כט
ד/ח הרמב"ם והגאונים עמ' 160
ד/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 254
ד/ח הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 64
ד/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קא {או"ש}
ד/ח זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לא ס"ק ד {כ"מ}
ד/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' מט {הבדל בין ק"ש לתפלה, אם לא פשטה מדוע תיקנו תקנה נוספת}, נא-נב {כ"מ - כל הטמאים חייבים משום דרשת ריב"ב}
ד/ח חסדי דוד ידים פ"ב ח"י עמ' רמב-רמג {טעם ביטול התקנה}
ד/ח חקרי הלכות (בוכמן) ח"ב סי' ה עמ' יז {כ"מ - ד"ת כנגד ביה"כ}
ד/ח חקרי זמנים ח"ד עמ' תנח {דברי אגדה בחתימת ההלכות}
ד/ח חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' רעז
ד/ח חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב סי' מט דף פו ע"ד {כ"מ - תלוי בסיבה שלא פשטה}
ד/ח טהרת יו"ט ח"י עמ' תכט-תלד {כ"מ - בטלה מעצמה}, חי"ח עמ' מז {כל הטמאים חייבים בק"ש - מדוע שו"ע שינה "כל הטמאים"}, נה {לענין מה בטלה}, קצב {לא יכלו לעמוד בה}
ד/ח ידי אליהו
ד/ח כבודה של תורה ח"ג עמ' פא {לשון מוסרית}
ד/ח כגן רוה עמ' 34
ד/ח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שח {זו דומה לתקנה שבטלה}
ד/ח כתב משה ח"א סי' ז עמ' ל
ד/ח לבושי מרדכי ח"ד עמ' לז
ד/ח לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תרמה {נהגו לקרוא}
ד/ח מאה שערים (קפשאלי) עמ' תקטז {השוואת התורה לאש}
ד/ח מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' סא
ד/ח מבוא למשנ"ת עמ' 103 {המנהג לטבול}
ד/ח מזכרת עמ' 557 {מדוע מתחשבים במנהג שנהגו כריב"ב}
ד/ח מחקרים בספרות התשובות (כהנא) עמ' 111
ד/ח מטומאה לקדושה עמ' 36
ד/ח מכתב לחזקיהו על ברכות כב ע"א (בדפי הספר דף טו ע"א) {כ"מ - למה לי האי טבילה, לענין מה בטלה הטבילה}
ד/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז {לענין מה בטלה הטבילה, דין מי שקיבל עליו לטבול, חציצה בטבילת עזרא}
ד/ח מנפת צוף עמ' 651-653
ד/ח מעט צרי {חציצה בטבילת עזרא}
ד/ח מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"ב {כ"מ - תקנת עזרא היתה גם לק"ש, כיון שלא פשטה מפני שלא היה הציבור יכול לעמוד בה - יכלו לבטלה}
ד/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' קכה, שח
ד/ח מרכה"מ אלפ' [חנן אלקים לו ע"ב]
ד/ח משאת מרדכי ב"ק עמ' רצט
ד/ח משנת רבנו עמ' קצב {ולא פשטה}
ד/ח נחלת שמעון (אמוראי) דף ב {קובץ}, ו {הטבילה בטלה ומה שנהגו לטבול היא לא לטבילה אלא לטהרה}
ד/ח נר מצוה (ואלק) מצוות דף לג ע"ב {הוכחה שתקנה שלא פשטה בטלה מעצמה, כ"מ - נ"מ בטעם שלא פשטה}
ד/ח נרות אהרן עמ' יג, קצד {ברכה על טבילת עזרא}
ד/ח נשמה של שבת עמ' 585
ד/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתשג
ד/ח ס' המצפה הל' ק"ש עמ' רכד-רכו
ד/ח ס' התדיר עמ' קפו {בטלה הטבילה}
ד/ח סדר משנה (בוסק')
ד/ח סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' עח
ד/ח סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קיב {טמאים חייבים}
ד/ח סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 133, 135, 141
ד/ח עמק יהושע אחרון עמ' קעא
ד/ח עניינות בספרות הגאונים עמ' 96
ד/ח פאר המלך הל' תפילין פ"ד הי"ג עמ' ריח {טמאים חייבים בק"ש - לשונו המקבילה בהל' תפילין}
ד/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ח פרשת המלך {הבדל בין ק"ש לתפלה לענין המנהג}
ד/ח קובץ {חציצה בטבילת עזרא או בטבילה בזה"ז לפני הרגל}
ד/ח קונטרסי שעורים כתובות עמ' 314
ד/ח קונטרסי שעורים נדרים שעור ד אות ג דף מג ע"א {או"ש}
ד/ח ראש אליהו ח"א עמ' נט {כ"מ}
ד/ח שארית ישראל (שציפנסקי) קונ' מעמק הבכא עמ' מ {אין מק"ט}
ד/ח שו"ע הרב או"ח סי' פח ס"א
ד/ח שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' שפו {ביטלו את הטבילה}
ד/ח שו"ת ר"י מסלוצק סי' ג עמ' יג-יד {שלבים בתקנה}
ד/ח שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות ז {מביא ציטוטים בענין תקנת עזרא וביטולה}
ד/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 129 {תקנת עזרא}, 133 {השלב השני של התקנה}, 134-136 {ביטול הטבילה}
ד/ח תשובה מאהבה ח"ב דף ז ע"ב
ד/ח תשובות ראב"י אב"ד סי' פז {צריך תשעה קבים}

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 6275

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמא | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | כתוב אלינו

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | THE TECHNIQUE | EXAMPLE | RARE BOOK SERVICE
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US