Halacha Brura and Berur Halacha Institute

מכון הלכה ברורה ובירור הלכה


מפתח לפירושים על משנה תורה לרמב"ם

כאשר מצויין שם הספר בלבד, הכוונה היא לספר המסודר לפי סדר הלכות הרמב"ם.
בראש כל פרק מופיעה רשימת מקורות עם הסימון "רה"פ" (רוב הפרק). אלו הם מקורות העוסקים ברוב ההלכות שבאותו פרק (או בכולן).
כשיש למעיין קושי למצוא את הספר המצויין, או את מראה המקום באותו ספר, יפנה ל"רשימת הספרים".

למידע נוסף על המפתח, לחץ כאן.

הלכות תפילה ונשיאת כפים

פרק א
פרק ב
פרק ג
פרק ד
פרק ה
פרק ו
פרק ז
פרק ח
פרק ט
פרק י
פרק יא
פרק יב
פרק יג
פרק יד
פרק טוא/51 הלכות תפלה פרק א *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


א/רה"פ בן ידיד
א/רה"פ דברי ירמיהו
א/רה"פ הרמב"ם המדויק
א/רה"פ יד ישראל ח"ב
א/רה"פ יד פשוטה
א/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
א/רה"פ מעשה רקח
א/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
א/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' נו-נז, סח-סט
א/רה"פ ס' המנוחה
א/רה"פ ס' השלחן עמ' רנא-רנד
א/רה"פ פי' ר"י קאפח
א/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
א/רה"פ פי' ר"ש צדוק
א/רה"פ קרית מלך
א/רה"פ רמב"ם הערוך
א/רה"פ רמב"ם לעם
א/רה"פ שם טוב
א/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
א/א אבא בם (תשס) עמ' רסז {אמרו חכמים}
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 12-14
א/א אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' עז-עח
א/א אבק דרכים דף יג ע"ב
א/א אגרא לישרים סי' כ (בסופו)
א/א אדני היד החזקה
א/א אדני נחושת עמ' לה
א/א אדרת אליהו (ראם) עמ' א
א/א אהבת המלך
א/א אהל דוד (קהן) ח"ג דניאל פ"ו פס' יא, ח"ד ישעיהו פ"א פס' טו
א/א אהל שרה לאה עמ' רמה {משנה התפלה}
א/א אוצר המאמרים (תשסג) עמ' כה
א/א אוצרות הקידוש סי' יב אות ד
א/א אור הישר
א/א אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ו {חיוב אשה}
א/א אור לישרים (שולמן) עמ' רא {תפלה דאורייתא}
א/א אור עולם (שניאורסון) עמ' 550
א/א אור צהיר
א/א אור תורה (ריסקין) ויקרא עמ' 44
א/א אור תורה (ריסקין) שמות עמ' 85
א/א אורח ישראל סי' ח אות י, טז, כב, סי' י הערה כב
א/א אורח משפט עמ' טז ע"א, רסה ע"ב
א/א אורי חיים ח"א עמ' מא
א/א אות היא לעולם ח"ב דף קעה ע"א
א/א אות ציון עמ' קעב
א/א איים בים ברכות סי' ג אות ז¬ {צורת התפלה מן התורה}
א/א אישי יובל עמ' 126
א/א אמונת יהושע עמ' לג
א/א אמונת עתיך (וולפסון) ח"ב עמ' רג {מהתורה}
א/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' ג, ו, יט, כח
א/א אמרי חן (לוונברג)
א/א אמרי יהודה (דרעי, תשעב) ימים נוראים עמ' סד
א/א אמת ליעקב מועד עמ' צב {תפלה דאורייתא}
א/א אמת ליעקב מקרא עמ' רפה
א/א אנצי"ת ע' אמונת ה' הע' 43 {לח"מ}
א/א אסופות ב עמ' קנז-קנח
א/א אסיף ח"ב עמ' 194-196, 201, 205
א/א ארחות ימים עמ' קסג, קפה, קצב, קצו, ר
א/א ארעא דרבנן (תשעט) עמ' רכח {כ"מ}
א/א ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' פב {כ"מ}, קלב, קנא, רד {כ"מ}, רנג
א/א אשר למלך
א/א באר אברהם (אבלי) עמ' לג, קסד
א/א באר יהודה
א/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' יח, כג
א/א באר יצחק (גולדשמיד) עמ' נט
א/א באר לחי ראי עמ' לז-עג
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק יב פסוק ב {תפילה דאורייתא}
א/א באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שיט
א/א באר משה (אפשטיין) בראשית עמ' תרסד, דברים עמ' שכג
א/א בגדי כהונה (פרחיא) דף פה ע"א
א/א בזך לבונה עמ' רז
א/א בחיר חיים
א/א בים דרך עמ' קעח
א/א בין השורות עמ' רפג-רפה
א/א ביצחק יקרא (תשע) סי' קכט פ"ג אות ה
א/א בית אבי ח"ב סי' עב עמ' קה {תפלה דאורייתא אבל תפלה בציבור דרבנן}
א/א בית אבי ח"ג סי' כא אות ט
א/א בית אהרן וישראל גל' יט עמ' יג-יד, גל' סב עמ' יט, כא, מט
א/א בית אהרן וישראל גל' פא עמ' ק
א/א בית אלהים שער א עמ' רנה
א/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' סט-עג,] רסז
א/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' א
א/א בית יעקב (מסקין) סי' י
א/א בכורי חיים ח"ג עמ' רסח, ח"ד עמ' כז, פט, ח"ה עמ' קו
א/א בן אשר סי' א אות ב, סי' ב אות כא
א/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' כז
א/א בני בנימין (אדר"ת)
א/א בני משה (הכהן)
א/א בנין הלכה עמ' טז-כו
א/א בנין שאול עמ' רא
א/א בנין שלמה (קלוגר)
א/א בנין שלמה (רבינ') סי' לח
א/א ברור הלכה ברכות י ע"ב ציון ג
א/א ברית הלוי השלם
א/א ברית יצחק (טייב) דף כה ע"ב
א/א ברכת אליהו (דווייך) מהדורא בתרא דף קט ע"ב
א/א ברכת אריאל ח"ב עמ' יט, ל, לו {עבודה שבלב}
א/א ברכת הורי סי' א הע' א-ב
א/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' סז
א/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' תג
א/א ברקאי ח"ה עמ' 64-66, 79, 158
א/א בשבילי ברכת הגומל סי' א ס"ק יט
א/א בשבילי ההודאה סי' ז ס"ק יט
א/א בשבילי השבת סי' יב אות ד
א/א בשם אומרם עמ' 67
א/א בתורתו יהגה (תשעב) עמ' רחצ {אין מנין התפלות מן התורה}
א/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' תטו {ואין לתפלה זמן קבוע מן התורה}
א/א בתי כנסיות דף כח ע"א {לח"מ}
א/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קא, קנט, רנב, רצט
א/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' ד-ה, לח, מב, עא
א/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' א-ב {מנין המצות}, ד-ח {מצוה להתפלל}, ט-יג {עבודה שבלב זו תפלה}
א/א גביע הכסף ח"א עמ' פה {תפלה דאורייתא, תפילה בעת צרה}
א/א גושפנקא דמלכא הל' תפלה פ"י
א/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יב
א/א גנזי המלך (תשסג) עמ' תקנג
א/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רצו
א/א גשר יהושע עמ' 209
א/א דביר הקודש (תשסג)
א/א דבר יהושע (שו"ת) ח"ד סי' יט, ח"ה עניינים שונים סי' ד, כג
א/א דבר שאול סוטה סי' נט אות ז
א/א דברות משה ב"מ ח"א סי' מא הערה מו
א/א דברות משה ברכות עמ' קמב {אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה}
א/א דברות משה מועד ח"א עמ' תקנב {אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה}
א/א דברי חן (נתנזון) דף טז ע"ב, יט ע"ב-ע"ג
א/א דברי חפץ עמ' יג-יד, נא
א/א דברי יהודה דף מו ע"א
א/א דברי יואל - שו"ת עמ' תקט
א/א דברי יואל מועדים ח"ב-ח"ג עמ' תכד
א/א דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז פרה צא
א/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כח-ל, לח
א/א דברי יציב לקוטים עמ' יב
א/א דברי שאול שמות עמ' קנ, דברים עמ' צד
א/א דברי שמואל (ראטה) עמ' מח
א/א דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' כו
א/א דברי תורה (תאומים) דף א ע"א
א/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 9-10, 162
א/א דעת הישראלי (פוקס) פ' משפטים דף כד ע"ד {ועבדתם את ה'}
א/א דרך ה' (באום) ח"ד פ"ה אות ז {דאורייתא}, טז {אין לו זמן קבוע}
א/א דרך ישרה ח"ב עמ' פד
א/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תמח
א/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רפח
א/א הגהות רימ"א {כ"מ}
א/א הגהות רפ"מ אלטר
א/א הדרת מלך (זילברברג) דף יט ע"ד {מ"ע}
א/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' נד
א/א היכלי שן ח"ב סי' נד
א/א הכנה דרבה (גרינולד) דף מו ע"ב
א/א הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 630
א/א הלכות והליכות עמ' סד
א/א הר המוריה (אדר"ת) עמ' רג, רנז
א/א הר המלך ח"ג עמ' קיב, ח"ז עמ' שכח
א/א הרמב"ם - שמרנות עמ' 223
א/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' מב
א/א הרמב"ם והזוהר
א/א הרמב"ם והלכותיו
א/א הרמב"ם ותורתו ח"א
א/א הרמב"ם כמחנך עמ' 78
א/א התורה והמדינה ח"ז עמ' שעח
א/א וגר זאב עמ' כט {כ"מ - הקושיה מסוכה}, ל {קושיה מספק אם התפלל}
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תלט
א/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' צב, תריב
א/א ויאמר מרדכי עמ' שמג
א/א ויגד יעקב (תשסח) עמ' פ
א/א ויקח אברהם [צפיחית בדבש דף ג ע"ג]
א/א ולאשר אמר תהלים עמ' תפ {מצות עשה להתפלל בכל יום}
א/א זבחי צדק (דיסקין) עמ' שיג {אשה}
א/א זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 9, 37, 39
א/א זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 51
א/א זיו משנה
א/א זכור לדוד עמ' עב
א/א זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' ו ס"ק א {לח"מ}, סי' ט
א/א זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' ח-ט
א/א זכרון ישעיהו דף ג ע"א
א/א זכרון ליהודה סי' א אות י, סי' י אות ד
א/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 87-103, 80
א/א זרע אברהם (כטורזא)
א/א חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' קלח
א/א חובות יהודה עמ' 36, 344
א/א חזון לימים ח"ב עמ' רפב
א/א חזון נחום זרעים ח"א עמ' קי
א/א חי' הגאון אדר"ת עמ' ריב
א/א חי' הגרי"ח עמ' קח
א/א חי' הרי"ט עמ' טו
א/א חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א עמ' ע
א/א חי' כתב סופר פסחים עמ' ה
א/א חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' מב
א/א חי' מהר"ם שיק קדושין עמ' קיט
א/א חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עב
א/א חי' מהרי"א הכהן עמ' כח
א/א חי' ר' יונתן אייבשיץ (ברמב"ם מהדורת פרדס, סוף אהבה, אחרי תשובות ר"א בן הרמב"ם), ועל ברכות עמ' נה
א/א חי' ר"ש קלוגר סוכה עמ' שפז
א/א חי' ר"ש קלוגר שבת עמ' קכו
א/א חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קצו, קצח
א/א חיי נפש ח"ו עמ' כו
א/א חכמת גרשון עמ' קמה, תסח
א/א חכמת התורה פ' בראשית עמ' תקפא
א/א חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 124
א/א חלק יעקב (קנטור) דרוש טו
א/א חלקת יהושע עמ' לד
א/א חלקת מאיר
א/א חמדת אהרן עמ' כח
א/א חמדת ימים עמ' כה
א/א חמדת ישראל ח"א דף קלא ע"א
א/א חקרי זמנים ח"ב עמ' תל
א/א חשבונות של מצוה עמ' סז
א/א חתן סופר או"ח ח"ב עמ' צו
א/א טהרת יו"ט חט"ז עמ' קא, קס
א/א טוב ראיה סוטה לב ע"א
א/א טורי אבן
א/א טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
א/א יבול היובלות עמ' 286
א/א יד איתן
א/א יד בנימין ר"ה עמ' תקמב {איך ר' יהודה התפלל רק פעם בחודש}
א/א יד המלך (לנדא)
א/א יד פשוטה מדע עמ' תתכח
א/א ידבר שלום ח"ב עמ' נ, עו
א/א יחוה דעת ח"ג עמ' יב, כג-כד, לב
א/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' יא, טז {כ"מ}
א/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קכג, קכח, קלט {כ"מ}
א/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 101-102
א/א ילקוט דברי אסף עמ' רנד
א/א ימלא פי תהלתך ח"א עמ' רב
א/א ימלא פי תהלתך ח"ב עמ' קנג {מנין התפלות אינו מהתורה}
א/א יערות דבש ח"ב עמ' רע
א/א יערי עם דבשי ח"ד מדור ב אות סט
א/א יפה נוף עמ' כא
א/א יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' קיז, ח"ג עמ' טז
א/א יצחק ירנן
א/א יראה ואהבה עמ' טו, רי {לח"מ}
א/א ירחי כלה סוכה ח"א עמ' תקעה-תקעו
א/א ישא מדברותיך מגילה עמ' קצה
א/א ישועות יעקב מועד עמ' מא {כ"מ}, סה {כ"מ}, סט, קנב-קנג
א/א ישורון ח"ב עמ' תב
א/א כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תיט
א/א כבוד מלכים (מרגליות)
א/א כבודה של תורה א עמ' עב
א/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקמז, תתכח, תתקטז
א/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' נז, תנינא עמ' מח
א/א כפתור ופרח (תשו) דף כז ע"ג
א/א כרם אברהם עמ' יג
א/א כרם יעקב עמ' י, יב
א/א כתבי מהר"ם איררה עמ' שכח
א/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 25, 158, 161, 170
א/א כתונת פסים (תשעא) עמ' כט, קכז, קלג
א/א כתר אפרים עמ' שנו
א/א כתר תורה (תשסז) עמ' רז
א/א לב אליהו (אטינגא) דף כב ע"ב
א/א לב בנים עמ' ח
א/א לב חיים (פלג'י) ח"ג דף פב ע"ב
א/א לב מבין
א/א לב שלם [בני משה (שלטון) לקוטים ה ע"א, לב שמח טז ע"ב, קח ע"ג, פרי חדש סי' פט, קרית ספר, כפות תמרים לג ע"ב, יד אהרן או"ח דף קו, מנין המצוות]
א/א לבושי מרדכי או"ח עמ' י, כא, מד, לקו"ת עמ' א, ח
א/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ח, חי"א עמ' י, קמה, חי"ב עמ' יג
א/א להורות נתן אבות עמ' קכה
א/א לחם יהודה
א/א ללשונות הרמב"ם
א/א לקוטי שיחות ח"ה עמ' 425, חכ"ב עמ' 116
א/א לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 58
א/א לקוטי שיחות חל"ה עמ' 127, 194
א/א לקוטי שיחות חל"ח עמ' 20 {מנין המצות}
א/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 26, 168
א/א לקח טוב (תשפא) כלל יב אות לב {מצות עשה להתפלל בכל יום - מצוה הבאה בעבירה פוסל בתפלה רק אם עיקרה מן התורה}
א/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשט
א/א מאור ישראל
א/א מאור צבי (תשס) עמ' קמ-קמא
א/א מאור צבי (תשסה) עמ' קטז-קיז
א/א מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' מד
א/א מבוא למשנה תורה עמ' 137, 171, 82, 263, 315, 367
א/א מגילת סמנים עמ' יא
א/א מגל חי"ג עמ' 66-68, 71, 78-83
א/א מגן גבורים (או"ח) סי' ע ס"ק ה, סי' קו ס"ק א-ב
א/א מגן צבי עמ' מח
א/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"א עמ' תקפא, ח"ב עמ' רנו
א/א מועדים וזמנים ח"א סי' ט, ח"ב סי' קנז, ח"ח הערות לח"ו סי' ט
א/א מוריה גל' קיא עמ' נג-נד, גל' קנד עמ' לט
א/א מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' נב, עב
א/א מחקרי ארץ ח"ח או"ח סימן יז
א/א מחשבת הקודש ח"א דף נב ע"א
א/א מחשבת חיים או"ח עמ' מח
א/א מטר השמים (תשנז) עמ' קמה
א/א מילי דמרדכי
א/א מכתב לחזקיהו דף א ע"א, טו ע"ד, לא ע"ג, צז ע"ב, קח ע"א
א/א מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' פה {מ"ע שנאמר לעבדו}
א/א מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' ע
א/א מלאכת שלמה (חכים)
א/א מנחה לאיש עמ' 342 {לעבדו - תפלה}
א/א מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות יג
א/א מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קלה
א/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ה ע"ד
א/א מנחת אלימלך עמ' רכז
א/א מנחת אשר פסחים עמ' רטו
א/א מנחת חינוך ח"ב עמ' רנה, ח"ג עמ' קנ, קסח
א/א מנחת כהן (יוסף חיים) דף מד ע"ד {מדוע לא תיקנו ברכה על התפלה}, קכה ע"א
א/א מנחת מרדכי (קרטמן) ח"א עמ' נב
א/א מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלו
א/א מנפת צוף עמ' 522-526
א/א מסורה חט"ו עמ' יב
א/א מעדני ביאורים עמ' ל
א/א מעדני מלך (תשמח) עמ' קד-קה, קמ-קמא
א/א מעדני שמואל עמ' יט
א/א מעיל שמואל (פלורנטין)
א/א מעין החכמה עמ' רנז {כ"מ}
א/א מעשה בצלאל סי' יג
א/א מפי ספרים וסופרים על התורה (תשעז) ח"ב עמ' לא {תפלה בעת צרה מהתורה לכו"ע}
א/א מפניני הרב עמ' נג
א/א מפתח הבאורים [אבי עזרי ח"א]
א/א מצווה ועושה ח"א עמ' רנב, רצו
א/א מקדם לביתאל עמ' 280
א/א מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"ב, קכב ע"א
א/א מרכבת המשנה מהדו"ב
א/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
א/א מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' ח אות ד
א/א מרפא לנפש חי' סוגיות סי' מ אות א
א/א משאת גרשון עמ' נ
א/א משאת המלך ח"א סי' פג
א/א משאת כפי עמ' כו
א/א משב יעקב ח"ב
א/א משיב נבונים סי' מג
א/א משיב צדק פ' מח עמ' 29
א/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' נח
א/א משכנות ידידיה עמ' לה {די בשעה אחת ביום}
א/א משכנות לאביר יעקב ח"ב דף לא ע"א
א/א משמרת חיים ח"א עמ' כד
א/א משנה הלכות ח"ג סי' י, פג
א/א משנה הלכות כתובות דף קסה ע"ג, קסח ע"א
א/א משנה הלכות מהדו"ת או"ח סי' נא עמ' לח {זמן תפלה דרבנן}
א/א משנת חיים במדבר עמ' תעב
א/א משנת חיים בראשית עמ' רמב, שלו
א/א משנת יעקב
א/א משנת משה ר"ה עמ' קצד, תענית עמ' ה, ז
א/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' צא
א/א משנת ראשונים (הירשפלד) עמ' סח
א/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' צא
א/א משנת רבנו עמ' קנז, קעו {מ"ע}, קפ {אין לתפלה זמן קבוע}
א/א משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 67
א/א משען המים דף ע ע"א {אשה חייבת}
א/א משפטי עזיאל ח"ג עמ' רכד, ח"ו עמ' כה
א/א משרת משה (עטייה)
א/א נוה צדק
א/א נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפה
א/א נועם חי"ד עמ' רמב
א/א נזר הקדש (קפלן)
א/א נחל איתן
א/א נחמד למראה ח"א דף קעב ע"ד
א/א נמוקי הגרי"ב
א/א נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/א נמוקי שזבנ"י דף יט
א/א נפש הרב עמ' קמג
א/א נר למאור (פרצקי) עמ' כה
א/א נר מצוה (ואלק) שרשים דף ה ע"ד, מצוות דף ג ע"ב {כ"מ - בעל קרי בתפלה}, ד ע"ב, ה ע"ב וע"ד, ו ע"א
א/א נרות אהרן (גם עמ' קצד-קצה)
א/א נתיב מצותיך עמ' קעב
א/א נתן פריו מגילה עמ' ג, שד-שה
א/א נתן פריו ערבי פסחים עמ' פא, צז
א/א ס' החיים (קלוגר) עמ' קצו-קצז, תתתקנ, תתתרלד
א/א ס' התדיר עמ' קצ
א/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קמא, קמה, קמז-קמח, קעג
א/א ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נו
א/א ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
א/א סדר הלכה דף טז ע"ד-יז ע"ג
א/א סדר משנה (בוסק')
א/א סדר משנה הל' מגילה פ"ג ה"ד עמ' קפב {חינוך קטן לתפלה כי היא דאורייתא}
א/א סהמ"צ לרמב"ם (הליר) עמ' ה
א/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' סו {ק"ס}, עא, קי, קיד {לח"מ}
א/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' צד, ק, קנח {ק"ס}, קסה {לח"מ}
א/א סהמ"צ לרס"ג ח"א דף נה ע"ג, נו ע"א, עא ע"ג
א/א סוכה וארבעת המינים עמ' 539
א/א סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק א
א/א סיומי המסכתות עמ' 60-61
א/א ספרי דבי רב ח"א עמ' שעט
א/א ספרי הפרדס ח"ב עמ' קלה
א/א עבד המלך (תשא)
א/א עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 327
א/א עבודה שבלב זו תפלה ח"ב עמ' 212 {מנין המצוות - ברכת כהנים}
א/א עבודת הלוי עמ' נה
א/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' מא
א/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' צו-קיג, רצח
א/א עבודת עבודה (תשעד) ויקרא-דברים עמ' רפב
א/א עולת איש ברכות עמ' רב
א/א עזרת כהן עמ' רא
א/א עיוני הלכות ח"ב עמ' צט, שלד
א/א עיוני פרשה ויקרא עמ' 29 {עבודה זו תפלה}
א/א עיוני תשובה (קדרי) עמ' 79
א/א עיונים (פאור) עמ' 30, 45
א/א עין חיים ח"א עמ' קצד {תפלה דאורייתא}, רמט {תפלה דאורייתא}
א/א עין חיים ח"ב עמ' קכח, רעג
א/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' ה
א/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' כב
א/א ערוגת הבושם (תשעא) ויקרא-במדבר עמ' תקמח
א/א פחד יצחק (הוטנר) סוכות מאמר ז, ט {ועבדתם את ה' אלקיכם זו תפלה}
א/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/א פינות הבית דף עא ע"ב {לח"מ}
א/א פני חיים (צימרמן) עמ' מא, מו
א/א פרח מטה אהרן (סול')
א/א פרי אהרן (בגון) עמ' פז {ועבדתם}
א/א פרפרת אליעזר ואתחנן פרק ג פסוק כג
א/א פרפרת משה ח"ב עמ' קא
א/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 34, 90
א/א צבא המלך עמ' ה-ו
א/א צבי תפארת סי' מה
א/א צהר גל' א עמ' 8
א/א צהר הבית עמ' כב
א/א צל הכסף (פריד תשסג) עמ' נ
א/א צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף נט ע"ד
א/א צמח מנחם דף טז ע"א, יז ע"א-ע"ב, יח ע"ב, כא ע"ג, כב ע"א {תפלה דאורייתא}
א/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמ ע"ג-שמא ע"א
א/א צמח צדק (חב"ד) שו"ת יו"ד סי' יג אות א
א/א צפנת פענח
א/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' קנח
א/א צרור המור (רוטלוי) סי' טו עמ' פח, סי' יז עמ' צו
א/א קהלות יעקב שבת סי' יא
א/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ב עמ' תשפז, ח"ד עמ' רפה
א/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלח
א/א קובץ הערות על אבי עזרי
א/א קובץ על יד ח"א
א/א קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' כב
א/א קול אריה (שוורץ, תשסד) פתח טוב עמ' יז
א/א קול דודי סוטה סי' תתכז
א/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 208
א/א קריאה בקריה ח"ב עמ' קיח
א/א ראש דברך עמ' תב
א/א רב טוב דף קיד ע"א
א/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שטו
א/א רווחא שמעתתא ח"א עמ' קמט, ח"ב עמ' ס
א/א רלב"ג שמות פכ"ג תועלת ב עמ' של
א/א רמב"ם המאיר תפלת יוה"כ הע' 56ב
א/א רנת יצחק משלי עמ' שמא
א/א רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קצד
א/א רנת יצחק תענית עמ' ו
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ג, עח, קצט, רעג, רפו, שלז, שפא, תקמב
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלה, קלח, קמא
א/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סב, ב"ק ח"א עמ' רסה, שבועות עמ' קסט
א/א שאגת אריה סי' יד
א/א שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' רד
א/א שארית נתן (לוברט)
א/א שבט הלוי (גרייבסקי) עמ' ז, ט
א/א שבילי אשר
א/א שו"ע הרב או"ח סי' קכח ס"א {מנין המצוות}
א/א שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' א
א/א שו"ת הריטב"א סי' צז
א/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רכו
א/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' סה עמ' רנב
א/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רכו
א/א שו"ת ר"י מילר עמ' צא = שב יעקב או"ח סי' יד {מ"מ - תקנה לא זזה}
א/א שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנז {תפלה דאורייתא}
א/א שולי הגליון עמ' כד
א/א שי כהן עמ' מא, קיג-קיד, קנג, קסז, רל
א/א שיח השדה (פרומר) עמ' פה
א/א שיח יוסף ח"ב עמ' נה-נו
א/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' פג {כ"מ בשם רמב"ן}
א/א שיח תפלה עמ' שכג, שסב, שסד-שסה
א/א שיחות הר"ן ח"ב עמ' רמ
א/א שיחות חכמה ומוסר מאמר א אות ב
א/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 312
א/א שיחות ר' צבי יהודה שמות עמ' 270
א/א שירת הפסח אות לא {כל אחד לפי כוחו}
א/א שלחן המלך דף עו ע"ב
א/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 275-276
א/א שמועות משה עמ' ז {מנין המצוות}
א/א שמות בארץ (תשנט) עמ' רעח
א/א שמחת מלך עמ' 41 {קרית ספר}
א/א שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 22
א/א שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות צג
א/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רד
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קמא
א/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קנד {אין מנין התפלות מהתורה}
א/א שער המלך על תהלים יום ג עמ' מד, קי
א/א שערי יעקב תפלה סי' יד סעיף ה, יח, סי' טו סעיף א
א/א שערי ישועה עמ' קיד
א/א שערי קדוש ה' עמ' פא
א/א שערי שאול שבת עמ' קלג
א/א שערי תודה ח"ב דף ה ע"ב {ועבדתם את ה' אלקיכם}
א/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 182
א/א שפע חיים - דרשות מתשמ"ב עמ' קסח
א/א שפע חיים - מכתבי תורה (תשסח) עמ' שיד
א/א שרשים במועדות עמ' לח
א/א תאריך ישראל סי' ד אות ח, י, יב, יג, והערה טז
א/א תהלה לדוד (סקאליע) ספר ה עמ' שעח
א/א תהלתו בפי עמ' סה
א/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שנג {כ"מ}, שסא, תצט, אלף קע {כ"מ}
א/א תורה שלמה שמות פכ"ג אות שלג
א/א תורת אמך ח"א עמ' 217, 321
א/א תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' רטז {קושיה ממה שאין מפסיקים לתפלה}
א/א תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 134
א/א תורת ירוחם ח"א דף י ע"ג, ח"ב דף יד ע"ג, טו ע"א
א/א תורת לויים דף יג ע"א {מדאורייתא}
א/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קסט-קעב
א/א תורת מנחם חי"ח עמ' 280 {מצות עשה להתפלל בכל יום (ובנ"כ - בענין תפלה מן התורה, ובענין התפלה בכל יום)}
א/א תורת מנחם חמ"ז עמ' 37, 153
א/א תורת מנחם חנ"ב עמ' 54
א/א תורת מנחם חנ"ה עמ' 46
א/א תורת מנחם חנ"ח עמ' 437, חנ"ט עמ' 212, 254
א/א תורת מנחם חס"ב עמ' 205, חס"ג עמ' 265, חס"ה עמ' 62, 156 {מצות עשה כו' מה"ת כו' שיהא אדם כו' שואל צרכיו שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה וכו'}
א/א תורת מנחם חס"ח עמ' 71 {מצות עשה מן התורה לבקש צרכיו וכו'}
א/א תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קעט
א/א תיבת גומא (ורשנר) עמ' שכ
א/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קה, קז, שסו
א/א תיבת גומא (תשסז) עמ' רי, רסא, רפז
א/א תניא רבתי ח"א עמ' 487
א/א תפארת אריה עמ' ז {מגדל עוז}, כא
א/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"ב עמ' שלז {מצוה להתפלל}
א/א תפארת ישראל סי' קלו
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' רצג-רצו
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' ריג {מגדל עוז}
א/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קפב
א/א תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלז
א/א תשובה מאהבה ח"ב דף לג ע"ב
א/א תשובת מהר"ש אלגזי בס' חיי ר' שלום שרעבי (ירושלים תשכח), ובסו"ס קהלת יעקב (ירושלים תשכח)
א/ב אבני ציון ח"ד עמ' ס
א/ב אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' עז
א/ב אגרות משה או"ח ח"ב סי' טז, ח"ד עמ' צט, קכח
א/ב אדני היד החזקה
א/ב אהבת המלך
א/ב אהל דוד (קהן) ח"ב תהלים פקי"ג פס' א
א/ב אהל שרה לאה עמ' תרמד
א/ב אוצרות הרמב"ם
א/ב אור לישרים (שולמן) עמ' ר {כ"מ למד ממשה}
א/ב אור צהיר
א/ב אור שמח
א/ב אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק לח
א/ב אורח ישראל סי' ח אות טז
א/ב אורי חיים ח"א עמ' מב
א/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 243
א/ב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' ט, כג, סח
א/ב אמרי חן (לוונברג)
א/ב אמרי נועם מועדים תשובה יז מבן המחבר {מ"ע שלא הז"ג}
א/ב אמרי שפר (חלאוה) עמ' תנ
א/ב אמת ליעקב מועד עמ' שה {מ"ע שהז"ג}
א/ב אנצי"ת ע' אשה הע' 151, 216, 222
א/ב אסיף ח"ב עמ' 211
א/ב ארחות ימים עמ' קצו, ר
א/ב ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קנט
א/ב באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' יח
א/ב באר לחי ראי עמ' מב-עג
א/ב בית אהרן (קריספין) דף ל ע"ב-ע"ג
א/ב בית המדרש
א/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רסז-רסט
א/ב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' א, מב
א/ב בכורי חיים ח"ג עמ' רסח
א/ב בכורי חיים ח"ה עמ' פג {קטנים ונשים חייבים בתפלה}
א/ב במסילה נעלה עמ' שלז {לדבר מה שבלבו}
א/ב בן אשר סי' א אות ג, סי' ב אות כא, ביאורי מקראות אות כג
א/ב בנין הלכה עמ' יז, יח, כ
א/ב בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קטו
א/ב ברור הלכה ברכות כ ע"ב ציון ב, לב ע"א ציון א
א/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' נ-נא {מגיד שבחו}
א/ב ברקאי ח"ה עמ' 65
א/ב בשבילי ברכת הגומל סי' א ס"ק יט
א/ב בשבילי ההודאה סי' ז ס"ק יט
א/ב בשבילי הפורים סי' כו הערה יא, סי' ל אות א {נשים ועבדים}
א/ב בשם אומרם עמ' 70
א/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' טו-כד {נשים ועבדים}, כה-כח, כט {כפי כוחו}, נב
א/ב דביר הקודש (תשסג)
א/ב דבר סיני (תשכו)
א/ב דברות משה ברכות עמ' קלו, קסט, רפא {אלא חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקב"ה}
א/ב דברות משה פסחים עמ' רסא, שיב
א/ב דברי אור ח"ג עמ' כד-כה
א/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' ל-לא
א/ב דברי תורה (שפירא) ח"ו סי' כו
א/ב דעת תפלה עמ' קלו
א/ב דרך איש דף י ע"א {בגובהה של עיר}
א/ב הרמב"ם ותורתו ח"א
א/ב הררי קדם (תשס) עמ' ב
א/ב התקופה והגאולה (תשסה) עמ' 41
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקפח
א/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' צג
א/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' ט, יא, קכג {אשה}, קמו
א/ב ויאמר מרדכי עמ' שמג
א/ב זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 9, 14, 39
א/ב זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' ט
א/ב חזון לימים ח"ב עמ' רפב
א/ב חי' בן אריה ח"א סי' יד אות ה
א/ב חלקת מאיר
א/ב חמדת אהרן עמ' כח
א/ב חקרי זמנים ח"א עמ' רפו, ח"ב עמ' תל
א/ב חשבונות של מצוה עמ' שיא
א/ב ידבר שלום ח"ב עמ' מז
א/ב יחוה דעת ח"ג עמ' כה
א/ב יחי המלך פרק מב
א/ב יחלק שלל ח"ג עמ' מה {מצוה להתפלל כל יום - מ"ע שלא הזמן גרמא}
א/ב יפה נוף עמ' כא
א/ב יצחק ירנן
א/ב ישועות יעקב מועד עמ' לה
א/ב ישורון ח"ב עמ' תב
א/ב כבוד חכמים - עטרת פז עמ' תיט
א/ב כפי אהרן (זס') קמא עמ' נז
א/ב כפתור ופרח (תשו) דף קנב ע"א
א/ב כשלג ילבינו - מאמר ענינה של תפלה
א/ב לב שלם [כפות תמרים לג ע"ג, קרית ספר, שונה הלכות ח"א ח ע"ג]
א/ב לבושי מרדכי יו"ד עמ' שנא
א/ב להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' א, ד
א/ב לחם יהודה
א/ב ללשונות הרמב"ם
א/ב למודי ה' (תקמז) דף עד ע"ג
א/ב לקוטי שיחות חכ"ה עמ' 156, 377, חכ"ט עמ' 183
א/ב לקוטי שיחות חל"ד עמ' 73, 214
א/ב לקוטי שיחות חל"ה עמ' 10, 195 {בקשת צרכיו}
א/ב לקוטי שיחות חל"ח עמ' 20
א/ב מאור צבי (תשס) עמ' קמ-קמא
א/ב מאור צבי (תשסה) עמ' קטז-קיז
א/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' מג
א/ב מבוא למשנה תורה עמ' 137, 171
א/ב מגל חי"ג עמ' 66
א/ב מגן גבורים (או"ח) סי' נח ס"ק ח
א/ב מועדים וזמנים ח"א סי' ט
א/ב מוריה גל' קיא עמ' נד
א/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 439 {הגהמ"י}
א/ב מחשבת חיים או"ח עמ' יב
א/ב מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' קלד
א/ב מנחת אלימלך עמ' סז {או"ש}, רכז
א/ב מנחת אשר פסחים עמ' רמב
א/ב מנפת צוף עמ' 522-526
א/ב מסורה ח"ו עמ' ס
א/ב מעדני ביאורים עמ' לב
א/ב מעדני מלך (תשמח) עמ' קד, קו
א/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ב מעיני המים
א/ב מעמד האשה עמ' 124
א/ב מפניני הרב עמ' נג, שצח
א/ב מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"ב
א/ב מקראי קדש (תשנג) עמ' שט
א/ב מרכה"מ אלפ'
א/ב משאת המלך (אדרי)
א/ב משבצות זהב שמואל א עמ' נה
א/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' נט
א/ב משכנות ידידיה עמ' לה {שבח ואח"כ צרכיו}
א/ב משנה הלכות ח"ג סי' י, פג
א/ב משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רצ {עבד}
א/ב משנת רבנו עמ' קנט {חיוב אשה ועבד}, קע {מגיד שבח ב'}, קפ {חיוב אשה ועבד}
א/ב משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 67
א/ב משפטי עזיאל ח"ג עמ' רטו
א/ב נועם חי"ג עמ' רמ {או"ש}, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' עח [אור תורה אדר תשלא]
א/ב נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/ב נפש הרב עמ' קג
א/ב נפש הרב עמ' קג
א/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף ו ע"א, יט ע"ב {אשה חייבת בתפלה}
א/ב נשמת אברהם ח"ה עמ' קפט
א/ב ס' התדיר עמ' קצ
א/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קמא, קמה, קמז-קמח, קעג
א/ב סדר משנה (בוסק')
א/ב סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' צב, צט-ק {שלא הזמן גרמא}
א/ב סוכת דוד (מן) סוכה סי' לו ס"ק ד
א/ב עבד המלך (תשסט) עמ' קכד
א/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קיג-קטו
א/ב עיוני תשובה (קדרי) עמ' 79
א/ב עין חיים ח"א עמ' ריז {כ"מ}
א/ב עלה יונה עמ' שיח
א/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ב פני המלך (שטרן)
א/ב פנינים על התורה ומועדים עמ' קצז {ואח"כ שואל צרכיו}
א/ב פרח מטה אהרן (סול') כאן, ואהבה עמ' 34
א/ב פרשת המלך
א/ב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
א/ב צבא המלך עמ' ה-ו
א/ב צמח מנחם דף טז ע"א {כ"מ}
א/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמא ע"א-ע"ב
א/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 5
א/ב צרור המור (רוטלוי) סי' טו עמ' פח, סי' יז עמ' צו
א/ב קובץ
א/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רפו
א/ב קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' כג
א/ב קונטרסי שעורים כתובות עמ' 208
א/ב קרן אור (חורב) עמ' רו
א/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' סה
א/ב רנת יצחק תהלים עמ' תרד
א/ב רנת יצחק תפלה עמ' קמא
א/ב רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רמא
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' כא, ערד
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלט, קמא
א/ב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' סב
א/ב שאגת אריה סי' יב, יד
א/ב שיח יוסף ח"ב עמ' נו
א/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' כח
א/ב שלשה עשר עלי השושנה עמ' 275
א/ב שמות בארץ (תשנט) עמ' רעח
א/ב שער המלך על תהלים יום ג עמ' קי {אשה חייבת}
א/ב שערי יעקב תפלה סי' יד סעיף ה, יח, סי' טו סעיף א, סי' כו סעיף ב
א/ב שערי ישועה עמ' קיד
א/ב שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 80
א/ב שפתי מלך
א/ב תאריך ישראל סי' ד אות י
א/ב תורה לדעת ח"ג עמ' רפט
א/ב תורת אמך ח"א עמ' 217, 219, 321, 510
א/ב תורת ירוחם ח"ב דף יד ע"ג-ע"ד, טו ע"א וע"ד, טז ע"א
א/ב תורת מנחם ח"ו עמ' 111, יה 280, חכ"ד עמ' 289 {חיוב מצוה זו וכו' שואל צרכיו שהוא צריך להם}
א/ב תורת מנחם חכ"ז עמ' 125 {בקשת צרכיו ועבודה שבלב}
א/ב תורת מנחם חל"ד עמ' 151 {מגיד שבחו ואח"כ צרכיו}
א/ב תורת מנחם חמ"ז עמ' 37, 153 {שואל צרכיו ונותן שבח}
א/ב תורת מנחם חנ"ב עמ' 391
א/ב תורת מנחם חנ"ד עמ' 109, 272, 327, חנ"ה עמ' 48 ,78, 394, חנ"ו עמ' 124
א/ב תורת מנחם חס"ג עמ' 320-321
א/ב תחומין חי"ז עמ' 160
א/ב תניא רבתי ח"א עמ' 193, 201, 487-488
א/ב תפארת ישראל סי' תתרנ {מגדל עז}
א/ב תפלה למשה (בנימין) עמ' רצז
א/ב תפלת דוד (אדר"ת) עמ' יג, קלז
א/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 57
א/ב תשובות ראב"י אב"ד סי' סא
א/ג אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' עז-עח
א/ג אדני היד החזקה
א/ג אהבת המלך
א/ג אורח ישראל סי' ח אות י הערה קכו
א/ג אמונת עתיך גל' 116 עמ' 25 {כ"מ - כיוון התפלה}
א/ג אמונת עתיך גל' 119 עמ' 14 {נוכח המקדש}
א/ג אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יב, יד-טו
א/ג אמרי חן (לוונברג)
א/ג ארצות החיים סי' א המאיר לארץ אות מב {מוסיף על מנין התפלות}
א/ג ארשת צבי עמ' מה
א/ג באר לחי ראי עמ' מט-עג
א/ג בית אלהים שער א עמ' רסד
א/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' סג-סח, רסט
א/ג בן אשר סי' א אות ג-ד, סי' ב אות כא
א/ג בני בנימין (אדר"ת)
א/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' ל
א/ג ברקאי ח"ה עמ' 66-67
א/ג בשולי גליוני עמ' כח
א/ג בשם אומרם עמ' 66
א/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ג, כט-ל, לא-לג {נוכח המקדש}, לט {ממשה עד עזרא}
א/ג גן שושנים ח"ב עמ' עז-עח {נוכח המקדש, ממשה רבינו}
א/ג דביר הקודש (תשסג)
א/ג דבר סיני (תשכו)
א/ג המאיר לארץ
א/ג העמק שאלה ח"א שאלתא ה אות א
א/ג זבח יעקב פ' פרת חטאת עמ' קעו {כ"מ - למשכן}
א/ג זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 9, 14
א/ג זכרון הרב עמ' 171 {תפלה נוכח המקדש דאורייתא}
א/ג חיים זכו עמ' קמ {נוכח המקדש}
א/ג חכמת התורה פ' נוח עמ' רט
א/ג חמדת אהרן עמ' כח
א/ג חסדי דוד ח"א עמ' כד
א/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' תל
א/ג טובים מאורות (שטינמן) עמ' מ
א/ג טורי אבן
א/ג ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכא {נוכח המקדש}
א/ג ימלא פי תהלתך ח"א עמ' כב
א/ג יסוד ושורש העבודה שער ב פ"ד
א/ג ישורון ח"ב עמ' תג
א/ג לב שלם [שו"ת מהריט"ץ סי' ע, מקראי קדש (תפט) קנא ע"ב, לשון למודים דף כח, הון עשיר ברכות ה ע"ד]
א/ג להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' קמה
א/ג להורות נתן אבות עמ' קכו
א/ג לחם חקי עמ' קפג-קפד
א/ג למודי ה' (תקמז) דף פג ע"א
א/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 73 {בקשת צרכי האדם}
א/ג לקוטי שיחות חל"ה עמ' 127 {כ"מ}
א/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 74 {נוכח המקדש}
א/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' מג
א/ג מבוא למשנה תורה עמ' 137, 171
א/ג מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' מב
א/ג מזרח שמש דף יד ע"א
א/ג מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' נב
א/ג מים חיים
א/ג מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רעג {כ"מ}
א/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ג ע"ג, ד ע"ב
א/ג מנחת אלימלך עמ' רכז
א/ג מנפת צוף עמ' 522-526
א/ג מעדני ביאורים עמ' לב
א/ג מערכות ישראל (גורדון) עמ' 68
א/ג מפניני הרב עמ' נג
א/ג משאת המלך ח"א סי' פד
א/ג משבצות זהב ירמיהו עמ' תרי
א/ג משבצות זהב מלכים א עמ' שפז
א/ג משבצות זהב עזרא עמ' רטז
א/ג משנת חיים בראשית עמ' שלו
א/ג נועם חי"ח עמ' רפז [לבושי מרדכי ח"א או"ח סי' ט]
א/ג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
א/ג נתן פריו הל' נט"י עמ' קכז
א/ג סדר משנה (בוסק')
א/ג עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' מג, מה
א/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קטו-קטז
א/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ג פעולת הצדיק (ברסלב) אות תתקפו (השני) {כל אחד התפלל בלשונו}
א/ג צבא המלך עמ' ו
א/ג ציוני מהר"נ
א/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמא ע"ב
א/ג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 5
א/ג רמב"ם המאיר תפלת יוה"כ הע' 2
א/ג רנת יצחק עה"ת תנינא ח"א עמ' שסב
א/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמא
א/ג שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 36 {בזמן שהמשכן היה בשילה - לאן התפללו}
א/ג שיח דוד (תשסד) עמ' כד {כ"מ - נוכח מקדש}
א/ג שיח דוד (תשסח) עמ' כז {כ"מ}
א/ג שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רד
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' לג
א/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מ
א/ג שער המלך (שושן) עמ' כח
א/ג שערי המקדש סי' יז אות ט, סי' כט אות ה
א/ג שערי יעקב תפלה סי' יד סעיף יד, יח
א/ג תורת מנחם חנ"ד עמ' 109
א/ג תפלה למשה (בנימין) עמ' רצז
א/ג תפלת דוד (אדר"ת) עמ' יג, קלז
א/ד אדני היד החזקה
א/ד אהבת המלך
א/ד אהל דוד (קהן) ח"ג ירמיהו פט"ז פס' יד
א/ד אהלים עמ' קצ {המשנה את סדר הברכות}
א/ד אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' רמו {נשאו נכריות}
א/ד אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק לט
א/ד אישי יובל עמ' 126-131 {תפלה בלעז}
א/ד אלה דברי הברית (תקעט) עמ' י = חתם סופר ח"ו סי' פד
א/ד אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יב-יג {תיקון הנוסח שכולל תיקוני כל העולמות}, כב-כג {כולל כל צרכי האדם - א"כ מדוע הוצרכו ברכה מיוחדת למינים}
א/ד אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות ה
א/ד אפיקי מים (שפירא, תשסא) עמ' קה-קו, קי-קיא {תקנת תפלה בנוסח קבוע}
א/ד אשר למלך {הבדל בין תקנת עזרא לתקנת שמעון הפקולי}
א/ד באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 41, 606
א/ד באר לחי ראי עמ' מט-עג
א/ד בית אהרן (קריספין) דף כג ע"א
א/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רו, רע-רעא
א/ד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' י
א/ד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' יג {תחנה ובקשה}
א/ד בכורי אביב (ביק) דף כט {השמיט שיחיד יתפלל רק בלה"ק}
א/ד בכורי הארץ עמ' 115 {לא ידעו לשון הקדש}
א/ד במאבק על ערכה של תורה עמ' 96
א/ד במלכות היהדות עמ' 207 {הסדר}
א/ד ברור הלכה ברכות לד ע"א ציון ח {בקשות בשלש ראשונות ובשלש אחרונות}
א/ד ברור הלכה סוטה לג ע"א ציון א {דברי ירמיהו}
א/ד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כא אות א
א/ד ברקאי ח"ה עמ' 80, 159 {ג' ברכות ראשונות - שבח}
א/ד בשולי גליוני עמ' כח {תולדות נוסח התפלה}
א/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' לד-לו
א/ד דבר שאול סוטה סי' נט אות ז {הנוסח הקבוע - כדי שהמתפלל יבין ואם לא מבין לא יצא}
א/ד דברות משה ברכות עמ' קסז, רפא {וכיון שראה עזרא ובית דינו כך עמדו ותקנו להם}
א/ד דברות משה סנהדרין עמ' תרכז
א/ד דברות משה שבת ח"א סי' יח ענף ז עמ' רמ {עזרא תיקן את הנוסח}
א/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לא-לב
א/ד דברי ירמיהו {תפלה בלעז}
א/ד דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכט
א/ד דרך ה' (באום) ח"ד פ"ו הערה 317
א/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תל {עירוב לה"ק ולעז גרוע מכשכולו בלעז}
א/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 75
א/ד זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 18-15, 41
א/ד זוהר הרקיע (תשסד) עמ' 51
א/ד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ב עמ' ז, טו, כד {התפללו בלשון עילגת, וכנה"ג תיקנו תפלה בלשון עברית}
א/ד זכרון הרב עמ' 224 {שלש אחרונות - הודאה}
א/ד חי' הגר"מ זמבה סי' ו {הגהמ"י}
א/ד חי' חתם סופר
א/ד חי' יפה לב עמ' קפ {כנגד קרבנות}
א/ד חמדת אהרן עמ' כח
א/ד חקרי זמנים ח"א עמ' רפו {שלש אחרונות הודאה - גם עבודה נקראת הודאה}, ח"ב עמ' תל {עזרא תיקן את הנוסח}, ח"ג עמ' רסג {הנוסח מדרבנן}
א/ד חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 171
א/ד טל חיים (טל) ברכות עמ' קלו
א/ד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' נד
א/ד טל חיים (טל) תהלים עמ' קמ
א/ד ידי אליהו
א/ד יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' כז
א/ד יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלח
א/ד יין הטוב עמ' ריא
א/ד ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קנ
א/ד ימין משה
א/ד יסוד ושורש העבודה שער ב פ"ד
א/ד ישא מדברותיך מגילה עמ' קצה
א/ד ישועות יעקב מועד עמ' קנג
א/ד ישורון ח"ב עמ' תג
א/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שד {עזרא}, תתקפג {תפלה בלשון אחרת או בתערובת לשונות}
א/ד כשלג ילבינו - מאמר ענינה של תפלה
א/ד לבושי מרדכי ח"א או"ח סי' ט {אין להתפלל בשאר לשון באופן קבוע}
א/ד להורות נתן - שו"ת חי"ב סי' י עמ' יג {הנוסח מדרבנן ולכן ברכת כהנים אינה הפסק}
א/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"א עמ' א {שלוש אחרונות הודיה}
א/ד להעיר להורות ולהשכיל ח"ג עמ' קטו
א/ד לוח ארש (תשסא) ח"א סי' קעו ד"ה וגם, שערי תפילה הקדמה ד"ה ואתה קורא, וסי' קיא, השגות ר' מרדכי דיסלדורף בהקדמה
א/ד ללשונות הרמב"ם כאן, והל' תפילין פ"א הי"ט
א/ד לקוטי שיחות חל"ד עמ' 73 {בקשת צרכי האדם}
א/ד מאורות נריה חנוכה ופורים עמ' 167 {היה כל אחד מתפלל בנוסחו}
א/ד מאכסניא של התורה סי' סב
א/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' מג
א/ד מבוא למשנה תורה עמ' 8 {טעם תיקון תפלות הקבע - ע"פ דברי אביו ר' מימון}, 86 {עזרא}, 137 {פרשנות}, 170 {המימד ההיסטורי}, 171 {לשון עילגת}, 244 {"לשון הקודש"}, 261 {חשיבות לשון צחה}
א/ד מועדי ישראל (גורן) עמ' 43
א/ד מורשה - שיחות למועדים עמ' קכב, קלא
א/ד מזכרת עמ' 601 {אנשי כנה"ג}
א/ד מזרח שמש דף יד ע"א {הוספה על י"ח ברכות}
א/ד מחנה יוסף סוטה עמ' קג {לא יוצא בתערובת שני לשונות}
א/ד מנפת צוף עמ' 522-526
א/ד מסורה חי"ג עמ' נה
א/ד מעין החכמה עמ' רנז {התפללו בלשון עילגת - ראיה שבהרהור לא יוצא מדרבנן}
א/ד מעשה רקח {תפלה בלעז, שינוי סדר הברכות}
א/ד מפניני הרב עמ' שצט
א/ד מצווה ועושה ח"א עמ' רנב
א/ד מצוות זמניות עמ' תיד {טעם תיקון הנוסח הקבוע}
א/ד משנה הלכות ח"ב סי' עא דף קיא ע"ג {מדוע לא תיקנו לשון לעז שהכירו}, ח"ג סי' י {הנוסח מדרבנן}, פג {ציבור יכול להתפלל בכל לשון ויחיד דוקא בלה"ק}
א/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכג
א/ד משנת משה מגילה עמ' קמה
א/ד נחל איתן
א/ד נרות אהרן {תפלת יחיד בלה"ק דוקא משא"כ תפלת ציבור}
א/ד נתן פריו מגילה עמ' שה
א/ד נתן פריו סוכה עמ' שעו
א/ד ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנט
א/ד ס' המנוחה {עזרא או שמעון הפקולי, שינוי סדר הברכות}
א/ד סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 136
א/ד עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 352, 369
א/ד עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' מד-מח {תערובת לשונות, חשיבות הדיבור בתפלה}
א/ד עולת איש ברכות עמ' קס
א/ד עומק הפשט ח"ג עמ' תרעא
א/ד עיוני תשובה (קדרי) עמ' 79
א/ד עיונים (פאור) עמ' 30 {נוסח התפלה - מדרבנן}
א/ד עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רכה
א/ד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 337 {היו מתפללים בתערובת לשונות}
א/ד פחד יצחק (הוטנר) יוה"כ מאמר לג אות ד {כל צרכי האדם}
א/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ד צבא המלך עמ' ה-ו
א/ד צהר (דבורקס) ח"א עמ' רז {בכל לשון - על הרפורמים}
א/ד צהר גל' א עמ' 8
א/ד ציץ השדה (פראג) אורה ושמחה עמ' מ
א/ד צפנת פענח [תוספתא מנחות פ"ו]
א/ד קול דודי סוטה סי' תתכח
א/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה סי' נז {כל הצרכים - מדוע אין בקשה לחיים}
א/ד רנת יצחק משלי עמ' שמא
א/ד רנת יצחק תפלה עמ' נב
א/ד שיח תפלה עמ' שכג {עזרא תיקן - יישוב ב"י סי' קיב שכל ברכה נתקנה בתקופה אחרת}
א/ד שלשה עשר עלי השושנה עמ' 276, 310
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כט {תפלה לצרכי כל איש}, קמא {הנוסח מדרבנן}
א/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לו, קנד
א/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 226 {עזרא תיקן}
א/ד שפתי מלך
א/ד תהלתו בפי עמ' סו
א/ד תולדות ההלכה ח"ג עמ' 63 {עזרא תיקן}
א/ד תורת אמך ח"א עמ' 393, 510
א/ד תורת המועדים (תשכד) עמ' 553
א/ד תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קעח {עלגים}
א/ד תורת מנחם חנ"ד עמ' 109
א/ד תחומין חי"א עמ' 68
א/ד תניא רבתי ח"א עמ' 263 {בגלות בבל שכחו את לה"ק}, 324 {הנוסח היה מתוקן אבל לא כתוב}, 439 {תקנת עזרא ותקנת שמעון הפקולי}, 441 {הברכות היו מלפני עזרא והוא רק קבע סדר}
א/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קע
א/ד תפלת דוד (אדר"ת) עמ' קלז
א/ד תרומת הגורן ח"ב עמ' 86
א/ה אבודרהם (תשכג) עמ' שצט
א/ה אבי עזרי ח"א
א/ה אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נז אות א
א/ה אדני היד החזקה
א/ה אהבת המלך
א/ה אור צהיר
א/ה אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שנג
א/ה איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 246
א/ה אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפד {כמנין הקרבנות}
א/ה אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' טו
א/ה אסופות ב עמ' קנז-קנח
א/ה ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קנ
א/ה אשר למלך
א/ה באר לחי ראי עמ' מט-עג
א/ה באר מרים פ"ט ה"א אות ג
א/ה באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תג
א/ה באר שרים (שלזינגר) בראשית פ' ויצא סי' א אות א
א/ה באר שרים פרשת עקב דרוש ד אות ב
א/ה בדבר מלך חי"ד עמ' רנו
א/ה בית אהרן וישראל גל' סא עמ' מט, גל' סב עמ' כא [עי' מהריט"ץ סי' ע]
א/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' סט, עד-פ
א/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף לה ע"א-ע"ב
א/ה בן אשר סי' א אות יז, סי' ב אות כא
א/ה בני בנימין (אדר"ת) {האם פסק כריב"ח או כריב"ל}
א/ה בנין יהושע (לנג)
א/ה בנין שלמה (קלוגר)
א/ה ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' כ עמ' מד {כנגד קרבנות}
א/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' סו
א/ה ברקאי ח"ה עמ' 71, 73
א/ה גבורות שלמה דף טו ע"ב, ו ע"א {תפלות כנגד קרבנות}
א/ה גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קס-קסא
א/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' לד, לו-מב, רב, שמז
א/ה גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רי {מוסף}
א/ה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' מה
א/ה גפן פוריה עמ' ט
א/ה דביר הקודש (תשסג)
א/ה דברי יואל בראשית ח"א עמ' שמז
א/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' כח, לא-לב, לה-לו
א/ה דרך אמונה ובטחון עמ' מ {לח"מ}
א/ה האיר ממזרח אבות עמ' קט {עזרא ובית דינו תיקנו ג' תפילות בכל יום}
א/ה הדם הקדוש עמ' 155-156
א/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קיט {תפלה כנגד קרבנות}
א/ה הליכות עולם (דובער)
א/ה המאיר לארץ {לח"מ} [זכרון יוסף סי' י]
א/ה המעשה והמדרש עמ' עז, פ-פא
א/ה הרמב"ם - שמרנות עמ' 75
א/ה זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 15, 20, 30, 69
א/ה זיו משנה
א/ה זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' י
א/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' רצז
א/ה חי' מהר"ץ חיות
א/ה חי' ר"ש קלוגר ברכות-עירובין עמ' קמט
א/ה חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קה
א/ה חכמת התורה ואתחנן עמ' לז, רו
א/ה חכמת התורה פ' וישלח עמ' שלו
א/ה חקל יצחק (שו"ת) עמ' ל
א/ה חתן סופר או"ח ח"ב עמ' צט
א/ה טורי אבן
א/ה ידבר שלום ח"ב עמ' מז, פד
א/ה ידי אליהו
א/ה ידי אליהו דף ב ע"ד
א/ה יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' כד
א/ה יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלה
א/ה ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קמד, קמז
א/ה יסוד ושורש העבודה שער ב פ"ד
א/ה יצחק ירנן
א/ה כבוד מלכים (מרגליות) עמ' סד {הלכות עולם}
א/ה כבודה של תורה ח"ג עמ' קצ
א/ה כגן עדנים עמ' צה {נעילה}
א/ה כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' סט
א/ה לב דוד (פלדמן) עמ' קצה{תפלה במקום קרבנות}
א/ה להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' יא
א/ה לחם יהודה
א/ה ללשונות הרמב"ם
א/ה למודי ה' (תשפא) עמ' תעו {כ"מ}
א/ה לשון למודים או"ח דף כח, כט ע"ב
א/ה מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קסב
א/ה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' מג-מד
א/ה מחזיק ברכה סי' פט אות ו {כמנין קרבנות}
א/ה מחנה דן דף טז ע"ג
א/ה מחנה יוסף ח"ג עמ' לח, מה
א/ה מנחת אהרן (תשפ) כלל יט אות ח
א/ה מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' יט
א/ה מעדני ביאורים עמ' לא
א/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
א/ה מעיני המים
א/ה מצוות זמניות עמ' תיג
א/ה מקראי קדש (תפט) דף קכא ע"ב
א/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שח
א/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ה מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
א/ה מרפא לנפש בראשית עמ' רנח {כנגד תמידין}
א/ה משכיל לאיתן דף א ע"ב {לח"מ}
א/ה משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' נח
א/ה משנת חיים בראשית עמ' רמב, רמד, שלז
א/ה משפטי עזיאל ח"ד עמ' רנח
א/ה נאות דשא (שניאור) בראשית עמ' 88
א/ה נדרי זריזין ח"ג, שו"ת והוספות על חי' הש"ס עמ' קמד
א/ה נהורא דעיינין ברכות עמ' קפ {כנגד תמידין}
א/ה נזר הקדש דף ל
א/ה נחמד למראה ח"א דף קעב ע"ד, קעג ע"א-ע"ב
א/ה נר מצוה (ואלק) מצוות דף יט ע"ב {תפלות כנגד תמידין}
א/ה נתן פריו מגילה עמ' קפא
א/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' רטז
א/ה ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קסג
א/ה ס' זכרון לר"מ סויפט עמ' קצז
א/ה סדר משנה (בוסק')
א/ה סדר עבודה (רמ"ע) עמ' קלט {ג' תפלות ביום דרבנן}
א/ה סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' עג
א/ה סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קה {כמנין הקרבנות}
א/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 28
א/ה עבד המלך (תשסט) עמ' קכד
א/ה עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' מא
א/ה עולת איש ברכות עמ' קס
א/ה עיוני פרשה ויקרא עמ' 29 {כמנין הקרבנות}
א/ה עיונים (פאור) עמ' 30
א/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ה פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' לא {לח"מ}
א/ה פרח מטה אהרן (סול') מדע עמ' 48
א/ה צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ב ע"א
א/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמא ע"ב-ע"ד
א/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 5
א/ה רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קעח {תפלת מוסף במקום קרבן מוסף}
א/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שלז
א/ה שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תט
א/ה שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רלב
א/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' נה {קיבלו כחובה}
א/ה שירת דוד (תשסז) עמ' תפד {לח"מ - אבות תיקנו כנגד הקרבנות}
א/ה שנות חיים (קלוגר) עמ' רצו
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כט, קמא
א/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לו, קנד
א/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 224 {כ"מ}
א/ה תאריך ישראל סי' ד אות יב הערה ט
א/ה תורה ודעת (מינצברג) תשסה-תשסו עמ' קיד {כנגד קרבנות}
א/ה תורה תמימה בראשית פ' יט אות טו
א/ה תורת ירוחם ח"ב דף יד ע"ג-ע"ד, טו ע"ג-ע"ד
א/ה תחומין חי"א עמ' 68
א/ו אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יג
א/ו אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נז אות א
א/ו אגרות הגרי"ד עמ' לח
א/ו אהבת המלך
א/ו אוצרות הקידוש סי' יב אות ד
א/ו אוריתא טז עמ' צ
א/ו איים בים ברכות סי' ג אות ח {תפלת ערבית רשות}
א/ו אישים ושיטות (תשסז) עמ' לז {ערבית}
א/ו אמונת יהושע עמ' קח {כנגד אברים}
א/ו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יז
א/ו אסופות ב עמ' קסא, קסג
א/ו ארחות ימים עמ' ריט, רכז
א/ו אשל אברהם (בוטשאטש) סי' א ס"ק ב ברכת אברהם אות מז {כנגד תמידין}
א/ו אשר למלך
א/ו באר לחי ראי עמ' מט-עג
א/ו באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תג
א/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"א סי' נא [קנג]
א/ו בים דרך עמ' כב
א/ו בית גמליאל ח"א עמ' יג
א/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' סט, עד-פ
א/ו בית מרדכי (סאויצקי) דף לה ע"א-ע"ב {תפלת ערבית רשות}
א/ו בני בנימין (אדר"ת)
א/ו ברכת הזמן עמ' תקד
א/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' סו
א/ו בשבילי השבת סי' יב אות ד
א/ו גאון יעקב עמ' יט
א/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' מב, ש
א/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ד, מב-מה, קנ, קעח, קצד
א/ו גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קצ
א/ו גפן פוריה עמ' ט-י
א/ו דביר הקודש (תשסג)
א/ו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לא-לב
א/ו דברי יציב חו"מ עמ' רע {מתאכלין כל הלילה}
א/ו דרך חיים (לונזאנו) עמ' פה
א/ו הגהות עמק המלך
א/ו הדם הקדוש עמ' 157
א/ו הדרת אפרים ח"א עמ' יב
א/ו הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 171
א/ו המאיר לארץ
א/ו המעשה והמדרש עמ' עז, עט-פ {ערבית}
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' נז
א/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צד
א/ו זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 23, 26
א/ו חי' ר' חיים הלוי דף ב
א/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' קה
א/ו חכמת התורה ואתחנן עמ' לז, רו
א/ו טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' קעז
א/ו יברך ישראל זבחים עמ' רל {אברי תמיד של בין הערבים}
א/ו ידבר שלום ח"ב עמ' מז, פד
א/ו יחוה דעת ח"ה עמ' מח
א/ו יסודי הצדקה עמ' 529
א/ו ישורון ח"ב עמ' תג-תד
א/ו כל נדרי פ' עז הע' כב
א/ו כרם מנחם סי' יז עמ' רלב
א/ו לב מבין
א/ו לקוטי שיחות ויצא תשדם ס"ז
א/ו לקוטי שיחות חל"ה עמ' 125-126 {ערב ובוקר וצהרים}
א/ו לשנת השמיטה עמ' יג {כ"מ}
א/ו מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' מה
א/ו מוריה גל' קנד עמ' לט-מ, גל' קפה עמ' מג
א/ו מים חיים
א/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל כ אות יא
א/ו מנחת אלימלך עמ' קפב
א/ו מעין חיים ח"ד עמ' קפא
א/ו מערכות ישראל (גורדון) עמ' 68 {תפלת ערבות חובה}
א/ו משאת כפי עמ' פח
א/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' נח, סו
א/ו משנת חיים בראשית עמ' שצב
א/ו משנת חיים זבחים עמ' רס
א/ו נודע ביהודה קמא אהע"ז סי' נו {כ"מ}
א/ו נרות זכריה עמ' רז {רשות}
א/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' קסה
א/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 28, 136
א/ו עולת איש ברכות עמ' קנח
א/ו עטרת ישועה (תשלו) עמ' כג
א/ו עץ הדר השלם עמ' קסו
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 220
א/ו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 236
א/ו פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) שמות עמ' תכט
א/ו פרי אברהם אליעזר
א/ו צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף ב ע"ב
א/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמא ע"ד
א/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 6
א/ו צפנת פענח
א/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רפב
א/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מ, מא, ש, שלו
א/ו שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ג עמ' שלו
א/ו שו"ע הרב או"ח סי' פט ס"א, סי' קו ס"ב
א/ו שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שיג
א/ו שלחן המלך
א/ו שמו יצחק דף נ ע"ב {לח"מ}
א/ו שנה בשנה תשמז עמ' 346
א/ו שנות חיים (קלוגר) עמ' רצו
א/ו שערי יעקב תפלה סי' יד סעיף ה
א/ו שפתי מלך
א/ו תורת אמך ח"א עמ' 349
א/ו תורת המועדים (תשנו) עמ' 595
א/ו תורת ירוחם ח"ב דף עו ע"ב
א/ו תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קעג-קעז {ערב ובוקר וצהרים}
א/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קס
א/ו תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"א עמ' קל, ח"ב עמ' קח
א/ו תפארת אריה עמ' ה-ו {קיבלו ערבית כחובה}
א/ו תשובה מאהבה ח"א סי' ל
א/ו תשורת שי מהדו"ק סי' תקפה
א/ז אב"י יושב אהל עמ' 202, 206
א/ז אבן האזל
א/ז אהבת המלך
א/ז אורח ישראל סי' יב הערה נג
א/ז אורי חיים ח"א עמ' מב
א/ז אוריתא טז עמ' צ-צא
א/ז אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יט
א/ז אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 277 {ראב"ד}
א/ז אסופות ב עמ' קנח-קנט
א/ז באר יהודה
א/ז בדבר מלך ח"ו עמ' רמא
א/ז בדבר מלך חי"ד עמ' רכח
א/ז בית אהרן (קריספין) דף ל ע"ג
א/ז בית אהרן וישראל גל' סז עמ' קיב {חי' צמח צדק (חב"ד)}
א/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' סט, עב, רעא
א/ז ברור הלכה יומא פז ע"ב אחרי ציון ז
א/ז ברכת הזמן עמ' תקד
א/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' רפב
א/ז ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מד
א/ז ברקאי ח"ה עמ' 75-76
א/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נה
א/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' מה-מו, סו, קלח
א/ז דביר הקודש (תשסג)
א/ז דבר סיני (תשכו)
א/ז הגהות חבר בן חיים
א/ז המנהיג עמ' רפא
א/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 208
א/ז הררי קדם (תשס) עמ' ד
א/ז הררי קדם (תשס) עמ' קכב
א/ז זכרון יהונתן דף ב
א/ז יבול היובלות עמ' 286
א/ז ידבר שלום ח"ב עמ' מז, פד
א/ז יחוה דעת ח"ו עמ' ריד
א/ז כה תברכו דף קו ע"ב {כ"מ}
א/ז לב שלם [לחם יהודה דף יד ע"ב]
א/ז להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' נב, נד {נעילה - מחמת התענית}
א/ז לשון למודים או"ח דף כט ע"ב {כ"מ}
א/ז מבוא למשנה תורה עמ' 113
א/ז מחקרי ארץ או"ח סי' עב
א/ז מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' מו, מח
א/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יד ע"א
א/ז מסורה ח"ו עמ' כב, חי"ב עמ' ס
א/ז מעשה בצלאל סי' קסה
א/ז משאת המלך (אדרי)
א/ז משנת חיים בראשית עמ' שלח
א/ז נפש הרב עמ' ר
א/ז נפש הרב עמ' ר
א/ז סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 28
א/ז פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 53
א/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"א
א/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
א/ז רנת יצחק על נפש החיים עמ' קפח
א/ז רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רנו
א/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שא
א/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תשז
א/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' ריט
א/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רלו
א/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 233, מח' ב עמ' 3
א/ז שפתי מלך
א/ז תורה לדעת ח"ג עמ' נד
א/ז תניא רבתי ח"ב עמ' לז
א/ז תפארת אריה עמ' יג {נעילה היא תקנה מיוחדת ליוה"כ}
א/ח בית גמליאל ח"א עמ' טז
א/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעא
א/ח ברור הלכה יומא פז ע"ב ציון ז
א/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ד, קלח
א/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 234
א/ח חיי נפש בראשית ח"ב עמ' פז
א/ח יד המלך (פלומבו)
א/ח מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' מו, מח
א/ח מעשה בצלאל סי' יא {לח"מ}
א/ח מראה הפנים ברכות דף לא
א/ח משאת המלך (אדרי)
א/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' נח
א/ח פרדס יוסף (פצנובסקי) בראשית עמ' שלב
א/ח צפיחית בדבש דף ג ע"ג
א/ח קובץ השמיטה עמ' תריד
א/ח רנת יצחק על נפש החיים עמ' קפב
א/ח תאריך ישראל סי' ד אות יב
א/ט אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יג
א/ט אגרות הגרי"ד עמ' לח
א/ט אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קכ {אותן תפלות שיוסיף}
א/ט אור הישר
א/ט אור לישרים (שולמן) עמ' סא
א/ט אוריתא טז עמ' צב
א/ט אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' טו, יז
א/ט אמרי חן (לוונברג)
א/ט אסופות ב עמ' קנח, קס, קעד
א/ט ארחות ימים עמ' רלא, רפב
א/ט ארשת צבי עמ' לז
א/ט באר יהודה
א/ט בית גמליאל ח"א עמ' יד
א/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' פא-פז
א/ט בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' ה, יז
א/ט בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מח
א/ט ברור הלכה ברכות כא ע"א ציון ב
א/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' כט-ל, לט {צריך לחדש}
א/ט ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' טז {להודיע שהיא נדבה}
א/ט ברקאי ח"ה עמ' 73
א/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רעא {ראב"ד}
א/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' מז-נב, פח-פט {צריך לחדש}, רב
א/ט גפן פוריה עמ' ח
א/ט דביר הקודש (תשסג)
א/ט דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכד
א/ט דעת הרמב"ם עמ' 65
א/ט הלכות קטנות ח"ב סי' ח
א/ט השגות הרמ"ך
א/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' טו
א/ט זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 21, 23, 34, 38, 40, 24
א/ט זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' קצד
א/ט חי' הגרא"א דסלר עמ' קכד
א/ט חי' יפה לב עמ' קצג {חידוש בתפלת נדבה}
א/ט חי' עזיאל עמ' 99
א/ט חי' ר' חיים הלוי דף ב
א/ט יבול היובלות עמ' 286
א/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקפג
א/ט כתונת יוסף דף כא ע"ב
א/ט לב חיים (פלג'י) ח"ג דף פג ע"א
א/ט לחם יהודה
א/ט מועדים וזמנים ח"ד סי' שכד
א/ט מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' נב
א/ט מחשבת חיים או"ח עמ' לה
א/ט מנהג אשכנז הקדמון עמ' 187
א/ט מראה הפנים ברכות דף לו
א/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
א/ט משאת המלך (אדרי)
א/ט משך חכמה בראשית פמ"ח פס' כב
א/ט משנת חיים במדבר עמ' תק
א/ט משנת רבנו עמ' קסד, קסז {צריך לחדש}
א/ט נזר הקדש (קפלן)
א/ט ס' התדיר עמ' קפח
א/ט עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' מא
א/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/ט פרח מטה אהרן (סול')
א/ט צרור החיים (יעקב) דף יט ע"ג
א/ט רנת יצחק על נפש החיים עמ' קפב
א/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מ, סו, רחצ, שג
א/ט שבי ציון סי' ד
א/ט שו"ע הרב או"ח סי' קז ס"ג
א/ט שי כהן עמ' קיד
א/ט שיח השדה (פרומר) עמ' פד
א/ט שיח תפלה עמ' שכג
א/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כח, לב
א/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לה {תפלה כל היום - בשבת ויו"ט}
א/ט שערי יעקב תפלה סי' טו סעיף ח, טו ואילך
א/ט שפתי מלך
א/ט תורת אמך ח"א עמ' 325
א/ט תפארת אריה עמ' יח
א/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שעד
א/ט תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 65-64, 101, 103
א/י אבודרהם (תשכג) עמ' ח-ט, שצט
א/י אבודרהם (תשנה) עמ' יא-יב
א/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 14
א/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
א/י אגרות הגרי"ד עמ' לח
א/י אהבת המלך
א/י אורח ישראל סי' ח אות ח, סי' טו הערה ל
א/י אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שנב
א/י איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 246
א/י אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' כא
א/י אמרי חן (לוונברג)
א/י אסופות ב עמ' קנח, קעא-קעב, קעו
א/י ארחות ימים עמ' רפב, רפד
א/י ארשת צבי עמ' לז
א/י אשר למלך
א/י באר יהודה
א/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פה
א/י בית אבי ח"ג סי' כא אות יד
א/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעב-רעד
א/י בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' יז
א/י בית מרדכי (סאויצקי) דף לד ע"ד
א/י בית נפתלי (תרנט) סי' כה
א/י בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מח {ראב"ד}
א/י ברור הלכה ברכות כא ע"א ציון ב, ל ע"א ציון כ
א/י ברכי יוסף או"ח סי' קז שיורי ברכה
א/י ברכת אריאל ח"ב עמ' לא-לד
א/י ברכת מרדכי ברכות סי' י עמ' נג-נח
א/י ברקאי ח"ה עמ' 73-75, 77
א/י בשבילי ההודאה סי' ו ס"ק ה {ציבור אינו צביא קרבן תודה}
א/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לט {ראב"ד}
א/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' מח-נב, ס-סא, קיג, ר
א/י גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לב, פה {נדבה בשבת}
א/י גבורת יצחק שקלים עמ' קפה
א/י גפן פוריה עמ' ט
א/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לח {יש מן הגאונים}
א/י דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' כ {מעשה רקח}
א/י דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' רכד
א/י דרך המלך (רפפורט)
א/י הדם הקדוש עמ' 160
א/י הררי קדם (תשס) עמ' קיא
א/י השגות רמ"ך
א/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' טו
א/י זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 24
א/י זיו משנה
א/י זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' קצד
א/י חי' הגר"מ הלוי
א/י חיי נפש ח"ד עמ' רט
א/י חיים שנים ישלם עמ' כח
א/י חמדת אהרן עמ' ל {ראב"ד}
א/י חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שלח {כ"מ}
א/י ישורון ח"ב עמ' תד
א/י להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' נד {ערבית - פחות חובה משחרית}
א/י לחם יהודה
א/י מגל חי"ד עמ' 10-11
א/י מטה אהרן שבועות עמ' כג-כד
א/י מנחת אברהם (גרבוז) מנחות עמ' כה, ת
א/י מנחת אברהם (גרבוז) תו"כ ח"א עמ' לה
א/י מנחת אהרן (תשפ) כלל כ אות י
א/י מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יג ע"ג, ח"ב דף ד ע"ג, ח"ג עמ' יג
א/י מעט צרי
א/י מרכבת המשנה מהדו"ב
א/י משנת חיים ויקרא עמ' כג
א/י משנת חיים יומא עמ' תפ
א/י משנת חיים מנחות עמ' תמב, תרנ, תש
א/י משנת רבנו עמ' קסח {ציבור אינו מתפלל נדבה}
א/י משנת שמחה
א/י נר מצוה (ואלק) שרשים דף טו ע"ג {צבור לא מתפלל נדבה}
א/י נרות אהרן
א/י נרות זכריה עמ' רט
א/י סדר משנה (בוסק')
א/י עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' מא
א/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
א/י פרח מטה אהרן (סול')
א/י פרי עץ חיים (אביגדור)
א/י פרשת המלך
א/י צבא המלך עמ' א-ב
א/י צפנת פענח
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' לח, מ, רצה, רצח, רצט, שא, שב, שג, דש, שלח, שנד, שנה, תקיד
א/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפד
א/י שו"ע הרב או"ח סי' קז ס"ד
א/י שיח השדה (פרומר) עמ' פד
א/י שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סד
א/י שעורי זבחים מהגרי"ד ח"א עמ' סג
א/י שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' נה
א/י שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' עח, קיג
א/י שערי המקדש סי' מג אות ה {קרבן ציבור לא בא בנדבה}
א/י תורת אמך ח"א עמ' 326
א/י תורת המשפט ח"א עמ' 92
א/י תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 101


ב/52 הלכות תפלה פרק ב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ב/רה"פ דברי ירמיהו
ב/רה"פ הרמב"ם המדויק
ב/רה"פ יד פשוטה
ב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ב/רה"פ לחם יהודה
ב/רה"פ מעשה רקח
ב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ב/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' נז-סב, סה
ב/רה"פ ס' המנוחה
ב/רה"פ ס' השלחן עמ' רנד-רנח
ב/רה"פ פי' ר"י קאפח
ב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ב/רה"פ רמב"ם הערוך
ב/רה"פ רמב"ם לעם
ב/רה"פ שם טוב
ב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ב/א אבני שהם (שחור, תשנו) ח"ב עמ' קכג
ב/א אדני היד החזקה
ב/א אהבת המלך
ב/א אהל שרה לאה עמ' תרמד
ב/א אור יחזקאל (קור') ח"א עמ' 96
ב/א אלומות יוסף (תשנ) עמ' קצו
ב/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' כב
ב/א אנצי"ת ע' ברכת המינים הע' 3, 4
ב/א באמונה שלמה עמ' קצב
ב/א באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 264, 318
ב/א בית אהרן וישראל גל' כב עמ' יא, גל' מב עמ' קח
ב/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' פח-צא
ב/א בית יחזקאל (וייס) עמ' צז
ב/א בית יצחק (תשיד) עמ' 88
ב/א בן ידיד
ב/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נב-נג
ב/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רנח
ב/א דביר הקודש (תשסג)
ב/א דברי יציב יו"ד עמ' קט {רבו אפיקורסים}, אהע"ז עמ' קעו {היו מצירים לישראל}
ב/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 8
ב/א דולה ומשקה - גלות וגאולה עמ' רצג
ב/א דעת אמונה ח"ג עמ' שפ בהערה
ב/א הגהות חבר בן חיים
ב/א הרמב"ם כמחנך עמ' 162
ב/א ויואל משה מאמר א סי' קפז
ב/א ויואל משה עמ' קעד
ב/א זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 37, 42-41
ב/א חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 231
ב/א ידי אליהו
ב/א ידי אליהו דף ג ע"א
ב/א יחל ישראל אבות ח"ד עמ' שעד
ב/א יין הטוב עמ' ריב
ב/א כל בו ח"ה עמ' תקפד
ב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שו
ב/א לקוטי הגרי"ז ח"ב עמ' פד
ב/א לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 294
ב/א מאה שערים (קפשאלי) עמ' תכו
ב/א מבוא למשנה תורה עמ' 89
ב/א מוסר המקרא והתלמוד עמ' קלז
ב/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קמח
ב/א מזכרת עמ' 602
ב/א מטר השמים (תשנז) עמ' רעז, שלב
ב/א מי השלוח (זס') עמ' קז
ב/א מלכות יהודה וישראל עמ' 185
ב/א מנחת יואל עמ' שפה
ב/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ב/א משאת כפי עמ' כו
ב/א משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תי
ב/א משנת חיים בכורות עמ' רס {כ"מ}
ב/א משנת חיים דברים עמ' תקכב
ב/א משנת משה כתובות עמ' רסז
ב/א מתנת חיים ימים נוראים עמ' קלז, שנ
ב/א מתנת חיים מאמרים ח"ב עמ' ח
ב/א נטעי אשל (תשלה) עמ' יט
ב/א ניר לדוד
ב/א נשאל דוד או"ח עמ' קז
ב/א סדר יעקב ע' ברכת המינים
ב/א סדר משנה (בוסק')
ב/א סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 181
ב/א עיוני הלכות ח"ב עמ' קמו
ב/א על הגאולה ועל התמורה עמ' קיז
ב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 188
ב/א עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 203
ב/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/א פני משה (שלז')
ב/א פרח מטה אהרן (סול')
ב/א קול יעקב (טייטלבוים) עמ' קפד
ב/א קול צופיך עמ' שכה
ב/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קיא
ב/א רמב"ם המאיר תפלת יוה"כ הע' 7
ב/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' כ {גדולה מכל הצרכים}, רצט-שו {ברכת המינים}, תז
ב/א שיח תפלה עמ' שכד
ב/א שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 142
ב/א שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 370
ב/א שמחת מלך עמ' 42 {ר"ח הלוי}
ב/א שמן ראש (כץ) ח"י שמות עמ' קכא
ב/א שנה בשנה תשמז עמ' 348
ב/א שער המלך (שושן) עמ' כט
ב/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 229
ב/א שפתי מלך
ב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"ג עמ' שיג {בכל מקום שגלו שכינה עמהם}
ב/א תניא רבתי ח"א עמ' 461
ב/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רעט-רפא
ב/א תפלת דוד (אדר"ת) עמ' כז {כ"מ}, קסח
ב/ב אדני היד החזקה
ב/ב אהבת המלך
ב/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' צב-ק
ב/ב בן ידיד
ב/ב בן יהודה סי' ט
ב/ב ברור הלכה ברכות כט ע"א ציון ג, ל ע"א ציון ד
ב/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נג-נה, קצח
ב/ב דביר הקודש (תשסג)
ב/ב דברי יואל בראשית ח"א עמ' שנד, ח"ב עמ' קעט
ב/ב האדם ועולמו (ריד"ס) עמ' 85
ב/ב המקדש וקדשיו עמ' כט
ב/ב הר המלך ח"ה עמ' קצו-קצז
ב/ב זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 38
ב/ב זיו משנה
ב/ב חי' הרז"ה ח"א עמ' קצז
ב/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' קלו
ב/ב ידבר שלום ח"א עמ' קיג
ב/ב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקפג
ב/ב מאה שערים (קפשאלי) עמ' תלא
ב/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ב עיונים (פאור) עמ' 30
ב/ב פותח יד
ב/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ב פני משה (שלז')
ב/ב פרח מטה אהרן (סול')
ב/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' שמז
ב/ב צהר גל' א עמ' 7
ב/ב שו"ע הרב או"ח סי' קי ס"א
ב/ב שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שמח
ב/ב שיח תפלה עמ' שכד
ב/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' סא {כ"מ}
ב/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 30
ב/ג אדני היד החזקה
ב/ג אהבת המלך
ב/ג אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' כ
ב/ג באר שרים פרשת עקב דרוש ד אות ז
ב/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' צב-ק
ב/ג בן ידיד
ב/ג ברור הלכה ברכות כט ע"א ציון ג
ב/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ז {בבנין עירך ובתיקון היכלך}, נה-נו {מול את לבבנו}, נז {רחקנו ממכאוב}, נח {ובצמיחת קרן ובעריכת נר, טרם נקרא אתה תענה}
ב/ג דביר הקודש (תשסג)
ב/ג הר המלך ח"ג עמ' יח
ב/ג זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 38
ב/ג חכמת גרשון עמ' קנב
ב/ג ידי אליהו
ב/ג ישועת משה עמ' ק, קפז
ב/ג לב שלם [יד אהרן סי' קי הגהב"י]
ב/ג מאה שערים (קפשאלי) עמ' תלא
ב/ג פני מלך (גוטליב) מועדים עמ' קפח {הגהמ"י - הנסים בלי פורים}
ב/ג פרח מטה אהרן (סול')
ב/ג צהר גל' א עמ' 7
ב/ג קול יהודה (גרשוני) עמ' מד
ב/ג קול צופיך עמ' ו, נה
ב/ג שפתי מלך
ב/ד אור שמח
ב/ד באר יהודה
ב/ד בדבר מלך ח"ו עמ' קעו
ב/ד בין השורות עמ' רפד
ב/ד בית ארזים - ס' הגליונות
ב/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' צב-ק
ב/ד בנין יהושע (לנג)
ב/ד ברור הלכה ברכות כט ע"א ציון ג, לג ע"א ציון ח
ב/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נח-נט
ב/ד גליוני הגר"ש עמ' נה {לח"מ} [וכן בלח"מ הל' עבדים פ"ב ה"ז]
ב/ד דביר הקודש (תשסג)
ב/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לב-לג {לח"מ}
ב/ד דברי שלמה (אסרף)
ב/ד חי' הרז"ה ח"א עמ' קצט {הבדלה בחונן הדעת}
ב/ד טורי אבן
ב/ד יצחק ירנן
ב/ד כנפי נשרים
ב/ד מעיני המים
ב/ד מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"ב
ב/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שט
ב/ד מרכה"מ אלפ' [יד אהרן סי' קי הגהב"י]
ב/ד משנת רבנו עמ' קעו
ב/ד ס' השלחן עמ' רנט
ב/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' מד
ב/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ד פרח מטה אהרן (סול')
ב/ד קובץ
ב/ד שיח תפלה עמ' שכד
ב/ד של"ה תושבע"פ אות קפא
ב/ד שלום ירושלים עמ' כו {כ"מ}
ב/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 31
ב/ה אהבת המלך
ב/ה אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' כו
ב/ה באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פו
ב/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' צב-ק
ב/ה בן אריה
ב/ה ברור הלכה ביצה יז ע"א ציון א
ב/ה בשבילי החודש סי' ב ס"ק ז
ב/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ס-סה
ב/ה גבורת יצחק ימים נוראים עמ' טו
ב/ה גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' לא
ב/ה דביר הקודש (תשסג)
ב/ה דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"א עמ' קנט
ב/ה זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 37
ב/ה חוות בנימין עמ' תקעח
ב/ה כבוד יו"ט
ב/ה לב שלם [קרבן העדה מגילה דף יד]
ב/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רכב
ב/ה מאורי המועדים עמ' קצה {עניינה מלכויות}
ב/ה מזרח שמש דף טז ע"א
ב/ה מילי דמרדכי
ב/ה מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"א
ב/ה מרגליות הים סנהדרין י ע"ב אות ב {צ"פ}
ב/ה סדר משנה (בוסק')
ב/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ה צפנת פענח
ב/ה קרית מלך
ב/ה שארית נתן (לוברט)
ב/ה שו"ע הרב או"ח סי' תפז סעיפים א, ג
ב/ה שמועת חיים ערכין ח"א עמ' קעג
ב/ה תורת אמך ח"א עמ' 529
ב/ו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' ל
ב/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פו
ב/ו בן אריה
ב/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' סב-סג
ב/ו דביר הקודש (תשסג)
ב/ו חוות בנימין עמ' תקעח
ב/ו חי' עזיאל עמ' 99
ב/ו צפנת פענח
ב/ו קרית מלך
ב/ו רמב"ם המאיר תפלת יוה"כ הע' 8
ב/ו שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קצד-קצה
ב/ו שלמי יוסף ר"ה עמ' תקכב
ב/ז אור שמח
ב/ז אמונת עתיך גל' 117 עמ' 32
ב/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פו
ב/ז ברור הלכה יומא פז ע"ב ציון ז
ב/ז ברור הלכה פסחים, ברורי הראי"ה ג ע"א ציון ד
ב/ז דביר הקודש (תשסג)
ב/ז יבול היובלות עמ' 333
ב/ז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רכב
ב/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' רפב
ב/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/ז סדר משנה (בוסק')
ב/ז קובץ
ב/ז קרית מלך
ב/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' סד, קלד
ב/ז שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' כא
ב/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 214
ב/ח אור שמח
ב/ח אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' לא
ב/ח אמת ליעקב מועד עמ' שטו
ב/ח באר יצחק (גולדשמיד) עמ' רסב
ב/ח באר משה (ירושלימסקי) ח"ב עמ' ג
ב/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תמז
ב/ח גליונות אבני נזר
ב/ח חי' ר"י באב"ד
ב/ח מאורי המועדים עמ' קצו {אותן הברכות}
ב/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 214
ב/ח תועפות ראם (באר) עמ' קלד
ב/ט אהבת המלך
ב/ט אור המזרח חל"ד עמ' 89 {ה' שפתי תפתח לש"ץ}
ב/ט אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' כ
ב/ט אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 197 {הגהמ"י}
ב/ט בארות נתן עמ' כט
ב/ט בדבר מלך ח"ו עמ' רנ
ב/ט בית אהרן וישראל גל' נב עמ' צה, צז
ב/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעד-רעה, שכה
ב/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' סו-סז
ב/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' סז {מעשה רקח}
ב/ט דביר הקודש (תשסג)
ב/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/ט פרח מטה אהרן (סול')
ב/ט צמיחת גאולתנו עמ' רנו
ב/ט קרית מלך
ב/ט שפתי מלך
ב/ט תניא רבתי ח"א עמ' 437
ב/י אהבת המלך
ב/י אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' לו
ב/י באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פו
ב/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעה
ב/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' צ
ב/י ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רעה
ב/י בתי כנסיות דף כה ע"ד {מעשה רקח}
ב/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' סז-ע
ב/י דביר הקודש (תשסג)
ב/י דברי שירה חנוכה עמ' נה, פורים עמ' עז
ב/י ויטע אשל עמ' רמג
ב/י זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 37, 69
ב/י טהרת יו"ט חט"ז עמ' סח, צח
ב/י מגיד הרקיע ח"ג פ"ב ה"ח (1)
ב/י משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' י
ב/י נזר המלך
ב/י סדר משנה (בוסק')
ב/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/י קרית מלך
ב/יא אור שמח
ב/יא באר יהודה
ב/יא בית אהרן (קריספין) דף כז ע"ב {כ"מ}
ב/יא בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כב
ב/יא בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעה
ב/יא בן ידיד
ב/יא בני שמואל דף טו ע"א
ב/יא ברור הלכה ביצה יז ע"א ציון ב, ד
ב/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' עא-עב
ב/יא גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' רו-רז
ב/יא גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' נט
ב/יא דביר הקודש (תשסג)
ב/יא דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לג
ב/יא זיו משנה
ב/יא יצחק ירנן
ב/יא לב שלם [ראשון לציון יומא עא ע"ד, יד אהרן סי' תצ הגהב"י]
ב/יא מבוא למשנה תורה עמ' 86
ב/יא מילי דמרדכי
ב/יא מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"א
ב/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שי
ב/יא מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/יא משכנות אפרים שבת סי' ה
ב/יא משנת ראשונים (הירשפלד)
ב/יא עזוז חיל
ב/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' רלא {כ"מ}
ב/יא תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 42
ב/יא תורת אמך ח"א עמ' 529
ב/יב אהבת המלך
ב/יב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' לט
ב/יב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קא-קה
ב/יב ברור הלכה ברכות לג ע"א ציון ח, ט
ב/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' נג
ב/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' עד-עו
ב/יב דביר הקודש (תשסג)
ב/יב דביר הקודש מועדים עמ' צד-צה
ב/יב זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 69
ב/יב זכרון זאב עמ' מו
ב/יב להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' מ
ב/יב מאור צבי (תשס) עמ' קלב
ב/יב מאור צבי (תשסה) עמ' קח
ב/יב מאורי המועדים עמ' שלג
ב/יב מוריה גל' רט עמ' פא, פג
ב/יב משנת יעקב נשים ח"א עמ' שיח
ב/יב נתן פריו ערבי פסחים עמ' נד
ב/יב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' פח {אתה חוננתנו}
ב/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יב פרי האדמה ח"א
ב/יב צפיחית בדבש דף כב ע"ג
ב/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' כז
ב/יב רנת יצחק תפלה לימי המועדים עמ' סג {ותודיענו}
ב/יב שלמי יוסף שבת ח"ג עמ' תכז-תכח
ב/יב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקצח, תקצט
ב/יב שערי זבולון הל' שבת סי' לב אות ג {לא כתב בהל' שבת דין הבדלה בתפלה}
ב/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 271
ב/יג אור הנר (ליברמן) עמ' תלו {הגהמ"י}
ב/יג אישי יובל עמ' 17
ב/יג אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קנג {הגהמ"י}
ב/יג אתפשטותא דמשה עמ' רפח-רצב
ב/יג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פו
ב/יג בדבר מלך ח"ד עמ' מט
ב/יג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' נ
ב/יג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעו
ב/יג בן ידיד
ב/יג ברור הלכה שבת כד ע"א ציון א
ב/יג בשבילי החודש סי' ב ס"ק ז
ב/יג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' עב, עו-עט
ב/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' פו
ב/יג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' עז, קכא, רל
ב/יג דביר הקודש (תשסג)
ב/יג דביר הקודש מועדים עמ' רסג-רסד
ב/יג דברי שירה חנוכה עמ' מט, נג, נה, פורים עמ' עז
ב/יג דובר מישרים (השמטות)
ב/יג חקרי זמנים ח"א עמ' רעג
ב/יג לב שלם [קרבן העדה מגילה דף טז]
ב/יג מגיד הרקיע ח"ג פ"ב ה"ח (1)
ב/יג מעדני ביאורים עמ' צה, צט
ב/יג משוש הארץ עמ' סט
ב/יג משנה שכיר עמ' שעח
ב/יג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמט, ח"ב עמ' רנו
ב/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט
ב/יג סדר משנה (בוסק')
ב/יג עדות ביהוסף - מנהגי ויז'ניץ חשון-אדר עמ' קלד {על הנסים בלי ו'}
ב/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יג פני חיים (צימרמן) עמ' נב
ב/יג פני חמה דף נד ע"א {דובר מישרים}
ב/יג צבא המלך עמ' מד
ב/יג קרית מלך
ב/יג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' ריז, שכח
ב/יג שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 175, 190, 193, 198
ב/יד אגרות הגרי"ד עמ' מד
ב/יד אור שמח
ב/יד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פו
ב/יד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעו-רעז
ב/יד בית ישחק
ב/יד בן אריה
ב/יד בני בנימין (אדר"ת)
ב/יד ברור הלכה שבת כד ע"א ציון ד, תענית יג ע"ב ציון ד
ב/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' עט-פא
ב/יד דביר הקודש (תשסג)
ב/יד דביר הקודש מועדים עמ' קלה, קלח-קלט
ב/יד המאיר לארץ {כ"מ}
ב/יד המנהיג עמ' רצה
ב/יד זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 38
ב/יד חקרי זמנים ח"ב עמ' תלט, תמב
ב/יד יחוה דעת ח"א עמ' קכג
ב/יד מעשה בצלאל סי' קעה
ב/יד מראה הנוגה
ב/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יד צפנת פענח
ב/יד קרית מלך
ב/יד שו"ת הריטב"א סי' סג
ב/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 92, 187
ב/יד שפתי מלך
ב/יד תפארת נתן עמ' עח {על הנסים במוסף}
ב/יד תפלת דוד (אדר"ת) עמ' כה
ב/טו אורח ישראל סי' טו הערה יח
ב/טו אמונת עתיך גל' 118 עמ' 21 {"ימות הגשמים" מתחיל משמיני עצרת}
ב/טו אמונת עתיך גל' 123 עמ' 10 {טל}
ב/טו אמונת עתיך גל' 125 עמ' 14
ב/טו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' לח
ב/טו אנצי"ת ע' גבורות הע' 45, 77, 121
ב/טו אשר למלך
ב/טו באר יהודה
ב/טו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעז
ב/טו ברור הלכה נדרים סב ע"ב ציון ז
ב/טו ברור הלכה תענית ב ע"א ציון א, ג ע"א ציון ה
ב/טו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' רעו
ב/טו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' פא-פג
ב/טו דביר הקודש (תשסג)
ב/טו דביר הקודש מועדים עמ' רמ {כ"מ}
ב/טו חדשים גם ישנים עמ' 21
ב/טו חזון נחום זרעים ח"א עמ' קיב
ב/טו יצחק ירנן
ב/טו כטל אמרתי עמ' קה
ב/טו מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות יא
ב/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/טו פרי האדמה ח"א
ב/טו שו"ת הרשב"א ח"א סי' רלד
ב/טו תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג סי' ג
ב/טז אדני היד החזקה
ב/טז אהבת המלך
ב/טז אוצר א"י ח"ה עמ' 205, ח"ו עמ' 185
ב/טז אורח ישראל סי' טו הערה יח
ב/טז אמונת עתיך גל' 125 עמ' 14
ב/טז אעירה שחר (זעפרני) עמ' נא
ב/טז אשר למלך {זמן השאלה בזמן שאין בהמ"ק}
ב/טז באר יהודה {קושיית הר"ן}
ב/טז בית דינו של שמואל עמ' 201
ב/טז ברור הלכה תענית י ע"א ציון א
ב/טז דביר הקודש (תשסג)
ב/טז המנהיג עמ' צ
ב/טז התורה והמדינה ח"ט עמ' תטו
ב/טז זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 70
ב/טז חדשים גם ישנים עמ' 21
ב/טז יחוה דעת ח"ב עמ' מח
ב/טז כתר אפרים עמ' שיג {ר"ן - עליה לרגל אחרי החורבן}
ב/טז מאור ישראל
ב/טז מבוא למשנה תורה עמ' 100 {חלופי מנהגים ע,פ הגמרא}
ב/טז מגיד הרקיע ח"ג פ"ו ה"ח, פ"י ה"ו
ב/טז מגן בעדי עמ' 118
ב/טז מועדי ישראל (גורן) עמ' 124
ב/טז מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות כה
ב/טז מסירות נפש עמ' 104 {טורי אבן}
ב/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
ב/טז מפתח הבאורים [שו"ת הרא"ש כלל ד סי' י]
ב/טז מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון תענית ל ע"א]
ב/טז נועם חי"א עמ' צא {ז' חשון בא"י}
ב/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/טז קובץ [פר"ח סי' קיז, לסמוך על הירושלמי בדיעבד]
ב/טז שבי ציון סי' ה {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/טז שו"ת הרא"ש עמ' כד
ב/טז שיח תפלה עמ' שכד
ב/טז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 187
ב/טז תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' א
ב/טז תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג סי' ג {כל זמן שמזכיר גשם}
ב/טז תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' ד
ב/טז תחומין ח"א עמ' 141-142 {שנער, סוריא ומצרים}
ב/טז תניא רבתי ח"א עמ' 455-456
ב/יז אהבת המלך
ב/יז אוצרות הרמב"ם
ב/יז אנצי"ת ע' גבורות הע' 99
ב/יז אעירה שחר (זעפרני) עמ' נז
ב/יז באר יהודה {כ"מ - קושיית הרא"ש, מקום שעושים שני ימים}
ב/יז בית דינו של שמואל עמ' 201
ב/יז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעז-רעט
ב/יז בן ידיד {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז ברור הלכה תענית יד ע"ב ציון ב
ב/יז בשבילי השמחה החדש סי' מו אות ו, ח
ב/יז דביר הקודש (תשסג)
ב/יז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לג
ב/יז חדשים גם ישנים עמ' 21
ב/יז טורי אבן {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז כבוד יו"ט {על ב"י או"ח תכט בענין בני נינוה}
ב/יז לקוטי שפת אמת = שפת אמת תענית יד
ב/יז מגן גבורים (או"ח) סי' קיז ס"ק ג {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' מ
ב/יז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ז ע"א {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז מסירות נפש עמ' 236
ב/יז מקראי קדש (תפט) דף קכה ע"א {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז מקראי קדש (תשנג) עמ' שי
ב/יז מראה הנוגה {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז מרכה"מ אלפ' {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז משנה הלכות ח"ה סי' כח {כ"מ - קושיית הרא"ש, בן א"י שהלך לחו"ל}
ב/יז נועם חי"א עמ' פט, צב {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז עין תרשיש {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז צפנת פענח {כ"מ - קושיית הר"ן וקושיית הרא"ש}
ב/יז קול ישראל שנה ב (תרפב) חוב' ב עמ' קד {כ"מ}
ב/יז שבי ציון סי' ה {כ"מ - קושיית הרא"ש}
ב/יז שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קיב ע"ג
ב/יז שפתי דעת ח"ג עמ' לד-לה
ב/יז תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג סי' ג {קושיית הרא"ש}
ב/יח אהבת המלך
ב/יח אור הישר
ב/יח בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כב
ב/יח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעט
ב/יח ברור הלכה ברכות יב ע"ב ציון ב
ב/יח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' לח
ב/יח בתי כנסיות סי' קיח ס"א, דף כה ע"ב
ב/יח גינת ורדים (הלוי) או"ח גן המלך סי' קנ
ב/יח המאיר לארץ
ב/יח זיו משנה
ב/יח חלקת מאיר
ב/יח ללשונות הרמב"ם
ב/יח מרכבת המשנה מהדו"ב
ב/יח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנד
ב/יח משנת יעקב קדושה עמ' שעח
ב/יח עולת איש ברכות עמ' לה
ב/יח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יח פרי האדמה ח"א
ב/יח ראש דברך עמ' שיט
ב/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שטו {כ"מ}
ב/יח רמב"ם המאיר תפלת יוה"כ הע' 10
ב/יח שו"ת הריב"ש עמ' תשכט
ב/יח שיח תפלה עמ' שכה
ב/יח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 187
ב/יח שרשים במועדות עמ' קפה
ב/יט אבודרהם (תשכג) עמ' קיג
ב/יט אהבת המלך
ב/יט אהל שרה לאה עמ' תרלה {הגהמ"י}, תרנג {נהגו}, תרנד {ר' מנוח - בימי הגאונים}, תרנח-תרנט {הגהמ"י}
ב/יט אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' כ
ב/יט אנצי"ת ע' גבורות הע' 210, 213
ב/יט באר אברהם (אבלי) עמ' קנד
ב/יט באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {מנהגות שונים}
ב/יט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעט
ב/יט בן ידיד
ב/יט ברור הלכה ברכות לד ע"א ציון ח
ב/יט דביר הקודש (תשסג)
ב/יט הרמב"ם כמחנך עמ' 78
ב/יט הררי קדם (תשס) עמ' ו
ב/יט יד המלך (לנדא)
ב/יט מסורה חי"ב עמ' לז
ב/יט מעשה בצלאל סי' קסב {הגהמ"י}
ב/יט מפרות האילן על המועדים עמ' 28
ב/יט מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ב/יט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תשפו
ב/יט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ב/יט קרית מלך
ב/יט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' קלד, רמא
ב/יט רמב"ם המאיר תפלת יוה"כ הע' 9, 33
ב/יט שו"ת הריב"ש עמ' תשכט
ב/יט שו"ת מהרש"ם ח"ד סי' קכ
ב/יט שלמי יוסף ר"ה עמ' תקכב
ב/יט שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 191
ב/יט תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' רכח
ב/יט תניא רבתי ח"א עמ' 483


ג/53 הלכות תפלה פרק ג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ג/רה"פ באר יהודה
ג/רה"פ דברי ירמיהו
ג/רה"פ הרמב"ם המדויק
ג/רה"פ יד פשוטה
ג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ג/רה"פ לחם יהודה
ג/רה"פ מעשה רקח
ג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ג/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' סג, סו-סח, ע-עב
ג/רה"פ ס' המנוחה
ג/רה"פ ס' השלחן עמ' רנט-רסא
ג/רה"פ פי' ר"י קאפח
ג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ג/רה"פ פרח מטה אהרן (סול')
ג/רה"פ רמב"ם הערוך
ג/רה"פ רמב"ם לעם
ג/רה"פ שם טוב
ג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ג/א אדני היד החזקה
ג/א אדני נחושת עמ' קלד
ג/א אהבת המלך
ג/א אור צהיר
ג/א אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שסב
ג/א איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' ריא-ריב, שז
ג/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 42
ג/א אמרי בינה (אוירבך) - או"ח סי' יג [א] ד"ה ובש"ס
ג/א אמרי חן (לוונברג)
ג/א אמרי יצחק במדבר-דברים עמ' תקכ הערה יח
ג/א אמת ליעקב מועד עמ' רפא {כ"מ - חצי שעה אחרי חצות}, שכט {כ"מ}
ג/א אנצי"ת ע' בוקר הע' 34
ג/א אסופות ב עמ' קסד-קסה, קסט
ג/א אפיקי מגינים פסחים סי' נב
ג/א ארחות ימים עמ' רנה
ג/א אשר למלך
ג/א באר אברהם (אבלי) עמ' צה
ג/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כב
ג/א בית אהרן וישראל גל' עא עמ' ק-קא {עם הנץ החמה}
ג/א בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קכא
ג/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קו-קיב
ג/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' מב
ג/א בן ידיד
ג/א בני בנימין (אדר"ת)
ג/א ברור הלכה ברכות כו ע"א ציון ח
ג/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' סה
ג/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קא, רעח
ג/א גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' לח
ג/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' פד-פז, צח
ג/א גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' יד
ג/א דביר הקודש (תשסג)
ג/א דברות משה ברכות עמ' יב {וזמנה עד סוף שעה רביעית שהיא שלישית היום}
ג/א דברי חן (נתנזון) דף יט ע"ד, כ ע"ב
ג/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לג
ג/א דובב שפתי ישנים עמ' 161
ג/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' נג-נה {עבר או טעה}
ג/א הר המלך ח"ה עמ' קצח-ריג
ג/א זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 20, 70
ג/א זיו משנה
ג/א חביון עוז
ג/א חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יב ס"ק ד
ג/א חי' הרי"ט עמ' יג
ג/א חי' יפה לב עמ' קפ {סוף זמן שחרית}
ג/א טורי אבן
ג/א יבול היובלות עמ' 286
ג/א ידבר שלום ח"ב עמ' נב, ע-עא
ג/א יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' כד
ג/א יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קלו
ג/א יצחק ירנן
ג/א כנסת אברהם עמ' ריז
ג/א כפתור ופרח (תשנט) ח"ב עמ' תא
ג/א לב מבין
ג/א לב שלם [דרשות מהרי"ט נב ע"א, ב"י סי' פט]
ג/א מגן גבורים (או"ח) סי' פט ס"ק ב-ג
ג/א מהר"ם שיק על תרי"ג מצוות (תשעו) ח"ב עמ' רו
ג/א מועדים וזמנים ח"א סי' ט, ח"ד סי' שכד
ג/א מוריה גל' קסה עמ' ס {עם הנץ החמה}
ג/א מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' כז
ג/א מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר א פי"ד אות ה
ג/א מנחת צבי (שפיץ) ח"א דף כא
ג/א מסורה ח"ז עמ' ה
ג/א מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/א מעשה רב
ג/א מצווה ועושה ח"א עמ' רסז
ג/א מצוות זמניות עמ' תיג
ג/א מקום דוד [צפנת פענח (מהרי"ט) פ' תשא דף צב]
ג/א מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"א
ג/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שי
ג/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/א משבצות זהב עזרא עמ' רצט
ג/א משנה הלכות מהדו"ת ח"ג עמ' יט
ג/א משנת חיים בראשית עמ' רסז
ג/א משנת חיים יומא עמ' רכח, תד
ג/א משנת יעקב זמנים ח"ב עמ' רפט
ג/א משנת רבנו עמ' קעט
ג/א נמוקי שזבנ"י דף עט, פב
ג/א ס' התדיר עמ' קצ
ג/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנד
ג/א סדר משנה (בוסק')
ג/א סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' עג
ג/א סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קה {מהתורה}
ג/א עבד המלך (תשא)
ג/א עולת איש ברכות עמ' קמח-קמט
ג/א עטרת צבי (דרבקין, תשמה) סי' ג
ג/א עטרת צבי (דרבקין, תשנט) ח"א עמ' יד
ג/א ערהשה"ע קדשים סי' קא אות ד
ג/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/א פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 33
ג/א פרי יצחק (תשעו) עמ' יח
ג/א פרי מלכה סי' ד
ג/א פרשת המלך
ג/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמא ע"ג
ג/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 6
ג/א צפנת פענח
ג/א צרור החיים (יעקב)
ג/א ר"י קארו - קובץ עמ' צ, קצה
ג/א ראש דברך עמ' קמג, קמה
ג/א רנת יצחק על נפש החיים עמ' קפב
ג/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סא, צ, שלג, שלה
ג/א שו"ע הרב או"ח סי' פט ס"א
ג/א שושן עדות דף קנא ע"א
ג/א שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' ל
ג/א שיח תפלה עמ' שכו
ג/א שמן המשחה (קושטא) דף ח ע"ד
ג/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' נא
ג/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' נט
ג/א שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ג/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 230
ג/א שפתי מלך
ג/א תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לט ס"ק ג, ד {כס"מ}
ג/א תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' א-ז
ג/א תורה מציון שנה ד חוב' ד סי' כח
ג/א תורה מציון שנה ד חוב' ד סי' כח דף לב ע"א {עד חצות יצא}
ג/א תורת אמך ח"א עמ' 60, 64, 340
ג/א תחומין ח"ח עמ' 405
ג/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קמג, קמד, קמו {כ"מ}
ג/א תרומת הדשן שו"ת סי' א {הגהמ"י}
ג/ב אדני היד החזקה
ג/ב אדני נחושת עמ' קלו
ג/ב אהבת המלך
ג/ב אור יעקב פסחים דף 64
ג/ב אור עולם (שניאורסון) עמ' 735
ג/ב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' מט
ג/ב אמת ליעקב מועד עמ' שכח
ג/ב אנצי"ת ע' בין הערבים הע' 34 {לח"מ}
ג/ב אפיקי מגינים פסחים סי' נב
ג/ב אשר למלך
ג/ב בדרך המלך עמ' כב
ג/ב בית אהרן וישראל גל' קכה עמ' טו, יז {מנחה קטנה היא עיקר}
ג/ב בית דוד (תשעט) או"ח סי' תס
ג/ב בית הלוי ח"א סי' א עמ' ט {לח"מ}
ג/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רעט
ג/ב בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' לג
ג/ב ברור הלכה ברכות כו ע"ב ציון ז, כז ע"א ציון ח
ג/ב ברכת אריאל ח"ב עמ' מ
ג/ב ברקאי ח"ה עמ' 72
ג/ב גאון יעקב עמ' יג
ג/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' פה, פז-פח, צז
ג/ב דביר הקודש (תשסג)
ג/ב דבר סיני (תשכו)
ג/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לג [כ"מ - צ"ל ומחצה וקרב בשמונה ומחצה]
ג/ב דברי תורה (שפירא) ח"א סי' קד
ג/ב דרך המלך (רפפורט)
ג/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 168, 171
ג/ב הר המוריה (אדר"ת) עמ' צח
ג/ב הר המלך ח"ה עמ' קצח-ריג
ג/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' סג
ג/ב חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ט ס"ק ט, זבחים סי' יא ס"ק ד
ג/ב חזון נחום זרעים ח"א עמ' נה, קיב
ג/ב חי' הרז"ה ח"א עמ' קפה {לח"מ בשם ירושלמי}
ג/ב חי' הרי"ט עמ' יד
ג/ב חי' משנה פסחים עמ' רלט
ג/ב חי' עזיאל עמ' 99
ג/ב יבול היובלות עמ' 283
ג/ב ידבר שלום ח"ב עמ' ע, עב
ג/ב יחוה דעת ח"ד עמ' קי
ג/ב יצחק ירנן
ג/ב כתר אפרים עמ' שסא
ג/ב להורות נתן מועדים ח"ב עמ' רפד
ג/ב לקוטי שפת אמת
ג/ב מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' מד
ג/ב מועדים וזמנים ח"ד סי' שכד
ג/ב מנחת אהרן (תשפ) כלל יט אות ח, כלל העולה אות ח
ג/ב מעיני המים
ג/ב מראה הפנים ברכות דף לב
ג/ב משאת המלך ח"א סי' פה
ג/ב משנה הלכות ח"ז סי' לב
ג/ב משנת אברהם על הסמ"ג ח"ג עמ' תנט
ג/ב משנת חיים במדבר עמ' תקיג, תקטז
ג/ב משנת חיים בראשית עמ' רמט, שלו, שפו
ג/ב משנת חיים ויקרא עמ' כג
ג/ב משנת חיים יומא עמ' רכה, רל
ג/ב נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' לב עמ' פט {לח"מ}
ג/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנה
ג/ב סדר משנה (בוסק')
ג/ב סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' עג
ג/ב עבד המלך (תשא)
ג/ב עולת איש ברכות עמ' קס
ג/ב עזוז חיל
ג/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ב פני משה (שלז')
ג/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"א עמ' תשצט
ג/ב קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' יט-כ {לח"מ}
ג/ב קרית מלך
ג/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' צ {מעשה רקח}
ג/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שנג
ג/ב שו"ע הרב או"ח סי' רנא ס"א
ג/ב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' קעט
ג/ב שערי זבולון הל' שבת סי' יא אות ה
ג/ב תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לט ס"ק ד, ט, י, סי' נג ס"ק טז, כא
ג/ב תורת אמך ח"א עמ' 343
ג/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' מה
ג/ג אבן ישראל (פישר) ח"א עמ' יג
ג/ג אהבת המלך
ג/ג אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פנ"ה פס' יח
ג/ג אור יעקב פסחים דף לב ע"ב
ג/ג אמת ליעקב מועד עמ' רצט {ראוי להתפלל מנחה גדולה}
ג/ג אמת ליעקב מקרא עמ' רכב
ג/ג בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' לג
ג/ג ברור הלכה ברכות כו ע"ב ציון ז
ג/ג ברכת אריאל ח"ב עמ' לט-מ
ג/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' פח-פט, רא
ג/ג דביר הקודש (תשסג)
ג/ג דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' ט
ג/ג דברי חן (נתנזון) דף טז ע"ד
ג/ג דברי פנחס ח"ב עמ' רט-רי
ג/ג הר המלך ח"ה עמ' קצח-ריג
ג/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 196
ג/ג חדושים ובאורים (גרי') זבחים סי' יא ס"ק ד
ג/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' קיב
ג/ג חי' יפה לב עמ' ר {הגהמ"י - זמן מנחה}
ג/ג ידבר שלום ח"ב עמ' ע
ג/ג יחוה דעת ח"ד עמ' קו
ג/ג מועדים וזמנים ח"ד סי' שכד
ג/ג מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 296
ג/ג מנהג אשכנז הקדמון עמ' 186
ג/ג מנחת אשר פסחים עמ' רכח
ג/ג מסורה ח"ו עמ' ז
ג/ג מעדני מלך (תשמח) עמ' ס
ג/ג מעשה בצלאל סי' יא
ג/ג משאת המלך ח"א סי' פה
ג/ג משנת חיים במדבר עמ' תקטז
ג/ג משנת חיים בראשית עמ' שלו
ג/ג משנת יעקב
ג/ג משנת רבנו עמ' קסז {רשות}
ג/ג סדר משנה (בוסק')
ג/ג ספרי הפרדס ח"ב עמ' קלו
ג/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' לט, רחצ
ג/ג שו"ת הרא"ש עמ' כב
ג/ג שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרעו
ג/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' מח {הגדולה}
ג/ג שם יחזקאל בראשית-שמות עמ' קפה
ג/ג שער התפלה (טשרנוביץ) דף ע ע"ג
ג/ג תניא רבתי ח"ב עמ' קסה
ג/ג תפארת אריה עמ' ט {מנחה קטנה חובה}
ג/ד אבן ישראל (בוהוש) עמ' קנז
ג/ד אגרות הגרי"ד עמ' ל
ג/ד אהבת המלך
ג/ד אוצרות הרמב"ם
ג/ד אור יעקב פסחים דף לא ע"א
ג/ד אמונת יהושע עמ' קיח {הגהמ"י אות ג}
ג/ד אמירה נעימה (הלוי) קמא עמ' קפד {עד פלג המנחה}
ג/ד אמת ליעקב מועד עמ' רפא
ג/ד אסופות ב עמ' קסד {כ"מ}, קסח-קסט
ג/ד אשר למלך
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' לד
ג/ד בד קודש (פוברסקי) ח"ה עמ' א
ג/ד בדבר מלך חי"ד עמ' קכט
ג/ד בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' לט
ג/ד בן אריה
ג/ד בן ידיד
ג/ד בעלי התוספות עמ' 609 {הגהמ"י אות ב}
ג/ד ברור הלכה ברכות כו ע"ב ציון ז, כז ע"א ציון ח
ג/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' נז
ג/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' פט-צא
ג/ד דביר הקודש (תשסג)
ג/ד דבר סיני (תשכו)
ג/ד דברי סופר עמ' יב {הגהמ"י אות ג}
ג/ד דרך המלך (רפפורט)
ג/ד הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קיח-קיט, קכב {עד שקיעה}
ג/ד היכלי שן ח"ב סי' יד
ג/ד הלכה פסוקה ח"א סי' ה הערה 162
ג/ד המאיר לארץ {כ"מ}
ג/ד המעשה והמדרש עמ' פב {הגהמ"י אות ג}, פג
ג/ד הר המלך ח"ה עמ' קצח-ריג
ג/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 234
ג/ד זיו משנה
ג/ד זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 122
ג/ד חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כח אות א
ג/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' נד-נה
ג/ד חי' יפה לב עמ' רא {זמן מנחה קטנה}
ג/ד חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' סו
ג/ד טורי אבן
ג/ד יבול היובלות עמ' 283
ג/ד ידבר שלום ח"ב עמ' ע
ג/ד יחוה דעת ח"ה עמ' ק
ג/ד יפה נוף עמ' נב
ג/ד יצחק ירנן
ג/ד כרם מנחם סי' יז, יט
ג/ד כתר אפרים עמ' שסא
ג/ד לב שלם [מוצל מאש ח"ב יא ע"א, חוט המשולש טז ע"ד]
ג/ד מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 182 {רשות}
ג/ד מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קעב
ג/ד מזכרת עמ' 256
ג/ד מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' נא
ג/ד מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' קח
ג/ד מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' יז, מג, מה-מז
ג/ד מנחת חינוך ח"א עמ' לה
ג/ד מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"ז אות א, ג {הגהמ"י אות ג}, פ"ט אות ג {הגהמ"י אות ג}, ה
ג/ד מעין נצח ח"א סי' נא
ג/ד מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"ב
ג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שי
ג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ד מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ג/ד משכנות ידידיה עמ' לו-לז, לט {יש לו להתפלל עד שקיעה}
ג/ד משנת יעקב
ג/ד משנת רבנו עמ' קפד
ג/ד נועם ח"ז עמ' רעב, ח"ט עמ' רלה, ח"י עמ' קסז {עד שתשקע}
ג/ד נרות אהרן
ג/ד נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' לב עמ' צא
ג/ד ספרי הפרדס ח"ב עמ' ע
ג/ד עולת איש ברכות עמ' קסא
ג/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ד פני משה (שלז')
ג/ד קובץ
ג/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' כ {הגהמ"י אות ג}
ג/ד רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ד מקור 21
ג/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' כב, כג, צ, שנה
ג/ד שאגת אריה סי' יז
ג/ד שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קי
ג/ד שיח תפלה עמ' שכז
ג/ד שמוש חכמים א עמ' נ
ג/ד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 113
ג/ד שערי חכמה - שב שמעתתא דף נז ע"א-ע"ג
ג/ד תאריך ישראל סי' ח הערה לב
ג/ד תורת אמך ח"א עמ' 344
ג/ד תורת רפאל או"ח ח"א דף כז ע"ב
ג/ד תניא רבתי ח"ב עמ' קסד
ג/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' מה {הגמ"י אות ג}
ג/ד תשובות ראב"י אב"ד סי' לו
ג/ה אהבת המלך
ג/ה אהל שרה לאה עמ' רסב {אחר תפילת השחר}
ג/ה אור צהיר
ג/ה אמרות טהורות (וולפסון) פסחים סי' ה הערה 9
ג/ה אסופות ב עמ' קסט, קעב
ג/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קי
ג/ה ברור הלכה ברכות כח ע"א ציון ה
ג/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' צא-צג
ג/ה גור אריה יהודה (תשעח) עמ' סב
ג/ה דביר הקודש (תשסג)
ג/ה הר המלך ח"ג עמ' מח, ח"ה עמ' קצח-ריג
ג/ה השגות הרמ"ך
ג/ה חדושים ובאורים (פישר) עמ' טז-יז {אם לא התפלל מוסף לפני מנחה - חייב במוסף יותר מדין תשלומין}
ג/ה חזון נחום זרעים ח"א עמ' סא, קיג
ג/ה חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רצה-רצו {הגהמ"י}
ג/ה יד המלך (פלומבו)
ג/ה ידבר שלום ח"ב עמ' ע, עד
ג/ה כרם מנחם סי' יז
ג/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 210 {רשע}
ג/ה משנת חיים במדבר עמ' תקיב
ג/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ה צפנת פענח
ג/ה קובץ
ג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' סו
ג/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שסז
ג/ה שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קי
ג/ה שיח תפלה עמ' שכח
ג/ה שמן ראש (כץ) ימים נוראים עמ' שח, שיט {הזיו לך}
ג/ה שערי זבולון הל' שבת סי' יא אות ד
ג/ה תהלה לדוד (מן) קדשים סי' לט ס"ק ט
ג/ה תורת אמך ח"א עמ' 353
ג/ה תניא רבתי ח"ב עמ' יז {כ"מ}
ג/ו אב"י יושב אהל עמ' 206
ג/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' סב
ג/ו אגרות הגרי"ד עמ' ל
ג/ו אהבת המלך
ג/ו אור לישרים (שולמן) עמ' קס
ג/ו אוריתא קובץ טז עמ' צב {הגהמ"י}, קובץ טז עמ' צו {הגהמ"י}
ג/ו אמונת יהושע עמ' קט
ג/ו אמרי חן (לוונברג)
ג/ו ארשת צבי עמ' כ
ג/ו בדבר מלך חי"ד עמ' קכט
ג/ו בינת אברהם עמ' עב {הגהמ"י}
ג/ו בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' קנט {עד עמוד השחר}
ג/ו בית גמליאל ח"א עמ' יד
ג/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רפ
ג/ו ברור הלכה יומא פז ע"ב אחרי ציון ז {הגהמ"י אות ה}
ג/ו ברור הלכה ר"ה לא ע"א ציון א פסקה א {הגהמ"י}
ג/ו ברכת הזמן עמ' תקג-תקד
ג/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין בפתיחה
ג/ו ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פז {הגהמ"י - לשרתו ולברך בשמו}
ג/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיז {הגהמ"י אות ה}
ג/ו ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו עמ' קנב {הגהמ"י}
ג/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' מד, צ-צא, קמט
ג/ו גחלי אש דף מו ע"א {הגהמ"י}
ג/ו גן שושנים ח"א עמ' יב
ג/ו דביר הקודש (תשסג)
ג/ו הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 171
ג/ו הר המלך ח"ה עמ' קצח-ריג, ח"ח עמ' פד
ג/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' נז
ג/ו זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 77, 27, 29
ג/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' נה
ג/ו חי' ר' חיים הלוי דף ב
ג/ו חכמת גרשון עמ' קנד {הגהמ"י}
ג/ו חלקת מאיר
ג/ו חקרי זמנים ח"א עמ' שכט
ג/ו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף פה ע"ג {הגהמ"י}
ג/ו ידבר שלום ח"ב עמ' ע
ג/ו יחוה דעת ח"ו עמ' ריד
ג/ו כבודה של תורה ח"ג עמ' קצא
ג/ו כנסת אברהם עמ' רכד
ג/ו מועדים וזמנים ח"א סי' סב, ח"ד סי' שכד
ג/ו מחקרי ארץ או"ח סי' עב
ג/ו מחשבת חיים או"ח עמ' קעט, קפג
ג/ו מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' יז, מג-מז
ג/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 408
ג/ו מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"י אות ה
ג/ו מראה הפנים ברכות דף לא
ג/ו משאת המלך (אדרי)
ג/ו משכנות ידידיה עמ' לו-לז {מתחילת הלילה}
ג/ו משנת חיים בראשית עמ' שפה
ג/ו משנת יעקב
ג/ו ס' התדיר עמ' קצא
ג/ו עולת איש ברכות עמ' ז
ג/ו עין חיים ח"ב עמ' קנה {הגהמ"י}
ג/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' מט {הגהמ"י}
ג/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"א
ג/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7 {הגהמ"י}
ג/ו קרית מלך
ג/ו ראש דברך עמ' קמג
ג/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' כג, נב, פח
ג/ו שארית נתן (לוברט)
ג/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' קמד אות ב
ג/ו שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ה - סדר עולם}
ג/ו שו"ע הרב או"ח סי' תרכג ס"ב
ג/ו שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קי
ג/ו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' יז
ג/ו שיח תפלה עמ' שסד
ג/ו שלום בחילך עמ' יז
ג/ו שערי חכמה - שב שמעתתא דף נז ע"א-ע"ג
ג/ו תורה שלמה חי"ב עמ' 27
ג/ו תורת אמך ח"א עמ' 345
ג/ו תורת חיים וחסד עמ' יח {הגהמ"י - נ"כ בלילה}
ג/ו תניא רבתי ח"ב עמ' לז {הגהמ"י}
ג/ז אבי עזרי ח"א
ג/ז אגרות הגרי"ד עמ' ל
ג/ז אדני היד החזקה
ג/ז אהבת המלך
ג/ז אוצרות הקידוש סי' ד אות ג, סי' ו אות ג
ג/ז אור הישר
ג/ז אור יעקב פסחים דף עב ע"ב
ג/ז אור שמח
ג/ז אות היא לעולם ח"ב דף קפה ע"ב, קפו ע"ב
ג/ז איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' ריא
ג/ז אמת ליעקב מועד עמ' רפא {מעמוד השחר יצא}, שעט {העיקר - מנחה קטנה}
ג/ז אמת ליעקב מקרא עמ' רכב
ג/ז אסופות ב עמ' קנט, קסא-קסב, קסד
ג/ז באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' טז
ג/ז בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' ב
ג/ז בדבר מלך חי"ד עמ' רל
ג/ז בדרך המלך עמ' רנג
ג/ז בים דרך עמ' כב
ג/ז בית אהרן וישראל גל' לג עמ' פח, צ {מתפלל של שבת בע"ש}, גל' עא עמ' ק {מתחיל להתפלל בעלות השחר בשעת הדחק}, גל' עה עמ' קח-קיא
ג/ז בית אהרן וישראל גל' קיא עמ' צ {אחרי עלות השחר}
ג/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קיג-קטז, רפ
ג/ז בן ידיד
ג/ז ברור הלכה ברכות ב ע"א ציון א, כו ע"א ציון ח, כז ע"א ציון ט, כז ע"ב ציון ח, כ, ל ע"א ציון ו
ג/ז ברכת הזמן עמ' צה
ג/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' נח, ס, סב, סו
ג/ז ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' סא, סד
ג/ז בשבילי החודש סי' ב ס"ק ב, סי' ג ס"ק ה
ג/ז בשבילי השביתה החדש סי' יד הערה ח, סי' לב הערה ז
ג/ז בשבילי השבת סי' ד אות ג, סי' ו אות ג
ג/ז בשבילי השמחה סי' ב אות ב
ג/ז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לז-לח {ראב"ד}
ג/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' מד, צד-צו, צח, קמט-קנ, קעה-קעח
ג/ז גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' פד
ג/ז גן שושנים ח"א עמ' יב
ג/ז דביר הקודש (תשסג)
ג/ז דביר הקודש מועדים עמ' מט-נ
ג/ז דבר סיני (תשכו)
ג/ז דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לג-לד
ג/ז דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קלו
ג/ז הליכות חיים - קידוש בשבת עמ' שלו
ג/ז המאיר לארץ {הגהמ"י}
ג/ז הר המלך ח"ה עמ' קצח-ריג
ג/ז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפ
ג/ז השגות הרמ"ך
ג/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קיב
ג/ז זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 27
ג/ז זיו משנה
ג/ז זכרון יעקב (מרל) ח"א סי' ד ענף א ס"ק ד, טו
ג/ז זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' יז
ג/ז חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כח אות א
ג/ז חזון לימים ח"ב עמ' כו
ג/ז חזון נחום זרעים ח"א עמ' סא
ג/ז חי' הרי"ט עמ' יד
ג/ז חי' ר' חיים הלוי דף ב
ג/ז חיים ומלך
ג/ז חיים שנים ישלם עמ' כח-כט
ג/ז חמדת ימים עמ' קעו
ג/ז טורי אבן
ג/ז יבול היובלות עמ' 284
ג/ז יד המלך (פלומבו)
ג/ז ידבר שלום ח"ב עמ' סח, עב
ג/ז יחוה דעת ח"ב עמ' לז, ח"ו עמ' קסד, רטו
ג/ז יפה נוף עמ' סג
ג/ז יפה תואר (תשעח) ח"א עמ' רלח
ג/ז יצחק ירנן
ג/ז יקרא דשכבי (דוד) דרוש סה דף קמא ע"א-ע"ב
ג/ז כבודה של תורה ח"ג עמ' קצא
ג/ז כי שרית עמ' 144
ג/ז כרם מנחם סי' יז, יט
ג/ז לב מבין
ג/ז לב שלם [ראשון לציון א ע"א, אור לו בציון דף טז]
ג/ז לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ט ע"ד
ג/ז מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 182 {רשות}
ג/ז מבוא למשנה תורה עמ' 212
ג/ז מועדים וזמנים ח"א סי' סב, ח"ד סי' שכד, ח"ז סי' רלג
ג/ז מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קעג
ג/ז מוריה גל' קנד עמ' מ-מא, מד
ג/ז מזכרת עמ' 255-257
ג/ז מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' נא
ג/ז מחשבת חיים או"ח עמ' קעט, קפג
ג/ז מטה אהרן ר"ה - קונ' ראש היום עמ' יז, מג, מה-מז
ג/ז מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' נה
ג/ז מכתם לדוד (חסן)
ג/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 287 {קודם שתשקע חמה}
ג/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' י, יב
ג/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' כא
ג/ז מנחת כהן (פימינטל) מבוא השמש מאמר ב פ"י אות י
ג/ז מעדני ארץ תרומות (תשעד) עמ' רסז {מגדל עוז}
ג/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ז מעיני המים
ג/ז מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"ב
ג/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
ג/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/ז מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון דף ח ע"א]
ג/ז משאת המלך (אדרי)
ג/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' סו
ג/ז משכן אהרן עמ' מו
ג/ז משכנות ידידיה עמ' לז-לח
ג/ז משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' רעה
ג/ז משנת חיים בראשית עמ' רסז, שפה
ג/ז משנת חיים יומא עמ' רכד
ג/ז משנת יהודה ח"ב פ"ה ה"ג
ג/ז נזר המלך
ג/ז נמוקי שזבנ"י דף ד, יג
ג/ז נרות אהרן
ג/ז נרות זכריה עמ' רז
ג/ז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' מט עמ' קכב
ג/ז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנד
ג/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/ז פני המלך (שטרן)
ג/ז פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כז דף כז ע"ב
ג/ז פרי יצחק (בלזר) ח"א דף ח ע"א, טז ע"ג
ג/ז פרי יצחק (תשעו) עמ' יח, מז
ג/ז פרשת המלך
ג/ז צמח מנחם דף כ ע"ד {אחרי עמוד השחר}
ג/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמא ע"ג
ג/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 6
ג/ז קהלות יעקב ברכות סי' ב, כ
ג/ז קובץ
ג/ז קובץ הערות על אבי עזרי
ג/ז קרית מלך
ג/ז ראש דברך עמ' כט, לב, נו, קמג
ג/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קמז
ג/ז רשימות שעורים (קלמנסון) פסחים סי' לח
ג/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' כב, כג, כד, פח, שנה, שנח
ג/ז שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' קי
ג/ז שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תרלה {הגהמ"י אות ח}
ג/ז שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' כז, לג
ג/ז שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' לד
ג/ז שיח תפלה עמ' שכח
ג/ז שלום בחילך עמ' יז
ג/ז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תסח, תע
ג/ז שלמי יוסף ר"ה עמ' צב-צד
ג/ז שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תר
ג/ז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ו סי' מה
ג/ז שערי חכמה - שב שמעתתא דף נז ע"א-ע"ג
ג/ז שפתי מלך
ג/ז תורת אמך ח"א עמ' 22, 26, 340, 345, 350
ג/ז תורת חיים וחסד עמ' סג {ערבית בליל שבת בע"ש}
ג/ז תורת רפאל או"ח ח"ב דף כב ע"א {לח"מ}, קמ ע"ד {הגהמ"י}, קמא ע"א-ע"ג
ג/ז תחומין ח"ח עמ' 406, ח"י עמ' 396
ג/ז תפארת אריה עמ' ה {ערבית שהתפלל לפני זמנה}
ג/ז תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' סג {לח"מ}
ג/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' ד
ג/ח אדני נחושת עמ' קלה
ג/ח אהבת המלך
ג/ח אור צהיר
ג/ח אסופות ב עמ' קסה
ג/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קיז-קכ, רמג
ג/ח ברור הלכה ברכות כו ע"א ציון י
ג/ח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רכ
ג/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' צו-צט
ג/ח גבורת יצחק עה"ת ח"א עמ' קצו
ג/ח גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קה
ג/ח דביר הקודש (תשסג)
ג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 218
ג/ח זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 23
ג/ח זר אהרן עמ' עא
ג/ח חדושים ובאורים (גרי') או"ח סי' יב ס"ק ד
ג/ח חדושים ובאורים (פישר) עמ' י
ג/ח חזון יחזקאל יבמות פ"ח ה"ה
ג/ח חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 118
ג/ח כרם מנחם סי' יז
ג/ח להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' קיב ע"א
ג/ח מחזיק ברכה סי' קח אות ז
ג/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף נג ע"ד
ג/ח מעדני ביאורים עמ' לח-לט, מא-מב
ג/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ח משנת יעקב
ג/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנו-תנח
ג/ח נזר המלך
ג/ח נזר הקדש (קפלן)
ג/ח נחל יבוק
ג/ח ס' התדיר עמ' קצ
ג/ח ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קסו
ג/ח ספרי הפרדס ח"ב עמ' נ, ק
ג/ח עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קיז-קכ
ג/ח עמק הלכה (בוימל) עמ' רמו
ג/ח פני אברהם (שפירא) עמ' כח {הגהמ"י}
ג/ח פני משה (שלז')
ג/ח פרי האדמה ח"א
ג/ח פרשת המלך
ג/ח קרית מלך
ג/ח קרן פני משה ח"א עמ' קלו
ג/ח ראשי בשמים (רבין) עמ' א
ג/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נ {מל"מ}
ג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' צ
ג/ח שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קכג {במזיד}
ג/ח שערי יעקב תפלה סי' טז סעיף יז, כ, סי' יז סעיף ו-ז
ג/ח תניא רבתי ח"ב עמ' יז
ג/ח תרומת הדשן שו"ת סי' ה
ג/ט אבן ישראל (פישר)
ג/ט אדני היד החזקה
ג/ט אדני נחושת עמ' קלה
ג/ט אהבת המלך
ג/ט אור שמח
ג/ט אסופות ב עמ' קסה, קעא
ג/ט בית ירוחם
ג/ט בכורי חיים ח"ד עמ' רטז {מל"מ}
ג/ט בן אשר סי' ב אות יג {או"ש}
ג/ט בן ידיד
ג/ט ברור הלכה ברכות כו ע"א ציון י
ג/ט בריכות מים דף א ע"ב {מל"מ}
ג/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' צז-צח
ג/ט גור אריה (צרמון)
ג/ט דביר הקודש (תשסג)
ג/ט דברי שמואל (ראטה) עמ' נט
ג/ט דרך המלך (רפפורט)
ג/ט הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' נה
ג/ט זכרון יעקב (בנד')
ג/ט זכרון סופרים {מל"מ - ותמיה לי שהרי לימוד ערוך הוא וכו'} [אינו מובן דהלא אדרבה בגמ' שם נקיט קר"ש ותפלה בחדא מחתא, א"כ גם בקר"ש אם טעה בשוגג יש לו תשלומין כמו בתפלה וז"ב (ושו"מ בבאה"ט סימן נח כבר השיג כן)]
ג/ט חדושים ובאורים (פישר) עמ' י, טז
ג/ט חי' הגאון אדר"ת עמ' קע {מל"מ}
ג/ט חי' הגרי"ח עמ' קח
ג/ט חי' הרז"ה ח"א עמ' ב, קצד
ג/ט חי' עזיאל עמ' 100
ג/ט חי' רעק"א
ג/ט חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' קיט
ג/ט חשבונות של מצוה עמ' שפז
ג/ט יחוה דעת ח"ה עמ' ק
ג/ט ישועות יעקב מועד עמ' סה {מל"מ}
ג/ט כה תברכו דף קפז ע"א
ג/ט כרם מנחם סי' יט
ג/ט לב ארי (רביץ) עמ' 3
ג/ט לב מבין
ג/ט מגדל צופים ח"ה סי' קז {מל"מ}
ג/ט מגן גבורים (או"ח) סי' נח ס"ק ט {מל"מ}
ג/ט מוצל מאש (אלפנדרי) עמ' קעב
ג/ט מוריה גל' קז עמ' כד {מל"מ}
ג/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ג/ט מצווה ועושה ח"א עמ' שפה {מל"מ}
ג/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' ס {או"ש}
ג/ט ס' הפרנס עמ' רלג {הגהמ"י}
ג/ט ס' התדיר עמ' קצ-קצא
ג/ט סתרי ומגיני (תשכג) עמ' עט
ג/ט עמודי שלמה ח"ג עמ' לו {הגהמ"י}
ג/ט פני אברהם (פרלמן) דף ח ע"א {מל"מ}
ג/ט פני המלך (שטרן)
ג/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' סה, פ
ג/ט רמב"ם המאיר הל' ק"פ פ"א ה"ד מקור 35
ג/ט רנת יצחק על נפש החיים עמ' קפב
ג/ט רסיסי טל (עמיטל) ח"א עמ' ר {מל"מ}
ג/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' צ
ג/ט שו"ת ר"י מסלוצק עמ' שנז {הגהת מל"מ}
ג/ט שו"ת רשב"ש עמ' נא
ג/ט שיח תפלה עמ' שכח
ג/י אהבת המלך
ג/י אור הישר
ג/י אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' שסא
ג/י אמרי חן (לוונברג)
ג/י אסופות ב עמ' קסה
ג/י בית ישי (חידושים, תשמז) עמ' תלג
ג/י בית ישי (חידושים, תשסד) עמ' תעח
ג/י ברור הלכה ברכות כו ע"א ציון י
ג/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רפד {ראב"ד}
ג/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' צח-ק
ג/י דביר הקודש (תשסג)
ג/י דברי חן (נתנזון) דף טז ע"ד
ג/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' נו-נז, נט
ג/י זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 32 {ראב"ד}
ג/י חדושים ובאורים (פישר) עמ' טז {רק בתפלה הסמוכה}
ג/י חי' הגרי"ח עמ' קט
ג/י חי' מהר"ז בינגא עמ' קכט-קל
ג/י חי' ר' יונתן על ברכות עמ' לג
ג/י יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' קעז {ראב"ד}
ג/י יצחק ירנן
ג/י מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' יא-יב
ג/י מגן גבורים (או"ח) סי' קח ס"ק ב
ג/י מוריה גל' קפה עמ' מא
ג/י מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות מב
ג/י מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' סג, סה
ג/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' ו-ז
ג/י משנת רבנו עמ' קפה {ולא תפלה הסמוכה}
ג/י נר מצוה (ואלק) מצוות דף ו ע"ג
ג/י ס' הפרנס עמ' רלב
ג/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' ש
ג/י עולת איש ברכות עמ' קמט
ג/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ג/י פרשת המלך
ג/י צפנת פענח
ג/י קיצור סמ"ג עמ' 44, 47
ג/י קרית מלך
ג/י קרן הצבי מצוה כ אות ב
ג/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שלו
ג/י שערי ישועה עמ' ח
ג/י שפתי מלך
ג/י תניא רבתי ח"ב עמ' קעח
ג/יא אבי עזרי ח"א
ג/יא אבן מלוכה (רביע)
ג/יא אור שמח
ג/יא אפיקי מגינים פסחים סי' נב
ג/יא אשר למלך
ג/יא בית דוד (תשעט) או"ח סי' תס
ג/יא בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רפ
ג/יא ברור הלכה ברכות כח ע"א ציון ז, ל ע"א ציון כ
ג/יא גור אריה יהודה (תשעח) עמ' סד
ג/יא דברות משה ברכות עמ' קלא {ויש מי שמורה שאין עושין בציבור כן כדי שלא יטעו}
ג/יא השגות הרמ"ך
ג/יא חזו"א או"ח סי' קנו לשו"ע סי' רפו {הגהמ"י}
ג/יא חי' מהר"ז בינגא עמ' קל
ג/יא טל אורות (טובול) סוכה עמ' קעח, קפ
ג/יא יד המלך (פלומבו)
ג/יא יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' רכג {אבי עזרי}
ג/יא מכתב לחזקיהו דף קה ע"ב
ג/יא מעשה בצלאל סי' קסה
ג/יא מראה הפנים ברכות דף ל
ג/יא מראות ישרים סוכה עמ' קצה, קצז
ג/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ג/יא ס' הפרנס עמ' רלג-רלד
ג/יא קובץ
ג/יא קובץ הערות על אבי עזרי
ג/יא שארית יוסף (תשמד) באור מרדכי הערה 402+
ג/יא שו"ע הרב או"ח סי' רפו ס"ה
ג/יא שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' כה
ג/יא תורת אמך ח"א עמ' 355
ג/יא תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' קכד


ד/54 הלכות תפלה פרק ד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ד/רה"פ באר יהודה
ד/רה"פ בן ידיד
ד/רה"פ הרמב"ם המדויק
ד/רה"פ יד פשוטה
ד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ד/רה"פ לחם יהודה
ד/רה"פ מעשה רקח
ד/רה"פ מקור חסד עמ' עב-עה
ד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ד/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' עז-פז
ד/רה"פ ס' המנוחה
ד/רה"פ ס' השלחן עמ' רסב-רסה
ד/רה"פ פי' ר"י קאפח
ד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ד/רה"פ קרית מלך
ד/רה"פ רמב"ם הערוך
ד/רה"פ רמב"ם לעם
ד/רה"פ שם טוב
ד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ד/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רס {ר"ח הלוי}
ד/א אבני קודש (סוגיות) ח"ב עמ' רס {ר"ח הלוי}
ד/א אגרות משה אהע"ז ח"ג סי' כח
ד/א אהבת המלך
ד/א אוצרות יהושע עמ' נט {ר"ח הלוי}
ד/א אורות התשובה פט"ו ס' ח
ד/א אורח ישראל סי' ח אות י-יב, הערה סב, פו {ר"ח הלוי}
ד/א אורח מישור (פלם) ח"א עמ' כז, נד, רמא
ד/א אורי חיים ח"א עמ' מז
ד/א איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 242
ד/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' מה-מו
ד/א אלומת יוסף דף יא ע"א {חמישה דברים המעכבים את התפילה}
ד/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' לח {ר"ח הלוי}
ד/א אמונת עתיך (נאור) עמ' מח
ד/א אמונת עתיך גל' 119 עמ' 14 {נוכח המקדש - לא מעכב}
ד/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות א
ד/א אפיקי מגינים זבחים סי' כד, כז
ד/א באר הגולה (הרטמן) באר ד הערה 124 {ר"ח הלוי}
ד/א באר לחי ראי עמ' עג-פ
ד/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' פ {ר"ח הלוי}, פא-פב, פד, פח, גל' לד עמ' קלו-קלז {כוונה}
ד/א בית אלהים שער א עמ' רסח
ד/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' סג, רפ-רפב
ד/א בית יחזקאל (וייס) עמ' של, שלב
ד/א בכורי הארץ עמ' 126 {ר"ח הלוי}
ד/א בן אשר סי' א אות א, ב {ר"ח הלוי}, ד-ה
ד/א בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תעט, תרב, תרמט
ד/א בנין הלכה עמ' כד {כוונה}
ד/א ברור הלכה ברכות לד ע"ב ציון ד
ד/א ברכת הורי סי' א הע' א {ר"ח הלוי}
ד/א ברכת שמים (וייס) עמ' ה
ד/א ברקאי ח"ה עמ' 69-70
ד/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ג, ק
ד/א גינת ראובן תרומות עמ' קז
ד/א דביר הקודש (תשסג)
ד/א דברי אור ח"ב עמ' ג
ד/א דברי ברוך ח"ב הקדמה עמ' 2 {כוונת הלב}
ד/א דברי ירמיהו
ד/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 7 ,160
ד/א דרך ה' השלם עמ' רצ - מראה דרך
ד/א דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1593
ד/א הגיוני הלכה עמ' 155
ד/א הלכות והליכות עמ' סט
ד/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כג
ד/א הרמב"ם והגאונים עמ' 176
ד/א הררי קדם (תשס) עמ' טו
ד/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' כו
ד/א זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 59-58
ד/א זכרון הרב עמ' 118-119 {ר"ח הלוי}
ד/א זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 97
ד/א חובות יהודה עמ' 348
ד/א חזו"א על הרמב"ם
ד/א חי' ר' חיים הלוי
ד/א חי' ר' חיים הלוי דף ב
ד/א חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 126, 122
ד/א יבול היובלות עמ' 238
ד/א יין מלכות (שניאורסון) עמ' 103 {כוונה}
ד/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ר
ד/א ים שמחה עמ' רנה {טהרת ידים}
ד/א כבוד מלכים (מרגליות) {לח"מ}
ד/א כתונת פסים (תשמה) עמ' 157, 160
ד/א כתונת פסים (תשעא) עמ' קיט, קכד
ד/א להורות נתן - שו"ת ח"ט עמ' א
ד/א להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' טז
ד/א לקוטי שיחות חל"א עמ' 184
ד/א לקוטי שיחות חל"ט עמ' 168
ד/א מדרכי הכרם ח"ג עמ' 129 {ר"ח הלוי}
ד/א מועדים וזמנים ח"א סי' ט
ד/א מוריה גל' קיא עמ' נג {תקון המלבושים}, גל' קפג עמ' נא {טהרת מקום תפלה}
ד/א מחנה יוסף סוטה עמ' לח
ד/א מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' לב
ד/א מחשבת חיים או"ח עמ' כח, עז
ד/א מלאכת חשב עמ' ט
ד/א מנחה לאיש עמ' 256 {כוונה}
ד/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 128 {כוונת הלב}
ד/א מנחת אהרן (תשפ) כלל ה אות ב
ד/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לח
ד/א מנחת אלימלך עמ' רכח
ד/א מנחת אשר פסחים עמ' רכט
ד/א מסורה ח"ו עמ' כא
ד/א מעדני ביאורים עמ' מד
ד/א מצווה ועושה ח"א עמ' רעא, רפח
ד/א משבצות זהב מלכים א עמ' שפז {ר"ח הלוי}
ד/א משיב נבונים סי' ד
ד/א משכנות ידידיה עמ' לב {טהרת ידים}
ד/א משמרת חיים ח"א עמ' סב {ר"ח הלוי}
ד/א משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תטז
ד/א משנת יוסף דרשות ח"א עמ' ד
ד/א משנת יוסף דרשות ח"ב עמ' רנ
ד/א משנת יעקב
ד/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' י, מח {ר"ח הלוי}
ד/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' י, מח {ר"ח הלוי}
ד/א נאות אפרים ח"ב עמ' יב
ד/א נהרות איתן ח"א עמ' רכו
ד/א נחלת מים סי' כו אות א {ר"ח הלוי}
ד/א נחלת צבי (פאליי) עמ' קי
ד/א נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לט
ד/א נתיבות אמונה - תפלה עמ' עג {כוונה}
ד/א נתן פריו מגילה עמ' רמח
ד/א ס' השבי"ט עמ' ב {ר"ח הלוי}
ד/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קמח-קנא
ד/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ד/א עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 27 {נטילת ידים לתפלה}
ד/א עולת איש ברכות עמ' נה
ד/א עיונים ומחקרים ח"א עמ' 331
ד/א עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' ז
ד/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' כה
ד/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/א פרח מטה אהרן (סול')
ד/א צבא המלך עמ' ד
ד/א צהר הבית עמ' מב
ד/א צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' כה
ד/א קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' נג, רפה
ד/א קונטרסי שעורים כתובות עמ' 150, 208
ד/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רפט, ח"ב עמ' נט, קעג
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קכז, קעא, רג, רטו, רלד, שסח, שצז
ד/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמה
ד/א שו"ע הרב ד מהדו"ת א, או"ח סי' עו ס"ג, סי' צב ס"ה
ד/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיט
ד/א שי כהן עמ' קסג {ר"ח הלוי}, קסז, ר-רא, רב {ר"ח הלוי}, ריט {ר"ח הלוי}, רל {ר"ח הלוי}, רלה {ר"ח הלוי}
ד/א שי למלך עמ' קנו
ד/א שם דרך שמות עמ' רפג
ד/א שמחת מרדכי עמ' רסה
ד/א שפתי חיים - מדות ועבודת ה' ח"ב עמ' ריט
ד/א שפתי מלך
ד/א שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 56, 231 {ר"ח הלוי}
ד/א תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' פא, שסב, אלף קצה
ד/א תורת אמך ח"א עמ' 168, 239, 456
ד/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קעט-קפד {רחיצה}, קפה-קפו {כוונה}
ד/א תחומין ח"ד עמ' 456
ד/ב אור הישר
ד/ב אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קלט
ד/ב איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 259
ד/ב ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ד עמ' קיט {השמיט ג"פ}
ד/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רפא
ד/ב בית זבול ח"ב סי' יד אות יא
ד/ב בני בנימין (אדר"ת)
ד/ב ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ב, לה ע"א ציון ח, פסחים מו ע"א ציון ה
ד/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קא-קב, קסג
ד/ב דביר הקודש (תשסג)
ד/ב דברי ירמיהו
ד/ב הגהות מוהר"י קרט עמ' קפז
ד/ב המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 3
ד/ב זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' ח {לחזר אחר מים}
ד/ב חי' חפץ חיים
ד/ב חיבור לטהרה (תשסו) הל' נט"י עמ' קנז
ד/ב יין הטוב עמ' יב-טז, נז
ד/ב יצחק ירנן
ד/ב ירושלים דדהבא עמ' קסג
ד/ב כפי אהרן (עזריאל) ח"ב דף פח ע"א
ד/ב לב מבין
ד/ב להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נה ע"ב
ד/ב מחנה יוסף סוטה עמ' לח {מידי דמנקי}
ד/ב מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' סח
ד/ב מים ראשונים (רבינ') עמ' יט, כב
ד/ב מעיל שמואל (פלורנטין) דף ז ע"א
ד/ב מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף רעט ע"ב
ד/ב מצווה ועושה ח"א עמ' רעא, רפח
ד/ב מצות ראיה עמ' לב
ד/ב מקור חסד עמ' קיח
ד/ב מרכה"מ אלפ' (השמטות)
ד/ב משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רסא
ד/ב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רעא
ד/ב משכנות ידידיה עמ' לב {עד הפרק}
ד/ב משפטי עזיאל ח"ח עמ' יט
ד/ב נחל איתן
ד/ב נחלת צבי (תשסג) עמ' רכט
ד/ב נתן פריו הל' נט"י עמ' יב
ד/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רצז
ד/ב סופר המלך ח"א עמ' לב
ד/ב עיוני הלכות ח"ב עמ' שנה {הגהמ"י}
ד/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 331
ד/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ב פסקי אליהו ח"א עמ' כ {לא חש לרוח רעה}
ד/ב פרח מטה אהרן (סול')
ד/ב פרי מלכה סי' א
ד/ב צבא המלך עמ' ד
ד/ב צפנת פענח
ד/ב ר' נסים גאון - חמשה ספרים עמ' 204 {הגהמ"י}
ד/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רב, רג, שסח
ד/ב שו"ע הרב ד מהדו"ת א
ד/ב שלום בחילך עמ' כה
ד/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יא
ד/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יח {פניו ידיו ורגליו}
ד/ב שפתי מלך
ד/ב תורת אמך ח"א עמ' 168, 570
ד/ב תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רכד
ד/ב תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 121
ד/ג אדני היד החזקה
ד/ג אהבת המלך
ד/ג אוצרות הרמב"ם
ד/ג אור הישר
ד/ג אור שמח
ד/ג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ד ס"ק נז {לח"מ}
ד/ג אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קלט
ד/ג אמרי דעת או"ח סי' א עמ' ו
ד/ג אמרי יוסף (ספינקא) בראשית דף רנג ע"א
ד/ג בחיר חיים
ד/ג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כב
ד/ג ברור הלכה ברכות טו ע"א ציון ב, פסחים מו ע"א ציון ה
ד/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קב, קסג
ד/ג גביע הכסף ח"א עמ' פב {כנגד המקדש, כנגד קה"ק}
ד/ג גביע הכסף ח"ד עמ' שלח {רחיצה לתפילה}
ד/ג דברי הרב עמ' שי
ד/ג דברי ירמיהו
ד/ג דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכח
ד/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכט
ד/ג דרך המלך (רפפורט)
ד/ג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצ, קצב {השמיט אם היה בקה"ק}
ד/ג המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4, 7
ד/ג הר המלך ח"ג עמ' קיב, ח"ז עמ' שכח
ד/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 262
ד/ג הרמב"ם והלכותיו
ד/ג השגות הרמ"ך
ד/ג ויואל משה מאמר ב סי' לג
ד/ג ויואל משה עמ' רלג
ד/ג ושב הכהן (תשמח) עמ' א
ד/ג חזון לימים ח"ב עמ' קיד
ד/ג חי' יעקב עמ' נח, רכז
ד/ג חיים ומלך
ד/ג חמדת ימים עמ' קצא
ד/ג חתן סופר או"ח ח"א עמ' לב
ד/ג טהרת יו"ט חי"ט עמ' נ {כ"מ}, קע
ד/ג טורי אבן
ד/ג יין הטוב עמ' יב-טז, נז
ד/ג ישרש יעקב (אבולפיה) עמ' קלז
ד/ג כנסת מחקרים - ספרד עמ' 192
ד/ג כפתור ופרח (תשו) דף קצא ע"ב
ד/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פו
ד/ג כתר אפרים עמ' שצה
ד/ג כתר המלך
ד/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' קכא
ד/ג ללשונות הרמב"ם
ד/ג לקוטי שיחות חל"א עמ' 184
ד/ג לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רסב
ד/ג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תיב
ד/ג מבית מאיר ח"ג עמ' קנח
ד/ג מגן גבורים (או"ח) סי' צב ס"ק ה
ד/ג מחזיק ברכה סי' צב אות ג
ד/ג מחנה דן דף טז ע"ג
ד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ג משא בני קהת
ד/ג משאת המלך ח"א סי' פז
ד/ג משכנות ידידיה עמ' לב-לג {רגליו}
ד/ג משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' ה-ו
ד/ג משרת משה (עטייה)
ד/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' רפז-רפח {כ"מ}
ד/ג נודע ביהודה תנינא או"ח סי' קמ
ד/ג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ד/ג נשמת אברהם ח"ה עמ' עא
ד/ג ס' העתים עמ' 19
ד/ג סדר משנה (בוסק')
ד/ג סופר המלך עמ' לב
ד/ג עין חיים ח"א עמ' לב {צריך לרחוץ רגליו לפני התפלה}
ד/ג עין חנוך עמ' רסז
ד/ג פותח יד
ד/ג פרח מטה אהרן (סול')
ד/ג צפנת פענח
ד/ג קובץ
ד/ג קובץ על יד ח"ב
ד/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' יז-יח, ח"ז עמ' שכו
ד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכ
ד/ג שארית נתן (לוברט)
ד/ג שדה שמואל שבועות-ע"ז-נדה עמ' צג
ד/ג שו"ע הרב או"ח סי' צב ס"ד
ד/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' א
ד/ג שיח תפלה עמ' של
ד/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סב, ח"ב עמ' לג
ד/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עז
ד/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מ {סומא}
ד/ג תורה תמימה שמות פ' ל אות לב
ד/ג תחומין ח"ג עמ' 213
ד/ג תניא רבתי ח"א עמ' 60-61
ד/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קמב
ד/ד אהבת המלך
ד/ד אור צהיר
ד/ד אמרי חן (לוונברג)
ד/ד אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 225 {הגהמ"י}, ע' בעל קרי הע' 180, 181, 184, 201, 202
ד/ד ארחות חיים ח"ב סי' ט אות ב עמ' 127 {הגהמ"י - נדה לא באה לבהכנ"ס}
ד/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כ
ד/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' כג
ד/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' נח
ד/ד בן אריה
ד/ד בני בנים ח"א עמ' י {הגהמ"י}
ד/ד בני בנימין (אדר"ת)
ד/ד ברור הלכה ברכות כב ע"ב ציון א
ד/ד ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות יא
ד/ד בתורתו יהגה (תשעב) עמ' פד, רסה {שלא יהו ת"ח מצוין אצל נשותיהן כתרנגולין}
ד/ד גבורת יצחק (תשמח) דף לה
ד/ד גבורת יצחק (תשסו) עמ' פד
ד/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רמח-רמט, רנד, רסה-רסז {כ"מ}
ד/ד גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנז
ד/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קג
ד/ד גבורת יצחק מקואות עמ' קצב
ד/ד דביר הקודש (תשסג)
ד/ד דברות משה ברכות עמ' קא {אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים אצל נשותיהן כתרנגולים}
ד/ד דברי אש (רטקין) שער תלמוד תורה סי' ג אות ד
ד/ד דברי ירמיהו
ד/ד דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' כ
ד/ד המאיר לארץ {כ"מ}
ד/ד הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 64
ד/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' לג
ד/ד זיו משנה
ד/ד זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לא ס"ק ד, סי' לח ס"ק ג
ד/ד זכרון שמואל עמ' צב
ד/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' מח-מט
ד/ד חי' עזיאל עמ' 100
ד/ד חמדת ישראל ח"ב בהקדמה
ד/ד חנן אלקים עמ' סה
ד/ד חקרי זמנים ח"ד עמ' כט
ד/ד חתן סופר או"ח ח"א עמ' לו
ד/ד טהרת יו"ט ח"י עמ' תלב, חט"ז עמ' לט, מ, נז, סב, צ, חי"ח עמ' לו, קצא, קצד-קצה
ד/ד טורי אבן
ד/ד יסודי ישורון ח"ב עמ' רעה
ד/ד יצחק ירנן
ד/ד ישועות יעקב מועד עמ' נ
ד/ד כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שז
ד/ד כנפי נשרים
ד/ד כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פו
ד/ד כתב משה ח"א סי' ז עמ' ל
ד/ד לב טהור עמ' סד
ד/ד לב שלם [חנן אלקים לו ע"ב, אור לו בציון דף ט, יא-יב]
ד/ד ללשונות הרמב"ם
ד/ד לקוטי שיחות ח"כ עמ' 345
ד/ד מבוא למשנה תורה עמ' 86, 347
ד/ד מגן גבורים (או"ח) סי' פח ס"ק ב, סי' קו ס"ק א
ד/ד מועדים וזמנים ח"א סי' נה
ד/ד מכתם לדוד (חסן)
ד/ד מסורה ח"ט עמ' סז
ד/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ד מעיני המים
ד/ד מעשה איש דף ב ע"ד
ד/ד מצוות זמניות עמ' תי-תיא
ד/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' קכה, שח
ד/ד מראה הפנים ברכות דף כו
ד/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/ד מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/ד משאת מרדכי ב"ק עמ' ש
ד/ד משנה הלכות ח"ה סי' קמה
ד/ד משנת רבנו עמ' קצ
ד/ד נחל יבוק
ד/ד נחמד למראה ח"א דף קיב ע"א
ד/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף לג ע"ב {עזרא תיקן רק לד"ת}
ד/ד נשמה של שבת עמ' 585, 586
ד/ד נתן פריו סוכה עמ' שמז
ד/ד ס' הפרדס לרש"י עמ' ג, שנח
ד/ד סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' עד
ד/ד סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קו, קיב {ב"ד שעמדו אח"כ}
ד/ד סהמ"צ לרס"ג ח"א דף נז ע"ג, נח ע"א
ד/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קכ-קכב
ד/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 175
ד/ד עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 189
ד/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ד פסקי רבנו יוסף עמ' שסד {הגהמ"י אות ג}
ד/ד פרח מטה אהרן (סול')
ד/ד צפנת פענח
ד/ד קונטרסי שעורים כתובות עמ' 314
ד/ד ראש אליהו ח"א עמ' נט {כ"מ}
ד/ד רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ג ה"ג הע' 2
ד/ד רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' תכד
ד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעח, שסח
ד/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' טו
ד/ד שו"ע הרב או"ח סי' פח ס"א
ד/ד שו"ת ר"י מסלוצק סי' מט עמ' קסח
ד/ד שיח תפלה עמ' שלא
ד/ד שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שמט
ד/ד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות ז
ד/ד שעורי הגרב"ד פסחים מהדו"ת עמ' קלד
ד/ד שערי זבולון הל' שבת סי' ק אות ו
ד/ד שערי ישר (מהד' אסייג) שער א-ב עמ' 517
ד/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 129, 132, 135
ד/ד תורת אמך ח"א עמ' 235
ד/ד תחומין ח"ו עמ' 58, חט"ז עמ' 112, 114, חי"ז עמ' 170 {הגהמ"י}
ד/ד תפארת צבי (תשס) ח"ב עמ' קצא, קצד
ד/ד תשובות רי"ח זוננפלד עמ' ס {אין ד"ת מקבלים טומאה}
ד/ה אדני היד החזקה
ד/ה אהבת המלך
ד/ה אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק נד, פ"ז ס"ק קכא-קכב
ד/ה אם למסורת (ביא') עמ' 203
ד/ה אמונת יהושע עמ' תנח, תסב
ד/ה אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 215, 216, 263, 264, 276
ד/ה באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ד/ה באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ד/ה בגדי כהונה (שחור) עמ' צה
ד/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' נח
ד/ה במעגלי יושר בראשית עמ' 146
ד/ה ברור הלכה ברכות כב ע"ב ציון א
ד/ה בריכת המלך עמ' רמ
ד/ה ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כד אות יא
ד/ה בתורתו יהגה (תשעב) עמ' רסה {אין טבילה זו מפני טהרה}
ד/ה גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רסז-רסח
ד/ה גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קנז
ד/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קג
ד/ה דביר הקודש (תשסג)
ד/ה דברי ירמיהו
ד/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' צא, רנח
ד/ה דברי ריבות בשערים דף ג ע"ב {בטלה תקנת עזרא}
ד/ה דברי תורה (שפירא) ח"ג סי' כ
ד/ה הדרת מלך (חב"ד) ח"ד עמ' קיב {לא פשטה}
ד/ה היכל מלך
ד/ה הר המלך ח"ג עמ' מט
ד/ה הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 64
ד/ה הרמב"ם והגאונים עמ' 160
ד/ה הררי קדם (תשס) עמ' טו
ד/ה טהרת הבית ח"ב עמ' רג
ד/ה טהרת יו"ט חט"ז עמ' קנב
ד/ה יחוה דעת ח"ד עמ' לז
ד/ה כפתור ופרח (תשו) דף קצא ע"א
ד/ה מבוא למשנה תורה עמ' 278
ד/ה מגן גבורים (או"ח) סי' ק ס"ק א
ד/ה מדרכי הכרם ח"ג עמ' 129
ד/ה מוריה גל' קיא עמ' נג
ד/ה מנחת חינוך ח"ב עמ' קסז
ד/ה מפניני הרב עמ' כד
ד/ה מצוות זמניות עמ' תי
ד/ה מציון אורה ח"א עמ' קי
ד/ה מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
ד/ה משאת המלך ח"א סי' פז {השמיט דרשת הגמרא}
ד/ה משאת מרדכי ב"ק עמ' ש
ד/ה משנה הלכות ח"ה סי' כג
ד/ה משנה הלכות מהדו"ת יו"ד עמ' רכח
ד/ה משנת רבנו עמ' קצ
ד/ה נחל יבוק
ד/ה נחלת צבי (תשסג) עמ' עט
ד/ה נשמה של שבת עמ' 585
ד/ה נתן פריו סוכה עמ' שמז
ד/ה ס' הקנינים עמ' סא-סב
ד/ה ס' התדיר עמ' קפז
ד/ה סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 135
ד/ה עמק הלכה (בוימל) עמ' רסה, רסז
ד/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 175
ד/ה עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 189
ד/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ה פרח מטה אהרן (סול')
ד/ה קונטרסי שעורים כתובות עמ' 314
ד/ה רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ג ה"ג הע' 3
ד/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רעח, רעט, שסח
ד/ה שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' צט עמ' ש
ד/ה שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שמח
ד/ה שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות א-ב
ד/ה תורת אמך ח"א עמ' 161
ד/ה תחומין חט"ז עמ' 114
ד/ה תניא רבתי ח"א עמ' 271
ד/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' קכה {כ"מ}
ד/ו אגרות משה או"ח ח"ב סי' כו
ד/ו אהבת המלך
ד/ו אהל שרה לאה עמ' תרסד {מנהג}
ד/ו אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תרנ {מנהג פשוט}
ד/ו אור שמח
ד/ו אמונת עתיך גל' 128 עמ' 114 {ט' קבין ומקלחת}
ד/ו אנצי"ת ע' בעל קרי הע' 281
ד/ו באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ד/ו באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ד/ו בצור ירום ח"ח עמ' לא
ד/ו ברור הלכה ברכות כב ע"ב ציון א
ד/ו ברית הלוי השלם
ד/ו ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' קכט
ד/ו דברות משה ברכות עמ' קיד {מנהג פשוט בשנער ובספרד שאין בעל קרי מתפלל עד שרוחץ כל בשרו במים משום הכון}
ד/ו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה נה, גיטין עמ' תקמה
ד/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' צז
ד/ו דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכט [עי' סוף הל' ק"ש]
ד/ו המנהיג עמ' קיג
ד/ו המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 6
ד/ו הרמב"ם המשיח בתימן והשמד עמ' 64
ד/ו זבחי צדק (דיסקין) עמ' שטו {חציצה לקיר}
ד/ו זיו משנה
ד/ו חזון נחום זרעים ח"א עמ' מט
ד/ו טהרת יו"ט חט"ז עמ' מ
ד/ו טורי אבן
ד/ו יד המלך (לנדא)
ד/ו יצחק ירנן
ד/ו להורות נתן - שו"ת ח"ד עמ' מג, מז
ד/ו ללשונות הרמב"ם
ד/ו לקוטי שיחות חל"א עמ' 184
ד/ו מבוא למשנה תורה עמ' 104-103
ד/ו מועדים וזמנים ח"א סי' נה
ד/ו מורשה חי"א עמ' 88
ד/ו מכתב לחזקיהו דף טו ע"א
ד/ו מלכי בקדש (הירשנזון, תשסז) ח"א עמ' 127
ד/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ו מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"ב
ד/ו משנה הלכות ח"ה סי' כג
ד/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רטז
ד/ו משנת רבנו עמ' קצ
ד/ו ס' הקנינים עמ' סד
ד/ו סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' עה
ד/ו סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' קח {מנהג בספרד}
ד/ו סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 136
ד/ו עולת איש ברכות עמ' קיג
ד/ו עזוז חיל
ד/ו עלה יונה עמ' רנז
ד/ו עת הזמיר הגיע עמ' ל {לכותל}
ד/ו פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) בראשית עמ' ה
ד/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ו פני המלך (שטרן)
ד/ו פרח מטה אהרן (סול')
ד/ו פרשת המלך
ד/ו צפנת פענח
ד/ו קונטרסי שעורים כתובות עמ' 314
ד/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' פד
ד/ו רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ג ה"ג הע' 4
ד/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"א סי' כד
ד/ו שיח תפלה עמ' שלא
ד/ו שמועת חיים יומא ח"ב עמ' שפט
ד/ו שערי טהר ח"ד שער א סי' כח אות ג
ד/ו תורת אמך ח"א עמ' 236
ד/ו תחומין ח"ו עמ' 58, חט"ז עמ' 114
ד/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' פז
ד/ו תשורת שי מהדו"ק סי' תקסט
ד/ז אגרות משה או"ח ח"ב סי' כו
ד/ז אהבת המלך
ד/ז אהבת עולם (דיהרנפורט) דף מב ע"ב
ד/ז אור צהיר
ד/ז אמת ליעקב מועד עמ' פט
ד/ז ברור הלכה ברכות כה ע"א ציון א
ד/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קד-קה, קיט
ד/ז דברות משה ברכות עמ' קיד {לא יתפלל עד שיכסה את לבו}
ד/ז דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה נה
ד/ז דברי חן (נתנזון) דף כד ע"ד
ד/ז המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4, 6
ד/ז חי' חפץ חיים
ד/ז נטיעות חיים דף יד ע"ד
ד/ז סדר משנה (בוסק')
ד/ז עולת איש ברכות עמ' צו, צח
ד/ז פניני רבנו הגרי"ז עמ' שנב
ד/ז צבא המלך עמ' ד
ד/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' פד
ד/ז שו"ע הרב או"ח סי' צא ס"א
ד/ז תרחם ציון עמ' כה
ד/ח אהבת המלך
ד/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רפב
ד/ח בן הרמה
ד/ח בני בנימין (אדר"ת)
ד/ח ברור הלכה ברכות כה ע"ב ציון י
ד/ח ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נט
ד/ח בשבילי הקדושה סי' לו אות ו
ד/ח דברות משה ברכות עמ' קיד {כללו של דבר כל מקום שאין קורין בו ק"ש אין מתפללין בו}
ד/ח דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה נה
ד/ח המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4
ד/ח הרמב"ם והגאונים עמ' 160
ד/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 235
ד/ח זבחי צדק (דיסקין) עמ' מח {טהרת המקום}
ד/ח יבול היובלות עמ' 250
ד/ח יחל ישראל אבות ח"ב עמ' יא
ד/ח יצחק ירנן
ד/ח כתר המלך
ד/ח להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רא
ד/ח מבית מאיר ח"ג עמ' קנ
ד/ח מוריה גל' קפג עמ' נא, נה
ד/ח מטומאה לקדושה עמ' 33, 87
ד/ח מנחה טהורה דף ס ע"ד {מל"מ}
ד/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' לח
ד/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/ח מראה הנוגה
ד/ח נועם חי"ב עמ' קלא
ד/ח עבודת הלוי עמ' לט
ד/ח עולת איש ברכות עמ' נה
ד/ח קרבן אשה
ד/ח ריח השדה (חביב) סי' ג עמ' לא
ד/ח שו"ע הרב או"ח סי' צ סכ"ד
ד/ח שפתי מלך
ד/ח תורת אמך ח"א עמ' 235, 287
ד/ט אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' ד
ד/ט אהבת המלך
ד/ט אהבת נח עמ' שכה {המתפלל ומצא צואה במקומו}
ד/ט אמרי חן (לוונברג)
ד/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קכו-קמא, רפב-רפג
ד/ט בני בנימין (אדר"ת)
ד/ט בנין יהושע (לנג)
ד/ט ברור הלכה ברכות כב ע"ב ציון ג, ל ע"א ציון א
ד/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' נט, ר"ה-מגילה עמ' עח
ד/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רסט
ד/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קו-קח, קיט
ד/ט דביר הקודש (תשסג)
ד/ט דברות משה ברכות עמ' קיד {גדולי החכמים לא היו מתפללים בבית שיש בו שכר}, קעא {הואיל וחטא מפני שלא בדק עד שלא התפלל חוזר ומתפלל במקום טהור}
ד/ט דברות משה מועד ח"א עמ' קצג {לא היו מתפללים בבית שיש בו שכר}
ד/ט דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה נה
ד/ט האיר ממזרח משלי עמ' שכא {מתפלל ומצא צואה במקומו}
ד/ט המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4
ד/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 200
ד/ט זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 50-49
ד/ט זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לט ס"ק ב {ריח רע}
ד/ט זכרון סופרים {ולא בבית שיש בו מורייס וכו' שריחו רע} [עיין במשנה ברורה או"ח סימן פ"ו ובשעה"צ בסימן רכד סקי"א]
ד/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' שכז
ד/ט יד מרדכי (אלימלך) סוכה עמ' צה
ד/ט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' רלד {אמן במקדש}
ד/ט מגן גבורים (או"ח) סי' פא ס"ק ב
ד/ט מנהגי ישראל ח"ז עמ' סו
ד/ט מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות יא
ד/ט מעשה בצלאל סי' יג
ד/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שו
ד/ט משאת המלך ח"א סי' פא, פח
ד/ט עולת איש ברכות עמ' נד, נט
ד/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/ט קובץ על יד ח"ב
ד/ט שהם וישפה ח"א
ד/ט שו"ת הרדב"ז ח"א סי' שטו
ד/ט שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ח עמ' מ
ד/ט שפתי מלך
ד/ט תורת אמך ח"א עמ' 287
ד/ט תניא רבתי ח"א עמ' 434
ד/י אהבת המלך
ד/י אור צהיר
ד/י אורח ישראל סי' י אות ח
ד/י אורח מישור (פלם) ח"א עמ' לב
ד/י איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' רמג, רסז
ד/י אמרי חן (לוונברג)
ד/י ארשות החיים עמ' י
ד/י בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כג
ד/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קכא-קכה
ד/י ברור הלכה ברכות כג ע"א ציון ב
ד/י ברית עולם (חיד"א, תשסט) עמ' ר {הגהמ"י}
ד/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רעא-רעב
ד/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קח-קט
ד/י דביר הקודש (תשסג)
ד/י דברות משה ברכות עמ' קיד, קטז {אם היה צריך לנקביו לא יתפלל והגמי"י}
ד/י דברי מרדכי (לוריא) דף א ע"ב
ד/י המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4
ד/י חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כג ע"א
ד/י יצחק ירנן
ד/י לב מבין
ד/י לב שלם [רצוף אהבה, ב"ח סי' פח, יד אהרן שם בהגהב"י, חפץ ה']
ד/י להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' טז
ד/י לקוטי שיחות חל"ג עמ' 35 {אות}
ד/י מגן גבורים (או"ח) סי' צב ס"ק א
ד/י מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' יז
ד/י מים ראשונים (רבינ') עמ' כא-כב
ד/י מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות ט, יא
ד/י מעט צרי
ד/י מקור חסד עמ' תצד
ד/י מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"ב
ד/י מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
ד/י מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ד/י משאת המלך ח"א סי' פז
ד/י סהמ"צ לרס"ג (המאור) ח"א עמ' נד
ד/י עולת איש ברכות עמ' סב, סד
ד/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' כה
ד/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שסח
ד/י שו"ע הרב או"ח סי' צב סעיפים א, ג
ד/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שמג
ד/י שמחה לאיש (אבא שאול) יו"ד עמ' קיז
ד/י תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' ב
ד/י תורת אמך ח"א עמ' 168, 238, 239
ד/י תניא רבתי ח"א עמ' 39, 56-57, 432-433
ד/יא אהבת המלך
ד/יא אור צהיר
ד/יא אורח ישראל סי' כד אות ה {הגהמ"י}
ד/יא איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' שא
ד/יא אנצי"ת ע' גאוה הע' 45
ד/יא ברור הלכה ברכות כד ע"א ציון ס, כד ע"ב ציון ה, ו, י
ד/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קי-קיב
ד/יא דביר הקודש (תשסג)
ד/יא דבר סיני (תשכו)
ד/יא המאיר לארץ
ד/יא חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ח לדף כד ע"ב
ד/יא יצחק ירנן
ד/יא כרם מנחם סי' טו
ד/יא לב מבין
ד/יא לב שלם [רדב"ז ח"ב סי' תתל]
ד/יא מגן גבורים (או"ח) סי' צז ס"ק א
ד/יא מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות ט-י
ד/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/יא מעיני המים
ד/יא מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"ב
ד/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
ד/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/יא מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון ברכות ח ע"א-ע"ג]
ד/יא משאת המלך (אדרי)
ד/יא נר דוד ח"ב עמ' רפג
ד/יא נרות אהרן
ד/יא נתיבים במשפט העברי עמ' 226
ד/יא ס' התדיר עמ' קפז
ד/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/יא פסקי אליהו ח"ב עמ' כג {לא פוסק כיש אומרים}
ד/יא צפנת פענח
ד/יא שארית נתן (לוברט)
ד/יא שיח תפלה עמ' שלא
ד/יא תורת אמך ח"א עמ' 462
ד/יא תניא רבתי ח"א עמ' 424
ד/יב אהבת המלך
ד/יב אורח ישראל סי' ז אות י
ד/יב אמר יוסף (אלקלעי) כאן, ודף א ע"ג {מעשה רקח}
ד/יב אמרי חן (לוונברג)
ד/יב ברור הלכה ברכות כד ע"ב ציון י
ד/יב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רעב
ד/יב ללשונות הרמב"ם
ד/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קג ס"ק א
ד/יב מראה הנוגה
ד/יב נר דוד ח"ב עמ' רפג
ד/יב ס' התדיר עמ' קפז
ד/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/יב שו"ע הרב או"ח סי' קג ס"ב
ד/יב שיח תפלה עמ' שלב
ד/יב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 114
ד/יב תורת אמך ח"א עמ' 463
ד/יב תניא רבתי ח"א עמ' 436
ד/יג אגרות משה או"ח ח"א סי' כז {הגהמ"י}
ד/יג אהבת המלך
ד/יג אור צהיר
ד/יג אמרי חן (לוונברג)
ד/יג אשר למלך
ד/יג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנז
ד/יג ברור הלכה ברכות כב ע"ב ציון ו, כג ע"א ציון א
ד/יג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קיג-קיד
ד/יג דביר הקודש (תשסג)
ד/יג דברות משה ברכות עמ' קה {הגמי"י וכשחוזר להתפלל צריך להרחיק מן המי רגלים ארבע אמות}
ד/יג זכרון תרועה עמ' 570
ד/יג חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ד ס"ק ד
ד/יג לקוטי שפת אמת
ד/יג מאור ישראל
ד/יג מנחת חינוך ח"ב עמ' שצו
ד/יג משנה הלכות ח"ב דף קה ע"א
ד/יג משנה הלכות ח"ב סי' סז דף קה ע"א
ד/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/יג ציץ אליעזר ח"ח סי' א אות א
ד/יג קובץ
ד/יג קרן הצבי מצוה עב אות יז
ד/יג תורת אמך ח"א עמ' 239, 263
ד/יג תניא רבתי ח"א עמ' 57
ד/יד אהבת המלך
ד/יד באר יהודה {מדובר שאין איסור מי רגלים}
ד/יד דביר הקודש (תשסג)
ד/יד הבית השני בתפארתו עמ' שפה
ד/יד לחם יהודה {גם רקיקה}
ד/יד מעשה רקח {משום ניצוצות}
ד/יד ס' המנוחה {גם רקיקה}
ד/יד שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רנט
ד/יד תניא רבתי ח"א עמ' 435
ד/טו אבי עזרי ח"א
ד/טו אדני היד החזקה
ד/טו אהבת המלך
ד/טו אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"א עמ' קכו
ד/טו אוצר המאמרים (תשסג) עמ' רמג
ד/טו אור הישר
ד/טו אור צהיר
ד/טו אורח ישראל סי' ח אות יב-יג, והערה עד, עו, פה
ד/טו אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' לח {ר"ח הלוי}, מג
ד/טו אמרי חן (לוונברג)
ד/טו אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות א
ד/טו ארץ צבי (פרומר) ח"א עמ' קל
ד/טו אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות שצ
ד/טו אשר למלך
ד/טו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' פ
ד/טו באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שכו
ד/טו בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ב ע"ב, ג ע"א
ד/טו בדי הארון (הכהן) עמ' 125
ד/טו בים דרך עמ' קעז
ד/טו בית אהרן וישראל גל' לב עמ' פ-פב, פז
ד/טו בית אהרן וישראל גל' קכו עמ' עח {טרוד}
ד/טו בית אלהים שער א עמ' רסח
ד/טו בית גמליאל ח"א עמ' ט, יא
ד/טו בית המדרש
ד/טו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קכו, רנב, רסו, רפד
ד/טו בן אשר סי' א אות א, ד-ה
ד/טו בן מלך - חכמה ומוסר עמ' שסג
ד/טו בני בנימין (אדר"ת)
ד/טו בנין הלכה עמ' כד-כה
ד/טו בצור ירום ח"י עמ' קלה
ד/טו ברור הלכה ברכות לד ע"ב ציון ד
ד/טו ברכת יצחק (פאלער) עמ' עו
ד/טו ברקאי ח"ה עמ' 69
ד/טו בשבילי החודש סי' ה ס"ק א
ד/טו גבורות שלמה דף עג ע"ב {כוונה}
ד/טו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נג, קיד-קיז, קלג, קצו
ד/טו גביע הכסף ח"ב עמ' קצה {בלי כוונה אינה תפלה}, רכו {אסור לו להתפלל}
ד/טו דביר הקודש (תשסג)
ד/טו דבר סיני (תשכו)
ד/טו דברות משה ברכות עמ' קיד {כוונת הלב כיצד כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה}
ד/טו דברות משה מועד ח"א עמ' קצג {לפיכך הבא מן הדרך והוא עיף}
ד/טו דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה נה
ד/טו דברי חפץ עמ' נא
ד/טו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לד-לז
ד/טו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכח
ד/טו דעת הרמב"ם עמ' 460
ד/טו דרך ה' (באום) ח"ד פ"ה אות י
ד/טו הגהות רימ"א
ד/טו הגהות רפ"מ אלטר
ד/טו הגיוני הלכה עמ' 154
ד/טו הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצג {חוזר ומתפלל}
ד/טו הלכות והליכות עמ' סח, עג
ד/טו המלך ברמה עמ' 65 {כוונה}
ד/טו המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4
ד/טו המעשה והמדרש עמ' פא {מצא דעתו משובשת}
ד/טו הר המלך ח"ז עמ' שמ
ד/טו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כד
ד/טו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צב
ד/טו זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 59, 61
ד/טו זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' נ ס"ק ב
ד/טו זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 39
ד/טו חי' ר' חיים הלוי דף ב
ד/טו חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קצז
ד/טו חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 128
ד/טו חלקת מאיר
ד/טו חסד יצחק עמ' יג
ד/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שכז {לח"מ}
ד/טו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף צו {לח"מ}
ד/טו טורי אבן
ד/טו יבול היובלות עמ' 237
ד/טו יפה נוף עמ' ה
ד/טו כתונת פסים (תשעא) עמ' קיט, קכד
ד/טו להורות נתן מועדים ח"ג עמ' רעז
ד/טו לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 392-393
ד/טו לקוטי שיחות חל"ח עמ' 20
ד/טו לקוטי שיחות חל"ט עמ' 168
ד/טו מאיר עיני חכמים ח"ב דף יט ע"ג, כ ע"א {כוונת הלב גם בציבור}
ד/טו מאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כא
ד/טו מבוא למשנה תורה עמ' 87, 338
ד/טו מועדים וזמנים ח"ד סי' שכא
ד/טו מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' לב
ד/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 128
ד/טו מנחת אלימלך עמ' רכח
ד/טו מנחת אשר ב"ב עמ' קיג
ד/טו מסורה ח"ו עמ' כא
ד/טו מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/טו מעשה בצלאל סי' יג
ד/טו מצווה ועושה ח"א עמ' רסא, רפח
ד/טו מצות ראיה עמ' ה
ד/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
ד/טו מראה הפנים ברכות דף לו
ד/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
ד/טו מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון ברכות ח ע"א]
ד/טו משאת המלך (אדרי)
ד/טו משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' רלו {שלא בכוונה}, ח"ג עמ' ריז, תיח
ד/טו משנת יוסף דרשות ח"א עמ' ד
ד/טו משנת רבנו עמ' קצג
ד/טו משנת שמחה
ד/טו מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' טו
ד/טו נהרות איתן ח"א עמ' רכו
ד/טו נחל איתן
ד/טו נחל יבוק
ד/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קמה, קנט
ד/טו סדר משנה (בוסק')
ד/טו סיומי המסכתות עמ' 65
ד/טו סיני ק עמ' קכג
ד/טו עבד המלך (תשא)
ד/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 242
ד/טו עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 263
ד/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/טו פרח מטה אהרן (סול')
ד/טו פרשת המלך
ד/טו צבא המלך עמ' ג-ה
ד/טו צמח מנחם דף כג ע"ג {אם לא יכול לכוון}
ד/טו צפנת פענח
ד/טו קובץ הערות על אבי עזרי
ד/טו קובץ על יד ח"ב
ד/טו רווחא שמעתתא ח"ב עמ' ס
ד/טו רנת יצחק על נפש החיים עמ' שא
ד/טו רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רפח-רפט
ד/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' מח, שצז
ד/טו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קמה
ד/טו שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלו {בלי כוונה אינה תפלה}
ד/טו שו"ת רשב"ש עמ' נא
ד/טו שולי הגליון עמ' כד
ד/טו שי כהן עמ' קלג
ד/טו שי למלך עמ' קנו
ד/טו שיח השדה (פרומר) עמ' פז
ד/טו שיחות חכמה ומוסר מאמר מג אות ד
ד/טו שלשה עשר עלי השושנה עמ' 276
ד/טו שם דרך בראשית ח"א עמ' שלא, שלו
ד/טו שמחת מלך עמ' 41
ד/טו שמחת מרדכי עמ' רסה
ד/טו שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' עח
ד/טו שערי יעקב או"ח סי' ח סעיף ה
ד/טו תבונה (קרש')
ד/טו תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסב {לח"מ}
ד/טו תורת מנחם חכ"ט עמ' 47
ד/טו תורת מנחם חנ"ה עמ' 46, חנ"ו עמ' 122
ד/טו תורת מנחם חס"ט עמ' 96 {אינה תפלה}
ד/טו תניא רבתי ח"א עמ' 415, 417
ד/טז אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רס
ד/טז אגרות הגרי"ד עמ' כט
ד/טז אהבת המלך
ד/טז אהבת עולם (דיהרנפורט) דף מב ע"ב
ד/טז אור שמח
ד/טז אורח ישראל סי' ח אות יב, טו-טז, והערה צב
ד/טז אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' מג
ד/טז אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב
ד/טז אסיף ח"ב עמ' 203
ד/טז ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף סה ע"ג
ד/טז אשר חנן עמ' רכז
ד/טז באר לחי ראי עמ' פ-פא
ד/טז באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שכד, תעא
ד/טז בים דרך עמ' קעז
ד/טז בית אהרן וישראל גל' לב עמ' עט-פ, פד
ד/טז בית אלהים שער א עמ' רע
ד/טז בית גמליאל ח"א עמ' ט
ד/טז בית המדרש
ד/טז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' מה, רמה, רנב, רסו
ד/טז בכורי הארץ עמ' 126 {הכנעת הלב}
ד/טז בן אריה
ד/טז בן פורת יוסף (תשעא) עמ' תרלז {לח"מ}
ד/טז ברור הלכה ברכות כט ע"ב ציון ג, ל ע"ב ציון ט, לא ע"א ציון ב, לב ע"ב ציון ג
ד/טז ברקאי ח"ה עמ' 67, 69
ד/טז בשלום ובמישור עמ' 36
ד/טז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נג-נד, קטו-קיח, קכד, קעח
ד/טז גינת ראובן תרומות עמ' קד
ד/טז דבר סיני (תשכו)
ד/טז דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' ס
ד/טז דברי ברוך ח"ב הקדמה עמ' 2-4 {כעומד לפני השכינה}
ד/טז דעת הרמב"ם עמ' 461
ד/טז דעת תפלה עמ' יד, קצא, שנג
ד/טז דרך אמונה ובטחון עמ' קסד
ד/טז דרך ה' (באום) ח"ד פ"ה אות י
ד/טז הגיוני הלכה עמ' 154
ד/טז המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4
ד/טז העמק שאלה ח"א שאלתא ה אות י
ד/טז הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תט
ד/טז הר המלך ח"ה עמ' כט-ל
ד/טז הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כג, רסא
ד/טז הרמב"ם והלכותיו
ד/טז הרמב"ם כמחנך עמ' 78
ד/טז הררי קדם (תשס) עמ' טו
ד/טז ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' כו
ד/טז זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 36
ד/טז חזון נחום זרעים ח"א עמ' ס, סד
ד/טז חמדת אהרן עמ' כט
ד/טז חמדת ימים עמ' קצא
ד/טז ידבר שלום ח"ב עמ' סב
ד/טז ימות המשיח בהלכה (תשסה) עמ' קכב {כעומד לפני השכינה}
ד/טז כתר המלך
ד/טז לב שלם [ראשון לציון ברכות ח ע"א, אור לו בציון דף יח]
ד/טז להורות נתן - שו"ת חי"א עמ' טז
ד/טז להורות נתן מועדים ח"ד עמ' רז
ד/טז ללשונות הרמב"ם
ד/טז לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 187, 392-393
ד/טז לקוטי שיחות חל"ד עמ' 71
ד/טז לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמב, ח"ב עמ' תלד
ד/טז לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' רפו
ד/טז מבוא למשנה תורה עמ' 315, 338
ד/טז מגן גבורים (או"ח) סי' צח ס"ק א
ד/טז מדרכי הכרם ח"ג עמ' 129
ד/טז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 128
ד/טז מנחת אלימלך עמ' רכח
ד/טז מצווה ועושה ח"א עמ' רסא-רסב
ד/טז מקורות לפסקי הרמב"ם
ד/טז מראה הפנים ברכות דף לו
ד/טז מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ד/טז משנה הלכות מהדו"ת או"ח עמ' מט
ד/טז משנת יוסף דרשות ח"א עמ' ב
ד/טז משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ד עמ' ס {שהייה אחרי התפלה}
ד/טז משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ד עמ' ס {לשהות אחר התפילה}
ד/טז משנתו הפילוסופית של הרמב"ם עמ' 74
ד/טז משרת משה (עטייה)
ד/טז מתנת חיים - שבת ור"ח עמ' טו
ד/טז נצח ישראל עמ' תפד
ד/טז נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קיא
ד/טז נתיבות אמונה - תפלה עמ' לה, לז, נח, פ, צו
ד/טז ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רסג
ד/טז ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קמה
ד/טז עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' פג
ד/טז עולת איש ברכות עמ' קעה, קצא
ד/טז עיוני תשובה (קדרי) עמ' 167, 195, 196
ד/טז עלי שור ח"ב עמ' שמט, שעט
ד/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 242
ד/טז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 263
ד/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/טז פני מנחם - תורה ומועדים יתרו עמ' צט {כיצד היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות}
ד/טז פרח מטה אהרן (סול')
ד/טז פרפרת אליעזר וישלח פרק לה פסוק א עמ' קלד
ד/טז צבא המלך עמ' ג-ה
ד/טז צפיחית בדבש דף מב ע"ב
ד/טז צפנת פענח
ד/טז קובץ על יד ח"ב
ד/טז ראשית דעת (קורח) סי' כו
ד/טז רנת יצחק על נפש החיים עמ' קמז, רז
ד/טז רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' רפט
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רכ
ד/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שעא, שפג, שצז, תקכז
ד/טז שארית נתן (לוברט)
ד/טז שהם וישפה ח"א
ד/טז שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות ה
ד/טז שי כהן עמ' קלג, רכא, רכט
ד/טז שיחות חכמה ומוסר מאמר מג אות ד
ד/טז שלמי יוסף ר"ה עמ' שכ
ד/טז שלשה עשר עלי השושנה עמ' 276
ד/טז שם דרך בראשית ח"א עמ' שלא, שלו, בראשית ח"ב עמ' כה, פה, שמות עמ' רפג
ד/טז שם דרך מגילה עמ' קלט
ד/טז שמועות משה עמ' ח {כעומד בפני השכינה}
ד/טז שמחת מלך עמ' 43 {יפנה לבו}
ד/טז שמחת מרדכי עמ' רנה,רסה
ד/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סג, ח"ב עמ' לג, לט
ד/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' עז
ד/טז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מ, מז {כעומד לפני השכינה}
ד/טז תולדות יעקב יוסף (תשעא) עמ' שסב, אלף קצה-קצו
ד/טז תורת אמך ח"א עמ' 410, 457, 479
ד/טז תורת מנחם חט"ז עמ' 254 {שיפנה את לבו מכל המחשבות וכו'}
ד/טז תניא רבתי ח"א עמ' 204, 414
ד/יז אגרות הגרי"ד עמ' כט
ד/יז אדני היד החזקה
ד/יז אהבת המלך
ד/יז אהל שרה לאה עמ' רמה {כשיתבונן}
ד/יז אור הישר
ד/יז אז ישיר עמ' קפא
ד/יז אשד הנחלים (איזנשטין) ערובין פ"ו אות שכה, שלא
ד/יז בדבר מלך חי"ד עמ' ריז
ד/יז בית גמליאל ח"א עמ' יא
ד/יז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קמב-קמז, רפה
ד/יז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קיח
ד/יז גינת ראובן תרומות עמ' קג
ד/יז גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצה
ד/יז דביר הקודש (תשסג)
ד/יז המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4
ד/יז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רנג
ד/יז זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 59
ד/יז חוות יאיר (תשנז) עמ' תקד
ד/יז חוות יאיר סי' קעז
ד/יז יצחק ירנן
ד/יז מבוא למשנה תורה עמ' 338
ד/יז מחשבת חיים או"ח עמ' כה
ד/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 133
ד/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ד/יז מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרא (רלח)]
ד/יז נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ה אות ג
ד/יז נחמד למראה ח"ד דף קיג ע"ד
ד/יז ס' התדיר עמ' קפז
ד/יז סיני כרך ע עמ' ריג
ד/יז פרישה או"ח קכח אות מח
ד/יז קרן הצבי מצוה כב אות ג
ד/יז רנת יצחק שמואל עמ' יז, יט
ד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שפב, שצז
ד/יז רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נז
ד/יז שו"ע הרב או"ח סי' צט ס"א
ד/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' שפו
ד/יז שיח תפלה עמ' שלב
ד/יז שלחן המלך
ד/יז שמחת תורה כלאים-מ"ש עמ' קלג
ד/יז שפתי מלך
ד/יז תורת אמך ח"א עמ' 469
ד/יז תורת רפאל או"ח ח"ב דף כד ע"ב
ד/יז תניא רבתי ח"א עמ' 422, ח"ב עמ' נו
ד/יח אהבת המלך
ד/יח באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שמט
ד/יח בית אהרן וישראל גל' כז עמ' ז = סדר משנה הל' יו"ט פ"ו הי"ט
ד/יח בית גמליאל ח"א עמ' יא
ד/יח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רפו
ד/יח ברור הלכה ברכות ל ע"ב ציון ט, לא ע"א ציון ב
ד/יח דביר הקודש (תשסג)
ד/יח דברי ברוך ח"ב הקדמה עמ' 3-4 {כובד ראש}
ד/יח דברי יציב יו"ד עמ' תקמז {מתוך ד"ת}
ד/יח דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' מז
ד/יח המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4
ד/יח הר המלך ח"ג עמ' מח
ד/יח זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 59, 63
ד/יח ללשונות הרמב"ם
ד/יח מבוא למשנה תורה עמ' 53, 79, 338
ד/יח מעדני ביאורים עמ' מט
ד/יח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/יח פתחי נדה (פוטאש) עמ' כ {מתוך הלכה פסוקה}
ד/יח רוח נכון עמ' קצט {שחוק וכעס}
ד/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' ז
ד/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יג
ד/יח שער יהושע ח"ב עמ' שמ
ד/יח שפתי מלך
ד/יח תהלה לדוד (וילנציק) על ההגדה דף ז ע"א {הלכה פסוקה - בק"ש}
ד/יט אבן האזל
ד/יט אהבת המלך
ד/יט אור הישר
ד/יט אור שמח
ד/יט אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק סט
ד/יט אות היא לעולם ח"ב דף קפא ע"ב {לח"מ}
ד/יט אמרי חן (לוונברג)
ד/יט באר משה (אפשטיין) יהושע עמ' תס {כ"מ}, תסא
ד/יט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רפז-רפט
ד/יט בן אריה
ד/יט בני בנימין (אדר"ת)
ד/יט ברור הלכה ברכות ל ע"א ציון א, ד, ר"ה לה ע"א ציון ג
ד/יט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' שה
ד/יט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קיט-קכא
ד/יט דביר הקודש (תשסג)
ד/יט הגדה של פסח שיח הגרי"ד עמ' מד
ד/יט הגהות חבר בן חיים
ד/יט המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 4
ד/יט וגר זאב עמ' ל-לא {מתפלל ברכה אחת}
ד/יט זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 56
ד/יט חכמת גרשון עמ' קנב
ד/יט טורי אבן
ד/יט טל חיים (טל) ימים נוראים (תשעה) עמ' סח
ד/יט יד בנימין ר"ה עמ' תקמב {תפלת ר"ח}
ד/יט יצחק ירנן
ד/יט כל בו ח"ה עמ' תקפג
ד/יט לב שלם [פרי חדש או"ח צב ס"ק ב]
ד/יט להורות נתן במדבר עמ' מח {כ"מ - הטוב בעיניך}
ד/יט ללשונות הרמב"ם
ד/יט מבוא למשנה תורה עמ' 338
ד/יט מחקרי ארץ או"ח סי' טז
ד/יט מעדני ביאורים עמ' לא
ד/יט משבצות זהב שמואל ב עמ' רלג {כ"מ}
ד/יט משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רסה
ד/יט משנת רבנו עמ' קס, קפט
ד/יט נועם ח"ט עמ' שלד-שלז
ד/יט נמוקי שזבנ"י דף סב
ד/יט נר דוד ח"ב עמ' ג
ד/יט ס' השלחן עמ' רנה
ד/יט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ד/יט פרי האדמה ח"א
ד/יט פרי יצחק (תשעו) עמ' שמז
ד/יט צהר גל' א עמ' 6-7
ד/יט רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"א {בספינה}
ד/יט שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תקב
ד/יט שיח תפלה עמ' שלג
ד/יט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' מא
ד/יט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מח {הבדל בין תפלה קצרה להביננו}
ד/יט שער יהושע ח"ב עמ' קסז {להסדיר תפלת ר"ח}
ד/יט שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 35
ד/יט שפתי מלך
ד/יט תורת אמך ח"א עמ' 412, 565
ד/יט תשובה מאהבה ח"א סי' לד


ה/55 הלכות תפלה פרק ה *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ה/רה"פ בן ידיד
ה/רה"פ הרמב"ם המדויק
ה/רה"פ יד פשוטה
ה/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ה/רה"פ לחם יהודה
ה/רה"פ מעשה רקח
ה/רה"פ מקור חסד עמ' עה-עח
ה/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ה/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' פז-צ
ה/רה"פ ס' המנוחה
ה/רה"פ ס' השלחן עמ' רסה-רסט
ה/רה"פ פי' ר"י קאפח
ה/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ה/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ה/רה"פ צפנת פענח
ה/רה"פ קרית מלך
ה/רה"פ רמב"ם הערוך
ה/רה"פ רמב"ם לעם
ה/רה"פ שם טוב
ה/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ה/א אגרות משה יו"ד ח"ג עמ' שטז
ה/א אהבת המלך
ה/א באר יהודה
ה/א בדבר מלך ח"י עמ' קסד
ה/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רפט
ה/א בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' יט
ה/א בית יצחק (תשיד) עמ' 103
ה/א ברור הלכה ברכות י ע"ב ציון ב, ל ע"א ציון ד
ה/א ברור הלכה מגילה --- גליון הש"ס לרצי"ה לדף ל {לשתף עצמו}
ה/א גאון יעקב עמ' טו
ה/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רנג
ה/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' יג, קכא-קכג, קכט, קלא, קלו
ה/א גן שושנים ח"ב עמ' יד
ה/א גשר יהושע עמ' 203
ה/א דביר הקודש (תשסג)
ה/א דברות אליהו ח"ו עמ' כ-כא {אין מעכבים}
ה/א דברי אור ח"ד עמ' לח
ה/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לז-לח
ה/א דברי ירמיהו
ה/א דרך ה' השלם עמ' רצא - מראה דרך
ה/א המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 18
ה/א הר המלך ח"ב עמ' קנב-קנט
ה/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תסו
ה/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' כו
ה/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ה עמ' שכט
ה/א זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 59, 61
ה/א זכר שמואל או"ח סי' י ס"ק ב
ה/א זכרון סופרים {והשויית הקול} [עיין פמ"ג בא"א סימן ק"א סק"ב]
ה/א זכרון שמואל עמ' צג-צד
ה/א חי' ר' אפרים מרדכי
ה/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' רא
ה/א יצחק ירנן
ה/א ללשונות הרמב"ם
ה/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכ
ה/א מאור צבי (תשס) עמ' קמא
ה/א מאור צבי (תשסה) עמ' קיז
ה/א מגן גבורים (או"ח) סי' צ ס"ק א, סי' צד ס"ק א, סי' צה ס"ק א
ה/א מועדי הרב עמ' 107
ה/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 144 {השויית הקול}
ה/א מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות ב, ד, יב
ה/א מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ד ע"א
ה/א מסורה ח"ח עמ' מו
ה/א מפניני הרב עמ' קנד
ה/א מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"ב
ה/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
ה/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/א משאת גרשון עמ' מח-מט
ה/א משנת יעקב
ה/א נפש הרב עמ' קלד
ה/א נפש הרב עמ' קלד
ה/א נתיבות אמונה - תפלה עמ' סד, עג
ה/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנח-קנט
ה/א ס' חסידים (תשעח) עמ' ט-יד, יח
ה/א עבד המלך (תשא)
ה/א עיונים (פאור) עמ' 6
ה/א עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' מב
ה/א על התשובה עמ' 245
ה/א עלי שור ח"ב עמ' קעז
ה/א פרח מטה אהרן (סול')
ה/א קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קכג
ה/א ראש דברך עמ' רכז, תב
ה/א רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' רמח
ה/א רנת יצחק תענית עמ' ז
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסה, שבועות ח"א עמ' קסט
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריג, שסח
ה/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלה
ה/א שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' ו
ה/א שפתי מלך
ה/א תורת אמך ח"א עמ' 441, 540
ה/א תורת מנחם חל"ח עמ' 289
ה/א תורת מנחם חס"ו עמ' 324, חס"ח עמ' 71 {שמונה דברים צריך המתפלל להזהר בהן}
ה/א תניא רבתי ח"א עמ' 271, 414, 425
ה/א תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שכה-שכו
ה/א תרחם ציון עמ' ה, יד, יז, כ, כה, לה, לז {תקון מלבושים - לא לעיכובא}
ה/ב אהבת המלך
ה/ב אהל דוד (קהן) ח"ג תהלים פל"ה פס' יג
ה/ב אהל יששכר סי' ה
ה/ב אהל שרה לאה עמ' תתנב
ה/ב אוצרות הרמב"ם
ה/ב אנצי"ת ע' א"י ח"ג הע' 263, ע' בית המקדש הע' 536
ה/ב ארץ צבי (פרומר) ח"ב עמ' כב
ה/ב באר יהודה
ה/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קמח-קנב
ה/ב ברור הלכה ברכות י ע"ב ציון ג, ל ע"א ציון ד, ו
ה/ב גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קכו
ה/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קיז, קכג
ה/ב גביע הכסף ח"ב עמ' כג {רעב וצמא}
ה/ב דביר הקודש (תשסג)
ה/ב דבר סיני (תשכו)
ה/ב דברי יואל דברים עמ' קנ
ה/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לז-לח
ה/ב דברי ירמיהו
ה/ב דברי תורה (שפירא) ח"א סי' יח
ה/ב המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 5, 18
ה/ב הר המלך ח"ב עמ' קנב-קנט
ה/ב השיב משה (תשעה) או"ח סי' ה אות ג עמ' סז
ה/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנו {עמידה}
ה/ב זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 68
ה/ב חי' הגאון אדר"ת עמ' רמו {רעב וצמא}
ה/ב טל חיים (טל) ח"ג עמ' שנד
ה/ב כרם יעקב עמ' טו
ה/ב מגילת סמנים עמ' עח
ה/ב מים מדליו (ליפשיץ) תשנה עמ' 70
ה/ב מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות יב {כ"מ}
ה/ב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ד ע"א
ה/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ב משנה הלכות ח"ז סי' טו
ה/ב משנת יעקב
ה/ב נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' כז אות ט
ה/ב נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ה/ב ס' התדיר עמ' קפא
ה/ב ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קנח-קנט
ה/ב ס' חסידים (תשעח) עמ' ט-יד, יח
ה/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ב פרח מטה אהרן (סול')
ה/ב פרי יצחק (בלזר) ח"ב דף ה ע"ג
ה/ב פרי יצחק (תשעו) עמ' שמו
ה/ב קובץ
ה/ב קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלח
ה/ב ראש דברך עמ' ס
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שסח
ה/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלה
ה/ב שפתי מלך
ה/ב תורת אמך ח"א עמ' 377
ה/ב תחומין ח"ד עמ' 455
ה/ב תרומת הדשן פסקים סי' נז
ה/ג אדני היד החזקה
ה/ג אהבת המלך
ה/ג אור צהיר
ה/ג אורי חיים ח"א עמ' נא
ה/ג אמונת עתיך גל' 116 עמ' 24
ה/ג באר יהודה
ה/ג בית אהרן וישראל גל' עז עמ' קכג
ה/ג בית אלהים שער א עמ' רסה
ה/ג בנין אריאל יאיר עמ' 363, 373, 376, 380
ה/ג ברור הלכה ברכות ל ע"א ציון ז
ה/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכג-קכה
ה/ג גן שושנים ח"ב עמ' עז {קשר בין תפלה לקה"ק}
ה/ג דביר הקודש (תשסג)
ה/ג דבר סיני (תשכו)
ה/ג דבש תמר
ה/ג דרך הקודש (תשסז) עמ' קפט-קצ
ה/ג המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 5
ה/ג הרמב"ם - שמרנות עמ' 75
ה/ג זיו משנה
ה/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' סא
ה/ג חיים זכו עמ' קמ
ה/ג ישועת משה ח"א עמ' קפז
ה/ג כרע רבץ עמ' תרעג
ה/ג ללשונות הרמב"ם
ה/ג לקוטי שיחות חלק ל עמ' 74 {נוכח המקדש}
ה/ג מבשר טוב - ישועות אברהם עמ' מג
ה/ג מדרכי הכרם ח"ג עמ' 136
ה/ג מחשבת הקודש ח"ב דף לג ע"א {כ"מ}
ה/ג מילי דשמיא עמ' קנא {נוכח א"י}
ה/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 375-377
ה/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ג ע"ד
ה/ג מנחת חינוך ח"א עמ' שסה
ה/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ג מרכה"מ אלפ'
ה/ג משאת המלך ח"א סי' פד
ה/ג משבצות זהב מלכים א עמ' שפז
ה/ג משנת המדינה עמ' 102
ה/ג נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ה/ג ס' חסידים (תשעח) עמ' ט-יד, יח
ה/ג סדר משנה (בוסק')
ה/ג עולת איש ברכות עמ' קסה
ה/ג עיונים (פאור) עמ' 6
ה/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רכה
ה/ג עיר הקודש והמקדש ח"ה עמ' עט
ה/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ג פניני רבנו יחזקאל עמ' עא
ה/ג קובץ
ה/ג קרן פני משה ח"א עמ' רב
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלה
ה/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קסט
ה/ג שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 37 {בזמן החורבן}
ה/ג שו"ת מהרי"ק סי' נד
ה/ג שו"ת רי"ט וייל או"ח סי' ו
ה/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' לג
ה/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מ {כנגד המקדש}
ה/ג שערי המקדש סי' כט אות ה
ה/ג שפתי מלך
ה/ג תוספתא כפשוטה זרעים עמ' 43
ה/ג תורת אמך ח"א עמ' 422
ה/ג תחומין חט"ו עמ' 471
ה/ד אבני ציון ח"ב סי' כד אות א, ד {מעשה רקח}
ה/ד אדני היד החזקה
ה/ד אהבת המלך
ה/ד אוצר המאמרים (תשס) עמ' פט
ה/ד אור הישר
ה/ד אור שמח
ה/ד אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק סז
ה/ד אמת ליעקב מועד עמ' פח
ה/ד באר משה (אפשטיין) דברים עמ' שכד
ה/ד באר משה (שטרן) ח"ב סי' צח אות ד
ה/ד באר משה (שטרן) ח"ח סי' ב
ה/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קנג-קנז, רצ-רצב
ה/ד ברור הלכה ברכות י ע"ב ציון ב, כד ע"ב ציון ג, שבת י ע"א ציון א
ה/ד ברכת הורי סי' יא הע' לד
ה/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכה
ה/ד דביר הקודש (תשסג)
ה/ד דבר סיני (תשכו)
ה/ד דברות משה ברכות עמ' מג {ומניח ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית}
ה/ד דברי ירמיהו
ה/ד דברי שאול בראשית עמ' רנ
ה/ד דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 1413
ה/ד דרשות ר"י אבן שועיב עמ' רמ
ה/ד האיר ממזרח על ההפטרות (תשעד) עמ' קלה {הימנית על השמאלית}
ה/ד הגהות חבר בן חיים
ה/ד הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 749
ה/ד המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 5
ה/ד הרמב"ם והלכותיו
ה/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 78
ה/ד הררי קדם (תשס) עמ' טו
ה/ד השגות הרמ"ך
ה/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' קט
ה/ד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עט
ה/ד זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רעה
ה/ד זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 62-60, 65
ה/ד זיו משנה
ה/ד יד פשוטה מדע עמ' רצב
ה/ד כרע רבץ פ"ח אות א-ב {נותן עיניו למטה}
ה/ד לב שלם [חזון נחום טהרות כט ע"ב, של"ה ווי העמודים פ"ט דף י ע"ד]
ה/ד ללשונות הרמב"ם
ה/ד מאמר אסתר (הורוויץ) עמ' קיז
ה/ד מבוא למשנה תורה עמ' 321
ה/ד מגילת סמנים עמ' יב
ה/ד מגן גבורים (או"ח) סי' צה ס"ק א
ה/ד מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קיא
ה/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ג עמ' קצו
ה/ד מעיני המים
ה/ד מפניני הרב עמ' שפו
ה/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ד משנת יעקב
ה/ד ס' התדיר עמ' קפז
ה/ד ס' חסידים (תשעח) עמ' ט-יד, יח
ה/ד עורה שחר דף נ ע"ב
ה/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף לה ע"א
ה/ד ראשית דעת (קורח) סי' כו
ה/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' נ
ה/ד שארית ישראל (מינצברג) חידושים סי' לט
ה/ד שו"ע הרב או"ח סי' צה ס"ד
ה/ד שומע ומשמיע עמ' ר
ה/ד שיח תפלה עמ' שלד
ה/ד שיחת דקלים (קאפח) עמ' 26
ה/ד של"ה ווי העמודים פ"ט אות ד
ה/ד שערי אורה (ברגמן, תשכט)
ה/ד תורת אמך ח"א עמ' 441, 562, 563
ה/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסא
ה/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' סו-סט, תי
ה/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' עד
ה/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רמה
ה/ה אגרות משה או"ח ח"ג סי' ג
ה/ה אהבת המלך
ה/ה אהבת עולם (דיהרנפורט) דף מב ע"ב
ה/ה אור הישר
ה/ה אור צהיר
ה/ה אות היא לעולם ח"ב דף טו ע"א {מעשה רקח}
ה/ה אמרי חן (לוונברג)
ה/ה אמת ליעקב מועד עמ' שס {ובכל מקום}
ה/ה אנצי"ת ע' גלוי ראש הע' 51
ה/ה בית אהרן וישראל גל' מ עמ' קא
ה/ה בית דוד (פילוסוף) או"ח דף יב ע"א
ה/ה בית דוד (תשעט) או"ח סי' נד
ה/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קנח, קסד
ה/ה בני בנימין (אדר"ת)
ה/ה ברור הלכה ברכות כג ע"ב ציון ד, סב ע"ב ציון ה, שבת י ע"א ציון א, סוכה מא ע"ב ציון ט
ה/ה ברורי הלכות (איזנברגר) או"ח עמ' סט {השמיט לבישת אבנט}
ה/ה ברכי יוסף או"ח דף לח ע"ג, סי' צא ס"ד-ס"ה
ה/ה בשולי גליוני עמ' קמח {ראש מגולה}
ה/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכו-קכח
ה/ה גשר יהושע עמ' 203-204
ה/ה דביר הקודש (תשסג)
ה/ה דברות אליהו ח"ה עמ' כג-כד {יחף}
ה/ה דברות אליהו ח"ו עמ' כ-כא {כיסוי ראש}
ה/ה דברות משה ברכות עמ' קיב, קיג {תקון המלבושים כיצד מתקן מלבושיו תחלה ומציין עצמו ומהדר ובלח"מ}
ה/ה דברות משה שבת ח"א סי' כ הערה נה
ה/ה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לח-מ
ה/ה דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכח
ה/ה דיני עבודה במשה"ע עמ' 500
ה/ה המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 5
ה/ה וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' עט
ה/ה זבחי צדק (דיסקין) סוכה עמ' רעה
ה/ה זיו משנה
ה/ה חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' טו אות א
ה/ה יחוה דעת ח"ה עמ' כח
ה/ה כנפי נשרים
ה/ה כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' פו
ה/ה כתב אמת ח"ג עמ' נו
ה/ה כתבי מהר"ם איררה עמ' כה-כו {יחף}
ה/ה לב מבין
ה/ה ללשונות הרמב"ם
ה/ה לקוטי שיחות חל"ו עמ' 154 {הגהמ"י - לאזור חלציו}
ה/ה מגן גבורים (או"ח) סי' צא ס"ק ב, סי' צה ס"ק א
ה/ה מים חיים
ה/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 23 {כיסוי הראש}
ה/ה מנחת אהרן (תשפ) כלל ג אות ז, כלל ט אות ו, כלל טו אות ד
ה/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' קיא-קיג
ה/ה מעט צרי
ה/ה מראה הפנים ברכות דף יח
ה/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ה משפטי עזיאל ח"ג סי' מא עמ' קיא {יחפים}
ה/ה נגינת לדוד עמ' פח {לולבו בידו}
ה/ה נועם חי"א עמ' רנה
ה/ה נטיעות חיים דף טו ע"א
ה/ה ניר לדוד
ה/ה נתיבותיה שלום שמות עמ' 222-223
ה/ה ס' הזכרונות (אבוהב) עמ' רנח
ה/ה ס' התדיר עמ' קפז
ה/ה ס' חסידים (תשעח) עמ' ט-יד, יח
ה/ה עבד המלך (תשא)
ה/ה עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך א ח"א עמ' שג
ה/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ה פרי האדמה ח"א
ה/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שמט
ה/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רא
ה/ה שארית נתן (לוברט)
ה/ה שו"ע הרב או"ח סי' צא סעיפים ה-ו
ה/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קפ {בראש מגולה}
ה/ה שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' תכו
ה/ה שו"ת רשב"ש עמ' רכה
ה/ה שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קלז
ה/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' טו
ה/ה שער התפלה (טשרנוביץ) דף עב ע"ד
ה/ה שפתי מלך
ה/ה שרשים במועדות עמ' כו, רכד
ה/ה תורת אמך ח"א עמ' 444
ה/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסה, קסז
ה/ה תניא רבתי ח"א עמ' 62, 65, 271, 420, 425
ה/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' מה
ה/ה תרחם ציון עמ' ד-ו {ברגלים מגולות}, ז {הגהמ"י}, יא {כ"מ}, יג-יד {ברגלים מגולות}, טז {כ"מ}, כ, כה {ברגלים מגולות}, כט-ל {בשתי רגלים}, לד {הגהמ"י, כ"מ}, לז {רגלים מגולות}
ה/ו אדני היד החזקה
ה/ו אהבת המלך
ה/ו אהל שרה לאה עמ' רמא {חורבה}
ה/ו אור הישר
ה/ו אור המאיר (קובץ) ח"א עמ' 11 {כ"מ}
ה/ו אור הנר (ראטה) עמ' 104-105
ה/ו אמונת עתיך גל' 119 עמ' 14 {כנגד ירושלים}
ה/ו אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 30, 36, ע' בית הכנסת הע' 61, 63, 261
ה/ו אשר למלך
ה/ו באר אברהם (אבלי) עמ' נא
ה/ו באר יהודה
ה/ו באר יצחק (גולדשמיד) עמ' סז
ה/ו באר מים חיים (טשרנוביץ, תשנט) ח"א עמ' שז
ה/ו בדי הארון (הכהן) עמ' 122
ה/ו בים דרך עמ' יג
ה/ו בית אהרן וישראל גל' כב עמ' י {כ"מ}
ה/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קסה-קפג, רצב-רצד
ה/ו בנין אריאל יאיר עמ' 386 {הגהמ"י אות כ}
ה/ו בנין יהושע (לנג)
ה/ו ברור הלכה ברכות ה ע"ב ציון ב, ו ע"ב ציון א, ה, כז ע"א ציון י, לא ע"א ציון י, לא ע"ב ציון ג, לד ע"ב ציון י
ה/ו ברכה למנחם עמ' 117 {כ"מ}
ה/ו ברכי יוסף או"ח סי' רסד ס"א {מ"מ}
ה/ו ברכי יוסף יו"ד סי' קטז שיורי ברכה אות יא {כ"מ}
ה/ו גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' כג
ה/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכח-קכט, קלט
ה/ו דביר הקודש (תשסג)
ה/ו דבר סיני (תשכו)
ה/ו דברות משה ברכות עמ' כו {וקובע מקום לתפלתו תמיד}, מא {תקון המקום כיצר יעמוד במקום נמוך}
ה/ו דברי אור ח"ד עמ' ל {כ"מ}
ה/ו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מ-מא
ה/ו דברים בעתם (מרגליות) עמ' רנה
ה/ו האיר ממזרח חמש מגילות עמ' שפה {לחלונות נגד ירושלים}
ה/ו הליכות עולם (דובער)
ה/ו הלכה פסוקה ח"א סי' ז הערה 469
ה/ו המעשה והמדרש עמ' פב {הגהמ"י אות י}
ה/ו הר המלך ח"ז עמ' שכח
ה/ו חי' כתב סופר
ה/ו חיים שנים ישלם עמ' כט
ה/ו טורי אבן
ה/ו יצחק ירנן
ה/ו ישועת משה עמ' קו
ה/ו כתב סופר או"ח דף יח ע"ד
ה/ו כתב סופר או"ח סי' יט ד"ה ונ"ל שלזה, ויובן {ראב"ד}
ה/ו כתר המלך
ה/ו לקוטי שיחות חי"ד עמ' 128
ה/ו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 129 {קובע מקום}
ה/ו לקוטי שפת אמת
ה/ו מאור צבי (תשס) עמ' קלה-קלח
ה/ו מאור צבי (תשסה) עמ' קיא-קיד
ה/ו מבוא למשנה תורה עמ' 180
ה/ו מגן גבורים (או"ח) סי' צח ס"ק א
ה/ו מחזיק ברכה סי' צ אות א {חורבה}
ה/ו מכתב לחזקיהו דף י ע"א
ה/ו מכתב סופר
ה/ו מלילות ח"א עמ' 260
ה/ו מנחת מחבת עמ' רה
ה/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/ו מעיני המים
ה/ו מצוות זמניות עמ' תיב
ה/ו מציון אורה ח"א עמ' רמד
ה/ו מקור חסד עמ' תעו
ה/ו משאת גרשון עמ' מט
ה/ו משבצות זהב דניאל עמ' רכו
ה/ו משנת יעקב
ה/ו נטע שעשועים (שליסל) עמ' קעו {לימוד מאליהו הנביא}
ה/ו ס' התדיר עמ' קפא
ה/ו ס' חסידים (תשעח) עמ' ט-יד, יח
ה/ו עולת איש ברכות עמ' ט, יד
ה/ו עין תרשיש
ה/ו עמק המשפט ח"ג עמ' קכה {כ"מ}
ה/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ו פרשת המלך {חורבה}
ה/ו קמח סולת עמ' שטו
ה/ו קרן הצבי מצוה ב אות יד
ה/ו ראש דברך עמ' עט
ה/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' סג
ה/ו רנת יצחק תענית עמ' קפו
ה/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סט, ריג
ה/ו שו"ע הרב או"ח סי' צ ס"ד
ה/ו שי כהן עמ' קיז
ה/ו שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' לז
ה/ו שיח תפלה עמ' שלד-שלה
ה/ו שם משמעון (פולק) ח"א דף כא
ה/ו שמחת חיים (אמסלם) עמ' ה
ה/ו שמן למאור (ביימאייל) דף ה ע"ד {חורבה}
ה/ו שער המלך על תהלים יום ג עמ' קה
ה/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף ג ע"ג
ה/ו שפתי מלך
ה/ו תורת אמך ח"א עמ' 477, 544, 547, 551, 554, 556
ה/ו תחומין חי"ח עמ' 377-378
ה/ו תחית ישראל עמ' נד
ה/ו תניא רבתי ח"א עמ' 265, 481 {הגהמ"י}
ה/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רכז-רכח
ה/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שפד
ה/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רטו, ריח
ה/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שסב
ה/ו תרומת הדשן שו"ת סי' ג {הגהמ"י אות ל}
ה/ו תרחם ציון עמ' כה {יחזיר פניו לכותל}
ה/ו תשובות הגאונים החדשות עמ' 231 {הגהמ"י אות כ}
ה/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' יב
ה/ז אגרות משה או"ח ח"ג סי' ט
ה/ז אדני היד החזקה
ה/ז אהבת המלך
ה/ז אור צהיר
ה/ז אות היא לעולם ח"ב דף קעט ע"ג {מעשה רקח}
ה/ז אנצי"ת ע' ארבע אמות (ב) הע' 55
ה/ז באר יהודה
ה/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רצד
ה/ז ברור הלכה ברכות י ע"ב ציון א {כ"מ}
ה/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קכח-קלא, ריד
ה/ז דביר הקודש (תשסג)
ה/ז דבר סיני (תשכו)
ה/ז דברות משה ברכות עמ' מא {לא יעמוד במקום גבוה שלשה טפחים או יותר ויתפלל}
ה/ז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יח ס"ק ט
ה/ז זבחי צדק (דיסקין) עמ' שיד {מקום גבוה}
ה/ז יצחק ירנן
ה/ז כתב סופר או"ח דף יח ע"ד
ה/ז כתב סופר או"ח סי' יט ד"ה ונ"ל שלזה, ויובן {ראב"ד}
ה/ז ללשונות הרמב"ם
ה/ז מאור צבי (תשס) עמ' קלה-קלח
ה/ז מאור צבי (תשסה) עמ' קיא-קיד
ה/ז מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות ו
ה/ז מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"א עמ' לא {מגדל עוז}
ה/ז מקראי קדש (תפט) דף קכב ע"ב
ה/ז מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
ה/ז מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ז מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סז אות ג {ראב"ד}, ד
ה/ז ס' חסידים (תשעח) עמ' ט-יד, יח
ה/ז סדר משנה (בוסק')
ה/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ז רנת יצחק תענית עמ' קפו
ה/ז שו"ע הרב או"ח סי' צ ס"ב
ה/ז שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רפה
ה/ז שיח תפלה עמ' שלה
ה/ז שלל דוד
ה/ז שמו יצחק דף נ ע"ב {כ"מ}
ה/ז שפתי מלך
ה/ז תורת אמך ח"א עמ' 547
ה/ז תחומין חט"ו עמ' 182
ה/ז תניא רבתי ח"א עמ' 265
ה/ח אהבת המלך
ה/ח אור צהיר
ה/ח אמת ליעקב מקרא עמ' לח
ה/ח אסופת מערכות עה"ת ח"ו עמ' קכד
ה/ח באר יהודה
ה/ח ברור הלכה ברכות טז ע"א ציון ז
ה/ח דביר הקודש (תשסג)
ה/ח דבר סיני (תשכו)
ה/ח דברי פנחס ח"ב עמ' קפז-קפח
ה/ח חזון נחום זרעים ח"א עמ' לה
ה/ח יחוה דעת ח"ב עמ' מ
ה/ח ישועות יעקב מועד עמ' כח
ה/ח כתר המלך
ה/ח משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רנז
ה/ח נפש ברכה ח"ב עמ' קכד
ה/ח ס' זכרון לר"ב זולטי עמ' נו
ה/ח סודו של המשפט העברי עמ' 822
ה/ח עיונים (פאור) עמ' 30
ה/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ח פרשת השבוע (תשעב) ח"א עמ' 190
ה/ח קובץ
ה/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שפח
ה/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ריג
ה/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 31
ה/ח שפתי מלך
ה/ח תורת אמך ח"א עמ' 547
ה/ח תניא רבתי ח"א עמ' 275
ה/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' תכח
ה/ט אהבת המלך
ה/ט אהבת עולם (דיהרנפורט) דף מב ע"ב
ה/ט אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' ל {הגהמ"י}, פה {הגהמ"י}, פו, פז {הגהמ"י}
ה/ט באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' יט
ה/ט בדבר מלך ח"י עמ' קלב
ה/ט בדבר מלך חי"ג עמ' רטז
ה/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קפד-קצ
ה/ט בית יצחק תשט"ז עמ' 29
ה/ט ברור הלכה ברכות כד ע"ב ציון ח
ה/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' יג, קלא-קלג
ה/ט דביר הקודש (תשסג)
ה/ט דברי פנחס ח"ב עמ' רעז-רעח
ה/ט המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 6
ה/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' לג
ה/ט זכרון דברים (תשכז) מאמר יב עמ' צה
ה/ט זכרון דברים (תשנט) עמ' צד {השמעת קול}
ה/ט זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 78
ה/ט זכרון סופרים {הגהמ"י - וללא כי"א שיש בהו אפילו לכתחילה} [עיין מג"א סימן ק"א סק"ג]
ה/ט זכרון סופרים {ואל יתפלל בלבו} [עיין לעיל הלכה א]
ה/ט חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ה ס"ק ב
ה/ט חלקת מאיר
ה/ט יד ישראל ח"ב
ה/ט כרם מנחם סי' יד, יז
ה/ט לקוטי שיחות חל"ה עמ' 192-193 {לא ישמיע}
ה/ט לקוטי שיחות חל"ח עמ' 20 {מצוה שבדיבור}
ה/ט מאור צבי (תשס) עמ' קמא
ה/ט מאור צבי (תשסה) עמ' קיז
ה/ט מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' כג {הגהמ"י אות נ}
ה/ט מחקרי ארץ ח"ה או"ח סי' לג
ה/ט מנחת אהרן (תשפ) כלל טו אות יח
ה/ט מנחת פתים (כץ) עמ' שסו {הגהמ"י}
ה/ט מראה הפנים ברכות דף טז
ה/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/ט מתנת חיים קנינים עמ' לד {השויית הקול}
ה/ט נחל יבוק
ה/ט נחלת שמעון (קרסנר) שמואל א סי' ד אות ג
ה/ט נר מצוה (ואלק) מצוות דף ה ע"ג
ה/ט ס' התדיר עמ' קפח
ה/ט עטרת ישועה (תשלו) עמ' כא
ה/ט עיונים (פאור) עמ' 241
ה/ט פותח יד
ה/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/ט פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כו דף כה ע"ג {משמיע לאזנו}
ה/ט פרפרת התורה עמ' רכז
ה/ט פרשת המלך כאן עמ' שה
ה/ט פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
ה/ט ראש דברך עמ' תב
ה/ט רנת יצחק תענית עמ' ז
ה/ט שלחן המלך
ה/ט שמועות משה עמ' ח {הרהור כדיבור}
ה/ט שפתי מלך
ה/ט תורת אמך ח"א עמ' 441, 467
ה/ט תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קפז-קפט
ה/ט תניא רבתי ח"א עמ' 428-429
ה/ט תפארת צבי (ספינקא) במדבר עמ' רד
ה/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' חצר
ה/ט תשובות ר' איסר יהודה עמ' ו {משמיע לאזניו}
ה/י אהבת המלך
ה/י אור הישר
ה/י אור הרעיון עמ' רצד {המלך}
ה/י אור עולם (שניאורסון) עמ' 270
ה/י אור צהיר
ה/י אורח מישור (פלם) ח"א עמ' ס
ה/י אנצי"ת ע' אבות (ב) הע' 17
ה/י אשר למלך
ה/י באר אברהם (אבלי) עמ' קנא-קנב
ה/י באר משה (אפשטיין) דברים עמ' רלז
ה/י בית אהרן וישראל גל' עג עמ' נז, ס, גל' עד עמ' פג {קובץ}
ה/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רצה-רצז
ה/י ברור הלכה ברכות יב ע"א ציון ו, לד ע"א ציון י, לד ע"ב ציון א
ה/י ברור הלכה יומא נג ע"ב ציון א
ה/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' סז, קלג-קלד
ה/י דביר הקודש (תשסג)
ה/י דבר סיני (תשכו)
ה/י דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' נד
ה/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מא-מב
ה/י דברי יציב או"ח עמ' קל {כורע בברוך}
ה/י דרך חיים (לונזאנו) עמ' ריב
ה/י המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 6
ה/י הר המלך ח"ה עמ' ל
ה/י יחי המלך פ"ו
ה/י כפי אהרן (זס') קמא עמ' קפג
ה/י כרע רבץ פ"ב, פ"ט, פט"ו
ה/י לב שלם [יד מלאכי דף פב]
ה/י לקט אמרי קודש (בעלז) במדבר עמ' עא, צג, קי, דברים עמ' נז
ה/י לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמב
ה/י לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכא
ה/י מחשבת חיים או"ח עמ' יז
ה/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/י מצווה ועושה ח"א עמ' רפג
ה/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ה/י משאת המלך (אדרי)
ה/י משנת המדינה עמ' 21
ה/י משנת ראשונים (הירשפלד)
ה/י נאות אפרים ח"א עמ' סט
ה/י ס' התדיר עמ' קפז
ה/י עבד המלך (תשסט) עמ' קכט
ה/י עלי שור ח"א שער ג מערכה ב פרק י
ה/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/י פני משה (שלז')
ה/י קובץ
ה/י קובץ על יד ח"ב
ה/י קרית מלך (חב"ד) עמ' לה
ה/י ראש דברך עמ' רכז
ה/י שו"ת הרד"ך עמ' רפג
ה/י שו"ת הרשב"א ח"א סי' תלו, תרעה
ה/י שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקצד {שלש פסיעות לאחור}
ה/י שפתי מלך
ה/י תורת אמך ח"א עמ' 533
ה/י תורת המלך (צדוק) סי' ו ס"ק סג, ועמ' תס
ה/י תניא רבתי ח"א עמ' 356, 473 {הגהמ"י}
ה/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' תו
ה/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שעד
ה/י תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 63
ה/יא אהבת המלך
ה/יא בדי הארון (הכהן) עמ' 122
ה/יא בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כג
ה/יא בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' מה, רצז-רצח
ה/יא דברי אברהם (שדמי) ח"ג עמ' נה
ה/יא האיר ממזרח פסחים סי' ג אות י {ואם היה הבית של כותי וכו' - אם ה"ה גם כשהבית של ישראל והשכירו לגוי}, אות יג {הגה"מ אות ז - קשה אמאי לא דרשינן וכו' - יישוב לזה}
ה/יא המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 51, 78
ה/יא כרע רבץ פ"ט
ה/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' קכד
ה/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
ה/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/יא תורת אמך ח"א עמ' 533
ה/יא תניא רבתי ח"א עמ' 474
ה/יב אדני היד החזקה
ה/יב אהבת המלך
ה/יב ברור הלכה ברכות יב ע"ב ציון א, כח ע"ב ציון ח
ה/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצ
ה/יב האיר ממזרח משלי עמ' רסד {יעשה עצמו כקשת}
ה/יב המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 34
ה/יב הר המלך ח"ג עמ' מט
ה/יב כרע רבץ פ"ב, ועמ' קלד, תמז
ה/יב מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' שפו {יעשה עצמו כקשת}
ה/יב מכמני עוזיאל עמ' שפו
ה/יב ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
ה/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/יב קובץ
ה/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' לב
ה/יב תורת אמך ח"א עמ' 533
ה/יב תניא רבתי ח"א עמ' 479
ה/יב תפלת דוד (אדר"ת) עמ' כג, קלו
ה/יג אהבת המלך
ה/יג בדבר מלך ח"ו עמ' רמח
ה/יג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רצח-רצט
ה/יג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלה
ה/יג גביע הכסף ח"א עמ' קיא {נופל על פניו - סובר שתחנון הוא חובה}
ה/יג דביר הקודש (תשסג)
ה/יג הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצה {נפילת אפיים - חלק מהתפלה}
ה/יג המנהיג עמ' קג
ה/יג המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 6
ה/יג זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' מח
ה/יג חזו"א אהע"ז סי' קמג ס"ק יד, חו"מ ליקוטים סי' כד לדף יז ע"א-ע"ב
ה/יג חזו"א על הרמב"ם
ה/יג כרע רבץ פי"ב, פי"ז
ה/יג ללשונות הרמב"ם
ה/יג לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רמב
ה/יג לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשכא
ה/יג מאור תורה (שנגהי) חוב' א עמ' כח-כט
ה/יג מועדי הרב עמ' 107
ה/יג מטה אהרן שבועות עמ' מג
ה/יג מסורה ח"ג עמ' מג, חי"ב עמ' נו
ה/יג מפניני הרב עמ' קנד
ה/יג נפש הרב עמ' קלד
ה/יג עולת כהן ח"א סי' לח ס"ק א
ה/יג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 9, 346, 359, 364
ה/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"א
ה/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
ה/יג שו"ת מהרלב"ח סי' צט (ב)
ה/יג שיח תפלה עמ' שלו
ה/יג שפתי מלך
ה/יג תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רצד
ה/יג תורת אמך ח"א עמ' 407, 541
ה/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שכה, שכו
ה/יד אהבת המלך
ה/יד אור הישר
ה/יד אור שמח
ה/יד אנצי"ת ע' אבן משכית הע' 35
ה/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' ו
ה/יד בית ישחק
ה/יד בני דוד
ה/יד ברור הלכה מגילה כב ע"ב ציון ג, ו
ה/יד ברית משה ל"ת מג אות ד
ה/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלה-קלו
ה/יד גביע הכסף ח"א עמ' קיא {"אחר התפלה" - אינו חלק מהתפלה}
ה/יד דביר הקודש (תשסג)
ה/יד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מב [מעשה רקח כתב שבכ"מ צריך למחוק "לא"], סח
ה/יד דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קיב {כ"מ - הירושלמי המובא בתוס'}
ה/יד דברי ירמיהו
ה/יד הגהות חבר בן חיים
ה/יד הר המוריה (אדר"ת) עמ' קסד
ה/יד הר המלך ח"ג עמ' מט
ה/יד טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
ה/יד כנפי נשרים
ה/יד כרע רבץ פי"א, פי"ב
ה/יד לב שלם [ראשון לציון מגילה לה ע"א, תענית ל ע"ד, אור לו בציון דף כב]
ה/יד להורות נתן - שו"ת ח"ו עמ' יא ע"ב
ה/יד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' ז
ה/יד מבוא למשנה תורה עמ' 163
ה/יד מגן גבורים (או"ח) סי' קלא ס"ק ז {לח"מ}
ה/יד מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' עו
ה/יד מנחת אהרן (תשפ) כלל יז אות ז
ה/יד מראה הפנים תענית דף יא
ה/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
ה/יד מרכה"מ אלפ'
ה/יד נפש הרב עמ' קלד
ה/יד סדר משנה (בוסק')
ה/יד עולת כהן ח"א סי' מג ס"ק ה {אדם חשוב}
ה/יד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 356-355, 359, 364
ה/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/יד פרדס יוסף (פצנובסקי) ויקרא עמ' תרמ
ה/יד פתרון תורה עמ' 239 {ר' מנוח}
ה/יד קול מבשר (ראטה) ח"ב עמ' סא
ה/יד קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' צח
ה/יד שו"ת מהרלב"ח סי' צט (ב)
ה/יד שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רלא
ה/יד תורת אמך ח"א עמ' 539
ה/יד תניא רבתי ח"ב עמ' פד, פו
ה/יד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' שכה, שכו
ה/יד תפלת דוד (אדר"ת) עמ' מג
ה/טו אדני היד החזקה
ה/טו אהבת המלך
ה/טו בדבר מלך ח"ו עמ' רמח
ה/טו ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' כד
ה/טו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רצט
ה/טו בעלי התוספות עמ' 397 {הגהמ"י אות ש}
ה/טו ברור הלכה חגיגה יח ע"א אחרי ציון א (השני) פסקה ג {הגהמ"י אות ש - מר"ח סיון עד אחרי שבועות}
ה/טו ברכי יוסף או"ח סי' קלא ס"ד {הגהמ"י אות ש}
ה/טו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלז-קלח, קעח
ה/טו הגהות חבר בן חיים
ה/טו הגהות רפ"מ אלטר
ה/טו זכרון הרב עמ' 292 {אומרים תחנון ביוה"כ ולא בשאר מועדים}
ה/טו יחוה דעת ח"ו עמ' לז
ה/טו לקוטי שיחות חל"ח עמ' 1-2 {הגהמ"י}
ה/טו מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 174
ה/טו מבוא למשנה תורה עמ' 100
ה/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 173, 178 {ערב פסח}
ה/טו מעשה רב
ה/טו משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' שב
ה/טו משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' שעח
ה/טו עולת כהן ח"א סי' לט ס"ק ה {בערבית}
ה/טו עזוז חיל
ה/טו עיונים ומחקרים ח"א עמ' 359
ה/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ה/טו פרי האדמה ח"א וח"ג
ה/טו צמיחת גאולתנו עמ' צח
ה/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קב
ה/טו שולי הגליון עמ' כה
ה/טו תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' רצד


ו/56 הלכות תפלה פרק ו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ו/רה"פ אדני היד החזקה
ו/רה"פ הרמב"ם המדויק
ו/רה"פ יד פשוטה
ו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ו/רה"פ מעשה רקח
ו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ו/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' עה-עז, פג
ו/רה"פ ס' המנוחה
ו/רה"פ ס' השלחן עמ' רסט-רעב
ו/רה"פ פי' ר"י קאפח
ו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ו/רה"פ רמב"ם הערוך
ו/רה"פ רמב"ם לעם
ו/רה"פ שם טוב
ו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ו/א אהבת המלך
ו/א אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 265, 269
ו/א בית אהרן וישראל גל' מד עמ' מב-מג
ו/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' ש
ו/א בן ידיד
ו/א ברור הלכה ברכות ח ע"ב ציון א
ו/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' צא
ו/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קלט-קמ
ו/א דביר הקודש (תשסג)
ו/א דברי ירמיהו
ו/א טורי אבן
ו/א יד המלך (לנדא)
ו/א יחוה דעת ח"ב עמ' מב
ו/א מדרכי הכרם ח"ג עמ' 135
ו/א מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות י
ו/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/א מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ו/א סדר משנה (בוסק')
ו/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/א פרשת המלך
ו/א קובץ
ו/א קרית מלך (חב"ד) עמ' פז
ו/א ראש דברך עמ' עט
ו/א שפתי מלך
ו/ב אהבת המלך
ו/ב אהבת עולם (דיהרנפורט) דף מב ע"ב
ו/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שא-שג
ו/ב ברור הלכה ברכות לא ע"א ציון ח
ו/ב ברור הלכה ע"ז ז ע"ב ציון ד
ו/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קמ-קמא
ו/ב דביר הקודש (תשסג)
ו/ב ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תכח
ו/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' מ, ח"ג עמ' כו
ו/ב ויקח אברהם [פרי העץ עב ע"ד]
ו/ב ללשונות הרמב"ם {לא יאריך}
ו/ב מדרכי הכרם ח"ג עמ' 135
ו/ב מחנה יוסף שבת עמ' פט
ו/ב מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' לז
ו/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ב מקור חסד עמ' עח
ו/ב משאת המלך (אדרי)
ו/ב משנת המדינה עמ' 137
ו/ב משנת חיים תענית דף סט ע"א
ו/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ב קרן הצבי מצוה כד אות א
ו/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קי
ו/ב שו"ע הרב ד מהדו"ת א
ו/ב שפתי מלך
ו/ב תורת אמך ח"א עמ' 405, 520
ו/ב תפארת בחורים פאה עמ' ח {אריכות בתפילה}
ו/ג אהבת המלך
ו/ג אהל שרה לאה עמ' תרלג {הגהמ"י אות ג}
ו/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שב
ו/ג ברור הלכה ברכות לד ע"א ציון ח
ו/ג ברור הלכה ע"ז ז ע"ב ציון ד
ו/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' פז
ו/ג ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' פז
ו/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קמא-קמב
ו/ג דביר הקודש (תשסג)
ו/ג דברי ירמיהו {הגהמ"י - בקשה בג' ראשונות}
ו/ג דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכט {הגהמ"י}
ו/ג האיר ממזרח חמש מגילות עמ' נג {הגה"מ - אולי ר"א הקליר הוא ר"א ב"ר שמעון}
ו/ג הגהות חבר בן חיים {הגהמ"י - ר"א הקליר}
ו/ג המאיר לארץ [פאר הדור סי' צח]
ו/ג חקרי זמנים ח"ד עמ' שלג {פרנסה בברכת השנים}
ו/ג מחנה יוסף שבת עמ' פט
ו/ג מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' כו {הגהמ"י אות ג}
ו/ג מנוחת משה דף קצא ע"ד, קצב ע"א
ו/ג מקור חסד עמ' עח
ו/ג משאת המלך (אדרי)
ו/ג משנת המדינה עמ' 137
ו/ג משנת חיים תענית דף סט ע"א
ו/ג משנת יהודה ח"א פ"ל הי"ב
ו/ג ס' הפרדס לרש"י עמ' רכג
ו/ג עין חיים ח"ב עמ' ל
ו/ג פרי העץ דף עב ע"ד
ו/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קי {כ"מ}
ו/ג שו"ע הרב או"ח סי' קיט ס"א
ו/ג שפתי מלך
ו/ג תורת אמך ח"א עמ' 405, 520
ו/ג תניא רבתי ח"א עמ' 453 {רפואה בברכת החולים}
ו/ד אהבת המלך
ו/ד אהל יששכר סי' ה
ו/ד אוצרות הקידוש סי' ז אות א {כ"מ}
ו/ד אוצרות הרמב"ם
ו/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 43
ו/ד אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' סז
ו/ד אמת ליעקב מועד עמ' פח
ו/ד אמת ליעקב מועד עמ' רצז {סמוך למנחה - לא כתב כמה}
ו/ד ארחות ימים עמ' קצב
ו/ד באר המים עמ' ה, קמה
ו/ד באר יהודה
ו/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ט אות ד
ו/ד בית אהרן וישראל גל' יב עמ' קח {כ"מ}, גל' כז עמ' כח {כ"מ - פירות כביצה ופת כזית הוא טעימה}
ו/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שד
ו/ד בית יעקב (מסקין) סי' כ
ו/ד בית יצחק (תשיד) עמ' 88
ו/ד בן ידיד
ו/ד ברור הלכה ברכות ד ע"ב ציון א, י ע"ב ציון ג, יד ע"א ציון ה, ו, כח ע"ב ציון ג
ו/ד ברכי יוסף או"ח סי' רלב סי"א {כ"מ}
ו/ד ברכת אהרן מאמר עד
ו/ד בשבילי השבת סי' ז אות א
ו/ד בתורתו יהגה (תשעב) עמ' תסו {אסור לו לארם שיטעום כלום או שיעשה מלאכה}
ו/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קכה
ו/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קמב-קמז
ו/ד דביר הקודש (תשסג)
ו/ד דבר יהושע על הש"ס עמ' יא
ו/ד דבר סיני (תשכו)
ו/ד דברי אור ח"ב עמ' י
ו/ד דברי ישעיהו (חשין) ח"ב עמ' קטו {כ"מ - טעימה - פת פחות מכזית, פחות מכביצה}
ו/ד היכלי שן ח"ב סי' ב
ו/ד הרמב"ם והלכותיו
ו/ד השיב משה (תשעה) או"ח סי' ה אות א עמ' סה
ו/ד חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' א ס"ק ב, שבת סי' ה ס"ק ח
ו/ד חי' הגר"ח החדש עמ' מט
ו/ד חי' הגרי"ז דף ו ע"א
ו/ד חי' רעק"א
ו/ד חיים ומלך
ו/ד חלקת מאיר
ו/ד חמדת ימים עמ' כה
ו/ד יצחק ירנן
ו/ד כרם יעקב עמ' כא, לג, לח
ו/ד לב חיים (פלג'י) ח"א דף פו ע"ג
ו/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' י ע"ב
ו/ד לחם יהודה
ו/ד מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' כא
ו/ד מחשבת חיים או"ח עמ' כ, כג
ו/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 209 {טועם קודם מוסף}
ו/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' רנה
ו/ד מנחת יהודה (בוים) דף ס ע"א {לטעום}
ו/ד מנחת סולת (תשעט) ח"ג עמ' תקלו
ו/ד מנחת שלמה (אוירבך) ח"ב עמ' כח {כ"מ}
ו/ד מעדני מלך (תשמח) עמ' סא
ו/ד מקור חסד עמ' עח
ו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ד משאת המלך (אדרי)
ו/ד משיב נבונים סי' ח
ו/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכא {עמוד השחר}
ו/ד משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קנ
ו/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
ו/ד נועם חי"ד עמ' רנט, רסג, חט"ז קונטרס הרפואה עמ' קכג [מוריה תשרי תשלא], חי"ט עמ' קפז
ו/ד נזר התורה שנה ד גל' א עמ' קצט {הגהמ"י אות ד}, ר {אסור לטעום לפני התפלה}
ו/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ק ח"א סי' מב אות ט
ו/ד נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קיא אות ט
ו/ד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' ח אות טו
ו/ד ניר לדוד
ו/ד נשמת אברהם ח"א עמ' רצג {כ"מ}
ו/ד סדר משנה (בוסק')
ו/ד עץ החיים (קלוגר) עמ' פט
ו/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ד פרפרת משה ח"ב עמ' ק
ו/ד קובץ
ו/ד קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלה
ו/ד קרבן משה עמ' קעו
ו/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' נה-נו, ח"ה עמ' כד, ח"ז עמ' ח
ו/ד רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"א {כ"מ - אכילת פירות כביצה הוא טעימה}
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' ע, צה
ו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' קצה
ו/ד שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' יח {כ"מ}
ו/ד שבעים שנה לרבנות הראשית עמ' 582 {מדאורייתא אסור לאכול}
ו/ד שו"ת וחי' ר"מ פישלס עמ' פג
ו/ד שיח תפלה עמ' שלו
ו/ד שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ריד
ו/ד שמחת חיים (אמסלם) עמ' י {הגהמ"י אות ה}
ו/ד שערי ישועה עמ' נב, נו
ו/ד שרשים במועדות עמ' פב
ו/ד תהלה לדוד (מן) יו"ד סי' ב ס"ק יב
ו/ד תומר דבורה (בן הרוש) עמ' ק
ו/ד תורת אמך ח"א עמ' 367, 376, 383, 385, 388
ו/ד תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' קח
ו/ה אהבת המלך
ו/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק לט
ו/ה אורח צדקה עמ' פה
ו/ה אות היא לעולם ח"א דף ד ע"א
ו/ה אות לטובה (עטייה) אות יג דף ו ע"א
ו/ה אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' קט
ו/ה אמת ליעקב מועד עמ' פז-פח, תג {בורסקי}, רצז {הגיע זמן מנחה}
ו/ה באר יהודה
ו/ה בית אהרן וישראל גל' קכג עמ' קס
ו/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שה
ו/ה בית מושב (תשסז) עמ' שצג
ו/ה ברור הלכה שבת ט ע"ב ציון א
ו/ה ברכי יוסף או"ח סי' רלב ס"ה {כ"מ}
ו/ה גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קכו
ו/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קמו-קמח
ו/ה דביר הקודש מועדים עמ' קז
ו/ה דברי דוד (טהרני) ח"א או"ח סי' ט {לא יאכל}
ו/ה דברי ירמיהו
ו/ה האיר ממזרח פסחים סי' ב אות ט {כיון שהגיע זמן מנחה גדולה, לא יכנס למרחץ וכו' - הטעם שכתב ד"ז כאן בפ"ע, ולא בהל' תפלת המנחה}
ו/ה חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' ה ס"ק ה
ו/ה חי' חתם סופר (תשעח) שבת ח"א סעיף פ
ו/ה חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' יז
ו/ה חיים ומלך
ו/ה כנפי נשרים
ו/ה לחם יהודה
ו/ה מגן גבורים (או"ח) סי' רלב ס"ק ד, סי' רלה ס"ק ב
ו/ה מועדים וזמנים ח"ד סי' שכד
ו/ה מחשבת חיים או"ח עמ' כב
ו/ה מי באר (פישר) ערבי פסחים עמ' ד {כ"מ}
ו/ה מנחת איש (וייס) שבת פ"א עמ' צו
ו/ה מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ה מרכה"מ אלפ'
ו/ה משנת יעקב
ו/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' תתתקנא {כ"מ}
ו/ה ס' הפרנס עמ' קלח-קלט
ו/ה ספרי הפרדס ח"ב עמ' קלה
ו/ה עדות בישראל
ו/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ה צמח מנחם דף יט ע"ד, כא ע"ג-ע"ד, כב ע"א {א"צ להפסיק}
ו/ה קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' קלה
ו/ה קרן הצבי מצוה סה אות ב
ו/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שיד
ו/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' נא, צה
ו/ה שו"ת מהר"י וייל (דומב) ח"א עמ' רסו
ו/ה שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"א עמ' ריד
ו/ה שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מח
ו/ה שיח תפלה עמ' שלז
ו/ה שלמי יוסף שבת ח"א עמ' ריד
ו/ה שערי ישועה עמ' נד, נט
ו/ה שפתי מלך
ו/ה תורת אמך ח"א עמ' 365, 367, 376
ו/ה תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קנא, קנה-קנו
ו/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' לז
ו/ו אוצר א"י ח"ה עמ' 226
ו/ו אמת ליעקב מועד עמ' פח, תג {בורסקי}
ו/ו ברור הלכה שבת ט ע"ב ציון א
ו/ו דובב מישרים (ברזון) מאמר לו
ו/ו דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' רצד
ו/ו הר המלך ח"ה עמ' ל
ו/ו חתן סופר או"ח ח"ב עמ' י
ו/ו ללשונות הרמב"ם
ו/ו לקוטי שפת אמת
ו/ו מגן גבורים (או"ח) סי' רלב ס"ק א, ד
ו/ו מחשבת חיים או"ח עמ' יט-כ
ו/ו מקורות לפסקי הרמב"ם
ו/ו מראה הפנים שבת דף צו
ו/ו נחלת נפתלי דף ה
ו/ו שו"ת ראנ"ח ח"א סי' מח
ו/ו שפת אמת על התלמוד ח"א דף טז ע"ב
ו/ו תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קנד, קסב
ו/ז אהבת המלך
ו/ז אסופות ב עמ' קסא
ו/ז באר יהודה
ו/ז בית אהרן וישראל גל' ע עמ' ס
ו/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קצא-קצה
ו/ז בני בנימין (אדר"ת)
ו/ז בנין שאול עמ' קצב
ו/ז ברור הלכה ברכות ד ע"ב ציון א, כא ע"א ציון ד
ו/ז ברכת יצחק (פאלער) עמ' מג, מו
ו/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קמח-קנ
ו/ז גביע הכסף ח"א עמ' רב {אף שתפילת ערבית רשות}
ו/ז דברי יואל מועדים ח"ו-ח"ז כט שבט יח
ו/ז דברי ירמיהו
ו/ז חי' כתב סופר פסחים עמ' ו, ח
ו/ז חי' עזיאל עמ' 101
ו/ז טורי אבן
ו/ז ללשונות הרמב"ם
ו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 262, 352
ו/ז מוריה גל' קנד עמ' מ
ו/ז מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' כט
ו/ז מחשבת חיים או"ח עמ' כד
ו/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ז משאת המלך (אדרי)
ו/ז משב יעקב ח"ב עמ' יב
ו/ז משיב נבונים סי' ח
ו/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' סו
ו/ז משנת יעקב כאן, וקדושה עמ' רפ
ו/ז ס' השלחן עמ' רנג
ו/ז סופר המלך כאן, וח"א עמ' ל
ו/ז עץ החיים (קלוגר) עמ' עו
ו/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ז ציץ אליעזר ח"ב סי' א פ"ה אות א
ו/ז קהלת יעקב (אלגזי, מהד' רבין) תוספת דרבנן עמ' רסח
ו/ז קובץ על יד ח"ב
ו/ז ראש דברך עמ' קיט
ו/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' נא, צה
ו/ז שפתי מלך
ו/ז תורת אמך ח"א עמ' 35, 373, 388
ו/ז תשובות ר' איסר יהודה עמ' ד {השמיט ק"ש}
ו/ח אבן ישראל עה"ת (לפני תשנט) עמ' צב
ו/ח אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' קלב
ו/ח אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קפב
ו/ח אהבת המלך
ו/ח אהל שרה לאה עמ' תשפב {צרכי ציבור}, תתפ, תתפז
ו/ח אור הישר
ו/ח אור צהיר
ו/ח אמונת יהושע עמ' לה
ו/ח אמרי חן (לוונברג)
ו/ח אמת ליעקב מועד עמ' צא-צב
ו/ח אפר קדשים עמ' טז
ו/ח בית אב (ברסלר) עמ' טז, יח
ו/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שה
ו/ח בן ידיד
ו/ח בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' רנט
ו/ח בנין שלמה (קלוגר)
ו/ח ברור הלכה שבת יא ע"א ציון ז
ו/ח בשמן רענן ח"ב עמ' שעו
ו/ח בתורתו יהגה ח"ב עמ' פג-פד {שמצות ת"ת גדולה ממצות תפלה}, פז {היה עוסק בתורה בשעת תפלתו אינו פוסק}, תטו {שמצות ת"ת גדולה ממצות תפלה}
ו/ח גבורת יצחק אבות עמ' קלז
ו/ח גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' נב
ו/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ו-ח, קנ-קנג
ו/ח גינת המלך עמ' יט-כ, כז
ו/ח דביר הקודש (תשסג)
ו/ח דברי חן (נתנזון) דף י ע"א
ו/ח דברי יששכר דף יב ע"ב
ו/ח דגל ראובן ח"א סי' ו
ו/ח דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ג עמ' קמג {תורתו אומנותו}
ו/ח דרך חיים (תשע) פ"ב הערה 313
ו/ח הלכות מדינה ח"ג עמ' סא
ו/ח ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' קסח
ו/ח חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' א ס"ק ב, שבת סי' ה ס"ק ז
ו/ח חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"ב סי' כד אות ד
ו/ח חוות בנימין ח"ב עמ' תקעח
ו/ח חי' כתב סופר פסחים עמ' ה-ו
ו/ח חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' יז
ו/ח חקרי יהדות (פדרבוש) עמ' 338
ו/ח טל חיים (טל) ברכות עמ' שטז
ו/ח יד בנימין ר"ה עמ' תקמב {תורתו אומנותו}
ו/ח יד ישראל ח"ב
ו/ח יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ו הי"ג ס"ק ט
ו/ח יד פשוטה מדע עמ' שפט
ו/ח יסודי הצדקה עמ' 398
ו/ח כבודה של תורה א עמ' עב
ו/ח כי שרית עמ' 52 {כ"מ}, 55
ו/ח כנפי נשרים
ו/ח כרם יעקב עמ' יג
ו/ח לב דוד (תשסט) עמ' מו
ו/ח להורות נתן דברים עמ' קג
ו/ח לקוטי שיחות ח"כ עמ' 248
ו/ח לשד השמן (ירוש')
ו/ח מבוא למשנה תורה עמ' 320
ו/ח מגיד הרקיע ח"ג פ"ד ה"ט
ו/ח מוריה גל' קיא עמ' נג
ו/ח מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות י, יג
ו/ח מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' קכג
ו/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ח מראה הפנים ברכות דף לז, לח, תענית דף ב
ו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
ו/ח משיבת נפש עמ' סג
ו/ח משכנות ידידיה עמ' לא {אם תורתו אומנותו}
ו/ח משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' קס
ו/ח משנת יעקב כאן, ומדע עמ' קמד
ו/ח משפטי ארץ ח"ב עמ' 234 {עוסק בצרכי ציבור}
ו/ח משרת משה (עטייה)
ו/ח נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' עח אות ט
ו/ח נמוקי שזבנ"י דף כב
ו/ח נתיב התורה (סאלים) בראשית עמ' קה {תורתו אומנותו}
ו/ח ס' הפרדס לר' אשר עמ' קלז
ו/ח ס' השלחן עמ' שצג
ו/ח ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' נד, קעב
ו/ח סדר משנה (בוסק')
ו/ח סוכת דוד (מן) סוכה סי' כ ס"ק יד
ו/ח סיני ק עמ' תכג
ו/ח ספרי הפרדס ח"ב עמ' קלד-קלה
ו/ח סתירת זקנים - הלכה עמ' קא
ו/ח עץ החיים (קלוגר) עמ' פט {כ"מ}
ו/ח פרי האדמה ח"א
ו/ח צפונות טז עמ' מח
ו/ח קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' רפה
ו/ח קרית מלך
ו/ח ראש דברך עמ' פט
ו/ח שו"ע הרב או"ח סי' צג ס"ד, הל' ת"ת פ"ד אות ה
ו/ח שו"ת ר"י בסן (תצז) דף לט ע"א
ו/ח שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' קלח
ו/ח שי למלך עמ' קנג
ו/ח שיח יוסף ח"ב עמ' נה-נט
ו/ח שעורי ר' יחיאל מיכל שבת פ"א סי' עו
ו/ח שער המלך ח"א עמ' ריג
ו/ח שערי יעקב תפלה סי' יז סעיף ב
ו/ח שערי שאול שבת עמ' קלב
ו/ח תהלה לדוד (מן) או"ח סי' א
ו/ח תורת אמך ח"א עמ' 195
ו/ח תורת המלך (שפירא) ח"ב עמ' לב, רכו
ו/ח תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קעט
ו/ח תחית ישראל עמ' קסה
ו/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' עח
ו/ט אהבת המלך
ו/ט אור הישר
ו/ט אמרי חן (לוונברג)
ו/ט באר יהודה
ו/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שו
ו/ט בית יעקב (מסקין) סי' יט
ו/ט בן אריה
ו/ט בן ידיד
ו/ט בני בנימין (אדר"ת)
ו/ט ברור הלכה ברכות לב ע"ב ציון ד, לג ע"א ציון א
ו/ט ברכת אהרן מאמר רצ
ו/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנג-קנה
ו/ט דביר הקודש (תשסג)
ו/ט דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מב
ו/ט דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 148, 133
ו/ט הגהות חבר בן חיים
ו/ט הערות וחדושים (טויב) שבת סי' לה ס"ק נה
ו/ט חזון נחום זרעים ח"א עמ' סה
ו/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' שכז
ו/ט לב שלם [זהב שבא יז ע"ב, סם חיי בדרשות יז ע"ד]
ו/ט להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' יג
ו/ט מירא דכיא
ו/ט מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/ט מקבציאל (מזוז, תשסט) עמ' ע
ו/ט מקראי קדש (תפט) דף קכג ע"א
ו/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
ו/ט מראה הפנים ברכות דף לח
ו/ט מרגליות הים סנהדרין עח ע"א אות יג {צ"פ}
ו/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ו/ט מרכה"מ אלפ'
ו/ט משכיל לאיתן דף א ע"ד {יש מקומות שנחש ממית}
ו/ט משנת פקוח נפש סי' כח אות א
ו/ט נחל איתן
ו/ט נחל יבוק
ו/ט נחלת עזרא ח"ב עמ' 48
ו/ט נתן פריו מגילה עמ' שה
ו/ט עזרת כהן עמ' תו
ו/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/ט פרשת המלך
ו/ט צפנת פענח
ו/ט קרבן אשה
ו/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"ט סי' צא אות ד
ו/ט שבילי אשר
ו/ט שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רפח
ו/ט שמחת חיים (אמסלם) עמ' כד
ו/ט שערי מאיר עמ' 12
ו/ט שרשים במועדות עמ' קצט
ו/ט תורת אמך ח"א עמ' 483
ו/ט תורת המלך (צדוק) סי' ג ס"ק נח
ו/ט תורת ירוחם ח"ג דף ח ע"א
ו/י אהבת המלך
ו/י אהל שרה לאה עמ' שצ {קטן חייב}
ו/י אור ליהודה (תשנט) קונ' שערי עיון עמ' ו {אשה}
ו/י אנצי"ת ע' ברכת התורה הע' 49
ו/י בחיר חיים
ו/י בית המדרש
ו/י בכורי חיים ח"ג עמ' רסח
ו/י בן אשר סי' א אות ג
ו/י בן ידיד
ו/י ברור הלכה ברכות יט ע"א ציון ט, סוכה כה ע"ב ציון ז
ו/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רטו {כ"מ}
ו/י גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' קמו
ו/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנה
ו/י דבר סיני (תשכו)
ו/י דברי אור ח"ג עמ' כד
ו/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מב
ו/י חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' א ס"ק ב
ו/י חי' בן אריה ח"א סי' יד אות ה
ו/י יצחק ירנן
ו/י ישועות יעקב מועד עמ' כט
ו/י כרם מנחם סי' י
ו/י לב שלם [כפות תמרים לג ע"ד]
ו/י מאור צבי (תשס) עמ' קמ-קמא
ו/י מאור צבי (תשסה) עמ' קטז-קיז
ו/י מעיל שמואל (פלורנטין)
ו/י מרכה"מ אלפ'
ו/י משאת המלך (אדרי)
ו/י משרת משה (עטייה)
ו/י סדר משנה (בוסק')
ו/י עבד המלך (תשא)
ו/י עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קכב-קכג, קצב
ו/י עין חיים ח"א עמ' ריז-ריח {קטן}
ו/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ו/י פני משה (שלז')
ו/י קובץ על יד ח"ב
ו/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' סט
ו/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רלג
ו/י שו"ע הרב או"ח סי' קו ס"א
ו/י שיח תפלה עמ' שסד {כ"מ}
ו/י שמועת חיים ערכין ח"א עמ' פז
ו/י שמות בארץ (תשנט) עמ' רעח
ו/י תורת אמך ח"א עמ' 201, 216, 219
ו/י תרומת הגורן ח"א עמ' 57


ז/57 הלכות תפלה פרק ז *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ז/רה"פ הרמב"ם המדויק
ז/רה"פ יד פשוטה
ז/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ז/רה"פ מעשה רקח
ז/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ז/רה"פ ס' הבתים ח"ב עמ' קב-קז
ז/רה"פ ס' המנוחה
ז/רה"פ ס' השלחן עמ' רעח-רפב
ז/רה"פ פי' ר"י קאפח
ז/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ז/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ז/רה"פ רמב"ם הערוך
ז/רה"פ רמב"ם לעם
ז/רה"פ שם טוב
ז/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ז/א אהבת המלך
ז/א אוצרות הרמב"ם
ז/א אור המזרח חל"ד עמ' 75 {תפלה בציבור - מדוע אשה פטורה}
ז/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יג, מג
ז/א אנצי"ת ע' ברכת אשר יצר הע' 1
ז/א באר יהודה
ז/א בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' יב
ז/א בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ז ע"ב
ז/א בין השורות עמ' רצח
ז/א בית אב (ברסלר) עמ' סב
ז/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קצו-רא, שז
ז/א בכורי הארץ עמ' 128 {מונה ברכת המפיל בתחלת סדר היום}
ז/א ברור הלכה פסחים ז ע"ב ציון א
ז/א ברכת אריאל ח"ב עמ' נא
ז/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנו-קנח, קסד, קסו
ז/א דביר הקודש (תשסג)
ז/א דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' כ {מעשה רקח}
ז/א דברי ירמיהו
ז/א דרשות שבט הלוי ח"ב עמ' ב
ז/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' נח, צב
ז/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' טו, קמ, קנו {כל יום}, קנז
ז/א חדושים ובאורים (פישר) עמ' ג {"ברכות אחרות" - כולל ברכות התורה במסגרת ברכות השחר}
ז/א חיים שנים ישלם עמ' ל
ז/א יחוה דעת ח"ד עמ' קיד
ז/א מאור ישראל
ז/א מאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר ד {המפיל}
ז/א מאמר מרדכי (שוואב) ח"ג מאמר סו {המפיל}
ז/א מאמר מרדכי (שוואב) סי' סו
ז/א מדרכי הכרם ח"ג עמ' 135
ז/א מלילות ח"א עמ' 327
ז/א מסורה ח"ה עמ' לה, חי"ג עמ' נה
ז/א משנת יעקב קרבנות עמ' רנח
ז/א משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/א נועם ח"ד שער הלכה עמ' 11 [כפי אהרן ח"א לה]
ז/א נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ז/א נר למאור (נריה) פרשת ראה עמ' 433 {מתחיל בברכת המפיל - לילה תחילת היום}
ז/א סדר משנה (בוסק')
ז/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' נט-ס
ז/א עזוז חיל
ז/א עלי שור ח"א שער ד מאמר ד פרק ב
ז/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/א פני משה (שלז')
ז/א פרח מטה אהרן (סול')
ז/א קובץ על יד ח"ב
ז/א ראש דברך עמ' רנז
ז/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מז
ז/א רנת יצחק תפלה עמ' יט
ז/א שושן עדות דף קב
ז/א שערי יעקב או"ח סי' טו סעיף י, סי' יח
ז/א שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 1-3
ז/א שפתי מלך
ז/א שרשים במועדות עמ' נב
ז/א תורת אמך ח"א עמ' 91, ח"ב עמ' 449, 459
ז/א תניא רבתי ח"א עמ' 158
ז/א תפלה למשה (אלמושנינו תשמ"ח) עמ' רנג
ז/א תשובות ראב"י אב"ד סי' קפב {המפיל ואח"כ ק"ש}
ז/א תשורת שי מהדו"ק סי' פב
ז/ב אהבת המלך
ז/ב אור צהיר
ז/ב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' מג
ז/ב באר יהודה
ז/ב בית אהרן וישראל גל' כט עמ' ס-סא {מברך המפיל ואח"כ ק"ש}
ז/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שז
ז/ב בן ידיד
ז/ב דביר הקודש (תשסג)
ז/ב דברי ירמיהו
ז/ב דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 151-152
ז/ב העמק שאלה ח"ג שאלתא קמג אות ד
ז/ב וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנז
ז/ב חיים שנים ישלם עמ' ל
ז/ב ירושלים דדהבא עמ' קב-קד
ז/ב לקוטי שיחות חכ"ח עמ' 56
ז/ב מכתבי תורה (אלתר, תשכז) עמ' קעו
ז/ב מכתבי תורה (אלתר, תשנז) סי' קמט
ז/ב מנחת אהרן (תשפ) כלל כב אות ג
ז/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/ב משנת יעקב
ז/ב נמוקי מהרא"י (סוף זמנים, פעם אחת במקומו, ופעם אחת בטעות בתוך הל' ק"ש)
ז/ב נמוקי שזבנ"י דף סט
ז/ב סופר המלך
ז/ב עבודת משא (מאיר) ח"א
ז/ב עזוז חיל
ז/ב פני משה (שלז')
ז/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קמ, ח"ז עמ' נט-ס
ז/ב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' כב {לח"מ}
ז/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' כא
ז/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' לג
ז/ב שערי יעקב או"ח סי' יח
ז/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 5
ז/ב שרשים במועדות עמ' נב
ז/ב תורת אמך ח"א עמ' 68, 449, 459
ז/ב תניא רבתי ח"א עמ' 158, 161
ז/ב תשובות הראב"ד סי' קצד {מברך המפיל ואח"כ ק"ש}
ז/ג אדני היד החזקה
ז/ג אהבת המלך
ז/ג אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' מו
ז/ג אנצי"ת ע' ברכות השחר הע' 9-11, 30, 31, 39, 40, 188, 200
ז/ג ארצות החיים סי' ד המאיר לארץ אות עא {רגליו}
ז/ג אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק ב ברכת אברהם אות לב
ז/ג בית אהרן וישראל גל' סט עמ' ל, לב-לג {אלקי נשמה - מיד כשמתעורר}
ז/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שח
ז/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ג בן ידיד
ז/ג ברור הלכה ברכות ס ע"ב ציון ו
ז/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' ס, סב
ז/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנח-קנט, קסה
ז/ג גביע הכסף ח"א עמ' לה {ברכות השחר לפני נטילת ידים}
ז/ג דביר הקודש (תשסג)
ז/ג דברות אליהו ח"ו עמ' כ {אמירת ברכות בגילוי ראש}
ז/ג דברי ירמיהו
ז/ג דרכה של תורה (ורטהימר) דף כו
ז/ג וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנז
ז/ג חיים ומלך
ז/ג יין הטוב עמ' יג, טו, לו, נא
ז/ג לב חיים (פלג'י) ח"א דף פג ע"א
ז/ג לב שלם [פרי חדש או"ח מז ס"ק א]
ז/ג לבושי מרדכי לקו"ת עמ' ב
ז/ג לקוטי שיחות חל"ד עמ' 151
ז/ג מוריה גל' רטו עמ' יב
ז/ג מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' כג
ז/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל ה אות ח, י, יא
ז/ג מקור הברכה (מרגליות) הערה טז {כ"מ}
ז/ג משרת משה (עטייה)
ז/ג נפש הרב עמ' קי {הגהות מיימוניות}
ז/ג ס' הפרדס לר' אשר עמ' סח
ז/ג עיוני הלכות ח"א עמ' עב
ז/ג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 331
ז/ג עמודי שלמה ח"ג עמ' קו
ז/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/ג פרח מטה אהרן (סול')
ז/ג צפיחית בדבש דף מג ע"ב, נא ע"ג
ז/ג צפנת פענח
ז/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' מב {השמיט "מודה אני"}
ז/ג שו"ע הרב או"ח סי' מו סעיפים א-ב
ז/ג שערי יעקב או"ח סי' טז סעיף א, יב, סי' יז סעיף יא
ז/ג שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 5
ז/ג תלפיות ח עמ' 58
ז/ג תניא רבתי ח"א עמ' 74, 83, 85
ז/ג תפלת דוד (אדר"ת) עמ' יא
ז/ד אדני היד החזקה
ז/ד אהבת המלך
ז/ד איתן האזרחי עמ' כב
ז/ד אמרי דעת או"ח סי' א עמ' ו
ז/ד אנצי"ת ע' אכילת עראי הע' 35, ע' ברכות השחר הע' 41, 44, 54, הע' 54א, 56, 59, 62, 65, 71, 73, 74, 88, 96, 100, 102, 123, 127
ז/ד אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ד ס"ק א ברכת אברהם אות כא
ז/ד באר יהודה
ז/ד בית אהרן וישראל גל' סט עמ' צו {רק מי שנתחייב בברכות השחר, מברך}
ז/ד בית אהרן וישראל גל' פא עמ' עט {א"צ נט"י לפני ברכות השחר}
ז/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שט
ז/ד בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ד ברור הלכה ברכות ס ע"ב ציון ו, כ
ז/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קנט
ז/ד דברות אליהו ח"ו עמ' כ {אמירת ברכות בגילוי ראש}
ז/ד דברי ירמיהו
ז/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' יב
ז/ד דרך חיים (לונזאנו) עמ' צז
ז/ד חלקת יהושע עמ' קב, קד {ברכת ענט"י בין ברכות השחר}
ז/ד חתן סופר או"ח ח"ב עמ' ז
ז/ד יין הטוב עמ' יג, טו, לו, נא
ז/ד יצחק ירנן
ז/ד לבושה של תורה סי' לב אות א {עוטר ישראל}
ז/ד ללשונות הרמב"ם
ז/ד לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 11-12
ז/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' כג
ז/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 407
ז/ד מנחת אהרן (תשפ) כלל ה אות כה
ז/ד מעיל צדקה (לנדסופר) סי' מב {הנותן לשכוי}
ז/ד מעיל צדקה (תשעח) עמ' קמו
ז/ד מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ד משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רעט
ז/ד משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רצא
ז/ד משכנות ידידיה עמ' לב {ברכות השחר לפני נטילת ידים}
ז/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ז
ז/ד משפטי עזיאל ח"ג עמ' א, יט
ז/ד נזר הראש עמ' יג
ז/ד נמוקי שזבנ"י דף סב
ז/ד עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 25
ז/ד עיונים ומחקרים ח"א עמ' 331
ז/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' קו
ז/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/ד צפנת פענח
ז/ד קרבן אשה דף עד ע"ג
ז/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' טו, ח"ג עמ' מג
ז/ד שו"ע הרב או"ח סי' מו ס"א
ז/ד שיח תפלה עמ' שלז
ז/ד שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעה
ז/ד שערי יעקב או"ח סי' טז סעיף א, יב, סי' יז סעיף יא
ז/ד שערי ישועה עמ' ז
ז/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 7
ז/ד תורת אמך ח"ב עמ' 459, 461
ז/ד תלפיות ח עמ' 58
ז/ד תניא רבתי ח"א עמ' 67-68, 75, 101-102, 104, 106, 109
ז/ד תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' קה, קיט
ז/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 123-122
ז/ה אהבת המלך
ז/ה אנצי"ת ע' ברכת אשר יצר הע' 2, 8, 17, 24, 26, 38, 40, 45
ז/ה באר יהודה
ז/ה בין השורות עמ' רצח
ז/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שט-שיא
ז/ה דברי שלום (הלברשטם, תשעג) עמ' תרמג {נוסח ברכת אשר יצר}
ז/ה יצחק ירנן
ז/ה ירושלים דדהבא עמ' קעב
ז/ה כל בו ח"ה עמ' תקפד
ז/ה מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' ט
ז/ה מצות ראיה עמ' יז, לג
ז/ה מציון אורה ח"א עמ' רמג
ז/ה משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רעט
ז/ה עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קכד
ז/ה עמודי שלמה ח"ג עמ' קו
ז/ה עצי אלמוגים סי' קסה ס"ק א {הגהמ"י}
ז/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/ה קרית מלך
ז/ה של"ה ח"א מס' חולין סי' רל
ז/ה של"ה ח"ב חולין סי' רל
ז/ה שערי יעקב או"ח סי' טז סעיף א, יב, סי' יז סעיף יא
ז/ה שערי שמים דף ק ע"א {יסתם - יפתח}
ז/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 12
ז/ה תניא רבתי ח"א עמ' 40, 173 {הגהמ"י}
ז/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' מו {חלולים}
ז/ו אבודרהם (תשכג) עמ' מא, תז
ז/ו אהבת המלך
ז/ו אור הישר
ז/ו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' נ
ז/ו אנצי"ת ע' ברכות השחר הע' 78, 81
ז/ו באר יהודה
ז/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שט
ז/ו בלכתך בדרך אדר תשנה עמ' 146 {חגורה}
ז/ו ברור הלכה ברכות ס ע"ב ציון ו
ז/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קס-קסב
ז/ו דברי ירמיהו
ז/ו המנהיג עמ' לה
ז/ו המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 88
ז/ו וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנט
ז/ו חתן סופר או"ח ח"ב עמ' ח
ז/ו טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
ז/ו ימין משה
ז/ו מגן גבורים (או"ח) סי' מו ס"ק ד
ז/ו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' כא
ז/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל ה אות יז, יט
ז/ו מעיני המים
ז/ו מפענח צפונות עמ' 149
ז/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ו משא בני קהת
ז/ו משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רעט
ז/ו נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קכ אות טו {לח"מ}
ז/ו נמוקי שזבנ"י דף סב
ז/ו נתיב מאיר
ז/ו סיני חוב' צג עמ' ס {שלא עשני גוי}
ז/ו עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 25, 53
ז/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' קו
ז/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/ו פרדס דבש פרק קח {לח"מ - רבי מאיר אומר וכו'}
ז/ו פרח מטה אהרן (סול')
ז/ו צפנת פענח
ז/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' יא-יג
ז/ו שו"ע הרב או"ח סי' מו ס"ה
ז/ו שיח תפלה עמ' שלח
ז/ו שערי יעקב או"ח סי' טז סעיף א, יב, סי' יז סעיף יא
ז/ו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 9
ז/ו תניא רבתי ח"א עמ' 73, 88, 90-92
ז/ז אדני היד החזקה
ז/ז אהבת המלך
ז/ז אורח ישראל סי' ב הערה טו
ז/ז איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' ח
ז/ז אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' מט
ז/ז אמרי דעת או"ח סי' ג עמ' כ
ז/ז אנצי"ת ע' ברכות השחר הע' 44, 169, 178, 188, ע' ברכות ק"ש הע' 95
ז/ז באר יהודה
ז/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שיא
ז/ז ברור הלכה ברכות ס ע"ב ציון ו
ז/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קסב, קסח-קסט
ז/ז דברי אור ח"ב עמ' ח
ז/ז דרך חיים (לונזאנו) עמ' קכז
ז/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנח
ז/ז חדושים ובאורים (פישר) עמ' ד
ז/ז חי' הרז"ה ח"א עמ' ד, ח {מנחה גדולה}
ז/ז חלקת מאיר
ז/ז יסוד ושורש העבודה שער ב פ"ד
ז/ז ישורון ד עמ' תקכד = חי' הרד"ל למשניות ברכות {הגהמ"י}
ז/ז לב שלם [אור לו בציון דף יח ע"ד]
ז/ז לבושה של תורה סי' לב אות ג {רק אם נתחייב}
ז/ז ללשונות הרמב"ם
ז/ז מבוא למשנה תורה עמ' 104
ז/ז מעדני ביאורים עמ' נ
ז/ז משיב מלחמה (תשעט) ח"ב עמ' רעט
ז/ז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רצא
ז/ז משרת משה (עטייה)
ז/ז נחלת צבי (תשסג) עמ' רלד
ז/ז ס' הפרדס לר' אשר עמ' סז
ז/ז עולת איש ברכות עמ' יב
ז/ז עזוז חיל
ז/ז עיוני הלכות ח"א עמ' מט, עד
ז/ז עמודי שלמה ח"ג עמ' קו
ז/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' כא
ז/ז שו"ע הרב או"ח סי' מו ס"ז, סי' מז ס"ה
ז/ז שו"ת הרשב"א ח"א סי' ז
ז/ז שערי יעקב או"ח סי' טו סעיף ד, סי' טז סעיף א, יב, סי' יז סעיף יא
ז/ז שערי עזרא (בצרי) עמ' ח
ז/ז תורת אמך ח"א עמ' 381, 452
ז/ז תלפיות ח עמ' 58
ז/ז תניא רבתי ח"א עמ' 74, 76, 101-103
ז/ז תשובות הגאונים החדשות עמ' 27
ז/ז תשובות הראב"ד סי' מה
ז/ח אב"י יושב אהל עמ' 114
ז/ח אבודרהם (תשכג) עמ' רפו
ז/ח אמת ליעקב מועד עמ' שלט
ז/ח אנצי"ת ע' ברכות השחר הע' 169, ע' ברכת אשר יצר הע' 57
ז/ח ארצות החיים סי' ד ארץ יהודה אות ב
ז/ח באורי הדף (הוניגסברג) חולין ח"ב עמ' שס
ז/ח באר יהודה
ז/ח בית אהרן וישראל גל' כט עמ' סב-סג, סו
ז/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שיא
ז/ח בן ידיד
ז/ח ברור הלכה ברכות ס ע"ב ציון ו, פסחים ז ע"ב ציון ג
ז/ח ברור הלכה יומא עז ע"ב ציון א
ז/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קסב-קסג
ז/ח דברי אור ח"ב עמ' ח
ז/ח דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מב [עבד המלך]
ז/ח דברי יציב או"ח עמ' א {יוה"כ ות"ב}
ז/ח דברי רבינו משולם (אשכנזי) עמ' כא
ז/ח הגהות רפ"מ אלטר
ז/ח המאיר לארץ
ז/ח המנהיג עמ' לג, שלט
ז/ח המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 8
ז/ח הר המלך ח"ז עמ' שכח
ז/ח הרמב"ם - שמרנות עמ' 27
ז/ח השגות הרמ"ך
ז/ח וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנח
ז/ח זיו משנה
ז/ח זכרון יעקב (בנד')
ז/ח טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' רא
ז/ח יין הטוב עמ' יג, טו
ז/ח כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ בשם הראב"ד} [ליתא בפנים]
ז/ח לב אריה (בראד, תשסד) עמ' תה
ז/ח לב שלם [כפות תמרים ח ע"ד, לח"מ הל' שביתת עשור]
ז/ח מבוא למשנה תורה עמ' 104
ז/ח מחנה יוסף סוטה עמ' לז
ז/ח מצות ראיה עמ' כח
ז/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/ח מרכה"מ אלפ'
ז/ח ס' הפרדס לר' אשר עמ' סז
ז/ח סדר משנה (בוסק')
ז/ח עבד המלך (תשא)
ז/ח עיוני הלכות ח"א עמ' מט, עד
ז/ח עמודי שלמה ח"ג עמ' קו
ז/ח פסקי אליהו ח"א עמ' כ {ביו"כ}
ז/ח קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' עו
ז/ח קרית מלך
ז/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' כא
ז/ח רמב"ם המאיר הל' ש"ע פ"ג ה"ב הע' 10
ז/ח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רכא, רכב
ז/ח שו"ע הרב או"ח סי' מו ס"ז
ז/ח שולי הגליון עמ' כה
ז/ח שיח תפלה עמ' שלח
ז/ח שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' קסא, קסג, תרסב
ז/ח שמות בארץ (תשנט) עמ' פב
ז/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעה
ז/ח שערי יעקב או"ח סי' טז סעיף א, יב, סי' יז סעיף ב, יא, טז, כב
ז/ח תורת אמך ח"ב עמ' 452
ז/ח תלפיות ח עמ' 58
ז/ח תניא רבתי ח"א עמ' 60-61, 104, 134
ז/ח תשובות הגאונים החדשות עמ' 27
ז/ח תשובות הראב"ד סי' מה
ז/ח תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 123-122
ז/ט אבודרהם (תשכג) עמ' ח, מב
ז/ט אבודרהם (תשנה) עמ' יא, נ
ז/ט אהבת המלך
ז/ט אוריתא טו עמ' קצב {כ"מ}
ז/ט אנצי"ת ע' ברכות השחר הע' 169, 195, 196
ז/ט באר יהודה
ז/ט בית אהרן וישראל גל' מד עמ' סז, עא, עה
ז/ט בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/ט ברור הלכה ברכות ס ע"ב ציון ו
ז/ט גור אריה (צרמון)
ז/ט דברי אור ח"ב עמ' ח
ז/ט דברי ירמיהו
ז/ט המנהיג עמ' לג
ז/ט המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 88
ז/ט הרמב"ם כמחנך עמ' 187
ז/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קכב, קנח
ז/ט חדושים ובאורים (פישר) עמ' ד
ז/ט חכם צבי (תשעה) ח"א סי' כב ד"ה תשובה {הגהמ"י}
ז/ט טל חיים (טל) ברכות עמ' קיט
ז/ט לבושי מרדכי לקו"ת עמ' ב
ז/ט ללשונות הרמב"ם
ז/ט מבוא למשנה תורה עמ' 100, 104
ז/ט מגן גבורים (או"ח) סי' מו ס"ק ב, ז
ז/ט מלילות ח"א עמ' 323-326
ז/ט מנחת אהרן (תשפ) כלל ה אות ט
ז/ט מעדני ביאורים עמ' נ
ז/ט מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תקכט (קנו)]
ז/ט משאת כפי עמ' ט
ז/ט ס' הפרדס לר' אשר עמ' סז
ז/ט עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 25-26
ז/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' כא
ז/ט שו"ע הרב או"ח סי' מו ס"ז
ז/ט שו"ת מן השמים סי' יב
ז/ט שכר שכיר סוגיות ח"א סי' כב אות ב
ז/ט שערי יעקב או"ח סי' טו סעיף ד, סי' טז סעיף א, יב, סי' יז סעיף ב, יא, טז, כב
ז/ט תורה לדעת ח"ג עמ' רלא
ז/ט תורת אמך ח"ב עמ' 449, 453
ז/ט תלפיות ח עמ' 59-60
ז/ט תשב"ץ ח"ב סי' קפו
ז/ט תשובות הגאונים החדשות עמ' 27
ז/ט תשובות הראב"ד סי' מה
ז/ט תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 120, 123
ז/י אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 15
ז/י אבן מלוכה (ברון, תשעז)
ז/י אגרות משה או"ח ח"ב סי' ג
ז/י אדני היד החזקה
ז/י אהבת המלך
ז/י אהל שרה לאה עמ' תתקכה, תתקלה
ז/י אור צהיר
ז/י אורי חיים ח"א עמ' עז
ז/י אות ציון עמ' נט {הגהמ"י אות ט - אחרי שינת קבע}
ז/י אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' נה
ז/י אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' כז
ז/י אמת ליעקב נשים עמ' קכט
ז/י אנצי"ת ע' ברכת התורה הע' 80-82, 86 {הגהמ"י}, 108, 114, 116, 131, הע' 137א, 139
ז/י אשר למלך
ז/י בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' יב
ז/י בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ז ע"ב
ז/י בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' טז
ז/י בים דרך עמ' ט
ז/י בית אב (ברסלר) עמ' סב
ז/י בית אהרן וישראל גל' מב עמ' קה {בפיפיות}
ז/י בית אלהים שער א עמ' רפט
ז/י בית דוד (תשעט) או"ח סי' שפט
ז/י בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/י בכורי אברהם דף לג ע"ג {ברכת התורה - דאורייתא או דרבנן}
ז/י בני בנימין (אדר"ת)
ז/י בנין אב (שולמן) סי' ו אות ח
ז/י ברור הלכה ברכות יא ע"ב ציון ג, ד, ה
ז/י ברכת אריאל ח"ב עמ' נ-נא
ז/י ברכת חיים (פיין) סוכה עמ' קפה {הגהמ"י אות כ}
ז/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' ע, עב
ז/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ז/י ברכת כהן (דויטש) ערכין-חולין עמ' כ
ז/י ברקאי ח"ג עמ' 81 {ברכת התורה}
ז/י גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קמו
ז/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קסד-קסח
ז/י דברות משה ברכות עמ' נ, שכח {ומברך שלש ברכות ואח"כ קורא}
ז/י דברי חפץ עמ' ד
ז/י דברי ירמיהו
ז/י דברי פנחס ח"ב עמ' קמב-קמג
ז/י דברי שלמה (אסרף)
ז/י דעת הרמב"ם עמ' 65
ז/י דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 154
ז/י הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קפה-קפו {ברכת התורה - "על דברי תורה"}
ז/י המנהיג עמ' לה
ז/י הר המלך ח"ה עמ' ל-לא
ז/י וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קנט-קס
ז/י זכר ליעקב עמ' סג
ז/י זכרון הרב עמ' 308
ז/י זכרון יוסף (שטיינהרט) חדושים ודרשות סי' יא
ז/י זכרון מנחם (קרייצר) עמ' 88-103, 74, 57, 19, 15, 13, 10
ז/י חדושים ובאורים (גרי') שבת סי' ה ס"ק ז
ז/י חדושים ובאורים (פישר) עמ' א-ב
ז/י חדושים ובאורים (שניאורסון) ח"א עמ' ו
ז/י חי' הגאון אדר"ת עמ' ריא {ברכת התורה דרבנן}
ז/י חי' הריצ"ד
ז/י חיים ומלך
ז/י חלקת מאיר
ז/י חמודי ציון ח"ב סי' כג
ז/י טל חיים (טל) ברכות עמ' שנב
ז/י טל חיים (טל) הלכות פסח עמ' תקמט
ז/י לב מבין
ז/י ללשונות הרמב"ם
ז/י לקוטי שיחות חי"ד עמ' 148
ז/י מגל ח"י עמ' 64-65 {המשכים}
ז/י מגל חי"ג עמ' 87
ז/י מועדים וזמנים ח"א סי' לב
ז/י מכתב לחזקיהו דף יא ע"ב
ז/י מלילות ח"א עמ' 327 {ברכת התורה}
ז/י מלמד להועיל ח"א סי' א עמ' 3
ז/י מנחת אהרן (תשפ) כלל ה אות כח {לח"מ}
ז/י מעדני ביאורים עמ' נב
ז/י מעיני התורה ח"ב עמ' קמ
ז/י מצווה ועושה ח"א עמ' תקט {הערב נא בלי ו'}
ז/י מציון אורה ח"א עמ' יא {הגהמ"י אות ט}
ז/י מקור הברכה (מרגליות) הערה מה
ז/י מקורות לפסקי הרמב"ם
ז/י מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קמב {ברכת התורה דרבנן}
ז/י מרפא לנפש בראשית עמ' קיט {על דברי תורה}
ז/י משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' מה {ר' מנוח}
ז/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' כח {הגהמ"י אות ט}
ז/י משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמט
ז/י משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' ת
ז/י משנת ראשונים (הירשפלד)
ז/י משפטי עזיאל ח"ג עמ' א, יט
ז/י נמוקי שזבנ"י דף סא
ז/י ס' הפרדס לרש"י עמ' ריא
ז/י ס' הפרנס עמ' תפד
ז/י סדר משנה (בוסק')
ז/י סמיכה לחיים דף טו ע"ג
ז/י סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 27
ז/י עבודת הלוי עמ' לח {הגהמ"י}
ז/י עבודת משא (מאיר) ח"א
ז/י עטרת יעקב עמ' ו, ח
ז/י עליות משה (תשעו) ח"א עמ' יד, יט
ז/י עקדת משה ח"ב עמ' מא
ז/י פד"ר חי"ז עמ' 250 {לא כתב שברכת התורה דאורייתא}
ז/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/י פרח מטה אהרן (סול')
ז/י פרפרת משה ח"ב עמ' תפג
ז/י פתגמי אורייתא (דיקמן) עמ' קו-קז, קטז, קיח
ז/י צהר גל' ו עמ' 112 {"ועוסקי תורתך"}
ז/י קובץ
ז/י קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' שצב
ז/י קרבן משה עמ' קנה
ז/י קרית מלך
ז/י ראש דברך עמ' רמ, רנח, רסח
ז/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מד, ח"ז עמ' רמב-רמג
ז/י רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קיח, קכ, קכו, רפח, רפט, רצ
ז/י שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ו
ז/י שיח תפלה עמ' שלח
ז/י שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שסה
ז/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' א-יא
ז/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ז, יז
ז/י שעלי דעת גל' ז עמ' 48
ז/י שערי יעקב או"ח סי' יד סעיף כט, סי' טו
ז/י שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 86, 88
ז/י שפתי מלך
ז/י תבואות שמש דף ז ע"ד {ברכת התורה דרבנן}
ז/י תורת אמך ח"א עמ' 94
ז/י תניא רבתי ח"א עמ' 113-115, 132
ז/י תפלת דוד (אדר"ת) עמ' ח
ז/י תשובות ראב"י אב"ד סי' ג
ז/יא אבודרהם (תשכג) עמ' מד
ז/יא אבודרהם (תשנה) עמ' נב {הערב נא ברכה בפני עצמה}
ז/יא אגרות משה או"ח ח"ב סי' ג
ז/יא אהבת המלך
ז/יא אורח ישראל סי' ב אות ג
ז/יא אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' נו, עז
ז/יא אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' כד, כז
ז/יא אנצי"ת ע' ברכת התורה הע' 72, 116
ז/יא אשר למלך
ז/יא באר יהודה
ז/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' יב
ז/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ז ע"ב
ז/יא בדבר מלך (שו"ת) ח"א עמ' טז
ז/יא בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רח-ריב
ז/יא ברור הלכה ברכות יא ע"ב ציון ג, ד
ז/יא ברכת אריאל ח"ב עמ' נ-נא {בכל יום חייב}
ז/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' עא
ז/יא ברקאי ח"ג עמ' 82
ז/יא גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קמב
ז/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קסו, קסח-קסט
ז/יא דברות משה ברכות עמ' נא, ערה, שכח {בכל יום חייב אדם לברך שלש ברכות אלו}
ז/יא דברי ירוחם סי' לז
ז/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 48, 199
ז/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קס
ז/יא זכרון הרב עמ' 309 {כ"מ - א"א להפסיק}
ז/יא חדושים ובאורים (פישר) עמ' ב-ד
ז/יא חלקת מאיר
ז/יא חמודי ציון ח"ב סי' כג
ז/יא כבוד יו"ט
ז/יא מבוא למשנה תורה עמ' 100
ז/יא מגל חי"ג עמ' 87-88
ז/יא מנחת אהרן (תשפ) כלל ה אות לא
ז/יא מעדני ביאורים עמ' נ, נג
ז/יא משנה הלכות ח"י סי' מג
ז/יא נזר אברהם ברכות-סוכה עמ' ט-י
ז/יא נמוקי שזבנ"י דף סא
ז/יא ס' השלחן עמ' רנח
ז/יא עבודת משא (מאיר) ח"א
ז/יא עטרת יעקב עמ' ו-ז
ז/יא עליות משה (תשנב) ח"א עמ' ה
ז/יא עליות משה (תשעו) ח"א עמ' יד
ז/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/יא פרח מטה אהרן (סול')
ז/יא פרפרת משה ח"ב עמ' תפג
ז/יא קרית מלך
ז/יא ראש אליהו ח"א עמ' קלד
ז/יא ראש דברך עמ' רעז
ז/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' מד
ז/יא רביד הזהב (אברך) דף א ע"ג {לימוד מיד אחרי ברכת התורה}
ז/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קכ, קכא, קכו, קכז, רפח
ז/יא שו"ע הרב או"ח סי' מז ס"ז
ז/יא שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תקפ
ז/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' א-י
ז/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ז-יז
ז/יא שערי זבולון או"ח ח"ג סי' ק ס"ק ד
ז/יא שערי יעקב או"ח סי' יב סעיף כט, סי' יד סעיף יג, כח, סי' טו
ז/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 89, 90
ז/יא שפתי מלך
ז/יא תורת אמך ח"א עמ' 91, 94
ז/יא תניא רבתי ח"א עמ' 90, 132, 174
ז/יא תפלת דוד (אדר"ת) עמ' ח
ז/יב אגרות משה או"ח ח"ב סי' טז, ח"ד עמ' כב
ז/יב אדני היד החזקה
ז/יב אהבת המלך
ז/יב אהל דוד (קהן) ח"ב תהלים פק"ג פס' א
ז/יב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' סז, ע
ז/יב ארחות ימים עמ' רמו
ז/יב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שיב-שטו
ז/יב בן ידיד
ז/יב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' כ {הגהמ"י אות ע}
ז/יב ברור הלכה ברכות ד ע"ב ציון ה, לב ע"א ציון א
ז/יב דביר הקודש מועדים עמ' רלז
ז/יב דברי אור ח"ב עמ' יג
ז/יב הר המלך ח"ה עמ' ל
ז/יב הרמב"ם והלכותיו
ז/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 78
ז/יב הררי קדם (תשס) עמ' מה
ז/יב זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' לב ס"ק ב
ז/יב יחוה דעת ח"ג עמ' יא
ז/יב יסודי ישורון ח"ב עמ' רסב
ז/יב יפה נוף עמ' ז
ז/יב לבושי מרדכי לקו"ת עמ' י {הגהמ"י אות ע}
ז/יב מבוא למשנה תורה עמ' 100
ז/יב מגל חי"ג עמ' 88
ז/יב מחשבת חיים או"ח עמ' יב
ז/יב מסורה חי"ב עמ' לט
ז/יב מעיני התורה ח"ב עמ' קמג {הגהמ"י}
ז/יב מקורות לפסקי הרמב"ם (נוספות)
ז/יב משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רנז
ז/יב משנת חיים הל' פסח עמ' שלה-שלט
ז/יב משפט המלחמה עמ' פא {הגהמ"י אות ע}
ז/יב ס' זכרון לרא"ז גורביץ עמ' פז {הגהמ"י אות נ - מי שאיחר לבהכנ"ס}
ז/יב עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' כט
ז/יב ערבי נחל (תשנא) ח"א עמ' מח {הגהמ"י אות ע}
ז/יב ערבי נחל (תשסד) עמ' מט {הגהמ"י}
ז/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/יב קרית מלך
ז/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קב
ז/יב רנת יצחק תהלים עמ' תקצב
ז/יב רנת יצחק תפלה עמ' קכה
ז/יב רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' ר
ז/יב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סו, קכו, קכז, קפה, שפ, שפא
ז/יב שו"ע הרב או"ח סי' נא ס"א
ז/יב שיחות עבודת לוי סי' עו אות ב {הגהמ"י אות ע}
ז/יב שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 159
ז/יב שלל דוד
ז/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יז, מט {ברכה לפני הזמירות}, נ {הגהמ"י}
ז/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' כג, נז {ברכה לפני הזמירות, הגהמ"י אות נ}, נח {הגהמ"י אות ע}
ז/יב שערי תודה ח"א דף לח ע"ד {הגהמ"י אות ע}
ז/יב תורה ודעת (מינצברג) תשסח עמ' קמו
ז/יב תורת אמך ח"א עמ' 514
ז/יב תניא רבתי ח"א עמ' 188-190, 193, 194, 197, 202, 252
ז/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' שיא
ז/יב תרומת הדשן שו"ת סי' ג {הגהמ"י אות ע}
ז/יב תשובות ראב"י אב"ד סי' לד {ישתבח}
ז/יג אהבת המלך
ז/יג אהל דוד (קהן) ח"ב תהלים פק"ג פס' א
ז/יג אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' עג
ז/יג באר לחי ראי עמ' פא-פד
ז/יג באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ז/יג באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
ז/יג בינה במקרא עמ' 212
ז/יג בית אהרן וישראל גל' עה עמ' קלב
ז/יג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קע-קעא
ז/יג דברות משה פסחים עמ' רצח
ז/יג המנהיג עמ' נד
ז/יג התקופה הגדולה עמ' ח {אמירת שירה}
ז/יג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' תשה
ז/יג חזון המקרא ח"ב עמ' 287 {שירת הים והאזינו}
ז/יג טורי אבן
ז/יג ללשונות הרמב"ם
ז/יג מבוא למשנה תורה עמ' 100
ז/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 264 {שירת הים - בבית אבל}
ז/יג מסורה חי"ב עמ' לט
ז/יג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמט, ח"ב עמ' רעה
ז/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' ת, תסב-תסו
ז/יג נפש הרב עמ' קי
ז/יג עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 154
ז/יג עדות בישראל
ז/יג עיוני הלכות ח"א עמ' פב, קסח, קעח
ז/יג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 478
ז/יג עמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' ז
ז/יג צמיחת גאולתנו עמ' נה, סב
ז/יג קרית מלך
ז/יג קרן פני משה ח"ב
ז/יג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמז
ז/יג רנת יצחק תליתאה ח"ב עמ' שלח
ז/יג שפתי מלך
ז/יג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רה
ז/יד אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תנ
ז/יד אהבת המלך
ז/יד אוצרות חיים חי' סוגיות עמ' צ, צט
ז/יד אור הישר
ז/יד אנצי"ת ע' ברכות הע' 218, 239
ז/יד באר יצחק (גולדשמיד) עמ' ריב
ז/יד באר שרים פרשת עקב דרוש ד אות ב
ז/יד בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כג
ז/יד בית אלהים שער א עמ' רעח
ז/יד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רב-רז
ז/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קעא-קעב
ז/יד דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 42
ז/יד דרך חיים (לונזאנו) עמ' קכז
ז/יד המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 88
ז/יד וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' קמ
ז/יד זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 50
ז/יד חי' מהר"ז בינגא עמ' פח
ז/יד כרע רבץ עמ' קנד {השמיט פסוקים אחרי ברכות ק"ש של ערבית}
ז/יד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' ז
ז/יד ללשונות הרמב"ם
ז/יד מאור ישראל
ז/יד מחנה יוסף סוטה עמ' קלד
ז/יד מלילות ח"א עמ' 324, 325 {מאה ברכות}
ז/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 99, 124 {"לובש" תפילין}
ז/יד מסורה חי"ג עמ' נד
ז/יד מצווה ועושה ח"א עמ' תי, תיג
ז/יד מצוות זמניות עמ' תד
ז/יד נוטרי ברכה עמ' קלח
ז/יד נמוקי שזבנ"י דף סב
ז/יד נתן פריו הל' נט"י עמ' קכז
ז/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' קמה
ז/יד עיוני הלכות ח"ב עמ' קמה-קמח
ז/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/יד קרית מלך
ז/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קב-קג
ז/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמב
ז/יד תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' יא
ז/יד תניא רבתי ח"א עמ' 31, 34, 53, 376
ז/טו אבני שהם (שחור, תשנו) ח"א עמ' תנ
ז/טו אהבת המלך
ז/טו אור שמח
ז/טו אנצי"ת ע' ברכו הע' 23 {הגהמ"י}, ע' ברכות הע' 240, 244, 246
ז/טו אשר חנן עמ' קג
ז/טו באר שרים פרשת עקב דרוש ד אות ב
ז/טו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רב
ז/טו בכורי חיים ח"ג עמ' רסט {לח"מ}
ז/טו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קעג
ז/טו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' ח
ז/טו טל חיים (טל) ברכות עמ' קמ
ז/טו יחוה דעת ח"ו עמ' קלד
ז/טו יסודי ישורון ח"ב עמ' ריט {הגהמ"י}
ז/טו מבוא למשנה תורה עמ' 321
ז/טו מצווה ועושה ח"א עמ' תיד
ז/טו נוטרי ברכה עמ' קלט
ז/טו נחל איתן
ז/טו עיוני הלכות ח"ב עמ' קמה-קמח
ז/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמא
ז/טו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' ד {הגהמ"י}
ז/טו שיח תפלה עמ' שלט
ז/טו תלפיות ח עמ' 59-60
ז/טו תניא רבתי ח"א עמ' 31-32
ז/טז אהבת המלך
ז/טז אורח מישור (פלם) ח"ג עמ' רג
ז/טז ארצות החיים סי' כה ארץ יהודה אות ב עמ' שסא
ז/טז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רב
ז/טז בית יחזקאל (סרנה) גליונות
ז/טז דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רכט
ז/טז זיו משנה
ז/טז חתן סופר או"ח ח"א עמ' רל
ז/טז טל חיים (טל) ברכות עמ' קמ, קמא {לח"מ}, קמב {יד פשוטה}
ז/טז יראה ואהבה עמ' י
ז/טז מגן גבורים (או"ח) סי' מו ס"ק ג
ז/טז מועדים וזמנים ח"א סי' ט
ז/טז מחשבת חיים או"ח עמ' קכג
ז/טז מענה לשון עמ' לב
ז/טז מצווה ועושה ח"א עמ' תיד
ז/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
ז/טז נרות אהרן
ז/טז רב ברכות (בן שושן) ח"ב סי' יא, יז ס"ק ד
ז/טז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקמא
ז/טז שערי תודה ח"א דף לה ע"ד
ז/טז תלפיות ח עמ' 59-60
ז/יז אהבת המלך
ז/יז אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' עו
ז/יז אנצי"ת ע' ברכות ק"ש הע' 88
ז/יז אנצי"ת ע' דבר שבקדושה הע' 28, 31 {כ"מ}, 37
ז/יז בארות נתן עמ' לד
ז/יז בית אהרן וישראל גל' מא עמ' מז {יחיד לא יאמר קדושת יוצר}
ז/יז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שטו-שיז
ז/יז בני דוד
ז/יז ברור הלכה ברכות ד ע"ב ציון ה, כא ע"ב ציון ג
ז/יז ברכת יצחק (פאלער) עמ' עח
ז/יז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לד
ז/יז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קעג-קעד
ז/יז דביר הקודש (תשסג)
ז/יז דברי ירמיהו
ז/יז המנהיג עמ' סג
ז/יז המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 65
ז/יז הר המלך ח"ח עמ' שסד
ז/יז הרמב"ם - שמרנות עמ' 144-145
ז/יז הרמב"ם והזוהר
ז/יז התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' מז
ז/יז זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' קצג
ז/יז טל חיים (טל) ברכות עמ' שנב
ז/יז יבול היובלות עמ' 244
ז/יז ידבר שלום ח"ב עמ' סד
ז/יז ישורון ח"כ עמ' תרפ [כ"מ מזכיר את מהר"י אבוהב]
ז/יז כרע רבץ פי"ב {נפילת אפים}
ז/יז לב מבין
ז/יז לבושי מרדכי ח"ד עמ' רז
ז/יז ללשונות הרמב"ם
ז/יז מועדי הרב עמ' 84
ז/יז מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' כט
ז/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 224 {יחיד לא אומר קדושה}
ז/יז מעיל שמואל (פלורנטין)
ז/יז מעיני המים
ז/יז מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון מגילה לא ע"א, לה ע"א]
ז/יז משיב מלחמה (תשמג) ח"ב עמ' רסא
ז/יז משנת יעקב
ז/יז משנת משה מגילה עמ' קפא
ז/יז מתנות באדם עמ' 137 {יחיד לא אומר קדושה דמיושב}
ז/יז נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ז/יז נמוקי שזבנ"י דף יט
ז/יז ס' התדיר עמ' קפד, קפז
ז/יז עבודה שבלב זו תפלה ח"א עמ' 250
ז/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/יז פסקי רבנו יוסף עמ' שסב
ז/יז צפנת פענח
ז/יז קובץ על יד ח"ב
ז/יז קרית מלך
ז/יז ראש דברך עמ' נט
ז/יז ראשית חכמה - תוצאות חיים אות קסה {הגהמ"י}
ז/יז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שפ
ז/יז שו"ע הרב או"ח סי' נט ס"ב
ז/יז שו"ת הרד"ך עמ' רפג
ז/יז שו"ת הרשב"א ח"א סי' ז
ז/יז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' טו
ז/יז שמש ומגן או"ח סי' יא עמ' לא
ז/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יז
ז/יז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' כג
ז/יז תורת אמך ח"א עמ' 38, 41, 104
ז/יז תניא רבתי ח"א עמ' 381-382, 408-409, 412
ז/יז תרומת הדשן שו"ת סי' ח {הגהמ"י אות צ}
ז/יז תשובות הראב"ד סי' קצג
ז/יז תשובות ראב"י אב"ד סי' קפא
ז/יח אבודרהם (תשכג) עמ' קמא
ז/יח אהבת המלך
ז/יח אור צהיר
ז/יח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' עט
ז/יח ברור הלכה ברכות ד ע"ב ציון ב, ה
ז/יח ברכת יצחק (פאלער) עמ' סו
ז/יח גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' לז-לח, מב
ז/יח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קמט, קעה-קעט
ז/יח גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' פד {גם בערבית}
ז/יח דביר הקודש (תשסג)
ז/יח דבר סיני (תשכו)
ז/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 199
ז/יח ידבר שלום ח"ב עמ' סח {לח"מ}
ז/יח מבוא למשנה תורה עמ' 105
ז/יח מגילת ספר עשין דף יג ע"א
ז/יח מוריה גל' קנד עמ' מא {לח"מ}, גל' רטו עמ' קי
ז/יח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' יא-יב
ז/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' שיא
ז/יח מרכה"מ אלפ' (השמטות) [מגילת ספר עשין דף יג ע"א]
ז/יח משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' רעה
ז/יח נרות זכריה עמ' רח
ז/יח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ז/יח צפנת פענח
ז/יח קובץ על יד ח"ב
ז/יח קרית מלך
ז/יח קרן הצבי מצוה כ אות ג
ז/יח ראש דברך עמ' סד, סח
ז/יח רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' סג, סה
ז/יח שארית נתן (לוברט)
ז/יח שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' כב
ז/יח שעורי הרב - תשעה באב עמ' נא
ז/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' לה, נז
ז/יח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מב, סה {השכיבנו}
ז/יח שערי יעקב תפלה סי' כח סעיף י
ז/יח תורת אמך ח"א עמ' 38, 41, 104


ח/58 הלכות תפלה פרק ח *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ח/רה"פ אור הישר
ח/רה"פ באר יהודה
ח/רה"פ דברי ירמיהו
ח/רה"פ הרמב"ם המדויק
ח/רה"פ יד פשוטה
ח/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ח/רה"פ מעשה רקח
ח/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ח/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' צב-צט
ח/רה"פ ס' המנוחה
ח/רה"פ ס' השלחן עמ' רפב-רפו
ח/רה"פ פי' ר"י קאפח
ח/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ח/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ח/רה"פ קרית מלך
ח/רה"פ רמב"ם הערוך
ח/רה"פ רמב"ם לעם
ח/רה"פ שם טוב
ח/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ח/א אגרות משה או"ח ח"א סי' לא, ח"ב סי' כז
ח/א אדני היד החזקה
ח/א אהבת המלך
ח/א אוצרות הרמב"ם
ח/א אור המזרח חל"ד עמ' 88 {תפלת ציבור נשמעת}
ח/א אור צהיר
ח/א אור שמח
ח/א אורח ישראל מילואים לסי' יט אות ד-ה
ח/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' עט, פג
ח/א אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 84, 88
ח/א אפיקי יהודה (גרשוני) עמ' 420
ח/א ארץ החיים (טשרנוביץ, תרכא) דף כ ע"ד
ח/א אשר למלך
ח/א באר משה (אפשטיין) ויקרא עמ' תכה, דברים עמ' תלא, תלד, תלה {לח"מ}, מלכים עמ' קנ
ח/א באר משה (שטרן) ח"ב סי' סה בסופו
ח/א בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף ו ע"ג
ח/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' ריג-ריט, שיז-שיט
ח/א בית יהודה (עייאש) או"ח סי' כב {כבוד ציבור}
ח/א בן ידיד
ח/א בקוראי שמו עמ' תמח
ח/א ברור הלכה ברכות ו ע"א ציון א, ז ע"ב ציון א, ל ע"א ציון א, מז ע"ב ציון ב
ח/א ברכה למנחם עמ' 113-114, 133, 134, 137-140
ח/א ברכת הורי סי' א הע' א
ח/א ברכת מרדכי ר"ה-מגילה עמ' עג
ח/א ברקאי ח"ה עמ' 78, 81
ח/א בתורתו יהגה ח"ב עמ' לז {כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו}
ח/א גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' נט {כ"מ ולח"מ}
ח/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפ-קפב
ח/א דביר הקודש (תשסג)
ח/א דבר סיני (תשכו)
ח/א דברות משה ברכות עמ' כט, לב, שיד {תפלת הציבור נשמעת תמיד}
ח/א דברי אור ח"ד עמ' נח
ח/א דברי חנינא - מזלות עמ' קלט
ח/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מב-מג
ח/א דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' טז {מעשה רקח}
ח/א דברי יציב לקוטים עמ' יג {היו בהן חוטאים}
ח/א דברי ריבות (תשעב) עמ' פח, שעו, תקסו {הגהמ"י אות א}
ח/א דולה ומשקה - ספירת העומר וחג השבועות ח"ב עמ' שצט {נשמעת תמיד}
ח/א דרך חיים (לונזאנו) עמ' קפג, קפה
ח/א הדר דוד עמ' כ-כא
ח/א המאיר לארץ
ח/א המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 6
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תכח {עם הציבור}
ח/א ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' צג
ח/א זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' יב ס"ק ד
ח/א חוקת עולם עמ' 363 {לח"מ - תפלת יחיד נשמעת רק בבית כנסת}
ח/א חי' עזיאל עמ' 101
ח/א ידבר שלום ח"ב עמ' קמג
ח/א יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעז
ח/א יחוה דעת ח"ה עמ' כד, ל
ח/א ישמח ישראל (ליטוין) עמ' 160
ח/א כנפי נשרים
ח/א כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קנא
ח/א ללשונות הרמב"ם
ח/א לקח טוב (תשפא) כלל יב אות לב {לא יתפלל ביחיד כל זמן שיבול להתפלל עם הציבור זה תוספת פרט מדרבנן על תפלה דאורייתא ופוסל בזה מצוה הבאה בעבירה}
ח/א מדרכי הכרם ח"ג עמ' 135
ח/א מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' נח
ח/א מלילות ח"א עמ' 426
ח/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 146 {נשמעת תמיד}, 187, 324
ח/א מנחת אהרן (רוט, תשסא) עמ' ח
ח/א מנחת אלימלך עמ' רא
ח/א מצווה ועושה ח"א עמ' רעד {נשמעת תמיד}
ח/א מקור ברוך (הגר) עמ' קכט
ח/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/א מרכה"מ אלפ' [שנות חיים פ' נצבים, מגילת ספר עשין ט ע"ד]
ח/א משאת גרשון עמ' מח-נא
ח/א משכן בצלאל ח"א סי' לה
ח/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רמט
ח/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' ת [חי' הגר"ח החדש ח"ג עמ' נח]
ח/א משרת משה (עטייה)
ח/א נאות דשא (שניאור) ויקרא עמ' 8
ח/א נחלת עזרא ח"ג עמ' 119
ח/א נמוקי שזבנ"י דף סב
ח/א ס' השלחן עמ' רעז
ח/א סדר משנה (בוסק')
ח/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קכה-קכט
ח/א עולת איש (אלישר) דף ו ע"א {אפילו חוטאים}
ח/א עולת כהן ח"ג סי' א ס"ק ב {בבית הכנסת}
ח/א עטרת מרדכי (מילר) עמ' רל
ח/א עיוני הלכות ח"ב עמ' רצה
ח/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' כב {תפלה בציבור - האם היא חובה}
ח/א עמק ברכה (פומרנצ'יק) עמ' ז
ח/א פאר אהרן עמ' טז-יז
ח/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/א פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' רו
ח/א פרשת המלך
ח/א צבא המלך עמ' א-ב
ח/א קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' ס
ח/א קובץ על יד ח"ב
ח/א רנת יצחק משלי עמ' רלג
ח/א רנת יצחק תענית עמ' נב
ח/א רנת יצחק תפלה - פתיחה עמ' 17
ח/א רנת יצחק תפלה לשבת עמ' קפז, קצז {אפילו יש חוטאים}
ח/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' לח, ע, פ, שמו
ח/א שארית ישראל (מינצברג) חו"מ סי' ד {חוטאים}
ח/א שבט מיהודה (גרינוולד) עמ' תצד
ח/א שו"ע הרב או"ח סי' נב ס"א, סי' תקצא סי"ד
ח/א שו"ת מהרי"ק סי' נב, עמ' צח {הגהמ"י}
ח/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' לט {שכן רע}
ח/א שיחות חכמה ומוסר מאמר מב אות ז
ח/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 311
ח/א שמועות דוד עמ' ד
ח/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רלג
ח/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' לא
ח/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לח {לשתף עצמו עם הציבור}
ח/א שער יהושע ח"ב עמ' רנד {הגהמ"י}
ח/א שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רטז-ריז
ח/א שערי עזרא (בצרי) עמ' ח
ח/א שפתי מלך
ח/א תולדות יצחק (שושן) ח"א או"ח סי' א
ח/א תורת אמך ח"א עמ' 569, 571
ח/א תחומין ח"י עמ' 410
ח/א תניא רבתי ח"א עמ' 357, 360
ח/א תפארת יוסף (אנגל) שמות ח"א עמ' ד {עיקר תפלה הוא בציבור}
ח/א תשובות ר"י הזקן עמ' 122 {הגהמ"י}
ח/א תשובות ראב"י אב"ד סי' פח
ח/ב אדני היד החזקה
ח/ב אהבת המלך
ח/ב אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 241, 244, 246, 248
ח/ב באר מרים פ"ה ה"י אות א
ח/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רכ-רכה
ח/ב בני בנימין (אדר"ת)
ח/ב ברור הלכה ברכות ח ע"א ציון ג
ח/ב ברכת חיים (אמסלם)
ח/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפג-קפד
ח/ב דבר סיני (תשכו)
ח/ב דברי אור ח"ג עמ' לה
ח/ב הדר דוד עמ' כא
ח/ב הכתבים העבריים של בעל תקו"ז מאמר א שורה 123
ח/ב הר המלך ח"ג עמ' מט, ח"ה עמ' לא
ח/ב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' כב
ח/ב לב שלם [שנות חיים פ' נצבים, אור לו בציון כב ע"ד]
ח/ב מבוא למשנה תורה עמ' 272
ח/ב מלילות ח"א עמ' 257 {הגהמ"י אות ג}
ח/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
ח/ב מקורות לפסקי הרמב"ם
ח/ב מראה הפנים ברכות דף לז
ח/ב משנת ראשונים (הירשפלד)
ח/ב ניר לדוד
ח/ב עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קכט-קלא
ח/ב פאר הלבנון ח"א סי' ד אות ד {מצוה לרוץ}, כג {אל יפסיע}
ח/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ב תורת אמך ח"א עמ' 559
ח/ג אהבת המלך
ח/ג אור צהיר
ח/ג ארשות החיים עמ' ב, ו
ח/ג אשר למלך
ח/ג באר אברהם (אבלי) עמ' נט
ח/ג באר חיים מרדכי דף יח
ח/ג באר שרים (שולמן) עמ' טז
ח/ג בארות נתן עמ' לט
ח/ג בית אבי ח"ב סי' עב עמ' קה {דוקא אם יש מנין בביהמ"ד}
ח/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' ריג-ריט
ח/ג ברור הלכה ברכות ח ע"א ציון ד
ח/ג ברכה למנחם עמ' 115 {כ"מ}, 116 {כ"מ}, 148 {כ"מ}
ח/ג ברקאי ח"ה עמ' 78, 82
ח/ג בתורתו יהגה ח"ב עמ' פא {והוא שיתפלל שם תפלת הצבור}
ח/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפד
ח/ג גן שושנים ח"ב עמ' צט
ח/ג דבר יהושע על הש"ס עמ' ג
ח/ג דבר סיני (תשכו)
ח/ג דברות משה ברכות עמ' שיג, שיד {והוא שיתפלל שם תפלת הציבור}
ח/ג דרך חיים (לונזאנו) עמ' קפט, קצד
ח/ג הדר דוד עמ' כא
ח/ג הר המלך ח"ז עמ' שכח
ח/ג הרי יהודה ח"א סי' י אות א, יז, סי' יא אות ב, יא
ח/ג הרמב"ם והלכותיו
ח/ג השגות הרמ"ך
ח/ג ויקרא אברהם או"ח סי' יג (ו ע"ג)
ח/ג יד פשוטה מדע עמ' תיד
ח/ג יוסף לקח כרך ב ח"א עמ' קעז {כ"מ}
ח/ג יין הטוב עמ' רסח
ח/ג כבוד חכמים - עטרת פז עמ' שנח
ח/ג כבוד מלכים (מרגליות)
ח/ג כפתור ופרח (תשנט) ח"א עמ' קנ
ח/ג מגל ח"ז עמ' 86
ח/ג מועדים וזמנים ח"א סי' לא
ח/ג מחזיק ברכה סי' צ אות ו
ח/ג מחקרי ארץ ח"ד או"ח סי' כד
ח/ג מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' כח
ח/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל ט אות ב
ח/ג מנחת שלמה (לוין) עמ' יז {עדיף להתפלל בבית מדרש בתנאי שיש עשרה}
ח/ג מסורה ח"ט עמ' כט
ח/ג מראה הפנים ברכות דף לז
ח/ג משרת משה (עטייה)
ח/ג ניר לדוד
ח/ג עולת איש ברכות עמ' קפב
ח/ג עץ חיים (גאגין) עמ' 104
ח/ג פירות מפוזרין עמ' ז {כ"מ}
ח/ג קרן אור (חורב) עמ' רז
ח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עו
ח/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמב
ח/ג שו"ע הרב או"ח סי' צ סי"ז, הל' ת"ת פ"ד אות י
ח/ג שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים קלט
ח/ג שמו משה דף א ע"ב
ח/ג שמחת חיים (אמסלם) עמ' יב-יג {והוא שיתפלל שם תפלת הציבור}
ח/ג שמע יעקב (אלגזי) עמ' שכא (צט ע"א בדפוס קושטא) {בהמ"ד גדול}
ח/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' ד, י
ח/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' יא {בית מדרש גדול}, טז {חכמים גדולים}
ח/ג תורת אמך ח"א עמ' 571
ח/ג תחומין ח"י עמ' 406
ח/ג תניא רבתי ח"א עמ' 360
ח/ג תשובות ראב"י אב"ד סי' יח
ח/ד אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' רד, ח"ז עמ' כא
ח/ד אגרות משה או"ח ח"א סי' כח {השמיט תפלת לחש בעשרה}, סי' ל {רוב}
ח/ד אהבת המלך
ח/ד אורח משפט עמ' ל ע"א
ח/ד איש מצליח (תשסח) ח"א עמ' קיג, קיט
ח/ד אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' פ, פב, סי' כב אות ד {תפלה עם ש"ץ בחזרת הש"ץ}, קו"א עמ' ח
ח/ד אמרי חן (לוונברג) כאן עמ' קלא, קלו, ח"ה עמ' מ {קריאת התורה}
ח/ד אמרי מנחם עמ' כט
ח/ד אנצי"ת ע' דבר שבקדושה הע' 19, 81, 100, 134 {הגהמ"י}, 149 {כ"מ}, 155
ח/ד אפר קדשים עמ' יב
ח/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ג סי' יג אות א, סי' כח אות א, סי' כט אות א
ח/ד באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ו עמ' ט
ח/ד בדבר מלך ח"י עמ' קנו
ח/ד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנו בהערה {רוב}
ח/ד בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכ, גל' סב עמ' כג, גל' ע עמ' קסא
ח/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רטו, רכו-רלא, שיט
ח/ד בית ישי - דרשות עמ' שעט
ח/ד ברור הלכה ברכות מח ע"א ציון א, ר"ה לד ע"ב ציון ז
ח/ד ברכת אריאל ח"ב עמ' מב {ברכת קריאת התורה צריכה עשרה}
ח/ד ברכת הורי סי' א הע' א
ח/ד ברכת יצחק (פאלער) עמ' צח
ח/ד ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' פא, צט
ח/ד ברקאי ח"ה עמ' 78
ח/ד גבורות אליהו או"ח סי' קנו אות א, ה
ח/ד גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קנט
ח/ד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קעג
ח/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רלד-רלו
ח/ד דבר סיני (תשכו) {רוב}
ח/ד דבר שאול סוטה סי' סא אות יד {תפלת ש"ץ היא תפלת ציבור}
ח/ד דברות משה ברכות עמ' כה, שכז {ואפילו היו מקצתן שכבר התפללו ויצאו ידי חובתן משלימין להם לעשרה וכ"מ}
ח/ד דברי אור ח"ד עמ' לד
ח/ד דברי יהושע (קלעוואן, תשעא) עמ' רלב
ח/ד דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מג-מד
ח/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקיב, תקיד
ח/ד דרשות חתם סופר ח"ג עמ' צא
ח/ד הגהות חבר בן חיים {הגהמ"י אות ו}
ח/ד הגהות רפ"מ אלטר
ח/ד המאיר לארץ [ריב"ש סי' תנא]
ח/ד הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תכו
ח/ד הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יח ס"ק ו
ח/ד זרע יצחק (לומברוזו)
ח/ד חי' הגר"ח החדש עמ' קכד
ח/ד חי' חתם סופר [דרשות חת"ס ח"ג עמ' צא]
ח/ד חי' ר"א גוטמכר מועד עמ' קעו
ח/ד חיים שאל ח"ב סי' מג אות ט {שלא התפללו בצבור}
ח/ד חקרי זמנים ח"ב עמ' תד
ח/ד טהרת יו"ט חט"ז עמ' מב
ח/ד יד יעבץ
ח/ד יחוה דעת ח"ה עמ' לב, ח"ו עמ' כה
ח/ד יצחק ירנן
ח/ד כיצד מזמנין ח"ב סי' קצב אות ו ס"ק יג, סי' קצג אות ו ס"ק ד
ח/ד כרם מנחם סי' כב
ח/ד כרעיה דאבוה עמ' קפה
ח/ד כתר אפרים עמ' שלד {קטן}, שמ {קטן}, שמג {קטן}
ח/ד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קכח
ח/ד לב שלם [ריח שדה סט ע"ג, מטה יוסף ח"ב או"ח סי' יב]
ח/ד לב שלמה (חלמא) עמ' צה
ח/ד להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' מ ע"א, ח"ג עמ' ד ע"ב
ח/ד להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' עח
ח/ד לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 95
ח/ד מאורי שערים עמ' ש
ח/ד מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' נא-נב {כ"מ}
ח/ד מגילת ספר עשין דף ט ע"ד
ח/ד מגל ח"ז עמ' 87
ח/ד מועדים וזמנים ח"א סי' ז {תפלת ש"ץ - תפלת צבור}, ח"ב סי' קפב {קריאת התורה}
ח/ד מוריה גל' קא עמ' סח {קריאת התורה בעשרה}, גל' קנז עמ' מו
ח/ד מחנה יוסף ח"ג סי' כז {קריאת התורה}
ח/ד מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' יג
ח/ד מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' קיג
ח/ד מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' סא
ח/ד מילי דמרדכי
ח/ד מלילות ח"א עמ' 426
ח/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 289
ח/ד מנחת חינוך ח"ב עמ' תכג
ח/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' יג, יז
ח/ד מסירות נפש עמ' 254
ח/ד מעמד האשה עמ' 124
ח/ד מעשה בצלאל סי' כז
ח/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שיב
ח/ד משאת גרשון עמ' נב
ח/ד משב יעקב ח"א
ח/ד משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' ט-יג
ח/ד משנה שכיר או"ח ח"ב סי' כז {אחד מתפלל וכולם שומעים}
ח/ד משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' רכג
ח/ד משנת יהודה ח"ב פכ"ד ה"ד
ח/ד משפטי עזיאל ח"ג עמ' לט, רטו
ח/ד נועם חי"ד עמ' רטו, חי"ז עמ' ריג [היכל יצחק או"ח ה]
ח/ד נזר הקדש (תשעה) ח"ג עמ' שצב
ח/ד נחלת נפתלי דף י {כ"מ}
ח/ד ס' הפרנס עמ' רמ
ח/ד ס' השבי"ט עמ' כז-כח
ח/ד סדר משנה (בוסק')
ח/ד עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קלא-קלה
ח/ד עולת איש ברכות עמ' מה
ח/ד עטרת מרדכי (מילר) עמ' רל
ח/ד עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' ו
ח/ד עליות משה (תשעו) ח"א עמ' כג
ח/ד עמודי שלמה ח"ג עמ' לה {הגהמ"י אות ו}
ח/ד עץ חיים (אבלסון) עמ' שפח {קריאת התורה}
ח/ד פני שלמה (גנצפריד) ברכות עמ' מט {כ"מ}
ח/ד פרי האדמה ח"א
ח/ד צבא המלך עמ' א-ב
ח/ד קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שי, ר"ה-יו"כ עמ' ס
ח/ד ר' נסים גאון - חמשה ספרים עמ' 205
ח/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' עא, ח"ה עמ' מ, נג
ח/ד רץ כצבי (תשסג) עמ' תד
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' לח, תפח, תקה, תקיא
ח/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפז, שבועות ח"ב עמ' קיד
ח/ד שו"ע הרב או"ח סי' סט ס"ד, סי' תקצד ס"א
ח/ד שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף פד, אלף שיב
ח/ד שו"ת הריב"ש עמ' תרסו
ח/ד שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' יח
ח/ד שולי הגליון עמ' כו
ח/ד שחר אורך עמ' טז-יז, יט
ח/ד שי כהן עמ' לא-לב, לו
ח/ד שמש ומגן או"ח סי' יז עמ' נו {די בששה שלא התפללו}
ח/ד שנות חיים (קליין) נתיב א ח"ד אות לט
ח/ד שנתון המשפט העברי חי"ח עמ' 207
ח/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כד, ריג
ח/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לא, רל, רלח
ח/ד שערי יעקב או"ח סי' כד סעיף כט
ח/ד שערי קדוש ה' עמ' פ {ק"ס - דבר שבקדושה רק בעשרה}
ח/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 235, מח' ב עמ' 191, ח"ב מח' ב עמ' 85
ח/ד שפתי דעת ח"א עמ' לז {הגהמ"י}
ח/ד שפתי דעת ח"ג עמ' יז
ח/ד תהלתו בפי עמ' עא
ח/ד תורת אמך ח"א עמ' 106, ח"ב עמ' 277
ח/ד תחומין חי"ד עמ' 428
ח/ד תניא רבתי ח"א עמ' 253, 332, 336-337, 370 {הגהמ"י}
ח/ה אבן השהם ומאירת עינים עמ' לג
ח/ה אגרות הגרי"ד עמ' כח
ח/ה אגרות משה או"ח ח"ב סי' יח {כ"מ בשם ר"ן - אסמכתא}
ח/ה אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קיא
ח/ה אות היא לעולם ח"ב דף טו ע"ב
ח/ה בית אהרן וישראל גל' ע עמ' קסא {ראב"ד}
ח/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רכו-רלא, שיט
ח/ה בן ידיד
ח/ה בנין אב (שולמן) סי' יג עמ' מו, מח {עונים אמן}
ח/ה ברור הלכה מגילה כג ע"ב ציון ג
ח/ה ברכת יצחק (פאלער) עמ' עח-פ, פה
ח/ה גבורות אליהו או"ח סי' קנו אות ה
ח/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנח
ח/ה דברות משה ברכות עמ' קמא {כ"מ}
ח/ה דברות משה מועד ח"א עמ' תקנא, תקנו {כ"מ}
ח/ה דברי אור ח"ד עמ' לד
ח/ה דברי יציב חו"מ עמ' קלג {כ"מ בשם ר"ן}
ח/ה חי' הגר"ח החדש עמ' קכד
ח/ה חי' מהר"ם שיק ברכות עמ' קט {כ"מ}
ח/ה חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קעח
ח/ה חיים שאל ח"ב סי' מג אות ט {פירוש פריסה}
ח/ה חקרי זמנים ח"ב עמ' שצד, תד
ח/ה טורי אבן {פירוש פריסה}
ח/ה טל חיים (טל) ברכות עמ' רו
ח/ה יד בנימין מגילה עמ' קעא {כהנים מן המנין}
ח/ה יחוה דעת ח"ו עמ' כה
ח/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' כו
ח/ה כה תברכו דף סז ע"ב, סט ע"א {כ"מ}
ח/ה כיצד מזמנין ח"ב סי' ה אות ה ס"ק יא
ח/ה כסא רחמים (תקסג) דף מא ע"ב
ח/ה כסא רחמים (תקסג) דף רח ע"ב {לא יהיה אחד מברך}
ח/ה כסא רחמים (תשנ) עמ' קכט-קל
ח/ה כרם מנחם סי' כב
ח/ה כתר אפרים עמ' שמ {כ"מ - אסמכתא}
ח/ה כתר נהורא עמ' מח
ח/ה לב שלמה (חלמא) עמ' צב
ח/ה לבושי מרדכי או"ח עמ' יד
ח/ה ללשונות הרמב"ם {ראב"ד, מגדל עז, מקום סוף ההלכה}
ח/ה לקוטי שיחות חל"ג עמ' 85
ח/ה מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' כט {כ"מ}
ח/ה מלילות ח"א עמ' 434
ח/ה מעדני מלך (תשמח) עמ' קכב
ח/ה מעמד האשה עמ' 124
ח/ה מקראי קדש (תפט) דף קכג ע"א {כ"מ - ברכת הנהנין שאני}
ח/ה מרכבת המשנה מהדו"ב {פירוש פריסה}
ח/ה מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {פירוש פריסה}
ח/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' יד-טו
ח/ה משנת חיים במדבר עמ' קיג
ח/ה משנת יעקב הל' ק"ש פ"א ה"ה אות יז {המיוחד בק"ש בציבור}
ח/ה נועם ח"ג, שער הלכה עמ' 10 [ממעיני הישועה, הירשהארן, סי' י] {כ"מ}, חי"ד עמ' רטו
ח/ה נפש הרב עמ' קמח
ח/ה נפש הרב עמ' קמח {כסף משנה}
ח/ה ס' השבי"ט עמ' כז
ח/ה ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
ח/ה עזוז חיל {פירוש פריסה}
ח/ה עליות משה (תשנב) ח"ב עמ' ו
ח/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' כג
ח/ה עץ חיים (אבלסון) עמ' שפח {כ"מ - קריאה בלי ברכה}
ח/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ה פרשת המלך
ח/ה צבא המלך עמ' א-ב
ח/ה צמיחת גאולתנו עמ' קלו
ח/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' עה
ח/ה ריח שדה דף סט ע"ג
ח/ה רץ כצבי (תשסג) עמ' תד
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יג, שמו
ח/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפז, שבועות ח"ב עמ' קיד
ח/ה שארית נתן (לוברט)
ח/ה שו"ע הרב או"ח סי' סט ס"ב, סי' קכח ס"א
ח/ה שחר אורך עמ' יז {פורס על שמע - ק"ש וברכותיה}
ח/ה שיח תפלה עמ' שלט
ח/ה שלום בחילך עמ' כט, לג
ח/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כז
ח/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לג
ח/ה שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 85
ח/ה שרידים גל' י עמ' מז
ח/ה תורת אמך ח"א עמ' 100, 103, 105, ח"ב עמ' 285
ח/ה תחומין חי"ד עמ' 429
ח/ה תניא רבתי ח"א עמ' 327, 330-331, 334-335, ח"ב עמ' ע
ח/ו אבק דרכים דף נח ע"ב
ח/ו אגרות הגרי"ד עמ' כח
ח/ו אהבת המלך
ח/ו אור צהיר
ח/ו אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קיא
ח/ו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' פא, פט
ח/ו אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' מא
ח/ו אמת ליעקב מועד עמ' תא
ח/ו אנצי"ת ע' דבר שבקדושה הע' 1, 19, 49, 74
ח/ו אשר למלך
ח/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' מ
ח/ו בדבר מלך ח"ו עמ' רנ
ח/ו בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכ
ח/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רל-רלא
ח/ו ברור הלכה ברכות כא ע"ב ציון ג
ח/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' צו
ח/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רעז-רעח, רפ
ח/ו גבורת יצחק סוכות עמ' קג {יצאו מקצתם}
ח/ו דברי אור ח"ד עמ' לד
ח/ו דברי יציב חו"מ עמ' קלג
ח/ו המאיר לארץ
ח/ו זכור זאת ליעקב עמ' קיח {קריאת התורה}, קיט {כ"מ}
ח/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' תד
ח/ו כנפי נשרים {יצאו מיעוט, לענין ברכת כהנים}
ח/ו כרעיה דאבוה עמ' קפה
ח/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קכח
ח/ו לשד השמן (ירוש')
ח/ו מגן גבורים (או"ח) סי' נה ס"ק א
ח/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קפב
ח/ו מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' ל
ח/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 224, 226
ח/ו מנפת צוף עמ' 692
ח/ו מסורה ח"ח עמ' מג
ח/ו מעמד האשה עמ' 124
ח/ו מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' לא-לב {כ"מ - ספק}
ח/ו משא יד ח"א עמ' שמה-שמז
ח/ו משאת גרשון עמ' מט
ח/ו משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' טו
ח/ו משנת חיים במדבר עמ' קיג
ח/ו משפטי עזיאל ח"ב עמ' קפד
ח/ו נודע ביהודה השלם אהע"ז ח"ב עמ' יא {כ"מ}
ח/ו ס' השבי"ט עמ' כז, כח, מא
ח/ו עדות ביהוסף (חמודות) עמ' 171 {עשרה}
ח/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ו פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ד {התחילו בעשרה והלכו מקצתם}
ח/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פו
ח/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תקה
ח/ו שבט הלוי (ווזנר) ח"ד סי' ז
ח/ו שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' יז
ח/ו שיח תפלה עמ' שמ-שמא
ח/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תמו, תמח
ח/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' קח
ח/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שפ
ח/ו תחומין ח"ו עמ' 115
ח/ו תניא רבתי ח"א עמ' 327, 370 {לח"מ}
ח/ו תשובה מאהבה ח"א סי' לא
ח/ז אורה ושמחה הל' שופר פ"ב ס"ק ל
ח/ז אנצי"ת ע' בית המדרש הע' 37-39, 41
ח/ז אנצי"ת ע' דבר שבקדושה הע' 159, 181
ח/ז ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ו
ח/ז המנהיג עמ' פב
ח/ז הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יח ס"ק ו
ח/ז הר המלך ח"ה עמ' לא
ח/ז מגן גבורים (או"ח) סי' קמג ס"ק ב {כ"מ}
ח/ז משאת המלך (אדרי)
ח/ז משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' יא
ח/ז משכן בצלאל ח"א סי' לה
ח/ז משנת חיים עירובין עמ' רמה
ח/ז נקדש בצדקה סי' קעז
ח/ז עבודת המקדש (כהן) ח"ג עמ' קכג
ח/ז עיוני הלכות ח"ב עמ' נג {הגהמ"י}
ח/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ז קובץ
ח/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מג {השמיט דין העומדים על הגג}
ח/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' תפח
ח/ז שו"ע הרב או"ח סי' עט סעיף (ז)
ח/ז שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תרנ
ח/ז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' טז {הגהמ"י}
ח/ז שו"ת מהרלב"ח סי' טו {הגהמ"י}
ח/ז שו"ת רשב"ש עמ' לו, שפד
ח/ז תניא רבתי ח"א עמ' 329, 373
ח/ח מנחת עני (זינצהיים) ח"א ע' נשבע לבטל את המצוה
ח/ח משנת חיים עירובין עמ' רמה
ח/ח שו"ע הרב או"ח סי' עט ס"ז
ח/ח שערי יעקב תפלה סי' כ סעיף ב
ח/ח תניא רבתי ח"א עמ' 265
ח/ט אהבת המלך
ח/ט אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק פד
ח/ט אורח מישור (פלם) ח"א עמ' פט, קפב
ח/ט אמת ליעקב מועד עמ' שכ
ח/ט אמת ליעקב נשים עמ' קכא
ח/ט ארץ הצבי (שכטר) עמ' מט
ח/ט אשר למלך
ח/ט בדבר מלך חי"ב עמ' שפז
ח/ט בזך לבונה עמ' רט
ח/ט בית אהרן וישראל גל' ע עמ' קסא
ח/ט בית יעקב (מסקין) סי' כ
ח/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף לג ע"ד, לה ע"א-ע"ד
ח/ט בית שערים או"ח סי' רעא
ח/ט בכורי אברהם דף נה ע"ב
ח/ט בני בנימין (אדר"ת)
ח/ט בנין אב (שולמן) סי' יג
ח/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קא {סופר מברך ובור יוצא}
ח/ט ברור הלכה ר"ה לד ע"ב ציון ז, לה ע"א ציון א
ח/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' לה-לז {לח"מ}, לח
ח/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' פא-פב
ח/ט ברכת מרדכי או"ח ח"א סי' כה אות ו
ח/ט ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' עט, פא
ח/ט ברקאי ח"ה עמ' 75 {יד פשוטה}, 78
ח/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפו, קפח
ח/ט דבר סיני (תשכו)
ח/ט דברות משה מועד ח"א עמ' תקמט {שליח ציבור מוציא את הרבים ידי חובתן וכ"מ}
ח/ט הדר איתמר עמ' לט-מא
ח/ט הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יח ס"ק ו
ח/ט וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' מ
ח/ט זיו משנה
ח/ט חזון לימים ח"ב עמ' קמט
ח/ט חי' הגרז"ר בנגיס ח"ב עמ' נח
ח/ט חי' עזיאל עמ' 102
ח/ט חיי נפש ח"ד עמ' עד, עו
ח/ט יד בנימין ר"ה עמ' תקלז {ש"ץ מוציא את הבקי רק בר"ה ויוה"כ}
ח/ט יחוה דעת ח"ה עמ' מח
ח/ט מגדל צופים ח"ה סי' עח
ח/ט מחנה יוסף (תשעב) סי' ה אות א
ח/ט מחנה יוסף פסחים עמ' צה
ח/ט מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 296
ח/ט מלואי שלמה עמ' צט
ח/ט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 15
ח/ט מעין גנים (מזרחי) דף מה ע"א {השמיט עם שבשדות}
ח/ט מעיני המים
ח/ט מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/ט מרכה"מ אלפ' [יום תרועה טו ע"ב]
ח/ט משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' טז-כא
ח/ט משכן בצלאל ח"א סי' לה
ח/ט משכנות ידידיה עמ' יז-יח {עונים אמן}
ח/ט משנה הלכות ח"ו סי' סד
ח/ט משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קמג
ח/ט משפטי עזיאל ח"ב עמ' קפג, ח"ה עמ' תכב
ח/ט ס' הנייר עמ' עג
ח/ט עטרת מרדכי (מילר) עמ' רכט
ח/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/ט פרשת המלך
ח/ט צבא המלך עמ' א-ב
ח/ט קרבן אשה דף עד ע"א
ח/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סא, ח"ה עמ' מ, שמה
ח/ט רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' עט
ח/ט רשימות שעורים (קלמנוביץ) פ' כיצד מברכין עמ' קנז-קנח {ועונים אמן}
ח/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יב, יג, תסד, תקיג
ח/ט שומע ומשמיע עמ' קכט
ח/ט שיח תפלה עמ' שמא
ח/ט שלמי יוסף ר"ה עמ' תמ
ח/ט שמות בארץ (תשנט) עמ' נו
ח/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' צה
ח/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קו
ח/ט שערי יעקב תפלה סי' כ סעיף ב
ח/ט תורת אמך ח"א עמ' 105, ח"ב עמ' 285
ח/ט תורת המדינה עמ' 56
ח/ט תורת ירוחם ח"ג דף י ע"ב
ח/ט תורת מנחם ח"ו עמ' 110 {הם שומעין ועונין אמן וכו' ה"ה כמתפללין}
ח/ט תחומין ח"ו עמ' 94
ח/ט תשובות הגאון מרוגאטשוב סי' יט, כג
ח/י אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק סו
ח/י אשר למלך
ח/י בזך לבונה עמ' רח
ח/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכ
ח/י בית שערים או"ח סי' רעא
ח/י ברור הלכה ר"ה לה ע"א ציון א
ח/י ברכת אריאל ח"ב עמ' לה-לט
ח/י גלגולי מנהג בעולם ההלכה עמ' 110, 115
ח/י הדר איתמר עמ' לט-מא
ח/י טורי אבן
ח/י יחוה דעת ח"ה עמ' נ
ח/י ישועות יעקב מועד עמ' תרצח
ח/י לב שלם [יום תרועה טו ע"ב]
ח/י מגן גבורים (או"ח) סי' צ ס"ק י
ח/י מעין גנים (מזרחי) דף מה ע"א {ראש השנה}
ח/י משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' נ
ח/י משנת יעקב כאן, וזמנים ח"ב עמ' קמג
ח/י משפטי עזיאל ח"ב עמ' קפה
ח/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סא
ח/י שו"ע הרב או"ח סי' תקצא ס"ב
ח/י שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' רעז
ח/י שו"ת מהר"ם בן חביב עמ' קב
ח/י שלמי יוסף ר"ה עמ' תמ, תקכב
ח/י שמות בארץ (תשנט) עמ' נו
ח/י תחומין ח"ו עמ' 94
ח/י תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שה
ח/יא אהבת המלך
ח/יא אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' פ
ח/יא ארץ בנימין עמ' תכט {כ"מ}
ח/יא באר עשק סי' קז {לא נתמלא זקנו}
ח/יא בית דוד (תשעט) או"ח סי' מב
ח/יא בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכ-שכב
ח/יא בן ידיד
ח/יא ברור הלכה תענית טז ע"א ציון ה, מגילה כד ע"א ציון ד
ח/יא ברקאי ח"ה עמ' 81
ח/יא גור אריה יהודה (זמבא) עמ' פט {א"צ להיות בן עשרים}
ח/יא גושפנקא דמלכא {חזקה בחזנות}
ח/יא דרך המלך (רבי) {אלמן}
ח/יא המלך חדריו עמ' 78
ח/יא הר המלך ח"ג עמ' מט
ח/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 200
ח/יא וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רח
ח/יא וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' יג
ח/יא חי' עזיאל עמ' 102
ח/יא חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קפא
ח/יא חיים ומלך
ח/יא חלקת מאיר
ח/יא יחוה דעת ח"ה עמ' נ
ח/יא יין הטוב עמ' קז-קח
ח/יא יכין ובועז ח"א סי' יז
ח/יא ישועות יעקב קדשים עמ' קלה
ח/יא כבוד יו"ט {עובר עבירה}
ח/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תרעד {ש"ץ הוא מינוי של כבוד}
ח/יא לב מבין {חוטא, ממזר}
ח/יא לב שלם [בית יהודה ח"א סי' כב, פרי האדמה הל' ערכין פ"ב הט"ז, כפות תמרים מה ע"ג, עי' הלכות תענית פ"ד, שער המים על חולין כה ע"ב]
ח/יא להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' טו-טז
ח/יא לחם משנה לקמן פט"ו ה"ד {לא נתמלא זקנו}
ח/יא לחם רב (בוטון) סי' ג
ח/יא מאור ישראל
ח/יא מגד יהודה ח"א סי' קיד
ח/יא מטה יוסף (נזיר) ח"ב עמ' כח
ח/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 127-128, 131
ח/יא מנחת אהרן (תשפ) כלל יב אות כ
ח/יא מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' ל
ח/יא מעשה רקח {מנגינות של נוצרים, מי שלא נתמלא זקנו באקראי}
ח/יא מרכבת המשנה מהדו"ב
ח/יא מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ח/יא משאת המלך (אדרי)
ח/יא משאת מרדכי מגילה עמ' קח {לא נתמלא זקנו}
ח/יא נשמת כל חי ח"א דף א ע"א, יג ע"ג
ח/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 72
ח/יא עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 80
ח/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/יא פרי האדמה ח"א
ח/יא צמיחת גאולתנו עמ' קלט
ח/יא שאלת יצחק (קוסובסקי, תשסו) עמ' לח
ח/יא שו"ע הרב או"ח סי' נג סעיפים ט, יג, סי' סט ס"ב
ח/יא שו"ת הרב הראשי עמ' 24 {מעשה רקח}
ח/יא שו"ת הרדב"ז סי' אלף תלג
ח/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' קנח {השמיט מטופל ואין לו}
ח/יא שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' קעט
ח/יא שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' סא
ח/יא שו"ת מהרש"ל סי' כ {בעל עבירה, משתדלין}
ח/יא שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פח {בעל תשובה, נתמלא זקנו}
ח/יא שו"ת ר"מ גאויזון סי' עט עמ' רסא {לא נתמלא זקנו באקראי}
ח/יא שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מב
ח/יא שמות בארץ (תשנט) עמ' שיט
ח/יא שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' ער
ח/יא שפתי מלך
ח/יא שרידי אש ח"א עמ' יג
ח/יא שרידים גל' י עמ' מז {ר' מנוח}
ח/יא תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג סי' א-ב {לא נתמלא זקנו, עובר עבירות, "משתדלין"}
ח/יא תורת חיים (תשסג) ח"ג עמ' א, ג
ח/יא תחומין חכ"א עמ' 201
ח/יא תניא רבתי ח"א עמ' 253-255, 258, 298, 308
ח/יא תקנת השבים עמ' 261, 277
ח/יב אדני היד החזקה (השמטות)
ח/יב אהבת המלך
ח/יב אור הישר [אור הישר ב"ק פז ע"א, אור הישר ירושלמי מגילה פ"ד ה"ז] {סומא}
ח/יב אור צהיר {הרב ממנה}
ח/יב אור שמח {עילג, אחד מתלמידיו}
ח/יב אמת ליעקב מועד עמ' תב
ח/יב אשר למלך לקמן פט"ו ה"א {אין ממנים}
ח/יב באר יהודה {סומא}
ח/יב בד קודש (דאנון) {סומא}
ח/יב בית אהרן וישראל גל' מ עמ' צח {הגהמ"י}
ח/יב בן ידיד
ח/יב בני בנימין (אדר"ת) {הרב ממנה}
ח/יב ברור הלכה ברכות לה ע"א ציון ח, מגילה כד ע"א ציון ו, ח, כד ע"ב ציון ו
ח/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שמט
ח/יב גינת המלך עמ' עב {ש"צ}
ח/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' רצו
ח/יב דבר שמואל (אבוהב) סי' לג
ח/יב דברות אליהו ח"ה עמ' כד
ח/יב המאיר לארץ
ח/יב המלך חדריו עמ' 78
ח/יב הר המלך ח"ג עמ' קיב
ח/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' כ
ח/יב ויאמר מאיר ח"א סי' ה {עלגים}
ח/יב חסדי דוד ח"ד עמ' קכג
ח/יב טורי אבן {הרב ממנה}
ח/יב יחוה דעת ח"ד עמ' לח
ח/יב יין הטוב עמ' קז-קח
ח/יב יין הטוב עמ' קז-קח {המעלות הדרושות בכל ש"ץ}
ח/יב יסודי ישורון ח"ב עמ' נ
ח/יב לב מבין [עי' פני מבין דף ה ואילך, לב מבין הל' עז"ז] {סומא}
ח/יב מאיר עיני חכמים ח"א דף עח ע"ב {סומא חייב במצוות}
ח/יב מגן גבורים (או"ח) סי' נג ס"ק ה {סומא}
ח/יב מחשבת הקודש ח"ב דף לב ע"ד
ח/יב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 131
ח/יב מנחת אהרן (תשפ) כלל יב אות יז-יח
ח/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ט ע"ג {סומא בברכת הלבנה}
ח/יב מנחת חיים (שוויד) ח"א עמ' ל
ח/יב מנחת צבי (וידר) סי' יז אות ג {הקורא אל"ף עיי"ן}
ח/יב מעין חיים ח"א עמ' קמז {סומא חייב במצוות מדרבנן}, קנב
ח/יב מרגליות הים סנהדרין ה ע"ב אות כא {צ"פ}
ח/יב מרכבת המשנה מהדו"ב [עי' ערוך ע' פחה, הוכחה לפירוש הרי"ף] {פוחח}
ח/יב משאת המלך (אדרי)
ח/יב משאת המלך ח"א סי' יב {סומא}
ח/יב משפטי עוזיאל או"ח סי' א {עלגים}
ח/יב משפטי עזיאל ח"א עמ' ב
ח/יב משפטים לישראל עמ' רצד {סומא}
ח/יב משרת משה (עטייה)
ח/יב נמוקי הגרי"ב {הרב ממנה}
ח/יב נצר מטעי (פרידמן) סי' א סעיף ג {הרב ממנה תלמידו}
ח/יב נר דוד ח"א עמ' פד
ח/יב נשמת אברהם ח"א עמ' יט
ח/יב סדר משנה (בוסק')
ח/יב פותח יד
ח/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ח/יב צפנת פענח {עילג, הרב ממנה}
ח/יב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כט
ח/יב שארית נתן (לוברט)
ח/יב שו"ע הרב או"ח סי' נג סי"ח
ח/יב שו"ת הרדב"ז ח"ד סי' אלף קלא {סומא}
ח/יב שו"ת הריטב"א סי' צז {סומא}
ח/יב שיח תפלה עמ' שמג
ח/יב שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' מו {כ"מ}
ח/יב שערי ציון (כהן) דף טז ע"ג {סומא חייב במצוות}
ח/יב שפתי מלך
ח/יב שרידי אש ח"א עמ' יג
ח/יב תורת לויים דף יג ע"א = התורה והמדינה חי"א עמ' תשד {עילג לשירת לויים}
ח/יב תחומין ח"ג עמ' 205 ,209 {סומא}
ח/יב תניא רבתי ח"א עמ' 258, 270, 313
ח/יב תרחם ציון עמ' יח-כ, לב {פוחח - שכתפיו ערומות}


ט/59 הלכות תפלה פרק ט *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


ט/רה"פ הרמב"ם המדויק
ט/רה"פ יד פשוטה
ט/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
ט/רה"פ מעשה רקח
ט/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
ט/רה"פ ס' המנוחה
ט/רה"פ ס' השלחן עמ' רפו-רפח
ט/רה"פ פי' ר"י קאפח
ט/רה"פ פי' ר"ש צדוק
ט/רה"פ קרית מלך
ט/רה"פ רמב"ם הערוך
ט/רה"פ רמב"ם לעם
ט/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
ט/א אדני היד החזקה (השמטות)
ט/א אהבת המלך
ט/א אור הישר
ט/א אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק נח
ט/א אות היא לעולם ח"א דף מו ע"ד
ט/א אז שמח עמ' קלז
ט/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 43
ט/א אנצי"ת ע' ברכו הע' 13, 14, 36
ט/א אש תמיד עמ' תקמג {ברכו}
ט/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקו
ט/א בדבר מלך חי"ב עמ' שפז
ט/א בדבר מלך חי"ח עמ' ריז {ומתחיל ואומר קדיש וכל העם עוניו אמן יהא ש"ר וכו' ועונין בסוף הקדיש}
ט/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכב-שכד
ט/א בן ידיד
ט/א ברור הלכה שבת קיט ע"ב ציון ה
ט/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' פג-פד
ט/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' פא
ט/א ברקאי ח"ה עמ' 79 {יד פשוטה}
ט/א בתי כנסיות קו"א סי' קכד ס"א
ט/א גבורות אליהו או"ח סי' טו
ט/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפו-קפז, רלט
ט/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מד
ט/א דברי ירמיהו
ט/א המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 10
ט/א הרמב"ם ותורתו ח"א
ט/א הררי קדם (תשס) עמ' ז-ח
ט/א וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' מ
ט/א זכרון יעקב (מרל) ברכות סי' יד ס"ק ב {ברכות ק"ש בציבור}
ט/א זמן חרותנו עמ' 126
ט/א חזון לימים ח"ב עמ' קנ
ט/א חי' עזיאל עמ' 102
ט/א חיים ומלך
ט/א חלקת מאיר
ט/א כתר נהורא עמ' מח
ט/א לב שלם [שו"ת רד"ך בית כז חדר א]
ט/א מגל ח"ז עמ' 87
ט/א מדרכי הכרם ח"ג עמ' 136
ט/א מועדי הרב עמ' 108
ט/א מים חיים
ט/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 134 {יורד לפני התיבה}
ט/א מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' כח
ט/א מסורה ח"ח עמ' לז, ח"ט עמ' עט, חי"ב עמ' נו
ט/א מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/א משכן בצלאל ח"א סי' לה
ט/א משרת משה (עטייה)
ט/א נועם חט"ו עמ' קסח {כ"מ}
ט/א נטיעות חיים דף ט ע"ג
ט/א נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
ט/א נפש הרב עמ' קטו
ט/א נפש הרב עמ' קטו
ט/א נשמת כל חי ח"א דף ה ע"ג, ו ע"ד
ט/א עבודת משא (מאיר) ח"א
ט/א עולת איש ברכות עמ' יב
ט/א עטרת מרדכי (מילר) עמ' רל
ט/א פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/א פרי האדמה ח"א
ט/א צבא המלך עמ' א-ב
ט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' נז
ט/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף ד ע"ג
ט/א צפנת פענח
ט/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מא, מג, ח"ד עמ' סח
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יב-יד, סב, רח, שפ, תסד, תעט
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קעט, קפז
ט/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קיד
ט/א שו"ת הרד"ך עמ' רפב, רפד
ט/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ו
ט/א שיח תפלה עמ' שמד
ט/א שם טוב
ט/א שעורי הגרי"ד עבודת יוה"כ עמ' סח
ט/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' יז, כד, לו
ט/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' לד
ט/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' כג, לא, מג
ט/א שערי יעקב או"ח סי' כז סעיף יב, יד
ט/א שפתי דעת ח"א עמ' ל
ט/א שרידים גל' י עמ' מז {פורס על שמע}
ט/א תורת אמך ח"א עמ' 157, 582
ט/א תחומין ח"י עמ' 372, חי"ד עמ' 429
ט/א תניא רבתי ח"א עמ' 265, 356
ט/ב אגרות משה או"ח ח"א סי' כח
ט/ב אהבת המלך
ט/ב באר יצחק (גולדשמיד) עמ' סז
ט/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכד
ט/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפז
ט/ב דברי הרב עמ' קסז
ט/ב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מא, מג
ט/ב הר המלך ח"ג עמ' מט
ט/ב כרע רבץ פ"ט, ועמ' שנט
ט/ב להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ה ע"ב
ט/ב מגל ח"ז עמ' 87
ט/ב מסורה ח"ט עמ' עט, חי"ב עמ' מו
ט/ב מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' ב"י סי' קכג, ולבוש]
ט/ב משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' נ
ט/ב ס' התדיר עמ' קפז
ט/ב סדר משנה (בוסק')
ט/ב עולת איש ברכות עמ' יב
ט/ב עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' רכז
ט/ב פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' סה
ט/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' לו, רח
ט/ב שו"ת הרד"ך עמ' רפב, רפד
ט/ב שו"ת מהרלב"ח סי' טו
ט/ב שם טוב
ט/ב תניא רבתי ח"א עמ' 473
ט/ב תשובות הגאונים החדשות עמ' 232
ט/ג אגרות הגרי"ד עמ' לו
ט/ג אגרות משה או"ח ח"ד עמ' קכט
ט/ג אדני היד החזקה
ט/ג אהבת המלך
ט/ג אוצרות הרמב"ם
ט/ג אור המזרח חל"ד עמ' 89-90 {השמיט ה' שפתי תפתח לש"ץ}
ט/ג ארחות ימים עמ' רלא
ט/ג באר יהודה
ט/ג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כג-כד
ט/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכה-שכו
ט/ג בן ידיד
ט/ג ברור הלכה יומא נג ע"ב ציון א פרק ה
ט/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפז-קפח
ט/ג דבר סיני (תשכו)
ט/ג דברי הרב עמ' קסז
ט/ג הרמב"ם כמחנך עמ' 82
ט/ג הררי קדם (תשס) עמ' ט
ט/ג ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' רלב
ט/ג יחוה דעת ח"ה עמ' מה
ט/ג כיצד מזמנין ח"ב סי' קצג אות ו ס"ק ד
ט/ג כרע רבץ פ"ט אות ד
ט/ג להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' ו ע"ב
ט/ג לחם רב (בוטון) סי' ג
ט/ג מגל ח"ז עמ' 87
ט/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קכב ס"ק ב
ט/ג מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' מד
ט/ג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כג
ט/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
ט/ג משאת המלך (אדרי)
ט/ג משכן בצלאל ח"א סי' לה
ט/ג משנת יעקב זמנים ח"א עמ' רמז-רמח
ט/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצז-שצח
ט/ג ס' התדיר עמ' קפט
ט/ג ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קסב
ט/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קלה
ט/ג עטרת מרדכי (מילר) עמ' רל
ט/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ג פרח מטה אהרן (סול') אהבה עמ' 65
ט/ג צבא המלך עמ' א-ב
ט/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' סה
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יב, רח, שמז, שצג, תסד, תקיג
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קפז
ט/ג רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' קטו
ט/ג שיח תפלה עמ' שמה
ט/ג שלום בחילך עמ' לא, לג
ט/ג שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקצה
ט/ג שם טוב
ט/ג תורת אמך ח"א עמ' 534
ט/ג תחומין ח"ו עמ' 113
ט/ג תניא רבתי ח"א עמ' 438
ט/ג תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לה
ט/ג תשובות הגאונים החדשות עמ' 232
ט/ד אבקת רוכל (תשסב) עמ' קמו
ט/ד אבקת רוכל (תשעז) עמ' קלא
ט/ד אדני היד החזקה
ט/ד אהבת המלך
ט/ד אור צהיר {מודים מודים}
ט/ד באהלה של תורה או"ח סי' ב אות ב
ט/ד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' יא
ט/ד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רנה, שכז
ט/ד בן ידיד
ט/ד ברור הלכה ברכות לג ע"ב ציון ד, לד ע"ב אחרי ציון ג
ט/ד ברור הלכה יומא נג ע"ב ציון א
ט/ד ברור הלכה סוטה מ ע"א ציון ב
ט/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קפט-קצא
ט/ד דברי הרב עמ' קסז
ט/ד המנהיג עמ' קב
ט/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 155
ט/ד זיו משנה הל' ק"ש פ"ב הי"א {מודים מודים}
ט/ד חזון נחום זרעים ח"א עמ' סז-סח
ט/ד חי' הרז"ה ח"א עמ' רפג {שחייה במודים}
ט/ד חי' עזיאל עמ' 103
ט/ד יחוה דעת ח"ה עמ' נה
ט/ד כרע רבץ פ"ג
ט/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קכז ס"ק א
ט/ד מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' לב
ט/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' מד
ט/ד מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות נג, ס
ט/ד מנפת צוף עמ' 828
ט/ד מעיל שמואל (פלורנטין) [ב"י סי' קכז, י"מ ברכות דף י]
ט/ד מעין חיים ח"ה עמ' לה
ט/ד מצוות זמניות עמ' תיב, תיז
ט/ד מראה הפנים מגילה דף לג
ט/ד משאת המלך (אדרי)
ט/ד משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנ {לומר קדושה כל פעם ששומעים}
ט/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' ת
ט/ד משנת יעקב קדושה עמ' שסא
ט/ד משרת משה (עטייה)
ט/ד ס' השלחן עמ' רסח
ט/ד עבד המלך (תשא) {כ"מ על הטור}
ט/ד עיוני הלכות ח"א עמ' שיא, ח"ב עמ' עח
ט/ד פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ד פרשת המלך
ט/ד שו"ע הרב או"ח סי' קכז ס"א
ט/ד שו"ת הרשב"א ח"א סי' תלו, תרעה
ט/ד שיח תפלה עמ' שמה
ט/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסא) עמ' רצז
ט/ד שלמי ניסן פ' כיצד מברכין (תשסה) עמ' שב
ט/ד שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' לא-לב
ט/ד שמן ראש פסח ח"ב עמ' רמו {כ"מ - על שאנו מודים לך}
ט/ד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 237
ט/ד שפתי מלך
ט/ד תורת אמך ח"א עמ' 534
ט/ד תניא רבתי ח"א עמ' 475, 479
ט/ד תפלת דוד (אדר"ת) עמ' כט, לא
ט/ד תשובות הגאונים החדשות עמ' 232
ט/ה אהבת המלך
ט/ה אות היא לעולם ח"א דף קכב ע"ד
ט/ה אנצי"ת ע' דבר שבקדושה הע' 37
ט/ה בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכח
ט/ה ברור הלכה יומא נג ע"ב ציון א פרק ה
ט/ה ברכת חיים (אמסלם)
ט/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצא-קצב
ט/ה דבר סיני (תשכו)
ט/ה התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' מז
ט/ה טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מח
ט/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' פה
ט/ה כרע רבץ פ"ט אות ד, פי"ב
ט/ה לב מבין
ט/ה להורות נתן - שו"ת חט"ו עמ' ז
ט/ה ללשונות הרמב"ם
ט/ה מועדי הרב עמ' 55, 107
ט/ה מנפת צוף עמ' 527
ט/ה מצוות זמניות עמ' תיז
ט/ה משיב נפש (גרוס) ח"א עמ' כ
ט/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"א
ט/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
ט/ה צפנת פענח
ט/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' נג, שטו, ח"ה עמ' סה {מעשה רקח}
ט/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שט, שכז-שכט
ט/ה שו"ע הרב או"ח סי' קלא ס"ב
ט/ה שו"ת ר"י בן עטר עמ' יט
ט/ה שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' לב {תהלה לדוד}
ט/ה שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רך
ט/ה שפתי מלך
ט/ה תורת אמך ח"א עמ' 534, 538
ט/ה תניא רבתי ח"ב עמ' קנח
ט/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קכא, שצד
ט/ה תשובות ראב"י אב"ד סי' קפא
ט/ו אהבת המלך
ט/ו אור שמח
ט/ו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' מה
ט/ו בית אהרן וישראל גל' קיב עמ' קטז {השמיט שיר של יום}
ט/ו המנהיג עמ' נז
ט/ו חקרי זמנים ח"ד עמ' תפג
ט/ו כרע רבץ פ"ט אות ד
ט/ו מועדי הרב עמ' 55, 106, 107
ט/ו מנפת צוף עמ' 527
ט/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ו צפנת פענח
ט/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' סה
ט/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' קכא
ט/ז אדני היד החזקה
ט/ז אהבת המלך
ט/ז אור צהיר
ט/ז באר משה (אפשטיין) דברים עמ' תרסט
ט/ז בגדי נהורין ח"ב סי' יט עמ' קנה {טעם אותו ואת בנו}
ט/ז בין השורות עמ' רנב
ט/ז בינה במקרא עמ' 202
ט/ז בית אלהים שער א עמ' רפג
ט/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רלב-רלז
ט/ז בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' ו
ט/ז בן ידיד
ט/ז בני בנימין (אדר"ת)
ט/ז בנין ציון ח"ב סי' קנב {על קן צפור}
ט/ז בעקבות מועדי ה' עמ' 55
ט/ז ברור הלכה ברכות לג ע"ב ציון ג, ו
ט/ז דבר סיני (תשכו)
ט/ז דברי ירמיהו
ט/ז דעת כהן עמ' שפ {סתירת הרמב"ם בענין טעמי המצוות}
ט/ז דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 135 ואילך
ט/ז הר המלך ח"ו עמ' נה, ק
ט/ז הרמב"ם כמחנך עמ' 155
ט/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תסג
ט/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ז עמ' שלח
ט/ז חי' עזיאל עמ' 103
ט/ז יד המלך (לנדא)
ט/ז יהדות בין דת למוסר עמ' 31-33, 42
ט/ז כבוד מלכים (מרגליות)
ט/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנו {בתחנונים - סתירת הרמב"ם בענין טעמי המצוות}
ט/ז לב שלם [מורה נבוכים פמ"ח, תוי"ט ברכות פ"ה מ"ג]
ט/ז ללשונות הרמב"ם
ט/ז לקוטי שיחות חי"ט עמ' 201
ט/ז לקוטי שיחות חל"ו עמ' 55
ט/ז מבוא למשנה תורה עמ' 225, 334, 351, 361
ט/ז מזכרת עמ' 233
ט/ז מיטב הארץ עמ' 574
ט/ז מכלול גל' כג עמ' 43
ט/ז מלאכת חרש כרך ב חלק י אות ד דף לד ע"ד, לה ע"א
ט/ז מנפת צוף עמ' 21, 521-538, 767, 776, 844, 851-853
ט/ז מעדני מלך (תשמח) עמ' קכד
ט/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
ט/ז מעין חיים ח"ה עמ' כט
ט/ז מצודת דוד (שפרבר) עמ' שי
ט/ז מצוה ולב ח"א עמ' 22
ט/ז מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
ט/ז משנת יעקב כאן
ט/ז משנת יעקב קדושה עמ' שסב
ט/ז משנת משה מגילה עמ' קצב, מכות עמ' פז
ט/ז משרת משה (עטייה)
ט/ז נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפו
ט/ז נמוקי שזבנ"י דף סח
ט/ז סדר משנה (בוסק')
ט/ז עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קלו-קמג
ט/ז עלה יונה עמ' רעט
ט/ז פחד יצחק (הוטנר) פסח ח"א מאמר סא אות ה, י, יב {לא להוסיף כינויים}
ט/ז פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ז פרי האדמה ח"א
ט/ז צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף פו ע"א-ע"ב {על קן צפור}
ט/ז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף קצז ע"ב
ט/ז קובץ
ט/ז קרן הצבי מצוה פג אות ח
ט/ז ראש יוסף (תאומים) מגילה כה ע"א
ט/ז שבט מנשה (גרוסברג) עמ' 47 {שילוח הקן אינו בגלל רחמים}
ט/ז שו"ע הרב או"ח סי' קיג ס"ט
ט/ז שיח תפלה עמ' שמו
ט/ז שיחות ר' צבי יהודה דברים עמ' 325
ט/ז שילוח הקן עמ' קלז
ט/ז שירת הפסח אות קנו
ט/ז שם טוב
ט/ז שנתון המשפט העברי ח"חי"ד עמ' 283-298 {סתירת הרמב"ם בענין טעמי המצוות}
ט/ז שנתון המשפט העברי חי"ד עמ' 283
ט/ז תורה מציון שנה ט חוב' ב סי' ו דף יט ע"א
ט/ז תורת אמך ח"א עמ' 492
ט/ז תורת המצוות באמונת ישראל עמ' 70-71
ט/ז תניא רבתי ח"א עמ' 472
ט/ח אדני היד החזקה
ט/ח אהבת המלך
ט/ח אוהב מישרים עמ' קעז-קעח {אשרי - מיושב}
ט/ח אשל אברהם (שפירא) עמ' תקו {יושבים לפני התפלה}
ט/ח בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שכח-של
ט/ח בנין שלמה (קלוגר)
ט/ח ברכת יצחק (פאלער) עמ' פד
ט/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצג
ט/ח דבר סיני (תשכו)
ט/ח דברות אליהו ח"ג עמ' כו {קדיש}
ט/ח דברי ירמיהו
ט/ח הערות וחדושים (טויב) עירובין סי' יח ס"ק ט
ט/ח חי' הריטב"א ב"ב עמ' לג
ט/ח טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מח
ט/ח יחוה דעת ח"ג עמ' נד
ט/ח כרע רבץ עמ' תקצג
ט/ח מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות נד
ט/ח משנה שכיר או"ח ח"ב עמ' נ
ט/ח ניר לדוד
ט/ח נפש הרב עמ' קנב
ט/ח נפש הרב עמ' קנב
ט/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' קסה
ט/ח עבודת משא (מאיר) ח"א
ט/ח פסקי רבנו יוסף עמ' שצד
ט/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' שיב, ח"ד עמ' סח {מעשה רקח}, ח"ה עמ' סה
ט/ח שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' צט {מיושב}, ח"ב עמ' לב {תהלה לדוד}
ט/ח שם דרך בראשית ח"ב עמ' פה
ט/ח שם טוב
ט/ח שמן המשחה (קושטא) דף ט ע"א
ט/ח תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' שצב, שצד
ט/ט אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' שנד
ט/ט אדני היד החזקה
ט/ט אהבת המלך
ט/ט אוצרות הקידוש סי' ג אות יב, סי' ד אות ג
ט/ט אנצי"ת ע' ברכו הע' 38
ט/ט אסופות ב עמ' קעב
ט/ט ארחות ימים עמ' רל
ט/ט אשל אברהם (שפירא) עמ' תקו
ט/ט אשר למלך
ט/ט בית אהרן וישראל גל' יא עמ' סו
ט/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רלח-רמב, שכב
ט/ט בן מלך - שבת עמ' תצ {חזרת הש"ץ בערבית}
ט/ט ברור הלכה ברכות כז ע"ב ציון כ
ט/ט ברכת הזמן עמ' תקד
ט/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' פד
ט/ט בשבילי השביתה החדש סי' לב הערה ז
ט/ט בשבילי השבת סי' ג אות יב, סי' ד אות ג
ט/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצד
ט/ט דברות אליהו ח"ג עמ' כו {אין קדיש}
ט/ט דברי ירמיהו
ט/ט האשכול (מהדורת אלבק) ח"א עמ' 107
ט/ט הדם הקדוש עמ' 158
ט/ט טורי אבן הל' תפלה פ"ח ה"ה {פורס}
ט/ט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מח
ט/ט יחוה דעת ח"ה עמ' מח, ח"ו עמ' קז
ט/ט מוריה גל' קנד עמ' מ
ט/ט מנחת סולת (תשעט) ח"א עמ' שסב
ט/ט משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' סו
ט/ט משכן בצלאל ח"א סי' לה
ט/ט משפטי עזיאל ח"ה עמ' נג
ט/ט ס' השלחן עמ' רנב
ט/ט עבודת משא (מאיר) ח"א
ט/ט עזוז חיל הל' תפלה פ"ח ה"ה {פורס}
ט/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/ט פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ט {אין חזרת הש"ץ בערבית}
ט/ט פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' ט דף יג ע"א
ט/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' סה, קעג, ח"ז עמ' רפב
ט/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' יג, לו, סא, רד
ט/ט שו"ת הרשב"א ח"א סי' קפג
ט/ט שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רפח
ט/ט שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' נא, ח"ב עמ' כג
ט/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' לה {מתחיל לפרוס}
ט/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' מב
ט/ט שערי זבולון הל' שבת סי' ו אות ח
ט/ט תורת אמך ח"א עמ' 351, 398
ט/ט תורת רפאל או"ח ח"ב דף כב ע"א
ט/ט תניא רבתי ח"א עמ' 356, ח"ב עמ' קסט
ט/ט תפארת יוסף (אנגל) בראשית עמ' רפ
ט/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' רנא
ט/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' תל
ט/ט תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' סב, עא
ט/ט תפלת דוד (אדר"ת) עמ' לה
ט/י אדני היד החזקה, גם בהשמטות
ט/י אוצרות הקידוש סי' ג אות יב, סי' ד אות ג
ט/י אנצי"ת ע' ברכה מעין שבע הע' 2, 7, 10, 11, 17
ט/י בית גמליאל ח"א עמ' טז
ט/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' של
ט/י ברור הלכה שבת כד ע"ב ציון ג
ט/י בשבילי השבת סי' ג אות יב, סי' ד אות ג
ט/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצד-קצה
ט/י המנהיג עמ' קלז
ט/י טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מח
ט/י ידי אליהו
ט/י מאור ישראל
ט/י מוריה גל' קצז עמ' ד
ט/י מציון אורה ח"א עמ' מח-מט
ט/י משאת המלך (אדרי)
ט/י משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ו
ט/י נועם ח"כ עמ' קפט {צ"פ}
ט/י עזוז חיל (לפני הל' ב)
ט/י פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/י פרי האדמה ח"א
ט/י צפנת פענח
ט/י ר' נסים גאון - חמשה ספרים עמ' 207 {הגהמ"י}
ט/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' רטז, ח"ה עמ' קעג
ט/י שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קכא
ט/י שם טוב
ט/י שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 242
ט/י שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 58 {צ"פ}
ט/י תורה שלמה בראשית פ"ב אות ה {הגהמ"י}
ט/יא אהבת המלך
ט/יא אוצרות הקידוש סי' ג אות יב, סי' ד אות ג
ט/יא אור הישר
ט/יא אנצי"ת ע' ברכה מעין שבע הע' 5, 37
ט/יא אשר למלך
ט/יא ברור הלכה ברכות ה ע"ב ציון ד {השמיט עזיבת אחד בבהכ"נ}
ט/יא ברור הלכה שבת כד ע"ב ציון ג
ט/יא בשבילי השבת סי' ג אות יב, סי' ד אות ג
ט/יא דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' כד-כה, לא, לד
ט/יא הרמב"ם והגאונים עמ' 186
ט/יא יוסף את אחיו עמ' פג {טעם ברכת מעין שבע}
ט/יא ללשונות הרמב"ם
ט/יא מציון אורה ח"א עמ' מח, רמג
ט/יא משפטי עזיאל ח"ח עמ' נד
ט/יא פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' קעג
ט/יא שו"ע הרב או"ח סי' רסח סי"ג
ט/יא שו"ת הריב"ש עמ' מ
ט/יא שו"ת הריב"ש עמ' מג
ט/יא שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' מא {הגהמ"י}
ט/יא שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 243 {לח"מ}
ט/יא שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 401 {צ"פ}
ט/יב אשר למלך
ט/יב באר יהודה
ט/יב בן ידיד
ט/יב ברור הלכה שבת כד ע"ב ציון ג
ט/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצה-קצו
ט/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' לז
ט/יב חי' עזיאל עמ' 103
ט/יב טורי אבן
ט/יב מוריה גל' קצז עמ' ד
ט/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' שיג
ט/יב פי' ר"ש בן חנוך הלוי
ט/יב פרשת המלך
ט/יג אורה ושמחה הל' שופר פ"ג ס"ק סד
ט/יג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שלא
ט/יג בני בנימין (אדר"ת)
ט/יג הגהות חבר בן חיים
ט/יג המנהיג עמ' קסח
ט/יג הררי קדם (תשס) עמ' ו-ז
ט/יג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מח
ט/יג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ה
ט/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 84 {מוסף ואח"כ סדר היום}
ט/יג מסורה ח"ט עמ' עט
ט/יג מקראי קדש (תפט) דף קכג ע"ב
ט/יג נוכח השלחן (הכהן) עמ' רה
ט/יג נועם חי"ז עמ' רס [משנה שכיר ח"א סי' א-ב]
ט/יג נרות אהרן
ט/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/יג שו"ע הרב או"ח סי' קכד ס"ט
ט/יג שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' לב
ט/יג שם טוב
ט/יג תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 133
ט/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 44
ט/יד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 196, 197, 200, 201, 203 {מוצ"ש כשחל בליל יו"ט}
ט/יד משאת המלך (אדרי)
ט/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
ט/יד פרי האדמה ח"א וח"ג


י/60 הלכות תפלה פרק י *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


י/רה"פ באר יהודה
י/רה"פ דברי ירמיהו
י/רה"פ הרמב"ם המדויק
י/רה"פ יד פשוטה
י/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
י/רה"פ מעשה רקח
י/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
י/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' עב-עה
י/רה"פ ס' המנוחה
י/רה"פ ס' השלחן עמ' רעב-רעז
י/רה"פ פי' ר"י קאפח
י/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
י/רה"פ פי' ר"ש צדוק
י/רה"פ רמב"ם הערוך
י/רה"פ רמב"ם לעם
י/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
י/א אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' רס
י/א אגרות הגרי"ד עמ' ל
י/א אגרות משה או"ח ח"ב סי' טז
י/א אהבת המלך
י/א אוצרות הרמב"ם
י/א אור צהיר
י/א אור שמח
י/א אורח ישראל סי' ז אות ח, סי' ח אות יא-יג, הערה עד
י/א אורי חיים ח"א עמ' מז
י/א אישים ושיטות (תשסז) עמ' מה-מו
י/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' לח
י/א אמרי צבי (גרוזמן, תשעא) ח"ב סי' ב אות א
י/א אנצי"ת ע' אבות (ב) הע' 21
י/א ארשת צבי עמ' לה {כוונה בברכה ראשונה}
י/א אשר למלך
י/א אשר לשלמה (אשכנזי)
י/א באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ה עמ' שה
י/א בדי הארון (הכהן) עמ' 125
י/א בים דרך עמ' קעט
י/א בית אהרן וישראל גל' לב עמ' פ-פא, פג, פה, פז-פט, צה, גל' לד עמ' קלו {כוונה בברכה ראשונה}, גל' סב עמ' כד
י/א בית אלהים שער א עמ' רסח
י/א בית גמליאל ח"א עמ' ט
י/א בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קכו, קלב, שלב
י/א בן אשר סי' א אות א, ג, ד {צ"פ}, ה
י/א בן מלך - עניינים בש"ס עמ' מט
י/א בנין הלכה עמ' כה
י/א ברור הלכה ברכות לד ע"א ציון ג, לד ע"ב ציון ד
י/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' עו
י/א ברקאי ח"ה עמ' 68
י/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' נג, קטו-קטז, קצו-קצח
י/א דבר סיני (תשכו)
י/א דברות משה ברכות עמ' קלד {חוזר לתחלת ברכה שטעה בה ומשלים תפלתו על הסדר}
י/א דברות משה פסחים עמ' שיג
י/א דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לד
י/א דגל יהודה (לוקץ) עמ' 7 ,160 ,162
י/א הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' קצג {אם כוון לבו בברכה ראשונה}
י/א הרמב"ם (בנדיקט) עמ' כג
י/א חי' ר' חיים הלוי דף ב
י/א חלק יעקב (אביגדור), תחיית יעקב עמ' 126, 122
י/א חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קצא {הגהמ"י}
י/א יבול היובלות עמ' 238
י/א יחוה דעת ח"ו עמ' קצז
י/א לב שלם [ראשון לציון בשיטתו, בית לוי בשיטתו]
י/א להורות נתן דברים עמ' ס
י/א לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 393
י/א לקט שיחות מוסר ח"ג עמ' תשיד
י/א מאמר מרדכי (שוואב) ח"א מאמר כא
י/א מדרכי הכרם ח"ג עמ' 129, 136
י/א מועדים וזמנים ח"ד סי' שכא
י/א מחשבת חיים או"ח עמ' ל
י/א מנחת אשר פסחים עמ' רכט
י/א מעדני ביאורים עמ' מח
י/א מצות ראיה עמ' ה
י/א מקור חסד עמ' קסג
י/א מקראי קדש (תפט) דף קכג ע"ב
י/א מקראי קדש (תשנג) עמ' שיג, שכג
י/א מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
י/א משך חכמה במדבר פמ"ח פס' כב
י/א משנת רבנו עמ' קצד {כיוון בברכה הראשונה}
י/א נהרות איתן ח"א עמ' רכו
י/א נחל יבוק
י/א נחלת צבי (פאליי) עמ' קי
י/א ניר לדוד
י/א ס' השלחן עמ' רסד
י/א ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קלג {שאלה בברכת השנים}
י/א ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קמח-קמט
י/א סדר משנה (בוסק')
י/א עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' נט
י/א עולת איש ברכות עמ' רב {ר"ח הלוי}
י/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/א פרשת המלך
י/א צבא המלך עמ' ג-ה, ז
י/א צפנת פענח
י/א קובץ
י/א קובץ על יד ח"ב
י/א רווחא שמעתתא ח"ב עמ' סא
י/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' ר, רפט-רצ, ח"ב עמ' נט
י/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שצז
י/א שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' רלו {כוונה בברכה ראשונה}
י/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' שמד
י/א שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיט
י/א שולי הגליון עמ' כו
י/א שיחות חכמה ומוסר מאמר מג אות ד
י/א שלשה עשר עלי השושנה עמ' 133
י/א שם דרך שמות עמ' רפג
י/א שם טוב
י/א שמחת מלך עמ' 43-41 {כיון בברכה ראשונה}
י/א שערי יעקב או"ח סי' ח סעיף ה
י/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 185
י/א תאריך ישראל סי' ג הערה יב
י/א תורת ירוחם ח"ב דף לב ע"ב
י/א תניא רבתי ח"א עמ' 417 {הגהמ"י}
י/א תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 63
י/ב אגרות הגרי"ד עמ' לו
י/ב אדני היד החזקה
י/ב אהבת המלך
י/ב אור דוד עמ' קפב
י/ב אור שמח
י/ב איש על העדה (אלאביץ) עמ' 44
י/ב בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כד-כה
י/ב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שלב-שלד
י/ב בן ידיד
י/ב ברור הלכה ברכות כט ע"א ציון א
י/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצח-קצט
י/ב המאיר לארץ
י/ב העמק שאלה ח"א שאלתא כב אות ד
י/ב הר המלך ח"ג עמ' יח
י/ב זכרון יעקב (בנד')
י/ב חי' עזיאל עמ' 103
י/ב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מט
י/ב יצחק ירנן
י/ב ללשונות הרמב"ם
י/ב מעשה בצלאל סי' תקעא {השמיט ירושלמי}
י/ב מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ב משאת המלך (אדרי)
י/ב משב יעקב ח"א
י/ב משרת משה (עטייה)
י/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ב רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שמז, שע
י/ב שו"ע הרב או"ח סי' קכו ס"ד
י/ב שיח תפלה עמ' שמו
י/ב שם טוב
י/ג אדני היד החזקה
י/ג אהבת המלך
י/ג אהל שם (ברודנא) ח"א סי' א
י/ג אור צהיר
י/ג אנצי"ת ע' ברכת המינים הע' 32-34, 38, 39, 41, 43
י/ג באר הגולה (הרטמן) באר ז הערה 246 {שמא מינות נזרקה בו}
י/ג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כב
י/ג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שלד-שלו
י/ג בן ידיד
י/ג בני בנימין (אדר"ת)
י/ג ברור הלכה ברכות כט ע"א ציון א, לד ע"א ציון ו
י/ג ברכי יוסף או"ח סי' קיח ס"ב
י/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצט-ר
י/ג דברי תורה (שפירא) ח"ז סי' פ
י/ג חזון נחום זרעים ח"א עמ' סט
י/ג חי' חפץ חיים
י/ג חמשה מאמרות מאמר נוסח התפלה אות יא ד"ה בברכת ולמלשינים
י/ג טורי אבן
י/ג יחוה דעת ח"ו עמ' ר
י/ג יציב פתגם - ימים נוראים עמ' קפט
י/ג לב שלם [ראשון לציון בשיטתו]
י/ג לחם יהודה
י/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
י/ג מעיני המים
י/ג מעשה בצלאל סי' לב {נשתתק באמצע ברכה}
י/ג מעשה רקח כאן ולהלן הלכה ה
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ג מרכבת המשנה מהדו"ב כאן ולהלן הלכה ה
י/ג מרכה"מ אלפ'
י/ג משרת משה (עטייה)
י/ג עיוני הלכות ח"א עמ' רנז, רנט
י/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ג שו"ע הרב או"ח סי' קכו ס"א
י/ג שו"ת הריב"ש עמ' רפ
י/ג שיח תפלה עמ' שמז
י/ג שם טוב
י/ג שפתי שושן עמ' קמט
י/ג תורת אמך ח"א עמ' 496
י/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רעח {כ"מ}
י/ד ברור הלכה ברכות לד ע"א ציון ג
י/ד יחוה דעת ח"ו עמ' ר
י/ד לב שלם [שמש צדקה או"ח סי' ח דף יח ע"ג]
י/ד נועם חי"ט עמ' קפג
י/ד קול אליהו (תשסו) ח"ב עמ' כב
י/ד שו"ת הריב"ש עמ' רפ
י/ד שם טוב
י/ה אהבת המלך
י/ה אוצרות יהושע עמ' קסח
י/ה בחיר חיים {באותה תפלה, אמתלא}
י/ה ברור הלכה ברכות כט ע"א ציון א
י/ה ברור הלכה מגילה כד ע"ב ציון י
י/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' קצט-ר
י/ה דברי ירמיהו {באותה תפלה, אמתלא}
י/ה דעת כהן עמ' שפא {כ"מ בשם ריב"ש}
י/ה דרך המלך (רפפורט)
י/ה טורי אבן המפואר עמ' רכב
י/ה מנחת מחבת עמ' רו
י/ה מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיב ע"ב
י/ה מראה הפנים שבת דף צו
י/ה מרכבת המשנה מהדו"ב {באותה תפלה}
י/ה נתיב מאיר (גם בהשמטות) {באותה תפלה}
י/ה סדר משנה (בוסק')
י/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ה צפנת פענח {באותה תפלה}
י/ה שיח תפלה עמ' שמז
י/ה שערי תורה (לעוו) ח"ב כרך א עמ' יח, כרך ב עמ' שנו
י/ה שפתי מלך
י/ו אבי עזרי ח"א
י/ו אבן ישראל (פישר) כאן, וח"א עמ' יג
י/ו אבני קודש (סוגיות) ח"א סי' תרכא
י/ו אגרות הגרי"ד עמ' לח
י/ו אדני היד החזקה
י/ו אהבת המלך
י/ו אור הישר
י/ו אוריתא טז עמ' צ-צא
י/ו איש על העדה (אלאביץ) עמ' 44
י/ו אישים ושיטות (תשסז) עמ' לז {נזכר שהתפלל}
י/ו אמונת יהושע עמ' לה
י/ו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' יז, כא
י/ו אמרי חן (לוונברג)
י/ו אסופות ב עמ' קנח-קנט, קסא, קעד, קעו
י/ו ארחות ימים עמ' רלא, רפא
י/ו ארץ הצבי (שכטר) עמ' ה
י/ו ארשת צבי עמ' לז
י/ו באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כה
י/ו בים דרך עמ' כב
י/ו ביצחק יקרא (תשע) סי' ב סעיף א ד"ה ובטעם
י/ו בית אהרן וישראל גל' כב עמ' י
י/ו בית גמליאל ח"א עמ' יג
י/ו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' פה
י/ו בית יחזקאל (סרנה) מועד עמ' כ
י/ו בן אשר סי' מט הערה א {ר"ח הלוי}
י/ו בן ידיד
י/ו בנין ציון (שמושקוביץ) סי' מח
י/ו ברור הלכה ברכות כא ע"א ציון ב, כז ע"ב ציון כ {ר"ח הלוי}
י/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' מד-מה
י/ו בתי כהונה (תצו) בית ועד דף פ ע"ב {לח"מ}
י/ו גבורת יצחק הל' ק"ש עמ' עא
י/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' מט-נ, ר-רג
י/ו גושפנקא דמלכא
י/ו גניבה וגזילה - פרקי יסוד עמ' קפט-קצא
י/ו גפן פוריה עמ' ז-ט, יא, יג
י/ו דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לח
י/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' צז
י/ו דרך המלך (רפפורט)
י/ו הדם הקדוש עמ' 157, 158, 160
י/ו הערות ר"מ בלוי לפי' ר' חננאל בן שמואל קידושין יח ע"א (עמ' רכז) הערה 81
י/ו הר המלך ח"ז עמ' שכט
י/ו הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רפג
י/ו התורה והמדינה ח"ז עמ' שעח
י/ו ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תרכא
י/ו זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 16, 21
י/ו זכרון יצחק (מחלמא, תשסד) סי' יז
י/ו חי' הגרא"א דסלר עמ' קכד
י/ו חי' חפץ חיים
י/ו חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף עב
י/ו חי' עזיאל עמ' 104
י/ו חי' ר' חיים הלוי
י/ו חי' ר' חיים הלוי דף ב
י/ו חיי נפש בראשית ח"ב עמ' קצז, קצח
י/ו חלקת מאיר
י/ו חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קה
י/ו יד אליהו (בוקובזה) סי' ח אות יג
י/ו יד ישראל ח"ב
י/ו יחוה דעת ח"ב עמ' נה
י/ו יחל ישראל (תשנב) ח"ג עמ' יב
י/ו יחל ישראל (תשסג) ח"א עמ' קכד
י/ו יצחק ירנן
י/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' תג
י/ו ללשונות הרמב"ם
י/ו מאיר נתיבים עמ' 617
י/ו מוריה גל' קנד עמ' מ
י/ו מילי דמרדכי
י/ו מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יד ע"א
י/ו מסורה חי"א עמ' יב
י/ו מעיני המים
י/ו מעשה בצלאל סי' יא
י/ו מראה הפנים ברכות דף ח, לו
י/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/ו משאת המלך (אדרי)
י/ו משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' סח-סט
י/ו משנת יהודה ח"א פ"ל הי"ב
י/ו משנת רבנו עמ' קנח, קסג, קסז
י/ו נרות זכריה עמ' רח
י/ו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קמד
י/ו סדר משנה (בוסק')
י/ו עולת איש ברכות עמ' מג
י/ו עין חיים ח"א עמ' קצד {ספק לא יתפלל}
י/ו פרח מטה אהרן (סול')
י/ו פרפרת משה ח"א עמ' קסה
י/ו פרשת המלך
י/ו צהר גל' ה עמ' 76 {ר"ח הלוי - חפצא של תפלה}
י/ו צפנת פענח
י/ו קובץ הערות על אבי עזרי
י/ו קונטרסי שעורים קדושין שעור כד אות ד
י/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' קלא, ח"ז עמ' רפ-רפא
י/ו רווחא שמעתתא ח"ב עמ' צג
י/ו רמת שמואל (אג'ייני) דף קמה ע"ב
י/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' לט, מ, מא, רצג, רצו, רצז, רצט, שא
י/ו רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' טו
י/ו שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' רד
י/ו שארית נתן (לוברט)
י/ו שיח תפלה עמ' שמז
י/ו שלמי יוסף נזיר עמ' קטז
י/ו שם טוב
י/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' נה
י/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' סד {נזכר שהתפלל}
י/ו שערי זבולון או"ח ח"ג סי' ב ס"ק ה
י/ו שערי יעקב תפלה סי' א סעיף כ-כב, סי' טו סעיף א, ה, יב, טו, לב, לה
י/ו שערי ישר (מהד' אסייג) שער ה עמ' 80
י/ו תהלתו בפי עמ' סה
י/ו תורת אמך ח"א עמ' 40, 350
י/ו תורת רפאל או"ח ח"ב דף קעד ע"ב
י/ו תפארת אריה עמ' ה, י {הגהמ"י - ציבור לא מתפלל נדבה}, יא
י/ו תשובות ראב"י אב"ד סי' פו {יתפלל כל היום}
י/ז אגרות משה או"ח ח"ג סי' ט
י/ז אדני היד החזקה
י/ז אהבת המלך
י/ז אור שמח
י/ז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 44
י/ז אמרי חן (לוונברג)
י/ז אסופות ב עמ' קע, קעב-קעג
י/ז ארחות ימים עמ' רפב
י/ז באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
י/ז בית אהרן (צוקרמן) עמ' יג {כ"מ}
י/ז בית אהרן (קריספין) דף יד ע"ד
י/ז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שלו
י/ז בן מלך - שבת עמ' תט
י/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רג-רד
י/ז דברות משה ברכות עמ' צו {אבל במוסף פוסק אפילו באמצע הברכה}
י/ז הליכות חיים יו"ט פ"ה הע' א, כ
י/ז השגות הרמ"ך
י/ז חי' עזיאל עמ' 104-105
י/ז חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שד, שלח
י/ז חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף צח
י/ז חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קיד
י/ז ישורון ח"כ עמ' פג {אכילה בלי שתייה}
י/ז לב שלם [תוספת שבת דף לא]
י/ז מחזיק ברכה סי' רסח אות ה {טעה במוסף}
י/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' טז
י/ז מסורה חי"א עמ' יד
י/ז מצוות זמניות עמ' תכ
י/ז משאת המלך (אדרי)
י/ז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' נה
י/ז משנת יעקב מדע עמ' קמח-קמט
י/ז משנת רבנו עמ' קסד
י/ז נועם חי"ט עמ' ה
י/ז ס' הבתים ח"א עמ' סט
י/ז פרי האדמה ח"א
י/ז קרבן פסח עמ' תתרלה
י/ז קרית מלך
י/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' רצד, תקטו
י/ז שו"ע הרב או"ח סי' רסח סעיפים ג, ז
י/ז שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תלח
י/ז שם טוב
י/ז שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 196
י/ז תוספות להגהות מיימוניות
י/ז תורה ודעת (מינצברג) תשע-תשעא עמ' יא {טעה והתפלל של חול בשבת}
י/ז תורה לשמה (תשעג) עמ' עח
י/ז תורת אמך ח"א עמ' 526
י/ז תחומין חי"ד עמ' 428-429
י/ז תשובות הראב"ד סי' קצז
י/ז תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 104
י/ח אהבת המלך
י/ח אהל שרה לאה עמ' קלו {הגהמ"י אות ה}
י/ח אור שמח {שמע מש"ץ, השלמת הזכרה בשומע תפלה}
י/ח אוריתא טז עמ' צ {ר"ח הלוי}
י/ח אמרי דוד, קו"א עמ' יג, כ {הגהמ"י אות ה}
י/ח אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' צז
י/ח אנצי"ת ע' גבורות הע' 131, 133, 134, 152, 160, 163, 179, 192, 197
י/ח באר אברהם (אבלי) עמ' קנד {הגהמ"י אות ה - ספק אם הזכיר}
י/ח בית אהרן וישראל גל' נח עמ' עו, עט {הזכיר גשם בימות החמה}
י/ח בית ירוחם
י/ח ברור הלכה ברכות כט ע"א ציון ז, לד ע"א ציון ג, תענית ג ע"א ציון ה
י/ח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' טז {פוסק גם בערבית}
י/ח דברי אברהם (שדמי) ח"ד עמ' לז {או"ש}, מא {אמר טל לא מחזירים}
י/ח דעת כהן עמ' טז {הגהמ"י אות ה}
י/ח הערות ר"א סופר למאירי תענית ג ע"ב (עמ' 234) הערה 4 {השמיט "בתחיית המתים"}
י/ח ודברת בם (מוסקוביץ) עמ' מו {הגהמ"י}
י/ח וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רח
י/ח יוסף את אחיו עמ' קסו-קסז {הזכיר גשם בימות החמה - אמירת "רסיסי ברכה" בתפלת טל}
י/ח כבוד יו"ט
י/ח לקוטי שפת אמת
י/ח מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 157
י/ח מוריה גל' רלו עמ' ו {בטל והזכיר של גשם חוזר לראש}
י/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף ח ע"ד {או"ש}
י/ח מעשה בצלאל סי' לב {נזכר באמצע הברכה}
י/ח מראה הפנים תענית דף ב
י/ח מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון תענית כט ע"ב]
י/ח משאת המלך (אדרי)
י/ח משנת יהודה עמ' רלח-רמא
י/ח משנת יעקב {אמירת צ' פעמים, הזכרה בש"ת}
י/ח משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תנד
י/ח משנת רבנו עמ' רא {חוזר לראש}
י/ח נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קיא {הגהמ"י אות ו}
י/ח ס' החיים (קלוגר) עמ' קצה
י/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/ח פרח מטה אהרן (סול')
י/ח שארית יהודה (בלום) דף ה ע"ד {הגהמ"י אות ה - הרגל ע"י צ פעמים}
י/ח שערי יעקב תפלה סי' יב סעיף ב ואילך
י/ח תורת אמך ח"א עמ' 397, 505
י/ח תניא רבתי ח"א עמ' 446 {טל בימות החמה}
י/ט אהבת המלך
י/ט אור צהיר {כ"מ - חזרה לש"ת}
י/ט בית אהרן וישראל גל' פח עמ' ק {ברכת מעין שבע בפסח שחל בשבת}
י/ט בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שלז
י/ט בן ידיד
י/ט ברור הלכה ברכות כט ע"א ציון ז
י/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' פז
י/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רד-רה
י/ט השגות הרמ"ך
י/ט זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 70
י/ט מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 157
י/ט מחנה יוסף שבת עמ' פט
י/ט מסירות נפש עמ' 103 {כ"מ}
י/ט משאת המלך (אדרי)
י/ט משנת יעקב הלכה ח (עמ' קצא) {בש"ת}
י/ט עיוני הלכות ח"ב עמ' קנז
י/ט עיני דוד {שכח בלילה ראשון של שאלה}
י/ט צפנת פענח {נזכר אחרי שבירך ש"ת}
י/ט קובץ {כ"מ - בשם רב האי}
י/ט רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שע
י/ט שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' כג אות א
י/ט שיח תפלה עמ' שמח
י/ט שם טוב
י/ט שערי יעקב תפלה סי' י סעיף ב
י/ט תוספות להגהות מיימוניות
י/ט תורת אמך ח"א עמ' 397
י/י אהבת המלך
י/י אור הישר
י/י אסופות ב עמ' קנט
י/י בית אהרן (צוקרמן) עמ' שפו
י/י בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שלז
י/י ברור הלכה ברכות כט ע"ב ציון א, ביצה יז ע"א ציון ג
י/י השגות הרמ"ך
י/י זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 69
י/י לקוטי שיחות חכ"ז עמ' 246, חכ"ח עמ' 56
י/י מילי דמרדכי
י/י מסורה ח"ח עמ' מז
י/י משאת המלך (אדרי)
י/י משנת יעקב
י/י שם טוב
י/י תורת אמך ח"א עמ' 400, 407
י/יא אהבת המלך
י/יא אור שמח
י/יא אסופות ב עמ' קנט
י/יא בד קודש (פוברסקי) ח"ג דף ב ע"ב {או"ש}
י/יא ביצחק יקרא (תשע) סי' ב סעיף א ד"ה ובטעם
י/יא בית אהרן וישראל גל' לח עמ' כה {או"ש}
י/יא ברור הלכה ברכות ל ע"ב ציון ז
י/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רה-רו
י/יא יצחק ירנן
י/יא מגיד הרקיע ח"ג פ"ב ה"ח (1)
י/יא מוריה גל' קט עמ' עג {או"ש}
י/יא מזרח שמש דף כא ע"ב-ע"ד
י/יא מטה אהרן ר"ה עמ' לב {לח"מ}
י/יא משאת המלך (אדרי)
י/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/יא קובץ
י/יא רסיסי טל (עמיטל) ח"ב עמ' קכג {או"ש}
י/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קעא
י/יא שבי ציון סי' יז ענף א
י/יא תפארת למשה עמ' עב {או"ש}
י/יב אהבת המלך
י/יב בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שלח
י/יב בן ידיד
י/יב ברור הלכה ברכות ל ע"ב ציון ד, תענית ג ע"א ציון ה פסקה ח
י/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רו
י/יב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מד
י/יב חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' שב
י/יב טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מט
י/יב יחוה דעת ח"ו עמ' כח
י/יב מבוא למשנה תורה עמ' 45
י/יב מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות מ
י/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' יח
י/יב מראה אש ח"ב עמ' רא
י/יב משאת המלך (אדרי)
י/יב משב יעקב ח"א עמ' יט
י/יב נחלת עזרא ח"א עמ' 35
י/יב ציץ אליעזר ח"ח סי' ו אות ב {הגהמ"י}, ג-ה
י/יב שם טוב
י/יב שרשי הים
י/יב תורת אמך ח"א עמ' 402, 435, 440
י/יג אהבת המלך
י/יג אור הישר
י/יג אורח ישראל סי' יח הערה מא {ראב"ד}
י/יג אמר יוסף (אלקלעי)
י/יג אפוד בד דף מג ע"ד
י/יג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כה
י/יג בית דוד (פילוסוף) או"ח דף צ ע"א, צא ע"ג
י/יג בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שלט
י/יג בן ידיד
י/יג בני דוד
י/יג ברכת יצחק (פאלער) עמ' צב
י/יג גבורת ארי עמ' קעד {ראב"ד}
י/יג גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' קנד
י/יג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רז
י/יג גבורת יצחק ימים נוראים עמ' י {הא-ל הקדוש - חוזר לראש}
י/יג גבורת יצחק ספירת העומר-ר"ח עמ' ר {חתם הא-ל הקדוש}
י/יג המנהיג עמ' שה
י/יג זיו משנה
י/יג יחוה דעת ח"א עמ' קסח, ח"ו עמ' קצז
י/יג יפה נוף עמ' נג
י/יג כנסת ישראל (ששון) דף יד ע"ב-ע"ד {טעה בענין המלך המשפט}
י/יג מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' יד, יח
י/יג מעיני התורה ח"ב עמ' קמט-קנ
י/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
י/יג מרכה"מ אלפ'
י/יג משנת יעקב
י/יג ס' הבתים ח"א עמ' סד
י/יג סדר משנה (בוסק')
י/יג קרית מלך
י/יג ר"י קארו - קובץ עמ' קצד
י/יג ראש דברך עמ' שיא, שיט
י/יג רמב"ם המאיר תפלת יוה"כ הע' 31
י/יג שו"ע הרב או"ח סי' תקפב סעיפים א-ב
י/יג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תש
י/יג שו"ת הריב"ש עמ' תשכט
י/יג שיח תפלה עמ' שמח
י/יג שלל דוד
י/יג שם טוב
י/יג תורת אמך ח"א עמ' 522
י/יד אבן האזל
י/יד אגרות הגרי"ד עמ' מד
י/יד אדני היד החזקה
י/יד אהבת המלך
י/יד אורח ישראל סי' ח אות כ
י/יד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 45
י/יד אתפשטותא דמשה עמ' רפח-רצב
י/יד בחיר חיים
י/יד ביצחק יקרא (תשמט) ח"א סי' ב
י/יד ביצחק יקרא (תשע) סי' ב סעיף א ד"ה והנה
י/יד בית ארזים - ס' הגליונות
י/יד בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' קב, שלט-שמ
י/יד בן ידיד
י/יד בני בנימין (אדר"ת)
י/יד ברור הלכה ברכות לג ע"א ציון ל, ס
י/יד ברור הלכה שבת כד ע"א ציון ד
י/יד גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רצז
י/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רז-רט
י/יד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' צד
י/יד דבר סיני (תשכו)
י/יד המנהיג עמ' רסח
י/יד הר המלך ח"ג עמ' נ
י/יד חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ד ס"ק ו
י/יד חקרי זמנים ח"א עמ' רעג
י/יד ישועות כהן לקוטים סי' ו ס"ק יב
י/יד לב מבין
י/יד מאור ישראל
י/יד מאור צבי (תשס) עמ' קלב
י/יד מאור צבי (תשסה) עמ' קח
י/יד מועדי ה' (טרנובסקי) חנוכה ופורים עמ' נד-נה
י/יד מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות יח, לז
י/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שיג
י/יד משאת המלך ח"א סי' קכג
י/יד משנת יעקב
י/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
י/יד משנת רבנו עמ' רו, רעה-רעו {שכח הבדלה}
י/יד נוכח השלחן (הכהן) עמ' רה
י/יד ס' השלחן עמ' שסב
י/יד עולת איש ברכות עמ' קצה
י/יד עיוני הלכות ח"ב עמ' קנט
י/יד פרשת המלך
י/יד קובץ
י/יד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמה
י/יד שו"ע הרב או"ח סי' רצד ס"ה
י/יד שו"ת מהרש"ל (תשעט) עמ' רכח {הגהמ"י אות פ}
י/יד שם טוב
י/יד שערי מאיר עמ' 12
י/יד שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 270
י/יד תורת אמך ח"א עמ' 490
י/טו אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' נט
י/טו אהבת המלך
י/טו אור צהיר
י/טו אות היא לעולם ח"ב דף קפא ע"א
י/טו אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' כח
י/טו אסיפת מחקרים תורניים תשלג עמ' קלה
י/טו בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' רמג-רמו
י/טו ברור הלכה ברכות כו ע"ב ציון א, ל ע"ב ציון ו
י/טו ברכת יצחק (פאלער) עמ' צב
י/טו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רט-רי
י/טו זה ינחמנו (שלנגר) עמ' 33, 24
י/טו יד המלך (פלומבו)
י/טו כבוד יו"ט
י/טו כתבי העלוי מראקוב עמ' לה
י/טו לב שלם [עטרת ראש, עטרת תפארת ברכות דף לד]
י/טו ללשונות הרמב"ם
י/טו מגן גבורים (או"ח) סי' קה ס"ק א
י/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טו משב יעקב ח"א
י/טו משנה שכיר ח"א סי' א אות ד (מקוצר בנועם חי"ז עמ' רס) {ישהה}
י/טו נתיב מאיר
י/טו ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' קסו
י/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/טו צפנת פענח
י/טו קובץ
י/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' פז, ח"ה עמ' פז
י/טו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שצז
י/טו שו"ע הרב או"ח סי' קח סט"ז
י/טו שו"ת הרד"ך עמ' רפג
י/טו שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קנט
י/טו שם טוב
י/טו שערי יעקב תפלה סי' טז סעיף א
י/טו תאריך ישראל סי' ד הערה א
י/טו תורת אמך ח"א עמ' 432
י/טו תורת ירוחם ח"ב דף טז ע"ג, כה ע"ד
י/טו תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 103
י/טז אבן ישראל (פישר) ח"ט עמ' נז {כ"מ}
י/טז אהבת המלך
י/טז אהל שרה לאה עמ' שלז {הגהמ"י אות ת}
י/טז אור המזרח חל"ד עמ' 87-88 {או"ש}, 89
י/טז אור שמח
י/טז אורח ישראל מילואים לסי' יט אות ו, ט
י/טז אורח מישור (פלם) ח"א עמ' צה
י/טז איש על העדה (אלאביץ) עמ' 45
י/טז בית המלך (פרלשטיין) אהבה ח"א עמ' שמ
י/טז בן ידיד
י/טז ברור הלכה ברכות כא ע"ב ציון א, כח ע"ב ציון א
י/טז גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' רסה {כ"מ}
י/טז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רי-ריא
י/טז דבר סיני (תשכו)
י/טז השגות הרמ"ך
י/טז חיים ומלך
י/טז חיים שנים ישלם עמ' ל {יהא ש"ר}
י/טז טורי אבן (פעמיים)
י/טז טל חיים (טל) ברכות עמ' שכו
י/טז ישועות כהן לקוטים סי' ג ס"ק ט, סי' ה ס"ק ג
י/טז כרם מנחם סי' י, טו
י/טז לב שלם [אור לו בציון דף יב, עטרת ראש, עטרת תפארת ברכות דף לד]
י/טז להורות נתן - שו"ת חי"ג עמ' ג {כ"מ - הפסקה באמצע ברכת הנהנין וברכת המצוות}
י/טז מגן גבורים (או"ח) סי' סו ס"ק ג, סי' קט ס"ק ג
י/טז מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' סט
י/טז מראה הפנים ברכות דף לה
י/טז מרכבת המשנה מהדו"ב
י/טז משיב נבונים סי' ז
י/טז משנה הלכות ח"ו סי' לז {כ"מ}
י/טז נרות אהרן
י/טז נשמת חיים (תשסח) או"ח סי' א עמ' כח, סי' כה עמ' עו
י/טז נשמת כל חי ח"א דף ג ע"ב, ד ע"ג, ה ע"ג
י/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
י/טז פני משה (שלז')
י/טז פניני רבנו הגרי"ז עמ' קג {להפסיק לקדושה}
י/טז פרשת המלך
י/טז ציץ אליעזר ח"ח סי' י אות ד
י/טז קונטרסי שעורים נדרים שעור א אות כב
י/טז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' סד
י/טז שו"ת מהרלב"ח סי' טו
י/טז שערי יעקב תפלה סי' יח סעיף ח-ט, סי' יט סעיף יא, סי' כד סעיף י
י/טז שרשים במועדות עמ' קצט
י/טז תולדות יצחק (שושן) ח"ב עמ' לא-לב
י/טז תורה לשמה (תשעג) עמ' עז-עח
י/טז תורת אמך ח"א עמ' 576
י/טז תניא רבתי ח"א עמ' 473 {הגהמ"י}, 478-476
י/טז תרומת הדשן שו"ת סי' ב, יא


יא/61 הלכות תפלה פרק יא *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יא/רה"פ בן ידיד
יא/רה"פ הרמב"ם המדויק
יא/רה"פ יד פשוטה
יא/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יא/רה"פ מעשה רקח
יא/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יא/רה"פ ס' המנוחה
יא/רה"פ פי' ר"י קאפח
יא/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יא/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יא/רה"פ קרית מלך
יא/רה"פ רמב"ם הערוך
יא/רה"פ רמב"ם לעם
יא/רה"פ שם טוב
יא/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יא/א אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נד אות א
יא/א אבקת רוכל (תשסב) עמ' תיח-תיט
יא/א אבקת רוכל (תשעז) עמ' שעג
יא/א אגרות משה או"ח ח"ב סי' מד, חו"מ ח"א סי' מא
יא/א אגרות משה ח"ח עמ' רפד
יא/א אדני היד החזקה
יא/א אהבת המלך
יא/א אוהב מישרים עמ' תפג {להכין}
יא/א אוצרות הרמב"ם
יא/א אור הישר
יא/א אור הנר (ראטה) עמ' 113
יא/א אור שמח
יא/א אמונת עתיך גל' 118 עמ' 58
יא/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' פג
יא/א אמרי כהן (הולנדר) עמ' קכט
יא/א אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 1, 20, 21, ע' בני העיר הע' 57-58 {הגהמ"י}
יא/א אשל אברהם (שפירא) עמ' תקח
יא/א באר לחי ראי עמ' פד-פה
יא/א באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' שכ {הגהמ"י אות ב}
יא/א בית אהרן וישראל גל' נח עמ' ס
יא/א בית דינו של שלמה חו"מ סי' כב {הגהמ"י}
יא/א ברכה למנחם עמ' 147
יא/א ברכת הזמן עמ' תעד
יא/א בשמן רענן ח"ב עמ' תעג
יא/א גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קמג-קנז
יא/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריא-ריב
יא/א גולות (עתניאל) גל' י (תשסא) עמ' 40 {השמיט בית מדרש}
יא/א דברות משה ברכות עמ' שטו {כל מקום שיש בו עשרה מישראל צריך להכין לו בית שיכנסו בו לתפלה}
יא/א דברי אמת (תרכא) דף לו ע"א {הגהמ"י}
יא/א דברי חיים (שו"ת) ח"א או"ח סי' ג
יא/א דברי ירמיהו
יא/א דברי ריבות (תשעב) עמ' פז {הגהמי אות ב}
יא/א דברי תלמוד ח"א עמ' צב
יא/א המאיר לארץ [מהרשד"ם או"ח לד]
יא/א הרמב"ם כמחנך עמ' 199
יא/א התורה והמדינה ח"ב עמ' סג, קובץ ט עמ' תקמא
יא/א וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רח
יא/א זכרון יהונתן דף קז {הגהמ"י}
יא/א חוקת עולם עמ' 322 {כופים לבנות בית כנסת}
יא/א חוקת עולם עמ' 486 {הגהמ"י אות ב}
יא/א חלקת מאיר
יא/א חקרי זמנים ח"ג עמ' כה
יא/א יכין ובועז ח"א סי' קלב עמ' 355
יא/א יסודי הצדקה עמ' 74
יא/א יסודי ישורון ח"ב עמ' צ {לקנות ס"ת}, רצט
יא/א ישא מדברותיך מגילה עמ' קפט {שני וחמישי}
יא/א כי בא מועד עמ' רלו
יא/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' שג
יא/א כרם יעקב עמ' יב
יא/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' י ע"ב
יא/א לוחות אבן ב"ב עמ' פז {כפייה לבנות בכנ"ס}
יא/א ללשונות הרמב"ם
יא/א לקוטי שיחות חל"ו עמ' 128
יא/א מבוא למשנה תורה עמ' 231 {טעם מיקום הפרק}
יא/א מגן שאול (קצנ') עמ' רטז {הגהמ"י}
יא/א מחנה יוסף שבת עמ' ק
יא/א מלילות ח"א עמ' 295 {הגהמ"י אות ב}
יא/א מלכות יהודה וישראל עמ' 429
יא/א מסורה ח"ח עמ' מג
יא/א מעין חיים ח"ב עמ' קלא
יא/א מפניני הרב עמ' תכח
יא/א מצווה ועושה ח"ב עמ' סט
יא/א מקדם לביתאל עמ' 21
יא/א משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' יד
יא/א משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"ג עמ' סג {כופים לקנות ס"ת}
יא/א משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"ג עמ' סג {לקנות ס"ת}
יא/א נהרות איתן ח"א עמ' קח-קט
יא/א נודע בשערים (מנד') שער גבאי צדקה דף ה ע"ד, ז ע"ג
יא/א נועם חט"ז עמ' קכח
יא/א נפש הרב עמ' קמג
יא/א נתן פריו מגילה עמ' שצג
יא/א ס' התדיר עמ' קפ
יא/א סוכת דוד (שירירו) דף מ ע"ד
יא/א עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קמג-קנא
יא/א עולת כהן ח"ג סי' א ס"ק א
יא/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/א פני אברהם (שפירא) עמ' יג {חובת קניית נביאים}
יא/א פרח מטה אהרן (סול')
יא/א ציץ אליעזר ח"ב סי' כד אות ג {הגהמ"י}
יא/א קובץ
יא/א קרן פני משה ח"א עמ' רכא
יא/א רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רמב {כ"מ}
יא/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכח
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ב"ק עמ' רסה
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עח
יא/א רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלה, קלח
יא/א שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות יג
יא/א שו"ת הגאונים בתראי (תשע) עמ' סח {הגהמ"י}
יא/א שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' קס {הגהמ"י אות ב}
יא/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' רפב {הגהמ"י אות ב}
יא/א שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' קנו {הגהמ"י}
יא/א שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' תרכ {הגהמ"י}
יא/א שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' כ, סה {הגהמ"י אות א}, קצב, רז {הגהמ"י אות ב}
יא/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"א עמ' עח, ח"ב עמ' קט
יא/א שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' פט, שמו
יא/א שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' קס {הג"מ אות ב}
יא/א שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 54
יא/א שי כהן עמ' קטו
יא/א שמחה לאיש (אלישר) דף צ ע"א {הגהמ"י - הרוב כופה}
יא/א שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"א אות ח
יא/א שנתון המשפט העברי ח"ג עמ' 193
יא/א שערי המקדש סי' ג אות ו
יא/א שערי מאיר עמ' ז, יח, יט
יא/א שערי תורה (לעוו) ח"ג דף כו ע"ד {הגהמ"י}
יא/א שערי תורה (לעוו, תשעב) ח"ג כרך א עמ' קיב {הגהמ"י}
יא/א שערי תורה (תשעה) שו"ת עמ' רפו {הגהמ"י אות ב}
יא/א שפתי מלך
יא/א תורת יצחק ח"ב עמ' קצה
יא/א תורת מנחם חל"ג עמ' 161, 199 {ברכת התורה - ברכת המצוות}
יא/א תחומין ח"ה עמ' 333 {הגהמ"י אות ב}, ח"ו עמ' 287, ח"ח עמ' 491, ח"ט עמ' 92 {הגהמ"י אות ב}, ח"י עמ' 92 {הגהמ"י אות ב}
יא/א תפארת צבי (תשס) ח"א עמ' רפג {הגהמ"י אות ב}
יא/א תרומת הגורן ח"א עמ' 91
יא/א תרומת הדשן פסקים סי' רמג
יא/ב אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' נד אות ד
יא/ב אבקת רוכל (תשסב) עמ' תיח-תיט
יא/ב אבקת רוכל (תשעז) עמ' שנה
יא/ב אגרות משה או"ח ח"ב סי' כח
יא/ב אגרות משה ח"ח עמ' קסט
יא/ב אדני היד החזקה
יא/ב אהבת המלך
יא/ב אור הישר
יא/ב אור המאיר (שפירא) סי' עו אות ב {היכל - הארון}
יא/ב אור המאיר (שפירא) סי' עו אות ב, ד {היכל}
יא/ב אור המזרח חל"ד עמ' 58 {בלי היכל וס"ת אין קדושת בהכנ"ס}
יא/ב אנצי"ת ע' ארון הקדש הע' 3, 11, 12, ע' בית הכנסת הע' 40, 43, 47-48, 50, 53, 57, 58, 59, 328, 329, 332, 334, 341
יא/ב ארץ הצבי (שכטר) עמ' צא
יא/ב אשר למלך
יא/ב באר יצחק (גולדשמיד) עמ' צו
יא/ב בית אבי ח"ב סי' לז עמ' נג
יא/ב בית אהרן וישראל גל' עז עמ' קכה
יא/ב בן אריה
יא/ב בנין אריאל יאיר עמ' 376
יא/ב ברור הלכה שבת יא ע"א ציון א
יא/ב ברכה למנחם עמ' 147
יא/ב ברכי יוסף או"ח סי' קלד ס"ב {הגהמ"י}
יא/ב ברקאי ח"ה עמ' 147-148
יא/ב גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קנז-קס
יא/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריב-ריג, ריט
יא/ב גשר יהושע עמ' 201, 199
יא/ב דבר סיני (תשכו)
יא/ב דברות אליהו ח"ה עמ' יט, כא
יא/ב דברי יעקב ב"ק עט ע"א {מתנה}
יא/ב דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קב
יא/ב האיר ממזרח משלי עמ' טו {בראש הומיות תקרא}
יא/ב המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 23
יא/ב הר המלך ח"ד עמ' שע
יא/ב הרמב"ם כמחנך עמ' 81
יא/ב התורה והמדינה ח"ב עמ' סג
יא/ב זכור זאת ליעקב עמ' סט {שמתפללים כנגדו - אין לשנות את מקום הארון}
יא/ב טהרת יו"ט ח"י עמ' קלה, רט, ריב, רטו, ריז, רלד, רנט
יא/ב טל חיים (טל) ברכות עמ' קלד
יא/ב יד אפרים (ביליצר), על צוואת ריה"ח עמ' יג
יא/ב ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' ז
יא/ב כבודה של תורה ח"ג עמ' לא
יא/ב להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' טז ע"א, יט ע"ב
יא/ב ללשונות הרמב"ם
יא/ב מגדל השן (גלאז) דף כח ע"ב
יא/ב מגן גבורים (או"ח) סי' קנ ס"ק א
יא/ב מחנה יוסף שבת עמ' רנג
יא/ב מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 373, 416 {הגהמ"י}
יא/ב מכתב סופר
יא/ב מלילות ח"א עמ' 263, 283-285, 288, 289
יא/ב מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפז
יא/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 270 {היכל לס"ת}, 274 {ר"י קאפח}
יא/ב מסורה ח"ח עמ' מה
יא/ב מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ב מעין חיים ח"א עמ' פג
יא/ב מעין חיים עמ' פג {הגהמ"י - השתחויה}
יא/ב מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' נב
יא/ב מצווה ועושה ח"ב עמ' סח
יא/ב משא יד ח"א עמ' עו {מגביהים}
יא/ב משיב דבר ח"א סי' י
יא/ב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"ב עמ' תקפט
יא/ב משנת המדינה עמ' 102
יא/ב משנת משה ביצה עמ' מח
יא/ב משפטי עזיאל ח"ח עמ' לג
יא/ב משרת משה (עטייה)
יא/ב נועם חכ"ד עמ' רי
יא/ב ס' התדיר עמ' קפא
יא/ב סדר משנה (בוסק')
יא/ב עיונים ומחקרים ח"א עמ' 300
יא/ב פד"ר חי"ב עמ' 271
יא/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/ב פרח מטה אהרן (סול')
יא/ב צבי תפארת סי' יז {הגהמ"י}
יא/ב צפנת פענח
יא/ב קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' קמד
יא/ב קרן פני משה ח"ב
יא/ב ראש דברך עמ' עח-עט
יא/ב רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קלט
יא/ב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מג
יא/ב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 54
יא/ב שי כהן עמ' קיז
יא/ב שלמי יוסף שבת ח"א עמ' רטו
יא/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כד
יא/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לא
יא/ב שערי המקדש סי' כג אות ב {מצוה להגביהו}
יא/ב שפתי מלך
יא/ב תורה שלמה חי"ט עמ' 310
יא/ב תורת מנחם חמ"ז עמ' 63
יא/ב תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קעב
יא/ב תרומת הגורן ח"א עמ' 91
יא/ג אגרות משה או"ח ח"ב סי' מא-מב
יא/ג אהבת המלך
יא/ג אורה ושמחה הל' לולב פ"ז ס"ק קטז
יא/ג אנצי"ת ע' בימה הע' 1
יא/ג אשל אברהם (שפירא) עמ' תקח
יא/ג אשר למלך
יא/ג בדרך המלך עמ' רנא
יא/ג בית אבי ח"ב סי' לז עמ' נג
יא/ג בית אהרן וישראל גל' כ עמ' צ {מעמידים את התיבה באמצע, ואחוריה כלפי ההיכל}
יא/ג בית שערים או"ח סי' נה {כ"מ}
יא/ג ברכה למנחם עמ' 128-129
יא/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריג
יא/ג גביע הכסף ח"א עמ' קכא {כדי שישמעו כולם}
יא/ג דברי יוסף (קליין) קונ' בענין השנות הבימה דף קפב ע"ד {בימה באמצע}
יא/ג דברי ירמיהו
יא/ג דרך ימין (לר' יוסף סאמיגה, ונציה שסו) דף ז-ח
יא/ג המאיר לארץ
יא/ג המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 23
יא/ג הרמב"ם והזוהר
יא/ג זכרון סופרים {ומעמידין בימה באמצע הבית} [עיין באור הגר"א או"ח סימן ק"נ, ותשו' חת"ס או"ח סימן כח,שמקורו מסוכה דף נ"א ע"ב ובתוס' שם]
יא/ג חזון המקרא ח"א עמ' 17 {כדי שישמעו}
יא/ג חי' עזיאל עמ' 105
יא/ג חיים שיש בהם (גרוס) דרשות ח"ב עמ' קסו {בימה באמצע}
יא/ג חקרי זמנים ח"ב עמ' רצה
יא/ג טהרת יו"ט (על יסוד יוסף) ח"ז עמ' קמ {התיבה באמצע כדי שישמעו כולם - מדוע לא נימק שזה כמו המזבח במקדש}
יא/ג טהרת יו"ט ח"י עמ' נד, צה, ק, קא, קמ, קצא, רא
יא/ג טורי אבן
יא/ג ישא איש דף צח ע"ד, צט ע"א
יא/ג ישועת משה עמ' קנו
יא/ג כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצב
יא/ג לב דוד (פלדמן) עמ' קצה {במה באמצע}
יא/ג לבושי מרדכי או"ח עמ' לא, מ, רצה
יא/ג מאורות הדף היומי ח"ח עמ' צ {בימהבאמצע}
יא/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קנ ס"ק א
יא/ג מגן שאול (קצנ') עמ' פח
יא/ג מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות יט
יא/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' ס
יא/ג מלילות ח"א עמ' 265, 266, 268
יא/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' יז, ל, ח"ה עמ' קט
יא/ג מעט צרי
יא/ג מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"ב עמ' נ, נג
יא/ג מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' א-ג, רכא-רכג {בימה באמצע}
יא/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/ג מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' סז אות א-ב, סי' סח אות א {כ"מ - מקום הבימה}, ה
יא/ג משאת מרדכי מגילה עמ' קכח
יא/ג נועם ח"ה עמ' נב, נז, סג, סה, סז, ח"ז עמ' קכה
יא/ג ס' העתים עמ' 273
יא/ג ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
יא/ג עמק הלכה (אורנשטין) סי' כה עמ' מא
יא/ג עקבי ברכה עמ' קלב
יא/ג פותח יד
יא/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/ג פני המלך (שטרן)
יא/ג צהר (דבורקס) ח"א עמ' רג {בימה באמצע - על הרפורמים}
יא/ג ציוני מהר"נ
יא/ג צפנת פענח
יא/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מא {כ"מ}, פד
יא/ג רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' שכה
יא/ג שאר יוסף ח"ח עמ' יב
יא/ג שבילי אשר
יא/ג שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מג
יא/ג שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תקל
יא/ג שי כהן עמ' קיז
יא/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' עג {בימה}, שצ {תיבה}
יא/ג שיח תפלה עמ' שמט
יא/ג שעורי עץ ארז שבת עמ' לז {בימה באמצע בהכנ"ס}
יא/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כד
יא/ג שרידי אש ח"א עמ' לד
יא/ג תועפות ראם (מחפוד) ח"א עמ' י
יא/ג תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' ד
יא/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 145
יא/ד אגרות משה או"ח ח"ב סי' כח
יא/ד אנצי"ת ע' ארון הקדש הע' 5 {כ"מ}, ע' בית הכנסת הע' 119
יא/ד אשר למלך
יא/ד בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כה [עי' ב"י או"ח סי' קנ, ומהרמ"ע סי' צ], גל' עד עמ' פב
יא/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריג-ריד
יא/ד המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 19
יא/ד הרמב"ם - שמרנות עמ' 28
יא/ד ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תיג
יא/ד ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ד עמ' לה
יא/ד וישב הים ח"ב סי' ט אות ו
יא/ד חסדי דוד ח"ב עמ' תקמה
יא/ד יד פשוטה מדע עמ' תרעא
יא/ד יחוה דעת ח"ג עמ' סה
יא/ד כה תברכו דף סד ע"ב
יא/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' תל, ח"ד עמ' כט
יא/ד מבוא למשנה תורה עמ' 102
יא/ד מלילות ח"א עמ' 255 {הגהמ"י}
יא/ד מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ג עמ' כח
יא/ד משפטי עזיאל ח"א עמ' טו
יא/ד נועם ח"ה עמ' סה, ח"ז עמ' קכה, חי"ז עמ' ריד [היכל יצחק או"ח ט]
יא/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
יא/ד צפנת פענח
יא/ד רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מא, פד
יא/ד שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מג
יא/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' כד
יא/ד שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' לא
יא/ד שררה שהיא עבדות ח"ב עמ' 22
יא/ד תחומין חט"ו עמ' 462
יא/ד תניא רבתי ח"א עמ' 265
יא/ד תשובות ר"א בן הרמב"ם עמ' 63
יא/ה אהבת המלך
יא/ה אור הנר (ראטה) עמ' 113-114
יא/ה אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 230, 231
יא/ה באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קג
יא/ה במעגלי יושר בראשית עמ' 125
יא/ה בני בנימין (אדר"ת)
יא/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריד-רטז
יא/ה גן שושנים ח"ב עמ' צח
יא/ה דברי ירמיהו
יא/ה המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 27
יא/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 218
יא/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תקמג
יא/ה חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קט
יא/ה טהרת יו"ט ח"י עמ' שב
יא/ה יד פשוטה מדע עמ' תיד
יא/ה ללשונות הרמב"ם
יא/ה מאור ישראל
יא/ה מאורי המועדים עמ' תלג {כבוד}
יא/ה מבוא למשנה תורה עמ' 103
יא/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קנא ס"ק א
יא/ה מוריה גל' קצג עמ' רו, גל' רמג עמ' עז {נוהגים כבוד}
יא/ה מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' פו
יא/ה מציון אורה ח"א עמ' רו {השמיט מטפחות חומשין}
יא/ה משנת יעקב
יא/ה ס' התדיר עמ' קפא
יא/ה עליות משה (תשעו) ח"א עמ' יח
יא/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/ה צפנת פענח
יא/ה שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' רס, ח"ב עמ' כט
יא/ה של"ה ח"ג תצוה אות לג
יא/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' סה
יא/ה שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' פ
יא/ה שער יהושע ח"ב עמ' שלט {הגהמ"י אות ו}
יא/ה שערי חיים (ס' המקח) דף קג ע"ד {כ"מ}
יא/ה תחומין חט"ו עמ' 463
יא/ה תרומת הגורן ח"א עמ' 145
יא/ה תרומת הגורן ח"א עמ' 145 {מגדל עוז}
יא/ו אבן ישראל (בוהוש) עמ' נא
יא/ו אהבת המלך
יא/ו אור הישר
יא/ו אור הנר (ראטה) עמ' 114
יא/ו אמרי דעת או"ח סי' ו עמ' לג
יא/ו אמרי יושר מגילה כח ע"א
יא/ו אמת ליעקב - מקרא עמ' רכב
יא/ו אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' צד
יא/ו אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 153-155, 157, 178, 179, 188, ע' בית המדרש הע' 23
יא/ו באר בשדה עמ' קסט {שחוק והיתול ושיחה בטילה}
יא/ו באר חיים מרדכי דף יג
יא/ו באר יהודה
יא/ו באר שרים (שלזינגר) שו"ת ח"ד סי' ס אות א {הגהמ"י}
יא/ו בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כה
יא/ו בית יחזקאל (וייס) עמ' רנ
יא/ו במעגלי יושר בראשית עמ' 125
יא/ו בני בנים ח"א עמ' ח, קטו
יא/ו בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' עו הערה 90 {בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש}
יא/ו ברור הלכה מגילה כח ע"א ציון ו
יא/ו ברכה למנחם עמ' 147
יא/ו גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קסב-קסד
יא/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריד
יא/ו גולות (עתניאל) גל' י (תשסא) עמ' 38-39
יא/ו גליונות אבני נזר
יא/ו גן שושנים ח"ב עמ' צח
יא/ו דברות משה ברכות עמ' שיז {וחכמים ותלמידיהם מותרין לאכול ולשתות בהן מדוחק}
יא/ו המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 24
יא/ו הר המלך ח"ה עמ' לא
יא/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 218
יא/ו ויקח אברהם [סוכת דוד (שירירו) דף מ ע"ד]
יא/ו זרע יצחק (לומברוזו)
יא/ו חי' ר' עזריאל ברכות-מועד עמ' רלה
יא/ו חי' ר"ש קלוגר יומא עמ' נא
יא/ו יביע אומר (גרוברט) עמ' 32 {שיחה בטלה}
יא/ו יד בנימין מגילה עמ' רח-רט {אכילה ושתיה לת"ח}
יא/ו יחוה דעת ח"ב עמ' עב, ח"ג עמ' לו
יא/ו ישורון ח"כ עמ' נ {מתוך דוחק}
יא/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תתקצא
יא/ו כפתור ופרח (תשנט) ח"ג עמ' פח
יא/ו לבושי מרדכי או"ח עמ' רמא
יא/ו מאור ישראל
יא/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קנא ס"ק א
יא/ו מוריה גל' קצג עמ' רז, ריד
יא/ו מחנה יוסף (תשעב) סי' עט אות ט
יא/ו מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' מ
יא/ו מלילות ח"א עמ' 440
יא/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 209 {אכילה מדוחק}
יא/ו מעדני מלך (תשמח) עמ' צא
יא/ו מעט צרי
יא/ו מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ו מצווה ועושה ח"ב עמ' עב
יא/ו משנת אברהם על ס' חסידים ח"ג עמ' תכא
יא/ו משנת משה מגילה עמ' ריז
יא/ו נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
יא/ו ס' התדיר עמ' קפ
יא/ו עבד המלך (תשא)
יא/ו עולת כהן ח"ג סי' ט ס"ק ה {חכמים ותלמידיהם}
יא/ו עיוני הלכות ח"ב עמ' רעז {רמב"ם}, רעח {הגהמ"י}
יא/ו עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לג
יא/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/ו פני משה (שלז')
יא/ו פנת יקרת חולין פ"י עמ' עב {השמיט שינה בבית כנסת}
יא/ו פרי יצחק (תשעו) עמ' שסט {כ"מ}, שע {הגהמ"י}
יא/ו צפנת פענח
יא/ו ריח שדה דף נג ע"א
יא/ו שברי לוחות עמ' 119 {הגהמ"י אות ה}
יא/ו שו"ע הרב הל' ת"ת פ"ד אות יא
יא/ו שו"ת ר"י בסן (תשסו) עמ' רנא
יא/ו שיח תפלה עמ' שמט
יא/ו של"ה ווי העמודים פ"י אות לב
יא/ו שער יהושע ח"ב עמ' שלח
יא/ו תורת ירוחם ח"ב דף נו ע"א
יא/ו תורת ראובן עמ' 179
יא/ו תחומין חכ"ב עמ' 41
יא/ו תפארת צבי (שפילמן) ח"ה עמ' צה
יא/ו תרומת הגורן ח"א עמ' 90
יא/ז אהבת המלך
יא/ז אהל שרה לאה עמ' תמ-תמב, תמד
יא/ז אות היא לעולם ח"ב דף קעז ע"ג {הגהמ"י}
יא/ז אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 121-123, 158, 160, 161, ע' בית המדרש הע' 55, 56
יא/ז ברור הלכה מגילה כח ע"ב ציון א, ד
יא/ז גן שושנים ח"ב עמ' צח-צט
יא/ז המאיר לארץ
יא/ז העמק שאלה ח"א שאלתא א אות יג
יא/ז יסודי הצדקה עמ' 77
יא/ז מוריה גל' קצג עמ' ריב, גל' רמג עמ' עז {חשבונות}
יא/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 162, 163, 165, 166 {הספד של רבים}
יא/ז מעין חיים ח"ב עמ' קלב
יא/ז משנת יעקב זמנים ח"א עמ' קנז {חשבונות}
יא/ז ס' העתים עמ' 256
יא/ז ס' התדיר עמ' קפ {חשבונות}
יא/ז עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לג
יא/ז צפנת פענח
יא/ז שבייה ופדות בחברה היהודית עמ' 24
יא/ז שמירה טובה עמ' 61
יא/ז שער יהושע ח"ב עמ' שלה
יא/ז שרידי אש ח"א עמ' לח, מא
יא/ח אהבת המלך
יא/ח אהל שרה לאה עמ' תמ-תמה
יא/ח אהלים עמ' רעז-רפ
יא/ח איש על העדה (אלאביץ) עמ' 46
יא/ח אמרי חן (לוונברג)
יא/ח אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 166, 167
יא/ח באר יהודה {השמיט שביל מעיקרא, ונכנס שלא ע"מ לעשות קפנדריא}
יא/ח באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קיג
יא/ח ברור הלכה מגילה כט ע"א ציון ג
יא/ח גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קסב-קסד
יא/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריז-ריח
יא/ח גן שושנים ח"ב עמ' צח-צט
יא/ח דבר סיני (תשכו) {טעם האיסור}
יא/ח הר המלך ח"ג עמ' יח, נ
יא/ח זיו משנה להלן הל' י {השמיט שביל וכו'}
יא/ח חי' חפץ חיים
יא/ח חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רג {קפנדריא}
יא/ח יד בנימין מגילה עמ' ריב {כ"מ - אם היה שביל מעיקרו}, ריג {לדבר מצוה}
יא/ח ללשונות הרמב"ם {השמיט שביל וכו'}
יא/ח מאורי המועדים עמ' תלב {ליכנס רק לדבר מצוה}
יא/ח מוריה גל' קצג עמ' ריב
יא/ח מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' פז
יא/ח מנחת חינוך ח"ב עמ' רסה {כ"מ}
יא/ח מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/ח מעין חיים ח"ב עמ' קיט, קכא, קלב
יא/ח מעיני המים
יא/ח מקראי קדש (תפט) דף קכג ע"ב {השמיט שביל וכו'}
יא/ח מקראי קדש (תשנג) עמ' שיג
יא/ח מרכבת המשנה מהדו"ב {השמיט שביל מעיקרא}
יא/ח מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {השמיט נכנס שלא ע"מ לעשות קפנדריא}
יא/ח משכנות לאביר יעקב ח"ב דף יא ע"ד, יב ע"א-ע"ב
יא/ח משפטי עזיאל ח"ג עמ' סו
יא/ח משרת משה (עטייה)
יא/ח נמוקי מהרא"י (סוף זמנים) {השמיט שביל וכו'}
יא/ח עולת כהן ח"ג סי' יד ס"ק ג {רק לדבר מצוה}
יא/ח עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לג
יא/ח עסק התורה עמ' ע
יא/ח ראשון לציון על מגילה כט ע"א {השמיט שביל וכו'}
יא/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' לד
יא/ח שיח תפלה עמ' שמט
יא/ח שפתי מלך
יא/ח תרומת הגורן ח"א עמ' 90
יא/ט אגודות אזוב מדברי דף קז ע"ג {מצוה להיכנס לביהכנ"ס}
יא/ט אהבת המלך
יא/ט אהל דוד (קהן) ח"ב שופטים פ"כ פס' כו
יא/ט אהל שרה לאה עמ' תמא-תמב, תמד
יא/ט אהלים עמ' רעז-רעח, רפא
יא/ט אמרי יושר מגילה כט ע"א
יא/ט אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 117, 118, 165, 175
יא/ט באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קטו
יא/ט בית אהרן וישראל גל' כא עמ' צב
יא/ט בני בנימין (אדר"ת)
יא/ט ברור הלכה ברכות לב ע"ב ציון ג
יא/ט ברור הלכה מגילה כח ע"ב ציון ג
יא/ט בתורתו יהגה ח"א עמ' תקכט
יא/ט בתורתו יהגה ח"ב עמ' קלז {אשרי יושבי ביתך}
יא/ט גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קסב-קסד
יא/ט דרך המלך (רפפורט)
יא/ט זיו משנה להלן הל' י
יא/ט כנפי נשרים
יא/ט כתב אמת ח"ג עמ' קצג {ישהה מעט}
יא/ט לב שלם [של"ה ווי העמודים פ"י דף יז ע"ד]
יא/ט מאה שערים (קפשאלי) עמ' שצב
יא/ט מנחת מחבת עמ' רו
יא/ט מצווה ועושה ח"ב עמ' פו
יא/ט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 183 {מלמד תינוקות}
יא/ט נמוקי מהרא"י (סוף זמנים)
יא/ט ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תע
יא/ט עולת כהן ח"ג סי' י ס"ק ד {לקרוא לתינוק}
יא/ט עיר הקודש והמקדש ח"ד עמ' לג
יא/ט עסק התורה עמ' עא
יא/ט פני משה (שלז')
יא/ט שיח תפלה עמ' שמט
יא/ט של"ה ווי העמודים פ"י אות לב
יא/ט שער יהושע ח"ב עמ' שלח
יא/ט שפתי מלך
יא/ט תורת אביגדור ח"ב עמ' צה {הישיבה מצוה}
יא/ט תרומת הגורן ח"א עמ' 90
יא/י אהבת המלך
יא/י אהל שרה לאה עמ' תמד
יא/י אהלים עמ' רעז-רפ
יא/י אוהב מישרים עמ' תפד-תפה
יא/י אור הישר [ברכי יוסף קנא ס"ק ח, שבות יעקב ח"ג סי' א]
יא/י אור צהיר {מותר, לקרב את הדרך}
יא/י אור שמח {נכנס להתפלל}
יא/י אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 169, 209, 210, 212, 217, 218
יא/י באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קטו
יא/י בית אהרן וישראל גל' כא עמ' צא {כ"מ בשם ר' מנוח}, צב-צג {קפנדריא}
יא/י בית דוד (תשעט) או"ח סי' תט, תי
יא/י בית יחזקאל (וייס) עמ' קכג {כ"מ - רוקק}
יא/י ברור הלכה ברכות סג ע"א ציון ב
יא/י ברור הלכה מגילה כט ע"א ציון ג
יא/י ברכי יוסף או"ח דף נ ע"ב {להיכנס במקלו}, סי' קנא ס"ח {במנעלו}
יא/י גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קסב-קסד
יא/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' ריז-ריט
יא/י דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' לט {אפונדתו}
יא/י זיו משנה {קפנדריא, לרוק}
יא/י חי' הרז"ה ח"א עמ' תרכט
יא/י חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' רג
יא/י טהרת יו"ט ח"ג עמ' קסח
יא/י יד בנימין מגילה עמ' רי {קפנדריא - אם אומר פסוק}
יא/י יוסף אומץ דף טז ע"ד {להיכנס במקלו}
יא/י יחוה דעת ח"ה עמ' קסה
יא/י ללשונות הרמב"ם לעיל הל' ח {כ"מ - מדוע איחר דין זה}
יא/י מאורי המועדים עמ' תלא {במקלו ומנעלו}
יא/י מבית מאיר ח"ג עמ' קנו-קנז {מנעל}
יא/י מלילות ח"א עמ' 246
יא/י מנחת חינוך ח"ב עמ' רסה
יא/י מעיל שמואל (פלורנטין)
יא/י מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"ב {כ"מ - מדוע איחר דין זה}
יא/י מרכבת המשנה מהדו"ב {כ"מ - מדוע איחר דין זה}
יא/י נחלת דבש (ליפשיץ) מהדו"ת סי' קא אות יד {צריך לרוק}
יא/י נמוקי מהרא"י (סוף זמנים) {מדוע איחר}
יא/י ס' זכרון לגרי"י פרנקל עמ' רנא {מנעל}
יא/י סדר משנה (בוסק')
יא/י עסק התורה עמ' עא
יא/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/י פרי יצחק (תשעו) עמ' שסח
יא/י פרשת המלך
יא/י צפנת פענח {מנעל}
יא/י קובץ [שו"ת רשב"ש סי' רפה] {מנעל ורקיקה}
יא/י רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קל
יא/י שו"ת רשב"ש עמ' רכה
יא/י שיח תפלה עמ' שמט
יא/י שפתי מלך
יא/י תוספות להגהות מיימוניות [רי"ף גורס מצוה]
יא/י תרחם ציון עמ' כה {מותר להיכנס לבהכ"נ בנעליים}
יא/יא אבן שלמה (ניימן) עמ' קכח
יא/יא אבק דרכים דף נ ע"ג
יא/יא אהבת המלך
יא/יא אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 467, 473, 475, 476
יא/יא ארשת צבי עמ' מו
יא/יא בית מועד (גטיניו) {אע"פ שהן שוממין, בתי כנסת שבבבל}
יא/יא ברכה למנחם עמ' 147
יא/יא גן שושנים ח"ב עמ' צט-ק
יא/יא גשר יהושע עמ' 195
יא/יא דברי חפץ עמ' נד {קדושת בהכ"נ מדאורייתא}
יא/יא דרישת ציון (תשסב) עמ' 271-272 {והשימותי}
יא/יא דרך ישרה ח"ב עמ' מה {בהמ"ד כלול ב"והשימותי"}
יא/יא הדרום טז עמ' 77
יא/יא המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 25
יא/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 81, 98, 207, 218
יא/יא התורה והמדינה ח"ט עמ' תקלב {"ביישובן" - כשהם בנויים}
יא/יא ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ה עמ' פה
יא/יא זכרון יהודה (בן הרא"ש) - ודוי עמ' רד
יא/יא טורי אבן {חרב ובנאו במקום אחר, בהכ"נ שבבבל}
יא/יא יד פשוטה מדע עמ' קכד
יא/יא יסודי הצדקה עמ' 83
יא/יא לקוטי שיחות חל"ו עמ' 126
יא/יא לשון למודים או"ח סי' סז דף לט ע"א {בהכ"נ בחו"ל בחורבנם}
יא/יא מגדל השן (גלאז) דף כח ע"א
יא/יא מוריה גל' קצג עמ' ריג
יא/יא מיטב הארץ עמ' 466
יא/יא מלילות ח"א עמ' 236, 237
יא/יא מעלין בקודש גל' ח עמ' 163 {עשבים בכותל המערבי}
יא/יא משכנות לאביר יעקב ח"ב דף יא ע"ד
יא/יא נועם חי"א עמ' טו {בהכ"נ שנחרב ע"י ערבים}, חי"ב עמ' רכו {קדושה בחורבנם}
יא/יא נחל עדה עמ' תכד
יא/יא נתן פריו ב"מ עמ' קל
יא/יא נתן פריו מגילה עמ' שמט
יא/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עט, תקנב
יא/יא רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קל
יא/יא שאלו שלום ירושלים (תשמה) עמ' 67
יא/יא שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 54
יא/יא שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רעא-רעב
יא/יא תורת הקדש ח"א עמ' קפט {קרית ספר - בהכ"נ כתשמישי מצוה}, ח"ב עמ' יג {האם דינים אלו נוהגים במשכן שילה בחורבנו}, פז {"והשימותי" מלמד מורא בחורבנן}
יא/יא תרומת הגורן ח"א עמ' 92
יא/יא תשבץ ח"ג סי' ה
יא/יב אהבת המלך
יא/יב אורח משפט עמ' מג ע"ב
יא/יב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' פז
יא/יב אמת ליעקב מועד עמ' תג
יא/יב באר חיים מרדכי דף ט
יא/יב באר יהודה
יא/יב בגדי כהונה (כהן) דף ו ע"ד
יא/יב בית שערים או"ח סי' נח
יא/יב בני בנימין (אדר"ת)
יא/יב דברי חיים ח"ב או"ח סי' יב {כ"מ}
יא/יב דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מד-מה
יא/יב דעת משה (פרידמן) סי' ז+
יא/יב דרך המלך (רפפורט)
יא/יב הגהות חבר בן חיים
יא/יב זכרון יעקב (בנד')
יא/יב זכרון סופרים {אפילו כותל אחד ממנו} [עיין תשו' מהרי"א או"ח סימן כ"ח]
יא/יב חי' כתב סופר
יא/יב חי' ר"א גוטמכר ב"ב עמ' ז
יא/יב חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב, שיורי או"ח דף י ע"ד
יא/יב כבוד יו"ט
יא/יב כתב סופר או"ח דף טו ע"ב
יא/יב כתב סופר או"ח סי' יז ד"ה וכן נ"ל
יא/יב לבושי מרדכי או"ח עמ' רכא-רכב
יא/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קנב ס"ק א
יא/יב מעט צרי
יא/יב מקדש דוד קדשים סי' א ס"ק א במנחת מרדכי
יא/יב מראה הפנים מגילה דף כג
יא/יב משיב נפש (גרוס) ח"ג עמ' יד
יא/יב משנת יעקב
יא/יב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמז
יא/יב משנת משה מגילה עמ' רב, חגיגה עמ' כח
יא/יב נקדש בצדקה סי' תסו
יא/יב סוכת דוד (קויאט) ח"א עמ' לא-לב
יא/יב עין יצחק ח"א עמ' כו
יא/יב עמק שאלה (טברסקי) עמ' כו
יא/יב קובץ
יא/יב קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 20-21
יא/יב קרן הצבי מצוה צח אות ח
יא/יב קרני ראם (ירמוש) עמ' שצד
יא/יב ראש אליהו ח"א עמ' פו
יא/יב שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' מג
יא/יב שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 54
יא/יב שעלי דעת גל' ג עמ' 65-66
יא/יב שפתי רננות (אריאש) דף ק ע"א {אפילו כותל אחד}
יא/יג אהל משה (וינברג) דף מה ע"א {ביום ובלילה}
יא/יג אהל שרה לאה עמ' רמא {חרבו יסודותיו}
יא/יג אמת ליעקב נזיקין ח"א עמ' צד
יא/יג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רכ-רכא
יא/יג לבושי מרדכי או"ח עמ' קע
יא/יג משא בני קהת
יא/יג משנת יעקב
יא/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמז
יא/יג קובץ חי' תורה (במגל"ט) ג עמ' 19, 21
יא/יג שערי המקדש סי' כד אות ו-ז {לבנות מהרה}
יא/יג שפתי רננות (אריאש) דף ק ע"א
יא/יד אבקת רוכל (תשעז) עמ' שעו
יא/יד אהבת המלך
יא/יד אור צהיר
יא/יד אמונת יהושע עמ' מא
יא/יד אמרי חן (לוונברג) עמ' קמט-קנח
יא/יד אנצי"ת ע' ארון הקדש הע' 16
יא/יד אנצי"ת ע' בית המדרש הע' 10-12
יא/יד באר יהודה
יא/יד בית אהרן וישראל גל' כב עמ' צה {מותר למכור בהכ"נ אם מעלה את דמיו}
יא/יד בית מועד (גטיניו)
יא/יד בני דוד
יא/יד בצור ירום (תשפ) חי"ד עמ' קלג הערה 13 {בני העיר שמכרו בית הכנסת, יש להן ליקח בדמיו תיבה מכרו תיבה, יש להן ליקה בדמיה מטפחות או תיק לספר תורה וכו'}
יא/יד בצור ירום (תשפא) חט"ו עמ' שמד הערה 102 {קדושת בית המדרש יתירה על קדושת בית הכנסת ומעלין בקודש ולא מורידין}
יא/יד ברור הלכה מגילה כה ע"ב ציון ג
יא/יד ברכי יוסף או"ח דף נה ע"ג {מותר למכור בית כנסת}, סי' קנג ס"א-ס"ב {כ"מ}
יא/יד גבורת התורה הלכות ביהכנ"ס עמ' קסד-קסז
יא/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רכא-רכג, רכה
יא/יד גופי הלכות (תשסו) עמ' תב-תג {מכרו ס"ת}
יא/יד דברי ירמיהו
יא/יד הדר דוד עמ' כא
יא/יד הר המלך ח"ו עמ' נה-נו
יא/יד הרמב"ם כמחנך עמ' 230
יא/יד וזאת ליהודה (טאראב) עמ' רז
יא/יד זיו משנה
יא/יד זרע יצחק (לומברוזו) [תוי"ט פ' בני העיר]
יא/יד טורי אבן
יא/יד טורי אבן המפואר עמ' רכד, רכט
יא/יד יד בנימין מגילה עמ' קפג {כ"מ}
יא/יד יחוה דעת ח"ב עמ' עה
יא/יד יחוה דעת ח"ה סי' יח עמ' עז {קדושת בהמ"ד יתרה}
יא/יד ישועות יעקב מועד עמ' רסב
יא/יד כהונת רפאל עמ' רג
יא/יד לב שלם [שושנים לדוד מגילה פ"ג מ"א, שמש צדקה או"ח דף א ע"ג, פרי האדמה ח"ב דף ח ע"ב]
יא/יד לחם יהודה
יא/יד לקוטי שפת אמת
יא/יד לשון למודים או"ח דף לט ע"ב {כ"מ}
יא/יד מגן שאול (קצנ') עמ' כ
יא/יד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' נג
יא/יד מילי דשמיא עמ' קנא {קדושת בהמ"ד יתירה}
יא/יד מנוחת אשר ח"ב דף ד ע"א {מכירת בית כנסת לקנות אחר}
יא/יד מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף לו ע"ב
יא/יד מנחת עני (תקמ) דף ב ע"ב {מותר למכור בה"כ רק לצורך קדושה אחרת}
יא/יד מערכי לב (ציר') עמ' כג
יא/יד מעשה בצלאל סי' מה
יא/יד מקראי קדש (תפט) דף קכג ע"ב
יא/יד מקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
יא/יד מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יד מרכה"מ אלפ' [גופי הלכות קה ע"א-ע"ב]
יא/יד משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' תרמג
יא/יד משנת יעקב
יא/יד משנת ראשונים (הירשפלד)
יא/יד משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 183-184
יא/יד נועם חכ"ב עמ' רח
יא/יד נחלת שמעון (קרסנר) רות סי' יח אות ב
יא/יד עולת כהן ח"ג סי' כב ס"ק א {לעשותו בית מדרש}
יא/יד עץ החיים (אבולפיה, תפט) לשונות דף א ע"א
יא/יד עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"ב עמ' קסז
יא/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/יד פרי האדמה ח"א
יא/יד פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ח ע"ב {כ"מ}
יא/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ב
יא/יד קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 149
יא/יד קול מבשר (ראטה) ח"א עמ' קלח {קדושת בהמ"ד חמורה}
יא/יד קול מבשר (תשפ) ח"א עמ' רלא
יא/יד קידש ידיד דף י ע"ג-ע"ד, יא ע"א, צג ע"ד, צה-צז
יא/יד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' עט
יא/יד רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קמ
יא/יד שארית ישראל (שציפנסקי) ח"א עמ' ב-ג {תורה וספרים}
יא/יד שבט הלוי (ווזנר) ח"ז סי' כד
יא/יד שבט מיהודה (אונטרמן) ח"ב עמ' לז
יא/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשמא) ח"ב עמ' קח
יא/יד שו"ת מהריט"ץ החדשות (תשעו) עמ' שמה
יא/יד שלחן המלך
יא/יד שער המלך
יא/יד שער המלך ח"א עמ' לה
יא/יד שערי חיים (ס' המקח) דף קב {מכרו ס"ת}
יא/יד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קלה ע"ד
יא/יד שפתי שושן עמ' עו
יא/יד תורת פדיון שבויים סי' א
יא/יד תרומת הגורן ח"א עמ' 109, 114
יא/טו אהבת המלך
יא/טו אוצרות יהושע עמ' תיב
יא/טו אור הישר
יא/טו אור צהיר כאן, והל' תפילין פ"י ה"ב {כ"מ בשם ירושלמי}
יא/טו אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 229
יא/טו באר יהודה
יא/טו בית אהרן וישראל גל' כב עמ' צו {כ"מ בשם רמ"ך}
יא/טו בן אריה
יא/טו ברור הלכה מגילה כז ע"א ציון ה
יא/טו בתי כהונה (תשסה) עמ' עז {כ"מ}
יא/טו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רכד
יא/טו הון יוסף דף סז-ע
יא/טו הלכות קטנות ח"א סי' רפד
יא/טו המשפט העברי עמ' 1021 {לח"מ}
יא/טו השגות הרמ"ך
יא/טו זיו משנה
יא/טו חי' עזיאל עמ' 105
יא/טו חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קצ {פרוכת}, קצה {אם גבו}
יא/טו חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ד עמ' ת
יא/טו חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג דף קכא
יא/טו יד ישראל ח"ב
יא/טו ישועות יעקב מועד עמ' רסג {כ"מ}
יא/טו כהונת רפאל עמ' קעד
יא/טו כטל אמרתי עמ' קג, קה
יא/טו לב שלם [מגילת ספר עשין ז ע"א, מגן אברהם קנג ס"ק ה, יד אהרן שם]
יא/טו לשון למודים או"ח דף לט ע"ג {כ"מ}
יא/טו מגילת ספר עשין דף ו ע"א
יא/טו מגן גבורים (או"ח) סי' קנג ס"ק ב
יא/טו מגן שאול (קצנ') עמ' כ
יא/טו מטה יוסף (נזיר) ח"א עמ' קלב
יא/טו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 270 {ארון שמניחים בו ספרים}
יא/טו מנחת שלמה (לוין) עמ' יג {כ"מ בשם רמ"ך}
יא/טו מעיני המים
יא/טו מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"א
יא/טו מקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
יא/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/טו מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
יא/טו משנת יעקב זרעים ח"א עמ' צד
יא/טו משנת משה מגילה עמ' רח
יא/טו נשאל דוד אהע"ז עמ' קל ע"ב
יא/טו נתן פריו ב"מ עמ' קל
יא/טו נתן פריו מגילה עמ' שמט
יא/טו ס' החיים (קלוגר) עמ' קכט {כ"מ}
יא/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/טו פרי האדמה ח"א
יא/טו פרי הארץ (מזרחי) ח"ב דף ח ע"ד
יא/טו צבי תפארת סי' כ ח"ב
יא/טו צפנת פענח
יא/טו קובץ לקמן הל' טז {כלי בהכנ"ס}
יא/טו שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רצה
יא/טו שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 55
יא/טו שיח תפלה עמ' שנ
יא/טו שמש צדקה סי' א
יא/טו שעורי ר' אלחנן ב"מ עמ' קכד
יא/טו תורת יצחק ח"ב עמ' רה
יא/טו תרומת הגורן ח"א עמ' 114
יא/טז אבקת רוכל (תשעז) עמ' שנב, שעו
יא/טז אהבת המלך
יא/טז אור צהיר {קובץ}
יא/טז אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' עז
יא/טז אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 356, 387, 389, 398
יא/טז באר יהודה
יא/טז באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קכ
יא/טז בית אהרן וישראל גל' כב עמ' צא, צד {מותר לבני כפר למכור ביה"כ כדי לבנות בדמיה אחרת}, גל' לח עמ' נט {בית כנסת של כרכים}, גל' נח עמ' נט {בהכ"נ של כרכים}
יא/טז ברור הלכה מגילה כו ע"א ציון ב
יא/טז ברכת שלמה חו"מ עמ' פט, צא
יא/טז דבר שמואל (אבוהב) סי' שמו
יא/טז דברי ירמיהו
יא/טז ויקח אברהם [חיים ביד קל ע"ב]
יא/טז חי' בן אריה ח"ב סי' א ס"ק ו
יא/טז חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' כט
יא/טז חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב, שיורי או"ח דף ח ע"ג
יא/טז יד בנימין מגילה עמ' קפד {ס' קובץ}, קפה {הקדישו ע"ד כל העולם, וס' קובץ}, קפו {ס' קובץ}, קצב {ראב"ד}
יא/טז יכין ובועז ח"א סי' קלב עמ' 350, 351, 353
יא/טז לקוטי שפת אמת = שפת אמת מגילה כו {השמיט דין רב אשי}
יא/טז מגן בעדי עמ' 15
יא/טז מלילות ח"א עמ' 246
יא/טז מפתח הבאורים [חתם סופר חו"מ סי' קכג]
יא/טז משכן שילה עמ' שסג
יא/טז משנה ברורה קנג ס"ק לח {קובץ}
יא/טז משנה הלכות ח"ד סי' כא
יא/טז משפט כהן סי' צו ס"ק ב {אם בנו אותה משלהם}
יא/טז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 184
יא/טז נודע בשערים (מנד') שער גבאי צדקה דף ו ע"א {בנאוה משלהם}
יא/טז נחל עדה עמ' תכג
יא/טז עין יצחק ח"א עמ' יג
יא/טז פד"ר ח"ז עמ' 119, 122, 209, חט"ו עמ' 133
יא/טז פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כג {בית כנסת של כרכים}
יא/טז קדשי יהושע עמ' קכו
יא/טז קהלות יעקב ברכות סי' ה
יא/טז קובץ
יא/טז שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' כט הערה 10
יא/טז שארית יוסף (תשסז) עמ' פ
יא/טז שו"ת מהר"ם די בוטון סי' נא (דף צא ע"ב)
יא/טז שו"ת מהרלב"ח סי' י
יא/טז שו"ת ר"ב רנשבורג עמ' פט
יא/טז שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 55
יא/טז שפתי מלך
יא/טז תחומין חי"א עמ' 87
יא/טז תחומין חי"ד עמ' 235
יא/טז תרומת הגורן ח"א עמ' 94, 114, 120
יא/יז אגרות משה או"ח ח"א סי' נא ענף ד, ח"ב סי' מד-מה
יא/יז אהבת המלך
יא/יז אור שמח
יא/יז אמרי חן (לוונברג) עמ' קנט-קסו
יא/יז אמת ליעקב מועד עמ' תג {בורסקי}
יא/יז אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 356, 377, 378, 418, 420, 425, 439, 442
יא/יז באר יהודה
יא/יז בית אהרן וישראל גל' כב עמ' צח {זט"ה במעמד אנשי העיר}, גל' נח עמ' ס {ראב"ד - ד' דברים אסורים גם אם זט"ה הסכימו}, גל' עד עמ' טז
יא/יז בני יהודה דף עו-עז
יא/יז ברור הלכה מגילה כו ע"א ציון ו
יא/יז גבורות אליהו או"ח סי' מט
יא/יז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רכד-רכו
יא/יז גופי הלכות (תשסו) עמ' תג
יא/יז גליונות אבני נזר
יא/יז דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קטו {השמיט זריעה}
יא/יז דרשות חתם סופר (תשעז) ח"א עמ' ו {שבעה טובי העיר}
יא/יז השגות הרמ"ך
יא/יז זיו משנה הל' תפילין פ"י ה"ד
יא/יז חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קצג
יא/יז חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קלט-קמ {כ"מ}
יא/יז טורי אבן (רשום הל' טז) {כ"מ בשם ראב"ד}
יא/יז יד בנימין מגילה עמ' קפג {לבנות בהכ"נ אחר}, קצ {אם מכרו טובי העיר}
יא/יז יין הטוב עמ' רסו-רסז
יא/יז יכין ובועז ח"א סי' קלב עמ' 350, 351, 353
יא/יז לב שלם [ראשון לציון מגילה דף לה-לו, מקראי קדש (תפט) קנג ע"ב, תוי"ט מגילה פ' בני העיר, יד אהרן סי' קנג הגהב"י, שושנים לדוד מגילה פ"ג מ"ב, ]
יא/יז לבושי מרדכי יו"ד עמ' תמד
יא/יז לקוטי שפת אמת
יא/יז לשון למודים או"ח דף לט ע"ג {בהכ"נ אחר}
יא/יז מגן גבורים (או"ח) סי' קנג ס"ק א
יא/יז מחנה אפרים הל' צדקה סי' יב
יא/יז מנוחת אשר ח"א דף ט ע"ד {מכירת בית כנסת כדי לבנות אחר}
יא/יז מראה הפנים מגילה דף כד
יא/יז מרכבת המשנה מהדו"ב
יא/יז מרכה"מ אלפ'
יא/יז משנה הלכות ח"ב דף צז ע"ב {ראב"ד}
יא/יז משנה הלכות ח"ב סי' ס דף צז ע"ב {כ"מ בשם ראב"ד}
יא/יז משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 185
יא/יז נקדש בצדקה סי' תנו
יא/יז נתיב מאיר
יא/יז עולת כהן ח"ג סי' לא ס"ק א {התנו על תשמיש בזיון}
יא/יז עמק שאלה (טברסקי) עמ' כד
יא/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 145
יא/יז עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 77, 158
יא/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/יז צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף עט ע"א
יא/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ב
יא/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
יא/יז קנין תורה בשמעתתא דברים פתיחה עמ' ג {מוכרים בית כנסת ע"י זט"ה}
יא/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' כ
יא/יז שבט הלוי (ווזנר) ח"י סי' לו {ראב"ד}
יא/יז שו"ת הריטב"א סי' קפח {אם דמיו יוצאים לחולין}
יא/יז שואל ומשיב מהדו"ה סי' סג (דף נט ע"ד)
יא/יז שיבת ציון (לנדא) סי' ז
יא/יז שיח תפלה עמ' שנא
יא/יז שמש צדקה סי' א (דף ב ע"א), יד
יא/יז שפתי מלך
יא/יז תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1152-1153
יא/יז תרומת הגורן ח"א עמ' 112, 114
יא/יז תשובות הראב"ד סי' ה הערה 12, 22, 33
יא/יח אהבת המלך
יא/יח אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 438
יא/יח באהלה של תורה או"ח סי' יב אות ד
יא/יח באר יהודה
יא/יח באר יצחק (גולדשמיד) עמ' קכד
יא/יח בית אהרן וישראל גל' עד עמ' טז
יא/יח בית מועד (גטיניו)
יא/יח ברור הלכה מגילה כו ע"א ציון ו, כז ע"א ציון ה
יא/יח דברי ירמיהו
יא/יח השגות הרמ"ך
יא/יח ויקח אברהם [חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ג קמב ע"ד]
יא/יח זיו משנה הל' תפילין פ"י ה"ד
יא/יח חקרי לב (המאור) מהדו"ב ח"א עמ' קמב
יא/יח חקרי לב יו"ד ח"ג סי' קכה {זט"ה המוכרים בהכ"נ בעילוי}
יא/יח יין הטוב עמ' רסו-רסז
יא/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
יא/יח מרכה"מ אלפ' (כ"מ)
יא/יח משנת יעקב
יא/יח משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 185
יא/יח עולת כהן ח"ג סי' כט ס"ק כא {התנו על מותר הדמים}
יא/יח עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 70, 145
יא/יח עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 77, 158
יא/יח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יא/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ב
יא/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
יא/יח קנין תורה בשמעתתא דברים פתיחה עמ' ז {זט"ה לא יכולים להתנות להוריד את הדמים לקדושה קלה}
יא/יח שו"ת הריב"ש עמ' שעד-שעה
יא/יח שו"ת הריטב"א סי' קפח {אם דמיו יוצאים לחולין}
יא/יח שו"ת ר"נ טרייביטש עמ' פח
יא/יח שיבת ציון (לנדא) סי' ז
יא/יח תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1153-1152
יא/יח תרומת הגורן ח"א עמ' 114
יא/יח תשובות הראב"ד סי' ה הערה 12, 17
יא/יט אהבת המלך
יא/יט אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 400, 401
יא/יט בית אהרן (צוקרמן) עמ' יד
יא/יט בית אהרן וישראל גל' עד עמ' טז
יא/יט ברור הלכה מגילה כו ע"א ציון ב
יא/יט גליונות אבני נזר
יא/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' לג-לד
יא/יט חקרי לב (שלוניקי) יו"ד ח"ב, שיורי או"ח דף ט ע"א, י ע"א
יא/יט יד בנימין מגילה עמ' קפז {לבדו}
יא/יט מחשבות על דמוקרטיה יהודית עמ' 280
יא/יט מרכבת המשנה מהדו"ב {כ"מ - דברי רב אשי}
יא/יט משפטי ארץ ח"ג (תשע) עמ' 185
יא/יט סמכות ומרי בהלכת הרמב"ם עמ' 92
יא/יט עקרונות מדיניים (בליד', תשמג) עמ' 59, 70, 145
יא/יט עקרונות מדיניים (בליד', תשסא) עמ' 66, 158
יא/יט קהל ותקנות קהל בתורתם של גאונים עמ' 151
יא/יט ראשון לציון על מגילה כו ע"א {כ"מ - דברי רב אשי}
יא/יט תחומין חי"ח עמ' 436
יא/יט תרומת הגורן ח"א עמ' 114
יא/יט תשובות הראב"ד סי' ה הערה 12
יא/כ אבן ישראל (פישר) ח"ג עמ' פ = כרם ציון שביעית ח"ב עמ' קכא ע"א {הפקעת הקדושה במתנה}
יא/כ אהבת המלך
יא/כ אהלי שם (פרץ) ב"מ (תשמא) סי' קמא {מתנה כמכר}
יא/כ אור צהיר עמ' עה{מדוע ר"י פסק שמתנה אינה כמכר}
יא/כ אמונת אליעזר מעשרות עמ' נ {במתנה}
יא/כ אמר יוסף (אלקלעי) [ב"י הקשה על ר' ירוחם בענין מתנה כפי שהקשה קרבן נתנאל]
יא/כ אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 450, 456-459
יא/כ אשר למלך {הפקעת הקדושה במתנה, יסוד המחלוקת בענין מתנה, טעם שאין משכירים ואין ממשכנים}
יא/כ בן ידיד {על הריב"ש}
יא/כ ברור הלכה מגילה כו ע"ב ציון ג
יא/כ גליונות אבני נזר {דעת המתירים בהלוואה}
יא/כ דברי ירמיהו {מתנה}
יא/כ מעשה איש דף א ע"ג = תשובות רי"ח זוננפלד עמ' קצז {השמיט שמותר להחליף בהכ"נ}
יא/כ מעשי למלך הל' ביה"ב (תשעז) ח"א עמ' תפד
יא/כ משפטי עזיאל ח"א עמ' יט
יא/כ נתן פריו ב"מ עמ' קל {מותר למכור בהכ"נ כי אין בו קדושת הגוף}
יא/כ נתן פריו מגילה עמ' שמט
יא/כ עין יהודה עמ' רנ {מתנה כמכר}
יא/כ צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ב
יא/כ שארית יוסף (תשמד) שו"ת סי' כט הערה 12
יא/כ שארית יוסף (תשסז) עמ' פ
יא/כ תרומת הגורן ח"א עמ' 114 {השוואת תשמיש קדושה לבהכ"נ}
יא/כא אהבת המלך
יא/כא אנצי"ת ע' בית הכנסת הע' 11, 12, 278
יא/כא אפיקי מגינים פסחים סי' פא
יא/כא ברור הלכה מגילה כו ע"א ציון א
יא/כא ברור הלכה תענית טו ע"א ציון א, תענית כז ע"ב
יא/כא דברי אור ח"ד עמ' סד
יא/כא דברי ירמיהו {כמו צר ביה ולא אזמניה}
יא/כא השגות הרמ"ך {השמיט בתי כנסיות שבבבל}
יא/כא יד בנימין מגילה עמ' קפג {רחוב אין בו קדושה}
יא/כא לבושי מרדכי או"ח עמ' רלח
יא/כא להורות נתן - שו"ת ח"א עמ' יד ע"ב
יא/כא מגדל השן (גלאז) דף כח ע"א
יא/כא מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' קמא
יא/כא מכתם לדוד (פרדו) דף כה ע"ב
יא/כא מסורה ח"ח עמ' לט
יא/כא מעיל שמואל (פלורנטין) {מפני שהקיבוץ רב}
יא/כא מרכה"מ אלפ' {מפני שהקיבוץ רב, מעמדות}
יא/כא משנת ראשונים (הירשפלד)
יא/כא נתן פריו מגילה עמ' שלד
יא/כא ספרי הפרדס ח"ב עמ' קנח {לח"מ - ראיתי את כ"מ}
יא/כא עולת כהן ח"ג סי' מא ס"ק ב {רחבה}
יא/כא קרית מלך [ירושלמי מגילה פ"ג ה"ג ההן פרוורה]
יא/כא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' צג
יא/כא שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תקנו
יא/כא שו"ת ר"ע דאיינה ח"א עמ' 55
יא/כא שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 93
יא/כא שפתי מלך
יא/כא תחומין חכ"ב עמ' 43
יא/כא תשורת שי מהדו"ק סי' תקמב


יב/62 הלכות תפלה פרק יב *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יב/רה"פ באר יהודה
יב/רה"פ דברי ירמיהו
יב/רה"פ הרמב"ם המדויק
יב/רה"פ יד פשוטה
יב/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יב/רה"פ מעשה רקח
יב/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יב/רה"פ ס' המנוחה
יב/רה"פ ס' השלחן עמ' רצ-רצד
יב/רה"פ פי' ר"י קאפח
יב/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יב/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יב/רה"פ קרית מלך
יב/רה"פ רמב"ם הערוך
יב/רה"פ רמב"ם לעם
יב/רה"פ שם טוב
יב/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יב/א אגרות משה או"ח ח"ב סי' ח {כ"מ}
יב/א אהבת המלך
יב/א אוצר דרשות ומאמרים (אלתר) ח"ב עמ' עג
יב/א אור הישר
יב/א אור יעקב פסחים דף 155
יב/א אורח ישראל סי' ב הערה לד
יב/א אורי חיים ח"א עמ' קכב
יב/א אוריתא טז עמ' קלח
יב/א אות היא לעולם ח"א דף קלו ע"א
יב/א איש על העדה (אלאביץ) עמ' 46
יב/א אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' טז
יב/א אמונת עתיך גל' 125 עמ' 25, 27 {בשחרית}
יב/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' סו, קו"א עמ' כב
יב/א אמרי סופר עמ' צו
יב/א אמת ליעקב מועד עמ' שצז
יב/א אפיקי מגינים מנחות סי' לו
יב/א אשר למלך
יב/א באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כח
יב/א באר לחי ראי עמ' פה-פח
יב/א בדבר מלך ח"י עמ' פו
יב/א בים דרך עמ' י
יב/א בית אבי ח"ב סי' לז עמ' נב {שחרית}
יב/א בית אהרן (קריספין) דף כז ע"ב {כ"מ}
יב/א בית אהרן וישראל גל' נא עמ' עג, עה {משה תיקן}
יב/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' קמב
יב/א בית שערים או"ח סי' נ {כ"מ}
יב/א בכורי הארץ עמ' 117-118 {מה תיקן משה ומה תיקן עזרא}
יב/א בן הרמה
יב/א בן ידיד
יב/א ברור הלכה מגילה, ברורי הראי"ה ב ע"א ציון א
יב/א ברכי יוסף או"ח דף נ ע"ב, סי' קלה ס"א
יב/א ברכת אהרן מאמר צח {כ"מ}
יב/א ברכת אריאל ח"ב עמ' מא {ברבים}, מג {שמיעת התורה}, מד {ברבים}, מו {שמיעה}
יב/א ברכת יצחק (פאלער) עמ' צד, צז, שנא
יב/א ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קי
יב/א גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' לד-לט, מא-מב
יב/א גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קנז-קעג
יב/א גבורת יצחק ביכורים עמ' רג
יב/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רכז-רלב, רלז-רלח, רנ, רצ
יב/א גבורת יצחק חגיגה עמ' מה
יב/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רטו, רנט, שיד
יב/א גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רכז, רעא, ש, שיז, שכו, תכד
יב/א גבורת יצחק סוטה ח"א עמ' ריח, ח"ב עמ' צה, קלה
יב/א גבורת יצחק סוכות עמ' קמו
יב/א גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שצא
יב/א גבורת יצחק שבועות עמ' רמז {משה תיקן}
יב/א גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' יד
יב/א גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קיג
יב/א דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' פב אות ב
יב/א דברי השקפה עמ' כ
יב/א דברי חן (נתנזון) דף יח ע"א
יב/א דברי יואל מועדים ח"א עמ' צו {משה תיקן שיקראו בשבת}
יב/א דברי יציב לקוטים עמ' כו
יב/א דולה ומשקה פסח עמ' תסו
יב/א הדר דוד עמ' מה
יב/א הלכות יום העצמאות עמ' כ, שיב, שטו
יב/א המסורת בספרי הרמב"ם עמ' 25
יב/א העקיבות התרגומית עמ' 78
יב/א הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תכו
יב/א הר המלך ח"ו עמ' י, נו
יב/א התורה והמדינה ח"ט עמ' רנט
יב/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' מב
יב/א חי' בתרא מגילה סי' תסט-תעה
יב/א חלקת מאיר
יב/א חקל יצחק (שו"ת) עמ' נא
יב/א חקרי זמנים ח"ג עמ' כב
יב/א טורי אבן
יב/א ידי אליהו
יב/א ידי אליהו דף ג ע"ב {עזרא}
יב/א יחוה דעת ח"ג עמ' קסג
יב/א יסודי ישורון ח"ב עמ' ז, קסה
יב/א כבוד יו"ט
יב/א כה תברכו דף קצד ע"א, קצה ע"א {כ"מ}
יב/א כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קעג, תקמז
יב/א כפי אהרן (זס') קמא עמ' נו
יב/א כרם מנחם סי' כב
יב/א כתר אפרים עמ' שנה
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' כ ע"א, כא ע"ב
יב/א להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' מב {מצוה על הציבור}
יב/א להורות נתן - שו"ת חי"ד עמ' ט
יב/א להורות נתן על התורה ח"ב עמ' סד
יב/א ללשונות הרמב"ם
יב/א מבוא למשנה תורה עמ' 88, 286
יב/א מגן גבורים (או"ח) סי' קלה ס"ק א
יב/א מועדי הרב עמ' 141
יב/א מועדים וזמנים ח"ב סי' קפב
יב/א מוריה גל' קא עמ' סד, גל' קנז עמ' מח, גל' קצז עמ' קיד
יב/א מחזה עליון עמ' רכא-רכג
יב/א מחנה יוסף ח"ג עמ' לג
יב/א מחנה יוסף סוטה עמ' קי
יב/א מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' לח
יב/א מטר השמים (תשנז) עמ' שט
יב/א מי השלוח (זס') עמ' קעב
יב/א מים חיים
יב/א מכמני עוזיאל (תרצט) עמ' קמא
יב/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 180, 279
יב/א מנחת אהרן (תשפ) כלל יז אות יח
יב/א מנחת עני (תקמז) דף ג ע"ב {תקנת משה לקרוא בשבת}
יב/א מעין חיים ח"ב עמ' קיג
יב/א מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' 4-5, קמח {תקנת משה רבינו לקרוא בשחרית}
יב/א מראה הפנים מגילה דף כח
יב/א משאת המלך ח"א סי' צא
יב/א משאת מרדכי מגילה עמ' פו
יב/א משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' עו
יב/א משנה הלכות ח"ה סי' לד
יב/א משנת חיים דברים עמ' תקנג
יב/א משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנ
יב/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' שצט-ת
יב/א משנת משה מגילה עמ' קעא
יב/א משפטי עזיאל ח"ג עמ' ריג
יב/א משרת משה (עטייה)
יב/א נועם חי"א עמ' רסה [שומרי הגחלת עמ' 25], חט"ז עמ' קיד, חי"ז עמ' רס [משנה שכיר ח"א סי' א-ב]
יב/א נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות סג
יב/א נתיבות מרדכי גיטין עמ' תנ
יב/א נתן פריו מגילה עמ' קכח
יב/א נתן פריו נדרים עמ' קכו
יב/א נתן פריו סוכה עמ' שמא, שמז
יב/א ס' הפרדס לרש"י עמ' שלח
יב/א עולת כהן ח"ב סי' ב ס"ק י, סי' ג ס"ק ג {בשני וחמישי}
יב/א עיונים (פאור) עמ' 21, 180
יב/א עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' קמו
יב/א עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 461
יב/א עין חנוך עמ' רסז [ירושלמי מגילה פ"ד ה"א]
יב/א עליות משה (תשעו) ח"א עמ' יט {ברכות על קריאת התורה}
יב/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/א פני משה (הכהן) עמ' קצ {עזרא תיקן}
יב/א פרדס דבש פרק סה {משה תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה בשבת וכ"מ}
יב/א פרדס יוסף (סקוסובסקי) עמ' רכד
יב/א פתח עינים ח"א דף יז ע"ב {כ"מ}
יב/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 441
יב/א צבא אהרן ירח האיתנים עמ' רנד
יב/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ב
יב/א צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
יב/א קול דודי (תשף)
יב/א קרן פני משה ח"א עמ' קלו
יב/א קרן פני משה ח"ב
יב/א ראש דברך עמ' פז, רנח
יב/א רווחא שמעתתא ח"ב עמ' ט {משה תיקן - דרבנן}
יב/א רנת יצחק משלי עמ' שמא
יב/א רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' נו
יב/א רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יט
יב/א שארית יעקב (רוטבלום) ח"ב דף פה ע"א
יב/א שו"ת הרשב"א ח"א סי' ז
יב/א שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תיא
יב/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ע עמ' רנח
יב/א שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' מז
יב/א שומע ומשמיע עמ' רל
יב/א שושנת יעקב (רפפורט) עמ' לג
יב/א שחר אורך עמ' קעח-קעט
יב/א שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' שצ
יב/א שם דרך ויקרא עמ' קע {כ"מ}
יב/א שם דרך יומא עמ' רטז
יב/א שם דרך מגילה עמ' מג {כ"מ}
יב/א שמן ראש (כץ) ח"ט דברים עמ' יא
יב/א שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קיב
יב/א שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' פה
יב/א שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רכו
יב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קנז
יב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קצז
יב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קעו
יב/א שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ריג
יב/א שערי זבולון הל' שבת סי' כז אות ב
יב/א שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 6
יב/א שפתי מלך
יב/א תאריך ישראל סי' יז הערה ו
יב/א תולדות ההלכה ח"ג עמ' 103
יב/א תורה שלמה ח"ט עמ' 28
יב/א תורה שלמה חי"ט עמ' 346, אסתר פ"ט אות צז
יב/א תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קצ {ג' ספרי תורה}
יב/א תורת מנחם חמ"ב עמ' 287
יב/א תורת מנחם חנ"ט עמ' 313
יב/א תחומין ח"ו עמ' 65 {שמיעת}
יב/א תחומין חי"ט עמ' 382
יב/א תיבת גומא (זכרון אהרן) ח"ב עמ' רפח {ק"ס}
יב/א תניא רבתי ח"ב עמ' קמז
יב/א תשורת שי מהדו"ק סי' רנה
יב/ב אדני היד החזקה
יב/ב אהבת המלך
יב/ב אוריתא טז עמ' קלח
יב/ב אמת ליעקב מועד עמ' שצז {רמב"ם}, תז {כ"מ - יו"כ}
יב/ב אשר למלך
יב/ב ביצחק יקרא (תשע) סי' נב ד"ה אכן
יב/ב בית אהרן (קריספין) דף כז ע"ב
יב/ב גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מ-מג, מח
יב/ב גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קעא, קעד-קעה, קפד
יב/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רלב-רלג, רלז
יב/ב דבר סיני (תשכו)
יב/ב הגהות חבר בן חיים
יב/ב הלכות יום העצמאות עמ' כ-כא, שיד
יב/ב מועדים וזמנים ח"ז סי' קכה
יב/ב משאת מרדכי מגילה עמ' פט
יב/ב משנת יעקב
יב/ב עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 547
יב/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ב-ע"ג
יב/ב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
יב/ב ראש דברך עמ' רנח
יב/ב שארית יעקב (יוטס) דף פא ע"א
יב/ב שארית נתן (לוברט)
יב/ב שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שלא
יב/ב תניא רבתי ח"ב עמ' קל
יב/ג אהבת המלך
יב/ג אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' מ
יב/ג בדבר מלך ח"י עמ' קנו
יב/ג בני בנימין (אדר"ת)
יב/ג ברור הלכה מגילה כא ע"ב ציון פ, כב ע"א ציון א
יב/ג ברכת יצחק (פאלער) עמ' צו
יב/ג גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מד-מה
יב/ג גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קסו, קעו-קעט
יב/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רלג-רלט, רנ, רעז, רצ
יב/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מה
יב/ג הגהות רפ"מ אלטר
יב/ג השגות הרמ"ך
יב/ג כתר אפרים עמ' שמ
יב/ג לב שלמה (חלמא) עמ' צה
יב/ג להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' מד ע"ב
יב/ג מחנה יוסף ח"ג עמ' לג
יב/ג מחנה יוסף סוטה עמ' קיב
יב/ג ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כה ע"ב
יב/ג משאת מרדכי מגילה עמ' צג
יב/ג משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' עז
יב/ג משפטי עזיאל ח"ג סי' יד עמ' מ {עשרה גדולים}
יב/ג נועם חי"ז עמ' ריח [הליכות שבא או"ח ח"א ה]
יב/ג נתן פריו מגילה עמ' רעז
יב/ג עיונים בפרשות השבוע סדרה ב ח"ב עמ' 257
יב/ג עץ חיים (אבלסון) עמ' שפח
יב/ג פרי האדמה ח"א וח"ג
יב/ג פרי השדה (דייטש) ח"א סי' ו
יב/ג קובץ
יב/ג ראש דברך עמ' רנח
יב/ג שו"ע הרב או"ח סי' רפג ס"א
יב/ג שולי הגליון עמ' כו
יב/ג שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קיג
יב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קנח
יב/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קעז
יב/ג שפתי מלך
יב/ג תניא רבתי ח"א עמ' 369, 370, ח"ב עמ' קמח
יב/ד אהבת המלך
יב/ד ברור הלכה מגילה כא ע"ב ציון ל
יב/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 200
יב/ד חי' בתרא מגילה סי' תעו
יב/ד לב שלם [בארות המים (שאנג'י) דף פח ע"ב]
יב/ד ללשונות הרמב"ם {ואחד קורא ארבעה}
יב/ד ספרי הפרדס ח"א עמ' קפ
יב/ד ראש דברך עמ' רנח
יב/ד שבי ציון סי' כה ענף ב
יב/ד שו"ע הרב או"ח סי' רפד ס"ג
יב/ה אהבת המלך
יב/ה אור הישר {"תורתו תורת אמת"}
יב/ה אור זרוע השלם שבת עמ' קלז
יב/ה אורח ישראל סי' יא אות ח, י {קרית ספר}
יב/ה אמת ליעקב מועד עמ' תי {אמן}
יב/ה אמת ליעקב נשים עמ' קכט {עונין אמן}
יב/ה אנצי"ת ע' ברכו הע' 13, 14, 17, 23, 69, 70, ע' ברכת התורה הע' 143, 149, 150, 153, 161, 163, 164
יב/ה באר יהודה {על תוס' מגילה לב}
יב/ה בדבר מלך ח"י עמ' פז
יב/ה בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכ, גל' סב עמ' כה
יב/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף לג ע"ד {צ"פ}
יב/ה בן ידיד
יב/ה ברור הלכה מגילה לב ע"א ציון א
יב/ה ברכת אריאל ח"ב עמ' מא-מב {ברכה שונה משאר ברכות התורה}, מט {אסור לקרוא על פה}
יב/ה ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קיא
יב/ה בתורתו יהגה (תשעב) עמ' קעה {אסור לקרות שלא מן הכתב}
יב/ה גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מו, מט
יב/ה גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קעט-קפא, קפד-קפה
יב/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רלט-רמו
יב/ה גופי הלכות מגילה לב ע"א (דף קיז ע"ב בדפוס אזמיר) {גולל ומברך}
יב/ה דברי ירוחם סי' לט {יד המלך}
יב/ה הר המלך ח"ג עמ' נ
יב/ה הרמב"ם והלכותיו
יב/ה השגות הרמ"ך {גולל בברכה אחרונה}
יב/ה ויקח אברהם [נחמד למראה ח"ב קעא ע"ב]
יב/ה ויקרא אברהם או"ח סי' כד (יא ע"א)
יב/ה חי' בתרא מגילה סי' תעז {מביט למקום שהוא קורא}
יב/ה חיים ומלך
יב/ה יד המלך {ברכה לאחריה מדרבנן}
יב/ה ידבר שלום ח"א עמ' טז {פותחין בדבר טוב}
יב/ה יחוה דעת ח"ד עמ' נה
יב/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' רח {פותח ומברך, גולל ומברך}
יב/ה להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' מב {דברי ירמיהו}
יב/ה לחם יהודה {פותח ומביט, גולל}
יב/ה מבוא למשנה תורה עמ' 235 {השמיט שהמברך חוזר על "ברוך ה' המבורך"}
יב/ה מגן גבורים (או"ח) סי' קלט ס"ק ד {פותח ומברך}
יב/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 242-243
יב/ה מנחת אהרן (תשפ) כלל יז אות ל
יב/ה מסורה ח"ט עמ' צד
יב/ה מעיל שמואל (פלורנטין) {לא מנה ברכת התורה כמצוה}
יב/ה מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קכו, קלז {הברכה על ס"ת הוא משום ת"ת}
יב/ה מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"א {האם ברכת התורה דאורייתא}
יב/ה משאת המלך (אדרי)
יב/ה משנת יעקב קנין עמ' שצג
יב/ה ס' הפרדס לר' אשר עמ' ס {פותח ומברך, גולל ומברך}
יב/ה סדר משנה (בוסק')
יב/ה סמיכה לחיים דף טו ע"ג
יב/ה עבד המלך (תשא) {על תוס' מגילה לב}
יב/ה עולת כהן ח"ב סי' ל ס"ק ט {כל אחד פותח}
יב/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/ה פרי האדמה ח"א
יב/ה פרשת המלך
יב/ה צבא המלך עמ' א-ב
יב/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים או"ח סי' נז, וחי' עמ' 8
יב/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ג
יב/ה צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לה אות ד
יב/ה צפנת פענח {כל אחד מברך}
יב/ה ראש דברך עמ' רנח
יב/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' מד, שנח {כ"מ}, ח"ד עמ' עד {יד המלך}
יב/ה רחמים לחיים על שו"ת הרשב"א ח"ה סי' י
יב/ה רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג הי"א הע' 1
יב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קכה
יב/ה רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' ריד {הקורא פותח בעצמו}
יב/ה שו"ת הרשב"א ח"ה סי' י {פותח ומברך, גולל ומברך}
יב/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ו בסופו {הלכה כר"י}
יב/ה שיח תפלה עמ' שנא
יב/ה של"ה ח"א מס' תמיד סי' צז
יב/ה של"ה ח"ב תמיד סי' צז
יב/ה שערי יעקב או"ח סי' כז סעיף יב, יד
יב/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 93
יב/ה תניא רבתי ח"א עמ' 356 {המבורך}, ח"ב עמ' קמט {תורתו תורת אמת, חיי עולם}
יב/ה תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' צו
יב/ה תשובה מאהבה ח"א סי' ל-לא
יב/ו אהבת המלך
יב/ו אהל שרה לאה עמ' תקמט-תקנ {הגהמ"י}
יב/ו אהלים עמ' רכ {שמונה פסוקים שבסוף}, שצא {נשתתק}
יב/ו אור הישר [או"ז ח"ב סי' מד]
יב/ו אור זרוע השלם שבת עמ' קכח, קלב, קלה-קלו
יב/ו אורים גדולים (תשסג) עמ' כא
יב/ו אמרי דעת או"ח סי' ה עמ' כט
יב/ו אמת ליעקב מועד עמ' שצז
יב/ו אנצי"ת ע' ברכת התורה הע' 190, 191
יב/ו בני בנימין {נשתתק} [עי' מרה"פ ירושלמי ספ"ד]
יב/ו בעקבי הצאן עמ' קלח
יב/ו ברור הלכה סוטה לט ע"ב ציון ח
יב/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' קב
יב/ו גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מו-מז
יב/ו גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קפ-קפב
יב/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רמו-רמט
יב/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רלז
יב/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רמט, שיז-שיח {כ"מ}, תכט
יב/ו גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ה סי' כג
יב/ו גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' תצו
יב/ו דבר סיני (תשכו) {נשתתק}
יב/ו הר המור
יב/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 212
יב/ו זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' קצה
יב/ו חי' בתרא מגילה סי' תעח (עמ' רצד-רצו), תעט
יב/ו חקרי זמנים ח"ב עמ' רצו
יב/ו יפה נוף עמ' יד {טעה באות אחת}
יב/ו לב שלם [שדה יהושע מגילה פ' בני העיר]
יב/ו להורות נתן - שו"ת ח"ה עמ' ז {השמיט שיקרא בטעמים}
יב/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קמ ס"ק א
יב/ו מחנה יוסף סוטה עמ' קכג
יב/ו מכשירי מצוה עמ' יח
יב/ו מסורה ח"ו עמ' כה
יב/ו מעיני התורה ח"ב עמ' קמו
יב/ו מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' סט-ע {קרא וטעה בדקדוק אות אחת מחזירים אותו}
יב/ו מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"א {נשתתק}
יב/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
יב/ו מראה הפנים ברכות דף מ, מד
יב/ו משאת המלך (אדרי)
יב/ו משרת משה (עטייה)
יב/ו נחל יבוק
יב/ו ס' הפרדס לר' אשר עמ' סא
יב/ו עולת כהן ח"ב סי' לב ס"ק טו
יב/ו עיונים (פאור) עמ' 178 {קרא וטעה באות אחת}
יב/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/ו פרי האדמה ח"ג
יב/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 37
יב/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ג
יב/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 8
יב/ו צמיחת גאולתנו עמ' קלח
יב/ו צפנת פענח {בדקדוק}
יב/ו קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שלה
יב/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' עד, ח"ה עמ' קנא
יב/ו רנת יצחק משלי עמ' שמב
יב/ו רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קנו
יב/ו שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיד {לא יקראו שנים}
יב/ו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' שצה
יב/ו שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' כו
יב/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' י {צריך לקרוא מן הכתב}
יב/ו שו"ת רשב"ש עמ' שנז
יב/ו שיח תפלה עמ' שנא
יב/ו שמן המשחה (קושטא) דף ט ע"ג
יב/ו שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ג אות ו
יב/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תקו
יב/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' ריא
יב/ו שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכח {בדקדוק}
יב/ו שפתי מלך
יב/ו תוספות להגהות מיימוניות
יב/ו תחומין ח"ו עמ' 95
יב/ו תניא רבתי ח"ב עמ' קמה
יב/ז אהבת המלך
יב/ז אור הישר {אחר לעמוד} [או"ז ח"ב סי' מב]
יב/ז אור זרוע השלם שבת עמ' קכה
יב/ז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק סט
יב/ז באר יהודה {אחר לעמוד, להגביה, להישען}
יב/ז בדרך המלך עמ' רנב
יב/ז בית דינו של שלמה או"ח סי' יד
יב/ז בן ידיד
יב/ז גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מו, מח-מט
יב/ז גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קפב-קפו
יב/ז חי' בתרא מגילה סי' תפ
יב/ז חיים ומלך
יב/ז חקרי זמנים ח"ב עמ' רצו
יב/ז יסודי ישורון ח"ב עמ' שיח
יב/ז מקור חסד עמ' תקכג {עד שיקראו}
יב/ז משפטי עזיאל ח"ג סי' יד עמ' לט {צריך שיעמוד עמו אחר - כמו מתן תורה}
יב/ז נשאל דוד או"ח עמ' ג
יב/ז עולת כהן ח"ב סי' לו ס"ק א {צריך אחר לעמוד עמו}
יב/ז עולת כהן ח"ב סי' לח ס"ק י {צריך אחד לעמוד עמו}
יב/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/ז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ג
יב/ז צפנת פענח {חזן הכנסת} [עי' ערכין יא ע"ב]
יב/ז ריח שדה דף לא ע"ב
יב/ז תחומין ח"ו עמ' 59 {הגהמ"י}
יב/ח אדני היד החזקה
יב/ח אהבת המלך
יב/ח אור דוד עמ' י {על פה}
יב/ח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' קפט
יב/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק צב-צג
יב/ח בדבר מלך ח"י עמ' פו {בעל פה}
יב/ח בן אשר סי' טו הערה ג
יב/ח בן ידיד
יב/ח ברור הלכה יומא ע ע"א ציון ב
יב/ח ברור הלכה מגילה כד ע"א ציון ב
יב/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' תלד
יב/ח גזע ישי דף קצ ע"א
יב/ח התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' מט
יב/ח חזון המקרא ח"א עמ' 30 {כ"מ - לא היו להם הפטרות קבועות
יב/ח חי' בתרא מגילה סי' תפא {גלילה בלי דלוג}, תפב {בעל פה}
יב/ח חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' מ, סא
יב/ח יבול היובלות עמ' 350 {איסור אמירה בע"פ}
יב/ח יד אפרים (ביליצר), פותח שערים עמ' יג-יד {בעל פה}
יב/ח יד הלוי (שכטר) פסחים-יומא עמ' רסא
יב/ח ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שנא, שנז {אפילו תבה אחת}
יב/ח כרם מנחם סי' יא
יב/ח להורות נתן - שו"ת ח"ג עמ' כ ע"א
יב/ח מועדים וזמנים ח"ז סי' רמ {בעל פה}
יב/ח מחקרי ארץ ח"ג או"ח סי' לט
יב/ח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 146, 242-244, 246, 251 {שלא יקרא בע"פ}
יב/ח מעדני מלך (תשמח) עמ' קעט-קפא
יב/ח מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' רג {איסור לקרוא בעל פה}
יב/ח מרכבת המשנה מהדו"ב הל' יג {כדי שישלים המתורגמן}
יב/ח משא יד ח"א עמ' קעז-קעח, קפ
יב/ח משאת מרדכי מגילה עמ' קו {ענין אחד, בעל פה}
יב/ח משנת יעקב
יב/ח סבר נפתלי - חי' סוגיות סי' ח אות יט
יב/ח סדר הלכה דף יח ע"ב-יט ע"ג
יב/ח סיני חוב' צג עמ' נה
יב/ח עבודת משא (מאיר) ח"א עמ' ב {דברים שבכתב}
יב/ח עולת כהן ח"ב סי' מג ס"ק ז {אסור לקרוא על פה}
יב/ח פאר המלך עמ' צט {בעל פה}
יב/ח פני משה (הררי) עמ' ב
יב/ח פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' י דף יג ע"ב {אסור לקרוא שלא מהכתב - בסומא}
יב/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ג
יב/ח קובץ
יב/ח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קעז
יב/ח שאילת יעבץ ח"א סי' עה
יב/ח שומע ומשמיע עמ' רעד
יב/ח שם דרך יומא עמ' צב
יב/ח תורה לשמה (תשעג) עמ' רכב
יב/ט אבן השהם ומאירת עינים עמ' נה
יב/ט אדני היד החזקה
יב/ט אהבת המלך
יב/ט אור הישר
יב/ט אור צהיר
יב/ט אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' כג {כ"מ}
יב/ט באר אברהם (אבלי) עמ' סא
יב/ט בדבר מלך ח"י עמ' פו, קיד {אסור לדבר}
יב/ט בית אבי ח"ד סי' קכו אות ד
יב/ט בני יוסף (טנוג'י) דף מט ע"א
יב/ט בנין שאול עמ' רכו
יב/ט ברור הלכה ברכות ח ע"א ציון ה, ו, ז, ח
יב/ט גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' לו, נג אות ב
יב/ט גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קסב, קפ
יב/ט גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' פב, פד-פו {הגהמ"י}
יב/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רמט-רנ
יב/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' עז, פ
יב/ט גינת המלך עמ' כב
יב/ט השגות הרמ"ך
יב/ט זכרון סופרים {כיון שהתחיל הקורא לקרות בתורה} [בגמ' דסוטה איתא כיון שנפתח ס"ת, ולאו דוקא הוא אלא מעת שמתחיל לקרות, וכפירש"י שם וכפתחו כשהתחיל לקרות, וכן פירש"י בנחמי' ח, וכ"כ הרב בית יוסף סימן קמו, אבל במג"א ובהגר"א שם פירשו כפשוטו ושכן משמע בירושלמי (ועיין מס' סופרים פי"ג ה"ח)]
יב/ט חוות יאיר (תשנז) עמ' תיג
יב/ט חי' בתרא מגילה סי' תפג
יב/ט יד אברהם מכשירין פתיחה א אות מד
יב/ט יחוה דעת ח"ב עמ' קמג, ח"ג עמ' קלג
יב/ט ישורון ד עמ' ריג
יב/ט כנפי נשרים
יב/ט כרם מנחם סי' יב
יב/ט לב שלם [זהב שבא יג ע"א]
יב/ט להורות נתן - שו"ת ח"י עמ' נט
יב/ט מגן גבורים (או"ח) סי' קמו ס"ק א
יב/ט מוריה גל' קנז עמ' מח
יב/ט מצווה ועושה ח"א עמ' תקלט {הגהמ"י אות ז}
יב/ט מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"א {לספר}
יב/ט מקראי קדש (תשנג) עמ' שיד
יב/ט מר קשישא עמ' י
יב/ט מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
יב/ט משבצות זהב עזרא עמ' שג
יב/ט משנת אברהם על ס' חסידים ח"א עמ' ריח
יב/ט נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות סג
יב/ט ס' העתים עמ' 260
יב/ט ספרי דבי רב ח"ד עמ' שכה
יב/ט עולת כהן ח"ב סי' מט ס"ק ח {אסור לצאת}, סי' נ ס"ק ב {אסור לספר}
יב/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/ט פרשת המלך
יב/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ד
יב/ט קול דודי סוטה סי' תתקמט
יב/ט ראש דברך עמ' פט
יב/ט שי כהן עמ' רלא
יב/ט שיח תפלה עמ' שנב
יב/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קז
יב/ט תניא רבתי ח"ב עמ' כח, קמא, קמג
יב/ט תרומת הדשן שו"ת סי' כד, שמב הערה 21 {הגהמ"י אות ז}
יב/י אהבת המלך
יב/י אמרי חן (לוונברג)
יב/י אשר למלך
יב/י בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כו
יב/י בכורי הארץ עמ' 118 {עזרא תיקן}
יב/י ברכת ראש סי' נג עמ' ריח
יב/י גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מט-נ
יב/י גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קפו-קפט
יב/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רנ-רנא, רפז
יב/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שה, שיד
יב/י גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיז, שכו
יב/י גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' לח
יב/י גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' שלב
יב/י גבורת יצחק שבועות עמ' מד, ריח {תורגמן}
יב/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ג עמ' עב
יב/י ויואל משה מאמר ג סי' טז
יב/י ויואל משה עמ' תכ
יב/י ויקח אברהם [אמר יוסף עד ע"ג]
יב/י זכרון סופרים {הגהמ"י - ומאחרים לצאת כלי שישמעו וכו'} [ובגמ' דידן מגילה כ"ג, ממהרין לצאת עיי"ש]
יב/י חקרי זמנים ח"ב עמ' שמ, ח"ג עמ' כו
יב/י ישועות יעקב מועד עמ' תשו
יב/י כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רלב, שד {ביטול המתורגמן}, תצו, תקא, תתקב
יב/י מאורי המועדים עמ' שיד
יב/י מאכסניא של התורה סי' סב
יב/י מבוא למשנה תורה עמ' 86
יב/י מעשה רקם (בר) עמ' 211
יב/י מקור חסד עמ' תסו
יב/י משבצות זהב עזרא עמ' שה
יב/י משנת משה כתובות עמ' סד
יב/י משנת משה מגילה עמ' קפב, ר"ה עמ' קנ, תענית עמ' כד, קידושין עמ' קמז, סנהדרין עמ' כב, מכות עמ' לב
יב/י עולת כהן ח"ב סי' מח ס"ק ז {מימות עזרא נהגו}
יב/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ד
יב/י צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 8
יב/י צפנת פענח
יב/י רנת יצחק משלי עמ' שמב
יב/י רנת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תיג
יב/י שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תמז
יב/י שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיט
יב/י שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קכג {הגהמ"י}
יב/י שם דרך יומא עמ' ריח
יב/י שם דרך מגילה עמ' מה
יב/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קנז
יב/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קעז
יב/י שפתי דעת ח"ג עמ' נג
יב/י תורה שלמה חי"ט עמ' 346
יב/י תפארת ישראל סי' תתרי
יב/יא אבני נזר או"ח סי' תקכב אות ו
יב/יא אהבת המלך
יב/יא אור הישר [שיורי ברכה סו"ס מט] {בעל פה}
יב/יא אור זרוע השלם שבת עמ' קכח
יב/יא אור שמח {לסייע - כ"מ}
יב/יא אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק סט
יב/יא איש ההלכה גלוי ונסתר עמ' 228
יב/יא אמר יוסף (אלקלעי) דף יט ע"א {הגהמ"י}, עד ע"ד
יב/יא באר יצחק (גולדשמיד) עמ' פו
יב/יא בדבר מלך ח"י עמ' פז, קנ
יב/יא בדרך המלך עמ' רנב
יב/יא בית אבי ח"ב סי' יב עמ' כז
יב/יא בן אריה {לסייע - כ"מ}
יב/יא בנין הלכה עמ' ג
יב/יא ברור הלכה ברכות מה ע"א ציון כ
יב/יא ברור הלכה מגילה כא ע"א ציון ל
יב/יא גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' נא
יב/יא גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קפט-קצ
יב/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רנא-רנג
יב/יא גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שו
יב/יא גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' שיט
יב/יא גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' לח
יב/יא גבורת יצחק שבועות עמ' ריח {בע"פ}
יב/יא דברי יצחק (מורסיא) - תולדות יעקב עמ' קח {השמיט דין קריאה מיושב}
יב/יא המנהיג עמ' קנז {להשען}
יב/יא זיו משנה {כ"מ - להגביה}
יב/יא חי' עזיאל עמ' 106
יב/יא חקרי זמנים ח"ב עמ' רצו
יב/יא חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' רמז
יב/יא יבול היובלות עמ' 350
יב/יא יד פשוטה מדע עמ' תז
יב/יא כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תצז {מתוך הכתב}
יב/יא לקוטי שיחות חל"ג עמ' 34
יב/יא מאורי המועדים עמ' שצ {עומד באימה}
יב/יא מגל חי"ד עמ' 46 {איסור כתיבת תושבע"פ}
יב/יא מגן גבורים (או"ח) סי' קמא ס"ק א
יב/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"ג עמ' כז
יב/יא מסורה ח"ט עמ' פח, צ
יב/יא מעדני מלך (תשמח) עמ' קעט-קפא
יב/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/יא מקראי קדש (תשנג) עמ' קלג {כ"מ}
יב/יא מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון יז ע"ב]
יב/יא משא בני קהת {להגביה}
יב/יא משיב נבונים סי' יב
יב/יא משנה הלכות ח"ג סי' לט {שנים כאחד}
יב/יא נרות אהרן הל' תפילין פ"א הי"ט {בעל פה}
יב/יא ס' העתים עמ' 275
יב/יא סוכת דוד (שירירו) דף פה ע"ג
יב/יא עיונים (פאור) עמ' 180
יב/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/יא פרי עץ החיים (שטינברג, תשסד) עמ' קיג
יב/יא פרשת המלך
יב/יא צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמג ע"א
יב/יא צפנת פענח [מגילה לב]
יב/יא קובץ {כ"מ - להגביה}
יב/יא קנה חכמה פ"ד ה"ב ס"ק ח {עומד}
יב/יא רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 47
יב/יא רנת יצחק משלי עמ' שמב
יב/יא רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' רסא {יתרגם בע"פ}
יב/יא רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' קכד
יב/יא שו"ת מהר"ם מינץ עמ' שצה
יב/יא שומע ומשמיע עמ' רעד
יב/יא שיח תפלה עמ' שנב
יב/יא שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שעט, שפא
יב/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' ריא {באימה וביראה}
יב/יא שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רכח {באימה וביראה}
יב/יא תחומין ח"ד עמ' 458
יב/יא תניא רבתי ח"ב עמ' יד
יב/יב אדני היד החזקה
יב/יב אהבת המלך
יב/יב אור שמח {ויגוף, הגהמ"י אות י}
יב/יב אמת ליעקב מועד עמ' תג
יב/יב אשל אברהם (שפירא) עמ' שצ
יב/יב באר יהודה {דוד, ראובן, עגל}
יב/יב בן אריה {ויגוף - מקורו בתוספתא}
יב/יב בן ידיד
יב/יב ברור הלכה מגילה כה ע"א ציון ז, כה ע"ב ציון א
יב/יב דבר טוב עמ' רסו {כ"מ - סדר ההפטרות}
יב/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' פז
יב/יב העקיבות התרגומית עמ' 94
יב/יב השגות הרמ"ך {ברכת כהנים}
יב/יב חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קפו {ראובן}
יב/יב חסדי דוד ח"ב עמ' תקנ
יב/יב טורי אבן {כ"מ - לא היו להם הפטרות קבועות}
יב/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תקיח {ויגוף}
יב/יב כסא רחמים (תקסג) דף לט ע"ב {לא כל המקומות}
יב/יב כסא רחמים (תקסג) דף לט ע"ב {לא כל המקראות מיתרגמין}
יב/יב כסא רחמים (תשנ) עמ' קכב
יב/יב ללשונות הרמב"ם {דוד ואמנון}
יב/יב מוריה גל' רה עמ' קט {כ"מ - השמיט מעשה בת שבע}, גל' רלג עמ' קמב, קמד {ברכת כהנים והעגל}
יב/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/יב מרגליות הים סנהדרין קז ע"א אות כא
יב/יב מרכבת המשנה מהדו"ב {מעשה עגל, דוד}
יב/יב משנת יעקב
יב/יב משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמז [משנת יעקב הל' סוטה פ"ג ה"ב]
יב/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/יב פרי חדש או"ח סי' קמה
יב/יב ציוני מהר"נ (בהשמטות) {ויגוף - מקורו בתוספתא}
יב/יב צפנת פענח {ברכת כהנים}
יב/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' עז
יב/יב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רעה {קריאת שנים זה אחר זה במפטיר ובהפטרה}
יב/יב שיח תפלה עמ' שנג
יב/יב שמועת חיים יומא ח"ב עמ' תקח
יב/יב תוספתא כפשוטה מועד עמ' 1218 {מעשה עגל}
יב/יב תשובות ראב"י אב"ד סי' עה
יב/יג אדני היד החזקה
יב/יג אהבת המלך
יב/יג אור הישר ירושלמי מגילה פ"ד ה"ב {כ"א פסוקים}
יב/יג באר יהודה {חוזר וקורא, מסופו לתחלתו}
יב/יג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כו
יב/יג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קח
יב/יג בן ידיד
יב/יג ברור הלכה מגילה כג ע"א ציון ז, כג ע"ב ציון א, כד ע"א ציון ב
יב/יג ברור הלכה סוטה לט ע"ב ציון מ
יב/יג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רנג-רנד, רצ
יב/יג דבר סיני (תשכו) {עד שיגלול}
יב/יג הרמב"ם כמחנך עמ' 216
יב/יג חדושים ובאורים (גרי') מגילה כד ע"א {למפרע}
יב/יג טל חיים (טל) ברכות עמ' קפא
יב/יג לקוטי שפת אמת = שפת אמת מגילה כד {למפרע, מנביא לנביא}
יב/יג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' סט
יב/יג מגן בעדי עמ' 85
יב/יג מגן גבורים (או"ח) סי' קמה ס"ק א
יב/יג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 255
יב/יג מראה הפנים מגילה דף ל
יב/יג מרכבת המשנה מהדו"ב {כ"מ בשם הראב"ד}
יב/יג משאת מרדכי מגילה עמ' ק {צריך לקרות}
יב/יג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תמג
יב/יג ערך כסף עמ' קע
יב/יג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/יג שו"ע הרב או"ח סי' רפב ס"י
יב/יג שו"ת הרב הראשי עמ' 156
יב/יג שו"ת הריב"ש סי' לו {לא יקראו שנים}
יב/יג שו"ת מהר"ם פדוואה (תשעד) עמ' רפב
יב/יג שו"ת ר"מ פרובינצאלו ח"א עמ' לו
יב/יג שער החיים (בשארי) הל' נדרים עמ' ל {הגהמ"י}
יב/יג שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 83-85
יב/יד יד בנימין מגילה עמ' קעג {שלשה פסוקים בנביא}
יב/יד מכתב לחזקיהו דף ד ע"א
יב/יד משנה הלכות כתובות דף קסו ע"ג {הגה"מ}, קסח ע"ב וע"ד
יב/יד שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ג אות מו
יב/יד שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 84
יב/טו אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 16-18
יב/טו אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/טו אהבת המלך
יב/טו אור שמח
יב/טו ברור הלכה שבת כד ע"ב ציון א
יב/טו המנהיג עמ' קסו
יב/טו השגות הרמ"ך
יב/טו זיו משנה
יב/טו חקרי לב (המאור) או"ח ח"ב עמ' כג
יב/טו חקרי לב (שלוניקי) או"ח דף קלח
יב/טו מבוא למשנה תורה עמ' 101
יב/טו מסורה ח"ט עמ' צו
יב/טו מעיני המים
יב/טו מרכבת המשנה מהדו"ב
יב/טו משאת המלך (אדרי)
יב/טו משנת משה ר"ה עמ' קנ, מגילה עמ' קעב, קפג, מו"ק עמ' מא, תענית עמ' סא, קידושין עמ' לח, סנהדרין עמ' רכג, רצב
יב/טו משפטי עזיאל ח"ח עמ' עו
יב/טו נפש ברכה ח"ב עמ' יח
יב/טו צפנת פענח
יב/טו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קעא
יב/טו רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 44
יב/טו שו"ת הרמ"ז עמ' יט {הגהמ"י אות ל}
יב/טו שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' רלז
יב/טו שיח תפלה עמ' שנד
יב/טו שמן המשחה (קושטא) דף י ע"א
יב/טו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"ב עמ' קמא
יב/טו שערי תורת התקנות ח"א מח' ב עמ' 95-96
יב/טז אבן מלוכה (ברון, תשעז)
יב/טז אדני היד החזקה
יב/טז אהבת המלך
יב/טז אור שמח {הני כנגד מי, הפטרה במנחה}
יב/טז אמת ליעקב מועד עמ' שצח-שצט
יב/טז באר יהודה {ביאור תוס' מגילה כג ע"ב ד"ה חד}
יב/טז בית דוד (פילוסוף) או"ח דף יד ע"ג {הגהמ"י}
יב/טז בית מועד (גטיניו) {תעניות}
יב/טז בן ידיד
יב/טז בני בנימין (אדר"ת) [עי' ב"י סי' תקעה וצ"ע בביאור הגר"א שם] {תעניות}
יב/טז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קעט
יב/טז ברור הלכה מגילה כא ע"א ציון ד, י
יב/טז ברכי יוסף או"ח סי' קלה ס"ג {הגהמ"י}
יב/טז גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' נב
יב/טז גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קצא-קצב
יב/טז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רנד-רנו, רצב
יב/טז דברי ירמיהו [עי' מרכה"מ]
יב/טז היכל יצחק או"ח סי' ו {הוספה ביו"ט ע"י חזרה}
יב/טז הלכות קטנות ח"א סי' ד (ד"ה ומענין) {הוספת בן א"י בחו"ל ביו"ט שני}
יב/טז השגות הרמ"ך {הוספה ביו"ט}
יב/טז זיו משנה {תעניות}
יב/טז זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' קצז
יב/טז חיים שנים ישלם עמ' פג
יב/טז יד המלך (פלומבו) {הוספה ביו"ט, ב"י בשם שבלי הלקט}
יב/טז יחוה דעת ח"ב עמ' סב, סד, ח"ד עמ' קכט
יב/טז יפה נוף עמ' יג {הגהמ"י אות מ}
יב/טז לב שלמה (הלוי) דף ב ע"ב {הגהמ"י}
יב/טז לחם יהודה {תענית בשחרית}
יב/טז מחנה יוסף סוטה עמ' קנד {כנגד מי}
יב/טז מטה אפרים {הוספה בשביל חתן}
יב/טז מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/טז מעיני המים
יב/טז מעשה אברהם דף כה ע"ד {הגהמ"י אות נ}
יב/טז מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קס {הגהמ"י - אם בשבת אחד העולים קרא רק שני פסוקים חוזר וקורא}, קעח {ביו"ט מותר להוסיף על מספר העולים}
יב/טז מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"א {תענית בשחרית}
יב/טז מקראי קדש (תשנג) עמ' שיד, שכא
יב/טז מרכבת המשנה מהדו"ב {תענית}
יב/טז מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {תענית}
יב/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' עט {הגהמ"י אות מ}
יב/טז נחל איתן
יב/טז נרות אהרן {הגהמ"י אות מ}
יב/טז נשאל דוד או"ח עמ' כו
יב/טז ס' סת"ם עמ' שז {הגהמ"י אות מ}
יב/טז עולת איש (אלישר) דף ו ע"ג
יב/טז עיונים ומחקרים ח"א עמ' 372
יב/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/טז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמג ע"א
יב/טז צפנת פענח [עי' מגילה ל ע"ב] {תענית}
יב/טז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' כה {הגהמ"י אות מ}
יב/טז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' רלד {כ"מ}, ח"ד עמ' קע
יב/טז שו"ע הרב או"ח סי' רפב ס"א, סי' תפח ס"ה, סי' תצ ס"י, סי' תרכב ס"ד
יב/טז שו"ת הריב"ש סי' פד
יב/טז שו"ת הרמ"ז סי' לו {הגהמ"י אות מ}
יב/טז שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' כד {הגהמ"י אות נ}
יב/טז שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תקנב
יב/טז שמש ומגן או"ח סי' יז עמ' נז {הגהמ"י אות נ}
יב/טז שערי ישועה עמ' כא {הגהמ"י אות מ}
יב/טז תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ו {כ"מ}
יב/טז תורה לדעת ח"ו עמ' צד
יב/טז תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' רי
יב/טז תרומת הדשן שו"ת סי' כד {הגהמ"י אות מ}
יב/טז תשובות ראב"י אב"ד סי' נב
יב/יז אהבת המלך
יב/יז אהל שרה לאה עמ' תרפב {מעשה רקח}
יב/יז אור זרוע השלם שבת עמ' קכט, קלא
יב/יז אור זרוע ח"ב סי' מג {יודע לקרות}
יב/יז אורח ישראל עמ' ל {אשה - חייבת לשמוע}
יב/יז אמרי דעת יו"ד סי' ח עמ' קד
יב/יז אנצי"ת ע' אשה הע' 268
יב/יז בית אהרן וישראל גל' לז עמ' קכ
יב/יז בית דינו של שלמה או"ח סי' א {אם הפסיק בקדיש}
יב/יז בן ידיד
יב/יז בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קפב
יב/יז ברור הלכה מגילה כג ע"א ציון ד, ה
יב/יז ברכת אריאל ח"ב עמ' מא {אשה}
יב/יז גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מד, מט אות ג
יב/יז גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קעו, קפה
יב/יז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רנה-רנט, רסג-רסד
יב/יז גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל ב סי' כא {קטן}
יב/יז דבר סיני (תשכו) {אשה - כשאחר קורא}
יב/יז דבר שמואל (אבוהב) סי' שא
יב/יז דברי ירמיהו {אשה - חייבת לשמוע}
יב/יז המנהיג עמ' קסה {קטן}
יב/יז השגות הרמ"ך {אחד יודע}
יב/יז זכרון הרב עמ' 230 {מפטיר נקרא "משלים"}
יב/יז חי' חתם סופר {עולה ויורד}
יב/יז חיים שנים ישלם עמ' פד {הגהמ"י אות ע}
יב/יז חסדי דוד ח"ב עמ' תקלח
יב/יז טל חיים (טל) ברכות עמ' קנא-קנב
יב/יז יד המלך (פלומבו) ברכות פ"ה ה"ז {קטן}
יב/יז ימין משה
יב/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 29 {קטן}
יב/יז מעמד האשה עמ' 135
יב/יז מראה הנוגה הל' כלי המקדש פ"ו
יב/יז משאת המלך (אדרי)
יב/יז משאת מרדכי מגילה עמ' צג {אחד יודע}
יב/יז משה ידבר (תשעו) עמ' ב
יב/יז משפטי עזיאל ח"ג עמ' מב
יב/יז נוכח השלחן (לבטון) דף א ע"א
יב/יז ס' הפרדס לר' אשר עמ' סא {קטן ואשה}
יב/יז ס' השבי"ט עמ' כז
יב/יז עולת איש (אלישר) דף ו ע"ג
יב/יז עיני דוד דף ט ע"ג {קטן}
יב/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/יז פרי האדמה ח"א
יב/יז צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 9
יב/יז צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לה אות ו
יב/יז קובץ {קטן במנין שלשה}
יב/יז קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' כה {רמב"ם}, כו {הגהמ"י אות צ}
יב/יז שברי לוחות עמ' 159 {הגהמ"י אות ע ואות צ - סדר עולם}
יב/יז שו"ע הרב או"ח סי' רפב סי"א
יב/יז שו"ת השבי"ט ח"א עמ' קיט
יב/יז שיח תפלה עמ' שנד
יב/יז שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' שסה {ר' מנוח}
יב/יז שערי ישועה עמ' כא-כג {מפטיר עולה}
יב/יז שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 83, 85
יב/יז תניא רבתי ח"א עמ' 218, 261, ח"ב עמ' קלו, קלח-קמ, קנב {הגהמ"י}
יב/יז תרומת הגורן ח"א עמ' 40
יב/יז תשובות הראב"ד סי' קצ
יב/יח אגרא לישרים סי' טז {כהני חזקה בזה"ז}
יב/יח אדני היד החזקה
יב/יח אהבת המלך
יב/יח אור הישר [תורת רפאל סי' יא, או"ז ח"ב סי' מב]
יב/יח אור זרוע השלם שבת עמ' קכג-קכד
יב/יח אור שמח {גדול בחכמה, משלים}
יב/יח אמרי יהושע (ברוק) עמ' 36 {מנהג פשוט}
יב/יח אמרי יושר מגילה לב ע"א
יב/יח אמת ליעקב מועד עמ' תי
יב/יח אנצי"ת ע' גלילה הע' 66, 70, 72, 79
יב/יח אשר למלך {קדימת כהן לת"ח}
יב/יח באר עשק סי' ט {מנהג פשוט}
יב/יח בארות המים (שאנג'י) דף פח ע"ב
יב/יח בין השורות עמ' שיח
יב/יח בית אהרן וישראל גל' כב עמ' יב {גולל נוטל שכר כולם}
יב/יח בן הרמה {קדימת כהן לת"ח}
יב/יח בן ידיד
יב/יח בני דוד
יב/יח ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ו, ס ע"א ציון א
יב/יח ברור הלכה מגילה לב ע"א ציון ז
יב/יח ברכת ראש סי' נג עמ' ריז
יב/יח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רנט-רס
יב/יח גביע הכסף ח"א עמ' קכג {הגולל נוטל שכר כולם}
יב/יח דבר סיני (תשכו) {עולה ומשלים}
יב/יח הגהות רפ"מ אלטר {מנהג פשוט}
יב/יח הוד יוסף עמ' קב
יב/יח הר המלך ח"ג עמ' יח, ח"ו עמ' נו-נז
יב/יח הרמב"ם והגאונים עמ' 177
יב/יח הרמב"ם והלכותיו
יב/יח הרמב"ם ותורתו ח"א עמ' 71 {קדימת כהן לת"ח}
יב/יח חזון המקרא ח"א עמ' 27 {גדול שבציבור משלים}
יב/יח חי' ר' עזריאל נשים ח"ב עמ' רנ {מנהג פשוט}
יב/יח חיים ומלך
יב/יח כבוד יו"ט {קראו בטעות לישראל ראשון}
יב/יח כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' רכח {מנהג - נגד מש"כ בפיה"מ}
יב/יח לב חיים (פלג'י) ח"א דף קיח ע"ב {גדול משלים}
יב/יח לב מבין {קדימת פרנס, קדימת כהן}
יב/יח לב מבין דף לה ע"א {כ"מ}
יב/יח להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' רפא
יב/יח ללשונות הרמב"ם {המשלים}
יב/יח מבוא למשנה תורה עמ' 104 {מנהג - נגד מש"כ בפיה"מ}
יב/יח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 27, 31, 33
יב/יח מס' גיטין (ארזי) עמ' 263
יב/יח מסורה חט"ו עמ' טו
יב/יח מעיל שמואל (פלורנטין)
יב/יח מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון מגילה לד ע"ג, לו ע"ג, כנסת יחזקאל סי' ז]
יב/יח משיב נבונים סי' ה
יב/יח משנה הלכות ח"ג סי' יד {מנהג - נגד מש"כ בפיה"מ}
יב/יח משנת יעקב
יב/יח משנת ישראל סי' ד הרחבת המשנה אות א
יב/יח משרת משה (עטייה)
יב/יח נשאל דוד או"ח עמ' כו-כז
יב/יח עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' יא
יב/יח עולת כהן ח"ב סי' ה ס"ק כ, סי' טו ס"ק ו
יב/יח עט לעשות סי' כב {כהן ע"ה קודם}
יב/יח עיונים ומחקרים ח"א עמ' 370 {עולה ומשלים}
יב/יח עמודים בתולדות הספר העברי עמ' 51
יב/יח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/יח פני משה (שלז')
יב/יח פרשת המלך
יב/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמג ע"ב
יב/יח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 9
יב/יח קרן הצבי מצוה יג אות ה-ו, מצוה קב אות א
יב/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' צט {כ"מ}, ח"ז עמ' שכד
יב/יח שו"ת הריב"ש סי' צד {קדימת כהן שאינו מיוחס}
יב/יח שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' רג
יב/יח שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' רג
יב/יח שולי הגליון עמ' כז
יב/יח שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 327
יב/יח תורת לויים דף סא {קדימת לוי}
יב/יח תורת רפאל או"ח ח"א דף טו ע"ד, יז ע"א
יב/יח תשובה מאהבה ח"א סי' רח, ח"ב דף ל ע"ג
יב/יח תשורת שי מהדו"ת סי' פא
יב/יט אהבת המלך
יב/יט אור המזרח חל"ד עמ' 73 {הגהמ"י אות ר}
יב/יט אמר יוסף (אלקלעי)
יב/יט בן ידיד
יב/יט ברור הלכה גיטין נט ע"ב ציון ט, י
יב/יט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רנט
יב/יט התורה והמדינה חי"א עמ' תשו
יב/יט חקרי לב (המאור) יו"ד ח"ג עמ' ח {כ"מ}
יב/יט טורי אבן
יב/יט מאור ישראל
יב/יט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 251 {אין שם לוי}
יב/יט משאת המלך (אדרי)
יב/יט משנת יעקב
יב/יט עמודי שלמה ח"ג עמ' מז
יב/יט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/יט פרי האדמה ח"א
יב/יט קובץ
יב/יט קונטרס על ענין שבת החתונה עמ' 54
יב/יט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' עד
יב/יט שולי הגליון עמ' כ
יב/יט שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ג אות ל
יב/יט שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 328
יב/יט שפתי מלך
יב/יט תורת לויים דף סא
יב/יט תניא רבתי ח"ב עמ' קלב
יב/כ אגרות משה או"ח ח"א סי' קא ענף א
יב/כ אהל שרה לאה עמ' תרסא {מגדל עוז - מנהג}
יב/כ אור זרוע השלם שבת עמ' קלז
יב/כ באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {מנהגות שונים}
יב/כ בית אבי ח"ב סי' לז עמ' נב-נג {קדיש אחד}
יב/כ בית דינו של שלמה או"ח סי' ג
יב/כ דובר מישרים
יב/כ המנהיג עמ' קסח
יב/כ הרמב"ם והגאונים עמ' 197
יב/כ יד ישראל ח"ב
יב/כ מחשבת הקודש ח"ב דף כה ע"א {כ"מ}
יב/כ מנחת אהרן (קאפח) עמ' 277-278 {ר"י קאפח}
יב/כ מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' כז {יש מקומות שאומרים קדיש אחרי מפטיר}
יב/כ עולת כהן ח"ב סי' ב ס"ק ז
יב/כ צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לה אות ד
יב/כ קונטרס על ענין שבת החתונה עמ' 1 {מעשה רקח}
יב/כ רביד הזהב (אברך) דף א ע"א {כ"מ}
יב/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 83
יב/כ תשובות הגאונים החדשות עמ' 36
יב/כא אמת ליעקב מועד עמ' שצט
יב/כא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רסא
יב/כא הרמב"ם והגאונים עמ' 197
יב/כא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/כא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שכב, ח"ג עמ' רכב, רלד
יב/כא רמב"ם המאיר הגהמ"י הל' ש"ע הע' 46ב
יב/כא שו"ע הרב או"ח סי' תרכב ס"ב
יב/כא שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' לב
יב/כא שפתי מלך
יב/כב בית אבי ח"ב סי' לז עמ' נב-נג {קדיש}
יב/כב ויקרא אברהם או"ח סי' כה (יא ע"ג)
יב/כב זיו משנה
יב/כב משאת המלך (אדרי)
יב/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שי-שיא
יב/כג אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' צד אות ג {חומשין}
יב/כג אבני נזר חו"מ סי' קנב
יב/כג אדמת קדש ח"ב דף קיח ע"ד {כ"מ}
יב/כג אוצרות הרמב"ם
יב/כג אור זרוע השלם שבת עמ' קלד
יב/כג אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק צב-צד
יב/כג אמת ליעקב מועד עמ' שלו
יב/כג אנצי"ת ע' גלילה הע' 88, 91, 92, 100
יב/כג באר יהודה כאן {חומשין}, ולעיל הל' ח {אין גוללין}
יב/כג בית אהרן וישראל גל' סב עמ' כו
יב/כג בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קיג {טורח ציבור}
יב/כג ברור הלכה גיטין ס ע"א ציון ב {חומשין}
יב/כג ברור הלכה יומא ע ע"א ציון ב, ג
יב/כג ברכת אריאל ח"ב עמ' מה {מפני כבוד ציבור - הרי הוא פסול}, מח
יב/כג ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קט
יב/כג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רסב-רסד
יב/כג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' רמב
יב/כג חי' ר' שמואל ב"ב עמ' עו {חומשין}
יב/כג חמדת ישראל ח"א דף סח ע"ב-ע"ג
יב/כג טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' מט
יב/כג יד המלך (לנדא, נדפס אחרי פ"יג)
יב/כג יוסף לקח כרך ב ח"ב עמ' פט
יב/כג יחוה דעת ח"ו עמ' קלז
יב/כג יסודי ישורון ח"ב עמ' קעח {חומשין}
יב/כג כתר אפרים עמ' שעו {ענין אחד}
יב/כג לחם משנה הל' עבודת יוה"כ פ"ג ה"י {ענין אחד}
יב/כג מגן גבורים (או"ח) סי' קמד ס"ק ב
יב/כג מנהגי מצרים או"ח אות כד
יב/כג מעין חיים ח"ד עמ' קע
יב/כג מרכבת המשנה מהדו"ב {ענין אחד}
יב/כג מרכה"מ אלפ' (כ"מ) {ענין אחד}
יב/כג משנת יעקב
יב/כג נתיבות מרדכי גיטין עמ' תמט {הגהמ"י}
יב/כג עבד המלך (תשסט) עמ' קלה
יב/כג עיונים (פאור) עמ' 180 {חומשין}
יב/כג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 79 {שני ספרים}
יב/כג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/כג פרי האדמה ח"א
יב/כג צרור הכסף (גטיניו) דף ט ע"ג
יב/כג רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ג ה"י הע' 4
יב/כג שו"ת מהריט"ץ הישנות (תשעו) עמ' תשעח
יב/כג שו"ת מהריט"ץ סי' רצג {ענין אחד}
יב/כג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ב עמ' פו
יב/כג שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שכח, שמא
יב/כג שערי עזרא (בצרי) עמ' כה {כ"מ - ענין אחד}
יב/כג תשובות ראב"י אב"ד סי' רי {הגהמ"י}
יב/כד אדני היד החזקה
יב/כד אור צהיר {קושיית לח"מ}
יב/כד אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק צג
יב/כד אנצי"ת ע' גלילה הע' 14, 19, 24, 87
יב/כד באר משה (אפשטיין) במדבר עמ' נט
יב/כד בית אבי ח"ב סי' לז עמ' נג
יב/כד ברור הלכה מגילה לב ע"א ציון ה
יב/כד ברור הלכה סוטה לט ע"ב ציון ס
יב/כד גושפנקא דמלכא {קושיית לח"מ}
יב/כד דבר סיני (תשכו) {על רמ"א סי' קמז, וקושיית לח"מ}
יב/כד זכרון יהודה (בן הרא"ש) - חוקת התורה עמ' קצז
יב/כד יסודי ישורון ח"ב עמ' רנז {הגהמ"י}
יב/כד מעיני המים
יב/כד מפניני הרב עמ' מט
יב/כד משנת יעקב {אמירת "וזאת התורה" בשעת הגבהה}
יב/כד ס' העתים עמ' 261
יב/כד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יב/כד צפנת פענח [עי' ירושלמי מגילה פ"א גבי ובלבד במקום התפר]
יב/כד שיח תפלה עמ' שנה


יג/63 הלכות תפלה פרק יג *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יג/רה"פ הרמב"ם המדויק
יג/רה"פ יד פשוטה
יג/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יג/רה"פ מעשה רקח
יג/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יג/רה"פ ס' המנוחה
יג/רה"פ ס' השלחן עמ' רצד-ש
יג/רה"פ פי' ר"י קאפח
יג/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יג/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יג/רה"פ רמב"ם הערוך
יג/רה"פ רמב"ם לעם
יג/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יג/א אדני היד החזקה (השמטות)
יג/א אהבת המלך
יג/א אור גנוז (מוסקוביץ, תשס"ז) עמ' תלה {משלימים בשנה אחת}
יג/א אור זרוע השלם שבת עמ' קלה
יג/א אמונת עתיך גל' 125 עמ' 24
יג/א אמונת עתיך גל' 128 עמ' 41 {השלמת פרשה שלא קראו בשבת הבאה}
יג/א אמת ליעקב מועד עמ' תט
יג/א באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {מנהגים}
יג/א בית דוד (תשעט) או"ח סי' סח
יג/א בית מלך (חב"ד) עמ' ד
יג/א בתי כנסיות סי' רפב דף עא ע"א
יג/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רסד-רסז, רעט, רפא
יג/א גבורת יצחק סוכות עמ' קב-קג {משלימין בשנה אחת}
יג/א גבורת יצחק שבועות עמ' קכו {משלימים בשנה אחת}
יג/א דברי השקפה עמ' כא
יג/א דרך ה' השלם עמ' שמט - מראה דרך {בשנה אחת}
יג/א הרמב"ם והגאונים עמ' 178
יג/א הרמב"ם כמחנך עמ' 190
יג/א זכור זאת ליעקב עמ' קכ {מנהג א"י}
יג/א זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר ג עמ' תרכא {מנהגנו להשלים בשנה אחת}
יג/א זכרון הרב עמ' 229-230 {תקנת משה לקרוא בכל מועד}
יג/א זכרון סופרים {ויש מי שמשלים את התורה בשלש שנים} [עמ"ש במגילה כ"ט דמוכח מירושלמי פרק כל כתבי דהיינו ג שנים ומחצה, וכ"כ ביש"ש ב"ק בסופו דבא"י קורין ב"פ בשמיטה (ועיין מס' סופרים פט"ז שקאי קע"ה סדרים בתורה, וע"ש במפרש נחלת יעקב שהיא מכוון לבני מערבא שקורין בג' שנים ומחצה ע"ש). ועיין במדרש תנחומא [ילקוט שמות יח] (הובא במנורת המאור סימן קט), א"ל הקב"ה לישראל, בני היו קוראים את הפרשה בזמנה בכל שנה ושנה ואני מעלה עליכם כאילו עמדתם לפני בהר סיני ומקבלין אותה עכ"ל. ופשוט דר"ל שיסיימו בכל שנה כמנהגינו, כי אין שכחה מצויה אלא בי"ב חודש, וע"י שקוראין בכל שנה מקיימין מה שכתוב (דברים ל) פן תשכח את הדברים אשר ראו עינך וגו', וכתבו שם יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחורב וגו', וזהו שסיים כאילו עמדתם לפני בהר סיני והבן (אלא דאפשר לפרש דר"ל בזמן מועד בכל שנה יקראו מעין המאורע, ובעצרת יקראו ענין מ"ת, ומ"מ העיקר כמו שכתבתי)]
יג/א חזון המקרא ח"א עמ' 30 {המנהג הפשוט והאחר}
יג/א חיים ומלך
יג/א יחוה דעת ח"ג עמ' קסא
יג/א ישא מדברותיך מגילה עמ' קפט {בשנה אחת}
יג/א ישראל והזמנים (רוסוף) סיון-תמוז עמ' 86
יג/א כס המלך עמ' ז {שנה אחת או שלש שנים}
יג/א להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' מה ע"א, ח"ג עמ' כ ע"א
יג/א ללשונות הרמב"ם
יג/א לקוטי שיחות חט"ו עמ' 425
יג/א מבוא למשנה תורה עמ' 100-99
יג/א מועדי ישראל (גורן) עמ' 120
יג/א מחנה יוסף ח"ג עמ' קטו
יג/א מחשבת מוסר ח"ב עמ' שכט
יג/א מנחת אהרן (קאפח) עמ' 88-90
יג/א מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קמד {המנהג לסיים את התורה תוך שלש שנים}, קמה {מנהג פשוט לסיים תוך שנה}
יג/א משאת מרדכי מגילה עמ' קכח
יג/א משנת חיים דברים עמ' תקכב
יג/א משנת חיים ויקרא עמ' תקטז
יג/א משנת יעקב
יג/א נועם חט"ו עמ' קיד
יג/א נתן פריו מגילה עמ' רעח, תכג
יג/א סיומי המסכתות עמ' 82
יג/א עולת כהן ח"ב סי' ד ס"ק יא
יג/א עיונים ומחקרים ח"ב עמ' 37
יג/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/א פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 442
יג/א קונטרס על ענין שבת החתונה עמ' 6
יג/א קרית מלך (חב"ד) עמ' ה
יג/א קרית מלך (קנייבסקי)
יג/א קרן פני משה ח"א עמ' קלו
יג/א שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' תפג {הזכרת פרשת השבוע כתאריך}
יג/א שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"א עמ' שמג
יג/א שו"ת הרמ"ז סי' לו
יג/א שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' עז עמ' רסה
יג/א שיח ערב שבת-חגיגה עמ' קכח
יג/א שם דרך - כתר תורה עמ' קלו
יג/א שם דרך יומא עמ' ריז-ריח
יג/א שם דרך מגילה עמ' מד, מו, קנח
יג/א שם טוב
יג/א תורה שלמה חי"ט עמ' 308
יג/א תורת המועדים (תשכד) עמ' 408
יג/א תורת המועדים (תשנו) עמ' 439
יג/א תורת מנחם חי"ז עמ' 58 {המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימין התורה בשנה אחת}
יג/א תורת מנחם חנ"ב עמ' 189
יג/א תורת מנחם חנ"ד עמ' 198-199
יג/א תורת מנחם חנ"ח עמ' 370
יג/א תורת מנחם חס"ד עמ' 266 {המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימין את התורה בשנה אחת}
יג/א תורת מנחם חס"ו עמ' 152 {המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימין את התורה בשנה אחת וכו' יש מי שמשלים את התורה בשלש שנים}
יג/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רסה-רסז
יג/א תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' רל
יג/ב אהבת המלך
יג/ב אמרי חן (לוונברג)
יג/ב אמת ליעקב מועד עמ' תי
יג/ב באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' במדבר סי' א בפתיחה {במדבר לפני עצרת}
יג/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רסח-רע
יג/ב דברי השקפה עמ' קט
יג/ב הגהות רפ"מ אלטר
יג/ב הדר איתמר עמ' עו {קללות לפני עצרת}
יג/ב חקרי זמנים ח"א עמ' רמג
יג/ב ידי אליהו
יג/ב לקוטי שיחות חי"ח עמ' 18, חכ"ב עמ' 57
יג/ב לקוטי שיחות חל"ב עמ' 266 {במדבר לפני עצרת}
יג/ב מבוא למשנה תורה עמ' 86
יג/ב מוריה גל' קצז עמ' קיד
יג/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 88, 89, 91 {מנה תימן בפרשות חוקת ובלק}
יג/ב מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קמה {עזרא תיקן לקרוא קללות לפני שבועות ור"ה}
יג/ב משנת חיים דברים עמ' תקכב
יג/ב משנת חיים ויקרא עמ' תקטז
יג/ב נועם חט"ו עמ' קיד {או"ש}
יג/ב ס' הפרדס לרש"י עמ' שמב
יג/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/ב פרי האדמה ח"ד
יג/ב קובץ המועדים פסח-שבועות ח"ד עמ' תסז
יג/ב קונטרס על ענין שבת החתונה עמ' 19, 47
יג/ב קרית מלך
יג/ב שו"ת הרא"ש עמ' תצא
יג/ב שולי הגליון עמ' כז
יג/ב שם טוב
יג/ב שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 112
יג/ג אהבת המלך
יג/ג בים דרך עמ' קס
יג/ג גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' לח-לט, נב
יג/ג גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קע, קצא-קצב
יג/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רע
יג/ג גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפו
יג/ג הרמב"ם והזוהר
יג/ג זכור זאת ליעקב עמ' קכא {מעין שקרא בתורה}
יג/ג כרם מנחם סי' כב
יג/ג מחנה יוסף סוטה עמ' קז
יג/ג מי ימצא סוכה עמ' שנב
יג/ג מנחת אהרן (קאפח) עמ' 94
יג/ג מנחת יצחק (וייס) שו"ת ח"ט עמ' שכב
יג/ג משאת מרדכי מגילה עמ' קכח
יג/ג נרות אהרן
יג/ג עיונים ומחקרים ח"א עמ' 374
יג/ג קרית מלך
יג/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' מב
יג/ג שם דרך יומא עמ' ריח
יג/ג שם דרך מגילה עמ' מה
יג/ד אור הישר {מדוע המשלים לא קורא של שבת}
יג/ד איש על העדה (אלאביץ) עמ' 47
יג/ד אמרי בינה (אוירבך) - שו"ת ח"א סי' ה ד"ה ברם {הגהות מיימוניות }
יג/ד אמת ליעקב מועד עמ' תו-תז
יג/ד באר יהודה {השלישי, המשלים}
יג/ד בן ידיד
יג/ד ברור הלכה מגילה כב ע"א ציון ד, לא ע"א ציון ק, לא ע"ב ציון א
יג/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רלב, רעא-רעו
יג/ד גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' סה
יג/ד דברי דוד (מילדולה) דף מב ע"א
יג/ד דברי ירמיהו {מי תיקן קריאת ר"ח}
יג/ד הלכות ומנהגי מהר"ש עמ' רכד {הגהמ"י}
יג/ד המנהיג עמ' רסב {סדר הדילוג}
יג/ד המשפט העברי עמ' 738 {הגהמ"י}
יג/ד זיו משנה {המשלים והמפטיר}
יג/ד זכור זאת ליעקב עמ' קכא {ענין היום}
יג/ד חי' מהר"ם פדוואה {המשלים והמפטיר}
יג/ד חקרי זמנים ח"א עמ' רמז {המשלים והמפטיר}
יג/ד טורי אבן {כ"מ - תירוץ הרשב"א}
יג/ד יחוה דעת ח"ד עמ' קפח
יג/ד להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' מה ע"ב
יג/ד ללשונות הרמב"ם {הפטרת ר"ח אב}
יג/ד לקוטי שיחות חל"ט עמ' 8 {לפני תשעה באב - חזון}
יג/ד מזכרת עמ' 564
יג/ד מזרח שמש דף כב ע"ד, כו ע"ד, כז ע"א
יג/ד מחקרים בספרות התשובות (כהנא) עמ' 116
יג/ד מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מג ע"ד, מד ע"א {הפטרת ר"ח אב}
יג/ד מעיני המים
יג/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרכב (רנט)]
יג/ד מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"ב {כ"מ בשם רמב"ן}
יג/ד מקראי קדש (תשנג) עמ' שטו
יג/ד מרכבת המשנה מהדו"ב {המשלים והמפטיר}
יג/ד משאת מרדכי מגילה עמ' ק, קכז
יג/ד משבצות זהב ישעיהו עמ' מו
יג/ד נתן פריו מגילה עמ' רעח
יג/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/ד פני אהרן (אמריליו) דף יט ע"ב {כ"מ - דולג עדיף}
יג/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמג ע"ג
יג/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 10
יג/ד קובץ {כל פסוקא דלא פסקיה משה}
יג/ד קול אליהו (תשסו) ח"א עמ' ב
יג/ד ראשון לציון על מגילה כב {סדר הדילוג}
יג/ד שו"ת הרא"ש עמ' קטז
יג/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תמא {המשלים והמפטיר}
יג/ד שו"ת מהרי"ל החדשות עמ' לד {הגהמ"י}
יג/ד שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ז {הפטרת שבת ר"ח אלול}
יג/ד שולי הגליון עמ' כח
יג/ד שם דרך יומא עמ' ריח
יג/ד שם טוב
יג/ד שנתון המשפט העברי ח"ב עמ' 113
יג/ד תרומת הדשן שו"ת סי' יט {הגהמ"י}
יג/ה אהבת המלך
יג/ה אור שמח
יג/ה בית אבי ח"ב סי' ג עמ' יב {כי אשא}
יג/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנג
יג/ה בית אהרן וישראל גל' יז עמ' קל {בדבר טוב}
יג/ה בני בנימין (אדר"ת)
יג/ה ברור הלכה ר"ה לא ע"א ציון ב
יג/ה דבר אברהם ח"א סי' לו אות א
יג/ה דברות משה מועד ח"א עמ' תקכו {והחמישי מן לו חכמו עד כי אשא}
יג/ה דרשות משמר הלוי (תשעא) עמ' קו {הזי"ו ל"ך}
יג/ה דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקג
יג/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 98
יג/ה ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תקע, תרצ
יג/ה זכור ליצחק דף קטז ע"א
יג/ה זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' טז
יג/ה חדוותא דשמעתתא ח"ב דף יג ע"ג
יג/ה חנא וחסדא ח"ג דף קמו ע"ג
יג/ה טורי אבן
יג/ה יד איתן
יג/ה להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קמא
יג/ה להורות נתן מועדים ח"ד עמ' שסג
יג/ה לקוטי שיחות חכ"ד עמ' 231
יג/ה לקוטי שיחות חל"ד עמ' 194 {כדי שיחזרו בתשובה}
יג/ה מבוא למשנה תורה עמ' 321
יג/ה מגילת סמנים עמ' נד
יג/ה מסורה ח"ט עמ' צא
יג/ה מעין חיים ח"ד עמ' קעד
יג/ה מעיני התורה ח"ב עמ' קמז-קמח
יג/ה מצווה ועושה ח"א עמ' תקע {לסיים בדבר טוב}
יג/ה מקורי הרמב"ם לרש"ש
יג/ה מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' קצ {חלוקת האזינו, זכור, ירכיבהו וכו'}
יג/ה מתנת חיים ימים נוראים עמ' שטז
יג/ה נחמד למראה ח"ב דף קעא ע"ב
יג/ה סופר המלך
יג/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/ה פנינים על התורה ומועדים עמ' קסג {תוכחה כדי שיחזרו בתשובה}
יג/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמג ע"ג
יג/ה צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 10
יג/ה קרית מלך
יג/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ג עמ' קיג {או"ש}
יג/ה שבת ומועד בשביעית עמ' 261
יג/ה שו"ע הרב או"ח סי' רפה ס"א
יג/ה שו"ת הרשב"א ח"ז סי' קמט
יג/ה של"ה ח"א מס' תמיד סי' צז
יג/ה של"ה ח"ב תמיד סי' צז
יג/ה שלמי יוסף ר"ה עמ' שעג
יג/ה שם טוב
יג/ה שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ג אות ד
יג/ה שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' צט
יג/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' קעב
יג/ה שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רצב
יג/ה שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' רכ
יג/ה שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 113
יג/ה תורה לדעת ח"ו עמ' צב {או"ש}
יג/ו אביר יוסף עמ' שעב
יג/ו אבק דרכים דף נח ע"א
יג/ו אגרות משה או"ח ח"ד עמ' לט
יג/ו אהבת המלך
יג/ו אור אברהם
יג/ו אור הישר
יג/ו אור צהיר
יג/ו אישי יובל עמ' 144-145
יג/ו אמרי חן (לוונברג) כאן, וח"ה עמ' מז
יג/ו אמת ליעקב מועד עמ' תא
יג/ו אפיקי מגינים מנחות סי' לו
יג/ו אשר למלך
יג/ו באהלה של תורה או"ח סי' ט אות ג
יג/ו באורי הרמב"ם ע"פ המאירי
יג/ו בדבר מלך ח"י עמ' קנ
יג/ו בחיר חיים
יג/ו בית דוד (תשעט) או"ח סי' קס
יג/ו בן ידיד
יג/ו בני בנימין (אדר"ת)
יג/ו בנין שלמה (קלוגר)
יג/ו ברוך השם סי' יז
יג/ו ברכת יצחק (פאלער) עמ' צו, צט
יג/ו ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רלג
יג/ו ברכת מרדכי ברכות-עירובין עמ' קא
יג/ו בשמן רענן ח"א עמ' רכא
יג/ו גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' מט אות ד
יג/ו גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קפה
יג/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רעו-רפב
יג/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רפו
יג/ו גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רצח
יג/ו גבורת יצחק עה"ת ח"ב עמ' תט, תיג
יג/ו גבורת יצחק שבועות עמ' שכב {מותר לקראם בפחות מעשר}
יג/ו דביר הקודש מנחות עמ' פט
יג/ו דברות משה נדרים עמ' קסד
יג/ו דברי יציב לקוטים עמ' כה
יג/ו דברי ירמיהו
יג/ו דרכי המחשבה (לוינגר) עמ' 95-96
יג/ו דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תקלא
יג/ו הגהות חבר בן חיים
יג/ו הגהות רפ"מ אלטר
יג/ו המנהיג עמ' תכ
יג/ו הערות (ברנשטיין, תשעו) ח"א עמ' תכו
יג/ו זבחי צדק (דיסקין) תנינא עמ' שנב
יג/ו זיו משנה
יג/ו זכור זאת ליעקב עמ' סז, קיח-קכ
יג/ו זרע יצחק (לומברוזו)
יג/ו חי' הגר"ח החדש עמ' תסט {א"צ עשרה}
יג/ו חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מנחות ל ע"א]
יג/ו חי' ר' יהודה זרחיה עמ' נד-ס
יג/ו חידושין על התורה לרבנו תם עמ' תעג {ראב"ד}, תעו
יג/ו חכם צבי (תשעה) ח"א סי' יג ד"ה וראיתי
יג/ו חכמת גרשון עמ' קנט
יג/ו חקרי זמנים ח"ג עמ' רלב
יג/ו טורי אבן
יג/ו יד המלך (לנדא)
יג/ו ימין משה
יג/ו ישמח ישראל (רבינוביץ)
יג/ו לב שלם
יג/ו לקוטי שיחות חל"ו עמ' 41 {הכל תורה היא}
יג/ו מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' י, יב
יג/ו מאורי המועדים עמ' שפט
יג/ו מבוא למשנה תורה עמ' 101, 327
יג/ו מגילת ספר עשין דף ד ע"ד
יג/ו מועדים וזמנים ח"ב סי' קעא, קפו, ח"ו סי' עט, ח"ח הערות לח"ו סי' עט
יג/ו מוריה גל' קנז עמ' מו-מז
יג/ו מחנה יוסף ח"ג עמ' לג
יג/ו מחנה יוסף סוטה עמ' קז
יג/ו מטה יוסף (צלר) ב"ב פ"א עמ' תכא
יג/ו מנחת אהרן (קאפח) עמ' 245 {ראב"ד}
יג/ו מסורה ח"ט עמ' צא
יג/ו מעט צרי
יג/ו מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' לא, קפט
יג/ו מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"ב
יג/ו מקראי קדש (תשנג) עמ' שטו
יג/ו מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/ו מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
יג/ו משא בני קהת
יג/ו משא יד ח"א עמ' שמה-שמח
יג/ו משאת מרדכי מגילה עמ' קג
יג/ו משרת משה (עטייה)
יג/ו נועם חי"ד עמ' ריג, רטו
יג/ו נפש הרב עמ' שכא
יג/ו נפש הרב עמ' שכא
יג/ו ס' החיים (קלוגר) עמ' תריא
יג/ו סדר משנה (בוסק')
יג/ו ספרי דבי רב ח"ד עמ' שכה
יג/ו עבד המלך (תשא)
יג/ו עדות בישראל
יג/ו עולת כהן ח"ב סי' מב ס"ק יג {בפחות מעשרה}
יג/ו עין תרשיש
יג/ו עץ חיים (אבלסון) עמ' שפז-שפח
יג/ו עשרה מאמרות (תשס) עמ' קטו (ד)
יג/ו פרשת המלך
יג/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמג ע"ג
יג/ו צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 10
יג/ו צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' לה אות ד
יג/ו צפנת פענח
יג/ו קובץ
יג/ו קרית מלך
יג/ו קרית ספר (למאירי) עמ' 87
יג/ו קרן אורה מנחות (תשסח) עמ' פו
יג/ו רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' עב
יג/ו שולי הגליון עמ' כח
יג/ו שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' מח {קובץ}
יג/ו שיח תפלה עמ' שנה
יג/ו שמות בארץ (תשנט) עמ' יב
יג/ו שמחת מרדכי עמ' שנח
יג/ו שמן הטוב - דברי תורה אות קכג
יג/ו שנות חיים (קליין) נתיב ב ח"ג אות ה
יג/ו שעורי הגרי"ד תפילין עמ' קיב
יג/ו שעורי מנחות מהגרי"ד ח"א עמ' תמו
יג/ו שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג סי' פה, קח
יג/ו שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"א עמ' שפ
יג/ו שעורי ר' שמואל ב"ב ח"א עמ' שמז
יג/ו שערי אורה (ברגמן, תשסא) ח"א עמ' שכט
יג/ו שפת אמת על התלמוד ח"ג דף מב ע"א
יג/ו שרשי הים
יג/ו תורה אור (באנדי) דף רצ ע"א
יג/ו תורה שלמה חי"ט עמ' 339 {שמונה פסוקים}
יג/ו תשובה מאהבה ח"א סי' ל
יג/ז אהבת המלך
יג/ז אמת ליעקב מועד עמ' תט
יג/ז בית דוד (תשעט) או"ח סי' קס
יג/ז בני בנימין (אדר"ת) {כ"מ בשם ירושלמי}
יג/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רפג
יג/ז דברי ירמיהו [עי' בכור שור מגילה לא ע"ב] {על הטעם שאין לברך ברכת התורה על קללות}
יג/ז דרשות ר"י אבן שועיב עמ' תפא {מפסיקים במשנ"ת}
יג/ז הגהות חבר בן חיים [כ"מ בגמגום - בחשאי]
יג/ז המנהיג עמ' תכב
יג/ז זיו משנה {מפסיקים במשנ"ת}
יג/ז כנפי נשרים {על הטעם שאין לברך ברכת התורה על קללות}
יג/ז להורות נתן מועדים ח"ג עמ' קמא
יג/ז מאמר מרדכי (נסים) דף פד ע"ג
יג/ז מזכרת עמ' 377 {השמיט שמקרא הכתוב לגנאי קוראים לשבח}
יג/ז מסורה ח"ט עמ' צא
יג/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
יג/ז נחל יבוק
יג/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/ז צהר גל' יא עמ' 143 {אשה}
יג/ז צמח דוד (שלוניקי) ח"ב דף עג ע"ג-ע"ד {נהגו}
יג/ז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' מב
יג/ז שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רצב
יג/ז שפע חיים - דרשות מתשמ"ג עמ' קכ {כ"מ - בגמגום}
יג/ח אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' עב
יג/ח אבן ישראל (פישר) ח"ה עמ' ריב
יג/ח אגרות משה או"ח ח"א סי' קא ענף ב {תיקן משה לקרוא}
יג/ח אור עולם (שניאורסון) עמ' 701
יג/ח אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ג ס"ק צ
יג/ח אוריתא קובץ יג עמ' קיג, קובץ טז עמ' קלח {לא כתב טעם}
יג/ח אמרי חן (לוונברג)
יג/ח אמרי יושר מגילה לב ע"א
יג/ח אמת ליעקב מועד עמ' תח {הגהמ"י}
יג/ח אשר למלך {שואלין ודורשין - סתירה לשלשים יום קודם}
יג/ח בית אהרן (קריספין) דף כז ע"ג {כ"מ}
יג/ח בית דוד (תשעט) או"ח סי' סט
יג/ח בן ידיד
יג/ח גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' לה, מא
יג/ח גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קעב
יג/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רלב, רלז, רפג-רפה
יג/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' רע
יג/ח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשסח) עמ' רפב
יג/ח גבורת יצחק שבועות עמ' כז, פ {משה תיקן}
יג/ח גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' כז
יג/ח דבר יהושע (שו"ת) ח"א סי' פב אות ב {תיקן משה לקרוא}
יג/ח דברי חן (נתנזון) דף יח ע"ב {כ"מ}
יג/ח דברי חנינא - ת"ת עמ' קצד
יג/ח דברי יואל מועדים ח"ט עמ' שפח, תכא, תלט, תנט
יג/ח דברי סופרים (רובינשטיין) עמ' 33 {תיקן משה}
יג/ח דרך ישרה ח"ב עמ' סח {שואלין ודורשין - סתירה לשלשים יום קודם}
יג/ח הגיון יצחק דף יב ע"ב {תיקן משה לקרוא}
יג/ח הגיוני הלכה עמ' 25
יג/ח הדר איתמר עמ' עו {קריאה בכל מועד}
יג/ח הרמב"ם כמחנך עמ' 190
יג/ח ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ו עמ' תשכח
יג/ח זכרון הרב עמ' 144 {קוראים בכל מועד ושואלים ודורשים}
יג/ח זר אהרן עמ' סח
יג/ח חי' עזיאל עמ' 107
יג/ח חיי נפש ח"ד עמ' צב, קב
יג/ח חלק יעקב (אביגדור), חלק הפלפולים עמ' 87 {שואלין ודורשין - לא סובר שלשים יום קודם}
יג/ח חקרי זמנים ח"ג עמ' כג {תיקן משה לקרוא}
יג/ח ידי אליהו
יג/ח ידי אליהו דף ג ע"ג
יג/ח ים שמחה עמ' קפט
יג/ח ימין משה
יג/ח כנפי נשרים {שואלין ודורשין - סתירה לשלשים יום קודם}
יג/ח לבושי מרדכי יו"ד עמ' תעב
יג/ח לקוטי שיחות ח"ט עמ' 227
יג/ח מאור ישראל
יג/ח מאורי המועדים עמ' שד
יג/ח מועדים וזמנים ח"ז סי' קכה {תיקן משה}
יג/ח מזרח שמש דף לט ע"ד {השמיט ל' יום קודם}
יג/ח מחנה יוסף סוטה עמ' קיב
יג/ח מטה אהרן פסחים עמ' כג
יג/ח מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' מגילה ספ"א]
יג/ח משא בני קהת {שואלין ודורשין - סתירה לשלשים יום קודם}
יג/ח משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' פא
יג/ח נתיבות אדם ח"ב עמ' קסו
יג/ח ס' זכרון לר"מ ליפשיץ עמ' תקסט
יג/ח סדר משנה (בוסק')
יג/ח סיומי המסכתות עמ' 81-82
יג/ח עטרת יהושע - סוגיות (תשעד) עמ' נח
יג/ח עיוני הלכות ח"ב עמ' תמז
יג/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/ח פרי האדמה ח"א {שואלין ודורשין - סתירה לשלשים יום קודם}
יג/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמב ע"ב
יג/ח צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 7
יג/ח קרן פני משה ח"א עמ' קלה {תיקן משה לקרוא}
יג/ח רנת יצחק - הגדה של פסח עמ' נג
יג/ח רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"ב עמ' יט
יג/ח שבט הלוי (ווזנר) ח"ה סי' פג {משה תיקן}
יג/ח שבי ציון סי' כא ענף ב {קריאה ביוה"כ למי שלא צם, שואלין ודורשין}
יג/ח שו"ע הרב או"ח סי' תכט ס"ד, סי' תפח ס"ה, סי' תצ ס"ח
יג/ח שו"ת הרמ"ז סי' לו (דף ל ע"ג) {הקריאות ביו"ט הן מנהג}
יג/ח שו"ת השבי"ט ח"א עמ' נט
יג/ח שושנת יעקב (רפפורט) עמ' לב-לג
יג/ח שחר אורך עמ' קפ {משה תיקן}
יג/ח שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' קלה {קוראים בכל מועד עניינו}
יג/ח שירת הפסח אות סב
יג/ח שם דרך ויקרא עמ' קסא, קע {כ"מ}
יג/ח שם דרך יומא עמ' רו, רטז-ריז
יג/ח שם דרך מגילה עמ' כד, כח, מה, קנט
יג/ח שם טוב {בפסח בפ' מועדות}
יג/ח שנתון מועצת רבני ישראל הצעיר בישראל ח"א עמ' ס {שואלים ודורשים ע"י קרה"ת}
יג/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"א עמ' קלו, ח"ב עמ' קצח
יג/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"א עמ' קנד
יג/ח שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' ריד
יג/ח שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 2, 113
יג/ח שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קנב ע"ד
יג/ח שפתי מלך
יג/ח תורה שלמה אסתר פ"ב אות צד
יג/ט אבן השהם ומאירת עינים עמ' נה
יג/ט אוריתא טז עמ' קלח {לא כתב טעם}
יג/ט אנצי"ת ע' בין המצרים הע' 174
יג/ט לקוטי שיחות חל"ג עמ' 18
יג/ט מראה הנוגה {על פסקי תוס' מגילה סי' קח - מה שאין קוראים שור או כשב}
יג/י אוריתא טז עמ' קלט
יג/י משרת משה (עטייה)
יג/י רץ כצבי (תשסג) ח"א עמ' נט
יג/י תשובה מאהבה ח"א סי' כח
יג/יא אוריתא טז עמ' קלח, קמא
יג/יא בדבר מלך ח"ד עמ' קעז {קריאת כה"ג ביוה"כ אינה מדין קריאת תקנת עזרא}
יג/יא בים דרך עמ' קס {טעם שקוראים בעריות וביונה}
יג/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רפח-רפט
יג/יא הרמב"ם כמחנך עמ' 98
יג/יא מבוא למשנה תורה עמ' 127, 347 {טעם שקוראים בעריות}
יג/יא מנחת משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' נג
יג/יא משאת מרדכי מגילה עמ' פח
יג/יא משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנ {האם מי לא צם יכול לעלות לתורה}
יג/יא משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' ת-תא
יג/יא משרת משה (עטייה)
יג/יא פרנס לדורו עמ' 213 {השמיט מנהג לקרוא בראשית ביוה"כ}
יג/יא שם טוב
יג/יא תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' צה
יג/יב אמונת עתיך גל' 125 עמ' 24 {קריאת התורה בליל שמחת תורה}
יג/יב אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' מה {הגהמ"י אות ח}
יג/יב ברור הלכה סוכה נה ע"א ציון ג {קרה"ת בחול בסוכות}, מגילה לא ע"א ציון ל, מ
יג/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רעה, רפד
יג/יב דברי יוסף (אירגס) סי' ה דף טו ע"ג {הגהמ"י אות ח}
יג/יב הגיוני הלכה עמ' 190 {הגהמ"י}
יג/יב הדרת מלך (חב"ד) ח"ג עמ' לו {וזאת הברכה - ענין המועד}
יג/יב המנהיג עמ' תח {מפטירים ויעמוד שלמה}, תטז {שני מנהגים בהפטרת שמח"ת}
יג/יב זכור זאת ליעקב עמ' קכא
יג/יב לקוטי שיחות ח"ט עמ' 237, חי"ד עמ' 225
יג/יב מאורי המועדים עמ' שד
יג/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מב ע"ב {שני מנהגים בהפטרה}
יג/יב משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' פא
יג/יב משנת יעקב נשים ח"א עמ' שח
יג/יב עמודי שלמה ח"ג עמ' מח {הגהמ"י אות ז}
יג/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/יב שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קפב {הגהמ"י אות ח}
יג/יב שו"ת המבי"ט ח"ב סי' קכט {הגהמ"י אות ז}
יג/יב שם דרך יומא עמ' ריט
יג/יב תורה לדעת ח"ו עמ' צז
יג/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' רסה-רסז
יג/יג בית אהרן (קריספין) דף כא ע"ג {מרכה"מ אלפנדרי}
יג/יג ברור הלכה סוכה נה ע"א ציון ג
יג/יג דברי דוד (מילדולה) דף מב ע"א
יג/יג המנהיג עמ' תי
יג/יג מבוא לס' הלכות פסוקות עמ' 297
יג/יג מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יג משאת מרדכי מגילה עמ' קז
יג/יג פרי האדמה ח"א
יג/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמג ע"ד-שמד ע"א
יג/יג צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 10
יג/יג קרית מלך
יג/יד אמת ליעקב מועד עמ' תז
יג/יד בית אהרן וישראל גל' נד עמ' ח {הגהמ"י}, ט-י
יג/יד בית ארזים - ס' הגליונות
יג/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רעג
יג/יד זכרון הרב עמ' 229 {מדוע בשבת לא קוראים פרשת מוספים}
יג/יד חקרי זמנים ח"א עמ' רמז
יג/יד מזכרת עמ' 564 {הגהמ"י}
יג/יד מטה אהרן (הלוי) דף רעא ע"א-ע"ב
יג/יד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תמא (סח), אלף תרכב (רנט)]
יג/יד משה ידבר (תשעו) עמ' ב {כ"מ}
יג/יד צמח צדק (חב"ד) חי' ש"ס דף סט ע"ב
יג/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמד ע"ב
יג/יד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 11
יג/יד שבי ציון סי' כא ענף ב
יג/יד שו"ע הרב או"ח סי' תרכא ס"א
יג/יד שם טוב
יג/טו אור הישר
יג/טו אור זרוע השלם שבת עמ' קלז-קלח
יג/טו אמת ליעקב מועד עמ' תז
יג/טו באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב
יג/טו באר מים חיים (נוסינזון) תענית דף יב {מנהג}
יג/טו בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קיג {יכול להוציא זאח"ז}
יג/טו בית דינו של שלמה או"ח סי' א {המנהג הפשוט}
יג/טו הר המלך ח"ה עמ' לא-לב
יג/טו מקורות לפסקי הרמב"ם
יג/טו משאת המלך (אדרי)
יג/טו משנת ראשונים (הירשפלד)
יג/טו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/טו קרית מלך
יג/טו תחומין חכ"א עמ' 37
יג/טו תשובות הראב"ד סי' קצ
יג/טז גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' לח
יג/טז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' פא
יג/טז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/יז אמת ליעקב מועד עמ' שצח, תז
יג/יז אתפשטותא דמשה עמ' שה-שח
יג/יז בית אהרן וישראל גל' יח עמ' קכג
יג/יז בית ישחק
יג/יז בן ידיד
יג/יז ברור הלכה מגילה לא ע"א ציון ס
יג/יז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצ-רצג
יג/יז יחוה דעת ח"ד עמ' רו
יג/יז ללשונות הרמב"ם {מברכת כהנים}
יג/יז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 246 {כ"מ}
יג/יז מעיני התורה ח"ב עמ' קמח {הגהמ"י}
יג/יז מצא חן
יג/יז מצוות זמניות עמ' תכט {מברכת כהנים}
יג/יז מראה הנוגה {חלוקת העולים בחנוכה}
יג/יז משכיל לדוד (לאו, תשעז) ח"א עמ' עח {הגהמ"י}, פח {בית ישחק}
יג/יז נועם חט"ו עמ' קעא
יג/יז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/יז פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כא {הגהמ"י}
יג/יז פרי האדמה ח"א
יג/יז קרית מלך
יג/יז רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שנ
יג/יז שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' תג
יג/יז שו"ת מהרלב"ח סי' מט
יג/יז שם טוב
יג/יז שפתי מלך
יג/יח אור הלבנה (רובין) ח"א עמ' נד
יג/יח אור שמח לעיל פי"ב הט"ז {הפטרה במנחה}
יג/יח אוריתא טז עמ' קלט-קמ
יג/יח אמת ליעקב מועד עמ' תי
יג/יח בדבר מלך ח"ו עמ' רמא
יג/יח בין השורות עמ' לו
יג/יח בית אהרן (צוקרמן) עמ' שנו {חילוק בין סוגי הצומות לענין עננו}
יג/יח בית דוד (תשעט) או"ח סי' שנו
יג/יח בית מועד (גטיניו) לעיל פי"ב הט"ז
יג/יח בן ידיד
יג/יח ברור הלכה מגילה לא ע"ב ציון ב
יג/יח ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' רע
יג/יח ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' קנט {בתענית}
יג/יח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצג-רצז
יג/יח גבורת יצחק חנוכה-פורים (תשנז) עמ' שכא
יג/יח גבורת יצחק שבת ובהמ"צ עמ' קפב {שאר תעניות}, קפג {כי תוליד בנים}
יג/יח המנהיג עמ' רעה, רצח
יג/יח העמק שאלה ח"א שאלתא כו ס"ק ל
יג/יח הרמב"ם והגאונים עמ' 197
יג/יח הרמב"ם כמחנך עמ' 98
יג/יח התעוררות תשובה (תשנב) ח"ג עמ' קנ
יג/יח זיו משנה לעיל פי"ב הט"ז
יג/יח חי' הריצ"ד [חי' הריצ"ד מגילה ל ע"ב]
יג/יח יחוה דעת ח"ה עמ' קפא
יג/יח כתבי יד הגניזה גנזי ירושלים עמ' לט
יג/יח לב שלם [ראשון לציון לז ע"א, יד אהרן סי' תקעה בהגהב"י]
יג/יח לחם משנה תענית פ"א הי"ז {ברכות וקללות}
יג/יח לקוטי שפת אמת = חי' שפת אמת מגילה ל ע"ב בהשמטה סוה"ס
יג/יח מאורות נריה ישראל במדינתו עמ' 164
יג/יח מגן בעדי עמ' 80
יג/יח מועדים וזמנים ח"ה סי' שלג, ח"ז סי' רמח
יג/יח מועדים וזמנים ח"ז סי' רמד
יג/יח מנחת אהרן (קאפח) עמ' 180 {ויחל בתענית - קריאה ע"י מי שאינו מתענה}
יג/יח מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"א, קכו ע"ב
יג/יח מקראי קדש (תשנג) עמ' שכא
יג/יח מרכבת המשנה מהדו"ב לעיל פי"ב הט"ז {קריאה בבוקר}
יג/יח מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
יג/יח משאת המלך (אדרי)
יג/יח משנת יעקב
יג/יח נועם חט"ז קונטרס הרפואה עמ' סח [אור המזרח תשרי תשל]
יג/יח סיומי המסכתות עמ' 82
יג/יח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת או"ח סי' קי
יג/יח צמח צדק (חב"ד) שו"ת מילואים סי' ח
יג/יח קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' תקצ
יג/יח קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' תלא
יג/יח קרית מלך
יג/יח רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' קסח-קסט
יג/יח שו"ת הב"ח הישנות (תשע) עמ' תד {הגהמ"י}
יג/יח שו"ת המבי"ט (תשעה) ח"ב עמ' קפא
יג/יח שו"ת המבי"ט ח"ב סי' קכט
יג/יח שם טוב
יג/יח שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רצ
יג/יח שערי עזרא (בצרי) עמ' נב
יג/יח תרומת הגורן ח"א עמ' 127
יג/יט אמת ליעקב מועד עמ' תי
יג/יט באר שרים (שלזינגר) במדבר פ' פינחס סי' ו אות א {תלתא דפורענותא}
יג/יט בין השורות עמ' רעא
יג/יט המנהיג עמ' רפד
יג/יט חזון המקרא ח"ב עמ' 13-14
יג/יט חי' ר"י באב"ד
יג/יט טל חיים (טל) כללי הוראה עמ' רל {הגהמ"י}
יג/יט יחוה דעת ח"ג עמ' קכח
יג/יט ללשונות הרמב"ם לעיל הלכה ד {חזון}
יג/יט מנחת אהרן (קאפח) עמ' 61 {מנהג פשוט}
יג/יט מנחת אליהו (קוליץ) ח"ב דף מד ע"א
יג/יט מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/יט עזוז חיל
יג/יט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/יט פסיקתא דרב כהנא (מהדו' בובר) מבוא עמ' 29 (בספרות רומיות) {חזון}
יג/יט פרי האדמה ח"ד
יג/יט שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ז
יג/יט שו"ת ר"י מילר עמ' לה
יג/יט שירת דוד (תשסז) עמ' של {תלת דפורענותא}
יג/יט שעורים בהגדות חז"ל מגילה עמ' רפח
יג/יט שפתי דעת ח"ג עמ' צח
יג/יט תפארת צבי (ספינקא) שמות עמ' קה
יג/כ אור שמח
יג/כ אמונת עתיך (נאור) עמ' עא
יג/כ אנצי"ת ע' ארבע פרשיות הע' 49, 55, 70, 77, 81
יג/כ באר לחי ראי עמ' פח-צג
יג/כ בין השורות עמ' רעא
יג/כ בית אהרן (קריספין) דף כא ע"ד
יג/כ בית אלהים שער א עמ' רצה
יג/כ ברכת ראש סי' מה עמ' קפו
יג/כ גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצז-רצח {זכור}
יג/כ הרמב"ם כמחנך עמ' 234
יג/כ חכמת גרשון עמ' צג
יג/כ כבוד יו"ט
יג/כ לבושי מרדכי יו"ד עמ' תעב
יג/כ מוריה גל' קא עמ' סד {קריאת פ' זכור}
יג/כ מנחת אהרן (קאפח) עמ' 88
יג/כ מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון לז ע"א]
יג/כ משנת יעקב
יג/כ נתיבות אדם ח"ב עמ' קסו
יג/כ פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/כ פרח מטה אהרן (סול')
יג/כ פרי האדמה ח"ד
יג/כ פרי צדיק (ר' צדוק) פרשת שקלים אות ב {ר"ח אדר שחל להיות בשבת קורין בפרשת שקלים}
יג/כ שם דרך מגילה עמ' קיא
יג/כ שם טוב
יג/כ שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 74, 76-77
יג/כ תורה שלמה אסתר פ"ט אות צג
יג/כא הרמב"ם כמחנך עמ' 234
יג/כא מרכבת המשנה מהדו"ב
יג/כא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/כא שם טוב
יג/כב אדני היד החזקה
יג/כב אמת ליעקב מועד עמ' תז
יג/כב אנצי"ת ע' ארבע פרשיות הע' 3, 4, 29, 41, 45
יג/כב באר יהודה
יג/כב באר יצחק (גולדשמיד) עמ' רו
יג/כב בית אהרן וישראל גל' פח עמ' קיא
יג/כב בית ארזים - ס' הגליונות
יג/כב בית מועד (גטיניו)
יג/כב בני בנימין (אדר"ת)
יג/כב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצט-שא
יג/כב הר המוריה (אדר"ת) עמ' רא
יג/כב חזון המקרא ח"ב עמ' 179
יג/כב לקוטי שיחות חט"ז עמ' 342
יג/כב מבשר טוב קדשים עמ' קח {חל בואתה תצוה}
יג/כב מפניני הרב עמ' קפד
יג/כב מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' רה {חל ר"ח בפרשת תצוה}
יג/כב מרכה"מ אלפ' [ראשון לציון לז ע"א]
יג/כב משאת מרדכי מגילה עמ' קז, קכז
יג/כב ס' העתים עמ' 272 {חל בואתה תצוה}
יג/כב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/כב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' שנד {כ"מ}
יג/כב שו"ת המאור וזכרון בספר עמ' רסב {לסדר הפטרות חוזר, נמצאה טעות בס"ת בקריאת ד' פרשיות}
יג/כב שערי תורת התקנות ח"ב מח' ב עמ' 42
יג/כג אור שמח {הפטרת שבת ר"ח ניסן}
יג/כג אנצי"ת ע' ארבע פרשיות הע' 30, 100
יג/כג ברור הלכה מגילה כט ע"ב ציון ח
יג/כג דבר מלכות ויקרא עמ' 3 {ר"ח ניסן שחל בשבת}
יג/כג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/כד אבי עזרי ח"ג {טעה והתחיל לקרוא של חנוכה}
יג/כד אתפשטותא דמשה עמ' שה-שח
יג/כד בית אהרן וישראל גל' סא עמ' מז
יג/כד בני דוד
יג/כד ברור הלכה מגילה כט ע"ב ציון ח, י
יג/כד ליבא בעי דף קכז-קכט
יג/כד ראש דברך עמ' קה
יג/כד תורה לדעת ח"ו עמ' קכה
יג/כה אוצרות הרמב"ם
יג/כה אור הישר
יג/כה אורח ישראל סי' ד הערה ח {הגהמ"י אות ש}
יג/כה אשר למלך
יג/כה בית נפתלי (תשסו) עמ' שצד {הגהמ"י}
יג/כה בן ידיד
יג/כה בעקבי יעקב עמ' קטז
יג/כה ברור הלכה ברכות ח ע"א ציון ט
יג/כה גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת סי' לו
יג/כה גבורת התורה הלכות קריאת ס"ת עמ' קסג
יג/כה גבורת יצחק ברכות ח"א עמ' פז, פט {הגהמ"י}
יג/כה דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מה [משמע דהפטרה א"צ וכ"ד מרן סי' רפה]
יג/כה המנהיג עמ' קנח
יג/כה המעשה והמדרש עמ' קיב {שנים מקרא ואחד תרגום}
יג/כה יוסף את אחיו עמ' כה {הוכחה שלשון ארמית אינו מגונה}
יג/כה מאורי המועדים עמ' רטו
יג/כה מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"ב עמ' עג {הגהמ"י}
יג/כה מעשה בצלאל סי' לד {הגהמ"י}
יג/כה מקור חסד עמ' שצט
יג/כה מרפא לנפש (זילבר) ח"ג סי' יג
יג/כה נועם חט"ז עמ' קיד
יג/כה ס' העתים עמ' 244
יג/כה עולת איש ברכות עמ' יז
יג/כה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יג/כה קובץ המועדים חנוכה-פורים עמ' שלא
יג/כה קרבן שבת עמ' סג {הגהמ"י}
יג/כה קרן פני משה ח"ב
יג/כה ראש דברך עמ' צו, קא
יג/כה שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' מו
יג/כה שו"ת מהר"ם מינץ עמ' קכג, תכ {הגהמ"י}
יג/כה שו"ת מהרשי"ק עמ' ז, ט {הגהמ"י}
יג/כה שיח יצחק (וייס) ח"ב עמ' נח {הגהמ"י אות ש}
יג/כה שם טוב
יג/כה תורת המועדים (תשנו) עמ' 442
יג/כה תפארת צבי (שפילמן) ח"ו עמ' קיג {הג"מ}
יג/כה תרומת הדשן פסקים סי' קע {הגהמ"י}, שו"ת סי' כג


יד/64 הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק יד *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


יד/רה"פ אור הישר
יד/רה"פ דברי ירמיהו
יד/רה"פ הרמב"ם המדויק
יד/רה"פ יד פשוטה
יד/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
יד/רה"פ מעשה רקח
יד/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
יד/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קח-קיג
יד/רה"פ ס' המנוחה
יד/רה"פ פי' ר"י קאפח
יד/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
יד/רה"פ פי' ר"ש צדוק
יד/רה"פ קרית מלך
יד/רה"פ רמב"ם הערוך
יד/רה"פ רמב"ם לעם
יד/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
יד/א אהבת המלך
יד/א אור הישר {מדוע במנחה אינה גזירה לגזירה}
יד/א אוריתא יד עמ' קנא
יד/א אמרי דוד, קונ' תפלה עמ' פט {גדר מצוות נ"כ}
יד/א אשל אברהם (בוטשאטש) סי' ו ס"ק ז ברכת אברהם אות קכב
יד/א באר מים חיים (טשרנוביץ) שמות פרק יח פסוק א {ברכת כהנים צריכה להיות בנשיאת כפים}
יד/א באר שבע סוטה לז ע"ב (ד"ה דאיתקש) {השמיט שאין נ"כ בלילה}
יד/א בדבר מלך חי"ד עמ' ריד
יד/א בכורי חיים ח"ד עמ' קצב
יד/א ברור הלכה תענית כו ע"ב ציון ד
יד/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שא-שג
יד/א דעת שלום (מוסקוביץ) עמ' רל
יד/א חקרי זמנים ח"ג עמ' שעז, שעט
יד/א יסודי ישורון ח"ב עמ' י {כפיהם}
יד/א יראה ואהבה עמ' טו
יד/א מועדים וזמנים ח"א סי' לא {טעם מנהג חו"ל שנו"כ רק ביו"ט}
יד/א מנחת חינוך ח"ג עמ' סו
יד/א מנחת משה (גולדברג) סי' כה ענף א אות א
יד/א מעשה רב [בכ"מ צ"ל "דסמוך לשקה"ח"]
יד/א מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"ב {השמיט דין זר שנשא כפיו}
יד/א משא בני קהת {תפלה על חלום, זר}
יד/א משנת יעקב כאן {מנהג חיפה, כהני חזקה}, וזמנים ח"א עמ' רנא {כהני חזקה}
יד/א משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תא
יד/א ס' השלחן עמ' רפט
יד/א ס' התדיר עמ' קצא
יד/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/א פני המלך (שטרן)
יד/א שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרא (רלח) {ביטלו נ"כ במנחה כי היא רשות}
יד/א שי כהן עמ' ל-לא, לד
יד/א שם טוב
יד/א שפתי מלך
יד/א תחומין ח"ו עמ' 32 {קרית ספר - דאורייתא בזה"ז}
יד/א תניא רבתי ח"ב עמ' לו-לח
יד/ב אמונת עתיך (מורגנשטרן) עמ' קל
יד/ב באר יהודה
יד/ב ברור הלכה תענית כו ע"א לפני ציון ב, כו ע"ב ציון ד
יד/ב ברכת הורי סי' יח הע' כא {מעשה רקח}
יד/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' רצו, שג-שד
יד/ב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' לג-לד {במנחה בתענית יחיד}
יד/ב דעת הרמב"ם עמ' 66
יד/ב המנהיג עמ' רפא {אין נעילה בת"ב}, שנז {מנחה ביוה"כ}
יד/ב חזו"א או"ח סי' כ
יד/ב חקרי זמנים ח"ג עמ' פג, שעט
יד/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' כא {לא במנחה}
יד/ב כנפי נשרים {נ"כ במנחה לכהן שלא התענה}
יד/ב כתר המלך {אין מורידין}
יד/ב מחנה יוסף (תשעב) סי' נא אות א
יד/ב מנחת משה (גולדברג) סי' כה ענף א אות א
יד/ב מעט צרי {תשעה באב}
יד/ב מראה הפנים תענית דף יח {מנחה ביום שיש נעילה}
יד/ב משנת יעקב אהבה עמ' רט, זמנים ח"ב עמ' רמ {שניהם - כשמתפללים מנחה גדולה בתענית}
יד/ב נחלת צבי (תשסג) עמ' רלד
יד/ב ס' השלחן עמ' רפט
יד/ב שו"ע הרב או"ח סי' קכט ס"ב
יד/ב שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' נג
יד/ב שם טוב
יד/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רכ {מנחה ביוה"כ}
יד/ב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רלז {מנחה ביוה"כ}
יד/ב שפתי מלך
יד/ב תוי"ט תענית פ"ד מ"א
יד/ב תניא רבתי ח"ב עמ' לח-לט
יד/ג אבן האזל
יד/ג אהבת המלך
יד/ג אור צהיר
יד/ג אור תורה (ריסקין) דברים עמ' 244*
יד/ג אורח ישראל סי' יא אות ב, ד, ז-ח {קרית ספר, אמן}
יד/ג אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קסא, קסד, קעז
יד/ג אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' צט
יד/ג אמרי מרדכי (אליהו) או"ח עמ' לב {הגהמ"י}
יד/ג אנצי"ת ע' אמן הע' 23
יד/ג באר יהודה
יד/ג בדבר מלך חי"ד עמ' רכב
יד/ג בינת דניאל ח"א עמ' רעא-רעג
יד/ג בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/ג בן ידיד
יד/ג בני בנימין (אדר"ת)
יד/ג בנין אריאל ח"ב עמ' קסה
יד/ג ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון א
יד/ג ברור הלכה סוטה לט ע"ב ציון ב פסקה ג
יד/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שד-שה
יד/ג גביע הכסף ח"א עמ' קט {יברכך - בלי הקראת הש"ץ}
יד/ג דבר סיני (תשכו)
יד/ג דברות אליהו ח"ד עמ' יד {האם קטן יכול להקריא}
יד/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מה
יד/ג דרך חיים (תשע) פ"א הערה 198 {הגהמ"י}
יד/ג דרשות מהר"ם חביב עמ' תכג
יד/ג הגהות חבר בן חיים
יד/ג הר המלך ח"ד עמ' כד
יד/ג זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יג
יד/ג זכרון סופרים {הגהמ"י - ידו כתיב, וכן ויהי ידו אמונה. משמע דכתיב ידו, ואינו כן אלא ידיו כתיב, ועיין במנחת ש"י שכתב דהכוונה מדכתיב ויהי ידיו ולא ויהיו ידיו, וכ"כ בזוה"ק ע"ש, ומצאת בעולת תמיד סימן קכ"ח העתיק דברי הג"מ "וכן ויהי ידיו אמונה", הרי דברור הכוונה כדברי מנחת ש"י הנ"ל]
יד/ג חי' מהרי"א צטרון עמ' יט {"כל הכהנים"}
יד/ג חקרי זמנים ח"ג עמ' שעט
יד/ג יחוה דעת ח"ד עמ' מח
יד/ג יכין ובועז ח"א סי' כה עמ' 97
יד/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' כו-כז {פניהם להיכל}, מ, מט {הגהמ"י}
יד/ג ישורון ד עמ' רמא {ש"ץ לא אומר "יברכך"}
יד/ג כה תברכו דף כז ע"ב, מה ע"ב, מו ע"א, קפ ע"ב, קפא ע"ב
יד/ג לב שלם [פרי חדש או"ח קכח ס"ק יג]
יד/ג מאמר מרדכי (אליהו) - שו"ת ח"א עמ' כד {הגהמ"י}
יד/ג מגילת ספר עשין דף ה ע"א
יד/ג מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק ז
יד/ג מחנה יוסף סוטה עמ' קכ
יד/ג מילי דמרדכי
יד/ג מלאכת חשב
יד/ג מנהגי ישראל ח"ז עמ' קטז
יד/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סד
יד/ג מעין חיים ח"ב עמ' פח, צד
יד/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ג משאת המלך (אדרי)
יד/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' קנז
יד/ג נאות אפרים ח"א עמ' עה
יד/ג נוכח השלחן (הכהן) עמ' קפח
יד/ג נועם חי"א עמ' יא {השמיט לחלוץ סנדל}
יד/ג נחלת עזרא ח"א עמ' 35
יד/ג נפש הרב עמ' קלג
יד/ג עולת כהן ח"א סי' טז ס"ק ו {מתחילים יברכך}
יד/ג ענפי ארז (זי') דף רלד ע"ג {צ"פ}
יד/ג פותח יד
יד/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/ג פני משה (שלז')
יד/ג פרחי כהונה (הכהן) או"ח סי' כז דף כז ע"ד {מתחיל מיברכך}
יד/ג צפנת פענח
יד/ג קובץ
יד/ג קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסד
יד/ג רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' נה
יד/ג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רטז
יד/ג שאל האיש דף א ע"ג
יד/ג שו"ע הרב או"ח סי' קכח סעיפים טו, כא
יד/ג שו"ת הרמ"ז סי' כה, כח
יד/ג שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נא
יד/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ג
יד/ג שי כהן עמ' ד-ה, מד
יד/ג שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' נז, רמ
יד/ג שם טוב
יד/ג שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תרו
יד/ג שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רלט
יד/ג שפתי מלך
יד/ג תחומין ח"ב עמ' 347-346
יד/ג תניא רבתי ח"א עמ' 335, ח"ב עמ' יא-יד, יז-יח, ל
יד/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ב עמ' סד {הגמי"י}, סט {הגמי"י}, קצד
יד/ג תפארת צבי (שפילמן) ח"ד עמ' רמו {הגמ"י}
יד/ג תרומת הגורן ח"א עמ' 58, 63
יד/ד אדני היד החזקה
יד/ד אמונת יהושע עמ' קנח
יד/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שה
יד/ד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תק
יד/ד זכרון יהונתן דף ב
יד/ד חי' הגרז"ס נשים עמ' שכח
יד/ד למודי ה' (תשפא) עמ' רג
יד/ד משנת יעקב כאן
יד/ד משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תא
יד/ד קובץ זכרון (קוסובסקי) עמ' קסד
יד/ד רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנט
יד/ד שלמי יוסף ר"ה עמ' שלד
יד/ד תניא רבתי ח"ב עמ' יז
יד/ה אדני היד החזקה
יד/ה אהבת המלך
יד/ה אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק סט
יד/ה אמונת עתיך גל' 115 עמ' 28 {כ"מ}
יד/ה באר יהודה
יד/ה בינת דניאל ח"א עמ' רעא-רעב, רעד
יד/ה בן ידיד
יד/ה בני בנימין (אדר"ת)
יד/ה ברור הלכה ברכות לד ע"א ציון ד
יד/ה ברור הלכה סוטה לט ע"ב ציון ב
יד/ה ברכת הורי סי' ד הע' א
יד/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שו-שז
יד/ה דבר סיני (תשכו)
יד/ה הרמב"ם כמחנך עמ' 211
יד/ה זיו משנה
יד/ה טורי אבן
יד/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' לז
יד/ה כה תברכו דף טו ע"ב, רכא ע"א, רכג ע"א
יד/ה לב חיים (פלג'י) ח"ג דף פט ע"ב, צא ע"א
יד/ה לב שלם [מעדני מלך ברכות פ"ה, תוי"ט ברכות פ"ה, אור לו בציון דף כא]
יד/ה מועדים וזמנים ח"ב סי' קיח
יד/ה מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עו, עט {כ"מ}
יד/ה מעיני המים
יד/ה מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/ה מרכה"מ אלפ', וכן בהשמטות [מגילת ספר עשין דף ה ע"ב]
יד/ה משרת משה (עטייה)
יד/ה עזוז חיל
יד/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/ה פני משה (שלז')
יד/ה שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ג
יד/ה שם טוב
יד/ה תניא רבתי ח"ב עמ' יט-כ
יד/ו אגודות אזוב מדברי דף ב ע"א {מי שאנוס ולא יכול לחלוץ סנדליו}
יד/ו אמת ליעקב נשים עמ' קצט {כינוי של שם המיוחד}
יד/ו בינת דניאל ח"א עמ' רעא
יד/ו בן ידיד
יד/ו ברור הלכה סוטה מ ע"א ציון ג
יד/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שז-שח
יד/ו גבורת יצחק סוכות עמ' קב
יד/ו דברות אליהו ח"ג עמ' יא {הגהמ"י}, יג {יחפים}
יד/ו דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' קכט
יד/ו הגהות חבר בן חיים
יד/ו הרמב"ם כמחנך עמ' 211
יד/ו חי' רח"א הכהן עמ' קו
יד/ו ידי אליהו
יד/ו ישועת משה עמ' קפג
יד/ו כבוד מלכים (מרגליות)
יד/ו כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תד
יד/ו כתר אפרים עמ' שצד
יד/ו להורות נתן על התורה ח"ב עמ' יג
יד/ו מבוא למשנה תורה עמ' 86
יד/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עג
יד/ו ס' הנייר עמ' צד
יד/ו סדר הלכה דף יז ע"ג-יח ע"ב
יד/ו עמודי שלמה ח"ג עמ' נג
יד/ו פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/ו פני משה (שלז')
יד/ו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' קפו
יד/ו שו"ת הרדב"ז ח"ו סי' שני אלפים רסד {יחפים}
יד/ו שי כהן עמ' נג {ר' מנוח}
יד/ו שיח תפלה עמ' שנו
יד/ו שערי תורת התקנות ח"ב מח' א עמ' 239
יד/ו תומר דבורה (בן הרוש) עמ' פט
יד/ו תורת הג"ר אלכסנדר משה עמ' תכט
יד/ו תניא רבתי ח"ב עמ' יח, כ-כג
יד/ו תרחם ציון עמ' א-ד, יב, כב-כג {עומדים יחפים}
יד/ז אגרות הגרי"ד עמ' כט
יד/ז אהבת המלך
יד/ז אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק סט
יד/ז אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רי, ריב
יד/ז באר יהודה
יד/ז בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף טז ע"ג
יד/ז בדבר מלך חי"ד עמ' רטז
יד/ז בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' ל {הגהמ"י - אמירת פסוקים}
יד/ז ברור הלכה חגיגה טז ע"א ציון ב
יד/ז ברור הלכה סוטה מ ע"א ציון א
יד/ז ברכת הורי סי' יא הע' לב, לד
יד/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שח-שי, שמד, שנ
יד/ז גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' עט
יד/ז דבר סיני (תשכו)
יד/ז דברי חפץ עמ' נג
יד/ז דברי פנחס ח"ב עמ' קכא-קכב
יד/ז דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תצג
יד/ז האיר ממזרח חמש מגילות עמ' מט {אין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים וכו' ותוס'}
יד/ז הגהות חבר בן חיים
יד/ז חי' כתב סופר
יד/ז ישועות יעקב מועד עמ' קלב {הגהמ"י}
יד/ז כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קעה
יד/ז לקט שיחות מוסר ח"א עמ' רעא
יד/ז מחנה יוסף (תשעב) סי' ס אות ה
יד/ז מחנה יוסף סוטה עמ' קכ
יד/ז מנחת אהרן (קאפח) עמ' 19, 24
יד/ז מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יט ע"א
יד/ז מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/ז ס' הנייר עמ' צה
יד/ז עולת כהן ח"א סי' כד ס"ק יא {לא יסיחו דעתם}
יד/ז עיוני הלכות ח"ב עמ' רח {הגהמ"י}, רט-ריא, ריב {הגהמ"י}
יד/ז פותח יד
יד/ז פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/ז צמח צדק (קרוכמל, תשסח) עמ' רטו
יד/ז רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שפג
יד/ז שו"ע הרב או"ח סי' קכח סל"ו
יד/ז שלום בחילך עמ' לא
יד/ז שם טוב
יד/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רכג {להסתכל}
יד/ז שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רמ {להסתכל}
יד/ז שפתי מלך
יד/ז תניא רבתי ח"ב עמ' כד
יד/ז תרומת הדשן שו"ת סי' כז {הגהמ"י}
יד/ח אבני זכרון (פפר) ח"ב סי' נז אות א
יד/ח אהבת המלך
יד/ח אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קמט, קנב, קסד, קסו
יד/ח אמונת עתיך גל' 115 עמ' 28 {הגהמ"י}
יד/ח אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' קסד {כ"מ}
יד/ח באר יהודה
יד/ח בחיר חיים
יד/ח בינת דניאל ח"א עמ' רעא-רעב
יד/ח בית אלהים שער א עמ' שט
יד/ח בית יחזקאל (סרנה) גליונות
יד/ח בנין אריאל ח"ב עמ' קסה
יד/ח ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון כ
יד/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שד, שי-שיב
יד/ח דבר סיני (תשכו)
יד/ח הדרום ל עמ' 99
יד/ח ילקוט מדרשי תימן ח"ב עמ' כ-כא
יד/ח יסודי ישורון ח"ב עמ' לג
יד/ח לב שלם [דינא דחיי עשין דף ה]
יד/ח לשד השמן (שפרינץ) או"ח דף ט ע"ד
יד/ח מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק ז
יד/ח מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יט ע"א וע"ג
יד/ח משאת המלך (אדרי)
יד/ח משפטי עזיאל ח"ג עמ' כט
יד/ח עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא לט עמ' קנה {עונים ואומרים יברכך}
יד/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/ח פני משה (שלז')
יד/ח קול דודי סוטה סי' תתקלו
יד/ח שו"ע הרב או"ח סי' קכח סט"ז
יד/ח שו"ת הרמ"ז סי' כח
יד/ח שו"ת מהר"ם מינץ עמ' נא
יד/ח שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' ג
יד/ח שעורי מנחות מהגרי"ד ח"ב עמ' קעט
יד/ח שעורי ר' יחיאל מיכל מנחות פ"ג ח"ב סי' תרה
יד/ח תומר דבורה (בן הרוש) עמ' צ
יד/ח תניא רבתי ח"ב עמ' יב, כה-כו, פא
יד/ט אהבת המלך
יד/ט אור הישר {על רש"י ויקרא פ"ט פסוק כב}
יד/ט אמונת עתיך גל' 110 עמ' 39 {על הדוכן}
יד/ט אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצט
יד/ט אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 534
יד/ט ארץ יהודה {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט אשר למלך
יד/ט באר שבע סוטה לז ע"ב {במקדש - לא כולל ירושלים}
יד/ט באר שרים (שולמן) עמ' ר {מל"מ וצ"פ}
יד/ט בגדי כהונה (שחור) עמ' קס {מל"מ}
יד/ט בין השורות עמ' קצה-קצו
יד/ט בינת דניאל ח"א עמ' רעג
יד/ט בית אהרן (צוקרמן) עמ' שב {מקום הדוכן}
יד/ט בן ידיד {מל"מ, מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קיד {מל"מ}
יד/ט ברור הלכה ברכות סג ע"ב ציון ג
יד/ט ברכת הורי סי' א הע' ט, סי' ז הע' א, סי' יג הע' ו, י {שניהם - מל"מ}
יד/ט ברכת יצחק (פאלער) עמ' קג
יד/ט בשבילי השמחה סי' יד אות א הערה ח {במקדש - ולא בירושלים}
יד/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שיב {כה"ג - כנגד כתפיו או כנגד הציץ, האם ההבדלים בין המקדש למדינה הם לעיכובא, האם ברכת כהנים במקדש ובמדינה הן אותה מצווה או מצוות שונות}, שיג-שכא {מדוע לא הפסיקו בין הפסוקים באמירת בשכמל"ו או באמירת "ברוך ה'" וכו'}, שכא-שכב {טעם עניית אמן בגבולין}
יד/ט גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' נג, נז, נט {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט דבר שאול סוטה סי' סא אות כד {מדוע לא ענו בשכמל"ו אחרי כל פסוק, ס' המנוחה}
יד/ט דברי שלמה (אסרף)
יד/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תקא {פסוקים שהקהל אומר בין פסוקי ברכת כהנים}, תקד {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תנא {הגבהת ידו מעל הציץ שלא בברכת כהנים}
יד/ט זבחי צדק (דיסקין) עמ' רנב {עניית ברוך ה' אלקי ישראל}
יד/ט זכרון יהונתן דף ב ע"ד {מל"מ}
יד/ט זכרון סופרים {וכשישלימו כל העם עונים ברוך ה' אלקי ישראל וכו'} [עיין באר שבע סוטה דף מ]
יד/ט חכמת גרשון עמ' קנג {מל"מ}
יד/ט יד המלך (לנדא) {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט יד פשוטה {שבמקדש וגבולין - אותה מצוה, ברכת כהנים בתפילות של אנשי מעמד, עלייה לדוכן, אחרי עבודת התמיד, עניית בשכמל"ו אחרי הברכות במקדש, מדוע לא אמרו בשכמל"ו בברכת כהנים}
יד/ט ימות המשיח בהלכה (תשעא) עמ' שלח
יד/ט יסודי ישורון ח"ב עמ' יא {כה"ג לא מגביה ידו מעל הציץ - מדוע לא הזכיר את התפילין}
יד/ט יראה ואהבה עמ' יז {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט כה תברכו (תשנב) עמ' לח {אין עונים אמן}, לט-מד {מדוע לא ענו בשכמל"ו}, צח-קו {הדוכן}
יד/ט כה תברכו דף יט ע"ב {בן ידיד}, מג ע"א, קנ ע"א
יד/ט כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קצד {מדוע לא ענו בשכמל"ו, דעת הערוך ע' עת}, תד {הזכרת שמעון הצדיק}
יד/ט כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קלב {מל"מ}
יד/ט להורות נתן על התורה ח"ג עמ' ע-עג {למעלה מהציץ}
יד/ט מאור הקודש מנחות ח"ב עמ' קנג
יד/ט מגילת סמנים עמ' יב
יד/ט מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק כח {מל"מ}
יד/ט מועדי ישראל (גורן) עמ' 44, 46
יד/ט מחנה יוסף סוטה עמ' קטז, קיט-קכא {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' רפב {עונים ברוך ה' וכו'}
יד/ט מעיל שמואל (פלורנטין) [עי' ברכות יא ובתוס']
יד/ט מעלין בקודש גל' ח עמ' 45
יד/ט מרכה"מ אלפ' {מל"מ}, ובהשמטות {מל"מ, דוכן}
יד/ט נאות אפרים ח"א עמ' עג-עז {מדוע לא ענו בשכמל"ו אחרי כל פסוק, אמירת בשכמל"ו על השם המפורש}
יד/ט נחל איתן {מדוע לא ענו בשכמל"ו, מל"מ}
יד/ט סדר משנה (בוסק') {על תוס' סוטה מ ע"ב, אמירת פסוקים בשעת ברכת כהנים, אמירת בשכמל"ו על השם המפורש, אמירת "ברוך הוא וברוך שמו" אחרי השם}
יד/ט עבד המלך {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט עבודת המקדש (כהן) ח"א עמ' ריד
יד/ט עולת כהן ח"א סי' יא ס"ק ו עמ' סו {ברכת כהנים אחרי גמר העבודה, מל"מ}
יד/ט עמודי שלמה ח"ג עמ' נד {עונים ברוך ה' וכו', טעם שאין עונים אמן במקדש}
יד/ט ענפי ארז (זי') דף רלו ע"ב {אמרו שם המפורש רק פעם אחת, מתי היתה ברכת כהנים במקדש, הגבהת היד מעל התפילין}
יד/ט פותח יד
יד/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/ט פני משה (שלז')
יד/ט פרשת המלך
יד/ט קול דודי סוטה סי' תתקעד
יד/ט ראש אליהו ח"א עמ' עז {מל"מ}
יד/ט ראשון לציון ברכות סג ע"א {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' נד {מל"מ}, נה {מגביהים ידיהם למעלה מראשיהם}
יד/ט רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"ו הע' 13
יד/ט רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קל {ברכה אחת או שלש ברכות}
יד/ט רנת יצחק תענית עמ' קכב {אין עונים אחרי כל פסוק}
יד/ט שארית נתן (לוברט)
יד/ט שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תנז {עולים על הדוכן}
יד/ט שי כהן עמ' לז {פעם אחת ביום}
יד/ט שיח תפלה עמ' שנז-שנח {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט שלמי יוסף יומא ח"א עמ' תקסז
יד/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות צ {ברכה אחת או שלש ברכות, האם אמירת אמן מעכבת}, צב {רק בתמיד של שחר}, קח {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תלז
יד/ט שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפ
יד/ט תוי"ט סוטה פ"ז {מדוע לא ענו בשכמל"ו}
יד/ט תורת אמך ח"ב עמ' 469-470 {מדוע לא ענו בשכמל"ו, מדוע לא ענו ענייה זו אחרי כל ברכה}
יד/ט תורת המועדים (תשכד) עמ' 452
יד/ט תורת המועדים (תשנו) עמ' 485
יד/ט תחומין ח"ב עמ' 346
יד/ט תניא רבתי ח"ב עמ' כא
יד/ט תרומת הגורן ח"א עמ' 63-64 {אחד מקריא}, 326-327 {אין עונים אמן, עניית ברוך ה' וכו'}
יד/י אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' לב אות ד
יד/י אגרות משה או"ח ח"א סי' לב ענף ו
יד/י אהבת המלך
יד/י אהל חייא עמ' תשל-תשלא
יד/י אור חדש (מהר"ל) פ"ב הע' 639 {אדנות - כינוי}
יד/י אורה ושמחה הל' עיוה"כ פ"ב ס"ק מז-מח, נ
יד/י אות היא לעולם ח"א דף ל ע"ב
יד/י אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' צח
יד/י אמרי חן (לוונברג) ח"ה עמ' קע
יד/י אמרי חן (לוונברג) פסחים-יומא עמ' קצט
יד/י אנצי"ת ע' בית המקדש הע' 504, 513
יד/י בין השורות עמ' קצה-קצו
יד/י בית אהרן וישראל גל' טו עמ' מג
יד/י ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון ד
יד/י ברור הלכה קדושין עא ע"א אחרי ציון א
יד/י ברכת הורי סי' טו הע' א
יד/י ברכת יצחק (פאלער) עמ' ח
יד/י ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' סט
יד/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שכב-שלג
יד/י גבעת שאול (בראך) סי' תרפ
יד/י גליונות אבני נזר
יד/י דבר סיני (תשכו)
יד/י דברי יואל מועדים ח"א עמ' תיא {משמת שמעון הצדיק}
יד/י דולה ומשקה פורים עמ' שה {בשם המפורש}
יד/י דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תעד
יד/י הרמב"ם כמחנך עמ' 75, 161
יד/י זיו משנה
יד/י זכרון זאב עמ' רכ
יד/י חזון יחזקאל סוטה פ"ב ה"א
יד/י חי' רח"א הכהן עמ' עז
יד/י חי' רעק"א
יד/י חסדי דוד ח"ג עמ' תצט
יד/י חקרי זמנים ח"ד עמ' קיד
יד/י חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קכז
יד/י יד המלך (לנדא)
יד/י יסודי ישורון ח"ב עמ' יא
יד/י כתר המלך
יד/י ללשונות הרמב"ם
יד/י לקוטי שיחות חכ"ט עמ' 345
יד/י לקוטי שיחות חל"ד עמ' 36, 39
יד/י מבוא למשנה תורה עמ' 86
יד/י מגל ח"י עמ' 65-66
יד/י מזכרת עמ' 374 {בגבולין מברכים בשם אדנות}
יד/י מחנה יוסף (תשעב) סי' נב אות א
יד/י מחנה יוסף סוטה עמ' קיז {רמב"ם}, קנה {פעם לשבע שנים}
יד/י מנחת אברהם (שפירא) ח"א עמ' יד
יד/י מנחת אהרן (קאפח) עמ' 129
יד/י מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/י מציון אורה ח"א עמ' ר
יד/י מקדש דוד החדש קדשים ח"א עמ' תקג
יד/י מקדשי השם ח"ב עמ' רלד {ככתבו}
יד/י מרכבת המשנה מהדו"ב
יד/י משנת חיים במדבר עמ' קיט
יד/י משנת יעקב
יד/י סדר משנה (בוסק')
יד/י סהמ"צ לרס"ג (תשסז) מדע-אהבה עמ' עט {גדולה לשמו}
יד/י עיונים ומחקרים ח"א עמ' 164, 167, 171
יד/י עמק הנצי"ב פ' נשא פסקא לט עמ' קנו {אין מזכירים את השם ככתבו}
יד/י ערהשה"ע קדשים סי' קיג אות ג
יד/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/י פרח מטה אהרן (סול')
יד/י צפנת פענח
יד/י קרן פני משה ח"א עמ' צב, וח"ב כאן
יד/י רמב"ם המאיר הל' עיוה"כ פ"ב ה"ו הע' 13
יד/י רשימות (שניאורסון) חוב' מא עמ' 7 {השם המפורש}
יד/י רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רלה, שבועות ח"ב עמ' צו
יד/י שי כהן עמ' לד, לט, מט
יד/י שמועת חיים יומא ח"א עמ' תפ
יד/י שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' קסה
יד/י שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' קפ {בכינויו}
יד/י שערי היכל יומא מערכה עט הערה 2
יד/י שפת אמת על התלמוד ח"ב דף נב ע"ג
יד/י תחומין חכ"א עמ' 202
יד/י תפארת צבי (שפילמן) ח"א עמ' לג
יד/יא אבי עזרי ח"א
יד/יא אגרות הגרי"ד עמ' כח
יד/יא אגרות משה או"ח ח"ב סי' לג ענף ג
יד/יא אדני היד החזקה
יד/יא אוצרות הרמב"ם
יד/יא אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קיט, קסח, רי
יד/יא אלומות יוסף (תשנ) עמ' ריז {בקול רם}
יד/יא אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' צג
יד/יא ארץ יהודה
יד/יא אשר למלך תחלת הל' תפלה
יד/יא באר חיים מרדכי דף קמז
יד/יא בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סז
יד/יא בדבר מלך חי"ד עמ' רכ
יד/יא בית אהרן וישראל גל' קכד עמ' קכב
יד/יא בן ידיד
יד/יא ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון ד
יד/יא ברור הלכה תענית כו ע"ב ציון ו
יד/יא ברכת הורי סי' כ הע' ט {צ"פ}
יד/יא ברכת יצחק (פאלער) עמ' קו
יד/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שכג-שכה, שלג-שמא
יד/יא גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' נח
יד/יא דבר שאול סוטה סי' סא אות א
יד/יא דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תעז, תפב
יד/יא ויקח אברהם [אות היא לעולם ל ע"ד]
יד/יא זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יג
יד/יא חי' כתב סופר כאן
יד/יא חי' כתב סופר כתובות עמ' עז
יד/יא חכמת גרשון עמ' קנד
יד/יא חלקת מאיר
יד/יא יד המלך (לנדא)
יד/יא יוסף את אחיו עמ' קצד {קול רם, האם מועיל שומע כעונה}
יד/יא יסודי ישורון ח"ב עמ' כח
יד/יא כה תברכו דף סז ע"א, קעא ע"א
יד/יא כנפי נשרים
יד/יא כסא המלך (מאזוז) עמ' יא
יד/יא כתב סופר או"ח דף יב ע"א
יד/יא כתר אפרים עמ' שפא
יד/יא לב שלם
יד/יא לשד השמן (ירוש')
יד/יא מאור למלך סוכה עמ' קס {אבי עזרי}
יד/יא מגן שאול (קצנ') עמ' יח
יד/יא מחנה יוסף שבת עמ' קצד, סוטה עמ' קיט
יד/יא מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' עא
יד/יא מטה אהרן ר"ה עמ' קכב
יד/יא מי באר (אופנהיימר) דף מו ע"א {יד המלך}
יד/יא ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כא ע"ב
יד/יא מנחת אהרן (קאפח) עמ' 19-25 {כיסוי הפנים בטלית}
יד/יא מנחת חינוך ח"ג עמ' תכו
יד/יא מנחת משה (גולדברג) סי' כה ענף ד אות א
יד/יא מעיל שמואל (פלורנטין)
יד/יא מעין חיים ח"ג עמ' פח
יד/יא מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' סו-סז
יד/יא מרכה"מ אלפ' [שבות יעקב ח"א או"ח א]
יד/יא משנת חיים במדבר עמ' קיט
יד/יא משנת רבנו עמ' ריב {בקול רם}
יד/יא משנת שמחה
יד/יא נודע ביהודה השלם או"ח עמ' יא
יד/יא נודע ביהודה קמא או"ח סי' ה {למדו מפי השמועה}
יד/יא נחל איתן
יד/יא נחל יבוק
יד/יא סדר משנה (בוסק')
יד/יא פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/יא פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'שטז, א'שיח, א'שיט
יד/יא פרדס מרדכי עמ' תקיב
יד/יא פרי עץ חיים (קרויס) עמ' קטו
יד/יא צפנת פענח כאן, במדבר עמ' ע
יד/יא קובץ הערות על אבי עזרי
יד/יא רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' שמה {לח"מ}
יד/יא שבי ציון סי' ו
יד/יא שיח תפלה עמ' שסג
יד/יא שלמי יוסף ר"ה עמ' שלג
יד/יא שם טוב
יד/יא שמועת חיים יומא ח"א עמ' תפב, ח"ב עמ' תקצה
יד/יא תורת יצחק ח"א עמ' רטז
יד/יא תניא רבתי ח"ב עמ' טו, כז
יד/יב אדני היד החזקה
יד/יב אהבת המלך
יד/יב אור שמח
יד/יב אורה ושמחה הל' סוכה פ"ו ס"ק סט, פ"ז ס"ק כו
יד/יב אורח ישראל סי' כו הערה מא
יד/יב אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קלז, קמד, קס, קעד, קצב, ריט, רכא
יד/יב אמונת עתיך גל' 116 עמ' 26 {אמירת "ברוך תהיה"}
יד/יב אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' צו, צט
יד/יב אמת ליעקב מועד עמ' שטז
יד/יב אנצי"ת ע' ברכת המצות הע' 241
יד/יב אשר למלך
יד/יב בין השורות עמ' רסג
יד/יב בינת דניאל ח"א עמ' רעב
יד/יב בית אהרן וישראל גל' מט עמ' קכח-קכט
יד/יב בכורי חיים ח"ה עמ' פז
יד/יב בנין אריאל ח"ב עמ' קסה
יד/יב בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' תקטו
יד/יב ברור הלכה סוטה לט ע"א ציון ד, ה, ו
יד/יב ברור הלכה ר"ה כח ע"ב ציון ג
יד/יב ברכת הורי סי' כ הע' ט
יד/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קז
יד/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שה, שט, שלה, שלח, שמא-שמה
יד/יב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' סז {איסור להוסיף בלחש}
יד/יב גנזי יוסף (עפשטיין) עמ' קה
יד/יב דבר סיני (תשכו)
יד/יב דברי פנחס ח"ב עמ' קכג-קכד
יד/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תפא
יד/יב הרמב"ם והזוהר
יד/יב ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"ו עמ' טז
יד/יב זכור לדוד עמ' נט
יד/יב חי' חפץ חיים
יד/יב חי' מהרד"ם על סהמ"צ דף קס
יד/יב חכמת גרשון עמ' שעד
יד/יב יד בנימין ר"ה עמ' תלד {בלחש}
יד/יב יד המלך (לנדא)
יד/יב יד מלך (מן) הל' ממרים פ"ב ה"ט ס"ק ב
יד/יב יסודי ישורון ח"ב עמ' לב, מ, מו-מז
יד/יב ישועות יעקב נשים עמ' תב
יד/יב כה תברכו דף רמג ע"ב {הגהמ"י}
יד/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' תנה {יד המלך}
יד/יב כנסת מחקרים - ספרד עמ' 337
יד/יב לב חיים (פלג'י) ח"ג דף צג ע"א
יד/יב לב מבין
יד/יב להורות נתן - שו"ת ח"ח עמ' קיב {השמיט אמירת פירושי ברכות}
יד/יב ללשונות הרמב"ם
יד/יב למודי ה' (תקמז) דף קב ע"א {קודם שיחזיר פניו}
יד/יב לקוטי בתר לקוטי (סוף ס' אדני היד החזקה ח"ג)
יד/יב לשון למודים או"ח דף לא ע"ד
יד/יב מאור יהושע סי' יז עמ' יז {בל תוסיף}
יד/יב מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק ז, טז
יד/יב מחנה יוסף שבת עמ' קצד
יד/יב מחקרי ארץ ח"א או"ח סי' לג
יד/יב מחקרי ארץ ח"ו או"ח סי' עא
יד/יב מטה אהרן ר"ה עמ' קכב
יד/יב מנחת אברהם (שפירא) ח"ג עמ' קע {הוספה בלחש}
יד/יב מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עז
יד/יב מנחת אליהו (שטיינברג) עמ' שלח
יד/יב מנחת חינוך ח"ג עמ' סז, ר, רב
יד/יב מעט צרי
יד/יב מענה אליהו עמ' שמח
יד/יב מעשה בצלאל סי' לו {בקדושתו}
יד/יב מקור הברכה (מרגליות) עמ' מה
יד/יב משאת המלך (אדרי)
יד/יב משאת מרדכי מגילה עמ' קכ
יד/יב משנת חיים דברים עמ' שד
יד/יב משנת יעקב זרעים ח"א עמ' קצג
יד/יב משנת יעקב עבודה עמ' קנז
יד/יב נחלת שמעון (אמוראי) דף כח
יד/יב ס' זכרון לבעל פחד יצחק עמ' קמט
יד/יב עמק הלכה (בוימל) עמ' שא
יד/יב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/יב פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"א הערה 373
יד/יב צפנת פענח במדבר עמ' ע
יד/יב צרור המור (רוטלוי) סי' כב עמ' קנב
יד/יב קובץ על יד ח"ב
יד/יב קול דודי סוטה סי' תתקמב
יד/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"א עמ' עז {או"ש}
יד/יב רנת יצחק עה"ת תנינא ח"ב עמ' קלא {להוסיף ברכה}
יד/יב רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' קלט
יד/יב שארית נתן (לוברט)
יד/יב שבי ציון סי' ו
יד/יב שו"ע הרב או"ח סי' קכח סי"ז
יד/יב שו"ת רמ"ז סי' כח
יד/יב שומע ומשמיע עמ' רכג
יד/יב שחר אורך עמ' קנב {בל תוסיף בברכת כהנים - לא כתב שלוקה}
יד/יב שלמי יוסף סוכה עמ' תמד
יד/יב שלמי יוסף ר"ה עמ' שלג, שמ
יד/יב שמר את הדבר עמ' קצח
יד/יב שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' תקא
יד/יב שעורי ר' משולם דוד מנחות ח"א עמ' תרנד
יד/יב שערי היכל זבחים עמ' תרפא הערה 12 {אין רשאים להוסיף ברכה - כמנהג קבוע}
יד/יב תורת יצחק ח"א עמ' רו-רז, רטז
יד/יב תחומין ח"ה עמ' 413 {יד המלך}
יד/יב תניא רבתי ח"ב עמ' טו, ל
יד/יב תפארת צבי (שפילמן) ח"ג עמ' שפג
יד/יב תפארת ציון (ריבקין) סי' ג אות י
יד/יג אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קלז
יד/יג אם המלך עמ' צד {דרך ימין}
יד/יג אעירה שחר (רוזנטל) סוטה עמ' פו
יד/יג ברכת הורי סי' ח הע' לא
יד/יג גביע הכסף ח"א עמ' קכ {על מעלות האולם}
יד/יג דברי חפץ עמ' נ
יד/יג ואם תאמר ח"ב קושיה 204
יד/יג חקרי הלכה (ויין) עמ' 65
יד/יג יסודי ישורון ח"ב עמ' כא, לח
יד/יג כרע רבץ עמ' שמב {דרך ימין}
יד/יג לב חיים (פלג'י) ח"ג דף יג ע"א
יד/יג לב שלם [זקן אהרן סי' פד, תורת חיים (מהרח"ש) ח"ג סי' צא, ב"י או"ח קכח, ט"ז שם ס"ק יא, מג"א ס"ק כה, ט"ז סי' תרעו ס"ק ו]
יד/יג מבוא למשנה תורה עמ' 220
יד/יג מרכה"מ אלפ'
יד/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' כה
יד/יג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' יד
יד/יג קול צופיך עמ' תקיט
יד/יג רשימות שעורים (ריד"ס) סוכה עמ' רנט
יד/יג שו"ת מהרי"ל עמ' מא
יד/יג שם טוב
יד/יג שעורי יומא דף טו ע"א ד"ה וע"ע ברמב"ם
יד/יג שעורי ר' משולם דוד זבחים ח"ג עמ' רט
יד/יג תניא רבתי ח"ב עמ' טו {הגהמ"י}
יד/יד אדני היד החזקה
יד/יד אהבת המלך
יד/יד אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קצט, רב
יד/יד אמונת עתיך גל' 110 עמ' 9 {כהנים בעלי מום - נ"כ במקדש}
יד/יד אשר למלך
יד/יד באר יהודה
יד/יד בדבר מלך חי"ד עמ' רטו
יד/יד בינת דניאל ח"א עמ' רעא
יד/יד בית אהרן (צוקרמן) עמ' שב
יד/יד בית אלהים שער א עמ' שיז
יד/יד בית מרדכי (סאויצקי) דף כז ע"ד {צ"פ}
יד/יד בן ידיד
יד/יד בני בנימין (אדר"ת)
יד/יד ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון כ
יד/יד ברכת הורי סי' י הע' לט
יד/יד ברכת יצחק (פאלער) עמ' קג, קה
יד/יד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שמה-שמט
יד/יד גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' עב
יד/יד גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יג
יד/יד דבר שאול סוטה סי' סא אות ד
יד/יד דקה מן הדקה דף ד ע"א
יד/יד דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תפז
יד/יד היכל מלך
יד/יד ויקח אברהם [לשון למודים או"ח לו ע"ד]
יד/יד זבחי תרועה סי' לד אות ג
יד/יד זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' קצב
יד/יד זכרון הרב עמ' 222 {מקרא ישראל}, 223-224 {אחר כל תפלה}
יד/יד זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יג
יד/יד חכמת גרשון עמ' קנב {מל"מ}
יד/יד חקרי זמנים ח"ג עמ' שעז
יד/יד טורי אבן
יד/יד יסודי ישורון ח"ב עמ' כא, לג
יד/יד ישועות יעקב מועד עמ' פא {כ"מ}
יד/יד כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קלב
יד/יד כתר תורה (תשסז) עמ' רט {מקרא ישראל}
יד/יד לב שלם
יד/יד מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק יב, כא
יד/יד מועדים וזמנים ח"ז סי' קכז
יד/יד ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כא ע"ג
יד/יד מעלין בקודש גל' ח עמ' 45
יד/יד מעשה אברהם דף כה ע"ג {כ"מ}
יד/יד מרכה"מ אלפ' (השמטות)
יד/יד משאת המלך (אדרי)
יד/יד משיב צדק פ' נז עמ' 35
יד/יד נפש הרב עמ' שג
יד/יד נפש הרב עמ' שג
יד/יד ס' החיים (קלוגר) עמ' רכא
יד/יד סדר הלכה דף כ ע"ב
יד/יד סדר משנה (בוסק')
יד/יד עולת כהן ח"א סי' ה ס"ק ח, סי' כג ס"ק ב {המקרא ישראל}
יד/יד עמודי שלמה ח"ג עמ' נג
יד/יד ענפי ארז (זי') דף רלו ע"ג {צ"פ}
יד/יד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
יד/יד צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' עד
יד/יד שי כהן עמ' ד-ה, לד, מד
יד/יד שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' נו, סג
יד/יד שמועת חיים יומא ח"א עמ' סג
יד/יד תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ד
יד/יד תחומין ח"ב עמ' 346
יד/יד תניא רבתי ח"ב עמ' יב, מ, עב


טו/65 הלכות תפלה ונשיאת כפים פרק טו *****טקסט מלא של הפרק ******טקסט של מפרשי הפרק


טו/רה"פ באר יהודה
טו/רה"פ הרמב"ם המדויק
טו/רה"פ יד פשוטה
טו/רה"פ ילקוט מפרשים (אור יקרות)
טו/רה"פ מעשה רקח
טו/רה"פ מראי מקומות (חב"ד) ומילואים
טו/רה"פ ס' הבתים ח"א עמ' קיג
טו/רה"פ ס' המנוחה
טו/רה"פ פי' ר"י קאפח
טו/רה"פ פי' ר"ש בן חנוך הלוי
טו/רה"פ פי' ר"ש צדוק
טו/רה"פ קרית מלך
טו/רה"פ רמב"ם הערוך
טו/רה"פ רמב"ם לעם
טו/רה"פ שם טוב
טו/רה"פ שנויי נוסחאות (אור יקרות)
טו/א אבן פינה (נשר) עמ' ה
טו/א אהבת המלך
טו/א אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קלט
טו/א אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' ק
טו/א אשר למלך {עלגים}
טו/א בדבר מלך חי"ד עמ' ריח
טו/א בית האוצר ח"א עמ' 86
טו/א ברור הלכה מגילה כד ע"ב ציון א, ה
טו/א ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון ד פסקה ד {דברים שאינם מעכבים}
טו/א ברור הלכה סוטה לט ע"א ציון ג
טו/א גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שמט-שנ
טו/א דברות אליהו ח"ג עמ' יג {דברים המעכבים - השמיט דוכן וחליצת נעליים}
טו/א דברי חן (נתנזון) דף כג ע"א-ע"ב
טו/א דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תפד
טו/א ודרשת וחקרת (שו"ת) ח"א עמ' כ
טו/א חיים ומלך
טו/א חלקת יואב מהדו"ק אהע"ז סי' יז {שיבולת - סיבולת}
טו/א יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות א
טו/א ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' כה {ששה דברים}
טו/א כה תברכו דף קנז ע"א
טו/א כתבי הרב יהודה אלקלעי ח"א עמ' 1
טו/א להורות נתן - שו"ת חי"ב עמ' י
טו/א מבוא למשנה תורה עמ' 231 {ששה דברים}, 262 {עלגים}
טו/א מגילת סמנים עמ' יא {הגהמ"י}
טו/א מכשירי מצוה עמ' יז
טו/א מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' עח
טו/א מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עד
טו/א מנחת צבי (וידר) סי' יז אות ג {הקורא אל"ף עיי"ן}
טו/א מעיל שמואל (פלורנטין)
טו/א מעין חיים ח"ב עמ' צד
טו/א משאת מרדכי מגילה עמ' קט
טו/א משנת יעקב עבודה עמ' קה
טו/א משפט המלחמה עמ' פז
טו/א משפטי עזיאל ח"ח עמ' יח
טו/א נאות אפרים ח"ב עמ' יד
טו/א נצר מטעי (פרידמן) סי' א סעיף ג {העילג}
טו/א נר דוד ח"א עמ' פד
טו/א נר מצוה (ואלק) מצוות דף כד ע"ד {השמיט שזר לא נושא כפיו}
טו/א נשאל דוד או"ח עמ' קו
טו/א נתן פריו מגילה עמ' שיא
טו/א פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
טו/א פרישה או"ח קכח אות מח {מונעין ולא מעכבין}
טו/א צבי תפארת סי' ח {הגהמ"י}
טו/א קול מבשר (תשפ) ח"ב עמ' כט
טו/א רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רעח {הגהמ"י}
טו/א שו"ת מהרשי"ק עמ' כב
טו/א שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פח {עבירה}
טו/א שלום בחילך עמ' כד
טו/א שמחת תורה ברכות-דמאי עמ' מז
טו/א שער המלך (שושן) עמ' כה
טו/א שפתי מלך
טו/א שרידי אש ח"א עמ' יד, כו
טו/א תניא רבתי ח"ב עמ' מא, פא
טו/א תרחם ציון עמ' כה-כו, לג, לח {השמיט שפוחח לא ישא כפיו}
טו/ב אהבת המלך
טו/ב אוסף אמרים (שכטר) אמונה ותפלה עמ' פה
טו/ב אור שמח {לח"מ - לא נזכר}
טו/ב אור תורה (בלומ') דף מה ע"ד
טו/ב אמונת עתיך גל' 110 עמ' 39 {מום שמסתכלים עליו}
טו/ב אמת ליעקב מועד עמ' תב
טו/ב בגדי יו"ט (קריספין) ח"א דף טז ע"ג
טו/ב בן ידיד
טו/ב ברור הלכה מגילה כד ע"ב ציון א
טו/ב ברכת הורי סי' כב הע' יד-יז, יט
טו/ב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנ
טו/ב דברי ירמיהו {כיסוי מומי רגלים בסנדל}
טו/ב דובר מישרים
טו/ב דרך המלך (רפפורט)
טו/ב הלכה פסוקה ח"א סי' ב הערה 31
טו/ב המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 71
טו/ב הר המלך ח"ה עמ' לב, ח"ו עמ' נז
טו/ב זרע יצחק (לומברוזו)
טו/ב חי' ר"מ מאימראן ר"ה-חגיגה עמ' קפב {דש בעירו}
טו/ב יד בנימין מגילה עמ' קעח {פניו ורגליו}
טו/ב יד המלך (לנדא) {קושי בתוס' תענית כז}
טו/ב יסודי ישורון ח"ב עמ' נ
טו/ב כה תברכו דף קנז ע"ב, קנח ע"א
טו/ב ללשונות הרמב"ם {רירו יורד}
טו/ב מנחת אהרן (קאפח) עמ' 24 {רירו נוטף}, 131
טו/ב מקורות לפסקי הרמב"ם {אסטיס ופואה}
טו/ב משאת המלך (אדרי)
טו/ב משפטים לישראל עמ' כז {דש בעירו במום בידו}
טו/ב נר מצוה (ואלק) מצוות דף פט ע"ב {דש בעירו מותר}
טו/ב פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
טו/ב פני משה (שלז')
טו/ב צפנת פענח {סומא}
טו/ב שו"ע הרב או"ח סי' קכח סעיפים מה, מח
טו/ב שו"ת הרדב"ז ח"א סי' לט {סומא}, ח"ו סי' שני אלפים קיז {סומא}
טו/ב שיח תפלה עמ' שנח
טו/ב שרידי אש ח"א עמ' יג
טו/ב תחומין ח"ג עמ' 213 {סומא}
טו/ב תניא רבתי ח"ב עמ' מב, מד
טו/ב תרחם ציון עמ' כב {מפני שמסתכלים בו}
טו/ג אבי עזרי ח"א
טו/ג אבן מלוכה (ברון, תשעה) עמ' 18-19
טו/ג אבן מלוכה (ברון, תשעז)
טו/ג אבני זכרון (ארנברג) עמ' שעז
טו/ג אבני זכרון (פפר) ח"ג סי' יג אות ה
טו/ג אגרות משה או"ח ח"א סי' לג {לח"מ}, ח"ב סי' לג ענף ב
טו/ג אדני היד החזקה
טו/ג אהבת המלך
טו/ג אוצרות הרמב"ם
טו/ג אור הישר
טו/ג אור צהיר
טו/ג אור שמח
טו/ג אור תורה (בלומ') דף מה ע"ד
טו/ג אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רלט
טו/ג אוריתא טז עמ' צג {הגהמ"י}
טו/ג אמרי דבש דף קמ
טו/ג אמרי השכל עמ' 149 {כהן שהרג את הנפש אף שעשה תשובה לא ישא כפיו}
טו/ג ארץ בנימין עמ' שכג {הגהמ"י}
טו/ג אשר למלך
טו/ג באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כז
טו/ג באר מים חיים (טשרנוביץ) בראשית פרק לז פסוק כב {כהן שהרג}
טו/ג בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סז
טו/ג בדבר מלך חי"ד עמ' ריט-רכ
טו/ג בחיר חיים
טו/ג בית אהרן וישראל גל' סג עמ' טז, גל' עד עמ' קנ {רק רוצח פסול}
טו/ג בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמד {עבירה}
טו/ג בית אלהים שער א עמ' שכ
טו/ג בית מרדכי (סאויצקי) דף כז ע"ד
טו/ג בכורי חיים ח"ג עמ' קמג, רנב, רסח, ח"ד עמ' מא
טו/ג בן ידיד
טו/ג בני בנימין (אדר"ת)
טו/ג ברור הלכה ברכות לב ע"ב ציון א
טו/ג ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון ד פסקה ד {כעבודה}
טו/ג ברכות שמים מכות פ"ב אות שפח {כהן שימש בבית חוניו}
טו/ג ברכת חיים (אמסלם)
טו/ג ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיג
טו/ג ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
טו/ג גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנ-שנג, שנז
טו/ג גבורת יצחק סנהדרין ח"ב עמ' קכה
טו/ג גופי הלכות (תשסו) עמ' שצה {עבד ע"ז}
טו/ג דבר משה (אמריליו) ח"א דף עד ע"ג {שהרג}
טו/ג דברי יצחק (מורסיא) - פני המלך עמ' מה-מו
טו/ג דברי ירמיהו
טו/ג דברי שאול במדבר עמ' רלה
טו/ג דברי שלמה (שלם) דף צג ע"א
טו/ג דרך המלך (רפפורט)
טו/ג דרך ישרה ח"א עמ' קצה
טו/ג דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תפב
טו/ג הגהות חבר בן חיים
טו/ג הדרת מלך (זילברברג) דף לד ע"ב-ע"ג {כהן שעבד ע"ז, השמיט שנשא נשים אסורות}
טו/ג המאיר לארץ
טו/ג המנהיג עמ' קסב
טו/ג המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 71
טו/ג הערות ר"י ליינר
טו/ג הר"מ במז"ל - קובץ עמ' עא
טו/ג התורה והמדינה ח"ז עמ' רמז
טו/ג התעוררות תשובה (תשנב) ח"א עמ' מה
טו/ג ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' רסה
טו/ג ויואל משה מאמר ב סי' לח, מה
טו/ג ויואל משה עמ' רלח, רמו
טו/ג זכר דוד (אנציקלופדיה) מאמר א עמ' קצב {נ"כ הוקשה לעבודת המקדש}
טו/ג זכרון הרב עמ' 181 {שהמיר לעכו"ם - לאיסלם}, 182 {היקש ברכה לעבודה}, 184, 186, 187 {רוצח}, 188, 189
טו/ג זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יג
טו/ג זכרון יעקב (בנד')
טו/ג זכרון סופרים {הגהמ"י - בסה"מ כתב וכו'} [ועיין תוס' תענית כ"ז שמביאים משם ראי' להיפוך דרק במקדש לא ישמשו אבל נוטלים חלק עם אחיהם כמו בעלי מומין, וא"כ גם בנשיאת כפים שרי]
טו/ג זכרון סופרים {שנאמר לשרתו ולברך בשמו} [עיין הג"מ, ועיין בערכין דף יא דנשיאת כפים לא נקרא שירות מדכתיב לשרתו ולברך בשמו וכו', ועיין חולין דף קלב ע"ב דנזכר בין ט"ו עבודות שבברייתא]
טו/ג חוות דעת אחרי סי' קיג - חידושים מאבי המחבר {בין באונס בין ברצון}
טו/ג חי' הגרז"ר בנגיס ח"א עמ' סב
טו/ג חי' עזיאל עמ' 107
טו/ג חי' ר' עזריאל נשים ח"א עמ' מב
טו/ג חידושין על התורה לרבנו תם עמ' רלו-רלז
טו/ג חיים שנים ישלם עמ' סב
טו/ג חכמת התורה פ' נוח עמ' רט {הגהמ"י אות ג}, רכה
טו/ג חכמת התורה פנחס עמ' מב
טו/ג חמדת שלמה עמ' לד {לגבי כהן שהמיר לא כתב אפי' באונס}
טו/ג טורי אבן
טו/ג יבין שמועה (לעוו) עמ' רנג
טו/ג יד איתן
טו/ג יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות א
טו/ג יד אפרים (ביליצר) - שו"ת עמ' ה
טו/ג יד ישראל ח"א
טו/ג יד פשוטה מדע עמ' תתקטו
טו/ג יחוה דעת ח"ב עמ' נח, ח"ה עמ' סד
טו/ג יסודי ישורון ח"ב עמ' נא, נח-נט, סג {שאר עבירות}
טו/ג כבוד מלכים (מרגליות) {כ"מ}
טו/ג כנפי נשרים
טו/ג כסא המלך (מאזוז) עמ' יב
טו/ג כתר אפרים עמ' שפא, שפו-שפז
טו/ג כתר המלך
טו/ג כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' תשיג
טו/ג לב דוד (פלדמן) עמ' קצ
טו/ג לב שלם
טו/ג לבושי מרדכי יו"ד עמ' שיב
טו/ג לחם חקי עמ' קנז
טו/ג לחם רב (בוטון, תשעח) עמ' ה, ז
טו/ג מאור הקודש מנחות ח"א עמ' קסד
טו/ג מאור ישראל
טו/ג מאורות הדף היומי ח"ח עמ' שט-שיא {מומר}
טו/ג מגילת סמנים עמ' יא
טו/ג מגן גבורים (או"ח) סי' צט ס"ק ג, סי' קכח ס"ק כו
טו/ג מגן שאול (קצנ') עמ' יד
טו/ג מוריה גל' קז עמ' ד
טו/ג מנחה טהורה דף קלו ע"ג {לח"מ}
טו/ג מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סו, ע
טו/ג מנחת אלימלך עמ' לג
טו/ג מעיל שמואל (פלורנטין)
טו/ג מעיני המים
טו/ג מענה אליהו עמ' ריא
טו/ג מעשה אברהם דף ע ע"ד, עא ע"א
טו/ג מעשה רב
טו/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף שיד ע"ב
טו/ג מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף רכ ע"ב
טו/ג מצות ראיה עמ' ח
טו/ג מציאות קטן סי' ז
טו/ג מקור ברוך (גינ', תרפח) ח"ב דף לה
טו/ג מקור ברוך (גינ', תשסא) עמ' שטו
טו/ג מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' סו
טו/ג מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"ב
טו/ג מקראי קדש (תשנג) עמ' שטו
טו/ג מראה הפנים סנהדרין דף כב
טו/ג מראית העין (תשכ) דף ח {הרג בשוגג}
טו/ג מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ג מרכה"מ אלפ' (גם כ"מ)
טו/ג משא יד ח"א עמ' ד-ו, ט {ע"ז באונס}
טו/ג משאת המלך (אדרי)
טו/ג משבצות זהב ישעיהו עמ' א'תריב
טו/ג משנת יעקב כאן, וזמנים ח"א עמ' רנא
טו/ג משנת יעקב מדע (מהדו"ק) עמ' קי
טו/ג משנת יעקב מדע (תשסב) עמ' תא
טו/ג משנת יעקב עבודה עמ' קה
טו/ג משנת שמחה
טו/ג משפט המלחמה עמ' מד, פז
טו/ג משפטי עזיאל ח"ג עמ' לא
טו/ג משרת משה (עטייה)
טו/ג נודע ביהודה השלם או"ח עמ' קיב
טו/ג נודע ביהודה תנינא או"ח סי' י
טו/ג נועם ח"י עמ' לד-לה, מא, חי"א עמ' רה, ח"כ עמ' ס {קובץ}, קעא
טו/ג נזר הקדש (קפלן)
טו/ג נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לז
טו/ג נחלת שמעון (קרסנר) מלכים ב ח"ב סי' לח אות ד
טו/ג נרות אהרן
טו/ג ס' העיקרים (איגר) ח"ב עמ' שסג {אונס ושגגה}
טו/ג ס' הפרדס לרש"י עמ' שעא
טו/ג ס' הפרנס עמ' רלז
טו/ג סדר משנה (בוסק')
טו/ג סוכת דוד (שירירו) דף לח ע"א
טו/ג עבד המלך (תשא)
טו/ג עבודת משא (מאיר) ח"ב עמ' קנב-קנד
טו/ג עבודת מתנה עמ' ריח
טו/ג עולת כהן ח"א סי' ל ס"ק יד, סי' לג ס"ק א
טו/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשנט) עמ' ע
טו/ג עיונים במשנתו של הרמב"ם (תשע) עמ' עב
טו/ג עין חיים ח"ב עמ' קנה {הגהמ"י}
טו/ג עמק שאלה (טברסקי) עמ' נו
טו/ג ענבי פתחיה עמ' 258
טו/ג עץ החיים (אבולפיה, תשנג) כרך ב ח"א עמ' קיד
טו/ג ערהשה"ע קדשים סי' מט אות ז
טו/ג פי' הרמ"ז על הזוהר (תשסה) במדבר עמ' רצא
טו/ג פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
טו/ג פני חמה דף נג ע"א-ע"ב {הרג נפש}
טו/ג פני משה (שלז')
טו/ג פנים מאירות (תקצג) ח"ב סי' קפד
טו/ג פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'שטז, א'שכ
טו/ג פתח דבריך עמ' ש
טו/ג צפנת פענח
טו/ג צפנת פענח (פולנאה, תשעא) עמ' רלד
טו/ג צפנת פענח (תשסו) עמ' קנט {שהרג}
טו/ג צרור החיים (יעקב)
טו/ג קובץ
טו/ג קובץ המועדים ר"ה-יו"כ עמ' שז
טו/ג קובץ הערות על אבי עזרי
טו/ג קובץ על יד ח"ב
טו/ג קונטרסי שעורים כתובות עמ' 47, 119
טו/ג קרן הצבי מצוה ב אות ד
טו/ג קרן הצבי על מנחת חינוך - תשלומי המנחה עמ' כו
טו/ג רנת יצחק תליתאה ח"א עמ' תעה
טו/ג רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' רנח, רסד
טו/ג רשימות שעורים (ריד"ס) יבמות עמ' קס
טו/ג שארית נתן (לוברט)
טו/ג שבט הלוי (ווזנר) ח"ח סי' קעב
טו/ג שו"ע הרב או"ח סי' קכח סעיפים נ-נב
טו/ג שו"ת הרדב"ז ח"ח סי' כא
טו/ג שו"ת מהר"ש לאניאדו החדשות עמ' ריג
טו/ג שו"ת מהרלב"ח סי' נ
טו/ג שו"ת מהרש"ך ח"ב עמ' קעו
טו/ג שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פח {עבד ע"ז}
טו/ג שו"ת ראנ"ח (תשעד) ח"ב עמ' צה
טו/ג שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מב
טו/ג שי כהן עמ' סה-סט
טו/ג שיח תפלה עמ' שנט, שסג
טו/ג שלום בחילך עמ' כה
טו/ג שלל דוד
טו/ג שמחת חיים (אמסלם) עמ' כו-כז
טו/ג שעורי מבשר טוב פסחים ח"א עמ' קנא
טו/ג שפתי דעת ח"ג עמ' צח
טו/ג תורה מציון שנה ג חוב' ג סי' יד דף יח ע"ד {ע"ז}
טו/ג תורה תמימה במדבר פ' ו אות קנט
טו/ג תורת אמת (תשסו) עמ' תקצא
טו/ג תורת הבמה עמ' קעה
טו/ג תחומין ח"א עמ' 306, ח"ג עמ' 250, ח"ו עמ' 31, 33, חט"ז עמ' 255
טו/ג תלפיות ו חוב' א עמ' 154, 156
טו/ג תניא רבתי ח"א עמ' 308, 310, ח"ב עמ' כא, מו, נב-נג, פא
טו/ג תקנת השבים עמ' 267, 268, 279 {או"ש}, 280 {הגהמ"י}, 289 {הגהמ"י}, 290, 292, 293, 294 {הגהמ"י דפוס קושטא}, 359 {או"ש}
טו/ד אגורה באהלך דף כ ע"ב
טו/ד אגרות הגרי"ד עמ' כט
טו/ד אדני היד החזקה, גם בהשמטות
טו/ד אהבת המלך
טו/ד אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רמ
טו/ד אוריתא טז עמ' צג
טו/ד אנצי"ת ע' אגדל הע' 6, ע' אצבע הע' 11
טו/ד ארעא דרבנן (תשעט) עמ' קלח {כ"מ}
טו/ד ארעא דרבנן סי' של {כ"מ - אסמכתא}
טו/ד ארץ בנימין עמ' תכה, תכז-תכח
טו/ד באר יהודה {קטן, יין}
טו/ד באר יעקב (אריאלי) ח"א עמ' כז {הוקש לעבודה}
טו/ד באר עשק סי' קז {קטן}
טו/ד בד קודש (פוברסקי) ברכות-עירובין עמ' סט
טו/ד בדבר מלך חי"ד עמ' ריז
טו/ד בית אהרן וישראל גל' סג עמ' [עי' הל' ס"ת פ"ט] {אצבע הוא גודל}
טו/ד בית מרדכי (סאויצקי) דף כז ע"ד, כח ע"ד
טו/ד בן ידיד
טו/ד בני ציון (מיטובסקי, תרסח) סי' קפב {עד שיתמלא זקנו}
טו/ד בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קיב
טו/ד ברור הלכה יבמות צט ע"ב ציון א פרק ב {עד שיתמלא זקנו}
טו/ד ברור הלכה תענית כו ע"ב ציון ו, מגילה כד ע"א ציון ד, ה
טו/ד ברכת כהן (דויטש, תשמט) עמ' קיג {היקש לעבודה}
טו/ד ברכת כהן (דויטש, תשסז) סי' נו
טו/ד גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שב, שנב
טו/ד דברי מנחם (כשר) ח"א עמ' יג {רביעית}
טו/ד דובר מישרים
טו/ד הלכות קטנות ח"א סי' רצג {אצבע הוא גודל}
טו/ד הרמב"ם כמחנך עמ' 18
טו/ד זיו משנה {הפסיק או נתן מים}
טו/ד זכרון הרב עמ' 182 {היקש ברכה לעבודה - הרי הגמרא למדה מסמיכות הפרשיות לנזיר}, 184
טו/ד זכרון יוסף (שטיינהרט) או"ח סי' יג
טו/ד חכמת גרשון עמ' קנג {כ"מ}
טו/ד חקרי לב (המאור) או"ח ח"א עמ' קצב
טו/ד יין הטוב עמ' קו
טו/ד כה תברכו דף רד ע"א {הגהמ"י}
טו/ד כסא המלך (מאזוז) עמ' יג
טו/ד לב שלם
טו/ד לבושי מרדכי או"ח עמ' ריח
טו/ד לקוטי שפת אמת = שפת אמת תענית כו {היקש}
טו/ד מגן גבורים (או"ח) סי' קכח ס"ק כה {קטן}, כט {שאר משכרין}
טו/ד מחקרי ארץ ח"ז או"ח סי' מז
טו/ד מחשבת הקודש ח"ב דף לז ע"ג
טו/ד מנחת אהרן (קאפח) עמ' 129 {כשיתמלא זקנו}
טו/ד מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עו
טו/ד מעיל שמואל (פלורנטין)
טו/ד מעיני המים
טו/ד מעשה אברהם דף ריג ע"א
טו/ד מעשי למלך (זילברשטיין) ח"א דף כ ע"ג, רצג ע"ד
טו/ד מפתח הבאורים [שו"ת הרדב"ז סי' אלף תרא (רלח)]
טו/ד מקראי קדש (תפט) דף קכד ע"ב {השמיט שאר משכרין}
טו/ד מרכבת המשנה מהדו"ב {יין, מומין}
טו/ד משאת המלך (אדרי)
טו/ד משאת מרדכי מגילה עמ' קח {עד שיתמלא זקנו}
טו/ד משנת חיים ויקרא עמ' שעב
טו/ד משנת ראשונים (הירשפלד)
טו/ד משרת משה (עטייה)
טו/ד נר מצוה (ואלק) מצוות דף פט ע"ב {יין דוקא}
טו/ד נשמת כל חי ח"א דף י ע"ד {הגהמ"י}
טו/ד ס' העתים עמ' 188 {רביעית בבת אחת}
טו/ד עבד המלך (תשא) {עד שיתמלא זקנו}
טו/ד פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
טו/ד פני משה (שלז')
טו/ד פנים מאירות (תשפ) ח"ב עמ' א'שכ, א'שכא
טו/ד פרשת המלך
טו/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמד ע"ב-ע"ד
טו/ד צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 11
טו/ד צפנת פענח {הפסיק בה - לגבי עבודה}
טו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) ברכות עמ' שפג
טו/ד רשימות שעורים (ריד"ס) שבועות ח"א עמ' נז
טו/ד שו"ע הרב או"ח סי' קכח סנ"א
טו/ד שו"ת הרדב"ז ח"ה סי' אלף תלג {קטן}
טו/ד שיח תפלה עמ' שס
טו/ד שיחת חולין עמ' תסו
טו/ד שלום בחילך עמ' כה
טו/ד שלחן המלך דף י ע"ב-ע"ג {יין}, לט ע"ד {יין}
טו/ד שלל דוד
טו/ד שמות בארץ (תשנט) עמ' שיט
טו/ד שפת אמת על התלמוד ח"ב דף קטו ע"ב, קלה ע"א
טו/ד שרידי אש ח"א עמ' כז
טו/ד תורת לויים ח"א דף יד ע"ג {קטן עם גדולים}
טו/ד תורתן של ראשונים - יד אהרן שבת פ"א עמ' קסו
טו/ד תניא רבתי ח"ב עמ' כא {הוקש לעבודה}, נה {רביעית בבת אחת}
טו/ה אבן ישראל (פישר) אגדה ח"ב עמ' נט
טו/ה אהבת המלך
טו/ה אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קמ
טו/ה בינה בספרים עמ' רלח
טו/ה בית אהרן (צוקרמן) עמ' רפ
טו/ה בית אהרן וישראל גל' ה עמ' פט {נטילה עד הזרוע}
טו/ה בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמד {עד הפרק}
טו/ה בית מרדכי (סאויצקי) דף כז ע"ד, כח ע"ד
טו/ה בן ידיד
טו/ה בני בנימין (אדר"ת)
טו/ה ברור הלכה חולין קו ע"א ציון ח
טו/ה ברור הלכה סוטה לט ע"א ציון ג
טו/ה גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנב-שנז
טו/ה דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תצד
טו/ה הגהות רפ"מ אלטר
טו/ה המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 71
טו/ה הר המלך ח"ה עמ' לב
טו/ה הרמב"ם והגאונים עמ' 176
טו/ה ושב הכהן (תשמח) עמ' ד {כ"מ}
טו/ה זכרון יהונתן דף א
טו/ה חסדי דוד ח"ג עמ' תנד
טו/ה ילקוט מדרשי תימן ח"א עמ' ר
טו/ה יסודי ישורון ח"ב עמ' כט, סד
טו/ה ישועות יעקב נשים עמ' תא
טו/ה לב שלם [פני משה (בנבנשתי) ירושלמי נשים יז ע"ב]
טו/ה להורות נתן - שו"ת ח"ב עמ' נה ע"ב
טו/ה מאמר מרדכי (פונפדר, תרצח) דף צו ע"ג {חלל}
טו/ה מגידות (תשמ) עמ' קיט
טו/ה מגידות (תשעג) סי' מג עמ' קיח, קיט
טו/ה מגן גבורים (או"ח) סי' ד ס"ק א, ד
טו/ה מים ראשונים (רבינ') עמ' סז
טו/ה מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' עח
טו/ה מנחת אהרן (קאפח) עמ' 338
טו/ה מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות עד
טו/ה מנחת סולת (תשעט) ח"ב עמ' שפ
טו/ה מראה הפנים גיטין דף לב
טו/ה משאת המלך (אדרי)
טו/ה משכנות ידידיה עמ' לב {עד הפרק, דוקא אם לא נטל ידיו}
טו/ה משנת חיים בכורות עמ' תצא
טו/ה משנת חיים ויקרא עמ' שעג
טו/ה נחלת צבי (תשסג) עמ' רכט
טו/ה נרות אהרן
טו/ה ס' החיים (קלוגר) עמ' רכ
טו/ה עולת כהן ח"א סי' ט ס"ק יט
טו/ה עץ החיים (קלוגר) עמ' קא
טו/ה עצי אלמוגים סי' קסא ס"ק ו
טו/ה פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
טו/ה צפנת פענח כאן, ויקרא עמ' עה, במדבר עמ' קפז
טו/ה קול דודי סוטה סי' תתקנ
טו/ה רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' נה
טו/ה ריח השדה (חביב) סי' ג עמ' לב
טו/ה שו"ע הרב או"ח סי' קכח סעיפים ח-ט, נא-נב, נה
טו/ה שו"ת הרדב"ז ח"ב סי' תשעח
טו/ה שלום בחילך עמ' כד
טו/ה שלמי יוסף יומא ח"ב עמ' תטו, תקנא
טו/ה שעורי ר' משולם דוד ערכין עמ' רמב
טו/ה שפתי מלך
טו/ה תורת רפאל או"ח ח"א דף טו ע"ב
טו/ה תניא רבתי ח"ב עמ' נז-נח
טו/ה תשובות הרי"ד עמ' כב
טו/ו אבן ישראל עה"ת (תשסב) עמ' עט
טו/ו אבן ישראל עה"ת (תשסז) עמ' קיט
טו/ו אבן פינה (נשר) עמ' ה
טו/ו אהבת המלך
טו/ו אור צהיר
טו/ו אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קכו
טו/ו בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמד
טו/ו בני בנימין (אדר"ת)
טו/ו בנין שלמה (הכהן) ח"א עמ' קיג
טו/ו גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנז
טו/ו גביע הכסף ח"א עמ' קיז {כהן שמגלה עריות}
טו/ו הגהות חבר בן חיים
טו/ו הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנד
טו/ו הרי בשמים (הורוביץ) ח"ה עמ' כז
טו/ו ויואל משה מאמר ב סי' לח, מה-מו
טו/ו ויואל משה עמ' רלח, רמה, רמז
טו/ו ויקח אברהם [ראש דוד (מנטובה) צו ע"ד]
טו/ו זכרון הרב עמ' 225 {ברכה מה' דרך הכהנים}
טו/ו חדרי בטן נשא אות כא
טו/ו חי' כתב סופר קדשים עמ' פט
טו/ו יד אליהו (בוקובזה) סי' א אות י
טו/ו יחוה דעת ח"ב עמ' סט
טו/ו יראה ואהבה עמ' טו
טו/ו ישועות יעקב נשים עמ' רטו
טו/ו כדת נפש משיבת עמ' קפב {אין אומרים לרשע "הימנע ממצוות"}
טו/ו כתבים (זסלנסקי) ח"א עמ' ו, ח, יא
טו/ו כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קמג
טו/ו לב הארי על חובות הלבבות - שער הבטחון עמ' קד {אין אומרים לרשע הוסף רשע}
טו/ו לב שלם [פני משה (בנבנשתי) ירושלמי נשים יז ע"ב]
טו/ו מבוא למשנה תורה עמ' 321
טו/ו מגן גבורים (או"ח) סי' קמג ס"ק ג
טו/ו מגן שאול (קצנ') עמ' יד
טו/ו מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות ע
טו/ו מענה אליהו עמ' ריא
טו/ו מעשי למלך (זילברשטיין) ח"ב דף קצח ע"ג
טו/ו מקראי קדש (גרודזינסקי) עמ' פז {אין אומרים לרשע הוסף רשע והימנע מן המצוות - שו"ע או"ח קכח, לט}
טו/ו מראה הפנים גיטין דף לב
טו/ו משה מבחוריו מהדו"ב הקדמה דף ד ע"ב
טו/ו משנת ר' אהרן מאמרים (תשמח) ח"א עמ' קלו
טו/ו משנת רבי אהרן - מאמרים (תשסב) ח"א עמ' קלו
טו/ו משפטי עזיאל ח"ב סי' ס עמ' רטז {אין אומרים לרשע הוסף רשע - לכן אב חייב במזונות בנו הממזר}
טו/ו משפטי עזיאל ח"ז עמ' כה, ח"ח עמ' נו
טו/ו משרת משה (עטייה)
טו/ו נועם ח"ח עמ' רצא [מספר הסופר ח"א סי' ה, לח], ח"י עמ' מ
טו/ו נחלת שמעון (קרסנר) ישעיהו אות לא
טו/ו נשמה של שבת עמ' 318
טו/ו על הגאולה ועל התמורה עמ' קמז
טו/ו פתיחה כוללת (איזנברגר) ח"ג הערה 35
טו/ו רץ כצבי (תשסג) ח"ב עמ' שי
טו/ו שו"ע הרב או"ח סי' קכח סעיפים נ, נב
טו/ו שו"ת מהר"י לבית לוי (תשעב) עמ' ריג
טו/ו שו"ת מהר"ם מינץ עמ' תרל
טו/ו שו"ת מהר"ש הלוי (תשעח) עמ' לה
טו/ו שו"ת ר' יעקב לבית הלוי עמ' ריג
טו/ו שו"ת ר"א מזרחי ח"א סי' פח
טו/ו שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כא
טו/ו שו"ת ראנ"ח ח"ב סי' מב
טו/ו שיח יצחק (וייס) ח"א עמ' לא, ח"ב עמ' יח
טו/ו שיח ערב קידושין עמ' קיא
טו/ו שיחות הר"ן ח"א עמ' תקלה
טו/ו שפתי דעת ח"ג עמ' מח
טו/ו שפתי מלך
טו/ו תניא רבתי ח"ב עמ' מז, סז, ע
טו/ו תקנת השבים עמ' 278
טו/ו תרחם ציון עמ' לט {אין מונעים אותו}
טו/ז אהבת המלך
טו/ז אורח ישראל סי' ה אות ב הערה כג
טו/ז אורח מישור (פלם) ח"א עמ' קכו, רד
טו/ז אשר למלך
טו/ז בדבר מלך חי"ד עמ' רכו
טו/ז בית אהרן וישראל גל' עג עמ' קלו, גל' עד עמ' קנ
טו/ז בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמד
טו/ז בן ידיד
טו/ז בני בנימין (אדר"ת)
טו/ז בנין שלמה (הכהן) ח"ב עמ' קמז
טו/ז גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שלז
טו/ז גביע הכסף ח"א עמ' קג {ה' מברך את ישראל}
טו/ז הר המוריה (אדר"ת) עמ' קנד
טו/ז ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"ד עמ' תמח
טו/ז וזאת ליהודה (פינטוך) עמ' י
טו/ז חי' כתב סופר קדשים עמ' פט
טו/ז יחוה דעת ח"ה עמ' סג
טו/ז יסודי ישורון ח"ב עמ' מג
טו/ז כתר אפרים עמ' שפח
טו/ז כתר כהונה (ולק, תשנג) במדבר סי' קמג
טו/ז להעיר להורות ולהשכיל ח"ב עמ' כח {מה תועיל ברכת הדיוט}
טו/ז מבוא למשנה תורה עמ' 258
טו/ז מוסר דרך - אפיקי חיים עמ' רח
טו/ז מחנה יוסף סוטה עמ' קכא, קנה
טו/ז מנחת אברהם (שפירא) ח"ב עמ' עב
טו/ז מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות ע
טו/ז מענה אליהו עמ' ריא
טו/ז מראה הפנים ברכות דף לא
טו/ז משנת ראשונים (בארי) - ברורי הלכות עמ' יא
טו/ז משפטי עזיאל ח"ג עמ' כט
טו/ז נועם ח"ח עמ' רצא [מספר הסופר ח"א סי' ה, לח], ח"י עמ' לו-לז
טו/ז פני מלך במדבר עמ' עה
טו/ז צפנת פענח
טו/ז ראש דוד (מנטובה) דף צז ע"א
טו/ז ראש דוד (תשמו) עמ' שצב
טו/ז שארית מנחם ויקרא-במדבר עמ' קיד
טו/ז שארית נתן (לוברט)
טו/ז שו"ת ר"ש איגר ח"א עמ' כא
טו/ז שי כהן עמ' סט {או"ש}
טו/ז שיח תפלה עמ' שסג
טו/ז שיחות ר' צבי יהודה במדבר עמ' 61 {קיבול הברכה תלוי בה'}
טו/ח אהבת המלך
טו/ח בינת אברהם עמ' כח
טו/ח ברור הלכה סוטה לח ע"ב ציון ח
טו/ח ברור הלכה פסחים פה ע"ב ציון ו
טו/ח ברכת הורי סי' יא הע' ב, לד
טו/ח ברקאי ח"א עמ' 113
טו/ח גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנח
טו/ח דבר סיני (תשכו)
טו/ח דבר שאול סוטה סי' סא אות טו
טו/ח דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תפז
טו/ח הר המלך ח"ד עמ' כד
טו/ח חדושים ובאורים (גרי') ברכות סי' ז ס"ק ב
טו/ח לב טהור עמ' קע
טו/ח לב שלם [שושנים לדוד ברכות פ"ג מ"א]
טו/ח מנהגי ישראל ח"ז עמ' קכ
טו/ח מעין חיים ח"ב עמ' פח
טו/ח מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/ח משנת חיים במדבר עמ' קטו
טו/ח משרת משה (עטייה)
טו/ח פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
טו/ח קול דודי סוטה סי' תתקמו
טו/ח שו"ת מהרי"ף (תשנט) סי' ט עמ' מא
טו/ט אגרות הגרי"ד עמ' כט
טו/ט אגרות משה או"ח ח"ב סי' לא
טו/ט אדני היד החזקה
טו/ט אהבת המלך
טו/ט אהל שרה לאה עמ' תתק {כהנים מן המנין}
טו/ט אורח ישראל סי' ה הערה טז
טו/ט אורח מישור (פלם) ח"א עמ' רח, רכג
טו/ט אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' צב
טו/ט באר משה (ירושלימסקי) ח"א עמ' ד
טו/ט בית מרדכי (סאויצקי) דף ל ע"ד, לא ע"א
טו/ט בן ידיד
טו/ט ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון ד פסקה ג
טו/ט ברור הלכה סוטה לח ע"ב ציון ז, ציון ח פסקה א
טו/ט ברכת אריאל ח"ב עמ' לט {ברכת כהנים רק בעשרה}
טו/ט ברכת הורי סי' יא הע' ב, לד
טו/ט גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שנח-שנט
טו/ט דבר סיני (תשכו)
טו/ט דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תעט, תצא
טו/ט המאיר לארץ [ב"ח או"ח סי' קנח]
טו/ט המנהיג עמ' קד
טו/ט המספיק לעובדי ה' עמ' (בכת"י) 71
טו/ט הרמב"ם (בנדיקט) עמ' רצג
טו/ט חכמת גרשון עמ' שעד
טו/ט יצחק ירנן
טו/ט מנחת אשר פסחים עמ' רלה
טו/ט מעט צרי
טו/ט משנת חיים במדבר עמ' קיג
טו/ט משרת משה (עטייה)
טו/ט ענפי ארז (זי') דף רלו ע"ב
טו/ט פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
טו/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמד ע"ד
טו/ט צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 12
טו/ט צפנת פענח (השמטות דף נה)
טו/ט רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ד עמ' סח, ח"ה עמ' ס
טו/ט שארית נתן (לוברט)
טו/ט שו"ע הרב או"ח סי' קכח סל"ח
טו/ט שומע ומשמיע עמ' שצב
טו/ט שיח תפלה עמ' שסג
טו/ט שלום בחילך עמ' כט
טו/ט שעורי ר' יחיאל מיכל סוטה אות קב
טו/ט תורת אמת (תשסו) עמ' תקצא
טו/ט תניא רבתי ח"ב עמ' עג
טו/י אהבת המלך
טו/י אמרי דוד (מלי') קונ' תפלה עמ' קב
טו/י בית דוד (תשעט) או"ח סי' סג
טו/י בני בנימין (אדר"ת)
טו/י ברור הלכה ברכות לד ע"א ציון ה
טו/י גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שסא
טו/י דברות אליהו ח"ד עמ' יד-טו {הגהמ"י אות ו}
טו/י ודרשת וחקרת (סוגיות) ח"א עמ' תסט
טו/י ויקח אברהם [נשמת כל חי ח"א י ע"ד] {הגהמ"י}
טו/י זכרון הרב עמ' 221-223 {הגהמ"י אות ו}
טו/י חדושים ובאורים (גרי') מגילה כד ע"א
טו/י חיים שנים ישלם עמ' ס
טו/י חקרי זמנים ח"ג עמ' שפב, שפה
טו/י יחוה דעת ח"ג עמ' לד
טו/י יין הטוב עמ' קכא
טו/י יכין ובועז ח"א סי' כה עמ' 98
טו/י כה תברכו דף קסא ע"ב, רכז ע"א {הגהמ"י}
טו/י ממעיני ישועה (הירשהורן) דף כא ע"ב
טו/י מעיל שמואל (פלורנטין)
טו/י מעיני התורה ח"ב עמ' קמד-קמו
טו/י מצוות זמניות עמ' תיז
טו/י נרות אהרן
טו/י ס' השלחן עמ' רפט
טו/י עיוני הלכות ח"ב עמ' שד
טו/י פי' רבינו סעיד ן' דוד עדני
טו/י קובץ
טו/י רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ה עמ' נו {רמב"ם}, תלה {נרות אהרן}
טו/י שו"ע הרב או"ח סי' קכז ס"ב
טו/י שו"ת הרדב"ז ח"א סי' רלו
טו/י שערי תורת התקנות ח"א מח' א עמ' 240
טו/י תומר דבורה (בן הרוש) עמ' צ-צא
טו/י תניא רבתי ח"ב עמ' עד
טו/י תשובות הגאונים החדשות עמ' 71
טו/יא אהבת המלך
טו/יא אהל שרה לאה עמ' תתי {ציבור אחר}
טו/יא ברור הלכה סוטה לח ע"ב ציון ד
טו/יא ברור הלכה ר"ה כח ע"ב ציון ג
טו/יא גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שסא-שסג
טו/יא העמק שאלה ח"ג שאלתא קכה אות ט
טו/יא חיים ומלך
טו/יא יסודי ישורון ח"ב עמ' לב
טו/יא מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סד
טו/יא מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יח ע"ג
טו/יא משאת המלך (אדרי)
טו/יא משנה הלכות ח"ג סי' יב בסופו {לא יעלה באותה תפלה}
טו/יא משרת משה (עטייה) דף סא ע"א
טו/יא מתנות באדם עמ' 45
טו/יא נשמת אברהם ח"א עמ' עא
טו/יא שו"ת הרמ"ז סי' כב, כג, כח, עמ' ג, ט
טו/יא שו"ת מהרשי"ק עמ' כג
טו/יא שרשי הים
טו/יב אדני היד החזקה
טו/יב אהבת המלך
טו/יב אהל תורה (קוק) עמ' מב
טו/יב אור הישר
טו/יב אור צהיר
טו/יב אורח ישראל סי' כד אות ב, סי' כו הערה כב, מילואים לסי' יב ח"א אות ח {כולם - הגהמ"י אות ט}
טו/יב ארצות החיים סי' ח המאיר לארץ אות קא {עובר בכמה עשים}
טו/יב בית אהרן וישראל גל' עג עמ' קלו
טו/יב בית אהרן וישראל גל' קיז עמ' קמד {מתברך}
טו/יב ברור הלכה סוטה לח ע"א ציון כ {אם לא הכריזו "כהנים" - האם עובר}
טו/יב ברור הלכה סוטה לח ע"ב ציון ג
טו/יב ברכת הורי סי' א הע' טו
טו/יב ברכת יצחק (פאלער) עמ' קד
טו/יב גבורת יצחק הל' תפלה עמ' שסג-שסד
טו/יב גבורת יצחק סוטה ח"ב עמ' עד
טו/יב גדולי אריה עמ' צג
טו/יב גינת ורדים (הלוי) או"ח כלל א סי' יב {הגהמ"י}
טו/יב דברי ירמיהו
טו/יב דרכי דוד (קסל) סוטה עמ' תפח
טו/יב הגהות חבר בן חיים
טו/יב הדרת מלך (זילברברג) דף לג ע"ד, לד ע"א {כעובר}
טו/יב הרמב"ם כמחנך עמ' 254
טו/יב זכרון יהונתן דף א
טו/יב חי' כתב סופר כתובות עמ' עח
טו/יב חמדת יעקב עמ' 166
טו/יב חקרי זמנים ח"ג עמ' שעו, שצד
טו/יב חתן סופר או"ח ח"ב עמ' קכה
טו/יב יד ישראל ח"א
טו/יב יסודי ישורון ח"ב עמ' טו, כ {ע"י הכהן, הקב"ה מברך}, לד
טו/יב כל ספרי מהר"ץ חיות עמ' קסט
טו/יב כתב סופר או"ח סי' יד ד"ה עוד ק"ל
טו/יב כתר אפרים עמ' שעז, שפ
טו/יב כתר כהונה במדבר סי' קכח {הגהמ"י}
טו/יב כתר תורה (תשסז) עמ' רט
טו/יב לב שלם [באר שבע סוטה מד ע"ב]
טו/יב מגן גבורים (או"ח) סי' כד ס"ק א
טו/יב מכתב מאליהו (גריידץ) עמ' פג
טו/יב מנחת אהרן (תשפ) כלל טז אות סב
טו/יב מנחת אליהו (קוליץ) ח"א דף יח ע"א
טו/יב מעיל שמואל (פלורנטין)
טו/יב מצווה ועושה ח"א עמ' שפח
טו/יב מקראי קדש (תשנג) עמ' שיז
טו/יב מרכבת המשנה מהדו"ב
טו/יב משברי ים עדל"ת סי' יג ס"ק ד
טו/יב משנה הלכות ח"ח סי' טו {בזה"ז דאורייתא}
טו/יב משנת משה ר"ה עמ' קנח
טו/יב משרת משה (עטייה)
טו/יב נרות אהרן (גם עמ' קצו)
טו/יב נתיב מצותיך עמ' קעא {הגהמ"י}
טו/יב ס' הנייר עמ' צד
טו/יב ס' הפרנס עמ' רלו
טו/יב סדר הלכה דף יט ע"ג
טו/יב סדר משנה (בוסק')
טו/יב עיוני הלכות ח"ב עמ' קצג, קצד {הגהמ"י}, ר
טו/יב פני משה (הכהן) עמ' קצ {כעובר}
טו/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים דף שמה ע"א
טו/יב צמח צדק (חב"ד) פסקי דינים חי' עמ' 13
טו/יב קול דודי סוטה סי' תתקלח
טו/יב קרן הצבי מצוה מח אות ד
טו/יב ר"י קארו - קובץ עמ' רצט
טו/יב רבבות אפרים (גרינבלט) ח"ז עמ' כב
טו/יב שו"ע הרב או"ח סי' קכח ס"ג
טו/יב שו"ת הרמ"ז סי' כז
טו/יב שולי הגליון עמ' כח
טו/יב שי כהן עמ' ו {הגהמ"י}
טו/יב שמן למאור (ביימאייל) דף ה ע"ג {כעובר על שלשה עשה - השמיט כיו"ב במזוזה וציצית}
טו/יב שמע אברהם דף קכ ע"ד
טו/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשמג) ח"ב עמ' רכב
טו/יב שעורים לזכר אבא מרי (תשסג) ח"ב עמ' רלט
טו/יב תהלה לדוד (מן) או"ח סי' ד
טו/יב תורת ירוחם ח"ג דף ו ע"ג {הגהמ"י}
טו/יב תורת מנחם - יין מלכות ח"א עמ' קצב-קצג {מתברך}
טו/יב תחומין ח"ב עמ' 348
טו/יב תנובת ציון דף סה ע"א וע"ג
טו/יב תניא רבתי ח"ב עמ' יב, עו-עז
טו/יב תפארת למשה עמ' כט
טו/יב תרומת הגורן ח"א עמ' 62, 64

מכון הלכה ברורה
ירושלים ת"ד 34300

פרטים נוספים
בטל' 026521259
פקס 026537516

ראשי | מידע | השיטה | פרסומים | דוגמה | תרומות | הסכמות | גלרית תמונות | מערכי שיעור
ספריה וירטואלית | הלכות פסח | הלכות חנוכה | מפתח לרמב"ם | נושאי הבירורים | פרשת השבוע
דף יומי | מצגות | מפתח לאגדות | מאגרי מידע | תקוני טעויות דפוס | צרו קשר

HOME | ABOUT HALACHA BRURA | השיטה | EXAMPLE |
PUBLICATIONS | DONATIONS | ENDORSEMENTS (HASKAMOT) | WEEKLY PARSHA | CONTACT US